You are on page 1of 24

1

TEHNIĈKI OPIS
UZ GLAVNI PROJEKAT, šKOLSKOG OBJEKTA Su+P+1 ; DOGRADNJA II i III FAZE, POLJOPRIVREDNE šKOLE “šUMATOVAC” U ALEKSINCU ( BLOK ”C” – SPECI-JALIZOVANE UĈIONICE ; BLOK “D” šKOLSKA FISKULTURNA SALA ) Projekt je izra|en na osnovu “Rešenja o lokacijskoj dozvoli” br.2187, od 18.08.2010,( izdate od opštinske uprave-odseka za urbanizam iz Aleksinca), od uslova prikljuĉaka ( izdatih od nadležnih komunalnih preduzeća ), zahteva investitora ( iz projektnog zadatka ), kao i važećih propisa za ovu vrstu objekata. I SITUACIJA, PRISTUPI, ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA, Novi Kompleks poljoprivredne škole “šumatovac” u Aleksincu, nalazi se na lokaciji nekadašnjeg nastavno-regrutnog centra “Br|anka”. U fazi “A” i “B”, rekonstruisan je postojeći objekat i dogra|eni novi nastavni i pratreći aneksi (deo završnih radova se još izvodi). U sklopu faze II (lamela”C”), predvi|ena je dogradnja aneksa sa uĉionicama specijalizovane nastave, pripremni kabineti, školsko-evakuaciono stepenište i garderobe/perionice školske sportske sale. U sklopu faze III (lamela”D”), predvi|ena je dogradnja školske sportske fiskulturne sale. Pristup lokaciji je sa ulice Maksima Gorkog, na glavni ulazni plato škole (blok”A”). Zbog obezbe|enja tehniĉkog pristupa novoprojektovanoj školskoj sportskoj sali, kao i pristupa za intervenciju požarnog vozila, postojeći betonski plato ( duž istoĉne strane kompleksa) se rekonstruiše i formira “T” okretnica za požarna vozila (shodno pravilniku za pristup vatrogasnih vozila Sl.List SRJ od 10.02.1995.G.). Potrebno je da pristupna saobraćajnica, koje koristi požarno vozilo, ima modul stišljivosti podloge (svih slojeva-zbirno/podloge-terena) od 50mPa (shodno osovinskom opterećenju za vatrogasna vozila po pravilniku za pristup vatrogasnih vozila Sl.List SRJ od 10.02.1995.G.). Pešaĉki pristup novoprojektovanom delu komleksa sa istoĉne strane, rešiće se u sklopu projekta ure|enja terena. Pristup sa severne strane nije moguć, zbog velike denivelacije terena i blokirane lokacije privatnim parcelama. Zbog povezivanja sa postojećim objektom (kako po dizajnu, tako i po nivoima i gabaritu), neophodno je zadržati kote venaca, spratne visine, parapete i osnovne unutrašnje i fasadne obrade. Bitno je da se svi postojeći nivoi (prizemlje, prvi sprat ), zadržavaju i nadovezuju na postojeće hodnike, dok je suteren na planiranom nivou-u ravni sa suterenom u postojećim delovima objekta (koji nijsu u direktnom kontaktu sa suterenom u fazi II i III). Detalji pristupnih saobraćajnica, parternih instalacija i ozelenjavanja će biti rešeni u sklopu projekta ure|enja terena.

2 II PREDVIĐENE FUNKCIJE U SKLOPU FAZE III (BLOK “D”) U sklopu faze II (blok”D”) poljoprivredne škole, a na osnovu izjašnjenja investitora, predvi|ene su sledeći sadržaji: SUTEREN - Evakuacioni (tehniĉki) izlaz-ulaz na servisnu pristupnu saobraćajnicu, (preko sale za zagrevanje-spravarnice) - Sala za zagrevanje-spravarnica - školska sportska sala za fiziĉko vaspitanje (dimenzije 19x30,55m) školska sala je predvi|ena kao multifunkcionalna, sa po dva reda tribina na boĉnim stranama-izme|u konstruktivnih stubova (za neoficijelnu-“školsku” publiku), te bi se pored nastave fiskulture, koristila i za školske priredbe, kolektivnu nastavu i ostale školske i vanškolske aktivnosti. III KONSTRUKCIJA, KROV, OPšIVI, OLUCI... Za blok “C” (II FAZA), Predvi|ena je prostorna monolitna ramovska AB konstrukcija sa monolitnim AB me|uspratnim ploĉama (debljine 20cm), AB temeljnim trakama, sa proširenjem na prijemu koncentrisanih sila (“samci” povezani trakama). Zbog denivelacije terena, i temelji će“kaskadama” pratiti teren (videti osnovu temelja). Smeštanjem grednog sistema u širini zidova, izbegnuta je pojava greda i većeg broja uglova na plafonu i zidovima uĉionica, kako bi održavanje i izvo|enje bilo što lakše, a vizure bile ĉistije. Na vezi sale i ostalog dela objekta, formirana je dilatacija, (plastif.prof.lim po obodu krova/fasade) i aluminijumske dilatacione lajsne po obimu podova, zidova i plafona. Kako bi se izbegli temelji postojećih objekata, (na vezi novog i postojećeg objekta), konstrukcija je konzolna prema kalkanu postojećeg dela objekta. Temeljisamci, na vezi sa postojećim delom objekta, zbog svoje visine u odnosu na novi suteren, moraju se sanirati (spuštanjem na novoprojektovani nivo temelja-podbijanjem) i obezbediti AB podpornim zidom po obimu veze staro-novo. Na AB podporni zid se postavlja hidroizolaciona folija (tipa”sikaplan 9.6” ili sl) na geo-tekstil, ,umeće 3cm stiropora a zatim se obzidava sa zidom (12cm-šuplji blok+AB serklaži) i obra|uje kao i ostale prostorije. Za krovni pokrivaĉ iznad bloka”C” je predvi|en jednostruki profilisani plastificirani lim (tipa rukki, lindab ili sl.), popreĉne letve ĉ5/5 i podužne štafne 5/10cm. Izspod štafni (na betonsku ploĉu) se postavlja parna brana, termoizolacija od 10cm (TP kamene vune-125kg/m3), i preko nje paropropusna-vodonepropusna folija (tipa “tyvek”, “maksmajer” ili sl.). Boju i profil lima (blokovi”C” i “D” usaglasiti sa bojom postojećeg lima na školi (kao i boju horizontalnih završnih opšiva i oluka), dok boju vertikalnih oluka treba usaglasiti sa izabranom bojom fasade. Za krovni pokrivaĉ iznad sportske sale, predvi|en je gotovi panel od profilisanog lima sa 10cm kamene vune (tipa “Trimo SNVts 150, “kingspan”, ”lindab” ili sl.). Paneli se oslanjaju na rožnjaĉe od ĉeliĉnih kutija i linijske ĉeliĉne zavarene rešetke sa zategom, (ĉelik se boji PPZ bojom 60min). Preostala konstrukcija sale je od AB monolitnih stubova 25/50 (25/25),horizontalnih greda/serklaža i ispune od giter-bloka. Svi oluci, snegobrani, sol-banci i opšivi (slemena, streha, kalkana, vent.završetaka) će se izvesti od plastificiranog lima (iz istog proizvodnog programa kao i krovni lim). Horizontalni oluci i svi opšivi krova, izvešće se u boji sliĉnoj boji lima krova postojeće škole a vertikalni oluci prema boji fasade postojeće škole kojoj pripadaju (kako bi se što manje videli). Na završetku oluĉnih vertikala (oko 160-200cm od zemlje)

) na geo-tekstil. ispuna je od ĉetvorostrukog providnog leksana d=16mm.ograde ravne terase i sl. kamenom vunom (klase A1). sa “antipanik”-bravom i konstruktivnim zastakljenjem koje spreĉava povrede pri lomljenju (panfleks-staklo). i košuljice za pad (preko AB konstrukcije ploĉe). duž slemena i venca. Slemena se obra|uju prefabrikovanim fasonskim pastif. gde se konstrukcija bazilikalno uvlaĉi zbog prirodne ventilacije garderoba (izme|u osa 2-4 . predvi|ena su evakuaciona vrata. izbaĉena 5cm od finalne obrade zida (okapnica od specijalnog “lepljivog” lima kompatibilnog za vezu sa završnom folijom). Obezbe|ena je i provetrenost krovnog prostora šlicevima/dilatacijama lima. predvi|eno je PPZ odvajanje fasade od stiropora/stirodura (klase B2). Na prozorima sala. sa predhodnim postavljsnjem geo-tekstila. ventilacijama (iznad pedološke laboratorije). IV MERE EVAKUACIJE. parne brane. Ovakvim detaljima i obradama se ne remeti dizajn krova i (nefunkcionalna) forma AB korita na postojećem objektu. u zoni me|uspratnih konstrukcija predvi|eno PPZ odvajanje fasade od stiropora (klase B2). završetku bet.3 oluci će se spojiti u mehaniĉki otporne oluĉne cevi dobro ankerisane za zidove i bojene prema boji fasade (voda iz oluka se prikuplja u atmosfersku kanalizaciju ili izbacuje na plato). Duž ostalih dilatacija (horizontalnih i vertikalnih i po obimu otvora na dilataciji) predvi|eni su “kljunasti” plastificirani dilatacioni limovi. A-B). 8cm-TP kamene vune-125kg/m3. u horizontalnim pojasevima širine 20 cm. Na krajevima/izlazima puteva evakuacije. evakuaciji i protivpožarnoj zaštiti objekta imajući u vidu da u njemu borave uĉenici. je predvi|eno je postavljanje krovne finalne folije (tipa “sikapalan 15G” ili sl. Oluci nisu potrebni zbog natkrivanja konzolom/erkerom prizemlja.). PPZ bojom sa atestom 1 ĉas. AB korita će na svakih 2 metra imati drenažne limene kutije od specijalnog lima (kompatibilnog za vezu sa završnom folijom). Završna obrada AB korita će biti folija (tipa”sikaplan 15G” ili sl. sa istovremenim izbegavanjem postavljaanja “zaštitnih mreža” za staklo. BEZBEDNOSTI I PO@ARNE ZAšTITE … Posebna pažnja je posvećena bezbednosti. U zoni . sportske sale kao i svih garderoba (imajući u vidu i hodniĉke veze sa postojećim delom objekta). Oluci će se izraditi kao “viseći”-unutar AB korita. kako bi termika bila približna termopan-staklu. Na delu konstrukcije iznad “ĉisog” hodnika fiskulturne sale. Duž krovnih dilatacija novog i postojećeg kao i višeg i nižeg dela objekta postavljaju se dilatacioni limovi (od plastificiranog lima) iz dva dela sa hermetizovanim spojevima sa susednim konstrukcijama. zbog bezbednosti (lomljenja). kalkanskim završetcima. Iz bloka uĉionica. Na osnovu preporuke o ugradnji termoizolacije na fasadi. u vertikalnim pojasevima širine 50 cm. na svakih 20 metara.flahove a fasadni/vidljivi deo akrilnim malterom na PVC mrežicu (bez stiropora) kao i na postojećem objektu. Predvi|eno je bojenje ĉeliĉnih rešetki iznad sale (gimnastiĉke i školske). već će se na završetku pada formirati okapnica. Tako|e je. kamenom vunom (klase A1). Opšiv plastificiranim limom je predvi|en na svim prozorskim sol-bancima. Instalacioni kanali (na plafonu uĉionica i hodniku) su obloženi “ridurit” gipskartonskim ploĉama sa PPZ atestom od 1 ĉas i potrebnim broje PPZ revizija po uĉionoci (tipske PPZ revizije iz sistema “ridurit”). Završni venci AB kutija se obra|uju platificiranim limom na pocink. predvi|eni su alternativni putevi evakuacije na najmanje dva izlaza/stepeništa. limom (iz istog proizvodnog programa kao i krovni lim).(sa dijagonalnim ukrućenjem).

u neutralnoj. je rešena pranim kulirom na AB temeljne zidove i cementnu podlogu. demit sloj je predvi|en na stiroduru ĉ35kg/m2 (umesto stiroporu) zbog poboljšanja mehaniĉkih osobina fasade. špaletna otvora se obra|uje na isti naĉin.) gde nije potrebna termo-izolacija se obra|uju akrilnim malterom na podlogu i PVC rabic. Sokla uĉionice i hodnika uĉionica do visine od 160cm. sokla (h=160cm). su rešeni klasiĉnim giter blokom (blok treba biti sa “sitnim” šupljinama-zbog akustike. Pojedini unutrašnji zidovi (pomoćnih prostorija). obostrano malterisanih. zbog mehaniĉke otpornosti i vodootporni gips unutra) na metalnu CD podkonstrukciju (debljina zida ĉ10cm).ploĉica bez fuge (ili sa minimalnom kiselootprnom fugom). VI UNUTRAšNJI ZIDOVI I PREGRADE. na metalnu podkonstrukciju (zbog zvuĉne i mehaniĉke zaštite). gletovanjem i bojenjem poludisperzivnim bojama. U pedološkoj laboratoriji. je obra|ena epoksidnim premazom (valjkom. Na sliĉan naĉin se obra|uju betonske tribine u sportskoj Sali. sa završnom bordurom. OBRADA SOKLI . V FASADE. lako “mokro” održavanje. Sokla stepenišnog hola je obra|ena zidnom granitnom keramikom (iz istog proizvodnog programa kao i pod). Svi fasadni i pregradni zidovi (izme|u) uĉionica i komunikacionih površina. sokla (h=160cm) je od kiselootpornih ker.) na cementnu “monotop” podlogu. dugotrajnost i vizuelni rezultati uz visok nivo apsorpcije zvuka. zida).. u visini ispod prozora sale po celom obimu. u visini stolova uĉionica. U Sali za fiskulturu. zaštićena poliuretanskim bezbojnim lakom. predvi|ena je lajsna od profilisanog tvrdog drveta (ili laminiranog drveta). Sokla (od terena do kote suterena i 50cm iznad kote suterena). će imati kružno-perforiranu (ošupljenu za 10cm sa gornje i donje strane-zbog radijatora) oblogu tipa “Parkleks 500” ili sl. AB elementi (AB “korita” na vencima i sl. visine 8-10cm. Time je obezbe|ena mehaniĉka zaštita. d=25 i 12cm). U zoni partera-suterena (do visine ĉ200cm). na giter blok (25 i 20cm) sa sitnim šupljinama (zbog zvukoizolacije) ili AB elemente. konzolno ispuštena iz zida (za 5-10cm). do visine od 160 cm.17kg/m3) preko potrebne podloge i PVC mrežice.. dvostrukih gips-kartonskih ploĉa (“vidival”-ploĉe spolja. FASADNI ZIDOVI I TERMIĈKA ZAšTITA I OBRADA FASADA .PVC profila u boji prozora. tako|e je predvi|eno jedno odvajanje od 20cm. Osim gore navedenih sokli svi ostali zidovi se obra|uju klasiĉno-malterisanjem. Prostorije sa keramikom na podu. sivoj boji. a bez sokle od keramike imaju holkel od fasonske keramike za holkel (istog proizvo|aĉa kao i podna keramika).. tipa “SIKAFLOR 2530W ili sl. debljine oko 5cm. samo sa 3cm stiropora uz postavljanje pocinkovanog ugaonika sa mrežicom po celom obimu. Sanitarni ĉvorovi i garderobe sale su obra|eni zidnom keramikom I klase domaće proizvodnje do visine 225cm (zajedno sa nadvratnikom pregr.4 sportske sale. Osnovni fasadna obrada je akrilni malter na 5cm stiropora (min. na spoju sokle i klasiĉno obra|enog zida. Prozorska klupa je od spec. predvi|eni od dvostranih.. Po obimu uĉionica : Perimetru poda. .

U pedološkoj laboratoriji. Stirodur u podu omogućava upijanje udarnog zvuka. u visini košuljice izvodi se odvajanje od zidova.5cm-zbog okapavanja. finalna obrada poda je PVC pod za školske objeke (tipa “Tarket”-optima ili sl. Projektant iz svog dosadašnjeg iskustva.ploĉica). epoksidnih premaza. gletovanje (u min. kako bi se eventualno izbeglo malterisanje). podložne betonske ploĉe i prekida kapilarne vlage-hidroizolacijom (tipa “Sikatopsil 107”i sl. obložene epoksidnim samolivom (nanesenim valjkom-kao i za epoksidnu soklu). Betonske tribine.).. U školskoj fiskulturnoj sali je predvi|en je elastiĉni parket tipa “junkers-unobat 62 ili sl. Zvukoapsorbujući gips-karton na plafonu se finalno gletuje i boji. .)-u sloju za zaštitu od kapilarne vlage. će se obraditi akustiĉkim gips-kartonom (tipa “rigiton” ili sl. Keramika na stepeništima i ulaznim vetrobranima će se izvesti iskljuĉivo od granitne neskliske keramike sa profilisanim nagaznim delom za stepeništa (specijalne ploĉice za stepenice) na cementnu podlogu debljine 4cm i boĉnim prepustom od 0. Osnovna obrada plafona (komunikacije i sl. Plafoni uĉionica (kao i manji deo zidova. Finalna obrada poda u uĉionicama i pojedinim komunikacijama je samoliv (kako bi obrada bila identiĉna obradi u postojećem delu objekta). sala za zagrevanje/spravarnica). od podloge.koš. te preporuĉuje da se razmotri rešenje sa PVC zastorom (tipa “Tarket”-optima ili sl. TERMO I HIDROIZOLACIJA . VIII PLAFONI . Po obimu prostorija.).). Po obimu PVC poda se postavlja drvena ili laminatna lakirana lajsna. SIKAFLOOR 156.) sa predhodnom obradom košuljice izravnavajućom smesom/olmom ( tipa “Thomsit DH ili sl. Svi podovi su izvedeni kao “plivajući”.5cm). dva sloja) i bojenje poludisperzivnim bojama-AB me|uspratne ploĉe (koje treba izraditi u glatkoj oplati i oglaĉati spojeve-“okapine” oplata nakon skidanja. smatra samoliv u školama sasvim prihvatljivim. Finalna obrada poda u stepenišnim hodnicima je granitna neskliska keramika na cementnu podlogu. kvarcnog sloja i finalnim poliuretanskim slojem (preporuka samoliv sa slojevima tipa : SIKAFLOOR 325. ali tehnološki veoma zahtevnim rešenjem. Osnovna konstrukcija poda (suteren) se sastoji od kvalitetno zbijene šljunĉane posteljice.).). termiĉku stabilnost i prolaz potrebnih instalacija.. na podlogu kao i za ostale prostorije (stirodur 5cm+lako-arm. postavljanjem 5cm podnog stirodura (35kg.) sa predhodnom obradom košuljice izravnavajućom smesom/olmom ( tipa “Thomsit DH ili sl.) U pojedinim prostorijama (nastavnik fiziĉkog vaspitanja. dok je u sanitarnim ĉvorovima/garderobama keramika izra|ena na košuljici sa padom i predhodnom hidroizolacijom (tipa top-sil 107 ili sl.ploĉica bez fuge (ili sa minimalnom kiselootprnom fugom-zavisno od kvaliteta ker. “podnim” stiroporom/stirodurom debljine 2cm.. završni pod je od od kiselootpornih ker. Ova fuga se zatvara profilisanom podnom lajsnom. na sopstvenu metalnu “CD60” podkonstrukciju ušrafljenu u plafon. SIKADUR504 ..5 VII PODOVI.) je malterisanje. SIKAFLOOR 357UV …ili sl. nakon ĉega se postavlja PVC folija i izvodi lakoarmirana cementna košuljica debljine 5cm. zaštićenih poliuretanskim bezbojnim lakom. finalno se obra|uju lamelama od profilisanog tvrdog drveta (ili laminiranog drveta)./m3) preko betonske ploĉe.

IX PROZORI. budu izabrani na osnovu konstruktivne tablice renomiranih proizvo|aĉa (preporuka“trocal”. za postavljanje aksijalnih ventilatora za prinudnu ventilaciju-ukrajanje membrana i ispuna. najbolje rešenje za prozore je PVC konstrukcija (šestokomorna) sa ispunom od termopan stakla i minimalnim koeficijentom prolaza toplote od maks. su po standardnoj konstrukciji i opremi prema specifikaciji proizvo|aĉa. zbog održavanja i dezinfekcije. su od mehaniĉki jakih i vodootpornih drvenih panela (laminirano drvo ili medijapan). niske cene. Evakuaciona-spoljnja vrata su snabdevene ure|ajem za samozatvaranje. će imati fiksnu aluminijumsku žaluzinu (u boji PVC prozora sa alumin. Na plafonu sale finalna obrada je limeni panel bez ikakve obrade (boju izabrati pre ugradnje). Zbog evakuacije patent umetak mora da poseduje fiksni toĉkić sa unutrašnje strane. Sva dvokrilna vrata trebaju posedovati stopere za fiksiranje jednog krila vrata u otvorenom i zatvorenom položaju. pedološku laboratoriju). Gornji delovi pojedinih prozora (po jedan prozor kabineta i uĉionice za hemiju. “antipanik” bravom sa unutrašnje strane (u smeru evakuacije) i klasiĉnom patent-bravom i cevastim rukohvatom sa spoljnje starne. zavarene i ankerisane u zidove (zbog otpornosti na mehaniĉka oštećenja pozicije i špaletne pri upotrebi). Ispuna u donjim delovima je puni panel od dva alum. solidnih termiĉkih i zaptivnih osobina. Akordijal (ili lamelirana-segmentna) vrata spravarnice. a dobile karakteristike sliĉne termopan-ispuni. providno. i uklapanja u postojeći objekat. zbog postavljanja . bojenih poliuretanskim lakom a sa saćastom ispunim (sa povišenim stepenom zvukoizolacije-oko 30db).rehau i sl. na vratima se ne postavlja “slepi”dovratnik. već se pozicija direktno ušrafljuje u metalnu podkonstrukciju zida. Sva unutrašnja vrata trebaju imati ploĉice ili ramove od poliranog metala sa natpisom namene prostorija. Sve spoljnje pozicije otvora (preporuka je i unutrašnja vrata sa velikom frekvencijom). dok je ispuna u gornjim delovima konstruktivno staklo (panfleks -zbog bezbednosti) Unutrašnja vrata nastavnih prostora. Sva evakuaciona vrata (spoljnja i unutrašnja) obavezno moraju imati urećaj za automatsko zatvaranje. U gips-kartonskim zidovima.. (u uĉionicama i kabinetima venecijaner-roletne za zaštitu od prekomernog sunca). Ispuna prozora sale za fiziĉko vaspitanje je predvi|ena od ĉetvorostrukog leksana. obešenih o plafon visilicama sa mogućnošću nivelacije (u standardnoj krem ili sivoj boji). plafon je izra|en od standardnih aluminijumskih “rihter” traka..6 U sanitarnim ĉvorovima. garderobama. dok se rešetke boje protivpožarnom bojom 60min. (sa dijagonalnim membranama. d=16mm). Sva vrata moraju posedovati gumeni fiksator za ograniĉenje maksimalnog polja otvaranja. Preporuka je da PVC profili (sa metalnim profilisanim umetkom). plastificirane konstrukcije bele boje.41w°k/m2. lima sa stirodurom i hidro-šperom kao ispunom. Portali na ulaznim vratima i unutrašnja vrata. Zato treba voditi raĉuna o zidarskim merama koje su uvećane za 5cm. Prozor snabdeti standardnim uvoznim okovom. a brava treba da bude tipa “burence” (samim tim rukohvat treba biti fiksam-od savijene polirane aluminijumske cevi). su predvi|eni od aluminijumske. kako bi se spreĉilo fiziĉko oštećenje.) zavisno od veliĉine ramova a da unutrašnje staklo bude niskoemisiono zbog energetske efikasnosti. OGRADE . su montirane na slepe ĉeliĉne štokove. VRATA. Zbog uslova eksploatacije. vršiti prema kupljenom tipu ventilatora).1.membranom i mineralom vunom izme|u. (spoljnja sa termo-prekidom a unutrašnja bez termoprekida). biologiju.

Na pojedinim mestima (u zoni servisnog ulaza i duž jugoistoĉne strane školske sale)..B. kako bi ograda izdržala velika opterećenja. X UREĐENJE PARTERA . zidova i plafona su dati u prilogu “Namena i obrada prostorija” i “šifre slojeva” u okviru glavnog projekta.7 slepih ĉeliĉnih štokova (ĉeliĉna zavarena kutija 2/3cm.. od klasiĉnih ĉeliĉnih popreĉnih flahova (sa zaobljenim ivicama) u ankerisanim ramovima od ĉeliĉnih ugaonika. predvi|eno je postavljanje parternih kolektora sa rešetkom (tipa“aku” ili sl.KOKOVIĆ ___________________ . sa jastukom-ĉetkom od adekvatnog materijala. u projektu je tretiran samo trotoar oko objekta i osnovna oprema (rešetke za obuću) na ulazima u blok “C”. kao projektni zadatak za projektante ure|enja partera/terena. sa aspekta korišćenja uĉenika odnosno moraju imati veliku ĉvrstinu i povišeni nivo bezbednosti. zavarena za ubušene ankere od betonskog gvož|a dijametra 8-10mm). Obzirom da će se raditi zaseban projekat (veoma specifiĉan-zbog denivelacija) ure|enja celog kompleksa škole. SASTAVIO : ARH. Na platou ispred ulaza predvi|eni su ĉistaĉi obuće (udubljeni u platou) dimenzije 50/100/10cm. Detaljni opisi svih slojeva i obrada fasada. podova. Ograde treba izraditi od metalnih cevastih profila (bez oštrih ivica-preporuka standardna aluminijumska cevasta ograda) sa gornjim rukohvatom većeg dijametra (Ø50 na visini 115 cm) i cevastom vertikalnom ispunom na maksimalnom rastojanju od 14cm. Ispred ulaznih vrata kao i na kontaktu prljavog i ĉistog hodnika fiskulturne sale. Okretnica/plato za intervenciju požarnog vozila (na servisnom ulazu u sportsku salu-na kontaktu sa blokom “C”. je data u smislu poštovanja propisa. predvi|eni su “meki” ĉistaĉi obuće 100/50/5cm (usa|eni u završni pod ili nezavisni). kako bi se prihvatile atmosferske površinske vode i po mogućnosti sprovele u atmosfersku kanalizaciju ili na zeleni plato. Posebnu pažnju treba obratiti ogradama stepeništa. Anker (preporuka konazolni) u AB stepenišnoj ploĉi mora biti izuzetno kvalitetan. Detaljni opisi svih predvi|enih pozicija su dati u prilogu “šeme stolarije i bravarije”.).

0 i 25. livene na licu mesta. -1- .Sve zidove od opekarskih proizvoda obzirom na veću visinu od 3.0 cm. kako bi se pratio pad terena. Stepenišne ploče su armirano betonske debljine 14. Zbog velike dužine zidova gde u konstruktivnom pogledu nisu predvi|eni stubovi raditi AB vertikalne serklaže.0 cm. Krovne ploče su kose monolitne armirano betonske krstasto armirame ploče debljine 20. Konstruktivni elementi ovih ramova su armirano betonski stubovi I armirano betonske grede.0 cm. Me|uspratne konstrukcije objekta su monolitne armirano betonske krstasto armirame ploče debljine 20.0 cm.0 m ojačati horizontalnim serklažima u nivou nadvratnika. Dimenzije fundamenata u osnovi odre|ene su za dopušteni napon u tlu od 180 kN/m2.Statički proračun konstrukcije poljoprivredna škola “Šumatovac”-Aleksinac TEHNIČKI OPIS UZ STATIČKI PRORAČUN KONSTRUKCIJE poljoprivredne škole “ŠUMATOVAC” u Aleksincu Novoprojektovani deo škole čine dve celine: BLOK “C” – specijalizovane učionice BLOK “D” – školska fiskulturna sala BLOK “C” – specijalizovane učionice Krovni pokrivač Krovni pokrivač je čelični plastificirani lim postavljen preko drvenih letvica. livene na licu mesta. Fundiranje Fundiranje je izvršeno na trkastim temeljima sa proširenjima na mestu prijema sila (fundiranje na temeljima samcima me|usobno povezani temeljnim gredama). Na jednom delu temelji se rade sa kaskadama. Ispunu ramova čine zidovi od opekarskih blokova debljine 20. Konstrukcija Konstrukcija je skeletnog tipa sa AB ramovima u oba ortogonalna pravca.Temelji su debljine 40.0 cm. Stubovi na dodiru sa postojećim delom škole su fundirani na AB kontragredi.

kako bi rešetka nesmetano dilatirala usled temperaturnih promena.2 x 1.3 m. Konstrukcija Objekat fiskulturne sale u konstruktivnom pogledu je ramovskog sistema.5 x 1. Svi elementi rešetke (pojasevi . Na delu temelja samaca postojećeg objekta dodatne sile pritiska od postojećeg objekta prihvataju se čeličnim kosnicima.0 cm. Fundiranje Fundiranje stubova je izvršeno na temeljima samcima dimenzija 2. Ramovi su na medjusobnom rastojanju od 5.60 mm debljine d=15. Oslanjanje rešetke je na AB stubove.0 cm. Oslonci na jednom kraju rešetke su projektovani kao klizni.6 m. Na mestima oslanjanja rešetka se hvata sa po dva L profila koji su ankerisani u AB gredu. tn=0. Veze štapova rešetke ostvaruju se direktnim zavarivanjem. a kako se ne bi vršilo podbijanje temelja postojećeg objekta porjektovan je potporni zid kao mera obezbe|enja iskopa.u podužnom zidu I 2.7 m u kalkanskom zidu. sa AB stubovima I čeličnim rešetkama kao riglama.60/0. sa ovalnim rupama. visine 40. dijagonale. a fundiranje zidova na trakastim temeljima dimenzija b/h=50/40 cm.7 m. U statičkom smislu krovni paneli rade kao kontinualni nosači. Podužni I kalkanski zidovi su projektovani kao AB ramovi sa ispunom od opekarskih blokova debljine d=25.Statički proračun konstrukcije poljoprivredna škola “Šumatovac”-Aleksinac Obzirom da je kota fundiranja novoprojektovanog objekta na većoj dubini u odnosu na kotu fundiranja postojećeg dela škole. Dilatiranje -2- . Stubovi su armirano betonski dimenzija b/h=25/50 cm. spregovi I zatega) su od HOP kutijastih profila. rožnjače.0 cm. Čelični rešetkasti nosači su statičkog sistema proste grede raspona 19. postavljeni direktno preko čeličnih rožnjača.Dimenzionisanje potpornog zida na savijanje i kontrola na prevrtanje izvršeni su za dejstvo aktivnog pritiska tla.Dimenzije fundamenata u osnovi odre|ene su za dopušteni napon u tlu od 180 kN/m2. uklješteni u fundamente. BLOK “D” – školska fiskulturna sala Krovni pokrivač Krovni pokrivač čine krovni paneli TRIMO SNVTS 150 . Temeljne trake ujedno služe I da povežu temelje samce.Na taj način rešetka je obezbedjena od preturanja. sa zategom kako bi se prihvatile horizontalne sile.

U tom pogledu neophodno je preduzeti sve mere oko obezbe|enja prostora oko postojećeg objekta ali I novoprojektovanih kako bi se neplanirane površinske I podzemne vode brzo evakuisale.Statički proračun konstrukcije poljoprivredna škola “Šumatovac”-Aleksinac Blok “C” I blok “D” su me|usobno dilatirani dilatacionom razdelnicom širine 5. preporučuje se prethodno spuštanje nivoa I njegovo nisko održavanje za vreme gra|enja kao I neko vreme posle toga. Nekontrolisano provlaživanje moglo bi da izazove naglo sleganje/izdizanje I pojavu deformacija na objektu pa I da ugrozi stabilnost čitave padine. Materijal Materijal od koga se izradjuje konstrukcija : MB 30 . RA 400/500 . -3- . Zaključci i preporuke iz “geomehaničkog elaborata” Teren na kome je izgra|en postojećI objekat kao I teren na kome se planira gra|enje novih objekata čine kvartarni.vetar . neogeni I paleozojski sedimenti. stim što su im stubovi fundirani na istim temeljima (ne vršI se dilatiranje kroz temelj). Č. Prilikom fundiranja novoprojektovanih celina u tlu sa visokim nivoom podzemne vode. Preporučuje se da se za dozvoljenu nosivost usvoji vrednost od Qa=180 kPa.sneg . dozvoljena nosivost je u granicama od 200 – 230 kPa. Preporuka je da se iskop tla I izrada fundamenata rade u sušnom periodu.0361.stalno opterećenje (delimično program uzima automatski) . Za dobijene terenske uslove nije dozvoljeno naknadno I neravnomerno provlaživanje. što podrazumeva posebnu predostrožnost od eventialnih havarijskih procurivanja vodovodnih I kanalizacionih instalacija. Statički proračun Statički proračun–odredjivanje naponsko-deformacijskih veličina kao I dimenzionisanje elemenata konstrukcije izvršeno je za sledeće slučajeve opterećenja: .5 . Veze elemenata čelične konstrukcije izvode se zavarivanjem.seizmika Statičko – dinamički proračun konstrukcije izvršen je softverskim paketom TOWER 3D Model Builder 5. Rezultati proračuna dozvoljenog opterećenja tla za novoprojektovane celine su pokazali da u zavisnosti od dimenzija temelja (analizirani su samci I trake) I dubine fundiranja .0 cm po celoj visini objekta. MA 500/560 .koristan teret .

geotehničkog nadzora I Investitora. posebno za deo objekta koji bi se izveo na nasipu.3 – 0.0 m debljine u zbijenom stanju ispod projektovane kote fundiranja.5 m u zbijenom stanju sa minimalnim modulom stišljivosti om Mv=30000 kPa.Statički proračun konstrukcije poljoprivredna škola “Šumatovac”-Aleksinac Tlo na kome se planira izgradnja novih objekata po svojim fizičko mehaničkim karakteristikama je podložno zapreminskim promenama (radi se o ekspanzivnim glinama sa naponom bubrenja 50 -75 kPa) usled promene vlažnosti Sklonost ka bubrenju maže posebno da se manifestuje u fazi izrade temeljnih jama ukoliko se one izvode kada su hidrološki maksimumi.gradj. PREPORUKA INVESTITORU je da u fazi zemljanih radova tj. kako u toku gra|enja tako I u poeriodu od 12 meseci po završenom gra|enju. kada se NPV eventualno spusti ispod ustanovljene gornje dubine ili je potrebno izvršiti spuštanje NPV nekim uobičajenih meliorativnih postupaka.inž.iskopa temeljnih jama kod izgradnje novih objekata.gradj. Ovaj sloj treba zbijati po propisima. nasutim šljunkom od min. -4- . preporuka je da se neposredno ispod temelja izvrši zamena materijala. U uglovima objekta u fazi gra|enja ugraditi repere I obavljati nivelmansko osmatranje (sleganja ili eventualnih izdizanja).inž. Sastavili : __________________________ Dragoljub Stojanović dipl. 1. zbog složene geotehničke problematike obezbedi stalan geotehnički nadzor . Prevashodno zbog ekspanzivnih karakteristika tla ali I povišenog nivoa podzemne vode. Za celine koje nisu na debelom nasipu preporučuje se izrada tamponskih slojeva debljine 0. Ovaj zahvat se može izvesti ili u sušnom periodu godine. kako bi se sva eventualna odstupanja mogla rešavati direktno na nivou projektanta. a da se dobije minimalni modul stišljivosti od Mv=30000 kPa. __________________________ Ivan Andjušević dipl. pa o tome treba posebno voditi računa I preduzeti odgovarajuće mere predostožnosti I zaštite.

Na povratnom vodu. Grejna tela imaju mogućnost demontaže bez pražnjenja insatalacije. lamela „C“specijalizovane učionice i lamela „D“-fiskulturna sala Objekat: Mesto gradnje: Aleksinac TEHNIČKI OPIS Predmet ovog projekta je cevna mreža i radijatorsko grejanje za novoprojektovani blok »C« koga čine specijalizovane učionice i blok »D« školska fiskulturna sala u II i III fazi dogradnje poljoprivredne škole »Šumatovac« u Aleksincu. grejno telo je snabdeveno radijatorskim navijkom.specijalizovane učionice Za grejna tela odabrani su čelični panelni radijatori odreĎenih dimenzija zavisno veličini toplotnih gubitaka za svaku prostoriju ponaosob. usvojene su sledeće projektne temperature po prostorijama. Izbor elemnata kotlarnice posebnog projekta. koje su obezbeĎene protiv vandalizma.u svim radnim prostorijama 18ºC . Armatura grejnih tela je sa termostatskim ventilima i masivnim termostatskim glavama.nastavne prostorije 20ºC . kraĎe i neovlašćene upotrebe. . i voĎenje cevne mreže kroz postojeći deo objekta je deo Proračun gubitaka toplote izvršeno je saglasno standardima DIN-a i SRPS-a uz korišćenje podataka iz termičkog proračuna koji je sastavni deo arhitektonsko-graĎevinskog projekta.u sali za fizičko vaspitanje. .TEHNIČKI OPIS GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA Opšti deo Investitor: Poljoprivredna škola „Šumatovac“ u Aleksincu Dogradnja II i III faze poljoprivredne škole. Cevne mrža satoji se iz horizontalnih i vertikalnih vodova. Cevni vodovi izvode se vidno u grejnim prostorijama odgovarjućeg prečnika prema proračunu i prčvršćuju se u zid dvostrukim nosačima sa odstojnicima. na sonovu normativa za školske objekte. hodnicima i sanitarijama 16ºC Blok »C« . Jedinična količina odavanja toplote grejnih tela korigovana je kod prostorija koje zahtevaju unutrašnju temperaturu različitu od 20ºC.

Prolaz cevi kroz meĎuspratnu konstrukciju osiguran je hilznima odgovarajućeg prečnika. Za ostranjivanje vazduha iz cevne mreže predviĎen je centralni vazdušni vod. preko slavine za punjenje i pražnjenje koja se nalazi na najnižoj tački rashladnog sistema blizu čilera na terasi. Za vreme zimskog perioda kada škola ne radi potrenbno je obezbediti zaštitu instalacije grejanja od smrzavanja. proizvoĎač HOVAL. Dimenzionisanje cevne mreže izvršeno je proračunom pada pritiska u odnosu na najnepovoljnije grejno telo dok se ostale grane dimenzionišu prema raspoloživom naporu. UreĎaj se ugraĎuje u krovu sale. Cevni sistemi grejnog i rashladnog kruga se spajaju ispred izmenjivača i na svakom se nalaze zaporni organi. gde se vertikalno spušta naniže u nivou suterena i garana se kroz novoprojektovani objekat ispod plafona sutrena. potrebno je ispustiti radni fluid iz cevnog cirkulacionog kruga hlaĎenja i celokupnog ureĎaja čilera. UreĎaj poseduje vodeni izmenjivač toplote grejač/hladnjak. koja je zaštićena od neovlašćenog korišćenja. otvoriti zaporne ventile na grejnom krugu prema kotlarnici (nalaze se ispod plafona prizemlja na ulazu u salu) i . Prelazak sa zimskog na letnji režim rada i obrnuto ostvaruje se zatvaranjem zapornih organa na cevnom cirkulacionom krugu koji u tom režimu nije u funkciji. Pražnjenje cevne mreže predviĎeno je preko slavine za punjenje i pražnjenje na najnižim tačkama vertikala radijatorskih veza u suterenu. PredviĎene su četri samopadajuće aluminijumske rešetke za regulaciju nadpritiska u sali pri ubacivanju svežeg vazduha. Posle toga je potrebno zatvoriti zaporne ventile rashladnog kruga koji se nalaze na terasi na ulazu u salu.3‰ i to od krajnjih grejnih tela prema vertikalnom usponu cevne mreže prema prizemlju. što je definisno grafičkom dokumentacijom. pri čemu je svaka grana snabdevena zapornom aramaturom i to ravnim zapornim ventilom na napojnom vodu i kosim zapornim ventilom na povratnom vodu kojim se vrši uravnoteženje pada pritiska i regulacija cirkulacije. od koga se prelivna cev (retur) spušta u delu mokrog čvora ženske svlačionica u suterenu. hlaĎenje i provetravanje jednim ureĎajem sa svežim vazduhom za ventilaciju. Vazdušni vod se na najvišoj tački završava odzračnim sudom. Snabdeven je cevnim vodom za toplu vodu direktno iz kotlarnice sa svojim cirkulacionim krugom. Na prelivnoj cevi je predviĎena loptasta zaporna slavina. grejanja i hlaĎenja visokih prostorija TopVent MK.školska fiskulturna sala Za fiskulturnu salu je predviĎeno grejanje. Blok »D« . Cevna mreža izvodi se šavnim čeličnim cevima. koji je opremljen sa kopmletnim odgovarajućim hidromodulom. Iznad izmenjivača na priključnom vodu je predviĎen odzračni sud sa cevnim returom koji se spušta do mokrog čvora ženske svlačionice u suterenu. Celokupna cevna mreža boji se bojom otpornoj na temperaturi do 100ºC po izboru investitora. PredviĎene su slavine za punjenje i pražnjenje sa metalnim čepom i lančićem. Horizontalnu cevnu mrežu voditi sa usponom od 0. UreĎaj poseduje elemente spostvene automatike za voĎenje različitih režima provetravanja. minimalnim radom sistema uz nadzor ovlašćenog lica. Čiler je u izvedbi voda vazduh i smešten je na terasi prizemlja uz sam spoljni južni zid sale. zaštićuju premazom od korozije u dva sloja i to prvi sloj pre ugradnje a drugi pre bojenja. koji se vodi po plafonu prvog sparata. Na prelivnoj cevi je predviĎena loptasta zaporna slavina. odnosno usagalašavaju se prema padu pritiska u najnepovoljnoj grani. za režim hlaĎenja. koje su zaštićene od neovlašćenog korišćenja. Horizontalni razvod radiajtorske cevne mreže sastoji se iz dve grane. Sve cevi pre ugradnje čiste se od korozije. za režim grejanja. Prilikom prelaza na zimski režim rada. TakoĎe je povezan na sistem rashladnog čilera.Horizontalna cevna mreža radijatorskog grejanja ulazi iz postojećeg dela u novoprojektovani ispod plafona prizemlja. Dilatacija cevne mreže od uticaja temperature grejnog fluida rešena je samokompezacijom. grejanja i hlaĎenja. koja je zaštićena od neovlašćenog korišćenja.

Pražnjenje grejnog kruga se izvodi u kotlarnici ili samo dela kok grejača/hladnjaka na kuglastoj slavini sa ispustom.09 i Su. koja se nalazi iospod plafona prizemlja na ulazu u sali.06) sistem kanala sa haubom od pocinkovanog lima i kanalskim ventilatorom sa samopadajućom žaluzinom i za čisti deo (Pr. Debljina izolacije data je tabelarno u prilogu u odnosu na prečnik cevi. izolovati mineralnom vunom u plaštu od aluminijumskog lima. Cevi za reture se ne izoluju.11) izvedeno je preko aluminijumskih kanala.01) i biologije (Pr. PROVETRAVANJE SPECIJALIZOVANIH UČIONICA I MOKRIH ČVOROVA PredviĎena je ventilacija učionice za izvoĎenje nastave iz hemije (Pr.07) sa PV-ventilima. PROJEKTANT . Cevna mreža rashladnog kruga izvodi se šavnim čeličnim cevima sa usponom od čilera prema ureĎaju ispod krova sale. Dilatacija cevne mreže od uticaja temperature grejnog fluida rešena je samokompezacijom. Projekat je uraĎen u svemu prema važećim propisima i tehničkim normativima za tu vrstu instalacije. je potrebno da se adekvatno izoluje. Dispozicija kanala. Sve cevi pre ugradnje čiste se od korozije. kao i izlaz na spoljašnju fasadu dat je grafičkom dokumentacijom i predmerom i predračunom i odgovarajućim proračunom. zaštićuju premazom od korozije u dva sloja i to prvi sloj pre ugradnje a drugi pre izolacije. što je definisno grafičkom dokumentacijom. PredviĎena je ventilacija pedološke laboratorije u prizemlju i to za nečisti deo (Pr.04) u prizemlju. Dovodni vazduh za svaku prostoriju se obezbeĎuje pomoću prestrujne rešetke u vratima iz hodničnog dela. PV-ventila i odgovarajućeg kanalskog ventilatora. Za vreme zimskog perioda kada škola ne radi potrenbno je obezbediti zaštitu instalacije grejanja od smrzavanja.3‰ od ureĎaja prema kotlarnici. sistemom kanala od pocinkovanog lima i kanalskim ventilatorom sa samopadajućom žaluzinom. ventilatora i žaluzina. Za pedološku laboratoriju je predviĎen monosplit klimatizer za hlaĎenje prostora. koji se montiraju u nadsvetlu prozora. minimalnim radom sistema uz nadzor ovlašćenog lica.03) u prizemlju. Dovodni vazduh za svaku prostoriju se obezbeĎuje pomoću prestrujne rešetke u vratima iz hodničnog dela. Cevna mreža grejnog kruga izvodi se šavnim čeličnim cevima sa podom 0. Celokupnu cevnu mrežu u samoj fiskulturnoj sali i cevnu mrežu grejnog kruga do kotlarnice koja je deo ovog projekta. kao i pripremnog kabineta (Pr. Rad sistema za provetravanje aktivira se i reguliše ručno po potrebi. oni moraju imati svoj posebni sistem ventilacije. Ventilacija svlačionica sa tuš kabinama (Su. koji je obezbeĎen samopadajućom žaluzinom. Deo cevne mreže i armatura koja se nalazi na terasi prema čileru. a ukoliko učionice i laboratorije poseduji degistore. pomoću odgovarajućih prozorskozidnih ventilatora sa samopadajućim žaluzinama. što je dato grafičkom dokumentacijom i predmerom i predračunom i odgovarajućim proračunom. PV-ventila. Ovim se definiše opšta ventilacija pomenutih prostorija.odzračiti sistem grejača/hladnjaka na returu u WC-u suterena.

Od (K.)-ormana koji je postavljen na fasadi pored ulaza u objekat.R.S. b) Glavno napajanje Glavno napajanje električnom energijom celog kompleksa poljoprivredne škole je postojeće i izvedeno sa najbližeg NN-stuba postojeće Elektrodistributivne mreže. koji se nalazi u sastavu merno-razvodnog ormana pored glavnog ulaza u postojećem delu objekta. koji polazi direktno iz novoprojektovane stubne trafostanice STS-10/0.K.O. koji se postavlja delimično u kablovskim regalima ili delimično ispod maltera na trasi od postojećeg (G.) i razvodni ormani (R.K. a sve sa ciljem prilagođavanja tehnologiji izrade opreme proizvođača.O.) Glavni razvodni orman (G. Napajanje se vrši bakarnim kablom PP00-Y-4x50mm 2 .1.1. proizvodnje: “ENEL”-Beograd ili slično.R. kao i potrebna grafička dokumentacija.8m na trasi od najbližeg NN-stuba.) je postojeći i nalazi se na zidu u ulaznom delu postojećeg dela prizemlja objekta i izrađen je od dva puta dekapiranog lima.)-ormanu potrebno je zameniti osnove osigurača NV-400A novim.1.)-ormana do glavnog merno-razvodnog ormana (M.) treba postaviti još jedan prekidač tipa INS-200A za potrebe novih instalacija novog dela objekta. potrebno je zameniti postojeće brojilo električne energije novim. elaborat o merama zaštite. tehnološkim projektom i projektima ostalih faza. U sastavu ovog projekta pored ovih opisa i tehničkih uslova dati su potrebni proračuni. pogona u Aleksincu. pokazivača petnajestominutne trenutno maksimalne snage.O. predmer i predračun izvođačkih radova i materijala.P.Cu.P. Pored postojeće opreme u glavnom razvodnom ormanu (G. Prema najnovijim tehničkim uslovima Elektrodistribucije Niš. o čemu treba sačiniti tehnički izveštaj.1kV.R.Al.R. potrebno je zameniti postojeći napojni kabli celog objekta novim PP00-A-4x120mm 2 . . radi lakšeg održavanja.R.P.O. U sebi sadrži sve potrebne elemente za nesmetano funkcionisanje kompletne električne instalacije i automatike koja je predviđena u postojećem delu objekta.3. rađen je na osnovu projektnog zadatka. pa sve do (K.4kV.) postavljenog u na zidu u hodniku dograđenog suterena objekta.O. Napajanje dograđenog dela suterena.2. funkciju uklopnog sata.2. Projektnim rešenjem su razrađene i dodatne mere nesmetanog izvođenja instalacionih radova.R.O.O.2 i R.250kVA postavljene u blizini objekta. izvođačkih detalja vezanih za montažu.1.TEHNIČKI OPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJA a) Opšti tehnički uslovi Projekat električnih instalacije dogradnje II i III faze poljoprivredne škole “Sumatovac” (Lamela “C”-specijalne učionice i “D”-fiskulturne sale) u Aleksincu.1kV. a to se naročito odnosi na izbore trasa instalacionih vodova.O.). koji je smešten na zidu u ulaznom holu u prizemlju objekta napojni kabli je postavljen ispod maltera.K. pogona u Aleksincu. Postojeći napojni kabli treba razvezati na obe strane. Po izvedenim radovima izvođač je dužan da izvrši sva funkcionalna ispitivanja i kontrolna merenja. Postojeći napojni kabli je postavljen u rovu 0. Pri izvođenju radova mogu se vršiti određena odstupanja od projekta.R. c.). radi eventualno lakšeg završetka radova. Pre povezivanja napojnog kabla u (K. prizemlja i sprata objekta vrši se iz postojećeg glavnog razvodnog ormana (G.) Glavni merno-razvodni orman (M. Trofazna transformatorska poluindirektna merna grupa ima funkciju merenja aktivne i reaktivne električne energije klase tačnosti-1 i 3. podzemnim kablom određenog preseka. 2. Nova merna grupa za poluindirektno merenje električne energije je tip: DMG2 5(5)A US MAX OC MTK.O. Prema najnovijim tehničkim uslovima Elektrodistribucije Niš. montaže i povezivanje kompletne opreme.)-ormana pa sve do novopostavljenog glavnog razvodnog ormana (G. čuvanje svih podataka za određeni vremenski peroid i port za daljinsko očitavanje svih podataka.

Glavno napajanje električnom energijom kompletnog i dograđenog dela poljoprivredne skole II i III-faze kao i glavni projekat električnih instalacija je usaglašen sa Tehničkim Uslovima Elektrodistribucije Niš br: 52806/2 od 07.S. proizvodnje: “FMT”-Zaječar ili slični.O.S. proizvodnje: ”Avala lighting”-Beograd ili slične.O. proizvodnje: ”OSRAM”-Germany ili slične.O. koje se montiraju na plafonu po rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji.R. Napajaju se iz razvodnih ormana (R. R.04. R.1.Cu. postavljenog ispod maltera.1.1. postavljenog ispod maltera. R.1. Sn=15VA. koji se postavlja ispod maltera. Napajanje razvodnog ormana (R.2.R. d) Instalacija osvetljenja Osvetljenje kompletnog dograđenog dela poljoprivredne škole je uglavnom direktno sa izvorom svetla sa inkadescentnim.2.O. koji se postavlja ispod maltera.) za taj deo objekta i posebni razvodni ormani (R.2. U suterenu dograđenog dela II i III-faze poljoprivredne škole postavljen je novi glavni razvodni orman (G.O. koji se postavlja delimično u kablovskim regalima i delimično ispod maltera.1kV. R. koje se montiraju na metalnim nosećim gredama u sali po rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji.O.3. proizvodnje: ”Avala lighting”-Beograd ili slične. koji se nalaze na određenim mestima dograđenog suterena.O. prizemlju i na spratu je kablom PP00-Y5x6mm 2 .O. Svetiljke za osvetljenje pripremnih kabineta za nastavu u prizemlju i na spratu objekta su nadgradnog fluoroscentnog sa opalnim difuzorom-2x36W”. prizemlja i sprata objekta kablom PP-Y-3x1.1kV.O. Napajaju se iz razvodnih ormana (R.O. postavljenog ispod maltera.2. R.O.1.O. SIM” IP66.) u sebi sadrži i tri nova strujna merna transformataora tip: ”STEM 081-200/5A”. i R. R.2010god. Napajanje razvodnih ormana (R.) kablom PP00-Y-4x50mm 2 .3. R.).) su opremljeni jednopolnim šemama izvedenog stanja električnih instalacija a njihov izgled sa rasporedom opreme dat je u prilogu grafičke dokumentac. prizemlja i sprata objekta kablom PP-Y-3x1. R.O. Napajanje razvodnog ormana (R. R.2.O.1kV. Napajaju se iz razvodnog ormana (R.O. koji se nalaze na određenim mestima dograđenog suterena.5. Napajaju se iz razvodnih ormana (R.1.5mm 2 . koji se postavlja takođe ispod maltera Svi razvodni ormani (R.2.) u suterenu objekta je kablom PP00-Y-5x10mm 2 . koje se montiraju na plafonu pod određenim uglom i rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji.1kV.O. Svetiljke za osvetljenje školske hale objekta su reflektorskog tipa: “HALODIUM-400W/MH.1.).5mm 2 .2.1. Svetiljke za osvetljenje svih učionica.3. R.O.O.2.O. kompaktnim. metal-halogenim i fluoroscentnim sijalicama zavisno od namene i zahteva prsotrija.2.2. IP20. proizvodnje: ”BUCK”-Beograd ili slične. proizvodnje:“Energoinvest”-Doboj ili sličan.O. postavljenog u kablovskim regalima.5mm 2 .2.S.O. R. kao novi glavni prekidač snage tip:“KS1-250A”.Cu.O.O.O. . i R.3.R. Novi glavni razvodni orman (G.1.) se napaja iz postojećeg glavnog razvodnog ormana (G.O.O.2. IP20.3.O.1.2. koje se montiraju na plafonu po rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji.O.O. koji su sastavni deo ovog projekta.).2.2.) u suterenu. R. i R.) u pedagoškoj laboratoriji prizemlja objekta je kablom PP00-Y-5x16mm 2 . i R.O.O. Svetiljke za osvetljenje svih školskih tabli u učionicama objekta su nadgradnog fluoroscentnog tipa: “BPN-T-2x18W”.2.5mm 2 .1. laboratorija i komunikacionih prostorija objekta su nadgradnog fluoroscentnog tipa sa opalnim difuzorom-4x18W”. i R.3. klase 0.O.S.O. i R.) za pojedine celine objekta.R.). R.Cu.Pored toga postojeći glaavni merno-razvodni orman (M. koji se nalaze na određenim mestima dograđenog prizemlja i sprata objekta kablom PP-Y-3x1.2.Cu.2. koji se nalaze na određenim mestima dograđenog suterena objekta kablom PP00-Y-5x4mm 2 i PP00-Y-3x2. R.

Za potrebe napajanja destilatora Pin=9kW u pedagoškoj laboratoriji prizemlja objekta predviđen je poseban trofazni priključak na visini h=1. .) koji se nalaze na određenim mestima dograđenog suterena. koje se montiraju u spuštenom RIHTER-plafonu po rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji.1. IP54. Napajaju se iz razvodnog ormana (R. prizemlja. Napajaju se iz razvodnih ormana (R. prizemlja. prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. i R.O. bele boje proizvodnje: ”PRISMA”-Italy ili slične. na osnovu zahteva i namene prostorija i prema rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji. prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. prizemlja. prizemlja i sprata objekta su sa inkadescentnim sijalicama i opalnim difuzorom tipa: “OPAL-100W/840” IP54 proizvodnje: ”Legrand”-France ili slične. koji se postavlja ispod maltera ili u kablovskim regalima.1.2m od poda. sprata i školske sale objekta. prizemlja i sprata objekta kablom PP-Y3x1. Za potrebe napajanja digestera Pin=10kW u pedagoškoj laboratoriji prizemlja objekta predviđen je poseban trofazni priključak na visini h=1.2m od poda. Napajaju se iz razvodnih ormana (R.3.O.5mm 2 .O.4m od poda.1. koje se montiraju iznad ulaznih vrata na zidu po rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji.Svetiljke za osvetljenje svlačionica i kupatila u suterenu objekta su zatvorenog fluoroscentnog tipa sa opalnim difuzorom za ugradnju u RIHTER-plafon tip: “MET-O2x18W”. Svetiljke za protivpanično “PANIK”-osvetljenje svih prostorija dograđenog suterena.O. Svetiljke za osvetljenje svih ulaza i izlaza. proizvodnje: ”Avala lighting”-Beograd ili slične.O. R. dograđenog suterena.2.2. Svetiljke za osvetljenje svih mokrih čvorova. kablom PP-Y-3x1.2. R.) koji se nalaze na određenim mestima dograđenog suterena i sprata objekta. R. Napajaju se iz razvodnih ormana (R. zidu po rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji. Instlacioni prekidači za ceo objekat se postavljaju na zidu ili u zidu zavisno od namene prostora na povećanoj visini po rasporedu koji je dat u prilogu grafičke dokumentacije.O. hodnika i terasa.). koji se nalazi na zidu u hodniku dograđenog suterena objekta kablom PP-Y-3x1. koji se postavlja delimično ispod maltera ili u kablovskim regalima zavisno od namene prostorija. prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije.5mm 2 . postavljenog ispod maltera. koje se montiraju na plafonu ili zidu po rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji.O.3.1.2m od poda. R.1.5mm 2 . proizvodnje: ”Legrand”-France ili slične. za montažu u zidu na visini h=2. sprata i školske sale objekta su sa fluoroscentnim sijalicama tipa: “S8-660 031x8W” sa nalepnicom “IZLAZ”. postavljen je određen broj monofaznih i trofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom i obaveznim poklopcem “IP55” i montažnim umetkom za zaključavanje za montažu u zidu ili na zidu na određenoj visini. koji se postavlja ispod maltera. R. Kabli za napajanje digestera je PP-Y-5x6mm 2 . i R.2.O.5mm 2 ili PP00-Y-3x1. koje u sebi imaju aku-bateriju koja je stalno vezana na napon a u slučaju nestanka napona iste imaju autonomiju rada od najmanje tri sata u beznaponskom stanju a montiraju se na plafonu. prizemlja i sprata objekta su sa inkadescentnim sijalicama sa mat staklom tipa: “MAGICLICK-18/100W/840” IP55. Destilator ima svoj poseban GS40A-prekidač u kućištu koji se postavlja na zidu pored mašine na visini h=1. koji se nalaze na određenim mestima dograđenog suterena.O.5mm 2 . koji se postavlja ispod maltera ili u kablovskim regalima.2.). i R. Kabli za napajanje destilatora je PP-Y-5x6mm 2 i postavlja ispod maltera. Za potrebe klima uređaja u pedagoškoj laboratoriji prizemlja objekta predviđena je monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom i obaveznim poklopcem “IP55”. sprata i škloske sale objekta kablom PP-Y-3x1. e) Instalacija priključnica i ostalih potrošača Za opštu upotrebu i priključak pokretnih potrošača u kompletnom dograđenom delu suterena.S. dograđenog suterena.3.O.O.O.

koji se postavljaju na zidu i visini h=1.).O.3.5mm 2 .5mm 2 i PP-Y-5x2. školske sale Pin=1. Kao dopunska mera zaštite od previsokog napona dodira.O.O. prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. Instalacioni vodovi svih priključnica u dograđenom delu suterena. Napajanje velikih i malih bojlera u celom objektu izvedeno je kablom PP-Y3x2.S.O.2.O.O. R.1.R.5mm 2 i napajaju se iz svojih razvodnih ormana (R.5mm 2 .2. R.K. Napajanje ventilatora za provetravanje svih predviđenih prostorija objekta izvedeno je kablom PP-Y3x2.) do kutije za izjednačavanje potencijala SIP.O.2.1. R. f) Sistem zaštite od previsokog napona dodira i uzemljenje Kao sistem zaštite od previskog napona dodira predviđen je sistem: "TN-C-S". ODGOVORNI PROJEKTANT . vrši se i novoprojektovanog glavnog razvodnog ormana (G. sprata i školske sale objekta.1.).) u prizemlju objekta.2. Izvođač radova je takođe dužan da zajedno sa nadzornim organom napravi zapisnik o primopredaji svih izvedenih instalacija i opreme koga predaje investitoru prilikom puštanja objekta u rad.Za potrebe napajanja uređaja za klimatizaciju i ventilaciju MK-9/C. R.3.S.O.1kW.2. PP00-Y3x2. predviđeno je dodatno izjednačavanje potencijala svih metalnih delova koji mogu doći pod napon provodnikom P/F-1x16mm 2 . po kome se u celoj instalaciji provlači i zaštitni provodnik za izjednačavanje potencijala.O.R.5mm 2 .O.O. predviđeni su kablom PP-Y-3x2. Napajanje čilera za hlađenje fiskulturne sale snage Pin=21. g) Atestiranje opreme .2.O. prizemlja.M. predviđen je poseban trofazni priključak i razvodni orman (R.2. R. kako je to prikazano u prilogu grafičke dokumentacije.) je PP00-Y-5x2.1. kablom PP00-Y-5x16mm 2 .K. koji se povezuje preko razvodnih ormana (R.M. koji se postavljaju ispod maltera ili iznad spuštenog RIHTER-plafona.O. Kutija za izjednačavanje potencijala SIP je povezana provodnikom P/F-50mm ili pocinkovanom trakom Fe/Zn-25x4mm na temeljni uzemljivač objekta.1. koji se postavljaju ispod maltera.O.O. koja se nalazi pored novopostavljenog glavnog razvodnog ormana (G.2m po rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije.2.5mm 2 .) u prizemlju dograđenog dela objekta.65kW. koji se postavlja ispod maltera. i R. Ventilatori u svom kompletu imaju posebne upuštače sa kontaktorom i bimetalnom zaštitom slična tipu “DM-601” “Minel”-Beograd.O. R. merenje i ispitivanje Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da investitoru obezbedi sve potrebne ateste ugrađene opreme kao i elaborat merenja i funkcionalnog ispitivanja kompletne opreme i instalacije izdat od ovlašćenog instituta.M.O. Rashladni uređaj se nalazi na terasi sprata objekta. koji se postavlja ispod maltera.1. R. R. Kabli za napajanje razvodnog ormana (R. Ostali kablovi za napajanje (R. i R.) i MK-uređaja su dati u prilogu grafičke dokumentacije.K. koji je smešten na određenom mestu u školskoj sali objekta iz koga se napaja MK-uređa postavljen u plafonu.

Ceo objekat dogradnje poljoprivredne škole ima ukupno 11(jedanajest) odvodnaspustna voda. JUS. JUS. (220x100)mm.901 ili sličnog preseka ne manje od 60mm 2 . Obavezno na više mesta na krovu objekta spojiti postojeću gromobransku instalaciju sa novom gromobranskom instalacijom dograđenog dela objekta. JUS. koja je postavljena u temelju. JUS. d) PRIHVATNI VODOVI Prihvatni vodovi su izvedeni od pocinkovane trake: Fe/Zn-20x3mm. a postavljaju se prema rasporedu datom na priloženom crtežu u grafičkoj dokumentaciji.B4.912. Raspored prihvatnih vodova na krovu objekta dat je na određenom crtežu u prilogu grafičke dokumentacije. JUS.N.N. Ukoliko je to moguće spojiti novi temeljni uzemljivač sa postoješim u susednom delu objekta. NGO84.B4.B4. koje služi kao galvansko odvajanje i merenje otpora kaveznog gromobrana i temeljnog uzemljivača.JUS. e) HVATALJKE Kao hvataljke se mogu upotrebiti dve vrste i to: L=300mm. preseka ne manje od 60 mm2. imaju merno mesto. Ceo objekat ima ukupno 11(jedanajestt) mernih spojeva.936/II. koja se može zavariti ili spojiti sa trakom koja ide po krovu objekta. kao zaštitnim premazom. a po ostalom delu krova traka je postavljena na potporama tip: NGO26. JUS.N.N. NGO84. A.901. Umesto standardnih držača hvataljke L=l00mm. može se upotrebiti pocinkovana traka Fe/Zn-25x4mm.N. c) MERNI SPOJEVI Svaki vertikalni odvod na pristupačnom mestu i na visini h=l. a po krovu objekta traka je postavljena po slemenu na potporama tip: NGO20.B4.N. koja se polaže prema priloženim crtežima grafičke dokumentacije.903.B4.N.TEHNIČKI OPIS GROMOBRANSKIH INSTALACIJA a) TEMELJNI UZEMLJIVAČ Temeljni uzemljivač objekta je izveden od pocinkovane trake: NGO84. JUS. Pocinkovana traka je zavarena za metalnu temeljnu konstrukciju objekta a mesta varova su premazana bitumenom. D.B4. Fe/Zn-25x4mm.N. duž celog obima objekta.922-P. b) ODVODI Za odvodne-spustne vodove od prihvatnih vodova upotrebiti pocinkovanu traku: NGO84.B4901.901 ili slične preseka ne manje od l00mm 2 . JUS. Odvodno-spustni vodovi su dati po rasporedu grafičke dokumentacije a polažu se ispod maltera ili ispod fasadne opeke objekta.B4.920-P. 58x58 . NGO84.N. JUS.B4. Merni spoj se sastoji od ukrsnog komada NGO52. koje su postavljene u fasadi objekta. Svi merni spojevi gromobranske instalacije su smešteni u kutijama za merni spoj tip: NGO12. koja se polaže prema datom crtežu.90l ili slične . ODGOVORNI PROJEKTANT . tamo gde je to moguće. koji služi za ukrštanje i razdvajanje pocinkovane trake. A.902 ili pocinkovana traka Fe/Zn-25x4mm.B4.N.N.B4. Fe/Zn-20x3mm.7m od nulte kote objekta. JUS.

Pasivni razvod je planiran razvodnicima (splitter-ima). PredviĎeni su paneli standardne visine 1U sa po 24 modula RJ45. Pre montaže utičnice potrebno je postaviti odgovarajuću razvodnu kutiju. . Backbone linkovi su predviĎeni da podrže komunikaciju do 10Gbps (S/FTP 4x2x0. PROTIVPROVALNI ALARMNI SISTEM 6. STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 2. TELEVIZIJA Televizijska instalacija je projektovana u topologiji zvezde. u kancelarijama. Veličina ormara treba da zadovolji zahtev za prostor potreban za ugradnju predviĎene opreme i da omogući kasnije proširivanje kapaciteta i smeštaj dodatne opreme. dielektrik od penastog polietilena.Koaksijalni kabl. sa već postojećim priključkom u objektu (antena ili priključak CATV operatera). čime je eliminisan neovlašćeni pristup opremi koja se nalazi u njemu. Napajanje prostorije i distribucionog ormara napajati odvojenim strujnim krugovima 230VAC/16A zaštićenim osiguračima B tipa iz razvodnog ormara. funkcionalan kao samostalan i u integraciji sa sistemom u postojećem delu objekta. slabljenje ne veće od 0. što se naročito odnosi na: instalacione kablove U/UTP. Sva instalaciona oprema mora da ima odgovarajući atest/sertifikat za kategoriju 6 a to podrazumeva uraĎen test potrebnih parametara do frekvencije 250MHz ili više. TELEVIZIJA 3. 2. za prijem signala kao i za distribuciju signala do krajnjih prijemnika treba da ispunjava sledeće uslove: bakarni provodnik prečnika najmanje 1mm. bakarna/alumijumska folija i oplet pokrivenosti najmanje 65%.6mm kategorije 6a). Module na patch panelima (i na drugom kraju kabla. nosače mehanizama i okvire. u utičnicama) obeležiti brojevima kako je dato u grafičkoj dokumentaciji ovog projekta. signalom koji je na ulazu u razvodni blok pojačan širokopojasnim linijskim pojačavačem Završna televizijska utičnica biće ugraĎena u već postavljen nosač i okvir. Distributivni ormar (BD') koji će se koristiti prilikom izvoĎenja kablovskog razvoda na ovoj lokaciji je ormar standardne širine 19” (600x600x1300mm). Setovi su modularni – više priključnica različitih instalacija se montira u isti nosač/okvir (detaljnije u grafičkoj dokumentaciji). Kablovi za horizontalni razvod se na drugom kraju (BD') završavaju na prespojnim panelima. DOJAVA POŽARA 1. Prilikom montiranja modula pridržavati se standarda EIA/TIA 568. VIDEO NADZOR 5. prespojne (patch) kablove U/UTP i module RJ-45/U. Svi ormari treba da su uzemljeni višežičnim bakarnim vodom preseka 16mm². STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Strukturni kablovski sistem je projektovan da podrži računarsku i telefonsku komunikaciju. Horizontalni kablovski razvod je planiram kablovima tipa U/UTP 4x2x0. što omogućava bitsku brzinu do 1Gbps.TEHNIČKI OPIS telekomunikacione instalacije SADRŽAJ 1. OZVUČENJE 4.2dB/m na 800MHz.6mm kategorije 6. PredviĎene su dvostruke priključnice za svako radno mesto. Izabran je ormar sa staklenim vratima i bravom sa jedinstvenim ključem. kabinetima i učionicama. zajedno sa ostalim telekomunikacionim utičnicama.

Sve kamere imaju ugraĎenu funkciju detekcije pokreta tako da se prenos slike može vršiti samo uz odreĎen uslov (npr. Za sportsku salu je predviĎen poseban pojačavač snage sa integrisanim audio mikserom sa više linijskih i mikrofonskih ulaza. Kontrolni računar treba da se nalazi u portirnici. prepoznavanje i identifikaciju. zonski raširitelji i šifratori) i za senzore sa višestrukom signalizacijom predviĎen je kabl J-H(St)H 4x2x0. 5. 4. Svi ulazi u objekat su pokriveni kombinovanim pasivnim infracrvenim i detektorima loma stakla u kombinaciji sa magnetnim detektorima položaja vrata (otvoreno/zatvoreno) tako da je time uvećana pouzdanost otkrivanja ulaska u objekat. što dosta štedi kapacitet snimača i propusni opseg računarskokomunikacione mreže. Spoljašnje kamere se postavljaju u kućišta koja su vodootporna i predvidjena za spoljašnju montažu sa zaštitom IP 65.Sistem je koncipiran tako da se lako može izvršiti njegovo proširenje. Sistem je predviĎen da vrši sve funkcije video nadzora: detekciju. Zvučnici u sali su snage 10/20W pri pobudi od 100V i montiraju se na nosače krovne konstrukcije.. portiru. u smislu dodavanja novih zona (štićenih prostora) kao i povezivanje sa postojećim ili novim alarmnim sistemom u objektu. ali ujedno i emitovanje globalnog školskog programa. korišćenjem istog komunikacionog protokola. Kablovi za formiranje BUS linije (centrala. Svugde je omogućeno lokalno podešavanje nivoa zvuka preko predviĎenih atenuatora. Napajanje centrale kao i zonskih raširitelja je iz razvodne table 230V AC.3. ormar za ranžiranje kablova. Snimanje video materijala se vrši na DVR ureĎaju postavljenom u rack ormaru. za prenos video signala u osnovnom opsegu treba da ispunjava sledeće uslove: RG-59/U sa provodnikom od bakra.5/3/6W i predviĎeni za ugradnju u zid. da sa proizvoljnog (ili centralizovanog) mesta nadgleda kritične tačke u/oko objekta sa aspekta sigurnosti.8mm. Kamere se postavljaju na spoljašnjim zidovima objekta tako da se što bolje pokriju prilazi objektu. Ovim je ostavljena mogućnost za realizovanje anti-tamper i anti-masking funkcija. Zvučnici u učionicama i kancelarijama su snage 1. u svojoj instalacionoj kutiji. kao i prosleĎivanje alarmnog signala putem telefonske linije. zonski raširitelji.. a u slučaju nedozvoljenog pristupa vrši se zvučna i svetlosna signalizacija. napajanje . Pored navedenog.detekcija pokreta u odreĎenom delu prostora. dežurnom osoblju itd. za priključenje mikrofona ili drugog izvora zvuka. bakarni oplet pokrivenosti 95%. UreĎajima se pristupa preko mrežnog komunikacionog protokola iz lokalne mreže (LAN) ili sa udaljene lokacije (preko interneta). ovaj sistem omogućava neprekidno snimanje i pregledavanje snimljenog materijala.. U sali je predviĎena dvostruka XLR utičnica. ObezbeĎeno je i autonomno napajanje sistema lokalnim baterijama. VIDEO NADZOR Sistem video nadzora omogućava fizičkom obezbedjenju. UreĎaji (baš kao i kamere) imaju funkciju detekcije pokreta. Izvor zvuka je preuzet iz postojećeg sistema ozvučenja škole. OZVUČENJE Projektom su predviĎena dva sistema ozvučenja. dielektrik od penastog polietilena. sa hard diskom odgovarajućeg kapaciteta. dok su sve komunikacije pokrivene kombinovanim infracrvenim i mikrotalasnim detektorima. pokret u delu prostora). . tako da postoji mogućnost emitovanja “lokalnog” programa. Koaksijalni kabl. Povezivanje magnetnih kontakata vrata predviĎeno je kablom tipa J-H(St)H 2x2x0.) vezati za najbližu sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala objekta provodnikom preseka 16mm² .8mm. Sve metalne ormare za smeštanje opreme (centrala. Prvim su obuhvaćene kancelarije i učionice. PROTIVPROVALNI ALARMNI SISTEM Ovim alarmnim sistemom se preventivno deluje na imovinu i ljude u objektu. što ostavlja mogućnost snimanja video zapisa uz ispunjen uslov . na visini od oko 7m.

5mm² FE180 E30. Na fasadi objekta je takoĎe predviĎena alarmna sirena sa strob lampom na visini od oko 5m. odnosno 5dB iznad nivoa pozadinskog zvuka. za preciznije lociranje mesta požara i lakše navoĎenje vatrogasnog vozila. jer nivo pozadinske buke može biti veliki.NHXHX 2x1. Kablovi za povezivanje elemenata na liniji su tipa J-H(St)H 2x2x0. PredviĎene su alarmne sirene koje treba ostvare nivo zvuka od najmanje 65dB. DOJAVA POŽARA Projektom je predviĎena dopuna postojećeg sistema za dojavu požara. na svakom izlazu sa etaža i na svakom izlazu iz objekta. dodavanjem ručnih javljača i alarmnih sirena. dok su za alarmne sirene predviĎeni bezhalogeni kablovi sa održanjem funkcije u slučaju požara . Ručni javljači požara predviĎeni su duž evakuacionih puteva. u skladu sa projektovanim sistemom za postojeći deo objekta. U sali (i zajedničkim hodnicima) je predviĎena alarmna sirena sa stroboskopskom lampom (svetlosna signalizacija).6.8mm. na visini od 1. ODGOVORNI PROJEKTANT .5m.

Projektom se predviđa izgradnja instalacija vodovoda ( sanitarna mreža i hidranska mreža) i kanalizacije (fekalna kanalizacija). radi se u Aleksincu na KP 1761/2 KO Aleksinac.Na I spratu su takođe tri učionice sa po jednim umivaonikom za učenike i u dve postoje specializovani umivaonici kako bi profesori demonstrirali vežbe. dok dve od tri učionice poseduju po jedan nastavnički specijalizovani umivaonik za demonstraciju nastavnih vežbi i pet specilizovana umivaonika u svakom redu učinice kako bi i učenici mogli da rade te iste vežbe. dok je spratnost u delu III faze izgradnje ili lamele ”D” Su. Kanalizacione vertikale i razvod po spratovaim raditi od Wavin AS niskošumnih cevi prečnika Ø 50. 70 i 110 mm. Predviđa se sanitarni čvor za đake sa tuševima umivaonicima i WC-čučavcima. sa spojem pojedinih elemenata pomoću dihtung gume. Postoje dva hidranta u hodniku. KP 1761/2 KO Aleksinac investitori : POLJOPRIVRDNA ŠKOLA ”ŠUMATOVAC” ALEKSINAC A.U Suturenu postoje sve instalacije vodovoda (snitarna i hidraska mreža) i kanalizacije. Fekalnu kanalizacionu mrežu unutar objekta ispod ploče suturena i u zemlji raditi od livenih kanalizacionih cevi i fazonskih elemenata prečnika Ø 70 i 110 mm na sloju peska d= 10 cm. Vodovodna mreža . Postoje dva hidranta u hodniku. Predviđa se sanitarni čvor za profesora fizičkog sa umivaonikom. Postoje i dva kabineta koja su opremljena umivaonicima za izvođenje vežbi. U suturenu objekta postoje instalacije hidranske mreže kao i tri hidranta (dva u Sali i jedan u hodniku ispred učionica). Novoprojektovanu vodovodnu mrežu priključiti na postojeću vodovodnu mrežu koja je predviđena ranijim fazama izgradnje. C. Dimenzionisanje cevovoda fekalne kanalizacije izvršiti prema postojećim tehničkim propisima. WC-Šoljom i tušem.U prizemlju su smeštene tri učionice sa po tri đačka umivaonika. Prdviđene su dve učionice koje bi posedovale po jedan umivaonik sa dovodom vode i odvodom. ”D”-FISKULTURNA SALA) mesto : Aleksinac. Sprtanost objekta u delu II faze izgradnje ili lamele ”C” Su+P+1. Kanalizaciona mreža Kanalisanje otpadnih voda iz objekta izvršeno je prema postojećoj kanalizacionij mreži predviđenoj ranijim fazama izgradnje tj. .TEHNIČKI OPIS uz glavni projekat instalacija VODOVODA I KANALIZACIJE objekat : DOGRADNJA II i III FAZE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE (LAMELA ”C”-SPECIALNE UČIONICE. Kanalizacionu mrežu van objekta raditi od livenih kanalizacionih cevi sa prečnikom Ø 200. Prema RŠ5 a preko nje ka gradskoj fekalnoj kanalizaciji preko šahti i revizionih silaza. Kanalizacionu mrežu priključiti na već postojeću RŠ 5 (predviđenu ranijim fazama izgradnje) Oraganizacija objekata je je sledeća : . . B. Opšti opis Dogradnja II i III faze poljoprivredne škole.

jedan za priključenje sanitarne mreže prečnika Ø 50 i jednim vodomerom za priključenje hidranske mreže pečnika Ø 75 . D. su domaće proizvodnje i moraju odgovarati JUS-u za ovu vrstu proizvoda. radi mehaničke zaštite. Montažu na zidu i podu izvršiti mesinganim zavrtnjima. uvijanje cevi bitumiziranom trkom. Pre zatrpavanja mrežu ispitati na probni pritisak. Sanitarnu vodovodnu mrežu radititi od pocinkovanih cevi i fazonskih delova (fitinga) odgovarajućeg prečnika Ø 50 za spoljašnju mrežu i Ø20. Cevi prilikom zatrpavanja pokriti slojem peska debljine 10 cm.Novoprojektovani objekat priključiti na gradsku vodovodnu mrežu preko postojeće šahte sa dva vodomera.Ø32 i Ø40 za unutrašnju mrežu u padu od 1 % ka vodomeru kako bi se omogućilo pražnjenje vodovodne mreže.građ . ing. Deo mreže koji je lociran u zemlji uraditi na sloju peska debljine 10 cm. Spoj mreža objekta izvršen je pomoću odgovarajućih armatura. Propusni ventil ugraditi kod svakog točećeg mesta plus jedan za svaki mokri čvor i svaku vertikalu. Predviđena je sledeća sanitarna oprema: WC šolja tipa Simplon Keramički čučavci Umivaonik od sanitarne keramike 55x45 cm Trokadero Tuš kabina Specijalizovane sudopere za kabinete i učionice Armatura za sanitarne objekte : Stojeća baterija na umivaoniku Sojeća poniklovana baterija za sudoperu Zidna poniklovana baterija za Tuš Sanitarna galanterija je sledeća : Ogledala 50x60 cm Polica 50x16 cm Ovalni držači peškira Držači toalet papira Sapunjere               PROJEKTANT Paunović Ivan dipl.. Sanitarni objekti Svi sanitarni objekti i uređaji. a zatim izvršiti antikorozivnu zaštitu. predviđeni ovim projektom. Spoj objekta sa kanalizacionom mrežom izvršiti pomoću dihtung guma odgovarajućeg prečnika.