Crowdculture Rapport 2012

Crowdculture är inte en crowdfundingplattform som alla andra. Vår grundidé bygger på att öka medborgarinflytandet över de offentliga kulturpengarna. Som månadsstödjare på Crowdculture får medborgaren makt att påverka hur bidragen i systemet ska fördelas.

Publicerad december 2012

Innehållsförteckning
Kulturfinasiering on-line med Crowdculture 4 Truly digital 4

Ett rikare kulturliv 5 Områden 6 Fullfinansierade projekt och lyckade kampanjer 7 Sekundäreffekter 8 Om användarna 8 Besöksstatistik och beteende 9 Besökarnas lojalitet 9 Crowdculture i hela landet 10
Fonderna 10 Workshops och presentationer 10 Några exempel på platser: 10 Artiklar 10

Nya metoder och koncept 11
Crowdfunding live 11 Crowdfundingskolan 11 Kampanjplansmall 11 Kampanjkoder 11

Kulturfinasiering on-line med Crowdculture Crowdculture är inte en crowdfundingplattform som alla andra. Vår grundidé bygger på att öka medborgarinflytandet över de offentliga kulturpengarna samtidigt som vi hjälper till att utöka kulturens ekonomi.
X

TRULYDIGITAL
A NORDIC ECOSYSTEM FOR THE ARTS

X X X

Crowdfunding innebär att finansiera sin idé med
X

X X X X X X

X X

24k

X

hjälp av många små investeringar via nätet. På crowdcultures sajt kan kreatörer göra insamlingskampanjer för sina projekt och nå ut till en framtida publik. Som månadsstödjare på Crowdculture får medborgaren makt att påverka hur bidragen i systemet ska fördelas. Varje medborgare kan påverka lika mycket, 50 kr som medfinansieras av offentliga medel. Men om en privatperson vill får man investera mer. Det offentliga är den viktigaste kunden/uppdragsgivaren för kultursektorn oavsett om man väljer att arbeta traditionellt eller på nätet. Kulturen kan inte förlita sig endast på publiken eller privat näringsliv för att överleva, det offentliga är den största marknaden för nästan alla kulturella uttryck. Vi tror på en samverkan mellan offentlig sektor, publik och näringsliv för att kunna finansiera ett rikt kulturliv med kvalitet. Men vi tror att detta går att göra mer effektivt på nätet än i traditionella former. Vi lanserade Crowdculture 2010 med ett test i Stockholm. Inför 2012 byggdes systemet om för att kunna hantera multipla utlysningar. Under året har 6 aktiva utlysningar varit öppna och under 2013 tillkommer fler. Året har inneburit många tekniska förbättringar bland annat nya betalningsrutiner men även förbättrad interaktionsdesign både för finansiärer och projektägare. Truly digital Det digitala påverkar redan kulturen på många olika sätt, ny teknik underlättar distribution, skär produktionskostnader, ger nya förutsättningar för publikinteraktion och att nå ut med sitt verk. Men det digitala skapar även klyftor mellan de som kan och de som inte kan och det är inte helt lätt att integrera i en offentlig praktik. Vi väljer att kalla denna utveckling ett digitalt ekosystem. Metaforen ekosystem är passande då det i den digitala världen precis som i den vanliga finns en ständigt verkande co-ompetition, synergier och konkurrens. Exempelvis så är crowdfunding beroende av videodistrubutions sajter som Youtube och sociala media sajter som Twitter. I det framväxande digitala ekosystemet är Crowdculture en del. För att skapa en bättre förståelse för hur kulturen kan verka i och dra nytta av dessa digitala ekosystem har vi skapat en konferensserie kallad ”Truly Digital” och under våren kommer vi dra igång en filmfestival för creative commons film. Vi hoppas du som läser detta blir nyfiken och vill vara med.

Sida.4

Mer pengar till kulturen
Under året har Crowdculture förstärkt kulturbudgeten med 510 944 kr som delats ut till 28 projekt. De offentliga medlen har förstärkts med nya pengar från bland annat Tillväxtbanken, Tillväxtverket, regionala utvecklingsmedel samt 82 270 kr (ca 16 %) från privatpersoner som annars inte skulle gått till kulturverksamhet.

Genonsnittlig budget: Medel som delats ut: Varav offentliga medel: Varav medel från privatpersoner:

18 479 kr 510 944 kr 428 674 kr 82 270 kr

Ett rikare kulturliv
Crowdculture har hjälpt till att realisera 28 kulturprojekt under året och har en realiseringsgrad på 43 %. Områdena Film och Konst/utställningar dominerar mest på plattformen.

Antal projekt: Antal fullfinansierade projekt: Realiseringsgrad på Crowdculture: Genomsnittlig budget/projekt

65 28 43 % 18 479 kr

Från inspelningen av MotoBrujas musikvideo i Virserum i Småland.

Sida.5

Områden
4% 5% 3% 5%

LITTERATUR

UTSTÄLLNING/KONST

TEATER

FILM

MUSIK

SPEL/DIGITALT

FESTIVAL

35%

25%

46%

25%

8%

10%

8%

8%

8%

4%

Kampanjerna på sajten kommer från de flesta kulturområden men med en tyngdvikt på film. Att många projekt är filmrelaterade beror till stor del på fonden från Filmbasen/Filmregion Stockholm Mälardalen. Men även internationellt sett är Crowdfunding just inom filmområdet väldigt starkt

och framgångsrikt. Förmodligen ligger framgången i att filmare ofta lär sig tidigt i karriären att jobba väldigt aktivt och pitcha sina projekt. Framgångsfaktorn för projekten är ungefär lika stor oberoende av vilket kulturområde de kommer från, även om film även sticker ut under realisationsgrad.

Sida.6

Fullfinansierade projekt och lyckade kampanjer

Gävleborg Öppnade 15 november Dalarna Öppnade 1 augusti I Björn Afzelius anda Boktryckarkonst i bokbinderiet To Diminish

Stockholm Satellitstaden fgl noir despair Clownmedicin Dramakungen Ett kilo bomull Kloster ickorna federico garcia lorca ljud o PR Kärleksförmedlaren

Kronoberg Vandringsprojekt Tingsrydgruppen Ståten och nyttan Kultur i ett mångkulturellt samhälle Motobrujas

Sörmland in between Decimals Visfestival Mother Earth SWAP movie Trio Bryggeriets sommarbutik Samiska sagor Trio Lesbisk Makt 2014 Textil eldskulptur Blekinge My art of light Independent PopUp Arcade Vandrande stad Filmsis

!

Sida.7

Sekundäreffekter
Vi har drivit en hypotes om att jobba med sitt kulturprojekt på nätet ger positiva sekundäreffekter för kreatören. Under 2012 har vi sett flera exempel på sådana effekter. Mycket av effekterna har inte med Crowdculture att göra utan skickliga kreatörer. Ett intressant exempel hände för projektet My art of light, ett litet kulturprojekt i Karlskrona blev kontaktade av Weledastipendiet som hade hittat dem på sidan i sin omvärldsbevakning. Ett annat exempel är Satellitstaden som erhållit stor spridning både som idé på europeisk nivå med ett pris från Council of Europe för bästa offentliga konst samt i media och på nätet.

18% Yrkesutbildning 9% Annat 11% Gymnasium 8% Inget svar 1% Grundskola

56% Akademisk examen (kandidat eller högre)

69% Konst/Kultur 12% Media / Kommunikation 3% IT 5% Vård och omsorg 6% Tillverkning och industri

5% Inget svar

37% Färre än 300 10% Färre än 100 5% Inget svar 6% Använder inte facebook 8% Fler än 1000

Om användarna
Vi har haft 2 244 användare i systemet varav 1 161 av dem är stödjare. Dessa har tillsammans bidragit med 80 370 kr till kulturprojekten. I genomsnitt har varje person stöttat projekten med 70 kr.

12% Färre än 1000 22% Färre än 600

76% Att idén är bra 7% Att projektplanen är rimlig/genomförbar 7% Trovärdig projektledare 3% Att idén är en bra a ärsidé 7% Annat

Användare: Varav stödjare:

2 244 st 1 161 st
18% Jag hade ett eget projekt

Användarna av systemet är generellt sett högutbildade och med stora nätverk inom kultursektorn. Vi har under pilotfasen inte lyckats speciellt långt utanför den sektor som projektägarna också är verksamma inom.

25% Jag ville stödja en bekants speci ka projekt 10% Jag ville stödja kulturlivet generellt 10% Om jag är månadsstödjare med 50kr går de o entliga in med en hävstångse ekt 10% Jag var ny ken på systemet 27% Jag hittade ett projekt och ville hjälpa till att förverkliga

Sida.8

Vad är viktigast för stödjarna?
Den mest tydliga trenden är att investerarna premierar en bra idé i valet av projekt att stödja. Endast 25 % av investerarna är nära kopplade till projektägaren, så som vänner eller familj och hela 75% har andra skäl till varför de investerar.
9 - 201 Besök 9 Besök 7 Besök 6 Besök 5 Besök 4 Besök 3 Besök 2 Besök 1 Besök

Besöksstatistik och beteende
Besök totalt: Unika besökare av sidan: Sidor per besök i genomsnitt: Genomsnittlig tid per besök: Konvertering från besök till stödjare: 37 000 18 000 8 5 min 7,2%

Besökarnas lojalitet
Användarbeteendet under 2012 liknar mycket det under betatestet. Den stora gruppen användare besöker bara en sida, aningen kampanjsidan för det projekt de vill stödja eller första sidan. En mindre grupp användare utforskar systemet i ganska stor grad.
10 och fler Sidor 9 Sidor 8 Sidor 7 Sidor 6 Sidor 5 Sidor 4 Sidor 3 Sidor 2 Sidor 1 sida

Sida.9

Crowdculture i hela landet
Fonderna I systemet har det funnits sex stycken fonder under 2012. Storleken på fonderna varierar en aning från ca 10 000 kr/månad till 20 000 kr/månad. Konkurrensen om medel i de olika fonderna, dvs antal ansökningar som har kommit in har varierat kraftigt från fonden i Blekinge med mycket få ansökningar till Filmbasen/Filmregion Stockholm Mälardalen där konkurrensen varit mycket stor. Vem som är huvudman för fonderna och bevekelsegrunden till satsningen varierar, i Blekinge och Kronoberg är satsningen en del av kulturplanearbetet medan det i Sörmland och Dalarna har en starkare koppling till kulturella och kreativa näringar. Utmaningar som huvudmännen upplever är att gå från att dela ut medel via exepertgrupper till att ha ett medborgarinflytande. En annan aspekt är transparensen, att projektägare i olika regioner har olika ekonomiska förutsättningar i systemet ställer mycket höga krav på tydlig kommunikation och väl definierade roller. Workshops och presentationer Under året har vi träffat många kulturskapare och regionala aktörer för att berätta om systemet och stärka kunskapen om crowdfunding, publikarbete och marknadsföring. Vi har under 51 workshops och presentationer träffat över ca 1 200 personer. Flerdagars kampanjproduktion och utbildning 3

Informationsinsatser för politiker och tjänstemän 11 Workshops för kulturskapare 25 Inspirationsföreläsningar 12 Några exempel på platser: Frankfurt bokmässa, Frankfurt Länsbygderådet Sörmland, Flen Landsbydgdsriksdagen, Ronneby The Conference, Malmö Näringslivskontoret, Hedemora Magasinet, Falun Linnéuniversitetets kulturledarutbildning, Växjö Folkets hus, Hammarkullen Lokstallarna, Karlshamn Smålands museum, Växjö Tyrolen Folkets park, Alvesta Kulturhuset, Bollnäs Konstmuseet, Eskilstuna Subtopia, Botkyrka Artiklar Medias bevakning av Crowdculture har varit mindre under 2012 än tidigare år, men artiklarna har varit mer nyanserade och diskuterande. En stor förändring är det ökande interntionella intresset för Crowdcultures unika modell inom crowdsourcing och crowdfunding. Det ökande intresset internationellt är framförallt i relation till Bryssel och större finansieringsforum inom media på nätet. “Publiken bestämmer konst?” Eskilstuna Kuriren 2012-10-13 “Citizens can be part of the processes that create the cultural landscape”

Sida.10

Frankfurt Buchmesse 2012-09-05 “Crowdfunding, finansiering av kulturprojekt” Sveriges Radio Studio Ett 2012-08-28 “Vem som helst kan bli minimecenat” Sveriges Radio Dalarna 2012-08-03 “Crowdculture ger nya kulturpengar till Dalarna” Dalanyheter.se 2012-08-01 “Möjligt att begära pengar till kulturprojekt” DT.se 2012-08-01 “Här betalas konsten av privatpersoner” DN.se 2012-07-30 “Hamburgare och splatterfilm när stockholmspubliken investerar” stockholm.ECT.se 2012-07-06 “Ett transparent filmstöd ger bättre berättelser” Kulturekonomi 2012-05-14 “Filmbasen Crowdfunding” Svenska filminstitutet 2012-05-09 “Givmildhet på nätet sponsrar kultur” SvD 2012-04-12 “Crowdculture mixes public money and crowd funding” Arctic Startup 2012-02-08 “Crowdculture - du bestämmer” Kunskapskanalen Bokmässan 2011

Konstmuseum och Utveckling Nordost i Göteborg i samverkan med Filmbasen, Filmregion StockholmMälardalen och Landstinget i Sörmland. Under workshopen får 10 kreatörer professionell hjälp att skapa sina kampanjer och utveckla sina projektidéer. Avslutningsvis pitchar projektägarna sina idéer inför publik. Kvällens intäkter går till det projekt som publiken tyckte var bäst och får på så sätt en bra start på sin kampanj.

Prisutdelning till bästa pitch på Bio Rio

Crowdfundingskolan Vi har skapat en digital crowdfundingskola där vi publicerat 5 kurser i videoformat. http://crowdculture.se/se/site_articles/crowdfunding-school Kampanjplansmall Ett verktyg som används som stöd under workshopar för att utveckla projektidéer och lägga upp en crowdfundingkampanj.

Nya metoder och koncept
Under året som gått har vi utvecklat flera verktyg och metoder för att stötta projektägare och stärka kompetensen kring crowdfunding, publikarbete och marknadsföring. Crowdfunding live

Kampanjkoder Vi har utvecklat ett workshopkoncept för kampanjproduktion som testats på Bio Rio, Eskilstuna Ett verktyg för att underlätta för företag att sponsra projekt och unga att betala på nätet.

Sida.11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful