உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

அதியாய – 12
மநா காைல ஆ மணி கன எ ெபாேத அபயி பபரமா ழ
ெகா"#$தா% வச$தி.
கனைல பா%(த) *னைக(த வச$தி “ஒ# நிமிஷ இ#மா. காபி ேபா. ெகா கேற”
எறா%.
“அ) சைமயேல 01சி2க ேபால இ# ேக! எைன3 எபி வி. இ# கலா
இைல அ(ைத”
“என தா 4 க வரைல. சீ கிர எ$).ேட. நீ இ7 ெகா8ச ேநர நலா
42கற) தாேன?” எறவ# ஒ# *னைகைய பதிலாக அளி() வி. “தின0 எ(தைன மணி 
எ*:2க அ(ைத?” எறா.
“அ) எப; அ8 மணி ேக எ$)ேவ கன. சின வய ல இ#$) வ$த பழ க.
நாேன நிைன1சா< அ) ேம 4 க வர மா.ேட2). எைன காவ) அசதியா இ#$தா
ெகா8ச ேச%() 42ேவ. இ) காக நீ சீ கிர எ$) க ேவ"ய) இைல. நீ எப; ேபால
சகஜமா இ#”
“>”
“ரா(திாி3 அேத ேபால எ. மணியான என சாமியா. இ$த ைபய ேவைல ேபான
பினா தா அவ வரவைர 0ழி1சி. இ# க ேவ"யதா ேபா1 . இைலனா ஏ
ஏழைர சாபா 08சி. இனிேம நீயா1 அவன1 7 நா நிமதியா எ. மணி 42க
ேபாேற” எ சிாி(தா% வச$தி.
“ஹபாடா! காைலயி சீ கிர எ$) க ேவ"ய) இைல.” எ நிமதியா
உண%$தா கன.
அதபி ெசவராஜுட அைறய ெசதி(தாைள அலசியப காபி () 0(தெபா)
அ<வலக ெசல தயாரா வ$தா ஆன$(.
“எனடா இைன இCவள; சீ கிர கிளபி.ட?”
“ேவைல இ# பா. ஒ# வார DC 01 ேபாேற இைல. சீ கிர ேபாகE” எறப
கன பாிமாறிய உணேவ கவனமா த.ைட வி. பா%ைவைய உய%(தாம Fறினா ஆன$(.
எேலா# ெபா)வா ஒ# “ேபாயி. வேர” எ ெசாG வி. அவசரமா
காலணிைய மா. ெகா" ெசற ஆன$ைதேய ஏ கமா பா%(தா கன.
கனG பா%ைவைய கவனி(த வச$தி ெசவராஜிட0 அைத கவனி ப ஜாைட
க.னா%.
காைல உண; 0(த) “நா பா. ேபா ப"ணி. வேர அ(ைத” எ கன
த அைற ெச விட “என2க காைலயி கவனி1சி2களா?” எ ேப1ைச ஆரபி(தா% வச$தி.
All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 1

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“>... அவ ேபா ேபா) தனியா ஒ# வா%(ைத ெசாG. ேபாவா7 நிைன1ச)
ேபால!”
“ஆமா2க! பாவ ெபா"E H8ேச ஒ# நிமிட வா ேபா1 . இ$த ைப(திய கார7 
அப என அவசர?”
“அவேன ெசானேன வச$தி! ேவைல நிைறய இ# 7. ஒ# ேவைல அ$த ெடஷல
நி7 ேபச ேநர இலாம ஓ இ#பா”
“>...என இ#$தா< அவ 0க0 Fட சாியிைல. இவ2க ெர" ேப% ேமல3 ஒ#
க" ைவ கE”
“நீ மா க"ட) கJபைன ப"ணாத. இப தாேன கயாண 08சி இ# ?
ெர"ேப# ஒ#(தைர ஒ#(த% *ாி8சி க ெகா8ச ைட ேவ"டாமா? அ)வைர அப
இப தா இ#பா2க” எ மைனவி ஆதலா ேபசினா% ெசவராK.
அைற வ$த) கன< ஆன$ைத பJறிய நிைன;க தா.
“நம 0க(ைத Fட நிமி%$) பா% காம அப என அவசர?” எ ெபா#மியவ பி
ெசவராK ேபாலேவ “ேவைல ெடஷ ேபால” எ மனைத ேதJறி ெகா" அலேம<; 
ேபா ேபா.டா.
அலேம<வி ரைல ேக.ட)ேம எனேவா பல நாளா அவைர பா% காம இ#$த) ேபா
க"க காி(த).
அலேம<; அப தா இ#$த). ஆனா அவ% சீ கிரேம தைன சமாளி() ெகா"
“எப இ# க ராஜா(தி?” எறா% வா8ைசயா.
“ேந() இ#$தைத ேபால தா இ# ேக பா.. நீ எப இ# க?”
“என ம. ஒேர நாளி மாறி ேபாற வி(ைத ெதாி3மா? நா7 அேத ேபால தா
இ# ேக” எறவ% அதJ ேம “எெபா) எ$தா? என சைமய?” எ அ காைலயி
நட$த அ(தைன3 ேபசி வி. “அ*ற?” எறா%.
“அ*ற! அ*ற ேவற ஒ"E இைல. ஹா... இ# ... இ# . என அவ%
ெசேபா வா2கி ெகா(தாேர!” எறா% 4கலமா.
“ஒ! இைத 0தல ெசால ேவ"ய) தாேன”
“மற$).ேட பா.. அ*ற பா. எ நப% ெசாேற றி1சி வ1சி ேகா. அ*ற நா
ேபா க. ப"ேற. என நீ தி#ப ப"E” எ அவசரமா த நபைர ெசாG வி.
ேபாைன ைவ(தா.
மப அைழ(த அலேம< “ஏ ? ேபசி.ேட இ# ேபா) திL#7 ேபாைன வ1சி.ட?”
எறா%.

All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 2

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“>... உேனா ெவ.யா அர.ைட அ கற ேநர() எலா யா% ேபா பி
க.ற)?”
“ஓேஹா! உ *#ஷ காைச அப ேச%() ைவ கிறீ2கேளா?”
“பிேன! *(தியா பிைழ க ெசாG எ பா. ெசாG இ# ” எ ந கலா சிாி(தா
கன.
“இCவள; *(திசாGயா நீ! ஒேர நாளி பா. ெசான ேப1ைச ேக.க ஆரபி1 .ட?”
எ சிாி(தவ% “ேந() ெபாற$த உன ேக இCவள; இ#$தா என எCவள; இ# ? நா
ம. எ) உன ெவ.யா ேபா ப"ணி காைச காியா கE. நா7 ேபாைன
ைவ கேற” எறா%.
“>.. ஆமா ஆமா! அ); சாி தா. மா எ2க அபா காைச ேவM. ப"ணாத.
எலா என ேசர ேவ"யதா !” எறா ெக(தா.
“அபாவி! வி.டா இபேவ இ2க இ# கற) எலா(ைத3 )ைட1சி எ(). ேபாயிவ
ேபால இ# ேக! நலேவைள ஆன$( தபி மாதிாி எ ைபய7 ஒ# நல ம#மக கிைட1சா!”
எ அ2கலா(தா% அலேம<.
“ெராப தா உ பிைள ேமல காிசன! ஆனா உ பிைளேய நா ேக.டா
எலா(ைத3 என ெகா()வா% ெதாி3 இைல?”
“>... ெகாபா! ெகாபா! யா% :. ெசா(ைத யா% ெகா கற)? இ) எலா
ஒ"E உ2க அப சபாதி1ச) இைல . எலா வழி வழியா உ2க ப.டா 0பா.ட
கால()ல இ#$) இ# கற ெசா()!”
“பா.ட ெசா() ேபர7 . அதாவ) ேப(தி . அப பா%(தா< அ) எலா என 
தா. அதனா ஒ2கா :" ெசல; ெசயாம எ காைச பா%() ெசல; ப"E. எலா
ெசல; கண எதி வ1சி# கE. ஆமா ெசாG.ேட”
“அடபாவி! இ2க இ#$த வைர *ளN1சியா.ட இ#$த! *#ஷ :. ேபான)
எனா ேபா ேபாடற!” எ அதிசயி(தா% அலேம<.
“எலா எ2க பா. .ைரனி2 ஆ !” எ ரசி() சிாி(தா கன. அலேம<விட ேபசி
0(த பி ராஜியிட0 பாலனிட0 தி#ப; ஒ# ாீபி. ெடGகாM. ேபா. அேத விஷய(ைத
ேபசினா கன.
“இப நீ ச$ேதாசமா ேபசறைத ேக.ட பினா தா எ மன ேக நிமதியா இ# ”
எறா% ராஜி.
“அ(ைத இேத ச$ேதாச(ேதாட சீ கிரேம மாமா; ஒ# ெபா"ைண பா#2க. மாமா;
ச$ேதாசமா இ# க.”
“நா ஏJகனேவ ச$ேதாசமா தாேன இ# ேக கன? இ) அ*ற என 
ெபா"ைண பா%(), ெர"டா தார வ$), அ*ற உ2க அ(ைத பாவ தனியா கOடபவா”
எ ேயாசைனயா 0கவாைய ேத(தப Fறினா% பால.
All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 3

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“>... .. அபேய ெர"டா தார வ$).டா<” எ ெநா(தா% ராஜி.
“மாமா உ2கP ஏ இ$த ெசா$த ெசலவி Qனிய ைவ கிற ேவைல?” எ சிாி(தா
கன.
“ஹு என ப"ற)? உ அ(ைத தா பாரதிேயாட கயாண ேப1 எ(தாேல R.R
அதிகமாயிேத! அ) தா நா இபெயலா ேபச ேவ"யதா இ# ”
“நீ2க ெசாலற) எலா எ கயாண() 0னா! இேபா இ$ேநர அ(ைதேய
ஏதாவ) ெபா"ைண ப(தி ேயாசி1சி. இ#பா2க”
“அெதலா ஒ"E இைல. அ$த பாரதி ைபய கயாண(ைத ப(தி இேபாைத 
யா# ேப1ேச எ க Fடா).” எ தீ% கமா 0(தா% ராஜி.
“1 .. .ஏ அ(ைத? இ7மா மாமா ேமல உ2கP ேகாவ ேபாகைல? பாவ மாமா அ)
ம. அ2ேக தனியா கOடப.. இ# . நா ம. எப இ2க ச$ேதாசமா இ# கற)?
எேனாட ச$ேதாச() காகவாவ) மாமா; சீ கிர ெபா"E பா#2க அ(ைத” எ
ெக8சலா 0(தா கன.
கனேல ெக8சலா ேக.ட பி அைத ம க ராஜியா 03மா?
“>..>... எலா பா% கலா. நீ இ) காக மனைச ேபா. உழபி காத. ச$ேதாசமா
இ#” எ அைர மனதா சமதமளி(தா% அவ%.
“கன க"ணமா கயாண 08ச) நீ ஆேள மாறி.ட க"E. உ2க அ(ைதகி.டேய
ப வமா ேபசி அவைள சமதி க வ1சி.ட! மாபிைள உைன நலா மா(தி வ1சி# கா%” எ
ெப#ைமயா சிாி(தா% பால.
“1 ... ேபா2க மாமா! அ) தா அ(ைத சமத ெகா().டா2கேள இனிேம மாமா; 
ெபா"E பா% கற ேவைலைய ப"E2க” எ 0(தா கன.
அதபி ெச$தாமைரயிட ேபசி வி. பாரதிைய அைழ கலாமா ேவ"டாமா எ
மன) ஒ# ப.மற நட(தி இதியி ேவ"டா எ 0ெவ() வி. கைடசியி
ஆைசயாைசயா ஆன$ைத அைழ(தா அவ.
கனG நபைர பதி; ப"ணி ைவ கவிைல எறா< அைழப) அவ தா எ
ஆணி(தரமா ெசாGய) ஆன$தி ஆSமன.
“இேபா எ) Fபிடறா?” எ சி எாி1ச< ச$ேதாச0மா ேபாைன பா%(தவ பி
ேபாைன எ() அவ ேப 0ேப “நா ெகா8ச பிTயா இ# ேக. அ*ற Fபிடேற”
எவி. அவP ேபச வாபளி காம ேபாைன ைவ(தா.
அCவள; ேநர இ#$த ச$ேதாச எலா " ேபான) ேபா இ#$த) கன< .
“பிTயா இ# ேக! அ*ற ேபசேற!” எ அவ ேபாலேவ ேகாவமா ெசாGயவ
“ஒ# நிமிஷ எகி.ட ேப னா ைற8சா ேபாயிவா” எ பைல க(தா.
All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 4

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“ஒ# நிமிட அவளிட ேபசினா ந ைவரா கிய ைற$) தா ேபா வி” எ
நிைன(தா ஆன$(.
ஏJகனேவ அவைள பா% ேபாெதலா ஆைச ெப#கிய). மனைத அட க 0யாம
எதாவ) ெச) வி. இ# கிற இைடெவளிைய அதிகப(தி விட ேவ"டா எ நிைன(தா
அவ.
அவP காக எCவள; நா ேவ"மானா< கா(தி# க தயா% தா. ஆனா அ$த
கா(தி#* 03 ெபா) நி1சய அவ மனதி நா ம. தா இ# க ேவ". காத<ட
தா வாS ைகைய ெதாட2க ேவ".
அப இலாம ஏேதா தி#மண நட$) வி.ட). இனி ேவ என ெசய 03 எ
கடேன எ வாSவதி அவ7 )ளி3 உடபா இைல.
ஏJகனேவ கனG மனதி ந மீ) கடேன எறா< சி ஆைச இ# க தா ெசகிற).
அ$த ஆைசைய 0ைமயா க இனி 0யல ேவ".
“அவP ம. இைல நம ேம எலாவJைற3 மற க ெகா8ச கால ேவ".
அ)வைர இ#வ# ஒ)2கி இ#பேத நல). யா% க"ட) இ$த பிாிேவ ந இ#வாி இைணைப
ேம< பலப(தினா< பலப()” எ நிைன(தவ ஓவ% ைடேவைலைய3 ஒ()
ெகா" இர; வழ க(ைத விட; தாமதமா தா :. வ$தா.
எெபா) எ. மணி வ# மக வரவிைலேய எ வச$தி Fட வாசைலேய எ.
எ. பா%(தா%.
“உ2கP 4 க வ$தா நீ2க ேபா 422க அ(ைத. நா அவ% வ$த) சாபா
ேபாடேற” எறா கன.
“இ# க. கன. அவ வ$த) நா ேபா 42கேற. இைலனா மன
அ1சி.ேட இ# . 4 க0 வரா). அவ வர ேநர தா. ேல.டான ஒ# ேபா
ப"றதிைலயா? என பிைளேயா?”
“நீ தா ேபா ப"ணி பாேர வச$தி”
“ேவணா! அவ ைப கி வ$). இ#$தா< இ#பா. ேபா ப"ணினா ேரா ேமல
கவன இ# கா)” எ வி. பாகனி ெச அபா%.ெம". வாசைல எ. பா%(தா%.
இர; ஒப) மணி சாவகாசமா வ$தவைன 0ைற(தா% வச$தி.
“ ெகா8ச ேவைல மா. இப கிளபிடலா. இப கிளபிடலா7 நிைன1சி.ேட தா
இ#$ேத. ஆனா அபேய ேல. ஆயி1 . நீ2க சாபி.டா1சா? என பசி )” எ 0க
Fட கவாம ைடனி2 ேடபிளி ெச அம%$தா ஆன$(.
“பசி எ ெசாG வி.ட பி அவைன த() நி(தி ேகவி ேக.க 03மா?” அவைன
0ைற() வி. “கன அவ7 சாபா எ() ைவ மா” எறா%.

All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 5

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“>....இேதா அ(ைத...”எ பாிமாறினா கன.காைல ேபாலேவ அவ 0க(ைதேய
பா% காம சாபிட ஆரபி(தா ஆன$(.
“ைக கவேவ இைலேய?” எ ேவ ஒ# காG த.ைட3 த"ணீைர3 அவ *ற
ைவ(தா கன. அெபா) Fட தைலைய நிமிராம “ேத2 M” எறா ஆன$(.
ஆன$தி ெசைக பா%() எP ெகாP ெவ(த) கன< . ஒ# நிமிஷ நிமி%()
பா%() அ$த ‘ேத2 M’ ெசானா என ைற8சா ேபாயி?” எ மனதிJ ஆன$ைத தி.
தீ%(தா.
“நீ2க இ7 42க ேபாகைலயா மா?”
“ேபாேற... ேபாேற..நீ 0தல சாபி. 0” எ க*ட Fறினா% வச$தி.
ேவ"ெமேற ெம)வா சாபி.டா ஆன$(. அவ சாபி. 0(த) காG
பா(திர2கைள எ() ெகா" சமயலைற ெச வி.டா கன.
“ெசம ைடய%டா இ# மா. நா ேபா )2கேற” எ சாபி. 0(த) ேசாப
0றி(தா ஆன$(.
“இ# டா. உகி.ட ஒ# நிமிஷ ேபசE” எ மகைன நி(தி ைவ() வி. கன என
ெசகிறா எ ஓர க"ணி பா%(தப “ஏ டா கயாண ஆன) உன *(தி ெக.
ேபா1சா?” எ ேகாவமா ஆரபி(தா% வச$தி.
“*(தி ெக. ேபா1சா? அப என நட$)1 ?”
“ஹு ... காைலயி தா எனேவா அவசராவசரமா ஓடற! இேபா :. வ$த)
ேல.! உன காக ஒ#(தி கா(தி. இ#பாேள2கிற எ"ணேம இைல. சாி ஒ# ேபா தா
ப"ணைல. :. வ$த பினாயாவ) இ$த காரண() காக தா ேல. ஆ1 . இனிேம சீ கிர
வேர7 ஒ# வா%(ைத ெசானியா?”
“அ) தா ெசாேனேன மா!”
“ஆமா! ெசான! இப ெபா(தா ெபா)வா எலா%கி.ட3 ெசான! உ
ெபா"டா.கி.ட ெசானியா டா?”
“அமா இெதலா அநியாய? நா வ# ேபா) எேலா# இ#$தீ2க. அதனா நா
எப; ேபால உ2ககி.ட ெசாேன. இ)ல என த*?”
“த* தாடா! இனிேம எ)வா இ#$தா< உ ெபா"டா.கி.ட தா 0தல ெசாலE”
“எலா ேநர! இ)ேவ நா வ$த) அவைள ம. பா%() ேபசி இ#$தா கயாண
ஆன) ெபா"டா.ைய தவிர ேவற எ); அவ க"E ெதாியைல7 அ) ச"ைட
ேபா. இ#R2க!”
“ஆமா டா! அப Fட தா ெசாG இ#ேபா! ஏ கைத வயசா1சி இைல. இனிேம
இெதலா சமாளி க ெதாியE இைல!” எ மகனி பதிG *னைக(தா% வச$தி.
All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 6

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“இெதலா ெராப ஓவ% மா!” எ 0ைற(தா ஆன$(.
அவன) 0ைறைப பா%() சிாி* வ$த) வச$தி . ேகGயா சிாி(தவ% “உகி.ட ஒ"E
ேக.கE7 நிைன1சி. இ#$ேத. கயாண ெசல; ேபாக ைகயி கா இ# கா?” எ
தய கமா ஆரபி(தா% வச$தி.
கயாண(தி ெப#பாைமயான ெசல; 0) ெச$தாமைரேய ெச) வி.#$ததா
ஆன$திட இ#$த பண 0 காவாசி அபேய தா இ#$த). ஆனா அைத ெவளிேய
ெசாலாம “ஏ மா? என விஷய?” எறா% ஆன$(.
“இைல டா! பண இ#$தா ஒ# )ணி )ைவ கற மிஷி வா2கலா டா. இ)வைர அ)
ேதைவ7 ேதாணைல. எ) :" ெசல;7 வா2கைல. ஆனா இைன ந எேலா%
)ணிைய3 கன )ைவ கேற7 வ$)1 டா! பாவ டா கன. அ) இெதலா ெச)
பழ க இ# கா) இைல. உட* ேநா”
“>... சாி மா. வா2கலா.”
“பண டா? உகி.ட இலா. அபாேவாட ெபஷ பண அபேய தா ப2கி
இ# ?அைத வ1சி வா2கலா” எறா% தய கமா.
“அெதலா ஒ"E ேவ"டா. நாேன ஏJபா ப"ேற” எ 0(தா ஆன$(.
ஓவ%ைட ேவைலைய பJறி :. எப ெசாவ) எ Hைளைய ேபா. ழபி
ெகா"#$தவ, இ) தா சாியான சமய எ நிைன() “அமா! நா7 உ2ககி.ட ஒ"E
ெசாலE.நாைளயி இ#$) நா ைந. வர ேல. ஆ. நீ2க என காக ெவயி. ப"ணாம
சீ கிர 422க” எறா.
“என டா திL#7? எ) இேபா ஓவ% ைட எலா. உன ேக நலா தாேன சபள
வ#)?” எ திைகபா ேக.டா% வச$தி.
“1 .. சபள() காக இைல மா. உன தா ெதாி3ேம எ Fட ேவைல ெசகிற
கமல க"ண7 ெர" வார 0னா அ1சிேட. ஆகி கா உைட8சி ெப. ெரM
இ# காேன!”
“ஆமா!”
“அ*ற ச தி7 இெனா#(த% ேவைலைய வி. ேபாயி.டா%. அதனா ேவைல நிைறய
இ# . அ); இலாம நீ2க Fட இேபா ெசானி2கேள வாஷி ெமஷி வா2கE7.
அ) மாதிாி இ7 எ(தைன ெசல; வ#ேமா! அ) ெகலா ேச%() உைழ கE இைல”
“ேட எ) எ) 01சி ேபாடற? நீ :. எ); வா2க ேவ"டா. அெதலா
நா2கேள பா() கேறா. நீ ஒ2கா ேநர(ேதாட :. வ$) ேச#!”
“அபெயலா ப"ண 0யா) மா. நா தா ெசாேனேன ெர" ேப% ேவைல ேத2கி
நி )”

All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 7

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“அ) நீ ம. தானா உ ஆRசி இ# க? ேவற யாரவ) அைத ெசய.. உன அ$த
ேவைல ேவ"டா. இேபா தா உன கயாணமாகி இ# . இப ேபா....”
“அமா! நா என :. ேக வர 0யா)னா ெசாேன. ெகா8ச ேல.டா வ#ேவ
அCவள; தா!” எ சJ எாி1ச<டேன ெசானா ஆன$(.
சைமயலைறைய (த ெச) வி. வ$த கன ,இ#வாி வா வாத(ைத3 பா%()
வி. “இெபா) இைடயி ேபாகலாமா? ேவ"டாமா?” எ ஒ# நிமிட தய2கி நிறா.
கனைல பா%(த) “இ2க வாமா! நீேய இவைன எனா7 ேகP!” எ ஆத2கமா
Fறினா% வச$தி.
“என? என ஆ1 ?” எ ஒ *ாியாம விழி(தா கன.
“)ைர ேவைல அதிகமா. இனிேம தின0 ேல.டா தா வ#வானா. ேல.டானா?
எ(தைன மணி ?” எ கனGட ஆரபி() ஆன$திட 0(தா% வச$தி.
“ஒ# ப(), பதிேனா# மணி வைரஆ”
“பதிேனா# மணியா?”
“இ) ஏ மா இப வாைய ெதாற கற? அ) தா உைன சீ கிரேம 42க
ெசாG.ேட இைல” எ ேவ"ெமேற ேப1ைச மாJறினா ஆன$(.
“4 கமா 4 க! இேபா அைத ப(தி யா%டா ேப னா?”
“..”
“இப அ%(த ரா(திாி வ$). காைலயி சீ கிரேம ஓவா. இ(தைன நாP நீ இப
ப"ணின) இைலேய! இப ம. அப என *) ேவைல. சம$தி :. ேக.டா நா
என பதி ெசாற)?”
“1 ... ேவைல 7 ெவளியி ேபானா ெகா8ச 0ன பின தா ஆ. இெதலா
ேபா ெப#சா எ().? இைதெயலா யா# ெப# ப"ண மா.டா2க. நீ2கP மா ேதாண
ெதாண காம ேபா 422க மா”
“யா# ெப# ப"ண மா.டா2களா? ெபா"ைண ெகா(தவ2க எலா(ைத3 கவனி1சி.
தா இ#பா2க. அவ2க ெபா"ைண நலா வ1சி கைல7 நாைள ேப1 வ# பா#”
“அபெயலா எ) நட கா) மா”
“இவகி.ட இ) ேம எப ெசாG *ாிய ைவப)? *)சா கயாண ஆனவ
இபயா இ# கற)? ேவைல ேநர 08சி1ேசா இைலேயா7 ஆைசயா :. ஓ வர
ேவ"டா? ஏ இ$த ைபய இப இ# கா? இ$த அழகி ப நட(தி, பிைள .ைய
ெப()?” எ மனதிJ நிைன() ெகா" கவைலயா பா%(தா% வச$தி.

All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 8

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“அ(ைத! அவ% ெசாற) தா சாி. ேவைல ேநர 0ேன பிேன தாேன இ# ? இ) 
ேபா யா% என தபா ெசால ேபாறா2க? அபேய எ); ெசானா< நா
பா() கேற.நீ2க :ணா கவைலபடாதீ2க”
“1 ... அவ தா இப இ# கானா இவP அவ7 ஏ(த மாதிாி ேபசறாேள?
>...ஹு... இவP இேபா *ாியா). இ7 ப() நா ேபா1 னா ‘எ); விேசஷ
உ"டா7 ஊ#ல எேலா# ேக.பா2க! பதி ெசா< ெபா) தா எலா *ாி3”
“>.... அ*ற என மா? அ) தா உ2க ம#மகேள ெசாG.டாேள! ேபா 422க 
மா. என இனிேம காைலயி சீ கிர ஆRM ேபாகE.” எ வி. அதJ ேம அ2
நிறா வச$தியி ேகவிகP பதி ெசாG மாளா) எ நிைன() ேவகமா த அைற 
ெச வி.டா ஆன$(.
ஆன$( ெச பல நிமிட2கP பி* ஏேதா கவைலயா அபேய அம%$தி#$த
வச$திைய பாவமா பா%(தா கன.
“அ...(..ைத!” எ ேதாைள ெதா. உ< க; “>... என ...என மா? நீ இ7
42க ேபாகைல? சாி சாி நீ ேபா!” எ எ$) விள ைக அைண() வி. ப க ெசறா% வச$தி.
கன அைற ெச< ெபாேத உற2கி ேபாயி#$தா ஆன$(. ஏ); ேதாறாம
ஒ# நிமிட அவ 0க(ைதேய ெவறி() பா%(தவ பி ஒ# ெப#H1 ட தா7 உற2க
0யறா.
அ$த வார ேவைல நா.க 0வ) அேத ேபாலேவ ஓய). காைலயி ஏ மணி ேக கிளபி
விபவ இர; :. வர ைற$த) பதிேனா# மணியான).
0த நா அவ வ# வைர கா(தி#$த வச$தி அதJ பி ‘அவ வ#வேத ேல.! அ) 
ேம நா0 விழி() இ#$) அவ%க தனிைமைய ஏ ைற கE?” எ நிைன(தவரா ஆன$(
வ# 0 உற2க ெச விவா%.
அவ# விழி() இ#$தாலாவ) ஆன$( சகஜமா இ#$) இ#ேபாேனா எனேவா! கன
உண; பாிமாறிய ெபா) “நீ3 42கற) தாேன? நாேன சாபா ேபா.ேப” எறா ஒ#
நா.
“இைல பரவாயிைல. நீ2க சாபி2க” எ அவ ப க(திேல நி பாிமாறினா
கன.
“1ேச... இப ப க(திேல நி7 டா%1ச% ப"றாேள!” எ அதJ ேகாவ வ$த)
ஆன$) .
“இ7 ெகா8ச ச.னி ைவ கவா?”
“>... என ேக.ட?” ஏேதா கJபைனயி இ#$தவ வி< ெக நிமி%$) அவைள
பா%(தா.
“ஹபா! உலக அதிசய தா! நிமி%$) பா%() ேபசி.டா” எ மன) நிைன(தவ
“ச.னி ேவEமா7 ேக.ேட” எ பைல க() ெகா" பதி ெசானா.
All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 9

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“இைல ேவ"டா!” மீ" பா%ைவ த.ேல பதி$த).
“ஏ இப இ# கா? ஒ#ேவைள கயாண() 0 நா இப தாேன நிமி%$)
பா% காம இ#$ேதா? அதJ பழி பழி? 1 .... இவைன பா%(தா பழி வா2பவ ேபாலவா
ெதாி3)! ேவற ஏேதா.... >.. ஒ#ேவைள நா அவைன ‘மாமா’ எ Fபிடவிைல எ
ேகாவேமா? அ)வாக தா இ# ” எ நிைன(தவ அவ சாபி. 0 வைர
ெபாைமயா இ#$தா.
அவ சாபி. 0(த) அவசராவசரமா காG பா(திர2கைள T2கி ேபா. வி.
ேவகமா அவ%க அைற ஓனா கன.பா(திர2கைள கவி ைவ() வி. ெச< 0
அவ 42கி விவாேனா.
கன வ$த ேவக(ைத பா%() ஒ# நிமிட விய$தா ஆன$(.
“ஹபாடா இ7 42கைல!” எ நிமதி ெப#H1சி வி.டவ “ெராப ைடய%டா
இ# கா? ேவைல ெராப கOடமா?” எறா கனிவா.
“... ெகா8ச” எறப ேபா%ைவைய எ(தா ஆன$(.
“4 க வ#தா? நா உ2ககி.ட ெகா8ச ேபசE. நீ2க எ$திாி க Fட ேவ"டா.
அபேய ப().ேட ேபசலா”
“இைல பரவாயிைல ெசா<!” எ எ$) அம%$தா ஆன$(.
“இைல... வ$).... நீ2க ஏ இப இ# கீ2க?”
“எப இ# ேக?” எ *#வ # தைனேய ஒ#0ைற ேம< கீ பா%(தா
ஆன$(.
“இைல.. நா அைத ெசாலைல. நீ2க ஏ எ ேமல ேகாவமா இ# கீ2க?” எ தய2கி
தய2கி ேக.டா கன.
“ேகாவமா? “ எ ஒ# நிமிட திைகபா பா%(தவ “அபெயலா எ); இைலேய!
ஏ உன அப ேதாE)?” எ ழபமா கனைல பா%(தா.
“இைல... நீ2க அைன மாமா7 Fபிட ெசானீ2க. நா மா.ேட7 ெசானதி
இ#$) தா நீ2க இப நட$) கறீ2க!”
“1ேச... அபெயலா எ); இைல. என உ ேம ேகாவேம இைல. அ); நீ
மாமா7 Fபிடாத) ேபா... 1ேச1ேச....”
“இைல. அ) 0னா நீ எகி.ட சகஜமா தா ேபசி. இ#$தீ2க!” எ தீ% கமா
பா%(தா கன.
“இப; சகஜமா தா இ# ேக”

All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 10

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல
“இைல. இபெவலா நீ2க எைன ஒ2கா நிமி%$) Fட பா% க மா.ேட2கிறீ2க.
எைன .. எைன.. அவா.” எபதJ அவP க"ணீ% வழி$த).
“ேஹ! அபெயலா இைல. அழாேத!” எ பதறி எ$தா ஆன$(.
“நிஜமா?”
“நிஜமா! ேவைல ெகா8ச ஜாMதி. அ$த ெடஷ தா. ேவற எ); இைல. நீ மனைச
ேபா. ழபி காத” எறப அவ க"ணீைர )ைட() வி.டா ஆன$(.
அவ க"ணீைர )ைட() வி.ட) ஆதலா இ#$த) அவP . ஒ# நிமிட அவ
கர(ைத அபேய கன()ட ேச%() த ைககளா அ(தி பி(தவ “ேத2 M” எ
0E0E(தா.
“சாி... சாி.... 42கலா.” எ அவசரமா த ைகைய விவி() ெகா"டா ஆன$(.
அதJ ேம வாத ப"ணாம விள ைக அைண() வி. தா7 ப(தவ சJ ேநர
அைமதியா இ#$) வி. பி “இ7 எ(தைன நாP இப ேல.டா வ#:2க?” எறா.
“ப() இCவள; ேநர0 நைம பJறிேய ேயாசி() ெகா"#$தாளா?” எ ச.ெடன
அவ *ற பா%(தா ஆன$(.
“>.. ெசா<2க எCவள; நாைள ?”
“ஒ# மாச தா”
“ஒ...# மாசமா? >....” எ ெப#H1சி வி.டா கன.
காைலயி எ$த) T2கி கிட$த பா(திர2கைள பா%(த) *னைக விாி$த)
வச$தி .
“ஹபா! ரா(திாி பா(திர எ); கவ ேவ"டா7 எ(தைன நா ெசாG இ#ேபா?
இேபா தா *ாி8சி) ேபால! ெபாியவ2க ெசானா அ) பினா பல காரண இ# 7
இ$த ெபா"E *ாிய ேவ"டா?” எ ஒ# அச. சிாி*டேன அைறய ேவைலைய கவனி க
ஆரபி(தா% அவ%.

All rights reserved to Priya

priyakarthikeyanstories@gmail.com

Page 11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful