Text de lecţii la Educaţia complementară

Tema: Particularităţile organizării activităţilor extracurriculare (extradidactice şi extraşcolarela) etapa actuală. 1. Activităţile extracurriculare – delimitări conceptuale. Structurarea activităţilor extracurriculare. 2. Caracteristici și funcții ale activităţilor extracurriculare 3. Principii de organizare a activităţilor extracurriculare. 1. Activităţile extracurriculare – delimitări conceptuale. Structurarea activităţilor extracurriculare. Activitate extracurriculara - se referă la „toate acele activități care se desfășoară sub îndrumarea cadrului didactic, dar nu sunt prevăzute în documentele școlare (plan de învățământ și programă)” (I. Nicola, 2000, 452). Aceste activități sunt complementare activităților didactice și vizează valorificare intereselor, dorințelor, aptitudinilor copiilor / elevilor. Şcoala, oricât de bine ar fi intenționată, oricât de bogate și variate ar fi competențele pe care le formăm și dezvoltăm copiilor / elevilor, nu poate da satisfacţie setei de cunoaștere şi personalității creatoare specifice copiilor / elevilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor, să le potolească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a vibra emoţional puternic, de a fi în stare să descopere singuri pentru a se forma ca indivizi autonomi, independenți, care să se integreze armonios în lumea lor. Între educaţia cuprinsă în curricula şi cea extracurriculară există relaţii, interferenţe şi interdependenţe, complementaritate. Complementaritate pentru că fiecare aduce o contribuţie specifică la formarea modelului de personalitate cerut de idealul educației. Unitatea lor de acţiune este un vechi deziderat pedagogic, pregnant actual acum, la început de mileniu trei. Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului / elevului. Prin intermediul acestora, copilul / elevul învaţă să interacţionez cu cei din jur şi își valorifică potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii). Asemenea activități, spunea I. Nicola (2000, 277-278), „generează relații de prietenie și întrajutorare, fortifică simțul responsabilității și statornicește o atitudine justă față de colectiv și față de scopurile urmărite”. „Important este ca elevii / copiii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci și în inițierea și organizarea lor” (I. Nicola, 2000, 278). Tot activităţile extracurriculare sunt cele care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. Libertatea de exprimare, libertatea de acțiune precum și relațiile cu colegii îmbogățesc experiențele sociale ale copiilor / elevilor. Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către alte acțiuni la fel de importante şi săşi dezvolte spiritul de competiţie.

preferințele şi interesele copiilor /elevilor. 2000. . 2) activități pentru sprijinirea dezvoltării personalităţii copiilor / elevilor(nonformal) . cluburi. .lectura particulară.excursii. respectiv li se descriu următoarele caracteristici (prelucrare I. vizite. . .consultaţiile.competițiile artistice. stimulează competiția între copii / elevi sau / și grupuri de copii / elevi. pornesc de la iniţiativele copiilor / elevilor. .pregătirea examenelor . sportive Activităţi extraşcolare 1) La nivel nonformal: . conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele.cercurile școlare.centre de creatie a copiilor si.concursurile școlare. . .lecturile recomandate. autenticitate căci se bazează pe experienţa trăită a copiilor. adolescentilor. .ansamblurile artistice.sprijinirea muncii independente .Text de lecţii la Educaţia complementară Structurarea activităţilor extracurriculare Activităţi extradidactice 1) activități pentru sprijinirea procesului didactic(formal) .pregatirea olimpiadelor şcolare. vizionari de spectacole si de expozitii 2) La nivel formal: . . 452):      caracter facultativ. şcoli de muzică şi arte pentru copii 2. .activitățile de program prelungit. tabere.asociațiile elevilor. .cluburile elevilor. cadrul didactic intervine doar în antrenarea copiilor / elevilor la aceste activităţi. sportive.serbările. Caracteristici și funcții ale activităţilor extracurriculare Activitățile extracurriculare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile didactice. Nicola.

4. 5. principiul disponibilității. funcţia social-integrativă . funcţia de petrecere a timpului liber este asigurată prin modalitățile oferite de activitățile extracurriculare de petrecere a timpului liber în mod educativ. practică. principiul parteneriatului puternic şi egal. făcând posibilă descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor copiilor / elevilor. elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism. neforțat. asigură o învăţare implicită. atât pe plan cognitiv şi operaţional. funcţia vocaţională. principiul abordării pedagogice holistice. 7. numărul activităţilor extracurriculare. caracterul unor activităţi de grup. principiul evaluării. Educaţia extracurriculară îndeplineşte patru funcții specifice: funcţia de petrecere a timpului liber. . atractivitate. In organizarea activitatilor extradidactice si extrascolare se va tine cont de urmatoarele principii: 1. Principii ale organizării activităţilor extradidactice şi extraşcolare. utilă pe termen lung. trebuie să țină cont de celelalte activități ale copilului / elevului și să se armonizeze cu celelalte activități ale copilului într-un întreg firesc. funcţia formativă și funcţia vocaţională. principiul securității.Text de lecţii la Educaţia complementară       au. 6. cu însufleţire şi dăruire.prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le oferă. evaluarea rezultatelor acestor activităţi se realizează folosind cu precădere aprobarea prin laudă. funcţia formativă. 3. 9. 2. 1. funcţia social-integrativă. principiul coerenţei. 3. formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ. 2. cât mai ales pe planul interiorizării valorilor morale. cultivă solidaritatea şi cooperarea între copii / elevi respectiv. principiul accesului tuturor copiilor / elevilor. în general. 4. principiul participării active a copiilor / elevilor. 8. estetice şi spirituale. la astfel de activităţi. încurajare şi evidenţierea participării. util și formativ. principiul diversității și al alegerii. grupuri de copii / elevi.

afectiv-motivațional. Principiul abordării pedagogice holistice. activităţi de formare şi dezvoltare de cunoştinţe. 3. ca membru al comunității din care face parte. nivelul de aspirații. stimă de sine). 347). etnică. ci mai degrabă a găsi un echilibru între cerințele / dorințele copiilor. specificului personalității fiecăruia dintre copiii / elevii noștri. Principiul coerenţei se constituie un adevărat cadru de susţinere a unei abordări comune în pedagogia activităţilor extracurriculare. Toți copiii / elevii pot participa la activitățile extracurriculare.” (I. 2000. 4. atitudini. imagine de sine. A fi disponibil nu reprezintă neapărat a fi la dispoziția. Principiul diversității şi al alegerii este prin dezideratele pe care le vizează unul dintre condiţiile democraţiei. creativitate. eventual ale părinților acestora și disponibilitatea fizică și psihică a cadrului didactic. tematică etc. din punct de vedere cognitiv. Elevul „este impulsionat în activitatea de învățare de anumite mobiluri interne. Nimeni nu dă dreptul cadrului didactic să limiteze sau mai grav. Nicola. interese. Vorbim aici despre nondiscriminare. deci competenţe şi utile pentru viitorul cetăţean matur – „motor” al societății cunoașterii. egalitate de șanse etc. 2. Copilul / elevul este privit holistic. Principiul accesului tuturor copiilor / elevilor este privit ca un drept al tuturor copiilor / elevilor la educația extracurriculară. valențele). Activitățile extracurriculare se doresc a răspunde nevoilor de diversitate culturală. Cu cât mai . 2000. Nicola. 6. 5. El este văzut ca fiind plasat în contextul școlar.Text de lecţii la Educaţia complementară 1. familial dar și social. de anumiți factori non-intelectuali cum ar fi diverse categorii de motive (trebuințele. Principiul participării active a copiilor / elevilor are o valoare esenţială în educaţia extracurriculară a copiilor / elevilor. atitudini. să împiedice participarea vreunui copil / grup de copii la activitățile extracurriculare. particularităților specifice de vârstă ale acestora. Principiul disponibilității se referă la disponibilitatea cadrelor didactice de a răspunde cerințelor pertinente ale copiilor / elevilor. capacităţi. atitudini. 346). aptitudini. stările afective.practică. Profesorul are rolul de a sprijini elevul pe drumul propriei sale formări. Acest principiu consideră copilul / elevul ca „fiind subiect al propriului său proces de devenire și de formare a personalității sale” (I. etc. dar și prin prisma personalității sale (temperament. Se doresc activităţi coerente teorie . intențiile.

Iucu. la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Activităţile extraşcolare. . 8. democratică şi transparentă. fie că sunt parteneriate naționale sau locale. Se contribuie astfel la aprofundarea şi completarea procesului de învăţământ. în general. acestea dau activităților extracuriculare deschiderea dorită! Schimburile de diverse experiențe sunt benefice pentru elevi. au cel mai larg caracter interdisciplinar. a nu-l pune sub nici o formă în pericol sunt elementele principale ale acestui principiu. 69). 7. Principiile propuse „afirmă nevoia luării în considerare a condițiilor psihopedagogice necesare dezvoltării individului și devenirii sale socioculturale prin sprijin și relații pozitive democratice” (E. 2002. R. Copiii / elevii are dreptul de a alege în urma negocierii cu cadrul didactic activitățile curriculare pe care clasa din care face parte le va realiza. Putem să avem în vedere faptul că activitățile extracurriculare se pot organiza și în urma încheierii unor convenții de parteneriat. A respecta siguranța personală a copilului. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor / elevilor. Principiul securității se referă la respectarea unui drept fundamental al copilului.. Principiul parteneriatului puternic şi egal.Text de lecţii la Educaţia complementară diverse sunt proiectate activitățile extracurriculare cu atât mai mult crește posibilitatea alegerii de către copii / elevi. Păun. Principiul evaluării este un alt principiu important al organizării și derulării activităților extracurriculare. 9. Evaluarea acestor activități trebuie să fie: participativă. Fie că sunt parteneriate internaţionale („Învăţând împreună cu elevi din alte ţări!”). oferă cele mai eficiente modalităţi de formare şi dezvoltare a caracterului copiilor / elevilor încă din grădiniță și clasele primare. Activitățile derulate nu pot și nu au voie să pericliteze integritatea fizică și psihică a copilului / elevului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful