,

EDICUA ZAPADNE ASTROLOGUE
VRGO
Urednik edicije:
Alkandr Dramićanin
PSIHOLOŠKA ASTROLOGUA
v
OD½DO´
ČARLS E.O. KTER
Penzionisani predsednik Aslrološke lože Londona
Prvi rektor Fakulteta aslro)oškh studija
METAIKA & BABU KNJIGA
1999
I
Naslov originala:
':n Encc/opaedia ofPscholoical Astrolo" by CE. o. Carter
© Copyright na prevod za Jugoslaviju:
lP MTAFIZIKA & l BABUN
Sva prava objavljivanja za Jugoslaviju zadržavaju izdavači.
Izdavač: lP MTAIZIKA & l BABUN
Za izdavača:
Aleksandar Dramićanin
Dragan Paripović
Prevod: Dragan Paripović
Lektura i korektura: Ana Bešlić
Idejno rešenje naslovne stranice: Izdavači
Kompjuterski slog i prelom: BABUN
Štampa: LUKA ŠTAMPA
Tiraž: 600
Drugo izdanje
Beogad 1999
PREDGOVOR
Ovaj rad predstavlja pokušaj da se napravi jedna korisna enci­
klopedija karaktera i, u meri u kojoj to dostupnost podataka dopušta,
bolesti. 1zostavio sam onaj deo astrološkog proučavanja koji se odnosi
na pojam sudbine (tj.fnansijski uspeh, brak itd.), jer se o njemu
opširo raspravlja u sve većem broju dobrih udžbenika.
Naravno, u pisanju knjige ovakve vrste koja je, kako po svojoj
zamisli tako i po svom sadržaju, I velikoj meri originalna, bio sam
strogo ograničen podacima. Zapravo, u bilo kojoj enciklopediji drugog
ograničenja i ne može biti - sve dok istraživanja traju, mogu se saku­
pljati i porediti činjenice. Stoga je moja najiskrenija želja da, ukoliko
ovaj rad naiđe na odobravanje u astrološkom svetu, kasnije objavim
novo izdanje, prošireno rezultatima daljih istraživanja i pročišćeno,
ako tako mogu da kažem, pročišćujućim vatrama kriticizra koji knjiga
ovakve vrste, u kojoj je svaka tvrdnja poziv na diskusiju, sigurno izaziva.
Međutim, možda mogu do izvesnog stepena unapred obesnažiti
oštrije sudove:ja sam itekako svestan da enciklopedija, čak i samo delo
nauke, u idealnom slučaju treba da bude rad ne jednog čoveka, nego
neke vrste istraživačkog tima. Ipak, iskustvo me je naučilo da timovi
stručnjaka, bez obzira na velike mogućnosti svakog pojedinca, ne
mogu napisati dobru knjigu - istina, bude mnogo živih rasprava, ali
posao ostane neobavljen.
Imao sam, zaista, koristi od mnogih podataka kojima su me, lju­
bazno odgovarajući na moju molbu, snabdeli čitaoci časopisa Modem
¯
Astrlog, i zbog toga sam im vrlo zahvalan.
U pogledu priera datih u knjizi, međutim, želeo bih da istaknem
da nisam imao nameru da dokazujem svoje tvrdnje na osnovu prostog
zbira slučajeva, što bi samo uvećalo obim i cenu knjige bez adekvatnog
opravdanja. Više sam se trudio da iznesem jedan ili dva dobra primera,
gde je to moguće, iz lako dostupnih i pouzdanih izvora, kakvi su
nataine karte kraljevskih ličnosti.
Podrazumevao sam, naravno, da čitalac kome ova knjiga dođe pod
ruku raspolaže osnovnim znanjem elementae astrologije, te sam
V
prosto dodavao napomene onde gde bih unekoliko odstupio od opšte­
prihvaćenog učenja, ili gde ono nije eksplicitno izloženo.
Na ovoj tački bismo se možda mogli dotaći proučavanja lokalnih
zodijačkh uticaja koji se često spominju u ovoj knjizi. Još od najranijih
vremena se za izvesne delove Zodijaka, obično identifikovane kao
fiksne zvezde, smatralo da poseduju neobične moći. Srednjevekovni
pisci su napravili listu stepeni kojima su davali razna imena i pripisivali
naročite osobine, kao što su rpičav, dimljiv, itd. Kasnije, Ajan Leo
objavljuje radove Charubel i La volasera, gde daje opise uticaja stepeni
od kojih je jedno delo siguro, a drugo verovatno zasnovano na
vidovnjačkim istraživanjima i, prema tome, od sumnjive naučne vre·
dnosti. Skoro je Moris Vemis (Maurice Wemyss) objavio, na stranicama
ModemeAsIrlogije, brojne članke koji se u velikoj meri bave uticajima
stepeni, I kojima su oni tretirani na principu parova suprotnosti 00
Ovan-Vaga, itd. - i danas je široko prihvaćeno da je proučavanje uticaja
određenih stepena jedno od polja astrološkog istraživanja.
Moja vlastita istraživanja u tom pravcu, mada sam bio podstaknut
ianrednim radom gospodina Verisa, rezultat su samostalnog pro­
učavanja. Još uvek nisam u stanju da odredim da li su pomenuti uticaji
inherentni određenom stepenu, ili iz nekog razloga imaju poreklo u
široj zodijačkoj sferi. U nekim slučajevima pojava nekog upliva izgleda
vrlo lokalna; u drugim mnogo šira. U nekim primerima izgleda kao da
potiče samo iz jednog stepena, u drugim i para suprotnih stepeni, a u
trećim, opet, iz odgovarajućih stepeni I četiri znaka. U sakom slučaju,
realnost i vrednost ovih lokalnih efekata su van svake sumnje, mada je
naše znanje o njima na vrlo niskom nivou. Treba imati na umu da se
uticaj stepena-podrčja osim u natainoj karti može uočiti i u progresi-
¾
jama. Zelim da napomenem da sam se s vremena na vreme služio
savremenim terminima moderne psihologije, čija je veza sa radom ove
vrste više nego očigledna. Lično, međutim, ne volim kada astrolozi
previše slobodno usvajaju terminologije drugih škola misli. Delokrug
astrologije je mnogo širi od drugih nauka i zbog toga sam čvrsto uveren
da mi treba da održavamo i razvijamo našu vlastitu nomenklaturu u
skladu sa razvojem naših astroloških koncepcija. Najzad, dozvolite mi
da napomenem, mada je to očigledno, da mnogo toga dugujem knjizi
Hiljadu i jedno rođnje. Sve horoskope koje sam dao bez referenci treba
potražiti u toj knjizi.
Č
ars E. o.Karer,923
v
PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
Ovo izdanje ne samo da obuhvata ono prvo, već uključuje i znatnu
količinu novog materijala, zasnovanog na podacima prikupljenim u
poslednje dve godine, koje dugujem komunikacijama sa studentima iz
Engleske i Amerike, kao i onima sa kontinenta. Zahvaljujući tim
novim informacjama bio sam u stanju da potvrdim (i u nekim slu­
čajevima i korigujem) svoje pređašnje zaključke, i u to da opišem sa
određenom dozom sigurnosti tačne astrolaške pokazatelje nekoliko
važnih bolesti za koje nisam nikad čuo da su astrološki ispitane. Dodao
sam ovom izdanju šest horoskopa koji su interesantni kao ilustracije.
Uvodni esej je ponovo napisan i znatno pojednostavljen.
Ostaje mi prijatna dužnost da zahvalim svojim kritičarima i kores­
pondentima za njihove ljubazne i korisne primedbe.
Č
ars E.o.Karer,1926
PREDGOVOR TREĆEM IZDANJU
Neobično mi je drago što mi je pošlo za rukom da pripremim i
objavim i treće izdanje mog prvog rada, koji u to verovatno pred­
stavlja i moju najčitaniju knjigu.
Pored pažljive revizije celog teksta, uz dosta manjih dopuna i
ispraVki, dodao sam preko četrdeset novih ode ljaka koji se bave boles­
tima izostavljenim I ranijim izdanjima, I većini slučajeva usled ne­
dostatka materijala na kojem bi se mogle zasnovati nove činjenice.
Neke od tih bolesti nisu, koliko ja znam, nikad ranije privukle naročitu
pažnju astrologa. Ova knjiga, stoga, predstavlja koliko psihološku
toliko i medicinsku enciklopediju, mada sam ocenio da je najbolje
ostaviti joj originalni naslov izostavljajući rečkoncina, koja se pojavila
samo u naslovu prvog izdanja.
VI
Priložio sam i nekoliko dodatnih astrološkh karti za koje nalazim
da su interesantne.
Ćaris E.o.Karer
PREDGOVOR ČE1TOM IZDANJU
Ovaj rad je izašao iz štampe pre mnogo godina, ali izgleda da se
zahtevi za ponovnim objavljivanjem stalno čuju, i molba službenika
Fakulteta astroloških studija, čiji sam direktor, nagala me je da
pripremim novo izdanje, i pored svih teškoća i troškova objavljivanja
novih izdanja u ovim danima skupoće.
Nisu učinjeni nikakvi veći dodaci ili izmene, ali je tekst pažljivo
revidiran.
Ćaris E.O Karer 1953
POSEBNA NAPOMENA
Posldnjih godina do mene je naročito doprlo lO da smo previe spremni da
preuveličavar razliku izmedu t. dobrih i loših aspekta. Prilim prikuplanja
primera za moju knjigu Astrološki aspekt� ko i u istraiivanju horoskpa za ovo
delo,'primetio sam da se neka tela, u klasi sličnih slučajeva, uvek izova javlaju
u aspeku, ali da je priroda aspeka daleko od konstantne. Dalje, u pravljenju liste
osoba sa dva tela u dobrom apektu i drgih osoba sa istim telma u lošem aspeku,
često je bilo tešk prie/iti da su oni prvi iole srećniji u serama života kje dotiu
dati aspekti od onih i druge ktegorije, odnosno oni sa lšim apekima nisu bili
,
u nimalo lšijoj situacji od oni kji imaju dbre aspeke.
Ov tvrdnja može iazvati opšte negodovanje al ja pozivam one koji ne veruju
da sakupe nekoli tuceta slučajeva i prouče i kao šIo sam to ja uradio.
U svakm slučaju dobar i loš su vrlo nezahvalni pojmovi 2 upotrebu. Nek
aspeki su opst1kivni, nek se mou nazvati olkšavajućim nek čine osobu
saglsnom sa oklinom nek je guraju ka ekstremnom individualzmu, nek su
knstrukivni, neki det1kivni. Ali prosta kia na dobre i loše vrlo lak
odvodi sa pravog puta.
VI
UVODNI ESEJ O ZODUAČKM ZNACIMA
Astrolog I svom istraživanju ima tu sreću da se već na samom
početku suoči sa izvesnim krajnjim faktorima koji, kao svojevrsno
zaveštanje iz prošlosti, zadovoljavaju kako svojom logičnom kom­
pletnošću tako i svojim slaganjem sa poretkom Prirode. Ti krajnji
faktori su mu, takoreći, poklonjeni, i njegov zadatak se sastoji u
pokušaju da ih razume kao principe koji vladaju celinom manife­
stovane Prirode unutar Sunčevog sistema, �ledano barem sa naše
Zemlje. On određuje njihove izmešane uticaje koji deluju kroz forme
života oko njega, a rešavanje njegovih nedoumica odmah postaje lakše
i potpunije kada svoje rasuđivanje zasniva na njima. Glavni predmeti
astrološkog proučavanja jesu Sunce i Mesec sa Planetara, Zodijak i
Mundane kuće. Od ova tr, verovatno da Zodijak oličava najfunda­
mentalnije principe. Izgleda razumno uzeti u obzir da Sunce, Mesec i
Planete, pošto se radi o telima koja postoje u prostoru i vremenu,
predstavljaju vrednosti koje, koliko god da su važne, ipak, kao i mi
sami, predstavljaju kompleksan proizvod primarnih i jednostavnih
principa u manifestovanih u samom Zodijaku. Što se tiče kuća, one su
zemaljska analogja znacima i bez sumje su sekundare u odnosu na
njih.
Ovde se, stoga, okrećemo znacima Zodijaka, u uverenju da I njima
možemo naći realnu osnovu za astrološku studiju problema psiholo­
gije i patologije koji čine sadržaj ove knjige.
Prva podela Zodijaka je u tri grupe od po četiri znaka koje nazi­
vamo četverstvo ili, da upotrebimo manje nezgrapan izraz, !alile/i.
Tako imamo pode lu na fksne, kardinaIne i promenljive znake koji se
javljaju na sledeći način:
Najpre imamo proces dualizacije kroz koji primao jedinstvo
postaje dva u manifestaciji. Dokaz za to srećemo svugde. Duh i ma­
terja, život i form� muško i žensko, dobro i zlo, istina i laž, dan i noć,
java i san, svesna i nesvesna stanja duha psihoanalitičara, Kueova volja
Ir"utcaj" je ovde prik1adan Zkorišenje, ali ne treba zbog ove anaJogije shvatiti da
pisac prihvata "zdravo ZgotovoM kako je ideja fizičkog kauzaJiteta U bilo kakvoj vezi sa
astrolo!kim fenomenima.
10 IENC¡KLOP£DQAF5¡HOLOŠKEA5TROLOGQE
i imaginacja, magnetni polovi - ilustracije radi može se izvući na
hiljade primera iz svake oblasti Prirode. Možda ćemo to najbolje
izraziti dinamičkim terminima, kako to Edvard Karpenter (Edward
Carellter) ispravno zapaža: Sva Priroda je u kretanju. Gledano s te
tačke gledišta, shvatamo da sve po nuždi mora da se kreće ili da se ne
kreće, i otuda imamo fksne i kardinalne kalitete astrologije.
Međutim, gde god imamo taj par suprotnosti, u bilo kojoj formi,
postoji uvek treći rezultujući aspekt koji stoji između primara dva,
povezujući ih ili formirajući tačku njihove interakcije
l
Tako se neka
stvar može naizmenično kretati ili ne kretati, i otuda dobijamo jedan
zajednički kvalitet kao njihov derivat koji poseduje nešto od karaktera
oba. Možemo, zaista, uporediti tri kvaliteta sa ocem, majkom i dete­
tom, i vrlo je interesantno primetiti da su fiksni i kardinalni znaci zaista
venčani budući da imaju iste vladare - Sunce, Mesec, Veneru, Mars i
Satur, pri čemu su Svetla egzaltirana u znaku drugačijeg kvaliteta -
dok zajednički (promenljivi) znaci imaju svoje vlastite vladare. Više je
nego jasno da pra dva prethode trećem, jer je fzička akcija (kardinal­
nost) zajednička celoj prirodi od sunca do atoma, a osećanje (po­
vezano sa fiksnim kvalitetom) se javlja čak i kod hemijskih supstanci
koje se privlače ili odbijaju. Misao (zajednički kvalitet) je kasniji
rezultat. Ona je dete.
Obične vrednosti kvaliteta u praktičnoj astrologiji su dobro po­
znate. Fiksni znak je rezerisan, intenzivan i konzeIVativan. Pod aflik­
cijom je indolentan, flegmatičan, tiranin, svojeglav i glup. Kardinalni
znak je aktivan, preduzimljiv i okrenut cilju. Pod afIikcijom je nemiran,
sklon dominiranju i mešanju u tuđe stvari, često menjajući svoje ciljeve
i politiku. Promenljiv znak je feksibilan, prilagodljiv i inteligentan.
Pod afikcijom je nepouzdan, izbe gava odgovornosti, nedostaje mu
odlučnost, snaga karaktera i pokadšto moralni principi.
Fiksni znaci (i njima odgovarajuće kuće), u vezi su sa imovinom, ili
stečenim stvarima i osobinama. Tako, Bik vlada imovinom materjalne
Možemo ovde Liti¡at Lc Cea:
"Jz Taoa se rada Jedno.
Iz Jednog se radju Dva.
I Dva se Radaju T.
h Tn" se radju sve stvan", "
A, opet, ako odemo u druga vremena i zemlje imamo i Haldejsko Prorolanstvo koje citira
Tomas Tejlor (Thomas Taylor) u Uvodu u PloUnove radove: U svakom svetu sija trijada.
čiji je monada vladajući princip.
UODN¡E5EJOZDQAČK ZNAC¡MAI I1
vrste, naročito onom nužnom, (kao što su hrana, odeća i stan), kao i
sposobnošću da se bude zadovoljan i naprosto uživa. Lv vlada luk­
suzom i sposobnošću da se u njemu potpuno uživa. Škorpion vlada
lišavanjem i takvim osobinama duše kao što je moć da se tri i bude jak,
te hrabrošću i čvrstinom. Vodolija vlada prijateljima i saveznicima i
sposobnošću da se oni privuku kao i umnim resursima, tj. posedova­
njem organizovanih informacija, naukom.
Kardinalni znaci i odgovarajuće kuće označavaju probojnu ener­
gju koja traga za posedovanjem ili, tačnije sirovinama koje fiksni znaci
transformišu u posedovanje.
Promenijivi znaci posreduju između druge dve kategorije i svojom
mentalnom akcjom ih raspoređuju i harmonizuju. Na primer, lenjost
Bika i nemir Jarca pretvaraju se u postojani rad Device. Hermes je
dobro nazvan Izbaviteljem, a Jupiter Svedriiteljem, jer oni i njihovi
znaci daju u najistinitijem smislu raumevanje, i mogućnost postizanja
spiritualne ravnoteže nad parom suprotnosti.
Treba primetiti da su Sunce i Mesec paradoksalni po prirodi jer,
dok je Sunce pre svega otvoreno u akciji i kao da naginje kardinalnom
principu, mada vlada Lavom, dotle je Mesec sklon sticanju i stoga
naginje fksnom principu, mada vlada Rakom. Venera je, opet, po­
srednička i pomirljiva, i tako povezana sa promenljivim kvalitetom. U
sva tri slučaja je egzaltacija ono što daje osnovni ton.
Sad smo videli kako iz Jednog nastaju Dva, a iz Dva nastaju Tri i
želimo da naglasimo činjenicu da, mada je ovaj proces okultan u
smislu da je okuitna tradicija iz starine prenosila znanje o njegovoj
transcendentalnoj važnosti, nema ničeg misterioznog u njemu; on je,
s druge strane, zasnovan na logičnoj nužnosti, kao što smo pokušavali
da pokažemo, i njegove operacije savršeno lako shvata svako ko to želi.
Tradicja sad uči da svaki od tri kvaliteta deluje na četiri načina, od
kojih je svaki nazvan imenom jednog od četiri srednjevekovna ele­
menta a to su: Vatra, Vazduh, Zemlja i Voda. Tako sa stanovišta
kvalteta imamo četiri grupe (nazvane Irojstvima ) od po tri znaka. Tako,
pošto tri puia četiri daju dvanaest, dobijamo dvanaest znakova Zodi­
jaka.
Kako je došlo do podele na četiri elementa? Ona je otkrivena u
četiri glavne tačke kompasa, četiri tačke solare godine, ekvinocjima
i slsticjima i četiri tačke dana, zor, podnevu, zalasku sunca i ponoći.
Možda se njena logička osnova može objasniti na sledeći način: svo
12IENC¡KLOPEDQAP5¡HOLOŠKEA5TROLOGQE
astronomsko kretanje je kružno ili eliptičko. Sada, ako se telo kreće u
krugu ili elipsi, onda, u pogledu spoljašnjih tačaka, ono zauzima četiri
glavne pozicije, naime onu najveće blizine, onu prosečne udaljenosti,
najveće udaljenosti i, kako se vraća, opet prosečne. To se lako vidi
posmatranjem promenljivih relacija između Sunca i bilo koje tačke na
Zemlji. U svitanje je Sunce u odnosu na tu tačku na prosečnoj distanci,
u podne je najbliže, na zalasku je ponovo na prosečnoj distanci, a u
ponoć na najvećoj. Sa svitanjem se približava Suncu, po zalasku se
udaljava. Nije teško pretpostaviti da ove četiri tačke mogu simboli­
zavati ili čak ukazivati na četiri fundamentalna stanja materije. Suvišno
je reći da četiri elementa astrologa nisu nipošto analogna brojnim
elementima fizike; naprotiv, iako smo upotrebili izraz s/anja materje,
ona su u suštini metafizička, mada se njihova priroda reflektuje na
fizičku materiju. Fizička vatra, na primer, predstavlja i pogodan simbol
astrološkog elementa Vatre, a i stvarni rezultat akcije na fzičkom
planu osnovne ideje ili istoimenog prncipa.
Sada sa teorij Skl razmatranja prelazimo na istraživanje prirode
Irojslava sa objektivnog stanovišta, a naročito psihologije. Razmotrimo
prvo VATRU.
Ona nesumnjivo odgovara manifestaciji života u vidu probojne
energije, koja se rađa u svetu prirode, u kojem želi da se odri, razvije
i najposle požanje pozitivna iskustva na polju akcije.
Vatreni znaci pokazuju ekstremnu pozitivnost. Njih krasi neiscrpna
životnost, ljubav prema zadovoljstvu, hrabrost, optimizam, želja da se
živi i uživa život. Međutim, kao i fizička vatra, natu si rođeni pod
elementom Vatre mogu se iscrpeti, sagoreti i tako uništiti druge. Pod
aflikcijom ova sila postaje nekontrolisana i čini da natusi pod njenim
uticajem postanu divlji, nemirni, skloni ekstravaganciji i preuveli­
čavanju, strasni i bezobzirni, preterano samopollzdani i popustljivi
prema sebi. Tada dobijaju primitivne osobine i snažnu sklonost ka
samouzdizanju, budući puni taštine i ljubavi prema sjaju i veličajnosti.
Ako je, međutim, vatreni element kod natusa slabo ispoljen, možemo
očekivati osobu sa nedostatkom živosti ijoie de vivre, bez entuzijazma,
čak i dosadnu.
OVA označava početak života: on je ekstrem samopotvrđivanja,
nagao, hrabar i ne vodi računa o posledicama. On je do kraja pozitivan
prema sredini, ignorišući prepreke i rušeći opoziciju.
LAV označava prvu biološku neophodnost opstanka, tj. moć repro­
dukcije. Bujni život se preliva i rasipa u zadovoljstvu, velikim poduhva-
UODNIE5EJOZODQAČKIMZNAC¡MAI 1

tima i stvaranju. Psihološki se to manifestuje kroz osećanja, pa ovde
dobijamo osobe srdačne i tople ili, pod afikcijom, tašte i hvalisave.
STLC predstavlja drugu neophodnost opstanka. Prosta repro­
dukcija bi uzrokovala evolucijsk zastoj, ali pod ovim znakom nalazimo
varijacju: život se grana u nove varijetete i vrste. Vatra, međutim, uvek
može da postane destruktivna, č i u jupiterskom znaku Strelea, a
rođenje novih vrsta znači postepeno potiskavanje starih. Psihološki se
progresivnost ovog znaka pokazuje kao Nada, koja seže u budućnost
kroz mentalne spekulacije, religju i flozofiju. Vera u besmrtnost je
tipična za Strelea.
• • ¼ • • _ æ
VODA koju ćemo sledeću razmotnIl, posto Je njeno znacenJe
povezano sa Vatrom zahvaljujući zajedničkim vladarima, kao što je
prethodno objašnjeno, predstavlja negativni i manje srećan, ali ipak
neophodan aspekt života.
Vatra je, kao što smo vide1i, aktivna, silna i samopouzdan

, i te
karakteristike bi, nekontrolisano, vodile sopstvenom gašenju. Covek
koji je doslovno neustrašiv uskoro bi uništio sebe vlastitim nedostat­
kom razboritosti. To se da zapaziti kod natusa koji imaju suvišak
vatrenog elementa bez dovoljno kontraagenasa. Nepromišljene lu­
dosti primitivnog natusa Ovna dobro su poznate i često uzrokuju
njegovu propast. Otuda je trojstvo Vode neophodno. Kao što je Vatra
povezana sa manifestacijom života, tako s Voda tiče očuvanja života
od njegovih neprijatelja. Biološki ona daje jak instikt za samoodrža­
njem; psihološki se to manifestuje kao bojažljivost, oprez, zabrinutost
i sumnja. Te osobine ne deluju neminovno sebično u uskom smislu, jer
će svaka žena - kao tipičan predstavnik vodenog trojs(va- žrtovati sebe
za svoje potomstvo, a razvijeniji tipovi će se žrtvovati čak i radi širih
ciljeva. Suštinski, međutim, motiv je isti - očuvanje života.
Nije teško uvideti da ovaj instinkt, kada je preuveličan, lako postaje
neprijateljski nastrojen prema životu, upravo kako smo to videli na
primeru Vatre. Strah nas devitalizuje; preterana bojažljivost pred
opasnošću može uzrokovati katastrofu onde gde bi hrabrost pobedila.
To je razlog zašto su stari astrolozi dali četvrtoj, osmoj i dvanaestoj
kući zloslutne nazive i značenja; a katastrofama (koje, bez sumnje,
služe u osnovi pravoj biološkoj svrsi) kakve su zemljotresi, kuga, rat i
poplave, vlada vodeno trojstvo. Naročito je interesantno da je men­
talna zaostalost povezana sa vodenim afikcijama u trećoj kući bilo
znaka i planete, pošto se za idiotizam kaže da je to prirodan način
uklanjanja neželjenih tipova zaustavljanjem reprodukcije.Voda pose-

14IENC¡KLOPEDQAP5¡HOLŠKEA5TROLOGQE
duje, usled svoje ekstremne osetljivosti, jedno vrlo vredno svojstvo:
ona lako ulazi u osećanja drugih i stoga može pomoći očuvanju života
preuzimajući ulogu saosećajnog i korisnog čuvara, kao i lukavog nepri­
jatelja, instinktivno svesnog slabosti svog protivnika. Dobra strana
Vode vidi se po egzaltacijama benefika u Raku i Ribama, dok zloćudni
aspekt pokazuje Mars, vladar Škorpiona.
Važno je primetiti da četvrta i dvanaesta kuća predstavljaju redom
dom i mesto povlačenja (kao što su manastiri i prihvatilišta), dok je
sama smrt (osma kuća) povlačenje iz života. U slučaju samoubistva,
¾
ono Je dobrovoljno i ponekad promišljeno. Skorpion se, međutim,
mora smatrati daleko pozitivnijim u svojoj zaštitničkoj akciji nego što
su Rak ili Ribe; zaštita, čak i samozaštita, ne mora uvek biti beg, kao
što smo videli, a Škorpion se spremno laća oružja da zaštiti sebe i
druge. On nije agresivan kao Ovan, mada, ako je dugo pod represijom
ili trpi uvređenost, konačni rezultati mogu biti eksplozivni.
Voda očigledno predstavlja fzičke senzacje koje slede stimulacije
iz spoljnjeg sveta, kao i ćudi i osećanja, isprva instinktivne i primitivne,
koje idu za fizičkom senzacijom kao što je osećanje zadovoljstva koje
životinja doživljava pored vatre. Kako evolucija traje, ta osećanja
postaju kompleksnija i često popriaju etičku vrednost, kao što su
maTaJna indignacija, te obična ljutnja, izaana nepravednim napa­
dom. Interesantno je primetiti daje Voda daleko maštovitija od Vatre,
usled svoje prirodne rezervisanosti i opreza dok proverava slobodu
akcije u spoljnom svetu i potom se vraća delovanju unutar sebe i
prirodnim resursima. S druge strane, osoba Vatre uveliko uživa I svetu
i stoga nema ni vremena ni potrebe za imaginativnim aktivnostima.
Jedna ima bogat unutrašnji život, druga traži opipljiva iskustva. Na­
ravno, nije teško naći uspešnu mešavinu dva elementa, kao što je
naprimer nataina karta istraživača Svena Hedina (Svell Hedill), gde
Sunce u Ribama sanja, a Strelac na Ascendentu tera u akciju.
Razmotrimo sad ZEM. Ukratko ovaj ·element obezbeđuje
¼
hranu za plamen vatrenih znakova. Zivot se ne održava sam po sebi;
on mora imati nešto iz čega će crpeti i SNABDEV ANJEje ključna reč
Bika, Device i Jarca.
Upravo kao što je Ovan život per se, tako Bik i druga kuća pred­
stavljaju snabdevanje, čisto i prosto, u obliku hrane, novca i svojine. U
tom pogledu je egZaltacija Meseca, glavnog vladara samozaštitničkog
vodenog trigona, u Biku puna značenja. Psihološk ona označava
zabrinutost umirenu zadovoljstvom.
UODNlE5EJOZODQAČK ZNAC¡MI I5
Kako Bik sledi Ovna, tako Devica sledi Lava. Zadovoljstvo se
održava trudom. Bik predstavlja instinktivnu utilizaciju Prirode, a
Devica analizira i želi da razume njene procese i koristi ih ne samo radi
hrane već i drugh ciljeva koji čuvaju i poboljšavaju život, kao što je, na
primer, medicinsko umeće.
¼
Zelja da manupuliše Prirodom čini natusa Device strpljivim, pa-
žljivim i oštroumnim, ali pod afikcjom on postaje užurba n i suviše
pedantan jer se ostali suprotstavljaju, ili mu barem tako izgleda,
njegovim fnim podešavanjima.
Najzad Jarac sledi Strelea, i pokazuje moć ne samo da razume i
analizira Prirodu, već i da dominira njenim procesima i da ih or­
ganizuje, sintetizujući ih u formu upravljanja. Otuda egaltacija Marsa
I Jarcu, koja označava životnu snagu koja dominira svojom sredinom.
Mentalno, Strelac temelji svoje nade i spekulacije na črstim činjeni­
cama Jarca.
Tako u nekom smislu Zemlja i održava i ograničava Vatru, upravo
kao što je čovečija aktivnost uslovljena njegovim novcem, zdravljem i
kreditom. Psihološki, Zemlja daje smisao za konkretnu realnost bez
koje će ličnosti neminovno nedostajati dovoljno težine, pa će postati
vizionar i dete senzacije, već prema tome koji planetarni aspekti i
elementaro trojstvo preovlađuje.
Dovde smo se bavili faktorima koji deluju na sav organski svet,
mada je Vatra očiglednija u životinjskom nego u biljnom carstvu.
VADUH je, međutim, jasno povezan sa intelektom i jedini je
potpuno očevidan kod ljudskih bića. Njegove suštinske biološke vre­
dnosti izgleda da leže u potrebi uma da sačuva i poboljša život i,
naročito, u principu saradnje. On se može naći i kod društvenih
životinja, ali je najočigledniji kad se svesno aktivira od strane ljudske
vrste. Zaista, čovek duguje svoju vlast nad planetom zemljom svom
svesnom i nesvesnom priznavanju vrednosti uma.
Vladanje tri vazdušne kuće nad rodbinom, partnerima i prija­
teljima ilustruje ujedinjujuću prirodu Vazduha;'i ako razmatramo
značenja znaka u smislu uma, od opservacija činjenica primećenih
brzim okom Blizanaca kroz sravnjivanje tih činjenica u miroj i nepris­
trasnoj Vagi, pa do njihove finalne organizacije u nauku, ili sistema ti-
.
zovano telo znanja, u Vodoliji, neprekdno uočavamo ujedinjujuću
prirodu tog procesa. Nijedna istina se ne može razumeti izolovana od
opšteg tela znanja; ona se shvata kao takva zato što se može prilagoditi

I

161ENC¡K¡OFEDQAF5¡HO¡OŠKEA5TRO¡OGQE
drugim činjenicama, i cilj nauke nije ništa drugo nego uspostavljanje
takvih odnosa I što širim razmerama. Blizanci, zaista, ponekad trpe
krituku da, poslovično rečeno, zagledani u drveće ne vide šumu ili,
drugim rečima, pokušavaju da izoluju činjenice iz njihovog konteksta.
Ovakav upliv može ponekad da se pokaže nepovoljnim koliko i raskidi
braka i svađe između prijatelja, koji, pak, često nastaju iz afIikcija u
Vagi ili Vodoliji.
Vazduh je suprostavljen Vatri u Zodijaku. Vatra je vrlo individu·
alna i deluje na svoju sredinu; Vazduh je gibak i prodoran i, naročito
u Vag, daje primer principa adaptacije kojeg je Ovan antiteza. Kao
što onaj drugi teži da uništi neprijateljske okolnosti, tako je Vaga uvek
spremna da napravi kompromis, čak i po cenu gubitka vlastite indi­
vidualnosti. Vodolija rado žrtvuje vlastite interese za opšte dobro a
Blizanci su, mada često sebični, ipak prilagodljivi: Merkur je nazvan
promenIjivom planetom. Ova prilagodljivost Vazduha je vrlo različita
od negativnosti Vode, koja apsorbuje od drugih, ali nikada ne rizikuje
gubitak svoje individualnosti.
Sad možemo shvatiti zašto aflikcije I Vag ili Venere ili, zapravo,
u bilo kojem od Vazdušnih znakova uzrokuju neku vrstu neprila·
gođenosti ili nesklada, stvarnu svađu ili unutrašnji nesklad u duhu ili
emocijama. S druge strane, uticaji benefika donose zadovoljstvo i mir.
Sada možemo pokušati da sumiramo prirode znakova u formi
tabele.
VATRA:
JA se oseća kao projekcija životnog principa u Prirodu i delovanje
na nju. Akcija je pozitivna.
(a) OVAN Samopotvrđivanje; hrabrost; želja da s bude.
(b ) LAV Manifestacija Sebe; snaga duše; želja da se uveliča
Biće.
(c) STRELAC Samorazvoj; nada; želja da se poboljša Biće .

VODA:
JA projektovano u Prirodu, shvata da će verovatno trpeti i da mu
je potrebna zaštita od nje. Stav je negativan.
(d) R Samoočuvanje; razboritost u akciji.
( e)
Š
KORPION Samodisciplina; snaga da se istraje.
(I RIBE Samoodricanje; rezignacja; mentalna i emocion­
alna adaptacija.
UODNIEE OZODQAČK ZNACIMAI I?
ZEMA:
Priroda se vidi kao polje za manifestacju Života i kao ono što
obezbeđuje hranu za njega.
(g) BIK Svest o Prirodi kao ko

kretnoj re

nosti koja se
može koristiti, ali se ne može ignorIsatI. Prakticnost.
(h) DEVICA Mentalna zainteresovanost za Prirodu kao
sredstvo za postizanje cilja; njeno iskOrIšćavanje I detaljno
manipulisanje njom.
(i) JAC Želja da se dominira Prirodom i da se ona
organizuje; Ambicija.
VAZDUH:
Priroda se shvata kao nešto što treba razumeti i koristiti, s tim da
je razumevanje, u stvari, uslov za njeno potpuno korišćenje. Otuda
zajednička vladavina Merkura, Venere i Satura nad Zemljom I vaz·
dušnim Irojstom.
Gl
BLIZANCI Svest o izolovani činjenicama; podrazu·

mevanJe.
(k) VAGA· Poređenje činjenica, moĆ da se sravni, odabere i
prilagodi.
(I) VODOLUA Prirodne činjenice �shvataju kao univer­
zalni zakoni; na opštu povezanost zivota gleda se kao na
stvau činjenicu i, pošto je znak fksni, to se
��
že ��lOCIO�
nalno ispoljiti, kao ljubav prema čovečanstvu, zlvotmJ3ma I
prirodi.
Prethodno su izneseni neki od osnovnih principa astrolo

je, kako
ih je pisac razumeo. Možemo ih opisati sa m,nogih st

Jhsta I _i�
detaljno, ali nije nimalo lako razumeti, obJasmtl1 pnmenma predoclH
ono što su, zapravo, osnovni zakonj našeg Solarog SIstema, ako ne l

umverzuma.
Da bi se oni potpuno razumeli, to bi na intelektualnom planu
zahtevalo onakvu moć poimanja kakvu pripisujemo ArhltekU s

og
tog Sistema, ali č i delimično razumevanje je
.
č

desno k

nsno I
prosvetJjujuće i astrolog može opravd

o posta

tl pitanje kOJImdru­
gim putem osim onog astrologje, mozemo tezlU ka tom znanju sa
sigurošću bar delimičnog uspeha.ENCIKLOPEDIJA PSIHOLOŠKE ASTOLOGUE
Nagomcna: Slova NN iza kojih sledi broj, a koja
se u knjizi stalno pomiju odnose se na delo "Hila­
du i jedno rođenje", u izdanju Fowler&Co. Vidi
predgovor. Treba imati na umu da, kada se u knjizi
neka osoba svrstava u "ovnovski" ili "bikovski" tip.
itd., neizostavno je u pianju Ascendent
J
a ne solari
znak. Ovo je važo.
A
ADENOIDI obično nastaju usled afikcije na ili oko 25° Bika­
Škorpiona, naročito od strane Marsa ili Urana. Gotovo sve kombi­
nacije Mars-Uran I ovim znacima naginju ovoj ili srodnim bolestima,
dok prisustvo malefika u području ovih stepen ova izgleda da pogoršava
bolest.
Primeri:
Devojka, rođena u 22 i ID, 18.novembra 1919., London; Sunce na
25° Škorpiona u kvadratu sa Urano m i u sekstilu sa Marsom.
Devojka, rođena u 12 i SS, 15. oktobra 1918., Pul. Saturn na 25°
Lava u opoziciji sa Uranom.
Vidi i slučaj br. 2 na kraju knjige.
ADMINISTRATIVA SPOSOBNOST Često se sreće kod
jakog upliva Sunce-Satur, kao i u slučaju kada je Uran u dobrim
aspektima. Gde je vojna moć u prvom planu, Mars je naravno istaknut.
Primeri:
Kraljica Elizabeta, Sunce u sekstilu saSaturnom iUranom; Disraeli
isto; Gledstoun, Sunce u Jarcu u sekstilu sa Uranom; Gordon, Ovan
na Acendentu, Sunce u Vodoliji u konjunkciji sa Uranom; Frederik
Veliki, Sunce na M.e. u Vodoliji u trigonu sa Uranom. Vidi i kartu
Cezara Bordžije na kraju knjige.
AKTIVNOST (fzičk) nastaje iz jakog, ali pozitivnog uticaja
Marsa i Ovna, ili ako je Mars na Acendentu u kardinalnom znaku.
Mars u promenIjivom znaku naginje više rasipanju energje i nemiru,
i to je često slučaj kod natusa Blizanaca ili Strelea. Mars u trgonu ili
sekstilu sa Uranom daje velike fzičke moći, i obavezno se nađe u
2 I mTDO5T

horoskopima veoma aktivnih ljudi. Vidi horoskope rača Karkika i
Tenisona, koji je bio neobično jak. Oba su data u N.N.
AKTIVOST (mentalna) Blizanci, Devica i Strelac teže velikoj
mentalnoj aktivnosti, a ako su Merkur i Mesec aspektovani od strane
Marsa ili Urana, ova aktivnost dobija još na intenzitetu. Mars sa
Merkurom uvek daje izrazitu mentalnu aktivnost i sposobnost za težak
intelektualni rad, sem ako neka od ovih planeta nije u Ribama. Ako
se, pak, nađu u lošem aspektu ili konjunkciji postoji opasnost od
prekomerog umnog naprezanja ili mentalnog sloma.
ALKOHOLIZAM I UZIJE DROGE Gotovo uvek na­
lazimo da su Svetla slabo zastupljena u zemaljskim znacima ili su loše
aspektovana, naročito u Vatri ili Vodi ili iz njih, ili je slučaj i jedno i
drugo. Vatra daje druželjubivog pijanca, Voda slabog i potpuno oda­
nog piću.
Peta kuća je gotovo uvek afiktovana od strane Neptuna ili planeta
I vodenim znacima, a Mars je vrlo često I Ribama, afliktovan od
Neptuna, ili iz Riba uopšte.
Izvesni stepeni su često umešani u aflikcije, npr. 11° kardinainih i
9° i 25° fiksnih znakova.
Primeri:
N.N. 287, 288, 296; takođe i slučaj dat u "Moderoj ASIrologiji" str.
14 (1918) - žena, rođena u 5 i 20, 3.februara 1861., London.
Što se tiče uzimanja droga pogledajte i nataine karte Rozetija i
KouJridža, i obratite pažnju na to da se nekada između Neptuna i pete
kuće javljaju dobri aspekti koji označavaju zadovoljstvo, doduše pro­
lazno, koje takav način života donosi.
Alkohol je tipična droga Vatre i njegovo dejstvo je da poveča sve
vatrene aktivnosti naše prirode kao što su društvenost, optimizam,
raspoloženje, samopouzdanje i često ratobornost. S druge strane, on
guši vodene karakteristike kao što su pažljivost, razboritost, plašljivost
i stidljivost. I tog razloga je ljudima s mnogo Vode u horoskopu
potrebna alkoholna stimulacija; oni žele veštački da popune svoje
horoskopske nedostatke. Pijanci nekada imaju i višak Vatre u svojim
kartama, ali je u takim slučajevima ovaj porok pre uzrokovan kreta­
njem u lošem društvu, negoli stvaom psihološkom potrebom.
Terapija zasnovana na astrološkm pretpostavkama mogla bi da
pomogne u uklanjanju ovih nedostataka na neškodljiv i racionalan
AmDI 2I
način. Na primer, osoba u čijem horoskopu se oseća nedostatak Vatre
može vežbanjem razviti tu osobinu. Ona treba da čita knjige i posećuje
pozorišne predstave koje imaju za temu sport, putovanja, avanture i
slično, da posveti vreme igama i drštvenom životu i, iznad svega, da
potraži društvo onih u kojima je Vatreni elemenat naglašen u formi
koju i sama želi da razvije. Interesantno je primetiti da se za morbidnu
ili negativnu osobu često kaže da je "van sebe". To je tačno ono što
osoba Vatre uvek i čini, za razliku od osobe Vode koja to čini retko i
u teškoće, a posledica toga jeste neprekidno posezanje za veštačkom
stimulacjom.
AMBICUA je rezultat jakog uticaja Satura, Jarca i desete kuće,
pri čemu vrednost ciljeva zavisi od prirode tih uticaja i opšteg tona koji
preovlađuje natalnom kartom. Svi kardinalni znaci podstiču na aktiv­
nost i odlučnu svrhovitost I odnosu sredinu, što se može pogrešno uzeti
za pravu ambiciju. J arac pokušava da zagospodari neprijateljskom
okolinom
)
, dok Ovan više želi da je uništi, Rak da se iz nje povuče, a
Vaga da s njom nađe jedinstvo putem samoprilagođavanja. S druge
strane, fiksni znaci nagnju češće konzeIVativnom stavu, konsolidujući
svoju poziciju pre nego pokrećući stvari, dok promenijivi često deluju
više kao posmatrači i kritičari nego kao sudionici u životu. Pogledajte,
ipak, mapu Cezara Bordžije na kraju knjige.
ANARIZAM Horoskapi pokazuju različite stvari u vezi stvar­
nih motiva koji leže u pozadini anarhičnih tendencija natusa. Najčešće
je na delu mešavina idealizma (uglavnom Uran, Neptun iVodolija),
nasilničke ozlojeđenosti (Mars i Uran) i ljubavi prema slobodi (25°
Streica). Dvadeset i treći stepen Lava-Vodolije je istaknut i može
označavati idealizam ili možda saosečanje.
U N.N. nalazimo tri primera:
N.N. str. 42., pokazuje nasilnički marsovski Ascendent. Jupiter,
Satur i Neptun su u kvadratu sa Merkurom na 26° Strelea dok je
Venera na 22° Vodalije.
N.N. str. 386.: Neptun je na Ascendentu u Ovnu, u kvadratu sa
Marsom i triganu sa Suncem na 23° Lava, sam Mars je u konjunkciji
sa Uranom.
Ključa definicja zemaljskih znakova jeste korišćnje uslova koji vladaju u okrenju.
2I ANEMA
N.N. str. 891. Sunce i Merkur su na Ascendentu'u Vodoliji, a u
kvadratu sa Neptunom. Mars je u kvadratu sa SatumOrri; Jupiter je na
24° Strelea u trigonu sa Uranom na 23° Lava (v. BUNTOVNIŠTVO).
ANEMUA Nedostaje primera, ali je čest slučaj da je ovde Sunce
afiktovano od strane Urana u Vag ili Vodoliji, i ja sugerišem 8°
Lava-Vodolije, kao moguć važan stepen u ovoj bolesti.
Primer: Muškarac, rođen u 4 i 45, 25. septembra 1870., u Sander­
Iandu. Umro u 4. godini od pemiciozne anemije. Slučaj dat pod
pojmom ARTRITIS, takođe pati od perniciozne anemije.
¼
Interesantan je i sledeći slučaj. Zensko novorođenče u 23 i 45, l l .
aprila 1 946., blizu Jorka. Rođeno normalno i činilo se da je sasvim
zdravo, ali ga je nakon jedne sedmice lekar uputio u bolnicu sa
dijagnozom akutne anemije. Oporavilo se, ali samo zahvaljujući ko­
rišćenju najsavremenijih lekova. Očigledno je da ovde ima mnogo
atJikcija, ali je vladar na M.C-u verovatno bio od pomoći.
ANGINA PEKTORIS Ovo je oboljenje fiksnih znakova. Ho­
roskop sir Eresta Šekltona je tipičan, Mesec u konjunkeiji sa Satur­
nom u Vodoliji, a u kvadratu sa Ascendentom. Ćesto se dešava da je
Mesec u Lavu ili Vodoliji. Naročito sugersano područje: 24° Lava-VO­
dolije. Takođe i 29° Blizanci-Strelac.
ANKSIOZNOST v. ZRINUTOST.
ANTIKVARSTVO Začudo, često je povezano sa Uranom koji
je, kao što se zna, I nebrojenim slučajevima ultramoderan. Štaviše,
nekada mu pođe za rukom da uklopi obe tendencije. Devica i Rak rado
poniru u prošlost i često su veliki sakupljači starina. Satur takođe ceni
prošlost i bavi se njom. To donekle potiče iz njegove urođene opre­
znosti - prošlost stoji iza onoga što je oprobano, poznato i provereno,
ali su i Rak i J arac suštinski vezani za korene, kao što se i vidi iz njihove
veze sa roditeljima, precima i rasom preko četvrte i desete kuće.
APOPLEKSUA Najčešća indikacija je atikcija (obično od
strane Marsa) na ili blizu 15° kardinaInih znakova, naročito pozitivnih,
a ponekad i na njihovim početnim stepenovima. U četraest ispitanih
slučajeva Mars je u kardinalnom znaku na 11. stepenu. Ćesto s na
Ascendentu nalazi malefik i je u bliskom aspektu sa Ascendentom.
Aflikcije su izgleda česte i blizu krajeva fksnih znakova.
AOGANCQAI 2
Tipičan slučaj je dat u Rafaelovim efemeridamaza 1923. Vidi i N.N.
792., kao i horoskope Lea, Stivensona i Dikensa.
APSCESI Na ovakve poremećaje najčešće ukazuje afikcija na,
ili oko 25° Lava - Vodolije i 21. stepena Ovna-Vage. Venera je gotovo
uvek u afIikciji sa malefikom. Apscesi u ušima povezani su sa aflikci­
jama na 3. stepenu Ovna-Vage; u području vrata, u Biku-Škorpionu,
naročito oko 16. stepena l
ARISTROKTSKE SIMPATUE Sunce i Saturn su aristok­
ratske planete i daju želju za moć te ljubav prema aristokratiji kao
društvenom principu. Isto vredi I izvesnoj meri za sve fiksne znake,
osim VodoIije. Venera daje prefnjenost i averziju prema svemu što je
osrednje i prosto. Mars obično podržava onu klasu u kojoj se zadesi
pri rođenju; Merkur je intelektualan i neutralan; Mesec i Neptun su
demokratični; Uran ide I ekstreme, postajući buntovan kao podanik,
a autokrata kao vladar.
AROGANCUA obično predstavlja mešavinu samopoštovanja i
ponosa sa izvesnim elementima grubosti ili neučtivosti. Stoga obično
nalazimo daje Sunce afIiktovano od Jupitera ili Neptuna, ili u jupiter­
skim znacima, u kombinaciji sa merkurovskim ili saturnovskim ele­
mentima, koji podstiču hladnoću i indiferentnost prema osećanjima i
pravima drugih, dok marsovski uticaji često daju onu naročitu notu
grubosti koju povezujemo s arogancijom.
Dobar primer je Filip II od Španije, jedan od najomraženijih likova
u istoriji, nadasve zlovoljan i usamljeni bigot. Njegovo rođenje je
astrološki vrlo interesantno, jer pokazuje brojne dobre crte; Vaga je
na Ascendentu, Venera, Jupiter i Merkur su u konjunkeiji, a Mesec u
trigonu sa sve tri planete, dok je Saturn u sekstilu sa sve četiri.
Međutim, Satur je u opoziciji sa Ascendentom, a Sunce i tri planete
u Blizancima upućuju na egoizam i krutost. Mesec je u kvadratu sa
Marsom, dajući surovost i osvetoljubivost (kojih je on bolan primer),
a Sunce u kvadratu sa Neptunom u Ribama doprinosi njegovoj taštini
i zanošenju jalovim i beskorisnim planovima koji daleko premašuju
moć zemlje čiji je vladar.
Valja imati na umu da O svimslučajevima gde se ovi naročiti stepenovi spominju Mvezi
sa odredenim karakteristikama, patološkim ili nekim drugim, pomenuti uticaji mogu da
budu pokrenuti ''urakijivanjem'' dveju planeta. To znači da su dva tela položena sa obe
strane datog stepena na rastojanju od nekoliko stepeni. Takve središnje tačke se u
modernoj astrologiji smatraju važnim.
¾/ ARTUUCQA
AULACUA v. GOVOR
ARTRITIS Ovo je tipična saturovska bolest, koja predstavlja
delovanje afiktovanog Satura onda kada one planete koje prirodno
nastoje da spreče njegovu akciju, uzrokujući goznicu i tako eliminišući
ili premeštajući opstrukciju, nisu u stanju da izvrše svoju funkciju.
Dole navedeni slučaj ilustruje ovo stanje. Satur afIiktuje oba
Svetla, u fksnom znaku i iz prve kuće. Sunce je takođe u fksnom znaku
kojim vladaju saturnovsk uticaji, a Jupiter, planeta slobodnog kre­
tanja, takođe je pod njegovom vlašću. Ni Mars ni Pluton - eliativne
planete na koje smo gore ukazali · nisu u stanju da priskoče u pomoć.
Ovo je slučaj i kod perniciozne anemije.
Podaci su:
¼
Zena, rođena u Sautemptonu, 7. februara, 1889, u 15 časova.
Još jedan slučaj je žena rođena u Detroitu, 27. decembra 1868., u
10 i 45.
Na ovim kartama je Satur ili u glavnom aspektu, ili vlada svim
drugim telima na karti osim Uranom, a u egzaktnom je kvadratu sa
Ascendentom. Zbog toga ni ne čudi što je natus patio i od teške
depresije.
ASKTIZAM - Tamo gde postoji strogo samoodricanje peta kuća
se verovatno nalazi pod ja uticajem Satura, koji ne mora da bude
nepovoljan. Škorpion takođe može biti istaknut.
Vidi Gandijev horoskop, objavljen u Moderoj aSlr% gji, maja
Æ
1924., v. takođe UZDRZLIOST.
ASTMA 1zgl eda da su najvažnija područja 180 Blizanci-Strelac i
40 Devica-Ribe. Najčešće postoji saturovska afIikcija prema trećoj
kući.
Æ
Primer: Zena, rođena u Belfastu, 29. decembra, 1876. Ascendent
je na početku StreIca. Saturn je u trećoj kući na 40 Riba; Mesec na 150
Blizanaca je u opoziciji sa vladarom treće kuće.
Maks Hejndl daje i slučaj sa Jupiterom u konjunkciji sa Saturnom
u trećoj kući u Devici, koji pravi kvadrat sa telima blizu 18. stepena
Blizanaca.
Nekada su planete na, ili blizu 40 Blizanaca-Strelca, i 180 Device­
Riba. Vidi slučaj, žena, rođena oko 2 i 50, GMT, 26.maja 1920. u
Hestingsu.
A5TROLGUA/ Æ
Mesec je često u Devici i Strelcu, nekada u Jarcu i Vodoliji, a retko
u prvih sedam znakova, osim ponekad u Biku ili Blizancima. Istaknuti
Bik ili Škorpion često ukazuju na bronhijalne poremećaje.
ASTROLOGUA Uran je tradicionalno astrološka planeta i to
gledište je verovatno ispravno, bar u pogledu dubljih aspekata nauke.
U isto vreme istaknuti astrolozi nemaju ovu planetu jako naglašenu u
svojim kartama, a krajnji konzerativizam i priznavanje tradicionalnog
autoriteta koji karakteriše gotovo sve učenike astrologje sve do naj­
novijeg vremena - a mnoge čak i danas - teško da ukazuju na Uranovo
vladanje. čak i u današnje vreme često se čuju "pozivanja na Pto­
lomeja" koja su anahrona koliko i pokušaj medicinskog specijaliste da
odbrani svoje teze pozivajući se na Galena ili Hipokrata. Ovo implicira
da je i Satur dosta povezan sa astrologijom i njenim učenicima. Dalje,
kao i u s ganama znanja, važne su mentalne planete Markur i
Jupiter. Nekoliko značajnih astrologa rođeno je pod Blizancima i
Strekem. Lav, Devica, Vaga i Škorpion su takođe česti Ascendenti.
Naročita područja Zodijaka povezana sa astrologijom bez sumnje
su ona oko 270 Lava-Vodolije i 110 Device-Riba.
"
A. 4 3
8· 5 8
)
4 4
+
10 4

4 4
c 3 3
4
1 4
?
1 2
32 32
Ura 3 7
n
6
5
4
5
5
6
4
4
37
7
!
3
4
5
4
7
6
5
9
43
5
¹
4
4
6
3
3
6
5
8
39
4
9
7
4
1
5
O
8
5
1
31
4
.
Æ
6
1
2
3
4
1
4
6
27
3
T
5
3
6
1
1
1
6
6
29
1
x "
6 3
o 4
1 4
2 4
3 4
5 5
1 5
4 1
22 30
2 3

-
) -
1 2
4 8
3 10
3 6
8 7
3 3
6 4
5 3
35 43
6 5

2 IATRTDO5T
Ako bacimo pogled na karte značajnih učenika astrologje na­
ćićemo da Alan Leo ima Satur na 27" Lava, "K" na 24° Lava; Lili
ima Neptuna na 29° Lava; H.S. Grin Ascendent, a Ralf Širli M.C na
27" Lava. Dr Sibli ima Merkura, Veneru, i Urana blizu 26" Vodolije.
Pol Šuasnar Sunce i Merkur na25-27" Vodolije; "Sefarijel" ima Veneru
na 29° VodoIije; dr Gamet, Uran na 27" Vodolije. Mogu s navesti
brojni drug primeri, a 11° Device-Riba je isto tako čest slučaj.
Sunce je često u aspektu sa Neptunom.
Imam da zahvalim korespondentu (g.Martinu Harviju) na tabeli
podataka pozicija planeta u znacima za pedeset slučajeva studenata i
pisaca iz oblasti astrologije. Primećuje s da su dve istaknute pozicije
Merkur u Ovnu i Mesec u Ribama koje se javljaju mnogo čeŠe nego
što se očekuje.
ATRTIVNOST je suštinski venerijanski kvalitet, pošto ta pla­
neta vlada svim ujedinjujućim odnosima. U isto vreme treba imati na
umu da tIslično privlači s1ično" i stoga svaki tip najčešće interesuje slične
tipove, mada preciznije treba istaći da je toslučaj kod osoba koje imaju
isti upliv na različitom mestu u horoskopima, kao kad je Sunce jednog
na Ascendentu drugog, itd. Samo vrlo neindividualizovana osoba nije
privlačna gotovo ni za koga.
Jaki aspekti između Venere i Urana više od svih ostalih daju
fascinantnu ili magnetičnu osobu, a ako je uključena i peta kuća osoba
će biti veoma privlačna za prpadnike suprotnog pola.
AVAURA Ljubav prema pustolovinama vezana je za istaknut
položaj Marsa, a karakteriše i osobe sa Ovnom ili Stre Icom na Ascen­
dentu. Mnog avanturisti imaju Aseendent na kraju Škorpiona, dok
Strelac zauzima prvu kuću, mešajući tako uticaj Marsa i Jupitera.
Primeri:
Na karti Svena Hedina Mars je u aspektu sa Ascendentom i pet
planeta; Škorpion je na M.C-u sa Saturom, a Jupiter je na Ascen­
dentu u Strelcu.
Na karti Stenlija Kondera Mars je tačno na LC-u, u opoziciji sa
četiri planete (ta opozicija, mada izgleda slaba na prvi pogled, nalazi
se gotovo tačno između Urana s jedne strane i Meseca, Merkura i
Satura sa druge); i on je podznak Strelac.
Obe karte imaju naglaenu Vodu, što ukazuje na bujnu i nemu
maštu. U slučaju Ričarda Bartona istaknute su Devica i Ribe.
8EHI 27
B

BES - v. CUD.

BESPOMOCNOST - Mesec, Venera i Neptun mogu se u celini
smatrati za planete najmanje sposobne da pomognu same sebi, dok
ostale planete, u normal nim horoskopima, ne zaziru od života. Jake
Saturove aflikcije, naročito u Ribama i dvanaestoj kući, lišavaju
natusa samopouzdanja, sem ako Mars ili Uran nisu dovoljno jaki da
to kompenzuju. Tamo gde je Mars istaknut ili Saturn slab, obično
postoji poverenje u sopstvene snage, ali i nemogućnost samosavIa­
đivanja i ispravne procene činjenica. Nedostatak kardinalog principa
često daje osećaj bespomoćnosti usled nedostatka inicijative. Natusi
Jarca nemaju uvek tu svetovnu savoir faire i posvemašnju sposobnost
koja im se često pripisuje (v. i SPOSOBNOST).
BESTIDNOST se verovatno najčešće manifestuje u Ovnu ili
možda kroz kompleks Mars-Jarac, naročito kada je Mars istaknut, ali
ne i dobro položen, a Saturn odveć slab.
BEŠIKA Ovaj organ je tradicionalno pod uticajem Škorpiona i
to je verovatno sasvim ispravno gledište, mada nemam dovoljno slu­
čajeva koji bi n omogućili da pišem sa sigurnošću.
Primeri:
Muškarac, rođen 20 i 40, 30. decembra 1832. Mesto nije utvrđeno,
Ascendent je na 24° Device. Smrt nastupa od raka bešike, u julu 1902.
Ovde izgleda da Mars i 21° Bika (delujući kao opozicija Škorpionu)
označavaju napadnuto podrčje.
Muškarac, rođen u 7, 14.avgusta 1899. u Sidneju. Patio od za­
paljenja bešike. Mesec u Škorpionu u kvadratu sa Venerom čini se
najverovatnijim uzrokom, ali je Merkur u Devici u kvadratu sa Uranom
najgora aflikcija. Možemo zapaziti da je u prvom slučaju Merkur u
kvadratu sa Saturom, uključujući iste znake kao i ovde.
Muškarac, rođen u ponoć, 8.maja, 1836., u I anksu. Umro nakon

operacije bešike. Satur je u Skorpionu u velikom trigonu. Mesecje u
konjunkciji sa Uranom u Ribama.
Ovi slučajevi daju povoda da se upitamo jesu li Devica i Ribe takođe
povezani sa bešikom?

2I 8EZNmE
BEZNAĐE v. MELANHOLUA.
BEZOBRNOST v. Ut'VOST; AROGANCUA.
BEZOBZIRNOST Za razliku od sebične indiferentnosti, koju
nalazimo kod primitivnih predstavnika svih znakova, ova crta najčešće
se javlja kod Ovna i Strelea, jer ih njihova ogomna ljubav prema životu
sprečava da uvaže ili primete osećanja drugh, manje dinamičnih
znakova. Istaknut Mars takođe često daje isti rezultat, ali s druge strane
Mesec, Venera i Neptun, vodeni znaci, Vaga i Vodolija, lako osećaju
tuđa stanja i, kod boljih predstavnika, imaju dovoljno obzira prema
njima. Merkur i njegovi znaci nisu baš spremni da se bakću sa osećan­
jima drugih.
BLASFEMUA Možemo je očekivati kao rezultat ozbiljnih Mar­
sovih afIikeija prema devetoj kući i Jupiteru, naročito na kartama gube
vrste ljudi.
BLEDILO Kad nije uzrokovano naročitom boleŠu javlja se
usled jakog i istaknutog Satumovog uticaja, naročito ako je uključen
Aseendent. Dva Saturova znaka retko imaju drugačiju boju lica od
blede ili žutomrke čak i kad su zdravi, osim u detinjstvu. Isto se može
reći i za Mesec i Rak, a verujem da i Neptun na descendentu često daje
bledilo. Nekim znacima, kao Biku, Streleu i Ribama, retko nedostaje
boja.
BLUD - v. NEMORNOST.
BOGINJE (velike) - Većina primera ove bolesti danas se, srećom,
mora tražiti u prošlosti ili u dalekim zemljama. A. Pirs daje slučaj
muškarca, rođenog u 10 i 35, 9.juna 1871. u Sanderlendu, umrlog jula
1871. od ove bolesti, ali nije sasvim lako naći jasne indikacije smrti u
tako ranoj dobi i ovog ili bilo kojeg drugog razloga, osim što se
pretežan broj tela nalazi u negativnim znacima - što je uvek znak
slabljenja.
BOJA - Osećaj za boju je zasluga Venere koja, verujem, u tom
smlslu naročito deluje na području oko 16-11 Bika.
BOL Može rezultirati indikretno iz bilo koje malefčne konfgu­
racije, ali je naročito povezan sa Marsom. Loši aspekti između sa
benefka, kao i između njih i Svetala teže da izazovu bolest koja donosi
više neprijatnost i smetnje negoli akutnu bol, osim ukoliko nisu
8RONHI5I 29
umešani i malefici. U vrlo širokom smislu Mars je planeta bola, a
Satur tuge.
¾ ¯
BOJAZLOST - v. BRIZNOST.
BR (averija prema) - Gedberi tvrdi da na to ukazuju naročiti
signifikatori braka (tj.vladar sedme ili planete u njoj). Venera sa
Meseeom i vladarem Aseendenta u neplodnim znacima, pogotovo ako
su retrogradni, pokazuju averziju prema braku. Razmotrite, ipak, u
svakom pojedinom slučaju razlog koji je u osnovi.
BRBLOST v. PRItUlVOST.
¾
BRIZNOST donosi loše položen Neptun ili loši uticaji u vezi Riba
ili dvanaeste kuće. Ove konfiguracijie često daju neprekidnu za­
brinutost oko svega i svačega, no ukoliko su aflikeije jake postoje zaista
jaki razlozi za zabrnutost, dugujući izvesnim vidovima pomućenosti,
mogućnosti obmane, ili čak izdajstva. Promenijivi znaci lako osećaju i
pokazuju zabrinutost, a fiksni najmanje, dok se elementi Vode i
Vazduha najbrže zabrinu. I Mesec dosta naginje stanjima zebnje i
zabrinutosti.

BRAJTOVO OBOLJENJE v. NEFRITIS.
BRITKOST je rezultat dobro položenog Merkura, u povoljnim
aspektima sa Meseeom i Uranom, ili obe planete, naročito ako je
smešten I kardinalnim znacima.
BRONHITIS - Gotovo uvek postoje aflikeije Venere i Saturna,
koje uključuju i treću kuću bilo da je zauzimaju ili njome vladaju.
Područje oko 29° Raka-J arca je često afIiktovano. Škorpion je često
na Ascendentu.
Primeri:
Muškarac, bolestan od hroničnog bronhitisa, rođen u 8 i 30, 19.
oktobra 1916. u Londonu. Venera u polukvadratu sa Saturnom, koji
je vladar treće kuće; Mesec na 29° Raka teško je afiktovan. Mars je
na Ascendentu u Škorpionu.
¼
Zena, rođena I 2 i 20, 6.januara 1892., Lndon. Uran i Mars su na
Ascendentu u Škorpionu; Venera u trećoj i u Saturnovom znaku
afiktovana od Marsa i Satura.
30I 8RUTANO5T
Sinet, teozof, umro je od ove bolesti. Njegova Venera je u konjun­
kciji sa Saturom u trećoj, a Mesec u opoziciji sa Suncem, blizu gorjih
osetljivih stepeni.
BRUTALNOST v_ SUROVOST.
BRZINA v. AKTIVNOST.
BUĆNOST Rezultira i istaknutog Marsovog uticaja obično
pomešanog sa lunarim zračenjem. Mesec u Škorpionu često naginje
tome, i ta tendencija se vrlo lako manifestuje ako su Ovan ili Strelac
na Aseendentu.
BUBREZI Izgleda da je područje oko 25° fiksnih znakova
naročito povezano sa ovim delom tela kojim, kao što je dobro poznato,
vladaju Venera i Vaga. Područja koja izgledaju "sumnjiva", kad su
teškoće sa bubrezima u pitanju su sledeća: 2° 3' Blizanci-Strelac i 23°
Lav-Vodolija, ovo drugo naročito sa Jupiterom, a ono prvo kad je na
uglovima. Stelijumi u sedmoj kući nagnju nepovoljnom dejstvu na
bubrege. Planete su izgleda često u Devici kao i u Vag.
Primeri:
Muškarac, 13 časova, 2.jula 1876., HaI. Primer naveden kao "bu­
brežne tegobe". Ascendent Vaga, Mesec na 25° Škorpiona.
Muškarac, 16 i 45, 5. novembar 1855., 52 1(° S. O° Z. Jedan od
Datovih slučajeva. Problemi sa bubrezima, pesak, angna, mošnična
kila. Venera u Vag, Ascendent na 2SO Vage u opoziciji sa Jupiterom
na 23° VodoIije.
Žena, 8 sati, 4. Oktobar, 1860, Sorbi. Tumor na bubregu, koji je
na kraju i odstranjen; bronhitis. Sunce i Merkur u Vagi, Venera na 25
stepeni Lava, Mesec na 28 stepeni Bika.
Muškarac, 1 i lO, l2.oktobar 1868., Glos. Umro 1. novembra 1919.
godine od bolesti bešike i bubrega; jedan bubreg prethodno uklonjen.
Sunce u Vagi, Mesec na 25° 30" Lva.
Žena, 23 i 30, 29.novembra 1897. 42 S, 71 Z. Umrla 2. januara 1930.
nakon operacije uvećanog bubrega. Jupiter u Vag, Venera na 27°
Vodolije.
Vidi i odeljke o DUAETESU I NEFTISU.

BUNTOVNISTVO nastaje usled uticaja Marsa, Jupitera ili Ura-
na, a često je uzrokovano kombinovanom akcjom dve ili sve tri planete
kroz njima svojstvene znake. Satur koji je kod ta natusa istaknut,

CINIZAI 31
ali afliktovan, upravo označava one teškoće koje izazivaju jed i bun­
tovna osećanja. Mars s žestoko opire svakom obliku ugjetavanja;
Jupiter zahteva slobodan prostor za svoje ekspanzivne delatnosti;
.
on
inače daje najplementije i najmanje sebične revolUCIonare. Kod tIpa
Urana je ego princip do te mere razvijen da ga žesti i najmanja
inhibiranost u pogledu lične slobode ili ga pomisao na to, u blažim
slučajevima, neprestano draži. Neptun je idealističan, i, kao posledica
toga, ne zadovoljava se lako normalnim okolnostima, tako da I on
figurira u većini revolucionarih horoskopa. Među horoskopskIm
znacima Ovan je najbuntovniji, a zatim Strelac. Vodolija teži uglav­
nom teorijskim ili intelektualnim revolucijama.
U N.N. su navedeni brojni primeri poput Mana, Šelija, Bajrona,
Masanjela, Vejlanta (v. ANAIZ, NEZAVISNOST).
Osoba koja se krotko povinuje zakonu obično ima istaknute i dobro
položene Veneru i Jupiter, a verovatno i Satur.
C
CEPIDLAĆENJE v. POLEMIĆNOST.
CEREMONUALNOST Ljubav prema ceremoniji i etikeciji je
osobina Jarca. Obično je protivpokazatelj istaknuti Uran i donekle
Mars, mada i Škorpion može da bude zvaničan i formalan. Ceremonija
u smislu religioznog ritualizra obično se pripisuje Jupiteru, ali Škor·
pion je ovde opet vrlo istaknut. Gotovo uvek sam nalazio da su
masoni-entuzijasti u većoj ili manjoj meri pod škorpIonskim utIcaJem,
ali Jupiternije uvek bio jak. To, dakle, govori da pre svega vodeni znaci,
s njihovom emocionalnom prijemčivošću, u osnovi gaje ljubav prema
religijskom ceremonijalu. S druge strane, Lav ceni sjaj, a Marsu se
prirodno dopadaju vojne ceremonije. Merkur teško da imalo mari za
ceremonije bilo koje vrste. Uran samo kada je neka određena svrha u
pozadini. Saturn je isuviše realističan za obične religijske ceremonije,
ali razvijeni tipovi cene element svečanosti i zvaničnosti.
Kralj Edvard VII može se uzeti kao primer ljubavi prema etikeciji
i ceremonijalnoj preciznosti.
CINIZ je, kao i epikurejstvo, vremenom dospeo na rđav glas .
Prvobitno je cinik bio sledbenik stoičke škole koja je svoju doktrinu
zasnivala na logičkom zaključivanju, zagovarajući najjednostavniji ži­
vot i iznad svega supremaciju prosvetjene volje. Ovo je verovatno bila
32/CI¡ZOVANOFONAŠANJE
jedna od najranijih manifestacija izvorog Uranovog zraka, u de­
lovanju duž škorpionskh linija (samoodricanje kombinovano s ja
osećanjem ličnog dostojanstva i samopouzdanja) i VodaJijom (bratska
ljubav). Cinički stav, kako ga moderi svet razume, jeste pre navika
podrugjivog gledanja na bezazlena zadovoljstva i neverovanje u vred­
nost ljudskih ciljeva i života uopšte. To je uistinu vrlo daleko od
krepkog učenja starh i verovatno je rezultat ozbiljnih saturavskh
atikcija koja donose razočarenja (često zahvaljujući marijkavosti sa­
mog karaktera natusa) i otuda gorčinu. Verovatno bi se ovaj pogled
na svet često mogao naći pod Ascendentom Device, Škorpiona i Jarca.
J arac vrlo lako pada u depresiju zbog neuspeha i nepriznatosti.
CIVILIZOVANO PONAŠANJE - v. KURTOAZUA.
CRVENI VETAR - Ovo je izgleda obeležje kompleksa Venera­
Mars-Jupiter, gde su ti uticaji predstavljeni njihovim znakom i samom
planetom. Dva slučaja, oba ženska, rođena u Londonu: 1. avgust 1864.
i 20. avgust 1876.; Ascendenti na 20 stepeni Blizanaca i 12 stepeni
Vodalije. Ovaj drug slučaj je naveden i pod OSPICE.
Ć
ĆASNOST v. NEĆASNOST.
ĆIOST Jak Jupiter daje ovakav temperament, najčešće u
StreJcu, nekad i u Ribama. Lav, takođe odiše svežinom, pod uslovom
da je Jupiter dobro položen.
ĆIEVI Atlikcije Jupitera (a možda i atikcije Neptuna) dovode
do funkcionalnih nepravilnosti koje proizvode bolesnu materiju, a
dejstvo Marsa i Plutona će, u izvesnim slučajevima, to isterati kroz kožu
I vidu čieva.
Verovatno je da su atlikcije koje obuhvataju fksne znake, budući
da najduže traju, najgore u tom pogledu, a možda su Bik i Škorpion
najpodložniji od svih ovim stanjima. Tradicionalno je Devica znak
kožnih bolesti, ali i Vaga takođe trpi od njihovih izvesnih oblika
(verovatno gde su bubrezi krivi za to).
ĆVRSTINA Rezultira i jakih dobrih aspekata u fksnim znacima
i od njihovih vladara, te dobro smeštenog Urana (koji je na neki način
njihov generalni vladar) . S druge strane, ovi faktori istaknut, ali
atiktovani, uzrokuju TOGLAVOST, koju takođe nalazmo, z-
ĆUD / 33
jedno sa slabošću i neodlučnošću, tamo gde se javlja stelijum planeta
u promenijivi znacima (primeri: Čarls I, Džordž III). Merkur atik­
tovan od Saturna gotovo uvek uzrokuje tvrdoglavost. Bikje verovatno
najsamovoljniji znak i vrlo često je tvrdoglav. Isto se može reći i za
Škorpiona, kao i za Sunce u Ovnu ili Škorpionu.
U vezi sa tim valja primetiti da će, ukoliko je Merkur jak, apel na
zdrav razum obično uroditi plodom. Kad je u pitanju Saturn to je
pozivanj e na čvrste činjenice; Marsu i Jupiteru se verovatno najlakše
može pristupiti buđenjem njihove plemenitosti i viteštva; drugim
planetara, kroz emocije.
¾
Primeri: Gustavus Adolfus i Viljem III (v. VOWA RESENOST).
Ne sre se smetnuti s uma kako je rđava narav ustvari često
neposredan rezultat nekog funkcionalnog poremećaja, kao što su
problemi s jetrom ili nervna rastrojenost.
Često su nagoveštaji dobre i loše ćudi u horoskopu kontradiktorni
i l takvim slučajevima će ispoljavanje ličnosti varirati.
Ć
×
CELAVOST v_ KOSA.
ĆUD - Mora se procenjivati po znaku na Ascendentu, Merkuru i
opštem izgledu horoskopa.
Karakteristike znaka na Ascendentu obično su sledeće:
Ovan - lako se ljuti i tada pretera.
Bik - nije ga lako izbaciti iz ravnoteže, ali kada je izazvan ml\:
postati furiozan.
Blizanci - nisu zloćudni, ali mogu biti razdražljivi i maliciozni.
Rak ne ljuti se lako, ali se brzo oseti povređenim. Stidljiv.
Lav - često nagao, mada osećajan.
Devica - obično kontroliše raspoloženje i nije nasilna. Često zna
"učtivo" da uzvrati, Kloni se situacija koje mogu da se pretvore I
izgred . .
Vaga - se retko prva svađa. Lako se umiri.
Š
korpion - nagao, naročito kada su u pitanju njegova osećanja.
Nepopustljiv i retko oprašta.
Strelac dobre naravi.
Jarac - najčešće hladnog temperamenta i drži jezik za zubima.
>I ĆLDO5T
Voolia učtiv.
Rbe generalno dobre naravi.
U kardinalnim znacima ćud je obično oštra; u promenljivim za­
kerajuća, a u fiksnim nepredvidljiva i nagla. Gorje naznake odnose
se, naravno, na prosečne osobe. Merkur i u manjoj meri Svetla ili
Ascendent, atliktovani od malefika obično kvare ćud. Vatreni znaci su
obično najeksplozivniji. Mars atliktovan od Urana u Vatri najčešće
uzrokuje lošu narav, a i Mars i Satur su takođe često zli. S drge strane
Venera u konjunkciji sa Merkurom, Svetlima ili Ascendentom obično
daje dobra i ujednačena raspoloženja. Jupiter u sličnim okolnostima,
podstiče dobro raspoloženje i telesno zdravlje.

CUDUIVOST • Svi vodeni znaci su skloni da je ispolje, naročito
ukoliko se pokaže nedostatak kardinalnih planeta, tako da preovlađuje
introspektivna funkcija (v. INTROVRTNOST) . AfIikcje u vatrenim
znacima takođe lako dovode do emocionalne nestabilnosti, ali u tom
slučaju se ta raspoloženja ne ustaljuju i nisu duboka, i natus je po
pravilu sposobniji da ih odbaci. Treba obratiti pažnju na šestu i osmu
kuću jer obe deluju na deo psihe koji je u vezi sa ćudljivoŠću.
ĆUTUIVOST - Fiksni znaci su najmiiji, i oni retko govore bez
određene svrhe. Ovo se pre svega, odnosi na Škorpiona i Merkur u
njemu je retko govorljiv. Ljudi u znaku Raka i Riba se često povlače i
srame u društvu nepoznatih ljudi. Satur voli tišinu no, i pored
reputacije koju su mu dali srednjovekovni pisci da je tih, za Jarca često
važi sasvim drugačije (v. PRI
Ć
WOST).
D

DAZUOST - Darežljivost predstavlja jedan od viših atri-
buta Jupitera i javlja se naročito kada su vatreni znaci i njihovi vladari
dobro smešteni. Valja je razlikovati od ekstravagancije zahvaljujući
činjenici da su, mada su I igri isti elementi, aspekti benefični, a element
Satura, iako slabo izražen, ipak je dobro usklađen.
Mesec kao i Venera su u celini samozaštitnički i pažljivi u darivanju;
Rak i Bik cene svoj novac, ali normalno nisu škrti; Merkur i njegovi
znaci na prvom mestu teže ličnom zadovoljenju.
DEBUINA • Jupiter je obično atiktovan od Satua ili Urana i
neretko je u Blizancima, Vag ili Jarcu. Fiksni znaci su istaknuti, osim
DENDUAI 35

Škorpiona, koji je često krupne građe, ali retko nezdravog tipa. Cesto
sam nalazio Sunce ili Mesec u Vodaliji. Rak i Ribe su mlitavo debeli.
Navodimo i primer kralja Faruka, rođenog u 2 časa, lokalno
standardno vreme, Kairo, l l . februara 1920. Ovde kvadrat između
Svetala u Škorpionu-Vodoliji izgleda najznačajniji.
Primeri:
N.N. 65. Lav na Ascendentu; Mesec na 2°, Sunce na 14° Vodalije;
Jupiter je u konjunkciji sa Uranom i u kvadratu sa Saturom; Jupiter
je u aspektu sa svim planetara, osim sa Marsom.
Vidi takođe i slučaj pod HIDRQPSUA te Džordža rv, gde su u oba
primera prisutne opozicije u Biku-Škorpionu. Oba ova znaka često
imaju teškoća zbog rđave eliminacije materija .
DETIJASTO ST - v. MLAŠTVO.
DEFORMISANOST - E.H. Bejli je pokazala da se ona, po
pravilu, ne može proceniti na osnovu nataIne karte već je pre treba
tražiti I horoskopu začeća, odnosno I karti pre-natalnog perioda.
Drugi raniji autori bili su istog mišljenja, a Gedberi ocenjuje mon­
strouznost, deformitet ili nakaznost kako po prenatalnom tako i prema
natalnom horoskopu.
DEMOKTUA - Smatra se da demokratsko osećanje obično
krasi Strelea i Vodaliju, jer je prvi prirodno demokrata po osećanju i
ophođenjtj, a drugi po unutrašnjem ubeđenju i filozofskom stavu.
Strelac je, međutim, budući dvostruki znak, podložan nekim varijaci­
jama u tom smislu. Uran je najčešće demokratičan u smislu da zabo­
ravlja na klasne razlike i često se rado združuje sa svi m klasama, pod
uslovom da oseća intelektualnu bliskost. Politički njegova akcija teži
ekstremima, i može biti kako despotska tako i revolucionarna. Neptun
obično saoseća sa "ljudima sa dna'" on je u gubitnike j socjalne
izgnanike, alije pre filantrop nego političar. Marsje u modernoj politici
često nezadovoljni napadač, sa dobrim razlogom ili bez, u zavisnosti
od slučaja do slučaja.
DENDIZAM (POMODARSTVO) rezultuje iz oslabljenih uti­
caja Sunce- Venera, ali tek kada se nađu na istaknutom mestu u
nataInoj karti. Devica je najčešće uredna i brine o odevanju, ali se retko
kinđuri. Sunce u Vagi i Mesec u L, kao u horoskopu Oskara Vajlda,
uveliko naginje dendizmu, a Sunce naAscendentu opet u Vagi ga često
uzrokuje kod slabih tipova.
36IDE5FOT5KATENDENCQA
DESPOTSKA TENDENCUA v. TIRANUA
DESTRUKTINO ST nastaje delovanjem Marsovih i Uranovih
zraka, i gde god su oni istaknuti ta osobina će biti razvijena. Onde gde
su istaknuti, aJi ozbiljno afiktovani, zapre tiće svirepa ili opasna de·
strukcija. U dobrom horoskopu napadi će biti usmereni na poroke,
zloupotrebe, nekorisne stvari i ono što treba da bude iskorenjeno.
DIERUA - O bolest obično karakteriše mnogo planeta u
Biku i Škorpionu i, donekle, u Blizancima i Strelcu. Zaista, od deset
slučajeva, koji daju ukupno 100 pozicija (Sunce, Mesec, sedam planeta
i Ascendent u svakom pojedinom slučaju), 49 pozicja pada u ova četiri
znaka, od čega 30 u pra dva pomenuta, ili gotovo dvostruko više od
proseka. Prvih pet stepeni Bika i Škorpiona kao i oko četrnaestog
stepena predstavljaju tačke najveće koncentracije. Nekad nisu zauzeti,
ali su aspektovani kadratom i Lva ili Yadalije.
Neptun je često u osmoj ili dvanaestoj kući i izgleda da je po pravilu
teško aspektovan, ali ne i uvek afiktovan. U aspektu je sa Jupiterom
u svih 10 gorjih slučajeva, a dodiruje i Yener i Mesec. Vladar druge
kuće obično je afliktovan od Marsa ili Satura, ilije afliktovan u nekom
od njihovih znakova ili iz tih znakova. Brojni primeri su nabrojani u
Datovoj "Medicinskoj astrolOgjiIl.
DUABETES - Sudeći po primera do kojih sam ja došao, nijedna
druga bolest ne pokazuje uticaj specifičnih astroloških područja tako
precizno kao ova, s tim da je naročito područje vezano za dijabetes oko
17° Raka-J arca. U jednom slučaju planete padaju (Mesec u konjunkciji
sa Merkurom) na l? Ovna.
Česte su planete u Ovnu·Yag.
Tipične planetarne konfiguracije su:
Sunce u afikciji sa Uranom.
Sunce u afikciji sa Neptunom, ali ređe.
Jupiter je afliktovan od Urana i ređe u jakom aspektu sa Marsom
ili nek od teških tela.
Mars, Satur i Neptun, ili barem dve od navedene tr planete,
naaze se u jakom aspektu.
Merkur je u aflikcji sa Marsom, pokaujući nervozno stanje koje
često prati ovu bolest, upravo kao što jaki aspekti koje obično ima
Jupiter, ukazuju na gojaznost kojoj pacijent naginje.
DQETETI / 37
Kao tipičan slučaj navodimo horoskop Prima di Rivere, španskog
diktatOl a iz doba pre proglašenja republike, koji smo uzeli iz "LAs·
tro sophia" i koji je na mnoge načine poučan horoskop. Imam jedan
slučaj gde su Uranove aflikcije, koje izgleda da su glavna obeležja
dijabetesa, vrlo jake, ali gore pomenuta područja ne zauzima ni jedna
:. t8
1 6. 50
{
-
-: 0

B
|
O
O
L

O

poznata planeta. Podaci su: Dečak, rođen u Halu, u 15 časova, G. M.T.,
2.septembra 1920., i kažu da se kod njega dijabetes razvio u desetoj
godini.
Svami Yivekananda je umro od ove bolesti, a još jedan slučaj je
primer br. 5 u piščevoj knjizi "Zodijak i duša", gde je opisan pod
nazivom "Neurastenik".
DUETETIKA - U vezi s tim spominju se 13° Ovna-Yage i 7
°
Device· Riba, vidi "Modemu Astrologiju" za juli 1924. Sklon sam da ovo
38ID¡F¡OMTQA
drugo područje pomerim još bliže počecima znakova. Vidi sledeće
slučajeve u "Horoskopima znameniJih" g-đa. L Hant Valas, dr Ana
Kingsford, Šeli, br. 264, Dž.F.Bek, Berard Šo i Hag Meplton, od kojih
poslednja dva imaju planete u istim područjima Blizanaca, odnosno
Strelea. N.N. 986, "Čovek- noj", ima Mars na Ascendentu na2° Device
u opoziciji sa Neptunom na sedmom stepenu Riba.
DILOMATUA Idealni uticaji za uspešnog diplomatu, bilo u
privatnim stvarima, biznisu ili politici, dolaze od strane jake Venere,
koja obezbeđuje prijatno ophođenje, zatim Škorpiona, Riba ili Nep­
tuna čiji uticaji daju snagu za pravljenje šema i rad, ukoliko je to
neophodno, i tajnim kanalima. Merkur daje umnost i susretljivost, a
jak Satur strpljenje i obuzdavanje. Vatreni znaci su previše otvoreni
za diplomatiju, a Uran je retko sposoban za takt i prezire ga. Vidi fon
Papen, pod LUKAVOST. Takođe i kartu Dizraelija.
DISCILIA v. POSLUŠNOST.
DISKINACUA (RAZLUČIVANJE) Tradicionalno se
pripisuje znaku Device, a može se često naći i u Škorpianu. Oba znaka
su analitična i vole da prodru do dna stvari.
DISPEPSUA v. PROBAVNE SMETNJE.
DMNACUA (nalaženje vode, itd). N. N. 345 pokazuje Ascen­
dent na 22 stepena Riba i Jupiter u Škorpionu u osmoj kući u tačnom
triganu. Četiri planete su u dvanaestoj, a od njih tri u Vodaliji. J edna
od njih, Sunce, u bliskom je sekstilu sa Uranom, tako da izgl eda da
ovaj dar zavisi uglavnom od uticaja Škorpion-Vodolija-Ribe, kao i od
kuća i planeta povezanih sa ovim znacima. Može se nagađati da su
podvodni tokovi pod uticajem Ribas, a da su vibracije kojima ih rašljar
oseća pod uplivomVodolije i Urana.
DIZENTERUA Imam samo jedan primer ovog oboljenja, pol
nije dat, ali je rođenje u Londonu u 3 časa, 16.jula 1892. Tu imamo
Satur u Devici i Mesec u opoziciji sa Marsom kao verovatne indi­
kacije.
Kod ovog natusa se razvilo i zapaljenje trbušne maramice (v.).
DIVOVI v. STAS.
DOBROTA To je jedna od najviših Jupiterovih manifestacija,
najčešće kroz njegov negativni znak Ribe. Povezana je i sa solaim

DRT¡ČNO5TI 39
uticajem i blisko spojena sa Neptunom, čiji su efekti, međutim,
ponešto nepouzdani i nestalni kod većine ljudi današnjice. U isto
vreme dobre mape I kojima su vatreni j vodeni znaci ravnomerno
zastupljeni manifestuju ljubaznost i saosećanje, a isto tako se može
reći i za Vagu i Vodaliju. Praktična filantropija, da bi imala efekta,
iziskuje dobrog Saturna.
DOSADA (dosađivanje drgima) Osobina lakog zapadanja u
dosadu, bilo da se radi o pozi ili rezultatu puke lenjosti, uglavnom se
povezuje sa Venerom i njenim znacima, a ukoliko je istinska označava
pomanjkanje intelekta ili vrlo uzak raspon interesovanja (v. INTELI­
GENCUA). Najgori gnjavatori se rađaju u znaku Strelea, koji ure da
se prepusti ludostima srljajući u pravcima koji drugima uopšte ne
izgledaju vredni interesovanja. Ovaj znak je i prirodno govorljiv i lako
se uzbuđuje, a po pravilu sporo ukači da ostali ljudi možda imaju
drugačije stavove. Za astrologiju ima i korisnijih zadataka, barem u
društvenom smislu, nego da pokušava da predoči Streleima koliko su
skoni da razviju ove ubitačne crte ličnosti,
Znam i loše slučajeve sa kojunkeijom Merkura i Saturna - oni ne
znaju da stanu.
DOGMATIČNOST v. ČVRSTINA, ODLUČNOST, VOWA
¾
• • • • • •
DOSTOJANSTVO - Lv i Skorpion su naJdostoJanstvemJI znaCI,
a Sunce kad god je jako daje dostojanstvenost držanja i samopo­
štovanje. Jaki dobri aspekti prema Ascendentu to naglašavaju. Mesec
i Neptun su najmanje dostojanstveni, mada često poseduju šarm.
Treba obratiti pažnju i na desetu kuću. Verovatno je DžejmsI dugovao
svoj notori nedostatak dostojanstva i kraljevskih osobina svojoj Ven­
eri na M.C.-u u Biku, u kvadratu sa Marsom i Saturom. Njegov sin,
Čarls, bio je poznat po svom kraljevskom držanju, i ima jake dobre
aspekte prema Ascendentu, a Uran je n� M.C. u triganu sa Marsom i
Neptunom (v. i VL
Č
ANSTNO DRZJE).
DRAMATIČNO PONAŠANJE Želja da se stvori senzacija na
ovaj način najčešće se sreće kod vodenih znakova. S druge strane,
izvestan smisao za dramat.iku i prirodnu sposobnost dobrog korišćenja
¾
glasa i gestikulacije nalazimo kod Bika, Lava i Skorpiana. "Tra�čar"
kakvog čestog prikazuju karikaturisti verovatno je osoba tipa Skor­
pion-Riba.
4 /DKENJE

DRAZENJE Ova navika je merkuravska, i u suštini je manifes-
tacija mentaJne bujnosti kombinovane sa oduševljenjem i žarom, tj. sa
vatrenim znacima, te izvesnom dozom blage ili tobožnje zlobe, koja je
obično škorpionska. Treba, naravno, voditi računa o motivima koji
stoje iza ove navike. Ona u nekim slučajevima može proisticati i
podsvesne želje da se pokaže neka moć ili superiorost nad žrtvom, u
kojim slučajevima se javljaju i izvesne note arogancije, ili pak okru­
tnosti, gde do izražaja dolaze aflikcije Marsa i Saturna. Tamo gde izbija
i seksualni element1 verovatno su umešani Venera i peta kuća.
DRSKOST - v_UČTIOST; AROGANCUA; KURTOAZUA.
DRSKOST kod devojaka, proishodi iz jakih Marsovih aspekata
prema Mesecu ili Veneri; relativne opskurosti Meseca i Neptuna, i
uopšte negativnih uticaja.
DRUGARSTVO uglavnom ima veze sa Vagom i Vodalijom i
odgovarajućim kućama. Za Uran se može reći da obično nije ne­
druželjubiv ili odbojan, aji ga je teško stvaro poznavati. Za vatrene
znake se može reći da pre čine "drugare" nego lrjatelje u vodolijskom
smislu. Ovan, međutim, naginje nezavisnosti, a Skorpionrezervisanosti
i oslanjanju na samog sebe, mada se prijateljstva koja uspostavi retko
kvare. Može se možda reći da su merkurovsk znaci i Bik najmanje ·
disponirani za pravo prijateljstvo, usled njihovih egocentričnih tenden-
• •
cIJa.
DRUŠTNOST je dosta povezana sa dva benefka, zatim Sun­
cem i petom kućom, Vodolijom ijedanaestom kućom. Vaga verovatno
najviše od svih znakova zavisi od drugh u pogledu sreće i stoga osobe
sa istaknuti pozitivnim Venerinim Elementom teško mogu podneti
samoću. Vodolija gotovo uvek okuplja prijatelje, aji nipošto nije ovisna
o njima. Devica je verovatno najviše od svih samodovoljna. Škorpion
takođe može biti samodovoljan, aji prirodno nije takav na način
karakterističan za Devicu, a isto važi za Uran. Većina osoba rođenih
pod pričljivim znacima su društvene.

DRJE (pri hodu) Uglavnom je stvarčetve"tva. Kardinalni
znaci obično hodaju brzo i direktno, Ovan često u žurbi a Vaga se klati,
balansirajući na nožnim prstima. PromenIjivi najčešće idu kratkm, u
slučaju Blizanaca brzim, neroznim korakom, ali Strelac hoda dugim,
njišućim korakom. Ribe se često gegaju u hodu kao morari. Devica
DUGOVEĆNO5TI 4I
je precizan i pažljiv hodač koji pazi da izbegne barice. Sva četiri
promenljiva često gledaju u tlo kada idu. Fiksni znaci idu �ostojan­
stveno i retko žure. Bik ima naročito čvrst i odmeren korak; Skorpion
pokazuje u hodu mnogo dostojanstva i često osobeno njihanje bok­
ovima kao da maše repom.
Naročito brz, nervozan hod obično je rezultat kontakta između
Marsa i Merkura.
• •
DRUZELUBIOST Zelja za viđenjem drugh i zajedničkim
ručkovima verovatno potiče i Venerinih uticaja i pete kuće, aji su Lav
i Strelac naAscendentu najdrželjubiviji. Velike gozbe obično dobijaju
istaknuto mesto i epitet društvene institucije pod monarsima u znaku
Lava ili u zemljama kojima vlada Lav.
DUBIA (mentalna) proističe iz dobrih Saturnovih i Uranovi
aspekata prema devetoj kući ili njenom vladaru, ili su pak ove planete
smeštene I njoj, odnosno mapa I celini govori o misaonom tipu. Jak
Satur u devetoj, u intelektualnom horoskopu, gotovo uvek pokazuje
interesovanje za duboke stvari i želju da se dopre do krajnjih istina.

DUGOVECNOST Najbolji uticaj je izgleda onaj koji daje dobro
aspektovan Jupiter u četvrtoj, osmoj ili dvanaestoj kući, ili ako je u
dobrom aspektu sa vladarima tih kuća ili planetama koje su u njima.
Uran i Neptun, čini se, ponekad slično deluju .
Drga važna crta je dobro položen Saturn u četvrtoj, ili četvrta kuća,
njen vladar ili planeta koja je zauzima u dobrom aspektu sa Saturom.
Dobri Saturovi aspekti ne vitalizuju, već konzerviraju, dajući natusu
moć da ekonomično troši svoju životnu energiju. Uz to, ovakav Satur
obično govori da postoje dobre nasI edne osobine.
Venera i Vaga, pod uslovom da su dobro konfigurisane, takođe
mogu biti od velike važnosti u očuvanju zdravlja, zbog svojih veselih,
društvenih i postojanih tendencija. U pogledu znakova, ispitivanje 36
slučajeva osamdesetogodišnjaka pokazalo je najmanji broj Svetala i
Ascendenata u Škorpionu i Ribama, dok su Rak, Lav i Jarac najčešći.
Sunce je najčešće u četvrtoj, devetoj i dvanaestoj kući, a ni u jednom
ispitano m slučaju nije se javilo u sedmoj. Ono je u 33 slučaja ili u
aspektu sa Saturom ili je Satur njegov dispozitor, a u tri preostala
slučaja je u Devici ili Biku. Ti aspekti nisu nipošto uvek tehnički
gledano povoljni. Aspekti između Venere i Jupitera su vrlo česti. U 38
slučajeva Jupiter je na 13° Blizanaca i Device.
42IDUHO½TO5T
Interesantan slučaj samoubistva u dobi od 80 godina jeste čovek
¾
rođen u Zenevi, 23 i 30, 16. maja 1831., koji se obesio 2.septembra
1.911. Ovde je Sunce u trigonu sa Neptunom koji je na Andentu u
tačnom kvadratu sa Saturom u Lavu u sedmoj: dal i je natus okončao
svoj život nakon gubitka supruge? To izgleda verovatno.
Vidi, po ovom pitanju, članak u ''strologiji'', juni 1932.
DUHOvnOST - v. HUMOR; BRITKOST.
¾
DUZNOST (osećj z) v. SAVESNOST.
DVOLIČNOST - v. IZDAJSTVO I PREVA.
E
EGOCENTRIČNOST - v. EGOIZ.
EGOIZ I SEBIČNOST u suštini ukazuju na prenaglašenost
nagona za samoodržanjem i principa individualizacije, koji su vero­
vatno najviše izraženi kod Raka i Ovna, ali se gresi egoizma i sebičnosti
teško mogu pripisati jednom znaku više nego drugom. Oni se javljaju
u svim znacima, osim gde je ego relativno uzvišenog tipa. Čak i mnog
mučenici i veliki ljudi su u suštini egoistični (mada ne i sebični).
U vrlo širokom smislu može se reći da stvari stoje ovako:
Ovan je obično egoista, ali nije i obavezno sebičan.
Bik je dobroćudan, ali sebičan i lenj.
Blizanci su egoistični, ali često i sebični, i to po pravilu na prilično
detinjast način.
Rak nije ni jedno ni drugo, mada je Saturn u afIikciji sa Mesecom
često vrlo škrt.
Lav je, kod dobrih tipova, vrlo nesebičan, osećajan, i spreman da
pomogne drugima; međutim, često je ekstremno egoističan.
Devica je sva usredsređena na sebe.
Vaga je često lenja i ne voli kontakte sa tužnijim stranama života,
. ali je jasno neegoistična.
Škorpion ide u ekstreme, ali je često predano nesebičan prema
idolima koje obožava.
Strelac je plemenit u pogiedu materijalne pomoći, ali je često
nemaran i ne obraća pažnju na druge.
EKCEM/ 43
Jarac deluje više i principa nego iz srca; on je samozaštitnički i
retko kad čini za druge više nego što im je striktno obavezan.
Voolija je nesebična i uvek u službi principa i ideala, pre nego
pojedinaca; ona nije egoistična, ali kod današnjih tipova vladalac
Satur često daje veoma sebične ljude; kod dobrih tipova, stvari su
obrute.
Ribe su dobroćudne i po pravilu daleko od toga da budu sebične;
mogu, međutim, ispoljiti izvesnu dozu egoizma u svojoj želji da
pridikuju drugima.
Ako se vratimo planetama, uočićemo da aflikcije prema Svetlima
ili Merkuru uvek teže da stvore prenaglašene individualističke tenden­
cije. Mars i Uran teže samopotvrđivanju i ekstremnoj nezavisnosti;
Satur sužava simpatije i opšti pogied na stvari: otuda su Mesec ili
Merkur u afIikciji sa Saturnom česta pojava u nataInim karama tirana
i apsolutističkh monarha.
Velika zvezda Sirijus, koja se u ovom trenutku nalazi na 13° 30'
Raka (1953., prim prev.) dovodi se u vezu sa precenjivanjem sebe,
samovoljom i tvrdoglavošću. Ona se mora posmatrati uglavnom kroz
konjunkciju i opozicju, u prvom redu sa Suncem. l
EGZfICIONI (želja za "pokzivanjem") - Ova naročita
forma taštine, tako česta kod dece u izvesnom dobu, a o kojoj tako
mnogo diskutuju moderni psiholozi, dobro je ilustrovana slučajem
"rektora Stifkija", F.H. Dejvisona, čijaje mapa prikazana u ''Astrologiji''
za septembar 1938. Podaci: Ascendent na 16" 30' Lava; rođen 14. jula
1875., blizu Sauthemptona. Uran je na Ascendentu, Neptun je na
M.C·u; Sunce u Raku je u kvadratu sa Jupiterom, Mesec i Mars u
Streleu, Jupiter je u sekstilu sa Marsom, ali začudo i u trigonu sa
Saturom. Postao je poznat po tome što je rado pružao smeštaj mJadim
devojkama sumnjivog karaktera. Naposletku je, nošen neodoljivom
željom da privuče pažnju na sebe, vreme uglavnom provodio u kadi na
korzou morskog odmarališta. Obratite pažnju na jaka Vatra-Voda
mesta; Mars je u ekstremnoj deklinaciji.
EKCEM Izgleda da je područje oko 27" Device-Riba najviše
povezano sa ovim oboljenjem, ali sve aikcje u Devici često uzrokuju
kožne bolesti, i trebalo bi izvršiti pažljivo proučavanje mnogh primera
Ovde, medutim, može da se radi o �stepen-području". nevezano za Siriju. Henri VIII,
koji je imao "sirijusovske karakteristike", imao je Sunce na 140 i 3' Raka, alije 1njegovo
vreme ova zezda bila na oko "f Raka.
4/ EKONOMĆNOST
da bi se odredile astrološke indikacije različitih vidova oboljenja. Mars
i Neptun su često u aflikciji; obično su prisutne afikcije malefika
prema Ascendentu, a Venera i Vaga su često umeŠ3ne sa lošim
uplivima. Oko 15° Vage je verovatno važno područje po ovom pitanju.
Prema jednom mom saradniku, Satur u aflikciji s Ascendentom
ukazuje na mogućnost problema sa kožom.
EKONOMIČNOST - v. 1IČLUK.
EKSPLOZIVNO PONAŠANJE Obično je uzrokovano afik­
cijama Mars-Uran ili afikcijama u fksnim znacima, naročito ako su u
njima Merkur ili Mesec.
EKSCENTRIČNOST je rezultat istaknutog Vrana koji, ukoliko
nije naročito dobro smešten i opšte crte horoskopa nisu sjajne, gotovo
uvek daje karakter koji se teško prilagođava uobičajenim standardima
i nije u stanju da gleda na stvari iz opšteprihvaćenog ugla.
Kada je jak, Uran bi trebalo da daje širinu vizije i sposobnost
delovanja i mišljenja bez osećanja ograničenosti konvencijom, ali u
ovom sadašnjem stanju evolucije kod jednog dela uranskh tipova se
ovo često pretvara u nerazumnu i tvrdoglavu izopačenost.
EKSTRA VAGANCUA proishodi iz loših kombinacja Marsovih
i Jupiterovih upliva, kao i uticaja i njihovih znakova. Lav je takođe
često raspikuća, a ponekad i Vaga. U ta mapama je peta kuća,
kao ona koja vlada uživanjima, često istaknuta, a poznato je i da
stelijum u J arcu, kada se nađe u petoj kući, donosi krajnju rasipnost i
finansijsku neodgovorost. Mesec u Škorpionu je rasipan; Sunce
afi-ktovano od Saturna pokazuje slabu moralnu čvrstinu.
N.N. 260 i 262 su dobre iustracije
1
Vidi i slučaj pod PROŽDR-
WOST.
.
ELOKNCUA - v. GOVORNIČKA SPOSOBNOST.
EMOCIONALNOST se javlja kao rezuliat prevage vatrenih i
vodenih znakova. Ovi prvi su čisto emocionalni, dok je Voda često
delom osetiIna i čak čulna.

Mesec u konjunkciji sa Vranom u vodenom ili vatrenom znaku
gotovo uvek označava osobu visoko osetljivu na emocionalne podsti-
N.N.260 izgieda da potepljuje doktinu o lošim uplivima velikog tgona.
ESTETSKA TENDENCUA/ 45
Primer: Žena, rođena u 20 časova, 15. avgusta 1899. u Lndonu.
Ne posećuje pozorišta itd. zbog previše emocionalnog UŽivljavanja.
Nema planeta u Zemji. Ribe su na Ascendentu, a njihov vladar
Škorpionu; šest planeta u Vatri, a Mesec u konjunkciji sa Uranom u
Strelcu na vrhu devete kuće.
EMOCIONALNI IZLM Uglavnom sam ih primećivao kod
osoba sa Suncem u Vagi ili u konjunkciji sa Venerom i Ascendentom
I vatrenim znacima, naročito Strelcu.
ENTUZIJAZAM je proizvod uticaja vatrenih znakova, a vero­
vatno je povezan i sa Uranom. Pretežnost zemljanih i vazdušnih
znakova gasi entuzijazam. Devica i Vaga su naročito spremne da dignu
ruke i zaključe kako posao "nije vredan truda" (v. i FANATIZAM).
EPILEPSIJA - Lili daje sledeće naznake ove bolesti:
Mesec i Merkur nisu I aspektu.
Kad su 1 Jarcu ili Ribama, II odgovarajućim kućama, ili kad su u
dvanaestoj, šestoj ili osmoj, a ni jedna od njih ne aspektuje Ascendent.
Kad su Satur ili Mars-Satur I noćnoj genezi; Mars 1 dnevnoj kući
- jak, izvan ugla, afliktuje i Merkur i Mesec.
Kada su dnevni Saturn a noćni Mars dispozitori Merkuru i Mesecu.
Dalje, Merkur u opoziciji sa Saturnom u uglovima, ili je Mesec na
Ascendentu u opoziciji sa Saturnom i Merkurom.
Za ova pravila sam na osnovu vlastitih posmatranj a našao da nisu
lišena solidnih temelja, ali mogu dodati i ovo:
U epileptičnim slučajevima Mesec i Merkur su retko u aspektu ali
nije, naravno, tačno, kao što Lili brzopleto zakJjučuje, da su svi I čijim
je kartama to slučaj epileptičari. Treba dalje primetiti da je kod
epilepsije Merkur gotovo uvek kadentan i aĐiktovan od Marsa, Sa­
turna ili Urana, ali ja nisam našao da se analiza dnevnih i noćnih
horoskopa može kruto primenjivati.
Najzad, i Ascendent i treća kuća su obično afliktovani, označavajući
lokalizaciju bolesti u mozgu. Ovo čini razliku između epilepsije i
paralize, kao i činjenica da je kod paralize Mesec mnogo češće afi­
ktovan. UMOBOLNOST (v.) je uopšte prepoznatljiva kroz prisustvo
afikcija dvanaeste kuće uz generalno mnogo težu konfiguraciju.
.
ESTETSKA TENDENCUA Vajld, apostol ovog pokreta, ima
Neptun u Ribama u trigonu sa Merkurom; Sunce je u konjunkciji sa
4/ FANATIAM
fiksnom zvezdom Aristom i sa Venerom, a Mesec je u Lavu. Mars je
na l.C-u sa samo jednim jakim aspektom. Ove pozicije su verovatno
stelami pokazatelji ovog i srodnih učenja.
F
FANATIZ rezultuje iz Marsovog ili Uranovog nepovoljnog
uticaja na devetu kuću, dok su Venera i Vaga (princip ravnoteže)
obično uključeni u atlikcije.
Mesec udružen sa Uranom, naročito I vatrenom ili vodenom
znaku, vrlo često daje ekstrerstu, čiju je emocionalnu prirodu po
pravilu teško kontrolisati i usmeravati. Take osobe su, zaista, neretko
van sebe pod pritiskom osećanja. U Vazduhu ova konjunkcija stvara
ekscentrike, a najmanje je škodljiva u Zemlji. Onde gde je umešan i
Satur obično dobijamo tmur tip bigotizma i netolerantnost.
Primeri fanatizma ili netrpeljivosti su:
Ožejms I - Mars, vladar devete u konjunkciji sa Saturom i kad­
ratu sa Venerom.
Ožejms II - Jupiter, vladar devete u kvadratu sa Uranom u Vag.
Poslednji nemački car - Satur, vladar devete atliktovan od Venere,
Marsa i Neptuna, koji su svi I jupiterijanskim znacima.
Lod - Jupiter u devetoj u kvadratu s Marsom; Merkur, vladar
devete u Vagi u kadratu sa Uranom.
FARISEJSTVO - v. ISPRAVNOST (po svom ubeđenu).
FASCINACIJA se obično javlja usled jakih uzajamnih aspekata
između horoskopa osoba koje su došle u kontakt. U najširem smislu
Venera u jakom aspektu sa Uranom, naročito ako je jedno od njih u
sedmoj, daje natusu moć fascinacije, a poklapanje jedne od ovih
planeta sa planeta ma iz horoskopa druge osobe uzrokuje veliku i
iznenadnu privlačnost. Isto se javlja i kada se stepen Ascendentajedne
karte poklopi sa moćnom planetom iz horoskopa druge osobe. Pravila
za rešavanje takvih pitanja daju se, međutim, u savremenim udžbe­
nicima i izvan su delokruga ove knjige.
FATALISTIČKI TEMPERAMENT J ako je povezan sa Satur­
novim atlikcjama prema devetoj kući i Jupiteru, u pomanjkanje ili
iskrivljenje pozitivnih Marsovih i Uranovih zraka. Slab Satur u deve­
toj gotovo uvek daje sklonost fatalizmu, mada ako su Sunce, Mars,
FOBUE/ 47
Jupiter ili Uran jaki i istaknuti, teško da će se to odraziti nepovoljno
na aktuelni život natu sa.
N.N. 260 je slučaj ovog problema. Jupiter je u devetoj, ali u Blizan­
cima i to u kvadratu sa Marsom; Satur, vrlo jak u Jarcu, u kvadratu
je sa Suncem i Merkurom. U vezi s ovim slučajem interesantno je
primetiti da ovde nije posredi filozofski fatalizam nego nespretan
pokušaj fatalističke interpretacje izvesnih "okultnih" učenja.
FEMINIZIRANOST je gotovo uvek uzrokovana preteranim
uplivom Raka i Vage. Prvi uglavnom teži da učini muškarca žen­
stvenim, tj. prijemčivim, osetljivim i saosećajnim, dok Vaga naginje
istinski ženskastom ponašanju - luckastom i osećajnom. Do ovoga,
naravno, dolazi samo kad su pozitivni elementi horoskopa, kao Sunce,

Mars i Uran, slabo smešteni. (v. takođe OSECANOST)
FITROPIJA - v. DOBROTA.
¾
FILOZOFSKO DRZANJE predstavlja plod dobrill uticaja Ju-
pitera ili devete kuće. Čak i u kolokvijalnom smislu, koji nema nikakve
veze sa stvarom filozofijom, Strelac ima "filosofski stav" kakav je
opisan u karakteru Marka Tapleja. Ovaj znak ure da brzo nađe utehu
kada ga zadesi zla sudbina u malo jednostavne filozofije.
FLEBITIS - Lord Karzon je patio od ove bolesti - vidi "ModemIl
astrologiu", str. 267 (1918) - a očito da je uzrok u njegovom slučaju
Mars na 15° Riba u kvadratu sa Venerom na 16° Strelea. Imam i druge
slučajeve sa s1ičnim konfiguracijama, ali nema indikacija o naročitim
stepen-područjima I ovim znacima.
¾
FLEGMATICNOST - Proističe iz prevage fiksnih znakova a
nekada, takođe, i teških Saturovih atlikcija. Bik je prilično fleg­
matičan.
FOBIJE - Ove bolesti, delom mentalne a delom fizičke, u ovom
momentu su u žiži interesovanja javnosti, usled istaknutog mesta koje
su im dodelili moderi psiholozi, koji tvrde da ih leče sa značajnim
uspehom. Fobije se sastoje, uopšteno govoreći, od iracionalnih stra­
hova i averzija. U svim ostalim pogledima natus može biti zdrav i jak
u odnosu na svoje namere i ciljeve, ali ga pod naročitim uslovima
spopadaju strahovi ili dobija nervni napad koji, gledano sa strane, nije
opravdan. Njihovo proučavanje je od velikog interesa za astrologe,
481 FOBIJE
mada nisam siguran da li još uvek privlače onoliku pažnju koliko to
zaslužuju.
Mogli bismo očekivati situaciju gde se u osnovi javljaju neptunov­
ske aflikcije prema onim delovima horoskopa koji imaju uticaja na
zdravlje, a to su tri hilegične tačke (tačke gde se nalaze vladajuće
planete u času rođenja), te uglavnom šesta i osma kuća. Može se
očekivati j to da su vodeni znaci istaknuti, kao i Blizanci i treća kuća,
usled njihove veze sa mentalnim planom. Dalje se u gotovo svim
slučajevima mogu očekivati pokazatelji neurasteničnog stanja (v. NE­
URASTENIJA). Precizna slika prirode "straha" će se verovatno naj­
bolje pokazati prilikom celovitog pregleda horoskopa, a tek onda će
dalje istraživanje pokazati izvesne prepoznatljive crte.
Utoliko pre što psillOanalitičari smatraju da ove fobije nastaju
usled pokušaja potisnutih kompleksa (formiranih u "nesvesnom" za­
hvaljujući nekom događaju iz detinjstva, a koje je svesni um zaboravio)
da prodru na površinu svesti, možemo očekivati da će biti istaknut
¯
SkorpioTI, "potisnuti" znak par exelence, kao i Pluton, mada se i Satur-
nove akcije mogu uzeti u obzir, pošto je njegova fnkcija da koči i
aktivno učestvuje ½ samokontroli.
No, u stvari, svaki pokazatelj da se 1 horoskopu vodi borba između
pozitivnih i negativnih elemenata - naročito između Vode i Vatre,
pošto su oni emotivni i instinktivni - može stvoriti okolnosti koje dalje
dovode do nevolje o kojoj je reč. Opasnost je još veća ukoliko su
uključene kuće koje odgovaraju vodenom triganu.
Tako, u slučaju N.N.379 (strah od samoće) vidimo Neptuna u
vatrenom znaku, ali blizu vrha dvanaeste kuće, kako afiktuje dve
vatrene planete, Jupiter i Uran, a druga dva vatrena tela, Mars i Sunce,
afiktuju Ascendent. Merkur je blizu neurasteničnog područja.
U primeru manije proganjanja, Sunce, Jupiter i Uran su u kvadratu
sa Saturnom u Raku.
U svim slučajevima postoji veza između Vode i treće kuće, njenog
vladara ili Merkura. Šesti stepen Blizanaca i Strelea (koji su po prirodi
skloni nernim slabostima), naročito ako su afIiktovani od strane
malefika, izgleda da ukazuju na iracionalne strahove.
GENIJE/ 49
G
GATNOST v. HRROST; VITEŠTVO.
GEN - Otvoreno je pitanje može li se ekstremna darovitost, ili
genijalnost, uvek otkriti u natainoj karti. Po najopštijem pravilu na­
ročiti laleal se ogleda u slivanju raznih horoskopskill crta u jednom
pravcu, od kojih svaka podržava i pojačava ostale, dok takozvane
obične osobe mogu imati nekoliko jakh aspekata, ali su njihovi efekti
raspršeni i čak mogu delovati međusobno oprečna i uveliko obesnažiti
jedan drugog. Takvim ljudima nedostaje koordinacija. Vremenom,
kako napreduje proces razvoja ličnosti, stiče se utisak da do tada rasuti
uticaji počinju da dobijaju oblik, usled selektivnih i usmeravajućih sila
ega u konfiktu sa uslovima koje sreće. Tako nalazimo da horoskopi
osoba koje znače nešto, dobro ili loše, počinju da pokazuju jasnu
orijentaciju. Za delove horoskopa, na prvi pogled odvojene, nalazi se
istraživanjem da poseduju zajedničko značenje i javlja se jasna karak­
terizacija, kako po mentalnim, tako i po moralnim ili fzičkim linijama.
Genije, međutim, izgleda kao daje korak iznad tog nivoa i u takvim
slučajevima nalazimo na delu ne samo jake i koncentrisane konfgu­
racije, nego i veliku osetljivost na više vibracije koje one donose. U
svetlu našeg sadašnjeg znanja ovu naročitu osetljvost ne možemo uvek
otkriti sa sigurnoŠu. Genije ne samo da ima redak tip nata Ine karte
već i jedinstvenu sposobnost da iz njenih aspekata izvuče najviše. On
naročito ima moć da primi i prenese vibracije Urana, Neptuna, Plu­
tona, i, moguće, do sada neotkrivenih planeta, koje običan čovek
jednostavno nije kadar da prepozna.
Tako u slučaju Getea ima mnogo astroloških dokaza neobičnih
sposobnosti: Neptun u Raku na vrhu devete u triganu sa Jupiterom u
Ribama i u sekstilu sa Venerom, na primer. Međutim, mnogi ljudi
mogu imati takvu konfguraciju, a da ne ispolje ni desetinu Geteovih
moći: one su bile inherentne egu, i planetarne pozicije njegovog
rođenja su bile takve da su i mogle probuditi.
Drgm rečima, moje sadašnje mišljenje je da u astrologiji imamo
posla sa dva faktora: stelaim uticajima i silama inherentnim egu. Ovi
prvi, šta god da su, mogu prizvati iz ega samo ono što je u njemu
latentno ali, s druge strane, ukoliko je rođenje nepovoljno, mnoge
sposobnosti ega ostaće neiskorišćene. Ukoliko su oba faktora zastu­
pljena, genije se može manifestovati.
50 I GLVOBOLA
Pretpostavlja se da će veće poznavanje značaja određenih stepeni
i transneptunovsk.ih planeta koje po svoj prilici postoje
l
, kao i studija
prenatalnog horoskopa baciti više svetla na ovakva pitanja.
GLA VOBOWA Nju uzrokuju raznovrsni faklori koji su teško
dostupni astrološkoj analizi, osim što se može reći da afikcije koje
obuhvataju Ovna, Ascendent i Mars mogu često proizvesti taj problem
i ovog ili onog razloga. Rafael, međutim, sa Saturnom i Uranom na
Ascendentu u Ovnu, a u kvadratu su sa Marsom, kaže da nikad nije
patio od nje.
GLUM - v_ POZORNICA_
GLUPOST v. INTELEGENCUA.
w
GLUVOCA - v. SLUH.
GOSTOWUBIVOST Povezanaje sa Jupiterom i Ribama. Zeus
je, u Grčkoj, bio čuvar prava stranaca i dužnosti gostoprimstva, i mada
mitologija nipošto nije uvek pouzdan vodič u astrologji, u ovom
slučaju se podudara sa činjenicama. Jak jupiterski uticaj neizbežno
daje osobu čij a su "vrata uvek otvorenau. S druge strane, Devica je
verovatno najmanje gostoljubiva, vodeći računa o tome da se viđa
samo sa odabranim prijateljima kao i onima koji su zainteresovani za
slične hobije. Vagi uglavnom ne prijaju neočekivane posete.
GOVOR (specifčnost) - Opšte karakteristike znakova su sle-
deće:
Ovan: jak, oštar, prodoran glas, često zvonak.
Bik: melodičan; jezik je obično jasan i prozaičan.
Blizanci: brzo izgovaranje reči, često piskav glas.
Rak: blagi i saosećajni tonovi, često muzikalni i duboki.
Lav: dubok i jak, nekad oratorski ili pompezan.
Devica: prozaična, neukrašena dikcija i izraz.
Vaga: mekan, ali često mrzovoljan, otegut i osećajan.

Skorpion: dubok i rezonantan.
Strelac: brzi i često opšii govornici; skloni skraćenicama, slengu

l nemaom govoru.
¯Pisano pre otkrita Plutona 1930; priroda ovog tela još uvek nije u celosti odredena, no
po svoj prilici ne postoje naročiti razlozi da se pripiše genijima.
GOVORNIČKA SPOSOBNOST 1 51
Jarac: Najčešće govorljiv, kod običnih tipova je glas grub, kod
kultivisanih predstavnika česta je izražena govorčka sposobnost.
Vodolija: kultivisan, prijatan glas; dikcija je najčešće jednostavna i
odmerena.
Ribe: često nemarne I govoru, nekad se izražavaju nejasno i I
digresijama.
Ove karakteristike podložne su mnogim varijacijama u skladu sa
planetara na Ascendentu, dominirajućim uticajima nata Ine karte u
celini, kao i pozicijom i aspektima Merkura.
Mucanje obično nastaje usled afikcije Merkura od strane Marsa
ili Saturna, a koja nekad uključuje Strelea, naročito ako jedna od ovih
planeta zauzima dvanaestu kuću.
Čarls l se može uzeti kao primer ove govorne mane.
Mutavost je srećom dovoljno retka, pa otežava nalaženje odgo·
varajućih podataka. Dvanaesta kuća je obično krcata planetara uz
ozbiljnije malefčne aflikcije prema Merkuru. Mesec je često afik­
tovan, a treća kuća, verujem, uvek. Često su uključeni 25° Bika-Škor­
piona i 14° Blizanaca-Strelea. Može se očekivati da je Satur uvek
istaknut zbog ekstremnog ograničenja koje zapravo uzrokuje ovu
manu.
Primer: N.N. 166. - Merkur u polukvadratu sa Mesecom i Urano m
koji su blizu 14° Strelea. Jupiter vladar treće kuće u konjunkciji sa
Uranom; Mars vladar dvanaeste kuće I konjunkcji sa Suncem.

GOVORWIVOST v. PRCWIVOST.

GOVORNICKA SPOSOBNOST Merkur je, u horoskopima
velikih govornika, gotovo uvek u prvoj, sedmoj ili desetoj kući, ili u
nekom od odgovaraj ućih znakova, s ja aspektima. Lši aspekti ne
uništavaju neminovno govorničku moć, ali donose teškoće u njenom
razvoju ili primeni; može na primer doći do brzopletih izjava koje na
kraju završavaju na sudu kao klevete.
Neka zodijačka područja su česta u horoskopima govorika:
16° Bika - Škorpiona i kada su u aspektu. o su izgleda uglavnom
u vezi sa bojom i kontrolom glasa.
17° Ovna-Vage, koji mogu biti povezani sa tečnošću izražavanja æ
7° Jarca i 7° Riba.
Svaka planeta, u skladu sa svojom prirodom, utiče na stil go­
vorištva, kao i svak znak. Rak daje moć vladanja masama; Škorpion
52/ GRACUA
može pobuditi snažne emocije; Ovan može izazvati sveopšti bes i
podstaći akcju Marsa.
U N.N. se navode mnogi primeri u kojima se gotovo uvek po­
tvrđuje da su gore navedena zodijačka područja uticajna. Možemo
spomenuti Cicerona, Gledstona, dr Besant, Erazmusa, V. Brajana,
Garbeta, Kosberija i Melanhtona.
GRACUA, GRACIOZNOST nastaje iz jakog upliva Venere­
Vage, naročito ako je Mesec u dobrom aspektu. S druge strane, sve
jake, aktivne planete, naročito ako deluju kroz pozitivne znake, teže
da unište gracioznost, pogotovo ukoliko su afliktovane.
GRZIVOST
M
v. TIČLUK
GRČEVI
M
Izgleda da su po pravilu uzrokovani Marsovim ili
Saturovim aflikcijaa prema Suncu ili Merkuru u promenljivim
znacima. Neki autori tvrde da je ovo problem fiksnih znakova, ali
sudeći prema proučenim primerima ovo ni I kom slučaju nije pravija,
(v. SPAZMOm
Č
NE TENDENCUE).
GRIP
Æ
Toliko je nažalost raširen tako da je neizvesno može li se
odrediti prema naročitim stepenima. Bik-Škorpion su često u aflikciji,
označavajući infekciju preko gla. Iznenadan nastup bolesti sugeriše
vezu sa Vranom.
¾
Primer: Zena, rođena u 3 i 30, 28.maja 1904., Midlend; umrla od
ove bolesti u 19-oj gOdini.
GROZNICE - Moderna astrologija potvrđuje tradicionalno ve­
rovanje da sva grozničava stanja, kao i zapaljenja, nastaju usled dejstva
Marsa, koji funkcioniše kao razarač i inflamator.
GRUBOST (u ponašanju) - Javlja se po pravilu iz neželjenih
uticaja Marsa, mada isto može biti uzrokovano i akcijom Saturna. I
merkurovskim znacima nekad nedostaje uglađenosti, osim ako Ve­
nera nije dobro položena. Generalno govoreći, benefci deluju kao
kontraagensi, a Mesec i Neptun su takođe retko grubi, (v. i KUR­
TOAZUA, RNIRANOST).
GRUDI
M
z njih se obično uzima da su pod uticajem Raka, ali
posmatranje slučajeva u kojima se javila bolest ovog dela tela navelo
me je na pomisao kako je više verovatno da su Venera i Vaga vladari
GUŠAVOST / 53
grudi. Nekadje i Ovan pod aflikcijom što potvrđuje delovanje principa
polarosti.
Primeri:
¾
Zena rođena u 11 i 30, 6. aprila 1821., Ejlsburi. Umrla 1896. od raka
dojke. Imala je dvanaestaro dece, stelijum u Ovnu, s tim daje Venera '
u kvadratu sa Uranom.
Žena rođena u 2 i 30, 2. septembra 1864., u Londonu. Desna dojka
odstranjena. Merkur u sedmoj kući u Vagi u opoziciji sa Neptunom;
Venera kvadrat Uran.
¾
Zena rođena u 6 sati, 8. februara 1871. godine, Lndon. Vreme
približno. Obe dojke amputiranezbog tuberkuloze. Rođena sa košulji­
com. Mars u 8. kući u Vagi u kvadratu sa Saturom.
Žena rođena u 22 časa, 6. decembra 1857., London. Desna dojka
uklonjena zbog raka u 66. godini života. Venera u opoziciji sa Uranom;
Mars u 12. kući u Vagi.

Žena rođena u 5 časova, 6. februara 1860., Ha. Uspešna operacija
raka dojke. Venera u polu kvadratu sa Uranom, i u kvadratu sa Pl u­
tonom.
Obratite pažnju na to daje 21° negativnih znakova istaknut u ovim
slučajevima. Dalje, vidi se da je istaknuta osa Lav-Vodalija, što navodi
na pomisao da su ovi znaci možda važniji nego Vaga u pogledu grudi.
Moguće je da su oba područja obično prisutna; primio sam, otkako
sam ovo gore napisao, još jedan slučaj operacije grudi (zbog raka), sa
W
sledećim podacima: Zena, rođena između 13 i 30 i 14 časova, 6.oktobra
1887. Ovde postoji UObičajena kancerozna dijateza - (Jupiter afli­
ktovan od strane Satura, a Sunce afliktovano od strane Saturna u
Lavu) imamo dva malefika u Lavu; Sunce u konjunkciji sa Uranom u
Vagi.
GUŠAVOST
M
Najčešća indikacija uobičajenog vida ove bolesti je
aflikcija između Bika i Lava, koja često uključuje Svetla ili Ascendent
¾
s jedne, a Jupiter s druge strane. Cesto se i Mars pridružuje ovoj
konfiguraciji, a hilegična tačka koja je afektirana može biti u dobrom
aspektu prema jednoj od ovih planeta, a u lošem prema drugoj. Tela
su često na 4° Ovna-Vage, a ređe u odgovarajućim područjima Raka
i Jarca. Oko 20° Bika - Škorpiona je drugi česti centar aflikcje. Mesec,
Venera i Jupiter su često na descendentu. Sledeće područje koje
izgleda važno je 27" Lava-Vodalije. Tek kad se razumeju osnovna
značenja ovih područja moći ćemo da znamo zašto su I nekim slu-

,
541 HMOROIDI
čajevima naseljena a u drugm nisu, i koje modifikacije nastaju u
karakteru bolesti.
H
HEMOROIDI su jedna od najčešćih škorpionskih bolesti. Go­
tovo svako telo atliktovano u ovom znaku dovešće do njihovog stvara­
nja, ali je Jupiter u Škorpionu, ili kada atliktuje planetu koja je u njemu
po svoj prilici najčešći uzrok. Vodolija i Devica su često umešani;
nekad je namesto Škorpiona presudna osma kuća.
µkoliko su umešani Mars ili Uran povećava se verovatnoća ope­
racIJe.
HIDROPSUA U vezi ovog stanja izgleda da postoji malo ob­
javljenih primera, ali ga ja povezujem sa znakom VodoIije kao i sa
atlikcijama MeseC-Neptun. Dat iznosi jedan slučaj (žena, rođena u 15
sati, 21. januara 1855., 540 40' S, 5' Z) gde je uočljiv neobičan stelijum
I Vodo liji, gotovo ceo u aspektu sa Saturnom, koji je dispozitor; Mesec
je u konjunkciji sa Neptunom. Maks Hejdni takođe ima primer (br. 33
"Porka zvezda", 3. izdanje) gde je Mesec u Vodoliji u kvadratu sa
Neptunom.
Sledeći primer je muškarac, rođen između 8 i 45 i 9 časova, 17.maja
1876., na 510 180 S, te 20 i 120 Z., umro 20.marta 1946. Kod njega je
bio i slučaj DEBUlNE. Neptun je u kvadratu sa Ascendentom, a
Mesec je u Ribama; Sunce je u opoziciji sa Jupiterom u fiksnom znaku,
što ukazuje na korpulentnos!.
HIPERTIČKI TEMPERENT v. SITNČAVOST.
HIPOHONDRUA - v. MELANHOLUA.
HIPOKRIZUA To je mana koja se uglavnom javlja pod dvo­
strukimjupiterovskim znacima. Elementi su umnogome slični kao kod
PRA, osim što je Jupiter obično više, a Satur manje istaknut.
Licemer obično ima određeni cilj, ali je inače dosta iskren u svom
ponašanju. Hipokrizija je postojanje "ličnosti broj dva" kojeg često ni
sam hipokrita nije svestan.
w
HLADN OCA (u ponašanju) Rezultira iz Saturovih vibracija
koje deluju kroz negativne znake, uz naglašeni nedostatak vatrenog
elementa u horoskopu, dok su planete povezane s njim takođe na
slabim mestima. Treba, međutim, primetiti, da je hladnoća ponekad
HBROST 1 55
samo privid na površini jedne duboko emocionalne prirode koja je
trpela represije ili lišavanje.
HOBUI Devica je najpredanija kućnim hobijima, naročito zana­
tima kao što su ručni radovi, rezbarenje ili, ako je Mars istaknut, radu
sa metalima. Ove osobe privlači i sakupljanje starina. Međutim, za
kolekcionarske hobije je uglavnom odgovoran Rak, naročito ako je
umešana peta kuća koja je vrlo povezana sa svim vrstama zabave.
Merkur u Raku sakuplja slike, Venera umetnička dela. Bik i druga
kuća takođe imaju izvesnog udela u tome .
HOD v. DRŽANJE.
HOREJA - Merkur je često u aspektu sa Marsom u fiksnim
znacima, a Mesec i Merkur su često I uzajamnoj aflikciji. Venera je
uglavnom atliktovana od strane Marsa i Satura, a Jupiter i Uran h½¿
po mom iskustvu, često u lošem aspektu. Slučaj br. 2 na kraju ove knjige
je, naravno, izuzetan, i upravo iz tog razloga prikazan. Većina tipičnih
kombinacija je prisutna, ali u formi skladnih aspekata umesto aflikcija.
Međutim, i kod bolesti i kod PSillOloških problema, nipošto ne postoji
striktna razlika između "dobrih" i "loših" aspekata kao što zamišlja
većina astrologa. Mora se, kao i uvek, posmatrati priroda umešanih
planeta, znakova i kuća.
Drugi primeri su:
Slučaj dat pod REUATSKA GROZNICA, 11. februar 190. Slu­
čaj br. 1 3 u Hejdniovoj "Porci zvezda". Slučaj br. 1 5 u istom delu. Sva
tr pokazuju Jupiter u konjunkciji sa Uranom.
HRABROST - Sa fizičkog stanovišta to je gotovo u potpunosti
stvar Marsa, i oni rođeni pod Marsovim znacima ili sa tom planetom
jakom i istaknutom gotovo uvek poseduju veliku hrabrost. Ovan ima
mnogo hrabrosti u odvažnim delima koja se preduzimaju i završavaju
brzo. Škorpion, kao vodeni znak, ima više imaginacije i potpuno shvata
posledice opasnosti, ali ima veliku snagu volje i, kod dobrih pred­
stavnika, jaku svest o dužnosti i posvećenosti. Naći će se da je u
horoskop ima istraživača Škorpion istaknutiji od Ovna. Isto važi i za
ljude koji se angažuju na dugutrajnim delima koja zahtevaju hrabrost
i savladavanje teškoća. I Bik i Vodolija su hrabri znaci, naročito sa
stajališta izdržljivosti.
Moralna hrabrost, kao i fizička, pripada Marsu, ali u horoskopu
ove vrste naći će se da je i IDEZ vrlo prsutan.
I
56 1 HROMOST
U horoskopu generala Gordona vidimo Ovna na Ascendentu sa
Marsem (mada u izgonu u Biku) uz mnoštvo dobrih aspekata. Sunce
je, pak, u Vodaliji, a tuje i lepa konjunkcija Venere i Jupitera u Ribama
u sekstilu sa Neptunom u Jarcu, što ukazuje na idealizam i posvećenost
dužnosti. Mesec je egzaltiran, dokje Satur podržan triganom Marsa,
tako da njihovi samozaštitnički tonovi, u takvoj konfguraciji, ne uma­
njuju hrabrost natusa.
Jaki, ali loši Marsovi aspekti daju mnogo hrabrosti, ali ona može
biti bezumna, nepotrebna ili spektakularna.
Nipošto se ne sre pretpostaviti da su Mesec i Saturn nesposobni
za hrabrost. Upravo kao što žena nije prirodno ratobora, pa ipak
često izvodi dela velike hrabrosti (obično kad su u nekoj formi kod nje
pobuđeni zaštitnički instinkti), tako su i Rakovi sposobni da ispolje
odvažnost i pored svoje urođene opreznosti; slično tome i viši tip
Satura može imati izražen osećaj odgovornosti koji nadvladava nje­
govu prirodnu skJonost da izbegava sve vrste rizika. Hrabrost je dobro
pokazana u N.N. 26, gde je Ovan na Ascendentu, Sunce je u Škor­
pianu u kvadratu sa Saturom u Vodaliji, itd.
HROMOST - Ćesto se zapaža kod tipova Device, možda delom
zbog toga što taj Ascendent postavlja Vodoliju u šestu kuću, a Škor­
piona, kao znak bolesti i smrti, na treću (hodanje). Vredno je spo­
menuti da je Vulkan, čije mitološke karakteristike jako podsećaju na
astrološku Devicu, takođe hrom.
Saturovski upliv kroz aflikeiju jednog od poslednja četiri znaka
koji upravljaju delovima nogu, uključujući Merkur, Blizance ili treću
kuću, najčešća je indikacija ovog nedostatka.
HUMOR - Svaki znak ima svoj osebeni humor, ali opšte astrološke
indikacije ovog dara su Venera i Bik, Jupiter, Neptun, Strelac i Ribe;
zatim Mesec, Rak i Uran. Humor, I užem smislu, povezujem sa
Mesecom i Rakom.
Venera i Bik izgleda da su povezani sa smehom i zabavom uopšte;
Mesec, Neptun i njihovi znaci sa ćudljivošću (koja je primetna i kod
mnogih iz znaka Device); Uran sa zbrkom i neočekivanim obrtima;
Jupiter i Strelac sa zabavom i satirom. Naravno da će i Merkur biti
istaknut tamo gde je primetna sposebnost humorističkog izražavanja.
Osobe sa smislom za humor, za razliku od onih duhovitih, nisu uvek
veliki govorici.
HVAISAVOST 1 57
Primeri:
N.N. 88 (Artemus Vord), Mesec na Ascendentu u Streleu, u sek­
stilu sa Uranom; Venera u konjunkciji sa Jupiterom u Biku; Mars u
Ribama u trećoj; Merkur u trećoj je u sekstilu sa Neptunom.
N.N. 127, Mesec i Neptun na Ascendentu u Ribama; Jupiter na
M.C.-u u Streleu u triganu sa Merkurom.
N.N. 133, Venera na Ascendentu u Devici; Mesec je u Streleu;
Sunce u Raku; Uran na vrhu treće kuće.
N.N. 131, Devica na Ascendentu; Sunce je na M.C.-u u Blizancima;
Venera je u konjunkciji sa Jupiterom u Biku; Mesec u konjunkciji sa
Neptunom u Ribama.
N. N. 126, Mesec na Ascendentu u Lavu i u konjunkciji sa Jupi­
terom; Sunce I Streleu; Venera I trigonu sa Merkurom koji je I
kvadratu sa Uranom.
Duhovitost zavisi od jakog Merkura, a njen kvalitet određuje pla-
º
neta koja sa njim čini glavni aspekat. Cesto se nađe da je Merkur
aspektovan od Marsa, Jupitera ili Urana. U slučaju kraljice Elizabete
II, koja je bila poznata po brzim odgovorima, Merkur je aspektovan
od sve tri. U slučaju Ćarisa II "koji nikada nije rekao blesavu stvar, niti
uradio mudru", Merkur je u desetoj u Blizancima u konjunkciji sa
Suncem, koje aspektuje gore pomenute planete. Na mapi Oskara
Vajlda Merkur čini jake aspekte sa većinom planeta, a uključen je i
Ascendent. U sva tri slučaja Devica je istaknuta.
Znaci kojima obično nedostaje humor su Lav, Škorpion i Jarac, i
to su neretko osobe koje veoma drže do svog dostojanstva, da ne
kažemo samovažnosti. Takvi retko kad cene šalu na vlastiti račun, kao
što je to u stanju osoba Jupitera. Saturove aflikcije prema Mesecu
teže da uguše smisao za humor, dok ga Marsove agrubljuju.
HVALISAVOST - To je Marsova karakteristika, a pokazuje se
možda više kroz Škorpiona nego kroz Ovna i pored reputacije da je
ovaj prvi daje "jake, ćutljive" tipove. Mars je obično afiktovan od
Sunca, Jupitera ili Neptuna. Dobar primer je poslednji nemački car,
g
de je Mars u konjunkciji sa Neptunom u Ribama, a vladar je u
Škorpionu.
¼
Našao sam da su primitivni Skorpioni izuzetno skJoni tome da
smatraju svoja dela potcenj enim ili nedovoljno uvaženim, što ih navodi
na stalno vajkanje ili hvalisanje. Verovatno je da vojska, u celini
581 HF¡Z
gledavši, potpada više pod osmi (Škorpion) nego pod prvi znak, a
"šepurenje" vojnika je poslovično, ne samo u Engleskoj.
Vredi spomenuti da Milton, koji je bio upoznat sa astrološkim
principima i ostavio nam savršenu studiju škorpionskog tipa u svom
"Satani" , daje razmišljanja palog arhanđela O ovoj temi, knj. 1, red 98:
"Niti se kajem niti menjam,
mada promenjen u spoljnjem svetlu, nepokolebanog uma
osećam duboki prezir zbog osećanja neprate zasluge
11,

Istu crtu ispoljavaju i mnogi tipovi Urana (v. UOBRENOST;
SUJETA).
I
IDEALIZAM ima najmanje veze sa Saturnom i zemljanim ele­
mentom, a najviše s vatrenim (naročito Stre!com), kao i sa Vagom i
VodoIijom. U isto vreme idealizam se ne može ograničiti najedan tip,
niti možemo reći da ga neki znak neminovno daje. Moramo se, opet,
setiti da idealizam nije obavezno spiritualna stvar. On se može razviti
duž čisto materijalističkih linija. Devica i Bik su ponajmanje idealisti a .
najviše prozaični, aji se čak i kod njih mogu naći izuzeci.

Zelju za Utopijom, "božansko nezadovoljstvo" postojećim uslo-
vima, obično uzrokuju Venera i Neptun, kad su afiktovani. Kako smo
i drugde rekli, Venera vlada naŠOm moći prilagođavanja sredini; kada
je ova planeta pod atlikcijama to postaje teško ili neizvodljivo, i tako
neumitno dolazi do fizičke, emocionalne ili mentalne nelagOdnosti.
Reakcija može biti taka da natus traži zadovoljstvo u svetu ideala, kao
Mario Epikurejac u istoimenoj knjizi Voltera Patera, i tako dobijamo
utopističku fantaziju.
IDIOTIZAM v. MENTALNA ZAOSTALOST_

I GRA RCIA Lili nam kaže da zapaljivi Merkur, "zbija šale O
nepristojnim stvarima ili običnim sitnicama". Verovatno su Blizanci j
Devica naj skloniji igri rečima kao i vežbanju svojih mentalnih moći
kroz cepidlačenje i logičko seckanje.
IKONOBORSTVO Ako su napadnuti religjski idoli, naći će se
violentne konfguracije u vezi sa devetom kućom; ako su političk, sa
desetom, i tada je Jupiter, kao planeta zakona, obično u atikciji. Mars
i Uran su destruktivne planete. Ma koja od njih u kvadratu sa Suncem
lMAGIACUA 1 59
često daje buntovnu osobu, ikonoborca. Saturn, planeta starine i
autoriteta, naći će se na slabom mestu (v. i STROPO
Š
TOVANJE).
Ćaris Bredlof i Robert Grin, rođeni redom 26. septembra 1833. i
ll. avgusta 1833., oba imaju Sunce u atikciji sa Urano m blizu re­
ligioznog područja,odnosno na 20° Vodolije.
H.P. Blavatska ima Sunce na 19° Lava, koje je u opoziciji sa
Jupiterom i Saturnom.
IMAGINACUA prava imaginacija, u smislu poetske ili umetni­
čke mašte, najjača je I vatrenim i vodenim znacima, naročito I ovim
drugim. Dalje, Vodolija i Vaga uveliko uživaju u sanjarenju i pre­
puštanju mentalnim fantazijama. Blagi vid haluciniranja koji se sastoji
u "zamišljanju stvari" jeste karakteristično stanje Riba odnosno Nep­
tuna, praćeno najčešće af1iktovanim Merkurof, no sve to ponekad
može označavati i početnu vidovitost. U horoskop ima pesnika i slikara
vidimo crtu umetničke imaginacije koju donosi mešavina lunarnih,
merkurijanskih i venerijanskih uticaja, s tim daje često uključena i peta
kuća.
Tenison ima Merkur I trećoj kući I Raku, vladaru pete, a Mesec ÌÌ
Blizancima sa Venerom.
Tomas Hardi ima vladara pete u trećoj; vladar treće ima blizak
trigon sa Mesecom u Raku; Merkur je u kĐnjunkciji sa Venerom.
Kipiing ima Merkur u kojunkciji sa Venerom i Marsom, vladarima
pete, dok je Mesec u Blizancima.

Zil Vern, rođen oko podneva, blizu Nanta, 8. februara 1828., ima
Mesec u Škorpionu sa Jupiterom, oba u sekstilu sa Neptunom, kva­
dratu sa Suncem u Vodoliji i trigonu sa Venerom u Ribama i Saturnom
u Raku - lep primer velikog trigona - koji je izgleda dobro delovao.
Neptun je moćan faktor u većini slučajeva, ali ne i u svim.
Ako se vratimo imaginaciji druge vrste, kralj Džordž IVpredstavlja
primer samozavaravanja usled žive imaginacije i neograničene uo­
braženosti. Stalnim pričanjem da je vodio bitku kod Vaterloa najzad
je ubedio sebe da je zaista to i radio. Ovde Mesec u konjunkciji sa
. Jupiterom i opoziciji sa Marsom podstiče kult sopstvene ličnosti, a
Sunce u konjunkciji sa Neptunom u Lvu istu tendenciju u suptilnoj
formi, što sve rezultira samoobmanjivanjem. Šest planetaje u fksnim,
a od toga pet u vatrenim znacima, i nijedna nije u vazdušnim a samo
jedna je u promenljivim, što ukazuje na prevagu osećanja nad intelek­
tom.
6 IIMBECILNOST
IMBECILNOST v. M. ZAOSTALOST; UMOBOLNOST.
IMITIRANJE je gotovo uvek prisutno tamo gde su istaknuti
vodeni znaci, naročito Rak i Ribe. Ovaj dar ilustruje njihovu moć da
se prilagode drugima i apsorbuju od njih ne gubeći ništa od svoje
originalnosti i individualnosti. Rakje često rčar; Ribe glumci. Isto
važi i za Mesec i Neptun. Yrlo je malo poznatih glumaca koji nemaju
istaknuto vodeno trojstvo. Yidi i pod POZORNICA.
IMPOTENCUA Seksualna impotencija bi zacelo pružila zanim­
ljivu astrološku studiju zbog često upletenih psiholoških faktora, ali
nisam nikada čuo da se o tome raspravljalo i nije ni čudo da su
autentični primeri retki, a oni koji su dostupni za privatnu studiju ne
mogu uvek biti publikovani, iz obzira prema onima koji pate od ove
nevolje. Možemo, međutim, dati primer Raskina i Žeroma Kardana.
U slučaju kojije preda mnom (Ascendent Strelac, u Filadelfji, ll.
marta 1889.), vladar Jupiter je u opoziciji sa Mesecom, što izgleda
značajno. Plodonosna Sunce je u slabom znaku Riba i u kvinkunksu
(1500) sa Uranom u Yagi. Yenera je na vrhu pete kuće dobro aspek­
tovana, što izgleda neobično, ali ako se poslužimo sistemom jednake
podele kuća, Mars vlada petom i na njenom je vrhu, u opoziciji sa
Uranom u Yagi. Ovo jevrloznačajno. Imamo i Merkurna 28°Yodolije
(područje neurastenije) u kvadratu sa Neptunom. Ovo ukazuje na
mentalne i emocionalne teškoće. Natus se pod vođstvom nadrilekara
podvrgao neuspešnoj operaciji koja je trebalo da ga učini sterilnim i
tako olakša njegovo stanje; ovo i jeste karakteristično za Mars u
opoziciji sa Uranom.
Venera I Ribama je, po svemu sudeći, uobičajena crta I horo­
skopima neženja, a uopšte izgleda da se faktor Neptuna ili Riba javlja
u većini slučajeva impotencije. Uz to Neptun uvek teži da se izrazi kroz
fantaziju i tako dobijamo osobu koja uživa u ljubavnim maštanjima pre
nego u fizičkoj seksualnoj aktivnosti. Indiferentnost prema seksu, ili
frigidnost, može se uglavnom pripisati saturovskom delovanju.
IMPROVIZACUA Obično je daje jak Merkur, naročito ako je
kardinalan i ugaoni.
IMPULSIVNOST rezultuje iz Marsa ili Urana, naročito ako
deluju kroz kardinalne znake. Strelac je takođe sklon impulsivnim
reakcijama. Istaknut Satur ima suprotno dejstvo i fksni znaci nor-
INFANTILNOST / 61
malno nisu impulsivni. Mnoštvo vatrenih ili vodenih elemenata donosi
impulsivnost u ponašanju usled prevelike emocionalne osetljivosti.
INDOLENCUA Označena je slabošću kardinalnog elementa i
Marsa, uz mnogo planeta I fiksnim znacima i, neretko Saturovim
afikcjama, koje mogu proizvesti veliku lenjost. Isto se može reći za
slabu Yeneru, a Bik je često naročito lenjo
Promenijivi znaci su najčešće aktivni, i mentalno i fizički, osobito
dva pozitivna (Blizanci i Strelac). I Merkur i Uran naginju aktivnosti.
Horoskop gđe Besant je dobar primer neiscrpne energije. Yredno
je napomenuti da u ovom pogledu nije od suštinskog značaja da li su
aspekti Marsa, Merkura i Urana dobr.
Žena rođena 13. oktobra 1893, blizu Livsa. Bik na Ascendentu.
Yrlo indolentna i sklona uživanju.
Obratite pažnju na saturnovske afikcije prema Svetlima; Mars u
Yagi, uz prevagu dve benefčne planete i njihovih znakova.
INFANTILNOST Ovim izrazom se želi označiti čest i zanimljiv
fenomen osoba koje na ovaj ili onaj način ostaju pSihološki u stanju
deteta. Takve osobe po pravilu karakteriše navika da deluju gonjeni
instinktivnim impulsima nesvesnog uma, pre nego na osnovu svesne
namere i težnje za ostvar�nj�m cilja. One su jednostavne, nepro­
mišljene, neodgovore i lako ih je zadovoljiti i razočarati. Njihova
interesovanja se brzo menjaju i vole da prianjaju za ono što drugima
izgleda trivijalno, kao da se poigavaju sa životom. Ponekad del uju
simpatično šireći oko sebe auru "bezbrižnog dečijeg temperamentan,
ali istovremeno lako mogu navući nevolje i probleme na sebe i druge
dugujući nedostatku razboritosti i smisla za realnost. Obično nisu
previše duboke i mogu biti luckaste, tašte i nestalne. Često imaju želju
za druženjem sa decom, ne iz roditeljskh osećanja već u potrazi za
drugom u igi, jer su i sami detinjaste. S druge strane, možda ne vole
decu i brak, jer to podrazumeva razboritost i odgovornost.
Astrolaške indikacije ovog stanja izgleda da su odsusto Saturo­
vog uticaja
1
i dobrim delom snažan upliv Yage i Riba. Utoliko pre što
je prosečna dete bliže "primitivnom" stanju nego odrastao čovek, i
infantilni odrasli ljudi pokazuju astrološke znake primitivnosti, kao što
su Mars i Satu u uajamnoj afikciji.
lako ono nije neuobičajeno ni kada je Jarac na Acendentu.
I
62/ IFROROST
INERORNOST (komplek) Ovaj izraz je danas tako često
u upotrebi da zahteva naročitu pažnju.
Svi ljudi počinju život u bespomoćnom stanju i treba im vremena
da razviju svoju punu snagu, pa čak i kad odrastu nalaze da su prirodno
inferiori u važnim pogledima u odnosu na mnoge ljude oko sebe. Oni
kojima nedostaje urođena elastičnost (najčešće zbog jakog Sunca,
Marsa, Jupitera ili Urana) skloni su da raiju osećanja inferiorosti
koja se manifestuju na mnoge načine, a često u obliku bolesnih stanja
straha. Ako je natusov položaj u životu loš, onda se strah i anksioznost
često javljaju iz urođenog osećanja neprilagođenosti, ali ako je taj
položaj dobar u smislu svetovnog uspeha, onda on pokušava da zabo­
ravi aktuelni osećaj inferiorosti kompenzujući ga samohvalom, raz­
metljivim ponašanjem i čak ugnjetavanjem drugih.
Kažu da je egizibicioniza Luja XV, čiji se horoskop nalazi na
kraju ove knjige, uzrokovan represijom u ranom detinjstvu.
Do toga se došlo astrološkim posmatranjima, jer je osećanje inferi­
arnosti naročito uzrokovano lošim SabIrnom, a još više njegovom
aflikcijom u trećoj kući; to daje i podložnost represiji u detinjstvu i
nedostatak snage u ličnosti kojom bi se mogao nadvladati rezultat te
represije. Neptun, zbog svoje osetljivosti, takođe daje slične rezultate,
mada je pravac kretanja u neptunovskim slučajevima najčešće u smislu
povlačenja (stidljivost, povlačenje iz aktivnog kontakta sa drugima, i u
ekstremnim slučajevima povlačenje u manastire).
Vidi se da Luj ima Satu u trećoj kući koji je u njegovom slučaju
i vladar te kuće, sa tri loša aspekta. Neptun je blizu Ascendenta.
Međutim, mada je Jupiter loše smešten, Sunce, Mars i Uran su u
izvesnom pogledu jaki.
Nadalje, on ima Sunce i Mesec u Devici, a taj znak je naročito
podložan kompleksu inferiorosti, što se može lako pretpostaviti ako
se uzme u obzir njegovo tradicionalno značenje. Imao sar slučajeve u
kojima je formacija u trećoj kući koja uključuje Saturn proizvela
gotovo nemu stidljivost u prisustvu drugh, a čak i jedan u kojem je ta
vrsta konfguracije umela da uzrokuje povraćanje u prisustvu osoba
prema kojima je natus osećao izvesnu odvratnost.
Dobro je, naravno, poznato da ljudi sa takvim aflikcijama nisu
nipošto stvao inferiori u odnosu na one kojih se boje, bilo men­
talno, bilo fzički.

INTELIGENCUA/ 6
Astrološk tretman bi se sastojao u stimulaciji normalne akcije
pozitivnih planeta, meditaciji o njihovom značenju i svrsi kao i razma­
tranju noralnih vrednosti Saturna i Neptuna, utvrđujući po mo­
gućstvu zašto je natus nesposoban da manifestuje njihovu ispravnu
akciju.
INICUATIV A Poznato je da je ovo jedna od karakteristika
kardinalnih znakova, mada pozitivni promenIjivi znaci poseduju inici­
jativu na menta1nom planu, a ista osobina ne može se p .. oreć ..ni Lavu i
Vodoliji u sferama delovanja koje su za njih specifične. Cak i Skorpion,
zahvaljujući svojoj marsovskoj prirodi, može manifestovati značajne
moći ove vrste. Za Bika, Devicu i Ribe može se reći da im najviše
nedostaje preduzimljivost, a naročito onim tipovima koji u svojim
mapama imaju mnogo od Riba neobično mnogo nedostaje sposobnost
da sami sebi pomognu, pa tako prosto čekaju da se nešto promeni.
Slučaj br. l na kraju knjige je dobar primer inicijative i pomoći samom
sebi.
INTELIGENCUA Celokupno pitanje umne sposobnosti je slo­
ženo i, usuđujem se sugerisati, zahteva pažljivo istraživanje I svetlu
modernog astrološkog znanja. Do skora se smatralo da ovo pitanje
pokriva tvrdnja da Merkur vlada intelektom, a Mesec životinjskim ili
instinktivnim razumom, dok je Ascendent I najnovije vreme identif­
kovan sa mozgom. Dalje, stari pisci su nam ostavili mnogo aforizama
koji se bave mentalitetom, koji su potonji autori listom kopirali. Afo­
rizmi, međutim, mada interesantne i vredne izreke I smislu korisne
• % ¤ • • ^Þ •
sugestije, ne omogućavaju proucavanJe ovog pItanja na SITOJ osnovI.
Na osnovu mog iskustva jak Merkur, mada uvek daje veliku moć
izažavanja (upravo kao što u mitu taj bog izražava volju vrhovnog
Božanstva), nipošto ne znači da natus mora da bude ono što nazivamo
oštroumnom osobom. Štaviše čak i tako veliki mislilac kao što je ser
Isak Njutn nema naročito jak Merkur. Mogu se spomenuti i horoskopi
Spensera i Hakslija.
Mnogo planeta u merkurovskim znacima obično označava intelek­
tualnu sposobnost. Među intelektualcima vrlo se često nalaze o

obe
sa Ascendentom u Devid i planetaa u Blizancima, kao što su Carls
II (koji je osnovao Kraljevsko društvo) i princ Pratilac, koji imaju
znatne intelektualne sposobnosti i bodar duh.
Siguro je da treba mnogo pažnje posvetiti trećoj kući. Tu, na
primer, vidimo ključ Njutnove sposobnosti. Jupiter vlada trećom ku-
6I PTELGENC¡JA
ćom i u trigonu je sa Uranom i sekstilu sa Suncem, koje je smešteno u
trećoj kući. Kantov horoskop pokazuje značaj devete kuće, gde misao
dopire daleko na jedan više spekulativan način. U pogledu ove kuće
vidi i MNTANU ZOSTAOST.
Jako aspektovan Ascendent, iako možda nije suštinski važan za
intelektualnu snagu, izvesno u tom pravcu doprinosi, ili bar snaži fizički
mozak i omogućava obavljanje teškog i kontinuiranog rada. Ovde se
može spomenuti Edison.
Mesec afiktovan od Saturna ponekad kvari intelekt, a u trećoj
izgleda da uzrokuje stvaru glupost i nedostatak mentalnog samo­
pouzdanja. Mesec bez aspekata često ia loš efekat, dovodeći do

sporog razumevanj3.
Kada je u atikciji, Merkur je sklon omaškama u izražavanju,
nepažljivim izjavama, ali ne znači i glupost (vidi opet ser rsaka Njutna).
Mnogo planeta u merkurovskim znacima, ali sa slabom trećom
kućom, verovatno označavaju živ, a1i neproduktivan duh.
Znak koji sadrži Merkur i planete koje ovu planetu aspektuju, više
su povezani sa pravcem mentalnih sklonosti natusa i njihovi izražava­
njem, nego sa intelektualnom moći i oštroumljem, mada aspekt od
strane Marsa uvek jača j energizira duh, čineći natusa po pravilu živim
diskutantom i energičnim studentom (sa velikom moći brzog ovlada­
vanja predmetom); loši aspekti između njih, međutim, nagnju preter­
anom radu i razdražljivom mentalitetu kao i, često, sarkastičnom
. ¼ .
lZrazavanJu.
Venera daje umetnički ukus, Jupiter mentalnu plodnost i dobru
moć prosuđivanja a Saturn dubinu, strpljenje i savesnost. Uran u­
smerava duh ka originalnim stvarima, a inače ima unmogome isti
efekat kao Mars; Neptun naginje muzici, često čineći duh kritičkim i
nervoznim, a u aflikciji haotičnim i neefikasni. Jupiter u atikciji
uzrokuje odsutnost duha i uništava pravu jasnoću percepcije ili, ako
deluje na pozitivnu stranu, uzrokuje površnost ili čak i hipokriziju.
Satur u atlikciji sa Merkurom najčešće rezultira tvrdoglavošću kroz
uski pogl ed na svet, i može na isti način proizvesti i tiranina.
Efekte Merkurove pozicije u znacia nema potrebe dalje da izla­
žemo, pošto se njima bave današnji udžbenici i, kao šIo sam rekao,
deluju pre na kvalitet nego na stepen inteligencje. Aspekti Sunca su
u velikoj meri povezani sa opštom inteligencijom. Sunce u dobrom
aspektu sa Marsom ili Jupiterom često ukazuje na fni duh.
¡NTU¡C¡JAI 6
Može se, najzad, istaći da vazdušni znaci (osim Blizanaca), mada
svrstani I intelektualne, ne daju neizostavno oštroumne ili nadarene
osobe. Oni su, međutim, intelektualni u tom smislu da, kad im je
inteligencija probuđena, po pravilu zaista posmatraju stvari sa intelek­
tualnog stanovišta. Primitivni predstavnici vazdušnih znakova čest

izgledaju nesposobni da nađu motive za akciju ni u svom mtelektu, II
I emocijama, niti I svojim praktičnim interesima.
INTOKSIKACUA v. ALKOHOLIZM_
INTROVERTNOST I EKSTROVERTNOST Ovim izrazima
psiholozi označavaju dve suprotne tendencije, prema kojima v

ćina
ljudi naginje a) SUbjektivnom životu, ili životu unutar sebe; b) mte­
resovanjira usmerenim spolja, pri čemu se energija upotrebljava na
delovanje i postizanje rezultata u objektivnom svetu.
Pod znakom je pitanja da li se slična jasna podela može astrološki
napraviti, mada je očigledna analogija između ovih psihičkih tend


cija i klasifikacije znakova na pozitivne i negativne. Na osnovu bhzeg
proučavanja nalazimo, medutim, da je nipošto ne

ožemo �to
primenjivati. Tako među pozitivnim znacima OV� Ì Lav su Jasno
ekstrovertni, ali ne izvesno je da li se isto može reĆi za dva suprotna
znaka, ili za Blizance i Strelca. Dva poslednja su često introspektivna,
a Vaga i Vodolija su neretko sanjari i graditelji kula u vazduhu.
Možemo sa izvesnom sigurnošću reći da vodeni znaci gotovo uvek
imaju aktivan unutrašnji život, a to se najčešće može reći i za one
vazdušne, dok su Zemlja i Vatra po pravilu više zainteresovani za život
i akciju u spoljašnjem svetu. Mnogo toga će, međutim, zavisiti od
položaja Marsa i, u manjoj meri, Sun

a, Satura i �rana.
,
kOJI s

.
SVJ
ekstrovertni. Ako su oni jaki, mala Je verovatnaca da ce se Zivot
ograničiti na subjektivnost, odnosno gubljenje čvrstog tla pod nogama,
¾ ° æ
jer ono je suštinski važno za uravnotezem razvoJ.
INTUICUA U opštem smislu intiuicija, ili moć poimanja izves­
nih istina bez uobičajenog procesa analitičkog razmišljanja, verovatno
potpada pod Uran i Neptun, a naročito je u vezi sa devetom kućom.
Istovremeno u takvim slučajevima javlja se izvesna teškoća. Naune,
,
. .
često je racionalno teško dokazati da li su intuitivno shvaćene lstme
zaista istine. Štaviše, osobe odgajane pod različitim okolnostuna tvrde
da intuitivno prepoznaju istinu kontradiktorih doktrina; verovatno je
61 INTIVNOST
da su mnoge osobe u prošlosti tvrdile da osećaju istinu večnog prok·
letstva i druga učenja koja su danas gotovo sasvim diskreditovana!
Reč "intuicija" se često koristi kada se misli na "instinktII, kao kad
se kaže da se neko nekome "instinktivno" ne dopada.
Studija nataIne karte će umnogome pomoći studentu u odre·
đivanju toga da li se neka osoba može osloniti na intuicju ili ne. Kad
postoje mnoge teške afIikcije prema Merkuru i, u religoznim i okult·
nim stvarima, prema Jupiteru, Uranu i Neptunu, natus će doći do
istine, ako uopšte dođe, sao posle mnogih grešaka.
INNTIVN OST je posledica merkurovske vibracije, kroz jedan
od njegovih znakova ili kuća
l
, u Uran i Vodoliju. Neizvesno je da li
bi jedan od tih uticaja proizveo značajnu inventivnost bez onog drugog.
Koliko god da je neka merkurovska osoba oštroumna, bez istaknutog
Urana ona ne može ići dalje od revidiranja, aranžiranj a i kompilacije
dela koje su pokrenuli drugi.
Praktični pronalasci i oni nastali iz studija prirodnih nauka obično
su delo osoba koje imaju istaknut zemljani element. Uporedite horo·
skope Edisona i ser Isaka Pitrana.
¼
INZENJERSKA SPOSOBNOST v. MEHIA.
IRONUA v. SA •
ISCELITEWSKE MO
Ć
I mogu biti različite prirode, i tako je
teško izdvojiti primer koji se može smatrati naučno pouzdanim, tako
da nije lako postaviti opšta pravila.
Bioenergetičari obično imaju istaknute fksne i zemaljske znake, a
Merkur u jakom aspektu sa Uranom ili Neptunom, ili s oba. Neptun
izgleda naročito povezan sa spiritualnijim metodama, kao što je hri·
šćanska nauka i lečenje verom, a i Jupiter je važan I ovoj vrsti rada.
Uran naginje prirodnom lečenju, elektricitetu i magnetizmu i po·
g1avito okultnim metodama, kao što je ceremonijalna magja, "magja
reči", itd.
Onde gde su J upiter i Neptun u afikciji, a Ovan je istaknut, postoji
opasnost da je iscelitelj u zabludi u pogledu svojih moći.
To jest teću i šestu kuću. Srednjevekovni i neki moderi astolozi bi se preciznije izrazili
i nazvali to kuča Blizanaca ili Device, a meni ovo ne izgleda neophodno. Lakše je
Blizanc i Devicu nazivati znacima, a njima odgovarajučc kuče merkurovskim kućma.
ISTRNOST 1 67
ISKNOST Ovan i Lav su pra fade iskreni i otoreni u
svojim metodama. Strelac važi za hipokritu kad je Jupiter afiktovan.
Saturovske afikcije takođe znače nedostatak IskrenostJ. Neptun Je
sklon prevari i odavanju lažnog utiska čak i bez ikake naere da to
¾* 4
cml.
Mars i Uran su obično iskreni: Vodolija je to gotovo uvek, a isto se
može reći i za osobe sa zaista jakim Saturnom (v. takođe HIPOKI·
ZUA; 01ORENOST).
ISPRAVNOST (po svom ubeđenju) U većini slučajeva se radi
o kombinaciji SUJETE ili UOB
R
ENOSTI (v.) sa primesara re·
ligioznosti. Može se dosta jasno uočiti u karti pokojnog nemačkog
cara. Mars dispozitor je u Ribama u konjunkciji sa Neptunom· Jasna
indikacija
'
naduvene personalnosti odnosno "ego·egaltacije". Reli·
giozni element unose Ribe, a i kvadrat prema planetaa u tom znaku
od strane Venere u Streleu, kao i izraženi Saturn, koji je vladar devete
(u Lavu, znaku koji je nekad sklon samprecenjivanju), a najposle i
naglašeni Jupiter.
Sklon sa da intelektualnu vrstu ispravnosti po svom ubeđenju,
odnosno nepokolebljive uverenosti I

opstvenj stav, koj

se m

n
.
i)es­
tuje u tvrdoglavom odbijanju da se pnzna sopstvena greska, pnplsem
Marsu i Biku, a često i uranskim i satumovskim aflikclJama prema
Merkuru. Vidi i pod POLEMI
Č
NOST.
ISTIOLBIVOST Instinktivna težnja ka idealu istinolju·
bivosti je vodolijska i u izvesnoj meri škorpionska i ur

ska, jer i
Škorpion i Uran pokušavaju da dopru do dna stvan Ì osecaJu prezIr
prema svemu što je lažno. S tim u vezu mogao bl se doves1t I Ovan. I
ovakvih osobina javlja se beskompromisna otvorenost i sloboda od
konvencionalnih ograničenja koje tako često srećemo kod Urana I
Vodalije.
Vaga i Strelac su normalno istinoljubivi osim što ov

j drugi lak

preuveličava, kao i Ovan. Dobro položen Saturn uvek tezI IstIm I drzl
• ¼ • ¶* . •
natusa pn cvrstun cffiJemcaa.
Za promišljenu neiskrenost vidi pod PRA.
ISTROST se tradicionalno povezuje sa Rakom. Ovaj znak
je izvesno obdaren velikom revnošću kad mu P
?
sao ko¸i radi leži
.
na
srcu. S druge strane, on je do te mere osetljIv da cesto nap
,:
sta
poduhvat na pri nagoveštaj "neprijatnosti". U ovom pogleduJe tlPlcan
NI l5TlV ANJE
za žensk prncip u prirodi, u kojem su veliko strpljenje i izdržljivost
spojeni sa emocijama i osetljioŠu (v. i REŠENOST).

ISTRAZIVANJE (ljubav prema) Ovo je vid jupiterijanske
ljubavi prema ekspanziji. Ako istraživač opasnosti i teškoće na koje
nailazi doživljava normalno, verovatno su istaknuti Mars i Satu,
naročito Škorpion, ali se u svakom slučaju mora obratiti pažnja na
specifični motiv istraživača. Kod nekih to može biti puka ljubav prema
avanturi; kod drugh ambicija, ili naučna radoznalost.
U N.N. nalazimo, kao prmere, Bartona, Šekltona i Hedina.
IŠUAS Slučaj: žena rođena u 16 časova, 2. januara 1876., u
Londonu; (išijas, lumbago i nerna iscrpljenost) pokazuje nekoliko
afikcija, od kojih su Merkur u opozicji sa Uranom i Jupiter u kvadratu
sa Saturnom najverovatnije pokazatelji išijasa.
IZBIIVOST (u ishrani, itd.) Najčešće je rezultat pozicja
koje uključuju Devicu i 6. kuću. Osobe iz Raka takođe su često osobene
u pogledu ishrane, a aspekti između Merkura i Urana neretko dovode
do istog, naročito ako su uključeni i merkurovsk znaci.
Izbirljivost u širem smslu je verovatno neptunovska crta, naročito
ako je ova planeta u Blizancima ili u bliskom aspektu sa Merkurom.
Većina osoba sa Neptunom na Ascendentu izgleda da imaju neku crtu
izbirljivosti, mada ne nužno na polju ishrane.
N.N. 365 je primer gde se uočava Sunce u Raku, a Mesec u Ribama,
neptunovskom znaku; Merkur je u konjunkciji sa Uranom u Blizan­
cima i u kvadratu sa Saturom u Devici.
IZDAJSTVO Kako sklonost ka verolomstvu tako i opasnost od
izdaje, obično su naznačeni uplivom Neptuna, Riba i 12. kuće s jedne,
te Škorpiona sa dru
g
e strane. Verovatno je ispravno reći da svesni čin
izdaje potpada pod Skorpiona, dok ostali uticaji teže uopšte nestabil­
nim, haotičnim, konfuznim osećanjima koja, u ekstremnim slučaje­
vima, završavaju verolomstvom. Verovatno su na mapama verolomnih
ljudi neretko istaknuti i satumovsk i jarčevsk elementi.
Nije uvek lako razlikovati izdajnikov horoskop od horoskopa osobe
kojoj preti opasnost od izdajstva. U stvari se često dešava da se te dve
faze nadovezuju; obično se verolomna osoba okržuje ljudima sličnog
duha koji se, na duže staze, okrenu protiv nje i učine je žrtvom. Ista
osoba je tako i varalica i prevareni.
JAJNlCl I 69
Astrološk sim
p
tomi su umnogome isti kao oni dati pod pojmovima
I'REV ARA l NECASNOST, ali kod izdajstva obično tražimo nešto
• •

izraženiji nasilan i marsovski element, pošto s ova rec cesto povezuje
sa nekom vrstom krvoprolića, ako uošte možemo razlikovati izdajstvo
od prevare. Većina primera trovača datih u N.N. (kao C

zar Bordžija,
Horsford) mogu poslužiti kao primeri izdaje. Luj XIV Je takođe b.o
neobično veroloman monarh; Neptun na Ascendentu u ŠkorpIOnu.
Vidi takođe i pod PREVARA.
IZDRlIVOST I fzička i moralna izdržljivost povezana je sa
fiksnim znacima (naročito Škorpionom) i Saturom. Lunare osobe
često imaju čvrstu volju, ali im je telo obično slabo. Venera
:
kao
planeta, ne daje veliku izdržljivost, mada je osbe
.
u znaku Bika unaju
mnogo. Mars, Uran i

vi muški znaci su
?
aJboljl kad su u p.tanJu
izvanredni napori, dok zensk. znacI daJU vece strpljenje • • straJnost.
Energja je U širem smislu manifestacija Marsa i Urana, manife­
stujući se krqz znake i kuće koje zauzimaju, kao i planete koje su sa
njima u aspektu.
IZOPAČENOST v. PERVERZNOST.
IZVEŠTAČENOST - Obično rezultira iz loše kombinacije ele­
menata Sunce-Lav i Venera-Vaga, usled želje za nametanjem kod
primitivnih predstavnika prve, i lažne otmenosti ili preterane rafinira­
nosti kod onih iz druge kombinacije. Sunce u VagI sa Lavom na
Ascendentu često daje feminizirano ili kicoško ponašanje.
J
. JAJE Smatra se Strelčevom okupacijom, verovatno jer je
konj do skora predstavljao glavno prevozno sredstvo. Mnogi smatraju
da je ovaj aspekt Strelca najjači u drugoj polovini znaka.
JAJNICI Izgleda da su oni pod uticajem Venere i Raka. Imam
jedan slučaj tumora na jajnicima kao i artritisa, rođenje je 18. novem­
bra 1868., na širini Liverpula i oko 6 i 30 po lokalnom vremenu. I Mesec
i Venera su ozbiljno afiktovani i Raka i Ovna. Drug slučaj je rođenje
u 8 časova, 2. aprila 1851., Lndon, koji pokazuje Veneru afiktovanu
od Marsa i Urana, dok'je Rak na Ascendentu; opisan je kao maligno
oboljenje jajnika uzrokovano rakom stomaka, koji se razvio u 71. god.
Meni ne izgleda tipično kancerozno. Treći slučaj je za rođenje u 5 1 30,
70 I¼K
15. septembra 1892., 12 Z, 51 S.: Jajnikje odstranjen: ovde je Mesec U
Raku, a Venera atiktovana od Marsa i Urana.
JETRA Ovim organom vlada Jupiter, a p mom mišljenju i
Neptun. U slučajevima koji su bili pogođeni boleŠĆu naišao sam na
brojne atikcije između Svetala i Neptuna kao i formacije koje uk­
ljučuju Blizance-Strelea. U šest slučajeva raka jetre, Mesec je u Blizan­
cima u tri, a Ascendenti su takođe upadljivi: Bik 12°, Blizanci 4°,
Blizanci 28°, Škorpion 5
°
, Strelac 2
°
, Strelac 1°.
Ovi slučajevi imaju i atikcje Sunce-Pluton koje su, međutim,
verovatno povezane sa rakom kao takvim pre nego sa jetrom.
Vidi i
Ž
U
Č
NOST.
JEZA I NAZEBI nastaju usled saturnavskih atikcija, a variraju
u pogledu na ozbiljnost u zavisnosti od snage aspekta i malignosti
vibracije u svakom pojedinom slučaju. Jeza obično zahvata onaj deo
tela koji ova planeta označava znakom ili kućom.
Mars i Pluton su eliminativne planete koje mogu, kad su dobro
smeštene, očistiti telo od opstruktivnih elemenata, bilo da su izazvani
jezom ili čime drugim, ali kada ove planete nisu jake, ta opstruktivna
stanja teže da se dugo zadrže. Ako su Mars i Pluton jaki, ali je sa druge
strane i Satur moćan i uz to malefičan, onda obično dolazi do goznice
kao odbrambenog načina za čišćenje tkiva. Post, vruće pare kupke i
vežbanje su sredstva kojima se ova teškoća može savladati na prrodan
način, a zdrav način života je sigura preventiva za ovu vrstu oboljenja.
V horoskopu Aolda Ereta, zagovornika "ishrane bez sluzi", Ve­
nera je tačno u trigonu sa Plutonom a, ako je Ascendent Strelac, kao
što verujem, onda je Pluton u šestoj a Venera vlada tom kućom. U
istom slučaju je Sunce u kvadratu sa Saturom, što je znak podložnosti
kongestiji koja je Ereta nagnala da se samostalno leči i vrši istraživanje
bolesnih stanja koja su mu ugrožavala život. Nažalost, isti aspekt (kao
i Mesec u kvadratu sa Marsom u Blizancima) uzrokovao je njegovu
smrt nesrećnim slučajem nakon što je već postigao čudesno stanje
fizičkog zdravlja.
JEZICI (skonost prema) - Lili spominje Merkur u Vodoliji kao
dobar za jezike, a ja s sklon mišljenju da jedanaesta kuča, budući
da je treća od devete, ima naročiti uticaj na ovu sposbnost. Verovatno
jak Saturov uticaj nagnje studijama mrtvih jezika, a različite planete
koje aspektuju ovu kuću pokazuju za koje naročite jezike je natus
KTATI 71
zainteresovan. Vodolija bi takođe bila važna kao znak koji vlada
sluhom.
Devica je po pravilu dobra u jezicima sa literare ili sholastičke
tačke gledišta; Strelac uči bolje kadaje u društvu sa strancima. Mesec
i Rak su korisni za jezike zbog svoje veštine mimikrije; mogu često
izvanredno imitirati dijalekt, i tako vrlo brzo dobiju dobar strani
akcent.
K
KAMEN se po pravilu javlja kada su oba Svetla afiktovana od
Satura ili Urana iz saturovskog znaka. U mnogim slučajevima obe
planete afliktuju. Obično a!likcije u kardinalnom znaku označavaju da
je kamen lociran I bubrezima; 1 fiksnim znacima, bešici, a I promen­
ljivom, I žuči.
Kao primere možemo navesti:
Dr Di, Mesec u Vodoliji u opoziciji sa Suncem, a oba u kvadratu
sa Saturnom i u atlikciji sa Vranom.
Žena rođena upravo pred ponoć u Lndonu, 13. juna 1885. Sunce
u konjunkciji sa Saturom i kvadratu sa Vranom; Jupiter u kvadratu
sa Marsom i Neptunom - žučoj kamen.
Još jedan slučaj: Sunce u Jarcu u kadratu sa Vranom u Vagi ·
bubrezi.
Takođe, Napoleon III.
Lilijeva pravila impliciraju da je ovo oboljenje ograničeno na dne­
vne horoskope, što gornji primer opovrgavaju.
KAPRIC v. PROMENUIVOST.
¾
KASAU Indikacije će varirati u zavisnosti od uzroka ovog
problema, ali se mogu očekivati aflikcije Bik-Škorpion. Škorpion pati
od grla bar u istoj meri koliko i Bik.
KATARAKT - Izgleda da se horoskopske crte koje se spominju
pod pojmom VD ponavljaju i u ovom slučaju, a česta je i a!likcija
Merkura od strane Neptuna.
Pesnik, P.B. Marston, čiji su podaci dati u N.N., dobio je katarakt
kao četvorogodišnjak i kao posledica toga je trajno izgubio vid. Horo­
skop pokazuje Merkur u opoziciji s Neptunom, kao i Mesec u opoz­
icji sa Uranom.
72IKICOŠ1O
.
Moguće je da konjunkcja Marsa i Jupitera u Devici ima neke veze
s ovom bolešću, jer je u slučaju rođenja u 4 i 15, 20. januara 1928.,
Lndon, natus (žena) oslepela od katarakta iste godine, a nalaimo
formaciju - Mesec u konjunkciji sa Marsm u kvadratu sa Jupiterom
u konjunkciji sa Uranom, koja neobično podseća na dve od Mar­
stonovih aflikcija. Merkur u ovom poslednjem slučaju je u maku
suprotnom Neptunu, mada ne unutar orbisa koji zahvata opozicju,
dok je Satur na Ascendentu u sredini Strelea.
Treći slučaj (muškarac) rođenje u Irskoj (tačno mesto nepomato)
20. oktobra 1871., sat nije zabeležen. Ovde je Mars na sredini SireIca,
Sunce, Mesec i Merkur su afliktovani od Neptuna; Jupiter je u kon­
junkciji sa Uranom, kao u drugom slučaju.
Istraživanja budućih slučajeva, kada budu na raspolaganju, mogla ·
bi pokazati neke zanimljive sličnosti duž linija koje pomenut natusi

sugensu.
KICOŠTVO v. DENDI.
KIĆMA I LEĐA Krivljenje kčme i slične teškoće gotovo uvek
su okarakterisane afikcjaa u fksnim znacima, a naročito na 19°
Lava-VodoIije ili blizu. Aikcije često padaju i blizu 23° promenljiih
znakova. Satur i Uran su vrlo često afliktujuće planete.
Primeri:
Muškarac, rođen u Nortantsu, u ponoć 24-25. oktobra 187. A
cendent na 20° Lava u kadratu s Saturom, Mesec u opozicii sa
Uranom, Devica-Ribe.
Muškarac, rođen u Češajru, 9 i 45, 23.avgusta 1859. Mars je na 19°
Lava u konjunkciji sa Venerom i Satuom, Mesec na 23° Blizanaca u
kvadratu sa Neptunom.
Muškarac, rođen u Lanksu u 20 h, 25. novembra 1874. Satur je u
opoziciji sa Uranom, Vodolija - Lav; Venera je na 24° Streica.
Muškarac, rođen u Lanksu, u 18 h, 14. juna 1884. Sunce je na 24°
Blizanaca u kvadratu sa Uranom, Mesec u opoziciji s Marsom, Ribe­
Devica.
K Malefčne afikcije u Devici ili iz nje donose veliku podlo­
žnost ovoj tegobi, naročito na nekoliko poslednjih stepeni ovog mk.
Za primer vidi sl. br. 5 na kraju kjige.
KNJIENOST I 73
KLEVETA Podložnost klevetničkim napadima najčešće poka­
zuju malefici koji su u 10. kući ili je afliktuju, naročito ako se u njoj
nađu afliktovani Merkur, Mars ili Neptun. Kuća i koje aflikcije dolaze
ili kojom vlada afiktujuća planeta pokazuju odakle dolazi napad.
Ljubav prema skandalu, kleveti i ogovaranju je mana povezana sa
afikcijama Mesec-Merkur, a ako je umešan i Mars, ta crta će biti
naglašenija i oštrija. Kućno ogovaranje je u velikoj meri rezultat
afikacija Meseca ili Raka, ali Mesec sam ne daje malicioznost ili
zloćudnost. Najopasniji napadi rezultiraju iz neptunovskih ili škor­
pionskih aspekata.

KLUPSKI ZIVOT - Ljubav prema klupskom životu nastaje usled
mešanja vodolijanskih uticaja ili pak upliva iz jedanaeste kuće, te
planete Jupitera. Muškarci tipa Jupitera retko osećaju jako privlačenje
prema ženskom društvu, a isto važi i za većinu tipova Marsa, osim ako
nisu istaknuti Venera i Mesec.
KNnŠKI MOWAC v. STUDIOZNOST.

KNnZEVNOST - Sposobnost za bavljenje literaturom javlja se
izjakog uticaja Merkura i Blizanaca i izgleda da je naročito povezana
sa sredinom ovog znaka, pre nego sa početkom i krajem.
Sledeći primeri su instruktivni:
KipIing Mesec
Tenison Mesec
Bajron Jupiter
Igo Sunce
Boroo Venera
Hardi Sunce
15° Blizanaca
13° Blizanaca
17° Blizanaca
16° Blizanaca
16° Blizanaca
12° Blizanaca
Tomas Man Sunce 15° Blizanaca.
Ostala stepen-područja koja se vrlo često javljaju su 25° Raka, koji
je izgleda povezan sa romantikom; 25° Ovna-Vage, idealizam; 25°
stepeni Strelea, crtice izživota i 2�stepeni Bika-Škorpiona, realizam.
Ove interpretacije zasnovane su na pretpostavkama, ali su ovi loka­
liteti nesumnjivo značajni.
Kada je reč o sposobnosti pisanja i književnim dostignućima, mogla
bi se obratiti pažnja na eventualni upliv Kastora i Poluksa, dve sjajne
zvezde u konstelaciji Blizanaca.
74/ KOCKANJ
U čitavoj imagnativnoj literaturi keativna moć se uočava po
planetara u Raku ili istaknutom Mesecu. Tako, u gorjoj listi, KipIing
ima Raka na Ascendentu, Tenison Mesec; Bajron Mesec i dve druge
planete u Raku; Borou Sunce u Raku; Hardi Mesec, a Igo Mars.
Poetska sposobnost zahteva u Merkura i jako zračenje Venere, a
sve umetnosti izgl eda da su u vezi sa 13. stepenom Lava-Vodolije; i
Tenison i Šeli imaju Sunce na 13° Lava. Rupert Bruk ima Sunce na
11° Lava. Nfred de Miset, VodoIiju Ascendent.
U horoskop ima proznih autora obično se može primetiti jaka veza
između treće i desete kuće. Neptun, Ribe i dvanaesta kuća su često
naglašeni u mapama pesnika, a sugerisano m je da je česta izvesna
interakcija između devete i dvanaeste kuće. Mesec takođe naginje

poezI.
Devica je znak kritike, i ne nalazi s baš često naročito naglašena
u boroskapima originalnih pisaca, za razliku od Škorpiona, koji tu
uobičajen.
KOCNJE - Ta navika se najverovatnije razvija kada je Strelac
na Ascendentu i kada je Mars neprijateljsk nastrojen prema petoj
kući. Ova planeta kada se nađe u petoj kući donosi sklonost ka
hazardnim poduhvatima i prellzimanju rizika, a ako je još i Jupiter
(optimizam) istaknut, možemo očekivati da se radi o jednoj od onih
osoba koje 'veruju u svoju sreću". Ljubav prema bezazlenim i zabavnim
igrama na sreću, verovatno uzrokuje Venera u petoj kući;.veliku sreću
u spekulacijama i hazardnim igama gotovo uvek daje jak Uran u
aspektu sa petom, dok se neuspeh u kocki javlja kad je horoskop u
celini slab (verovatno previše elementa Vode) a Satur teško afik­
tovan, što izgleda da lišava natusa samokontrole ili uzdržanosti.
KOKETERIJA Koketerija s najčešće sreće kod osoba sa zna­
kom Blizanaca, usled njihove mentalne brzine i emocionalne hladnoe
koju tako često ispoljavaju. Verovatno će i Venera i peta kuća takođe
biti istaknuti. Vodolija je često nestalna i sklona flertu, delom možda
zbog svoje veze sa Uranom, a delom i zato što kada se nađe na
Ascendentu smešta Lava u sedmu kuću i tako meša uticaje pete i
sedme kuće (v. NEMORALNOST, seksualna).
KOLITIS - Ova tegoba je povezana sa Devicom-Ribama i to
uglavnom sa poslednjim dekanatima. Izgleda da ima razloga za pret­
postavku da je podrčje oko T Raka-Jarca takođe od važnosti.
KONTRADIKTORNOST / 75
Merkur je obično u aspektu sa Marsom ili Saturom, ili je u njihovom
znaku, a nekada je u kontaktu sa oba ili aspektom ili pozicijom u znaku;
Sunce je često u afikciji sa Uran om.
Primeri:

Zena rođena u 21 i 45, 16. januara, 1878. Vels.
Pol nije utvrđen, 13 i 15, 20. oktobra 1901., London.
Pol nije utvrđen, podne, 24. februara 1889., London .

Zena, rođena u 13 i 55, 5.aprila 1868., Saseks.
KOMDUJUĆA DISPOZICUA v. LIDERSTVO.
KOMPROMIS Ova sklonost je osobina Venere-Vage, koje su
vrlo spremne da se pogađaju, daju i uzimaju, čak pre da daju nego da
uzmu, ako je to neophodno da bi se izbegla teškoća, neprijatnost ili
raskid prijateljstva. Mars predstavlja suprotnu tenedenciju. (v. RATO­
BORNOST).
KONCENTRACUA - Fiksni znaci Obećavaju sposobnost kon­
centracije, koja kod dvostrukih znakova izostaje. Kardinalnimznacima
retko nedostaje koncentracja kad su za nešto zaista zainteresovani i
kada stvar zahteva da je oni obave. Međutim, kada se od njih traži
pasivna pažnja, postaju rastreseni. Glavne planete koje u vezi s ovim
treba pogledati jesu Merkur i Sunce, a moramo imati u vidu i Ascen­
dent.
Blizanci su po pravilu zainteresovani za previše stvari odjednom i
lako se izgube u detaljima; Strelac ispoljava trenutna interesovanja
koja buknu i ugase se; Ribe je lako obeshrabriti, tako da retko daleko

odu u jednom pravcu. Blizanci su, sasvim jasno, ipak najviše, a Skor-
pio n najmanje, hendikepirani u pogledu nedostatka koncentracije.
Uran takođe ima veliku moć koncentracije i sklon je da radi na jednoj
stvari bez prekida, gotov da učini sve. Kod njega, međutim, dolazi do
naglog prekida kontinuiteta i tada iznenada gubi interesovanje. Satur
je kadar da godinama strpljivo radi.
KONFUZUA (mentalna) Verovatno je vrlo srodna sa RASE­
JANO
ŠĆ
U (up.) i teško s od nje razlikuje.
KONTRITORNOST v. POLEMIČNOST.
?6IKONCA
KONRCUA Sposobnost za konverzaciju zavisi pIVen­
stveno od jačine Merkura, planete od koje u načelu zavisi izražavanje
misli. Njegova pozicija i aspekat označavaju prirodu dara konverzacje,
da l je duboka, laka, kritična, itd. Slučajevi osba sposobnih da izvrsno
pišu, ali nesposobnih da konverziraju (kao Goldsmit koji je "pisao kao
anđeo, a natucao poput mucavca"), verovatno govore o jakom Mer­
kuru čije je dejstvo oslabljeno elementom stidljivosti, pošto s, bez
stvare smetnje, takvo stanje može pripisati jedino nekoj vrsti blage
treme. Istaknut Saturn u afikcji sa Merkurom težiće da uspori misane
tokove i tako uništi moć konverzacije, mada je Jarac sam često živahan
i zaniljiv govornik, kao u slučajevima Gledstona i Makaleja. Va­
dušni znaci se obično dobro izražavaju, a vatreni živahno.
KONLZUE v. GRČEVI.
KONZERVATIVNOST Na nju mogu da ukazuju različiti as
trološk pokazatelji, a to su uglavnom fksni znaci (po pravilu sa
izuzetkom Vodalije) i Satu. Uran je, politički gledano, nepred­
vidljivog upliva, težeći ekstremima i to obično onim koji su najviše
suprotni preovlađujućim trendovima. Tako, sve do najskorijeg vre­
mena, kad je zemlja bila uglavnom u rukama aristokratije, Uran je
došao na glas kao revolucionar, ali sada, kada je demokratija opšte
prihvaćena, Uran se često nalazi na strani despotizra. Kao i Lav, on
je gotovo uvek autokrata u akciji, ma kakvi teorija da se drži. Jarac je
konzelativan na planu osećanja, ali je često progesivan u akciji, usled
svog kardinalnog kvaliteta i smisla za realnost. Ova dva uticaja mogu
se jasno uočiti u horoskopu Gledstona (v. ORIGINALNOST).
KOSA Vatreni znaci imaju slabu kosu i često je rano gube, a
naročito dobijaju zaliske. Vazdušni takođe kubure sa kosom, ali pre
naginju osedelosti nego ćelavosti. Zemljani i vodeni znaci obično imaju
mnogo kose, naročito Bik, Rak i Ribe; Rakje, međutim, često vrlo sed.
AfIikcije prema Ascendentu, Ovnu i uopšte kardinalnim znacima često
utiču na kosu. Mislim da se u ovom smislu može izdvojiti 280 kardinal­
nih znakova, kao i 180 Bika, u bl "Meduzine glave", čija se lepa
kosa pretvorila u zmije usled besa Atene.
Primetio sam i to da osobe sa izuzetno fiom i lepom kosom vrlo
često imaju Mesec ili Veneru na ili u bl 5. stepena Ovna ili StreIca,
dok Sunce ili Satur na istom mestu sprečavaju rast, a Mars je čini
črstom i gubom. Primeri neobičnih stanja u vezi s kosom su brojevi
KATI MOĆ I 7?
1 20, 121, 330 i 331 u N.N. U nataJnoj karti "trgovca ljudskom kosom",
rođenog u 8 i 35, 15. februara u Midlendsu, 7. stepen Ovna je na
Ascendentu, a Venera na 130 istog znaka. U dva N.N. slučaja Mesec
je na 120 Ovna, u sledećem je Venera na 110 Ovna, a u četvrtom Mars
i Saturn lIurakljuju" isti stepen.
KOSTOBOWA Pravila su data od strane novijih autora, pre­
pisana od Gedberija i Lilija, ali teško da su zadovoljavajuća. Izgleda
da je ova bolest blisko povezana sa područjem oko 25. stepena pro­
menljivih znakova. testa su uključene peta kuća i Venera, označa­
vajući uzrok, a horoskop će se I celini složiti sa pravilima iznetim za
REUMATSKA OBOlENJA.
Tako, Henri VIII je imao Mars, Jupiter i Neptun u aflikciji u gore
pamenu tim stepenima. Satur u Vodoliji u šestoj kući takođe je bio u
aflikciji sa sve tri planete, a peta kuća je takođe uključena.
Još jedna kraljevska žrtva, Džordž IV, imao je Veneru na 240
Device, afliktovanu vladarima pete i šeste kuće.
Pesnik Milton imao je Sunce u kvadratu sa Marsom na 250 Riba.
U još jednom slučaju kostobolja se pojavila kada se Mars, u kva­
dratu sa Neptunom, našao na 280 Riba, 2So Riba pada na vrh šeste
kuće.

KĐA v. NEČASNOST.
KICI Problemi sa njima se najčešće javljaju kada je Bik u
osmoj ili šestoj kući, odnosno kada su Bik ili Škorpion na Ascendentu.
Mars u Biku, Mesec ili Venera u Škorpionu, gotovo su siguri poka­
zatelji teškoća ove vrste. Škorpionske afikcije često uzrokuju nazalne
opstrukcije, naročito kada je u horoskopu istaknut promenJjivi ele­
ment, i to često rezultira prOblemima sa grlom.
¾
Kao i u slučaju ADENOIDA, 2. stepeni Bika-Skorpiona izgleda da
su glavno područje ovog problema.
.
w
KTE MOCI jesu plod solaog zračenja i pete kuće, sa
kojom su naročito povezane. U isto vreme ova moć teče kroz sva
planetara tela, tako da do kreacje može doći kroz bilo koju od sfera
kojima vladaju. Tako je literarna kreativnost pod Merkurom, a stva­
ralaštvo drugh umetnosti pod Venerom. Peta kuća obično pokazuje
jasno kakvo će potomstvo natus imat, i to ne samo u fzičkom smislu.
¾
?8IKMNA
ćetvrta kuća vlada uopšte porodicom i planete u njoj su često
istaknute na karama roditelja i dece natusa.
Treba dobro obratiti pažnju na znak u vrhu pete kuće i gde je
smešten njen vladar, i oni će pokazati na kom će planu - fizičkom,
mentalnom ili emocionalnom - kreativni nagon uglavnom funkcioni-

satI.
KINAL - Videti. pod specifčnim vrstama kriralnog dela.
KIKA se najčešće nalazi kod,Device, koja mstmktivno želi da

analizira i ispituje. Cesto ovaj znak previše ispoljava kritičku pri.rodu
zarad vlastite sreće i populaosti, a tamo gde su malefici na is­
taknutom mestu ali slabi, jasni su tragovi zakeranja i usplahirenosti,
odnosno nesposobnosti natusa da se odupre svom cepidlačenju.
Slične tendencije, međutim, često se mogu naći tamo gde je Uran
¼
istaknut ali afIiktovan i gde je jak Skorpionov element: i planeta i znak
su podložni tome da se osećaju zloupotrebljenim i potcenjenim, a
zatim se prepuštaju gorkim i neprijateljskim osećanjima prema dru­
gima. Ovo je međutim pre emocionalni nego mentalni fenomen, i
stoga se teško može nazvati kriticizrom.
U književnoj kritici često nalazimo da su, pored Device, istaknuti
¼
Vaga (poređenje), Skorpion (i.ronije) i Strelac (sati.ra); (v. SITNI-
ČANJE).
KONOGOST - I nekih razloga je naročito česta kod natusa
Škorpiona. Jupiter u ovom znaku, u kvadratu sa planetara u Vodoliji,
izgleda da je naročito sklon da je uzrokuje.
w
KUCEVNOST Uticaji Meseca, Raka i četvrte kuće.
KUKAVIČLUK Uzrokovan je pomanjkanjem Marsovog zra'
čenja i prevagom Meseca ili Saturna ili obe planete, pogotovo ako su
na lošem položaju. Moralni kukavičluk je uglavnom uzrokovan loše
smeštenim Suncem i Saturom, dok ove planete na jakom mestu
jačaju moralne standarde natusa. Verovatno je, takođe, da kod većme
moralnih kukavica, i onih koji pretenduju na takav na7N, prevagu
imaju promenljivi znakovi.
LUATO1 79
Ćarls l će poslužiti kao primer. Pet planeta su u promenljivim
znacima, a promenljiva planetaje na Ascendentu (Neptun). Satur je
na l.C-u, bez dobrih aspekata i teško afIiktovan.
KURTOAZUA To je manifestacija Venermog zraka. Glavni
kontraagensi su Mars i Uran u aflikciji i na istaknutom mestu. Vrsta
kurtoazije će variati u skladu sa dominirajućim elementima u horo­
skopu, s tim daje Jarac uglađen, Vaga ljubazna i vesela, Lav srdačan,
¼
Devica rafmirana i mima, Blizanci duhoviti, Skorpion vi teški i dosto-
janstven, Bik opušten, Vodolija jednostavna i iskrena.
Ne zaboravite da osmotrite šestu kuću, koja daje vredne mforma­
cije u pogledu naravi i manira. Tako je lord Tenison često bio nepri­
jatan u društvu mada ima Veneru na Ascendentu. Imao je malefke u
Škorpionu u šestoj kući.
L
LOVERNOST Kod lakovernih osoba Merkur je obično slab
i često u vodenom znaku. Vatra i Voda doriraju nad druga dva
Irojstva. Kadaje u pitanju religijsko sujeverje umešanaje deveta kuća,
a kada su to obična i vulgara verovanja, Mesec. Suptilnije forme
lakovernosti često potiču iz Neptunovih uticaja, a tamo gde ova pla­
neta ili Jupiter afIiktuju Sunce ili Merkur često nalazimo sklonost ka
saouzdizanju u religioznom smislu, kao što je to slučaj kod osoba
slabog mtelekta koje smatraju da su izabrane za veliku misiju ili da
budu posebni učenici "majstora" ili inicijanti. Jupiter I Blizancima
varia između prevelike lakoverosti, kao u slučaju poslednjeg ne-
¾
mačkog cara, i skepticizma. Skorpion je često lakoveran, zbog jakog
osećanja strahopoštovanja koje ga ponekad obuzima.
Primeri: Arhiepiskop Ld, Jupiter u Blizancima u devetoj kući, u
kvadratu sa Mesecom u Ribama i Marsom u Devici (NETOLER­
TNOST) i polukadratu sa Merkurom. Neptun u Raku je najviša
planeta. Venera je u konjunkciji sa Saturom u Škorpionu na vrhu
treće kuće. Dr Di: pet planeta u Vodi, a četi.ri u vodenim kućama.
Strelac na Ascendentu; Neptun u trećoj u kadratu sa Uranom.
¾
LUASTVO najčešće nalazimo u horoskopima koji poka-
zuju mnogo vodenog i vatrenog elementa, naročito ako je Mesec
istaknut, a Satur slab. Tamo gde proizilazi uglavnom iz egzibicio­
nizma (svesne ili nesvesne želje za privlačenjem pažnje ili "razmetan­
jem"), Sunce i Ascendent su obično I vatrenim znacima.
8 /L¶)
LASKJE v. VBEDLJIVOST; PAIIZ.
LAŽLOST v. ISTINOLUBIVOST.
LENJOST v. IDOLENOST.
LEPOTA Moraju se najpre razmotriti aspekti prema Ascen­
dentu. Sumnjam da tela koja nisu u aspektu sa Ascendentom deluju u
toj meri na izgled, mada grupa planeta u jednom znaku mora, naravno,
proizvesti neki efekat, kao i tela blizu M.C.-a. Ako je sam Ascendent
u određenim znacima, onda će zacelo postojati težnja ka dobrom
izgledu, a tradicionalno Vaga i Vodolija imaju ovu sklonost. Bik,
međutim, mada mu pomalo manjka delikatnosti u pojavi, često daje
izuzetno dražesne žene i muškarce dobrog izgleda. U pogledu mu­
škaraca Lav ne zaostaje mnogo za Bikom, a isto se može reći i za
Škorpiona. Bliski povoljni aspekti između Venere, Meseca ili Nep­
tuna, kada su ova tela u tri prvopomenuta znaka, gotovo uvek daju
lepotu.
LICEMERSTVO v. ISPRAVNOST.
LIDERSTVO Za Ovna, Lava i Jarca može se reći da su znaci
liderstva, a idealni lider bi trebalo da ima sva tri jaka. Od ova tri, Ovan
prednjači energjom, hrabrošću i sposobnošću da pobudi lojalnost, ali
on obično sreće mnogo protivnika, kao što možemo videti u slu­
čajevima Gordona, gđe Besant i Savonarole. Uz to mnogi ljudi rođeni
u Ovnu u nekim fazama svog života, ako ne i stalno, dozvole sebi da ih
ponese vlastita energja i tako počine ozbiljne greške. Jarac vlada
diplomatijom i taktom, obraćajući se ličnim interesima nižih tipova, a
moralnim principima viših. Lav-Sunce je prirodni komandant i ure da
vodi jednostavno uz pomoć harizme. Lord Kičener, mada je vreme
njegovog rođenja nepoznato, verovatno spada u ovu klasu, a u njego­
vom slučaju vidimo i popUl arost kod mase koju dobar rakovski
element često daruje.
Uransk lider verovatno tek treba da nastupi jer, u izvesnoj meri i
na čudnovato iskrivljen način, možemo pod ovu planetu svrstati gotovo
sve današnje diktatore i poludiktatore.
Treba imati na umu da, u svojoj sferi delovanja, svaki znak može
da s nametne kao lider, pod uslovom da to podržava ostatak mape .

LU8AVI 8I
LOJALNOST - Tradicionalno je pod Jupiterom i Strelcom, ali i
druga dva vatrena znaka često ispoljavaju veliku lojalnost i odanost
svojim prijateljima. Isto vredi i za više tipove Škorpiona. Tradicionalno
viđenje Škorpiona koji se oduševljava krvoprolićem i izdajom danas je
zaista samo prevaziđena tradicija. Vredi spomenuti da Nemci koji su
izvesno u velikoj meri pod uplivom Marsa, stavljaju veliki akcenat na
vrlinu - "Treue", a slično tome su i Rimljani obraćali veliku pažnju na
"Fide'\ iliti vemo služenje obavezama. Ovo je, međutim, I najvećoj
meri saturnavska vrlina. Mentalno orijentisan horoskop je verovatno
najmanje lojalan po prirodi, a tamo gde sinteza pokazuje i mnogo
promenljivih elemenata, kao u slučaju Marlboroa, dobijamo nešto
između oportuniste i prevrtljivea.
LUDILO - v. MENTALNA ZAOSTALOST; FOBIJE.
LUKAVOST To je pri mitivna manifestacija Merkura i Saturna,
uglavnom kroz Škorpiona ili Jarca, ili u bliskom aspektu sa Neptunom.
Dva nacistička primera: Von Papen, diplomata, 15 časova, LMT,
29. oktobra 1879., 90 1, 52' S, i Šašt, finansijer, 22 i 55, LMT, 22.januara
1877., 90 15' � 540 56' S.
LUMBAGO Satur koj i afliktuje Veneru, naročito ako uključuje
sedmu kuću, indikativan je za ovu bolest, pod uslovom da su prisutni
i opšti pokazatelji reumatske konstitucije. Vidi slučaj pod IŠIJAS.
LJ
LJUBAZNOST - v. SRDAČNOST.
LJUBAV Bio sam malo kritikovan što sam propustio da spome­
nem ovo osećanje u prošlim izdanjima. Možda je razlog bio taj što se
ova reč koristi u toliko različitih značenja da je gotovo lišena smisla.
Izgleda, međutim, da ljubav uvek implicira privrženost prema nečemu
ili nekome i želju da se uživa u prisustvu njega, nje ili toga, a to jednako
važi i u slučaju da je objekat možda kuća, zemlja ili osoba. Jednom
rečju, ljubav stvara ili želi da stvori sreću kroz vezu s nečim ili nekim i
tako prirodno potpada pod Veneru, Vagu i sedmu kuću. Ako su one
dobro konfigurisane, privrženost nailazi na ispunjenje i zaista donosi
sreću; ako to nije slučaj, rezultat su samo tuga i razočarenje.
Druga karakteristika ljubavi je da ljubavnik želi da čini dobro
voljenom čak i po cenu velike lične ugroženosti ili samoodricanja. Čini

82I JUAYIČKSPOSOBNOSTI
se da je ovo najpre zasluga Sunca, i zaista je istina da je Lav veliki
ljubavnik i, kod dobrih tipova, spreman da služi i pruži neizmero
mnogo voljenoj osobi u pogledu osećanja.
Seksualna ljubav i želja dolazi uglavnom pod jurisdikciju Sunca, ali
izgleda da još neke planete dolaze u obzir, u skladu sa motivima koji
se krju u pozadini pojedinih slučajeva. Na primer, flert je potajna želja
da se ispolji moć nad nekim čovekom, dok instinkt za čuvanjem i
posedovanjem može da nadjača želju za stvarim fzičkim uživanjem.
WUBAVNIČKE SPOSOBNOSTI Znak Lava je najviše Iju­
bavničk raspoložen od svih znakova, kako u višem tako i u nižem
smislu te reči. Razvijeni tipovi Lava su izdašni u izražavanju svojih
osećanja i nesebično posvećeni iskazujući na taj način ekspresivnu
prirodu Vatre. Snažno privlačenje izmedu polova je, međutim, stvar
pete i sedme kuće, iako se priroda privlačenja razlikuje od slučaja do
slučaja. Ljubavnička sposobnost, u meri u kojoj označava želju za
reprodukcijom, suštinski je povezana sa petom kućom, a sedma kuća
je u igri samo zbog toga što fizička reprodukcija iziskuje jedinstvo
suprotnosti, uvodeći tako i princip Vage.
Mars u petoj kući je neobično seksualan, naročito ukoliko je Ve­
nera u aspektu, a među znacima su generalno Bik, Vaga i Jarac u
velikoj meri svesni sopstvene seksualnosti.
Sunce sa Marsom kod žena, i Mesec sa Marsom kod muškaraca,
uobičajeno označavaju seksualnost u visokom stepenu.
WUBOMORA, u svojoj čistoj formi, jeste Škorpionova emocija,
mada postoje stanja koja su joj, spolja gledano, vrlo slična. To je, na
primer, osećanje koje se ispoljava kroz žalbe 'To nije fer", a zasnovano
je na afJikcijama Vage. Tu je i situacija sa Lavom, čija ljubomora potiče
iz osećanja ugroženog ličnog dostojanstva, pa zatim rakovsk vid ljubo­
more koja proističe iz posesivnog nagona itd.
WUBOPITWOST To je jedna od nižih manifestacija Satur­
novog zraka koja obično sledi i loše konfiguracje ove planete sa
Mesecom ili Rakom. Našao sam da su osobe sa Mesecom na Ascen­
dentu u Vodoliji često izuzetno ljubopitljive, što je manifestacja,
doduše na nižem nivou, istinoljubivog aspekta ovog znaka. Mesec u
Jarcu je gotovo uvek radoznao.
Merkur i Blizanci su često radoznali u svojoj želji za informacjama,
ali u suštini nisu skloni vulgaoj ljubopitljivosti.
MOST/ 8
M
,
MAGUSKE MOCI Postojanje takvih moći se, naravno, po
pravilu ismejava ili ignoriše od strane modernih naučnika koji nisu
vršili praktična istraživanj a te materje. S druge strane, lakovemi
proučavatelji okultnog, koji su gotovi da odmah pripišu "cromagijsku"
praksu svojim protivnicima na prilično širokoj skali, prirodu i upotrebu
magijskih moći po svoj prilici preuveličavaju. Crnomagijsku tendenciju
najčešće označava Mars u aflikciji od Neptuna, a to bi naročito mogao
biti slučaj kada takve afJikcije zahvataju osmu ili dvanaestu kuću ili
njima odgovarajuće znake. Ceremonijalna magija se pripisuje šestoj
kući, a.erovatno u istoj meri potpada i pod jupiterske kuće (IX i XI),
pošto svaki ritual ima neke veze sa Jupiterom.
Bela magija verovatno uključuj e iste kuće, no tek onda kada su
aspekti dobri, a planete izraziti benefici.
Magija sama po sebi, utoliko pre što predstavlja svesno korišćenje
volje radi materijalizacije želja, uglavnom je povezana sa Uranom i
Škorpionom. ¯
Aister Krauli, koji je svojevremeno bio uvažavan kao mag, roden
je sa Ascendentom na 3° Lava, 12. oktobra 1875. u Limingtonu. Ovde
je interesantan niz Venera-Mars-Mesec-Pluton.
U celini gledavši, kada pokušavamo da govorimo o ovom predmetu
za sada nailazimo na nesiguro tle, usled teškoća da prikupimo po­
uzdane podatke.
MALICIOZNOST je jedno od nižih ispolj enja Marsa, naročito
kroz znak Škorpiona. Takođe se može uočiti kod primitivnih uranskb
ili neptunijanskih tipova, pa i merkurijanski temperament je, pod
aflikcijama, u stanju da čini sitna zla (v. OSVTOWUBIOST).
MODUŠNOST - v. KUKAVIČLUK.
MAROST stvaraju slični uslovi koje smo opisali pod poj ­
mom ATINOST, osim što valja očekivati i dobre aspekte Saturna,
utoliko pre što je za marljive ljude karakteristična dobro usmerena
aktivnost, a nikako užurbanost i mešanje u tuđe stvari.
Prema opštem pravilu, dobra razmera kardinaInih i promenljivih
kvaliteta u horoskopu, zajedno sa dobro konfigurisanim Saturom,
daje marljivu osobu, ali je ona bez Satura često bučna i užurbana bez
adekvatnih rezultata. Jedna od najaktivnijih osoba koje znam ima
¾I MATERAlZAM
Sunce, Merkur, Veneru na Ascendentu u Ovnu. Ali, Mars u opoziciji
sa Jupiterom, uz relativno slab Satur, čini da se veliki deo njene
energje gubi zbog nedostatka pravog metoda. Mars u aflikcji sa
Jupiterom označava ekstravaganciju, ne samo u pogledu novca, već i
u pogledu energije.
Devica je u velikoj nieri marljiv znak, i čini se kao da i sama
poseduje mnoge tzv. saturovske vrline, tako da bi se skoro moglo
zaključiti da ova planeta ina neku naročitu vezu sa njim.
Alikcje u promenIjivim znacia obično uzrokuju veliku aktivnost,
nekad duha, nekad tela, a često i jednog i drugog.
MA TERUALlZ je, u pravom smislu te reči, uzrokovan uti­
cajem Saturna na devetu kuću, Strelca ili Jupitera, a uzrok materi­
jalizma može da bude i mnoštvo planeta u zemljanim znacima. Kada
je delovanje Satura istaknuto, ali je on loše pOložen, često se javlja
melanholija, fatalizam, ili stav beznadežnosti i indiferentnosti. Gde su
Venera, Bik ili Vaga istaknuti, ali na inače slaboj karti, neizostavno će
se javiti samopovlađivanje i veliki materijalizam, a isti rezultat se može
očekivati i i uticaja Sunce-Lav ili Jupiter-Satur. Mars može da
donese brutalni materijalizam. Merkur onaj intelektualni; međutim, u
svim slučajevima će biti afiktovana deveta kuća.
Karl Marks, rođen 5. maja 1818., navodno pod Vodolijom, ima
Sunce, Mesec i Veneru I Biu, sve I aspektu sa Saturnom i Jupiterom,
s tim da je Jupiter u J arcu.
MATEMATIKA v. NAUČNA INTERESOVANJA.
MATERISKI INSTINKT se javlja na ženskm kartama kada
su ili Rak ili peta kuća dobro naseljeni. Mars u petoj često daje veliku
želju za decom, ali Saturn, Uran ili Neptun, indiferentnost ili nenak­
lonost prema deci. Međutim, ukoliko horoskop inače pokazuje mate­
rinske sklonosti, ove planete mogu značiti problematičnu decu.
Pretežnost planeta u pozitivnim znacima često uzrokuje nedosta·
tak materinskog impulsa.
MEDICINSKA SPOSOBNOST Lekari gotovo neizostavno

imaju istaknutu Devicu, Skorpiona ili Ribe, i njima odgovarajuće kuće.
Vrlo često se Venera nalazi u aspektu sa Satuom, i u jednom
od satumovskih znakova.
MELANHOLUA/ 8
Najčešća stepen-područja su oko 4° Raka-Jarca, a nekad i isti
delovi Ovna i Vage, mada se mogu javiti i izvesni stepeni Device i Riba,
usled njihove veze sa dijetetikom. Dvadeset drugi stepenovi negativnih
znakova izgleda da su I vezi saosećanja i pomoći, a sama priroda
osećanja određena je datim znakom u svakom pojedinom slučaju. Tela
često naseljavaju i područje od 18 do 22° Lava-Vodolije.
MEHANIKA (ko sposobnost) Ovde je presudna kombinacija
Merkura i Marsa. Velika fiksna zvezda Rigel, u podnožju Oriona,
naročito je zapažena u vezi ovog upliva. Zapazio sam je na Ascendentu
jednog gvožđara, a nalazi se na descendentu poslednjeg krunskog
princa Nemačke koji je, za vreme svog egzila u Holandiji, nalazio utehu
u amaterskom radu kao kovač. U horoskopu Luja XN, koji je imao
sličan hobi, nalazi se na MC-u.
Ovan i Lav su često prisutni I horoskopima inženjera.
MELHOLUA I NEZOVOWSTVO - Duhovna depre­
sija obično sledi iz aflikcija Meseca ili Venere od strane Saturna, ili u
Saturovom znaku, naročito ako je uključena treća kuća. Venera
afliktovana od Marsa sluti na gašenje zadovoljstva i rušenje prave
sreće. Venera 1 kvadratu sa Saturnom često daje žaloban i tužan život
osim ako drugi uplivi ne deluju kao moćni kontraagensi. Takve osobe
gotovo uvek zasnivaju svu svoju sreću najednoj osobi i gubeći nju, gube
sve.
Svi vodeni znaci znaj u da budu zlovoljni. Vatreni, naročito Strelac,
su ili gore ili dole; Vaga se lako namršti, ali uskoro vraća staloženo st,
a vazdušni znaci i Devica obično postižu intelektualni mir. Zemljani
znaci su obično zadovoljni, osim Jarca, koga karakterše lako padanje
u depresiju zbog prekora i omalovažavanja.
Pesimizam kao opšti stav rezultat je teških Saturnovih afikcija a
+ A
slabih uticaja benefika, među koje naravno spada i Sunce. Ako je
obuhvaćena deveta kuća, ovaj stav može poprimiti čak i oblik filozofje.
Izgleda da promenIjivi znaci, a naročito Devica, najčešće padaju kao
žrtve pesimizma, dok su kardinalni daleko manje podložni tome da ga
usvoje kao životni stav. Sve kadentne kuće su naročito povezane sa
svešću i zahtevaju naročito istraživanje u svim pitanjima koja ih dotiču
(v. i SR
Ć
A; ZOVOWSTVO; ZRNUTOST; TUGA).

8/ MEMORA
MEMORA zavisi uglavnom od Merkura. Ao je ova planeta
jaka, naročito u fksnim znacima, memorija će biti dobra. Treba raz­
motriti i Mesec i Rak; ako su jaki, oni često daju vrlo dobru memoriju,
a valja obratiti pažnju i na treću kuću.
U slučaju "Mem ore" Merkur je u konjunkciji sa Neptunom u Biku,
u bliskom triganu s Uranom u šestoj, a Jupiter je u Blizancima u
trećoj.
Merkur afliktovan malefcima u kadentnim kućama ili promen­
ljivim znacima slabi memoriju, a i jak element Riba kod natusa često
ima isti efekat.
MENINGITIS Ovo opasno oboljenje uopšte nije lako astrološki
odrediti.
E l 4· ß
²
)
Ý
MENIGITIS I 87
Od sedam slučajeva preda mnom, Satur je u vatrenom znaku u
šest. U sedmom slučaju je u konjunkciji s Suncem.
Mars je u Vazduhu ili Zemlji u šest slučajeva; u sedmoj je u
konjunkciji sa Merkurom.
U svim ovim slučajevima Mars i Satur su ili u lošem aspektu jedan
prema drgom ili su jedan drugom dispozitori.
Malefci su u pet slučajeva u trećoj kući .
U svih sedam Merkur je povezan sa Marsom aspektom ili pozicijom
u Marsovom znaku. J Mesec ili Merkur, ili oba, u svim slučajevima su
u aspektu s Neptunom
2
Primeri (sve žene rođene su u Lndonu):
Rođenje u 11, 23. juna 1889., umrla 12. avgusta 1907; Rođenje u 7,
10. februara 1898., umrla 13. aprila 1905; Rođenje u 6 i 40, 28. oktobra,
1888. umrla u 8. godini.
Može se postaviti pitanje da li se i u jednom od ovih slučajeva ova
fatalna bolest mogla predskazati od strane astrologa. Tipičan primer
ove bolesti prikazan je na prethodnoj strani:
Natus je žena, rođena u Norviču, u 12 i 35, 13. marta 1927. Umrla
je 7. septembra 1932. u bolnici, pošto je obolela od pneumonije, koja
je usled il a nakon meningitisa, a imala je i mastoide. Neki su smatrali
da je umrla zbog injekcija koje su korišćene.
Glavna aflikcija je ona između Marsa, Jupitera i Saturna. Pre­
težnost tela u negativnim znacima je loša za opstanak u detinjstvu ali
je, u takim slučajevima, UObičajeno da se nađe određena aflikcija
Svetala. Jupiter afliktovan u vlastitom znaku Riba ukazuje na mo­
gućnost nesreće u bolnici.
Drg slučaj (muškarac, rođen u podne, 13. decembra 1915. , 2° Z,
52° 28' S, postao je mentalno defektan nakon ove bolesti. I u ovom
slučaju je Jupiter takođe u sedištu. Ovo nije ono što bih smatrao za
tipičan slučaj i ne slaže se sasvim sa gore navedenim opseIacijama.
Najgori aspekt je verovatno Venera u opoziciji sa Saturnom, a vredi
spomenuti da roditelji nisu bili tako siromašni da detetu nisu mogli da
priušte svaku pogodnost. Ptolemajskom metodom podele kuća trećom
kućom vlada Venera, i aspekt tada postaje mnogo više tipičan za
Paraleli deklinacija izgleda da su neobično česti.
2
To jest, Merkur je smešten na vrhu devete kuće, M Ribama.
88IMENTALNA ZAOSTALOST
mentalnu zaostaost. Po mom mišljenju, ovaj sistem podele kuća je
često vrlo koristan.
MENTALNA ZAOSTALOST Osnovna indikacija je Saturova
afikcija prema trećoj kući ili kada se nalazi u njoj, kadaje u aflikciji sa
nJemm vladarom, kada Saturn afliktuje treću kuću sa vrha devete,
odnosno kada je aflikcija iz Saturnovog znaka na vrhu devete. Vrlo je
česta i dodatna aflikcija od strane jednog ili više malefika, ali treba
primetiti da Mesec i Merkur nisu nipošto uvek afiktovani. Čak su u
izvesnim slučajevima oni jaki. Isto se može reći za Sunce i Ascendent.
Venera je vrlo često u kvadratu sa Marsom ili Saturnom, a vodeno
trojstvo je gotovo uvek povezano sa trećom kućom znakom ili plane­
tom.
Dvadeset drugi stepen promenljivih, kao i kod UMOBOLNOST
(v.) često je uključen u aflikciju.
U "Modroj Astro{ogiji", juli 1915. , dati su brojni primeri iz kojih
možemo odabrati tri:
Rođenje u 18 časova, 18. oktobar, 1806., Bolton.
Jupiter je u konjunkciji sa Neptunom na vrhu treće kuće i u
opozicji sa Uranom. Mars je na 22° Device u seradratu sa Mese­
com i Merkurom. Venera je tačno u kvadratu sa Saturom.
Rođenje u 8 i 15, 21. marta 1906., Bolton.
Neptun na vrhu treće I opoziciji sa Uranom, oba su I kadratu sa
Venerom.
Rođenje u podne, 17. marta 1905., Bolton.
Mars i Satur afliktuju vrh treće kuće; Sunce, vladar treće kuće je
na 26° Riba. Ovde je Merkur afliktovan.
MESE
Č
ARSTVO Obično je uzrokovano opozicjama iz šeste
prema dvanaestoj kući, naročito ako su uključeni Mesec, Merkur ili
Neptun. Česte su aflikcije Raka ili iz Raka. Izgleda da dvanaesta kuća
upravlja snom, dok treća verovatno predstavlja budnu svest, a deveta
svest u snu. Moguće je onda da je šesta povezana sa transom.
.
METAFZIA Interes za ovu nauku javlja se zahvaljujući Uranu
l Neptunu. Uz to, Satur u devetoj kući, na intelektualnoj karti, gotovo
uvek daje sklonost ka dubokom i ozbiljnom razrrtišljanju.
Kao primer možemo navesti kartu Imanuela Kanta.
METOD v. UREDNOST.
MSTICIZAM I 89
MILOSRĐE Kako u smislu fantropskog davanja milostinje
tako i u smislu milosrđa koje se sastoji u razumevanju i opraštanju
onima koji su zgešili, ova crta je suštinsk jupiterijanska, a naročito je
povezana sa Ribama. Verovatno se takođe nalazi, u najvišoj i najuni­
verzalnijoj forrrti, pod uplivom Neptuna. Mora se, međutim, primetiti
da nekim ljudima tipa Ribai Neptuna milosrđe savim nedostaje, koliko
god da su takvi uplivi istaknuti u njihovim natalnim kartama. Tu
imamo slučaj da i ova planeta i znak ispoljavaju kritički stav i nezado­
voljstvo koji su karakteristični više za natu se Device i Škorpiona.
Njihov idealizam izgleda vremenom pretrpi razočarenje, pa počinju da
zameraju drugima zbog neuspeha kako bi istakli lične standarde. I
Strelac je, mada zaista retko zakeralo, često veliki satiričar, naročito
ako je istaknuta i Devica. Venerini znaci po pravilu nisu kritični i blagi
su u svojim stavovima, a i Lav je retko kad grubo kritičan. Vodolija
poseduje i milosrđe i razumevanje.
MIMIA v. IMITIRJE.
MIR Kada je prirodan, uglavnom je proizvod harmonizujućeg
uticaja Venere. Stečeni m flosofaje pre saturnovske prirode. Mari­
bora je bio poznat po svom nenarušivom miru, a ima Merkura I
Blizancima u trećoj u konjunkciji sa Venerom. Prividni rrtir je nekad
rezultat proste neosetljivosti, i tada obično nalazimo mnogo planeta u
fiksnim znacima i neretko teške saturovske afikcije. Mnoge planete
u vazdušnim znacima takođe često daju mir, ali on ne označava
obavezno i visoko razvijenu osobu. U takvim slučajevima rezultira iz
prostog nedostatka emocionalne snage i osećanja, i iz jedne, koliko
god rafinirane, u krajnjoj analizi površne prirode.
MISTERIJA (jubav prema) Ovo je dobro poznata osobina
Škorpiona koji uživa da bude obavijen velom tajanstva i tako izaziva
znatiželju drugih. za predstavnika višeg tipa čak su i trivijalne stvari
svete. Niži tipovi Škorpiona prosto žele da sačuvaju svoje poslove za
sebe i oni se često jako trude da obaviju svoje najprostije i naj­
bezazlenije akcije u "magloviti oblak" mistifikacije. U izvesnoj meri iste
tendencije se daju primetiti i kod Raka i Riba. Strelac je najmanje
rezeIVisan i ne voli tajanstv.enost.
MISTICIZ Neptun se smatra planetom rrtistika i u svojim
viš(aspektima predstavlja sjedinjenje konačnog i Beskonačnog. U
istom smislu dvanaesta kuća se može nazvati ciljem, ili konačnim

J
9 IMIŠIĆAVO5T
oslobođenjem. Pozitivnije forme "spiritualnog" razvoja, obično svrsta­
vane pod "okultizam", pripadaju uglavnom Uranu.
MI
Š
I
Ć
AVOST v. SNAGA (fzičk).
MLADAA
Š
TVO - I Blizanci i Strelac se mogu nazvati "Petrom
Panom" Zodijaka, onaj prvi uglavnom na nivou uma, ovaj drug na
fizičkoj ravni. Strelac i pod stare dane zadIi telesnu sežinu i naviku
uživanja u životu, štaviše telo ga služi duže nego duh. Venera čuva
zdravlj e zahvaljujući prostodušnosti i vedrini; Saturn je često "nikad
mlad" i uglavnom se smatra korisnim u kasnijim godinama.
MORNOST (u opštem smislu) v. NE
Č
ASNOST; A
KOHOLIZ; NEMORNOST (seksualna).
MORE (ljubav prema) Najvažnije područje u vezi s ovim
izgleda da je oko 6° Škorpiona, dok suprotno područje izgleda da ima
i suprotnu tendenciju, tj. ljubav prema zemlji odnosno čvrstom tlu i
antipatiju prema moru.
Neptun daje očaranost morem, a1i ne neminovno i boravak na

njemu .

MRZNJA To je jedna od najekstremnijih Marsovih vibracija, a
odražava se više kroz Škorpiona nego kroz Ovna, i verovatno najčešće
sa primesom Saturna ili Urana. Ovaj poslednjije često nasilan u svojim
antipatijama i, kao i Škorpion, može dugo pamtiti omalovažavanja i
uvrede. U mapama koje pothranjuju mlnju i revanšizam benefici su
obično na neupadljivim mestima.
MRZOVOWA v.
Ć
UD.

MUCAVOST v. GOVOR.
MU
Š
KARA
Č
A - Ovakve žene su pod uplivom istaknutih pozi-
^
tivnih znakova, te Sunca,. Marsa, Jupitera ili Urana, dok su Mesec,
Venera i Neptun opskurno smešteni. Merkur je neutralan, mada često
daje obesnu osobu.
MUZI
Č
KA SPOSOBNOST Označava je jaka Venera ii Nep­
tun, koji se gotovo uvek nalazi na nekom od uglova. Emocionalni
elementi (Vatra i Voda) su po pravilu uvek istaknuti. Blizanci se
takođe često javljaju, zahvaljujući svojoj manuelnoj spretnosti i deli­
katnosti dodira. Bik je dobar predstavnik, ali Vaa više ceni muziku

NA5¡EDNO5TI ºI
nego što se bavi njom. Vodolija je vrlo muzikalna, ali i Rak. Devica je
izgleda najčešći Ascendent, a Satur je gotovo uvek u aspektu sa
uglom, a ovo je planeta sluha. Kontak Mesec-Satur su takođe česti.
Sledeći delovi Zodijaka imaju naročiti značaj. 16° Bika-Škorpiona;
15°kardinalnih, naročito Ovna i Raka; 24° kardinainih (ponavljaju se
u svim vrstama umetničkih mapa) i, često, krajevi Lva-Vodolije i
počeci Device-Riba.
Još nisam zapazio kakav je naročiti karakter svakog područja.
Ova područja su izvedena iz posmatranja natainih karti slavnih
muzičara, ali većina ljudi sa dobro položenim Mesecom ili Venerom I
pogledu na Veneru ili Neptun (naročito u konjunkciji), te u Vatri ili
Vodi, ili u Biku, ili, u manjoj meri, u bilo kojem znaku, ispoljava veliku
muzikalnost. S druge strane verovatno da loši aspekti Marsa prema
Veneri ili Neptunu najviše uništavaju ovu sposobnost. Saturn, koji
vlada sluhom, mora se takođe razmotriti u ovom pogledu. Kažu da lord
Tenison, mada neka od njegovih književnih dela otkrivaju jak osećaj
za zvučnost jezika, nije mnogo cenio muziku. Možemo to pripisati
kadentnom Neptunu i možda tome što je 16° Bika tačno između
Marsa-Urana i Saturna .
N
NAGLOST - Uzrokovana je prenaglašen i Marsovim elemen­
tom W horoskopu, naročito I afikciji sa Suncem ili Uranom i delova­
njem u kardinalnim znacima. Ako aflikcije padaju i u ugaone kuće,
mnogo je verovatnije da će ispadi biti javni. Znak Ovna, osim ako je
obuzdan jakim Saturnom, vrlo je sklon naglim reakcijama, "trčanju
pred rudu" i zbog toga uvek zažali .
NAGOVARJE (laskanjem) - To j e Venerina metoda za
postizanje cilja, pomešana sa istaknutim Merkurom i, možda, Jarcom.
NANO ST (lic) Najčešće rezultira iz rđavih aspekata pre­
ma Ascendentu, naročito malefka, kada nema dobrih aspekata da
deluju protiv njih. A.ikcije u Ovnu takođe imaju isti efekat.
W
NAV v. CUD.
NASLEDNOST U analizi nataIne karte moramo, ukoliko je to
moguće, svakako povesti i računa o natusovom poreklu, jer valja
priznati da sva ljudska bića ne odgovaraju slično na slične stelae
wI NAUĆNA¡NTERE5OVANJA
uticaje. OVO ne negira vrednost astrolog jer je naslednost, sa as­
trološke tačke gledišta, prosto efekat porodičnih, plemenskih i rasnih
uticaja. Sa potpunim poznavanjem pomenutih činilaca mogli bismo
naslednost interpretirati i sa astrološkog stanovišta, ali se do takvih
podataka teško dolazi, a u praksi nalazimo da su naši rezultati u velikoj
meri zadoVOljavajući i bez njih, pod uslovom da smo upoznati sa
običajima naroda i klase kojima natus pripada.
U jednom naročitom smislu verovatno je tačno da su Svetla, četvrta
i deseta kuća, kao i Mesec i Satur naročito povezani sa naslednim
uticajima, a bilo bi razumno očekivati da i osma kuća, kao ona koja
vlada zaostavštinom, ima izvesno značenje u tom pogledu. Međutim,
nema sumnje da svaki deo nataIne karte može predstavljati nasleđenu
crtu, a ispitivanje karti članova iste porodice to i potvrđuje. Znam za
jedan slučaj gde su otac i njegova tri sina, a šestoro od desetor
unučadi, imali Saturn ili u Ovnu ili u Raku! Ćesto se nalazi i da je isti
znak istaknut u velikoj većini horoskopa jedne porodice, i da po pravilu
sadrži jedno od Svetala ili je na Ascendentu.
NAU
Ć
NA INTERESOVANJA Tip horoskopa će naravno uve­
liko varirati u skladu sa pravcem ispoljenih interesovanja. Možemo
primetiti da su u mapama prirodnjaka jako naseljeni Bik i Jarac, kao i
treća kuća. Tako ako pogledamo položaje devet nebeskih tela i Ascen­
dente u horoskopima Edisona, Hakalija, Pastera i Valasa (ukupno 4
taćaka) u 12 znakova, dobijamo čak 15 u Jarcu i 7 u Biku, ali, začudo,
nijedan u Devici, dok Blizanci i Strelac nisu jasno istaknuti. Ovao i
Vaga imaju samo po jednu od ovih tačaka, a Rak jednu sumnjivu i to
Hakalijev Ascendent. Ni Vodolija nije istaknuta.
Ako se osvrnemo na horoskope matematičara i apstraktnih mi­
slilaca, u prvi plan dolaze Strelac i vazdušni znaci, a kod ovih poslednjih
značajna je deveta kao i treća kuća. Područje oko dvadeset drugog
stepena Blizanaca-Strelca izgleda da je naročito povezano sa matema­
tikom, s tim što je i često aspektovano i dva ostala vazdušna znaka.
Venera je obično istaknuta planeta, ili barem nek njen znak. Oko 2
Raka obično je zauzeto ili blisko
!
aspektovano.
¯ Nagl�avam bik. Služeći se ovim lokalnim uplivima obično uzUo jednostavno d
:
oprečna polja, ponekad i �krstf koji ova polja formirau M četiri za la, i, ito
planete I triganu ili sekstHu. Valja imati na umu da ukolikouzmemo ma kojutačkuMzoijaku
majaje verovatnočada nijednaplaneta nije sa njomM aspktu. Jer (izuzimajući paraleli ã
manje aspekte i dopuštajući orbis do 8< svaka planeta pokriva
1
2° i ' jedne te
EiptHke. Zapazile, međutim, da SUDce i Venera Qmogu da formiraju puni broj aspkata.
Ý
NEĆA5NO5T/93
Primeri:
Bider, "Munjeviti kalkulator", Sunce i Ascendent na 21° Blizanaca,
u trigonu sa Saturom i Uranom. Tri planete u Biku. Mars i Neptun
aspektuju 25° Raka.
Njutn, Merkur na 21° Strelea u sekstilu sa Venerom na 27° VO­
dolije i Ascendentom na 20° Vage; Satur je na 20° Riba.
Kerol, Venera na 23° Strele a u konjunkciji sa Marsom i sekstilu sa
Jupiterom na 28° Vodolije; Neptun na 25° Jarca.
Regiomontanus, Mesec na 19° Blizanaca, Mars na 21° Blizanaca,
Sunce na 24° Blizanaca; Venera na 25° Raka.
Erasmus Reinholdus, Venera na 24° Strelea u trigonu sa Saturnom
na 25° Vage; Merkur na 24° Škorpiona u trigonu sa Uranom na 25°
Raka.
NAV Može se reći da svesna akcija (Sunce) konstantno
formira sklonosti koje potom prelaze u sferu lunae akcije u vidu
automatskog ili nesvesnog ponašanja, kao kad osoba, učeći da vozi
bicikl, mačuje itd. prvo izvodi pokrete naporom volje, a zatim stiče moć
njihovog instinktivnog izvođenja. Generalno govoreći, svim automat­
skim akcijama vlada Mesec, a afIikcije te planete uzrokuju teškoće u
izvođenju automatskih akcija, što rezultira nespretnošću.
U isto vreme, verovatno su s negativni znaci i planete povezani sa
nesvesnim, a afIikcije u njima ili iz njih stvaraju pre navike nego što
utiču na svesnu akciju. Primetno je da su znaci poput Bika ili Device
"stvorenja navike".
NE Pojmovi koji počinju sa ne, u ovoj knjizi uglavnom su svrsta­
vani pod odgovarajući pozitivan oblik, npr. NETA
Č
NOST pod TA­
Č
NOST. U nekim slučajevima, kada se negativna forma mnogo čeŠe
koristi, data je umesto pozitivne.
NE
Č
ASNOST Finansijska nečasnost u znatnoj meri obično je
pokazana teškim afikcijama prema Mesecu, Merkuru, Veneri i Jupi­
teru.
Primeri:
N.N. 761: Mesec u kvadratu s Saturom i u opoziciji sa Marsom;
Merkur u kvadratu sa Uranom; Venera u kvadratu sa Marsom; Jupiter
u kvadratu sa Neptunom, i u semadratu sa Marsm.
¼

941 NEČ¡5TOĆA
"D.S.Vindel": Mesec u kvadratu sa Merkurom; Venera u kvadratu
sa Neptunom; Jupiter u konjunkciji sa Uranom.
N.N. 261: Mesec u opoziciji sa Marsom; Merkur u konjunkciji sa
Saturom; Jupiter u konjunkcji sa Uranom; takođe i u kvadratu sa
Neptunom.
Neke od ovih aflikcija gotovo uvek padaju u promenljive znake, s
tim da su Ribe i Neptun istaknuti gotovo u svakoj PRA. Međutim,
osim ako opšte aflikcije date gore nisu prisutne u ozbiljnoj formi, one
mogu označavati stanje zabrinutosti ili konfuzije, ili opasnost od po­
stajanja žrtvom prevare. U mapama ove vrste pokazaće se, naravno i
GRIVOST. Tako u gornjem nalazimo:
Raka na vrhu druge, Mesec u kvadratu sa Saturom.
Raka na vrhu druge, a Sunce u njemu.
Dve planete u Raku na M.C.-u, Veneru u paralelu sa Saturom.
Bezobzirni poduhvati su pokazani istaknutim afliktujućim Mar·
som; obično I vezi sa petom kućom. Ovo naravno, izostaje kod nižih
slučajeva nečasnosti koji uključuju malo ili nimalo rizika.
NE
Č
ISTO
Ć
A Za osobe koje, kao dr Džonson, "ne žude baš za
čistim rubljem", obično će se naći da imaju mnogo planeta u zemljanim
i vodenim znacima, dok Mars može biti istaknut, bez jakog Venerinog
zračenja (rafiniranost) ili Sunca i Jupitera (samopoštovanje).
Devica je u celini gledavši vrlo pažljiva u pogledu lične čistoće. Jaki
Saturovi uticaji često vode u lenjost i aljkavost, a u slaboj karti
Venerin uticaj, bilo kao planete ili nekog njenog znaka, može proiz­
vesti neurednu, a1jkavu osobu.
NEFTIS Slučaj sa ilustracije na str. 95 uzet je iz "Modeme
As/roloije" za ju li 1915. , gde su pozicije date bez podataka o tačno m
času rođenja koje se, međutim, dogodilo 17. septembra 1878. Natus je
trpeo od tuberkuloze ereva i pluća, kičmene tuberkuloze i nefitisa.
Stelijum u Devici u devetoj kući odmah pada u oči i izgleda da,
madaje natus bio očigledno zainteresovan za flosofju, i pored patent·
nosti kuće određenu ulogu u bolesti igra i slabost Device. Čini se daje
opozicija Satura prema Marsu glavni uzrok ovih i mnogh drugih
ozbiljnih bolesti, a možda je delimično odgovoran i nedostatak uga·
onih tela, kao i Mesec u konjunkciji sa Plutonom u šestoj. Jupiter u
Jarcu nije od velike pomoći kod lošeg zdravlja; ovde on čini i deo
velikog trigona koji je, me�utim, od sumnjive koristi.
NEM5RNO5T1 95
Sledeći slučaj je Judžin Debs, U.S.A., sindikalni vođa rođen u 9
časova, 5. novembra 1855. Ter Hot, Indijana. I ovde je Ascendent
Strelac, dok je Satu u tačnom kvadratu prema stepenu na gornjoj

mapI.
Mesec je na istom stepenu kao Mars gore. Debs ima Veneru u Vagi,
dok u drugom slučaju nema ničega ni u tom znaku ni u sedmoj kući.
Venera je u oba slučaja u aflikciji sa Uranom.
NEKOMPETENTNOST v. SPOSOBNOST.

NEM v. NEPAZNJA.
NEMILOSRDNOST v. SAOST; OKRUTNOST .% INEMORANOST
NEMOROST (seksualna) - O ovom predmetu više su
raspravljali srednjevekovni nego moder pisci ali, čitajući ove prve,
moramo imati u vidu promene običaja i moralnih standarda.
Gvido Bonatus kaže da će, ukoliko su "Venera i Mars u muškim
znacima, natus biti umeTeno pod uplivom "takvih stvari"; ali ako su
istočni, biće više neumeren, sklon incestu, itd. Ako su zapadni i I
ženskim znacima, njegov duh će biti Ugađao i životinjski", ajoš više ako
Satur baca bilo kakav zrak prema njima. Medutim, ako je natus žena
a ima ove planete istočno I muškim znacima, neće voleti muške
ljubavnike. Ako su u ženskim znacima i zapadni, onda važi obruto.
Otkriće Urana i Neptuna bacilo je novo svetlo na ovo pitanje.
Njihove aflikcije, naročito ako deluju na petu odnosno sedmu kuću,
neizbežno utiču na moralnost i takvi natusi naginju nedostojnom
ponašanju. Najveći deo svega ovoga izgleda da se javlja u slučaju teškh
¾
opozicija izmedu Bika i Skorpiona koje ukjučuju petu ili sedmu kuću;
one izgleda naročito gadno deluju.
Za homoseksualnost kažu da se gotovo uvek može dovesti u vezu·
sa Uranom. U slučaju koji trenutno proučavam Sunce i Venera su I
Vodoliji, u trigonu sa Uranom, koji je u kvadratu sa Jupiterom,
vladarom pete kuće, dok je Mars, koji je na Ascendentu u Škorpionu,
u kvadratu sa Suncem i Venerom.
Mars u dobrom aspektu stimuliše čulno osećanje u regulaim
okvirima. U aflikciji ga često dovodi do rastrojstva kroz preteranu
stimulaciju i razuzdanost.
Satur u dobrom aspektu kontroliše strast, ali je u lošem uništava
ili izopačuje. Njegove aflikcije, koje uključuju petu i sedmu kuću,
naročito I vatrenim znacima, neretko su znak celibata.
Neptun dovodi do neurotičnih stanja koja su često bliska nim­
fomaniji ili seksualnoj opsednutosti. Slučaj tog tipaje N.N. 289, gde je
Merkur u konjunkciji sa Neptunom u petoj kući, a u kvadratu sa
Marsm u Lavu i u trigonu sa Uranom. \
Ova mapa pokazuje i dva najgora stepen-područja u ovim stvarima,
naime 25
°
Lava-Vodolije i 8
°
Ovna-Vage.
Drug primeri su:
N.N. 285: Sunce u konjunkciji sa Mesecom na 25
°
Lava, u kvadratu
sa Saturom, vladarom sedme, a Venera, vladar pete na Ascendentu
u konjun�ciji sa Uranom, tj. teško afiktovana.
NEPRECINOST U GOVORU I'
Slučaj 306 pokazuje Veneru u opoziciji sa Marsom preko hori­
zonta. Saturn, vladar pete, u kvadratu je sa Uranom i Jupiterom,
vladarem sedme, Neptun je na M.C-u.
S druge strane horoskop jedne "kokete" samo pokazuje Ascendent
VodoIiju, četiri planete u sedmoj uključujući Uran u kvadratu sa
Marsom u petoj i konjunkciji sa Merkurom, vladarem pete. Sunce je
na 26
°
Lava u kvadratu sa Neptunom.
N.N. 229: pokazuje /ul1aciju na osmom stepenu Vage, u paralelu sa
Uranom u sedmoj, itd. Jaki saturnovski uticaji verovatno objašnjavaju
vrstu poroka I kojem se uživa; vazdušni znaci su suviše rafnirani da bi
stupali u dodir sa javnim kurtizanama.
U muškom horoskopu aflikcije Venere prema Uranu obično uzro­
kuju afere sa neu datim devojkaa, prema Mesecu, preljubu. U žen­
skoj mapi isto se potvrduje Uranom i Suncem. Verovatno će u ženskim
horoskopima Merkur biti posredi kada je u pitanju privučenost mJa­
dim muškarcima. Mesec afliktovan Saturom, i istaknut Rak, često
daju čoveka "privrženog majci", odnosno tendenciju da s I supruzi
traži kopija majke, često ženi mnogo starijoj od natusa; slično važi za
ženski horoskop samo je sad u igri Sunce, Satur i Jarac.
NEMOST - v_ GOVOR.
¾
NEPAZWIVOST Može se javiti i astrološki različitih konfgu-
racija. Ukoliko se javi usled delanja "na brzu ruku" u pokušaju da se
uradi previše stvari ili pak da se stvari urade prebrzo, obično je to
rezultat aflikcije Merkura od strane Marsa. Ta ljudi su obično
užurbani ili fizički ili mentalno, ili i jedno i drugo. Kadaje uzrokovana
lenjošću najčešće je krivac Venera, naročito ako Mesec afiktuje ovu
planetu. Greške su moguće i u slučaju aflikcija Merkura od strane
Meseca ili Satura. Oba jupiterovska znaka su često sklona nepažlji­
vosti usled težnje za rasplinjavanjem.
-
NEPO
Š
TENJE - v_ NE
Č
ASNOST_
NEPOVERWIVOST - v_ SUMNJA_
NEPRECIZNOST U GOVORU (digresirane) Po pravilu
rezultira iz aflikcija u Ribama uključujući Merkur, Blizance ili treću
kuću. Jupiterska tendencija ka ekspanziji, koja nepovoljno deluje na
moć izražavanja označenu Merkurom, čini da govoriku nedostaje
sažetosti i preciznosti. Ovo se javlja, naravno, samo kad su ova dva
WI NFRI5TOJA GOVOR
elementa neskladno kombinovana. Blizanci su, kad su jaki, jasni u
izražavanju, a Devica je obično sažeta i okrenuta suštini.
NEPRISTOJAN GOVOR v_ OPSCENOST; GRUBOST.
NEPRISTRASNOST v. PRAVDA.
NERAZUMEVANJE - Aikcije između Merkura i Jupitera uzro­
kuju da natus često bude neshvaćen, nekada ni kriv ni dužan, a nekada
zato što je Merkur tako aitovan da on jednostavno ne ure da se
lepo izrazi. Verovatno je da Merkur afiktovan od Neptuna donosi
sličan efekat, ali na dubljem nivou, gde je natusa često zaista teško
razumeti. Ljudi Urana su neretko neshvaćeni, zbog toga što ne haju za
mišljenje drugih i nije im stalo do toga da objašnjavaju sebe.
NERVNA SLABOST v. NEURASTENUA.
NESANICA - Najčešće je uzrokovana afikcijom dvanaeste kuće
(obično prema planeti smeštenoj u njoj) od strane neke druge ka­
dentne kuće. Po svoj prilici bilo koji aspekti Merkura i Meseca koji
deluju na nerve i emocije mogu omesti zdrav san, ali je to I manjoj
meri slučaj ako kadentne kuće nisu uključene preko planeta koje ih
zauzimaju. Rozeti (N.N. 436) kao i lord Rouzberi su patili od ove
smetnje. Uporedite s Edisonom, kome je trebalo malo sna: Venera
vladar dvanaeste kuće u Ribama u sekstilu sa Mesecom na vrhu treće.
Mars ili Uran na Acendentu ili u afikciji sa Ascendentom, ili planete
u Ovnu, mogu uzrokovati nesanicu zbog prevelikog dotoka k u
mozak.
¯
NESKROMNOST - v. UOBRAZENOST; NEMORAL
NESTALNOST v. PROMENIJIVOST.
¾
NESTASLUK Nastaje usled istaknutog Marsa u dečijem ho-
roskopu, često kombinovanog sa Merkurom, što usput daje i krea·
tivnost. Verovatno da Mesec i Venera retko uživaju u nestašlucima i
obično ne trpe praktične šale, barem ne one koje uključuju grubost.
Satur je generalno suviše ozbiljan i okrenut cilju da bi zbijao šale.
NETOLERANTNOST Merkur afiktovan od Urana u fiksnim
znacima teži da stvori netolerantnu, svojeglavu indiiduu, a isto se
dešava kad je Merkur af1itovan od Marsa ili Satua, mada će mani­
festacija varirati s prirodom aspektujuće planete. Fiksni znaci uglav-
NR¡T¡5I9
nom teže konzervativizmu i, kod slabih predstavnika, fanatizmu, a
Sunce i Mesec u njima donose netolerantna osećanja. Satur može biti
vrlo netolerantan.
Merkur u opoziciji sa Uranom iz Bika prema Škorpionu donosi
tvrdo komu netoleranciju. U jednom slučaju gde se ovo javlja sa Mar­
som u J arcu u devetoj kući koji je u kvadratu sa Suncem u Ovnu, natus
(žena) je bila ekstremni slobodoumnik i, mada su njeni vlastiti životni
metodi bili u velikoj meri pod uticajem gubljih Marsovih uticaja, bila
je, teoretski, žestoki antimilitarist.
Religiozna netolerancija uvek uključuje uticaje devete kuće. Arhi­
episkop Ld ima Jupitera u toj kući u kvadratu sa Marsom; Merkur je
u kvadratu sa Uranom; Satur je u Škorpionu na vrhu treće. (v. i
FANATZ)
NEUGLAĐENOST - v. KURTOAZUA.
NEUMERENOST To je proizvod vibracja sistema Mars-Jupi­
ter (v. DEBWNA, EKTRAVAGANCUA, PREUVEUČAVANJE).
NEURASTENUA - Astrološki gledano, ona obuhvata mnoštvo
okolnosti različitih stepena ozbiljnosti i nastaje na razne načine. Go­
tovo uvek su te okolnosti okarakterisane Merkurom afiktovanim u
Saturovom •i iz Satumovog znaka ili pak od samog Satura, pri
čemu 26° Vodolije izgleda naročito bitan u pogledu ove bolesti. Obi­
čno su uključeni stepeni 10° Bika i 2S' Blizanaca-Strelea, a našao sam
da su jedan ili oba ova lokaliteta umešani u gotovo svak slučaj. Što je
gora af1ikcija, ozbiljnija je bolest.
Primeri:
N.N. 813: Merkur u kadratu sa Marsom i Saturom koji su oba u
Vodoliji i u uglu; Neptun je na 26° Vodolije.
Žena rođena u ponoć, 11. marta 1890., Birngem. Šok i ozbiljna
neurastenija. Merkur na 28°Vodolije teško af1iktovan. Venera koja
vlada šestom na 26° Riba.
Muškarac, rođen u 21 i 30, 29. aprila 1870., Tonton. Šok i slabost
usled povreda. Merkur na 28° Bika afiktovan od Satua na 28°
Strelea; Venera na 24° Riba; Sunce na 10° Bika.
NEURITIS Malefčne afikcije prema Merkuru, naročito od
strane Marsa ili Urana, a koje uključuju 29° Lava-Vodolije, vrlo
verovatno uzrokuju ovu bolest.
,
I00INEZA½5NO5T
NEZAVISNOST Većina ljudi sa dobro smeštenim Suncem,
Marsm, vladarem, ili jakom desetom kućom, želi i sposobna je da
bude nezavisna od drugh ljudi, naročito ako je na Ascendentu vatreni
znak. Vaga i Ribe, s druge strane, osećaju drugačije.
Uran je naročito planeta nezavisnosti i, kada je istaknut ali a!ik·
tovan, neretko obogotvoruje ovaj ideal gubeći iz vida suštinsku među·
zavisnost ljudskog društva. Svi ljudi pod jakim uticajem Urana osećaju
jaku odbojnost prema tome da budu nekome obavezni. Mars i Jupiter
u aspektu, ili jedan od njih istaknut u znaku drugog, često dovode do
ponosa (v. PONOS) koji je psihološki vrlo blizak potrebi za nezav·
. ¾V
Isnoscu.
¾
NEZNOST je atribut Meseca, Venere i Neptuna, kao i Raka,
Vage i Riba.
O
OBAZRIVOST v. RUM, ZDRAV.
OBJEKTIVNOST - v. INTROVERTNOST I EKSTROV.
OBMA v. NEČASNOST.
OBUZDAVANJE - v. SAMOKONTROLA.
ODANOST je karakteristična za tipove Lava, Škorpiona i Vo·
dolije, naročito ako su Venera ili Sunce u njima. Saturove a!ikcije
obično kvare privrženost i čine je I suštini sebičnom, mada to može
biti pre na podsvesnom nivou, nego što je to.privrženikujasno. Venera
u kvadratu sa Saturom često označava razdvajanje čak i gubitak
voljene osobe, i ima tendenciju da učini natusa ovisnim i negativnim I
odnosu na objekat odanosti.
ODGOVORNOST Osećanje odgovorosti donosi jak i dobro
položen Saturn. Međutim, da li će natus biti u stanju da podnese
odgovorost koja mu se nameće u velikoj meri će zavisiti od jačine
celog horoskopa. Istakut Satu, bilo jak ili ne, gotovo uvek označava
preuzimanje odgovorosti.
Neodgovorost je uglavnom jupiterijanska crta, a naročito je po·
vezana sa' Ribama, mada je neizvesno da li Neptun na Ascendentu
takođe označava detinjastu nesposobnost da se podnesu odgovorosti.
AfIikcije prema Saturu, naročito od strane Marsa, ili prema Saturu
ODRCANJEI I0I
smeštenom u Ovnu, teže da oslabe osećaj odgovornosti. S druge
strane, Satur u nekom od vodenih znakova oseća svoje dužnosti
previše jako, što često ima za posledicu neku vrstu odricanja.
N.N. 760 je dobar primer neodgovorosti. Ovde Jupiterov uticaj
daleko nadmašuje saturovski, ajoš više ga kvar opozicija sa Marsom.
ODLUKA, ODLUČNOST Dolaze iz kardinalnih i fksnih zna·
kova, kao i Sunca, Marsa i Urana. Mars u trigonu s Uranom daje, više
nego i jedan drugi aspekt, brzinu i jasnost odluke. S druge strane, ako
su ove planete ili, I stvari, većina planeta I promenljivim znacima,
dolaziće do oklevanja, nećkanja, kao i menjanja politike. Nekad, kad
se jave i druge a!likcije, mnoge planete u promenIjivim znacima (a
naročito grupa planeta u jednom promenIjivom znaku)
1
uzrokuju i
kolebanje i tvrdoglavost, kao u slučajevima Čarlsa I i Džordža III.
Mesec, Merkur i Neptun s nagnju nedostatku odlučnosti.
ODOBRAVANJE Ovo je jasno karakteristika Venere-Vage.
Vaga "voli da se dopada" i često će učiniti mnogo da stekne i očuva
odobravanje drugih.
Lav, takođe, uživa u popularnosti, kao i natusi Jupitera. S druge
strane Mars je indiferentan prema tuđim miŠljenjima, a Satur teži da
ih uzima u obzir samo ako mu mogu pomoći ili slučajno omesti njegove
ambicije.
ODRICANJE Odricanje u smislu pOVlačenja iz sveta i napu­
štanja njegovih vrednosti javlja se i različitih motiva. Ovo je karakter­
istično za Škorpiona, i u tom slučaju će verovatno postojati tragovi
nekog dubokog emocionalnog razočarenja, ili tuge, a nekad je uzrok
tome urođena želja ovog znaka da pobegne od površnog i pokuša da
stige do korena stvari. Satur se generalno povlači ili iz nužde, ili iz
osujećene ambicije ili pak dubokog flozofskog ubeđenja. Venera se
može povući iz sveta zbog nesposobnosti da se uspešno izbori sa svojim
iskušenjima. Neptun i Ribe najčešće od svih traže usamljenost iz
istinskog religioznog motiva i u traganju za duhovnim mirom i razvo­
jem. Njih, uz to, motiv milosrđa prema unesrećenima često vodi u
manastire ili druga regliozna utočišta. U svakom psebnom slučaju
Izgleda da stelijum, odnosno grupa planeta M jednom znaku, često stvara efekat
suprotan od očeki vanog. Verovatno 5 M takvim slučjevima javlja prirodna reakcja.
Imao sam horoskop dečaka sa Suncem, Neptunom, Venerom i Medrom u Strelcu u
vrlo bliskom kvadratu sa Marsom: opisali su mi ga kao 'blago i neuvredljivo momče".
102IODUGOVČENJE
motiv se mora tražiti u opštoj studiji karte rođenja, a često glavnu nit
daje Krug srećel, Satur i deseta kuća, koja označava status i čast
natusa u svetu, kao i stvari koje ga dotiču.
Kao što se može i očekivati, Venera je gotovo uvek ozbiljno afik­
tovana u horoskopima onih koji napuštaju svet. Mars i Uran su gene­
ralno istaknuti gde je taj korak učinjen iznenadno ili impulsivno.
Mesec je često u Raku. Kad je taj korak preduzet iz idealističkih motiva
ili, kod manje religozne osobe, i želje za odmorom i mirom, primetiće
se međurazrena uticaja sedme i desete kuće. Uzimajući primere iz
N.N. radi ilustracije ovog poslednjeg, nalazimo:
Br. 178. Vladar sedme u desetoj, a vladar desete blizu vrha sedme.
Satur u sedmoj. Obratite pažnju na Mesec i Veneru u Ovnu.
Br. 313. Satur u sedmoj. Venera u konjunkciji sa Marsom u
Škorpianu; Mesec u Ovnu.
Br. 667. Vladar Sedme u konjunkciji sa Saturom. Venera u kad­
ratu sa Marsom.
Pozicije Urana i Neptuna su previše jasne da bi zahtevale obja­
šnjenje. Prih SO Riba izgledaju naročito povezani sa lišavanjem i
odricanjem.
ODUGOVLAČENJE v_ OTEZJE.

ODVAZNOST· v. HROST.
OGOVAJE· v. KLEVETA.
OHOWST v. AROGANCUA.
OKLEVANJE v. ODLUKA.
OKRUTNOST v. SUROVOST.
OMOVAŽAVANJE v. POŠTOVANJE.
OPREZNOST rezultuje iz dobrog upliva Meseca ili Satura.
Lunara opreznost se verovatno javlja i jakog nagona za samozašti­
tom i samoočuvanjem, koji se nalazi pod uplivom Meseca i Raka;
saturavska je rezultat razboritosti koja nastaje iz živog osećaja za
stvarost i materijalne činjenice i vrednosti, koji čoveka pod jakim
uticajem Satura osposobljava da vidi stvar pred sobom onakim
¯Ukoliko krug sreće povežemo Suspehom Mopštem smi slu, umesto samo bnočanim
postignućima, verujem da ćemo gotovo uvek naći daje njegova pozicja 1 nata1noj kart
važa kao sredi1te natusovih delatnosti i interesoanja.
O5EĆAO5TI I0
kakve jesu, bez obmanjujućeg nimbusa optia koji često zavodi
Ovna, Lava ili Streica. Škot, poslovično razborit, spada pod Raka.
OPTIMI Generalno, Jupiter je planeta nade, naročito kad
deluje kroz svoj pozitivni znak Streica, i oni kod kojih je ova planeta
jaka, normalno će naginjati optimizmu i negovanju vedrog pogleda na
svet. Ovo je naročito slučaj ako je Jupiter u dobroj kombinaciji sa
Svetlima. Ako je istaknut ali afiktovan, često stvara neosnovani op­
timizam i nerealna očekivanja. Sunce i Mars, Lv i Ovan, svi oni
naginju optimizmu, a ljudi u znaku Ovna znaju da se uvale u nevolje,
najčešće javno, zbog svoje preterane smelosti. Venera naginje više
zadovoljstvu i prepuštanju nego nadi. Štaviše, ona uopšte ne gleda u
budućnost, niti sa zebnjom niti sa nadom. Saturn, čak i kad je jak, retko
se predaje lažnim nadama, a kada je slab uzrokuje fatalističke tenden­
cije, nedostatak hrabrosti i beznađe.
• •
OPUSTENOST v. DRJE.
ORGANIZACUA Smisao za organizaciju proizilazi iz jakih
Saturovih i Uranovih uticaja, dok Mars daje sposobnost izvršavanja,
a dobra Venera pomaže u svim aktivnostima koje zahtevaju koopera­
tivnost.
Dobar primer je Bizmarkova mapa: Lav na Ascendentu; Sunce u
Ovnu je u dobrom aspektu sa Satuom i Uranom; Mesec u J arcu;
Venera na M.C-u.
ORIGINALNOST I ORTODOKSNOST zavise od relativne
snage J upitera, Saturna i Urana. Satur predstavlja KONZERVAT­
Z; Uran mržnju prema konvencionalnim vezama i, I styari, ye·
zanostima bilo koje vrste, a Jupiter, kao dvostruka planeta, čuva
sredinu između ova dva. U običnim mapama on nagnje ortodoksnosti
u pozitivnom vidu, ali ako je afliktovan od Marsa ili Urana može biti
suprotno. Neptun je sklon pre da igoriše konvenciju nego da joj
prkosi. Svetla i Mesec su neutralni, dokje pozitivan Mars inovator, ali
kada se kroz Škorpiona ispoljava njegova negativna strana, ima konz­
ervativan predznak. Venera je retko jeretična.
OSEĆAJNOST Osećanje, utoliko pre što je proizvod uzajam­
nog prilagođavanja, proizvod je Venerine vibracje, koja je povezana
sa principom prilagođavanja u s vidovima. Sa unutrašnjeg emo­
cionalnog stanovišta može se ticati i Vatre i Vode. Ovaj prvi element

I04IO5ETLWO5T
teži da pozitivno demonstrira osećanje; drugi je negativan Ì izrazu a,
I samom korenu, osećanje može biti zasnovano na psihološkoj sla­
bosti, što s ogleda kroz prijanjanje za druge radi sticanja podrške ili
% +Ñ
udobnosti. Zelja vodenih znakova je u velikoj meri da zaštite i budu
zaštićeni, Ji paženi. To se lako vidi čak i kod marsovskog znaka
¯
Skorpiona. Pravo osećanje je karakeristika Meseca u Vagi. Treba
posmatrati i petu kuću, mada je njena akcija usmerena uglavnom
prema deci. Mars u toj kući daje vrlo jaka osećanja, ali ona mogu da
budu neuravnotežena i nekontrolisana.
OSETlIVOST Zajednička je s vodenim znacima, a možda
najviše od svih je osetljiv Rak, koji je prijemčiv na spoljne uticaje u
visokom stepenu. Svi negativni znaci su I celini prijemčiviji i osetljiviji
nego pozitivni, obično sa izuzetkom Bika, koji je izuzetno otporan
prema kriticizmu ili omalovažavanju bilo koje vrste - što između
ostalog potiče i iz činjenice da se radi o znaku lunarne e
!
altacije.
Samo ovde se za Mesec može reći da nalazi mir i stabilnost. Sto se tiče
pomanjkanja osetljivosti Lav i Strelac su sledeći na listi.
Devica se lako vređa i sklona je da se prepusti osećanju koje
nazivamo "durenje". J arac brzo oseti omalovažavanje ili prekor, i vrlo

je osetljiv na zanemarivanje ili nepažnju. Vaga se lako vređa, ali za
razliku od vodenih znakova nije zlo

mtilo i može se najčešće lako
umiriti. Blizanci i Vodolija su pretežno mentalni znaci i ne vredaju se
tako lako.
OSOBENJAŠTVO , v. EKSCENTRIČNOST.
OSORNOST je gotovo uvek vezi sa istaknutim i atliktovanim
Vranom. Fiksni znaci takođe su skloni odrešitom i otvorenom izraža­
vanju. Aspekat Marsa sa Vranom često prati velika nerna napetost i
eksplozivna ljutnja, naročito ako je umešan i neki fiksni znak. De­
lovanje Venere-Vage teži da neutrališe ovakvu silovitost, ajak Satur
zna da je obuzda. Bik i
Š
korpion često su grubi i direktni.
OSPICE - Imam premalo slučajeva ovog oboljenja (u ozbiljnoj
formi) da bi mi to olakšalo otkrivanje bilo kojih istaknutih crta, ali četiri
sledeća primera siguro pokazuju neke dosta upadljive sličnosti u više
nego jednom delu ekliptike:
Muškarac, 7 časova, 28 septembra 1919. Bristol. Paraliza jedne
noge otkrivena 1921. i pripisana ospicama.
OZBµO5TI I05
Muškarac, rođen u 13 i 30, 20.avgusta 1883., Kerlajs!. Morarički
kadet, umro od ospica.
Ž
ena rođena u 18 i 39, 20.avgusta 1876., London. Vid trajno
oštećen ospicama u detinjstvu.
Ž
ena rođena u 7 i 35, 19. decembra 1869., Sanderland., slučaj dat
od strane ADž. Pirca. Umrla 25. januara 1872. od ospica, crvenog
vetra i hidrocefalusa.
OSVETOWUBIVOST Tradicionalno je povezana sa
Š
kor­
pionom, zbog njegove jake emocionalne prirode. Uran, koji je u
nekom pogledu vrlo sličan ovom znaku, takođe teži da bude osvetolju­
biv, što ipak važi samo za primitivne tipove. Vaga, Vodolija i Ribe su
verovatno najmanje skloni da pamte i da se sete zbog loših stvari koje
su im učinjene. Venera retko naškodi bilo kome. Satur u
Š
korpionu
je, kad deluje lično, često vrlo osvetoljubiv.
Istinsko praštanje uvrede je karakteristično za razvijene solare i
jupiterske tipove. Prmer: vidi slučaj br. L na kraju knjige.
OTVORENOST - To je vrlina pozitivnih znakova, a naročito
vatrenih, gde je Strelac tradicionalno iskren. Jako dobar upliv Sunce­
Jupiter verovatno je najsigurniji znak istinske otvorenosti. Ovan teži
da preuveličava stvari i može biti do te mere otvoren da postaje
uvredljiv, naročito ako ima atlikcije. Uran je dosta sličan, i samo se u
jakim slučajevima može na ovu planetu osloniti u pogledu realnih i
uravnoteženih sudova - atlikcije uzrokuju to da Uran govori stvari
prosto zato što su neočekivane. Ribe su često otvorene, ili pre pro­
stodušne, i često sklone !Ipridikovanju", ali 1 slabim mapama uticaj
Neptuna i Riba je usmeren ka tajnovitosti i izdaji. Vodeni znaci .
generalno čuvaju svoje sudove za sebe, a isto se može reći i za Jarca.
OŠTROUMNOST Naročite karakteristike koje ova reč pod­
razumeva verovatno su rakovske i I izvesnoj meri Merkurovske.
OTEZJE Ni Vodolija ni Ribe izgleda da nemaju mnogo
osećaja za vreme kada se nađu Ila Ascendentu. Međutim, gotovo svaki
element Riba u horoskopu donosi odugovlačenje i netačnost, a najgori
takav slučaj koji sam imao je onaj sa Jacem na Ascendentu, Mesecom
u Vodoliji, i Suncem u kvadratu sa Vranom u Ribama.
OZBIWNOST proizlazi iz jakog, povoljno smeštenog Satura.
Š
korpion je takođe gotovo neizbežno ozbiljan i okrenut cilju čak i kod
106IOZLOJEĐENO5T
primitivnijih predstavnika. Kombinacija ova dva elementa daje vrlo
ozbiljnu i strogu osobu.
Ne sre se prevideti i činjenica da su primitivni tipova J arca sve
samo ne ozbiljni; bučni su i prosti, a čak i oni bolji su neretko brbljivi.
OZLOJĐENOST u formi konstantnog nezadovoljstva i gene­
ralnog držanja van harmonije sa svetom i "protivu svega", I većini
slučajeva jeste škorpionska crta, koji kao znak stoji u opoziciji sa
Bikom, znakom zadovoljstva. Na primeru Škorpiona uočavamo psi-

hološki kompleks uvređenosti. Istovremeno, dok Skorpion po pravilu
žudi za priznanjima u očima sveta, Satur takođe donosi nezado­
voljstvo i povređeno držanje kroz želju Jarca da se domogne materi­
jalnih blaga i položaja. Satur u ma kom vodenom znaku teži da stvori
neku vrstu ozlojeđenosti jer, sa stajališta svetovnog uspeha, on deluje
poput snažnog čoveka koji se zaglibio u močvari. Ma koji dobar
kardinalni uticaj teži da oslabi ovu crtu osposobljavajući natusa da se
iskaže na delu.
Uran u aflikciji, poglavito u kvadratu sa Suncem, često uzrokuje
nezadovoljstvo, bes, i ozlojeđenost.
p
PACIFIZAM On je, u meri u kojoj predstavlja instinktivnu
psihološku osobinu, uzrokovan vibracjama Vage, koja uvek teži da
izbegne konflikt i prevaziđe razlie u gledištima. Kao humanistički
ideal, pacifizam više pripada Vodoliji, ali kod različitih osoba ve­
rovatno duguje svoju pojavu raznim stanjima I "nesvesnom". Mržnja
prema militarizmu je uglavnom rakovske prirode i stoga u korenu
izvesno uzrokovana jakim nagonom za samoodržanjem i izbegavanjem
opasnosti. Ovaj nesvesni motiv može delovati čak i kad natusu uopšte
ne nedostaje hrabrosti.
Kod drugh osoba je antimilitarizam opet uzrokovan mržnjom
prema autoritetu, a zna se da je autoritet naročito naglašen u vojničkoj
službi. Njemu može biti uzrok i ljubav prema ličnoj slobodi. U "Mod­
erj Astr[ogiP' za februar 1918. tvrdi se da horoskopi onih koji
odbijaju da služe vojsku zbog religioznih ubeđenja gotovo neizbežno
imaju Merkura u afikciji sa Marsom.
PANIĆNOST v. LOVERNOST.

FATRIOTIZAM/ 10?
PAIZA, ODUZETOST Uran ili Neptun afiktuju Merkur,
a često i Mesec. Bik, Škorpion, Rak ili J arac su obično jako naseljeni,
a područje oko 80 poslednja dva je naročito često uključeno. Vrlo je
česta aflikcija Jupiter-Satur.
Mogu navesti sledeće:

Sir Džošua Rejnolds; Rozeti; slučaj 113 N.N.; Zena, rođena u
Londonu u 23 i 45, 31. oktobra 1886. Povređena usled pada sa ljuljaške
i oduzeta 30 godina. Muškarac, rođen u Dorsetu, u 4 i 30, 1. jula 1857.
Muškarac, dat u Rafaelovoj Efemeridi za 1923. F.D. Ruzvelt.
PAITIZ Može se pripisati uticaju jednog ili više zna­
kova: Vage, Škorpiona ili Jarca. Prvi je po prirodi prišipetlja i ovisnik
O nekome drugom u ovom ili onom smislu a, ne želeći u većini slučajeva
naprezanje u bilo kom obliku, sklon je da olako usvoji nek bezvredan
način življenja. Škorpion može usvojiti prividno parazitski stav radi
postizanja izvesnog cilja alije češće, u stvari, onaj koji manipuliše svog
prividnog patrona I svom vlastitom interesu. Jarac se često nalazi I
parazitskim pozicijama u odnosu na ljude na visokim položajima ili
visokog roda, usled usijane ambicije da se probije u više društvene
slojeve itd. J edva da treba objašnjavati da se sve ovo odnosi samo na
primitivne pripadnie ovog znaka.
Sunce, Mars i Uran su tela koja daju samopouzdanje i afrmaciju,
a Merkur se, i pored čestog nedostatka moralne snage, ne odriče lako
svoje nezavisnosti, kao što vidimo u slučaju srednjevekovnih dvorskh
luda (verovatno većinom iz reda Blizanaca) kojima je bilo dopušteno
mnogo slobode.
PANSONOVA BOLEST Slučaj (muškarac) je rođen u
Krojdonu, 10. oktobra 1880., u 15 časova i 15 minuta. Razvila se oko
70-te godine života.
PATRIOTIZ - Istinska ljubav prema zemlji je rakovska crta
i većina patriota ima ovaj znak istaknut. Međutim, mnog koji su tako
prozvani, i koji su čak možda izvršili dela od velike važnosti za svoju
zemlju, bili su pokretani takvim motivima kao što je dužnost (Satur),
otpor agresiji (Mars) ili ljubav prema slobodi (Jupiter ili Uran).
Astrologja u dobroj meri pruža mogućnost da s otkrije istinski
patriotizam te se tako, mada je dostupno malo nacionalnih horoskopa,
obično može oceniti da osoba koja ima mnogo jakh planeta u izve-
108IFATULA5T¡RA5T
snom znaku čini sebi dobro ukoliko boravi u zemlji kojom taj znak
vlada, a zauzvrat može i sama da koristi toj zemlji.
General de Gol, rođen u Lilu u 11 i IS, G.M.T. 22 novembra 1890.
godine, ima Mesec u Ovnu, sekstil Mars-Jupiter naAscendentu, sekstil
Neptun-Pluton, trigon Sunce-Merkur u Strelcu.
PATULJASTI RAST v. STAS_
PAŽNJA - v. KONCENTRACUA.
PERITONITIS Na to obično ukazuju afIikcije prema 18. ste­
penu Riba-Device i Mesecu odnosno Raku. Vidi slučaj 3 na kraju
knjige kao i N.N. 256
.
Takođe i slučaj pod DIZENTERIJA.
PERVERZNOST Uran pod afikcjom daje osobu koja se bez
čvrstih osnova oduševljeno protivi s ustanovljenim načinima po­
našanja, odnosno nastranu osobu. Ukoliko je, međutim, Jupiter jak,
to će obično biti kontrolisano ili suženo u jednom ili dva naročita
pravca. S druge strane, ako je i ova planeta afiktovana, perverznost će
biti nekontrolisana. Tamo gde je Uran jak postoji sposobnost da se
dominira konvencionalnim oganičenjima, i da se o njima vodi računa
ili ne, u skladu sa diktatom razuma.
Vodolija i Ribe su nekonvencionalni, i ovaj prvi može biti odgo­
voran za perverziju u seksualnim odnosima. (v. NEMOROST).
PESIMI - v. MELANHOL
PEŠAĆENJE To je izrazito strelčevska strast. Džordž Borou,
apostol škole "otvorenog puta", bio je tipični primer osobe rođene u
Strelcu. Kažu da bi, kad je patio od nesanice, često ustajao i hodao po
30 milja. Kad se kod osobe StreIca desi da su joj pešačenje ili sport
odbojni, obično se može naći da joj je Satur istaknut, ali u afIikciji.
PIĆE v. ALKOHOLIZ
PLATONSKE ZAJEDNICE mogu se na neki način pripisati
Neptunu u nekom aspektu sa sedmom kćom, ali se u ovakvim slu­
čajevima mora voditi računa o otkivanju pravih motiva koji deluju na
obe strane. Razume se da će peta kuća biti jako aspektovana satur­
novskim zrakom ili možda od strane Urana ili Neptuna, a često se
primećuju afIikcije ove vrste između pete i sedme kuće. Venera i Mars
u afIikcji mogu da imaju veze sa takvom zajednicom, ali i tako zacelo
ukazuju na manje uzdrano ponašanje u ranijem periodu života.
FUBOŽO5TI IW
PLITKOST v. POVRŠNOST.
PNEUMONUA Uzrokovanaje afIikcijom u B1izancima-Strelcu,
obično blizu šestog stepena. Uticaj Satura je istaknut. Merkur i treća
kuća su često uključeni, ali za razliku od BRONIDTISA, kod pne­
umonije Venera nije afIiktovana. Mesec i Satur su gotovo uvek u
aspektu ili jedan drugom u sed ištu. Ozbiljni aspekti između Marsa,
Satura i Neptuna su izuzetno česti.
Primeri:
Žena rođena u Pulu, u3 i 45, 13.januara 1917. Merkuru konjunkciji
sa Marsom i opoziciji sa Neptunom. Sunce u opoziciji sa Saturom;
Mesec u semikvadratu sa Satumom; Uran u trećoj kući.
Muškarac, rođen u Londonu 27. maja 1912., Ascendent na 14
stepeni Vage; Mars u konjunkciji sa Neptunom u Raku afIiktuje Svetla
i Jupitera u Blizancima. Jupiter, vladar treće, u opozicji s Suncem sa
vrha treće; Mesec j e u kvinkunksu sa Saturom, a Satur aspektuje
Mars i Neptun.
POBAĆAJ v. POROĐAJ.

POBOZNOST (religiozna sklonost) Najizraženijaje kod onih
u čijim je horoskopima istaknut Lav, a kod religoznih ljudi se naročito
često javlja Mesec u L. Tome je verovatno uzrok jak elemenat
ljubavi u Lavu, kao i činjenica da je on verovatno u biti privučen
doktrinom o očinstvu Boga. Oslanjajući se na slučajeve koje sam ja
prOUČio, sledeći na listi pobožnosti su Jarac i Vodolija. Ovaj prvi je
privučen moralnim i dogmatskim aspektom religje, a drug njenom
humanom i idealističnom stranom. Bik, Rak, Škorpion i Ribe su znaci
koji se ne javljaju vrlo često u mapi prosečno religiozne osobe, sudeći
barem po statističkim istraživanjima.
Jupiter i Satur su obično ili u aspektu (često konjunkciji) ilije sa
u sedištu onog drugoga ili je opet čest slučaj da se jedan ili oba u nađu
sedištima, ili u egzaltacji.
Religozna područja su 20° Vodolije-Lava i 12° promenljiih, na­
ročito StreIca.
.
Abnormalni tipovi religje su obično označeni Urano kontak­
tima, a antireligozne tendencije Marsom, Jupiterom ili Uranom, tj.
njihovim afikcjama. Jupiter u Blizancima ili Devici je često ili suje­
veran i skeptičan; u Jarcu je hipokita ili strog (vidi i VERA; ST­
HOPOŠTOV ANJE).
II0IFODRUGLWO5T
PODRUGWIVOST Verovatno je uzrokovana sličnim uticajima
koji prouzrokuju AROGANCIJU (v.), ali i sa doka jakog Saturo­
vog dejstva. Sve ovo može da se ganiči i sa SAOM (v.).

POEZIJA v. KNJIZEVNOST.
POHOTWOST s fiksni znaci, uglavnom sa izuzetkom Vo·
dolije, mogu naginjati ovome, naročito ukoliko je istaknuta peta kuća.
Bik s verovatno najviše ističe, on je tip grešnika, a i Vaga ue lako
da sklizne u čulna uživanja. Jupiterski znaci su takođe skloni istom
poroku, ako su pod afikcijom. Ozbiljne afikcije prema Svetlima od
strane Saturna ili Neptuna mogu imati isti efekat, u ovom ili onom
vidu. Više estetski sibarit je često natus Blizanaca ili Device. Neron je
smešten pod prvim, a Džordž IV i Vajld pod ovim drugm znakom.
N.N. 740 je Blizanac, sa pet planeta u Biku, ukjučujući vladara
Merkura kojije u konjunkciji sa Venerom. Jupiter je u Vag, a Neptun
u Ribama - ob"e planete u ovim znacima vode slabljenju energije.
Mesec je u Škorpionu, znaku koji voli čulnu ljubav; Sunce u prvoj kući;
sedam planeta je kadentno; šest su I fksnim znacima, dve ½ promen­
ljivim, a samo jedna je kardinalna i to retrogradna.
POKORNOST v. POSLUŠNOST.
POLEMIĆNOST - želja da se raspravlja o svemu i svačemu
(nezavisno od sposobnosti za debatu) obično je posledica prisustva
Marsa ili Urana u Blizancima ili u trećoj kući, ili koji jako aspektuju
Merkur ili Jupiter. Svi oni teže mentalnoj agesivnosti. Uran, Satur i
Vodolija su takođe skloni insistiranju na stvarom dokazu. Rakovska
crta daje nepopustljivost, a nepovoljan upliv Mesec-Satur (kao kad
su ta dva tela Ì lošem uzajamnom aspektu ili jedan u znaku drugog)
često daje izvesnu tvrdoglavos!. Sunce u Vagi je neretko polemično.
POLENSKA GROZNICA - Ova bolest obično započinje kad
Sunce ulazi u Blizance, i taj znak je u slučajevima polenske goznice
neretko u afikciji pošto vlada sluznim membranama sh respiratarih
organa. Ovan i Saturovi znaci su takođe istaknuti i često će se naći da
je Mesec u Jarcu ili u Vodoliji. Merkur je takođe često u aspektu sa
Saturom i je u jednom od njegovih znakova.
Dva nemačka slučaja i Ster un Mench:
FOFULO5TI III
8 i 45, 5. oktobar 1897., 51° S, 17° I. Neptun u Blizancima u osmoj
afiktuje Merkur, koji je i u aspektu sa Saturom; Mesecje u Vodoliji.
Pol nije utvrđen.
17 časova, 30. januar 1886., 48° i 45' S, 8° I. Merkur u Saturnovom
znaku, koji afIiktuje planete u trećoj kući. Ništa u Blizancima, ali je
Mesec u Strelcu u kvadratu sa Marsom. Pol nije utvrđen.
Muškarac, 3 i 18, 4. maj 1884. London
Žena, 11 i 18, 31. decembar 1903., London.
POMIRO DRŽANJE Verovatno potiče iz onoga što bi
psiholog nazvao "kompleks inferorosti" i tako je verovatno povezan
sa dominacijom Meseca i Venere nad snažnijim planetaa. Ono može
proisticati i iz preosetljivosti Raka, koji se plaši nemirih stanja, ili iz
Vagine želje za skladom i slaganjem.
POMPEZNOST - To je mana fksnih znakova, a naročito slabih
Lavova, i to naročito ako je Jupiter istaknut, ali afiktovan. Jarac i Ribe
mogu takođe da se, u nešto drugačij em smislu, drže pompezno.
Mesec u Lavu - aceron, Semjuel Džonson.
PONOS Ako se posmatra odvojeno od AROGANCIJE ili men­
talne UOBRAŽENOSTI (v.) rezultat je mešavine Marsovih i Jupi·
terovih uticaja, dok je Uran obično vrlo uplivan kada iz njega proradi
jak osećaj nezavisnosti.
Fiksni znaci su uglavnom odgovori za porodični ponos, mada je
Vodolija često izuzetak od ovog pravila. Jarac je takođe ispunjen
osećanjima ponosa, koje su utemeljena na istančanoj proceni ranga i
statusa, što ga po pravilu čini spremnim da oda poštu onima koji su po
autoritetu iznad njega, dok istovremeno od onih ispod sebe zahteva
poštovanje socijalnih razlika (v. SNOBIZ).
POPUOST Ona zavisi uglavnom od Meseca i Venere, s
tim da Mesec utiče na popularnost kod masa, a Venera na društveni
uspeh. Sunce u Raku gotovo uvek doprinosi popularosti kod ličnosti
na visokim položajima, kao što se može videti u slučaju Henrija VI
koji je, i pored prevrata, ostao u sećanju naroda. Tome je primer i
vojvoda od Vindzora. Dobar aspekt između Sunca i Urana s t

kođ

vrlo često nalazi kod onih koji postigu veliku populaost zahvalJuJucl
snazi svoje ličnosti a, u pogledu Engleske treba primetiti da njen jak
ovnovski uticaj postiže popularost, kao što vidimo u slučaju Horacija

l
1I2/FOROĐJ
Botomlija. Slično je i u drug zemljama, u skladu s vladajućim
znakom. Jaka planeta, opet, uvek teži ka uspehu i priznanju u onoj
oblasti kojom vlada: tako populai vojni lideri moraju imati dobrog
Marsa, u kojoj god zemlji da žive, ako žele da postignu popularost u
vojsci. Strelac je popularan među sportistima i zato je opšte omiljen u
Engleskoj: Englezi zaista preferiraju vatreni elemenat u odnosu na bilo
koji drug.

POROĐAJ Njime vladaju peta i jedanaesta kuća horoskopa kao
i, I manjoj meri, Mesec. Venera je, verujem, više povezana sa umnim
stvaranjem.
Tri slučaja u N.N. ukazuju na važnost jedanaeste kuće, 168, 186 i
562. Zanimjivo je da je u dva slučaja vladar jedanaeste u konjunkciji
sa Jupiterom u Saturovom znaku, dok je u trećem Jupiter, vladar
jedanaeste u Saturovom znaku u kvadratu sa Marsom u Škorpionu.
Pobačaj izgleda da najčešće rezultira iz Sunca afliktovanog Ura­
nom I ženskm mapama, a verovatno je da aflikcije od strane Urana
prema petoj teže istom rezultatu. U isto vreme je Uran Ìvezi sa petom
česta indikacija veš tačke kontracepcije.
Sunce afliktovano od Saturna češće pokazuje sterilitet u ženskoj
mapi, ili usajeništvo kroz celi život.
POSLOVNA SPOSOBNOST zahteva, u najboljem slučaju, ak­
ciju svih planeta, izuzev možda Neptuna. Planeta koja vlada naročitom
vrstom posla koji je u pitanju mora biti naravno, izuzetno dobro
smeštena. PRTIČNOSTi ŠTEDlOST (v.pod TIČLUKj su
takođe uslov. Sunce je neophodno radi snage ličnosti i moći liderstva;
Mesec je naročito važan, u pogledu stava prema javnosti, kao i opre­
znosti i oštroumnosti. Merkur je važan, naročito I vezi sa brojevima i
računima. Venera je, kroz Bika, vrlo povezana uopšte sa finansijama.
Mars daje preduzimljivost. Jupiter daje dobru sreću i povoljne prilike.
Satur daje pravi karakter i moč gađenja i organizovanja; Uran je
neophodan radi širine i vizije; Neptun se teško može nazvati pos­
lovnom planetom i njegova akcija, kad deluje u ovoj sferi, obično je
usmerena ka pravljenju "sreće na papiru" i uslovima koji su, bili da su
izmaštani u siromaštvu ili bogatstvu, više prividni nego realni. U isto
vreme, kada je jak, daje sposobnosti za stvari povezane sa morem,
hotelskm menadžerstvom, trgovinom pićem, obućom i le-kovima, kao
i viziju i idealizam. Neki smatraju daje bio na M.C-u pokojnogvikoDta
Leverhalma, što bi objašnjavalo njegove kooperativne ideale, ogo-
FOUZDAOSTl IIJ
mne planove i trgovinu posebnom robom s kojom je njegov posao bio
+
pove�an.
¼* " • •
Oko 12-16° negativnih znakova, a naroctto Raka
:
D��ce t Riba,
naročito su povezani s komercijalnom sposobnošću t mteresva­
njima; vidi slučajeve kao što su Rouds, Rokfeler, Morgan, Gould, N.N
:
987 i slučaj broj 1 na kraju knjige. Ford, Vulvort, Istman (Kodaks) t
Selfidž, s imaju Mesec u Vodoliji .
POSLUŠNOST - Generalno se smatra bikovskom vrlinom, a
često je primetna i kod Device\ kojaje ��ak sluge ili služenja. U prom
slučaju može se nagađati da li je, kod Dlzih !tpova, poslušn?st u velikOJ
meri uzrokovana mentalnom ili fizičkom letargIJom; u slucajU
.
Devlce,
znaka koji je izuzetno svestan vlastitih slabosti i snage, postOjI ljubav
za detalje i veliko strpljenje za njihovo Iođenje, pa
.
�at�s rado
prepušta opštu kontrolu drugima, ako time može obezbedl!t n potre­
ban za izvršenje vlastitog zadatka.
.
U smislu vojničke discipline, ili discipline u akciji, poslušnost je
verovatno uzrokovana dobrim Mars-Satur utIcajuna. I Venera I Ju­
piter imaju takođe instinkt za sklad i red, drštveni i svak d,::,gl, �oje
bi neposlušnost razorila. "Poslušnost je garancIja vlad�Ja re�1 su
pesnika koji na Ascendentu ima Veneru, a JupItera u trecoj kucI. (v.
AAZ).
POŠTENJE v. NEĆASNOST.
POŠTOVANJE - v. STOPOŠTOVANJE.
POUZDANOST
.
METODIĆNOST; TAČNOST - Ove oso-
bine zavisiće od uku�nOg tona horoskopa, ali pojedinačno ugla

om
od Merkura i Saturna, koji su naročito povezani sa Jarcem t DeVIcom.
Ako su ove planete dobro smeštene, osoba će biti veoma savesna u
pogledu detalja. S druge strane aflikcije u prom7nljlvom krstu unaju
suprotan efekat i čine duh ili nepažljivim i nemarmm u pogledu det�ja,
ili konfuznim i haotičnim. Isto važi ako je Merkur aftktovan, narotto
od strane Jupitera ili Neptuna. Koliko god pažljiv bi natus hteo da
bude, on će gotovo uvek u neko vreme počiniti neke geške kad
_
su
detalji u pitanju. Ako je, međutim, ostatak horoskopa dobar te geske
Pitanje je da li je Devica uistinu zak Služtelja u mističnom smislu .
.
Ona
)
este zn

podređivanja, zato što viš voli da podsticaj i organizaciju ost
.
a

d

g
n :
a I da doblJ

dnevni zadatak s kojim voli da ¶ pozabavi sama i na miru. Alt SlUitelji čečnstva
nisu eksJuzivno i redova Deica.
I

114/ FO½5NO5T
će izgledati njemu samom "neobjašnjive" i strane njegovoj prirodi.
�asll

e aflikclje, kao IZmeđu Marsa i Urana u promenijivim znacima,
cesto cme natusa nepažljivim usled indiferentnosti i nesmotrenosti.

POVRSNOST To je karakteristika promenljivih znakova. Tra-
¾ • • •
gova povrsnosti Ima najmanje kod ljudi rođenih u Devici ali čak i oni
po prav
,
ilu p

?učavaju više površinu nego unutrašnja zn�čenja stvari.
Str
.
elac je pnlIčno površan, želeći da zna nešto od svega umesto sve o
ne

.
emu. Om su ekspaivni po cenu da ostanu plitki. Ovo naročito
Vazi ukoliko je Merkur slabo smešten.
Nedostatak dubljeg interesovanja za ozbiljne predmete je na­
rav
��
, brakteristika primjtivnih predstavnika svih tipova i č-st je
slucaj, pnmence, kod Vage. Škorpion je najređe površan.
POZORNICA Ispitivanje horoskopa glumaca i glumica u N.N.
otknva daje Vodolija najviše naseljena planetara, kao i vodeni znaci.
Istaknute su Ribe i dvanaesta kuća, a u mnogm slučajevima je Mesec
Ì Ra�u. Gluma je zanimanje dvanaeste kuće, i kao što se to može
VidelI na p
:
imeru mnogih glumaca česta je međurazrena između nje
I druge kuce. Gospođica Zena Der ima, na primer, vladara dvanaestoj
(I Neptuna) u drugoj kući, dokje vladar druge u Ribama. Peta kuća ni
u kom slučaju nije tako istaknuta kao što bi se moglo očekivati.
Uzimajući u obzir znake gde se nalaze Sunce, Mesec i Ascendent
u devet
:
lučajeva (27 tačaka ukupno) nalazimo šest u Vodaliji, pet �
Raku I cetm u Ribama, što predstavlja više od polovine.
Područje Zodijaka naročito povezano sa pozorcom je oko 20
Lava-:odolI je, a u to moramo Uključiti aspektujuća područja u drugm
vazdusmm l vatrentm znacima.
Stvara moć da se predstavljaju drug izgleda da pripada 13. ste­
penu Riba. Ser RIčard Barton, nenadmašan interpretator, ima ovde
Veneru u konjunkciji sa Marsom; Zena Der ima isti stepen na Ascen­
dentu; njena sestra Ima Merkura u
a
tačnom triganu; Lilijan Bretvejt
lIlla Marsa u tngonu. Kod Bareta 12 stepen Device pada na M.e.; ser
Henri Img lIlla ovu tačku gotovo tačno između Venere i Urana na
vr�u' pete; gđa Langtri ima Neptuna na 11° Riba u triganu sa M.e. i
tacnom sekstilu sa Uranom.
U istraživanju gor
n
jeg takođe će se nači da su vrlo upadljivi 20
ŠkorpIOna I u IZesnoJ men aspektujuće tačke tog stepena.
PRRUE/ 115
PRTIĆNOST To je uglavnom stvar zemaljskih znakova, te
Marsa i Satura, gde valja primetiti da su ove planete umnogome
povezane sa fizičkim planom i "spuštanjem u materiju". S druge strane
Vaga, Vodolija i Ribe su često nepraktične i sanjari. Vatra je obično
praktična, ali ne uvek razborita ili diskretna, kao što su to Mesec i Rak.
Uran najčešće ure da ceni praktičnu stranu stvari, ali je takođe i
pokadšto prenebregne, uveren u veću važnost nekog manje konkret­
nog aspekta stvari kojom se bavi. Njegove metode su uz to ponekad
nepodesne u praksi, pošto mu često nedostaje takt i strpljenje, budući
da sve želi da uradi celovito i drastično. "Grabi sve", slogan admirala
Fišera, tipičan je za ovu planetu. Ipak, Uran, kada je dobro smešten,
može delovati sa velikim uspehom u svakodnevnom životu.
PRAVIĆNOST - Pravičnost je simbolizovana Satumom u Vagi.
Venera i Jupiter su više skloni saosećajnosti i velikodušnosti nego
striktnom osećaju pravde. Doktrina o kanILi, koja je otelotvarenje
kosričkog zakona pravičnosti, satumovska je i ima najviše poklonika
u Indiji, koja je pod Saturnom. Vaga ublažava pravdu miloŠu što je,
etički, po svoj prilici značenje egzaltacije Saturna u ovom znaku.
PRECIZNOST • v_ TAĆNOST_
w
PREDOSECANJA Karakteristična su za osobe u znaku Strelea,
a najverovatnije će se ispostaviti kao tačna kad su Jupiteri deveta kuća
jaki i kad su tekući tranziti i direkcije u rođenju osobe koja je u pitanju
benefčni, ili bar ne pokazuju aflikciju prema mentalnim planetara.
Kada ovo nije slučaj bolje je izbegavati proroštvo u bilo kom obliku.
Verovatno je da Uran, a još više Neptun, neprestano doživljavaju
iskustvo istinitih predskazanja, ali akciju ovih planeta valja uzeti u
obzir sa izvesnom dozom rezere, jer danas malo ko može svesno da
primj njihove najviše uticaje.
PREDRASUDE se najčešće sreću kod Raka i fksnih znakova, a
najređe verovatno kod Blizanaca i Strelea. Ovaj poslednji naročito
ima, kao po pravilu, uvek novi pogled na svet. Devica, međutim,
neretko postaje žrtva sopstvenih slabosti i ličnih idiosinkrazija koje
utiču na ispravnost njenih stavova. U isto vreme verovatno je tačno da
je većina prosečnih ljudi manje ili više sklona nekim oblicima pre­
drasuda, i čovek širokog duha još uvek je izuzetak u svim društvenim
slojevima. Merkur afiktovan od Satura predstavlja najsiguiji znak
mentalne uskosti i sklonosti ka predrasudama, naročito ako su prisutni
116IFRD½A)
i znaci AROGANCUE (v.), no u dobrom aspektu sa Jupiterom, Merkur
po pravilu daje moć fnog rasuđivanja i zdrav razum.
PREDVIĐANJE Izgleda da je naročito povezano s "proro­
čkim" znakom StreIca koji, čak i kod primitivnih predstavnika često
ispoljava prirodni dar za predviđanja budućeg toka događaja. Ukoliko
su, međutim, Merkur i Jupiter gadno afiktovani, treba biti suzdran u
odnosu na bilo kakvo predskazivanje. l svakom astrologu se savetuje
da, onda kada treba da se angažuje u vezi sa proročkim radom, proveri
da li je i sam pod ozbiljnim malefičnim uplivom ili malefičnim tranzi­
tima u pogledu ovih planeta. Ovo je, naravno, naročito neophodno ako
su planete u radiksu afiktovane.
PRELJBNIČKE SKLONOSTI Tradicionalno ukazuju na
afikcije Urana, sa Mesecom I muškom, a sa Suncem I ženskom
horoskopu. Uran koji afiktuje sedmu kuću opštiji je po efektu - u
afikciji sa Venerom češće označava nedozoljene veze sa mlađim
osobama. U proceni ove sklonosti treba, naravno, ispoljiti veliku dozu
opreza. (v. NEMOROST)
PREPREDENOST Naročite osbine koje ova reč implicira
verovatno su rakovske i I izvesnoj meri merkurovske.
¾
PRESAĐIVANJE KOZE Natus horoskopa datog pod GRP
(žena), imala je nekoliko operacija ove prirode kao rezultat facijalne
izobličenosti uzrokovane opekotinama, što je opet bila posledica ige
sa šibicama. Umrlaje ubrzo nakon što su ove operacije počele da daju
izvestan rezultat.
PREUELIČAVANJE v. TAČNOST.
PREVA To je uopšte pre porok negativnih nego pozitivnih
znakova, a naročito se javlja kod loših Škorpionovih ili Jarčevih mapa,
u neptunovske aflikcije. Ova planeta, čak i ako je jaka, nagnje tajnosti
i skrivenim metodama rada, a kada je slaba i u slabom horoskopu, ista
tendencja se usmerava prema zlim ciljevima. Dvoličnost Satura je
više okrenuta cilju i ne rezultuje iz unutrašnje težnje ka "zakulisnim"
metodama već prosto predstavlja svesno usvojeno sredstvo z posti­
zanje željenih rezultata. Škorpion, s druge strane, prirodno voli miste­
riozne puteve i sredstva, ali je njegovo verolomstvo obično namero i
potpuno sesno, dok je za Neptun moguče da često prevari pre nego
što uopšte shvati da je to uradio.
FREČDO5TI I1?
Svi dvostruki znaci naginju dvostrukm putevima i sredstvima dok
su fksni najčešće direktni u svojoj akciji, bilo da je ona dobra ili ne.
Vatreni i u manjoj meri vazdušni znaci su uglavnom otvoreni, mada
postoje i izuzeci kao što se da prmetti na primeru Čarlsa l, koji je
imao mnogo planeta u Vatri, ali je bio u velikoj meri pod dominacijom
Neptuna na Ascendentu. Luj XV od Francuske, s Neptunom na
Ascendentu u Škorpionu, bio je jedinstveno prevrtljiv, odnosno sklon

prevan.
Slučajevi trovača dati pod pojmom SUROVOST ujedno ilustruju i
sklonost ka PRA. U Hordsfordovom slučaju Neptunje naAscen­
dentu, a Sunce je u Ribama u kvadratu sa Jupiterom u Blizancima. U
drugom slučaju Merkur je nasilno afliktovan u Ribama, a Neptun
afiktuje oba Svetla. Neptun Cezara Bordžije afliktuje nekoliko pla­
neta u Škorionu. On ima i dobre aspekte, alise treba prisetiti da dobri
aspekti ponekad ne pomažu kod aflikcija malefka.
Valja imati na umu da u generalno lošoj mapi č i "dobri" aspekti
Jupitera i Neptuna uopšte nisu nekompatibilni sa prevarantskim ra­
dnjama, kao na pim er u slučaju Hitlera, koji ima Sunce u semisekstilu
sa Neptunom, a Jupiter bez aflikcija.
¯
PREZRIVO DRJE v. AROGANCUA.
PREVMENI POROĐAJ v. POROĐAJ.
PREVRTLIVOST v. PROMENlOST.
PRIČlIVOST Merkur na Ascendentu i kulminacji (osim kod
fiksnih znakova koji svi nagnju katkoći u govoru) gotovo uvek uzro­
kuje pričljivost, naročito ako je u Strelcu i Ribama. U ovim znacima
često označava brbljivca. Strelac, čak i bez Merkura, može biti opširan,
i čak vatren govornik, naročito kad tumači svoje omiljene sklonosti.
Jarac na Ascendentu daje velike pričalice, naročito kod onih osoba
koje imaju jaku želju da budu zapažene. Blizanci su pričIjivi i često
nedosledni. Devica je možda najbolji kozer. z suprotne osobine vidi
ĆUIOST.
PRUEMČlVOST Svi negatini zaci nagnju u tom pravcu, a
najviše od svih Rak. Vodeni znaci su najprijemčiviji emocionalno,
zemljani fzički, naročito Devica. Merkur je naročito prijemčiv z
misaone tokove.
II8 IFRUGODLWO5T
PRGODWOST Promenljivi znaci su prilagodljivi, pošto
lako mogu da se asimiliraju u bilo koje od ostalih četver/ava, i retko
kad su nepopustljivi ili zatvoreni na nagovaranje. Štaviše, njima u celini
nedostaje principijelnost i snaga karaktera, a niži tipovi radi ličnih
interesa zloupotrebljavaju svoju fleksibilnost kako bi zadobili pove­
renje onih koje imaju nameru da iskoriste.
Venera vlada adaptacijom u biološkom smislu, tj. manje ili više
trajnom modifkacijom u cilju prilagođavanja sredini. Venera je uvek
spremna na ustupak č i po cenu da promeni vlastitu prirodu kako bi
postigla kompromis ili uzajamno razumevanje. Ovo se kod Bika dešava
na instinktivnom nivou, jer je on često svesno vrlo neprilagodljiv, a
prilagođavanje svesnije i lakše ide kod Vage.
PRTOST Ovim izrazom se označava osobina onih koji
žive uglavnom pod vlašću primitivnih potreba i želja tela. To su samo­
očuvanje (Voda) i samouveličavanje (Vatra). U ovo poslednje ubra­
jamo i seks, koji povećava nja" Uključujući I igu partnera i decu, s tim
da je kroz decu egu omogućeno da postigne jednu vrstu fizičkog
proširenja i čak izvestan stepen fizičke besmrtnosti.
Ne· sme se pretpostaviti da primitivnost neminovno implicira ne­
moralnost, ili uopšte bilo kakvu vrstu abnormalnosti, osim u meri u
kojoj se vraćanje fzičkim navikama smatra abnormalnim u civili­
zovanom društvu koje ih je u velikoj meri prevazišlo. Na izvesnom
stepenu evolucije prmitivan čovek je savršeno normalan, i kod većine
ljudi primitivni instinkti još uvek predstavljaju vrlo moćne faktore,
mada se ne prepoznaju kao takvi.
Astrološk govoreći, jasno je da je najvažnije odrediti evolutivno
stanje osobe čije stanje posmatramo. Prevagu rauma nad instinktom
i raspoloženjima pokazuje snaga Merkura, Venere i Satura, s tim da
Venera nekad donosi izvesnu naivnost i nedostatak racionalizma što
se može dovesti u vezu s podsveŠu i infantilnim stanjima. Satu,
najviše od s, operiše kroz svest.
S druge strane Mars, a i u manjoj meri Svetla i Jupiter, deluju
uglavnom sa primitivnog aspekta, a isto se sa sigurošću može ustvrditi
i za Uran, uprkos njegovim intelektualnim moima. Aikcje prema
Saturu od strane Marsa ili Urana u velikoj meri uvećavaju primitivne
aspekte prirode, koji mogu biti vrlo moćni. Međutim, Mars-Satur
afikcije ne moraju uzrokovati surovost ili bilo koji vid poroka, ali će
se obično naći da natusu nedostaje prava dubina i sposobnost kontinui-
FRO8AYE5MJEI IIº
ranog razmišljanja i delanja, uporedo sa pojavom neodgovorog i
INFALNOG PONAŠANJA (v.). Mars-Uran atlikcje, mada često
daju nasilničku narav, mogu da se ispolje tek u vidu nesrećnih slu-
¼ .
caJeva.
Ako je Satur vrlo jak, to naravno ne znači daje natus neizostavno
evoluirao dovisokih moralnih standarda; sa ta Saturom, recimo,
on može biti i sebičan. Međutim, on je zacelo prevazišao onaj zaista
primitivni stepen i poseduje zdrav razum. S druge strane, jak Jupiter
označava zdrave moralne ideje, ali i on ponekad donosi razuzdano
ponašanje karakteristično za primitivnija stanja svesti.
PRIRODA (jubav prema) - Svi znaci su manje ili više sposobni
da je ispolje, no svaki znak je privučen nekm naročitim aspektom
prirode.
Merkurovski znaci su verovatno najmanje oduševljeni divljom pri­
rodom. Blizanci su često proučavatelji. Devica (a često i Vaga) voli
parkove i bašte. Vodeni znaci prirodno vole more. Bik i Jarac vole
seosku idilu, a J arac uz to još i planinske predele. Planine naročito
privlače i vazdušne znake. Vodolija je veliki ljubitelj netaknute pri­
rode. Tamo gde se drugi ne bi usudili ni da kroče, oni nalaze naročitu
utehu i lek za sve svoje mentalne, emocionalne i fzičke boljke.
PRISTRASNO ST - Lavovski tipovi, onda kada je ostatak mape
slab i ukazuje na nedostatak samopouzdanja (uglavnom osobine Mar­
sa) skloni su tome da okupljaju oko sebe miljenike, i budu pokr
.
?
­
viteljski nastrojeni. Dvorska luda srednjeg veka Izgleda da Je mstltuclJa
koju su smislili Lavovi, a i slabi savremeni Lavovi uživaju I tome da
nađu žrtvu za svoje praktične ·šale ili nekoga ko č želeti da primi svu
njihovu naklonost, a kada uspeju da nađu takvu osbu njihovo ose­
ćanje samopoštovanja se enormno uvećava, iako toga nisu uvek do­
voljno svesni.
PRlAVOST v. NEČISTOĆA.
PROBAVNE SMETNJE - Ovaj termin pokriva, naravno, vrlo
širok opseg poremećaja u varenju, ali kao generalno pravilo astrolozi
treba verovatno prvo da gledaj u Mesec i Rak kako bi pronašli ključ za
ovakvo stanje. Smatram da Merkur i Devica zaslužuju istu pažnju, jer
planete atliktovane u iJi iz Device, naročito lko je umešan i Merkur -
ukazuju na probavne smetnje u ovom ili onom vidu. Ponekad su u
pitanju i Ribe, upravo kao polaost Devici.
I
lO IFROMNWO5T
Područje od drugog do petog stepena Device-Riba (ređe i Bli­
zanaca-Strelca) izgleda da je značajno kod ovih tegoba. Vidi i pod
slučaj DEBLINA, takođe i pod REUTOZNI ATRITIS, DUA­
BES, itd.
Interesantno je zapaziti da je zvezda Fomalhaut oko drugog ste­
pena Riba tradicionalno u vezi sa zmijskim otrovom, a posledica
probavnih smetnji obično preuzima nek oblik unutrašnjeg trovanja.
Satur u Raku retko kad nije umešan u varenje, a Mars u tom znaku
će uzrokovati bolne tegobe, dok Uran deluje na stomačne nere. Ostali
kardinalni znaci su ponekad takođe istaknuti, i izgleda da područje oko
27° kardinaInih znakova utiče na probavne smetnje.
Slučaj br.2 na kraju ove knjige je jedan primer gastritisa, koji
izgleda da je u vezi sa Suncem u Devici.
PROMENLIVOST Obično je karakreristika natusa kojima na
karti preovlađuju planete u promenljivim znacima. Priroda planeta u
njima, kao i vladara kuća u kojima se nalaze, određuje u kom pogledu
će se promenljivost naročito manifestovati, a njihovi aspekti će imati
znatan uticaj na stepen i pravu prirodu (da li je duboka ili samo
površinska) tendencije promenljivosti. Tako Venera u promenljivom
znaku mahom ukazuje na promenljivost osećanja; takva priroda je
nekad naglašeno osećaj na, a drug put indiferentna. To, međutim, u
inače dobroj mapi, može biti više pitanje ponašanja nego stvarog
karaktera.
Mesec i Neptun, ukoliko nisu stabilizovani u nekom povoljnom
fiksnom znaku, takođe su promenIjivi i veoma osetljivi, tako da se lako
emocionalno uzbude bilo da je u pitanju privlačnost ili odbojnost
prema nečemu. S druge strane i pored ćudljivosti, ljudi iz Raka mnogo
borave u prošlosti i retko su prevrtljivi ili zaboravni.
Populaa upotreba reči "merkurovski" podseća nas na to da Bli­
zanci, kao i Kleopatra, mogu ispoljavati "beskonačnu raznolikost".
¾
PRONEVERA v. NECASNOST.
¾
PROROS1O Proroštvo koje bi uistinu predstavljalo rezultat
inspiracije ili upliva viših entiteta moralo bi da bude pokazano jakom
devetom kućom, Jupiterom ili Neptunom, a nekad i Uran om. Taki
slučajevi su, međutim, retki i danas ih malo ko priznaje. Natusi vodenih
znakova kao i StreIca često iaju predosećanja, ali je verovatno u
većini slučajeva posredi jaka mašta.
FROŠÆNVENEI I2I
Astrološko proricanje, kako ga nazivaju, nema ništa zajedničko sa
takvim metodama, već zavisi od interpretacije matematički dobijenih
i intelektualno shvaćenih sadašnjih i budućih uticaja. U isto vreme se
ne može poricati da mnogi astrolozi, a naročito oni sa jakom devetom
kućom i Jupiterovim uticajima, razvijaju tačnost procene n osnovu
intuicije koja može nekada delovati tako brzo i sigurno, da izgleda kao
da se radi o inspiraciji.
S druge strane, oni u čijim su horoskopima Merkur i Jupiter
afliktovani treba da budu oprezni u davanju predviđanja, naročito u
periodima loših direkcija prema ovim planetaa.
PROSEČAN IZGLED je po pravilu uzrokovan nedostatkom
jakih aspekata prema Ascendentu. S druge strane, i osobe s mnogo
planeta oko Ascendenta, ili sa neobično velikim brojem aspekata
prema Ascendentu često su prosečnog izgleda, usled uzajamne neu­
tralizacije planetarnih zrakova. Jedna jaka planeta na Ascendentu, ili
u aspektu sa Ascendentom sa zenita, obično daje neku vrstu mar­
kantne pojave. Ovo je naročito slučaj sa Suncem dok bi se, s druge
strane, možda moglo primetiti da tipovima Device i Raka najčešće
nedostaje izražena osobenost, dok su pozitivni znaci obično markant·
niji od negativnih.
PROSEČNOST Malo je dispozicija koje pravom studentu as­
trologije, ili bilo koje forme psihologije mogu da ukazuju nečiju pro­
sečnost; no, tamo gde se uočava nedostatak jakih aspekata, naročito
prema Svetlima, Merkuru i vladaru, i gde su mnoge planete kadentne
ili u negativnim znacima, karakter natusa je retko kad jako izražen.
Takvim kartama, koje se nekad nazivaju primitivnim ili nerazvjenim,
takođe najčešće nedostaje ono što se može nazvati crtom individual­
nosti ili osobenosti, kakvu iskusan student može naći u karaa jakh
karaktera. Pod ovim podrazumeva opštu orijentaciju horoskopa ili
integraciju nekoliko njegovih elemenata u jednom pravcu, što upravo
daje određeni ton karaktera duž te naročite linije.
PROSTAŠ1O - V_ UDLIVO ST.
¼
.
PROSIRENE VENE Postoje aflikcije u promenIjivim znacima
a najčešće je umešan ili Jupiter ili njegovi znaci. Mesec, Venera i
J upiter su često u Vodoliji, a i Škorpion je neretko zauzet planetaa.
Primer: Muškarac, rođen u Dorsetu 6. novembra 1858, Andent
je na 7° Vage.

I22IOŽ O
¯
PROZDRLJIVOST je uglavnom povezana sa Bikom. Venera u
ovom znaku ili u Raku, naročito ako je u aspektu sa Marsom, daje
ljubav prema hrani, naročito ako je uključena i peta kuća. Sledeći
primer je uzet iz Alr% škg magazia 1894., str. 161., a podaci su:
Zena, rođena 31. jula 1859., 51° S, 3° Z u 2 časa i 37 minuta.
B t t zß
� 21 . Z9
Ova žena opisana i kao nečuveno ekstravagantna, umrla je usled
uporog uzimanja neodgovarajuće hrane ležeći u bolnici zbog hro­
ničnog zatvora. Obratite pažnju na to da su dva benefa na Ascen­
dentu u Raku, stelijum u Lavu, a Merkur u kvadratu sa Uranom daje
svojeglavost i samovolju i nešto od držanja "ja znam najbolje" upe­
renog, na žalost, prema njenim medicinskim negovateljima. Pluton je
afiktovan, a Mars loše smešten; otuda ni hrana nije mogla biti uspešno
eliminisana.
PUNOĆA v. DEBLA.
R/ l2
PUTOVANJE - Ljubav prema putovanjima je manifestacija jupi­
terovske ljubavi ka ekspanziji u svim formama. Gotovo sve osobe sa
istaknutim Jupiterom ili Streicom imaju želju za lutan
i
em i neretko za
istraživanjem (mada ono obično konotira i elemenat Skorpiona).
Tamo gde je u pitanju radoznalost i želja da se stvari vide, naći ćemo
jak Mesec i upliv Raka, dok Mars daje ljubav prema avanturama.
R
RACIONALIZ Obično je rezultat istaknutog i jakog upliva
Satura i zemljanog elementa, koji teže da natusa učine potpuno
svesnim logike činjenica i stvarosti postojanja.
Sa više mentalnog stanovišta isto vredi i za Merkur i njegove znake.
U horoskopima racionalista verovatno je da će vodeni znaci retko kad
biti istaknuti, mada i Škorpion ponekad nagnje materijalizmu. Ako su
uticaji najvećim delom dobri, možemo očekvati da ćemo naići na
otvorenost duha; ako su loši, a naročito ako su uključeni zemljani
znaci, sledi bigotizam.
ROZNALOST v. LUBOPITLJIVOST.
RNIOST - Uglavnom se manifestuje pod vazdušnim
znacima, a naročito Vagom. Između ostalih, Devica se smatra pref­
njenom, ali se često javljaju izuzeci. Vrlo nasilni loši aspekti teže da
unište delikatnost osećanja, ali verovatno tek onda kada su uključeni
peta kuća i vodeni znaci. Težak Marsov upliv ogrubljuje sve, čak i ako
su mu aspekti dobri, a jaka Venera daje naročitu prefinjenost. Vatreni
znaci su često prosti i bučni, a njihovo dobro raspoloženje se ponekad
ganiči sa vulgaošću. (v. i GRUBOST).
RITIS Nemam nijedan slučaj ovog oboljenja, ali pretpo­
stavljam da bi na njega morale da ukazuju Saturnove afikcije, a
verovatno i mnoštvo planeta u Raku. Jarac bi često mogao da se nađe
na Ascendentu.
R To nije, kako se često pretpostavlja, bolest posebno po­
vezana sa Mesecom, ili istoimenim znakom mada, naravno, često
napada stomak, kojim on vlada.
Tipična indikacija je da je Sunce gotovo uvek u vezi i sa Jupiterom
i s Saturom, ili po aspektu ili po znaku. Tako može biti u aspektu sa
oba, ili u aspektu sa jednin1 - ali iz u znaku kojim ovaj drug vlada. Na
1/ R
primer, ono može biti u Strelcu u aspektu sa Saturom, i ga Satur
može aspektovati i Jupiterovog znaka. Aspekt ne mora da bude
zloćudan, ali ako nije, onda je Sunce obično u lošem aspektu sa
Marsom, Uranom ili Neptunom.
Neptun izgleda nekad preuzima mesto Jupitera, i ova planeta je
često u aspektu (ne uvek zlom) prema Marsu ili Saturu, ili prema oba.
Oko 25° Device· Riba je često područje aikcije. Izgleda da je ono
povezano sa otečenošću uopšte, zatim tumorima i izraslinama.
Imam nekoliko slučajeva u kojima je Mesec afliktovan na početku
kardinalnih znakova od Venere i Marsa. Primer:
Muškarac, rođen u 8 i 30 , 29. oktobra 1849., Vinčester.
Slučaj br. 1 . je primer ove bolesti.
Ispitivanje Sunčeve pozicije u 6 slučajeva pokazuje veliku učesta·
lost njegovog pojavljivanja u Vagi (10) i Devici (8), a najmanju u Jarcu
i Ribama (2 ).
Dalji primeri su:
General Ulis Grant (N.N.). Rak jezika.
Frederik III (otac poslednjeg nemačkog cara). Rak grla. (N.N.)
¾
Zena rođena u 23 i 30, 24. maja 1847., blizu Selbija. Umrla 1920.
od raka grla.

Zena rođena u 6 i 30, 11. maja 1861., Liverpul. Rak materice.
Žena rođena u 22 i 30, 8.jula 1865., links. Rak.
Žena rođena u ° i 30, 31. avgusta 1872., 52° i 30' S, 0.1° Z. Rak i
flebitis.
Žena rođena u 8 sati, 9 marta 1873., 1° I i 51° S. Rak kičme, umrla
1930.
Muškarac, rođen u 23 i 55, 3. aprila 1878., Bristol. Umro od raka
stomaka.
Žena rođena u 15 časova, 12. oktobra 1883., Sidnej. Umrla od raka
dojke 21. januara 1926.

Zena rođena u 11 i 30, 14. oktobra 1883., Sidnej. (dva dana nakon
gorje). Umrla od raka stomaka 24. aprila 1925.
• •
Zena rođena u 15 i 30, 6. aprila 1887., Mančester. Umrla od raka
u proleće 1921.
Muškarac, rođen u 5 i 15, lanuar

..1895
:
,
.
4�S, 74° Z;U�o od
raka 19. septembra 1927. nakon amputaci]edra.
Vidi i slučajeve date pod GRUI.
"•
RDRGAOST / 125
RASEJANOST • Sledi iz aflikcija Merkura od strane Jupitera, ili
u jupiterskom znaku, ili od strane Neptuna. Kasični primer je ser Isak
Njutn, u čijem je horoskopu Merkur u Strelcu afliktovan iz Riba.
RASIPNOST · v. EKSTRAVAGANCUA.
¾
RASPOLOZENJE . Povezuje se sa vatrenim znacima i sa nji·
hovim vladajućim planetama naročito kada su ove smeštene u pozi·
tivnim znacima. Ako je, međutim, istaknut Saturn, kod osoba je često
primetna promena raspoloženja od stanja ushićenosti do stanja de·
presije i obratno. Lav je, kao fksni znak, najkonstantniji u dobrom
raspoloženj u. Vazdušnim i zemljanim znacima nedostaje emocionalne
vitalnosti, a vodeni naginju depresiji i ćudljivosti, kao i promenljivosti.
RASUĐIVANJE · v. RAZUM, ZDRAV.
RATOBORNOST proističe i dominantnog Marsovog uticaja, a
. pojačana je afliktovanim Uranom, koji uvek teži iskakanju iz šablona
i neslaganju 'a drugIma. Kada se nađe u vazdušnom elementu Mars

više teži mental'l0j ratoborosti (N+ POLMICNOST). Primitivni tip
Škorpiona je. usled preosetljivosti i neprekidnog osećanja omalova·
ženosti, naročito ratoboran.
U kartama osoba poznatim po svojoj tvrdoglavosti Mesec u Škor·
pianu se javlja sa velikom učestalošću, najavljujući možda i svadljivost
u političkom životu, kao n. pr. kod De Valere, Majkla Kalinsa, Kevina
O'Higinsa, Dž.H.Tomasa; a često se ista pozicija nalazi i u kartama
istaknutih sportskih takmičara, na primer, u teniskom setu nalazimo
je kod Ostina, Lenglena, Kraforda i Helen Džekobs.
Mesec u Biku nije tako redak među osobama koji vole da se
raspravljaju ili rečima i na sportskom polju.
Sunce u Vagi je sklono sporenju i ova pozicija se javlja sa ne·
običnom učestalošću u horoskopima vojnih lidera. Nasuprot opštem
miŠljenju daleko češće ga nalazimo kod vojnih lica negoli Sunce u
Ovnu ili Škorpianu.
RAZDRAGANOST· Obično se pripisuje Jupiteru i Strelcu, mad�
je verovatno da je Lav, u celini, isto tako veseo kao i Strelac. Osobe
kao što je Mark Tepli, međutim, nesumnjivo bi bile smeštene pod
StreIca, koji u mnogim slučajevima ispoljava neodgovorost, a koja se

kod Lava retko zapaža (v. takođe SRA).
126/ RDRWOST

RDRAZWIVOST· Javlja s uglavnom izloših aspekata izme-
đu Marsa i Urana, naročito ako su umešani Ascendent, Mesec ili
Merkur. Najviše je zastupljena kod vatrenih i vodenih znakova, mada
su i vazdušni skloni nervoj prenadraženosti kad su umorni. Kardi­
nalni naginju naglim izlivima besa; fiksni potisnutoj uvređenosti sa
povremenim vulkanskim provalama, a promenljivi razdražljivim izli­
vima besa, usplabirenošću i svadljivošću. (v.
Ć
UD).
RUM, ZDRAV · U meri u kojoj se može dovesti u vezu sa
nekim naročitim elementima u horoskopu, može se reći da jak Mesec,
Satur i prevaga zemaljskih elemenata donosi zdrav razum. lak Jupi­
ter označava razboritost, moć rasuđivanja i shvatanja, aji nema uvek
ono shvatanje realnosti koje donosi Satur. Mars i Uran u afikeiji
najviše teže da unište zdrav razum, koji često nedostaje i u Ribama.
Gotovo svaka formacija koja teži da uništi ravnotežu natusa može
umanjiti smisao za realnost.
Dobar primer nalazimo u rođenju Ade, ćerke lorda Bajrona, ob­
javljenom u Cadkijelovoj "Grmatici". Ovde element zemlje nije zas­
tupljen, a samo jedno telo je u Vazduhu. U velikoj meri dominira
Vatra. Natus, briljantna na intelektualnom planu, upropastila je svoj
život pokušavajući da nađe nepogešiv sistem klađenja na konjskim
trkama. Aspekti su većinom skladni.
RMETWOST rezultuje iz istaknutog, ali lošeg solarog
uticaja, često u aflikciju sa lupiterom. (v. takođe UOBRAŽENOST;
SUJETA; VEWČANSTVENOST).
RUMEVANJE · v, INTELIGENCUA.
RUMNOST je dokaz jakog Merkura kao i prevage vazdušnog
elementa. Blizanci, Devica, Vaga i Vodolija mogu gotovo uvek ceniti
razna gledišta i, osim ako ima nasilničkih afJikcija, mogu raspravljati o
stvarima u razumnom duhu. S druge strane, vodeni znaci su vrlo često
osetljivi na gledišta koja uznemiravaju njihove lične predrasude. Zem­
lja unekoliko teži uskosti gledišta. Ovan će raspravljati iz želje za
samopotvrđivanjem, a Strelac radi same rasprave. Među planetara
Uran ima najširi mentalni stav, a Sunce najširi emoionalni.
RCIONAA TENDENCUA - Ode je u igl jak Satur i
fiksni uticaji, a kardinalni i promenljivi elementi verovatno neće biti
REUMATSKA OBOWENJA / 127
istaknuti. I Uran može da izvrši iestan uticaj ukoliko nosi sa sobom
tendenciju ka nasilnim i radikalnim metodama.
RE
Č
iTOST - v. GOVOR; GOVORNi
Č
KA SPOSOBNOST_
RED - v. UREDNOST.
.
REFORMIZAM - Reforma obično dolazi od Urana, koji je uvek
spreman da ruši i ponovo gradi. No, ova planeta teži da deluje u
ekstremima i može se istaći da se nalazi u svom najboljem izdanju u
kombinaciji sa dobro položenim lupiterom. U tom slučaju će se re­
forma verovatno izvoditi blagim, ali ipak korenitim akcjama. U isto
vreme će planeta koja vlada naročitom oblašću u kojoj pojedini refor­
mista deluje uvek biti istaknuta u horoskopu (v. BUNTOVNIŠTVO;
KONZERVATOST) .

RELIGIOZNA DISPOZICUA - v. POBOZNOST.
RETROSPEKCUA - To je izrazito rakavska crta. Ovaj znak
prosto uživa da živi u prošlosti, sećajući se izvanredno dobro mnogih
događaja i detinjstva. To je stoga što je ovo materinski znak t.ako da
oni rođeni pod njim iJi sa jakim lunarnim uticajem, teže da se na neki
način vrate majci i lunarnom periodu, detinjstvu · kadaje majčin uticaj
bio najjači.

RESPEKT - v. STHOPOSTOVANJE.

RESENOST I ISTRAJNOST - Rešenost i istrajnost javljaju se
zahvaljujući jakom uticaju fiksnih znaka. Mentalna rešenost povezana
je sa Merkurom i trećom kućom, rešenost I realizaciji, sa Marsom; I
ostvarivanju ambicija, sa Saturn om, a I opštem smislu sa Suncem.
Dobri aspekti između Saturna i Urana uveliko doprinose rešenosti,
naročito ako je jedan od njih u Škorpionu, najistrajnijem i najizdržljivi­
jem znaku. Neptunove aflikcije teže da unište istrajnost.
Karta sir Ernesta Šekltona je dobar primer. Mars je u dobrom
aspektu sa Saturnom i Uranom, a pet planeta je u fiksnim znacima (v.
ČVRSTINA; VOUA; eIU),
REUMATSKA OBOWENJA javljaju se gotovo uvek, skoro
neizbežna, iz saturavskih aflikcija, koje ponekad dodatno opterećuje
i Mars. U kartama ozbiljnih reumatskih slučajeva Ascendentje gotovo
uvek u afikciji sa Saturnom, a ja znam i nekoliko slučajeva gde se
Satur iz Lava ili Raka našao u triganu ili sekstilu prema Ascendentu.
,
1281 R\MT5KGROZNICA
Izgleda da je osetljivo područje 23
°
fiksnih znakova, ali po mom
iskustvu svaki kvadrat ili opozicija iz Bika, Lava ili Vodolije teži tome
da izazove manje ili više ozbiljnu manifestaciju ove bolesti, pod uslo­
vom daje Satur istaknut ali slab.
Mars i Satur se vrlo često nalaze u uzajamnoj aflikciji.1
Primer: Muškarac, rođen na 51
°
S, 2
°
Z, u 15 časova, 27. avgusta
1859. Ozbiljan slučaj artritisa, gotovo nesposoban da hoda. Uočite
Neptun u trećoj i afikcije promenljivih znakova. Takođe i gluvo
REUMATSKA GROZNICA Jedno od Svetala, a često i oba, u
aspektu je sa Marsom i Saturom, ili je u aspektu sa jednim u znaku
ili iz znaka drugog.
Ovo se može uočiti u horoskopu pokojnog Alana Lea, gde je Mesec
u Ovnu u kvadratu sa Marsom u J arcu, a takođe i u seskvikvadratu
prema Saturnu, koji opet afliktuje Sunce i Ascendent a ovaj poslednji
je, kao i kod običnog reumatizma, obično afliktovan Satllrnom ilije na
neki način pod uticajem njegovih zrakova.
Horoskop S.T. Kulridža, pokazuje Sunce afiktovano od Marsa i
Satura, a Ascendent je u kvadratu sa ovim poslednjim.
Jupiter je često istaknut, i gotovo uvek I aflikciji sa Urano m, mada
su u Leovom slučaju oni u sekstilu. Uran je takođe često u aspektu sa
Suncem.
U slučaju Rafaela (datom u "Pvatnim instrukcijama"), Satur je
na Ascendentu u Ovnu, a Mesec ide u kvadrat sa ovom planetom
kvadrirajući i Ascendent, dok su Jupiter i Satur u afikciji kroz
seskvikvadrat.
Kod ove bolesti je u proseku više planeta u promenIjivim nego u
kardinalnim ili fiksnim znacima, a česta su područja oko 9
°
promen­
ljivih i oko 13
°
pozitivnih znaka.
Izgleda da je važan i poslednji dekanat Blizanaca.
Dalji prmeri su:
Muškarac rođen u 14 i 45, 9. septembra 1898., London. Uran u
znaku Jupitera, Neptun na 25
°
Blizanaca u opoziciji sa Ascendentom,
Mesec u konjunkciji sa Marsom i ujedno u kvinkunksu sa Saturom.
Muškarac, rođen u 19 i lO, 29. decembra 1879., Lndon. Gotovo
da je umro od reumatske groznice u tri navrata. Jupiter u opozicji sa
¯ Valja, medutm, istaći da Mars ili Saturn M padu ili izgonu često stvaraju teškoće č i
ako se nalaze M "dobrim" aspektma.
ROMANTIKA 1 129
Vranom, Sunce ¼ Jarcu I kvadratu sa Saturom i I trigonu sa Marsom
i Neptunom, Sunce u sekstilu sa Jupiterom.
Žena rođena u 4 i 15, 14 marta 1895. Ostrvo Vajt. Jupiter na 27
°
Blizanaca, Mesec u konjunkciji sa Saturnom i I kvinkunksu sa Mar­
som, Sunce I kvadratu sa Jupiterom.
Žena rođena 21 čas, ll. februara 1900. London. Reumatska gro­
znica u 14. i 21. godini života; horeja. Sunce u konjunkciji sa Marsom
u znaku Saturna, Jupiter u konjunkciji sa Uranom, Neptun na 25
°
Blizanaca.
REVOLUCIONARNOST v_ BUNTOVNIŠTVO.
REZIGNACIJA - Pravu rezignaciju, za razliku od prostog po­
manjkanja snage za borbu, verovatno treba tražiti na generalno jakoj
mapi sa naročito dobro smeštenim, a1i ne i neminovno jakim Marsom,
koji deluje sa svoje negativne ili škorpionske strane. Istaknut, ali loše
smešten Mars gotovo uvek označava nekog ko nije rezigniran po
prirodi, dok Mars afliktovan i na slabom mestu često pokazuje mirnu
i neotpornu prirodu. Istinsko mirenje sa sudbinom zahteva snagu volje'8
te razvijen i uravnotežen karakter. Mars u afikciji od Urana gotovo
uvek označava čoveka koji će se očajničl boriti da izbegne poraz; ako
je, pak, afiktovan od Neptuna, česta je žalost. Samo vrlo jak Mars,
potpomognut najpre dobrim Satura m, može prihvatiti sudbinu uzvi­
šeno spokojno, nakon što je iscrpeo sve mogućnosti da joj se odupre.
"Onaj koj i se može uzvišena duha pomin"ti sa Neumitnošću razume
božanske stvari", bila je izreka stoika, i njihovo učenje je u velikoj meri
škorpionsko.
ROMANTIKA - U najširem smislu (kao kad mislimo na ro­
mantičarski pokret u književnosti na čijem čelu su se našli pisci poput
Skota, Bajrona i Vordsv0l1a) verovatno je uranska i vodalijska. Ovaj
poslednji jeste znak koji najviše voli divlju prirodu, što je karakteristika
pisaca ove škole, i vredi spomenuti da je romantičarski pokret nastao
sa industrijskom revolucijom i novom društvenom i naučnom epohom,
što su sve znaci početka Ere Vodalije. Kod tipa Urana uočava se jasno
ljubav prema romantici I svim njenim vidovima.
Mnogo toga što se popularo zove romantika i ljubav prema
romansi malo je više od blagog senzualizma, i u velikoj meri je po­
vezano sa vatrenim znacima i donekle Lvom, koji može biti sentimen-

130 I RUKOPIS
talan i zanesen. U mapama romantičarskh pisaca dvadeset peti stepen
Raka je često naseljen.
RUKOPIS - U velikoj meri je povezan sa Ascendentom, Mer-
kurom, trećom kućom i, u svakom slučaju, dominantnom planetom.
Ovo je, naravno, predmet koji je gotovo nauka za sebe.
Lv: širok, odvažan rukopis.
Rk običan i bezličan.
Blizanci-Devica: sitan i uredan; naučnički. Devica često pravi ar­
haične kovanice i skraćenice, a nekad je nečitka.
Bik-Vaga: najčešće skladne linije, ali bez energije ili karaktera.
Ovan.Škorpion: nagao, energčan, isprekdan i užurbano
Strelac: tečan sa mnogo poteza i kuka.
Jarac: uredan, jasan, razgovetan.
Vodolija: često vrlo ličan i individualan.
Rbe: neuredan, izduženo
Ovo gore se može, naravno, primeniti samo I vrlo širokom smislu.
testo korišćenje crtica je karakteristično za Strelea; oni skoro da
ne koriste drugu interpunkciju.
AfIikcije u Blizancima, naročito ako uključuju dvanaestu kuću ili
Neptun, obično su uzrok lošeg rukopisa.
RUPICE NA OBRAZIMA - Ovo su "potpisi Venere" i najčešće
slede prisustvo ove planete na Ascendentu, pod uslovom da je na svom
mestu (u znacima kojima vlada ili u kojima je egzaltirana).
¼ @
RUZNOCA obično rezultuje iz jakih malefčnih aspekata prema
stepenu Ascendenta koji će kvariti crte u skladu sa prirodom planete
i znaka koji je u pitanju. Neki znaci su skloniji izvesnim defektima od
drugih i obrnuto. Tako Devica retko kada ima naročito dobar izgled,
a Bik retko kada loš.
Vatreni znaci ćelave. Voda i Zemlja imaju jaču kosu. Mars u
afikciji sa Ascendentom daje k1empave uši. Satur velike. Možda su
Rak i Jarac u celini najređe obdareni naočitom lepotom. Vaga i
Vodolija su tradicionalno najlepši, Bik i Ribe često imaju dobar izgled.
Na našem sadašnjem nivou znanja, međutim, još uvek postoji mnogo
nedoumica u pogledu ovog predmeta (v. i LEPOTA).
SAOPOUZDAJE I 131
s
SANJALAŠTVO - Najčešće se javlja u horoskopima Vage ili
Riba, ili tamo gde su ova dva znaka gusto naseljena, a Mars slabo
položen.
SAMILOST je simbolizovana Venerom u Ribama, ali su nor­
ralno i benefici (egzaltirani u vodenim znacima) i vodeni trigon, kao
i Vaga, izuzetno skloni saosećanju. Ako su, medutim, Mars ii Satur
u ozbiljnoj afiikciji, sažaljenje se može ispoljavati na kapriciozan ili
budalast način. Marsovi znaci pod afikcijom ogrubljuju i otežavaju
karakter. Lav i Strelac, mada osećajni i velikodušni kad valja da
priskoče I pomoć, nisu uvek I stanju da ocene emocionalne potrebe
manje robusnih znaka. Vodolijaje vrlo saosećajna i puna razumevanja
kada se radi o razvijenom tipu, ali su primitivni tipovi labilni i ka­
priciozni. Merkurovski znaci su donekle preokupirani sobom i tvrdi,
naročito ako je Satur na Ascendentu ili u aspektu sa Ascendentom
^
(v. horoskop Filipa II od Spanije).
SAMOKONTROLAje rezultat jakog Saturna, naročito u fiksnim
znacima. U promenijivim znacima on retko deluje na ovaj način osim
na mentalnom nivou.
Sa stanovišta samokontrole, dobar aspekt između Saturna i Urana
je jedan od najboljih, a Saturn u Škorpionu takođe daje veliku moć
obuzdavanja i samodiscipline.
Pozicija Marsa i njegovi aspekti pokazuju u kojem pravcu će kon­
trola verovatno biti izgubljena.
SAMOPOUZDANJE - Uglavnom zavisi od istaknutosti Marsa,
mada može proisteći iz gotovo bio koje planete ako je ona jaka na
Ascendentu ili je vladar horoskopa. Mesec, Venera i Neptun su naj­
manje samopouzdani. Neptun je umnogo/e povezan sa KOMPLEK­
SOM INFERIORNOSTI.
Istaknut ali afliktovan Mars dovodi do preteranog samopouzdanja,
naročito ako je u kvadratu sa Suncem bez jakog Saturna kao pro­
tivteže. U prvom slučaju dolazi do preterane samouverenosti i sprem­
nosti na svaki svaki rizik, pa se često čini kao da natusav avanturizam
opravdava sam sebe. Ljudima u znaku Ovna vrlo retko nedostaje
samopouzdanja.
1321 SAMOPRECENJIV ANJE
U slučaju jakog osećanja inferiorosti - "kompleksa inferiorosti"
psihoanalitičara - u pIVom planu su Saturove afikcje. Dobar primer
je rođenje Nikolasa I, kome je u znatnoj meri nedostajalo samo­
pouzdanja i koji je uvek mislio da su drugi jači od njega. Mars je
kadentan i bez aspekata, a Mesec je strašno afiktovan u Ovnu. Merkur
i Sunce su nasuprot Saturnu. Vredi zapaziti da gotovo svi despoti (v.
TIRSKA DISPOZICIJA) imaju Merkura ili jedno od Svetala u
afikciji sa Saturom, i to je obično u pitanju neka opozicija, tako da
se čin kao da je u većini ovih slučajeva u pitanju kompleks inferior­
nosti, obično nesvestan, koji nagoni natusa na svesno potvrđivanje
(fzičke) superiorosti svojih moći radi kompenzacije slabosti koja leži
u osnovi. U slučaju Nikolasa, međutim, osećaj inferiorosti je bio
očigledno svestan.
.
SAMOPRECENJIV ANJE Rezultira i moćnih, ali afliktovanih
solarnih i jupiterskih vibracija. Ova da tela u aflikciji najčešće daju
veliko samopovlađivanje, a isto se manje ili više dešava kad Jupiter ima
bilo kakve ozbiljne aflikcije, a saturnovski elemenat je preteći.
Kada faktori koji utiču na samoprecenjivanje padnu u vodene
znake efekti mogu da se jave gotovo podsvesno i tako poprime oblik
samozadovoljnih sanjarenja, pri čemu natu s vidi sebe na nekom po­
ložaju moći ili časti. Jupiter u afikciji od Neptunaje vrlo suptilan upliv
i u takvim slučajevima treba dobro paziti da nerealne ideje o sop­
stvenoj važnosti ne uhvate korena. Primer Džordža IV, naveden pod
IMGINACIJA, vrlo je poučan. Tendencija većine ljudi je da, onda
kada je njihova prirodna želja da ostave dobar utisak u očima javnosti
I stvarnosti osujećena, potraže kompenzacju I svetu fanta-zije, i ova
forma samozadovoljenja sa psihološke tačke gledišta može dovesti do
¼
ozbiljnih rezultata. (v. i UOBRAZENOST; SUJETA).
SAMOUBISTVO Sklonost ka samoubistvu se obično naslućuje
po nasilnim malefčnim aflikcijama prema jednom ili oba Svetla,
vladaru treće, često, Merkuru, dok Satur po pravilu nemilosrdno luče
po drugim planetama, a Jupiter je loše smešten i uz to vrlo često u
Saturovim znacima ili u lošem aspektu prema Saturu. Glavni afli­
ktor u takvim slučajevima je međutim, Uran. Promenijivi znaci su
najčešće na Ascendentu. Neptun je često u nekoj vezi sa osmom. Jasno
je da se stvai motiv za čin samouništenja mora pažljivo razmotriti.
Najčešća zodijačka područja su oko 15° kardinaInih (često naseljenih
SATIRA I 133
u nataInim kartama ubijenih ljudi uopšte), oko 25° fiksnih, značajno
violentno područje u raznim pogledima i oko 26° promenljivih.
Primeri dati u N.N. su:
137. Mesec nasilno afiktovan i treće; Jupiter u konjunkcji sa
Saturom a vladar treće na 16° Jarca (pozicija Urana bi trebalo da je
15° Blizanaca, retrogradan).
171. Sunce i vladar treće u konjunkciji sa Marsom i Uranom na oko
25° Bika.
818. Merkur i Jupiter afliktovani od strane Urana i Neptuna na oko
16° kardinalnih. Sunce u konjunkciji sa Saturom.
SASTI
Č
NOST Škorion je vrlo sklon ovom načinu izra­
žavanja, a to je naročito slučaj tamo gde je Merkur uključen u aflikciju.
Osobe sa mnogo planeta I promenIjivim znacima su naročito sklone
sarkazmu i uopšte verbalnim metodama napada i odbrane (v.takođe
pod SATRA)
SATIRA pripada Strelcu. Ovaj znak ima primetnu sklonost ka
karikiranju i šalama na račun drugih ljudi, čak i na tako bezazlen način
kakav je davanje nadimaka. Tamo gde je istaknuta i Devica ova
tendencija često ide predaleko pa tako dobijamo osobu čije je glavno
uživanje zbijanje šala na tuđ račun · (-esto, naravno, kao vrsta kompen­
zacije za ličnu neuspešnost. Kod ll< !! ¹I"kupa većine istaknutih satiričara
jasno se da uočiti velika senzitivl1ost, i normalno da će osetIjivi ljudi
kojima je data literarna sposobnost uživati u satiri ako se osećaju
ugroženi ili povređeni. Možemo zato lako razumeti zašto je Bajron
pisao velike satire; on ima Mesec I konjunkciji sa Marsom, a Uran I
Raku u opoziciji sa Merkurom. Uz to, on je, kako se pretpostavlja, u
¾
podznaku Skorpion. Njegovi radovi su izvesno puni saevae indigna-
tiollis škorpionskog upliva, više nego zadirkivanja i šale Strelea. Ve-

rovatno je J uvenal bio Skorpion, sudeći po jedrosti i žestokom preziru
koji oseća prema poroku i degeneraciji, a koji karakteriše njegovo
delo.
Rak takođe često usvaja satiričan način izražavanja zbog svoje
sklonosti da uživa u jadikovkama, lamentiranju nad degeneracijom
vremena itd., dok je Jarac, i uopšte Saturn, laudtor temporis acti po
kojima se današnji moral ne može meriti sa onim iz satiričareve
mladosti.
I34I5A ½5NO5T
Merkurovski znaci su neretko satirični na lak j zabavan način; ovde
se prisećamo da je Horacije, koji je pisao satire ove vrste, sebe nazvao
"merkurovskim čovekom", a odnosio se prema Škorpionu kao IInaj_
nasilnijem elementu u svom horoskopu".
Šiler i Gete imaju naglašenog Škorpiona u svojim kartama, a
zajedno su pisali "Xenien" - satire o svojim literarim savremenicima,
itd.
SA VESNOST Toje jedna od viših vibracija Saturna. Vodalijaje
savesna na intelektualnom planu i poseduje prirodnu ljubav ili pre
instinkt za istiu. Jarac je više savestan na delu I užem smislu te reči.
On predstavlja strog, beskompromisan osećaj za dužnost i savest koju
povezujemo sa puritancima, a čak i I stvarima koje se tiču samo njega
sklon je da radi metodična, postavljajući standard koji postojano
nastoji da održi. Isti stav se često nalazi i kod Device, koja je naj.
pažljiviji i najtačniji sluga. Međutim, ovde moramo voditi računa o
snazi Merkura.
¯ 7
SAZETOST v. CUTWIVOST.
SENTIMENTALNOST To je forma SENZACIONAIZM
(v.) naročito povezana sa Rakom. Ona je, međutim, generalno po·
vezana sa vodenim znacima, a može se javiti i kod Lava.
SENZACIONALIZAM - Može se pripisati pretežnosti vodenog
elementa i planeta naročito povezanih s Vodom. Vatreni znaci takođe
vole senzacije, ali na pozitivniji način: oni vole stvari koje izazivaju
uzbuđenje i podižu buku ali i dobro raspoloženje. Uz to, oni se čvrŠe
drže realnosti nego vodeni.
Generalno, jak Saturn deluje najpotpunije protiv ove tendencije
pošto natusa uporno vraća činjenicama. Rak naginje sentimental·
nostima, Ribe onoj formi senzacionalizma koji se zasniva na pričama
o žalosti i nesreći, dok Škorpion voli priče sa avanturističkim, krimi·
nalističkim ili misterioznim predznakom, uključujući i "okultne" no·
vele.
SERVINOST · To je jarčevska mana, koja se lako da uočiti u
negativnom horoskopu. Sunce, Mars i Uran nisu nikada servilni, mada
Škorpion može zauzeti takvo držanje radi ostvarenja svojih ciljeva. Čak
i tada će njegovo delovanje biti napeto do krajnjih granica. (v. i
NEZAVISNOST).
5JAJ¡½LČAJNO5TI I35
SIOVOST (osećanja, govora, itd.) Najčešće je uzrokovana
prevagam elemenata Zemlje i Vode na karti sa slabom Venerom a
jakm Marsom. Mars u aflikciji sa Venerom ili Neptunom koja u·
ključuje vodene ili zemljane znake, a naročito petu kuću, naginje
sirovosti i prepuštanju pohotnim razmišljanjima, mada se to naravno
može tako oceniti samo kada karta generalno ukazuje na nedostatak
prefinjenosti. Vazduh uvek teži rafiniranosti i delikatnosti, nekada u
tome i pretera. Vatra pod aflikcijom može biti bučna i vulgaa, ali
¯
retko kad odvratna. Mesec u Skorpianu ili ako je u aflikciji sa Marsom
obično daje sirovost i neuglađenost.
Dobar primer je dat u "Moderoj Atrologiji" 1918., str. 14. Sedam
planeta u Zemlji i Vodi. Venera i Mars u opoziciji sa Neptunom.
¾
Mesec u Skorianu. Sunce u Vag, ali u kvadratu sa Saturnom u Raku.
(v. RNIROST)
¾
SITNICARENJE - Obično se pripisuje merkurovskim znacima,
naročito Devici, ali pod aflikcijom Neptun izgleda da takođe daje
sličan efekat. Isto vredi i za Ovna, koji je pod aflikcijom sklon da
iskazuje nezadovoljstvo prema tuđim delima, želeći da podcrta svoju
umišljenu superiornost.
Neptun naginje utopijama i često postavlja nedostižno visoke stan·
darde ponašanja kako za sebe tako i za druge ljude.
¯
SJAJ I VELICAJNOST (ljubav prema) - Ovo sledi iz prevage
Sunčevih, Venerinih i Jupiterovih vibracija, a takođe ponekad i Nep·
tunovih, što sve ima dosta veze sa osobinom koju nazivamo SVJETA
(v.) a psihološkim rečnikom rečeno "ego·egzaltacijom", odnosno ne·
svesnom tendencijom naduvavanja ega kako u stvarosti tako i u
imaginaciji. Veličajnost okruženja prirodno teži da potvrdi ovu na·
klonost. Tamo gde materijalna oskudica osujećuje istinsku afrmaciju
ove sklonosti, um se prepušta sanjarenju o sjaju i veličajnosti.
&
Kao primer obožavanja sjaja možemo uzeti francuskog kralja Luja
XIV, "Le Roi Soleif' (vidi primere na kraju kjige). Sunce je na M.C-u,
Mesec u konjunkciji sa Venerom u Lvu u kvadratu sa Jupiterom;
Neptun je na Acendentu. Veoma slični elementi jaVljaju se i u horo­
skopu Džordža IV.
136 1 SKAL
SKDAL v_ KLEVETA.
SKEPTICIZAM - Najčešće je uzrokovan istaknutošću Merkura
i njegovih znakova, naročito aspektima u obliku krsta između ovih
poslednjih, kao i maleficima koji su ili u devetoj kući ili je nepovoljno
atliktuju, a koji naginju pre indiferentnosti ili gubom materijalizmu
nego racionalnom skepticizmu. Strelac i Ribe variraju, u skladu sa
opštim tonom horoskopa, a naročito položajem Jupitera. Ovaj prvi
znak može biti vrlo bezočan i lakomislen. Škorpion je, u celini, ozbiljan
u pogledu religijskih stvari, nastoji da formira častan stav i rado se
priklanja pijetetu i veri.
Jupiter u Blizancima može biti ili lakoveran i skeptičan, a gotovo
uvek je površan; u Devici izgleda da naginje indiferentnosti.
Ozbiljne Saturove atlikcije vode u sumnju, fatalizam ili indiferent­
nost.
Racionalni skepticizam je, međutim, stvar Merkura. Horoskop
Frederika Velikog može se uzeti kao dobar primer (v. VERA; LAKO­
VERNOST)
SKDNOST - Već se može naslutiti da ona rezultira iz teških
aflikcija koje verovatno uključuju petu kuću, te zemaljske i vodene
znake. Mars-Neptun atlikcije, koje uključuju petu kuću, daju osnovni
ton.
Aikacije od strane malefika prema Mesecu, bar kod muških
natusa, često ogubljuju prirodu. Pravila koja su dali Ptolomej i sre-
o dnjovekovni pisci moraju se primenjivati sa velikom opreznošću u
proceni današnjih rođenja jer se, bez hipokrizije, može smatrati da je
prosečni moralni standard u velikoj meri poboljšan od onih dana.
(Videti i GRUBOST).
¹
SKROMNOST v. UOBRENOST; SUJETA.
SLABOST v. SNAGA.
SLEPILO v. VID.
SLENG Korišćenje slenga je karakteristika prosečnog StreIca, a
u manjem stepenu Ovna i Lava. Natusi StreIca skloni su da ljudima i
starma nadevaju imena za koja nalaze inspiraciju u životinjskom
svetu, pošto oni mnogo vole životinje, a često su i nepaž1jivi \ govoru.
SLU 1 137
SLEPO CREVO (zapaljenje) Ovaj problem se javlja tamo gde
postoje afIikcije Device i Škorpiona, ali su naročita stepen-područja
dosta brojna i nedovoljno objašnjena. Osamnaesti stepeni Lava-Škor­
piona su verovatno glavni, a često se nalaze i atlikcije koje uključuju
prva 3 stepena promenljivih i 22° istih kao i 22° Lava-Vodolije. Uran
je često afIiktor.
Merkur je često u prvom dekanatu promenljivih znakova. Od 16
slučajeva nalazim ga u ovoj poziciji u osam. Gotovo uvek j e u lošem
aspektu sa jednim ili više malefika.
Kao primer možemo uzeti slučaj br. 3 na kraju ove knjige. Vidi i
horoskope kralja Edvarda VII i princa Džordža.
SLISTVO Venera je često u dobrom aspektu sa Uranom,
a Jupiter sa Neptunom, dok je područje oko 22° svih negativnih
znakova često zauzeto. Ovo naročito važi za Bik i Ribe. Oko 3
°
Vazdušnog trigona je drugo područje koje izgleda često naseljeno
planetara. Tamerov horoskop predstavlja dobar primer. Lav i VO­
dolija su takođe važni uticaji, a 27° ovog prvog izgleda da je, kao i 1
slučaju astrologa, često naglašeno.Vidi, na primer, mapu Albrehta
Direra datu I N.N. Blizanci su takođe važni, verovatno uglavnom I
vezi skica i crteža. Vidi i Bendžamina Hejdna, N.N. 818, Mars na 2°
Blizanaca, Ascedent na 22° Device u trigonu sa Venerom.
SLOBODA v_ NEZAVISNOST; BUNTOVNIŠTVO.
SLOBODOUMNOST v. SKEPTICIZAM.
SLUH - Pravila daje Lili, i ovde i citiram jer su vredna:
"Dve planete utiču na slabost sluha, naročito Satur, ako je u
odnosima sa Merkurom ili njegovim kućama, a posebno kada se
Satur nađe još i u šestoj ili osmoj kući: otuda sudimo da će, ukoliko
je Merkur vladar šeste i nesrećno smešten na Ascedentu, a Satur ga
gleda kvadratom ili opozicijom, ili ako gleda na šestu kuću opozicijom,
natus biti gluv ili sa vrlo oštećenim čulom sluha. Ako su vladar šeste ili
Mesec slabi, natus će imati mnogo teškoća sa sluhom. Merkur, ako je
vladar šeste ili dvanaeste kuće, atliktovan u šestoj pokazuje daje natus
ili gluv ili vrlo tvrd na ušima. Merkur nesrećno smešten u kući Saturna
ili se nalazi u desetoj kući, ukoliko je loše aspektovan, možemo oček­
vati isto."
138 / SMLOST
Iz mojih posmatranja zaključujem da je Merkur gotovo uvek ma­
letčno afliktovan, najčešće kvadratom ili semikvadratom, a često od
Urana. Znak Device je sumnjivo čest kao Ascendent ili kao onaj koji
sadrži afliktujuću ili afliktovanu planetu. Merkurje često u dva-naestoj
kući ili a!iktovan iz nje. Mesec je prilično često a!iktovan u Ovnu ili
• •
I njega.
Od 5_80 Lava-Vodolije je vrlo često uključeno.
Primer: Muškarac, rođen u 15 časova, 27.avgusta 1859, 2° Z, 510 S,
Ser Džošua Rejnolds. Takođe i drug slučajevi u N.N., kao i slučaj br.
5. na kraju knjige.
SMELOST v. HRABROST.
w ¼
SMNOST v. MIRNOCA; STALOZENOST.
SMRTNOST KOD DECE Ista pravila koja važe za zdravlje i
snagu odraslih važe takođe i za decu, ali izgleda da izvesne pozicije
naročito mogu značiti smrt u detinjstvu, budući ipak mnogo manje
opasne nakon što prvih nekoliko godina života prođe bezbedno.
Lav, iako jak znak kada jedinka uđe u zrelije doba, nije dobar znak
I detinjstvu, a svim negativnim znacima I poređenju sa pozitivnim
nedostaje vitalnosti. Aikcije koje uključuju Rak izgleda da su najgore
u detinjstvu. Škorpion je često slab u ranim godinama, postajući
vremenom jači. Alikcije u promenljivim znacima lako uzrokuju te­
škoće u uspostavljanju respiracije, a Devica i Ribe prete dečijom
dijarejom, i drugim problemima u ishrani. Život odrasle osobe retko
će se naći I opasnosti od nasilne smrti, nesrećnog slučaja ili bolesti
osim ako jedno od Svetala, ili barem Ascendent nisu teško a!iktovani,
ali jak među planetarni aspekt može izaati fatalnu bolest ili nesreću
u detinjstvu.
Verovatno bi oni koji bi se usudili da koriste astrologju u prakti­
čnoj eugenici uspeli da u velikoj meri umanje učestalost oboljenja i
smrtnosti dece u ranom dobu, ukoliko bi im pošlo za rukom da
osiguraju da njihovo rođenje bude sa Suncem, Mesecom i Ascedentom
I pozitivnim znacima. Aji, to sa našim današnjim znanjem nije moguće.
Jupiter je verovatno umnogome lišen svoje blagotvorosti kada se
nađe u znaku Satura, ali je, prilično čudno, vrio indikativan u pogledu
dugovečnosti kada je u znacima Merkura.
Otaocu preporučujem poglavlje o dečijoj smrtnosti i dugovečnosti
u mojoj knjizi "Neki principi horoskopske aM/ize".
SNOBI / 139
SMUŠENOST v. NESPRETNOST.
SNAGA (fzičk) Najčešće dolazi od dobrog aspekta Marsa i
Urana u odgovarajućim znacima, naročito onima kojima vlada Mars.
Ako su i Svetla u dobrom aspektu, mogućnost fizičke snage je veća.
Čak i loši aspekti daju snagu, ali uz mogućnost nesreća, naprezanja ili
bolesti. Mesec, Venera i Neptun, a u manjoj meri i Saturn ne daju
mišićavost, mada su Bik i Vodolija često snažno građeni. Promenljivi
znaci su više gipki nego jaki, s izuzetkom Riba, koje su retko kad i
gpke, a kamoli jake. Devica često stiče snagu fizičkim vežbanjem.
Mars u šestoj kući ili u Devici, u dobrom aspektu prema Svetlima,
izgleda da daje mišićavost; u stvari, svaki dobar aspekt ove planete u
izvesnoj mer jača telo.
Primeri:
Lord Tenison je bio upadljivo mišićav. Mars je u tačnoj konjunkciji
sa Uranom u šestoj u Škorpionu. Karkik, rvač, Mesec u konjunkciji sa
Uranom u Blizancima i u sekstilu sa Marsom u Ovnu, koji vlada šestom
i najposle u trganu sa Suncem.
SNALAWOST v. ITELIGENCUA.
SNEBIIVOST se verovatno najčešće sreće kod natusa senzi­
tivnih znakova - Raka, Device, Vage i Škorpiona. Seksualna čednost
je manifestacija opšte ljubavi prema tajnovitosti koja karakteriše Škor­
piona i prirodno je da bi se ovo naročito trebalo odnositi na funkcije
kojima on vlada. Vredi spomenuti da su Grci, čiju nesposobnost da
razumeju snebivljivost Azijata spominju Herodot i Tukidid, kao nacija
bili pod suprotnim znakom Bika. Vatreni znaci a zatim i Bik, J arac i
Vodolija su po pravilu lišeni lažne ili preterane čednosti. U porodici
četiri nudista treba primetiti: Sunce I kvadratu sa Marsom; Sunce I
kadratu sa Uranom; Sunce u opoziciji sa Jupiterom; Sunce u kvadratu
sa Uranom, što sve ukazuje na prkošenje tradiciji.
SNOBIZ To je karakteristika onih Lavova i Jarčeva koji su
isključivo usmereni na materija1ne vidove života. Verovatno je viši tip
Jarca svestan klasnih razlika i respektuje ih, ali je ipak spreman da
svakom čoveku ukaže poštovanje u meri u kojoj smatra da gazaslužuje.
Ovo ubeđenje u vrednost kastinskog poretka nastaje delom iz ljubavi
prema redu koji daje Saturn. Tako kod Jarca preovlađuje osećanje da
svako ima i treba da ima svoje pravo mesto u životu, i treba da ga se
drži, osim ako se ne uzdige zahvaljujući sopstvenim vrednostima.
140 I SOCIJAIIZAM
Snobizam Lava je uzrokovan naglašenim osećanjem sopstvene
važnosti za koje neki ljudi ovog znaka rado prianjaju,
SOCUALIZ To je jedna od manifestacija uranske ere, i
predstavlja intelektualni pokušaj - sretan ili ne, u ovom slučaju nije
važno, da se realizuj u ideali bratstva i pravde, U tome se akvarijansko
doba razlikuje od vremena Riba, čije su osnovne karakteristike bile
privatna filantropija u obliku fondacija, institucija i milostinje,
SPAZMODIČNA TENDENCUA U s formama predstavlja
rezultat uranske akcije, naročito u fiksnim znacima (v, i GRČE),
SPIRITUALIZ - Ovo je jedno od interesovanja obično po­
vezanih sa elementom Vode i odgovarajućim planetara i kučama,
Naučni istraživač ovih fenomena će obično imati jakog Urana, a vrlo
verovatno i merkurovske znake i Škorpiona, Rak i Ribe su verovatno
najčešći Ascendenti, i među medijumima i među njihovim sledbe­
nicima, a verovatno će se Merkur često Î I . aliti I ovim znacima.
Primer:
Muškarac rođen u 2 i 30, L oktobra, London, Istraživač entuzi­
jasta,
SPIRITUALNOST - Ako se posmatra ne toliko kao vrlost koliko
kao čisto i jednostavno uvažavanje spiritualnih i intelektualnih vred­
nosti na račun svetovnih, možemo je smatrati generalno za proizvod
kombinacije Venera-Jupiter-Neptun, te znakova Vage, Strelea i Riba,
Moramo, među tim, imati na umu da je prava spiritualnost retka pojava
i nipošto ne treba očekivati da će se javiti I značajnom stepenu I
svakom horoskopu koji sadrži ove karakteristike, Šelijev horoskop
može se uzeti kao dobar primer. Strelac je na Ascendentu, Mesec je u
Ribama, Jupiter u konjunkciji sa Neptunom u Vag u devetoj, Venera
u konjunkciji sa Suncem,
SPOSOBNOST - Izrazom "sposobna osoba" obično označavamo
čoveka koji je, mada ne poseduje obavezno neki poseban talenat, ipak
sposoban da uspe u bilo ka prosečnim okolnostima, Sa biološkog
stanovišta van sumnje je da svi planetari uticaji mogli, a normalno to
i čine, pomoći čoveku u borbi za opstanak, ali su neke planete naroito
zaštitničke, dok druge često nagnju destrukciji, Ove se nazivaju "male­
fieia" što ne znači da su one inherentna i neminovno štetne, vet da
SPOSOBNOST JASNOVIĐENJA/ 141
njihovo delovanje ure češće od drugh planeta da izmakne kontroli i
tako dovede do smetnji ili teškoća,
Sunce-Lav uticaj je, bez sumnje, iza svih manifestacija života i otuda
je on, delujući snažno i skladno prilikom rođenja, od velike opšte
pomoći natusu i gotovo uvek proizvodi ono što se naziva sposobnim
čovekom, Isto važi i ukoliko su vladar ili promisor Ascendenta ja,
Venera i Jupiter donose više dobru sreću nego istinsku sposobnost,
mada i ona u izvesnim tragovima ovde može biti prisutna, Jak Mars i
Satur nagoveštavaju uspeh kroz težak rad i istinske zasluge, Čovek
Merkura je spretan, prilagodljiv i po pravilu, sasvim sposoban da brine
o sebi. Osobe sa izraženim Mesecom su često lukave i oprezne, ali
Rakovi u velikoj meri variraju u zavisnosti od opšte prirode horoskopa
a neki su neobično lenji i slabi. Uran daruje višestruke talente i gotovo
uvek sposobnost u najboljem smislu te reči, ali je pod afIikcijom
perverzan, tvrdoglav i ekscentričan, Neptun je planeta utopije i ne­
praktičnosti, pa se osoba Neptuna retko može nazvati sposobnom u
uobičajenom smislu,
Treba imati na umu da će bilo koja jaka planeta doprineti naročitim
sposobnostima s kojima je suštinsk povezana,
SPOSOBNOST JASNOVIĐENJA Kada se javi spontano,
dolazi uglavnom od upliva Neptuna, mada nesumnjivo može biti
obojena uticajima drugih planeta, kao i konjunkcije Neptuna sa Sun­
cem ili Merkurom, što je inače vrlo česta indikacija, Uran verovatno
ia više veze sa vežbom stečenim jasnoviđenjem. "Astralna vizija" je
zasiguro povezana sa vodenim elementom, i, ponajviše s Rakom,
koji je ekstremno senzitivan na sve moguće okolnosti,
Maks Hejndl povezuje duhovno viđenje sa onim delovima zodijaka
koji donose afIikcje što utiču na fzičko slepi lo, Ne može se poreći da
natalne karte najpoznatijih izučavaoca okultizma, iako ukazuju na
posedovanje ovih darova, imaju i ozbiljne afIikcije, naročito između
Urana i Sunca, kao što je slučaj kod dr Štajnera i dr Bezant.
Sledeće je dobar prmer prirodno stečene sposobnosti jasnoslu-
¾ Æ
sanja,
Gospođa, rođena u 6 sati, 3,juna, 1902, u Londonu,
Merkur je na Ascendentu u Raku u kojunkciji sa Neptunom koji je
u sekstilu s Mesecom i Venerom; Sunce je u dvanaestoj kući u
opoziciji sa Uranom i trganu sa Jupiterom u devetoj kući; Mars je na
27° Bika u triganu sa Saturnom u Jarcu,

142/ SLUŽENJE OBEMA RU

SPOSOBNOST SLUZENJA OBEMA RUKAMA Obično je
u vezi sa Merkurom u Ribama ili u afikcji sa Jupiterom. Takođe,
verujem da i Jupiter u Blizancima ponekad daje ovu i slične sposob­
nosti.
Primer: Devojka, rođena 20. II , 1916. u Lndonu. Ascendent na
18° Ovna. Takođe brat i sestra rođeni u 6 i 35 i 7 i 30, 1. XII, 1925. i 1
XII, 1916. u Vornambulu, Viktorija. U oba slučaja imamo Merkur u
Streleu u trigonu sa Neptunom.
SPRETNOST rezultira iz dobrih aspekata prema Merkuru ili
Blizancima. Strelac je takođe znak skladne mišićne akcije, a Vaga daje
gracioznost i skladnost pokreta. Merkur u dobrom aspektu sa Marsm
daje veliku brzinu i okretnost. Na karti lorda Roberta (bio je šampion
u mačevanju), nalazimo Sunce u Vag u trigonu sa Marsom u Blizan­
cima u trećoj kući. Mesec je na M.C-u u Streleu, u sekstilu sa Ven­
erom.
Mesec u Streleu je dosta čest u kartama atleta.
SRČANA OBOLJENJA potiču iz afIikcija prema Suncu, Lavu
ili petoj kući. Moje iskustvo govori da su malefici na vrhu pete ili u
tačnoj opoziciji prema njoj najsiguiji znaci srčanih tegoba. Mars u
petoj kući najčešće uzrokuje oštećenja usled naprezanja. Satu iz­
gleda da deluje na srčane zaliske. Uran donosi probleme sa živcima, a
sa Jupiterom, preSkakanje srca, dok Neptun verovatno deluje preko
droga i pušenja. Degeneraciju usled debljine uzrokuje afiktovan J u­
piter. Pod-ručja koja izgleda da su povezana sa srčanim tegobama su
7° promenljivih i oko 25° kardinainih znakova.
Primeri:

Zena rođena u 1 i 30, 29. novembra 1874., Ipsvič. Sunce u sedmoj
kući u Strelcu, afIikcije u Lavu, Satu na vrhu pete kuće; Jupiter u
opoziciji sa Neptunom u gore spomenutom kardinalnom podrčju.
Muškarac, rođen u 6 i 30, 4. avgusta 1892. Karše!ton, Suri. Srčano
oboljenje i nefitis. Merkur i Jupiter su u srčanim područjima, a Sunce
u Lavu je u opoziciji sa Marsom.

Zena rođena u 21 i 45, 16. januara 1878, Vels. Problemi s srcem,
kolitis, zapaljenje slepog creva. Sunce na vrhu pete u kvadratu sa
Marsom u srčanom podrčju; Venera takođe u srčanom podrčju.
STAS / l43
Muškarac, rođen u OO i 5 minuta, 10. jula 1888., Belfast. Saturn na
vrhu pete, i aspektuje promenijivo područje; Mesec u kardinalnom
području u kvadratu sa Marsom.
Slučaj br. 24 u Maks Hejndelovoj "Porci zeda", treće izdanje.
Najtipičniji primer.
Slučaj br. 19 u istoj knjizi. Drugi tipični primer.
Žena rođena u OO i 20 minuta, 17. maja 1902., Pesli. Srčana mana.
Nema tragova bolesti. I pored velikog trigona u Zemlji, natus je bila
siroče, ali ju je sa ulice izvukla Armija Spasa.
SRDAČNOST je karakteristična za vatrene znake, naročito za
Strelea i Lava i njihove vladare, dok je saturnovski elemenat II ovom
slučaju verovatno skrajnut. Devica je retko kad srdačna osim prema
nevelikom broju odabranih prijatelja.
SREĆA je tako raznolika i, u svojim najvišim aspektima, do te
mere spiritualna, da je teško odrediti astrološka pravila koja bi ukazi­
vala na njeno prisustvo. Verovatno su konjunkcije Venere sa Mesecom
ili Merkurom u trećoj ili devetoj kući najpovoljniji aspekti, dok će
nasilne afikcije I istim kućama biti naročito loše, a Saturn je posebno
sklon da uzrokuje MlOLI.ru (v.). Dobri aspekti sa Neptunom
često omogućavaju natusu da postigne unutrašnja stanja ekstaze ili
blaženstva. Čak i loši aspekti to mogu omogućiti, ali uz velike teškoće.
Venera ili Jupiter dobro položeni u prvoj kući verovatno predstavljaju
povoljno znamenje I smislu da će natus umeti da uživa I životu I
opštem smislu. (v ZADOVOWSTVO; ZBRINUTOST; MELANHO­
WA;l

STALOZENOST Po svoj prilici se može pripisati mešavini
Satura i Vage uz ne previše istaknute aktivnije planete poput Mer­
kura, Marsa ili Urana (v. DOSTOJANSTVO).
STAS nije uvek lako odrediti iz horoskopa. Strelac je, u proseku,
najviši znak, a Lav i Jarac takode daju visinu, mada se ovaj drug često
nađe na Ascendentu i u nataInim kartama patuljaka, kao i Bik. Visinu
najčešće daju Sunce ili Jupiter na Andentu ili ako ga aspektuju;
druge planete su u ovom pogledu normalne, osim Satura, koji daje
nizak rast. Uran nekad daje neobično visoke ljude.
Gedberi nam kaže: "Ako se znaci kratkoće nađu na Ascendentu, a
dva svetla u blizini, natus će biti niskog rasta. Ako se zemljani znak

144 / STIWIOST
nalazi na Ascendentu, a Sunce, Mesec i vladar Ascendenta padaju
takođe u zemljani znak, natus će biti nevelik. Ako su Mesec i vladar
Ascendenta u poslednjim stepenima znaka, uglavnom u onima koje
zovemo praznim, natus će biti patuljak ili vrlo mala osoba. Kada je
većina planeta u zemljanim znacima, gledajući na Mesec ili Ascendent,
natus ć biti oniža osba. Ako su Ribe na Ascendentu a Mesec je u
njima, dokje Jupiter u Raku ispod horizonta, uglavnom u šestoj kući,
osoba rođena tada biće patuljak, a takve sam zaista i susretao. Jarac
na Ascendentu, a Merkur i Venera udruženi u aspektu prema Saturu
u Jarcu, takođe daju patuljke."
STIDLIVOST To je oblik OSETLIVOSTI (v.) i u izvesnoj
meri je povezana sa prenaglašenom sveŠu o sebi. Ona je takođe do
nekog stepena analogna sumnji i bojažljivosti. Astrološki su indikacije
obično saturnovsko-Iunare afikcije u ovoj ili onoj formi, te nedosta­
tak pozitivnih elemenata na karti. Rak je naročito stidljiv, ali kako je
lunai uticaj najjači I detinjstvu, a zatim vremenom oslabi, tako i
odrasli ljudi obično prevaziđu svoju stidljivost.
Pored Raka, Devica je često izuzetno stidljiva, a isto se nekad
zapaža i kod dece rođene u znaku Škorpiona ili Riba I (v. takođe
SAOPOUZAJE).
STOICIZ Nije, naravno, lako dobiti podatke o rođenju
poklonika jednog kulta koji ima malo izrazitih predstavnika u mo­
derim vremenima, ali bismo verovatno bili u pravu ako bismo ustvr­
dili kako stoicizam u velikoj meri potpada pod Škorpiona i Vodoliju.
Ovaj prvi daje snagu volje, samodisciplinu i samoodricanje kao i
neblagonaklonost prema onima koji jure za zadovoljstvima, prepu­
štaju se samosažaljenju i ispoljavaju druge moralne slabosti. Vodolija
dolazi u prvi plan kada govorimo o stoičkoj moći, milosrđu i hu-

maruzmu.
Ono što se danas naziva "stoičkm" stavom najčešće je neosetljiva
indiferentnost karakteristična za Bika, verovatno onda kada negativni
znaci dominiraju, a Satur se nalazi na jakom položaju.
STRAH v. HRABROST; KUKAVtLUK; FOBUE.
¾ 4
STRAHOPO STOV ANJE Ova karakteristika je najviše ravi-
jena kod natusa Škorpiona, dok je izraz respekt verovatno prikladniji
Škorion je ponekad u detnjstvu plašljiv i slab, što kasnijim sazrevanjem po pravilu
prea;Jai.
STRWENJE / 145
za rođene u znaku Jarca. Ovi poslednji imaju vrlo jak osećaj za status
i čine ono što smatraju da su dužni u pogledu zahteva starosne dobi,
položaja, znanja i bogatstva, .a elemenat straha koji je imanentan
pojmu strahopoštovanja najčešće izbija kod Škorpiona. Od planeta,
Merkur nagnje skepticizmu u odnosu na ovu vrstu poštovanja, dok su
Venera i Mars indiferentni. Jupiter je često podrugljiv i sklon da gleda
na smešnu stranu stvari, što neretko ure da se izrodi I otvoreno
nepoštovanje. Saturn ia crte koje smo spomenuli gore u vezi sa
njegovim znakom Jarca. Uran je sklon da odbije svaki zahtev za
poštovanjem, a preostale dve planete nisu, bar koliko ja znam, naročito
okarakterisane u pogledu strahopoštovanja, te prema tome niti su
sklone da imaju ovo osećanje, niti da ga zanemare. Moguće je, me�
đutim, da Neptun, budući povezan sa vodenim elementom, naginje
ovoj-vrsti poštovanja.
Iesno je da je Voda u tom smislu najozbiljnija od trojstava, dok
Zemlja teži činjenicama. Vazduh je nezavisan, a Vatra lako ide iz
ekstrema strahopoštovanja u ekstreme profanosti i buntovništva.
STROGOST Za razliku od SUROVOSTI (v.) rezultira iz jakog
Marsa i Saturna, a gotovo nimalo iz lunarnih ili Venerinih uticaja.
Dobar primer je Frederik Veliki od Prusije. Sunce je u konjunkciji
sa Marsom na M.C-u u Saturovom znaku, a Mesec je u konjunkciji
sa Saturom; Venera ima dobre aspekte i nema sumnje da je natus
imao izvesnih blagih crta, ali je ona u sedmoj kući i delovala je više na
njegove ideale nego na njegov život kao kralja.
STRPLENJE To je vrlina Satura. Ako je ova planeta afi­
ktovana od Marsa ili Urana ili ako su oni istaknutiji od njega, obično
se javlja nestrpljenje. Merkura takođe treba posmatrati u ovom kon­
tekstu .
Uran može biti strpljiv u smislu marljivosti i istrajnosti u postizanju
vlastitih ciljeva, ai i najmanje oganičenje nametnuto spolja kod njega
neobično lako izazove gev i uvređenost, naročito ako su Mars ili
njegovi znaci takođe aktivni, s tim da je Marsva ljutnja slična, aii
manje drastična. Verovatno je tipu Urana najveća prepreka ka uspehu
u svetu njegova nesposobnost da podnese opozicju bilo koje vrste i
upotrebi takt i diplomatiju u njenom savladavanju. On mora biti ili
diktator ili ništa. Njegova sklonost ka samoubistvu proizilazi iz istog
raloga - nesposobnosti da podnese protivljenje njegovoj volji i pomiri
se sa životnim oganičenjima. On se oseća kao lav u kavezu koji mora

I
146/ STUIOZNO ST
biti slobodan ili umreti, i smrt izgleda kao izlaz. U klasična vremena
ovaj stav je bio vrlo čest i uočavamo ga na primeru Epikteta koji se pita
da li je pozvan da odvrača svoje učenike od samoubistva kada kontem­
pliraju o manjkavostima života. Neophodnost čekanja na prirodnu
smrt smatrao je neprijatnom dužnošću. Uranska odbojnost prema
konvenciji je druga faza istog nestrpljenja.
STUDlOZNOST Ono što se drugm rečima zove knjiška ten­
dencija najčešće se nalazi pod znakom Device. Naročito je primetna
ako nedostaje kardinalni princip a Mars, Sunce i Jupiter su opskuro
smešteni ili I vazdušnim znacima. Blizanci su I ce10sti aktivan znak,
kako fzički tako i mentalno.
SUBJEKTIVNOST v. INTROVERTNOST.
SUJETA Preterano samoodobravanje, kao onda kad je neko
neobično zadovoljan malim llspesima, ili znacima odobravanja od
strane drugih, uglavnom je venerjanskog porekla, a javlja se u horosk­
opima gde su istaknuti Vaga ili Ribe, a mapa je u celini slaba. Ascen­
dent Lav takođe jako voli da mu se laska, a Jarac da ima važnu ulogu
I svetu, j kod oba ova Ascendenta može da se javi prevelika sujeta
ukoliko je Sunce slabo, naročito ako je u Vag ili Ribama. Sujeta Riba
je obično jednostavne prirode i bezazlena.
Izvesne forme sujete su uzrokovane af1ikcjama I vodenim zna­
cima, naročito kad je u pitanju Neptun. Nekada u takvim slučajevima
nalazimo bolesnu osetljivost na najmanji trag omalovažavanja, a pone­
kad i potpuno iluzore ideje o sopstvenoj važnosti koje vode gotovo
do ludila.
Ono što nazivamo "zastranjivanje" uglavnom je jarčevska ili la­
vovska osobina, no tu se gotovo uvek potkradu i jupiterovske i nep­
tunovske afikcije. Na drugoj strani, povoljno smešten Satur teži
samopoštovanju bez samoprecenjivanja.
Devica je često sujetna.
Kao primer možemo navesti Cicerona (ta karta je data u N. N. i po
svojoj prilici je tačna): Pet planeta na Ascendentu u Jarcu; Mesec je u
Lavu; Jupiter na M.C-u u Vagi; Sunce u kvadratu sa Neptunom. Tu
su gotovo svi faktori sujete.
Rođenje kraljice Elizabete I takođe se navodi u vezi sa sujetom, a
isto tako i horoskapi Oskara VajIda i Rišeljea (Sunce u Jarcu, Mesec
SUNČANICA / 147
u Lavu, Merkur u Vagi). V. UOBRENOST, SAOPRECENJI·
VANJE.
SUJEVERJE • v. LOVEROST.
SUMNJA Obično usledi zahvaljujući neharmoničnoj konstelaciji
Meseca i Saturnal, odnosno kada se ove planete nađu u aflikciji, ili je
Mesec u Jarcu, a Saturn u Raku. Sve ovo se pojačava ako su uključeni
Merkur i Ascendent. Škorpion je takođe često sumnjičav, verovatno
usled projektovanja vlastitih karakterih slabosti i zamršenosti u druge
ljude. Viši tip Marsa je, međutim, otvoren i neustrašiv. Saturn je u
Škorpionu obično vrlo tajnovit i sumnjičav. Blizanci su takođe oči­
gledno sumnjičav znak.
Vatreni znaci su, po nekom opštem pravilu, oslobođeni sumnji­
čavosti, i jedino je ispoljavaju kad su gore navedeni faktori vrlo jaki u
horoskopu.
Primeri:
N.N.269. "Neobično nesrećan, nepoverljiv, itd." Satur u Škor­
pianu afiktuje Merkura. Blizanci na Ascendentu, Sunce u Blizancima
čini kadrat sa Jupiterom.
Dorcijan je takođe imao Blizance na Ascendentu; četiri planete
u Škorpionu, a Mesec u kvadratu sa Saturnom. Neron je imao Sunce
na Ascendentu u Blizancima i u kvadratu sa Saturna m; Jupiter je
afiktovan u Škorpionu.
SUNĆANICA Ovo je oboljenje koje pripisujem vš delovanju
Marsa negoli Sunca, kako bi neko mogao da pretpostavi, a Mars u
kvadratu sa Ascendentom upozorava na opasnosti u pogledu pretera­
nog izlaganja Suncu. Nemam, nažalost, mnogo primera, ali beležim
onaj natusa Ruperta Bruka, pesnika. Rođen je u 19 i 30, 3. avgusta
1887. u Ragbiju, umro na Lemnosu, u aktivnoj službi, 23. aprila 1915.
Mapa inače ne pokazuje dobro zdravlje, ali se lako može prepoznati
rana smrt. Sunce je I opoziciji sa Mesecom što, naravno, nije veliki
izvor snage, a Mesec na Ascendentu ima sličnu tendenciju. Dva male­
fika su u šestoj, u aflikciji sa Uranom i Jupiterom u osmoj. Sunce i
Merkur su I opoziciji sa Ascedentom. Sve ovo m, međutim, više
ukazuje na loše zdravlje nego na smrt. U vreme njegovog kraja Neptun
je bio u tranzitu blizu Satura u radiksu.
Ovo uvek uzrokuje pogoršavanje. u ovomili onom obliku, instinkta samoodržanja. (up.
KUKAVIČLUK, STIDWrOST, GRZrOST, OPRZ)
148 1 SUROVOST
Nije čest slučaj naći primere rane ili nasilne smrti ukoliko jedno ili
oba Svetla, ili b3r ascendirajući stepen, nisu u težoj atlikciji sa jednim
ili više malefika, ali gorji slučaj potvrđuje (uvek se dozvoljava mo­
gućnost dejstva nepoznatih planeta) da ima izuzetaka od ovog pravila.
Izvesne kuće (prvenstveno šesta, osma i dvanaesta) po prirodi nisu
davaoci zdravlja i snage. Ono što bi se gotovo moglo nazvati životom
u bolesti potiče od malefka, čak i dobro aspektavanih, ako se nađu u
ovim kućama, I vodenim znacima. Vodenim znacima i odgovarajućim
kućama (kojima moramo pridodati Devicu i šestu kuću) nedostaje
vitalnosti. Ćak i ako izuzmemo Škorpiona, kao znak Marsa, moramo
primetiti da ni on nije naročito srećan u pogledu izbegavanja bolesti,
mada mu je mišićni sistem često moćan, a volja za životom izuzetno
jaka.
SUROVOST daju loše vibracije afIiktovanog Marsa, naročito sa
negativne (škorpionske) strane. Satur je često u lošem aspektu sa
Marsom. Na karti zaista surove osobe Mesec, Venera i Jupiter su
takođe loše položeni. Kvadrat Marsa sa Uranom generalno se smatra
znakom surovosti, ali su meni poznati slučajevi gde je situacija obruta:
doduše u takvim slučajevima Venera je bila istaknuta, a sam aspekat
označavao je fizički stres i naprezanje. Mars u aflikciji od Neptuna
često donosi okrutnost suptilne i čak dijabolične vrste, gde je ceo
horoskop zao, ali je na kartama viših tipova ovaj aspekat praćen
velikim saosećanjem. Mars u atikciji od strane Urana postaje nemi­
losrdan, ali Uran sam po sebi nije okrutna planeta. Blizanci (Merkur)
su često surovi (Neron), ali Devica naginje dobroj volji i ljubaznosti.
Sunce i Lav variraju, ali znaju da budu vrlo okrutni; Saturn je obično
bezosećajan, ali je retko bezobziran.
Brutalnost i divljaštvo najčešće proizilaze iz gornjih uslova, kad je
Mars istaknutiji od Satura.
N.N. 76. daje nam primer jednog trava ča. Mars na SO Vage u
opoziciji je sa Ascendentom, a uključeni su Venera, Mesec i Satur.
Drugi sličan slučaj je Sunce na SO Ovna afliktovano od Meseca,
Satura i Neptuna, dok je Mesec u kvadratu sa dva druga malifika.
Cezar Bordžija ima Mesec atiktovan od sva četiri malefka. Sunce
je na 4° Vage.
N.N. 332. ima Uran na6° Vage u kvadratu saSaturom i Venerom.
Sunce na 24° Škorpiona u tačnoj je opoziciji sa Neptunom. Mesec je
u kvadratu sa Merkurom i Ascendentom.
SVEOVNOST 1 149
Filip lJ od Španije ima Mesec u kvadratu sa Marsom i Saturom
tačno na descendentu, dokje Sunce u kvadratu sa Neptunom.
Vidi se da je u slučaju onih koji zaista vrše dela krvoprolića ili
ubistva područje SO Ovna-Vage vrlo često malefično umešano.
Dobar primer u modernim vremenima je Hitler koji ima vladara u
konjunkciji sa Marsom, a oba su u kvadratu sa Saturnom, Ascendent
u opoziciji sa vladarem. Pluton vrlo blizu. Musolini ima Ascendent
nasuprot Merkuru; Mesec "opkoljenI! Marsom i Saturnom.
SUŠICA v. TUBERKULOZA.

SUZDRVANJE v. SAMOKONTROLA.

SVECANOST v. OZBIWNOST.
SVESTRO ST Uglavnom je tipična za osobe pod uticajem
Urana, koje su I stanju, ako im se prohte, da pronađu interesovanje I
bilo kom pravcu. Merkur je takođe svestran ali na nivou uma, a po
pravilu je dobar i u manuelnom radu, ali u celini gledano nije sposoban
da iskaže interesovanja u tako širokom dijapazonu kao što to može
Uran. Svestranost se, naravno, nalazi I horoskopima koji, kao ce1ina,
pokazuje nadprosečnost umnih sposobnosti.
Strelac je obdaren u ovom smislu, a i Vodolija ima širok raspon
interesovanja.
SVETOVNOST Bojim se da je ovaj duhovni stav odveć čest da
bi dopustio formulisanje astroloških pravila za njegovo određivanje.
Kada govorimo O primitivnim ili nerazvijenim tipovima, valja naglasiti
da u ovom pravcu može operisati gotovo svaka planeta ili planetarna
konfiguracija i verovatno je da ne možemo uvek, osim možda I svetlu
intuicije, razaznati iz horoskopa na kojem je nivou zapravo ego. Nekad
je to jasno; nekad je to izuzetno teško odgonetnuti.
Mapa svetovne osobe će obično imati istaknutog Satura i loše
smeštenu Veneru. Mars će verovatno biti istaknut, a isto može biti
slučaj i sa Jupiterom. Peta kuća će biti u prvom planu ako natus žudi
za zadovoljstvima, ako je ambiciozan i koristoljubiv to će se verovatno
pokazati istaknutošću druge i desete kuće. Zemlja i Vatra će verovatno
biti naglašenije od drgih elemenata. Vatra je, mada često poseduje
velike spiritualne mogućnosti, često u potrazi za prosto rečeno "do­
brim životom!1.

I50/SVOVITOST
Svetovnost kao aktivnost usmerenu na materijalne stvar ja ne bih
svrstavao u "smrtni greh" jer, teško je prepostaviti, kakva god da je naša
filozofija, da smo došli na ovaj svet samo da bismo zaboravili na njega!
S druge strane, postoji ogomna razlika između čoveka visokih ideala,
čiji je duh usmeren na poboljšanje fzičkih stvari oko njega, i prostog
svetovnjaka koji uopšte nema ozbiljnih interesovanja ili ideala. Ne
govorimo, opet, ni o filozofu-materijalisti koji poriče spiritualno kao
rezultat doslednog, mada pogešnog, istraživanja i razmišljanja.
N.N. 255. je primer materijaliste u najgorem obliku. Mars je u prvoj
kući u Jarcu, Satur u Vodaliji, a ovaj drugi je u aspektu sa svakom
planetom na mapi izuzev Marsa (koji je, međutim, u saturnovskom
znaku). Ćetiri planete su u Ovnu, od njih su tri u kvadratu sa Saturom.
Primetio sam još ponegde da Sunce u Ovnu u kvadratu sa Marsom u
Jarcu ima izrazito materijalistički upliv. (up. MTERIJAIZ; SPI­
RITUANOST).
SVOVITOST, USMERENOST Astrološke karakteristike
su slične onima pokazanim u ČRSTINI (v.), ali je ovde prisutno više
Marsovih i kardinaInih uticaja, pošto impliciraju postizanje određenog
cilja. Fiksni princip će, takođe, biti istaknut ali je verovatno da će Mars,
Ovan ili Škorpion, Satur iJi Jarac takođe biti dobro predstavljeni, uz
uplive iz pete i jedanaeste kuće.
Primer:
Kralj Vilijam II. Mesec je na Ascendentu u Lavu; Sunce je u
Škorpionu u petoj u konjunkciji sa Jupiterom, vladarem pete. Venera,
vladar jedanaeste, je u J arcu.
š
ŠAWIVOST v. HUMOR
ŠA Izgleda da su 3. ili 4. stepen promenljivih znakova u
vezi sa ovim oboljenjem, a i Satur je obično aktivan. Uobičajeno je
naći Sunce, Mesec ili Ascendent u Saturnovim znacima ili pak ovu
planetu afliktuju Sunce ili Mesec, ili on značajno afliktuje neku drugu
planetu.
TATIČOST I 15I
Primeri:
Žena rođena u 6 časva, 12. decembra 1913., London. Šarlah,
reumatska goznica, meningitis. Mesec na 30 Blizanaca, Sunce u opo­
ziciji sa Saturom.
Slučaj broj 5 na kraju ove knjige. Satur u Devici, Mesec u Vodoliji.
A.Dž.Pirs daje slučaj žene, rođene u I I i 15, 21. februara 1876. u
Sanderlandu, umrle od šarlaha 26. oktobra 1876. Ovde je Sunce blizu
gornjeg područja u konjunkciji sa Saturom, dok je Mesec u znaku
Satura.
U slučaju epidemijske bolesti jasno je da je nekorisno tragati za
jasnim indikacijama u rođenjima svih žrtava. za studije treba koristiti
samo slučajeve onih osoba koje pate od naročito ozbiljnih napada.
• •
STEDWIVOST v. TICLUK.
T
TAĆNOST (egktnost uma) Ovo je obično rezultat jakog
Merkura, naročito ako se nađe u povoljnom aspektu sa Saturom.
Mesec u dobrom aspektu sa Merkurom takođe daje korektnost i
tačnost u pogledu računa i brojeva, naročito u vođenju domaćinstva i
poslovnim stvarima. S druge strane, netačnost nastaje usled afikcija
između promenljivih znakova, kao i prema Merkuru. Mars u afikciji
sa Merkurom često donosi veliku nepažljivost, neiskrenost i preteri­
vanje, naročito ako su vatreni i vodeni elementi jaki. Preterivanje
obično srećemo kod Ovna ili Strelea. Devica je gotovo uvek uredna i
tačna.
TAJANSTVENOST v. MISTERJA.
TAKTIĆNOST Najčešće se sreće kod Device, Vage i Jarca, a
najređe kod vatrenill znakova i Riba. Neptun je, međutim, često
istaknut u horoskopima taktičnih ljudi; ako je afliktovan, može na­
goveštavati prevaru.
Lše položeni Mars i Uran teže da pokvare diskreciju i takt, jer se
i pored najbolje volje pre ili kasnije "izlete" u nepoželjnom pravcu sem
ako drugi obuzdavajući uticaji nidu dovoljno jaki.
Primer:
Marlboro ima Merkura u konjunkciji sa Venerom u Blizancima, a
u opozicji sa Neptunom.
152/ TAŠTINA
ćarls II ima Devicu na Ascendentu, Merkura u trigonu sa Satur­
nom u Vagi. Mesec i Venera su nadomak M.C.-a u Biku.
Edvard VII ima Saturn blizu Ascendenta u J arcu; Mesec je u Devici
u sekstilu sa Merkurom; Venera u Vag ima trigon sa Neptunom.
TAŠTINA Intelektualnu taštinu najčešće nalazimo pod Ascen­
dentom Device. Mada u fizičkom smislu deluju povučeno, natusi ovog
podznaka su generalno blagosloveni "priličnom uobraženošću" koja,
da budemo pravedni, često nije bez osnova, I meri I kojoj se tiče umnih
sposobnosti. Ova taština je u samom korenu verovatno kompenza­
tome prirode, tj. natus je svestan svoje stidljivosti (koja je zapravo
prerušeni instinktivni strah od drugih) i kompenzuje je unutrašnjim
uverenjom o ličnoj superiorosti. Nadalje, Devici, po pravilu, ne polazi
za rukom da požanje onakav uspeh na materjalnom polju kakav joj
njen intelekt nalaže, pa se i otuda javlja taština kao unutrašnja kom­
penzacija za spoljašnji neuspeh.
Jupiter u kvadratu sa Suncem u promenijivim znacima često daje
mentalnu taštinu. Isti aspekat u fiksnim znacima generalno daje sklo­
nost ka veličanju sebe, a ovo se najjasnije uočava kada je Asc�ndent
Lav. Kada ovaj aspekt pada u kardinaIne znake javlja se preveliko
samopouzdanje i tašto uverenje I sopstvene moći, a ovo se najčešće
uočava kod Ascendenta Ovna.
Slabo Sunce u Ribama daje sujetu i preveliko samozadovoljstvo, a
oslabljeni Mesec u Lavu proizvodi isti efekat.
Verovatno da u ovom smislu Neptun deluje isto koliko i Jupiter,
ali suptilnije, kroz vidove zamišljenog laskanja samom sebi i sla­
vljeničkog sanjarenja (v. takođe SAOPOŠTOVAJE).
TEMEWITOST (u radu) nalazimo kod razvijenih tipova Ve­
nerinih znakova koji uglavnom nastoje da obave posao što je moguće
bolje. Oni iaju viziju konačnog cilja, što je odsutno kod većine
radnika pod uticajem Marsa. Međutim, u smislu želje da se posao
"počisti" bez ostatka, temeljitost je zacelo karakteristika fiksnih zna­
kova, naročito Škorpiona, kao i Sunca, Marsa, Saturna i Urana. Satur
je najčešće spor, metodičan i siguran. Mars i Uran znaju da budu
nestrpljivi u želji da posao obave brzo i tako što pre stave tačku na stvar.
TIUS v. TIFUSNA GROZNICA_
TIUSNA GROZNICA - Ovo je pretežno bolest promenljivih
znakova, a najmanje napada osobe sa mnoštvom planeta u kardinal-
TIRANSKA DISPOZICUA / 153
nim znacima. U proučenim slučajevima, gotovo dvaput više planeta
nalazi se u promenijivim nego u kardinalnim znacima, sa izuzetkom
Vage. Jedno od Svetala ili Ascendent su gotovo uvek u Vag ili u
Škorpionu, ili su pak afiktovani od njih. Mars i Satur su u afikciji u
većini slučajeva; kod kralja Edvarda VII oni izvesno nisu u konjunkciji,
ali zauzimaju isti znak, a Saturn je jači od Marsa. Izgleda da se prilično
često javljaju kvadrati iz početnih stepenova kardinainih i fiksnih
krstova, ali su glavna područja aflikcije oko 10° i 21°promenljivih
znakova.
Primeri su N.N. 226 i horoskopi Edvarda VIi njegovog oca.
Vidi i slučaj br. 1. na kraju knjige.
TISKA ILI DESPOTSKA DISPOZICUA Može se javiti
usled uticaja sledećih elemenata: Sunca, Marsa, Satura i Urana, a
priroda despotizra varira u zavisnosti od kaliteta određenog horo­
skopa. Fiksni znaci su generalno u prvom planu, a Merkur ili Mesec
gotovo su uvek afiktovani Saturom, ali se najpre mora potražiti
stvara psihička deformacija koja se krje u pozadini ispoljene tira­
nije
1
. Mnogi despoti su bili primorani da budu okrutni jer su se bojali
za svoje živote; drug su po svojoj prirodi bili brutalni i željni krvo­
prolića. Neki su bili i slabi, i tako predstavljali samo oruđe u rukama
odlučnih ministara.
Džordž III ima mnogo planeta u promenljivim, dok je Mars domi­
nantan na M.C.-u, I kvadratu sa združenim Mesecom i Uranom;
Merkur je u konjunkcji s Saturom.
Frederik od Prusije ima Svetla u opoziciji i četvrte prema desetoj
kući, afiktovana od oba malefka. Uran aspektuje sva četiri.
Luj XIV ima Neptuna na Ascendentu u Škorpionu; Sunce na
M.C.-u, Mesec u Lavu u opozicji sa Saturom; Mars u sekstilu sa
Uralwm.
Napoleon je verovatno imao Marsa na Ascendentu u Škorpionu, u
trigonu sa Uranom; Mesec je u opoziciji sa Saturom; Sunce u Lavu.
. Izgleda da je 2So stepen promenljivih znakova naročito povezan sa
monarhijom i verovatno sa apsolutizmom, što se lako vidi iz gorjih
. ¾. W
lStrazlVan]a.
¯ Vidi zapaja po SAOPUZAJE .

154/ TRAVOST
Mesec u Jarcu je čest u mapama despota, počev od Julija Cezara
pa sve do Adolfa Hitlera, a Sunce u kvadratu ili opoziciji sa Uranom
samo još potvrđuje despotizam.
TRAVOST Najverovatnije je uzrokovana afikcjama Mer­
kura ili Jupitera u promenijivim znacima, koji vladaju udovima, dok je
Venera ili Vaga u vezi sa prilagođavanjem okolini. Verovatno je ovde,
zbog svoje nepažnje i gubosti, često umešan i Mars.
Džejms I je dobar prmer nedostatka gracioznosti pa otud i trapa­
vosti. On ima Jupitera u Vag u kvadratu sa Merkurom, a Venera je u
kvadratu sa oba malefka. Ascendent je u kvadratu sa Uranom i
Neptunom u promenljivim znacima.
TUBERKULOZA (plućna) Ova bolest je uglavnom vezana za
promenljive znake, dvanaestu kuću i njenog vladara. Najosetljiviji
stepeni su oni blizu 28° promenljivih i 27° Ovna-Vage (ređe 2�
Raka-Jarca). Ao su istaknuti promenijivi znaci i dvanaesta kuća, a na
ovim područjima se nađe jak malefični aspekt, ima razloga za strah od
predispozicije za tuberkulozu. Od 28 slučajeva našao sam da e Rak
najčešći Ascendent, dok se Ovan, Jarac i Ribe ne pojavljuju. Cesti su
aspekti Merkur-Neptun. Pretežnost afikcija u ovim zodijačkim pod­
ručjima student lako može testirati proučavanjem primera datih u
Datovoj "Medicinkj ASlroloj!". Treba imati na umu da afikcije
prema Merkuru ili trećoj kući nisu od suštinskog značaja.
Aflikcije na prvim stepenima promenljivih znaka mogu nekad
uzrokovati tuberkulozu, ali manje često, možda sa manje naglim i
destruktivnim dejstvom.
Primeri:
N.N. 348. i slućaj R.L. Stivensona, dat u N.N.
Nekoliko slučajeva je dato u H. Datovoj "Medicink AsIrolgii"
objavljenoj takođe u seriji priručnika koje je priredio Alan Leo.
Muškarac, rođen u 1 sat, 2. Decembra, 1886, Krojdon. Tuberkuloza
pluća kao novorođenče, astma.
MUŠkarac, rođen u 21 i 15 časova, 14.januara 1882., Sidnej. Umro
od tuberkuloze 1928.
MUŠkarac, rođen u 23 i 15, 17.januara 1882., Lndon. Tuberkuloza
desnog plućnog krila.
Žena rođena u 16 i 15 p.m., 24. novembra 1869., Šrpšajr. Umrla
mara 1892. od tuberkuloze.
TIČLUK 1 155
Žena rođena u 11 i 30, 15. aprila 1894., London. Umrla 2. avgusta
1910. od tuberkuloze pluća.
Žena rođena u 6 časova, 14. jula 189., Stats. Umrla od tuberkuloze
pluća 31. decembra 1919.
Žena rođena u 4 i 30, 27. maja 1847., E.Kent. Umrla 3. marta 1869.
Žena rođena u 6 i 30, l 1.novembra 1860., Ukrajina, ua 31.
oktobra 1884. od tuberkuloze. Radi se o poznatoj Mari Baškertsef.
Koletin, časna sestra, rođena u 21 čas, 29. marta 1900., Edinburg.
Umrla u 25. godini od tuberkuloze (uporedi sa natalnom kartom
vojvode od Gločestera, naročito u pogledu na Mesečevu poziciju).
Vidi i slučaj pod NEFITIS.
TUGA - V. MLOLUA SREĆA itd. Dvanaesta kuća se
tradicionalno smatra kućom žalosti, a aflikcije u njoj neće samo doneti
osećanje tuge i nesreće, već i iskustva težih aspekata života. Jake
p1anete I ovoj kući, međutim, podižu natusa iz siromaštva i često
donose pomoć kroz milosrđe i dobrotovore institucije. U svojim višim
aspektima ova kuća označava izbavljenje od tuge kroz rezigaciju i
pokajanje.
TUPOST v_ INTELIGENCUA; ZAOSTALOST.
TUŽAKANJE - Može se očekivati tamo gde su pozitivni elementi
opskuro smešteni u karti, a Mesec ili Merkur jako aflçtovani od
Satura ili u saturnovskom znaku. Verovatno niži tipovi Skorpiona
mogu ispoljavati istu osobinu, ali pre sa određenim ciljem nego kao
permanentnu crtu.
TIĆLUK predstavlja oblik ekstremne gamzivosti na koju
ukazuje neharmoničnost kombinacije Rak-Satur i druge kuće. Os­
novni principi uče da celo zemljano trojstvo ima biološku funkciju
obezbeđivanja hrane, ili sredstava za održavanje života, dok sam žiot
predstavljaju vatreni znaci. Tako zemljani znaci u s slučajevima
slede ili podržavaju vatrene. Ova funkcija Zemlje kulminira u Jarcu,
poslednjem i najvišem od tri zemaljska znaka, koji predstavlja domi­
nacju nad fzičkom materijom i njenu eksploataciju. S druge strane,
·vodeni znaci su negativni prema vatrenim, upravo kao što voda gasi
vatru, i njihova biološka važnost se ogleda u instinktu samoodržanja,
koji deluje kao kočnica na nepromišljenu naglost Vatre (koju odlikuju
još i hrabrost, ekstravagancija, sklonost ka preuveličavanju i u celini
1561 TOGLVOST
pozitivan stav prema životu). Samozaštitnički princip se najjasnije
uočava kod Raka (kardinalni-vodeni) i Meseca. Odatle sledi da ako se
Mesec ili Rak (samozaštita) nađu u neskladnoj vezi sa Saturom ili
Jarcem (iskorišćavanje materije radi samoodržanja) rezultat je ek­
stremna gramzivost. Anksiozni i bojažljivi lunai element nagoni tipa
Satura da obezbeđuje svoju sigurnost što u ekstremnim slučajevima
rezultira tvrdičlukom.
Možemo analizirati neke primere. U horoskopu Pierponta Mor­
gana, Mesec na vrhu drge kuće u sekstilu sa Saturnom: ovo ukazuje
na razumnu štedljivost koja u ovom kao i u mnogim sličnim slučajevima
poprima oblik sakupljanja umetničkih dela, nakon što je apetit za
finansijskim prirastom zadovoljen, kao "sublimacija" tog apetita. Sesil
Rods ima Saturna, vladara druge, u Biku, u sekstilu sa Venerom u
Raku. Džej Gold ima Mesec, koji je vladar druge, u konjunkciji sa
Saturom. Treba imati na umu da želja za novcem nije uvek indikacija
prave gramzivosti. On može biti potreban prosto kao sredstvo za
ostvarenje nekog cilja, kao što je težnja za uživanjima, i može biti
potrošen čim je stečen - ili čak i pre toga! U ovakvim slučajevima
verovatno je odsutna kombinacija Rak-Satu, a inače se mogu javiti
vrlo raznolike horoskopske crte, na primer mnogo Vatre i istaknuta
peta kuća. Kod Horacija Botomlija, koji je nemilice trošio i umro kao
siromah, oba Svetla su u Ovnu.
Istinski gramziv čovek gomila da bi zadovoljio žudnju za pose­
davanjem, što je samo izopačeni oblik potrebe da se "čuva za crne
dane". Razumna štednja je rezultat dobre konfiguracije Mesec-Satur.
Slučaj br. 3 na kraju knjige može se uzeti kao primer. Ovde je Sunce u
Raku u tačnom sekstilu sa Saturom u Devici, po sebi ekonomičnom
i pažljivom znaku.
1OGLA VOST - v_ ČVRSTIA; ODLUČNOST; VOWA_
U
UBn .AČKE SKLONOSTI - Nije ih lako otkriti pošto motivi za
ubistvo široko variraju. Obično postoje nasilne aflikcije prema Suncu.
Lav i Ovan su često umešani, a zodijačka poručja oko 0
°
Lava-VodoIije
i So Ovna-Vage su često zauzeta, kao i 20-25
°
fiksnih i oko 9
°
promen­
ljivih. Sedamnaesti stepeni Blizanaca-Strelca, i u manjoj meri stepeni
koji su s njima u kvadratu, izgleda da označavaju sudsku egzekucju, a
16
°
Bika (vešanje, odsecanje glave) se često javlja u kartama k-
UMNIČKI UKUS 1 157
nalaca nad kojima je izvršena smrtna kazna. Sunce, Mesec ili malefci
gotovo neizbežno afIiktuju Ascendent.
Česti su nepovoljni aspekti Venera-Uran.
Primeri: N.N. 271, 626, 636, 759, 76.
Vidi i poglavlje "Nasilje i krina" u mojoj knjizi "Neki princii
horoskopske analizeII.
UBEDWIVOST se odnosi uglavnom na sistem Venera-Vaga. U
svakom slučaju tipovi Vage su skloni ovom metodu postizanja svojih
ciljeva, ali tipični "ubeđivač" zacelo ima istaknute i merkurovske i
jarčevske uticaje. Usvojeni stil ubeđivanja zavisiće od stila horoskopa
i njegovih dominirajućih uticaja, a osoba s astrološkim znanjem će
prilagoditi svoje metode prema horoskopu osobe s kojom ima posla.
Tako su Blizanci retko otpor na logku, Saturn na čvrste činjenice,
Strelac na Obraćanje njegovoj plemenitosti i sportskom dubu.
Laskanjem se obično služe osobe iz znaka Vage ili Jarca, a Vaga i
Lav najlakše pokleknu pred njim.

UBISTVO - v_ UBn.CKE SKLONOSTI_
UČIVOST - v_ KURTOAZUA_
UDOBNOST - Ljubav prema udobnosti je uzrokovana prena­
glašenošću Venerinih vibracija, naročito I negativnim znacima, uz
preslabo zračenje Marsovih zraka. Bik je od svih znakova tradicio­
nalno najveći ljubitelj komfora, ali vaja imati na umu da su gotovo svi
primitivni tipovi, osim kad je istaknut Mars, vrlo skloni materijalnim
udobnostima, samo ako su I prilici da ih steknu, a to naročito važi za
fiksne znake, izuzev Škorpiona. Teške Saturove aflikcije takođe često
daju lenje osobe. I Strelac može jako voleti fotelju.
UKOČENOST U PONAŠANJU -v_ CEREMONIJALNO ST_
ULAGIVANJE - To je verovatno mana najgore vrste karakte­
ristična za Jarca, možda sa primesom Vage.

UMERENOST - v_ UZDRZWOST, NEUMERENOST_

UMETNICKI UKUS I SPOSOBNOST Vidi pod odvojenim
ganama umetnosti, ali je umetnička sposobnost I opštem smislu
proizvod Venerinog uticaja. Bik nagnje uglavnom boji i zvuku; Vaga
jeziku i formi, kao u arhitekuri i skulpturi. Spica Virginis, fiksna zvezda
I58 IUMOBOLNOST
na 22° Vage izgleda da daje neke umetničke sposobnosti (v. takođe
lMAGIACUA).
UMOBOLNOST Obično je pokazana, kako se može i pret­
postaviti, izuzetno ozbiljnim aflikcijama. Ćesto se nalazi da Mars
afiktuje planete uma, a Uran jedno ili oba Svetla. Mars je često u trećoj
kući, a naročito je opasan ako se nađe u vodenom znaku. Mesec i
Merkur su neretko u lošem aspektu sa Marsom ili Uranom. Sunce je
takođe često afiktovano, a dvanaeta kuća je najčešće istaknuta, ve­
rovatno zato što umbolnost obično uključuje izolaciju.
Dvadeset drug stepen Device-Riba izgleda daje najčešće umešan,
nekad aspektom kvadrata. za razliku od epilepsije, Ascendent nije
neminovno afliktovan.
Primeri:
Džordž III. Ćetii planete u Blizancima na vrhu dvanaeste i u
opozicji sa Uranom. Mesec, vladar dvanaeste, afliktovan u šestoj od
strane Marsa i U rana.
Slučaj dat od strane dr Pirsa, rođenje 9. aprila 1848. Ascendent na
2' Ovna, 55° S. Merkur i Venera su u konjunkcji u dvanaestoj kući
na 22° Riba, a Satur je blizu. Sunce u konjunkciji sa Uranom u
dvanaestoj, Mesec u konjunkciji sa Marsom u trećoj kući.
N.N. 137 Satu u konjunkciji sa Jupiterom blizu 22° Device, u
opoziciji sa Neptunom na vrhu osme. Mars u Škorpionu u trećoj u
tačnom kvadratu sa Mesecom. Sunce u polukvadratu sa Uraom, a u
trigonu sa Mesecom i Neptunom - "dvostruk trigon".
N.N.229 - Merkur u kvadratu sa Marsom u Raku na vrhu šeste
kuće; Venera i Svetla u paralelu sa Uranom, a Svetla u polukvadratu
sa Neptunom u trećoj.
N.N. 130, djagostifikovano kao "Opsesija". Ascendent na 22°
Riba, konjunkcja Meseca i Neptuna.
UPLOST v. GOVORNIĆK SPOSOBNOSTI.
UREDNOST je obično rezultat dobrih konfguracija između
Meseca, Venere i Merkura, dok nasilni loši aspekti prema njima,
naročito u kadentnim kućama ili Ascendentu, narušavaju urednost.
Devica je uredna i pedantna, naročito u pogledu spstvenih stvari, kao
što su odeća, alatke i knjige.
Previše Venere čini osobu lenjom i nehajnom. Strelac je na brzu
ruku. Ribe su konfuzne i smućene, dokje Mars nemaran i nagao. Jak
UŽUANOST I 159
Satur uvek označava metodičnost i spremnost da se uloži maksimalan
trud.
UTOPI je naročito plod neptunijanskih aflikcja, posebno
u određenim znacima. I takvih konfgur�cja lako mogu da se izrode
svi oblici ekstravagantnih i nepraktičnih ideja, "kula u vazduhu" i
"luckastih" zapažanja. Oni koj i imaju istaknutog, ali afliktovanog Nep·
tuna kao da nevoljno gavitiraju ka nemogućim načinima izvođenja
stvari i postizanja ciljeva, pri čemu njihova imaginacija sasvim odluta
od realnih oganičenja, generalno u pravcu čudnih i nastranih metoda.
Tamo gde se uočavaju znaci interesovanja za humanitarizam akcije
Neptuna često vode u utopiju, ukoliko su Mars i Satur loše položeni.
U tom pogledu Mars i Neptun predstavljaju ekstreme praktičnosti i
idealizma.
Utopizam takođe može da bude rezultat loše prilagođenosti na
stvaro okruženje natusa, koji nastoji da izgadi idealan svet u kojem
će boraviti u svojoj fantaziji ne bi li pobegao od neprijatne stvaosti.
UDLIVOST Ovan je poznat po izražavanju "što na umu
to na drumu" i vrlo retko mu polazi za rukom da se suzdrži od glasnog
i plahovitog izražavanja svog negodovanja. Isto se može kazati i za
Uran, koji ure da izriče snažne osude i prekore. Ako horoskop
ukazuje na senzitivnu i emocionalnu prirodu usled upliva vodenog
elementa, a poglavito ako su Mars i Uran istaknuti ili afiktuju
Merkur, osoba će gledati da u svakoj prilici izrazi svoje veliko ogor-
¼ •
cen]e.
Horoskop Kraljice Elizabete Pre (Merkur u kvadratu sa Uranom;
Uran u trigonu sa Marsom) može da posluži kao dobar primer.
UŽURBANOST se generalno pripisuje Devicama. Ribe po pra·
vilu teže ulako ćemou metodima i puštaju stvari da teku same od sebe,
mada je čudno da je ponašanje oba znaka često suprotno očekivanom.
Generalno svaka aflikcija Merkura ili u promenljivim znacima
ukazuje na ovu crtu koja postaje izražena u odsutnosti suprotni
uticaja (v. pod MRNOĆA). No, treba imati u vidu da će, ukoliko
Satur nije previše izražen, ovi uticaji često da se refektuju kao
nemarost, natus jednostavno ne želi da se opterećuje. Isti upliv, plus
istaknut Satu ali u aflikciji, čini da natus nehotice komplikuje stvari,
ali je istovremeno brižan da učini sve najbolje, iz čega nastaje nerozan,
preterano anksiozan karakter.
I
IN1 UZUĐIAJE
UZBUĐIVANJE - Ovan i Strelac se od s znakova najviše
uzbuđuju, a zemaljsk znaci i Vaga najmanje. Vodeni znaci se p
pravilu uzbuđuju tek kada Sl diruti na emotivan ili čulan način. Mars
i Uran kada afiktuju Merkur teže da izazovu visoku nervnu napetost,
usplahrrenost I uzbuđenje u glasu.
¾
.
UZDRZLIVOST (u hrani) Generalno je označena jakim
uticajem sIStema Mesec-Satur. Ukoliko je Satur istaknut i dobro
polože

, apstinencja će za natusa biti uglavom prirodna i voljna, a
ako Je IStaknUt, ali u afikcji, ili pak slab, kao što je na primer u Raku
onda je apstinencija verovatno zbog bolesti ili siromaštva. Satur �
Lavu ili u afikcji prema Suncu i planetara u petoj kući često će
uzrokovati uzdržavanje od prepuštanja zadovoljstvima, ali uz velike
napore i borbu, osim ako Satur nije izuzetno jak. Od svib znakova
Škorpion poseduje najveću moć odricanja.
V
VEGETAANSTVO je, kao način ishrane, povezan sa Devi­
com. Kao vid humanitarizra je vegetarijanstvo povezano sa jupi­
terovskim znacuna Î Vodolijom, a kao vid prefinjenosti, sa Vagom.
Merkur u Vodoliji ili u aspektu sa Uranom je vrlo uobičajen.
Neptunje uvek istaknut (simpatija i senzitivnost), a Sunce je obično
u kontaktu sa Uranom.
VELIČANSTVENO DRŽANJE rezuJtuje iz istaknutog, dobro


pektovanog Sunca, naročito ako je u dobrom aspektu sa Jupiterom
ill
.
�o Je JupIter na
.
dobrom mestu. Fiksni znaci prirodno imaju
vehcanstveno Î dostOjanstveno držanje ukoliko je horoskop u celini
dobar - mače s drže pompezno ili naprosto nezgapno.
.
Natalno �rte Kraljice Viktorije i čarlsa I predstavljaju dobre
prunere vehcanstvenog držanja.
.
VENERIČNA OBOLENJA Uslovi koji uključuju petu, šestu
I sedmu kuću i njima odgovarajuće znake nagoveštavaju mogućnost
nevolje ove prrode. Sifilis ima veze sa kompleksom Blizanci-Strelac
a gonoreja sa vodenim !rigoDom.
·
,
U slučaju Maksimilijana od Meksika (N.N. 758), Mesec je u Vag
u petoJ, u kadratu sa NeptuDom u sedmoj, u opozciji sa Marsom,
suvladarem pete kuće, i u kvinkunksu sa vladarem šeste kuće.
VD 1 161
Pesnik Ćetrton ima Veneru u konjunkciji sa Saturom oko 23°
Strelea, upravo ispod ugla sedme kuće, u polukvadratu sa Marsom u
Škorpiji i seskvikvadratu sa Neptunom u Lavu.
Henri VIII imao je Neptuna na 24° Strelea u petoj kući, uz mno­
gobrojne afikcije.
VERA (religiozna) je naročito povezana sa Jupiterom, devetom
kućom i Streleem. J a benefici u devetoj kući daju veru, ali malefci
ili afikcje dovode do SKEPTICIZMA (v.) ili LOVROSTI (v.).
Vatreni znaci su generalno skloni veri, vazdušni skepticizmu, vodeni
lakoverosti i sujeverju, dok su zemaljski često praktični i nezainter­
esovani za religiozna pitanja ili pak iznose sunmje zasnovane na
praktičnim razmatranjima.
Na nataInim kartama crkvenjaka često su zauzeti 20° Lva-Vo­
dolije (vidi brojne pape u N.N.) što je takođe slučaj i kod poznatih
okultista i mistika, te tako imamo:
Osnivanje Teozof. Društva Saturn na 2° Vodolije
Svedenborg Sunce na 20° VodoIije
Štajner Jupiter na 20° Lava; Venera u op
.
Blavatska Sunce na 19° Lava
J ovanka Orleanka
Gandi
Mesec na 20° Lava
Mesec na 20° Lva
Pretpostavlja se da su ovi stepeni naročito povezani sa verom, mada
mogu da znače generalno zanimanje za religju.
VERNOST - v. ODANOST.
VEŠTINA - v. LUKAVOST.
VID (FIZIČKI) - Do slabljenja vida dolazi kada su svetla afli­
ktovana od strane nebeskih maglina. Jedva da treba i spominjati da se
analogija između nebeskih maglina i zamagljenogvida, na kojoj se ova
tradicija zasniva, ne sre uzeti kao jedini temelj ove teze, koja je
zapravo dobro potkrep ljena činjenicama.
Sledeći delovi zodijaka naročito su karakteristični:
8
°
Blizanci-Strelac (Aldebaran i Antare)
6° Lav-Vodolija
3
°
Rak-Jarac
29° Bik-Škorpion (Plejade)
162 1 VISINA
Valja zapaziti da se svi ovi stepeni ne poklapaju sa značajnim
maglinama. Plejade su sazvežđe sa vrlo malo nebuloze materije.
Alikcija u središtu promenljivih znaka je veoma uobičajena.
Jak loši aspekti koji uključuju ova područja i svetla, naročito ako
su u uglovima, znaju da izazovu ozbiljne smetnje.
Kao znaci na Andentu, Blizanci, Vodolija i Jarac najčešće imaju
probleme sa vidom. Blizanci imaju vrlo brzo i oštro oko, ali se kod njih
generalno javlja nekakav poremećaj fokusa, itd.
Promenljiva Svetla u jakim aflikcijama skoro uvek dovode do
slabijeg vida na jedno oko.
.
Brojni primeri dati su u različitim knjigama.
Treba imati na umu da Merkur ima veze sa čitavim neIVnim
sistemom, čiji su oči naj razvijeniji i najizloženiji deo, a aflikcije ove
planete često uzrokuju kratkovidost.
Razrokost obično ukazuje na to da je Merkur afliktovan od strane
Marsa i Urana, a možda i Neptuna, onda kadaje u afikciju Uključen
i nek od Marsovih znakova.
Vidi takođe KTATA
VISINA v. STAS.
VITEŠTVO je verovatno uglavnom rezultat srećne kombinacije
Venere i Marsa I horoskopu. Pravo 'viteško daban, sa svojom roman­
som, raskošnim svečanostima i kurtoazijom, izgleda da je naširoko bilo
pod uticajem Vage.
VOJNIČKE SKLONOSTI generalno nastaju iz jakog marsov­
skog uticaja, ali su Merkur ili Saturn na 22
°
Device i u bliskom
aspektu sa datim stepenom ekstremno česta pojava u nataInim kar­
tama generala. Ova stepen-područja možda daju veštinu u strategiji i
taktici. Treba uzeti u obzir da je u ovom slučaju dozoljen minimalan
orbis.
Natalne karte Robertsa, Volenstajna i Volslija, koje su date u N.N.,
mogu se navesti kao primeri, kao i brojni vojnički horoskopi objavljeni
tokom Prog svetskog rata. Videti takođe horoskop Cezara Bordžije
na kraju knjige.
VOLA Jaka željna priroda koja je u vezi sa fksnim znacima, a
naročito sa Škorpionom, postaje kod razijenih osoba svesna volja.
Ovo se najbolje uočava kod natusa pod uticajem Urana, čija fnkcija

ZOVOLSTVO 1 16
je, između ostalog, da sintetizuje fiksne znake u celinu i uzdigne
njihovo delovanje na samosvesni nivo. Sunce i Saturn takođe daruju
veliku istrajnost i rešenos!.
Sunce, Saturn i Uran u dobrim aspektima generalno daju veliku
snagu volje. Čak ni tehnički loši aspekti između Sunca i Satura ni u
kom slučaj u ne remete uspeh. Štaviše, oni se upravo ističu kod onih
natusa koji su savladali velika životna iskušenja, pokazajući pritom
ogromnu snagu volje.
Loši kontakti između Sunca i Urana daju tvrdoglavost i perer­
znost.
Ponekad jake aflikcije između Sunca i Saturna jedva dotiču karak­
ter, delujući samo kroz zbivanja kao što su nesreće sa roditeljima, loše
zdravlje ili tegobno detinjstvo, ali u takvim slučajevima objašnjenje
obično treba potražiti u uplivu Urana. Dobar Mars će, naravno, po­
dariti veliko samopouzdanje koje se pogrešno uzima kao istinska volja.
Ribe i Vaga su, možda, znaci najslabije volje, a Bik je onaj kome
rešenost najlakše pada. Svi promenIjivi znaci teže neodlučnosti, a
vodeni znaci su prijemčivi i lako potpadnu pod uticaj drugih, barem
što se tiče nižih predstavnika.
Primeri :
Čarls I imao je Neptuna na Ascendentu u Lavu, pet planeta u
promenIjivim znacima; Saturn je u opoziciji sa Uranom u fiksnim
znacima; Mesec u Vagi ukazuje na tvrdoglavost, slabost i kolebljivos!.
Džordž III imao je vrlo slične karakteristike, ali su Mars u Ovnu na
M.C-u i aflikcije Urana još više uvećali njegovu tvrdoglavos!.
Džejms I i Vilijam III se obično navode kao primeri kako tvrdo­
glavosti tako i posvećen ičke istrajnosti. Njihove karte su veoma slične.
Obojica imaju Mesec u prvoj kući u Lavu, a Sunce u Škorpionu.
VULGAOST v. GRUBOST.
z
ZOVOLJSTVO je manifestacja Venerinog zraka, i to više
kroz Bika nego kroz Vagu. Nema pogovora da je Bik najzadovoljniji
od svih znakova. On se obično zadovoljava jednostavnim stvarima i,
skoro po pravilu, nema uznemiravajuće duhovne, pa čak ni materija­
lističke ambicije. Venera I ovom znaku, i I manjoj meri, Mesec, jesu
ImIZANOST
izrsni primeri čvrste ukorenjenosti u svetovnim zadovoljstvima i tež­
nje da se u stvarima vidi samo ono najbolje.
Nezadovoljstvo može da se javi iz afikcja u kardinalnim znacima,
zahvaljujući osujećenim planovima i ambiciama, u fksnim znacima
zahvaljujući povređenim osećanjima, te potisnutoj ozlojeđenosti i mr­
žnji, a u promenljivim znacima usled rđavog zdravlja. Mars i Uran
uzrokuju nezadovoljstvo često zbog toga što natusi pod njihovim
uticajem misle da su zanemareni i da njihov rad nije dovoljno priznat
ali, generalno govoreći, ove planete su previše aktivne da bi dozvolile
prepuštanje morbidnim osećanjima, mada ukoliko afiktuju druge
planete, mogu da ih stvaraju indirektno. Satur, osbito u vodenom
elementu, često donosi mnogo nezadovoljstva i jada zbog neuspeha da
se ostvare životne ambicije i izede željeno delo. U Raku on čini natusa
slabim i prožetim zloslutnim mislima, u Ribama morbidno senzitivnim,
u Škorpionu, gorko ozlojeđenim. Ove napomene odnose se ipak na
osobe koje žude za materijalnim uspehom i nemaju snage da se okanu
takvih ambicija.
Blizanci su taođe znak koji je često nemiran i u stvari nezado­
voljan. U stvari, izgleda da je ovo stanje mentalnog stresa i napetosti
naročito izraženo oko šestog stepena Blizanaca.
Neptun donosi nezadovoljstvo zahvaljujući sojim visokm ide­
alima i egaktnim standardima koje postavlja sebi, a i drugima.
ZALNOST je uglavnom jupiterijanska crta, a verovatno je
najmanje prisutna kod osoba rođenih u znacima gde je uticaj ove
planete umanjen i kada je ona loše smeštena u natalnoj karti.
ZAOSTAST kod dece očigledno se može javiti usled mnogh
faktora, kako spoljašnje okoline tako i detetovog fizčkog stanja. Ge­
neralno govoreći, treća kuća daje ključ i svak Merkurov aspekt je
važan. Satur će uvek retardirati, a slab Mesec u afikciji prema trećoj
kući neretko daje probleme sa učenjem. Na drugoj strani, povoljni
Sunčevi, Merkurovi, Marsovi i Uranovi aspeki teže ranom razvoju. Za
retrogradni Merkur se tvrdi da otežava mentalni razoj, ali nisam
primetio nijedan slučaj koji bi potkrepio o tvrdnju.
ZASTŠIANJE, KAO DOKTA može se astrološki ispi­
tati u natalnoj karti poslednjeg nemačkog cara. Mesec u Škorpionu u,
opoziciji sa Uranom obožava drastične, bezobzire mere, naročito
ako Mam aspektuje i jedno i drugo. Sunce u Vodoliji u opoziciji sa
ZAJEI I6
Saturom verovatno označava pseudofilozofske pokušaje da se ra­
cionalizuje i opravda ovakva politika. Mam u kojunkciji sa Neptunom
u Ribama verovatno ukazuje na pokušaj da se domogne uspeha na
senzacionalan način (v. takođe i sklonost ka TIRI).
ZAVSNOST v. NEZAVSNOST.
ZAVST je jedan od najnižih vidova škorpion skog delovanja. Na­
ročito držim da je to slučaj kada je Sunce u Škorpionu. Po svoj prilici
se javlja i kada je Satur u Devici ili Škorpionu, ili kada je Mesec u
Jarcu. Sa druge strane, Venerini znaci su retko kad zavidni.
ZDRAV Pravila za ocenu zdravstvenog stanja natusa data su
u mnogim knjigama i stoga nije neophodno da ih ovde detaljno
navodimo. Korisno je, medutim, da neke stvari još majo razmotrimo.
Gedberi nam kaže da se zdravlje može oceniti na osnovu vladara
šeste kuće i planeta u njoj, te odnosa između svetala i Ascendenta
naročito.
Ovo je bez sumnje ispravno gledište, ali po mom mišljenju jednaku
pažnju valja obratiti na osmu kuću, koja ni u kom slučaju nije samo
kuća smrti, već se na osnovu manjih aflikcija I njoj, isto kao l I šestOj
kući,.mogu odrediti neke bolesti. Sa ovog stanovišta između ove dve
kuće ne može se povući jasna razlika, i još bi se valjalo prisetiti da su
prema tradiciji Devica i Škorpion bili neko vreme jedan znak (to se
može zaključiti i po sličnosti njihovih astrološkh simbola), i dajoš uvek
poseduju mnoge zajedničke crte.
Kada je u vezi sa šestom i osmom kućom aspekat kvinkunksa može
da bude važan u proceni zdravstvenog stanja.
Sumnjivo je tvrđenje da se nasilna ili prerana smrt dešava, izuzev
možda u veoma retkm slučajevima, isključivo onda kada je Ascendent
grubo afIiktovan.
Generalno svi dobri aspekti doprinose zdravlju, ali dobri aspekti
Svetala ili Ascendenta, naročito i šeste ili osme kuće ili njihovih
vladara, jesu naročito delotvorni.
ZNANJE (želja z) Javlja se usled prevage promenljivih zna­
kova, naročito merkurijanskih. Takođe je naročito povezana sa zna­
kom Vodolije i mnoštvom planeta u merkrovskim kućama. Kod
nerazvijenih pojedinaca ovaj uticaj stvara uobičajenu ROZNA­
LOST i uplitanje, a kod razvijenih naučni entuzijazam.
Ì
161 ŽIOST

Z
ŽIVOST po pravilu rezultuje iz istaknutog Merkura ili Blizanaca,
zajedno sa dobrim odnosno pozitivno ispoljenim Marsom. Strelac i
Jarac takođe mogu da budu ekstremno živahni. Ukoliko je prisutan i
šarm, to znači da su u igri još Venera i Vaga.
Primer obeju osobina:
Dama, rođena u 5 i 45, 14. Januara 1890., s Ascendentom u
Streleu. Merkur je u kvadratu sa Marsm, zbog čega se javlja izvesna
nervoza, tri planete se dižu u J arcu, a Uran je na M.C-u, u konjunkciji
sa Mesecom u Vag.

ZIVOTINJE (jubav prma) Kod slučajeva neobične privr­
ženosti prema životinjama uključeni su jedan ili dva motiva, bilo to
svesno ili ne. U mnogim slučajevima lako je uočiti kako preovlađuje
uistinu zaštitnička raspoloženje, i njega obično nalazimo I slučaju
kada natus iz ovog ili onog razloga nema dece. Može se postaviti
pitanje zašto u takvim slučajevima natus više voli da drži životinje nego
da usvoji dete. Razlog za to valja potražiti u instinktu dominiranja, koji
je izražen i kao zaštitnički instinkt, zbog čega je kućni ljubimac atrak­
tivniji nego dete, budući da ima manje izraženu individualnost i donosi
manje nevolja. Drugi motiv je ljubav prema životu u divljini, i to kada
je natusov karakter prilično "primitivan!!. Ovo se vidi na primeru lovaca
koji obožavaju svoje pse ne zbog osećanja uskraćenog rOditeljstva nego
zbog toga što sa svojim psima osećaju istinsku bliskost.
Od ova dva slučaja prvi (nedostatak dece) generalno ima lunarne
i rakovske afikcije u horoskopu, a drug (ljubav prema životu u divljini)
je I vezi sa vatrenim znacima i planetaa, uključujući tu i Uran. Zatim,
Neptun i !ibe skoro uvek daju ljubav prema životinjama. Ovaj znak
kao da kombin uje oba gore navedena instinkta. U većini slučajeva
neobične privrenosti prema životinjama možemo naći jedno od Sve­
tala ili u jupiterovskom znaku ili u aspektu s Jupiterom, a još jedna
indikacija je dobar aspekt između Jupitera i Neptuna. Dobar primer
je horoskop Roze Boner u N.N. Mada je Ascendent za razmatranje,
planetare pozicje su veoma indikativne.
Što se tiče naročitih ljubimaca bitno je zapaziti generalni tok mape,
a takođe petu i šestu kuću. Psi i konji najviše privlače pozitivne znake,
naročito vatrene. I Devica i Lav vole mačke. Vaga preferira pse, pošto
su poslušniji, a verovatno je da ovaj znak naročito voli ptice pevačice.
ŽUCA/ l67
Uopšte, što se tiče ovih afiniteta ima još mnogo prostora za pro-
• •
ucavanJe.
Vidi slučaj br. 5 na kraju knjige kao jedan od primera ljubavi prema
¾ . Æ .
z)votmjama.

ZOVUALNOST Ono što se obično podrazumeva pod žovijal-
nom osobom astrološki je po pravilu Lav, ili ponekad Strelac.
ŽUČNOST Ovo stanje, bilo hronično ili akutno, može se od­
nositi uglavnom na planetu Jupiter, i takođe, rekao bih, u ne maloj
meri na Neptun, koji je igleda u bliskoj vezi s jetrom. I Strelac i !ibe
su skloni oboljenjima jetre ali je prvi, budući da je aktivniji (premda
povremeno samopopustljiv), verovatno manje sklon oboljenju. Ve­
nera i znaci Venere, naročito Bik, često su izraženi u horoskopima
osoba sa ovom bolešću, ali je u celini najgori aspekat u vezi ovoga po
svemu sudeći afIikcija između jednog ili dva svetIa i Jupitera, koji je,
barem kada se posmatra ovo oboljenje, sve samo ne 'veliki zaštitnik".
Videti takođe pod JR.

ZUTICA - Koliko su meni poznate činjenice ovo oboljenje je u
vezi sa sedmim stepenom Ovna-Vage, naročito ukoliko je na tom
području Mesec afIiktovan od strane Jupitera ili Satura.
Primeri:
N.N. 303. Mesec na 7 Ovna s Jupiterom i Saturom.

L
Zena rođena 20. marta, 1916, London, Ascendent na 18 Ovna,
Mesec na 60 Vage, u opoziciji sa Jupiterom i kadrata m sa Saturom.

I
I
º
I

ŠEST ZMLMH NATU SA
SA STANOVIŠTA KTERA I BOLESTI
SLČA 1
Ova karta, do sada neobjavljivana, daje nam uvid u nekoliko zanim­
ljivih crta.
Natus je rođen u srazmero siromašnom okruženju, nedovoljnog
obrazovanja, a život je pos\letio uglavnom poslovima. Stekao je znatno
bogatstvo kupujući zemlju, ali je dosta izgubio kroz rizičan poduhvat
sa rudnicima u Australiji.
Na posvećenost poslu ukazuje vladar koji se nalazi u drugoj kući,
zatim Venera u prvoj na 14° Riba, Mesec u Raku u petoj, te prevaga
fiksnih znakova i njima odgovarajućih kuća.
On je bio čovek neobično plahovite naravi i patio je od nerne
napetosti, ali nije bio osvetoljubiv iako su ga saradnici često obmanji­
vali (Venera u konjunkciji sa Neptunom u Ribama i Sunce u kvadratu
sa Jupiterom u Škorpionu označavaju obmanu, ali nepostojanje želje
za osvetom je verovatno vodolijanska crta). Bio je poprilično štedljiv i
mrzeo je luksuz i razmetanje. Posedovao je neobičnu fizičku snagu i
veliku istrajnost, voleo je težak fzički rad. Nedostajalo mu je kon­
tiuiteta i neprekidno je započinjao nova preduzeća da bi i napuštao
čim bi krenula glatko da se razvijaju.
Nakon što čitavog svog života gotovo nije znao za bolest, oboleo je
od tifusa u 69. godini, a nekoliko meseci kasnije dobio je i rak, pa je
tako umro ubrzo nakon svog šezdeset i devetog rođendana. Horoskop
je veoma tipičan za oba oboljenja.
I
170 I ENCIOPEDUA PSIOWŠKE ASTROWGUE
-
19
1 6

B
1 8
0 9
I O
o
� o
'1
''
@
l
S
q 'S
.
k
2
1
12
br. 1
Broj 2 je karta jedne žene rođene u Londonu oko II časova,
6.9.1989. Imovinsko stanje slabo; karakter uzvišen, žena je izuzetno
velikodušna i neprekidno lišava sebe svega što joj je potrebno kako bi
pruila drugma.
Najinteresantnije činjenice u vezi njenog horoskopa su brojne
bolesti od kojih je patila. Operacje adenoida i krajnika. Drhtavica u
petnaestoj godini. Probler sa vidom u petnaestoj godini. Iščašenje
gležnjeva i nosila ortopedsku obuću dve godine. Dvostruka pneu­
monija i pleuritis. U sanatorijumu zbog sušice dve godine, trenutno
pati od gastritisa.
Neke od ovih afikcija nastale su usled kvadrata Marsa prema
Ascendentu u Škorpionu, ali je teško objasniti probleme promenljivih
znakova. Sunce je u slabom paralelu sa Uranom koji je, međutim, u
veoma ja aspektima.
ŠET ZØLWHNATUSA/ I71
Natus br. 3 je muškarac, rođen 10.7 1862 u Hempšajru .

13
tZ0
br. 2
D
12
B
13
Umro je ujanuaru 1919. nakon operacije apendicita, takođe upala
tmušne maramice.
Uprkos teškim afikcijama prema Mesecu i Merkuru on je bio
jedinstveno ljubazan i human čovek, miran i povučen, i zainteresovan
za herju. Bio je uspešan u poslovima. Bio je više Vodolija nego Lav
po temperamentu i držanju.
Zanimljivo je da ascendent nije afiktovan dok je Sunce u slabom
paralelu sa Uranom, ukoliko 105 stepeni prihvatimo kao validan
malefični aspekt. Takođe je veoma čudno da afikcije Meseca i Mer­
kura skoro da nisu uticale na karakter. Uzevši u obzir gore navedeno,
može se zapaziti da mu je žena bila u izvesnom stepenu invalid i da je
njihov brak bio bez dece. Iako je bila od njega mnogo starija, nadživela
ga je punih petnaest godina.


1721 ENCOPEDUA PSIOWŠKE ASTROWGUE
Slučaj br. 4 je Cezar Bordžija, po Junktinu.
Može se usvojiti da je približno tačan, jer su mnoge osobine natusa
jas
.
no pokazane, čak i ako izuzmemo iz razmatranja Vran i Neptun,
kOJI su, naravno, bili nepoznati kada ih je Junktin napisao. Njihov
položaj u konjunciji na uglu treće kuće uglavnom označava vrlo is­
taknutu ličnost i osobu sa velikim sposobnostima. Cezar Bordžija
mada je opšte poznat kao trovač, bio je u stvari veoma sposoban vlad±
kOJI Je u narodu zapamćen kao pravedan princ, čestit i strog. Štaviše,
bio je dobar i hrabar vojskovođa.
Verovatno je da mu Sunce u trigonu sa Jupiterom u vazdušnim
D
10
»
to
8
28
br. 3
.
»
TZ0
¬
zt
__
,.
1 0

IO
znacima daje moć da bude pravedan u bavljenju stvarima koje nisu
pokazivale tendenciju da se promene. Aspekti njegovog vladara Mer­
kura govore o njegovim neobičnim sposbnostima i, budući na Ascen­
dentu s Venerom, ne iznenađuje što je voleo umetnost.
ŠEST ZØJWHNATUSA/ 173
On je kumovao smrti svog brata, Vojvode od Gandije, a na taj čin
verovatno ukazuju malefici u trećoj kući.
Njegova velika volja za moći - neuobičajena za natuse Device­
pokazana je fksiranim krstom. za svih šest ovih tela može se reći da
su u atikciji, svaka sa preostalih pet nekom vrstom prenošenja svet­
losti, Jupiter u aspektu sa Marsom, Mars sa Saturom, Satur sa
Uranom, Uran s Mesecom i Mesec sa Neptunom. Tako, madaJupiter
tehnički gledano nije unutar orbisa sa Neptunom, ipak se za njihove
zrake može reći da se mešaju, a tako i za ostale planete.
Ambicja s vidi po vladaru desete kuće koji se uzdiže prema

ll
zo
br. 4
� zo

m
12
n
��
H
25
c
13
*
zo
Ascendentu u vatrenom znaku u aspektu sa tri vatrena tela, Suncem,
Marsom i Jupiterom, kao i sa Vranom.
On je pognuo u bici, u tridesetoj godini, kada se Sunce u progesi­
jama našlo usred fiksnih atikcija. Pre toga je uspeo da ozdravi od
174/ ENCIKLOPEDUA PSmOWŠKE ASTROWGUE
iznenadne bolesti nastale verovatno zbog pokušaja trovanja od strane
izdajničkog kardinala, kada je Sunce, bilo nadomak kvadratu sa J upi­
terom.
Natus br. 5 bio je rođen u Londonu, 1. 8.1890. ženskog pola.
Zanimanje: služavka.
Glavna karakteristika jeste neobična ljubav prema životinjama, na
šta upućuje nekoliko pozicija, kao što su položaji dva Svetla, i što se
tiče z

akova i što se tiče kuća, zatim higon Jupiter-Neptun, pri čemu
Je JupIter u petoj kući i Vodaliji, i u izvesnom stepenu verovatno Sunce
u trigonu sa Marsom u Strelcu. Ona je veoma religiozna.
Zdravlje vrlo rđavo. Kao re�ultat preležanog šarlaha u detinjstvu
ostala je nagluva. Operisana od apendicita i kile, a patila je konstantno
i ozbiljno od pr�U uter.
Bila je visoka, koščata, vrlo bleda, i s "asirskm" crtama i izgledom
lica, tipičnim za osobe sa Jarcem na Ascendentu.
I

Z6
4
�¯
br. 5
m.
:-
_
2
28
I


22
"
22
*
28
ŠET ZUWHNATUSA/ I?5
Broj 6 je rođenje Luja XV, po Gedberiju.
w--
za
Ìtø
br. 6
¤
: e
8
zz
V
Višestruko zanimljiv horoskop. Mesec u konjunkciji sa Venerom u
Lavu, u kvadratu sa Jupiterom, jasno označava ljubav prema sjaju,
ekstravagancji i sistemu koji je fancusl dvor sveo na hijerarhiju
obožavalaca u čijem centru je bio monarh. Pozicija Satura te kadrat
Merkura i Marsa objašnjava njegovu despotsku, surovu i lukavu upra­
vu. On je održavao organizacju špijuna i doušnika bez premca u
istoriji, na šta ukazuje Neptun između prve i dvanaeste kuće. Vladar
Mars u sekstilu s Uranom govori o njegovoj energji i skoncenhisanoj
ambicji da postavi sebe na pijedestal - I'eta� c'est moi. Njegova ne­
moralnost sledi iz afikcija Meseca i Venere. Sa ovim horoskopom
mogu se uporediti horoskopi Henrija VIII i Džordža I.
LISTA LOKALNIH UPLIVA SPOMENUTIH U KNJIZI
Valja naglasiti da ovi uplivi naizgled proširuju i rasplinjavaju pre­
cizno značenje delovanja aspekata, ali, i pored generalnih pokazatelja
koji proizlaze iz konstelacije čitavog horoskopa, vrlo je verovatno da
oni donekle utiču. Veoma je vano ovo naglasiti, kako manje iskusni
učenici ne bi zadavali sebi i drugma nepotrebne brige.
Kao što je i objašnjeno u uvodu, pisac ne pokušava da pruži razloge
za vezu između ovih astroloških stepen-područja i određenih posle­
dica, niti je on u stanju da uvek razume zašto neko područje daje
naizgled sasvim različite rezultate. Naše znanje o ovim uplivima još
uvekje empirijsko, a čak i sa te tačke gledišta je na najranijem stupnju.
Buduća istraživanja pružiće solidnu osnovu za ispitivanje ovih činje-

mca.
3° Ovan-Vaga
3° Rak-Jarac
4° Ovan-Vaga
4° Rak-Jarac
5° Ovan-Vaga
7 Ovan-Vaga
7" Jarac
8° Ovan-Vaga
8° Rak-Jarac
KARINALNI ZNACI
Apscesi
Vid
Gušavost
Medicinska sposobnost
Surovost; Ubilačke sklonosti
¾
Zutica
Govorička sposobnost
Nemoralnost
Paraliza
I
I
,
I
1781 ENCIKPEDUA PSlHOWŠKE ASTOWGUE
11° Ra
12° Ovan
13° Ovan-Vaga
15° KardinaInih
15° Ovan-Vaga
11' Ovan-Vaga
21° Ovan-Vaga
22° Vaga
24° KardinaInih
25° Ovan-Vaga
25° Rak
21 Ovan-Vaga
28° KardinaInih
29° Rak-Jarac
Početak VodoJije
0° Lav-VodoJija
6° Lav-VodoJija
6° Bik
6° Škorpion
, 8° Lav-Vodolija
9° Fiksnih
10° Bik-Škorpion
13° Lv-Vodolija
Alkoholizam
Kosa
Dijetetika
Muzička sposobnost; samoubistvo
Apopleksia
Govorčka sposobnost
Apscei
Umetničke sposobnosti
Muzička sposobnost
Kniževnost
Kniževnost; naučna interesovanja
Pluća
Kosa
Bronhitis
FIKSNI ZNACI
lJubopitli.nst
Ubilačke sklonosti
Vid
lJubav prema zemli
lJubav prema moru
Anemia; sluh
Alkoholizam
Neorastenia
Kniževnost
16° Bik
16° Bik-Škorpion
18° Bik-Škorpion
18-22° Lav-Vodolija
19° Lav-Vodolija
20-25° Fiksnih znakova
20° Lav-Vodolija
20° Bik -Škorpion
22° Lav-Vodolija
23° Fiksnih znakova
25° Fiksnih znakova
25° Lav-Vodolija
25° Bik-Škorpion
26° Vodolija
27° Lav-Vodolija
27° Bik-Škorpion
29° Lav-Vodolija
29° Bik-Škorpion
Kraj Lava-VodoIije
LOKNI UPLII 1 179
Ubilačke sklonosti
Apscesi; boja; Muzička sposobnost;
govorička sposobnosti; slikanje
Slepo crevo; kosa
Medicinska sposobnost
Kičma
Ubilačke sklonosti
Vera
Gušavost
Slepo crevo
Reumatizam
Alkoholizam; samoubistvo
Apscesi; nemoralnost
Adenoidi; kajnici
Nenrastenija
Astrologija; gušavost; slikanje
Književnost
Neuritis
Vid
Muzičke sposobnosti
PROMENWIV ZNACI
0_5° Riba
3° Promenljivih
4° Devica-Ribe
Odricanje
Slepo crevo
Astma

180 I ENCIKLOPEDUA PSlHOWŠKE ASTROLOGUE
6° Blizanci-Strelac
7 Blizanci-Strelac
7 Ribe
8° Blizanci-Strelac
9° Promenljivih
9° Promenljivih
10° Promenljivih
11° Devica-Ribe
13° Devica-Ribe
ISo Blizanci
17 Blizanci-Strelac
18° Blizanci-Strelac
21 ° Promenljivih
22° Promenljivih
22° Blizanci-Strelac
22° Devica
23° Promenljivih
24-26° Devica-Ribe
25° Blizanci-Strelac
2So Strelac
2So Devica-Ribe
25° Promenljivih
26° Promenljivih
27' Devica-Ribe
28° Promenljivih
Fobie; Pneumooija; Med. sposob.
Srce
Govorčka sposobnost
Vid
Vid
Ubilačke sklonosti; rum. groznica
Tifsna groznica
Astrologija
Pozorica
Književnost
Ubilačke sklonosti
Astma
Tifsna groznica
Umobolnost; slepo crevo
Naučna interesovana
Vojničke sklonosti
Kičma
Slikane
Neurastenija
Književnost; anarhizm
Rak
Gušavost; Tiransk dispozicija
Samoubistvo
Brajtovo obolene
Sušica
WKNI UPLM 1 181
VATNI ZNACI
SO Vatrenog trigona
13°Vatre i Vazduha
Kosa
Reumatska groznica
VODENI ZNACI
I I ° Vodenog trigona Brajtovo oboljenje
12-16° Negativnih znakova Poslovne sposobnosti
220 Negativnih znakova Medicinska sposobn<lst; slikanje
VAZDUŠNI ZNACI
3° Vazdušnog trigona
13° Pozitivnih znakova
18° Vazdušnih znakova
Slikanje
Reumatska groznica
Brajtovo oboljene
ZEMSKI ZNACI
12.16° Negativnih znakova Poslovna sposobnost
220 Negativnih znakova Medicinska sposobnost; slikanje
CIP KaT3JOr"3a�Hja y ry6nHKa�jM
HapoAHa 6H6nuOTeKa Cp6Hje, EeorpaA
133.52 (031)
KAPTEP, 'apnc E.O.
Enciklopedija psihološke astrologije /
Ćarls E.O. Karter : (prevod Dragan
Paripović). - (2.izd.) - Beogad : Metafizika :
Babun, 1999 (Beograd : Lukaštampa. - VIII,
180 str. : ilustr. : 21 c. (Edicija
zapadne astrologije. Virgo
Prevod dela : A Encyclopaedia of Psychological
Astrology / C.E.O. Carter. - Tiraž 600
a) ACTponornja - J1eKcUKoHH
ID= 61223180
• •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful