You are on page 1of 16

memria anual 2011

Fundaci Infncia i Famlia

PRESENTACI
p3

LENTITAT
p4

SERVEIS
p8

EQUIP HUM
p13

DADES ECONMIQUES
p14

COLLABORACIONS
p15
MEMRIA 2011
02

Presentaci

Benvolguts i benvolgudes, Un any ms dedico una estona a reflexionar sobre lany anterior, el 2011, i analitzar els fets ms significatius i em deixo emportar pels aspectes emocionals que queden darrere dels esdeveniments i que sn sempre el motor que ens fa tirar endavant duna manera o duna altra. Pensant en aquest 2011, us he de dir que sento una certa decepci, decepci en veure com la nostra incapacitat per gestionar de manera adequada els nostres recursos ha suposat la retallada davenos importants en la societat de benestar en general i en la infncia en particular. Daquesta manera, durant el 2011, hem vist com retallaven de la cartera de recursos a latenci a la infncia el nostre servei de diagnstic ambulatori, tan lligat a lestudi dels casos de nens i nenes acollits per famlies durgncia i diagnstic, que tan bones experincies ens havia donat: en quan a la rapidesa de lestudi, lagilitat de coordinaci amb els altres serveis implicats, i lencertat de les seves propostes, sense oblidar lestalvi econmic que suposava en relaci als menors que sn diagnosticats al centre dacollida, i lestalvi de temps en relaci als menors que sn diagnosticats pels EAIAs. Tan va ser aix, que la seva experincia es va exposar a les 1es Jornades dAcolliment celebrades a lany 2007. Servei que durant ms de 7 anys lhan format tres professionals que aglutinaven una ms que demostrada experincia en un mbit tan especialitzat. Tamb s veritat que lequip de diagnstic ambulatori va nixer en un moment on la reorganitzaci de la DGAIA era molt inicial, i va respondre a una mplia gama de necessitats existents en el seu moment respecte a la valoraci i diagnstic de situacions urgents o prioritries de menors en situaci de greu risc de maltractament. Tot i que aquestes actuacions van desvirtuar els seus objectius inicials, estem igualment satisfets dhaver donat una resposta de bon tracte i eficcia a tots els nens i nenes que en aquells moments ho van requerir, a falta daltres serveis, tipus EVAMI o ECEIA inexistents. Lemoci que em queda respecte a lexperincia de lequip ambulatori de diagnstic, us he de dir que s una emoci altament positiva i gratificant: daprenentatge, dexperincies difcils i de gratitud a lesfor i dedicaci dels nostres tcnics, i de la resta de professionals que van collaborar amb nosaltres. Estic convenuda que en una gesti efica dels recursos en latenci a la infncia, ser capa de revisar al moment oport aquest projecte, per aprofitar al mxim les seves possibilitat i salvar les resistncies administratives. Per ltim, em queda comentar-vos una emoci delevat optimisme, amb el creixement del nostre programa dacolliment familiar, i les iniciatives de idees i propostes ajustades a les necessitats i al transfons de recursos limitats que en aquests moments ens toca viure. s amb aquest coratge i aquesta voluntat que segur que aconseguim les nostres fites, i que magradaria que tots ens anssim contagiant.

Grcies a tots i a totes.


Montse Martn Lahoz Presidenta

MEMRIA 2011
03

Entitat
LEntitat
La Fundaci Infncia i Famlia va nixer a Barcelona lany 2003 com a Associaci. El desembre del 2006 es transforma en Fundaci i fou registrada amb el numero dinscripci 2335, al registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya. La seu social de la Fundaci Infncia i Famlia es troba al Carrer Casp, 172, 08013 de Barcelona. Lentitat neix amb la intenci de donar cos legal i organitzatiu als projectes i tasques dels diferents professionals del treball i educaci social, de psicologia i de lensenyament, que fins aquell moment tenien una experincia en lmbit de latenci directa amb infants, joves i famlies en situaci dalt risc social atesos per serveis especialitzats i tutelats per ladministraci pblica. Litinerari de la nostra entitat en el camp de lacci social s a partir de la iniciativa i voluntat de lentitat i dels recursos dun territori i ens plantegem com un instrument pel desplegament territorial en lmbit de la promoci del benestar, cap a la ciutadania en general i cap als sectors ms desfavorits, en especial la infncia i ladolescncia. En aquest sentit, orientem la nostra acci a fer propostes de desenvolupar serveis nous i inno vadors i/o complementaris de manera territorial, que responguin a les necessitats de lentorn. Durant el 2011 la fundaci ha continuat desenvolupant el servei dacolliment en famlia aliena (ICIF) a Girona i Barcelona. Desgraciadament, aquest tamb ha estat lany en qu lentitat no ha renovat el contracte administratiu amb la DGAIA, decisi presa en el marc de reestructuraci dels serveis de la DGAIA. s per aquest motiu que, a partir del mes de maig, el servei de diagnstic ambulatori, servei que comptava amb una experincia de 7 anys, va deixar de prestar-se.

MISSI, VISI i VALORS


Fundaci Infncia i Famlia t per Missi: Treballar perqu tots els infants puguin viure i crixer en una famlia, ja sigui la prpia o una daliena. Promocionar lacolliment a travs de campanyes de sensibilitzaci i es fa recerca de famlies interessades i amb voluntat de ser acollidores. Especialitzar-se en serveis adreats a millorar el benestar i el desenvolupament integral de la infncia, adolescncia i famlia, generant i compartint el seu coneixement a travs de la participaci en xarxes i altres espais dedicats a complir aquest objectiu. Fundaci Infncia i Famlia t per Visi:

MEMRIA 2011

Vol ser reconeguda com a entitat que promou els drets dels infants, gestionant i desenvolupant serveis de qualitat per latenci de les famlies i infants que es troben en una situaci vulnerable i/o de risc social. Com a entitat que promou lacolliment en famlia com a mesura que garanteix que els infants puguin crixer i viure en una famlia, ja sigui la seva prpia o una daliena, sent identificada com una entitat de referncia en el territori catal, creixent en serveis i persones ateses, proposant models datenci i intervenci innovadors i de qualitat.

04

Entitat
LEntitat
Fundaci Infncia i Famlia assumeix els segents Valors Institucionals: COMPROMS amb el compliment dels drets de linfant. RESPONSABILITAT SOCIAL i COMPROMS. Volem ser una entitat tica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient. JUSTCIA. Creiem en la possibilitat de viure en un mn ms just, treballant amb responsabilitat i fomentant la qualitat de vida i la igualtat social.

MISSI

COMPLEMENTARIETAT. Treballem per integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent

INNOVACI. Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinmica, fomentant la investigaci i lanlisi permanent de necessitats.

TRANSPARNCIA. Cerquem una acci basada en la confiana en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparncia cap a la societat.

VALORS

OBJECTIUS
Els principals objectius de la Fundaci Infncia i Famlia sn: Promoure lacolliment en famlia com a mesura que possibilita que els infants visquin i creixin en famlia, Sensibilitzar la societat catalana que tothom pot esdevenir famlia acollidora fent difusi i promoci de lacolliment en famlia Disposar duna bossa de famlies acollidores Conixer nous models i metodologies de treball Desenvolupar en els diferents territoris el projecte integral de diagnstic de famlies biolgiques amb fills tutelats i acolliment familiar Desenvolupar el servei de Seguiment Acolliment Simple en Famlia Extensa SAFE: La meva famlia macull Desenvolupament del projecte de formaci i valoraci de les famlies que solliciten ser famlia adoptiva Implementar mesures de RSC Vetllar per la sostenibilitat de lentitat Treballar amb criteris dtica i bones prctiques

VISI
MEMRIA 2011
05

Entitat
LEntitat
QUALITAT
Aquest any 2011, Fundaci Infncia i Famlia ha renovat el Certificat de Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008, en auditoria de certificaci. Des del 2005, la nostra entitat s auditada externament amb resultats positius. Leficcia del sistema de gesti ha estat verificada per mostreig aleatori per lequip auditor degudament qualificat. Durant la verificaci shan avaluat les conseqncies de treball per saber si compleixen amb els requisits de la normativa i amb les descripcions de la documentaci del sistema de gesti. Shan tingut en compte les caracterstiques prpies de les activitats de lentitat aix com tamb els requisits legals reglamentaris aplicables i altres documents principals. Els objectius de qualitat de la Fundaci Infncia i Famlia aquest any 2011 han estat: Mantenir, millorar i estendre als serveis el treball en qualitat. Mantenir la implantaci del sistema de protecci de dades Implementar les TIC Pla de Formaci Treballar activament per la prevenci de riscos de lentitat i en els seus serveis Treballar per a la sostenibilitat econmica de tots els serveis i totes les rees dacci Millorar i adequar la infraestructura i equipaments dels diferents serveis. Treballar en coordinaci i complementarietat

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA


La Responsabilitat Social Corporativa s el comproms de lentitat vers les necessitats dels seus grups dinters mitjanant una implicaci voluntria i solidria ms enll de la legislaci vigent. Les accions que Fundaci Infncia i Famlia que ha posat en marxa aquest 2011 han estat: La implantaci dun sistema VPN (xarxa privada virtual) que facilita el teletreball. Ha implantat un servei de videoconferncia que facilita que persones que estan en diferents ubicacions puguin participar en les reunions sense haver de desplaar-se. A la seu central de Girona sha posat un punt de recollida dolis, facilitant i posant a labast dels i les treballadors/es el reciclatge dolis casolans.

TICA
Lentitat com a membre del grup dentitats de Plataforma Educativa disposa dun Codi tic, el qual, est dinamitzat per la Comissi per a la promoci de ltica, en qu hi participa un tcnic de lentitat.
Aquesta Comissi est formada per una coordinaci i per representants de cada sector del grup dentitats Plataforma Educativa i hi estan representats el personal directiu, dadministraci, de serveis, personal tcnic, educatiu i de producci. Aquests representants han estat proposats i seleccionats pels mateixos professionals de cada sector, en votaci annima, i accepten el comproms de manera voluntria.

MEMRIA 2011
06

Entitat
LEntitat
COMUNICACI
La Fundaci Infncia i Famlia com a entitat del grup Plataforma Educativa compta amb un departament de Comunicaci i Imatge. La comunicaci en la nostra entitat pren una importncia rellevant donat que una de les finalitats s la promoci i la difusi de lacolliment en famlia. La comunicaci dirigida a canviar les estructures es centra en actuacions vers la sensibilitzaci i/o a la difusi de la informaci, accions que es realitzen en coherncia amb els objectius de lentitat. Anualment, la Fundaci Infncia i Famlia es planteja el pla de difusi i promoci de lacolliment familiar. Aquest 2011 sha valgut de diferents vies: Exposici itinerant en espais diversos (centres cvics, biblioteques,...) Difusi de materials de divulgaci (trptics, psters, punts de llibre,...) Eines 2.0: Lloc web: http://www.infanciaifamilia.org Bloc Plataforma Educativa: bloc.plataformaeducativa.org Xarxes socials A banda daquestes vies tamb sha fet difusi a travs de: La participaci en grups dinters i en xarxes de lmbit social com la FEDAIA i participant activament en comissions de treball, genera espais de comunicaci i transferncia de coneixement. Eines de comunicaci generades en el contacte amb els grups dinters com, per exemple, les enquestes de satisfacci, tan a les famlies com amb el client. Aquestes enquestes una vegada complimentades suposen un feedback dinformaci que permet a lentitat la millora i qualitat del servei que oferim i en definitiva la millora del benestar social.

VALORS

PARTICIPACI EN XARXES
La participaci i la collaboraci configuren un element important en el que s el posicionament de lentitat en lmbit social en el que treballem: infncia i famlia, ms concretament, lacolliment familiar i el diagnstic i valoraci de famlies en risc. En aquest sentit, la participaci en xarxes ens facilita el treball conjunt, la transferncia de coneixement i lenriquiment a partir dexperincies compartides. La Fundaci Infncia i Famlia s membre de la Federaci dEntitats dAtenci i deducaci a la Infncia i lAdolescncia (FEDAIA) i participa en la comissi dICIF. Participem en la comissi de famlia dECAS.

VISI

MEMRIA 2011

La Federaci Internacional de Comunitats Educatives (FICE) en la seva secci estatal a Espanya es dedica a promoure iniciatives per tal de millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents en recursos alternatius a la famlia biolgica, amb especial mfasi en com assolir el retorn a lentorn familiar el ms aviat possible. La fundaci Infncia i Famlia s membre fundadora de lassociaci FICE Espanya i membre de la junta directiva.

07

Serveis
Serveis
La Fundaci Infncia i Famlia desenvolupa, des dels seus inicis un projecte integral dacolliment familiar durgncia i de valoraci-diagnstic de situacions familiars en risc social. Aquest projecte sha desenvolupat en els ltims set anys, fins el mes de maig denguany, en qu el servei ambulatori de diagnstic en conveni amb la DGAIA es deixa de prestar. La nostra entitat est reconeguda com a ICIF, i en conveni amb ICAA desenvolupa i gestiona dos equips dacolliment familiar, un a Barcelona i un altre a Girona. Com a entitat vam formar part de la prova pilot de les unitats convivencials dacci educativa (acolliments professionals) i durant tot lany 2011 sha desenvolupat el projecte amb 3 noves famlies, amb un total de 5 infants acollits i que juntament amb la famlia que va formar part de la prova pilot i que ha continuat han estat 4 UCAE, amb un total de 7 infants acollits.

SERVEI DE DIAGNSTIC AMBULATORI


Fins a data de 31 de maig de 2011 sha desenvolupat el servei de diagnstic ambulatori. Aquest servei est orientat a fer lestudi i la valoraci de les famlies dinfants que han estat tutelats per la Direcci General dAtenci a la Infncia i lAdolescncia (DGAIA), amb indicis i/o indicadors de risc per la integritat fsica i psquica de linfant o perqu es troben immersos en situacions familiars que impossibiliten, vulneren i/o perjudiquen el seu desenvolupament integral. Lobjectiu del servei s estudiar aquestes situacions, donar orientaci per tal de poder facilitar un canvi en positiu en la situaci familiar i/o valorar-ne les possibilitats de canvi amb lobjectiu de fer una proposta de futur ajustada a les circumstncies i necessitats de linfant i/o de la situaci familiar. La dimensi global del servei es planteja donat que aquest equip realitza lestudi mentre linfant es troba acollit en una famlia, que pot ser de la borsa de famlies del servei dacolliments de la Fundaci Infncia i Famlia o b duna altra entitat.
a) Nombre destudis: Demandes destudi 2011: Nombre de sntesis presentades:

3 sntesis 10 sntesis (7 iniciades a finals de 2010)


5 mesos 6 mesos

b) Temporalitat de lestudi: Temps mitj destudi en famlia durgncia i diagnstic: Temps mitj destudi en altres localitzacions: c) Caracterstiques estadstiques de la casustica Segons sexe

Segons nacionalitat

Per demarcaci

MEMRIA 2011

Barcelona comarques

Barcelona ciutat

66%

33%

colombiana

espanyola

66%

33%

08

sServeis
Serveis
SERVEI DACOLLIMENT FAMILIAR
La societat catalana ha demostrat la seva vessant altruista i la seva la voluntat desdevenir famlia acollidora per aquells infants que han viscut una situaci familiar complexa i/o que han estat tutelats per la DGAIA, oferint-los la possibilitat de viure, el temps que calgui, en un entorn familiar cuidador amb models de relaci sans alhora que facilita el contacte de linfant amb la seva famlia biolgica, segons sescaigui. El servei dacolliments t lobjectiu de trobar famlies per a infants i adolescents que han estat separats de la seva famlia per un motiu o altre, per un temps determinat. En aquest sentit, el projecte desenvolupa els segents objectius: Promoci i difusi de lacolliment i sensibilitzaci de la societat catalana. Estudi i estimaci de la idonetat de les famlies que han fet la sollicitud. Disposar i gestionar la borsa de famlies acollidores.

VALORS

Formaci a les famlies que sestan valorant i a les valorades. Seguiment i suport professional a les famlies que han constitut un acolliment i als infants acollits. Preparaci a les famlies i infants en el moment de finalitzaci de lacolliment, suport i recolzament en el procs dacomiadament i el dol. Amb la nova llei 14/2010 de 27 de maig sobre els drets i les oportunitats en la infncia i ladolescncia es proposen dos tipus dacolliment familiar aliena: simple i aliena. En aquestes dues tipologies, la nostra entitat promociona diferents maneres dacollir: Acolliment durgncia i diagnstic: Lacolliment simple sesdev mentre es valora la situaci de linfant i levoluci de la famlia, i la millor orientaci de futur per linfant. La durada daquest tipus dacolliment volta els 6 mesos, quan es finalitza lestudi i semet la proposta. En aquesta tipologia dacolliment linfant acostuma a ser un nad de fins a 6 mesos. Acolliment de curta durada, en aquest cas ja sha estudiat que la millor opci de per linfant s un acolliment simple. Aquesta modalitat acostuma a tenir una durada duns 2 anys. Acolliment permanent s una tipologia que es proposa quan linfant a qui sacull no t una previsi, a mig o llarg termini, de retorn amb la famlia biolgica o dadopci. Per tant es preveu que el temps de permanncia no superi els 2 anys i, de vegades, pot arribar fins a la majoria dedat. Unitats Convivencials dAcci Educativa - Acolliment Especialitzat Aquesta es una tipologia dacolliment adreada a infants amb necessitats especials o grups de germans. En aquest cas, els infants seran acollits per famlies que tenen formaci i experincia en lmbit de la infncia i ladolescncia. Lacollidor ha de tenir alta disponibilitat i sha establert un contracte amb lentitat.

VISI
MEMRIA 2011
09

Serveis
Serveis

MEMRIA 2011
10

sServeis
Serveis
PROGRAMA DE FAMLIES COLLABORADORES
Una altra tipologia dacolliment s a travs de les famlies collaboradores. Durant el 2011, com a ICIF (Instituci Collaboradora dIntegraci Familiar) es fa lencrrec de la valoraci de famlies que solliciten aquest tipus dacolliment i de fer el seguiment en collaboraci amb els CRAE. Lobjectiu general del programa s poder establir estades temporals en perodes de vacances i caps de setmana a infants i adolescents que viuen en un Centre Residencial dAcci Educativa (CRAE) i que necessiten complementar el seu procs educatiu amb un model de relaci afectiva diferent al que els ofereix el centre, model com podria ser una famlia. s un programa que es destina a infants que acostumen a tenir ms de 9 anys. La ICIF de Barcelona t assignats 3 CRAEs i 1 CREI. La ICIF de Girona t assignats 6 CRAEs.

Durant lany 2011 sha realitzat el seguiment del segent nombre dinfants i joves:
Seguiments realitzats a Barcelona: Seguiments realitzats a Girona: Total de seguiments realitzats:

7 infants 21 infants 28 seguiments

PROMOCI I DIFUSI DE LACOLLIMENT


Una part de la tasca dels i les professionals del Servei dAcolliments s fer la promoci, difusi, informaci i sensibilitzaci de lAcolliment, per tal que el mxim nmero de persones conegui qu s lacolliment en famlia, quina avantatges i beneficis suposa pels infants i que es consideri amb normalitat en la societat on vivim. Lobjectiu daquesta promoci s disposar duna borsa de famlies, el ms gran possible i que disposi de perfils familiars diversos, per poder donar resposta als infants que ho necessitin. Per aquesta acci es dissenyen materials, es planifiquen accions de difusi i es valora limpacte daquests. Durant lany 2011, shan dut a terme diverses activitats de difusi:

VISI

MEMRIA 2011

Tramesa de circulars informatives a escoles de la provncia de Girona i Barcelona, aix com a biblioteques, centres cvics,... Articles a la premsa local Exposici itinerant sobre lacolliment familiar a Figueres, Girona i Santa Coloma de Farners Participaci en la 56a exposici de flors Girona Temps de Flors

11

Serveis
Serveis
FORMACI A LES FAMLIES ACOLLIDORES
La formaci t com a objectiu, duna banda, donar informaci relacionada amb la globalitat de la situaci dels infants acollits (el procs dacolliment) i lacolliment constitut, aix com de temes especfics i concrets. I de laltra, la formaci facilita que les famlies es coneguin i puguin compartir la seva experincia i, per tant, una percepci ms mplia del significat que pren lacolliment.

SERVEI DATENCI I ASSESSORAMENT A LES FAMLIES EN LMBIT DE LADOPCI I LACOLLIMENT


El servei dinformaci a famlies aten a persones que coneixen la nostra entitat i/o shi adrecen per fer una demanda dinformaci i orientaci relativa a ladopci, a lacolliment, o famlies que estan confoses i no saben a quin projecte shan dadrear segons les seves motivacions. En aquest sentit, durant aquest 2011 sha orientat a 12 famlies cap a ladopci. Les demandes ms freqents que rebem sn relatives a recerca dinformaci sobre el procs dacolliment i dadopci, recerca dorientaci vers situacions dadaptaci postadoptiva i consultes respecte situacions postadoptives en termes generals.

MEMRIA 2011
12

sEquip H
Equip Hum
PATRONAT
La Fundaci Infncia i Famlia est governada per un Patronat que t la funci de vetllar pel compliment de la missi i les finalitats establertes en els estatuts de lentitat aix com la seva sostenibilitat. El Patronat es reuneix de forma ordinria dues vegades lany: al desembre per laprovaci de pressupostos i al juny per laprovaci de la memria dactivitats i de lauditoria comptable de lany anterior. El patronat de Fundaci Infncia i Famlia t delegada la gesti i la direcci de lentitat a una direcci general que juntament amb el seu equip (gerent, direcci RRHH, direcci financera i direcci de recerca) es reuneixen setmanalment com a Equip de direcci estratgica i es configura el Pla Anual de lentitat, aix com el seu desenvolupament, seguiment i avaluaci. La gerncia de lentitat es coordina de manera setmanal amb la coordinaci tcnica i la responsable dadministraci. Aix mateix, la coordinaci tcnica es reuneix mensualment amb totes les direccions dels serveis de lentitat conjuntament i tamb amb cada servei per separat.

VALORS

rgans de direcci
Direcci General Gerncia Direcci Financera Direcci de RRHH Direcci de Recerca Coordinaci Tcnica Jordi Pascual i Plach Anna M. Suer i Damon Pilar Bosch Bech Rosa Vil Cass Albert Vergs Glria Fbrega i Cornell

Organigrama

VISI
MEMRIA 2011
13

racions
Dades econmiques
ORIGEN DELS FONS REBUTS
Prestaci de Serveis: Quotes dusuaris: Subvencions Pbliques: Subvencions Privades: Altres Ingressos: 456.671,70 0,00 784,86 13.006,94 18,33 97,06% 0,00% 0,17% 2,76% 0,00%

Total:

470.481,83

100,00%

DESTINACI DELS FONS REBUTS

MEMRIA 2011
14

Collabo s
Collaboracions
ENTITATS i EMPRESES COLLABORADORES
Sense la collaboraci dentitats pbliques i privades, aix com de persones particulars, els projectes de Fundaci Infncia i Famlia no serien possibles. Us donem les grcies per creure en els nostres projectes.

PARTICIPACI EN XARXES
Fundaci Infncia i Famlia est present en diferents xarxes i federacions del Tercer Sector.

MEMRIA 2011
15

www.bloc.infanciaifamilia.org www.facebook.com/plataformaeducativa www.twitter.com/plateducativa www.infanciaifamilia.org www.youtube.com/plataformaeducativa