You are on page 1of 65

1

Jose Arguelles

SURFERZY ZUVUYI
Opowie o midzywymiarowej podry Przekad Marek Geisler Wydawnictwo PULSAR Warszawa 2004 * Tytu oryginau Jose Arguelles Surfers ofthe Zuvuya Przekad: Marek Geisler przy wspudziale Hanny Kotwickiej Opracowanie: Hanna Kotwicka Okadka: wedug projektu Yerlag Herman Bauer KG Copyright 2003 for the Polish edition by Wydawnictwo PULSAR Hanna Kotwicka Copyright 1987 and 1996 by Jose Arguelles Ali right reserved. Wszelkie prawa zastrzeone. Wydawnictwo PULSAR prowadzi sprzeda wysykow swoich ksiek. Nasz adres: Wydawnictwo PULSAR Dzia Handlowy 01-390 Warszawa, ul. Puszczy Solskiej 8 tel./fax 22 - 665 72 84 e-mail: maya@maya.net.pl internet: www.maya.net.pl Druk: MEGRAF ISBN 83-917384-7-7

Drodzy Czytelnicy Macie przed sob niezwyk ksik. Jest ona wyjtkowa z kilku wzgldw. Powie ta czy w sobie cechy fantastyki naukowej i traktatu filozoficzno-moralnego z artystyczn wizj wiata, w ktrym najwaniejsz rol odgrywa harmonia. Ksika ta jest prb znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczce prawdziwoci dozna i przyczyn rzeczy. Przedstawia ona ludzi i stan ich wiedzy o sobie i Wszechwiecie w kontekcie historyczno-kulturowym, spoecznym, a take artystycznym. Jest ona take manifestem artystycznym, ktry w bardzo barwny i niekonwencjonalny sposb przedstawia osob twrcy i jego misj. Jest ona take zadum nad wartociami oglnoludzkimi, ocen cywilizacji w szerokim tego sowa znaczeniu, ale przede wszystkim artystyczn wizj i powieci o poszukiwaniu siebie. Mwic o Surferach Zuvuyi, naley wspomnie o ich autorze. Jose Arguelles jest czowiekiem, ktry nie waha si przed wprowadzeniem swoich idei i wizji w ycie i chociaby dlatego budzi zaufanie. Goosowno staa si, niestety, stylem naszych czasw. Na przykad w swojej ksice Arguelles wspomina

2
niejednokrotnie o rnych organizacjach, ktre zreszt sam zaoy. Pragn doda, e celem tych organizacji jest tylko i wycznie promocja pracy artystycznej, a nadawanie im charakteru religijnego czy ideologicznego byoby nie na miejscu. Tu zachcam do przeczytania notki o autorze. W midzywymiarowej podry towarzyszy autorowi Wujek Joe. Kim on jest? Tym, kim lub czym chcecie, eby by. Moe by wasz lepsz poow, moe te by przewodnikiem po nieznanych krainach, przyjacielem, spojrzeniem na rzeczywisto z punktu widzenia czowieka dowiadczonego, gosem rozsdku, sumieniem albo, po prostu, galaktycznym surferem, przedstawicielem wyej rozwinitej cywilizacji, ktry chce nam pomc w omijaniu puapek ewolucji. Mnie urzeka przede wszystkim rado ycia emanujca z Wujka Joe i jego naturalno. Gra, kiedy chce; piewa, kiedy chce; czsto si mieje, ale jednoczenie bardzo powanie traktuje siebie i Wszechwiat. Jest z siebie zadowolony i chce by zadowolony ze wszystkich i wszystkiego. Trudno mi si z nim nie utosamia. Wedug Arguellesa (Wujek Joe te jest tego zdania) podstaw szczcia jest harmonia. Jest ona najwaniejsz, jeli nie jedyn, cech sztuki. Tak wic sztuka jest harmoni wiata, a zharmonizowany wiat sztuk. Warto zwrci uwag na styl autora. Naukowa analiza przeplata si z fantazyjn, szokujc wrcz, prostodusznoci wypowiedzi, a wszystko poprzeplatane jest przedziwnymi metaforami i poetyckimi opisami. Jak sam autor stwierdza, celem Surferw Zuvuyi jest przekazanie treci zawartych w Faktorze Majw w sposb prosty i przejrzysty dla wszystkich czytelnikw. Piszc Surferw, spotyka si z przyjacimi swojego nieyjcego ju syna i konsultowa z nimi tre ksiki. Nie trzeba zatem zraa si zawioci niektrych sformuowa, wszystko w kocu zostaje dokadnie i w prosty sposb wyjanione. Wszystkie daty w tekcie odnosz si do roku 1988, w ktrym powstaa ta praca, dlatego naley wzi ten fakt pod uwag przy analizie tekstu. Na koniec chciabym zaznaczy, e celem tej ksiki, podobnie jak i innych pozycji tego autora, nie jest straszenie czytelnikw nadcigajcym kocem wiata i wyznaczanie kolejnej jego daty, ale skanianie do mylenia i refleksji. Jest to artystyczna wizja malarza-poety. Ludzie wychowani w krgu kultury zachodniej uzalenieni s od technologii i coraz rzadziej maj ochot zastanawia si nad alternatywnym stylem ycia. Coraz rzadziej te myl o innych. Czy jeszcze potrafimy y w harmonii z Ziemi i natur? A moe po prostu potrzebujemy Konwergencji Harmonicznej? Marek Geisler Warszawa, dnia 6 kwietnia 2004 * SPIS TRECI Sowo wstpne........................................................................................................7 Przedmowa............................................................................................................11 Jose Arguelles: Uzupenienie 2004.......................................................................18 Rozdzia l...............................................................................................................23
WSPANIAA DRUYNA INYNIERW MAJASKICH

i JEJ GALAKTYCZNE ESKAPADY

Rozdzia 2...............................................................................................................37
JAK SURFOWA PO ZUVUYI

i STA SI JEDNYM z MAJW

Rozdzia 3...............................................................................................................49 DZIE PO DNIU NA WZR MAJW Rozdzia 4...............................................................................................................63


PRAWDZIWA HISTORIA ATLANTYDY

Rozdzia 5.............................................................................................................73
KAMPANIA NA RZECZ ZIEMI

Rozdzia 6.............................................................................................................85 CO DRZEMIE W KRYSZTAACH

3
Rozdzia 7.............................................................................................................97 ZEN CZYSTEJ FORMY FALOWEJ Rozdzia 8...........................................................................................................111
WOJOWNICY ZUVUYI, CZYLI POWRT DO DOMU

Epilog..................................................................................................................125 Podzikowania....................................................................................................129 O autorze.............................................................................................................131 Sownik podrczny..............................................................................................133 * Sowo wstpne Kiedy pewnego piknego grudniowego dnia 1983 roku po raz pierwszy spotkaam Jose Arguellesa przed drzwiami mojego domu w Los Angeles, wymienilimy kilka serdecznych zda typowych dla pisarzy, wzajemnie zainteresowanych swoj prac. Podziwiaam jego Transformative Vision (Wizj Transformatywna} i nawet zacytowaam t pozycj w ksice The Auarian Conspiracy, ktr wtedy pisaam. Oprcz tego znaam go jako wspautora piknej, penej artyzmu Mandali. Ju po kilku minutach siedzielimy nad rozoon seri inspirujcych obrazw, ktre stay si pniej punktem centralnym jego ksiki Ziemia wschodzca. Wprawdzie Jose przyszed tylko na obiad, ale i ja, i mj m bylimy tak bardzo nim oczarowani, e zatrzymalimy go na dwa dni. To wyznaczyo rytm naszych pniejszych spotka, ktre odbyway si w takich miejscach jak Brussels Hilton czy pole golfowe w Ojai Foundation w Kalifornii. Jose jest postaci wicej ni mityczn. rodowisko, w ktrym si wychowa, byo, jak sam stwierdza, skalkulowane tak, by utrzymywa go na krawdzi". Jego ojciec by Meksykaninem o silnych skonnociach komunistycznych, a matka romantycznie nastawion do wiata niemiecko-amerykask luterank. Wychowywa si w dwch rnych kulturach i dwch jzykach. Pierwsze lata spdzi w Meksyku, kolejne w Minnesocie. Ivan, mj brat bliniak, by moim zbawieniem", powiedzia kiedy. On, co prawda, rwnie by dziwakiem, ale przynajmniej mielimy siebie nawzajem". Jose ima si rnych zaj: pracowa w bibliotece publicznej, wstawa o 4 rano i roznosi gazety, my okna, zmywa naczynia, rozadowywa pocigi towarowe wypenione 50-kilogramowymi workami z sol. Poniewa uprawia sztuk wizualn, tytu doktora w dziedzinie historii sztuki wydawa si odpowiedni. Ju jako naukowiec spdzi kilka lat w Europie. Prawdziwe dziecko renesansu". Pod koniec lat 60. i na pocztku lat 70. wykonywa malowida cienne w budynkach college'w, a pniej zosta krytykiem sztuki w Boulder w Kolorado. W 1970 roku, gdy pracowa jako wykadowca na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, zorganizowa pierwszy Festiwal Caej Ziemi. Jedynym powodem, dla ktrego zdobyem stopie doktora", powiedzia mi kiedy Jose, bya ch bycia osob wiarygodn, nie chciaem by uwaany za wariata. Pierwsze wizje pojawiay si, gdy miaem 4 lata, wic wiedziaem od pocztku, e jestem troch inny ni wszyscy". Jose studiowa rwnie buddyzm tybetaski. Nawet z tytuem doktora nie jest atwo by wizjonerem. Zrozumiaem, e musz w dalszym cigu rozwija swoj duchowo i wspczucie, bo w przeciwnym razie stan si zgorzkniaym, niesympatycznym przedstawicielem cyganerii artystycznej, przesiadujcym w kawiarniach i o wszystko oskarajcym spoeczestwo. Nauczyem si przyjmowa ataki". Od samego pocztku naszej znajomoci, Jose mwi o 16 i 17 sierpnia 1987 roku jako o dniach najbardziej odpowiednich dla obchodw Konwergencji Harmonicznej. Mia do tego kilka powodw, a mianowicie: wasn inspiracj, swoj interpretacj przesania Majw i wspczesne przepowiednie kilku pnocno-amerykaskich plemion. Jak moe si przekona czytelnik Surferw Zuvuyi, Jose Argiielles traktuje objawienia i proroctwa zarwno lekko, jak i powanie. Idea konwergencji zyskaa popularno wrd pionierw ochrony rodowiska i umocnia si jeszcze bardziej w poowie 1987 roku, kiedy to zostaa odkryta przez media. W mediach od razu przedstawiono j jako przebrzmiay New Ag i apokaliptyczn ekstrawagancj. Niezalenie od uszczypliwej interpretacji mediw, wydarzenie to przycigno miliony zdrowych na umyle ludzi, dla ktrych bya to okazja, aby medytowa lub te modli si wsplnie o pokj i szczcie dla tej wojowniczo nastawionej planety.

4
Jedna kwestia staa si oczywista: Nasza kultura nie rozumie celu mitu ani roli, jak odgrywa jego twrca. Mity nie s kwesti wiary lub niewiary. S po to, by je wykorzystywa. Jeeli mit albo metafora, suy naszemu wewntrznemu przewartociowaniu, jest on prawdziwszy od wieczornych wiadomoci czy podrcznika. Mit, poezja, sztuka i muzyka s prawdami innego wymiaru, s poywieniem i wytchnieniem dla umczonego ducha. Czowiek uczy si najlepiej poprzez opowie, zabaw, schemat znaczeniowy. Mit Majw, zinterpretowany w Faktorze Majw, Ziemi wschodzcej i Surferach Zuvuyi, jest okrgiem, ktrego rodek znajduje si wszdzie, a obwd nigdzie". Powsta z siy wyobrani i odsania przed nami nasze moliwoci ... moc wewntrznego" placebo, ktre agodzi bl, moc zamiaru, wystarczajc do zmiany najsubtelniejszych aspektw fizjologii i moc oczekiwa, ktre decydujc tym, co widzimy i syszymy. Nasze opowieci musz odpowiada naszym moliwociom. Konwergencja Harmoniczna bya tak wanie opowieci, histori opowiedzian przez wspczesnego twrc mitw i zostaa odegrana na skal, ktra zadziwiaby staroytnych. Surferzy Zuvuyi to opowie, ktra jest kolejnym pomocnym i inspirujcym krokiem w przyszo dla Ziemian-patriotw. 29 padziernika 1987 roku, niedugo po Konwergencji Harmonicznej, ukochany, osiemnastoletni syn Jose zgin w wypadku samochodowym. Jose pogodzi si z t wielk strat w zwyky dla siebie sposb. Odizolowa si od wszystkiego i wszystkich (przeszed, zgodnie z tradycj tybetask, 49-dniowe wycofanie si) i odzyskawszy siy, rzuci si w wir pracy twrczej. Wanie ta ksika jest wiatem, ktre zajaniao w najczarniejszej godzinie. Jest ona darem dla Jose i jednoczenie darem od niego. Spotkaam si z Jose sze czy siedem razy i zawsze byy to magiczne spotkania. Tak jak Trzynacie" jest drugim imieniem Wujka Joe Zuvuyi z tej opowieci, tak Magiczny" jest drugim imieniem Wujka Jose. Zapraszam w filozoficzn przygod z czowiekiem, ktry przeywa swoje sny i ni swoje ycie. Zaczynamy surfowanie! Marilyn Ferguson Los Angeles, Kalifornia 14 czerwca 1988 * Joshowi. Czy ycia czy po mierci jestemy jednoci. Przedmowa Historia spotkania z moim wielo wymiarowym odpowiednikiem, Wujkiem Joe Zuvuya, jest cile zwizana z sag o yciu i mierci. Zaledwie miesic po tym jak napisaem ten krtki, dziwaczny tekst, 29 padziernika 1987 o godzinie 2.35 w nocy, mj osiemnastoletni syn i jego przyjaciel Mik Buddington zginli tragicznie w wypadku samochodowym w pobliu Fort Collins w Kolorado. Gdy 29 padziernika o godzinie 7.00 rano dowiedziaem si o tym od oficera policji, mj wiat nagle stan w miejscu. W kocu powoli zaczem si oswaja z now rzeczywistoci i z tym najwaniejszym, przesdzajcym o moim dalszym yciu wydarzeniem. Czsto zastanawiaem si nad zwizkami pomidzy moim wielowymiarowym odpowiednikiem i wydarzeniami prowadzcymi do mierci Josha, jak rwnie tym, co miao dzia si pniej. Nie raz zdarzyo mi si usysze gos mojego syna - lub jego wielowymiarowego odpowiednika, ktry namawia mojego wielowymiarowego odpowiednika, abym napisa t ksik. Dlaczego? mier jest najbardziej bezporednim i nieodwoalnym przejciem do kolejnego wymiaru. Przed Surferami nigdy w peni nie koncentrowaem swojej uwagi czy energii na rzeczywistoci midzywymiarowej. To prawda, byem jej wiadomy i miaem co wicej ni dowiadczenie pozwalajce mi przenika jej zasony. Jednak nic, co wynikaoby z moich wczeniejszych dowiadcze, nie nakazywao mi utrzymywa z ni staych wizi. Kiedy w poowie wrzenia 1987 roku zaczynaem prac nad Surferami Zuvuyi, Josh rozpoczyna wanie studia na Stanowym Uniwersytecie Kolorado w Fort Collins. Nasze wzajemne stosunki weszy w now faz komunikacji poprzez kontakty telefoniczne i listowne na wyszym poziomie. Dziki nim potwierdzio si i wzmocnio nasze poczucie wsplnej tosamoci. Z ca pewnoci cz natchnienia do napisania Surferw wypywaa z mojego pragnienia komunikacji albo, mwic prostszym jzykiem, z potrzeby ukazania

5
znaczenia Konwergencji jego pokolenie. Harmonicznej i wprowadzenia jej do ycia ludzi takich jak mj syn i W niedziel w nocy, 25 padziernika, zadzwoni do mnie Josh. Gdzie zapodzia kluczyki od swojej Hondy rocznik 78, ktr dosta ode mnie i mojej ony jako prezent z okazji ukoczenia szkoy i prosi, aby przysa mu zapasowe. W jego gosie byo co dziwnego, jaka nuta desperacji. Nastpnego dnia rano zapakowaem kluczyki w kawaek tektury i doczyem krtk notatk. Moje ostatnie sowa brzmiay: Harmoniczna Konwergencja wci si wydarza - wypatruj UFO". To by nasz ostatni akt komunikacji. Pamitnego dnia o godzinie 2.35 w nocy mj syn wraz z Mike'm znajdowali si na trasie do Greeley. Wieczorem Mik zostawi swoje kluczyki w pobliskim miasteczku. Josh wiz go tam po raz drugi tej nocy z Fort Collins. Wysany przeze mnie kluczyk, ktry uruchomi owej nocy zapon samochodu, okaza si kluczem do Krlestwa". Rzeczywisto nastpnego wymiaru bez adnego ostrzeenia wzia sprawy w swoje rce. Sprawa kluczy uderzya mnie z jednego powodu. Czuem, e mier Josha jest dla mnie kluczem do czego, co nazwabym Wielk Tajemnic, midzy wy mi ar ow rzeczywistoci. Przenika ona i nasyca informacj nasz fizyczn rzeczywisto, ktr zbyt czsto uwaamy za ,jedyn". W cigu kolejnych tygodni i miesicy po mierci Josha zaczem zdawa sobie spraw, e Surferzy Zuvuyi byli proroczym tekstem. Caym swoim jestestwem zanurzyem si wic w zgbianie midzywymiarowej rzeczywistoci. Pozwol sobie wyjani, jak do lego doszo. Surferzy Ziwityi zrodzili si spontanicznie. Byli niejako odpowiedzi na moj i wasz potrzeb przejcia do Konwergencji Postharmonicznej. Moja poprzednia ksika, Faktor Majw: cieka poza technologi, cile zwizana z Konwergencj, stanowi wyzwanie zarwno filozoficzne, jak i techniczne. Zasuguje ona na zgbienie i mam nadziej, e bdzie zgbiana jeszcze dugo po tym wydarzeniu. Majc na uwadze szeroki wydwik Konwergencji Harmonicznej (16-17 sierpnia 1987 r.), wiedziaem, e trzeba znale sposb, by przystpnie opowiedzie o niej ludziom. Surferzy Zuvuyi adresowani s do osb, ktre poczuy potn energi tamtych dni, nie znajc przyczyn. Chocia ksika ta bya naturaln kontynuacj mojej osobistej podry przez Konwergencj, to fakt, e jej tematem bya midzy wy miarowa rzeczywisto, zachwyci mnie, a nawet zadziwi. Byo to jak gboki prd podziemny, ktry wytrysn ze mnie i sw si sign daleko w gb ldu. Na razie mog powiedzie tylko tyle: Konwergencja Harmoniczna to prawdziwe ycie, rozdzia czasu rzeczywistego w wielowymiarowej sadze Majw. Milczce kamienie ruin cywilizacji majaskiej s jedynie namiastk wielkiej epickiej sagi, ktra zakodowana jest w przyszoci. W czasie Konwergencji kady, poczwszy od Shirley MacLaine i Johnny'ego Carsona, a skoczywszy na bezimiennych tysicach ludzi w maych miasteczkach nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na caym wiecie, od Sankt Petersburga w Rosji po soneczne Rio de Janeiro, zosta wczony w jej akt. Co wicej, wikszo ludzi nie wiedziaa dlaczego. Czuli co i wiedzieli, e nadszed czas, eby co zrobi. Ale wsta o nietypowej godzinie, by odda hod Socu? Dlaczego? Dlatego, e kady z nas, bez wzgldu na lo, jak nienaturalnie moe to zabrzmie, zosta dopadnity przez Zuvuye! Tak. To, co ludzie poczuli, to zew i podnieta Zu-vu-ya. Zuvuia jest terminem majaskim na okrelenie wielkiego obwodu przypomnienia. Jest to gorca Unia pamici, ktra dziaa indywidualnie i kolektywnie. Najwaniejsze jest to, e biegnie ona zarwno w przyszo, jak i w przeszo. Dlaczego? Dlatego, e Zuvuya jest midzywymiarow nici; my wszyscy take jestemy midzy wymiarowi. Moesz wej w Zuvuy w kadej chwili i kadym miejscu. Kiedy ju w niej jeste, uwiadamiasz sobie, e zawsze bye z ni zwizany, ale kiedy tracisz z ni kontakt, wszystko traci nagle swj sens. Lecz Zuvuya nadal jest. To ona przyciga synchronizacj i konsekwentnie daje ci moc. Jest rurocigiem tego, co magiczne. A oto na styropianowym wysypisku technologicznego supermarketu naszego ycia wydarzya si Konwergencja Harmoniczna. Bya ona i jest nasz przepustk do wikszego, magicznego, mitycznego i mistycznego ycia Galaktyki. Konwergencja Harmoniczna bya i jest midzy wy miarow energi Zuvuyi, ktra przepywajc przez wiadomo rasy ludzkiej, daje jej sygna, e co si wydarza. Dostrzegamy, e nie jestemy sami. Tak, istnieje ycie w innych sferach planety Ziemi, jak rwnie poza ni i to w wielkiej obfitoci. Wszystko zaczo si wok mnie zmienia dziki temu, e wsuchujc si w ten sygna, poszedem za nim a do jego rde. Kiedy nauczyem si z lekkoci porusza w innych wymiarach, staem si surferem Zuvuyi. Gdy nauczysz si pyn na fali Zuvuyi, bdziesz mg czerpa przyjemno z ycia podwjnie. Droga do tego nie jest daleka.

6
Wszyscy jestemy ju oswojeni z podrami na latajcym dywanie, ktre pojawiy si w filmach w latach czterdziestych i pidziesitych. Temat ten zosta zaczerpnity z bajek arabskich. Czyni w istocie jest latajcy dywan? Jest on metafor podry midzywymiarowej. W ten sam sposb, wraz z narodzinami sportu surfingowego w latach szedziesitych i siedemdziesitych wyoni si zbliony metaforycznie obraz: podr na grzywie fali z jednego wymiaru rzeczywistoci do drugiego. Zuvuya jest fal, a surfowanie na niej oznacza unoszenie si na jej dynamicznym grzbiecie, ktry czy nasz trjwymiarow, fizyczn rzeczywisto z rzeczywistoci cztero wymiarow - wymiarem naszych snw, cia energetycznych i wietlnych. Patrzc z perspektywy zbiorowej, Konwergencja Harmoniczna bya zatem grzbietem solarno-galaktycznej fali Zuvuya, ktra w naturalny sposb pocigna za sob nasz planet, doprowadzajc do powszechnego przebudzenia. Stajc si surferem Zuvuyi, zaczem zauwaa, jak wielki wpyw wywara na mnie Konwergencja. Zabrzmi to do pretensjonalnie, kiedy powiem, e zmienia ona moje ycie. Niektrzy pomyl, e prbuj sprzedawa im bzdury lub, niczym w telewizji, sil si na profesjonalne wyznania na temat opery mydlanej. Jednak tu chodzi o co wicej. Stwierdzenie, e Konwergencja Harmoniczna staa si moim yciem, byoby o wiele trafniejsze. Ale tylko dlatego, e moje ycie stao si harmonicznie skonwergowane (harmonicznie zbiene, przyp. tum.). Caymi latami suchaem wasnego gosu - gosu wewntrz mojej gowy. Tak wanie dotarem do tajemniczych dat: 16 i 17 sierpnia 1987 roku. Poszedem nie tylko za tym gosem, lecz take za deniem mojego ycia - za rwnie tajemniczymi Majami. Wtedy wydarzya si Konwergencja Harmoniczna. Gos w mojej gowie sta si silniejszy, zacz dominowa. Kiedy to zaakceptowaem, zdaem sobie spraw, e ja sam staem si postaci w niekoczcym si, zadziwiajcym, wielowymiarowym eposie Majw, w gigantycznej opowieci wewntrz opowieci, galaktycznej sadze na skal kosmiczn. Gos w mojej gowie okaza si Wujkiem Joe Zuvuy, moim midzy-wymiarowym sobowtrem". Konwergencja Harmoniczna w rzeczywistoci oznaczaa dla mnie przybycie mojego midzywymiarowego sobowtra i wiadome poczenie z nim si. Podejrzewam, e to samo zdarza si wielu ludziom, kiedy spotykaj swoje skonwergowane ja. Nie musz dodawa, e od duszego czasu byem wiadomy obecnoci Wujka Joe. Ale dopiero osobiste dowiadczenie Konwergencji Harmonicznej umoliwio wprowadzenie go do akcji. Tak naprawd byem zaskoczony, kiedy si pojawi. Gdy to si stao, uwiadomiem sobie mdro pync z jego pojawienia si wanie w tym czasie. W kocu Wujek Joe jest jednym z Majw, Majowie za s mistrzami nawigacji w wielkim nurcie czasu. Poniewa Majowie bardzo swobodnie podchodz do czasu, kwestie proroctwa, prekognicji i cielesnych sobowtrw s jedynie trikami w midzywymiarowym pokerze rozgrywanym ich kartami. W tej grze z atwoci mona przetasowa przeszo i przyszo z teraniejszoci. Z tego wanie powodu rozwino si we mnie niemal przeraajce uczucie, e pojawienie si mojego midzy-wymiarowego sobowtra ma zwizek ze mierci mojego syna i w konsekwencji jest to jego powrt do Wielkiej Tajemnicy. Czy pojawienie si mojego midzywymiarowego sobowtra byo dla mnie darem, czy znakiem przedostania si do rzeczywistoci drugiej strony"? Kiedy przeprowadzaem moje wasne pokonwergencyjne porzdki, zastanawiaem si, czy sobowtr mojego syna podczy si do mnie po to, by przyspieszy pojawienie si Wujka Joe? Nie ulega wtpliwoci, e istnieje pewien tajemniczy zwizek pomidzy napisaniem tej ksiki i mierci mojego syna. Rozszerzajca si sie midzywymiarowej rzeczywistoci obejmuje aspekty rzeczywistoci, ktre pozostaj zamknite dla logiki i rozumu. W konfrontacji z takimi synchronistycznymi lub kosmicznie wprowadzanymi potwornociami - nazywamy je wypadkami - dobrze jest mc zrobi taki odskok lub moe powinienem powiedzie posurfowa. Oto widz przed sob Wujka Joe, uczcego mnie jak si rozchmurzy, jak unie na wirujcych prdach przypyww wyobrani. W rezultacie jego naciskw na to, abym eksperymentowa i dalej si rozwija, ksika ta jest zdecydowanie inna ni jej poprzedniczka Faktor Majw. Jest jednak co, co je czy. W obu ksikach punktem wyjcia jest tajemniczy, kosmiczny skadnik: faktor Majw. W tej chwili mog powiedzie tylko tyle, e -jako kosmiczny dodatek - pojawia si on w recepcie na synchroniczno. Jest czym, co pozwala ci spojrze w swoje deja vu! Jest to twj bilet powrotny do Zuvuyi, gorcej linii pamici, ktra doprowadzi ci do twojego wasnego midzy wymiarowego sobowtra! Jest to powrt pamici do czego, czego nigdy naprawd nie zapomniae. Odkryem, e dziki spotkaniom i zabawom z Wujkiem Joe mj bilet powrotny do Zuvuyi rzeczywicie podwoi moj rado ycia. Wujek Joe jest tak obeznany z przygodami i kosmicznymi podrami, e Surferzy Zuvuyi to tylko pocztek i zapowied nigdy niekoczcej si historii. Jednake w tej opowieci ja i ty, i kady - rwnie Ziemia - stajemy si bohaterami i bohaterkami. Zapisywane strony tej opowieci s

7
dosownie dniami naszego ycia. Poniewa Wujek Joe jest zakotwiczony wielowymiarowa, ma on wiksze perspektywy wgldu, jest mdrzejszy ode mnie i jednoczenie bardziej praktyczny. W rezultacie ksika ta jest jego przedstawieniem. Ale kim jest Wujek Joe? Dowcipnym kosmicznym filutem, posugujcym si modnym argonem, artobliwym midzywymiarowym surferem, ktry wprowadzajc miech w miejsca, przed ktrymi najbardziej si wzbraniam, wydaje si prawie zawsze mnie omiesza. Ale to jest gra, w ktrej jestem przedmiotem artw dla kogo, kto mnie kocha, jest mi bliski i zna mnie lak dobrze, e moe sobie na to pozwoli. Tak naprawd musi mie on tak moliwo, w przeciwnym razie nie wypeniby swojej roli. Przypuszczam, e moglibymy pomyle o Wujku Joe, jak o moim wyej postawionym ja. W tym jednak przypadku moje Wysze Ja, mj wielowymiarowy sobowtr, przyszed po to, by, wymazujc lata defensywnej pretensjonalnoci, pozwoli maemu chopcu we mnie wkroczy do gry. Hej, Jose, naprawd potrzebujesz tego dr. fil. przed nazwiskiem?", sysz, jak mnie pyta. Wujkowi Joe nie chodzi jednak tylko o tego maego chopca we mnie, ale o otwarte, czue serce. Na wiecie jest zbyt wiele bezdusznej powagi. Czy jest co zego w tym, eby zrobi Bogu kilka psikusw?", mwi Joe. Jeli rzeczywicie zmienisz si w swojego wielowymiarowego sobowtra, moesz pata figle i cigle by czysty jak za!" I oczywicie may chopiec we mnie odpowiada: Czemu nie?" Wujek Joe, jako niezmordowany gawdziarz, zawsze mnie atakuje. Robi to ze swoim osobliwym Zuvuyabazestwem. On wie dokadnie, jak przeciska si przez cieki mojego ego i spukiwa moje konceptualne oczekiwania wprost do szamba zapuszczonych ambicji i mojego wywiechtanego sposobu bycia. Co za facet! Przede wszystkim Wujek Joe jest ekspertem w kwestii nieskoczonych cnt, pyncych z zamieszkiwania w cigym Teraz. To jego miejsce. Wanie tam przebywa. Przebywaj w teraniejszoci", mwi, a wszech miujca bryza morza galaktycznego wiecznie bdzie ci pieci!" To prawda. Za kadym razem, gdy wciga mnie on w puapk jednego z moich lkw, raczej wczeniej ni pniej kocz razem z nim w teraniejszoci. Kocham to. Nauczyem si od Wujka Joe, e to wanie z grzbietu fali teraniejszoci mona zobaczy co, a zarazem wszystko! Chocia ksika ta moe si chwilami czyta jak galaktyczna bajka o pewnej planecie poszukujcej sposobu na przetrwanie i szansy na wysze ycie, jest ona miertelnie powana. Cho niektrzy mog j lekceway i odbiera jedynie jako fantazj, mwi tylko o tym, w co wierz, a wierz tylko w to, czego dowiadczyem. Wszystko, czego dowiadczyem, mwi mi, e nadszed czas na bardziej kreatywne dziaanie na Ziemi. To mj cel. Wujek Joe zgadza si z nim. Tak naprawd, jak si dowiedziaem, to wanie on go wyznaczy. Nasza planeta ugrzza w korku i istnieje tylko jeden powd, dla ktrego moesz uyczy swojego serca i energii, pync na grzbiecie Zuvuyi razem z nami, abymy wszyscy mogli ruszy dalej! Zgodnie z kalendarzem Majw w tej fazie ewolucji (1987-1992), zanim wejdziemy w dwudziestoletni okres powrotu do domu, musimy przeskoczy picioletni przepa dzielc nas od niego. Aby osign nastpn faz ewolucyjn - po 2012 roku - musimy dokona cakowitej transformacji wiata. Transformacja ta pociga za sob rewolucyjne zmiany w sposobie bycia, zmiany, jakich nie zaznano w historii ludzkoci! Przeprowadzanie zmian o tak niezwykej naturze jest niewdzicznym zajciem. Mog one jednak nastpi tylko wtedy, kiedy ludzie podejd do nich z radoci i zadowoleniem. Nie nadejd, jeli nie wemiemy udziau w tej zabawie! Znaczenie przesania Wujka Joe zawarte jest w sowach: wiat zmieni si tylko wtedy, gdy zaakceptujemy i rozpoczniemy gr z nastpnym wymiarem - wymiarem czwartym!" W zwizku z tym radykalne spojrzenie na wiat i niezbdny popiech uwidoczniony w Surferach Zuvuyi s jedynie kontynuacj mj ej poprzedniej pracy. Pojawienie si Wujka Joe oddziela moj now prac od wszystkiego, co publikowaem do tej pory. Ju tylko z tej przyczyny napisanie i przedstawienie Surferw Zuvuyi jest dla mnie tak wielk przyjemnoci. Spotkanie z moim midzywymiarowym sobowtrem wywaro na mnie przemony wpyw. Jest to moje wyjcie z ukrycia"! Mam nadziej, e i wy bdziecie zafascynowani i pozostaniecie pod rwnie gbokim wpywem swojego wasnego midzy wymiarowego sobowtra. Zabierajc was w midzy wymiarow podr, pragn, eby ta ksika sprowokowaa was do zadumy nad wasnym yciem i mierci. Niech ta opowie, ktr wysnuem z dowiadcze mojego ycia i mierci syna, zainspiruje was do zastanowienia si nad intensywnoci naszych czasw. Chciabym, abycie biorc to pod uwag, posuwali si lekko i radonie z prdem rzeczywistoci waszego wasnego sobowtra, ktry bdzie waszym przewodnikiem. Oby wiksza tajemnica i magia, znana kiedy sercom wszystkich istot, poniosa jeszcze raz t wspania planet, Statek Kosmiczny Ziemia, do jej prawdziwego przeznaczenia. Surfujmy! Doktor filozofii Jose Arguelles - Surfer Zuvuyi

8
l kwietnia 1988 r., Boulder, Kolorado 10 Akbal 9 Mac Kin 23, Niebieska Planetarna Noc Jose Argiielles: Uzupenienie 2004 Gdzie jestecie, Wojownicy Zuvuyi ? Hallo, Surferzy! Posuchajcie! To ja, Wujek Joe! W 1987 roku usyszelicie mnie po raz pierwszy, potem, dziesi lat pniej, w 1997 roku ponownie daem zna o sobie. Wedug mojego kazoo upyno wtedy 10 lat A.D. 1987 - A.D. 1997. Ale co to byy za lata? Kto je wymyli? Kto zapocztkowa ich rachub i dlaczego? Do tego te litery A i D. Co one maj wsplnego z latami? Wyjawi wam t tajemnic: zdaniem Watykanu litery A i D znacz Anno Domini - Rok Paski, Rok Pana. Oczywicie chodzi tu o Jezusa Chrystusa - przykadowo o 1997 lat od narodzin Chrystusa. Rok Paski. Niestety, chopcy z Watykanu bardzo si mylili. Litery A i D oznaczaj Arcturus Dominion. Tak. Jest to zupenie logiczne, poniewa Chrystus - by Arkturianinem. Pochodzi z Arktura, Gwiazdy Pasterzy. Czy nie by On dobrym pasterzem? Wielki majaski wojownik frontowy! Jeden z nas", mwi tam, skd pochodz, kiedy chodzi o Chrystusa. Tak, Surferzy, to ja, ten niezbadany, niesforny Wujek Joe, ktry znowu przechodzi sam siebie. A to dlatego, e historia, ktra rozgrywa si w tej chwili na waszej planecie, jest tak wspaniaa i fenomenalna, e trudno mi si powstrzyma. Tu na grze, na Midzystacji Arktur-Antares, zastanawiamy si, czy wyjdziecie z niej z yciem. W gruncie rzeczy chodzi nam bardziej o wasz planet, ni o was. Problem w tym, e bez niej aden z was nie wyjdzie stamtd ywy. Czy kiedykolwiek rozmylalicie o swoim strachu przed mierci? Ta ksika mogaby wam w tym pomc. Moe powinnicie sta si Wojownikami Zuvuyi i przyczyni si do tego, by wasza planeta przeya wasz gatunek. Ksika Surferzy Zuvuyi pomylana jest dla was i na wasze czasy - na ten czas. Jedyny, jaki wam pozosta. Chopcy z lat szedziesitych byli bardzo blisko, kiedy piewali: Czasy si zmieniaj" (And the times, they are a-changing"). Teraz mamy 2004 rok i to znowu ja, Wujek Joe. Ten, ktry wyr Jose Arguellesa, a Jose Arguelles by tym, ktry w 1987 roku napisa ksik Surferzy Zuvuyi. Od tego czasu upyno siedemnacie lat. Dla nas tu na grze, na Midzystacji AA, byy to lata wietnej zabawy. Moi koledzy ze Stacji, monitorujcy planety, nazywaj te lata na waszej planecie Eksplozj Wiey Babel ... a moe Babble? Wiey Paplaniny? Mwi te, e Konwergencja Harmoniczna wyzwolia istny potop z nurtem wstecz, tak e w cigu tych kilkunastu lat caa wasza historia zostaa sprzona za porednictwem telewizji i cyberprzestrzeni, dziki czemu teraz, wartkim nurtem, pdzicie bezporednio ku fazie posthistorycznej. Tak, koledzy, ku fazie posthistorycznej! Ale o tym nie mielicie najmniejszego pojcia. Z tego wanie powodu tak intensywnie szkoliem Jose Arguellesa, moj ziemsk inwestycj, przez pierwsze dziesi lat. Konwergencja Harmoniczna tak mocno wplota go w zagadk czasu, e nie pozostawao mu nic innego, jak zgbienie wiedzy wok Praw Czasu. Jednak do tego nie dochodzi si tak atwo. Wemy np. Einsteina. Wiedzia on, gdzie mona mnie znale, ale nie wiedzia, jak mona mnie znale. Nie mia waciwego instrumentu matematycznego, by rozszyfrowa Prawa Czasu. Dlatego utkn w teorii wzgldnoci i tej straszliwej bombie. Pamitajcie jednak, e Einstein by bardzo blisko. Z tej przyczyny ostatnie dziesi lat ycia spdzi ze swoj siostr May. To, czego nie zdoa osign Einstein, dopi Jose Arguelles, mj najlepszy wynalazek. Dotar on do Praw Czasu, cho tak naprawd, dokona tego razem ze swoj on Lloydine. Wsplnie odkryli sztuczne i naturalne czstotliwoci czasu. Stao si to w 1989 roku w Genewie, w Szwajcarii. Jak ju wspomniaem, dotarcie do najprawdziwszych praw nie jest spraw atw. Jose, wielki szczciarz, otrzyma znaczc pomoc. Jednak najwiksz pomoc bya jego ona Lloydine, crka kobiety imieniem Maya. Bogosawione niech bdzie serce Mayi. Teraz jest ona pord nas, po drugiej stronie kurtyny. Ale co za zbieno - znowu imi Maya". Majaskie zaklcie czasu. Majaska wiedza o czasie. To byo profesj Jose: wiedza Majw o czasie. Do dugo bdzi - szuka - apa - chon... Skd? Od kogo? Od Wielkiego Pacala, Pacala Votana, midzywymiarowego astronauty z Palenque". Tak, Pacal Votan, sam Wielki Pacal. On widzia to wszystko. Opuci swj grobowiec w Palenue zaraz po jego uwiceniu, A.D. 692 wedug waszej rachuby czasu. Nikt nie przestpi komory grobowej a do 1952 roku, czyli dokadnie przez 1260 lat. Od czasu uwicenia do dokonania si fali baktuna 13 w 2012 roku minie 1320 lat. Zaplanowa wszystko precyzyjnie, wszystko musi przebiega dokadnie. Jose Arguelles by tym, ktry odkry, e w liczbach 1260 i 1320, zwizanych bezporednio z grobowcem Pacala Votana, zakodowane s Prawa Czasu i czstotliwoci waciwego punktu czasu. Sztuczne

9
czstotliwoci czasu - 12:60 - kalendarz 12- miesiczny, 60-minutowa godzina. Czy teraz rozumiecie? Naturalne czstotliwoci - 13:20 - 13 ksiycw, 20 palcw rk i ng. Rozumiecie? 1260 lat a do odkrycia grobowca. Jest to okres sztucznej czstotliwoci czasu 12:60, czas gregoriaskiego AnnoDomini-kalendarza z 12 miesicami i zegarem mechanicznym. To wanie to rozkada wasz planet. yjecie w faszywym czasie, sztucznym czasie 12:60. Cywilizacji marnotrawstwa czasu i odpadw. Beznadziejna ucieczka w materializm. Paskudna sprawa! Natomiast 1320 lat od chwili zamknicia grobowca do koca cyklu baktunw w 2012 roku - to czstotliwo czasu 13:20, czstotliwo uwolnienia si z niewoli 12:60 i wejcia w czas naturalny. Do koca pozostao niewiele lat. 2004 - 2012. Hej, to zaledwie 8 lat! A wy nadal nosicie zegarki i podacie za przebrzmiaym 12-miesicznym kalendarzem. Wci jestecie w redniowieczu. Czy naprawd nie widzicie, e co jest z wami nie w porzdku? Jeli bdziecie y w faszywym czasie, sami zabijecie siebie i wasz planet. Wasza planeta woa z gbi swojego krysztaowego serca: Ludzie, opamitajcie si!" Gdzie jestecie, Wojownicy Zuvuyi? Zobaczcie: ju kilkanacie lat temu Jose Arguelles ni o Wojownikach Zuvuyi. Czu, e to oni s tymi nieustraszonymi, surferami na fali czasu. Poradziem mu, by przygotowa boje ratunkowe, by istniaa dla was moliwo ratunku, kiedy nastpi to wielkie wydarzenie. Po tym, kiedy Jose i Lloydine odkryli zasady czstotliwoci waciwego czasu, im obojgu zlecilimy tu na grze, na Midzy-stacji AA, jak najszybsze budowanie odzi ratunkowych. Dzi odzie te s ju gotowe, skonstruowane wedug zasad Praw Czasu tak, e w przestrzeni kosmicznej ani nie zaton, ani nie eksploduj. odzie ratunkowe s w rzeczywistoci odziami czasu. A czas na waszej planecie jest jak czas arki Noego, tylko e tym razem potopem bdzie eksplozja faszywego czasu, ktry zala wasz planet Mac Donaldami, samochodami, rop naftow, masowymi mordami, AIDS, automatami, produkcj informacji i produkcj maszyn, przy czym kada maszyna wy- j maga coraz wicej osb, by si o ni troszczyy. Sufit nad wami ju si i zawali. Potem run Mur Berliski, ale zaraz zahipnotyzowa was pienidz. Potem nadszed koniec tysiclecia... Czy jestecie gotowi? Nie macie ju dachu nad gow. Sufit run. Pienidz jest oszustwem. Rzeczywistoci wirtualn. Wycignijcie wtyczk z gniazdka, a wirtualny obraz zniknie. Jeli chcecie przey potop faszywego czasu - odzie ratunkowe czekaj. Ratujcie wasze umysy, przestawiajc si na nowy kalendarz. To jedyna kamizelka ratunkowa. Sztuczny czas oddala was od umysu, koledzy Surferzy! Wypaczony kalendarz wypacza umys. Zegar mechaniczny czyni wasz umys mechanicznym. Wypaczony kalendarz z nierwnomierna jednostk miary kradnie wam wasz czas. Kalendarz gregoriaski - komu lub czemu on suy? Naliczaniu odsetek, nabijaniu kabzy, urzdom podatkowym. Czas zrobi w ty zwrot! Signijcie po nowy kalendarz. Po Kalendarz Trzynastu Ksiycw- z rwnomiern jednostk miary: 28 dni, 13 ksiycw i dodatkowo jednym dniem poza czasem. Wtedy uwiadomicie sobie, jak bezczasowe jest to wszystko. Kalendarz Trzynastu Ksiycw jest pod kadym wzgldem naturalny. 13:20 - naturalna harmonia, naturalny czas. 13:20 - harmonia galaktyczna, czas galaktyczny. Nadszed czas, by zagra kilka sonecznych akordw w nowej, galaktycznej tonacji. Ale to nie wszystko. Jeli zechcecie, Kalendarz Trzynastu Ksiycw poprowadzi was ku Dreamspell. Wtedy sami odkryjecie, e Dreamspell nie znaczy statek kosmiczny, lecz Wehiku Czasu Ziemia. My, Majowie, wiedzielimy o tym od dawna. Teraz jestem Wujkiem Joe. To jasne, e mog siga dalej i gbiej, ale jestem cakowicie realny. Donosz wam o czym, czego nie jestecie w stanie ogarn waszymi mylami. Przeczytajcie t ksik. Wasza planeta przywouje teraz wszystkich Wojownikw Zuvuyi, wojownikw, ktrzy znaj czas, nurt czasu i wiedz, kiedy zacznie si wystp. Nastpne show rozpocznie si ju wkrtce - na galaktycznej arenie Majw. Czy chcecie w tym uczestniczy? Dzi, siedemnacie lat po Konwergencji Harmonicznej, ksika Surferzy Zuvuyi pojawia si na nowo tym razem w Polsce, w samym sercu Europy. To wasza d ratunkowa, wielki prezent od Wujka Joe 13 Zuvuyi. * Rozdzia 1 Wspaniaa druyna inynierw majaskich i jej galaktyczne eskapady Najchtniej ju teraz przedstawibym was Wujkowi Joe, ale najpierw musz zorientowa was w sytuacji i nakreli jakie to. Wujek Joe nie jest takim sobie zwykym, starym surferem - lecz surferem majaskim. Zacznijmy od przygotowania sceny.

10
Kady chciaby si czego wicej dowiedzie o Majach. Kim byli? Skd przyszli? Dokd odeszli? Co mia wsplnego ten staroytny lud i jego kalendarz z Konwergencj Harmoniczn, najdoniolejszym wydarzeniem, dotyczcym zwykych ludzi w najnowszej historii? Do dzi yje jeszcze wielu Majw na Jukatanie, w poudniowym Meksyku, Gwatemali, Hondurasie i Belize. To niebezpieczne regiony. Czasem dostaj listy od mieszkajcych tam, dawno niewidzianych przyjaci, ktrzy mwi, e armie najemnikw, ktre rzdz t czci wiata, wyrywaj jzyki Stranikom Dnia, wspczesnym Majom, ktrzy nadal yj w harmonii z Tzolkin lub inaczej, witym Kalendarzem. Co znaczy dla nich Konwergencja Harmoniczna, moi przyjaciele? Zastanawiam si nad tym. Wy pewnie te. Prawdopodobnie syszelicie o piramidach i tajemniczych ruinach w dungli, jak i o tym, e Majowie skadali w ofierze swoje dzieci, a po krwawej grze w pik wyrywali ludziom serca. Jaka prawda kryje si za tymi opowieciami? Po wyldowaniu w Villahermosa, naftowej stolicy Meksyku, wystarczy wypoyczy samochd i po czterech godzinach znale si w Palenque. Dotarcie do ruin budowli Majw jest stosunkowo atwe. To prawdziwie magiczne miejsce. Fantastyczne kamienne wiee i witynie wyzieraj z gstej dungli, z ktrej dochodz haaliwe gosy map i ptakw. Czasem dzik przedrze si przez zarola, prychajc i grzebic w ziemi bez jakichkolwiek manier. Przewodniki turystyczne mwi o jedenastopoziomowej wityni Napisw, wybudowanej w 683 roku. Donosz rwnie o znajdujcym si we wntrzu piramidy grobowcu, ukoczonym dziewi lat pniej, w 692 roku. Mona rwnie przeczyta, e w grobowcu zoone zostao ciao niejakiego Pacala Votana. Grobowiec ten jest jeszcze bardziej tajemniczy ni otaczajce go ruiny. Nie ma takiego drugiego w caym Nowym wiecie. Jedyn porwnywaln z nim budowl w Nowym czy te Starym wiecie jest grobowiec w Wielkiej Piramidzie Cheopsa w Egipcie. W przeciwiestwie do Wielkiej Piramidy w grobowcu w Palenque znaleziono jednak ciao. Aby dotrze do grobowca Pacala Yotana, trzeba si najpierw dosta do wityni na szczycie Piramidy. Dalej wskie schody prowadz w d. Jest wilgotno i ciemno. W kocu dochodzi si do komory grobowca. Stare kamienne drzwi nie tak atwo ustpuj pod naciskiem wielkiej siy, zupenie jak w filmie Poszukiwacze zaginionej arki". Ogarnia ci niesamowite uczucie. Czy grobowiec zostanie kiedy na powrt zamknity? O mj Boe!", mylisz, Co to wszystko znaczy?" Zagldajc przez kraty, dostrzegasz ogromny gaz, dugi na okoo 3,5 metra i szeroki na 2,5 metra. To pokrywa sarkofagu. Tam, na olbrzymiej, wapiennej pycie wida paskorzeb przedstawiajc mczyzn, ktry zdaje si dosiada bestii. Z jego ciaa wyrasta drzewo. C takiego on robi? Czy dzika bestia zamierza go pokn? Czy to drzewo rzeczywicie wyrasta z jego splotu sonecznego? Czy siedzi on we wntrzu pojazdu kosmicznego? O co chodzi w tym sensacyjnym przesaniu? Gdy zastanawiasz si nad tym, ogarnia ci chd i wosy staj ci dba. Statek kosmiczny? Czy Majowie przybyli z kosmosu? Odpowied brzmi: tak! Nie ma si czego obawia. Wikszo z nas przybya z kosmosu w tym czy innym czasie, w tej czy innej formie. Ale o tym pniej. Teraz zajmijmy si staroytnymi Majami, tymi, ktrzy zbudowali Palenque, oraz Pacalem Votanem i jego druyn. Myl o nich jak o grupie majaskich inynierw, galaktycznych emisariuszy, ktrzy mieli misj do wypenienia. Na czym polegaa ich misja? Na upewnieniu si, czy planety i ukady gwiezdne s zsynchronizowane z wizk galaktyczn. Ale czym jest wizka galaktyczna i co wsplnego maj z ni staroytni Majowie? Skd ja to wszystko wiem? Nie mam wam za ze, jeeli patrzycie troch podejrzliwie. Odetchnijcie, a ja zaraz wyjani wam kilka rzeczy. Faktem jest, e cho robi zakupy w supermarketach i wychowuj dzieci, ktre wycigaj ode mnie pienidze na naladowanie tego, co widz w teledyskach z muzyk rockow w MTV, jestem jednym z Majw. Jeli spojrzycie na moje zdjcie, pewnie powiecie: Ten facet jest bardziej podobny do wujka Charliego ni do Majw!" Moe to i prawda. Jednak ja nauczyem si y jak Majowie. Nauczyem si dziki temu, e pamitam nie tylko, kim jestem teraz, ale rwnie kim i gdzie byem w przeszoci i kim mgbym si sta w przyszoci! Nauczyem si te y wedug czasu Majw, chocia na pozr jestem taki, jak wszyscy inni. Zanim powiecie: To niedorzeczne!", posuchajcie mojej opowieci. Jeli chcecie, moecie mnie nazywa Joe Zuvuya. Tak naprawd to imi mojego Wujka, ktry mieszka w nastpnym wymiarze. Poniewa jednak jestem Majem, mog by rwnie swoim wujkiem. Wyjani to pniej, gdy bd wam opowiada, jak dziaa Zuvuya. Wszystko, co teraz powinnicie wiedzie, to to, e Zuvuya jest gorc lini pamici. Oplata ona wspomnienia, ktre s wam potrzebne w danej sytuacji. Co wicej, Zuvuya ma atwy dostp do wspomnie nie tylko z przeszoci, ale i do wiedzy z przyszoci. Zuvuya jest nie tylko domen Majw. Kady moe si do niej przyczy. Jest ona jak wolna energia, zawsze dostpna.

11
Nie obawiajcie si ani nie czujcie zagroeni moimi sugestiami. Ja sam cigle jeszcze jestem nowicjuszem, jako e pracuj z Zuvuy dopiero od kilku lat. Cigle ucz si jak po niej podrowa. Odkryem jednak, e prawdziwym do niej kluczem jest moje zaufanie i cakowite poddanie si. Gdy zaczynaem wiczy z Zuvuy, czsto lataem samolotami. Kiedy podczas lotu znajdujesz si pomidzy dwoma miejscami, jest tak samo, jak podczas korzystania z Zuvuyi, tylko e tu przebywasz pomidzy dwoma czasami. Podczas sjesty (w samolocie), gdy tak naprawd nie pisz, dobrze jest potrenowa z Zuvuy. Wtedy jeste zawieszony pomidzy dwoma wymiarami: fizycznym samolotem i wiatem snw. Cho fizyczne usytuowanie ciaa wie ci z twoim wasnym wymiarem, w czasie lotu atwiej przenie si do innego. Kilka lat temu, w czasie lotu z Indianapolis, znajdowaem si na wysokoci 9300 metrw, kiedy podczas sjesty nawizaem kontakt z gorc lini Zuvuyi. Usyszaem nagle gos we wntrzu mojej gowy, ktry powiedzia: Dobrze, wietnie na niej surfujesz. Dostaniesz za to ma nagrod. Czego by sobie yczy? Z kim chciaby si poczy? Przemyl to, bo masz tylko jeden strza". O nieba! Tylko jeden strza. Poniewa byem wieo po wizycie w Palenue, nie ma w tym nic dziwnego, e chciaem bezporednio poczy si z Pacalem Yotanem. Masz go!", odpowiedzia gos. Byem poczony. Pacal Votan zachwyci mnie totalnie. Podobnie zresztjego ona, towarzyszka galaktyczna, Ah Po Hel. To wanie ona bya t, ktra pniej objania mi wszystko na temat wizki galaktycznej. Agent Galaktyczny 13 66 56 alias Pacal Yotan na linii. Czy mnie syszysz?" Syszaem go gono i wyranie. Co chcesz wiedzie? O czym chcesz rozmawia?" To proste", odpowiedziaem. Pochodzicie z Kosmosu, czy co?" Co za pytanie! Zastanawialimy si, kiedy spowaniejesz i zaczniesz zadawa waciwe pytania. Czy to nie jest dla ciebie oczywiste, e pochodzimy z innego miejsca? Jaki inny powd moglibymy mie, eby stworzy to, co nazywasz najniewiarygodniejszym i najdokadniejszym kalendarzem, jaki kiedykolwiek uoono? I wanie w tym tkwi problem. Mylae, e te liczby byy oznaczeniami kalendarza, e oszalelimy, rzebic symbole w ogromnych, kamiennych gazach co 5, 10 czy 20 lat! Kto chciaby to robi ot tak, bez powodu? Nikt! Nigdy nie prowadzilimy kalendarza, jak wszyscy myl. Sprawdzalimy, czy Ziemia jest zsynchronizowana z wizk galaktyczn. Jestemy specjalistami do spraw synchronizacji! Zapoznaj si z programem synchronizujcym, czowieku!" Poniewa nie chciaem uchodzi w jego oczach za faceta, ktry nie ma pojcia o programie i jest z tym do tyu, musiaem si z nim zapozna. Oto czego si dowiedziaem. Przede wszystkim Pacal Yotan, ktry mieszka na tej planecie midzy 631 a 683 rokiem naszej ery, przyby tutaj jako dowdca elitarnej grupy majaskich inynierw. Nie by on jednak pierwszym Majem, ktry pojawi si na Ziemi. Pierwsi Majowie, jeli chodzi o jego grup, przybyli o wiele wczeniej - by moe 1300 lat wczeniej -okoo roku 600 p.n.e. Jednak ju na dugo przed tym Majowie odwiedzali nasz planet, obserwowali j, podpatrywali. Dlaczego? Jak przedstawi to Pacal Yotan, na Ziemi ruszy proces wyszego rozwoju. Stao si tak za spraw wszczepienia genetycznych wzw, DNA, biologicznych mikro-chipw, tworzywa, z ktrego jestemy zbudowani. Pacal opowiedzia mi rwnie o Atlantydzie, ale o tym pniej. Majowie wiedzieli ju 5100 lat temu, e nasza planeta wesza w krytyczn faz galaktycznej wizki promieni. Galaktyczne wizki s rnorodne; wszystkie jednak bior swj pocztek w centrum Galaktyki, ktre nazywane jest przez Majw Hunab Ku. Hunab Ku przypomina potn stacj radiow, ktra wysya wszystkie wizki. Kada z nich niesie inny program. Im wiksza odlego od rda, tym wizka staje si szersza, a jej moc prawdopodobnie sabnie. Byo to dla mnie fascynujce! Wizki te, mieszajc si z esencj ycia, doprowadzaj do jej ewolucji. Rwnoczenie kontroluj te przebieg jej rozwoju na kadym poziomie w celu zachowania odpowiedniego tempa i utrzymania moliwie najlepszego stanu zrwnowaenia. Wydaje si, e naukowcy zaczli ostatnio dostrzega niektre z tych wizek. Nazywaj je gstymi falami, poniewa zwykle charakteryzuj si bardzo nisk czstotliwoci, podobnie jak grawitacja. Nasza planeta wesza w krytyczn faz tej szczeglnej wizki 5100 lat temu, a cile mwic, w 3113 roku p.n.e. Program wizki by dopasowany do czstotliwoci naszych zaawansowanych ludzkich promieni DNA. Nasze promieniowanie byo wtedy do dziwaczne i nadal takie jest, cho w midzyczasie zostao nieco podcignite. Efektem oddziaywania teje wizki, dopasowanej do naszego genetycznego oprogramowania, byo stworzenie czego, co nazywamy zapisem historycznym. Byem tym zafascynowany. Zgodnie z moimi wasnymi badaniami, w 3113 roku p.n.e. Menes, pierwszy faraon, zjednoczy Grny i Dolny Egipt i zaoy pierwsz udokumentowan historycznie dynasti. Dalej wszystko przebiegao w sposb wskazany przez Majw. Dlatego wanie ich praca w Galaktyce polega na

12
inynierii synchronicznej. Zadaniem grupy jest upewnienie si, e wszystkie procesy na wszystkich planetach i gwiazdach przebiegaj synchronicznie z programem wizek nakierowanych na nie z centrum Galaktyki, bez wzgldu na faz rozwoju ewolucyjnego. Wydaje si oczywiste, e Majowie pracuj rwnie z innymi wizkami, tutaj jednak mwimy o wizce ziemskiej i czasie jej oddziaywania, zbienym z cyklem historii ludzkoci ostatnich 5100 lat! Celem tej wizki, na przestrzeni 5125 lat ziemskich, byo wspieranie przyspieszenia ludzkich dziaa, zwizanych z ewolucj planety. To przyspieszenie nazywamy zapisem historycznym. Do czasu, kiedy planeta przesunie si poza obszar oddziaywania wizki, co nastpi okoo 2012 roku, ludzko powinna stworzy jednolit, globaln cywilizacj, yjc w harmonii z natur. Ma to pomc ludziom i planecie przygotowa si do wejcia w kolejny cykl ewolucyjny. Oczywicie s miejsca, ktre wymagaj wikszej pomocy ni inne. Nasza planeta, o ktrej lubimy myle, e jest ogrodem Wszechwiata, jest jednym z tych miejsc. Majowie wiedzieli, e wizka zawieraa prawidowy program dla tej krytycznej fazy rozwoju, natomiast ludzkie, genetyczne prdy ycia byy czym, co wypado niejako z kursu. Majowie nazywaj t wizk wizk akceleracyjno-synchonizacyjn" lub inaczej synchronizujcym promieniem przyspieszenia". Najpierw przyspiesza ona proces ludzkiego rozwoju, wywoujc ciekawy efekt uboczny: technologi materialn. Pod koniec oddziaywania wizki przyspieszenie (akceleracja) bdzie przebiega bardzo gwatownie. Wtedy bdziemy mieli do czynienia z eksplozj demograficzn, wszechobecnoci technologii i wzrostem obrotu na rynkach giedowych. Kiedy wszystko osignie swj punkt szczytowy, przyspieszenie rozwoju przejdzie w faz synchronizacji. Stanie si to wtedy, kiedy jeden do drugiego powie: "Hej, zauwaye to?" I kady powie to drugiemu dokadnie w tym samym czasie. Czy bdzie to przypadek, czy kwestia postrzegania pozazmysowego? Kt mgby odpowiedzie jednoznacznie? Synchronizacja jest zabaw, ale przebiegajc bardzo intensywnie! W czasie pierwszej poowy oddziaywania wizki, mniej wicej w cigu pierwszych 2600 lat, rozbieno pomidzy programem wizki i wybrakowanym ludzkim strumieniem genetycznym bya w zasadzie niewidoczna, szczeglnie dla kogo, kto obserwowa nasz planet ze statku kosmicznego. Cigle jednak istniaa, przesuwajc si krok po kroku. Chrzecijanie zaczli nazywa t rozbieno grzechem pierworodnym", a Hindusi z karm". Wysannicy z galaktycznej druyny inynieryjnej Majw wiedzieli, e w poowie przebiegu wizki wszystko nabierze prdkoci. Wszystko, co zostao wprowadzone w ruch, nabierajc tempa, zacznie wchodzi w faz rosncego przyspieszenia - specyficzny rozwj, ktrego nastpstwem bdzie wojenna ekspansja imperialna w tak zwanym Starym wiecie: Afryce Pnocnej, Azji i Europie. Z tego wanie powodu, w 550 roku p.n.e., dokadnie w samym rodku wizki, Majowie przysali jednego ze swoich najlepszych ludzi. Przekazali rwnie zagadkow wskazwk co do jego tosamoci. Czowiek ten, ksi Siddhartha, zwany pniej Gautam Budd, mia matk imieniem Maya. Budda przyby do wiata rosncej chciwoci, ambicji i wadzy, aby przypomnie ludziom o wspczuciu i prawdziwej naturze mdroci, ktr, jak twierdzi, mona poj poprzez wyciszenie umysu. Wdrujc przez Indie ze swoj misk ebracz, byy ksi okaza si bardzo skuteczny w nawracaniu ziemskich dusz. Gdy zakoczy swoj ziemsk egzystencj i pogry si w nirwanie, jego zwolennicy stworzyli religi. Buddyzm by pierwsz historyczn religi, opart na naukach kogo, kto by niezadowolony z procesu historii ludzkoci. Podczas gdy Budda wywiera rzeczywicie pozytywny wpyw w kwestii wiczenia spokoju ducha, a w Starym wiecie bieg spraw nabiera przyspieszenia, majascy skauci stwierdzili: C, musimy stworzy model genetyczny i wszczepi go caej grupie ludzi, abymy mogli pniej przysa zesp naszych wspaniaych inynierw celem ostatecznego dostrojenia tej planety do Kosmosu". Infiltracja* * przedostawanie si do obcej" kultury (przy. tum.) planet nie jest spraw atw, poniewa istnieje prawo kosmiczne, dotyczce wchodzenia w inne wymiary. Jedna z podstawowych zasad zabrania ingerencji w ewolucyjny plan innych. Oznacza to, e nie wolno narzuca swojej woli innym. Nie mona po prostu wyldowa statkom UFO na trawniku przed Biaym Domem i powiedzie: Jestemy! Przestacie zanieczyszcza planet i produkowa bro nuklearn!" Takie postpowanie byoby dobre dla Hitlera, i to te na krtko, ale nie dla Majw. Jeszcze inne kosmiczne prawo mwi: Szanuj inteligencj!" Oznacza to, e kady ma naturaln mdro, a jeli chce si zrozumie ludzi, najpierw naley sprbowa ich zrozumie, a potem si do nich dostroi. Na koniec, istnieje jeszcze co najistotniejszego: galaktyczny kodeks honorowy. Majowie powiadaj: In Lake'ch", co oznacza: Jestem innym tob". Jeli yjesz zgodnie z nim, nawet gdy masz czego zupenie do, na przykad zostaniesz oszukany przez swojego przyjaciela, moesz przenie si do innego wymiaru, nie zabijajc siebie czy bliniego. Jest to wane, poniewa w czasie infiltracji planety, ci, ktrzy przybywaj z przestrzeni kosmicznej, nie powinni dodatkowo obcia karmy planety. Byoby to dziaanie cakowicie bezproduktywne.

13
Biorc pod uwag wszystkie powysze uwarunkowania i fakt, e 2500 - 2600 lat temu planeta znalaza si w rodkowym punkcie oddziaywania wizki, majascy skauci doszli do wniosku, e Stary wiat, w ktrym dziao si tak wiele, nie bdzie najlepszym miejscem na stworzenie modelu genetycznego i wszczepienie implantw. Zbyt atwo zostaliby zauwaeni. Zostaliby uznani za czarownikw, a ju to wystarczaoby, by zostali zabici. Nie, nie mogli sobie na to pozwoli. Natomiast w Nowym wiecie sytuacja bya inna. Procesy przebiegay wolniej, a ludzie byli bardziej predysponowani do wszczepienia im im-plantu Majw. Dungla, otaczajca Zatok Meksykask, sigajca wyyn Ameryki rodkowej, bya doskonaym miejscem. Ludzie, ktrzy zamieszkiwali te tereny, jeszcze nie zaczli zabija si nawzajem. yy tam dwie grupy ludnoci: Olmekowie, Gumowi Ludzie, i Zapotekowie, Ludzie Chmury. Grupy te zajmoway si upraw roli, wyrobem kamiennych jadeitowych ozdb oraz przepiknych tkanin. Znali oni halucynogenne grzyby, ktre nazywali ciaem bogw". Majascy skauci zdawali sobie spraw, e jeli chce si wyprbowa dynamiczn natur swoich zwizkw z Wszechwiatem i poczu jego oddziaywanie za pomoc zmysw, naley zje odrobin owych grzybw, usi na szczycie gry i obserwowa, co si dzieje. Splot Dziea Stworzenia. Pierwotna, uniwersalna Sie Wszechwiata. Etyka gbokiej ekologii objawia: ty ni jeste - a ona jest tob. Ciao bogw. Powiadali te, e jest to sposb na to, by poczu wibracje galaktycznego serca, Hunab Ku, yjc na Ziemi. Kosmicznie dostrojeni w kadym calu!", tak majascy skauci ocenili Olmekw i Zapotekw, Gumowych Ludzi i Ludzi Chmury. Rozmawiaj z drzewami, rozmawiaj z jaguarami, suchaj chmur i przykadaj ucho do gwiazd. Ci ludzie nie bd zaskoczeni, jeeli kilku z nas zejdzie z gr, zacznie uprawia zboe jak oni, prz jak oni, je grzyby i pokazywa im may wynalazek, ktry nazywamy Tzolkin, sta galaktyczn. Powiemy im, e jest to wieczny 260-dniowy kalendarz, wity Kalendarz, ktry pokrywa si z ich sonecznym kalendarzem co 52 lata. Wspaniale!" Majowie wszczepili wic unikalny model genetyczny, tak podobny do istniejcego, e trudno byo go odrni. Podajc za galaktycznym kodem Hunab Ku, podzielili si oni na trzynacie plemion. Kade z nich skadao si z siedmiu klanw wojownikw, ktre penetroway gst dungl i gry. W cigu kilku wiekw wszyscy zaczli uywa 260-dniowego kalendarza. Odtd ludzie w tej czci wiata zaczli poda drog wasnego rozwoju. W trzecim wieku p.n.e., w rodkowym Meksyku, rozpoczli oni budow miasta Teotihuacan, Miejsce, gdzie bogowie dotykaj ziemi". Byo to gwne centrum, cile mwic nie majaskie, cho takim si stao. Byo w nim wystarczajco duo pierwiastka majaskiego, aby stao si ulubionym miejscem galaktycznych skautw, ktrzy czsto je odwiedzali. Do czasu narodzin Jezusa Chrystusa, ktry jako drugi przyby do Starego wiata, aby przypomnie wszystkim o pokoju, mioci i kontynuowaniu Dziea Jego Ojca", Teotihuacan miao ju 200 000 mieszkacw. Interesujce jest to, e Piramida Soca w Teotihuacan ma prawie takie same wymiary podstawy jak Wielka Piramida w Egipcie. Do roku O n.e. staroytni Meksykanie i Nowy wiat byli gotowi do rozpoczcia intensywnego procesu akceleracji, podobnie jak Egipcjanie po zbudowaniu Wielkiej Piramidy rozpoczli proces akceleracji w Starym wiecie. W tym samym czasie, gdy w rodkowym Meksyku zbudowano Teotihuacan, Majowie zbudowali swoje pierwsze due centrum w Gwatemali. Obecnie zwie si ono El Mirador, czyli Obserwator". Tym wanie byo. Std Majowie wysyali sygnay. Wszystko odbywao si zgodnie z planem. Wybudowano baz Majw, a skauci zostali nazwani na Ziemi Majami. Majowie wywierali wystarczajco silny wpyw na okoliczne kultury, by, bez zdominowania ich, pomc im rozwin si w wysok cywilizacj. Z tego wzgldu mogli oni liczy na to, e kultury te pozostan tolerancyjne i otwarte na wszystko, co przyniesie ich dalsza dziaalno. Majowie, jak moecie si domyla, s cierpliwi. S Panami Czasu i Iluzji albo - jeli sobie yczycie magikami. Jako specjalici ds. synchronizacji znaj swoje wizki, a znajc je, wiedz, kiedy nadchodzi najwaciwszy czas na dziaanie i kiedy naley si usun lub wycofa. Wrmy teraz do wizki galaktycznej. Wizka o znaczeniu krytycznym, przez ktr przechodzimy, a w ktr weszlimy w 3113 roku p.n.e., skada si z trzynastu wielkich cykli czstotliwoci, zwanych baktunami. Kady cykl czstotliwoci albo baktun przypomina program radiowy. Ma swoj wasn unikaln jako i pozostaje pod wpywem poprzedniego cyklu. Kady cykl baktuna trwa niewiele ponad 394 lata ziemskie i kady niesie ze sob specjalny program ewolucyjny. Trzynacie wielkich cykli czstotliwoci zostao opisanych i zilustrowanych w Faktorze Majw. Obecnie yjemy w ostatnim, trzynastym baktunie, ktry skoczy si w 2012 roku. Baktun, w ktrym przyby Budda, by baktunem 6, przypisanym do cyklu 7. Chrystus natomiast przyby pod koniec smego cyklu, w baktunie 7. Podczas baktuna 8, w latach 41-435 n.e., Majowie osiadli w Ameryce rodkowej zdali sobie spraw, e musz si pospieszy. Idealnym i zarazem jedynym momentem na cakowite dostrojenie i zsynchronizowanie planety z wizk by cykl 10, baktun 9. Jego odpowiednikiem w naszym kalendarzu s lata 435-830 n.e. W rodku baktuna 9 na Ziemi przyby jeszcze jeden galaktyczny skaut: Mahomet. Mia

14
najcisz prac do wykonania, bo przyszo mu znieksztacona, a mianowicie na Bliskim Wschodzie. dziaa tam, gdzie karma zostaa najbardziej W kadym razie ze wzgldu na wszystkie czynniki, takie jak czas trwania czy wzrastajce oddziaywanie wizki, skumulowany efekt akceleracji i program pozostajcy w relacji z programem genetycznym, byo jasne, e nadszed odpowiedni moment. Baktun 9 posiada idealny cykl czstotliwoci wizki, ktry umoliwia wspaniaej grupie majaskich inynierw galaktycznych przeprowadzenie procesu dostrojenia. Ich dyrektywy brzmiay: Przyby na planet z grup najlepszych specjalistw od wizek. Przeprowadzi rezonansowe pomiary czstotliwoci. Wczy si w pole planetarne przez dostrojenie si do psychiki i rytuaw. Pozwoli galaktycznemu programowi przej swj cykl i mie nadziej, e plan si powiedzie, a w przyszoci, gdy wszystko si uspokoi, powrci i ponownie zaangaowa w prace nad impulsem do sprzenia Ziemi z Kosmosem!" Cakiem nagle wynurzyli si oni w takich miejscach, jak Tikal i Copan. Grupa inynieryjna, przebrana za wdrownych artystw z pnej epoki kamiennej i czcicieli Soca, odczytaa pomiary galaktycznej czstotliwoci, ktre zostay przeprowadzone na podstawie obserwacji cykli plam na Socu. Nastpnie wspaniaa grupa majaskich inynierw zapisaa wyniki pomiarw na wielkich kamiennych monumentach, ktre archeolodzy nazywaj dzisiaj stelarni. Oczywicie wszystkie oznaczenia datowane s od momentu, w ktrym Ziemia znalaza si w zasigu wizki w 31 13 roku p.n.e. Kiedy grupa otrzymaa poprawne odczyty, dotyczce pozycji planety w stosunku do wizki, jak te innych planet Ukadu Sonecznego, przyby ich dowdca, aby przyjrze si wykonanej pracy. By nim Pacal Votan. Pojawi si on w 631 roku n.e. Zaoy swj dwr w Palenque i podrowa po okolicy, by zobaczy, jak tocz si sprawy. Poniewa by on rwnie magiem, uwielbia pokazy rnorodnych sztuczek na swoim dworze. Zdziwilibycie si, kto go odwiedza. Jego faworytem by Merlin, ale goci take magw z Chin, Jawy i Indii. Ah Po Hel, pierwsza dama na dworze w Palenue, troszczya si o wspaniae uczty. Wszyscy bawili si doskonale. Nie by to zy czas dla planety. Plemiona germaskie zaczy osiedla si w Europie, podczas gdy na rodkowym Wschodzie naladowcy Mahometa zaczli przeksztaca staroytn kolebk cywilizacji. W 693 roku n.e., gdy ukoczono grobowiec Pacala Votana, do zamknicia baktuna 9 pozostao dokadnie siedem cykli katunw lub inaczej siedem cykli po okoo dwadziecia lat. Na jeden baktun skada si dwadziecia katunw. Jeeli porwnamy baktun do caego programu radiowego wraz z reklamami, katuny bd odpowiaday segmentom programu pomidzy blokami reklamowymi. Poniewa cykl wizki, trwajcy od 3113 roku p.n.e. do 2012 roku n.e., skada si z trzynastu baktunw, czas trwania cyklu wizki jest rwny 260 (13x20) katunom. Na pewno zauwaylicie, e w tym cyklu, zwanym Wielkim Cyklem, jest tyle katunw, ile dni w witym Kalendarzu. Taka sytuacja jest moliwa, poniewa 260 jest sta galaktyczn. Pniej powiem wicej na ten temat, jako e Majowie posugiwali si najdokadniejszym ze znanych systemw liczbowych. To wanie w czasie tych ostatnich siedmiu cykli katunw lub siedmiu pokole baktuna 9, w latach 692830 n.e., wspaniae zespoy majasko-galaktycznych inicjatorw zaczy przybywa do miast. Wibracje ziemskie zaczy si podnosi. Ziemia zostaa ukierunkowana na rezonansowe stacje nadawczo-odbiorcze rozmieszczone w odlegych punktach czasoprzestrzeni Galaktyki. Proces dostrojenia przebiega szczeglnie intensywnie w Copan i sprzymierzonym z nim centrum w Quirigua. Obie miejscowoci znajduj si na terytorium Hondurasu. W Copan i Quirigua, jak rwnie w Coba, w pobliu Tulum, mona odnale daty nazywane przez Majw kalibracjami, czce nas z odleg przeszoci. Na steli D w Quiringua umieszczone s dwie daty: jedna wskazuje na okres sprzed 411 683 935 lat, druga na czas sprzed 873 600 000 lat. Na steli F w Quirigua widnieje data sigajca l 193 600 000 lat w przeszo. Jeszcze inna inskrypcja w Mecham wskazuje na dat 25 600 000 000 wstecz, a jeszcze inny glif w Mukulmam na 10 240 000 000 000! Jest to rok tak odlegy, e prawdopodobnie znajduje si w przyszoci! Lany Tyler, cyklolog" majaski, uwaa, e daty te dotycz kluczowych momentw powstania ycia we Wszechwiecie. Najstarsza data odpowiadaaby momentowi wyonienia si Super-Hunab-Ku, najmniejszego centrum stworzenia, z ktrego wyoni si nasz Wszechwiat i wszystkie pozostae, i do ktrego te wszystkie powrc. Quirigua byo miejscem, w ktrym po raz ostatni zebraa si druyna inynierw majaskich pod koniec baktuna 9, w 830 roku n.e. Podzikowali ludowi Majw, potomkom pierwszego implantu, za jego gocinno i askawo. Radzili, by wrcili do dungli, wiedli proste ycie i ze spokojem przeczekali nadchodzce czasy. Dlaczego? Poniewa cykle przyspieszenia miay przysparza planecie coraz wicej kopotw. Wkrtce mieli przyby panowie wojen, a po nich zdobywcy jeszcze bardziej bezwzgldni, wszechmocni i niszczycielscy. Duo pniej po nich, pod koniec caego Wielkiego Cyklu, barbarzyscy najemnicy, zwani Spaniardami, mieli terroryzowa potomkw majaskich, wyrywa im jzyki, pali ich wsie. Jeszcze pniej, w

15
czasie ostatniego baktuna, inni najedcy mieli wtargn do dungli ze swoimi machinami i armiami gu-erilli. Gdy to si stanie, bdzie wiadomo, e Wielki Cykl dobiega koca. W 830 roku n.e. grupa inynierw opucia Ziemi i wrcia do innych wymiarw, z ktrych Majowie nadal obserwowali wiat. Ziemscy Majowie powoli wtapiali si w dungl. Zaczyna si Czas Ciemnoci. Zewszd nadcigali najedcy. Do 830 roku Teotihuacan zostao doszcztnie spldrowane. Na Jukatan weszy plemiona wojownikw, ktre przybray staroytne imi Toltekw, czyli Mistrzowie Budowniczy". Wtedy to zaczy si wojny i ofiary z ludzi. Ludzie na caej Ziemi zaczli zapomina o pokoju, harmonii i boskim przesaniu, przyniesionym przez Budd, Chrystusa i Mahometa. Dlatego zosta przysany jeszcze jeden wysannik. Tym razem pojawi si on w Nowym wiecie. By to Quetzalcoatl, zwany przez Majw Kukulkan. Podobnie jak Pacal Votan y 52 lata, midzy 947 a 999 rokiem n.e. Mia tak samo niewdziczn misj do wypenienia, jak jego poprzednicy: Ucz ludzi kocha si wzajemnie, y w pokoju i okazywa wdziczno. Prawdopodobnie zostaniesz wysuchany, a potem zdradzony. O tak! I jeszcze jedno. Zanim odpyniesz na swojej wowej tratwie*, * Zgodnie z legend bg Quetzalcoatl przyby do Meksyku z dalekiego kraju, lecego na Wschodzie, aby przekaza ludziom wiedz o yciu w niebie i na ziemi, nauczy ich uprawy roli, rzemiosa artystycznego, zapozna ich z pismem. Gdy wypeni swoje posannictwo, zosta zmuszony do ucieczki. egnajc uczniw, nakaza im gosi swoj nauk i rzdzi w miecie a do jego powrotu. Zbudowa wtedy tratw z wy i odpyn na wschd, do swojej ojczyzny. pamitaj o tym, by zostawi im swoje proroctwa". Ach, te proroctwa! Miao by Trzynacie Nieb i Dziewi Piekie, a kade z nich miao by 52-letnim cyklem. Pierwsze Niebo rozpoczo si w 843 roku n.e., po trzynastu martwych latach", ktre nastpiy po odlocie wspaniaej druyny inynierw. ycie Quetzalcoatla przypada na trzeci okres niebiaski. Mia si on skoczy w 1519 roku, a po nim miao nastpi dziewi cykli piekielnych. Pierwszy z cykli piekielnych rozpocz si dokadnie tego dnia, kiedy Cortes postawi stop na ziemi meksykaskiej, w miejscu zwanym Vera Cruz, co znaczy Prawdziwy Krzy. Ku niezadowoleniu chrzecijaskich ksiy, jednym z symboli Quetzalcoatla by rwnie krzy. Skd wzi si tutaj ten krzy?", myleli wciekli i rozgoryczeni. Dziewity cykl piekielny zakoczy si 16 sierpnia 1987 roku w czasie Konwergencji Harmonicznej. Moecie si zastanawia, czy Quetzalcoatl - Kukulkan zobaczy w swojej wizji, e jego proroctwo bdzie witowane przez tak wielu ludzi, ktrzy prawie o nim nie syszeli, a jeszcze rzadziej wymawiali jego imi. Taki jest jednak sposb dziaania Majw - wciska si wszdzie jak mga przetaczajca si przez las. Z punktu widzenia druyny inynierw majaskich i mojego Wujka Joe Zuvuyi, ogld caego przedstawienia odbywa si z perspektywy kolejnego wymiaru. Konwergencja Harmoniczna pyna ju w wizce! W tym czasie populacja ludzi przekroczya liczb piciu miliardw. Rynek giedowy, pnc si bez opamitania w gr, zmierza ku katastrofie. Technologia i materializm podbiy wiat. Przyspieszenie rozwoju signo zenitu. Wszystko idealnie zgadzao si w czasie. Jakby w odpowiedzi na sygna zawarty w programie genetycznym, tysice ludzi odpowiedziao na zew Konwergencji Harmonicznej: Powrcie na Ziemi - ucie swoje ycie zgodnie z natur!" Ale dlaczego zostao tylko 25 lat, eby to osign, zanim wizka przestanie oddziaywa w 2012 roku? Czy rzeczywicie mona to osign? Wedug Majw: czas wszystko pokae! Mj Wujek Joe Zuvuya mwi, e druyna majaskich inynierw obawia si, czy aby ten cykl zamknie si prawidowo. Co to oznacza? C, 5125-letnia wizka jest ostatni ju, jedn pit wizki obejmujcej swoim zasigiem okoo 26 000 lat. Wielka 26000-letnia wizka odpowiada caej fazie ewolucyjnej. Nasza obecna faza ewolucji jest okrelana mianem Homo sapiens, poniewa wanie homo sapiens wyoni si podczas epoki lodowcowej 26 000 lat temu, na samym pocztku oddziaywania wizki. Termin homo sapiens oznacza czowieka rozumnego. Nasza cywilizacja jest szczytem mdroci" homo sapiens. Tak wic na scenie materialistycznej nie mona ju nic wicej rozwin, poniewa wszystko zostao zrobione. Jeeli mimo to bdziemy usiowali dziaa dalej, nic nowego ju nie wymylimy. Bdzie to jedynie art, w ktrym sami z siebie zakpimy. Z perspektywy galaktycznych skautw my, ludzie, jestemy w caej masie uzalenieni. Jestemy uzalenieni od chemikaliw, rnego rodzaju sztucznych stymulatorw i prawie wszystko, co robimy, pozostawia odpady toksyczne. Galaktyczni skauci miej si z nas, bo nie dostrzegamy, e to my jestemy rakiem toczcym t Ziemi. miej si z nas, bo nie widzimy, e wszystko jest wzajemnie powizane: radioaktywno, zanieczyszczenie tlenkiem wgla, rak, AIDS, degradacja powoki ozonowej, gince delfiny, znikajcy las deszczowy, terroryzm i rosnce zagszczenie powoki chmur - to wszystko jest tym samym, wyrazem naszego zbiorowego uzalenienia.

16
Korzenie tego problemu tkwi w naszej materialnej chciwoci, ktra jest prawdziw jednowymiarow fiksacj. Jestemy mapami na grzbiecie Ziemi, ale Ziemia zmieni swoje zwyczaje. Ludzie", mwi, lepiej uwaajcie, bo Matka si z was otrznie, a wtedy poskrcacie sobie karki!" Konwergencja Harmoniczna bya aktem typowo majaskim. Wyraaa nasze zrozumienie, e jedynym sposobem na zachowanie pokoju jest zwrcenie si ku Ziemi i przywrcenie harmonii z natur. Ziemia jest ywa. Ziemia to natura. Jest ona potniejsza i mdrzejsza od nas. Zrodzia nas. Przynaleymy do niej. I jeeli bdzie konieczne, zniszczy nas. Czego mielibymy si obawia, zwracajc si ku Ziemi? Ziemia zawsze wsppracowaa z ewoluujcymi coraz wyej formami ycia. Dlaczego nie przyczy si do gry i nie powrci do gwnego nurtu ewolucji? To moe by o wiele zabawniejsze ni to, co robimy. Konwergencja Harmoniczna pokazaa, e jestemy jeszcze wystarczajco ludzcy i mamy wystarczajco duo silnej woli, choby na dwa dni, aby pokaza, e chcemy zmieni nawyki. Czy uda si pj t drog? Czy ludzie, ktrzy dowiadczyli Konwergencji Harmonicznej, mog sta si Majami na tyle, eby wrci do gwnego strumienia ewolucji? Wedug Wujka Joe w 2012 roku znajdziemy si w krytycznym punkcie ewolucji, ktry odsoni nam nowe moliwoci. Bdziemy w stanie stworzy nowy, udoskonalony model nas samych - homo terrestrialis, czyli czowiek ziemski, czowiek wsppracujcy z Ziemi. W nagrod nowy planetarny czowiek zostanie obdarzony wiadomoci galaktyczn. Sposb na nasz przebudow jest prosty: jest jak przekrcenie przecznika, ktre wyniesie nas z zamknitej, materialistycznej, trjwymiarowej rzeczywistoci ku poznaniu prawdy, e jestemy istotami wielowymiarowymi w wielowymiarowym Wszechwiecie! Jednak zanim si uksztatujemy, musimy si obudzi i oczyci! Trzeba si spieszy! Wujek Joe twierdzi, e jeli tylko zechcemy, moemy otrzyma pomoc. Jeli chodzi o nag, sam uzaleniony musi sobie uwiadomi, e chcc go zwalczy, potrzebuje pomocy z zewntrz. W samotnej walce z naogiem jest zbyt wiele arogancji i oszukiwania samego siebie. Czy chcesz pomocy? Czy jeste gotowy? Nawet jeli ty nie jeste gotw, galaktyczni skauci s. Co na to odpowiesz? Pamitaj: dla inynierw majaskich ta planeta jest tylko jednym z wielu projektw, galaktyczn eskapad, planetarnym dreszczowcem. Mamy w nich wiernych kibicw. Nie rozumiemy tylko, jak wysoka jest stawka. Nasza woskowa kula ziemska poczona jest niewidzialn nici z elementami Wszechwiata, o jakich nigdy nie marzylimy. Ale gdy si zerwie, wszyscy odczujemy wstrzsy. Stracimy wicej ni tylko planet. Musimy sobie z tym poradzi. Jest to tylko podczenie do duego obwodu, wielkiej Zuvuyi. Jest ona caa dla ciebie i dotyczy take ciebie. Teraz wszystko krci si wok czasu, a czas ju nadszed. Teraz nasta ten waciwy moment. Musisz tylko wiedzie, jak sta si Majem, tak jak mj Wujek Joe. Wreszcie moemy zoy mu wizyt. Rozdzia 2 Jak surfowa po Zuvuyi i sta si jednym z Majw Teraz gdy ju przedstawiem wam Majw, nie jako budowniczych piramid w dungli, lecz galaktycznych skautw i inynierw ds. synchronizacji, spotkajmy si z jednym z nich. S oni bez wtpienia bardzo dowcipni. Wci krc si w pobliu, ale robi to niezwykle dyskretnie. Jak spotka ktrego z nich? Wykorzystujc te same metody, co oni. Jak to si dzieje, e stale s tak blisko? Bo surfuj po Zuvuyi. Zu-vu-ya!" Nie trudno to wymwi. Jeli chcecie, moe to by Zu-wu-ja!" Czy pamitacie, jak j zdefiniowalimy? Nazwalimy j gorc lini obwodu pamici. Sprbujmy teraz zrozumie, czym jest gorca linia? Zacznijmy od deja vu. Z pewnoci kady z was mia ju niejedno dowiadczenie z deja vu. Jeste na przykad przy poideku fontanny, z ktrej chcesz si napi wody. Pochylasz si, by zapa ustami kilka ykw w nadziei, e makija to przetrwa. Nic z tego. Dlaczego? Poniewa, gdy twoje wargi ju maj dotkn strumienia wody, uderza ci pewna myl. Gdzie widziaa ju t fontann? Czy rzeczywicie bya to fontanna, czy moe wodospad? Kto tam sta i co mwi, mwi co do ciebie o... pamitaniu... eby pamita? W kocu sam nie wiesz, czy ta chwila przy fontannie jest w rzeczywistoci pamici albo czy pami jest faktycznie rzeczywistoci. O to wanie chodzi! Rzeczywisto jest snem! Pami jest rzeczywistoci! Nagle rzeczywisto wodospadu zdaje si by bardziej realna ni fontanna; czujesz si nieco zdezorientowana. Woda zamiast wprost do ust trafia w brod, a twj chopak z boku zaczyna rechota.

17
Macie ju teraz peny obraz. Dowiadczenie deja vu oznacza, e to, co robicie teraz, robilicie ju wczeniej, w innym czasie i w innym miejscu. Znaczy to rwnie, e obecna rzeczywisto nie jest ani mniej, ani bardziej prawdziwa ni rzeczywisto przypomnienia. Konkluzja: istnieje wicej ni jedna rzeczywisto! Wiecie o tym gdzie w gbi serca. Kadego dnia chodzicie spa i nicie, nawet jeli nie pamitacie, co wam si nio. Wasze fizyczne ciaa le zwinite pod kodrami. Jednak jest jeszcze to wasze drugie Ja, ktre teraz zaczyna baraszkowa i... szuka wodospadu! Jak pewnie zauwaylicie, w snach wszystko dzieje si inaczej. Twarze zamazuj si. Wodospady staj si fontannami. Spotykacie ludzi, ktrych nigdy wczeniej nie widzielicie. Zgodnie ze standardami waszej wiadomoci na jawie, wiat snu jest nierealny, chocia wydaje si taki prawdziwy. Budzicie si nagle i zastanawiacie: czy to naprawd si zdarzyo? Czy jest moliwe, eby paszczyzna rzeczywistoci snu i przeycia deja vu byy w jaki sposb poczone? Przytoczmy jeszcze jeden przykad: przeczucie lub - jak moi wspaniali przyjaciele psychologowie to nazywaj - dowiadczenie prekognitywne. Jak to si dzieje, e np. podczas prasowania przed twoimi oczami pojawia si nagle twarz brata, tak wyranie, jakby sta przed tob? Masz wraenie, e co jest nie w porzdku. O co tu chodzi? Nieco pniej tego samego popoudnia syszysz od mamy, e twj brat mia wypadek na nartach, tysic mil std. I zaraz ci uspokaja: Nie martw si, nic strasznego mu si nie stao. Przez pewien czas bdzie chodzi o kulach, to wszystko". Pytasz: Kiedy to si stao?" Wanie wtedy, kiedy prasowaa. Gdzie wrd twoich myli dziwnie kry muzyka przewodnia z filmu Strefy mroku". Masz tutaj do czynienia z deja vu, snami, przeczuciami i... synchronizacj. Czy zauwaye, e nagle pojawia si jaka nowa energia, kiedy razem ze swoim przyjacielem pomylicie o czym, a nastpnie powiecie to gono w tej samej chwili? Jestecie zdumieni i spogldacie ukradkiem, by si upewni, czy w pokoju nie ma nikogo poza wami. Jednak nie dzieje si to za spraw innej rzeczywistoci, lecz... wanie... waszego drugiego Ja. Co to wszystko ma wsplnego z Zuvuy? Co si tutaj dzieje? yjemy w kulturze, ktra gardzi tego typu zjawiskami. Ju sam fakt, e o tym gono mylicie, kae uwaa was za nienormalnych. Kiedy jednak kto powinien wyjawi wam tajemnic. Wci zbieracie tego rodzaju dowiadczenia i odnosicie wraenie, e s one ze sob w jaki sposb powizane. C. G. Jung nazwa to zjawiskiem synchronizacji. Nikt jednak nie powie wam jednoznacznie, co si za tym faktycznie kryje. Wydaje si, jakoby co prbowao trzyma was w niewiadomoci. Ale dlaczego? Zanim przejdziemy do spiskowej teorii dziejw, zobaczmy, co sycha u naszego Wujka Joe. Jest on moim czterowymiarowym odbiciem i widzi to, czego nie dostrzegaj trjwymiarowcy tacy jak ja czy ty. Najpierw opowiem wam, w jaki sposb Wujek Joe przenikn do mojego ycia. Przez dugi czas byem taki jak wy, wiodem fizyczne, trjwymiarowe ycie. Zdarzay mi si deja vu, sny, przeczucia i synchronizacje. Ale potem, jak wspomniaem w poprzednim rozdziale, natrafiem na Zuvuy. Na pocztku bya ona dla mnie innym wiatem, inn koncepcj, ktra nie dawaa mi spokoju. Archeolodzy okrelaj to tajemniczym jzykiem", ktrym posugiwali si czarownicy majascy, kiedy chcieli wyrazi to, co si wanie wydarzyo lub co wkrtce miao nadej. Gdy znamy jzyk Zuvuyi, oddziauje on na nas jak poezja czy te liryka ezoterycznej pieni rockowej. Intrygujca, ale jake trudno dostpna. Jzyk ten, podobnie jak chmury na niebie, pojawia si i za chwil znika, nie jest na stae obecny. Wtedy spotkaem Hunbatz Mena, prawdziwego Maja. Dawa wanie wykad na temat astrologii majaskiej w Szkole Podstawowej im. Washingtona w Boulder w Kolorado. Ubrany by na biao i nosi na czole przepask. Widnia na niej krg, w ktry wpisany by kwadrat stojcy na jednym z wierzchokw. Hunbatz objani wwczas, e Zuvuya jest obwodem, w ktrym wszystko powraca do swoich pocztkw. Wszystko dzieje si tu na swj metafizyczny sposb. Innymi sowy mona powiedzie, e wszystko jest pamici o sobie samym. To oznacza, e miejsce, w ktrym jeste w chwili obecnej i w kadej chwili teraniejszej, znajduje si zawsze w centrum wza nieskoczonoci, lamniskaty, wygldajcej jak pooona na boku cyfra 8. Przeszo jest jej jednym brzuszkiem, a przyszo drugim. Poniewa krgi pamici s bezustannie w ruchu, wszystko, czym jeste obecnie, jest definiowane przez wspomnienia spotykajce si w danej chwili w rodku przecicia semki - lemniskaty. Gdy zaczniesz postpowa jak Maja, bdziesz mia stay dostp do krcych wspomnie i informacji z przyszoci, i bdziesz tego wiadomy. Najczciej jednak nie bdziesz bra tego pod uwag i wtedy nie znajdziesz si w samym centrum co". Bdziesz skupia si na czym innym. Pomylisz o swoim samochodzie w garau, o tym, jak dzieci radz sobie w szkole albo czy dostaniesz awans, czy nie. Tego rodzaju myli, ktre z maymi przerwami pojawiaj si nieustannie, s jak worki z piaskiem, gromadzone u wejcie na gorc lini pamici - Zuvuyi. Wyjtkami s tutaj momenty, gdy nastpuje deja vu, synchronizacja lub odzywa si przeczucie. Chcc rozpocz wspprac z Zuvuy, prbowaem przedosta si do jej centrum i utrzyma rwnowag tam, gdzie krzyuj si obszary nieskoczonoci. Wanie wtedy pojawi si Wujek Joe.

18
Kady z was syszy gosy w swojej gowie. Pomidzy nimi rozbrzmiewa jednak ten jeden, ktry wydaje si prawdziwszy ni inne. To gos twojej intuicji, twojego Wyszego Ja, twojej Wyszej Siy. Ludzie mawiaj, e to twoja wiadomo. Czym wobec tego jest intuicja, o ktrej mwi si, e uycza wiadomoci swojego gosu? Z mjaskiego punktu widzenia intuicja jest przejawem dziaalnoci gorcej linii pamici - Zuvuyi. Glos, ktry rozbrzmiewa w mojej gowie, rozpoznaem jako gos Wujka Joe - Joe Zuvuyi. Chcesz si czego dowiedzie?", powiedzia, zaskakujc mnie w rodku sjesty. Kim jeste?", zapytaem, mimo i w jego gosie wyczuwaem jak znajom tonacj, blisk mi niemal od wiekw. W tym momencie wydawao mi si jednak, e sysz go po raz pierwszy w yciu. Jestem twoim midzywymiarowym sobowtrem, Wujkiem Joe Zu-vuya". To owiadczenie sprawio, e poczuem si dziwnie, jakbym sta si przedmiotem czyich artw. Zaparo mi dech, czuem si osaczony. Dobrze", pomylaem, biorc gboki oddech, kimkolwiek jeste - Don Juanem, artownisiem czy zwykym kojotem, jestem gotw". Midzywymiarowym sobowtrem?", zapytaem. Co masz na myli, mwic: midzywymiarowym sobowtrem?" Przede wszystkim, kolego, jest kilka rzeczy, ktrych musisz si nauczy, zanim zaczniesz robi to, co chcesz robi i mwi to, co chcesz mwi", odpar. Czuem, e mwi powanie, nawet jeli jego ton i sposb mwienia przypomina kosmiczn paplanin. Dobrze, mw do mnie", powiedziaem, przygotowujc si na interesujc rozmow. Opowiedz mi o midzywymiarowym sobowtrze". Oto, co usyszaem od Wujka Joe Zuvuyi: Kady z nas rodzi si ze swoim midzywymiarowym sobowtrem, ktry jest czym w rodzaju duszy albo lepszego lub Wyszego Ja. Nie jest to adna bajka. Midzywymiarowy sobowtr jest naprawd realny. Mona to rozumie nastpujco: ciao, ktre widzisz w lustrze, jest twoim trjwymiarowym ciaem. Paszczyzna trjwymiarowa jest paszczyzn fizyczn. Na fizyczno skada si to, co moesz zway, zmierzy i kupi do swojego domu. Nauka zajmuje si tylko tym poziomem. To, czego dotykasz, smakujesz, co wchasz, syszysz lub widzisz, nie wykracza poza wymiar trzeci, nawet precyzyjne narzdzia, ktre wykorzystuj naukowcy. Wszystko, o czym wiesz i co nauczye si okrela jako zupenie realne, jest tylko odpadem pochodzcym z trjwymiarowego, fizycznego wiata. Oczywicie istniej jeszcze inne wymiary. Twj midzywymiarowy sobowtr znajduje si w kolejnym, czwartym wymiarze. Przebywa tam cay czas i prbuje przekaza twojej trjwymiarowej istocie informacje, ktre mog jej pomc. Moe to zrobi tylko wtedy, gdy twoje trjwymiarowe ja jest gotowe go usysze. Wszystkie synchronicznoci, deja vu, przeczucia, jak rwnie niektre ze snw - to przejaw aktywnoci twojego czterowymiarowego sobowtra, ktry prbuje przycign twoj uwag. Jak wygldasz Wujku Joe? Czy masz ciao?", zapytaem go, ciekaw informacji. Dla ciebie mog wyglda jak majaski typ o twoich rysach, zjedna rnic: moje molekuy nie s tak gste i wibruj z czstotliwoci co najmniej dziesi razy wiksz ni twoje trjwymiarowe molekuy", odpowiedzia cierpliwie. Na czym polega twoja rola, Wujku Joe? Po co tu jeste i co dla mnie robisz?" Za chwil do tego przejdziemy", odpowiedzia raczej formalnie. Jestem wcznikiem twojego obwodu pamici, stranikiem twojej gorcej linii, twoim dostpem do Zuvuyi. Jestem tym, ktry czuwa nad startem i celem, do ktrego si kierujesz. C, zainwestowaem w ciebie. Prowadz nie tylko ksigi o tobie, interesuje mnie rwnie to, czy nie schodzisz z kursu. Tylko poprawnie robic to, co robisz, gwarantujesz mi zwrot wydatkw. Cigle dogldam, czy wszystko jest w porzdku i w kadej chwili jestem w stanie dotrze do ciebie z kad informacj. Ty jednak musisz czasami si otworzy, w przeciwnym razie mj wysiek pjdzie na marne". Co masz na myli, mwic, e we mnie zainwestowae", zapytaem, czujc si lekko uraony przez fakt, e Wujek Joe potraktowa mnie tak przedmiotowo. Nastroszye pirka, tak?" Usyszaem, jak mieje si w kuak. Moja inwestycja w ciebie polega na tym, e jestemy w niej jednoci. Jeste moj trjwymiarow wasnoci. Mog by tylko tak dobry, jak bardzo ty jeste przejrzysty. Im bardziej jeste klarowny w swoich intencjach na tej planecie, tym wicej wiata mog wla w twoje wntrze, a im wicej wiata wlewam, tym atwiejsze jest moje zadanie". Na czy polega twoje zadanie, Wujku Joe?", zapytaem coraz bardziej zaintrygowany. Moje zadanie polega na kontrolowaniu, czy nie zboczye z kursu i czy nasza dwutorowa droga komunikacji jest na tyle jasna, e kiedy zakoczysz swoje ziemskie ycie, kiedy bdziesz gotw opuci swoje ciao, bdziemy cakowicie czyci. Im szybciej i bardziej harmonicznie bdziemy mogli si do siebie zbliy, gdy umrzesz - gdy wyzioniesz ducha - tym lepiej. Dopiero wtedy bdziemy mieli wybr, co ma dzia

19
si dalej i dokd Pjdziemy. Rozumiesz? Moglibymy ju teraz skonwergowa si harmonicznie i wiele na tym skorzysta! Dlatego zachowanie twojego kursu jest tak istotne". Ale Wujku Joe, co masz na myli, mwic o moim kursie!" To proste, kolego, twj kurs jest czci twj ego zintegrowania". atwo powiedzie. Czym tak naprawd jest moje zintegrowanie?" Twoje zintegrowanie jest sum twoich niedoskonaoci..." Moich niedoskonaoci?", przerwaem mu ze zoci, ale bez cienia urazy. Tak, twoich niedoskonaoci. Cay czas prbujesz je ukrywa. Prbujc je ukry, przestajesz by sob. Oddalasz si od prawdy. Nie jeste zintegrowany". Wiedz, e ironia polega na tym, e kady z nas sam w sobie jest zarazem wszystkim i niczym. Jestemy wszystkim i niczym, poniewa we Wszechwiecie jest co wicej ni tylko my. Nie jestemy nawet drobn plamk na odwoku muchy, gdy wemiemy pod uwag ogrom Wszechwiata. Ajednakjestemy wszystkim, co znamy". Widzisz, wszystko, co wiemy o Wszechwiecie, odbieramy przez pryzmat naszej drobnej, maej istoty. Ju samo bycie sob ze wszystkimi naszymi wadami i sabociami jest darem, bez wzgldu na to, jakie niesie skutki. To nasza egzystencja sama w sobie. To wszystko, co mamy do zaoferowania, i nie powinnimy si tego wstydzi. Dopiero, kiedy cakowicie zaakceptujesz siebie takim, jaki jeste, moesz poczu si wewntrznie zintegrowany, czyli scalony. Wtedy moesz istnie, y normalnie. Jeli przestaniesz si ba, zaczniesz poda swoj ciek. Czy chcesz co jeszcze wiedzie?" O co w tym chodzi, Wujku Joe?" Gdyby nie chodzio o mnie, wcale by tak nie wyglda, jak wygldasz". Poczekaj chwil, Wujku Joe. Duo czasu powicam na wasn pielgnacj, wyszukanie odpowiedniego ubrania i dbam o przyzwoity wygld. Czy to masz na myli?" No c, jest tak, jak powiedziaem. Jeste moj lokat kapitau, posiadoci w wiecie fizycznym. Jeeli bdziesz dobrym zarzdc, jeli twoja zintegrowana osobowo sprawi, e twoje intencje bd przejrzyste, zainwestuj w ciebie wicej. To doda ci swoistego blasku i uroku. Czasami wyraa si to nawet jako charyzma. Ale jeli bdziesz zym powiernikiem, bd trzyma moje wiato z daleka, aby mg si zorientowa, e jeste kiepskim zarzdc, nawet jeli tego nie zauwaysz. Wiedz, e kiedy trzymam moje wiato z daleka od ciebie, stajesz si nudny i gupi". A wic jeste istot wietln, ciaem wietlnym?" Twoj istot wietln i twoim ciaem wietlnym, mj przyjacielu". To wspaniale. I kady ma taki wietlny odpowiednik?" Tak. Oczywicie, e tak, ale niewielu zdaje sobie z tego spraw. Moesz nazwa swj midzywymiarowy odpowiednik take ciaem sennym. To ono troszczy si o twoje sprawy, kiedy pisz. Moesz go rwnie nazwa anioem strem, jest cigle przy tobie. Rodzi si on w chwili, w ktrej ty si rodzisz. Czasami mona odnie wraenie, e ludzie, ktrzy gin w wypadku, nie byli chronieni przez swojego anioa stra. W takim przypadku ich wielowymiarowy sobowtr powinien przecie powiedzie: Uwaga, niespodzianka! Wypadek jest lekcj dla ciebie. W tym miejscu koczymy. Czas, by pj gdzie indziej! Faktem jest, e tajemnica Majw zapisana jest w. ciele wietlnym. Wanie ono stoi u progu Zuvuyi, pamitasz? Od tego zacza si nasza rozmowa". Tak", odparem. Opowiedz mi o tym wicej. Jak to si ma do Majw?" Widzisz, tajemnica Majw tkwi w tym, e surfuj na Zuvuyi". To mi si podoba, Wujku Joe. To brzmi niczym piosenka: Pyncy na falach Zuvuyi. Surferzy Zuvuyi, gwiezdni marzyciele latajcy proroctwami dziury w wiecie naszej wyobrani"..., zapiewa Wujek Joe i zamia si, zanim przeszed do swojego zwykego, informacyjnego stylu. Oczywicie. Majowie s lepsi od ludzi, poniewa przez cay czas s zwizani ze swoimi wietlnymi ciaami. Oznacza to, e s zsynchronizowani z samymi sob i mog porusza si tak samo w przyszoci, jak i przeszoci. To, co wy, ludzie, musicie zrobi, to poczy si ze swoimi wietlnymi ciaami. To znaczy co wicej ni nowy samochd czy nowe wideo. Kiedy poczycie si ze swoimi wietlnymi ciaami, bdziecie mogli nie tylko podrowa, dokd zechcecie, ale te usysze i zobaczy wszystko, co wam si zamarzy". Daj spokj, Wujku Joe. Czy nie posuwasz si za daleko?", wzruszyem ramionami z irytacj. Cel jest odlegy, to prawda. Nawet bardzo. Ale prawdziwy. Wy, ludzie, nie znacie podstawowych rzeczy o zabawie midzywymiarowej. Dlatego tkwicie po uszy w trudnociach. Wierzycie tylko w wymiar trzeci. Jeeli w ogle nadarza si wam sposobno wniknicia w inne wymiary, to moecie dosta si co najwyej do wymiaru czwartego lub pitego".

20
Pity wymiar! Opowiedz mi o nim, Wujku Joe", muzyczny ery Woodstock o takiej samej nazwie. poprosiem go, przypominajc sobie zesp Dobrze", powiedzia po chwili zadumy. Tam, gdzie ja jestem, istnieje jeszcze wiat. Jest on podobny do twojego wiata, ale ma inn, specyficzn substancj i wibruje z wiksz czstotliwoci. Oprcz aniow strw takich jak ja, wymiar czwarty zamieszkuje swoista spoeczno: wrki i rnorodne istoty, ktre mona nazwa istotami duchowymi. wiat wymiaru czwartego jest te bardziej pynny. Dziki temu mam dostp do wspomnie z przeszoci i przyszoci oraz informacji o rzeczach, do ktrych ty w aden inny sposb nie mgby dotrze. Nie jestem jednak na szczycie piramidy. Nade mn rozpociera si wymiar pity, a nad nim kolejne, a do dwunastego. Oglnie jest ich trzynacie, biorc pod uwag Hunab Ku. W wymiarze pitym stacjonuj wszyscy Heawies, ciszy kaliber". Heavies?", zapytaem. No c", zamia si znowu Wujek Joe. Powinienem by raczej powiedzie: lejsi, ci wietlici. Oczywicie, nie s oni wcale cicy, s czyst elektromagnetyczn wibracj. Nie mona ich zway". Kim w takim razie s ci -jak si wyrazie - wietlici, Wujku Joe?" wietlici s gwnymi szefami. Ich zwizek z twoj planet polega na tym, e to wanie oni odpowiadaj za programy planetarne i ich emisje, ktre pochodz wprost od Soca. Soce otrzymuje programy z innych gwiazd, jak rwnie z centrali galaktycznej Hunab Ku. Najwaniejsze, aby zrozumia, e im bardziej jeste przejrzysty w stosunku do mnie, tym wicej mog otrzyma od wietlistych". Dobrze, Wujku Joe", odpowiedziaem. Mwisz o wietlistych, jakby byli swego rodzaju didejami albo moderatorami pewnego talk show. Ale co masz na myli, mwic o programie planetarnym pochodzcym od Soca? Hej, nabieramy tempa, nieprawda? Wiesz, e wszyscy archeolodzy myl, e staroytne ludy, jak Majowie, oddawali cze Socu. Jednak sposb, w jaki to opisuj, ukazuje to jako zabobon. Dzieje si tak dlatego, e archeolodzy, podobnie jak naukowcy, widz rzeczy z perspektywy jednego wymiaru. Chc przez to powiedzie, e niejeden z archeologw wziby ci za wariata, gdyby dowiedzia si, o czym ze mn rozmawiasz. Czy ju rozumiesz, ma czy polega problem?" Nie mam co do tego wtpliwoci, Wujku Joe", odpowiedziaem. Ale, prosz, mw dalej. Opowiedz mi o planetarnych programach pochodzcych od Soca. Co one maj wsplnego z Zuvuy? Czy Zuvuya biegnie przez wszystkie wymiary, ktre opisujesz?" Dobrze. Wyobra sobie, e nastpuje transmisja z centrum galaktycznego, Hunab Ku. Dociera ona do nas w postaci strumieni i wizek, niesionych na rnych wielowymiarowych falach. Czym s wizki emisyjne? Falami wietlnymi, radiowymi, falami grawitacji, a moe nawet falami informacji genetycznej. Tak, wszystkie z tych fal s informacjami. Przychodz w okrelonych formacjach. Czy nadasz? Jeli fale galaktyczne Hunab Ku napotkaj na drodze form o podobnej czstotliwoci fali, natychmiast nastpuje emisja. To wanie nazywamy rezonansem - asymilacj formacji falowych. Ty sam, mj kolego, jeste form falow i rwnie rezonujesz. Ma to zwizek z integralnoci, o ktrej rozmawialimy wczeniej, ha, ha, ha!" Znowu zaczem si niecierpliwi. Wujku Joe, wrmy do programw planetarnych i Zuvuyi!" Powoli, kolego. Ty jeste programem planetarnym Soca i kiedy sur-fujesz po Zuvuyi, mam na myli: kiedy robisz to naprawd, a nie bawisz si w synchroniczno i to cae deja vu, jeste czci wielkiego obwodu. Dostajesz si do banku pamici Nieba. Latasz!" Co masz na myli, mwic, e jestem planetarnym programem Soca?" Podpowiem ci, dzieciaku. Mylisz, e skd pochodzisz? Mylisz, e kim jeste? Chodzi mi o to, z czego tak naprawd si skadasz? Co jest twoj prawdziw natur? Czy kiedykolwiek przemkno ci przez gow, e jeste audycj lub nadzwyczajn wiadomoci, ktra wanie teraz ma wej na anten?" Co?" Wujek Joe posuwa si coraz dalej i szybciej w swoich stwierdzeniach. Zaczem si gubi i zastanawia, czy aby jestem normalny. Miaem wraenie, e skoatane myli wylewaj si z mojej gowy i rzucaj spazmatycznie po pododze. Uspokj si, chopie. Nie chciaem ci, e tak powiem, rozgrza do czerwonoci. Wyjanijmy to sobie od razu. Z punktu widzenia biologii jeste rezultatem szczeglnego zbioru programw DNA. Ten zbir programw to twoja forma falowa. Ze wzgldu na swoj niedoskonao, ktra jest tym samym, co twoje zintegrowanie, jest ona unikatowa". Dlaczego jest to forma falowa?" Poniewa DNA wibruje i ma swoj wasn struktur wibracyjn. Jest form falow, poniewa ty take jeste elekromagnetyczny. Twoje zakoczenia nerww, fale mzgowe, promieniowanie... Wiesz o tym, e promieniujesz? Dzieje si tak dziki mojemu istnieniu. Ale nie chc ci niczego ujmowa. To przecie twoje

21
show. Jednak im szybciej dojdziesz do tego, jak wan rol odgrywam w sprawach, ktre dotycz ciebie, tym lepiej obaj na tym wyjdziemy. W tej sytuacji moemy obaj tylko wygra! Jeeli ja wygrywam, ty rwnie wygrywasz, a jeli ty wygrywasz, ja wygrywam tak samo, wygrywamy razem. Przypomnij sobie, e nigdy nie chciae pokrzyowa planw swojemu midzywymiarowemu sobowtrowi! Wiem, e si niecierpliwisz, ale tak to wyglda. Jeste form falow, tak samo jak ta planeta i Soce. Jeste na Ziemi i z tej Ziemi. Czujesz ciepe promienie Soca. Czy mgby by oddzielony od Ziemi i Soca? Nie. Twoja forma falowa i formy falowe Ziemi i Soca w jaki sposb do siebie pasuj. Nie tylko przenika was wizka tego samego gwnego programu galaktycznego, ale rwnie wpywacie na siebie wzajemnie. Wiem, e obecnie nikt z waszych naukowcw w to nie wierzy, ale to prawda. W rzeczywistoci masz taki sam wpyw na Soce, jaki Soce ma na ciebie, a gdzie gboko w centrum Ziemi widnieje twoje odbicie!" Daj spokj, Wujku Joe, robisz mi wod z mzgu", wydusiem z siebie, majc uczucie, jakby moja gowa miaa zaraz eksplodowa. Zaczem si zastanawia, czy wanie tak czuli si czytelnicy Faktora Majw i Ziemi wschodzcej, gdy prbowali zrozumie, o czym mwi. Posuchaj", kontynuowa Wujek Joe, prbujc mnie uspokoi. Staraem si, jak mogem. To nie moja wina, e jeste tak bardzo jednowymiarowy, e fakty dotyczce ycia brzmi dla ciebie jak reedukacja. Posuchaj, chc ci tylko powiedzie, e Soce jest holograficznym odbiciem Ziemi, a Ziemia jest hologramem ciebie. Rak, ktry toczy ludzko, jest niczym innym, jak hologramem obecnego przeludnienia na Ziemi. W tym punkcie czasu jestecie dla Ziemi pewn form raka. Wiedziae o tym? Wejd w pooenie Ziemi i popatrz na ludzi z jej punktu widzenia. To, czego dowiadczysz w postaci okrelonych myli, przeczu lub zjawisk optycznych, to przetworzenie pamici solarnej przez mzg na zrozumiay dla ciebie jzyk. Tak, pamici solarnej. Wiem, e wszystko to jest dla ciebie bardzo skomplikowane. Kiedy jednak surfujesz po Zuvuyi, jeste zczony ze swoim midzywymiarowym sobowtrem. Twoja dwukierunkowo przepywu informacji nie jest statyczna, a kiedy nie jest statyczna, jest ekstatyczna! Oznacza to, e ty sam nie jeste ju duej statyczny, o kurcz! Co za adunek!" Wujek Joe przerwa na chwil, by pomia si ze swojego dowcipu. Po chwili cign dalej. Ty, ten swoisty kawaek misa, ktry zwie si twoim ciaem, dziaa jak uziemienie dla twojego czterowymiarowego wadcy Zuvuyi. Waciwie powinienem powiedzie, e twoje trjwymiarowe ciao dziaa jak moja bateria bioelektromagnetyczna albo antena ziemska. W zalenoci od swoich potrzeb i uywajc swojego trjwymiarowego siebie jako baterii, moesz wysa mnie, twojego midzywymiarowego sobowtra, na jakkolwiek misj z zachowaniem twojej wiadomoci i uczu. W czasie trwania misji moesz zachowa przytomno, by pprzytomny lub spa, a ja wyrusz na midzywymiarow, galaktyczn przechadzk". W porzdku, wspaniale, ale powiedz mi, po co, Wujku Joe?" Suchaj, chcesz zosta Majem czy nie!", krzykn na mnie wciekle. Chodzi o to, e twj midzywymiarowy sobowtr w swoim wasnym wymiarze moe robi rzeczy, ktrych ty nie moesz robi, a ktre mog ci pomc w twojej egzystencji tutaj. Nawet odrobina wiedzy na temat prawdziwej istoty rzeczy moe zaoszczdzi ci wielu kopotw. Chyba, e tego nie chcesz?" Co zatem moe zrobi midzywymiarowy sobowtr?", zapytaem, czujc si niejako wyzwany. Na przykad uda si do rodka Ziemi", odpowiedzia beztrosko Wujek Joe. Albo nawet do rodka Soca. Wiesz, e historia o tej kamiennej ciece (Yellow Brick Road*) * droga, ktra miaa zaprowadzi Dorotk do Czarnoksinika z Oz; ang. brick oznacza wszystko, co uformowane jest w ksztacie szecianu (przyp. tum.) nie bya tylko fantazj". Nagle Wujek Joe zacz piewa Gdzie po drugiej stronie tczy". Usyszaem dzwonki". Zniecierpliwienie w stosunku do Wujka Joe zaczo topnie, piew oddala si i znika, tak jak on. Da mi wiele do mylenia i udowodni, e jest prawdziwym przyjacielem. Lojalnym przyjacielem. Przede wszystkim dowiedziaem si, e wy te moecie zrobi to, o czy on mwi. Tak naprawd, co zreszt mwi program, powinnimy poczy si z naszymi wielowymiarowymi sobowtrami, naszymi wietlnymi ciaami. Temu wanie suy wizka informacyjna, o ktrej mwiem w poprzednim rozdziale, a ktra zakoczy emisj za dwadziecia pi lat (liczc od 1988 r., przyp. tum.). Jako trjwymiarowi czy te czterowymiarowi eglarze lub surferzy Zuvuyi, podrujcy na dzikiej galaktycznej fali, do 2012 roku zdymy dogoni Majw. Niele, co? Rozdzia 3 Dzie po dniu na wzr Majw

22
Moecie mie wraenie, e przez to, i pozwoliem Wujkowi Joe Zuvuyi mwi tak duo, zupenie zapomniaem o Majach. Wrmy zatem do nich, do prawdziwych Majw. Do tych, ktrzy wprowadzili co, co nam si wydawao, e jest kalendarzem, do tych, ktrzy wiedz wszystko o czasie. Czym jest czas? Czy istnia przed skonstruowaniem Rolexw * ? * Marka szwajcarskich ekskluzywnych zegarkw, znana od 1905 roku (przyp. tum.) Czy mona poda czas bez zegarka? Wedug Majw, kluczem do czasu jest przebywanie w stanie synchronizacji. Czy to znaczy, e Majowie nie dowiadczaj opnienia w czasie? Gdy utracisz synchroniczno, czujesz potrzeb natychmiastowego dostrojenia, podobnie jak silnik samochodu. Nie dotyczy to jednak Majw, ktrzy s sami dla siebie doskonaymi Rolexami. Na pocztek moemy powiedzie, e bycie jednym z Majw, to bycie na czas ze sob i rzeczywistoci, to klikanie i tykanie na czas wraz ze swoim wewntrznym zegarem i swoim midzywymiarowym sobowtrem. Pamitaj, e gdy jeste zintegrowany, twj sobowtr jest stale przy tobie. Jest twoim odbiciem w lustrze wiata lub te lustrze czasu i wskazuje ci twoje wasne obwody pamici. Wanie owo dostrojenie do swojego midzywymiarowego sobowtra jest wewntrznym, cyfrowym zegarkiem kadego z Majw. Moe teraz kilka sw o tym, czym jest czas, ktry odmierzany jest przez ten zegarek, lub z ktrym jest zsynchronizowany. W poradniach AA dla anonimowych alkoholikw mwi si: przez jeden dzie na raz", co wydaje si by dobr rad. Oznacza to: posuwaj si powoli, przyjacielu, i pozosta w teraniejszoci". Moemy zdefiniowa dzie w zalenoci od tego, jak zdefiniujemy czas. Czym w takim razie jest dzie? Peny obrt Ziemi wok wasnej osi to jeden dzie, nazywany przez Majw kinem". Lubi myle o kinie" jak o swoim krewnym, bo po angielsku sowo kin to wanie oznacza. Majaskie sowo kin oznaczajce dzie, znaczy rwnie Soce. Tak wic Soce jest twoim krewnym: twj brat Soce, twj ojciec Soce, twoja matka Soce czy twoja siostra Soce. Wedle uznania oni wszyscy to twoi krewni. Oczywicie w zalenoci od tego, na jakiej planecie i w jakim systemie gwiezdnym si znajdujesz, twj kin bdzie inny: krtszy, duszy, odleglejszy lub bliszy! Widzicie zatem, jak wzgldna jest koncepcja dnia. Wujek Joe, mj prawdziwy krewny, moja wietlna istota, ktra jest ze mn kadego dnia, jest rwnie moim sonecznym agentem wysanym przez Soce. Lubi o nim myle jak o swoim krewnym o szerokim, janiejcym umiechu! Odkd zaczem rozumie jego rol w moim yciu, podruje on coraz wicej w moim imieniu. Nazywa to synergi duo-wygranego i mwi, e to jak pocieranie o siebie dwch kawakw drewna w celu rozniecenia ognia. Kawaki drewna to wymiar trzeci i czwarty, a powstay ogie to synergi lub unifikacja, jak rwnie wiedza o tym, jak mona ze sob wspdziaa. Na tym polega plan gry w midzywymiarowe wygrywanie obu stron. Oznacza to, e im bardziej staram si by integralny, tym wicej wiata dostaj od Wujka Joe, a im wicej wiata dostaj, tym wicej odbijam z powrotem do niego. Im wicej wiata dostaje ode mnie Wujek Joe, tym wicej ma energii, by aktywowa to, co chc wiedzie! W kadym razie, odkd tak naprawd poczy si ze mn, zacz udawa si regularnie w stron czego, co sam nazywa midzystacj. Znajduje si ona poza naszym Ukadem Sonecznym, oddalona kiedy o pewien czas std (Wujek Joe nie mwi gdzie, ale kiedy). Powiada, e midzystacj jest obsugiwana przez Majw z dwch rnych systemw gwiezdnych: Arktura i Antares. Nazywa j Midzystacj Arktur-Antares lub w skrcie Midzystacj AA. Gdy Wujek Joe przebywa na Midzystacji AA, rozkoszuje si wspaniaym widokiem. Tam", mawia, czas jest wzgldny. Wanie tam, na stacji poredniej, czas jest tak poredni, e mwimy: Tylko jedno Soce jednoczenie albo Tylko jeden kin jednoczenie. Pamitaj, e gdy przebywasz w innym miejscu we Wszechwiecie, cykle czasu s rne. Mog by krtsze lub dusze, ale ciebie zawsze obowizuje cykl czasu charakterystyczny dla miejsca, w ktrym przebywasz. Grupa majaskich inynierw wiedziaa (i wie), e czas jest wzgldny. Mona sobie wyobrazi skal ich problemu. Musieli podrowa do wielu systemw gwiezdnych i planet, gdzie dni rniy si od siebie dugoci. Przynajmniej tak to wyglda z naszej ziemskiej perspektywy. Dla przykadu mog powiedzie, e rok na Jowiszu jest rwny okresowi dwunastu lat na Ziemi. Ile lat minie na Ziemi, gdy wrcisz po spdzeniu jednego roku na Jupiterze? Nic dziwnego, e aby by Majem, trzeba pozostawa w synchronizacji z samym sob. Surfujc wzdu wizek Zuvuyi, prowadzeni w czasie przez ciaa wietlne swoich sobowtrw, Majowie przemieszczaj si midzy wymiarami swobodnie i z umiechem na ustach. Taki rodzaj podrowania w czasie" wymaga uwzgldnienia pewnego wspczynnika, ktry jest stay i zarazem elastyczny. Takim wspczynnikiem jest Hunab Ku, staa galaktyczna, ktra umoliwia wprowadzanie rnych proporcji w tej samej skali. Ten midzywymiarowy wspczynnik nie zmienia si, chocia moe rozciga si lub kurczy, a co za tym idzie, dopasowa si do kadego rozmiaru, odlegoci i wymiaru. Wujek Joe nazywa ten wspczynnik rozcigliwym kazoo* * dty instrument muzyczny skadajcy si z rurki, z ktrej wydobywa si dwik poprzez modulowanie strumienia powietrza ustami (przyp. tum.) Hunab Ku".

23
Jest to kazoo, poniewa moe zagra kady dwik", wyjani Wujek Joe, a rozciga si po to, by mc wydoby kad oktaw. W ten sposb dostosowuje si do odlegoci dzielcej nas od gwiazdy, jak te samego galaktycznego rda". Troch to pogmatwane, Wujku Joe! Jak mona miesza oktawy i odlegoci? To jakby nie odrnia jabek od pomaraczy!" No c, popatrz na to w inny sposb. Wszystkie sygnay rozchodz si promienicie od swojego rda bez wzgldu na to, czy jest nim planeta, gwiazda, taka jak Soce, czy jdro Galaktyki. Pozostajesz w pewnej relacji w stosunku do punktu centralnego bez wzgldu na to, gdzie si znajdujesz. Jeli narysowaby lini czc twoje miejsce pooenia i centralne rdo, byaby to twoja linia horyzontu. Z twojego punktu widzenia odlego jest wielkoci horyzontaln, a oktawa wertykaln. Im znajdujesz si bliej centrum, tym kazoo jest krtsze, a co za tym idzie, oktawa jest wysza. Im dalej si znajdujesz, oktawa jest nisza. Bez wzgldu na dugo kazoo, grana oktawa zawiera te same nuty, a ich wspczynnik pozostaje bez zmian. Cigle jest to oktawa. Ta ta ta taaa, ta tat ta ta taaaa ta taa!" Wujek Joe zacz piewa triumfalnie, a brzmienie jego sw przypominao dwik kazoo. Czy to oznacza, e moja oktawa na Uranie byaby 84 razy nisza i wolniejsza ni na Ziemi?" Mona tak powiedzie! Pozostajesz zsynchronizowany z samym sob wtedy, gdy moesz zagra swoj oktaw bez wzgldu na to, gdzie przebywasz. Tak wanie czyni Majowie". To zbyt banalne, Wujku Joe. Przejdmy do rzeczy", powiedziaem z irytacj. Dobrze, sprbujemy na powanie. Nie daj si zwie pozorom, zamiast tego sta si mistrzem iluzji", odpowiedzia chodno Wujek Joe. Co masz na myli? Byem przekonany, e rozmawiamy o czasie i teraz mamy si zajmowa filozofi, a nie jakimi sztuczkami?" Musisz si uzbroi w cierpliwo. Podchodzisz do zagadnienia w nieodpowiedni sposb. Mylisz, e czas jest czym, co mona wymierzy przy pomocy kija, na ktrego jednym kocu s narodziny, a na drugim mier. To paskie, horyzontalne pojcie czasu. Zapomniae o czasie wertykalnym". Czasie wertykalnym?", wykrztusiem. Tak, wertykalnym". Co wsplnego ma czas wertykalny z iluzj?", zastanawiaem si gono i przyznaj, e nie mogem si w tym poapa. Tak, chopcze, tak to ju jest. Wszystko, co widzisz, jest pewnego rodzaju zudzeniem i jeli nie bdziesz ostrony, szybko zostaniesz wyprowadzony w pole i oszukany. Dlaczego tak jest?" Wujek Joe przerwa na chwil, po czym sam zacz odpowiada na swoje pytanie. To, co syszysz, widzisz i nawet to, czego dotykasz, to rnego rodzaju wibracje. Kiedy jeste zdezorientowany, tracisz kontakt ze swoj wasn wibracj, swoj wasn czstotliwoci. Wtedy gr nad tob bior inne, obce wibracje, a twoja forma falowa ulega rozbiciu. Mdrzy Majowie wiedz, e nie zostan oszukani przez zudzenia tylko wtedy, gdy stale bd dostrojeni do czstotliwoci wasnych wibracji". Nadal nie rozumiem, jak to si ma do kwestii czasu, Wujku Joe". W takim razie posuchaj. Kiedy jeste dostrojony do swojej czstotliwoci, uwiadamiasz sobie istnienie synchronicznoci czy te deja vu. Udao ci si ju dostroi swoje trjwymiarowe ciao do czasu wertykalnego. Widzisz, dla Majw czas jest zbiorem rozszerzajcych si skal czstotliwoci lub te oktaw, ktre cz ci wertykalnie z wymiarem czwartym. Mona to porwna z owieniem ryb pod lodem. Po jednej stronie tafli jest powietrze, ktre przyporzdkowano do wymiaru trzeciego, a po drugiej wirujca woda, ktr mona przyrwna do wymiaru czwartego. W wymiarze czwartym czas rozchodzi si promienicie i ma charakter cykliczny. Przeszo i przyszo wystpuj rwnoczenie. Czas jest wszdzie. Wszystko to deja vu i synchroniczno, a tego nie mona wymierzy. Kiedy dostroisz swoj czyst wiadomo do oktaw czasu wertykalnego, poczujesz, jak wszystkie jego cykle wiruj w twoim ciele jednoczenie. Wtedy zaczynasz rezonowa, stajesz si tranzystorowy. Czas Majw jest czasem tranzystorowym. Gdy mwi o tranzystorach i rezonansie, mam na myli liczby, ktre opisuj zakresy czstotliwoci i wspczynniki, czyli oktawy, ktre tak ci si spodobay". Tranzystorowy. Wujek Joe wymawia to sowo z tak rozkosz. Tranzystorowy? Hm... Chciabym poczu taki tranzystor, niczym may obwd w samym rodku mojej gowy, ktry przekazuje sygnay z wymiaru czwartego? Co si we mnie poruszyo. Nagle zobaczyem wibrujc, kulist, holograficzn szachownic, ktra, migoczc w moim tranzystorowym umyle, rozszerzaa si we wszystkich kierunkach, wirowaa i pyna spiralnie wzdu dugiej tuby. Udao mi si, Wujku Joe. Kiedy ju stajesz si tranzystorowy, stajesz si konstant albo inaczej sta galaktyczn. Albo sob. Albo inn istot. Dopki jeste istot w jej formie falowej, nie ma znaczenia, gdzie

24
si znajdujesz - na Jowiszu, Uranie czy w samym centrum galaktycznego jdra. Wtedy jeste waciwie poczony. Prawda, Wujku Joe?" Pierwszy raz podczas kontaktw z moim niewidzialnym mentorem poczuem, e triumfuj. wietnie, kolego!", powiedzia Wujek Joe, ale musia oczywicie upewni si, czy przypadkiem nie uwaam si za zbyt mdrego. W tych stwierdzeniach posunbym si jeszcze dalej. Powiedziabym, e kady z was, ludzi, jest galaktycznym odbiornikiem. Dzieje si tak dlatego, e poprzez wasze fale mzgowe jestecie stale poczeni z falami Ziemi, Soca i caej Galaktyki. Wikszo z was nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, e wystarczy wyku dziur w lodzie i zarzuci wdk w przestrze midzywymiarow". To prawda! Nie zdajemy sobie z tego sprawy, poniewa omamienie pozorami nie pozwala nam wyku przerbli", wtrciem. Wanie o to chodzi! Wreszcie zrozumiae!", wykrzykn Wujek Joe. Czy to znaczy, e kalendarz" Majw to nic innego jak wskanik, dziki ktremu moemy dostosowa nasz trjwymiarow skal czstotliwoci do czstotliwoci czterowymiarowych? W takim razie, jeeli jeste tranzystorowy albo poczony z wymiarem czwartym, nie ma znaczenia, gdzie si znajdujesz. Wspczynnik czstotliwoci jest stay bez wzgldu na to, w jakiej odlegoci od galaktycznego jdra przebywasz, prawda?" Wiesz coraz wicej i wkrtce nie bdziesz mnie ju potrzebowa, mj chopcze", zamia si Wujek Joe. Poniewa wszystko, co dzieje si w Galaktyce, wywodzi si ze rda galaktycznego, nie ma rzeczy, ktra nie byaby dostosowana do midzywymiarowego wspczynnika czstotliwoci galaktycznej. Jak sam si zreszt domylie, nie ma znaczenia, gdzie si znajdujesz". Usiadem na chwil i poczuem si bardzo lekko. Wtedy przypomniaem sobie, e Wujek Joe powiedzia co jeszcze. Wujku Joe, powiedziae: Nie daj si zwie pozorom, zamiast tego zosta mistrzem iluzji. O co chodzi 2 tym mistrzem iluzji? Jak to si ma do tego, o czym mwilimy?" Dlatego wanie mwiem o kazoo, czowieku! Bycie mistrzem iluzji oznacza dostrojenie si do czasu wertykalnego i skanalizowanie harmonii obecnej chwili". Harmonii?", zapytaem. Tak, harmonii. Pamitaj, e wszystkie zakresy czasu wertykalnego s oktawami. Moesz dosownie odtworzy czas czterowymiarowy, grajc na tych zakresach czstotliwoci. Moesz namalowa obraz przy uyciu farb, tak samo moesz odtworzy czas, grajc na kazoo! Robic to, stajesz si mistrzem wibracyjnego wiata pozorw. Poprzez gr harmonizujesz wiat zudze z wymiarem czwartym. Pamitaj, e kada oktawa ma swj nadton. W ten sposb czas czterowymiarowy moe by odtworzony w rzeczywistoci trjwymiarowej albo te poprzez nadtony muzyki, wiata i koloru sprowadzony z powrotem do tego wiata. Nie tylko dwik ma swoje oktawy, ale rwnie widok i zapach. wietnie! Stae si mistrzem iluzji! To na ciebie skierowane s teraz reflektory, mj chopcze! Czas na twoje przedstawienie!" Wujek Joe znikn przy akompaniamencie kilku dzikich i niespokojnych ultradwikw, ktre wydobyway si z jego kazoo. Gdy pniej mylaem o naszym spotkaniu, zdaem sobie spraw, e to, co usyszaem, bardzo wiele mi wyjanio. Dowiedziaem si, dlaczego Majowie byli nie tylko wspaniaymi artystami i matematykami, ale czym wicej ni mg poj mj rozum. Kalendarz Majw, 260-jednostkowa tabela zwana Tzolkin, jest w rzeczywistoci midzywymiarow sta galaktyczn. Dostosowuje on kin dnia ziemskiego do kinu staej midzywymiarowej. Gdy jestemy tranzystorowi, tzn. dostrojeni do siebie samych, nasza czstotliwo jest zgodna ze sta midzywymiarow. Skala tej staej moe si rozszerza lub kurczy tak, by dopasowa si do wielkoci kadej fali, poczwszy od fal mzgowych, a skoczywszy na grawitacyjnych. Wzorce fal zawieraj wszystko, poniewa nie ma niczego, co nie wibruje. To, co wibruje, ma swoj charakterystyk falow. Musimy pamita, e my rwnie jestemy form falow. Galaktyczni Skauci mawiaj: Co, co nie emituje fal, nie jest rzeczywiste!" Tzolkin, wieczny 260-dniowy wity Kalendarz, uywany przez staroytnych Meksykanw, jest dokadnie tym rodkiem, ktry pozwala zastosowa midzywymiarow sta galaktyczn. W rzeczywistoci kalendarz ten synchronizuje 24-godzinny cykl dniowy, czyli kin, z ca cykliczn gam 13 tonw rozpitych na siatce 20 moliwych zakresw czstotliwoci. Umoliwia to osignicie 260 zakresw czstotliwoci we wszystkich wymiarach. Z tego wanie wzgldu na podstawie kinw dnia moecie odczyta energie wszystkich dni i jednoczenie wszystkich cykli czasu. Na tym polega sekret Panw Dnia, Ah Kin, ktrzy maj piecz nad czasem i wiedz, jak wydoby wity akord, by wprowadzi wszystkie wymiary we wspbrzmienie. Po rozszyfrowaniu czstotliwoci kalendarza stwierdziem, e to prawda. Aeby zdefiniowa dzie, trzeba pozna ca sie, matryc lub innymi sowy: sta falow midzy wymiarowej, galaktycznej wizki. Panowie Dnia s pewnego rodzaju wizjonerami. S oni tranzystorowi. Znajc pozycj energii dnia wewntrz staej falowej (konstanty) i wykorzystujc energi krysztaw, mog na drodze channelingu przetransformowa wibracje i adunek elektryczny w wizj, ktra pozwala im odczyta czas. Z ca pewnoci jest to o wiele bardziej interesujce ni czytanie gazety!

25
Panowie Dnia umiej rozciga skal do przodu i do tyu i wiedz, e cykl skadajcy si z 260dniowego rytmu opisuje cykl 260 katunw trwania wizki Wielkiego Cyklu, ktry ujmuje 5125 lat (l katun to 20 lat). Mona powiedzie, e okres 260 dni odzwierciedla 260 katunw Wielkiego Cyklu lub odwrotnie. Prawdziwi Majowie od razu by wyczuli, e jeden dzie obejmuje 20 lat albo te odebrali 20 lat na Ziemi jak jeden dzie! Jeli dodamy dwa zera do 260-jednostkowej staej, otrzymamy 26 000. Jest to liczba lat w zodiakalnym cyklu precesji. Jeli natomiast odejmiemy jedno zero od 260, pozostanie nam 26. Czy w takim razie 26 jest sta midzywymiarow? Czym jest liczba 26? To 2 razy 13. A czym jest 260? To 20 razy 13. Poniewa 2 i 20 s jedynie mnonikami, kluczowe znaczenie ma liczba 13. 13? Czy to nie jest przypadkiem ta sama liczba, ktra przynosi pecha? A moe to tylko przesdy? Zastanwmy si nad tym przez chwil. 13 to liczba pierwsza, ktra dzieli si tylko przez sam siebie. Dlaczego miaaby by pechowa? W wikszoci apartamentowcw w Nowym Yorku winda zatrzymuje si na 12 pitrze, a zaraz potem na 14. Nigdy na 13. Kto naprawd jest przesdny: wspczeni Nowojorczycy czy staroytni" Majowie? Czy 13 moga by kiedy uwaana za szczliw liczb? A moe chocia za liczb wyjtkow, wrcz kosmiczn? Czy Chrystus nie by Trzynastym w grupie 12 apostow, a krl Artur, czy nie by wielkim Trzynastym pord rycerzy Okrgego Stou? Istnieje trzynacie cykli ksiycowych wewntrz roku; trzynacie baktunw lub trzynacie 400-letnich cykli programu ewolucyjnego w Wielkim Cyklu Majw. Co zatem kryje w sobie liczba 13? To moje drugie imi!" Gos Wujka Joe zadwicza nagle na moim gwnym kanale duchowym, przerywajc mi moje majaskie rozmylania. Twoje drugie imi, Wujku Joe?", zapytaem. Czy to znaczy, e na twojej metryce jest napisane: Joe 13 Zuvuya?" Zgadza si, kolego. Wszyscy surfujcy Majowie otrzymuj jedn z magicznych liczb jako jedno ze swych imion. Ja z numerem 13 jestem wyjtkowym szczciarzem! Ha, ha, ha!" Wujek Joe jest dziwny. miech przypominajcy dwiki kazoo zanika powoli. Zostaem znowu sam na sam ze swoimi rozmylaniami. Bez wzgldu na to, co mogaby jeszcze oznacza 13, jest ona majask, galaktyczn liczb pierwsz, wspczynnikiem kosmicznym, kluczem do przestrzeni midzy wymiarowej. A cykle... Majowie pozostawili na Ziemi galaktyczn liczb pierwsz, by bya kuczem do ich cyki, midzywymiarowym, galaktycznym wspczynnikiem. Musimy pamita, e tylko wtedy, kiedy dysponujemy wspczynnikiem, moemy zmieci w jednej skali okresy o rnych proporcjach. Najprostsza metoda tkwi we wzorcu Tzolkin, staej galaktycznej, w ktrym sekwencja liczb od l do 13 zostaje powtrzona 20 razy, co daje sum 260. Powtarzajce si na planszy 13 na 20 sekwencje liczb od l do 13 wyplataj wzr przypominajcy fal, tkanie czasu, tkanie rzeczywistoci, tkanie wymiarw. Gdy przypatrzymy si tej matrycy, zapisanej wedug prostej notacji majaskiej za pomoc kropek i kresek, moe si ona wyda swego rodzaju chipem komputerowym. Ja nazywam to Moduem Harmonicznym. Spogldajc na niego, moemy poczu rezonans - wibracj - tranzystorowe odbicie wizki. Chip komputerowy, szeroki na trzynacie kolumn i dugi na dwadziecia rzdw, moe by interpretowany jako opis wizki albo 260-dniowy kalendarz. Odczytujemy go pionowo, zaczynajc od lewego grnego rogu w d. Kiedy dotrzemy do koca kolumny, przenosimy si do nastpnej od gry itd. Lewy grny znak jest pierwszym dniem 260-dniowego cyklu, znak w prawym dolnym rogu jest ostatnim, dwiecie szedziesitym dniem. Kolejny cykl odczytujemy w ten sam sposb, zaczynajc ponownie od lewego grnego rogu. Jak ju wspomniaem, chip moe by odczytany jako zapis wizki. W tym przypadku znak w lewym grnym rogu oznacza rok startu, czyli 3113 r. p.n.e. Kady kolejny to okres nieco krtszy ni 20 lat lub jeden ka-tun. Ostatni znak w prawym dolnym rogu okrela lata 1992-2012, czyli nasz galaktyczny start w Galaktyk! Cykl wizki, trwajcy 5125 lat, dzieli si na 13 podcykli zwanych baktunami. Jak pamitacie, kady baktun przypomina ewolucyjny program radiowy i odpowiada jednej kolumnie pionowej. Trwa on nieco ponad 394 lata. Obecnie znajdujemy si w cyklu 13, nazywanym baktunem 12 i zbliamy si do koca Wielkiego Cyklu, liczcego 5125 lat. Tak jak przypuszczamy, nadchodz wielkie wydarzenia. Wujek Joe mwi: Jest to tak, jak podczas obierania banana. Jego skrka jest tym, co wynalelimy, ale ju tego nie potrzebujemy. Dlatego to odrzucamy i zostajemy tacy, jacy jestemy od rodka tak naprawd!" Odrzumy wic nasz skrk bananow i si odsomy. Tylko wtedy uda si nam co wicej zrozumie. Dla Majw istniej cykle wewntrz cykli, wewntrz ktrych rwnie tkwi cykle. Istot ich oddziaywania zrozumiemy wtedy, kiedy nauczymy si wertykalnie dostraja do czstotliwoci midzywymiarowych - oktaw i ich nadtonalnych cykli.

26
Staroytni Meksykanie, np. Aztekowie, nazywali epoki albo inaczej wielkie cykle czasu, socami lub wiatami. Obecny 5125-letni cykl, od 3113 r. p.n.e. do 2012 r. n.e., jest okrelany pitym socem. Oznacza to, e ostatnie w przyblieniu 26 000 lat zostao podzielone na pi soc lub pi wiatw. Kady z nich trwa okoo 5200 lat. To oznacza, e zbliamy si do koca 26000-letniego zodiakalnego cyklu precesji z picioma socami. Dlatego kade ze soc ma tak due znaczenie dla Ziemi. Jeli to wszystko prawda, zapowiada si gorcy okres! Do 2012 roku musimy odrzuci to, co zbdne. Nastpi moment sprzenia, a po nim wraz z ca Galaktyk zaczniemy nadawa na tych samych falach! Dlaczego staroytni Meksykanie, ktrzy opierali swoj wizj Kosmosu na kalendarzu Majw, nazywali cykle slocami? Czy to dlatego, e Ukad Soneczny - Soce i jego planety - dowiadczaj cyklu dnia i nocy? Czy Ukad Soneczny kry wok wasnego rda? Czy ma swj kin, swoje Centralne Soce? Czy wszystko krci si wok wszystkiego? Czy dlatego Majowie s Panami Czasu? Czy, jeeli mierzymy czas w cyklach, od mikro do makrocykli, surfowanie po Zuvuyi jest odpowiednikiem pywania na midzywymiarowej, majaskiej desce surfingowej jako staej galaktycznej? Jeli te rne epoki czy te soca okrelaj rne fazy wizki lub seri wizek, by moe Soce rwnie zmienia si co 5125 lat. Co jest tego powodem? Czy zmiany zachodzce na Socu maj jaki zwizek ze zmianami zachodzcymi w programach planetarnych? Czy Soce ewoluuje wraz z centrum Galaktyki? Czy my ewoluujemy razem ze zmieniajcym si Socem? Naley pamita, e celem wizki, przez ktr przechodzimy, jak rwnie celem wszystkich galaktycznych wizek, jest wpywanie na odpowiednie rozoenie zmian w czasie. Dzisiaj po Ziemi chodz dinozaury, a jutro ju ich nie ma. Jednego dnia mona spotka mamuta i tygrysa szablozbego, a nastpnego dnia gdzie znikaj. Dokd odchodz? Czy wszystkie wymieraj? Moe przechodzc przez osnow czasu, ulegaj transmutacji i pozostaj po nich tylko kapsuy pamici ukryte w zakamarkach naszych mzgw? Czy to samo stanie si z nami? Co waciwie z nami si stanie? Moemy si domyla, e zmiana czstotliwoci wizki prowadzi do zmian w naturze rnych form ycia. Wujek Joe mwi, e przeywaj tylko te najsilniejsze. Bycie najsilniejszym oznacza zdolno do stania si tranzystorowym - pozostania wertykalnie dostrojonym do czstotliwoci wizki! Kiedy ju staniesz si jednym z tych najsilniejszych", powiedzia, czujesz si tak szczliwy, e chcesz pocign za sob wszystkich!" Hunab Ku, Centrum Galaktyki, jest rdem wizki energetycznej, a Soce jej filtrem. Gdy wizka energetyczna zmienia swoj czstotliwo, jej filtr rwnie ulega zmianie. Moemy oczywicie powiedzie, e nie mona tego potwierdzi, bo nie byo nikogo w 3113 roku p.n.e., kto mgby to zaobserwowa. Nic straconego. W 2012 roku bdziemy mogli si przekona, czy zachodz jakie zmiany, czy nie. Moemy przynajmniej sprbowa, a to z pewnoci bdzie bardzo interesujce! By moe podczas przesuwania si wizki, kadego dnia jej energia ulega stopniowym zmianom. Czy jest moliwe, e mikrornice w czstotliwoci wystpuj codziennie? Kady dzie odbieramy przecie inaczej i nie ma dwch dni, ktre byyby identyczne. Jednego dnia od samego rana czujemy si kiepsko, innym razem, zaraz po przebudzeniu, mamy ochot zawoa: Jestem najwspanialszy na wiecie!" Dlaczego tak jest? Pewne rzeczy moemy przewidzie mniej lub bardziej dokadnie. Dzie po dniu na sposb Majw jest nieco bardziej skomplikowany ni horoskop dnia w codziennej gazecie. Wyobramy sobie, e znajdujemy si w jednym z kwadratw na matrycy o wymiarach 13 na 20 i dzie po dniu na sposb Majw wdrujemy od lewego grnego rogu a do prawego dolnego. Jeli potrafimy wyobrazi sobie kady z tych kwadratw jako zwizek jednego konkretnego dnia z przyporzdkowanymi mu 20 latami jednego cyklu katuna, wtedy moemy dostroi si do jego wizki. Jestemy wertykalnie" (pionowo) podczeni, a czstotliwoci midzywymiarowe przechodz take przez nas. Kady dzie ma oczywicie inn jako, dlatego my dostrajamy nasz form falow (wibracj) do wibracji kadego dnia. Wypenia nas Soce, jestemy mu wdziczni. Wiemy, e jestemy programem planetarnym, hologramem Ziemi i Soca. Wiemy ju, e jestemy kulminacyjnym dopenieniem fali rosncej od ponad 5100 lat. Kady z nas jest swoist kapsu czasu. Nawet jeli nie jest to dla nas oczywiste lub wydaje si wrcz niemoliwe, wszystko, co robimy, jest czciowym dopenieniem rozwoju naszej planety, ktra w 2012 roku otrzyma tytu doktorski w dziedzinie ewolucji. Tytu doktora w surfingu planetarnym", jak nazywa to Wujek Joe, nadany przez kolegium recenzentw ds. surfingu na nawoskowanej staej-galaktycznej-desce - pozwala nominowanym chepi si opalenizn zdobyt na falach Hunab Ku! Ha, ha, Wujek Joe uwaa, e wiele rzeczy, ktre robimy, to dziaania pozbawione sensu. Czasem mwi: Zapytaj siebie samego: jaki jest cel tego, co robi dzisiaj? Odpowiedz uczciwie. Czy pracujesz i spotykasz si z ludmi po to, by zrobi co dla nich i dla Ziemi? A moe zaley ci wycznie na sukcesie osobistym? Moe chcesz tylko zarobi pienidze i opuci biuro tak szybko, jak to moliwe?"

27
Moe to zabrzmie jak proba o to, abymy wznieli si ponad wszystko, co jest bez znaczenia. I o to wanie chodzi. Z punktu widzenia przejcia Ziemi przez wizk moment krytyczny" ju nadszed. W sierpniu 1987 roku miaa miejsce Konwergencja Harmoniczna. Czy wiemy, co si w ogle dzieje na tej planecie, albo: co si z ni dzieje? Czy co si zmienio? Sprbujmy skontaktowa si z Wujkiem Joe, moe nam powie, jak to wyglda z perspektywy Midzystacji AA. Jest to dla nas szansa, abymy mogli popatrze na siebie z dystansu. Hej, Wujku Joe, jeste tam?" Oczywicie, e jestem. Co chcesz wiedzie?" Czy moesz nam powiedzie, co si dzieje z nasz planet od czasu Konwergencji Harmonicznej?" Zapada cisza. Nagle przy wtrze galaktycznego echa pojawi si Wujek Joe ze piewem i miechem na ustach. Wrd milkncych rytmw lat szedziesitych usyszaem: Wymiatanie!" Wymiatanie? Czy jest a tak le, Wujku Joe?", zapytaem. Oczyma wyobrani zobaczyem ca nowoczesn cywilizacj, jej rakiety i autostrady, przetaczajce si przez cudowne plae, upstrzone w gwiadziste wzory i spektra form falowych. Tak, chopcze, z naszego punktu widzenia wymiatanie jest najwaciwszym sowem. Przynajmniej, jeli chodzi o wasz cywilizacj". Tonacja gosu Wujka Joe zmienia si z rock-and-rollowej na normaln. Prawd powiedziawszy, nie jest dobrze. Planeta jest chora. Wiem, e robi si tam pewne rzeczy, jak np. ogranicza wydzielanie freonu, by zahamowa powikszanie si dziury ozonowej lub redukuje si ilo broni jdrowej, ale na Ziemi wci jeszcze jest zbyt wiele chciwoci. Nie wiem, czy wam si uda. Nie rozumiecie, e poczynilicie wiele szkd i uruchomilicie okrelone procesy. Jest tylko kwesti czasu, kiedy sami si przekonacie, jak katastrof moe wywoa skumulowana energia. Pewnego dnia doznacie po prostu szoku. Dni waszej cywilizacji przemysowej s policzone". Daj spokj, Wujku Joe! Czy to wszystko, co masz do powiedzenia? To, co powiedziae, brzmi tak okropnie, jak wieczorne wiadomoci. A co z ludmi, ktrzy odczuli Konwergencj Harmoniczn? Czy ich dziaanie nie ma znaczenia?" Trudno powiedzie. Tu na grze mamy przysowie: Gdy wiato janieje, mrok gstnieje. Konwergencja Harmoniczna bya jak bysk wiata. Ignorancja nie znosi, gdy wieci jej si w oczy. Przypomina to szalestwo, ktre staje si coraz bardziej szalone. Ludzie, ktrych dosiga to wiato, staj si rwnie szaleni. Ale nie ma drogi odwrotu, musz przy tym pozosta. Mog tylko aowa, e nie dano im y wedug starych wzorcw. Jednak stary styl, promowany przez niegodziwcw, ju si skoczy. Odszed bezpowrotnie. Nastpi krach na giedzie. Gospodarka miota si i dogorywa, jak ryba wyjta z wody. Ziemia wije si, trzeszczy w szwach, efekt cieplarniany, trzsienia, erupcje wulkanw i wszystko, co..." Co mog zrobi ludzie, Wujku Joe?" Przygotowa odzie ratunkowe", zachichota. Wasza cywilizacja jest toncym okrtem. Ludzie powinni si zjednoczy i wyjani sobie, kim i gdzie s. Powinni rozejrze si za nowymi zasobami. Czas na sprztanie. Ziemia jest przygotowana na to, eby oczyci si sama. Ludzie powinni jej w tym pomc. Powinni sta si uczciwi, godni zaufania. Pozby si wszystkiego, co nie jest im potrzebne. Dotyczy to zarwno tego, co wok nich, jak i tego, co maj w sobie. Powinni wydoby z siebie najlepsze intencje i pracowa wsplnie nad ich zjednoczeniem". Wujku Joe, czy tam u was nikogo nie obchodzi nasz los?" Wrcz przeciwnie. Obchodzi i to bardzo. Jest to projekt na wyszym szczeblu i niesie ze sob powane konsekwencje. Z niego wywodz si projekty etapowe, ktre wymagaj duszej drogi realizacji. Nikt nie chciaby widzie jego niepowodzenia. Ju caa rzesza istot przybya do was z pomoc. Wiesz przecie, e wszystko jest tylko kwesti czasu. Macie przed sob pi bardzo cikich lat, przynajmniej te do 1992 roku. Od tej chwili moecie si zacz przygotowywa. Pomoc moecie otrzyma dopiero za pi lat, ale musicie chcie i by na ni przygotowani". Brzmi to zowieszczo i bardzo tajemniczo, Wujku Joe. Mylaem, e rzeczywisto midzywymiarowa sprawia przyjemno", odpowiedziaem, czujc si coraz bardziej skonsternowany. Oczywicie, e sprawia. Cigle jeste za bardzo trjwymiarowy. To jest cena, ktr musisz zapaci za prb zobaczenia czego wielkiego ze zbyt wskiej perspektywy. Jeli w ogle rozumiesz, co mam na myli. Widzisz, nie wszystko jest tak, jak wam si wydaje". Co to znaczy, e nie jest tak, jak nam si wydaje?" Przede wszystkim chodzi o wasz Ziemi. Nie jestecie jej wacicielami, to raczej ona was posiada. Ziemia jest ywa. Jest to ywa, inteligentna istota. Jestecie oczywicie jej czci. Mona powiedzie, e jestecie jedn z warstw jej skry, za pomoc ktrej planeta Ziemia czuje. Jestecie jej atmosferycznym systemem radarowym. Caa ludzko jest gigantyczn sieci neuronowych radarw, ktre przekazuj

28
informacje na cakiem wysokim poziomie. Mogoby przebudzi i zrozumie, kim faktycznie jestecie. by jeszcze lepiej, gdybycie zechcieli si Zajmujecie si tylko tematami, ktre, waszym zdaniem, pozwol wam realizowa wasze mae ambicje i bombardujecie si nimi nawzajem przez wasz elektroniczny system nerwowy, a jest nim wasz sie radiowotelewizyjna. Ts, ts! Co za bzdury!" Wujku Joe, czy przypadkiem nie jeste zbyt snobistyczny?", zapytaem. Gdy ci sucham, mam wraenie, e rozmawiam z jakim yuppie. * * mody czowiek, ktrego jedynym celem jest robienie kariery, nastawiony wycznie na sukces materialny, przeciwiestwo hippisa (przyp. tum.) Jeli jestem snobem albo yuppie", odpowiedzia lekko wzburzony, to tylko dziki tobie, mj chopcze. Odkd zacze zwraca na mnie uwag, pozwolono mi odwiedza Midzystacj AA czciej ni przedtem. Chtnie tam przebywam. Wszystko jest tam prostsze. Powietrze jest subtelniejsze, a istoty czterowymiarowe s na wyszym szczeblu ewolucji. Gdy tam jestem, mog patrze z perspektywy czterech wymiarw wzwy. Stamtd lepiej wida". Rozumiem. To cena, jak musz zapaci za swoj edukacj, ale nie musisz by snobem w stosunku do mnie". To zaley. Dbaj o swoje zintegrowanie. Twoja forma falowa musi pozosta czysta. To oznacza, nie pyta zbyt wiele. Czy jest jeszcze co, co chciaby wiedzie? Cae towarzystwo tam na grze gra teraz w arkturiaskie szachy. Potrzebujemy hologramw ludzkich. Chciabym tam wrci". Robisz takie rzeczy, gdy nad nami wisi burza? Chyba artujesz?" Chciabym artowa. Nie osdzaj tego, co robi, wedug wasnych standardw. Czy wiesz, o co chodzi w arkturiaskich szachach?" Masz racj, nie wiem. O co w nich chodzi?" W arkturiaskie szachy gra si tylko wtedy, gdy planeta znajdzie si w takiej sytuacji jak wasza. ywe hologramy, ktrymi gramy, s hologramami ludzi, ktrych obserwowalimy podczas Konwergencji Harmonicznej. Wiesz, te synne 144 000. Druyna z Plejad przyczya si do nas, wic przystpilimy do gry. Celem gry jest zakotwiczenie hologramw w centrum Ziemi nie pniej ni do 1993 roku twojego czasu. Jeeli nam si to uda, Ziemia wzbogaci si o inteligentn sie wiata ludzkiego, wsppracujc z sieci Inteligencji Ziemi w jdrze krystalicznym". Zaczekaj chwil, Wujku Joe". Co si we mnie zbuntowao przeciwko jego sowom. Manipulujecie naszymi hologramami, przenoszc nas wbrew naszej woli?" Daj spokj. Ju ci mwiem, e nie wszystko jest tak, jak ci si wydaje. Kadego dnia stajecie przed niezliczonymi moliwociami wyboru. Kada z tych moliwoci yje wasnym yciem we wszechwiecie rwnolegym. Czy masz pojcie, ile wszechwiatw rwnolegych istnieje? Uspokj si. Tam, gdzie przebywamy, tzn. na Midzystacji Arktur-Antares, mamy doskonay widok, dlatego naprowadzamy was na najlepsz z rwnolegych rzeczywistoci. Jednak wybr zawsze naley do was!" Wujku Joe, ju rozumiem. To niesamowite. Powinienem by pozwoli ci teraz odej. Wielkie dziki!" Jeszcze jedno. Historia z tym dzie-po-dniu, o ktrej wspomniae, jest nieza. Teraz naprawd ma to due znaczenie. Mgby jeszcze powiedzie swoim przyjacioom, e dzie po dniu powinni powica przynajmniej jedn minut na to, eby dostroi si do Ziemi. Mogliby si nawet dostroi do jej centrum. Wystarczy wyobrazi sobie promie i przesa go tam, gdzie hologramy nabieraj ksztatw, aby Ziemia wiedziaa, e troszczycie si o ni. Potem moecie przej jedn z wizek energetycznych wysyanych z jdra planety na powierzchni, niezalenie od tego, gdzie si znajdujecie. Kiedy ju troch powiczycie, bdziecie mogli wysa do jdra Ziemi swojego midzywymiarowego sobowtra. Nazywamy to zanurkowaniem w Ziemi. Moe to brzmi banalnie, ale jak ju powiedziaem, nie wiecie nawet w poowie, co zrobilicie z Ziemi tam na dole. Dopki wszyscy razem nie zaczniecie y w czasie wertykalnym i nie wyruszycie na poowy midzywymiarowe, nie zdoacie poj Caoci". Wujek Joe zamia si 1 znikn zupenie. Zauwayem, e staje si coraz bardziej gniewny i zoliwy. No, c. Wiem, e ma racj. Im wicej uwagi mu powicam i bardziej go angauj, tym staje si on mocniejszy. Ja za to wiem wicej i czuj wicej. W sumie dobry ukad, prawda?

Rozdzia 4

29
Prawdziwa historia Atlantydy Hej Jose! Jeste tam? Odezwij si!" Wujek Joe zrobi ma przerw. A tak przy okazji, nie bdziesz mia nic przeciwko temu, jeli od czasu do czasu bd ci nazywa Jose, kolego?" O, Wujek Joe! Ju wrcie?", odpowiedziaem. Oczywicie, e nie mam nic przeciwko temu, eby nazywa mnie Jose. Chciaem ci zapyta, dlaczego nazywasz mnie koleg? Czy jest jaki powd?" Oczywicie, e tak", zamia si Wujek Joe, Jako Ziemianin budujesz relacje koleeskie z Ziemi, a wic jeste koleg ziemskim. Zajmijmy si teraz programem. Musisz zharmonizowa si ze swoim hologramem", powiedzia Wujek Joe i po raz kolejny wybuchn] miechem. Nie ma wtpliwoci, e Wujek Joe oswaja si ze mn coraz bardziej. Czasami bywa jeszcze bezwzgldny i pojawia si w najbardziej nieodpowiednich momentach, jak chociaby podczas sjesty. Nigdy nie wiedziaem, kiedy si pokae. Mona by powiedzie, e sprawa stawaa si powana. Suchaj, Jose. Musz ci si do czego przyzna". O co chodzi?", zapytaem, wietrzc jaki podstp. Moe tym razem bdzie szczery... Zaniedbaem ci, chopcze. Pozwoliem sobie odej, by zagra w arkturiaskie szachy i mnie ponioso. Zgupiaem. Jestem ci winien przeprosiny i wyjanienia..." Serio?" To byo co nowego. Moe jednak pobyt na Midzystacji AA nauczy go troch pokory. Jakie wyjanienia?", zapytaem zaintrygowany. Wyjanienia na temat tego, co si dzieje. Pytae mnie, co si dzieje z planet, a ja rzuciem ci w popiechu gar informacji. To nie byo fair. Za duo na raz. Teraz chciabym jeszcze raz wszystko ci wyjani, ale najpierw musz opowiedzie ci pewn histori". Jak histori?" Jest to opowie o Atlantydzie". O Atlantydzie?", zapytaem. Co Atlantyda ma wsplnego z Majami?" Nie byem pewien, czy Wujek Joe przypadkiem nie zamierza mnie uraczy jakimi dziwacznymi, okultystycznymi historyjkami. Nie bj si, Jose. Nie bdzie to adna wycieczka w stylu New Age. * * tzw. Nowa Era, Era Wodnika; wedug astrologw okoo roku 2000 skoczy si Era Ryb (era chrzecijastwa) i nastanie Era Wodnika (era pokoju i harmonii) z natur; filozofia New Ag sprzyjaa powstaniu wielu sekt i odamw religijnych; jej gwne elementy to okultyzm, psychotechnika i naturalizm (przyp. tum.) Majowie maj z Atlantyd wiele wsplnego. Pomyl tylko, dowiedziae si, e Majowie nie byli zwykym sobie, staroytnym ludem. Z pewnoci na Jukatanie yje do dzi wystarczajco wielu Majw, ktrzy jak przed dwoma tysicami lat uprawiaj kukurydz, czekaj, a minie kolejny cykl i maj nadziej, e ich jako dogonimy. Ale wiesz te, e Majowie mieli co wsplnego z Konwergencj Harmoniczn, poniewa ich kalendarz jest poczony midzywymiarowo z Wielkim Centralnym Hunab Ku tak, jak aden inny kalendarz stworzony przez czowieka. Sam nazwae ten zwizek faktorem Majw. Poniewa wszystko musi by odpowiednio rozoone w czasie, Majowie wynaleli czas, prawda?" Jak mog si kci z samym sob Wujku Joe? Sucham dalej", odpowiedziaem i poczuem, e jestem wcigany w jaki jego chytry plan. Wiesz rwnie, e Majowie przybyli na Ziemi w konkretnym celu. Musieli dokona pewnych zmian w ludzkim DNA. Pojawili si na Ziemi po to, by pokaza, e mona y w harmonii z natur. Przybyli te po to, eby zostawi ludziom swoj wizytwk, to, co nazywasz sta galaktyczn, 260-elementowym moduem harmonicznym. Czy na tej planecie nie ma czego, co ci przeraa? Czego pomidzy Rajem utraconym**, ** wybitny poemat epicki Johna Miliona, opublikowany w 1667 roku; traktuje o dziele stworzenia i upadku czowieka (przyp. tum.) a Rajem odzyskanym" *** ? *** kontynuacja Raju utraconego, opublikowana przez Miltona w 1671 roku; mwi o powrocie czowieka do natury i tradycyjnych, boskich wartoci (przyp. tum.). C, gdy Majowie, o ktrych piszesz w swojej ksice, przybyli na Ziemi, zastali Raj utracony. Ich rol w tym maym, kosmicznym dramacie mona okreli sowami: ET przylecia, ET odlecia". Jak ci si podoba koncepcja Raju utraconego?" Wujek Joe mia racj. Ogarn mnie niepokj. Zaczem odczuwa rozmiar tego ogromnego dramatu na skal kosmiczn. Wspomnienia kbiy si w mojej gowie. Coraz to nowe wizje pyny przez obwd Zuvuyi. Ujrzaem Chrystusa modlcego si w ogrodzie oliwnym Getsemani, Lucyfera prowadzcego hordy upadych aniow, wiaty i systemy gwiezdne pdzce na olep przez bezmiar przestrzeni, wzory geometryczne i struktury komrkowe czce si ze sob, krystaliczny blask egzotycznych, piramidalnych miast, wyrastajcych z piaskw pustyni i dna oceanw, skbione pomaraczowo-fioletowe chmury na niezliczonych planetach Wszechwiata. Nagle krach! Bum! Nie wiedziaem, co si dzieje.

30
Ha, ha, ha", mia si Wujek Joe, chocia jego kazoo. brzmiao to raczej jak sapanie wydobywajce si z W porzdku, masz ju jaki obraz", kontynuowa. ,,Mam ci co do powiedzenia w zwizku z histori Lucyfera. Pewien, ukonstytuowany piciowymiarowy, kosmiczny czowiek, zafascynowany swoj woln wol, na wasn rk narzuci wasn wysz woln wol kilku planetom i przedwczenie zmieni ich kody genetyczne. Znalaz sobie kilku innych do pomocy w ssiedztwie. Schwytano ich w sieci podczas galaktycznej akcji V". Co mona byo zrobi? Najwysi przywdcy z wyszych wymiarw umiecili ich wraz z mieszkacami 37 planet, ktre byy w to zamieszane, na jednej z planet, gdzie zostali poddani kwarantannie. Zabroniono jakiejkolwiek ingerencji w ycie tej planety do czasu, a materia genetyczny dojrzeje na tyle, e istoty obdarzone woln wol zrozumiej jej prawdziwe znaczenie i wic si z tym odpowiedzialno. Istoty te, nazwijmy je humanoidami, z nieco pomieszanym przez Lucyfera DNA, miay si najpierw rozwin. Ich uszkodzone obwody moemy nazwa przedwczesn woln wol. Nastpstwem tego byy iluzje dotyczce rzeczywistoci i ch narzucenia wasnej woli innym. Jeeli porzdek czasu zostanie ju naruszony, pozostaje tylko czeka, a istoty, ktre s ofiarami tej dysharmonii, same dostrzeg i zrozumiej swoje bdy. Brzmi znajomo, co?" Kawaki caej ukadanki zaczynay do siebie pasowa. Czy to o tym rozmawiacie na Midzystacji AA, Wujku Joe?" Tak, kolego. Jest to co w rodzaju galaktycznego mityngu w Klubie AA (anonimowych alkoholikw). Ludzie ci - myl, e mona ich tak nazwa - przychodz i dziel si swoimi dowiadczeniami z woln wol. Opowiadaj o pokusach z ni zwizanych, mwi o tym, jak im ulegali i czego ich to nauczyo. Zastanawiaj si te wsplnie, jak naprawi szkody, ktre w ten sposb wyrzdzili". To wietnie, Wujku Joe, ale wrmy do Atlantydy. Miae opowiedzie mi o Atlantydzie, a opowiedziae o Lucyferze". Musiaem od tego zacz, bo inaczej nie zrozumiaby, o czym mwi, ale ju przechodz do Prawdziwej historii Atlantydy". Istnieje wiele Atlantyd, Lemurii* * hipotetyczny kontynent na obszarze Oceanu Indyjskiego, ktry znikn pod wod 34 miliony lat temu. Pozostaoci po nim ma by Sri Lanka, Madagaskar i pomniejsze wyspy (przyp. tum.) zreszt te. S to projekty, ktre zostay przeprowadzone w strefie wpyww Lucyfera. Przypatrz si uwanie mapie Marsa a znajdziesz tam rwnie lady Atlantydy i Lemurii. Niezwyke, co? W pobliu piramid mona tam dojrze twarz staroytnego humanoida, a nawet co, co przypomina megalityczne kamienne krgi. Nieco dalej za Marsem znajduje si Pas Asteroidw. Kiedy bya to Planeta, ktr niektrzy nazywali Maldek. Jak mylisz, co si z ni stao?" Gos Wujka Joe odpyn na chwil, a uczucie przeraenia nasilio si. Czy to, co dzieje si obecnie na naszej planecie, doprowadzi do tego samego? Czy bdzie to jeszcze jedna prba galaktycznej kapeli, ktrej nie udao si wydoby waciwego akordu? Wujek Joe wyczu mj smutek i mwi dalej. Wrmy do Atlantydy, tej pierwszej ze wszystkich. Znasz ju wspczynnik Majw, sta galaktyczn. Wiesz te, e wielkie cykle trwaj po okoo 26 000 lat i e wszystko jest ze sob sprzone. To wanie jest modu harmoniczny. Jedno krci si wewntrz drugiego. Wiksze krci si wewntrz jeszcze wikszego, a jeszcze wiksze wewntrz jeszcze wikszego i tak w nieskoczono, do ktrej nigdy nie dotrzesz. To jest hologram kosmiczny! W kadym razie nastpnym, jeszcze wikszym cyklem jest cykl trwajcy 104 000 lat. Jest on rwny czterem 26000-letnim cyklom. To kawa czasu lub -jak mwi na Midzystacji AA - kawa spinu! C, kiedy, poza tym 104000-letnim spinem, w innej czci Galaktyki, bya sobie planeta zwana Atlantyd". Co w tonie gosu Wujka Joe sprawio, e sowo Atlantyda" zabrzmiao poetycko, mikko i kojco. Poczuem, jak moja pami uwalnia wspomnienia o niej, wspomnienia, ktre leay gdzie pogrzebane w zakamarkach mojego mzgu. Ta planeta", cign Wujek Joe, bya na do wysokim szczeblu ewolucji. Wszystko szo we waciwym kierunku, a wizja wiata bya tam jasna i przejrzysta. Jednak pewnego dnia stao si dla nich oczywiste, e nadchodzi katastrofa kosmiczna. Byo to co takiego, co zdarza si po to, ebymy mogli si sprawdzi i podj nowe wyzwanie. Zawsze tak jest, gdy wszystko wydaje si by idealne. Nagle: up! Uderzasz o co gow, a kto mwi: Mylae, e jeste ju na samej grze? Wanie co takiego przytrafio si Atlantydzie. To nie bya wina jej mieszkacw, to by po prostu test. Zanim doszo do tragedii na tej nieszczsnej planecie, na Wyszych Paszczyznach zebraa si rada, spord ktrej oddelegowano 12 przedstawicieli na Atlantyd. Co naleao zrobi?... Starszyzna Atlantydy spotkaa si z 12 przedstawicielami Rady Wyszych i zaczli wsplnie obradowa. Chodzio przede wszystkim o to, eby uchroni przed zagad ewolucyjne osignicia Atlantydy". ,Jakie ewolucyjne osignicia, Wujku Joe?", przerwaem. Mieszkacy Atlantydy pracowali bardzo ciko, eby zdoby wiedz. Opowiem te i o tym. Po prostu suchaj.

31
Musieli oni opracowa plan dziaa. Nie byo to atwe. Wybrano 144 000 najzdolniejszych Atlantydw, ktrych podzielono na 12 grup. Te grupy znowu podzielono na 12 i tak dalej, a do uzyskania 12 000 podgrup. Majaska liczba 13 pochodzi std, e w rodku kadej z 12-osobowych grup by niewidzialny trzynasty - midzywymiarowy, wertykalny cznik czasowy. Moesz nazywa go duchow sum dwunastu. Wszystkie grupy stanowiy co w rodzaju sieci. Nastpnym etapem byo podjcie decyzji, co zrobi dalej. Zdecydowali, e opuszcz planet. Poniewa by to eksperyment, musieli znale planet w eksperymentalnej strefie Galaktyki". W strefie eksperymentalnej? Wujku Joe, czy mwisz o Wszechwiecie?" Tak, Jose. Chodzi o stref eksperymentaln- obszar dziaa Lucyfera. Planeta, na ktr chcieli si uda, bya czci ukadu gwiezdnego gromady Plejad. Czy wiedziae o tym, e wasze Soce okra Plejady raz na 26 000 lat? W cigu 104 000 okra Plejady cztery razy. Jest to rok supersoneczny". Hm?" Coraz wicej wspomnie koatao si w mojej gowie. Dlaczego to wszystko brzmiao tak dziwnie znajomo? Tak, mj chopcze, to bardzo wane. Zobacz, Centralne Soce dla tej czci Galaktyki znajduje si w Plejadach i nazywane jest Alkione. Nastpn gwiazd za Alkione jest Maya. Widzisz te punkty?" Widziaem je. Nie miaem co do tego wtpliwoci. wiata gwiazd wiroway w mojej gowie. Naleao sprawdzi, czy Atlantyda mog przyby do ukadu sidmej gwiazdy, krcej wok Alkione i dlatego skontaktowano si z Panem centralnej gwiazdy, wielkim plejadiaskim czarownikiem, Najstarszym Dnia Layf-Tet-Tzunem. Wiesz, twoim Wielkim Wujkiem". Moim Wielkim Wujkiem? Jak to moliwe?" Wiesz, e jestem twoim czterowymiarowym sobowtrem i e razem jestemy czci systemu zwanego Ziemi, krcego wok Soca ktre Majowie nazywali Ahau Kin. Pamitaj, e z tego wzgldu wszyscy jestemy spokrewnieni. Panowie Dnia nazywaj si Ah Kin, a nasza gwiazda Ahau Kin jest spokrewniona z Centralnym Socem Alkione. Ahau Kin jest sidm gwiazd okrajc Alkione. Panem naszej gwiazdy jest Ahau Kinich. Oczywicie Ahau Kinich jest blisko spokrewniony z Layf-Tet-Tzunem". , Ale kim s ci: Ahau Kinich i Layf-Tet-Tzun?" S piciowymiarowymi istotami wietlnymi, mj chopcze. Tak jak ja jestem twoim Wujkiem, tak oni s twoimi Wielkimi Wujkami - ale tak naprawd tym prawdziwym Wielkimi Wujkiem jest Layf-Tut-Tzun". Czy to mczyni?" Tak, dlatego, e ty jeste mczyzn. Gdyby by kobiet, oni te byliby kobietami, a tak w ogle s jednym i drugim, a nawet czym wicej. Ale wrmy do opowieci. Layf-Tet-Tzun zastanowi si nad problemem i odpowiedzia: Ci Atlantydzi s rzeczywicie zaawansowani. Przy ich pomocy mgbym przyspieszy prac nad ocen sytuacji na Ziemi. Potrzebuj na przygotowanie si 104 000 lat ziemskich. Gdy min cztery cykle, 144 000 Atlantydw bdzie mogo uda si na Ziemi i mnie zastpi. Atlantydzi bd mogli pomc tej planecie, ale jeszcze nie teraz. Bd musieli odczeka co najmniej 78 000 lat, zanim wolno im bdzie wymiesza si z ludmi. Nawet wtedy bd musieli uwaa. Strefa, w ktrej znajduje si ta planeta, jest niebezpieczna. Mog sobie w niej nie poradzi". Gdy Wujek Joe powtarza sowa Layf-Tut-Tzuna, widziaem oczami wyobrani Pana Centralnego Soca androgenicznego Owieconego, samotnie przemierzajcego -jak si zdawao - od wiecznoci ogniste komnaty na odlegej gwiedzie Alkione. Teraz, gdy Atlantydzi wiedzieli ju, gdzie odnajd swj nowy dom", mwi Wujek Joe, uformowali sie wietln i zanim ich planeta zostaa cakowicie wypalona, wyruszyli na midzywymiarow emigracj. Nie byo tylko jednej Atlantydy. Proces przebiega w trzech fazach, z ktrych kada trwaa 26 000 lat. Pierwsza faza skoczya si 78 000 lat temu, druga 52 000, a trzecia 26 000 lat temu wedug naszej rachuby. Atlantydom przykazano, aby nie mieszali si z innymi ludami, czego te nie robili. Nawet nie chcieliby tego. Wiesz przecie, jak byo na Ziemi przed 104 000 laty. Same typy humanoidalne. Wtedy znajdoway si one na etapie walki o ogie. Pierwsze dwie Atlantydy zostay zniszczone w procesie naturalnych, cyklicznych wydarze. Jak wiesz, gdy koczy si kady z 26000-letnich cykli, zawsze zdarza si co wielkiego. Pewien rodzaj konwulsji ywiow. Moe to by potop albo, gdy Ziemia jest askawa, epoka lodowcowa. Jeste jeszcze mody, kolego. Rok 2012 bdzie dla ciebie z pewnoci interesujcy". Masz na myli co takiego, jak przesunicie osi Ziemi, przeskok biegunw?" By moe. A co by powiedzia na kolejn epok lodowcow, bo chyba na to si zanosi? A moe i jedno, i drugie? Kto wie? To jednak nie przeraao Atlantydw. W kocu jedn planet musieli ju opuci. Ale gdy nadszed czas trzeciej Atlantydy, ostatniej przed obecn"... Czy chcesz przez to powiedzie, Wujku Joe, e to my jestemy Atlantyd?"

32
Wy jestecie czwart. yjecie w epoce czwartej Atlantydy, ale nie pamitacie o tym. Jest to wielka zbiorowa amnezja. W tym tkwi najwikszy problem. Nadal j budujecie, tyle, e niewiadomie, bez jakichkolwiek wspomnie. Dlatego stworzylimy te grupy AA: Atlantydzcy Amnezjaci. Rozumiesz? Wanie to si kryje za tym skrtem. Ludzie, ktrzy si kryj, pij, bior narkotyki - oni zaprzeczaj wasnym wspomnieniom, poniewa nie znaleli bezpiecznego miejsca, ktre chcieliby zapamita. Po czwartej Atlantydzie nie bdzie nastpnej, przynajmniej nie na tej planecie. Wszystkie moliwoci zostay wykorzystane. Pamitaj o tym. Wracajc do naszej historii, trzecia Atlantyda znajdowaa si pod wod, przykryta ogromnymi, szklanymi kopuami pod powierzchni Atlantyku. Zjawiska, ktre wi si z Trjktem Bermudzkim, to nic innego, jak pozostaoci po midzywymiarowej strefie trzeciej Atlantydy. Pod wod mona byo wietnie porozumiewa si z delfinami, ktre zreszt pochodz z ukadu Syriusza. Czy to nie za duo jak dla ciebie?" Oj, tak, Wujku Joe" odpowiedziaem. Przed oczami stana mi wizja delfinw mkncych przez midzygwiezdn przestrze, surfujcych na midzywymia-rowej wizce Majw. To chyba dla mnie zbyt duo". Wszystko ma ze sob jaki zwizek, kolego. Chciae si bawi midzywy-miarowo, wic ci to umoliwiam. Jeli chodzi o Atlantydw, tym razem wpakowali si w niez kaba. Przestali y w zgodzie z prawem kosmicznym. Zaczli bawi si prawami natury. Co takiego jest nazywane odczeniem wiedzy od mdroci. Co gorsz zaczli bawi si wadz. Niektrzy z nich dali si nabra, oddajc swoj wadz, a inni chtnie j przyjmowali. Wtedy nastao to najgorsze. Ludzie zaczli narzuca swoj wol innym. Byo to sprzeczne z prawami Kosmosu. To oznaczao koniec. Manipulowanie natur i ludmi musiao cign nieszczcie. Brzmi znajomo, co?" Tak, Wujku Joe, musz si z tob zgodzi. Wanie to robimy dzie po dniu, od koyski a po grb". To prawda. Tym razem 144 000 Atlantydw zapomniao o swojej misji. Stan rzeczy si pogarsza. Ostatnim krlem Atlantydy by Marcus Morpheus. Za jego panowania uywano narkotykw, eby uczyni ludzi bezwolnymi. Stosowano te krysztaowe urzdzenia nasuchowe, podobne do suchawek, za pomoc ktrych kontrolowano ludzi. Wystarczyo nacisn guzik. Kontrola. Czy zastanawiae si kiedy, jak wielkie ma to znaczenie? Nikt dobrowolnie nie odda wadzy". Gdy rozwaaem sowa Wujka Joe, poczuem si nagle pod przemonym wpywem czego, co odczuem a w splocie sonecznym. Kto nacisn mj guzik. Czuem to. Czuem walk o przejcie kontroli... Nad czym? W jakim celu? Ochrona i kontrola, obrona kara. Wszystko to stopio si w mrocznej sieci postpujcego zamtu, zwanego nowoczesnoci. W taki sposb zniszczona zostaa trzecia Atlantyda", mwi dalej Wujek Joe. Kataklizm na wielk skal. Szklane kopuy zatrzsy si i opady na dno oceanu. Okropna scena, najstraszniejsza ze wszystkich moliwych. Podniosy si wody oceanu, zatrzsa ziemia. Atlantyda Platona odesza!" Bya to naprawd przeraajca historia. Na tym koniec. W tym czasie Ziemia wesza w kolejn faz swojego ewolucyjnego rozwoju. Nadesza epoka lodowcowa i w kocu przyszed czas na kolejny etap ewolucji humanoidw. Powsta homo sapiens. Mia on potencja podobny do Atlantydw. Poniewa Atlantydzi doprowadzili do kataklizmu na naszej planecie, zostali zobowizani do inakrnowania si wanie teraz, pord gatunku homo sapiens, celem zrwnowaenia bilansu karmicznego. Bya to ich karma*. * Sanskryt: oznacza czyn i jego konsekwencje, przeznaczenie (przyp. tum.) Nie mogli ju by czystymi Atlantydami. Jednake homo sapiens za spraw Lucyfera te rozwija si nieprawidowo. Na skutek zmian wprowadzonych w kodzie genetycznym ludzie cierpieli z powodu przedwczenie wyksztaconej wolnej woli. Dlatego teraz yjemy w Raju utraconym", a Atlantydzi s z nami przemieszani. Podczas ostatniej epoki lodowcowej, ludzie nie dysponowali technologi materialn, a warunki, w ktrych przyszo im y, nie sprzyjay jej rozwojowi. Jednak nie byo tak le. Ci na grze dobrze to obmylili. Ludzie nadal byli bardzo dobrze zwizani ze swoimi ciaami sennymi - swoimi duchowymi, czterowymiarowymi sobowtrami. Wiedzieli wiec, e epoka lodowcowa nie bdzie trwaa wiecznie i zdecydowali, e wsplnie bd nili kolektywny sen, sen o tym, co bd musieli zrobi, gdy lody stopniej. Mogli ni o tym, co ich czeka, o narzdziach, ktre bd im potrzebne i o wszystkim, co miao nadej. Weszli w czas snu razem, rwnoczenie. Mdrze, prawda? Tak rozpocz si czas zbiorowego nienia. Wykorzystano tu zdolno pozazmysowego postrzegania. Wszystkie plemiona i klany epoki lodowcowej, skupione gowa przy gowie wok ognisk, niy wsplny sen. Na caej planecie stworzyli sie nicych marzycieli. Dziki temu, e przez wszystkie te lata, stulecia i tysiclecia byli wrd nich Atlantydzi, udao si im stworzy wsplny Atlantyd ze snw. Bya to Atlantyda z przeszoci i ta, ktra miaa nadej. Niestety, podobnie jak trzecia Atlantyd, tak i ta wyniona ulega zagadzie. By to prawdziwy wstrzs. Wszyscy ludzie na Ziemi przeywali ten sam koszmar. Obudzili si z dugiego snu i nie wiedzieli, co si dzieje. Nikt nie mg

33
sobie przypomnie, co si stao. Byo to 12 000 - 13 000 lat temu. Na Ziemi byo ju ciepo, mamuty odeszy w przeszo. Ludzie pozbierali wic fragmenty swojego snu i prbowali realizowa to, co wynili". Wujek Joe Zuvuya zamilk, a ja poczuem bezmiar przygnbienia tamtych czasw. Powoli", Wujek Joe kontynuowa swoj opowie, ludzie zebrali strzpy snu, tak jak umieli. Gdzie w podwiadomoci co mwio im o siewie i uprawie. Zaczli zbiera nasiona i uprawia roliny. Gdzie wewntrz, co - niczym odlege wspomnienie - przypomniao im o wyplataniu koszy, tkaniu i lepieniu z gliny. Zaczli wykorzystywa t wiedz. Czasem komu przypomnia si jaki symbol stanowicy jzyk prawa kosmicznego. Tak powracay czstki z przeszoci, a ludzie starali si wdraa je do codziennego ycia. Wtedy przybyli powtrnie Majowie jako grupa zwiadowcza Layf-Tet-Tzuna, ktry bardzo by ciekaw, jak potoczyy si sprawy. Czeka on na raport o sytuacji, ktry mia nadej za 26 000 lat. 144 000 Atlantydw przemieszanych z gatunkiem, ktry dopiero zaczyna marzy o cywilizacji, zostao bowiem skierowanych do piekielnego miejsca. Atlantydzi mieli ju zreszt okazj rozwija swoj cywilizacj kilkakrotnie i po raz ostatni byli wizytowani przez Majw pod koniec trzeciej Atlantydy, by dokona oceny sytuacji. Czy plan moe by uratowany? Layf-Tet-Tzun poprosi ich, by dokadnie sprawdzili, czy Projekt Ziemia ma jakiekolwiek szans, czy naley go spisa na straty. Layf-Tet-Tzun potrzebowa rzeczowej analizy. Majowie przybyli na Ziemi i przez kilka tysicy lat prowadzali wnikliwe obserwacje. Oto raport, jaki przekazali Layf-Tet-Tzunowi. Suchaj uwanie, Jose. Dostaem go od pewnego Antaresjana w formie bezporedniej wymiany holograficznej. Raport Majw: Szans na uratowanie projektu dobre. Warunki oglne sprzyjajce. Wzrost czstotliwoci i intensyfikacja energii nastpi w latach 80. obecnej 26000-letniej wizki. Zbiegnie si to z okresem niekontrolowanego rozwoju wolnej formy cywilizacji. Naley to skoordynowa z 5125-letni wizk fazy akceleracji (przyspieszenia), ktra wejdzie w synchronizacj nie wczeniej ni na 25 lat przed zakoczeniem cyklu. Istnieje wielkie ryzyko, gdy na korekcj kursu pamici Atlantydw pozostanie zaledwie 25 lat. Take ludzie nie bd w stanie poprosi o pomoc wczeniej ni na 25 lat przed kocem 26000-letniej fazy. Zalecenia: interwencja Majw w okresie ostatnich 25 lat trwania 26000-letniej wizki w celu naprawienia bdw zwizanych z synchronizacj wizki planetarnej. Korzystna faza na wkroczenie inynierii synchronicznej: baktun 9, podcykl dziesity. Proba: Zgoda na natychmiastowe rozpoczcie dwuetapowej procedury interwencji. Agent 13 66 56, Pacal Yotan, gotowy do przeprowadzenia przed i pointerwencyjnej inspekcji, jak rwnie do penienia suby podczas ostatniej, drugiej fazy interwencji. Pozostae: Zaszczepimy genotyp majaski na planecie. Pozostawimy przedmioty sztuki i kod galaktyczny z zaszyfrowanymi instrukcjami". Co za raport! Wujek Joe mwi gosem komputerowego syntezatora mowy. Oczywicie", teraz mwi ju normalnym gosem, Layf-Tet-Tzun wyrazi zgod na ich prob. C innego mg zrobi? Druyna majaskich inynierw bya godna zaufania. Jeli chodzi o podre midzywymiarowe, nikt nie jest z tym lepiej obeznany ni Majowie. Nikt nie zna tylu trickw i nie przeprowadzi interwencji lepiej ni oni. Potrafi kamuflowa si tak dobrze, e nikt nie domyli si, e s kosmitami. wietne, co?" Caa ta historia zapieraa mi dech. Czy nie byo to sensacyjne? Co za meldunek? Wszystko, co nastpio pniej, to ju historia ludzi". Wujek Joe zacz si mia. Mia racj, reszta to rzeczywicie nasza historia, ktra moe ju wkrtce dobiec koca. Powiedz mi, Wujku Joe, czy Konwergencja Harmoniczna bya sygnaem, ktry - umieszczony na Ziemi mia da o sobie zna w konkretnym momencie?" Co w tym stylu. By to sygna doczony do programu genetycznego lub, jeli wolisz, programu planetarnego, albo te haso do rozpoczcia akcji. Konwergencja jest czci wizki - tak zwyczajnie, jak syszysz". Co stanie si teraz? Gdzie s Atlantydzi? Jak odzyskamy nasz pami? Czy Atlantydzi przypomn sobie, e s nimi? Czy Majowie wrc? Czy UFO to oni?" Coraz to nowe pytania pojawiay si w mojej gowie. Mj umys by wypeniony obrazami podwodnych miast popadajcych w ruin, metalicznych dyskw UFO oczyszczajcych uszkodzony przez amnezj hologram planety...

34
Nic z tego, Jose! Musisz ochon. Wrmy do twojej formy falowej! Mog ci tylko powiedzie, e w twoim ssiedztwie mieszkaj prawdopodobnie jacy Atlantydzi. Musimy teraz znale sposb, by im przypomnie, kim s i pomc wrci do ich sieci. Wtedy bd wiedzieli, co robi". A reszta ludzi, Wujku Joe? Co si z nimi stanie?" Nie martw si, to ich wielka szansa. W ewolucji przychodzi taki czas, e albo przechodz do niego wszyscy, albo nikt. Musz teraz wraca na Midzystacj AA. Przerabiamy dzisiaj kolejny, dwunasty krok w 12-osobowym spotkaniu. Myl, e bdzie gorco i nie chc tego przegapi. Rb tak, jak ci mwi. Trzymaj si swojego programu. To si teraz liczy". Rozdzia 5 Kampania na rzecz Ziemi Zaczynaem rozumie, e Konwergencja Harmoniczna nie bya aktem jednorazowym. Bya ona precyzyjnie okrelonym w czasie sygnaem Ziemi, ktra dostrajajc si do czstotliwoci fali, przygotowuje si na kolejny skok ewolucyjny. Dwadziecia pi lat to krtko, szczeglnie jeli wemie si pod uwag 5100-letni faz wizki, ktra poprzedzia Konwergencj. Jak to wyglda z punktu widzenia historii Ziemi? Prbowaem skontaktowa si z Wujkiem Joe, eby udzieli mi odpowiedzi na kilka nurtujcych mnie pyta. Nie byo to atwe. Tak bardzo spodobay mu si mityngi na Midzy stacji AA, e si od nich niemal uzaleni. Prawdziwy pun! Moe to zreszt nic zego. Spotkania te z pewnoci s prawdziwym wsparciem moralnym i niewyczerpanym rdem informacji. Tylko e tutaj, na Ziemi, sytuacja jest krytyczna. Postanowiem zmusi Wujka Joe do zwrcenia na mnie uwagi i pewnego wysiku. Kady, kto przesiaduje tyle czasu na mityngach, potrzebuje troch ruchu. Zdecydowaem, e Wujek Joe bdzie nurkowa" w Ziemi. Pamitacie, jak mwilimy o tym kilka rozdziaw wstecz? Byo to zwizanie z wytworzeniem matrycy albo siatki w jdrze Ziemi, jak mwi Wujek Joe, krysztaowym jdrze. Miaem te kilka pyta, ktre musiaem mu zada, chcc dowiedzie si czego wicej. Chciaem na przykad zapyta, jaki jest zwizek pomidzy nurkowaniem w Ziemi a Atlantyd albo jaki jest zwizek midzy 144 000 ludzi, ktrzy dowiadczyli Konwergencji Harmonicznej, a 144 000 przybyszw z Atlantydy. Potrzebowaem wyjanie. Nasz trjwymiarowy punkt widzenia uniemoliwia nam dostrzeenie wszystkich zalenoci. Nie jestemy podczeni wertykalnie, wic wszystko, co zauwaamy, to jedynie parkingi, pasy startowe na pycie lotniska, spnienia samolotw, ruch na autostradach i towary wolnocowe. Jedyne odpowiedzi, jakie uzyskujemy, s jak gos automatycznej sekretarki, ktry syszymy, kiedy prbujemy si gdzie dodzwoni. Jak to wyglda z punktu widzenia Ziemi? Wydaje mi si, e tylko wysyajc Wujka Joe w gb Ziemi, mam szans na otrzymanie odpowiedzi. Wujku Joe, chod na chwil, mam dla ciebie zadanie", zawoaem do niego albo w niego. Kto wie, gdzie jest ten czwarty wymiar? Czekaem, koncentrujc si tak bardzo, jak tylko umiaem. Po krtkiej przerwie usyszaem wist wiatru. By to bardzo wysoki, przeszywajcy dwik. Potem pojawio si parskanie, jakby kto zakrztusi si koci z kurczaka i jeszcze prbowa gra na kazoo. Fiuu!" W kocu usyszaem gos Wujka Joe. Tu na dole jest rzeczywicie gsto. I jeszcze te opary, o nieba! Wszystko idzie bardzo powoli, co?" Sam to powiedziae", odparem. Wyglda to tak, jakby dziaania nie byy w aden sposb ukierunkowane. Wszystko jest rozchwiane. Zupenie tak, jak w markecie w dziale ze sprztem radiowotelewizyjnym: wszystkie telewizory s wczone, ale nikt ich nie oglda, podobnie zreszt jak nikt nie sucha grajcej muzyki. Nie mona nawet znale kierownika dziau, eby odpowiedzia na kilka pyta". Mylisz o czym konkretnym, Jose. O co chodzi?" Ty mnie na to naprowadzie, Wujku Joe", odpowiedziaem. Byem zadowolony, e znowu umiaem skupi myli i powiedzie, co mnie nurtuje. Tak, mam co konkretnego na myli, waciwie kilka rzeczy". Tak? Mw, o co chodzi". Po pierwsze chciabym wiedzie, jaki jest zwizek midzy 144 000 ludzi, ktrzy dowiadczyli Konwergencji Harmonicznej, a 144 000 Atlan-tydw. O co w tym chodzi? Czy to cz majaskiego spisku? Czy na Ziemi tworzy si jaka elitarna grupa? Co to ma wsplnego z nurkowaniem w Ziemi?" Wyrzuciem z siebie wszystko na raz. A ci skrca, co?"

35
Tak, jeli chcesz to widzie w taki sposb", odpowiedziaem. Nie czuem si dobrze w takiej sytuacji, wic przyjem postaw obronn. Nie dawaem jednak za wygran. Suchaj. Czy te 144 000 ludzi s w jaki sposb uprzywilejowane? Kim oni s? Co z innymi? Czy s oni pozostawieni samym sobie? Gdzie tu sprawiedliwo?" Sprbuj ochon, kolego. Pozwl, e zadam ci pytanie. Czy, twoim zdaniem, przekonanie, e jest si jednym z 144 000 wybranych nie byoby arogancj? Chodzi mi o to, czy rozpowiadaby publicznie, e jeste jednym z tych 144000?" Na pewno nie, Wujku Joe. Na Ziemi jest wystarczajco duo przerostu ego. O co wic chodzi? Jak to dziaa?" Masz racj. Gdyby kady chodzi i opowiada, e to wanie on jest wybrany, cay program nie miaby sensu. Dobrze, jeeli kady pomyli, e mgby by jednym z nich, ale nigdy nie bdzie mia tej pewnoci. To zapewni powodzenie ewolucji. Wtedy wszyscy bd si stara i pocign za sob innych. Oprcz tego po tylu latach, tylu pokoleniach krzyowania si z Atlantydami, kady ma jakie wspomnienia, nosi w sobie jaki kawaek ukadanki". Wujku Joe, czy to znaczy, e jeli chodzi o wspomnienia Atlantydw, obowizuje demokracja, tzn. wszyscy mamy do nich prawo?" Dobrze to uje". Co w takim razie mamy robi? Tutaj, jak wiesz, panuje piekielny baagan. Musimy wreszcie si ruszy". Nikt nie wie, kim s te 144 000. Poniewa Atlantydzi krzyowali si z ludmi, chodzi tu raczej o 144 000 typw lub dowiadcze, przez ktre wszyscy przechodz. Jest to tak, jakby w kadym przebudzio si dawne wspomnienie tego, kim by i co przey. Rozumiesz Jose?" Tak, Wujku Joe. Oznacza to, e jestemy wielowymiarowi pod tyloma rnymi wzgldami, e a krci mi si w gowie, gdy o tym myl". Lepiej, e krci ci si w gowie, gdy o tym mylisz, ni gdyby mia uwaa, e to, co mwi, to bzdury. Ha, ha, ha!" Gdy ju si uspokoi, podj wtek dalej. Tak wic jest to sytuacja, w ktrej kady si stara robi to, co potrafi najlepiej. Nikt nie wie, czego moe oczekiwa. W takiej sytuacji kady, kto myli, e zna odpowied, jest w bdzie. Kady bowiem wypatruje najlepszego dla siebie rozwizania. Stacie si Atlantydami! Zacznijcie od maych grup. Jeli bdziecie w stanie stworzy grup, ktra bdzie si spotykaa raz w tygodniu, to znaczy, e jestecie na dobrej drodze. W kocu, gdy ju zgromadzicie 12 osb, bdziecie mogli przeprowadzi prawdziw korekt kursu pamici Atlantydw". To ma sens, Wujku Joe, ale co ty bdziesz z tego mia?" Dobre pytanie, kolego. Jeste moj inwestycj. Wszyscy trjwymiarowi ludzie s realnie istniejcymi inwestycjami Terenowego Zwizku Midzywymiarowych Sobowtrw Progresywnego Pola". Czyimi inwestycjami? O czym ty mwisz? To mi wyglda na jaki wyzysk kapitalistyczny. Najpierw opowiadasz o atlantydzkiej demokracji i kwestii pamici Atlantydw, a teraz wychodzisz z jakim Terenowym Zwizkiem Midzywymiarowych Sobowtrw Progresywnego Pola. O co tym razem ci chodzi?" Czuem, e Wujek Joe doprowadza mnie do rozpaczy. Spokojnie, kolego. Wszystko to jest czci midzywymiarowego pola. Chcesz si dobrze bawi, czy nie?" Zrozumiaem, e straciem panowanie. Czy naprawd mylaem, e Wujek Joe chce mnie w jaki sposb wykorzysta? Zapytaem ze skruch: Czym jest Terenowy Zwizek Midzywymiarowych Sobowtrw Progresywnego Pola?" Jest to organizacja, ktra wyonia si z naszych spotka na Midzy-stacji AA. Wielu z nas tam na grze pochodzi z Ziemi. Nazywamy siebie Wyksztaconymi-W-Wyszej-Mocy. Dla nas jest to jeszcze jedna okazja do spotka. Pewnego dnia zaczlimy rozmawia o naszych nieudolnociach i o tym, jak wprowadzi poprawki. Zdalimy sobie spraw, e troch zaspalimy, a nasze inwestycje zyskay zych zarzdcw. Nie powicalimy temu problemowi wystarczajco duo uwagi. Do naszych pierwotnych inwestycji wlizgny si niskie pobudki. Nie moemy za wszystko wini naszych inwestycji, dlatego wzilimy na siebie poow odpowiedzialnoci. Wtedy postanowilimy stworzy organizacj: Terenowy Zwizek Midzywymiarowych Sobowtrw Progresywnego Pola! Naszym celem jest udoskonalenie naszych inwestycji, czyli was trjwymiarowe ludzkie formy falowe - aby uzyska wysz stop zwrotu kosztw. Wsppraca musi jednak przebiega w obie strony. Nie moemy tak po prostu przesa wam energii, nie mwic, czego oczekujemy. Nic dobrego by z tego nie wyszo. Jeszcze przyszoby wam do gowy, e to wy naleycie do grupy 144 000. Nic z tego. Dlatego wy musicie dopasowa swoj energi i swoje pole do naszego". Jak mamy to zrobi, Wujku Joe?"

36
To proste. Musicie zaoy Miejscowe Zespoy Doskonalenia, dziaajce w Sieci Krystalicznej Energii Ziemi. Nawet jeeli tylko wynajmujecie swoje ciaa, cigle moecie by dumni z prawa wasnoci i"... Musiaem przerwa Wujkowi Joe. Daj spokj. Najpierw ten Terenowy Zwizek Midzywymiarowych Sobowtrw Progresywnego Pola, a teraz to drugie. Jak to byo?" Miejscowe Zespoy Doskonalenia Sieci Krystalicznej Energii Ziemi", powtrzy triumfalnie Wujek Joe. Bdzie to wasz zbiorowy gos, ktra odpowie na wezwanie naszego kolektywu. To nie bdzie trudne. Zacznijcie od grupy 12 osb w okolicy. Kada z nich bdzie integraln czci Miejscowego Zespou Doskonalenia Sieci Krystalicznej Energii Ziemi. Bdzie to wietny przykad demokracji atlantydzkiej pamici w akcji. Musicie by przy tym prawdomwni. Wierz mi, tylko tak wasz zwizek bdzie mg odnosi sukcesy jako grupa Anonimowych Ziemian, w skrcie A!" O Boe! A wic tak to przebiega, Wujku Joe Zuvuya! Tak si nazywasz, prawda?" Tak. Jeli chodzi o ciso, moje pene imi brzmi: Wujek Joe 13 Zu-vuya". Gdy wymwi 13, prawie zobaczyem wir czcy wszystko - eteryczny, wibrujcy, wieczny. Zaczem si zastanawia, czy to naprawd by Wujek Joe. Czujesz moc 13, co? Ale uwaaj, kolego", Wujek Joe przerwa moje rozmylania, bo nastpna fala rzuci ci do tyu! Stawka jest teraz wysoka. Tak wysoka, jak nigdy wczeniej na tego rodzaju etapie ewolucji". Kupuj to, co mwisz, ale wyjanij mi, co znaczy - jak to okrelie? Krystaliczna Sie Ziemi? Powiedz mi, jak ona dziaa". Nie ma sprawy. Ot kada 12-osobowa grupa wewntrz Miejscowego Zespou Doskonalenia staje si krystalicznym wzem Ziemi. Celem Krystalicznej Sieci Ziemi jest wytworzenie energii i wygenerowanie poczenia z kadym z 12-osobowych wzw. Gdy uruchomicie ten proces, powstanie Sie Krystalicznej Energii wok Ziemi. Powiem ci, jak generowa t energi. Pracujcie w grupach trzyosobowych i stwrzcie trjkty. W kadej dwunastce bd cztery grupy trzyosobowe. Nie ma znaczenie, kim bd ci ludzie. Dla nas liczy si czowiek, a nie rola, jak on odgrywa. Naley bardziej zwraca uwag na osobiste uzdolnienia, poczwszy od pisania wierszy, a skoczywszy na zwykej hydraulice. Najwaniejsze jest wzajemne powizanie energetyczne czowiek-do-czowieka wewntrz trjkta. Bdcie dzielni i pamitajcie, e kady z was moe pracowa w tylu trjktach energetycznych, ile ich potrzebuje. Nawet w grupie 4 osb, kada z nich moe by czci take innych trjktw". Trjkty? Hm, jako bardziej kojarz mi si z seksem". I bardzo dobrze. Chyba nie mylae, e pominiemy kwesti seksu? Zreszt znam ci na tyle, eby wiedzie, co ci interesuje, ha, ha, ha". Uwaaj, Wujku Joe, stpasz po cienkim lodzie". Sam zacze!" W porzdku. Wic co z tym seksem?" Niech rozkwita! Biorc pod uwag, e boicie si AIDS, o ktrym nie wiecie zbyt wiele - zreszt nie winie was za to - musicie pomyle o innym sposobie spoytkowania energii seksualnej. Powinnicie podnieca si kosmicznie i przeywa falowe, kosmiczne orgazmy". Kosmiczne orgazmy!" Wujku Joe, co ty wyrabiasz tam, na tej Midzy stacji AA? Tak, kosmiczne orgazmy. Wanie to si wydarza, kiedy troje ludzi wiadomie tworzy trjkt energii. Nie mog powiedzie ci nic wicej. Musisz sprbowa. O nic wicej nie pytaj". Kosmiczne podniecenie! Musiaem przez chwil si nad tym zastanowi. Nagle przed moim wewntrznym okiem ujrzaem obraz trjkta narysowany na ziemi. Trjkt zmieni si w trjcienn piramid bez podstawy, a waciwie tetraedr*. * Czworocian majcy w podstawie trjkt rwnoboczny (przyp. tum.) Ponad wierzchokiem piramidy, w ktrym zbiegay si krawdzie, zobaczyem lini przypominajc strumie wiata lub ognia pyncy skd z gry. Gdy strumie dotkn czubka piramidy, nagle caa rozbysa, a wietlna struga poczya wszystkie jej punkty skadowe. Wszystko to trwao uamek sekundy. O kurcz!", pomylaem gono. Co to byo?" Nie przejmuj si. To byo jedno z majaskich wicze optycznych. Wykonae je w celu pobudzenia pamici, ale trzymajmy si tematu. To, co ci powiedziaem do tej pory, jest przeznaczone dla pocztkujcych. Ty musisz wiedzie znacznie wicej. Chodzi mi o Zesp Doskonalenia. Zobacz, masz wasny dom i rodowisko, w ktrym yjesz, swoje podwrko. Tym domem jest twoje ciao i wszystko, co si z nim wie, czyli to, co w nie wkadasz, co mylisz i czujesz. Twoim podwrkiem jest ta planeta. Oznacza to, e musisz dooy wszelkich wysikw, eby twj dom i twoje podwrko pasoway do siebie. Jako pierwsze powiniene je oczyci. Wiesz, jaki tutaj panuje baagan, a win za ten stan rzeczy ponosi brak samodyscypliny. Wszyscy cierpiana przerost ego, podobnie jak w czasie debat telewizyjnych politykw,

37
kiedy kady z nich prbuje si broni, zwalajc odpowiedzialno na innych. Co takiego nie moe mie miejsca w Zespoach Doskonalenia. Dlatego wanie czonkowie tych zespow bd naleeli rwnie do grupy Anonimowych Ziemian (A). Anonimowi Ziemianie, Wujku Joe? Wspominae ju o nich. Moe powiesz mi co wicej na ich temat?" Tak. Anonimowi Ziemianie - w skrcie A - to grupa wsparcia. Wszyscy jej czonkowie mwi prawd. Kady przyznaje si do swojej bezsilnoci w stosunku do swoich ludzkich nawykw. Kady te mwi bez ogrdek o tym, jak podporzdkowa si oszustom z przeronitym ego. Pierwszym krokiem w A jest wiadome zoenie owiadczenia: Przyznajemy, e stracilimy kontrol nad naszymi ludzkimi nawykami i odbierajcymi nam si instytucjami, ktre sami stworzylimy i ktre wspieralimy. To podstawa. Bez tego ani rusz". Zapae fal, Wujku Joe. To, co mwisz, jest wspaniae!" Jeszcze jak, kolego. Tak wanie naley rozpocz akcj oczyszczania, swoj Kampani na rzecz Ziemi. Dopiero gdy zaczniesz postrzega kady z Miejscowych Zespow Doskonalenia Krystalicznej Energii Ziemi jako jedno, bdziesz mie do czynienia z prawdziw moc. To bdzie twj nastpny krok". Nastpny krok? Dokd?" Nastpny etap po Konwergencji Harmonicznej. Czy nie o to ci chodzio?" Tak. A wic nastpnym etapem po Konwergencji Harmonicznej jest..." ...Detergencja Harmoniczna". Wujek Joe dokoczy moje zdanie i zamia si, a raczej zarechota. Skd si ten facet tutaj wzi? Zobaczyem wielki zbiornik galaktycznego ugu do prania, pynu Hunab Ku, ktry rozlewa si po caej planecie. Mienice si kolorami tczy baki mydlane pieniy si na powierzchni brudnej wody. Wujek Joe uspokoi si i zapyta: Widz, e chcesz porozmawia powanie? W takim razie zajmijmy si nurkowaniem w Ziemi. Zapewne chcesz si dowiedzie, co ma wsplnego nurkowanie w Ziemi z tym, o czym do tej pory rozmawialimy, prawda?" To ty jeste bosem, Wujku Joe". A ja mylaem, e Boss to jaki wspczesny kompozytor u was na dole". Przesta, Wujku Joe, to bazenada. Nie czas na apanie za swka". Dlaczego nie? Nie wiedziaem, e ten kompozytor nazywa si Bazen-Ada. My na niego mwimy Boss". Wujku Joe! Zachowuj si!" No dobrze. Czego chcesz si dowiedzie o nurkowaniu w Ziemi?" Przede wszystkim skd wzi si sam pomys i jak to si ma do Miejscowego Zespou Doskonalenia Sieci Krystalicznej Energii Ziemi?" Prawd mwic, jest to projekt inynieryjny, nadzorowany osobicie przez Layf-Tet-Tzuna. Wie si on bezporednio z Miejscowym Zespoem Doskonalenia i Terenowym Zwizkiem Midzywymiarowych Sobowtrw Progresywnego Pola. Dziki niemu obie organizacje mog ze sob wsppracowa. Po aktywacji pamici atlantydzkiej nurkowanie w Ziemi jest nastpn rzecz, ktr istoty trjwymiarowe i czterowymiarowe mog robi wsplnie. Czy nie prbowae ju tego?" Tak, prbowaem to zrobi. Zdaj sobie spraw, e to bardzo wane, szczeglnie gdy chce si pozna punkt widzenia Ziemi. Wiem rwnie, e w kwestiach dotyczcych rodowiska i zanieczyszcze radzimy si ekspertw, a nigdy nie pytamy Ziemi o zdanie. Nawet jeli wikszo tzw. ekspertw myli, e pytanie Ziemi o zdanie to bzdura, wiem, e ona moe udzieli nam waciwych odpowiedzi. Dlatego prbuj, Wujku Joe..." I co?" No c, chyba nie umiem". Powiedz mi, jak to robisz, Jose". Moja metoda polega na wykorzystywaniu czasu sjesty. Zapadam w co w rodzaju drzemki i mwi do ciebie, eby zanurkowa. Wyobraam sobie matryc, co przypominajcego trjwymiarowy pulpit sterowania w gbi serca i prosz ci, eby znalaz tam nasz may..." Wze?", dokoczy za mnie Wujek Joe. Tak, nasz may wze. Mwi ci wtedy, eby skierowa wizk energii lub wiata w kierunku powierzchni Ziemi, gdzie ja - lub moe raczej twoja inwestycja - spokojnie odpoczywa. Nie jestem jednak pewien, czy faktycznie tak si dzieje. Chodzi mi o to, e atwo to sobie wyobrazi, ale czy to naprawd dziaa, Wujku Joe?" Dobry pocztek, mj chopcze. Wydaje mi si, e chciaby by bardziej aktywny, czu si bardziej zaangaowany. Zgadza si?" Myl, e masz racj, Wujku Joe". Poczuem promie ciepa, a moe wspczucia, ktry wypeni moje ciao. Zdaem sobie spraw z tego, co si dzieje i pomylaem, e pewnego dnia ujrz gbi intensywnego, bkitnego wiata. Moje ciao byo odprone. Wydawao mi si, e podam w gb Ziemi. Chyba powinienem wiedzie, dokd naprawd zmierzam i co w ten sposb osign".

38
Rozumiem", powiedzia Wujek Joe gosem dodajcym otuchy. Udajesz si lub cile mwic, ja si udaj do samego jdra Ziemi. Nie wyglda to jednak tak, jak sobie to wyobraasz. Nie wszystko, co sobie wyobraasz w swoim fizycznym wymiarze, jest takie, jak mylisz. To, co znajduje si we wntrzu Ziemi, mona nazwa midzywymiarow komnat lub komor. Tak przynajmniej okrela si to tam na grze. Nosi ona miano midzy wymiarowej, bo jest niczym ogromny kryszta. Krysztay za dziaaj jak przejcia pomidzy wymiarami. Ty widzisz je tylko w wymiarze trzecim. Tymczasem s one wypenione wszystkimi rwnoczesnymi perspektywami i tajemniczymi hologramami wiata spektralnego w rnych odcieniach ... wiesz, tego, ktre mieni si kolorami i wykazuje waciwoci rezonansowe zwizane z wymiarem czwartym. Mona powiedzie, e krysztay stanowi cze umoliwiajce przedostanie si do innych wymiarw. Fiuuu!" Wujek Joe zad nagle w swoje galaktyczne kazoo, wprowadzajc mnie w stan podwyszonej gotowoci. Ten facet zawsze z czym wyskoczy i nigdy nie pozwala odpocz. Przez chwil rzeczywicie byem zadowolony, e sta si czci mojego ycia. W kadym razie", cign, Jdro Ziemi jest jak gigantyczny kryszta elaza, ktry emituje cikie, elektromagnetyczne wiatry. Wiatry te ca. moc uderzaj w zewntrzny paszcz jdra, ktry peni rol metalowej osony. Osona ta mogaby by troch lepsza, a przynajmniej adniejsza, ha, ha, ha!" Nie do, e opowiada ndzne dowcipy, to jeszcze si z nich mieje. Pancerz, o ktrym mwiem, przypomina swoim ksztatem powierzchni Ziemi z jej kontynentami, grami, dolinami, a nawet czym w rodzaju oceanw, ktre faktycznie s czystymi wibracjami. Tak wic w rodku Ziemi znajduje si krystaliczne jdro, ktre otoczone jest zewntrznym pancerzem, a nad nim dopiero skorupa ziemska. Nadasz za mn, kolego?" Wydaje mi si, e tak, Wujku Joe", przytaknem. Jego opis budowy Ziemi brzmia niewiarygodnie, ale ciekawie. Mw dalej", ponagliem go. Owo krystaliczne jdro", cign Wujek Joe tonem profesora cakowicie zaabsorbowanego swoim wykadem, usytuowane jest na osi czcej Biegun Pnocny i Poudniowy i przez nie mona przej do wntrza Ziemi. Mam na myli to, e gdyby przyby na t planet pod postaci fal elektromagnetycznych, wpadby w pole elektromagnetyczne Ziemi w odlegoci okoo 64 000 km nad jej powierzchni, a nastpnie wszed w pas promieniowania na wysokoci okoo 18 000 km. Twoja energia ulegaby rozadowaniu, a ty podyby w kierunku jednego z biegunw. Przy odrobinie szczcia przelizgnby si wzdu kolumny eterycznej i zakoczy swoj podr we wntrzu krystalicznego jdra". Kolumna eteryczna? Czy chodzi o to, e jest niewidzialna, Wujku Joe?" Tak. Eteryczna kolumna czy ze sob bieguny Ziemi. Jest to elektromagnetyczna tuba albo kana, ktry biegnie od biegunw do krystalicznego jdra. Krystaliczne jdro dziaa jak odbiornik radiowy i wszystkie programy przechodz wanie przez nie. Oczywicie mam na myli programy galaktycznej wizki, Soca i wszystkich innych komunikujcych si z ni obiektw, takich jak te, ktre nazywasz UFO, ha, ha, ha!" Sposb, w jaki Wujek Joe wymwi sowo UFO, przyprawi mnie o dreszcze. W jaki sposb wyczuem, e wanie w tej chwili, w samym rodku Ziemi przebywa UFO. apiesz fal, kolego", Wujek Joe przerwa moje rozmylania. Jeste na dobrej drodze. Jeli uda ci si dotrze do jdra Ziemi, bdziesz mia dostp do potnego komputera. To wanie std Ziemia rozsya swoje Programy". Czy take stamtd wyszed sygna Konwergencji Harmonicznej?" Dokadnie tak. Pozwl mi skoczy, a potem zastanowimy si, jak ci Pomc. W jdrze Ziemi znajduje si radiokomputer. Musisz pamita, e gromadzona jest tam potna, zarwno cika, jak i lekka energia, podobna do energii we wntrzu Soca. Energia ta pulsuje rytmicznie i jest jak bicie serca. To brzmi logicznie. Ziemia yje, wic musi mie rytm serca, prawda". Oczywicie, Wujku Joe", odpowiedziaem i dowiadczyem tego, co czuje istota godna szacunku, ktrej istnienie jest systematycznie i publicznie podwaane. Byo to przeraajce i smutne doznanie. Wielka Ziemia spldrowana i ograbiona, traktowana jak martwy gaz, a jednak ywa, jake niepodwaalnie realna i ywa! Wydawao mi si, e sysz bicie jej serca, a moe odbieraem je poprzez ... fale mzgowe? Dobrze rozumujesz, kolego", potwierdzi Wujek Joe, twoja czaszka, podobnie jak zewntrzny paszcz jdra Ziemi, jest rezonujcym pancerzem. Zewntrzny paszcz odbiera impulsy krystalicznego jdra i przekazuje je na powierzchni Ziemi, a sygnay z powierzchni przesya do wewntrz. Twoja czaszka dziaa tak samo. Informacje pomidzy powierzchni i paszczem zewntrznym przechodz przez powok przekanikow, ktra peni rwnie funkcj izolatora elektromagnetycznego". Poczekaj chwil!", krzyknem, doprowadzony prawie do rozpaczy przez natok informacji. Pierwszy raz sysz, eby kto opisywa Ziemi w taki sposb. Brzmi to jak koncepcja inyniera elektryka". Nie jest to dalekie od prawdy, kolego. Elektryczno jest fluidem Wszechwiata. To kosmiczny sok. Jeeli patrzysz na wiat jednowymiarowe, nie dostrzeesz istoty rzeczy. Layf-Tet-Tzun i Pacal Votan s w

39
pewnym sensie inynierami zajmujcymi si dziedzin elektrycznoci albo raczej elektromagnetyzmu, surfujcymi po falach Galaktyki. Nie chodzi tu jednak o sam elektryczno, lecz o elektryczno i magnetyzm. Dopiero razem daj si przycigania!" Wanie, a co z grawitacj?" To sia wica wszystkie elementy. Wiesz o tym, Jose. Jest jak mio. To waciwie jest mio. Mio jest si kosmiczn. Energetyzuje oktawy biegnce w obie strony midzywymiarowego kanau. Jest ona t wanie energi, ktra przesya informacje pomidzy wymiarami. Gdy informacja zostanie przesana, wie ze sob nadawc i odbiorc. To znacznie wicej ni kartka walentynkowa. Gdyby nie mio, nie byoby nas tutaj". To, co mwisz, jest wspaniae, Wujku Joe", odpowiedziaem. Rozumiem wszystko, ale potrzebuj wicej odpowiedzi. W jakim sensie nurkowanie w Ziemi jest inynieryjnym projektem Layf-Tet-Tzuna?" Wiesz ju, co znajduje si we wntrzu Ziemi. Teraz zapamitaj: Jeste hologramem Ziemi, a Ziemia twoim. Jeli patrzysz na swj trjwymiarowy wiat, zakotwiczony na powierzchni planety, przez pryzmat Miejscowego Zespou Doskonalenia Sieci Krystalicznej Energii Ziemi, i nurkujesz w Ziemi z pomoc Terenowego Zwizku Midzywymiarowych Sobowtrw Progresywnego Pola, docierasz do sieci w krystalicznym jdrze, wtedy sam wdraasz swj may projekt w t sie. Dziaasz midzy wymiarami i bezporednio wsppracujesz z Ziemi. Pomyl o tym! Sie Krystalicznej Energii Ziemi i nurkowanie w Ziemi to inynieryjne projekty Layf-Tet-Tzuna. W ten czy inny sposb dokada on wszelkich stara, by Atlantydzi wszystko sobie przypomnieli. Gdy uda mu si ich nakoni, aby zaangaowali si w sprawy Ziemi, wtedy wzniesie si i wszystko przeksztaci si w wiato! Co ty na to?" To wielka rzecz, Wujku Joe. Pozwl mi si nad tym chwil zastanowi", odparem i poczuem si bardzo senny. Wydawao mi si, e wszystko przesuwa si przed moimi oczami. W uszach dzwonio mi bardziej ni zwykle. By moe spowodowa to natok informacji, a moe byo to zaproszenie Wujka Joe do nurkowania w Ziemi? Walczyem ze snem i cigle chciaem wiedzie wicej. Wujku Joe", zawoaem obawiajc si, e trac z nim kontakt, Kampania na rzecz Ziemi wyglda na midzywymiarow strategi. Podczas gdy my przeprowadzamy kampani oczyszczania atmosfery dziki dziaalnoci grup A i Miejscowemu Zespoowi Doskonalenia, nurkowanie w Ziemi wspomaga inteligencj Ziemi i nasz". Widz, e to rozumiesz, kolego. To jeszcze jeden znak kreatywnej wsppracy - synergii duo-wygrany. Kady wygrywa i kady otrzymuje co dobrego, czego wczeniej nie oczekiwa. Stwrz swoj grup 12osobowjako wze Krystalicznej Energii Ziemi. Powi wicej czasu na nurkowanie w Ziemi, a zobaczysz, e moesz zatrzyma postpujcy chaos i baagan, i jeszcze dobrze si przy tym bawi. Jak mgby przegra?" Nie mogem odpowiedzie na to pytanie. Zapadem w sen. Czy to jednak by sen? Czuem, e wpadam w nieskoczony wir, coraz gbiej i gbiej. Rozdzia 6 Co drzemie w krysztaach Gdy wpadaem w gb wiru, wydawao mi si, e mijam kolejne warstwy pewnej substancji - substancji czasu, ktra bya jednoczenie substancj Ziemi. Wtedy zaczem zwalnia i oto ujrzaem Wujka Joe. To by on, ju nie gos w mojej gowie, ale caa symfonia! Wyglda prawie jak elf czy te kobold i by zupenie przeroczysty. Czy by Majem? Mia na sobie co w rodzaju marynarki i co, co przypominao bardziej pantalony ni spodnie. Jego czoo byo spaszczone i kanciaste jak u Majw, a spite i odrzucone w ty wosy wyglday jak pira. Jego ubranie mienio si kolorami. Waciwie to cay mieni si kolorami. Do zewntrz by intensywnie rowy, a bliej rodka turkusowy. Lew rk, zgit w okciu, trzyma wycignit w bok. Do bya skierowana ku grze w taki sposb, e miaem przed oczami jej wntrze. Prawa rka zwisaa swobodnie, ale po chwili rwnie zwrcia si do mnie wewntrzn stron. Wygldao to na pewien rodzaj salutowania. Sta bosy i lekko przykucnity, zupenie jakby surfowa. Sytuacja si odwrcia, Jose", umiechn si i opuci rce. W jakim sensie, Wujku Joe?" Tym razem ja jestem tutaj, a ty nie".

40
Co takiego?" Widzisz mnie, ale czy widzisz siebie? Gdzie jeste? Wujek Joe pochyli si jeszcze bardziej i przykucn, zupenie jak surfer wycigajcy rce dla lepszej rwnowagi. Jego wosy powieway na jakim nietypowym, wiszczcym i bardzo silnym wietrze energetycznym. Gdzie jeste?", zapyta ponownie i najwyraniej czeka na odpowied. Rozejrzaem si wok i stwierdziem, e rzeczywicie mnie tu nie ma, przynajmniej mojego ciaa. Gdzie si znalazem? Co si tutaj dziao? Czy to mi si nio? Jak to moliwe? Spojrzaem jeszcze raz na Wujka Joe. W jaki sposb mogem na niego spoglda? Czym mogem go widzie? Czy byem czyst wiadomoci pozbawion ciaa? Czy byem ... martwy? Skd pochodziy moje myli? Nie wiem, Wujku Joe", udao mi si wreszcie wyduka odpowied. Woj gos przypomina echo. Wydaje mi si, e jestem tutaj, ale mnie tu nie ma. Za to ty jeste. Widz ci. Ale jak mog ci widzie, skoro nie w idz siebie? Kto lub co zatem widzi?" Wujek Joe zanis si miechem. Wspaniale si bawi i wcale mi nie przeszkadzao, e bawi si moim kosztem, cho czuem si nieco zmieszany. Nie czuem si jednak le. Jeeli sama wiadomo moe cokolwiek czu, musz przyzna, e czuem si wyjtkowo dobrze. To byo to! Ja byem wanie tym, jakby atmosfer wok Wujka Joe i ta atmosfera czua si dobrze. Byo ciepo, tropikalnie, ale te inaczej ... mienio si kolorami. Wiesz co, synku", powiedzia, dochodzc do siebie, zasuye na odpoczynek. Napracowae si, szczeglnie jeli chodzi o Kampani na rzecz Ziemi. Wiem, e czekae na bardziej wiadome doznania zwizane z nurkowaniem w Ziemi. Postanowiem dla odmiany zabra ci do siebie, do wymiaru czwartego i oto tu jeste. Wanie tu przebywam. Twoje ciao zostao na grze i pi jak niemowl". Gdzie na grze, Wujku Joe? Gdzie my jestemy?" W rodku Ziemi, kolego, tam, gdzie zawsze chciae dotrze". rodek Ziemi! Alleluja! Poczuem si jak olbrzymi rozbysk gwiazdy. Moja zdolno postrzegania rozszerzaa si. Poczuem si, jakbym by w wielkim krysztale. Tak, w krysztaowej komnacie, ktrej ciany zdaway si unosi i ustawicznie zmienia. Przypominay one bardziej membrany. Drc i mienic si kolorami tczy, poruszay si jak czenka na kronie. Wszystko oddychao i pulsowao, byo cudowne i gorce, gste i zarazem lekkie. Potne prdy energii, przechodzce przez membrany pod rnymi ktami z prdkoci wiksz od byskawicy, wydaway si dwikami i rwnoczenie fantastycznymi korowodami ludzi lub innych istot. Czy to ... czy to jest midzy wymiarowa krysztaowa komnata, Wujku Joe?", zapytaem w kocu, a mj gos dochodzi z jakiego nieskoczenie odlegego punktu unoszcego si, niczym yroskop, nad jednym z prdw energii. Rozpaczliwie prbowaem ustali swoje pooenie, zapa grunt i jednoczenie si porusza. Mona tak powiedzie, kolego, ale faktycznie jeszcze tam nie dotarlimy. Nie spuszczaj oczu z tyu mojej gowy". Wujek Joe obrci si nagle i przykucn jeszcze bardziej. Wtedy ruszylimy. Byo to jak surfowanie na wietrze. Wpadalimy na magnetyczne fale, przelatywalimy przez przemieszczajce si i pulsujce krystaliczne membrany. Trwao to dopty, dopki Wujek Joe nie wykona zgrabnego zwrotu o 180 stopni, obrci si szybko, ale z gracj i zatrzyma. Rozejrzyj si, kolego". Przestaem wpatrywa si w ty gowy Wujka Joe i spojrzaem dookoa. Wszystko byo cinite i gste, a jednak przeroczyste. Jzyki arzcego si elaza wciskay si w fantastyczne, krystaliczne ksztaty, rozpyway we wszystkich kierunkach, rosy i szybko zmieniay. Wydawao si, e cay proces rozpoczyna si gdzie w rodku, ale ze wzgldu na dynamik tego miejsca, trudno byo go zlokalizowa. Miaem wraenie, e grawitacja w tym miejscu bez przerwy zmieniaa swj kierunek. Gdy wreszcie udao mi si dostrzec co, co wydawao si punktem centralnym, straciem z oczu Wujka Joe. Gdzie mg si zgubi? Aaaa! wita Zuvuyo i - upsss - mj Kuxan ... Suuuuuummmmm!" Ju wiedziaem, gdzie jest. Zjeda, krcc si wok jakiej niewidzialnej kolumny lub masztu. Chocia nic tam nie byo, najwyraniej trzyma si czego, pdzc spiralnie w d. Jego marynarka trzepotaa, wosy powieway. Gdy w kocu si zatrzyma, usiad z wycignitymi nogami w miejscu, gdzie wyldowa, i nadal trzyma si niewidzialnego masztu. Gowa opada mu na piersi. Porusza lekko ramionami. Znowu chichota. I wtedy zobaczyem j ... siatk, matryc. Bya prawie niewidoczna i przypominaa wielki, prostoktny, druciany model. Prty czce wyglday jak organiczne wkna szybko poruszajcego si wiata. Ze zdumieniem przygldaem si tej misternej i delikatnej strukturze. Z niektrych zczy wystrzeliway fantastyczne strumienie blasku. Musiay to by odsyane na powierzchni linie energetyczne nurkujcych w Ziemi. Caa matryca bya przeroczysta. Wszystko, co znajdowao si w jej wntrzu, jak rwnie na zewntrz, poruszao si. Nic nie pozostawao w bezruchu. Czuem, e krci mi si w gowie. Miaem

41
wraenie, e reszta mojej wiadomoci rozpywa si w matrycy, w krysztaowych ksztatach i jzorach roztopionego elaza. Wszystko krcio si jak w kalejdoskopie... Spokojnie, chopcze". Usyszaem gos Wujka Joe. Twoje ciao senne dotaro a tutaj, wic teraz chyba nie chcesz zaprzepaci okazji". Gdzie on moe by? Prbowaem skupi si na echu jego gosu, ale i ono rozdzielio si na kilka nowych, i wszystkie zaczy si rozmywa. Wtedy dostrzegem bysk intensywnego, elektrycznie niebieskiego wiata wielkoci epka od szpilki. Skoncentrowaem si na nim. Nagle przybrao ono ksztat Wujka Joe Zuvuyi. Siedzia ze skrzyowanymi nogami w samym rodku matrycy z ramionami wok piersi. Chyba zdj swoj marynark. Teraz wyglda jak jeden ze staroytnych, wiecznych Majw. Uh, co si tutaj dzieje, Wujku Joe?" Lekkie zawroty gowy spowodowane wirem grawitacyjnym. Kady je odczuwa, gdy nurkuje pierwszy raz", odpowiedzia. Uspokoiem si, gdy zobaczyem, e nadal siedzi ze skrzyowanymi nogami i rkami zoonymi na piersi. Wyglda jak Siedzcy Byk albo jaki Budda. Zawroty gowy spowodowane wirem grawitacyjnym?" Wanie tak. Tutaj, w rodku Ziemi, fale grawitacyjne wi wszystko tak mocno jak tylko to jest moliwe. Oprcz tego energia elektromagnetyczna, ktra napywa wzdu osi biegunw, po ktrej zjedaem, oddziauje na fale grawitacyjne. W ten sposb tworz si wiry, ktre rozchodz si we wszystkich kierunkach. Wiry te s w rzeczywistoci spiralami informacji, emitowanymi przez wizk. Ziemia przesya wizk wzdu osi biegunowej. Gdy energia wizki dotrze do centrum, nastpuje wielkie - bum! - i wraz z falami grawitacji rozprzestrzenia si ona na zewntrz poprzez cieke formy krysztaw. Ale dlaczego akurat krysztay, Wujku Joe?", zapytaem ciekokrystaliczne formy, ktre pyny w rnych kierunkach. wpatrzony w zmieniajce ksztat

Wujek Joe spojrza na mnie, mruc oczy. Chcesz wiedzie, Jose, dlaczego krysztay s wane i dlaczego maj tak wielkie znaczenie dla ludzi?" Gdy Wujek Joe artykuowa to pytanie, miaem wraenie, e formuje si obok niego krysztaowy tron, a zaraz potem rozpywa, tworzc rzek roztopionego elaza. Nie zwracajc na to uwagi, cign dalej: Wiem, e wielu ludzi u was na grze od pewnego czasu szaleczo kolekcjonuje krysztay. Powodem tego jest fakt, e krysztay s jak lekarstwo Ziemi. Zbieracie je, poniewa nie jestecie zerodkowani. Wasze formy falowe s niestabilne. Dlatego wanie krysztay przychodz do was. Przycigacie je, podobnie jak chore ciao przyciga lekarstwo, ktre je leczy". Krysztay s jak lekarstwo, Wujku Joe? C one takiego robi?" Wibruj z bardzo wielk prdkoci. Przenosz swoj wibracj na wasze formy falowe i powoduj ich uspokojenie. Maj zdolno przenoszenia informacji, zapisywania ich i przechowywania. Wszystkie informacje maj na celu przywrcenie was do stanu harmonii z samymi sob i Ziemi, poniewa to ona je wysya. Z punktu widzenia Ziemi nie ma nic odpowiedniejszego ni krysztay kwarcu. Kwarc i jego pochodne oznaczaj dla Ziemi zbir informacji, siedlisko inteligencji, a nawet neurony! Kady z nich jest wyjtkowy i kady zawiera hologram Ziemi, i oto wanie chodzi. Matka Ziemia jest krystaliczn planet". Ziemia krystaliczn planet! wietnie! To jest co, Wujku Joe", zawoaem z entuzjazmem, a raczej zawoaa moja pozbawiona ciaa wiadomo. Widz, e rozumiesz, Jose. Wanie dlatego powiniene zwraca uwag na to, jak obchodzisz si z krysztaami i stara si wykorzystywa je odpowiednio. Ludzie myl, e to tylko kawaki ska. Zapominaj, e Ziemia yje, e skay s ywe. Skoncentruj si na tych maych cukiereczkach" i oka im szacunek. Zajrzyj gboko do ich wntrza, wsuchaj w ich mow. S na ciebie wraliwe. Moesz te o nich pomyle jak o pamici i inteligencji Ziemi, ktra na ciebie patrzy. Poprzez kryszta Ziemia prbuje przebudzi nowego czowieka. Gdy kryszta ci znajdzie, poddaj mu si. Krysztay utrzymuj rwnowag midzy tob i Ziemi. Kady z nich jest duchowym pomocnikiem i sprzymierzecem Ziemi. Jeszcze jedno". Co takiego, Wujku Joe?" Jeste potwornym szczciarzem. Wiesz dlaczego?" Strzelaj, Wujku Joe! Jak to niespodziank sypniesz jeszcze z rkawa?" Nic wielkiego. A tak na marginesie ... mwic cilej, nie masz adnego rkawa. A nawet gdyby mia, to i tak nie masz rk, eby je tam wsadzi, ha, ha, ha! Faktycznie to ciebie tu nie ma. Wanie o to mi chodzi". Musiaem przyzna mu racj. Nie byo mnie tam, chocia jednak byem - przynajmniej jako moja wiadomo. Wanie!", kontynuowa Wujek Joe. W dalszym cigu siedzia ze skrzyowanymi nogami i szczerzy zby w niewiarygodnie szerokim umiechu. Dlatego jeste wielkim szczciarzem. Doznajesz tego poprzez swoje ciao senne, czyli mnie. Nie kady ma tyle szczcia. Wikszo ludzi nie jest poczona ze swoim ciaem sennym, dlatego nie moe tego przey. Dopiero kiedy ludzie waciwie rozegraj s woj e karty, bd mogli zdoby takie dowiadczenia".

42
Co masz na myli, Wujku Joe?" To proste, nie mog oszukiwa! Najpierw powinni si zjednoczy w ramach Miejscowego Zespou Doskonalenia Sieci Krystalicznej Energii Ziemi i wspierajc si krysztaami, oczyci siebie i Ziemi, wyjani wszystkie swoje sprawy. Nagrod za to bdzie poczenie si z wasnym ciaem sennym". A zatem, zanim zacznie si sen, powinnimy si zjednoczy, by mc dobrze zaatwi nasze sprawy. O to chodzi, Wujku Joe?" Z ca pewnoci. Przyjemnej zabawy z krysztaami!" Gos Wujka Joe zacz zanika. Gono szumicy i szeleszczcy dwik, ktry pojawi si w tym samym czasie, zacz si wzmaga, a wypeni ca przestrze i sta si wszystkim, co byo dokoa. Zrodzony z krysztau, czysty, biay dwik - wzbudzajcy szacunek, rozbrzmia jak eksplozja Soca wewntrz Ziemi. Skupiem uwag na tym dwiku, ktry by jak cudowne, mienice si, krysztaowe wiato, wypenione ulotnymi, barwnymi obrazami. Potem rozbrzmia inny ton. W tym samym czasie zaczo wyania si jedno po drugim co, co przypominao osiem portali czy te jaski. W zadziwiajcy sposb byem w stanie ogarn jednoczenie wszystkie osiem portali, ktre wychodziy ze rodka i rozszerzay si w rnych kierunkach. Wanie z nich wydobywa si nastpny dwik niczym niezliczona ilo mwicych i rwnoczenie piewajcych gosw. Wujek Joe siedzia jak zawsze spokojny w samym centrum wydarze. Co si dzieje, Wujku Joe? Co znacz te haasy?", zapytaem. Pierwszy z gonych dwikw by jak beknicie - silne beknicie Ziemi po Konwergencji Harmonicznej co w rodzaju energetycznego wzdcia, ktrego trzeba si pozby. Moesz nazwa to fal energii, ktra zostaa uwolniona. By moe przyniesie ona ludziom, tam na powierzchni, przyjemne sny". Gdy Wujek Joe mwi, ja obserwowaem osiem portali. Co tam si dziao? W kadym z portali mogem zobaczy wiry ludzi lub moe innych istot, przeroczystych jak Wujek Joe. Wntrze midzywymiarowej komnaty byo teraz biae i bardzo jasne, a portale staway si coraz bardziej wyrane. Dwa z nich znajdoway si na biegunach, kolejne dwa w pewnej odlegoci po obu stronach Wujka Joe, a pozostae cztery wychodziy z niewidzialnych osi w miejscu, w ktrym siedzia. Powiniene sucha bardzo uwanie, kolego. Moesz usysze co niezmiernie interesujcego". Wujek Joe skin gow. Prbowaem nasuchiwa i jednoczenie obserwowa, co si dzieje wewntrz portali. Usyszaem co, co mogem zrozumie. Bya to jaka przedziwna rodzima poezja. Kim jestecie?", zapytaem, prbujc skierowa swj gos ku wszystkim omiu portalom jednoczenie. Jestemy istotami energetycznymi", usyszaem chraln odpowied. Jestemy elektromagnetycznymi opiekunami pamici planetarnej". Co takiego? Energetyczne istoty? Pami planetarna?" Wtedy z kilku portali wyszo jednoczenie kilka istot energetycznych. Trudno byo je dostrzec. Obracay si bardzo szybko, zupenie jakby wibroway wok wasnej osi. Niektre z nich przypominay mczyzn, inne kobiety, ale trudno byo to stwierdzi. Tak, jestemy istotami energetycznymi. Pami Ziemi przechowuje informacje o wszystkich dziaaniach i intencjach ludzi, jak w ksidze rachunkowej. Chcemy ci co powiedzie". Co takiego?" My, ktrzy nazywamy siebie istotami energetycznymi, bylimy kiedy nazywani przez was bogami. Bogowie to my, a my w zamyle Ziemi nie jestemy niczym innym, jak tylko odzwierciedleniem was samych". Ale", zapytaem zaskoczony, co robicie tutaj na dole?" Przebywamy tu, aby si odnowi. Jak wiesz, wrd ludzi na Ziemi od duszego czasu panuje mrok faza ciemnoci. To wy stworzylicie to zaklcie. W miar jak oddalalicie si od swoich cia wietlnych, coraz lepiej wychodzio wam konstruowanie narzdzi i budowanie wasnego materialnego bogactwa. W nastpstwie tego przestalimy by wam potrzebni. Duma z wasnej inteligencji nie pozwolia wam dostrzec, e pogracie si w mroku. Doszlicie do wniosku, e wasze wietlne ciaa, wasze dusze, s tylko przesdem z dawnych czasw. Wtedy przybylimy tutaj, eby si na nowo odnale". Przy wtrze echa chralnie wypowiadanych sw istoty te zdaway si wibrowa coraz szybciej, stajc si jedynie wirami energii. Po chwili gosy powrciy. Brzmiay teraz jak odlegy odgos sopranw: bardzo kobiecy, ale te dojmujco aosny. By to najbardziej niesamowity dwik, jaki usyszaem w yciu. By on vak smutny i rzewny, e jego gorycz omal mnie nie zabia. Czy by to gos boskich muz? Nadchodzi teraz czas, kiedy albo powrcimy i zostaniemy rozpoznani, albo wzdu osi biegunw udamy si gdzie indziej. Czekamy ju bardzo dugo. Przeczekalimy cay baktun. Zapisujemy w pamici wspomnienia waszych okropnych wojen i tego, co wyrzdzacie sobie nawzajem. Cieszymy si, e budzi si wrd was pami Atlantydw o zwycistwie, zniszczeniu i nadziei na przyszo. Cieszy nas to, e

43
budujecie tu na dole sie przypomnienia. To z pewnoci pomoe. Czasu jest coraz mniej, a my jestemy peni czystej dobroci dla kadego. Musimy jednak czeka na wezwanie, na wasze skinienie, poniewa jestemy bogami, duchami Ziemi, istotami energetycznymi, ktre speniaj pragnienia. Ofiarujcie nam pokj modlitwy i dym kadzida, ktre przemawia do nas poprzez zapach szawi i jaowca, i przywouje w wasze krgi. Zaprocie nas do siebie. Spieszcie si. Jeli nas nie wezwiecie, bdziemy musieli odej na zawsze, a wtedy burza gniewu Ziemi dosignie was wszystkich. Jeeli odejdziemy, ludzie strac zmysy, pami, zdolno do bycia wiadomym, umiejtno piewu, eksperymentw, dozna, podejmowania wyzwa"... Gos chru rozmy si w wysokich tonach, ktre rozbrzmieway dokoa wibrujcym echem. To byo niesamowite. Haas powoli ucich, a niezwyke, taczce wiata kryy midzy portalami. Rozejrzaem si w poszukiwaniu Wujka Joe. Ju nie siedzia porodku tej dziwacznej, wiecznie przeksztacajcej si przestrzeni. Dokd mg pj? Tutaj, kolego!" Spojrzaem na grny portal, ten na osi. Wujek Joe siedzia na jego krawdzi, macha bosymi stopami i spoglda w d -jeeli w rodku Ziemi w ogle jest taki kierunek. Zostao ci jeszcze troch kredytw snu, kolego. Moe chciaby ze mn posurfowa na elektromagnetycznych falach? Co ty na to?" Nad czym miaem si zastanawia? To, co spotkao mnie do tej pory, byo najwspanialsz nagrod. Ta fantastyczna przygoda dawaa mi inspiracj i energi do dziaania na dugi, dugi czas. Oczywicie, Wujku Joe. Dokd pyniemy?" Skupiem si teraz na jego gowie i ramionach. Widziaem mieszne, mienice si kolorami tczy woski, ktre wystaway z jego nosa i uszu. Jest tu jeszcze kto, kogo z pewnoci chciaby pozna". Kto to taki, Wujku Joe?" Co by powiedzia na Layf-Tet-Tzuna?" Wujku Joe! Naprawd? Byoby cudownie. Ale znajdujemy si w rodku Ziemi, a stary Layf-Tet-Tzun jest na Alkione, Centralnym Socu". To prawda, ale nie zapominaj o Kuxan Suum, majaskim systemie komunikacyjnym". Kuxan Suum, oczywicie Wujku Joe, Kuxan Suum. Czy to nie tak dostaem si tutaj?" Wanie tak, Jose. Wkno Kuxan Suum, ktre wychodzi z twojego splotu sonecznego, jest twoj midzy wymiarow lini pocze. Przeniesie ci ona tam, dokd tylko bdziesz chcia. Musisz jednak wiedzie, co robisz, a twoje intencje powinny by czyste. Wikszo ludzi nie spenia tych warunkw, ale jak ju powiedziaem, jeste szczciarzem. Zap si teraz moich wosw i jazda ... Juhuuu!" Wystartowalimy w okamgnieniu, pdzilimy na zamanie karku przez ogromne fale wiata. Szczciarz, Wujku Joe?", zapytaem, gdy mijalimy krystaliczne chmury i osnowy czasu. Gdy to powtarzasz, mam wraenie, e robisz mi ask albo stroisz sobie ze mnie arty". Jedno i drugie, Jose. Jako twj oficjalny Anio Str uratowaem ci ycie niejeden raz. Kiedy, na przykad, bye pijany w trupa, a ja uratowaem ci przed upadkiem z peronu metra. Wtedy pomylae nawet, e by moe by przy tobie Anio Str, czyli ja. Gdybym tylko robi ci ask, wiedziaby o tym. Jeli chodzi o arty, to wanie ja przygotowaem dla ciebie kilka niespodzianek w rnych sytuacjach yciowych. Chociaby te kilka razy, kiedy stracie prac, ha, ha, ha!" Mimo pewnego dyskomfortu postanowiem cieszy si wspania sceneri, jeli mona to tak okreli, poniewa pdzilimy jak szaleni. Wielkie ogniste dyski przelatyway jak patki niegu przez tunel utworzony ze cian, ktre w istocie byy membranami. Przepynlimy nad flot wieccych obiektw w ksztacie meduz, ktre emitoway rozbyskane wizki wiata. W pewnej chwili olbrzymi obiekt w ksztacie pczka pojawi si w zasigu wzroku. Wida byo, e w jego wntrzu znajduje si owietlony port z dokami dla dziesitek, a moe nawet setek mniejszych meduzowa-tych statkw. Czujc moj ciekawo, Wujek Joe krzykn wrd ryku i elektromagnetycznych grzmotw Kuxan Suumu: To Midzystacja AA, kolego. Ledwo wystarczy ci kredytw snu, eby dotrze do Layf-Tet-Tzuna, ale przelecimy przynajmniej przez bank monitorw. W ten sposb nie bdziemy przeszkadza w adnym z odbywajcych si tam spotka". Gdy zbliylimy si do osawionej Midzy stacji AA, dojrzaem pionow form wietln w ksztacie pczka, ktr przecinaa lepiej widoczna pozioma forma wietlna w tym samym ksztacie. W niej wanie znajdowa si wietlny port i punkty dokowania. Forma pionowa mrugaa niezliczonymi, kolorowymi wiatekami, ktre nie ukaday si w aden oczywisty wzr, natomiast my kierowalimy si w stron formy poziomej.

44
Uwaaj teraz! Wlizgujemy si!", zawoa Wujek czci masywnej formy. Joe, gdy weszlimy w may wietlny otwr w grnej Jej wntrze byo imponujce. By to pokrgy bank ustawionych w rzdy monitorw, z ktrych kady przedstawia inn scen. Jakie to byy obrazy! Krajobrazy w dziwacznych, obcych kolorach, mikroskopowy obraz komrek ognia, krysztaowe miasta, wirujce zielone tornada pyu, podwodne kolonie gwiezdne. Byo to zdumiewajce i nie miao koca. Przeszlimy przez inne wietlne przejcie i po chwili znowu pynlimy szlakiem Kuxan Suum przez elektromagnetyczny eter. Przykro mi, e nie moglimy zosta duej, Jose, ale masz przynajmniej oglny obraz. Wiele dzieje si w Galaktyce. Gdyby tylko twoi przyjaciele naukowcy zaakceptowali istnienie rzeczywistoci innych wymiarw, mogliby si wiele dowiedzie. Oczywicie, nie zmienioby to... Juhuuu!" Wujek Joe przerwa w p zdania i wydawao si, e troch zwolni. Przed nami pojawia si gigantyczna kula ognistego wiata. Alkione, Centralne Soce!", zawoa Wujek Joe triumfalnie. Pdzilimy przed siebie, a kula powikszaa si coraz bardziej, a staa si wszystkim, co byo wok. Temperatura musiaa by ogromna, ale ja nie czuem niczego. Przeszlimy przez kilka warstw ognistej substancji i w kocu dotarlimy do wielkiej przeroczystej kopuy. Na dole znajdowao si due okrge wejcie. Gdy przeszlimy przez nie, zobaczylimy co, co wygldao na spiralne schody ruchome. Poruszay si w gr i jednoczenie gboko w d. Po drodze widziaem przeroczyste heksagonalne tablice, na ktrych znajdoway si ruchome, wiecce formy geometryczne, ukadajce si w coraz to inne wzory. By moe by to pewien rodzaj kodu. Gdy dotarlimy do koca schodw, czekao tam na nas podobne okrge wejcie. Wujek Joe zatrzyma si na chwil i wyprostowa, jakby mia zaraz spotka si ze swoim szefem. Poprawi marynark i przygadzi swoje pierzaste wosy, po czym przeszlimy przez okrge drzwi. Wntrze pomieszczenia byo wspaniae. Przypominao rodek jdra Ziemi, ale byo bardziej majestatyczne. Gigantyczne ciany zbudowane z ognistych, krystalicznych form wznosiy si wok centralnej kopuy. Byy uksztatowane w taki sposb, e wyglday jak meble czy te nisze, w ktrych mona byo usi albo odpocz. Nie byy to jednak prawdziwe meble, bo nic tutaj nie byo stae. Byy to raczej hologramy, ale takie, ktre mona nie tylko zobaczy, ale rwnie usysze i poczu. Porodku tego splendoru znajdoway si jeszcze jedne schody, prowadzce do jakiego poziomu wewntrznego. Gdy wspinalimy si na gr, zauwayem wielk, pokrg tablic kontroln, jak mona zobaczy w studiu nagraniowym lub telewizyjnym. We wszystkich kierunkach rozchodziy z niej wielobarwne wizki wiata. Byy podobne do neonowych laserw wysyajcych pulsujce wiato jak jakie sygnay czy kody. Barwy byy bardzo intensywne, intensywniejsze ni kolory podstawowe: czerwony czy zielony. By to raczej elektryczny, pastelowy turkus i magenta*. * Jasny odcie karmazynu (przyp. tum.) Czasami wiata spaday jak deszcz, a innym razem wybuchay we wszystkich kierunkach. Nigdy przedtem nie widziaem czego podobnego. Najbardziej osobliwe byo to, e wszystko wydawao si tutaj takie ... inteligentne ... zamierzone, jak gdyby by to pewien rodzaj jzyka, a jednoczenie funkcjonowao przypadkowo. Nagle uwiadomiem sobie, e przed nami kto stoi. Bya to forma tak przeroczysta, e prawie niewidzialna. Powoli obrcia si w naszym kierunku. Wujek Joe skoni si lekko, po czym wykona taki sam ruch rkami w gecie powitania, jak wtedy, gdy zobaczyem go po raz pierwszy: lewa rka w gr, prawa w d, donie skierowane na zewntrz. Janiejca, eteryczna forma, mimo i bya przeroczysta jak meduza, wydawaa si by mineralna. Miaa ksztat dzwonu zwajcego si ku grze. Na wierzchoku, w miejscu, gdzie powinna by gowa, zobaczyem trzy poziome promienie, jedyn cech charakterystyczn dla tego eterycznego ciaa. Witam!", usyszaem gos dochodzcy z wewntrz miejsca, w ktrym byem. Jestem bardzo stary i ju ostatni. Layf-Tet-Tzun, ktrego tutaj widzisz, bdzie musia wkrtce odej". Gos odbi si echem z wielkim dostojestwem. Wydawa si przy tym bardzo stary, zmczony i niejako nieobecny. Kiedy byem wieloma, a teraz jestemy jednym. Wielu bdzie musiao przyj, by zastpi tego jednego. Monitorowanie tych wszystkich wizek to zbyt wiele dla mnie i mojego holograficznego pomocnika. Ja, Layf-Tet-Tzun, Pan Centralnego Soca, Alkione, zwanego rwnie Lamat, jestem gotw na spotkanie wyszych wymiarw wiata. Dlatego prosz, doprowadcie mj projekt do koca! Niechaj nurkujcy w Ziemi przygotuj si na przejcie po Staroytnym jego obowizkw. Jeli wszystko pjdzie dobrze, wyl na Ziemi moich wysannikw, eby przeprowadzili inspekcj i przekazali wam dalsze instrukcje. Teraz musz wraca do pracy". Gos zatrzeszcza i umilk. wiecca, staroytna istota odwrcia si i usiada przy masywnym pulpicie kontrolnym. Nagle ze wietlnego rodka Lauf-Tet-Tzuna wyonia si podobna, ale o wiele mniejsza istota o takim samym ksztacie. Miaem wraenie, e zawiera wicej materii, a jej gowa bya bardziej zaznaczona. Z dyniowatej gowy tej maej krystalicznej formy wychodzia jedna, ustawicznie zmieniajca kolory, wizka, ktra uderzaa w rne punkty pulpitu kontrolnego. W tym samym czasie usyszaem majestatyczn muzyk, wypeniajc ca przestrze. Odbijaa si echem i nakadaa na siebie.

45
Zdumiony tym, co zobaczyem, zapytaem Wujka i wysannikiem Layf-Tet-Tzuna?" Joe: Czy ten may jest holograficznym pomocnikiem Tak", odpowiedzia Wujek Joe. Stary LT przebywa w wymiarze pitym, a LT Junior jest tym, ktrego Stary LT zostawi w wymiarze czwartym. Dlatego wanie LT czeka, a Atlantydzi wyksztac si i przybd tutaj w swoich czterowymiarowych ciaach wietlnych, by go zastpi i rozpocz now rund ewolucji. W ten sposb LT rwnie si wzniesie". Gdy Wujek Joe mwi, prbowaem dokadniej przyjrze si LT Juniorowi. Ten, jakby odczytujc moje myli, odwrci si w naszym kierunku. Maa, okrga, chocia lekko wyduona gowa bya zatknita na korpusie w ksztacie dzwonu czy te meduzy. LT Junior nie mia ani rk, ani ng. Zdawao si, e jego korpus i szata pon, jednak pomienie byy cay czas nieruchome. Mj wzrok powdrowa znowu w stron gowy. Bya ona prosta i bardzo stara. Z obu stron sterczay ogromne szpiczaste uszy, jak u elfa. Jedyn cech twarzy by dugi otwr tam, gdzie powinny by usta. Wydawao mi si, e jest on wypeniony mrugajcymi czujnikami. Na czubku gowy widnia pewien diamentowy wzr, a po rodku niego znajdowao si organiczno-krystaliczne urzdzenie, ktre emitowao wizki wiata, uderzajce w pulpit kontrolny. LT Junior skoni si i wrci do pracy. Panel kontrolny rozjani si wielokolorowymi wizkami wiata, a dwiki osigny crescendo. Nagle wszystko znikno. Znowu gnalimy, unoszeni na elektromagnetycznej fali. Krcio nam si w gowach, gdy przechodzilimy przez niezliczone membrany wiata. Ostatni rzecz, ktr pamitam, byy sowa Wujka Joe: W porzdku, Jose, jestemy z powrotem u siebie. Na dzi wyczerpae wszystkie swoje kredyty senne. Czas wraca do wntrza tego picego dzieciaka, ktrego nazywasz swoim ciaem". Gdy Wujek Joe wprowadza moj energi wiadomoci do mojego picego ciaa, poczuem, e wszystko, cznie z kredytami sennymi, zawdziczaem jego trosce i gbokiej mioci. Tak, kolego", gos Wujka Joe zabrzmia wewntrz snu, ktry wanie niem, kredyty senne s nagrod, jak dostajesz, gdy pozwalasz swojemu midzy wymiarowemu sobowtrowi przeprowadza interferencj!" W gruncie rzeczy wydawao mi si to bardzo mieszne. miejc si we nie, widziaem, jak Wujek Joe pynie zygzakiem przez wir, trzyma rce w majaskim ukadzie pozdrowienia - jak wtedy, gdy zobaczyem go pierwszy raz. Wszystko cicho i uspokajao si jak ocean przed wschodem soca, zanim jego wody pomarszczy pierwszy podmuch wiatru nowego dnia. Rozdzia 7 ZEN czystej formy falowej Znowu uziemiony. Po tej wsplnej, kosmicznie ekscytujcej wycieczce, dziki ktrej zobaczyem prawdziwy obraz wiata, mio byo wrci. Wujek Joe nie pojawia si ju tak czsto. Wiedziaem, gdzie spdza czas. Przebywa na Midzystacji Arktur-Antares i bra udzia w swoich 12-stopniowych spotkaniach doskonalcych. Czas sprztania dotyczy kadego bez wzgldu na to, na jakim jest etapie ewolucji i w ktrym wymiarze przebywa", powiedzia kiedy Wujek Joe. Pki co, masz nad czym myle i co robi. Musisz zaj si Anonimowymi Ziemianami, Miejscowym Zespoem Doskonalenia i nurkowaniem w Ziemi. Pozwl mi wic wrci do porzdkowania moich spraw. Gdy spotkamy si nastpnym razem, obaj bdziemy lnili czystoci!" Nie martwiem si tym, e Wujek Joe mnie opuci. Odszed tylko na pewien czas. Wujek Joe mia racj, kiedy mwi, e jestem szczciarzem. Ju dawno temu nauczyem si, e po kadej wspaniaej wizji, przychodzi czas cikiej pracy nad jej realizacj. Wiedziaem, e najpierw musz mocno zakotwiczy si w mojej formie falowej i jeszcze raz zastanowi si nad majask koncepcj wiata. Rozpoczem medytacje lub - jak mwi Wujek Joe - dostroiem si wertykalnie. Nadszed czas, abym pozwoli sile mioci, ktra przepywa przez oktawy wertykalnie, poczy wszystko, z czego si skadam. Radykalnie", usyszaem gos Wujka Joe", musisz postpowa radykalnie. Wr do swoich korzeni ... do swoich korzeni!" Mj umys poszybowa w przeszo... Mylaem, e przygod z Majami rozpoczem w wieku czternastu lat, kiedy jako meksykaskoamerykaski dzieciak szukaem swoich korzeni. Wspinaczka na szczyt piramidy w pobliu Mexico City miaa ogromny wpyw na moj przyszo. Wkrtce po tym dowiedziaem si o kalendarzu Majw i samych tajemniczych Majach. Wiedziaem, e jest co wyjtkowego w tym 260-jednostkowym module kalendarzowym, zwanym Tzolkin. Ta wiedza odcisna na mnie swoje pitno. Czytaem, mylaem i niem o nim coraz czciej. Rysowaem go i malowaem. Studiowaem proroctwa z nim zwizane i pozostaoci staroytnych tekstw. Wiele razy odbyem podr na Jukatan.

46
Kilka lat temu, gdy przygotowywaem si do Konwergencji Harmonicznej, zaczem zdawa sobie spraw, e wiem o tym wszystkim duej, ni yj. Doszedem le do wniosku, e odpowiedzi na zagadk Majw naley szuka w Galaktyce. Byo to prawdziwe olnienie. Ca swoj wiedz, take intuicyjn, zwarem w ksice Faktor Majw. Jak moe potwierdzi Wujek Joe Zuvuya, cakowicie zanurzyem si w nieskoczonoci tylko po to, by wynurzy si z niej z jednym terminem - Konwergencja Harmoniczna". Jeeli ja zanurzyem si w nieskoczonoci, to nieskoczono zanurzya si rwnie we mnie. Chocia genetycznie jestem skonstruowany jak kady inny czowiek, jednak nie kady czowiek posiada t wiedz duej ni yje? Zanurzenie si w nieskoczonoci to nic innego, jak odkrycie, e twoja baza danych, wczajc w to twj program genetyczny, jest starsza ni ty. To tak, jakby pomyla o mikrochipie, podobnym do twego ciaa, zanim bye w stanie go skonstruowa, a informacja w nim zawarta bya rwnie starsza od niego. Tak jak mwi Wujek Joe: Istnieje elektryczny i kosmiczny kod czy te plan, wedug ktrego powstao wszystko - ty, ja, komputer, planeta, Soce i Galaktyka. Wkadem Majw, ktry odkryem, by Tzolkin, mistrzowski wzorzec mikrochipu i baza danych, midzywymiarowy katalog i midzywymiarowy wspczynnik. Fizyce znany jest ukad okresowy pierwiastkw, ktry jest spisem elementarnych czstek materii od wodoru do uranu. Moemy z niego odczyta mas i liczb atomow. S to informacje techniczne, ale niezbdne, jeeli chcemy zrozumie, stworzy lub odtworzy paszczyzn fizyczn, czyli wymiar trzeci. Tzolkin jest podobny do ukadu okresowego pierwiastkw, z tym, e zawiera ukad okresowy galaktycznych czstotliwoci. Tak jak istniej 144 pierwiastki, istnieje te 260 galaktycznych czstotliwoci. Ukad okresowy pierwiastkw opisuje rzeczywisto trjwymiarow, a Tzolkin midzy-wymiarow. Tzolkin przypomina gwny mikrochip i jest 260-jednostkow sta galaktyczn. Jako staa galaktyczna, Tzolkin jest kosmiczno-elektrycznym kodem, ktry pozwala zaprojektowa dowoln form falow w kadym wymiarze. Tzolkin, ze wzgldu na swj modularny charakter, jest przyrzdem, przy pomocy ktrego mona zmierzy parametry mojej, twojej i kadej innej formy falowej. Dziaa on jak schemat sucy do projektowania konstrukcji. Jeeli forma falowa nie znajduje si w jego spektrum, nie moe ona poczy si z rzeczywistoci midzywymiarow, co z kolei sprawia, e moe przebywa tylko w rzeczywistoci trjwymiarowej. Wujek Joe mwi, e jest to gorsze od dziurawej opony przed wczeniem rozrusznika, bo i tak nigdzie pojecha si nie da. Twoja forma falowa jest sum cakowit twoich programw, twojego programu genetycznego, jak rwnie twojej elektromagnetycznej czstotliwoci wibracji. Czujesz, e jeste elektromagnetyczny na przykad wtedy, kiedy odczuwasz podniecenie seksualne. W kadym razie twoja forma falowa jest twoj unikaln czstotliwoci wibracji. Dlatego wanie Galaktyczni Skauci mawiaj: Poznaj swoje wibracje. Rozpoznasz mnie po mojej wibracji, a ich poznasz po ich wibracji". Kady w gbi serca zna swoje wasne wibracje i wie dokadnie, czym promieniuje. Kady te wie, jak przyjemnie jest poczu dobre wibracje. Wibracje s z natury fal o okrelonej czstotliwoci. Twoja fala przybiera ksztat, poniewa kada czstotliwo moe by zmierzona i przedstawiona graficznie za pomoc odpowiednich przyrzdw. Zapis kadej czstotliwoci jest jej form. Kady ksztat geometryczny jest w rzeczywistoci odwzorowaniem rnych czstotliwoci. Okrg jest jednym wzorem czstotliwoci, kwadrat innym, a szeciokt jeszcze innym. Gdy zbliysz si do kogo, wasze formy falowe bd wspgra albo nie. Mog te wzajemnie si neutralizowa. Mwi si, e to chemia zblia do siebie ludzi i e to dziki takim zwizkom chemicznym jak feromony rodzi si sympatia i mio. Jednak zanim chemia zacznie dziaa, ludzie oddziaywaj na siebie poprzez swoje indywidualne formy falowe, ktre albo znosz si wzajemnie, albo przycigaj. Chocia kada indywidualna forma falowa daje si z atwoci odrni od innej, istnieje dla nich wsplny mianownik - model formy falowej zawarty w Tzolkinie, ktry jest sta galaktyczn. Tzolkin jako staa galaktyczna koduje czstotliwoci wiata, krysztau i zapisu genetycznego. Czstotliwoci wiata s wzorami energii elektromagnetycznej. Czstotliwoci krysztau okrelaj pierwiastki i formy materii. Czstotliwoci genetyczne odnosz si do wzorcw ycia organicznego. Wszystkie czstotliwoci wystpuj oczywicie jednoczenie i s ze sob przemieszane. Wemy na przykad ludzi. Kiedy myl, e s nie wiadomo jak pikni, ich uroda jest w rzeczywistoci rezultatem szczeglnej kombinacji 64 kodonw DNA. Kodony te s sekwencj aminokwasw w kodzie genetycznym. Te mae, poczone ze sob szecioczonowe struktury tworz podwjny acuch DNA w ksztacie a-helisy. Wzory te w swojej szczeglnej kombinacji zawieraj informacje, ktre przekadaj si na to, co nazywamy piknem fizycznym. Kiedy Wujek Joe powiedzia: Gdyby ludzie przestali przywizywa do swej urody wag, z pewnoci zajaniaoby ich faktyczne pikno!" Oczywicie kod DNA ma swoj wasn struktur wibracyjn. Nasze geny wibruj i w ten sposb okrelaj nasz form falow bez wzgldu na ich kombinacj. Pomimo oczywistych rnic i niedoskonaoci, wszyscy

47
jestemy zbudowani z tych samych elementw. wzr wszystkich innych form falowych. Kady z nas zawiera ten sam kod, ktry okrela Majowie mwi In Lake'ch", czyli Jestem innym tob". Wszyscy jestemy tym samym czowiekiem. W sobie i poprzez siebie znam ciebie, a ty znasz mnie. Jest to chyba wystarczajcy powd, by by tolerancyjnym i okazywa wspczucie, prawda? Nie tylko poszczeglny czowiek jest unikaln form falow, ale jest ni caa ludzko. Moemy myle o ludzkoci jak o fali, ktra pynie i ronie w miar upywu czasu. Ziemia jest rwnie swoj wasn form falow. Jest ni take Soce, Ukad Soneczny i caa Galaktyka, ktra jako wielka krystaliczna forma falowa obejmuje i rekapituluje wszystkie pomniejsze formy falowe. Fale wewntrz fal. Fale wytwarzajce fale. Wszystko jest w ruchu w oceanie galaktycznym! Tak, galaktyczny ocean! Czy kiedykolwiek si nad tym zastanawiae? Wizki i promienie wyrzucajce z siebie jak z elektromagnetycznego rozpylacza roziskrzone pryzmatyczne kropelki, systemy gwiezdne, planety, olniewajce kolorami i ksztatem formacje krystaliczne i formy ycia. Niezliczone fale torujce sobie drog poprzez geometri czasu, wypeniajce kad woln przestrze fantazyjnymi konstrukcjami i mylami pyncymi wzdu Zuvuyi do swojego rda. Jeli wszystkie formy falowe s regulowane przez sta galaktyczn, Tzolkin, oznacza to, e twoja wasna forma falowa jest jedynie echem galaktycznej formy falowej. Czy echo i pami to nie to samo? Brzdk! Czy ten wysoki dwik, ktry wanie usyszae, by echem? Fal pamici gwiazd? Kim naprawd jeste? Albo jeszcze lepiej, czym jeste? Gdzie si zaczynasz, a gdzie koczysz? Jeeli twoje ciao i jego forma falowa s pamici Galaktyki, kim jeste ty? Jeeli twoja unikalna forma falowa jest odlegym echem formy falowej Galaktyki, kto wie, jakie wspomnienia przechowuje skompresowany pakiet czstotliwoci, ktry nazywasz sob? Co to ma wsplnego z galaktyczn wizk? Jak wpywa ona na ksztat twojej formy falowej? Wizka akceleracyjno-synchronizacyjna, ktrej parametry zostay okrelone przez Majw, jest regulowana przez sta galaktyczn, Tzolkin. Oznacza to, e rne cykle czstotliwoci wizki i jej wzory mog by modulowane przez rnice natenia midzywymiarowego 260-jednostkowego Tzolkinu. Oznacza to, e wszystkie formy falowe znajdujce si w zasigu wizki, rwnie formy falowe twojego psa i kota, s regulowane przez Tzolkin. Tak jak tkajcy si sam poprzez doznania zmysowe kosmiczny gobelin, wizka ozdabia twoj form falow wzorami pochodzcymi wprost od Tzolkinu! Dwik niesiony z bardzo daleka moe by odebrany tylko przez urzdzenie dostosowane do jego odbioru. Formy falowe s odbiornikami, ktre wyapuj dwik" wizki. Wizka reguluje czstotliwoci tak, aby rne formy falowe mogy reagowa na nie w swoisty sposb, w sposb absolutnie kosmiczny. Wanie to pozwala tobie i twojemu kotu przeywa chwile ufnoci i cakowitego wyciszenia. Oznacza to rwnie, e DNA, z ktrego powstalimy, jest w jaki boski sposb dostosowane do czstotliwoci wizki. Kosmiczny gobelin tka si nadal i my rwnie go tkamy. Wedug Wujka Joe, gdy dostroimy si do naszych wertykalnych kanaw - do czasu wizki marze 2012" i zdobdziemy ca wiedz o wizce, uznamy Star Trek za dziecinn zabaw. Koncepcja hologramu jest bardzo bliska idei formy falowej. Hologram jest struktur formy falowej reprodukowanej trjwymiarowo w kadym momencie. Pamitacie na przykad, gdzie bylicie, gdy dowiedzielicie si o eksplozji Challengera. Hologram tej chwili by odtwarzany w telewizji wiele razy. Gdybymy w jaki sposb mogli wynie swj wiadomo ponad nasze stosunkowo grube czaszki i z zewntrz zobaczy siebie pyncych przez czas jako nurt czasu, przekonalibymy si, e jestemy formami falowymi. Jak w przypadku tamy filmowej, forma falowa moe by podzielona na poszczeglne klatki. Kada klatka pokazuje form falow pod postaci pojedynczego hologramu tak, jaka jest w danej chwili. Hej, Jose", Wujek Joe wypad nagle z jakiego wiru, im szybciej przebrniesz przez te hologramy, tym prdzej inni docz do ciebie! Pomyl o tym. Ha, ha, ha!" Ten stary hultaj nie moe zostawi mnie w spokoju. Wszystko, co tak naprawd robimy, to odtwarzanie wasnego hologramu i nie moemy od tego uciec. Nic innego nie umiemy zreszt robi, wic moemy da sobie spokj i by po prostu takimi, jacy jestemy! Z kim lub czym chcemy wspzawodniczy? Nie pobiegniemy szybciej ni nasz wasny hologram. Moemy wic z czystym sumieniem wrci do tego, czym zawsze bylimy. W ten sposb bdziemy mogli przemierza na Zuvuyi wiksze odlegoci. Wanie tak, powrci do Zuvuyi. To wanie Zuvuya daje cigo naszym formom falowym i spina nasze rne hologramy w czasie. Pamitajcie, e obwd Zuvuyi jest nasz gorc lini pamici. Ale nie jest to pami o tym, co robilimy, gdy usyszelimy nasz ulubion piosenk p 0 raz pierwszy. W obwodzie Zuvuyi pami jest sum wspomnie o kadej z naszych unikalnych form falowych, przeszych i przyszych, jak te wspomnie o cakowitej formie falowej Galaktyki, ktrej jestemy mikro-chipowym odbiciem.

48
Kluczem do Zuvuyi jest czysto formy falowej. Wic o to chodzi! Czysta forma falowa oznacza brak starych ogranicze i przyzwyczaje, brak lkw z przeszoci. Oznacza te ycie bez przerostu ego, wspzawodnictwa, kontroli, izolacji i caego bagau sztuczek. Celem tego, co pisz, nie jest podsuwanie kolejnych kwestii do roztrzsania, ani te podwaanie tego, co ju wiemy o naszej anatomii, ale wskazanie, e jestemy czym wicej ni sdzimy i e moemy wyj poza ograniczenia swojego trjwymiarowego ciaa. Bycie czym wicej ni sdzimy oznacza, e jestemy nie tylko elektromagnetyczn form falow, ale rwnie odbiciem wspomnie midzy-wymiarowej, galaktycznej formy falowej. Innymi sowy jestemy sob, a zarazem chodzcymi polami kosmicznej pamici. Jakie to kosmicznie rozkoszne! Posiadanie czystej formy falowej, to wiedza o tym, jak najlepiej wykorzysta obecn sytuacj. Musimy to wiedzie, jeeli zamierzamy zosta czonkami Anonimowych Ziemian. Tak wracamy do Anonimowych Ziemian, czyli A. To doprowadzi nas do Zen. Tak, wanie do Zen. Od Zen do Zuvuyi - to wana cz podrcznika uywanego na szkoleniach dla Galaktycznych Skautw. Cz powicona Zen jest powicona wiedzy o tym, jak naley oczyszcza nasze formy falowe i jak o nie dba. Najpierw jednak musimy zda sobie spraw z tego, e naprawd jest co czyci. Aby to zrozumie, musimy by uczciwi w stosunku do samych siebie i odwanie zrobi rachunek sumienia. Musimy zobaczy nasz czysto. To wanie jest istot Zen. Wanie Zen. Nie ma w nim nic egzotycznego. To po prostu sztuka istnienia w teraniejszoci i sposoby na osignicie tego stanu. Wedug Zen utrzymujemy czysto wtedy, gdy nie tracimy ani na chwil kontaktu z rzeczywistoci. Teraz wiesz, dlaczego Zen jest majaskim akronimem Zuvuya Emanuje na Nowo". Hej, kolego!", ajdak, znowu wrci. Mylaem, e to moje medytacje, Wujku Joe!" Twoje medytacje? No c. Mylaem, e to zwyke medytacje, wielka fala, Zuvuya, do ktrej si dostroie. Nazywasz j teraz swoimi medytacjami?" Z rozgoryczeniem w gosie odpowiedziaem: Dzikuj, Wujku Joe. Przyapae mnie wanie w chwili, kiedy mylaem, e si rozgrzewam. Co chciae powiedzie?" Chciaem powiedzie co o przebywaniu w teraniejszoci. To jedyny sposb, eby by obecnym w swoim hologramie i skanalizowa wizk, jeli wiesz, co mam na myli. Najlepsze w zawieszeniu w teraniejszoci jest to, e zawsze jest si nowicjuszem, kim wieym, niewinnym jak dziecko. Jest to najlepszy sposb, eby wej w obwd Zuvuyi, nie niszczc go! Wracaj do pracy i powiedz wszystkim, co miae powiedzie, a ja postaram si trzyma moj, miujcZuvuy, gb na kdk!" W porzdku, Wujku Joe, wracam do medytacji. Bez Ze nasza duchowo - bez wzgldu na to, na czym ona polega - nie ma sensu. Wujek Joe powtarza za Johnem Lennonem: Czas na sprztanie". Zapmy wic w rce nasze mioty i zabierzmy si za te zalegajce, zepsute schematy ycia i formy falowe. Planeta liczy na nas i woa: Hej, wy, ludzie! Posprztajcie albo sami zostaniecie sprztnici!" Teraz wszyscy mamy problemy. Mio jest snu artystyczne wizje na temat form falowych i opowiada o ich wzajemnym przenikaniu si, ale w jaki sposb moe to pomc w zrozumieniu faktu, e kady z nas ma problemy, a nasza planeta jeden megaproblem, ktry mona okreli jednym sowem: my? Jak mamy skutecznie oczyci planet i samych siebie za jednym zamachem? Mam, jak kady, dowiadczenie w tej dziedzinie. Zrobiem co, co stao si powodem mojej frustracji. Zrozumiaem, e robiem to ju wiele razy wczeniej. Wydaje si, e jest to drobnostka, ale gdy pomyl, jak wiele razy to robiem, dochodz do wniosku, e stao si to zwykym schematem dziaania. Dlaczego? Dlaczego musi si to powtarza? Dlaczego stao si to schematem? Czasem udaje si wyizolowa jaki schemat, bo staje si on naogiem takim, jak alkoholizm lub narkomania. Jeli cigle powtarzasz jaki schemat dziaania, to znaczy, e masz problem. Istnieje wiele problemw, ktre s mniej oczywiste. Codziennie, na przykad, zmywamy naczynia i w gbi duszy winimy za to siebie i innych albo kto mwi nam komplementy, a my zawsze zaprzeczamy. Potem drczymy si niepewnoci, czy rzeczywicie tak adnie wygldamy i zastanawiamy si, co ludzie naprawd o nas myl. Z punktu widzenia form falowych jest to wejcie w stan statyczny. Nasze formy falowe maj nieprzyjemn tendencj do wchodzenia w taki stan. Ich elektromagnetyczny charakter sprzyja powstawaniu krtkich statycznych spi w gorcej linii pamici Zuvuyi, co uniemoliwia jej dostarczenie nam wspomnie potrzebnych w danej sytuacji, a to z kolei jest powodem frustracji. Takie krtkie spicie mona przedstawi w postaci maej ptelki z wbudowanym reduktorem pamici. Powoduje to odgrywanie okrelonej sekwencji w nieskoczono. Ograniczajc w ten sposb nasze wspomnienia, sprowadzamy siebie samych do poziomu ograniczonych i klaustrofobicznych istot.

49
Pierwszym krokiem na drodze do oczyszczenia swojej formy falowej jest zidentyfikowanie jej i rozpoznanie wszystkich statycznych schematw, ktrym podlega. Statyka jest negatywn wibracj, ktra przyciga negatywne sytuacje o takiej samej czstotliwoci i pozostawia po sobie lad. Wanie te lady czy te wkna, ktre po sobie zostawiamy, s tym, co naley uprztn. S one rzeczywicie nieprzyjemne. Jeli nie natkniemy si na nie za ycia, to z pewnoci spotkamy je po mierci. Bdzie nam si to zdarzao tak dugo, a przestaniemy zaprzecza, e ma to miejsce. Moemy zracjonalizowa istnienie tych negatywnych, statycznych sytuacji na rne sposoby. Odejdmy od ulubionego stwierdzenia: To moja karma wynikajca z uczynkw mojego poprzedniego wcielenia, nic na to nie poradz". Zwykle tak to si odbywa. Nonsens! Jeli przyjrzymy si negatywnym, statycznym spiciom, zwrcimy uwag na kilka rzeczy. Po pierwsze, krtkie spicia powtarzaj si okresowo, a po drugie, zawsze znajdujemy dla nich przykrywk. Nigdy nie stajemy twarz w twarz z problemem, ale zawsze budujemy otoczk ochronn wok bloku statycznego. Po co ta przykrywka? Co ukrywamy? Jest to jedna z naszych niedoskonaoci. Nie powinnimy pi, i co z tego? Zaprzeczamy temu, e alkohol nam nie suy i nie tylko pijemy, ale rwnie wymylamy rnego rodzaju wymwki i uzasadnienia dla picia. W kocu sami zaczynamy w nie wierzy. Wtedy zaczynaj si prawdziwe kopoty. Obrona i zaprzeczanie chroni ze, negatywne, statyczne spicia, ktre ograniczaj nasze formy falowe. Musimy pamita, e zaprzeczanie temu, e jestemy niedoskonali, sprzyja rozbiciu naszego zintegrowania, a to z kolei uniemoliwia naszym formom falowym dostrojenie si do samych siebie i do planetarnych, sonecznych i galaktycznych wzorw pamici. W ten sposb odmawiamy sobie kontaktw ze swoimi midzywymiarowymi sobowtrami i przyjemnoci stania si surferami Zuvuyi. Tracimy przez to wiele. Dlaczego? Pamitajcie, e to wanie niedoskonaoci tworz nasze unikalne formy falowe. Tylko akceptujc swoje niedoskonaoci, moemy zintegrowa si z naszymi formami falowymi. Nasze formy falowe dziaaj czysto i przejrzycie i gdy takie s, przycigaj dokadnie to, czego potrzebujemy. Ani mniej, ani wicej. Wanie taki stan okrelamy mianem zintegrowania. Gdy jestemy zintegrowani, nasze formy falowe, ciaa i aury promieniuj. Gdy nasze formy falowe promieniuj, przycigaj kosmiczne radoci. Nie moemy od tego uciec. Aby pozosta w stanie zintegrowania, musimy identyfikowa si z nasz form falow. Oznacza to, e musimy akceptowa i kocha siebie cakowicie. Dziki temu nie bdziemy ukrywa naszych niedoskonaoci ani im zaprzecza. Wemiemy wtedy cakowit odpowiedzialno za to, kim jestemy i jacy jestemy, a przyjmujc t odpowiedzialno, nie oddamy naszej wadzy nad sob, a to z kolei uchroni nas od negatywnej statyki. Negatywna statyka jest jak blokada elektromagnetyczna albo magnes dla negatywnej energii. Zawsze zostaje ona w miejscu, w ktrym tracimy cenn energi i zostawiamy nieprzyjemne elektromagnetyczne lady, astralne potworki", jak okrela je Wujek Joe. Te statyczne blokady chronione s przez mechanizmy obrony i zaprzeczenia, i sprawiaj, e w kko odtwarzamy schemat, w ktrym nie ma miejsca na mio wasn. Nie daje to szczcia! Po drugiej stronie blokady znajduje si projekcja naszej wasnej bezsilnoci. Tym magnesem dla negatywnej energii mog by nasi rodzice, narkotyki, pomys, ideologia, wyznanie albo stan, w jakim znajduje si wiat. Projekcja naszej bezsilnoci nie jest czci naszych form falowych, chocia przyjmuje taki sam ksztat, jak ich statyczny obszar. Jest ona nasz plamk lep lub te sabym punktem i za kadym razem, gdy kto o niej wspomina, przyjmujemy postaw obronn. To wanie lepe plamki czyni z nas wszystkich fundamentalistw. Fundamentalici wol raczej identyfikowa si z wadz, ktr przekazali innym, ni broni swojej wasnej prawdy. Gdy fundamentalista zostaje przyparty do muru, powouje si na wadz, ktra pomaga mu unikn odpowiedzialnoci za wasne pogldy. Jeeli nie rozumiesz, o czym mwimy, to mog jeszcze wspomnie o kontroli, ktra pod postaci policji stoi na stray bezsilnoci. Jeeli chcemy zosta czonkami Anonimowych Ziemian, musimy przede wszystkim odzyska wadz i wyznawa swoj prawd, przyj cakowit odpowiedzialno za siebie i swoje czyny, i identyfikowa si ze swoj form falow. Jeli natomiast nie zostaniemy czonkami Anonimowych Ziemian, moemy przyczy si do Kampanii na rzecz Ziemi. Ze czystej formy falowej rozpoczyna si w tej samej chwili, gdy przyznajemy, e mamy problem. Gdy tylko uczciwie rozpoznamy, na czym polega w problem, zaraz powiemy: Jak to si mogo sta? Co powinnimy zrobi, eby uwolni si od negatywnych, elektromagnetycznych blokad, statyki, ktra sprawia, e nasze formy falowe nie wygldaj dobrze?" Detergencja Harmoniczna, Jose", wypali Wujek Joe. Ju ci mwiem, e potrzebujecie Detergencji Harmonicznej, eby pozby si tych statycznych paprochw i tego tego woskowego nalotu. Wtedy bdziecie piewa: Nigdy wicej statyki".

50
Wujku Joe!", zawoaem bez sensu. Wujek Joe bardzo szybkiej fali. Wracajmy jednak do Zen. pojawi si i znik w okamgnieniu. Musia surfowa na W Zen czystej formy falowej istnieje kilka technik, ktre s jak ciereczki do polerowania elektromagnetycznej formy falowej. Po pierwsze musicie posiedzie z wasn form falow, ze swoim ja nawykami, tikami, wygldem, talentami, poziomami energii, brodawkami, ca kul wosku. Po drugie, trzeba zaj si mioci wasn i cakowit akceptacj samego siebie. Po trzecie, naley pamita o odzyskaniu mocy, caej energii zmarnowanej na wtpliwoci i nienawi do samych siebie. Pierwsza ciereczka do polerowania, przesiadywanie z wasnymi formami falowymi, jest najprostsza i zarazem najtrudniejsza. Po prostu si siedzi. Nigdzie nie trzeba i ani nic nie trzeba robi. Wyprostujcie plecy i otwrzcie oczy. Moecie siedzie na poduszce albo na pododze, na krzele, albo w ogrdku na ziemi. Chodzi o to, ebycie siedzieli i byli obecni, bez zmartwie, w ciszy, ktra jest doskonaym pochaniaczem. Jeeli musicie si na czym koncentrowa, koncentrujcie si na wydychanym powietrzu i na tym, jak rozpywa si w przestrzeni. Nie ma w tym nic szczeglnego. Chodzi o to, ebycie oswoili si ze swoimi blokadami i spiciami. Ja sam zaczynaem od 15 do 30 minut dziennie. Zauwaycie po pewnym czasie, e niektre myli s bardzo uporczywe. Zobaczycie te wasne ego. Ja je ujrzaem, Wujek Joe te! Twoje ego nie pozwoli ci odej. Jego zadaniem jest ochrona statycznych blokad. Jest kontrolerem, sekretarzem obrony i ekspertem CIA od mechanizmw zaprzeczania. W zwizku z tym przesiadywanie ze swoj form falow ma rwnie na celu oswojenie si ze swoim ego. Ego stosuje rne sztuczki i przybiera wiele postaci, ktre nazywane s rwnie wycieczkami ego. Warto si ich wszystkich nauczy. Ja cigle ucz si swoich. Jest to niezmiernie trudne, gdy sztuczki ego s podstpne i nienawidz integracji. Przesiadujc ze swoj form falow, uczymy si rozpoznawa rzeczy, ktre nie pozwalaj nam utrzyma jej w czystoci. Dopiero gdy nauczymy si z nimi obchodzi, bdziemy mogli co w tej sprawie zrobi. Jednake gdybymy jedynie obserwowali i obcowali z wasn form falow, nie zaszlibymy daleko. Najprawdopodobniej na zawsze znudzilibymy si samymi sob. Dlatego nastpnym krokiem bdzie wzicie kolejnej ciereczki do polerowania, ktra jest nazywana mioci wasn i samoakceptacj. Gdy obserwujecie siebie uwanie, niektre rzeczy napawaj was obrzydzeniem. Czasami siedzicie i mylicie o sobie: Jestem podym, brudnym, bezwartociowym sukinsynem". Musicie pamita, e wasze ego chce, ebycie wanie tak myleli. Jeeli dopucicie do siebie tak myl, to znaczy, e ego wzio nad wami gr. Najlepszym antidotum jest mio wasna i cakowita akceptacja. Jeli nie akceptujemy siebie i nie kochamy takimi, jacy jestemy, nikt tego nie zrobi. Musimy wybaczy sobie wszystkie niedoskonaoci. By moe twoje palce s zbyt grube, moe jeste alkoholikiem, moe nie pozbya si nadwagi po trzeciej ciy. I co z tego?! Musimy pamita, e niedoskonaoci s jak skazy albo inkluzje w krysztale - to one nadaj mu charakter. Jeeli pozostawimy nasze krysztay w blasku soca, zobaczymy, jak niektre skazy zmieniaj si w tczowy blask. Tak wanie jest, gdy przybieramy form falow, kochamy i akceptujemy siebie bezwarunkowo. Nasza wiadomo i mio wasna s jak soce, a kolory s promieniowaniem wntrza i pamici, ktra bierze si z wiedzy, mioci i bezwarunkowej akceptacji. Teraz nadchodzi czas na najbardziej radykalny ze wszystkich krokw, odzyskanie mocy. Dzieje si to byskawicznie. Polerujemy cay czas, ale odzyskanie mocy odbywa si nagle. Wiemy, gdzie znajduj si blokady. Robimy co i nagle natykamy si na nie. Stajemy wtedy wiadomie w krgu prawdy. Nasza prawda jest sum naszych niedoskonaoci i wyjtkowymi perspektywami, ktre dziki nim uzyskujemy. Nasze perspektywy okrelaj osobisty wybr. To od nas zaley, czy pozostaniemy w ukryciu, czy staniemy w blasku naszych osobistych prawd. Krg prawdy jest granic kadej z naszych unikalnych form falowych. Polerujcie od razu. Podskoczcie i zapcie fal. Odbierzcie swoj moc! W sytuacjach, w ktrych przez cae ycie mwimy nie", teraz mwimy tak!". Zrbcie to czysto, nie zostawiajcie za sob paskudnych ladw. Pyniemy na fali, a powiew wiatru na naszych twarzach to pami o naszym zintegrowaniu, ktre wraca do nas w caej swojej niewinnoci. Wszystko, co robimy dla Ze czystej formy falowej, robimy na wasn odpowiedzialno. Kady na swj sposb odzyskuje swoje zintegrowanie. Jest to najbardziej bezporedni sposb na otwarcie obwodw Zuvuyi, nawizanie kontaktu ze swoim midzywymiarowym sobowtrem i uzyskanie dostpu do pamici Galaktyki i pamici Atlantydw. Posiada czyst form falow to mie dostp do radosnych obwodw pamici galaktycznej. Nie chcemy tego przegapi!

51
Chocia to do nas naley - polerowanie naszych form falowych - nie jestemy w stanie zrobi tego bez pomocy. Potrzebujemy towarzystwa naszych sistr i braci, ktrzy robi to samo. Du rol odgrywa tutaj Klub Anonimowych Ziemian. W klubie A przyznajemy si do swojej bezsilnoci wobec nawykw stwarzania statycznoci. Dzielimy si swoimi spostrzeeniami i dowiadczeniami. Uczymy si od siebie wzajemnie. Afirmujemy nasz zamiar zachowania stanu zintegrowania poprzez identyfikowanie si z naszymi formami falowymi, wypowiadanie swoich prawd i odzyskanie mocy. Naley wyzby si arogancji, ktra towarzyszy czowiekowi i odegna si od ludzkich instytucji, ktre odbieraj czowiekowi jego moc. Zamiast lego powinnimy podkrela, e jestemy Ziemianami. To bardzo wane. Jeeli wyzbdziecie si mylnego przekonania o swojej wyszoci i zrozumiecie, e przede wszystkim jestecie Ziemianami", mwi Wujek Joe, bdziecie mogli wznie si i lata jak ptaki, krc kanaami swoich wasnych prawd!" Kiedy zidentyfikujemy si z naszymi formami falowymi i zrozumiemy, e s one formami falowymi Ziemi, dostroimy si do Ziemi i jej wyszych ewolucyjnych zamiarw. Udzia w grupach Anonimowych Ziemian (moecie nazywa je jak chcecie) jest pierwszym etapem wielkiego sprztania - Kampanii na rzecz Ziemi. Musicie si z tym zmierzy. Jeeli Ziemia przechodzi oczyszczenie i pozbywa si toksycznych odpadw, i jeli chcemy pomc, musimy oczyci nasze wasne czyny. Nie moemy zostawia po sobie odbierajcych moc toksycznych odpadw, tych paskudnych statycznych wkien. Gdy poczymy swoje siy z innymi czystymi Ziemianami", stworzymy Miejscowy Zesp Doskonalenia Sieci Krystalicznej Energii Ziemi, ktry bdzie czci tego procesu. Zaczniemy tworzy trjkty, aeby sprawdzi nasze zasoby, nawiza kontakt z innymi oddziaami Miejscowych Zespow Doskonalenia i przekona si, co w danej chwili moemy zrobi. Dziki A i Miejscowemu Stowarzyszeniu Doskonalenia otrzymamy jeszcze jedn nagrod. Staniemy si Zsynchronizowani w Czasie, czyli ZC. Kady z szanujcych si Majw jest ZC. Kada czysta forma falowa, kady surfer Zuvuyi jest ZC. Dlaczego? Kiedy identyfikujemy si z naszymi formami falowymi, jestemy zsynchronizowani w czasie z samymi sob. Poniewa nie maj miejsca adne spicia, jestemy zsynchronizowani w czasie z rzeczywistoci. Jeeli wtedy poczymy si z inn lub innymi formami falowymi, dostroimy si wertykalnie do Wielkiego Obwodu - Zuvuyi, ktra zabierze nas do Wielkiej Centrali, Hunab Ku. Wtedy wszyscy staniemy si ZC Wielkiej Centrali. To spodoba si naszej planecie! Oczywicie, Jose", Wujek Joe znowu pojawi si na chwil, ZC zawsze s na samym czubku fali. Na fali nie mona si cofa, mona tylko pyn dalej i dalej. Gadko i miao, stylowo!" Wybuchn miechem i znik, zostawiajc mgiek rozbryzganej wody wok mojej formy falowej. Wujek Joe mwi prawd o synchronizacji. To czubek wielkiej fali, kosmiczna sie, midzywymiarowa stacja radiowa. Jest to plusk galaktycznej wizki, ktry zaprasza nas do tego, bymy podczyli si wertykalnie, sur-fowali poprzez ewolucj i stali si ... Wojownikami Zuvuyi! Rozdzia 8 Wojownicy Zuvuyi, czyli powrt do domu Wojownicy Zuvuyi surfujcy na wizce elektromagnetycznej, apicy 25-letni fal, ktra uderzy o nadbrzene klify ewolucji w 2012 roku. Oczyszczeni Ziemianie zbierajcy swoje klany, tworzcy plemiona, wracajcy do ogrodu, spdzajcy czas na..." Przewanie na czym?", wpad mi w sowo Wujek Joe. Usyszaem jego gos w mojej gowie. Znowu mnie przedrzenia. Wspaniaa retoryka, chopcze, ale jak zamierzasz sprzeda j dalej?" Wujku Joe!", zawoaem troch zaskoczony. Co tam u ciebie? Troch tu byo nudno bez ciebie, ale nie narzekam. Zajem si swoim ogrdkiem". To ju zauwayem. Ja te si troch wyciszyem. Dziki temu zwrciem uwag na kilka szczeglnych kwestii". Jakie szczeglne kwestie masz na myli, Wujku Joe?" Na naszym ostatnim spotkaniu Wyksztaconych-W-Wyszej-Mocy na Midzystacji AA odwiedzio nas kilku Galaktycznych Skautw. Nazywaj siebie Stra Przedni. Reprezentuj Arkturiaski Posterunek 144. Jak mylisz, kto by wrd nich? Pacal Votan!" artujesz, Wujku Joe! Pacal Votan?"

52
Nikt inny, dzieciaku, Pacal Votan. Nie powinienem ci tego mwi, ale ... Nie, lepiej nie". Czego nie powiniene mi mwi, Wujku Joe?" Wspominali o tobie. Co o ... kontrolowaniu emocji, koniecznej cierpliwoci". Obserwowaem swoje rozchwiane emocje, podczas gdy Wujek Joe mwi. Czego waciwie si spodziewaem? We wszystkim, czego do tej pory si nauczyem, najbardziej uderzya mnie jedna rzecz, a mianowicie fakt, e nie ma nic bardziej zwodniczego, ni przekonanie o wasnej wielkoci. Mylaem, e jestem wyjtkowy. Dobrze ci z tym, co?" Oczywicie. W kocu jestem tylko nowicjuszem. Czy mona si czego nauczy, nie popeniajc bdw? Opowiedz mi lepiej o Skautach Galaktycznych z Arkturiaskiego Posterunku 144. Co teraz robi?" Monitoruj wszystko bardzo dokadnie i nic nie umknie ich uwagi. Maj w tym wielkie dowiadczenie. Zreszt to w kocu oni przyjli do realizacji ten, jeden z wikszych projektw inynieryjnych. Musz by pewni, e projekt si uda i zostanie wdroony do 2012 roku, a wedug ich rachuby do koca baktuna 13. Dla Majw bdzie to czas kolonizacji na wiksz skal. Do tej pory mieli tutaj tylko posterunek". Wiksza kolonizacja, Wujku Joe? Brzmi to raczej zowieszczo. Nie sdz, eby ludziom si to spodobao". Skauci s tego wiadomi. Nie jest jednak tak, jak mylisz. Bycie Majeni znaczy naturalno, ycie w zgodzie z cyklami. Kiedy jest si dostrojonym i yje si zgodnie z cyklami Soca, Ksiyca, planet, przypyww i odpyww, nie ma sensu zawraca sobie gowy drobiazgami. Jeli pyniesz na fali Zuvuya, pyniesz z ni, a jednoczenie poza ni, poniewa jeste dostrojony do uniwersalnego cyklu i odkrywasz sekret wszystkich cykli. Sekretem tym jest ponadczasowo, niemiertelno, wielkie Tu-i-Teraz !" Po chwili Wujek Joe zacz gwizda, a zaraz potem piewa: W dole, w grze, dookoa, zewszd pustka zieje goa!" liczna pioseneczka, Wujku Joe", powiedziaem rozbawiony jego twrczoci. Pamitaj, e bycie Majem, to bycie mistrzem iluzji. Rozumiesz, o czym mwi?" Tak, rozumiem, Wujku Joe. Co o caej sytuacji myl Majowie? Jakie s prognozy dla Ziemi po Konwergencji Harmonicznej?" S zaniepokojeni. Bardzo zaniepokojeni. Zastanawiaj si, czy w hurtowni genetycznej nie wcisnli im trefnego towaru. Chodzi oczywicie o parti genw. Uwaaj, e wy, ludzie, jestecie przypadkiem midzywymiarowego botulizmu*. * Zatrucie jadem kiebasianym (przyp. tum.) Nie umiecie zaprzesta wojen, zwalczy karteli narkotykowych, odej od manipulacji ekologicznych, ktrych celem jest finansowanie gangu mordercw terroryzujcych cay wiat. Ucisk, niesprawiedliwo i korupcja - oto, co stworzya wasza cywilizacja i nowoczesny styl ycia! Wszystko jest zanieczyszczone swoiste ego-chemicznie zatrucie rodowiska! By moe uda si wam posprzta wok siebie, ale nastpstwa - co ju dzi mona zaoy bd odczuwalne po wsze czasy. Zastanawiaj si nawet, czy po prostu was nie pozabija i da sobie z wami wity spokj". Co? To, co mwisz, jest wstrtne, Wujku Joe. Mylaem, e ci na grze s na wyszym szczeblu ewolucji". Oczywicie, e s, ale musz nad pewnymi rzeczami popracowa. Jednym z waszych problemw w trzecim wymiarze jest przekonanie, e wszystko, co jest poza wami, musi by doskonae. Wynika to z waszego braku akceptacji wasnych niedoskonaoci i z tego, e yjecie zbyt jednowymiarowo". Wujek Joe przerwa na chwil. Po ostatnim pobycie na Midzystacji AA wydawa mi si jeszcze mdrzejszy, a nawet przemdrzay. Z tego wanie bierze si ich troska", cign takim samym refleksyjnym tonem. Wy, ludzie, jestecie tak mocno zakotwiczeni w trzecim wymiarze, w swoim materializmie, e nie wiadomo, czy bdziecie w stanie z tego si wyrwa, przebudzi si. Nawet gdybycie mogli, nie ma pewnoci, e wystarczy wam rozsdku, eby posprzta baagan, ktrego narobilicie, yjc tak jednowymiarowe. Oprcz tego, e musielibycie si przebudzi i posprzta, konieczne byoby podanie za programem ewolucyjnym. Pamitajcie, e celem tej czci gry ewolucyjnej jest stanie si istotami midzywymiarowymi". Nie artuj, Wujku Joe. To zbyt duo, jak na 25 lat".* * Liczc od 1988 roku (przyp. tum.) Tak, to duo, ale moe nadawalibycie si na Wojownikw Zuvuyi". Nadawalibymy si, Wujku Joe?", zapytaem zadowolony, e w kocu usysz co w rodzaju komplementu. Co musimy zrobi?" Nie podniecaj si niezdrowo. Powiedziaem, e moe nadawalibycie si, a nie, e znalelicie rozwizanie. W kadym razie posuchaj. Jeste do sprytny, moe zrozumiesz".

53
Przesta si ze mn drani, Wujku Joe. Wiemy, chodzi". e nie mamy wiele czasu, wic powiedz mi, o co Wic suchaj. Wasi Wojownicy Zuvuyi, tak pewnie nazwiecie swoj grup uderzeniow, bd rekrutowa si spord tych, ktrzy rozpoczn Kampani na rzecz Ziemi. Takich wanie ludzi szukaj Galaktyczni Skauci. Oni te maj swj plan. Szukaj Ziemian, ktrzy mogliby pj do Przedszkola dla Galaktycznych Skautw". Przedszkole dla Galaktycznych Skautw! Bardzo mi si to spodobao. Oczami wyobrani zobaczyem tabliczk nad drzwiami przedszkola, za ktrymi znajduje si przejcie do Galaktyki i innych wymiarw. wietnie. Robio si ciekawie. Ich plan to Zapowiedziany Powrt. Chc wrci, ale najpierw musz skolonizowa Ziemi". Skolonizowa?", zapytaem i zdaem sobie spraw z tego, e nie dotaro to do mnie tak do koca. Zgadza si, kolego. Tak jak powiedziaem, nastpnym celem druyny majaskich inynierw jest skolonizowanie planety, ale nie w taki sposb, jak mylisz. Nie bdzie to adna grabie ziem ani kulturowe ludobjstwo, ani nic, co moe wam si z tym kojarzy. To s wasze metody. Gdy jaka planeta w swym rozwoju przekracza prg ostatniej Atlantydy, rozumie, jak prawidowo korzysta z wolnej woli, ktr identyfikuje z wasn form falow. Wwczas staje si planet majask. Tak, to twj Faktor Majw, kolego. Dlatego s oni tak bardzo zainteresowani Konwergencj Harmoniczn i wszystkim, co si tu dzieje. W Galaktyce istniej ju takie zaawansowane cywilizacje majaskie. Czy nie chciaby, eby twoja planeta bya planet majask, Jose? Czy wiesz, co to znaczy zosta Majem?" Gdy Wujek Joe zada to pytanie, zobaczyem witynie w ksztacie piramid i usyszaem subtelnie rytmiczn muzyk. Wiedziaem jednak, e chodzi o co wicej. Nie, Wujku Joe, nie wiem. Powiedz mi, co to znaczy zosta Majem". Sprbuj wyjani ci to w przystpny sposb. Istnieje co takiego, jak zbiorowa energia i zbiorowa wiadomo, ale nikt w grupie nie prbuje wykra ci twoich sekretw, bo nie masz adnych sekretw! Sekrety bior si ze strachu i niepewnoci. Strach jednak nie istnieje, a jego miejsce zajmuje mio, ktra ogarnia wszystkich. Kady jest nadal sob, zachowuj swoj unikaln odrbno, tyle e teraz ju kady znajduje swoje miejsce. Nie ma ndzy, wojen, blu i katastrof, czyli wszystkiego, co jest efektem zej percepcji rzeczywistoci. Zewszd otacza ci wieczna, przepeniona mioci harmonia, a twoje zmysy otwarte s na midzywymiarowe fantazje". Wujek Joe skoczy i zagra kilka dwikw na swoim kazoo. To naprawd brzmi wspaniale, Wujku Joe", odpowiedziaem z entuzjazmem. Ale wrmy na chwil do kolonizacji, o ktrej mwie". Dobrze, kolego. Najpierw musicie skolonizowa si sami. Musicie dopuci do gosu swoje midzywymiarowe sobowtry i podda im si. Pamitaj, e trjwymiarowe ciaa, ktre posiadacie, to tylko uyczona wam powoka, co w rodzaju skafandrw kosmicznych. To wanie midzywymiarowe sobowtry s tymi, ktrzy faktycznie nimi steruj". Pomylaem, e to jaka paranoja. Nagle ogarn mnie lk. Czyby Wujek Joe prbowa odebra mi moj moc, a ja miaem mu j po prostu odda? Spokojnie, kolego", powiedzia, czytajc w moich mylach. Jest to wielkie wyzwanie dla twojego trjwymiarowego, kontrolujcego ego, twojego malutkiego ministerka obrony. Ha, ha, ha! Powiedz, czy cay trening, ktry znosie jak kura jajo w poprzednim rozdziale, traktowae powanie? A moe ten ewolucyjny eksperyment zaraz wypije zgnie, kosmiczne jaja, ktre sam znis i si nimi udawi?" Rozumiem, o co ci chodzi, Wujku Joe, mw dalej". Ciesz si, Jose, e moemy odbywa nasze spotkania na paszczynie umysu. To uatwia mi prac. Wrmy jednak do Zaplanowanego Powrotu i wyjanijmy sobie wszystko dokadnie. W cigu najbliszych 25 lat ludzie bd musieli przekaza kontrol nad sob swoim midzywymiarowym sobowtrom, ktrzy stan si ich operatorami. Bd wami kierowa, zupenie tak, jakby obsugiwali maszyny. Teraz te maszyny nie s w aden sposb kontrolowane i prbuj dziaa same, ale rozumiesz, e tak si nie da. Wojownicy Zuvuyi maj obj przywdztwo i da przykad innym ludziom. Rozumiesz, co mam na myli?" Z trudem przeknem lin. Wiedziaem bardzo dobrze, o co mu chodzi. Chcesz powiedzie Wujku Joe, e jeste mj wysz moc i oczekujesz, ebym si odda w twoje rce?" Nauka nie posza w las! Nie martw si, nie bdzie le. Na pocztku moe ci si to wydawa przeraajce, bo mylae przez wiele lat, e wszystko, co naprawd istnieje, to ciao, ktre mona uszczypn. Nie bj si, nie zamienisz si w zombi, lecz stopniowo upodobnisz si do mnie. A co, nie lubisz mnie? Jestem zy? Czy sprawiem ci kiedy jakie kopoty? Czy nie jestem jak niesforne dziecko drzemice w tobie, ktre chce podrowa autostopem przez kosmos, sucha arkturiaskiego heavy metalu, ktry przedziera si przez twoje midzywymiarowe wkna nerwowe?"

54
Tu mnie mia. Przygwodzi mnie do prawdy o moich najwikszych pragnieniach. Nie mogem na niego narzeka, mogem mie jedynie pretensje do swojego ego. Jak do tej pory Wujek Joe gra ze mn fair. W porzdku, Jose, widzisz teraz wszystko dokadnie, jak przez lup! Jeli chcesz zosta Wojownikiem Zuvuyi, musisz przekaza sprawy w moje rce. Nie musisz podpisywa kontraktu, ale sam rozumiesz, e to nie s arty. Chcesz si przyczy do Kampanii na rzecz Ziemi, wic na mocy wadzy, ktr dostaem od ciebie, chrzcz ci teraz imieniem Wujka Joe Zuvuya!" O cholera! Czyli ja te jestem teraz Wujkiem Joe Zuvuy?" Nie ma sprawy, Jose, moesz si nazywa, jak tylko ci si podoba. I tak obaj wiemy, kto jest szefem. Od tej pory kontrol przejmuje twj midzywymiarowy sobowtr, ktry bdzie twoim operatorem. Jeli masz jakie midzywymiarowe pytania, zadzwo do operatora, czyli do mnie. Uczynie pierwszy krok na drodze do przekazania nad sob kontroli. Wyluzuj si! Twoja ona si ubawi, gdy si dowie. Od lat chce ci owin wok palca, ale si nie dajesz". Dobrze, dobrze, Wujku Joe. Umowa to umowa, wic dalej, jazda. To w kocu ty piszesz ksik, a nie ja. Co prawda, to prawda". wietne przedstawienie, chopcze. In Lak 'c/z. Nieprawda, Jose? Jestem innym tob. Nie ma nic prawdziwszego. Od tej chwili surfujemy razem. Jeste Wojownikiem Zuvuyi z przekonania. Masz prawo wstpu do obwodu pamici i uprzywilejowany dostp do galaktycznej bazy danych, i rozpocze edukacj w Przedszkolu dla Galaktycznych Skautw. Gratulacje. Zostae harmonicznie skonwergowany!" Harmonicznie skonwergowany! O kurcz! Dziki, Wujku Joe", odpowiedziaem ze wzruszeniem. Krcio mi si w gowie i za wszelk cen staraem si zrozumie wszystkie implikacje zwizane z tym, co wanie si stao. Nie wysilaj si, eby to poj, to tylko inne kwestie dotyczce kontroli", Wujek Joe przerwa moj gonitw myli. Wrmy do Majw i ich Zapowiedzianego Powrotu. Wanie dowiadczye czego, co mona nazwa pierwszym etapem kolonizacji, ktra - jak przewiduj Majowie - utoruje im drog powrotu. Gdy przekaecie kontrol i pozwolicie swoim midzywymiarowym sobowtrom pokierowa sob, zobaczycie, e cay wasz jednowymiarowy materializm to kula u nogi, ktra nie pozwala wam si wznie. Sami dojdziecie te do wniosku, e sprztanie moe by midzywymiarowym sportem". Midzywymiarowym sportem? To intrygujce. O co w tym chodzi, Wujku Joe?" Poczekaj chwil, Przyjacielu Surferze. Zanim ci to wyjani, musz powiedzie ci co innego. Przekaz specjalny od Pacala Votana. Wiesz, e docenia on twoje wysiki. To, co nam przekaza, nie byo czym osobistym. Powiedzia, e jeli chcesz propagowa idee Wojownika Zuvuyi i Anonimowych Ziemian, musisz wspomnie, e s to rzeczy WITE, e to wszystko jest wite. Nie powiniene wspomina ani o Bogu, ani o niczym, co ma jakikolwiek zwizek z religi. Musisz jednak podkrela, e wszystkie te dziaania s wite, e Ziemia i Wszechwiat s wite. W przeciwnym razie nie warto by nic robi". To wietnie, Wujku Joe. Jestem z tob". Tak, Jose. To wita sprawa, wito. Czy wiesz, czym ona naprawd jest?" Powiedz mi, Wujku Joe". Jest czym, co spada na ciebie nagle, porusza ci do gbi. Moesz to nazywa rnymi, wymylnymi imionami, jeli chcesz. wito jest witoci. Moe zrobi z tob, co zechce". Myl, e rozumiem, Wujku Joe". Poczuem nagle ulg. Wszystko wok mnie rozbyso szczeglnym wiatem. Zrozumiaem, e ycie jest dziwniejsze i pikniejsze, ni ktokolwiek mgby przypuszcza. No dobra, Jose, otrznij si z tego stanu, wracaj do rzeczywistoci. Pytae mnie o ten midzywymiarowy sport". A tak, mwie, e sprztanie moe by uprawiane jako midzywymiarowy sport". Posuchaj, to tak, jak w baseballu. Gdy ludzie zrozumiej, e maj midzywymiarowe sobowtry, a potem pozwol, eby one miay ich, zdobywaj pierwsz baz. I ju mamy sport midzywymiarowy. Ludzie zaczn odbiera siebie i innych w inny sposb. Bd mieli wspomnienia, jakich nie mieli nigdy wczeniej. Czy dowiadczye ju tego typu wspomnie?" Prawd mwic, tak. Miaem wspomnienia sprzed swoich narodzin i o innych planetach". Dobrze. Wiesz, o czym mwi, Przyjacielu Surferze. W kadym razie ludzie bd musieli zobaczy to wszystko jak wielk sztuk, wielkie show. Moe nawet jak wielk rozgrywk albo teleturniej. Tylko cel zabawy bdzie inny. Wszystko trzeba bdzie zburzy. Rozebra fabryki mierci. Niech rosn kwiaty, gdzie byy parkingi, a trawa tam, gdzie autostrady. Caa cywilizacja przemysowa staa si koszmarem i w kocu zmierza ku swemu kocowi. Czas na nowe przedstawienie.

55
Im szybciej zmieni si dekoracje, tym lepiej. Gasn wiata po zakoczonym przedstawieniu, ale zaraz zapal si do nastpnego, do waszego przedstawienia. Teraz wy, Wojownicy Zuvuyi, caa wasza druyna, ktra unosi si na grzbiecie fali, musicie podj ryzyko i pokaza, co znaczy zabiera si do pracy. Jest to szczeglnie wane w chwili, gdy wtyczka zostaje wycignita". A kiedy wtyczka zostanie wycignita?" Za kilka lat. Wszystko bdzie si koczy. Wanie wtedy wczycie si do wsppracy, eby da ludziom do zrozumienia, e nadszed czas. Czas wielkiego sprztania na planecie Ziemia. Czas pracy i powrotu do domu". Powrt do domu, co?", odpowiedziaem. Brzmi to zbyt atwo i naiwnie, Wujku Joe. I pomyle, e jeszcze przed chwil zarzucae mi przesadn retoryk. Ale powiedz mi, kto zamierza wycign wtyczk?" Masz racj, Jose, to nie bdzie atwe. Ale byoby o wiele atwiej, gdybycie rozpoczli prac ju teraz. Niech wasze poczone Miejscowe Zespoy Doskonalenia, dziaajce w Sieci Krystalicznej Energii Ziemi, bd przygotowane. Gdy nagle okae si, e wszystko wymyka si spod kontroli, pienidze strac swoj warto, a klimat na Ziemi zmieni si nie do poznania, wszystkie oczy zwrc si na was. Jeli wtedy nie znajdziecie si w rodku wydarze, na gwnej scenie, wielu ludzi bdzie zrozpaczonych. Bd zdezorientowani i wciekli. Wasz wiat bdzie przypomina toncy statek, a waszym zadaniem bdzie czekanie na rozbitkw z przygotowanymi odziami ratunkowymi, chopcze". Wujek Joe przerwa na chwil. Za oknem zerwa si silny wiatr. Przeszed mnie dreszcz. Chocia wiecio soce, miaem wraenie, e przysoni je ksiyc. A co do tego, kto wyjmie wtyczk", kontynuowa Wujek Joe, to powiedzmy, e wyjmie si sama. Moe zreszt to nie adna wtyczka, tylko wieowiec, ktry wznosi si coraz wyej i wyej. Im wyej si wznosi, tym staje si szerszy. W pewnym momencie okazuje si, e jego podstawa jest zbyt wska - tylko jednowymiarowa - a wtedy: ubudu. Caa konstrukcja wali si jak przysowiowy domek z kart, ktry nie zdoa oprze si podmuchowi przemian". Rozumiem, Wujku Joe". Gdy wszystko runie, wy, Wojownicy Zuvuyi, powinnicie by gotowi. Bdziecie surfowa wrd burzy lub mwic cilej, bdziecie wznosi si na jej skrzydach". Oczami wyobrani zobaczyem fal - ciemn i zowrog. Ju nastroszya swoj grzyw, gotowa run w d. Nie tramy z oczu wiata. Nadchodzi chwila, w ktrej wszyscy powinnimy piewa i taczy. To nie jest przenonia. Wielu bdzie potrzebowao uzdrowienia, a Surferzy Zuvuyi bd czeka na nich ze swoimi umiejtnociami, by im pomc. Tak, Gwna Scena, na ktrej zobaczymy Wielki Krg Majw w Widowisku Pamici Czasu 2012 albo kompletn klap. Ha, ha, ha! Musicie wszystkim powiedzie, e bdzie to najlepsze przedstawienie w miecie. Wszyscy bd mogli si przyczy i kady bdzie mg w nim odegra gwn rol! Posuchaj mnie uwanie", Wujek Joe przygotowywa si, jakby chcia mi zdradzi wielk tajemnic. Tam na grze, Galaktyczni Skauci wspominali co o Planetarnej Sieci Artystycznej, ktra ma by poczona z projektem nurkowania w Ziemi. To przedsiwzicie wyznaczy nowy kierunek dla caego procesu". Byem zaintrygowany i poczuem si odrobin lej. W kocu co pozytywnego, Wujku Joe. Opowiedz mi o tym". Bardzo prosz. Przede wszystkim wy, Wojownicy Zuvuyi, musicie zrozumie, e jestecie artystami. To nic wielkiego, to tylko artystyczny styl bycia, artystyczne ycie, artystyczna rzeczywisto, a wszystko to dziki temu, e wasze formy falowe s zharmonizowane. Wszystko, co jest zharmonizowane, jest sztuk. Poniewa kady niesie ze sob potencja, eby sta si zharmonizowan form falow, albo inaczej, wszystkie formy falowe musz by zharmonizowane, kady z was jest potencjalnym artyst. To bardzo wane. Rwnie istotny jest fakt, e kady, kto identyfikuje si ze swoj zharmonizowan form falow, pdzi na grzbietach Zuvuyi i czy si ze swoim midzywymiarowym sobowtrem, prawda, Wujku Joe? " To obuz! Nazywa mnie Wujkiem Joe. Zaraz, chwileczk, nazywasz mnie Wujkiem Joe? Wujku Joe? " Uspokj si na-ten-tychmiast, chopcze. To taka zabawa. In Lak 'ch -jestem innym tob". Masz racj, Przyjacielu Surferze", odpowiedziaem, rozpywajc si w swoim poszerzonym sobie. Wujek Joe mwi dalej: Kada istota, ktrej forma falowa jest zharmonizowana, jest nie tylko artyst, ale i midzywymiarowym graczem. Pamitaj, nie daj si zwie pozorom, ale zosta mistrzem iluzji. Nie jest to trudne. Kady moe, a nawet powinien nim zosta. Takie s prawa ewolucji. Czy wiesz, do czego zmierzam?" Tak, Przyjacielu. Miejscowy Zesp Doskonalenia musi mie co w rodzaju APD - Administracj Projektw Dziaa - z t tylko rnic, e ma charakter oglnowiatowy i nazywa si Planetarn Sieci Artystycz-na".

56
No to jazda!", odpowiedzia ochoczo Wujek Joe. Poniewa planeta musi by oczyszczona i zreharmonizowana, nie istnieje na niej nic, co nie byoby sztuk planetarn. Poczwszy od zburzenia ohydnych fabryk a do posadzenia nowych lasw; od pamici o tym, na czym polega handel wymienny, wymiana walut i podatki, a do zrozumienia, jak krysztay kanalizuj Soce; od pomagania ludziom spojrze na ycie z innej perspektywy do pokazywania im, jak sta si midzywymiarowym. Na tym polega powrt ciaa i zmysw do wikszej harmonii! Co najwaniejsze, wszystko musi przebiega w powizaniu z Ziemi, zgodnie z projektem nurkowania w Ziemi. Widzisz, zadaniem nurkujcych w Ziemi bdzie reaktywacja okrelonych miejsc na powierzchni Ziemi. Dziki temu Ziemia zacznie wibrowa midzywymiarowo. Jest zreszt na to gotowa, a my moemy jej w tym pomc. Gdy pewnego dnia Ziemia stanie si midzywymiarowa trj - i cztero wymiarowa jednoczenie - to ju bdzie co! Kolory spektrum wszdzie ... dookoa! Wtedy wszystkim nam bdzie atwiej wej w midzywymiarowa wibracj. Wiele bdzie si dziao w reaktywowanych miejscach". Rozumiem, Wujku Joe. Gdy mwisz o reaktywowanych miejscach, masz na myli Stonehenge, Machu Picchu czy Serpent Mound, gdzie ludzie udali si w czasie Konwergencji Harmonicznej. By to przedsmak tego, co ma nastpi, mam racj?" Trafione, Przyjacielu Surferze". Wujek Joe zrobi przerw , a ja poczuem, jak jego energia wiruje nad moj gow, powoli opada i zanurza si we mnie. Reaktywacja oznacza rwnie, e bdziemy mogli odbiera energi Ziemi, Nieba, Soca, Ksiyca i wszystkich gwiazd jednoczenie. To wanie jest witoci, a wito jest rzeczywista. wito jest jedyn rzeczywistoci. Pamitaj, e witoci jest wszystko, poczwszy od paznokci palcw ng i twoich posiwiaych wosw, a skoczywszy na patyku, na ktrym kto zrcznie obraca talerzyk!" ap fal, Wujku Joe, robi si gorco! Musz jeszcze czego si dowiedzie. Wiemy, e druyna majaskich inynierw poczynia pewne inwestycje i jest gotowa na Zapowiedziany Powrt. Najpierw musimy jednak zrobi to, co do nas naley. Powiedz mi uczciwie, czy oni myl, e Kampania na rzecz Ziemi ma szans powodzenia?" Tak. Musicie jednak podej do tego w odpowiedni sposb. Do tej pory polegalicie jedynie na wizce. Teraz musicie zmieni swoje nastawienie. Musicie znale rwnowag pomidzy witoci a gr. Uwaajcie na wszystkich, ktrzy twierdz, e to, co robi ich grupy, jest najwaniejsze. Pamitajcie, e najwaniejsza jest Ziemia, i to ona jest wasz kwater gwn w tym projekcie. Kwatera gwna znajduje si w jej krystalicznym jdrze, gdzie bylimy razem, Jose. I jeszcze jedno. Galaktyczni Skauci mwili, e Ziemia jest Graaem. Wiesz, poszukiwanie witego Graala, dwr krla Artura i tak dalej. Musicie wic do tego podej jak do witego posannictwa, bo to z pewnoci wite zadanie, a wy staniecie si witymi wojownikami. Zrbcie to dla dzieci, a wasze dzieo na zawsze pozostanie wite. To wcale nie znaczy, e nie moecie przy tym dobrze si bawi. Bzdury! Bycie jednym ze swoj form falow to nic innego, jak czysta zabawa. Nie zapominajcie jednak, e to take wite zadanie. Ziemia jest Graalem, uwiadomcie to sobie. Przycza si ona do obwodu Zuvuyi i reaktywuje wszystkie wspomnienia. Czy rozumiesz, Jose?" Moj odpowiedzi bya cisza. Zajrzaem w gb swojego serca. Wiedziaem, e musi ono uwolni wszystko, cokolwiek skrywa, i gdy to si stanie, nie strac niczego, ale zyskam wszystko. Czuem, e stoj przed bram, za ktr zaczyna si wielka przygoda. Trzymaem si kurczowo mojego imienia i wszystkich ambicji, ktre byy z nim tak mocno zwizane. Wypu je", szepnem do siebie. Wypu je i pozwl mu rosn". Ej! Jo-se! Nie roz-kle-jaj si! Musz wraca, jestem umwiony na kolejne spotkanie. Czy mog jeszcze co dla ciebie zrobi, zanim znikn?" Nagle zdaem sobie spraw z faktu, e Wujek Joe jest moj lepsz poow, moj wysz moc. Tak, Operatorze, jest jeszcze kilka kwestii, ktre chciabym wyjani". Co mianowicie?" Wydaje mi si, e znam ju cay plan dziaania, ale wspomniae te, e Galaktyczni Skauci chc przysa kilku galaktycznych ambasadorw. Kiedy to ma nastpi?" Wedug druyny majaskich inynierw ma to nastpi w latach 1992-93. Maj sprawdzi, jak przebiega pierwsza faza Kampanii na rzecz Ziemi. Nic szczeglnego, ale ludzie musz si do tego przygotowa. Trzeba przygotowa sie tak, eby wszyscy, ktrzy pewnego dnia wykrc okrelony numer, mogli w suchawce usysze: Hallo, tu Atlantyda! Tak wanie: Hallo, tu Atlantyda! To przywrci im pami. Jeeli bdziecie pyn na fali Zuvuyi w odpowiedni sposb, wszystko stanie si rwnomiernie. Galaktyczni emisariusze bd ju czeka ze swymi soneczno-krystalicznymi kredytami, eby umoliwi wam szalestwo na elektromagnetycznej fali przez ostatnie 20 lat. Nikt nie powinien specjalnie si zdziwi. Ale dlaczego wci o to pytasz, Jose? Nie czujesz si bezpiecznie, czy co?"

57
Nagle go zobaczyem. Siedzia dokadnie przede mn i mierzy zaledwie 10 centymetrw. A niech mnie!", zawoaem. Mwie, e musisz znika, czy mi si wydawao?" Tak, za chwil. Chc ci jeszcze co powiedzie. Jako twj midzywymiarowy sobowtr stwierdzam, e przebye dug drog. Nie mgbym tyle podrowa, gdyby nie to, do czego doszede. Ty jednak cigle si martwisz". Wujek Joe wykrzywi twarz i spojrza na mnie z wyrzutem. Ostatnia rada, Jose. Przesta si martwi!" Wujek Joe patrzy na mnie z wciekoci. Nastpnie krzykn na mnie w taki sposb, e a mnie zamurowao. Nigdy wczeniej nie widziaem go tak rozwcieczonego. Przesta si, do cholery, martwi! Wyrzu ten ostatni nag poza twoj roztrzsion form falow!" Czuem si przygwodony do samego jdra mojej istoty, do korzeni mojego Kuxan Suum. Wujek Joe cigle wpatrywa si we mnie, penetrowa mnie swoim midzywymiarowym spojrzeniem. Zrozum wreszcie, Jose", jego gos znowu by agodny, e wszystko, co ci martwi, nie ma najmniejszego znaczenia, natomiast bardzo le wpywa na wyjtkowo wraliw atmosfer planety. Atmosfera planety nie potrzebuje wicej zmartwie, wic przesta! Po prostu podaj swoj ciek, Jose. Podaj swoj ciek i bd ufny. Nie szukaj niczego i nie rb nic, co mylisz, e przyniesie ci jakkolwiek korzy. Rb to, co potrzebne. Wszystko bdzie w porzdku. Kady z nas i wszyscy jednoczenie znajdujemy si w polu inteligencji planety. Musimy by gotowi na jego zmiany, jego mae poprawki. Gdy martwisz si czym podczas zmiany planetarnego pola inteligencji, tracisz okazj do odzyskania pamici, a to moe by moment krytyczny. Nie miej zudze, Jose. Przed tob jeszcze duga droga. Martwic si, nie dojdziesz do celu szybciej. Nawet jeli po drodze stwierdzisz, e nie jeste zintegrowany, nie martw si, zwaszcza wtedy si nie martw! To tylko znak, e wkrtce si zintegrujesz! Nie tra otuchy, bo jest ci ona potrzebna. Twoi Przyjaciele Surferzy maj wszystko, co jest ci potrzebne, by surfow z nimi. Pamitaj, e obwd Zuvuyi moe unie ci w przeszo i przyszo, w czas duszy ni twoje ycie ziemskie. Powi duo czasu na wyciszenie si, a wtedy uzyskasz dostp do wspomnie. Majowie s w pobliu, odkd istnieje obwd Zuvuyi. S bardzo cierpliwi, a pole ich umysu jest szerokie. S Dziemi Soca. Znali Atlantyd, nie tylko t, ale take Atlantydy na innych planetach, w innych ukadach gwiezdnych. Majowie zostawili wskazwki w rnych miejscach, rwnie na planecie zwanej przez was Marsem. Majowie s wszdzie tam, gdzie harmonia jest porzdkiem dnia. Harmonia jest ich znakiem. Naturalna harmonia umysu i natury jest ich ciek do celu. Dostrojenie si do tej harmonii oznacza dostrojenie si do dugoci fali Majw. Kady wstajcy dzie jest melodi Majw, sonecznym akordem w nowym galaktycznym kluczu. Konwergencja Harmoniczna nie bya dla Majw zabaw. Suya obudzeniu w sercach ludzi potrzeby podania wsplnym obwodem Zuvuyi, ktry poprzez Ziemi prowadzi prosto do gwiazd. Centralny komputer w krystalicznym jdrze Ziemi przygotowuje si do przetworzenia kolejnego gwnego programu, ktry nadejdzie z Wielkiej Centrali, Hunab Ku. Nie wtp w to, Jose. Przyjmij to na sowo. Nie oczekuj, jak niektrzy ludzie, przyjcia mesjasza albo bohatera, bo to moe ci zgubi. W tym przedstawieniu kady musi odegra rol swojego bohatera lub swojej bohaterki. Spraw, by Miejscowy Zesp Doskonalenia, dziaajcy w Sieci Krystalicznej Ziemi, stworzy swoj sie i poczy si z centralnym komputerem Ziemi, a wtedy nic ci nie powstrzyma". Zanim zdyem powiedzie co w rodzaju: Ojej, jaki jeste elo-kwentny!", ju go nie byo. Pozosta jedynie cie piropusza jego mienicych si kolorami tczy wosw, ktry jeszcze przez chwil powiewa kilkanacie centymetrw nade mn. Poczuem midzywymiarow bryz, ktra wraz z fal niosa go do Midzystacji Arktur-Antares, jego ulubionego miejsca, na kolejny 12-stopniowy mityng. Na stoliku obok mnie leao moje ulubione lekarstwo ziemskie - may, ametystowy, krystaliczny kamie. Wpatrywaem si dugo i uporczywie w jego gbokie, wewntrzne przestrzenie, jego wirujce oboki bankw danych, ktre zawieray nieograniczone przez czas informacje i jego rozbyskujce promienie tczowego wiata. Wtedy i on do mnie przemwi: Bracie, jestem tak blisko ciebie jak gwiazdy. Jestem gosem Ziemi. Jestem zwierciadem twojej ufnoci. Nie oddalaj si od swojej formy falowej. Przemawiaj zawsze z krgu swojej prawdy. Dowiadczenie jest twoim jedynym Przewodnikiem. Nie wolno ci w to zwtpi. Historia, ktr opowiedziae, nie jest bajk. Zawsze bd dla siebie dobry i stawiaj dobro innych na pierwszym miejscu, jak gwiazda, ktra ci olniewa". Sowa te odbiy si echem w moim sercu. Wstaem i podszedem do drzwi. Czas wyj na zewntrz. Czas zaczerpn powietrza. Tam, pod wielkim kobiercem utkanym z gwiazd, w chodzie zbliajcego si witu, wiedziaem, e nadszed czas, by ... wrci na Ziemi. W dniu 6 kwietnia 1988 kin 28, ta Biegunowa Gwiazda

58
Rok Galaktycznego Maga

Epilog Merlin - Ple Krysztaowej Ziemi Merlin Wizjoner Nocny Ktry pisze krysztaowy skrypt Ktrego spektralna szata Utkana ze spiralnie biegncych wkien Przypomina schody Po ktrych trzynacie galaktycznych promieni Zstpuje do podziemnego jeziora Kamelot Gdzie niedopowiedziane fragmenty jedynego snu Wirujc w promiennym samozjednoczeniu Rozpylaj silne adunki elektryczne Przycigajce do siebie Swoje wasne zapomniane rda Merlinie Poddajc si tobie Podajc za tob Docieram w kocu Do najdalszego zaktka twojego krlestwa Najskrytszej gbi Ziemi Ktra jest rwnie Przestrzeni lotw Potnego krystalicznego statku Excalibur A tam W wityni Zwanej Miejscem Smoka i Graala Uczniowie Merlina - Andor, wojownik o smoczych zmysach I Vi-El, ksiniczka pochodzca z odlegej gwiazdy Tkajca Graala - Mieszaj w tyglu mioci bezwarunkowej Tajemn mikstur A wywar ten Pulsujc w harmonii Ze wszystkimi gwiazdami ktre kiedy nazwalimy domem Bulgoce i kipi Przez przejcia czce wiksze zbiorowe ciao duchowe Tej drogiej Ziemi Z miriadami indywidualnych cia sennych -Nas

59
Teraz uwizionych w pozach Agresji, konfliktach i dezorientacji Mieszajcie! Mieszajcie! Mieszajcie! - woa Merlin Upewnijcie si czy macie dobry przepis wmieszajcie w wywar formu ktra objawi si w marzeniach jako alchemia mioci i pragnienie magii jako ceremonia tak czysta jak Soce! Mieszajcie! Mieszajcie! Mieszajcie! Ziemia boleje, amie si, dry Jej smocze senne ciao, ciao smoka ze snu, niecierpliwe by si wynurzy Przykucno u granicy wiadomoci I czeka a chwila dojrzeje By wynurzy si w swojej caej tczowej wspaniaoci Oh, uczniowie krysztaowej przestrzeni lotu Excalibura Domu Smoka i Graala, Andora i Vi-El Woam do was z mojego snu W imieniu wszystkich nicych Tej planety Wymieszajcie dobrze ten eliksir Aby Graal mg si wyoni Ze rodka zwinitego ogona smoka Przebijajc chmury wiatem niewidzianym Nigdy wczeniej oczami ciaa 0 Merlinie Ze ska odlegego krlestwa wysp Ziemi Wyo si jednoczenie We wszystkich twoich formach i ksztatach Zapowiedz jutrzenk Zapisz potg snu Twoim krystalicznym pismem - Teraz Wzywam ci Teraz By rzuci swoje panharmoniczne zaklcie By obudzi wszystkich nicych 1 przerwa ich marsz Przez to ywe pieko O Andorze i Vi-El Warzcie z radoci bogosawiony eliksir Ktry przywrci wszystkie wspomnienia Bo teraz ze wszystkimi musz si obudzi do wikszego snu Albo ju nigdy...

60
Otrzymano w dniu Cib 3, 2 Mac, 25 marca 1988 Przekazano w dniu Cauac 6, 5 Mac, 28 marca 1988 Wierny suga Zuvuyi Wujek Joe Modlitwa Siedmiu Galaktycznych Kierunkw Ze Wschodniego Domu wiata Niech mdro nam zawita By wszystko przejrzyste dla nas byo Z Pnocnego Domu Nocy Niech mdro w nas dojrzeje Abymy wszystko sami z siebie wiedzieli Z Zachodniego Domu Przemian Niech mdro przemieni si w czyn Abymy mogli czyni to, co czyni naley Z Poudniowego Domu Wiecznego Soca Niech czyn prawy zbierze swoje niwo Bymy mogli si cieszy owocami planetarnego istnienia Z Wysokiego Domu Niebios Gdzie gromadz si ludzie gwiazd i przodkowie Niech spynie na nas ich bogosawiestwo Z Niskiego Domu Ziemi Niech bicie krysztaowego serca Pobogosawi nas harmoni bymy zakoczyli wojny Z Centralnego rda Galaktyki Ktre jest zawsze i wszdzie Niech wszystko bdzie dla nas wiatem wzajemnej mioci OH YUM HUNAB K'U EVAM MAYA E MA HO ! Podzikowania Surferzy Ziwuyi to ksika zrodzona ze wzburzonych wd naszego czasu. Podzikowa ludziom i siom, ktre przyczyniy si do jej powstania, to podzikowa wspzalenoci caego obecnego ycia na tej planecie i galaktycznym siom, ktre wpywaj na nasza planetarn egzystencj. Brzmi to bardzo kosmicznie, ale wanie to chciaem powiedzie, Wujek Joe zreszt te! Aeby jednak by kosmicznym, w stylu Wujka Joe, naley przede wszystkim odczuwa wizi rodzinne. Ksika ta zawdzicza swoje istnienie wanie tym wszystkim, ktrzy s blisko mego domu, moim krewnym i ssiadom, ludziom mwicym prostym jzykiem. Z pocztku, przed tragiczn mierci mojego syna, Josha, chciaem j zadedykowa mojej starszej siostrze, Lauricie i mojemu bratu bliniakowi, Ivanowi, w dowd wdzicznoci za mio, ktr mi okazali przez te wszystkie lata. Na szczegln wdziczno zasuguje moja siostra, ktra bya dla mnie rdem inspiracji podczas i bezporednio po Konwergencji Harmonicznej. Dziki niej wiedziaem, e chc napisa co, co do niej przemwi. Nie wiem, czy udao mi si napisa co jzykiem zrozumiaym dla mojej siostry, ale wiem, e gosy kolegw Josha, m.in. Dylana, Joego, Kella, Scotty'ego, Surreya, Matta i Blaine'a, nie zostay pominite. Chc im podzikowa za inspiracj i wsparcie. Dzikuj take siostrze Josha, mojej crce Tarze, ktrej wojowniczy duch, podobnie jak miech jej koleanek, rwnie jest widoczny na stronach ksiki. Natomiast moi pasierbowie, Paul i Heidi, zasuguj na wdziczno ze wzgldu na ich mdre i wspaniae nastawienie. Szczeglne miejsce przypada mojej onie, Lloydine, harmonizujcej energi dziki Jin Shin Jyutsu, ktrej wsparcie, blisko i gotowo nigdy nie pozwalaj mi upa na duchu! Wspomnie musz rwnie o matce Lloydine, Mayi, ktra z niezmiennym entuzjazmem dla mojej pracy, bya gotowa przeczyta pierwsz, robocz wersj Surferw Zuvuyi.

61
Teraz nadszed czas na podzikowania dla innych, bliskich mi ludzi, moich ssiadw i przyjaci, ktrzy wspierali mnie w cikim dla mnie okresie, w ktrym pisaem t ksik. Mam na myli asa-geomant i kojota New Ag, Gary'ego Rapera, ktremu mona pozazdroci mdroci; Laur Olsen, ktra obchodzi urodziny tego samego dnia, co moja siostra i ktra zawsze gotowa jest suy pomoc; Harry'ego i Lyn Loy, piknych i odwanych surferw, ktrzy razem ze swoimi bliniakami Sara i Lenn pyna na fali tego, co oczekiwane; Russa i Lyn McDougal, artystw pijcych wino niewypowiedzianego wesela. Podzikowania nale si take moim przyjacioom z Santa Fe, szczeglnie Dee'owi Treadwellowi, ktrego czaszka zostaa zaszpuntowana przez rekonstrukcj galaktycznej pamici, ku jego i mojemu poytkowi, i jego towarzyszce Lindzie Childers. Dzikuj te Jamie Sams, kapance dzikiego teksaskiego wilka Druidw, za wspaniae zakoczenie Surferw i za jej kosmiczne gotowanie na wszystkich poziomach i palnikach. W Santa Fe grasuje klan wydawcw, znany jako Bear & Co. W Gerrym Clowie, moim wydawcy, odkryem nie tylko wraliwego biznesmena, ale rwnie bratniego aquariaskiego wizjonera. Nasza cieka i nasza podr dopiero si rozpoczy. Jest jeszcze jedna aquariaska wizjonerka, ktrej wiele zawdziczam, a mianowicie Barbara Clow, kobieta o zdolnociach literackich, ktra dziki nieprzecitnej intuicji potrafi dostrzec sedno i chtnie suy rad. Dzikuj take Gail Vivino za ostateczny ksztat, ktry nadaa mojej ksice i za to, e pomoga mi wydoby jej artystyczn spjno. I wreszcie skadam podzikowania pracownikom Bear & Co. za ich trosk i przyjazne nastawienie. Ich uprzejmo i gotowo do niesienia pomocy moe suy za przykad. O autorze Artysta, poeta, historyk-wizjoner i kosmiczny harmonista, dr Jose Arguelles, jest uznanym rzecznikiem sztuki jako przebudzenia do walki i roli sztuki jako dynamicznego wskanika planetarnej transformacji. Jego dzieo na temat analizy synchronicznej, Faktor Majw: cieka poza technologi, odsania tajniki proroczego kodu harmonicznego staroytnej cywilizacji Majw i rozpocztych w sierpniu 1987 roku na caym wiecie obchodw z okazji Konwergencji Harmonicznej, ktrych celem byo podniesienie wiadomoci ludzi. W 1987 roku Arguelles zorganizowa Pierwszy wiatowy Festiwal Ziemi. Jako aktywnie dziaajcy przedstawiciel sztuki transformacyjnej, w 1983 roku zaoy Planetarn Sie Artystyczn, ktra staa si wizjonerskim instrumentem dla globalnych, artystycznych przemian. Od 1983 roku Arguelles podruje wraz z on Lloydine po caym wiecie i razem promuj Sztuk jako Fundament Globalnego Pokoju". Arguelles uzyska tytu doktora w dziedzinie historii sztuki na Uniwersytecie w Chicago. Jako nauczyciel, wykadowca, poeta, krytyk sztuki i filozof, publikowa swoje dziea w wielu pismach o tematyce artystycznej i filozoficznej. W jego dorobku twrczym znajduj si takie pozycje, jak: Mandala (przy wsppracy z Miriam T. Arguelles), The Transformate Vision: Reflections on the Natur and History of Human Expression, The Mayan Factor: Path Beyond Technology (Faktor Majw: cieka poza technologi), Earth Ascending (Ziemia wschodzca). Dr Arguelles jest obecnie koordynatorem programu sztuk kreatywnych w Union Graduate School w Cincinnati. Sownik podrczny AA: Atlantydzcy Amnezjaci; Atlantydzi po utraceniu pamici. AA - Midzystacja: Midzystacja Arktur - Antares, baza operacyjna Majw. AD, tu: Arcturus Dominion - Arkturiaskie Panowanie. A: Anonimowi Ziemianie; grupa wsparcia; wszyscy jej czonkowie mwi prawd; kady przyznaje si do swojej bezsilnoci w stosunku do swoich ludzkich nawykw; kady te mwi otwarcie o tym, jak dobrowolnie, wiadomie lub niewiadomie, podporzdkowa si oszustom z przeronitym ego dla osobistych korzyci. Antares: najjaniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona, tu: stacja midzy-wymiarowa (zob. rysunek). Apokaliptyczny: mroczny; przepowiedziany w Apokalipsie w. Jana. Arktur: najjaniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Wolarza; trzecia pod wzgldem jasnoci gwiazda na niebie; tu: stacja midzywymiarowa (zob. rysunek). Babble: ang. paplanina, gadanina.

62
Baktun: majaska jednostka czasu okoo 20 x 20 Cyberprzestrze: symulacyjne gry komputerowe. Czas galaktyczny: czas ukierunkowany na Kosmos i Galaktyk, ktrego nie mona mierzy linearnie, tzn. od... do...; ma waciwoci midzy wy miarowe (rezonansowe) i psychiczne (tre). Czas wertykalny: rytm czasu Galaktyki, jak rwnie energetyczne ukierunkowanie na okrelon wibracj. Cztery naroniki: geograficzne okrelenie miejsca w USA, w ktrym zbiegaj si cztery stany: Arizona, Colorado, Nowy Meksyk i Utah. Deja vu: odczuwanie sytuacji, zdarze i osb napotkanych po raz pierwszy jako ju znanych. Demokracja pamici atlantydzkiej: oznacza, e dziki krzyowaniu si ludzi z Atlantydami, kady z nas ma taki sam dostp do genetycznej pamici o tym, jacy byli i czego dowiadczyli Atlantydzi. Detergencja: stosowanie rodkw czyszczco-piorcych, przyjaznych dla skry; tu: zastosowanie metod oczyszczania pl wiadomoci, przyjaznych dla planety; od Konwergencji Harmonicznej (zbienoci) do Detergencji Harmonicznej (oczyszczenia). DNA: kwas dezoksyrybonukleinowy; kwas nukleinowy wystpujcy we wszystkich organizmach ywych; materialna substancja genw jako nonik informacji genetycznej, majca form podwjnej helisy, rozpoznawalna przy dziesiciotysicznym powikszeniu. DNA-program: plan rozwoju zawarty w DNA. Dreamspell: tytu ksiki Jose Arguellesa powiconej kalendarzowi Tzolkin i majaskiej rachubie czasu. Faktor Majw: wiedza Majw; przeoczony czynnik w rozwaaniach, dotyczcych sensu historii ludzkoci; tytu najwybitniejszego dziea Jose Arguellesa. Forma falowa: suma czstotliwoci drga elektromagnetycznych, emitowanych przez kady przedmiot lub organizm; aura; tu: nasza czterowymiarowa wibracja; czterowymiarowa czstotliwo wasna. Harmoniczny: synchronizujcy; wspdwiczny, zbudowany na zasadach harmonii. Harmoniczny system: cig liczbowy 2, 4, 8, 16, 32, 64, na ktrym opiera si Harmoniczny Modu Tzolkin. Heavies: z ang. heavy" - ciki i heaven" - niebo; tu: wietlici, Niebiascy. Infiltracja: przedostawanie si do obcej" kultury. In Lak'ech: pozdrowienie majaskie Jestem innym tob". Interferencja: harmoniczne nakadanie si fal o tej samej czstotliwoci. Kalendarz Trzynastu Ksiycw: 365-dniowy kalendarz, w ktrym rok dzieli si na 13 miesicy po 28 dni plus tzw. jeden dzie poza czasem. Kalibracja: przyrwnanie do wikszego wzorca; dostrojenie do skali miary (np. kalendarza, czasu); kontrola wzgldem uniwersalnego, doskonaego wzorca; ukierunkowanie. Katun: majaskie okrelenie dla jakoci czasu, okres okoo 20 lat. Kazoo: instrument dty Kin: jeden dzie; majaska doba skadajca si z 20 godzin po 72 minuty. Kodon: 64 elementy DNA; 64 szecioczonowe wyrazy kodowe. Konstanta, stal galaktyczna, tu: harmoniczny modu (260 kinw); energia Caoci; wielko zachowujca swoj niezmienno wrd elementw zmiennych. Konwergencja Harmoniczna: punkt zbienoci, moment sprzenia obliczony wedug harmonicznego systemu Tzolkin; wydarzenie w dniu 16/17 sierpnia 1987 r. inicjujce start 26-letniego skrconego programu oczyszczania pola planety. Od tej pory, dzie po dniu, postpuje wsteczny proces harmonizacji, usuwania deformacji zaistniaych na przestrzeni ostatnich 26 000 lat ewolucji. 26 lipca 1992 r. nastpi tzw. Zwrot Czasu (Time Shift), przestawienie biegu (spinu) historii; od tej pory ludzko nie popenia ju nowych bdw, nie zaciga kolejnych dugw karmicznych, lecz cofajc si wstecz do punktu wyjcia ewolucji, usuwa wszystkie deformacje, zarwno indywidualne, jak i kolektywne. Kuxan Suum: Droga do Nieba, ppowina Wszechwiata; niewidzialne arterie galaktyczne. Lemniskata: krzywa; linia ciga w ksztacie semki. Metafora: obraz; przyrwnanie. lat; jeden baktun = 20 katunw po okoo 20 lat.

63
Miejscowy Zesp Doskonalenia Sieci Krystalicznej Ziemi: 12-osobowe grupy dziaajce na rzecz porzdkowania otoczenia zarwno w sferze fizycznej, jak i mentalnej; ich zadaniem jest wypracowanie samodyscypliny, uczciwoci, pokory, ujcie w karby ego, przejcie odpowiedzialnoci za wasne sowa, myli i czyny (nie ma winnych na zewntrz), jak rwnie za oglny stan planety. Mit: opowie; historia osobista lub zbiorowa. Nadtony: tony przenoszce informacje z jednych paszczyzn i oktaw do innych, przenikajce w wysze lub nisze poziomy tonalnego oddziaywania. Oktawa: spjny cykl czstotliwoci. Pi lat: okres od 1987 do 1992 roku, faza krytyczna w dziejach planety; przestawienie kierunku biegu spinu, faza przeamania sztucznego kodu 12:60 i wprowadzenia naturalnego kodu 13:20. Progresywne pole: rozszerzajce si pole oddziaywania i harmonicznej wsppracy pomidzy Wyszym Ja (midzywymiarowym sobowtrem) i czowiekiem (ziemsk inwestycj). Rezonansowy: wspbrzmicy jednoczenie. Sobowtr miedzywymiarowy: nasze Wysze Ja lub Anio Str. Spin: majaskie pojcie dla obiegu; spin galaktyczny: 260 dni (260 kinw), Tzolkin z 20 okresami fal. Synchroniczno: rwnoczesno; jednoczesno wydarze wg C. G. Junga. Synchroniczny: rwnoczesny w czasie. Synchronizacja: jednoczesne wczenie; rwnoczesne doprowadzenie do zgodnoci przebiegu procesw (zjawisk) w czasie; rwnolege dokonanie si. Synergia: wspdziaanie dwch lub kilku czynnikw w okrelonym celu. Terenowy Zwizek Midzywymiarowych Sobowtrw: zjednoczenie si naszych Wyszych Ja w celu podjcia efektywnej wsppracy z naszymi Niszymi Ja. Tranzystorowy, tu: zdolny do odbioru i emisji czstotliwoci, ktre s ukierunkowane wertykalnie, tzn. kosmicznie. Tzolkin: 260-dniowy wity Kalendarz Majw postpujcy w rytmie 13 tonw powizanych z 20 pieczciami sonecznymi. Wizka galaktyczna, tu: okrelona faza programu galaktycznego. Wiea Babel: dziewidziesiciometrowy ziggurat (budowa sakralna), ktrego fundamenty odkryto w EsSahn. Informacje na jej temat pochodz jedynie z Picioksigu Mojesza. Jest prb odpowiedzi na pytania o rnorodno jzykw lub (co wydaje si bardziej prawdopodobne) symbolem nieporozumie i ich skutkw; tu: symbol wadzy sztucznego czasu od pocztku naszej historii (baktun l, czyli 3113 r. p.n.e.); fundament tzw. programu babiloskiego z mottem przewodnim czas to pienidz". ZC: Zsynchronizowani w Czasie, czysta forma falowa, surfer Zuvuyi, Maja. ZEN: buddyjska technika medytacji; tu: medytacyjny wgld do wewntrz, samo-rozpoznanie; samourzeczywistnienie; akronim ang. ZE: Zuvuya Empo-wers Nw" - Zuvuya Emanuje na Nowo". Zintegrowany, tu: niezdolny do zranie; poczony ze swoim Wyszym Ja. Zuvuya: pojecie majaskie dla fali przypomnienia, gorcej linii pamici. * Metoda to sposb, nie - wiedza. Nie zamykaj drzwi, gdy stare jest wewntrz. Otwrz bram i otwrz furtki. Bram zamknij, gdy odejd gocie. Furtki maj by otwarte, lecz zawsze strzeone. Brama to wiadomo, Furtki to myli. Twoje myli to twoja mdro i ona wskazuje, jak j ej broni. Gdy mdro jest twoja, przychodzi wiedza wiatoci. Hanna Kotwicka dnia 12 kwietnia 2004 kin 154, w dniu Biaego Spektralnego Maga

64
*

65

* UWAGA Wydawnictwo informuje Czytelnikw w imieniu wasnym i Johanna Kossnera, e nie jest zwizane z adnym stowarzyszeniem, fundacj bd osobami oferujcymi odpatne kursy poczone z wystawianiem certyfikatw upowaniajcych do prowadzenia szkole z ramienia Wydawnictwa. Wszelkiego rodzaju organizacje, "kluby przyjaci kalendarza Majw" i fundacje, proponujce udzia w imprezach i festiwalach, dziaaj we wasnym imieniu i na wasny rachunek - bez porozumienia z Hann Kotwick. Terminy warsztatw i spotka autorskich organizowanych przez Wydawnictwo PULSAR zamieszczamy na naszej stronie internetowej www.maya.net.pl