PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI STAMBENA ZGRADA - KRUČE KOD ULCINJA RB OPIS POZICIJE KOLIĆINA JED.

CENA UKUPNO

A GRADJEVINSKI RADOVI I 1 ZEMLJANI RADOVI Ras~i{}avanje terena od rastinja i obele`avanje objekta. Obra~un po m² Ma{insko skidanje sloja humusa i {iroki iskop zemlje dubine do 2m i zbog terena u nagibu. Iskopanu zemlju treba odvesti na deponiju udaljenosti do 3km. Obra~un po m³ Nabavka i nasipanje prirodnim {ljunkom u cilju izravnanja nivoa parcele kao i nasipanje oko temalja , u slojevima od po 25 cm, sa nabijanjem do MS 600 . Obra~un po m³ Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i nabijanje {ljunka u sloju d=15cm, ispod temelja kontra ploče i trotoara. Obra~un po m³

200.00 x

0.50

=

100.00

2

100.00 x

5.00

=

500.00

3

20.00 x

15.00

=

300.00

4

22.50 x

15.00

=

337.50

SVEGA ZEMLJANIH RADOVA II 1 BETONSKI RADOVI Nabavka betona i betoniranje temeljne ploče d=40 cm betonom MB25 u svemu prema detaljima zajedno sa eventualnom oplatom gde je to potrebno. Obra~un po m³ 2 Nabavka betona i betoniranje stubova i greda, kao i nadvratnika i nadprozornika betonom MB25. Obra~un po m³ 3 Nabavka betona i betoniranje stepeni{ne kose plo~e betonom MB 25, sa potrebnom oplatom i podupira~ima. Obra~un po m³ 4 Nabavka betona i betoniranje sloja mr{avog betona d=5cm preko {ljunka a ispod armirane podne plo~e Obra~un po m² 5 Izrada me|uspratne konstrukcije od pune AB ploče d=14 cm betonom MB 25 u svemu prema stat.prorač.sa potr.oplatom i podupir. Obra~un po m² 5.60 x 7.00 = 2.50 x 110.00 = 23.10 x 100.00 = 45.00 x 90.00 =

1,237.50

4,050.00

2,310.00

275.00

39.20

326.00 x

20.00

=

6,520.00

6

Betoniranje trotoara d=10cm, {irine 60cm, nearmiranim betonom MB15, sa jednovremenom izradom ivi~ne grede dim 15x12 cm i dilatacijonih spojnica na svakih 2,0 m, {irine 1cm, koje se ispunjavaju peskom do polovine, a ostatak bitumenom. Trotoar izvesti sa padom od objekta. Obra~un po m² 30.00 x 12.00 = 360.00 13,554.20

SVEGA BETONSKI RADOVI:

III ARMIRA^KI RADOVI 1 Nabavka, se~enje, postavljanje armature. GA 240/360 Obra~un po kg RA 400/500 Obra~un po kg MAG 500/560 Obra~un po kg ispravljanje, izrada i

700.00 x 3400.00 x 6300.00 x

1.00 1.00 1.00

= = =

700.00 3,400.00 6,300.00 10,400.00

SVEGA ARMIRA^KIH RADOVA:

IV ZIDARSKI RADOVI 1 Zidanje unutra{njih pregradnih zidova i zidova terasa {upljim kerami~kim blokom debljine 12cm u produ`nom malteru 1:2:6 sa istovremenom izradom armirano betonskih serkla`a u visini vrata visine 20cm. Obra~un po m² Zidanje spoljnih zidova {upljim giter kerami~kim blokom debljine 20cm u produ`nom malteru 1:2:6 . Obra~un po m³ 3 Zidanje unutra{njih zidova izmedju hodnika i stanova giter {upljim kerami~kim blokom debljine 20cm u produ`nom malteru 1:2:6 . Obra~un po m³ Zidanje "[idel" dimnjaka tipa UNI plus 12L komplet sa dodatnim elementima (dimnja~ka vratanca, priklju~ak za vratanca i pe}, i zavr{nom kapom.). Obra~un po m' 19.20 x 31.20 = 599.04 58.03 x 70.00 = 4,062.10

141.12 x

9.00

=

1,270.08

2

7.98 x

70.00

=

558.60

4

5

Izrada cem.ko{uljice d=4 cm razmere 1:3 kao podloga za završni pod. Obra~un po m²

262.11 x

6.00

=

1,572.66

Obra~un po m² -zidovi -plafoni Obzidjivanje dimnjačkih kanala (po tri vezana) opekom d=12cm sa zavr{nom kapom.20 SVEGA POKRIVA^KI RADOVI: VI LIMARSKI RADOVI 1 Izrada i postavljanje olu~nih vertikala razv.400. i zavr{nom auzlafnom .82 x 6.00 1. termo i hidro izolacije.00 7 19.40 SVEGA LIMARSKI RADOVI: . Obra~un po m' 800.00 3 70.00 x 290.028.00 = 30.00 = 218.18 B GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI V POKRIVA^KI RADOVI 1 Pokrivanje ravnog neprohodnog krova slojem šljunka d=5 cm preko uraĎenog sloja za pad.92 1.885.20 10.{irine 60cm od pocinkovanog lima d=55 sa izradom dr`a~a od flaha 30x5 na svakih 2. Obra~un po kom Izrada okapnice fasadnog venca od pocinkovanog lima i prozorskih solbanka razvijene {irine od 2538cm.00 4 2 x 15. mlekom.20 x 20.00 x 6. Obra~un po m² povr{ine 102.00 1.00 15.131.00 6.323.50 13.00 = = 616.00 = 700. Obra~un po m' Izrada i postavljanje vodokotli}a na spoju horizontalnog i vertikalnog oluka od pocinkovanog lima Obra~un po kom. Obra~un po m² povr{ine Betoniranje sloja za pad prosečno d=4 cm preko betonske ploče.00 = 60.82 x 4.800.00 = 411.50 = = 4.008.554.28 2 102.48 40.48 SVEGA ZIDARSKI RADOVI: I II III IV REKAPITULACIJA GRADJEVINSKIH RADOVA ZEMLJANI RADOVI BETONSKI RADOVI ARMIRA^KI RADOVI ZIDARSKI RADOVI SVEGA GRADJEVINSKI RADOVI 1. Obra~un po m' Izrada op{ivke dimnjaka i venilacionih kanala od pocinkovanog lima.131. 16.00 = 384.6 Malterisanje svih zidova produ`enim malterom 1:3:9 u dva sloja uz predhodno prskanje povr{ina cem.00 x 10.237.00m.80 x 13.40 2 2 x 30.00 15.

00 = 416. perforirani stakl.86 x 6.00 x 2.2 JUS U M3 231. Obra~un po m' 5 Oblaganje stepeni{ta kerami~kih plo~icama u cem. bit.250.078.od stakl tkanine JUS U M3 234.00 4 SVEGA IZOLATERSKI RADOVI: VIII KERAMI^ARSKI RADOVI 1 Postavljanje podnih kerami~kih plo~ica u cem.60 5. Obra~un po m² Izrada sokle od kerami~kih plo~ica u hodniku i na stepeni{nim podestima h=10cm.kupatila od dva vru}a premaza bitumena i varenog "kondora 4S".M3.95 3 31.08 7 69.38 x 16.70 2 139. tvrdi poliuretan.00 6 34.00 x 5.00 x 10.00 = 410.48 x 6.16 32. voala br.00 = 500.00 = 512.77 SVEGA KERAMI^ARSKI RADOVI: .00 = 3.00 = 848.88 5. namaz vru~eg bitumena.33 x 15. bitumen. Obra~un po m² 2 Izrada termoizolacije podova na tlu od tvrdo presovanog stiropora d=5cm preko izvedene hidroizolacije.00 = 56.00 3 205. Obra~un po m² Izrada sokle od kerami~kih plo~ica na terasama stanova na spratu h=10cm.6m lepljenjem preko omalterisanog zida. bit.084. malteru .00 = 2. malteru u sanitarnom ~voru i ~ajnoj kuhinji Obra~un po m² Postavljanje zidnih kerami~kih plo~ica u sanitarnom ~voru i ~ajnoj kuhinji do visine h=1. traka sa ulo{kom .25 x 16.voala br.60 125.82 x 30.traka sa ulo{kom od stakl.00 4 161. malteru na terasana stanova.VII IZOLATERSKI RADOVI 1 Izrada hidroizolacije kontraploče.00 x 16. Obra~un po m² Postavljanje podnih kerami~kih plo~ica u cem.traka sa ulo{kom od stakl.00 = 1. Obra~un po m' Postavljanje podnih spoljnih kerami~kih plo~ica u cem.bitumin. Obra~un po m' 26.00 112. malteru u hodniku i na stepeni{nim podestima.00 = 550.58 x 15. Obra~un po m² Nabavka I postavljanje termo I hidrozolacije ravnog krova preko postavljenog sloja za pad prema sledečem rasporedu:premaz bitulitom . Obra~un po m² Izrada zvu~ne i termo izolacije podova na spratu od tvrdo presovanog stiropora d=2cm sa PVC folijom ispod cementne ko{uljice .00 = 560.248.voal JUS U. obostrano oblo`ena AL folija.089.304.3 JUS U M3 331 Obra~un po m² 102.

64 x 15. Donji deo vrata je polje od eloksiranog Al. Zastakljivanje termopan staklom d=4+12+4. 6 x 6 x 120.010. Oznaka u šemi IV 180/205cm) 3 Izrada i ugradjivanja fiksnog prozora na delu stepenišnog prostora od eloksiranih Al.00 SVEGA STOLARSKI RADOVI: XI BRAVARSKI RADOVI 1 Izrada i ugradjivanje jednokrilnih ulaznih vrata sa fiksnim delom od eloksiranih Al.00 = 3. Obra~un po kom.154.60 SVEGA PODOPOLAGAĆKI RADOVI: X 1 STOLARSKI RADOVI Izrada i ugradjivanje duplo{perovanih vrata u {toku od ~amovine I klase. oznaka u {emi I 70/205cm oznaka u {emi II 80/205cm kom. Zavr{na obrada bajcovanje u tonu po izboru projektanta i lakirana. Zastakljivanje termopan staklom d=4+10+4mm.00 = = 360.800.00 2. 60/20cm kom.00 .00 kom. kom. 120/20cm kom. Zastakljivanje termopan staklom d=4+10+4mm. Krilo furnirano hrastovim furnirom. Brava obi~na sa tri klju~a i {pijunka. Krilo furnirano hrastovim furnirom.154. Zavr{na obrada bajcovanje u tonu po izboru projektanta i lakirana. Brava obi~na sa tri klju~a. profila sa termoprekidom.00 kom. lima sa ispunom od stiropora d=5cm. Vrata su snabdevena potrebnim okovom i mehanizmom za otvaranje.60 2.IX PODOPOLAGA^KI RADOVI 1 Nabavka.00 = = 720. Na spoju zida i poda postaviti trouglaste hrastove lajsne. oznaka u {emi III 100/205cm 2 kom.2 x 900. ko{uljice d=4cm. Sve komplet po komadu. Obra~un po kom.00 = 900. 6 x 550. koja ne ulazi u cenu.00 = 1.300. transport i postavljanje laminata d=8mm zajedno sa filcom preko cem.00 = 430.00 840. 6 x 150. Sve komplet po komadu . Podela stakla ukrasnim lajsnama . Okov po izboru projektanta.00 140. profila sa termoprekidom. oznaka u šemi 3 240/240 cm) 1 x 430. profila sa termoprekidom.00 = 2. Oznaka u šemi V 50+100/205 cm 2 Izrada i ugradjivanje dvokrilnih balkonskih vrata od eloksiranih Al. Okov po izboru projektanta. 12 x 6 x 30. Obra~un po m² 143. Vrata su snabdevena potrebnim okovom i obi~nom bravom sa tri klju~a.00 15.00 3 Izrada potprozornika od medijapana d=19mm farbanih poliuretanom.00 Izrada i ugradjivanje unutra{njih duplo{perovanih vrata u {toku od ~amovine I klase.00 90.

880.450.950.00 10. Obračun po kom. plafoni m² zidovi m² 290.00 x 800. sa prethodnim gletovanjem povr{ina u dve ruke sa {mirglanjem.00 5.00 = 270.00 5.890.00 5.00 x 240.950.00 x 100. Obra~un po m² objekta neto kvadrature.00 x 1.00 3 2.450.00 2. 3.00 = 360. Zastakljivanje termopan staklom d=4+10+4 mm. Oznaka u {emi Og.00 x 15.00 = 7.00 5.00 5.00 x 1.4 Izrada i ugradnja prozora od eloksiranih Al profila sa termoprekidom. Obra~un po m².00 SVEGA FASADERSKI RADOVI: XIV RAZNI RADOVI 1 Nabavka i postavljanje protivpo`arnih mobilnih aparata prema prilogu protivpo`arne za{tite.00 x 5.00 480. m² Nabavka i ugradanja PVC cevi fi 150 kao slivnici na neprohodnom krovu zajedno sa krivinama prema olučnoj vertikali.000.000.00 SVEGA BRAVARSKI RADOVI: XII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 1 Bojenje unutra{njih povr{ina zidova i plafona posnom bojom.730.00 SVEGA RAZNI RADOVI: .00 x 120. sve skupa sa mre`icom i gletovanjem ("demit") kao zavr{nom obradom.00 100.00 x 50. U svemu prema {emi bravarije. oznaka u šemi 1 120/140 cm oznaka u šemi 1 60/60 cm Izrada ograde stepeni{ta od okruglog gvo`dja i drvenog rukohvata. stiroporom d=5cm. Obra~un po m² 530.Tip S-9 .00 5 20.00 = = 1.00 7. zidova ka hodniku.000. u dve ruke. Obra~un po kom 4 NepredviĎeni radovi 5%.00 4.00 80.000.00 2. Obra~un po kom. Zavr{no ~i{}enje objekta i pranje stakla po zavr{etku svih radova.00 SVEGA MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI: XIII FASADERSKI RADOVI 1 Izrada termo i zvu~ne izolacije.00 x 6. Obra~un po m' 12. fasadnih zidova.00 2 270.

75 .078.60 5.50 13.237.48 1.008.730.304.450.154.010.40 5.00 7.20 10.554.60 2.927.REKAPITULACIJA I II III IV V VIII VIII VIII IX X XI XII XIII XIV ZEMLJANI RADOVI BETONSKI RADOVI ARMIRA^KI RADOVI ZIDARSKI RADOVI POKRIVA^KI RADOVI LIMARSKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI KERAMI^ARSKI RADOVI PODOPOLAGA^KI RADOVI STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI RAZNI RADOVI UKUPNO 1.00 10.400.00 86.77 2.00 5.00 15.131.20 1.890.00 5.028.950.

20 26.05 32.21.70 3.600 1.73 6. ker.60 344.4 step.70 4.70 5.36 m² .95 24.65 1.76 4.00 24.80 6.70 2.85 21.50 48.90 5.pl.90 4.666 0.00 4.675 0.50 10.57 4.150 1.30 22.00 31.486 0.00 2.60 3.780 64.240 2.42 1.50 5.10 21.65 40.500 0.00 16.78 3.53 2.05 prizemlje neto 12.90 2.65 120.30 21.00 3.00 sprat neto 9.80 15.00 8.37 3.50 5.306 0.500 1.82 13.80 253.42 1.113 0.60 3.zid 193.50 18.60 35.600 3.098 5.58 3.90 3.10 31.09 4.720 0.63 5.70 8.80 3.75 5.05 22.50 1.75 23.458 0.00 25.50 2.304 100.90 48.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful