Momentul actual

In prezent ne afl m chiar în mijlocul vortexului de evenimente care angreneaz în spirala sa marile transform ri planetare, inerente ascensiunii omenirii pe un nivel superior de vibra ie a con tiin ei. Pentru mul i, evenimentele care vor avea loc par înfrico toare, dar în realitate ele sunt manifestarea unei necesit i cosmice ce se afl în deplin acord cu legile divine creatoare. Planeta noastr trece practic de la existen a în planul fizic (3D) la existen a energetic-subtil a unei dimensiuni mult superioare (4D), pentru ca mai apoi s ascensioneze în planul luminos al manifest rii (5D). Aceasta înseamn evolu ie, transformare, transla ie de la o form de manifestare grosier la alt form de manifestare, care este mult mai subtil fizic . Prin urmare, toate formele de via de la suprafa aceast nou stare existen ial , dac ele doresc s r mân în continuare pe P mânt. Nu toate sufletele sunt de acord cu aceast experien , deoarece evolu ia este diferit pentru fiecare fiin Astfel, unele suflete sunt mai tinere în manifestare i au nevoie s experimenteze un timp mai îndelungat posibilit ile oferite de planul fizic; altele, îns , sunt suflete b trâne , care au strâns deja un bagaj consistent de experien e i înv turi, considerând c este timpul pentru a trece pe o treapt superioar a manifest rii. Toate acestea se petrec într-un deplin acord cu cele mai profunde nivele ale con tiin ei noastre, care sunt direct conectate la Sursa Suprem , adic la Dumnezeu Tat l. Problema este c de multe ori se ajunge la un dezacord între ceea ce vrea sufletul manifestare subtil a realit ii esen iale divine în manifestare pentru fiecare fiin ei experien e în planurile Crea iei care reprezint forma de în parte, modulat dup propriile în parte. i elevat decât realitatea i din interiorul planetei vor trebuie s se ajusteze la

i ceea ce vrea mintea, adic egoul. Fiind o expresie energetic mult mai

apropiat de con tiin a Sinelui, sufletul urmeaz neab tut calea evolu iei, fiind ghidat de perfec iunea divin a acestuia. El va sugera felurite c i i mijloace pentru fiin a încarnat , care sunt cele mai potrivite pentru evolu ia ei personal , îns datorit manifest rii voin ei i ac iunii egotice, de multe ori oamenii nu sunt con tien i de vocea lor interioar , care este vocea inimii , adic vocea sufletului. Astfel, apar discrepan e între ceea ce fiin a limitat consider c trebuie s fac i ceea ce este în realitate corect, armonios i potrivit pentru ea s realizeze. Aceste nepotriviri dau na tere la mari tensiuni interioare, dar întotdeauna vocea sufletului este cea care orienteaz fiin a pe calea ce i se potrive te cel mai bine. A ti s ne ascult m vocea inimii face parte din abilit ile unei fiin e evoluate, care a înv at c intui ia i discern mântul spiritual sunt cu mult superioare inteligen ei i ac iunii egotice. Dac privim cu luciditate motivele pentru care unii lupt cu disperare s nu evolueze, în schimbul unor achizi ii ridicole cum ar fi banii, luxul, faima sau puterea -, ajungem la concluzia c toate aceste iluzii sunt pur i simplu delirante; nu numai c ele atrag un întreg cortegiu de suferin e i de limit ri, cum ar fi bolile grele, accidentele sau deziluziile crâncene, dar în plus ele genereaz noi lan uri de leg turi karmice negative, care vor trebui compensate mai târziu într-un fel sau altul. Odat cu ascensiunea în dimensiunile 4D i 5D, toate aceste elemente care sunt comune planului fizic (3D) ne vor ap rea ca fiind de-a dreptul nebune ti i o anumit perioad de timp chiar vom medita adânc la delirul de care fiin a noastr a fost cuprins , ag ându-se cu disperare de farsele existen ei în 3D. Vom resim i atunci un

1

sentiment profund de iubire i de compasiune pentru cei înc netrezi i, deoarece vom ti deja din experien proprie ce înseamn aceast nebunie a înglod rii în jungla fizic . Mul i se întreab : Dac P mântul va ascensiona în 4D i apoi în 5D, oare aceasta înseamn c planeta din dimensiunea fizic (3D) va disp rea? Va continua ea s existe în sistemul nostru solar, a a cum îl cunoa tem acum? R spunsul este c transla ia planetei i cea a unei p r i a omenirii la o dimensiune superioar de vibra ie a con tiin ei va da senza ia c P mântul g zduie te trei realit i diferite, dar de fapt se poate vorbi despre existen a a trei P mânturi paralele, care exist simultan în dimensiunile 3D, 4D i 5D. Deja ne confrunt m cu o faz a acestor transform ri în care cele trei dimensiuni se intersecteaz tot mai des, generând fenomene de neîn eles pentru majoritatea oamenilor. Astfel, au fost raportate în unele zone ale globului apari ii stranii pentru scurte perioade de timp, cum ar fi: doi sori identici pe cer, scene i peisaje din alte epoci pe firmamentul cerului sau chiar stranii suprapuneri în anumite zone de la suprafa a P mântului (în p duri, pe câmpuri sau în unele cazuri chiar în localit i). Cel mai adesea însa au fost semnalate incredibile sincronicit i semnificative, care la o analiz atent anuleaz pân i cele mai sceptice i înver unate atitudini din partea celor ignoran i. U urin a cu care multe dintre dorin ele benefice ale acelor persoane se împlinesc în prezent, energia mult amplificat ce le str bate întreaga fiin , modific rile evidente în ceea ce prive te dieta i somnul lor, capacitatea mult m rit de efort intelectual i multe altele sunt tot atâtea semne care indic o apropiere semnificativ de dimensiunea 4D i chiar o anumit p trundere sau cel pu in tangen momente. Pentru al ii, elementele de convergen trupului cu aceasta în unele cu dimensiunile superioare sunt chiar mai evidente, având

direct leg tur cu anumite semne distinctive ale modific rii ADN-ului (senza ii nefire ti în anumite zone ale în special la încheieturi sau la extremit i -, furnic turi intense f r o cauz aparent în toate zonele corpului, amor eal inexplicabil a fe ei, a capului, ori a spatelui, în ep turi i dureri de scurt durat ale organelor principale, alternan a perioadelor în care se resimte o capacitate energetic extraordinar (cum ar fi lipsa nevoii de somn chiar i pentru dou -trei zile succesive) cu st ri de inexplicabil oboseal ce solicit odihn profund etc.). Toate acestea pot indica, atunci când sunt interpretate în mod corect i observate cu aten ie, rezonan a con tiin ei i a structurilor fiin ei cu realitatea dimensiunii a cincea (5D). Totodat , ele se datoreaz echilibra ap sarea exercitat de tensiunea i energiile negative care actualmente exist i tendin ei trupului de a pe planeta noastr , cu

frecven a foarte elevat a fluxurilor de energie cosmic ce vor conduce la asa-zisul salt cuantic în etape al fiin ei umane, începând de la momentul de hiatus de pe 21 decembrie 2012. În mod ciudat, aceasta implic deseori oscila ii între st rile de s n tate i de boal , în conformitate cu perioadele de negativitate mai intens sau mai pu in intens care se manifest atunci pe P mânt. Pe m sur ce vibra ia general a fiin ei cre te, tendin a este aceea de a se renun a gradat la hrana care este dens i impur , ori complicat ; atunci alimenta ia va fi orientat cu prec dere spre dieta vegetarian bazat doar pe fructe i legume, în care alimentele nu sunt g tite absolut deloc (prin urmare, ele nu sunt procesate la foc, nu sunt fierte i nici pr jite), ci sunt preparate mai mult sub form de salate. De asemenea, un indiciu evident al transform rilor ireversibile pe care ADN-ul fiin ei le înregistreaz în aceast perioad în sensul

2

extinderii paletei de rezonan e cu energiile din Macrocosmos

este acela c organismul are nevoie de hran din ce

în ce mai pu in ; cu alte cuvinte, cantitatea zilnic de hran care este necesar sus inerii activit ii devine foarte mic , f r ca trupul s sl beasc sau greutatea corporal s se mic oreze. Aceasta este verificarea ce arat c procesul este unul natural i nu unul egotic, impus for at de ideile sau de dorin a egotic a fiin ei. În general vorbind, trupul reac ioneaz lent, deoarece organismul nu agreeaz modific rile bru te în regimul de via cea grosier , bazat pe carne i procesare masiv , trecând prin cea lacto-vegetarian , ajungând la cea predominant bazat pe sucuri i pulberi din plante i minerale, pentru ca mai apoi ea s renun e chiar i la acestea, hr nindu-se doar cu ap ; faza ulterioar este cea în care fiin a nu mai simte nevoia s bea nici m car ap , ci se hr ne te doar cu energia vital preluat din aer, prin procesul respira iei, f r s mai consume absolut deloc hran solid sau lichid . Ultima faz const în captarea pur a energiei vitale foarte elevate, direct la nivelul centrilor subtili de for (chakra) ai structurii subtile, f r a mai fi nevoie nici m car de procesul respira iei. (diet , program, activitate etc.). Gradat, fiin a va trece printr-o serie de etape succesive ale alimenta iei ei, pornind de la

Elementul principal care ne ofer certitudine asupra semnifica iei unor astfel de manifest ri ce au mai ales o natur energetic este c negativitatea care pân atunci bloca aproape orice tentativ de progres spiritual a disp rut aproape cu des vâr ire. De pild , fiin a nu trebuie s mai depun eforturi atât de mari pentru a se sim i bine; ea deja exist atunci într-o stare elevat i a transcens în mare parte unele dintre atitudinile i tendin ele grosiere, ce pentru omul ignorant, a sunt specifice planului fizic. Un element distinctiv este faptul c atunci dispare modelul identific rii cu emo iile i sentimentele pe care le avem , adic dispare una dintre cele mai mari surse de suferin c rui con tiin vibreaz în mod preponderent la nivelul limitat al planului fizic. Datorit energiei grosiere a

structurii lor fizice, în care energia luminoas a dimensiunilor superioare nu a p truns înc în mod semnificativ, oamenii se simt în continuare oprima i, tri ti, nedrept i i i se consum aproape pentru orice tr ire negativ pe care o resimt. Chiar dac unii fac anumite eforturi pentru a se controla i a îndep rta aceste influen e negative i obiceiuri mentale p guboase, cu toate acestea ei revin destul de repede în matca obi nuin elor de pân atunci, pentru c nu exist suficient energie elevat pentru a sus ine demersul unor gânduri pure i a unor vibra ii înalte în structura lor subtil . Ei reprezint acea categorie de oameni care vor r mâne mai departe, un anumit timp, pe P mântul grosier din 3D, suferind i fiind nevoi i s se confrunte în continuare cu multe vicisitudini i cu evenimente din ce în ce mai dure ale vie ii de la suprafa a planetei. Pe de alt parte, cei care reu esc s ascensioneze la nivelul 4D tr iesc din ce în ce mai mult st ri de lini te, de senin tate, de bucurie i chiar de extaz l untric, fiind preocupa i de aspectele vie ii spirituale, manifestând iubire, în elegere i compasiune, dar mai ales în elegând de pe o baz mult mai profund noua lor condi ie existen ial . Chiar dac uneori ei mai resimt influen e ale unor sentimente mai pu in armonioase, diferen a fa adeseori s se deta eze de ele într-un timp foarte scurt. La un nivel superior se afl îns cei care ascensioneaz chiar în dimensiunea 5D, deoarece ace tia nu doar c au transcens în totalitate aspectele grosiere ale planului fizic, dar chiar interac ioneaz cu lumile nev zute ale spiritelor naturii, resim ind de asemenea transform ri profunde în propriul lor trup. Ei devin astfel destul de repede capabili s simt con tiin a unor fenomene naturale (cum ar fi fulgerele, vântul, ori furtunile), s empatizeze cu sufletul i s comunice cu spiritele elementale care se îngrijesc de bunul mers al vie ii în natur . Atunci p durilor, s vad de situa iile asem n toare din 3D const în faptul c atunci ei nu se mai identific cu aceste emo ii i sentimente, reu ind

3

ei realizeaz toate acestea cu o u urin

din ce în ce mai mare, deoarece con tiin a le permite s perceap un i nici s chiar dac atunci ea este

anumit fragment din misterul nerostit al unit ii divine în manifestare. Cei din 4D nu pot îns s vad tr iasc aceste minuni ale Crea iei, pentru c frecven a de vibra ie a con tiin ei lor

incomparabil mai mare decât cea din planul 3D -, nu este totu i suficient de elevat pentru a percepe acele realit i ale manifest rii, a a cum sunt capabili s o fac cei care au ascensionat deja la nivelul 5D. Totu i, ace tia vor putea interac iona cu oamenii din 4D, devenind într-un fel înv pe drumul evolu iei i al ascensiunii c tre 5D. La început, aceast ipostaz se va integra normal în activitatea cotidian a noilor comunit i spirituale ce se vor forma în anumite zone ale planetei dup momentul ascensiunii, îns odat cu trecerea timpului fiin ele al c ror nivel de vibra ie a con tiin ei corespunde frecven ei dimensiunii 5D vor începe s radieze tot mai puternic lumin subtil i curând dup aceea ele vor începe chiar s str luceasc . Capacit ile energetice i spirituale ale fiin ei lor le va permite atunci s nu mai fie influen ate de condi iile mediului în care tr iesc, ori de cele naturale; în cele din urm , ele nu vor mai fi dependente absolut deloc de hran ori de ad post. Chiar dac acele fiin e vor continua pentru o anumit perioad de timp s fac parte din comunit ile spirituale care se vor dezvolta gradat prin efortul i munca pline de d ruire i entuziasm ale celor care au ascensionat la nivelul 4D al con tiin ei, totu i leg tura cu lumea acestora se va diminua din ce în ce mai mult pentru cei din 5D. La un moment din viitor, atunci când evolu ia lor a atins un anumit prag, ei vor deveni invizibili pentru cei din 4D, deoarece vibra ia lor auric va fi atunci prea înalt pentru domeniul de percep ie al fiin elor umane din 4D. Dup ascensiunea în 4D, oamenii vor începe s convie uiasc în grupuri relativ mici, la care se vor al tura în timp tot mai mul i, formând astfel a a-numitele comunit i spirituale care vor hot rî s construiasc un Nou P mânt, a a dup cum ne transmit profe iile din vechime. Totu i, nu toate comunit ile de acest fel diferite zone ale planetei care se vor forma în vor beneficia de acelea i condi ii pentru a se dezvolta i progresa; o parte dintre torii lor spirituali, cei care îi vor ghida mai departe

acestea vor demara felurite proiecte cu mijloacele rudimentare pe care le vor avea la dispozi ie într-o prim faz , în timp ce alte comunit i vor avea avantajul unor tehnologii avansate i a exper ilor, ori chiar vor fi asistate în dezvoltarea lor de c tre civiliza iile extraterestre benefice, care în plus le vor furniza i logistica necesar pentru aceasta. Mai apoi, pe m sur ce lucrurile vor evolua, toate aceste comunit i spirituale minunate vor comunica între ele i vor face diferite schimburi de produse, de tehnologie, de înv turi.

În paralel, fiin ele din 3D care nu au reu it s realizeze ascensiunea sau care au refuzat aceast oportunitate în mod con tient, alegând mai departe experien a fizic , vor începe cel mai probabil s se confrunte cu dificult i tot mai mari, generate de convulsiile accentuate ale planetei care sunt expresia manifestat a unor necesit i karmice i a anumitor influxuri energetice foarte puternice de energie cosmica, care atunci vor interac iona în for cu planeta noastr . Uimitor va fi îns faptul c fiin ele din 4D care tr iesc în comunit i spirituale nu vor resim i în niciun fel acele suferin e i probleme, deoarece realitatea existen ial în care ele se vor afla, va fi foarte diferit de cea fizic . Cele dou lumi (3D i 4D) coexist aparent i totu i nu se întâlnesc. Legea ocult a rezonan ei universale ac ioneaz implacabil, f când ca ceea ce este superior s aib control asupra a ceea ce este inferior i în acela i

4

timp s nu poat fi influen at de acesta; uleiul nu se amestec cu apa, indiferent cât de mult timp le-am ine împreun i le-am agita în acela i vas. În mod analog, chiar dac cele dou tipuri de categorii de fiin e (cele din 3D nici m car nu vor putea i cele din 4D) par s convie uiasc pe aceea i planet , totu i ele nu se vor intersecta, în sensul c oamenii din 3D neavând ajustat frecven a de vibra ie a con tiin ei lor perceptive la un nivel superior vedea comunit ile spirituale ale celor din 4D (cu foarte pu ine excep ii, în care fiin ele respective simt un impuls interior puternic pentru evolu ie) i cu atât mai pu in vor putea s le fac vreun r u sau s le atace. Mai mult decât atât, comunit ile spirituale ale celor din 4D nu vor suferi în niciun fel de pe urma evenimentelor catastrofale de la suprafa a 3D a P mântului, atunci când acestea vor începe s se petreac , deoarece frecven ele de vibra ie a con tiin ei celor dou lumi sunt foarte diferite, iar karma negativ a fiin elor din 4D nu mai exist , astfel încât s justifice astfel de ac iuni compensatorii . Dezvoltarea f r precedent a comunit ilor spirituale din 4D se va baza de asemenea pe tehnologii noi i pe dispozitive free-energy care în scurt timp vor oferi perspective excep ionale ale vie ii i libert ii de expresie în toate domeniile i mai ales în cel spiritual. Totodat , acest gen de tehnologii pozitive, foarte avansate i eficiente, vor permite popula iei din 4D s se protejeze de ac iunea foarte puternic a fluxurilor electromagnetice din cosmos ce vor lovi planeta în anumite perioade ale viitorului nu prea îndep rtat. Aceast protec ie va fi asigurat de generarea unor câmpuri energetice puternice, ce vor izola mediul în care tr iesc cei din 4D i le vor permite acestora s - i continue via a pur , natural i s n toas , dezvoltându-se cu rapiditate în chiar mijlocul unor condi ii vitrege cu care oamenii din 3D trebuie s se confrunte. Transporturile, comunica iile, medicina i construc iile vor fi revolu ionate din temelii; la început, noile tehnologii vor folosi ca baz func ional infrastructura veche din 3D, îns curând aceasta va fi complet înlocuit . Mul i oameni vor alege s se mute în zonele de munte, la ar sau în alte zone în care natura nu este afectat , punând astfel bazele unor nuclee în jurul c rora se vor dezvolta apoi, gradat, în func ie de afinit i i de alte caracteristici, comunit i spirituale din ce în ce mai mari. Ce anume va determina acest aparent exod în alte zone decât marile metropole, ce vor deveni tot mai afectate de lipsuri i de felurite alte probleme? În primul rând va fi vorba despre vibra ia diferit a con tiin ei, care va face ca diferite categorii de oameni s nu mai poat convie ui împreun ; diferen ele vor fi la un moment dat atât de mari, iar n zuin ele i aspira iile atât de separate, încât pur i simplu nu vor mai putea exista puncte comune de în elegere i de convie uire. Astfel, cei care au ascensionat deja la nivelul 4D vor începe s se retrag i s construiasc alte a ez ri, iar cei din

3D se vor împ r i în mai multe categorii: o parte nu vor în elege nimic din realit ile acestor vremuri i, prin urmare, cel mai probabil ei vor p r si destul de repede planul fizic, în virtutea unor necesit i karmice dure de epurare a societ ii i a vibra iei planetei; o alt categorie va fi cea a oamenilor cu un nivel de inteligen ridicat, dar care, de i vor în elege noile realit i ale lumii, vor continua totu i reprobabile în virtutea unor obi nuin e mai

s încerce s p streze ce tiau ei s fac cel mai bine, adic s r mân cantona i în limit rile penibile

ale planului fizic grosier. Aceast categorie a popula iei, dac nu se va reforma într-un timp scurt, va avea de suferit enorm de pe urma teribilelor teste pe care va trebui s le dep easc . Mai exist de asemenea categoria destul de numeroas a celor care vor opta pentru relocarea în alt zon a universului, atunci când aceast posibilitate va deveni opera ional , undeva spre sfâr itul anului 2013, în conformitate cu afirma iile lui Tolec

5

(reprezentantul de pe P mânt al Consiliului Andromeda). Pentru acei oameni, de i noua via

va începe abia peste

10-12 ani (perioada care va fi petrecut pe navele-mam extraterestre (biosfere), care îi vor transporta pe acea planet ), totu i perspectivele lor vor fi net mai bune decât cele de pe P mânt, atât la nivel ideologic, cât i la cel tehnologic. Tocmai de aceea, este de a teptat ca aceast categorie de oameni s evolueze destul de repede i peste câteva cicluri cosmice s poat ascensiona i ea la nivelul 4D. Una dintre caracteristicile importante ale fiin elor umane care vor ascensiona la nivelul de con tiin a dimensiunii

4D este aceea c , datorit rafin rii materiei din care este alc tuit trupul, comunicarea între acesta i energia mental (idei, gânduri, inten ii) va fi mult mai eficient , astfel încât tot ceea ce oamenii vor gândi i vor dori atunci se va manifesta mult mai repede i de asemenea cu o for mai mare. Prin compara ie cu existen a în 3D, atunci gândirea va fi orientat preponderent în sens benefic, pentru c rezonan a cu energiile elevate ale dimensiunii 4D va face aproape imposibil manifestarea unor inten ii du m noase, ori a unor gânduri negative. Certitudinea transform rii fiin ei i a noilor capacit i pe care ea le are va deveni din ce în ce mai puternic , deoarece atunci efectele a ceea ce gândim vor ap rea foarte rapid în existen a noastr . Din acest motiv, o serie întreag de probleme care în timpul existen ei fizice constituiau un serios handicap în evolu ia spiritual alte afec iuni ale trupului etc. cum ar fi bolile ori vor disp rea în ritm accelerat, pentru c trupurile oamenilor vor fi atunci în mare

parte de natur energetic radiant , iar partea fizic a a-zis grosier va exista doar într-un mic raport; chiar i în aceste condi ii ea va fi totu i infuzat de energia pur a vibra iei elevate a con tiin ei. Dup realizarea ascensiunii, în urm torii ani oamenii vor resim i tot mai pregnant o stare general de bine, de mul umire interioar de hran i de libertate care va deveni status quo-ul existen ei lor. Aceasta va fi într-o direct leg tur cu anumite realit i de ordin fiziologic i subtil, cum ar fi vitalitatea mult m rit , diminuarea considerabil a nevoii i de somn, lipsa bolilor i a simptomelor îmb trânirii. Totu i, aceste aspecte se vor manifesta gradat, în timp; cu alte cuvinte, va exista o tranzi ie între st rile caracteristice existen ei în 3D i cele ale dimensiunii 4D, în care vor mai fi experimentate uneori tendin e de natur egotic , ce vor alterna cu perioade de manifestare a calmului, a introspec iei adânci, a bun t ii i chiar a în elepciunii, ce vor caracteriza noua stare existen ial . Odat cu trecerea timpului i cu amplificarea energiei spirituale din fiin a lor, oamenii vor resim i tot mai accentuat modificarea structurii lor celulare, care în cele din urm se va reflecta în muta ii profunde la nivelul structurii ADN-ului; dup o anumit perioad de timp, ele vor fi remarcate chiar i de oamenii de tiin contemporani. Aceste muta ii vor deveni din ce în ce mai evidente dup 14-15 ani din acest moment, când genele responsabile cu procesul de îmb trânire vor fi sublimate în gene a a-zis nemuritoare . For a ADN-ului uman va cre te atunci foarte mult, datorit spectrului mult m rit de rezonan e macrocosmice la care el va avea acces. În prezent, transformarea structurii ADN-ului este înc la un nivel incipient, dar ea urmeaz ascensiunii la acele fiin e umane care sunt preg tite pentru linia temporal a drumul ferm al modific rii structurii biologice de la o form de via bazat pe siliciu. De i cercet torii

bazat pe carbon la o form de via

contemporani sunt înc limita i la ni te concep ii retrograde în ceea ce prive te evolu ia viului, iar instrumentele lor de m surare i control sunt înc relativ primitive pentru a le permite s constate aceste modific ri incipiente, dar esen iale, în structura ADN-ului uman, totu i ei au descoperit deja la unii copii secven e suplimentare de ADN (de

6

fapt, ace tia sunt ni te receptori sau rezonatori suplimentari, care exist în a a-numitul ADN rezidual ) ce nu se afl în baza lor de date. În cea mai mare parte acestea sunt fiin ele care s-au întrupat pe P mânt, venind din alte sisteme solare; prin urmare, ele poart zestrea specific a ADN-ului sau programului lor din acea parte a Universului, în care au tr it existen ele anterioare. ADN-ul rezidual (care a a dup cum am men ionat în partea a doua a acestei serii de articole reprezint aproximativ 95-97% din volumul informa ional al moleculei de ADN) con ine în special secven e de codificare de origine extraterestr , care au fost închise în decursul timpului prin anumite opera iuni de manipulare genetic efectuate de rasa reptilian draconian . Aceste secven e ofer posibilitatea rezonan ei atunci când sunt activate i readuse la lumin cu unele frecven e foarte elevate de vibra ie energetic . Una dintre consecin ele acestor muta ii la nivelul ADN-ului va fi aceea a m ririi spectrului vizibilit ii noastre, care va cre te considerabil odat ce vom trece prin experien a în l rii, cuprinzând i zona vederii în infraro u i în ultraviolet. Cu alte cuvinte, putem spune c exist un program complicat de calibrare a ADN-ului la frecven ele înalte de vibra ie ale ascensiunii sau în l rii care va avea loc pe 21 decembrie 2012 (el va continua i dup aceea în diferite grade de intensitate la fiin ele care sunt preg tite în acest sens). Pentru aceasta este îns necesar ca frecven a general de vibra ie a moleculei de ADN, care e specific fiec rei fiin e în parte (ea reprezint nota ei distinct în manifestare, modul ei particular în care s-a structurat în Crea ie i în care a evoluat pân acum) s poat fi ajustat la frecven a de vibra ie a ascensiunii în 4D sau în 5D; dac aceast ajustare sau rezonan nu poate fi realizat (datorit unei diferen e prea mari care exist între aceste dou niveluri vibratorii), atunci inevitabil va apare un dezechilibru ce va conduce la manifestarea unor blocaje specifice. Ele nu vor putea fi dep ite deoarece nu exist înc informa ia adecvat pentru realizarea evolu iei acelei fiin e pe respectivul nivel de vibra ie al con tiin ei. Ea va trebui s mai a tepte i s cumuleze experien suplimentar , care s atrag în decursul timpului s modific rile de stare i de informa ie în structura molecular a ADN-ului, ce sunt necesare pentru ca acea fiin realizeze saltul vibra ional major al ascensiunii. Aceste modific ri sunt de asemenea în leg tur cu câmpurile fluctuante electromagnetice ale corpului eteric, care la rândul lui este conectat cu structura eteric a P mântului, a Soarelui i a celorlalte planete din sistemul nostru solar ( i chiar de la nivel galactic). Cu alte cuvinte, structura ADN-ului nostru este totdeauna corelat cu nivelul de dezvoltare al con tiin ei noastre, ceea ce face, de pild , ca o fiin relativ grosier sau animat de aspira ii i tendin e materialiste s nu poat avea acces la existen a în dimensiunea 4D, deoarece în structura ei celular nu exist o baz de rezonan corespunz toare pentru a o sus ine în acel plan al Manifest rii. În acela i timp, procesul de conversie i activare a genelor ADN-ului care sunt corespunz toare acestor muta ii specifice este controlat i reglat de a a manier , încât el s nu provoace reac ii de respingere în trup prin activarea anumitor anticorpi sau elemente de ap rare a organismului, ce vor putea interpreta o prea rapid transformare ca fiind o invazie exterioar ce trebuie blocat . Pentru cei care refuz mai mult sau mai pu in con tient s se integreze în procesul ascensiunii pe 21 decembrie P mântul nu mai 2012, ac iunea fluxurilor de energie cosmic elevat ce cuprind din ce în ce mai intens P mântul va determina în fiin a lor o dec dere accentuat a sistemului imunitar, ceea ce demonstreaz c pentru acea fiin reprezint un loc potrivit unde ea ar putea s - i continue experien a existen ial . Astfel, sufletul respectiv se va

7

încarna pe o alt planet din 3D, unde sunt îndeplinite cele mai apropiate condi ii pentru ca el s - i continue evolu ia de la nivelul con tiin ei la care se afl . Pentru fiin ele care vor trece cu succes perioada de hiatus a transla iei din luna decembrie 2012, ascensiunea nu va consta doar într-o transformare brusc i total de stare a con tiin ei, ci ea va fi de fapt un proces care va ajunge la maturitate dup mai mul i ani, în direct leg tur cu rapiditatea de adaptare a con tiin ei la noile frecven e de vibra ie elevat . Durata medie de asimilare complet a frecven ei ascensiunii în 4D sau 5D este de 20-30 de ani, timp în care fiin a se ajusteaz gradat la diferitele ei nivele cu noile cerin e i particularit i ale lumii în care exist . Chiar dac acum unii ar putea considera aceast durat de timp ca fiind mare, ea va fi totu i perceput ca o binecuvântare, întrucât va permite asimilarea unei vaste experien e, a bucuriei i iubirii ce vor izvorî gradat din în elegerea profund a realit ii înconjur toare i a misterelor ei neb nuite. Vechile c i i modalit i de ac iune pur i simplu nu vor mai func iona; aceasta poate s fie dezam gitor mai ales pentru cei obi nui i cu anumite paradigme ieftine ale vie ii, cu unele concep ii nes n toase, cu un mod de ac iune lipsit de o finalitate constructiv (cum ar fi cele ale mediului viciat al afacerilor, al câ tigurilor oneroase, al intrigilor penibile din politic , al luptei pentru înavu irea material etc.), dar adev rul este c toate aceste p reri de r u nu reprezint decât influen a grosier a egoului, care înc mai lupt pentru o sus inere a modului anterior de via . Acele fiin e umane par s nu fie deocamdat con tiente c tot ce se petrece în prezent pe acest P mânt este încununarea unei teribile experien e de zeci i chiar de sute de mii de ani, ce trebuie s conduc la evolu ia spiritual glorioas a omenirii. Este un act final din piesa suferin ei, este sfâr itul iluziei în care am tr it pân acum. Datorit a a-numitelor dispense divine care au f cut posibil interven ia de multe ori punctual a civiliza iilor extraterestre benefice în destinul omenirii, astfel încât ea s nu alunece pe acelea i c i distructive care au condus la anihilarea multor civiliza ii din alte col uri ale Universului (mai ales dup ablonul r zboaielor superioar de atomice), s-au creat condi iile necesare pentru ca un num r destul de mare de fiin e umane s poat realiza transla ia în mas la o frecven vibra ie a con tiin ei, ce corespunde dimensiunii 4D. Un num r considerabil mai mic de fiin e vor fi capabile s realizeze ascensiunea la nivelul dimensiunii 5D. Totu i, cea mai mare parte din popula ia actual a planetei nu va fi capabil s realizeze transla ia din luna decembrie 2012, pentru c nivelul ei de vibra ie a con tiin ei este mult prea jos i prea lent pentru a se putea ajusta la frecven a ascensiunii. Lumea se afl în mod evident la un moment de r scruce. Transla ia din decembrie 2012 va însemna schimbarea total a paradigmei existen ei pe P mânt. Progresele tiin ei i ale tehnologiei, care vor fi f cute în urm torii trei ani i care se vor baza pe energia liber i pe cu totul alte concep ii despre natura vie ii i a Universului, vor determina o modificare substan ial a vie ii pe planeta noastr . Pentru cei care vor realiza ascensiunea, aceasta transformare fundamental va dovedi c prosperitatea i abunden a exist deja în planurile eterice i doar a teapt s fie activate. Economia va fi structurat din temelii, deoarece bazele ei rigide i corupte, care au existat pân acum, nu vor avea nicio sus inere în condi iile noilor tehnologii i posibilit i extraordinare care se vor deschide omenirii.

8

Am ajuns astfel la finalul acestei serii de articole, sintez corelat a situa iei actuale pe P mânt, în leg tur direct cu interven ia civiliza iilor extraterestre benefice care ajut omenirea. Ne exprim m speran a c informa iile furnizate aici vor contribui în mod benefic la alegerile pe care fiecare dintre noi le va face în lunile care au r mas pân la momentul hiatusului din decembrie. O nou lume ne a teapt , un nou t râm se deschide în fa a noastr . Tot ceea ce umanitatea a realizat pân în prezent va fi resorbit i apoi ren scut pe o treapt superioar a evolu iei. Nu ne r mâne decât s ne abandon m plini de uluire i de încântare în fa a complexit ii i frumuse ii divine nesfâr ite în Crea ie; s reg sim fiorul libert ii i al ac iunii perfect armonioase; s fim noi în ine chiar lumile celeste in manifestare. sursa: Dan Bozaru - "Problema interven iei extraterestre în contextul actual al omenirii (XXV)"

9