TheIlluminati 666

Compiled by
WilliamJosiahSutton
Prevod: PavleSimovic
Ovo djelo jeadaptacijamaterijalakoji se
moženaci naInternet stranicamapod
naslovom''TheIlluminati 666'', i, po
dozvoli autora, daljeumnožavati i
publikovati. Njegovanamjeranije
izazivanjedaljihpodjelai sukoba, i ono
nijeusmjereno protiv bilo kojega
pojedincaili ustanove, vec prijena
raskrinkavanjesistemalažnihreligijai
ideologijaukoji svi, najcešcenesvjesno,
možemo biti upleteni. Nekasvako, na
osnovutežinedokaza, procijeni štaje
istinai kudagavodi put koji jeodabrao,
ili jedozvolio dadrugi odaberuumjesto
njega. ''Neki seput cini covjekuprav, a
kraj mujeput k smrti.'' Price
Solomunove14:12. S drugestrane, Isus je
rekao: ''Jasamput, istinai život; niko
necedoci Ocudo krozame.'' Jovan14:6.
Ovaknjigacevampomoci dabolje
shvatitesvuozbiljnost ovihtekstovaiz
Svetog Pisma.
Prevod i obrada: PavleSimovic
SADRŽAJ
PREDGOVOR
2
SADRŽAJ
3
GLAVA I 5
Porijeklo lažnihreligijapocelo saLuciferom
PobunanaNebuprotiv Boga
PobunanaZemlji protiv Boga
Lucifer seobožavao (i danas seobožava) kao bog
Sunca
Doktrinao besmrtnoj duši – osnovamagijei
carobnjaštva
Astrologijai porijeklo svihpaganskihnauka
GLAVA II
16
Savremeni terminzavracanjekoji sedanas uci na
koledžima
Porijeklo ''velikog rituala'' medu modernim
vješticama
Štajefalusizam?
JevrejskaDavidovazvijezdanepoticeiz judaizma,
vec od vavilonskemagije
Pentagrami Pentagon
Sveti brojevi i slovaumagiji kojadanas obmanjuje
Porijeklo broja666
ImenazaÐavolai bogaSuncaciji zbir je666
Porijeklo imenaFeniks – drevno imezaLucifera
Tajna Vavilona 4
GLAVA III
32
Porijeklo misterija
Biblijsko znanjezatestiranjepravog proroka
Kratkastudijao Kabali, jevrejskoj knjizi magije
Porijeklo rozenkrojcera
Štajeiluminizam?
Ko jestvarno bio veliki bog Hermes?
Hermes i Nevrod, osnivaci masonerije
Dodatnecinjeniceo kraljubogo-covjekuNinusu, koje
jebio Nevrod
GLAVA IV
42
Albert Pajk, najveci autoritet masonerije, nijebio
general heroj Konfederacijekao što vjerujui uce
masoni
Opsežnastudijao tajnimdoktrinamamasonerije
Dokumentovani dokaz dajeAlbert Pajk bio otvoreni
obožavalac Lucifera
Promocijamodernemagijeod straneLuciferovih
apostola
Carls Menson, ''akaIsus Hristos Bog''
Šokantnecinjeniceo ''Bijelomalbumu'' rok grupe
''Beatles,'' i drugimrok grupama
Šokantnecinjeniceo magijskimznacimakoji su
simboli SAD
GLAVA V
59
Tajna Vavilona 5
Razumijevanjesimbolickog terminabludnicekako je
dato uproroštvu
IscrpnastudijaOtkrivenja17 glava
IstokPravoslavni
istokpravoslavni@gmail.com
http://sites.google.com/site/istokpravoslavni
IscrpnastudijaDanilo 7 glava
Razumijevanjesimbolickezvijeri iz
bezdanejame
1260-o godišnjeprorocanstvo o Dvasvjedokai papskom
otpadu
AdamVajshaupt, davo uljudskomobliku, Nevrod iz XVIII
vijeka
Istorijatajnog udruženjailuminata
Iluminati postajured slobodnog zidarstva
GLAVA VI 77
Rodenjekomunizma
IstorijaizaLigepravde(frontazailuminate)
Karl Marks piše''Komunisticki manifest'' zaLigupravde
Nikolaj LenjinpostajeclanLigepravde, kojajekasnije
promijenilasvojeimeu''Ligakomunista''
Jakobinski klubovi, Ligapravde, Ligakomunistai
boljševizambili suiluminatski frontovi
Plansavremenog doba: Iluminati preuzimajukontrolunad
svjetskimnuklearnimoružjempreko Ujedinjenihnacija
GLAVA VII 85
Papstvo i SjedinjeneDržaveproreceni kao dvijezvijeri u
Otkrivenju13 glava
Zavjerenici JednesvjetskevladenavisokimmjestimauSAD
Umjetnost podsvjesnog ratapreko TV-a, casopisa, novina, itd.
7
Komunistickazavjeraotkrivenapomocuanti-americkih
aktivnosti 1947. godine
Tragovi ranog komunizma(iluminizma) uranoj istoriji
Amerike
Dodatni detalji o medunarodnombankarstvui kako su
americki bankari povezani sailuminatima
IstorijaizaFondazafederalnerezerve
Predsjednik VudrouVilsoni Liganaroda
Pukovnik Edvard Mendel Haus i osnivanjeSavjetaza
medunarodneodnose
UN kao glavni štab zazavjeruJednesvjetskevlade
GLAVA VIII – ZAKLJUCAK
102
Komunistickazamkadaseiskoristi hrišcanstvo zauništenje
hrišcanstvakroz Svjetski savjet crkava
Znaci koji pokazujudolazecespajanjekomunizma(iluminizma)
katolicizma, i otpalog protestantizma
Dolazecasvjetska''Vladavinaterora''
Pecat živogaBogananjihovimcelima
Isus Hristos, koji jebio, koji jeste, i koji cedoci
Znak koji jedao Bog dapokažeZemlji i njenimstanovnicimadaje
Isus Hristos Stvoritelj
Štaježig zvijeri (papstva)
Papstvo žigosano brojem666
Iziditeiz nje, narodemoj
Isus Hristos ceuništiti Luciferai njegov narod
8
GLAVA I
Porijeklo lažnihreligijapocelo saLuciferom
PobunanaNebuprotiv Boga
PobunanaZemlji protiv Boga
Lucifer seobožavao (i danas seobožava) kao bog Sunca
Doktrinao besmrtnoj duši – osnovamagijei carobnjaštva
Astrologijai porijeklo svihpaganskihnauka
U poslednjoj knjizi Biblije, Isus Hristos dajesvojeposlednje
upozorenjeprijenego sevrati drugi put. Ovo poslednjeupozorenje
nalazi seu13, 14, 16, 17 i 18 glavi knjigeOtkrivenja. Isus upozorava
svoj narod o tomekako cecitav svijet biti zavedennasluženjeSotoni,
simbolicki predstavljenimkao sedmoglavaaždajakojanapadaŽenu,
simbol istinskevjerei Crkve.
U Otkrivenju13:4, 8, 9 možeseprocitati Isusovo prorocanstvo o
obožavanjuSotonesvudapo svijetu: ''I poklonišeseaždaji kojadade
siluzvijeri, i poklonišesezvijeri govoreci: ko jekao zvijer, i ko može
ratovati sanjom?… I poklonišejoj jesvi koji živenazemlji, cija
imenanijesuzapisanauknjizi životajagnjetakojejezaklano od
postanjasvijeta. Ako ko imauho, nekacuje.'' (Svi navodi iz Biblije
dati supremaprevoduDanicic-Karadžic, ukoli-ko, zbog jasnoce
samog teksta, nijedrugacijenaznaceno – prim. prev.)
Apostol Jovanjepisao: ''Djecice! Poslednjejevrijeme, i kao što
custedacedoci antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom
poznajemo dajeposlednjevrijeme.'' 1 Jovanova2:18.
Apostol Pavlejeupozorio: ''Davas niko neprevari nikakvim
nacinom; jer necedoci dok nedodenajprijeotpad, i nepokažese
covjek bezakonja, sinpogibli, koji seprotivi i podiževišesvegašto
9
sezoveBog ili sepoštuje, tako daceonsjesti ucrkvi Božjoj kao Bog
pokazujuci sebedajeBog.'' 2 Solunjanima2:3, 4. Naš Gospod na
raznenacineobznanjujesvojimsledbenicimakako prepoznati
Sotonukoji je nevidljiva glava dijelomreligijskihi dijelom
politickihpokreta. Otkrivenje 13:18 upozorava da ce to biti
obilježeno brojem666. U Otkrivenju17:5 naš Gospod opisujeovaj
satanisticki pokret koji jeantihrist usimboluraskalašnelijepežene.
Nanjenomcelustajalo jenapisano ime, ''TajnaVavilonveliki, mati
kurvamai mrzostimazemaljskima.''
Upravo poslednjeupozorenjenašegaGospodakojesesadadaje
obmanutomsvijetunalazi seuOtkrivenju18:4. ''I cuhglas drugi s
nebakoji govori: ''Izaditeiz nje, narodemoj, danebudetesudionici u
grijesimanjezinim, i daneprimiteod njezinihzala.''
U Otkrivenju14 glavanalazesetri jasneporukekojesimbolišu
tri andela. Otkrivenje14:6, 7 pozivasvijet iz službeaždaji, dasluži
Bogukoji jestvorio nebo, zemlju, i more, i izvorevodene, pravome
BoguStvoritelju. U Otkrivenju14:8 govori seo paduVavilonai kako
jeonnapojio svenarodeotrovnimvinombludasvojega. Medutim, u
Otkrivenju14:9, 10 citamo najsvecanijeupozorenjeikada dato
svijetu, o kojemu najveci broj ljudi neznagotovo ništa. Sotonajedva
dasei pominjeuhrišcanskimkrugovima, danegovorimo o tome
kako jeproreceno uSvetomPismudacenavesti velikuvecinuda
izgubi svojespasenje.
''I treci andeo idezanjimgovoreci glasomvelikim: ko segod
pokloni zvijeri i ikoni njenoj, i primi žig nacelo svojeili naruku
svoju, i oncepiti od vinagnjevaBožjega, kojejenepomiješano
utoceno ucašugnjevanjegova, i bicemucenognjemi sumporom
pred andelimasvetimai pred jagnjetom.'' Otkrivenje14:9, 10.
10
Bog otkrivadasusvi narodi vec obmanuti od strane''Vavilona
velikoga, majkebludnicamai mrzostimazemaljskima.'' I naš Gospod
pozivasvoj narod iz Vavilona. Ali, pitanjeje, štajeVavilon? To je
cijelanamjeraoveknjige. Dakle, otkricemo koji suto grijesi
''Vavilonavelikoga'' i ko jeona, ko jetamisterioznazvijer skerletne
bojenakojoj onajaše, kako jeopisano uOtkrivenju17:1-8.
Dok proucavamo istorijui prirodu''Vavilonavelikoga'' i zvijeri
kojaganosi, sazna-cemo dajebilo, i uvijek cebiti naovomesvijetu,
zakletihobožavalacaLucifera. Neki cebiti šokirani saznanjemdasu
luciferani živjeli i umirali upromovisanjuslužbeLuciferupreko
vavilonske, egipatskei druidskemagije, riješeni dapokoresve
religijei vlade. Njihov cilj jeujediniti svijet ujednuSvjetskuvladu, i
uzdici Luciferakao jedinogabogaovogasvijeta!
U nastavku proucavanja prirode ''Vavilona velikoga,''
proucavacemo filozofije ''wicca''. Wicca je moderna verzija
vavilonske, egipatskei druidskemagijesamilionskimclanstvom
kojecinekako muškarci tako i žene. Saznacemo kako seLuciferovi
apostoli uprošlosti i sadašnjosti koriste tajnimudruženjima,
komunizmom, medunarodnimbankarskimsistemom, hrišcanskim
frontovima, društvenimpitanjimai drugim, zadaljesprovodenje
svojihplanova. Saznacemo kako ovi savremeni vracari uvijek nastoje
dasvrgnusluženjeIsusuHristui hrišcanstvupomocupodsvjesnog
rata(naukao umu) i fizickesile. Ovaluciferanskazavjeradauništi
svereligijei svevladekako bi semoglauspostaviti jednaSvjetska
luciferskavlada, ostvarujesedanas preko onogašto jepoznato kao
''Dobavodolije'' ili ''PokretaNovo doba'' (New AgeMovement). Na
latinskomse nazivaNovus Ordo Seclorum(Novi poredak za
vjekove). Ali njegovo stvarno, prikriveno imejeiluminati. I, kao što
11
cemo vidjeti kasnije, iz tajnog reda iluminata proizvedenje
komunizam!
Proucavacemo porijeklo broja666, i ko jedanas njimeobilježen,
kao i žig zvijeri sakojimsenijedanpravi Hristov sledbenik nece
identifikovati. Putovat cemo kroz dokumento-vanuistorijupocevši sa
LuciferovompobunomnaNebu, i nastaviti izlaganjekako jeonbio
obožavankroz istoriju, otvoreno i uneznanju, kroz astrološke
sistemeslužbeSuncu. Nakonuklanjanjakamuflažesapaganizma
otkricemo dajeustvarnosti Sotonabio taj koji jeobožavankao bog
Sunca, azatimcemo skinuti svekamuflažeizakojihseondanas
krije, kroz lažnehrišcanskesistemei medunarodni politicki pokret
zajednuSvjetskuvladu.
Ovadvasimbola, ''Vavilonveliki'' i zvijer kojaizlazi iz bezdane
jame, pažljivo cemo prouciti i razumjeti kasnijeuknjizi. Medutim,
prijenego što obicni citalac možeshvatiti ištaod ovoga, moramo se
vratiti natrag uistorijudo vremenaAdamai Eve, i do vremenaNojai
Nevroda.
Porijeklo laži vodi do Lucifera(Postanje3:4). I porijeklo lažne
religijetakodezapocinjesaLuciferom. U Isaiji 14:12-15 citamo:
''Kako pades neba, o Luciferu, sinejutra! Kako seobori na
zemljukoji si gazio narode! Jer govorio si usrcusvome: izaci cuna
nebo, i podignucusvoj prijesto višezvijezdaBožjih, i sješcunagori
zbornoj, nastrani sjevernoj; izaci cuuvisinenad oblake, izjednacicu
sesaNajvišim. A ti seupakao svržeudubinugrobnu.''
Luciferov planod davninabio jedapostepeno ujedini citav
svijet ujednuSvjetskuvladukojabi odbacilasvojegaStvoriteljai
služilanjemu.
Lucifer je prije svoga pada bio najuzvišeniji andeo do Hrista.
''Sinjutra'' stajao jeu
12
prisutnosti Boga sa Hristom. Onje bio heruvimzaklanjac,
svjetlonošazaBoga. Medutim, Lucifer jepoceo misliti o sebi kao
ravnomeuvelicanstvui mudrosti saBogom. Poceo jemisliti da
takodezaslužujeobožavanjeod Hristovihslugu, i poceo kovati
zavjeruprotiv Gospodanebeskoga. Lucifer, heruvimzaklanjac,
naumio jedasvrgneslužbuBogu. Ali onnijeodjedanput otkrio
svojupohlepu. Dajeotkrio svesvojeplanoveuniverzumu, gdje
grijehi pobunauto vrijemenijesubili poznati, nebi zadobio puno
sledbenika. Luciferovazavjeradazbaci vladavinuNebaiziskivalaje
dugo i brižljivo planiranje. Malo po malo, onjepoceo nalaziti druge
cijusimpatijujemogao steci kritikovanjemGospodnjeupravenad
univerzumom. Lucifer jenastojao daBogaljubavi, GospodaraŠabata,
prikažekao sebicnog tiranina. Pod plaštompobožnosti, onjezaveo
brojna nebeska bica da preduna njegovustranupogrešno
predstavljajuci Božji karakter, kao dajesamBog zao.
Lucifer jeposijao sjemegundanja, žalbi i razdorakojejeizraslo
upobunu, i uzrokovalo podjelemedunebeskimandelima. Lucifer je
nastojao oslabiti jedinstvo Neba, misleci dacetimeoslabiti moc
Svemogucega. Medutim, samo jednatrecinanebeskevojskestalaje
nastranubogazbrke. Cijeli univerzumbirao jesamo dvijestrane;
nijebilo neutralnog terena. Izbio jerat naNebuizmeduHristai
Lucifera. ''I zbacenabi aždajavelika, starazmija, kojasezovedavo i
sotona, i zbacenabi nazemlju, i andeli njezini zbaceni bišesanjom.''
Otkrivenje12:9.
Upravo oneplanovekojejeLucifer pokušao sprovesti naNebu,
onjesadanastojao prilagoditi zaljudenazemlji. Baš kao što je
Sotona, ili Lucifer, prikrio svojestvarneplanoveod andelanaNebuu
pocetkuodbacivanjaBožjevladavine, tako i danas nastoji dazbaci
pravuslužbuBogumedustanovnicimaovogasvijeta. Baš kao što
13
Sotonanijeodjednomizložio svojestvarneplanovedazahtijeva
službusebi od strane nebeskihbica, tako i sada kamuflira
obožavanjesebemeduzemaljskimbicima, preko svjetskemreže
bogovai boginja, i kasnijekroz lažnesistemehrišcanstva.
ObožavanjeSuncabio jenajveci rival religijeslužbeJehovi u
StaromZavjetu. Kroz obožavanjeSuncaslužbaLuciferubilaje
kamufliranasvudapo svijetu. Oni koji supoštovali paganskepropise
ustvarnosti suseklanjali pred Ðavolomi demonima, nebogovima
kako sumislili. ''Neznateli dakomedajetesebezaslugeu
pokornost, slugesteonogakogaslušate, ili grijehazasmrt, ili
poslušnosti zapravdu.'' Rimljanima6:16.
Kao što sunebeski andeli odabrali straneprijeLuciferovog
zbacivanjasaNeba, tako cesestanovnici ovogasvijetaprikljuciti
jednoj od dvijerazlicitegrupeprijekrajaovogadoba. Linija
razdvajanja, kojucemo detaljno proucavati uzavršnompoglavlju,
bicepovucenapomocužigazvijeri prorecenog uOtkrivenju13:11-18 i
14:6-13.
Luciferskazavjeradasezbaci službaIsusuuvijek seradilau
tajnosti, koristeci kamuflažudaostaneprikrivena. Onanijedošlana
svijet iznenada, vec malo po malo. Isto tako, i mi moramo pratiti
istorijuovevelikezavjeremalo po malo. Izložicemo nacinnakoji je
primitivni covjek zavedennaobožavanjeLucifera, zatimprovesti
citaoca kroz vjekove i pokazati kako se Lucifer obožava u
savremenomdobu.
Napocetkunašestudije, bližecemo razmotriti samo imeLucifer.
Ono nalatinskomznaci ''Svjetlonoša'' amožeznaciti i planeta
Venera, kojeje''jutarnjazvijezdauosvitu.'' U grckoj mitologiji,
Lucifer sepersonifikovao ulikumuškarcakoji nosi baklju. Otuda
imamo porijeklo luconoše na olimpijskimigrama. Grcka
14
transliteracijaimenaoveinkarnacijeLuciferaumitubilajeTeitan.
Nastaromengleskom njegovo imebilo jeTitan, što takodeznaci
''bog Sunca.'' Iskrivljenzapis o pobuni Luciferai pobuni velikoga
Nevroda sacuvan je u grckoj mitologiji. Titan (Teitan),
personifikacijaLucifera, bio jepredak rodadžinovskihljudskihbica
ovdjenazemlji kojegasuzbacili olimpski bogovi. Otuda, rijec titan
danas oznacavanekogako jegigant po velicini ili moci. A rijec
titanizamdanas unašemjezikuznaci ''duhpobune; ili prkos i revolt
protiv uspostavljenog poretkaili vlasti.''
Kao što jeLucifer bio vodakoji jenaveo andeoskuvojskuna
pobunuprotiv Boga, tako jeNevrod uzrokovao daseprvobitni
Nojevi potomci pobuneprotiv Boga. Josif Flavije(Josephus Flavius),
drevni jevrejski istoricar, pisao jeo Nevrodu i kako jezaveo svoje
savremenikenapobunuprotiv Boga, kao i to dajebio prvi koji je
ucio vještinamamasonerije, dok jegradio ''Vavilonskukulu.'' Iz
knjige''KompletnadjelaFlavijaJosifa'' citamo sledece:
''… Dakle Nevrod je taj koji ihje podstakao na takvo
nepoštovanjei preziranjeBoga. Onjebio unuk Hama, sinNoja,
smioncovjek, i velikesnageuruci. Onihjeubijedio dato ne
pripisujuBogu, kao dasukroz njegovasredstvabili srecni, i
vjerovali sudajenjihovavlastitahrabrost ono što jeproizvodilo tu
srecu. Onjetakodepostepeno promijenio vladuutiraniju, nevidjeci
drugoganacinadaobrati ljudeod strahaBožjegaosimdaihdovedeu
stalnuzavisnost o svojoj sili. Onjetakoderekao dabi seosvetio
Bogu, kad bi imao umdaopet prekroji svijet, jer bi sagradio kulu
isuviševisokudabi jevodemogledoseci! I tako bi seonosvetio
Boguzauništenjesvojihpraotaca!
Daklemnošto jebilo veomaspremno daslijedi Nevrodovu
nakanu, apodredivanjeBogucijenilo dijelomkukavicluka; i oni su
15
sagradili kulu, neštedeci snagui nikako nebuduci nemarni oko
ovogaposla. I s pomocumnoštvarukukojesutubileuposlene, ona
jeizraslavrlo visoka, prijenego jeto iko mogao ocekivati; ali
debljinajoj jebilatako velika, i onatako cvrsto izgradena, dase
njenaogromnavisinanaizgled cinilamanjanego što jestvarno bila.''
(The Complete Works of Flavius Josephus, Whiston, Kregel
Publications, 1960, 1978, p. 30.)
Nevrod jepokušao daujedini cijeli poznati svijet svogavremena
ujednuSvjetskuvladukojabi bilaprotiv Bogaili protiv Hrista
(Antihrist). Ali Bog ježelio dasinovi Nojevi ponovo ispunezemlju
razilazeci sei nastanjujuci ukolonijama. Ovo bi zadržalo zlo kojeje
uvijek nastajalo iz velikihgradova. Grad Vavilonbi postao
metropolasvijetai ujedinio svojestanovnikepod diktatorskom
vladavinomNevroda. A njegovakulabilabi spomenik covjekuda
stoji kao simbol mudrosti njenihgraditelja. Izgradnjomgrada
Vavilona, Nevrod senadao dacesprijeciti ljudedaseraseljavajuu
kolonijekao što jeGospod namjeravao. Dok subili usred ove
gradnje, kad jekuladoseglavisinukojabi sedanas nazvala
''oblakoderom,'' naš Gospod jeustao protiv toga. U knjizi Postanja
11:3-9 citamo: ''Parekošemedusobom: hajdedapravimo plocei daih
uvatri pecemo. I bjehuimopekemjesto kamenai smolazemljana
mjesto kreca. Poslijerekoše: hajdedasazidamo grad i kulu, kojoj ce
vrh biti do neba, da stecemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po
zemlji. A Gospod sidedavidi grad i kulu, što zidahusinovi covjeciji.
I receGospod: gle, narod jedan, i jedanjezik usvijeh, i to poceše
raditi, i nece imsmetati ništa da ne urade što sunaumili. Hajde da
sidemo, i daimpometemo jezik, danerazumijujedandrugogašta
govore. Tako ihGospod rasuodandepo svoj zemlji, tenesazidaše
16
grada. Zato seprozvaVavilon, jer ondjepometeGospod jezik cijele
zemlje, i odandeihrasuGospod po svoj zemlji.''
Nevrod, koji jetakodesagradio Nineviju, bio jeobožavanod
njenihranihžiteljapod svojimbožanskimimenom''Ninus.'' Onje
bio prvi koji jepodstakao ljudedaratujuprotiv svojihsusjedanakon
što jepometnjajezikarasijalaraneNojevepotomkepo zemlji. Trogas
Pompejus (Trogas Pompeius), koji jepisao o Ninusu, konstatujedaje
prvi kralj Ninevijenaveo narod daratujeprotiv samogasebe.
Aleksandar Hislop jekompilovao ovutvrdnjukojujenapisao Trogas
Pompejus, drevni istoricar, usvojoj knjizi ''DvaVavilona'' (TheTwo
Babylons), str. 23:
'' 'Ninus, kralj Asiraca,' kažeTrogas Pompejus uJustinovom
sažetku, 'prijesvegajepromijenio zadovoljnuumjerenost drevnih
manira, podstakavši jenovomstrašcu, željomzaosvajanjem. Onje
bio prvi koji jesproveo rat protiv svojihsusjedai pokorio svenacije
od Asirijedo Libije, pošto oni još nijesubili upoznati saratnim
vještinama.' ''
Hislop nastavljacitirajuci drugogadrevnog istoricarakoji se
zvao Diodor Sikulus (Diodorus Siculus) i pokazujekako seTrogas
Pompejus i Sikulus medusobno slažu:
'' 'Ninus, najstariji od Asirskihkraljevakoji sepominjeu
istoriji, izvršio jevelikeakcije. Buduci po prirodi ratobornenaravi, i
željanslavekojaproizilazi iz viteštva, onjenaoružao znatanbroj
mladihljudi koji subili hrabri i krjepki poput njega, obucavao ih
dugo vremenakroz radnevježbei teškoce, i nataj nacinihprilagodio
podnošenju napora rata, i suocavanju sa opasnošcu sa
neustrašivošcu.'' Loizeaux Brothers, Neptune, NJ, 1916.
Otuda, Nevrod (Ninus) jebio slavljenuNineviji, kojuje
sagradio, kao bog rata, i njegovi epovi kao lovca, ratnika, i njegova
17
smrt bili sukasnijeoponašani uasirskim, vavilonskim, egipatskim,
grckim, rimskimi indijanskimmisterijama. Njegovo egipatsko ime
bilo jeOziris. Rimljani sugatakodeobožavali kao Marsa(što znaci
''Pobunjenik''), od cegajeizvucenanašarijec mart. OnjezaAnglo-
saksonce bio Zernebogus, što znaci: ''sjeme proroka Husa.''
Nevrodovo drevno vavilonsko imebilo jeMerodah, kojeznaci ''biti
smion, ili buniti se.'' Dakleovdjenalazimo stvarno znacenjedva
bogakojasepominjuuSvetomPismu: ''Vil [ili Bel kojeznaci
'zbunjivac'] sesmete, Merodahserazbi ukomade.'' Jeremija50:2.
Kasnijecemo proucavati višeo imenuVil.
U vavilonskommituo Tamuzu(ekvivalent zaegipatskog boga
Ozirisa), kojejeustvari bio Nevrod, kolovodauvelikomotpadništvu
protiv Gospoda, izvjesni kralj jenaredio daseonubije. Razlog koji
jebio dat zanjegovusmrt ješto jetaj Tamuz, utjelovljenjeboga
Sunca, pokušao promovisati astrološkuslužbuovome kralju.
Medutim, kralj je naredio da se preda na smrt. Majmonid
(Maimonides), drugi drevni istoricar, bio jevrlo upucenuucenja
Haldejaca. Onopisujeovaj mit, koji Hislop navodi uknjizi ''Dva
Vavilona,'' str. 62:
''Kad jeovaj lažni prorok po imenuTamuz propovijedao nekom
kraljudabi trebao obožavati sedamzvijezdai dvanaest znakova
zodijaka, taj kralj jenaredio daseonpredanastrašnusmrt. U noci
njegovesmrti svi suselikovi sabrali sakrajevazemaljskihu
vavilonskomhramu, kraj velikog zlatnog likaSunca, koji jebio
obješenizmedunebai zemlje. Taj lik seoborio nasred hrama, atako
suucinili i likovi oko njega, što jebilo uvezi sasvimonimšto se
dogodilo Tamuzu. Likovi suplakali i jadikovali cijelenoci, i zatimse
ujutro razbježali, svaki k svomevlastitomhramu, do krajeva
18
zemaljskih. I otudajenastao obicaj dasesvakegodinenaprvi dan
mjesecatamuzanaricei placezaTamuzom.''
U obožavanjubogaSuncameduMeksikancima, oni suvjerovali
dapošto bog Suncepolažeživot nasvijet, ontakodetrebai daprimi
život od njega. Dabi citaocuprikazali ubilacki karakter Sotonekoji
seocitavauljudima, i naštaljudskabicamogubiti navedenadacine
podstaknuti od njegovog lažnog religioznog duha, istraživacemo
nekeod razlogaupozadini obredao ljudskimžrtvama.
ZadrevneMeksikance, srcejebilo sjedišteili simbol života, i
krvavasrcaljudi i živo-
tinjapredstavljanasuboguSuncadagaodržeukrjeposti i osposobe
daidesvojimputempreko neba.
Dakle, kad suseIzraelci odvratili od služenjaGospodu, oni su
prihvatili obožavanjepaganskihbogovaod svojihsusjeda. I oni su
takodebili navedeni od stranepaganskihvelikihsveštenikada
žrtvujuljudskabica. ''I pristašezaVelfegorom, i jedošeprineseno na
žrvtumrtvima. I rasrdišeBogadjelimasvojim, i udari unjih
pogibao…. Stadošeslužiti idolimanjihovijem, i oni imbišezamka.
Sinovesvojei kceri svojeprinosišenažrtvudavolima. Prolivašekrv
pravu; krv sinovasvojihi kceri svojih, kojeprinošahunažrtvu
idolimaHananskim, i oskvrni sezemljakrvnijemdjelima.'' Psalam
106:28, 29, 36-38.
Neupuceni Izraelci nijesužrtvovali svojudjecubogovima, kao
što sumislili, vec davolima. Pavleje, preko 1000 godinakasnije,
rekao dasužrtveneznabožacakojesuIzraelci prihvatili bileustvari
''žrtvedavolima.'' ''Nego kažem, daono što žrtvujuneznabošci, da
davolimažrtvuju, aneBogu; ajenecudastevi zajednicari sa
davolima.'' 1 Korincanima10:20. Ovo jetakodebilo i upozorenje
vjernicimakoji subili naklonjeni paganskimobicajima.
19
Kao što istorijadokumentuje, najveci objekat upaganskom
bogosluženjubilo je Sunce, koje je svuda po svijetubilo
simbolizovano kao nebeski bik. Pagani suprikazivali kosmickog
boganasvojimumjetnickimradovimakao bikakoji stoji nasvojim
stražnjimnogamasarepom, papcimai rogovima, sacovjecijom
glavomi rukama, i satrozupcemuruci.
U paganskoj filozofiji, sijevanjemunjajebilamanifestacija
gnjevanjihovabogai vjesnik njegovekazne. Gromjebio glas
upozorenja. U drevnoj Grckoj, obožavaoci Zevsasuvjerovali dasu
gromi munjamanifestacijenjegovaprisustva. Svakatackakojubi
pogodilamunjasmatralasesvetom. Samo ime''Zevs'' (Blistavo Nebo)
identifikujegakao boganebai njegovihfenomena. U Rimuonjebio
obožavankao Jupiter, uSkandinaviji - Tor, i uHananu- Val (Baal),
bog oluje.
Munjasanebadijeli senaogranke: otuda, bljesak munjekoji se
nalazi uruci nadmocnog nebeskog bogabio jestilizovanutrozupcu.
Ovo jebio simbol njegovemoci, kao onogakoji kontrolišebljesak
munje.
Pored Sotoninog predstavljanjaHristaupravo pred Isusov Drugi
dolazak, kojajesiladrugazvijer iz Otkrivenja13:11-17 kojacese
krivotvoriti preko lažnihcuda? ''I ucini cudesavelika, i ucini dai
oganj silazi s nebanazemljupred ljudima.'' A ovo jejoš uvijek
buducnost.
Princ sileatmosferejetakodeprinc tame. Baš kao što supagani
bili prevareni od Sotoneuantickimvremenima, tako cehrišcani u
savremenomdobu. I, ako covjek moženauciti kako svesti elektricitet
sanebai obuzdati njegovuenergiju, koliko višejemogao Sotona,
natprirodno bice, kojesecak i uBibliji naziva''princomsilezraka,''
Efescima2:2 (uKaradžicevomprevoduNovog Zavjeta''knez koji
20
vladauvjetru'' – prim. prev.), mocno dauzrokujerušilackeoluje! I ne
samo to, vec takodedati svojimsledbenicimatajno znanjekako da
ucineisto svojimneprijateljima.
Zato što sevjerovalo dabog Suncaimaovumoc i dacejetakode
dati svojimsledbenicima, ako buduposlušni, ili ceošinuti svoje
neprijateljemunjom, pagani suslužili svojimbogovimakroz strah. U
Bibliji, dobrotaBožjajeto što obracazluosobudamusluži
(Rimljanima2:4). Ali upaganskomvjerovanju, gnjev bogaOluje,
njegovamržnjapremacovjeku, njegovi nemilostivi atributi, bilo je
ono što jeprimoravalo paganedaseklanjajupred njim. Ne kroz
ljubav, vec kroz strah. Cijelo njihovo bogosluženjeokretalo seoko
zadobijanja
naklonosti zlogaumirujuci gakroz žrtvui zadovoljenje.
Osnovnekarakteristikeizacisteslužbedemonimaantickog
Vavilona moguse vidjeti danas uotvorenombogosluženju
kurdistanskihJezidisa, Jermenija, i Kavkažana. U svojoj paganskoj
službi oni vjerujudaje''Melek Taus,'' kojejeÐavo, ko-stvoritelj
svijeta. Njihovareligijadanas jesluženjei Dobrui Zlu, ili Hristui
Sotoni. Oni suprihvatili nekejeretickeelementehrišcanstva, i neke
od propisaIslama. Oni Isusasmatrajuandelomuljudskomoblikui
priznajuMuhamedakao prorokasaAvraamom. Oni praktikuju
obrezanjei krštenje. Umjesto Hristakao stvaralackesileBožanstva
(Efescima3:10), oni smatrajuÐavolakao kreativnog posrednika
Nadmocnog Boga, i nastojecak i danas damuugodekao autoruzla.
Oni takodeizbjegavajupominjanjeimenaÐavo ustrahudagane
uvrijede. Nešto kasnijeproucavacemo još jedanreligijski pokret koji
imadualizamdobrai zlakoji seobožavaiz današnjerok ere. Ovo
proucavanjetrebalo bi posebno biti zanimljivo zaljudekoji suse
zvali hrišcanimazavrijemeepidemijeBitls histerije.
21
Jezidisi, kao i najveci broj pagana, vjerujudanjihovesudbine
neodredujeljubazni i blagi Bog, vec Zli, koji nemamilosti i koji
uživauuništavanjuljudskog roda. Oni vjerujudacedobri Bog
oprostiti bez obzirakako gapoštovali. Ali, Zli jetaj cijunaklonost
morajuosigurati. Onse, kao destruktivno božanstvo, moraumiriti
prinošenjemžrtve, pokorom, i obožavanjem.
Nijeli ovo nalik onomekako jemnoštvo onihkoji sezovu
hrišcanimanavedeno dasluži GospoduSvetogaPisma? Nijeli to
slikakojomzabludjeli sveštenici i pastori predstavljajuBogakao
osvetoljubivo bice, kojeuvijek cekadabaci nepokajaneuplameni
pakao, ili ihpošaljeucistilište, kako bi semogli muciti ognjem
doklenepostradajudovoljno daseocistezaNebo? Nijeli seto
izvikivalo, i dramatizovalo pred saborimakakvasujezivamucenja
onihkoji susada, tako oni kažu, uPaklu, ognjenommucilištu.
Skoro dai nepostoji nekahrišcanskadenominacijakojaneuci
doktrinuo životuposlesmrti ili besmrtnosti duše. Ali Biblijajasno
konstatujedaniko neživi poslesmrti. ''Jer živi znajudaceumrijeti, a
mrtvi neznajuništa, niti imimaplate, jer imsespomenzaborafio. I
ljubavi njihovei mržnjenjihovei zavisti njihovenestalo je, i više
nemajudijelanikad ni ucemušto bivapod cuncem.'' Knjiga
Propovjednikova9:5, 6.
Ako sezli muceupaklenomognjukao što uci najveci broj
hrišcanskihsveštenikai pastora, kad zli umru, nebi li imali neko
znanjeo mukamakojepretpostavimo iskušavaju? ''Svešto ti dodena
rukudaciniš, cini po mogucnosti svojoj, jer nemaradani mišljenjani
znanjani mudrosti ugrobuukoji ideš.'' Propovjednik 9:10.
Ako pravedni kad umruidunaNebo kao što najveci broj
hrišcanskihcrkavagovori svojimclanovima, nebi li ovi pravednici
imali nekuzamisao ili predstavuo tomegdjesenalaze? Biblijakaže:
22
''Izadeiz njegaduh, i vrati seuzemljusvoju; taj danpropadnusve
pomisli njegove.'' Psalam146:4.
Neki odlazenagrobovedagovoresasvojimprijateljimai
rodacima, ali Biblijakaže: ''Ako sinovi njegovi buduucasti, onne
zna; ako li usramoti, onsenebrine.'' Jov 14:21. ''Jer mrtvi ne
spominjutebe; ugrobuko ceteslaviti?'' Psalam6:5.
Isus jejasno konstatovao dasumrtvi još uvijek ugrobovima
prilikomNjegovog drugog dolaska, nenaNebu: ''Zaista, zaistavam
kažem: idecas i vec jenastao, kadacemrtvi cuti glas SinaBožjega, i
cuvši oživjeti… Nediviteseovome, jer idecas ukoji cesvi koji suu
grobovimacuti glas SinaBožjega, i izaci cekoji sucinili dobro u
vaskrsenježivo-
ta, akoji sucinili zlo uvaskrsenjesuda.'' Jovan5:25, 28, 29.
I zli i pravedni sujoš uvijek usvojimgrobovima. Medutim,
postoji pakleni oganj gdjecezli sigurno biti uništeni. Ali to jejoš
buducnost. Ovapakleni oganj dolazi saNeba, nesanekog tajnog
mjestagdjemrtvi sadaprimajusvojukaznu.
Ðavo nijezaduženzaneko tajno mjesto zvano Pakao kojeje
ispod zemljegdjesebacajusvi zli, niti onprohodi sasvojim
trozupcem, boduci i žareci zledani noc. Oganj cebiti saNebai
uništicekako zletako i samog Ðavola. Otkrivenje20 glava.
Petar jeprorekao daceDrugi Hristov dolazak biti uognju: ''Ne
kasni Gospod saobecanjem, kao što neki misledakasni, nego nas
trpi, jer necedako pogine, nego svi dadoduupokajanje. Ali cedoci
danGospodnji kao lupež nocu, ukoji cenebesasahukomproci, a
elementi ceseod vatrerastapati, azemljai djelašto sunanjoj
izgorjece.'' 2 Petrova3:9, 10.
David jeprorekao Hristov Drugi dolazak 1000 godinaprijenego
jeIsus bio roden. U Psalmu50:3-5 citamo: ''Idenaš Bog, i nemuci;
23
pred njimjeoganj koji proždire, oko njegajeburavelika. Doziva
nebo ozgo i zemlju, dasudi narodusvojemu: 'skupitemi svecemoje,
koji suucinili samnomzavjet nažrtvi.' ''
Pavlejetakodeprorekao daceIsus biti oganj koji proždireza
onekoji suodbacili Jevandelje. 2 Solunjanima1:7-9: ''A vamakoje
mucepokoj s namakad sepokažeGospod Isus s nebas andelimasile
svojeuognjuplamenome, koji cedati osvetuonimakoji nepoznaju
Bogai neslušajujevandeljaGospodanašegaIsusaHrista; koji ce
primiti muku, pogibao vjecnuod licaGospodnjegai od slave
njegove.'' U Isaiji 29:6citamo: ''Gospod navojskamapohodicega
gromomi zemljotresom, i hukomvelikom, vihoromi buromi
plamenomognjenijemkoji proždire.''
Doktrinadasezli bacajuuvjecni oganj nemožesenaci ni u
Staromni uNovomZavjetu, ali nalazi seuobožavanjuSunca.
Pakleni oganj koji jeIsus jasno opisao uSvetomPismuimadva
vremenskaperioda. Postojedvarazlicitavremenskaperiodakadace
oganj i sumpor padati saNeba. Prvi cebiti prilikomDrugog
Hristovog dolaska. Ali oganj koji proždirekoji cekonacno uništiti
Ðavola, njegoveandelei zlenecebiti dok senanavrši 1000 godina
opisanihuOtkrivenju20:1-6, 9, 10. Tadacezli biti podignuti iz
mrtvih, i Sotonaceuciniti poslednji napor dauništi Novi Jerusalim.
''I izidošenaširinuzemlje, i opkolišelogor svetih, i grad ljubazni; i
sideoganj od Bogas neba, i pojedeih. I davo koji ihvarašebi bacen
ujezero ognjeno i sumporito, gdjejezvijer i lažni prorok; i bice
mucendani noc vavijek vijeka.'' Otkrivenje20:9, 10.
CijelaZemljabicepokrivenavatrom. Vatrajesredstvo ocišcenja,
i onacebiti takojucenaš Gospod upotrijebiti daocisti zemljuod
oskvrnucakojejeprouzrokovao Sotonai covjek za6000 godina.
24
U knjizi proroklaMalahijecitamo sledece: ''Jer, gle, idedankoji
gori kao pec, i svi ceponositi i svi koji radebezbožno biti strnjika, i
upaliceihdankoji ide, veli Gospod nad vojskama, i neceimostaviti
ni korijenani grane.'' Malahija4:1.
U Nojevo vrijemeGospod jeuništio svevodom; to jebilasamo
sjenkaonogakadacecijelazemljabiti prekrivenaognjem. Petar je
vidio ovo dadolazi i rekao u2 Petrovoj 3:5, 6: ''Jer hotimicno neceda
znajudasunebesabilaotprijei zemljaiz vodei usred voderijecju
Božjom. Zato tadašnji svijet bi vodompotopljeni pogibe. A sadašnja
nebesai zemljatomistomrijeci zadržanasutesecuvajuzaoganj na
danstrašnogasudai pogibli bezbožnihljudi.''
Kao što jeranijekonstatovano, postojedvaperiodaovog
paklenog ognjakoji supredvidjeli proroci StarogaZavjetai apostoli
NovogaZavjeta. I, postojetakodedvavaskrsenja. U Otkrivenju20:1-
9, jasno sekonstatujevaskrsenjezlihi njihovo uništenjekojesenece
zbiti dok senanavrši 1000 godina. ''I vidjehandelagdjesilazi s neba,
koji imašekljuc od bezdanai velik lanac uruci svojoj. I uhvati
aždaju, staruzmijukojajedavo i sotonai svezajenahiljadugodina.
I ubezdanbaci je, i zapecati nad njom, davišenevaranaroda, dok se
nenavrši hiljadugodina; i potomsemorapustiti namalo vremena. I
vidjehprijestole, i sjedahunanjima, i dadeimsesud, i duše
isijecenijehzasvjedocanstvo Isusovo i zarijec Božju, koji sene
poklonišezvijeri ni ikoni njezinoj, i neprimišežiganacelima
svojimai naruci svojoj; i oživješei carovašesaHristomhiljadu
godina.'' Kasnijecemo proucavati višeo ovoj važnoj doktrini.
Dakle, meduprvobitnimstanovnicimazemlje, Luciferovaprva
laž jebila''necetevi umrijeti'' (Postanje3:4). I, ovaistalaž koristilase
od Adamovog i Evinog vemenado današnjihdana. Ovdjeleži zacetak
osnoveizmišljotineo besmrtnoj duši, reinkarnaciji, svimoblicima
25
spiritizma, astrologiji, crnoj magiji, prizivanjuduhova, cistilištui
paklu, ognjenommucilištu. Cijeli sistemTajnebezakonjazasnivase
naovoj davolovoj laži: ''Život poslesmrti.'' Ali Biblijajevrlo jasna:
''… ukoji danokusiš s njega, umrijeceš.'' Postanje2:16, 17.
Covjek nenastavljadaživi poslesmrti kao što jevecina
obmanutadavjeruje. ''Jer živi znajudaceumrijeti, amrtvi neznaju
ništa.'' Propovjednik 9:5.
Kao što jeranijekonstatovano, mitovi o ''životuposlesmrti''
mogusepratiti ulegendamao Nevrodukoji jepostao veliki bog
Asiracai Vavilonjana. Kod Ninevije, OstenH. Lejard (AustenH.
Layard), iz Britanskog muzeja, otkrio jedrevni grad i pronašao preko
25.000 plocicakojeopisujudrevnuistorijuAsirskog carstva. Lejard je
našao zapiseo Nineviji koji kažudajeNinus bio taj koji jesazidao
grad. Samarijec ''Ninevija'' znaci ''StaništeNinusa.'' Ali otkriveno je
dajeimeNinus bilo samo božansko imekojimsudrevni Asirci
nazivali Nevroda, jer samaBiblijakažedajeNevrod bio osnivac
Ninevije(Postanje10:11). ZaNevroda(Ninusa) sekažedajebio
ubijen, prematimzapisima, ali njegov ''duh'' jepostao besmrtani
otplovio kaSuncu, i onjepostao ''Beelsamon,'' ''Gospodar Neba.''
U svimoblicimamagijei carobnjaštva, kao i usvimsvojim
savremenimoblicimadanas, doktrinao ''besmrtnoj duši'' bilaje
središtecijelog njihovog paganskog vjerovanjai bogosluženja.
Pagani suvjerovali dakad umruoni posvajajujednunebesku
zvijezdu. Neupuceni pagani, poput mnoštvahrišcanadanas, vjeruju
dasudušeumrlih''službeni duhovi koji suposlati naslužbuonima
koji cenaslijediti spasenje.'' Jevrejima1:14.
Ako secitalac ikadaupoznao saistorijomnekenacije, istorija
tog narodapokazujedajecitavanjihovakulturabilaokružena
vjerovanjemu''život poslesmrti,'' ''reinkarnaciju'' i komunikacijusa
26
mrtvima. Mnoštvo paganskihtradicijaširomsvijetaimasvoje
porijeklo uLegendamao Nevrodu.
Vavilonjani suucili dasudbinasvegazavisi o nebu. Oni su, kao
najdrevniji narod, vjerovali dasvaki smrtnik, poput bogova, ima
svojuvlastituzvijezdunanebu. Ovdje pocinjemo da uvidamo
zašto su primitivni ljudi vjerovali danjihovi bogovi nastanjuju
planetekojesunazivali domovimasvojihbogova. Tako sevjerovalo
sedajeSaturn(rimski bog žetve) zvjezdani bog. Stefanjerekao dasu
drevni Izraelci usvomotpadništvuobožavali bogapod imenom
Remfan. ''I primistešator Molohov, i zvijezdubogasvojegaRemfana,
kipovekoje naciniste daimsemolite; i preselicuvas daljeod
Vavilona.'' Djela7:43. (Vidjeti
Amos 5:26.)
Ovo cenamtakodepomoci darazumijemo kosmickureligiju
astrologije, i kako jeastrologijapovezanasaobožavanjemSunca.
Astrologijaustvari predstavljazacetak paganskihnaukai paganskih
simbola. Jovanuje, uknjizi Otkrivenja, bio dat ovaj sveti broj
astrologije666zaidentifikacijuzvijeri (vidjeti Otkrivenje13:1-11, i
18) kako senebi poistovjetili sanjom(Otkrivenje14:9, 10).
U astrološkomsistemudrevnog Vavilona, bog Suncajebio
vladar i glavni bog zodijaka. Svi nebeski ili zvjezdani bogovi
smatrani supotomcima sunca. Prema paganskoj filozofiji, svi
zvjezdani bogovi o kojimasteslušali uškoli bili suustvari
manifestacijetoplote, vatrei svjetlosti kojaproizilazi iz sunca.
Vjerovalo sedajebog Suncaizvor svega, asvi ostali bogovi samo
emanacije sunca, ''tijelo njegova tijela.'' Prema tome, sve
manifestacijebogovaprirodebilesusamo manifestacijejednoga
boga, Sunca, cijeobožavanjeod straneprimitivnog covjekajebilo u
27
stvarnosti službaSotoni. Cak i Luciferovo imeznaci ''Dnevna
zvijezda,'' ''Prosvijetljeni,'' ili ''Blistavi.''
Egipcani, Persijanci, Grci, Rimljani, Indusi i americki Indijanci,
poput Vavilonjana, svi suvjerovali dasunjihovi bogovi samo
reprezentacijejednogaboga. Drevni ljudi, nedugo poslePotopa,
imali suznanjeo pravomBoguod Noja, Simai Avraama. Ali Nojeva,
Simovai AvraamovaslužbapravomeBoguuskoro seizopacilau
idolatrijukod najveceg dijelapopulacijekad jeNevrod pokušao
ujediniti cijeli svijet ujednuSvjetskuvladu. I ovaj pokret uperen
protiv Bogaopet ceuzeti mahaunašemvremenu, predvodennekim
savremenimNevrodima!
I istorijai Biblijaotkrivajudajenajvecatajnazacovjecanstvo
uvijek bio univerzum. I Sotona, princ sileatmosfere, iskoristio je
ljudskuznatiželjuo nebeskoj vojsci kako bi naveo covjekada
obožavanjuumjesto Stvoritelja. ''I sinovi Izrelovi, cinišešto jezlo je
pred Gospodom, i služišeValima.'' Sudije2:11.
Rijec Vali jeterminkoji opisujecitavi sistemobožavanjaSunca.
Augustinjerekao usvoj knjizi, ''Grad Božji,'' dasusvi uceni
paganski doktori objavili dasusvi vrhovni bogovi grcko-rimskog
svijetabili 'jednateistaljubav,' i dasusvezvijezdebiledio ljubavi i
imalerazumneduše. Svi vrhovni bogovi Grckei Rimabili suisti
bogovi koji suseobožavali uVavilonu, Asiriji, Egiptu, Persiji, i
Sjevernoj i Južnoj Americi. Razlikovalasusesamo imena, kao što su
serazlikovali njihovi jezici i kulture. ObožavanjeSuncaotpocelo je
iz Vavilona(Babela). I, odatlesutakodesvi drevni i moderni narodi
primili njihov sistemastrologije.
U paganskoj filozofiji, zvijezdesukontrolisaleradnjeljudskog
roda. Otuda, astrološkanaukatvrdi dainterpretiravoljuzvjezdanih
bogova. Vrhovni zvjezdani bogovi paganabili subogovi astrologije,
28
zakojesevjerovalo dasuemanacijajednogaboga, bogaSunca,
gospodarazodijaka. Astrologijajeosnovasvihpaganskihokultnih
nauka, ciji autor jeLucifer, anjegovi duhovi vodici sunjegovi andeli.
Spiritizam, što jesamo drugo imezavracanje, danas je, medu
mladima, najveci rival IsusaHrista. Kroz spiritizamljudi i ženece
doci sasvakojakimlažnimcudimai sakupiti citavi svijet pod
Sotoninuzastavu. ''Tadaako vamko rece: evo ovdjejeHristos ili
ondje, nevjerujte. Jer ceizici lažni hristosi i lažni proroci, i pokazace
znakevelikei cudesadabi prevarili, ako budemoguce, i izabrane.''
Matej 24:23, 24.
Spiritizam(vracanje) cenavesti cijeli svijet naprihvatanje
snažneobmanekojaceomoguciti Sotoni daizvedesvojukrunsku
prevarukojaceuzrokovati danajveci broj ljudi izgubi svoje
spasenje. Lucifer, taStaraZmija, zvanaÐavo, oponašaceIsusaHrista
upravo pred Njegov stvarni Drugi dolazak. To cebiti poslednji
Sotoninnapor dauništi covjecanstvo. Medutim, proucavaoci Biblije,
koji suSveto Pismo nacinili svojimjedinimstandardomu
prosudivanjuizmeduistine i zablude, nece biti zavedeni na
obožavanjeSotonekao Hrista. Jer satanski pokret zaujedinjenje
svijetapod jednuzastavui Hristovo ponovno hodanjepo zemlji u
potpunoj sukontradikciji saSvetimPismom. Ali dabi zaistasveovo
shvatio, citalac nesmijebiti neupucenuSotoninenamjere; zato je
potrebno daispitamo štaBiblijakažedajespiritizamili vracanje. To
cebiti temanašeg narednog poglavlja.
29
GLAVA II
30
Savremeni terminzavracanjekoji sedanas
uci nakoledžima
Porijeklo ''velikog rituala'' medu
modernimvješticama
Štajefalusizam?
JevrejskaDavidovazvijezdanepoticeiz
judaizma, vec od vavilonskemagije
Pentagrami Pentagon
Sveti brojevi i slovaumagiji kojadanas
obmanjuje
Porijeklo broja666
ImenazaÐavolai bogaSuncaciji zbir je
666
Porijeklo imenaFeniks – drevno imeza
Lucifera
Mladi ljubitelji rokenrolaneznajudasuobmanuti od strane
nevidljive vojske Ðavolovihagenata. Biblija upozorava da ce
demoni, koristeci ljude kao svoja oruda, navesti druge na
odbacivanjepravogaHrista. ''Jer suovo duhovi davolski koji cine
cudesa, i izlazek carevimazemljei svegasvijetadaihskupenaboj
zaonaj veliki danBogaSvemogucega.'' Otkrivenje16:14.
Nemaapsolutno nicegaromanticnog oko Sotone. Ondaje
odredenusiluzacinjenjecuda, ali to jenjegov nacinzaobmanu. Baš
kao što Bog koristi covjekadadrugedovedek sebi, tako cini i Sotona.
Stoga, dabi sepomoglo proucavaocuBiblijedaizbjegneupadanjeu
nekuod Sotoninihzamki, onmoranauciti iz Svetog Pismai od onih
kojejeSotonavec iskoristio, kako danepostanejoš jednaod
njegovihžrtava.
31
Zapocetak, potrebno jedajoš jedanput proucimo prvuprevaru
uEdemskomvrtu. Kao što jeranijekonstatovano, Ðavo sekoristio
kamufliranjemkako bi svojeobožavanjedržao prikrivenim. Suncei
Nevrod bili susamo fasadakojujeLucifer koristio danavede
mnoštvo dasepokloni pred njim. Medutim, prvakamuflažakojuje
iskoristio daobmaneAdamai Evubilajezmija. Upravo ono što je
Sotonaiskoristio daprevari Adamai Evunakrajujepostalo jedanod
najsvetijihsimbolauobožavanjuSunca! Umjesto dabudesimbol
Sotonei obmane, kao što uci Biblija, zmijajepostalasimbol ''velikog
dobrociniteljai iscjelitelja'' covjecanstva. Zmijajeobožavanakao
''bog lijecenja'' i ''obnovitelj života.'' ''Necetevi umrijeti,'' rijeci koje
suzapisaneuKnjizi PostanjabilesuLuciferovaprvalaž našim
praroditeljima. Zmija, bog lijecenja, uglavnomjepredstavljanau
paganskoj umjetnosti obavijenaoko štapaili debladrveta. Ovdje
nalazimo porijeklo cudnog simbolakoji sedanas koristi umedicini.
Ovaj medicinski znak prvobitno jebio simbol egipatskog boga
Hermesa, koji je, kao što cemo ubrzo vidjeti bio Nevrodov otac, Hus.
Ovdjeotkrivamo porijeklo rijeci hermetika. Ovaantickarijec kojase
nalazi uklasicnoj literaturi poticeustvari od drevnog egipatskog
bogamedicine. Ovo jehaldejsko imeaGrci i Egipcani suusvojili
ovog bogaod Vavilonjana. Samarijec hermetikaznaci skriveno
poznavanjemagije, okultnihnauka, itd. Neupuceni pagani nesamo
dasuobožavali zmijukao ''velikog dobrotvora'' covjecanstva, vec je,
daironijabudeveca, zmijaobožavanai kao ''veliki prosvetitelj.'' Šta
jeSotonarekao Adamui Evi pored onoga''necetevi umrijeti?'' U
Postanju3:5 citamo: ''Nego znaBog dacevamseuonaj dankad
okusites njegaotvoriti oci, pacetepostati kao bogovi i znati štaje
dobro štali zlo.''
U Hislopovoj knjizi ''DvaVavilona'' citamo sledece:
32
''Zajedno sasuncem, kao velikimbogomvatre, blagovremeno i
identicno sanjim, obo-
žavalasezmija. U mitologiji primitivnog svijeta, kažeOven, 'zmijaje
sveopšti simbol sunca. U Egiptu, jedanod najopštijihsimbolasunca,
ili bogasunca, jedisk sazmijomoko njega. Prvobitni razlog ove
identifikacijeizgledadajebio upravo to dakao što jesuncebilo
veliki prosvetitelj fizickog svijetatako sezmijasmatralavelikim
prosvetiteljemduhovnog, dajuci covjecanstvu'poznanjedobrai zla.'
''
DrevneMajeJukatanauMeksikuobožavalesubogazmijupod
imenomKan. Kanznaci ''zmija'' najezikuMaja, kao što jeKanili A-
Kanbiladrevnasumerskaili škotskarijec zazmiju. Vavilonjani su
obožavali Kanazmijui Vula, bogavatre. Rimljani sujednostavno
kombinovali ovedvijerijeci u''Vulkan,'' rimski bog vatre, odakle
dolazi i naša rijec ''vulkan.'' Maje i Meksikanci sutakode
kombinovali dvijerijeci daopišusvog bogazmiju. ''Kulkul'' znaci
''divnaptica,'' a''Kan'' – zmija. Otuda, ''Kulkulkan'' kojeznaci ''Divna
ptica zmija'' na jezikuMaja. Ovo je istovjetno znacenje za
Kvecalkoatla, meksickog paganskog mesijuucentralnomMeksiku.
Zanimljivo jedajekosmicki simbol zaKvecalkoatlabila
pernatazmija! Evo još jedneinteresantneprimjedbe. Porijeklo rijeci
''Vatikan'' takodevucekorijeniz dvijerijeci. Latinskarijec ''vatik'' ili
''vatis'' znaci ''prorok'' ili ''gatar.'' Kombinovanarijec, ''Vatikan,''
javlja se uznacenju''proricanje (pomocu) zmije!'' Simbol za
astrologijuupaganskoj umjetnosti cesto seprikazivao kao zmijau
sklupcanompoložajusarepomuustima. Ovo jepredstavljalo vjecni
život.
Postojedovoljno jakeindikacijeiz Svetog Pismadajezmija
prvobitno imala krila i letjela, umjesto nogukao što kažu
33
evolucionisti. Biblijaotkrivadasezmijazbog prokletstvavucena
trbuhu, što jesadaslucaj. ''TadareceGospod Bog zmiji: kad si to
ucinila, dasi prokletamimo svako živincei mimo svezvijeri poljske;
natrbuhudasevuceš i prahdajedeš do svojegavijeka.'' Postanje
3:14.
Otuda, tapernatazmijakojajeprikazivanaupaganskoj
umjetnosti i obožavalasekao bog lijecenja, nijeniko drugi do ''stara
zmija, zvanaÐavo i Sotona, kojavaracijeli svijet.'' Otkrivenje12:9.
Dok jeSotonapromijenio lik zmijeunešto što trebaobožavati i
služiti mu, jarac je, od antickihvremena, simolizirao Ðavola. Jarac,
poznat po svomagilnom, tvrdoglavomkarakterui vlastitomputu, je
ono što astrolozi govoreljudimakoji surodeni pod znakomJarca.
Vracari naSrednjemIstokubili suopštepoznati po obožavanju
Ðavolauoblikujarca.
TokomSrednjeg vijekabilajeveomaraširenavješticjapanika
kojajeprouzrokovalalovljenjei osudivanjevještica. Onesucesto
bileoptuživanezatrovanjai drugepovredekao i ubistva. Optužbaza
ubistvo moždapoticeod pravljenjavoštanog likaomraženeosobei
njegovimspaljivanjemnatihoj vatri ili nabadanjemnaciode. Africki
doktori-vraci, haicanski Vudueksperti, i americki indijanski vracevi
sudjelovali suuovoj satanskoj crnoj magiji. Srednjovjekovna
sudenjavješticamabilježekako jemnoštvo vješticapriznavalo, pod
mukama, dasuodržavalelokaleskupovezaobožavanjesvoga
gospodara, pravileplanovezaizvršenjedavolskevolje, i sudjelovale
ubestijalnimritualima. U južnoj Evropi mjesto gdjesusevještice
okupljalezvalo sesinagoga; uNjemackoj blokzberg. Ovi sastanci
obicno bi sedešavali uponoc. Tokomsudenjaotkrilo sedasu
vješticetvrdilekako suprenošenenasastankeod Ðavola; drugesu
bile ustanjuda lete pomazavši se uljemod tijela ubijenih
34
novorodencadi, dok sunekejahalenametli, kravi ili kozi. Na
zborištuSotonasepojavljivao kao crnaživotinja, cesto kao jarac, ili
kao covjek sapapcimananogama. Postoji mnogo razlicitihsekti u
današnjoj modernoj magiji; medutim, savremenevješticenevjeruju
daÐavo postoji. Onenijesusatanistickestareženesadugomcrnom
kosomi bradavicomnanosu. Neki hrišcani cemoždabiti šokirani
saznanjemdajeantickamagijaoživljenai osavremenjenamedu
današnjomomladinom. I, to jereligijanekihod onihkoji kontrolišu
svjetsko bogatstvo! Njihovazborišta(crkve) danas supriznatai
ozakonjena, i uživajuistapravapod zaštitomzakonakao hrišcani. I,
vjerovali ili ne, postojemilioni vješticakako muškaracatako i žena
samo uSjedinjenimDržavama. Magijajenajveci rival hrišcanske
religijeuEngleskoj i Americi.
Zanimljivo je, medutim, daovi savremeni vracari uzdižurogate
bogovei paganskeboginjekao što jeegipatsko pagansko trojstvo
Oziris, Izis i Horus, što poticeod obožavanja Nevroda(Sunca),
Semiramide(mjeseca), i Tamuza(Jutarnjezvijezde). Mnogi paganski
obredi i ritauli samo supromijenili svojuspoljašnjuformudok je
suštinaostalaista.
Poput svojepaganskebrace, savremeni vracari suneupuceni u
cinjenicudaovi bogovi nepostoje. Cak iako tvrdedaÐavo ne
postoji, oni seustvarnosti klanjajupred njim. Oni uzdižubogove
kojejeSotonaprikrio daobmanedrevnenarode. Panili Bak (Baccus)
jedrugi bog kojegavracari uzdižui služemu, zavisno od togakojem
zborištupripadaju. Dakle, kako je ovaj drevni paganski bog
prikazivanupaganskoj umjetnosti? Imao jecovjecijuglavusa
papcimananogama!
Kao što smo vec rekli, magijasemodernizovala. Savremene
vješticekojeslužebogovimakosmickihsilasadatvrdedajemagijai
35
bacanjecini zaopštedobro zajednice. Ovavrstavracanjazovese
bijelamagija. Oni koji praktikujubacanjecini nebi li nanijeli zlo
ljudimaupražnjavajuono što jepoznato kao crnamagija.
Medutim, najveci broj ovihsavremenihmagovapolažupravo na
dobrotukao ubajci ''Carobnjak iz Oza,'' nepoput srednjovjekovnog
caranjakadasupravili likoveod voskai unjihzabadali ciodekako
bi osobakojulik predstavljaumrla, vec oni sadatvrdedasetaj lik od
voskakoristi zaiscjeljivanjeljudi. Ovaj revidirani oblik magije
danas senazivawicca, što ježenski rod od stareengleskerijeci,
''wicce'', kojeznaci – ''vještica.'' Osnovnakarakteristikawiccaje,
medutim, prirodaslužbe. Baš kao što sudrevni poklonici Vaalau
Vavilonuvjerovali dasukosmicki zvjezdani bogovi ti koji su
odgovorni zaizlivanjekišesanebai uzrok plodnosti medubiljkama
i ljudima, tako i oveneupuceneosobenasavremenimvješticjim
pirovimaucesvojemladetimstvarima.
Rijec Vaal, kojasetako cesto zapažakroz Stari Zavjet, korištena
jedaopišeBoga. Onaznaci ''gospodar'' i uBibliji to jebilo imeza
bogaSunca.
Dakle, carevi paganskihnarodacesto susmatrani inkarnacijama
bogaSunca, i dabi seidentifikovali sabogomSuncaoni suprisvajali
imesvojegabogakao što jeucinio Jezaveljinotac u1 Carevima16:31.
Njegovo imebilo je''Etval'' što znaci ''saVaalom'' ili ''Vaalov covjek.''
Baš kao što suanticki kraljevi suncapretendovali dabudu
inkarnacijebogaSunca, tako savremenamagijauci dajeveliki
sveštenik personifikacijarogatog bogaPana, ili Ozirisa. I, velika
sveštenica ovihpirova, kao udrevnomobožavanjusunca, je
personifikacijaIzis, Dijane, ili nekog drugog imenakojeova
paganskaboginjaimaširomsvijeta. ObožavanjeVaalauosnovi je
bio kult plodnosti koji jeucio svojesledbenikedabog Suncai
36
boginjaMjesecakontrolišugodišnjadoba, donoseci plodnost, itd.
Ovdjenalazimo porijeklo wiccavjerovanja.
Magovi, drevni i savremeni, skidajusvojuodjecutokomovih
skupovakao simbol slobode, kako bi silakojukažudaprimajuod
svojihbogovamoglanesmetano teci iz njihovihtijela. Opisujese
krug koji sadrži i koncentrišemoc zakojumagovi tvrdedajeprimaju
kroz raskalašnuigrui jednolicno pjevanje. U noci punog mjesecai na
drugimfestivalima, veliki sveštenik izvodi ritual poznat kao
''privlacenjemjeseca.'' Ovomeseucenovi clanovi daseobjasni kako
velikasveštenicapostajeinkarnacijaboginjeMjeseca.
Magovi vjerujudasenadogradnjamoci znatno lakšepostižekad
suucesnici goli, i kad jeprisutnaizvjesnaseksualnanapetost. Kad
magovi dosegnusilukojomželenapuniti svojuatmosferu, oni
pocinjusabacanjemcini. Oni tvrdedacini trebajuuvijek biti na
dobro; zli ucin, kažuoni, trostruko seobracanaglavusvog kreatora.
Nakonšto bacecini, magovi pristupajuceremoniji kojajeslicnasa
svetomzajednicomkojaseodržavalazaegipatskog bogaOzirisa.
Medutim, umjesto hostijeoblikazaobljenog diskakojajebila
egipatski simbol sunca, neki savremeni magovi pravekolaceuobliku
zvijezdepetokrakezvanepentagram. Ovo jezaokultistejedno od
najmocnijihoružjaumagiji. Simbolizampentagramazasnovanjena
brojupet koji premaastrologiji predstavljaživi svijet prirode, kao
zrak, vatru, vodu, zemljui duhnjihovog bogai paganskeboginjekoji
su, po njima, koristili oveelementeustvaranjuuniverzuma.
Broj pet uastrologiji takodepredstavljacetiri pravcai centar, za
pet cula(miris, ukus, vid, dodir i sluh).
Magija, poput svihoblika spiritizma, uci da je covjek
mikrokozma(minijaturni univerzum); covjek jegospodar prirode, i
kao minijaturni lik, potencijalni gospodar svega. Tako sepentagram
37
(zvijezdapetokraka) sajednimod svojihkrakovaprojektovanih
nagoreumagiji zamišljakao covjecjetijelo saraširenimrukamai
nogama, i simbol jenadmoci božanskog duha. Koristi sekao magicno
oružjezainvokaciju(prizivanje– prim. prev.) dobrihuticajai
zadržavanjezlihduhova, kažuoni koji praktikujubijelumagiju.
Mnogi mladi odbacujubiblijskureligiju, i sadaslužestvorenom
umjesto Stvoriteljukroz ovaj moderni oblik magijezato što jeona
danas privlacna i pokazuje svoju svjetliju stranu. Umjesto
satanistickihsrednjovjekovnihljudi zlog izgleda, vracari novog doba
seprikazujukao dobri ljudi koji seboreprotiv snagazlaovoga
svijeta, kao što je''Cudesnažena,'' sasvojimznakombijelemagije
(pentagramom) nacelu. Ali dabi razlikovali zlemagoveod dobrih,
kažuokultisti, obrnuti pentagramcijadvakrakasuusmjerenanaviše
jesimbol Crnemagije, i onihkoji služeÐavolu. Dvakrakazvijezde
upravljenanagoresugerišurogoveÐavolasimbolisanog jarcemkoji
atakujenaNebo svojimrogovima. Ovapetrokrakazvijezdakojaima
dvakrakanagorenosilasekao amajlijaotvorenihobožavalaca
Ðavola, amnogi magovi i carobnjaci nosejei danas. Prvobitno ovaj
zli znak senosio dapokažeizbor Sotonekao svog vode.
Zar nijezastrašujucesaznanjedamnoštvo muškaracai ženaiz
svijetavisokemodemoždanijeni svjesno dakad nosemali zlatni
lancic oko vrata, saovompetokrakomzvijezdomkojaimadvakraka
obrnutanaviše, oni pokazujudasuodabrali Ðavolovustranu, i traže
njegovuzaštitu? Nijeli jezivo znati daoni koji sezovuslobodnim
zidarima (Freemasons), i dame koje pripadaju''Reduistocne
zvijezde'' (TheOrder of theEasternStar) pokazujuovo obilježjezlau
svojimložama? Proucavacemo još šokantnijeistineo porijeklui
namjeri ovihtajnihudruženjausledecempoglavlju.
38
Kao što jeranijekonstatovano, danas imamnogo okultnihsekti,
i unjihovimritualima
nalazesebrojnevarijacije. U nekimzajednicamakolaci kojekoriste
u obredu prave seuobliku polumjeseca, što jesimbol boginje
Mjeseca. Usput, ovi kolaci sepraveod soli, meda, vina, brašna, ulja, i,
unekimdruštvima, krvi. Oni sejeduuslavuegipatskog bogaHorusa
ili nekog drugog bogakojegapripadnici sekteuzdižu.
U antickoj magiji preko kolaca urezivao se krst koji je
predstavljao prvo slovo imena drevnog umrlog i podignutog
paganskog mesije''Tamuza,'' koji jebio inkarnacijabogaSuncai sin
boginjeMjeseca(Caricenebeske). Cak sui Izraelci, kad suse
okrenuli od službesvomStvoritelju, pravili teistekolaceuslavu
paganskecaricenebeskei njenog bogo-djetetaTamuza. U Jeremiji
7:18 naš Gospod jeosudio ovaj drevni ritual uslužbi kosmickim
bogovima. ''Sinovi kupedrva, aocevi ložeoganj, i ženemijesetijesto,
dapekukolacecarici nebeskoj, i daljevajunaljevedrugimbogovima,
dabi menedražili.''
Danas, RimokatolickacrkvaposvecujeistekolaceDjevici Mariji
koju, daironijabudeveca, nazivaju''CaricomNebeskom.'' U
tradicionalnomhrišcanstvuovaj kolac zovesecesnica(Hot Cross
Bun). DasuIzraelci služili imenuovepaganskeboginjei posvecivali
joj kolacenalazimo uKnjizi o Sudijama2:13. Njeno imezaIzraelce
bilo jeAštarota. ZaRimljaneonajebilaVenera, boginjaljubavi.
Magijajesamo drugo imezaspiritizam, ali moderni terminkoji
sekoristi daprikrijeto imekako bi semoglauciti nakoledžimaje
''parapsihologija.'' Dakle, dabi razumio ovei drugegadosti kojese
nalazekako udrevnoj tako i umodernoj magiji, citalac moraznati da
subog Suncai boginjaMjesecastvorili cijeli univerzum, premaovim
vracarima. U slavuovog paganskog vjerovanja, ritual zvani ''veliki
39
obred'' striktno sepoštovao meduovimtakozvanim''dobrim''
magovima. Pošto sezavelikog sveštenikanapiruvjerovalo daje
inkarnacijaPana, bogaSunca, avelikasveštenicajebilainkarnacija
Caricenebeske, boginjeMjeseca, njihdvojebili suimitacijamitao
stvaranjuuniverzumaod stranebogaSuncai boginjeMjesecadok bi
izvodili ritual ''velikog obreda,'' što jeukljucivalo i sudjelovanjeu
''svetoj prostituciji.''
Magovi ovo opravdavajupozivanjemnaplodnost, jer napokon,
kažuoni, wiccajekult plodnosti.
Zarazumijevanjenekeod ovihperverzijakako bi drugemogao
nauciti daihizbjegnu, citalac trebashvatiti daovagadnapraksasvete
prostitucijekojunalazimo udanašnjoj modernoj magiji nijeništa
novo. SveantickeneznabožackeslužbebogovimaSuncasadržalesu
filozofijufalusizma. Štajefalusizam? To jepoštovanjei obožavanje
muškihi ženskihpolnihorgana. Jedinstvo izmedumuškihi ženskih
organaumagiji simbolizovano jetackomunutar kruga, i takodekao
dvatrouglakojasesjedinjujupraveci heksagram, danas poznatiji
pod imenom''Davidovazvijezda.'' Istinaje, medutim, daizraelski car
David nikadanijenosio ovaj amblemkoji jesadasimbol Izraela.
Ovaj amblemusvojili suneki jevrejski sveštenici koji subili duboko
zašli uistraživanjevavilonskereligijezavrijeme70-godišnjeg
ropstvauVavilonu. Odatlejeponiklamagijaudrugomruhuzvana
kabala.
Meksicki Indijanci, vjekovimaprijenego suvidjeli bijelog
covjeka, imali suheksagramkao simbol svojefalusneslužbe
kosmickimbogovima. Cesto seheksagramprikazujekao simbol 7
planetaciji put vijugakroz zodijak. Sunceucentruseprikazujeu
krugukao središnatacka.
40
Obicno prijenego što ovi savremeni magovi okusekolac i vino u
slavuHorusuili Panu, kao što smo istražili uprvompoglavlju,
obavljaseceremonijazasvakunovuinicijacijuuzajednicu. Ovo
ukljucujeoslepljivanje, vezivanjei bicevanjenovihclanovaradi
ncišcenja. Medutim, ovaceremonijanijetako brutalnakao u
srednjovjekovnimzajednicama; oni sudobri magovi, tako dasada
koristebic od vezenesvile. Medutim, oni sasadomazohistickim
sklonostimamorajusezadovoljiti. Novomclanuslijedi petostruki
poljubac velikog sveštenika ili sveštenice ustopala, koljena,
genitalije, grudi i usne, što samo po sebi dovoljno govori.
U ilustrovanoj enciklopediji o natprirodnom, ''Covjek, mit i
magija,'' knjiga14, str. 1867, Kevendiš, citamo sledece:
''Samo tri magijskaobredamoguseizvesti nasvakomskupu,
tvrdeoni, acini seuvijek bacajuzadobro; zli ucinsetrostruko obraca
naglavusvog tvorca. Ponekad secini bacajutelepatski: naprimjer, u
slucajudasecini bacajuzaizlecenjeosobesabolesnomnogom,
vracari bi tiho stajali i 'htjeli' dasenogaiscijeli. U drugimprilikama
koristili bi lutku, ili 'fit-fat,' što predstavljabolesnika, kojoj bi zatim
kupali nogesaiscjeljujucimnapitkom, ili bi velikasveštenica
'vezivala' cini, vežuci svoj pojas oko pleckesvog atemanaposeban
nacin.''
Kako sudanašnji magovi postali popularni? 12. septembra1982.
ucasopisu''Family Weekly'' na naslovnoj strani pojavila se
demokrataiz Arkanzasa, DžordžijaFrontir (GeorgiaFrontiere).
DžordžijajenaslijedilaLos Andeles Ramse(ragbi timuSAD – prim.
prev.) kad jenjenposlednji (šesti) muž nestao uogromnimtalasima
plimenaobali Florideaprila1979. Imao je72 godine. Ali ono našta
bi stvarno htjeli davamskrenemo pažnjujenjenaotvore-nost o tome
kako jeonanavodno ustanjudarazgovarasaduhomsvojeg mrtvog
41
muža, i kako jeupetljanauokultno. Nastrani 11 izdanjaod 12.
septembra citamo sledece: ''… Džordžija, koja je upetljana u
okultizam(kažedajerazgovaralasaKerolinimduhom), misteriozno
jegibalarukuupoluvremenunad Hejdenovompovrijedenom
nogom, zakojusevjerovalo dajeslomljena.
'Bio samsiguran da je blesava,' kaže Hejden, 'zatim,
nevjerovatno, nakonšto sumi doktori rekli dasubili sigurni daje
slomljena, x-zraci subili negativni.' ''
Zašto svevišei višeljudi izlazi i javno priznajedasupovezani
saspiritizmom? Prijeoko tri decenijeoni bi seplašili dadajutakvu
izjavuiz strahadaceihjavnost ismijati i povrijediti. Medutim,
najveci broj hrišcananikad nijecuo za''Akt lažljivihmedijuma''
(Fraudulent Mediums Act) iz 1951. koji seprimjenjujesamo naone
koji ubirajunovac od javnosti pod izgovoromda posjeduju
natprirodnumoc. To omogucavaonimakoji zaistamoguda vrše ova
lažnacudadasvojevještineupražnjavajulegalno i otvoreno po prvi
put posletoliko vjekova.
Najveci broj magova, zato što vjerujuubesmrtnost duše, uci da
svako ljudsko biceimaduhavodicakojemusemožeobratiti za
savjet. ''Sajkiki'' (savremeni naziv zanekuvrstuvidovnjaka– prim.
prev.) takodetvrdedaodatleprimajuuputei informacije. Te
preminuleduše, kažuoni, duhovi sunašihmilihi dragih, drevnih
indijanskihpoglavica, egipatskih, indijskihili kineskihmudraca, ili
mudrihljudi iz prošlihvjekova. Ovi duhovi, kažuoni, imajuveliku
mudrost zato što suduhovi vodici iskusili brojne reinkarnacijei
usavršili lekcijekojesumorali uciti dok subili nazemlji, i sada
imajumoc dapomažuživima.
Kao što smo veccitali iz Svetog Pisma, doktrinao ''životuposle
smrti,'' ili vjerovanjeubesmrtnudušujelaž od Ðavola. Ali cudai
42
cini kojeneki okultisti upražnjavajusuvrlo stvarna. Moždai ne
znajuci, oni svojusiluprimajuod Ðavolakoji ce, nakonšto ih
iskoristi daobmanedrugaljudskabica, uništiti upravo onekojeje
iskoristio.
Medutim, osoba koja je izabrala ucenja IsusaHrista, i Njegov
Duhucinilavodicem
kroz poznavanjeSvetog Pisma, znadaovi duhovi vodici nijesuduše
mudracaiz prošlosti, vec duhovi davolski koji ihimitiraju. I,
vjernikukoji jeodabrao biblijskog Bogaobecanajezaštitaod onih
koji upražnjavajuvuduizami bacanjecini. U 4 Mojsijevoj 23:23
citamo: ''Jer nemacini (magije) naJakova, ni vracanjanaIzraela.''
Kao što smo ranijeutvrdili, drevni pagani suvjerovali dakad
umrunjihovedušeotplovenaNebo i posijedajujednuod zvijezda.
Vrhovni bogovi zodijaka, koji subili samo emanacijabogaSunca, svi
suimali sveti broj. Prostor namnedozvoljavadaistražimo sveove
brojeveuastrologiji. Medutim, dabi mogli dashvatimo ovaj
zagonetni broj 666koji jebio dat apostoluJovanuuOtkrivenju13:18,
upozoravajuci nas da se ne identifikujemo sa njim, sada je
neophodno daistražimo nešto od antickepaganskenumerologije.
Drevnaastrologijauci dajejedanod svetihbrojevavrhovnog
bogazodijaka(Sunca) bio broj jedan. Simbol Sunca, vidjeli smo
ranije, bio jenebeski bik i zmija. Pošto jeVavilonrodno mjesto
astrologijei ostaleidolatrije, vidjecemo kako seovaj vavilonski
sistembogovai boginjaraširio po cijelomantickomsvijetui prodro u
današnjumodernukulturu.
Prvobitno, slovaraznihalfabetaimalasu, i još uvijek imajuu
odredenoj mjeri, numericko znacenje. Naš jezik jeizgubio to
obilježje, jer nemabrojevakoji seidentifikujusaslovimanaše
azbuke. Ali, prvo slovo alfabetaumnogimjezicimajoš uvijek nosi sa
43
sobomreferencunabogaSunca(jedan) ciji glavni simbol jebila
zmijaili bik. Uzmite, naprimjer, prvo slovo uhebrejskomili
haldejskomalfabetu. Bio jeto simbol bika.
Grckarijec ''alfa'' jeimeprvog slovaunjihovomalfabetu, i znaci
vo bak. Zanimljivo jezapaziti dauvijek poštovani bog-bik Istoka
(slon) imaisti korijenusvomimenu(eleph), i gotovo svaki
hinduisticki hramimasvoj falusni idol zaspomennaživotodavne
osobinesvog boga(jedan). Tako jeslavljenjeSunca, boga(jedan),
nebeskog bogabika, prvog danasedmice(nedjelje) i prvinaod svega
bilo posvecivano bogubikukao sveto. Prvi danumjesecu, prvi danu
godini, prvorodeni sini prvinaod žetvei od stada, držani susvetimi
posvecivani njemu.
Zaista, najveci broj hrišcana odbacuje originalni danza
bogosluženjekoji jeopisanuPostanju2:1-3 (prijenego seištaculo o
Jevrejima) i svetkujenedjelju, prvi dansedmice! Kasnijecemo
istražiti ovumisteriju.
Broj 2 udrevnoj astrologiji smatrao seženskimbrojemi bio
simbol Majkeboginjekojaje, premapaganskomvjerovanju, bila
drugi clanbožanstva. Medutim, paganska filozofija uci da seo
broju2 razmišljalo kao o zlombroju. U drevnompaganizmu, ženesu
smatranekao zlo i uzrok smrti. Neki naucnici tvdedaengleskarijec
''evil'' vucekorijenod ''eve-il'' (doslovno, složenicaod ''Eva-zlo'' –
prim. prev.).
Imedrugog slovauhebrejsko-haldejskomalfabetujebeta,
zajednickaimenicauženskomrodukojaznaci kuca. Mjesec, koji je
simbol Majkeboginje, uvijek sesmatrao kao mjesecnakucaSuncau
astrologiji.
Broj 3 je sveti broj koji se identifikovao sa paganskim
božanstvomValom, Ištar i Tamuzom. Ponekad jebroj 3 predstavljao
44
trojaki aspekt boga Sunca kao vladara Neba. Dok se sunce
pojavljivalo nanebuto jesimbolisano kao Nebeski bik. Zmijajebila
simbol suncauduhovnomcarstvu. Medutim, kad bi sunceutonulo u
Zapadni okeannakrajudanai provelo noc ucarstvutamei smrti, ono
jetadapostajalo bog riba, Gospodar Podzemnog svijeta. Bog-ribaza
Vavilonjane, Asircei Filistejcebio jeDagon. Ovo imeDagon, poput
Kulkulkanakod Maja, poticeod dvijekombinovanerijeci. Dag znaci
ribaaOnznaci sunce. Otudaobožavanjedijelomcovjekaadijelom
ribeuStaromsvijetu. ZaRimljaneono jebilo Neptunkoji seu
drevnoj rimskoj umjetnosti uvijek pojavljivao kao polu-covjek, polu-
riba, satrozupcemuruci. Samsonjezavrijemejednog festivalau
slavunjegovog zatoceništai davanjahvaleDagonuzapredaju
SamsonaurukeFilisteja, srušio hramukojemseslavilo, nasebei tri
hiljadeFilisteja. Sudije16:23-31.
Zanimljvo jezapažanjedajeDagonov veliki sveštenik nosio
odjecui mitrunalik naribu. Tamitrakojusunosili paganski
sveštenici jeporijeklo mitrekojupapei kardinali nosedanas. Ovu
mitrunalik naribljuglavuDagonovi veliki sveštenici nosili su
vjekovimaprijeHristovog rodenja.
U Indiji, njihovo trojstvo sezasnivana3 fazebogaSunca. Kad
sunceizlazi naistoku, ono jeBrama, kad postignesvoj meridijan, ono
jeŠiva, akad zalazi nazapad, ono postajeVišnu. Ovo objašnjava
zašto suistocnjacki bogovi ponekad prikazivani satri glavei tri para
rukunajednomtijelu. Mnogi pagani suvjerovali utri aspektaboga
Sunca, kojeimatri fazenasvomputupreko neba. Otuda, broj 3 u
astrologiji predstavljatrojstvo umagiji.
Broj 4 jesveti broj uastrologiji zaSuncekao Vladaracetiri kraja
univerzuma, ili cetiri divizijezodijaka, cetiri godišnjadoba, i cetiri
pravca. Zanimljivo jepomenuti imeTamuz, odakleprvobitno potice
45
krst. Onjeoriginalno bio pocetno slovo Tod Tamuz, kojejebilo
poznato kao sveto Tau. Krst jebio simbol poklonikasuncavjekovima
prijenego jeIsus roden. Sambroj 4 seneznatno razlikujeod krsta.
Dovoljno jedauklonitecrticukojajepod uglomi dobicetekrst. Kao
što jecitalac vjerovatno zapazio, nijedankatolik necesepomoliti ili
pokloniti Bogudok nenapravi pokret ucetiri smjerapreko celai
tijela, to jest prekrsti se. Ono što sesadanazivahrišcanskimkrstom
prvobitno jebilo misticno TaukojesuHaldejci koristili prilikom
žrtvovanjasvog prvorodenog djetetaboguSunca. I, upravo jetaista
stvar iskorištenadasenanjoj razapneIsus. Nijemoglo biti vece
uvredekojubi Sotonananio Hristunego daGažrtvujenasvoj
vlastiti simbol paganskog bogosluženja.
Vec smo istražili nekepokazateljevezano zabroj 5 uastrologiji
kao što jepetokrakazvijezda(pentagram), ali broj 6jetaj koji treba
danamprivuceposebnupažnju. Skriveno znacenjei simboli koje
predstavljabroj 6tako suzapleteni dabi semoglanapisati cijela
knjigao ovombrojui njegovomporijeklu. Ali ovdjeistražujemo
obožavanjezmije, jer broj šest jeoduvijek bio povezansazmijom.
Onjetakodei broj nesavršenstva.
Zanimljivo jezapaziti dasucovjek i zmija, zajedno saostalim
kopneninživotinjama, bili stvoreni šestog dana(Postanje1:24-31).
Rijeci kojesekoristedasekažešest susix naengleskom, sex na
latinskom, seis na španskom, seks na norveškom, shest na
portugalskom, sechs nanjemackomi sas nahaldejsko-hebrejskom,
kao i unajvecembrojujezikapocinjuslovomS. Slovo S potice,
vjerovali ili ne, od piktogramakobre, uspravljeneupoložajuza
napad. Siktavi zvuk slovaS predstavljaglas zmije. Možemo zapaziti
dazmija('snake' ili 'serpent' naeng. – prim. prev.) i Satanapocinjusa
zmijskimslovomS. Na glavi kobre obicno se nalazi znak
46
raspoznavanjauoblikuslova. OnasuV, U, i O. Otudaantickaimena
kojasusedavalazarazlicitezmijesaovimslovima, kao što jeU za
Uraeus. To jebilo egipatsko imezanjihovog svetog Aspa, kojese
uvijek pojavljivalo nafaraonovompoceonikuili kruni, koji je
polagao pravo dajezamjenik, ili zemaljskainkarnacija, svojeg boga.
O sejavljaugrckomOfisu, imenuzmijekojusuobožavali
gnostici. ZavrijemeproslavesvojeGospodnjevecere, oni supuštali
zmiju, kojusunazivali Ofis, dapuzi po njihovomhljebu. U istoriji
supostali poznati kao ofiti.
U grckomnumerickomsistemusimbol S zovesesigma, i
prvobitno jebio šesto slovo grckog alfabeta. Takodejepredstavljao
broj šest. Medutim, danas slovo S, ili sigmanagrckom, ima
numericko znacenjeod 200. Pad svetesigmesašestepozicijeu
grckomalfabetunijebio usamljenslucaj. Etiopski i neki drugi
alfabeti takodesuucinili isto sasvojimšestimslovom. To jejednaod
najzagonetnijihtajni zaljudekoji suproucavali porijeklo alfabeta.
Izgledadaniko neznazašto suanticki narodi to ucinili. Z ili zeta,
kojejesvugdjestajalo za7, palo jena60-upoziciju, i uokultnim
misterijamakoristi sei za6i za7. Zapamtiteovo, jer jevažno znati u
dešifrovanjutajnihsimbolakoji skrivajubroj 666, ili zbrajanjem
dajutuistucifru. Zašto uopštepridavati tolikuvažnost ovombroju
666? Odgovor senalazi uOtkrivenju13:17, 18, ato jedaniko nece
moci ni kupovati ni prodavati ukoliko seneidentifikujesažigom
zvijeri, imenomzvijeri, ili seidentifikujesabrojemimenanjezina,
666. Ovo prorocanstvo jejoš uvijek buducnost, ali ako secitalac nade
identifikovansaovimstvarimaonili onacebiti uništeni od strane
samogaHrista(Otkrivenje14:9, 10). Uskoro cemo otkriti porijeklo
ovog brojapropasti. Brojevi 6i 7 cesto sumedusobno promjenljivi.
47
Grcki numericki sistemjemalo konfuzankad sedodedo ovadva
numerickasimbola.
Kad proucavamo porijeklo broja7 vidimo dajeonpredstavljao,
od vremenaVavilonanadalje, velikunebeskuzmijucijihsedam
glavasubilesimbol 7 planetakojekontrolišusudbinuciji put vijuga
kroz zodijak uvavilonskomastrološkomsistemu. Ovdjepocinjemo
dauvidamo zašto jeapostol Jovan, uknjizi Otkrivenja, simbolisao
Sotonui njegov astrološki regionkao sedmoglavuzmiju(aždaju),
kojanapadaženu, kojajesimbol Božjepravecrkve. ''I pokazase
drugi znak nanebu, i gle, velikacrvenaaždaja, kojaimašesedam
glava, i deset rogova; i na glavama njezinimsedamkruna.''
Otkrivenje12:3.
Samo Sveto Pismo pokazujedajekosmickasedmoglavaaždaja
simbol Sotone. ''I zbacenabi aždajavelika, starazmija, kojasezove
davo i sotona, kojavarasav vasioni svijet, i zbacenabi nazemlju, i
andeli njezini zbaceni bišes njom.'' Otkrivenje12:9.
Dakle, kao što smo ranijeprimijetili uOtkrivenju17:1-5, ta
misterija, Vavilonveliki, majkabludnicamajašenasedmoglavoj
zvijeri. Medutim, to nije aždaja (Ðavo), vec zvijer ko-ja u
simbolickomjezikupredstavlja''politickusilu.'' Vidjeti Danilo 7:1-8,
17, 23 i 24. Kasnijecemo proucavati višeo tomekako jezvijer u
biblijskomproroštvusimbol ''politickemoci.''
Kasnijecesetakodepokazati dajeovazvijer iz bezdanejamesa
sedamglavai deset rogovaSotoninposlednji politicki pokret koji ce
pokušati daujedini svijet pod jednuzastavu.
Kao što smo vec ustanovili, zmijajeuvijek prikazivanau
paganskoj umjetnosti kao amblembogaSunca. Mnogaod imenakoja
sekoristezabogaSuncadajuzbir od 666. Naprimjer, sva
utjelovljenja(inkarnacije) bogaSunca, kojihjebilo deset, prema
48
hinduistickomvjerovanjunazivani suBudama, ili RasimaSiuna, ili
Sunca. Grckarijec kojaopisujeBudu, ili Rašija, jeXiuv. To znaci
Mudrost Sunca, ili SolarnaMudrost. U jezikuantickeGrcke, ovarijec
kojaopisujeutjelovljenjaSuncadajezbir od 666.
X=600, I=10, U=6, N=50, ukupno 666
Vidjecemo unastavkudajoš nekaimenapaganskihbogovadaju
666. Ali prvo jepotrebno daznamo višeo porijeklubroja6, kako
nekaod našihdanašnjihslovapoticuod ovog broja, i kako suse
slovakoristilauvavilonskimmisterijamadasakrijubroj 666.
Zapazili smo dajeS pocetno slovo najveceg brojarijeci zašest.
U nekoliko grckihdijalekata, S jezamijenjeno zaF kojeGrci zovu
Bau, Vau, itd. Ako saF uklonitesrednjupoprecnucrticu, ono takode
lici nazmijuupoložajuzanapad. Postoji vrlo velikaslicnost izmedu
S, F i V. Nikad se ne može shvatiti zašto su okultisti koristili ova
slovausvojimmisterijama, ukoliko citalac nezapamti daS, F i V
predstavljajubroj šest. V ješesto slovo uhebrejsko-haldejskoj
porodici alfabeta. F gazamjenjujeuzapadnjackimalfabetimai, mora
sezapaziti, kao što jekonstatovano ranije, dasuF i V medusobno
promjenljivi, poput 6i 7. Uzmitenaprimjer engleskuimenicuza
''nož'' ujednini i množini: ''knife'' i ''knives.''
Još jedno slovo kojejesimbol zmijenagrckombilo jeslovo M.
Ovo slovo predstavlja, umisterijama, broj 12, i 12-o jeslovo grckog
alfabeta. M secesto koristi zaslovo S zato što jeono samo sigma
okrenutanastranu.
Dakleako jeM samo položenasigmai odnosi senadrugu6-icu,
ili 12-o slovo, cini seznacajnimdasimbol zaslovo kojeprati sigmu
ne bi trebao biti ništa više od Z ili zet položeno na stranu. U
49
misterijamapaganizmadrugo šest (M) ili broj 12 predstavljazodijak.
Kao što smo vidjeli, pad svetesigmekao šestog slovanumericki
uzrokujedaseZ vracanazad našesto mjesto. Medutim, poput slova
S, zvuk slovaZ takodeslici šištanju, tako daanticki svijet nikad nije
izgubio znacenjebroja6.
Daklepošto istorijakažedanašaslovaF, M, S, V i Z poticuod
drevnihslikazmijeupoložajuzanapad, i uglavnomusvim
alfabetimaimajunumerickuvrijednost šest, sadacemo biti ustanju
darazumijemo simbolicki jezik.
Baš kao što broj udanašnjemnumerickomsistemuoznacava
vrijednosti, kao naprimjer dasamo 6iznosi šest, dviješestice
zajedno – 66, tri šestice– 666, tako suanticki strucnjaci zamagiju
koristili S, V, Z ili drugazmijolikaslovadasakrijubroj 666. Baš kao
što slobodni zidari imajutajneznakei rukovanjakako bi jedni
drugimastavili do znanjadasumasoni, tako suuceni doktori magije
jedandrugomestavljali do znanjako sukamufliranjemovog tajnog
broja666. Samo suuceni pagani znali znacenje. Broj 666pisao se
zmijolikimslovimakao SSS, VVV, ZZZ = 666. Oni sutakode
aranžirali slovaurazlicitimpravcima; ponekad bi ihokretali naopako
ili nastranu. SSS seponekad moglo vidjeti salinijomkojajebila
povucenakroz sredinusvatri S, okrenutaustranu. To jeporijeklo
popularneamajlijezvane''orijentalni krst.''
Drugi nacinnakoji sebroj 666skrivao koji semožedemaskirati
jeunaucavanjuporijeklaznakatrozupca. Ranijesmo naucili daje
oružjebogaSuncabilasvjetlosnamunjašto jebilo stilizovano
trozupcemkoji jeimao tri roga. Otuda, današnji trozubac, koji se,
usput, takodekoristi dasimboliše666.
Cuvajteseod ovihšemaobmane, jer još nijesasvimjasno kako
ceovaj broj zlekobi, 666, sprijeciti Božji narod danekupujei
50
prodaje. Nijesamo žig zvijeri, koji cemo proucavati uposlednjem
poglavlju, ono što cesprijeciti Božji narod danekupujei prodaje, vec
takodebroj njenogaimena(666). Otkrivenje13:17, 18.
Medutim, možemo pratiti porijeklo broja666. Ovaj broj zlekobi
poticeiz astrologije. Zodijak jeuzanakrivuljaod oko 18
0
širine, koja
pravi potpuni krug nebaoko zemlje. Kao što smo ranijezapazili, u
paganskoj umjetnosti ovo jebilo simbolisano zmijomsarepomu
ustimakojaoblikujekrug. Zaokultisteto predstavljabeskrajno
vrijemeili vjecni život.
Kao što smo ranijeustanovili, astrologijauci dajesudbina
covjecanstva uvijek bila odredena položajemzvijezda. Dakle,
vrhovni bogovi zodijakabilesusedamplanetakojevijugajunasvom
putukroz 36sobazodijaka. Sedamplanetaputujukroz uzanutraku
zodijakarazlicitimbrzinama. Samazodijackakrivuljajepodijeljena
u12 kuca, po jednazasvaki mjesec ugodini, asvakakucaje
podijeljenautri sobe, što ukupno cini 36soba, po jednazasvakih10
0
zodijackog kruga. Ovdje nalazimo porijeklo našeg sadašnjeg
racunanjavremena. Vjerovali ili ne, brojcanik nacasovnikupoticeod
12 kucazodijaka. Tako jezodijak bio nebeski casovnik sakojimmi
danas mjerimo vrijeme. Evo još jednezanimljivecinjenice: nije
slucajno daamericki lenjir ima12 incapo jednoj stopi. Obaod ova
dvasistemamjerenjavremena i dužinezasnivajusena12 kuca
zodijaka. Isto tako nijeslucajno što imamo tuceod 12 jedinica. Ovdje
možemo naci porijeklo ''Igresudbine.'' Nijeslucajno daoriginalni
tocak naruletuimakrug od 360'' sa36djelovaod po 10'', sajednim
bjanko ili nultimdijelomkoji predstavljaonih5 danapreko 360 u
godini.
Evo još nekihzanimljivihpodatakao porijeklukockarskih
igara.
51
Nijeslucajno što ima36numerisanihkarataušpiluod 52 karte.
Svakapojedinakartapredstavlja52 sedmicesa12 slikovnihkarata:
cetiri kralja, cetiri kraljicei cetiri džokera; i cetiri ''boje'' (kako seto
kažeukartaškomžargonu) kojepredstavljajucetiri godišnjadoba.
Štamislite, zašto gatari koristešpil karatadapredvidebuducnost?
Zato što špil karatapoticeod astrologije. Spaliteih!
Nijeslucajno što sezapadnjacki okrug sastoji od 36kvadratnih
milja, jer neki pisci ukazujudasuljudi uantickoj prošlosti dijelili
zemljupremapodjelamananebu. Baš kao što jetacno dajelenjir od
12 incajednombio simbol 12 kucazodijaka, tako sei mjeracki štap
od 36incazasnivana36sobanakojesunebeskekucebile
podijeljene.
Dakle, cijeli ostatak nebaizvantrakezodijakatakodejebio
podijeljenu36konstelacija, 15 najužnoj strani i 21 nasjevernoj. Bog
svakekonstelacijepostavljanjedavladanad jednomod 36soba
zodijaka. Svakazvijezdananebusmatralasekao bog ili prebivalište
umrlihdušai bilaukljucenaukonstelaciju, nad kojomseimenovao
bog koji vladanad zodijackomsobom. Bog svakezodijackekuce
vladanad odredenimmjesecomugodini, a7 planetarnihbogova,
premaastrologiji, regulišeaktecovjecanstvapremasvojimrelativnim
položajimaurazlicitimsobamazodijaka. Nad njimavladabog Sunce
(svevideceoko), koji sesmatrao središnomvatromod kojihjesvaki
ponikao. Kao što sevjerovatno sjecate, svaki uceni doktor paganizma
vjerovao jedasusvi drugi bogovi samo emanacijejednog boga, boga
Sunca.
Dakle1, 6, 12, 36, 111 i 666bili sunajsvetiji bojevi uastrologiji.
Sveštenici kultasun-
cakoristili sutebrojevematematicki premaputukojimzvijezde
putujupreko nebadapredvidebuducedogadaje. Oni suizumili
52
magijskekartezavršenjeovog najpopularnijeg oblikagatanja. Poput
tockanaruletu, tekartesubilepodijeljeneu36numerisanih
odjeljaka. Postojalo je6kolonausvimpravcimasabrojevimaod 1 do
36koji subili postavljeni unutar cijelekarte. Svaki smjer koji dodate
kolonamadajezbir od 111. U svakoj koloni imašest kvadrataa6x
111 = 666. Ako saberetesvebrojeveod 1 do 36, oni takodedajuzbir
od 666. Dakle, vidite, 36jebio sveti broj koji seidentifikovao sa36
bogovauzodijackimsobama, abroj 666jezbirni broj bogaSunca, jer
to jebio njegov sveti broj kao vladarazodijaka.
Svi ceteseuglavnomsložiti dajeovo vrlo interesantno, ali ima
još jednadubljaobmananakojujeapostoluJovanu, uknjizi
Otkrivenja, receno daupozori ljudeusvijetu. To jebroj zvijeri koji
ceuzrokovati dasvijet obožavaSotonapod lažnimsistemom
hrišcanstva. ''Cuvajtesedavas ko neprevari. Jer cemnogi doci na
mojeimegovoreci: jasam, i mnogeceprevariti.'' Marko 13:5, 6.
''Ovdje je mudrost. Ko ima um nekaizracunabroj zvijeri: jer
jebroj covjekov i broj
njezinšest stotinai šezdeset i šest.'' Otkrivenje13:18.
Hebrejsko-haldejski, latinski, grcki i arapski jezik imaju
numerickuvrijednost zaslovasvojihalfabeta. Uzmimo naprimjer
originalnerimskeslova-brojeve. Oni subili I, V, X, L, C, D. I ako ih
same saberete, zajedno sa njihovomnumerickomvrijednošcu,
dobicete:
I=1 V=5 X=10 L-50 C=100 D=500 ukupno 666
Slovo M nijepostojalo uoriginalnomsistemu. Ono jedodato
kasnije. Dakle, pagani suimali obicaj dadajuimenaprema
vrijednosti njihovihslovauvlastitomalfabetu. Kako susenjihovi
53
jezici razlikovali, bilesurazlicitei vrijednosti svakog slovau
njihovomalfabetu. I jeurimskoj numerologiji bilo jednako 1; na
grckomjeziku, medutim, I imavrijednost od 10.
Novi Zavjet jeoriginalno pisannagrckomjeziku, adrevno
grcko imezaSotonuunjihovoj transliteraciji, kao što smo ranije
ustanovili, bilo jeTeitan. I ako sabereteTEITAN premagrckim
numerickimvrijednostimazaslovadobicete:
T=300 E=5 I=10 T=300 A=1 N=50 ukupno 666
Daklepošto jebog Sunca, Nebeski bik, donosio i svjetlost i
mrak nasvomputuod istokado zapada, onseobožavao kao bog
dobrai zla. Onseobožavao nesamo kao bog dobrai zla, vec takode
kao muški i ženski. Rasudivanjekojejestajalo izaoveneznabožacke
filozofijejeto što sevjerovalo dajebog Suncaizvor svega. Tako,
pošto postoji dobro i zlo, kao i muško i žensko, bog Suncajemorao
biti dobar i zao i dvopolan, jer muškarci i ženebili sustvoreni po
oblicjusvojegaboga. I pošto jesvepoticalo od bogaSunca, anticki
narodi suvjerovali dajeljudskadušabožanskaiskrakojasevraca
središnoj vatri (suncu) od kojejeprvobitno došla. I pošto supagani
vjerovali dasuzvijezdesamo emanacijesunca, zasvezvjezdane
bogovesevjerovalo dasujednombili ljudi koji suposjetili ovu
planetu.
Ovo objašnjavazašto jeKvecalkoatl, meksicki i astecki mesija,
slikanunjihovoj umjetnosti kao dobar covjek koji jebio veliki
dobrocinitelj covjecanstva. Onjeposjetio zemljukako bi naucio
ljudevještinamacivilizacije, i obecao svojimsledbenicimadacese
vratiti, ali onjetakodeslikani kao zlazmijakojaproždire
covjecanstvo.
54
Americki Indijanci, kao na sjeveru tako i najugu, smatrali su
pticui zmijusvetima.
Pticaje, zbog svojemoci letjenja, sadržaladuhovemrtvih, i bila
povezivanasagrmljavinom. I munjei pticegrabljivicemoguse
vidjeti kako se snažno obrušavaju odozgo i pogadaju sa
smrtonosnomefikasnošcu.
Otudamitološkavatrenapticakojasejavljauvremenskim
ciklusima, zvanaFeniks, nesamo kod mnogihindijanskihplemena
SjeverneAmerike, vec takodekod Egipcanai Fenicana. Kod Egipcana
ponekad pod nazivomBenu, Feniks seobožavao kao sjajnai jutarnja
zvijezda. JutarnjazvijezdajezaEgipcanebilanocnareprezentacija
skrivenog bogaSuncaOzirisa, ili njegoveduše. Feniks jebio poznat
kao ''Onaj koji prevozi Ozirisa.''
U najranijimtekstovima, cesto seporedejutarnjazvijezdai
Orion, vladar neba. Zaneke, bogovi saslicnimimenomizgledadasu
miješani sajutarnjomzvijezdom, poput Altairakoji seobožavao kao
bog vegetacije, kao Tamuz. Medutim, ovo ime, premaMitologiji svih
rasa, znaci Lucifer.
Dakle, tako sedogadadajejedno od starihspelovanjazaFeniks
Fenex ugrckoj transliteraciji. Poput imenaLucifer, Fenex znaci
''Blistavi.'' I ako saberemo FENEX premagr-
ckimnumerickimvrijednostimadobijamo:
F=6 E=5 N=50 E=5 X=600 ukupno 666
Koji tip pticesenazivao Feniksomzavisi od podrucjausvijetu
nakojemsupagani živjeli. ZaEgipcaneto jebilacaplja. Za
Vavilonjane, Asircei Induse– paun. Zasjeverno-americkeIndijance,
55
to jebio orao. U Južnoj i Centralnoj Americi – onjebio kvecal (ili
kecal).
U Kini, Japanui Indiji feniks jepauni simbol jesunca. U Bali,
paunjesimbol cijelog neba. Pagani suvjerovali dakad umrunjihova
duša(duh) postajebesmrtnai posijedajednuod zvijezdanaNebu
odaklejeprvobitno i došla. Znacajno jedaPaunov tronnacinjenu
Delhiju, Indija, 1628. godinepodupire12 stubova, po jedanzasvakih
12 znakovazodijaka. Naprozorimarimo-katolickihcrkavaotkrivamo
slikupauna, sunceveptice, okruženog zodijakom, simbol Lucifera,
bogaizasvihlažnihbogova, što samo zasebedovoljno govori. U
crkvi St. MauriceuRemsu, Francuska, nalazimo ženu(vjerovatno
DjevicuMariju) naslikanuuoreolusuncai krunisanusasedam
zvijezda. U jednoj ruci onadrži pauna, oko kojegaseprotežekružna
trakakojanasebi ima12 znakovazodijaka. Drugašokantna
primjedbavezano zaRimo-katolickucrkvujenjeno uzdizanjepape
kad jeuprocesiji, dok ganosenanjegovompokretnomprestolu. Za
vrijemeoveprocesije, dvamomkanosedvijevelikelepezeod
paunovog perjanatakav nacindaizgledadapapakoji sjedi imadva
krilanasvojimramenimakojasustalno upokretu, naizgled kao da
leti.
U antickomRimui Grckoj, nebo sesmatralo ispunjeno ocima, i
teoci predstavljalesuzvijezde, dok zvijezdepredstavljajukuce
mrtvih. ZabogaArgusasekažedajeimao stotineociju. Ovenebeske
nci predstavljanesuocimakojesenalazenapaunovimkrilima.
Jun, NebeskacaricazaRimljane, imao jepaunakao svojusvetu
pticu. Paunili feniks jedugo bio povezansazodijakom. Jezidisi,
otvoreni obožavaoci Ðavolakojesmo ranijepominjali, i dandanas
imajusedamkamenihlikova paunova koji kako oni kažu
56
predstavljaju7 planeta, kojenazivajuŠejtan, što jesamo arapsko
spelovanjezaTeitanili Satan.
U Hinduizmu, Ramajanapripovijedadakad sebog Indra
preobražavauživotinju, onpostajepaun. U Indiji sevjerovalo da
paunimahiljaduocijunasvomperjui daimamoc daubijazmije. Za
ovu svetu pticu koja je simbolisala nebesku vojsku zna se da je
držanauVavilonuureligioznesvrhe. Aristotel pominjepticupauna,
areferencauAristofanovomkomadumoždapodrazumijevadaje
persijski ambasador donio paunovenapoklon. Aleksandar Veliki je
bio nametnuo teškekaznenaonekoji bi ubili indijskog pauna. Ptice
suslikanei nagrckimkovanicamai bilesuposvecivaneHeri. Jedan
mit pripovijedakako jeovaboginjapostavilaArgusasastotinuociju
dacuvagazdaricunjenog muža, i kasnijejeZevs poslao Hermesada
zacarai ubijeArgusa. Herajeiskoristiladžinovskeoci daukrasi
paunov rep. NaJavi, paunjepovezivansaÐavolom. U Mosuluu
sjevernomIraku, postoji jednasektaJezidisakoji smatrajudaje
Ðavo nijezao, i nazivajugaAndeo Paun. Obožavaoci Sotonenijesu
mogli izabrati boljuživotinjudapredstavenebeskuvojskukao
ponosnog vladaragodine, i bogaizasvihbogova.
Zanimljivo jezapaziti dasetaj isti simbol ponosnog vladara
univerzuma, premaneznabožackomvjerovanju, koristi kao simbol
televizijskemrežeNBC! I TV mrežaCBS koristi ''svevideceoko,''
kojejebilo simbol bogaSunca, vladaraociju(zvijezda) nanebu.
Takode, ABC mreža koristi suncev disk kao simbol svoje
organizacije.
Veoma je važno dacitalac imaizvjesno znanjeo raznim
religijamakojepoticuiz ast-
rologijekako bi mogao razumjeti ezotericnemisterijekojesenalaze
uciljevimai namjeramatajnihdruštava. Medutim, prijenego što
57
pocnemo saproucavanjemtajnihdruštavakojacemo istražiti u
sledecempoglavlju, imapar važnihcinjenicao astrologiji i spiritizmu
kojihcitalac trebabiti svjestan.
Astrologijauci daovaj svijet moraproci kroz vremenski period
od oko 26.000 godina. Ovaj vremenski razmak, premaastrologiji,
uzimasezaZemljukojatrebadaprodekroz uticaj svih12 znakova
zodijaka. Svaki veliki mjesec ili znak figuriraoko 2.100 godina.
Otuda, citavi vremenski period od dvanaest mjeseci, od kojih
svaki imaoko 2.100 godina, astrolozimajepoznat kao velikagodina.
Ovavelikagodinadijeli sena7 doba: lav, rak, blizanci, bik (taurus),
ovan(aries), ribei vodolija.
Tokomovetakozvanevelikegodine, ili 26.000 godina, astrolozi
tvrdedajepredvidenevolutivni napredak covjekaiz vijekauvijek.
Pocetnatackazasedamneprekidnihdobaje10 do 8 hiljadagodina
prijeHrista, što jepoznato kao Dobalava. Iz Parkeroveknjige,
''Kompletni astrolog,'' citamo sledece:
''Najraniji Mjesec o kojemimamo realno znanjebio jeLav (1000-
8000 p.n.e). Crteži uLaskovoj (Lascaux) pecini pokazujulavov
stvaralacki uticaj ali motivacijamisli izaovog naporajevodolijau
duhu. Dobaraka(8000-6000 p.n.e.) posvjedoceno jenajranijim
razvojemustaljenog farmerstvai konstruisanihstaništa– što jeoboje
rakovsko usuštini. TokomDobablizanaca(6000-4000 p.n.e.) nalazišta
najranijihknjižaradolazepod Strijelcem. Moždajenajizrazitiji
polaritet od svihbio uDobubika(4000-2000 p.n.e.), jer Egipcani su
bili veomazaokupljeni smrcui životomposlesmrti, temamakojesu
veomapovezanesaškorpionom. Ratnicko Dobaovnaizrazilo jesvoj
polaritet sa vagomuvelicanstvenoj ljepoti i ravnoteži grcke
arhitekture(2000-Hristovo rodenje).'' (TheCompleat Astrologer,
Parker, McGraw-Hill Book Company, 1971, p. 44)
58
Dakle, premaastrologiji, zaproteklih2000 godinaživjeli smo u
Doburibe(0-2000 n.e.) Dobaribesesmatraširenjemhrišcanstva. Taj
znak je simbolisanuastrologiji uoblikuribe zato što suse majka
boginjaVenerai Kupidonbacili uEufrat i postali ribe, buduci
prestašeni od džinaTajfona. Tunalazimo stvarno porijeklo simbola
ribekoji neki zabludjeli hrišcani prikazujusimbolomhrišcanstva.
Spiritizamuci dasetokomovog evolutivnog raporedaod 26.000
godinapodižugospodari mudrosti, ili hristosi. Neki subili osnivaci
velikihreligija, kažuokultisti, i imajurazlicitetitulekao mahatme,
hijerarhija, veliki, tajno bratstvo, unutrašnjavladasvijeta, velika
bijelaložagospodaramudrosti. Jedanod ovihtakozvanihgospodara
mudrosti bio je Kut Humi (Koot Hoomi), za koga se kaže da je
nadahnuo vracarupo imenuAlis Bejli (AliceBailey). Onatvrdi daje
jednaod gospodara.
Bejlijevajeautor mnogihokultnihknjiga, od kojihjejedna
''Uceništvo uNovomDobu.'' U svojoj knjizi onakonstatujesledece:
''Mi sadastojimo naivici jednog slicnog ali još znacajnijeg
dogadaja, pojavepetog carstva, kao rezultat planiraneaktivnosti
Novegrupeslužiteljasvijeta(theNew Group of World Servers), koja
radi usaradnji saHijerarhijomsavršenihduša, i pod vodstvom
samogaHrista. Ovo ceuvesti Novo Dobaukomecesepet carstavau
prirodi uporedo prepoznati nazemlji.'' Discipleship intheNew Age,
Bailey, Lucis Publishing Co., 1944, p. 32.
Dakle, vodolijajetakodepoznat kao veliki dolazak novog
mjeseca. U knjizi ''Kompletni astrolog,'' Parker, citamo sledece:
''U Dobuvodolije, možemo naslutiti dacecovjek razmatrati
sistemsvjetskevlade, kojaceukljucivati organizacionekarakteristike
lava.''
59
Alis Bejli jekazalasvojoj braci dacesamHristos uvesti ovo
Novo Doba. Bejlijevanastavljao tomekako ceovo Novo Doba
iziskivati novusvjetskureligiju. U njenoj knjizi ''Uceništvo uNovom
Dobu,'' nastrani 38, citamo sledece:
''Radnici napoljureligijeformirajuovugrupu. Njihov zadatak
jedaformulišuuniverzalnuplatformuNovesvjetskereligije. To je
djelo ljubavnesinteze, i ono cenaglašava-ti jedinstvo i zajednicu
duha. Ovagrupaje, uodredenomsmislu, kanal zadrugi Zrak
Ljubavi-Mudrosti, cijeprisustvo službeUciteljaSvijetaodržava
Hristos. PlatformuNovesvjetskereligijeizgradicemnogegrupekoje
radepod Hristovimnadahnucemauticaj drugog zrakai ovihu
njihovoj potpunosti konstituisaceovušestugrupu.''
Nekasecitalac nevara! Hristos nakojeg seAlis Bejli ovdje
pozivanijeIsus iz Nazareta! Spiritizamnemožeporeci Isusovo
postojanje, ali oni poricudajeOnbio Bog koji sepokazao utijelu. I
kako nastavljamo pratiti istorijuovevelikeluciferskezavjere, citalac
cevidjeti kako spiritizamkoristi hrišcanstvo dauništi hrišcanstvo.
Možemo istražiti ovucinjenicucitajuci spisejoš jednog ucenika
pokreta Novo Doba koji sebe naziva Levi. U svojoj knjizi
''Vodolijsko jevandeljeIsusaHrista,'' Levi pokazujekako spiritizam
pokušavaujediniti hrišcanstvo uredovekojimasunebrojeni milioni
vec obmanuti:
''Hristos jesin, jedinorodni sinSvemoguceg Boga, Bogasilei
sveznajuceg Boga, Bogapromisli; i Hristos jeBog, Bog Ljubavi.'' Levi
daljekaže:
''Hristos jeLogos (Rijec) Beskonacnosti i jedino kroz turijec
obznanjujusemisao i Sila.'' (TheAquarianGospel of Jesus the
Christ, Levi, DeVorss&Co., Publishers, 1964.)
60
Spiritizamuci dajeIsus bio samo jedanod Uciteljakoji dolaze
nasvijet. Rijec Hristos uspiritizmujeprincip (Logos) i neodnosi se
nanekupojedinacnuosobu. Isus jebio samo još jednainkarnacija
(avatar) medumodernimokultistima.
Evo još jednog navodaiz Levijeveknjige''Vodolijsko jevandelje
IsusaHrista'':
''Kakav jeodnos postojao izmeduIsusaiz Nazaretai Hrista?
Ortodoksni hrišcanski sveštenici namgovoredasuIsus iz Nazaretai
Hristos bili jedno; dajepravo imeoveznamenitelicnosti bilo Isus
Hristos. Oni namgovoredajeovaj covjek iz Galilejebio upravo
vjecni Bog obucenucovjecjetijelo dabi ljudi mogli vidjeti njegovu
slavu. Naravno ovadoktrinasepotpuno razlikujesaucenjima
samogaIsusai njegovihapostola.'' (str. 35, 67.)
Nasuprot onomešto Levi kažeusvojoj knjizi, postojebrojni
spisi koji senalazeuSvetomPismuNovog i Starog Zavjetakoji
podržavajudoktrinudajeIsus bio samBog odjevenuljudsko tijelo.
''I, kao što jepriznato, velikajetajnapobožnosti: Bog sejavi utijelu,
opravda se u Duhu, pokaza se andelima, propovijedi se
neznabošcima, vjerovasenasvijetu, uzneseseuslavi.'' 1 Timotiju
3:16.
Ovo surijeci samog Isusau Jovanu14:8, 9: ''RecemuFilip:
Gospode! Pokaži namOca, i bicenamdosta. Isus murece: toliko sam
vrijemes vamai nijesi mepoznao, Filipe? Koji vidjemene, vidjeOca;
pakako ti govoriš: pokaži namOca?''
Evo još jedneistinenakojunamSveto Pismo skrecepažnju: ''A
svaki duhkoji nepriznajedajeIsus Hristos utijeludošao, nijeod
Boga: i ovaj jeantihristov, zakojegacustedacedoci, i sad jevec na
svijetu.'' 1 Jovanova4:3.
61
Spiritizamuci dajenapocetkusvakog Dobapostojao Hristos da
gauvede. Isus jebio Hristos koji jepremaastrologiji uveo DobaRibe
(0-2000 n.e.). Danas, spiritizamnazivaHrista''BogomSile.'' Ali ovi
moderni luciferani malo znajudajeHristos Svetog Pisma, Gospodar
od Subote, prorekao preko svojihprorokakako cespiritizam
pokušati da ujedini svijet u Jednu svjetsku luciferansku
socijalistickuvladu. ApostoluJovanubilajedatavizijaod našega
GospodaIsusaiz Nazareta, kojajesimbolisalaovaj pokret Novog
Dobakao zvijer kojaizlazi iz bezdanejame. Otkrivenje11:7; 17:3, 7-
14. ProrokuDanilujebiladanavizijaovog pokretaskoro 700 godina
prijenego jeapostol Jovanprimio svoju. Danilo jecak koristio isti
jezik koji moderni okultisti i luciferani koristedanas dagaopiše.
U Danilu11:36-39 citamo sledece: ''I taj cecar ciniti što hoce, i
podignucesei uzvisiceseiznad svakogaboga, i cudno cegovoriti na
Boganad bogovima, i bicesrecandoklesenesvrši gnjev, jer cese
izvršiti što jeodredeno. Necemariti ni zabogovesvojihotacani za
ljubav žensku, niti cezakogabogamariti, nego ceseuzvisivati nada
sve. I namjesto Boganajsilnijegaslavicebogakojegaoci njegovi ne
znaše, slavicezlatomi srebromi dragimkamenjemi zakladama. I
ucinicedagradovi Boganajsilnijegabudubogatudega; koji pozna
umnožiceimslavui uciniceihgospodarimanad mnogimai
razdijelicezemljumjesto plate.''
U sledecempoglavljuoveknjige, razumjecemo višeod znacenja
ovog prorocanstva, i saznacemo pod kojimdrugimimenimadolazi
pokret Novo Doba.
62
GLAVA III
Porijeklo misterija
Biblijsko znanjezatestiranjepravog proroka
Kratkastudijao Kabali, jevrejskoj knjizi magije
Porijeklo rozenkrojcera
Štajeiluminizam?
Ko jestvarno bio veliki bog Hermes?
63
Hermes i Nevrod, osnivaci masonerije
Dodatnecinjeniceo kraljubogo-covjekuNinusu, kojejebio
Nevrod
Dabi pratili porijeklo i namjeretajnihdruštava, moramo seopet
vratiti naknjiguo pocecima(Postanje), do Adamovog i Evinog pada.
KnjigaPostanjanamjepokazalakako jeSotonaiskoristio zmijuda
prevari Evu, kojajekasnijezapravo postalainstrument korištenza
obožavanjei religioznuslužbu. Dakle, uovoj glavi proucavacemo
mamac koji jeSotonaupotrijebio danavedeprveljudedapocine
smrtonosnugrešku, i kako jeLucifer koristio taj isti mamac da
obmanedruge.
ŠtajeOtac laži rekao Evi? ''Nego znaBog dacevamseuonaj
dankad okusites njegaotvoriti oci, pacetepostati kao bogovi i znati
štajedobro štali zlo.'' Postanje3:5.
Evo istinekako semnoštvo uvlaci uvisokeredovemagijekoje
Sotonakoristi uobmanjivanjudrugih. Stvaranjemželjezasticanjem
zabranjenog znanjaAdami Evasubili odvojeni od Božjezaštite, i
izgubili vjecni život, nesamo zasebevec takodei zasvojepotomstvo.
SotonajeAdamui Evi usadio željudabudukao bogovi, poznajuci
dobro i zlo. Ovaželjaproizvelajesamouzvišenjeuumovimaprvog
zemaljskog para, i to jeupravo ono što jedovelo do Luciferovog pada
naNebu.
Covjek, od vremenaAdamai Eve, uvijek jetežio zanapretkomu
poznanjumisterijauniverzuma. Kao saAdamomi Evom, Lucifer
pokušavadaraspiri željuzaistraživanjemonogašto namBog nije
obznanio. BiblijaotkrivadapostojetajneuniverzumakojeGospod
neželi daotkrijecovjeku, nezato što jeBog sebican, kako jeto
sugerisalazmija, vec zato što sezlomljudskomsrcuonenemogu
64
povjeriti. Pogledajte uslove koje je covjek stvorio za sebe u
današnjemsvijetu. Onjeustalnomstrahu, širomsvijeta, zbog svojih
zlihizumakoji moguuništiti svijet. Onživotari danzadanomu
strahuod rata, zlocinai nacionalnepropasti unutar svojevlastite
zemlje. Hristos jetaj koji jestvorio univerzumi svešto jeunjemu.
Jovan1:1-3, 14; Efescima3:9; Jevrejima1:1, 2. Isus jevlasnik, i
Njegovo jepravo dasudi kojeseznanjemožeili nemožepovjeriti
covjeku. Govori Gospod: ''Što jetajno ono jeGospodaBoganašega, a
javno jenašei sinovanašihdovijeka, dabismo izvršavali sverijeci
ovogazakona.'' 5 Mojsijeva29:29.
Kako suovetajneo istoriji Zemljeotkrivene? Govori Gospod:
''Jer Gospod Bog necini ništaneotkrivši tajnesvojeslugamasvojim
prorocima.'' Amos 3:7. Zaono što jetrebalo danamseotkrije, Bog je
odabrao ljudezakojejeznao daimsemožepovjeriti i koji cevjerno
sprovoditi Njegovepropise. Ovi ljudi nazivani suprorocima. Oni su
morali zapisivati ono što imjeotkriveno putemvizijai snova.
Govori Gospod: ''I receim: cujtesadarijeci moje: prorok kad je
meduvama, ja cumuse Gospod javljati uutvari (viziji) i govoricus
njimusnu.'' 4 Mojsijeva12:6.
Medutim, kao što postoji Tajnapobožnosti (1 Timotiju3:16) tako
postoji i Tajnabezakonja(2 Solunjanima2:7). I, kao što Gospod ima
svojeproroke, tako i Ðavo. ''Jer takvi lažni apostoli i prevarljivi
poslanici pretvarajuseuapostoleHristove. I nijecudo, jer sesam
sotonapretvarauandelasvjetlosti. Nijedakleništaveliko ako sei
slugenjegovepretvarajukao slugepravde, kojimacesvršetak biti po
djelimanjihovim.'' 2 Korincanima11:13-15.
Dakle, jedanod jasnihnacinazatestiranjepravog proroka
nalazi seuIsaiji 8:20: ''Zakoni svjedocanstvo tražite. Ako li ko ne
govori tako, to jezato što nemasvjetlosti unjima.'' Ako neki
65
muškarac ili ženatvrdi daprimavizijuili sanod Gospoda, ali kojaje
kontradiktornaucenjimaZakona(Tore), što podrazumijevaprvihpet
knjigaBiblije(Postanje, Izlazak, Levitskaknjiga, Brojevi i Ponovljeni
Zakon), ili sesuproti ucenjimakojasenalazeuSvjedocanstvu
(ostalimknjigamaSvetog Pisma), to jezato što ihGospod nijeposlao.
Drugi nacinkoji jeGospod dao svomnaroduzaotkrivanje
pravog i lažnog prorokanalazi seu5 Mojsijevoj 13:1-5: ''Ako ustane
meduvamaprorok ili kojesnesanja, i kažeti znak ili cudo, pase
zbudetaj znak ili cudo kojeti kaže, i onti rece: hajdedaidemo za
drugimbogovima, kojihneznaš, i njimadaslužimo; nemoj poslušati
štati kažetaj prorok ili sanjac, jer vas kušaGospod Bog vaš dabi se
znalo ljubiteli GospodaBogasvojegaiz svegasrcasvojegai sveduše
svoje. ZaGospodomBogomsvojimidite, i njegasebojte; njegove
zapovijesti cuvajte, i glas njegov slušajte, i njemuslužitei njegase
držite. A onaj prorok ili sanjac dasepogubi, jer vas jenagovarao da
seodmetneteod GospodaBogasvojega, koji vas izvedeiz zemlje
Misirske(Egipta) i iskupi vas iz kuceropske, i odvracao od putakoji
ti jezapovijedio Gospod Bog tvoj daideš njim; tako istrijebi zlo iz
sebe.''
Kao što sejasno vidi, Gospod jekazao daimanekihljudi koji
moguproreci dacesenešto dogoditi (dati znak), ili ciniti cuda, ali u
isto vrijemepokušavati danas navedunaslužbujednoj od ovih
satanskihreligijakojesmo istraživali. Zar nemožemo danas, unaše
vrijeme, primijetiti takvestvari?
Evo još jednog nacinanakoji Gospod dajesvomnaroduznanjei
razumijevanjedavideko jevodenSvetimDuhom, ako orudeu
rukamaÐavola. ''I govorihpreko proroka, i umnožihvizije, i koristih
poredenja, preko službeproroka. I prorokomizvedeGospod Izrael iz
66
Egipta, i prorokomcuvaga.'' Osija12:11, 13. Pravaprorockamisija
težicedasacuvaljude.
Kad neki muškarac ili ženatvrdedaprimajuporukuod
Gospodao necemu što cese destiti anedešavase, Biblija
upozorava: ''Ali prorok koji bi seusudio govoriti što umojeimešto
mujanezapovijedimdagovori, ili koji bi govorio uimedrugih
bogova, takvi prorok dasepogubi. Ako li receš usrcusvojem: kako
cemo poznati rijec kojuGospod nijerekao? Što bi prorok rekao uime
Gospodnje, pasenezbudei nenavrši se, to jerijec kojunijerekao
Gospod; nego jeiz oholosti rekao onaj prorok, neboj gase.'' 5
Mojsijeva18:20-22.
Istinski prorok Božji serazlikujeod lažnog prorokaprema
SvetomPismupo svojemživotu, doktrinama, prorocanstvima, i kome
onili onasluži. Ako prorok predvidi nekedogadajei oni sesamo
djelimicno ispune, to jezato što onneprimaporukeod Gospoda.
Istinski Božji prorok, premaSvetomPismu, nikad negriješi u
predvidanjubuducihdogadaja, jer suporukekojeprimaod Onoga
koji od pocetkaznakraj. Prorok koji bi predvidio nešto zaGospodnji
narod uantickimvremenima, ali to prorocanstvo senijeispunilo, bio
jeubijanzbog obmanjivanjanaroda.
U SvetomPismunalazimo još jedno važno zapažanjekojetreba
imati naumuutestiranjuproroka: ''Nekasenenadeutebekoji bi
vodio sinasvojegaili kcer svojukroz oganj, ni vracar, ni koji gatapo
zvijezdama(astrolog), ni koji gatapo pticama, ni urocnik, ni bajac ni
koji sedogovarasazlimduhovima, ni opsjenar, ni koji pitamrtve. Jer
jegad pred Gospodomko god tako cini, i zatakvegadosti tjerate
narodeGospod Bog tvoj ispred tebe.'' 5 Mojsijeva18:10-12.
Bog BiblijekažedaOnsasvojimprorocimakomunicirapreko
vizijai snova. Onneotkrivasvojeporukepreko astrologa, citacasa
67
dlana, ili preko karata, ili gledanjaukristalnukuglu. To jeproricanje
pomocuvracanja. Onneotkrivaporukepreko magova, gataraili
takozvanih''sajkika.'' Gospod neotkrivaporukepreko hipnotizera,
zvanihopsjenarimauSvetomPismu. Gospod nešaljeporukepreko
duhovavodicazakojesajkiki, medijumi i vracari tvrdedasudrevni
ucitelji ili mudraci. ''Mrtvi neznajuništa.'' Propovjednik 9:5. Gospod
nekomunicirapreko carobnjaka(vještaca), ili nekromanta(prizivaca
duhova), ''jer svi koji ovo radegad supred Gospodom.'' 5 Mojsijeva
18:12.
Kao što smo vampokušali predociti uposlednjempoglavlju,
astrologijajeosnovamagije. U Isaiji, Biblijapredskazuještacese
dogoditi saastrolozimai ljudimakoji imvjeruju. Zarazlikuod
astrologije, biblijskaprorocanstvanikad neizostaju: ''Stani sadasa
vracanjemsvojimi s mnoštvomcini svojih, oko kojihsi setrudilaod
mladosti svoje, nebi li sepomogla, nebi li seukrijepila. Umorilasi
seod mnoštvanamjerasvojih; nekastanusadazvjezdari (astrolozi),
koji gledajuzvijezde, koji proricusvakogamjeseca, i nekate
sacuvajuod onogašto cedoci nate. Gle, oni sukao pljeva, oganj ceih
spaliti, ni sami sebeneceizbaviti iz plamena; neceostati ugljadase
ko ogrije, ni ognjadabi seposjedelo kod njega.'' Isaija47:12-14.
''Pamtitešto jebilo od starina; jer samjaBog, i nemadrugoga
Boga, i niko nijekao ja, koji od pocetkajavljamkraj i izdalekašto još
nijebilo; koji kažem: namjeramojastoji i ucinicusvešto mi jevolja.''
Isaija46:9, 10.
Naš Gospod, od drevnihvremena, otkrivao jetajneBožanstvai
ono što ježelio daznamo o univerzumui njegovoj buducnosti preko
svojihsvetihproroka. Medutim, umjesto da vjeruje rijecima:
''VjerujteGospoduBogusvojemui bicetejaki, vjerujteprorocima
njegovimi bicetesrecni,'' 2 Dnevnika20:20, Sotonajeodvratio
68
covjekaod Jevandeljausmjeravajuci mupažnjunatajneuniverzuma.
Dok zapostavljajunajdrevnijuknjigukojuimamo o istoriji svijeta,
Bibliju, ljudi sunavedeni damislekako postoji istinaiznad biblijske
Istinei izmislili lažnenaukekojesepotpuno suproteSvetomPismu.
Špekulacijei cisto nagadanjekojekoristedabi podržali svojaotkrica
nakrajuihnavodedaizgubei ono malo vjerekojusuimali uBoga,
cak i daporicuNjegovo postojanje.
Kad suJevreji bili obmanuti daslužekosmickimbogovima
prirodei Gospod ihposlao uVavilonsko ropstvo kao kaznuza
njihovo idolopoklonstvo, neki jevrejski sveštenici, dok subili
Vavilonu, detaljno suproucavali drevne vavilonske misterije
(magiju). Ovi sveštenici proizveli suono što jepostalafilozofija
zvanakabala. Kabala, cijeznacenjeje''primanje,'' ili ''ono što se
prima,'' premarijecimasvojihzagovornika, jesredišnadoktrinakoja
sebavi otkrivanjemskrivenog i nepoznatog Bogaupuninuocitog
Boga, znanog po svojimdjelima. Drugimrijecima, oni pokušavajuda
objasneono što jeskriveno što Gospod nijeotkrio. Naucno imeza
ovaj pravac jemetafizika. Rijec ''kabala'' ustvari poticeod jevrejskog
glagola''kabel'' što znaci primati i sadržati ono što jekabalaprimila,
uformi posebnihotkrivenja, od
stranenekolicineizabranih, koji subili narocito odabrani zatu
privilegijuzbog svojesvetosti.
Ovaj jevrejski pokret nije imao uspjehameduJevrejimakao
cjelini do oko IX vijeka
posleHrista. Svoj zenit dosegao jeuŠpaniji kadajeobjavljena
kabalistickaBiblijazvanaZohar. Zohar jekompilovao Mojsijede
LeonkrajemXIII vijeka. OnjeuZohar (što znaci ''knjigasjaja'')
uvrstio doktrinezloglasnihgnostikai neoplatonistadajeduša
besmrtnaanjenapripojenost tijelunesreca, ali kojajeprivremena.
69
Kabalisti vjerujuureinkarnacijui daBog dajesvako znanje. Oni
tvrdedaSveto Pismo sadrži važnesimbolekoji, kad sepravilno
analiziraju, otkrivajutajnevezano zastvaranjeuniverzuma. Vjerovali
sudaseovimtajnimkombinacijamarijeci i simbolamogupostici
magicni rezultati.
Zarazlikuod drevnemagije, kabalisti vjerujudaseBožanstvo
sastoji od 10 emanacijajednog Boga. Medutim, ovi jevrejski kabalisti
nevjerujudasuteemanacijebogovi, kao što uci paganizam, vec
jedankompleksni organizamkoji sesastoji od deset emanacija,
potencija, ili fokusnihtacaka, zvanihSefiroti. Ovihdeset aspekata,
stadija, ili manifestacijaŽivog Božanstva, Svijet Emanacije, ili Svijet
Sefirota, nijesuuniverzum(zvijezde), kažukabalisti, vec Božanstvo u
svompostojecemaspektu.
Veomajeteško pokušati razumjeti nekuod ovihgluposti;
medutim, molimo citaocazastrpljenje, jer morateimati odredeno
znanjeo tomeštajekabalakako bi razumjeli filozofijuizatajnih
društava. Modernamagijai tajnadruštvazapravo kažudavuku
mnogeod svojihvještinaiz kabale.
Poput magije, kabalauci dajecovjek mikrokozma(minijaturni
univerzum) i daBožanstvo imamuškei ženskeelemente. Ženski
elementi Božanstvanalazeseujednoj od deset emanacija(Sefirot).
Šekina, kažuoni, ježenski element jer jeto pasivni aspekt Božanstva,
manifestacijabožanskemoci kojavitalizujesvutvar.
Kabalisti kažudacovjek duhovno opšti saBogompreko Šekine.
Evo jednog citataiz knjigeLuisaDžejkobsa(Louis Jacobs), Hazidicka
molitva, str. 61:
''Ali Zohar o Mojsijukažedajeopštio saŠekinom! Tišbi
(Tishby) je, medutim, pokazao da, ustvari, postojemnogo prolazau
Zohar ukojemsekoristi erotski simbolizamzacovjekov odnos sa
70
Bogomi nesamo vezano zaMojsija.'' Džejkobs unastavkukaže: ''Na
primjer, Zohar konstatujedakad covjek nemožebiti sasvojom
ženom, recimo kad jeodsutanod kuce, ili kad proucavaToru, ili kad
onaimasvojeperiode, tadajeŠekinasanjimtako damožebiti i
muško i žensko.''
Drugabogohulnatvrdnjakabaletakodesenalazi unjihovoj
filozofiji oko 10 emana-cija(sefirot). Kabalisti tvrdedasu10 sefirota
Drvo životaiz kojegajeuniverzumemanirao (proistekao) ili postao, i
dasecovjek možesjediniti sanjim, ili postati Jedno 'uzdižuci sekroz
sfere,' duhovno seuspinjuci nasefirot skali udosezanjuBoga. U
magiji, adept (ekspert) moraiskusiti i savladati svih10 sefirotadabi
postigao najvecesavršenstvo i moc, jer sezaDrvo sefirotavjerujeda
jekosmicki dijagram, osnovni obrazac koji pokazujekako je
univerzumuredeni kako sevezujunjegovi fenomeni. I pošto je
covjek minijaturnareprodukcijauniverzuma(mikrokozma) i Boga,
onjesposobandaduhovno napredujedok nepostaneBog.
Nijeli ovaj bogohulni jezik samo eho rijeci iz Edema? ''Bicete
kao bogovi.'' Postanje3:5. Kabalauci dacovjek možedostici velicinu
SvemogucegaBoga. Ko bi seusudio izjaviti tako nešto? Kao što smo
ranijevidjeli, terijeci suzapisaneuIsaiji 14:12-15.
Poput doktrinaRimo-katolickecrkve, postoji velikakolicina
bogohulnihtvrdnji protiv BogaNebeskogakojesemogunaci u
njihovoj literaturi. Medutim, prostor namnedozvoljavadasepreviše
uplicemo uovedavolskešemeobmane. Ali dabi sumirali štajeu
osnovi kabala, to semožesažeti ujednoj rijeci: magija, i njeni korjeni
nalazeseuVavilonu. Kabalistickamagijauglavnomaranžirabrojeve
i kombinujejevrejskaslovai njihovenumerickevrijednosti u
magicnekvadratei anagrame.
71
Kabalisti tvrdedajeMojsijekoristio magijudanavucezlana
Egipcane. Medutim, Mojsijenijebio taj koji jeuzrokovao dazla
padnunaEgipcane, bio jeto samBog. Bicejoš demaskiranjakabalei
kako semnoštvo obmanjujenjomedok budemo proucavali doktrine
i namjeretajnihdruštava. Medutim, prijeproucavanjaporijeklai
namjeratajnihdruštava, moramo istražiti jedno drevno misticno ime
kojejedavato školamaili grupamakojesuizucavalevavilonski
misticizam. Oni suvjekovimabili poznati kao iluminati. A svoj
vavilonski misticizamnazvali suiluminizam.
EnciklopedijaAmerikana, str. 698, kažedaseimeiluminati
uzimalo ili davalo raznimgrupamapojedinacakoji subitisali tokom
proteklih2000 godina, koji suvjerovali i ucili doktrinuo iluminaciji
(prosvjetljenju) ili unutrašnjoj svjetlosti (iluminizam). Medutim, ovo
misticno imepoticesasvog prvobitnog izvoramnogo ranije.
Zapadnjacki ekvivalent za ovaj istocnjacki misticizamje
hermeticizami gnosticizam, kojecemo unastavkutakodeistražiti.
Iluminati, nauceni daživeživotomcistotei službe, otvarali bi
svojatzv. unutrašnjaculakako bi stekli duhovni uvid ili vidovitost,
poznatukao Treceoko, postali vidovnjaci, i bili ustanjuda
razgovarajusaandelimai mrtvimsvetima. Osobakojabi postala
duhovno ili intelektualno prosvijetljenaudrevnimvavilonskim
misterijamabilajeuvodenaumisterijekad bi sekvalifikovala, i
nazivanaprosvijetljenim.
U Francuskoj, pod imenomIlumines, pojavilasejoš jednaškola
magijeuPikardiju1623. godine, ali postojalajesamo kratko vrijeme
zbog represivnihmjerakojejepreduzimalo papstvo. Medutim, druga
sektailuminatapojavilaseujužnoj Francuskoj oko 1722. godinei
bitisalasvedo 1794. Tragovi njihovaporijeklavodedo gnostika.
72
Evo jednezanimljiveprimjedbe. Medunarodno tajno društvo
rozenkrojceratvrdi danjihovo moderno bratstvo poticeod sekte
iluminatakojajepostojalauXV vijeku. Oni idudaljei tvrdedase
njihovo stvarno porijeklo proteže mnogo dalje uprošlost do
egipatskihmisterija. Rozenkrojceri sumješavina hrišcanstva i
magije.
Kao što smo vidjeli ranije, broj 13 umagiji igraveomavažnu
ulogu. Tako i uovomfratarskomredurozenkrojcera. Iz njihove
vlastite publikacije, ''Kozmo koncepcija rozenkrojcera'' (The
RosicrucianCosmo Conception), od MaksaHejndela(Max Heindal),
citamo sledece:
''Ovaj Red nijepuko tajno društvo; onjejednaod škola
misterija, abracasuhijerofanti manjihmisterija, kustosi (cuvari)
tajnihucenjai duhovnesilemocnijeuživotuzapadnog svijetaod
bilo koje vidljive vlade, iako se oni možda ne miješajusa
covjecanstvomupogledulišavanjaslobodnevolje.''
Hejndel unastavkukaže:
''Poput svihdrugihtajnihredova, Red Rozenkrojcerajeformiran
nakosmickimlinijama: ako uzmemo loptejednakevelicinei
pokušamo saznati koliko ihtrebadapokrijujednui skrijusavidika,
otkricemo daihjepotrebno 12 dasakrijutrinaestuloptu. Konacna
podjela fizicke materije, pravi atom, koji se nalazi u
interplanetarnomprostoru, tako jegrupisanudvanaest oko jednog.
Dvanaest znakovazodijakaokružujunaš Solarni sistem, dvanaest
polutonovamuzickeskalesacinjavaoktavu, dvanaest apostolakoji
suokruživali Hrista, itd., drugi seprimjeri ovog grupisanja12 i 1. Red
rozenkrojceraseprematomesastoji od 12 bratai 13-og.''
Zakoji trenutak vraticemo serozenkrojcerima, ali hajdedajoš
jednompogledamo nekedrugeškolemisticizmakojesuusvojileovo
73
ime''iluminati.'' Istorijabilježi postojanjei drugihsekti iluminizma
poput iluminataiz Avinjonai iluminataiz Stokholma; ali nijednaod
njihnijepostalaprijetnjaslobodi, slobodi savjesti, i hrišcanstvukao
iluminati iz Bavarije. Ovaj tajni red osnovao je1. maja1776. godine
AdamVajshaupt (AdamWeishaupt), profesor kanonskog zakonana
Ingolstatu, Njemacka, bivši jezuitski sveštenik. Vajshauptai njegov
red iluminataproucavacemo unašemsledecempoglavlju.
Dakle, rozenkrojceri, koji takodetvrdedasuiluminirani ili
prosvijetljeni, kažudajeegipatski faraonTutmes III bio osnivac
njihovog tajnog društva. Onjepodigao dvaobeliskakoji nosezapis o
njegovimdostignucima. Jedanod ovihobeliskasadasenalazi u
CentralnomparkuuNjujorku, aimaihi nadrugimmjestimapo
svijetu.
Premarozenkrojcerima, nakonšto jeTutmes III umro, njegov
sinAmenhotep preuzeo jedjelo svogaocaunjihovombratstvu
krajemseptembra1448. godinep.n.e. Zatimjedošao Amenhotep IV,
cijomistorijomsuveomazaokupljeni svi rozenkrojceri. Onjebio
veliki ucitelj uporodici osnivaca, i onaj komedugujuzasvoju
filozofijui spisekoji setako sveopštekoristeusvimnjihovim
ložamaširomsvijeta. Premarozenkrojcerima, rodenjeucarskoj
palati kraj Tebe1378. godinep.n.e.
Dabi sekvalifikovao daseuputi umisterije, novi clanjemorao
željeti dapostaneekspert (adept) uastrologiji, magiji, vracanju,
gatanju, nekromantiji, itd., što je, usput, gadost našemuGospodu(5
Mojsijeva18:10-12).
Od Hristanaovamo, pored ovihkojesmo pomenuli, postojale
suraznedrugeškolemisticizma, kojimajedavato ili pripisivano ime
iluminati, pod pretpostavkomdaimajusuperiorno znanjeo Bogu, i o
božanckimstvarimazakojesutvrdili dasuihustanjuvršiti. Prvi
74
bodaci rozenkrojcerai iluminatabili suozloglašeni gnostici, od kojih
jeSajmonMagus pozajmio svojemisterijei pomiješao ihsa
hrišcanstvom. U knjizi OtkrivenjeJovanovo nalazimo još jednu
grupugnostikapod imenomnikolinci (Otkrivenje2:15), koji subili
sledbenici izvjesnog Nikole, dakonauPavlovo vrijeme, koji jeupao
urazuzdanenaukei prakse.
Još jednatakvaškolazaveceizucavanjemagijeosnovanajeu
Španiji 1520. godinen.e., kojasenamaticnomjezikuzvalaLos
Alumbrados. Postojalajeoko jednog vijeka, azatimnestalakao žrtva
španske inkvizicije. Ignjatije Lojola (Ignatius Loyola), osnivac
Isusovog društva(Jezuita), takodejei sampostao žrtvašpanske
inkvizicijekad jeRimo-katolickacrkvanaculadajepovezansa
Alumbradosima. Ali on je osloboden optužbe pred Sudom
inkvizicijeuz ukor.
Medutim, danas imanekihkoji smatrajudasuiluminati
produženarukaKatolickecrkvezaponovno ujedinjenjesvijetapod
njihovuzastavu. I, taj isti IgnjatijeLojolabio jeosnivac iluminata.
Ali, vidjecemo iz istorijedaIgnjatijeLojolanijebio osnivac reda
iluminatauNjemackoj koji jedjelovao od 1776. Bio jeto Adam
Vajshaupt, bivši Jezuita.
Dakle, vracamo serozenkrojcerimakoji sutakodekoristili ime
iluminati zasvoj Red. Razlog zašto serozenkrojceri osvrcuna
vladavinuAmenhotepaIV ješto jeonbio poslednji od velikih
faraonaEgiptai što jeuvrijemenjegovevladavinerodenHermes
Trimegistus, prorok. Postoji mnogo zabuneuantickimi modernim
naucnimkrugovimao tomeko jezaistabio Hermes. Strucnjaci za
mitologijukažudajeonbio samo mit, kao Merkur, njegov
ekvivalent zaRimljane. Njegov egipatski ekvivalent, kažuneki
naucnici, bio jeegipatski bog ''Tot.'' Bog Tot ili Hermes, bio jebog
75
mjeseca, koji jebio bog vremenai njegovihpodjela. Onjebio mjerac
i bog mjerenja. Takodejebio sprovodnik mrtvih, i bog ljudske
inteligencije, komesepripisujusvi proizvodi covjecijeumjetnosti. Za
paganskeEgipcane, svaliteraturaEgiptapripisujeseHermesu. Svi
spisi koji seodnosenarazlicitenauke, matematiku, astronomiju,
medicinu, i muzikuEgipcananazvani suod straneGrka''Hermeticke
knjige.''
U grckoj mitologiji, Hermes jebio poznat kao sinZevsai Maje.
Onjebio bog koji jeizumio kocku, muziku, geometriju, tumacenje
snova, mjerei težine, umjetnost, slova, itd. Takodesesmatra
pokroviteljemjavnihrasprava, kao i zaštitnikomputevai pisanja.
Egipcani suTotasmatrali velikimkraljem, uciteljemcovjecanstva,
koji jeizasebeostavio knjigeo magiji i misterijama. Brojneknjigete
vrstepostojalesunekad uEgiptu. Kliment od Aleksandrijejetvrdio
dajeznao 42 tzv. hermetickafragmentakoji susemogli naci u
djelimaStobeusa, Cirila, Suidesai Laktantusa.
Hermetickeknjigedijeleseudvijegrupe. Prvagrupasebavi
astrologijom, alhemijom, itd.; dok drugapredstavljadijalogekoji
opisujuregeneracijudušeterminimakao ukabali. Ovo jebogohulna
doktrinakojatvrdi dacovjek možepostici savršenstvo kroz vlastite
naporeputujuci kroz višesfereznanja, dabi zatim, poslesmrti,
postao bog. Tradicijakažedasuegipatskemisterijebilekljuc za
kompletno znanjeo univerzumui covjeku. I ovo takozvano znanje
sacuvano jeutimHermetickimknjigamazakojesevjekovima
vjerovalo daihjenapisao Hermes Trismegistus. Oveknjigesubile
sveopšteprihvacenemedudoktorimaokultizmakao autenticne
Hermesoveknjigesvedo pocetkaXVII vijeka, kad sepokazalo dasu
lažne. One suzaista bile pisane ne kasnije od II ili III vijeka posle
Hrista, po nasledunekihanonimnihGrkakoji suživjeli uEgiptu.
76
Medutim, iako oveHermetickeknjigenepoticudirektno od
Hermesa, kao što sugovorili okultisti, još uvijek ima nekih
zanimljivihcinjenicao tomeko jebio Hermes, taj legendarni bog
mudrosti. Zapocetak, potrebno jedapažljiverazmotrimo druge
bogoveOrijentakoji subili istocnjacki ekvivalent zazapadnjackog
bogaHermesa. Oni subili poznati uistoriji kao Nebo (Nabu) i Vil.
Aleksandar Hislop, koji jegodinamatragao zaporijeklomdrevnih
vavilonskihbogova, kompilovao jenekevrlo interesantnecinjenice
iz antickeprošlosti usvoj knjizi ''DvaVavilona.'' U svojoj knjizi
Hislop konstatujesledece:
''Ako jeNinus bio Nevrod, ko jebio istorijski Vil? Onjemorao
biti Hus; jer Hus jerodio Nevroda, Postanje10:8, i Hus jeopšte
predstavljenkao kolovodauvelikomotpadništvu. Ali opet, Hus, kao
sinHamabio jeHermes ili Merkur; jer Hermes jesamo egipatski
sinonimza'sinHama.' Dakle, Hermes jebio prvobitni veliki prorok
idolatrije; jer pagani sugapriznavali kao autorasvojihreligioznih
obreda, i tumacabogova.'' (TheTwo Babylons, Hislop, pp. 25, 26)
Zaokultiste, tradicijakažedasuegipatskemisterijebilekljuc
kompletnog znanjao univerzumui covjeku. Ali istinajedajeEgipat
primio svojeznanjeod drevnihmisterijaiz Vavilona. U tradiciji
antickihpisaca, zaNinusasekažedajebio sinEelakogadrevni
književnik Gesenius poistovjecuje sa Nebom, vavilonskim
prorockimbogom. I Higinus, drugi anticki pisac, pokazujedaje
Nebo bio Merkur. Onpripovijedakako jeslicnalegendabila
napisanao pometnji jezikakao što setvrdi uBibliji. Hislop citira
Higinusa:
''Vjekovima su ljudi živjeli pod vladavinomJove(ocito ne
rimskog Jupitera, vec hebrejskog Jehove), bez gradovai bez zakona, i
svi sugovorili jednimjezikom. Ali, nakonšto jeMerkur tumacio
77
govoreljudi (otudasetumaci nazivajuhermeneutima), istaosobaje
razdi-
jelilanacije, zatimjepoceo raskol.'' (isto, p. 26)
Dakle, pagani sucesto davali imenasvojimmjestima, gradovima
i selima, po svojimglavnimbogovima. PlaninazvanaNebo istocno
od Jordanapreko putaJerihona, dio okrugaAbarim, savrhom
zvanimPisgah, mjesto jegdjejeGospod kazao Mojsijudapogleda
zemljuukojunijemogao uci zbog svojeg prestupa. 5 Mojsijeva32:49.
Rijec ''Nebo'' znaci visina.
Rijec ''Baal'' (Val) znaci gospod, ali ime''Vil'' znaci ''zbunjivac.''
Drevni pagani cesto sumiješali ovadvaimenakao što cinei današnji
moderni naucnici. Samo Sveto Pismo pokazujedasuVal i Vil bili
dvarazlicitabogasadvarazlicitaimena. U Jeremiji 50:2; 51:44 citamo:
''Javitenarodimai razglasite, podignitezastavu, razglasite, netajite,
recite: uzeseVil, razbi seMerodah; posramišeseidoli njegovi,
razbišesegadni bogovi njegovi…. I pohodicuVilauVavilonui
izvuci cuiz ustanjegovijehšto jeproždro, i necesevišesticati k
njemunarodi, i zid cevavilonski pasti.''
Dakle, Vil Zbunjivac ili, drugimrijecima, bog zbrke, imao je
sambiti smetenuništenjemVavilona, polazištasvihpaganskih
religija. Samo imeVavilonznaci ''zbrka.'' Danas, grad Vavilonje
upravo ono što jeproreceno dajeste– simbol religijskekonfuzijeu
cijelomsvijetukojaceseuovimposlednjimdanimaujediniti pod
jednuzastavu.
Rimljani subogaVila, koji jeustvari bio Nevrod, obožavali kao
Janusa, bogasadvalica, bogabogova. Hislop citiraOvida, antickog
piscakoji jenapisao himnuposvecenuJanusu:
''Moramo dakažemo daod njegasamogapoticusvi drugi
bogovi: 'stari… sumezvali Haos.' '' Ovo imebogaHaosadanas se
78
koristi unašemjezikuuznacenjuzbrka. Simbol ovog bogazbrkebio
jebuzdovan. Hislop daljekaže:
''…taj simbol jebuzdovan; i naziv zabuzdovanuHaldeji dolazi
od teisterijeci kojaznaci 'slomiti nakomade, ili razbiti.' Onaj koji je
uzrokovao pometnjujezikabio jetaj koji jeprethodno 'razbio'
ujedinjenuzemlju(Postanje11:1) nakomadei rasuo njenefragmente.
Od kakvog jedakleznacaja, kao simbol, buzdovankao spomenna
Husovo djelo kao Vila, Zbunjivaca? To znacenjebicesveocitijekad
citalac okrenePostanje11:9 nahebrejskom, i otkrijedataistarijec od
kojepoticeimebuzdovanjeonakojajeupotrijebljenakad jereceno
dasuposlepometnjejezikasinovi covjecji bili rasijani po licucijele
zemlje. ImeHus takodevariranahaldejskomjezikupošto 'š' cesto
prelazi us; i Hus, uizgovoru, opravdano postajeHavos (Khawos), ili
bez digame(šesto slovo prvobitnog grckog alfabeta– prim. prev.),
Haos.'' (TheTwo Babylons, Hislop, p. 27.)
U knizi prorokaIsaije46:1, cini sedasuNebo i Vil sinonimi.
''PadeVil, izvali seNevo.'' Simbol ovog boga(buzdovan) nazivase
malj uSvetomPismu. ''Kako seslomi i skrši malj cijelezemlje? Kako
Vavilonpostadecudo medunarodima?'' Jeremija50:23. Otuda, Vil i
Val, ili Hus i Nevrod, bili suti koji suprouzrokovali dase
stanovništvo razidepo cijeloj zemlji uvodeci astrologiju, magiju,
nekromantiju, itd., i gradeci društvo kojecepromijeniti ''slavu
vjecnogaBogauoblicjesmrtnogacovjekai pticai cetvoronožih
životinjai gadova. Zato ihBog predadeuželjamanjihovihsrcau
necistotu, dasepoganetjelesanjihovamedunjimasamima; koji
pretvorišeistinuBožjuulaž, i vecmapoštovašei poslužišetvar nego
Tvorca, koji jeblagoslovenvavijek. Amin.'' Rimljanima1:23-25.
Sada pogledajmo rijec ''Hermes,'' od koje tajnaudruženjai
okultnabratstvakažuda
79
vukusvojufilozofiju. Rijec Her, kažeHislop, uHaldeji jesinonimsa
Ham, ili Hem, spaljeni. Ovo imestvorilo jeosnovuzaprikriveno
identifikovanje Hama sa Suncem, a samimtimi obožavanje
patrijarhapo komejenazvanazemljaEgipat. (Mislimdapažnju
citaocaovdjetrebaskrenuti nastari srpski, i nesamo srpski, naziv za
Egipat – Misir – koji setakodekoristi i unašemnajstarijemprevodu
Biblije– prim. prev.). Samo Sveto Pismo konstatujedajeEgipat
osnovao Ham. ''TadadodeIzrael uEgipat, i Jakov sepreseli uzemlju
Hamovu.'' Psalam105:23, 27. Hislop unastavkukaže:
''Her jeimeod Horus, koji seidentifikujesaSuncem(Bunsen,
Vol. I, p. 507), što pokazujedajestvarnaetimologija(naukao
postankurijeci – prim. prev.) tog imenaoblik glagolanakoji sam
ukazao. Zatim, drugo, 'Mes' jeod Mešeh, jer, bez poslednjeg radikala,
koji semožeizostaviti, imamo Meš, 'poticati.' '' (p. 25)
To znaci dasudrevni Egipcani upotrebljavali 'Mes' dapokažu
genealogijuprimjenetog imena. Ovo objašnjavaegipatskaimenaza
kraljevekao Ramzes, što znaci ''SinRa,'' koji jebio egipatski bog
Sunca, cijainkarnacijajebio ''Oziris.'' Otuda, ''Hermes'' ili ''Her-Mes''
znaci ''SinHera,'' ili Hama, kojejebio Hus. ''A sinovi Hamovi: Hus i
Mesrain, Fud i Hanan.'' Postanje10:6.
DakleHus jebio taj koji jeobožavankao Hermes, Vil, Nebo,
Merkur, itd., kogasupagani predstavljali kao svog bogakoji jebio
autor astrologije, magije, spiritizma, itd., s ovestranePotopa. Evo još
nekihzapanjujucihcinjenicaoko savremenihtajnihdruštavakojih
cak ni najveci broj njihovihclanovanijesvjesan.
Poput rozenkrojcera, tragovi slobodnihzidara(Freemasons)
vodedo ovihhermetickihspisa. I, daironijabudeveca, masoni
priznajudajeNevrod zajedno saHermesombio osnivac njihovog
Reda. Sledeci navod je uzet iz jedne autorizovane masonske
80
publikacije zvane ''Enciklopedija slobodnog zidarstva i njemu
srodnihnauka,'' (AnEncyclopediaof Freemasonry and its Kindred
Sciences) od AlbertaDž. Makija(Albert G. Mackey), 33, str. 322:
''Hermes'' *U svimstarimrukopisimai bilješkamakojesadrže
legenduo ovoj vještini, pominjeseHermes kao jedanod osnivaca
masonerije.'' Maki daljekaže:
''Onjenašao jedanod dvakamenastuba, i otkrio naukukojaje
nanjimazapisana, dabi jeprenio i drugimljudima. Postojedvije
osobepo imenuHermes kojesepominjuusvetoj istoriji. Prvaje
božanski Hermes kogasuRimljani zvali Merkur. MeduEgipcanima
onjebio poznat kao Tot. Diodor Sikulus gaopisujekao Ozirisovog
sekretara; i zanjegaseuglavnompretpostavljadajebio Sin
Misraima, dok Kamberlend (Cumberland) kažedajebio isto što i
Oziris. Postoji, medutim, mnogo zabunemedumitolozimavezano za
njegoveosobine.
DrugajebilaHermes Trismegistus ili VeomaVeliki, koji jebio
proslavljeni egipatski zakonik, sveštenik i filozof, koji ježivio za
vladavineNinusa, oko 2670. godinep.n.e. Zanjegasekažedajeimao
trideset šest knjigao teologiji i filozofiji, i šest o medicini, od kojih
susveizgubljene. Postoji mnogo predanjao njemu; jedno od njih,
kojesevežezaEuzebija, jedajeonuveo hijeroglifeuEgiptu. Za
ovog HermesaTrimegistura, premdajerealnost njegovog postojanja
diskutabilna, alhemicari tvrdedajeosnivac njihoveumjetnosti,
odakleseonai nazivahermetickomnaukom, aodatleimamo i
masoneriju, hermetickeritualei hermetickestepene.''
Dakleupomenutoj ''Enciklopediji slobodnog zidarstvai njemu
srodnihnauka,'' AlbertaMakija, knjiga2, str. 518, citamo ko jebio
ovaj drugi osnivac masonerije:
81
''Nevrod.'' Legendavještineustarimustrojstvimaodnosi sena
Nevrodakao jednog od osnivacamasonerije.''
Nevrod jezaistabio taj koji jeprvi ucio vještinamamasonerije!
Dakleovdjesenalazi kljuc zarazumijevanjemisterioznihnauka
slobodnog zidarstva. Baš kao što suženekojesuobožavaleTamuza
bilenavedenedaplacuzasvojimbogomjer suumitusvi idoli
plakali zanjim, tako masonerijamimikomoponašamitoveo bogu
Suncatokomsvojihhermetickihrituala. Baš kao što serimo-katolici
ucedaoponašajusmrt IsusaHristatokomSvetesedmice(Holy
Week), tako slobodno zidarstvo imitiranajveci broj mitovao službi
Valu. U brošuri ''Masonski izvještaj,'' kojujeobjavio Mek Kvejg
(McQuaig), bivši mason32 stepena, uz uvodnurijec DžejmsaD. Šoa
(James D. Shaw), bivšeg masona33 stepenai majstorasvihškotskih
obrednihtijela, sadaimamo jednuod kompletnihstudijatajnekoja
senalazi izamasonerije. Ovi bivši masoni visokog rangasadaizlažu
štajeustvari slododno zidarstvo, unadi daceobmanuti masoni
vidjeti ko jezaistaskriveni ucitelj njihovihmisterija, otvoreno se
povuci iz toga, i odabrati IsusaHristakao svog Gospodai Spasitelja.
Prostor namnedozvoljavadaistražimo cijelubrošuru; medutim,
istražicemo masonskeknjigekojebrošuranavodi, atakodei druga
djelakojasudostupna. Nakonšto seupoznasaovimiz svoje
literature, citalac cenauciti daslobodno zidarstvo nijeništadrugo do
magija! Ovo cebiti potpuno objašnjeno unarednompoglavlju.
82
GLAVA IV
Albert Pajk, najveci autoritet masonerije, nijebio general heroj
Konfederacijekao što vjerujui ucemasoni
Opsežnastudijao tajnimdoktrinamamasonerije
Dokumentovani dokaz dajeAlbert Pajk bio otvoreni obožavalac
Lucifera
83
Promocijamodernemagijeod straneLuciferovihapostola
Carls Menson, akaIsus Hristos Bog
Šokantnecinjeniceo ''Bijelomalbumu'' rok grupe''Beatles,'' i
drugimrok grupama
Šokantnecinjeniceo magijskimznacimakoji susimboli SAD
Slobodno zidarstvo, kaže Albert Pajk (Albert Pike), je
neprekidannapor upotrazi zasvjetlošcu. Albert Pajk jebio general
KonfederacijezavrijemeGradanskog ratakoji jebio poštovanmedu
masonimanaJugukao veliki heroj Konfederacije. Onjetakodebio
poštovanmedumasonimakao ''princ adept, mistik, poeta, i naucnik
slobodnog zidarstva.'' NaJugugotovo dasugasmatrali bogo-
covjekom, genijem, herojemmedumnoštvom. Pajk, takodedobro
poznati americki pjesnik, rodenjeuBostonui studirao naHarvardu.
Od 1833. do 1836. godine, Pajk jebio pomocni urednik azatim
sopstvenik ''Arkanzaškog advokata.'' Njegovenajpoznatijepoeme
bilesu''Pticarugalica,'' ''Udovicino srce,'' i ''Diksi.'' Ljudi Arkanzasa
malo suznali po komeimenujusvojeparkove, ulicei okruge, kad su
ihnazivali po AlbertuPajku. Daironijabudeveca, uTenesijui
Arkanzasu, mogusenaci imenajezerai gradovanazvanihpo
Nevrodu. Albert Pajk jeprijeratabio zapaženkao pravnik i pisac, ali
kao brigadirski general Konfederacije, bio je, prema''Arkanzaškom
demokrati'' od 31. jula1978, potpunabruka, neheroj. Ipak, general
Albert Pajk jedini jegeneral Konfederacijesastatusomfederalne
svojineuVašingtonu, D.C. Onjeslavljen, nekao komandant ili cak
kao pravnik, vec kao Južnjacki regionalni lider Škotskog obreda
slobodnog zidarstva. Njegovabistanalazi senapostoljublizu
podnožjaKapitol hila. Albert Pajk usvojoj knjizi ''Morali i dogma,''
kojejebiblijaslobodnog zidarstva, kažedaje''masonerijatraganje
84
zasvjetlošcu.'' To traganjenas vodi direktno nazad, kao što vidite, do
kabale. U toj drevnoj i malo shvacenoj mješavini apsurdnosti i
filozofije, inicijat cenaci izvor doktrina, i vremenommoždadoci do
razumijevanjahermetickihfilozofa, alhemicara, svihanti-papskih
mislilacaSrednjeg vijekai EmanuelaSvedenborga.'' Morals and
Dogma, Pike, p. 741.
Svešto jecitaocupotrebno uciniti jekratak pogled nastranice
masonskihknjigai vidjeceonuistufilozofijukojuuci kabala, koju
smo ranijeistraživali. Iz knjigeMartinaVagnera(MartinWagner)
kojatumaci slobodno zidarstvo, citamo sledece:
''Hramjeotisak univerzuma, makrokozma, amikrokozma
(pojedinacni ljudski hram), ponekad seodnosi najedno aponekad
nadrugo. Detalji koji sudati uritualuvezano zaSolomunov hram,
njegovemajstore, šegrte, pomocnezanatlije, strucnjake, pilastere, itd.,
odnosesenaprikrivanjestvarnog masonskog znacenja, ili dajuocito
racionalno objašnjenjeuodnosunatuceremoniju. Oni susmece
hrama pod kojimse krije stvarna masonerija.'' Citirano iz
''Masonskog izvještaja,'' McQuaig, p. 14.
Masonerijakoristi simboleBiblijedaprikrijestvarno masonsko
znacenjeizasvojihhermetickihrituala. Oni samo koristeime
Solomunzasvojehramove. IstinajedaSolomun, car Izraela, nijebio
mason, niti jeikad imao kakvevezesaslobodnimzidarstvom.
Stvarni razlog zašto masonerijakoristi imeSolomunjedaprikrije
imenabogaSuncaod tri razlicitenacije. Još jednom, iz knjige
MartinaVagnera, ''Tumacenjeslobodnog zidarstva,'' citamo sledece:
''Ovo imeSolomunnijeIzraelski car. Ono to jestepo formi, ali
serazlikujeuznacenju. To jezamjenakojaspoljalici nacarevo ime.
Ovo imejesloženica. SOL-OM-ON suimenasuncanalatinskom,
indijskomi egipatskom, i namijenjenasudaprikažujedinstvo
85
nekoliko zamišljenihbogovauantickimreligijama, kao što jei sa
onimaslobodnog zidarstva.'' Citirano iz ''Masonskog izvještaja,''
McQuaig, p. 33.
Sastanci masonskihložasadaseobicno održavajuugornjim
sobamanjihovihloža. Obožavaoci Vala(bogaSunca) podizali su
svojeidolei oltarenavrhovimabrda, medusvetimlugovima, ili na
krovovimakuca. U sledecoj autorizovanoj masonskoj publikaciji
citamo ovo:
''Sastanci uložamausadašnjevrijemeobicno seodržavajuu
gornjimodajama, arazlog zaovaj obicaj ješto su'pred podizanje
hramovanebeskatijelabilaobožavananauzvisinamaaterestricka
(zemaljska) udolinama.' '' General AšimonRelon, od Danijela
Siklesa, str. 75. Citirano uMasonskomizvještaju, McQuaig, p. 15.
Iz još jedneautorizovanemasonskepublikacije, ''Gospodarev
prekrivac'' (Master's Carpet), od EdmondaRonejna(Ronayne), bivšeg
velikog majstoraLože639 uCikagu, nastranama301-302 citamo neke
još šokantnijeinformacijeo ovimmasonskimložamai tajnom
znacenjuG.A.O.T.U.-a:
''Zatimbi namse predstavljala soba Lože kao simbol
univerzuma, kojimupravljabog Sunca, anjenkockasti oblik izražen
jezikomtog ritualapredstavljajedinstvo silesvjetlosti i tame, i
neprekidnog konfliktazakoji sepretpostavljadaseuvijek vodi
izmedunjih. Drugimrijecima, sobaLožejestvarno nebo (u
minijaturi), gdjebog prirode(G.A.O.T.U.) uvijek nastava, gdjese
njegov simbol uvijek pokazuje, gdjesenjegovaslužbauvijek
upražnjava, i kad neki dobri masonumre, onsejednostavno prenosi
iz ovog nižeg nebadonjeLožedo planineOlimpavještine, zvane
velikagornjaloža.'' Citirano uMasonskomizvještaju, McQuaig, p.
15.
86
Dakleovdjevidimo ko jeustvari ovaj veliki bog prirode,
G.A.O.T.U. To jebog Sunca! I baš kao što vješticeodržavajusvoje
sastankenocu, tako sei masoni sastajunocu. U knjizi ''Simbolizam
slobodnog zidarstva,'' AlbertaMakija339, str. 157 nalazimo sledece:
''Tama, poput svjetlosti, jesimbol inicijacije. Iz ovog razlogasve
drevneincijacijeobavljalesusenocu. Proslavemisterijauvijek su
bile nocne. Isti obicaj prevladava uslobodnomzidarstvui
objašnjenjejeisto.'' Citirano iz Masonskog izvještaja, McQuaig, p.
18.
U hinduistickoj religiji, kao i umnogimdrugim, bog Suncase
obožavao, kao što smo ranijevidjeli, kao trojstvo. Ovo trojstvo jebilo
formirano zbog tri fazekursasunca. NaizlaskuIndusi suobožavali
suncekao Bramu, upodneono jebilo Šiva, dok nazalasku, ono
postajeVišnu. Dakle, veliki sveštenici službeSuncupretendovali su
dabuduinkarnacijebogaSunca, atako i Obožavani gospodar,
VardenStariji (Senior Warden) i VardenMladi (Junior Warden) ovih
masonskihloža. Iz ''Masonskog vodica'' (Freemasons Guide), od
DanijelaSiklesa, nastrani 66citamo sledece:
''Obožavani gospodar predstavljasuncenaizlasku, Varden
Stariji predstavljaSuncena
njegovomzalasku, aVardenMladi predstavljaSunceuzenitu.''
Citirano iz Masonskog izvještaja, McQuaig, p. 18.
U službi Valu, koje je magija, ucilo se da je bog prirode,
vladar zodijaka, Sunce, i
muško i žensko. Dakletri boga''trojstva,'' ili tri velikavidjela(sunce,
mjesec i zvijezde) predstavljani sugeometrijskimsimbolomkoji su
Grci zvali delta, ili trougao.
Egipatskepiramidesucvrstefigurenatrouglastoj površi sa
kosimstranamakojesespajajuuapeksu(vrhu). Muški i ženski
87
elementi bogaSuncasimbolisani su, kao što smo vidjeli ranije, sa
dvijepiramideili trougla: muški kao trougao sakrakomnagore, a
ženski nadolje. Kao što smo ranijevidjeli, pagani suihkombinovali
uformi onoga što se naziva heksagram. Ovo je jedanod
najzlokobnijihznakovaumagiji i koristi sezakontroluduhova
(demona). Vracari gakoristezabacanjecini, madijanjeili nanošenje
povredeosobi kojajeunjihovoj vlasti. Jednaod najopštijihupotreba
za ovaj simbol je Davidova zvijezda ujevrejskoj vjeri. Ova
šestokrakazvijezdakojusuobicno koristili obmanuti Jevreji naziva
seSolomunov pecat medumasonima. I petrokrakazvijezdazvana
pentagram, kojuvracari stavljajuucentar dabacajusvojecini, takode
jemasonski simbol. Oni pentagramzovuSjajnazvijezda(Blazing
Star).
Dakleimajuci naumudajeslobodno zidarstvo astrološko na
svimpodrucjima, to cenampomoci daunastavkuuvidimo druge
obmane. Služba zvijezdama, kako jeprvobitno uceno uVavilonu,
kažedajecovjekovadušabesmrtna, i dakad umreimamjesto na
Nebumeduzvijezdama. Medutim, vrhovni bogovi zodijakabilesu
sedamzvijezda:
1. Sunce 2. Mjesec 3. Venera 4. Mars 5. Jupiter 6. Merkur 7.
Saturn
Jutarnjazvijezda, kojejeIstocnazvijezda(Feniks, ili Venerakod
Rimljana), bilajenocnapredstavaskrivenog bogaSuncaOzirisa, ili
njegovedušepremaegipatskoj mitologiji. Onasezvala''Altair,''
Istocnazvijezda, meduArapima, što jeustvari znacilo ''Lucifer,''
Prosvijetljeni. masoni suusvojili naziv ''Sjajnazvijezda'' daopišu
ovaj simbol koji jemagijski znak zla(pentagram) koji poticeod dva
roga(kraka) uperenaprotiv Neba.
88
Albert Pajk kažeusvojoj knjizi Morali i dogma, nastranama15 i
16:
''Našafrancuskabracastavljajuovo slovo Yod ucentruSjajne
zvijezde. A ustarimpredanjima, našadrevnaengleskabracasurekla:
'Sjajnazvijezdaili slavaucentrupodsjecanas nato veliko vidjelo,
Sunce, kojeobasjavazemlju, i svojimgenijalnimuticajemrasipa
blagoslovecovjecanstvu.'' Pajk daljekaže:
''Oni ga takode uistimpredanjima nazivajuamblemom
mudrosti. Rijec 'prudentia' znaci, u svomprvobitnomi
najpotpunijemznacenju, uvid; i shodno tome, Sjajnazvijezdase
smatralaamblemomsveznanja, ili svevidecimokom, kojajeza
egipatskeincijatebilaamblemOzirisastvoritelja. SaYod ucentru,
onaimakabalisticko znacenjeBožanskeenergije, manifestovanekao
Svjetlost, kojastvarauniverzum.''
Piramidasasvevidecimokomkao najgornjimkamenom, kojeje
simbol Luciferovog oka, možesenaci naamerickoj novcanici od
jednog dolara. U sledecempoglavljuproucavacemo kako jeovaj
satanski okultni znak postao amblemmonetarnog sistema
SjedinjenihDržava. Vrlo malo Amerikanacaznadasuvišeod 50
potpisnika Deklaracije o nezavisnosti bili ili masoni ili
rozenkrojceri, i duboko uvuceni uezotericne(tajne) naukekao što su
astrologija, numerologija, tarot, kabala, itd. BendžaminFrenklini
Tomas Džefersonbili suobojicaeksperti astrolozi (okultisti).
Kao što smo ranijevidjeli, anticki narodi cesto sukoristili
životinjei pticedapredstavesvojavrhovnabožanstvaumitovima.
''Feniks'' jezaEgipcanebio vrstaiz porodicecaplji sadugimperjem
nakresti. ImeFeniks zaEgipcane, kao i zadrugepaganskenacije,
bilo jeimekojejesimbolisalo bogaSuncapod nazivomRai Oziris, a
kasnijetakodei njihovo utjelovljenjeuplaneti Veneri, kojeje
89
Jutarnjaili Istocnazvijezda. ImeFeniks, kao što smo ranijeukazali,
znaci ''Blistavi,'' što cereci ''Lucifer.'' Medutim, orao (sumerski
simbol) jebio taj koji jedanjuprelijetao preko nebeskog svodai
krstario nebeskomoblašcuzvijezdai konstelacija, spuštajuci sek
Suncunaizlaskuiz olujnihoblakaAdada. Orao jebio simbol boga
Suncakao Izvorai Jutarnjeg sunca, pobjednikanad silamaTamei
Podzemnog svijetakroz koji prolazi nocu.
Kao unekoliko navratakroz ovuknjigu, pokušali smo pokazati
dajeSotona(Lucifer) bio predmet obožavanjakroz kamuflažu
paganskihbogovasimbolisanihkao ljudskabica, životinjeili ptice.
Lucifer jetaj koji jeprvobitno bio ''Svjetlonoša'' (Isaija14:12).
Dakleovasvetapticasvjetlosti, Feniks, kojajesimbolisanakao
pauni caplja, takode se obožava i danas meduamerickim
Indijancimakao orao. Vrlo malo masona, poput Rimo-katolika,
razumijereligijukojoj slijepo služe. Njimasegovori daradeono što
nerazumijui oni to cinenepitajuci sezašto. A tako jei u
protestantskimkrugovima. Oni nikad nerazmišljajudaprovjereono
što imkažunjihovi pastori samimSvetimPismom, pošto Biblija
jasno konstatuje: ''Sveprovjeravajte, dobro zadržite.'' 1 Solunjanima
5:20 (WBTC, savremeni srpski prevod Novog Zavjeta).
Vrlo malo masonaznadajesamAlbert Pajk, najveci autoritet
slobodnog zidarstva, princ adept, poeta, i naucnik masonerije, takode
bio poglavar paladista, drugog Tajnog udruženjakojejeotvoreno
obožavalo Luciferai težilo uništenjuhrišcanstva, zamjenjujuci ga
obožavanjemsamog Lucifera. Albert Pajk, glavaslobodnihzidara,
bio jetakodeapostol Lucifera! Iz Enciklopedijeo religiji i etici,
knjiga12, str. 204, citamo sledece:
''Poslednjagrupa, zakojusmo uglavnomzainteresovani, bilaje
poznatapod alternativnimimenimaluciferani i paladisti. Zanjihje
90
receno daobožavajuLucifera, takmacai neprijateljaAdonaja, Jahvea.
Onjeunjihovimocimabio Bog svjetlosti, nacelo dobra, dok je
Adonaj bio Bog tame, nacelo zla. U stvari, bio je to samSatana. Ova
službazasnivalasenadualistickoj filozofiji i bilajednavrsta
izopacenog hrišcanstva. Imepaladisti poticeod paladijumkogaje
receno dapoštuju, to jest Bafometaili grotesknog idola, kult koji je
bio jedanod clanovaoptužbi protiv ''VitezovaTemplara'' uXIV
vijeku. Tvrdi sedajeBafomet bio utajnosti cuvangotovo pet
vjekovanakonsuzbijanjaovog redai nakrajuprenesenod strane
izvjesnog AjzekaLonga(Isaac Long) 1801. godine, zajedno sa
lobanjomposlednjeg velikog majstora, nesrecnog Žakad Molia
(Jacques duMolay), iz ParizauCarlston, SjedinjeneAmericke
Države. Tusuoverelikvijepostalesveti predmeti društvakojese
razvilo uslobodno zidarstvo.
Glavatog društvabio jeizvjesni Albert Pajk, pod cijimuticajem
seono proširilo po cijelomcivilizovanomsvijetu.''
Poslesmrti AlbertaPajka, AdrianLemi (Adriand Lemmi) prenio
jeovo Lucifersko tajno društvo iz CarlstonauRim. I pricalo sedasu
najgnusniji, najokrutniji i najbestidniji obredi, zajedno sa
zaklinjanjenHristai njegovereligije, praceni pojavomsamoga
Sotone, bili dio ovihceremonijakojesusedogadaletokomovih
sastanaka.'' Encyclopdiaof Religionand Ethics, Vol. 12, p. 204.
Od pocetkaoveknjige, nastojali smo ukazati citaocudapostoji
duhovni sukob izmedu
Bogai Lucifera, hrišcanai luciferana. Pokušali smo pokazati kroz
istorijukako jeSotonauistinuradio malo po malo nauslovljavanju
svijetadagaobožavakroz raznekamuflaže. Baš kao što jeLucifer
pokušao dazbaci službuAdonaju(Jehovi) naNebu, tako onima
svojusvjetskuzavjerukojaradi danas, izapogledajavnosti, kojateži
91
uništenjuhrišcanskereligije, i uspostavljanjujedneLuciferskevlade
naovoj zemlji. Baš kao što jeHristos obavezao svoj narod daidei
propovijedaJevandeljesvakomeplemenu, jezikui narodu, tako i
Lucifer imasvojeapostolekoji suodlucni dapromovišusvogaboga
preko ''duhovapakosti ispod neba.'' Efescima6:12. Baš kao što naš
Gospod dajesvomnarodu''Duhproroštva'' (Otkrivenje19:10), tako i
Lucifer dajesvojimljudima''duhvracarski'' (Djela16:16). Ovo
Luciferovo ''jevandelje'' jeiluminizam, i osnovajeraznihtajnih
društava.
Ako citalac imanekihsumnji oko umiješanosti AlbertaPajkau
luciferanskuzavjeru, nekamunjegoverijeci iz vlastiteknjige, Morali
i dogma, pomognuuosvjedocenju. Evo kako Pajk nastrani 787
polako upucujeneopreznemasoneuvažnost Orla, kojejejoš jedan
amblemslobodnog zidarstva, i od antickihvremenasimbol Lucifera:
''Veliki crni orao, car ptica. Onsamjeono što možezapaliti
Sunce, materijalno po svojoj prirodi, kojenemaoblicja, aipak svojim
oblikomrazvijaboju. Crno jepotpuni pretecatog djela; ono mijenja
bojui preuzimaprirodanoblik, iz cegaizranjasjajno Sunce.'' Na102
strani isteknjige, Pajk jerekao sledece:
''Pravo imeSotone, kažukabalisti, jeobrnuto Jahve(Bog); jer
Sotonanijecrni bog, vec negacijaBoga. Ðavo jepersonifikacija
ateizmaili idolatrije. Zainicijate, to nijeosobavec sila, stvorenaza
dobro, ali kojamožeslužiti nazlo, to jeinstrument slobodeili
slobodnevolje. Oni predstavljajuovuSilu, kojaupravljanad
fizickimstvaranjem, pod mito-loškimi rogatimoblicjembogaPana;
otudaimamo jarcasubotnog bratadrevnezmije, i Svjetlonošuili
Fosfora, od kojeg supjesnici napravili lažnog Luciferaiz legende.''
Dakle, nastrani 321 knjigeMorali i dogma, Pajk kažesledece:
92
Lucifer, Svjetlonoša! Cudno i zagonetno imekojesepripisuje
Duhutame! Luci-fer, Sinjutra! Onjetaj koji nosi svjetlost i sanjome
raskoši kojenesnosno zaslepljujuslabu, culnu, ili sebicnudušu? Ne
sumnjajteuto!''
Baš kao što jeRijec BožjaVidjelo kojesijakroz tamu(neznanje)
ovogasvijeta, tako postoji i falsifikat svjetlosti zvani iluminizamkoji
ustvari poticeod imenaLucifer. Jer ''Lucifer,'' kao što smo vec vidjeli,
znaci ''prosvijetljeni,'' ili ''blistavi.'' Govoreci o ovom falsifikatu
svjetlosti (iluminizmu), Džerald B. Vinrod, doktor teologije, usvojoj
brošuri, Komunizamuprorockoj istoriji Amerike, str. 37, konstatuje:
''Kao što jebožansko prosvjetljenjeiskustvo uduši vjernika
kroz kontakt saSvetimDuhom, isto tako postoji falsifikat svjetlosti
koji trujeljudskumisao i proizvodi propast. Postoje'zavodljivi
duhovi' koji natapajuljudskeumove'davolskimnaukama.'
Postoji bijelasvjetlost duhovnog prosvjetljenja. Ali takode
postoji i crnasvjetlost demonskog prosvjetljenja(iluminacije). Sam
Sotonasepretvarauandelasvjetlosti…. Iluminizamjecrnamagija.
Janijei Jamrijesumanipulisali ovimsilamauMojsijevo vrijeme.
Ovaj atak jestar koliko i grijehnaovoj planeti.'' (CommunismIn
Prophecy History of America, by Gerald B. Winrod, D.D.)
Luciferani ucedajeHristos varalicai Zli, dok jeLucifer Dobri
bog. Poput modernog vracarstva, luciferani nevjerujudaSotona
postoji. Oni nevjerujudasuSotonai Lucifer isti bog.
Drugi Luciferov apostol, poput AlbertaPajka, koji mujebio
ravanupoznavanjuhermetickihnauka(magije), bio jeAlister Krouli
(Aleister Crowley). Kasnijecemo istraživati nekejoš šokantnije
cinjeniceo AlbertuPajku. Alister Krouli (1875-1947) napisao jepuno
knjigao magiji. Onjebio žestoko protiv Bogai hrišcanstva, i
posmatrao sebekao Mesijunovereligije. Bio jeclanHermetickog
93
redaZlatni osvit (GoldenDawn) nacijemjeceluuto vrijemebio
Semjuel Lidl Mejders (Samuel Liddell Mathers), koji jekasnije
iskljucio Kroulijaiz njihovog tajnog društva. Ovo tajno društvo, koje
postoji i danas, ucilo jeupotrebi magijskog oružjai upražnjavalo
ceremonijalnumagijupomiješanusadrogomi seksom.
Kao dijete, Krouli jepodizanuhrišcanskomokruženjugdjeje
naucio o upozorenjimanazvijer iz Otkrivenja, i njenkobni broj, 666.
Medutim, ovo upozorenjenanjegajeostavilo upravo suprotan
efekat. Zbog svog strašnog ponašanjakao djeteta, njegovamajkaje
reklaKroulijudajepodsjecanazvijer iz knjigeOtkrivenjakojaje
izišlaiz morskihdubina, sarogovimanasvojoj glavi, huleci naBoga.
Kasnijekako jeKrouli razvijao duboko usadenumržnjupremaIsusu
Hristu, onjepostao još revnosniji unastojanjudauništi hrišcanstvo.
Dabi pokazao svojeodbacivanjeBogai Biblije, neshvatajuci šta
zvijer simbolišeuBibliji, njegovo neznanjegajenavelo daobjavi
kako jeonzvijer 666, i konacno pronašao jeimekojejemogao
upotrijebiti ciji zbir bi bio 666. Imekojejekoristio bilo je''Divlja
zvijer,'' kojenagrckom, ''TO META OHPION,'' daje666.
Poput Ahava i Jezavelje uBibliji, onje ucinio jedan
sveobuhvatni napor dapromovišemisterijeobožavanjaSunca. Onje
održavao sastankesaizvjesnimkako gajesamzvao TajnimŠefom
(kucnimduhom), po imenuEjvez (Aiwaz). Ovaj Ejvez muje
pomogao upisanjujedneod njegovihknjigapod naslovom''Knjigao
zakonu'' (TheBook of theLaw), gdjejeKrouli sažeo svojumagijsku
filozofijuumoto: ''Cini što ti drago bicesav zakon'' (Do what you
will shall bewholethelaw).
U Kroulijevoj knjizi, ''Magijauteoriji i praksi,'' onkonstatuje
sledece:
94
''Ðavo je, istorijski, Bog svihljudi kojeneko licno nevoli. Ovo
jedovelo do tolikekonfuzijemišljenjadajezvijer 666viševoljela
dopustiti da imena stojekao što jesu, i objaviti dajeEjvez – solarno-
faluhermeticki ''Lucifer,'' njegov vlastiti Sveti andeo cuvar, aÐavo
Sotona ili Hadit ili naša pojedinacna jedinica zvjezdanog
univerzuma. OvaZmijaSotona, nijecovjekov neprijatelj, vec onaj ko
jenapravio bogoveod ovog roda, poznajuci dobro i zlo; onjepozvao:
''Poznaj sebe!'' i naucio Inicijaciju. Onje''Ðavo'' Totoveknjige, i
njegov amblemje''Bafomet,'' Hermafrodita(neko ko ispoljavai
muškai ženskasvojstva– prim. prev.) kojajehijeroglif tajanstvenog
savršenstva.''
Krouli unastavkukaže:
''… Ali štavišenjegovo slovo jeAjin, Oko; onjeSvjetlost, i
njegov zodijacki lik jeJarac, taj skakacciji atribut jesloboda.'' (Magic
inTheory and Practice, by Aleister Crowley)
Dakle, ovaj isti Alister Krouli jepomogao uosnivanjuReda
rozenkrojcerauSanHozeu, Kalifornija. I Krouli seubrajamedu
ostalemagovei vracarekao što suImanuel Svedenborg (Emanuel
Swedenborg), Ser Ricard Keli (Sir Richard Kelly), Elifas Levi (Eliphas
Levi), Alis Bejli (AliceBailey), i medijumpo imenuMadamBlavatski
(MadameBlavatsky), osnivac Teozofskog društvakojecemo zakoji
trenutak proucavati, kao jednog od lideradanašnjeg modernog
spiritizma.
Zato što suknjigekojejeAlister Krouli napisao izlagaletajne
okultizma, 1912. godine
Krouli je imao jednuneocekivanuposjetuusvomstanuu
Viktorijinoj ulici uLondonu, od straneizvjesnog TeodaraRojša
(Theodar Reuss), njemackog masonavisokog ranga, i takodeagenta
njemacketajnepolicije. Rojš jedošao iz Njemackesaizrazitom
95
namjeromdasretneKroulijai optuži gazaodavanjemagijskihtajni.
Meduokultistima, odavanjetajni jezlocinkoji sekažnjavasmrcu,
kao uslobodnomzidarstvu. I pošto postoji vrlo malarazlikamedu
ovimtajnimudruženjima, ovazakletvanatajnost obavezujesve
okultiste.
Dakle, ovaj Teodar Rojš nijebio samo njemacki masonvisokog
ranga, vec jepripadao drugomtajnomdruštvuzvanomOrdo Templi
Orients, ili Red TemplaraIstoka, koji sucuvenaMadamBlavatski i
Karl Relier, pomocnik Blavatske, osnovali 1902. godine.
Stoga, posebnupažnjutrebaposvetiti ovom''ReduTemplara
Istoka,'' jer seonuveliko vrti oko antihrist pokretamedunašom
današnjomomladinom! Ordo Templi Orients tvrdi dajemogao
komunicirati udevet Stepena tajni ne samo masonerije, vec
rozenkrojcera, iluminata, RedaSvetog Grala, VitezovaSvetog Duha, i
SveteGrobnice. Blavatski i njeno društvo sutvrdili daimajukljuc
koji otvarasvemasonskei hermeticketajne, to jest, ucenjao
seksualnoj magiji (falusizmu), aovadoktrinao seksualnoj magiji
objašnjava, bez izuzetka, sve tajne Prirode, sav simbolizam
slobodnog zidarstva, i svesistemereligija.
Tako, pošto jeKrouli bio vrlo obrazovanuovimpodrucjimai
otkrivao testvari obicnomcitaocuusvojimknjigama, Rojš jebio
poslat damukaže: ''Pošto znaš našaskrivenaucenjao seksu, boljeje
dadodeš unaš Red.'' Krouli sesložio, i nakonputovanjauBerlin, on
jepreinacenuz obavezni ceremonijal uNajvišeg i Svetog kraljaIrske,
Jone, i svihBritanacakoji suuSvetinji dubokespoznaje(gnosticizma
– prim. prev.). I onjesebi dao magijsko imeBafomet, zakojesmo
vidjeli dajesamo drugo imezaLucifera.
Dakle, ovaj Red TemplaraIstoka, ili Ordo Templi Orients, 1960.
imao jeLožukojajeoperisalapod imenom''Procesnacrkva
96
Konacnog suda'' (TheProcess Churchof theFinal Judgment) uLos
Andelesu. Ovaista''ProcesnacrkvaKonacnog suda'' privuklaje
jednog vracarakoji seupustio uduboko proucavanjemagije,
carobnjaštva, hipnotizma, astralneprojekcije, masonskog predanja,
sajentologije, ego igara, podsvjesnemotivacije, muzike, acijareligija
jebilanalik gnostickoj, jezidickoj, i paladistickoj, i ciji lider je
nekadabio Albert Pajk, kao što smo ranijeproucavali, što jebila
mješavinasatanizmai nekihbiblijskihelemenata. Ovaj vjerski voda
i revolucionar tvrdio jedajei Sotonai Histos. Njegovo imejeCarls
Menson(Charles Manson). Da ironija bude veca, Mensonje
proucavao magijudok jebio uzatvorunaotokuMek Nil udržavi
Vašington.
21. marta1967. godine, Mensonjeizašao iz zatvora. Tadajeimao
32 godine. Ispocetkajelutao po Berklijui okruguHejt-Ašberi, gdjeje
sreo svojeprveucenike(Meri Braner i Lin''Skviki'' From). Poceo je
koristiti LSD, doživio iskustvo halucinacije, i umislio dajeHristos.
Kad jevoda''Porodice'' uhapšen, upisao sekao ''Carls M. akaIsus
Hristos, Bog.''
Prijeslucajakoji jepostao poznat kao Tejt-LaBjankaubistva,
Mensoni njegovaPorodicaprešli suuSantaBarbarui Topanga
Kanjon, gdjesuseizdržavali od krade(posebno kreditnihkartica) i
dilovanjadroge.
Vinsent Bagliozi (Vincent Bugliosi), tužilac nasudskomprocesu
Tejt-LaBjanka, usvojoj istrazi motivazavarvarskezlocine, otkrio je
damotiv pocivananekombizarnimreligijskomvjerovanjui rok
muzici. Takodejebio povezani sacuvenom''Porodicom'' Carlsa
Mensonagdjesuotkrivenadobro poznataimenaiz Holivudai svijeta
rok muzike.
97
U svojoj knjizi, ''Navrat-nanos'' (Helter Skelter), Bagliozi je
rekao da je Mensonbio opsjednut muzikom''Bitlsa,'' prema
svjedocenjunjegovihbivšihdrugova. Dok jebio uzatvoru, pjesma
''Bitlsa,'' Želimtedržati zaruku'' (I Want To Hold Your Hand) postala
jehit natop listamaujanuaru1964. Mensonovi fanaticni interesi u
zatvorubili susajentologija, njegovagitara, i pjesme''Bitlsa.'' Ali on
jemnogimapricao da, kad bi musepružilaprilika, bio bi mnogo veci
od ''Bitlsa.''
Mensonjevjerovao dasu''Bitsli'' savremeni proroci koji
prenoseporukekroz svojumuziku. Onbi doslovicenotirao lirikuiz
pjesama''Bitlsa,'' nalazeci unjimamnoštvo skrivenihznacenja.
Takodebi koristio svojetumacenjeOtkrivenja9 glavadapodrži
vlastitepoglede. Dakletuleži bizarni razlog izamasovnog ubistva
koji supocinili oni njegovaPorodica. Medutim, mi nijesmo
zainteresovani zaproucavanjekrvaveistorijestvarnihubistava, vec
kako suovamladaljudskabicamoglabiti navedenadapocinetakve
stvari.
Prijesvega, citalac morazapamtiti dajeosnovasvihmagijskih
pravacavjerovanjedacovjek nastavljaživjeti poslesmrti (besmrtnost
duše); dajevezanzatijelo, što jesamo privremeno, jer imadušukoja
ceposlesmrti nastavati uRaju. Ovaprvalaž, ''Necetevi umrijeti,''
kao što smo vec proucavali, nijenovadoktrina, vec jestarakoliko i
prvalaž. Dabi pomogli biblijskomvjernikudashvati zašto je
Mensonova''Porodica'' bilavišezaokupljena9 glavomOtkrivenja
nego 13, 14, ili 18, moramo znati znacenjekojestoji izaokultisticke
doktrineo broju9.
U antickoj paganskoj numerologiji, broj 9 jebroj kruga, koji je
bio simbol beskonacnosti ili besmrtnosti. Uzmite, na primjer,
zodijak. Kao što smo ranijevidjeli, to jebio krug od 360
0
. Dakle,
98
brojevi 36i 360, obavažnazaastrologe, daju9 ako senjihove
komponenteodvojei saberu: 3+6=9, 3+6+0=9. Srednjovjekovnamagija
seuveliko vrti oko broja9. Devetkasesmatralajednimod
najmocnijihbrojevajer sesastoji od svemocne3 kojajepredstavljala
''Trojstvo'': 3+3+3=9. Broj 9 jebio posvecenpaganskoj boginji smrti,
podzemnomsvijetui Paklu, ognjenommucilištu. Vracari suvjerovali
damogubiti reinkarnirani devet puta.
Carls Mensonjevjerovao i ucio dajesmrt samo promjena.
''Dušaili duhnemoguumrijeti,'' rekao jeon. Smrt je''strahkoji je
rodenucovjekovoj glavi i možeseizvuci iz njegoveglave, i tadaon
višenecepostojati.''
Drevni pagani suvjerovali dajesmrt blagoslov, jer prilikom
smrti ovo smrtno tijelo bi otpalo i oni postali duhovi. Istorijabilježi
dasuastecki Indijanci uCentralnomMeksikužrtvovali 20 hiljada
ljudskihbicagodišnjebez i najmanjegrižesavjesti. Cak i samežrtve
nijesupružalenikakav otpor prilikomodredivanjanažrtvovanje
boguSunca. Neki suvjerovali dajeumrijeti zabogaSuncauzvišen
poziv, jer unjihovommitu, Suncei zvijezdesunocuubijali jedni
druge. Huitzilopoktli (astecki bog Sunca) ponovo seradao svakog
jutra. Vjerovalo sedasukrvnežrtveAstekaneophodnejer sebog
Suncahranio ljudskomkrvlju. Najveci broj ratovaprotiv susjednih
plemenavodenjeradi zadobijanjanevoljnihžrtava.
Carls Mensonjeucio svoje pulenedaoni živeudoba
Armagedonai rijec kojujekoristio zaovuvelikubitkubilaje''Helter
Skelter'' (navrat-nanos). Onje ucio svoje sledbenike da ce
Armagedonskabitkabiti rasni sukob izmeducrnacai bijelaca.
Postojedvakljucazarazumijevanjeubistvenepropagandeovog
mladog covjeka, i njegovog lažnog tumacenjaknjigeOtkrivenja. Prvi,
broj 9 uMagiji, kao što smo vidjeli, identifikovanjesasmrcu,
99
Paklom(ognjemi sumporom), i takodebesmrtnomdušom. Otuda,
citavaMensonovareligijazasnivalasenanjegovomtumacenju
Otkrivenja9 glava. Drugi kljuc zarazumijevanjeMensonovog ludila
bilajerevolucionarnapropagandaiz pjesama''Bitlsa.'' DžonLenon
(JohnLennon), vodagrupe, mogao secuti kako govori: ''Hrišcanstvo
ceotici. Ono ceisceznuti i nestati. Nemapotrebedaseraspravljam
oko toga: jasamupravu, i to cesepokazati. Mi (Bitlsi) sadasmo
popularniji od Isusa…'' St. Louis GlobeDemocrat, Aug. 5, 1966,
citirano iz ''Smrt jednenacije'' (TheDeathof aNation), Stromer,
Liberty Bell Press, 1968, p. 67.
Ono što sedesilo oko ''Bitlsa'' i tragicnesmrti DžonaLenona
pripadaistoriji ali hrišcanstvo jejoš uvijek tu, i postojacedo
Hristovog Drugog dolaska. Govori Gospod: ''Ovi cesepobiti sa
Jagnjetom, i Jagnjeceihpobijediti, jer jegospodar nad gospodarimai
car nad carevima; i koji susanjim, jesupozvani i izabrani i vjerni.''
Otkrivenje17:14.
DecenijuposleTejt-LaBjankaubistava, objavljeno jedasuu
nekimpjesmama''Bitlsa'' otkriveneporukepropagiranjazla. Ovaj
clanak pojavio seulistu''SanAntonio Light,'' 1. februara1982.
Citamo podnaslov: ''PronadenamaskiranapopularizacijaSotonena
nekimrok en' rol plocama.'' Porukezlanijesuotkrivene samo u
muzici ''Bitlsa,'' vec takodei kod drugih rok grupa, kao što su''Led
Zeppelin,'' ''Queen,'' ''Black Oak Arkansas,'' i ''TheElectric Light
Orchestra.'' Ovapodsvjesnatehnikaskrivenihsatanistickihporuka
poznata je kao ''backward masking'' (maskiranje unazad). U
pjesmamaseimplantirajuporukekojesenemogucuti unormalnom
smjeru. Onesemogurazumjeti samo kad seplocazavrti unazad
(backwards). Ovo seradi tako što se''igla'' postavi uneutralan
položaj, azatimseprstomzavrti unatrag brzinompri kojoj semože
100
razaznati glas pjevaca. U pjesmi ''Led Cepelina,'' ''StepenicekaNebu''
(Stairways to Heaven), kad sepusti unazad, možesecuti sledece:
''Moj dragi Satana…. Onaj ko merastužujebicetužan, cijasilaje
Satana'' (My sweet Satan…. Theonewill besad who makes mesad,
whosepower is Satan). U normalnomsmjeru, lirikajesledeca: ''Da,
postojedvijestazekojimamožeš ici; ali natomdugomputovanjujoš
uvijek imavremenadapromijeniš put nakojemsenalaziš'' (Yes,
therearetwo paths youcango by; but inthelong runthere's still
timeto changetheroad you'reon).
Pjesma''Blek Ouk Arkanzasa,'' ''Dankad jedošlastrujau
Arkanzas'' (TheDay Electricity Cameto Arkansas), sadrži skrivenu
poruku, ''Satana, Satana, Satana, onjebog'' (Satan, Satan, Satan, heis
god). Iako seupjesmama''Bitlsa'' nepominjeimeSotonanaBijelom
albumu(WhiteAlbum), Mensonjebio opsjednut njihovompjesmom
''Revolucijabr. 9'' (RevolutionNo. 9). Carls Menson, samsatanista,
vjerovao jedasumu''Bitlsi,'' kao savremeni proroci, govorili kroz
svojepjesmeštatrebaciniti i štaceprouzrokovati Armagedonsku
bitku. Mensonovi ucenici takodesuvjerovali dapjesme''Bitlsa''
govoreCarlsu, narocito pjesmesanjihovog tzv Bijelog albuma. Na
primjer, upjesmi ''Jacu'' (I will), možesecuti: ''I kad tenapokon
pronadem, tvojapjesmaispunicezrak, pjevaj jeglasno tako date
mogucuti, lakšejebiti blizutebe'' (And whenI at last find you/ Your
song will fill air / Sing it loud so I canhear you/ Make it easy to be
near you). Mensonjeovo protumacio da''Bitlsi'' želedai onnapravi
jedanalbum. Onjetvrdo vjerovao dajeHristos i daga''Bitlsi'' traže.
Mensonjegovorio svojimsledbenicimada''Bitlsi'' znajudase
Hristos ponovo vratio nazemljui daživi negdjeuLos Andelesu. Ali,
kao što smo vidjeli, DžonLenonjebio antihrist (protiv Hrista).
101
NaBijelomalbumunalazi sepjesmapod nazivom''Medena
pita'' (Honey Pie), nakojoj semožecuti: ''Ohmedenapito, moj
položaj jetragican, dodi i pokaži mi magijutvojeholivudskepjesme''
(Ohhoney pie, my positionis tragic / Comeand show methemagic /
Of your Hollywood song). Pjesmadaljekaže: ''OhMedenapito,
privlaciš mepomamno, preplovicuAtlantik, dabihbio gdjeti
pripadaš'' (OhHoney Pieyouaredriving mefrantic / Sail across
Atlantic / To bewhereyoubelong). U januarui februaru1969. upravo
kad jeizašao Bijeli album, Mensoni njegovi ucenici pokušali su
kontaktirati ''Bitlse'' putemnekoliko telegrama, pisamai telefonskih
pozivauEnglesku, daihpozovudapreduAtlantik i pridružeimseu
Dolini smrti (DeathValley). Medutim, nijesuimali uspjeha.
Mensonjegovorio svojimsledbenicimadasenaBijelom
albumu''Bitlsa'' nalazeporukekojece''udesiti stvari zarevoluciju''
zakojujevjerovao dajeArmagedonskabitka. Bilo jeustvari pet
pjesamakojesuMensoni njegovi ucenici uzeli, višenego što su
drugi našli naalbumu, zakojesuvjerovali dasuporukeupucene
njima. Onesubile: ''Crnaptica'' (Blackbird), ''Svinjcad'' (Piggies),
''Revolucija1'' (Revolution1), ''Revolucija9'' (Revolution9) i ''Navrat-
nanos'' (Helter Skelter). U pjesmi, ''Crnapticapjevaugluhoj noci,
uzmi ovaslomljenakrilai nauci daletiš; citav svoj život, cekao si
samo naovaj trenutak dasedigneš'' (Blackbird singing inthedead of
night / Takethesebrokenwings and learnto fly / All your life/ You
werewaiting for this moment to arise). Mensonjetumacio daovo
znaci dacesecrni covjek podici, zbaciti bijelog covjeka, i zauzeti
njegovo mjesto. I ''Bitlsi'' su, premaMensonu, pokušavali daih
podstaknudapocnurasni rat. Zakoji trenutak vraticemo seovoj
revolucionarnoj propagandi.
102
Dabi shvatili ovusatanskuobmanu, potrebno jedazapazimo
kako jeMensonkasapio Sveto Pismo dapodrži svojeprorocanstvo o
Helter Skelteru(Armagedonu). U Otkrivenju9:1, citamo:
''I peti andeo zatrubi, i vidjehzvijezdugdjepades nebana
zemlju, i dadejoj sekljuc od bezdanejame.'' Dakle, Mensonje
tumacio dajebezdanajamajednapecinaispod Dolinesmrti, gdjece
izabrani narod (Porodica) boraviti tokomcrnackerevolucije(Helter
Skelter), zakojusu, premanjegovimrijecima, znali Hopi Indijanci.
Mensonjekazao dasuclanovi njegoveporodicereinkarnirani
prvobitni hrišcani, i dasuseRimljani vratili kao Establišment. Prema
tome, Mensoni njegovi izabrani ljudi imali suostati uovomtajnom
rajuispod Dolinesmrti dok njihov broj nenarastedo 144.000.
Mensonjerekao svojimucenicimadabezdanajamaimazlatni grad
sarijekomod mlijekai medakojaproticekroz njega, i drvetomkoje
nosi dvanaest vrstaplodova, razlicito vocezasvaki mjesec. Tamo
doljenemapotrebedanositesvijece, ili kakvelampe, jer cezidovi
sjati, i necebiti ni toplo ni hladno. Bicei toplihizvorai svježevode, a
takodei ljudi koji ihvec ocekuju.
Prvacetiri andelaiz Otkrivenja, 8 i 9 glava, Mensonjetumacio
dasu''Bitlsi'' askakavcejetakodeopisivao kao ''Bitlse'' jer ''imahu
kosekao koseženske'' (Otkrivenje9:8). Iz ustaCetiri andela(Bitlsa)
''izlazašeoganj i dimi sumpor.'' U Otkrivenju9:17, oganj i sumpor
izlazeiz ustakonja, necetiri andelakao što jeMensonpogrešno
tumacio. PremaMensonu, oganj i sumpor predstavljali suliriku, moc
pjesama''Bitlsa.'' Njihovi ''oklopi ognjeni'' bilesuelektricnegitare.
Konjanici ciji broj jedvjestahiljadahiljadai koji krstarepo zemlji
donoseci uništenje, bilebi motociklistickebande. Peti andeo, prema
Mensonu, bio jeonsam.
103
DakleuOtkrivenju9:4 govori seo ''pecatuBožjemnanjihovim
celima.'' Kad supitali Mensonaštato znaci, rekao jedacebiti znak
naljudimakoji cesamo onbiti ustanjudavidi, i taj znak ceodrediti
dali susanjimili protiv njega.
A uOtkrivenju9:11 citamo: ''I imahunad sobomcaraandela
bezdanakojemujeimejevrejski Avadon, agrcki Apolion.'' Abadon
znaci ''razarac.'' Menson, koji jevjerovao dajei Hristos i Sotona,
mislio jedaseovo odnosi nanjega, jer premaonomešto jevjerovao,
onjebio ''car andeo bezdanejame.''
PjesmaBitlsa ''Revolucija1'' sadrži jedansegment koji, kad se
slušaunazad, imadru-
guporuku. Refren''broj jedan, broj jedan'' uobrnutomsmjeruglasi:
''Pokreni memrtvacu'' (Turnmeondead man). ''Revolucija1,'' onako
kako jedananaomotualbuma, glasi: ''Kažeš daželiš revoluciju,
dobro ti znaš, svi mi želimo promijeniti svijet… Ali kad govoriš o
uništenju, zar neznaš danemožeš racunati namene'' (Yousay you
want arevolution/ Well youknow / Weall want to changethe
world… / But whenyoutalk about destruction/ Don't youknow that
youcancount meout). Medutim, kad slušatesamuplocu, odmah
nakon''out'' cuceterijec ''in'' (što mijenjanegacijuuposlednjoj strofi
– prim. prev.), i Mensonjeovo shvatio uznacenjuda''Bitlsi'' koji su
nekad bili neodlucni sadafavorizujurevoluciju. U nastavkupjesme
stoji: ''Kažeš daimaš pravo rješenje, dobro ti znaš, svi bismo voljeli
davidimo plan'' (Yousay yougot areal solution/ Well youknow /
We'd all liketo seetheplan). ZaMensona, znacenjeovelirikebilo je
ncito: onjebio opjevani morao kazati ''podešenim'' ljudimakako da
izbjegnuArmagedon(Helter Selter).
U ''Revoluciji 9,'' možesecuti šapat, uzvici, fragmenti razgovora
saBBC-a, odlomci klasicnemuzike, lupanjemaltera, djetinji plac,
104
crkvenehimne, automobilskesirenei navijackabuka, zajedno sa
refrenom''Broj 9, broj 9, broj 9,'' dabi svepreraslo uklimaks
mitraljeskevatrei krikova, pracenihblagomi ocito simbolickom
uspavankom''Lakunoc.''
Mensonjerekao dajeovo nacinnakoji ''Bitlsi'' proricu
Armagedonskubitku, kojajepremaonomešto jevjerovao rasni
sukob. U pozadini sveovebukeu''Revoluciji 9,'' Mensonjeslušao
groktanje svinja i muški glas koji govori, ''Ustani.'' Ovo je za
Mensonabio nacinnakoji su''Bitlsi'' govorili crnomcovjekudaje
sadavrijemedaustanei otpocneArmagedon. Mensonjepricao
svojimsledbenicimadacerasni sukob poceti crnci iduci uokruge
bogatihsvinjai ubijajuci ih, sasijecajuci tijelai razmazujuci krv
kojomcepisati po zidovima. Ovi strašni zlocini natjeracebijelog
covjekadapocnerat. OvomizjavomMensonjepotpisao vlastitu
krivicu. Nazidovimagdjesupronadeneubicinežrtve, ispisane
krvljustajalesurijeci: Smrt svinjama, Ustani i Helter Skelter.
Citav planoverevolucijei terorizmabio jepodstaci bijelog
covjekanaotpocinjanjedrugog gradanskog rata. Pitanjeje, dali sve
ovo bio izolovani planjednog ludaka, ili jesamMensonbio samo
pionumnogo vecemkruguskrivenihhuškacakoji suželjeli
isprovocirati revoluciju, pobune, rasnesukobe, i anarhiju?
DžonA. Stromer, autor bestseleraprodatog usedammiliona
primjeraka, ''Niko seneusudujenazvati to veleizdajom'' (NoneDare
Call It Treason), napisao jejoš jednuknjigupod naslovom''Smrt
jednenacije,'' gdjeimadokumentovanedokazedasupobuneiz
poznih1960-ihbilekomunisticki inspirisane.
''Pobune, pljacke, snajperski napadi napolicijui masovne
gradanski neredi koji supotresali americkegradoveod 1964. dio su
komunistickog programazapodrivanjesposobnosti otporaAmerike.
105
Februara1967, šef FBI-aJ. Edgar Huver izvijestio jekomitet
KongresaSAD: 'Komunisti i drugi rušioci i ekstremisti uporno i
neprekidno rade na pospješivanju rasnih nemira i koriste
preimucstvo rasnihsukobauovoj zemlji. Takvi elementi bili su
aktivni ueksploatisanjui raspirivanjupobuna, na primjer u
Harlemu, Votsui Cikagu.' '' (TheDeathof aNation, Stromer, Liberty
Bell Press, 1968, p. 24.)
Dakle, trebapostaviti i drugo pitanje. Ko sukomunisti? Odakle
oni ustvari dolaze? Dali susetek tako pojavili? Ili, dali sui oni
samo još jednafiguraumnogo vecemkrugu skrivenih huškacakoji
želeisprovocirati revoluciju, pobune, rasnesukobei anarhiju? U
nastavkuproucavanjavelikeluciferanskezavjere, citalac cese
upoznati sanamjeramaovihfrontovadauništesvevladei religije,
kao i to dasuoni stvarni skriveni huškaci svihkomunistickihpartija
usvijetu. Komunizamustvari potice od spiritizma (magije)!
ÐavolskešemeMensonove''Porodice'' i pobuneiz šezdesetihgodina
prošlog vijeka samo susjenka onoga što Lucifer planira za
buducnost. Citav svijet cebiti uvucenupobunui revolucijuod strane
ovihzavjerenika, kao nacindasestanovništvo putemstrahaprisili na
pokornost jednoj svjetskoj vladi. Dabi samo pokazali naštaljudi
mogubiti navedeni preko lažnog religioznog duha, SuzanEtkins
(SusanAtkins), jednaod ubicaŠeronTejt (SharonTate) i clan
Mensonove zavjerenicke Porodice, sa svojimnevinimocima i
djetinjimmanirima, pricalajekoleginici uzatvorudajepomagalau
ubistvuŠeronTejt, i rekla: ''Moraš imati istinskuljubav usvomsrcu
dauciniš ovo zaljude.''
Štajemoglo navesti oveljudeo kojimasamo upravo citali na
treniranjesvijesti daprihvati ovaubistvai društvenepreokretekoje
supokušali izazvati? Stvarni izvor i krivicamožesepripisati onima
106
kojejeSotonaiskoristio tokomXVIII, XIX i XX vijeka, koji subili
odgovorni zaoživljavanjemagijskihnauka. Menson, i Komunisticka
partija, su proizvodi spisa Emanuela Svedenberga, Adama
Vajshaupta, Ser RicardaKelija, ElvisaLevija, KarlaMarksa, Madam
Blavatski, AlisteraKroulija, Margaret Mari (Murry), DžeraldaB.
Gardnera, i drugih. U nastavkuovo cemo podrobnijeistražiti.
Dabi citaocupokazali kako magijazadobijakontrolu, 31.
oktobra1971, Leo Martelo (Martello), dugogodišnji aktivistaza
gradanskai homoseksualnaprava, organizovao jetzv. ''Witch-In'' u
njujorškomCentralnomparku. Nakrajujedobio dozvoluod Ureda
zaparkovedapriredi svojudemonstracijuuz odlucnenapore
Njujorškeunijezagradanskeslobode. Martelo nenedugo zatim
oformio ono što jepostalo poznato kao Ligaprotiv klevetanjavracara
(TheWitches Anti-DefamationLeague), organizacijuposvecenu
osiguranjuvjerskihslobodazavracare. Nešto kasnije, Ajzek Bounvic
(Isaac Bonewits), samoproklamovani muški vještac, i izvjestanbroj
drugihokultistaformirao jeAADL, Vodolijskuliguprotiv klevetanja
(TheAquarianAnti-DefamationLeague), o kojoj cesto slušamo (u
SAD – prim. prev.). Ovaorganizacijajeposvecenavodenjupravnih
sporovaukorist paganai okultista.
Kao što je ranije konstatovano, magija je najveci rival
savremenog hrišcanstva. Prosjecno lakovjerni hrišcaninneznaštase
svedešavaoko njega, cak ni unutar njegovevlastitecrkve, vezano za
to kako jespiritizamvrlo ozbiljnaprijetnja. Medutim, mi smo
odlucni dasveovo iznesemo nasvjetlost danakako bi svi mogli
vidjeti. Ali da bi to postigli, citalac mora imati potpuno
razumijevanjeo tomeštasuustvari ovatajnadruštva.
Kao umagiji, slobodni zidari suvezani zakletvamai obavezama
pod smrtnimmukamaako bi sepokazalo dasuhotimicno krivi za
107
kršenjemakojeg dijelasvojihzakletvi ili obaveza. Jednaod njihovih
obavezajepremadrugoj masonskoj braci. U Masonskomprirucniku
(TheMasonic Hand Book), nastrani 183 citamo:
''Kad god viditeneki od našihznakovakoji dajebrat mason, a
narocito veliki pozd-ravni znak zanevolju, morate uvijek biti
sigurni daimsepokoravate, cak i po rizik svog života. Ako stena
sudu, abranilac jemason, i dajeveliki pozdravni znak, moratemuse
poko-ravati; ako jeneophodno, možetedasenesložitesasvojom
bracomporotnicima; ali mora-tebiti sigurni danedonesetekrivicu
natog masonajer bi ovo donijelo nemilost naRed. To možebiti
svjesno izrecenalaž, dabi seosigurali uovome, ali vi tada
ispunjavatesvo-juobavezu, i znatedaako živitepremasvojim
obavezamabiceteslobodni od grijeha.''
Citirano uMasonskomizvještaju, McQuaig, p. 19.
TokomTejt-LaBjankaprocesadok jeSuzanEtkins svjedocila
kako jedobar osjecaj kadasenož zabadao uŠeronTejt, Mensonje
rukomdavao sudiji masonskesignale. Maloprijesmo konstatovali da
slobodno zidarstvo nijeništadrugo do obožavanjeVaala. Dakle, da
nebi višebilo nikakvezabuneoko ovoga, sadacemo dopustiti dato
sami masoni potvrde. Iz knjige Gospodarev pokrivac autora
EdmondaRonejna, nastrani 247 citamo sledece:
''Tako daklezbog našeantickebrace– starihobožavalacaSunca
– koji susesastajali nanajvišimbrdimanaslužbuVaalu, ili bogu
Sunca, buduci daje masonerijaoživjela istuslužbu, iz toga
neizostavno proizilazi dasemasonskeložemorajuodržavati u
najvisocijimsobamazgrada, dabi sevršilatapodudarnost.'' Citirano
uMasonskomizvještaju, McQuaig, p. 15.
Mnogi niži stepeni slobodnog zidarstvauAmerici i Engleskoj
požurili bi daovo što smo do sadaizložili o masoneriji proglase
108
lažnim, zato što sunavedeni davjerujudajemasonerijahrišcanska
organizacija. Ali veci stepeni slobodnog zidarstvaznajudajeta
tvrdnjadaleko od istine. Dakle, tacno jedaseuhrišcanskim
zemljamaBiblijastavljasakvadratomi šestaromnaoltar njihovih
loža. Medutim, poput imenaSolomun, Biblijajesamo simbol u
masoneriji, nei standard zamjerenjeistine. Još jednom, iz knjige
Morali i dogma, AlbertaPajka, citamo sledece:
''Sveto Pismo, kvadrat, i kompas, nijesusamo stilizovanavelika
vidjelaumasoneriji, vec seoni tehnicki nazivajunamještaj lože; i,
kao što stevidjeli, smatrasedanemaložebez njih. Ovo jeponekad
bio izgovor zaiskljucivanjeJevrejaiz našihloža, jer oni nemogu
smatrati Novi Zavjet kao Svetuknjigu. Biblija je nužni dio
namještaja hrišcanske lože, samo zato što je to sveta knjiga
hrišcanskereligije. Hebrejsko Petoknjižjeujevrejskoj loži i Kuranu
muhamedanskoj, pripadajuOltaru; i neko od njihzajedno sa
kvadratomi kompasom, ispravno shvaceni, suvidjelapo kojima
masonmorahoditi i raditi.''
Istinajedaslobodno zidarstvo nemaništasaBiblijom. Onase
koristi samo kao ukras daprivucehrišcaneuložeuhrišcanskim
zemljama. U knjizi, ''Zbornik masonskog zakona'' (Digest of Masonic
Law), nastranama207-209 nalazimo konstatacijukojakažeovo:
''Masonerijanemaništazajednicko saBiblijom, pošto nijeni
zasnovananaBibliji, jer dajestenebi bilamasonerija, bilabi nešto
drugo.'' Citirano iz Masonskog izvještaja, McQuaig, p. 2.
Dakle pošto smo iz masonskihknjiga ustanovili da je
masonerijapaganskereligijesvijetapod jednomzastavom, štajesa
BogomBiblije, GospodomIsusomHristom? Dali seonobožavau
nekoj od ovihmasonskihloža? Iz Masonskog prirucnika, strana184,
citamo:
109
''Bilo dazakuneteili uzmeteBožjeimeuzalud, nemanekeveze.
Naravno imeGospodaIsusaHrista, kao što znate, neznaci ništa, ali
Mah-Hah-Bone– o, užas! Nikad nesmijete, ni nakoji racun,
izgovarati to strašno imenaglas. To bi bio najgnusniji zlocin…
nemasonski – neoprostiv.'' Citirano iz Masonskog izvještaja,
McQuaig, p. 2.
Sada dakle pocinjemo sagledavati prave boje slobodnog
zidarstva. Još jednom, iz Masonskog prirucnika, strana74, citamo
sledece:
''Kad neki brat otkrijebilo kojuod našihvelikihtajni; kad god,
naprimjer, isprica
nešto o Boazuili Tubalkejnu, ili Jakinu, ili tomstrašnomMah-Hah-
Bonu, ili cak kad seneki sveštenik moli uimeHristovo nanekoj od
našihskupština, morateuvijek biti upripravnosti, ukoliko ste
pozvani damuprerežetegrkljanod uhado uha, izvaditemujezik iz
korijenai sahranitenjegovo tijelo nadnunekog jezeraili ribnjaka.''
Masonski izvještaj, McQuaig, p. 3.
Dali jepotrebno dacitalac zalazi dubljeumasonskedoktrineda
bi samuvidio dajeslobodno zidarstvo antihrist, i dagovori kao
aždaja? Medutim, želimo dapojasnimo citaocudanajveci broj
masonaneznazaovo što jevamapokazano, doklenedogurajudo
vecihstepenamasonerije. Obrazac obmaneuslobodnomzidarstvuje
posveisti kao i umagiji. U magiji takodepostojemanji i veci stepeni
znanja. Nižaklasaisprvaobožavasistembožanstvasamajkom
boginjomi paganskimspasiteljemsvijeta. U Egiptu, božanstvo
službeSuncubilo jeOziris (Sunce), Izis (Mjesec), i Horus (zvijezde).
U Vavilonu, to subili Vaal, Ištar i Tamuz. U Meksiku, Teotl, Koatliku
i Kecalkoatl. Svi ovi bogovi poticuod prvog kraljanasvijetu, prvog
graditeljagradova(zidaraili masona), i njegoveženepoznateu
110
istoriji kao Semiramida(ili Semiramis). Nevrod i njegovažena
Semiramis nalazesesvudagdjesebogovi Suncai boginjeMjeseca
mogupratiti, atako jei sareligijomslobodnog zidarstva.
Vec smo vidjeli dacak i masoni priznajudasuosnivaci ovog
Redabili Nevrod i Hermes (Hus). Ali cak i neki veliki adepti ovog
sistmaidolatrijeneznajuzaovucinjenicu. Medutim, kad inicijat
konacno dostignenajveci nivo paganstvai masonerije, onotkrivaod
ucenihdoktoradaovi bogovi kojejemislio daobožavanepostoje.
Inicijati seisprvaucedaobožavajuovebogovejer unutar teslužbe
krijesepoznavanjetajnihnaukao univerzumu, i obožavanjeovih
bogovanaucicestudentamasonerijedisciplini uskeisprepletenosti
civilizovanog društvašto jekorisno zacovjecanstvo.
Masoni se ispocetka namjerno obmanjuju, zatimkako
napredujukavecimstepenimamasonerije(što jeništadrugo do
podrobnijeg upoznavanja sa sotonskomsilommagije), oni se
postepeno pripremajudaprihvateluciferanskudoktrinudajeLucifer
taj koji jebog izasvihbogova. Dajeovo tacno, uvjericenas sledeca
konstatacijaAlbertaPajkakoji jepisao o paganskom''Trojstvu''
Anglo-saksonaca:
''Našasjeverni preci obožavali suovo trojedino božanstvo:
Odina, svemocnog Oca; Freu, njegovuženu, amblemuniverzalne
tvari; i Toranjegovog sina, Posrednika. Ali, iznad njihbio jevrhovni
bog, autor svegašto postoji, vjecno, drevno, i živo i strašno bice,
istražitelj skrivenog, bicekojesenikad nemijenja.' '' Morali i dogma,
Pajk, str. 13.
Pajk kažedaiznad svihbogovapostoji drugi bog. Dakle, pošto
smo vec vidjeli iskazekoji senalazeudrugimautorizovanim
knjigamao slobodnomzidarstvudaovaj drugi bog nijeIsus Hristos,
citaocunebi trebalo biti teško dapovjerujeušokantnucinjenicu
111
kojucemo izložiti. Pajk znadakosmicki bogovi astrologijene
postoje, i onjasno konstatujekoliko suneupuceni oni koji imsluže.
Iz Morali i dogma, str. 375, citamo sledece:
''U svimistorijamabogovai herojaležešcucureni i prikriveni
astronomski detalji i istorijaoperacijavidljiveprirode; i to sutakode
bili simboli vecihi dubljihistina. Niko semprostihnekultivisanih
umovanemoževišesmatrati Suncei zvijezdei sileprirode
božanskim, ili prikladnimobjektimaljudskog obožavanja: aoni ceih
smatrati tako doklejesvijeta, i uvijek ostati uneznanjuo velikim
duhovnimistinamakojesuhijeroglifske.''
Da bi pokazali davecinamasonaneznapravusvrhuslobodnog
zidarstvai njegovog boga, evo još jednomnavodaiz Masonskog
izvještaja, gdjeMek Kvejg, nastrani 5, kaže:
''Dasefigurei šemezapoznavanjei svojstvaPrirodecuvajuu
masoneriji, ali nepseudo-masoneriji vecineclanovaovevještine.''
Iz jednemasonskeknjigepod naslovom''Crno i bijelo,''
Hartmen, str. 62, citamo: ''Srecanjemasonili sveštenik koji razumije
ono što uci. Ali takvihucenikajesamo nekoliko.'' Citirano u
Masonskomizvještaju, McQuaig, p. 5.
Dakle, Plavamasonskaložajenamjernavarkaspecijalno
namijenjenazanavodenjemaseneupucenihmasonadavjerujukako
nešto znaju, dok ustvarnosti neznajuništa. Albert Pajk izražavaovo
usvojoj knjizi Morali i dogmanastr. 819:
''Plavi stepeni susamo trijemili portaHrama. Tusepokazuje
samo dio simbolainicijatu, ali onjenamjerno zavedenlažnim
tumacenjima. Nepostoji namjeradaihonrazumije; vec jecilj daon
zamišljadaihrazumije. Njihovo pravo objašnjenjerezervisa-no jeza
adepte, princevemasonerije. Ukupno tijelo ovecarskei sveštenicke
umjetnosti vjekovimajebilo tako brižljivo skriveno, uvecim
112
stepenima, paipak jemoguceriješiti mnogeenigmekojeoni sadrže.
Sasvimjedovoljno zagomiluonihkoji senazivajumasonima, da
zamišljajukako jesvesadržano uplavimstepenima; i ko god pokuša
daihrazotkrijeuzalud setrudi, i bez pravenagradekrši svoje
obavezekao adept. masonerijajepravasfinga, do glavezakopanau
pijesak koji jezatrpavao vjekovima.''
Od prvelaži uEdemskomvrtudo današnjihdana, Sotonaje
navodio covjekadaseokreceod pravog Bogazapošljavajuci gau
potrazi zaonimšto odvodi od Boga. Raspirujuci uAdamui Evi želju
dazaduizvanBožjeg zakona, Sotonaimjeuzrokovao gubitak
vjecnog života. Samopopustljivost i proslavljanjesebenaveli suEvu
datraži ovo tajanstveno poznanjedobrai zla. Sotonajekazao Evi da
kad uzmeplod sadrvetaznanja, oci cejoj seotvoriti i postacekao
bogovi. Drugimrijecima, doseci cevelikevisinemudrosti. Njena
znatiželjajebilaprobudenai Sotonajezapalio uEvi željuza
poznanjemovezabranjenenauke. Ovaj isti glas prenosio sei slušao
kroz usta adepta slobodnog zidarstva, i svih drugih tajnih
udruženjai religijakojeusvomucenjugajeovevavilonskezablude.
OvaistazamkakojajeuzrokovalaEvinpad uÐavolovumrežunaisti
nacinsekoristi i danas. Ovo isto zabranjeno znanjekojejeSotona
iskoristio naEvi okultisti danas nazivajumisterijama. U Bibliji, ono
sezove''Tajna(misterija), Vavilonveliki, majkabludnicamai
mrzostimazemaljskim.'' Otkrivenje17:5.
Vrlo malo ljudi znakakvuulogusuigralai igrajutajna
udruženja u Luciferovimpokušajima da uspostavi potpunu
vladavinunaovoj planeti. Ovo jei bio jepostepeni napor dasezbaci
hrišcanstvo i Isus Hristos. Kao što smo ranijekonstatovali, ono što je
Lucifer pokušao uraditi naNebu, sadaiskušavaovaj svijet. Umjesto
borbesamo izmeduLuciferai njegovihandela, i Hristai Njegovih
113
andela, konflikt jesadaizmeduHristai Njegovanarodakoji ima
Svetog Duha, i Sotonei njegovog naroda, koji jeposvojenod njegai
njegovihdavola. Sotonaizlivasvojusilunasvojeljudskeagenteda
cinevelikeznakei cudabez mjere, nebi li prevarili i sameBožje
izabranikeako jemoguce.
''Teško vamakoji živitenazemlji i moru, jer davo sidek vama, i
vrlo serasrdio, znajuci davremenamalo ima.'' Otkrivenje12:12.
Sotonaseskrivaizaovihtajnihudruženjadapodupresvoj plan
uslovljavanja stanovnika ovoga svijeta da prihvate njegovu
vladavinu. Ali ovo jesamo jedanod frontova. Izložicemo na
otvoreno, kao što smo masoneriju, još nekedavolskešemeza
navodenjestanovnikaovogasvijetadaizgubesvoj dio uonomešto je
Hristos obecao uSvetomPismu. U nastavku pracenja onoga što se
dogadalo kroz istoriju, vidjecemo kako ceLucifer pokušati
prevariti i izabrane.
Vrlo malo lojalnihgradanaznakakvujeuloguslobodno
zidarstvo odigralo upomaganjuLuciferudauspostavi potpunuvlast
naovomsvijetu. Masoni supostali masovni pokret. U mnogim
americkimgradovimanaJugui srednjemZapadu, gotovo svaki bijeli
muški protestant pripadanekoj masonskoj loži. I povucenajeoštra
razlikaizmeduonihkoji pripadajui onihkoji nijesuclanovi. Masoni
seodnosepremane-masonimakao ''protanima.'' Milionsko clanstvo,
desetinemilionadolarauaktivi i imovini i bilioni dolaravrijednosti
osiguranjanasnazi, sveovo bi trebalo dacitaocupomogneu
razumijevanjukolikamoc stoji izaovog tajnog udruženja. Sami
rozenkrojceri troše500.000 US$ godišnjetražeci regrutepo raznim
novinamai magazinima. Naoglasimastojeobecanjao uspjehu,
prosperitetui popularnosti. Svetajneživotai smrti, reinkarnacija,
vanculnapercepcija(opažanje) i tajneantickihškolamistikeotkrice
114
seonimakoji pošaljuoglasni kuponnaadresuupraverozenkrojcera
uSanHozeu, Kalifornija. Nakonšto polaznik pošaljekuponi zatraži
daljeinformacijeo organizaciji rozenkrojcera, šaljemusebrošura
pod naslovom''Tajnaživota'' (Mystery of Life), ukojoj senalazi
spisak imenauistoriji identifikovanihkao rozenkrojceri, kao što su
BendžaminFrenklin, Isak Njutni ReneDekart.
Dakle, citalac jevidio iz autorizovanihpublikacijaovihtajnih
društavadaoni neuzdižui obožavajuhrišcanskog BogaBiblije, vec
velicajupaganskebogoveastrologijei ucetajnamaokultnoga, kojeje
magija. Citaocunecebiti teško darazumijezašto danas imamo ove
magijskeznakepomiješanesasimbolimai grbovima mnogih
država. Dakle, pošto smo se uvjerili u paganizam ovihtajnih
društavai kako senjihovi vlastiti clanovi uvlaceuvjerovanjedase
radi o hrišcanskimorganizacijama, necebiti teško shvatiti kako je
izumitelj okultizma, bog ovihtajnihudruženja, iskoristio obmanute
masone i rozenkrojcere prilikomosnivanja SAD. Bendžamin
Frenklin, samekspert uokultizmu, pridružio seprvoj americkoj
masonskoj loži, i objavio izdanjeAndersonovog Ustava1734. godine.
Džordž Vašingtonsepridružio Fredriksburškoj masonskoj loži, aisto
tako i Benedikt Amold. Naploci nazidukoji okružujeAlamo uSan
Antoniju, Teksas, nalazi sespisak imenaonihkoji suizgubili živote
uTeksaškoj revoluciji februarai marta1836. Plocujeposvetio Red
slobodnihzidaraucast masonakoji sutudali svoježivote. Medu
imenimasupukovnik VilijamTrevis, Džejms Bouvi i Dejvid Kroket.
Pošto suod pocetkabili masonski predsjednici, guverneri,
senatori i kongresmeni kreirajuci zakonei vodeci posloveamericke
nacije, citaocunecebiti teško dashvati kako to dapaganskaboginja
kojuuzdižemagija, akojutradicionalnacrkvaobožavakao Djevicu
Mariju, stoji navrhuKapitolaSjedinjenihAmerickihDržava.
115
Nijeslucajno što jesamazgradaKapitoladizajniranaprema
rotundi, ili kupoli bazilikeSv. PetrauVatikanu. Džejms Hoben
(James Hoban), projektant KapitolaSjedinjenihDržava, vjerovali ili
ne, bio jekatolicki masoni glavni utemeljivac Federal masonikabroj
1 (TheFederal Masonic Number 1), uokruguKolumbija.
Evo još nekihzapanjujucihcinjenica. Dali secitalac ikada
zapitao kako je nastala cudna struktura zvana Vašingtonski
spomenik? Dakle, umituo egipatskomboguOzirisu, što poticeiz
legendi o Nevrodu, zaOzirisajereceno kako jebio ubijenod strane
bogarivalai isijecenu14 razlicitihkomada. Nakonsasijecanja
Ozirisovatijelau14 komada, ovaj bog suparnik pobacao jesvete
komadeniz Nil. Izis, njegovažena, našlajesvaki dio semjednoga,
njegov polni ud. Dakle, dasepodsjetimo, Oziris jeobožavankao
stvoritelj, oplodnasilauniverzuma, tako dajemajkaboginjaIzis
svojimrukamanapravilaoblicjepenisamrtvog boga, i postavila
jedanda se poštuje kao spomenik Ozirisu. Otuda porijeklo
falusizma. Stoga uhramskoj službi pagana, kovceg sa likom
Ozirisovapenisaunjemupostao jedio službeboguSunca. Ovaj isti
falusni lik spustio sekroz istorijudo nas danas. Njegovo imeje
obelisk, koji smo svi mi sigurno višeputavidjeli. Sotonineobmane
suteškatama! Obelisk, sveti falusni simbol Ozirisa(Nevroda), sada
stoji natrguSv. PetrauVatikanu, sakrstompodignutimnavrhu
piramide. A takodestoji jedani uVašingtonuDC, visine170 metara.
A ovo jeporijeklo i crkvenog zvonika!
Nijeslucajno što jepentagram(zvijezdapetokraka) izabranda
predstavljadržavenaamerickoj zastavi. Nijeslucajno što jePentagon
oblikovanpremacentrupentagramakoji magovi i carobnjaci koriste
zabacanjesvojihcini. Nijeslucajno što jegrimizno, bijelo i plavo, tri
od cetiri bojeumagiji, izabrano dapostanebojazastave. Nije
116
slucajno što jeorao (anticki simbol Lucifera) izabrandapostane
simbol SjedinjenihDržava.
Vašington, Džekson, Monro, Polk, EndrjuDžonson, Garfild,
Mek Kinli, Teodor Ruzvelt, Taft, Harding, FrenklinD. Ruzvelt,
Trumani Ford, svi subili masoni. Predsjednik Harding bio je
mason prvog stepenaložeusvomrodnomgradu. Ali kad jeizabran
zapredsjednika, odmahjenapredovao sa1 na32 stepen. Heri
Trumannekad jeslužio kao veliki majstor VelikeložeMisurija.
Ajzenhauer i Kenedi nijesubili masoni, ali L.B. Džonsonimao jeprvi
stepenujednoj teksaškoj loži, sakojeganijedaljenapredovao.
Džerald Ford jedanas masonvisokog ranga.
Drugedobro poznatelicnosti uAmerici koji subileclanovi
masonskihložabili suDžonDžejkob Astor, Irving Berlin, Luter
Barbenk, Henri Klej, Tomas E. Djui, Henri Ford, Beri Goldvoter,
Semjuel Kompers, Dž. Edgar Huver, Carls Lindberg, general Daglas
Mek Artur, EndrjuMelon, general DžonDž. Peršing, Vil Rodžers,
Sigmund Romberg, DžonFilips Souza, Mark Tven, i šef pravosuda
Erl Voren, koji je, uzgred budi receno, istraživao zagonetnusmrt
predsjednikaKenedijakojajeostalajoš uvijek nerazjašnjena.
Nebi bilo neobicno saznanjedasuvecinaguvernera, senatorai
predstavnikaSAD clanovi slobodnog zidarstva. Medutim, sasvimje
evidentno danajveci broj ovihlojalnihAmerikanacanijesvjesno
stvarnog satanistickog karakterasvojihbratstava. Ono što suoci
utemeljivaci SAD namjeravali bilo jezaštititi americkegradaneod
kako državnetako i religioznetiranije, atako jei danas, napraviti štit
protiv svakereligijekojabi koristilazakonodavstvo dadrugima
nametnesvojavjerovanja, kao što jecinilo papstvo tokomSrednjeg
vijeka.
117
Amerika, zavrijemebrutalneInkvizicije, bilajejoš uvijek
pustinjai postalaraj zahrišcanekoji vjerujuuSveto Pismo. Ova
pustinjskazemljakojacesekasnijenazvati SjedinjenimDržavama
sakrilajeBožji narod od progoniteljskesileaždaje, kojajeu
proroštvusimbol Sotonei njegovereligije. Rimo-katolickacrkvabila
jelažni religiozni sistemkoji jenatjerao protestantedabježeiz
zemaljaStarogasvijeta, i doduuAmeriku. Ovo jeproreceno u
Otkrivenju12:14.
''I ženi danabišedvakrilaorlavelikogadaleti upustinjuna
svojemjesto, gdjecesehraniti vrijemei vremenai po vremena,
sakrivenaod licazmijina.''
U sledecempoglavljudetaljnijecemo proucavati kako je
papstvo za1260 godina, kao što jeproreceno, bacilo Istinunazemlju.
I uovomnarednompoglavljuvidjecemo kako jeBiblijaprorekla
komunizami kako komunizam, poput slobodnog zidarstva, poticeiz
spiritizma.
GLAVA V
Razumijevanjesimbolickog terminabludnicekako jedato u
proroštvu
IscrpnastudijaOtkrivenja, 17 glava
IscrpnastudijaDanilo 7 glava
Razumijevanjesimbolickezvijeri iz bezdanejame
1260-o godišnjeprorocanstvo o Dvasvjedokai papskomotpadu
AdamVajshaupt, davo uljudskomobliku, Nevrod iz XVIII
vijeka
Istorijatajnog udruženjailuminata
Iluminati postajured slobodnog zidarstva
118
''OtkrivenjeIsusaHrista, kojedadenjemuBog, dapokaže
slugamasvojimaštaceskoro biti, i pokaza, poslavši po andelu
svojemusluzi svojemuJovanu, koji svjedoci rijec Božiju, i
svjedocanstvo IsusaHrista, i štagod vidje. Blago onomekoji citai
onimakoji slušajurijeci proroštva, i držeštajenapisano unjemu; jer
jevrijemeblizu…. I evo cudoci skoro, i platamojasamnom, dadam
svakomepo djelimanjegovijem. JasamAlfai Omega, pocetak i
svršetak, prvi i poslednji. Blago onimakoji tvorezapovijesti njegove,
daimbudevlast nad drvo života, i daudunavrataugrad. A napolju
supsi i vracari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i
cini laž. JaIsus poslahandelasvojegadavamovo posvjedoci u
crkvama. Jasamkorijeni rod Davidov, i sjajnazvijezdadanica. I Duh
i nevjestagovore: dodi. I ko ježedannekadode, i ko hocenekauzme
voduživotazabadava. Jer svjedocimsvakomekoji cujerijeci
proroštvaknjigeove; ako ko dometneovome, Bog cenametnuti na
njegazlanapisanauknjizi ovoj; i ako ko oduzmeod rijeci knjige
proroštvaovoga, Bog ceoduzeti njegov dijel od knjigeživota, i od
gradasvetoga, i od onogašto jenapisano uknjizi ovoj.'' Otkrivenje
1:1-4; 22:12-19.
Od svihknjigaBiblije, knjigaOtkrivenjajejedinaukojoj naš
Gospod Isus obecavablagoslov naonimakoji odvajajuvrijemedaje
citaju, razumijujei pokoravajuseistinanadenimunjoj. Ovaknjiga
jeSvjedocanstvo od samogaHrista, neod apostolaJovana. Apostol
Jovanbio jejedini vjerni pisac koji jezapisao zaIsusaovo što nam
dajenadu, uputstvaupravednost, i demaskiranjeSotoninihšema
obmaneuljudskimposlovimaovogasvijeta. Kad citatecijeluBibliju,
napocetkuprvog poglavljasvakeknjigenalazi seimevjernog pisca
koji jenapisao knjigupod nadahnucemSvetog Duha, kao što su
Isaija, Jeremijaili Jevandelja. Medutim, Isus, govoreci o knjizi
119
Otkrivenja, kaže: ''Otkrivenje Isusa Hrista.'' Najveci dio
prorocanstavaoveantickeknjige, pisaneoko 95. godinen.e., vec se
ispunio. Ovdjecemo proucavati samo onaprorocanstvakojaseticu
nas danas. Saznacemo zatri velikesilekojeceLucifer iskoristiti da
navedecijeli današnji svijet daseujedini pod jednuzastavu. Ovetri
velikesileo kojimacemo uciti iz prorocanstavasuRimo-katolicka
crkva, iluminati, i americki protestantizam. One ce postaviti
pozornicuzazavršni prizor velikeLuceferovezavjere.
Dabi poceli ovustudiju, moramo okrenuti Otkrivenje17 glava, i
detaljno jeprouciti. Evo tog prorocanstva:
''I dodejedanod sedamandelakoji imahusedamcaša, i govori
samnomgovoreci mi: hodi dati pokažemsud kurvevelike, koja
sjedi navodamamnogima; s kojomsekurvašecarevi zemaljski, i koji
živenazemlji opišesevinomkurvarstvanjezina. I uvedemeduhu
pusto mjesto; i vidjehženugdjesjedi nazvijeri crvenoj kojabješe
punaimenahulnijehi imašesedamglavai deset rogova. I ženabješe
obucenauporfirui skerlet i nakicenazlatomi kamenjemdragijemi
biserima, i imašecašuuruci svojoj punumrzosti i poganštine
kurvarstvasvojega; i nacelunjezinunapisano ime: tajna, Vavilon
veliki, mati kurvamai mrzostimazemaljskima. I vidjehženupijanu
od krvi svetijehi od krvi svjedokaIsuso-vih; i zacudihsecudom
velikijemkad jevidjeh. I recemi andeo: štasecudiš? Jacuti kazati
tajnuovežene, i zvijeri što jenosi i imasedamglavai deset rogova.
Zvijer, kojusi vidio bješei nije, i izici ceiz bezdanai otici upropast;
i udivicesekoji živenazemlji, kojimaimenanijesuzapisanau
knjiguživotaod postanjasvijeta, kad videzvijer, kojabješe, i nije, i
doci ceopet. Ovdjejeum, koji imamudrost. Sedamglava, to su
sedamgoranakojimaženasjedi. I jesusedamcareva. Pet jenjihpalo,
i jedanjest, adrugi još nijedošao; i kad dodezamalo ceostati. I zvijer
120
kojabješei kojanije, i onajeosmi, i jest od sedmoricei upropast
ide. I deset rogova, kojesi vidio, to sudeset careva, koji carstvajoš ne
primiše, nego ceoblast kao carevi najedno vrijemeprimiti sazvijeri.
Oni jednuvoljuimaju, i silui oblast svojudacezvijeri. Ovi cese
pobiti s jagnjetom, i jagnjeceihpobijediti, jer jegospodar nad
gospodarimai car nad carevima; i koji sus njim, jesupozvani i
izabrani i vjerni. I recemi: vodešto si vidio, gdjesjedi kurva, ono su
ljudi i narodi, i plemenai jezici. I deset rogova, što si vidio nazvijeri,
oni ceomrznuti nakurvu, i opustošicejei ogulozniti, i meso njezino
poješcei sažeci cejeognjem. Jer jeBog dao usrcanjihovadaucine
voljujednu, i dadaducarstvo svojezvijeri, dok sesvršerijeci Božije.
I žena, kojusi vidio, jest grad veliki, koji imacarstvo nad carevima
zemaljskima.''
Dakle, vratimo senatrag i citajmo po nekoliko stihovatražeci u
SvetomPismunjihovo tumacenje. Stihovi 1-5 slikajuraskalašnuženu
sakojomsuzemaljski carevi cinili preljubui kojajetakodeucinila
daseostali stanovnici zemljeopijusavinomnjenog bluda. Ovažena
videnajeuviziji kako sjedi naskerletnoj zvijeri, punomhulnih
imena, kojaimasedamglavai deset rogova. Raskalašnaženatakode
jeslikanaupurpurui skerletnoj boji, nakicenazlatomi dragim
kamenjemi biserima, sazlatnomcašomusvojoj ruci punomgadosti i
poganštinesvog bluda. I nanjenomcelubilo jenapisano ime, Tajna,
Vavilonveliki, mati kurvamai mrzostimazemaljskima.
Samo Sveto Pismo cepokazati daovdjenijeopisanastvarna
žena, vec simbol astrološkereligijeobožavanjaSuncakojusmo vec
proucavali. Medutim, postoji izvjesna paralela izmedu ovog
prorocanstvao raskalašnoj ženi i stvarnog životaSemiramis kojaje
bilaNinusova(Nevrodova) žena. Onajebilatakojajeuistoriji
obožavanakao Izis uEgiptu, ili Ištar uVavilonu, ili Astarotau
121
Izraelu, ili Izi uIndiji, ili Kibela(Sibil) uRimu, ili Koatlikuu
Meksiku. Sveokultnevještinemogusepratiti unatrag do ovezle
porodiceHusa(Hermesa), Nevroda(Vaala) i Semiramide(Ištar). Kao
što Sveto Pismo konstatuje, Nevrod jebio sinHusakoji jebio sin
Hama, sinaNoja. Postanje10:6, 8.
Dakle, ulegendamao Nevrodu, koji jezaAsircebio Ninus,
anticki istoricari tvrdedajeNinus, Semiramidinmuž, bio ubijen, kao
što smo vec vidjeli, od stranebogasuparnika, i isijecennanekoliko
komada. I vavilonski bog Tamuz i egipatski bog Oziris bili su
obožavani kao personifikacijebogaSunca. I, prematimlegendama,
bili ubijeni od stranebogarivala. U vavilonskoj verziji, Tamuzaje
ubio ''izvjesni kralj'' zbog pokušajauvodenjaastrološkereligije. Ko
bi mogao biti ovaj ''izvjesni kralj'' koji jeubio kolovoduotpadništva?
Ko jebio oponent obožavanjuNojevai SimovaBoga? Hislop kažeda
seovelegendeo Tamuzovoj i Ozirisovoj smrti mogupratiti kroz
istorijudo Nevrodai Sima. Simjebiblijskalozaod kojejeroden
Hristos, i Simjeuegipatskommitubio bog rival po imenuSet ili
Tajfun, koji seobožavao kao bog Šomkod indijskog naroda.
Kao što vidite, svelegendeo boguSuncamogusepratiti natrag
do vavilonskihreligija. Otuda, fenicanski Bakus, asirski Herkules,
grcki Dionizije, rimski Atis, indijski Krišna, meksicki Kecalkoatl,
skandinavski Balder, kineski Pankui Panudrevnimi modernim
magijskimkultovima, samo sufotokopijeNevrodakao što smo uviše
navratakonstatovali.
Razneboginješiromsvijetatakodepoticuiz legendi o prvoj
boginji, Semiramis, koja je bila Ninusova (Nevrodova) žena.
Semiramis (vavilonskaIštar), i samavještica, bilajetakojaje
uspostavilaObred sveteprostitucijekoji današnji magovi nazivaju
''velikimritualom.'' Semiramis seobožavalakao velikamajka
122
boginja, caricanebeska, boginjasvakenecistote, boginjaljubavi i
seksa, i takoderata, i kao Atena, boginjamudrosti. Izgledadajeova
verzija grcke boginje ono što stoji na vrhukupole Kapitola
SjedinjenihDržava. Drugo predanjeuGrckoj pominjeovupagansku
boginjukao Afroditu, boginjuuzbudivanjaseksualnihželja.
ZavrijemeFrancuskerevolucije, kojucemo proucavati kasnije,
revolucionari suzabranili svako hrišcanstvo i spalili Biblije. Služba
Bogubilajezabranjenaajakobinski klubovi propisali suuzakonima
svojenovevladedajehrišcanski Bog Biblijebio lažni bog. Umjesto
Biblijei obožavanjaIsusaoni suuzdizali ovuistuboginjukojaje
takodebilapoznatakao boginjarazumai slobode. Ovaistaboginja
stoji unjojorškoj luci (cuveni Kip slobode– prim. prev.) kao poklon
od Francuske.
Dakle, uOtkrivenju17:2, citamo sledece: ''S kojomsekurvaše
carevi zemaljski, i koji živenazemlji opišesevinomkurvarstva
njezina.'' KojejepremaBibliji tumacenjekojestoji iza''vina
kurvarstva?'' PronaditeusvojimBiblijamašesnaestuglavuknjige
prorokaJezekiljai saznaceteo cemuseradi. U Jezekilju16:1-14
Gospod simbolicki opisujesvoj izabrani narod kao neželjeno dijete,
nakojeseGospod sažalijevai podižegaudivno, prosperitetno
carstvo. Medutim, kad suIzraelci okrenuli ledaGospodui predali se
idolatriji, Gospod jeIzrael nazvao ''bludnicom.'' ''Ali seosloni na
ljepotusvoju, i prokurvases glasasvojega, tesi prosipalakurvarstvo
svojesvakomekoji prolažaše, i bivalasi njegova.'' Jezekilj 16:15.
Prijenego suIzraelci ušli uObecanuzemlju, Gospod jekazao
Mojsijudaihpoduci: ''JasamGospod Bog vaš. Nemojteciniti što se
cini uzemlji Misirskoj (Egiptu), ukojoj steživjeli, niti cinitešto se
cini uzemlji Hananskoj, ukojuvas vodim, i po uredbamanjihovijem
nemojteživjeti.''
123
Medutim, svako ko jeikad citao Stari Zavjet naucio jedasuse
Izraelci pomiješali sahananskimnarodomi naucili njihoveobicaje.
Oni suuzeli neznabožackeobicajei pomiješali ihsasvetimBožjim
uputima. Cak i prijenego suušli uHananskuzemlju, kad jeMojsije
išao naSinajskugorudaprimi Deset zapovijesti, Izraelci supali u
idolopoklonstvo (vidjeti Izlazak 32 glava). Ovo setakodemože
vidjeti kad jeumro Isus Navin, Sudije2:8-10. Nakonsmrti ovog
velikog vode, uknjizi o Sudijama2:11-14, citamo sledece: ''I sinovi
Izraelovi cinišešto jezlo pred Gospodom, i služišeValima. I ostaviše
GospodaBogaotacasvojih, koji ihjeizveo iz zemljeMisirske, i
podošezadrugimbogovimaizmedubogovaonijehnarodakoji
bijahuoko njih, i klanjašeimse, i razgnjevišeGospoda. I ostaviše
Gospoda, i služišeValui Astarotama. I razgnjevi seGospod na
Izraela, i dadeihurukeljudimakoji ihplijenjahu, i prodadeihu
rukeneprijateljimanjihovijemunaokolo, i nemogošesevišedržati
pred neprijateljimasvojim.''
ProblemprodiranjapaganskihuticajauredoveIzraelanastao je
zato što suizraelskevodedopuštaledasepaganski obicaji, malo po
malo, uvukumedusveteBožjestvari. U Jezekilju22:26citamo:
''Sveštenici njezini prestupajuzakonmoj i skvrnemojesvetestvari,
ne razlikujusveto od oskvrnjenoga, i necisto od cistoga ne
raspoznaju, krijuoci svojeod subotamojih, i bivamoskvrnjenmedu
njima.''
Miješanje paganske filozofije sa svetimustanovama i
zapovijestimanašeg Gospodajeono što nakrajunavelo Izrael dase
odrekneslužbepravomBogu, i klanjai obožavalikovekoji subili
simboli kosmickihbogovaastrologije. A tako jei danas. Cijeli svijet
je zatrovan ''vinomkurvarstva njezina'' što znaci prevaren
zavodljivomreligijomi doktrinamaastrološkeslužbeSuncu.
124
Moždasepitatekako jeovo moguce. Dakle, uknjizi ''Cuvajtese
ondolazi Antihrist 666'' (BewareIts Coming TheAntichrist 666), koju
jepublikovalaW.F.G. Inc., citamo:
''U legendi o taurskoj boginji Dijani, kažesedajesvaki stranac
koji seiskrcao nanjenuobalubio žrtvovannanjenomoltaru. Dali
steseikad zapitali kakvevezeimabožicnajelkasaHristovim
rodenjem? Ili ukrasi kojestavljatenadrvo, ili znacenjerijeci 'Božicni
blagdani' (Yuletide)? Ili odaklepoticetradicijao imeli i kako jeona
postalasimbol Božica? Citaoce, oni nemajuništazajednicko sa
Hristovimrodenjem, vec sudio tradicijepoštovanjai slavljenja
paganskog bogo-djetetaTamuza. Nemanikakvog dokazauSvetom
PismudajeHristovo rodenjebilo 25. decembra(ili 7. januarapo
staromjulijanskomkalendaru), vec istorijakažedase25. decembar
držao hiljadama godina prije rodenja Hristova, uslavuovog
paganskog 'mesije.' Drugo imezaTamuza, paganskog bogo-djeteta,
bilo je'Val-veret' (Baal-bereth), što znaci 'Gospod jelke.' (Jasno je,
dakle, dajeSotona, koji samodlicno poznajebiblijskaprorocanstva
o Mesiji, pripremio svoj falsifikat, paganskog ''mesiju'', vjekovima
prijeprvog Hristovog dolaska, kako bi unio što vecuzabunui
osujetio Hristovumisiju. Pošto sesampredstavljakao bog, on
krivotvori Božji nacindjelovanjapacenaslicannacintakode
pokušati imitirati Hristov drugi dolazak – prim. prev.)
Bog Sunca, majkaboginja, i njensin, premavavilonskoj
mitologiji, bili sumisticno preobraženi udrveta. Ovo je porijeklo
spaljivanjabadnjaka. Nevrod koji jeobožavankao bog Suncabio je
simbolisanvelikimdrvetomjelkeposijecenimskoro do zemljesa
kojegasukidanesvegrane. Ali velikazmijakojajesimbolisala
obnoviteljaživota, cijeimejebilo Eskulapius, uvilaseoko mrtvog
debla, i gle, pojavilo senovo drvo potpuno razlicitevrste, kojenije
125
bilo predodredeno dagaikad posijeceneprijateljskasila, palma, vrlo
dobro poznati simbol pobjede. Narod arijanskerasekoji jevjerovao
dajehrast bio simbol Zevsaili Jupitera, vjerovao jedajeovagrana
kojajeizraslanahrastubilaimela, apoljubac podnožjeimele
osiguravao bi plodnost. Granajeimekojejedato Hristu, Isaija11:1:
'Ali ceizaci granaiz stablaJesejeva, i izdanak iz korijenanjegova
izniknuce.'
Uzmitesadarijec 'yuletide' (blagdani). Rijec 'jul' jeTamuz na
vavilonskom. To jehaldejskarijec zanovorodenceili malo dijete, a
25. decembar paganski Anglo-saksonci nazivali su'julovimdanom'
(Yule-day), ili DanomDjeteta. Paganski Egipcani, kao i Persijanci,
poštovali su25. decembar kao rodendansvog boga.
U germanskoj mitologiji, oni sutakodeimali vrhovnog boga
kojemusuprinosili žrtve. Ovaj ratnicki narod obecao jesvomebogu,
cijeimejebilo Tivaz, daako imdapobjedunad njihovim
neprijateljima, darovacemusav ratni plijen. Poput Vavilonjana, oni
suvjerovali dasenjihovi bogovi mogupreobraziti udrveta. Ako bog
odgovori nanjihovemolitve, oni bi uzimali svojemrtvežrtvezajedno
saratnimplijenom, odvlacili ihusvoj sveti lug, i tamo ihvješali na
sveto drvece. Takvi prinosi ponovo sunašli izrazakroz obicajeu
Njemackoj. Ovo jezacetak porijeklavješanjaukrasanaBožicnu
jelku….
Ovaj paganski obicaj poceo je ubijanjemneprijatelja i
vješanjemnjihovihglavai plijenanapagansko sveto drvece. Ali
Božic koji sedanas slavi kao komemoracijanaHristovo rodenje
prilikajedasepropovijedastvarni biblijski Isus. Ljudetrebauputiti
daHristos nijevišebespomocnabebaujaslama, vec Spasitelj svijeta,
Car nad carevimai Gospodar nad gospodarima. Do mnogihkoji
misledasuBiblijai njeneporukegluposti možesedoprijeti samo za
126
vrijemeBožicnihpraznikadok bi imgotovo nemogucebilo govoriti u
neko drugo vrijeme. Cak sei božicnajelkamožeiskoristiti dadjeca
naucejednuvelikupouku. Djecutrebanauciti dajeistorijska
cinjenicadajestavljanjeloptica, drangulijai svjetiljki najelkucisto
pagansko neznaboštvo.''
Ima još šokantnijih cinjenica o paganskimobicajima
prihvacenihuhrišcanstvukojecemo otkriti unastavku. U knjizi o
Jovu, citamo: ''Ako samgledao nasuncekad sjaje, i namjesec, kad
ponosito hodi, i srcesemojepotajno prevarilo i rukumojupoljubila
ustamoja, i to bi bilo bezakonjezasudije, jer bihseodrekao Boga
ozgo.'' Jov 31:26-28.
Otuda, simbolicko tumacenjekojesemožeprimijeniti naovu
bludnicuiz Otkrivenja17:5 (Tajna, Vavilonveliki, mati kurvama)
podrazumijeva Sotonin veliki religijski sistemsa svojim
mnogobrojnimsektama, koji uci svijet dapoštujepropiseastrološke
službeSuncu, mjesecui zvijezdama.
Biblijakažeu1 Korincanima10:11, 12: ''Sveseto dogodilo njima
zaprimjer, azapisano jezaopomenunama, kojimasustigla
poslednjavremena. Zato, ko misli dacvrsto stoji, nekapazi dane
padne.'' (WBTC). Zapisi o istoriji Izraelasutipovi koji cese
ponavljati do Hristovadolaska. Biblijanas upozoravadaobratimo
pažnjunapad Izraeladasami nebismo pali. NaosnovuSvetog
Pismacini sedasuIzraelci usvomoptadništvubili prihvatili sve
glavneverzijevavilonskeidolatrije. ''Kurvalasi sesasinovima
Misirskim, susjedimasvojimvelikatijela, i umnožilasi kurvarstvo
svojedabi merazgnjevila. Zato, gle, digohrukusvojunatei umalih
obrok tvoj, i dadohtenavoljunenavidnicimatvojima, kcerima
Filistejskim, kojebješestid od sramotnogaputatvojega. Kurvalasi se
127
sasinovimaAsirskim, jer senemogašenasititi; kurvalasi ses njimai
opet senijesi nasitila.''
Daklevrijemejedapogledamo iz Svetog Pismaštaznaci simbol
zvijeri iz bezdanejamekojanosi ovuMajkubludnicama. Zvijer jeu
proroštvusimbol ''politickesile'' ili ''carstva'' kao što sejasno
konstatujeuDanilu7:1-8, 17-25. Danilo jevidio cetiri velikezvijeri, i
andeo mu jerekao: ''Ovecetiri velikezvijeri jesucetiri cara, koji ce
nastati nazem-
lji.'' Danilo 7:17.
Kao što Sveto Pismo otkriva, simbolicke zvijeri ovdje
predstavljajucetiri paganskenacijekojecesepodizati i preuzimati
vlast, ili carovati cijelimtadašnjimpoznatimsvijetom. Ovacarstva
istorijabilježi kao:
1. Vavilonsko carstvo, 650-539 p.n.e., Lav. 2. Medo-Persijsko
carstvo, 538-331 p.n.e., Medvjed. 3. Grcko carstvo, 331-168 p.n.e.,
Leopard. 4. Rimsko carstvo, 168 p.n.e– 476n.e., aždaja. Kad jeRim
pao 476n.e., iz njegovihruševinaimalo jeizrasti Deset nacija.
''Ovako rece: cetvrtazvijer bicecetvrto carstvo nazemlji, kojecese
razlikovati od svijehcarstava, i izješcesvuzemljui pogaziti i satrti. I
deset rogovajesudeset careva, koji cenastati iz togacarstva, aposlije
njihnastacedrugi, i onceserazlikovati od predašnjih, i pokoricetri
cara.''
Danilo 7:23, 24.
OvihDeset nacijatakodebilježi istorijakao što jeDanilovo
prorocanstvo predvidjelo stotinamagodinaranije. To subili:
1. Anglo-saksonci, 2. Franci, 3. Alemani, 4. Lombardi, 5.
Ostrogoti, 6. Vizigoti, 7. Burgundi, 8. Vandali, 9. Sevi, i 10. Heruli.
Nakonšto ovihDeset nacijapostanuistorija, prorok Danilo je
rekao dacesedrugi Mali rog podici izmedunjihi ratovati sanjimai
128
uništiti tri od Deset nacija. Onecebiti iskorijenjenesapodrucjakoje
danas nazivamo Evropa. I, to seupravo dogodilo. Ovaj Mali rog
(nacija) uništilajenarod Herula493. godinen.e., Vandale534. n.e., i
nakrajuOstrogote, koji suizgubili poslednjubitkusaMalimrogom
538. godinen.e. i napokoniskorijenjeni iz Italije554. n.e. Medutim,
538. godinepoplocanjeput zaovumalunacijudapreuzmekontrolu
nad podrucjemkojecepostati Evropa. U Danilu7:8 citamo o ovom
malomrogu: ''Gledahrogove, i gle, drugi mali rog izrastemedu
onijem, aprvatri rogaiscupašesepred njim; i gle, oci kao oci
covjecijebjehunatomrogu, i ustakojagovorahuvelikestvari.''
IstorijskajecinjenicadajeRimo-katolickacrkvauništilanarode
Herula, Vandalai Ostrogota. Madapapstvo nijevodilo stvarnebitke,
ono jeunajmilo placenikedaihpobiju. Višedetaljao istoriji
prorocanstvaiz Danila7 glavamožesenaci uknjizi ''Cuvajteseon
dolazi Antihrist 666,'' kao i unekimdrugimpublikacijama.
DakleuDanilu7:25 navodesecetiri stvari kojeceMali rog
(papstvo) raditi posleuništenjaHerula, Vandalai Ostrogota. ''I
govoricerijeci naNajvišega, i potiracesvece Najvišega, i pomišljace
dapromijeni vremenai zakone; i dacemuseurukezavrijemei za
vremenai zapo vremena.'' Zauvid kako jepapstvo ispunilo ovo prvo
prorocanstvo opisano uDanilu7:25, svešto jecovjekupotrebno jeda
uzmeKatolicki katehizamili nekudrugupublikacijuukojoj se
velicaPapa. Onseoslovljavakao Zamjenik Božji, Hristos utijelu.
Nijeli ovo hula? Dabi vidjeli kako jepapstvo potiralo svece
Najvišega, dovoljno jeprocitati o aktivnostimaInkvizicijetokom
Srednjeg vijeka. Covjek jeprosto mogao biti optuženzajeres protiv
papskedoktrineili autoriteta, i to jebilo dovoljno dasespali na
lomaci ili podvrgneužasnoj torturi naspravamazamucenje. Papstvo,
neHristos ili Njegovi apostoli, jebilo to kojejepromijenilo
129
originalni danbogosluženja, sedmi dan, usveti danbogaSuncakoji
sedanas nazivanedjelja, prvi dansedmice. Kasnijecemo detaljnije
proucavati ovupromjenu.
Daklevracajuci senaposlednji dio Danilovog prorocanstvao
papstvukao Malomrogu, Danilo jerekao dacesesilaMalog roga
ispoljavati ''zavrijeme, vremenai po vremena.'' Dabi proracunali
koliko vremenacepapstvo huliti naNajvišega, potirati svece
Najvišegai pomišljati dapromijeni vremenai zakone, moramo citati
4. Mojsijevu14:34 i Jezekilj 4:6: ''Po brojudana, zakojeuhodiste
zemlju, cetrdeset dana, nasvaki danpo godinu, nosicetegrijehe
svoje, cetrdeset godina, i poznacetedasamprekinuo s vama.''
U hebrejskomproroštvudanseracunao kao godina, kao što se
vidi iz gorenavedenog teksta. Dakle, uDanilu7:25, religijska
diktaturapapstvaimalajebiti ''zavrijeme, vremenai po vremena.''
Vrijemeuhebrejskomproroštvu predstavlja360 danahebrejskog
kalendara. Tako i danuproroštvuodgovarajednoj godini (vidjeti
Jezekilj 4:6), iz cegaproizilazi davrijemeznaci 360 danaujednoj
jevrejskoj godini. Vremenabi biladvijegodineili 720 dana. Pola
vremenajepolagodine, ili 180 dana. Dakleuhebrejskomproroštvu
dansetakoderacunakao jednagodinauJezekilju4:6i 4 Mojsijevoj
14:34.
Evo boljeg nacinadaseovo objasni:
VRIJEME = 360 danaili jednaprorockagodina
VREMENA = 720 danaili dvijeprorockegodine
½ VREMENA = 180 danaili ½ prorockegodine
Vrijeme=360 Vremena=720 Polavremena=180 Ukupno 3 ½
godine=1260
130
Pocetnatackazavrijeme, vremenai po vremena, ili 1260 godina
papskevjerskediktaturebilabi kad jeuništeno poslednjeod tri
pomenuta carstva. Ovo poslednje carstvo bili su Ostrogoti.
Odlucujucabitkaizmedupapskihsnagai Ostrogotabilaje538.
godinen.e. Tadajepapstvo pocelo dapolažepravo dajeono
''popravljac jeretika,'' i ovo jepocetak tiranskereligijskediktature
Rimokatolickecrkve.
Svedo 1798. godine, papstvo jeimalo potpunukontroluu
diktiranjusvog autoritetasvijetu. Francuski general Bertije, uvrijeme
Napoleonovihratova, bio jeposlat uVatikan1798. dauhvati papu
PijaVI koji jetadadetronizovani prognanuegzil gdjejekasnije
umro.
Od 538. do 1798. n.e. ustvari je1260 godina, kao što jeproreceno
uDanilovoj knjizi. Evo dijagramakompletnog prorocanstvaiz
Danila 7 glava. Onpokriva cijelu sliku svjetskih carstava koja su
od Vavilona(605. god. p.n.e.) kroz vjekovepokoravalapoznati svijet
do vremenadetronizacijepapePijaVI ili zadavanja''smrtnerane''
papstvukojacesekasnijeiscijeliti (vidjeti Otkrivenje13 glava).
Vavilon605-539 p.n.e.
Medo-Persija539-331 p.n.e.
Grcka 331-168 p.n.e.
Rim 168 p.n.e. – 476n.e.
Papstvo 538-1798 n.e.
Sadapošto smo saznali štajesimbolickazvijer uSvetomPismu,
opet sevracamo naistraživanjeOtkrivenja17 glava. Kao što jeranije
konstatovano, Vavilonveliki predstavlja sve religije koje uce
vavilonskimdoktrinamakojepoticuiz astrološkeslužbeboguSunca.
Ovo seodnosi nasvepaganskereligijei svehrišcanskecrkvekojesu
pomiješaleneznaboštvo sasvetimBožjimpropisima. ''Nemožetepiti
131
cašeGospodnjei cašedavolske; nemožeteimati zajedniceutrpezi
Gospodnjoj i utrpezi davolskoj.'' 1 Korincanima10:21.
Daklevrijemejedarazmotrimo zvijer kojaizlazi iz bezdane
jame, nakojoj jašulažni religijski sistemi svijeta. U Otkrivenju17:7-
18, citamo sledece: ''I recemi andeo: štasecudiš? Jacuti kazati tajnu
ovežene, i zvijeri što jenosi i imasedamglavai deset rogova. Zvijer,
kojusi vidio bješei nije, i izici ceiz bezdanai otici upropast; i
udivicesekoji živenazemlji, kojimaimenanijesuzapisanauknjigu
životaod postanjasvijeta, kad videzvijer, kojabješe, i nije, i doci ce
opet. Ovdjejeum, koji imamudrost. Sedamglava, to susedamgora
nakojimaženasjedi. I jesusedamcareva. Pet jenjihpalo, i jedan
jest, adrugi još nijedošao; i kad dodezamalo ceostati. I zvijer koja
bješe i koja nije, i ona je osmi, i jest od sedmorice i upropast ide. I
deset rogova, kojesi vidio, to sudeset careva, koji carstvajoš ne
primiše, nego ceoblast kao carevi najedno vrijemeprimiti sazvijeri.
Oni jednuvoljuimaju, i silui oblast svojudacezvijeri. Ovi cese
pobiti s jagnjetom, i jagnjeceihpobijediti, jer jegospodar nad
gospodarimai car nad carevima; i koji sus njim, jesupozvani i
izabrani i vjerni. I recemi: vodešto si vidio, gdjesjedi kurva, ono su
ljudi i narodi, i plemenai jezici. I deset rogova, što si vidio nazvijeri,
oni ceomrznuti nakurvu, i opustošicejei ogulozniti, i meso njezino
poješcei sažeci cejeognjem. Jer jeBog dao usrcanjihovadaucine
voljujednu, i dadaducarstvo svojezvijeri, dok sesvršerijeci Božije.
I žena, kojusi vidio, jest grad veliki, koji imacarstvo nad carevima
zemaljskima.''
Ovo prorocanstvo, koje simboliše konfederaciju lažnih
religijskihsistemai politickihsilakojeseujedinjujuprotiv Isusa
(Jagnjeta) i Njegovog naroda, jezanas koji živimo uzavršnim
danimaistorijeovogasvijeta. Kljuc koji otvaraovo prorocanstvo i
132
pokazujenamko jeovazvijer što izlazi iz bezdanejamenalazi seu
Otkrivenju11 glava. Poredicemo prorocanstvaiz 11 i 17 glave
Otkrivenja. U Otkrivenju11 glavacitamo sledece:
''I dademi setrskakao palicagovoreci: ustani i izmjeri crkvu
Božjui oltar, i onešto seklanjajuunjoj; aportušto jeizvancrkve,
izbaci napolje, niti jemjeri, jer jedananeznabošcima; i grad sveti
gazicecetrdeset i dvamjeseca. I dacudvojici svojihsvjedoka, i
proricacehiljadui dvjestai šezdeset danaobuceni uvrece. Ovi su
dvije maslinei dva žiška što stojepred gospodaromzemaljskim. I
ako imko ucini nepravdu, oganj izlazi iz ustanjihovih, i poješce
neprijateljenjihove; i ko htjedbudedaimucini nažao onaj valjada
budeubijen. I ovi ceimati vlast dazatvorenebo, danepadnedažd na
zemljuudanenjihovaproricanja; i imacevlast nad vodamadaih
pretvarajuukrv, i daudarezemljusvakommukom, kad god
htjedbudu. I kad svršesvjedocanstvo svoje, ondacezvijer što izlazi iz
bezdanauciniti s njimarat, i pobijediceihi ubiceih. I tjelesanjihova
ostavicenaulici gradavelikoga, koji seduhovno zoveSodomi Misir,
gdjei Gospod naš raspet bi. I gledaceneki od narodai plemenai
jezikai koljenatjelesanjihovatri danai po, i necedati dasenjihova
tjelesametnuugrobove. I koji živenazemlji, obradovacesei
razveselicesezanjih, i slacedarejedandrugome, jer ovadvaproroka
mucišeonešto živenazemlji. I poslijetri danai po duhživotaod
Bogaudeunjih; i stašeobananogamasvojima, i strahveliki napade
naonekoji ihgledahu. I cušeglas veliki s neba, koji imgovori:
izaditeamo. I izidošenanebo naoblacima, i vidješeihneprijatelji
njihovi. I utaj cas zatresesezemljavrlo, i deseti dijel gradapade, i
tresenjezemljepobi sedamhiljadaimenacovjecijih; i ostali se
uplašiše, i dašeslavuBogunebeskome. Zlo drugo prode; evo zlo trece
idebrzo. I sedmi andeo zatrubi i postaševeliki glasovi nanebesima
133
govoreci: postacarstvo svijetaGospodanašegai Hristanjegova, i
carovacevavijek vijeka. I dvadeset i cetiri starješinekoji sjedahu
pred Bogomnaprijestolimasvojima, padošenalicasvojai pokloniše
seBogugovoreci: hvalimo te, GospodeBožesvedržitelju, koji jesi, i
bješe, i biceš, što si primio silusvojuvelikui caruješ. I neznabošci se
prognjeviše, i dodegnjev tvoj i vrijememrtvimadasesudi, i daseda
plataslugamatvojima, prorocimai svetima, i onimakoji seboje
imenatvojega, malimai velikima, i dasepogubeoni koji zemlju
pogubiše. I otvori secrkvaBožijananebu, i pokazasecivot (kovceg)
zavjetanjegovaucrkvi njegovoj; i bišesijevanjamunja, i glasovi, i
gromovi, i tresenjezemlje, i grad veliki.''
Ovo prorocanstvo vodi nas od vremenakad jepapstvo pocelo da
gubi svojumoc kontrolenad svijetomdo Drugog Hristovog dolaska.
Otkrivenju11:1-5: ''I dademi setrskakao palicagovoreci: ustani i
izmjeri crkvuBožjui oltar, i onešto seklanjajuunjoj; aportušto je
izvancrkve, izbaci napolje, niti jemjeri, jer jedananeznabošcima; i
grad sveti gazicecetrdeset i dvamjeseca. I dacudvojici svojih
svjedoka, i proricacehiljadui dvjestai šezdeset danaobuceni uvrece.
Ovi sudvijemaslinei dvažiškašto stojepred gospodarom
zemaljskim. I ako imko ucini nepravdu, oganj izlazi iz ustanjihovih,
i poješceneprijateljenjihove; i ko htjedbudedaimucini nažao onaj
valjadabudeubijen.'' Opet vidimo vremenski period od 1260 dana,
koji uproroštvupredstavlja1260 godina(Brojevi 14:24; Jezekilj 4:6).
Periodi od 1260 danai 42 mjesecasuisti. Anticki hebrejski kalendar
ima360 danaugodini i 30 danaumjesecu. Cetrdeset dvamjeseca
iznose1260 dana(ili godinaubiblijskomproroštvu).
42 mjesecax 30 dana= 1260 godina
Ovo prorocanstvo jeisti vremenski period koji smo proucavali u
Danilu7:25, vrijeme, vremenai po vremena, kadacepapstvo
134
''govoriti rijeci naVišnjega, potirati sveceVišnjega, i pomišljati da
promijeni vremenai zakone.'' Ovaj period, kao što smo ustanovili,
poceo je538 godinen.e. i sežekroz vjekovedo 1798. kad jefrancuska
vojskazarobilapapuPijaVI, i poslalagauegzil gdjejeumro. Cak
iako jenedugo zatimpostavljendrugi papa, papstvo jeizgubilo
kontroluvodenjasvjetskihposlova.
Tokomovog vremenapapskog progonstvaSveto Pismo nijebilo
dostupno obicnomnarodu. Papstvo jetvrdilo dasamo sveštenici
mogutumaciti Pismo, i kad seono citalo to seobicno davalo na
latinskom, koji mnoštvo nijerazumjelo. ZabranaSvetog Pismaod
stranepapstvatakodejeprorecenausimbolimao dvasvjedoka, koji
supredstavljeni i kao dvijemasline, ili dvažiška. ''… i dacudvojici
svojihsvjedoka, i proricacehiljadui dvjestai šezdeset danaobuceni
uvrece. Ovi sudvijemaslinei dvažiškašto stojepred gospodarom
zemaljskim.'' Otkrivenje11:3, 4.
Najpopularnijemišljenjemedudoktorimateologijejedasudva
svjedokadvaprorokakoji cesepojaviti uvrijemevelikenevolje, dok
neki kažudaovo prorocanstvo imadvojako znacenje. Medutim,
Sveto Pismo i istorijski zapisi pokazujudaseprorocanstvo o dva
svjedokazaistaispunilo.
Isus jerekao: ''I propovijedaceseovo jevandeljeo carstvupo
svemusvijetuzasvjedocanstvo svimnarodima. I tadacedoci
posledak.'' Matej 24:14. Jevandeljekojeseuci uSvetomPismuimalo
jebiti svjedok svimnarodimao ljubavi i spasiteljskoj sili Isusa
Hrista. Ono svojimslušaocimadajeispravanuvid uono što jepravo.
Ono vjernicimadajenaduzabuducnost, i obecanjeo oproštenju
prošlihgrehovakroz Hristovužrtvu. ''I daseosvijestepaumaknuiz
zamkedavola, koji ihjezarobio daizvršavajunjegovuvolju.'' 2
Timotiju2:26(WBTC).
135
Medutim, kad jeRimo-katolickacrkvapostalavjerski diktator,
Sveto Pismo jeskrivano od širokepopulacije, akatehizamje
zamijenio proucavanjeBiblije. Biblijsko Jevandeljejepomiješano sa
paganskomfilozofijomobožavanjaSunca. Službapaganskoj Majci
boginji postalajeidol Rimo-katolickecrkvekroz obožavanjeDjevice
Marije. Kad seJevandeljeizopacilo kroz romanizam, Bog jeuvijek
imao jedanostatak medunarodimakoji jeucio pravoj vjeri tokom
1260 godinabacanjaistinenazemljuod stranepapstva. Ovevjerne
Isusovesledenikepapskevlasti lovilesukao jeretikei kriminalce.
Oni subili muceni, spaljivani nalomace, i bez obziranapol ili uzrast
zatirani uimeNeba.
Kad suovevjerneslugekojesuobjavljivalesveteistineiz
Starog i Novog Zavjetamucene, ubijane, bacaneutamnicei morale
bježati daspasusvoježivoteod papskeInkvizicije, pravavjeraje
natjeranadaideupodzemlje. Jevandeljeizloženo uStaromi Novom
Zavjetukojeseimalo propovijedati svemusvijetuzasvjedocanstvo
svimnarodimaprijeHristovaponovnog dolaska, bilo jesatjerano u
tamu. I to jeznacenjerijeci iz Otkrivenja11:3: ''I proricacehiljadui
dvjestai šezdeset danaobuceni uvrece.''
Vrecesunosili Izraelci uvrijemenevoljei žalosti. (2 Samuilova
3:31; 1 Dnevnika21:15; Isaija37:1). VrecepomenuteuOtkrivenju11:3
znak sužalosti zbog suzbijanjaStarog i Novog Zavjetaod strane
papskihvlasti tokom1260 godina. Dvasvjedoka, dvijemasline, ili
dvažiškapredstavljajusvjetlost kojuSveto Pismo dajesvomcitaocu.
Maslinovo drvo jezaIzraelcebilo izvor uljapomazanjazanjihove
kraljevei sveštenike. Uljejecesto, ubiblijskomjeziku, bilo simbol
Svetog Duha. Vidjeti Zaharija 4:1-14. Žišci predstavljaju
prosvjetljenjekojeistražitelj Istineprimausrcekad Rijec Božju
136
ucini standardomzamjerenjeistinepo kojoj trebaživjeti. ''Rijec je
tvojažižak nozi mojoj, i vidjelo stazi mojoj.'' Psalam119:105.
''SvejePismo od Bogadano, i korisno zaucenje, zakaranje, za
popravljanje, zapoucavanjeupravdi.'' 2 Timotiju3:16.
''I ako imko nepravduucini, oganj izlazi iz ustanjihovijeh, i
poješceneprijateljenjihove; i ko htjedbudedaimucini nažao onaj
valjadabudeubijen. I ovi ceimati vlast dazatvorenebo, danepadne
dažd nazemljuudanenjihovaproricanja; i imacevlast nad vodama
daihpretvarajuukrv, i daudarezemljusvakommukom, kad god
htjedbudu.'' Otkrivenje11:5, 6.
Ovo prorocanstvo jeparalelno saonimIsusovimuOtkrivenju
22:18, 19. ''Jer svjedocimsvakomekoji cujerijeci proroštvaknjige
ove; ako ko dometneovome, Bog cenametnuti nanjegazlanapisana
uknjizi ovoj; i ako ko oduzmeod rijeci knjigeproroštvaovoga, Bog
ceoduzeti njegov dijel od knjigeživota, i od gradasvetoga, i od
onogašto jenapisano uknjizi ovoj.''
Ovo cebiti sudbinasvihonihkoji spletkaresaSvetimPismom.
Ovaupozorenjadanasuod Bogadaopomenuljudeprotiv mijenjanja
ili dodavanjabilo cegašto jenapisano uBibliji. Sveto Pismo otkriva
Božji planzacovjekaod pocetkastvaranjado konacnog ispunjenja
planaspasenja, i takodenas upoznajesaonimštacebiti poslije. Ono
jedato covjekukao vodic kroz život koji ceganakrajuprovesti kroz
kapije Novog Jerusalima gdje ce nastavati sa samimBogom.
(Otkrivenje22:1-4).
''I kad svršesvjedocanstvo svoje, ondacezvijer što izlazi iz
bezdanauciniti s njimarat, i pobijediceihi ubiceih. I tjelesanjihova
ostavicenaulici gradavelikoga, koji seduhovno zoveSodomi Misir,
gdjei Gospod naš raspet bi.'' Otkrivenje11:7, 8.
137
Ovazvijer kojaizlazi iz bezdanejamecesto semiješasa
papstvom, ali ovo nijeprorocanstvo o papstvupošto ono pocinje
blizukraja1260 godina. Za1260 godinapapstvo jecinilo upravo ono
što jeproreceno uDanilu7:8, 23-25. Medutim, papstvo nikad nije
povelo rat naSveto Pismo, ono gajesamo zakljucalo nanepoznatom
jeziku.
Ovazvijer kojaizlazi iz bezdanejamejedrugapolitickasila
kojajeimalazauzeti mjesto papstvauFrancuskoj, kojuceSotona
iskoristiti dapokušauništiti rijec Božju. ElenG. Vajt usvom
multimilionskomseleru, Velikaborba, kažedaovazvijer kojaizlazi
iz bezdananijepapstvo, vec druganovamanifestacijasatanskesile:
''Period kad sudvasvjedokamorali proricati obuceni uvrece
završio se1798. Kako sepribližavao svršetak njihovaradautajnosti,
protiv njihseimao uciniti rat od stranesilepredstavljenekao 'zvijer
kojaizlazi iz bezdanejame.' U mnogimevropskimnacijamasilekoje
suvladaleucrkvi i državi vjekovimasubilekontrolisaneod Sotone
posredstvompapstva. Ali ovdjesepokazujenovamanifestacija
satanskesile.'' ElenVajt daljekaže:
''Premarijecimaproroka, tada, malo prije1798. godinenekasila
satanskog porijeklai karakterapodici cesei uciniti rat saBiblijom. I
uzemlji gdjejesvjedocanstvo dvaBožjaprorokatako trebalo biti
ucutkano, pojavicesefaraonov ateizami sodomskarazuzdanost.
Ovo prorocanstvo dobilo je svoje najtacnije i najocitije
ispunjenjeuistoriji Francuske.
TokomRevolucije, 1793., 'svijet jepo prvi put cuo dajednaskupština
ljudi, rodenihi vaspitanihucivilizaciji, kojajepolagalapravo da
vlada jednomod najprofinjenijihnacija Evrope, podigla svoj
ujedinjeni glas daporeknenajsvecanijuistinukojuprimaljudska
duša, i neanonimno seodrecevjerei obožavanjaBogaStvoritelja.''
138
TheGreat Controversy, EllenG. White, Pacific Press Publishing,
1939, pp. 239, 240.
Zvijer koja izlazi iz bezdana je satanska sila koja je
prouzrokovalaFrancuskurevolucijui zbacilapapsko hrišcanstvo
nešto prijenego što jepapstvo izgubilo papuPijaVI kao svog
religioznog diktatora. Krajnjejevažno dacitalac poznajeistoriju
Francuskerevolucijeradi demaskiranjaoveistesatanskesilekoja
sadadjelujeunašemsvijetui kojacenakrajuukljuciti cijeli svijet.
Ovatajnarevolucionarnasilakojajeimalasvoj pocetak u
Francuskoj revoluciji jesamo još jedno orudekojeLucifer ima, i
koristi gaudaljemrazvojusvog planadauspostavi konacnupotpunu
vlast naovomsvijetu. Sveto Pismo jeproreklo daceseovatajna
revolucionarnasilaujediniti saMajkombludnicama, kojajesimbol
Rimo-katolickecrkve, otpalog protestantizma, i svihsvihdrugih
religijskihpokretakoji ucevavilonski iluminizam, ili spiritizam. Ova
konfederacijaizmedulažnihreligijai politickihsilaovogasvijetaje
ono što ponavljasamaistorija. To jejoš jedanpokušaj daseljudi
ujedinepod jednuzastavuostavljajuci Gospoda, kao što jebilo u
Nevrodovo vrijeme.
Potrebno jedazavirimo uunutrašnjost Francuskerevolucijei
proucimo subverzivnegrupekojesuustvari prouzrokovaleovu
bunu. IstorijskeknjigenamkazujudajeFrancuskarevolucijaprvo
otpocela 1787. ili 1789. godine, zavisno koji udžbenik citate.
Medutim, onajeustvari bilaplaniranaod straneDr. Adama
Vajshauptai KuceRotšild (TheHouseof Rothschild) skoro 20 godina
prijeizbijanja.
Dr. AdamVajshaupt jeosmislio, aKucaRotšild obezbijedila
novac. Ovaj Luciferov apostol, AdamVajshaupt, rodenjekao
Jevrejin, obratio seukatolicizam, azatimseokrenuo magiji, gdjeje
139
postao ekspert, i osnovao još jednusektuiluminata. Ovasekta
iluminataosnovanaje1. maja1776. Poput slobodnog zidarstva,
iluminati suluciferanski pokret uciljuocuvanjai promovisanja
antickevavilonskei druidskecrnemagijei vracanja. Njihov cilj je
uništenjehrišcanstvai svihsvjetskihvlada, azatimujedinjenjepod
jednomsvjetskomvladomciji vrhovni vladar jeLucifer.
U Bibliji, naš Gospod jeizabrao sveštenicki red Izraelacada
cuvasvetestvari Božje. U StaromZavjetuoni subili poznati kao
Leviti. 4 Mojsijeva1:47, 54. Citavaizraelskanacijatrebala je biti
sveštenicki narod, ali zbog svojeidolatrije, naš Gospod jeodabrao
samo sinove
Levijeve.
Leviti subili zaduženi zaBožji Šator od sastankai svepratece
službe. Nikomnijebilo dopušteno dapostavlja, pokreceili obavlja
bilo kakvuslužbuušatoru, semLevitima. Onaj ko bi cak i dotakao
Kovceg Zavjeta, ako nijebio Levit, stradao bi smrcu.
Kao što suLeviti imali službuzaizabrani narod, tako suimali i
Božjeproroke. Ako bi neko tvrdio dajeposlat od Bogai prorekao što
dacesedogoditi, ali to senedesi, ovo jebio znak zaIzraelcedataj
covjek nijeod Boga, i oni bi gaubijali zbog obmanjivanjanaroda.
Baš kao što jeBog proricao buducnost i cinio cudameduNjegovim
narodom, tako i Lucifer imasvoj sistemfalsifikovanjasileBožje. I,
baš kao što jeBog izabrao jedannarod koji cecuvati i promovisati
NjegovuTajnupobožnosti (1 Timotiju3:16), tako jei Lucifer odabrao
odredeneljudekoji cecuvati i promovisati njegovuTajnubezakonja
(2 Solunjanima2:7).
Jedantakav sveštenicki red koji jecuvao antickevještinemagije
bili suDruidi. Postojei savremeni redovi ovog sistemavracarstva.
Ono što suLeviti i proroci bili zaIzraelce, to subili Druidi zakeltski
140
narod. Kelti suvjerovali dasunarod natprirodnog porijeklaiz
spoljašnjeg svemira, anjihovemagijskemoci cuvalesusevjekovima
preko njihovih naslednika. Moderno vracarstvo uveliko je
oblikovano iz paganskihreligioznihobredai duidskemagije, koji su
svojevještinepozajmili od egipatskog obožavanjaSunca, što jeopet
poteklo od Vavilonjanai Asiraca. Istaknuto mjesto ukeltskim
obredimaimalo ježrtvovanje; nanjihovimsvetimpraznicima
prinosile suse ljudske i životinjske žrtve. Druidi suimali
dominantanpoložaj ukeltskomdruštvujer oni subili ti koji su
prizivali magicnesiledaosigurajuprosperitet i uspjeh. Poput
americkihindijanskihvraceva, Druidi sucesto padali utrans i
proricali odredenedogadaje.
Modernabratstvaslobodnihzidara, rozenkrojcera, Zlatnezore,
wicca, Americkecrkve, Gardinarskog bratstva, Crkvesvihsvjetova, i
ProcesnecrkveKonacnog suda(ciji clanjebio Carls Menson), samo
sunekeiz mnoštvamagijskihgrupakojedanas operišuizaociju
javnosti, cuvajuci i promovišuci drevno vracarstvo.
Medutim, školavracarstvazvanaIluminati Bavarijebilajetaza
kojujeproreceno dacepovesti otvoreni, autenticni rat naBibliju
kroz ''politicki svijet.'' Zaovusvjetskusilu, simbolisanukao zvijer
kojaizlazi iz bezdanejame, proreceno jedaceuništiti Bibliju(Dva
svjedoka) naulici gradakoji seduhovno zoveSodomi Egipat, ''gdjei
naš Gospod raspet bi.'' Otkrivenje11:7, 8.
Ovo nijeJerusalim, kao što secesto tumaci, vec Pariz, Francuska.
Pred kraj papskesupremacijeuXVIII vijeku, AdamVajshaupt je
poceo zapisivati svojeplanovedauništi svevladei svereligije.
Ateizamseimao iskoristiti kao orudezauništenjeRimo-katolicke
crkvekojajetadabilavladajucasilauEvropi. Revolucionarnasila
Adama Vajshaupta prvo je lansirana pod imenom''Društvo
141
perfektibilista'' (Gesellschaft der Perfectibilisten), kojasepostavila
kao politicki pokret zauništenjetiranijei neznanja, i daljeg progresa
urazumu, slobodi i moralnoj vrlini.
AdamVajshaupt je bio profesor kanonskog zakona na
Ingolstatu, atakodejebio i bivši jezuitski sveštenik. Postavivši se
isprvakao vjerski reformator i liberal upolitici, privukao jemnogeu
svoj politicki pokret, koji jetakodebio poznat kao republikanizam.
Onjeusvojio jezuitski sistemšpijunaže, uveo vracarstvo zasvoje
sledbenike, i razvio bratstvo unutar svog politickog pokretakojeje
bilo srodno slobodnomzidarstvu. Nakonšto jeoformio svoju
organizaciju, safinansijskompotporomkuceRotšild, usvojio jeime
iluminati.
Oni sutakode postali poznati kao ''slobodni mislioci,''
''prosvijetljeni,'' ili ''prosvetitelji,'' imenakojasusedavalaprije
Vajshauptovog vremenafrancuskimpiscimaiz XVII vijekakoji su
naginjali ateizmui antihrišcanstvu. U Njemackoj, prije1. maja1776.
to subili Njemacki racionalisti ili humanisti. Oni sutakode
promovisali ateizami otvoreno napa-dali hrišcanstvo i svereligije
kao laž, glupost i nešto prevazideno. AdamVajshaupt jeucio svoje
sledbenikedasuiluminati jedini clanovi ljudskog rodakoji su
istinski prosvijetljeni i znaju''o cemuseradi.'' Vajshaupt je
uvjeravao svojeucenikedasuoni kreminteligencije, ili jedini ljudi
samentalnimkapacitetom, znanjem, uvidomi razumijevanjem
neophodnimzavladanjesvijetomi donošenjemira. Medutim, samo
nekolicinaizabranihclanovasulicno poznavali Vajshaupta, i oni
koji ganijesuvidjeli smatrali sugaskoro kao boga.
Džerald B. Vinrod, doktor teologije, usvojoj brošuri
''Komunizamuprorockoj istoriji
142
Amerike,'' kompilovao jedokumentovani dokaz kako jeAdam
Vajshaupt mudro prikrio svoj identitet i postao najmocnijafigura
svog vremena. Vinrod objašnjavakako jeVajshaupt pokrenuo sile
kojesuuništilemilioneživota, i ostavio svoj znak zlakoji ceosjecati
svebuducegeneracijeadanajveci broj ljudi nijeni cuo zanjega.
Vinrod nastrani 45 svojebrošurecitirapismo kojejeAdam
Vajshaupt napisao jednomsvomintimnomprijatelju:
''Mojeokolnosti nalažudatrebamostati skrivenod najveceg
brojaclanovadoklegod samživ. Obavezansamciniti svepreko pet
ili šest osoba.''
Drugomprilikomonjerekao: ''…neko morapokazati kako je
lako jednoj pametnoj glavi daupravljastotinamahiljadaljudi.''
''Imamdvojicuodmahispod meneukojeudahnjujemcijeli svoj duh,
asvaki od ovedvojiceopet imajudvojicudrugih, i tako dalje. Na
ovaj nacinmogustaviti upokret i gurnuti uvatruhiljaduljudi na
najjednostavniji nacin, i na ovaj nacincovjek mora izdavati
naredenjai operisati upolitici.'' Vajshaupt jeregrutovao što jebilo
mogucevišebogatihi dobrostojecihmladihljudi. U rokuod cetiri ili
pet godinaVajshauptovi iluminati postali suvrlo mocni i cak imali
svojeclanovekoji suupravljali poslovimaNjemacke. Vajshauptov
cilj bio jeprikriti magijskenaukeizafilantropije, uništiti hrišcanstvo
sahumanizmom(ateizmom), azatimuspostaviti Jednusvjetsku
vladu.
U Des Grifinovoj knjizi, ''Cetvrti Rajhbogataša'' (TheFourth
Reichof theRichby Des Griffin), prikazanaješemaVajshauptove
Svjetske revolucije kojuse nadao da ce proizvesti sledecim
tvrdnjama:
1. Ukidanje(abolicija) svihlegalnihvlada2. Ukidanjeprivatnog
vlasništva3. Ukidanjesvakog nasleda 4. Ukidanjepatriotizma 5.
143
Ukidanjesvihreligija 6. Ukidanjeporodice 7. StvaranjeSvjetske
vlade.
Vajshaupt, koji jeimao samo 28 godinakad jeosnovao Red
iluminata1. maja1776. godine, nijepuno napredovao svedok nije
sreo jednog masonavisokog rangakoji sezvao baronFonKnige(Von
Knigge). FonKnigenijebio samo masonvisokog ranga, vec jetakode
bio priznat kao gospodar i ucitelj najveceg brojatajnihudruženja
svog vremena. FonKnige, poput Vajshauptai svihmajstoraovih
tajnihudruženja, jebio ekspert okultista.
Dabi raširio svoj Red i dao iluminatimaveci uticaj usvijetu, i
zato što jeslobodno zidarstvo srodno iluminizmu, Vajshaupt se
povezao saovommasonskominstitucijom. 1777. godinebio je
iniciranuslobodno zidarstvo uMinhenskoj loži kojujeplanirao da
iskoristi upromovisanjusvojihsvjetskihrevolucionarnihideja.
BaronFonKnigesepridružio VajshauptovomRedu1780. i uskoro
postao voda, dijeleci saAdamomVajshauptomkontrolui upravunad
Redom. Od svihinicijatajezahtijevano dapoložezakletvunatajnost
i obavežusenavjecnušutnju, nepokolebljivulojalnost i potcinjenost
Redu. Poput masonerije, samo jenekoliko vodecihljudi unutar
njihoveorganizacijezaistarazumjelo njihovestvarneciljeve. Svijet
prihvatamasonerijukao veliko dobrociniteljsko udruženje, kojeuci
najvecemmogucemstepenumoralnosti i vrline. Pošto jeSlobodno
zidarstvo uživalo prestiž i slavu, AdamVajshaupt i baronFonKnige
planirali supreuzimanjesvijetapomocufratarskog Redaslobodnog
zidarstva. Njihov planbio jeprodrijeti unajvecenivoeReda, zatim
preuzeti kontroluuusmjeravanjuposlovanacijaukonacnuJednu
svjetskuvladu. Medutim, pošto jepapsko hrišcanstvo bilo i crkvai
država, atakodei dominantnasilakojujeSotonakoristio zakontrolu
svjetskihzbivanjauvrijemeAdamaVajshaupta, Sotonajepripremao
144
jedanjoš gori satanisticki uticaj koji cepostepeno ujediniti sav
paganizam, lažno hrišcanstvo i svevladesvijetapod jednuzastavu.
Vajshauptov prvi korak bio je zadobijanje kontrole nad
Medunarodnimredomslobodnog zidarstva. Dabi zadobili kontrolu
nad masonskimredom, Vajshaupt i baronfonKnigepokušali su
prodati vodamamasonerijeidejudanjihov Red iluminataimaveci,
stariji i misteriozniji sistemnego bilo koji od vecihstepena
slobodnog zidarstva. U svojoj unutrašnjoj organizaciji, Red iluminata
dijelio seutri velikeklase: (1) uzgajalište(2) simbolicko slobodno
zidarstvo (3) misterije.
PlanAdamaVajshauptazapreuzimanjesvijetabio jeoperisati
pod pokrivalomkoliko god jemoguce, i kad lakovjerni svijet
konacno otkrijeo cemuseradi bicesuvišekasno daihzaustavi.
iluminati sutrebali biti tajno udruženjeunutar tajnog udruženja
slobodnihzidara. I, dabi ostali skriveni od širokepopulacije, Adam
Vajshaupt jesebi i svojimzavjerenicimaodabrao šifrovanaimena,
kao Spartak zaVajshaupta, Filo zaFonKnigea, aher FonCvaka(Von
Zwack) suzvali Kato.
Iluminati sutakodepokušali daprikrijusvojulokacijupošto su
putovali uraznezemlješireci svoj otrov. Oni suovo cinili koristeci
šifrovanaimenaukomunikaciji gdjesusenalazili. Naprimjer,
Ingolstatu, Njemacka, odaklejepoteklanjihovaorganizacija, bilo je
dato izmišljeno imeEleusis; AustrijajebilaEgipat, Minhensuzvali
Atina, aBec jebio Rim. Iluminati suizumili svoj vlastiti kalendar a
nazivimamjeseci bilasutakodedanakodnaimena, kao dimehza
januar, i bemehzafebruar.
Zbog odbacivanjaKatolickecrkveod straneMatinaLutera1517.
godine, i pokvare-nosti i razdoraunutar sameKatolickecrkve,
papstvo jeizgubilo veliki dio svog autoritetai upravenad svijetom.
145
Prijenego što jeAdamVajshaupt oformio svoj Red iluminata1776.
godine, slobodni mislioci ili enciklopedisti vec supropovijedali
filozofijuprotiv tiranijei i fanatizmaRimo-katolickecrkve. Jedan
takav glas koji secuo utrecemkvartaluXVIII vijekapripadao je
francuskomautoru, filozofui apostoluslobodnemisli (liberta) po
imenuVolter (1694-1778). Cak iako jeKatolickacrkvaizgubilaveliki
dio svojemoci prije1798. kad jepapa PijeVI detronizovan, Volter je
još uvijek živio udobukad štampanijepostojala, misao nijebila
slobodna, i ljudi nijesubili jednaki pred gradanskimzakonom.
Premdajeispovijedao vjeruuNadmocno Bice, ili boga, onje
poricao postojanje Isusa Hrista i autoritet Biblije. Postao je
nepokolebljivi opozicionar papskog hrišcanstva i pomagao u
promovisanjuEnciklopedijediktatarazumai nauka, umjetnosti i
zanimanja(Encyclopedius ouDictionnarieRaisonnedes Sciences,
des Arts et des Metier) (28 tomova1751-1772; dodatak 5 tomova1776-7
analitickatabela, 2 toma1780), ciji jebio kontributer, i kojajedanas
poznatakao Enciklopedija.
Poput Vajshaupta, Volter, cijepravo imejebilo FransoaArue
(Francois Arouet), primio jeobrazovanjeod Jezuita, ali sekasnije
okrenuo protiv katolicizmai sudjelovao uunapredivanjufilozofije
prosvjetljenja(Iluminizma) uborbi protiv papskog hrišcanstva. Iz
Recnikao filozofiji i psihologiji, Baldvin, citacemo gdjesuse
filozofijeenciklopedistai iluminatafokusiraleuisti pokret koji je
radio naizazivanjuFrancuskerevolucije:
''Jer Enciklopedijajebilavišeod velikog recnikanauka,
umjetnosti, i trgovine; onajezacetauduhuiluminatskog pokreta, i
nosilakako nacelatako i rezultatenovog mišljenjaukulturi tog
vremena, tako dajeodjednompostalaskladišteinformacijai jedna
146
revolucionarnasila.'' Dictionary of Philosophy and Psychology,
Baldwin, TheMacmilianCompany, p. 322.
Postojala jecitavaarmijapisacakojejeLucifer koristio uXVIII
vijekudazatrujeum-
ovefrancuskog narodaprotiv hrišcanstvakao nacijeucjelini. Volter
jejednomhvalisavo izjavio: ''Umoransamod slušanjaljudi koji
ponavljajukako jedvanaest ljudi uspostavilo hrišcanskureligiju.
Dokazacudajejedancovjek dovoljandajezbaci.''
Idejeprosvetiteljstva(iluminizma) bilesuustvari nastavak
renesanse, kojajepozajmljenaod grckog filozofaPlatona(427-347
p.n.e.). Vajshauptov idealizamtakodejebio pozajmljenod pisacaiz
XVII vijekakao što subili Dekart i Bejl uFrancuskoj, Grotijeu
Holandiji, Lajbnic uNjemackoj, Loks uEngleskoj.
PocetkomXVIII vijeka, piscima kao Njutnui Hjumuu
Engleskoj, Dideroui D'Alemberu, poput Voltera, možesepripisati
doprinos ovomfilozofskompokretukoji jedoveo do osnivanjaovog
tajnog revolucionarnog udruženjazvanog iluminati. U Sjedinjenim
Državama, BendžaminFrenklin, koji jepoznavao Voltera, bio je
vodecafigurauprosvetiteljstvu. I, daironijabudeveca, idejeovog
pokretadalesupodloguzaDeklaracijuo nezavisnosti. Medutim, naš
Gospod jecijeluto zbrkupreoblikovao uzaštitni oklop protiv kako
gradanskog tako i vjerskog progonstva.
Dakle, vracajuci seprorocanstvuo iluminatimakoji pokrecu
autenticni rat naBibliju(Dvasvjedoka), citamo uOtkrivenju11:9-12:
''I gledaceneki od narodai plemenai jezikai koljenatjelesanjihova
tri danai po, i necedati dasenjihovatjelesametnuugrobove. I koji
živenazemlji, obradovacesei razveselicesezanjih, i slacedare
jedandrugome, jer ovadvaprorokamucišeonešto živenazemlji. I
poslije tri dana i po duhživota od Boga ude unjih; i staše oba na
147
nogamasvojima, i strahveliki napadenaonekoji ihgledahu. I cuše
glas s neba, koji imgovori: izaditeamo. I izidošenanebo na
oblacima, i vidješeihneprijatelji njihovi.''
Moždapostoji mnogo minornihrazlogazašto jeFrancuska
postalastaništeateistatokomFrancuskerevolucijesasvojih3 ½
godine''vladavineterora,'' medutim, onajeustvari otpocelazbog
rimo-katolickog suzbijanja Svetog Pisma. Hristos se nije
propovijedao kao što jeizloženo uJevandelju. Bilo jeupravo
suprotno. Isus jepogrešno predstavljanmeduvelikimmnoštvomu
Francuskoj, što jedovelo do prohibicijehrišcanstvagradanskim
zakonom. Zbog lažneprezentacijeJevandeljaod stranepapstva,
armijaateistajebilaustanjudazadobijesimpatijezasvojustvar, i
zvijer kojaizlazi iz bezdanamoglajepovesti rat naBibliju(Dva
svjedoka) i pobijediti je. Ovdjenalazimo razlog zašto jepapstvo
izgubilo svojudiktatorskumoc. Ovo jepostavilo pozornicunesamo
zauništenjehrišcanstvauFrancuskoj utomvremenskomrazdoblju,
vec takodei zafrancuskesnagedaumarširajuugrad Vatikani
detronizujupapukada je Napoleonstupio na scenunakon
Revolucije.
Pisci su pozdravili Francuskurevoluciju kao svitanjejedne
noveere, ali bilo jeuto u
stvari rodenjejoš jednestrašneobmanesedmoglaveaždaje(Lucifera)
zauništenjemilionaljudskihživota. Kad jeLucifer vidio dapapska
siladolazi svomekrajukao što jeproreceno uDanilu7:25, onje
jednostavno podigao drugi pokret zauništenjecovjekakoji cese
nastaviti dok sepapskasilaneobnovi kao što jeproreceno u
Otkrivenju13:3, što cemo proucavati kasnije.
Dakle, iluminatski pokret koji cezaratiti saJagnjetom(ali Jagnje
ceihpobijediti, Otkrivenje17:14) nepostajesvjetski dok sedruga
148
zvijer iz Otkrivenja13:11-17 nepojavi i pocnegovoriti kao aždaja.
Ovo je, kao što cemo saznati kasnije, silaotpalog protestantizmau
Americi. Ali prijenego što možemo razumjeti kako ceiluminizam,
katolicizami otpali protestantizamnastupiti usvijetui ujediniti ga
protiv pravog biblijskog Isusa, trebadaznamo pod kojimimenom
iluminati danas operišu.
Kao što jekonstatovano ranije, AdamVajshaupt sepovezao sa
masonskomložom1777. godine. Onseisprvapostavio medu
masonimakao reformator ureligiji i liberal upolitici. Zato što je
slobodno zidarstvo takodebilo antipapsko, Vajshauptovaantipapska
politikauNjemackoj odmahjepostalapopularna. Vajshaupt jeimao
ništamanjedo dvijehiljadeimenauregistruiluminatauNjemackoj.
Medunjimasubili neki najistaknutiji aristokrati tezemlje.
Sasvimjeocito daljudi iz redaslobodnihzidarakoji suse
pridružili Vajshauptovimiluminatimanijesuimali pojmaukakvusu
zamkuupali. Vrlo malo masonajeshvatalo kakvi subili planovi
AdamaVajshauptaupocetku, kao što vrlo malo masonarazumiješta
njihova organizacija uci. Vajshaupt je prodro u masonsku
organizacijusasvomprepredenošcui suptilnošcukojimasenaucio
kao nekadašnji jezuitski sveštenik.
Neki istoricari supisali daFrancuskarevolucijanijeunaprijed
pripremana. Neki cekazati dajeFrancuskarevolucijaproisteklaiz
politickekrizekojasepoklopilasaekonoms-kimkrahom. Ovoj
ekonomski kolaps izazvao jenemir i pobunekojecak ni francuska
armijanijemoglaugušiti. Ovo je, ustvrdiceneki istoricari, natjeralo
francuski narod naodlukudaizazovedruštvenupromjenui zbaci
aktuelni poredak.
Ono što govoreovi istoricari jesamo djelimicno istina. Istorijski
segmenti kojeoni previdajuustvari jebilo to što jenavelo narod na
149
prvommjestudaprihvati ovaj duh(iluminizam). Kao što je
konstatovano ranije, suzbijanjeBiblije, fanaticno tlacenjeRimo-
katolickecrkve, bilo jeto što jeustvari zapalilo iskrukojajenakraju
navelafrancuski narod daodbaci hrišcanstvo i javno spali svoje
Biblije. Istorijabilježi dasudogadaji koji sudoveli do Francuske
revolucijebili uzrokovani anarhijom. Gradani susepoceli dijeliti u
mnoštvo medusobno omraženihfrakcijakojesuseborilezaprevlast,
pokušavajuci dauništejednadrugu. Ali prijetoganahiljade
francuskihgradanajepogubljeno zbog pobunei mržnjeprema
hrišcanstvuod strane Rimo-katolicke crkve. Ubilacki karakter
papstvavidio seuFrancuskoj. 1572. godineRimo-katolici supokušali
daujednomzamahupobijusveprotestanteuFrancuskoj. Ovo jeu
istoriji poznato kao Bartolomejski masakr. U rokuod mjesec dana, u
Francuskoj jepogubljeno 60.000 protestanata. Mnogi kažudajebilo i
preko 75.000. Kardinal od Loranadavao je1000 krunakao nagradu
onomeko odneseovevijesti uVatikan.
Ovdjecitalac možejasnijerazumjeti Otkrivenje11:8, ''gdjei naš
Gospod raspet bi.'' ''Kad ucinistejednomod ovemojenajmanje
brace, meni uciniste.'' Matej 25:40.
Kad jepapstvo ubijalo protestantenaulicamaPariza, oni su
takoderazarali hramgdjejeIsus nastavao, i Gospod zato kaže: ''meni
uciniste.''
ZavrijemeRevolucije, Francuskasesnizilananivo moralnog
uniženjaslicnog onomešto jeimao grad SodomuLotovo vrijeme.
Onajetakodeimalausebi isti duhateizmakao faraonuMojsijevo
vrijeme. ZaFrancuskujeuOtkrivenju11:7, 8 bilo proreceno dace
imati grijeheSodoma(razuzdanost) i Egipta(ateizam). Nasvršetku
1260 godinaDvasvjedoka(Stari i Novi Zavjet) imali susvršiti svoje
svjedocanstvo. I od tada se javlja iluminizami pob-jeduje
150
hrišcanstvo. Istorija ovaj pokret naziva iluminizam(ateizam)
''jakobinskihklubova.''
Jakobinski klubovi uFrancuskoj bili suaristokratski teroristi
koji supredvodili Francuskurevoluciju, i koji suposlali kraljaLuja
XVI, 21. januara1793. godine, nagiljotinu. Medutim, najveci broj
istoricaraizostavljako jezaistaizdavao naredenjaDantonu, Maratui
Robespjeru, vodamajakobinskihklubova. Jakobinski klubovi subili
ti koji suustvari ukinuli hrišcanstvo preko Narodneskupštine, i
uspostavili službuboginji ''razuma'' ili ''slobode.''
Ime ''jakobinci'' potice od imena manastira koji suovi
aristokratski teroristi koristili utajnoj zavjeri svrgavanjakraljaLuja
XVI. Manastir sezvao Jakobinski dominikanski samostan. Oni su
takodebili poznati kao Društvo prijateljaUstava, i vrlo brzo se
organizovali usvimvažnimgradovimaFrancuske. Oni subili
najbogatiji i najuticajniji ljudi uFrancuskoj. Imali suoko 500.000
clanovanavrhuncusvog uticaja1793-1794.
Istinajedajeovaj aristokratski teroristicki pokret zvani
jakobinski klubovi bio ustvari francuski iluminati koji suoperisali
pod drugimimenom.
Kao što smo ranijeustanovili, AdamVajshaupt jepostao mason
1777. sajedinimciljemdaiskoristi tuorganizacijukao orudeza
proboj uvišenivoevlasti jednostavno zamjenjujuci masonekoji su
vec sjedeli natimpoložajima.
Saneiscprnimtalentomzašarlatanstvo, kao i planiranim
sistemomšpijunaže, Vajshauptovi ucenici suseinfiltrirali uvisoke
nivoevladauNjemackoj, Francuskoj, Engleskoj, Belgiji, Holandiji,
Danskoj, Švedskoj, Poljskoj, Madarskoj i Italiji. Medutim, baronFon
Knigekoji sepridružio iluminatima1870. godinebio jetaj koji jedao
ovoj organizaciji brzuekspanziju, neAdamVajshaupt.
151
Slobodni zidari, poput svihtajnihudruženja, izabirajuda
ostanuupotaji i nevoledaprivlacepažnju. Zato što suiluminati bili
tajno udruženjeunutar tajnog društvaslobodnihzidara, cak iako su
bili prodrli uvisokeevropskenivoe, vrlo malo ljudi jeuistinuikad
culo zanjih. Medutim, malo prijenego sedogodilaRevolucijau
Francuskoj, zaAdamaVajshauptai njegovezavjerenikepoceli su
duvati protivni vjetrovi. Nijeprošlo dugo dok sumasoni poceli
slušati glasineo pravoj prirodi planovaAdamaVajshauptadapotcini
njihovuorganizaciju. Kad suslobodni zidari poceli shvacati
Vajshauptovestvarnenamjere, održanjevrhovni savjet ucilju
istraživanja prirode visoko rangiranihiluminata umasonskoj
organizaciji. 1782 godineodržanajekonferencijakojomprilikomsu
prisustvovali AdamVajshaupt i baronFonKnige. Ali tek od
Vajshauptovog i FonKnigeovog propadanja, što jeovog drugog
navelo danapusti Red, AdamVajshaupt pocinjedaizlažeprijetnju
od unutrašnjeg razdorameduiluminatima.
Sukob izmeduVajshauptai FonKnigeaoko togako cebiti reks
ili kralj ovog tajnog revolucionarnog pokretabio jestvarni motiv
odlaskaFonKnigea. Nakonšto jeFonKnigenapustio iluminate,
Vajshauptovaluciferskazavjeraprimilajenajteži udarac 1785. Jedan
od Vajshauptovihko-zavjerenika, po imenuLanc (Lanze), bio je
pogodengromomdok jebio naputuiz Frankfurta, Njemacka, da
isporuci dokumentaRobespjeru, uto vrijemepoglavarujakobinskih
klubova. Dokumenta koja je Lanc nosio sadržala suvažne
informacijeo reduiluminata, i njihovimplanovimadauništene
samo Francuskuvladukroz pobunei revolucije, vec takodei vlade
svijeta. Tako mi danas imamo informacijeo ovoj zvijeri kojaizlazi iz
bezdana. Svi papiri kojejeLanc nosio pali suurukeBavarskevlade,
i vlasti sunaredilepoliciji danapravi racijuuštabuiluminatau
152
Njemackoj. AdamVajshaupt morao jebjekstvomdaspasavaživot, a
svi ti dokumentovani dokazi dajeRed iluminatabio opasna
medunarodnateroristickagrupaprivukli supažnjumnogihdržavau
Evropi. Medutim, upozorenjasupalanagluheuši, kao što cei unaše
vrijeme. Kad jeRijec Božjabilaodbacena, i spiritizamstupio na
scenu, Francuskaje palauponižavajucuslužbutzv. ''boginji
razuma.'' Ovaj vremenski period uistoriji takodejepoznat kao Doba
razuma, ili Vladavinaterora. I što jedovoljno zanimljivo, Vladavina
terorajetrajala3 ½ godine, kao što jeproreceno uOtkrivenju11:11: ''I
poslijetri danai po (prorockegodine) Duhživotaod Bogaudeunjih
(Stari i Novi Zavjet), i oni stadošenanogamasvojima.''
Zvijer kojaizlazi iz bezdanejamebilajepolitickasilakojaje
proisteklaiz vracarstva, ucinilaotvoreni, autenticni rat naBiblijui
hrišcanstvo, izazvalaFrancuskurevoluciju, zakojuSveto Pismo kaže
dacenastaviti sasvojimdjelomsvedok sekonacno neproširi do
svakog naseljenog uglanaplaneti.
Dabi istakao kako seisti pobunjenicki duhNevrodai njegova
mržnja prema Gospoduod subote mogla takode zapaziti u
iluminatimaXVIII vijeka, JurajaSmit, usvojoj knjizi Danilo i
Otkrivenje, str. 285, citirajednog sveštenikailuminizmakoji jeuto
vrijemebio poznati komicar uFrancuskoj: ''Bože! Ako postojiš…
osveti svojeuvrijedeno ime. Prkosimti. Ti cutiš. Neusuduješ seda
baciš svojestrijelei gromove. Ko ceposlesvegavjerovati da
postojiš?'' Daniel and Revelation, UriahSmith, SouthernPublishing
Association, 1944, p.285.
U sledecempoglavljunastavicemo prikazivati kako jeova
luciferskazavjerapostepeno zbacivalahrišcanstvo i svevladesvijeta
simbolicki predstavljenakao zvijer kojaizlazi iz bezdanejame, i
153
kako seonamožepratiti preko raznihimenai pokretapocevši od
Francuskerevolucijedo današnjihdana.
AnarhijakojasepokazalanaulicamaParizakroz naporeovog
antihrišcanskog pokretavidjecesei udrugimzemljama. ElenVajt, u
svojoj knjizi Vaspitanje, str. 228, vidjelajedaceovaanarhijauskoro
postati svjetskazavjera. Onakonstatuje: ''Istovremeno anarhija
nastoji dazbrišesvezakone, nesamo božanskevec i ljudske.
Centralizacijabogatstvai moci, bezbrojnekombinacijezabogacenje
manjinenaracunvecine, kombinacijesiromašnijihklasazaodbranu
svojihinteresai zahtjeva, duhnemira, pobunei krvoprolica, širenje
po cijelomsvijetuistihucenjakojasudovelado Francuskerevolucije
– sveto teži dacijeli svijet ukljuci usukob slicanonomekoji je
potresao Francusku.''
154
GLAVA VI
Rodenjekomunizma
IstorijaizaLigepravde(frontazailuminate)
Karl Marks piše''Komunisticki manifest'' zaLigupravde
Nikolaj LenjinpostajeclanLigepravde, kojajekasnije
promijenilasvojeimeu''Ligakomunista''
Jakobinski klubovi, Ligapravde, Ligakomunistai boljševizam
bili suiluminatski frontovi
Plansavremenog doba: Iluminati preuzimajukontrolunad
svjetskimnuklearnimoružjempreko Ujedinjenihnacija
Godine1785, BavarskavladajeizložilaplanAdamaVajshaupta
dauništi hrišcanstvo i kontroliševlade. Medutim, to nijebio kraj
iluminata, kao što jepisao najveci broj istoricara. Vajshauptovi
planovi bili susamo prekinuti i tretirani kao jedna opasna
revolucionarnasnagauNjemackoj. Ostalenacijeukojimasu
iluminati operisali oglušilesuseo upozorenjaBavarskevlade. Samo
par godinakasnije, planzauništenjehrišcanstvai svjetskihvlada
prvo sevidio uFrancuskoj revoluciji. Ovaistarevolucionarnasila
opet sepojavilauNjemackoj, pod imenom''Ligapravde,'' sa
ograncimauLononu, Parizu, Briselui Švajcarskoj.
Napoleon, kad jedošao navlast, nijetolerisao aktivnosti
jakobinskihklubovasanjihovomnezavisnomopozicijom, paihje
potpuno suzbio. Medutim, iluminati susamo operisali pod drugim
155
imenima. Clanjednetakveorganizacijepod imenom''Ligapravde''
postao jeKarl Marks. Onjesamo doradio spiseAdamaVajshaupta
koji sudatirali nekihsedamdesetak godinaranije. Vajshaupt jeumro
1830, ali njegoverevolucionarneplanovenastavio jedasprovodi citav
niz njegovihnaslednika.
Godine 1842, Karl Marks je poceo pisati revolucionarnu
propaganduzaLigupravde, nadajuci sedaceizazvati duhnemira. U
saradnji saFridrihomEngelsomi pod patronatomLigepravde, Marks
je1844. poceo pisati cuveni ''Manifest komunistickepartije,'' danas
opštepoznat kao ''Komunisticki manifest,'' koji sepojavio pocetkom
1848. Kasnije, iluminati koji suoperisali pod imenomLigapravde,
mijenjajusvojeimeu''Ligakomunista.''
Komunisti proslavljaju 1. maj kao rodendan svog
revolucionarnog pokretazato što jeto danrodenjailuminatakojeje
osnovao AdamVajshaupt. I, nijeslucajno što svi komunisti koriste
''pentagram'' (zvijezdupetokraku) kao jedanod svojihamblema. I,
nijeslucajno što komunisti koristetermincrveni daopišusvoj
revolucionarni pokret. InternacionalnubankarskuporodicuRotšild,
kojajezanekih200 godinaimalavelik uticaj naekonomskui
politickuistorijuEvrope, osnovao jeMajer Amšel Rotšild, 23.
februara1744. uFrankfurtu. Onjeimao pet sinovaaporodicno ime
poticeod crvenog štitanakuci Majerovihpredaka.
AdamVajshaupt i kucaRotšild zapoceli suovaj dijelom
religijski adijelompoliticki pokret prorecenuBibliji kao ''crvena
zvijer'' kojaceizaci iz bezdanejame(spiritizam). Otkrivenje17:3, 8.
U 1890-imovaj revolucionarni pokret dodao jesvomclanstvu
VladimiraIlicaUljanova, koji jepromijenio svojeimeuNikolaj
Lenjin. Kao što jeiluminatskateroristickagrupauFrancuskoj
(jakobinski klubovi) izazvalapad vladeLujaXVI, tako sukasnija
156
aristokratskabracakojasuoperisalapod imenomboljševizam
prouzrokovalazbacivanjecarauRusiji i Oktobarskurevoluciju1917.
Kasnijecesepokazati dasuovi komunisti bili finansirani kako od
evropskihtako i americkihmedunarodnihbankara.
Ideje koje je Lenjin razvio direktno su poticale iz
Komunistickog manifestaKarlaMarksa, aidejekojesenalazeu
Komunistickommanifestudirektno iz spisaDr AdamaVajshaupta,
koji jeprimao naredenjaod kuceRotšild. Geri Alenusvom
multimilionskombestseleruNiko seneusudujedato nazove
zavjerom, konstatuje sledece o MarksovomKomunistickom
manifestu:
''Ako proucavateMarksov Komunisticki manifest otkricetedaje
usuštini Marks rekao daceproleterskarevolucijauspostaviti
socijalistickudiktaturuproletarijata. Dabi sepostiglasocijalisticka
diktaturaproletarijata, trebadaseispunetri stvari: 1. eliminacija
svakog pravanaprivatno vlasništvo. 2. razbijanjeporodicekao
jedinke; i 3. uništenjeonogašto jeMarks oznacio kao 'opijumza
narod,' tj. religije.
Alenunastavkukaže: ''Karl Marks jepodstrekavanod strane
jednemisterioznegrupekojase zvala'Ligapravednihljudi' da
napišeKomunisticki manifest kao demagoški mamac zarulju.
Komunisticki manifest jeustvari cirkulisao godinamaprijenego je
Marksovo imepostalo dovoljno priznato zauspostavljanjenjegovog
autorstvazaovaj revolucionarni prirucnik. Svešto jeKarl Marks
zaistauradio bilajedoradai kodifikacijaonihistihrevolucionarnih
planovai nacelakojejesedamdeset godinaranijepostavio Adam
Vajshaupt, osnivac RedailuminatauBavariji. I, opštejepriznato od
straneozbiljnihnaucnikaovog predmetadaje''Ligapravednihljudi''
bilaprosto produžetak iluminatakoji subili prinudeni daiduu
157
podzemljeposleizlaganjaraciji 1786. kojususprovelebavarske
vlasti.'' NonDareCall It Conspiracy, Gary Allan, Concord Press, 1971,
p. 25.
PremdaAlendatiraotkrivanjeiluminatadrugegodinenego što
smo citali iz jednemasonskeknjige, to ipak nemijenjacinjenicuda
jeovo istorijski tacno. Marks jetakodepozivao naukidanje
kapitalizma, zakojejevjerovao dajeborbaizmeduburžoazije
(srednjeklase) i proletarijata(radnika).
Marksizamgovori siromašnimadaako uspostavediktaturu
proletarijata, kojabi uspostavilabesklasno društvo, svako bi živio u
miru, prosperitetui slobodi. Nebi višebilo potrebezavladama,
policijom, ili armijama, i sveto bi postepeno iscezlo. Marks jerekao
davladajucaklasanikad necevoljno predati vlast, i dasustogaborba
i nasiljeneizbježni.
Ovo bi prirodno zvucalo strašno nekimsiromašnimcnackim
borcima, ili gladnimauzemljamaLatinskeAmerike. Ali ono što
komunistickevodenegovoreljudimajeto dasulideri izuzeti od
jednakeraspodjelematerijalnog bogatstvanjihovenacije. Koliko
ruskihlideraviditemeduonimakoji supogodeni siromaštvom?
Stvarni motiv izakomunizmanijeravnomjerno podijeliti bogatstvo
svijeta, vec jeKomunistickapartijasamo front zasuper-bogatekao
orudezasticanjei upotrebumoci. Komunisti nijesuti koji vode
komunizam. Postoji još jedna kontrolna sila iza komunizma.
Komunizami socijalizamsamo suproduženarukajoš davolskije
zavjerekojaseodigravaizaocijujavnosti, kojasenevodi iz Moskve
ili Pekinga, vec iz Pariza, Njujorkai Londona.
Ovo suvrlo ozbiljnai opasnavremena. Prosjecno lakovjerni
gradaninapsolutno nemapredstaveštasedešavaoko njega. Ali
pazite! Ovo jevrlo ozbiljani opasanantihrišcanski pokret koji
158
djelujepoliticki i socijalno od Francuskerevolucijenauništenju
suverenitetasvihnacijanasvijetu. Ovazvijer iz bezdanejame
(spiritizam) raširilajesvoj otrov prvo uEvropi zavrijemeFrancuske
revolucije, aodatleuRusiju. Džordž Vašington, cak iako jebio
obmanuti mason, i pored togabio jelojalni Amerikanac, i vrlo
svjestanovemedunarodnerevolucionarnesilekojajenamjeravalada
uništi svevladei svereligijei unjegovo vrijeme. Des Grifinusvojoj
knjizi Cetvrti rajhbogataša, str. 57, objašnjavakako seiluminatska
zavjerauvuklauAmerikucak i kad sebilo ujedinilo 13 prvobitnih
kolonija:
''Medutim, prijenego suse kolonijeujednile, Ustav bio
prihvacen, i naša Republika uspostavljena, petnaest loža reda
iluminataformirano jeutrinaest kolonija. KolumbijskaložaReda
iluminatabilajeosnovanaugraduNjujorku1785; clanstvo je
ukljucivalo guverneraDeVitaKlintona(DeWitt Clinton), akasnije
Klintona Ruzvelta (Clinton Roosevelt) – direktnog pretka
predsjednikaRuzvelta– CarlsaDejna(Charles Dana) i HorasaGrilija
(HoraceGreely). SledecegodineosnovanajejednaložauVirdžiniji
sakojomseidentifikovao Tomas Džeferson(Thomas Jefferson). Kad
jeBavarskavladaobjelodaniladavolskeplanoveAdamaVajshaupta,
Džefersongajecvrsto branio kao jednog dobrotvoraentuzijastu.''
Izdatasumnogasnažnaupozorenjao aktivnostimailuminatau
Americi. 19. jula1798, Dejvid Papen(David Pappen), predsjednik
UniverzitetaHarvard, snažno jeupozorio studentezavršnog razredai
održao impredavanjeo uticajukoji jeiluminizamimao naamerickoj
sceni. Predsjednik Timoti Dvajt (Timothy Dwight) saUniverzitetaJel
izdao jeslicno upozorenje.
TakodejeDžordž Vašingtonposlao pismo G. V. Snajderu
(Snyder) ukojemjekonstatovao: 'Nijemi namjeradasumnjamdase
159
doktrina iluminata i principi jakobinizma nijesu raširili u
SjedinjenimDržavama. Nasuprot, niko od menenijeuvjereniji utu
cinjenicu.'
Idejakojusammislio prenijeti bilajevjerovanjedasulože
slobodnog zidarstvakojeuovoj zemlji postojekao udruženja
nastojalepropagirati davolskenauke.'' FourthReichof theRich,
Griffin, Emissary Publications, 1979.
Rusijajedonedavno bilasavršenprimjer kakvi suplanovi
iluminatazasvijet. Oko jednetrecinesvjetskepopulaciježivjelo je
pod komunistickomvlašcu. Medutim, procjenjujesedajesamo oko
10% ljudi bilo zaistauclanjeno ukomunistickupartiju. Kako su
komunisti održavali svojuvlast? Komunistickapartijanedopušta
politickerivale, i biraci nemajustvaranizbor medukandidatima.
Istinajedajesamakomunistickapartijavisoko centralizovanavlada,
i samo njeni vrhovni clanovi donosevažneodluke. Najveci broj
komunistickihzemaljabio jeili jesteništadrugo do otvoreni
koncentracioni logori. I, suprotno Marksovimpredvidanjima, njihovi
konflikti, zlocini predrasudenijesunestali uovimkomunistickim
zemljama. Postoji isto toliko koncentracijebogatstvanacijezarad
dobitkamanjinenaracunsiromašnei srednjeklaseukomunistickim
zemljama kao i u onimnekomunistickim. Takode se u
komunistickimzemljamamoževidjeti istanacionalnai rasnamržnja
zakojusumislili daceisceznuti.
Ko ustvari vucekoncedanas izakomunistickog svjetskog
revolucionarnog pokreta? Geri Alenusvojoj knjizi, Niko sene
usudujenazvati to zavjerom, nijeto mogao jasnijeiskazati nastrani
35:
''Komunizamnijepokret potlacenihmasa, vec pokret koji su
stvorili, kojimmanipulišui koristesemilijarderi upotrazi zamoci
160
kako bi zadobili kontrolunad svijetom... prvo uspostavljanjem
socijalistickihvladauraznimnacijamaazatimkonsolidacijomsviju
njih kroz jednu 'veliku intergraciju' u svemocnu svjetsku
socijalisticku super državu vjerovatno pod pokroviteljstvom
Ujedinjenihnacija.'' NonDareCall It Conspiracy, Allan, Concord
Press, 1971.
Medunarodni bankari su ti koji ustvari povlacekoncei koji
kontrolišukomunisticke
aktivnosti, nekomunisti. Bivši Sovjetski Savez i zemljeIstocnog
bloka, Kina, Kuba, itd., primali susvojanaredenjaindirektno od
super bogatihmedunarodnihbankarakoji kontrolišutrgovinuovoga
svijeta.
Sedamdeset godinaprijenego jeKarl Marks stupio nascenu,
Vajshaupt jegovorio svojimucenicimadazapostizanjeJedne
svjetskevlade, njegovi konspiratori bi semorali infiltrirati usvaku
agencijuvladinih poslovanacija. Oni suprvo koristili masonskelože
kao što smo saznali ranije, za pocinjanje ovog zadatka.
Zaposijedanjemkljucnihmjestausvimvladama, agenti iluminata
mogli bi nakrajupovesti nacijeprema''Novomsvjetskomporetku''
(''Novus Ordo Seclorum'' nalatinskom). Oni suovo imali postici
silomglasanjakojubi dobili kad zauzmupoložajekao zakonici.
Medutim, prijenego bi ljudi prihvatili luciferanskuvladuza
kojuseVajshaupt, Luciferov apostol, nadao dacejenakraju
uspostaviti, moralaseprvo zbiti kulturnapromjenaunutar društava
ljudi, zajedno saduhomnemirai pobuneuzraku. Ljudeusvijetuje
trebalo svesti nabezbožnadruštva. Ateizamjebio samo orudeza
uništenjehrišcanstvauFrancuskoj tokomRevolucije. Vajshaupt i
njegov ''unutrašnji krug'' nijesubili ateisti; oni suvjerovali uboga.
Medutim, ovaj bog nijebio Isus Hristos. Komunizamjesamo jedna
161
antihrišcanska, ateistickasilazauništenjehrišcanstvai svihsvjetskih
vladaod stranesavremenihluciferanakoji ustvari kontrolišu
svjetskutrgovinu. Govori Gospod: ''I carevi zemaljski s njomse
kurvašei trgovci zemaljski obogatišeseod bogatstvaslasti njezine.
Koliko seproslavi i nasladi toliko joj podajtemukai žalosti; jer
govori usrcusvojemu: sjedimkao carica, i nijesamudovica, i žalosti
necuvidjeti. I trgovci zemaljski zaplakacei zajaukati zanjom, što
njihovihtovaraniko višenekupuje.'' Otkrivenje18:3, 7, 11.
Zarad nekog skeptika, ili citaocakojemujeispranmozak u
vjerovanje da ova luciferanska (iluminatsko-komunisticko-
socijalisticka) zavjeradanas nepostoji, pogledajmo upozorenjeod
VinstonaCercilakojejenapisao 8. februara1920. uIlustrovanom
nedeljnomglasniku(Illustrated Sunday Herald):
''Od vremenaSpartaka(AdamaVajshaupta) do KarlaMarksa, pa
do Trockog, Belakunje, RozeLuksemburg, i EmeGoldman, ova
svjetskazavjerajepostojano rasla. Ovazavjerajedefinitivno
odigralaprepoznatljivuuloguutragediji Francuskerevolucije. Ona
jepolazištei izvor svakog subverzivnog pokretatokomXIX vijeka; i
sadajenapokon, ovabandaneobicnihlicnosti iz podzemnog svijeta
velikihgradovaEvropei Amerikeuhvatilaruski narod zakosena
njihovimglavama, i prakticno postalaneprikosnoveni gospodar te
ogromneimperije.'' Citirano iz Dimenzijakojanedostajeusvjetskim
poslovima, Goj (TheMissing DimensioninWorld Affairs, Goy), str.
92.
Otkrivenje16:13, 14 upozoravanatrostruki savez aždaje, zvijeri i
lažnog prorokakoji ceujediniti citavi svijet cijaimenanijesu
zapisanauJagnjetovoj Knjizi života, i zaratiti protiv Hristai
Njegovog naroda. Prvasilakojaceizaci usvijet jesimbolisanakao
aždaja, Otkrivenje16:13. Onajetakodesimbolisanakao zvijer koja
162
izlazi iz bezdanejame. OvadvasimbolapredstavljajuSotonui
njegovu lucifersku (iluminatsko-komunisticko-socijalisticku)
zavjeru.
Poput iluminata Francuske revolucije iz XVIII vijeka, pokret
Novo doba(današnji
spiritizam) nastoji dauništi hrišcanstvo putemsvjetskedruštvene
transformacije. MedupripadnicimapokretaNovo dobaimauciteljai
službenika, znamenitih naucnika, vladinih zvanicnika i
zakonodavaca, glumacai milionera, taksi vozacai slavnihimena,
lideraumedicini, obrazovanju, pravui psihologiji, koji pokušavaju
danaveduhrišcanski svijet napri-
hvatanjeovemoderneverzijeNevrodoveJednesvjetskevlade.
MerilinFerguson, autor Vodolijskezavjere, kojajei samaclan
oveluciferanskeurote, konstatujesledeceusvojoj knjizi nastrani 26:
''Vodolijskazavjerapredstavlja'štasada.' Mi moramo krenuti u
nepoznato: poznato nas jeisuvišepotpuno iznevjerilo.
Imajuci uvidujedanširi istorijski pogled i dubljumjeru
prirode, Vodolijskazavjerajerazlicitavrstarevolucije, sarazlicitim
revolucionarima. Onateži preokretuusvijesti kritic-nog broja
pojedinaca, dovoljnog dadoneseobnovudruštva.'' TheAquarian
Conspiracy, MarilynFerguson, J.P. Tarcher, Inc., 1980.
Kao što smo saznali ranije, komunizamjepotekao od verzije
vavilonskog vracarstva(Iluminizma) iz XVIII vijeka, i insistirao jena
nasilnomzbacivanjusvihpostojecihdruštvenihuslova. Frensis B.
Rendal, doktor nauka, koji jepredavao naAmherst koledžui
Kolumbijauniverzitetu, konstatujesledeceo Marksuusvojoj knjizi,
Komunisticki manifest, nastrani 37:
''On(Marks) je insistirao na nasilnomzbacivanjusvih
postojecih društvenih uslova sa nesputanimpravom... Neka
163
vladajuceklasedrhtepred komunistickomrevolucijom. Proleteri
nemajuštaizgubiti semsvojihlanaca. Oni morajuzadobiti svijet.
Radni ljudi svihzemalja, ujedinitese! Milioni subili potreseni ovim
najznamenitijimod svihpozivakoji sunamupuceni iz doba
Romantizma.'' TheComunist Manifesto, Marx/Engels, edited by
Francis B. Randall, Ph.D., Simon& Schuster, 1964.
Kao što smo pokušali pokazati citaocuranije, komunizamnije
pokret zapomoc potlacenimljudimausvijetu. Ali komunizamdanas
ustvari vodekapitalisti, oni isti ljudi koji kontrolišubogatstvo
svijetaprotiv kojegasekomunizamnavodno bori. Vrlo malo ljudi
znadajeKarl Marks bio korespondent i politicki analiticar Horasa
Grilija, koji jebio vlasnik listaNew York Times. 1849. godineHoras
Grili i KlintonRuzvelt sufinansijski pomagali Komunistickuliguu
Londonukoja je sudjelovala uobjavljivanjuKomunistickog
manifesta. Ostali donatori bili suengleski milioner Kauel Stepni
(Cowel Stepney), i naravno FridrihEngels, koji jebio bogati Njemac.
I, svedo nedavno, dvacekakojajezaKarlaMarksarealizovao Natan
Rotšild mogli susevidjeti napanouuBritanskommuzeju. Lenjina,
Trockog i Staljinafinansirali sukapitalisti iz Amerike, Engleskei
Njemacke, kako bi pomogli promovisanjuboljševickerevolucijeu
Rusiji.
Štadaradi sledbenik Isusaiz Nazerata? Dali trebadase
ujedinimo, naoružamo i odbranimo sebe? Odgovor jene, hiljadu
putane. Ovaj konflikt nijesocijalni, vec duhovni rat. ''Jer naš rat nije
s krvljui s tijelom, nego s poglavarimai vlastima, i s upraviteljima
tameovogasvijeta, s duhovimapakosti ispod neba.'' Efescima6:12.
Proreceno jedaceLucifer usloviti neupucnenaovomsvijetuda
prihvatepotpunuluciferanskuvlast kroz spiritizam, katolicizami
otpali protestantizam. Ovavelikaobmanadolazi uimemirai ljubavi.
164
''I sasvakomprijevaromnepravdemeduonimakoji ginu: jer ljubavi
istineneprimiše, dabi sespasli. I zato ceimBog poslati silu
prijevare, da vjerujulaži (pošto na duhovnomplanunema
nezavisnosti, oni koji odbijajuistinukojadolazi od Bogapo prirodi
stvari prihvatajujedinumogucualternativu– obmanu– ili koncept
mješavineistinei zabludei robujunjenoj sili – prim. prev.); daprime
sud svi koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.'' 2
Solunjanima2:10-12.
Savremena lucuferanska Jedna svjetska vladakojanastoji da
porobi cijeli svijet pod
socijalizmomnapadasvijet koristeci fizickusilu(komunizam) i
podsvjesni rat koji sejavljapod imenomPokret Novo doba. Ovo je
ništadrugo do maskazasuper bogatekoji suustvari vladajucaklasa
i onekoji kontrolišugolemo tajno udruženjeiluminata.
Prvuruskumarksistickugrupuformirao jeLenjin, koji jebio
ruski revolucionar uegziluuŠvajcarskoj, 1883, istegodinekad je
umro Marks. Izmedu1900. i 1903. Lenjinje nazivao svoje
revolucionare''boljševici,'' azatimihpreimenovao ukomunisti, po
MarksovomterminuuKomunistickommanifestu.
LenjinjeprijesvrgavanjacarauRusiji objavio svijetusledece:
''PosleRusijezauzecemo IstocnuEvropu, zatimazijskemase, aonda
cemo opkoliti SjedinjeneDržavekojecebiti poslednji bastion
kapitalizma. Necemo morati danapadamo. Onecepadnuti kao
prezrelo voceunašeruke.''
Od oveizjaveRusija, Kina, Mongolija, Tibet, Avganistan, Alžir,
Etiopija, Libija, Sjeverna Koreja, Sjeverni i Južni Vijetnam,
Cehoslovacka, Poljska, Madarska, IstocnaNjemacka, Rumunija,
Jugoslavija, Albanija, Kuba, Cile, itd, bilesuili sui sadapod
165
komunistickomvladavinom, anad mnogimzemljamaSrednjei
JužneAmerikenadvijaseprijetnjakomunistickihgerila.
Medutim, plan komunista da zbace poslednji bastion
kapitalizma(SjedinjeneDržave) jenapadnuti politicki, društveno i
ekonomski, kao što jeplanirao Lenjin. Robert L. Preston, usvojoj
knjizi, Probudi seAmeriko, konstatujesledece:
Kad jeNikitaHrušcov posjetio SjedinjeneDržave, hvalio se
kako cenas komunisti sahraniti i dacenašapraunucad živjeti pod
komunistickomvladavinom. Onjecak predocio tacannacinnakoji
ceoni to postici:
'Vi Amerikanci setako lakovjerni. Ne, vi neceteprihvatiti
komunizamizravno, vec cemo vas nastaviti hraniti malimdozama
socijalizmadok sekonacno neprobuditei otkrijetedavec imate
komunizam. Necemo semorati boriti savama. Toliko cemo oslabiti
vašuekonomijudok nepadnetekao prezrelo voceunašeruke.'
Kao što suzacrtali Hrušcov i Lenjin, komunisti nemajunamjeru
danas napadnuubici; oni ocekujudaimpadnemo urukekao
prezrelo voce. Oni namjeravajuovo ostvariti slabeci našuekonomsku
strukturudok nebudemo finansijski insolventni i dajuci namsve
višei višesocijalizmadok toliko neoslabimo danebudemo ustanju
odbiti konacno nametanjekomunistickevlasti. Kad pregledamo
socijalistickui ekonomskuslikuuovoj naciji danas, prinudeni smo
dapriznamo dasuoni još jednomsproveli ono što suplanirali.''
Wake-Up America, Hawkes Publishing Inc., 3775 South500 W., Salt
LakeCity, Utah84115.
Prestonnastavljadacitirausvojoj knjizi nastrani 18, sledeci
cinilac koji jeHrušcov naveo kao uzrok padaSjedinjenihDržava:
''Najbolji nacin da se uništi kapitalisticki sistemje
obezvredivanjevalute. Stalnimprocesominflacije, vlademogu
166
konfiskovati, tajno i neprimjetno, važandio bogatstva svojih
gradana.'' Wake-Up America, pp. 15-17.
Biceratovai glasovao ratovimaprijeIsusovog povratka.
Medutim, svijet i covjek necebiti uništeni svjetskimnuklearnim
holokaustom. Biblijaovo vrlo jasno konstatuje. Božji narod jeovdjei
oncebiti oslobodeniz ovogasvijetao HristovomDrugomdolasku. 1
Solunjanima4:16. Isus cebiti taj koji cepoložiti ovaj svijet upotpune
ruševine, ne komunisti ili neko treci. Prijetnja od svjetskog
nuklearnog ratajeništadrugo do još jednazavjerasaciljemdase
svjetsko stanovništvo zaplaši i povjerujedajeJednasvjetskavlada
jedino rješenjezaopšti mir. Citalac morarazumjeti dasekomunizam
(ili neki drugi luciferski pokret) nevodi iz Moskveili Pekinga, vec
od straneonihkoji kontrolišumonetarnesistemesvijetauLondonu,
Parizui Njujorku. Dali zaistavjerujetedabi oni oduvali jedni
druge?
Kao što jekonstatovano ranije, kad suAdamVajshaupt i kuca
Rotšild formirali svoj Novi poredak zavjekove, ili iluminate, oni su
se infiltrirali uvisoke nivoe evropskihnacija kroz slobodno
zidarstvo. Kroz ovo oni susenadali dacebiti ustanjupopuniti
vodecepoložajeustarimsvjetskimvladamakako bi mogli pravno
verifikovati prijedloge zakona koji bi povezali zemlje prema
njihovimplanovima. Koristeci socijalnapitanjai humanitarneakcije,
današnji iluminati imajuusvojimredovimanebrojenemilionekoji
promovišuovuistuluciferanskušemu, i mnogi koji sudjelujuu
svemutomepotpuno sunesvjesni štaseustvari dogada. Milioni i
milioni ljudi misledacinevelikuslužbusvijetupridružujuci se
ovommedunarodnomluciferanskompokretukoji danas dolazi pod
imenom''Novo doba''.
167
KonstancaKambi (ConstanceCumbey), hrišcanski pravnik,
posumnjala je uovaj pokret i provela mukotrpne mjesece
prikupljajuci njuejdž knjigei casopise, kako bi moglaizložiti štaon
zaistajeste. Onakonstatujeusvojoj knjizi, Skriveneopasnosti duge,
pokret Novo dobai našedolazecedobavarvarizma(TheHidden
Dangers of theRainbow, TheNew AgeMovement And Our Coming
AgeOf Barbarism), dapokret Novo dobadanas koristi šifrovana
imenai simbole, kao što smo vampokazali ranije. Jedanod
najvažnijihsimbola uovoj savremenoj luciferskoj zavjeri je,
medutim, duga. Takodepod nazivomantahkarama, onaseu
okultizmukoristi kao hipnoticko sredstvo. Ovamodernaverzija
iluminatanazivadugu''medunarodni znak mira.'' Ali zavišeredove
ovog pokreta, onapredstavlja nasimbolickomjezikunjihovu
izgradnjuduginamostaizmedulicnosti (covjeka) i nadduše, ili
velikog univerzalnog uma. Ovaj veliki univerzalni umjeSanat
Kumara, ili Lucifer. Njuejdžeri prikazujuovaj simbol dugenasvojim
autimai kroz biznis.
Nakonpažljivog istraživanjaizdavackihkucai organizacijakoje
danas promovišuovusavremenuverzijuSvjetskerevolucijeAdama
Vajshaupta, pravobranilac Konstanca Kambi je kompilovala
dokumentovani dokaz dapokret Novo dobasadaimamrežuod
preko 10.000 razlicitihorganizacijakroz kojedjeluje, upravo u
SjedinjenimDržavama, Kanadi i drugimzemljama.
Savremenaluciferanskazavjerazazbacivanjehrišcanstvai svih
drugihreligijakojenecedaobožavajuLuciferadanas sezovePlan.
Prvo jeAdamVajshaupt uXVIII vijekuizradio ovaj PlanzaJednu
svjetskuvladu. Zatim, 70 godinakasnijeonjeadaptiranod strane
KarlaMarksauXIX vijeku. Medutim, osobakroz kojujeLucifer
govorio ljudimauXX vijekubilajeAlis Bejli. Bejlijevajeumrla1949.
168
godineostavljajuci zasobompostupni planzauništenjehrišcanstvai
drugihreligijai vladakojenepristanuuz pokret Novo doba.
Pravobranilac KonstancaKambi isticeusvojoj knjizi, Skrivene
opasnosti od duge, kako jeAlis Bejli, uEksternalizaciji hijerarhije
(The Externalisationof the Hierarcy), kazala njuejdžerima da
slobodno koristeoružjenareligijskegrupekojesemiješajuu
politickeproceseovog pokreta. Pokret Novo dobaplanirada
eliminišenekoliko bilionaljudi od zemaljskepopulacije. Oni kažu
daseovo morauskoro uciniti dabi svijet opstao.
Oružje koje oni planirajuupotrijebiti sunuklearnebombe,
koje su stecene kroz promociju nuklearnog zamrzavanja i
razoružanja. Nazemljekojeraspolažunuklearnimoružjemvršicese
pritisak dagapredajui ono cesestaviti urukeUjedinjenihnacija
kako bi mogleodržavati red usvijetu. Nastrani 548 svojeknjige, ona
citirarijeci Bejlijeve:
''Kao sredstvaurukamaUjedinjenihnacijazanametanje
spoljašnjihoblikamira, i nataj nacindavanjavremenadaucenjeo
mirui o rastudobrevoljedodedo izražaja. Atomskabombane
pripadatrimanacijamakojesujeusavršilei kojeposjedujutajneu
sadašnjimSjedinjenimAmerickimDržavama, Velikoj Britaniji i
Kanadi. OnapripadaUjedinjenimnacijamazaupotrebu(ili boljeda
senadamo, prosto zazastrašivanje) kad agresivnaakcijaod strane
nekenacijepodignesvojuružnuglavu.'' TheExternalisationof the
Hierarcy, Bailey.
Najvecaprijetnjaslobodi i hrišcanstvuod ovihmodernih
luciferanadanas dolazi pod plaštomsvjetskog mira.
Dabi zadobili kontrolunad svijetom, ovi zavjerenici sumorali
zadobiti kontrolunad svjetskimmonetarnimsistemima preko
Centralnebanke, što cemo otkriti dasuvec postigli. Sadaoni radei
169
danjui nocunauslovljavanjusvjetskihvladadaimpredajuoružjei
staveihrukeupravo onihljudi koji želeJednusvjetskulucifersku
vladu. Nastupajuci pod imenomNuklearno zamrzavanjezamir, ili
Nuklearno razoružanje, njihov najveci zadatak bio jedastavesvoje
rukenanuklearno oružje. Alis Bejli, kojuovusavremeni luciferani
bespogovorno slijede, konstatujeusvojoj knjizi, Eksternalizacija
hijerarhije:
''U pripremnomperioduzanovi svjetski poredak bicepostojano
i uredno razoružanje. Ono necebiti opcionalnog karaktera. Nijednoj
naciji necesedopustiti daproizvodi i organizujebilo kojuopremuza
destruktivnesvrheili narušavanjesigurnosti nekenacije. Jedanod
prvihzadatakasvakebuducemirovnekonferencijebiceregulisanje
ovog pitanjai postepeni uvid urazoružanjenacija.''
OvaluciferskaprorocicaXX vijekakazalajesvojimucenicima
dacenacijeXX vijekanakrajupredati svojenuklearno oružje
Ujedinjenimnacijama. Ovo jenjihov konacni plan, jer, kako citalac
nastavljasapracenjemistorijezavjereJedneluciferskesvjetske
vlade, izložicemo dokumentovanedokazedasuUjedinjenenacije
glavni štab pokretaNovo doba(iluminata).
170
GLAVA VII
Papstvo i SjedinjeneDržaveproreceni kao dvijezvijeri u
Otkrivenju13 glava
Zavjerenici JednesvjetskevladenavisokimmjestimauSAD
Umjetnost podsvjesnog ratakroz TV, casopise, novine, itd.
Komunistickazavjeraotkrivenapomocune-americkih
aktivnosti 1947. godine
Tragovi ranog komunizma(iluminizma) uranoj istoriji Amerike
Dodatni detalji o medunarodnombankarstvui kako suamericki
bankari povezani sailuminatima
IstorijaizaFondazafederalnerezerve
Predsjednik VudrouVilsoni Liganaroda
Pukovnik Edvard Mendel Haus i osnivanjeSavjetaza
medunarodneodnose
UN kao glavni štab zazavjeruJednesvjetskevlade
Dakle, hajdedaistražimo dvijedrugedijelomreligijskea
dijelompolitickesilezakojejeproreceno daceihLucifer koristiti za
privodenjekrajuovezavršnebitkeizmeduHristai Sotone. U
Otkrivenju13:5, opet vidimo kako seova''prvazvijer'' identifikujesa
171
Danilovimprorocanstvomo papstvuuDanilu7:24, 25. Danilo je
konstatovao dace''Mali rog'' govoriti ''velikerijeci naNajvišega.'' A
tako jei apostol Jovanprorekao ovo, i još jednuociglednucinjenicu
kojanamjasno pokazujedajeova''prvazvijer'' papstvo. ''I danajoš
bišeustakojagovorevelikestvari i huljenja, i danajoj bi oblast (sila
ili vlast) dacini cetrdeset i dvamjeseca.''
Ovdjeopet vidimo ovih1260 godinapapskevladavine. Kao što
smo vec istražili, 42 mjesecaubiblijskomproroštvuiznose1260
godina. DakleuOtkrivenju13:11-17 pokazananamjetrecadijelom
religijskadijelompolitickasilakojasepojavljujeuistoriji otprilike
uvrijemekad papstvo gubi svojumoc dakontrolišeEvropu.
Mnogimajeteško dato prihvate, ali ova''drugazvijer'' iz Otkrivenja
13:11-17 jeprotestantskaAmerika. ZaSjedinjeneDržaveSveto Pismo
jeproreklo dacebiti nacijanalik jagnjetu; medutim, kasnijece
govoriti kao aždaja. Otkrivenje13:11. Hajdedasadadetaljnije
ispitamo 13 glavuOtkrivenja.
Otkrivenje13 glavapodijeljeno jeudvadijela. Od 1 do 10 stiha
jeprorocanstvo nesamo o papstvu, vec takodeo silamakojesu
kontrolisalepoznati svijet udrevnoj prošlosti kojesupodupirale
razneastrološkereligijei kojepoticuod vavilonskog obožavanja
Nevroda, Husai Semiramide.
Ako citalac pažljivo ispita''prvuzvijer'' Otkrivenja13:1-10 i
poredi jesaDanilom7:3-8, vidjecekako suslicneovedvijevizije.
Danilo 7:3-8 jeisto prorocanstvo kojejedato apostoluJovanu700
godinakasnije. Danilo jevidio ovepaganskenacijekojesu
obožavaleSuncepo redosledu, dok jeJovanvidio isto prorocanstvo u
svom punomizrazu. Primijeticete uOtkrivenju13:1, 2 dajeprva
zvijer takodenacinjenaod djelovaživotinja(zvijeri) o kojimasmo
citali kako suopisaneuDanilovomvidenju. ''I zvijer kojuvidjeh
172
bijašekao ris, i nogejoj kao umedvjedai ustanjezinakao usta
lavova, i dadejoj zmijasilusvojui prijestol svoj, i oblast (vlast)
veliku.'' Otkrivenje13:2.
ApostoluJovanu nesamo dajedataistavizijakao Danilu, vec
mujepokazano još višeprorockihistina. ApostoluJovanubilo je
pokazano sedamglavamedudeset rogova, i ''drugazvijer'' koja
Danilunijepokazana. I Jovanjetakodevidio dajeto prvazvijer
kojoj je''aždaja(Sotona) dalasvojusilu, prijesto i velikuvlast.'' I,
zvijer (papstvo) jetanakojuknjigaOtkrivenjaupozoravadaceimati
žig, i kontrolisacetrgovinu''daniko nemoženi kupiti ni prodati,
osimko imažig, ili imezvijeri, ili broj (666, Otk. 13:18) imena
njezina.''
Medutim, ovaprvazvijer nijetakojaceuzrokovati dacijeli
svijet primi njen''žig,'' ili njeno ime, ili broj 666. To je''drugazvijer''
(Otk. 13:11-17) kojuprorok Danilo nijevidio usvojoj viziji kojaceu
stvari uciniti da''zemljai koji živenanjoj pokloni seprvoj zvijeri
kojoj seiscijeli ranasmrtna.'' Kao što smo ukazali iz istorije, papsku
diktatorskuvlast ukinulajeFrancuska1798. A uOtkrivenju13:3 je
proreceno: ''I vidjehjednuod glavanjezinijehkao ranjenunasmrt, i
ranasmrti njezineizlijeci se. I cudi sesvazemljaizazvijeri.'' Sveto
Pismo proricedacepapskasilabiti obnovljena!
''I vidjehiz ustaaždajinih(Sotoninih, Otk. 12:9), i iz usta
zvijerinih, i iz ustalažnogaproroka, gdjeizidošetri necistaduha, kao
žabe.'' Otkrivenje16:13. Ovetri satanskesiletakodesusimbolisaneu
Otkrivenjukao tri zvijeri (politickesile), kojesepodižusatri
razlicitapodrucjausvijetu. Onesu: zvijer kojaizlazi iz bezdane
jame, Otk. 11:7, 17:3, 8; zvijer kojasepojavljujeiz mora, Otk. 13:1, 2; i
zvijer kojaizlazi iz zemlje, Otk. 13:11-17.
173
Zaovatri necistaduhajeproreceno dacevršiti takvaprevarna
cudadacenajveci broj stanovnikaod cetiri krajasvijetapovjerovati
da je to sila Božja. ''Jer su ovo duhovi davolski koji cine cudesa, i
izlazek carevimasvegavasionogasvijetadaihskupenaboj zaonaj
veliki danBogasvedržitelja.'' Otkrivenje16:14.
Kao što smo ranijeistakli, spiritizamcebiti ono što ceujediniti
citavi svijet pod luciferanskomkonfederacijom. A unaševrijeme
spiritizamdolazi pod imenomPokret Novo doba (iluminati),
katolicizam, i americki otpali protestantizam.
Sadacemo istražiti pomocubiblijskog proroštvai istorijekako
suaždajai zvijer iz Otkrivenja16:13 simbolisani ovdjekao iluminati
i papstvo; i vidjeti kako jeamericki protestantizamzaistalažni
prorok.
Poput zvijeri kojaizlazi iz bezdanejame, zaAmerikuje
proreceno dacesepojaviti otprilikeuvrijemekad Dvasvjedoka
(Stari i Novi Zavjet) svršavajusvojesvjedocanstvo (nakraju1260
godinapapskevladavine). I, poput iluminata, protestantskaAmerika
jerodenaistegodine(1776). Ovo semožerazumjeti istraživanjem
Otkrivenja13 glava. I papstvo i protestantskaAmerikasuproreceni u
Otkrivenju13:1-18.
''I stadohnapijeskumorskome; i vidjehzvijer gdjeizlazi iz
mora, kojaimašesedamglava, i rogovadeset, i narogovima
njezinijemdeset kruna, anaglavamanjezinijemimenahulna. I
zvijer kojuvidjehbijašekao ris, i nogejoj kao umedvjeda, i usta
njezinakao ustalavova, i dadejoj zmijasilusvoju, i oblast (ili vlast –
prim. prev.) veliku. I vidjehjednuod glavanjezinijehkao ranjenuna
smrt, i ranasmrti njezineizlijeci se. I cudi sesvazemljaizazvijeri, i
poklonišesezmiji, kojadadeoblast zvijeri. I poklonišesezvijeri
govoreci: ko jekao zvijer? I ko možeratovati s njom? I danajoj biše
174
ustakojagovorevelikestvari i huljenja, i danajoj bi oblast dacini
cetrdeset i dvamjeseca. I otvori ustasvojazahuljenjenaBoga, da
huli naimenjegovo, i nakucunjegovu, i naonekoji živenanebu. I
dano joj bi dasebijesasvetima, i daihpobijedi; i danajoj bi oblast
nad svakijemkoljenomi narodomi jezikomi plemenom. I pokloniše
joj sesvi koji živenazemlji kojimaimenanijesuzapisanauživotnoj
knjizi Jagnjeta, kojejezaklano od postanjasvijeta. Ako ko imauho
nekacuje. Ko uropstvo vodi, biceuropstvo odveden; ko nožemubije
valjadaonnožembudeubijen. Ovdjejetrpljenjei vjerasvetijeh.
Otkrivenje13:1-10.
Otkrivenje13:1-10 prikazujesvijet kojimvladajupolitickesile
kojejeSotonakoristio i koristi zapromocijuspiritizma. Neki
sugerišudasedamglavazvijeri iz Otkrivenja13:1 predstavljaju
Egipat, Vavilon, Persiju, Grcku, paganski Rim, papski Rim, dok je
sedmaglavaopet papstvo kad senjegovavjerskadiktaturaobnovi.
Medutim, oni uglavnomprevidajujedno drugo carstvo kojeje
postojalo prijenego jeEgipat postao nacija. Ubrzo poslePotopa, prvo
carstvo kojejeSotonakoristio zapromovisanjespiritizmabilo je
Vavel (Babel). TujeNevrod pokušao ujediniti svijet utedaneu
Jednusvjetskuvladu. Babel jekontrolisao poznati svijet oko 2000
godinaprijevladavinecaraNavuhodonosoraiz drugog istorijski
bližeg i mnogo poznatijeg Vavilona. Vavilonje sagradenna
ruševinamaBabela. Stoga, sedamglavanazvijeri iz Otkrivenja13:1
bi takodemoglebiti Babel, Vavilon, Persija, Grcka, paganski Rim,
papski Rimi obnovljeno papstvo.
Otkrivenje 13:1-10 daje citaocu kompletnu sliku od
poslepotopne ere do sadašnje istorije svijeta. Od Nevrodove
Vavilonskekuledo osnivanjaSjedinjenihDržava, apostol Jovanje
95. godinen.e. izložio panoramuantihrišcanskihsila.
175
Od Vavilonskekulenadaljekroz vjekove, naš Gospod je
prikazao politickesilekojeceSotonakoristiti uširenjuslužbesebi
kroz spiritizam. Covjekovo obožavanjeSotonepocelo jeuBabelu, i
premaprorocanstvimaSvetog Pismapromovisaceseiz Vatikanapod
lažnimsistemomhrišcanstva. Papstvo cebiti, ubliskoj buducnosti,
glavaNovesvjetskereligijekojaceobjediniti paganizami otpali
protestantizam.
Govori Gospod: ''I poklonišese(obožavaše) zvijeri govoreci: ko
jekao zvijer? I ko možeratovati sanjom?'' Otkrivenje13:4.
Tokom1260 godina papske vladavine, Sotona je koristio
katolicizamzauslovljavanjepoznatog svijetadaseklanjapred njim.
(To jesvakako cinio i tadanepoznati paganski svijet, ali Biblijase
prvenstveno bavi prilikamavezanimza Božji narod, odnosno
ljudimakojimajeBožjaRijec obznanjena, i koji suodgovorni za
primljenusvjetlost – prim. prev.). Medutim, kratko vrijemeprije
nego cepapstvo zadobiti svojusmrtnuranu(Otk. 13:3), Sjedinjene
Državeimalesupoceti svojumisijuuistoriji. OvdjeuOtkrivenju
13:11-17 jeprorocanstvo kojegovori o sili americkog protestantizma
koji cepostepeno postati prorok koji cenavesti sav svijet daopet
prihvati diktatorskuvladavinuRimokatolickecrkve.
''I vidjehdruguzvijer gdjeizlazi iz zemlje, i imašedvarogakao
ujagnjeta; i govorašekao aždaja. I svuvlast prvezvijeri cinjašepred
njom; i ucini dazemljai koji živenanjoj pokloni seprvoj zvijeri
kojoj seiscijeli ranasmrtna. I ucini cudesavelika, i ucini dai oganj
silazi s nebanazemljupred ljudima. I varaonekoji živenazemlji
znacima, koji joj bišedani dacini pred zvijeri, govoreci onimašto
živenazemlji danacineikonuzvijeri kojaimaderanusmrtnui osta
živa. I bi joj dano dadadadeduhikoni zvijerinoj, daprogovori ikona
zvijerina, i daucini dasepobijukoji segod nepokloneikoni
176
zvijerinoj. I ucini sve, malei velike, bogatei siromašne, slobodnjakei
robove, teimdadežig nadesnoj ruci njihovoj ili nacelima
njihovima, daniko nemoženi kupiti ni prodati, osimko imažig, ili
imezvijeri, ili broj imenanjezina.'' Otkrivenje13:11-17.
Dok jepapstvo gubilo svojumoc utrecemkvartaluXVIII vijeka,
SjedinjeneDržavekao nezavisnaprotestantskanacijapocelesudase
pojavljujuuistoriji. One suse imale pojaviti iz pustinje
(nenaseljenog podrucja) simbolisaneuproroštvukao zemlja(Otk.
13:13). SjedinjeneDržavebilesuupocetkuraj zaonaj protestantski
evropski narod koji jeimao dovoljno srecedaizmaknebrutalnoj
papskoj inkviziciji. Ustrojstvo ovezemljejamcilo jevjerskui
gradanskuslobodu. Medutim, Sveto Pismo jenažalost proreklo dace
SjedinjeneDržaveodbaciti svojuvjerskui gradanskuslobodui
''ciniti svuvlast prvezvijeri (papstva) pred njom; i uciniti dazemljai
koji živenanjoj pokloneseprvoj zvijeri (papstvu) kojoj seiscijeli
ranasmrtna.'' Drugimrijecima, SjedinjeneDržaveceobjediniti
religijskezakonesapolitikom, kao što jecinilo papstvo kadaje
vladalo Evropom. To cenametnuti religijskezakonekoji ustvari
poticuod spiritizma, akojejepapstvo usvojilo iz rimskeverzije
astrološkog obožavanjaSunca(Sotone).
Sveto Pismo proricedaceSjedinjeneDržavebiti lažni prorok
koji ceglasiti vjerskudiktatururimskog pape, i uzrokovati dacitavi
svijet prihvati žig zvijeri. Pošto sadaznamo ko jetrecasilaiz
Otkrivenja16:13, kojaceizaci saaždajom(iluminatima), i zvijeri
(papstvom) ucijeli svijet daihprikupi zabitkunaonaj veliki dan
SvemocnogaBoga, sadacemo istražiti kako zavjerenici zaistadjeluju
unutar vladeSAD izascene, infiltrirani navisokimpoložajimau
vladi i drugiminstitucijama, dabi odveli ovuzemljukudaje
proreceno.
177
Kao što smo ranijeustanovili, AdamVajshaupt, osnivac Reda
iluminata, bio jevracar, i ucio svojesledbenikemagiji kao oružju
protiv onihkoji bi imstali naput ili pokušali daihotkriju. Cijeli Red
jeobucavandapostižesvojeciljeveupotpunoj tajnosti. Sam
Vajshaupt jeostao izasceneuvlastitomrevolucionarnompokretu.
Znali sugasamo vrhovni clanovi. Koristeci magijuzaispiranje
mozgasvojimnoviminicijatimai navodeci ihtako naantihrišcanski
put, Vajshaupt je indirektno regrutovao armijumedunarodnih
teroristai propagatorazapridobijanjedrugihzasvoj pokret i pomoc
uborbi zazbacivanjesvihreligijai svihvlada. Onjecak imao i škole
kojesubilenarocito namijenjenezaizucavanjeinternacionalizma.
Samo mali broj izabranihmogao jepohadati teškolekojesubile
osnovaneuraznimkrajevimasvijeta.
Dio obukekojaseprimalauinternacionalizmubilajevještina
podsvjesnog ratovanja. Ovdje seradi o kontroli uma, ili naukamao
umu. Kao što je ranije konstatovano, Vajshaupt je uranom
iluminizmjunajmio armijupisaca koji subili zaduženi za
propagandnuliteraturuprotiv papskog hrišcanstva. Zanekih20
godinaprijeFrancuskerevolucije, Vajshaupt jeunižavao moral
francuskog narodasaateizmomi razuzdanomfilozofijomSodoma.
Ovaj isti atak možemo vidjeti i danas naumovimasavremenihljudi.
Moždasevi stariji sjecatevelikekomunistickezavjerepoznih
1940-ihkojajerazotkrivenauHolivudu, kadajeFBI i Komitet za
neamerickeaktivnosti objavio dapreko 300 vrhunskihglumacaimaju
komunistickeclanskekarte.
MajronC. Fejgen(MyronC. Fagan) bio jescenarista, producent i
direktor uHolivudui naBrodveju. Godine1945, naurgentanzahtjev
DžonaT. Flina(JohnT. Flynn), autoraMitao Ruzveltu, Dok smo
spavali, i Istinitepriceo Perl Harburu, Fejgenjeprisustvovao jednom
178
sastankuuVašingtonuDC, gdjemujepokazanset mikrofilmovai
snimakatajnog sastankanaJalti nakojemusubili prisutni samo
FrenklinRuzvelt, Aldžer His (Alger Hiss), Heri Hopkins (Harry
Hopkins) i Staljin, Molotov i Višinski, kadasuskovali zavjeruda
predajuBalkan, IstocnuEvropui BerlinStaljinu. Kao rezultat tog
sastanka, MajronFejgenjeinformisao javnost o specijalnomratuove
komunisticko-socijalisticko-iluminatskezavjere, i formirao jedno
antikomunisticko društvo pod imenom''Pozorišni vaspitni ceh''
(CinemaEducatorial Guild). Kao posledicaradanaobjelodanjivanju
komunistickepropagandeuHolivudu, radio i televizija, koji su1947.
bili postavljeni uVašingtonuDC, demaskirali sunekeod poznatih
zvijezdakojesunosilekomunistickeknjižice.
Moždasepitatezašto jeovimtakozvanimzvijezdamabilo
dopušteno danastaveuticati najavnost svojimprisustvom. Odgovor
jeto što suradili zaoneistemedunarodnebankarekoji suvlasnici
filmskih kompanija. U nastavku cemo pokazati da ti isti
medunarodni bankari kontrolišui Rusiju, i dati isti zavjerenici
kontrolišutelevizijskemrežeNBC, ABC i CBS, i mnogevelike
izdavackekuce, casopise, i savremeni red iluminata!
Covjek jepo prirodi imitator. Nekaneki Amerikanac boravi
izvjesno vrijemeuBritaniji i kad sevrati, vjerovatno cezvucati kao
Englez (štabi tek mogli kazati zanaš kic i pomodarstvo – prim.
prev.). Kad sepojavi nekanovamoda, pogledajtesamo kako je
mnoštvo brzo spremno dajeoponaša. Proucavajuci Isusov život,
covjek seuci personifikovanoj istini. Isus jerekao: ''Jasamput, istina
i život; niko necedoci Ocudo krozame.'' Jovan14:6. Što višeucimo o
Isusu, višecemo željeti dapostanemo kao On. Medutim, što senaše
nci višebavesatanskimuticajemnaovomsvijetu, višecemo se
preobražavati uto oblicje.
179
U antickomsvijetuSotonajeunižavao moral ljudi i navodio ih
nanajnižegadosti kojesupoznatecovjecanstvu, koristeci Nevroda,
Semiramidui Husa, koji subili obožavani kao bogovi kroz razna
imenai mitove. Sveod kanibalizma, ljudskihžrtava, incesta, svete
prostitucije, homoseksualizma, ubistava, bluda, torture
samosakacenja, i samoubistavado magije, gatanja, bacanjacini,
proricanjasudbine, nekromantije, caranja, i tako dalje, cinili suovi
bogovi uepovimao njihovimživotima. Stoga, neupuceni pagani koji
suobožavali ovelažnebogoveišli sunjihovimstopama. Sada, uovim
modernimvremenima, filmske i rok zvijezde, ateisti i drugi
bogohulnici postali subogovi kojimasemnogi klanjaju.
Neprimajuli našadjecai odrasli postojano hranuod ovihistih
grozotakojecinemedijskezvijezdeuulogamakojeigraju? (Ni
njihov javni život svakako nijeuzoran– prim. prev.) Cak sui djeciji
crtani filmovi zasiceni zlocinomi nasiljem. Nijesuli i sapunicepune
ovogasmeca? Probuditese! Probuditese! Zar citalac nemoževidjeti
podsvjesno zavodenjeod straneskrivenog huškacanagrijeh? Zar
citalac nemoževidjeti dadefintivno stoji promišljenanamjeraiza
svog ovog kriminalai nasiljakoji seprikazujenateleviziji, u
pozorištima, ucasopisimai novinama?
Hajdedasejoš jednomosvrnemo nacarstvo muzike. Dali
stvarno trebadasepitamo gdjenekeod ovihrok grupadobijaju
svojuinspiraciju? Uzmitenaprimjer hevi metal grupu''Kiss,'' ciji
clanovi bojesvojalicai skacunabini bljujuci krv, proklamujuci:
''Bog rokenrola, ukrašcemo tvojunevinudušu.'' Producent Bob Ezrin
opisao je''Kiss'' kao ''simbol neobuzdanog zlai culnosti.'' Rok
magazini ihnazivaju''demonimakoji bljujuvatruiz Rokenrol
pakla.''
180
Jedanod clanovagrupe''Kiss,'' Piter Kris (Peter Criss), smjelo
objavljuje: ''Nalazimzasebedasamzao. VjerujemuÐavolakoliko i
uBoga. Možeteiskoristiti jednogaod njihdapostigneteštahocete.''
Drugi clantegrupejerekao ovo: ''Ako jeBog tako umješan, zašto se
plaši daimadrugebogoveispred sebe? Uvijek samželio dabudem
bog.''
Sledecarok grupakojucemo razmotriti, ciji uticaj stremi ka
satanizmu, suRolingstounsi (Rolling Stones). Evo jedneizjaveKita
Ricardsa (KeithRichards), narkomana, koja pokazuje šta oni
predstavljaju: ''Postojecrni magovi koji misledadjelujemo kao
nepoznati agenti Lucifera.'' Takode, pjesmekojesupisali, kao što je
revolucionarnapropaganda''Ulicnog tucaroša'' (Street Fighting Man),
i himnasatanista''Simpatijapremadavolu'' (Sympathy for theDevil)
ili ''Ples sag-dinomD'' (Dancing withMr. D – Devil), potporasu
Ricardsovomkomentaru.
Vodai pjevac grupeLed Cepelin(Led Zeppelin) otvoreno
priznajesvojufasciniranost crnommagijom, agitaristaDžimi Pejdž
(Jimmy Page) posjedujekucupokojnog, zloglasnog AlisteraKroulija,
kojegasmo proucavali ranije. Džimi Pejdž kažedaimavlastitu
okultnuknjižaru, i objašnjava: ''Nijepostojalani jednadobra
kolekcijaknjigao okultizmuuLondonui bio samseumorio od
posjecivanjasvihtihrazlicitihmjestakako bihnabavio knjigekoje
želim.'' Kad sugapitali dali upražnjavamagiju, Pejdž jeovako
odgovorio: ''NeobožavamÐavola. Ali magijameintrigira.''
Biblijaupozoravadasemijenjamo premaonomešto gledamo.
Kralj David uPsalme119:37 jerekao: ''Odvbati oci mojedanegledam
ništafila, pudemsvojimoživi me.'' Sotonaod vremenaAdamai Eve
koristi svako sredstvo kojemoženametnuti daskrenepogled sa
dobrai upravi ganazlo. Kratko vrijemeprijeFrancuskerevolucije,
181
iluminati surazorili i ono malo vjerekojusuFrancuzi imali uHrista
pišuci pamfletekojesuraznosili medunarod. Danas, njihovi
antihrišcanski napadi susto putasuptilniji. Oni koristeHolivud,
posebneinteresnegrupe, feministicki pokret, grupezagradanska
prava, kongresmene, senatore, i cak predsjednikedaunizei podijele
ljudeurazneomraženefrakcije, kao što sucinili tokomFrancuske
revolucijedauništetuvladui hrišcanstvo. U XVIII vijekuu
Francuskoj oni subili poznati kao jakobinski klubovi, adanas se
zovukomunisti, njuejdžeri, ili kako vamdrago, ciljevi ostaju
suštinski isti. DvijesedmiceposleKenedijevog ubistva, pokojni šef
FBI-a, Dž. Edgar Huver, izdao jeupozorenje: ''Mi smo uratusa
komenizmomi što prijesvaki odlucni Amerikanac ovo shvati bicemo
sigurniji.''
Ista otrovna propaganda koja je proujrokovala Francusku
revolucijupostojano ispiramozak našedanašnjeomladinei odraslih.
Moželi ijedannanovo rodeni hrišcaninbiti toliko slijep dasumnjau
uticaj koji ovi promoteri magijei svakojakihgadosti vršemedu
ljudimasvihboja, nacionalnosti i uzrasta?
Baš kao što iskreni vjernik uHristaprimaiskustvo novorodenja
(duhovnog probudenja) – ''Zato ako jeko uHristu, novajetvar: staro
prode, gle, svenovo postade.'' 2 Korincanima5:17. – tako postoji i
krivotvoreno duhovno iskustvo meduvracarima. Baš kao što grešnik
iskusi radost usrcukad sepomiri saBogomkroz žrtvuIsusaHristai
krsti se, i neželi višeživjeti grešnimživotom, tako i vracar imaslicno
iskustvo olakšanjakad prihvati magijsko vjerovanjedajeIsus
varalica. U mnogimnjihovimzajednicama, prijenego senovi clan
uvedeuvještinemagije, inicijat, ako nijerodenuvracarskoj porodici,
morauzeti keramicki krst i okrenuti ganadolje, azatimgapolomiti.
Ovo dabi pokazao drugimvracarimadajeodbacio hrišcanstvo i
182
Isusa Hrista. Danas mnogi neupuceni ljudi, koji se nazivaju
hrišcanima, isticuovo znamenjekako bi pokazali dasuzamir, dok u
stvarnosti to pokazujedasuodbacili Isusa. Razlog zašto senaziv mir
umetnuo naovaj zli znak poticeod mirazakoji vracari kažuda
dolazi nakonšto novi inicijat pokažesvojeodbacivanjehrišcanstva, i
kad pocneupražnjavati magijskevještine. Ovo korištenjelakovjernih
hrišcana za promociju vracarske propagande radi se preko
podsvjesnog rata.
Biblijaotkrivasvomcitaocukakav jeBog. ''Mi pak svi koji
otkrivenijemlicemgledamo slavuGospodnju, preobražavamo seuto
isto oblicjeiz slaveuslavu, kao od GospodnjegaDuha.'' 2
Korincanima3:18. Kad citalac proucavaživot IsusaHristaiz Svetog
Pisma, Sveti duhprosvjetljavanjegoveunutrašnjemisli oblicjem
kojecenjegov vlastiti život poceti daoponaša. Bog cemalo pomalo
oblikovati karakter zleosobedaodražavapravednost Božju, koja se
vidjela u Isusovom životu. PosmatranjemIsusa mi semijenjamo u
Njegovo
oblicjei rastemo ''ucovjekasavršena, umjerurastavisineHristove''
(Efescima4:13).
Godine1947. Amerikasemalo prodrmalaiz svog dubokog snai
donekleuvidjelakakvasezavjerakuje. Medutim, Amerikajesamo
malo otvorilaoci, azatimpalaujoš dublji san. Komunisticki agenti
vec susebili ugradili usvedruštvenei politickesferekojeimaju
vezesadržavnimposlovima. Evo citataiz Kongresnog zapisaza1947.
godinu, nastrani 2691 citamo sledece:
''Americki komunisti izveli supotajni napad naHolivud 1935.
izdavanjemdirektivekojajepozivalanakoncentracijuuHolivudu.
Naredbesupozivalenaakcijunadvafronta: 1. napor zainfiltracijuu
183
radnickesindikate; 2. infiltriranjeutakozvanaintelektualnai
kreativnapolja.
U filmskimkrugovima, komunisti surazvili djelotvornu
odbranunekoliko godinaranijeudocekivanjukritike. Oni su
racunali sapitanjem: 'Napokon, paštajesakomunizmom?' To jebilo
djelotvorno jer mnogo ljudi nijeposjedovalo adekvatno znanjeo
ovompredmetudabi dali inteligentanodgovor.
Neki producenti i vlasnici studijashvatajumogucnost dase
citavaindustrijasuoci saozbiljnimneprilikamazato što bi mogla
postati izvorištekomunistickihaktivnosti. Komunistickaaktivnost u
Holivudujeuspješnai unapredujujekomunisti i njihovi simpatizeri
koristeci prestiž istaknutihosoba koje služe, cesto nesvjesno,
njihovomdjelu.
Komunistickataktikainfiltriranjauradnickesindikatevuce
korjeneiz ranihMarksovihucenja, kojasugodinamaponavljali
partijski govornici. Oni pribjegavajusvimsredstvimadapostignu
cilj i cesto uspijevajuusvomprobojubukvalno preuzimajuci
radnickesindikateprijenego clanstvo budei svjesno štasedogodilo.
Uz nekoliko izuzetaka, slijedeni susledeci Lenjinovi savjeti:
'Neophodno jebiti ustanjusveovo podnijeti, saglasiti sesama
kojomi svakomžrtvom, i ako jepotrebno pribjeci svakojakim
sredstvima, manevrima, i ilegalnimmetodama, okolišti i izgovarati
se, dabi prodrli uradnickesindikate, ostali unjimai tusprovodili
komunisticko djelo po svaku cijenu.'' (str. 38 Lijevo krilo
komunizma, Djetinji nered, tom1, Lenjin1934, International
Publishing Co., Inc)
Moželi sadacitalac razumjeti zašto setako puno seksa, zlocinai
antihrišcanskepropagandekonstantno vidi upozorištimai na
televiziji? Prosjecangradaninpotpuno jenesvjestanonogašto seradi
184
oko kreiranja programa i ubacivanja ideja koje degradiraju
hrišcanskanacelai uzdižusodomskufilozofiju, jer svevažnije
mreže, radio, casopisei novinekontrolišuisti zavjerenici koji vode
globalnupolitikuna ovoj planeti. Najveci broj neposrednih
izvršilaca nema pojma ucemusudjeluje, oni sujednostavno
''uhvaceni umašinu'' i služekao marionete. Dabi seuvjerili daje
zaista tako, istražicemo istorijukako suse komunisti poceli
infiltrirati uamericko društvo i kako jekucaRotšild povezala
njujorškebankaresailuminatima.
Dakle, kratko vrijemeprijenego jeKarl Marks poceo pisati
Komunisticki manifest, jedandrugi iluminat uAmerici objavio je
knjigukojajetakodeprikazivalaplanoveAdamaVajshaupta.
Njegovo imebilo jeKlintonRuzvelt (direktni predak FrenklinaD.
Ruzvelta). Knjigajenosilanaslov Naukao upravi zasnovanana
prirodnomzakonu(TheScienceof Government Founded onNatural
Law). U njoj jeRuzvelt izložio istufilozofijukojasenalazi u
Vajshauptovimspisima, ''da se iluminati morajusmatrati kao
najsavršeniji i najprosvjetljeni-ji ljudi.'' U svojoj knjizi, Ruzvelt je
prikazao planoveiluminatazanadzor citavog covjecans-tva. Drugim
rijecima, porobljavanješirokepopulacijenazemlji. Dabi seovo
postiglo, cijeli svijet nakrajutrebasvesti naono što smo proucavali
ranijeiz vremenaFrancuskerevolucije.
Des Grifincitiraizjavukojujedao KlintonRuzvelt o tomešta
misli o americkomustavu: ''šupalj sud koji jenabrzinusklepankad
smo napustili britanskuzastavu.'' Onjetakodeiznio svojaateistickai
bogohulnaosjecanjapremanašemStvoritelju: ''Nemapravednoga
Boga da pravilno uredi stvari, a ako ga i ima, on je zlobno i
osvetoljubivo bice, kojenas jestvorilo zabijedu.''
185
KlintonRuzvelt jeobjavio svojuknjigu1841. Prijenego što je
publikovanaova iluminatska propaganda da truje umove
Amerikanaca, još jedaniluminat jeodigrao moždai vecuuloguu
širenjuotrovazaunižavanjeumovaamerickog naroda. Ovaj iluminat
poslat jeuSjedinjeneDržaveiz Engleskedakao hrišcanski misionar
ustranoj zemlji propovijedaHristovo Jevandelje. Onajestiglau
Njujork 1818. i kasnije1828-29. održalaserijupredava-njamedu
americkimiluminatima. Sjetitesedaserijec komunisti nijekoristila
uopisivanjuovog pokretadok Karl Marks nijenapisao Komunisticki
manifest 1844-48. Ali, ovdjecemo saznati odaklerijec komunistau
stvari poticei štaovi luciferani planirajuzaAmeriku.
''1829. godine, americki iluminati sponzorisali su seriju
predavanjauNjujorkuengleskog iluminataFrensis 'Fani' Rajt
(Frances 'Fanny' Wright). Onajezastupalacitav Vajshauptov program
svojepomoci Reduiluminataukljucujuci komunizamkoji jeucinjen
prihvatljivijimpomocuetikete'jednakeprilikei jednakaprava,'
ateizam, emancipacijuženai slobodnuljubav. Prisutni subili
informisani da iluminati namjeravajuobjediniti nihilisticke i
ateistickegrupesasvimostalimsubverzivnimorganizacijamau
jednu medunarodnu organizaciju koja ce biti poznata kao
komunizam. Ovunovudestruktivnusiluiluminati sukanili
iskoristiti zapodsticanjebuducihratovai revolucija. KlintonRuzvelt,
Carls Dejnai Horas Grili imenovali sukomitet koji cepokretati
fondovezaovaj novi pothvat.'' FourthReichof theRich, Griffin,
Emissary Publications, 1979, p. 62.
Kao što vidite, komunisticki pokret, kao orudezapodsticanje
buducihratovai revolucijaod straneiluminata, bio jeustvari
formiranuSjedinjenimDržavama! Revolucionarni ciljevi Frensis
''Fani'' Rajt zaSjedinjeneDržavemogusevidjeti unjenomtraktatu
186
pod naslovomDruštveni pogledi i maniri uAmerici (Views of
Society and Manners inAmerica). Londonskatromjesecnarevija(The
LondonQuarterly Review) kazalajeo njenoj knjizi: ''Najapsurdniji i
najekstravagantniji hvalospjev o vladi i naroduSAD pracennajtežim
i najneukusnijimklevetamaprotiv tezemlje.''
Sredinom1800-tihAlbert Pajk jepožurio daseprikljuci ovoj
luceferanskoj zavjeri. Kao što smo saznali ranije, Albert Pajk je
postao najpriznatiji vodai autor slobodnog zidarstva.
Onjetakodebio glavajednog redakoji jepromovisao i uzdizao
Luciferakoji susezvali paladisti, o kojimanajveci broj hrišcanskih
masonanikad nijecuo. 1834. godineÐuzepi Macini (Giuseppi
Mazzini), italijanski revolucionar kogasuiluminati postavili zasvog
direktorapošto jeAdamVajshaupt umro, naimenovao jeAlberta
PajkazašefaoperacijailuminatauSjedinjenimDržavama. Nakraju,
Macini i Pajk podijelili suizmedusebezadatak koji seimao
sprovesti oko ovezavjereo Jednoj svjetskoj vladi kojujeranije
isplanirao AdamVajshaupt.
Pajk jepreuzeo kontroluteozofskestranenjihovihoperacijadok
jeMacini bio zaduženzapolitickustranuReda. Dabi unaprijedili
svoje ciljeve za uništenje hrišcanske religije i promovisali
luciferanskuJednusvjetskuvladu, Pajk kao glavaAntickog i
prihvacenog škotskog obredaslobodnog zidarstva, organizovao jejoš
jedanred masonerijezvani ''Novi i reformisani paladijanski obred.''
Nazvao gajepo luciferanskomredukojemujetakodebio glava, a
zatimjeustanovio ovaj red slobodnog zidarstvasatri vrhovnasavjeta
usvijetu. Oni subili uCarlstonu, Rimui Berlinu. Promovisanje
službeLuciferutadaje otvoreno izloženo ovimmasonimaputem
instrukcijakojejeonizdao 14. jula1889. za23 vrhovnasavjeta
slobodnog zidarstvausvijetu.
187
Dakle, dabi citalac mogao razumjeti štajePajk rekao ovim
vrhovnimsavjetima, morasesjetiti onogašto smo ranijenaucili o
modernimvjerovanjimaumagiji. Savremeni vracari kažudaoni ne
obožavajuSotonu. Oni vjerujudaSotonai Lucifer nijesuisti bog,
kao što tvrdehrišcani. Sotona, zasavremenemagove, jesamo
hrišcanski izumdazaplašeljudekako bi bili dobri. Medutim, veci
magovi i doktori okultizmavjerujudajeLucifer stvarno dobar bog,
dok zaIsusaHristakažudajezli bog. Des Grifincitiraknjiguledi
Kvinsbere, Okultnateokratija, kojabilježi Pajkovevlastiterijeci:
''Ono što moramo govoriti mnoštvuje: 'Mi služimo bogu, ali to jebog
kogacovjek obožavabez sujevjerja.'
Vama, suverenimvelikiminstruktorima, kažemo ovo, damorate
ponavljati braci 32, 31, 30 stepena: masonskareligijatrebase, od svih
svojihinicijata vecihstepena, održavati ucistoti luciferanske
doktrine. DaLucifer nijebog, dali bi gaAdonaj (hrišcanski Bog) cija
djeladokazujunjegovuokrutnost, perfidnost i mržnjuprema
covjeku, varvarizami suzbijanjenauke, dali bi gaAdonaj i njegovi
sveštenici klevetali?
Da, Lucifer jebog, i nanesrecuAdonaj jetakodebog. Jer vjecni
zakonjedanemasvjetlosti bez sjenke, ljepotebez ružnoce, bijelog
bez crnog. Jer Savršeno možejedino postojati kao dvaboga: tamaje
neophodnasvjetlosti dajoj služi kao pozadinakao što jepostolje
neophodno statui, i kocnicalokomotivi...
Doktrinao satanizmujejeres apravai cistafilozofskareligija'je
vjerovanjeuLucifera,' koji jeravanAdonaju; ali Lucifer, bog
svjetlosti i bog dobra, bori sezacovjecanstvo protiv Adonaja, boga
tamei zla.'' (LaFemmeet L'enfant dans LaFranc-Maconnerie
Universelle, by A.C. DeLaRive, p. 588; and Occult Theocrasy by
188
Lady Queenborough, pp. 220, 221) Citirano iz knjigeCetvrti rajh
bogataša, Grifin, str. 70, 71.
Evo još jednog šokantnog navodaod ovog Luciferovog apostola
cijeg uticajajeboljedasecuvajusvi iskreni hrišcani i nehrišcani gdje
god senalazili. Pajk, upismukojejedatirano 15. avgusta1871. (koje
jedo skorabilo izloženo uBritanskoj muzejskoj biblioteci u
Londonu), dao jeMacinijudetaljeluciferanskog planazaosvajanje
svijeta. U ovompismuonjeprikazao planovezatri svjetskarata.
Pajk jeopisao štacezbivati tokomtreceg svjetskog rata:
''Razularicemo nihilistei ateiste, i isprovociracemo strašnu
društvenukataklizmukojaceusvomsvojemužasujasno pokazati
narodimaefekat apsolutnog ateizma, porijeklo divljaštvai najveceg
brojakrvavihprevrata. Zatim, svugdje, gradani, obavezni dasebrane
od manjinerevolucionara, istrijebiceteuništiteljecivilizacije, i
mnoštvo ceserazocarati uhrišcanstvo, ciji deisticki duhovi ceod tog
momentabiti bez kompasa(smjera), zabrinuti zaneki ideal, ali ne
znajuci gdjedaispoljesvojeobožavanje, i primicecistusvjetlost kroz
univerzalnumanifestacijucistedoktrineo Luciferu, kojasekonacno
izlažejavnompogledu, manifestacijukojaceproisteci iz opšteg
reakcionarnog pokretakoji cepratiti uništenjehrišcanstvai ateizma,
obapobijedenai iskorijenjenauisto vrijeme.'' Citirano iz kniige
FourthReichof theRich, Griffin, pp. 71, 72.
Moželi citalac sadavidjeti ko stoji iza''Porodice'' Carlsa
Mensona, i motociklistickihbandi, nekihrok grupa, Holivudai
televizije, visokih kamatnih stopa, feministickih pokreta,
organizacijazagradanskaprava, i radnickihsindikatakoji guraju
ljudeurazneomraženefrakcijenalik onimauFrancuskoj revoluciji?
Biblijajeproreklaovurevolucionarnusilukao zvijer kojaizlazi iz
bezdanejame. Ali, mi živimo uvremenugdjemožemo ispitati ovaj
189
pokret iznutra pošto istorija kaže da je radio iza scene na
sprovodenjuovihplanovaod Francuskerevolucije. Možemo pratiti
njihovetragoveuistoriji, dapokažemo odaklepoticu, kudavodei ko
suoni.
Dabudemo jasni, svi tragovi od vremenaAdamaVajshauptado
našeg vremenadovešcenas do vratakrugamedunarodnihbankara,
koji kontrolišusvjetsko bogatstvo, i imajuistavjerovanjakao Albert
Pajk. Pod njimajemrežaindustrijalaca, naucnika, vojnihi politickih
lidera, vaspitaca, ekonomistai zabavljaca. Dobro jepoznatacinjenica
dasumedunarodni bankari finansirali nacijedaseborejednaprotiv
druge. Gdjemislitedasutezemljedobijalesvoj novac zakupovinu
tenkova, pušaka, uniformi, itd., i naoružavanjesvojihnacijazarat?
Oni pozajmljujuod medunarodnihbankara. Medunarodni bankari
finansirajuobjezaracenestrane. Njihnijebrigako pobjedujejer, dok
tenacijepozajmljujuvelikesumenovcadaubijajujedni druge,
medunarodni bankari ubirajuveliki novac od kamatakojeim
nametnu. Oni takode imaju moc da kontrolišu ishod rata
jednostavnimpresijecanjemprotokanovcakoji pozajmljuju. Tako
pod prijetnjomod rata, medunarodni bankari sukoristili svojumoc
dasteknuili povecajukontrolunad vladama. Držeci nekunacijuu
dugupremasebi, oni suupoziciji dazahtijevajuglas uposlovima
vladetenacije.
Medutim, drugi cilj koji suvec postigli jekontrolasvih
svjetskihmonetarnihsistema. Prilikajedasaznamo kako su
medunarodni bankari povezani saRotšildimai istorijuizaFondaza
federalnerezerve.
Geri Alen, usvojoj knjizi Niko seneusudujedato nazove
zavjerom, isticedauKomunistickommanifestuKarlaMarksa, jedan
190
od programaosvajanjasvijetabio jesteci kontrolunad monetarnim
sistemima. Geri kaže:
''Lenjinjekasnijerekao daosnivanjecentralnebankecini
devedeset posto komunizacijedržave. Takvi zavjerenici suznali da
nemožetepreuzeti kontrolunekenacijebez vojnesileukoliko ta
nacijanemacentralnubankupreko kojemožetekontrolisati njenu
ekonomiju.'' NoneDareTo Call It Conspiracy, Allan, Concord Press,
1971, pp. 41, 42.
1. maja1776. AdamVajshaupt, poduprt i vodenod stranekuce
Rotšild, formirao je medunarodnurevolucionarnusiluzvanu
iluminati kojajekasnijepostalapoznatakao komunizam. Dakle,
revolucionarni sloganzailuminatenalatinskombio je''Novus Ordo
Seclorum,'' kojeznaci ''Novi poredak zavjekove,'' što dolazi od
astrološkefilozofije.
Kao što smo vidjeli ranije, amblemnapoledini novcaniceod
jednog americkog dolarasasvevidecimokom, bio jemagijski znak
medumasonima, ucijemsastavusubili iluminati ubrzo nakon
americkog potpisivanjaDeklaracije o nezavisnosti, 4. jula1776.
Amerikancima je nametnuto vjerovanje da rimski brojevi
MDCCLXXVI napiramidi, što iznosi 1776, upucujunaproslavuDana
nezavisnosti 4. jula1776. Ali ništaod toganijedaljeod istine. Ovaj
okultni znak sa svojimsloganom''Novus Ordo Seclorum'' je
komemoracijanaosnivanjeiluminata1. maja1776. I, nijeslucajno što
seorao, koji jebio drevni simbol zaLucifera, i takodepoznat kao
Feniks, sadakoristi kao simbol kancelarijePredsjednikaSjedinjenih
Država, kojecepremabiblijskomproroštvu''govoriti kao aždaja.''
Otkrivenje13:11.
Dabi pokazali još nekemetodepodsvjesnog ratovanjakoje
davo koristi preko svojihljudi, razmotricemo broj 13 kako bi vidjeli
191
njegovuvažnost zaovezavjerenike. Broj 13 zavracarejenajmocniji
magijski broj ucarobnjackoj praksi. Kao što jeranijeustanovljeno,
vracarskezajednicedanas obicno imaju13 clanova, ali taj broj može
varirati. Kad bacajucini dapovrijedeljudeili ihlijece, 13 vracara
staneunutar petougaonika(centar zvijezdepetokrake), i prizivaju
duhovevodice(zli duhovi, 5 Mojsijeva18:11), koji suustvarnosti
demoni, i vracari ihkontrolišuzasprovodenjesvojihnaloga. Demon
sepojavljujenasredini pentagrama(zvijezdepetokrake).
Napoledini novcaniceod jednog dolara, ako vrlo pažljivo
pogledate, uocicetenesamo Feniksa(orla), vec i zvijezdenanjegovoj
glavi. Zapazitedaima13 zvijezda. Pogledajtekako suporedane. Nije
slucajno daovih13 zvijezdaformiraheksagramkoji je, usput, znak
najveceg zlaumagiji. Amerikancimajenametnuto vjerovanjeda
ovih13 zvijezdapredstavlja13 prvobitnihkolonija. Medutim, ako
citalac opet pažljivijepogledaveliki pecat SjedinjenihDržava,
otkricedaoni koji sugaosmislili nijesuslucajno prikazali ovaj
magicni broj 13. Davidimo koliko seputabroj 13 koristi.
1. Heksagramkoji formira13 pentagrama(zvijezda).
2. Štit nagrudimaorlaima13 pruga.
3. Namaslinovoj grani udesnoj orlovoj kandži ima13 bobica.
4. U lijevoj orlovoj kandži ima13 strelica.
5. Namaslinovoj grani ima13 listova.
Ali, dajoš jednomponovimo, razlog zašto seovi magijski znaci
nalazenapoledini novcaniceod jednog dolarajeto što sušestorica
ljudi koji suimali udijelaunjenomdizajnubili BendžaminFrenklin,
DžonAdams, Tomas Džeferson, Frensis Hopkins (takodedizajner
zastave), Carls Tompson, i VilijemBarton.
Kao što jekonstatovano ranije, višeod 50 potpisnikaDeklaracije
o nezavisnosti bili suranijemasoni ili rozenkrojceri i povezani sa
192
ezotericnimnaukama(okultizmom). Dakleviditedanijeteško
razumjeti zašto Federalnerezerveprikazujuvracarskeznakena
svojimbanknotama, jer, vjerovali ili ne, sameFederalnerezerve
sastojeseod 12 banakaclanicai jednog Bordazafederalnerezerve–
ukupno 13. Citalac cebiti šokiransaznanjemdaFederalnerezerve
nijesuustanovakojasevodi iz SAD. Dakle, praticemo njenetragove
davidimo gdjevode.
Sredinom1800-tihjoš jedannjemacki iluminat jeposlat umisiju
iz kuceRotšild daispuni jedancilj ovog Novog poretkazavjekove.
Njegovo ime bilo je Jakob Henri Šif (Jacob Henry Schiff) (1847-
1920). Onjeprvo došao uNjujork saiskljucivomnamjerom
zadobijanjakontrolenad monetarnimsistemomSjedinjenihDržava.
Konacno jepostao glavabankarskefirmeKuhn, Loeb & Company.
Onjekasnijeotkupio Kuhn& Loeb saRotšildovimnovcem. Takode
jepostao direktor umnogimvažnimkorporacijama, ukljucujuci
NacionalnubankugradaNjujorka, Društvo zapravicno osiguranje
života, i željeznicuJunionPacifik.
Koristeci šarmkao fasaduzaprikrivanjesvojihiluminatskih
aktivnosti, Jakob Šif jepostao jedanod najvažnijihnaslednika
AlbertaPajkauvodenjuSjedinjenihDržavapremaanarhiji. Kao što
smo vidjeli iz Lenjinovihrijeci, jedanod prvihciljevakomunistaje
zadobiti kontrolusvihmonetarnihsistemasvijeta. I ovo jetrebalo
biti prvatecevinaJakobaŠifa. 22. decembra1913, poceo jejedanod
najgorihcinovakojesupostigli komunisti što jegurnulo Amerikuu
prokletstvo kojejeiskusilauplanuAlbertaPajkazaosvajanje
svijeta. Ovdjecemo zaistavidjeti koliko jeBiblijatacnaukonstataciji
dasmo uratusa''duhovnomzlobomispod neba.'' Efescima6:12.
Republikanac, senator NelsonOldric (Aldrich) predložio je1911.
daAsocijacijazanacionalnerezervebudesastavljenaod Centralne
193
banke, petnaest ogranaka, i vrhovnog odborakoji cekontrolisati
vodeci nacionalni bankari (kojimajetadadominirao J.P. Morgan) o
kojimacemo zakoji trenutak proucavati više. Ali Oldridžov predlog
nikad nijeprošao. Medutim, iluminatski zavjerenici doveli sujednog
od svojihprvihljudi dapostanepredsjednik SjedinjenihDržava.
Njegovo imebilo jeVudrouVilson. Mi cemo takodezaviriti u
Vilsonov život i ulogukojujeodigrao uovoj zavjeri zakoji trenutak.
Medutim, prijenego što ispitamo kako naši predsjednici ustvari
postajukandidati za tuslužbu, treba da razumijemo drugo
postignucekojejeJakob Šif ostvario uSjedinjenimDržavama. Bilo
jeto povezivanjeamerickihbankara, J.P. Morgana, PolaVorberga
(Paul Warburg), i Rokfelerauluciferanskuzavjeru. Geri Alenu
svojoj knjizi ''Niko seneusudujenazvati to zavjerom'' opisujekako
suveliki americki bankari formirali konfederacijusaJakobomŠifom,
koji jeustvari radio kao agent kuceRotšild: ''Pol Vorberg jeoženio
NinuLub (NinaLoeb), kcerkuSolomonaLubaiz 'Kuhn, Loeb &
Company,' najmocnijeamerickemedunarodnebankarskefirme. Brat
Feliks jeoženio FreduŠif, kcerkuJakobaŠifa, vladajucesileiza
Kuhn& Loeb-a.'' StefanBirmingem(StephenBirmingham) pišeu
svojoj autoritativnoj knjizi Naše mnoštvo (Our Crowd): ''U
osamnaestomvijekuŠifovi i Rotšildovi dijelili sunadvojekucu'' u
Frankfurtu. Šif jenavodno kupio svojepartnerstvo u'Kuhn& Loebu'
saRotšildovimnovcem. I Pol i Feliks Vorberg postali supartneri u
Kuhn, Loeb & Company.'' NoneDareTo Call It Conspiracy, Allan,
Concord Press, 1971, p. 45
Senator NelsonOldric, cijakcerkaseudalazaDžonaD.
Rokfelera, zajedno saPolomVorbergomi drugimmedunarodnim
bankarimaorganizovao jetajni sastanak naostrvuDžekil, Džordžija,
da naprave planove za zadobijanje kontrole nad americkim
194
bankarskimsistemomosnivanjemcentralne banke. Neki od
pozvanihgostijubili suHenri P. Dejvidsoniz J.P. Morganand
Company; Frenk A. Vanderlip, predsjednik Gradskenacionalne
bankeciji vlasnik jebio Rokfeler; pomocnik sekretaraTrezoraSAD;
A. Piet Endrju(A. Piatt Andrew) i BendžaminStrong iz Morgan
Bankers Trust Company. Naovomtajnom sastanku naglašeno jeda
bi zapridobijanjeKongresadaprihvati ovušemucentralnebanke,
ime''Centralnabanka'' moralo biti izbjegnuto po svakucijenu. Iz
sastankanaostrvuDžekil proistekao jeOldricov prijedlog zakona.
Ali, centralizacijaamerickihbanakanikad nijeprošlakroz Kongres.
Medutim, ovi zavjerenici samo suustuknuli i opet sepregrupisali i
preimenovali zavjerucentralnebankeu''Akt Federalnihrezervi,''
ucinivši da to zvuci više nalik agenciji kojuvodi Vlada SAD. I da bi
seuvjerili daceto ovogaputaproci kroz Kongres, oni sudoveli svog
prvog predsjednikanaslužbu. Njegovo imebilo jeVudrouVilson.
Jakob Šif, Bernard Baruk (Bernard Baruch), Henri Morgentau(Henry
Morgenthau), Tomas ForcenRajan(Thomas FortuneRyan), i izdavac
Njujork TajmsaAdolf Oks (Adolf Ochs), svi suveomadoprinijeli
Vilsonovoj kampanji.
Kad jeVilsonpokušao daovucentralnubankuzvanu''Sistem
federalnihrezervi'' provucekroz Kongres, odabrao jerepublikanca
KarteraGlasa(Carter Glass) dapredloži ovaj Akt za federalne
rezerveumjesto Oldrica. I udecembrudok jeKongres želio odložiti
zasije-
danjezaBožic, taj Akt jeprošao vecinomod 298 naprema60, uDomu
i Senatu.
Kao što jebilo zavrijemeFrancuskerevolucije, tako jei danas.
Iluminati ili komunisti ili njuejdžeri prodrli suuvrhoveamerickei
svjetskepolitike, i visokenivoevladinihinstitucija. Ali nevarajtese!
195
Oni imajusvojevodeceljudekoji nastupajukao kongresmeni
(clanovi parlamenta), senatori, cak predsjednici, agenti FBI-a, CIA-ei
drugihtajnihslužbi, kao vojni oficiri, i cak sveštenici.
Silailuminatajenovac. A oni koristesvoj novac zazadobijanje
kontrolenareligijskom, politickom, ekonomskom, medicinskom,
vojnom, i socijalnompodrucjukako bi sebavili društvomkao
cjelinom. I zavrijeme''Oktobarskerevolucije'' iluminati suprodrli u
ovaistapodrucjai uzrokovali svrgavanjecarizmauRusiji.
Des Grifinusvojoj knjizi ''Cetvrti rajhbogataša,'' kompilovao je
nekevrlo važnecinjeniceo tomeko jeradio izasceneu''Boljševickoj
revoluciji'':
''Nakonšto suizbaceni iz Francuskei Španije, Lav Trocki i
njegovaporodicadošli suuNjujork parobrodom'Monserrat'' 13.
januara1917. Iako nikad nijesuznali štaznaci imati posao, porodica
Trocki ježivjelauotmenomapartmanui putovalanaokolo u
luksuznoj limuzini. Zaizvjesno vrijemeizvor njihovog bogatstvabio
jenepoznat.
Trocki jeisplovio iz Njujorkaparobrodom''Kristianiafjord'' cije
odredištejebio Petrograd daorganizujeboljševickufazuRuske
revolucije. Dok jebrod dokovao uHalifaksu, NovaŠkotska, 3. aprila
1917. Trocki jezadržanod stranekanadskihvlasti pod instrukcijama
kojesuprimili od Britanskog admiralitetauLondonu.
U rokuod nekoliko casova, nakanadskevlasti izvršenjeveliki
pritisak od stranevisokihzvanicnikaiz Vašingtonai Londona, što
otkrivacinjenicudasuvlasti znaledajeTrockijevagrupaskup
'socijalista koji napuštajuAmerikus namjeromda zapocnu
revolucijuprotiv sadašnjeRuskevlade....' (Vol Stit i Boljševicka
revolucija, Entoni G. Saton, ArlingtonHousePublishers, 1974, p. 28).
196
Trocki i njegovagrupabili subrzo oslobodeni.'' TheForthReichof
theRich, p. 89.
Des Grifinunastavkupokazujeodaklejedolazio novac koji je
bio potrebanzaRuskurevoluciju: ''Predsjednik VudrouVilsonbio je
tadobravilakojajeopskrbilaTrockogapasošemdasevrati uRusiju
i sprovederevoluciju. Uz americki pasoš imao jeruskudozvoluza
ulazak i britanskutranzitnuvizu.'' Dženings C. Vajz (Jennings C.
Wise) uknjizi VudrouVilson: ucenik Revolucije(Woodrow Wilson:
Discipleof Revolution), pravi umjesankomentar: '' Istorijanikad ne
smijezaboraviti dajeVudrouVilson, uprkos naporimabritanske
policije, omogucio LavuTrockomdaudeuRusijusaamerickim
pasošem(Saton, str. 25).''
''Aprila mjeseca 1917, Lenjin i družina od 32 ruska
revolucionara, vecinomboljševici, putovali suvozomiz Švajcarske
preko Njemackei ŠvedskezaPetrograd, Rusija. Oni subili naputu
dasepridružeLavuTrockomi okoncajurevoluciju. Njihove
tranzitnevizepreko Njemackebilesuodobrene, omogucenei
finansiraneod straneGlavnog štabanepoznatog Kajzeru(str. 39). U
to vrijeme, Maks Vorberg, brat Polai FeliksaVorberga, vodecih
instrumenataunametanjusistema''federalnih'' rezervi americkoj
naciji, bio jenavisokompoložajuunjemackoj obavještajnoj službi.
Maks jetakodebio direktor Rotšild/Vorberg bankeuFrankfurtu.
Vrlo zanimljivo! Moželi iko sumnjati dasumedunarodni bankari
vodili cijeluovupredstavuizascene?'' FourthReichof theRich,
Griffin, pp. 89-91.
Njujorški americki žurnal (TheNew York Journal American)
03.02.1949. potvrdio jedajeJakob Šif dao 20 milionauzlatuda
pomognekonacni trijumf boljševizmauRusiji.
197
Dakle, potrebno jedasedubljezagledamo uamerickupolitikui
saznamo kako seovaistaluciferanskaprijetnjaplanirai radi iza
sceneuSjedinjenimDržavama, pošto jeuspjelauRusiji i mnogim
drugimzemljama. Jakob Šif, opet djelujuci po naredenjimakuce
Rotšild, planirao jejednuorganizacijunalik jakobinskimklubovima
i boljševicimauRusiji. Ovi aristokratski teroristi trebalo jedaprodru
uamerickupolitikukao što suuradilanjihovabracaprijenjihu
Francuskoj i Rusiji. VudrouVilsonjebio jedinasvojinaJakobaŠifa,
J.P. Morganai drugihmedunarodnihbankara. Ali covjek koji je
stvarno vodio stvari uBijeloj kuci bio jetajanstveni ''pukovnik''
Edvard Mendel Haus (''Col.'' Edward Mandel House) zavrijeme
Vilsonovamandata.
Puk. Edvard Haus, koji jebio sinjednog predstavnikaengleskih
finansijskihinteresa na americkomJugu, britanski obrazovan,
napisao jejednurevolucionarnuknjiguzakojujekasnijepriznao da
jeotkrivalaplanovezazbacivanjevladeSjedinjenihDržava. Knjiga
sezvalaFilip Dru: službenik (Philip Dru: Administrator), i pisanaje
simbolickimjezikomdaprikažedetaljneplanovezastvaranjeJedne
svjetsketotalitarnevlade.
Haus i medunarodni bankari promovisali suVilsonakao
predsjednickog kandidata. Vudrou Vilson, koji je bio 28-i
predsjednik SAD, odslužio jedvamandatakao predsjednik od 4.
marta1913. do 4. marta1921. Ali Haus jebio taj koji jeobratio
Vilsonadaprihvati nacelacentralizacijemonetarnog sistemaSAD.
Haus jetakodepomogao promociji predsjednickekandidature
Frenklina D. Ruzvelta. FrenklinD. Ruzvelt je kasnije dao
komunistimaIstocnuNjemackui istocnuEvropu.
A Edvard M. Haus, pod budnimokomJakobaŠifa, koji jeopet
bio pod prismotromupraviteljaovemedunarodnezavjere(kuce
198
Rotšild uLondonui Parizu), osnovao je1921. ono što suustanovili
njihovi raniji drugovi, zazbacivanjevladaFrancuskei Rusije. Pod
nazivomjakobinski klubovi uFrancuskoj uXVIII vijeku, ovaj
aristokratski revolucionarni pokret danas seuAmerici zoveSavjet za
inostraneodnose(TheCouncil onForeignRelations, Inc.) anjegova
produženarukajeTrilateralnakomisija(Trilateral Commission).
Savjet sainostraneodnosedanas jepolitickastranailuminata. Oni su
proizvodili kongresmene, senatore, i cak predsjednike, kojesu
koristili daprovukuzakonekoji cemalo po malo navesti Amerikuda
prihvati jedno drugacijeustrojstvo društva.
Trilateralnakomisijajemedunarodnaorganizacijakojuje
osnovao Dejvid Rokfeler, koji jetakodeimao udijelauosnivanju
Savjetazainostraneodnose, i koji jebio predsjednik Upravnog
odbora. Trilateralnakomisijajeiluminatski pokušaj daujedine
zajednicko tržišteZapadneEvrope, Japan, Kanadui Sjedinjene
Države, ujednuekonomskui politickukonfederaciju. Ono što nijesu
mogli da urade kroz politicki aranžmaniluminata (Savjet za
inostraneodnose), oni sadapokušavajukroz ekonomski pristup.
Prvi pokušaj uXX vijekudasecijeli svijet ujedini ujednu
luciferanskuropskuzajednicu, ovi super bogati zavjerenici nastojali
suostvariti krajemI svjetskog rata. 8. januara1918, predsjednik
VudrouVilsonizložio jepred Kongres planzatrajni mir ucetrnaest
tacaka. Unutar ovog paketazasvjetski mir bio jebrižljivo skriveni
planovihzavjerenikazanavodenjesvihnacijadanapustesvoj
suverenitet. Etiketiranjekao ''Liganaroda.''
Ovi savremeni obrtnici iskoristili suI svjetski rat danaprave
tonenovcai kao orudezazastrašivanjeljudi uto vrijemeiscrpljenih
od ratanavjerovanjedaako sesvevladesvijetaujedineuJednu
199
svjetskuvladu, to bi zaustavilo sveratovemedunacijama, i donijelo
mir i sigurnost usvijetu.
SjedišteLigenarodabilo jeuŽenevi, Švajcarska. TokomI
svjetskog ratapredsjednik VudrouVilsonje1918. poceo daprivlaci
americkegradane, zajedno saostatkomsvijeta, daprihvateovu
smicalicu. Nakrajuuz pomoc ''pukovnika'' EdvardaMendelaHausa,
predsjednik Vilsonjebio zaprepaštenkad nijebio ustanjuda
postignedvijetrecineglasovauSenatuSAD potrebnihzaratifikaciju
ugovora, i SjedinjeneDržavenikad senijesupridružileLigi naroda.
Ovo jeprouzrokovalo dazavjerenici zatrenutak potpuno
uzmaknu, pošto sumislili daceSjedinjeneDržavesigurno pasti na
ovusmicalicu, jer predsjednik državejebio taj koji jujepromovisao.
Dakle, kad suzavjerenici vidjeli daseJednasvjetskavladane
možepostici koristeci imeLiganaroda, pukovnik Haus, pod upravom
JakobaŠifa, formirao jejednuaristokratskutajnuorganizacijuzvanu
Savjet zainostraneodnose. Ovo privatno tajno udruženjetrebalo je
daproizvededovoljanbroj kongresmena, senatora, državnika, itd.,
tako dasledeci pokušaj inkorporiranjaSAD uJednusvjetskuvladu
nepropadne, zbog glasackesilezakojususenadali dacejeimati.
Ali molimo vas daimatenaumudaovuustanovunevodi Vlada
SjedinjenihDržava. Iz jednenjihovepublikacije, Savjet zainostrane
odnose, Godišnji izvještaj 1979-1980, koji kontrolišeDžonRokfeler,
nastrani 5 citamo sledece:
''Dvadeset jedanAmerikanac, koji su, zajedno sabritanskim
kolegama, osnovali uParizu1919. 'Institut zamedunarodneposlove'
(TheInstituteof International Affairs), bili suraznolikagrupakojaje
ukljucivalapukovnikaEdvardaM. Hausa, HerbertaHuvera, generala
TaskeraBlisa, KristijanaHertera, i takvenaucnikekao Carlsa
Sejmura, kasnijeg predsjednika Jela, profesore Arcibalda Keri
200
Kulidža sa Harvarda i Džejmsa T. Šotvela sa Kolumbija
(univerziteta). Godine1921. njihov americki ogranak Institutaspojio
se sa vecom, postojecomgrupomnjujorških biznismena i
profesionalacadaoformeSavjet zainostraneodnose.''
Mi danas živimo u vrijeme njihovog drugog pokušaja
uspostavljanjaNovog svjetskog poretka. Savjet zainostraneodnose
jesamo front iluminatakoji radi uSjedinjenimDržavamazasvjetsku
vladu; njihovabracauEngleskoj, kao što smo veccitali, suInstitut za
medunarodne poslove. Druga super bogata grupa za
internacionalizamjetakozvanadobrotvornaorganizacija''Americki
prijatelji bilderbergera.'' Bilderberški pokret, poput jakobinskih
klubovauFrancuskoj, odabrao jesvojeimepo imenumjestagdjesu
održali svoj prvi sastanak. U ovomslucaju, bio jeto hotel Bilderberg
uOsterbeku(Oosterbeek), Holandija, maja1954.
Poput jakobinskihklubova, boljševikai Savjetazainostrane
odnose, bilderbergeri suaristokratsko tajno udruženjezasuper
bogataše. Ono se sastoji od svjetskihmedunarodnihbankara,
politickihkrugova, poslovnihljudi i profesionalaca. Oni unajvecoj
tajnosti održavajugodišnjesastankezapromocijuinternacionalizma.
Predsjednik ovog tajnog elitnog udruženjajeizvjesni princ
Bernard od Holandije, kraljevski konzort kraljiceJulijane, zakojuse
govori dajenajbogatijaženanasvijetu. KraljicaJulijanai lord
Rotšild suglavni akcionari naftnekompanijeŠel (Shell), dok
Rokfeleri kontrolišu''Standard Oil.'' Bilderbergeri sutakodepoznati
kao ''The500.'' Des Grifinnavodi nekaimenapozvanihgostijuna
godišnji sastanak Bilderbergerausvojoj knjizi, Cetvrti rajhbogataša,
str. 118:
''Puno semoženauciti iz spiskaimenaljudi koji suprisustvovali
ovimpotajnimgodiš-
201
njimsastancima: Dejvid i NelsonRokfeler, Emilio Kolado, zamjenik
predsjednika korporacije 'Exxon,' Ðovani Anjeli, vlasnik
automobilske kompanije 'Fiat,' Robert Strejndž Meknamara,
predsjednik Svjetskebanke, Hajnc (Henri) Kisindžer, Džerald Ford,
senator Matijas, britanski premijer Džejms Kalagani njegova
'konzervativna' koleginicaMargaret Tacer, marionetaRotšildovih
francuski predsjednik Valeri Žiskar D'Esten, i mnogi drugi ljudi na
slicnimpoložajimauraznimnacijama.''
Dakle, prema Godišnjemizvještaju1979-1980 Savjeta za
inostraneodnose, Kisindžer, Matijas i mnoštvo drugihfiguraiz
americkepolitikeclanovi suSavjeta. Hauard Bejker, Džordž Bol,
Herold Braun, Elsvort Banker, Donald Buš, Hoding Karter, Daglas
Dilon, Valter Mondejl, Donald Bejgen, Artur Goldberg, Aleksandar
Hejg, Džekob Džavits, Dejvid Litl, Henri Kabot Lodž, Džordž
Mekgovern, Robert Meknamara, DinRask, Adlaj StivensonIII, i
EndrjuJang, samo sunekaimenapopisanaunjihovomGodišnjem
izvještaju, kao clanovi ovog tajnog udruženja.
U Vilsonovo vrijeme, glavni štab zaovaj medunarodni Novi
svjetski poredak bilajeLiganaroda. Danas seovo remek djelo
obmanenazivaUjedinjenenacije. Mnogeistenacijekojesubile
nasamareneod stranesvojihlideradasepridružeLigi narodaopet su
prevarenenaprikljucivanjeUjedinjenimnacijama.
UN, poput Ligenaroda, uspostavljenesunakonšto jesvijet
iskusio ratnestrahote, unadi daceseovogaputapridružiti i iznureni
narod SjedinjenihDržava. Liganarodaseustvari razlikovalanadva
nacinaod Ujedinjenihnacijadanas. Umjesto svojihštabovakoji su
bili locirani uŽenevi, Švajcarska, ovogaputazavjerenici senalazeu
graduNjujorku. Ko jedarovao novac dasekupi zemljištei
gradevinski materijal zaujedinjenjenaroda? Bio jeto DžonD.
202
Rokfeler koji je utopio 18 i po miliona kao dar UN, da se kupi 18 ari
zemljištaduž Ist riverauNjujorku, gdjesuonedanas locirane.
Geri Alen, usvommultimilionskombestseleru, Niko sene
usudujenazvati to zavjerom, konstatujesledeceo tomeko jeustvari
položio temeljeovoj savremenoj Vavilonskoj kuli:
''Najmanjecetrdeset sedamclanovaCFR-a(Savjetazainostrane
odnose) bilo je medu americkimdelegatima na osnivanju
UjedinjenihnacijauNjujorku1945. Clanovi CFR grupeukljucivali
suHeroldaStrasena, DžonaDž. Mek Kloja, OvenaLatimora(kojega
jePodkomitet Senatazaunutrašnjubezbjednost nazvao 'svjesnim
artikulacioniminstrumentomSovjetske zavjere'), Aldžera Hisa
(komunistickog špijuna), FilipaDžesapa, HerijaDeksteraVajta
(komunistickog agenta), NelsonaRokfelera, DžonaFosteraDalsa,
DžonaKarteraVin-senta, i DinaAcisona.'' NoneDareTo Call It
Conspiracy, Allan, Concord Press, 1971, p. 86.
Kao što smo saznali ranijeiz perasavremeneluciferanske
prorocice, Alis Bejli, najdavolskijašemazaproizvodenjeJedne
svjetskereligijei Jednesvjetskevladebiceizvedenaposredstvom
smicaliceUjedinjenihnacija. Krajnji cilj danas uzavjeri Jedne
svjetskeluciferanskevladejepreuzimanjeoružjaod gradanasvijeta
tako danemajuproblemaueksterminaciji onihkoji senecepokloniti
njihovombogu. Ovo cesepostici uslovljavanjemlakovjernog svijeta
naprihvatanjelažnog mirovnog planakoji cepostaviti Ujedinjene
nacijekao svjetski policajac. Pod ovimplanom, Ujedinjenenacijece
disciplinovati svakunacijukojabi pokušalazapoceti rat, pod
prijetnjomnuklearnimoružjem, kojesuimostalenacijemorale
predati.
Medutim, kao što smo ranijeupozorili, stvarni motiv izaove
šemejeiskoristiti nukle-
203
arno oružjezacišcenjesvijetaod bilionaljudi koji senecesložiti sa
njihovimželjama.
Nemajednog medu1000 gradanakoji sedrženacelaIsusaiz
Nazaretadajesvjestanonogašto cepasti nanjih. Niti jedanmedu
1000 americkihgradana, cak i nehrišcana, imabilo kakvo znanjeo
tomekako suorganizacijepoput ''National RifleAssociation'' i
njihovog Institutazazakonodavnuakcijuzadržali luciferaneod
ispunjenja njihovihplanova za preuzimanje svijeta. Clanovi
''National RifleAssociation'' i njihoveInstitucijezazakono-davnu
akcijubili suti koji suseborili satakvim''gan-lo'' (zakonpištolja)
stratezimakao što jeAmerickaunijazagradanskeslobode(The
AmericanCivil Liberties Union), koja je, usput, bila legalna
organizacijakojuje iskoristio Kongres dazabrani molitvui
proucavanjeBiblijeujavnimškolama. Oni sutakodedjelovali kao
zastupnik Americkenacistickepartije, i pomogli upromovisanju
pravauciteljadaucenacelaevolucije.
Medutim, podržavaoci ''gan-loa'' kao što suAmerickaunijaza
gradanskeslobodei Nacionalnakoalicijazazabranurevolvera(The
National Coalitionto BanHandguns) pretrpjeli suveliko uzmicanje
usvojimplanovimazatrenutnuprohibicijurevolvera. Ovo bi na
krajudovelo do prohibicijesvakog vatrenog oružjapod prestavkom
zvanomPrijedlog 15, dajeprošlo. Daseovo ozakonilo uKaliforniji,
to bi otvorilo vratanaporimazaabolicijurevolverapo cijeloj Americi.
Umjesto toga, pomenuti Institut zazakonodavnuakcijuporazio je
ovaj ''gan-lo'' prijedlog zakonauomjeruod skoro 2 naprema1. Drugi
ustavni amandmanuNjuHempširukoji pojašnjavapravo pojedinaca
nadržanjei nošenjeoružja, prošao jesa72% za. Takvi porazi
strastvenihpodržavalacazakonao oružjusamo supomak unatrag.
Ovi luciferani nikad nepredaju. Patriotski Amerikanci morajubiti
204
svjesni aktuelneproblematike, kako bi stekli znanjekako dasebore
zasvojaprava. Mi smo uratu, ali ovo jeduhovnabitka, nefizicka. Ne
smijemo podizati svojerevolverenaovezavjerenike, vec naš glas u
vladi!
GLAVA VIII
ZAKLJUCAK
Komunistickazamkadaseiskoristi hrišcanstvo zauništenje
hrišcanstvakroz Svjetski savjet crkava
205
Znaci koji pokazujudolazecespajanjekomunizma(iluminizma)
katolicizma, i otpalog protestantizma
Dolazecasvjetska''Vladavinaterora''
Pecat živogaBogananjihovimcelima
Isus Hristos, koji jebio, koji jeste, i koji cedoci
Znak koji jedao Bog dapokažeZemlji i njenimstanovnicimada
jeIsus Hristos Stvoritelj
Štaježig zvijeri (papstva)
Papstvo žigosano brojem666
Iziditeiz nje, narodemoj
Isus Hristos ceuništiti Luciferai njegov narod
''I vidjehdrugogaandelagdjeleti posred neba, koji imaše
vjecno jevandeljedaobjavi onimakoji živenazemlji, i svakome
plemenui jezikui koljenui narodu. I govoraševelikijemglasom:
bojteseBoga, i podajtemuslavu, jer dodecas sudanjegova; i
pokloniteseonomekoji jestvorio nebo i zemljui morei izvore
vodene. I drugi andeo idezanjimgovoreci: pade, padeVavilongrad
veliki: jer otrovnijemvinomkurvarstvasvojeganapoji svenarode. I
treci andeo zanjimidegovoreci glasom velikijem: ko segod
pokloni zvijeri i ikoni njezinoj, i primi žig nacelo svojeili naruku
svoju, i oncepiti od vinagnjevaBožijega, kojejenepomiješano
utoceno ucašugnjevanjegova, i bicemucenognjemi sumporom
pred andelimasvetimai pred jagnjetom.'' Otkrivenje14:6-10.
Biblijaobjavljujedajecijeli svijet obmanut ulažnimsistemima
religijaciji izumitelj jeLucifer. Sveto Pismo nas savjetujedase
okrenemo svomeStvoritelju''i poklonimo seonomekoji jestvorio
nebo i zemljui morei izvorevodene.'' Otkrivenje14:7.
206
Mi još uvijek nijesmo dosegli ovaj vremenski period kad ce
SjedinjeneDržavegovoriti kao aždaja, i ''svuvlast prvezvijeri cinjeti
pred njom(papstvom), i uciniti dazemljai koji živenanjoj pokloni
seprvoj zvijeri kojoj seiscijeli ranasmrtna.'' Otkrivenje13:11, 12. Ali
mi žurimo premaispunjenjuovihprorocanstava. Teško damože
proci i jedandanadacitalac neprimijeti nešto oko velikog djelakoje
papavrši usvijetu. Papstvo sekonstantno nadirektanili indirektan
nacinuzdižepred Amerikancimai svijetomkao veliki religijski
pokret koji radi zadobrobit covjecanstva. U nekimprotestantskim
krugovima, gotovo dasesmatrahulomcak i pomenuti nešto protiv
papstva ili pape. Medutim, neka ono opet postane mocno i
diktatorski raspoloženo, i isti ubilacki karakter koji jegubio
francuski narod koji senijepokoravao njegovomautoritetuopet cese
pokazati.
Zbog njegoveidolatrijeprotestanti suodbijali dasepovežus
njimetokommracnog Srednjeg vijeka. U Bibliji, doktrinekojejeono
prihvatilo iz obožavanjaSuncai nametnulo ljudimadasepokoravaju
ili umru, nazivajuseVinomkurvarstvanjezina. Otkrivenje17:2, 4.
Sveto Pismo proricedaceSjedinjeneDržavevršiti svusiluPrve
zvijeri (papstva).
Drugimrijecima, SAD cetakodepostati vjerski diktator koji ce
nametnuti papskuidolatrijunasvojegradanei uzrokovati dai drugi
narodi svijetaslijedenjihov primjer. (To jeujedno i razlog zašto je
potrebno daznamo sveono o cemusmo citali uprethodnim
poglavljimao Americi i oko nje– prim. prev.) Protestanti, nesamo
papstvo, vec protestanti, bicepokretackasilakojaceobnoviti papstvo
sapapom, ujoš jednoj religijskoj tiraniji cak goroj od onetokom
prvih1260 godinakad jeono bacilo Istinunazemlju. To jeproreceno
i to cesedogoditi.
207
Ali, citalac semoždapita, kako bi seovo ikad moglo dogoditi u
SAD? PremaamerickomUstavu, gradani suzašticeni od svakog
religijskog pokretakoji bi nametao religijskezakonenaljudešto bi
primoralo gradanedasepokoravajuvjerskimmišljenjimai kredima.
Cilj svijuovihsilaprorecenihuOtkrivenjukojece''izaci usvijet da
prikupeonecijaimenanijesuzapisanauživotnoj knjizi Jagnjeta''
bicedapromijeneamericki Ustav jednostavno zahtijevajuci jedan
amandmanili ustavnukonvenciju. Kao što jekonstatovano ranije,
ovetri silekako susimbolisaneuSvetomPismusu:
1. aždajaili zvijer iz bezdana(komunizam),
2. zvijer ili prvazvijer iz Otkrivenja13:1 (katolicizam),
3. lažni prorok ili drugazvijer iz Otkrivenja13:11-17 (americki
protestantizam).
Oni uvijek radeodvojeno izajavnog okanavisokimmjestimau
vladi daizmijene, i konacno pokušajuzbaciti americki Ustav. Ali ne
varajte, papstvo jeposijalo svojeagentenakljucnimmjestima
odlucivanjabaš kao što suto radili komunisti. Oni sutakodeimali
svojekongresmene, senatore, i cak predsjednikekoji sudonosili
zakonezajedno sakomunistima, koji sumalo po malo potkopavali
Ustav. Podsjetimo se, AdamVajshaupt, stvarni autor Komunistickog
manifesta, naucio jedaseinfiltrirauvladebuduci nekad i sam
jezuitski sveštenik. Jezuiti suGestapo Rimo-katolickecrkve. Ukoliko
jecitaocupotrebanneki pokazatelj štasustvarnenamjerepapstvaza
Ameriku, evo nešto malo informacijaiz njihovevlastitepublikacije,
kojeceuzbuniti svakog lojalnog Amerikanca, bio onhrišcaninili ne:
''Protestantizamjeupravo i sadaonoliko ukrivukoliko jebio
1517. Dužnost kojanas obavezujekao katolikejeda'širimo rijec' i
pokatolicimo Ameriku.... Otac Ajzek Heker (Isaac Hecker) osnovao je
Pavlovackeoceve(ThePaulist Fathers) iz izricitenamjerekatolicenja
208
Amerike. Oni sujoš uvijek utomei radefinposao od toga. To jecilj
svakog biskupa, sveštenikai religijskog redauzemlji. Nijedan
katolik, sadobromsavješcu, nemožesepomiriti, zarad politike
smirivanja, ili cak pukekoegzistencijesanekomnekatolickom
zajednicom.'' Our Sunday Visitor, July 31, 1960. Citirano iz Priprema
zakonacnukrizu, Cejdž (Preparationfor theFinal Crises, Chaij),
Pacific Press Publishing Association, 1966, p. 177.
Ali citalac semoždajoš uvijek pitakako sepapstvo može
ujediniti sa komunizmom(ili slicnimpokretom), zajedno sa
protestantima, uNovi svjetski poredak kad sesamo naizgled toliko
postavljaprotiv njih? Naovo semožebrzo odgovoriti kratkim
uvidomu savremenu filozofiju svjetskog katolicizma i
protestantizmauovimmodernimvremenima. U knjizi Džona
Stromera, Smrt jednenacije, oniznosi kako katolicizam, komunizam
i protestantizamdanas nalazezajednicko tle:
''Borbaprotiv komunizma, rekao jeEdgar Huver, 'jeekonomska,
socijalna, psihološka, diplomatskai strateškaali iznad svegaonaje
duhovna.'
Amerikagubi ekonomske, socijalnediplomatskei strateške
bitkesakomunizmomzato što sutradicionalneduhovnevodenacije,
crkvei sveštenstvo kompromitovani, znajuci ili neznajuci, na
komunistickustranu.
Ovo jeozbiljnaoptužba, ali pažljivo ispitivanjepokazujedasu
crkvei ljudi koji sezovu'hrišcanima' danas duboko podijeljeni.'' The
Deathof aNation, Stromer, Liberty Bell Press, 1968, p. 90.
Napocetkuproucavanjaporijeklakomunizma, koji jepotekao
iz vracarstva, konstatovali smo dajejedanod krajnjihciljeva
iluminatabio uništenjesvihreligija, ukljucujuci hrišcanstvo. Možda
se cini kontradiktornimda ce se komunizam, katolicizami
209
protestantizamujediniti pod jednuzastavunakonkonstatacijeda
komunizamželi uništiti hrišcanstvo. Medutim, komunizam, kao što
jekonstatovano ranije, nevodekomunisti, vec luciferani, koji
kontrolišubogatstvo svijeta. Oni žele da izazovujoš jednu
''Vladavinuterora,'' aovaj put anarhijamorabiti po cijelomsvijetu.
Komunizam, katolicizami protetantizamsvi susamo orudaÐavola
kojaonkoristi dakonacno uništi pravubiblijskureligiju, i pokušada
nacini Luciferajedinimbogomovogasvijeta.
Koristeci katolicizam, protestantizami komunizam, Lucifer se
nadadacebaciti svijet utotalni haos, tako dacenakraju, ljudi na
svijetukoji preživeovaj dolazeci holokaust postati razocarani sa
hrišcanstvomi komunizmom, i baš kao zavrijemeFrancuske
revolucije, huliti nahrišcanstvo i Hristakao razlogezasvjetske
probleme. Albert Pajk jeranijeovo vrlo pojasnio. Ovo nijenikakva
uspavankaili pozorišni komad koji vampredstavljamo, ovo surealne
stvari, i smrtno ozbiljne. Ovo jeSotoninposlednji napor dapreuzme
punukontrolunad ovimsvijetom. SamIsus jeprorekao štacese
dogadati uposlednjimdanima:
''A teško trudnimai dojilicamautedane. Nego moliteseBogu
danebudebježanvašauzimuni usubotu; jer cebiti nevoljavelika
kakvanijebilaod postanjasvijetadosad niti cebiti; i daseoni dani
neskrate, niko nebi ostao; ali izabranihradi skraticesedani oni.''
Matej 24:19-22.
U nastavkuprikazakako ceovatri necistaduhasakupiti ljude
svijetanavelikubitkuprotiv stvarnog Stvoritelja, pogledajmo kako
je komunizamprodro uprotestantizam. Medunarodni bankari
zgrnuli sugomilenovcafinansirajuci nacijedakupujuoružjei
medusobno seubijaju. Svaki brižni hrišcaninkoji imaneki uvid u
biblijsko proroštvo moževidjeti dasukorejanski i vijetnamski
210
ratovi, baš kao svjetski ratovi, bili samo projekti zapravljenjenovca
ovihmedunarodnihbankara koji kontrolišuamerickuspoljnu
politiku. Sjedinjene Države mogle suporavniti cijelunaciju
Sjevernog Vijetnamadanepošaljunijednog vojnikananjihovu
teritoriju. Bez upotrebeatomskebombe, mornarickaflotaSAD ili
njenevazdušnesnagemoglesuzaustaviti komunistickuagresijuna
Vijetnammnogo godinaprijenego seokoncala. Covjek nemorabiti
vojni službenik dabi ovo shvatio. Ali cinjenicaje, vojni komandanti
subili pod naredbamadanezavršavajurat. Dugi, besmisleni
vijetnamski rat postigao jesamo tri stvari. Prvo pokazao sekao
bonacazasuper bogate. Drugo, uništio jepreko 50 hiljadaamerickih
muškaracai žena. I trece, pomogao jeuništenjumoralamnogih
Amerikanaca.
Ono što mnogi Amerikanci neshvatajujedasukomunisti
koristili hrišcanstvo zaširenjekomunizmapostavljajuci sekao
misionari i veliki humanitarci, dok suuisto vrijemezbacivali države
pobunomi revolucijom. U imenarodai mirauništili sumnoge.
Dabudemo jasniji, komunisti sunaširenjusvog pokretaradili
preko protestantskihorganizacijai grupazagradanskaprava. Ono
što jeisprvaizgledalo kao protestantskahrišcanskaorganizacijasada
jepoliticki monstrumkoji dolazi uimehrišcanstva. To jejednaod
najvecih komunistickih zamki pored Ujedinjenih nacija. I poput
Ujedinjenihnacija, iza
njenog osnivanjastojekomunisticki elementi.
Ovdjeukazujemo naorganizacijukojasebenazivaSvjetski
savjet crkava, anjenaproduženarukazoveseNacionalni savjet
crkava. Svjetski savjet crkavajepomogao daVijetnampotpuno
padneukomunistickerukekoristeci svojeclanovezavršenjepritiska
naSAD daobustavebombardovanjeSjevernog Vijetnama. Stromer u
211
svoj knjizi, Smrt jednenacije, konstatuještajeSvjetski savjet crkava
ucinio daprolongirarat:
''Americki napori dasprijecekomunizamod porobljavanja
narodaSjevernog Vijetnamanapadnuti sui osudeni od stranevecine
crkvenihvodai organizacija. Od 1966, Svjetski savjet crkava, ciju
vecinusucinileprotestantskedenominacijeiz SAD, redovno je
optuživao americkenaporedazaustavi širenjekomunizma. U
februaru1966, naprimjer, Centralni komitet Svjetskog savezana
sastankuuŽenevi, Švajcarska… pozvao jeSjedinjeneDržaveda
prekinubombardovanjeSjevernog Vijetnama, povukusvojetrupeiz
Južnog Vijetnama, i 'razmotrei modifikuju' svojupolitikupokušaja
suzbijanjakomunizma.'' St. Louis Post Dispatch, Feb. 16, 1966.
Citirano iz Deathof aNation, Stromer, Liberty Bell Press, 1968, pp.
90, 91.
Stromer jepisao svojuknjigudok jevijetnamski rat još uvijek
trajao. I kao što sadaznamo, SjedinjeneDržavesuobustavile
bombardovanje Sjevernog Vijetnama i povukle se iz Južnog
Vijetnamaostavljajuci milionedolaravojneopremekao poklon
komunistimadadrugimkomunistimapružepomoc unjihovim
naporimanaširenjupobunei revolucijeudrugimzemljamakao što
jenaprimjer CentralnaAmerika. Svjetski savjet crkavaformalno je
ustanovljenuAmsterdamu23. avgusta1948. saiskljucivimciljem
vjerskeekumenizacijezaNovi svjetski poredak super bogatih.
PremdaseRimo-katolickacrkvadržalanaizvjesnoj distanci da
nebudeclanovog protestantskog pokreta, onajegodinamazastupala
nesamo religijsko ekumensko stapanje, vec takodei socijalno. Onaje
pokazivalauproteklihnekoliko decenijakako cesespojiti sa
aždajom(iluminatsko-komunisticko-socijalistickimpokretom) i
njenimglasnikom, lažnimprorokom(otpalimprotestantizmom), kao
212
što jeproreceno prije2000 godinauknjizi Otkrivenja13:11-17; 16:13,
14. DžonA. Stromer takodejekompilovao informacijeiz jedne
zvanicnepublikacijeKatolickecrkvekojepokazujukako seova
crkvapocinjemiješati dakomunizmom:
''DžonC. Benet (JohnC. Bennet) jevodauSvjetskomi
Nacionalnomsavjetucrkava. Kao glavanavažnomseminaruonje
odgovoranzaobukusvojihpropovjednika. Cesto sepojavljujena
televiziji dapredoci 'hrišcansko' gledišteglavnihpitanja. Ipak ne
možesedovesti do osudejednebezbožnesilekojajebrutalno
pogubila40 milionaKineza. Njegoverijeci pokazujudanijenaivan,
neobaviještencovjek. Onznadasukomunisti koristili ispiranje
mozga, masovnaubistva, i diktaturuuuvodenjukomunizmauKini.
I pored toga, onodbijadaodbaci ova'sredstva' zato što sukorištena
zapostizanjeonogašto onvjerujedajedobar kraj.
Benet nijeusamljenusvojimpogledima. Nakonferenciji
Svjetskog savjetacrkavao Crkvi i društvucuo seopis crveneKine
kao …'novog spasiteljasiromašnihnacijasvijeta.' AP TheNews and
Observer, Raleigh, N.C. July 17, 1966.
Slicni pogledi izražavajuseukatolickimkrugovima. Monsinjor
Carls OvenRajs (Charls OwenRice), usvomclankuod 6. oktobra
1966. u''PitsburghCatholic,'' zvanicnoj publikaciji Pitsburške
parohije, upotrijebio jegotovo isterijeci kao DžonC. Benet.
Monsinjor Rajs jepisao:
'Mao Ce-Tung i njegovi sledbenici poptuno supromijenili Kinu
i ta promjena je bila na bolje…. Da bi bio siguranda je uspostavio i
održavacvrstukontrolu, insistirao jenajednomstrogomprogramu.
Onneprekidno propagira. On, avaj, koristi mržnjukao oružjeza
kontrolui motivaciju. Mnogi sugreškezaMaoai njegovukliku, ali
213
evidentno jedaljudi koji sadavladajuiz Pekingaželebogatstvo
kineskog naroda.'
Dok jemonsinjor Rajs pisao overijeci Crvenagardajekrstarila
Kinomsprovodeci talas teroraukojemsunajmanjepet katolickih
sveštenikaživi sahranjeni ahiljadeljudi muceno i poubijano.
Njegoverijeci otkrivajuocitusvjesnost o takvimteroristickim
kampanjamai njihovo odobravanje. Onjerekao: '... užasno lagani
progres opasno jeugroženpreko komunizacijei velikog skoka
naprijed. Onjevjerovatno opet sprijecentekucomkampanjom
Crvenegarde.
Medutim, kampanjaCrvenegardenijeglupost.... Kineskemase
morajusežrtvovati radi nacije.... Svaki razvoj superiorneklasekoja
jaše na ramenima masa mora se iscupati sa periodicnim
nemilosrdnošcudabi pekinški programimao ikakvešansezauspjeh.
Peking takodemoranastaviti prakticno beznadežanpokušaj da
revolucionarni žar održi živim.
Mi trebamo na ovo gledati sa izvjesnomsimpatijomi
tolerancijom.... U stvari moramo pomiješati divljenjesanašom
simpatijomradi cudaupravei masovnemanipulacijekojujePeking
postigao.'
Saljudimakoji mislekao DžonC. Benet i monsinjor Rajs koji
cinevodstvo, General-ni bord Nacionalnog savjetacrkavaglasao je90
naprema3, 23. februara1966. zazastupanjecrvenihkineskih
kasapinapred Ujedinjenimnacijama. UPI, PhiladelphiaEvening
Bulletin, Mar. 15, 1966.'' TheDeathof aNation, Stromer, Liberty Bell
Press, 1968, pp. 93, 94.
Komunizam, papstvo, i otpaleprotestantskecrkvezakratko cese
ujediniti ujedanpokret kao što jeproreklo Sveto Pismo, sapapskom
kancelarijomkojaceupravljati poslovimaovog Novog svjetskog
214
poretka. Ali prijenego obicansvijet prihvati ovaj Novi svjetski
poredak, širomsvijetapojaviceseduhrevolucijekoji cesevidjeti
svugdje, narocito naulicamagradovaSjedinjenihDržava. Pobuneiz
1960-ihbilesusamo sjenkaonogašto dolazi. Svaovaanarhija
potrebnajedasesvijet zaplaši navjerovanjedajenovi svjetski
poredak jedino rješenjedaseizbjegnetotalnadestrukcijaljudskog
roda.
Medutim, prijenego secijeli svijet baci ukompletnuanarhiju
porukanašeg Gospodazaposlednjedanemoraobici svijet. Ova
poslednjaBožjaporukacovjecanstvujedatakao što smo citali u
Otkrivenju14:6-10. Onasemorapropovijediti svakomkoljenui
plemenui jezikui naroduprijenego što Bog dopusti Sotoni dabaci
svijet uholokaust kakav nikad nijezabilježenuistoriji svijeta. U
Otkrivenju18:1-5 naš Gospod pozivasvoj narod daizadeiz Vavilona
koji predstavljakonfederacijuJednesvjetskereligijei Jednesvjetske
vladekojajenapustilaBogakao udaneNevrodove. Vrijemekojeje
Bog dopustio zaobuzdavanjesveopštedestrukcijemedusvim
narodimasimbolisano jeuOtkrivenju7:1-3:
''I potomvidjehcetiri andelagdjestojenacetiri uglazemlje, i
držecetiri vjetrazemaljska, daneduševjetar nazemlju, ni namore,
niti naikakvo drvo. I vidjehdrugogaandelagdjesepenjeod istoka
suncanoga, koji imašepecat Bogaživoga; i povikaglasomvelikijem
nacetiri andelakojimabješedano dakvarezemljui more, govoreci:
nekvariteni zemlje, ni mora, ni drveta, doklezapecatimslugeBoga
našeganacelimanjihovijem.''
Ne samo što cecovjek prouzrokovati destrukcijuuovom
dolazecemholokaustu, vec
cesezbiti poremecaji i usamoj prirodi. Isus jeprorekao uLuki 21:10-
13, 25, 26: ''Tadaimrece: ustacenarod nanarod i carstvo nacarstvo; i
215
zemljacesetresti vrlo po svijetu, i bicegladi i pomori i strahotei
veliki znaci bicenanebu. A prijesvegaovogametnucenavas ruke
svojei gonicevas i predavati uzbornicei utamnice; vodicevas pred
carevei kraljeveimenamojegaradi. A to cevamsedogoditi za
svjedocanstvo. I biceznaci usuncui umjesecui uzvijezdama; i
ljudimanazemlji tugaod smetnjei od hukemorskei valova. Ljudi ce
umirati od strahai od cekanjaonogašto idenazemlju; jer cesei sile
nebeskepokrenuti.''
Oni koji živeuovimposlednjimdanimakoji cemorati proci
kroz ovudolazecuvelikunevoljumorajubiti zapecaceni nasvojim
celimapecatomživogaBoga. Sveto Pismo jeproreklo dacevecina
zemaljskih stanovnika prihvatiti žig zvijeri, jer protestanti
SjedinjenihDržava''ucinicesve, malei velike, bogatei siromašne,
slobodnjakei robove, teimdati žig nadesnoj ruci njihovoj ili na
celimanjihovima.'' Otkrivenje13:16.
Postoji pecat Božji i žig zvijeri. Ovadvaprinciparazdvojiceone
koji poštujuBogaili Lucifera. Kao što smo proucavali kroz ovu
knjigu, Sotonajeuvijek koristio kamuflažei religiozneobrededauci
upravo suprotno onomešto Gospod kažeuSvetomPismu, da
umjesto togaobrlati ljudesebi, kroz mrežulažnihbogovai lažnih
doktrina. ObožavanjeSuncabilo jei još uvijek jenajveci rival
pravomhrišcanstvu. Dabi razumio štajepecat Božji, citalac mora
shvatiti ko jezapravo bio Isus Hristos. U knjizi, Cuvajteseondolazi,
Antihrist 666, kojujeobjavilaizdavackakucaRadnici zaBoga
(Workers for God, Inc.), to jeizneseno zaobicnog citaocavrlo jasno:
''Prijerodenjastvarno utjelovljenog Boga, Sjemenakojecezmiji
stati naglavu, stvarneSjajnezvijezdeDanice, stvarnog Bogo-
Covjeka, koji seimao pojaviti ukorist covjeka, Sotoninmesijavec se
propovijedao i obožavao po svijetu, falsifikujuci vjerskeobredekoje
216
supatrijarsi prenijeli Božjemnarodu. Sotonajepokušao dauništi
pravuvjerulažnimbogovima, i kad jedatapisanarijec, Sotonase
nadao daceuceni ljudi svijetagledati naHristakao najoš jednog
paganskog mesiju. Kad jeNajveci Advent uljudskoj istoriji došao na
svijet zaspasenjecovjecanstva: 'Prezrenbješei odbacenizmedu
ljudi, bolnik i vicanbolestima, i kao jedanod kogasvak zaklanjalice,
prezrendagani zaštaneuzimasmo. A onbolesti našenosi i nemoci
našeuzenase, ami mišljasmo dajeranjen, dagaBog bijei muci. Ali
onbi ranjenzanašeprijestupe, izbijenzanašabezakonja; kar bješe
nanjemunašegamiraradi, i ranomnjegovommi seiscijelismo.'
Isaija53:3-5.
U antickomsvijetu, Sotonajeobmanjivao milionetamom
paganskog obožavanjaSunca. U ovimmodernimvremenimaSotona
jepoprimio svjetlijustranu, sadaseto zovehrišcanstvo. Umjesto
korištenja rijeci Vaal, koje znaci Gospod ili Gospodar, ondolazi u
imeIsusovo.
'A kad viditemrzost opušcenja, zakojugovori prorok Danilo,
dastoji gdjenetreba(koji citadarazumije): tadakoji buduuJudeji
nekabješeugore; i koji budenakrovudanesilazi ukucu, niti da
ulazi dauzmešto iz kucesvoje; i koji budeupoljudasenevraca
natrag dauzmehaljinusvoju. Ali teško trudnimai dojilicamaute
dane!' Marko 13:14-17.
Hiljadugodinaprijeprvog dolaskanašeg Gospoda, David je
uporedio narod Božji saovcama, anašeg GospodasaDobrim
Pastirom. David jebio pastir kao djecak, koji ještitio svojeovceod
divljihzvijeri oko njih. David jekao mladic ubio lavai medvjeda
koji suuzeli jagnjeiz stada. Vidjeti 1 Samuilova17:34-37. David je
znao kao poljski pastir dasacuvasvojeovceod zalaovogasvijeta, a
tako i Dobri Pastir na Nebucuva svoje Stado. Baš kao što je pastir u
217
poljumogao zvati svojeovcepo imenu, i ovcegapoznajuci njegov
glas pratiti, tako cenarod Gospodnjeg Stadacuti Njegov glas iz
Svetog Pismai ciniti ono što namOnzapovijeda. Milenijumprije
nego jeBog postao Covjek uHristu, David jenapisao:
'Gospod jepastir moj, ništami necenedostajati. Nazelenoj paši
paseme, vodi menatihuvodu. Dušumojuoporavlja, vodi me
stazamapravednimimenaradi svojega. Dapodemi dolinomsjena
smrtnoga, necusebojati zla; jer si ti samnom; štap tvoj i palicatvoja
tješi me. Postavio si predamnomtrpezunavidikuneprijateljima
mojim; namazao si uljemglavumoju, i cašajemojapeopuna. Da!
Dobrotai milost tvojapraticemeusvedaneživotamojega, i jacu
nastavati udomuGospodnjemzadugo.' Psalam23.
KasnijejeIsus rekao:
'Jasampastir dobri i znamsvoje, i mojemeneznaju. Ovcemoje
slušajuglas moj, i japoznajemnjih, i zamnomidu.' Jovan10:14-27.
U ovimposlednjimdanimazemaljskeistorije, postoji mnoštvo
hrišcanskihcrkava, pastora, sveštenika, biblijskihinstruktora, laika,
upotrebetelevizije, radija, casopisa, novinai traktatazaobjavljivanje
JevandeljaHristova; medutim, imamnogo religijskekonfuzije. Ali
ako bi tražitelj zaboravio štacrkveimajudakažu, i našao Gospoda
Biblije, i nastojao datvori Njegovuvolju: 'Tadaceteseobratiti i
vidjeti razlikuizmedupravednikai bezbožnika, izmeduonogakoji
služi Bogui onogakoji munesluži.' Malahija3:18.
'Ovako govori Gospod car Izraelov i izbavitelj njegov, Gospod
nad vojskama: jasamprvi i jasamposlednji, i osimmenenemaboga.
Jasamalfai omega, pocetak i svršetak, prvi i poslednji. Jasam
korijeni rod Davidov, i sjajnazvijezdadanica. I Duhi nevjesta
govore: dodi. I koji cujenekagovori: dodi. I ko ježedannekadode, i
ko hocenekauzmevoduživotazabadava.' Isaija44:6; Otkrivenje
218
22:12, 16, 17. Citirano iz BewareIts Coming TheAntichrist 666,
W.F.G., Inc., 1982, pp. 107, 108 (po dopuštenju).
Ukoliko bi citalac želio dubljedaprouci obmanekojimaje
Sotonazaludio kako paganetako i hrišcane, preporucujemo vam
knjigu''Cuvajteseondolazi Antihrist 666.'' (Što seticedostupnosti
takveliteraturenanašimprostorima, knjiga''Astrologijai Novo
doba'' autoraDraganaMirkovicavrlo pojašnjavamnogestvari a
sadrži i spisak referenci zadaljeproucavanje, atakodesemogunaci i
drugaprevedenadjelakojaobradujutaj predmet – prim. prev.) Ona
dokazujekroz arheologijui istorijudajeobožavanjeSuncazaista
pocelo saNevrodom, i dasudoktrineRimo-katolickecrkveiz
paganizma, neiz Biblije. Oni ovo pokazujujednomkompletnom
studijomkatolicizmakoristeci njihovevlastitepublikacije. Ova
knjiga, Cuvajteseondolazi Antihrist 666, jednajeod najpotpunijih
studijao Antihristui tajanstvenombroju666kojajeikad objavljena.
Zaista, vrlo malo onihkoji sebenazivajuhrišcanimashvatadaje
samIsus bio taj koji jestvorio ovuZemlju. Isus jeBog Starog Zavjeta
koji jegovorio kroz starozavjetneproroke. Isus jebio taj koji jerekao
Evi ''ukoji danokusiš s njega, umrijeceš.'' Postanje2:17. Apostol
Pavle, opisujeIsusaEfežanima, pokušavajuci daihdovededo
ispravnog razumijevanjaovimrijecima: ''I daotkrijemsvimašto je
službatajneod postanjasvijetasakriveneuBogu, koji jesazdao sve
kroz IsusaHrista.'' Efescima3:9. Nadrugommjestu, Pavleopet
opisujemladomTimotejuko jebio Isus: ''I kao što jepriznato, velika
jetajnapobožnosti: Bog sejavi utijelu, opravdaseuDuhu, pokazase
andelima, propovijedi seneznabošcima, vjerovasenasvijetu, uznese
seuslavi.'' 1 Timotiju3:16.
SamIsus jerekao: ''Jai Otac jedno smo.'' Jovan10:30. Vrlo smo
svjesni kako nekecrkveporicudajeIsus Hristos bio Bog i postojanje
219
Svetog Trojstva. Ali Biblijakaže: ''Jer jetroješto svjedoci nanebu:
Otac, Rijec i Sveti Duh; i ovo jetrojejedno.'' 1 Jovanova5:7.
Isus jeutjelovljenaRijec Božja. Otkrivenje19:11-13. Jovanje
vidio Isusauviziji i rekao: ''I vidjehnebo otvoreno, i gle, konj bijel, i
koji sjedaše na njemu zove se vjeran i istinit, i sudi po pravdi i
vojuje. A oci sumukao plamenognjeni, i naglavi njegovoj krune
mnoge, i imašeimenapisano, kojeganiko neznado onsam. I bješe
obucenuhaljinucrvenuod krvi, i imesenjegovo zove: rijec Božja.''
Apostol Jovanopisao jeIsusakao Rijec Božjukojajestvorila
cijeli univerzum: ''U pocetkubješerijec, i rijec bješeuBoga, i Bog
bješerijec. OnabješeupocetkuuBoga. Svejekroz njupostalo, i bez
njeništanijepostalo što jepostalo. I rijec postadetijelo i useli seu
nas puno blagodati i istine; i vidjesmo slavunjegovu, slavu, kao
jedinorodnogaod oca.'' Jovan1:1-3, 14.
Isus Hristos jebio Bog koji semanifestovao uTijelu. Isus jebio
stvaralackasilaBožanstvakojajerekla: ''Nekabudesvjetlost.''
Postanje 1:3. ''U kome imamo izbavljenje krvljunjegovomi
oproštenjemgrijeha; koji jeoblicjeBogašto senevidi, koji jeroden
prijesvaketvari. Jer kroz njegabi sazdano što jenanebui što jena
zemlji, što sevidi i što senevidi, bili prijestoli ili gospodarstvaili
poglavarstva, ili vlasti: svesekrozanj i zanj sazda.'' Kološanima1:14-
16. ZaDijetezakojejeprorok Isaijakazao daceseroditi od djevice
(Isaija7:14), takodejereceno dacesezvati ''divni, savjetnik, Bog
silni, otac vjecni, knez mirni.'' Isaija9:6.
Isus jebio Onaj koji jeMojsijudao Deset Zapovijesti. I Isus je
bio taj koji jeizgovorio Cetvrtuzapovijest, Izlazak 20:8-11:
''Sjecaj sedanasubotnogadagasvetkuješ. Šest danaradi, i
svršuj sveposlovesvoje. A sedmi jedan(subota) odmor Gospodu
Bogutvojemu; tadanemoj raditi ni jednog posla, ni ti, ni sintvoj, ni
220
kci tvoja, ni slugatvoj, ni sluškinjatvoja, ni živincetvoje, ni stranac
koji jemeduvratimatvojim. Jer jezašest danastvorio Gospod nebo i
zemlju, morei što jegod unjima; ausedmi danpocinu; zato je
blagoslovio Gospod danod odmorai posvetio ga.''
Sedmi danŠabat dat jecovjekudamupomognedapamti daje
samHristos taj koji jestvorio nebo i zemljuzašest danai pocinuo u
sedmi danod svihdjelasvojihkojajeucinio. Mnoštvo tradicionalnih
i protestantskihdoktorateologije, pastora, ucitelja, itd. reci ce nam
dajesedmi danšabat bio dat iskljucivo Jevrejima. Medutim, ovo je
laž kao i obožavanjebogaSunca. Isus jedao Subotuprilikom
Stvaranjakojejebilo preko 2000 godinaprijenego suJevreji ušli u
istoriju. U Postanju2:1-3 citamo: ''Tako sedovrši nebo i zemljai sva
vojskanjihova. I svrši Bog (Isus) do sedmogadanadjelasvoja, koja
ucini; i pocinuusedmi danod svijehdjelasvojih, kojaucini; i
blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer utaj danpocinuod svijeh
djelasvojih, kojaucini.''
Sedmi dansubotapriznajeIsusaHristakao stvoriteljaovoga
svijeta. Svetkovanjenedjeljenijeiz Biblije, vec iz astrološkog
obožavanjabogaSunca. Nedjeljajeprvi dansedmice, nesedmi dan.
Iz Enciklopedijeo religijskomznanju(Encyclopediaof Religious
Knowledge, Vol. IV, Schaff, Funk & Wagnalls Company, 1984, p.
2259), citamo sledece: ''Nedjelja(Dies solis rimskog kalendara, 'dan
Sunca,' jer jebilaposvecenaSuncu), prvi dansedmice, bilaje
usvojenaod straneranihhrišcanakao danbogosluženja.'' Naistoj
strani oveEnciklopedije, citamo sledece: ''Nikakvi propisi zanjeno
svetkovanjenijesupoloženi uNovomZavjetu, niti se, ustinu, njeno
svetkovanjecak i pridružuje.''
Kao što smo proucavali ranije, uslužbi boguSunca, svešto je
bilo prvo posvecivano jeboguSuncaatako i prvi dansedmice. Ovo
221
jeSotoninfalsifikat zaGospodnji dan. PremaEnciklopediji o
religijskomznanju, sedmi danSubotakoji jedao Hristos prilikom
stvaranjazamijenjenajezanedjeljuod straneranihhrišcana(bolje
receno ljudi koji suhrišcanstvo primili samo formalno, smatrajuci da
ceimono poslužiti upostizanjulicnihi politickihinteresa– prim.
prev.), neod Onogako jujeustanovio. Svetkovanjenedjeljeje
ljudskaustanova, neHristovaili Njegovihapostola. Poptuno smo
svjesni dapostojevjerski ucitelji koji govoredajeprvobitni dan
bogosluženja (sedmi dan) promijenjenkao komemoracija na
Hristovo vaskrsenje, medutim, to zvuci dobro, ali takvezapovijesti
nemani uStaromniti uNovomZavjetukojanalažehrišcanimada
svetkujupaganski dannedjelju. Apsolutno ne! Nasuprot, samIsus
upozoravaoko nagadanjasaRijecjuBožjomkao što smo ranije
vidjeli uOtkrivenju22:18, 19. Covjek nesmijemijenjati ili dodavati
bilo štaSvetomPismu. ''Ništanedodaji k rijecimanjegovijem, date
neukori i nenadeš selaža.'' PriceSolomunove30:6.
Mnogo jeonihkoji govoredrugimadajeIsus promijenio
subotuunedjelju, ali Biblijakaže: ''JaGospod nemijenjamse.'' ''Isus
jeonaj isti juce, danas i zauvijek.'' ''DaklejeGospodar Sincovjeciji i
od subote.'' Malahija3:6; Jevrejima13:8; Marko 2:28.
Isus jenaš primjer. Onjedošao saNebadapokažesvome
narodukako živjeti i koji jepravi put koji vodi uvjecni život. ''Isus
impak opet rece: jasamvidjelo svijetu; ko idezamnomnecehoditi
po tami, nego ceimati vidjelo života.'' Jovan8:12. Ako tvrdimo da
smo hrišcani, mi takodetvrdimo dasmo Njegovi sledbenici: ''Koji
govori daunjemustoji, i taj trebadahodi kao što jeonhodio.'' 1
Jovanova2:6. Drugimrijecima, ako kažetedastehrišcanin, trebada
hoditeIsusovimstopama.
222
''I dodeuNazaret gdjebješeodrastao, i udepo obicajusvomeu
dansubotni uzbornicu, i ustadedacita.'' Luka4:16. Isus jesvetkovao
sedmi dansubotu, nepaganski danbogaSuncakoji jeprvi dan
sedmice, koji secak namnogimstarijimjezicimai zovedanSunca
(Sunday, Sontag, Dies solis…), danbogaSunca, koji jeustvarnosti
Lucifer. Sotonajestvarni inicijator promjenesuboteunedjelju, ne
Hristos ili Njegovi apostoli. Ovo jetakodebilo proreceno. Prorok
Danilo usedmoj glavi izlažecetiri cinakojaceMali rog preduzeti
protiv BogauDanilu7:25: ''I govoricerijeci naVišnjega, i potirace
sveceVišnjega, i pomišljacedapromijeni vremenai zakone; i dace
museurukezavrijemei zavremenai zapo vremena.''
Kao što jekonstatovano ranije, Mali rog iz Danila7:8, 23, 24, i
prvazvijer iz Otkrivenja13:1-10, simboli supapstva. Prorok Danilo je
detaljnijeprorekao štacepapstvo ciniti protiv Najvišega, dok je
Jovanuknjizi Otkrivenja13:1-10, 18 vidio slicnuvizijuove
antihrišcanskesile, ali i dao kljuc koji jeapsolutno identifikujekao
Sotoninuprevaru, jer jeobilježenaSotoninimbrojem666. Zakoji
trenutak saznacemo više.
Vec smo vidjeli kako jepapstvo ispunilo sveuistoriji što jeo
njemuprorekao Danilo, osimjedneod cetiri tackeiz Danila7:25: ''i
pomišljacedapromijeni vremenai zakone.'' Evo jednog navodaiz
vlastitepublikacijeRimo-katolickecrkvekoji pokazujeko jeustvari
odgovoranzaizvrtanjeBožjeg Zakona, što jenavelo milionedaga
odbacei pogaze. ''Katolickacrkvapreko hiljadugodinaprije
postojanja ijednog protestanta, Silomsvoje božanske misije,
promijenilajetaj dansasubotenanedjelju.'' Catholic Mirror, Sept.,
1983.
Rimo-katolickacrkvanekrijecinjenicudajeodgovornaza
odbacivanjeZapovijesti o svetkovanjuSedmog danakako jedatau
223
Dekalogu(Postanje20:8-11). U knjizi OtvaranjeOtkrivenja, Roj Alen
Anderson, doktor teologije, konstatujesledece:
''Štagod daježig zvijeri, onmorabiti nešto jasno i odredeno.
Božji nepomiješani gnjev nebi bio rezervisankao kaznazauvreduu
neznanju. Osimtoga, žig zvijeri morabiti usuprotnosti sa'pecatom'
ili znakomBožjim. Njegov pecat, znak Njegovestvaralackesile, kao
što smo vec zapazili, jeBožji danod odmora, ili pravi Šabat. Iz toga
proizilazi dajepecat ili žig ovog sveopšteg otpadništvacovjekov dan
od odmora, ili lažni danbogosluženja.'' Unfolding theRevelation,
Roy AllanAnderson, Pacific Publishing Association, 1974, p. 155.
Kao što smo vec primijetili kroz ovuknjigu, oni koji sebave
vracarstvomuvijek suimali svojetajneznakekoji suomogucavali
drugimokultistimadaznajuko su. Tako i Gospodar Subote
obznanjujesvomnarodudaimajupravogaBoga: ''I subotemoje
svetkujtedasuznak izmedumenei vas, daznatedasamJaGospod
Bog vaš.'' Jezekilj 20:20.
Nedjeljaježig zvijeri (papstva). Sedmi danSubotajepecat
Božji. Žig zvijeri i pecat Božji, nijesudoslovni znaci nacelimakao što
mnoštvo govori. Lucifer jeuratusaBogomoko kontrolenad
ljudskimumovima. Žig zvijeri seprimjenjujekad svetkovatelji
nedjeljesilomzakonanametnunjeno držanjekao danaod odmora.
Danas seto zoveplavimzakonima. Subotai lažni šabat, nedjelja,
uskoro cepostaviti linijurazgranicenjaizmeduonihkoji cesložiti u
svojimumovimakojoj ceseod ovedvijesilepokoravati, Rimo-
katolickoj crkvi, ili biblijskomHristu. Gledajuci nakraj svijetaIsus
jerekao onimakoji ceproci kroz velikunevolju: ''Nego semolite
Bogudanebudebježanvašauzimuni usubotu.'' Matej 24:20. Kraj
svijetanijejoš došao. A Isus namkažedasemolimo današebjekstvo
upustinjuuvrijemedolazeceg holokaustanebudeuzimuili na
224
subotni dan, što pokazujedaIsus i danas smatracovjekaodgovornim
zasvetkovanjeSubote.
U Otkrivenju14:6-11 jeHristovo poslednjeupozorenjesvijetu. U
njemu, Onpozivasvoj narod daseokreneod papstva(i svihlažnih
religijai filozofija) i služi Onomekoji jestvorio Nebo, Zemljui more
i izvorevodene. Kad držiteSubotu(sedmi dan) kao što jeizneseno u
Deset Zapovijesti, vi pokazujetedapriznajeteIsusaHristakao
Stvoritelja. Kad držitenedjelju, vi pokazujetesvojuprivrženost
Rimu, tradiciji, ili vec kako to doživljavate, ali nei Bogu. Sotonaje
upotrijebio Rimo-katolickucrkvudapromijeni i ukloni originalni
danbogosluženjaunedjelju, kojapoticeod obožavanjaSunca. I, ''ne
znateli dakomedajetesebezaslugeuposlušanje, slugesteonoga
kogaslušate.'' Rimljanima6:16(prvi dio).
U antickimvremenima, kraljevi sukoristili pecat daautorizuju
svasvojavažnadokumenta. Pecat jeznak autoriteta. Pecat ne
pokazujesamo kraljev autoritet, vec takodei njegovuteritoriju, i ime.
Kad Hristovi obožavaoci držebiblijskusubotu, oni pokazujuda
priznajuHristov autoritet, Njegovo vlasništvo ovogasvijeta, i da
''nemadrugogaimenapod nebomdanogaljudimakojimbi semi
mogli spasti.'' Djela4:12.
Lažni šabat - nedjelja- biceorudekojeceujedniti trgovcei
radnicke sindikate koje kontrolišuiluminati, da se pridruže
protestantima u zajednickomnaporu da zakonski nametnu
svetkovanjenedjelje, što cedonijeti progonstvo naonekoji jene
priznaju.
Bog Biblijepozivak sebi narod koji cegaslijediti cijelimputem
i pomoci daseobnovi sedmi danSubotanamjesto kojejoj
punopravno pripada. Cak i naNovomNebui Novoj Zemlji, Božji
narod svetkovaceSubotu. Isaija66:22, 23: ''Jer kao što cenovanebesa
225
i novazemlja, što cujanaciniti, stajati predamnom, veli Gospod,
tako cestajati sjemevašei imevaše. I od mladinedo mladine, od
subotedo subotedolazicesvako tijelo dasepokloni predamnom,
veli Gospod.''
Gospod od Subotepozivasvoj narod koji jeobmanut od strane
papstva, bilo dasuclanovi Katolickeili bilo kojedrugecrkvekojaje
pogazilaovusvetuustanovui naucilaljudedasvetkujunedjelju, da
sevratebiblijskoj nauci i izaduiz Vavilonavelikoga, koji jesimbol
svihcrkavai religijacijaucenjapoticuiz obožavanjaSunca.
Biblijavrlo pojašnjavadacetri necistaduhaili tri silekoje
izlazedasakupesvijet protiv Bogaujediniti svojesnagepod jednu
zastavu. To cebiti princip ozakonjenjanedjeljekojacebiti sporni
cinilac, i nakojemceoni naci zajednicko tlekojeceihujediniti pod
jednuzastavu. ''Ovi jednuvoljuimaju, i silui oblast svojudace
zvijeri.'' Otkrivenje17:13. Dakle, ovaj savez, zaogrnut plaštomopšteg
jedinstva, mirai blagostanjanaZemlji, mnogimaceseciniti kao
sjajno rješenje, dok jeustvari uperenprotiv Bogai Njegovog naroda
i imazakrajnji cilj uspostavljanjepotpuneLuciferovekontrolena
ovoj planeti. Naravno Sotoni uopštenijevažno pomocukojih
sredstavacepostici ovo lažno jedinstvo, kao što muto nijebilo u
citavoj istoriji od padanaNebudo danas.
Sledeci navodi suiz perapoznatog hrišcanskog autoraRože
Mornoa, koji jei samnekad bio uvisokomdruštvuLuciferovih
obožavalacai mnogo naucio o njegovimplanovima, koji cenam
pomoci dadonekleshvatimo kako sveovo arhivaralici uspijeva:
''Prevareni misledapostupajuispravno ali to nikad nijesuprovjerili
uBožjoj Rijeci (SvetomPismu).'' Nadrugommjestuoncitira
spiritistickog sveštenikakoji mujejednomprilikomrekao: ''Veliki
poglavar Sotona svojimje predanimslugama dao posebno
226
pomazanje– pomazanjezavodljivosti. To jeocaravajucasilakoja
odvodi nastranputicunataj nacinšto stvaraduhovno sljepilo.''
(Cuvajteseandela, Roger Morneau, Znaci vremena, Zagreb 1998, str.
20, 80, 81.) (dopunaprevodioca)
Jednomkad vjernik otkrijeotpadništvo sistemalažnihreligijai
filozofija, i kako sugaonenavelenaopozicijuBožjemplanu
iskupljenja, Gospod ceod njegazahtijevati lojalnost. Kao što smo
ranijepokazali iz Svetog Pisma, naš Gospod prihvatanašuslužbu
cak i kad smo uzabludi, ako gapoštujemo uskadusaznanjemkoje
smo primili. Ali kad senašaneupucenost objasni, moramo sevratiti
iz zabludei tame, k Istini i Svjetlosti. Svetkovanjenedjeljejeizum
samogaSotonei žig jeotpadništvadok jesedmi dansubotapecat
(znak) dasmo Božjasvojina. Zar necetestati daobnoviteovaj anticki
danod odmora koji priznaje Isusa kao pravog Stvoritelja i
Otkupitelja? ''I pamti dasi bio rob uzemlji Misirskoj (svi mi prije
obracenjarobujemo u''Misiru'' – prim. prev.), i Gospod Bog tvoj
izvedeteodanderukomkrjepkomi mišicompodignutom(jer sami
inacenikad nebismo izašli zato što prvi gospodar nikad neotpušta
svojerobljekuci – prim. prev.). Zato ti jeGospod Bog tvoj
zapovijedio dasvetkuješ danod odmora.'' 5 Mojsijeva5:15.
PojamVavilonveliki prijesvegaseodnosi na''Majkukurvama,''
inicijatorai predvodnikasistemalažnihreligija, ali i nasveostale
koji imajuistaucenjakojasmo proucavali kroz ovuknjigu. Gospod
jevrlo jasanukonstataciji daOnjoš uvijek imasvoj narod u
Vavilonu, i pozivaihdaizadu! Zaovaj veliki sistemlažnihreligija
Sveto Pismo takodeproricedacebiti uništen, zajedno saonimakoji
odbijudapredunaGospodnjustranu. ''I poslijeovogavidjeh
drugogaandelagdjesilazi seneba, koji imašeoblast veliku; i zemlja
sezasvijetli od slavenjegove. I povikajakimglasomgovoreci: pade,
227
padeVavilonveliki, i postastandavolima, i tamnicasvakomduhu
necistome, i tamnicasvijupticanecistijehi mrskijeh; jer otrovnijem
vinomkurvarstvasvojeganapoji svenarode; i carevi zemaljski s
njomsekurvaše, i trgovci zemaljski obogatišeseod bogatstvaslasti
njezine. I cuhglas drugi s nebakoji govori: iziditeiz nje, narodemoj,
dasenepomiješateugrijehenjezine, i davamnenaudezlanjezina.''
Otkrivenje18:1-4.
Nadrugommjestuuovoj poslednjoj knjizi Biblije, jasno se
pokazujePravacrkvanašeg Gospodai njenekarakteristike, i kako je
aždaja(Ðavo) ucinilaotvoreni rat protiv nje. U Otkrivenju12:17
citamo: ''I razgnjevi sezmijanaženu, i otidedasepobijes ostalijem
sjemenomnjezinijem, koje drži zapovijesti Božije i ima
svjedocanstvo IsusaHrista.'' Imajtenaumudaovdjerijec o svih
deset, nedevet zapovijesti. ''Jer koji sav zakonodrži asagriješi u
jednome, kriv jezasve. Jer onaj koji jerekao: necini preljube, rekao
jei: neubij. Ako dakleneuciniš preljubeaubiješ, postao si
prestupnik zakona.'' Jakov 2:10, 11.
Jednomspasen– zauvijek spasen, laž jekao i svetkovanje
nedjelje. Isus ovo vrlo pojašnjavauMateju7:21-23: ''Necesvaki koji
mi govori: Gospode! Gospode! uci ucarstvo nebesko; no koji cini po
volji Ocamojegakoji jenanebesima. Mnogi cereci meni uonaj dan:
Gospode! Gospode! nijesmo li utvojeimeprorokovali, i tvojim
imenomdavoleizgonili, i tvojimimenomcudesamnogatvorili? I
tadacuimjakazati: nikad vas nijesamznao; iditeod menekoji cinite
bezakonje.'' (Dakle, subjektivno iskustvo nijepresudno mjerilo
istineabezakonjesemožeciniti i pod plaštomlažnevjeroispovijesti
– prim. prev.).
Cak i ljudimakoji sezovuhrišcanima, naš Gospod kaže: ''Zakon
i svjedocanstvo tražite. Ako li ko negovori tako, to jezato što nema
228
svjetlosti unjima.'' ''Koji govori: poznajemga, a zapovijesti
njegovijehnedrži, lažaje, i unjemuistinenema.'' ''Ko odvracauho
svojedanecujezakonai molitvajenjegovamrska.'' Isaija8:20; 1
Jovanova2:4; PriceSolomunove28:9.
Cak iako citalac moždagazi sedmi dansubotukojapriznaje
Hristakao stvoritelja, naš Gospod i daljezadržavavjetroveuništenja
tako daoni koji sujoš uvijek uVavilonuimajuprilikudapobjegnu
prijeizlivanjaSedamzala. Bog obecavablagoslov onimakoji stanu
zaNjegauIsaiji 58:13, 14:
''Ako odvratiš nogusvojuod subotedaneciniš što jetebi drago
namoj sveti dan, i ako prozoveš subotumilinom, svaki dan
Gospodnji slavnijem, i budeš gaslavio neiduci svojimputevimai ne
cineci što jetebi drago, negovoreci rijeci, tadaceš seveseliti u
Gospodu, i izvešcutenavisinezemaljske, i dacuti dajedeš
nasledstvo Jakovaocasvojega; jer ustaGospodnjarekoše.''
Dakle, dabi pokazali citaocudanemagreškeuidentifikaciji ove
zvijeri gdjejeSotonino sjedište(Otkrivenje13:1, 2), kojasecak hvali
dajepromijenilaBožji Zakon, slijedicemo uputesamog Svetog
Pisma: ''Ovdjejemudrost. Ko imaumnekaizracunabroj zvijeri: jer
jebroj covjekov i broj njezinšest stotinai šezdeset i šest.'' Otkrivenje
13:18.
Kao što smo vec vidjeli, ovazvijer jepapstvo. Naš Gospod je
kazao daceonabiti žigosanaSotoninimbrojem, i Onneostavljasvoj
narod uneznanjuupogleduovevažnecinjenice. U knjizi Otvaranje
Otkrivenja, Roj AlenAndersonjekompilovao nekezanimljive
cinjenicekojepokazujukako jepapstvo žigosano ovimbrojemzle
kobi.
Sadacemo vidjeti kako samo papstvo i papino imedaje666. Na
strani 130 Andersonoveknjigeukazano jenalokacijuprebivališta
229
zvijeri. Evo grckog nazivaza''latinsko carstvo'' sasvojimnumerickim
vrijednostima, HE LATINE BASILEIA:
H E L A T I N E B A S I L E I A
0 8 30 1 300 10 50 8 2 1 200 10 30 5 10 1 = 666
Ime''Latin'' poticeod ranihRimljana, vjekovimaprijedoba
papstva. To jebilo imebogaSuncakojegasuoni obožavali. Otuda,
Rimljani, dabi seidentifikovali sasvojimbogomSunca, usvojili su
njegovo ime. Oni susebi nazivali Latinima.
Evo sadaimenakojepokazujeukojoj zemlji ovareligioznasila
imasvojucrkvu. Opet nagrckomsasvojomtransliteracijomi
numerickimvrijednostima, ITALIKA EKKLESIA, koje znaci
''Italijanskacrkva'':
I T A L I K A E K K L E S I A
10300 1 30 10 20 1 5 20 20 30 8 200 10 1 = 666
Papstvo nesamo što jeusvojilo paganskeobrederanihrimskih
obožavalacaSunca, vec i sveti jezik paganskihRimljana. LATEINOS
jegrckaverzijaimenarimskog bogaSunca(Latin). Onatakodeznaci
''Covjek koji govori latinski (ili zaLatina)'', ili ''Latinov covjek.''
L A T E I N O S
301 300 5 10 50 70 200 = 666
Iz jedneautorizovanerimo-katolickepublikacije, nalazimo koje
jezvanicno imepapineslužbe: ''Titularimskog papejeVICARIUS
FILII DEI i ako uzmete(velika) slovaovog imenakojapredstavljaju
230
latinskebrojevei sabereteih, dobicete666.'' Our Sunday Visitor,
Nov. 15, 1914. Citirano iz BewareIts Coming TheAntichrist 666,
W.F.G. Inc., p. 143.
V I C A R I U S F I L I I D E I
5 1 100 0 0 1 5 0 0 1 50 1 1 500 0 1 = 666
Od publikacijeRojaAlenaAndersonaOtvaranjeOtkrivenja, i
Antihrist 666, izabranasudvanova''ZamjenikaSinaBožjeg,'' što
znaci gorenavedenatitula, i novadinastijazakojupapstvo tvrdi da
jePetrovo naslede. U brojnimnovinamai casopisimapojavilesuse
tvrdnjepapeJovanaPavlaII daje''Hristos uTijelu,'' što jehula. I, da
ironijabudeveca, ako napišete''JovanPavleZamjenik Božji'' na
latinskom, i sabereterimskenumerickeekvivalente, dobijate:
I U A N P A U L O V I C E D E O
0 5 0 0 0 0 5 50 0 5 1 100 0 500 0 0 = 666
Knjiga Otkrivenja prorice da ce sve sile ovoga svijeta,
ukljucujuci iluminate i otpali protestantizam, uciniti papstvo
apsolutnimautoritetomubliskoj buducnosti. Moždasecini dase
papstvo neslažesakomunizmom(ili ako hoceteateizmom, nju
ejdžom, ili bilo kojimslicnimpokretom), medutim, prema
nepogrešivoj prorockoj rijeci, oni ceseujediniti. Ovo moženekima
zvucati zbunjujuce, ali zato seto naBožanskomjezikuuOtkrivenju
17:5 i zove''Tajna, Vavilonveliki, mati kurvamai mrzostima
zemaljskima.'' Vavilonznaci zbrka, aovaj terminkoji seprimjenjuje
uOtkrivenju17:5 znaci velikaduhovnazbrkasvijeta. Vavilonveliki
jeslikanuOtkrivenju17 kako sjedi nazvijeri skerletnebojekoja
231
izlazi iz Bezdanejame(spiritizam), kojadanas simbolišeilumintsko-
komunisticko-socijalisticki pokret. Ovo pokazujedaceovapoliticka
silatakodepoprimiti svjetskerazmjere. Medutim, papstvo ceopet
biti njenaglavaprijeDrugog dolaskaIsusaHrista.
Zvijer kojaizlazi iz bezdanejameimaosamsila, i vec smo
vidjeli daglaveubiblijskomproroštvupredstavljajukontrolne
autoritete. Još uvijek nijesasvimjasno kojihsuto osamsila
pomenutihuOtkrivenju17:9-11. Opasno jebiti dogmaticankad se
radi o neispunjenimprorocanstvima. Medutim, možemo zasigurno
znati ko suprvihpet, zato što suvec prodefilovalekroz istoriju.
Otkrivenje17:10, 11: ''I jesusedamcareva. Pet jenjihpalo, i jedan
jest, adrugi još nijedošao; i kad dodezamalo ceostati. I zvijer koja
bješei nije, i onajeosmi, i jest od osmoricei upropast ide.''
Prvihpet glavasu: Vavilon, Persija, Grcka, paganski Rimi
papski Rim. Šestai sedmaglavasuzaonekoji duboko proucavaju
Tajnupobožnosti još uvijek zagonetnejer još nijesmo došli do
istorijskog momentapotpuneobnovepapstva. Medutim, moglo bi se
kazati daosmasilapredstavljakonfederacijukomunizma, otpalog
protestantizmai Rimo-katolickecrkve.
Postoje, medutim, nekesugestijeo tomeko sušestai sedma
glava. Jedanbiblijski komentar sugerišesledeceo osmoj sili kojase
nalazi nazvijeri kojaizlazi iz bezdana: ''Premaovomobrascu
tumacenjesilakojepredstavljajupet glavabilo bi Vavilon, Persija,
Grcka, Rimskaimperija, i papstvo. Šestai sedmaglavamoglebi biti
revolucionarnaFrancuskai SjedinjeneDržave, ili SjedinjeneDržave
i obnovljeno papstvo.'' S.D.A. BibleCommentary, Vol. 7, p. 855.
Prijenego zakljucimo, imajoš jedno važno pitanjekojetreba
ozbiljno istražiti. Pravobranilac KonstancaKambi, dok jeispitivala
pokret ''Novo doba,'' izložilajedrugi cilj ovihzavjerenikaJedne
232
svjetske luciferanske vlade. Oni ce zahtijevati ''Autoritet nad
svjetskomhranom.'' Iako se uopšte ne slažemo sa njenim
tumacenjemOtkrivenja13 i 17 glava, vjerujemo dapostoji citavo
bogatstvo vrijednihinformacijakako zahrišcanetako i zaonekoji to
nijesukojesenalazi unjenoj knjizi kojemogupomoci tragaocuza
istinomdaizbjegnedabudejoš jednažrtvaovezavjeresvjetskih
razmjera. Stogavamsugerišimo nabavkuprimjerkaknjigeKonstance
Kambi, Skriveneopasnosti od duge.
Vrlo smo svjesni velikog brojarazlicitihtumacenjakojapostoje
uhrišcanstvuoko togako jedrugazvijer uOtkrivenju13:11-17 i kako
ceovaj žig zvijeri sprijeciti sledbenikeIsusaiz Nazaretadane
kupujui prodaju. Jednaod najpopularnijihinterpretacijaiz 1980-iho
ovompredmetukažedadrugazvijer iz Otkrivenja13:11-17 nije
politickasila(SAD), vec sepretpostavljadaceto biti covjek koji je
Jevrejiniz plemenaDanovai majstor satanskemagije. Onceobjaviti
dajeprvazvijer (kojasetakodetumaci kao covjek, nepolitickasila)
Antihrist, alažni prorok (drugazvijer, Otk. 13:11-17) ceuzrokovati da
cijeli svijet obožavaPrvuzvijer (covjekakoji jeAntihrist), pošto ce
ontvrditi dajebog. Ovadrugazvijer, premaHaluLindziju(Hal
Lindsey), jelažni prorok (covjek) koji cenametnuti obožavanjeove
prvezvijeri (covjeka), koji cebiti jedanrimski diktator. I, prema
Lindziju, to jeAntihrist.
Dakle, ovaj poslednji diktator, premaMeri Stjuart Relf (Mary
Stewart Relfe), doktoruteologije, kontrolisacesvjetskukupovinui
prodajupreko univerzalnog proizvodnog koda(šipkasti ili bar kod –
prim. prev.) koji sesadanalazi napoledini stvari kojekupujeteu
vašemomiljenomsupermarketu. Meri Stjuart Relf konstatujeu
svojoj knjizi, Novi monetarni sistem666(TheNew Money System),
nastrani 206, štaonamisli daježig zvijeri: ''Žig zvijeri, jedini
233
neoprostivi grijehkoji seizricito pominjeuBibliji, i jedini grijehza
koji Bog odredujecetvorostrukukaznuje:
1. Primanjepo necijoj vlastitoj volji žiga(znaka) nadesnoj ruci
ili celu; zakoji vjerujemdacebiti šifrovanareprodukcijakojasadrži
skrivenuupotrebu666, neprimjetnuzaoko, što cegauvrstiti usve
blagodati ''ljudskog velikog društva,'' uzamjenuza:
2. obožavanjezvijeri (covjeka) koji tvrdi dajeBog; i
3. obožavanjenjegoveikone.''
Ovo bi zvucalo vrlo zanimljivo površnomtragaocukoji bi volio
znati štaovo svecano upozorenjezaistaznaci. Medutim, oni koji su
upoznati sabiblijskimproroštvomi duboko proucavali hebrejski
simbolizam, znajudaono što Relfovai Lindzi tvrdeo dvijezvijeri iz
Otkrivenja13 glava(dasudvacovjeka), krši svaki zakondobre
biblijskenauke. Zvijer, ubiblijskomproroštvu, simbol je''politicke
sile,'' nenekog pojedinca. Prorok Danilo jeovo jasno pokazao
(Danilo 7:17, 23, 24). Poput imenaVaal i Vil, mnoštvusetakodeBroj
zvijeri (666) i žig zvijeri predstavljajukao istastvar. Ali oni nijesu
isto. Postoji pet razlicitihupozorenjaod našeg Gospodakojaseticu
identifikacijesaovomzvijeri (kojejepapstvo):
1. obožavanjezvijeri;
2. obožavanjeikonezvijerine;
3. primanježigazvijeri;
4. ili posjedovanjeimenazvijeri;
5. ili brojanjezinaimena(666).
Žig zvijeri nijeuniverzalni kod naproizvodima. Onsestavljau
vašemumukomecetesepokoravati. ''Prvazvijer'' iz Otkrivenja13:1-
10 ovdjejesimbolisanakao papstvo i svepaganskenacijeprijenjega
kojesupromovisalespiritizam. Žig zvijeri jenametnuto svetkovanje
lažnog šabata, nedjelje. Rimo-katolickacrkvajeodgovornašto danas
234
velikavecinaprotestantskihcrkavagazi originalni Danod odmora
(sedmi danSubotu). Svetkovanjenedjeljenijezapovijest iz Biblije,
vec zapovijest kojasenalazi nastranicamanajveceg brojaastroloških
neznabožackihreligija.
Lucifer, ''Svjetlonoša,'' bio je taj kome suse neupuceni
obožavaoci Suncaklanjali, atako jei danas. Suncejesamo kamuflaža
izakojeseÐavo krijedabi pridobio stanovnikeovogasvijetada
okrenuledastvarnomStvoritelju. A tako jei sasvetkovanjem
nedjelje. TradicijanedjeljejeizmišljotinasamogaSotone. Isus iz
Nazaretajerekao dajeOn''Gospodar od Subote,'' nenedjelje.
Vidjeti Marko 2:27, 28. Medutim, ovo neznaci dasteprimili žig
zvijeri. Bog nas smatraodgovornimsrazmjerno primljenoj svjetlosti,
azakono prinudnomsvetkovanjunedjeljejoš uvijek pripada
buducnosti. NaNebucebiti mnogo onihkoji suumrli uHristukao
svetkovatelji nedjelje. Sukob subota-nedjeljabiceprobaposlednjeg
vremena. Upravo pred dolazak Isusaiz Nazaretapo svoj narod, sva
ucenjakojasubilaizgubljenatokom1260 godinapapskog otpada
biceizloženapred onimakoji sezovuhrišcanima. Kad seistinao
sedmomdanu iznese na svjetlost dana, mnoštvo iskrenih
svetkovateljanedjeljecepoceti dapitajusvojevjerskevodegdjejeu
Rijeci Božjoj zapovijest o držanjunedjelje! To ceizazvati sukob kako
uhrišcanskimtako i paganskimreligijama. Dok svjetovni hrišcani
pokušavajudanaduopravdanjekako bi ignorisali poziv nareformu
subote, malagrupaiskrenihhrišcanasvihvjeracuceštaDuhgovori
crkvamai pokoriti seBožjempozivu:
''Sjecaj sedanaod odmoradagasvetkuješ. Šest danaradi i
svršuj sveposlovesvoje. A sedmi jedanodmor GospoduBogu
tvojemu; tadanemoj raditi ni jednogaposla, ni ti, ni sintvoj, ni kci
tvoja, ni slugatvoj, ni sluškinjatvoja, ni živince tvoje, ni stranac
235
koji je medu vratimatvojim. Jer jezašest danastvorio Gospod nebo
i zemlju, morei što jegod unjima; ausedmi danpocinu; zato je
blagoslovio Gospod danod odmorai posvetio ga.'' 2 Mojsijeva20:8-
11.
Svetkovanjenedjeljejedio vinabludanjezina(lažnihdoktrina)
koje je zatrovalo cijeli svijet lažnimreligijama. Vracarstvo
(spiritizam), mocnasilaiz Luciferovog arsenala, uskoro cedoseci svoj
vrhunac. Otac laži ceizliti svaki moguci znak i lažno cudo dasabere
neupucene (koji hotimicno ostajuusvomneznanju; vidjeti
Rimljanima1:18-32; 2 Petrova3:3-7) protiv onihkoji neodobravaju
nedjelju. ''Vavilonveliki'' iz Otkrivenja17 glavasimbol jesvihreligj-
jasvijetakojeceseujediniti pod Novomsvjetskomreligijom. Ova
Novasvjetskareligijakojaceukljuciti i katolikei protestante,
ujedinicesesaspiritizmom. Pokret Novo dobatakodecezahtijevati
univerzalni Dan od odmora. Taj dan bice nedjelja. Njeno
nepoštovanjeuskoro cesetretirati kao zlocinkoji zaslužujesmrtnu
kaznu. To jeproreceno, i to cesedogoditi.
Medutim, netrebazanemariti ni ono što Meri Stjuart Relf
pokušavadapokažesvojimcitaocima. Biblijajasno konstatujedace
pravi sledbenici Isusaiz Nazaretapodnositi progonstvo uposlednjim
danima. ''Daniko nemoženi kupiti ni prodati, osimko imažig, ili
imezvijeri, ili broj imenanjezina.'' Otkrivenje13:17.
Cak iako jeMeri Stjuart Relf pomiješalaovaj univerzalni
proizvodni kod sažigomzvijeri, bez obziranasve, Biblijajejasnada
sledbenici Isusaiz Nazaretanecemoci ni kupovati ni prodavati,
ukoliko neprihvatebroj zvijeri (666). Netrebaignorisati ovaj
sveopšti planzauvodenjemsvjetskekreditnekartice, ili novcane
kartice, samedunarodnomšifrom666. Zahvalni smo Meri Stjuart
236
Relf zanjenenaporedaprobudi uspavanehrišcanedavidešta
Sotonadanas radi.
Dali cesesvjetskomtrgovinomupravljati putemsistemaza
razmjenudobarapomocuuniverzalnekreditnekarticebez kešaili
nece, ostajedasevidi. Medutim, žalosnaistinaoko cijelog ovog
antihrišcanskog pokretajeto što Biblijaproricedaceveliki broj ljudi
njimebiti prevareni izgubljen. Ali takodeostajei cinjenicadaniko
nemorabiti obmanut ukoliko to samneizabere.
Zašto cemnoštvo hrišcanabiti prevareno? Sveto Pismo nas opet
upozorava: ''Izgibemoj narod, jer jebez znanja; kad si ti odbacio
znanje, i jacutebeodbaciti dami nevršiš službesveštenicke; kad si
zaboravio Bogasvojega, i jacuzaboraviti djecutvoju.'' Osija4:6.
Mi moramo poznavati istinuzasebe. Moramo imati cvrsto
znanjei vjeruuIsusaHrista, ''kao što Pismo kaza'' (Jovan7:38)!
Astrološkareligijapredvidajednuutopijskusvjetskuvladukojase
imauspostaviti uNovomdobuvodolije. Lucifer i njegovi ljudi
pokušavajudauslovesvijet daseujedini kako bi nastupili mir i
sigurnost. U imeMirai Ljubavi nastupaovavelikaobmana.
Medutim, Pavle, apostol Isusaiz Nazareta, jeprorekao: ''Jer kad reku:
mir je, i nemasecegabojati, ondaceiznenadanapasti nanjih
pogibao kao bol natrudnuženu, i neceuteci. Ali vi, braco, nijesteu
tami davas dankao lupež zastane. Jer stevi svi sinovi vidjelai sinovi
dana: nijesmo noci niti tame.'' 1 Solunjanima5:3-5.
Nikad necebiti mirauovomsadašnjemzlomsvijetudokle
Sotonu, njegoveandelei njegov narod neuništi ''Gospodar nad
gospodarimai Car nad carevima'' (Otkrivenje17:14), koji ovaj put ne
dolazi kao bespomocnabeba, vec kao Bog koji sudi. Strašno cebiti
zaonenaovomsvijetukoji suodbacili Ljubav Isusovu. Otkrivenje
6:15-17 govori kako ceseoni koji suodbacili Isusaiz Nazareta
237
osjecati o NjegovomDrugomdolasku: ''I carevi zemaljski, i boljari, i
bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak, sakrišesepo
pecinamai po kamenjacimagorskijem; i govorišegoramai kamenju:
padnitenanas, i sakrijtenas od licaonogašto sjedi naprijestolu, i od
gnjevajagnjetova. Jer dodeveliki dangnjevanjegova, i ko može
ostati?'' Isus neceuspostaviti svojecarstvo uovomsadašnjemzlom
svijetu. Onjasno konstatuje: ''Carstvo mojenijeod ovogasvijeta; kad
bi bilo od ovoga svijeta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da
nebihbio predanJevrejima; ali carstvo mojenijeodavde.'' Jovan
18:36.
SamLucifer, imitirajuci Hrista, pokušacedaprevari i izabrane
ako budemogucenavjerovanjedajedugo ocekivano Carstvo Božje
došlo nazemlju. Oncesepojaviti kao Hristos premaslici iz
Otkrivenja1:13-16upravo pred stvarni dolazak našegaGospodausili
i slavi. Ovo jeproreceno i ovo cesedogoditi.
Teško dasedanas moženaci ijednahrišcanskacrkvakojavec
nijeobmanutalažnomdoktrinomo 1000 godinaHristovevladavine
nazemlji. OvihhiljadugodinapominjuseuOtkrivenju20:1-10. Ali
Isus necedocekati svoj narod naovoj zemlji. Mi cemo sesresti s
Njimeuzraku. 1 Solunjanima4:16, 17. 1000 godinavladavinejena
Nebu, nenazemlji. Tek nakontog periodabiceuspostavljeno Božje
carstvo naovoj planeti kojuGospod ''nijestvorio naprazno, nego je
nacinio dasenanjoj nastava'' (Isaija45:18), i ispunjenaNjegova
prvobitnanamjerazacovjeka(vidjeti Otkrivenje20:7-15; 21).
Štadacinimo kako bi izbjegli iznenadno uništenjekojece
sigurno doci naovaj svijet? Prvo, pomiritesesaBogomkroz Isusaiz
Nazareta. ''Ali secuvajtedakako vašasrcaneotežajužderanjemi
pijanstvomi brigamaovogasvijeta, i davamovaj dannedode
iznenada. Jer cedoci kao zamkanasvekoji živenazemlji. Stražite
238
daklejednako i moliteseBogudabisteseudostojili uteci od svega
ovogašto cesezbiti, i stati pred sinomcovjecijim.'' Luka21:34-36.
''Tako kao što bi udaneLotove: jedahu, pijahu, kupovahu,
prodavahu, sadahu, zidahu; audankad izadeLot iz Sodoma, udari
oganj i sumpor s nebai pogubi sve. Tako cebiti uonaj dankad cese
javiti sincovjecij.'' Luka17:28-30.
Gradovi Sodomi Gomor bili susamo sjenkauantickim
vremenimakako jeSveto Pismo proreklo dacepostati citavi svijet.
Naš Gospod i danas pozivasvoj narod daizadeiz pretrpanihgradova
punihsvakojakepokvarenosti i nasilja, kao što jepozvao Lotai
njegovuporodicu. Moracemo bježati iz gradovai tražiti udaljena
podrucja gdje ima obradivog zemljišta na kome cemo moci
proizvoditi sopstvenuhranu. Gradovi i veomanaseljenapodrucja
bicebaceni usvjetskuvladavinuterorai postati krvavapoprišta.
Sigurnost zahrišcanenalazi sešto jemogucedaljeod gradovai
prenaseljenihpodrucja. Oni koji poput Lotoveženenebudumogli
ostaviti svojasvjetovnazadovoljstvatakodecepasti kao žrtve
neznabožaca, ako seoglušeo dataupozorenja.
Gospodnji savjet zanas danas nalazimo uknjizi prorokaIsaije
26:20, 21:
''Hajdenarodemoj, udi uklijeti svoje, i zakljucaj vratasvojaza
sobom, i pokrij sezacas, dokleprodegnjev. Jer, gle, Gospod izlazi iz
mjesta svojega dapohodi stanovnikezemaljskezabezakonje
njihovo, i zemlja ceotkriti krvi svojeniti cevišepokrivati
pobijenijehsvojih.''
Mi živimo uposlednjoj eri zemaljskeistorije. Onacesezavršiti
saIsusovimDrugimdolaskom. ''A vamakoji stemuceni, olakšanjem
– zajedno sanama– kadaseGospod Isus objavi sanebasasvojim
mocnimandelima, uusplamtelomognju. Oncekazniti onekoji ne
239
poznajuBogai nepokoravajuseevandeljunašegaGospodaIsusa.
Bicekažnjeni vecnompropašcu, od licaGospodnjegai od njegove
silneslave.'' 2 Solunjanima1:7-9 (WBTC).
''TražiteGospoda, dok semoženaci; prizivajtega, doklejeblizu.
Nekabezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i nekase
vrati kaGospodu, i smilovacesenanj, i k Bogunašemu, jer prašta
mnogo.'' Isaija55:6, 7.
________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful