LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH _________________________________________________________

DOKUMEN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PANDUAN PELAKSANAAN)

BAHASA MELAYU PMR 2012 (02/2)
DISEDIAKAN OLEH KETUA PENTAKSIR KEBANGSAAN DAN KETUA PENTAKSIR NEGERI PLBS BAHASA MELAYU PMR 1

1.0 1.1

LATAR BELAKANG PLBS Objektif Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah 1.1.1 1.1.2 Melahirkan murid yang terampil bertutur dalam situasi yang pelbagai. Memastikan pelaksanaan ujian dikendalikan semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta semasa aktiviti kokurikulum secara berterusan. 1.1.3 1.1.4 Mendedahkan pelbagai situasi bertutur yang sebenar kepada murid untuk membolehkan mereka menimba pengalaman. Membentuk kemahiran dan keyakinan diri kepada murid untuk berkomunikasi dengan baik dan berkesan. 1.2 Pentaksiran Lisan Bahasa Melayu (PLBS) yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan dan hasrat yang berikut:-

1.2.1
1.2.2

Bersifat autentik kerana berupaya untuk mentaksirkan kebolehan sebenar murid dengan berfokus pada kemahiran bertutur Menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur di dalam bilik darjah Dijalankan secara berterusan dari Tahun 1 hingga Tingkatan 3 dalam pengajaran dan pembelajaran Dilakukan dalam situasi komunikasi sebenar dan lebih daripada satu kemahiran bertutur ditaksir Boleh juga dilakukan di luar bilik darjah dan dalam kegiatan kokurikulum yang melibatkan penggunaan Bahasa Melayu Pentaksir ialah guru yang mengajarkan Bahasa Melayu yang mengetahui kemampuan sebenar kemahiran bertutur murid.

1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

2

2.0

DEFINISI PENYELARASAN Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor. Selain menyeragamkan skor, penyelarasan juga ialah satu proses penyeragaman alat, bahan dan situasi mengikut kriteria yang telah ditetapkan untuk menghasilkan skor yang terselaras.

3.0 3.1

OBJEKTIF PENYELARASAN Memastikan penyelarasan dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan. 3.2 3.3 Menentukan skor pentaksir dilakukan mengikut kriteria yang ditetapkan. Menentukan ketekalan skor. PETUGAS PENYELARASAN Penyelarasan dibuat oleh penyelaras luaran dan penyelaras dalaman. Penyelaras Luar :

4.0

-

Pegawai LP – Pegawai Pembina Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) Ketua Pentaksir Negeri (KPN) Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) Pentaksir Kawasan (PKw)

Penyelaras Dalaman :

-

Ketua Bidang /GKM Guru Cemerlang Ketua Panitia

3

-

Ketua Pentaksir Sekolah Guru yang dilantik oleh Pengetua melalui JK Kes Khas. PROSEDUR PENYELARASAN

5.0

5.1

Penyelarasan dilakukan dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Perkara ini bermakna, KPK akan menyelaraskan skor KPN. KPN akan menyelaraskan skor KPKw. KPKw akan menyelaraskan PKw dan PKw akan menyelaraskan KPS atau PS.

5.2

Sekiranya di sekolah itu ada PN, KPKw boleh menyelaraskan skor PKw bersama-sama dengan PN (tetapi tidak menyelaraskan skor PN).

5.3

Sekiranya di sekolah itu ada KPKw, PKw boleh menyelaraskan skor PS bersama-sama dengan KPKw ( tetapi tidak menyelaraskan skor KPKw).

5.4

Tiap-tiap seorang Pentaksir mestilah diselaraskan oleh Penyelaras sama ada oleh Penyelaras Dalaman atau Penyelaras Luar satu kali bagi satu mata pelajaran dalam satu tahun.

5.5

PKw perlu menyelaraskan semua sekolah yang ada di bawahnya. Bagi KPKw, bilangan petugas yang hendak diselaraskan hendaklah melebihi 75% daripada PKw di bawahnya. Bagi KPN, bilangan KPKw yang perlu diselaraskan hendaklah sekurang-kurangnya lima orang.

5.6

Petugas perlulah diselaraskan di sekolah tempat beliau bertugas kecuali atas sebab tertentu seperti arahan JPN atau LP.

5.7

Tatacara pelaksanaan penyelarasan

5.7.1 5.7.2

Menyampaikan makluman melalui surat kepada pihak pentadbir sekolah untuk mengadakan penyelarasan. Membuat pengesahan melalui panggilan telefon kepada Ketua Pentaksir Sekolah (KPs) sekurang-kurangnya sehari sebelum tarikh penyelarasan di sekolah tersebut.

5.7.3
5.7.4

Berjumpa dengan pengetua sekolah/wakilnya Mendapatkan Borang Penskoran Individu Memilih sampel / calon untuk tujuan penyelarasan

5.7.5

4

5.7.6 5.7.7

Membuat penyelarasan Membuat perbandingan skor antara pentaksir dengan penyelaras Memastikan tindakan pembetulan dibuat ketika itu juga sekiranya terdapat perbezaan yang ketara berdasarkan kiraan IRT yang melebihi 3 Memberikan bimbingan kepada pentaksir untuk kesefahaman konstruk, kriteria dan penskoran jika berlaku perbezaan yang ketara

5.7.8 5.7.9

5.7.10 Melaporkan hasil penyelarasan kepada pengetua 5.7.11 Mendapatkan pengesahan pengetua bagi skor yang telah diselaraskan 5.7.12 Membuat laporan penyelarasan

5.8

Pemilihan pentaksir yang hendak diselaraskan atau diutamakan hendaklah berdasarkan kriteria yang berikut:

5.8.1 5.8.2 5.8.3

Pentaksir yang baru dilantik Pentaksir atau sekolah yang menghadapi masalah sama ada masalah pentaksir atau masalah calon Keutamaan JPN

6.0

JADUAL KERJA PENYELARASAN 2012 Untuk tahun 2012, penyelarasan akan dijalankan mulai: Tingkatan 3 Tingkatan 1 dan 2 : Februari 2012 – Julai 2012 : Julai 2012 – Oktober 2012

7.0

TUGAS PENYELARASAN 7.1 KEKERAPAN

7.1.1 Mengikut kerangka, sekurang-kurangnya sekali setahun bagi setiap tingkatan.
Bermakna, penyelaras perlu melakukan penyelarasan dua kali setahun. 7.1.1.1 Penyelarasan 1: Februari hingga Julai bagi Tingkatan 3 Penyelarasan 2: Julai hingga Oktober bagi Tingkatan 1

7.1.1.2
dan 2 7.2 KAEDAH

7.2.1 Ada tiga kaedah pentaksiran iaitu:

5

Pentaksiran proses : Proses penyeragaman skor, alat, bahan dan situasi semasa calon melakukan tugasan/aktiviti. Pentaksiran produk : Proses penyeragaman skor, alat, bahan dan situasi selepas calon menjalankan tugasan/aktiviti. Pentaksiran proses dan produk : Proses penyeragaman skor, alat, bahan dan situasi semasa dan selepas calon melakukan tugasan /aktiviti.

7.2.2 Untuk PLBS, kaedah yang diguna pakai ialah kaedah pentaksiran proses.
7.2.3 Kaedah Pelaksanaan Pentaksiran Proses

7.2.3.1

Pentaksir menyediakan kumpulan calon kompetens dan

belum kompetens manakala penyelaras memilih sampel calon yang mewakili kumpulan tersebut. 7.2.3.2 7.2.3.3 7.2.3.4 Pentaksiran dilakukan oleh pentaksir dan penyelaras luar Penyelaras luar membandingkan skor yang telah Jika ada perbezaan skor, bimbingan diberikan kepada secara berasingan pada masa calon melaksanakan tugasan. diberikannya dengan skor pentaksir. pentaksir bagi mendapatkan kesefahaman kriteria yang ditetapkan dan boleh menskor dengan betul. 7.2.3.5 7.2.4 Pemilihan Sampel Skor penyelaras luar adalah muktamad.

7.2.4.1 7.2.4.2

Memilih 10 sampel / calon mengikut tahap pencapaian Setiap sampel / calon ditaksir berasaskan empat

rendah, sederhana, tinggi (3:4:3). konstruk/elemen yang ditetapkan. 7.3 PENSKORAN 7.3.1 Penskoran dibuat mengikut kaedah holistik.

6

Sila lihat fail powerpoint “Mesyuarat Penyelarasan Skor”. 7.3.2 Sepanjang Tingkatan 1 – 3, lima skor terbaik pelajar berdasarkan model yang ditetapkan akan direkodkan. Lihat jadual di bawah: MODEL INDIVIDU TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 MODEL KUMPULAN

√ √

√ √

Pilih sama ada Individu atau Kumpulan

7.3.3

Skor muktamad hendaklah diisi ke dalam Borang Skor Induk (BSI). Skor muktamad yang diputuskan setakat ini ialah skor yang terbaik daripada kesemua skor yang diperoleh oleh pelajar dari Tingkatan 1-3.

7.4

INDEKS RALAT TOLERANSI 7.4.1 Indeks Ralat Toleransi ialah alat yang digunakan untuk menentukan sama ada skor yang diberikan oleh pentaksir adalah selaras dengan skor yang sepatutnya di semua peringkat.

7.4.2
7.4.3

Sekiranya Indeks Ralat Toleransi (IRT) lebih daripada 3, keputusannya, skor itu tidak selaras. Pembetulan skor perlu dilakukanketika itu juga. Cara memperoleh IRT.

7.4.3.1
selaras. Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlahkan selisih penskoran 10 orang pelajar yang

ditaksir. Ambil puratanya.Contoh : IRT -> 18÷10 = 1.8. Maka skor

Nama Pelajar Harun Nizar Amir Hashim Maziah Azizah Hairi Abu Bakar Hamdiah Rohida

Skor PS/KPS 15 20 25 11 28 20 22 12 18 16 JUMLAH SELISIH

Skor PKw/KPKw 17 18 23 12 27 18 24 15 19 18

Selisih 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 18

7

7.4.3.2 7.4.3.3

Jika IRT lebih daripada 3, laporkan segera kepada KPN. Maklumat IRT yang diperoleh PKw juga dijumlahkan dan

diambil purata (mengikut jumlah sekolah ). Contohnya, IRT Sekolah A = 1.8. Dapatkan IRT sekolah lain. Maklumat tersebut dicampurkan untuk mendapat IRT kawasan seterusnya IRT daerah dan negeri. Maklumat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam laporan penyelarasan / laporan keseluruhan pelaksanaan PLBS BM. 7.4.3.4 Jika kes di atas berlaku, teguran hendaklah dibuat kepada pentaksir. Pemakluman juga perlu dibuat kepada pihak sekolah. Keduaduanya perlu dilakukan secara berhemah. 8.0 PELAPORAN 8.1 Pelaporan yang perlu pihak sekolah sediakan ialah: 8.1.1 Laporan Pencapaian Murid – diserahkan kepada murid pada akhir setiap penggal persekolahan dengan mengisi borang Pelaporan Pencapaian Murid (PPM). Dalam borang tersebut, yang diisi untuk dilaporkan ialah peringkat pencapaian sahaja, sama ada SANGAT BAIK, BAIK, KURANG MEMUASKAN dan sebagainya. Skor calon tidak perlu dilaporkan. 8.1.2 Laporan kepada Jabatan Pelajaran Negeri – dengan mengisi borang Laporan PLBS (LP) untuk calon PMR (Tingkatan 3) sahaja dan dihantar ke JPN bersamasama dengan Borang Skor Induk (BSI). Satu salinan hendaklah disimpan oleh pihak sekolah. 8.1.3 Laporan kepada Lembaga Peperiksaan – dengan mengisi Borang Skor Induk (BSI), ketika calon di Tingkatan 3 dan dihantar selewat-lewatnya pada 31 JULAI 2012 ke Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri masingmasing. 8.1.3 Sijil PLBS bagi calon PMR tidak perlu dikeluarkan, bergantung pada budi bicara pihak sekolah, memadai calon diberi penyataan keputusan, iaitu Borang PPM bagi menyatakan Skor Muktamad/Skor Akhir setiap calon.

9.0

BORANG-BORANG PENYELARASAN/ PLBS RUJUK LAMPIRAN

8

10.0

UMUM 10.1 PENSKORAN (HOLISTIK) Skor yang diberi berdasarkan empat konstruk, iaitu: a. Tatabahasa dan kosa kata b. Sebutan, Intonasi dan Nada c.Fasih dan bermakna d. Bertatasusila Skor calon akan diperingkatkan seperti yang berikut: PENCAPAIAN SANGAT BAIK BAIK KURANG MEMUASKAN PENGUASAAN TAHAP MINIMUM 10.1.2 CARA PELAKSANAAN • Tingkatan 1 & 2 • Dua kali • Model individu (1 kali) • Model kumpulan (1 kali) Tingkatan 3 • Satu kali • Model individu atau kumpulan ATAS TENGAH BAWAH ATAS TENGAH BAWAH ATAS TENGAH BAWAH ATAS TENGAH BAWAH GRED SEMPADAN 28 – 30 25 – 27 23 – 24 21 – 22 18 – 20 16 – 17 14 – 15 11 – 13 09 – 10 06 – 08 03 – 05 01 – 02

10.1.3 PENYELARASAN

10.1.1.1

Penyelarasan perlu dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali bagi setiap pentaksir bagi setiap sekolah bagi setiap tingkatan. Sekiranya Pentaksir Sekolah telah diselaraskan oleh Pentaksir Negeri atau Ketua Pentaksir Kawasan atau Pentaksir Kawasan, Ketua Pentaksir Sekolah tidak perlu mengulanginya lagi. 10.1.1.2 Pada setiap sesi penyelarasan, PN atau KPKw atau PKw atau KPS perlu menyelaraskan 10 orang pelajar dengan

9

10.1.1.3
10.1.1.4 10.1.1.5 10.1.1.6 10.1.1.7

10.1.1.8

nisbah 3:4:3, iaitu 3 orang pelajar kategori cemerlang, 4 orang kategori sederhana dan 3 orang kategori lemah. Penyelarasan skor mesti dilakukan antara Februari hingga Oktober. Semua KPKw diminta menyediakan jadual penyelarasan masing-masing dan jadual tersebut hendaklah diserahkan kepada Pentaksir Negeri. Penyelarasan skor mesti dilakukan dua kali, iaitu sekali untuk tingkatan 3 dan selepas bulan Julai, penyelarasan dilakukan sekali lagi untuk tingkatan 2 atau tingkatan 1. Penyelaras luaran hendaklah menghantar surat kepada sekolah untuk memaklumkan tarikh penyelarasan yang akan dilakukan di sekolah berkenaan. Penyelaras luaran juga dikehendaki menghubungi pihak sekolah atau KPS yang hendak diselaraskan melalui telefon. Keselarasan skor dilihat dari segi Indeks Ralat Toleransi (IRT). Sekiranya berlaku Indeks Ralat Toleransi (IRT) lebih daripada 3, keputusannya, skor itu tidak selaras. Pembetulan skor perlu dilakukan.

11.0 PENGURUSAN FAIL PLBS 11.1 Setiap sekolah harus menyediakan fail-fail berikut; 11.1.1 Fail Induk (Pengurusan), yang mengandungi: 1. Maklumat Pentaksir 2. Rangka Kerja / Jadual Kerja 3. Surat Pelantikan Pentaksir Sekolah bagi tahun 2012. 4. Contoh borang – Pemantauan dan penyelarasan 5. Rekod Pemantauan dan Penyelarasan. 6. Surat-surat pekeliling / arahan kerja 7. Surat panggilan mesyuarat 8. Minit Mesyuarat JK PLBS / PBS peringkat sekolah 9. Dokumen PLBS – tahun semasa 10. Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran 11.1.2 Fail Skor Murid – 1 fail bagi satu kelas yang di dalamnya mengandungi senarai pelajar dan Borang Rekod Pencapaian Murid (RPM) bagi setiap murid dalam kelas tersebut. Borang ini disediakan sejak murid dalam Tingkatan 1 dan digunakan sehingga murid berada dalam Tingkatan 3. 11.1.3 Fail Pelaporan – mengandungi Borang Skor Induk (BSI), Borang Laporan PLBS (LP) 11.1.4 Fail Input – mengandungi bahan-bahan yang diterima semasa penataran PLBS dan bahan-bahan lain yang berkaitan, untuk dijadikan rujukan Pentaksir Sekolah. * Bagi calon yang berpindah sekolah, borang Rekod Pencapaian Murid (RPM) yang asal hendaklah dihantar ke sekolah yang baru. Borang tersebut perlu dibuat salinan dan disimpan salinannya di dalam Fail Skor Murid di sekolah asal, dan dicatatkan calon sudah berpindah.

10

12.0 ISU-ISU PLBS BIL 1 SOALAN Bagaimanakah cara menentukan skor MUKTAMAD/AKHIR bagi calon PMR ? Bolehkah guru GSTT dilantik sebagai Pentaksir Sekolah? Bolehkah diuji calon yang dikecualikan daripada PBS mata pelajaran lain untuk diuji PLBS ? Adakah penyelarasan skor dilakukan sepenuhnya semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas? JAWAPAN Penulisan skor ditulis mengikut BORANG RPM (Lampiran). Skor akhir diambil daripada skor terbaik sama ada tingkatan 1, 2 atau 3. Boleh, tetapi perlu diberi penataran. Boleh sekiranya calon berkeupayaan untuk berlisan. Walau bagaimanapun bagi keskes khas, perlu mengemukakan permohonan pengecualian daripada JPN. Sedapat-dapatnya dilakukan di dalam kelas. Jika menghadapi kekangan, lakukan sekurang-kurangnya untuk satu p&p dan calon yang diselaraskan sekurangkurangnya dua orang calon. Yang selebihnya boleh dilakukan di luar p&p. Boleh jika terdapat ketiga-tiga aras calon ( tiga orang calon yang baik, empat orang calon sederhana dan tiga orang calon yang lemah ) Jika sebaliknya, 10 orang calon itu diambil daripada jumlah keseluruhan calon tingkatan tiga untuk mendapatkan ketigatiga aras. 6. Boleh atau tidak penyelaras luar menyemak Buku Rekod Pengajaran pentaksir sekolah untuk memastikan evidens? Apakah yang perlu dilakukan sekiranya seseorang KPN dan KPKw hendak melepaskan jawatan? Berapa kalikah penyelarasan skor perlu dilakukan setahun? Adakah calon PLBS diberikan sijil? Untuk mengelakkan masalah, dicadangkan agar penyelaras tidak perlu memeriksa Buku Rekod Pengajaran. Tugas ini perlu diambil oleh kumpulan pemantau. KPN dan KPKW perlu menyerahkan semua fail ( fail pengurusan dan fail input ) kepada penggantinya. Dua kali iaitu yang pertama untuk Tingkatan 3 dan yang kedua untuk Tingkatan 1 atau/dan 2. Sijil boleh dikeluarkan oleh pihak sekolah. Walau bagaimanapun, pihak sekolah juga boleh mengeluarkan laporan dalam bentuk penyataan sahaja. Tidak, hanya gunakan logo sekolah sahaja

2 3

4

5

Adakah 10 orang calon yang hendak diselaraskan mesti diambil dari satu kelas sahaja?

7

8

9

10

Bolehkah logo LP dimasukkan

11

11 12

dalam pernyataan pelaporan PLBS? Berapakah skor maksimum bagi calon gagap dan sengau? Berapakah skor maksimum bagi calon yang tidak beradab?

boleh digunakan. Skor maksimum yang wajar diberikan ialah di peringkat Sangat Baik (Bawah) Calon yang tidak beradab tidak boleh diberikan skor Sangat Baik walaupun boleh berlisan dengan sangat baik dan matang. Malahan boleh diberikan skor pada tahap penguasaan minimum sekiranya calon keterlaluan. Perlu menunggu surat pelantikan dikeluarkan. KPN akan membuat penyelarasan. PKw dari sekolah lain masih boleh menyelaraskan skor bagi KPS atau PS sekolah tersebut.

13

Bolehkah penyelarasan skor oleh penyelaras luar dilakukan biarpun surat pelantikan belum diterima? Bagaimanakah untuk menyelaraskan skor sekiranya KPKw dan PKw berada di sekolah yang sama?

14

12

13

RPM LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID
NAMA : _______________________________ TING CERAPAN Model Aktiviti Tarikh SKOR Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid Skor Terbaik Penggal 1 Skor Terbaik Penggal 2 1 2 3 NO. KAD PENGENALAN: ___________________ 4 Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

1 Tahun …….

TING

CERAPAN

1

2

3

4

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Tahun Nama Pentaksir ……. Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid Skor Terbaik Penggal

TING

CERAPAN Model Aktiviti Tarikh

1

2

3

4

PENCAPAIAN SANGAT BAIK (23-30) BAIK (16-22) KURANG MEMUASKAN (9-15) PENGUASAAN TAHAP MINIMUM (1-8) TIDAK MELAKSANAKAN PLBS DIKECUALIKAN PLBS

SKOR

3 Tahun ……. SKOR Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

14

PPM
PERINGKAT PENCAPAIAN KONSTRUK 1.Tatabahasa & Kosa kata 2. Sebutan, intonasi dan nada 3. Fasih dan bermakna 4. Bertatasusila 1.Tatabahasa & Kosa kata 2. Sebutan, intonasi dan nada 3. Fasih dan bermakna 4. Bertatasusila 1.Tatabahasa & Kosa kata 2. Sebutan, intonasi dan nada 3. Fasih dan bermakna 4. Bertatasusila 1.Tatabahasa & Kosa kata 2. Sebutan, intonasi dan nada 3. Fasih dan berrmakna KRITERIA / KETERANGAN Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata tepat & betul mengikut konteks Sebutan betul, jelas dan tepat. Kebanyakan intonasi & nada betul seperti penutur jati Keseluruhan pengucapan fasih, lancar dan bermakna. Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa masih gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat & masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat. Kebanyakan intonasi & nada masih betul Keseluruhan pengucapan masih fasih, lancar dan masih bermakna Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dengan situasi Bahasa kurang gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata kurang tepat & kurang betul dan kadang kala sal Kebanyakan sebutan kurang jelas dan kurang tepat serta intonasi & nada ada kalanya tidak betul. Keseluruhan kurang pengucapan kurang fasih, lancar dan kurang bermakna Pengucapan kurang beradab dan kurang sesuai dengan situasi.

LEMBAGA PEPERIKSAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

Sangat Baik

PELAPORAN PENCAPAIAN MURID PENGGAL: 1 / 2 TAHUN : ………. Nama Murid : …………………………………… Tingkatan :………….. Baik Sangat Baik PENCAPAIAN MURID Baik Kurang Memuaskan Penguasaan Tahap Minimum

Kurang Memuaskan

CATATAN

PENTAKSIR : …………………………. NAMA TARIKH : ………………………….. : ……………………………..

Penguasaan Tahap Minimum

Keseluruhannya persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berbahasa

15

LP
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA MELAYU

LAPORAN PLBS
Sekolah Kelas : ______________________________________ : ______________ Bil.Murid: _________ Pentaksiran kali ke: ______________

1.

STATUS PENCAPAIAN
TAHAP PENCAPAIAN
BIL %

SANGAT BAIK BAIK KURANG MEMUASKAN PENGUASAAN TAHAP MINIMUM TIDAK MELAKSANAKAN PLBS DIKECUALIKAN PLBS JUMLAH

2. KOMEN _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 3. CADANGAN _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________
Tandatangan PS/KPS (Nama: Kod Pentaksir:___________________ )

_______________
Tarikh

16

BSI
BORANG SKOR INDUK
NAMA SEKOLAH: __________________________________________ BIL NAMA MURID L/P NO. KP TINGKATAN: _______ TING. 1 P1 P2 TAHUN: ____________ TING.3 P1 GRED AKHIR

ANGKA GILIRAN

TING. 2 P1 P2

17

BPS(01)
LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN ________ BORANG PENYELARASAN SKOR PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) Nama Sekolah Masa Nama Guru
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH SELISIH SKOR INDEKS RALAT TOLERANSI (JUMLAH SELISIH SKOR ÷ JUMLAH PELAJAR) NAMA PELAJAR

: _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________
NO K/P SKOR PENTAKSIR SKOR PENYELARAS SELISIH

Tingkatan: ____________ Tarikh : ____________

SELARAS / TIDAK SELARAS (√ / X )

CATATAN

ULASAN: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

Tandatangan Penyelaras : ...................................... Nama Penyelaras : .................................................

Tarikh : .......................... Disahkan oleh: ....................................... Jawatan: .......................

18

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful