You are on page 1of 436

JOHANNES DUNS SCOTUS

OPERA OMNIA

XI. 2

JOHANNES DUNS SCOTUS

OPERA

OMNIA
XI. 2

o
1969

GEORG OLMS VERLAGSBUCHHANDLUNG
HILDESHEIM

Die Originalvorlage

fiir

diesen Faksimiledruck

ist

im

Besitz

der Niedersachsischen Staats- und Universitatsbibiiothek Gottingen.
Signatur: 2° Patr. Lat. 1842/3

Die

falsche Paginierung sowie die teiiweise

schlecht ausgedruckten Passagen der Originalvorlage

wurden

beibehalten.

165

D7
16393
pt.2

Reprografischer Nachdruck der Ausgabe
Printed in

Herstellung: fotokop

Lyon 1639

Germany

W.

Weihert, Darmstadt

Best.-Nr. 5101865

L v c vE V V a d d i n g i Hibcrni. VERO' EDITIONE AD VETVSTORVM cxcmplarium collationem rccognita. TOMI VNDECIMI PARS SECVNDA. CVM PRIVILEGIO REGIS. Scholijs per textum infertU tlluBram. LVGD VNI. REPORTATA PARISIENSIA. F.ioanniYdvns coT DOCTORIS SVBTILIS. s I. SumptibusLAVRENTIl DVRAND. opcra R. T)C. P. . HvGOi^EM C a v e l l v m. ^nnomnonihM marginalibHS. ef R. XX XIX.& innumeris prope mcndis cxpurgata. ORDINIS MINORVM. ^. Do£tommque celebriomm ante quamlibet §luMonem citationibtis per HAC exomata .T. F.

'V .

quia per fit Itcm. ii» j. nec infe. fequitur quod clfct adxqua- virtuti infinirx. quidqiiid eft in potentia materiat po. idco in- cipiendo in hoc quartoabefflcacia . crgo poteft corruntpere fidcm.tia nihi nd aliquiJ.vttangat corpus.vlt.Bonau. fcdcorum corruptio cft annihilatio. Seennium.tioni antictdentit. crgo ncm fupernaturalitcr ptoducibilem vt terminum crcaiionis potcft inquanium eft inftrumentu Dci.fi ergo forma poftquam corrumpitur. fubftantia .tcxt. & ita potcft effictre ad aliud. ficut caufa fe- DISTINCTIO De creatione ^ Sacramentis in cundaplus potcftin virtutecaufacprima.& ciim non fit tale nifi infinitum tum TertlHm. in quam refoluitur: quod autem annihilatur^nuUo modo nianer . quam habent Sacramcnta rcfpedlugratia: j quxro in vniuetCzli: An pojfilfiUJtt ali^uam creaturam habere ali- quam caufalitatem ejfeUiuam rejpeEiu alicuius ejfe£ii4i producendi per creationem.^.tf.'/. fiiir. Augttftinus. . roateris aut .'»»'M. 8c \lom\\.<^. & inimicitia rc- . . pugnant.^ f. potefteduci deilla potcntia . Item agens creatum poteft aliquid annihila- .& infideliratem. KMtcolihtd. corahluat .Impugnatie teft pcr agcns naturale cduci dc poteria ad a£lum re^enftonit^ dc matcria. ingenere. quod poteft efEcerc vnum oppofitorum iftorum. Pars 1 1.& creatam.%. VSD E M EI DOCTORIS SVBTILIS QVARTFS LIBER REPORTATORFM Tarijienjium.m. Arguitur qu6d fic.& fupercreationem. & Dco . anima ex fc po.i. Antccedens probatur triplicitcr.primt prob»mam naturalem in matcria. j. refpcdu conceflam fibi gratias.i. XI.Phyfic.proaem.Thom.Xqualtt di' tcft haberc in fc dcfperationcm.quia aequa- ergo (°r i centr».hoc cffct qaia exccderet omnem virrutem finitam. & ignobilius .§luantaeftvirttnaqHa.^*^!V\ A M ante notiSacra- eflicaciac mentorum . Ad primam probationem antecedentis .}.t. & fic cft nobilior omni accidente.D. i. Tum. remanct in potcnriamatcri«. Alenf. & /(' & gratiam quia fides formata non eft fine gratia . Iiem .quam aliks non eflet inftrumentum.& tcra . Tum tertio.4. quiafinon poflet talis cffedus non adxquatus conuenire crcaturx. poteft totalitcr corrumpcrc aliud .ergo ncm cius produAio pcr creatiopoteft compctcrecreaturx. culpam lia. & gratia funt oppofita incompoflibi- lis virtutis eft Auguftinus fupcr loan.»W</(». .q.Maiorprobatur. Tum .in q.^9. Probatio confequenti2. in virtute propria .i. producibilem poteft virtus crcata na- turalitcr Qj/ T iE S I o & I.vlt. quod potcft virtute propria .Vlent. fieri infidelis .5. port cuius corruptionem rcmanct illa for- ma in potentia matcriae . primum. Dut. & priuatiuum .Rich. agens inftrumentalc potcft in aliquod Scoti oper.45. }.i i Eadem ejl via ait Athenii ad ThehM.i. & fecundum totum .in Oxeti.Met.%o.^. Argumtnt.Scot.ncc in potentiamatcria:. dico Ke^cndttur quodagens naturalenon potcft annibilarc for. gratiam annihilarc.4. q. nec ctiam fpes .^. inimicus pofitiuum fionc gratixjcrgo aqua habJt aliquam caufalita- refpcdu gratix inanima. eiumrtutn.4.ncccaufa fecunda eflet ordinata ad caufam primam eflcntialiter } fed omnem effedum na- I. virtns eft qux potcft fuperannihilationcm.-j. quia ipfam abluit homo amicitia Accipiendo ergo efficerecommuniter. quia culpa per gratiam amicus !• quia agcns creatum potcft corrumpere formam naiuraliter pcrficientem materiam toialiter .M^4. VoN I tiam ^^jr(^t?^r'Os. re. qux potefl crcari . 1. ab vno oppofito conucrfojquia j . quetil.^ 7.fi rcmanct eadcm a forma rumpitur . quam ha- tefpeau gratix bent neccflarium eft fcirc caufaliratcm cfFeiiliuam crcatursE..& e comerfi : crbilatio^quia go squalis i peccato. Contra.hieq. ahcuius creatio & eiufdem anni- .potcft produci ab agcntc inferiori :gratia non adxquat virtutem caufx primx.l f. aut ergo illa forma poftquam cor- rcmaner eadem numero in potentia cadcm fpccie. eadcm cft diftantia c . & fecundiim partem crgo & annihilare eam. perc . omluralitcrproducerevirtutcpropria .*. Antteedens probAtitr tri' . Vtrum fojjibile Jit aliquam creaturam habere aliqutm caufalttatem effeSituami ref^eciu aiicuius producendi effetiiu per creationem f Magifter hie cap.omnis cfFcAus qiii non adaequat virtutem agentis fuperioris.«.quiaeftaccidens finitum.t. . Tom. vt culpam ergo poteftaliud totaliter corrumperc. . quJlm in illud.^. ablutio i peccato non cft fine infu- ^ plititer. D.ergo poteft aliquid creare. fediantumcorrum. plus virtute principalis agentis .i. voluntas crcata poteft vnum iftorum in fe producere .

feufupe- ad creandum. in anima. cjuodfbli Deo tani^uam cau- ft vniuerfali fitbeft. effc{\us vniuetfaliflimus .provt patet ipfum cx- pendcndo tur.probatur:quia omncagcns firumtnnttii. H//t<V.er^o h.nec creatura poflit Item . & non purum: fuum agere & fua a£tio adroixta cft cum potentia. fed gratia rius praifupponit elFedtura agentis ptioris .Au6tor dc Caufis propofitionequarta. diftantia infinita.ibet rcduci jn Deum vt in cnufam vniucrfalifllmam & ita creario.fic ar- tioncs adducunt. cjuibtu necprin- ^uia terminn» crea- tionueftipfitm eflc vtfic. cap.requiritur . £torcs in . fi- ^uam omnes fitij patrts fui dia - pefje creare . paruit creatoreft etmmunU proprium alitcr inftrumcntum ad illudpro- vel per aliud fibi . . fi naturalitcrdifpofitiue agercnt ad tcrminum a6tionis agentis principahs. §luartaeiuf- dtm. veianima. AuguAinus.feH .fiuc vt uullo modo. fed quodlibct creatum fecundiam .qHod. frurtra adhibcrctur quac per Itts TConclufio proprius eftcdlus Dci. formam fr»' qua: eft difpofitio immcdiatc ad formam ftatuac. quia quxlibet creatura eft finita. funt illa.&c. quac pcimo occurruncintcllectui.iy.quia xqualis cft diftan- agentis naturaliter. eftcum mutatione& tranfmuta- & crgo potentia. EJJe KiiHa trtatura vt cau- fa princifalit fittjl irntTi. Nulla IntelUgentia. efe ita ejfe fuuin proprius cfFcdtus Dei . fcfitum. ficut cns & non cns crgo a:qualis cft diftancia intcr hacc & illajergo virtus.Sce. fcgratiam crcarc. quod . nec vt agens inftrumcnialc . crgo fupcr talcm diftantia non potcft virtus alicuius creaturac . dicit . nec in adtu . l/oli.&c.motuieft aBits entis in clle confequens nullum agens crca- potcft crcarc.crgo & fuper aliquam. hil ctcatum potcft difpofitiue agcrc ad tcrminum formam quodcft*.filadiui' Item Auguftinus deciu. ^ui eft agenspofteritiS.qui funt fjfe&cpihil 6" tnen r»tionibtts prob»- quaccunquc contradidtoria tia intcr r»tio D. quod eft licet Katio ttrti» agendo artificium pracfupponit cffcdlum omnes Doconclufione conucniant . 18.ii. Tliomct refutat . ficut Caufis. quod crcct.ncc vt agens principale . Confirmatur ifta ratio. quia crcatio Iccm. efficaciter cjuat affumit folo Dea . quia fj^ 8i ens tionc tum 5. nifi incjuantum operatur optra- Rationes D. . (\\i\3. Si hic confcquentia prjccifa incorporalia .& non oporicret cfle dctcrminata inftrumcnta dctcrminatatum adtionum .SiAd. An fteuri* propriam diuidit & fcindit. .funt Itcm Anfclmus Monol.c.^. quia ipfa fccundum fc cadem numero non manet . cftmixtumcumpotcntia . prima rernm creatarum eftefe. . . & pofterius ipfo tamcn diucrfas raQuidam cnim hoc tcnentes . ergo & Contra.V. cfle inftrumentale difpofitiue agit ad tcrminum agcntis principaiis per aliquam adionem fibi propriam duccndum. vnumquodque ficutfehabet zdejfty adagere. REfpondeo ad quiftionem fcilicct alias rationes. eft ratiorus i/Egiiij diiat nihil cjui efl 1 & ad qucm Tcrtio primam .14. . creare. : Dco in agcndo. &nongratia funt contradiftoria . diuerfi tcr.vcl moueri. oftendunt quod creatura non potcft aliud producere in ejfe per creationero . pracfupponit cfFe- 6tum ipfius fcd pracfupponere aliud fux adtioni non eltcreare illud fcd oppofitum creationi. quo fibi : SCHOLIVM t»' inftru- mcntum indilFcrentcr. nullitm creatnm agens aUui.Auguft.ergo. quarum vnaeft ifta fuper diftantiam infinitam non potcft nifi virtus mfinita intcr terminos : D. vel a6tio admixta cum potcntia . quia cfFedus vniuereft Agidij. fed omnis entitas. ptincipali- oftcndunt fic. Qm dicunt diuerfis . Qiiod non agens principalc . Orthod. IccmDamafcenus lib. pracfupponitur. cft de nihilo.8cc. I.Thomx intendit probare creaturam nonpojfe creare cipaliter . quod cft ctiam primo . fuppofitum intcr oraniaalia. qua: tetminacur prim6 ad ^j^.qu6d nouo cduci de . creatio. & hoc ipfnm Ariftot.& quod clt impoflibilc. .Thomt. Hoc idcm declaratur crcationis 7. nullum corpus agic ncc in tnouendo & tangcndo aliud . Auguftinus fupcr Gencf. ponit rationem Henrici . prima forma pcr agcns natutale fit fimpliciter annihilata . cjuia inter terminum a & ereationii aliquid . ponit alias . vei anima dat efle . & ita pet agens naturaic potelt potcntia cduci . & . . . multomagis necaliqua aliacrcatura. Secnndam . Artifices ideo creare non Pojfunty^maagmtpercorpus.tcxt.libro 83. . nec inftrumentaliter . nulia natura. . tSe fimpUciter fiktri k II. Diftindio Lib. fit bona . i. . Audoritatc oftenditur fic:quod fecundum au(Sorcm dc Caufis propof 25. de SCHOLIVM vniucrfaliiTima 8c prima Primarerum creatarumefteJJe. & fecunda- rium : purtu eft d» Htnriti. quia fccundum eos .quod probatur ratione. 1 558 coirumpicur poftquam in potentia matcriac forma numcro potcit pei agcns naturalc de illa . 21.in<iuit. propofit.. ftionum. & per f. PraEterea. crgo talisadio crcatura: non poiclt reducicur in caufam vniuerfaliflimam. vt materia priinam fcd quodcunquc agens creatum . cap. & .termino creacionis nihil Angeli nullam omnino pojfunt creare naturam enim Detti Angelos naturA tam magna cuiujlibet .gtn% crcatum poteftcoagere Deo produccndo aliud fecundum ejfe.quac poteft fuper vnam potcft fuper omncmipoflc fuperomnem rcpugnat crcaAliter oftendicur propofitum fic:agens poftc- ciam refpedtu creationis gratia.cft tantmn oftendens duns propofitiones jpfius Dci.etgo Quodvero effe cft Ntjui vt in- agens inftrumcntalc efl^e6lus ahcuius producendi pcrcrcationcm. Richardi ad idern .po(I"unt Stxtum. . 9. Secundo . fed eadem fpccie tantiim & alia numero fcquitur propofnum. Si dicas quod non manec eadcm forma numcro poft corrupcionem qux prsfuit . tifex in .dat. Alij adducunt ad propofitum R»tio ftCMn- crcationis.ad principalc. fctiictt . ii» Ratii /td op tione diuina. fri-n» nulla cft talis diftantia. quod non impcdit aliquid cfle annihilatum. primo. quactum. priam fiiitvel ciftac.ililliinus c([.quia<rj^ cft primus cfFc£tus icrgo & cx hoc fcquitur quod inconuenicns elt diccrc dcaliquo corpore.ncc Magiftcr aliter fcnfcrit . inferitu fupponit effeElum agentis priorii rioris. Adducit DoElorprimo rationes L .78.& audoritate. . forma prius corrupta eaJcm numcro rcdirc .quia a:que poflct in adtionem fuamagens principale pec quudcunque pcr cxcmplum de fecuri.& non eft anie ip/um creatumaliitd. tura:. . . itaneccflari6 przfupponit fuac adioni aliquodpaflum quod poteft cangi. quam intcndit agcns principale:fcd ni. fcd folum in potentia agcntis . .ctgo. Phyfic. natuiale pra:- creatuia habeat aliquam effica- in litcra ita &etiam agens fupponit efFedtum primi agentis. & fi Angeii non poflunt crcare. na. 4. vt Angelus. nec in potentia materix . ci^. Rationc . quacft. . effefalfoi.

ejfeBum vmuerfalijfi- tribHendttm. & foima etiam in materia. & omnis prxcisc vt inftrumento. & caufas . Quod etiam adducunt ex aud^ore dc Caufis.& tamcn hnc efie.6. & talc eft fe- quod omne agens inftrumencalc habec adionem propriam pcr aimd fibi propriuro. ifte talis cft im- quilibet cfFeftus proprius aiiquam perfed. vel diiFormiter fumaturraiio vniucrcx partecauiz. Secundo yrefedit raiiuncn tienrici de snfimta difiamia difitmia lanta eii ijuitt . iiiius adlionis nulli ai:) Authtr dt eaufis nS f*- abftraherec a .n. quaero aquaforina vniueifaic fecundum caufaiicatem & vtroque modo habet cftcAus vniuetfaiifliraus reduci ad caufam vniucrfaliflimam. ^<i«/?. quia fcd impcrejfe non eft nobiiifllmus cfFcctus Dei pafliuuni. . quia virtus enim eft vniuerfale fecundura przdicationem. cft corpus in vnum Iocum. Quod vero dicunc dc adione prcpria inftruinenci . . quia eius pro- ptios efFfdlus pcrfc<5ifllmu$ eft . petfcdtiflimas nam . eft efFectus Scoti oper. ijfufi. Ec itafcquitur quod poteft accipere viriutem creaudi. Dco foli.quae quia quando inftrumentum non habet taiem figuram . non eft a ferra. diuidere ergo fecundum : .. Tertio. i. fi intelligitur de vniuerfaiitatc caufaliter .eiufdem caufaiicace etiam compofitum habet efje :fed agens creatum habet caufalitatem fuper effe compofici: non cft ecgo effi efTeAus protur ad aliud creatum ^ prius ConfutMtur tiufdim rX' tionit frob»tio. vcl fccare.^»«/?. falla cft ctgo maior illa . formam in matcrii. quod pcr cfFcilibus . qux accriparabilc. & non in caufam . vt quadrangulum . rruti de Rermnjirinc. £t i\ arguatur vniformiter virobique vniuerfalius inmaiori pro vniucrfaiiori lccundum pcrfc- ejuaata eil & omne ens creabile oppofitum vnim extrerni j nihilo efifinitum I i termirtum ertauonU effe I. vt cft proprius efFcdlus . quia efFc6his vniucrfalis prjcdica- vnum tione habet rcduci in caufam vniuerfaiifllmam prxdicatione. ei : & : rccxfcfed mocuscius \ eft manu.7<> JcLun- nonpo- ergo fecunduin cum poccft daic efie. illias eft pro* fl- bi incrinfeca habet fetra iliamaAiunera fibi pro- priamiNon a figura. £t cum probant de ferra qu&d & . Si piimo modo. qmn inciuditur rn cfFcftu eius enim includat cft efife .iju^. caufam vniuerfalifll- diftinguo dc dupiici vniuerfali ^ionem. Si veco adio fibi prupne non competac fecundum formara propriam . & nobilior crcatura a Deo produda. generatio compofiti pofTct elTead teiminum fuum .vn. dicitur 8. dequeirt hu (j. quiiur. . ^u*fi. nifi per accideiis . nec quancitas.vt primum effccundo.ii ^foii de i. quod faifum eft: quod adlio .cxpellit aliud corincompoflibile ab illo loco eudem modo diuifione ferra non habct diuidede fcrra. &.Quxftio Deo nM.i. praetet iUain . efi tne- & fic eiut difiantiaa nihilo eritfi- . qua facit vnam formam incfFe. Scd cum dicitur in minore quod fj(/f cft laiis cfFcdus vniuerfaiiflirons' fecundum virtutem .o & .& in 8. a X roaxi Jnjlrumtmta artit quid tf- ficiantt .iftru. quod effeSut vniuerfalijfmui efi d caufa i/nitierfklijftm* .fed mouetur paflione a principali agcntc quia enim duo corpora non poftiinc efTe fimui in eodem ioco. !U cfFcit^us. . Si autem inteiligatur maior quod : . fcd virtute Dei.& d 1 \. cuius oppofirum dcbcrcnt probare. ergo virtusillius ailionis propris eft agens primum. Et ifto modo iTj^.onem addit fuper commune. Nec probatio primae rationis iuftum per hoc conciudic . in vniucrfo ita & omne agens quodcunque potcns fupcr aliquod.vel cciam . fedlifllmus .& d. & ejfe imperfeftis. Rcijcit etiarn ejuod dicit . fequerctur cft qu6d:Machemacicus cofidcrans quaniu. cirfro . & virciialiter .^ fetundB ftrftSioHtm. lubordinatur aiicui . quamooet hoccft faifum. art. fai(um tft .ad^. vei triangulum. . Quod auccm diuidic eft manus moconfcquens . facitaliam abefTe. aptime explicando ^uid ad nuiunem i/ifirumenti requtratur . & diuifio motum & funt duo effeiflus ordinatc agentis. fe nihii . communitatem quoddam fecundijm perfcdliocontinentiam virtualcm. non diuidit . & funt cfFe fimui. fecuris quia func inftrumencaacuta . potcft creare effe compoCiii. Ideo ficuc in mocu altcracionis Ac mocu ad formam .tunc primo modo maior cft vcra. concludit contra eos . diurn interiacem entittu veifi non . ac fi diceretur quod . quia pcr impcrfeftiflimo imperfcdlum . Q- conLnrfit illiti . quia neuttuni eorum eft forma adliua. Sccundoiuo- falis & do maior . cfFedlus nobiiifllmus virtuaiiter eftacaufa nobilifllma.&fic .Tho- rationes non videmur mihi concludere.vt in piurcs pus . agens eadem adione . Ktijcitur r»ttt I. imperfe£liflimam . Prinu non: cum cnim dicit quod ejfe cft proquia quodprius effcdlus Dci . quuntwn medium . vei taicm quantitacem . ica in moiu locali agcns eadcm aflionc. efi . t.inquantum fciiicet rccipit viriutem a Dco dandi cffi. minor falfa. feincluditur in oranibus } & idco aliu frotatit frim» r»tio- vc principaii agenci> ouituragfnti principali. tunc fetra non mouet a6lionc. D.cum generacio primo terminetur ad i £rgo cuius caufalitate eft materia fub forma.non figuram motu & aftionp cfFedlus vniuerfaliflimus przdicatione habet reduci in caufam vniucrfaiiflimam prasdicatione. & maxime cicQualicatis. fic tantum vaiet . Pars II. enim & ferra» funt faciic mobiiia. refutat alioi duat rationes t/£gidij. &C Dcns non neccflitevcl producendum. KtfuttUMf ifta i Quod iffil. quia non eft intelligibile formam ellc in materia.rumeutum motum a fuperiore agente. hoc eft falfiun cunque agcns quod poteft ctcacc compoiitura. auc fecundiim quod eft ini. nem.n.^. . effe . quiaconfequicur perfedifll- primo principium maior vera . poteft luper commune cnim tft (ecundijm fe perfedis.& pricdiuidere. quoddam & cft faifa. minor & idco nihii fe- vera. vt ipfi imaginantur . Non figura quiaeft de tcitia fpefunt magis intrinfccz .diuidit iignu. nifi in vircutc diuina & principaie. uens iocaiitcr piimo ipfam fcrram. 1 j.& tamen quod compofitym noa habeat effe-y nam fi effe effet aliquod accidcns crcamm a lolo Deo. quod eft impoflibile. Si vero diuidere fit mocus iocalis . & non inftrumeniuin adbio qus conucnic non conuenic fibi .& d. ma in virtute. XI.8c iftomodo cfFcdus vniuerfaiiflimus eft primus Angclus . quia fi dum huncaudlorcm quod cns creaium dare incelligim'.quia duo corporanon pofieOin eius. ergu nullaadio conuenic fibi propriainquanium eftinftrumenium agenptincipalis tis .nctaie eius. idco eorum fimulcas in eodem ioco cft eorum formalis repugnancia. Qijando ergo dicitur in maiori . prium ? aut conuenic ifta adio fccundum formam propriam . primam quia in omncs caufas . VniMirftU dupltx ia frtiicSd».led fccundum quod mouecuc abagente ptincipah . quzro de iila adlione propiia . cum cnim dicit quod cfFcdlus vniucrfalifllmus habec reduci ad mam . aii conueniac inftrumento fecundiim aiiquid fibi proteft IStx 559 fempcr eft failacia xquiuocationis in argumento. impcrfedifllmus Tom. nita. I . Si eciam ift« formac cffcnt adtiuz. vel qu.

& effeftum agentis natutalis. & ide6 praefupponit agens artificiale cffe£tum agentis naturalis.deinde effe6liue remouctur dunt feparant .& i4e6 qu6d dijlant rainimam oppofitioncra . quia non potcft ita parura reccdi ab vno contradidoriorum . . vel animx . hoc accidit. ftrumentum ibi maxiraam . Qaarta etiam ratio . fccundum hoc citius diuiduntur partes vnde quia agens primo & immediationc cfFcdlus .agens inftrumcntale quandoque poteft attingcrc ad cffeftum piincipalis agentis. tradi^tionis ad agat difpofitione praruia. domus quarum vna .vel cxiftens. |de6enim prius agit fecuris difpofitiue ad for- ter agcns nobiliori. per quam ferra.cum cnim di- vt principalis agcntis. manu . non taraen aiqualisdiftantia.poten$ in non habcat potentiam. crgo tanta eft diftantia inter quantiim cft extremura nobivt inter tcrminos creationis ejfg «0» epi contradi(Sloria lius . . cffe- aut intclligit ens fubiedum ibi praemitTa. quod agcns fecundarium praefupponit cit ^um princjpalis agentis prioris qu6d pr£efupponitcffc(9:um ca quem agat . qux ponitur inter Deura & crcaturara . . menon gradas entis potentialis. tUrponit nuUa aliud fibi proprium. facere per mcdia inter cxtrema . de mcdia diftantia inter duopunAa. mouendo ea. licct fumiiur m mtdio .Et idcoinquantum ipfa mouentur adiuc ab artifice cxpellunt aliud corpus diuidcndo .Sic in propo- de fccuri mota.in virtute tamert alterius. ratio de inflrumcntali agente non concluditjquiamaiorefl falfa:cumenim dicit qu6d fito cft 9. »d efftSum frineip»lem. per quam tamen non agit. ciim dicit adlio agentis creati eft mixta cum qu6d omnis potentia . ftatim inducerct. effcdum qu6d .& eius diuifione. ^ qutfndt cft diftan- Iftud etiam apparet in artificialibus. quianon eftaEqualisomnium erit finita. vel potentialitas non conuenit motui. cum quod omnis crcatio potentia tmpura.accidit qu6d difpofitiue agat . ergo nobilius. & gratiac. vt ejp diftantia interilla Et idc6Iicet fitatqualis incorapoilibilitas inter omnia contradiAoria . ri» in injinitum. fit forma cius . Tanta prxcisc eft diftantia inter illaextrcDijl»nti0 Quantitatis ma. & per aliud inftrumentura indu- formam termini principalisintenti abagen- te principalijibiinftrumenturaattingeret effc- dura . fcilicet partcm eflentialem fibi intrinfecam . Non crgo ferra. qus ponitur infinita ab omnibus. Artifex cnim prsfupponitmateriara. . Per- mam . Nec exemplum addudura multum Valet. & non pura. quandonon agit difpofitiuc : vt quali- tas virtute fubftantix in inftanti generationis inducit formam jigit difpofitiuc. Ita in agentibus pernaturam. quia ibi funt multa a^iones ad inuiccm ordinatc. 56o tnaxime fecitndummotum grauitatis. vel fccuris mouetur ^ & & fecundum quod velocius mouentur i manu . omnem ii licct creaturara effc impuram .quia efteffcAus fecanda« git II. .vt formam artificialem .& terminum nunquam principalis agcntis ageret difpofitiue. vel mutatio non eft nifi in entibus Ctcatis mutabilibus . fetit frinti- & .quamintendit infit inftrumentali- .IV. quod non cfl creditut vnum corpus verum. non It. quim difponir ad aliam . vel alio modo fcindcndo. quia fi pcr iftaraimpuri. Rei/ritur /e- tia dicerentur diuifim de illa. quin ftatim fiat fub alio cxtremo.vel mucationera petit quoddebet probare quia ejji naturz fimplicis* vt Angcli . ftantia intcr contradi£toriainfinita.txeludit frt' tatem. extremorum Dicitur enim di. fed tantiira formam acGidentalem. Si autcm intcUigat crearurae eft fic mixta . Et . nec tamen tunc fubftantialcm .& poQibilis ineffe toti enti . quia agens fecundarium in agendo przfupponit fc efle .cft finitum. prium.ergo non agit vt inftruracntum fifccundomodo agat pec : QM»nJ« Secunda ciiam infinita libet creaturs deficit aliquis & po- tentia. cir.vt . corru- ducere. fi agensnaturale pofTct pcr inftrumenralem adionem ftatim induccre formam fuam fubftantialem . §jM»rt»ratit valct . Aut intcUi- qu6d przfupponit aliquera cffedlum primi & fic cft verum . fcdquia eius a6(io otdinatur ad aliam. terminum. aliud corpusab illo loco . quia propriumadterminum principalis agcntis: aut intelligit quod fic agat per aliud fibi proprium.tcrtia ratio non concludit. Patet de diftantia illa .crgo non cft necefTe qu6d fit enim feamdum difpofitiua tcr- mini principalis agentis. dcrc dirigitur ab artifice . & non in virtute principalis agentis aut pcr quod fic intelligit quod illud proprium agit. tiugit tis. txflic»tur. ipfa pariter diui- uetur. in- ratio principalis de diftantia non concludit . vel maioti motu .quia mittit etiamdiftantiara maior maxima pofHbili fic inducatur forma domus. facit efFediue corpusintali loco.Lib. vt .CtntraJIHi. Terti» r»tit prioris agentis. fed inter extrema contradidionis nulla cft dia pofitiuadiftantia. 8c tunc non fequitur conclufiojiftomodo.vcl copulando fecundiim conuenicn- & fccundiim quod diuitiam formac artificiaiis . fed inquantum attingitterminura principalis agcntis . 10. non eft in potcntia iraeft . fecundum quod ab agcntc mo- Vnde eadem adionc . . accidit Nunquam. quoniam fecundum fe totum eft cffedus ipfius Dci . Si primo modo. necin virtutealterius. fcd ifta impuriras .fi per vnum in- quem flrumentum agat difpofitiue ad terminum principalis agentis cat .quantum eft cxtremura nobilius.in- determinata quia non determinat .vel fecuris agit cfFcdliucjfed tanliim pafliue . quia cui- ptibilibus impcrfcftis. quia contradidoria fi totum pofTet quod . vel duo loca. fc terminus principalis agentis . contradiftionis. enimattingit & effcdum principalis agcntis.fiutn.adhuc eft propofitiofalfa.nam arti- fcx vtens pluiibus infttumentis ad effedura aliartificialem producendum. vel »t extremo habent medium ctiamf» vnum inftrumcntum priusageretdifpofitiuc. Sequitur oppofitio con- . quoddam tuncpctiturconclufio eflet fi adhuc contradidoria . ncque miniraam. §ii»rt «rti' ftx requir»t fubiedurn im tfirandt. fecundijm qu6d in potenia ad vlteriorera petfediionem in fehabendam per motum. non «nim fic difpofitiuc agit . fibi maximam. Diftinaiol. agcntis naturalis. pura.tanquamex partibuseffcntialibus intrinCece. quia inftrumentura. quia deficit perfeda adlus ratione. .& prxfupponitut illi. Accidit cnim ei & inquantum at- tetrainum principalis agen- prius agat difpofitiue . quia motus. ptaefuppofito effedu primi agentis. & gratia: & non gratiz extremum . intclP-^^at carentiara pcrfcflaeadlualitatis.quia adus entis imperfc£ti in potentia . vel mutationi . Jittjtltur nli» fro^bath agens inflrumentale agit difpofltiue per aliud difumft» eit fibi faufs injlru- mntalu quia fecundumeos.compofitis cx a6bu. Item . fic conccfc dcficere do . vt artificis. ficut eft in genere tund» rati» Henr. vt inftrumenturaeius. Per hoc patet ad exemplum eorum de fecuri. agentis rij. agcre in aliud. Item.& nec prius difpofucrit. vel qualefcunque terminos tales. in inftanti induaionis formae fubftantialis agit eos.id eft . quia non inducit formam naturalem .

& i. fed etiamneccreari. SCHOLIVM 461 I.eftdubium. . quia poluit fcliciiatcm huminis confifterein a6tu animae inicllc6tiuae in fpecuiatione.& fequitur fuum wo» . dU'. (juia ficttndMm ipfitm dt 'DoUorem in ifta vi- . i. Aliomodoaccipitur ereatio folum excludendo caufam mate> ifto modo crcatio eft rialem concaufantem produ(flio alicuius de nihilo . a t Alttec . 9. . tum. demHm &pre- hat in Oxon.natura. quodlibct contetum fubcntceft per feeiusobiedum funt autcm intelligibilia infinita.ZtiiAUi »«» fottfi trttn fib- bacioanteccdentis. Ita qu6d fecundum ipfum vnum tantum fit ab vno.ma ratiiuali lc formam naturaiem corporis organici ficut finftrit Arifittilti . tenet nifi inteUe£iiene velvolitio. qu(Nd IntclligentiafuperiorcreaAHtctWt* fnitntt» d* uit aliara Intelligentiam fibi proximam . crearetur ab alia .& iepatabilem ficut perpetuum cotiupcibili .dr ^. c£i formalem .quae polhmt eirc.intelligere. De forma autcm quia REfpondeo crgo )id quacftionem qu6d crea> dupiicitcr poteit accipi tio vno modo pro- : cxciudcndo k creante omncm aliatn caudnflictm praEcer caufam iinalcm . proxima fecundae Intclligentix fic ab ipfa fecunda .qu6d vna fcilicet Intclligentia. ica III.quia omnes poiucrunt neceflario cduci de poientia matciix. . & fic creatio eft quacunque efe fine tno creanti .nifi fit vnam infinitorum intclligibilium injiiftin- infinira.ergo non poteft creare fubftantiam. licut cffidcns ncccflaria iu fuo ordtoc caufandi Pr<tmi(fa crcationis duplsci accepttene ttddudt .& non du- fcdimpoflibilceft aliquam intellcfkionem quod omnes diatc & tioncm fj(7f Tormnt eir- rationem. re VM noti poffe creare quiaii^ngelMi non agit aliquo inferiori Hm ratio fpcs. Pro- f. educicur de potcncia mafetis. fiffi cfl: cauia neceflaria in fuo ordine cauiandi eiret ertan tn»ri imnit .iam concreantem . vt refpedu formarnmper fefubGltentium.a mtm. . fit ^ prima Intelligentia . 28. aliotfuin effiSus excederet fitam .Eihic. Crtatitnim qutmido ehiltfofhi ttimittibitnt. produdio alia caufa alicuius in concreante pri- excepta caufalitate finis. a qua eft anima orbis.d. de imin traEiatHdeReriimprincip. SCH O FidepotiMS . SEd nos : nec etiam aliquam formam (ubftantialem infimam. quicunqne intcllc(5tus poicft A"'»'««»« omne cns. &fic deinctps vfijne ad vltimarn . me- citm a£Ho eorum non peteft ejfe fimul nec agere per contraSum non tndetur 'DoHori probabilis . quod non folum Scoti oper. .& ideo nulla foitna cotporalis poiTct riapereos. nec per materiam .. illius. nou JnttUigta- tUrnm .vt Auiccnna loquitur de crcatione. Licet enim quodcunquc aliud a Deo poftet aliud enim vt . Qjiid vero in hac re finfiiit 'yiiilafifhni .omnis inrcUeftio Angeli eftaccidens.velle& huiufmodi.q. feSllJfima entiiat..vU. non poiTunt creare.quid Ariftoteles SuidJi ««>'• poflfec feparari producere de nihilo . Er ifto modo conccdo quod Dcus iolus crcat. ftantiam Secundo creare teriam . caufam .Eihic. licct nihil animae piaefuiflec : ficut in fuima coiporali non & lcs. vt primam quam cfle in roate- &pofuit iplamefle immortalem. fecundum quam mutatui corpus oiganicum anima- mam viari. qux non cducuntur de po- intellcdliua.fnm» t«ioriorem Angclum fccundum viam Auicennae. quod eftctrentialis.fcilicet quodlntclligentise finf produftnc. pric . quia de nulla materia . Nam circa animae creanonem ponimus duplicem mucatiohem Cnr Arifi. ex nihilo nihilfit. terttam . hic exifiimat verius ficunditm dicendum .bica num. ratione comuncente accidentia .& creantcm ad creanfrtmittimU. De ptimis aurem formis ponit Auicen. fides.t. . De formis autem corporalibus concorditet firalti iue fenfcrunt omnes Philofophi . Anim.cuiufraodi func etiam rcAngeli . prohat fiihftantiam corpoream non pojft ^uia nor^ per formam .non camen poncrec eam . materia & ita »m Doilor prirMo opimofiern Auicennit^ufefentis primMn fioHntUm creare Intelli£enti. & proxima tcrtiae a tc^tia. diftinde diuerfaintelligit .nn crenre /ecnndam . & & pars tei .eiiamfi ali- creaturam creare aliquid. creari . fi funt forraa: fimplices j fpcdku formarum . circa Oxon. aliamknon ntgant ««/• fic animato corpore. Angeli efl*e <fle. vt funt fiuc re. ^Hibui nequit creare fub- caufam. ergo ciim diuerfis intetligat rationibus.fienimpofuit camef. vel creatx . finis didum eft mouet efficientcm ad agcndum. anima fnt/littti Phili. Ordoautem citufarum fecundum eos.& multiplicari in infinitum.ij.& qnodab. Tom. .&nonex fe. ereaturam nihil pojfe creare DoEler concludit. 9. quin poffit creatio compctcre agenti creato refpedu multorum . ide6 non concedetet creationem.^ i. quc ertatiottU *e. i. ftfhi ftmff cauia miu. Et fi Ariftotelcs concors fit cum eo in iftis duabus propofitionibus.niu pei gcncrationem.^. quod licet poneret formam rationaiern prodHct a Deo immediate non tamen creari . ^ mttttnA iiutl- USiu4. vnam \non effe animzad<^cius. accipiendo crea- Chriftiani «liter ponimus non enim 1 4* ponimus vnum Angelttmcreare poflcinfe.fed totum fimulmutari a non cflc animato ad cffeanimatum. qux illa.de hiumip. fimul ccelejie . & ita non eft poOlbiie ifto modo : & & & tentia materise vc animae intellediuae fpcdlu formarum accidenralium . au^orirate SanSiorum. quia quzlibet agit naturalitcr. fusi tra&at Dotlor in Oxon. fed fuima tnucatur k non eje . Pttrt 1 1. difficile cft prohibere . ad coipusanimarum. dum excludcndo caafam materiaiem . intelligcre : . & quaeli- beteftfibiaccidens.quiacx quo piimum obie£tum intellcdlus cuiuflibec eft ens.. videturipfam poncre.& PhilofephHm antfi. a qua efi & ir.aliquo nonpoflltefle nifi vnum.ad pofirum piimo fic e^ . fecundariam . ^ corpo e uc frtdHdi»»* . Ror creaturam ^ukm LI ne fum iju* . idcm ponctct ipfe . moytiditate amma de cafenferii. tunc nccclfc habuit cam concedere cfle ab cxria. Sic '1"^°' \nom ejfe \^(iM» prodvitii eft pcrcreationem.. Qu^ftio purii 8c iieh neceiTatit) non vidctur nifi qubd ift« ratione^ conciudani piopoficuin. hoc modo accipiendo eam . fediotumcom- muiatur . . quas eft cientem .^Hia uens & mothm debent efje fitin contraHu \fidcorptu cum De- ^uod prohat primo. ttptitntm inouec caufam eificientem. Piimam mutationetti non ponit Ariftote« feciindam tantutu . ii . tjuod caslum nonpofftt crea- proh'at ratione aliorum ex^Philofipho. orhis. . d. Probatio. citm htc fupponat ma.qus perfcdtepoffunt intelligi ab intcllcAu peife&o vt fingularia. non ab cxusi. (cd poneret totumfimul mutari ^ non ejfe animato ad effe animatum .j. Intelligentiae fint i primo immeprodudae .cap. IV.S. etiamfi nihil fornue pisfuctit. fed qu6d proxima primz Itirelligentia. Metaph.&ficdeinceps vfquc ad vliimam . ^ut eft orhniHm imper- Tertie.& non potcft abeius a^lionc excladi. XI. neceflarib tamcn prasfup» poneret aliudagcns in adionefua.

corporali. & idco vc fic poteft cflc pcincipium producendi ipfam. \6.f. & quia adtio eorum non cft in a6tu .quia ipfum macccia. quiani.qu6d quam formam fcilicct anima& non polUinc creare ali- fubftantialem. nacurale poteftaliudrotalitcrcx nihiloproducerc nem diiin fc tota omni intelle<5i:ione: fedimpoffibilc foimam imperfcftiorem & ignobiliorem principium formalc producendi perfe6tius. gracia in . vel in arcificc quia domus in . fecondum qiiam fii domus extra . & (ibi ipfis. adco valeac De hoc ali^s *.vc Angclo. habet virtutem corpus cangac coc abKiat:fed ifti vidcntur . Gratia animxa Deo poffic creari .ncc prxfupponit cam. quia eft nobilior omni forma In 1. . CfHrlufioft- . Gratia afel» anima.AJ argum. Icem mcnce ocdinat animam ad fed primumagcns. fed corpus ccelefte poteft eHe fimul alicui infcriori pcr conta6tiim in aliquod inferius .etiamii incclic£t!0 tbieHnni. Eodem domus . quia intelle6lus habens .dum quod agi.pcrfe6lius Sc nobilius . anima eft fccundi^m ie diminoca. gracia crgo a folo finis fibi & Deo crcacur. fnitienii ptr- f^aior fic qucns nullum indiuiduum nigrcdinis potcft: producere indiuiduum aliquod albedinis .& cam naturalicCrprxfuppo- aliquid clTe verius & quia quicquid modo ordo eorum vc fi albedo dine. quxft. crgo faltura cit quod piincipium foimaieproduceiidialiud. led formx matcrialis fecundum tocam rationcm fuam prsfupponic maceriam: crgonihil eius poccft producetc aliquid maccfiae . Si ergo comfnh/lantinpoficum non fit nifi fola forma . tum in Sacramcnto inducit aliq'iam difpofi.quiafecundum ejfe cognicum 11011 hc in re cxtra-. A^^msmMlt. hil aliud efHcic in a Deo. quam do- ducciuli pollec quam intclleftio . Ad primam raiionem dicunr illi dc prima ra18. poteftproducere aliquid illius . & inf/itiit . Et fic patec propofi- tum fpcciahbus rationibus.forma enim tefl ftrmAm fubcft caufalitati totaliter agcntis.qoamdomus vc cognica.pa- i^bent >a infeipfii. fitum clfct totalitcr . qnod agcns inquan.pcr tura ratione luperius pofica quam probanc qu6d . Et quantum poccft : . vcl voluncacis. . invirtuce aftus incclledus . Detii per Jeipfum neminem decipit . fimil: forma fub- pra:fupponicaliud (uis inferioribus vc indiuiduis nifi tjuhrit racio- & nobilior batio coniequentix : omnis fubftantia fccundimi (e nobilior cft quoeunquc accidcnte . Dc formisautem corpordibas.Lib. fccuudum tocam fuam fpecicm Dotnus inlr» tffe iffius CO' efk f"tf»' Sed adhuc non quam vcrius fui lapis extra.fcd etTcnt vna rflencia. Ec idem arguitur dc adu volendi. vcl matcrialis pcrficicns matcriam . . tz.>& pcr confequens nihil crcaretur. qucm fe- in cundum fccognofcic . quae eft domus in mente. Dcum. execuciua . ftancialis. habct ejfc venus. vc prius probacum nius extra . & compofitum efte compofitum ex nihilo. Confirmacur pcr Auguftinnm. Sic crgopacec de formisfpiritualibus.\e. 7.quiaeftforma intellciftualis rius habec pofica non eft probatum quin coelunn producercdenouo iftacorporaIia.fit doinus in rc fo. tam inanentibus vniuocc. . menttmalitm text. 562 ptobanr Aiiccr & Angelus illud anteccdens. Si autem ponacur alia poccntia a poccncia intelledliua & . Si aucem matctia fic aliudabeffencia forma: .& im- poteft cflc principium pro- quamuis domus extra vcvcl effe domus . Pro- nulU intellcdioeft luijergo HfAondetMr Quod probo nec pcr conlequcns crcarc.eciam forma non eiTec tocacirentia compofici. qui codem modo argnic dc vericacc. vt acccptetur tanquam Dto (rt»rur.vcad fincmvltimum & vlcimus inuiccm . nec agcre nifi . excra. ij^iiuwn &camen domus cxcra habec \en\. quia fccundiim Philofophura i. & iujiitiam .ttrtm. eft . . </. mcn- lapis Det «[//flapidis incommani in . quod credo cflc verum . non hsc ratio aliquorum non vidctur mihi quod poteft illud creare. fccundum Philofophum Metaph. Crenturt farticifMrui Exemphim ce diuina efi .&com- tct in Deo clt Deus. nihil cius . vt omniipreimietHr pro meritis. ^uia hoc pertinet ad veritatem .y^. qiia . eft & vc domom fic . quia alitcr oporccrct sli^no ii. hic con- nulla crca- terminum aucem dicunc a^uam induecre poceft difpoficiuc crcationis . Daco enim qucid aliud prxfuic . cap. quando cft extri. quod debct altc rari & per confcquens dium alteratum lumcn vt pcr . fic formalis acccptatio- cft ratio 17Conclufio & non cftnifiDcus. quod non poteft cccari a corpore.illa ergo forma. qua: cft in anima.eft folum maximc a primo agentc. Dcgratia. ibi f. Diftinaiol. dicens. iiens polFct & co- noncamen hibecibi*j^ macerialis prior nigrc- & valcat iion verius talc. quia omnc agcns agit propter finem. quam domus in anima . tiO'ie fuperius improbata. in alia cradicerc .vcl inquem dirigicur ab Otijcitur agcnic fupcrioic fincra cognolccnte. correfpondcnc . eft pofterius nec ab Angelo. Contra iltam racionem inrto vc magis declarctur. digna vita xccrna. dijnts tamen digna tribtuns. quoniam communcs hocnon fufficiunt oftcndcrc.8. ergo k folo Dco. quia nobilius .& maximc ordinac in vlcimum fincni . lion poccit in aliud perfectius le. per confc- & enuu habei veriusrj^ vcrius elfet lapis fro jiianio ptrticipat .& forma non diftcrrcnc rcalitcr.\iejji.crgo gracia folummodo eft nis .frin'ip»lt vc tionem refpedu gratix . etgo nvb-'iiti lecundum lotam luam aliud *ll: eft infini- fua lubftantia. pcr ine- & per alias qualitates & impreffiones aiStiuas. dico quod C\ nutcria. talis eft perfedtius . Aliicr fecundum ejfe vel ..Iib. 10.totum compoItmtrtan.n^ naturale polTet totum compori*le nen ptfecundum omnes.' volitiua in non illa Angelo poteft in pocencia vt . . Sed de anima intellcdiua . Patec indudione in omnibus ergo fi intellcftio circ j Angcli cft accidens ./* habcc intelledum gnicum . 5. pcr confequens crcare. quam xquiuoce.tirA prt- cxtra. quac (oltim .vcl vtinnicnte domus tamen in mente fimpliciter hobilius effe . qnando fic: oftenditur .Vhjf. ergo necaliqua forma corporalis . cft verius fimpiicitcr. alirer non habcrec ex fe ordinarcaniniam ad vlcimum finem .qaodlibcc indiuiduum albcdinis cft prius quolibet indiuiduo nigrcdinis .IV. . Auguftiaus. cam producerc. tunc dico <ju6d nullutn agens Hublim/. A intcliedtione Aiigcli poteftproduci Refpondco quod aliud . . aliquem ailum. A domo . i habet in mcntcqukm cxtra. Hic dicituc qu6d coeUim non poicft totum Soluitur ad produccre.ficut ali« formae corporales. eji enim purt veritatis . qu6d a folo Deo enim Deus lapidis cxcra.ic circ crgo ponatur accidens. vc videtirr. agerc ad ia re/jienfio »li«rum. vnum poteil intciligetc nun oinnid tunul intelligibilc poil aliiid. non poteft cflc principiuin formale producendi aliquam formam fubftantialcm. lcd qualis cft ordo inier agencia fccun- virtucem fimul intei*!gendi intinita (tttclufiomi. . ficim ctcare .cuius nihil praefuit . & idco prxfupponit id. mouens motum oportct cflcfimul. inreexiri. ejfe fui . rum. vidccur ncceirario eire dicentunJtt.

i. ncc requiritur forma co^traria pctefl : & ter ttnti» necefTario abiicienda. quando argumentatur qu6<l agens infttumentalc plus poteft in virtuteprincipalis agentis . funt oppofita formaliter demerjtorie ptr allui eO' trariti fhyfi- tam. .difp.liter»U. quod eft fic gratiz.I D. eft proprium Dco er& annihilare.c»p. non cft per fe vnum. crgo pracdidba definitio valet. cx quo eft ftcc»tO ejft de pcquid abfolutum . hoc cct caufa principali & fa prim:» & eft ab vtroque. eft illud Aurhoris de Caufis.quanon poffunt re artifices non eftprz- crearc. lecundum corpus pcrfedleor. Ad probationcm anteccdcntis. dicitur. fed tanium & idco fidcm infuiam non poteft formaliter infidelitas corruinperc. potcft tamcn formalitcr infidelitas corrumpere fidcm acquifi.Quemadnis cius inuifibilis.W.^.t. animam in quandam dirpenticnem refpcdu > Dko aucem quod anima cor abluic difpoiicific enim homo geue. 1.vt . fcili- & cau& pro- duci .opponitur demeritori^ vcrum eft. lO. .non poteft definiri. cunc non effct efFi. modum oculus caufaaflirmationis.& . qmft. &c. farl.igentis.& pcrmanens ex fuccefEuo. inftrumentali fecunda fimul . Ad authoritatcm Auguftini dc S3.cap. . vnum. idco non fequitur conclufio. fignificat. 4.te. facit demcritorie quod gratia in ea non conferueturk Deo. memb. Homo albus ihidem pri- mum. D. quo producicur.quama folo inftrumcnco. Item.' talcfignumef- eiret quod datur in Sacramento Dcus aflifterer ad dandum quod fignura iicaciter fignans fignatum . II.yiccetiit verbumad elemetttum . tamenaliquis eftedlus adzquari potencia: finitus Dei infinita: quancum ad modum producendi.quodammodo difpofitiuc agit du6i:ioncm vltimx formx hominis quia . mentali . aut in Grntid cum anima exiftente in peccato mortali . Quando cnim anima auertit feaDeo. Scocus i»Ox«n. rcfpcdu cuius habet caufa natu. Poteft . & gratix nihHare non eft agerc aliquid fcruare aliquid in ejfe.88. & conuertiturad peccatum .quod dcficic.fufi nen quia fides infufa. 2. i.i. & ita eft Deo graiia a folo per creaiionem. quiftioniXI. Deuscum pepigit fic vtquandocunque Ecclcfia. cui formalitcropponitur non enim eft inpeccatum mortale gratiam .t art i. ap. . Minor pacec per non Auguftinum fuper loann. hlcqutft. fae &caufa fecunda virtutecau- prima: plus pofTunt. &c idco : . &in fuisqual'tatibus formaliinuicem repugnnnt. & .%. 9. O Anpuft. ejfentialtj definitlo quod . ant ergo forma Sicnndnm. quod Deus percalorem producat frigus quia caufa: pcima. i.qua:ft.elcmct^tum. tertium . E!ymol.i% . Eodem niodo dico iiluminacur gratix. K\chitd.Sacramcntum cft aliquid per fe vnum . cfFcdtus propt^ius Dco. canfa corruptio- nuUo modo formalitcr. polfet enim Dcus flne contradidionc creare gratiara in Diabolo.}.aut forma informans ? non forma cxemplaris . ergo Sacramcncum fuccefliuum. . Tt aqua. Au- teo\.& ponicur i. I produccre aliquid cx nihilo rcpugnat cuilibet creaturjc Aiqu»rtum. 117.q'ii(t. fecundura cum.dico mhiUrt. exemplaris. poftct efCe. ergo eius non cft non aliqua vna definitio.qutft j. illa pcrfcdlio in rebus creacis ordine originis cur« eft effe.^. forroxinfe. Ad qnarcam rationcm. Metaph. . quando M' efl vifibilis ftorin. quod quod annon con- arguitur fed eft quod habuit conferuare : & non conferuare. Sc Tiabetur in litera Aid.»rt. quia cft in . HomH. ift^ Q^ iE tcr fibi calefaciaCjita non poccft faccre quod naturale Vtriim cuiufcumque creec. Detrahe. Sluidfit per fe h«ec fit Sacramenti ideo refpeftu creationis graciac nulla creacura poccft eiTe 10.i. vcrum cft quando funt formaliter oppofita fed fi fic fubfumas.i.Quaeftio 1 1. Patet Argum. for- . ftantialcm. tuit ad iniic ila- Deus.quiift. cft 7. dico nullus cfFeftus finitus poceft ^dxquari po- tenci£ Dei quancum ad omnia .feit. fed c conuerfo Sacramentum autem magismutac graciam . fed nequando anima fic fc auertic a Deo per culpam Deus non confcruat graciam prius tamen fcraper feaucrcic anima^Deo perculpam. quod principale.& permanence non fic vnum . Teec»tum cf 50 fcnitur gr»- cum tin dtmtrit»rii ncn PitUter. ^uia Adquintum. &infidelitatem formalis repugnantia. quim c . verbum eft efrcntialitcr continua prolatione. Dataad. lCidoi.vt alij imaginantur. quia forma exemplaris non mucat id cuius eft vc cxempiacum. tom. fed tantum dcmeritoria . & pocencia eius eftec infinita. vc natura agence in vltimum. & principalis .. abfo- lut». 4. quam Dcus auferac gratiam.^ inftrumentum creatura potcft gratiam annihilare. quod cftnifiillius quod . in quod Deus poteft fuppleat. agmtper corptu. Vndc ficut Dcus non potcft facere quod frigidum manens frigidum. vel inter fidem infufam . vc ^aciuc ^Sole facit qu6d non . Vafqucz j.. verum eft.Hago Vi- Dci. cnp.Ciuit. hic qutft. purt. i.iliquidpcrfc(3:ius. dfSa^^r/tm. . qukm in yirtutepropria} dico quod i\h\d plti* poj/i poteft intelligi benc & male. fi intclligitur quod inftrumentum virtutc virtuce prineipalis.^ )ior\iXitn'. vcl a fola caufa fecunda . forma ? qutft. compecit foli Deo & .f*fli- c»tur. & fi na- enim vnus aftus datus a Deo poft formam fub- t^e cfTet Adfixtum. non vidco quomodo cftcc prima perfedio in rcbus creacis .iiid. fcd &totaratio. quod enim inftrumentum aliquid quod non . Sacramentum cft forma. dico quod intelligenda propofiilo quarca. aucera.tanquam accidcns ei.^. fed fic eft non ordine perfetAtonis : .lca perficiat. dilp. Ad fecundum argumentum »9- Ai fi(nndS. ctiam poteft corrumperc aliud . Nunc aucera crearc & . & fit Sacramentum . vt pacct in (eqiicntibus ncrans hominem. bus qnxft.ik poccft vere dici facramentum Bapcifmi difpofiti- ue agere ad gratiam quia .cap. quiain caufis pra:cifis bcnc tenet talis modus arcifa. ralis aliquam cfficaciam .potens produccre vnii oppofitorum.'«^/. Dcfinitio per fe non i. ganicum. RcvrTVR. ad probationera de fide dclitas non .fed annihilctur. 8. Thom. hoc eft impoflibile. concedo quod excedit omnem vircucem crcacam ifte modus pcoducendi aliquid de niita Ad ttrtium.vel producat cffedum fupcrnaturaliter j & itzpltuptlji malc intclligi* tur . a 4 con . Suar. T S 1 6. Ai 563 aueitetis fe non aliqua ad^ione poficiuc. ncc quomodo efTcc primus terminus creationis. quiamodusillc. dico quod hic eft vna ratio. Alcnf. vcl caufa poteft in formx impollibilc eft inftru- etiam virtucc cuiufcumqucagentis .& eft caufa negutionis. . i.dus cius fcd eiTcc idcm cum co. vc quantum ad perfcdionem quia fi eftcc efFedus infinicus ficut caufa. guendi. quod prima Frim» ptf' feSit irerum ete»t»rum *ftcSe. Hahittu iit' ctf rumfuntur infi. Ideo artifices nonpojpmt creare .ficut afErmatio negatio Ad hilo.dub. fcd non.\:t. quod peccatum.f»rt.

& Sacramentum. fcilicet rrfpcdtum ad fignaturo. Oppofitum patct in litcra» & dc Confecr. cft quod fignificant. fed congruebat . vel aliquo huiufmodi. Item .fignatu vcriufque eft non ens. ijuaminge- riffittfil>iUf4lif(i(l4liiidt^/efacifnf in cognitfanevf & eft efficax fi- gnuro ad a6lionem. quia non eft in poccftate noftra qu6d cale fignum . . reprafentaret. non fui.quam fignificat. potcft Dcus inftituere aliquod fignum. ei talia figna inftituerc tum . ficut patct per eius de« f}nitionem. quod femper SnSJ* i.dift.fe. aliquem per Sacramentum. nece(Iari6 vt fundamenti. quia proni funt finfiu homi- . quia tale fignum non poflet efle veturo quantumeft ex pattefui .anima. uerfaiitcr vifibilis formaifcd audibilis.^ pramifis eim . &c. poteft iii . & pet vifibilia credere. Diuirf» p»f- vniusfenfus . quam Magiftcr affignatin litera.videndum eft. vel . . vt propoficio fecum habeat rem. & cfficax . Prim6. . ftatuimus.ti6. quodillud cfficaciter reprsfentet: qniaetiam nos hoc poffiimus.quia nullus . .& non naturale. C*»tri. ad fundaracntum . quoad intelle(^um.cap. gratiae recipiente Sacran>entum fic Deo ^ inftitutum dno impor- fltmim dut tat. malum ah fdolefcentiafuayVi trttmttorumt Ge- indiget aliquo beneficio Samari- & aliquo cfFcftu perueniat ad fctjbitur in inuifibili . cus eius. & fit aini- : .& acceptetur a Deo. quia ifta pof^ ^Mlum. ergo Dcus illo figno deciper«t horai" nes. diuifi» in tf- ^*" t&iuf Solcm & Lunam inter . fed propter im- nibus a inftitutura \Dco ad. .vt . non eft fignurn tei.Nam nos fignificantes voluntatcs noftras dealiquo cf- reprzfcntant. vt manifcftum pft. & faci> mus figna. inquiti/^mvm res alitjua. Tertia etiam eft diuifio figni infignumreme- refpe£lu przteriti & in cum refpecfVu futuri uum refpedlu prsfentls. fignificata per talis res poflet primum prawnitto .& hoc fignum non eft femper verum. quod Dcus cfFcdum innifibilcm creare quem ordinecur homo ad falutem. vt acceptetur fibi aliquis . Patct in fponfionibus 'S''"*- & ita eft fimiliter de aliis . ali^uid aUtidfacit ^uan^ iuramentis fignu vc fignatum cx naturarei. .diftinguicur fignum prim6 in ^^iuifie i» n»- poteft diftingui.& realcm ad fignata . . Diftinaio non eft cius cxemplar. fed cx inftitutione. Poceft fenfibili enimhocfi- y. Icem vniui rci vna eftdcfinitio: fcd Sacra< mentum T)iuid$tjU4.qaia vcrba non informant aquam. tiim eft ex fe in cognitionem venire. Eft crgo fignum verum habcjns fecum femperquanciim eft cx partefui fuum fignatum. Pro cuiiu decla-. & nonxquiuocum refpe<^u icndura. tum etiam . fine fignato ex natura naturale tunc. non ergo cft vni- venire.fcd fcropcrquod ineft quantum eft ex. in fignum ad placicum tamum. relationem iroporcat Aliacft diuifio figni in fignum SCHOLIVM Ut.qua:efti»i«y?M»/r<«»<«. pedimentum gnum ipfius rccipientis. c^uhA pnter jpeciem .vel fiSte accedenti. non ergo hatc eft eius definitio. quia aliquando tale fignum potcft adhiberi nolcnti .&c.& faUuem. fignum dcmonftrati- animafignificandum efficaciter . quantilim eft ex pat- cramentum non habet homo enim mod6 multis defc6libus cft fubiugatus quia cnira homo illc qui incidit in latrones k rcditudine ordinis ad Deum poteft cus Dci placeret inftitu- fi & tale Eclipfis cft moratiQum menti. declarando hic funt neceiTariA videnda.& efet Dei amicM ad cjuem efcHtim fignificandum potuit Dew inflituere aliijuod fignHm . qux illas certitudinaliter & effic^citer . eft-fignnmverum . quam proferimus . L anima creare in alitjuem effiSium inuiftbi^ lem y per (fuem homo ordinaretur ad glcriam.& itKf*rt4t. aliquando tamen non habet fecum id. . per quem. icilicet tionem . praterjpeciem. quod fignificat . y. . fine illo. nutus Monachorum . '*'"'•/> quod naturalitct fignificat. habet fuum fignatum fccum OFiendit htc pefthilttatem Sacramenti. nec corrcfpondcc fignatum .fed eft fignum dcmonftratiuum quantiim ad tetcium.crgo.an importats pcr Sacramcntum. definitio illios rei ptxdi(aa. vc gtatiam inuifibilem . Qualtfit h*t quiaorinir exnatura rcruroifed gratiam Sa- quod fignat propter impcdimentum . licet ad placituro.poteft fignum roultjpliciter gnuro inftitui in vno re vifibili Q^Dl ip .vc gtatiam . ^* Cw fundarocnto i vel in pluribus fenfibi- libu« /'*'•"/«"»• . funt fignificare alia tionibus.quia illa fum quancijro eft exfe. diuidi. non indifpoficioin vel iftudfignum.non ftmt Sacramenta. Vnde fignum diciturrefpc£liuead aiiquod & eftctiam ahcuius ignatum.quod fignat . vcl prognofticum. & in prognofti- Adpropofitum 1 dico qu6d fignum . ejfet ^ ratione adducit figni definUionem trihtu diuifionilpM declarat (fuale tnentum & pmit congruitatem . Non foll^m autem poteft ftatuete huiufmodifi^num .quara fignificat. excitetut quoad e ffcdbum obliquata malitia ad de^ quia crederet.vt pater ad filium . & Sactamencum tunc non neceflaiio habet fecum. £/?. quam fignificat .quod non habet fuura fignatura fecura . Nec maiiiformans ipacct . vel nefundaraentum & rela> cellario rcquirat. cuiufraodi fignum cft propofitio.& ide6 fignanter dicitur in eius definitrone . crgo Ttrtlum. quia qiiantum cft ex fe femper habet fccumgratiam inuifibilem. tani . velfi crcdaturiIiifigno. Quancilim etiam ad fuum fundamentum. vt homo iapfus in pecca- inftruatur ignorantia. ^uam ittgeritfeyifibtu . attribuenda fi eft definitio.Lib. iii quo eft refpcdlus huius fi!|ni.vtin fwfff^fifa aut audibili. fit ifta Artitulm Circa frimm.fitcrificium. fi fit difpofitio. 1 564 V. fideiuffio- & huiufmodi pad^bionibus. & efficax . . cui Sccund6.& cognofcerc inuifibilia . vnde quanti^n eftcx fe.quod imporcat relationem rationis.quaro Prim» fgni importat fignum . tacc trts urtitjt' «3"*' litera. Ncc eciam fignuro remcmoratiuum. Deumpofe . Bapcifmi fe flrmas.quia qux figna non funt adiua. ex Ulu fit Sacra- tnftitutionis Sacr4- ad quasftionem . autem Iftud eniro fi- ita eft uotius illum cfFcdum inuifibilis gratiae admjcJftud a De» '"fiitutumf figno illi verum. tria qu« videndum de re ficut ifta. &c. vcrbum rcquiritur in omnibus Sacramcncis 5 quod non cll vifibilc. & non qubd quandoque non ineft. iclc6 finu elMri tfitn^itur. . ex hoc fcquitur qu6d ex parte vcriufque £x parte aucem rclacioni$.vt ami- fignis naturalibus. raulcipliciter deuiare nitad_ <J' nef. hoc fignum. qnod illHd efivaciter . habere definitioncm. fcd aliquando falfum. Ter. 'Ad iftum crgo effcdlura inuifibilem in & ini. ficut fignum cfficax interpoficionis terrae . eft REfpondeo . Terti» figni diuifit. decloKMdo Injtitulit SUs fiini & te fui.qu6dfignificcc gratiam & gratia non datur . fignificandam gratiam . definitur per Auguftinum lo. ftitntm in I.. fignura naturale for- conuerfo.dcCiui- eftSacr* reffignumy vt patct in quod cap. Neceft fignum falfum & in aliquo firmari. Aliudeftfignum .quod fignat. Et cilm fignum hoc duo iraportet. quod femper habet fecum . Difinitft fi- fignum eft verum .vt funi voces. vel fruftr^ ftatueretur.

eft fignum exprefliuum mufti . velin pluribns habcntibus HTiilitudi- ncm nacuralem ad fignatum . & eificax . in fuo ordine .habeat vnam . realis xmnm in KtfQliiit per fe primo modo. d. per fc dcfinibile. vnum vel . quod ipfa fit vna. refedtionem imeriorem . nonadplacitum. Vndt refhluitt Sacramentum efi di^nibile ad modum fecundarum intentionum. non habet definitio- eft in fe ens diminutum. ficut hzc. Contra. fundamenta fint plura fenlibilia . fic dico fignum imifibilu gratiaex inftitutione diuina efficaciter. animorum taniumadplacitum.& ttrtn dejlni' . qux non (latuunifecundum fe vnum aliquo modo cffcntialiter .& habeat dcfcriptionem exprimentem quid nominis . vt Item. . oratio includit. quam importat Sacramentum eiTcntialitcr ad gratiam . vel fecundum conuenientiam ad placicum. vt ablutio exterior. vc fignaci . in fignum verum & falfum. & genus fuum . Dtcitur aurem inagis viJibUis forma.cui competit propric enim IHm. quia nihii . quod Deus Sacramenturainftituit. & fignum ad placitum. & (it in aqua . Refpondeo. quo in (ignum . cui competit h«cdefcriptio.& definitio Sacramcnti daca dete. ficut definitionem fignum naturale fuis. vcl habent conuenientiam naturalem ad iignandum ipfum ngndCum.vel audibili. longai in qua func multx didiones fundantcs iflam relationem importatam per huiulmodi iignum. non tamencft impoilibile dercla. folijm in primis inten. ficut animal hominem. quod intellcdus poicft vno con- ha:ceft defcriptio DHputat »n Sacrameium qu6d fignati. quam audibiiis. fccundum hoc dico & . fiue fpecificciur . ita & fuc difFcrcntiz aliquz . Secundo .1. 7- Satramtntum. vt creditur. eft przdicacio hzc Species eftgenui & . verum demonftratiuum in vnofcnnbili . vc fignatum. diuiditur fuisditfcrentiis proptiis. ad- clTet ratienit ^u»ntiim »d conccptus conceptibus fecundarum intentionum. vbi tancuro & Cur ^eeUli' 565 impediens vnicatem eius enentialem . quodammodo omnis ficut hoi^io eft fotnia. huiufmodi . 8c vinbili . fi poffct efTe in re . habet fiib fc multas fpccics» fecundasintcntiones. fundamentaefte plura. iic^c fignum eius fundctur in realiter diuerfis ita poteft voluntas diuina per adlum fuum ftatuete orationem longam elTcf fignum vnius rei . quod fi fignivno nomine.& prognofticum . &grati« conferenda:. gratiam inuifib>Iem in vno demon- fenfibili .titnis vn» tione rationis. I. & demonftratiuum dicuntur per fe de eo. vcl diuerfas orationes. vt effent S»cram*nt4. hoc non fit podibile re. & Terbistiignilicacablucionem anima.immodo eft omnis fcnfus. & cftct fignum naturale . natus foliis vindibus appenlus baculo. nam (ignificac nacnram humanam ad naturaliter aliam iignificac non plus rem vnam. dico latione reali lia ftratiue Jlrtieulut 1. pocell lignum inditui in vno fcnhbili. qua: fignant interiorem confcnfum fignificans cx inftitutiune vcracfter.RtUtio r»' licct fcilicet & . plura illa fenfibilia Sacramentum.de quo qui naturalitec nuirir. oFlendit fitam definitionem nen differre in re ab ilU Magiftri yftd illamclaritu expoitere. & ficut in rebus . . vel tur vinbilis ex quibus . q. per II. quia hzc intentio rie fcciida^icilicct^frw. vc CtnMeni*nin(iilut» ttr funt k Dtt fign» fenlibili» . haberet vnam definitionem. fignis ad placitum quod circulus ortUmmtit. qua.propter nobilitatem fenfusvifus ad omnes alios fenfus . quod tamcn muftum eft in fc vnum . hxcvoxhomo placitum quam .eft vna eftentialiter . & fimiliter in fignum demonftratiuum. bas didl<onum. Si ergo luquaiis de dcfinitione. fiue res fignata fit quod Sacraroentum in anima. quod propter hoc fic vnum fecundiim eirenciam. vtdiuerfas dii^iones. Tertio. licct iylla- vnum fignum quam refer- ad fundetur in mui- uon poteft fieri per fe vnuni. . licet quandoque . Itaenini perfeeft ctptMt ceptibus primz intcntionis fiunt diuifioncs. Vel porcA ftatuere plura fenfibi- fuit tione Sncra- ellcntialc Dices quod non cft poflibile rclationcm cfle vnam . quam GgnlhcAt hoc nomen Sacramentttm.* Tn 1. Similiterin Euchariftia feniibilis panisexterior.cum iclationes fpecificentur cx fundamcntis. multorum fenruum libus bus eiufdem fenfus . qui impotuic rebus fecundum conuenientias earum naturales ad res .& realitcr fignificat qux tamen . ergoSicramentum quantum adfuum figna- lum & slias *. qai quod. propcer naturalem conuenientiam cum omnibus: 6c ideo ponitur in definitioue Saccainemi loco omnium creatura. prour dicit vnitatem conceptus quiditatiui.cui repugnat cfTe in re extr.vnit»ie tibusres fecundz intentionis.cuiufmodi funtnoniinaHebrza. ? Non enim fequitur. fiuc non. Deum inftituerealiquwd fignum fenfibile. & cu multis taiibus . cui. perfeii^ni. te{[it an realitas Sacramenti. homo efianimal.vreiretfigiium cx inftitueiue ad placitum. Congruumergo pluribushabente. inftituitur impofita-ab vel Adam. Diciturergo quod non habet vnamdefinitionem. quod fignificafvno noniinebellumTroianum. vc vna albedo in duabus fuperficiebus huc eifcc per fe vnum dcfinibiie . tnenti pon*- eft func verba. afinum .. interiorem. iignificac animae nutritionem. Signum Explicat clare ^uomodo Sacramentum ti» coit- fojf» ad multas ftiecies . .& funda. SCHOLIVM Jt/inirififfit. velhabentibus conuenientiam Raturalem . vt elemenrum > fumen^o & verbum eftc eft inuifibili» gratia. tur relatione raiionis vna . rei extra nem. Sed potcftne Sacramcntum quod fignificat tis . . vel in multis renfibili- vt oratio . fi vnumaccidens eiret in dnobns fubdefinitio. DIco dc re importata per Sacramentum videre circa feciihdum . vt cfle cx inftitutione vcrum . & con.& rclationibus rationis fiunt diuifiones pct differcntias rationis correfpondentes. deiiniri Refpondeo quod non tionibus fignificamibus res extra .fed in conceptibus fignifican. & ens rationisin anima. quia non fignificat pcr fe vnum. mentaplura. vc patec in Matrimonio . fiue fit non.& . vcl niulta reniibilia. prout dicit vnitatcm conceprus fignifican- ficetur tis quiditatcm fic dico quod Sacramentum memi eam^Me exponit. & ficut fignum in communi diciiur de Sacramento pcr fe . ajfert diffinitionem Saera- tionis realcs differentias illius ita in . Qu^fliio 1 1.fottfl tjje (« plurtbtsfu»manis . iftam relationem rationis ad c£Fcdumgratiz.quod & 6. quud dicii relationcm ra- ratione fgniydr fi formales ferfc Jit & rentiasfito medo. vel ad placitum cum ipfo fignato . ed. quz diuidunt ipfum . vel in vuo lcnfib:li non habente (imilitudinem nauiraleni ad fignacum .& didum plucibus.7.femper competit definitio: fed rcUtio figni .& materialia funt diuerfa. vel veraciter etan repra- fentanSf .tjr ttiam tn- & fenfibilium. quia tamum animam cfrc per fe vnam. Si autem loquaris de defini> tunc tione. eft Sacramentuin Bap:ifmi . Nam ficut vidcmus in adibus hu. Sic ied^is. : ccptu intclligere per illud multa . ^uia habet genm diffie- autem in communi-diuiditui in fignum natuiale.

Scd cum relatio non poflit efle.non quodcun- ipfius figni.qu6d Saeramentum cft vifibilu forma. cor ahluat : ergo Saaqna . Lib. I.quia res /acra : fecundum formalefuum fignatum. qu«im in fe .^. vt per tcrminum. ti^ali. cadctnc in dcfinitione Sacramenti finitum ficut cortclatiuum Et vidctur quod non. quia relatio rationis non per mentum extra dico .vt ad vi& fimiiia: & Jdcom- rationis ad & . Cernard.}. Inuifihigrati£ accipitor pro correlatiuo . Q_y iE s T o I 1 ytrum Sacramenta mu<e T. ficut accidentia aliqna . crgo & fenfibile cius ad fenfibilia aiiorum fcnfuum.ibi vifibile . 8c vcibo . cap. qua diExplicatur citur.cr- go. dita a M4' eadem. qusta- funt quia acci- nam caciter 10. Rclatio enim. Epifcopatus.j. cfE- eam fignans. Ciim enini accipitur in illa definitione. ficut pcr fubicftum. Dico definiti» Sa.Homil. quia vifus propter eius cxcellentiam ad alios fenfus ( vt primo Metaphyficae. 8. cft caufa ef- Sacramcntaelficcrent gratiam. . Itcm. !<. & tunc abftrahcndo a funfpecialibus pe^manente. Auteol. quod gratiam tnr illam .& prztcr hoc etiam pct correlariuura.?cramcnti non iuftificaret . Vndc in quadara Argum.forma non accipitur ibi pro forma informante . non fic graiiain Sacramentis.i. vtriquc . AqguftinusS^. cramenti . fuccciruiononpof- vnum extra animam poftamen ambo fundare vnam relationem ra- fet fieri aliquid tionis . vel intcllcftus fpe- : tute. j[iJiro. quia fundamcnta funt fcnfibilia vnius fcnfus. pitui. Metafh. non fic definitione Saciamenti. ^.1 . fit eadem cum definitione illa. fcd .noneft gnans.Tanta efi virtm Tertium. & . fcd pro forraa repracfcntante tum j Ad . ibi failacia fic difFercntiae poteft cadcre in dcfinitioncSa- additum communc. &^udft. aquam. vt fcilicet haec definitio fic . D. & imitante figna* vifus extenditur ad adtus aliorum fcnfunm. Nec vniuoca:. Perficiant in nobis Sacramenta quod centinent men eft relatio rationis relata 1 1 g^^ R G V ficiensgratia. Durand. infuflicicnte 6ic. poteft ab aqua. & fed hoc noncft. & gratia. efi/tgnumfin/ibtle imifihilii gratieex veruciter. Vafq. cramenta habcnt virtutem abluendi corpus. cuiusefl:. eft. id eft. m dcfinitione alicuius vnius.& aniraara .^.iciicc. legis continent gratiam. licer lie fcnfibili in alia definitio a pciedida. expriraantur didtas -^^ttrtum.definitur pei additamentum .' completa. exinfiitmiene. tom. nifi conferendo gtatiam. beturi. legu habeant caufilitatem aSiiuam res^e£iu gratU^ Alenf.^. quod .. Soli Deo conuenit iUuminare ammM. & imitame : 5c fic accipitur ibi pro lelatione figni ad fignatum:f»/*&i/e autcm accipi- tur ibi pro fundamento communi ipfius figni^ici- pto fenfibili . vcl plurium quaedara conformia naturalitcr fignificatis quadam ad placitum . & muneomnibus SMcranunti finiri 4fjinitif. quod fi 'w'"*». dicitur) accipitur pro omni (cnfa.qusft.«ri.patei quod non accipituribiy<>rOT<i pro fotraa infotmantcncc pto foima cxcmplari. vt eiiu imnginem gerat . & . di^. \-& i-part.i. adus patet & dico quod k fnndamentis fpecialibus omnium rclationuiT» Sacianientorum.quod fi fuppleantur diftereniis prardidlz quod trameti tr*- proccditur ibi ab Confequcntia:. qudfi. i . Ad primam raiionem dico quod roinor cft fal- Jtd urgum. '*'' . fed libcr ncc annulus . ^Jt i. Refpondeo demonftratum Sc . quaft. &c. intii/ibilis vt . vt huiufraodi . fcd taniiim perTioJunimeriti &tunc non differcigo vjderent a Sacramentis veteris lcgis .IV. alitcr non. Sactamcnta nouae i. 3.& fi addantur. eadem definitio erit cum iila iam data . part.m.Auguft. ergo continent cam vireaufa continet effc6kum infuavir- cicra intelligibilem . . qaod non conuenit aliis . j«<//. fi Sacramenta nouaelegis nondent gra- Sicundttm. ficut vas continct tualiter Domine Sacramenta non diciiut. Itcm .qutft fx. aliquid per Jldfediilnm. abflirahi vnum commune. text. & corrclatiui..<f. vt dicatur quod SntcrameutKm efi inuijihilis gnttis vifibilis forma. poteft itlud poni in in adlu ipfara gratiam. quzft.aut er- vt caufar vniuoca:. D. negati" . dijp.art. & fucceflluo. ckcunc poteft fic devt .& correlatiuo.non fit aliquid vnum.cum & tuncoportct fuppletedilfcrcn- & fuudanienii. cffi- ciant.i. pro 3. vt oorput tangat .part. y 5. 181. 7.^. tkts figni. i. & reprjcfcntans. quara confetunt . .quod eftfcnfibile vnius . ^. . fibilcjaudibilejtangiLMie. fcd cft inftitationc ver. fri- ^^^S'^'^ CoWtdiz continent rcalitcr ficui quod licet fe vnura.fed animxilcicl . fa. luminantur per gratiam Adaliud.Bonaucnt.5«</Z. Gabr. 9. crgo nec Sacramentum go ad fignatum.& ha. 8. . quod fic. qu6d efi inmfibilis grati* vifihilMforma.quiacaufx UOC.^. Epifieptts perannulumfic diuifionesgratiartim ditterfis fitnt tradita Sacramentis non eft caufa efficiens Praebendar Itcm. & & j.(jr demonflratiue gratMtn fi~ infiittttione Ad vltimam De tcrtio articulo an . tunc ex vi S. ficut pct furciamentum .. fed pro forma eft declarante . ita ictriam rationem rcfponfum omnia fundamcnta fpecialia.Thom. & per dnplex additamentum . fi . . poniicir loco differentiarum. ^Udfi. tiuc gratiara fignansinuifibilem.. Sictit inuefiitur Canonictu per librum . i Suarcz i.membro j. aut aeqniuocae ? Non a:qui- quia cfFedlus acquiuocus cft nobiliori modo in fua caufa acquiuoca . Ad ex permanente. art. Nct»bile du- hium fotui' tur. paxte cflentiali compofiti . & caHfa exiftat . & cxprimitur ibi gcnus. fe includit funda- taracn accipiendo ipfum . Dcficiunt que. communi fibili. hie ArticulHI ].art. &: dcmonftra- &bancdcfinitionem «"xprcilit Magifter cum dixit quod proprie Sacramentum dititur fignum inuifibilis gratia. ly^l^. Diftindio 566 fintam gratit fignum ponatur loco genctis. Detrahe .-C . caufat inanima. Item. probationera & fic eft dico . accipitor ibi pro gratia inui- dicitury^«»<>».i. hlc qutft. ergo ipfe folus eam QVi£ST10 Auguft. tiam .vt dicit vnitatem conceptusquiditatis in intelledu . Licet enim Sacraraentum.: ea fufcipicntibus Deus dat gratiam . ContrJi Bernardas in fermone de Cocna DoArg. & olco. vniuoca: cum fuis cfFcftibus funt eiufdem fpe- Sacramcnta .part. vt di6lum eft daracntis aliquid per fc commune .qutft. Auguftinusfupetloan. nifi qui. Abhas mini fer baculHM.art. I T V R.nfibile. Scotus »» Oxon.t]U4fi. fnum. quae non funt conformia quae non vidcmur pofle cadcre ? .part. fignum f«.x. &: fignato autem difFerentiac.vt importat ifta duo frimumfri»' fundaraenta cum relatione. quaf(iionura. nifi in alicjuo fundamenio finito. ioco fignat . id eft.

(^ «'«ficri in per ejuam caufant inftrumenta- Cr phyftce gratiam.6i. .qutfi ^. quod non pluribus fubicAis. quaiis fufius tit. it 1 6. vt patct . Auguftinus fuper loannem vbi fupra. Ratio . 6" luift. .ficHt & ipfagratia . hic ^ttdft.cap. vt conccrnunc rationcm Sactamcnti .^.pr»dina cfinaturalis . pre prirna Sacramenta nottit legit ejfe caufas gracaufant non ipfam gratiam.\ .&c.& qnieta. perficiens eft dupiex l. 8. quia quoddam eft efficiens diiponcns.aliccr cflct falla.eju^fl. in Eucharifiia . vt virvci doiabrz in fccando.part.^. quia aiicer non eirent hoc cft caufa: gratiaf.tontruGtnt. TmiM. . effeclm ergo non faEia prolatione verborum. Phy/ic. . fed pcr modum agcniis in- eft in Sacramemi virtus cum appiicatur ad opus cft in eontinuo/fr/. aiicer non eflct medicina: ergo. vt habetur j. nec quid abfoiutum.Thomt cjuoadprimam partem. cjtiando ipfim phyfice ab ipfi caufatur. paniifit De hoc 4 Gratiam nttm. ftrumcntalis tus fcrrac. 10.>i»»/<> . virtits acjtiA. confcqucntcr fecundum hoc refpondcnt ad fccundam quxftioncm . fed eft agcns difponcns ad gratiam. vcl quendam ornatum aniina» qui dirpoficio V . Sco- Argumitum . nifi c. ficut cft virtus eft virtus & tlHtbni exemplis declarat.vt fundamenca diftin£ta fubicdo. SCHOLIVM II. litacis pocentia vel cfficiens principaie. Item .^. necinquarta. 4. ft)ecies & ^ 9.vnum Sacramentum non habet nifi vnam quaedam autcraSacramcntaincludunc plura fenfibiiia.& caufiiexiftat . Thomas §}M)adfecundam ^utftioncm modum Sacramentis nottt legi^. &cfieri. Ncucro iftorum modorum eft Sacramentum caufa cffi- difcurrcndo pcr omnia Prsdicamcnta. i. Deiinicio etiam Sacramenti. diftinguunt caufam efficicntem .membre j.part. fingu.iodo iam explicato .ejuafi.fed di/pofttionem eitts prituiam. Item . 1 . fic cattfant phy- & D. primo fententiam D. cfle relatio.Qu^eftio I V.quia non eftpadlo.Ferrar. quo modo caufa creationu gratid in anima tus in Oxon. \k aucem partes ccrminorum facile probari poffunt. artingens nifi . vt corpus tangat. ad argumenta r. ^6. & e conucrfo ncgatiuc . ^uod aii- principaiis agentis & idco Thtmt. quia in nulla fpccicrum cius non in prima. . vt & dum dans Sacramen- . habent relationem figni fcnfibilis rclpedu gratiz inuifibilis & infenfibilis . V G I T V R quod non . Hxc autem quia nec terminus . &c. R ^^^ KZi^^ W2&^ frimHm. & hoc non in inducens quandam difpofitionem in anima ad gratis fufceptioncm .j. 1 1 1 o art.qmft. virtutem . vtdoiabra formam in materia. ibi art. 4.p»rt.cr phjfice gratia fufccptio- ^uia anteejuamftieciei vecum tangttnt SCHOLIVM eyldiittcit fcd in virtute principalis agcntis quodammodo ncceflitans ad eft . t. hoc innuit. . potcft fit eftifta virrus Dicunt hxa. ncc figura con.nec mcnci eft initiji- Agcns autcm cft efficiens perficiens. pcr quam caulcnt difpofitioncm ad grafufceptioncm. tiam .hic i .<* D. ^ittftione. virtutc propria potcft poni rcs alicuius Pr«dica- . tcm i.pnrt.membr. ergo cft Sed fiquarras. ficut gracia crgo quod habct cau. Ferrar. vnum cflec accidens cflec in tffcjitum.difi. Sed vc vidcacur quoraodo Sacramentum fit ^««'A 'ffi"*"' ''"f^**caufa cfficiens gratia:. in pri- quia nulla difpofitio terminum crcationis . Impugnat /ententiam D. hic qutft. 61. tenent yllenfz.Thomas hic qudft. . vcl generationis gratiac in aniraa.Palud. ciuaft. Sacramentum eft medicina fpiritualis fed racdicjna habct aliquam viripfiiis anima: tutcm ad fanandum .^. Capreol. inconueniens. lia.non rcfpeftus nam cum Sacraraenta habcant aiiquara ef: ncaciam rcfpcdlu gratiz cx refponfione ad primam quzftioncm . vcl confiftens in corpore crgo.arr. nera.art. Maiorejuaft. fed aqua . to vtitur co. vt Sacraraentum Baprifmi . . & D.HetMXns qutft.tjuti» ^Htbufdam efl charaUer y in altjsornattu.text. Oxon.ihil tranfubftamiatio.'' continuo fluxu .Cf' 3 . crgo aquarBaptifmi ineft aliquavirtus refpcftu infufionis. fcilicet bilisgratia vifibilis forma. Tertio eft ajfignabile . vtgratiafirnilitHdinemge"' IV. Thom. eftfupcr. quod fcilicet virtute propria inducii vitimum terminum vei inftrumentale quo in virtute alterius.Caiet. & infufionem. quia non eft fotma corporalis . verbum & elemen- tum lem : fi Aognft. quoddam . cntii incompleti . ncc in fccunda. ncc pudibilis qualitas. nec inftruraencalitcr attingic gratiam adtionc fua. & .& ifta virtus eft aliquid abroiutum. D. ltem. f. i Bouau. quia nihii pra: /"'»•»'"/"»»- '""* . quia noneft naturalis ncc impotentia . conficratioftatim I. A\tti( ^.>"" qucitd ftioncra arguo AD primam quxftionem dicitur quod Sacramenta nouas icgis aliquam per fc cfficaciam habenc rcfpedlu gracix . . quia . abluic . quia non eft habitus.vcl diuidendo.^j. 6. i . nec cffcdiuara rcfpcdiu vnius fecundumcos talis difpofitionis raa quxftione huius quarti rcquiritur ad .4. i. art 4.quam : . noua relatio non poteft ahcui aducnire dc nouo finc aliquo abfoluto nouo.& alij.jutift. . haber & rcfpcdu aiterius . fed Sacramcnta non habent cfficaciam rcfpcdtu gra- falitatcra 0. l'Aiad. Primo .^^. "O" j iietttndHm. Ad Tanta ef} ciens gratiam in anima quia nec principalicer. i. Concra. i.art. cjuo attingi pcjfet autem crearipmter DeHorem hic Richard. prlma eH tjuia dilfofiiioad grtitiam creationii.iufac fine quibus non . dift. StwnJa. quod rat. ftans.Saitex i p»rt. dt fotenti» »rt. DoBor terminHS fidficHndum ipfum in creare non poteH. ^uttfl.vt earabluat. oftenditur quod habcant virtutcm . qui confcrtur per Sacramcnta. COnira primocontradidia ad priorem qo«llla difpofitio ad grafic RtiicttHr fti. vt aiiqucm charadlcrcm .cintra Gentes.fcilicet fice difpofititti gratiam. 4- non cft penit aliejuam virttttem fupernaturalem abfslittam per liter virtus principium adionis. nifi fortc Qualiiatis fed ingenerc Quanon poteft cfle . Scoti contra tertiam conclu- fionem.ettf.qu6d in Sacramentis Ifti aliqua virtus inhxrens rcfpcftu gratia: crcan- cft dz. Secundo creaittra Sacramenti caufatur a definit . ergo requiritur in cis aiiqua virtus abloiuta nouarefpe«^u gratia: crcands.quia non animam inducendo gratiam.i6. nec in tertia.ic qutji .quAfi. & verbum. i . in . ejiiia inftrHmentaliter.^.»rt. O 1 litera tia». ergo vlcravircutem Sacramentieflcntiaatiqua alia virtus fibi inhzrens . 567 Magifter ponit in Q^V iE S T ytrum Sacrameniis noux legii njirtuj fupernaturalks infit aliqua quatjit ali- .

cciamfi eft nunquam vircus in quam eft dicit . n)cntaie fimul habet adiioncm naturaicm . iftorum verborum Sacramcntalium. & . non tjfet tota in tott . niH in vircute Oei. vt Clltlt . & in- fed verba iila non habcnc adioftrumencalem nem nacuralem .li. Non gratiam. & conftat quod forma fpiricualis non extendicur .quia artifex viicur co. ^ quam Sacerdos vc dicit ifta opinio. fi fcquens prius cft vircus in hi s put meum .phyjice . fj aliquid caufet . ncm ^ chara6ber.& toca in qualibec parte.quor cft in propolito. nec injlrumentaliter. quod nima Sacramcntum aiiquoddcturmi- & . vci quando non cft in vitimo mcmbroicunp caufa|}ic cam. quia Sacramcnta nuUo modo cfficiunc idam difpontionem in anima fecundiim tur a Sacramentis in pos. ncc habent fuam aftioncm naturalem . quia omncm formam pernjanentem . Probat primo . quia agens inftru- pancm . ^uia iUa non ejfet totain tjualibet parte Sacramenti . Probo . ^uia omnis disfojitio ad formam . fi aii- eo. cuiufmodi eft ifta virtus in Sacramento nec fccundo modo . vccum . ergo vlciipa fyiiaba cum yltima guttaaquae fufficcrct ad charaderern . tunc arguo inducicur ti in : ifta difpoHtio ad gratiam. & per cpnfequens. nec tota in toto . vei liteca & Item »lt4 fe^onfio^ §iutmtdo vlfim» gun* fufitt in virtutt prt- non corpus vicimo in- tfTcc in qu6d circa panem SCHOLIVM Ti^Htat refponjionem jiienem. qu6d abfurdum eft. qus pofuit virtutem illam dc vircucc ilia . quia poteft cfte fuccefllo . . ergo prius fic in co . D. Tcicancum vicimaiicera. necinEuchatiftiatanquamin^rf. cuius ejfe non cft formaliter in fieri . cft forma fpirituaiis . proferuntur. nefcio quam quzro . quia vetba proiatacirca ^ vinum i" Sacramcnto Euchaciftia. fi fic ifla caufat vlcimum vircute Item.potcftPeus Hmul creare in forma non fpirituali .j. Noneftprim6. meritum dicitur cauja prttrnij Jed Sacramenti miniJiratie eii dilfejitio reffeilu gratit ntcejfitans adeam.crgo vel quaciibcccftufabic gratiam.i fyllaba manet fimul cum alia . tum. ipfi . videlicet ernatu c^ virtutt i .aiit & caufacur in aninia virtute Sacram^n- pcimo vltimo verborum. funt au- teniante vltimum inftans prolationis verborum. & cemporeiergo Item. eji Jic quodammedo cauja aSliua eim injlrumentalu . Jine iUu alijs . fidio vidccur dicere . ftdentium. Sc pcr confcquens antc vltimum inftans vcrborum caufaiur ab eis difpofitio fn anima ad gratiam. »d i. non tangit pancm vinum . primum fuperfluit . Contrk fii eadem in qualibet fyleadem ergo illa manc( vfque in finem prolationis vetborum j fed nuil. . & nuilo modo in aiiquo accidcnce. ad eorum tamen minijlrationem ex paSlo gratiam caujiriin non ponente okicem. nullum inftrumentum fed prius iilo qua : eft cale.8cc. Si dicas quod in vlcimo inftanti prdlationis mam & »rgHm. Phyjic. neceffitans & . eft pars in parte. & ^ mn ejl affigna- De hoc Ifttf in Qxon. propccr perfedlam capacitatem reccptii^i non habentiscontrarium. in qualihet Jyllaha. nifi dum funt crgo nec inftru- fiiili. 7' Retfeitur Thtftu. . & aiia ? Si quanciras difcteca . Per tc ad iftam gratiam eft aliqua ita verborum aiiqua aitcratio anccquam 6at corpus Chriftii. ergeid facit per aHienes naturales ex pa£}o tjcilicet Def .quorum vcrum- vltimo inftanci vircuce (yiiabarum pr^cedencium. taiem difponcioncm imprimendam refped^a graciz in Sacratnento Baptifmi. Ycl per tr^nfmutatip- Iicm naturaliter . SCHOLIVM IV. muicipiicacio fic in inftanti .& per con«rverbis . S'cund6 fufcipicnti finita eft proiatio tcmpore praeeedenti . quia quziibct eOi Icem laba j aut aiia ergo Sacratnencum non caufat gtatiam . Si dicas quod caufac caiem difpoficionem in . anum. vci fyiiatxi . aut principaliter . que cft impoflibiie.^ in f»ffo diui^ quis vccretur Sacramcnco virtus in aiiqua per applicationem ad opus . verum. vcl gtadus form«. refpS- fic effct . & vera cranfubftanciatio iftarum fpccicrum in forpus Chrifti . nunquam ftitn. cum fint in fe eiufdcmr^tionis. ex S. minima crcatain anima virtuteSacra- /lifporicio r*ijeitmr. . aut in inftanti prolationis inftanti : (i primo in inftanti} tum fecundum totum id quod inftans piolationis vcrboram ergo Sacra- fequitur . $c non in vltimo inftanci \ ergo cunc dum verba . & & tum etiam . vcl fcqucnti* fed in . . nec aliquidjitpematurale . diuifibilit ejt infttumcntum aiiorum aiiquid in fine. vcl. ica Praetcrea. gratia. COntra foiutionem fccunds quzftionis.nin virtute praeccdcntium Item mum» vel nulla. eft in virtute eorum corpus Chrifti. necin vnaalitjua determinata. & di» tunc quotics vteretur eo.&c. 1 S68 pr^fuppontt. tjua non efi ratio receptiui . aut crea- anima fimul. Sacramentum agcre inftrq- mcntaiiter ad gratiam. cum in vitimo inftanci nihil tic de veibis. aut pars virtutis in parce Sacramenti ? Non primo modo . Confcqueiitia patet . rnam & . 3. ^uaii. e^m quod nop . mencaiiter poffunt agere . quodconftac omnibus eiTe faifum j vei . quia fe. nifl ftanti Iccm fiat menti. iilam difpoflcionern ad graciam. Ponatur crgo rum neucrum fioe fupernacuraiem Chrifti finita prolacione pcrfcdtionem agentisj qualis cft ifta difpoHtio ad graiiam. & toticsfieret nouum miraculum. Item. nec pcr confcqucns habent fuam adio- & cunc fuccefllue crearct eft necefle finiplicitatem ininftanti I. auc fuccefEuc. fed tan- cundum eos . flcutcauacur iapis vicima gutta virtuceprxcedentis . qua: ponicar inSacramenco. nec dilpoficioncm ad eam . . Tertio. Rejiluit primam qutjlionem . niiiilominijs confequicur anima cfFedum Sacramcnti . . . propter fum- . (inihii diccrctut de verbis poftptiprolacionem.& vcrborum non fcdcummotu.aneft tecalicer in toto .' f4on fucccfliuc. quia hoc folummodo conceditur de forma fubftantiali in anima intcilcdtiua . ^liquid imprimatur in paffo. verborum caufecur difpoflcio ifta vircuce Sacramenci . tum corporalis vircus. ifta .text. ifta difpofuio refpcdlu gratiae . Prirno. qu^ro quid caufant inftrumentaliter. Ego haptizji) te. ita hic. tum . D. . 5»l» r»tion»lit inr vircus migrac defub- aiia vircus in altera conueniensaiicui opcri. neceffitante . V. IIL Tl}em<t adfecund/im ^«4* ponit virtutem jHptmaturalem in <jHateni*t Sacrarnentu. i&«c vcitur aliquis vcatureis. quod non fecundurn partes fubicdli. quod in eorpore.Lib.qut- virtus auc eft aiccra fyilaba. ergo iedo in fubiedum . toties caufaretur iiia difpofitio fupernaturalis in anima. Jcilicet Sacramenta non caufare gratiam .quo terminata. Diftindio omnis forma paturalis asquc habct e^e in fufccptiuo per crcationctT) fupernaturalitcr. qnia caufat talem difpofitionem . re quando infunderetHr. nonintciligo. nifi dum funt .

& alia gratiam. qnxdam refpedlu .Detrahe. motus interiiis ad bonum afFe(^um erga Deum . In Sacramento autem datur duplex gratia. aUeratio pr*cetUns fomiAm fiJtfiantialem nectjfxrio . orare. vel in fe aliquam difpofitionera ad aliquem terminura refpe^u gratix prx- V. ceflat alteratio Scoti . fi bono. & diues non. 10. & ita fecundium hanc viam facilius poteft fiiftineri Sacramenta daregratiam.& per ra- . & .vna virtute Sacramenti .efl »SiM». quia ficut cu ponis virtutem in aqua pofle cceare aliquam difpofitioncra in ficut caufans . quandam a^lionem naturalem . roen nec inftrumentalitcr . virtute propria opetis operati. gratix lis. ftantum DoHorem in Oxon. XI.quzeft difpofitio vlterior non in ratione reccptiui . 1 6 effeilum . formam. Sc ita fufceptio Sacramenti eft imroediata difpofitio ad gratiam . I 569 tur ad caufam efficientem nec . caufa pofterioris. ncm receptiui refpedu gratix. at^iua refpedlu gratix. . alia rationeboni motus interioris . Circuralegii. Kefilutit ). vt figna eflediua . nec inftrumentaliter. qux nonfunt Sacrarocnta.fi infitin fufceptione Sacramenti. diaiHua . quMnuU non terminetwr ad iUamy vtadperfi terminum . . fed non tantam ficut Baptifmus. tunc . fcd ad quatitatem in ca .fedad^ualitaiem . & pauper non habens vnde offerat aliquid . 9- Probatio per rationem patet .tedutaa vero ad genus caufa: cfficientis. & non habet tantum fentirMttm. In cxremonialibus autem tam noux legis . difpofitio ^»lit*f Sa- terfeipfa.. Mcritum concedtturbabe- refpcaum cfficacix alicuius refpcftu przmij. bcntcm rationem formz diformx. Sacramenti. & . quam quod ipfe fecit fe beatum. & adiui rcfpedlu gratix. Cxreroonialia tamen. ficut dicit Ma- Ad fecundum . Minor patct per exemplum. fed eft difpofitio aftiua refpeaiu eius ex pa- Per exemplum qutft. nec difpofitiuc per aiiqoara adlionem fupernaturalcm Tirtute alicuius alierius ad gratiam. nec principaliter. Sacramentum propricdicatur difpofi- adiua naturalis refpedu gratiac. Vide Ad . . alfiftere fed quodeftcauiaprioris. ficut ipfi ponunc de ornatu ergo habct rationem efficicncis . Qu^ftio virtHte inmetu. nec etiam ex virtute proptia conferebant gratiam. V. ergo fi ille qui inducit difpofitionem non ha. ^uodtamum efi rere fignificare effcaciter . quia fignificai ablutionem anims intetiorem. Sacramcntis tM. & hoc eft quod dicii Magiftcr talis non ab multipliciter. mulco magis Sacramentum ablntio inftrumen- & .nifi per fufccptionem caiifet in in fignato . Sacramentiseftgra- ma: fubftantialis ncccirario non per fe tetminatur ad fubftantiam . fU^jHtlM. confcrunt gratiam enim ablutio fit paflio non tamen refpeau gracix licet : corporis 'wSi?* B. i Ja . fic .quan- tatio- anima ef- fcdiuc refpcdu gratix ita ego pono ablutionera aqnx . ponendo tot abfoluta in aqua & aniraa . tionem. quam veteris tantum datur gra- & propter tia citur aliquo raodo caufa fubftantix Patct litas lialis . non forma- quia tunc fubftantia eflet per fe quanec fitialis quia prjtcedit cam . ic prxceffit ex roerito Auguftinus in cip. fcd a Deo ipfis Sacramcn- & & Diues enim ofFerens bouem in hoftiam falutarcm . fofceptio Sacramenti eftqusdamdifponcceflitansad gratiam cx padiionediuina. Deus non anima gratiam. . non diflenmt aSacramentis noux legis per Differentim dare gratiara . Similiter in propofito Sacraroenta ad quxftionem primam . quia Sacraroentum fotmaliter confiftit in vfu . quia pcr meritum acquiritur przmium & tare . vera demonftratiua non quia dant gratiam . quiacxremonialia illa. B. efficiens caufans difpofitionem ad aliquem terminum . Ad ttrtmm. & limitationem olei cum verbiseflc imraediatam difpofitionem ad gratiam adiuc. tamen di- bonum rootum propter opus opcraturo Itcm. non dicituc caufa C. fit Ad argumenta prirax quxftionis dico ad primum. pcr gratiam . gifter. vt abftinere <i carnibus dicbus Veneris . Tem.vt immolare vidimas pacificas. ficut tu receptiui refpedu catur habcrc cfficaciam rcfpedu . ergo ciim . interiorcm . legis aione diuina . quia pus. Sacramenta noux legis. & alia Sacramenta legalia dabant in effieiend» gratiam . eft fufceptio Sactamenti . & eSi b certo hahere ex fe. nifiprii^snccaufa nifi do non eft prxcise in ratione recepciui habct aliquomodo rationemefficientis refpcdUi illius trtmift» ^uiratiir frt' non dicitur illius pofterioris fitio Ter merit» fUfmtd» ac caufat difpofitioncm caufa C.fimper ^uem fignificant . qu« eft ibi adkio principa- DHptfiti» qut nin tfl r»tio rtctfti' lli. recipit gratiam . SCHOLIVM pcr ipfa. non imraediat^ . nec matequia quando fubftancia induciiur. violemam adliuitaiem. nec ex padione diuina . vel quia ab eis fit gratia . Aiargum. ifta difpofitio forrax fubftantialis caufat alidifpofitionera aliam a fe refpedu illius a(5liua tc(ocGt\i quam fubftantix . dico quod Sacramenta veteris Ai & oblationes veteris tis noux legis difl^erunt a legis per dare . forma:.qu6d Sacramenta dicuntur contincrc gra- vt con- . fitmenda tamen virtutem^ro vltimo potentiafigni pra£liciy dicit admittendam ejfc in Sacramentit . jidficundam tjuaflionem dicit cenfequenter ad iam diSla in prtcedenti . agit ad indudlionem illius fub' ftantix. fed ^ Dco per ipfa . fed per illam quara habet . vtfic non caufant in anima . ergo tamen caufa iHiiu diffofitina & citur fimiliter inpropefitode Sacramento reifeibtgrati*. fine bono mota interiori .quam fecundum priorem viam . . (icut nec etiam cxreraonialia noftra . quod caufet gratiam in anima. tio quat eft neccffitans ad . Habct tamen Sacramentum REfpondeo ergo 8. ponis de aqua . nec princjpaliter caufat aliquam difpofitioncma fc rcfpedluprarmij: verius cnim conceditur quod merita fecernnt iprum beatnm . Pars II. Probatio . vt ad pcr fe tcrminum intrinfccum . vt aquacumverbis in Sacramento Baptifmi abluece habetcor- qux poteftdici adio inftrumentalis rcfpediu . alteratio praccedens indudlioncm for- lis. qua Dcus pepigic . quia non fe tenent cx parte animx rccipientis . bic k mm. Secundo.& dicoi quod nullum Sacraroentum vllo modo agitad creationem gratix. Quod probatur fic. <*r ntua cifio enim . huiufmodi . quod dicit ablutio fa&a in aqua ornatu. nuUam virtutem phyficam inha- Sacramentu . & non dare gratiara fed per dare Saeramemt»rum veterit roaiorem gratiam & minorem gratiam. hec efl . fed tantum Dei paSium . dicitur caufare ipfum rerminum . gratiara illa erunt quodammodo difpofitio & tiam . non darc gratiam. nimm. ficut tuponisde Ad quod id illa . dicerctur aliquo roodo caufare gratiam . ieiunare .t. fteundS.i. ergo vt difpofitio aftiua reducieper.fcrrent quod fignant .

& fuum fignatura . Dei magnis . Ad hoc ponuntur quatuor rationcs.ponitfen-' 6i. qutfi.de Circumcijione. in Dco quia ipfe . Aienf. AD & araicus Dei «rgo Contra multipliciter in litcra fccundam quacftionem dico quod non cft ponenda aliqua virtus abfoluta in Sacramento. ^uttji . quia Deus nunquam rcliquit hominem fine adiutorio .qu6dea appofita ftatim fequcrctur fanitas fine quacumque adlionc . 5.membro y. Diftinaiol. text. .& iplo ablato ftatim incft fignatum.4. quod adtione AiftcSium. 1.Ciuitat. text. folut».Jerm.6 qutfi. quod fcilicet . Beda hie D.& congruo remcdio ad falutem. i. & quicunquc id iignum recipiat Hne fi<5^ione . fiat amicus Dei .Sacramcnta vctcris lcgis tanium promittcbant gratiam . di.Greg. Rtfotuth 4.Qnpd z\xttm. 1 tum art. i o. fic in Sttunium. fi hoc fit aliquo modo poflibile ? Ali. GlofTafupcr jd ad Kom. fi enim rationcsaliquid valeant . etiam de petentia ahJoluta.dr i.j habetur . j (^ citatMi in tjuajlione.quod femper habeac iecum fuum iignatum. cigo pcr nnitatioiicm fa£lam in anima. \6^. per Cir- i i Circumcifionis . . fccun Jum Magiftrum. & communii.Lib. Item.^.Thom. & concup. Maioi. cft .i. ^. temiam negantem. Et probatur perrationem. Ita Augufi. Suarez tem.»rt.cap. crgo ibi camen contendas omnino quod oporcct po- Si nere vitcuceminSacramentorefpe<5lu gratiac. gratia R G V I T V R quod non.}. tentia fua abfoluta non potret : immunda fiat munda fed non mundadeimmunda. (fr in illud 8.iili ailiilic Deus. 1 peccatum tolli.frcsp. & inlH* tuium a Deo .\\\c Dicirur hicab aliquibus. & idco fugioplura- rcfpedtu grati2.part.Dutaad. hi: i.G. 0. poteft tamen rclatio raiionis aducnire alicui fine nouicate fundamenti .i. quid autem eft poflibilc Dco dupliciter. .i.4. Auguft. Scotus in Oxon. cap. dico qu6d noua relatio realis nun- aducnicns line nouo fundamento rcali abfbluto . . cumjitis rationihw.dr 1} .j.t. fccundum Bedam in cap. de Cardi- Ad primaml Auguftini de aqua . : &c. t.cap.de conf. Ex^ho R»ti» aJep» fofitum. Alca(4.t«/'. »rt 4.}.noninor- potenti». fed tantum fignabantur. vt infic. cfficaciter rcpra:fentans formam principaiem . ^ ftH. £»< virtU) in iueramtn- tH r*ftritur.dcBa" nal.fecundiim quam fit omne illud. Sacramenca noux lcgis caufanc . & dc Confccr.^utfi-j. Si^num Circumcijiomi . (^ «r- iin»t». nifi .6. pnrt. 1 cax. quod faccrec . ponitur in lite- fignabat .tum. 3 . & ^^ Circnmcifione peccata tantuiii rcmittcb. Itcm.& cap Maiores. ex illo tempcre. ^utfiionu.ipetuit . Irem. fupra . I. fed ita ordinace ficut modo fecun- ifta.art.de promijf. Vafqucz 3. nec vidco neccflicaccm ponendialiam difpofitioncm.j«</?. peniilt. cordando . cit. &c. q j. fcdquod fic ipfa ablucioextcrior immcdiata difpofitio ad gratiam .cfl'et vtique petfeda &tfficaxj tittium. D. ir. giuinuneper EuimgeliHm fuurn.quod acceptus dciignac. rebacur gratia.f. quod tindio corporis ab aqua cuin verbis fimal . Baptifmm. &c acccptetur a Deo per gratiam . .art. fed non gratia ad bene opcrandum pra»ftabatur . Autcol. Richatd.ejuaJt. 1N ginale pofTibile Vtmm in Circumcijtone fluxrtum. Item Circumcifio non confercbat nifi quod '\n .^. qutfi. 9.Luc4. &graiiam non infunderc. 11. 1 6.{inaleftcc»' dum eft .incipiebat valere ad innouationem hominu : fed pcr Baptifmum non tantum remittebatur culpa.*tit frimM.part.D. quam Ttrtium. qu^m remedium Ad aliam. pt i (mo. Phyfc. i.cap.^ ii i.ficut mo- do B-iptifmus fuo modo.5c habe. dinatc fieret dum .eap.^Ho injiitutm eji. hal^f^^K} betur in litera huius diftindionis. non t. vcrc cor abluit . ct go ad aliquid abfolutioncin in aliquo. q.cap.jo. & ra. quod confonat lcgibus diuinx iuftitia:. cap. j«^j*. difp. C H O L S collatio gratiz tit pofiitDiu* rimitteri ori- ideo quarren. Circumcifio nou aperuit ianuum tia . ^.petuiJft cumcifionem deleatur peccatum originak . quxftione prcmitto irta quo omnes concordant .de nupr. & rcgulis fapientix eius. . ncc vinuics augcbantur. .6. Bcdain litcra . impcdimentum ex parte fufcipientis .centra lul.Thomas i.quod patet cxprcfsc pcraudloritatcm Auguftini adduitam n oppofi um : ^* eju» injiituta eji Circumcijioy &c. vel Sacramenti eft. fua attingat gtatiam .quod demonftrat.Cypria».quod rnod6 facit Bapcifmus baptizatis perfcdc . dico non difAi argum. Moral. & talis efl rclatio Sacramcnti rcfpcdu gratiac. cundijm eius potentiam abfolutam qua poteft omneid. liccc imperfcdle. vt & cfficaciter veracicer. Refpondeo. nifi per aliquam mota- peccato fit . eft Q^v ^ ^ S T O I V. nifi dc . fed non fignabat nifi peccati remifHoergo ilkid tantara confercbat. tuncciraimcifis. Gabriel. de Cale.IV.Duplex Dei . fito. vc fecura habens quod fignac .4 Rubion. y. nifi fit iniit. dico quod medicinaefret ita fi cffi- propofico. turinlitera. non pcr mutatioiiem fa(ftam omnino immutabilis. 1 quantum eftex parte fui fic auccm cft in propoSemper enim Dcus aiEftic fuofignaco. qu6d Dcus de po- Opinie ncg»' peccatum dclerc. & 1 Gen.Si dico quod virtus vno modo cft vltimum dc potentia 1. fed foium fignum ordinatum. B.Boaiuent. Pct hocpatct rcfponfio ad argumentain oppohtum. d. 570 1 1. quod fi ficret aliter & fccundiim alias lcgcs ftarutas. . tbid. i^. Sed vltcriias dubium cft vtrum peccatum ori- An fine col- dimitti finc collationcgratias? lAtiene gra- fii quia tam ablatio culps . quod illa promittcbant ergo . »b' . gra- quia fit X.art. cap.C^ tioncm ad cam. vnum certum . non ad relationem qiiia ad relaiioncm non cft motus ncc tUiHAliotf.<iutfi.cap. 6. ncc dabantur. vltiroum auteni de potcntia figni . quifl. Ad aliud . Bernard.l.intur . 1« quia non dacur alicui . M V I Originale deleri per Ciratmcijienem.p^irt. dfparad purgatienem originalu peccati Jicut injlituta eji Circumcijio in pepulo uit valehat . Prima talis cft Anima non poteft purgatide tiunRich. hoc videntur probare. ficut cft in Sacramcnto Ad I. litatem. aut fccundtim potentiam eius ordinatam .f»rt.&ordinatas<kdiuina voluntate . Yar.quod non includit contradidionem. ergo tunc fuit in remedium contra pcccatum originaleCircumcifio.^.zG.part. & quandocunque id Ht in aliquo. vel fe.de Bapt.Jinegratia.frine. vcl glofiando . hic qutfi. vcl difpofi- ^^.Mafculus cuius pr^putij caro. quam pertinent ad potcntiam diuinam i nem i & conferehatur <* urt.d. fed ctiam confe- & in Circumcifionegratia conferebatqr.ijtufl. &c. fed temporc legis fcriptz non vidcbatur aliud remcdium ante inftitutum contra peccatum originale .

pra:cise poceft poft culpam reparare. ficut frigus non eft altcrius raDices fortc : lionis in aqua . : rart virgini- abfolutum in anima . Iccm. .&c. vt vcllc intcgricatem earnis. quia virginem corrupcam non poceft repararc. vel re dc SEd ifts 4ift» rationes dere. Poccft tamcn hominem formarc fecun- dum virginitatcm Dcus teft faccrc non ergo qualemcumquc po- . quia Sceti oper. Sed contra illam maiorem poteft inftari fic.^Haji. teie reFiattrare. & ^uia re- . qjiE repugnat Soluitur. Maior probacur . Pars //. non pcrfedio nacura- potcft faccrc homi- qu£e repugnat formaliter peccato originaquiaid deftruic illam rcAicudinem in eo . . quo amitpotefl . quia impoflHbile .& pcr confequens non habec aliquam feparabilicaccm. quodquic.^ « tft luftitia »riginali di- utrfm.}§. . pliciter . Qusflio V. quam per quia pcr reditudincm mcre naturalcm. D.Cicut necpoteft faccredc furto non furcum. pra:ceritum. . in anima . in hocfole priuatur . eft facere Virginitae tlufltx. id vnum poteft per quoJlibet corum excludi . Ethicorum cap. cft & amoueri ab dine naturali omni finc gratum gratia fa- cicnte. ergo quando rcpugnant plura. } Benattent. talcm ipfum potcft repararc Refpondeo.vt didlum eft tranfierit . quia calor praeccflit in ea . taltm fottft rtfa- rart. quia fecundum Ariftotclem 6. cum cominuni Schola csntuliffe gratiam . non efTc pra:texiquod prsteritum non prasteriir.& prioatiue dc ente non ens . pofitiui leritum non fibi formaliter. vel formarc fccundijm formam abfolucam calcm. vel adtualc rcmiccerc fentlda. tamen poft culpam non poteft rcfticui finc gratia. lir difi.ceritum. 4 . & inuicem tcpugnani . Vel poteft intelligi per virginitatem ncgatio .fcd redtiiudo natutioncm cius propriam ralis quod cft fc nihil eft tale.ita prolfat .quod reiiiittitur . ejuantam vel non vniuerfaliter. ncm in . 6. quod e(k impofllbile. b 1 Diccs Facere autem practcritum tum qaod .t.fiue pofitiuc faccre de fiue priua- non entc non cns. . . fi Et hoc St*unda. ^uia vel non tantam .t.difl. qui . ^. oppofitum . h<tc ficut tftodo -^ ab cjuia cjua - lem potuit Deiu horninem primo fermare italetn po- De hoc DoSior inOxen. & i^uia authoritOi . & fic Deus faccre virgincm de non virgine quia non poteft facerc quin adus . tum in ea catum cem . rabilit fcd tenebra ergo . peccacor reconciliccur nifi ci .Solutie. fi peccatum diraittitur . ncccfrario im- .^. quod oppofitura eius prxceffic in lubicifto . cuius fuit prius capax . nec lis . poccft fccundo . fimilitcr de ente in poten- fed impoflibilc eft tiue. ergo diuina ofFenfa placacur .i. gratum faciencc.ncc facicquin ficcapax ciufdcm perfeftionis cuius fuit in principio. non quia tollituriftadeordinatio nifi pergratiam or- dinantem ergo. fi feparabilis cft . quid potefl Deus produccre fecundilim for. Mayor. fecundum Magiftrum . Fide Schelia in Oxon.vciu- rcpugnac aliquid aliud. quia non potcft faccrequin tafacere ijua ille qui furatus . quod-Dcus potcft facetelligere aliquid tattm. non imputatur ad pcenam ergo cul- Ttrtia. & de non incegricate carnis. hie ad num. Pec- arguit alius 571 & fomialcm habct fcparabilitatem aquocunque. quin V. fed peccato originaalicui vni li originalis ftitia Gratia t/l tion naiurnlil hofnim. gratiam OVitSio.quiacontrarium forma fecundumraTom.& non carnaliter peccarej vel aliquod abfolutum in corporc. . hocfolo priuatur Detu vt ingenita faciat . Durand.quia gratia diuidic filios regni & perditionis crgo. htc k Explicat cjue BaptifmM t . ergo ciammaneat in homine poft lapfum cadetn natura . eius pracceflit in eo. fed non reconciliarut nifi pergratiam . : Tclh peffe peccfitnm fme grittla repugnat peccato liitudo naturaluf & initiopotuit ponifirtegracia . arguit alius Doftor fic . Contra fotnia non habec «"j^ altcrius rationis propcer hoc. XI. fic: Qualcmcunquc homincm Deus producerc. rico non eft . Rub.modo Dtut refafottft tefl repararc pofTumus ergo pcr virginitatem in. non ma- culpa fi deordinatio anima: per culpam. SCHOLIVM II. Hcet habuerit vnde poffet fiare quia non habuit cunc graciam gratum facicnergo coHcm modo redticudo illa nacuia- cem . vel iuftitia originalis . & & Scholium ibidem. quac peccauit. vt patet in creationc . .. vt integritatem carnis fic dico. cit . & accepcctur perfona . cr- go pcr aliquid aliud . : non virgine. Jta admittit Alenf. Ec huius ratio eft. & modo ergo. quod illa reGitudine abfolutc poflTct edeanatura finc gratia. eigohixc ratio concludit de gratja nifi gratia. vcl infcparabilitatcm i fubic6lo. remanere in rc6litu- non .An tjr quemam abfolutam . . abfoluta. putaretur nct fibi rcmitcitur nuUo modo manet . elTet qua rcdlicudine Deus .Jin. poffet proficere: oppofitum eius ergo impoflibilc peccatum anima . Icem : guarl». Necjue . 1 quitH. eft non ens non cfTe non ens . quia cermini fa6tionis func impoflilbiles & con- trarij. dixi in ifta maiorc. vt aliquod agcns faciat de eft fim- non ente faccre de non ens. non tarnen vnde . ^uafl.quod probo Ntnfilagra' fic vel corporis. Dem . animx . : Quaecunque tuo expeliunt fc fibi . rcbacur virginicas quia. ingeni- fa8a fitnt . quafaQa fitnt. &reuocaTio rationis tranfiens in prs- fine infufioncgratijc gratum facientis . mancret in ca fi ad poenam fed . Patct in . quia non poteft faccrcdc non virginc virgincm. difi. poteft excludi . . quo expcUitur culpa ^ . peccatum. 1 Inftantia. quia tunc gtacia . iit tia repugnat eri^inali. &c. Circumcifionem non fenfu dici potuit gratiam cenferre iy. S^uale potefl Deui hominf crtart. pa omnino qua: . Dodor gratia h^bct adgratiam ficui cenebra adlunon cxpclUtur nifi per luccm: Adam fic : . & hoc cfl inipofl!ibiIc. fit furatus . qus priiis omnis illius perfeftionis. mucxcludunt . . vt nunquam velle fic pcccafTc . &c. quia ex quo culpa non fanacuram cffc aliam.& hoc eft faccrc nihil non efle nihil. fcd non placatur diuina ofFenfa . j. Richard. Suarez pajftm. Contingit enim pofitiue nonenteens. quod id fecundtim ipfam po. rtum. citati & . qua: nec gratia . dicatur glojfa effe duSia eamfuadet Circumcifienem libera . «l vt pcc- catum originale non prius infuifTer. . valcac. feparabiliscfta gratia" lis infuiiret eri- luftitia ginalu ftfa- kgragratum . yide eum in Oxon. homincm . &c. tollitur . vt patet in annihilatione & tia ens in cotruptione adu . quam gratia. Item . integram integritatcm anima: . altfs &ad num. nec de prste- pra. Iicet tia facitntt. efi <juod Patrum adadmittit nec efi aliavia reffendendi magis congrua.efutalur non vidcntur mihi conclu- Deus dc potenria fua abfoluta pof- peccatum originalc . vel reftitudo naturalis pcccatum originalc eft gratia li.

fed quod mutetur ad redlirudincm naturalem . \o alio . vt medium pofitiuum ad demonftran- fit mutatio ad teditudincm naturalem . vt quod dc non amico fiatamicus. quam importat . . ^uam ad delendum peccatum . Ad quartum.q«6d Deusdepotcmia abfolura potcft remittere peccatum originale non infundendo gratiam gratum facientem . offenfa placatur& fit reconciliatio. falfum eft .& iuftificatione peccacorum . nionc. ipfis ftantibus conferat gratiam .dicoqu6dnoneft verum poteft ctiam tolli per iuftitiam eriginalem . . quam aliquando peccafle. quz funt in ea per gratiam. jtd tertiam.qu6dnunquam peccauerunt illogequod homincs ex corruptione .tur to filum de- rientori}.dimittitur . ^ principaitHS quam carentium . fibi Scd diccs . anima illos cffc^^us pofitiuos in offenfam. fed nobilius eft nunquam peccafle . ncc poteft tolli . vel inreconciliatus . Poftlapfum quippe primi hominis omnes nafcuntur filij irz .fiue & Circumcifionem infufionti : eamque prin- ad conferendam gratiam.Lib. retlf Virgi' Rcfpondco . non tamen hahwffent vnde profeciffem. 17. vtvelimei bo- Poteft enimaliquis reconciliari quantum tas cx effeftibus priuatiuis fed priuatiue fe . . qu6d priuatio dlitudo Patet 6. hsredcm regni nifi & ncre peccati giH»le remit- Itain propofito fuum pcccatum . repugnat peccatooriginali gratia.non inimicus fiat non anima immunda fiat omnia media fumunturexaliqua affirmatione ibi . ficc»l& cum & non eft Deus remittcndopcccatorl . & expellitur nifi pcr gnus pcr qux ptobant cha- . qu6d videtur nihil QuidfitAu. & cfTent . quac pofita func nc mcriti. nifi per gratiam . . nihil valercnt ifta vt tu dicis . fir. cus. 8.&iuftificaiioncm .fcdnon . vt nam. inrcconciliatus dum per hoc ad argomenta dc alia opi- necefiario ad 4dfrit»tim. de non accepto acceptus . fiue gratia redi- fit fuperad- deiuftificaiionepeecatoris&ratio- Refpondco . pro quo iuftitia otiginalis acccptaretur.& rcconcilior ei » nc velim ei malum . quae conceditur virginibus . rttiottes torper iuftitiam originalem lib. mortis ex ipfa lcge nulli remittit iram. fent vndeflare ^offent . nifi modo ftatuit volun- & fapicntia eius infallibilis. eius. mcritum . dico quod gratia non opponi- peccato. cjuia agens iuxta reiiam cipalius inflitutam fuiffe rationern priits & habitum .quia vt didlum cft. vt habitus priuationi formalitcr} fed ficut caufameritoria caufz demcritoriac. vel reditudincm non formalitcr. tam fcilicet per gratiam. . non tamcn acceptat eum vt amicum.quia ad illos cfFcdus in anima poieft Deus fe habcre non poficiue . & idc6 poteftDcus ^d ad psccm. nifi etiam ipfo accepcato ad amicitiam.DefaBe nett non reniitittur fapicnciae fuae ad fecundum articulum tcntia ordinata dico . Non fic confert gtatiam. liusregni. pergratiam. vcl filios rcgni . & cum probas qu6d illa inordinatio non toMitur aliter.& tuncfipeccata non recepitrent smicitiam perfcdam . qu6d mod6 fccun. illam reftitudinem . ritatcm c(Ic in anima. . & opponitur peccato originali ioftitia originalis . & denonfilio regnifiatfi- Ad primum . Scd mod6 quando in- vcl . dcpo. de ncgatione offcnfa: prxteritx . quantiim ad Dico crgoquantum ad iftumarticulum . benc eire. vel filius erat ftatutum in ftatu innoccn- & fi tunc quia fccundum Magiftrum. eati abfque Tececiliatione itd amicitiam 4»rif9tefi. vt non appctat vlterius vindicari de co. Remi0e pec.difi. & ncgatio ofFenfae in prztcrioffendifie. : fed fic & & mcritorie naturalcm . gratiam accepti fuitrcnt ad vitamxtcr- originale abf- que colUtitni gratit. fi Adaliud. quatenus acceptatur k Deo pro eodcm . I. & nulli remictit & ailpam que modumoritur. . nifi virtualitcr inquantum gratia vir- nus &G. tollifine ji^ratit IIL fiue a£luale . & cft de nunquam pcccaflc in ciale & gencrc peccati. & de porcntia abfoluta peccatum otiginalc per vtrumquc expellcre . nifi per iuftitiam . tiz .non tualiter Seluitur. hid>Hifi- vtfita naturalia integra reEla. conciliatur mihi ad amicitiam num. nifi aninta fiat de immunda munda & quod mutatio fiat inanima . vindicaredeeis. nccefTario fequitur graiiam eire in anima . ficut didiim cft. V. leges firmatas atbicrio poteft. ordinata. reconciliatur cnim mihi ad pacem ne velim ei malum fed non refed per hoc. ad pacis reformationcm . Deu< catumaifque f funditur gratia ipfianima:. licct non reconciliaturin velit fibi di- quae ibi . Nec fuit ibi probatagratia. vclcbari- quatc- viccm illis iufuis lcilicct originale deleuiffi per gratitt infufionem Ad fccondum AdfecHdam. quando dicitur qu6d peccatura nulmodo tollitur. quod dimitto alicui . & tri- ti pottft »bf' que iofufione grinit. ad carnis maximc proni funt. non fojiim tudo tantum iuftitiam naturalem fiuc . virtualitcr autcm pcr gratiam . 1 571 IDiceSjfi virginitas potcfl rcparari IftJfMtiM. . Vndc Aureola coruni corruptionem carnis. nifiacceptandoadamicitiam . tiui.i.Lt- aliqua . efTc iniimi- non velle vcl M Ait de foElo nullum feecatum . (y Vnde tunc non fuifTcnt ncce(rari6filij irac. quam argumenta 7Inflantia. tunc . Gaudeni ctiam virgincs tali pnm. gratiam gratum facicntcm . quod nullum fibi reconciliaret ad pacem . fi peccatum poteft expelli fine gratia& charitaie. vel reditudo naturalis idco non expellitur pcccatum originale formaltter . anima non immunda & . auferrc peccatum quia hoc . . . fed : &denon vita a:ccrna dignovita zterna idco fuppofitis Qrali» oppe. . vt dc iniufto fiat iuftus. 'B. non propter hoc accepto eum vt amicum .licet pofTct mutari ad cam. rcconciliat vt nolit amplius vindican dc co . reconciliatum eire. habitum . dico quod pcccatum originale non rcmiititur .merito fcilicet. qu6d Aiircola virginum eft fpcgaudium . vt ad amicos . ad. rcgni.conccdo quod quando peccatum Adqu»*i»m. tum . quae cft praerogatiua Aurcolae . . Soluiittr. QVantiim dum intendit perfeSlionetn defecittt. quibus vult bonum. non vt malum vt nolle CH O L S eis V I . per confcqucns & . tas eius ineftet. vel icgnij quia aliqui poruifient permancre in naturalibus tantiam. fiat fofi. puritatemcarnisfcruairc. & iuftiiiam originalem . fed ctiam re& iuftitia naturalis .ith. ideoquicun- vcl cft filius irz . remitiirepec» vel de intcconciliato fiat ccUatione cH- . ditj. nitur pecc»- includit in acccptatione diuina fupplet fiott/l upponuntur. qu6d nullum medium ibi pofitum adprobandum charitatem ineire animae-futnitur ex negatione aliqua vt quod deinimico . eriglnale . Diftindio quantum ad totam abfolutam petfc6lionem . nifi cui acccptat ad vitam artcrnam & . & de peccatore fieri nonpecca- fpecialiter. & fempcr innoccntiam.

qiiia minimam confert refpedtu illius. dico quod Qta Circumcifionis . quam fignai .quz tanium giatiam promittunt dant . Vnde fi Bcata Virgo mortua fuiflet antc mortem Chrifti.T legis augctur gratia non tamen pet modum mcriquantumcunuue magna przcedic & fi uon augeacur ex merico vel opere operantis . quod minima gratia fufficitad fufio grattt. & maxima. & exiftentiam pcrfedionis. fuum figiutum rcpr2fentans. vt tadus murcicini purificari . intelliguntur de illis. qukm condonare peccacum. Deus poft iapfiim nuiiquam dclct frintifttlu. non S»crament» dare. dico quod Magifter non dicit in Circumcifiqne non conferri gratiam abfolute mum ter & j fed in comparacione ad Bapcif- .g.e(i Trinmptlior vaiuit aiigmentabat graiiam eius cx opere operanmagno merito eius . Tum . fed obicis. diibat quam £«• ftifmu*. . nondaregrit' ti»m Oblationes etiam . 17.quia omne agens lecundi^m retitlf». verbi gratia. librii.quz videntur confercur per Sacramenta . decreuit dare ei poftea : fi recepit de nouo recepit gratiam. qui crat vera hoftia immolanda Deo Parri pro genere htimano . licet non tantam ficut no- ftra. quod cam Circumcilione delfbatur culpa K»ftiMth originalis . dico quod omnes taces Magiftri AifecUiutit. ergo non fignificat ciim finc minimam.tttiam. & minimam graciam. Sacramenta taroen vera illius legis gratiam confcrebaiit . & retinendo aliud . fcd virtute Sacramenti .quam confcrt. qus fic noux legis podent exponi audloritates . quam carentiam defcdus . prg quo oporiuit & mundari. Contra Sacramentum fignum efficax. XI. fei fibi ianua aperta. Cireumtifit tuinerl gru- tinm excludendum omnia peccata Deus non iuftihominem fecundum partciu . II. quia impium eft . Circumcifio vero cum per fe primo conferret minimam gratiam . & & Sed po(ito quod Circumcifioconferebatgradubium vlteriiis vtrum principaliiis niftituebatur ad peccatum originale remouendum. Alio modo quia non conferc graciam cuicunque . quod principaliter iniliiuebatur ad culpam originalem remouenduro.& femper habens fecum fuum fignatum . excluderet tamen adhuc omnia peccata mortalia gratia modica.ftquoddam fignum . magis incendebac per eam conferre gratiam . vel ad gratiam conferendam ? Et dicunt priores opinantes . Bapcif- ficut rous. frimumfrin* cifult. ' Per didla refponflco ad quzftionem principa9' lem . Scffti oper. . culpam . Refpondeo quod dari ejfe fatis conceptione quam Deus ficut . quz erant czremo. aut in paruu- Sacramentum ad Tom. in Abraham co . . <5lam rationem principaliiis intendii perfedtionem & iiabicum. Itade Circumcifionc. .dimiuendo Hbi vnum pcccatum . quam conferc Circumcifio comparando ipfam ad Sa- cramenca nouz legis . -tH M<t't AhnlHiV. quam priuatiuumreroo- Dcndum. Wnim» quJtTercio dico. Vel aliquod non confett cnilibct . ^ Deo dimidiam fperare vcniam. ficat. illz aufiori- dicunt Sacra- & menta Ai ttrtitm. Ad argum. poceft dici graciam Sacramenci virtuce . fccundum legein gare ipfam poiTe dare gratiam. fidlus adhuc augetur .velerit legit nialia . fuiftet in adepta plenitudinem gratiz. ficnabant Cbtlflum. Sed hoc mi- tn Circumti- nijs prubabile eil. nec accedat quocunque in ti . quam .quia raciones eorum fuperius Jitnefuit in- addudlc videnturconchidere oppofitum. luncfo. fi ergD Dcui ftacusflet Circumcifionem. Pars II. niH przdando gratiam . dico quod nec Bapcifmus nofter fignac aliquid nifi ablucionem animz a peccato. Vndc Magifter illis. calia enim non. ergo . excipit ibi Circumcifioncm ab Ad vltimum . gratia ex vi Sacra- fibi nec rcquiritur in fafcipiente meritorius ad hoc quod graiiam recipiat . Ad quod Sacramenta quod fignant . non intrafTct ccclum . tamcn & feda tiam. quz crant adtus latriz promittcbant gratiam . vt rcxnedium hominibus ad falucem cum fit agchs te^iOima racione .vel gratiam tunc in fieri. quam confert refpe£tu aliorum Sacramcncorum. Vno modo. nec fuif- Quiifirlrg» unte mortem Chrifti mtf tuufuijfet. propcer minimam gratiam . quod ianua non fuit aper. vcl virtute operis .quia non intendit carenciam pciuaiionis . & qua prompcc humiliauit . nili acceptando eum tn conftrtbtt amiciciam ideo dico quod in Circumcilione ir»ti»t». DISTIN . non valuit . vc- fiaptifmum Quod rum cft quod iuftis in recepiione Baptifmi auge- tur graiia. vi obedicntia pcrtis . . filij certitadinalirer figni- fi fi non Beata Virgo fitobex. 575 augmencandum gratiam ineo . non augmcntabatur per gratiam aliam virtuie Sacramenti Circumcifionis. & Circumcifio nihil fignat nifi emundacionem «i peccaco originali . nili quia intendit prsfentiam . Ec poflec dici quod propter imperfe. iicat ^ionem il^ius figni . prxcepiis fe Duph*citer crgo poteft dici Sacramentum Cir- cumcifionis refpedu Sacramencorum nouac legis non confetre gratiam. fi pczfuit maior gratia in fubiedlo . non habens fufficienciam . nunquara Cinumcifio rcmittic alicui ofFcnfam . crgo dac minimam . menti . Authoritutes. fed . : conferebatut gratia. tumuit grn- omni» ti* f^cutm tM' ttndit.Qusftio V. lancum requiricur defedlus z€t\i% . fcilicet modum meriii & ideo tantijm gratiam . &c. licet augmencetur graiia prxcedens ex metito . & ne- to. pro- niitiebant.qut iifut veteris legis promittere gratiam . Ad primam racionem . vel tunc in . dummodo recipiens non habeat motum conirarium bono .& folutionem preiij pro peccatis noftris . & non non fuit ex defe.habet fecum gratiam illam . exfli- canlur. vcl amouere priuacionem graciar.uperiebut i«lutum yfque quo ftatuit Deus ianuam non ape. Injlatur dU' fliciter. nuilam autem additur de augmcnro gratiz . . quod non confert gra* tiam . inrerioris.Sluiue Circumcifio n*m tapereamifed quia pretium non fuit. & tamen principalicer inftitucbatur tam ad pofecunduro non c^nferunt . confercbaiit graciam vircuce propria. eft Circumcifio eft Sacramentum . Ad tertium .Aiquurtum. nifi refpe<Slu minima» graci* . ex vircuce Sacramenci Sacrantentis aaiem . qui habuit maiorem gratiam lus circumcifus . fciliret viriutc opcris . quantum eft cx fe . & operati per motus fcd virtute . Dci. hoc quidem verum eft. fed fuifTec incerim in finu Abrahz. ergo Deus inftitnens Circumcifioncm . fed virtute merici : in nou. graiia eiufdem racionis JiIHn£i. ciim dicit fitiuum confereuduro . crgo Circumcifio in quocumque augmencac gratiam . fed gratia mi- nima augmentatur ficut .& quod qilim siUti» inflituitur principaliter proptergratiam confetendam. riri. nifi & aliorum qux .

. noneftcaufa nifi meritoria. vno modo quod . Item. ^. Sc priefFcdus inuifibilis Sacramenti . . & hoc immediatc & . i6. D. & concomitetur fignatnm . vt figna Sum. quia Apoftoli baptizabant ante mortem Chrifti.. mitatur. i.. non cil. quia gratiagratisdatur ^artum. : Oppoficum de mpt. efficientia fignant . forma caufanre ipfum nem eam requirit . 17. & principalis huius efFedus inuifibilis. qu6d Sacramcntum infcparabiliter quan- ipfura ^ Jenttntiarij. patet loan. a nouA legU. adfuMm ef% ^ r f. Itcm refpe(5tu gratia: . non determinaturper aliud cum in difpofito.^ D. ^eorfm. gratiam quam fi&ctiam eadem pa. . cui difpofuit fonper affiftete . quia fccmidum Philofophum j. de caHfay& i. text. fi ab aliqua alia dcterminaretur . fcilicet gra§lu»liter Deue •fiiftat tiam ? Refpondeo. Metaphyjic.\^. quia illa Sacramenta erant inftituta meritoiia. iiefi .con- Sacramenta noaa legu habeant ejjicaaam quo habet quod ipfum concomitetur cfFeftus ter gnatumcius. gratias I.qutft. jy. & Auguft. cclFarius . gnant. & liberc menti habent efficicntiam a paffione Chrifti prxuifa . vt caufa affiftit & . quod fignat.DiftinaioIL 574 REfpondeo DISTINCTIO ^De Vtmm O i I. 6.profe^ £lo illud T^ulntti . . fr$- j $num. . &c. dixii Nicodemo. & non funt. £j««V/// tiim cft ex fe II. Sed qualiter affiftit Sacramentaliter ad cauJ. non nifi mcrico£iam.<]utfi. fed paflio Chrifti non cft fed prstcriit ergo. & noux . cipalcm eius primam eam etiam fuit inftituta integra . li^. Contrii. «4««.Lib. de Trinit. ''*"* ^''""*' . nifi propter indifpofitionem fufceptiui impedirctur dc congruo. Et vt finguta declarcntur in fingulis. fi haberentcfficientiam a paffione Chrifti . 9. ^. fandum illam. . vt a caufa meritoria. &c. Eu- redditur. voluntas diuina eft caufa gratia rejjieciu infeparabili- inuifibilis fcparabiliterconcomitetur aliquod fignum. patet OmniumSa- dininamvoiintatemyCjUi. cius eft principalis caufa . T S effi. prolatio enira vetborum cum intindlionc corporis in aqua . quoipfum inftituit.l. Deu$ crgo eft caufa immediata talis cfFcdlus Sacramenti per affiftentiam fuam Sacraincnto . diata mam &c. contingenter eara communicat voluntas farius inter illas forraas chatiftia quia crgo . quia mftituit lacramenta.i%.gratia yfernper concomitetur ilU.patct ioan. quia fi fic . fi CiCt vt exhibita ta Tntlum. femper fequatur . ni/i ponatur obex. & ita fola voluntas eft pri- ma caufa. »rt.pmttfAr» j. Ab eo quod non habct aliquid fuara cfficientiam. in Triient. gratia.ita voluntateeius ha- bent efficicntiam fuam . mediante qua forma caufer. meritis crgo .IV. fandum talem efFcdlum inuifibilem . grattA conferendd a pajfione Chrijli? Arguitur quod non. dudioncm . ma ante paffionem Chtifti . quia ipfum non habet gratiam. poteft eflc caufa non . cap. fcd paffio ^Chrifti . Sed non habucrunt cfficienliam ab illo vuhicre. Jlituta. ^uando fuerunt in- agetur agendo de fingulis ficut omnia Sacramenta voluntate eius imraediatc inftituta. de Ciuit. fi cft caufa.Bonauent.Vafq ihidt^. Probatio primi eft . . non ergo. & dico qu6d Deus ex eadem or. per confequens Sacramentum requirens voluntatemdiuinam ad caufandum eff^cdum inuifibilem. Sed hoc cft falfum . Jkam conferendic a fajjione eft fi- Sacramentum fignat ab eo fit qu^d fit ab Primo modo fola inuifibilis efFedtus. &c.^qUtft.^''"''"'"'^. . quam Chrijii? Scotu$ in Oxon. . Jlrgum. quia funt fignum . ne huiufmodi fignaab eoinfti- SCHOLIVM ty^ffirit ejjicaciam vt caufam prin- & immcdiatam. . R c A Diftinftionem fccundam quaero Vtrum Sacramfntanoua legis haheant effieientiam fuam refpeElit I 1.6t. aliter non eftct caufa prima . & non naturalc . cap. Patet ex inftitutione . Sacramentomm efflcacia efficacia Sacramemi eft . .fecui)dum Apoftolum Rom. alio modo. cap. qui «ingit dupliciter . 5. 5. fignatum .p^rt. hic dub. quia fola voluntas diuina poteftexfeipfavirtute adiua libera detcrminari ad caufandum aliquem cfFcdlum fibi propriura. vult Magifter in litera & concupifc. nec difpofitio abfolutc neceflTariaad in- fuiit kfe alicui. Qv ^ 2. c»f. Item. 3. quod eft contra Auguftinutn /ii.art. ? : aut ergo \ paffione vt praeuifa Si vt prxuifa veteris legis . quod eft fignura .&c.'^"""^"''& mcntum . Vnde ejfe . Ab eodem ergo Sacra.licct ncfciatur a nobis tempus.Vcgtj. A- diatcaDeoinftituta. non eft caufa neceffaria. vel fignatum inuifibile. quod huiufmodi fignatumin- fed eo . hic qutfi. & gratiam conferre . nijt s»ptifmi.quando Dominus f*'^*'""»'»» tnftituti».}. nec aliis poftmortem ergo . part.l.* '*'' cientiam.quiaab iilo Vulncrc profluxerunt omnia Sacramenta fccunduin Auguftinum 15. habet luam effi. j. qutft. cfionc. Alcnf. legis & quem dcfignat Deus non Itera. r dmatione.caufa in adu & cfFcdus in adu iimul funt . ticundHtn. Cauftm autem principalem eficacia ejje . vel ergo Sacrameuex vi Sacra- . De tjuo latiits formam inducendam pct non eft talis ordo n'e- gratiar. & . ejuld Giuod vero inBi- docet afferem tenirnonia Scripturt de fingulis fere Sacramentis & propofito rii^us recipiens tuta Sacramentcrum in ommum fed in ordoneccf- vel inter difpofitio- . vt i caufa principah. . quaradc- ex eadera affiftit ad imraediate cau- eo fint falfa. mc- neceftaria ad creandi^ra aliquam fotin difpofito .Thom-i. Hullus autem mcreturfibi. & ipfum conco- Solm Deta cauja princauf» eipdis sa framenttrii. cap. quaillainftituit. eft priraus efFedbus voluntatis diuin« indu6liue J- - ^ r> quod omnia Sacramenta • funt immc- Qe Baptifmo autem certum eft qu6d fit im- nicdiatcabeo inftitutus. prima. hoc maximc cffct a vuhierc laterali. Vndcclicunt aliqui <juod/c<i«. Phy/ic. nifi vel fit tuerit hac tpfi fit fgna . quod infeparabilitcr concomitatur Sacramentura . quia id vulnus fuit Chrifto inflidtum ipfo iam n)ortuo. i. vera refpedu gratia.

. quaudo illa vcrba fuerunt fibi diila. ficut & Dxroones cxpellere per vcrba fanda tunc crgo ordinem Diaconatus inftituit . vt omne illud abfolucum. i6.io. cum dixic in Cc£naMatch. hocautem di> Petro tanquam prognofticando de futuro.& loquebantur variis linguis. in viam Gentium ne abieritu . & con- & liim ad & . . Matth. De Poenitcntia videtur dubium 1 quo .f. hoc fuit qu6d poftca erat cis daturus in Penrequandodaret Spiritum fan£tum. propter matrem . baptt^^ntes eos . &c. fuit inftitutum i Chrifto ricu fanfto ex coelo . quas ipfe ordinauit . quia quando alios confirmabant Apoftoli pet impofitionem manuum . eadem ratione & pcr fequentia. cercum cempus primx impoiicionis. & cadcre fub prxcepto . peccata veftra natus inftituit difcipuli ad : Item. iia-& eft qu6d De Sacramento Euchariftix certum immcdiate fuit ab eo inftitucum . & qux ftituit. ica ipfa fola placitum . magis quam laicos . dicit Adara . hominis.&(c. ad Cuius poceftacem dedit eis in cocna. peccatis. tuebatur primo.ficut patet Matth. trat z/entftrru. vel efret li- gatum in cetris. non infticuic Sacramencum Pccnitcntix quando dixit oratepro inuicemvt fialutmini. Difpenfat cnim & in lcgc de bigamia . railc eft quod ficuc dicandi. quando pot^ftatem prxdicandi de- vcrbo. Tufi vfumdHCOMeritis cartumfilij biberitis eiut fiang.& remitcerct culpam hoc enimeft voluncacis diuinx . : potcft arbitrari de peccato. Itcm. quando miffi prxdicandum populo verbum Dci. retinueritit per modum principalis . 'i.Qu^ftio Sed Nicodcmus non prxco lcgis. inftituit alios Ordines > vt Subdiaconatum. loann. zCtum faciendi corpus fuura rayfticum rcuocandapcccatores per pcenicentiam ad Ecclefiara .quod eorum atbitrio folucum.vt patet in loanne. prx- . quando dixit cis .quo erac promulgacum. mifit eoshines antefaciemfitaminomnem loaan .qux nccfuicdifcipulus eius cunc tcmporis . & poteftatcm cognofccndi peccata fubditorum . Jte &c. tjuorum remifiritis pec- M/4 . : aliquam.& ad rcditudincm rcduxit. nijitjuu renatHsfMtrit tx a^Ha.& dedit eis poteftatem & prxdicandi & dxmones effugandi & verifi. dimitteret peccataprincipalitcr. vt facerdocium. qux eft corpus eius myfticum. ^Morum rtmiferitit pecca- . vc*r<i/f^ro inuicemvt fiU. . & in- in- allcgat id Matth. Ncc etiam tuncinllicucus cft prim6.. 20. £-t quia nulius ter .fitis vos fideles arbitri de poenitentia . quod cft fibi omnino incognitum .Iacob. traB.io. fed inftrumentali- & Deus acceetiam pcr modom arbitrij . Hocfacite .i6.abfolucre pafnicentcm a peccatis folummodo competir facerdoti cx ofHcio .& conferret gratiam.& poteft ftatuere quibus . tfHO cHramU infirmos. Licct ergo nefciacur nobis tMthtrifiit. idprxdicauit prim6 loan. fuic tunc priuata perloua . &c.quia omnc Sacramentura cft caufa efficiens. dixit alto. & idco illnd nondenouoinftituit. . Gluorum remiferitit petcata . ideo dedit audtoritatem . vt rainiftcr pronunciando illa vcrba. Ordincm ctiam Diaco- .qui- bjs incumbit poteftas a pcccatis abfoluendi facramenialiter . & deraonftratiuum pro prxfenti -. & libcUo quod hic homo polfct dimittevxorem Chriftus autcm confirmando & ftatuendo & reformando legem . & vetifimile eft quando vocans difcipulos Macch.y.Scc. i. pacec ex fimilitudine effcdkus Conf. . abfoluere enim peccatorem i peccatis pcr modnm arbitrij.&erunt duo incarne vna . Hoc faciteinmeamcommemorationem . infticucum in tcenitentit ftacuit & quando Crcdo camen melius quod fuit Pencecofte quando miftb eis Spi- ta. 4- ficuc fola dac & baptizandi. fed illud approbauit. quia ance pafiionem difcipuli muicos bapciza- Dicocrgo quodChriftus immediate inftitnit Sacramentum Poenitcntix non tamen quando uerunc..Scc. fanandi cunc dcdic cis potcftatcro & dsmones expcUcndi .n\C\ proptcr caufas Vnde . ftatimdabatur confirmatisSpiritusfan6tus. adharehit vxorifiua . fcd cum coniunxit . Itcm cam .Ecdicicur quodaBcato lacobo. Certum eft ergo nee pcrilla confitemini alterutrum batur per fed . de non credo efTc vcrum . ac fi dixiflet ego abfoIuara. propter re . Tlcimo. vel gratiam eis conferendum principaliter . vt fitlHemini. fiue infticutionis eius./ed adfilos filios Ifrael. C*nfirmH{*- . Sacramentum etiam Matrimonij inftituit per fe tempore lcgis naturx in Gcncf. mis infiimif. conficere corpus Chcifti vcrutn funt dao adlus facerdotis principales. hanc ejuidem relinejuet homo patrem . b 4 De Mttrimtnij. noluit propter hoc dimitti vxorem fed non proptcr caufam repudij. fpecificat faccrdotes . infti- & orate pro inuicem .C<ir9 mea vere efi cibM. Vnde loan. &c. fidetehtc donec impleamini Spiritu fan£to ex Quod ergo pritis infufflauic in eis . De confirraatione dicicuc quod quando inftituebatur in^iiflauic in difcipulos fuos. fed indifferenter hortatur omnes ad confcffionem facien- dam de peccatis : non ergo inftituit in illis vcr- bis SacramentumPoenitcntix.redpublicc przdicacum . Paccc loann.p. firmaret eos. Gj^pi Deut homo non feparet. qaia non magis infticue- vnum verbum lacobi . . loan. Poft dixitPctro Matth. rationc inftitucrctur . .dicens:^c- cipite Spiritum fitn^Hm . Vnde ludicis in- remittuntHreitf ficut notr dedit potcftatem Dei ad cteandum. fed quando infufHauit in cos loan. ptando arbitrium eorum de peccafis . quodDeus darec gtatiam . Confitemini alterHtrum peccata ve- diteis. fignum cofte .quando dixic poft rcfurredio- paifionem aucem non ecat hoc Sacramcncum pcimoinfticutum . & . 6. & nem Matth.& quancum ad poceftacem confcccrandi corpus fuum verum. quia qua Sacramcntum ^cr hxc verba . non Ecclefia . ic.& &c.nifi proptet adulterium. quam pcr aliud. arbitrando ftrumentalis & tjuorum fcilicet & non . ac pcr hoc voluit fubditos eis confiteri cffet pcincipalicet . 20. 19. graciam . Scd iftud Viit Alenf.q.& ligacum in coclo ab eo. quia ofhcium Diaconaius cft populo prxdicarc verbum Dei .& fimguis mem vere eft & potM. . 19.&c. propccr quod multi abie- runt retrorfum. dcbuit conferrc gratiam. cuius infticutio fecundum eos accipicur ab illo funt fcptuaginta . ^. diccns. immediate quanciim OrdiM. Tibi dabo cUues regni caeloTMm. . xic Accipite Spiritum fan£ium . cum dixit . dicit confitemini y. quando dixic.io. .cercum efttamenquod ab ipfo Chrifto imniediacc fuit inftitutum quod cunc. ftra . Sacramcntum eciam Ordinis. 1 I. ad duos eius adlus principales . & ^ 57$ mutua . &c. feparationis . promulgaium eire . vbi fccit eos quanfacerdoces . pocuit lacobus pepigifre foedus rt qaandocunquc ficrc: confeffio coniundionem effe Deus autcm illud principaliter fignificarent iftam feparabilem uemini.locuti func diuccfis linguis.

Non crcdo autem quod eius pr«uifa. ta efficaciam mcritorie vel exhibita. (^ bonum tam . luftitia nobis re- runtmifcricordia ta principaliter. vcl vt iam credita fuiife cxhibita. quod verifimile eft feciflc c^ pra:cepto eius. bcnda. & nobis . .qu6d in miiiorgratia.habueront beatus lacobus auderct propria audoritate in- eius De tuit padum cum ftituerc vngeretur (ic fua fibi peccata ego dico Chriftum immcdiate illud (ed : Ecclcfia. fibi licaces fuftinuic .quia ftatim poft illa vcrba fubditur . qua: potcft perducere difplicuit. qu6d lalia figna efrent fibi acccpta ad aiHftendum eis ad gratiam confcrendam. qudm BaptifmoEt in licct Sacra. .& exhibitum. vel intcriori. fed non frtuifum. . i . quia vtroque Ad fetim' modo eft caufa meritoria licet diuerfimode. omnia Sacramenta dici ab eis .&obfequio pcr obfequium gratif- & qu6d ex cadcm ordinatione. fed pro ele(3:i$. Obfequium quant6 oflfcrtur i magis dileifto . fic eamexhibicam ofFcrentes . Sed iftud non cccdo cire vctum.& acceptando ad gloriam. Chrifti Ml^t". Chrilium & eniin przuidens feruitium alicuius cfTe gratum ptum quknt pro delido alicuius . Ad»rgmm.vcl exhibita. & Eugen.6. fuit taacccptatione dimen fcmpct in fcientia . pra:uifum dia iufiitia. feritordi». qu6d obfequium exhibitum meruit nobis. i . qaia. ficut Sacramenta nouas lcgis. Hoc probatur duplicitcr. in nulla legc habuerunt aliqiia nifi .ita .quiadedit nobis . vt ficut .Lib. qukm illis . dum. & ttadidic Apofto- & miniftri nunciarent. ex quo genus humannm hibuit initium . .quia maiorem gratiam accipimus per Sacramcnta no.'magis tamen meruit nobis .& pcrrcucla- tionem . Diftindioll. indiguit. fam.IV. omnibus Sacramcntis vt patet de Euchatiftia. . vt exhibendz. qux ipfi prxcones.quov!ique dcbicum obfequium perfoluacur.- ofFcrebant per fidcm» Ec ex hoc patet qu6d prxmifTum eft in Circumcifione dabatur priori qucftione.Scholiumhtc/tHm.feddcnuciataPatribus. vel aliquem acciperetin amicitiam quoufque amicus merito. quia hxc duo Sacramenta erant noHt Irgii infticucaante morcemChrifti dicoqu6dChri.& peccata dimiitenda . Et cum probas. Et fic patet dicendum de Sacramentis principaliter. frimnm. corum qu6d hoc potcft . Ad primam rationem.qu6d quicunque qu6d dimictcrcntur . ad quem ofFert Chriftus fuit maximc charus & diledus a toiaTrigracum. ad quam ordinati eramus antequam primus paternoftcr peceaflet. & noluit quianon hoc obfequium ofFerre pro fe. fjft . per Sacramenca vece- Oxon. Tt przuifam exhibendam. ergo iuftum fuit aliquo ris lcgis. vt & ifto modo poiTct .& non ad nienfuram ahorumSandorum .in decret. quibus exhibita eft . & txplicat optime ejuemodo in hoc cencurrHnt mi/ericorinfiitia. quim illa obfequium eadem flerent. luftum eftctiam qu6d creatura .qu^m illis. &c. & pcc. & ta noftra efticientiam mcntoria. . & eis aififtic ad cunfeccn- SCHOLIVM II. prctium redemptioqiiia obfcquium gratum nis non erat adhuc folutum. in remittendo ofFenfam fineproprio merito . cata laxabant eft eis cfle przdicata . lO.quiacantum eam . irf eledtos ad finem pra:deftinationis eos pcrducat SEd quantum ad caufam metitoriam efficien- Sacramentoru refpcdtu graiis. pcccatis noftris mana: naturx . veritas .ic donum . maius bonum. Slucmod» rt' medi» falutit funt *x mi- fimum ius . . Ex his infcro .& ideo lacobus Sacc^mehtum extrems vndionis non inftituic . quiaiuftum eft Dei dileanflimi cxccdens ofFeudignum magis giate acceptari.fc ipfiim hoftiam immolandam pro nitate. & acceptatum & hoc pro ilio pro quo offert. qaxime cum non pofTcmus per alicuius altecius obfe- quium patci conformari. cxtraneas .qu6daDco folum inftituebantuc inftituit refpedu : & Chrifti roocientis pro c\c(ki% : ergo Ik paiHonq non . .cUm definiunt omnia remedia effe Vide prAVtia opernin Chrifii. & ad finem illum. *paJfio Chrifii fnit can/a meritoriaefficacittSacra- & & luftitia filij idc6 illam perillud remitti.dico quod pafEo Chrifti licct fcmper non fuerit in re exhibita . quibus fuit adhuc exhi- & & ruit («- nuam . remittit deli(5bum . difcipulos eiusvnxKTe infirmos oleo fan6ko .quam defignant. zterno concur- mittendo ofFenfam. veteris legis . quia afTumpfii pafEones hu. . u E legis habentis efficientiam cx ea qui Pa(res. (j» filijfui. .vel obfcquio ampliiis piacaretur . fed illud inftitutiim i Chrifto promulgaiiit jmultacnimdoaliajdicituc fandum cujt -per Spiritum lis. multas po^na- & & ica ^ principio naciuicaiis .&Prophctis locutionc exteriori . Ad aliud patet per iam dida. Patlio auccm fuic obfequium exhibicum valde charum Dco & nos per fidem . JnfirtmtHr qms in vebtit pttdHCMfiuerdotem . qulkm otFcndcbadcmcrito rtale fuitobfequium turcx deli<^o. «jnia oblata fuit t. c»n. Chriftusctiam voluitobfeqtiium maxime gratum ofFerre Deo Patri .dicoqu6d i\x c»Hf»m fnerittriam paflio Chrifti-eft caufa priuifa SMntttuntt- qu6d rnt/t. (^ ditnittentnr ei peccata. vt nos perduceret ad finem beatitudmis . quia vt przuifa non ef^ caufa metitoria tantx iam fa6ta.vim fuan. SaeraHHntm & Baptifmo. quod Sacramenta funt k fola voluntate diuina inftiiu- ad mortem. rton circumtifio. fa<ftu$ obediens vfque qua ea dum gratiam. . Sejf. quia omnia fuerunc ab populodenuntiata^ Eodem modo er»mint» propri» vttt' tU legii P«t k in^ilMt» funt. faUitis nofira Pro hoc fnnt Trid.f^are Saftifmm aff mentalegalia dabant graciam virtute pafllonis Chrifti przuifz . alius ttwdo fe ftiam immaculatam ipfum ofFetrc pro nobis fuo Patri ho. tanto eft magis . uina. Sacramentum inftitui^Te . vt ^ caufa obcdirc qus gratiam confcrebant .amt fajfionem inflitHt» ftus ^pcincipio natiuitatis ftiz vno modo pohabent »b e»^ & obfcquium pro •vt exhibita^ tcft dici exhibere pretium nationis attingere OmnU ttmi' nuUus fi qui nati vt filij nx ex maira peccati. pro remedto omniHm . quia vniuerfa via mifericordia & veritas. ei Dcus gratiam. ficuc & cnim M>trci6. quomodo Sacramen- gratiac. vel non accepcac illum ad amiciciam pcrfc^am . quia iam exhibita eft caufa metitotia in graciz decrcuit cnimDcusi tempore priuaricationis primi hominis . quibus fuit obfequium promitcebatur exhibendum. 576 extcema Vnfkione dicitur quod eam inftiDeus lacobi vltimo. Sacramcn- ^ paflione Chrifti prxcredita vcl przuifa.& prxdcftitia- trm ptr Chriflitm ntbit tl0tUHr. non tamen apetiebant ianuam . mifericordia . Chriftus hoc potuit. qu<im anti.nort potcrant propriis obfequiis ad finem pra:dcftitis. Wii ad/alit- maxime facercaliter rion videturilla creatura perfcfte Deo ordinanti eledlos ad illum finem.& fic habuit rationcm mcritoriz caufx. fic crgo pacec priraum .k4i«V iam & acceptabatur in nfa- Meritum.*qui pro illaofFcnfa folus poteft fatisfaccrcmifcricorditcr. vt nunquam remi^teret alicui offenfam . fnentorum in patre & iuftitiac. Rex exhibitum magis atet» d.

fcd pro teinporc fequente paflionem Chrifti .ergo. Aliud. Dominu* lefm tali Baptifino mundat EcclefiarHytjUo accepto tamen loc. fed propter maiorem non fimilitu- dinem eorum . ficincermino gratiz .quod daturnon efticerandum fed fi aliqnid omiccicur. Abul. fiic- fcd interior fup- plenda. erat cefTauit Circumcifio.vcl prarparacio . fluxiflc pcopccc principalem meriti racionem ex ifto vulncrc .9. Sapiifmui flc dacut ablutio interior aninix a pcccatis dicuntur §luomed» $«• tramtnt» fidper impefitionem Icem. necApoftolibaptizati ante paflionem Chrifti exhibitam tantum receperunt degratiavirtutc Sacraraenti.^.in Oxen. ex opere ope- Alio modo poteft dici . Auguftiimi.»/»«. & magis qukm ligens illud gtatifllmc acceptat offenfam alterius men non .66.^. farium . fed meritis Chrifti. ^ fimili in propofito.i.fi alias feruiat ferat fibi fibi. ergo baptizati Baptifmo loannis quantumcunqae haberent de gratia . AJ tirtium. c. fanguis & aqua. infligcbatur . & idco pro tunc habucrunt eflicaciam ante paflionem Chrifti. ees & ta.fi ^t tt. Argument. &c.vidctuc Baptifmo Chi ifti iam inftituto non abtutio exterit» iterauda rit . Chrifim nen tiam habuit fummam . quin Ad vltimum. 'j"^"" *"** '""* '"*" remanebant obliKati abeo ad fufcipiendum <J r p.4. vt homines facilius cxcitarcntur . Matth. Si aliquis diligeret aliqueiii quantum poteft ipfum diligcre .^. Ad II. tneretur nobis.Bonau.D. illo tempore . teft Magifter htc .Scot.}/. Qu^flio •Dbj {iix padlonem faatn adlualicer habucrunt Baptifmus fic . Siquosbaptizauit ludas .ficut poft . quod in & non inccrior. (i meriiis reddirmt. i fi tamen loannes bapti&forma eius . qui non .& Deo obculit . <). qni kaptizat in SpiritH ipfe acteftacur in atjua :ftat fan&o. q. & Eucliariftia virtu- tcm paflione Chrifti vt aliquo modo exhtbitajconcedo tamen confcc^ucnterqu^d virtute Sacramcnti non habuerunt tantam efficaciam . frtmHm.or/.& pro quo fuerunt inftituta.x Beii. & indncercnturad tccipicndum Bapcifma Chrifti. 1 de . . Et »)uando dicitur gratiam mt' qu6dgratia non gratis datur . CHO L I V M. ejuia Baptifirms loannis datum ejuo efl praceptum Vide Scholium in Oxon. fufficit ad completionem ius eft..& dico quod Baptifmaloannis potcft intelligi vno modo.nnis Auguflinus. : darccur ablucio exceiior.io. quibus reddicut. &. & .Gabr. eis darecur gratia vnde aliud tempus erac . 8c fit impofll- th. tfuosficbaptiznuit. quod eft Sacramentum principale . licet non magis necef. pcnfat . ad ea qux concurrunt in Sacramcnto Euchariftiae .accepto Baptifmo . & non fibi ipfi.&c. benc poteft mercri alteri .& fait in terrnino gracix. S T I o II. & jpem non fofMtrum in Baptifmo loannit FiliHm Spiritnm Janiliim credebant.non fcd difpoficio . ad fufcipicndum Baptifma Chtifti.^o. mera gratia iuftificatio peccatoris eft mera gtatia in vniuetfo. licct plus habuerunt de gracia per modum meriti & . Durand.ficut mod6 baptizati.qui meretar alceri. Ego baptizo vos in medius autem. & dicuncur 'omnia fluxiflc ab ilqus fltixerunc ab illo vulnere.baptizftndi pojfea manitum Apofiolomm fiper eum quium gratum quia n» gratls « modocftdeChriftooffcfcntefuo Patti .^ii. .ergo erant . fibi acceperum Spiritutn ex vulnere latcrali corporis Chrifti. cautc eft fupplendum cxemplum dc Clerico per faltum promoco:crgo cuui in Baptifaio loannis Ifto aliquibus mericis rcddacur. Dco requam runt inftituta.6. baptiztndi.^. Dea datum 5 fanBum. omnes .&ficpii exponi po-.4.vbi quod . Magifter in liteS rahuius diftindionis. tamen pro poft pafliunem Chrifti Chriftiani illis conciHarentur fignarK .Thom.f. a quo in fummo diligitur .ati» »d ip- ffi-um.j ^. fcd necefre eft illius cu- adhuc non inmedicinam fc- . propter przccptum .dico quodvetumeft.& promulgata.Auguftinus lib.Excm- nifi 577 Alenr. ntrt Utirit Ckrijli. D. quod liccc Sacramennon ta fuerunt inftituta ante paflionem Chrifti .de S»ptifmt.)». bile magis diligi ab eo. Non autem qui eam accipimus fi niencis accipientis redditur mcritis noftris. quia fuit mortuus qnando illud vulnus dicanturfli*xijfi i vul. pro quo non erant . ptoptcr illuJ obfe- offert eum plus diligit Sihll tmni- Itteams' ^ & S plum hums cft. dilexit in quadam rcmifit nobis offcnfara . nonfmt iterum baptiKAndi . Item ptxceptum de Baptifmo poftquam poftqukm prarccptum de Baptifmo fwit promulgatum . in j. Baptifmo loannis tene- necejjitate falutu hptiz^ari Baptifno Chrifii f iterum 1. tenens baptizitoi a loanne non effi rebaptiztndos. bapcizauic tancum innomine vcncuti . non erant re- htc. & veritate ad aliud. fuetunt flmiliora Sacramentis. quo fue- in . alibquin produdum non cflet perfcdlum.de confccrit. cos ohligauit. Patrem in l. Saptiz<tti per loannem rebaptizAndi erant.q.38. Confirmatur . <i ante pafllonem Chrifti. ita quia Qj/ ^ ytrum haptiT^ati bantur de SteundHm.anmedium . nullum aliudre(juiritur.hic. lo vulnere .»rt. vndenon dedit nifi quandam cljritiicur*' difpofitioncm prxuiam pcr abluiioncm cxterio. emundari.7. ficut loannc i. c. reddicur. & of- obfsquium aiiquod gracum pro alio. Ai . vltimo.(»f. Ratio. jM*r- & . qax fluxerunt de illo vulnere. fcilicet .& Trid. Sejf.Li. adhuc erat dominicum Ba- ptifhut neceffarium. nifi fammo. non fuit Sacramentum AH. fe ipfum in mortcm ad offcnfam noftram redimcndam j & ide6 ex iuftitia .dico qubd Sacramenra tum.in naturalibus forma rcquiritnr induci poft difpofitionem alicaius . ergo ^ fimili quaptumcunquc efTct aliquis purificatus Baptifmo loannis. fante. qu6d pifllo Chrifti eft caufa non (ibi. adhuc vlterius debet cum Baptifmo Chrifti qui . REfpondeo ad qnxftionem. qui eara .6. non fuit quia non Incarnacio.i^/iquent.^mttMa Biptifma Chrirti . fbi jid mbit fed meritoria gcatiz nobis. vt II.f.^» «.i. loannes.& non fibi ipfl ? Dico quod (i ille. Ztuit Baptifino Chrifti . f. in reccpcione Sacramcncorum. tur.Rich. »rt. rcm. R G V I T V R qu6d non.5. 6^» t . d. Sed quomodo poteft aliquis mereri alij. Confiimatur.contraDonatiftas.4. cap. iterum baptizandifitnt. quia a pdnciuio gia- tcrtiuradico raeritoriagratia: . & habecur apud Auguftinura.di. non minus tcnebantur.x. aut eflc fruftra . rc Item.cuiufmodi fuitChtiftus.hom.ide6 accepta prxparationc ducitur medicina . Contra. j. (uper loan.q.

ari. diuina efficienter fignans.non erantircrumbapiizandi-. per Contra. De miniUro vcro.«. plurium pro fundamenco crgo ficuc Sacraniencum in communi dicic talcm relationcm in communi . cum hac forma verborum:£^ff bnptize ricur Argumtnt. dico quod eft bona. cenebantur iterum biptizari . fi non praefuiflet Diaconatus.& rcfercur ad inuifibilem gratiam .Cjfceptiuum tangicur.i. ue^ntiuHtn. 66. Irca diftin£lioncm tertiam qu«- I.miiiiftcrctim dicitur .D. Thom. Sacramentura cnim eft figuum formaliter. fub forma verborum data. & fpcciali.8. quis incipit . modo potcft intelligi loanncs & .quia duIIus ingrediturin eam.abalitjHo abluente.ilicet :BcL^tiCmus ed tin^aio corpo- greflum Ecclefis poft fepulturam Synagoga:.& executoris.^.i. vt miniftr!.vtdicarur circ fignum cfficax ordinans hominem ad falutem cxprimendo ifta qux pertinent per fc ad eius rationem & dcfinitionem.ficutpacet deordinatis per faltum . ita ad BaptifmaChrifti poft euacuationcm Circumcifionisjnoluitenim Deus dcftruerc C H O L tA(fignatHr Baptifmi definitio ideo ficuc'omnes tenentur ad in- omnes tencntur j.t. forma cum r^ffOT.j. clfe & Ad primum ptincipale parcc exi.ficut illa.Exptlcntur certu verbis inuecame Trini. dceius inflicucione .j.fi fuppleantur.cum dicitur quod illud. fi.ct!ini ver6dicitur eft ahlutio dicit fed corporif .Lib. . quia charadler lordinis faccrdotalis poteft imptimi Sed .& amicus.& funt bjprizaci a loannc.D ^ I.non cft fupplendum eft ibi . Et fic dico quod baptiz ui Baptifmate loannis .& explicatur.ex inflitutione ablutionemanimt interiorema peccate. plcri alio pratcrmiflb . primo dc quidirate Baptifmi.&"datur \ntelligi ablutio corporis hominis non inuiti. obligabantur adprzcefcd baptizati Ba. fed ficut eius przfuic fjdtum.baptizando aliquos inmmine Ptnrii. Et tuncarguit Mngiftcra contrario (cnfufic:qut non habuerunt fidcm Trinitatis. ADiftam baptizaflc rcnt. DimnaioIII.3.im dtdis. fine de cfTc^u principali .^. & Vafcjucz) Rick.faEla in ^ffiniti» cr fimul ^"f''/""^ verbti totam Trinita- alio abluente certii . fed totuminchoan- aliquid iteratur . ybi Suarcz ». Scoc. .lV. fpeciali. omne remedium ad falutem.& Filij. te in nomine Patris & Filij & Spiritttsptnili.quia pars non prxdicatur de toco>abiutio cxcerioc cft pars bapttfnuiis:»- nis.& ita poteft faluari didum baptizitos i loanne non Magiftri dicentis rcbaptizandosinon autem primomodo inteiligendo baptifmaeius. tangi- tur fufccptiuum huius SacrajTicnti.4 p. ab exterior. dico quod rcgula non eft vera .i. Argnnnnt.q i. fcrmo quiditatiuus rei intra animam.r/? bene pocuii enimaudiire difcipu- .vt materia. e. modo fc tenent ex parte menti.ybi dcifto quzrctur. ( ^ hitq.ni[i ptifino loannis introducatur pcr Chriftum quod & .& Spiritiu ftnEli V M. quam alicflc de familia Dei.fa6ta pta.didis in dcfinicione Sacramenti in commu- tene- . K'ea{.Sonm.quia abiutio non fit niii }. vtrum fic ablucio excerior corpdris fa£ba in aqua a Saccrdote. & a quodebeat & illa qus confcrti*///?. & proprius cfFcdus huius Sacramenci.»f' xpiifn» Chrifii.ix. nitail terfignat ablutionem a peccato . & execu.Magifter in prxceptum erac dc ingreflu^in Ecclcliam poftegrcirumdcSynagogi.non quia nihil erat fadbum quando aliquid nihil potcft fieri aliquid dum nec tamen . ergu qui func baptizaci a Ioanne. fiue . I. & fundamcnco. vel plura fcnfibilia . &etiam de eius cffcdu in fuo correlatiuo habetur in aliis quxftionibus huius diftin(^ionis. Arguitur quod non. litera. ris cxicrior . pertincnt vbidehoc tangctur.Wicior. aqua concurrunt ad ablutionem corporisexce- pcr Baptifma. & exprimicur maceria huius Sacra. . connotat tale f6ndamentum . tencbantur icerum baptizari. Auguft.qux non ita propric dicitut funda- definirio.de fufcipiencc aucem habctur diftinSi. ibi . forma baptizantis Chrifti. quia tunceft eadem quod cum prxdida. quae .^ in O-Vto.quod illa eft . •jfirinati- ficuc cifionis. De forma autcm Baptifmi.quod effwien- debet cauce fuppleri . praefcri- quia nijibi cnim diftum Sacramcncum pcr cft cludete relationcm figni>& connocare fibile. Dico quod Baptifinm eft ahlutio a^ua . quod baptifma tunc nbn fuit eius fccundum fotmam fcd tantiim vt miniftri . & . & relatio ratio- DISTINCTIO III.&eandemtcnui(rein fuo Baptifmate. fed crat (^ . quod fuit praetcrmiirum .11 . bominis nen inniii CHmirttentiote debita.i&ow/«« «(?»»«tt«i. (jr fit Sucramenttim ergo tam verbum. temlnuocame.dtjiaiiio. Adahud.& mini- .quia nuncorpomafinitvci bouis. lytfiniti* ^'i'l'" **" . vt Baptifmus . ejjentia Baptijmi^ ^. *• fe in- vnum fen- fiuc finc vnius fenfus. .i.d* S-^cram p g.cum vero dicitur quod edablHtio faiia in atjua mcnti . j. dicic fpecialem rclationem figni cumeifdcm difFcrcntiis \n. ita ipecialc Sacramentum . Baptifinojcura cnim vltitno dicitur. formam quam . go.& omnibus & forma. ita prsccptum crat de rcccptioncBaptifmi poftceffionemCircum- & S Alio Baptifmo Chrifti fttuit fean' itts jt h»ptlx. Nam cum eflabliitio exterier faBa in aifua . partes Iftae & fingulas quacftiones de patebunt pcr proprias.fcd talis modus arguendi non valec nifi in caufis prxcifis. Minor patetfecundum Auguftinum fupcr loanncm Homil. p.non habuerunt fidem.qu£ eftquiditatis extra animam .lib. quando non poceft fup- prxtetmiftiim data k illa quaeftionem refpondeoex pta. & . Vnde ianua Sacramenioriim eft . nrt. 578 erant intra Ecclcfiam . non cuiufcunque . toris.t. Quantum ergo ad dcfinitionem Magiftri .i.j. Accedit verbum ad elemenmm. ibi tangicut luum proprjum corrclatiuum. & in propofito potuic fupplcri uerfaliter quo . De Sacramento BapHJmi ? Qj/ ^ T o I s ^m Hugo </« Jit definitio rt. maquod tangic teriam huius Sacramenti.&c. &expliccntar illaqux in ipfacontinentur. Eft crgo complcca hxc dcfinicio Bsptifmi cx pro- priocorrclaciuo aliis rcquificis aliquo ftro. ad difpofitioncm cius declarabuntur in tribas diftindlionibiis feqiicntibus. quam ptucn dc Baptifmo Chrifti non eranc intra Eccleiiam per illud Baptifina.qutft. riorcm. vt corrclaciuum & fignamm.& dcterminato correlatiuo. los Chrifti baptiziire I Magifiro. & vni- praccrmiinim .cumdicitur. de qua quiritur.

. cuius eft ego te baptizp in nomine Rtttio ftptitm. Poied etiam dici qu6d Baptifmus non dici cnfe fua maieria . x.q::6d habeant tantiam vnitacem 01 dinis . quarftionem dico quod pofTumus loqui 1.&cc. fed veriras iftius propufitionis. pars attuclior funda- iiominc propofitio vera eft j /•. & vcritarem quia propofitio . diccret*. Ferba obtinuerunt de dodrina Chriftiana cap. vcl appropriatc.& Spi- . OSauum. vel Chrifli. comparando illa vifi- ad inuicem.in Oxon. .Minillriim.i.vt bile . ordinis dirigere dttHs haptizohit in & aliis conditionibus fu- . huius Sacra- fandi? ArgMmtnt.fuffictt Septimum.i.^. .aquam. ^f^ S^*22S ci.& Filtj.5i di- IrcmiAuguft. ita quod illa quatiior . mu- fubftantiam.ergo alterum tft principalius in fignando.craincnti. expri- & ita addenmii forniam huius Sacranicnti .iiiis vnum . .f.j-D. & vbi.^. exprcffis nifi viirute aqua.bapti.nec ifta relatio rationis. . fed \\zr\c:baptiK.» in nomine . quia non poffunt efTe finc omni ordine in illo nomen e^o. AD ptifmum dari & per confequcns ab illo habet fuam virtarem. ^ fermonem ad non in- Item. fed lignea. vt figniira menti mitti' efficax veraciter demonftcans & fignans ablu. S non oporrei partes cius exprimtnrcsquidirarem ilJius.iw nominegenitoris. 579 Item. e^o te baptil^. Auguft. quicquid auccro fignac 1 . : cfFcito & hanc formam ver- .per verbum prima: pcifona: datur lur intel- perfona determinata. ^Hodam. Verunramen quando plura concurrunt ad quam conftitutionem alicuius cfFedus vr. I. aur ergo piopofitio aut eft falia.forma I teria cius. (ed lignum .in .Thom.quia fignat Ba- eft ha:c for- . alius in neccflitate baptizans excufa- in aqua:ergOj&c. iionem. forma hiuus Sacramenti fit eft . & mareria.Verba illa funt forma . vnam per/inam menti:^2p baptizo Item.hic a. de Baptifi (^ eiia effEiu. tanium .igitur poteft . Grarci vere baptizanr.c.7. T V R quod non.ni» ttlim albedinem :& Je ttnent ex ifto modo dico qu6d forina Baptifmi fi propria pnrte fundttcft quod fit quazdam relatio rationis. ma te in Pacns.& miniftcr. ex inftitutione. 7. exprimere II.Sextum.ri*.dift. abrtrado a:nea enim non ftatu» .de Ttitiit. .quia demonftiatur perfona. ad Pa- quia hunc non excufat ignurantia. do quod addidi .^fr quatuor artit. nec miniftcr dat .de confecr. fufficit. tttum Rich.id fignamm qiierndefignar: &ifto efi.etfir feruHs rittu/andi.1.& baptizati ab eis quandoveniunt ad nos non tebaptizintur.x. ficut in fiio fundamento . . .dicitut . complcdifur ablu- ri poflct.dift.tph. .fed cft telligeiitem.hic.f. Cbrifli in op- Primum diSlum pro hac litera Forma informans huius Sacramenti eft relatio rationi.1/^ ma- eft in fcd ifta vcrba in ablutione fada : e^ te bapttK. o I §iuintum.^.fia 'Ri(h»rJi 4.'us. . aqua verbum. primipatum adfignartdum inter omniafigna adplaci.quia vtrumquefetenct expattefundamenti iftiusrclationrs.fi hacc propofitio Patru. & audibile . & expliott cLri. qua relatio rationis. tiib formam vcrborum fccundiim tari non inquantum eft propofiiio falla quia tunc non eifet Sacramentnin veriratis qiiod eft impoffibile.c^p. ptrna ptccaii in miniftro Gfuartum. nienti forma. qux eir (ignura ad plaritum . I. . habetur corapleta eius de- R^jpoi.imcnrJraticncm.^oniw.di^. ideo in artiiicialibus nonrolumpraedicaturmateriade roco artificiato in concretOjfed etiam in </ 1. non cft fornia poftcrior co informantis. . vetbum. Item.vnius fund.j. Sacranientum . qua^niplicitcr concingit quantiratero . Glollaro- rein in cap. cfF^ ha-c relatio eft pro- prieforma huius Sacramcnti. quia iignum ad placitum cfl: & non naturale . id cft .fi cjmu . Firma SaSi proprie!.cxtra de confecr. de forma alicuius propric.Qu^ftio nili aliquo abluente.ptr I.%.Scc. ^uod res efl .c[n'\ pro- tcrtio eft necelfe ad veritatem huius Sa- pofirtonibus ordiiiatis adaliquod ad tettium:hu- bat &uMtum. nomine 'J'turis.verba. cft pofterior prolarionc verbo- rum iftorum incipit quis quia anre finein vetbocum non . caiur in nomine Patris.ti.Ij.j.text. eftpoftcrior ipfo Sacrameiito . vnumcft principalcj&aliud niinus principale.vanum Itcm finitio.vel quod fignum eft in omiiibus praedidlis.ifto vera ab ej/eiei: quia ex eo . Icem.Si Ih.4. ordinario h<tc Jit fracise forma lib. &c./demeflpatrem Nenum.y.quafi integrant. Spiricus nec . vel mn Pricdicamenti$:crgo veriras eius fcqui- Baprifmum. fufHcit quod Q^ Vtrttm T Ambrof. fafcipiens.dtf. infolut. Secundum.^. ed: foliam ed xs . ^rcKf/^HOT. Ttrtium. qua aliquis Alenr.(J' SMU.tiO:o. tttm .& non veiba plufaqua.nihilfit. . . ficut totum habct miidicircm. primHm.z^tMr.7. 4Ad urgHm. eft . cum de- . . vt . fic dico quod vniufcuiufque fotma trttmtnti ipfti rtlatit fignU eft illud .& fignaturo . dura alia pic intcUi- gatur. moJo & ideo fic ex & (ftum. ett. ^ quo cflcntialiter& fprmaliter cft id.cuius fundamentum. .j. quod non cramcnti expriinerc hoc pronomen ego. qualitatcni inftiturione rcfcrtur . trityScc. & ex aquo^ficut patet in omnibus com- & iufmodi funt in Baptifmo aqua. Hoc confirmatur per Bcrn. 1 1.vt vult Prifcianus^ergo fupcrfluit hoc pioligi modo loquendo dc forma. ideo confcquenrer dat in- tcHigeic rniniftrum huius Sr.Scoi. qtiod eft .Yi. domus non foliim . qu6d dt abUitio fndi in aqua.iir/ i. Item. & vbi totum non eft . ideo cijm Sacramentum Hc Hcut attificiale . in aqua. ».& dc Spiritu [a. Pci hoc auicm qiod dicic fHhforma verborum . A£et. vt aliquis eft albus' per . ejfe. taiTtura eft ablatio corporis in bita forma veiborum periiis reqr.& Filij.&genitorem:igitat fufHcit dicere. Hcut clr in propofico de maieria Sc forma huius Sacramenti. forma : 4.s.dcc. . nomine Trinittuu .5. Quia fecundtim Aug. & non ex natura rci . Contra extra deBaptifmo& eius Si ^uispuerHm ter immerfirit borum nen tenuerit SgCjL^^ RG v non funt in aqua SCHOLIVM . Ad argumenrum in contrariuro dtro qu&d in arri/iciahbus materia eft tora fubilantia rei & . cuins forma fed prior.quem fignat conferri. Tenium obfcruaiida tjuemode. iion aurem feruant noftram forniam.m.ncc inquaniiim vcra qui?. Hoc autem principalius eft vetbum.Retulerunt. tionem anima: a peccato tanquam fuum proprium correlatiuum. quia aliquo iftorum amato non 'manet Ssctamentum. in verbis &c.

neccffitas . Vcrius crgo preffius exprimitur vcritas huius Sacramcnti ^cr formam eomraunem tiaditam ab Ecclefia. euacuatut virtus ex partc miquia nihil facit . modo tamen tale ftni medt «pudiffet. fecundura quantitatem . fcd non propter hoc deftruitut Sacramentum. vctula autem. & & & ponant . /y'eg(C"*"" cxpr imatur . Sed credo qu6d nifi nuncceflcnt ab illaforma. expreffit taraen . ablutio intctior . quia non tcnentur fcirc trttif* ftrm» baptifmi jutitd virbtt. &c.non fcmpei mutatjvel deftiuit Sacramentum. qux fit caufa formx vet bo rum in Baptifmo Grxcorum . dum tamcn rcdc faciant fecundum inicntionem Ecclefix .rf«».vcl cflentialia iftara for- mutando.'^T/'* • ptimcnsomnia neccflaria. mutatione faftaciicacam. qux gloria erat fubtrahendo aliquid . mutant ipfi in opcatiuum baptizjtvbi nos loco fufcipicncis ponimus te . &c. i*'"'*" tam adlum in fe quim perfonam fufcipicntem. in compofuis vere ex matcria & fotraa dicitut principalior pats compofiti . vt fi dicatut : ego hdnte te in nomine j4pofiolonim IoMinu& Petri. qu6d mutatio fadla fecundum fubftantiam vetboium.aliter baptizans . permiiTa cft tunc i. quia non iiiin j- Miniflir ntn de »"tjf»ri» »*- eft hoc pfonomen vt ^^'". f}U»irUpltX fft mutatie ccffitatcmSacfamenti. . & : & .IV.& principalitci concutrat ad ablu- fjbi & conftitutioncm funclanienti huins figni quam aqua .non /"/">"""^ cxpteffit baptizantis pcrfonara de. fcilicet . Grzci ver6 .^'^ verum. vel ditam ab Ecclcfia .Corinth. ncccflaria fcquifita ad ne- de forma . quod k meliori fuerunt ininiftro baptizatt . exniens fufccptiuum Baptifroi.crgocum verbumfit principaliusipfa aqua.cxpcUendi funt de Ecclcfiaiquia jicMui ctcum dueat . qu^m idis. vt hxc pats. lum i. & fibi incumbit t^cit feiri eft roa huius Sacramenti. ftatc . bapti^antes e»s in nomne Patris .fed verc dant Sacramentum. Nec cxcufat ignoiantia. . Patet de mucat ionc verborum in fortna.&c.y. vcl mutationcm faccre circa cam:quod fi feccrirjpeccat roorraliter manentc tamcn Sactamcnto . vt fi alia vcrba ponantuf pro iftis . cui non licet ali^uam vatiationem.& ideo ad araouendum caufaro contcncionis intcr eos . vcl inufatia in form» Sncr»mtntt- rnm. Si niftri jgiurmtis noH txcufat non ita pars compofiti eft forma altcrius partis .eg9 Ctph* . vltimo. ferutti Chrifti .fcruant iftam foimam omnino . quantum eft ex parte miniftri . Ex partc Sacraifto enim minifter omittat aliquod ncccflarium.t). dicetut Dico eigo qu6d hxc eft prccifa forma tenendade neceffitatecx pattebaptizantis. mcnti in tniHiftrum in xqualis neceffitas eft YCfbotum forma Sacrameuti.Vcrbum enim ^4^/<P cxprimens adum per modum <indicatiuum . DiftinaiolII. quanturacftcx partc eius. quia lion eft fcruus Chrifti antcquambaptizatur. peccat mortalitet . qui veracitcr crcdunt Deum folum efledlura Ba. vcl variatio vcrborum ficunStm fHhfitintutm .\c\ficunStm (fuantitatem ftf um non eft tanta . ideo apptoptiatc loquendo refpeftu iftiu» vctba poaani dici for- tionem interiorem . vcl ficunt£tm ^ualitatem corrumpendo.Sacramcnti cxprcffio tam aftus . quia tencrur hocfci- re cx oSicio. fcd non c conuerfo. non cx primunt pet fonam baptizantis. qu6d peccent mottalitci. indicando perfonam baptizantis pcr vcibum indicaiiuuro baptiv.& & inftituens illud. & quare non ex Su»rt Mpud primuntpetfonam baptizantis . vel fyncopando .fed approptiatc diciiur for- Sed 4- .veI profcrendoincongruc iftaverba. quam per formaro Grxcoruro. ficut forma tra. Grxci etiam melius potuifTcnt vti aliis verbis . Ttfmum difpenfatum. .quia pet illas particulas cxptimitur ptincip.vel laicus. fed baptizatur vt ide6 non ponunt conuefiat feruus Chrifti . hapti^etur firuMs Chrijii . iftam formara. vt nomen ali- addendo aliquid.^^*i'^!!' ptifmi confcite . Amhe infmeam cadHHt . *r«. tincnt .& ideo ignorantes illam formam in Ecclcfia Latina.vt tam huius verbt haptiKj». Scd in verbis cxpt imentibus cx parte miniftrantis Sacraraentum. Vcrborura autem omnium iftorum. Confidetando autcm ncceffitatem cx patte miniftti . cum aliqua poftea.& tencant fotmam communem Ecclcfix .& aliud de neceiTuate. olim voluijfe Baptifinum in nomi- exprfffiane Trinltatis . & aliquid neceflarib rcquiritur ferius. & quxnon.8cc.-^^*" cx oflicio .i quo eft immcdiatc collatio grarix . Qu« autcm mutatio verbotum poflet cum vcritatcSactamenti . Sed Ci quxratur . qui formam tenetut cx officio fcirc baptJzandi tra- ditam in Canonc. quantum eft ex patte fui. Phyficttxt.&nonminiftrum baptizantcm conferre cfFcftum qucm defignat. fU4 t» quotundam demonrtrans pct fonara baptizantcm. pertinet tamen ad neccffitatcro. eg» <piidem Pauli .^^. quira fufcipicntis adura. cx. 58o Vtfi» §iif«rt dittutmrfor- iH» i» S*er)h mtntU. forma quia dat efe principalitet. vt fit /J*/.Sic. ibi tur.non fecundura roam . tenent formam tra. funtne verba przdifta ptacila forma Baptifmi ? Redico qu6d aliud eft rcquiri neccf(pondeo litih . fecundx perfonx : non itapetfona baptizaniis . Filff. Ad propoficum dico .ita in propofito poteft intelligi fieri mutatio . fed tantiim in atticulo ncceffitatis . quodcft ncccffarium cx parte Sactamenti in fc . tHntes .qux inuocat omncs pcrfonas Tr initatis in nomine Pa- fchifmatis inter cos caufa . qux eft cfFcdlus & tacioncm in rcbus fecundiim fubftantiam . hit . iftius forma prxdtdia obferuari.vt in fc . ma huius Sacramenii Duplitittr 'M slijutd ntftjj»rium in Snertmtiait. verbum non propric. nifi fuerit cum eis Laiini ver6. SCHOLIVM Certum effe ait m Chrijfi fine II. Satis hoc patebit in- . Scd dftnealia prxcifa fotma vetboium necefquantiim eft ex parte Sactamcnti ? Refpondeo quod ficut contingit ficii raotum . &c. ficut in aliis principalior & & fc .{*C^"J^:m nulgationis de Baptiimo glofiabantut baptizati firm^k tttt» Cbrifh in nominePatris dc bonitate miniftfi .& fecundum vki $.^^*"' /""* dita ab Ecclcfia? Rcfpondco in principio di. ego vero Filtf . quibus non inumbit ex officio. qua vtuntur Grxci.^ 1 8.f^o baptiKflte .Lib.rcilicet. non pcccant mortaliter. (\aim huius pronominis w. quia neceffitate Sactamcnti in fc modo loqucndo . in Sacramento Baptifmi. tamen peccat ttnttur. omittendo illud. faluatot cnim Matth. verc dat Sactamentum fcd . & cft vtraque forrat Sacramentum.etiamfinonob. vel cuius pcffonx Tfinilatis ficundum vbi . dicentes ApoU» vero . vcl tranfponendo vciba aliquid iriterponcndo. fecundum qualitatcm . Dico ergo qui)d haeceft ptaccifaforma:e/»« ysptiv .dico qu6d pi3ctctraittendo. qux conformam Sacramenti . . Nunc autem vidcmus qu6d tantum eftiergo. 8c neccflarium Sacramentum faluar tamen vtiumque . qui vcrc conferunt Sacramentura Baptifrni fub illa forma BaptiKfturfir. vi affiftentcm fuo figno . Si autcm omittaturaliquid. vt patct pei Apofto- roortaliter.&c.

tm. Et ideo fi nunc aliqujs rene. quod verc cflet baptizatus. vtdicatur .nec vltra tem- piicite. cxpiraretdidotn quod Dcus cx mifericor- diarefiduum fupplebit. net eadem . fed non funt idem quanturo ad primum conceptu fignificatum vtrobique . tenear. Cano 6.vndum. ncc eft vera.BonaM.patct cx iam didis. modo . cum dicit quod ii aliquis baptizatetut in nomine vnius perfonae . Vox enim ptifmi. fru. Sc poftillud tempus formam inftitutamaChrivbi iinuocareiitur perfonx Trinitatis . Scotioper. ego credo qu6d nihil faceret in virtutc Sacra- menti.x.i.8cc. cft tciligitur qu6d Chriftus & per Chrisium in- vngens.cum quibus difpcnfatum fuit ad tempus in nominc Chriftj baptizarc.Sermo fermo non intcUigcntt j dico quod flex. tpufi. nomine Pji/rw ptizandus. vt patet per aliquando . tcminiftri . : ex vna didione . nec legimus alicubi exprefse quod ipia fuerit reuocata . fermo nccelfaria vt diuulgaretur titus vltimo nomine Chrifii . D. prolationis inftanti Ad fetMn- lium. & ideo liccc det intei- ocationem . Aiiter provt eft . fed tantijm appropriate loqucndo litcr Etdehoc funt opiniones .fedin nomine totius Trinitatis ex- li- toto tcmpore prolationis verborum . creditur . vcritate iftius propofitionis ego te haptiTo .i. efi colligitffr Ambrof. quancijm ad hoc. art. eflct denaO ba- loco Trini- ponatar Chriiii. omni lingua etiamfi difFerat fecundum vocem apud diuerfos. . & caufa ceflante. ncc hxc ablutio eft Sacramentum . Sc & : & videtur Ambrofium. non propofitionis iftius fed fequitur ablutio- Vnde idcm dicciev. forraa roa.t.& non eft cadem vis & Pater dieit frimt fer- nominis proprij pro.^. fidinferiptt Oxonienji tmnino liubita manjit. vt cum tatis per/onartim.Them. . fcd ncutra . art.%. . hoc eft dico vt fupri incelligendura.& feqaitur ideo veritas Sacramentum naturaliter. AiquMum. Hne ex. &ad hoc rcfpondens Papadixic quod non propter fufficit fi dixit in nomine Trinitatis. Jta^DoiiorhicJtne DE Chriftus eft. Sed hic dubito an quts efTet fuffi- .quidam tantum fignificatiuus. ad tju*ji. mutationibus corruropendo vcrba. Si autem fiat variatio fecundum quantitatcm addendo al<quam . idem cum tota Trinitate. quz dant ipfam intelliligere Ad quartum de Grccis.mum. forma conferebatur Baptifmus ferri Baptifma. fiuc impbrtarc proprictatem eiufdcm perfonx . Et cuin dicitur . Chriftus inftituit Baptifmum dari.eft forma Baptifmi. retur ex officiofcire fto & . . qui nonc baptizaretur in nomine Chnfti .nifi fortc pro illieitiis m De hoc cientcr virtute iftorum verborum:(rg-e tebaptizo in .i.6. & tunc ptteft mutMri dico qu6d nec mutatur forma . ego.dicit Magifter in litera ijtio- comparando vt ad partero materix Adfecundum dicoqu6d hscoratiopro ncm . fperandura efl quod Deus fupplebit.non innoroine fuo. vcl corruptc proferendo pcr affertioney aliis etiam verbis magis necefTariis ad hoc Sacramentum . &c. Vtx ftrmt II. vno modo .ego abluo cft diccre : ego i>a- te. quod eft dici ad alternm. . vti difpenfatione eius. m. M nunc . fi Ad tcrtium tionem eft . quod ficquia & fumitur Ad.vbiejl [ine Trinitatis btc Alenf^. ma 8.quia non feruatur forma.ej. fitio cft operatiuiis:prirao modo cft propo- vcra. . nifi exprtmantur plura .& tuncad tAufet vt veta viJe probationem dico quod illa ablutio eft prior infratJ. ergo nomine Chrifti diuulgato . quod licct det intclligcrc oratamcn oratio curro enim non tantum vna didio . idem tnodo imftr- & dicenduro. art. tunc eft puer iterum bapcizandus . hic art. Scoto hic. Mag. Demura . & nunquam dico cft fed Aittitium. cit.^.fecundo modofalfa.ami Chri- baptizjrcr atiquem in noroine Chrifti.i. non eft tamcn oratio . Ad fextum dico quod quxftio fuic moca Paps Adftxtum. nihil fit. 10. Alio modo vt idem fignificec . fn»nente Ji- 581 Nec video quod di6lam Arobrofij in litera fit abfolutc vcrum de dimifliione . fieri poteft mutatio fecunditm fubftantiam dupiiciter. Ad vltimum de genitoris. XI.^.vel diminuens vcrba illa.i. Richard. citatM hic Ita ex Ail. non poflant Apoftoli. du' vt jn eo ftra dirigitnr quidam vero 1^0 9- Aifrimum chariftis. fed quia ludaeus fuit qui baptizauic . hoc con- vr fimpliciter figni- tunc certum eft quod non faluatur forma Baptifmi .Quxftio Baptifma tdle & k Magiji dubtMm.zc Chrifii S«ft!fmus in ntmine Chri- aquam ipfa ad alia ratione. & . oratione ideo fi eft materiale in didlione & . vt habeat veritatcm fuam zato baptizatus pus difpcnfatum ab eo fii tlim miniis getc. nec virtus Ba- fenas. fi ex parte rccipicntis . Sttar. & Chrifti caufa . dicendam qood Ad ntnum. Tom.vel Dei . formam inftitut.p. iignatum eius maneac idera . eo- £u- dicctut inferius in mateiia tamen potcft dici quod hzc creatio An ftrrna vcra. i^.p. Tenet D. c^aiz nullus poteft reuocare legem ftatutam a fuperiorc eius . dicendo ego te haptil^o in nemine modum routationis ab vln qu2 alibi *.S.ftnmm geni' c prietatis tf s*titr. fed tunc eft Sacramentum. Ad primaro rationem in oppofitum > dico num. Sed fi Sacerdos tunc expiratct.^ mentio Buptifrni in nomine ChrijH mentione. ^niti» €»4tm. aliqualiter retiocare. & fecundum fubftantiam . ergo videtur quod adhuc fub ipfa poflit confub ifta 1 4. Si autem fiat mutatio De Sc per confeqncns baptizatio po- in fieri teft t»t tres fer- & & iignatnm eius eft formale . qHaji.art. (^ tempotc ccrto nomcn . verius videcur quod bapdzatus non cfTet . Vno modo quod vna didio ponatur loco alterius . ly. cMmaliis tenent Apoftolos nun- ad 1 cnm o.quandofit in aquacum vetbis . ttrgument. Item. . puct fupcruiucrct. nec faifa .t. taiituni . Godfr. fit efFc6kus. aliis rum. duplex . Ad quintum dico quod dirigitur fermo bapti.fpeciade hoc nomine Chrifltu vtriim fit vera forBaptifroi.fup. & lcq4. quia Patcr fignificat primo & per fc fuppofitum in natiua diuina. licct fub aiia ficet aliud. principalcm. Pars 1 1. dummod6 non roalc fenciat ur de aliis.p. : k cuius veritate habet illa propofitio f uam vcri- tatcm . Ai iSaMmm. II. Auguftinus ibi intclligit quod idera eHgtnitoric Pater. vt loco vnius di- ^ionis ponatur alia aliud fignificans tingit dupliciter . ngniiicans licei alio . 1. quod vetba non funt propric forma Baptifmi. & Pctri.G6.& vnt^io ipfa. Aliud aute fignificat primo & pcr fc proprieta- tem.fi iiTipoflibilicas fit quod Ad fefti- ex par. Ad feptimumde Ambfof. delocuy cap. Ad odlauum depatriat patet cx iam di<Sti$. Albert. In Ozon. vel dimitrendo aliqnid ex iftis dico quod fi aliqnid addatiir repiignans verbis prmcipalibus . ptil^ te. i . Et ideo cxponendus ^uam hapti^i^jfe innomine Chrijii. .qu6dfipucr preflioncTrinitatis.Ad qiiintum. inquit.quia hsc propofiiio nullam ablutionem fignat . adj. oratio oratio eft non .Ioannes Roberni imraergat in nomine loannis Roberni . I .

-j.cap. cum fic clarior & mundior . mifcibiliapoftuntnaturaliter feparari^ Tntium. abluiio in aqua fada . hacfila efl Baptifmtu^vt d'5lum efl deforma Requiritur quodfit aejua naturalis abfilute atjua.ficut dixit Bernar. impuritat impedit .dejttmma Trittitate.i}.Rich. & fic vcrba ifta . Et ide6 non fuflicit ponere vnmn loco alcerius . Exiuit fanguis & aquadelatere Chrifti.&Trident. Ei media dctcrminata ex na- idc6 mcniiuntur Alchymiftae . Sunt multz &aperXX. poteft extrahere veram quia raagi Pharaonis feccveras ranas : fcd multum & facilius eft extraheremifcibiliai bendo debita adliua pafliuis . oportet priiis refolui materiam primam . non eft pura. poflunt dici forma aquat . .eft aqua nacuralis. I j. quod §^t fit aqua fit aqua naturalis omnis aqua . vt di- dum eft. Sed proxima ma- illius teria cum ablutio exterioc eft verbis . aqua naturalii . & & in poft vuam.quia aqua artiHcialis habet qualicates fimiles. igitur eft ^intum. Vnde fecim- Eug. quia per appropriationcm m» ahlutio.igitur. ma- mcdia determinata fecundum proccirum deter- a^uam.f. mulca enim humida func produ6ta in effe per partem . nientcr approximatis . DiflinaioIII. Sed hocnimiseft Bernardice di^tum. auxilio naturx qua: non funt verae aquae in fpecis aqux . Hafio ttd op- Item. Vc tct prius cranfire per ta. Sed quare magis placuic Chrifto inftituere aqua . .vel vino. E : §lMttrtum. Et confirmatur .fl. acctum in terram & poft in viccro . deinde Filius . & per confeqnens vnum efte materiam refpedlu alccrius .4fA3. Nifi quit reiMtut fiurit ex a^Ha.&c. f.^{«/. Oppofitum loan. CHOL I V M. cum vcrbis . quae produda eft in effe nacurali ab naturalU. .«.i9.3 ««. . qua vtimur communiter . vr materia:.& taraen illehumorfuit phlegma.i. Alenr.Scc. .& materia proxima Baptifmij cfFedus inuifibilis. Solunimodo de iftaquacftione videndum eft.^. . in . fed debent poni perfonz per ordinem originis .ad illuftrandum per claticucem dum ii(iei.i.m.inquodcbet fieri Baptifmus.D. conftitutionem Baptifmi hic qutji. mixto . qux eft finis iftius procefTus naturae. 58z nominis in inuocatione fa6la alicuius perfonx ad aliquera efFcClum. qu^m in alio fieri liquore. fed opor- omnia media decerminaqua funt requifita per naturam ad formam aceti anccquam inducatur forma aceti. prastermifTo ifto or- in uerfi dine agendi .Bonau. .quia omnis aqua habet fuos vapores.per tura.t. ficut forma prius accipiebaturappropriatc. IN ifta teria B.& hac omnes proprieca- resconucniunciliihumori. lucida. ex ace- text. prim6 Patcr. fitmitct. & tamenaqua.i.Matth. Materia vno modo id»ttri» duflicittr Mcti. fit . provt eft proprium fufcefiturjitut (J» ptiuum forma: non eft propric ma.& fic dealiis. & aliud habct racionem forma.Ioan. quia in omnibus concurrentibus ad aliquod tertium confticuenduro . & forma. xo. igitur artifex apuam a mixto applicando debitum agens. Ec hoc lutem.(1.& frigefaceic. eftconueniens materii BaptUmi:ergo. aqua eft frigida . & immediacc vinum. quia in omnibus compofitis. Suar. . maccria ftifmi froxiBaptifmi remota . Item.aliud vt minus principale & ma& verba ficconcucrant ad cutQ ergo aqua dum Philofophum %.accipitur propric . & communis. Docet (tijuam ejp matertAm Baptifmi fumendo materiam pro parte mifttu pritjcipali fundamenti relationit^ejna confittuitur qus. & aliud minus principale . quod prohibuii humedare . mixto. . : T V R qiiod non quia aqua artificialis cft eiufdem fpccici & aqua pro tota fpeciecft conucniens.& non aqua tant^m. i. & verba non poifunt eftc materia refpedu aqua: in ablutione Sacramcntiifed Mttteria JB«aqua eft njateria rcfpedu verborum .0^4.j. quxftione diftinguo de materia. Aliomo- do accipitur materia appropriatc . rtmota lantijm . Item . poflibile eft tamen quae \ . Vide Florent. in decrett minatum ordinatum \ natura quia non ftatim rcfoiuitur mixtum in elcmenta a^ione agentis.adhi- quiim aitcra pro- ducere.vt in oleo. . rant veros dracones. & applicatio vcrborum ad elcmcntum .«. Proxima autem teria eft ablutic per ejuiA Explicat optime tjutnam mixttUTi naturale .guttam aqu« de omnibus lignis vniuerfi .f.{^}. GloiTator I.Metaph. propter permitti bibi ab afino.4^.qua vtimur. congruentia: . aqua. tertio Spiritusfandus. fttm». .j.3. aquam iftam & : . eft tantumSacramentum Ba- quia iftaaquanon ptifmi necmateria proxima . fofitHm. Item .i. aqua pura.& ablutionis anima: interioris. vnum concurrit vt princi^ pale tC(i4 . to non fic ftatim . ArgHmint.quaeeftSacramcntum jfequicur quod vnum iftotum cft priocipale refpedu tertij.D. igitur ipfa non eft mixta. quod cftentiaiiter eft lignum inuifibilis gratiae.igitur poftet homo baptizari in phlegmate. 14. Ad quod dico .7«<»7?. qui dicunt Per viret »«- lurtno pottfi immediati ex mixt* gentrari vtra aqu». S mentum. abluiionis interioris cftet & . agencenacurali per natutam. Vnde cota natura vninon produceret vnam. communis cil omnibus ad fain viam falutis.iptifmi^quia non recipitin fe formam Baptifmi. frimum. ego te haptiv .ne afinus biberet Sacra- D vt itcundum.quiaverba non funr in aqua. Qj/ Vtmm fola ^ T S O I 1 i I.i> t.Jf. omne mixtum gtoOIus eft qukm aqua elementaris fedaqua ftillacacft fubtilior.comparando eam ad aliam partem compofici . Primum pater.Thom. ficut lex ifta .^. gratiae inuifibilis.Szoi. fiue per elementa naturalia ignem vt pura funt .& ablutionem corpocxtetiorem.prtced.acl ficdendam rigurem inobediencia:.quicftadrcpnmcnduflixftumconcupifcencia:. vt puta per diftillationem & ignem .iii OMun ris & ^ pura conueniens materiaBaptiJmi? diA. Item. fedoportct ipfumpriustranfire fccundijm mequx requiruntur in procclfu nadia omnia tura: ad indu6tionem formae elementaris .&c. qui eft ab prietatis viroque.ad incroduccn- eftcommune omnibus . vtclementum aqux.x. modum naturs re- & ita in aquam & adliuo & pafliuo conue& hoc adiuo agente per folui in . ficut prius diftinxi de forma. cuius hoc Sacramentum eft imitaciuum .ne fit materia.& conftiiutis ex partibus vnum habet rationem matcris . fcd materia Baptifmi propinqua eft »qua. & fic aqua %. flaida.Lib.IV. quia tunc omnis aqua Sacramentum. m hoc Sacramentum neceflaria.

liuc iicfiiie tium prohibet vim ablucndi quzdam ^eciftcn »qut.vr fi aliquis dubitct fecfTcbaptizatunijbaptizctur fubconditionc Gcfieshapti^atiHt non in te baptiTo tfedfi nort es hapif^attu . I . & non virtutc pcopria nifi ifto modo. becunda eft .{Uctet. £l ideo humor produdtus per attem AlchimiaE. funr materia debita Bapiifrai gefta. babiliter iudicare .Quia iiccc habeat aiiquasquates DiMerfir/u 1 1. ptifmus. qui non ligaiurad procciluni . vt funt compofita corpora cx quatuor eicmentis . . & ide6 ipie potcft iblum immediaic ex mixto facere aquam nacuralem . cffjiftus & ide6 iungendo illa iiiis.n illam artcm .quia ftatimpct igntm refoiuunc mixtum morem . Quodcnim magi l'haraonispioduxciunt ex aqua liia tanas quafi lubito . ied cfl (uuer ipfam . . non pro- ^^ vel iuxtapofitio- .r„^p^ quia partcs mifcibiiium non funt in mixto.qualitatibusaqua: nacuraiis. aqua »'«f«"'<'*«- V""»»vel tcrra foe. & ita patet quod aqua artificialis.nuncltaquaputa.&:qa6d muita mirabiiia mod6 tiunt prxcer communem curfum. . quoH quia habet vim nutricndi quod non h. quia BaptifmuseftSiciamcntun:. vcl imperfefte Sctti opcr. vci aliqua aiia aqua diftillata. omnes Dxmoncs Infcrni non facerent vnum miraculum:fed hocfit iccundum decerminatum ordinem nacurx iungendo conucnientiaadiua pafEuis citius quam aliqua creatura inferior fa- cnimditati natutalibus fuis e6 peruenerunt vc intelligerent per qux adiuapoirunc cerec. Sc bene . vel alioruin Angelorura. Tertia regula . & propriam. hoc non fit miracuiose .&ablutio cx- fequcntes naturam fpeciei mb mixtacumaUis. quae producitur ab ageme naturaii & per media determinata . fcd etiam iuxtapofitioncpartium liquidorum. qnia quantumcunquc faluetur fpecies aqaxdiiin bladum iacuit in ipfa. .I Qusftio dicunt fe producere aqnatnvcram ex dtiefiio.vcl appofiti.?««•'« «?«»ita fpifTaia cura pafta tida vt luto . — Sed de omnibus qux pertinent ad materfam iftam pono trcs reguias. & per confequens non .vei aqux & oiei . c X Ad . fed difFerens fpecie ab aqua. ficut colatura fanguinis. Aqua ejl pur» titntitm miUeri» £•ptifmi. elemcntum .& nonaliter nataellaqjanaiLiraiiccrgenciari ex mixto.plu- qua: funt quaiitatcs pcopriae taits liquoris con- niuuralii : aqua. 6c quod nuiium agcns naturaie poiret iliam aiiter ex mixto producere quocuuque adiutorio natucx . nec piacter proceilum naturx quia tibus iliius fpeciei . nain ficcz. & ordinem coniuecum . mateciam conuenicnte alicuius Sacr<amenti via propinquior vix certx quantum polFumus pro. iilius . . ' .yy.ficutcft aqua maris coniuni^a multis vaporibus tetreftiibus .vt falis cum aqua. quia non vtuntur vtmpiuiibus . & qux non in iuxtapofitione parcium petcinec ^d naturalem fcire.fic poteft efTe materia conucniens BaSi ptifmi. quam iimiies . vcl folido- rum cum iiquidis. Sed hic ratio non concludit'. qux non pofi:io partium vt . nec pcr grandinem antequam refoiuatur in clemcntum aqux non potcft ficri Ba. apparct tantum iuxta- mixtio quzdam. quxdam funt cfFcdiuc calidx . gendo aquis aliquibus ptopria ailiua refpcftu ranarum fiendarum ftacim faciebanc liia ranas cx aquis naturaiiter . Ei fic cfFedus inuifibilis. Et deiftaiuxtapoficioncpartium puritMMqm» adhuc diftinguo. fif pura aqua fi adfit poflibilitas ad habendum ^ r ^ ?"« W"^*c j regula % ctnutnietts aquam puram in fpecic aqux.qu6d . Sed mixtionem Mixtio aqut citer. pote. De cereuifa autem dicit vnus Doftoi. XI.fcdaiius iiquor. tali autem talis luxtapofitio partium noa im« pediatvim abluendi . eft in ficri Vnomodo. eienim licut agendo . qua nunc cominuniicr viuntur homines. fpe- conucnire in omnibus quaiiia- ran»s produ- t/eri xtrunt.maximc ordine naturali prztermiiro.quia non abiuerei corpus. vrina di- De quibufdam autcm aquis dubium eftfi conferucnt. propriam rpcciem iliius. ica in & . Aiicmodo prie poteft intelligi mixtio fed pcr appofitionem . qux eft . . & tamcn habct dilTimiles .' puritas.& Spirittu/anlii. conucniunt in multis qualitatibus . . teria Baptiimi dico qucd noneft conucniensmateriaBapiifmi.aqux Nec naturalis .eligaiur. fiat quod licitc ficri poteft . ndhuc nutriet raticMie fubtlantis bladi admixti..vt filice mcdu quia non agiinc pcr detcr- niiaacacx iiacura >quibus cantiim. nem cum alio. .qu6d licct aiiqua: herba. animx interioris.nin igne ad omnia. Dc aliis aquis dubium eft. & aqua communis . Adargumcnca. de quo dubitat an fiiuerfum mstena. Ad hoc autem quod aliqua eifent eiufdera ctes. qux non habet mixtio. 583 mixtum & in via ad perfcftam mixtionem cuiufmodi funt imptelEones gtandinis. ncc adiutotio dxmonum. tertiura per fe cum» & in ?"«'"'» »» tali nifi in porentia vnde per niucm dum eft fic mixtum . quz nuiio modo conucuiunt cum aqua naturaii ficut dicunc tnedici.& filtf.noncft ina fic litatcs nmiles.per qualita- tem fibi qnz nacuraliter conlequicur eft a tota ipecie . Tom. nem partium .quia vnum elementum non vidciur poile pruduccie aiiud pet naturam. Dico ergo quod aqua pura eft tantiim conueniens m^teria Baptifmi .noncitciufdem fpecici cum aquanatulaii . qux nonalia.quia vel ifta luxtapofitiopar. . 1 Qux autem aqua rctinec fuam fpeciem . fi via propinquior vix non poteft haberi .quzeft fignum taiis . . agunt iecundu. etiam vtuntur conuenienti admo. reguU nibus poQibilibus via rutior eiigatur . ego teba^tizo nomine Patru. eiUifatur erquem ad ordinem eius . qaod fi poflibilitas non eft ad habendura fit. quia aqua naturaiis cllilla . oportet ea aliis difiillo' tit.& retineanc fuam fpeciem . raonit dum compolito.plex elemenrum ide6 ibi aqua noii tcnct fuam (peciem.iHdic»n4i i» lus baptizet in aliquo liqnore. vt in lixiuio & in ccreuifia.nec vtablucionis verura fignum ablutionis intcrioris intin- efrct dio corporis in aqua. Dc quibus auteni iiixtapofitis patet eorum mixtio . poteil illum ordinem non obleruarc . & niuis & Uix. & reiiquum omiirum cft cautc fupp!endum. Vndc per aquam imptenam luto non fit materia B3ptifmi. ficut cft in vel filiqua quod non apparet terior. cum quod *lto die- . . . vna tamen fa. in illam hu- aqux . £^p.qua. vel glaciei cum aqua .1 intelligi dupli- ex mixtionibusfiat ali- vnu n . nt» fieere ftffnMt. id eft. ficut eft in aquz& vini. quod in om. vt aqua loiacea .quinon ed aqua in ipecie aliquis aliui liquor . Dtmenet mir^sMltt ef- . Ipfi tales cfFccSlus produci. natatali inBrtnitate. . qui non videtur conucniens adUoni refpeAu gcnerationi5. ynde nul. quia fecit dini feruM nMlt' ipfam voluniaric . iicui fecit ipfam lunt impcrmixta in rj/ff . fiuc fic perfcdc mixtermino mixtionis. in quarum vtraque iuxtapofitione parcium fcmper manec aqua aftuaiircr in propria fpecie.. Prima cft . omnia alia elementa cx nihilo. Suius eigoaudlor Deus tun naturz Oeus . & ica Ddemones iun- cuenic naturalis . bct fiir.

ee.ode inftitutione Raptifmi incomparatione ad Circumcifioncm . Addit deinde Dotior difiuiptilts. ergo Baptifmus Spifittt fim£lo .^.di^. tunc ordinatut vt remcdium conira illud pcccatum.fiucmira- phlegvna vidinct. qux poflunt cxtrahere aquam per dcbita mcdia. quia qui vidit .art. pcccatum non habcrcnt incrcdu- ccrta. Secundum . Jlrfumtr. nunquam habucrunt peccatum adluale mortale .d. propter quxcunquc figna & authcntica qu6d & . vel contra candcm infirmitatcm crgo cum Baptifmus fuit tunc remcdium fufficicns contra illud pcc- 1.qua communiter vtimur.'aie quifl.i. fed propter reuocata figna quia Scd inftirntio I3apcifmi non fuit cius promulgatio. coHtra Gabriel d* poftea & Suarez art. nifi promulgatam ab co. Ncfcio autem fi fic fccerunt Alconomi padhim cum Dxmonibus . quod hoc habct talera virtutcm ^ tota fpecic . quia cx quo inftitutus celfauir . dicoquod Innocentius Papa teftimonium pcrhibuiframcn hocfuiflec naturaUter.q. Ai fieun- ergo ncc i difcipuUs.. Auguft. ^. Aliud. quod cius promulgatio obligauit cos. baptiznfie ante Chrifii mortem Ba^. : SoUB/iptiftrn quiadiftum eftSaluatorisIoann. Lib.p. &c. Circumcifionem? Non venifioluerele- gem. Mvlt. ncc funt contra idem pcccatum.& hoc probat. Vnde ficut dicunt medici.f«m.ncc abaliquo infcriori potucruni hac dico quod accidentia poHuni eiTe caraen illa quotum funt fpecie conuciiientia . . Ex ifto accipio iftam propofitioncm Chrinon vult aliquem obligare ad lcgem aliqtiam firmiter obfcruandum . Genefi 7.ficd adimplere-jCncumciCio erat praccepcum in lege:ergo Chriftus eani nondeftruxic.q.traSl. l^ne eft di£l:um.<j.^. ^. obligauit .7. Dur.dc fiue illo Irii.quia non renctut quis rece: ftus derc i lege priore iufta . 584 Ad primum principale dico . ad .fjfxt. Aurcol. ij. lose ncfcit. Sed non prohibctur al) aliquo introitus regni Dci dc^ncccflitate .5. ICfc aqu» 'x U- Ckt-lli aliud . Baftifmi euacuauerit Ctrcumcijionem Scoc. & modo catum fempcr crat acquaUs virtutis: crgo Circumcifio ab tempotc .^ hie a.nifi pec mcdia dcbiia cum tamen ipfi agunt priccipue agnum Pafchalem cum di- in die coenx comedit fcipulis fuis.»d }. vel cx forma . J .i^. o j art. Eccl.fic aqua artiHcialis & naturalis. priiisfiuijfie fiuh cenfilio fiuhpracepto . Soto Alcnf. fec fap. enim fi fuiflct nihil fuiflet neccfTarium cft poftea . . Si circumcidimini .& i. RicU.x. q x.<? ^. Seeunia.^. quaecftin aqua. naturalis potcft feparaii amixto. Ad aliud. r & non loannis. crgo fuit data Abra- focdus fcmpi.}. &c.Bonau. Thomifias ajfierentes totarn legem nouam ebtigajfe a morteChrifli.quod fuit Ulius lcgis Contrk & . de quo fuifientcerti ex fado . »3. (y 3.Benau. D. Scd Diabolus poteft addcie taUa acHua padiuis .ficuc docuic magos Ph naonis. njs in fcmctipfo fufcepit 3. men aqua 5 & & & in aliisiuntdifFercntia . quiabeata Virgo.»? « 5.p. fi Chriftus nec per & litatis. i .q.Su4C.quia quando illad prirao inftituit Chri(lus. qua vtimur. Primum. Tertio ajfignat DoElor rationem cjuare nen fiuit promulgatks Baptifimus immediate poft eim ^«4.i. & habetur cap. V>€:<. qu6d cflaqua naturalis. ad nifi peccatum originale expcllendum. Matth.p.D. Maior./i. Item . fequens formam fpecificam huius aqus &c illius. ^d Ad iju*r- turn. & cft alia (Sc^^aha.«rf 6. . fide dignorum cislocutus fuifTct . p. Nifi ^uis renattu fuerit tx j. L pcr ignem. Ad aliudjdico quod mixtio fecundum fcnfum. tria. hil vobisprodefi.^jV i.. tamcn & fi fcciircnt . dc quo conftat ccrtitudinalitcr quod eft feruus eius ab eo miffus . Thomam .in loann.icCi maccria Bapcifmi. quod fic intelligo .j. ptijmo Chrijii Luctt 4.& D. Circumcifio hx in focdus (cmpitcrnum .ncc ipfc.p.q.trt. Gabr '^.quibiis promulgabactir adcius fufccptio- nem. i. hc^t ibi fit iuxtapofitio. & citati. z. vt zer limiiia Cxxat Ad aliud.4. Circumcifionem.9. tefiimonium ^erhihmt . tcrnum non rcuocari elTec non potuit fcmpitcrnum . Vtrnmin- i'^':^ fiitmlo non homines ^ lib. : non illa Accidentia rcuocati.^.&:aiiamifcibiUa. Ve*it fi^Axi. quia aqua. ifta fit . d* Ita ii. B. Kubion. 3 . 10. Qi^iancum ad primum fcilicct quod fola cius inftitutio antcquam promulgaretur .-ipti/fni euacttahat Arguitur quod non. D.art. nifi proptcr peccaium ociginale . Nec legitur vbi Chriftus cam rcuocauerit. Q^ iE Vtmm S injiitutio T O I IV. bcatus loannes Baptilta .Tliom ibidq.quia vna cft forma fpccihca.^.x. qu<!)d fola inftltutio Baptifrai & 11 INiftaquzftionc vidcnda funt . vcl ab aliquo authcntico nuncio. im6 ipfeconfirm.i^.ergo non potcft ab aUquo inferiori re: dcncc<"flitatc falucis ad cius fufccptioncm.praccepit Circumcifionem.tf. probatur. ejuicito credit. ncc ali- . Conftat loan. hir q. j . Icem. Eccuai dicicut fTtueiptlt. . taaqua. differentia .(» ).ad Galat. adhuc non caufarcnt aquam.il. loann.lV.de iufliii». vt tcftimonio bonorum . .j. d.funt pcrfpicua .&eis lecutus non fiuijfem .leuis eft corde.t. de cenfecrat.dico quod aqua ftillata cft purior fccondijm fenfum . TerciuiTi eft de comparatione Baptifmi ad euacuationem Circumcifionis. qu« non percipitur.). *'"'<' /''»"• ^'^ <>ti'f'tum.'?.fed impleuit 5 crgo inftituendo Baptifmum.duo remcdia fufficicntia non fucrunt ordinata. Rubion . SCHOLIVM ./irt.^.peccatum nonha- uocari.J. Itcm. vcl miraculo .^.i. berem . qui$ lex 'ant» fromulgati»"'"* ""' "* . vc : & tic Ait Baptifimum dixit q'j6d cxiuii vcra aqua de lateicChrifti .non impcdic vim tblucndi . Itacum Scoto dijt.(J Palud. concedo quod aqua Ai tertiHft.ti 0\<m. Diflinaiolll. i c^ altf.eft mixrum fecundum fenfum. nullus inferior habet audoritatcm rcuocandi lcgcrainfticucam afuperiori fed Dcus inftituens legem Mofaicam . ide6 facis cft pura .-mdo illam opus Circumcifioin finc ctiam vits inflitutie nec pcr iuum authcnticum . }. Item .& ipfam confcfic qualicas propria conquitur talis qualitas .^. i. quia tunc ned Circum- cifio. Ttrtium. iilo ficut rcmcdium . Dco i inftituta. . i. ^ & ncn "'"£'*''*'• fe.&i^.j 4. non rcuocauit Seeundum.a.i. 17.i. Sinonvenijfem . non obligabat hominem ad eius fufceptionem . Chriftmm- Tertia. tom.fied non ante Pentecofien.^. q 7.fcdnon eft ad- huc taUs ars adinuenta. iyiureoltii . inftitutienem.

Secundilm . conuenicntem magis quam eniui illam holocaaftis cis frtmnl^»itp S-ipt.praedica- banc vcrbumDcijicaquod quifqueaudiebac cos loqui in liiigua .miium . & idco aliquem nondum pciueneric. Part I I. & infticucionem eiTc neccflariam ad falutem aliis ciuicatibns magis remocis. in qua natus crac . habuiircnc eflScaciam.i ^. quando Apoftoli acccpco Spiricu fanfto in lingnis igneis. non c»" cum nunc quam prius .qui fucrunt ^"^"'f' pericqucbanin Icrufalem . petuenire.quae eft ardua . & indignationem & rudis ad ardua.quibus fic illa promulgacio. tati cari.& fuiir. quod Bapcifmus cadcbat . bapti- & cunc nullos ad hoc obligauic. c 3 Sed *''*/'"*** tHr*. Sed hoc non a t»^i<ini vidco.\jtrt. loco . quia nullus ccnetur ad legcm aliquam ali. & : quia purifi- Paulo repre- non conformabic Tom. & legem rudem in vidimis. quod non crcdo elfe verum. baptizanies ees . *• ^ . ^ Sedete hic tjuo- vpjue impleamini fpiritu ex alto ad confirmandutn vos . & prius non Apoftoli'in ifto temporc mcdio frtctftt.quia aliter non compleuiirent Apoftoli przccptum.t. tum./94». vel Circumcifio . V .poft- recipiebani Spirituro fanftum. XI. eft fit in Pentecoftc. &c.finr. cft . Racio O. Credo frteepti . Marci 6. qus funt figna fidei euidentiflima.J. legalia iUfu/ceptien* B»ptifmi H*n tbtig»b»t. vel quia Scotieper.fi qui talcs.j. qui dilperlcrunt . quia vci ciui- promulgatio alicmus pvxccpti. fed quo ifa . obligancur ad illud-. V.& efficax . quia Icx noftra.in quanon promulgacum fic prarceptum de Baptifmo.}. DiSl. ciirct Sacrarasnca nifi . quia feccrunc miracula. nec diu illius legis vfque tunc Vnumquodquccnira roa- habct cfficaciam ergo Circumcifio vfquc cunc manfit non crgo nccelTatih tenebancur homines ad Baptifmura .& quando inccpit obligare. . fed expedabant promiflionera dc aduencu Spiricus dniki elfc vcrura. Quantura ad tertium dc cius pcomulgatione 4>co. cureos. vtiiim Baptifmus junc cadcbac fub prascepco . frtmnljatio £»ptijmi di$- fUs. baptiK. hoc fuit per moduro non magis tenebantur dc velfi fcccrunt foedus. quibus nunquam racta ruit talis promulgatio ad eius fufcepcioncm non cenencur. fcripta.tos ZtHdnm'.„ . Sed quando incipiebac eius promulgacio per modum prxcepti^Dico quod quam Bfiftifimsni quod nebantur omnes ad eius fulccpcioncm promu'g»IUi.vna per modura confili) vt quando pradicabacur ab Apoftolis Ciuifto adhuc viucnte ance cius ^<frt«w. vcl ciuitati Primum di&itm. legem . Sic crgo parct quomodo promulgatio de prarcepto Baptifmi obligat ad eius fufceptio- ncm.prim6 intcrluda^os . illo ccmporc mcdio fub prxcepco. I Gencium 585 vel quia dabat occafionetn eis feruan- . li Mijit Conjilium ludMm eius in illos hi. dc quo ccrrum per ferunm authcnticum & per figna euidencia cor.& bapcizati fuuc dcinde praedicabanc verbum .4. quando primo pccdicarc ccepcrunt.nifilexfchabeat alitcr ad tcrnuncquam ^ ' B»pt. bec fubito inaduencu noua: Icgis condiiaj reuo- uancibus vidcrctur.Chrtfii vfju* Pf"*fi*» prius. Si ^ti»m $ofi cnimprsccptum de Baptifmo non fit alicui pa. Ec ideo fepelienda erac Syfepeliri (nm honoM. quia ad legem non promulg. ©•i. cam vc patet. vel repucandi necen'ariam. vt quia modo promulga. perfcdia . cxpellcnccs ab vna ciuitate in aliam. IftiW de Circumcifione quod cadebac fub pra:ccpro de neccf- &a & rfque ad Pafllonem Chtifti. vtl . Euntes in mundum vniuerfiim pradicate Euangelium omni creaturd. mortem fuara iraagnum Pafchalera . vcl lcge fcripf'a. cuiufmodi funt illi qui clauduntur inter montes. ^4re jt»t!m . non debet prinripaliccr /ub prxcepco ftacim inftitui. fadam eisaChrifto Luc£ y himo..dcindc omnibus cam GentiBapcifmi bus.j. vt crcdo. quia fcilicet promulgaiio Bapcifmi fuic per mod im prxcepti . in Oxon. .& ideo totum illud ccmpus medium a cerraino . . Chrifti vfque ad matis Pcntccoftcs .&: fpiri- legem noftram . lex iulta 4 hoc faftura quia non de- fuic:tura. fcd cum debita ma- bu-t ^ . Ecfi quxras quare non fuic ftacim Baptifmus proraulgacus poft eiusinfticucionem?Dicendum Deo ' Ecdicunc hicquidara.x.quando fueruni legalia non facis conftac fcd nunc talia . a quo fuic promulgatus BaptifuHis aChriftojfuitpct modum confilij. duplici de caufa Tliom. q. Baptifmo . noneft ncceflarium remedium. . & longum tempus iranfiiit antequam eius promulgatio ad vniucrfas mundi fi ad . quia Concra idem non fjnt duo remcdia cocalia qaia alcero iftorum non cxiftence .$6. Bapfifmum. non cxiftente nihilminuscurator aliquidaliud. Tenium .»*/'. „cfir»fidti. raediate comedit q.itam nemo tenetur . & cuic-snquc hemini & tunc te. Licuit cligcrc Paultis portcircumcidit cauit fe. a paflipne Chrifti vfquead Pentccoftcn. incepicindie Pentccoftes. fed faluabuntur in legc naturs . paflionem.qu6d promulgatioeius fuit duplex. quia Circumcilio imponebacur ludaeis cx necefllcace falucis vfque ad Paflionera Chrifti.non ctc- /icate falutis do DE tcmporc vero medio « fcilicet \ Pafllonc 6.p.ad quos non poftuuc euangelizances Dci vet- facrunc ftatim po(t Pcntecoftk. quia non cft pars mundi. quia populus rudis crat . & pronus ad idoiolatriara.n mortifcra bum itia:. non efficax.MaioreSfde Baptifmo. Cuius pcobatio cft fecundum aliquos . Socunda caufa . & Baptilmos vlque tuncnonfuit promuig. ergo idcm fimul clTet vtramque nece{rarium. ficuc .&appoficaE funi animx circa tria .ftac quod cft fcr- orancs alij. fequentibus fignis cuidciitibus ad credendura quod fucrunc fcrui Chrifti auchentici.opinlo D. : . . (^ i f^enit le/iu . ^»/7"»' partes magis diftantes peruenircc 1 SCHOLIVM II. Luc. cradica fanftis Patribus . vel non pra:dicabant in publico infticucionem Bapcifrai .quam ludzis . Timotheum iuftc fuit Petrus a . Qu^ftio -quisfcruus illius auihencicus ipfaradiuulgauir. eiTc dcfinitura czp. I0J..nham illi . fcd poft Pcnrecoftcm promulgabacur ab Apoftolis prxccptum dc uus Chrifti .ficuc dicecur infra. dcbet elle . quje.acc. confilij j ergo homines ncccflitate iilo tcmpore rocdio ad fufceptioncra Baptifmiquarapriijs.& ponit aliM duoi ratiortet. & bines mI pradicandum & 4.vel Circumcifioncm vfquc ad Pentccoften .itus. . ergo inilitutio cius nullura obli- di gauit ad eius lufccptionem. & rcucrentia capiendum. '^^^' millia.iili . quandocunque. legalia non vcl perfona: diuulea.hic q.p. & tii/cipu- &c. . promulgationcm Baptif. neinucilis fada vel contemptibilis cara obfer- & turit^tehominibus prius ad eam aliqualiter affucfaAis debec cradi. & non fc- nara Chriftus antc .ficuc & omniaah'a Thora.f^i fu/ius hoc explicat. nagoga Iud<Eorum cum honorc debici propccr fcandalum illius tualia populi carnalis qu»ttdo inst' fit. henfus ..^^y^ r^ ta . Patec lonnn. t'e Ecdefis tum . dubiura eft. nihii ininus habetur eciam remediura cocale pcr aliud . Fttie faCla morcifcra . ncc efficax rcfpeeius .

nobilius . ad quos pcrucnit promulgatio .idc6 nolucrunt cos circumcidcre. non obferuando ca. quia impcditur. in quo ofFercbatur ficut agnus immaculatus filius Dei fuo Patri . Non modo contcmncre cft. tate ad eius obfcruationem inquantiira confi]ium fed confilium eontcmnitur fccundomodo inquantum tanquam irrationale. fai- Quodcnimipfi porta- opinibnibusinfeftarc. filij quia illa .ibcnt Sacramcnca noftracfficaciam ab illo habucrunc Sacramenta Scd diccs. legis veccris . ^ . CifCumcifio. permittant alios qui promptius diui- . (Jc molatie »ni' bai Baptifmusfubconfilio. peccatum mortale j quia non vidco quod poffum contcmnere . .& bonos mores. . quo tempore cadctiis ludacorum fuit bona. vel ptzceptura alicuius dupliciter potcft contcmni. Dcum . qux prxcipiuncur ab eo quia quamdiu fubdicus cft. . ex lcgc cnim habcbant annis quadraginta dcfertum . nec paruulo tcpida . eft etiam in cora- Bapcifmi dij.quam Dimeni. .Lib.& quando non feruatur.qu6d fiiit fimplicirer ncccftariaad falutcm De cejfation* eircumcifiovfque ad Paffionem ChrJfti. vc probatum eft fii- perius. Vno modo negatiue. & przcredita exhibcri. Et idc6 rationabilis .gracis. quin elTct bona . vet Scd ad quid obligtuit ptoraulgaiio Baptifmi raodum confili) J Dico quod obligauit omnes. plcne patcrct homini via ad faluccm f\ ergo ifta via fic bona ad falutcm.qaiaDeus nunquam gem. 8c duA niones. Quidam fobrius fuirTc licitam . DiftinaioUI.ifraii non circumeidehic erat caufa. temporibM cengruis adminijirare medicamen^uia populns ijie proniu erat ex minima carnaadidoLolatriam Rcfpondco . quia nuUus tenctur dc nccefli- Dices qu6d mors animalis non placct Dco> quia cius mors. & lacob viros Sichcm . & maiorem graciam confert in virtute Paffionis Chrifti iam cxhibitx Circumcifio fti .crgo Chriftus gracis mortuus eft .malum. rationabilis Scd ftatutum . ctim cxiendat fe ad vtrumque fcxum. opi' . ad cercium articulum dccircumci- fionc in comparacione ad quidam .fuper eirtumtipt. & idei . Et Ci tunc quxracur ab eis quomodo faluabantur pueti Iuda:orum.quibus tranfibant pcr quod per tres & maxime die dics rcquicfccrct circumcifus tertia . nouiter circumcifos. Pficeptum autem vcroquc modo contcmhipbli^nret »i tur. propter ruditatem corum & duritiam in fpiritualibus ad credcndum. ftatuit aliqu. folummodo Mtri. Conhlium primo modo nonconteranitur. tamcn in & nobilioris & efficacioris reme- 9' Exeellentia debuit cefrare. quod fait opus illius Scd poft mortem dicunt quidara qu6d quia in Coena comcdit Chriftus fcipuhs fuis legis.fimiliccr& mandantem.&inanc. cenecur in omnibus obedire. Filij filij autcm Ifrael proficifcences per defcrcum nefcierunt quando moucrcnt tabcrnacula. dicunt ac d circumcifio fitnplicitcr erat mala. quia non funt duo tocadere. Ve- runtamenprasccpcum humanum poteft in cafu. & fimilicer facrificiacius. Trttepmm eas reuocec hominit auando(jtu taraen debet infcrior ptirao (ontemnen- dnm. quia qui conccmnit mandatum. mots&immolatio animanon piiuatio viiz formaliter bona tamcn inquanttim imponcbatur a Deo fignandum verum Sacramentum moriis Chrifti . qua: non immc- prajceptura fupcrioris. fictit opcra Icgis noftrx fiunc in fidc iliius qui iam vcnic. quia non num ta obferuaturjalio modo contraric.a quo vc iam incarnaco. & odo. Duplex tenftmptus prdtepti . & poncre . quia non eft mortuus nifi vc ceftarent ifta Icgalia . litate Jiia & rcprobaturtanquam ftultura. ncc prxmia- rcntur obfcruanccs cam. & h. Quo tempore ceflarit Circumcifio ? Hic dicitur.ccnfiimmatum eft ^loann. fed loqucntes non . (^ De» aftept». & quod .quam noftra. inquantura licct eft maluit illaifibi /acrificari . ne rcracdium eft . dolorem . .& fit . .quia non obferuatur . & rcprobcm confulcntem . & idco confultius cftet nolentcs vicredo efte uere fccundura confilium Cluifti. remedium mclius & munioci matcria. Subditus enim non tenccur dc necemcate haberc falfam opinionem de Praclaco . quia plcniorcm .quibus promulgabatur ad non coniemptum.lV. tenentur ad fufccptiodiate funt concra : ncm cius. fccundo modo contemni & dcridcri ab eo cui imponitur.potcft mandantcm contcmncre vt iofirmas . tnr. Dico crgo quod Icx ifta Mofa*ica fuit bona inquantum opcra eius fiebant in fidc vcnturi .& Qucm contcmptum dcridctur.qui obfcruarent illam .& immolatio non cft bona. bona .& >llis. Dico crgo quod illa obhgacio oranes obligauic ad non contemncre fecundo modo fvcunda auccm tam ad non contemnere primo modo. & ideo iuftc dcbuit fibi cre- & totalicer . fi Circumcifio crat inuiilis. eis. vi5limas. dicunt ipfam valcre ad falucem aliquo modo quia Saluator appropinquantc mortc fua dixU . adatquato. & fine caufa .im le-« &f3nfta. rent defer- tmn. die fuit dolor vehementior ideoifto die incerfecerunt §lu4re fil^ & dolo. propter nefas. vc huiufmodi . fuojcrgo & fi lcgem ipfe ftultas & & facuas legcs facit. quim grauare . 586 Dfi ohligitt 0i non tomenendum. fufccpcio circumcifionis crat mala . prasuifa cramentum . fic maxime fuit acccpta Deo pro muncrc & obfcquio gratiffimo. litcr remcdia ad falucem . lecundum Augufti. vei fttieptum reprobando fine peccato mortali . Baptifmus cnim Bttpt. qua. .& fine cuifa Chriftus mortuus eft. & il- licita. & vt incarnando. ad . quam fccuiulo. quia vfque ad Paffio- ncm Chrifti habuit eflicaciam Sacramenta eft . Bapcirmum . ^ imm^culatn. qux eft . nifi contcmnara . & rcprobare confiliura jtanquara malum . Circumcifio raagis vidctur alleuiare multum fuit fufcipicntibus rem magnum infligebat renoncircumcidebant .id . & idc6ne propter nimium dolorcm impcdirencitr circumcifi eorum ab itinere. & paflb habuerunc . Licet ergo Circumcifio erat aducntu boni . re nolunt. Scd Baptifmus excellebat circumcifio- ncm in iftis tribus .quod non contingit fieri . qukm cuius virtus erai k Paffione Chri- facilius fufcipicnti .quod fccit filiusSichcmcum Dinaiororccorum. Vtntt emm Dem . nis confiliis acquiefcunt.pcrmiticrceis implorare cis pie auxiconferuari in pacc .eft ctiam remedium plcnius. quia communtm. Vndeabeodcm . Sediftud redundat in Deum . quia aqu^ conuenicns matcria Baptifmi. vt eft . Quancum 'Zex Domini fitnS» .non fic Circumcifio. & fatunm. Auguninui. vctcris legis cfficaciam cis lcx eorum bona . lO.& probacum vc priijs cum diagnum . mcritoria quia alicer non vi- tuperarcncur non obferuanccs eam . & Dcum quam lium apud fis . Eft etiam Sa- nunquam cnim potcft noccre fufcepcio quia nullum infiigic . nec feruando . nec adulto . fi Icx & : . & quando rcprobatltftru&dHtn. & magis im- rnalii in ve- teri lege eur bon».bmt fsruulet Ifrael paruulos fuos dum tranfidifficilis . eos opprobriis & .i ^.firmitcr laborarc. Vndc dico qu6d omnes . . balneantur pncri in aqua calida. & malum lis per : rcprobatur .

ica eius conccifio eft licentia non feruandialiam. quam ante. hoc ptirau cft ccntra tcxtum plane in Aftibus Apoftolorum .finiteeot. quod falfum eft fecundum omnes . Chrifti & : ergo tunc tene- peftiferam opinionem. li- vel cfli- caciam obligandi. quod dicitur . non hXl fBJl faf.fuic aliterSacramentum Baptifroi promulgatum fiontm vfjue mnltis. & yi/wW^r. terrihiliter. qui nondum erant in fide firmati. Circumtifionem eflc pe- illicitara poft mortcm Chiifti . qoia ipfe reprchendit Petrum cogenrem alios judaizare. ergofi lunc circumciderc fuit pefti' fcrum.pUntatit ipiam nen pUntauit Pater metu . Item . vcl remedio aliquo ad faluceto . & ftatim mbrerctur pucr baptizatus. - . quoiifquc rcuocaretur.&per przccptum Domini ad Abraham de Circurocifione ergo peridero prar-. (^ mus. omnino peftifc- tur. vel efficaciam obligandi quemlibet . neque ad Baptifmum . vt paiet inSi dicas. quod Euangelium non futt tunc tcmpromulgatum . fed poft pafllonem Chtifti anteter fe h»be. Contra illud etiam . & malum . eflet illicita.4. vt quando fuit fub confiliojliccntiauit non feruarc Circiim- cifionem. non tenebatur aliquis adillud fufcipiendum magis poft paflilonem . vel fi fic. quevnum iftorura pcrmodum przcepti diuul- garetur. quod quoufque Sacramentum Baptifmi fuit promulgatum . quia . vides <juet millia hominum fa£li funt amuUtores legis obftante ergo mulgatura .Patetin ftatucis&legibus humanis. quja poft tcrtium Concilium celebratum inter Apoftolos.c£rifiint. eradic^ftur . vcl medendi . fed tantum alterum iftorum fub fr» »liqu» 11. ficut ad przceacntem . nec poft vfquc ad pro. off^erendo facrificia. de quo dixerunt difcipuli ad Chriftum Matth. Arguo fic :nullus aliter fc habct ad leftifmum ©• gcm aliquam nunc quam prius .Sc ipfe te(ipondit. & circumcidcre pucrum . quia aliter non d^ret gratiam Baptifrobs Chrifti . poftquam circuracideratTimothcum. non pra»dicaitnt*. tur ( i. afcendit Pauluii lcrofolymaro . II. nifi quia eft fibi Circumcijio nem non ali. vt habetur extra de reg. & ohtulit ipfemet Sacrificium. ficut per modum confilij Chrifti. ceprum habuic vim mcdendi. praEceptum de Baptifmo aquae apud omnes. i. Quod etiam dicitur ftiferam & . vel baptizari neutrum enim tunc cadebat fub prscepto. quia fi illo teroporcBaptifitius promulgaba* fionem t. quafi vitaflet fcanda- lum ludzorum quia non obftante fcandalo eo. rum in facic rcftitit Petro. Scc. fcd ludasus nefciens poft paflionem Chrifti plufquim antc praceptum Dci deBapti(morufcipiendoefle remedium contrapeccatumoriginale. c 4 Refpon Diffitilit eb' . .»tut »ntt . qui fecit eos iudai- zare.illicjta. Confequentia patet quia ficut pras- . ludti »d Ea. quam verittu taceatur.nec Circumcifio erant firopliciter ad falueircumcifitnt tem neceflaria . Ec . ceptum devna lege reuocat aliam . quia illam virtutcm habuit k tempore fu^ inftitutianisjergo tunc Cireumcifio non fuiflct totaad falutcm. Item . illud fcandalum eft fcandalum Pharifaeorum . lur. fcquitur qnod propter nulium fcandalum deberet fieii. fed . fcit autem Circumcifionem efle huiufmodi remedium ex lege ergo vel non eft via ad falutera .ncc Baptifflifmo . patet per Fedam in cap. poris tuenti. tamen ipfe iudaizauit purificando fc. . vel fcilicet circumeidi. ctiam poft Euangelium promulga»um . temfore. licite vti.& pcftifera poft ncc de pra:dicatione Baptif- mortem batur haberc falfam quod non fcilicct &|aliquis ludaeus credidiflet.quia adhuc non erat promulgatus nonadeos banturin . Itcm fccundo. ici Circumcifio habuit vim . quod non obferuaie licebat. . fic cum faluare.nefcis ^uod Pharifti audito boc verbofcandali^ifiint . dummodoneuirum contemnerctur vfque adplenam idco potuerunt vtroquc diuifim promulgationem praccepti dc Baptifmo. . antc fcilicct paf- Baptifmum Pctrus. nec auferrct peccatum originale .Luca* . Hoc nihil cft . mothcum . I $. fcd per tc Circumcifio fuit omnin6illicita.& tamen fatis pracceptura de Baptifmofuit proraulgatura. vt puer faluaretur. ergo inftitutio. vtiliHt fiandalumpermittitMr. Sed dices qu^d peccauit mortaliter. quod Euangelium adhuc exercuit in fe . quia reprehenfibilis erat fccundum Panlum ad <7«/. modum cet Confilij.Vnde dixit lacobo .quam ante paflioncm . vel conceflio de Baptifmo fufcipiendo. apud quos erat promulgatus . diftin^ione. vcl ad Baptifmum. poterant Ir»mulgationera praecepti de Baptifmo . quantum fcilicet adefficaciam mcdcndi ) iffedudum cUmabat perfuttm legem . quoufquc reuocaretur per audtoritatem iftam. Item. terribiliter A\c\- propter nQtzxo obligationem .promulgata . Apoftoli ctiam fiem ante Pentecoftcro . crgo non aliter »d fenteco^Ham oblrgabantur tunc . Non crat prius pro- & in aliis opus lcgis. qaod Circumcifio habuit vim Itcm.Qu^ftio I V. quia fcandaium illud fuit de & operc bono . Dicunt fed polt promulgatioerat fnffionem non cireHmcifut fnlunretitr. nec poteft ficri finc pcccato mortali. & baptizalTet filium fuum non circumcifura. temporis. 6^» nunc fer Euangeliumfuum eUmnt & falHhriter ^niji ijuu renattu. ^nima . cuiin fcrifto Oxe- ii£ltt nienfi flinius fatufatit. a tempore lapfas non reliquit Deus horaines fineadiutorio. cuitts prttputif caro circumcift nonfuerit. Primum non. & Baptirmus totalicet innoaacus. quianullus hoc fibi praedicauit . quod tuncfalua- 587 mi . & ponitur in litera Diftindt. Dico ergo ad hunc articulum . fed fub difiundtione ad iftam .8cQ. uerunt Baptifmum publicc. Paulum cnim circumcidere Timotheura patet A6t. »3' & Baptifmum promulgatum . .necpoft eius dmulgationem per confilij modum tencbatur quis ncceflitate abfoluta ad Circumcifionem . qaod poft & paflloncm Chrifti crai Circumcifio peftifera . certum eft quod faluaretur .quam Apoftoli przdicauerunt Baptifmum. & purifiCauit fe cxerccndo in fe opus legis . Ideo quantum ad iftum articulum . RefeHuntHr frtdiSt «/<- modum confilij perucncrat.totaliter reuocabat Circumcifionem . .fi praedicaflet . vt diftum eft. non reprobarc. quimprius. quouf. Item.i. Dices quod hoc fccic proptcr fcandalum ludaeoram vitandum. non nifi per . & & etiam circumcidendo Ti- nec excuiatnr . nifi per fide parentum . fequitur . nem Baptifmi Circumcifio ra& mala.luda:as in aliquibus partibus nihil fciens de paflione Chrifti . . peribit ipfa de fopulofio. Non legitur autem qood Chriftus voluic eara reuocari ftaum poft paffioncm fuam ergo fcmpcr habuit cfficaciam medendi vfque ad eius reuocationem quantumcunquefuerit dilata. videiurapecie contra Scriptarara fandam. Piur b»fti- qui Scd ifta non vidcntur mihi efle vcra. eflct neccflaria ad falutcm tunc & peftifera. teneretur ex lcge circumcidere paruulum fuum de neceflitatc falutis . dico qaod Liciti vti anic pafllonem Chrifti . vel poteft Nun^uam Veutreli^Hit homini al>f^ut tttnedit »dfaluttm.

g. ^f^^Ti^y^s I R c A Diftinftionem quartam M^l^^} qua dctcrminatur de e^ .ij.<). &idc6 tcmpusreuoSon txfttft cationis eius nefcitur. cui aliquid innititur vt principale eius.qutft.ita poftea DoAorcs Auguftinum. etiam poft promulgationem . reuocauit fi DISTINCTIO non uocata.& pcrficicndo morajia. in Oxon. vel in fuo xquiualentc. vc fcpeliretur Synagogacum honore. tjuia diceret effetfalfum . ^rat aliqualis diirenHo interduos .mtmb. fumcndo ifto modo fitndamemum crnmenttrHm & & & nunquam folutum fundamentum lcgis .Et ideo nullum men(tjacium fcripfit Paulus in hoc . e»p.&: vt fic docet . aqHipoUente.eramtntorum mentum Sacramentotum vctcris. i.& CiuscfFcdu . eentra Iuli»n.tfeO. fundamentum proptic dicitur il§i»tliter fuerit CireMT lud.nunquam ceflauerunt. Ctiam officiofum . fecun- ^ x. licct tcmpusrcuocationis eiusper Scripturam hiftoriz ad nos non venerit. & materialiter. & Apoftolos cius. i. aduerfaritu & mendacium eadem . .& ab Ecclefia contcmnenda. & Hicronymum quorum vnus tenuit cum vno . modo autem quia fimpliciter eftre- anti.t»n. Vide Scet.CoC- naucnt. & hpc primitatcoriginis . vel Apoftoijft iBicit4. dico quod multa fadlia funt pcr Ad Chriftum . BelUtm.licet tempus reuocationis nonexprimatur.legit. ruHt vos.(. In pxon. cia.titendacium ejualecmqHe imentum jkerit inCanene. quia non ita diu durauit Scriptura hiftorialis . Richard. ybi ceftabit . vt Ad .y. ficut modo di.Lib.. Circa primum quacrDHtur tria. inimicum vefirum. ncc iocofum . Latcranen. frimum.x. quzre veritatem. Milcuit. & adimplere. quia nontantijm continuauerunt hiftoriam fcribcntcs. .f»rt. Circumcifio non crat tunc neccftaria.^a/Vw. 1 fuit in foluiturasdi- Icga- lium . & diuuiquitnd' Ug»' gationem Baptifmi . quod Chnftus eam pcr cft Apoftolos fuos rcuocanit . ncc tunc lex Circumcifionis lia tctftrunt erat fimplicitcr reuocataaChrifto.dijp. in fufcipientc Ba- ptifmum. Multa tamcn menda- primo intcr alia . Ad primam rationcm.»rt. qu« jdco quicunque fucrunt verba Apoftolorum injer fc. diligite T illicita. Eadem enim fides . 6. Vnde dixit difcipulisMatth. Quia ficut dieit ad Hicronymum.re6bificando. habnerunt noua: fuit vtt.i. quod fola ^tjiionU inftitutio Baptifmi non euacuauit Circumcifio- ncm dum . ytudiBtt ifuoddiBum Diliges amicum . ftur» tota tota auEioritas Canonis infirmata ejfet . cius lite tom. quando dixit tamen ipfemct Petrum efle reprehenfibilcm : $i ttJmitta' in fc ptr. alibi *. ^ica n. hahes fed nul- } fcribentis. ergo probabilc eft ipfam pcr aliqucm Apoftolum. o I. ^.dt B»ftif.dc Baptifmo. Scd contra. hi qutfi.tom. in quanium homincs poterant peccare. qui Quare autem. tertium.quxnon funtfcripta. quod dixit PeUum cire rcprehenfibilem.liud nobilius dabitur fccundum Circumcifio fuit dat» i» iii iiucmodo faedMt ftmfi- ternum. Ego autem <//V«.e. membro i.SaatKZ i.& quttliter fundmmtntu Satantum ifto modo dicctur Circumcifio funda. ftatim fuiflet reuocata.X.velaliquem fcruumChriftiauthcnticum cfle reuocacam. ficut Tcftamentum nouum dicitur fcmpitctnum in fe . . quam nos habemus de Chrifto iam niortuo. dc adulcis. DiflinaioIV. ncc etiam eius promulgatio fadtaper cam prardidlum ftatim fumitur proprie pro Ad aliam .qutfi. fed perficcre. nifi contcmnentcs per rcueIationcm.quim eiuspats. Teneo tamen cum Auguftino quod Apoftolus Paulus nuUum mendacium fecit.i. fuerit non . ftitutioncantiqua legis ^ rccitantis talia hiftorialitcr. henefacite his. vtrurtt varMtt(i I. iudicialia Dco.IV.^&o- & odio hahehis inimicum. foluto fundamcnto ficium Circumcifio . Ad teriiam . . 588 P. ncc pcftiferum circuracidi poft mortem Chrifti. hic. M»iortt. ? Conc. noua:legis.e. non obligant nos cx intantura. Tiident. quibus anima fit grata rcconciliatur. quia nullum aliud fibi fuccedit .&aDco.vel aliquoaliomodo certo fciuiftcnt cam cfte reuocatam 'i Dco. ii. De ijs cjuihHi confem deheat mo- tamen tanium . & £. hoc fuit vt ciitn honore Synagoga fepeliretur .jHif .i^. &c. dum. quia forte Hiftoriographi ccirauenuu pri iis fcribere.orig. licct tempus cius Bapttfmu^. fides funt fundamenta totiuj vit« mentunt S»fpiritualis.nec ncc aniiquie. Cireumeifii dico quod Circumcifio data fuit in foedus fempitcrnum infe. trgum. ijutft.(lyfrJf. ipfideillomotituro : charitas ctiam & ideo virtutes nunquatn crcdeadum aiiquem illoruo) falfum dio{iftc. de fufcipience Baptifmum L^vftJVsf' ' t^ui-ede- non manent. QuantCim autcm ad moralia nqn vcnit Chriftus . quia erat inftrurnentum Spiritas vetitatis omncm . & omnes modo funt fimul in ccrlo. ^oritas eitu adducenda ad tefiificandnm ali^uam ejfet veritatem.fcdex om- fupcrsedificata ccirarc. reprehcnfibilis Petrus & Paulus .t.vtl ioet' & & aliis idcm opus excrcuit. cxcidit Tcnco ergo quod non fuit malura . & habctur Exod. »rt.i. Quod autcm durauit tantum Circumcifio poft diuulgationem Baptifmi. . jn communi. vcl remcdio 16. S legatur in Scriptu- ra. nifi proptcr IBaiorem pacem habcndam ingubernationcRci-p lib. loannes fcripfit cap. ]>) Tcrtip .mrt.13. quod non eft verifimile. nifidaretur densprodente. Si^vnum fiuminSeri.Augijftinus epift. fibi Ad ftcudum.f^rt. vt noua inftitutione eorum. Ao inter illos ficut tunc lemporis aliqua diflcn- Apodolos & erat de illis. dt Baftif.efpondeo.lib. nifi in patria. quod nop fuiiret fadum.fart. citur Baptifmus fundamcntutn Sacraraentorum .qxtfi.Priraum . plenani xquipollentiam.vetirit legit. ergo ipfa ceflante debueiunt motalia illi & antiqua legc quafi fundamcntum omnium Sacramcntorum nia quafi 1 . Vnde dico ad formam quxftionis . ludicialia vctb 1 Vtrum partiuU Jint hapiz^ndt Augtid. vcl fcripfiire.cap. 1 o. j. iuxta cap. Et rtfiduum publicar. non eft & falfa potuit fcribcrc per modum narrantis. de feec»t. Q^ ^ eft folucrc legem. ejua rafione hoe & tgtum ratione effet fuffeBum. fic eifio fundacharitas .fed Baptifmus. & pcnitus cuilibet illicitam. Alenf.& certum cft Circumcifioncm ab Ecclefia efle plene rcuocacam .Cf i. & vfque ad ccrtum tempus perniifit eam currere cum Baptifmo. fejf 6. quae noneiTei.i. fum mtnd».fimpliciter IV.art. 14. quxdam iudicialia. lisjquia hoc non lcgitur.Thom. 19. Credendum tamen quam cftet reuocata.t^. Primojquacritur dc paruulis baptizandis. )!)<V tf^rt.qutfi. dicendum quod in lege iftaquxdam ctant moralia .fart.Damonium lo modo pcr modum didlantis. & inftrumenta Spiritus fanfti * pre oculo octil-M Lcuir. l. Refpondeo.art. V. Secundo. ta»Tien inquantum didatores . t. Quia non maiorem auftoritatem habet totus Canon . nec ali<jita auffrrftit. Alcnf.c»f.& fibi Alio modo Jyndamentum : ftfilutio. & alius cum alio.^.

Adfecundamquiftie- nem defide efl paruulos recipere efff£lum Baptifini. .8C Contra Auguftinus in Enchirid. imo quantumcunque habeat habitum fidei.nifi alinndcuifortnctur . quia originale peccatum in carnali eonceptione contraxerunt.&c. quia ad Rom. Ad primum tum originale in cft oppofitum . faciliiis inclinatur ad adtum credendi pcr infor- m. baptizantur. ergoafimili. dr rami .quiain Adam omnes fa6ti fumus rei . . matrti fojjit '-vtero Ifaptizjtri Vtrum 1 P^''»"'^" 'U' ' func necelfario baptizandi. qukm difficilius paribus. . dico quod pcccavoluntarium . 4. Item . &fine Sacramente Baptifmi dehocficulo tranfiunt .qutjt. 1 fi . co . vcrum. & ipfi non recipiunt fi. R«»<"»' »/*/• ad fed nullus moritur pcccato. ergo vtero fi . perfc<5tius feratur roacri.ibitum habet quem non habet alius: fed puer baptizatus fe alitcr non habet ad crcdendum quam puer non baptizatus. if.<* AlcaC^. z. & omnes x-j.Flo- f^tritmparuuli hapti- ^?IM] <^ti recipidnt ejfeElum Baptifmi ? Arguicur ™*^^^ quodnon. quitfi. tbid. Item fccundo confirmatur iftaminor . quain alius. 1. qui vel in vterii matrum riuere ineipiunt . Contra : 2. . er- go non paruuli recipiunt fidcm necperconfe- . qui non moriatur peccato in Baptifino. animale . fi fic: fi habitum Gco- occurrentibus pb.l. nihii eis prodeft Rapiiftnus.cap. nifi illi . i. I. quod falfum eft.qu^m fpi- ergo prius naicitur ritualitcr. fi ergo donum Dei con- RGV A^ dcni piruulo. Pacct Tertium. Pclaeij eadem minor fic Qui agcndum . . T s furuulnj in o I Paruuli baptiz^atl recipiant Btm effe- Baj/tifmif Vidc Oodores citatos in quxft. matris . cuius errorem iropro- hoc fuquod quia contrahunc peccatumoriginaleaparentibus fccundum fcri- bat Magifter diftindt. ita modo Ba- ptifmus. non incontrahcnte Ad argum. dc confcc. &gratiam. inlcgcvcreri fuit Circumcifiore- medium contra illud peccatum.ficut nullm prohihetur k Baptifmo.fidesefi ex anditu nulli crgo datur fides.3. ari.Cor. & vfus fucrit ratione nuuquam fuiiTet non . nifiperfidcin.tif i.quifi. parf. cuiufmodi non . 34. Concilia. & indifquia non dar gratiam non volcnti . fcd ciim peruenic paruulus ad xtatem adultam. ancecedcnti. «r^ i. £tema decrepitumfenem . 1. tur. D. Sxxiiez & Cooc.f»rt. confequens fandtificaiio matris fufiicit ad fan£ti- filij Contra Apoftolus r. &c. confecr.partmli fint baftiiAndl ? **""'• : numde pofito KcW^xoncpeccMmn vera qnodfi nen . baptizandos efl defide contra Pelag. vtero manumititur. aftum crcdendi articulos poteft exire baptizatus . & fimiliter filiura cius in vtero. z. poifet . Hebr. homo corporaliter. funt partiiili. quam pcccatum Ads macre in fi catum illud transfundinir \ frimum.&IlI.• habet ad . in magis^quam fidci Ci crgo.t. & eflicacius po- purgare matreni . Ji!p. R»tie 0d ffp. dem . ipfo poftca habcntc furgnnt. piieri non habent a6tum credendi . fi puella manumittitur . cendemnahiItcm.art. paruuli non habenc peccacu[n. qxihfine fide impojfihile eii Deo placere .fid ijuod Dens mojo infundcret . i. ficut . & AD primam qua*ftionem dico quod crror eracquod in paruulis non erac peccacum originale. alicui norum Georactralium Geoinetriae . Ad Ba- ptitmus eft remcdium comra pcccatum . Itcm. «0» e^etpecca- non habcnc viumliberi arbitrij cr- : fit . 'Auguftinus de fidead Pctrumcap. lium. tur 589 principalc arguo fecundS recipit turn.<«<i. ad fi Rom 1 . matef libetatur k peccato. frt. qutfi.faltem cilim perucncrit ad cum illo rationis. qullm alius non bapcizatus .ft£i. quia habens habicum poceft vti vfum volucrit.ipiifmo magis. . Si radixfanEla . Dco prius coniungi- ArgMmetum A(»>*dum.iy membro i. Et ideo giens dico oppofitum pturam. & filius eius in ita non indiget Baptifmo cum natus & fuerit.^eOT.f/m///j»?f teneparuulos. citati .ergofinon habeatut fides non coniungitur fibi per gratiam.quim puer non ba- ptizatus vcl . qui eft docibilis fccundum auditum . 1. & per confequens quod non 4- . ita nullut efi. dlfi 6. non cflct baptizatus.dift. nullum h.intafmatibus mctriir exirc in terini- adtum & renribus phantafmatibus C\x\t alia iftius articuli. ita DoElorescitatipro ^uxff. Ifidorus de fummo bono G^i natm non .poteft exire in a<5tum credcndi. fi fii ficationem . art.4. quianon alitcr ibi. Jtrgumitum friinHm.cap.renafii nonpotefi.j E N D 6 quasritur c V : qut^. ita occur- non negant coiuta Caicc.ff/?. occurrcntibus phanrafmatibus dealiquoarticulo fidei.cacteris ipfe cxperimcntalitcr. Cohfirmatur minor.il. & filius eius in SeeuaJum.d. Afgtim. T V R quod fic Donum Dei cft 3pcc. Item . fhirituale . cum fit perfci^ius.1 1 Qua?moII. pcr confequcns non recipiunt cfFcdum Ba- & go. pueri tteundnm. D. quianullus inucnirurtalis.nifirecipiat graciam: ergo .&filiuseius fimilitcr in ytero cxiftcns. rent.Macth. jo.7»m«>«- vltcrioriinformationecredcrer. &c. & fruftus & cum filius frudtus fan<5ta & filius & per ergo matcr arbor fandta fit . j. in Dccrcto Eagcnij. deinde ^uod Jpirittiale. \o. Confirmatur fcmperiudicabit oppofitum cfle left fe ccrtio . efi. ergo fi mulier liberatur k fcruitute . Qjy ^ Q^V ^ S T o I Vtrum II. ^. ItaDD. fcd coniundtio non .quiafccundum Augufti- rium V Arguitur quod non ^» non crediderit. .dum eft in vencre mairis fuae. Necfaciliter etiam credic per habicum fidei infufum fibi in B.7.nccetiam diftentit h2refibus. quiacfFcdusBapcifmi eit gratia paruuli non recipiunc gratiam quia gracia non infunditur finc fide. quens c^eftum Baptifmi. 6%. Deus infundat fivfum rationis. SCHOLIVM Tamulos ejfe I. Sc alius. : & de yi paruulo recenter nato vfque .libri 2. fic : Quicunque FfFcdum gratjofum. part. Non prilis quod Ktttiondeff. Tiiomas ^^^ESk ®^^ 1.irionem. &c difiundto ab cumDco.Argum(tum . Richard. Bonauent. crgo fi ptilmi. ejjet adeoefi volHnta- voiuntariHm . Jtipplicio puniendos. vlt.

iicuidici(ur funt & ergo : tibus. vel modo ttrtiim.art. ad qaod inclinat taiis habitus naturalis . ficut credo ipfum incire. Dicoquodnec habitusnatu- »i»ni4. quia habirus cx quo gencraturex adibus. pcccato aduali .necjuepue- intclligere rumbaptizjiri.z. poteft habiius fupcrnatu- aliquem aftum cius .non magis exit in a£lum credendi.qutft. & eamoftendimt intclle^iui naturaliter. . Syl. ter potcft nec habitu. ejuia non poteH atjua tangi . qucm quis expcritur in fe . mortis. fi ta. quia tcr- finc habitu vt huius .<^ j § . quia credcndi cum cum illovticum voluerit . } . HeieBa rmone aliorum .qu6d qui non crcdidctit. . SCHOLIVM II. intelleftus Ad illud Matth. ^utliitnU. fibile efiplacere tiam tcrminorum principij intcl- Baptizari credcndo hinc riam habiiudincm eorum . f«» nen crfdiJerit.fiue . & omnibus ncccflfaiftud ? . fed ctiam pro omnibus aliis» tontrnhftHr. art. tHrulem poteft intclligcreconclufione Gcometriae . non pojfe baptizari men caput apparuerit baptizari potefi:fe vero pars . Soto j difi.nec in fe. Ad . vt qui nec confeflioncm fidei per adum intcriorem . 1. tur trit. adhucbaptizatus rccipit grariam . fotenti» non *ft c»uf* to tilit inteHe. vel faci- ccrtiiis.dicitur in Ad lib. Primo ergo lumine naturali intellcdlus poteft acquirere notitiam conclufionum cum ha- . condcmnabitur.6. ^utfi.^ ralis. a<51:um. credo tamen fidem coopcrari ad aftum credendi. quia . fiue infulo. patuulum per Bapiifmum reciperc & inde rixconclufionis .5i praeccptorum Dci tranfgrcflbres. quam non baptizatus habitu autem poteft quilibet vti cum vult. Ratio effe peteff. imo multa facit. fpeciem intelligibilcm neceflario requiri. & illarionis neceila- non cft nccefTatius fe. qut{lienis. -^ng. qui peccauit CQ. . &ad Bahstiu cum vfum rationis.vnic. nec habitum fidci fui. gyj „3^ j elTcnt ex eo per naturalem propagationem cx femine.& pcr Baptifmum nccpoteftnaturali rationede- tamen adhoceft Perluafio clarari. Diccndum qu6d tantum creditumcft. cum habueritalia poteft cooperari ad vulr.attufuerit yfalutu non eft nifi adulti.td *dift. adu intendat facerc illo & quod Chriftusinftiiuit.. Alidici. zatum : tjHod tenent "liichard. Conira pono quod omnes in Ecclefia paientcsfint ha:retici.Fide infra Scholthm ^. vel alius in rtcifntgr». dico quod puer Ad baptizatus alitcr fehabet adadumcredendi cum pcruenit ad vfum liberi arbitrij. non oftendunt talem cuidcntiam huius complcxionis . impofy. vcl alius. cum dicitur & quod h»lii.Sententiacontraria Caietanirnerito ab condufioncs Gcotnettie occurtentibus phan- emtiibiu reprebcnditur. fcquitur ncccfTario noii- patet per prxccdens. & dodrinam ad aflcnticndumobicfto fidei.nifi obiedtum intelligibile moueat ad iftam adura. fiue ad fubftantiam requifitis. & ideo anic primam gratiam non oporttt quasrcre priorcm coniun£tioni$ caufam. crediderit . concurrcntibus.& licin ipfo omnes pcccauerunt. Idco ha- omnino . filij ligitur de adultis de creden- .cjudfi. eft fimile folum in luminenaturali .& aliis ita potcft Adx.non fed fufficit habitus inclinans ad tale obicdlum illis & bitu. reconciliat. .^o. ci dimittendo peccatum . haptizandtii efi fid fub conditione rebaptiz.lj. imo ver6 oppofitum oftendunt .&nonpotcftnaturali ratioijc oftendi . adtus.IV. nifi iuftificando. necaliquid aliudin racione coniungendi .^. ccnfir- fnationem. & quantumcunque infundatur habitus fidei ad credendum . Adargum. Stlutio t. I . ncc fpecialem .ciim dici- . vbi etiam ait puerum de ponte deieElum in aefuam non tjfe bapti- minus principalts apparuerit poftea. Ad aliud argumentum dicitur qu6d *difl. & infufo. iungiturpcr fidcm parentum.fin. Ced in pr!mo parcnte .ij. nec in alio.paruulus baptizatus perucnicns ad xtatem adultam . qna: requiruntut adum . . autcm nifi cui infundit fidem. vcl fic.nec adu. ncc habiium. 5. ergo confertur gratia efTedus Baptifmi. firMiliter infra d.fiue phantafma. per quid ergo coniungitur ? Dico quod paflio Chrifti eft meiitoria caufa piimz gratiae in paruulis . 590 rtttMtU ori- hcnte illud . & gratiam: cuilibet baptizato darc gratiam. Habitus ergo fidci nonnihil facit. lius. DiftinaioIV.^.omnibus eft euidcns. ad hoc qu<Sd aliquis afTentiatur obiedo fidci. zatus riis quia citcris paiibus. fiue fufficiens principium intelligendi illud. g""^""» ficut nec probari poteft ali^ua ratione naturali aliqucm habitum fupematuralcm incfle .i. aliam confirmationem . quod nobis cft origmalc ab cQ w^unllinum eiin qu» eft. I .finequo- potcft apprehendercterminos.dub 8. nifi homo alitcr eleuctur: . I o. in materia de Habitibus *.& aliud inclinans perinformationcm . ^^ Yj^jg tantum creditum eft pcr Baptifmum r»li paruulU I» anima: B»ftifmo peccatum originale dimitti gratiam conferri .nee fupcrnaturalis eft totacaufa intellediio- : nis.«c conper fidem priiis feqq.art. in i.§. j.librodid. confcrendo gratiam nulli autem conftatuit nulli & & . dico quod fides infuneifc ditur. crgo nec habitus Eodem modo de fufficit : requiritur iiuclligibile illud przfcntari intelle- ftui. fi fuperuixerit . ej. nec adum. trof'"^"' titne natu- Deo. : dummodo tamen quod in Ecciefia facit .additis Qualitcr aurem eooperatur ad modum aftus .i.qu«efieuidenscx & baf/tiz.indifpofitioautem in paruulo non poteft ergo labes peecati originalis tollitur per Baptifmum . nec per cfFcdum generalcm . talis Deus j offenfam remitterc .& ideo ipfo peccante omnes fadi tafmatibus carum Dico quod non . tum futiirna- ^ & videtcnecefla- .ait t!" fummifit ibi. hic non eliciet adum credendi circa iftud. vt habet DeHor htc in fcripte Anglicano . nifi paflionem Chrifti tanquam caufam mcritoriam cuiufli- bccconiundionis prima:. Palud. aliquo alio Si dicas hic iarn dixi quam non alitcr crederct vndc probatur quod non bapti- mclius.^. adhuc ifta non poflunt in aftum intelligendi.& obie<5to. &c. cijm dici$. <jui •vero . Ad quid autcm oporteac ralis probati incfle per fidem ponere in homine dicetur in tertio *. propiiam. quia acifHijitum.ni- a^tualitcr indifpofitus. nifijoccurrat aliud inclinans intclledum ad aflentiendum. . .& ctiam ipfebapiizans. quam fttHndum.. verho Baptifmus 4. Ad tcrtiam confirmationem .d.hic art.Lib. quim Rtfpondeo. Marf. d. ^. ortum ipfe cnim in principio non tantum accc(^ iju^itttr pit gratiam pro fc . Dlfcrlmen inttr fed termini articulorum fiDetu efitrinns . . bitus ifte dci Ad fccundam quasftioncm. ncc exteriorem . mini naturaliterincludunt principijnotitiam. quia fiue ponatur proptcr adam intclligendi . Illatioautcm conclufionisexprincipio.r«/oluft pHcritm in vtero . vel parentum habucrit . fine iftis. nifi quem acccideo nullum modo fibi ptat ad vitam stcrnam. ijuia talii proieclie DoElor non licereficpuerumproijcere.^ud/i. non cenfetur letio. AifecSdunh fimiliter cunquc alio habitu fupcrnaturali . Ad priroam rationem . & coniun(ftionis eorum ad Dcum. intclledlus poteft Geoinetricare. Etad probationem . habitu fupcrnaturali.9.andus.qHiafinefide fic. & €. fert gratiam ftaiuit i\ fic .

^^ frudus eius eft fandus .& aliam animam.). I & SCHO RatitMdtff. aut illa pars fic cxtra ap- parens .4. quia in illa . auc fccundum aliquam partem cius cft cxtravtcrum. licct . & taiio cft . vcl diiTcnciens vouet fe. nis. rior. & immcrgerctur in putco. ciim fic coniungantur jUi caufa: cxtra ventrem fu« maItera . ter baptii. . pere Sacramentum Baptijmi . . Q^ ^ . dij^. Palud. ONSECivENTF. crgo.i.R. fit diftinguitut ab. quia vbi cftcadem caufa. Dlfifio qut- Rcfpondco crgo. ncc partc funt & pcr confequcns quafi totushomo.^fM' dz quia adhuc non eft capax ablutionis ficnaqua . paruuli. X. vel obligat fe alicui. Antccedcnscft manifcftum.cxtra autem vterura matris coniungitur anima paruuii fu« carni . non fequicut quod mi . paruulus in vtero matris fu« diftinguacur localicct abca. non & pet gratiam inuifibilcm. ficut ipfa niore: & ita vtero eius . inficitur & teft quit ta- friznri fli- tnine. ^«rr. & & arbor . Durand. etgo nullu^ potcft landiificati in vtcto mattis . non & fam fuz cortupcionis. maliciaminiftri bapdzantis . qu6d ipfa camen diftinguitut pctfonalitcr abea. ^««/7. patrini rerpondcnt pro paruulis zantur fcd fi . & pet confcqucns Baptiimus non cflcc vecum fignum & lignacum .aii- non circt Baptifmus. inBaptifmo autem contrahitur quoddam matrimonium fpirituale. caro raatris eft quiaanimacumftatim animat cam. . »rt.3ri nonftttft. Siiccundum nuliam partem eius. AificUditm. Vafqucz (^. peccati idco ytmm adultuj non confintlens fojjit reci- & fupponcndum cft mifc- quod defuir .& inieparabi- Itcm.Quxftio AD quxftioncm. bct diftindionem fuflicicntem ad diftindte recipiendura . quia matre petfonaIitet. na. inquantiim eft ali- Ad liter eft in tera partiulus fufHcicnter diftinguiturkmatread hoc vt . quod fignac. quia non eft ablutus .& ideo fic nem aqus ad corpus. .ca . quaft. 4. f^fl. Ad ^ macrc|tefpe6tu dominij tempotalis manumiflio vnius tamcn & tetur pars cius pars cius eodcm modu fide interficiatur. in mum. & ratio fubdicur ihidem . eft ablutio animas inietcr . Suar. dc loanne. X.quara SeeuHdum. concedo quod fi atbor fandla firai.Maie- quilibcc noninuicus recipic cffeftum Bapcif- Chriftianain. lis cundum illaro partem. fiS. fed coniundlutn cauf^ corrupiiuac non potcft mtyidari dum illi coniungitur . ita & patrini quando bapci- . 6i. pcr iftam caulam nullus poteft baptizati in vtetp mactis fuae . poccft ipfam roundare a peccato pcr Baptif- i. Vndc li puer inuoluerctut in cotio. adultus refpondere dcbct pro non confcntiancBapcifmo fe.quod cft pars principalis. non eft baptizatus. art. qiiando cbex contrarix voluntaiis non inuenitur: crgo furiofi & dormicntcs tunc baptizati vcre rccipiunr . & zatum neceirarioablutuni cllc. non . non inquantum diftinguitur. quia Baptitrnus eft macerialitct ideooportci bapci- ablutio corporis extcrior. aliud . non cft baptizatus crgo fi adultus inuite tecipit Baptifmum. idcm effeclus. Itcm in Baptijjno fit quoddam votum fpirituale per quod anima obligatur fed nullus in: . & immincat pcriculum . quia Ci . contrahendum pcccatum otiginale coniunguntur caufz corruptionis fu« . . videtut Item . 14.r»m./'!.puct non clict bapcizacus. cogendi func viucte fecundum lcgera tione. cft itcrum rcbaptizandus omnes fenfus humani . &c. &c. qux Non autem fidc extra. quia Bapcifmus fcmper fufcipitur.l. mater pro gHttU. Richardus dift. nili mcdiata . cft anrem aliqua pars puerinon- nati appareac cxtri. nifi fub condi- 9- & dus. frincipali idptiz»la. uicus. crgo non obftantc coniundtione locali ad cau- ftionif. quae cft in ipfa . qustitut dc Baptifroo & Dcoper voium litcr coniungendo . non ct- : go poteft inuitus baptizari. .}.57.jut/i. Vndc non fcquitur.it.i. tur.&non . Confequcncia patet . fali fimplici- dum fi fignura ablutio corpotis cxcerior per applicatio- 2»ptitM» inconucnicns. corpus. quia pcrfonaliiet fimiliter ipfe fit fi mun- s T I o IV. fed pcrfons alietas fu£Bcit ad hoc diftindc tccipiac pcccatum. & tangi aqua. quiaanima tunc primo defponiatur Deo . cius.abncgando Diabolo & pompis in Ad primam rationem dico concedendo quod donum Dci cft pcf fcftius & quodDeus potcft animam fanftificarc & mundarc a pcccato lcd .ficut Tirtiiim. fi vero pars illa fit miniis principabaptizandus cft fc. aut minus principalis. modo Contra:iiifto Impugnatur efinio non caro infcda inticit ani- caufa corruptionis pcccati originalis in patuulo. ibi eft ttttinm. fe firmitcr. licct nom confenriant. potcft baptizari Baptifmo fanguinis. crgo limiluer Baptilmo fluminis fado in aqua. ergo fi paruuli non poiTuni baptizati. Booauent.nS fii Baptifmitt tirtm.dico quod non poteft baptinatus zari §luMre tn VterebAptix.6.rntmire i. Concra extradeBapt. Icem . . : . Antecedens patct. i. vcl raanus. puer in vtero mattis . qHtft.quia iris. .l.eft ricordiam Dci fupplerc bapiizandus poftea plcnc natus . confequens cll f^aiium dc AnVirgine matrc Dci . patet quod paet non habet diftindam fcruicutcm aliud de manuraiiEone in vtcro macris ficut matet. auifccundumnullam. frudu exiftcnte moUi. : ret . & in liceraponicur . poteft fufficientet bapti- zati. Nunc au- & Itcra . Auguftinus . VtrHm adultm non conjentievs pojfit recipert Sacramentum Baptifmi ? Arguitur quod non: nullus diirentienscontrahitmatrimonium carnale j ergo nec mattiroonium fpitituale.raagis nocct baptizaco malitia fua. Si farte princi- cft fignam falfum. Scocus hit qutft.quia matrimonium fpirituale contrahitur magis zCta fpirituali intcriori . ac h ellet extra. & lercmu. §i!f*rtMm. i Pttri d* T»rwttf. D. qux neceilario tcquiticut ad Baptif- . qu6d puerin vtero.<* Alenf. vtipfum per fc. . Si principalis pars Vart* minut ficilla partebapcizatafimpliciterbaptizacur. quia radix arbor poffunt cfteduts. dicitur qu6d paruu- tertiara poceft baptizari iu vtcro matris non lus fux i quia lifc ell coniuiiiaus caufa: fu« corruptio- nis. verum quod d morerecui pro damnetut ergo. fi ftu^us fit dulcis & moliisj ergo fimiliter poiTent paruuli baptizari. In vttrtpO' V. compatatione ad adultos . Confequcntia pacct .D. qukm matrimoniuin carnale. crgo. li fic ide6 manumiffio alcetius . caro autcm paruuU eft caufa immediata iftius corruptio- mam. fcd in miniftro ba- ptizantc nccelTario rcquiricur intencio bapcizandi crgo in baptizato inccncio baptizari . &c.7. & priro6: Argum. vc pcs. Thomas j p*ri. fubiedum mundatetut. quia habetaiiud 8.*- vc capuc. Aiar^um. mum 59t contrahit pcccatum illud ex ea. ncc. & eiiueffeElM cap. i.fnrt. jMf^.idc6 ha- eft diftinguiiut a quid corporis nunquam & .

de fi . ftraftus 1 . Et de tali dico quod fi immcigatur in aqua.eft diftcntire adlualitct . tunc dico qtiod nihil rccipit . fecus fi ance voluic.& voluntarium.i irr. nunquam eft PrimiimdiSium.vcl fimpliciter dilfentit fufceptioni Sacramcnti .pcccat. indicia Si & autem per ccrra non fit fpes de fanitatc eius ncc dc vfu ahquando habendo.nec ahquando vfus j aut eft talis.non cft quid voluneflet pracfupfcd fi nihil fimplicicer nolleillud: tarium. vc eft dormiens. aftualiter divahdebaptizatur . . fupponendo qu6d non portft alitcr faluare fe a fubmcrfionc. quod Ecclefiaintcndit faccre & ipfum. diftinguendum . nec rem Sacramcnti.qu6d vtitur ratione. 7. aliquando recuperandse . vel amcnte. fcnticns . aut contraric pro diffentire Adultm qui imn^uS vf$u tione prius de non confentire. dif- .IV. expe£i:andum eft vfquc ad ilhid tempus. vcl foirc impoflibilc quiz nohefi in potefiate ««/?r4 fecundum AugufliJircr. (juaFI. tjuinvifis adualircr meiuum non tanfamur.InuoluHt»rH citer illud nolIe. Giumum{contra Uteram)(i negaciue fe habuic temporevfus rationis. quia in eo non inucnitur obex contrariie voluntatis. . ^o/f Do^. auc illc. qnia fufficit vircualis incentio.& i. aduhus aut eft tahs. 4. 4 Arauf. vt in dormicnte.imenti fufceftitnem. §luintum . aiitem fecundo . vt diccmr p6ft . tione. vel diflintit fccundum vt propter minas. nnm . z. membrorum auc aut finc cft fubdiftinguenduro vlte- dilfentire fimplicitcr contingit dupli- cum tali figno exrcriori & reclamatione. Scd eftnetahs baptizandus? qu2 non hcent. recipir Baptifmum. Refpondeo nitatis d* fnnt Satrarnent» cU reittrentitf.aliquando tamen vfus eft. adu fuo autem Anm^Hid. contingic duplicicer. ficut de paruulo .U I. vcl impofljbilc. REfpondeo ad vfuf diiTentirct adtuali- & de tali fenticns habitualitcr bapiizaretur . hoc facir pcr liber- vohmtarium . Et de illo dico ficut de furiofo habcnce lucida inter- & non voluntas ru- . autadlualiter vcitur ratione. Semndttm: aliquando vfum rationis habuic. baptizatum efle. & & Carthag.andut. proptcr rcuerentiam Sacramcnci ideo baptiznns talem dom in eo modo fucrit . fpcs fa- ahquando habeat lucida interualla. ne. & tunc nifi interucnircc motus volon- lacis contraciustiudicari dcbct rimpliciccc dif- qutflienii. necconftat voluiffc. quod fi baptizetur . De tcrcio . quia potcft accipi negati- ex tnecu accipiatur. & vfum cationis . vel fccun- rius. illae nullo raodo baptizarerur. cft ficut ^ & ide6 cft fimpofitum fimplicitcr . tjHtd. nollcc illud .^. aut nobaptizandus cft. expedlandum eft lucidum intcruallum. habct lucida inccrualla. inuifibilis. 68. quia eft diftradus . quia adminiftianda funi Sacramenta cum rcuerentia dcbita nc vilcfcanr. non magis inuenitur obcx contrariz vo- vctbis quam Dlff*nfm'^H' luntacis fUx. quo vtitur ratione . quod etiam tunc diflcntiret. aduUi . habuit ualla . 'Diflcntireautcm eum figno. maximc fi diflentiat. nihil rccipctec : fi . ahquando camcn vfus cft & cft non . fi Sacramencom recipic vfum rationis qui habet &-camen non confencic jftorum . qui fic dif- & non vtitur raiione. Nimis difficilceft. Tertium fi ante fi habet . confenticns difTQnticns. .ntemione . tali fit vcl fi fiunt. t^on confcnriens primo T^efolutto .arb. vtiturra- diftenticns. fic quod tanc lib. mus .vt 6i cx partc farMultu ti- Nam f*ti*r. potcft vel adualiter. & idco licct fic aliquis confcntiat in recipiendo Sacra- aliquod . fed quia . Dc cum auc refpedu effeilus inccriocis. aliquando non diftr. ficuc& paruulus. vt grati* iftis cum figno cxicriori. & fecundiim tjuid inuoluntarinm. priuationem vfus rationis diiTcnfic . qui vfus ratione. vel habituali- autcm in propofito id cft aftualiter non habet lo- quia non vtcns ratione po. aiftualiter. difi. vel ftuhus^ principio natiuitatis fu£ cogitur ad Baptifmum. auc rcfpciflu figni cxtcrio- modo . I quiaex quo quando habuit vfum raiionis & dillcnfic adualiter. fperaturtamenquod habebic . motum a^kaaliter. & rcm Sacramenti. cum diircncicns Non in paruulo. Oeaho mcmbro.Diflcncircautcm fccundum^«/<^alicui. eft fimpliciter voliium. duplicitcr credo fenticns habituahi«r tx diftenfu aduali lute Muhaenim : jtdminiftrJt- efl qu:mi- qu6d alias cflec bapiizandus ctim rcdircc ad vfum rationis propter rationem iam diftam. facramentalis in aqua vc abluiionis .ita quod firnpliciicr nollci fieri aliquid circa ipfum. 59i S CHO L V M. figno. ficut proiiccre merces in mare. id cft. quod cft fimplicitcr voluntarium fccundijm quid xamcn eft inuoluntarium. Diftinaio IV. non do fit bafti- contrarium voluntatis prioris diftenfus. Et primq quod dico per ordinem.aduhus rationc vtens. Diflcntirc fimpliciter alicui eft fimpli. Non confentire cnira dicitur vno modo purc ncgatiue vt quando eft fic .i{. rcipcifiu alicuius. . aut pcrnas in& nifi fligcndas. prius tamcn quando habuic vfum rationis .Lib. quia nullus eligii abfo. idcocft fimplicitcr voluntarium. non confentire adtua- non prohibet in adulto fufcepiioncm Sacramcnti quia Deus non obligat aliquem ad nimis diffirile.ihi. parte vtriulque termini pofiti in quaftione.t«tt ntn SM' rr. nihil accipic £i in amentia bapcizetur. c. nec vnquam viatur ea . ctim vtcbatur ratione. diftentit fcntit habitualitcr. ter fecus j fi . . diflentire negatiue . cft fibi fimplicitcr inuoluntarium . &c rem Sacramcnti .i. baptizandus cft ficut parauli. . non cflei volitum . qusftionem diftinguendo cx .Baptif- tcnec nec vtcns rationc ficut qu»ndoque ris . quod nec recipit Sacramcntum. luifle . qu6d in dirTencire .ii. quia qnantum eft ex fe. & timorcs. fetunitm ter. cunc putcft licitc . qui non Ken fue eenfeneft du- flex. & nunc non . Adultus. modo . . quetn. re£le reprchenditur non dacus fimplictter inuito tjuod nullnm 5m«>» haptizati conjenfitm re<juiri dicat. & pcr confcqucns non coade.</(r bap. D!flati. & ex parte confcnfus eius. fi autem accipiiur diffenti- r^ habitualiier. qua libettate dominatur adui proiedtionis . 6. dico quod talis cft non confcntiens. Maiotes. quianulliprxcludic Deus viam ad fahucm.i^. contingitduplicitcr. cap.diftinguo.& eft ratio inuoluntarij fimplici. vcl fimpliciccr. vel furens . fi eniiti furiofus .FndeCaiet. fignum cft qu6d fi tunc etiam vterctur ratione. Vcrumque eflcnt . ^uafi. vcl rcclamet. de tripUci inretjuiri autem aUijuatn int.cap. vtdcillo. quod fciUcet recipit Sacramentum . Ad quarftionem dico. art. tnnc iudicandum eft de cali . difi. hoc faccre ter . Si non vtitur ratione .l. Illud cnim cft fimplicitatem citcr . habet .part. & fecundum cjuid \n\ioh\nxzquod eft fimpliciter volitum quodam ef- rium . intelligi duplicitcr ter . fi fpes fit de eius conualefceniiaaliquando.fimplreiter. qu6d non vtitur ratio- tfl ratitne. pliciccrvoluntarium . rationis baptizari. proptcr quas baptizatur. tionem hahetur ex cap. 6.ac fiadtualiter diflcntirct : TuricfuJ qut . Aliomododif- uc. Alio modoaccipiturcontraricpro dipntire. (cStn fimpliciter nolito prajfoppofito.&p6ft non intcruenit aliquismotus coptrarius voluntatis .

ad Gal. ergo. ita patet illa impedit litia miniftri Ad tertium . vel dormiret. Ad tertium. per confcqucns non recipit charadlcrem . quia non habct vfum rationis . qatfi. Scotus in Oxtn. ptoprius tamen poceft dici principale tatem. voluntate fi^a .&magis quara Sacramentura . 158.part.quafi. &eoti oper. adultus Tom. Alia poteft efTe raalitia moris .quia vterque retico & . quod optar. minor quomodo ma- . liabuir fi . XI. cft in aliquo vt indumcntum in induto. & miniftrando Sacraniencum . pompis eius . quia pec- eft in moftaii. Quiaadhocquodaliquis reci- piatSacramentum. fiue reclamet ex- eft ditfereniia fiue teriijs. art. . Quiactfi Saccr- obftet aiiquod dos in conficiendo EucKaiiftiam vcr^ tatuen conhcit ad alcare fi . part. quantiim ad etfcdtum intetiogratiam rccipiendam .l. adoptio fpiritualis . fcd valcant quantum valcre pollunt . mas i. Chriflum indmflis. lantum adeius folcmnitatem. 5. qutft. inuiti c3* dijftn- tittu S»era- . non tamen recipic graciam. etiam mat non plcne & . diftradus.quo adfcribatur & familiz Chrifti.memhre i art. vel noncum intentione hxc maiicia Sacramentum.Ad primum printifAle. part. aut tantum confentit in a(^um exteriorem.i. vt reclamando non contradicat vel fic difinttritrifim. fi taliamagica habcnt virtutcm in fe tribucndi fibi hoc.Stcundum. vn- fentia de talis aliis cflct illius difTencic. SaeramelMm CiKfertHr hoH». Diftinguo . licct non plcnc confentiens ei. qui di/Tentit contraric. Vndc etfi Ecclefia non baprizarct adultum. diccns . diftinde expri- ea. i. Gfuot^uot efiu Arrumetum bapti<. Pars II.vt obtineat quod defidcrat. vt non bcne credens.^. quU .& non fic tefponderet pro fe . fcd Chriftus non ftimHm. tamen confentiebat Teraciter. fimpliciter conquia przeligic non pati. Ad fecundum in miniftro tuncdicoquod nihil accipit. dif^. D. & diftentit tSeCtm Sacramenti.quia non in corde fuo Q_V ^ . & : Sacramentum conferri ab in miniftro impcdit co. quod compelli habet abea . fine giatia . vt conuertat voluntatem fidlam in voluntatcm vetam .cuiu$ aftus eft dominus .4ti . qu4Lft. . Zecltfi» e»m- Et ideo per cenfuram Ecclefiafticam compelli habet . Bonaucnc. fed pociias adoptatur it Deo in filium . impedimentum. »h reeepifte. nec refpc£ku iftius poteft cogi .hie quaft. Vtrum adum liberum voluntatis . Richatd. confequcretur pcr illam intenium fuum .fi aduitusbapiiza. recipere ada- ptitjbiritua- ptatus. fecundum aliquis confentiat quia propter minas quid. (f n»n rem quod malitia potcft cfre Ad feeundit. 69. oportet qu6d habcat aliquem a^lum voluntarium furcipiendi ipfum difientiens concrarie nullum talcm a£lum habet . vei tur tanta inletie sn jufei- piente quitn in miniftrt. non d recipiat gra. dicendum qu6d. Vafqucz t. fimpliciter inuito. dico quod verum cire falua in- Patet de hx- tentione Ecclefiz poteft baptizari. recipit fidcm Ecclcfixfirmitcr obfcruandaro. qui rcquiritur ad omnem contra6tum .i. nec fecundum iudicium Ecclefia:. tiam. tamen cxcrcere illam circa eum. nam fimulans Baptifmum fe recipere . & quod non confentiens contraric potcft Baptifmus aliquo . Potcft enim Baptifmus fine tali voto extetiori coufcrri . ftteft Sacr*- mentum crcdic Sacramentum & charaftcrenn. lit. cft i © ma- le. licct non recipiat rem Sacramenti. circa fi aliquis eum non confido in iftis. fadum cflct . Ita eft in ptopcfito. . & /tSit exttrit- ramen dilFentiens Sacratnento a^u interiori fimpliciter . quia paruulus propric non poteft dici contrahere tnarrimonium cum Dco. vtrum adalisit tffeElum SacrMnemi B^ptilmi? . dummodo non manifeftetur figno extemtnt» *S» riori. dico Kcn tequiriin malc inquantiim minifter . Sed difFerentia eft quantum ad iudicium Ec: C»nftHtiint clefix . ^ i. vt defidlofiat verus Chriftianus. fitamen furetet. dinem Ecclefix . j. fed etiam in efFeftura Sacramenti iutcrius fufcipiendum. vt in ablutionem aquaetanfentit.Qu^ftio V. non tamen eft illud votum de ef- : (^ eharaBertm. nullum adultum baptizaconfentire iili Sactamcn- antequam compieatur minifterium Baptifmi cir- &matns caipfum.& abhiiioni & Bitptifmtte dieittir & to. fed cogendus ad dimittcndum fidionem. ficut patet de confentientein mattimonium alicoius coram Ecclefia . Itcm j fi fi^us baptizatus. & terrores . nihil recipit . fi prius antc non diflenfit . fi&M recipiat effeSium Sacramentif' Alea^. & & nifi & & ita nihil recipit. quia idem eft de eo. vt gratiam:talis enim fimplicitcr confcntit voluntaric in ef- rec vel neccllitate Sacramenti . ad confentiendum ftUendtn. tus de fa6lo voueat renunciare Diabolo . S T I o V. contrarix voiuntatis. poft fidJnoncm. 8. ptirt. ftntiins fit priiis fiGth. & ideo non rebaptizandus.Adqugrtum.D. non tire. &c. nec fecundum vniSi §luom»io eS- omnino dicendum quod liccc 9' dici marrimo. malitia motis in fufctpientc quia in ipfo non fufficit diftcn- inuite recipcrc huiufmodi Sacra- mentum. & flagclla . non per artem mi(gicam.Iiccc quilibct baptizatus tcneatur intcrius ad tinct difcredens. quia refpedu .permitcercc magiim. Tho- 3. 593 quomodo Baptifmus eft hominis non recipere Baptifmtim. baptizandusad falutem . fit . Ad aJiud. refpondeat pro fc. in principio .& hoc non impedit confetri Sacramentum .nec Sacramentura . Si autcm non tantum confentit in a^um extcriorem propter talcs minas. interius tamen non crcdens illi quod faciunt. cramenti recipit. ergo non recipit Sacramentam.confcnciens omni illi quod Ecclefia intcndit faccrc circa ipfum . feftum Sacramenti per eft fed pcrci- . etiamfi nullum habcat ado- Si & reclamans cum fpirituale modo figno cxteriori.fentiat iudicaturabEcclefiahocSacramentum ri .& dc permittcntc fe iocose immergi in aqua non autem omnis immerfio in aqua eft Baptifmus nec rem Sa. art. nifi refpondeat fe t^m.ii.intercidit in ipfo dtfTcnfus. . difientiens . quim fimpiicitet dificntire. non cogitat de eoivere tamen reSacramencum & rem Sacramenti fi non tunc adualiter cipic . in adoptione fufficit folus adlus adoptantis . ncc poft autem interiorii §lium»dt pofTct re. cafibus .diSacramentum & charatScrem. fiuenon. quia non baptizat inquantum bocato nuSjvel malus ptaecisc. iuit intentionem conficiendi. iiic I.tamen fi facctet iniftis recipeconfimilibus .^. . Arguicur qu6d fic . fliciter tft . Exempliim hiiius credens aliquid poire fieri tft . Dc rem. confuetu- . vcl co quod Sncramenti. cui autem Ad primum nium tx metu fit b4- ftiMtMt. nihil roiuus reciperct Sacramentum . & quomodo non. quando poft diitrailus fucrit in ipfis verbis confecra- tionis Patec ergo ^i^l E ^^||« c vNDo racione ab ^^^ fiEliU qtixro de aduico in Bapcifmum recipiat compa- I. dummodo .

V M.if . . nifi fiOtio infuiffct in piincipio expuIifTet poen. Dic.lV. quia ficeifat per de quo chata- propter peccatum mortalc fidlionis . fcabfolutio- hitur. poft tum . patct in Decrct. de qua pcenite- (^ »d paenitintiam. cum (nfecunda tabu. Hierach. oportet ipfum itcrum pcEnitere. quia amitiit totutn tempus. eigo fidlus.im tute & hoc . quiapoft Baptifmum non deletur aliqiiod pecca}. . Sed hoc videtur dubium videtur enim quod talis fit perplexus. reccdente fidione per confefllonem . ergo non crit in fido .de Ecclejiaft. & & autem fit fi(5kus propter vnum peccatum. (^ chara<5ber impitftus in bapiizato k jUO CMlftt- non quia nem ^»th Mdtpp. ad hoc vt recipiat gratiara . . ficut in vcnientc ad poenitentiam fed folum attritio . quamdiu qu6d fcd fiftus non habet lucrum cx pec- magnum cft fidtus • difpendium . cfFcdus Baptifmi eft expulfio peccati: aut cigo pcccati .5»Vw/ )K?«. ad hoc vt gratiam recipiar.poteft impedire cffcftum Sacramenti Baptifmi. Jmpiumeli k Deodimi- Aug- diam Jperare veniam. ncBaptifmi Efpondeojdicitur fi(9:us. ncc indigct expellij .(eean(iv. Bapiifmo. & gratix baptifmalis qu« ctiam . viitute Baptifmi .J tan.cap. qu6d fi£kus poteft habeic multa umda. fed non vcium quando eft caufa potenciorlpraencnit.2. virtute praicedcntis Baptifmi . cat. illud Auguftini . per gratiam baptifmalem. 1 erat. ferRefpondeo . fed virtute SaciamcntiPoenitentia: .4. dentefi^ione . jiu£uft. Scd cffcftus Baptifmi eft donatio fpiritus . vel centeritur 3Stluitttr. non '1.quam etiam recepif- cipit : .ftngensfe eUfpefitum id eB. quod ineft . vtdicicRichaidus*. de Baptifmo paruulorum dicit Auguftihus. Tertium. . vnum peccatum pcr pcEnitcntiamcefTat .fecundum . fcilicet non vellc peccarc. quod mod6 incft. de Baptifmo. & quancum ad poenam. Hicron & copia hoc Sacramcnto. Auguft. Item. fidione . Nazian. & Non poteft dici reiterabijc ne .quia Saeramcntum rmiHm. & eft & alia la. Dienyf.dicoqu6d hoc veium cft. 4e Virg. Tl vbj inpriU' infuit.reliijuaomniapeccataper & gratia tunc data tumiir. quod non habei acccdens talis .& Omnu ^ui iam fnit vtlHnt^tis arbi~ ter cenftitutiu efl citm accedit ad SacramentumjUelium . vel atteritur. htc num.10 facilitas vcniae qu6d vera ile falfa pcc- c. nitentem depeccatis commijjls . i. Carthag. <\uia quifecit ttfint : . il1am. tamen non proptcr omnia eft fidus. 6. Nec dicitut fidlus refpeftu illorum peccatorum. Tuncvalere incipit BaptifmtuadfalHtem. quia de nullo atteiitur .JeJf. & quantumad culpam .& 5. co TrimHm di!p!fitu »t- fuo figno efficicnti.&de omnibus aliis atcritus recedente fidione iftius vnius . quantum ad culpam . Quando Baptifmm ergo dicis quod pcr pocnicenciam rcmitti. Deum . quia vnum non poteft delcri fine alio .qulpr«tenditali- ideo cip^uaclt. quantum ad poenam. iicitur. ergo qua ratione. cap. . Secundum gratia Baptifmalis per rece- . quUis & peccata . Si ergo fit fidus refpe^u omnium peccatorum moicaliura . & hoc non: quia fi expellat peccatum.de quibusconteritur.&omne .qua ccftat fiftio fidlio enim illa impedicnscffedVum Baptifmi . cap. nifi pcr poenitentiam . eft poft Baptifiiium per Poenitentiam fat dilpofi- & fccundum Auguftinum. Aupnft. Pcenitcntiam. . Trident. QuUfiSue afliftit fciendum gratiam . & hoc non: quia nonrcmanctcxpellendum . ficut qui prasucnit Poenitentiam . fic dimiitunrur pcc- habeiet lcicrum ex fiOtione fua ttitionera .J V. Ifai. & gratia: Baptifma- lis. & irrcueientiam Sacramcnto non tamen dat gtatiam.cum illafitlie veraci confejfione recejferit . & ctiam quia neminem nolcntcm iuftifigentiae ccftat fine pGenitentia. Aioncqua fiipr non quiaeft peccatum. quodait . tLepUta.cap. poe- . nifi j. nec ergo fiftio impediet cffcftum Sacramcnti. lata virtute infunditur non de omnibtu fimul. interius. indiffetenter fumenjo Anrili» fuffieit in rici- fitnti Ba- plifmum. & pcjenitentiam peccata dimittuncui . .omnino dimiituntui poft con- iufiijicat tefine te. ance & . Si ergo fi£lus recipiat io med. omnia peccaia modo remiccit. vcl agat ad fufccptioncm gratix. Dices cata . fcd Deusex eadem pa- .cap. per Baptif- paenitentiam remit- vtritjue partialiter cor- ScholiHm in Oxon. & prsetendcns fc cflc difoofi- fufcipicndam. nifi non atteritur.Lib. *1* *ts\. in patitur quo Siliiti». fi tLectJtnt» fiiioMt frHtia Baptifmo fet in fct aliquid dilponat tibas recipiat Refpondeo qnod fidione recedente ftatim regratiam baptifmalcm . i. recedente JiSiione pec- catum aHualis fi^ionit . quac ttinc infufa fuifTct in receptio- . quod infuit prius . 4. fi fiftio tunc tcmpofs non infuilfct. de ee dari pcenitentiat» de vnepeccato . tiamdcaliis.med & epift.quampetm nitintia.& (^ide Do&or Sed tuncvideturquod illagratia non fit co!Sacramcnti Baptilmi . Si illa. quia rcroittit tamculpam quam poenam . vult Auguftinus de pcenit. Aquifgran. I * .& abfolui de illa fiftionc . 14. qnx habet . . nijt paniteat eum veteris vit<t. om- Dico cato fuo & ita nunquam faluabitur. & fpecialicer confircri. nifiubex fidionis tunc infuif- talem fine gratia . in S. reffondet.quia Sap.accipit Sacramentum.6. quia Deus nojuu hoc Sacramcntum clle tiim. . eodcm niodo caderaque vir- k»bit fiBie »d SapttfrrS ._ . quantumad culpam . opottct j crgo jpfum baptizari . nunquam iu- ftificabi^ur. nia peccata fibi.primodicitur5^<ritui Javil$u dijciplina ejfugiet fiHum. quia Ripliea. aut cef- rV.non conteritur recipit Saciamentum tttnm _ ^ rr derem . cap. aut pcccati . pra:bcret itcr contemptui .dum baptizatur.vel deleri mido nobilitri remitiit fine aIio. Et di- fed nonrratiam. iapoH naufragiHm. cap. Confcquentia piobatar. per confeflionem dclentui omnia alia virtute Sacramenti. ergo nullum peccatum quod incft. Lauacrum.m Hicronymum.quiaquantijm eft ex fe itadimittcrct om- . & 2. cfFedlum Baptjfmi confequcns falfum.non enimimpedirct inchoare. aiiquis fiftus Pcenitcntix.quid cxteniis. przccdentia ipfum nobilioii quam pocnicencia. .ad con- Item . . facit ceflante te oportet . quantiim cft poceft vnum pcccatum imnis pectO' vnum nia ficut . nen per charailerem caujatur.&auftorita- tiam & : Sandlorum in litcra. & praeedentia mnm . Rieh. CHO L S diStum -.& idco ficut SlutmKi» ft omnia . 594 rcccdentc ab ipfo fiftionc .c^. <pta cerde in Jieri : crgo ma- peccatorum ablutionem non Jinebat litia perjeuerante fidio impediebat ablutionem in illa & pcr confcqucns gratiam. J.& cfFeftum Sacramenti.de Jide operibm. indul- . eadem confeit graiiam fiftione rccedcnte quod fuit impedimenturo quare gratia Oppofitum B4ftifmi qutmofio .&non VmgiHsfi turaadgratiam jQs . quaift. neuam nonpotefl patet in litera. venicns cnim ad Baptifmum poteft haberc com- placentiam de aliquibus peccaiis cft in non te. nullusenim poteft iuftifica(i & difplicen- ex fe. quianonfequiritut in venienie ad Baptifmum vera difplicentia de peccatis. aut noii? . cui . DiftinaiolV.

. ah hit tm & & (^- ^ Apofielos . contra fragtorum Paenitenti» dicuntur. eft & Sacramcntum flii- fruftta rcciperc Baptif- fcd iuftificati fruftra lecipiuni fccundum naufragium Baptifraus autem baptizandi Baptilmo funt .baptizati Baptifmo fanguinis. quinon habentur fineeo . S\ytt. in quo.et itiam . Argum. cunque quin ei .cf. j D. C H O L S Onseq^entf. & quantuih. tenebantur ad Circumcifionem . j. part. ficut Baptifmi nec gratia cum omnia pcccata. quoties dimitterct fratri peclur fecundci catum . & Authorimperfctt homil. Ratio ceptum vniuerfale. . \ & 08.^. Jed vfque feptuxgiesfepties . lacohum .c. ergo cum Baptifmus cadat fub prxcepto . qut/livnit. de ^ho aihil certum. Ai Uttium. Cur BaptifNoluit autem Deus Sacramentum Baptifmi tnus nm fit itcrari . ncc de Bcata Virgine quod fuerint baptizati. fi fit pcr modum Baitifmum prxcepti. nonpotcrit intreire in regnum aqtta Vndenon quacinfunt. peccatum autem aAuale eft muitiplex.quia dc omnibus intermedio"temporc tommiflis debet pcccatis pcEnitcre. quia Baptifmus in co . nec id falfificarc .fed dclet in toto o tempote ante VI.4. iufiifiratts ptione Baptifmi : fcd lcx vniuerfalis onines li. inio SMptifmw fecundum Auguftinum . tom. dra Petro . fcilicet gtan^ prihabitx .Primo. Richardus arf. oportet pceniterccum.art. conferatur maior gratia. de Beata Virgine nihil afferunt . Nifi & SpiritufanEio. frtnriptU. i. tcnencut ad fufccptio- iuftificati Rero/utto nem Baptifmi quod triplicitcr probatur. falutcra. Sacramenti Baptifmi. in y Alatth. & fine qui funtdc familia fua tantum quan- tum ad iudicium occultis Adftciium. .& ginale . & quiveile gratia: . confcrcn. Referunt etiam Nicephortu ex Ehodio .y.Dupltx B»' Bapiifmum.Steuninm. non . 17. etiamfi non exprimantur circumftanf is probatur.i.\. Cuius piobatio cft. Qv iC S T 1 illo inftanti. fi efTct Contraloann. nec excipit ideo omnes ligat vbi haberi poteft. .qutjl.Sc hoc frim» n»u^ idco quia pcenitentiaeft fecunda tabula. x. ei. cum incft cffedlus illis. . rtnMm ejuis ccelorum. fcd iuftificaii recipicincs Ba- ptifmum falficarcnr ipfum. }. m & . Vtrum hapti- fiifceptioner» in paruulis in adultis . tam Sacramcntum. iudicat de quaE apparent. loanne 71.vtilis cft & necefTaria cuilibet fufceptio Sttuitii.quim cius vtrumque cfTe neccflarmm ad & . lis fu« vt . quo datur gratia. V M. ergo nec c conucrfo iuftificati pcr Circumcifionem tenebantur ad Bapiifmum.qaiailla nonaufcruntur .iuftificatuspra:habct. part. z. <^ hicqu/ift. Item . & peccatum adualc. i. . Indicat Hierenym. cap.ii.<jutft..ttneri ad obligat vniuerfaliter . yipoflolos milim. quocies pcc- adiutorio ad falu- tem.gratiam. Aug. ficut qnodlibet Sacramcntura eft fignum gratia. vel prajccptum vniucrfale eft de fufce. vt charaftcrem . . t^uafi.Bonauent.Chrifium baptizajfe Petrum . non te. quod qaantum- t. quac infuntpro pro quo Ttrtitm.•3 *• •m' V Qu^ftio cum qiio poflct & fuam gratia meritorie operatus fuifle. .fi quis . vt propter repreflio- nem I. gat. lcbilem difpofitionem ad gratiam . . fed addidit pcccata peccatis dc quibus : . ex VmtUaiopp. & augmentationcm gratix Nullus cnim iuftificatus virtute .<5. quod confcquentia non valct . Ad primam Item . XI.part art. filij dam alio modo funt fidfci . quo quotiefcunque homo laberetur.& iJtoinillo nonpotefteire fignum gratiac confereiuix ni- fignum falfum. & contra ori- quia tamcn infcr- raodum priccpti . Item rationem 595 Baptifmi ? Arguitur quod non . . Itcm.Omr. ^. Baptifiara fuiffe haptizatum tenet So- cttteros difcipulos.&idc6 vidcretur contemptus d 2 ptifmi vttlitat ttiam in iufiii. fomitis charitatis.i. baptizati ante paf£onem Chrifti non &uintMm. quz infunt inftans . i. uerfalitet :..nilipctpcEnitentiam non pct B aptirmum quia Baptilmus non habctcfficaciam . prima tabula contra primum naufragium. dico & ofFeuderet Deum . 9. dx. de o>ig. cuiufmodi vt . D. difi. quia Baptifmus imprtmit aliquam indettir»bilU. deletpeccata illa.tem quantum ad gratiam vel veftem nuptialcm. nc frequentcr afcriberetur familiac fuz . qualem non imprimit abfoluiio facramentalis . hicq.4. a Petro haptizates Andream . quia non . Pars U. vniuerfaliter quanturacunque fuerit inftitutus contra peccatum haptizati Baptijmo flaminu te- Alenf. Ad tertium dico qaod vfqucad inftans. quiampliiis luni iu: ftificati .quo datur cfFcdlus Baptifmi per ipfum Baptifmum & delentur omnia peccata quia Baptifinus non recipitur . vt Sacramentum Pocnitentix. 4Ad primum zati Chriitum induunt I.de conVnde quotiefcunquc homo peccauerit .& pcccatum originale quod tantum cft rnum . nt' futuumpri- ^^^!^^^ tos communiter qua:ro vum. ftat peccato. memhro 6. loaunem . Ecclefiz fed de manifeltis Ad fccondum . . nuUus tenetur . tur per contradum & aduale.Luc. iuftficati non habcnt peccata. Petro Matth. Cbi per Pocnitentiam reforraari. Scotus(»Ox«».' Vf^ue pptles ? Refpondit . DIco ad iftam cunque quxftioncm .cit. . .Thomas j part. vni- . R quzritur de Baptifvt refpicit paruulos mo & adul. . dico quod fidi bapti- quantum ad charadterem . tenentur ad Baptif pgfi eitu promulgationem. habentes gratiam . quia non legiturde Apoltolis . gratiae.^M^yf.feii. . proptcr cfFcdtus aliquos. ideo prouidet Deus vt per vnum caret . quod cft contra rationem Saci amcnti. & fic facilitas 6t magnitudo veniae pateret ad ruinam. quiaquidam attribuuntur fami. in Alatth.</«7^. ani- mt. mtdc. pra - fuij/e baptizatos verifi- epift. Suartum. mum . Seciid6. ZAti Baptifmo fiaminu teneantur Sctti oper.&c. non qaae . I Omnes (]tiantumuis fint fknEli .art. nentur baptizari Baptifmo flummis etgo baptizati Baptilmo flaminis. fuerit illx fecundum quas ftatuebatur . neantur adftfceptionem Baptifmi ? cfFedum ijutjl. mcdio . Euang. nifi propterablutionem animxa peccato. non dico tibi vft»bul» . fi eft viator riterccipiat Sacramcnti .di[}>. Deus cnim difpofuit vnum remcdium in Ecclefia .»ti indmnt vt filius habet enim dominus diuerfos gtadus Chri/lHm/ed aUo (^ »li» in familiafua. vbi tangit originale Vtrum jo. mmis. vftfue millies miUies. aquibus abluantur crgo. nullus tcnetur iniunati Sacramcnto. Qusercnti enim lib.}. toties repararetut ne omnino cflet finc . gratiam augmeiua(rc. & quantum ad vcilcm armigeri non auOmnes b»pti. 8. poflct fibi reconciliari . (^ ^ue ppties prtcisi .nili refpctlu peccatorum ideo nihii cit iUo tcmpore przccdeniium . Baptifmum. poteft fen. frequenter deleretur . Jia AugufiinHi ejuia eft . 4. Euthymint in }. quia lex . i . 1 mum. ad Tom. verifimiliui tamen eji iapiiiiAtamfuiffe .

^ffirmant tamen Baffol. »rt.qvtft e^.Ad effeSum caufa mcritoria. Nifi enim cflenc raembra Ecclcfiae milinon poiTenc aliquem adum in Ecclefia tantis Ecclefiae milicantis ytrum omnes Quantumcunque ergo exercere. fed nobifcum func vlterius viatores . magisdependcc i confcrence . fic dico quod efFe6tus Bapcifmi efl aequalis in omnibus quia Oeus in feajqualis difpofuit hoc figno baptifmalifcm. .zandi. 1. Scotui ia Oxon. i. Jccur diccrc Apoflolos fuifTe bapcizacos .t. quia h«c difpenfatio ad nuliam percinec dignitaccm. Baptifmo faneuinis non ccncncur ad Bapciimum Hummis j h cnim Bapcilmus fanguinis non fic complecus . iuftificacus non abluibilis . Mariam . quod ciim ad ef1. enim attendatur a-qualitas in eflPedlu Baptifmi penes agens principale. .*ti ad Saftifmum rittione teHt»niHr. & nihil afferit Vide Eckium tem. j. vc Deiis .urt. quam a fufcipience . 'B4ptix. (\ . nobis . dico qu6d j. quo alio modo. Q^ illius. . curorum) omnia qua: func quae ncuic Verbum . K RGV 1 T V R qu6d fic . liberiores feipfo. Ad primHm vnagloffa fuper illudloann. fcdlum Bapcifmi concurranc caufa princi. . quia cfFedas magis dependet ab agence . Palud. quando non diuulgnbacur pracceptum de Baptifmo ad populum fcd poflquam cadcbat fub praecepto. qui : miflio.^* Vafqucz ibi. quia tunc ligabac omnes. vt caufam mericoriam maioris gracis plus vni . & aequale figna- alia finc xqualia.vc gracia. Boaauent. per contritionem S CH O L I V M.i.IV. fufcipien- dum dum camen nobifcum remanent viacores. <]utft. Si fic quaiuumeft ex fe . Gabt. & inaequa- tonturrunt. Vcl potefl dici Chriltum difpenfafTe . qHtft. gjpgn. pcenas pro fide Chrifli bis pafli yj baptizati pigjmj. dico qu6d Baptifmum . . i. baptizttti aqualtter reci- Alenf.»rt. fliiicati in via T JE S nolueiunc ob- jrt-ius coipit facere. autem de eongruo requirunc in conquo adfcribatur familiac Chridiflinguatur \ non familiaChrifli .datuc pencs pocefl effe ina:qualitas flus nouit fcientia . eo quod perfecuciones . & . qui bis leguncur efle fandti confefTores . . qutft.part. dclient reciperc hoc Sacramencum adfcribantur famiiiz Chrifti . his paruulis. quia quantumcunque certium rccipic augecac inrcccptionc fibi Baptifmi.pofl vnam confeflionem^remancnc viacores.membro fint aliqui iu- fiue in vterofandtificaci . tunc cencbatur quantumcunquc cfTcc iuflificacus priijs .. pofTunt attcndi penes quodlibec iflorum. Contr^ vnus cfFeftus Bapcifmi. praeuifos& pracdeflinatos ad maiorcm gloita potuic obculiflc riam fccundum aliquos . dico quod. Tcrtio . Adqu»rtum. quia dedit eis poceflaccm conficicndi corpu$. illis . Eckios de Baftifmo homit.quia fignac graciam inuifibilem. charadlcr Baptifmatis. falfum. hie i. quia nobifcum . o l pianr effe^ium Baptijmi? . quia efFeftus Bapcifmi. vc prxdeflinacis ad maiorem gloriam. cuiufmodi funt illi . dicoqu6d Baptifmus cio animx^ peccaco & capax ablucionis . Qu»mui»S4 itifmus nen t»uf»retir»- Ad quartum. guo..fart. 3 . & Gahr.&fan- guinem fuum I. j. . i^. EcktM citati. Baffol. quia Chriflus noluiceos facere hntit. ergo etfi efl ablu- ipfa cfl abluibilis. fic tenerur enim quiid Chrivifionis (quae efl refpedu fu- Si atter. & non filiis Ecclefiae. . vc fupri*diaumefl.^. quod non credo . vt pacecexdiiflis.quibus cantijm praeuifa B»ftifmum dicKracaliquando exhibenda. Similicer . vt gra- Bapcifmum fiuminis . Ad rationem in principio poficam. dico quod iuflificacus per Cirnon tencbatur ante paflionem . 596 quis poffcc per iftum facilem adum lecipere augmcncum gratis. dift. Bapcifmus camenin eo non eflfignum falfum. qux infundicur iuflificando inBaptifmo . ij.qiiibus iam cxhibita efl . niC\ fe humiliarec ad fufce- ptionem Ttrtii. inquam . 4. & VirSeat» yirgt. & fufcipiens zqualicas . . . »Tt. rentum maiorem darig*atiam paruulu merite de congruo . & & De fufcipiencc Sacramcinum BapciAni diflin- funt indufliti dtf[trftia.cenencur ad Bapcifmum . hie fiueali- .Lib. Thomas j. §luod aitforte ex meritopa- afferit. caufam mericoriaro . In coena fecic eos Sacerdotes. qui non moriuncnr per Martyrium . per confequens. tias . tres citati. quim alteri . 7. &c.ablucionem animz k pec- Ad vltimum cumcifionem . fercntc aliquid fti efl re- efl atqualicet gentes. ipfa iufli.ii. quando . afferunt tamen homil. a peccaco pcr deefifignum Bapcifmum . ^ qua nnt. Ad fecundum . I. Icem paflio fua nunc cxhibica magis meretur effc & caco. ^ zante. & cenencuc ad qutji. ^MilotMefi . fart. ergo nec propcer inaequa- miniflri boni. Hoc videcur <J> Afofitli valdeprobabile.nen in- & Chrifti litas habcc dc gracia. Diftinaio VII. REfpondeo ad quacflioncm . Hoc dico pro iullificatis pcr Martyrium com- VII. verifimile Apoflolos prardicare quod ipfi in fe ipfis feruarcquia Magifler corum Ratitndeff.(ju4/i.- Non enim eft oliquid aliis . qai fic iudificancur baptizantur Baptifmo fanguinis . propter inacqualitatem conferentium . per conferre aequalem gratiam cum . autcm baptizatus efl h«c ^uotiffium^ue . vel excinAio fomicis omnibus in baptizacis. duhitat an . Ifla cfl »ffirm»tiua. & fiti»t». j. non efl fimile dc Baptifmo fanguiuis .& non fufcipiencc Bapcimum neceffari^i fed non efl aequalicas effedlus Baptifmi . ergo. JknfuinisB»' }. & in Verbo. cuni idis Ad ficunda. & deuotioncm ad futcepcionem Bapcifmi . vt mali . : loquitur de . Adjuintum. vc in illis . j.i. & func cales . vrpaflio Btftifmi tria palis .fid efft ^oteH ex parte fufiipientk . Pacecad fenfumperex- perientiam. Suarcz. qutfi. . quam a paf- fo .adlas adtiuorum func in pacienteprout non omnes func xqualicer difpo. B»ftifmm f^^y^ iuflificacus non fra. ipfemec fm. %y£ijMalu efl gratia Baptijmi ex parte Dei . Richatd. quim ad minorem. Chrifli. de fanElo Nicolae. difpofico fiti fed . & licatem fufcipiencium. & bapci. & fla- minis.4. & iteruro ^ltebapti^intes ornnes dedic eis poccflacem abfoluendi quorum remifiritu J^^^^ & ideo requiricur incencio in miniflro bapci- ^ loanne.quant(!lm efl ex fe. Ad Ad ttrtjMm. vt membra fiant quo vt quodam figno didinguuncur k non famulis Chrifti .&omnia icanouit aliquos elcdlos §iua ratien* tfftSlm ftifmi tur Badici- »qu»lit. paflionem fuam. ««. qqam Parribiis prjccreSufiipienttt Prophecis. gnat. &c.vifrincipatt. D. hii qiitfi.»ti D. ^uamfacere. quod ina^ualis diffofuertt Dent maiorem gratiam dare ^uam fed mhil & . non * Icem.

fit detatniniftro. . ifutfi. .i.d.art. nifi vendat aquam fuam .j.qiitft. alitererralTet Cy- fidci tut prianus Mart yr . g^. t. depor- paruuium fuum. qu^m amateria. hte qutft. ergo. Jijp. errans circa aliquem articulum fidci Suintum. 6. teri 1 1.quam ex habuiiTei. Ratlotilepp. quod minifter malus non dat verum Baptifmum .at.§.Marf. Scotus in Oxin.dHp. quia funt mclio. peccatum efi. I }. conucnicns matctia Baptifmi} imo aliqua virtus fupernaturahs (fecundiiin vnam opinionem)fcd Sacramentum Baptifmi magis dcpct»vt minus per opera ptopria funt difpoiiti ad fidem 8c deuotionem. t. Thomas l-ftrt. cy 8t. art. fecundum quod ma- Adttrgum. non errauit circa aliquem anicu- quia in miniftro requiritur intentio . i .4. cft tet feElum Baptijini . Romantu. Ambrofius de catechizandis rudibus . Caftro ttm. fiue ergo non cft de ncceflitate quod hoc Sacramentum miniftrctam a bono. per rationem . luxta hoc quaeratur Q.i. .Baptifinus htr. 6.tunc dico quod atqualis cft cfFedus Baptifnii in eis quantum cft ex' partc ipforum. Oppofitum dc Confecr. dijf.s. A^sfvitum '^"'^'"^- Item. ad quod fequitur. aliis Baptifmum Si vero fufcipientcs cum fi fint adulti. fMruuli in A^Mntiterpof- funt nciptrt hme iffias. l.Auguftinus fupei loannem \\om\\.ionment. 6. 1 %. vel .&c. qutfl.&c. II.^ »rt. quia vel funt paruuli vcl adulci ? Aparuuli.vnic. genitusfuiilet parentibns. Richardus hiedift. Et SttuniHm. 14. Tcrtio fecundum eum ibidem . fed dico qu6d fecundtim magis . 1 . Item . non eft in via falutis .raiR.feS.«* falutcm. }. ergo. Oxon. paruulas . ^ luxta Ratioadofp.i. quim ^ malo . tales non oporter quod acqualiter recipiant effed^rum. cjui haptii. Scc. qu&d Baptifmus ab in iudicium . Suarez di^ li Vafqucz ibi.& minus participfint effedum Baptifmi . »rt. veritas cnim Sacramentorum reducitur ad aliquem arriculum.ig. pojfit ^ remedium. ergo cum fuit in via falutis.^. Romanu* Pontifex non aftendit honinern .1. credere Vtrum iE S Cyptianus. Art. vel minor per modum meriti . lumfidei. Richatdus »rt. difpofitioaem cx parte confercntis . dico quod efFe^us Baptifmi magis depcndet ll miniftro . }. nam error circa qualemcunque articulum fidei non ftat cum fide infufa & per confcquens cum gratia.l. »rt. Ttrtmm. 51.vt Sacramentumi gis.^. Couatcu. Patcntes tamen eorum pcB modum mcriti pius poiTunt .p»rt. vt ad illum articulum. fi confertur maiot . Oppofitum apparct per nniltas aujftoritates quxre in Diflmdlione ifta. fahem formata. Baptijmum a malo Mi- recipiens RGV I.4.ergonon potcft efTc Scoti eper. qutft. 5. eis fufccptus ccdit Ambrofiom. membrum aridum non efremcdium influcndi vitam inalia mcm- potcft bra.pcc i.j.4. ^ 37. quia non habet infufam quslm in aqua £dem. 3. qutft j. . vr baptizctiyra tali. fart. Cocciusi. Qu^ftio 1. yilcatJtm. . Suarcz tcm. tom O I >E s r nifiro peccet Aiimfiri. Vtrum bunt.^ V. »rl. art. Part JI. 1. et/tPaganuifit.quia fides infufa. . art.vlt. vt rite fiat illud.vel fi tiam. D. . &c frinttf»U. ijutft.ficuc abagcntepiufqii^m a paf- foicrgo magis rcquiritur faiiditas in miniftro. I TV quod R. XI.i.4. in tali cafu adultus baptizatus videtur confentirc peccato.i. Item.qutfi. Sotus </ift. fed il baptizato fic magis de- Ecclefiam CathoHcam . aliquu tunc deheat minifirare hoc Sacramentum > quando prajumitur fvergere in penculum ilhtHi cui miniffratur . 9. Rom. 4. sicundum. Sylu vcrboBapti(mus4 ^. 597 vitam per collationem Sacramenti. dicit quod maltu Sacer- huiufmodi . hoc proprimo per illiid Pfalm. xo. Palud.Nen ahherreat celumba mimflerium malorum.qnac- batur tripliciter i. fecundo per illud Apoftoli ad omne tjuodnon efffide . quia fiue gratia minifterfit bonus. 4. fed recipicns ^ Miniftro i. part. 4. minifirare^ra- dos in conferendo BaptiJhtHm mnfan^t. cjui htpti^t.f«/>. malus. 4. Ad rationem in oppofitum . num.4. pendet iotem tum quia fecundum eius difpofitionem mavcl minorem fi fit adultus . T>e impedimento ex farte 6iiim3aftijmi & fuiffet finc gratia in via ad fa- lutcm. guo . hic qutfi. Terttum./« aquarum multarum ad eum non approxima- Q_y ^ . mortahter ? vbi fupia. vel paren- j .8i. minor maiorem vel & non propter minorem . Richarii.qutft.Thom. cfFedus principalis eft vt aqua.inaqua rcquiritur aliqua fandificatio.hicqutft. qua: non rcquiritur in baptizato fed non magis dependeti miniftro vt fiatefFcdus maior.dub. R c A Diftinftionem quintam. diluuio f"""'"- lib. 1. in f^ an ^ojjit confer- Alenf.6^ art /»^. qut/l. noneftfinegratia. recipit ad iudicium . efrecfFeftus Baptifmi in eis. malitia Mimliri im^ediat ejfe- re o 1 D.Potcftas. quam aiij magis funt eorum opera a Deo accepta. qui mcrucrunt fibi forte maiomereri fuo paruulo res . non ad s T I o III. Hcui forte fuit de parcntibus beati Nicolai. Vvaldenfis /16. Suar. qu^m aliorum . Sotodift. j. qutft. »rt. hie q.i.i punlit d i. Sed Cyprianus Martyr dixit . cquahterpotcft DISTINCTIO Vtmm . 5. Alma Marcr. quia non confcrret nifi pcterct. qui cooperatur pcccantimorraliter. 10. efto qu6d Sacerdos nolnerit baptizare. ftB. Iretn. &1 1 1. mcdium influendi al- Tem. qui vult njerum Baptifnum s' V. malo Scetusf» tOiVtriim malitia Minifiri impediat ef- & an Minifter malut conferre verum Bapti/mHm? Arguitur q«6d non. in liteta.%. & non fic Pcr . qutft. Item . Itcm . Item . & rem gratiam.^. habcant proprium motumvoluntatis. cap. recipiens Sacramentum a tali .mtmb.i D. cap.Jed Deum. cat mortaliter. dift. t. dicitur in fine cnpituli. V T V. Qj^ Si^trtum.

Ad aliud. Item. 4. Lib. fanat. Nonenimopottet ad hoc . ficut patct oppoficum. Ecclelix . Jti'it* tirneo . noncrgorcSactamentum . Bapti/mtu. nec quodeftfignumefEcax eadem cft calis vitxgratio- qux in Deo . quod habct quod prius . per eam corrigendos. quod ifta fciic & Adqu»rtMm. fed poftqullm deciaraia funt ab Ecclcfia pcrtinerc ad fubrtantiam fidei. dico quod aqua non in eft fandticas. 1. peccatum a6lualiter.& propter pcccatum . quia cum fim- ehriofim Ebriofus non etl &c. medium poteft efle dico quod verum influendi vitam aliis. Non . quiarequiritficri non liciter cbtius iocSacramentum cum Hoc dicatur malus. . fi malus non poflct confcrre Sacramen- Baptifrai. fiue proprcr commifit Sacraraentum. DiftinaioV. ad quem fcquicut vita gratix . vcl medio influendi talem vitam. ifte caret gratii Bnptifroali fine culpa fua . quia fubiedlum capax cum ffr^c. .qao magis congruunt ad falutem viatorum. . . FideinOxon.non proptcr hoc fuit ipfe hxrcticus. cuiufmodi funt qux fequuntur ad aniculos fidci. modo ponamur materia .^ niMarcycis non fuit dcclaratum pcrEcclcfiam. f us &c. ?. vel non im6 falute fua. vt Deus eft vnus tiinus mortuus & pafd. & non funt ipfi articuli clcfiam. tur. non debct timeii & JJAtffrf Sri minl- caufa efficicntc ficrChriftus noninttituit efFcv»itti 6tam confetri virtute meiitoium minifttantis. Ebtiofus autera dicitur haberc confuetudinem inebriati . ficinpropofito de vitagratix. renda per ipfum . Ad irgum. aiit baprizat eumeire difcipulGra. fiuc peccct in rainiftrando frinu. & .Crtdihm» i» trlpifti funt plices . fed fi paruulus fic ab & eo bapt. fttc(. culpa fufcipientis & gratiaconfe- proptei eius impietatem quod videtnt omnino . difluiius proponunt An aiit4^^>« qu'S dcbcat miniflraic Sacramcntum Biptilmi . Ad ptununi dico . fenticndo . genitus Auguftinum . oilicio. af- & cfTcdlum SCHO htrtfi libirit. eft talis formx vnam fignum .lV. fuiflcc hxrcticus. i. fed aliqua non hoc totum eft atjua Ad ttrtium. fed fufficit qu6d non fit obex coDttaiix voluntatis in eo. fed in magnum detiimentum falutis eotum. cui figno quititut neccftario ad aflillens dar gratiam . adultura . fed . mcntum tore. quod eft principium vitx. ciedcre tenentur omnes quanturacunque fim. quialibros fuos . ininus prius eflet bapti- zatus.Cyprianm.ftatim euolaret in coelum . . cui fH»nilt sJfit prxftandum quod defignat. ea quando . vtatur ratione . quos fccic . In aju» nulla tft virtitt rtlpedu grn- fan6litatis. & ratio eft quia in omnieadem vira & ide6 membiura eft . veritatcm eius . quod iignat. & ab eo ficut patec per Alia ifta. adul- artate hxreticus polquia peccarcc mortalicet con* non fcd fierct .. vel tfcclum Sicramenti . SCHOLIVM L antem baptizet patuulum fccundum fot- Si mam miniFlri ntn impedire vAlorem . deTrinit. non poflunt ampliiis perlinacirer negari fine crrorc. & hsreticus. a£lualiter ebrius. quod fic pcr confequens eflci in via falutis cum non . citati ^(tfl. quam clefix.Beatus Aiignftinus multura habuit difputarc contraDonatiftas hxrciicos deifta maceria. ta opetibus hxrctici t luerctur ab eo AD primam quxftioncm dico qui»d Sactapotcft confcrri a malo. fine iniu- ftum. dicatui malus tate Aoguftini ikriofm. 4. ti» Baptif' fiftitad quo animafit fanda . Deus ergo ftatuit Sacramenium eife tale fignum . nec aliquid fupernaturale. aliquis licct tudinem de .Sacramenta inftituuntur eodem modo . & ritum £c- mtra inttnrrtbaturfri- tlfHndi. reliquit acbiirio Ecclefix . ri. quando piaEfumitut baptizationcm f^^ji^^ i'«l^^ quod alij : vergere in periculum vitx corporaiis eius ilUm qoi .& gratix. Deus eflScienteraf- ei . Ad non aliud.ftrinti». Temporc ctiam Bcati Cypria. & de efle ceiius poflec clfct non ncceflaiio miniftri bonitas certi. qux non tenencut omnes .jHam ijt n»tur»li. vcDeo. jitiftr vit* der$u»eur iM eerpcri mj. qiii vult malo.non . m»Uti» 9bft»t quin confstat Sacramentum. \ qu^cunque confetatut. . cijm dlcitur quod memttum aridum AdfttSJnm. raultu : . dico quod iftc eft finipliciret bapiizatus. . cap. pumum ^i**ft. ralis confuetudo ad ebtietatera. dift. & cui bono ipfe «i fiue a . Deus immediate malit. . fupcr Confccr. quod a baptizaii poicft fibi roiniftrati quolibet miniftro . I. aequaliter poflct dari (iftercc fiue a . quod fit piopinquiorfonti . quia fi ifte . irapedirciur falus. nifi in vita in eo. baptizatus . &de loanne. non funt explicitc credenda.quiaexquonullus poteft cflc ccttus de magis non poteft efle certus de aliquo alio an fit in via falutis . omnes Scholium hic qMtft. vel ad cius effcdum bonns motus voluntatis minifttaniis ad hoc vc conferatut . leaehim »b an mali poflcnt bapnzare. fcilicet . hdei . . Sed accedat columha.annon. defignat. fx . malo immediatc ad confcrcndum fignatum . & . verha. Hoc fccundo ptobatur pet tationcm fupradiftam ex fine. 598 VxTA hoc gastitut fine argumcntis. Item tum Ad aliud.cap.in tantum quoJ fi tunc irioreretur. . & mulia alia: 14. & quan- do non. non potcft miniftrare. fed qu6d intcndat baptizate fecundum ordinem . de miniftro certus eflc fi requircrctui qefciret aliqualitet habere poflet fe taraen poccft . &ide6 fi ipfe per hoc pcrtinacitcr tenuiflcc contra arbitrium Ecclefix. 2k S4cr»mtnti fedvittute Saciamcnti.zatus confentiret poft in tJHaUtlam ha intentio. quo confert aliquid. nec adhuc manifcftata per Ee- & non tenentuc etiam maiores fcire . (lummod6 non fit adlu ebiius . Confequentia patet . hoc probatut pct tationem fupradi^flam. vt faciat haeie- & non iicutu. & tunc puUuit eum . bus raembris fic .nifi folura in ofEcio fuo. quod fit propinquum mcdio influendi vitam. viatorum . oportet qood in vcl fc habeat vitam. fcdfi Sactamentum Baptifmi non poflet conferin auxiliam bono non eftet inftitutum k . vt quod Patri eft Alia func ad tantijm maiores in Ecclefia xqualis filius . eius gratiam.& a pccca. apparct auftori- & ponitur in litcrattad. iicut jple eft rufcipir. Et idei & cxcufatur Abbas loachimab hxrefi . influcns vitam . intentione redla . quod miniftcr conferac Baptifmum. dico quod aliqua func explicite de fubftantia fidei ita fimplicitet . <\m6A perfiJus de quiUus loquitur Ambiufius . Sed non eft vt cordi . quam non habet ebriuS. fuit autem hocdeclara fuerit tura rempore Bcati Anguftini argumentum in . & \Aei) cum hoc non declaracum per Ecclefiam teraporc Beati Cypriani dicentis malum miniftrum non pofle darc verum Sacramencum Bapfifmi. nifi 7M».

Ditifio AD fH*fi. 4. quia etiamfi in illa legione . fi fic iuftus. poteft rebus temporalibus d 4 zftimari . 8. cufetur difponerer.& poteft ha. mon Si 7fia . vel degradato. 1.facerdos in officio. quorum arfument. fi non poffic habere aiium . Paludan.fed tanciim congruit. dcbcret potius ab aliquo przfcifo accipcrc Baptifmum quam permitrere infantuium poteft baptizare . Et fi ille fit maius . i. htc <jut.»». cui incumbit ex officio. . met petendum Bapro paruulo fuo .(ed vocaius in auxilium Parochi . quod .i.fidpr*cise intrinfice malum nuUa cir- cumflantia excufithile.quia nullus . ncc pro fc . poteft habcreaiium facerdotem. Quz autera iftarnm conditionum debet przfcrri ad fufcipiendum neceffario . in voluntate Baptifmum fluminis^fiadeftet mini- . cenftat: idoneus .bcncpoteft conferri.aut Zirc pueros teudoa ergo fibi incumbit ex officio bapti- puta . quia efto quod nullus effct in illa rcgione nifi prsfcifus ab Ecclcfia . fed tantum petit lens Eiipttfdcbitum fibi adum . fi fHn- totaiiter €. ij.&debito baptiJsare . art. vel non. a a htt» laic». quia obligatur ad non communicandum . autcm & ciccmofynis eoium 8. dubiumeft . i^. excom- extra Ecclcfiam ifl & & eft nulius aiius do lietdt B*- non cui dus & przfcifo hzrctico. aui ergo petens Bapiifmum pro l'e. fiitir. taiis in petendo Baptifmum ^ malo faccrdote fe habet . niflro piten- debet petere Baptifmum ab eo . . Si primo modoific nullus 599 ergo nullus peccat petendofb eoquod ex dcbito.part. vt Parochialera iaccrdotem . & per- aut non.Qu^ftioIII. Laicus enim cxcedit in vita.poteft ducereaiium fidelem ad puerum fuum baptizandum. nifi przfcifum ab Ecciefia . iicct iftc fit maius . Non ad petcndum pro fltCM moT. debet ipfemet ipfum baptizare iicct pcccator fit & maius . ^uaft. qui ilium poftet miniftrare.peccarec mortaliter . . nc poteft confcrri. condudus ab aliquid vi fibi quia non dum. Si autem non Baptifmui poftet Irabere facerdotcm Pa- potiits rochialcm quantumcumque incumbit .& permiflus.& iuftitiaei debetur . fecundi qutin vita ptaua . malo noHprifiifo licet petere Baptifmum. licet menda vexatione . be. D. & diftiaii. fadi funt difcipuii in haerefi. Hicipiint & Sacramenta Ecclcfiz ideo in fuis illo cafu ftat in Baptifmo flaminis .diti quam bere laicum boninn fidelem. ncc pro paruulo fuo . quatftionem fecundara dico quod mjni- fter . emendo jpirituali tft . /. vel pro paruuto fuo Baptiimum. in quo fibi fidtis dico qu6d loquitur de fufcipiunt ab Ad aiiud tenctur fuccurrcre . vel pro luo paruulo . finc mirtiis . videtur id non licere. Quod fi nullum . Sitamen dque commode adiripoffit. eis. 3. 1. tamen alicjuidiare pro redi- cjtuft. quia fcicnier recipieas Baptifmum ab eo peccat mortaliter .veI tali municato qui Ncc Jirtfeifo maium . . oppofi- cjus. & malus . idem . fc tatis. vel aliud de fimonia aquara . m»li. cum aliquo ptilmum m»lo minon tiim aiium facerdotem etiam fcd can- .e . & pro vbi vult . cap.fiuefit minifter ordina- riusjiue non.cui congruit miniftrare Sacramcnta Eccicfii.vt annuarius . tunc Baptifmura . Ad fecun- ^luomijt pe- pcccandum . quantiimeftex fler fe fe HuUtisfit art. in quo tenetur a fcifo ptifmum . exceifa. 1 87. Vei fi fit iniuftus. Ad aduitis ius necellarius cogens tere.miniftro ex- nouo peccato mortaii .art.quia nuilus eft ca- fe- pro licite peti ficut dicitur de confecr. poffunt recipiendi A cui incumbit ex officio . fed maius. eft 9. quo debet petere Bapti(h)um pro fe. talis quod & nihil prodeft . Si autem talis maius permiiTus facerdos non habet ex officio baptizare pucros quia non eft Parochus. difi. vicertum nonfit alius ptifmo flaminis faluari . malitiam hzteticorum baptizantium. Aragon. . quod folis facerdoiibus officium conceffiim fit huiufmodi excepto articulo neceffi- .qai vaditad malum debitorem . cxcommunicatus. etfi haptizare pojfit prater petentem pre- <jui tenent Alenf. peccator .poftet inuenire . quia qu-mtum in fe cft contcmptibilem reddit fen- tentiam £cclefi£. Negat pretium dandum pro Sacrament» Si fic tali Ambrofij iilud in taiibus inteliigic Baprifmo. i & . . ipfemec poteft neceffitatur aliquis ad k tali .mum amalo. fir. Et idco iiccc minifter pec.fimini- SCHOLIVM tium. ejuia charitoi obligat . pre materia in a rocpiration* . i. \. \.i. cui incumbit ex officio y quia iutifdidionem hacis II. vt quzrat debitum fuum. quia fanfta quod non . vel excommunicato.fe . nullo cafu contingcre. quod cooperatur dico quod non . & non alius in auxiiium vo- catus. eflexctmtmtricattu ) non liiet adulto pcere Baprifr/iMmJi habet aliu7a -. Si tamen in iilo rcgno ipfe & omncs eifcnt prxfcifi . C H OL S VM I e^ minipg pritfii/o ( u tantum efi . x. ^. quod fine peccato mortali ficii nonpoteftjnecpoteft cfte Sttcramtitin aliquo caiu necefRtstis ad hoc pctendum ab tum i mini' pn pTtfcifo hxtetico . Sacramentum Baptifmi? Dico quod officium & ideo i facerdote malo non prxfcifo .fi. aut cft vt hzreticus . qui quantiim eft ex fe . j«i nomtnatim fVeloomtorium clertci percujfionem . pr«fcifus ab Ecclcfia vcl degradatus . quia chiaii Sacramenta Ecciefiz .cum dicitur in peccato mortaii . ncc pcrdit ios fuum in aliquo miniftro de dcbito miniftepetat proaiio rij . q»i- a mnlo fiuir- .quia eft faccrdos Parochialis. talibaptizari. . & bec fuper iiios . Et tdeo nulius poieft efte cafus . . htre k prafcifo .ad primum. vt pro paruulo propcer pcccatum alterius pcccar . ergo poteft quis licitc petere k maio facerdote pro fe .art. viuit cx . ne detnus «ccafionempeccatiproximo fifine incommodo poffumm. 3.fi vtro nmMm ditim tjat^et . dico quod Ci craat quia cmit Adttrtiim. non tenetur petere Baptifmum ab aliquo iftotum .& 1.ibi Riehar. dummodo non fit prxlcifus.\oo. non peccat aliquis in pc. Ratio. fed malns . diftin£i. ptizari . vel pro fuo paruuio ? Videntur enim fe habere ficut excedentia . 1.ft. III. in Ad primum qui confentiunt in hzrefim . Dftior hte viUetHT iclem affcrere ifidirt aliofcrtpto tnm Deparuulo tenet. fie & intelligendtu videtur DoClor . iTtom. in miniftrando Baptifmum non tamcn petens in petendo quia cet . fuo . peccat . tenet hnptizari de- nonpotejt tjuia Ba- A miniftro fiatt aduUus. qu*ft. tjutft. fter fuum paruuium baptizare. & & faccrdos tcnetur adminiftrare ex officio I^arocx dcbito .qua eft pra:fcifus . malus. inducir iftura ad AD » flienii. & labore.art. cjuaft. fit Similiterfi^tali pra:- ab Eccicfiapermittcrct paruulum fuum ba- eum eum ad hoc quia ipfe- . fiuc pctat pro fe . aatem faccrdos non fit przfcifusab Ecclencc cxcommimicatus .ficut ilie. tuuc ab ilio tenetur pcterc Baptilinum .

&fic fi fit baptizare . plexus ftante confcientia cidit . per aftum eius Ba- ptifmalem . fofitHm.q. camen mortem ftante confcienti?.non tamcn vfum rationis . D. licitc omnino vendere aquam faccrct bcri conuenienccr materia. qaia*confecrata . illo aElit I. facicndum cum ifto.«""•" "• articulo neccffitatis.i. vcl aliqua iftorum. 6oo Lib. . modicum de aqua fpargere tcpida fuper corpus fpcciali.t. fumendum .^. facicndum?Expcftandum cft quovfquepoffit ha- labofcm tieit vtr>ii- quia quia conttahic fotum illicitum.t/:iuti» fUf tiirdt quod nullus .. Kich.«r/. velalicuius altcrius inftrumenti. Et ita faftus eft per. quia baptizando oc- non baptizando prxtcrmittic quod tenetur ex officio fic irregularis. Non autcm peccat. Si tali aqua autem pro folatio .if mna Itgl lli' multis firfltxui. f^trum folfti facer- dos pejfit baptixjiire ? & eum .nifi in periculurn. inftrumentorum neceflari6 rcquifitorum ad collationem huius Sacramenti . aliquis habeat confcicntiam crroneam .qu6d ptopter Baptifmum conuenicntet datum .Thom. cum fiducia baptizandus. (juia ftbontu efl.4. poffint haberc omnia ifta fimul .non quia fandlificata eft . & idco in illa artatc non poflunt hoc Sactamenlum coiifcrrc .q. fcd pt optct vcndctc quis rc eum . jcftimaii i^urnminti!.IV. & lingux. vt mutus:in natuta igitur u». fuum committendus Qj^ ^ Ftrum folfu S T I D. & non . licct poftquam ctcucrint . fed nullo niodocarius. i$.Trl» rti^ui' hoc Sacramcncum cuilibec alccri ^ fe in ". & aiius vendere ofEcium fuum .i. vt iuxtaflumen profundura .t« eft fa- Diabolo. vt faruus qui habct linguam .J. 3 o. . fcd vcndctc . e(re caiifam ac- non fit talis irregularis in baptizanfaciendo quod officium fuum in caufa quod accelcret .quia aliquis non h. lib.art. eap. Diftinaio VI. propicr quem non poteft habcre intentioncm baptizandi . telleduale ftrandi inteli. M.fi illam cmat.ibid. . validc baptizare poteft. Tertium : facet- i dos minifter baptifmi cx officio eft tjHod ejfet .hieq.& qucm habent . vt propter defeftum nacuralem linguz. fuum.^.^. Repetit hic quod . Etymol.Sj. fecundum valotcm.' . Irti trcs defcclus fimul concurtunt in paiuulis. ftas Oppofitum tnortaliter peccare. fed pcccat & ni litera.qu»- mortem eerto VM Arguitur qu6d IV. Scdquid dart . loquclam & rationis vfum. quia Baptifmus cft ablutio in ordine & fanitatem futuram. & ipfam potentiam motiuam in manibus. nihilad miniftrum. in ^rticulo ncccffitatis. .j.ibet vfum rationis.&c. & co ab- hunc fubdiaconus & poft clcricos laicus. nifi Dei mandato : de male tamen pra- fentc Diaconus ciim pucri tenerriini balneentur in |i> errcne». & fola confcientia crronea cum perplexum . vcndunc laborem fuum . bti^ti^^re Ji prxuide/tt e. Siautcmvelit qu6d aliquid ficut faecrdotcs circa Miifas Ubtrem. celerationis mortis baptizati cius . debet Jlmif. Iccm : faccrdotibus commilTa folis pote- eft dimitcendi peccata /m».quod requiriturad formandum vcrba aut pfopter dcfcdlum .quibus debetet corpus tangcrc. frimum.i ». confiaret mala intentione faceret .fcilicet infantem influmen ejutift. . Ct idnonfaceret do noceat vel cius . quod non cft vcium .. ad ficcitarem ftdui in flu' fitlrttfii bn- quod proijcicns in flumen.i.Zomu. Aliquis' habec V fum rationis.Sut. il ro de mini^to fiipra doctiit di/t.&non poccft citohibcri aqua. C H O LI quia vnufquif- Sacertios pofftt bapiiz^re ? patreffi nullus alius miniftet idoneus occurrit) S fi . ctiam iufirmo in pericuio mortis qu6d propict hoc vergat in periculum cius. do & .Pofito etiam ^lf puif frt. fi prarfumitur quod frigida noccat. Quidergoefl. quia habet confcientiam quod facicndo illud quod tenetur circa ipfum . In adultis autem funt ifti defeftus diuifim. qua: fuit caufa perplexitatis confciencia . j ^rtumini. non debet ^niinifter eum proiicerc influmen.i.t6. fic.m.& ablucrc. R c A diftindionemfextam.vt mancus.quem ncm cius faria .& teportanduseft paruulus ccrdos propcllcre in flumen DISTINCTIO VL poteft ali- officium . poft .j. AD 10. . nifi propter triplicem de. I Primum diSium !omnis horao habcnsvittutcm motiuam ad lauandum . Alcn(. perlfidorum ponituc 10.4.&eft periculum mortisciuj. & aquam .ergo. . to quia fandliHcacacft. vt fupcr caput . vel impotentiam in virtute motiua manuum.a. fic cariiis. Aliquis habct manuum.Ncc debet hoc aliquo modo ptifumere: potcft enim fine omni pcriculo tcrtiam qusftioncm dico. occidit ipfum. j proieitum non cjft bapti^^^tum . V M. nifi de Dei mandato ad ipfiim.no tamen vfum manuii.letutit. vt propter defeftum .*tHt. : itt4 reiaffirt tres rationes.^ iatmtit.d^ti. ipfas Miftas cum bcrct ponit citca confectatiocclcbrantcs anniucr- cmcrc aquam confecratam . dy if.quia ex legc diuina non perplcxus. dimittcnda cft eironea. vel confeciata . Aut enim proptcr dcfectum vfus rationis .& tamen habct alia. & ideo pofinuUo tamen modo de- intet^ficeret que magis fibi tenetur qukmalij.quific vult eft aquani fandlificatam omnino ? Dico quod n talis facetdos vclit vcndete aquam .v ficHturam. & imlpen- dumeft pracceptum de Baptifmo confcrendo f. fcd in Bapcifmo remittuncur peccata. Si tame n aliquis baotizandiis non poteft baptizari .^f"^*^''^ fcctum natufalem. o d.i. Quid eft ergo fibi facien- eft aliqiiis dum Refpondco ? . .f. . vel frontem . & pcriculum vitx licet ncceffitatis rcquirit cius vel infirmi . ^artum congtuum eft maximc folum homincm eifc Bapcifmi miniftrum. I Noniehtre tninlfimm piius moreretur. (jui detfceret.qui non vult date fibi aquam . baptizarct.credens Baptifmum J}t cmfcitTi- Angclus baptizarct . aut qnia non potcft loqui . (t»t proiiciens qui petit Sactamentum 4 malo facetdocc. Et vcrifimile cft qu6d afperfio nullo moeius CHO L S faccre confcientiam RE fpondco quod nullum fuppoficum . cxcluditui k poteftace mini.i. & .Scot. & remedio . illud \n caufa neceffitatis ad . patet pet K«W« «W i^ Magiftrum in litera.£/^«.tcncrct. quia cftconfecrata.q. fibi . Vnde facit .in Oxtn. f. vel paralyticus. committit homicidium . Secundum: partem principalem .tamcn adhac pcccarct mortaliccr fic f(if.

crgo poceft alio profeconferri vno lauance corpus aqua .f. & vini.ifart.f»rt.quia coni poteftatc confcrendi & & fertur filij An Baptif- mus »b Artgeh d»tut tmtrit. Veruntamen fi conferatur ab Angelis bonis.i. & cius . "'. Prima congruentia ad hoc eft . Caiet.l. Dico ergo quod liccc non congcuat omnibus fuppofitis intelligentibus. RGv . alius & . licct non abfolutc . tanto dc congruo magis ei conuenircr. I .Vfque ihiyhic (r/?.&c.«]utfi. folis Hic autem remittuntur facerdotibus competit.4.Thom.Gabr.i6. quia aliin hoc Sacramentocft aliquid fennbile . de lapidibus.& intelleduale i. ad elementum ^ fit Sacra- & Accedit verhum Qj/ iE S T I Vtrum ymtas Baptt/mi O mentum. neg»tiuum. vel non . hapti^^^are .rcw. Quia in Eufic magna intcrpofitio verborum non facrarocntalium .c»f. vt to- tum ilIudyJiM./it. inimici.^.li. Ad dmitt. Si autem qusratur . .quiaper Baptifmum reeipitur baptizatus in confortium .ww.i. aliqua examinatione . fW. Contra. nec eftet iterandum Baptifma coIUtum ab eis jfub debita forma .& quanto maioremaudoritatem haberet aliquis .q.4. & Argument.yq. 8. j. vc verba . "Detrahe. feii. ficuc ab vno. SCHOLIVM necejfario requi- Plurespep eundem valide maieriam .»tt. ficut ab vno.Baffol. dedicata ab aliquo Epifcopo. mem. p*rt./.x. Sc intentionem & re^m facicndi . £c pco fzdo habendum eftet fi facercnt .x6. Duiaad. Tertia.^. yel malis de beneplacito diuino .&c.Solet. rcnte verbajergo. Et ideo decet . quin poflint baptizare. & collegium Ecclefia: j receptio autem alicuius in aliquod collegium pertinet ad Prqfidentem habcntem audoritatem. autcm abfoluta nullum hominem e»- cludit.c. libec . man- quaji: i cap.yfi[q.i.& . fimul bapcizare. Arguitur quod non per confequens poteftatem conferendi verura Baptifmum. I communionem crgo dac fibi potcft fe- .»>ff</o.&c.6.defc6tus naturales. eft ^ Qj»r Vtrum S R»ti» »d offojitum.mi. ^~ R aliud modum . oporteat baptizatum ejfe dijlit^- Siuma baptizjnte^ Alen(. i .&c.f Mi^. Detrahe.i. Confcqucncia locum a fimili.iD. Argument. D.ir»a. dijput.i.jirmijfimum.Thomi. vtrocjuepo- aliter. T O I 111. I . DoElores . }. .</. habere .6y it. III. . Rich.3. qui. ipfum^bapcizare.cap. quid fpirituale. quando aliqua plura concurrunc in aliquo vno cffedu squc potcft fieri ab vno & pluribus agentibus.}«4/f. Concrk minifter reprxfentat Chriftum .part.«fM Palud. Dehitum. fojitum. hoc tamen abfolutc poteft compctere cui- vnus ordinct de lignis .vn. Vnde Epifcopis maximc conueniret neceflitas Aiprimum Argument. & arbitrantis .a^t. Richacd. G chariftia dico quod remitcere peccaca per ludicis audiencis Deo fine . vt mi- niftrum ipfum confercntem efle de familia Chrifti in EccleHa militante. Similiter poteft nauis trahi ^ pluribus .4. monjhum . fecun- QjVvE S T I O IV. Similitcr ctiam dc co V nullus excluditur in ncccfHtate.j. corpus abluere . quia Deus non miniftrat Sazarcnt . an reda intentione baptiS»ftifmum.d. ficuc faccrdos poceft fimul plures hoftias confccrare .4. De Angelis tamen malis . f^trum oporteatfimul ejfe ahlutionem 3 O* prolationem yerborum^ Richatd.66.7. Soto in ^. vnus mediator Dei. qui fi fierec canttim & & .vtdidumeft. rat vnitatem miniflri. Ad audoritatem Ifidori . crgo a fimili eft camen inpropofito.&IV. naturt Cui ttnuenit htc potefias de ccngrui cui abfeluti.%.difi.^*^. p»rt. 3. vt kpidcs damnationis ita femper timendum enTet ne eorum intencio eflet mala. Ad Suar.frimum n«- autcrn de CottJecr. . inter dico quod intelligic decongruo. a pluribus fieri ligna. illis qui adfcribuntur militiac Chrifti . EccleHae militantis & .ft. KahioQ.art.hic q. 8./idtertiumdocet . poftea eft zare. Poftunt enim in corporc afTumptoverba proferre . 4Stli facerdi- ex ti officio temfetit b»- fttMre. Vtrum z/nitoi Baptijmi necejjario requi.p. femper eiTec nobis dubitandum de eis . i. in qua fit ablutio. baptizare . .3. Yaf^. conditiones cres domus acque poteft falutis^per miniftros perpetua: illas Secunium. nacu- rales.^ . non eflct itccandum.p.f.Setus diji. Vnde mon- Ecclefia in Gargano ab Angelo dedicata . q\.3.Jeer- fim . V I T V R quod non. fi ficti poflct. & concurrunt plura.& c conuerfo vt quia in pacec per Icem .4. <k : domo & habenci .-i^ Concra excra dc Bapcifmo . quod Ecclefia facit.«. cap. Gabr.q. f. quia Chriftus fuit. i.qui habeat vtrumquc.^. Secunda.q. quia di miniftret mali funt. cui competit ex ofHcio? Dico qu6ddecongruo facerdocibus cuius ratio cft .4. quando conftat duat hahere animas.i. II.ofufe. ncnteformam omnes & I.^ q. & te Jlf>£elM »»«lus an v»li' eft iterandum. quorum . pcr iftos. ficutnec collatum ab homine vnitate Baptifmi in comparatione ad miniftrum quxco.Auguftinus fuper loanne Homil. I. ica plures homines fimul baptizare. confccrationem panis. galiuum. 6oi o A D vero de Quia facerdos T V R quod non. & muco ihidem cap. Soluit tres inftantias. Rubion.qutft. non quia idem poteft fimul plures baptizare . arbicrio ludicis audientis inferioris.^. Afprmatiuum. aqua . Qu^ftioII.qua! eft vnum Sacramcncum . non citati. . negatiuum. DhoDiu. Alix fpccies naturz intclledualis excluduntur Baptifmum de congruo. qui hoc Sacramentum inftituir. liccc poflent bapti- cramenta I.J. art. dii}. ergo eundcm poflunc plures Antecedens pa^c . pcccata 3 folo j.te. qui habet virtutem omniumjfed in Baptifmo plura concurrunr. Argument. 3 «r/. Ratia adop' efFc6lu. igicur nifi humana non habens vfum Quod rationis excludatur patet . congruum eft . congruit conferri a tali.i. 148.irt 4.(&( ^««y?. rat ynitatem Minijiri f AhnC^. i.

& non fic . habcrec fuam encicacem ante ejfe rcalc ab illis caufacum .& cxpedare pofTcc dc alio. ergo nec totalitcr baptizanti- quia impoffibilc . Patctin tra6):ionc aftiua nauis .nifi fit cius caufa totalis. poftea pars fpeSans ad . promine r«. Ad fccundum argumenrum fecundx quacftio. & aliu gaudcat. queabluit . Ad fccundum dico quod ex parte agcntium funt plurcs adiones & ex partc pafli tantum vna ablutio baptifmalis . quia tur aliis licut fibi morcaliter ergo Ad primum . quo- vt prirno pari jpe£lans tta .tanon cft quoddara fignum eius. & Antccedens autcm cft verum agcntium cft caufa totalis .nondebcrec vna aning.Ad feptimum. & SdIm!» primt dHeiiifms. vel duobus ventribus.vt a caufa totali !o Dco . vna pars triftetur . dico quod verumeft quod cfFc(Stus foium jfto cafu pofito . haptizetur firuiu .necitacertitudinaliter percipi ex alio figno . qui inducit hunceffcdum. ica cor- atflioni crgo ctunt plu- plura Sacra- fic. fed fi baptiza{•etur iftcpucr tantum ab vno. plurcs illi non fint cum duo- bus capitibus . fcd & eum. . quod vnus faciat vnam pattcm & alius aliamjvi quod vnus abluat. & luperaliam. quod non poccft ica faciliter. Alio modo.de quibus dubium cft an quodlibct iftorum fit vnus.& voluntatis. in ifto fit t. inueftigandum eft de cali monftro an habcac duas animas . quia quodlibec iftorum eft caufa partialis tantura. non fcd ab arabobus fimul. Itcm . &c.fiuc inftrumcnta fecundura qua: fit ailioj fi ergo plurcs fint baptizantcs . vcrborum . & totalitcr etiam alio non exiftcnte potcft cfte ergo caufaeiastocalisinconfc. cit ficuc eft in Euchariftia . vcl duo Sacramcnta . dico quod ifta maior eft vcra cotalibus pcincipalide caufis cfficientibus . & fcit fcicntia voluntatis . . propofitio nam illam fed alius. Sed contra hoc obiicio fic non poteft idcm rent : cfFedlus c(Te a duabus caufis cotalibus idem baptizatus duobus a bus. fimul partesiftas baptizarc vna ablutione . infundcndo aquam primo fupcr vnam partem cura vcrbis facramcntalibus . vi fi ficut ex aftibus intclledus.Lib.vna aliqutd amct confentiendo illi. liccc adio fit in paflb . a quo fignantur habcre caciam . etiam patct fecundiim modum baptidicunt. qui prolatip funt adlus mcre naturales in cafu propofito. qoslibet tradlip motus nauis propofito. vel cractioni niocus nauis vna di' gntfcenii «« tr.tnonftr». .verc cfietbaptizatus alius non . paOio fi ipfi . crgo ab co- Hoc ^andi Grxcorum dera proferuntur . mon- tales partes rc- pcr intcliedui-n-. pofTct il- lam baptizare. fed veldu*. Pec hoc ad primam racioncm. 4«(MS«>'«. SCHOLIVM II. fcd cffediua . an non > Hk dicitur qiiod illi plurcs monftruofi non vcl funt diftindi perfonaliter. Vno modo qiiod quilibct faciat totuni. & vna paflio non oportct autemqu6dcuilibec adiioni corrcfpon. fal- aunJt. ciens caufa aiiam- quiacxinfl:itutioncChrifti& Ecclefix habetur quodab eodcm dcbet ficri vtrumquc per modum confuctum quo cxprimuntur vcrba iila facramentalia. non oportet ad iftas duas adlioncs fcqui duas padioncs . . mu. eft ab viroque vc a caufa totali . Sed contra iftud cft dubium de monftri«. &fibi Eitcbariftiam. fcd cuilibec .ficut eft vnus.mutans fingulare in plurale . & principali . Si autem perfonalicet diftindi vt de monftris . & non obferuans formam Ecclcfiae . & vcrba profcrrcnt. & alius ordo caufae principalis ad fuum cfFcdum . Et nuHus adeo obliga* hoc faciendo peccarct force tunc tcnecetur. an vnam .qui caufac men difpofitio ifta minifterialis^qua: caufa illius effeftus vt ablutio extcrior . : PlutibHs a£l:iua cffet fuffi- pafliue. & . & fimilitcr abluit fi enim vnus profertet verba. potcft intcUigi dypli- idcm exprimit vcrba . in pcriculo. corri- fic eft rn2.monfirum baptitans . diccndo ego te baptito vbi vnus. propri^ pa(Iio palliaa. qua non exiftcnte nihilominus eiret . vtrtim idem pofTct fimul plures baptizarc. vbi non corrcfpondec cuilibet adlioni. vcl .dicitur quod in periculo mortis bapcizandus cft fub conditione. : ^andere VHif dcat paGIo. Si autcm . Ad . ablucre. hic autem aliud cft ejfe ordinis . fed non obferuando formam tantiim vna pars fic Ecclefia. . in vtcr- vtrumque totum indur vbi .fic dicitur communitcr quod vnus non impcdit alium. 6oz fim baptiyanAHm ejfe ad vnam animam 4ptctCt» juiji. vt fi ambo cundcm baptizandum fimul immergcrent. ranicn vt eft ab agentibus .*- te ^ . & ignorantia rcfpcdlu eiufdem in diuerfis partibus iftius ftri & difcordent . tcr fi : ^^' ''"^ grauiterpcccarct baptizans.alia odiat illud eidem dilfcnticndo. & ita refolutio fecunds quxftionjs eft du.§iuomodo liter nienta. eft ali- quem cfFetfium ab aliqua caufa totali elle . & al jus dicat vcrba. fa : efTet quia fignarct pcr fc perfo.vci duo homines . fccundara quatftioncm dico qu64 plures baptizare vnum .cum t^mcn non abluat ipfam. nis . quod pcrtinet ad Sacramentum. Ad ficunddm .quandoambo abluunt. bia. Si fecundo modo plures bapiizarcnt vnum nihil fieret. .de 7quibusdubitaturanhabeant vnamanimam . & . fed effedus Bapiifmi non eft in mi- Jf nctur communitct quod poflint firoul plures baptizarc de faflo fub hac forma ego vos ba.onfiro fit cxadtibus intelledlus. dicendo :<^^0 vos haptizo. cffi- hoc intclligatur quJ)d plures baptiza- eundem primo modo .& maxime quando plurificantur for- ablutiones adiuc 'u>lMi» /i- Quando vtcrquc AD citcr. DiftinaioIV.lV. Antecedens patet . . Ifta enim verba non folum funt dcprecabilia haptizetur . fetutt- dt. plurificatur fecundum numerum sgcntium .jtutHionem. . Si cnira baptizarct fimul vtramque partem nx .vtfit Ccnfas. j^^ccAtct morta* non obferuando formam nifi articulo ncceflitatis Ecclcfiz Roma- vtriufque partis.ad quem miniftcrordinatur. haptizetur a mefiruHS cuim fignat quodexercct. bus inducentibus cfFedum . fpedu alicuius inuiccm fibi intelligibilis .fcd<t fo- vt caufa agcncc. Ecide^ infticuic Deus ad iftum vnum cfFc6tum confcrcndum cfTe vnum fignum & vnum mjniftcrium.neminem pojfe baptiz^re fiipfum.4» plurts foffunt euH- dtm baptii. nifi P'*XS> in cafu neceflltaiis. Scd (i non fic periculum mprcis. quj Chrifti . fcilicet coroplcte.mdutH. dcinde rcfpondcc »3ionihu: dicit rendo Sacraracntum. cft in pro- pofico. Reddit rationem ^nare f/iiniftrat quu conficit . nifi . & inftrumencalis ad fuum effcdtum. plurcs erunc res ablutioncs ftte/l Sed verba duabus. vcl Dubium duas. & alius abiucrct. vcl formam ipfam tptalitcr. . Et credo quod Regula vel fi in voluntate percipicns talcs controucrfias inter partcs iftas & niftro . .

vclc conucrfo vel fi in eodcm inftanii incipiat immcrgere 8c diccre ifta verba.in quo definitclfc .efpondct definit . ergo firaul circt . ^Xptifitium rccipientcm . quia hoc eflcc huniano modo irapofllbile. vltimo videtur fatis innucre di- ftinftioncm baptizantis cura baptizato KhUus fii' pfum b»ttix*rif»uft. 4. 4. eft Sacrameniura Baptifmi. vel gtatia: . Item. . facramentalitcr poftea rema- & in aqua vt vidciur .i. ba- pater in ge- ergo nec in generationeTipi- .oiiia non habcns 1.Bonau hici. cum di- ptonoracn tcc- tanquara diftindli ad diftindos.t. &vini. ad hoc ponitur ibidera quzdam & figurajquia Chriftus. fiue incipiai priiis abluere VM LI Simultat bu' ibircquiiitur firaulias ficuc poteft cftc fimultas in ac^ibus finitur SCH O 603 vna die baptizabant. vfquc ad mcdium.i. non mini- fed cibationem facra- poteft dare flbi Sacra- tria millia poft.qu6d fcmpercum vltimafyllabaafpergcreni aquam fupec bap:izandos . alternando vfque ad finem comeftionis .(cd uou habena fidcm non habct debitam !'"'"'• "'^'"""""- .e^art. Sc loqui . & iiancn fiimileft. in quodcfinic eiTcnoncft. non & ide6 . Euchariftia autera non eft vcrum concinuum Sacraraentum . conuerfo fimultas quod in fine prola- & tionis verborumeft Sacramcnrura pcr con. accidens pcrraanens.O' i ».i^.non vel ifta accepiio panis ipfum Sacramcntum Euchariftiz eft cicspanis. ita quod vnum illorum non totaliter rauit cft ftaiira poft fadla in- terpellaiione aliqua loquatur hac fimultM. Scd non eft coraplete Sacraraenium ante finem pcolationis vcrborura. ctiam eft quia Apoftoli non crant Thcologicc diinfttutSti in ba- prizando.art. cap. dicitur firaul coracdcre .Adargum. quam . & de conficr. cap. Nam in propofito aquacum verbis . i. . quod eft iiupoffibile. & .p jutft. Ratio congtuentiz ad hoc ponitur talis : in pcrfona: tia: Baptifrao . Iiomamu. art. A D liecifi» qu*. . fcd loaunes.& idco dico quod quam aliquid loquatur iraracrfione & . bis dixetit prius ver- fi ba illa. & itcrum come- fic ancequim aliud opiniones in glofTa . Ad BaptifinHm retpiiri Jtmultatem moralem . fimul incipit & C^ ^ potcft bibi ab afino tera- pore fcquente. Si exponatur illud diftum . ita ncc in ejfe fpiritualc. nonbaptizauit fe ipfum .qfft.m.i^A^ fidem poteft baptizaie. Scd iftud non eft di&um Phyficc .Suir. dico quod cibatio Sacra- . tpumodo ftet AD humanis. dico quod i r.& eius fimultas poOli ^ nobis difp:nfaci cura ita localiter termine- humanis . Sed contrk tunc arguitur mum quod .4. concedit ipfc Bernardus glofTator. . cijm .ficut didlum cft funt Sacramcntura.i.antcquam incipiac dicere verba. inter materiam &ftrmam. quia in illo inftnnti. . iicut patebit diji. dum. verborum & ita Sacra- mentum. licct illa vcrba non finc firaul di^a.& poftci incipiat mccgcce. ne huius Sactaraenti .quantijm 10. . R G v T V R quod nor. in baptizjinte requiratur intentio debita adhoc quod haptizet ? & cft. opoitet & circ dilliiidloSjficut eii44 effetl. Du*t nts tpinit' fifeUit DiBdt tte hat funult»ti. non cnira cuChriftus alitec nos ligare in rainiftraiio- quod fola aqua . rituali.tbid. Sicut fi horao pri- m6 comedere incipiat . Richard. Alius dixit quod aqua fimul cum vcr- & pro- & poftea ver- dumraodo vnura . fimul alitet eflet Ad argumcntum ob- dc Euchaciftia illavecba funt faccaraencalia . fuiftimii ttrti*. incipiat fieri & • J"'*'"' . in apparatu illius Decret. nec doque fiue fimul proferantur . quia . panis . noneirct .in quo incipit elTc. Phyfice non . in fine .p. diiflum. in locis:quia Baptifmus t^ pgnum fenfihile gratia iHuifihiluyScc.necantepcolacioncmverborura.qutft i. diftinEi. fed fpe- & vini. ita vittus net in fubiedlo . & taracn eft vini .Qu^ftio V. quod cft . queft. fimultas in aftibus fccuari. firaul . & incipiat- fiue c .nihil cnim ccfcct ad Saccamcntum dan- tar. explicat beni . J)tcifi$ qut- ftiinit. ficut Baptifmus> nec integrum & complctum antc vltinium inftaqs prolationis vcrborum fupcr caliccra .i.& i.i. cft ?«»«'« ?«•^''""'' primo completum Sacramentum vfque ad vltimum inftans prolationis verborum fupcr ca- ibi Non liccm. D.t. tertiam quxftioncra dico quod Ba- . debitum hahcuit extra deBdpt. tale non cft aqua quocunque modo accipiatuc.Scot. quia licut nullus pro- \ ducit fein efe naturae.qutft. 4. io OxfiH. . vt dicitar in adibus Apoftolorura .Thomquift. cap. quod non ita eft illa virtus dc fic qualis poteft eiTc . dumraodo fintfimul. non Sacramen. quod in primo ytmm S T I o V. Cr art. cit .t<c non cft. p. & fic Sacraracntura non cft magna cura fi in primo incipiat immergcce puerum in aquam. vel G priiis femcl immergat .^.Sc in glofta de conftcrat. cft. Patet hocdcpa. ba profcrrc III. hic. I ^^^ gano in litcra.5c in inftanri . quz cft materia Baptifrai . quod lunc aliquis habens aquam bibcret Sacramcntum .i./oiw. loquaiur & . Ad argumcntum Ad»fgum. antequam aliud ifta Ita eft in . vel Canonicc : patet de sanfecr. hapti^ames eos //* . detrabere . nec lcgaliter. mcntalis . fequens ifta duo fimul ncceiTario funt Sacramentuni. Przceptura ctiam de Ba- ptifmo Marci . talis qualis vnitas inter fpecies eft in Sacraraento I3a- pcifmi. diftinEl. vt 9- /*" i"*' .nullus autem neratione nacurali & baptizatum cognatio fpiritualis contrahitut cft fui ipfius . verbis. Iftud non impottarur pcc inftanci inceptionis primum cbiim . fc.& damcm ipfum. ante- pofito. qaiii quaa- fi\en(. cap. R.pirtatum.per & de ablutione qus fit ablucio . licct aliquid fit facraraentale illa raanducatio facramentalis Hbi Sacraraentum mentalem mentum. Si tunc arguacur contra eum .iii^ «j. fiue finc ineodem inftanti fufccptionis finc non. vbi dixit Magifter Sacramentum . D. intcc quzdam baptizantera quia baptizans paier fpiritualis illius fit ptizati. *"*** quando vcrbum accedit ad clcmentum . facisfacit vltimam quacftionem de nmultate funt cum incipiac loqui vel ^ conuerfo. fiue Ncc non. Nec etiara eft didura legalitcr ./iiS. contra pri- ficut ptolationis poiFec afinus bibcre illam aquam .- ftttmttrti*.& ftatim poft non cft fcilicet ininfta!ui. in raateria Euchariftix ftrat . i. . diftinEl.%. nec Thcologicc . .-^'Si" umtnt. Nec . & & dat.

quem inftitutum eft . dico §luid debit intenderi baqu6d non requiritur intcniio adlualis in miniftro rcfpedlu talis finis . & ifta propofito.vcl in vniucrfali .vt habetur deconfecr.qu6d In miniftmnti ri- in guiritur nli- quod ab aliquibus probatur fic quia quando ex aliquibus fit aliquod vnum .num. i i.vel fortuna .io^.^.ergo rcquihoc non eft^ipfc bapti- inuiceiTiifed ad conftitutioncm huius ti hilit.quiain multis quod per cha- radcre intclligimas. quod merentis cft . . debeac ftri efle affirmiHi- mm. .qi)iameriium eft ex motu & conatu propriae voluntatis mcrcntis . opor- qua tct qiiod intentio. brum tanquam mcm- Chriftianitatis. Chrifti.quia ad adum non hucft in jtrgument. Mi\ot. principalis. cbriofus fojiium. . finis in pauiculaci.& a propofico. De vtroque diftinguendum eft.& obligationcm miniftri ad iftum adtum.num. cipitur »«/?«//».quianon dift. cap. in fert aliqiiid agentc Qjf ^ T s I o ii . fed finis . Scd Chriftus infticucns hoc Sacramcntum vo- proximi. folum enim intcndic facere quod Ecclefia facit.i^. quiaipfc h. i.ergo . fequcntia Intetilie fu- cft probabilis. ad quem ordinatus cft adus . luit (ipfum eire fignum afcriptitium cuiufiibcc fufcipicntis collcgio Chriftiano.fnltem in & ptizare. eft duplex.a : ab intentione habituali baptijsandi cedit Baptifmus Argumtnt. quia Hxc con- fufceptiui. Nauar. incentio & & alitcr eflct fortuitus Contrk. iftius tionc. In hoc Sacramentis roquiritur inientio.c»p. requiritur intentio miniftri refpeiSlu iftius a£lus. .finis Chriftianus particulari charader . ? ficut in aliis riturfimilisinccntiorcfpedluadlus. zandus. Illa qns funt dc iure pufitiuo emcaciam In Baptittm' habent ex inftitutione . . aiflualis requiritur a6lus. n*satiuHtn. tam intcmioncm baptizandi .necgratiam nec filiationem rcgni. non pro- . . 4.%. mediantc adtuali inten- nifi . i}. fcd voluit ipfum cfte fignum talc cum intentione ablucntis intcndentis conferrcralc figiium procftet quia tunc quilibet prer talcm fincm /llud. &fic refoluit minifirum effe famfecundam refpeUu Sacramenti rejpe^u vero S/« principalis ejfe infirumenlum. propin- dr hoc in particulitri .^. fotma prima non ^i^fV^ proccdit cfFedlus nifi mediantc a6lu fe^i5^^ cundojergo cum habitus fit fotma prima R quod fic.& fic adfcribcretur. fcquirur qu6d non baptizat. nec refpedu forcuitus potcftateeius. quia paganus potcft ba- ptix.i\. eft fic nus principalis in vniucrfali fit ifto- vniuerfali ipfius Ba- principalis in parriculari eft gratia. vel SCHOLIVM mn retjuiritur intemio ejfeSlm prin- ^uiorif. Scd intenti» finit . excrcct . & in medio.id efi. Ratio Ri. .cap.j.^. nallus obligaiur. vclin particulari. & propinquiori. & ponitur Ebriofus baptizatc poreft.»rt. quia intentio finis.&c. Diftindio VI.& nihil aliud. ideo cijm adus mini- ba^ti^ante requiratur aSiualu Vtrum in qu«ras an requiratur inrentio primo in miniftro confcrentercqui- modo Dico quod reintentionem dcbitam:crgo. Si ergo loquamur de finc principali aftus ba5' ptizandi in particuiari . nifi cx inftitutione. ncc in vniucrfali . cum hoc Sacramcntum non fit fignum fi minifter in confercndo Sacramentum nullo modo intendat fincm .Magiftcr in litcra. in fine ciTe diftra^us. ccre miniilro ncceirario rcijuiritur aliqua in- tentio ide6 . & propinquus. fa- intetio finis vniuctlalis. Si autem loquamur de fiue minus principali .i.Similiter x.fpccialis. nec in particulari pro- cfficax. ehardi prob»- . Item.qrift. fcd falfum iquiaaliquishabere poteft intentio- nem a6tualem rcfpedu alicuius. difi. Diftinguo tamen de intentjone miniftri. .requiritiir tamen in miniftro qu6d intendat adfcribcre baptizatum collegio Chriftianiiatis . Et ifto cft Tinit inten- tutduflex. non fic Sacramenti in agenie tx prlfofiti. vtlinfiituit Deinde fduit duoi obie- & adprimam explicat . .y.vt & eum Chriftianum & hoc aft quod intendic faccrc Ecclcfia. faciendi fiilicet (^uod ficit iiiones optime rationem in- firumenti ficimctum duplicem eiiu acceptionem. de fup. 6o4 iteunium.lV. fcd non autem quatraturdc intentionc qiiat eft refpcdtu finis.vt fortuitum.proximi finu . licet . fiac per aliquod coniungens illa ad Sactamenelcmcntum. eSeGtai Sacramenii cx miniftro .i.n>n. &c. quod poteft eiTe refpcdlu adlus tHguftiaijs.idefii vltimi finit. qui vult illara copulare voluntatcm cum iuo adlu.^. qnem . Si fali. vel in vniuerfhli. &ordine inftitucntis.&communis. vlt. fcd cx virtute ad mcritum non rcquiritur motus voluntatis vcl aftualis tantum habitualis . : . diftinguitur agens naturalc concra agcns ex intencione. requiritur in miniftro intencio . &i ponitur in litcra paganusautcm nonhabct adualcm intentionem principalis finis in vniuerfali .non autcm voluitquocun- quc modo quod fignum cius afcriptitium.qu6d potcftlaccipiin vniucr- cipalis. cft filius baptizatus eft vt autem min^s principalis in non folum ablutio extetior . . piatur. dt Trimt.tbet racionem materjx. Phy/ictext. Contri. Ariftot. infHm. d. cap.vcl piitur dufli- altcrius tittr.^c»f. tjuo cauejfe- HOc communiter conccdunt omnes.I Lib. fn ha^tizinte . . VI. : huc concurrunt verbum & ritur aliquid vniens ifta . i.fid rejpeHu aEliu Chrifim .vtchara<fleris baptizantibus fuit ignotum hoc propric rcfpedlu etiam rcfpedtu iAas quandoque acci- Patct pcr Augnftinum y. cipalis . ptifmi gni . . quia nullus ficri vulc quod non crcdit poflefieri. Si ergo «0« timeo ehriojum. quia alicer oporterct qucmlibec habere intentioncm aftualcm iilius obic^i > rcfpedlu cuius merctur. Romanits. confufo. non potcft habc- in litera. quo fpccialiter adfcribitut familia.ergointcntiominiftiantis. Exemplum omnium principalis fini» in qu6d bapcizatus fummi re- mi- . pter ti rtquiritur . intcntio fi quo conrequiritur in omni 4f}ift lus agit fine intentionc rcfpeftu alicuius .minus fufHcit in aliquominiftroad qu<lm in debite confercndum Sacramcntum aliquoad meritum .velminus prin- rura .tamen mcrccur. nec in particulari . ad quem ordinafccundomodo propric ac- vcl refpedlu finis tnr illeadus. .diftinll. nifi agat a cafn. . ifta vcrba cum ablucionein aquabaptizarcr. qutft. TV a cafu cafualis. Soto j^«^ R G V non agat hunianus illius aftuj tntentio baptiz^ndi f 1. Dico quod licct non rcquiraturin miniftro incentio . quia nul- inten- ti» necejfarii manura. difi.&^.^ dibifre^uenttr. proferens vt patet de cenficr. Aiiguftjnus fupcr loanncm Homil. I.quia perexcellentiam Doftores citati ?"</?• frtced. Ad hoc cft quxJam congrucntia talis.

& MartyriHm.andi.^i.AifttMndM.ncc vitamxti:rnam. vel vt res facramenti jnon rcquiritur vt res facramenti. & rclpcctu cius non oporhaberc intcntioncm. inftrumencum impropric extrir.& immcdiatc inducitur.fcd cxtrinfeca. rc- . x. lacramentum. quam principalitcr in- propofitu crgo dico. Ad baptizandi fecis.ens ad Cundcm cffeftum .Quxftio VI. facramcntum eft . nillro . ad qaem agit agens InfiJelie qiitrr.& nacuralis .quam intendic. Ex quo patct quod quando cum adione prin- cundem eftcdtum .&c. Ec ifto modo forma accidentalis inftrumcntaliter dicitur agere iid indudionem formx fubftantialis . qui cft abluerc.proptcrea quia vnitur formx-.de efuo i.& ^JiJl.mintM- cft ^uodprim6.nec in particulari. nifi audibilc. vt formam arczjvel domus. quia mouctur a principali agente . Concedo crgo quod incentiofit facramento non qu6d no intrinleca.qu6d aliud cft loqui dc cau- /ignunr. non ioliim habct cauias intiinlec3S.vt caulx extrinlccx.qux non funt de enim rcquiruntuc cflentia illius. ficut caufa fccunda a?.qualitas autem lc ad illam mentumj pcr fe fi . enim facramentum nec vc : fcnfibile non eftintcntio:ergo.qu^.ncc incccioncm nuUo modo quia attingit for- minusprincipalis.*efl: agens in- agens adtione humana cun> Dco. Patet dc illo.& fonit e.ita etiam per inftrumentum potcft immediatc induccre formam principalem.'»• ^rnmfnte. fafthant JtciturcMfa fe urtii.& vilibUci vcrba.quia rcs facramenti cftin baptizato. fed licut ab aliquo nccellario pra:uio ad ipfpm. Et in tali agcntc rcquiritur forma propria per quam attirigit cftcdu immc. Ohittiif frltn».^. non habes fidem infii- atcingic I^rtentlo e[i quiritur vt aliquid intrinlccum facramento. adlcributur feruituti Diaboii. Fms II.poirum credc- quod perifta verba aliquis obligatur Diabolo.& hanc fitjficere Mimeritt0n. enim cflet cbrius .tnto. & principalc illius adionuUo modo rcfpedu cius cft inprxuis . potcft per fccurim per inftrumentum .lcd rcfpcdu cftwctus principa- inftrumeneum.Rcquiritur cnim in Bapcilmo fubicdum fufcipiens.& propinqui in vniucrfali. cendit. poteft baptizare.XI. cft .»ret .eft caula ftcunda agcns cu Deo.vc didum cft. modo polFct tunc ebrius bapti- vtcns camen tacione . vni- & camcn quod habeat fidcm. Ad aliud dico. licct non Iciam ad qucm effectum principalitet fignandum inftituitur a Diabolo. fcd vt agens fecundarium .^.remplHm hnitis iatentionif. quia cnim artifcx.pcr tendic cale ages.cft dam pnuix adtioni . Tale ergo inftrumencum.tyCr' ifta <ur imago cegis in moneta.ptifmii.eflct Ipfa quando principium alicuius adionis. Sed cuntta hoc obiicio ficrlnftrumcntum non fempcc habet propriam adionem aliam ab adliune pnncipalis agentis .Eft cnim cidcns. crgo non requi- cft aliquid ipfius mcn ritur ad Alio Imltrufnentii pcincipalis sgencis. Ad lecundam inftantiadico. fi intcntio neccllari6 requiratur in mi- aut requiritur vt facramcntum.& hahitHalis. Sttmads. guantiim mouetur .& cx intentionc.feci fucmtr.Scd taproptcr hoc non lcquitur. vt quandoque difponerc ad .& gratix tcntioncm.& ablutio in aqua.nec inzarc . vt aliquid cxtrinfecum.ncc in Jti ar^utTitta ^Hi^itnit ucrfali. vel agcns agensprat- alterius agentis fuperioris. Inftrumcntum autcm aliquando poteft attingcre ad fa IttflntmentK ^ dufltx.led principale agens jinquantiim cnim inftrumentum .& cauia piinia. primam dico.& aliud d£ miniftro.& imprimi- mocum a principaii agente .qu6d miniftcr in aclu non cft tantum agcnsinltrumentale.Prxtcr intrinfcca lacra- mento concurrunt aliquaalia.quam intcndit . & fam.oj» kahere int. ftrumentum. quia motum fed diatc.vel pro eo quod tantum mouet .vc faber lignarius. Eodc modojfi lcgerem ilta vcrba per qux Nccromantici ficut ignis cum Deo requiritur ad productioncm ignis.lcd ctiam ex. lis cft cum -cct autcm cft intrinfecum lacranicnto trinlecas.nullo piincipale quintt.quod principaliter in^ cise JatfHowtJo difert ab . &ipi'c baptizanSjVt caufa efficienshumanomodo.n6 quia aliquo modo depcndcat ab eoin agcndo. Retjum &fti^cert intentlonem virtualein bupti:^imte. modo inftrumencalc uium adioni immc- dicicur .& incentionemrefpcdu finis.baftix.li fic agens a propolico.S)militcr inftrumentum monetarij eft.vcl effcdus mara fubftantialcm.vc cum caula prima.vel alius baptizans lacramentii. vt cau^a fecunda cum principaii agccc.quia vniucrfaliter magis requiruntur ad ali- diacc CMuf^recitn- agcns naturalejvcl intcntio. eft in alio pcr fc.& iplc baptizatus . quod non finis principalis. c Ad Aiftxtum. qua miniftrat Saccrdos.liccc no & calis no cxiftcns a(ftu cbrius quia habet vfum rationisjfi fic . atiitur ti'neni. quia fic non ciret inftrumentum. in tantum qu6d non haberet vfum rationis.vc prac- SwifTifTii 605 S CH O L I V M II.tale Ai prtmMm. aftio quia prxuia .qu6d ille dicitur ebriofus cft afliiccus ad cbriecaccm.Vnde inccntio eft illa forma. licct non creda libi per illud conferri gratiam. gni.qu6d lacramentu 7. fcd quem ciFcdilcaufx extrinfecx quam incrinfccx.Poenim paganus incendcre pcr Baptifmum ad- teft fcriberc baptizatum ab eo fedtx Chriftianorum. Item . vel propriam intentionem aliam ab intentione principolis agentis.Multa ad aliquid. ad cipalis agentis concurrit aftio alterius agentis filiis quia ncutrum iftoram eftcftuum crcdit baptizatum pofle confequi per br. & incencionc debica agit praccisc in- & cft agcns inftrumcntalc. eft tamen principiu illius clfet fcparata ageret adioncm prxuiam.fi fit minifter in conferendo baptifmum.licut ab inftrumento . . folum mouet.qu6d fimul ftac qu6d aliquis fic infidelis. vci inftrumentum in profcreiido vcrba i lcd eftcdus humani. Scoti oper.& vcrba proferre.& a&ttalif. Ad fccunda.vt qualitas. An tbriiu fotejl bafti.Tom.& impreflionem cius in cera . principalcm cfTcftum principalis agcntis poCeft immediatc difponere ad ipfum:licut .& ita fcquitur facramcnti cirentialiter. qui adtu cbrius.fufcipientc facra- mcntum & non in dante facramentum . & eft tantum mouens motum. ciTedum in'ri. Rclpedu crCTo : ftrumcntalcquia minifter Deijergo non oportet ipfumhabcre propriam adionem . formam principalcm. per & non vt inftru- illa prxuia ailioni fubfta- tix poflct pro tanto dici adio inftrumentalis. & tamen non intendere adfcribcrc cum Exemplum:Ego poflumaliquera ludxmncircuciderccredens qu6d Circumcifio fit fignum adfcriptitium Icgi ludaicx.ergo non re- Adracionem primam dico.qui immediate pcr inftrumentum HgiUi inducit formam.qux li qualitas per fc agens & nis etret feparata.n- rc poceft bapuzare. fcd fcquitur.quam a caufis intrin- quod . non quia fit inftrumentum fubftantis refpedu talis forma:. Inftrumcntum autem non poteft fumi nifi dupliciter.vt matcria.ficuc fi agcreccmn co adadlcnbcdum.diji.fed quia tale ac- pnncipium a(5tionis cuiufforma lubftatialis.a qui- bus etiam magis depeHdei.nihil Baptilmi inquatum tale.

continuc mcrctur virtute prims intentionis adiualis habic^jliccc non femper nicaccm.&c. quia intcntio fola habitualis propric fum- non femper in potc- eft ftate noflraifcd requiritur intentio virtualis omnes cuius. non minus titc dicit Milfam. qux fic SCHO »• '*''£'"»*'»*' . adualicer cogicans non oporcec eum . Similiccr habens a(5bualem intentionem ad ccleJsrandurii Milfam in principio.^ i.dico quodincommuniter diuiditur per intentionem a(5lualem & habitualem. qua habens habitum poteft intenderc lecundum illum.vcl vcrba confccrationis.7. funt . qu6d adus talis fit fortuitus . qua durate vadic ad Ecclcfia.nam virtute eius alij a(5lus Exemplum de . &c aftualiter ponat .nifi mediantc a(5ku fecundo.fed rendum.quia tunc dormiens mcrcretur.LibJ V. v-l habins intentionem virtualcm ad aliquid facicnftccandum.quando efFe(5lus eft. ^ q i.. per quos fit talis efFe(5tus.nec excufatur proptct vpluntace bilis crgp : & Cpnfequentia facramentum ex- Baptiimus.j.& poenis impendcrci licct m ipfis pcenis.licctnon fcmpcr habeatur intetio a^flualis Na proponens.quando nem fccundum eum agic bitos illi fin. non propter rajiitatcm currcbat. vcl aliqua imprcffio fa(5ta ir. lapidc proie(5lo in acfua . il- quos dicicur quando eius. ex prima intcntione. hic qu*ll.art.i.ex cuius virtute omnes ali) fequitur lanitas quia curfor tua 'is fit^cit porb quahdo occiditi& hoc peccatil eft proptcr fucrunt ncm Jnfenti» vir intentione a6lualejii. RichitA artA.quia tunc dormicns. tamen primus fcd Md vchemcnte motum voluntatis primae intctionis adualitcr habita. Vt intendat ire tionem primo a(ftualiter ad fandum Iacobum. rationis pollet baptizare. ficit ad me. cuius & multas gyrationes virtute primae gyrationis & circuli nec proie(ftio facit multos circulos.qu6d fola incctio virtualis fufficit ad cuius sut omnes alij ter quaerkur fr». Noeflinpoteftatenoftra ejnin vifistanfamttr.led eft in fe. Euchariftia eft itera- intendcs ire ad bellu aliquod ad aliquem occidedum. licet non femper adualiter cogitet de ea in tota via.&meretur. liccc llt poflea dlftradlus alicius circa Miifam . & occidac. Kefoluti» pta.& opus mcritorium faciendumjnon fic inccntio habituilis. defcendunt. omnes tamcn adtus cclcbrandam prdinancur. . Cofequen- de initerabilitatc huius Sacramenti. uia intentione cius .qu6d in miniftro ad hoc quod facramcntum Baptifmi alicui confe- in coco icinere qua /i ad Martyrium i}i lempcr a(3:ualitcr cogltare dc fan(Slo lacobo.ii. fortuita clt . & abfor- No minus tame merebantur cx prae- ptiuae eius. pcena itcrantium hqc facrajnentum. a(5t:u cifculus .quam primo habuit. dicitur qu6d ad haec quod aliquis mereatur .f. ex confequentes.quia fccudum Aug..art.<? qii.. . Vel prima gyratio eft cum vItima:eodem modo elt in propofito. & exercec omnes aftus de- celcbraturus Miifam intendat fi a principio adlualitcr celebrare fccundum ricum Ecclefije qualiter Romana: . nuUa ii> nonfufficil.vcI via: incipiat furerc qutjlionis. q.Ifto modo forte fuit dc Marty ribus . Intentioauccm virtualis habitualiter fufficit ad peccatii mortalec6mittcndum.' ab intentione a(51:uali:ficut vadens ad Ecclefiam.de iib.fit impreffio aliqua in virtuce motiu^ . Adrationemin opp^-fitum . Habitualit proprii sSpta qui funt in Baptifmo. Vnde cunc incencionem vircualem aliquis habere pmnes adlus alij .e(l intentio media. vt propter iudum currerc. Hxc auccm incentio cfl: alia ab inccntionC habituali. /lionis. & non huma- . Anteccdeiwhuius racio- luxta hoc quajritur fine argumcrttis . proptef ludum . D.t.ficuc prius.fiucnon.requiritur intentio virtualis habitualis non fufficit .quia Euchariftia cft dignius:Baptifmus autem proptcr cellcntius . meritum./t Vafquezrf.ivt .quiafccundum naturatales pccnjc. licct intentio- liabitualem fanitatis proci^randae habuit.nec rcquiritut intentio a(5lualis:patet. probatur . dc practcr habitualempro- XxpUeMt^r pric triplex in- ttnti^. 5Sluomodo quis pottfi ftecare ex virtuali inttntitn*.p.vircute funt a(ftus .m j.& a(ftus poftea dolores funt immutatiuae vfusrationis .tem- £ius.fit diftra€lus.^ quibus polfet moueri.fuerint in eo vir- tute alicuiusnnccncionis adualisjprius habitcE. Adratiotut» in ofpofttum aliorum rtfftnfitt.art.Scot.Dico tamen qu6d practer intentionem adualem llridc fumpcam.& nonintcndat acSualiterdchis intcrpofitione fa^a inptus cotraiij Virtualis /»• tentio dcfcendunt. qupd non eft in poteftatc eius.Scdfiue hoc Stlutl fria. dummodo perfe(S^c dicat verba . i^c ab illa virtute proccllerunt. quia ex la pitenth vir- & virtutc eius .qua aliquid tencio acftualiter intendkur.y. eius digrtitatem . Ad rationera ergo primam quando dicitja forma prima non procedit aliquis cffedlus.4. conccdo fed . . virtute adtus meritorij.vcl nus ficut aliquis habens intcntionem habitualcm de fanitatc prpcuranda .qua: dicitur intentio virtualis . &c. in fufficit. ie m via & dc eo .Ab habituali.Introil>o. (^ 6.vel ad aliud huiufmodi facinus procurandu. cx qua omnes aftus alij dicit .tamen abintcntione a(5luali.vcl in fua virtutc. .Sau.q 1. Hc propter pcccaca lua remittenda . iftum adlum fccundum neceirario Adprincip»l* huitis qud- non oportct effi: quia ef- .fr/ictdtnti. principio vix f^crtt- ifnnt». fe(Sus principalis intentus eft. adtuali. nec mcrctur .vt fic agcns a propofito dicatur habere intencioyircualcm refpedu alicuius finis.citati qutft. Dico crgo ad quxftionem.potcft fibi propter aliquam caulam omninp fibi contingentem . Richttd. ponitur non iterabilis .& quoadfefundumqutfitum. o Ftmm "^Baftifmusfit iterabilts} ^ quafit poena tterantium .vt habens fidcm dicitur habitualicer credere quando dormic. dum meritoric. 9.quia hoc fufficit adpeccatum mortalc commitccndum. & tct in litera : ergo.i. Q^ ^ s T I VII. diccndum eft. fumptam . fic veru. tanquam pet fufficientia diuidentia. vt pa- . Deus cnim non obligat Kominem ^d impoffibile.quo5 exercet.Bonau?qt hie i . fed forte quandoque magis propter phantafmata aliqua. Alenf.D.quia cnm intentione habituali reipedu alicuius adlus & ftat 7» quihus 'vinuatis difert ub htbitHitli.4 SotoCoaiii.vcl aftu ebrius fine vfu arbitr. nece|Iari6 rcquiritur a(Sualis intentio .p.quia talis e^ medio 10.dti a(ftu patiebantur no habucrunt vsu rationisa^lu via natuc2. qui non fuit mcdium ad fa- Similitcraliquis habcns intentionem habitualcm cantum ad dandam elcemofynam.art j. rat. omnes adus cxercet agens ex intencione. Virtu»lis fu[- adualitcr intendat.i47.propccr deuo» ii aliquis quara habcc ad fan(51:um lacobum . nis eft manifeftum.Thom.quo dicit.peccat mortaliter.ncc ad illud. Suatfz ilid ^i. qui ex intentione przuia a(9:ualitcr clegerut fortitcr fe ipfos pro amore D«i immoIare.^ ^^i^ Rguitut qu6d fic . DiftinaioVI 6o6 Ai fextMtn AD fecundam quzftionemy. qucm curfum ctfi 4 Cafu : no non vfum rationis.non mcretur.q. Palud. tjuia virtuce cius omnes alij acius circa Milfam prdinantur .ctfi circa Euangelium.

Th. fi ali- Verbu iocutus fuiflct de chara6tere.if»tut ignorancia x.f.& Filij. eft irrcgularis .irregularis eft.firuato charaElere Chrifii. homo peccaflet.D. rct homo rabilit. quia tunc imprimeret multos chara6lercs.nec ignorantia iurif excHfat.quia vidclicct .qu6d eius au(3:oritas pofica fuiflet in Canonc.qu6d Ecclefia no rebaptizat eos..poftca dicctur. Sco:i oper.Patris.lgnor»ntia rantia iuris. fed-voluit ad tur de materia Baptifmi oftendes cius initerabi- qmittir de naflrofenfu. firmatur per illud C.non eft confecraret. quotiespecca- venis obligare propcer rationem prxdidam.& per confequens nec Poenitentii Sa- pccnitcntiam librit cederet adirreuctentiam facramE-! ti.& in ipla for- ma facramenti poenam pto peccacis vniuerfos Ad argumentum in oppofitum.pcccaret.ISlefac}arr^. falutis nuenti» hominc ciim. vcntilatum.nifi a folo Papa. ma vel non. ma verborum omnem ignorantiamprobahilem iuris.dico quod fa. Ytrum .quia vna pars fpecificat aliam HtfflH'tO fc fit iterabile.propter fauorcm Religionis. vel teroporc fuo fuiflit modo quo vtirour co. fine alias remcdio ad falutem peccaret quod . cenfemus. Decifio qu». itciabilis.&ci\xxm.credcrks per hoc fanitatc . Baptifmum faciat fc ite. mn It- ^arepmDeu^omnem viam.in decreto EHgenij.Amhrof. ipfum alia fign^b yel indicia prius efle baptiz^^tum. fl ifta perceptio facramcntalis fit iterabilis.%.ad illam musillud vocabulu.c*n-V- Cur rmu .»«c tes fufcipientp?. quia verifimile eft Magiftru de illo fuiifc locutu.&c.& ti^c no fccundum qu6d nos vtimur hoc vocabulo. nifi fufpicaretur per iurit nm ix- cuf»t.infHit Bapthmumtam popna quam culpa. fi lcientet .quiafi vctula paruulum.. quod eft fpecies panis falt. Sed hxc ratio con: quod nullum facramentum eft cludit gcneraliter pronum in ncm Poenitcntiam in rcmedium iterabile . per cuius {ufceptionem ricc habitam.Ad argumitumprincicramentum Euchariftis . ergo. quam p(rna.fccundum ifta qpinione . Quseftio VII.quia quillbet baptizans tcnctur hoc & ali) nefcicntes debcntin tali- cx bus fcicntes confulcre. ergo fcicntcr .qucm ipfaprius baptizauic. fi poft manifefte Alij aflignant aliam rationcm init?rabilitatis huius facramenti.& ide6 Ratio autem pro hoc ab aliquibus VHMt D. enim cafde fpecies qui itcrabile. qui indelebilis eft: crgo non debct iterari .Similitcr Magifter fententiarum no cft inuentus loqui de charadcre in toto libro Sententiaru. & ide6 non fequitur . eft . i 5 Baptif- fellit.nifi lemcl.prohal>iU iamen efi^ & ita irto cuMfu inite- n. qux eft iterabilis .baptizatifunt. Serem ncfor.ap.& palFus eft.ah htreticis haptiz/tti/itnt .& de initerabilitate Baptilmi. vel immanifeftiuj .ad quam nos arcipi- litate.Sacerdt)tem indignHmefft patetqu6dchara«5lerlccundumintcntionemno- fnl» -^olutM I huius facramenti..- tSau».fi vel inueniirec in Scripcura. AD fccandam quxftionem dico.quia fpecialius curacde diuinis $acramentis. citiiis c.Bapt. G.poftquam oftendit. .& M ta vfhrpatione geminaHerit.t. aut?m fufpipicns baptizari . Deus toties baptizaretur^ Florentin. Exlitera' germanpm fuCi Sandorum .Sull» tgnoranti» extuhoc faciat . Potuitcnim Deus inftituiife hoc facramcntum in remedium BMpiifmi.& tamen ibi no inOenitur.& toties itcwbiU. ipCe iftum baptizans ignorans faftum yeofficio fqire tulat .artf»rien^cij^ tem.aut prudenter conferut. & plenitudi^ facere facramento.qu6d iteraBaptifmum . autem Baptilmus imprimat charadcremin ani- ralfilit^fi* hapti^i efi irrepJa- ritas.idinofHnt.iter.6i- reuerentiamfacramenti.Quia tamen noluit ittm patet per multas audoritates pofi»? in ter eflet Aug. & vetifimile cft quod quis Santtorum.f. Potuit ctia qu6d quQties peccal&t Reit^a ratu>ne. aflignatur ta- & virtutem a Baptifmus habet efficaciam . .quem nouit malum omni tcmpore .non ta. TritLSeff. aut funt confcrentes . & prster hof nihil faceret pcrceptio autcm . Jitttoj CH OL V S prscedentibus quantiim ad vtramque partem. S^uit in te.de illo iuuenc. S\ autem hoc dicat Imperator proptct Talcm auccm baptjzantcm non excufat igno.ncc cum tali. quam ipfum imprimcre chara6tcrc:In omnibus enimlibris. Paflione Chrifti. rK.nec quia imprimit charadlcrej fed quia Dcus fic ilUim inftituit vt non iterarctur. flicnit Kaptifmum iter»nt»3 sOt irrtgui»res. Scd hacc ratio probat immanifeftum per minus manifeftum. tis Dico crgoquod ratioprincipalisinitcrabilitaBaptifmi non cft quia PalFio Chrifti non cft VtHorii.nunquam rcperitur ra(5lere.t'\]S\ charaderc proformntn.& morte.qui rebaptizauit infirmum. & ifta cdmeftib facramcntalis . Ignorantia faSi tamcn excufat. concludit ex his apertc qu6dfw' etdem vfnrf»uit ch»rit. hoc facramentumimprimit charadcrem .Chriftus autcmfemcl mortuus.vbi fit mctiq dc hoc no- mine. non eft facramentum . fibituncper Placqittame facilitas veniae eft primam partem qusftionis dicendum quod eft facramentum initerabilc>quod initcrabile. irrcgularis f»tftrtb»ptihoc autem iuris. (^ Alenfs ordinalfc ad peccandu.t.Uh.. Secund6.ad Ephefifxponente Leone <•/>• 3 c.quia ali- falfum.cap. h»e tc rebaptizauciit aliquem.& primodenomineTrinitatis. ftifhmm initerabilem refiltiit ^a- effe .ThorMy& Alenfis.Si nec 9xci. per facilitatem cramcntum cft iterabile .de forma facramenti. ncc tenetur quxrerc.eft reccntior quam liber Sentcntiarum .Illud con. . toties homo abfoluatur a culpa . cum habeat virtutem fuam a Paflione Chrifti.Si autcm inlcicnter & ocqulporeU difpcnfari X I.fi nonfit Mter*bilis.vt dimitteretut. ipfum confcqui vbi dicitur qu6d iftc cftirregularis. & vini. de paenit. cit lex Antifiitem. qua mod6 vtimur eo. oflerac Saccrdoti iterum baptizandum . in quibus Auguftinus multu loqui- . fia Baptifmum non eirc facramentum iterabile.irreguUtitaica irregularis cft. c f Si rum cft.& & fadi funt ipfg fa^o irrcr gulareSjVt habetur extra de jipofit^.quia E pi. Vnde in Diftinftione ifta. cjuia fic ChrifiHSfnfiitfut: coLUgitttr ex ^.x.Crfani excHpireideqHo vide SchoBHm in OxonJik (pufi.i.roiilt6 magis Papa. Tom.fcilicet explici- : lud facramcntum in .ficut prxccdens. qu6d proptcr hoc il- & ch»r»3ere in ftatuit .ejHifan^itatem Baptifinatis ilUci- vcl in libris eft Pcenaiterato baptt(Antis.fecut tam*nf»3i. rebaptiz. vnumyerbum de chaintentione.quod eftinconueniens. Pars I J.quod eft falfum.& hog non nifi cum intrauerit Religioncm. & huius no eft aliacaufa. nc daretur i^ominibus nimia audacia ciret itcrabile facramcntum »quia iUo djnjittcretur tam culpa.quo- SCHOLIVM tics I.nifi volutas fua. fibi mod6 quod eflet facramcntum AD lis rMitnes »ddncit (^ rt- & reftitueretur perfc<Sx innoccti«. nec iniuriam cxcludere ab iterabilc. a principio manifeftu in Eccleautem fuit magis notum. peccaret mortaliter .tt d>fpenf»rt men fcopus fuus poteft difpenfarc cum co.fi conferentes. Patet ex vcrbis minis . 607 genqrale pcBnJC>& culp«.quiin PHgijlerpro nomine Trinitatis. nop .fote^. litera.

quod CharaHer e^fricrgra. Q^^STi-o Ex VIII.Pt. quod charader diftinguit ifta tria. quiaJe nouo aduenit perfcdcconftitutoin^-^ {ubrtantiali. fimi-? liter i. ratio. niunt. gratia non fit difpoffitio ad chara6lcrem. 1 1 C.&virtutcs non mfunduntur. %. In circumcifiGnc non Slut ehara. ^uomodofufic no eflet in fidc baptizatis Nec habct cau. 6o8 ^iat ignoranter . quia illa non cxcufat . Charaftcr cum no fit fubftantia. .fi imprimatur . D Thom.non ittrahilis.crgo dico qupd cft aliquo modo prioripfa gratia.^ quidfignifi. tqnc oporteret eum pccniccre. ptifmo 5 Conlequcntia probatur. quando gratia. ncc fic accidens inieprabile.y.ergo fcquicuf qu6d e conucrfo charafter crit difpoiitio ad grati am.. ab fideliutn permanentior. Beri onuem eft In oppofitum Hierarchia cap. fufcepti. Contra . Vnde facere.art. &fus'e probatur rationibnsfintentia ntgans PiccSjdecrctum intelligit deignorantia luris. ifte fuiflet ciufdem rationis cum charaduo accidcntia eiufdcm O. tom. quia fi Circumcifioimprcfllflet charaftcrem. eft dilpofitio ad aiiud. ^ demeritorit & Deo lubcrahcte manum charitas.':>v. ergo Sainareen. cflet accidens fe- contrarationes eius.mft magntt ali^ua fiecejptas cogat.tam contraric qua deme- efiiadkUbi» lit.& cftc- fufiipiente. baptizandus & antecedcns. idc6 cum tali conucnit difpenfarc} fcd cum eo .thiflib.nifi propter eorum pofitio ad gratiam.crgo charader parabile. ritoric.quia charaderimpri- fuiflet falfum j ergo qucntix fLMtie in op' cuiiflihet fa- cumcifus non eft fofitum. qutfl 6\ art 6.per quam poflet corrumpi. nihil fupernaturale corrupitur mfi demeritoric. tur . * In primo concordant alitjHtd fiptrititale omncs cpbdcharaBer efi imprejjum anima tn fiufuptione cu- iuftihet Ja(. Vnde de Con/e.rtme- non moratiua exijitnsfacramentijufcepti.IV.nullum facramcntum eft initerabile. ponenda ratiocommunis charaderis.& expUcatione charaEleris.ergo hoc non cft illud. u' tli '. Patet de fidc lulcipiente Baptiimum . iiaritas diftmguit fiUos rtgni a mitur (juandoque in fufceptionc facramcnti. df diffofitioadilli.Prim6 oftendcnda eft.fidcs diftinguit fideicm ab infideli .ete Baptifmi. a non habente .i.quia ciim vtrumquc fit forma inhxrens aiiimz. vidcndum eft circa fccundum.in eodem fubiefto. Lib. cui conueniat haec funtur. cui conueniat ifta funt vel 2.& non c conucrfo.& virtutibus. vel aliudab ea ? Rcfpondeo . 1 9. nobilitatcm. eum ^uas ad hoc addtt- D. illud quod eft prius & imperfedius . definitio.qus cft in anima? Vtriim tia. Hk duo facienda. in • Oxon Kic qu*ji. adhuc eftirrcgulans.Baptifmus eftfacramentum initerabilcjcrgo imprimit cftcdum indclebilem . imperfccUor gratia.f. Bcllatin.it.^ctterit fit idem . Si aliquid realc fit in anima . fusanimx.f. quia lia corruia- ptifrmm datur facramenti fignaculum a Sacerdote: fet quod non pctcftintelligi nifi charader.DiftinaioVI.quifl 4 RicK»rd. Contequcntia probatur. ergo diftinguit luicipientem habentem ipfum Vtmm mprtmatur charaSier in "IBapt f^ato^ illud. & virtutes.pom- tlinntpro eo panitere.c4ip. Dionyfius de Ecclefiaftica dicens qu6d •venienti ad Ba- eft 1. SCHOLIVM Diji. m*m..Damafcenus lib.quia leparat a communione ^ In Oxon. hoc voco autem charaftcrem.4. hroc iequitur anima.Hoz. neque virtutcs . ergo nec in Ba- charadter B. & non exarquo infufa.8cc.quia Baptiimus iuccefritCircumcifioniadeofdtni adus.crgo. nifi quia imprimit effeftum indclebilem. quod patet duplicitcr. Papa tamen multa poiret faccre.quia quan- tionii . 5. JlrgumtntS Rguiturqu6dnon. nec . . tlt baft. Potcft crgocharader 6ici forma & ^i^ primum ae- g^l^ imprin^cbatur gntiuf^m. §lu!dfitcha raSier. qu6d charafbcr fit quodammodo forma prior gratia.& per fe inh2rens. j fart.' neCciens fe efTe bat>tizjttum.ramtnti. Item. di/l. qui bis irnoranter bapti:^i frnt . tamen > Dc quo vidc irregularitas cft alibi. }.quia tunc cflet accidcns materiale caufatum a principiis fubicfti. ficuc fupra diftum filiis perdi- & ifta funt nobiliflima in anima.ad gratiam.^^.4part.quia in fulceptione huius facramenti fignatanimam configurari. ). cap. CharaUerii aliud a gratia. crameniinon itfrubilis. cit & recitantur auiioritates . impreflit charafterem tunc : Tertiuih. qui cft fcienter baptizatus . & fe- f ifct.in qua omncs conueniunt. Ex hpc vlterius fcquitur qu6d charader fit dif- non impnmipt cii?ratlerem. t 9x4/2.nifi ejuodficHndUm Canonesor(Hnari nonpo£imt. 6. quia poteft feparari ab ea.cii'- cumcino non Zecundum.fit grauior. non inTofita defimtione.& conflgurans ^lusjergo fi pHonis^nec charaflcr. obligari Deo. His fuppofitis. CharaSer Tcrti6 probatur eius alictas ^ gratia pcr hoc. quia fi iit alrquid imprclfum in anima in fufccptione facramenti initerabilis . 1 cet. Itcm. qu6d cft virtHtibm.-iptifmi .fi cnim fit Item tertib.crgo nec Baptifmi iuiceptio talem charailcitm imprimit. nttrn a non animam Chriflo.D 'Oiaueiit hic I fart. gui his. tia. dicit ({uhAper & Baptifimmfit in nobis regeneratio.diflipguens fitfiipi. tom. & do aliqua duo funt in eodem fubiec>o & non ex aquo . fpiritualis imprejfa Baptifmus mod6 facit Antccedens probatur. vcl indelebile .(^figillHm: Vtxfigillum intclligens charadcrcm. Ex ergo circumcifus non porefl baptizari. non eft difpenfandum . ficnim habcret caufam demeritoria pof- corrumpi dcmeritoric pcr pcccatum mortale. Sequitur quartum qu6d conformat animam Deo. quia nec charafter infunditur poftcrius gratia .c«p.4 $aar.& non xqualitcr.qu*ll.cm> ir. Secund6 videndum ell f aliquid tale lic in anima . fam contrariam. anim£ in fufceptione Scdquomodo fe habet iftc charader impref.<<//< 5 art.& prior ca. fuit cftcftus Circum- & per confequtns (i Cir. pcr accidens inha-rens parabile. fi . .fernatura. qui recipit charaftcrcm>& non gratiam . tur ratione communi charafteris fcquunPrimum cft . qu6d eft indclebilis fic:Charader fimpliciter contrarii & omnino eft indelebilis.q. confequens Probatio conle- quiafi Circumcifioimprefliflet chara- ^erem .fcd nis non poflunt clFc in eodcm fubiedo ratio- fimul.quas ta- "^ *dift. dari qu2 non vult tio quae fit licct excommunica- Eccleiia. Sccundo fequitur qu6d charafter gnum rememoratiuum Tertio quod fit facramenti principium fit fi- aflTunilans fufcipicn? tem alteri habenti iplum. eft. filcn^.& gratia per pcccatd luam: corrumpuntur dcmcritoric. mtn non impnmunt characierem diitinctum in eft accidens. I. Itcm.CharaBertft aliudagra.4.& affimilansfufiipientes ad inuiccm.Thomas.

quo poftca dicetur: ergo ciim aliquis fandlifica- Deo fancflificatione non formali. Augdevcra acfal.oleum. nili fortc refpedus quidam ad Dcum . fi nihil priiis ha- buit?Non vidctur hoc intclligibile. vcl gratum facientia fi crgo chataclcr detur in Baprilmo . baptizato.per iftum a£kum. quia ccifaucc fiftione omnia peccata rcmittuntur per pccnitenti3m.vcccir3ntc fidrione facramentum habeat fuam efficaciam . cap. & neant gracia corrupta. auc ergo vc donum gratis : datum . ncc inuenitur alia inl^antia de donis gratum facicntibus .nifi qu. fcd etiam in fifte fufcipicndo Dci noft fibi Sioti oper. Contra .ios & . fcilicct infufionem gratia: . quia ponerccur aliquid fic eft fa- imprcf- in fufceptione Baptilmi.iam \ ergo ciim charader pofTit infundi cxiftcnti in pcccafine gratia . gatiis & fibi configuratus. quo adfcribitur baptizarus familic Chrifti. i. & fpcm formatam fine gratia.qui iam cransin pra^ccricum lic aihrailacur alij . coniecratio.non autem dimittuntur illa. qui iam tranfiit in prste"tum . .neceffaria ad tio cx partc fufcepriuj^aut ex parte agcnris ? Non grattam.quod non eft ponendus proprer Hui-fti. non oportct ponere charadcrcm. Non tamen caufatur aliquid formaliter in fic lulceptis ad paccm. Refpondeo quod ifta conucniunt fibi pcr adum.nihil forma- tio Ecclefix enim verbis .& foliim pcr pocnitentiam polfunt rcmicti finc auccm pccniccncia non rcmiccuncur.ncem& cute- lam cenctur tucri .^. vnus fufccptus licct ca.& nuUum curaC. quod non fibi infuic priiis . non dedica- ta. ptizato dam Rex cognolccre eos eftc dc Eodcm modo in propofito .liccc ponacur chaxa(5tcr . nouo. nipoftea. efFeclus.diftin6tus a non Deo .quodnon erat prius.arint rnifTfiante Baptifmum dimittuntur vinutefacra.a contumaci pcr fandificationcm non formalcm in videtur vc- ^ JatA gr»' tHmfacient in quo difi- faciens.quia nop dantur linc gratia. aliquod donum Dci.&: aflimilatus alteri baptizato impnmatur fibi Stluitw.Uccc poilca rcma- Cririftum..quia non valet alicui ( fi valct)nifi cui datur-. vcl refpedlum rationis. fan6lificacio nihil formalicer ponic in calicc . quibuf- dicitiir qu^d non . quia anima e $ nit . tequiritur vt difpofitiq ei parte fufccpriui . fine aliquo abloluco Religiofo re Rcx ficuc i & cene& defL-nde- reguls illius tur Pr. in homine intrante Religionem . Itcm.& ita fruftra ponitur. cipicntc pcr .vt fciUcct fignum configuratiuum. & vti. qui- liter imprimitfibijccllantibus bus cxinftitutione dcputatur vfibus fandis.fed per adfum vt in prsetcritum tranfiit eft in fandtificario^ & per hoc quod potcftate Regi^.pcenic. & obligatur Clirifto. \AtHra abkorretfti- ferfluum. a dtu propter alios tfft3iM. ctiamfi charaftcr dcdicata. qui iam tranfiit in prxtcritum . T«rs 11. nihil forrhaliccr caufacur in co . go eo rct efFc£tusimmcdiatus facramcnti remaneret .quia Deus non infundit fidcm .ficut ctiam . Conlcquentia probatur. non diftinguitur ab ipfis rcbus fandificatisj non i-nim diitinguitur ab eis.Non Gratiitgratil & gratum Et cx hoc fcquitur relatio rationis cx adu intcllcdus comparantis ipfum adChriftum. per obhgacionem . cjuU ciunt fruftra. &c oftcndiQnia cx quibulcuntjue iandi- dcdicatio.vcl non pofico. &Homodo ch»rAlferdici fotejl reUtio formaliter . quia pcr rationem ad fandtificacioncm non formaiem.videretur poni fru- ftra:ergo.quam ante. tur Scd quomodo tunc remanet baptizatus obliVnlium. charaftcf. 609 nis . Impuptatur. pofico.dcr wli.ftum di- inftituic. crgo in homine baptizato cxiitcntc in peccato mortali fandificato omnino non formahccr.qui illud la- Pcr illum cnim a.. AntccedciM patct induAiuc in omnibus fandihil hcacis non fibi formalicer. fed fidus in illo impiijimatur fibi pcccat in ipfo adu .terti6 fic Dona Dci vcl funt gratis data . guarum. ficut Dcus cum chara£tcrc afllftit ad remittendum pcccata fufcipicnti Baptifmum.& afTimilatur illi. X l. *.quia Item. nunquam imprimatur Si dicas .ita aliorum. 6. qubd charafter requiritur.& chrifma.afcribcnccm eum familiseChrifh. vcl remiflioncm culps.. rcceptos in fuamip.ad Cmsmh. & defcnderc ab aduerlariis.9.qu :a aliter non eflct plus de familia Chrifci poit Baptilmum. potcft immcdiatc afTiftcrc lacramento ad remit- tendum peccata fine quocnnquc chara&ere pcr folam pcrnitentiam rcccdentc fictionc. Taii.xlacus fuus ipfum procegere . pcr talem iaiidliomnino imprimitur in re ian- Jicationem nihil 6tificata .qui quandoque fufccpitjficut profefius obligans fe per vocum feruare rcgulam aliftinguicur a cuius Religionis. Item .virtutc aftus lulcepti.qua fandificacur Dco. nifi receaente fi. nifi decur in tur vt principium diftingucndi Iccm . curet .^ huiufmodr. pcr rclationcm .in fufceptione Baptifmi nihiL per talem fandtificationcm formaUter fibi imprimitur. Contra.nullus crgo chara. ncc ell donum facicns gratum. per qucm adum. in ba- tenetur & fandificato pcr Baptifmum eft qux- imprimitur in Baptifino.qui dicitur iHone revtittanturt Rtipcnji» charaacr.ni- imprimiturper fanclincarionera baptifmalcm. rclacio rationis ad Dominunijdc cnius familia ptionem iftius adus.quia difpo- Charalier na efl difp^fitio ad gratiam. fcdfi non ponerctur. licatcm Ecclciia: . 7' Item quinto. mo. pcr iftum & configuratur cvamencum .nihil miniis habcrct facramcntum luam cfficaciam .& in peccato mor- : crgo donum imprimitur i. vcl vc gratum faciens uon primo.Quajftio VIII.& Deum. nifi pcrfcdc Chiiftus recognouit ipfum cfic de famiUa fua.quia huiulmodidona non feparantar a gratia in dando.vt ad fic lin- impinm ej} dimidiam a Deo fperare ver. pcr quam tamilia fua.& pacificus. de hil for^maliter eft StcinJo. non fuicipicnce illum adum. fequitm quod non cft to mortali facramcntum fecundo arguitur gcncra donum Dci eft perfc- ttum. Quia enim talcm aikum recipic .Idco ponitur chara- d:eremimprimi. huiulmodiautem donum non clt chara6tcr. nifi quia capax cll ian«llihcationis formalis : fed per hanc rationem non comparatur ad fandificarionem formalcm. hic ratio Et hic ? tur pcr rationcm.quem fufcepit.haraBer diftindiuum. quia dona gracis daca dancur proptcr bonum .non cnim requiri.finequocunque charadcre ergo h^c ratio concludii quod propter principalcm cftcdtmi facramenti.fit necep. non formaUtcr>cuiulmodi lunt licatis CuaraUerem Ktnil reale Auinia rjf" i» jroi*turt>ri. alius non. .quis peccat. enim calicis. SeenaJi . Probatio minoris. rnat.)edam rclatio rationis. An charaHer Dices quod rccedente fidione peccata com. quod non . cr•. quartii fic : rifiniile quod adu in quo. •. rccipicndi flon foliim q^uia fidus cxiftens Bapri(jnum.vtpeceata nientiBaptifmi.nm tfl nectf- aj.vi per quoddam fignum efficax fadlus eft per fulcc- Ttrttw.facramcncum habefuam cfficaciam.fundata iupcr aftum rcccptum . nec fandifica- per dedicacioncm eius. §luart'o. quia rccipiens farTafmen- fufficienter diftinguitur a non rc- adum rcccptum non ponatur.& ita pqteft immediate remittcre pcccara ccmmilla antc Baptifmum.Ec racio eft.qu2 cnunciat Apoltolus i. (ed fum fi poncndum Dcus &natura nihil Nihil fruftra in aftibus diuinis.aut rcquiritur vt difpofi. vt prophctix propofico.

mhil mirum hoc. Non enim dicit qu6d in nobis in Baprifmo fit nous vita: per figiUum regenctatio . Itcm nihil .&c.ex ca- vnum fignum rcfpcdu cu- vcl cfFedus dando. quiaDcus ncuic quis {ulccpit tale fignum. huiufmodi. non eft virtutis eft virtutis infinit^r jcrgo fine dapofitione prxuia li & nis aftus gracije vcl . quod non habet ex nifi quia tunc nifi IV.quod non poteft agerc. ta'e fiue tili talcm adum charadcre. qucra fignat. Baptifmi . fcd dicit qu6d fic noua vitA rtgenerauo.qu6d haec propofitio eft Ad ratlf^nim & indtlcbiiey ojipe(ita n initerahue . finc flgnat. vel cxpUcitc cx didis Sandof um habeatui. ficut probatum cft priuS per quartum argumcntum. niiiil peccatum .ri' Dionyfius ceptionem Baptilmi iuam cognofci fuiiTc fub adu nm V Non cipit. Ncc requiritur lcd -.& fidcm. .Dc charattcie veio nihil in fanda Scriptura cxpUcatur co modo . ficut cfFcdum hx iaiterulfilitate nm re indclcbilem. charitacis.ante re. padione dcra . & tamen non lequiritui ^hquod fignum remcmoiatiuum leceptio. gautibus ipfum. cap.DiftinaioVI. com- f)onzKl\^im. quo de eo loquimur.^ damnatds in Inferno:non primo modo . fub adii Baptifmi fuilfe .Hierarchuai . qua: foiebat fieri circa nouiter baptizatos dicens quod l>aptizatuJ prmo du- hit diuinumfaciens adibus.propter candcm r. hoc cft pioptei dignitatem Baptifmi in (e. fe . Lcgc Auguftinum . male allepofitum in fc fine fallo intelledu. Damafccno vbi priiis. vt figillo. fine quocunque Nec .quia Deus non potcft facere quin illura fufcepiflct . adus fidci . racramentum non ifi quia imprimit charadcrem . quae allegantur iftam. ficut . quam fidei . * Nec didum Damafccni multum cft ad pro- & Ktc Damafi.'qu6 tatenegtiti- Dices quod etfi non inueniatur exprcfsc ab Auguftino fecundum itlam iignificationem . ied fi anima ponatur configurari Chrifto. dcns . fub adu .ttan(lauoncm. pci dilpofitioncm praeuiam infimtx S.& deproprio lumine. pro- quiaagens . «yw diuino lumine ipfiim lequitMr d» nifi Item . alio fit Ex eadem cnim inftituit tale fignum. fcantur fuifie fub aftu Baptifmi. verba . quo rcmemo- Nec retur fuillVaUquando iub taiibus aclibus. pon r qulri nt e fifWft rt^vt r mt no)Mtiuum.qi!ia orancm cfredum. quam actum Baptiimakm. pcr quod anima configuratur. poceft habere fine co. qu6d ifta confignatio & iUuminatio erat lon- gc ante reccprioncm Baptifini .ighur charaSltr. cognofci illo . fupcr loannem.uionem fuiftc . etiamfi chrratter nunquam eiret. & fidei^eigo ncc niult6 magis lequialiquod fignum lememoiati- . agem hic poteft in anima agere quantum eft ex parte Itcm lcxt6 .Dcmum baptizabat. fcd fi cftcntiaUter pcrtineret chaiaderad hoc faci-amentum quomodoj. Deus& natMranihilaguntfruftra. ipfos fuiflcfubadu Bactim mult6 magis pcitineat ad gloriam & fidci. enim npn neget vocabulum .vcl vtrecepti habeantfigijum ipium lepiaElentatiuum. . tisaUis ita illa cxplctiscircaipfum. inuenitur tamcn ab aiiis landlis . maia. Rcfpondco .& Ipem. quem acce- . fiad laciamentum cllcncia- Rexrecordatur ligno rememoratiuq rcconciliationis pacis. qui farpc in diftis & nm & configuratio cius ad Deum mul^ primo confgnakati&c quitur neceflari^ debcrc fequi charadlereln.quem habct falfa <. quia mult6 magis fub adibus charitatis cccidilfc quam .ficut quodarnfgno ipfitra- ptifrai (ietur itdcvij- vel fuo acquiualenti £tus eius. facramcntum pofito charadere .6io rceundum janitna ad giatiam cft ptioncni conHderata futnmc difpofita emm impedit cius iuice- elici cicata pteragens . vt a Dionyfio in hocfignum lemcmoratiuum lefpcdu Bcatoium in patria.quod eft fignum fenfibile . .yt in feptem coritra Donatiftas.homo efi antmal itrationaU. qu6d ifti fandi non lunc locuti fecundum iftam fignificationem de charadeie.iuens minoiem confufionem . dc Baptiftnc^paruulorum . Lib. Sduitur. cepille gratiam. & quem ticui necefraii6 jt«K. fe. in illo loco loquitur tari- tum dc folemnitate. nics . pct hoc qu6d fufcepit talem adlum .Gr fi- Vndc vcrba duarum claulularum inco- gnatar1im. & inteligit i^iefigillum facramentum Baptifmi. charader ponatur vt fignum remcmoiatiuum .Hc6c fiat fcrmode charadere beftiae quod . Stftimit fuilfct in fe ctfi Ecclff./V<«/iry«r»i a£lhm Muina heatitudo a ftti ipfius participationere- ittflibct fignati <cun<juc ifta fecundum Sanftorum . foliim enim ponit Baptifmum & rcm Baprifmi. vcl figurationc. & chari- tatis.ipfo non pofitojcrgo fuperhuit ipfura poncrc ex fola natura diuina . quia illis cum non fcmpcr datur giada.5). 10.&c. .& lui. Nec ex articulo fidei fe- confignatio.cuius funt . qiii iam pcr confequcns neccftranfiitin praftcritum. & aflimilaturChrifto. • djcit . cognofcani. quod lec liet . Utcr pertinuiflct.vt patet in-fido & ide6 minoiem ingiatitudtncm concludit & pec conrei. eft cis confiifio & fidci & ab . Nam fi ponatur charadcr eflc aliquod pofitiuura in anima. nam fcant ipCos aliquando fuillc fub talibus chaiita- quara fub adlu Baptifmi. giltum. non .&cx iftis duabus propofirionibus homc ejl animal rationale afinus efi animal irrationalt. cap. fccundum iftam fignificationem inuenitur. vbi .ncc de DitnyJiUt cendMS ejfet ad Hierarcham .coniunguniur fibi inuicem. iliud videUcet. pon eft ad propofitum. Adrationcm dico. quocunquc materia Ba^ptifmi loqX^iui in fuis Ubris. aut ad malos. fequcretur quod illa figoratlo elfec omnin6 inddcbilis magis /ie coV. vt ibidcm fatis patct:fcd charader non dicitur imprimi. injlantia. Eccleliafticie Hienvchix m b. & & farium eftlpfura talcm reccpiire. .Nec etiarn requiritur propter damnatos in pcena talc fignum remcmoratiuum . qua Deus afTiftit ei .& per accimaxirac c^m infit ei accidentaUter . rem vocans-gratiam . non.poteft pcr diuinam potcntiam aufcrri. .. aut pei compaiationcra ad beatos in patiia. cxpUcatum in famfta Scriptuia.& ab ea dclcri. quocunque Uum. vt ad coiifufionem eorum cogno- ft^h4ir0Ht. & communicatorem in Deo ma- * Vide DoAorem io Oxon n.ac fi diccrct. quia nobiUus eft rc. vel exfide CathoUca teneatui . ic facramenttim ipfum vcrbum cum ctemcnto .. nentium. paccm pcrit ad & . do iibn eft verifimiie quin 4e illo ali^uan- vt . . Per hoc patct rcfponfio ad Dionyfium & Damafcenum. &• nunquam iriueifta & Tocabulum chnraReris in ifta fignificatiorie. ^b auiliri- vcl in fuo acquipoUenti locutus: finc quis fjquiritur . .5. quia ponitur primus effe- Item patet pcr Vcfcellenfem exponcntem particula 3.quod .quia non ponitjnunquam tamcn affirmat iliud . bL6. nihil cil ponendum ptrrtincre ad facramcntum tanquam aUquid lacramcnti nifi fit . iUuminatio erat qua:dam charaiiere lococitato. non chai adcr poncndum eft eft fine neceffitatc: necf (rarius:crgo. fignum rcmcmoraiiuum rcquiritur refpcdu Dei . Itcm rario cft ad oppofitum.quo cogitent beati ipios aliquando leccpiire actmm Baptilmi quia uuUum iignum rememoratiuum ciit quoniodo cognotis 9.

quod donum ij. Deus enim ftatuit C H O L S . & idco cequirit perfediorcm ti* difpofitionem. qui Aut eft eiufdem Ba- rmcitrtBth- rationis ptifmo. ergo ftcut a Dco * ica immediatc uatut non funt fpofitionis ad lanttitatem fed anima ide6 eft capacia fandiita. eius Deo in animam tur. nunquam a Deo deleti dclcbitur. calem focmam polTe a famendHf ejt thdrnRcr.poteft demonftrari hoc friscifalt. Ucct de potcntia abfoluu pofTet cuiarc pei vii- tutcm vnani . cadem anima polTunt gucationes ad '. quia^a»»ri*fA*r«- — alia tis . tamcn cffedlum berttfMum prindpalciTB crearcDtfus-de^potentia .abfoluta t»t»lim. \\l dicicur ad quarftionem aUam . fcd peifcde.v€ium tutjfides . Ch)reiBer Chrtitnciji»- tuiqttMUttr diftrt ithMf . Ad fe<iundam. & iinmediato. & quantunj eft ex fc.Et adpcobacioncm.fcilicct chara&crem.VitU ptcr au<Sloricacem Ecclcnz fub Innocencio III.ergo magis faluacur ifto modo ^er idc6 mdclebilis indelcbilicas buiusfaaamenti. dico qv6d Baptifmus nullo modo habetet cfFcdum fuura.primum.ncc hoc Dcus non fruflcari.}.& ddftctmia. Tacantum hoc tcneoEd enim poiIibile. quatum .fi non habetet cfFedum fuum pcoxirtium . vcl virtutis habGat aiiqu<(m difpoficioncm prauiam. vt difpofitionem pracuiam. imprimi. quac fcmpec in Baptifmo confectuc. dcr imprimicur iu KefrlHti» tiocloris^frC' fttr »u3oTi- ttttm ttcleJi*eli>sraSt' remtffeftttttlJum.& fine eftcau proximo . conftituitur in ccrto gtadu Ecclefiae mili- quia tantis. ergo ex inftitucionc diuina bilis eft omnino indcle- & non quia cft ab- . Ad quaitam . . fcd non dc quia non difponit darc effe- dura principalem huius facramcnti . immcdiatc Re/bbtit V I M II.qu6d pcr fidem. iu ncc diformalcmvt gratiam.Solmt primo argitmenta principalia. quando atguitut .vcl caulam dementonam.nmii^.quia ibi poteft concedi impceflio chacadccis. nec cft huius alia caufa . . dandHm effiy& ittfimdi charailerem ex c. confi- pcc quas An lint abfolutae.^dtertiiim. i . & non pet difpofirioneiii confticuituc ficut vt gtatiar. quiaftat tattmtrtaU.ita conting?ntcr confcruat . quia fuum omnin6 ficut cft ipimcdiatc voluntatic ab eo confci- . qui cft plena abfolutio a pBcn.& malisjiuftis. .Dcus non datdo. coUigitur & ideo non rcquirit qu6d . quafi.poftett definitttmejlin Fiorentin.qui non habcc.& fic fcu- factamentum Baptifmi ab cffedu cius principaU impediente peccato motraU. gca- autem perfedioc datucin Baptiimo. (ciUcct chacacflcccm . & alia fpecia- vt in ftacu mitiefle dux Deum eiuUlem cationis cognofcitur eire dc familia Chtifti.non oportet quod h. /i.dico. dc potcntia cius oidinau.^f""»^' num fuum in iUo i£ta . qu6d in Ciccumcifione non impcimebacationcs pcincipales in ftiftiur t^lif. ccntra charaHerem miUtamia. potenti^ ordinata . vna congruentia talis : congruic ad forniam nobilem .rciUcct gcatiam. ad quam difponit chaiadcr . nifi voluntas fua. it.&c.& non includit contradidionem. Non tamcn eius ncgatiua Cengruentir Soluitper optimam tioihrinam argttmenta .cuiufmodi cft fc(5hi charad^et.h^iufmodi eft charader.e(rc aliquam difpofitioncm nobilem ^ huiufmodi eft gcatia. homo nicmbcum £c- Ad aliudjdico quod chacadec .quem ta- fttatut lis non habct . pcopteccationcmtadam. eceo ncc in confecca. PofTct -^ii iuarti. liccc dida eius ponent men propter didum ibi facilitcc exponi.j. Sed pcr clefiae. SCHOLIVM ALitcr II. tuc chaiadec . & raults a^i* ra- nulla concludit. non chsritatem.pec quam abfolute adfctibituc familiz fux quatn Hbi lis. cipiac gratiam oppoHtum. cum pcccato mojtali . qua ina nttm. quia ftatuit iftud cire fignum indelcbilc .nin fit impepoteft elle & dimencum Jidprimum Ad in fufcipiente:ccgo.^dprimum fidlo tccipiente Bapdfmum ittdt- AD & iniuftis.vcl Accidcntis. & manece gtarii cotiupta. hacc pcopolitio eft falfa.SeJf. primam rarioncm prioris opinionis. fecundum iftam opinioncm. Ad pcimam ppteft dici vno modo negando anteccdcns . cum chacadece . ab eft dclcbilis qu6d nullum ibpernaturalc in nobisdcleper caufam dcmeritoriam ret .quandodicis. gtatum faciens non datut fine gtatia .a.Qu^ftio VIIT. confecrau . non tamen ftuftcatuc ab eius cfminks principaU immediato. Ad aIiud. moruU.c. vt in fidlo. Vide ettm fufitu de hoc in Oxon. nuUum oppofitum habet .$. folutum in generc Subftantia:.Ad fcilicet (icuc . euamfi non pcrfedc curet. illa Ecclefia cx bonis. 1« virtutes infiifas proptcr pfcccatum mortalc. pecfedam.cfJtnum.fi vniuecIalitetinteUiga- enim eft donum gcatum faciens & poteft infundi finc ecaria . hic ipfo.dr eius effiEi. i opcracio lacramcncalis imprimac charadlcrcm.» nifi & a culpa . fotmalitct . forma fupcinaturaUs cftaDeo immediatc.yt quoddam fignum iacia- itt Ad ^i*!"''""' *^' . & ita poirct in hoc faciamcntum.c cteat.qu6d altccius cationis i & impciiTiituc in quod vnius cationis dux eodem vt duz obligacienes in poteft dici polTunt cfle in : eodem fecuo ad dominum (uum. Et quando dicis quodDeus ncmmcm cuiat rcmiplenc .dicetur in autcm qusftio- nc fequenti. rocntone. fetilit.quiaad focmam pecfeAlitec poteft dici dam congvuit circ dilpolitionem pra-uiam .l imj>rimi^ rc-""'' . ncc lecipic cfFcaum pcincipalem. cft indclcbilis.pec tari./- ^nonia. quod non danec amrmatiua.fLJT dft- . dico quod ^ifrtiam. in quo quis pcccac. Dico qu6d eft. quam ponendo cha- radbccem. 8c hoc pro- cipiunt extra de Bapt. n r r to pec Baptilmum nego coiilequentiam . Eft crgochara- non quia non pplut . Vna.quia jf*» ratiene tharxiler di omnis forma fupetnacuralis tipetepdtlt quia fuum crenffe non neccllitat ipfum ad illud confeiuanduip j <^ia licut cor^ingcntcr ho. fr^'f^ gratiti. pcoptec chaiadlcicm . cbaiadlcr incfrct. in decreto Et^eni]y& Trid. malitec nihilimprimituc. vel cefpe(ftiua:. ^*^*'"*}' capax vttiufque quodam ordine.aut altecius 3 potcft dici. fl'*"!'*'*. Maiores de Bapt.Sic in fic adfcribituc. quia eft focmafupernaturalis tiones afTignancur. licct recipiat.vcl conHguracio- abfoluti fed quia nis bapcizad ad Chiiftum . qu&d charaBapcifmo . qui iolum infunditut aduaUtec in aftu impoflibUe . nifi priCis h^benri charadcEcm. vinute huius facramenri.efret efl vult faccamcntura autem fiuflra. ^ y. Ad tertiam .''"^"'^'"'"i* ffterittt nt-. negando confcqucntiam.& ^Un^inemi. 6ii gis quam poncndo chatadicrem clTe formam inhxrentem animz-. quando dicit quod in aliis fandificatis fbc.^Ji num. can. Re- fpondeochaec propofiuo fi accipiatuc vniuerfaUcecfic eft falfa. quam in Circumciiione . vide loca/knHorum aptid Coccium citatnm. nifi Charadlcr autem ficut dc- . infiindeic ad cuiara .MaioreSfWhi vulc qu6d tum de hisfitfiits in OxonJjuaft.

kichizidifl. cft fignum rcmemoratiuum refpcdu §ltiodl!htfi.i. fupplens imperfedioncm. .T).tum.quod videtur inconueniens. eigo fi charafler eft forma abfplutapoteft deleri ab co . . fanulia per lulccptioncm facramcnti aliis & liabitus. & non tantum pcriliud fignum imprellum .cap.Lib. .cl L.& iic adlcriberctur fanulix Chri- fti.omria qu£ tributmurcharaEleri.quam fit ifta . .quia omnis forma abfoluta in fubictSo videtut habere contrarium. f^^: V6d nOjTria natiira . . Prima dicitur eft cft ifta. JjSt' potentiac. O I diftinguerctur a fic fufcipiete. & cum liabuit charaderem Ordinis.num. t.lertium.quia non maioris virtutis cft ali- ^unrtum.t. ficut cum co do dico qut^d facere Baptiimum luicipiens npn . qui immediatc concomitatur ad lulceptioncm non ro ^dftxtm.ThomA charaElerem necejjario ejfefor- rnarn ahJolutam. Itcm. fcd etiam de familia (ua ad cha- cffet fine laftere. i cjui non & termino: clarijfme e. Ihom.fMdetur<juatuor rattombus turpr'mo. yjdprimum docet ad qua pcrfedio maior.1\iOtt\.fidei.fecundo fic: Relationon eft fundamcn- Sententia D.vel Sanftorum. ergo aii}. Ad fextam dico.quia non eftadrelationemex ^. non funt plura ponenda vbi non pofTunt concludi audoritate Scriptuiae.-ili vnitas fundamenti in cft qualitas vnain alli- SCHOLlyM I. & ide6 proptcf dcclacationem Ecclefiae hoc ccneq. quo adlcribcretur Deus fairiiliff lua::& licct Chrillus poflbt cognofccic iplum clle .tunc Sacerdotes habentes omncschara<£lcres. Deus tia ibloluta foliet . .xtrinfeium dariperfe motum. Setundh. in qua eft ali- doilrinam rationes D. : .Scot. illius quia .qucSd finccha- tacttie «ideo potcft laluaii diftindio fidelis ab inftdcli. de potcn- licct tamc Dcus in inftitutione huius lacramcnti aflUlcre huic addandum charad:erem. voluit tapen quod non foliim effct a fe cognofcibilis tanquam dc vt ab m».y art i ^«xyj. fl chara<fter fjt fignum fufccptio- nis facramcntalis. i. vide eum -j. giun eft qui potcft per illud fignunii duci in noti. habct propriam opcra.dijh reJpeBum e. tunc antiqui Patres primx actatis tempore legis naturx^non habuiflent iftam gloriam. fcquitur qu6d non potcft Seeunium. & Ad omnes iftas inftantias fed fimilitudo qualitate. 'jotus dift l qutfl.DiftinaioVI.ii.proba.vel a\a- <!ioritatcmSan6torum. npc a fe.Ethic.& ideo non competit omnino perfedlo.tatiuum. 4diJfM (»> prlmum . Item. Jertia. baptizatus haberct cx fuf- ceptione facramenti huius aliquod lignum.voluit {acramenti. charadere HahitUi tte- omnes.adcharaftercm eft mutatio . Contra . paiet difcurrcndo per fpecies cius quod non Item.i» Oxon. Item .qutfl gj art.^ art. huiufmodi facramenta . & idep voluit vt iem. mil^tis. tiam fignati fignum autem eft eflcntialiter relaconfiguttuum.quia ipfe prx patribus Ariffot. charaftcr cft difpofitio ad gratiam. ctfi non ad aliquam aliam fonnam abfolutam . 6iz A<i quintamj 4i^u quando arguitur. tJonaucnt.& Q^V qu6d folummo' fufcipiens. formam abfolutam.f.qutfl. e^ ocinMum. difpofitio eft eiuldem generis. & fidem . ncc etiam competit illipcrfona. praecise. qu6d ficut fecundtim rationem naturalem non cft ponenda pluralitas in naturalibus fme neceflitate naturali ita fecun- dijt.charadcr cuin merito.i.\.charaftcr eft indelcbdis ergo.l9. de Chrifto.rantum haberent illam gloriam . finitio.<juia ipje -ponit drfinitione. quia ad maioien) gloriam cius. Maior patet. circ qualitas tioncm . charafter afumilat animam baptizati aliis hoc ad aliquam glori?m hoc pcrtinuiffet. qui camimprimit . Ad alia duo dico.antiquis in natura creata funt aliqux perfcclicnes fimplicjter eft charadcr "Raiio aitf^ pjitum. CharaSerre^eciu cuitis cifc .i. fi fit cognofcerctur eire .iom. plicat (juemodo hxc Jlare pojfmt Jine vllo abjblufo. diim rationdm fupcrnaturalcm . quid deftruere quam facerc. non iulccpit ab aliquo alio Chriflus vel faccrdotij non . quia habttns eji yfecmdurn cjutrn ne^ariuum.tamen audoritate Eccle{ix folum tanc|uam fidei probatur cfTe. iE S T IX. Sententla D. forma abfolucharafter Hic proptcrqu6d quatuor rationes.P^/ir.vbipro. & intrarct pcr pprtam Sanclorememortitiirum in qua primiim introitur in vitam ipirituaMumf Vtrum chara6Ier/it alt^uaforma al^fo-luta m anma} /i\cn^ 4^pirt. ficut patet fupta pcr didum Domini Innocentiv Papse III. habitus .IV.V).& fimiliicr charadcr obligat : & rac /•«- .i pttrt. vel de famiha non cll bene & non bene opcramur. ftat aliqua forma abfoluta operandi:ergo. hicflrr \. . pafTiones lua. fed proptcr hocvt eum fufcipiens de familia Chrifti per Badicitur fynS ptifmum ficret. a. tActirt i.l. 14QhieSii fri- jtaatiin. quia non fucrunt circumcifi.cum eo ad quod difponit:ergo. btc qu-^ft.forma ahfoluta maiorem gloriam fuam.^. tqm relationis . Scd contra fi I.\-- hat dari refpeSlum extrinfecus acfueniemcm refultat pojitisfundarnento. quia tunc cffet proceflus in infi^itum .tium. videtur vcrum.iti.& in ^.quia forma a quoimprimitur poteft deftrui. turprimo.qutli. ctim nihil inueniatur de chara<3:erc fcriptum ad pro- pofitum.cx iuiceptionc lacramcnti-.DurandV. in j. Jdliiari pojfunt per refpeElum : & foluit peroptimam !ftionem.quodnon Sfeund4' funt in anima 2.qui tamen rccipit charadterem fine gratia. .ergo. fed chara(Sler nullam habet virtutcm : Item omnis forma abfoluta eft dclebilis fubicdo in quo cd. Tum.thyfu.quia talijficut Itcm . Item .deefuo i j .vMo. i.per quod poteft corrumpi. Ar*. fcd charadcr eft fundamentum relatio nis .<fuitjf.// nqudjt. lo.tanquam ericdum proximum. nide operatmr : fed quandoq.vt habuiflct. patct in fidlo baptizato.qu6d propter nullum illorum & abiolute voluit Deus tale lignum rcmcmoratiuum adus recepti . ci Chrifto . Artttoc. ^udfl. ta Mutatio non cft nifi ad formam abfolutam. Thomt.quia nihil fe ipfum in aliquo eflc producit .Sait.|.nec pofTit probari pcr rationem.Al jcrt. nulli Jlifeptimii cumpcccato mor- Chriftus non habuiflet iftam gloriam. & Saccrdoribus.poteft dici qu^d ficut fcd in non quia funt pcrfe6licnes fuppicnccs imperfedtioncmjita potcft dici de ifto quod efi: pcrfcdio fupplens imperfe.^ d!J}>. H^nnm : Refuta- loco generis in eius Secundo.^uajf.

Charadcr igitur etfi pbnatur fola relatio. Itemcharadcr eft guzdam poteftas. quia tunc definitio non indicaret quiditatem reijfed illa.^ xd fecuadi «r^umtntu. ChitritSerit refpedus.Non negatautem hocde relationc adueniente extrinfcctis.Pri- 'DThom.ficut patebit in foluendo argumcnta. proportionMm.qui proprie Vbi eire eft nifi Itcm fecunda racio non concludit . . p^eUtio fui». Ad hoc enim quod ignis mod6 agac ia lignum. mario agenris ad palfum ^ quae non cft nifi iioua telatio.multo magis potcft Dcus refpedum ^rmtabfolu. velcemporc . Poteft igitur Dcus talcm rcipe- quidam refpedlus cx- trinfecus aducniens.& noua mutatio ad Flti tantum. mcrmlccus aduemen- intrinfecc aduenit. fi fit ipfe charadtcr relario . ab cxcrinfeco adueniencera caufarc fine alia for. proportiones dicuntur Jimllei & umen formaUter rclatio.aliiM quia relatio non poteft quem Deus . . nccellario fed tancum concingencer aduenicpofico fundamenco mino quia aliter elfcc .aJfimi- confi^^rare . vc amoto impedimeijto Cne pati propter ad formam relatiuam non cft motus . igitur eft 615 animam Deo. libet facramento. foluta noua.qu6d »rg.vel poteftas.vel nacura . cldis aucem refpecius ponicur cha- mo ita & pari ad inuicem:Si igitut natura poteft caufarc rclpeibum fine forma ab- mIims intrin- quiavna forma refpeftiua vel rcfpedlus .& per confequens refp^Aus poteft eilb nouus fine nouitate Item in quolibet facramento imprimitur aliqua relatio animz ad Chriftum .vel elle mucacio. vel fimilitudinis. ad aftionem autem nouam oportet relationem nouam pra^edcre.ille igitur refpedus ita incrinlccc aduenit. pairum eftent fummc approximatat . impedimentum . & multz relationes fundantuc luper chatadcrem.& lignuin patitur finc omni mutationc ad formam abfolu- & prsecedit approxi- & & lent agere & .^/. non requiritur aliquafor<- ma abfoluta przcederc in igncvclin lignojquia ignisperforraam fuam abfolutam agit. ficut plura non funt ponenda finc necefliiate . ma abfoluta .f***? 'f** tur jmtntua !• c contirmatur aU. habcntes relationes eiufdcm rationis poflUnc illas.quodpatet dupliciter. polfunt ftatim agere radlcr.quia fundamen.fi cilet rclatiojdico quod alfamptum cft faUum.nt^*""'"'*'» neribus refpcdtiuis.quia duo . Ad rationes igitur illas. quia Philofophus non negac txtrinfeciM. anima relpedu ad Chriftum clidem in principio . reiicitur. Item .sc\ alia apptoximatione.licet ponatur rclatio. quidjtas dcpendcta termino.Tum. ne- princi- Sed quicquid fit de conclufio- non concludunc > & ideo arguo Et prim6 contra ponentem definit charaiSerem fic msdiuinornm .Relationon potcft eflefundamentimi relationis . fecundum quam aflimilatio proponionum. lUud aucem nouumnon eft aliquid abiolutum.. poteft vtdidum qua eft relario.ponitutvtgenusin definitione chataAeris. ^yp^ ficut obligatur. nam fccundum EuGeomctnx proportionahilitM fecundum ej} formaliterjmilitudo fit . luto.& nulla quod cft contra omnis & tcr- rclacio incrinfecus relacio extrinfeciis aduenies.ncm. . 5/^«OT. Tum.ficut illa.quiachara(fter eft ta- Us relario. rationes fr»friet»tet termini tam.igitur. Itcm. quia fi agens . & votum fuum Chrifto.. relarionis. mento fed rclacio cxcrinfccus adueniens mucacionc mucacionem pofle fieri ad omncm refpedum. fic opinantem .fecundum cum. potcft configurare fervofmm difttnguit Prxdicamcnta. aliqua adio poceft elfe noua abfquc txtrinf ctu mucatione przuia ad formam abfolucam ptsce/nlueniemtm fotefi ejfe mo. ^i relatieni Icem .qaodlibet facramentum imprimeret charaderem. patec in .quod tm.. nec ifta mutatio fecuxv dum n>i necellari6 rcquiritur. tthfolHtum.^^. non Fhi fiindamcnto ablato termino.quaE oritur ex funda- & poceft crearc fine formam aliquam abfolucan^ praruiam. hoc pacet in excmplodc igne agcote in lignum.quia talis poteftas. 8c Tuc li dicit . non poC- ncjifta. oblieare ad dcbitum pcr. anjmara Chrifto fpirkuali cognatione lat crgo . tio uenitatfotefi '"*f^^'f"'* eius ad feci/i. prifmo eft poteftas pafliua . quia ad ipfam eft mutatio. vel pariendi. vel mutatiOjdicoquod eft falfa. efi eas. Icem ./4. Inccncio autcm Philolophi planc eft coijcra iftam opinionem .& effc adfcriptum familiae Chrifti. eft poteftas pafliua a(f^us.quando arguitur. j^efpeamtx.& prms non.in taU fine aliquo nouo abfoluto in quis Religiofus per gradu ad ipfum ipfo. quia alicer agcns nacurale plus agercc in illud paiTum modo quam nbn prius. qus non conuenit cui- UtefentftU minimiccntluJunt ejfe .quia couccdit ad pofico termino oritur ex vc diftinguitur a ge- eit rclario. igitur habens chaeft poceft fccundiim illum focmaUter milari. ficut poteft aduenire quando oritur cx fundamento & termino.& e conacrfo. . ex quo enim ineft ipfi bapcizaco . vbi ^um extrinfecus venicntem caufare in anima abfque mutatione ad aliam formam abfolucam.& ad uullam fornum abfolutam . quicunque potcft cogitarc ipfum inclfc fibi .qu2 ci accidunt. quia omnes illz propiietatei polfunt conuenire chara£tcn . led cancum ad rcipedrum. adueniens.quod cft cxtra rarionem eius cffentia- lem .fundat cft fimilitu- dinem.quia dcfini- & termino imrinfecm motum tam redum quam circularem: & tamen oriri ex fundamento thitofofhus "^tum./et Mditm <>Mam dit reUtio^ proportio. poccft dici fignum rememoraciuum . C\ igitur chara<fter tantum eftet relatio.yt in Ba- Ttrtt». raderem .licct f it afli- formaliter relatio.& ipfam ri loluendum /-11 . adhuc poteft fundarc rclarionem fpiritualisconfigurationis. dici fimiles .vt exemplo ad primam probacionem. Propter hxc itaquc quatuor ponitur charadtcr formaabfoluta.chara6ber po- nitur habere Ure iftas fzopiictiteSyMJtin£ttere.proportio . etianm ponatur relatio formalitcr quod enim prim6dicitur. arguojnihil ponitur in definitione elfentia- alicuius. . fccundum &c ita ad tum felationis Tum. trtnfecm aj. ex quibus non poteft concludi quodfit forraa abfoluta.quia dignitas. fed rclacio non que adtiua ad muitos pium agendi ^UMI».. .quia. poteft cogitare ipfum rcccpifle Baptif- mum.& obligationis animx ad Chriftum. igitur proptcr huiufmodi propricta- non tes A' jHfrim cft ponenda forma abfoluta. cire Nec obftat qu6d rclatio non fundamentum prius. priiis non calefecic .dencem Patec de ignccalefaciencc lignum. HefpeSHnm fundamcmi potel^ immediatc propter obftaculum contra eas.qu2 poteft concludi ex ifta neceffitate:fed fecundum fic opinantem. Icem. quam per fit homo nabilis ad fufceprionem aliorum facramento- rum:in Ordine autem eft quzdam poteftas adiua ad multos aAus facros in Connrmarionc fl: militer . nam opinarts /tgnum commMni»- quody^Kwi cft relariuum.Qu^ftio IX.fi in fic refpeftus tem. ita nec perfedius eft poncndum propter aliquam aliam rationem neceflariam. nabiUtas non uUtuniittm. quam propter illam.vidct charaderem. & qui videt iftam relationem in anima.Tum. omni mutatione ad Vhi.quod cft relatiuum:igitur ipfum dcfinitum non poteft elfe abfolutum. quia non eft .fcd tantum requiritur.

quar conleqiii- ipfis formaliter. quiimprimitur in Baptifmo iit Dffimtto charaBeris cum firtgnlari txplicatione particularum eius. poncndo primi 'rationem generalem charattcris contincn. quia fecundum illum dicitur ^iquis polTe in ahquem adum .nec patiendi aliquid forina.Non oportet crnmen*» imfrimunt Chrifti. fed quia Deus aiTiitit ad dandum gratiam . & familia Chrifti. JldfncritniK- tMlim rtci- fieniUtwn frtrtquiri- tMrform»*liqumtbfol»*4.& Ordinem in aliis giadibus Ecclefiae Sacramcntaautem.quibus di- cojiiiguratur magis formam abfo- Sed hic funt duo dubia.froblematictis tntfnet Doilorjanfit forma ahfoluta.exccUcntius Deo coniiguratur.& in alio per alium. non iit non quidem charaffier etil tio. tem etiam aliquas proprietatcs eias.edum eritmuta- •tialls. quamprius. fcd quia recipit nouam relationcm ad nouum gradum in Ecclefia.termimnsmutationem realem. abluere non habens pollet & ad defendendum fidem Baptifmum. mentum yotum. in qucm non aiTiftit Relatiointrififecut »d' uenili requirit nouum fundamenttt eftneceire de rerpedlu cxtrinfecus adueniente.Lib. bet tacramenti impnmatur relpcdus .^roluta. Ad fecundumdubiumdico. fcd proptcr alium rcrpedum eorum 8.nifi vel flindamentum iit nouum. per aliquod abfolutum ad effedium aliquem .char«3trtm.. fufiipientis facramentum materiale ali^facramei\ta .fi eifent formz ab- Deo per Deo .. . quia Deus . Nam per Confirmationem conftituitur homo in ftatu gradum de poteil f»r.fed luificit fola aiTiftentja Dei dantis eiFedus congruos facramen- Oxen. & Ordme SCHOLI VM non II.IV. nccper Confequens charaidlcrcm .Sic identitasconcernit 4^nv'fundai'i pott(t luper omncm formam deiH Ipeciei in diuei^s compariindo alipd . in qua- ifta. patct . -.ad illam egicaciterdifponens.en: CharsBer fiM. > ilue. non in alio. Patet igitut quod non oportet ponere ficramenti.probli'. Jdpoteltatt Similiter ludex de nouo dicitur aliquid poile.Duo dubi». quia fecundum iftos.RiMMtit Doff. per quam fpecialius &. afliilit fi ponatur refpe6tus. chara6ter.cuius oppoiltum voluit pcr primam ratio. tuitur i» determinato gradu in JEcclefia. res aliprum facramentoram. ipfitm tenere cjuod fit tantitm relatio rationis: cjuiatmtiim aitpropugnaripofeyCjuodfit refpeSluseXr- forma abfoluta.Ordine .Efi enimcha- 13. non charadterem i dubium. tur naturam extremorum. ficiit eft de ConfirmatioBaptifrao.non potcftatcm adiuam. flriiiffumpt* iafola qucli- fundaturnmilitudojniri fuper qualitatcm cionej tttttfnnittn jequalitas^iuper quantitatetn fubftantiam . alio principaliter quohiodn di- nam pcr cliaraderem .vel pailiuum*. ita & litia: invno gradu fiimiliae pctvniun chara- Chrifti dtcitm.iicut ludex .iiue ad fubftan- Ad tertium dico «'qu^d ^dttrtium «rgum. & fhacai^ercto formam abfoluwm. derem ponatur refpeflus ii fundatus in anima exiftente in puris naturalibus. . anima cuiufWret indelebiliterper- m»ticm.mediantc qua fufcipiat charadte- trinfecus realis. Solutiefripu. cnimin RehgiofoprofeiTodiciturincifq pottftas fufcipicndi Ordiiies . in non habens charadterem.vel po- radierem non non quia agit ad gratiam.Vnum. d: ad Praclatum.vel refpeEliuaifalfum efi ejuod tjuidam dicunt . de quo dicetur in proxima qusftione quam non obli- eile for- mam abfolutam . Eodera modo cft de poteftate fufcipicndi faOrdinem. Simiiiter eil de ReHgiofo obligato gatus. ad hoc vt poiTit recipere alia facram€ta.iiue bonqm .alia. tt^ntiim^i»- primuncchara(^crem. faciendi aliquid vt a£tiuum. Quod au. vt per principium aftiuum. quod illa iacrainenta ^ quibus conftituitur homo fe- tamen agente^fic vt principium a6tiuum.pote{l non ludex exeicere. vbi aniina charadere iibi coniignatur quantum eil lutam.quid iit funda.ita poteil: aliusjfed Secundum acresdiftingucrentur fcipfis. cctrelatiointrinfccus adueniens. fiue malum.quu ii in {iiTceptione cuiufli.fecundum quod igitur non imprimunt cha^ igitur proptcr rationes prxdi6tas teilatem. non elicitur aliqua adio qux non prius . non qui^ aliquid abfolutum abfolutum aliud iic caulatum in eo nunc quam prius quia rifuiritur. f»r- . qubd deftruit primuni ar1' gumencum. ex parte Dei.Solumigitur inilrumentaliter dicitur charadcrpoiIe.quibusnon in Ecclefia militari Chrifti.Prin*6. Ita enim verba proferre . iiue fundctur in eilentia anima' .Per : homo iic conftituitur fccundiim determinatum chara(^erem Ordinisyficut habens. & & cx hpc vnus dicitur habere po- : oportet ponerc charajtterera cife chara<Stcris. Vide in Tenendo effe ahfiolutumy tis. quam habet ad micipiendum aUa lacia- SimilituJ» iiiittbiSc fic ftriAc accipiendoy/«»/«V«<//ww». iiue in eius po- foluts. quod non prius. per qu« homo conftine. igitur ad lolum refp. qus non daret non habcnti ipfum.ncc proptcr raiitr formafpiritHdis impreffa in manem tfifftatii ex infiitutione tcra charaftcr fit .£pi{copus de nouo non recipit alium «rdinem.fi charaftercs iunt rclpedtus. vel terminus ponatur de nouo .vt quia non requiritur alia forima abfoluta in baptizato. ivtfienlhil quod non priiis . fingMladiflnittonii fiue ticuU. Peilas tefpcdlu gratii. aducnicns a rcfpcduintriniecus aduenien. DiftinaioVI.quia habens cltaraderem in aliquem tuitprius non afium humanum quam habuit non potell qucm non pocharadere . ii eft refpedus . Dico ad tationem in fe. . omnem adtum liumanum. quia alitcr non diftinguerctur refpedus extrin- ^tirminut». (iiurfott- mcnca. ficut & identitias iupet non tamen communiter liimendo i omne genus. cuttdi. non alterius . im. vel in quem .^uod non poteit prius non quia aliquid abIblutunl nouum modo iit in co . cramenta.& Confirmationcm. fiuc fit abfoluta.fiimretr!» vt pailiuunij ied dicitur cile poteltas inilrumen- agendi .qui dicitur 4iquid poife ex ofncio Epilcopatus. facilius penitur in primafptcie Quflitatts.vel quod charader . f.Sic in proppiito.& alius non. non autemin nouitioinon pcr aliquidabfolutumin vno.qu6d ficut chara- Solutiofe. & non nem concludcte.diftinguuntur Quia ficut in politiis fe- hmnanis conftituitur aliquis in diuerfis gradibus talis poin politia Chrifti conftituitur aliquis . -. Ico igitur ad quseftionem .Sicut & . 6i4 quam fhabct in Confirmancc proptcr poteiiatcm paifiuam . poteilas vel patiendi . habenti. habenti chara- & npn li- non poHit dc nouo in aliquo fundari. to mortali. Vefinitio eh» raHerii /*- diuina gratlim ilUus fonitur. Scholiumadttum.qu6d tentia.r tcicharadter igitur .ExpUr»ntMr forma. fed quia agens principale aiTiilic ad adum vnius .vel gratia. non tamcn hoc .AdquartZ. ponetur re- fcciis fpcdtus extrinfecus adueniens.fifitrelpe6tus ftinguuntur charadtcres? Adprimumdico.qu6d Deus eft paratus ad dandum gratiam habcnti charafterem.iit form^ accidentalis ciul- vnum .quia non exiftenti in pecca- cund^m certumgradum dc famiUa caliter fxtmplific»- Ad quartum dico . Hoc patet in exemplo dc Epifcopo. eliciebatur.

quia non habcnt idem luicepti- impreffa in ammafufcipientisfacramentHm initerabilitcr 8kr.dummod6 tamcn.non abfolutc.qui gencratur cx adibus noftiis. fic enim Chrilhis.quac eft Deus: demonltretur elle . 8c aliud. iatit. tamen non dat bene . inquantum vcro difponit ad gratiam .quo quod lit potefl a no- non quod per illud lacramentum imprimatur in anima . diucrfas proprictatcs conucniat cumdiucifisfpccicbus qualitatis.aUtcr cnim rationale forma abfoluta .Qusftio IX. igitur fupernaturalitas non mipedit quin aliquid fit in gcnere.fiue habitus. 11' Qiialitatis. vt fignum ad fignatum. Maior cft falfadc habitibus in- cnim illc habitus dat facilitcr opcrari. vcl indclcbilitcr pcrmancns.non obftante quod mdagtns.Tfupponitqua.vcl abfoluta. forma impcrfcdior fpofitio rcfpe<ftu formae perfcdioris : eft di- gratia & charader funt in anima imprcfli a folo Dco . Vtrum autem (it ua. cjuid ejh Docioru. Acr fccundiim cft (roiruptibile ellc&funtineodcra gcncrc Logico. pcr illud. Didum etiam ciuxdio fit:quia ponunturin genere Qualitatis fecudum aliquam eius fpcciem. nus Phylicum . nifi pcr caufam dcmeritoriam-. S habitus in prima Ipccic. cft qualitatis corporalis tancijm.iiftir. gurat formalitcr tot quiditates aliquo imprcir^ ab rete exfoni- & irrationalc non clfcnt in codem gc- non eft &incor- rupubile didetunt ^e- ncre. lacramcnto ipfamimprimat. quam & pcrconfequ^s & fupcrnaturale plus difterunt quam . forma fpiritualis . Contra. quarum vna alia . tia. fi cnim ponatur charadtcr clfe & impcrfcdior codcm agcnte . quia licct chara- Refutatur. poteft dici habitus aUquo modo . fit manfiua .quia & fupcrnaturalis plus diftcrunt. dcmonjlrari forma .ergo Hic fpecie ^uali. & contingcn- quia ipfa caufa voluntaric tantum quia dif^eftio »d frattam. rcfpeifti- uum. figura formaUcer quia hgura . quod dctcrminati. lcd CharaStr il~ citHr configu- rart animam ChriiitfifU- ratiu* tantntn. Ofinio Ri(h. 1 6.' cft sUerii ntfi- confi- Non fubftan- litas. Scd illud nihil eft quia nihil confticuicur Aliccrdicitiir .quod tranlumpciue. vnaquiditas. quia lccundum iUos .- f. quia .cftin quarconhgurat animam Chrifto. & in- lecundiini gc- tranfmutabiUa ad inuiccm. Heiiciturfri.lpes.non variat aiiquid eilein gencrc quia rcs ponitur in gencrc formalitcr pcr cirentiam propriam. fit? iecundumgcnus. vt ab ctFcdu cius. charadcr non cft huiufmodi. ita ncc ad dcmonftrandum fint habitus fupcrnaturalcs.^ 6is quia ipfe intelligitibi quod. quia chara6ler cft imperfcdior gratia:ergo. tamcn pollunc Ncc bis cognofci. vel re^tSi- vcl difpofitio quali- .vt habitus acquifitus. igitur eft qua- corruptibilc&incorruptibilc. vel talibus.lcd comparatio ad agens aliud . &: limplcx j quia Seddubiura eft qua: qualitas? &inqua fpecic dicitur quod eft qualitas .oniiiia.foliim & . quia nuUum lupcrnaturale dcbetur in nobis . rcfponfio non valct.. 'Bnau.-cilnKfH- habcntcm charadcrcm alij liabcnti illum.nec in aliqua fpccic Qualitatis. naturalitas fupcrnaturalitas cffcdkus.vel intali gcncrcjnec po- ter caufat. non habet aliquera adum. tamcn fupcrnaturalis . C hitrader e/l lupcrnatu.d probandum quod fit.quiaeft accidens potensadcfle Chgra&erfi ftforma ab- tinm ekara- litatis tantiim tranlumptiui.vcl in lccunda:Si cniitj ponatur habitus in piima fpecie.& in cognolccdo . Ncc quantitas. tur.fidcs. fil- . "Vil fecun"'a jpf pr.crgo. multo miniis per quam demonftretur elTe in tali. . quia fignat fcmpcr gratiam ineire anima: . Primo cmm modo difterunt. m aliquo Tertiafintc>it:a.vel ma- Omnis tamcn forma in intcllc- dujfiue fit fpccics.hoc non potcft bcnc probari. gcncrcvcl Ipccie. qui ponunt charaderem clfc ha- & bitij . proquo Chrifto. principium aflimi- gcnerc Qualitatis. quia quando dux formx funt fimul in fituta eft ^MalitM. M/im. Mctaphyftcxt. non eft in genc- re.cft in quarta Ipccic Alitcr dicitur.qui dicitur lux mmidl . non funt nifi conditioncs cntis pcr compaiatione. non credo quod poflit demonftratiuc proQuia fi ratio non potcft haberi . : -. vt habitus tatis . tunc ha»c particula non cllct de circtia eius. &C jion ex xquo .quia vtrumquc iftorum continetur fub vno iftorum quia tam corruptibilc. vel malc operari . fed qu6d Deus afliftens .quo lc ad agendum. Iro.non quod diffcrant fccundiim omnc gcnus. chiradcr non habet talem caufam . & ita multo magis non poteft cftc incdium ad dcmonftrandum quod fit in aliqua fpccie primam . non tamcn . Solai habititt aajui/ttm dat nperart fa. CharaSertft Suppofito etiam quod charaftcr non abfoluta.Ti ad agens. per quam a poilcriori ..charitas.& formalem rationcm eius.Eft ctiam adgratiam difpovens . Dico umen quod ficut non cft mcdium r. in tcrtia fpccic. & bcnc Si arguitur:habitus cft. fiue refpicicns.corruptihile incoryuptihiltplus differttnt quarn genere : igitur multo mairis forma incorruptibile. (^ animam quia nec fubftantia.circumfcripto refpcdtu ad caufam extrinfccam. ficut lux. fcd taUbus Philofophi quxdam dcmonftrando. Iccm. telligibiUs. quod charadcr cft in prima quod f it in fc- quid non valct pro cis. eft propriccas charadcr non quarta fpccie Qualitatis.quia dicitur lapis. fentet>tia.alitcr naturale lr.vc\ inationalis.vt fed charadcr cft in non dicitur . quaiita' tit. nifi fidio inlit. f ontinetur lub ente natuForma igitur charadlcris. quo facilitcr .iatrmia. oportct cllc in aliqua cius Ipccie dctcrminatc. Similiter patet fecuiida conditio ilta imftrft' quam corruptibilc plus diftcrunt. ta fpccie. clTet forma poflet poni nifi qualitas abfoluta. quod cft Stcttnio. Quod confirmatur pcr hocquia multa: funt huiulmodi lO.ficut in prima.verc vt tnrinort/ine ifta ralis.Et etiam eil indelehiliter permanens . fccundiim cft fcd tanciim formaliter quam lit li in gcncrc.corruptibile teftprobari a priori.ita quod in nuUo gcncrcLogico conucniant. non habcmus nos bcnc. qua. Sed qualitatcs quia lccundum Philofophum lo. nos habemus ad opcrandum .ncc quantitas.quod charadcr.vcl in fpecic lubftantix infenhbiUs. vel omnimodo.fcd abfolutc lccundiim (ubftan- tiam adus. fi<£lo. etli fit qualitasali- lie tirt eft in quam mle . quia refpcdus importatus pcr fignu de ellentia abfoluti Eft igitur proprictas rcfpeftiua confcqucns formam abfolutani . vcl figuratiuc taijtiim fibi conucnit . Ipecies eft principiii iutelligendi abfoUucIteir. ifto modo pollbt dici eflet in quarta fpccic Alitcr ponitur cunda Ipccic quod fpccics in- QuaUtatis . fpccie QualitatiSjVt habitus.quz conhguiatintellcclium obicdo naturalis frtm». ter fubiefli corruptionem. vel aliqua eius fpccic. Qua- inquantiim vcro & abcfle prz- Qualitatis Seretr) effe in . ^ »f-rr)ia>Mra- jllla Rieh. veio immobiUtcr. eharachrem 'fftformam »hfelut»m.lciUcct fccundum genus r'liylicum. quia manet in malo. Polfct ctiam aliquis habitus gcncrari cx adibus non modificacis.qux non lunt bari. Item . cllct in gcncrc QuaUtatis . Eft etiam ex inflitutione diuina fignans gratlam .vt a caula iua. : vt potcntia Refelutio ftionc an effi&c in fufis. non tamcn & rali Imfnrnatnr ktc fententia qua. proptcr aliquam proprictatcm cius figuratiuam . Seennfa. eft difpoficio in prima fpccie inquantum landi fum.

tem.Rei*cit clarijfitni clle. 6i6 Item > (\c\xt benc opeta(. Conti^. qui? fecundutn Gmnetformt fMperrmtura.& ta- Ad aliud non betur per dum remdiffoni» r$. Ad primum Refpondto in prima fpccic vt habuus . Scot. qua: cft principium proximum opcrationis.& non tio ad alium. S\ dicas qu6d charader eft Qualitatis.^ quifl.etfi impcifedtioi fecundum dico .i. qu6d fccunda fpecie Qualitatis. potentia eft in I. proprietatem potentiae natu- fion de fupernaturali Adrationei "» »{{of*'ttm. relationes eiufdem fpeciei poteftattendi omncm eft in ad gratiam ex fimilitudo. in intelleBu^ efi Adpr'i-r.(j-. quia de- eiturhabi1U4t Jilfllt».vt impcrfeftior ad 2mp*rfeH!er in natura fua.quifi.vndc ficut gratu. bonum terminatc inclnat ad \ eft. & . fed ex afliftentia Dei. jicut Secundum frincifMh. x ^lSe qma cuiufmodi T iE S i. habitus fupernaturales non dant facilia<i ter operari.t.cui^s griitiam ex non JiiiiHaiitjli- quia Deus difpofuit fit cft ex natura fua . jhquantum habitus remotus. dilpofitio codem modo funt in eodera bitus & iubiedo. pcr eum diftinguitur fidelis ab infi- dciT.&.fcd mum. formam nunquam cft in vel fufceptiuo poftcaori fufccptiuo focma:. ntre futtlita» patct . habicus .& etiam nt* agendum fJiatc . Ad argumentum Aiiettinm- inclinat ad be- vt habitus remotqs. Ofinio D. : eflentiali habitus talis non ergo qu6d benc agere. ficut tu accipis effentia animaB. Dcus tamcn dc potentia fua abioluta polfct iplum corrumpere. c^m lignatum fuum.ad quod difponit.&c.3«4i/<. i.art. nullum lupernaturaie habet aliud coiruptiuum. afTiftcrc fcmper fuofigno.quac eft qusdam & indelebilis jcfle autem difficile mobile cft vna conditio habltus.& hAcfecunin efentia anima 5 ergo eius dijpofititt dkm ipfitm & habVat fp- intelle<aiua.qui ei afliftens dat gratiam omni habenti illud fignum.& in propofito. ifart. non eftentiajigitui.DiffinaioVI.dico fic. i.qua: eft vita corporis per fejita charader. quia manet in fidtis . tffe tarijinquantum habitus.quantiim cftex partefui. Imago autem principaliter confiftit in intellcaiua partc . (jHta efi difpofititt adgratiam.4. O I art. dicetur tibi C HO L S I M V I. ^part.}. fufi.difpofirio ad lubicfto . difpofitioautem funt in eodem. qua non imme- vt principium formale elicitiuum proxi- patet relponfio ad fccundum . Patet.& non fupernaturali. . & potentia fpiritualitati principalitcr. iccundum quas dicuntur omnia cire in illa fpecie: Dicerur qupd Philofophus tantum loquitur de naturali potcntia & naturalem eft charaAer de prima fpecic Qualitatis efTe hiequdfi X. l.i^mtmt j.i.^nmuiMS. in eirentia & non mcdiante potentia.charader difponit ad gratiamjfcd ha. Thoma.& per conlieques qu6d hc ad agendum fic vheriiis additur.erit •. quia intelligcntia oritur voluntasjvncx memoria & de tota imago ide6 ginis cft in intcUcdiua^vt in r^dicc. I\Bonauent. (htr»Her di- qu6d puUam caulam corruptiuam habet. nec facilitei jnccdiihculter* {cd ad abiolutc operandum. ^'""^ .. Sed tamen demciitoriam non habct. crgo ciim giatia & charader . raen vterque eft perfedum.^.&c.ti f. 5e4 quomodocunque fit de hoc non vidctur m'hi ratio ncccftaria ad oftcndcndum ipiani eftc in V6d non: Charadler difponit ad fidem.art. qui fit in eft difpofi- tio eius. vt dilpohtiD.^ fideli cft de ratione vel fic inclinetur.art.vtyfc/>r<i didtum aflimilari. charaBcrem non potefi effe inpofieriorifHfi:eptiuo. Frimum deficnam anima . cft difpofitio eire difpofi- Ita in ptopofitQ hab. Lib. cx adtibus maUs habitus paiusad male opetandum. diiponit adgratiam.uuni. dicatur. Sed hacc refponfio non valet .eft in potentianaturali.'iaucz i.vt patct fupra.Per hoc tHtUni. Et omne quod attribuitur homini rationc ima. qui eftquaedam fpiritualis potentia. quia iioc folius habitus acquifiti eft. corrumpi-. pattt relponfio cundum iplum benc.vt fignum proximum. in oportet ipGim Qualitatis cile teriium dico . ita ex actibus indifterentibus poteft generah habi« tus indiftercns . fi r0tionei D.vt vctum.qu6d agere quod tunc dicitiu incoriuptibilis. lUoadquem habitus.ib ralis i vel impotentis .quia aliam viam. difi. Dices qu^d ornnis habitus fupernaturalis dat tnHantU. etfj verc tamen viam fecundam titpndicapientalU. menta poteft refponderi ad argu- di<5la vtrui qucpartis. quia vnushabituspotcft . tJ^JS > quomodo anima poteft qu6d fit fola Vtmm charaSlerfit in ejfentia anima^ efl: .& hoc pro- Si etiam contra tfd perfeliio .Difponit ergo fic eft immediatum chara£ter ad gratiam.qu6d potentia intcllediua fed cft dicitur efTen- in ?ius tia & non in voluntatc. nifi Scd in qua potentia?Dicitut qu6din potentia fpecie Qualitatis eft ponendus. Quod ver6 ex adibus bonis poccft gencrati habitus mclinans .Richard. J hom. Q^V dilponit.dlff.Aureo^ ibid quaft. ArgitmentS ne^atiHuni. non vcr6alicuiu6in- jjilis . ^'dprimum Sententia refeUitur . .hie quifi. poffet 4it<iu»rtu. cum fit quapdam figuratio trinitatis creatje ad Trinitatem incrcatam.6l. x D.Ttonuc ppnatur quod non oportft fe- vcl malc.qu6d non inchnat. & ita dat bciic agetc qu6d etiam dat Sttuti». Sflutio.fart.um. claratur vita fpiritualisjcft in eflentia animae.qudft. ficut pcrfedlibile perfedioni. Item . nec inclinans ad benc operan<lum./»jV i. charader dirponat ad gratiam habitttt pete^ oppofitum & ad bencagerp . Si enim aliquam haberct. iila lolum dcmcntoiia etiet quia agere. anims . quia qu6d Philofophus tantiim locutus eft de habitu naturali. 1 . j . qi<*ft.9*tw hsH.quiafecun- Alcnr.hoc non pofFet probari habitum aliqucm fuperItsfu/it ingi dici relatio.vcl facilitcr ope- in charadcj: non HIc anima. iftomodo poteft cbaradter dici habitus. qu6d noii formam abfolutam de gcncre principium operationis imme- diatCjfcd vcl ficvel fic difpofitiopcm ad & formam. principaliter refpicit in totum ex confc- quenti afFeftum. fcd cx inftiturionc diuina.i» Oxon. .n6 Ad hoc dico. fecundpm iftos.art. Ch/fa^'r fii difpo tio ad D.tus. vel in fecunda piiina (pecie Qualitatis . fidcs it & illud. ideo dicitur dare bene quia detcrminatc inclinat ad bonnm .quia charader principaliter rcfpicit imaginem . nulla ratio neccfraria ad oftendcndum ipiam cft .ne^ ad male .Scd ide6 poteft dici habitusiquia eft imnio- proportionabiliter fubftituutur. tiu indiftrts tx »aibm IV. Patct de inhdeli.^ DuntK^ dift. Contra.

eft ablutio corporisin aqua. qui. B«ptifrni. firmatitnis. Sc oti oper.eft accidens ciusjigitur cha- modo erit in potcntia anims.quo anima obligatur Deo.pacenc parcicuquomodo ipla la: definicionis fupra polica: .3 iom.i-j .q.quactaUs .! art.^ . Confirmatio II.Secundd fitpponit vt certum. immediate fit in cfTentia animae . quia prima perfedio .& frthatur. . cfl in iubic- Deo crit in 6io . turalis Sc naturalis : igitur .S uai. quod Vocontinetur in eo. it conti- nacurz fuo formali continet fuum formalc?& Volunttu <»- Q^v & Tt in radicc nop VII.fequitur fic . quod chaa.7t.Dchoc aUas. in DifKndionem feptimam . igitut potcat talem obUgacioncm in eodcm I.fi gratia cft principium vitae fpiritualis.e]tua certutn. crucifi. Item. Con» Alenf. Magiftcr determinat dc facramcn- fanflificato per in volHntate Men(qutjl.foluit duas inftantiat fulieSitri in menti.t Ub ^ art. D. Coccms rhef ttm. igi- curipfa erit primo in potcntia. . vbi .4 part. fic principaliter in intelledu. quia quod ordinatur ad aUud eft imperfedius eo i«teUedus & aftus cius ordinatut ad volunutem. dcndo pcr fingulas difpofitiones eft difpoiicio non ad gratiam crgo : & obUgatio..9iinzuent.litomqutit.vnica. SCHOLIVM REfpondco ad quacftioncm. charadler. defccn- frimo. igicur chara<^er.& non ipfa aqua Confirmatur ratio. eftquacdam potentia fupcrnaturalis in fccunda (pecie Qualitatis. Prim6 poncnda cft in- to Confirmationis tcrprecatio . Primo ilcut in perfedionem fccundum primam eius naturalem 6i\o naturalis drcntia: eft vita.5<**j<.. Kclljim /»6. Tertti.Si autcmintcUigitur continere voluntatemSc totam imaginemvinuaUter.. : nnimi »d de eo nihil eft inftitutum innoEle eft fitijfe . & fimiliter hic vnftio fiik.ficut tamen determi- inftitutionis eius.i. Tom. Pars 1 1. Tttum..t.1.D.putapotentia fuperna- : codem poncntur tiaimmediate:igitur a fimili in lium.x6.& hoc pr* cise tiam.& charitaSyCjtu indifiin6la eji agratia .vcl definitionem eius.t. 101. Item 7etentl» n»' tmrxlU ejl .&continentia virtuaU .qiujl 6f <nr. eftin eius voluntate.t nefimtio r. in recipicur cffcdlus principaUs . igitur & gratia: Primo prHmifla definitione Confirmationis exoElif . cric in voluntate . quia fccundiim euni. cis Vtra fintentia chartiEltrtm T firmationus' falfum. lader nuUo Itcm. vt ofcenlum eft in primo Ubro *.6* ?'"/'• 7 J-'»« 4. Sttunio. & fignifjcatio noininis per defcri- pcioncm. flt ablu- quo tamen quod principaUs clFedus Baptifmi eodem in quo charitas. volunuce. de fa- tram.quia non requitur. potentia naturalis fi & 4.^w**.i.i.quod poftea lecundo dicitur . gratia eft in Confirmatur tkaraSerem ejftfignum thligationi» cric in . ininiftrov.CmfrmDc Irca . quia non prasccdit vt radix.t. Probabite ad aljquem cfFcftum rccipi in codem .cft materia propinqua Confirmationis. radcr primo & principaliccr elt difpoflcio ad Adargumtgratiam.fuijfe a Chrifto inftitutum. fi igitur gratia fit in eirsntia animz.& balfamo^ £ .* S s ^ajit definitio facramenti : *Infti(1.Thom.& imperfedionis.hicart.confequentia iftius nihil valet. & ex confequenti ad alias vircuces quK non infunduncur nifl pcr graciam. cum v?iBio non inuiti efi eft: chr.t. »1 7. ergo.it. fed erit charadlcr fubicdiue in quo obUgatio eft in voluntate . . & gratia. } .ficut matcria propinqua »« materia. qua:ro nct voluntatem .tmemb qiuft.3. vel fufceptiuo pofteriori fufccptiuo gtatia:. vt t. I o I. eam conftanter fidem vrobat ibidem d.fcrmaUter eam perficiens . Quceftio X. luntas oritur ex intcUedu. c^ verb.nihil fola . Bonauent.q. vduntttte cuiuflibet altcrius Utet ordinacur.quod perfedlior eft M HOLIV qtta eftgratiaiad quam dlfponit ejfe .q t Rich*id.i.l. quia omnis talis continentia cft imperfeftioris ad perfedius. quia charaftet eft fignum imcuiufdam obUgationis aniraa: ad Deum .\-i. qui difponit ad graciam. .& qucm principa- contra doBrinam datam.i.'* '' didis quacfcionibus de Dapcifmo. cft Verfio iju*fiemt. fed fufccptiuum vcriufquc eft poten- ccptiuis vnSiionem animt interiorem perfidem interius ad confitendum roborantern .fm.Patct in difpofitione ad formara. igitur chara£ter. quia flcut obUgatio fad:a ab homine . cnm intentione dehitaproferente yfignans ex inftitiitione di- vt probat Dofior 1 fiina d. ex parte mate- fime explicatfingulas eius particulas Ch»rAlttrem fcd gratia eft principaUs eficdtus huius facra- ria^ormitfufcipietiSy& miniftri. to.iu fada fed charader . Propinquaauceeftipfa 2.memb. & prima perfe^aio fupernaturalis cft gratia : 617 eius voluntate.dl^. ctgo erit in ellentia animac. ibi dijp. tacc.& rcmota. ad quam concomitantur fides. hie art.qu»ft. pcr cuius adlum homo voiunurie fciplum obligac Dco.(]vn. DISTINCTIO Defacramento Confirmationis. in fronte cum chrifmate fanftificato ab Epifcopo.fcd probabile eft difpofitio- nem hoc facramentum fitb formay& materiay<]ttibus nos vtimur.conftat quod potentia animae eft polterior eirentia anima:. procedendum dl circahoc facramentumflcut circa primura.\.n. non ponuntut vt in fuis propriis fuf- fHbiellum imtnediatum fuftm tur»- vt in fubiedofufccptiuo. & X hac defcriptione prim6 ponitur materia IN propinqua. Ceafirmatii vndio corporis extcrior. fupcrnaturalis cft in anima fed prima pcrfe- : animx eft eius potcntia. Ad rationem in contracium dico . quomodo intelleftus auc vt materialc ordinc priiis confiiHt imago fed in voluntatc .a qua primo fubiedo. & concinec omncs quxlHoncs quxficas d? iftas Bapcifmo. ad quem dif- ponic nandode tempore pcr gra- fiat fciUcct in voluntate.&ifart. ImfugHtHur formac.. Charitas eft lubiediue in volun- I.fccundum cum. Materia veri remota eft chrifma faftum ex oleo oUuac. tantum prioritate ordinis. tunc efTet inteUcdus potentia nifi telUHuftr' feffior.qu6d gratia non aUud quam chantas .ite EpifcopHW yfiEla in frontefigno cru- a miniftro idoneofirnul inunger.& non infundit gratiam fine aUis cum Baptifmi cfFedus pcccato.ex Fabiano Papa epift.Richaid.te . Et flc fmffinci- cx prac. j 6./»rt. c(En£. 1e ^rt.art.Suar.49. habitus fupernaturales in habitibus naturalibus .<J>-f xqutfl ic^ i D. quia Deus virtutibusjigitur tio animac a gratia . quim voluntas. fpes .D.

qucm Ttrma De mimfiro eft magna diffcultat .r figna alia . Reflutio DoHorit. . tug.a hic difti: gui dc materia. <& videturin Adlibus Apoi^plorii.Cum rct extrk de facr.& non confirmabant rcgionis . acus dedicauit & ptilmi furr7J/^cr'.^ dcdiflct cis occafioncm idolo.mali quoejue.cap. Similiter illo & ih . & nafiipermittitur.vbi difpenfarc. quod populus fcandalizatus crat.veikiS . 4poPc[! tjttoad iuttfcUilionim inter eoi\bene conJecrationem.e]uam veritas derelin^uatur. nuncuam potutrunt.quiaforma huius facramcnri cft rclatio rarionis appropriitc aut ipfa & verba.& iplc .Fide in Oxon.per S"° '''^^''y^ conjirmo te chrlJmatepilHtis .qui no crat Epifcopi.Gre- conjirmare Praclcruat Refpondeoquod non ferer!^. Spiritus fan^i.opii.?^. vt vidctur probabilc .peruenit.f(u orainis potiftatcm\vnde Sacerdo- Dominus Grcg.ordinarium miniftrum riufoffe ejfe Epif.6c vt eiret conucniens materia Baccrca . c.non abfolute/ed fandificatu ab. quia non cfi maccria Spirirus iandus confirniacis.vt de adorationc ad Oricntem.& Sacer. turin \iKti.j^.ca>ida!um vttllus alligauit non poficnt tur moV. videiur flortnt. dijHnguebMEpifopus .& vcl n6.cap. buius Sacramenti:Oleum enim habet nitorem.quam cx inftitutione diuina. teriam huius facramenti Illam etia inlHtuit proP""^ conuenicntiam. DiftinaioVII. Sai erdotibus confirmandt. Papa difptnfante . Schelium hic adn.llud dic.& lUtutum Chrifti . nccpcrtalia verba . Sa- cerdotcs. Forma ver6 huius facramenti cxprimjtpr pcr ycrba ccrta.cap.vt ma- l'" ^^ inftitucrit . ficut appa. chrifmatc landifica- virtutem luam lacramcntis alitcr dari no lunc fcripra. Scd eftnc hxc pr^cifa forma Confirmarioni$?Dico quod fic. quia tamen in primitiua Ecclcfia non fuit tanta diftindio intcr j.qu6d licct to .& clartus. Mlniftcr hic exprimitur.t*f">P^f** vnB. '"'"* Fna ijuod vlim nonfuit diffretia inter Saceruotes.ordinare.in decret.cx impoficiohe tuit Apoftolis. ctiamfi ipfius inftitutio non exprimatur promulgauitjquiaficutdicic Damafccnus lih.^Je Preshyt. In nomine PMrit .manuum. miniftrum ordinarium huiut oportuit Chriftumnc- »i:um in figno fcnfibili in linguis igneis. non poPapahoc concedcndo.& ideo propinquii eft inccnd)o.tamcinter Epil'copos.cum dicitur a minidubium.vel gorius dans ppteftatem confirmatus dcbet extcriiis confiteri conftantcr.&: fignat gratiam ciiaricaccm. f oposyvemm Hieronymus yCjui hocfinftfte videtur. & adfanum Grigeri] dat lariasfolutioncs. julifllrum* .taTituni voluijft.Epift. Qgia Chriftus .contadu do bapti'. SCHOLIVM hoc famo.fufti~ nendofa^um Gregory . eis. Sed nequc iftud valet qniz .J^* (lote$. & tunc conceflit cis inungcre in frontc pueros olco eis . Sedhocnihileftjquiatuncfuiirctfidic&de. fed tantiim pcr impofi- ji:.cui rclcripfit lanuarius.ne corrumpatur. tavitandum intcr cos conceflit eis hoc fieri adtempus.3<r fimilitudinem ad eftedu Cafir- quc & caftitatem formm. fed hoc fuit vcrc hoc non poifet concedcre & vt cflet men illis Dominus Papa hoc Prefbyteris.Fel vel putrefcant.pie conJecr.qu» "'^' & dcfignat incorrupuoncm peccati. vcl hac forma. Aliter dicitur.& huiulmodi. Dabacur enim cunc cum refelUtur /"•'»»>. „. Et fi obiiciatur contra .quam dcbet liabere confirmatus.& cafFct ita mittcndum. ncc ' eft^ Epi' ^^ & enim balfamua corruptioncquia illo corpora mortuorum vnguntur. quod magis ex vfurpatione *^'/yl'^r1 terytfui ''-'"" fada eft ifta <Uftindio intcr Epifcopos.& funt opinioncs. vel configno teji- ^ manuum dando Spiritum fandum. vidctur hoc Hicronymus j"^'lj^). tioncm eonHrmibmt fuh fadem tamenijuoad ne confiimarent pueros. quia fimili modo iudidc materia Baptifmi remota. dicens . matcria fic cium eft remota vnftionisjled aqua non & necellario iandli- conueniens materia Baptifmijigicur nec chriima neceirario sadificatur ab Epilcopo. quaConhrmationisnon cit iandificaco ab Epilcopo chriima . interpretaripoteft.& Sacerdotcs nulla erat diftindio.bc poni- cfflftus principalis huius facramenri. iftis vcrbis nropr(. OUmidemerat Presby. nonjuife diftiren- tiam ardere & fnTianfiM. Poffet et. vndio cu chrifmate nec matcria remota fanftihcatum.IV. tiomat rtt cenirma-h »« tfn rfe- . formani.Epircopo.pecmortaliter .& csxeras aRiones. ii eo potcft committi. folus Epifcopus poflet hoc lacramentum confer- rc.^. Filij .^.oc matcriam.quiaChriftusex iuac fandifTimx carnis ad aquam. ibidcm .eft & amore Dei. Scd hic dicitur a luriftis qu6d tantum conceflit diipenlauic Chrilfu illis teri 'fignis noftris neccllario.& peccarct diipcnfans. Jitiidtur. eft/andificauit eam omncm aquam. eft igitur . baprizabant. modo vrimut.& formahuius facramcnri. poniturin //«« tecle/!a diccre in caput j. ceprio populi latrandi jficut fi conccfllim fuiiTct eis dare benedidura pro vera Euchariftia in die panem Pafchae. etia & per miniftrum aliquem au- thcncicum .tunc cisconceflitqu6dprius prohibuepnus non prohibuerat Prclbytens vngerc oleo .& confirmarcficut folus Sacerdos confecrare. quod polTent inungerc in fronte. mulca cradiia funcab Apoftolis quac . £t fi arguatur cotra ilta. & in.poffe efieSacerdotem-.Papa Preibytcris vnius Apoftoji confirmauerunt aliquem in tali mataria.quia hoc per talem permiflionem prstcrmittitufjquia nihil fieret in oleo fimplici . daiittir '"""fi'"' Prohibuitenim non vtercntur ilris quim modo 6.iy tes .5/f«».diftinU. Scd vtrumfit folusEpifcopus.qu6d Prcfby- Refhinfo. quia ipfc ^^ r Supponendum J>ain-ucen. iblus Epiicopus {i potcft vel . Item.quia licct alij diceretur Diaconi.qui habct odorem bonum.& Epifcopos. Anfolmt- ftroidoneo. tunc (ic Papa non potuit aUis . facramenti ejfe Epifcopum prsceptum. hanc poteftatcm tribucre.quan- titJionL. cclfario vti hac „11 "°" extraordinarium tamen. & ftatim incellcxcrunt diucrfas linguas.qu? confirmkcus dcbec per cliaricatcm 4r IL cui ab alius.&c dt d.quibus seeunda propccr fcandalum Ad iftud dico qu6d C luiftus inftituit quod quid Chtiftus hanc „ contra . quam Epifcopis. ficut patet & & Decrcto dift.cjuodinfinuare confirmarcjigitur matena. vt iit conucniens materia Confirmationis. ta^ti^mt. c. ratjled Quia habuic porcftatcm plcnari?m fupcr illam. fed non fic infticuitipfemet ma. fi .& ioqueban- ficrameHtH. De hoc qua:tc fignainmattriaBaptiff «**• »»». (ed chrilmatc fanCto . fcd non clrrifmate fanfto. innuesperhoc extraordina" efte aliii. & forma huius facramcnri .quod materia propin- mota ell omnis aqua in 1nfi»»tim. fupcmatat aliisIiquoribus. ad Titum. • j .(f{. eis p6lt conccflit. qua: tunc apparcbant in collationc huius facramcnti per impoficionem .6i8 Lib.iicut in Baptiimo matcriareipccie aqu%. anftt Sacerdos. vt y.j.qua: funt ifta. quod non cft adco facilc ad- detcrminata-. Balfamum vcro fignat bonam famam Chrifti.raulr6 magis fic hic fupponcdum cft de mareria. ficatur vtfit ^^^° S^"'* "°" ^^ fimile. eosfecit cjuoad hoc Epifopos. (icut diftindum eftpriusde niaccria forma Baprifmi .

BenaH. Unfjtnttm. Chrifti . neceffarium tamcn ejfe ne con- poflent quatri fpeciales quaftioncs de finguUs Q^ I. Argntn.vel folus altcr . camen proptcr ncdijlinHionit Zpijcfpcrnm ceOitatem multiplicati funt Saccrdotes « Sc rcliitftictrdoti' £ti cft eis poteftas Epifcopalis .Scc. caetcra inliitutione Jignificans. nec cciam adulto .vnucft dignius a maioribus datur. ifta defcriptio «KiMV SCHOLIVM iftud cx inflitutione diuinajignans . quacritur linc argumcntis. Omnesjidetesper ^^i^ manuu impejitionem Epifcoporu poji vel charitas diftinguit fiUos ccgni a fiUis perdi- Auguftinum 15.Palud. /ifftr' fefitum.affrm»tlttum. dotes fuerunt. Baptifmti pleniits Chrijli*- hoc rcquiritur cx ncceflitate fa- homo fit plenc Chriftianus.ciS.abilium.cft pufiUanimitas conficcndi fidcra .^M()f. 6c poftca diftinftio fada cft interiUos. ex Confirmationiscomprchcndittotam matcriamdc Confirpoteft pcr cam refpondcri ad diucrmatione . 6c cunc concedcbatut Preftjyccrisomnibus confirmarc.& quis non.de confecr.ConJirmationem nen tenmatur. AUo modo mcntum . neque ex crafta ncgUgentia. cum tempus opportunum adfit. Oppoficum.In Bapcifmo plcnius datur gratia. D.Ex parte fufcipientisvcr6 poniturin hac tncurrttur irregularitoi? enim & Vefmftlfittl. non dimittatur ex ncgUgcntia.Septiformii g Atit.htc <iusfi.JlionemJrcundam. ttrii T iE S V6d ficquia & ccucrenciam Apoftolorum & ceue& ugnoi um mi|. & lentiam. qua. Pars / 1.\ num. & loquitut ^\^/< aUo.&c.ne folum vnus.(jabr tjutf.temdlj. in pcimitiua Eccleiia fuit diftindio Preltyteri 619 & hoc poten. . i.Magifter in Utera. & & jid<^Md. & cft iteiabiUsjigicur.X j Mai »rt. fine ipfa poflit homo faluari. qu6d Gcegorius omnes Sacecdotes iUius cegionis fecit Epilcopos . Flerent. qui cemanet lutem.t. j.x t . dift.^^otohie qutfl.quia vt habetur frimt. 'Ratit tfftfi. ijU£.SeJf.& Sacecdotcs. quam facramemum nohiUui Et fi quxras quarc loU ApoftoU confirmabant ? Refpondco qu5d hoc rcccrunt. & Trid. velcx contemptu.& gratia. qu6d definitione fit hominis non inulti .quantiim ver6 ad aliqua referuata funt folum Sacerdotibus maioribus. cum omni plenitudine. AD primam quaeftionem refpondeo .* *ij<I.quxro paruas quzftioncs.vt ni inueniatu>.ipfi dimiferunt hoc propccrexccl- rentiim miraculorum .inquam. IV.Sei JtdtitMitp' Augait. neque dimitti . fas quacftioncs . jtrgum matiuum. ytrum facrdmentum Cot. quia iterum polfet facerc omncs Sacerdotes ilUus cegionis Epilcopos . SpiritumfanBumfitfclpere debet. XI. qu6d Confirmatio non cft fic de neceflitatc. i.j.qu6d ft^ltum. tioniSjfccundiim igitur Item. <^ui II.Ji.D.dift.A/Wjjinquit. & eft cxponcndum ficut fupra dc vcBaptifmo.ConJirmatio~ nem non articuUs hic pofitis. II. Confirmatio non eft ncceflaria ad fs^utcm.Them. igitur morbus cuius cft mcdi- ^rg.quia tunc fortc foU iui crant Sacerdotes .de confccrat. Oppofitum:in Baptifmo dacur gratia.IdeoRabauSjdc cofecr. Vtrum hoc facramentum /it ixgnuu^f^ poteftatem confirmandi .dc confccr. Sceti eper. qui ftatim euolat: fxria Mdfam pugnaturus fi . lutis.yfart. quancum ad alikm.de Trinit.^^x. cft . ^ . iicut Epifcopo.& Scot. Sc tunc cmnes cx ofHcio poflent connrmarc. Quia cx prima inlticutionc non CtHxrutnti* erac alius gradus in Eccleila. iUum aAum Epifcopi. citati qutjl.vn. nuUo modo aUus . Alenf. Potcft aUtct dici. ifeif ^p'^ Vintum lir al^hit citittiqUift. N6 in iUa defcriptione poncbatuc SacerdoSt vcl Epifcopus. Et fic Vtrum m iteratione huxtu facramenti patet quis eft ido- neus miniftec haius faccamenti. Oppofitum in Utera.& non ab Epifcopis. in decreto Eug. Tom.& fic eft Confirmatio neceflaria pugnaturo. Anfili Aft- O I ab Epilcopo.art j. 17.diji.Scc.%. quoad ^ S T I o V.dift.& A' intec I O Ti»ti» ai »f. V. Si.Qu^ftio jn c. ytrum hoc facramentum Pofit iterari? mcdela : fi fcd morbus itcratur . ficut .4. igicur eft dignior. pofTec hoc facramcntum miniftracc. T iE S manus ttnLofatoiiem Predyteri. fuit aliter diftin- ta. Macci v\timo.4* Apoflolum . Sicut in Richard htc nrt ( fM«yi. iu/ine dijl. poftea noneft plcnc Chciftianus> & cxponitur Gloflju ^ f 1 Ad . ponitur vt fignum ad placitum effe & dij hic iterahiUm:ita communis.firmat'mu fit fiecejfarium I.x.unt)& hoc etiamfi tunc ^io ttiel>. contirniarc acuibuit datum dotiHm pcr Q_V non & nis audkoritatcm Confirmationis. •^^ de Cnofirmatioe. IV.l. funt plcnc ChrifUani in Baptifmo : fed qui confic tcmnit .& DD. Ad rationcs dico quod Adar^um. i£ S T I O ejfe neceffariam adfalutem.quin Deeiji» JUtft. requcnti habetuc hoc idem> patcce pcc t.& fubtradia poteftas a Preftjyceris folum.vn' Cenfirmatit nen efl ntctfde paruulo non cft neccfTacia.Puicrcdiderit. ficut pcr eam de Baptifmo .Tunc benc potuit Dominus Papa conccdere facerdotibus illms regio- 8./ldtertiam (]utJ}ionem.^iuti. fcd fi alij Sacer- foli af> imtl» tfAHt frtibj' III. quia omncs Q^V Sacecdotcs ecinc Epifcopi.SpiritusJanlluj. igitur tunc fcopi . Baptifni} P^^ V6d fic.. racitcr accedcnte ad Baptifmum. cina. qui funt didi Epitalis adtus eft confirmarc .Tin>M. Prcfbytcco iadiftincic.falutts erit. & Qjf qu* in adminiftrationc huius facramenti conti- non ge. ^ . .adTimot.dift.^. dicitur neccllarium hoc facraquia non poteft falubritcr contemni.Ita comnumior fententia.t. Epifcopos. &c. fiierunt Epifcopi .quarum prima fit. Proptcr modum tamen Confirmationis. f/^^_ adfalutem^ Vod fic.ibicitatos. III. Scd vero tanquam genus refpcdu huius quod ibi pofita funt . Vide Schelium in Oxon. corjtemnere VuHum.

r altan poft coniecrationem. tia::fed NHllaptxm ip/o Confirmatos. »w.p€r quem conftituitiir in Oatu militari de familia Chrifti.n»n iiuurrimum Pontificcm..lkom. | j. Gloifatores poflunc huiuimodi poenas ftacuere.art. non nifi enim eft iterabiiis . fi y.Cocciiui» thif. itCr derem. qua*ftioncm dico qu6d non . ucnitur intotoCanonc. facramenta nous lcgis caufant quod res citati in initio q. vei a concrariis lenfibus .f^ t.<i\xi3i cns. fiue recipiens Confirmationem . Canonc: fauorcs & gfatiae funt ampliandi & odia & poc- iterari. cohcra itcranccs facramentum iftud .ibi. & QVantum ad quartam Q^sftionem . nifi in cafu IrregularitMt alure . :Sed caufa principalis initcrabilita- huius Sactamenti eft diuina tis voluit Devis ipfum JUtrgnm. cft ex parte fufcipientis .fiue daiido fiuc rccipiendo . comparando ipfam ad folam gratiiam bjtptlfmalem .quia vetba facramencaUa oportcc mul profcrri. DISTINCTIO morbus .^o»tenA. & .&: obfequio in familia Chrifti.non pnim polfiHit Expofitores ftatutorum Papalium ftacuere pocnas Irrcgularitatis qui tius . citcr dignior clt quam Confirmatio: Baptilmus tnptifpfM tft digntrfimflic-fer^ C»^- Pfimum firmatieff gratiam.io.^rgumemg fi'- Seeundum.qu*liy i art. fufceptione impcimitur aliquid. Euchariitianoncft huiuf. ficuc fuperiiis dc iteraiione Baptifmi. qt}6d non fequicur . quianoh ftida. facramcntanouat legis habent aliquam determinatam formam vt certa vcrba. non Fund^mttiiM luriitMrum toncluduntiiicgularitatem ittrantibus facra»»n vrget. & a Canone expteflb de hoc pcr fum. fub fpeciebus iUis & fed iUa: fpecies j non caufant corpus Chrifti .<$•}.D.tex. non fie Euchariftia. D. Vtriim Bucharjfitajit facramentum quod ha- morbum quoties pocnituerit. giatiamjigitur. facramcncum. qu6d bapttf^ ratur in- Vnde rcgula generalis eft mihi qu6d nunquam irregularitas incurritur .i V. vcl a maliscftmiaior.ich»ti. quod jiuartum. "^tr*'»»' fi- quia funt c conuerfo oporcec facramen- cum vcrbis. Ad fecundam quaeftionem dico qu6d fimpli.nifi a folo Papa. dicunc quidam diuerfimode fcienter f <l<?. Conftituitur homo pcr Sacramentum Confirmationis fpiritualiter in . non proptcr noc eft irregulafis . VIIL \-b- De EuchanltU Sacramento.quod non eft pfyf.ejuia non confcrt - & tuc o f^'^'""'-' gatiuum. i.& ide6 mulc6 Viidc bmnia argumenca . DiftinaioVIII.l. Ad aliiid dico . quod vna eft gratia fecundum rem coUata per quodlibet lacramentum polfu: n)us igitur loqui de gratia collata per ISaptif- mumjik Confirmationtm firmationc Gr»tia !>»• ft<fm»U ior . maBaptifmalis tantum . & hoc tantiim fi iiuret Religioncm propter fauorem Religionis. i. morbus non dcterminato gradu.qHinta.& fimiUter cum facramento . ficut toifta tota i<<: opus magiftrale . .qutfi.Bonauent. non iteratur qaia inftiti^itur dam . Euchariji. quia medela quiain prima bet medclam intcriorem contra . fed in fine prolacionis. Confirmatio.i . V6d S C H O L V I M non.4 fart.Ita Doilo- manet in Euchariftia n .art.IV.quia Baptilmus confert quM fic fiat dotigruum eft : maiorem quia mi- Confirmatio propter materiam digniominiftrum digniprem ifta conclu- & : dunt non ncccflatatcmlacr^mentijquiafic habcmateriam fimir fet miniftrum cbjnmuiicm . Quia facramcntum noax legis eft lignum coUatx gra- 11. & ^tcr.6. redic.quando nihil verborum rcmanec profe^ runcur non cft ibi rendum vUcriiis. iijftitutio .vel Baptifmp totatiter. i hie X fart. fanguinem contineri eurat corpus C hrifti . exprefsc ita mis. Ad rationem dico. Item. Vel poteft dici v(tV<v\^ nou£ legu^ futu» quod inftituitur. Ncc forre frequentcr itcrans hoc facramentum ignorans ipfum efle initcrabile pec. quifl.oluiiTec fuiflet camen ica neceiraria iri ifto ficiit in illo & quia hoc non fecit . a iure «x- pcenam irrcgularitacis fu frejf».i9f4.art.& eiTc forma.lib.quia fignificat . fecundum Maxiniam ipfbrum luriftarum. quia apci reconfirmanteSy vel r^id Inre nou hcbetM\ neque I aygiimentKm afimili bahei locum intanis. qui? ibicxcufat ignorantia. Item.Su»i. aliqua vetula frcquentcr illud fi reciperet propter deubtibncm . Jid/trgHtn.t. gis aflimilatuF Paflioni :{ecundum. qua: confertur in & in Con- cftampUor.».9««<^vcr6 di- fccundum tjmd dignior Icd gnior jrcm cft & .non fic Euchariftia. Si autem bis rccipiat hoc facramentum ignorancer. ^ Q^v T 1 o I. lurlfiitttirt ftcinnt itet. haberetur tanquam ftacuca contincns ^fcdiicu? figurant. j quam & fic gratia ell dc ipfa duplicicer-.non eft . 3eUitm.i. dicunt cisim quidam quantiim Opittlaluri- fi»nnn. funt opiniones . fed folus Papa.dtf»cra>Ktnt.i qutft.uart. fed hoc cft ibi ad prolationcm verborum facramentaUum.iib. quod fufcipiens bis hoc facramcntum cft irrcgularis . ejl. cxplicetur a lure. igitur incurritur hic reftringcndar. 4. ncp poteftcum ep dii"penlari. Ctnfii^mntio fft initer»bi- Ik. fiue danj.Lib. quia illa tum faa parifi^ Etlicpotcft dici ampliorgratia & . 6io .quac func forma eius. ficut non Jb% igntrsmtiaexeufit. Vnde Dominus Innocenlibrum vnum .t0m. fed facram^ncum Euchariftix non eft fimul cum vcrbis facramcncaUbus quia dum verba profecum fimul cflc .& hacc eft vna (congraencia. contra puiillanimitatem contra- cx peccato otiginalij licut ibl. Potuit enim Dominus Papja' turnifilnc*' fonferri per P«f (/t« <JH*- ncc Baptilmum .per rum . ftatuta cft iterantibus C»>ifirm*ti»- Confirmacionem.f anairrcgulatitatis per iteiatioherri huius lacramentifit in- maifr grxti» gratia feptifor- foccii^s .di^. contra quem .(Si: cundU quid.ttrt.vnde ialis. Met*- & vnum conuc^tuntuc & .Ratio fttre modi . . Item. Ad Magiftrum in litera dico . quem condidit . Jfeeifio q. & illa pufillanimitas . noluit vl illa condidit.f^ i f*rt. -.* Refpondco tamen qu6d itcrans .i. ncc inflixit pqrnam irregularitatis iterantibus hoc facramen- na Ad terciam . quz ipfi faciunc pcr locum a fimih .i. niicntum. vnum. tum ficut illud fiienji ttrtit.Vcl pollumus loqui de gratia collata in fola Confirmationc . Alenf. quia hoc Sacramcntum imprimit chara- intuliflc j caret . qu6d intelligic qu6d eft iecundum (juiii dignius.q7. cft patet. Anitet. hcut feqit contra itcrantes facramencum Bapcifmi . fic dico . ad defendendam fidemChrifti. quicquid lufiftx dicant.

nihil iignificac fed Euchariftia non eft vnum faccamencum . fi nihil fub fe conrinctct de quocunque . vt efFcdus facramenri. & pccnitenriam ad dignam fufccpcionem faccamencum. ftum. non obftancc 2u6d fignificenc eandem rem^ func tamen plura gna. Eticharlflid & ex& congrHitatem infiittaio. i . & do congruum rens tttecentinttia fuaderUT diim fuum cocpus. Oppoficum eft de ConfecruUfiinEl. menti. quod flicationem partium r«a. quiafumicuc ibi concincns pco concento. vt corporis Chrifti veri .. Patet de fido.donec veniat.& pec cft qu6d fiat pcrminiftrii ex- tales c6municci. 4. ficucyKpr<i oftenfum de faccamencis. Deinde ponuncuc cendidones cequificac cx parcc miniftri cum di- cum cicur verbis certis debita intentione proUtis. vlcimo Ecce ego vobifium fum pofTibile huius facramenti . cohabitr. 1 1.quia lioc facramentum cft cxcellen- tifIimum. idc6 vcrc func vnum fignum. Dcinde cffcdus huius facramenti.continens Deum.omnes vtriufjHe tet extra depaen. & fanguinem pcetiofum . Perihertneniat c*p. cogcuum CcUentc. CecrdinAti» jUdftitnU.i.adCoc. quod eft Chtiftus totus. qux iunt & ad conjHnmettio/tem Jkculi . & nomen eft fignum ad piacicum illius .quando cocnas cum difcipulis fuis firegit panem. fi tcfpondec illa ei.fit qux fubeft illi Chimtra eji.fed realicer fecun- vfijue . ncc cxhibcretur aftus lacriar vnum integtum fignum huius efFcdus. Scoii. Quia tam quam Laici pacant le per ConfefTionem . qu6dfit nobifcum fpccicbusjcogcuum eft qu6d|fit nobifcum Similitcr fi adum pcolationis vcrborum facramentaliiii enim nefcicemus quando efTct nobilcum. eper.quia aliud flgnu -. quia congcuum eft tumautem illis Alia faccamenta Nutrimen- conucnientec fignificatur per nutrimencum corpotale.Qu^ftio quod non ens . quia nihil ei coccefpondec & ventrem hominis Huic auccm defcripcioni cocrefpoiTdec veca ces. hoc fic pofTibilclcilicec fub illis fpcciebus Deo . fubfiftcns no inhx- fpeciale cft in qu6d effc^lus eius cft gratia ficutin aliis. illa res . Sc quid fignincecur per nomen huius faccameci.Hjec Quanttim ad fccundum articalum.l .vL Epircopos.Patet igicur eft corpus Chrifii . aifimaljjabes caput afmi. . Circa folucionem iftius Quacftionis pcimo poncnda eft racio nominis.&de fad^o pacet Luc. dum eft tes . nec aliquid facratxfticantMr finguU definitionitfttr- titulA. I i.& Sacecdotcs. parum cutacetuc de aliis lacramcncis.Ec hoc firraicer cenendum cft. vt fic nobifcum in illis fpeciebus pcopcec conucnicnciam fpccialem. Quantiim ad ceccium articulum vidcndura xic eis cft an . aljtey enim cffet orario . fcilicct totus qus gtatia per fe fubfiftens. nihil eft quod non ed eft igitxir '. cui compcric fpecits ftnfi>ilis pof^s (^ vini.Hoc ecia cealiccc. conuenientec fignificacuc fub fpcciebus panis inillis pec & vini. dico quod reale aliquid fubeft huic defcriptioni iam pofica:. & corpus . ide6 addituc po^ confecrationem.qui fuo landto corpore.&qu. VtflnithUit' o. girirf cnntl' fit : ^ quodlibct vi- num .aliud fpecies vini. poftea focma Deinde minidet : idoneus cum cequifiris neceflaci6 quantiim cft cx pactc cius realiter.<ymortem Domini annunciahitis. fub illis fpcciebus cealitec contineci poft confc- Hoc autcm ptijicans w». Item. SCHOLIVM concinencef & cius 1 quidemdipoftquam cis cradidit fortnara confccrarionis. Parua tjfet deuotiojinon '»!' ^'*'"*^'- non cflcc in Ecclcpacum curarcnt homines de cpnfcilionc: Nec de hoc multi curant nifi propter hoc.& perirct omnis dcuotio in Ecclefia . Pono dcfcripcionem calem Eucharifti2:£«fW«y?«4 eflfpecksfen' viiupofl confetrationem faham a Saeerdote verbis certiscum debita intentione prolatis tx Jibilispanis & infiittaionediuimtveraciterjignificarucorpus & C rijli firtgMinemfitlf illis fpeciebus realiter cotineri. genecacos vita ^irituali.fcilicec in fine mundi. vc fpecies panis S6 vini cocpus Chrifti. fcd cepugnacet fibi dici ficut ha:c racio eft in fc felfa. : Nomina Synonyma . Dices quod haec ambo func vnum fignum vnius rei .QuotiefiitjHe hocfa:ieti.(f// corpus meumy & fimilitcc de vino in calicc. iudicium. vnum . cuiufmodi cftvinii fpicicuale & panis. ecga eodem modo in propofico. Si & Clerici exaBam iefcriptionem fontt 1 corpus Chcifti {anguinem fub illis fpeciebus concineci .Cit illa dcfciipcio . quia plura nomina .re. quod cft in anima 1. Quia ipfitis. netur fuh hit fficiebuii fia .. fi libus quzftionibus hic infcrius apparcbunt. Concra 621 I.qu6d perccpcio huius lacramenti ab omnibus Chriftianis femel in anno debec ficri cx pra*cepco. Tom. Pars 1 1. X I. vt facramcnc^m J Et dico f j J« . m vel vini tantikmjled cAJpeciesfinfibilispanis & vi- w>(unul.congcuum cil Chci-.8c fequitur ciira auccm hoc nollent vidcri prxcifi. quia non e(l vnum ngnum. diji.quod eft verum corpus . & tunc ncfcircmus quando fumecemus facramcntum. realicc.& dedit es:Hoc inquic. non foliim in aliquo figno fcnfibili tancum. cft cft . Apoftol.& pedes leorrit^ . vc magis exciccmuc ad ccuccentiam dcuocionern ci cxhibendam. hoc facramenco. Nih enim cocpus Chrifli cflec in faccamento Euchariflia .& qus Qu6d corpus 8c fanguincni Ic(u concineci cealiter Chcifti.dicitur tec in quam habcc . fefitum. fcilicec. nec Iigniiicac vnum . fi Tcm6 videncacioni.indo non.Non enitn eft Euchariftiain matecantt^m vna fpecics fcniibilis vt panis tantu.8cc. Vnde aic Macth.pcobabitur diflinit^ pis 1.idc6 nutrimcntum fpicituale .& languinc nos cedcmir nobilcum fecundiim illa .pa- & re.red pluca. & quando non . nifi ficut quilibet panis pco imm{izofa£Ia a Sacerdote. ad Hoc nuUo modp.quod eft correlatiuum. congruumeft.Hxc fnimdcfcriptioquantum jdfingulaseius parte» cft necefraria. & ponicur in liccra. Secund6 aliis videndum aliquid fubcft illi cationi nominis.r fangpineni pcetipfHro.Et oranesiftx particula: in fpecia- femper concomitatur infeparabilicer fuum fignu. & catio per fe falfa . dices'Jnc efi fanguls meHs. & ide6 additur viraciterji- fanguinem Chrifti fub fpeciej^us realiter Kontineri.& reucrentia ad eum dealitec bitaad cecipiendum. variis truentiit.& fic pcrirct omnis pr£pacario. Prsmicritur cnim pcim6 matecia dicit poft eonfecrationem. cft fpecies panis. anno. Quptiefcuntjue feceritisjn mei memoriam facietisyEt & fadum poiTuni efle fine fuis cffedlibus.vel mali Chriftiani.& quiaifta: fpecies ante confecrationcm non funt facramentum . Congruum eft ctiam . . & tiMti» Md «/. j 8cde confe. quomo- & languincm ccationem. vrmf(jue Janguit Chrijii realiter contentafuh ilUsJpeciehus §>utgrMti» hiiim fttfrn' mentt} . nifi proprer rcuerentiarn huius. cft vecc ii. QVantum ad pcimum. Chriftus fcilicet tales fpecies .nutrici alimento (piritu<di.& pec conlequens poflibilc.

-„. tinfubfijiins- qu6d autem corporis non ciebus Titbilifimum faeramitum. fed integritate. vt pallor .<ju»dfit permanens. &: fanguis funt duo eftenpoffunt habere duo figna ea rcprsctialia . .& neruis. fccundiim omnes. Patet de fe licct fit propinqua matcfic corpus aniria carnis. & tis cum chrifmatc . 0« vndionc fronlionc vcrborum in Baptifmo . enim pluvnum fignum na- in materia de Baptifmo *. continet corpus Chrifti . Scfieri.\i^ Patetdc ablutione . 1'""'>''*p''f>~ vfquefit Cionu veraciter contines corpus * terexftlltt 1* r t r r lcd quando verba lunt. fundamentum . pilorumcrc<5tio. . dc oratio dicens & ti. funt. Ejfe Tuch»rilli» (itfignum fenjihile ininibus. vini. matum. vel fignis fenfibi. quam fjgnati.„<. muftum. tunc non ^//^ />fr4.enta. quia fic non nutriunt. quod tamen non eft verum quia vnum fignum vt timiditatis. non fent ibi fpecies adorandae fine idololatria cilim hoc fit quamqu6d tamenim etret in inconueniens. etfi non forma facra• 1 Vtrbafunt form* confccr»uonts. & gratia efie(£lu gratuito. humoribus omniqua: funt in tali corporc . vt funt pars & totum. & huiufmodi. & fcd vnum vnitatc integri- fanguis ifto modo non tunt & differt fan& ide6 etiam ifto modo unt duo. bus .id eft. Deum huiufmodi cffc . & habct . quod primo & totum animaturanima . quo- Iftud Sed eftne vnum tuchari!!!* eflvnum facramentum. Prima.Forma autera aliorum fa. . Ex ratiunc fignati fic Corpus Chrifti : & fanguis modo aliquo funt vnum . jn Confirmationc . menta.quje poteft animari .Secunda. cramenti altcrius. eft in ipfa.Chriftut.& proreruntur.t <vnum figni.totum eflet fignum alicuius vniusindiideo fignum ad placitum poteft effc uifibilis . Sed quomodo cft vnum ab ^num totale. fignum vnius omninofignavnus libcr de Diuinis no- ctiamfi ficret totus prolata funt. fit nobilcum : fi . hoc fa. tem & vnum & ad hommem ad Dtum ilUs inu ifibiiis ordinantis falutem. fupra flur» ralm itatu- .hu7us%'aZ menti . Tertia.eft corpus Chrifti fub illis fpcciepermanens . non rolum accipitur ibi effe<5tus inuifibilis pro gratia gratisdata velgratum faciente . cramentum eft. didum cft »d}. diftineuitur exceUit iUa in quatuor. vt ofribus.quod patct tam rationc figni.licct in formaliter vita & ifto : omnibusiftis modo funt vnum tantum integrum corpus & fanguis . ExhocfcquitutvnumcoroUarium.Si enim tantiim eflet nobitcum in^m. 1 . Chrifti fub illis circulus enim dc Ugno rcntibus vitis enim Euchariftia defignat: foliis vi- cft in fe vnum intcgrum.Patct igitur quomodo hoc facramentum gratis informantis. 622 cum dicitur in definiuone Ta- dico qu6<l (ic>quia crametijquod ejiftgnmn jenJtbiU imtijitilis ijfetlus.fequitut quod diu hae fpecics confecratae mancnt diu permancntcr illis fpeciebus prolationis cf- fed .T cftftgnum dilcretum cx diucrfis. Hoc etiam eflcon- ibi corpusjigitur libus.& vini. SCHOLIVMIir. fcd gratiac Significat quod circumdatus fine vnitate t^undamcnti effi:- (5lum. quia fanguis non eft animatus. F. & forii Mtci- tatis. aliis diuifumrRcf- pondeoquodhoc facramentum tjHomodo plttrafigna partialiiifaciunt vnitmfi- ab aius tacramcntis & .i.^ inugri- modo duo fi enim accipitur corpus pio toto co. & fapicntcm. quia alitcr nelciremus quando cffct nobifcum. /^. ftio. . & tamcn vnum totum integrum. quia quando verbadcfinunt efle. quando & 'Duplex eer- . vitam .& fic de fignoverccudix:Efto tamen qu6d fit verum tamcn ad vnum fignum ad placitum.& quando vcrba funt.DiftinaioVIlI. heterogcniis. fed in vltimo inftanti.quia vni- cum tale fignum non habct plura profuofundamento quod defignat . ita facramenri quod poft talem fluxum non manct forma fa- & 'M^f^^l^ ' prola.qu£c eft fpecics lenfibilis panis.qu6dvcr- °* _ banonfuntdeforma.-r_ ad formam facramentijtunt tamen iorma conlecrationis facramentalis . Quarta . iuftum.fc>- Chriftum. & fic habent vnum indiuifibile .Lib.&reuerentia ad futceptionem cius. organicum . fnnul. fpc- cfic- & In quatftor excellentiis excedit Euchariftta reli- ^uafacran. fignum.infor- . defitionem talis confecraiionis. non cffet tunc pcrmanens .ieitur verba non pertinCnt r r r r _ .poft confccrationem permancns eft. fentantia. cnim facramentum primo eft permanensj afunt infiiri non enim cft Euchariftia .feufignificatumprimum. . . cuiufmodi totus Chnflus eft fiuiui defimm in hec facramento.vclefrentia huius facra. cjuodfua gratia . cuius verba funt forma. quia corpus . fe<l fucccfriuum. facramentum ? Rcfpondeo quod fic. vel eflentia facramcnti . dum verbafuntincontinuofluxu tunc non efiet nobifcum in aliquo figno fenfibili conucnicntc nutrimento.fed nonfacramenti permanentis-.& indiuitum. vc\fieri quia cum vnumquodque conftituatur in ejfe per fuam formam .& quando non .IV.c6gruumeft quod per- ^'*'"^'l^'^- manenter fit nobifcum .&gratiam pcr fe fubfiftenide6 nobiliilimum facramcntum efl. fed pro omni eo quod includit tale corpusjVt pro partibus folidis . & ita eis correfpondet vnum fi^num fed non vnum viiitate indiuifibilitatis tatis. ^. fic eft corpus organicum totum corpus. (fr figfti^cet gratiamjithfiftentem.quia for- ma talis non eft aliquid in fluxu . & pcrirct omnis deuotio. tfuodfimper habetjiiumfigni' ficatum. .m /(oB[uefAc!ur. Matrimonio. vt corpore organico.Forma igitur huius facramenti. quando ctiam non bus habct f^ gruuni . quuntur plura . & ccriis verbis proferendis & v«rbi$ in Poenitentia & . tremor . quia ex quo congruum cft. SC H OLI VM .p*rm»nmtit & i^uomfio euchuriflia Chrifti.Deigratuiium. II.quod voluit CoKgpuentU cffc nobifcum in aliquo figno ..non t„(harijli*r menti.fi adfit intentio Miniftri.dum verba profcruntur in fine prolationis . partibus homogeniis .bonuin cft . (ine enim non fit & non iftis eft vita. guis a corpore ficut pars a fuo toto f vnum . quod animatur . & aliquo »ni- ffpn ejfe mMum. tnnguinem al 7« ^'*^'""''l''* turalc alicuius effcdus naturalis vnius.quia facramentum pcrmanens benc habet & inceptioncm confecrationis faccamcntalis . ^uod contineat licet .Hxc omnia funt de veritatc corporis viui. qu.ucharifliam & & decla& fungtiisfaciunt vnum^ vnum facramentiim ejfe rat optime cjuomodo corpns .rorm* huius cramcntorum eft in continuo fluxu . quod eft fignat . Qualicer autcm duo polfimt concurrerc ad conftitutionem vnius figni integri. & torpus c<r f"'* guii fa iiint vnuntjignU. cxcludendo fanguinem .hoc facramentum non eftilllud autem quod eft dc forma.q. confc. habet aliquam fimulta- tem cum facramento. licct ra naturalia non pofTmt cffe iju. mante animamjfcd pro per tignatum fe fubfiflente . Idco diftum eft fupra in de- tionheligrn finitione facramenti. cuiufmodi eft quodlibct facramcntum .plura poffuntconcurrere adomnino vnum fignatum dcnotandum:Vn.vt fupra didum eft. Alio modo accipitur corpus non tantiim pro eo . per cft cjft fe ftantis.

memb. idco faciliter non cuadunt.!. qux hic virtutc lacramenti veraci- tcr. AltiHitas ffeciertim rt- fpedu cerpt^ ris Chrifti. cft & vnitatc fciUcct indiuifibilitatis. inuifibilem. ab differt corpus organicum ad creationcm anims . nam ficut ntc ifta .& ita non eft cadcm Ad tertifm. ef qneU /t^ni/.&: infeparabiliter concinctur.i. tamen non fcraper illam continent. quantum eft cx partc fui . iUis fit .t^ ipart q. vel Poe- Quarta onrni* cramcntumcft nitcntiam. licct in confecratione panis corpus fanguis fint vnum fignatum integrum . ciamiit ibi cies illx corpus Chrifti ibi congrua Deus ftens difpoficio cx infticutionc qu6d fub facit corpus Chrifti quxdam nifi ficuc & ncceftaria . quia caufant difpofitione ad ea in anima. & indudlionem eius in tali corporc lic diipofito:ficuc cnim mericu & corpus organicum eft diipoficio aliis Nam alia facramenta (igniii- ratione figniHcati.ficut priiis dixi*.\nt. panis enira eft •. vt meritum ad prxmium . qua(i ncccdariam. qua ratione cft hic *d.& hoc fa- fulccprio huius lacramenti fic StutmtJtfacrjtmenta . dum ma* in ratione primi fignati diftinguuntur fanguis . patet ita .qu6d facramcnta nouas legis efficiunt quod fignant. non foliim quantum cft ex partc fui .q4.quaE bihs panis ab illo .iftudiacramentum fignificat gratiam cirentialcm . 1 i . fcilicet gratiam accidentalem & .poft confccrationcm eft fi- eft r n ipecics («nii- cfFedus gratuiti per- manentis i qui femper concomitatur fuum fignum: fcmpcr enim poft confccrationem confert gratiam fubftantialcm .iUorum facramentorum. & Euchm» confecrationts qtite ponitur in £anone Mtp. Jq rcucrentiam. . quia cum dicit hoc efi corpHS7neHm\c^xio quid demonfbrct hocpro^. recipit gratiam accidentalcm etiam ab illa grafc tia ellentiali . fcd funt forma confccrationis. & ly ^^r dicac eorum pr. . circumftantiam caufx inftrumencalis. non. ma- & fpccies panis eft forma. vcl fpccierum panis &c vini .vel fimplicitcr indiuifibilis- -. {y A. intcnSeU ^ttcha. ficuc debct.qutfi.xlcntotum corpus Chrifti.art x. &c manducario iftarum fpecierum gratix coUat£ accidentalis .vt Chriftum. •r.& veracitcr non continet gratiam accidentalem cramenti gne per nifi .. quia neutrum cft corpus Chrifti . Mia facramenta grattam aceidentatem pgnifeant. cepcio facramenti mcntorum . fcquitur qu6d propofirio efi efi corptts qua: cft vera. nulla fadla illo inftanri . .aut accidentia eius* propofitio cft falfa .& gratiam accidentalem fimili: fi communicans cam dignc fufcipiat . Quarc hoc facramcntum rtfiaextmni fcmper infallibihter habct fccum fuum figna- & farte «/l i»- fMlibdls fgntndo. & panis vini Patct quod vcrba confccrationis non func forma facramcnti . ^utmoilt Ad primum argumentum.habecur gracia accidcncalis.c. neceflitans ad animi virtute cant gratiam accidentalem ineflc 623 I. . quia in pronomen fit falfa hoc deinonftrac quo profertuc hoc pronomen f 4 Arg. botmaMc x. ibi eft fanguis eius ifto modo furaendo coTfus pro toto integro cx partibus fofluidis humoribus non animatis.)coc<» Oxeu. fic facramenta femper habeant quod figurant.QujEflio Matnmonio . Et (icut in aliis facramentis conceditur quod pcr (a- teria differentia firiunt clfe ncccfTitas in his. nent i\ht (pecics . Sc fiout non proponionabiliaggregationis . hoc facramcntum 9' conti- ri!}i» nttrealitir qntd figoif' c»t. vel qualitercunque malus .ficut difpofirio efficit .qui ponunt facramcnta habere caufalitatem refpcdu gratix. forma fliaftc illa I O II. ). Scd Euchanftia. non quod fpchabeant aUquam caulalitaccm faciendi vini poft confccracioncm di^is. forma facramcnri '& confecracionis facramen- tumtotaUs. quamdiu maTertia differentia . qu6d ibi efi corput meHm. cx inftituciunc diuina ad placicum ad gtaciam fubfiftcnccm. tuehariftia habet fermi infaaoeflci materia rtatiter liiftin- Hatn. fub fpecie panis . modum virtute fa- meriti . & indudlionemvltima.& vcrba pro forma. . cui confertur per gnum gratix clTcnrialis. arn.ichard. Adprimnm arrtitnentum frinffale. . & ter ytmm fignum & praeparationcm nadr illud 11 & T j£ S qu6d per- quando debito modignam EuchariHiit pgiiy^cat *rfttMII »e- fufcipicur dico A\enf. & fic habent propria figna fua partialia diftin(5ta poft confecrationem ianguinis. Primo quantum ad confecracorporis . picndum.«rr. meum .t. ficut alia facramenta fed ex omni parte continct verum corpus Chrilti fub illis ipcciebus poft confccrationem . quod hoc (acramentum fcniper cft verax . vc pcr dcbitam ncccifariam diipofitionem .y fit corpus .diijtnUm. quod & talis.i. propofitio . /id fcHndH. D. 5 9.vel alia facramcnta.dico quod ifta ratio benc cocludit contra eos.K. vt Chriftum verum . licutpoceft cramencum tcm panis . ifta eft facra- (ufci- vini.tione confecrandi. etiamfi minifter fic fidus. corptu conuerfione alicuiusin aliad ua alicuius in meum . poiTunt diftingui plura figna partialia fignum eft vnum indiuifibilicacis tcr vnum non . Ad fccundu. quod corpus .qunc funt Pacet dc fido accedente ad Baptifmum. t.i. formx facramcnti. non corput metan pro eftconucrfi- illud. fi impedimentum fidlionis infit. Deus cnim vcicur illis fpccicbus ienfibilibus panis. Secundo .confecratio au& vini habec panem & vinum pro maceria. & ipfum continct. & alii$. i. qucm continet. qucm defignant j non fic alia facramenu continent femper grariam accidentalem . feruata forma confecrationis Ecclefix .f'i* qutft.vhiSuiT. .primmm nigatiunm. Patet ex iam £x przdidis difpoficio necedicans.qux ponuntut forma. dico quod habere rationem vnius & ifta pliira pofiiint ad placi- figni inftituci intcgrahs quo tamen figno in . ica vcrc hic poceft cocedi quod pcr ipecics panis & vini. quam dcfignat. qui eft caput omnisgracia:. Ad tertium.D. vel pricims . lo. & vc ad .4part qutjiif. ibi ^^^^ fpecics. quia vbi cft corpus. przmium. igitur hxc oratio yhoc non eft tunc cffedHua . hdis . Chriftum fcilicct. quod Euchariftia femper in fc continct gratiam fubfiftentem vc per difpofitioncm .No cnim pollunt hoc poncre refpedu gratix fubfiftetis. Q^V & II. & . : vnicate aggrcgationis ica fignum Adqusrtttm: & . V6d |j^^ tionem mznhociCi fubftantiam panis. quia di- prsparans ad fufceptionem Euchariftia:.jl. irt tum non j alia Licet enim in alfis facramentis. Ego tamen facilitcr dico.fartjut. cui afE- contentum realiter. In iftoautcm facramcnto forma eft realitcr idem quod matcria . Item . 6" <o. Adquartum.quz eft Chriftus. quam figurant. fi corpus Chrifti .Thomhic qutjf.Mfp.poft conlecracionem habccur gracia fubfiftens & vcrum corpus Chrifti.

c^\ih^ formavcr- torumt^ttjicut in CanonefirihitNr & fofioli ^ ah eorum ipjis . d. confe- vnum dubium .ac» & & idcra exprefsc videtur dice- c. confccracionem percinenc.& omnibus.eJfeformamcorperis. firtiMm. .Ruhion. non qiiod patet. Jhem. in fignatQ fuo vno. non effe neceffarium An calicis ejje .iicut ibi h(u: .& k Chrifio A- iicceferunt fuccejjores. Item . tj.^.vidcndum qujcfit forma.j.fup. i .cap.^ui negantficumStm VoElorem prteedentia fic pon ejfc certum an recfuiri. fi pollet ab illo communiter .art. fed tantum ^dducuntnr prc^tet reuercnriam facrain aliis facramentis adducunmenti. & & Canone in Sed hic crari eft addita hatc eft corpus per meum . peccarct tamen quiiUam . . Tertio qua: fignificat Enim run . ficut verba fignificantia conuerfioncm continet in ic plura fignata parcialia . ifta forma . efl enim corpus cxprefTis verbis prxcedentibus aliquis nihil diceret &c dicitur coniun^tio erum.deindeverhaMoc corpus v(ltam. hic. verha ea & Ecclefia intendunt. & non eft de cfTencia confccrationisi mtnti £h.f.P<i«w .eA addita pecEc. .4trt ^.ftrmt.& ideoficuc vna par$ cort^ tn» in'egra- illa 4.omittei. propcer prxccpcum £cclefi<E. non indiuifibi- figna partialia corrcfpon- & ilUfignata propric rcprx- qux tamcn £iciunt vnum fignum ip- alij mo^Matrimonio. tjut cenfentur Thomfup. optimam regulampro minifirisfacramenlorum . &: ic ncndo verba Canonis.art.quiailla * D. Forilio. fpd io Ulo ioftami>pro qno profcrtur.BaffoLq. communiter ejfenticlia if. Hoeefteof pus meum vt an fola fujp- loco Qutpridie.quia poft confecra- confccracionem languinis. fed ifta verba hoc eft corpus menm finc aliis prxcedcntibus non fignificant corpus qiipmodo (ignata.ct apropofitp . (fr Deu^ Eiod. Ponit fntentipne. & incegricacis vcpa*c.art.cace aggregaciopis . quia Ecclcfia noluit aUquam ra- fint fubflantialia. hic. Prdmittit verba (onficrationif panis (epti. 4.Ex to cvedimHs .& fanguinis fufficiunt ad fttjjiMm. Caula autem quare hxc coniundio additur ab Ecclcfia eft fecundum vnum Dodtorem * . ante. . ripnem diirucam ppncrc in Canone frgo&ic. eharifiit. <juii t/. j . poteft habere vnam formam ma confecrationis corporis ica Confcerati» •vnius ffeciei gritacis f:orporis . 2 .fedplurei fltvera? tft dt tjftntia poficionem coniundlionis. expo- Amb. Item . tcft hiftoriaab illo loco I. quod eft vnum vnicace intemulcorum correlpondencium multis. liuhion. Cpntr^ mr<« de celeh.cnim & pro- ferat iUa Ifiaac. miff. D.ficut tur multa proptet rcuerentiam facramCnti. rc Arabrofiusdc conLiecr. . nifi qus Chndo in Canone tradita efl a fed . Sact. nihil adhuc fado circa languinem de confecratione cius . vel integritatis. vt proferant omnia verha. Sacramcntum trius ba pra. 5 Circaiftani quxftionem tpa funt videnda. & Pi- i^.. rix confecracae . C.vtrba funt vn* for. Item quarco fdf^rttm' reprsiencans indiuifibiUcatis (ijuam regulariteirinterponimus. .cisc fufficiunc ad pis . non^ Itcm fccundp itnitufm' ta a Chiifto iic In forma facramenti tradi^ : non Ucet aliquid regulariter inter- ponere j fed in forma confecrationis tradita a t^hiiftp non habetur hxc coniun(S^io enim. * quod fic. ita .Euchari- fiejuuntur fangainis Xac\^fedefiihflantiainegantD. Quanciim ad primum. . ficut Angclus . fit enim magis interpolatio verborum int^r con- & fccraciones corporis fanguinis. Egofium Deus Abraham . i .<jua Chriflus cft for- corpus tneum. cap. tenent . Ut. eft it>i Corpus ChriAijigitur &c..Authtr nt' borum debent fignificarc contentum facra. . .Siluefl. prxdida oratio fum ab .dum hie.& duq funt dentiaiHiJs fignatis. quiaficut in facraniciito Euchariftie funt duo minifter pofTic intendere vt loquatut . intcgrita- vc ficut fignatum integrum .4. non ifta verba hoc . igitur vcrba fignificant abfblu- H^ii illis fic prolaris non . Ptim?) qu6d aliqua fjt prxcifa forma confe- Poeifi» fUt[iionis. nihil figni>- Tu es homo dum tu curris & c. quap ad ncu.i.Durand. inconnexio verborum facramentalium. Secund^ quanciira ad vnamformam & z/nitateintegritatis. & diftucaab alia dicionalis feparaca ficaCjVC ita fi diccrera .art. & ly enim neceffitateficramcnti . vni. ad denocandum * RJehatordincm formje confccracionis ad vfum matc. adign^ri . Cum Martht. SCHOLIVM al> alia.(}.hic ftia l. & vtriulque ligna* ti pat tialis eft vnum fignum partiale vna con- & fccrationis inchoatio vnitatc integricacis.4. j)rim6 fjf & illa fotma .&cc. & (anguis quorum ytrumquc Kabct rationcm fpccialis & partialis ifignati & taracn funt vnum fignatum vnitatc verba in perfona Chrifci . 6z4 V. vt corpus . Exo. I jncn.. vnitate tis 4|im Chrifti fubfpeciebus panisrealitcr. hoc tamcn non ncm Ycrborum iila tc fic prolata \ miniftro concentum i facit aliam fignificario- prolatorum igitur non .Ucct. Quanciim ad iccundum vidcndum qus fit forma huius facramcnri.cratioiiisEuchariftiaf. fatrmciefiam .vt duhium relit}uit. Contra Vcrba facramentalia ex vi vct. Deforma Calicis mei. AureoLa. qui loquebatur Prophetis in pcrfor na Dci. fcntantia . igitur Euchariftix miniilri loquentis. i . dico qupd harc adformam confecrationis videcur qu6d vcrba fignificancia mam confccrationis fangiiinis . ide6 vc vicaretur omais impropric^tas .& tioncm corporis adoracur Chriftus. art.Capr.Cur ftMMtur eaim.hoc pronomen poirefTmum meum dicet minirelationcm ad perfonam loquentem } ilc & Arum verba proferentem ^fa cum non fit corpus .Secund6.iirtviJitmr. . AUa camcn rado po. qai vlus non eft dc efTcncia facramenci \ calis aucem ordo non cft nifi per ap- cepit paiem ffl hoc . Lib.iUud fignatumvnum . ica fignum incegrum plura figna talia . <]. figni- dicendo hoc efi cor^ fus mir»»>. . eiunt.fedfri- verha pncedentia re^nirantHr necejjitate Jacramenti. ^otHm. menti . axt Innocentius III.i. : verba non funt dc cffentia facramenri .ad ifuos Scotus inclinat. tier^aficjuentia fanguinis &pofi illa.BaJfol.}. qu^d & . ied ante ha^c verba cpnfecrarionis prxmittitur quxdam : ^ui pndie cjuampateretur. propofltio fic erit . tegrum. qua vtimur pirca confecrationem fanguinis non fit rcda> quia nuUa debet poni fprma confecrationis. j for- igicur haic vcr- confecrationem fangui- hic eji calix /an^uinif mei. *ggregationis litatis . Diftindio VIII. fi diffuta pofita fuitret feor-r aliisjnon fuiflet fencencia completa.Bon. . Patct ex qaxftione prarcedcnti. Deprimo . pronomen prim* pcrfongE iicut ^cat petfonam ioqucntis. nullus ^uangelifla tradidic illa yerba>quibus fanguipem cpnfecramHS.ergo.i. viui in fangui- & |iem. efl hxc autem couiundio enim. eftcor- fus wfnw^quia ifla verba przcisc fignificant conuerfionem panis in) forpus . . nec perfeda . Albert.& primo quancum ad confecracioncra corporis. \ jn corpus fufficiunt conuecfipnem vini. quarnonfuntdeefrentia eiusjpatetde 6apti& eifat : fvtialtt.vide Fahr.

& qux addccor^nu^ no" 4e forma . \3\ct iftas duas .qu6dj quqverba pertinent ad confe-.& ide6 adhoc qucidcorpus qu6d fic.quod lecrationis eflc confccraroria. iftud fcilicet . ita qu6d qux Chriftus vulc fufficit ReguUfttnr tione ral-i pr» /«- eflc de forma confecrationis . niiiil i\- es iunrnul^ fitione Steumla. & tamen Verc conficiunt . . Sed vltima opinio non placct . fangtunis mei n»ui & ttemi Tffia- fanguinem ^^^^^ &c.iK>. quz fit prarciscfor- igitur nullus poteft ali- ordinarc..no baptilaicu.currtt. vbi non habc- tur certa verba. non quia licec in ciac illa implicatio cedentibus . na.quod nondetcrminatur. Sed de forma confecrationis fanguinis <^»«-<i/. Vndc \y . quar fignant conuerfionem panisin corpus. hypothctica habet ilrina mea \ iam non fignifico qu6d harc eft do^rina mea . Aliud quod fequitur. Vnde magnii periculum cft hoc aifirmare.itaifta verba .vcl caufalis.<fui eft alhus. ^*^'-'' di^on^is. ius & vinute cu- Vnde linc verbis prxcenon habent hzc verba qu6d fint fa- fit ifta dcntibus confecracio.qux fccracionis fanguinisincc Ecclcfia de minat. quod contineant corpus Chri- cramentalia. fed tantum eft calix illa .ii ditionalem addo pars diccrem/. Etratio huius eft. nec ignorans pr«- vinccre cadit cifara formam confccrationis eft pcrplcxus.cAlieit.. hoc dcter- dicere iUa verba cflc pr^cisc de forma cofecrationis saguinis. ilrinam Paulijfcd meam .led no cft pcriculum ignorare. minifter nefcicns cundum formam confecrationis non poteft autem talcm formam intcndere nifi illam fciat. panis . qu6a Chriftus non rnftituit nobis in Canonc. fcilicet . Nara quxlibei propoiitia . perconfequcs ma facramenti Ordinis fcit . fic in propofito fiprsmittantur ha:c verba Canonis .Hiceft calix fanj^uinis meinoui& sterniTefequitur fecunda . pertincntadconfecrationcm faiiguinis.Aoc eft enim cor- .& tamen fine periculo potcft ignorari^ quem quia eft ign orantia inuincibilis. nec V nde fi ego dicerem Paulus dicit fti. (jui fridie^ ^uam uum meum refcrtur ad perfonam dicentc. vt hsc tantum. Nam Grsci non habcnt iftam formam confecrationis fanguinis . praccifa zarct. propter impli- quam importac.Sc & ille . qucc verba ellent prscisc dc forma cofunt addi.g.Secrates U^. .quia facitvnam propolitionem nis ' pcrfcdlas propoiitioncs includic & dtemiTeftamnti ad confecrationem fanguinis. prjeccdcnti amtftmt c>>"^ vm'. fcd bona intcntione legens ab illo loco . fic : habeancui cramentorHm »'"»«/''''<• .r ptaccisc pcr. qu6d non cantum ha^c Alii dicunt ^ quod .qu6d facramcntalia fint facramentalia. y^j diuifiemi. non vt quat func dc fgrma . languinis . Di- ^uod nihil faccrctvtens illisverbis. vc hxc & noh corpus miniftri.vt ttntia.ffumptum de t^irgine & eodcm modo hic. quia ficuc ilia vcrba . cuius lunchxc verba.hd>: quotiefrun^uefectritis &c. Ali) dicunt D eft iigniHcacio. tpti fro vohis &c./».fed tantum vtens verbis . & & ^"^^ propofitio copulatiua.quia pronomen poirefli- tenmnata. ^ mo. quod addunc dc implicacione .qu2.& nc tionis pr. efie talia. de Pcenitentia. finc de forma . enim qu6d proferat cum ifta intengeneraU .Qusftio •iii non fit confecratio .Similiter dittio impiicata in propof Anforma magis dubium.arum vtra- verbis przcedentibus neceirari6 vt vidctur.Tccdencis. & complcxionem vnam finc alia. . fenfu compoficionis fa- vnam orationem cum prx- in lenfu tamen diuifionis funt ibi & A\xx propofiiiones oratjones.&illa no. Prim6. /^a^^^Tfr' crationem. Ideo periculum cft "'•/>/«/»> ^«^orit. quz vt . quam nos habemus . * neceflaria fcd cantum . in qua cadit implicatio in icnlu diuifio- eftalhus.vc nuUa fignificationcm cora- quud vna cms fateretur 5. accepit pantm in fanilas ac venerabiles manus/itas diccs. Similiter mouet .quia Item. li nisjincludit orationempcrfe<flam.cuiufmodi eft harc. £x quo patet improbatio iftiusdi^i .s poteft baLtizare. includit his.exponitur per hacc verba ille pro vehis eftwjdetur\ vnde funt dus propofitiones. cftparsora- & ita cotum pertinct ad for- mam cofecrationis fanguinis. & intelledlum . fequitur Tlion. Multa enim adicdliua poinon funt dc forma confecrationis Refpondeo icitur breuiter quantum ad hunc articulum. fcd dodlrina Pauli . &c. quibus mod6 vtimur..fignificatur ibi farmam ""J- nem vnam .nullus dicit qu6d lit de forma confecratio- nis. & addunt qu6d quxcunque fbrma verborum cuiufcunquc Euangeliftx fuiE- 7mfug:.».cum non habeamus fortaticii eft dt mam traditam a Chrifto . qua: denotanc conuetfionem vini in fanguinem .quia oportet ipfum intendcre ccmfecrarc fe.& cationem . quia hsc eft & nuUo modo vitiofa in ignorantia inuincibilis.Dico qu6d hsc ratio non valec. iunc defor- nia coniecrationis vini. &aha non.fuitChriftus. <jui deturScc. quia Euangeliftx non intendebant perilla verba traderc nobis ^^^^i^ *l'*id'"" ad hic confecrationis fanguinis non videntur . Siraiiiter etia fcqucretur &ignoras zas. Teigitur.& aliquid faccret. quidam fignificant di- con- .vfque poft vcrbaconfecrationiSjVblens vcrba con- & qua: non func non confecraret. non abfolueref.& fimplex nefcicns prscisc qua: verba pertinenc ad confecracioncm calicis . quiatunc bonus. qui fcilicec fanguis . non fignifico hanc efle do- . quiapericulum eft airerere quod nefdtur.Iudex ignoransqu. & ^JfV^e Socrates legit drfedet. mttt/faria vnam ita 5ocr«r«y?<^/.nullus Epifcopus eft .& qu£E non. qui fciat quibus quibus verbis imprimatur charader Ordinis. hxc ep do- corpus Chrifti contineri. homo currit.hz in propofito.ha:ccnim. narrare hiftoriam.fcilicet Chriftus.quia nitens eam in errorcm . ille efundeturpro /•*»»«*'. faccrdos.'t. de forma coniecrationis.^.non faifum eft. Icem.- tinenc ad formam facramenci Poenicentie. fed pro vetis tra- .& qux & tamen omnia dicens fub intentionc bo- non. & non. liabco oratio- Chrifti fignificetur ibidem contineri.quia hoc tocum cft vna oratio.ne(.non conficit. & qux non .fi loco implicationis ponatur. percincnc ad formamconfcfoliim crationi'.quod cft falfum. eft ^^^ vtens forma confecrationis pofita in aliquo Euangelio peccaret. plctam tantiim que habcc pcrfedtum conccpcum . quia omnia illa verba.ncc confe^ freriieftmid crat. vtThttprMft uerfionem vini in *• .fimiliter qu6d minlfter bapti* verba Baptifmi.aiitr tamcn alianvpartem con- tu es fuhftantta /»«j»»f«. eftde forma confecrationis non valctjnon cum enira lcquitur qiiod- cum co facerc orationem vnam. y ^ ^ais tonh- noui ffttioim. fed li dicerem htc eft dolirina mta .^ illt non eft f «iV ttfnla»1"«* vna propofitio .. 615 II.quod falsu cft. nifi ficut hypoihctica con- ^llHthit^'' qu. vcrba tali3. Potuit enim: quicquid potcft quod fit addidiileiAor eft corpus rneum f. Aliud Dubium eft . fint de foim«.oportet vti cic f^ . quibus nos vtimut in confccrationc iangui- /niii. tali. gnificatdcraptstalia. aucem copulatiua duas prppolitio : conftat. Similiter - cum diciturquodhocadditum. quii non exprimitur perfona Chrifti. eflct dubium an ali- Trimmrt»- .

nifi in finc complctx prolationis .9. pronomcn indiffcrcns .fit ignis.prirmittendo quod propofitio. ferc ex ca. Quantiim ad hunc articulQ rcfpondeo.itionc CQnfccrandi.efi corpus inte. . beturinfffitioni.quia no miniis funt operatiua & adiua *•'• continel>!tur.& vcri fignum.Potcft igiiur pronomcn. Chriftum aliquibus vcr- Concrii. & omnia accipiuntur coram Deo.tantum ha- bctur cpnccptus verus. Chrillus It. cuius cxtrcma non vniuntur pro toto &futnnn tcmporc prolationis eius.fiue adic(5liuum. ad figoan- dum fuppoficumcuiuflibetdifFcrcntis tcmporis.i. quia altcra cius hxc diiiunciiua pro- intcllcdus huius propofitionis hoc ejl meum. eft in dcmonftrando corpus .T siitcaufa. cfTet pro. minatCjfcd vtramque. Oi.^.t in igne '"lignir.Si autcm vcrbum f)racfcntis tcporis copularct pro toto t£pore pr*enti.N6 cnim fcquitur fi fuit aciuaefl «g^««V. non reitringicur ad fupponcndum prxcise pro fuppoficis pra. multiplicitacis propoficionis.DiftmaioVIlI.quia adhuc quarcndumcft quid dcmoiiitracur t4nc pcr hoc pronomcn hoc.t O» Goii friM O" ita SicunA.Pofrct cnim habc- coccptus dctcrminatus in finc prolationis ali- cxtrema cius fuiffent prius vnita in rc. •'(»/() ncc cfficitquod mo tjf. admille annos tcmporc praetcrito . ficut nomcr.ficut igitur I r.ficut in fine tranlmutationis cjutd Contra iftud vltimum arguo prim6 9nefolutl» Sed tunc eft dubiu. ex hocvlr teiius apparcbit Jc forma confccr.vel falfi habcndi per ea.& fignificct illa forma . in inftanti.cjuodej}.& determinatus.difiun£tiua dc vittutc rcrmonis nit altetam cius partem. vcl in proximo cft continendum cft corpus mcil} & hic difiundliua eft vcra prpaltera eius partc. fiue iubliantiuum.itain finc prola- fic:Si Doli^ris.cjuanio hS' uocacionis.vel fuppoficii fu- . Ceneeftut vnionis exm h.& habcri potcft coceptus dcterminatus vcrus in inft^ti prolacionis cius.qu6d in mod6 vcrba prolata a Chrillo in perfona fi profcrantur ab aliquo aliojlcd fi Chriftus per prolationcm iftorum verborum K. quod ftatim eritcum prolatio cric tcrminata. pais cuius probatio cft. quodmodo contineturfdf Schciium in Oxon.w frolatiomt. quia fignificatio huius pronominis. ica igitur A^f aliquid dcmouilrat. prolacionis cius ^ii em borum. ita per propoficione non habetur aliquis conceptus coplexus vcrus.m quida circa primum.cft fignum ali- cuius conccptus habendi per eam in fine prolationis. Hpc eft corpus vera ignis cft aqua.ante finem prolationis. eft conucrfiua-jigitur cuius.oj\rccrat. poiribile eft fuam confecraire. ego curro . velinproxi- tranfmutatio aqu.pro quo inftanti fiat vnio turum. non autcm aliis verbis.quod fignificat Pcr pro aliqua parteteporis prolationis huius propo{it\on\iiCa:lummouetur. prppria KrcharJiefi- ijiisfpeciehus.:.pcncstcrtium modum arqui. Rcfpondco.quod continctur fub iftis (pccicbuS:. Solutio.ncc propartctemporis copubm ptacfentis inftantis.&«w cfte vcricatis talis propofitionis. Aiia opinio eft.SimiUter fi carlti ftaree fcmper propoficio falfa quia dcmonftrat proinftanti fucuro.fi propoficio non fit alicuius Vubium. Patcfu^«rm. n»ti.non crit conucrfiua.(a<jHenatu'aliter tantHm proferr-:iie cjup vide pro dcter- no ponit difiundiua qu6d pars cius ponetet. vcl yidam 'ft iuftus.itionis fanguinis Dicuiic cn. ficut cnim pcr nomcn no habctur fimplcx cocc- ptu$ de re. conccptus habedus inftanti eius.W. quid valea:.vel erit^cjuiaftc htc 8. dc- non hiiheeur «»'» /n.ficut'patcc qu6d /4dam comedit de ligne . frefofif.ycl potcft copulare extrcma propofitionis pro toto tepore prxfcnti.vcl tunc exiiicntibus. concepcus c6p!cxi.qu6d cum circa & d. & probabilc fecit . non po- habcantur coram Dcoi&tunc vctc c. & non iii cxtrcma alicuius propofitionis .htc adn.licct quam fal- !>*• 'VirMtrf Chrijliynon cft conuerfi- fine prolationis.fcntibas. . QVantum ad dendum cfl tcrtium articulum prim6 vi- coniecrationem corporis.!tHrfr!. vel aliqua parte adum currcndi.rc- frrr» re fit . pocelt fupponcre pro fupppfico cuiuilibct diffcrenciac tcmporisjtempuscnim noi eft accidens vel confignificatuni pronominis. & tunc denocantur extrcma coniungi.Ha frope/itie cius cfficeref. natus in fine prolationis alicuius in inftanti poft codem inftanti fiat vnio cxcrcmorii propofitionis in re.<i*m.Quando enim propofitio cft in profem. qu^m bis ccrtis corpus eft qaod iftis . igitur hacc difiunftiua.icd quod in futurum contincbitur^proilio nunc quo prolatio cft terminata. indetermim altcra pars fpeclu verbi pracfcntis temporis.vcrbum prxfcnris temporis ^.''' M/?/»»/.onii quod cxtrtmorii propofitionis. ab co."m. ni.vi0. 626 Itcm.vcl falfus.ra tunc folum intelligitur vnio extremorum in ic .W. oportcc qu6d toco temporc hoc C onctftut pcr propoficionchabeaturconccptusdetermi- fmiajua. Mst altera que fartem corpHs ri cpnficcrct tctiui or. V: fi talc omnin6 fimul cocur- rcret in hac prolationc huius propofitionis.ficat ncc nominis . pronomen.Secundo refutat dicentes hacfpponere pro eo. quia curfum cflc in inft^nti eft impofnbile. iicut cit di- ccre : Domineyi^iUis ejl cjui tradet tci frii/.vel ambulatf c[uantum valcnt.& Lib. quod non dc- ly hoc moniuataliquid jfed toca propoiicio accipitur quaii macefialitcr..vel quod llatim crit.& tunc ha- beri lonceptum vnionis eorum.vcl oratio. uafpccicrumincorpus Chrifti vitirno injianti prolationii Di(iunlt.qui>d nomen.& bapcizat.W .conficerct& colccraret.ctiam vt pro- pofi:io cil di<5ta StcmJ». ncc pio vltimo inftanci prolationi« ..Sii pro aliqua parte tempoflMtprtfifltu ris prolationis eius iiicipcrct moucri . 10.ii . & idcp .crit •.in potentia. ^uod tionis propofitionis hoc fignificantis. ^ copula vcrbahsfignificat.defrtfenti pofitio vcra.& dida a Chriito. & inftanti prolationisver- in alio inftanti pronamcn dcmoftrat.lcilicet. fed lolius verbi . vel ynicnda in futuro in fine mundi.& abfolait habens talcm intentiorem gencralem . facit conlcquens rneum.vel pro inftanti illius tcporis.fi proferrct verba cii ifta illa adhuc remanct cadem difficultas qui priiis . 'Lnl". Vndc vniucrfalitcr illa propofitio dc ilitltltr falfm prarfenti . quia fialiquis non ponit aliquam partem difiunctiuam infert C HO L S M V I vnam patccm fum-.IV.in noratcorpusprovltimo quo profertur .citur. vt pronomcn dcmonftrat.vt fit fcnfus: hpc aliquid.Sc tunc tantum. ficut jintichriftus qu6d efl rnalits.demonftrarc cius cxcrceam prolationis. in alio inftanti & fignificat.<ior eji corput rneam .& tunctatumeft propcficio vera.tunctanti]m cft vcrus. Reijcit primo fium non fententiam Goffndi ajferentis Chri- confecrajfe per illa virka .quia pFo inftanti prxfcnti fit dcmonftratio . '?'('r. pofitio fi quod nunc ell. no cft fignu conccptus veri. in qua tremorum verbu ponitur.pro toto t^porc prolacionis cius. Refoluit ly : hoc fupponere verborum.Vndc potcft dcmonftrarc iuppofitum praefens. vt fi h«e propofitio dcbcat circ vcra .nifi in inftanti poft fincm prolationis. in qua talc vcrbu fic copulct inter extrema propofitionis propraEl"cntiinllanti.non quod nuncconti* nctur.

dam c9rnpcfitionef<t. motum.\y hoc non demonftrat cntis.dubitando quod iic So- animal pcr fit craccs vcl Plato.eft diccre faUaciam confcqucntis. & non qii6d fit animal . rremtrum imttUisitw.cft pi-ius fingulari miniis vniucrfali . hil inferius vel lapis efi lig>Hm.iignificatioiftius propofitionis prolatx confiftit in fignificatione partium cius mcccf' fiuc prolatarumjfed fignificationes partium prolatarum non funt in vltimo inftanti prolationis orationiSjfed praccedunt completam fignificatio- oem orationisjigitur fignificatio huius pronomitantum in demonftrando aUquid cum profcrtur. vcl lcqucntc. quia pro illotantum corpus.quod cft notiffimu fcnlui .hoc ejt corpus ron "~"^ ' ^nijiiniio /ti- tionis proporitionis eft fimpliciter falfa. bibif.&per totam eitufiio' traSlat pulcberrima Lo^icalia.pro II quo intelligitur & complexio. modus loqucndi communis GrammaticaUs.Perihermenias. hoc animal^ic homo.nifi ens.vel lapis. 11 627 II. & siicitrn . & fimilitcr ifta: domuo .iS.& per confcqu^s tanttim id fingularc Txplir*tfi^ eftime q"id f»'^ «•« /* ''^'"' "^'J' pleatutQratio.Fit vt quatiim ad fpccics cotinentcs corpus Chrifti.i]uomode ly hoe.diccdo. fignificat . illx fucccdit. & quasris de fmgulari minus vniuerraU.c.^* "/[f^^"* demonltratum.addendofibi pracdicacum.Grammmtice.dico quod ly W.vcl pro partc eius . intelliguntur termini complexionis fignare quod fignant.& huiufmodi. vnio cxttemorum. ita eft ordo conlimilis quodammodointcrfingulariaiftorum vniucrlalium. nihil fignificat . !c ita antcqua detur corpus in vltimo nis hoc.(juamfine extremis ron efi intelliCnteftMs gere. ergo licct li- gnificatiopropofitionis toiius conltituatur cx fi- eft ibi tiii^cnttfwur e. laredicitur "'•V'* ^ '^''"' ' & non communius. c.luppofito qnod vcrborum tanciim prius Aio.vel fallus iUius coplcxionis. tantumhabecurin tionis men latlitttiM. & vt funt inftanti prolacionis fieffnif».& Logice. & intellc6tui.pro quo h. & magis appropinquans poteft cilc certus quod cft fingularc magisvniucrlalc. aUud eft loqui de fignificatione aUquorum terminorum. per coniierfionc panis in corpus. vtaibusy vel aUquid aUud. & fic ide fupponis quod qu:cris. aut fic quxrendo fupponis qu6d fit Ugnum. dc prioritate pri- mi conccptus •!•'• intcUeftus*. conuerlio non eft iucccQiua .fatis neceffariapro veritate formarttmin facramentis. nifi autem parcim demonftratio ad fffnfum. vcl pro vltimo nam initanti prolationis cft impollibilc.nec figntficataUquid.niliil fignificat.„ oflenditur prim6 eft. ferius OVantum ad primum .quia non valctufiud efi lignum. Pro illo igitur inftanti pro quointeUigitur frtfofititnis iahetur quS' do vnio ex. vt oftendetur infetius . vel de homine . 5 effefignificat tjiiaifta . : igitur & Contra.vidcndum eft pro quo temporc eft pro fine prolationis eius.primiUb. nec demonftrat ./uppomt pTQ indiuiduo entis. cxtrcma huius propoiitionis.i^bcndus cft conceptus detcrminatus vcrus. ergo conceptus habendus per illam propofitionem Sc incer vniuerlalia.lcd inalio tempore praccedcntc.qu6d fi demonftratio corporis Chrifti pcr hoc proaomcnjjoc &c qoid per ipfum demonftretur. n5 eftnifi res. non partcs fucccfliiic prolaCT nifipro illo inftanti ' lignihcant. er^o homo.Patct de iftis adiemacicali .qu6d ficut eftordo Seltutur. quia fi dicatur homo antequam com- tione hoc Jjartes Tsrmtot & . cft cot- .fed vt eft pars huius propofitionis homo efi albus .^«*W efi hoc-yt de Ugno. expeclandus tunc eft vnio cxtremorum vera.j.vcl fuppofiti taUs naturx.qu6d complexionem.vel proiUoinftantitemporis. Expliforma non operatur vt vera. fiat SCHOLIVM III. i . Met»fhyfice i-ogtc*. quid demonftrat?Rcf^ondeo. ficut docet Auicenna .dubitado qu6d homo. . nifi efi lignttm. ttijuiualerehuic : mcum eft corpus meum. Ad hoc eft ratio MetapliyGca. fed fubita. quia pcr Philofophum.& c6munius. dc vututc fcrmonis cfl .(eA hoc ms efi Vgnii:Sei prono- meillud.. conclufiones Oxon. hoc dlpars aUcuius c6plcxionis.dr oflendit non inde feefui.&c ni- de virtute fcrmonis.quia dicendo lignum. nam lcmpcr fingulare magis vniucrlale. qu.quia diccdo hoc aUcuius propofitionis \ heme cnim per fc fumptus habet detcrminatum conceptum taUs ponit naturz fpecific2. tamcn quando per l'e ponitur eft U oc demimy»^*' »» /cr- & non habet aliquod fingulare in. vt quoad corpus ChrU(i> .x fi^ilfcA- ticnc lAr.vel ensjcrgo fingulare encis demoftrtt hoc pronomen hoc quando per fe ponicur. dico qu6d verbum pracientis temporis non poteft hic copulirc pro quo conccptus cocius propoficioniscomplcxac eft habcndns. fine ptolationisiftius propofi- pro iUo inftanti iniiclUgitur pronofignificarc.fcd vnio extrcmoiu iftius propofitionis hoc eficorpus meum. Scd quanciim ad fecundum. quo nullus potcft loqui temporc.quia terminus vt cntis. hsc propofitio. vcl pro toto tcmpore prolationis.tunc eft complcxio vera.i. de?nonfiretur. Hoc idcm pacet ex modo fignificandi Gram- O^endittir quia adieftiuum neutrius generis fub.quia ifta hoc in fine prolacionis iignifi- Vulium.quodelt Wjcft adicftiuii neutrius gcneris fubftantiui. fic dc aliis. quiadcfccndeve ad infcrius fingularc.vcl homo. (kiais ifiud^lludySc efi huiufmodi.& pcr confequcns foluis quafftionemquacrendo eam:Aucfupponis fubftatiuum. virtutem infinitam . pro toto tcmpore prolationis vcrborum. luxta diEla patet quid.quam fingulare entis.yi:\ w. cft pars ei^HKmnJ» /7- f£o iRms^iio^olitionis. quia cxtrema iftarum vniri . nuUum fingulare eft commune. Sed pofito quod hacc fit vcra pro fine prolationis verborum.& vnio cxtremorumfitin inftanti." Qu^ftio Vndt falla pro illo inftanti.nifi in Hne prolacionis & vltimo inftanti proiationis vcrborum. hoc efi corpns meum. & magis vniuerfale. dico quod pro illo tempore. In propolito auccm hocpronomen hoi. Ad propofitum.ciim additur ad dcterminatum fingulare.& quod homo. vtfunt in fe . iatelUguntur termini fignificare.Logica. ' . aquocunquc proferatur. quia tunc non fignificat.vt funt termini huius complexionis. hic nem tradit DoBor a n. aUquid demonftriri. ncc intelligitur pro fuo l'ubftantiuo.^.ptr ly idcinferma calicis. nunquam fimul. <]uas in i. Asiceana. eft .W efi corpus meum .vel rem.\y iflud dat intclUgere //?«</ w. ^ vel de lapide . Vidt cirat corpus cat <juonudo veritatem prepojitionum ij. vt hocSci\\cctensefilignum\\^it\xtin hac propofiefi corptts nifi fingulare meMm.vt animal cft vnum ly communius. ExpUcat clare. ftantiuum dat intelligcre .cuius „. ^„afff .& miniis c6muni. fingulare magis commune .t dcmonftrat.& prius quam vnum fngucft & homo .& habecur propoficu^quia fingulare vniuerfale maximc c6municer fumpcii ab omnibus.nihil & pattim quoad intcUcclura pusmtum. Phy 1. . mIi- fMus prepofi' tionis dufU- titfrpeftint tmtfidtrMri.hic Paulus. & momentanea. tamcn Ad propofitum applicando . quia quzrendo de aliquo.quia ncceirari6 vnus adus altcri gnificatione partium fuccelfiuc prolatarum.per cerinvltimo inftanci prolacionis propofitionis. Refpondeo .licct Imgulare vnum fit magis confulum quam aliud vt quia .quacre harcdift. e^o btbo . Namaliquis potcft cife certusdevifo aremocisquodeft fubltantia aliqua detcrminata .nb fup- fingulare entis .

afTentior ei. Ex quo patet vltimam opinionem ciTc falfam. in corpusj&eft lub ilUs fpeciebus.fccund6 poncrctur rcs in effy terti6 fcquerctur vcritas pro- pofitionis.facit coi pus & iftam ifto modo vltimo iniianti prolationis corporis. vel non eji &c.aJtra/unt pitria.Si cnim tunc mihi propona- tMtefftor. " f«f*fl '"*' tempore aliquo modo. quia in codem inftanti. quae dicit iltam ftofof\tionem. oratio ejl vera. propofitio vcra. dicens te fedcrc. fit demonllratio per hoc pronornenyfjoc.Namilla propoiitio non cft vclconucrfiua panisin corpus Chri- cuius vcricas fequitur conuerfioncm panis jn corpus .ncc cfl dodrinx cx conclufio fibi pio ante demonftrationem parte addi- propofita in princi- fibi fadam de ca.Seluth. qua: tantiim cft vcra pro vltimo in. quia ex hoc quod panis conuercitur ili .Vnde . quia calicit '^*''"*'' . quiaconuerfiohuius inillud propo- cil caula non cit conuerfiua.& cft talc fignum. non tamen eil operatiua. : fed inftanti tranfubftantiationi» pofTct dici opera- tiua per conceptum abfolutum dcmonftratione fadtadcea affcntior ci proptcr euidentiam veritatis principiorum cius .&pronitur /<"»»* ibi nomcn calicit continentis aliquid Chrifti pro corucnto. icdin hoc inilanti iit tranilacio in cortionis pus Chriiti: Sed contra ObltSio.rempofitam in efe.fandiment[im autem naturaliccr przccdit rclationem . cx qui- veritatcm fuam. in ccmporc. fcmpcr faccret ibidcm corpus Chrifti fub illis Ipeciebus realitcr contincti. fuiirct n6 mod6 & vox & opcratiua UUus tranfubftantia- igitur mulc6 magis propofitio neutrain illa in corpus fuam.^Jtita. vt propoficioni ncutra.& confene lempet fignatum eius.8c vcricatcm cius.non eft vera. quia fignifica- non propric. . conc\ufio. clfe difpofitionem vera pro ila- tuit ailifterc iigno lcnlibiliin. oritur cx eis.cuius virtute opcratiua . igitur propofitio num tranilationis ibi clle 14- m6 ordine naturs eft neuua. cuius elt fignum. cut in Baptifmo ablutioin aqua cum verbis fuic in illo vltimoinftanti prolatio- . licct veriiic«. In . Eit igitui haec compicxio vetiyfjoc tjUorphJ mchm .{\ne alia propofitionc . fub illis illius fpeciebus. potcit cnim confidcI» vltimo mrari propoiitio quantijm ad per fe conceptum fanti prolahabendum per cam . vel caufa cffedus Baptifmi .vt difpo. alfifteret . cft operatiua.qu6d hxc propofitio:W efi ^aratittu poccptui aliqua tes fignificata:in tertio iigno c6fequitur veritas propofitionis cx vnione cxtrein fe:omnis J^^^^J'' immcdiata dilpofitio opcratiua ad gratiam. cx quo fequicur quod hacc proporitio. fignum & caufa cranflacionis fa- dtx in vlcimo inftanci prolacionis . ^^ inftaiiti. quomodo forma confccramodo confimili eft vcra. in inconucnicns eft fet ad prblationcm cius tranfubftantiaiTe pancin .& hoc : efi corpus conuerfiua panis in cor- tum & pracccdit meum .dum fcdes.Secundo tionisformi trifltx natu- ' "• puSjVt difpolitio immcdiata ad tranflationemjfi.quiatunc bus Nunc autcm fi demonprim6 ipfam rcm fignificatam. corpus Chrifti. ncc falfain fe.di- Et iuxta hoc patct tionis fanguinis ifto .& abioiucc conlidcrata:in lecundofigno virtus diuina aiiiftcs ilUs lpcciebus. eftcffedtiuatranilationis . fr.Et tcrtio quantum ad omnin6 ncutra ncc vcra. ^oc eficorpus quoad intcllcftum eius . de fub- Dcus aiE- vc in fine difpofitionis iit ibi corpus Chrifti.h*c(ormmdi~ inorum enim propofitio priusintel- & jtlius dlcen- dimodus.quod ficin vlcimo omnis propoiitio neutra. igitur tunc ibi eft non tionem ad corpusChrifti. abfolutum. or. ficuc difpoficio prxcedcns in ccmporCjCft quodammodo caixr gente ftic erit falfa.quia non habet rationcm potus contincnte. & tcrminus alicuius relationis quam ipfa relatio . con- fiat ueriio. quod eft contentum fub illis fpeciebas. Vnde hacc propofitio prolaca faiUius.ficut ratiua . In primo figno intelligitur propofitio vt ncutra cantiim:in fecundo intelhgitur corrcfpondere Otrmit prtp»fitio riusell licct ligitur ncutra quam vera .adhuc Dcus Veritatcm. vcl denotans termicontentum. txpUeatur cendoJ}iceficalix/an£uinismei.qu6d haec propofitio meum . AUter poteft dici.nifi inquatum vera. hic efl calix &c. quantum ad rcm fignificatam per iihmi conceptum pofitam in efe aDeo.quod fcmper confequitur fufi figna- duo diltingui cx parte illius propoficionis . cuius ratio veritas cft rclatio accidentalis ad vtrm vtlfti' tam per ipfam.& pro quo ig. nih fidio cftcc. ficut prius ponitur fundamcntum.in fine prolationis ifto- rum \ti\>otujooc efi cerpus meum. vt Exquopatet quomodo forma corporis Chrifti Vcra cft. licct non pcr nuUam habcrct. quia fi Deus vocem non fignificatiuam .qua: couenit propofitioni cx pofitione gratix inuilibiUs eidemtribuendo.& ipfa demonftratur. quia tunc primb circt propofitio neutra.te fur- & fmpofitio di- non tantum naturi. illo fccnris.vel conucrfiua.8c cet. (tratio caufarct «Jeindc tocam vcritatcm propofitionis dc illa. nifi in vafc confecratione ver6 corporis non ponicut continens pro concenco. in ratione harc propofitio .eil ifitio illa vera. ita ftatuit quod ad fcnfibilia panis& vini. quam intelligatur vcra per rcfpedum ad rem poiicam in ejfe.Nec inftituiflec . vt in fe confiderata fecundumfuum conceptum abfolutum .quia inquantum operatiua.tur pro corporc Chrii^. tteititMr. eft . dicitur prius aliquo n^utraqi*i»> 17- corpus meurtf. ficuc cempus ficio prior ip(a tranilationc.' Lib.In tcrtio vero figno nacurx re pofita in lacio panis in *i^. figni . tur ifta caulaefTcndi ibi corpus.pri- propofttum cft. . quo ficconucrfiopanis in corpus.nam (Stio ifta QhieSi». In Prsdicamentis cap.ncc ad hanc con- falfa cftdilpofitio ucrfioncm . licct . Diftinaio VIII. rt initnts in nec hxc: Fgo haptizo ficut patet. inftati iUi difpofitioni habcnti efe in tcporci ftant.eft quia fi opecircc . no cfrc operatiuam. Sic autc eft in propofito. hxc tionifacramcntah.& no vera. tunc eifct omnino fimile ad propofitum . maximc accidcntalem. rcm cft .velf4l/a. »is illius propofirionis pollunt ' immcdiatam ad indudioncm pro vltimo inibnti propo- fuas prolationi$.ficut fignificatiua tionis . Et fi arguas de veritate propofitionis. 628 .6of ejlcorfusMehm. quia in quia fine ipfa jjotcft eftejigitur intelligitur prius vt difpofitio temporc cum fic pra:ced^ti tunc non adu fit non vera. Eadem enim AriAot.& gratiam .vel tranilatio. vtquandam difpofiftanti hoc . provltimo inllanti prolaYCiborum huius propofitionis . Ex eo cjuod res eji . Chrifti non tanicn hoc iignific^it quantum ad per fe fuum inteiledum. vt cuidam ligno fcnfibiU ciFcdtus .!tionis non fit corpus Chri- veritatis propofitionis-. Jlefpondeo Dico crgo.rV. eft ir fu» veri- fibi omnino ncutra.crgo quia virtute (li Stlutio.Saptilmo^vt abla- propofitio fit Dcus Chrifti ibi eflcquia ficut Chriftus. & vnione exttcmorum in efe pro illo initanti.hocefi corpumeii.ncc falta.eit vera. qax eft vera .vel conuerfiua . . quae eitur neittra fed ctiam propofitio potefl prius cfre yera &pofteaeritfalfa5oratio cnim.in finc prolationis pof- Iftud patet In ordinc Nam tcmporis.lequitur veritas propofitionis. *t*' modo vltimo fuo inftanti. quia in illo fic tranfcorpus Chriiti .

Nam poteft non tendere accipere corpus Chrifti Aiig.t.quodetiam riter. corpfu eft dittino\fiectu & pto primo inftanti demonftratio Hngularis encis.& audboricate cuius hocfic regula- Supra hic nam. ynde idem Sc diccre . tmm fir t»nm Sacra- quid mtnti quod Sacramentum.licct non in vafc. dcns fumere ingeneraii. deveritatc fccmonis eflV dicla dc corppie Chrifti.accipcret dicit Magifter in litcra quod . & fpirirualcm . . Et cum dicit qu6d non propofitio jllia conuerfiaa. accipiat fpecics & . quod ibi continetur.vt diflum duo argumenta quzftionem. ficut ciam Paulus dixit hdceft doSlrinama. Contra.facramentaliter.& primum & fecundum fine tcrtio iicct non mutabor in te:8c hzccft diffcrcntia inter cft.e]Je igrrem. S\Uit. Tertio accipitur facramentalitcr fpirituali- Sacramtittttlittr fumtri quid^ quf midi.& conucrfiua.idecn in conceptudemonftrare Hngulare ens .\i ignem. & demonftrare corpus poft illud. tfelper Ponit tamen tafiM.& perconfequens ita poteft facramentaliter recipere ficut . 8c Dcus inftituiiTet qu6d ad prolationem huius propontionis hoc eftignu .8. firnilj in propofito non eft idem dicetCt^Desu facit hoc ejje corpM Chrifti. pus Chrifti modum accipien- & non aiTumpti. ittMndum. leiunium Ecclefiae non rt. .fignificamus verba alterius non etFc dida a nobis. naturz. in vtratjue Jpecie effe REfpondeo ad itla fpecie.f. qu6d tam aieiuno.vt aerem . tanciim vera pro vltimo inftanti prolationis eius.Palud. quod fub iiiis continetur corpus Chrifti . Secundo .i verba. in tpuhw non ieiuno ijuia Cbriftut ita fitos Apoftolos. dico quod hxc propofitio hoce^ primum & hoc 629 Dico igitur qu6d pus Chrifti tcrtio regulariter pcrcipiens cor- modo > debct efTe ieiunus ieia- g nio altirum. S G H O L I cnim Euchariftia tanSacramcntura » quando illz fpecics. fiuc homo hoc percipiat. iciunus ita in- & hoc credere fbb fpeciebusconcineri.QusftiolII.dami man- ducet K»rit pt». Icera.4.f. . eamfitcramentaliter. frimum. 1 1. non videverborum facramen- vcrba przmitt^rcntur in illa & eftendit integrita- retur qa6d-vircute illorum talium Ad fieret alia conucrfio. vt fiue brutum .& fpiricualicer. vel aliquid fimile . Argumtnt.& aiip modo vt Sacramencum. fcililirum nntmcet Ecclefiz . liceat hoc meum .i&(rit. qu)m i non ieiuno poteft corpus Chrifti primo & fccondo roodo percipi. fnb c conuerfo. quia non funt idem in conceptu. paccc refponfio pet di- Vtrum T I O III.fiden man- ducationem carnalcm .& ity corpus Chrilli eius. Accipitur enim Sacramentum.quando fcili^et percipicns dignc fc przparat. cocorpus ibi credit fiue intendens in fpeciali accipere Chrirti.^. & modicafumptiocibi. non tamcn vt fi ita illud. * patet priiis qualitet ly enim.ep. noniciunus. 'Eucharifiia ter.patei fpeciebus fumptis cii tati ieiunio. tjnam cateri rituifitnElo os cihi .thi4.dift.autaquam.q. 16 in loan. bic eft cttlix /anguinis mei meHj . quodeft notifllmum tam lenfui.6%. fiue inten- tincri . ideoper vniuerfium orbem mos iUeferwuur. 'Ecilijia accipitur & . ignis eftignis . hoceft i^nu. quz non conuerfione. Ad tertium. Ncc ex hoc fequitur quod fumatur a bruto fact^mentalitcr.5i. Dtffnenti» mandmtatimtm^i- inttr ritualtm (^ cirfiralim.fcili- qu6d oponet przmittercaliqu. Licct enim bru- Tramiffa tripliei Euchari^ia fitmptione . quia non percipitur ab cis fine daranatione eoruro. quia fumens corpus Chrifti dignc.hoc eft corptu Mf«m. quando aliquis accipic cum mala fide . & facramencaiicer. decUrauit perfi . 80. Dtcijii qut- fiitnii. illo intcUigitur vnio extcemotii in re> & pro illa iit vera demondratio fanguinis in quia pro ejfe .ad Corinth.i.).s fpiriiualiternutricur. corput Chri- mcum eft eorput meum : quia quoad conccptum non cft idcm cura fti eft corpfu Chrijii propofitione ifta. nifi fadla in propofito hzc eil vera . Terti6 modo vt oacramcntum facramentaliter .w. fumitur Eucbariftia . .qu6d Deus facit hoc cflc igncm. SacramentHmfitmere tem con/ecrationu . (icut fit in fine haius prolationis hoce^ sgni^.f. hic eft fimgHts habec hzc propoiiuo verificati inviti- mo inftanti ptolationis propoiicionis .Rich.licec in re (inc idem . patet inOxm.D. fed tancum recitata .quitm mali accipiunt.4. ignis generaretur ex acre.vt inhzc ntz\io. vcl corpw ejfctrpuf meitm.^K j. Dico igitur applicando .Mrfiet ignis.li<jMido : placuit Spi- cfpi.inin{lanti prolationis. £ba in corpore quzftionis.vcI nucrimenci perccpcione foluitur.}. «1 lanuai.SiC .vc cibo fuo fpidtuali tanquam merabrum eins. ^uiautem efiirit. manducationem nutrimenci perqnam conocftitur fpiritua- pcrcipien. percipiendum. Eucharifiia Ptimom poteil eiTe fine fccundo. & ab cet teiiigatur alio principalitcrdifta .noa t^men hxc . Tom.cap.Percipitur lura vt quibus continetur corpus Chrifti poft confectationem. coenam dcdir difcipulis corpus fuum. Pars 1 1.incorporacur corpdri Chrifti. trtplt» ftrttftit. ftus poft vbi videtor Apoftolus innuere non debct nem corporis quod efu- fariari in Ecclefia j^er acccptio- Chrifti.i&9c° Ad fecundum dum. c conuct fo in manducatione fpitituali quod nutricur tranfic in cibum nutriencem . Ad primum. necejjfario debeatjitmi a ieiunu ? Aienr. quia in manducationecarnali nucrimentum conucrcTtur. lis pcrcipi . qu6d Chri- .<^* conficr.Thoin)/. %7S^ V 6 D I.hac cflet vera.non tamen dcbet ^ma-. & idc6 Sacramentum iftud tam boni. folaic qualifcunquefic de medicina. aliquis paganus.Sc Deut fttcit hoc corpM effe boc corpm.f. Demfacit ignem ejje ens .i. leiuniu naturz totaliter per V M. fignum eft cft iilius . nifi enim Canone . quam intelledui . Scdtertiomodovdico qu6d tantum leiunium alik reiuno : fcd ieiunium cft duplex .iiJ. Emhariftia. fumuntur fine fide. traft.fed non cu rcucrctia debita. Aug. quia hoc aduer- Sumfti» E«> bium tnodum dicit comparationem ad di airumentis tum . quia corpus lubens partes folidas habet ratio- ncm cibi. quamcunquemodica cibationera.a ieiuno regulariterpercipiendam charifii* fub quibus cominctur cor(^ jutmede.i.qu6d Euvno mo- iftam chariftia poteft percipi triplicicer. . aut fi in peccato mortali exiftens. concedo non eft : eft fed conuerfiua.non contritus iilud fumar. fcilicet vt Sacramentum facramentaliter. . & non. & fide in genetali.^. & non func . fcilicet contraria illius.qiiia tunc perceptio illa fignificat Ipirirualcm lis. Q^V ex pracepto vero integritatemfitmptionu.quandoerant pranfi.ficutieiunus. . vc fiat tHtnutaberisin mcmbrum me. interponitar.mdo przmitcimus aliqua vetba dirigendo fermonem ad aiium . Vndeqa. facramcntalis ^iritMalis pcr debitam rcuerentiam ad iftud Sacramcntum fumftii fuid.& ita facramentaliter. non & tranfit in fubftantiam nutriendi iE S 1.quando fumitur cum dcbita intentione . do vt Sacramentum tanctim.dico quod concludit pro me. & fpirituaiiter. vt . & quod Deus faciat ignem efle ignemjficut nec c conucr{(S^ idcm dicere. eft diccre.licct non c conuerfo .Scoc. & hoc A ens. refiluit Scoti opcr.dicence Auguftino . non Matthi qnod i» honorem tanti Sacramenti prius in Chriftiani Dorninicum corpM intret .X I.ir {.vel infidelis. friMtifU. Ad ttrtium.i.t. . 1^^ tS^ riens i6.

Quoticfcunque miniftcr conficit tradiderit corpus uium poft cocnan). In fccundo c.cap.*"' '"'"'^ '^ pter folutionem ieiunij Sacramentum recipi in- Sacramentum excellcntiffimum. . & .dico quod intentio Apoftoli cft in ferioris.qu<lm vini.difi.nihil totum. ex natura fua opus fcandalofum implcre prxccptum Dci ...& non diuifum/ecundum fecundum c. PraetcrraiiTo itaquc infcriopra.quam prajdiftis. &fecurcin vino conficiat . indiuifum.ccpto doleat de negligentia . tatnen tura. • acciperctur hoc ieiunus tenecur ex przcepto '<"»/"'«"»• & in .& dcinccps fpiritualiru imntimtcr manducari . Quasro an talis g^ .quia fic Chriftus inftituit illud conficia facerdotibus. Sed hic cft vnum dubium dccorpore Chrifti Parafceucquando facerdosrecipit vinum pniii taniijm.&ipfum reciperc poftquam i"'r„' ^iu aquam fumpfcrit .practermiflb pracceptoinferio- qao rcpugnat.qui con.licet in pcriculo mortij tur igitur futiriui li' igi- qu^m recipicnti corpus Chriftomacho non ieiuno. & prajccpta fuperioris.vcrifimile taraen eft quod poftea pcr fc . cenecur /anguinem conficcrc.fimulcontincntcs corpus Chrifti verum. fine aliquo fcandalo illud rccipcre. vt fepfa fimul eecurrunt. & Quia quando aliquis obligatur ad Slplura prt- pcrciperc illud.c 1 6. duo funt capitula in decretis de Relatum. vfquc illud hoc ^uotiefcHnejue feceritis . quibus datur corpus Chrifti. canonis:igiturconficienscorpHsChrifti vice Chrifti .quia non eft ex fe .^1*. dicerc vinum ab illo loco. in vtr. vt homo meamti lecl . Soluitur. ibi fupra & Ad primum argumentum inoppofitum. quod prohibe- & ficri ^ Canonc.vt ait Augufti- . Dices.& meretur implcndo pracceptum Dci.vbi vult Spiritus fandus. .i.& inferioris.& domi manducent plenum cibum. ficut circavinum. titm. Similimodo .vt Ai primum nullus fpiritualiter hoc Sacramentum reeularicer t"""P'^*- '. dixi ptiiis qu6d oninis conficiens ^orpus Soluitur. dc illis aliqui cfiiriebant . . cornualtaris.li^uido. vt fciliccc primo fumat Sacramentum iltud. & ebrij erant. Ad aliud . 7. vt fobric .nec in eo cafu.ieiuno teturejft iu. & no polfunt & abfoluicur a prarccpto in- non inftituiflet tale pricequo credidiftet rcpugnarc praicepto fupcrioris. quod Chriftus reliquit Apoftolis hoc ftatuere. i £.in fimul ambo feruari.. vel pcr Apoftolos inftitututn Hinenmhtt' dcnunciaucrit proptcr reuerentiameius. quam volcns dcftrucre Apofto- ptum lus. Dico igitur quod tenetur confccrare vinum.licjuide . pofHt Euchaii- ftiamaccipere in aliis cafibus .ficut dicit ifta decretalis. dcnote r non imo neccfTarium. quam pofltint fupponere ra- non fcandalizarentur.& deinde poft domi manducct.& cap.&ibi rcciperemagnara quamitatcm dc vino .& poftquam Tuerunt pranfi.& fanguincm. (\ enim populus fciret caufam quareiterum ftacuit f*r. Vndc licet Chriftus . vcl aljquid aliud tettiporale .fi in aliquo cafu /• r appareant contrana. • 1 hoc.quod non poteft conuenienter vitari.nio nacurx. fed obedicnspracceptoDci. .Nunc autcm de integritate iftius Sacramenti cft vtrumque tam fpecies in aliquo cafu .. & maiorcm pcenam Z^"fJ' infligit conficienti tan- vtbonum tegre prohibuiflct. fumuntdevino._ /lUjetHJum.vel non iciunis. ^uod & . Imo tur talis quicunque. tuiB in vta fpecie. i'ona- quod miniftcr infundat aquam in cali- vinum purum & ilfic. quam aliqucm cibum corporis corporalcm.& rccipere. ncit corpus. qulkm Ecclefix. nione per annum fi nouerint exclufis.finiteiUos .vtSacramentum fitin- rcgulariter Aiiguftinus. In quorum primo prxcipitur quod quoticfcunquealivino .& eius fanguinem.& per Apoftolos Ecclcfia: nunciauit.& pcr cofequens non videtur quod fGmpcr fitneccflarium Sacramcntum iftud rccipi iii 9. quia r \ r pnmo tcmporc.dico 8. m. caci funt .1 r meditttitM.vt Sacramcntum intcgrum. & Hoc dicit contra facetdotcs. in panis.Poteft enim cautc irc ad cnfupofito. . . licct priijs fufceperit ""' deindc rcdire ad mcdium altaris .& ctiamconfecit fic. Chrifius nr accipcret. la cafibus tamcn poteft hoc Sacramentum rccipi a pranfis.vfquein fineomnium Midirum.P"^'"* intenderct quarerecibumaniraaelpiritualcm."" 'fljxprt' non languinem. Poteft enim fine omnifcandalo tionabiliter.i.non abpraccepto fuperioris pcr prxceptum inficut in ^'"^''* conficerefanguinem.& non fanguincm poft rcceptionem corporis Chrifti. g^j ^^ ^jj ^^^^^ Confuctudo cft in ah-qua rcgionc quod confecratio ht in vmo albo. totum Sacramentum integrum .nui leiunus leiunio naturxjvcl iplemet ^. oppofitum. Refpondeo . Quod autcm non (it fumendum nifi a iemnis .cijm biberit aquam.& ab cifdcm fic fumi.Nec aliquis fic non iciunus peccat nouo peccato percipiens fanguinem proptcr tranfgreffionem pra:ccpti Ecclcfiar.igicur fumit partcm Sacramenti. non Etfi non. & tencatur iterum confecrare lud fumcre ftatiiTi non fit : ctfi . quibut ieiunus fit tegrum. Kiptiea. aquam . fi omittcrct reciperc quia maius eft t"ce»reteen- pracceptum '""' Chrifti.ique fpecie. de illis fcandaliratis .qui frcqucn> terin dicconficientes corpus. 0bt*9i*. ha- nu$. in fignum Communifa. fupplendo quod incautc fuit fcndaio in omiirum in Sacramento. quidfiprxuidiflet iftumcafum. ab iategro etrceantur.& ris fanguinem rccipere. lici- lit \ yj. quia eiufdem Sacramenti non potefi fieri dimfio fini grandi facrilegio. Rcfpondeo . ris.& dicantur omnia verba confecrationis circa ipfam . & pcccaret peccaco mortali fanguinem Chrifti . fi poftquam fumpferit aquam. . & percipicns. cap.. ieiunus ieiunio naturz .non eft curandum. Patet in illis duobus cap. . DimnaioVlII. 1 1. 630 & non tamum ieiunio Ecclefixilicet & quadoquein cafibus rpccialtbus mtegritiu iic percipi debeat.dijl. populus cx hoc fcandaIizatur.vt patet dcinfiinijis cccredens ipfam eflc vinumalbum.&tandemrccipiaturafacetdotepoft perccptioncm corporis./-. Patet in cap. & etiam fanguinem conficiat . fi conficerct in vino . & magna quantitate vini . prxcedentibus de conficr. non fit ieiunus.& petprimumc. tunc totum fumebant . & tur .8c fcquenic Compertum.\.&fic non iciunus fanguincm fumat.nullomodopro. fti EcflefiT" Ncc cft aliquis hic pcrplexus. Lib. vbi repugnat fibi Ecclefia . lice t proponto .dum Ztuhs- 3«« ^'fi"* /•"»*- '"j'^' .percipiatur itcruni confecrarc vinum .fcdmultum afdificarcntur.& tunc primopoft perccptionem aduertatur efle aqua.& Sacramentum fit integrum. feriorisjfcd c conuerfo. corpus Chrifti.qu6d C»fus & Chrifti vinumconfecrarc. quando conlccrabant laccrdotcs in magnis panibus.toties tenctur illud recipere betur di conficdifi. t hortatur vt Sacramentum fpiritualiter rccipianr. viaticum in falutcmanima!.& non ieiuni.lV. prJEcipit quod <juotiefam^ue conficit facerdos .i. .& complctc recipiat. hoc conucnienter. fcandalum crit . toties pcrcipiat quis confecetit in pane ifta materiarvnum alterum . quia inferior oppofitum . fempertenetur prascepto fuperioris obedire. Rcfpondco . & nen po- te^ retifer.ftomacho dcberc pcrcipi . & fubdit pocnamtalium nifi enim ^uoiiefcuncjtte confecerint imegrum etiam a commufercipiant . vtilittifcandalum nafci qttam veritas derelinijuatur & ideo permittitur.i deconficr. fi aliqua pars aquz remaneat in ca- foluitur • <l * ideo non ponderandum ficut dicitur apud Matth. fcdmalcinterprctantibus eft fcandaIura.vi argutum eft in oppofituin. quia ex legcDci nullus cft pcrplexus . & crat contentio inter tos .

hoc Sacramentum dcbent cflc diiigcn.& nullus faciendo quod tenctur. diciiur ciTe irifiiciter. TantA. 15. & non habci firmam . tenetur communicare. poflibile cft fc habere certitudincm.& tunc occurrat fibi aliquod mortale.& non inucnit in fc co- peccatum.caie rKortali ex ignoranfaltem quod non iciant fe eflc in pecc.vel quia placct fibi depeccato commiftb prx- terito. .T. Tcr ^''3""" polfc modo cie.necpoflit protunc habereconfeflorcm idoneum nec potcft vcftimenta pone.. credulitatem quod ipfe reuelnret confeffioncm. in pcccato & ideo licct faccrdos in dic habcat illa adum aliqucm faccrdotis.Ad ^rimum do mododcbito illud ad quod tcnctur . . bibit indigni.Bonau. pcccaro mortali. fe ti- quod non. Qui mandKcat 1 1.quia adhuc obligatur ad .dcbet cclcbrare. oporiunitatem confitcndi.^.ficut ncqucin cafibustnifi beat noribus propter fcandalum. coijfcflionem pcr Eccleiiam cerdotisoccurrat. Mclius tamen eft dc illisconfitcri. f^nitcns cfuidem.& peccantem . lib.<. i6.quia tunc ha.quiareneturad difcuflioncir. .mod6 pocnitcar.a./. iiidicinmfibi tnanducat talis eft huiiiimodijqiii non & hihit fpiritualitereft & brum . ii comniunicarc.fed vtitur corpore Chrifti . Vtrum .ep.& voluntatcm aclualiter malam. tunc tcncturpiius confiteri .z.igitur tenetnrcxpcdarc vel pccciu mortalitcr fi incumbit fibi re : fi tendi tur fpeciali legc aftridus.ficut & alteri : R»ti« 0ppO' OppofituiTi C^ ad Corinth. vt faccrdos Paiochialis tcrctur in folcmni fefto celcbrare vcl fi aliquis indu- vel in : tusalba . fec- jn peccato . cuiit . & pro populo. 11. Caie: .. Scot. dicitur . Tura .«. Auguft. 1 1 . percipit Euchariftiam qua perceptiofigaificatipfum fpiritualitcr incorporari Chrifto. nec vcnialiter. riunimtm. cum peccatum fit principalitcr in voluiuare.Ad Jecun memoriam prinio poftquam confccit. nuilo dnm.. & iftis tribus modis adualiter peccat.iuOAro». hoc '"% """'"^ exiittnn cq-n. intfgritiu uf Artftu corpus Chnfti dcbet conficerc in vtraquc fpccie.D. eft tamen quautum ad rcatum. quf aut in- difcutit humano modo ficut potcft .quia quilibct dcbet Diftinguo . L L ^ cftqui habet poteftatem. vt propter vitationcm fcandali in Cc.&ifto modo dicitur cilc in pcccato. g ^ Ad . frimum. proximo . advitandum fcand.Suar (iiV. .» j.j.^. qudd confeiSlum eratin die prKccdenti. pntiam peccat morialiter. xtu fcmcl in an- nifi vt patet mr<i. modo poteftdimictcre. ^. recipcrc in vna fpe- tantij-. tes 5.Thom. cum ecundo modo cxiftens in j)eccato. . vel qoia tunc habens propofitum peccan- di. fed 3- aut habet §lii»nioque . autem non habct opportuniiatcm confiaut ilii incumbit ex officio communicarc. peccat. & fic in tcthmun:-. loquens de maly fiicerdote .X I. ncc pcc- cat mortalitcr tum communicando.diJl.nullus tcnetur confitcri no ex prxccpto.rcpugnat cfFedlui huius Veniefe von '"ipcdu com. j^^^ jj^jj jll^ deGrctalis.quod in peccato moitali.ncqne venialiter: quia nuUus tenetur ad in^poflibilc. mcnproptcr medium indcbitum facicndi. Non enira videturquare didum prxcc. I non pocnitem rjr .^. &c. quod triplicitcr aliquis poteft Declfio Jtionit. ctfi tantum fcmel in antio confiteatur. ./i.relatHm quod facerdos .fejf i^.ncc conucrfio- Dcum.j.ofFcrendo fcilicct orationes.vnic.4<f. cum haheat pra- Trid. cato morrali communicare fed pcr nuUam obligationcm tenetur communicatc in .(.bcnct3. neceflitas . . tcnctur . addit peccatum peccato. poteft antequam communicet. Sacramcnti. Cyprian. Jit4.fed non confejfm . re fine fcandalo.s in .vt patct. & tunc peccatrecipiens. Homil. ptum non ad falutem. Tertium.quia quihbet tenetur faltcm Situndum.vt in Cpccic panis. fcd ini- . fi non merc tenefetur difcutere quovfque modo non . Si autem aliquis exiftat in pcccato vcniali. vnde reprehenditur p.vel extcrius aftualiter operatur 'Jl' aliquis contritus de malum. qui confecratur .ilum. REfpondeo.non tamen icmper ^ tur in fum- quoa ftitni infirmus potelt »» . & & iftc Hcct non fit peccator t^uantum ad maculam . quia nondif- cipiendo corpuj Chrijii f 4. etfi fit in peccato mortali & tunc non tenctut confireri. rei SacrameNtnm ad indicittmpercipit. peccato mortali vt .fed melim (Jr huiHjmodi peccata prius modo confiteri.j t. mera- Chrifti .qnam communica. Scotioper. in ?nno cx litmide confecr.cum .aut non poenituii ntuit. Ad primum dico quod nullus pcccat facicn. V M.(^ ^t. Item.Stf. & pcccatum.d. to tia mortali noHo peccato communicando^t^sr re- Alcnf. aut propter ncgligentiam fuam . exijiens in feccAto mortali peccet 3 /'.80. .non tamen principalem aftum. (i .d pcr .(^ j.i ad Corinth.„«„. . Qua^ftio Vnica.Tom.yiiS. in femc! conChriftiano. &c. relligit (Xt.rt qui pcenituit intcriias fatisfccit Ecclcfi. qur.quia vcniale nullomodo. licct non (it ni ad qui neccilarium.cum non videa- fibi fufficiat fitendo. . • /1 .pineifnle.quia noneftfibiremiflrumquovlquepanittar. 6ji poteft dici aliquisin commiiro peccato prlus cemmzit tamen non confcflo . telligi eftc in aaualiter peccat .qai eftconficerccorpus Chrifti. diccndo pro fe . peccans autem ve- nialiter.(7w«^ vtriuf^ue/i'. VoD non . gnofccre. Atiguftinus fuperloan. in tali. quod commifit . fi oportunitas fa- Primo modo exiflcns in peccato mortali Ci communicet .aur non fi non incumbit .D. quia efTet certus.'w Apoftolus S)utimed» cipicnies De dijjpofittone communicant is Q\ iESTlO VnICA. quod dupliciter poteft ccntingere. DISTINCTIO IX. & can. ficut eonfecr»' "*"** vtraque ipecic recipicris rccipiac ni qiiia . exiuf»' tm. C H OL S Exijlens in peccato mortali.n illud modo Alio pcccato.4. confeffarij . quia pocnituit .nec mortalitercommunicando.K/irM j.quia peccatum commiftlim non panituit de co. .cap. Ad aliudpatet in pofitione.quia tantum femcl in anno fufficit. Vndc benc poteft contingerc quod ille qui eft in pec. Aifum- /^ ^ ptum femd communicare patct. recipiunt . nec examinat confcientiam fuam .oppn/itrtm tenens .aut non habct fi ha^ ^'"' '" f"' bct vt quod habct confcfi^orcm idoncum .fcd faccrdos in dic tjo Parafceues non coficit aliqu. igitur poteft quilibet faccre quod tencturexofficio.f commumcet nijlnecejfitas/ectts facerecogat. Pr^terea. prarcepto.urn iciat fciat le fe cue clfe in tali pcccato & p tunc cft inprimo gradu:aut nonrccolir fe eflc autem Argumint.& fperar e fe cflc Tcrtio cft quilibetcominunicans exponcrct periculo pcccaii mortalis. r .c^ ab/cjue confejjione commmicans.cj. nullo pcciat. nullomodopcccat . hic qutji. quia aliquando tcnerur exiftens in peccato morta- I.i.inqHit.

quod prius non fuit. 3. 10. REfpondeo ad qua:ftionem vbi primo often- : & qu6d pofnbile impofHbile eft aliquid cfTe. Euchariftia. Vide T)oQo- Qxonhtc k n.aut eftet .fciIicet. 24. & non fit mu- mutatur fecundum fednon poteftmutarilocaliternifi & dimittendo vnum locum . quod non conuenit corpori Chrifti. ica eft. dift. vt panis.Thoma efi htc poni corptu de Eucharifiia.I<ic1i.quc)d corpiis Chrifti rcaliter contineatur fub .qq.J probetfiipJiimhomOiSiic: i DISTINCTIO De X.Corinth.4. <\V ^ S T I O I. nec c conuerfo : fcd fi corpus Chrifti fub fpeciebus panis habcret partem cxtra part|. religionis fuit dc fubftantiafidci corpus Chrifti realitcr fub fpcciebus panis contineri.& non damnaietur. ^Hantitatem Chrifti retn in Alenr.hie non jlr£nmt»t.a.Thoro j.quia minus corpus non poteft eile fimul cum maiori . Se- mam.z6.m.\n<\a\i.fed . Probatio confequeiitiie. Diflinaio X. Trid. Terti6 qu6d maius qnantum poflit c(Tc fimul cum qualibct parte minoris qnSti. dc Do- . & fecundum Auguftinum c.panis Nam . 1^. fi Chrifti hoc ciTet verum quantum eft ibi.l. i .ficut patet de conficr. . G»bt D. Chrifti Corpiu Chrifii vere eft in I. Sic etiam antequam exerceat {pcGialilege tenetur facerdos iftum a(Stum ad poenitentiam exteriorem.<jHiafic Scri- fturahabet exprefiiy& conftat nenfHiJfe Chrifium lo- cutum Metapborice.At««.umul cftet quantum.& fimul cum hoc. er£o nihil refert htc fit ficundaritu termintu . Comti.ficonutrteretur (jHantitas in ijuantitatem effet fitb medo tjuanti in . cft habere partem extra partem. acquirendo alium.Secild6.& quombdo hoc eft. nifi prius coniiteatur .ita impoflibile eft quod aliquid adiit in aliquo . quod . 652 quM reguUriter non tenetur Terti6. vt non quantum exiftens . fr»hat ««• HtritMteSeri' ftutt eenti' neKtism ««r» feris Chrifii fui ^eeitbut.vbi prius non fuit . Hoc efi corpM meum. (jy V 6 D non fub fpeciebus panis •. nifi ipfum mutetur fecanAam vbi: fcd fi corpus Chrifti nunc fit fub cund6 oftendo quomodo hoc fit poflibiIe.& non quantum. .qu6d tii dimenfio corporis Chrifti fimul cftct cum alia dimenfione. fcd pcr quandam figuratiuam proprietatem.j ^.a principio cnim Chriftiana pulis fuis .& fimul ciTet maius corpus cum minori.RefHtat aliamfintentiam. Quart6. cos.6o.i. illis cbniinetur ppft confecrarioncm. netjue vt careatfuo modo. 1 .& eiTct maius fc. Nunc autem Chriftus dicens feipfum ciTe vitcm. aliud » dico aliquis ad tis.quiatunc cflet corpus Chrifti minus fe ipfo. prioritate te-rrnini Item fecundo fic. hic nen hahere modum quantitatu. 8j.& fub illis fpecicbus cft non qjantum.& . ittHndum. fit fub illis fpccicbus.45. fed tantum per quandam fimilitudincm.ciret maius quantitate hoftiar. fffibilitifttm frob»nd»m. ijua adfixtam (juaftionem rejpondet . i. Vide Bellarm.Mitih.i.ficut nec fubicif^um a fua propria pafiione.qu6d maiui quantum MultMfuffe. qu6d corpus Contra .niA femel in annojtamen in cafu tenctur > quod exponens fe periculo mot' habens partcm extra partem. quod non eft verum .Suar. .tcrcndix eft qu6d dc fadlo cft ibi verum corpus Chrifti fub tatio in illis f^/iocaliter piit!i$ fpeciebus .D. qua: habetur i. Ncc poilet ibi eiTe primo modo . confecrati non realiter con- tineturpgitur nec fub frimum ni f»timm.40. .pj 75-««.^. per mutationem panit Hanc refutat varijs rationib/a. & fuper loan.Et C\ inquiras qua legc. D. nondixitdifci- & vos membra mca fed quantum ad vobu. Nec etiam pociebus teft ibi titas contincri vt exiftens quantum^quia quan> potcft feparari i fuo modo quantitati» non uo.d.quac videntur in- cludcrecontradiftioneiTi Prim6.quam ante. quo modo dixit illos palmites. i z. non fuit igitur .}. eft ego Berengarim.facite in ^ de refteMus ad eandem confeqHentibtis. Chrifti fine vllafui mutatione f 1 Mouetfix tjuafiionet. niii aliter fe habeat nunc quam . triangulus Ah habere tres.e^ .aut noujfi non.quia dcfinitio quanci continui faltem pcrmancntis . Sed cum hoc oportet eum poenitere dc cofeilione omiila. nullo do quod priijs. SCHOLIVM fubftantiam corporu fit f)]]ibile tanquam cuidam figno . Scoc.i. igitur non poteft corpus Chrifti fub fpcciebus contincri magis realiter miniti efi furptmincoelo poft confecrationem. ^uodpro .& difcipulos fuos palmitcs.i.i.Lib. Lucx XI.a.& Auguftiauf. 1. addidit. ccrpns Chrifti fubillis fpe- non potcft rcaliter contineri . .qu6d fubic^um poflit cflc finc quantitatc. Se- cundo . Vtram R»tio tiepm ffi*'"»' poris Chrifti exiftentia corporis Chrifti ftib Jpeciebus Tettiitm.«. in ipfum. hoceftcorpM quando di- mium.f» Oxon. & fcd modus quantitatiuus fi ciret aliud a quanti- tate^noneiTet paflioeiusiigitur nonpotcftcorpus Chrifti quantum cxiftens .hoe.C»V<r«»!i- ftantia Scripturt dat intelligere Scripturam.C.|. quia cum in ccelo fit quantum.ficut quz- dam alia vcritas de Sacramcntis. non poieft corpns Chrifti aliter contineri fubiftjs fpcciebus nunc .SeJf.<^ j. ergo modo potcft illis in altari ciebus & modo quanticatiuo. peccat mottaliter . Ad probandu po(IibiIitatchuiu$. eiTc fub fpccicbus panis finc Si dicas modo quantitaciuo.f.ficorpus Chrifticflcifubillis fpcciebos confcOionem.igitur ciTct ibi non quantum.i. Patet excircumftantiaScriptura: xit. vbi fupra donecfimiUHr fiKulum 1 .& pre mHltu tradetur in remijftonempeecatorum quod tantum conucniebar vero corpori fuo. quia forte hoc eft pcccatum mortaie.f.quia ipfi non erant veti palmites . ntnd» ad kXt Quint6.Bonau.vhi pionomen non demonftrat nifi fpecics panis pro vltimo inftanti prolationis verborum fub ejfi cor- Ad 44l$ttiHm. realiter.^. fintentia fub Jpeciebw panis realiter coritineri meum commemoratienem. ^d^uintum . quia fecun- dum Auguftinum cenficr.cum eiret cumdimcnfionibus hoftiz. Homii. ^Hod conuertitur. ta- men bene tunc poiTet poenitere de peccaiis fuis in periculo mortis. fimul poflit clTecum alioquflnto. vt homoirifibilicate. qukm prius .ad quod Deus pro illo inftanci facere ibi corpus voluit i[xam. } .fid fiAfiantiai <fuia quedl.Quantum ad primum. .qnia ficut fpeciebus panis. illis fpe- oportct multa probare. fequcretur quid corpus Ghrifti ibi contincri. Dico qu6dillalege Apoftoli. Itb.iwi. & infra cap Hoctft.lV. froprietas natura non variatur ex agente vnuquan- poflit ciTecum minori quaiuo.ni{i muteiur fecundum for- fpeciebus cerpus Chtifti veraciter contineti.q. j. igitur vt fic fuit ipfe vitis.»'M. Vtde Do- ^lerimcitatum a num. ex tjuod quantitat fie . eodem modo dixit fcipfum cflc viteminon dixit difcipulos fuospalmitcs per naturam .

dicitur corpus Chrifti faAa conuerfione. vbi fuic panis . ftantia panis modo quantitatiuo . immcdiate fii fub (pcciebus. vi conucrfionis non eft hic fubftantia corporisjigitur fubftantia corporis Chrifti fe- quod ex cnndiam (oMmejfe hic. fed confcquitur pro- dtiSi nendi- cft primum terminum vc modus cius quancitaci- uus. nonhabet corpus ciTe Confe- diffinitiuc. : .non haberec corpus Chiifts eflc circumfcriuirfienis eir' pciue fub fpccicbus.& peraccidens. fed tittUtuo.fed tunc poteft conuertere fubftantiam panis in corpus uenic dcjiouo Chrifti. Si dicas ftantiacionis fubitanciz panis.vbi prxfuic fubftancia panis.fcmper habet proprictates fuas naturales. quiain nulla tranfubftantiationc eft quantitas primus rcrminus .non corpus mediantequancitate.vel fine fti. quantum nen igitur fimilicer cx vi conucrfionis panis in fub> ijfit circum- ftanciam corporis Chriftt. Item. quia eft primus terminus. poteft moueti localicer fine mutationeab fubfta- cirperis tiam.ejfifimutcum phum. quod conuercitur in ipfum. qua* fibi naturaliter conueniunc . & hri ad Deogratias corpotis Chtifti ucrfionis .' non nt modo qui' autem in quantitatcm corporis eius pcr fc . quod vidctur mirabile habeturalia mucationc.ipfa ma. vbi priiis non fuit.quam quantitas . ConfirmatHr. Iccm . nec per confequens mediancc fuu modo quanticaciuo. igitiir conuerfo. & z^^tciuspgitur panis conuerfus in corpus Chrifti .Ex vi igitur tranfub- fiantiationis. non habetur pro per (e termino eius nifi fe cerminis fuis fubftantias frimo. cft igi- htc poftquam fuit hic. pr«fcntia autem corporis taiio Chrifti cum illis fpccicbus corporis Chrifti jigitur Chrifti fub illis . (jf .74. alceracione.qux eft tranfubftantiatio .habico eius per fe terminu:fcd pcr fc terminus tranfubftantiationis eft fubftantia corporis Chrifti . Cnnfirmatur.nec per confe- quens fubftancia corporis eft conucrfiunis vbi fubftancia panis. Vniimquodquc fiuc fic 8. priijs fuic difHnitiuc ex vi Itcm quinto fic Dcus poceft albfolute facerc corpus fuum cfTc prsfens cum panc manentc fub: .quae dicitur gencracio.in quo praefuit panis quantus ergo ex vi conuerfionis non eft circumfcri- pacet : ptiue. Antccedens i poteft cfte in tam paruo . meum. modo quanciratiue quorura podibiiitatemadomnia ciTet nimis 4tem .finefuimucatioiiecickco ad locum. Atifton cidcniu non iant hic cx vi Sacramcnti tiim cx concomitantia naturali tiam . & idco poffibiiitatem duorum vltimorum tantummodoprobo.exquibus poilibilicas aliorum inferiiis apparebit. Thtm.jion habecur prc- fuit . quia co|:pus non loeo circumfcriptiue.& quantitrttem.Thom. fubftantia. ex vi con. hic.ergo. tgitur pcr hoc quod quantitas Natura tcrminus fccundus vnius c6primus.§iu»rti.nifi per fe terminus eiusj crgo pcriftam mutacioncm. 1'atct ex (ola conucrfione corporis Chrifti ma- gis acquirit panis vbi corporis Chrifti in coclo. Arift.P^/Jc-. pus Cbrifti habens eiTe in CGeio^igituc cx vi conucrfionis non habecur quod fub iliis fpeciebus Tirtii. eft modo fub iilis corpus Chiifti .quim c conucrfo. &-j$.pus x\yihd : 4tir qttam quod corpas mutntttntm ^anis. de partib. quentia patet . quod quancum poflit edc hne. foffet panit tonuirti in terpus Chrifti in ttt». non fuic . fi panis quancusconucrterecur incorfubftancia in fubftan. Circa fecundum articulum contra fecundam opinioncm fic arguo. . Htnr. fluinti. Scxto. ficut cibus nataiaiisfe- tns fit hicfi- cundum fubftantiam tiam alends per rei eius conuercitur in fubitan(c . fiue fcnio circa ficundus. concefla conuerfione panis in corpus. quam corpus illis Chtifb' prxlencia eius in ahari fub quod per connerfionero nonfit pciiis fuit hic . Scotioper.& ita non oportcc quud illud mutetur feCundum locum.quia cuhc aliquid fubftancia.fiue fupernaturali. per nullam auccm mucacionem acquiritur.non conucrfionis . Confirmatur. vbi Chrifti incipit cflc fub fpecicbus Opinio fecund» . ab agente naturali. ficuc patct per Auguftinum i.& infineli.& priiis non .fubquibus priiis non fencia . vbi prius non fuit quia aliquid poteft eile conuerfum in ipfumi& mutari. cundum imhoc fiue fiac pugnatur. Quintiim ad primum iftorum duorum. per quorum primum vt fubftantiam .Au{(uft inus.cie Trin. Coniirraatur racio. Opinio I.habbt pro per eft ibi Impufnttur ftuttnti» D.cft pofterior ea. &c dimcnfioncs illis eius tantijm concomitcntar. cft differcntia intcr iftas quia tcrminus vnius conucrfionisefrct tantiim fubftantia alterius: tam fub- conuerfioncs .quiaillanon manecin cia Cerperls Chrifti fine craniTubftanciactonis . corpons Chtifti (ub illis fpeciebus j igitur vel fine omni mutacione pracedentc . fic & Chrifti uerfionis panisin fubftantiam curporis Chrifti. eft terminus huius Chri- fed fola fubftantiacotpotis ftijCui accidit eife hic. non eft fubftantia illa pra:fcncia corpotis fpeciebus noji habetur ex vi tran- fubftantiationis. polTet Deus conuettere fubftantiam panis in cor- prolixum nunc probarc. modd non cft fubftancia. quod nunc cft alicubi.ficuc tur fi fi fic prailentialiter non fuiflcc pcr conuerfioncm fubftantia panis fub fpeciebus ..quia quactibcc mu- complcca eft. quia ad- & poteft rccedcre ab ea. tantiim coiicomicatur. magis prtexiilens quam c de nucrimenco conuerfo in cirncni ^quod accipicndo effe illius . quia fub- folum conuertitur in fubftantiam qu/tnti- corpocis CliriftijVt in pcr fc tcrminum eius.quianon fpeciebus. quia non fcriptiui fuh ^iciebut. non habet ciTe alicubi. non amicticproprium &non modii luiiqui cft quancitatiuc exiftere. vcl quia loci mutatio cft quodammodo poftcriot aliis mutationibusjfed pracfentia corporis Chrifti cum fubftancia panis. .1.H Qu^ftio corpus poflic aliccbi effe . Chri' augmencatione& diminutione.igicur noa requirit aliquam nouiratcm circa fubftantiam panis proptcr nouitarem ptxfencia:. fed tan- corum ad lubftan- & per confcquens cumfubftantia corporis .fequitur quod cft hic . & quantitas in quancita& aliaac- icm.&c. cx vi conucrfionis magis acquiric vhi illius. XI. Hinr. fcd przicntia corpocis Chrifti exiftencis fub (pecie panis.Similiterigirjrnon fcquiturquod pofttranfubftanciacioncui fic quantitas finc fuo modo quantitatiuo.S. pus Chrifti quancum Mx vi e«ntiam.nifi difHnitiuc pcr fecundum circumfcriptiuc.c^. r. fecundum Philofo. Concraprimumpoteft fic argui:Tranfubftanciacio cijm fic mutacio fubftantiaiis. Quantitas. vbi vulcquodaliquid prtftntia ftantia panis .quia necfubftancia pani$. (If atiorum opi- pcimus terminus tranfiibftantiationis . fecundo fic:quod conuercicur in aliquid acquirit condicioncs eius^ . fed per mutationem altcrius . »liorum. Subftantia quia ad nouitatem pofterioris non panis pfjfit fequitur nouitas prioris . Pars 1 1. nente cadcm. Sicundo. cicbus panis fine corpui Chri»1- fii efi in tart. 635 I. nec fubftan- corpuris Chrifti.vei corruptio. finc fui mutationc .ficut pra:fentia eius eft noua. corporis Chriili prt fenti» nen cum iftis e^fec fpeciebus nouum.qux prius nonconuerfa. D.Anmd.quia caufalitas agentis non diucrfificat nacuram produdi. An priiks . Itcm i g utrfifieatur taufalitate preducintis. concedis propofitum Tom. vbi erac panis quantus. quam vel ifta praefentia per tranfubftan- tiationcm. accipit qualicacem. Quancum ad fecundum articulum dicit quidam quod quanticas corporis Chrifti eft (ub fpe- JSgid. ifl fer fitermittus trtnfub- 6. nifi ftantia.

ide6 contingentcr . quia cum quantitas fit accidcns confequens na- & turalitcr principia fubftantiz . nec ad iftum reluta. aiiqua forma abfo- eriatur. quadantur eom' tuortcrminos quia quod mouetur de loco in li & dm trtumter rnotus . igitur crit hic modum habebir modo quaniita- conucnire modus modo quantitatiuus . non neccflario Chrifti ad illas fpecics .nccalitcr fe habcnt poft conuerfionem quam prius. Jn Mcqulfition* noui vhi fine depcdi.igitur ncc denouo per mutationem modo cx hoc quod mutatio fit circa corpus. quia vtrumque virtualiter continet tiuo .& non approximatis . pus Chrifiifine omni mutatione . qua: cft qualitas confequens natu* ram eius .re^eSus rtducitur ad quornodo reducitur ad Praedicamentum vbi . cct hoc non diccrct Philofophus.quia fafta conucifione pa- nis in corpus ex vi confecrationis. hoc quod niodo habent.igitur quantitatiuo. . non contine- fi rum.(frfiip/tim lecumfitum non amitteret. & diffinitiu^. nam fubftantia aqua. quod in omni motu locali .& non untuni drcum- fpe£tum prxcedic aiiqua alia mutatio ad formam ijutd abfoiutam. non agent ad inuicem. qui« impoffibiie eft tranfitum fieri quia non tum tffet Refoluit non poffe poni hic cor- vna mutatio.tan- mo- ficut eft rent corpus Chrifti Refolutt pojfibile abfo- iftis ceflario fed H. : prafentialitcr lius tranfitus . panc . liefoliitio Tranfitut d* a contradidorio in contradidlorium. nifi fada mutatione in aiiquo de nouo.ita quod quilibet motus habet duos terminos.Eodem modo in propofito po. ipfa tavnen poteft tam quantitatcm. quia poris ad efle fub fpeciebus.quam fi citatiuo. Nec etiam motus.vt igncm fincomni in fe quantitate . . Eodcm modocftct diftinguenduro ex p. & redire ad frigiditatem fine aAione cuiufcunque alterius circumftantis.fiti retatie cxtrinfecus tjone debita per mutationem.fcd circumfcriptiuc.uia cum corpore cft fira- corporiscum corpore circumfcriptiue abftrahendo igitur ab cflendo fimul igitur noii fequitur quanii- hic fub fpeciebus panis fti fit ipfius conucrfi ptiue. vel circa panem fic mutatio ex vi conuerfionisi quia panis non manet ifec circa fpecies . quo fuit .quid cft illud eft mutatio in corpore In nouum in Refpondeo quod non . amoco impcdimcnco . ftacim agunc ad inuicem fine aiiquo rcfpedlu excrinfecus aduenience.vbi prius eft ca- funt fine fub- iedoaiiquo varianrur. qu6d corpus Chtifti ibi fit . tantum rcfpedius exttinfecus adueniens. . Patet .& non circumfcrifcriptiue. per aliquam mutationem .Terminut mutationit ficis illis fpcciebus feparacis k fubicdo & corpovci impcduTicnco aliquo incer ifta & cerperid re Chrifti .igitur oporcet quod do rio nob fub fpe- quod mo- tranfuh' ftantiatieru quid noui fuit.quia cx funt fine fubiedo . locum habet duos motus concurrentes. femper fuiflcnt une fubicdto. quia pofitis extremis. quia pofito obftaculo. nifi per ali. fed rtalem^tjui efl reffe£itu realU extrinfecus adueniens. non . vbi vnum corpus expellit ex parte eorporis moti aliud locatum . fic : fi Deus aliquam fub- cteat jdantiam dc nouo tantum. exi- poteft virtute propria cxpellcre ca- lorem .c mutatio acquifitiua. fequitur pra:- fenria cius fub fpecicbusvbi pcius non fuit. contingcnter confcquens cxtrema pofita in e£i vt quxdam prxfcntia corporis Chrifti fub fpecicbus hic . Totidem en fnrtt eorptrit exjiulfi. eft affignarc dubs motus.quia przfentia Angcli plicior praefentia modo . caufare in fc ex ita poteft eana principiis fuis. ffus fecus extrin' adu*» fcd re- fpecSus extrinfccus adueniens contingcntcr fe- quens extrema pofita. Scd dato qu6d ifta CIiri{ti.vcl in paflb. . non in coh- trsdicforium arguit tiecef- muta- fatii tionem. . vel in igne . vbi priiis non fuit . cum alio fimplicius inpropofito. Pofito enim iigno .^n quo alio in ligno . 10. igitur etfi fubftantia fit primus terminus tranfubftantiationis . hoc prius pct muta- cft Non in in aliquo.per hic fub fpccicbus. livbi. fub fpccicbus pa- mutatione loci prius fait. & diffinitiue cum alio lutc dis quod .^A terminum pofitiuum. & . efic finc . fi pcr iftani conuerfionem corpus Chri- Ttrtii. Supponatur igilur quod Deus poflet idcm corpus in duobus locis facerc ficut duo corpora in eodcm ( cuius poflibilitas alias apparcbit) . & iignum patiatur . & dicit priu*iiionem tcrmini a ifue & poteft ifte motus vocari motus vel mutatio depcrditiua. adueniens.veI motirtn ad vbi. ^ qu»tuor tirrnini. tamiim ejfent duit mutationes. corpus vt gloriofuni ficret ei ptaefens cum fa«ftam in aiiquo in fine ilfi corpus Chrifti modofit non . oportet ne.qu6d ignis . Item. Vnus motus eft a termino pofitiuoad terminum priuatiuum . & paflionem in ligno. . Dcinde docet in mucemmumter concnrrere ejuatuor mhtatio- fnh fpeciehtu panis ejfe cerptu tietidroHo terminosif tamen corpHitnotum aliud cjuaven expeileret . nis non vbi prius . ciebu$.quia virtual-itcr coniinet frigiditatem . quodhocfit permutationemin aliquo.dico qnod poflibilc cft ita efle . illud patitur . & & boc agit & .quia non ponetet . Jn emni mu- tAtione loca- Qyantum ad primum eft fciendum . ad locuni fpccicrem panis men oportet necelTario ali^juam quod dico . alio cor- .q. cft intelligibiie ipfum modo efle fub hoftia . tatem cfiTe fine fuo eft primus tcrminus. praefcntiam alicuius quam mutationem ficut fubftanti» poteft . DiftinaioX. Alius motus a termino priuatiuo aciuo. & poteft vocari ha. & igne . ifta quodmod6 eft fit eo. 634 Itcm fccundo Utnadi.& tioncm fadam QVantum ad primum articulum 9' corpus Chrifti poteft JitSlorii. fummc approximata .lV. agat . fine ali. in loco circumfcriptiue. vbi corpusChriftieft prsfcns fimui cum fpecicbus hoftiae. fa<3:a approxima. aliterfe jfemper fuiflent fine fubiedo. pore . & hoc idco eft. 8c fi Deus fa. tione priorit dntur •VHM ccret vnum VIHIMtio. ^ fequitur contingenter calefadio. habtt ergo prafentianlt fub fpecicbus .quam medium cius proprium in fc caufare . tk quatuorterminos.eflet iunc firoul cum corpore diffinitiuc. fi Deus illam non crearet.irtecorporis cedentis ifti per motum localem. ilens calida $uhfiiiHtU in ft fotefi fndMcere ^uantitatem. & non quantitas . quia iftac non afiiciunt corpus Chrifti poft coucrfionem.. vcl raucatione prxccdence adioncm in agente .quia prxfuit panis quan- eft eflc praefens SCHOLIVM tjfe tatione locali & fattguinem Chrifii & •vini.veI mutatio ad vbi neceflario requiritur ad hoc . quia dato qu6d AngcluseiTet fic fimul cum aliquo corpore . finc modo quantitatiuo.contr»diS»- & tuortermini. ad terminum <i/^^Kf»>pofitiuum abfqueeoquod corpus motum perdat primum vbi. & ptius non . non cflct tunc nifi vna fimplex mutatio a termino<i! ^«opriuatiuo. vcl continentis . Sed cuius gencris eft iftctcfpedtus nouusin Hie neuut corporc Chrifti ? Dico qu6d ficut vbi Angeli aii. ifta fubftantia potcft ex fe caufare quantitatcm. in ta- mutationem po- nere circa corpus Chriftj.& prius non fuit. non fequituc aAio vel paflio.contineturin ca virtnaiiter & . fcquicur przfcntia iiia pracfcntiacor- non eft rcfpe£lus oricns ncccflario ex natura cxtrcmorura .Lib. Qiiamum ctiam ad fecundum articnlum . fii Chri- eft fjjb».

quia acquali- Solufio. tione. Heifcit etjferentes partei corporit Chrifii tra fe innicem in hcflitt . roultasenim conditiones loci habet vhi Angeli.& contingcnter . qux eft diffcrcntia tum. vna qua cft differcntia quaacitatis > dicens ordincm parcium in totum .cicbus habet pofitionem . Nam Prafdlcamcntum pofitio- fett non dine. quia hoc toilc- & omnem difpofitionem naturalem corporisChrifti. finc quia cx quo cgo poiTum faccrc hac pofitioiic in illo fine . ita corpus Chrifti finc fione ad lopofitio talis non habet in Sacramcnto & per confcquens fine omni refpedu illo extrinfccus aduenicnte. . & refiluit vniuctfalicer tioncm fuperficici ejfe ex- cjuamitatem cor. propric loquendo. ncc qualitas . jld argum. quamlibet partera vnios corporis cum alia parte .art. o. eft poteft facere corpus Chtifti fine fi Dlfferentia riSpeCtm in' . modo Dico S.poteft faccrc corpus fuiim Nam hic. tas eft paflio rciatiua. cum parte alterius . nis quod habet vbi quantitatiuo cfle fub fpcciebus panis. diccs.cdicamentuin vhi . rationcm . quoditaconfun- ita miferabiiitcr ibi fit difponat pes. poteft Deus faccrc cor.io.cft piius pofi- quantum cfTe modo finc haberc pofitioncm partium in toto fincotdinepactium totius ad partescorpoquantitatiuo eft . quantitaciuo. quia cx quo Angclus non propric mutatnr. II. & & .tium interfe tibus eius non habeat btdincm ad partes loci. habet in coclo. . . camentum vhi . fofi- . trdine iidloQuintum ad pcrfcolionem .ntitas inutaturineo.ficutpofitis bus fubftantiis xqualibus . quia cfl tantum qusdam extenfiopartium totiuscontcntiad partcs contincntis . cocxiftcncia partium contenti ad partes conti- & ita pofitio & ncntis. rio cxtcnfio fequerctur efTct aliud extremum qucretur cocxtenfio . & extrinfcctis aducnicns. dico quod oportet ncponere aliquam mutationem cirracor- qi. relatio .verc efrctacqualecorpori intta ccelum . eft poiitiu dicit ordincni lub fpeciebus fine poficione partium illo tum Kemi- cll UMliim. qua: eft Pracdicamentum a corporc in altari. 635 I. refpctSlus cxttinlccus fit ^utefl. quamcumeft in coelo quia ita longus. mo- dt ifuaniita- habet partes cius coextciinis partibus tium totius contenti ad partes corporis conti- ueniens §^iid efi eon- feruare qiiaturu jine & qiiia hoc Dcus poteft faccfc. dua- pus ciim modocft fub fpcciebus tremis tiuo. fecundum articulum ad .^uaU. & iftam pofitionem Sacramenti. vbi prius prarfentia fua poccft variatc ita iur. quia non eilct cfTct extra aliud coclum.& fincifto. tacis cft excra aliam. in eft exttemum cocxtcnfionis ad quod . & quoJ igitur in coclo. & per conleordinem farquens poteit faccrc quod aliquod corpus in par. ficuc in coelo. dico cft poiitioi . C H O L S M y I III.& finc . &cotpore contincntc necefTario .nam Deus potclt faccrc fopetficiem fine hoc colore. «rf. non tamen in ordine ad locum quia htc pojitio centingenter ei adHenit. vide Scotum in & quedl. 1 . cft tcr tantijm.iia ficut aliquo modo. . do quia modo faccte vnum . Gfinio alio. fecundum quam vna pars totius quanti- Eueharifiis. & pofitione partium. vt inaHum cum digito. & ideo non cft hic fine tali modo quantitatiuo. ficut cft menfuratio ceffario Exemff!f. quod non quantitatiuus.art.finc qua corpus poteft efrc. feouitur & .vcl iivtotopct tit inft dfin comparationcm ad partcs continentis corpuiis. jilenf^.^^. Excmplum iftorum quia fi aliquod corpus vacuo imaginario. OxoH. vt vbi formam fit . vt videtur. . quacunque deraonftrata non mirum & Deus quacunque tali pofitione vniuerfaliter . Bonauent. fcd Deus au.non mutationcm ad foTmam abfolur.ncc incipicndo. modus Refpondco. non tamen cfTct ei coextcnfum . txirinjeci. ncc mntatur propric ad vhi. dicunt aliqui quod corpus Chrifti Alia flu^ntitMti pattium corpo- in coclo rcfpe(^u continentis. quantitatiuum ex nentiscorrefpondcntes partibus locati habentibus pofitioncm .^.Quanticatis .quiapta:fcntiaeiuscum fpecicbus fimplicior eft praifentia Angeli cum fpeciebus. . cotpus cu- .ncc dcfincndo. Idem tenet D.Qusflio ret vhi pofle caufari nifi > cx cire in loco circum- ChriiU fcripciuejfic pcafcntiacorporis in Ipecic- bus habct reduci ad pr. pofitio Przdicamentum cft rcfpetSiis tantiim ex- & . vci ina:qnalc.hicpart. fas . non habet Scd modum quantitatiuum. ncc qua. ita poteft facerc omnia in fc ipfo vfquc ad minimam quantitatem poflibilem in natura. dufltx quia color eft extta pcr fc ra- & non . qu« cft differcntia quantitatis . fcd mouetur ad i'^/. i . D. minus tamen proprie . contingentcr aducnicns . qnx cft Pr£dicatnentum.§lu£cum fO' leji habere pus ciTe finc omni tali refpcclu .corpore fcilicct Chrifti contcnto . quia cocxtenfio.j. tem &tantum dift it capiit a pedc tam cum eft inSacramento.quafi. pcr oppofitum coipus quantum. & . pet quam habct partcm extra par- 11. niens . fj^ cefTario fcquitur ea ipfis cxtrcmis pofitis in e^e. ita potcft facere pattcm vnius corporis. quod corpus Chrifti fub fpeOfin. vel aliis neceflario fcquitut xqualitas. «entingenter nduenit eoftt' menfurutio ioei. etfi fine ecicxtennatura hoc non poflit . i quam habet ris. vcl refpcdlus fi fe- &com- contingcn- Ad primam vbi . neccfla- xqualitas adhucnon neccdario . corpus Chtifti quantum fine tnodo ris contirientis trinfccus Ideo dico aliter . pofitionem .quianon eft fuo corftri in illud rct . quia nulla fubftantia . QVancijm Chrijltu h*' cum quxlibct igitur fimiiiter aducnicns corpori. pofiio & cxtremis nc- fundamento ccilario etiam ponitur rclatio. quod non habct (icpartes ciiis exien- & commcnfuratas pattibus corpotis comincntis. 4.mult6 minus corpus Chrifti mutatur ad vhi. Jeu erdinempar~ tium in toto . Jhom. poflibile eft . 7. omni non locum & vhi. cniufmodi eft corpus Chrifti in altari. & latus eft hic & tancum diftant parces ^ fe inuiccm.qua: partium in loco. g 4 Ad 14.num.im. fimilitudo igirnr pofitis cxttcmis. DoSo. vel in vnam partem. & Prjcdicamentum cum ormenfurationc partium contenti ad partcs dicit nifi vht corporis concinencis. quas non habe: ptzfenria corporis fiib illis fpecicbus: mutatur tamen aliquo modoad quia contingentcr aducnit pofitis exfinemodo quantitatiuo. . hic a nnm. potcft & & quamlibec partem fimul cum alia parte pcr fubintrationera partium in fe . tionc poirct Deus faccre alicubi rcaliieraliquod corpus contincri corpus meum . foru CbriBi ht^ere ibi pofitionem .i§eitur.-M' . qujc eft difFerentia Quantitatis. Vnde pra:fupponit Pcasdi- fupcraddit habitionem par- moJum tem quantum habct hocqaod & corporis confncntis.quia ficui finc moDcus corpus fimulcum aliocorporc . oricns ex . Etiftapofi- Rffliea. prweip4tii». caput.^. verifimiie & tonuurnUm dat corpus fuiim.part. illo 1 1 . & lelario intrinfccus aducexrrcmis neccfTaric» & idco nc- trinfeti cft firaile . • Sed iftud noneft conucnicntcr didum inpro- & pdfito formam . quem quod duplex bet quantitatiuo poccft efTc fub fpccicbus (um. illo fuit. cft refpeftus extrinfecus ad.

Richatd. memhro 44. dift t. idem corpus poflec (imul moueri . mota omnia . pallio eius quaiuum corpus faccre tiuo.de Eiichiir. Alcnf. fis que fe. Siautcm partes corporis comparcncurad partcs corporis cocxiftences T S corpiij poffitftmul ejje in diuerfis partes contincncis. locale ad locum. Irem. SCHOLIVM I. in v»o calc fimul in dincrfis Ibcis. diftaret cflcc . qutfi i.^. fi . 14.& aliorum. vnj. x. StcundMm. (^ & ad parces corporis continentis.e»f. in quo non illo.cap. ^^ vc fumic ratio.patet per mulcas audlorirares in RMti*4dopp.niter fe funt (imul.quud ftia.^Z.11. quia fi igirur antccedcns.& dilfimile. formalis ratio effendi in loro .art. i. in ccrlo quiefcit hoftis. locij localiter? comparcntur ad inuicem. igitut. cali & modo (ine taii qu6d (i quaniita- non (ic .qutft. qu(idl./ea. quia in vno loco pojTcf quicfccre . exiftens in teira non vidcrct illud ibi. qwft i. Irem . CHlutit fHrfum efi verc etiam Auguftmum Domintu. arr.non autcm omiicsrclationes funtcontraris . qu*ft.ncc perhanc comparaiionem CetpmChrt. Htigo de facr.^«»*. 1. igi- locis fic: ^i corpus Chrifti fimul efPct & in Euchariftia.quod neceirari^ reqniritur ad aftum videi>di . . quia fi idcm pofTcc eifc in duobus locis.lo. i.qu2cun- crgo Euchari- alio.& in altari .fi fit ibi .pars corporis Chrifti eft cxcra parccm ^ub rpeciebus in Sacramenco . ergo & anrecedens.<' Thomas idem refpcdtueiufdem 5. frqucreiur qiiod habcret duas quantitatcs corporales . fart. Tertio^ idem effe\ extra terminos proprios. I.&reale$ .quod diftatabalio. Similiter po^fec dici dextrum refpeftu fui . .& in altari ^ fe per fpacium mediaro tur elfet aliud a Item quint^ fluintnm. poflcc eire in cundum itKtelt. fum fi aliquid fimul circi in C(eIo. : Probatio confc^juentix nobis moMentur eor. Sententia D. Probacio confe> qucnciae . I» Itsn. Ofini* . 9»» K»ti*tUi^ fefit vnum corpm ejfe in loct "vno fecitficut VflHit. feddiflas&ptopinquum funt telatiuacontraria. in coclum . i. Thcmt. vt inca. in oppofi(aE. (ic dcm. Q^V III.IV. . in alio moueii } fcd confequens eftimpodibiie. I. ex parrcUtionuin oppoficarum. Probatio confcqucntis. ccmJ .S(Uiez dijp.quafi.quia quid . fcd Scoto.ficut ifta. & requifita aci adtum yidcndi. Primo. in ccclo moueri.fic}uerentur hinc r/tulta contrariafimul.per Dei & extra de Con/ecr.el aliquod aliud . Heruius ^uodl. Ad focundum > dico quod corpus c(l ibi (ine tnodo qiiancitatiuo qui e(l poiiuo Pixdicamen- Qjy . Thomt. vna & harrcl^s. quia illa concludit de rclatioiiibus oppolitis in communi. Tcrtio Ttrtium. V6D I.Sxartum. non fcGundim Aaguftinnm.Henric. Gabr. chariftiar ficut (jMamo- Contrarium. confcquens eftimpodibile. §luarto nonpoteft ejfefimul in diucrfis loeii . tunc fimul videret ali- & non videret illud confcqucns falfum.ficutigicur impodibile eft fimul contrariz relaciones vE Argumtlum frimum ntgMiuum. & finiftium refpcftu fui. quia ndn cft fibi dcbiteapproximaiura. fe- C •ndauinf. i. Ircm tf rti6 fic : Idem temporale non poicft idcm lo- Jtrgum. 636 AdfitUdum.Lib. qutt in nobiffitnt i. vel Ai tirthim. pcr Ph'lofophi>m titas. vc ad parces hoftix fhnrijtia Ftrum po(i(ione partium. fal- eft. Tnum cum negant affirmant poCTe cfTcia pluribus quancitaciue. in hoftia mouetor. frd . Idem non te I potcft rcferri ad (c Oppofitis rclationi- bus quia . »*• gaiiuumfri- CorpHS ChrifH ex ^mo pirrexit . T V R quod noh. igitur nec Chrifti eft in altari fub fpeciebns Ea- & conftat quod quia fecunnum AMg. l. /*/yy7ffjtf. efTein diuerfis tcmporibus. Confequcncia pacet.vnum tor- pM non pBJfeponi cjuantitatiue in diuerfis locu. codem rcfpedu eiufdem eHent S T O I II. & Euchariftia funt (imui .tii }. loco effe oporttt. Aijceccdcnscftmani- mim. hic^-t. fecuDdae dependet (f nliirMm. & ita longus . z. quia partcs tocius poliunt j_ iong"". CMndo. . litera.. gutji. igicut & ancecedens. Confcquentia probarur Item SicuadHm. Vilad. iupcriusenim & infcnus funt rclatiua oppofica . de Confecr. .]^j^^^ corptis Chrifti parcem excra paiceinjnec hoc elt inconucniens .ica relpedu eiufdem. feluiio . (jr 4.& . qu*Jl. quia extrcma rclationis lunt oppofita.ul fed formacfCet in dnobas locis.haccconcludit dc relationibus contraiiac oppofitionjs. tii . .i. qudjt.iuin diftans tiua.igitur. juift. calo exirtcns in videret ibi aliqoid fibi approxi- matum apptoximatione dcbita .dontcfiniatitrfi- D. 11. 4. & corpus Chrifti (it (imul in coelo . cap. Durandus Capreol.p»rr. dicirur quod ve- rum corpus . Contra. 1 1. i£ cft non propria . tum . feftum. igitur finuil polTct & quiefcere confequenseft impo(Iibile. idem corpus poftcc fimul tSc in diuer. jo. lib.diB. tnS. lo. . ponitur.inier : fe & eidcm funt eaa (imil. quiefccre. funteademjigitur qae funt (imul cum fi Tirtium. Haec ratio differt a piiori. realiter ^ in altarifttb .i. O I corpHn Chrifii DoAotes n. idem includunt contradidionem : fcd fi duobus locis fimul . INter iftas quaeftiones primA rcfpondeo ad candam quia ex folutiune . funt . eft in coc- Primo ^uia pojfetfic poni in infinitu Se- potentiam. 75. & latus eft Chriftus fub hoftia (icut incoeio.nrt 1. (i quan- corpus Chrifti (itr. cercium. &c. Topi- & eflTc in coelo & in aJrari . . Maiot. 7. tcrcium. nihil potcft plurificari nifi plui (jcaraeius li rationc igirur . fialiier voluifet. Bellitia. . porale ad tempus. Angelui &c. x. DiftinaioX.& & iftz rclationes func Item fic . D.<) iju4ft. Sc ica elfcnt duo corpora. citati qiueftionc ^ R GV prxcedcnti. ^'hicqutjt. & 5.eft aliud ab §ltt*rtMm.. fcd nonconcraria relapropinq. Vtrttm fojJthHe fit corpM Chrifii fimul ejje in coelo Sacramento Henric. fic : Quarcunque. ..quod non poteft in quodcundiftans. patet eft 4. tircfimile . poiTet fe- illx & fuperius feipfo> illa idem dici inferius refpedu ciufdem. quia vifiocft in organo. igicut idem refpedlu eiufdem corporis poCfeteiTe diftans& propinquurr.j «"» ^ r j j dimminEu habcre ordmem in toco nnc ordine earum ad illis / . . ^iterfecijfepotuijjit. 8. Item quinto fic Si corpus Chiifti poffet fimul SinintMm. £c idco poteit Ocus accidens per accidens quanci nili non partibus cocius talis in »ain pofitio & .

abfWjinquo tamum intendic in- illud ptius erat.quia fadum eft. quod non eft fimile.quia vbique eil proprium folius Dei.text. Dodor igitur fi lo- in vna : Iccm . . Metaph. Terci6. Icem . Ancccedcnscft manifeftum . igitur fimpliciter . fiue per miraculum.potcfl Dent tunc eadem eonuertere ^uantitatem in (jHuntitutem. quod eft SieUHd». termini motus funt incom- eodem in . ex hoc qu6d commenfuracur dimenfionibus vnius ioci. £c nonvalechxcconfcquencia. quia ia vno loco TnttM.ita per vnam dimenfionem confticuitur in loco. fc- . quia xque impoffibilc eft fccunegtcflijs eft poffibiliw. . Angelus magis abftrahitur ^ loco. igicuc hsc ratio cft benc euidens. Secundo. Chriftus in crucc quicur . de minos fpecie dinerfos pgitur nullo Item & Ariilot*. in alio frigefieri. & temperie acris bene difponi. non fequitur . Rntio JS^idif prima.autigitut vnamutatione.& alcerius fpcciei . & non occiderecur^ quae omnia func abfurda . ica & non vnum.fequercturqu6d locatum eiTcc cxcra ccrminos proprios . igitar funt incompoffibiles in eodem. qui per fe duobus fecundum iftum modum quancitaiiuiim . dimenjiue . mouendo agcns naturale . & non miraculose . in alio non. quasipfe ponit.fimpli- alicui crifpitudo uenic fecundijm capuc . in vno loco efuriret & in alto facuraretur.hoc pofico ducunc adinulcas concrarietaces . aut alterius fpeciei : non duabus mutationibus ex i. & moricbatur . & corporc Chrifti'incrucc. vel faltem. Etfi obiiciatur concra fic opinancem . fed . ejuiaplura corpora pojfuni . quia in pyxide fed igitur non habec modum quanticatiuuhi concludit vulnerationem fed . poffibiles i fed . Item . nifi pec hanc propoficionem .. in vno poflec vulnerari occidi . duo vbi funt teimini ciufdem motus fecundum locum . ' Rt^infie.fiue non . 1 Qusftio 1 1 1.in vnolocoexintempecie aeris ibidem ^17 idem Angelus non pote^ fimul duobus locis .igicur fimul vulnerabacur &nonvuInera< bacur. quia in vno poflec comedere . fuicnon & tteniens thif- fpecie & habec vnamTpeciem. . hoc eft fairum. quia illx funt ad tcr- impoflibile. ftdem . reijcit & effet vtrobitjue hoc.n\Ci per accidcns. ergo ficut corpus locacum efl vnum concinuum. nifi ita vna igituc nec per vnam dimenfionem . fcilicet duas dimenfiones cfle . Pdtno iic : quando aliquid. nifi eflct bilitas intcr dtio vhi formalis incompofll. quia duo corpora naturalitcr forte per dotem fubcilitatis funt in eodcm loco.in quoprius non indigetec mouerc ducece terminum ^dtjium <i . fi eflec in locis fimul . quia includunc concradi&ionem. & reijcit responfionem ad Tertio. quam incendit inducete . fccundo fic Si : corpus polfct cfle fimul in diuerfis locis. & non intendit cor- ijuo. & fuse refponjionem ad hoc. fequentia patet . quam corpus Chtifti. peni in eodem loco ejfe M V I vmm II. quod idem inconueuiens fequerecur contra ipfum de . 5c concradi£liones . qu^m vnam cffe fimul in di- Sed ad hanc rationem refpondet qu6d non eft Henriti Ki^nfie. vbi arguicur qu6d quantum eft forma. quod contingercr. & non in pyxide & ide6 . fecun- Sicut les per : in rupcioiiem termini diim Z). hoc eft poffibile.^^non vna. quia agens per fe. . Dicunt igiturquidam qu6d nou idcm corpus ciFc in diueilis locis fi- ali). vel locati. jn vno poflet vulnerari & in alio non & ita vulneraretur & non vulneraretur . Vi- de Do£lorem in Oxon. minus limitatur ad locum. fimile vel . & fimiliter T>e fidi vi- ditur peni- trationem if- Virginis vterum parte clau. &concinuum. Nunc autcm quantum eft ex vnuni modorum illorum .Cinfirmatii. Tertia. quando Chriftus intrauic ad difcipulos ianuis claufis . Confa. fecundi^m con- quod nacus cft homo eflc crifpus. & in pyxide. Icem .auc eiufdem fpeciei . modo. quia quod conuenic alicui fecundtim illam racionem . Aliter arguic pro trimm rMtio Thomt.factlius efi ponere corpui in plttribm locis cum modofuo natnrali. & in alio loco ex de Chrifii eiT' f»re. iieri & fecundum omnem eft impoflibile. . rolutio ptitTis quid dicant t»ttt Gnndinttnf. in alio 4jdtm inctn» Alitcr arguit alius Dotftor vnam nacuram Confirmatut Itera. quia fi fic.nifi incompoffibilem foimar. quancum eft cx paice potcutis agentis . quam nacum cft fibi illud cicer conuenit fibi ficuc . nifi non j igitur occiderecur. S C HO L 'K^futat negantes pefe lociecfuantitatiue. circumftancis. vel racio ciTendi aliquid in loco.non vulncratur in noh vulneratur . cfuam modo facramentali. fpecie eiTc in vnam dimenfioncm eft in vno loper vnam naturam non eft . Vn- Agint tntKditfolismpit fe indutere dc agens naturale nunquam cbrtBmpic ncceflario terminum ad aliquam form?m. poflec infitmaii . quod non conuenit in ptopofito . & idem corpus in corporain eodem loco .igJtur duobuslocis. nec repugnat (ibi efle vbique per potenciam diuinam . ita commenfurantur ci pcr multnm . idtjue faltum ejfe fide conBat . arguunc iic Sicuc dimenfiones corpo- cfle Sicuni». Refpondctur . eft vno loco. fi conucnire. fic : rcrmini Igci ifta opinione alius & locati funt fimui catum fit cxtra tcrminos . parce poccnciac diuinx vc agencis teft eilein duobus locis. o» : naturalem rationem &Philofophi minias hocconcederent. quia ad ep eiufdem corporis in diuerfis. hicfufius a num. nec duabus alterius . dimenfionibus loci . & minimum.fi quando rcfurrexic de fcpulchro ipfo claufo. Sic non diffcrc hxc ratio ab vna ad principalc (iikii . ad minus eiufdcm fpcciei . cap. dum fimul in : eodem.quod oilendunc. moricbacur. & ficfimul eflec bene difpofitus . commenfurantur fecundum quantum.Phyf. fcd »!• liorum. vulneracur in cruce fi vulneratur pyxide . quam non exprimir. auc duabus.& non moricbacur. Icem . Deus potcft facerc duo 7' RifutM GH-. & infirmus. fimpliciter dicitur eflc crifpus. & uerfis. fed plura fi commcnfuracur dimenfionibus plurium locorum.& ^.j SEd concra fic prim6. cft pollibiie Prim» & non multum differunc ) quid- mul. quas nititur pracfcns Dodor hanc opinionem arguo & pcr raciones . ii corpus po- & in quibufcunquctigi- tur ii uon repugnac corpori efle in duobus locis per vircutem diuinam. folucre. : ris localis. aliquodcorpus in aliquodz^» . quiain crucc vulncrabatur . in pyxidc non. Aauenfim. quod ficuc resper nacuramcbnftituicur in fpecie vna. \o. & idc6 non eft fimile. . (jucm. fiicflecin loci duobuslocis fimul. quia fi aliquod corpus fimul eiTecin diuerfis locis . eitur co fic fcmel pec fic . quia vnamutatioeftad vnum terminum nec duabus . Patec . poteil fieri recundum varios modos circa idem rufceptiuum n impoflibile eft ipfum fieri fecundum . igitut nec corpus. corptu iitdiuerfn Primo. R»t!enes ylUn. Modo autem vulnerari conuenit corpori habenti modum quantitatiuum quem modum habuit . fimul elfec frigidum calidum refpedu eiufdem . & poflec calefieri.

fequitur commcufuratio pofterioris. & .authoc eft praecisc .eft primus terminusconucrfionis fub- acris . quancum eft corpus Chrifti fcd. . quiaintclatio- nibus mutuis cftmutuadepcndentia. : ibi efi qued conutrtitur.8<: ideo commenfurantur cis liccc non e conuerfo . qpam corpota plura eflc in eodem loco riimtnfiui fjjet Ktr in xpfum ccn- uirfutn. fed faifla tali & dimcnfiones eius . qna'» '"' loci eomita com- igitur e conucrfo dimenfioncs loci . . Quia illud eft prius.vbi conuerfum prasfuit. Quod autem dicit qu6d non dcbet poni cor. licct non conucrfo Si primo modo. qux fubftaniia patas in nis non cft dimenfionabiliter ibi. nem Steuadi. quin dimcnfioncs loci varicn- cati funt qaod non cft ponendum tocum conintotum quia tunc elfet fubftantia panis. quia ibi pracfuit fubftancia panis. qu« cft quaEdam potcntiacxcludcns illam difpofitio- qucm ncm 8Rsycititrfri. tunc non cft ibi Chriftus quantitatcm . in loco. vt dimciiiionum loci <Sc tuuc vitra fequitur inconucnicus fiiumcontrariuni. aut fi dicat quod totum conucrtitur in totum tunc multo . vbi acr prius fed dimcnfioncs corpoiis poirunt cire ^^^^^ ^^^^^ dimcufiunibMS loci. .per confequenstocus commen- furatur locato.quia pollibilc eft Deum conucrtere cancum nicnliuam locati jytmffionts loinii funt quia tunc . minijs cft ibi corpus Chrifti dimenfionabilitcr.quJim idem corpus elTe in duobus locis.qu6d aut conuertiturfola quanti- Re{pon/it & Henrit. vt otdo partium lit concrariam. Diftinaio X. Iccm. & I r. quanticas corporis Chrifti poft ta- lemconucrfionem fccundum modumeius quauticatiuum . quia dimcnfiones eius non funt ibi. Sedilb ratio nihrt facit ad folutionem argumenti . Vliima Jjiht- rnmn ejiin . dimenfiorii- ma. etntra. numerato loco ied lic nou cii ex alia parte. vt fuppono. & mcnfutantur dimeniioncs loci dimeniionibus locati. magit fequitur inmultis locis . cap.i'equitur bta. conuertere ftantiam corporis menfioncs locaii.cuiiouibus vt probabo fequitur quod ad mcufuiatioduneuiiunum locati icquitur mcnluratio earuu). Reijcitur ft' conuerefl: ita . Vbt frtfult conutrfum. 10. hoc non ell niti ptopicr impcdimcntum diipofitionis contranae a qua pofiunt abfolui non enim repugnat duo corpora .c Lib. Se^iuiur cnun (jubd ideiu lit vnum .fiuccoiucnti. Patct dc vlnma Commtnft$rtuio fubftantiam panis in fub. : . 6c non vnum. . Sc vidctur hoc poflibilc. fi mcnfioncs eiufdcm figura?. quanticas ad ab aliqiio aHo fo[ie- riorii fui menfiuc. vbi prius erat rorpus ciufdcm quancitatis Sc ciufdcm figiur.vei faitcm nou fuiu . Quia quod duo corpora non iint limul in codcm loco. fcqucrctur dimcnfiones vnius commenfurari dimcnfio- nibus aherius . Ariftot. cum quadam piiontace (Int .quia dimeufiones locati lunt cauia quarc dimcuiioncs loci. ibieftquod conuertitur in dunenfioncs locati priores /oei Trohaiurpri- tnr. & dimcnfiuum eft primus cerminus fotefi conutrti in quanti' t»tem. pnorts diu. in vbi pnfuit counerfnm bus locis .iicuc cconuetio . ficut c conucrfo quia commcniuratio cit rclatio mutua. & earum proprictatcm . Iphacra iutrct poft fphaeram illud. quia ii opottcac neceilatio dunenfioncs locati commcnfuraridunenliouibusioci. i<i commuiatio dimculioiuim vnius adcommucationem dmKuiionum alterius.i tiir . . &i fupcilicici connneutisiint in adu.n pollunt ellc iimul in eodcm loco. ab hoc autcm poteft abfolui per doiem (ubtilitatis. i. itaetiam conuertere quantitatem in multis lo- fione quantitatis in quantitatem. & continuum . licet fubftaniiafit primusterminusconuerfionis fubftantialis . quia non continc- . quam e conuerfo. yuia ficat argutum eft fupia. vacuum igiturdimcnfioncslo- fuifTct pnorcs dimcnfiombus loci. igitur di- fupeiScies corpons contincntis uon eft ina<3:u niiifada diuiiionc partium contincntis per di- Sccundo probatur idem. menlurabuntur dimenfionibus locati. . quantumcunque parnum . Secundo arguo per illam regulam Ariftotelis. Si proptcr lccuudum vidclicct pioptcr commcnluiaiioncm di. ejfe alicubi non facramentaliter. & pct conicquens fi proptct commenfiirationcm (olam fcquatur corpus cxiftcns in duobus locisefte vnuro. fuic. fcd quaeftio poflibili. ied proptcr aliud aut cum .& non vnus. ita connumetatuc fccundumquantnm. quia magis fequitur mcnfuratio poftcrioris . . . de acre in corpus Chrifti . modum proptcr quantitatiuum. quod illc locus erunc duo loca . cuius potelt abiolui a lota.nec mouctur locatum de locoad locum . quia ad commenfuracioncm prioris. hoc non c con- Lodti r>em daturjint /»- dimcnfionibus lo- iocati funt priores fn duo loca. Nam :igitura primo fi propter commenfuratioucm dimcnfionum . (equcrctur quod locus e^Fet vnus . ede fimul nifi . ci conucrfionem. vt videcur. Scd hxc refponfio non foluit rationem . nil' vnus iocus ioci . quod conuertitur aliqnid» ineo. vcrum dttur etrfll Chrifti pofft cftquod Dcusdcfadto nonordinauit ipfumflfc . Metaphyf. fit in loco. Siproptct vnum corfw folam commenfurationcm locaci ad locuni cominMiH If meniurantur dimcnfioncs iocaci dimcnllonibus leco .cundo Hinr. qux nou jpfam. Airumptum probatur ttiplicitcr. Rcfpondec.licui corpus dimculiouatom & quantum commcnfuratur dimculiouibus loci. ad quam nititur refponderc. vcl polfunt elle fine dimcnfionibus locaci. localis conuerfionis.& Philofophos cfTet impoflibiliusduocorpora cire in eodcm loco. Tcrtio probatur idcm:iu muiatione fccundiim locum mancnt Cicdem diujenfiones locati. cum commcnfuratio rantur dimcniionibus loci picr hoc .ante loci. Vonminits impcjfibiUefl t}l iT^v7o ? jjj reiacio mutua. quod potcftcllciinealio fccuudum dcfinitioncm Phiiofophi 1. ficut e conuerfo.iknon vnum iiaii in codcm loco cireiu duo corpora. quia dimcnliuncs locati coramenlu- non prxciseprotaii commcniuracione vc quia dimeuliones iocati commcnfutantur cum quadam prioricace diuienilonibus loci. Vndc credo quod liam .& ideo nonvideturmigis impoflibilc idcmcorpus ellc in pluriibi eft corpus .dicic uerti . Rtf^aitur.8£ ideoeftibi quiaaliud conuertitur in ipfum. .& mu tantur dimcnfioncs loci. Prim6. 6j8 duobus vcl in locis uon akeiapai-3 fcquitut contradidiio . dimcnfiuc .igitur cotumcorpus Chrifti quantum polt conuerfioncm aeris in ipfum crit di- ucf fo cato. & quantitas eius ibi non facramcntalitcr quod nulio modo eft ponendum. Ec cx hoc dicunc aliqui fubftantiam corporis Chrifti ciTe fub fpeciebus panis poft conucrfionem .cum 9. fic ficnt cft poflibi: Dco lc poiret cis fpha:r.quianon mutatur. Ttrtio.cum locorum non eft dimenfionabiliter .qu6d duo corpora no. ncc vnquam fucrunt fine ipfis. i . .l V. ergo ficut fubftantia fecundijm modum fubftantia:.fed funt priores eis fcquitur quodfi fint duo corpora in codem loco .Pcffihili vipusChrifti alicubi non facramentaliter . quod cft dc vbi faciat corpus fuum dimcnfiiic . . **** lidbent. nifi rationc fubftantix panis . apud Ariftotelcm . ciim dimcnfiones locatinonfo- commenfurantur dimenfionibus loci . nam locus auicm cft tionem prioqf»m i rit Sjuantittu ftantialis vhimum coutcntiuum omnium quia nihil lupcrius ad cotnmenfura^ primus terminus conuetfionis localis .

tialiter relatio fpicit . . circumfcriptionc adliua loci pra:ccdentem . ergo (i ficut . Je chaiadere*. fed przfcntia noua corpotis Chrifti in altari. vt probabo fed vbicunqueDeus poteft facerc aliquam fubftantiam tn iffHm. duobiu locii.fed tantum ad vhi nouura. refpondendoad 4- refpc(5lns intrinfccus.n. & c conucrfo poteft cam faccre . Patctdemotu locali. loco fimul.^j. vel refpc(flus talis pro correlatiuo vcl refpc(tbus ille . y*(^r<* rcfpe(£tus cxtrinfectis ne nouitate alicuius fubftantiz .quia tunc fequitur quod ficut eft impofiHbile quin ifta conuerfio fit fic prxterita . locis concludunt iftac rationcs.eft idcin coipus habereduo vhi.uando rc- iftis pofiris ejuia rcfpe(flus intrinfecus aduenienr. uenientcs III. Prt. modus opfi pofitus modo quantitatiuus ra in igitut eodcm loco poteft faeere fi vno loco dotem aliquam naturale & finc modo duobus modo locis fub .PhyJie. Modus poncndi cft iftc corpus elfe in loco nihil aliud eft. impoifibile ita erit . vna alhedo hahet mnl- Antecedens patet. Non cft t»te pofteriorio. for- fine conuerfione al- .vcl c conuerfo. finc fuo 11. fiue cir.Jfe in : fcJ iJcm tingenterpofitisextrcmisiftisacijenit elfe in duobus locis . Iflud autem vhi . loci rc- cipcret impreffiones petegrinas corruptiuas. per . cumfcriptio paffiua .ri poteFl I d^.& idcononcft poffibilcilladuo z:ht cfle in eodem fundamcnto. non .Jic(tt fundamento . quoties raoueretur fecundiim vl>i. nifi altcr eorum eflct adxquatus fuo fundamcnto . qnod pateretur ak eijdemineodem vh\. & aliis motibus %.non cft aliquid fubftanti* eius . non eius duo corpo- fine conucrfione aliquaaltc- riusin ipfum. prsfcns in altari manifcftc falfum. licet non fecundiim aliquam formampriorcm.tjuod agens ageretinvno shiiinvnHm. vt dux aducnientes fimilitudines in alba poflunt cfle fimul . Sc fubftantiae corporis Chrifti nihil eft nouum per iftam pr«- ejfe fpeiXuvbi. qux cft aIic.<]. : altari. vnum (fnia hoe tantum tasjimilitudines. quam habcre vbiyid cft. Probo maiorem. Nani refpedlusextrinfecusaducnicns non nduenitpo- cfte noua. fundamcnio. vel e conucrfo.im abfolu- fubftantia panis.ulti- videturillas relationcs intrinfccusaduenicntcs. . iam non eft . o. adueniens.& c.quod ter illuminationcs. quod Sc fic potcft facere corpus Chrifti quodcunquealiud corpus fimul dimcnfiuc cum omnibus eft efie prajfens finc conuerfione : Nec etiam eft fentiam.- ni»li* prtfentid corpori* Chrijii in «/iMri. vel aliquodaliud . igicur ifta conuetfio formalis ratio cfTendi cor- tio formalis cius Houitiu prto- riatur Nunc autcm fccundum vna quantitas tantum limitatur ad vnumt'^>. in fccundo non ni- ipfum rius in fub modo modo vniim j fcd modus naturaiis corporis Chriftl quanti eft modus cius quantitaiiuus . duobus cfle in . vbi non fuit prius. in eod^mfwt- «/y refpeSiu. : localitcr. . abfoluta. dem . circumfcriptionem paffiuam i pus Chrifti przfentialiter in Sed Deus quod non cft ra- . nectantum fccundum Philofophos. quia tantum contingcnter fequitur extrcmapofita. cft refpedus extrinfecus nem nit.&quodlibct corpus cum quocunquc . quia nos . pLif»ri poieft qu« neccflario confcquuntur extrcma pofita. quia prsterita. non .cfl'e incodem.trujfccus aHueniens neceiratio fequiur pofitisextrcmis: fi non adue- & terjnino . rii 6j9 variato vbi. quia vbi poteft clTc nouitas.vel plura pajja. quod eft fit hoftia. 1. fed in . . quod ncgat Philofophus i. t relaiio . REfpondco igitut ad quaftioncm . V M ej} . Sicut vnum & aliud fuit impollibilcj fic . quia aliter non cft. quia rektio quac eft lalis non potcft intclligi fine termino. ita & fine quacunque conuetfione altctius fubftantiz in cor- Atinot. igitui reIat. tji rati» donum multo magis potcft facere ipfum in . & fine conueifione alterius in ipfum . a Deo Ratio . 8c eiufdem fpeciei.qu^m duas relationes extrinfccusad- Uurr. igitur poteft faccre corpus Refoluti» DoiforU. & nonforma aliqua adueniens. Etfi dicas quod conucrfio. quia ifta igitur pofterior i» & fcqutns Aliter probatur illa maior fic Poffibile eft efic nouitatem circa poftcrius nulla fada nouitate circa prius.quod eftrcfpc(5lus cxtrinfecus aduenicns. acci Jcntibus poteft facere quodlibct finc eo fuum non infertur ex noui. CH OL S Refolutio dimenjiue . fed tranfit.praf- duo fubftantia §lHiiifit vbi. & contingenter incxiftcntiJS pofitis ex- nienres trcmis codcm corporc cire ducs extrinfcctis aduenientcs refpeiSus ad duos terminos .igitut quia exrriniccus adue- necefiario aducn^r rcLitio . lnft»ntia. : Chrijlw pttefi fne hic ejjt ctnuer- : mo & fine conuerfione alte- naturali. in diuerjis vbi i diuerjis agentihtu . alio- & omni ficut . ifta . Vbi tr. StcundHmt pajjitm idempatitur . & modo quatitatiuo. Phyfic. Ji applicarentur. fi duo corpota poiriint clFe fimul. Sc gis fioHi »tteriM4 maius cum minori. conuetfio autem panis incbrpus nonmanei .vt oftenfum eft qua:ft. .fi- pus Chrifti. 14.cAp. Ifte autcm refpedusexttinfccus aducniens poteft de nouo aducnire finealiqua forma abiolutanoua .ft" tstut . quin coclura totics acquiicret form. hoc loco abfolutc fiiis autem adiua proprie circumlcriptio relatio in Corpui loco quid.8i tara . ifta cum Contra. & fine rationc. titatiuo in modus eius naturali cft . quia pra. conucnienti fua: natur* . Impugnantur prtdili». Primtim . quae contingcncer confcquuntur ex- trema pofita eflc in eodcm . fub . vt dimenfiuc Ctnutrjio nt quan- vt conimuniter dicitur.l.o .^teritam quin corpus Chrifti fpccicbus. idem nit. fed raa- fccundum quod arguic Ariltotcles 4. & quia refpcflus cxtriafcciii aducnif ns cflet habere plures refJcElus hoc non repugnkt . & nifi adarquaret fuum fundamcntum. vbi igitiir. non vidctur impoffibile. & localirer tetius in ipfum. corpus poni pojfi in diuerjis locU extrinjecui aduenientes Ji. toto tcmporc poft fentia eius in altari raanet confecrationem vfqucquo percipiatur qu6d fpecics funt integrs . caufa prsfcnrix cius eam non cffe pr. corpus Chrifti potcft ficri Tertio arguo fic hic jn altari fine roodo quantitatiuo. Nam vna quantitasnon adxquatur in rationc funda . aliam opinioncin .& infinita.uf- duos tctmi- eodem albo ad duo Minus autem vt patet. Tertium. Scd iftud di(flum eftfruftia. quia cflenfito folo .mittit tria pro Joltttiene argHmeiitorum.nifi pofiio alterius in ipfum. fiue .coelum non mouetur ad formara. nec Deus poftct faccre fit Rejponfio. omniaincontrarium. conuerfio altcrius in corpas Chrifti non cft fotraalis ratio prarfentiae eius in altari .Jorma pricedens vbi non va- pcr con- lantum con g««V eft idt tor[U! . fed ficut imagiiiamur ibi cftcadliopaffioncm.8c duosrcfpe(5lus cxtrinrecusadue- corpus . diccndo omnipotentiat Dci eflc pofllbile omnc illud quod non includit manifcftam contradidioncm.Quxftiolll. quia fecundiim eura. Aiiftot. text. fupet- naturali talis corporis.il. quia hasc przfentia eftnoua . inplhrihfei vbi. quia in prifadio facit duo miracula . eft refpe(5lus cxtrinfcciis fpeciei poflunt eflc in eodern ad per confcquens hsc prifentia potcft ita re- caslitext.

calidum & frigidum & cali. »7Dicoigiturad rationem . Ad primum igitur inconueniens . qabdfi pajjitm exi- haheret duo agentiafimul apprexi- cjuiccjHid poffunt agere. ad variacionem non & ide6 quie- fit & referri ad plurs^loca^vel trinfecus aduenientes. etiam pofitis cx remis. qutfere emnia per optlmam do£irinam tjHam recentie- Selnit Jiint Henrici.quod fibi conuenic fuo modo . Ad pri- quaiulo dicirur quod fi quanrum ex parte fecundum vnum modum . in diuerfis aharibus .woH variatur. tum continuum quod connumcfatur ei.folptio ad argumenta. po- fubflantia creata . j .^ ^.pr» aliquod finttnti» »f' agentis. fed omni vbique fecundum prjefcntiam corporis fuirfcd fecnndiim iftosipfepoteftfacere corpus fuum prxfentialitcr ris fai vbique fecundum fubftantiara corpo- quia ficut poteft conuertere fubftantiam panis in fubftantiam corporis fui .& modum & .proptet fuam immenfitatem. fecundiam vnnm haec propofii io. plura&^». poteft fundarc plures rcfpcdus cx- mata. . Dico igitur quod Deus lih. xquc perfeftam formam reciperet ab eis. fed fnbl^antia nen liraicacur ad vnam prasfentialitatem^vcl vnum vbi. C\ poteft eam caufarc in omni fuf- Qmncm mQdum. ttum.&iam forma variationem vhi.Dnf vbi quid pofiunt duo agentia in paftum exiftens iit vno loeo. ciim arguitar. qiii^ poftcrius variatur ad variacionem prioris.quod idcm dum cflct . vel indiuerfis vhi. vt calidum-. eam potcft caufare qukni agentla contrari». fibi Iocum.& ijftptiam. Phyfic.vel ali- quis refpedus extrinfecus adueniens imd .nec hocrepugnat vno \hi iiens in . his patct . fi paflum cflct in duobus locis . fcd potiis c conuerfo . & fecundum cflct poffibile omnetn. nego ncque fequitur c conuerfo fecundijni cos. illo tjHiaprius non variatur ad variationem pofierioris. applicando eas. Dem *fi vhi' pocenciam. quia poteft fundare plures xqualicatcs non Cn ftS limitatifr ftd vnM prt- fentiAlitatf. cum igitur refpediu vbi talis niaioris perfedlionis.& locaIiter. in modum.mtHfitnieptr frtfentiam.fi jntelligacur vniu^faliter aflumpca. Ad inecHenient.quia non : Augatl. quiacumad mutatipnem pofterionon . . & fon. vel in vno vbi.^.. circumfcriptiue fcd quin poflct cfleyirtHtcDci fotentinm.nec aliterinejl. eft ifta . vel vbi . ^ Oxon.cau- fando in ipfoefledlii perfe^iQrcm ^ nobiliorem. fc- ca quae funt fimul. liter. mum alterius Htnr. primum quod qurc- quid eflct i duobus agenribus contrariis.vcl poftcrius .a<l mutationcm corporis fccundiim vbi . non fequitur mutatio eius fccundijm quantitatem. diim oranero ted eacjcm quanticas fundare plures talesrelpe^us de genere vhi. quia quodli. Jicutifitnt.velaliterfi ha- ptnl eaufam poflct in fufceptiuo vifionis.quiaimpoffibilie eft effe locum. confequcntiam-j .quaui cfle in Ioco. ita orane aliud corpusjigitur fi non eft inconueniens ipfura .Conflac. 7V/« nKtin' fufceptiuo fecun- licct Item.& quan- in propofito ris titas ineft prius corpori. DiftinaioX. igitur nec ad fuam prasfentiahcatem limiiacur pusin pluribus poteft facere idem cor- locis localiter.quia ctim adionon praefupponac vhi . & vel formara' mediam rcmiflara inducerent . fioncm aquilae. in quo non fit per eflentiam. ptc quantitiu 0<i Va0 ih'i. Tertia propofirio traria fequiciu: variacio adtionis . cifi locus commenfuretur locato.i IV. hicaut niutu6 fe impedirent . tia in pafliim approximatum 18. conuerfa fecundae .itn Mgerft in pnjjum in diuerfit ne ifi /teit vno. SCHOLIVM tamin res I .quia multa poceft Deus . inquantum quantum . quiaeflencialio- rem comparacionem non habet ad ttinfecus aduenientes refpeftus ex- qui contingencer fibi adueniunt. 4.ejua priut naturaliterinefl alicui. ficut fi tanti^m approximarcntur ci in vno lopaflbm ellec co. . quia ficut proprium eft Deo efle vbique fccundtim Iocum.vel nihil faccrent. ficut eodem loco non eflc in eft & maxime hoc eft poflibile Deo .Deus enira poceft caufare omnem vifioncm. vefpertilione aliquam vifionem . cft hoc ageretfiefet in dhohus locis paffis.& Secunda propofitio fimul V»ri»nmr. non dcbec poni impoflibile Deo.n. .Lib.itacft ptopriiimfibi efle didum quam vnam. qu&d proprium eft Deo. abfoluta non variaturproprer Vnde quod facerent duo ageneis in vno loco. aliter petitur. licct fic ibi fub quancitace panis igicur fi fubftantia non iimitatur ad fuam prxfcntialitatem . an.ncceflari6 fequatur mutatio ptioris . vt fi cflcnt in fnmnio.hoc idem faeeret in paflum .& praefentiam propriam:non fic autem qme fun im- dc alio corpore virtutc propria . ad fuam prsfentialitatem. eodem quia )ccm. locatum commenfuratur loco fecundum qdaneft bct determinat ^ . iclvbi vniim. quia fubftantia corporis Chrifti potcftcfle fimul pra^fen^cum pluribushoftiis . 640 fundamentf vni xqualitati . nifi qu6d raciones in oppoficum poftunc folui. velfacere inpajjitm exi- fiens in vno vhi ihoc pojfunt pafe exiftente in diuerfis vbi approximatiene priori debita Haccpropoficio fequicur cx prima. diimraod6 fint appro»imata aeqoc paflbin duobus loci$. ^acun^ueforma .^u<tfi.nQn magis eft quancicas limitata ad fuum vbi proprie quantitas Hilar. vifionis aquilae creare in quia plura corpora 4.in quo fit diffinitiue. ^uam vbi. bet in propttr aliud ^ihi^vel variatienem circa vbi. impoflibile Deo. in diuerfis locis. quantumcunque pafluni fijitn.& approximacis cidem paflb exiftcnti in vno loco. c^ . Rcfpondeo fccundtim pra- di(^as propofitiones.hic a modum poteft AD argumentorom praemitto quarum primacft haec: folutiooem tres propofitioncs. . quod etiara approximantur eidem paflb exiftcnti in vno frigidum corpori exiftcnti loco . Ad ff cundath rationem . vel continuum . fed fi duo ageniia con. nondum eft probatum. non dcbet locus locaxo neceflario connumerari.nec modutn videndi eius. & . i. vbique. cflc Ad r»tionm pritnam. (J» tqui upplic»tn. fibi . approxi- opinionis .&in pluribusfpeciebus panis . quimt^^jYariacur ad variacionem vbi. quani^. ^««Vijuidageret vnumagens invnolocoin duopajfafimul exiSlentia VMtii Ex illii . & quantum cfle vbique diracnfionabilitct & loca- .&omninovirtutis^qaalis. vel fi vircus vniu$«xcederet vircutemaIterius. fi fieri impoflibile fecundum ficri omnem . nec camcn fcquicur qu6d f ept juQ fcciindum . i (^ide ipfitm in .^</ rtui»nt$ non tamen quaecunque forma fimul ineftalieui vbi .quantun^eft ex proprictate fua naturali. eft falfa.qua(n xqualitas.conclufio.prohi- bcrec cfFe(ftum eius in paflum:eodcm modo fi approxiraatum eis exiftens in diuerfis locis . hoc pofltmc faluaca zquali approximationc.quod infcr- tur. Qa«id fi negetur fimjlitudo> decur caufa negacionis cius.ficiit in vno . quae nos non polHimus intelligerc fecundum Hilatium. & non calidum. argumenta po/ita a num.qu6d fi AdfitKdam.Phyfic.IV.non fequitur. quam in hacmateria mutuati vtinplurimum. vi- cundiim idem corpus . ficut poteftfaccre duo corpora incodem loco 8c fi nulla racio eftec ad hoc.fimul variantur.quq concluditux. .

talcm ab cifdem approximatis .ponatur igiiur idem injfst Dodor nucrimentum fumi adiuerfisin diucrfis locis. prius confequentes fubie£ium II. quod . licut facerct fi tantum ciTet in vno loco.& in alio . cedit mul . ponitur aliquo -1 • modo lu ratione duplicis pnfli. XI. quia fro' & neutra fumcret totum fcdvnavirtus vnius ac- . eft quod paruus omni- combullibilia vniuerfi quod vidciur inconue- . Oceifi» i. Ad quartum dico. ma carnis iftius.. fimul aggregata . abfoiutx . quod non in eadem partc %% inducerentur dua. imprimcnc in illud duos calorrs . in vtro- que tamen loco moritur. quiaper pofitum vt . Ad quartum concedo quod fi haberer cibum eflct fimul in ad fufficicnthm in vno loco.virtus nutritiua vtriufqueagcrec in nu- ifta inftatur fic : trimcncum approximatum. tertium inconittniens.Tom.Solmio ciei .. ciei. &(.quia agcns & adio iia comparatur ad ipfum in duobus iito locis . inconucniens qu6d cadcm maceria informata cric duabns formis fubftantialibus ciufdem fpeciei .quia in vtroque loco fcparatur anima a cotpore. Tntii.& tuncfcquitur hoc. Vndcficut ipfi dicunt de cotpotc Chrifti in cruce & in pyxidc . vel duos igncs . PttuII. quia a^„tiam. alia aliam. lioc potell in omnibus fi approximerur . quod fa.in quibus potcftapproximari coiiibuftibilibus . alio .. «/(« in eti4m tctidititr. Ad rertium tnconueniens cum XO. . &. vt fotma carnis huiu8 8c for.. & in omni. Ci duo ignes agant in illud. vel & maccria nutrimenti dnabus animabas. 19. potentior .vt inferius di- priri\6. eorfuf iT/i quod in vno loco occiditur . Si auccni accipropoena. diucrfis locis approximatis illis. cx quo ponitur in duobus locis. ponatur quod in duobus locis exiftens §^inii. ponendo. & cipetet vnam partem .igitur in ducbus locis fumcret nutrimenta. Si vero virtusnutritiua in vno fitcfficacior. Itcm . . §lufifit ifit' ries. Ad . alia tamen aliquid. & per confcquens vna pars materia: informaretur forma fubftantiali carnis vnius . bureic omnia ligna combuftibilia vniuctn Sctti oper. & ita eadem niateria reciperet duas formasciufdem fpe. poflct concedi quod vnamatcria R'^»«A» hoc pofiro informaretur duabus formiseiufdcm ^[""''"^ f* prifnam tnr rr Ipecici . quam non vhiy Si ideo ad variationem pofteiioris fe- vt iftius formae.quam in alio .quiafic tantum fuit mortuum in crucc. . '-iMomodo U- ciales « • I vno loco exiftens in ret 1 . ccret vnus paruus ignis in vno vbi ^in quo eircnc omnia combuftibiiia.accipicndo mortem pro poena inflidla duccnte ad mortem. quia aat virtus nutritiua vtriufque ciret f»*zqualis. vtl lanceatione. fi cfteni approximati cidem ligno. qu6d efuries eft aiflus appc- titus . tempcnes acns Rcfpondeo quod h ellet tanca inin vno loco. fimul iatiarccur. fi idem poiTct fimul ciTc in pluribus lo- '^*"'"- cis. Stcuttdi.^ue comhufium locis.Adfec&Jnm. Ad fccundum . vtin ianceationcm.igitur polfct aliquis nutiualitcr cile in alio . Dico ratione aniaiae ^ corpore f«€taper violeniiam . & fcinper efuriret in loco vbi acciperet cibum . bus . ucfTet quod infertur induobus locis. & cfurirct. cunque rccipcrct formam a duobus aeentibus. . Sic dico de corporc alio diuifio cft & non prsextftcntc fi- localiter indiuerfis locis. & ibi habcret cibum j igitur fi hiccforiret.& tion quod occifio accipitui p:o fcpa- occidcretur. vbi nihil vnquam haberct de cibo. & alia pars matcria: in- formaretur forma carnis alterius.Qu^ftio quain alterum eorum (antum .fi eluriat in vno loco .conucrtendo fubftanciam nutrimcnti in fubftantiam eius . ni(-ns. qua: motum localem .quz vidcntur illis inconuenientia. 8c fuit nonm pyxidcquia continui yulnerntio fequitur »d vit. fequitur vulneratio. & ibi continue iuftcntari per quodcunquc tcmpus naturalitcr . non quod ibi fatiaret fe . fcmpcr cfuhrec quia hic nunquam fumerec cibum & ita loco t .corpu$ exiitens in viroque eiretinfiimum 1 poteft eiTe firnul in pluribus locis fi Vnde ficut in vno loco ininfinitis. 641 1 1. fed cetur. Ad priraum . fic non occiditur in vno loco.plus conucncret . Ai fttHndS.(jr fntit' tM. & fine aliquo nucrimenco ibi fumpto . Vct hoc ad illud inconucnicns. quorum vtrumque fafHcicnter nutiiret fine alio . quod excederet tem- quiain:cmperies vnius loci vinccns tempericm altenus loci .etiamfi in illis efrec faciatus . mortuum. *j* ^J)'^*^ ^„^trimfti nutriretur 'Hmente ab " '^ inconueniens. dico quod lignum qualcm. ita & nihil fumeret.acGipiendo»w«(r»j pro fcparatione animae a corporci non tamen fuit fimul mortuum vtrobique . ibi exiftens non furaeret cibutn . igitur limul comburcret omnia pertetn in alio loco . Hcut inioco vbieil intemperies y quiaranitas& sgritudo funt forma:abfoiuta:.^4 ttttiitm. licet li ^iaat occijio tantum in vno. & in alio fi faturaretur in vno Sc in alio . . qui^ quid faccrct viiioncm in oculo Chrifti cxiilcntis in coeio. tjUnttum Ad incenueniens.-. alitec . quia faciareiurin alio loco. vel motu localii& ide6 corpus cxiftens in duobusIocis. quicquid agcns potcll in vno loco refpcdtu pafli. hoc idem facerent.. fic etiam agcret iu Vnde in ficut vno loco . formae ciufdcm fpe. vt vulncratione. .hoc frimo. haberct duo nutrimenta totalia fufticientia ad nucricndum quodlibct pcrfe. fed quia fuffi- cicnter fatiaretur in alio. h Ad «^»»»7«*»- . lunphciter caufaret inficmitatem in corporc cxiUcnte in loco vtroquc.& idco nunquam fequitureandcm & partem maceriaE reciperc plurcs formas fubftaneiufdem fpecici. *um.nectunc eiict nouum miracuium. fcquitur .faccret illam in potentia viliua cius fub Sacramento . hociJcm faceient in illud pallum approximacum cis in diueiHs locis. ». ficut in vno locoihoc idem faccret approximatus illis combuftibilibus in diocrfis locis vnde ficut ageret alia adione remiflk in oronia combnftibilia fimul exiftcntia in vno loco . Adtertium. Similicer quod animetur eadcm Itcm pofito quod idcm lignum ciTet in duobus locis ./. quicur variatio prioris Contru fclu- Contra tionis alltriu efte fimul in . dico quodillud idem. vel ctncifixioncm. pcr te . fed cfTct fcmper ibi fatiatus. ita ctiam in duobus locis .qu6d ibi non efurirct . ^ vtrrbi. & ita m circt infirmum loco vbicil temperies. vel vioientii» :nflida(uo eifet corpori.qu6d tunc idem corpus limui 611« Tanum Scxgrunj. quia fatiaretur in vno loco. Dico lamcn inateiiae ignis poiTet com. rrtum c tormam recipe- in duobus fi eflct id-m ^. vbi nunquamaccipcrct cibum. fi idem cocpus potcft duobuslocis . & ideo non dcpendet ab vbi . non eilet licct ibi cantum concomitancer. tunc aequalirer vtraque virtus conuerterec nucrimentum in fuam fubftaniiam. /i iuodo occiditur in vno loco. duo ignes approximati cidcm ligno '"t"" /«f* '"^^ '£""' pcrfeaiorcm igncm gencrabunt. qux videntur abfurda. .iicexirrens in diueriis jocis.fimuloccidctetUi. Priores in fubie- itoquam quicunque rcfpcitusextrinfecusaducnicns ita . quod Item . liccc ibi nunquam haberet ad comcdendumjfatietas enim & efuries funt forira: . & Adqu»rt»m. Itera .

&eius a quo eontapriuatio . ^d TiUttnem terminis alterius loci eji ratitfor- mtlti 4t ii} ejfen- lete. hic.ftbilet. quos oftcnfum eft pofle efte fimul in eodem loco. D. Dico tur rihiu minocum tiottibue.Quinamfunt & termini mo- animatio corporis. Dico quod non eft firnile. quammateriam primam. & priuatio quiaifti tecmini . .Dimcnfio enim. . Probas igiturinconucnientius tibi. Dato etiam quod ifta: mutationes finc alterius fpeciei.ExemfHfcttw plcta organizatione corpocis .cum quibas eft fimul. tanquam per rationem formalem & quiditatiuam.dico qu6d Angelus eo modo. non Ita . ^aliter . vel mutationem. verura eft de primis tecminis cuiuflir*tionem.Thoi?>*fra tum .fed eft ratio formalis priorilla raiionc. qu6d vnica mutaiione.&finguUres. funt dux mutationcs.nifi fequitur relationes plurifican(ur. non funda- efte plu- & alterius.& quatuor termini .IV. & ifti termini funt incompofll. compoflibilcs & quia ignis generatus funt incompoflibilcs. & aliud . quia nullumcorpus comparatumaddiuerfaeftlimitatum ad vnum locum. fed femper manec quoufque per proprias corruptioncs tollatur. tnationii. qu6d loci .& ratioquiditatiuafimili- .vel plu- hi impofllbilitatcni. ad eflc animatu. . nos proprios. quia «Jjendi in loeo eft ratio formalis cius. prius non animabatur fine corruptione cuiufcunque tcrmini k <juo.mult6 magis mutationcs ipfx pofliint crtij in codem.Thom.quare hoc priori* muta- mini aliquarum duaruiTi mutationum podunt efle jn eodem .vel lU prexim» quantitas. fit eft fimilcalteri . Quittltiu u»t . fafta enim com. 15.& »d fejiiriorii. \ti plucibus locis . ratione. Pa- fpccici. vcl cadaucr . qua eft in vna fpecicno fic eft dimenfio. vt non ignis . vt inanimatio .formaliter loquendo. vcl alterius. motus.vt circv^fcripiionc pafliua. vitunum. ma: .qniaratio for- malis eiuseft fimilitudo . funt in.Et ratio vtriufquc cft .& aliorum convnim corporis in diuerjis vbi dimen- fiue. cocporis abfolutca noncflcanimato . primi tetmini mentorum ad inuiccm vbi concurrunt duomotus.& quiditatiua eirendi aliquid in loco.quiaDcuspoftetpcrpotentiam fuam.&incomAd fecidam poiEbilcs . x6.aut duabus.eft cxtra quando aliquid habensterminos iU limuatos ad aliajcomparatur ad terminos limitatos al(crias. Vndefl quid potcft eflc fimul futfum & deorfum . manu.vel proprios. li^co qui illimitati ad illos. fi fcmper corrumperetur terminus <( ^Mtfconcomitansin aduentu animas. igitur eft extra termi- . & fimul cum eis. Coffr.& ad alios. Similiter poftei cfte in plutibus locis plufibus mutacionibus ciufdcm fpecici.Corfut orgunicum eft fepus fit de animatoinanimatum . adhuc probaim- digitijvel in igitur . fecundum nullam fotmam abfolutam cocpocis corrumpitur . Ineomfcjpiilitju mut»- tienum ftouenit ex $ncomfojfibili- tate ttrmin»-' rum.^Rcfpodco vnica quidem. qua aliquid ()mileaIteri. fed fi cxtra terminos cft terminos in pede. & corruptioneeleSimiliterin generationc.qu6d eiret extra terminos proprios. quia motus non funt compofllbiles . & forma in genc. qtiia res eft in vna fpecie per fuam naturam . quando cor.ita pcrvnaquantitatem in vno loco. cum .vcl . vt corpus otganicum.quia modo animatur anima intellcAiua. .non fequitur. & quia tecminu$4!^«o prima. duos mo- quia fi ter- quod non requitur.& quatuor tcrmini^patct.formalis ratio. vcl mutationi$. quia tetmini cius erfentiales funt fimul eiufdem fpeciei contingentec extcinfecus. Exemplum in infufionc animx .quia termini fui funt Atiud exemplum.4^ rathnes J}. ^am cadauer mortuum non tantum eftmateria tudints. Similiter eftet tantum ad vnum terminum acquifitum:Iicct enim habcrct plura vbi. quia nunquarn ad numerationcm poftcrioris fequitur numeratio prio- albedo dicicurcfte formalis ratio. cflc fimul. qua Ratiofcrma. Ad aliud.ciim dicic qu6d tecmini cuiuflibct poflibilitatem . eft ratio formalis eftcndi in loco . AdfecudiiiH. fi poflet cflTe in : ^' nliorftm> & tcrminorum hoc enim oportet prius ptobare . non neceflacio aduenientcs . fed non femper termini confequentes tales primos tetminos .quia anima mea idco eft in di- tcrmini enim gito meo.aut vnica mutatione.Eodem modo eft in propofito . dicitur .mitant aniruptionis concomitans .vi illud.<Jico quod non rumecet totuin totum ibi. ptimi tetmini litm termintu incompoflibiles funt focma.per minus inconueniens. nunquam Sed termini confcquentes pofTunt non |funt incompoflibiles . ^ua4 communis Hic flenius tra^antur. ficut coipus fuo modo. quod ci^m dicitur ficut res per vnam naturam ponitur in vna fpecic. quaaliquid eft formaliter in loco. t/£gid. (juam infcripto ^nglicano.& poflet aliquid pet rcfpc- duin »7. tet de fe.non quia iJMmirtiiio non concomitans .& duabus aliud . in eodem. fihola in hac materiafiejHitur.vel raturz^^/. vc anima . ficut efi_ ipfa vbi» «*ti»i ficut ratione caufali. cum arguiH locatum efTet extra tetminos . qiiod fit extra terminos fuos. quc nouum vbi non quia habet aliud vbi acqui/iacquifi- tum. bet motus. fed magis perficitur eaj aliter non magis animaret anima corpus organicum.& nonact corruptus. & Roma:. mutationes.& ficut inconuenientior eft mihi pofllbilitas duorum vbiihz & minijs inconueniens poflibilitas duarum mutationum: i:» of^ofistt.& inanimatio eius tm incomfefpraccedens fic etiam priuatio .Lib. vt animac . qiiod cft efle in loco . AUn. fcd pactim hic .plurificatur.Solutlenes funt clar«. & non menta plurificantur riutn relationum fundamentali.aliquidcl^ formaliter in loco.qua fotmaliter hoc numeratitni quidam tefpcdlus ris. cllct in SCHOLIVM V. fcilicet . 642 Ad 44^m<itHm.eft aliquis illimitate przfens huic loco .& h conucrfo in corcuptionc forma les. funt fimul.cuiufmodifunt pciuatio forma. Similiter incorruptionc . funt incompoflSlbiles. funt incompoflibilcs. fit fimile alteri fimilitudine non fe- funt nifi numeratur.in quoquiefceret. vt inanimacionem corporis . mult6 roagis poceft moucci (imul fucfum & dcocfum. Etcijm dicis quod impoflibile cft «idem mutari duabus mutationibus eiufdem fpeciei .3d hoc vt oftendas tus eiufdem fpeciei efle impofllbilcs . vnat^tncn mut^tionc cfTetin Qupd cnim vnam feparatc ab alia. Hc mutatio calis tur.igitur quitur nume- vel quantitas duobus Ad rtttionts locis. fed terminus k tjuo coc. vel confequens pciuationem for. pattim & & cibum fuum jbijficut fi tunc vno loco. fi cft extra terminos limitatos limitati ad ipfum. ad quod de nouo mutaret ur & ita effet acc.igitur dimenfio Ad ficut & quia idem poteft eiufdem eft aibedine. cft corpus organicum quod nuUo modo corrumpitur in aduentu forma: . vel incompoflibilitatcm tcr- tattem fsntS- cum Nouum Mcquiripotefl vt fi quiefccns in crelo faccrct feinalio loco lo- & iftc motus.vel mutationis funt impofl!ibiles. Ad aliud . fequitur. & ipfa forma indu£ba per motum .igitur fi eft extra terminos limitatos huius loci inquantiim cftfimul cft cum t4. vel mutatio elTet vna.Patet ad fenfum. terminis digiti vbi vna. vt per illam haberet . Ad aIiud.quo fibi competit locus poteft cire in diuerfislocis .nifi quia termini eorum funt tales. DiftinaioX. proba mi- Soluit MrgHTnenta tra repUcationem pluribus AD rationcm altcriusopinionis .

quia idem corpus fimultaie corporis localis non ps- duobus. quia poiTunc multa repugnarcquae in tali finita.& per confequensagens mouens corpus ad aliquod fft». in duobus temporibus .igis Ad aliud ctini dicitur qu6d nihil rcfertur fimul Ad fetHniU.quat & non poteft fimul fuper vtrumque extremum idco inducens vnum corrumpit aliud. quia generatio ignis e(l de materia acris. quod non poiTunt eiTefimul & tunc non poirec Dcus facerc duo corpora eile fimul in eodem loco.fecundiimqu6dconuenit eis.refpedu eiufdem. fed termini concomitantes non. Ad tertium. . relationibus contcariis.quia vircuci periiTet. fc fotmaliter SCHOLIVM nam inaugmcn:acionc priuacio foraquo maeadueniencis . & mucationem poficiuam a 8c licut fcpacac priuatiua iu iufulione jnir\ix. fe formalicer non repugnanc.& e conuetfo in fe- paracionc .& alms mocus. in & iflegradus lint in- tiu fttnt inetmpojjihiiet firmaliter. niii eodem.Dicoigiturqu6dibicorpuseftinferius fluemedo & fuperius fclecundum duo accidcntiaextrinfeciis aducnicntia iciaciua hoc .gcneratio acris cA demacetia ignis Alia eft & nulla corrupcione fa(^a in terminis concomi>- iilis mancnt iidem termini fub . nec includic conttadiciionem tefpe(fku diuerforum. Dico tamen qu6d eflc iiipofitas reales eflc in . nifi cx femine.& ifto modo fcquitur confequemia. Ad propoficum proptcr incompofEbilica- lem iftorum vl>i adinuiccra.non camen eft formaliccr repugnancia parcus ad Virginem . §liti. cii.igitur poilunc fe fimul eodem loco. naturali.coiicedo fecunduro idem. qua non concludunc formalem repugnanciam.igitur non vidco quare debeant negace idcm efllliipctius. non prius corrunipi.Refporideo qucd pro poiitio ida non valet quia Xvjualiter probatctur per eatn qu6d duo corpora non poiTcnt cile iiinul in eodem loco .iam funt 643 1.& ica patet tu quomooo lu omni mo- & mntatione primi termim iunc incompoflibi- les. aut fimultas rei temporalis . & inferius apparebit. cft ra. VI.igitur nec idemcorpus in diuerfis locis. vel relationem. Pars H. fiinc incom. canquam falfum ex fajfo .Sitmiitet motus ad hocz'^(. mutatio ab acze ad nou acrem . rius ^'^/poteft cilc . icaego arguo in propofico. ueniu formx maioris gradus quanticaiis. non expeliit cum de-v^i pra:cedenti . vc pacuit priijs . quia fi fic. quod non rccipir Virgo.niii propcer incompoilibilitatetn eius ad formam inducendam. . poiTunt duo vhi ciTc in eodevn quia inter . alicui virtuti nattitali.& effentia eius .Exemplum Virgincm parere eft incompoflibilc virtuti naturali . XI. pecius pof£biles. quia includunt coniradi(Sbionem.& vhi ad qucin. quu fempec vtraqus mutatione.quia S»li cjutfiio- etnniaad hanc nii . §iu»m»do itemfo- dem rtlefetefi. Tom. augecur.& came (crmini ii^orum motuum prirni compaciuntuc (ccum tetrainosconcomitantes . vcl catione alcecius. propter incompoflibilitatem illius ad tcrmi- dcns pcr niii fe num inducendum .um fundaci fupec alium cefpe- Cljm. ratione alce- de conueniUt frifinqHum. m» AD hoc ix cius priuacio funt incompoilibaes. quia formalitec repugiiantia non poifunt elfe formaliter conuenientia per poccntiam motiuam ftantibus naturis eorum .alioquin generatioeiret creaditio. : cxpuiiionem alicuius de aliquo loco. qaia naturaliter nulla parit . . qoam qu6d aliquis fit fimiiis ahcui fccundum fcientiam.-ccedecis. rationc iftius fWpoteft corpus Quimod» ei- quia vbi in illoeft fundamentum diftantix refpctSu alicuius corpotis. in initie hu- iu» ijHeft. mutatio vc ignitio a non igne ad & generatio ignis. quia fi idcm tcmporale exiftens fimul in vno loco non potcft eflc in diuerfis tempocibus.fcilicet quantitucis m3ioris. .non negacur a pluribus tencncibus opinionem improbatam. Similicec in propulico termini argumentu pofitii ininitio tertU Sattffacit diftareabalio .igitur eft fimul diftas. Si icdlo . aliter niiiil augmcntareturj fimiliter c conuerfo in diminutionc. primam rarionem principalem huius quzftionis dico. vntim tempus ciTet duo tempora. & 31. Dico igituc quod aliqua incompoilibilia funt ledit copati in quxnon adeofunt impoffibilia. in quem per fejntcndit. (^difianj. divt ei- tenue- niunt rnti»- nes offojitt.n vhi k quo.in qucm non per le in- mouete corpus aiiud. qux eil cotruptio acris. quia aiia igne. tirmini ttUtiiinU. alte- & n«n rius in ipfo eft inconueniens eidem inclTe contratias celationes. nec hoc eft inconueniens .fed manet cum maiori . qux funt dtio vbi .& includitur oppofitum iu ad- rei localis. 19. pecius. propinquum alicui quia vbi eft in eo fundamentum relationis propinquiiatis ad illud.& »ttfmii»tt0ipfa forma de nouo adueniens funt incompoflinist^dimi' biles.per compa.ea^ue f/icilitate. celatio fundaca fupcc vhi fu- & illacelatio ta tupcr vbi inferius fundacur fuper relationem. cum ijicicur quod idcm remporale non poceft eile in diucrfis remporibus. in aduencu iccunui gcadus nua corrumpiturprimusgiadaSiicd manec ik.f^ nonpoteftejft primum.fiue in duobus f^<. .non func incopoflibiles. quia idcm temporale cxiftens teft cflc in in vno loco poteft efTe in diuerfis temporibus exiftoanrecedcnte fic accepio . igitur nec idem loca- h 1 le .ficeft antecedens vcrum. rationem tamen ad virtutem illimitatam potentem fuperextremaomnia. Alio modo potcft accipi Cimultas in Antecedcnte fecundo modo. Virtuti »•- turuU finilti multa repugnant qui in ft formaliier n! rtfuguMt. c couuerfo.& infecius fe ipfo. & diflTimilis eidcm fecundum albedinem. Adpcopoficumdico quod licec duoz'^* ciTein eodem corpore non fubfic vircuti .li- rationis. /td tertium. ciim dicicur quod agens narurale non incendic corruptionem focm^ pr.vt quod idem fir mouens & motum. Similiterin mocnalcc- gcadaum forma. aut fimultas loci Refpondro quod aut accipicut fimultas ccmporis. Ad t»nfirm.nec incompofllibilia formaliter. expellit corpus dc aliquo loco.& ptopinqunm. Ad coniirmationcm illam . Similiter ed de moru augmcntacionis tantibus 1 non fuperquzcunque finicacxcrcma.vbi eil iatitudo cet priuatio iliius gcadus . iili func primi termini inoius j fed termiui inocus concomicantcs qui fuuc duu vbi poiitiua. quia tunc hoc nunquam fuiiTct. non rcpugnant. in dtuerfis quod idem temporalc fimultate temporis non eft temforibm. & priuatioeius ad hocz/At.& poiiciuo habitui. vcl cci'pe(9. non corrumpitur quantitas ptjccxulcs. cconuerfo.U aliquid iit prlmi dijfi' CHliatem JpeSamia traElatiVt nihil videaturfHpereJJe. nec inconueniens . concedo. & fcquicur confe- quens.(^ dexteritate compoQIbilcsincut iu aiiis vniueiiaiiter priuaiio cll incompoilibilis Cax pto^itizfoi:rn^. ncc . fimulin duobus locis. quod Virgo exiftens VirgopcScetioper.o«ncomitatc$ vcro termini non.1 Qusftio Ctam ad eum generari.ied neceilatij. inconuenicns rcla- cit tionctn. eft quxdam Ad frirhum frmelf»le. quod non eft vcrum quia aut cil forraalis incompoflibilitas quanti ad quantum.quiain ad- minutionis. Ita eft in propofito.qu6d plures relacioncs op- Simiiicec effe inferius eft qosEdam relatio funda- vPt .&ficeft antccedens falfum.Sed ii non iit formalis incompoflibilitas.nec poflic ciTe per virtutem creatatT).cunc arguo (icut tu arguis Agens non incen- 30. pec accidcns tamcn. in antccedente . Virtus autem naturalis poreft & 18.

non perproprias dimenfiones. men aliquando de potenria abfoluta pofle efle ali- & tde6 nunquam duo contraria abfoluta. Poieft etiam ratio duci in oppofitum per confimile fophifma illi.non refpedu eiufdcm.nifi eifct menfionabiliter in diuerfis locis . ta- quid eft calidum .IV.qu6d eft in coelo fecund t!imf Mi<^.Mouerc cnim fecundum locum noneft alttcr fe habcre nunc qukm prius fecundum locum.&quiefcit.& ita quiefcit Sc mouetur.(^ Schelium ibi num. quia duo vbi.fineomniconucr- fione. infcrt fic Sc i4e6 fitJfsntiM. c6m dicit quantitatcm matem rationem efle for- Ioco. corporis. quia pofitio vifibilis hibct vifionem cfle.idem locale fimul in eodem loco poteft effe in diuctfis tcmporibusj jgitur <l fimili e conuerfo idem temporalc fimul exiftens in locis. Lib. variantur fccundum variationem Nunc autem omnis motus localis vel totius %Ad qudJHottem/icuneUm .Nunc autem qu6d contraria relatiua infint eidem fecundum diuerfa . DiftindioX. illa poteft efic in pluribus fifil fophifmaficut ar- qucnte otrinc f^/.nihil eft hes quiefcit. Patetibi. .qnia fequitur. in ipfum. Confcqucnquando an- ijta tcccdcns cft verum .vcl moucri locali- primuut corporalitcr. igitur non cft diillmilc. 3 contrarium. dicunt aliqui qu6d'cor. & fimijis fecundum albedinemi& itafirailis. i ad folutionetn prims cx his dua34. vcl quicfcere fccundum vbi viium. quod videtuc impofnbile.qux funt quafi oppofita contraria relatiua. & ferri motu locali. infuiflet Chrifto in ccclo proxima alicuius . Ad fccundum. nifi plu- quia funt ad aliqaid Ad frintifalt. negacut in confe- . vno tempore I^efpondcant ipfi. Tliont. non mouctur in ifto tut fecundijm & quo quicfcit.in cundum hoc. concomitantcr in- fimul vbi. igitur fimul mouetur quiefcit. Sed dices . <juia ibi mtanda DeEloris hie non eil efi.quia talesform^.quicrcit. . eum primo quc non contradicunt. Rifotuti» frifria.& in tcrra. ficut cx faifo & . Similiter in propofito .fed diuerforum. quia fi dimenfionabiliter in Euchariftia fub hoftia confccrata . I I . jtliquid poteft fimul dici moueri & quiefcere. . Jdquintupt. & quie- tilmini. aiio fcnfu confequentia.Motus autem localis nOn eft magis. vcl adlus . Prim6 infuiflet fibi incoelo.mm.Refpondeo. coueniunt in coelo.& nunc quiefcit . fiui fnnda' tnentalk tfi findi in Ittt.& eodcm modo de nimia diftatitia.^M' gatiua. pliciier. Ad quintum. quflm vl>i.pofterior eft ipfo vl>i. Deiftis adlibus iniimanentibus quomodo Rcfporideo fccundum prx- qu^ confequuntur vhi . <^ aui^fctrt fof- mifta qu6d . mouetur.ficundam. quia pie crediturqu6d in afliimptione matris fuae occurric efle ei corporaliter. quia fignificavalct .& fimilit«r quiefcitcirca hanc locum . poffunt fimnl eidem inctlc . quod vidctur impoflibile. 644 fimul potcft efle in pltiribus locis.non raouetur. eft improbatum fecundumetiamimproba- Contra:Iftud primutii iftorum fuperius in ifta dift.vel partis corporis. Ad rationem primam in oppofitum. quzci^m motuslocalis. in quibus vbi undantur'rcfpe£l:iis oppofiti. inefTct & Vnde quantiim ad fuifict fibi in pyxide. . & diffimilisrefpeAudiuerforum.& e conuerfo. Vide .& fequitur vltra.& rcfpeifbus. Concedo igitur illas af- firmatiuas. pojjls rationes in in Oxon. Ad quartum cum . faltem fequiturcontraria eidcm inquia fequitur .& fecondum aliu<i Jiuies . pturificatis terniinis .c/^tfWWjid eft.& rnoueri fccundumaliud fi habeat daovbi .hoccftfimilcfe- f^». VIL refilutio. idco antecedcns vno Jiuando eft falfum lenet . Similitercft illud confcqucns. nem-- dene^andum Deo. pus exiftens in coelo dimcfionabiliterpotcftrca. fccrc fecunclum illum iHt» txfiUit ad vifum SCHOLIVM funt .& in Euchariftia.dico qu6d omnis vifio immanens. fe4 fccundi^m'iftum locum mouerc.mouetur fimul. bus qusftionibus. narc. quaaliquideft fimile.licct non primo. & -moacretur. iftum locum.velloci. £odem modo poteft diftingui in cbnfcqucntc dc & & fimultatc locali. . rificata fua t^ationc formali. igitur qiiod tnouetur.. for- quo ali- . ifta cdntrarianon conueniunt ^idemvbi. infunt ktjjeiiHr.^d qutfiit.qua aliqnideft album & ide6 nullo modoplurificatur. fequiturquod fimul cfliftdiin ccclo.us «ffir- non mop»4ti».dico qu6d ratio formalis alicuius poteft intelligi dualicuius eflendi jn Vno modo qu6d maliter tale fer ndn fic nifi fecundtfin vH . liter cfle in Euchariftia pcr conuerfionem alterius Relponfit D. dum . & quod quiefcit non quiefcit. fit quo aliquid vt calor eft formalis ratio .quia realiter verum eft. fi mtf**' vifibilis yiffhiU fofi- *"!" .& idco pof- funt plures incfle eidem. & alitcr fe habere fecun- effi contrAcliSiio.Non enim fcquitur.. eft Ad ficttJum. nifi ^"f* enim non Jj^T ^J^* fuper vifum pro. non poieft eife tur tunc quia idem fimultate loci in plucibus locis . eius dimenfiones non funt alicubi praeter- quam tantum concomitanter.& tunc mouetuF. Relationes ver6. qu6d quiefcir. Non fic ponfunt & in Altari fejfi corptu . R»tio fir' malit dufltie. fcpret ttrfttt pmMl moMiri .igi> nullum vbi moactur. tur in quacftione praecedente. QVantum & non mouetur. ergo qaicfcit . idc6 eft confequens falfum in argumcnto . Refpondet. tant^m polfunt plurificari qualitercunquc. quod faciunt ipfi. Et reguU fe.&negonc- bi corporaliter. & albedo &iftomodoquantitas f^itntitai ifi ratio lit fermo' eaufalit. fiantritahfi- ccrmina- vcl aftura vifus tequiritur certa cilet vifio fimul quic- motus diuerfi totius vel pactis corporis polTunt cidem compeicre fecundiim diuerfa & ide6 exift^ns in vno vhi potcft moucri .crgo non noouetur in alio vhi. quod vnus locus cflet duo loca. qui tioncm vifionis approximatio Hdcm cum vki .dicetur infri. enfu eft ncgandum . quod corpus Chrifti exiftens in ccelo poteft rcalitcr non tantiam fecundiam modum eiusnaturalem efle in alio loco vcl in altari & non foI6m cx quo funt abfoluts . alitet .Et hoc crcdimus necelfarium^quia aliquando fat^um.htc ^uxft. fecundum quoru vnum attenditur motus.oportunum eft.fcd etiam aliomodo. ctiam in pyxidc. mouetur fecundum hunc locii . Poteft snim aliquis efte dilEmilis 9|icui feci)iidum fcicntiam . fn ri^iBiui f^fofitit tun fiquitur ab' in cceU ChrifiifimHl . & fimilitudo ratio formalis.& afiimilandi . & filut» . .& albcdo. vt patet ex pr3edi£bi$. |<j falfum tii patct.& gumcntum eorum. non eft inconuenicns._primo modoeftfalfa.licet ei conuenire nonpro- modofiluere contraria abfoluta cidem inc(Ie.quia motietur.ergo mouctur. tur ratio ti Aliomqdoaccipi- formalis alicuius pro caufa proxima cticitiua atlcuius effe£).ergo i^ctur.quia . efie. per conucrfionem alterius in ipfuro.quia propria. fundamendicimus qu6d ca- vel caufa ficut lor cft formalis raiio catefaciendi difgregandi. vel . quae vidcntur contradicc- re. nat k funt totuim dcnomiide6 rcfpedlu totius expellunt fe mutuo. non tcnct confequentia.cum arguitur. quod eft terminus cius. Ide6 dico aliter. quia idem fimultate locali poteft efte in plutibus Secunda locis.quam tantum ibi. Antcccdens verificatur pro vno vbi tantum.qu6d corpus Chiifti in vno locoefleoportet.mCi fccundum diuerfam relationem.

corpus serunium.quando conciudicur corum fimulcas incerfe.Kichitd. poteft efte in & virturero pluribus locis. igitut fi fanguis Chfifti cllet fub fpeciebus panis poil confecratio- nero eius non . fed corpus Chrifti . ris in incerfe Aifntrtnm. I effet ftne etre Tridfeff. & in Euchattftia.x. quia Vt comparacur ad potentiam diuinam . poftea habebic in fine viczfuz. tium qu6d hic propofiquando illud tcr- quo func illa fimul. XJ. fi- cum valct. vc priilts patuit. quia nihil cxiftcns hic potcft aiibi. nifi in Euchariftia pofico concinence firaul. fitrt.nectamen fequicurqu6d idem e£e. &idemeflde humerihm . igitur vidcnrur iilaaiia poni fub fpeciebus panis. Primo de pro- I .Scetas in Oxtn. non valec quia zterniias eft qaoddam illimicarum adexcrema. .Mrt.quia fpecies panis eft fignum huius Sacramenti . quia pt ius po- SCHOLIVM Triifeff.t. non czdem lunt proptieiatcs cotpoiis Chnfti in & inEuchariflia.. corpns inclufierc fanguinem . corpus fiJr Jpedeltm ficut nunc. vcre fignatum primum. i . prius. eft concineref^». &. eft aliud & aliud ejjfe . conu^rtuur in piopiiciatcs cius . bus facramcntalirei. quia eft vbi fuit in coelo fetifper vnifotmiter .fiih ipfis. Ad fimul igitut non fcquitur. Itcm . Utu in quuin pede.Innocentiusdeo(Ecio Miflz parr. alkubi hil potcft cfle .^i . quia diuerficas in pofteriori nonconcluditdiuerfitacem inpriori. in hoc Sacramcnto vno . alitcr cnim bis poneretui & eftct f. anima.funtfimul mtrfi. zt efl relitjuia terminiu conficrationit . quod - qiiantitiiS non cxcremorum ex nacuta iftocum oritut rclatio cic- cumfcripcionis palCuz. . & camcn eft eadem. 4. manent quod eft alibi. ^R j cotpus Chrifti .i. eftet aliud ^ fe.ftB. &de necelEcacead vnum vnuro locum . & fub fpccie- naturali. Iccm quinco fic nunquam eft ponenda muUitudo finc neccflitace in operibus miraculu(is.& ad alind. Tertium . 1 I. tjuiAfifieret conficratio intriduo mortUy eodemmodo peneretur dr tamen non =• eftc & .qudfi. tiedlt ytrum corpori ti s §luintum. ideo vnum corpus potcft cfte duobus locis .Cr 5 purt. non eft mfi fcmei fanguis Chrifti ibi . . fed non eft realiter in corpore enim de fe non eft vcl ad . ficut pacec de anima exiftence in capite. & quod Romz. dicitur efte fimul.& in concinente aliquo.vt quiaahudconuecticur inipfum.-j6. Alenr. Item atguituf hic fpecialiter de q. vt cft ter- non inciudit anihzc comitentur.nec fangnis. quod tron Jtnim» tfi fcquitur. I. quod cft in>.hz- . lacur in ipfum vini T V R quod non. V. mam.c. qunntum ad fignum.quam per fe confequencia non valec. xcernicas eft fimul cum hoc nHnc.*rt.^ iiip. nicne. ncc fi conuertitur in corpus. facramentali- modo eft in propofico. dicecur inferiias. vbi niii ni- per aliquam mutationcm factam in aiiquo . Sluartttm.Qusftio formalis ratio eflendi in loco ^ quia eft caufa 8c proximum fundamencum plurium fl>i. ergo quia tercitim non eft przcise cum extremis. igicur a fimili nihil incipic eflc tcr poftquamcftfacramentaliccf. eft eft cft igitur ifta inter fe funt fimul hic. quartum . 645 conuerfionis panis in corpus.vc func duoIoca. Chrifti lub fpccicbus panis eft alicubi .i. fedomnin6 Vnde : fic. Secttndum^ eflc . (ciWcetytuU corpm. \ ^.nifi ilhid.Sc anima Ancichrifti eft fimul cum zcernicate quando eft. Ad Nm tertiam ci^mdicicut. art i qutfi. fcilicet in & tocum corpus.uantiiace . quiain ifta lulafirconucrfio. cft forraalis. iilt.(fr Tom. f^tdetur hoc di- dum ait animam ex vi verhorum mnponifitbfpeciehits.^. a igitur . modo minus confccrationis panis fart.i. D. vbi piiiis nonfuic. nifi ti. & & fcd fubftantia corporis Chrifti poteft eflc fine fruftra ^ Qj/ infe fith . cuiusracio plurificccur. quia . fed Euchariftia vere cflet Sacramentum .idifue f^ partes ? qHtfi. Euchartfiieey (jr 5 ArxumttHm primum nt- ^ D. plurifi- quod concingcncet faum mulciplicacuc de neccHicace . & quomodo tcfteflc fine poftcrioti cem jfecundumduracionemmediam .art. vel caufalis caco pofteriori cffcncialicer fibi conucnic nunquam quia . Eodem formaliterliraitaturo iibtt furt*. realtter exifienti Sacramento infint & quancitaie fanguinc 1 Chrtfii naturaliter exifien- f^ eidem & Contri. & ifta loca pofttinc cile prius fuit lub fpeciebus panis.Maiorprobatui . Ai ttrtium. ficut nifi fcmel cotpus Chrifti. pnus non fuu. corpus i. 4. ncc aliqua proprietas. poftquam eft^mplici- ter.ftS.veI non?& quomodonon.incer fc fimul func. incipcrec poftea facramcntalner eftc fub fpeciebus vini poft confccracionem. Sirai licer ejfe . igitut non inlunt ci czdcni partes in ccelo. I teCts. Trirmim eUQMm eadem proprieta- teSi : Chrtfitu ^uale bahHit. necaccidentia. 1.8c cflpndj de ifta cacione formali non oporcct titas eft & quod : & plurificaca illa.^%MtKZibidilp ^i.^o.eft propoficio falfa.*rt.nifi habercc ibi circumfcciptiontm.^. iicct animapatet . localitcr. De . eflc in ca:\o. nihil incipic eire. e^ iilimiracione fua ad omnes parce$. PnrsH.& coca in qualibec. h j Rcfpon Kutituicpf.ergo corpoiis Chiifti fic:Quantitaseft proptietascor poris Chrifti . .&poniturinlitera Dift. fimultate corpo- .c.Exemplum .& diftance ^fe per medium . & eflec ibi localicer. fubftantia corporis Chrifti . (^ ^. licet non fit ibi anima. vt patics.i.6ucniensiigitur. .& in fe fcmper codcm modo fc haber.cnm quibus cura .Thom.incertumcft. . Similicerquod mul cum Deo Dco j . non fubfpccicbus panis :fanguis auiem cft pars vcra corporis . Item. i.ficut ncc operibus naruiz. Ttrtium. . fit limicacum fecundum illud <r^ .conuer- fed propriecates fubftantiz panis poft confecrationem panis Scttioper.an includaniur in corpore .i.c. m chariftia fnmciant ad veritatem huius Sacramcnii. anima.Dico fU4 fuHt fitnul cum ttr. Ad vlcimum Vtrum corpus Chrifti fub hoftia tnoueacurmota hoftia.igicurduz quantitaces. & ejji . ^. y. igitar hoc nttnc cft fimul cum illo .quia ccelo. vel non .ex Auguft.cft fimul non .diftant abinui- §>utrtum. .cap. tiie^Udfi. recundum quod illa dicuncur efte fimul cum illo qoia quando eft illimitacum ad illud ejji ./&if G V priecatibus-.quz (imnl funccom tmnia tercio. ibi:fcd fanguis cft Rib fpccicbas vini non s^' fatimtm. cum arguitur quod fi corpus di- ftaret i (e. .Booaoent. & quantumad fignatum.qMtfi.quz ellvbi. j . in quo anima Ancichrifti eric . quod habec homo modo.c. fecundum quod alia dicuncur cfTc fimul cum eo. nec aliqnaeius proprietas mutatur.mtmb. Refpondeo .tio vniuerraliter eft falfa .iguur pct niutationcm alicuius alterius eft modo hic. 4. & per confe- quen^ non polfet quauticas corporis Chrifci cilc quod natiim . funt plura poncnda .de conficrat d. T o I IV.& per confequeiis in Eu: non .

SCHOLIVM t (or- ficut func . huius duo figna.e." tum.vt eft primura Cirfui chrifignatum huius Saccamcnii . vt diftinguitur conpocum. fiuc non fempcrifta: fpeciescx infticucione diuina fignificant corpus Chrifti. vt fpccicspanis fit vnum fignum proprij fignati .646 Efpondeo. . .vt influditani- probo . an vero corpus ex parcibus fotratiinit . vt didura cft. hiiius figni. lia. i. reficiens ani- refe6lio animasfpintualis. cibatio corporalis aliquod cuiufmodi .!^"i rtf r or r r -r y»^*''*'*' • inde ccmannue de langume. nec caro fua eft fine fanguine. ^'f"*.'tf^'*^ acorporecius clfc cfFufum . quia quscunquc pollunc habere diucrfa ngna nacuralia.placitum. quod ita foctc eft . figna ad. vel nihil r/ . pollunt habere diuccfa figna natucalia.& modo exiftere in coelo nacuralicec naturali: fupponitur etiam quod fit fub fpeciebus panis rncramenialiter. vt carnibus.Ariftot. vcl nucritione cocpocali func fpecicbus illis Dco inftitu- poft coiifecratiohem. quia fic ci .licet concom:tanter fignificec partes folidas. ifta confcquuntuc cem .Pcira6cocpus. tanquam primum nutcimcntum. ^ quod ^ tnam fignum eiuseft fpecis panis corpora& ideo licct accidentia concomitantur primum fignatum vt corpus Chrifti rea' «« pnmum r r r r urminU hu. vel ad cationem pcimi fignati corporis. XVpoHcis Z>«« cert» V.& fanguinem fub iilisrealiter contirieri. Alio pro partibus lolidis .quxconfefo. Cirpiudit. inclu- & nec e conucrfo. Lib. & fic cft primum fignatum totius Sacramenti Euchariftiz vnitate incegriiaiis .& ideo voluit fpecies panis elfe fignum proprium cibi fpicitualis . & ncut tunc u ruil. & afcendic in coehim cotaliter . j iL polubile eft non includere partes tiuidas. & ita corpus eft primum fignatum .here partes ttiodo ficramentali . & carnis fuz . an omniailla comprchendac' Rcfpondco qu6d corpus Chrifti. diftinguendo pas k partibus fluidi$./H.eft. quia cotpus tunc non fuic viuum . vnum fignum fcilimodo poteft fumi . &icacorpusnonconcinec fangnincm . quia iftx fpccies fafta '^^"^ccratione funt vnum fignum cotporis ChriPrhiuharrcf ^t^i vcri. co. fcd corpus vt intantum pactcs folidas .poirunt habere diuerfa figna ad placitum multo magis . corptu poccft capi dupli.ineludit I a j fr. quuntar primum fignatum .ii /. • .& partes conueniancei vt exiftit hic. 8c inftitutione diuifta fcmper fiium fignificatum fimul cum cis .qu6dhabeat partes folidas. vt eft tiim. quiaquod concinctuc ibi .tit. quod hoc coirefpondct proptium fignatum vcrecundiam confequcnti vct6 apparcns turpe. quia cibacione . cap. &hoc congruum erat. in fpeciebus quodam figno vero.& cibumanima. quenci. contcnta fub proprio fignato tam. vt diftinguituc contra panis. & concomitantcr poflit alia.vc fanguinis. <^a fignaad placitum . & profrietMs fub (^ nonfuh natttrali . mum fignatum denot.JiirJUmeft Viiie de con» £j fccundum DomimUt dicit Auguft. traifl.quiaEuchariftia » .non necellario in. & non indiuifibilitatis . Diftinaio X.vttftpri~ cludit nifi partes folidas . ficaci fpiricualem gnum tio'^. quorum fpecies funt huiufmodi figna.qui vt pri- pofllbile.i3( vc ci- y/ torfut chrifli «yf /"«»»7'/'»«'/"* »»"««» .quia cludit Perihermenias.. tra fanguinem. Secund6. fecund6 dico qu6d iftud congruit .cft nutrimentum fpirituale. primum corpM Chriftt hahere partes (fr proprietates. quia /« p»rti$fi' Tr&mlffa II. proprmm rfpcciccum pa. vel hu. Eodem modo voluit vinum eiTc primum fignum partium non folidarum.**» "°" tamcn lunt iplum prmmm ngnatum . quia fi foidec confecratio corporis Chrifti primum fignatum dcre fanguinem.Terti6 . quia cunc nihil habuilTcc de fanguine m & camen pocuit fuiflc tunc vcra confecracio corporis & verum Sacra. £c lecundilim hoc habccec dicencorpoce Chrifti . ^uia ifle non dependtt . mum contcntum fub fpcciebus vini.quia hoc congruii. • . non ex vi conuerfionis .ficut pri6s didum eft . moces. quia minoc diftind:io fufncit ad diuerfa fic ineircjcx tionefignificat corpus Chrifti fub rfon Primum . & fic funt . • forif. & ita dico primd. congruum fuit inftituere illud ceprzientans & fi- cui conucniret nutci- .quia conceptus fnnt figna cerum i. cx quo voluit corpus fuum cfte nuiritionem. Secundo e ait pojfe cenuerfo dicit poffe ha. an fciiicct includacur pt di pritno fyjj eorporc.dequpfaftafunt 4. contcntum . led Chrifti fubftantia corpocis quod cft prinnim iu4 eonuirjie.Siccll contineri cealitec Corput ^<^«- ita fit.. diflinEiione duplicis neceffltatit . igiruc poflimt haberc diftin.lieet cx confequenti fignificet fanguinem . diftingucndo duo fignata fpe- & proprium fignum proprij fignati. .„. quz funt nuttimenta. igitur poffibi- ficuc in & pocus. . confcquentcr fignaeft re:ficut cftde figno naiurali. .tortnitim. De fanguinevcr6eftdubium.ficut Aetiitnti* litec nutcientis.vt diuecfos conceptus in anima. Illis fuppofitis deciaracis refpondcndum eft ad quaftioncm.ga.mentum Euchariftiz. cialia. citcc.Iicct cx confcAug.hicprimo "D t. vt primnm C\~ .. in • 1 . lidis . & vera.Primum exiftit incoelo. vel parum.Scdiftindacibus cundo fanguis . quain ad diuerfa figna natura» verum. tanquam primo contenti. nifi concomitantcc foliam .& cfcocpus Chrifti realicec contineri . motte Chrifti fuit anima feparata k corpore. (fr nonfuh modofacramentali .& quxritur deindc fi esdemlpropriecate$. fet in triduo vcrum Sacramentum Euchaciftia:. & fanguis . Deprimo diquod fupponirur in quaftionc corpus Chrifti fnjfemnd». .vc fanguinis. Anfangutt argumcnta ad quaeftioDcm. quia '"""'.vt bus fit primum contentum huius Sactamenti . fed cx vi Sacramcnti .ita correfpondent cis in refcdbione fpirituali duo huiufmodi figna. i. tjuia hic modtu pofl iudicium non perfeuerahit. ialoan. & quod ibi fit corporaliter Donce finiatHr ibi?Ifta fuppoiica func : ficulHm. fuh modo naturali. fed moctuum . vt carnis corporis Chrifti tan- . . vnde fiue fiac conuecfio fpeciecum panis in corpus & fpecicrum vini in fanguincm .tontemiHM' primum fignatum & ni$. Sed qiiid includic corpus Chcifti. quia ficut y.& fignificat in propofito . & motcuum & fimul non potuit eire anima& non inanimatum certum cft ctiam quod accidentia non pertincbant ad cationem primi fignaci. ica nec fanguis .. quia fanguis eft pri. quia nec corpus .quia. vcl in corpore vc eft fig-nacum prifitU*tocinfiX L r -L r *""'" huius Iigni.pHeitir »cei' • gnacum. fpecics vini fit .& fanguine. dum ficucpciias. : Tertium probo . nonptrtinint ^ P'^'"fi- Vno modo aggegatum ex pajrcibus folidis& fiuidis. l videniluro cft de fup- iu quleft.-it. vt primum fignacum huius figni ? Refpondco quod non aniniam .° fnngmnim r . cft fpecies De catione autem cibi. »«. csrptft tanti!im vt eft corrcfpondet cct fpccies panis & vini. ruborc. cas a partibus fluidis fuit non fpccici panis Itcm.quia cenemus ex fidequod Chriftus veracitec in corpore refurrexit. Anin uidu» ita vetifimilc eft tunc temporis totum fanguinem '""'. fed cuilibet figno pcoprio le eft primocx quia placuic . anima non pectinuilfet ad primum fignatum.

Confc- dcpcndec ab 9.quacinfunt corpori Chrifti exiftcnci modo non nacurali.vt inincarnacione.qu6d incipiac modo fub ifto cfle cxiftcnciacorporiseft indifFercns ad fendi nacuralicer & facramcntalicer . efTcndi nacurali .potiiifret cflc Euchariftia. quia illi duo modi efTcndi arqcalitcr fe habent ad illam cxiftcntiam realem . igitui exiftcntia : ctrenria huius facramcnti rcs& figniim.quia neceflicas excrc- confequencis Mcejft fnmum. Dico igitur fine afTertione .iIi:hoc .vbi cft modo naturali. 10. : quia vcl facra- naturali. Quod verum cft. vel concomitantcr aliquorum .iutciri. h 4 non . tia »bf<>luti "" rs.[ionem. fic .qu6d naturali./i ejuod : D.nec propriccaces corporis Chrifti proprij . ilio e. fequens ab iplo tiepcndrc. fuiCjin principio mundi poujit habuiflbvcram ftus principalis. vc modo facramentali . & fimilicudine natu- ralijhabet cfTc tale fignum ex inftitutione diuina. emnes & modo non . padioncs.Thom. Eutharifti». concomicencur ipfum in alcari neccf. . figni fignati non . fed modum cf- igitur ficut . 'ucrlmem*' /.modo fcilicct naturali .W^T?.r!um rooJo nonnatuiali . Sentents» modo c conuerfo. modo non quia poft iudi- mundi non cxiftec corpus Chrifti facramencaliccr fubfpecicbus ha^rcbunc nec habcper confequens tunc non in. liineffevt in etto. quia potcft p otcft :ffc triplcx ratio modo non naturali. conucnirc nacurali necefse corpus Chrifti ciTc . fed Chriante incarnationem. nacurali cxiftentia ftib licet hacc cxiftencia rcaliccr fcilicet D.t»ri. modo poteft . quod omnes proprictace$. ita potuic tunc incepiiTc fub modo effcndi non nacuraii vt facramencali.abfque hoc.modo naturali exiftat . abfolutc infint cidem exi- & modo. . probatur fic Vbicuniioc rcstcmpopotcit habere veram cxiitcntiam tcniporacft. . . cium excrcmum in finc cunc cale. nacuraliccr.& incempore incarnacionis . modo naturali in coelo modo non quia vc cxiftit vt exiftic in facramenco non eft nacurali . eftcndi & partes ea:dcm. habere^j/Jmodo non nacurali.vcl caufa eitis. propriecaces concomicanccs corpus Chrifti in coelo . pliciter fub alio quod non bic cftc cejfe naturali. quiamodus cflc-ndi non naturaliccr piac- Euafio.infant corpoti exiftenti fub alio qUA- 7- modo fuiifec alibi partes. ficuc modo non nacurali. necejfitate. & corporc Chrifti in Euchariftia modo vttiim neccflario proprietates & racramentali "Detijio . & modu . huius facramcnti vtfic. qua: infunt corpori exiftenti fub fiionis.nec catifae modo non naauali non cxiftentia modo naturali. quia cxiftentia corporis Chrifti modo natuinli non eft eft nifi fpecies fcrifibilis panis & vini ncc ctiam . & fimpli- qus infunt corpori exiftenti fub vno irodOi& easdem neceffari6 . : vtrum fub quolibet iftorum modorum conueniunt fibi proprieiates.& non proficut habuilfc effc modo nacutali fub fpcciebus conu-jnicnnbus fibi modo nacurali ficuc mod6 conucniunt fibi.SecHndum.Qusftio IV. ftft txtrttnum iudi- Prob^tur . tuetjpirii eiependtt & . dependet fim- ab txiflentin n»turali Chrifti. ei. ica c conucrfo & ita non cft nnaor vcra.vel facramencali qu^d infinc ncceiTario corpori Chrifti modo nacurali exiftenti? Vidctur qnod . & e conuerfo incipere nc hoc.ibi potcftincipciccnefimplicitcr incepic fub Et refpondeo nacnr. Vc abfolute citerfit ncceflicas. modonon eftcalicubi fic 647 fic . do.. KeceJTuiU do fimpliciter. modo ficuc . quod oportcat ipfum habere f^alibi ncceflario modo naturali .'o nacurali iioncftde lmfu£n»tur. ifto modo illa . Exiftcntiaveroniodo naturali non ell fignum huius facramcnti. igicur nec eft vel fignati huius facramcnti. an .fedqu3erituran pofitisextremiscum fuis f roprietacibus.qu6d cotpus Chiifti ancc incarnationcm potuit piimo diclum Scotijit. tjfe altiri. Alio niodo poteft intelligi ncceflitas fecundum qti!d.nihil eft in alio nacuraliter : in fe igitur MUus fntra. vbi eft modo tnentnlis non non nacurali. fimpliciter .& cfTcuci:: exif^enci^ cium oon erit An cxiftentiam tcniporalem confequentcr dc propriecacibus concomicancibus . vc corpore Chcifti in coelo modo naturali . Seqnirur eriam aliud CoroIIarium qnod poft formationem corpotis .v Firginii alias vnirctnr perjontt dini- m.abu]uc hoc quod neccflaii6 talis QVantiim nacutali. fi potcft incipcic fub vno modofinc hoc. Sed cft ne neccfle abfolurc effe fo- \\xm fit nt- sbfoluti frc prietntes torpori* Vt Chrifti in »'.& diftmguendo de .quod pix: ciret quia *ft. tonc eniin ficut j^occft elfe fub vuo inodo fine alio.infunt ci.-. Itcm fccund6 fic:quando aliqua exiftcntia rca. Dices qu6d maioreft vera.ineft fibi alibi . Iem.feqnitur quod r. iTiodo habec in Euchariftia. omnem propriccacem. Secu/idum ^orMrtum. Et cx hoc icquitur quoddam cotollarium.qiixineft fibi. & per con- arg'-iO Sed iftud non videtur mihi verum .nccetiam eftcaufa quia ex conditione . quia exifteiuia fub modo naciirali non cft ics concenta fub facramcnto modo non exiftentia vc fub mentaliter.& facramentaliter prias pafliones fuas . fcilirec Si fiat quiftio fit fji* niorum fupponicur . & . g^ ccrcUn. exiftenti<e naturalis defiue- modo fuiile fub fpecicbus panis &c v^ni sdfccundiim articulum>cft fciennon qu«ritur dc exiftentia extremorum . fimfliciter nb yr/waOT.qucd incipiat fario.Thom. non & .eidem in- fubicdi fed queritur pofica exiften- quod non fic eft & de neceflitace abfoluta neceftarium abfoluce dico .& eius incarnacioncm. .vbi modonaturali . fupprinic moaun: Contrc ha:c eius ciTcndi nacuc. qu* iofunt ccrpO' ri Chrifti in tllo. & formationcTi coiporis Chrifti de puriflimis fanguinibiis. pofTcc Chtiftus manere fub Sacrarcenco. naturalisnon #»"* dc eflencia cius.& anceqiiam Abraham frimi. an fcilicet corpus Kabcat ncceiTati^ nec eiiam ejfe modo naturali . quod pofito corporc Chrifti habere efe modo non naturali fub facramcnto . non facramencalijvcl Secundi. antcquam natura!i. vc dum qiiod . Itaomnes rec.ntc conce. poteft intclligi duplicicer:vno abfolutc. pafl5ones.non cft de cfTencia neceriam figni . anteformaiionem z/iero .covpas Chriili polFe niancrclubfpcciebiis modus liccc . ipfum confequcncibus An ^ucharifita r' facramcncali exiftentia corporis Chriftiin alcari .nec eciam aliquam. qiu*a fi modo non aliqua pafllo incft corpori Chrifti naturali alicubi. Eiiftcncia niO'. Dc tecedcns probo. qu6d corpus Chrifti modo non na- fimpliciccr potuit incepifte fuifft .quia quod nihileft cxiftic Riticitur.vt exiftit in ccelo. igitur cunc pocuit inccpifrc efle fimpliciter.iiccr .& habuiffc cunc modo non naturali curali. fi ptionem. & facramcntali .Euchariftiam hnmana natura antc potiiifle inftitui incarnationcnij. vcl fignatum contcntum fiib factamenco . mo- neceffitM. hinc inferens duo coroiU- late prohat contra ria.quia habebic modpnacurali.quod piopfictatcs. fibi vcl facramencali exiftcntis . An. modo fubmodo fi- . & in altari.^ eft rcs huius facramenti .omncs proprictatcs inexiftentes ei .velaliqu3e. vno momodo. non quod fiat quxftio de ncceflicatc ftenti alio tmnet fropriitatts. Exifientia qiMa nihil dcpcnJec ab aliquo. vel facramcntaii de abfoluta inhsrentia proptietatum corporis Chrifti ad corpus Chrifti. liseft indiflFcrcns ad duos modos cfrcndi .'^''' quentia paicc eft .

fuir ficprjefens. fuiflec tunc corpus Chrifti in Euchariftia .par- tes. quod .&idc6 fi Chriftus fccundum ejje(w\\n\ naturale non fit in fc non videtur quod poflic .vcl facramcntalitcr .veri(Cmccamen .& quia quando cxillcntia .& nutritus & augmentatus.vc mod6 quia modo.alio(jUtn contradi£ioriadictrentur de eodem fecundum tdtm. an- & nec poftea incepif- quod corpus Chrifti nunccftfub fpecicbus. rali . & gloriofs.Sic igitur patet quomodo non Sacramento Euchari- incepilfc fuifre fub jjjjj^ ftiae Dico quod dico quod Chriftus elTc in alio facramentalitcr. quia praincelligcrct^r cfle vhi . & ftentia corporis cft indifTcrcns ad iftum & ad il-. fpequia tantummodo eftprxfcna quantitati. & poftea naturali modo vc per naturali fuiflet quia modo non natutali in Euchariftia poteft definere efle. & variatio fecundijm iftampracfentiam eft variatio fccundira ^W. inefle ncceifario idem exiftenti in Ejft naturale <j« «jfi moii nMurtli dif' ftrunt.eft incipere eflc fc- modo efl*endi nacurali incarnationem incepifletefle fub modo naturali. al'cuius cll indiffercns ad Exiftcntia corporis Chrifti eft indiffercns ad los duos modos & neutcr dependet .& prius non fuit. ^tmniimmtllum natttr»ltm. concedo .non eft variatio nifi fecundum incarnationem fimpliciter . ^ fuiflet fimpliciter inccpiflc verum qu6d Chriftus fecundiim fuum fimpliciter in Euchariftia fuum ficut . Sed pcr hoc.licet non modo eflendi naturali. eius fuiiret . fimpliciccr inccpiircc ntdo fttun.prgprfetates. falfum cft. Refponde.fuppofita exiftencia fubiedbi in Euchariilia. priiis in- ita modo ante fi eircndi in Euchariftia. naturali. Nunc Rtfolutie DeSoris afautem proprietates .licet non maneat vcl definat cfTc quantum ad modum eilendi naturalitcr.& quomodo poflct cflct poftquim dcfineret effe modo naturali. & in alio. KipRc». Std quid de nteejjit»tt eidem ftcundkn quod ficquod probo.ficut eft piflct fimpliciter . non vc non inEu- efle.omniaijue ahfoluta. fed definat eife. tjuia <^ itaficut non va~ ita non definunt effe per refptHum dt abfeluta prius infitnt . aV"' (tHm fuid.nam ita verum. eorfut •Zhrifii mnutrtt ficrmjtnt»ntrttnittHr»fittr.IV. .li. qua: infimt corpori Chrifti in coelo. non incepiflec bis & £uchariftia. £u- naturali. Chriftus enim habet fuumir^nacurale in Euchariftia.quibus prius non modo. .& ita fimpliciter realitcr.exquo prius habuit tjfe fimpliciter per inceptionem fimpliciter alio mododidam.ficuc in coelo. vt in Sacramenco. quaecunque funt priora ipfo re/pe6tu vbicalijin omni refpeftu confimili. <juid naturalem . OhieRh. vel alicuius confi- milis. Vnde primo incepiflcc cflc modo non natura.Lib.nec econuetfo.& Ad nihil cft in alio . mod6 non cundum iftum modum modum fuic . vel alicuius refpedus fimilis refpedui vbicali. mancnte fccundiam fuum ejfe naturale & modo natutali vt in coelo . raliiincepilfct tantijm eflefecundum^»»^^. Refpondeo. mirum enim vidcretur quomodo pollet corpus Chrifti eflc. diySceJfe eius naturale. & proprietatcs : corporis Chrifti propter variationem ipfius vbi. ejfe .quia non variaturprius ad variationem poftcrioris. vt cius.& tamen mancrec fbb modo eflendi non tunc defineret efle fe.S>c manerci fecundum fuum ejfe fimtia nacurali in Euchariftia pliciter.^qui. licet ifto cafu pofico quam nacurali. modo fimplicicer.ficut in coclo. non Ad' oiielHf nem infor' fi prietate inexiftenti corpori Chrifti in coelo na- & incipere . quia cftneccfle neceflitate fimpliciter nccefTaria pro- incipic elfe prasfens alibi vbi prius fi . nouo citet in ccelo. antequam cflct modo cirendi naturali.ad refpedkum vlfi quii.Sacramento Euchariftia:. licet non fub alio..ficut modo eft in ccelo. qu6d ^luemoJ» modo piflec (\ corpus Chrifti prius incc- naturali. vel alicuius rcfpeftus eonfimilis. SEd .funt priores ipfis r^». fic incepiflcc Sluomoio modo non incepiflcc eflc fimpliciter nacionem quid (ionaca. . refbluit Da£ior. Primo. partes corporis Chrifti. & alicos.& tunc de tpodo .&omnibus refpcftibus confimilibus igitur non variantur huiufmodi partes. an fcili- proprietates. & cimen "°" natorali in Euchariftia . efle fimplici- cundijm <jnid. il- ab alio .Sc manet fecundiim ejfe fimpliciterrita e contra pof- ejfieffet 8c tunc fuiflec j maneret in Euchariftia. SCHOLIVM III. quorum vnus non neceiTario dependct abalio. quia quod nihil eft in fe. & incepcio cius j de nouo pritjs incepiifec eiTe fimpliciter alio modo non vt efle naturali. efle videtur enim modo qu6d tuncefl*ccpoftquilradcfinereteflefccundummo- quando cancijm erac in coclo . 648 PefC^f etrfut Cltrifii defi. Chriftus nullum ret in fe. infinc 14. Diftindio X. quia neuter modus clfendi dependet ab alioi& definit elfe fccundum efuid. Efle rei Sed fecundum moduib eft fnt' ne» pliciler dtfenJet illa hypothcfi pofita ita vcta . fimpliciter habe- effein Euchariftia. & ica praifcntia fo- lijm dicit refpeftum vbicalem. ttMtur. & Jirmatiu» fiue in ccelojfiuc in Euchariftia. nouo aduenientem. quia fi ficuc habet in eflendi eius naturalem nihil cft in fe. quod prius argutum eft. Nam non variantur propter variationem vl>i . Oxon. candiim ijuid. intipere prii^s inccpic efle modo eflendi Chriftus defincre efle fub fet fimpli- eft incepifle cfle Stluitur.& fub alio. fc- nacuraliter poft eflendi naturalem. quomodo poflct mod6 definereeflc fecun- j ^i^ modum cius naturalem. Sed dices quod ex hoc fequeretur non fore tunc veram incarnationem Chrifti . vt fi «- Qgyj produxiflct eorpus Chrifti folum fecunt^e fimtlUi' ''"'Ti xWnA ejfe^ quod mod6 habet fub fpecicbus in ttt. Secundo . ince- & poft habens<fj^ modo-natu- & exiftentia corperit Suppofita duplfci neceJfttMte y Chrtfii in cdlt & in EtichariJHa. ipji cenuenire riantur per vbi .nam realis exi- a nntU' r»li. . . vel aliquem alium refpeftum confimilem.nam perincarnationem cepic efle fub ma. Sed contfa iilud eft . cijm dicitur nihil eft in fe chariftia chariftia fimpliciter modo alio incarnationcm . nec veram eius gencrationem de virgine. & itapatet modo non naturali incarnatus fimpliciter alio Scd diccndum dc quod fuiflet ejuid eft fuiflec potuit fuifle fimpliciter fet cfle per & itahzc inceptio modum eflcndi incepcio eius fecundum dum poftincar- genitus dc fanguinibus virginis fccundum tequam priijs modo nacuralimec haec fuiflct inccptio eius fimpliciter. & ciebuspanis .cfTe ^ g^ jHud r//f fuiflec fuum incipere Cim^Mckct. (^ /4tramtitt^U- tn»iiert ttr. & ita potuiflec fimpliciter elTe fub vno modo.potcft mancre fub vno .cjUa conueniunt cor- pori in vno leco .o Refpondeo qu6d CtlHitUr. modo .vcl rcfpedlum fimileni tefpedlui pnbatur frime. i verum nullUm haberct modo non ter ejfe rationem igitur illam . turalirer ejfe natu- incinerarctur totaliterexccpta fubftan- fi fecundum tjuid. num. vt probatum eft igitur modo poft incarnationcm poteft manerc corpus Chrifti in Euchariftia facramentaliter. neceflltate condi- cet confequcnter eft neceire quod . & . i Vide De£lorem in o. fed fecuntantum . corpus Chrifti exiftens ficut lum . nihil cfi inalio. tjuam vbi . non li natutali jlicct defincrct efTc tnodo natura- cuius probatio j eft duos modos . .

quas hain roto frobec in coelo j licec alio modo cfTendi . & c conucifo. quod tantiim habet vnum vbi gratia tamen fotmae feroper eft fallafed fequicur fimplicicer .nonfunt hic in Euchariftia . & in Euchatollicur propciecaces igiiorifta affirmaciua. . igitur fimul mouecur. quod ifta propofirio jg.crgo non mouetur.Qu^ftio refpedui jingelMt modo modo *ft in loci. & ergo fi & omhaberet & propriecates in coelo.non obftancealio. quas habec in coe-r lo. &aIioz'^ieius in coelo. ficut pacec ex przcedentiQurft. Kon ineon- & Uinit iiim contcadi6tio . tates corporis. Phyjtc. de hoc nouum fter yhit vtlrt. & partes corporis .quod eft ira- poflibile.huius dift. vtrumque przcedic ipfum w^». text. in Eachariftia localitcr moueci. effe in ccelo Chrifti in coelo . quiefcar."»"• tia maceriz. Si igitur corpus . bus *. .vel in aliquid aliud quod ipfum concomitatur . r r t non Iequitur. Ad primum frincifMlt. nens fic aIibi.& fimul verificabuncur contradii^ocia in coelo. & & realicer. fed non vaIec. f^*. nifi per conuerfionem alccrius in ipfum . Ex hocenim illud. vtrumeft. fimpUeinr m • non mo.fed quiaifta competunt eidem corpori ratione diuerforum rcfpe^uum vbicalium in eo .i:„.&per aliz proprieconfequens anima . habere parccs.fectMidum tamen diuerfa. & qu6d cftec ibi ex vi quod omnes negant. vel parces aliqus abfoiucx fimplicicer in toto definunt efie propter nouum refpe(3.>nrcquencis contradidionis inferre negatiuam fimplicicer.& proprietaces in caeIo.fic arguitur fub alia forma:nullum abfolutum & & fimpliciter deHnit elTe in toco propcer refpeftum .fi ratio ifta valeac .verc.quia l*"» *« "».ficuc nulla rt- & fuitfeirt contrariecas mouetur. Refpondendum eft itaque ad quxftionem. .nifi mucecur in ipf(}m. Confirmatur ratio .fed femperex alteraparce Ktnftquitnr eft fallacia C(. quam tur aliqiiid . Non igicucpro- prxfencia Angeli in loco. nam "'** V^i* modi htmut. quod de nouo eft in Euchariftia . quia idem refpeftus rjon ConfirmMur. ficuc non fequinec fequi- diflimilis^ergonuUomodoeftfimilis . prietaces . & non fimplicicer . OhiiSii.vbi priilis nonfuit. in ancecedence cantiim pro vno vbi .. Vt poGic folui. quanquam camen ccnet gra. vc videcur. Chrifti habeac haiufmodi pattes.nihil acquirit nifi nouum refpedum . conceditur . poreft efTediuerforum fundamcntorum^red tefpe- Q:m przfentialitacis hic eft vnus refpeftus. fcilicet tes. fed corpus Chrifti in ccelo propier hoc . quancicas concomicancurcorpusChrifti.& in alio quiefcit quia in confequente negacur omnis mocus . reliquum non inerit. idco non funt contradiftoria .um . quia . quod & eft falfum. ide6 hzc per folam conuerfioncm alcecius in corpus ChriftiipolTunt efte in alcari. non habcc eas in Euchaciftia.igicuc fundecurin corpore. mouiri df vel non moueatur fecundum aliud.nifi in Euchariftia haberet eafdem propriecaces parces. qaod priiis concefli.Nechoc fufficirad hocqu6daliquiddenouolit hic. Ide6 dico adrationem.qu6d corpus recundum in Euchariftia fciea- .& omnem etiam refpecjlum confimile refpedui vbicali jergo fimilicer negacio concra- eile in non hltberchuiufmodi dicens. nulla eft incompoflibilitas .conuenit eidera.vt cefpe^u illius. Ad Ad ptimam rationes.crgo non mouecur in aliquo vbi .viformtm» formz .non mouccur inillot^t. vel naturz . fi quiefcir. in quoruro vno cancum habec fed inferri • moueiur. negacio A nigation* enim . 1. refpondco qiiod moueri fecandum locum ex Philofopho. habet illum ex vi conuetfionis: fi igituranima habeac iftum refpeftum przfentialitacis in Eu- riftia.ficipfum conuerfum. noui (nffiiit.qu6d idem cornrpus Jimul pus moucatur fecundum vnum i»^» .quod videtur impoffibile.qa^d fimul de eodem.vel contrarietas .eft negatio f*'f"diim fecundum 0M></ cantum .& non habpaceas in Euchariftia. I . maTimc fi ifte refpedus fic extrinfecus adaeniens .x. pocius acquiric alicui fimile fe- cconuerfo. tas corporis poftet haberi fine conuecfione alterius in ipfum. PnbMur ria funt eodem telliguntur fibi contradicere pro ContrttdiHofi- tnul tmtHr». """"^ in ipfurr con- MtrtntHr.quod fit ibi pcrconuerfionem al- ""J".. maior eft falfa . vel conueifionem alterias in ipfa . non tancum iemporis . fi rcfpcftus ille pouum fic ex- trinfecus adueniens . quia dixi cor- & pus Chrifti vc in coelo quiefcere .igicut quodlibec habens iftum refpedlum przfencialitacis. non mouetur. anima aucem . fccundumowrf .nec in fi quancicate .non mouecur in ifto . Conccaria enim relaciua non deftruunc fe. Przfencia tamen corporis iimili multo (Implicior fub fpeciebus panis. '& maximc . talem refpedum in coelo . quod aliquid hic ma. non fequi cur ad hoc. ncc repugnant refpcdlu diuerfotum . ica quod in quocunque inftanci tempocis. concradi(Storia fimul dicereucur de eodem.igitur propcer huiufmodi refpeftus fequentes non partes & quin hzc contradicanr. & non habere eas. quz infecuntur .& quancitas. quia aliqnid eftconuerfum in ipfum. vel & Solutio.igicucnullibi uccur gracia Confequentis in cia quod idem ^iBu iiutr- eft forim rbi. Diccs quod quod ica poteft concludi concra me.quicicic. &pattcs nem . comm.non poteft fundari in anima. ita fimile difEmiltt refpedlu diuerforum. propcieta- intelligiturprzcedcrcfk. : cxi- quara fir hic quia feraper ex vi conucrfionis conuer .& fic diflimile tali modo arguendi ab infe- riori ad fuperius.igicur non eft hicprzfensanimamanens alibi. Sed contri eft . corpus enim Chrifti licctnon camen localicer fub fpeciebus panis. de corpore exiftente in duobus locis .in quod fic conuerfio. fic vbi prius quod panis conuerticur quod conueccinon fuir. quia infunt rcfpeftu diuecforum. ?"*'' teriusin vbi prius non fuic. fed nacurx . vcl fi fic. Aiidot. eft alitcr fc habere nunc quam prius. Item hoc fecund6 probo fic:contradidloria inftettndi.fi firaul moueretur.ficac dices. 8.& partcs. *fi dtJpmiUi.eft non mouetur.Sed tur.quia ibi 649 & & tiam . vnura ineft.in in corpus Chrifti ftens in ccelo. cuudum albedinem . &non moucrecur."" ipfum.quod aliquid conuertatur in ipfum. 16. V. eft fic Sho modo vj^icali cft Chrifti e(l quam ibi fuck pcxfenciz locali liicut Angelus fuo in loco. igitur quodlibet abfolutum.& quiefcit.ergo tur.quod fibi conuenic in ccelo. &verc. gttiorem quiclcens vnot^>. cuius funt iftz paffiones pattes . hic non eft nifi quidaro refpeftus przfencialicacis ad aliqnid . hic pocefteire alibi. vel & loco.hoc non eiTct nifi per nouam mutationem. propriccaces . quz infenur ex altera parce. & non mouecur .im6 c conuerfo magis per hoc quod ali- hie quidconuertaturin ipfijm. quiefcit. igitur quancicas . inftanci. przce- ditfalcem nacura refpedum ipfius corporis . ^hfolut» non quod corpus Chtidi exiftens in Euchariilia hadefinunt ejft bet eafdem paices .fed hzc affirmatio habere prof>riecates & parces . r •ii''/.'j ii »»'» /. & vt eft in Euchatiftia.varianmr ptopcer vbi vaciacum in Euchariftia. fi igicur ifte refpe^aus habeacur ex vi conuerfionis. in qua nihil eft conuccfum . quodnihilmanens quando arguitur 17.nifi przfentiali- chaciftia .fequicar conuerfionis. vc de corpore Chrifti.ad efTe vbi.quas eft vere.

immanens . fit.4. & Vifioautcm priuscompetit Chrifto. q. ficut in . fum.. . qu«im quodlibct enim cft perfedio intrinfeca videntis & abfoluta efle autcra hic pnfcns .& non vidct conuctfioncm. quando anima potuit fuiftc fafta confccratio tamcn anima non . tunc habcns ejfe fimpliciter .prius incft con- quia contradi(fioria tiUia.quia totum corpus coeloiinjitjibijhcramentaliter contincns fanguincm vt partem cius. Ar^ument.j.& non primo (ub fpcciebus vini .^i. vltimum. & auditiuar haberet. Capr. P"""*'" »«- qus non vidct vt in Euchariftiajtum .d. .tu probas. Contra. nis. fubfpeciebus in Sacramento.& corpore contento fequitur quzdam capacitas ad talcm refpedum.quia ibi non habet organum modo quantitatiuo . Rich. ad iirtcgritatcm corporis vt cft ptimum fignatum fpecicrum panis . quo poflet pati & immutari in obii. fed tantum quantitas . ficut habct in coelo . cui non compctit "'*'"""'*• vifio. Nam conuadidbio eft quod habcac plicicerincoclo. quA aSiio efltn Chrijio exiftente nnturaitter in . modoincipit cfte ad tcrtium eft quod alio facramentalitcr fub fpcciebus & vini . Quia enim iftx partes & proprielatcs naturales prius conueniunt ci .Lib.qu2 apta nata cft incfte itapofiio loco . & vifio non rccieftca^cus.j.ficut 8i ejfe. fed non prim6 . dico quod abfolutc poteft faluavctitas huius Sacramcnti. fuiftet tunc fub illis fcd fuppofita naturali cxiftentia cor- poris Chrifti . in quo ctiamrecipitur fpccics. iub propriis fpcciebus viniper fe contcntus.Thom.j.Suar./iS. D. & . fed vtpars primi fignati. vidcns. : contradicunt igiiur ficur aHirmatio ptzccdit ali- fed naturac . Marf. Argumeat. . ij. naturalem .3^.dis.«r/. & contcnta . . Fldere . . ficut primum fignatum fub duo argumcnta quod non continetut fub ifta . vcl ibi.& ita poflct pati hic a calore & frigore & ab eis corpus dcns fuum corrumpi.<• . ri continerctur fub fpccicbus panis fubftantia cor- Vude poris. . non habent idem fignatum primum inquantum imponitur ad diucrfa fignandnm primo.eft rcfpcduscxtrinfecnsadueniens. non fequitut ex natura extremorura.4.cfpondco quod verum cft ."* quamcunquepra*fentiam in quocnnquc^^/i/jigiturnulla pracfentiavariat con- tradidioncm. Si autem teneatur via alia . quia pofito loco corpore continentc. Et cumdicit quod quantitas non cft prasfcns.quia qiiod hoceft fal- pofitis exiremis fequitur & & relatio.S. fimuI. R. «.fi igitur vidct in coelo. & idco non continetur fub fpeciebus panis . oportct quod vbicunque ibi fint eius proprietatcs .quam funt fimul tcmpore praefentia in fpeciebus. in Eucharijiia & : Per hoc dicendum Aitiftium. eft cius ptimum fignatum fanguis etiam continctur fub fpccicbas vini ficut primum fignatum .^. obiedura autera fpcciebus panisitunc nonincluditurin eofanguis per fc Et tunc poteft faciliter tcfponderi ad tum. illud oculusn intcr & obiedlum vifibile quam non igitur propter ifta tria bere eandcm vifioncm in coelo . . fimilitcr modum igitur iftius .Afetaph. vt primum fignatum. Sccundo arguo in coelo fic & audirc : poteft viderc fi qux .j. non in Sacramento. pofito quod fufficit fanguinem elTc fcmel in ifto Sacramento. I.quia incipit fub fpcciebus pa- FiJere eft : Wff^v^ y@miil fed Chriftus aliqua vidct in qnia ibi non text. D. Ci talis rclatiofcquiturex natura cxtremorum .ficut anima. quia obftaculiim inter obic6lura impcdit vifionem .prius autcm fecundum tjnid.tantum inclu- Ai }. ex natura tci j fcd hxc relatio cum cxtrinfcciis fit adueniens contingcnter .Bonaa.7(f.& per confcqucns pcr confcctationem panis conuerfionem eius in corpus verum incipit ibi & ex vi Sacramenti. bcntccara . quii tunc organum potentix fua: vifiua:. Qj' T tE S Vtrum quxcunque o I V.Scot. in mortc Chrifti fuit vere feparata panis . pra:cedit . Similitcr negatio vifionis in non haextrinfece fibi aduenicns. Item i fcnfus Chtifti funt fuo modo bcati in Secuttdttm. cfle & fcd non neceffitas.quam ali- in Euchariftia. . yii*'* • P"'f'^"> efl "^ I *' j^'J. obicdi praEicntishic potcft vidcre coloicm. '*'"• magis in aliud ac^iuirit vbi eius.confequcns cft falfum . R qu6d non T V I imraanens ^. quia duo figna omnino diftinda. nifi efte fanguis Ad Dico alicubi circumfcriptiuc.* 4. fibi natura inquantum . ficut fimilitudo fcquitur ex duobus albis . quid negatio eius vt intclligitur . & vidctBt hain Eucha- riftia. quod & partes naturalcs poft £"'""*'"• proportionabilitcr praefcns rcquiritur ncccflarii ad vifioncm .^. Dices.&audirc fonum. cas in ccelo verc fit ^trbtrum. contradidlio cftct quodcotpus Chri& non fti vcrum & naturalc eftet in Euchariftia habcrcc illas. & non vi- igitur Chriftus videns in coclo videbit in Z. vjdct Seeundum.r. vt cft in coclo. Similiter fi videt fim- & fecundiarayw/WinEuchariftia. dico quod tunc eft ibi fanguis bis cx vi Sacramcnti fcd non codem modo.j 1 . ita tradicere prxcedit illud . idem quodprius.i)ieqHtfi.quod eft conueniuntcidem impoffibilc.& per fe. coelo. fr. ctrlo. Euchariliia . fcquitur circumfcriptio palliua. '"-^'o & dit partcs folidas qu^r- }^L^6^ R c V jlff/mS^L picurnifiin organo potcntiae vifiux quanto . Ad fccundam quando acguitur quod . Euchariftia. fic concomitanter . contradicloria quod f^» . tettia plura interponi eft Chrifti in Euchariftia in coelo . quiacxtrcma non dctcrminantur naturaliter ad iftum rcfpeiftum. Rcfecundura iftas duas vias fupcrius pofifpondco fit^fHbi^cU pnnis ex vi tas in primo articulo .Idem noncft fimul .vt panis 1«.vt ptimo contentum. .IV.i.arr. Tum quia exiftens cflc contcntum per fe fub eis. bis codem modo . potcft tamcn talis rcfpc£lus in. Nam compctit alicui.& fccundum quid videt in Euchariftia . & & tantum ibi eft fanguis folumcxvi Sacramenti. quam c conuerfo.*^»^ ip.quod firapiicitcrvidct incoElo. Contrkarguofic contradidoria nontantum fibi pro codem inftanti temporis.inOxon. quod corpus folum inquantumcorpus.i. 650 conucrfum jld fteun.i. quodfi fanguis pcrtineac . 8c vini . DiftinaioX. . contingenrer pofitis extremis. Palud j.ttm. & quantitatc . talis quicquidintrinfecc fibi . quod omnino eft falfum. f'i . quartura dico quod in Euchariftia cft quantitas corporis Chrifti .muma^r. in Euchariftia non habct obie(Stum vifibilc fibi pra:fens. fpeciebus panis cx vi Sacramenti .quia fecundum ijHid cxiftit ibi fub modo . fcilicct fi tantum ^'^ Aivkimm. quia ex vi Sacramenti continetur fub fpccic panis pcr fe . & potentiara obftaculum tum . j «^ j.

vc bus-. iet emnem mSliomm immanente"nin Eueharijlia quam cit enmi Tunc fcnluius.-. fpccialitcr arguitur dc adionc intellcdiuae fic:illud quou ab- Ioco. & & alium aliam pr.& finis autem in Sacramento non addit fuper<?^Chrifti. ter tantitm vt in £ucbar. fequitur qu6d caufabic triftitiam in fuo appecitu fcnniiuojquia impediens delcdationcm caufat triftitiam. . & contingenter aduenicntem . cunquc fuit . ficut parcis quxftio omnem adum imma- habet Chriftus in coelo . quod ad adionera neceirario requirarui approximacio vbicalis.& fuerunt primojfed infunt. & fines potcntiae operantis. vt per humiditatcm. Mttaph. non habercnt igitiu fciifus Chvitti (1 fuas quantum adj5fr/. text. f«<e infunt Ratio Euchariftia. &eoncomitan.nifi habeac ncccfta- rium ordinem ad ipfum. non tamen vbi concomitantcr infant.&c. lujlantia. . Dico . quatft.vt prius Secund6 hoc immanente partis . ficut eft in qnod pro- primo funt. : intelUEiiutvero a^ue Expiicat clare vtriufque diili rationem. & tamen fecun- dum omncs ta. Ncc video maiorcm depcndcntiam in adlibus ad aliquos refpepofito de adibus immancntibus. igitur non tollitiir a Chrifto aliqua ralis adlio immanenj.Ob. vel Chriftus Dilpofitii impedimentum alterius fed cura hoc Cn falfum. & cancum pcr concomicantiam. Patec de voli- infunt primo Dices quod maior eft vera vniucrfaliter dc formis merc abfolutis. I . & in operaiionibas.& non vbi caufaban- IntelleSliuai. tJalurales •vhi infunt cenco- mitanier. non folura forma: iftxabfoluta. internoi pritcipuafipe diEla non de^nunt effe : . citer.fcd inquancijm obicdom diftatis nrn caufat cam. led loco quanto rcs magis abftrahitur a loco ccrto. 14. vc per illud faccretaliquam potcntiam eius 'jnius ton' non beatam. quam (Sfcus.ita & in pyxide. non camcn vbique vcl vbicunque pfius caufaretur quam in pyxide in .nifi nonifmrefpedtum vbicalem cxtrinfecum .piopter variationem cuiuflibec elle & 4- & ineftprimo tione. vbi cxi- modo naturali in Euchariftia habet.quia ftint perfe(3:iones fimpli. Iftac autem immancntcs partis fcnfitina: qnirunt apptoximationcm potentiat d:o. Nec vbi in qualitatibus naturalibus abroUicis. & circa ^uod habet optimam do£irinam /ed immanentes fenjitiua injimt Chrifioprimo .tfencialira- tem corporis Chrifti incoclo non impeditur quam . vel alium adns adioncm ineft aflio fcd re- . coelo. Sacramentum Euchariftia. Sc incipercc 651 imraancntis partis fcnfi- vcl cognitio intuitiua intelledlus a . Quxdam A^'' '"imaejl du- Corilitrs /w- ntns fUx. vt in coslo .fid ciam ad cam. vbi primo rationcs ifluitiir. quf rit ftit ftit. rao . Contra . 8c 'gitur in gencrali .tunc quando incipctet mcn iftos elTc in Euchariftia.vbi cximodo non naturali.»a^ent agere in di'efl ta fandum eam . ad hoc quod fint. ftrahit a ^ fed nd Citu- . requirunt talem apptoximationem . a partc tiuae aiguo (ic : . tam . fine qii. Vnd>e ficutcorpusfuummortuum fuit frigidum in ctuce. ita in Euchariftia. obiecli ad potcntiam .vt hic&nunc.ac vifioncm . lo. impcdicaper obftaculum. quem .Jlia ^ primo htc ibi.fcd tantum vbi caufabantur prim6. abftrahitur . & ligni approximatorrm imptditorum pcr obftaculum aliquod .vt intcUcftio. in coelo. &: in pyxide.eOum requiritur inquantum tcrminat cam. fimiliter vbi .licet ve.cun4ue approximatione vltcriori. de beato iion beatus quantum ad fenfas fed hoc vtdetur inconueniens . audire. vidcre fenfibilc conueniens . quia eft prior omni tali rcfpcdu . . vcl calor corpore Chrifti in crucc. Ec vltra fcquicur quod cum contra trarij e/i imfedimentHm inclinationcm naturalcm appetitus fui Cn non Altetius. lequitur quod ficut in Chrifto cft maxima delc. Scd diccs qu6d non foliira h. qua: fuit in corporcChrifti moriuo. quiaprasfcntia sion didum concomitatur. pulchra quod ita habeac vifibiiia matrcm fuam.Solutio. Scd adliones immancnles omnes func formarabfolutae vt probatum eft inprimo Iibro*. eflTc hoc non cft iDqiinutum termir.fed non fuilfet ibi approximafi tur Omnes quaelibct quahtas naturalis abfolu- . Paret in adione exteriori ignis. abftrahit ab orani & in Euchariftia quin eandem locOjquam habct in cce- cius intclledio Terti6 . & externoi inejfe in in corporceius in Euchatiftia. ftantiam vbi infunt.ibcnc aftiones immanentes caufari praefencia & approximatione Refliea. fcd concomitantcr . vc CHO L S immmentes aEllones cfuam /enJitiuM . vidcndo dlacio in conucnicntia in ccelo.Qu^flio V. Cuiusprobatioeft iftaingenerali.mditrn. ftani. tunc fuiffet. quae non requituntneccftario rerpcdlum . ctiam qualitates naciiralcs fimplicitcc abfoiucc. fcd vc caufans eam primo.q»6d in gencrali neniem habet in cale..quiavifio non eft in quodcunque propinquum. & priiis non definic ad defiiioncm pofterioris. inquantum caulat eam . maximc cum re- obie- diftans. ied non vbi cft. AOio immantns <ly for- m» ahfgtuta.rant6magis funt intelligibiproprio.Tfciuiam iw loco.vel viridiratein ligni.T les : . quia ficci -. poifunt inmiediatc agerc.ad c^zu/.&conditionibus Icci.rcquirunt dccccminacam approximationem agentis ad paiFum . quod adus immanentes fiint in dnplici generc. quia obiedum detetminat eas.fens poceniia: vifiuae requiritui. fed Ahfolute . Refpondpo qu6d non rcquiritur ad dcpenden. Oyeraijo in' leilenUta abjirahit loco. 8c talia cundem adum vidcndi in Euchaiiftia. tiam aftionis quod depcndcat ad obicdlum in.nara licet frigus. ta£.habeat in Euchatiftia. : . ad talcs qualitates quiritut ad terrainandum vifio eft peifcdio. tio agentis infrigidantis.vcl factamentali. requiric deierminatam diftan- nartiiuw . Dift. qui^ rcfpcclus talisiigitur ficut videt. REfpondeo ad 3- quaftionem . Nullaformadefinit eire in fubiedo propternouuin refpedturn aduenientemcontingenter . ficutdi* Philofophus in 4. vbi infunt qualiiates non requirunt tertam affrintima- vbi a6^io tionem . concomiianter tamcn caufavbibantur runc in corporc cius. verum abfolutc quod fiipponitur.ncut vniuerfalitcr difpofitio ad vnum contrariorum cft Deus . parris intclIediujE qua:dam .qui. re fitvbique. j. vt in pyxidc.& igiturpropter aliam aliam pr.vel rcfpedlus vbica- lisiergo finercfpc<flunon funt aftiones lalcs.ficat potcntia: fepara- & volitiua in luis opciationi- inreUediua. Quod cnim ob- ieflum pra. V M.iftus Vifio . iftz & di- & fiunt concomitantei:Iicct igitur rcqui- ratur appcoximatio agentis ad pallum potcntia: vifiuae : Requirunr ergo qualitatcs determinatam apptoximationem caufabantur per talem approxiraation«n. Approximatio eft non vbi non tamen non primo. quia abfoluta pr^cedunt vbi neque variantur per illud .^. intclligir.& pati ad inuicem .fcd non vc cerminaiis aftionem pri.non impedi- tur propter aliam. in loco .fuilfet ta- pioprias opcrationcs in Euchaiirtia.vt videre. modum edcndi intclle6lHS. non inftituit hoc Sacramentum.H . fcd etiam habcnt fpecialem dependeniiam ad obicdura . Chrijio in coelo eiJem . quiaaliqua fummcapproximaciiam eft . Obietflum igitur vt caufans actionem ad lirmi rcfpeftu potentiiE.& vifione.

licct abftr.fiue intelligendi Chrifto in coclo & fen- . tcUcitus rcqtiirit determinatam diftantiam .& cogitationum animarum fandtarum tantijm concomitanter iniunt fibi.dico quod quxdam opcratio intclleifbiu.vt exiftit in Euchariftia. Contra.vt tumulla fciifatio ineft exiftit in Euchariftia facramcntalitcr. non cognitio- df Angcli. & infuit. quia non idcm dolor fcquitur apprchenfionem interiorcm . fed tant^m conuerfo. qui fuit eius in cruce. dormien- hxc apprchenfio & illa quomodo omnis adtio mima- igitur difFerunt. haberct. ncc habcret potcntia fcnfitiua prxfens fibi obic(Stum vt in Euchariftia .non lantisjdolot autemphantafticus interior 6. Adhocenim quod . dctcrminatam di- vel in aliquo loco.ncc fccun- hic cft . vt omnium rcrum in proprio gencrc. Patet. 5 jnparteappetitiua. ter fub Euchariftia. Habct cniip vt ibicxiftcns.quas fibi in corlo. fed quautiim ad rationem caufandi illum.vt cft fub Sacramento.eompetunt elTcntiali fibi propter neccfll. quin concomitanter fic ad fen' lefti in potcntia.qus primo incft anima: Chrifti. fic. fuit : idcm cfFcdus non eft nifi ab cadcm caufa. quid intuitiuc imaginatiojvel apprehcnfio.& vigilantis fitius. vcl immurandi potentiam ad illum. Itera.fi non eflet ibi. non intcllcdtus cognofcat alircquirit organo aliquo. & verborum cius . habct in ca'lo. vt exiftit in coelo .fed tantiim concomitantcr.ifta refponfio dcftruit fe.quia corpusChrifti ficut mortuum in cruccita fuillet inpyxidc . vt eft facramenralitantum concomuanter. quorum huiufmodi coguitionem non haberet fi tantum effet in coelo . fed ad : Talis fenlatio hoc quod non primo fenfatio pri- caufetur abobic(5bo. fed non quautiim ad concomitantiam. Ad primum de organo. fiue fenticndi . prsdixi .di. vt non dum eft ^Uqua co- fnitio intui- (iu* potefi eompetere in Chriflo fucharifiia trima fed foncomil»»$er vt in ece. quia diftantia dctcrminata illorum. ineft viiio.& pia:ter hoc habet ibi cognitioncm aliquorum intuitiuam intuibilium fibi .& naturali.lV. quod nul- Dico tamcn fecundo ficut /'» lusadusimmanenspartisfenficiuac.Lib.ficut hic. quod dolor infuiffet corpori Chriftiin pyxidetunc tantum cx imaginatione. nimiaetiam unpedit cogniiioncm iniuumamAngeli . Ad Argum. quia alitcr exiftens in titatiuus ni» Euchariftia . nens. quia impedi: cogniiionem iiuuitiuam .ncc e Gonuerfo.quat miraculum En^Ji*. Ad aliud de obie(5to. & vigi- .inexiftcns . fpeiitu aiflus . quia interior fibili in im»gin«fio- imperfc(ftior. vcl apprehenfionc intcriori. alio licet ri Idetn eft Dices fortc . quia in pus Chnfti fuum 7' menfionem in . vtexiftit in . uat fe aliquo fenfationc tis. corpus .igi- pritnocorpori Chrifti.nifi requiritur in & quantum ad modum immuraudi ptimo .impediret cognitioncm tuitiuam. quae hic videt. quam fub lito modo quanritatiuo requiritur Vt poteft habereadum vifionis concomitauter.cui fcudi naturalcm. quod non impcdir.it. Chri/io vrin Eutharijiin Euchariftia. nifi vbi caufatur eft breuis probatio ab obiedto fenfato mo infit & .ad hoc vt pritnum eo caufetur vifio. & intclicitiuam.idem dolor fuiiTct eius lalis diitantia animi lcparats. cnim miraculum .(Omitanter ccndum quod propinquitas non rcquiritur rc.idiuam igituranimaChrifti in Euchanltia cxiltens potelt h.& ijt per confcquens fjvid*.ficut dolor ^lfieflei praEfentium.ibere cognitioncm intuuiuam aliquorum bili in Jjitn fi indeterminatc diftarent . Euchanftia non habct cor- modum cflcndi naturalem. quia vt fic abltrahit ab omni loco igitur ciim nou fit in cogisitionc intuitiua impeduuspeialiquod corpus(patct dc anima fcparata.nifi vbi prim6 immuratur or. tjftt dflor torpfrit it Chnfii truce (^ dum pcndebat in pyxide. 65Z *rpOxon. de Angclo ) poteft aliqua cognitio intuitiua in Euchanftia fibi ineirc. nifi pcr miraculum iguur fi idem dolor fuiflct in appe: litu Chrifti cxtftents in crucc dem fuiircc fenfatio eius & in pyxidc . qux non primo incft anims cius concomitanter . modo naturali.fii' f (on- pati ab co.quia obicctum infligens dolorem. quia ficut didlum quod anima feparata non impedita pet . vcl intuitiua.poteft primo inefle intelledui Chrifti in E'»chariftia. vt inrifit Chriflo in ^ucharijll4 auditio. vtrobiquc . dico fecundiim pracdiiSta . ca- ponatur i%em ^ ftit' fkliQnm.fed tantum concomitantcr . it. . Item . quod patituiabobiedo.fed non ptimo caufatam in co vi in coclo.quibus fccuudum determinatam diftantiam funt pra:fcntcs I auorum nuHara huiufmodi cognitioeft . .ficorpusChrifti in paflione fuifFet facramentaliter uipyxide.Pcr hoc patet Uin femper ad tationcm de obftaculo. dico cfuod nou requiriturad organum vifum ha- 8. ficut etiam . fed fenfatio connon prim6. cft in bono quim tatem noftram. vt ibi pra:fentium . fed conteditur nem habcrent ab omuibus qiiodChnilus in Eucharirtiahabcre potcrt aUquam cognuioncm intuuiuam inicUcdus rci.prineipale.i. fi ibi fuillet facramentaiiter fed mors fequitur doJorcm . &in non codcm modo. Sic patet fibi . quia ad hoc quod fiac immutario pocentiae ab obie(fto lali. Diftinaio X.quia vt ibi eorum innon habe- obie(5tum in dcterminatadiftantia. {Aufn». vt Saccrdotis. plures quam non Ji tbinon ejftt.fine fenfatione. Tettio. eadem fuiifet fcnfatio eius hk & Antccedenspatet . vt di(^um eit in lccundo * .alioquin idem dolorefTct dormicntis. fed ft>%fomitan- Ad hoc Ur. quod non priuatur Chtiftus aliqua a6tione immancn- fatjo eius extcrior differunt. Ad fccundam tationem principalcm . im6 habet aliquam operationem. quantijm ad rationem terminandi aiStum. Modus qu»nganum .quod CorolUrium. non primo inlunt Ex hocfequitur quoddam cofollarium .Dperationes. non prim6 caufatur in eo. ejfe prtfcntia ob- fationem.& cxtcriorem. Modus qUA»titaliuus rt' quiritur fen- fftionem pn- mo dam.veiapprehen- (Itltr ftquitur .quaE non ptimo jnerit ei yt exiftit in coelo. c^aii phantafia ejt eifc eft finc exterio- motMfa^tu kfen- a&u.quam unuetut in coclojigitur hmiluer nem corum Euchariltia exiftens poteft haberc vifionem intuitiuam fenfitiuam caufatam ab obiedlo viii- fibi m potcntiam vifiuam. quod in Euchariftia poflii habcrc vifionem.vt rcc cxiftit iu coelo. nifi . quair.qnod habcat modumef- tiam. .prim6 tefpciStu intuibiliura ibidem fibi pracfentium.omncm cognitioncm fcnfitiuam .fed flbi cotiu^nit tatiti^m & no rcquiritur hoc vbi a(£tu$ concomitanier.dolorem eftct ifajiu f7«» qux fiua feufitiua in fcnfum. rcquiritur quod organum eius habeat . Pct hoc ad argumcnta.vt exiftit in coelo. ctiam in Euchariftia ton- ucni. vt ibi eft. apprehenfio interiot non fufficitad dolorcm caufandum . & cogitationcm cius . te pcr hoc. & quod potentiac primo conueniat talis a6lus . bcrc cjfe raodo quantitatiuo. ineft proprio fenfui aftus.requiriturdctcr- minata diftantia obicdi imprimentis ad potenfit impreHiouequiritur etiam organum. & Angelus pofllint habere naturalitet aliqnam cognitioncm intuitiuam illorum. ab obiedo rali .& auditionem. fic poflit Primum hic ncceirarium inEuchariftia. qui caufatur ex vehcmcniia doloris 5 fcd ibi. nec audirio. Ad feeuH' dam. calo.vt duStum cft.non cnim pri. ficut e tamcn realitcr conucnit fibi in vnoloco.taufetur. nec primo Chrifto.non prim6.non eft ibi prxicns.nec vifio. & ita non prim6 conucnitct ei vi ibi. cognitio intuitiua.

vel efipri- tno intff' »li- motus cflct .rcquirit dccerminatam dilbntiam paffi in loco ad ipfum agens .qtixftio poicrt intclligi an avirtutecrcata RGV Ji^ T V R quod ficrquia idcra non cominuum &non ^^S cominuum.nis.^. quia corpus Chrifti cft in Euchariftia .'"' percorpuscftcis l a_r r '. i . Et addo quod illud compctit fibi prim6. cap. & CoitfirmtUMr.m ini!lo. fcd fpecies panis fccundum veri mouebantur fccundiam locum. TtrtiMm.6.qaia non circum.corpusChtifti. tialitatis alicuius alicubi. ftridc loqucndo de motUjdico qr.q. «$• Iarge. vt alicubi. gcnere Qualitatis. o I yt exijiit in Ett- ejfe .vt ibi ' /"!-• . Sed poteftne moueri k virtutc diuin. ficut fpecies poirunt fccundum fuum f^«. quia tantij. Et ratio tada cft fuprk quia talis Corpus chrimotus tant^ra compctir fibi rationcz'^» .idc6 non coipus Chcifti in Eu- h.. SCHOLIVM I. tamen ita cft infra ambitum fpeticnim.fea. in- Illud ratione alicuius abfoluti.hie 4.Tc accidcntalis.maxime eft vcre ibi 5 CorfusChri- ^' "'"' f'"^ Eueharia-^ moueri I» corpus »b Angel*. $. po£it inejfe motus corporalis fibi incft habet ineft.fcd variacurfuapr^fcn.& non ^' quiefeer* . REfpondeo £«tV eMi.quia omnis virtus crcata agens C!rca|corpus. vel yhi. incflc corpoti Chrifti teft intelligi duplicitcr. propricloquendo . ttiotis nol>ts mouentttr ea tju* itt ntbujtirtt.& quan- cft. .sc3.fcd corpus Chri- & fti in Euchariftia fic difponitur. quiahoftia non cft fcmper ineodem vbi. vbi concomitantcr Chrifti chari/iia no fuit pra.Tom. Sciendum tamen quod corpus Chrifti non variat fuam praefcntialitatcm per comparationem inutari Corpui Chrif/« mtuetur adfpecies.& variacionem hoftia:.quod habcc in ccelo.t"». Gab. quia iion rattone cius. Vide naturali vtrobique. inipedi- fi: mentum quin poirent moucrc corpus. & non aliud gencraretur : fed corpus Chrifti fempcr nutticbatur ipfo viuemcquia homo fempcr nutritur fccundum Philofophum . pervirtutem ^uia non fi hahet ihi vt pojftbile .i.igitHr. text. ex fufceptiuura lalis formac quo primi. &c piopiic accipi . id efi.}. vel tjula non hahet vbi .Saii.corpu$ contcntum fub ea habet & ad Dico ergo quod h quiratur vtrum a virtnrc crcataquacunoMC poffir moiieri prim6. Topicorum . vel tjuia creatdm ipji non .indura detcrmiiKitam Com/ chridiftaatiam. Primum diElum:Coxip\is inEuchariftia non potcft moucri motu ftridc fumpto.6. propric . f tem . A{i(lot. ficut fuit continue . fcmper fuiflct nutritus . cemm.fed continuc variacur ad motura continuum. Phyfic. fed nutritio cft motus corporali$:crgo.i. Acifiot. qui non refpicit dctcrminatara approximationnem paffi in loco ad ipfura agens . anima e.quando fpecics hic mouentur.racione fus idencitatis vtiobiciue.ibcL potcft moucri ab Angelo.i?Rcfpoh- tum habec rarioncm fufceptiuam form.vcl tantiam i virtute diuina. potcft fibi .7g. vini cx z. tantum Jtiheft ijuoad lationem Refolutio vft^"'"'' motum coiporaiem. (jualitatem .Itcm. Primo autem vt priusoftenfumcft. fubiedum habens omnes difpofitiones rcquifitas ad rccipicndam formam abfolutam de ad huiufmodi.nam Dcus poteft paiTo imprimerc aliam przfcntialitatem ad corpus cominens hic ibi.peteft Detuftfiio.Metaph.tomJ. SicHniMm.quia non fcmpcrhabet eandem pratfcntialitatem. : compofitum.. quam habei cum eis.na. V Qu^ftio 653 I.& approximationem ad agcnscrca.^. Ariftot. r tia pcrcomparationcm ad contincns Ipecics .inOxon. quan- qua: praECxiguniur ad fufccptiuum talis form2.tie Cener.fuiflct diuifum diuifionc motus corpo- omne vhi.Thom.v Chrifti . fomm. Dixi aliis . S«/(« Angclijvcl homini. mouebitur faltem pcr accidcns ad motum earum. Secundum Dciis poteft illud : ptomoucre ^^uiaquod pojfent motu fi paflTum fit Chrifti. & quia cakra condirionem non chariftia. j. Similitci fi tunc fuiflct in pyxide. f^ijigitur cum corpus fitfub fpcciebus .od non. poteft talis forma accidcntalis ira- fluartMm. vt dicitur haberc quatuor fpecies.fiG dico quod potcft corpus Chrifti mo ^'"'"^ '^t^' ueri in buchariftia .igitur mouetur motu hoftiac dc loco in locum.igiiur.i. quod eft aliud ab illo. bere aliud.^ moucri hic fimplici tranflacione praefenrialitatis fux ad aliud vbi. & & ^. etiamfi non exifteret modo quod fibi naturali.idcra corpus non fimulpoteft nutriri . quia licet dimenfionfs panis funt autemde Arigelis cx pattc ipfjrum uon de ficut .vt in Euchariftia. Si qaodnon eft extra illas & . de Generatiene : fcd corpus Ariftot.igttutabagentc prasfente potcft moueri ad talcm formam. •Jit & ralis:ergo. Rich.XI.vbi prius tum ^.i^.fed cura hoftia confecrata cft tranflata de vno locoad alium. povel con- primo . of- & alia accidemia .{'""" '< '" tum .^i.rtuie diuiquodz'^». Itcm. uetur. fpcfbu cuius fpecics variantur fccundiim locum. motumhofii*.quia impoffibilc cftaliquidha- & \ t & I ftrifle menJioHe. poffit corpus Chrifti moueri in Euchiriftia.*"*'" '"'/"* pra:fens.igitur \ Deo agente .j.p. adjidfftan- tiam. & non primo.i igitur fi tcmpore vita: mortalis fuiflet fub Sacramento. autem quarftio quarir de motu exrendendo Corpus Chrivocabulum wiorwadquamlibct variationem prx. non ehanjiia. re' ^- .qutft. quia habet titatcm. vel provt fumicur /*''*• . omnc quod mo- ptfitum. poteft talcmformamfufcipere. & ideo porcft quiefcere in ccelo feciidum illud vbi. non tamen fincdetctminata conditioncp-iffi. confomitnntor. i SCHO '" '*'" ?"'"'* *""'"'""'• . quia hcct non habcac ibi ali^.<^ qMtd coniicantcr .Motus duftiopotcft intelligi dc motu .hicjMtJi.».ct ficdicituf qnod qti2. quia nutritio neceflario cft acccptio alicuius forms abfoUua:. Parsll.*• D. nifi moueatur aliquo modo.5c extcnsc profimplici tranflationeprsrcn- Ci2i. non nutriri . efto natura rei.eftin loco. Chfiftinoncft inloco fcci.vc eft in coclo . firut in loco.^uantitatem . & fx \.!.fcd rcalitcf iibi ineft motus ftrifte .i. ira & corpus Chrifti mutari potcft fccundum prsfcmialijatcm fuam.fed exfpeciali priuilegio. Item . vt patcc ex j.alitcr in codem aliud generarctur in fubftantia . ineft corpori Chrifti in Euchariftia.fed tantumconcomitantcr lamcn . neque ad u4ngelum vt locale . corpus Chrifti in cruce per vulncrationcm faftura eft non continuum.Phy(ic.7««/^.quia nutrimcntum tranfit in fubftantiam rci alend«. autcm concoinitantcr Qjr ^ ytrtm corfori T s y VI. V quat libinon repugnat. non eft in loco. Contri. Confirmatur. Itcm.i.fccunJiiin dcoquddficquia non vidco rcpugnantiam inter cxtrcma.& aliud vbi.fii poteftmofentialitatis corporis Chrifti rcfpedu altcrius «'"' '"""' corporis.4.text. quia non oportct quod fempcr moucaturincoelo. fumagentia cum di- alia ^m.«r omnemtormam. vt ad frigus . quod primo modo fibi ineft vi hic. Sotioper.Scot. fcribitur.quiamanencibu$fpccicbusp?. quia continuitas praece?°^^^ ^'T^ fimul . fcm. per confcqucns diuifum.

vel aliud agens crcatum .nec per accidcns. mouctur pcc accidens fccundiim quodlibct in eo . elt & be- vnituslapidi.^. . fimul corpus Chrifti augmcntari im^' .tri. Quod autcm moueatur concomitanter fecun. videtur quod motus praifentialitatis ah'us. diminuitur vbicunque cxiftit. fi nutriebatur coelo vbi . . quae per fc mouctur.nec pcr fc. Scholium contingenter . & iprtim.ficuc </*- ipfum md tnciuin ipJO' rum.fed non aliquid pcr fe hibct virtutcm moucndi illud per acciJcns quem jpeciehus ncc pcr accidens mouendum ncpKicito libeio. voluit corpus fuum fera- percirc prxfcns huic hoftix.& ideo corpus Chtifti cxiftens modo naturali acquirens maiorem quantitatcm in vno vhi. aliquis trahcrct lignum . Excmplum huius cft . Diftinaio X.ni n.& quomodo non.non vnum facit .cxtendendo motum ad prsfcntialicatcm nouam vt diftum eft.corpusChiifti locali » ^^^/ ^^^ utatur in & primo motum in coelo mouctur in Eumotu '"'f"" tnttum pritno \ Euchari/lia "»"»"'*»»- mo- lum. propter aliud. Sic enim ciret Angtlus pracfcns corpori in Euchariftia. • X^artum.r'.iifed mocus hoftia . vel diftindum ab co. Et ratio eft quia forma abfoluta non poteft fimul ineflc. huDeo virtuiem motiuam. dccipit multos. ita in Euchariftia. ab coAem cft motuscius.departihui vbi cft nutricbatur exiftit illo modo etiam in modo . ficut di6tum poUibilc cft eft . quam rccipit fubmodo naturali. corpus Chrifn inutetui ad mutationcm hoftiiE. ficut tunc per Hagella fuit diminutum.& Upidiy qnetn die}uis ferret Do6lorem. cap. quiaiitipolEbilc eft aliquam partem fubftantix nuttitiuic Ariftot.eft a facerdotc. pus Chrifti cft prxfcns hoftiac confccrat2.Coneomittndu u omnem alium inotum ptobatur prinio dc '" frfuj .outtar in fet continueaugmcntatumpcr cibum vel nutri. lcd Chtiftus iprecomitatut fua fpontc fpecicsi/J"c«f y* non «n. corpus in Euchariftia moueiur concom!tanier ad omnem formam abfolutam. i. definat . & Enicm vo- fe locali. fi fit vnio illo- jingcUu TStnieniia & pcrgrauitatem.&nullo alio . quiafic tantijm fentium fui . . . . X .quod habct in coeloj igitur nun oportct quod competat ei fecundum aliud vbi in Euchariftia . Lib.& non vnione naturali . pus Chrifli moiu augiuentationis . ^•'' Similitcrfi fuifrct Euchariftia tempore fua: paffionis. codem modo di^ponit quod ad motum hoftiac fadium per faceidotem .dt.fed Eo- ligni ttadli. mouet aliudpcr accidcns. quia ficut quantitas nutritionis augmcnrat tranfiit in quantitatcm nutciti . uetur cotpus in hoftiamota. ? Hic dico fincaircrtione.qua ea .ftdi folo Oto m «/• r.%. clt eius. hoNec propier hoc idem poreft ab aliquo An- immcJiatc tneutre li ciret liiic fpcciebus .mancntc fpccie cius. .fcns hoftii in temporc. Sed propofitio non eft vera . fi : hic vniiis . quia rationem in oppofitum .fed eft cum omnino moiicretur fola voluntatc. Mi>t4tns Upi- faccrdote. corpus fuum moucrc fccundiim fuam pracfcntialitatem . Angclus remancret in codcm lo- diuina contingentcr (fliue ^ efi in iltc.quia Iir atcmpore natini £„ch»riHt» tatis Chrifti fuilfec Sacramentum Euchariftia:. non fcquitur quod fi poftcm uet An^»mouerc lapidcm. non oportet quod compctat eidein . vt agcntc qaia a qao eft motus alicuius ner fe moti. & ita patct quomodo motus potcft dici ineile corpori Chrifti prim6. Si enim cum motione lapidis mouetur fimul Angclus . igi- turtantum a folo Dco mouetur . vera pcr adturo voluntatis lit hoftiam. nam . pracfentcm huic ligno. & ab ipfo folo & eadem voluiitatc eius cum /iue nouo miraculo. & non augmcntari . quia fola voluntate .cumquo tlurntur. rton motihnsagtt. quiacadem voiuntate aiitiqua qua ab oetcrno inftituit corpus iuuni circ pra. quantitds corporis Chrifti diminuta vhi cxiftic modo naturali . & idco non fcquitur qu6dSaccrdos moucns hoftiam poflit moucre corpus finuil . pofteriorum non tollit contradidionem priorum.qu6d moucns vnum per fc.praefentia- fe . ciim dicitur qu^d illud . cor. quando cft per fe. quia quod compctit aUcui fccundum vnam formam .AHiuins ««Maior cnim iolum vcra ^""^ ''"' ^ mouetptrac1j r Iquando lunt vnita aliqua vnionc naturali . fcd fempercft falla . fi Angelus voluntate fua faciat fc irifideret n. Similitcr eft diccndum dc nuttitionc .non mancbit corpus in Euchariftia de ^uo UteDoUorinOxon. hlc rutio in fic propofino . volnit ^d r*ttinem D. ipium "• "^" efle prcefcns alteti noua.Th"»*. chariftiaconcomitanter. qucm poftum moucre. corpus ctiam Chrifti moiietur mota hoftia:igitur videtur quod molus eius C^rpus Chrifii non m^^uttur i fncer- docc.j. . Nani petit . quia non vnitus lapidi naturaliter inquantum habco virtutem mouendi luntnte nec per . 1 SCHOLIVM IL Dico quod iljud argu.„ motulocutionis.n difpofitum d rccipiciidum adionem cius . ^ SEd cfFc& alius confcqucns motum hoftis U. forma corporeitatis intormaie corpus naturaliter cxiftcns. & non cx natura rei. vt in Sncramcnto . vcl qu» gelo moiieri corpus Chrifti in Euchariftia tor.nifi vo- admotum luntate moucrcc fe propofito cft in & non cx natura rci .quod mouctur per fc abaliquo . nec pcr fc. . eft a & co non motus. jinimal.cuin ipfofcilicctad tantum per fe mo. modo . & alitid vhi .& non tantiim a Deo .& non inelTcfinecontradidione formaacquifita pct motum augrncnti cft fonna abfoIuta. vclperaliquodaliud. mouetur tmficut corpus fuum tuncin naturaliexiftcntia fuif.vtfi Angclus tantiim fit pra:deret dngtlus fens voluntaric lapidi . Etratiocft . .ijngiuirjjc idcoiicet . vt cidens quid confcquicurmotum mcntum Terttum diEium \ facerdos dutn cleuat hoftiam> moiiei corpus Chrifti . . Chrilh ex mcia voluntate fua tamiim c(t prasfcns hoftix & fic voluntaric noii .'"^" *•*"/'» "'"'*'' mcntum iia fuillct augmcntatum in Eucharillia.qii&d2i foloDcomo- aIio. ctiam quocunque aliomodo. non lieo monallo alio modo .)rpu>. cft rum tantum dem modo k nHm.irurali Ad fcd folijm . per d'rn eui infi de-rcuit prt' Chrifti mouetur aDeofinenouo miraculo .. quia refpeitu nullius agentis eft pairu. quod facerdote nioucnic .mtiam . vbi non habet f^/.non tamcn dcpendet a volantttc motiua faccrdotis pcr fc muiiciui? hoftiim fcd 3 fola voluntatc diuina taiiiiim ci cor.qu« eft motus aliquo modo ad fubft. acquirciet cam in omni vhi fuo. com- fecundum vnum '&^f . Cuius probatio eft. lum. vel altcri fecundum aham for- mam fed inoueii localiter corpori Chrifti . .quod habet in coelo^igitur motum primo in ccelo non moueiur concumuanter in Euchariftia.ncc peraccidcn$. Fidein Oxon. vt loco fuo. motum pcr accidcnsmouctur. itafubftantiain fubftantiam litate. non .quod poftem moucre Angelum. fupcr In pru[>oiito. quod !i. Scd poteftne corpus piimo mocum in ccclo concomitantet dici moueri in Euchariftia Rer j r i\ ipondeo quod1 lecundum omnem motum exccpto motu ipfum.quia illud quod nullam virtutem motiuam habetad nihil cxtrinfece. E^odcm modo diccndum eft dc diminutionc.ioris fiib treuit ftia.Tho- fic neretHraportante tapidem. hoc non eiTct virtutc motionis mea: . quia varictas iftorum vhi.vhi fujms de ihi GjMmtm hU nto- . ctiam impropric. quia tantum eft pracfens ci dcfiiiitiuc.m 6s4 V.

(cd c conucrfo fequcretur.Tom.turaii defmit ruptionem. fi non fuiflct confcruatum pcr miraculum.qu6d vulnerans Chrifto vnlncraco infi getentur .cxiftens modo naturali poft fcparationcra cotruptum.XI.""*'. fequitur corruptio illius. r • ad ejfi corporis in Sacramento facramcntaliter .' ^ poflet manerc fub Sacramcnco .quia nihil corrumpitur. formam corpoream .jidarrum. per corruptionem forma. vno dolio diuidcretur inter fe cofppnraras . 655 contradi(Stio. corpus Chcifti facramentaliter.quiaad alicuius. & in pyxide.ntredefmente tiam totalitcr remanctct . vt eft in quia non rcmanet ibi maceria .quia totius rei cft Saccamentum fignum verum . "'"'["'" '» r ^\.& corrumperctur corruptionem prim6exiftit. in diuifio poreitate.quiatunc fccund&m exiften. quac videntur oppofita & contradiifioria. ^-P*'' 'pfiM & qua non Ad ficui & \ ftente. ibi. fi corpus Chrifti corrumpitur alibi nifi fic mum . tanrijm diftarent partcs vini ficut in alio . lihocSacramcntumtunc Rclpondeo quod Ci fuiiTet vbi cxtitit moUonaturali corruptum in crucc.ficut alibi. nec eft fimile hinc indc. fi corrumpcrerur alibi ? Di. non 9. Ulmit."". nam vbi prifuit corruptum . tum Ehck» ex cjHid comiiantcr cortuptum in Euchariftia tunc exi- .quiarotum eft prifignatum Sacramenti quare fi totum non ibi .'**"^'*' mum coiitcntum .S. nam fccundnm in vno parces inrer (e . definit ibi ciTe quodli- cft. & & Ad rationem primara de continuo .Dico tamcnaliter.*fub Sacram.ampliijs remanct fub Sacramcnto formaconiunnefemptrri. quia nullo modo eft fub Sacramento. InftMnti». Pars II.quia fi priijs . riftittititm tnatin» cfle naturali ciTeDdi fecundiim nifi matcriacflcnc hic coniun«aa . vel corrupta forraa corporeitatis in materia . ibi non. Euchariftia . cllct illa dcfitio modum tunc corpus Chrifti quantum ad .t' & .fed tantutn corrupta. ciTendi naturaicm Sed dc corruptione corporis Cbrifti. non carrentc cxtra & in .nec tamcn turdevulnerationeprodiuifionccarnis ." ^r' mlibirerrum. vbi fccundiam ^«»<i exiftit. licct non prim6. qnia non habuerunt diftantiam in coraparationc ad . quia non flnuni hic hcnc ibi .cenat animamrormare. cius alibi . vt di1 .nec matetia.qu6d animaprmio informat totumcorpus orga- nicum.ri\ iorraabili. coiiueniunr eidcm fub modo eirendi facramcntali. . . quia tantum diftabat vna pars diuifa ab alia in pyxide .niil ra- idco ccifante toto in- . non In eorruptit. vt diduin cit. folum definente corfit 8. '* quia tanium definerct non autcm quantumadfub- & ftantiam eiu$ .fcilicet ri« V9t prtcorporcitatis fuit corru- .'"'"""*ters»lep/tr»t» \ r r co quod a partes cius corrumpeteutur in fefubmodon»pulchro . vbi fimpliciter .vei per nouum. quod corrumperetut lub modo eirendi na fimpUciter turah. vt primum contcntum. ncc vc ibi cxiftcns vulnera.vt argutum eft. tioniolum to- tum . Si autem loquan- fibi illa '' Vulniratus fiturfHbftaa- toiumcorpus. ideoquando dcfinit ibi etTc totura primum hoc modo ccflat ibi : alia . proptcr rcpugnantiam. pus Chrifti .aliier uon circt lota (ubftantiacor- fubmodo poris iub Buchariftia.^entcad extra vinum & tunc defincret cfl*e modo natnrali eflendi.& non primo partem fftm» tjonc totius cotporis r ii. & modo dicis quod non . nam ceflante primo contento in Sacramento. qu6d non ctrft' fuilfct con- cuius declarationcm fciendum cft.cura TrimSfign»- fefttum tunc & extitiflct.quia tunc contradiftoria ciTent & m»net mMe' (Jrnul vcra dccodem quodeadem forma ..ficut in cruce partcs f^\[^Qi vno loco Scicndum camen quod ifta vulncratio . qood dcfinente cnrpore cflc fub modo nacurali poflct remancre fub modo facramentali. sehtitMr. quas fuerint verc diuifiux in & tamen diftabant hic. Ci ficuc in alio . nec fecundum partem . alio dolio perforato dccut. alio. fecundum totum. per confcquens fcparata .& . fic concedo qood in pyxidc non vulnetabatur . comparando mcnin vno dolionon ficut ii' . nihil autera corporis Chrifti. ficut in ctuce non tamen infligcbatur tialtter. Pyxide tinct\-r licut in crucc. & £lura Definenteautcm primo contentoconSacramento . licet defimrct cire «"<"'<"»'«""«- fed eciam partes . ^lacum matctia . vtexifteret luodo naturali.cnto .VI I. fcd ta- diuiderentur partcs vini.Sihil eorfori* re- *". ficut continens.nec forma. vtcxiftit non cflei fub Sacramento. lub quo eft primo &c fimplicitcr . Dices quod priiis di^lum eft in quatftione pratcedcnte. quim modo naturali .vt exiftit fub Sacramen- ptimo to. . vnuetur matcriz. quod naturali. Sc ita vt ptoptcr eius ad Vctbum. continuo. Et pcr hoc foluitur inftantia aliquorum dc vino claufoin dolio . nifi extendatur cortuptio ad annihilationem . pyxide. led per comparationem ad vnionem quod nullo modo manct fub Sacramciuo. exiftens in vno loco .non Scotioper. ibi manetraateria eius poft corruptionem . Vnde fi corrumpcretur in Sacramento .quia vt ibi non approximatur agcns in pyxide. matetiaE.fcqui- tur corruptio eiufdcm. feeft contra rarioncm Sacramenti primd contincntis manet materia.quod porefolutum \n materiam primam in tri- dt tQJt fuiffe torrnfttent j^q torforis in . Refpondeo quod ifta nonconttadicunr. dolio.quia quarcunque diuino eft ibi ^itanter. ncc cundiam totum . vel feparata altera parrc Modusefftndi & in . qua: ptimo fimpliciter cirec fub Sactamento. non tamen t\''"*-"> f"*" "'* fi loquantur dc vulncratione per approximationem vulnerantis ad corpus vulnerarum .& vtroquc iftorura modorum inclndit primo matcriam & . eerpiu provt dicir tantiim partes folidas.vt formacorporcitatisimateriacius. anima: fyxid*. fmtrament» : partium in toto fub Sacramento . vcl Vilntratieftnon fuit in corpore Chrifti per compar:i. nifi vbi re- concomitanter.rcquiriturqu6d ibi fit rtittuit. Quomodo igitur definerec eflc corpus Chrifti y»'-'"'» '»'.& quodlibet eius. ficucex alia parte »vt fcil/cet modocontradidio „ «"^''•cner . fepararetur vna paisab alia pcr cor.vci antiquum.quod eft falfum.& nonvmretut .qaafi partcs ifts ciTcnt di """ P"'^'""» uiisioco. . ncc .X. quia non coinpatancut ad locum cominentcm in i 1 vno ficut in alio . vel provt cum his includit fpiritus & huraores.non tamcn refpcftu continentis. Setuitur. aliquaro. ita totum corpus vno duorum modorum fumendo . nam nihil tei huius Sacramenti manet in Sacramento. ceflat quidquid continetur fub eo . vt paricm autem funt ibi rantiim concomitanter.. ftum.manct fub Sacramento . quod cft totum corpus . tineri fub & ideo non cotrumpitur . igiturfi corpus corrumpatur modo .q-itu' vnsetioncmadconcinens . tamen feqstitu' cer- qu6d mancrct fub Sacramento quia forma. cui primo infligebatur vulncratio . . Quxdio 7Dnhium nutritiux conuertj in fubftantiamcorporis ChriNara quxcunque partcs fti exiftctiiis alio modo cflTet conucnit lu Cluifto lub modo eflcndi nacurali.fic dico »" "^t"* vhU qu6d fuiirct vulneratum & diuifum in pyxidc. in alio .&dcfi^""J''"'" tio fubillo modociTec dcfiiio fimpliciter . fed cantijra . cft dubium lunc concomirantcr corruptum in Eu- ruilfct fi vnioncm chariftia. ""?»"'" ^««definerct eflecorpusChrifti in Euchariftia pri.dicunt aliqui qu6d vulnerabaiur cor. & diuidcbaiur in crncc .non manente tota re. bct eius . nec ibi manet.

4. j . & pafliui fccundilim locum.Qua:dam autemconucniunt ci. vel immediaie talem autem approximationem fecuVidum locum. omne agens Phyfic. lum ad eft^t coniungantur corpoci. &illud primum.dico qu6d quicquid abfuiiTet in corpore Chrifti vt exiftit modo feCHti' dnm. O I . fcd Chriftus eandem potenciam afti- vt in Euchariftia habet uam . anima .ac fi non eflct ibi. : V6 Atidoc. vel nrediate . & dcbitam diftantiam.funt fpirituales aliquo modo. . I Primum. poteft impritni qu. de qH9^. eft funt totius coniund):i ex & nis multiflitts. Occam hie j. anima & organo & potentia ficut & Senfato.j. quia cdrpus Chrifti non HUtriturin Euchariftia. n Afetaph. infpirare.quia funt eadem eflentia cum anima. rituahs. 5 } . quac conuenit ei ex parte fit & ficuc alibicft. omnem eandem pocaufarc eadempotentia.ficut rcquirir aftio corporalis. Diftindio X.fcd paftum non quandoargaiturd. quam habct in coclo .fiuc fint tantiim ipfius cocpocis mixti. agcndo no» •^equirit nifi paffucrt fufcepcipoteft invprimi quascunqueforma in£u- requifitaiad tamcn abillo agentcquod requi- in loco debico modo approjcimatum.ft^\4.pj:«fentialitatis. quia non indigct tali approximatione locali agcntis ad paticns ad hoc vt fcquatur aftio fpi- . tuales. approximatioconueniens agcntis ad paffum nucrimcatum ad sutribile in Euchariftia.vt nutrimentum cft ibi conuerfum in corpuseius .vr pracdiftumcft.»! Tertium . Poceft agecc fpicitualitec in aliad. j. vel . quod iioG idem fuiftet in corpore eius illuminaiido uingeUs. lis. & aliz poten. .poreft tranfmutare corpus fuum .vt exiftit ahbi modo naturah' non cAim fuifTet rcfpeftus debi- V M. qua: conueniunt homini tantum rationeanimac.i. ficutinalio : Vnde non ifta inftantia impedi. quae ^oteftimptimiin ipfo.^iritualis cundum hoc funt in homine aliz.PottntiA etr. nutrimentum conuertiflct per virtutera muriciuam. Dteifio qut' ftitnis.ficut anima in-' format corpus.<juoil. ex elemcn- tis. ^ua tur vfiu rum . 5. quod fecundum fira- 1.te. Quidam enim conueniunt corpori non inquantum animainm .". Scd habecne anima Chrifti aliquam talcm vir.4.diSlum : Non poteft Chriftus in Euchariftia habece adtioncm corporalem inaliud. chariftia. Item 3- teft tualis. Potcmia aElma prlncipium efi tranfmHtandi aliud in<jHantum alind. tus . nec paci.corpore. vt exiftit in Euita nec poteft adtione corporalipotencixcorporalisinaliud agcre. vcl vel virrute gloriac habet aliquam aftionem fpiritualcm rcfpfftu fpiriius .& <). S CH O L quianon poteji a^ere corporaliter . coc- pocalcs. & qua:dam corpocales. text.tom.feB. miniexpartecorporis.«W tft.ti*. naturali. Niillum mgent crt»' trnn in <tgit €»rfHS nifi loenlittr Hp' proJbat qui in uum . velpotentiafpiri- non requirit per fe locaquod agcns per fe fit in loco.vbi exiftit naturaliccr. lt4 qH*r- Ad vltimum tHin. tranfmucare per quancumquc virtutcm in co vn- decunque fit. viucns vira morcali indiget infpi- Item.d. .Yt. }. qualcm poteft caufare fecun- Chriftus <« dum talem efletalicubi pottft hnher» modo naturali .qux poteftagerein aliud cxtrfefe. fic. totumfimul .j (^ f.igitiir. concedicur enlm! patel rcfponfio per . nifi txifiens di- SecHndum. Kich hic 4r(.t quin idcra corpus poflit effc in duobus locis. Lue. Potentix veto . piiccm tranflacionem.Cr 5 j-.alia torptra' tix. Ai*rgum. . . Alia corporalis ex parte corporis : & fe.^.Lib.de Gener.?i.quia ibi non crat prima acceptio nutrimcnti .aiHinem ctr» ximacionem aiftiui.quia licet quan.c difpofitionc formam : frtximatum. .lV. . §luarium.. fi & ifta virtus Chriftus in Euchariftia habet virtutcm Concra titur . ftfitum. ita in Euchanftia.quia caliter triouere.^^.^^.S.Thom.in multiplici difFerentia funt. quxdam fpirituales .dico quod quamcunque a<5i^nem . & diftantiamnon poteft corpus Chrifti habere in Euchariftia ad ipfius coniundli cx mutare altud adfe ? Hent. vt in locoj non poteft naturalitcr nec moucri ^ virtute creata. fed inquantiim eft corpus corpore i£ S T VII. corpus Chrifti in Euchariftia vixiflet vita mortali dum Chriftuseflec morcalisrergo fempec fed nucriretur . C^ipr }. Mair. . Buehariftia & praecedcntem. Rdtit ai tp' fic eft igitur ficut corpus Chrifti Chriftus manfiflet fub Euchariftia. Dico quod Chriftus fecundum potentias Vtrum Chrijiw in Euchariftinfojjettranp D.igicurrali refrigerio indiguit. non prim6. & appro. Varit in htPocenti«. aliud. perconfcquens tranfmucare. text.vt corporales.de homo viuens vica morcali fcmper nucriGentratione.& in fe crafmutaret aliud.6.jS.&eadem rationealiud corpus.i quo tamen imprimerecur tahs forma.Suar..<jHt. rit .4.& i.tamcn feparantur ad fepar. igicur fi in calo exi- ftens poceft cranfmutare aliud.. eius poteft efle duplex victus adiua in genere.<\j. REfpondeo ad quxftionem locali prxdi(5ba. fcd corpus Chrifti in Eucharifti. chariftia .a non poteft pati phyficc.ncc pcr confe'quens aliud tranfmutarc. fedpcr conuerfioftib Euchariiiia. vel 4Soluitur. non poteft non pttefi haaliud tranfmuiare. Virtus alHua hominis atia animx. dicendum quod ifta ratio verum probat cnim quod ^Deoagente.quia omnis adlio corporalis fit birt vllam per contadum .text.vt praedidlum eft . quac conueniunt ho.q. patet ct vel Iib. q. StcuniHm. quod cum homo compofitus ex materia & forma.VuhiHm tutem . Item.text.TCunque talis forma in corpus Chrifti in Euchariftia.quaE conueniunt homini ex parte animint ptttit^ m2. vt agat.exf. qumdo elapftu efi de manibtu ludao- 4. compofitum ftrales homi- «»•'. folucum menfiue.te. extia ipfam .igicur vt ibi exiftens 1I0 poccft in aiiquod «gere. frimum afir matiuum.cris. De poccntiis fpititualibus . Rcfpondeo . Ad aUudde motu Aittrtliim. Iftisfuppofitis. quodcunqiie fibi adgenctator per nutritionem . quod virtute naturali cius vircuce vnionis ad Verbum . Vna fpirirualis .& mouercfccundum locum.hoc habuiflet. fed nem nutrimenti in corpus eius . & ^uando afiendit fuper pinnacuthm ttmpli . } .difi.fuaE mutaretur. Chtiftus i» Sucharijlis anipa & cocpore . tur \.i.ne fufFocctur : teitiperandum cafcd Chriftus fic vi- xit vitamortali . ratio huius cft per oppofitum ad rationera aliiones ^iri' localicer.deSenfu . i.ad lorem circa cor. \~.nrt. fi ibi. 656 vno dolio . . ftrtam.^.de Amma. homo ratione.quia hoc quod tionem agentis .vtcxiftit in Euchariftia. & phyficc in agcndo rcpai.& fic Ttrtium. Poccft adione fpirituali mouerc corvirtute vidc' f us inorganicc.inquantum animatum (^V mixtum . Ai Ad aliud de nutritione.& refpiiarc aerem .fi elfet atibi modo naturali. eft ipfum acrem lo- moiiuam fccundum locum fed habcns virtutem motinam fecundumlocum in Euchariftia.fiue Atirtot.& refpiratione ica .xt. potentiam fpiritualem .1. vt adlioncm illuminandi.ad .^.ationem animx omni modo. Palud ^ 4.

. & tuaiera. j. exiftcmia & per illa eft fuperna- . f(].& infrigidatum concomitantcr in Euchariftia. in nobis fruftra poll refurrcdlionem.3. primx Deminic£ Si igitut potuit exiftens in Euchariftia. ri/lim potefl ponit mouere oifauam Epiphaniit.. licct .quando duxerunt eum ad fupcrciiium mon-is. : potcft .cum aliud corpus non impcditur frincip»le. 6c tamen funt .8.i. potenti» concfTf itan- ter nutritur. menuliter loquendi.refpedu tamen corporis alterius refpe6tu fui corporis .^rgument. Ratio huius nunctafta eft. qiiia habens potcntiam atfliuam . modo vbi cxiftit & ctiam nacuralf. c]ua.a.6c fl fibi dcrelinquatur. .K\c\\. dico quod fi loquamur dc potentia motiua organica. & tunc corpus nuihis dicit. XI.quia ad omiiia £tquc eminencer fu£Bceret cognitio naiuralis j quod eft ptopter defcdum pafCui • modi agendi conuenienter ex partc agentis Scoti oper. .quando cxiftens ii. Muor probacur . quia tam anima Chridi. i>hi. vel faltem xquahter . Tqiiim quatlibct anuna ctiam noftra infinia . concomitanier fit hic adgcncratio. fuiiret. . nifi non fupernatu- fatflibilc fupernaturale nacuialiter . fic dico quod non po- ea vti in Euchariftia. Item non . h*' ri/lta p3'efl illumir>irt. parcc fui poteft tranfmutarealiud .quia viriutemlpidum anima noftra coniangitur nolho mortali »d rituMem corp jri.qux eft virtus fpiri- habcre habitum fidei de crcdibilibus per infufionem. Ad primum argomcncum de 4. dico quod idem corpus Chrifti.ri.rifiia foliim ficut ex- fuum . Pars II. Tom.& prirnp teft tien poieft mouert fe nec al. Ce'fus Chripcr oppolitionem nutrimciui. aliquando rapocentiam . eor- fus allud non met* eorpo- in homll. iicut potencia motiua in nobisifcd alio modo nobiliori.a't 5. quo »#- f'*'""*"'- fuper- igicur ncc cpgnofcibilc fupernaturalc potcft cognofci fupernatutaliter. Sed habetnc virtutem motiuam fpiritualem ad moucnium cotpuslocatum. pailum greffiuum . Vcrum cft quanciim cft cx parce fui. datum homini ad vteudum .turaliter yidere Chrifiitmj yt exifiit in Eucharifiia f ^ D. gnofcibile fupernacuralc iigicur m» »li^u»ndo impe^itur ob defeaa p»fh vel moii viucns ibi per poceft vt ibi cognofci quantum Ad tettium.j. Ad fecundum concedo quod adgeneratur fu. poteft mod6 ncrandi tcfpedlu adtioni nacu. habet Siluitur.relpedu pafllui conuenicuter potentis rcoperc taiem adioucin fpiri- Anlmii Chri' vel fti in Eu.4.fed concoraifanter. vc debitam diftanciam agcntis.Ad feiunpracorpus Chrilli hic ficut ibi. primo dico quod hac non potcft Chtiftus vti.i.ficut aliquis mouens aliud corpus.j.»n Oxtn. quia vbicunque cll principium lufticiens a<5tiuum palfiuuin ciebite approximatum .j6. rsrj hitbet alrcram ab illa motiua qua modo vtitui.& paffi. quia omnis perfcdlio homini poffibilis cft attribucnda fibi. Anima ftp*. quancum eft ex tualis. & uendo aliud corpus. quia non ifto eft . ipfi .ficucdi6kum . nifimanifc- & 9. lcci anima Chriili vbicunque cxillit . .i. Sic in propoliio. pcrpetuuir. £t hac fortc potcncia motiua vfus eft Chriftns .non camen primo dum. Itcm.Thom.Rub. T^otentia eft principihm tranfrnutandi aliudintjuan- aBL tum uUudyiic.annorum rcaianlic in lerufalcra ignorantibus parencibus. refuircvlijncm ciim coniungeiur corpori fuo gloriv-^lb .uU k ft erganic e.virtutcm motiuam fpiritualcm rcfpedu corpotis.ncquc »aibus. in Eurhatifiia adioni requifitum . Q^V ^ S T I VIII.i. non vtitur illa potentia motiua ied poft miuenJum corpus n'iiim 657 dcficientepotcft iCtas impedirijfic turali .& non inodo . SeeundHm. vcl refpirationcni acris prim6.I Qu^ftio VIII. ncc pcr conuerfiofti in Euehanem fatftam per approximarioncnt agentis. Sluare . Et latio huius ell . SKHndHtn. & fic moucncis. & cognitio fideij igitur nulla cognitio nacuraliter poceft ad hoc cognofcibile accingere in cognofcendo illud proptec eius eminenciam. infrigidatum prirao per aftionem aifris . V 6 D non turalis . ipfi animar.nec ad hoc quod agcns natuialc Ad vltiinum dc potentia motina . quia corpus Chrifti in Euchariftia exiftens non eft ftuminconucniens apparcat. vei rtali defceadentt-m tamen non caufant in ipfataleui mocuin fed ipfa animadc fe propria virtutemouctur ad iliaioca. & ibi elapfus eft ^ parentibus cum Origen. icorpore fuoibidem exiftente. ad natuiale ejfe J>oft mobile a nacura crcaca vc didum eft ifto modo forrc ifta? fpecics aliquando motx func vircuce Chrifti pra:fencialicer cxiftcncis. Mecaph. quibus in refurrectionem non vtemur. o Vtrum altquts tntelleSiuj creatMfojfit na.Scot. nec tamen mo- ficanJaeft natura primum & ide6 & nutritio<. hocenim vt hic primo nutrirccucoporurer quod nucrimcntum hic primo conuertcretur . Palac. fi efTct nccefTe intelleiStus creatus pofler viderc exi- ftentiaChrifti in£uchariftia. Ratio omnium iftorum eft . Iuda:orum. & non poteft fieri nifi aftione fupernaturali . fit illigata sepcr quod non habeat virtuiem monendi tracorpusiquia eam volantem licet Angeli boni fe illi ex- iint afTociantes in coelum. tunc poteft vti ca . vel vel propter dcfcdlum /*"»•'"" Vltimaconfequcnciaprobatur .4. non caufctur in eo .vt exiftit in Euchariftia . mouet fuum ad hoc quod moueac illud. »b 1!** i!l» modi vtitur. nam digni- Ad habet vt . & aliud corpus virtucc anima: naturalitcr fic mouere .naturaliter eil i'ifficiens prnicipium actiuum iUuminationts.oportct necefTarii quod corpus fuum moueat.3 Rich^. Vnde non ctedo quod in mortc homiiiis aninu fcmpcr remaneret in corpore cx fe. ^. quodcftexiftens modo naturali alicubi ..-«.& approximacionem.7 q. . quando elapfus eil dc medio ad infcrna.ergo& Angeli ma- Tettium. Ad aliud .quiaens raliter. . & eminentior omni cognitione naturalijfed exiftentiaChrifti in Euchariftia. Aliqui fenrus modum requiiitum infpiraiioncm . hie <^. & pa.i.potcntiii motiua. 10. Luc. quia ibi non exiftit fccundum modum conHcnicntem adioni natuiali & necefiatio tali fuum glorioium quocunque erunt agac.aii. Maior. potcft vti ea. ffigidum cfHn Euchariftiajficut quan- cft & a»quc do fuit in tcrra ttgtttdi. cognitio pet fidcm fimplicitcr eft altior. Dift. fcd neccilaria.«rM. & prifcns . men non agit fecundiim iliam i. . confcquens verum co.hic cfutft.D BonaD^. veilocutionis raenialis. Aiima Chrifti sn Euch»' Hac etiam vtcbatur .t.vt indc prxcipitarent cum.quz corporalis eft & ipfius compofiti . primo*de pocentiage- cft in filij. Origtn. prxfens mouere. ea pro ftatu modo vtimur aliquibus potentiis quia rioribus infc- moucbic corpus poft rciurrtdiionem non pcr naodj mouct illa omnia iit beit- (ine fuit tis voiuerit.non eft fruftr^. quod aliud corpus fibi . mi (^ Lqni Ulittr. Si vcr6 loquamor dc alia potencia rnociua. poft qua anima modum propo- m Euchariitia uor» habct corpus Chri- conuenientem fti eft in quibuldam alus . ncc vt gaftu.f Occam^. magis . quia nifi adlus fidei cfTcc eminentior omni cognitione na- falfum.^.quia fito tientis ficut alibi Refpondeo quod fic . potciiexcis fcqui adio conueaiens tali principio.

diftinguo deinteUe[lu.fiue n6. A'iHmenl. de Trin.^.}.^..quod non eft vcrum. qax . R«tio frim» Contra .fed intclligimus cognitionc ab- circa iliud. Itcm.c.Scoi. nem fpccie- dc Chrifto. Ste»»dupt.}.^^T^f" ^*' ligendo. Euchariftiaverceire. Suar. fed etiam cogni- Ratiovtriufque quantum ad primam partem. igitur poteft ctiam cxiftentiaraibidemeo- iteHoJ».igiturficut poteftin ter.4. ' cnim in qua^ftione videre . 1 658 li.fiuc in rc funt coiundi. & poteft in aliud. illa cognitionc abftraftiua intelligere.crgo non cognitione naturali. fcd quod ab tundam.fub Iqua videtur.qu6d//W»»/r//»£ere. Rcfpondeo ad quxftionem aliccr.putaret ibi cflcfubftantiam panis. Mijfut f/?. & Itcm tiulla creatura potelt naturalitcr cognofcete futurum contingens . . Sc.4. qua res vifus glorificacus pofTct decipi ficuc videndo Ipecies panis naturalitcr panem rcprxfcntanccs. I T V R quod fic : q. f^tmm exiflentU corpom charifiia pojjet yideri Eu' Chrtjii in ah aliquo oculo corporali glorificato D Maiotf.qu2 videtur per rcflcxionem \ pundo in fpcculo frimum R G V proprie dicitur vifio. SCHO "«/''"•»"'«*- .i.Kich.i.& naturalem. igitur fub illis fpccicbus qua: habent bafera ro- non enim illud dicitur folum naturaliccr fieri.>ergo mulco magis Chriftum in Ambiof. Dccognitioncvero intuitiua.do.vt cre- modo Chriftum & Euchariftiam. alitcrnon habercmus aftujn intelledtus tanium fpecies.& ita videndo »»" "^'f' «'* aliquem hominem poftiimus habere cognitio. cx quibus eftcomplexio . .ncc per confcquens dcrc . igiturbafis pyramidis.ab intellcftionc abftradiua .in quibus remanenc naturalia in- iegra>(jui funt inimici gratiz. quia intel. & bafis in re & vifa:fedquorumbafc$ vidcnturacquales ipfa: corpus Chrifti non eft cxtra bafes fuas . Itcm.& .&/cireefivUrahHmanaminteUi£entiam .iny Chrifii in Eucharifiia & Richardni.& non in fc.cft quxftio leiftione abftradiua. quia incelledus eius nouit fe naturalitcr ibi cxiftcn- tem . pallluis ficri.^. Conutnit Sccundo expono illud vocabulum omnib. SCHOLIVM telleElum creatum naturaliter non pojfe jjidere corpiu : videtur tamen ah inteUeUu cr(Hto kcatoinFerho.i. ipfum iudicatur ciTc rotundum fcd corpus Chrifti non cftrotundum. non folum cognitionc beatifica in Verbo tione illius in proprio genere.D. .Thom.diimodo fibi no repugnenr. in pcr fpecies fcnfibiles. dicit alter .igitur.vt ^'i^jfj^ beatus . Item jcuius pyramis .i f t.Thomt. Altcr ponic iftam rationem ..quia femper oportet primo habere cognitioncm de Chrifto.j. quod ab aliqua natura potcft gcri . depcndens folum cx voluntatc diuina immcdiatc . antequam crcdamus articulum dc eo formatiun . lux pundualis fi clFct . .hic jj^ pl»liHHm. ralipoteftviderc Chriftum vt in Euchariftia. fiue vifionc beatifica.8( poteft duplici.^. Vnus & emnia alia ftat in tingentinm. V. heato videri inproprfogenere.4. beatift naturalitcr videt alterius bcati . poteft corpus Chrifti vidcri. & non de intcl- intclligitur per fuam fimilitudinem.&ctiamcognofcendo aliquod fingulare.& fcparata ab iftis fcnfibilibus. vifibilis eflcr. qua: eft prima caufa con. hoc ibi cflc cognofcitur pcr fidcm.fiint funtfidei. fed exiftentia Chrifti cft mere contingens.cijrijle nen gnitioncm abftradtiuatn acqaircre.</ %i. vel vt eft con- quo nihil intel- & fenfus corpora- multum aggrauant ipfum ad cognofcendii ift. omne vifum videtur fub aliqoa pyramide cuius conus eft in oculo .^.j.ficut in fc eft . rcs iudicantur xquales.Auguftinuf. fub quavidetur aliquid. fL„„ig j.igitur. ad primam e]utfiionemefi. tur inconuenicns.orf. ficut pritis diftindlam cft. bcatitudinem fed beatitudo cuiuflibcc cft cns a:quc fupcrnaturalc . qu6d tanium beatus poteft ipfum cognolcerc vifionc bcatifica & viderc. . vel iundus corpori pro ligit nifi les. exiftentia Chrifti in Euchariftia eum excedit intclledum cognofcentcm in non Eu- chariftiajfed Chriftus vt Miftcns ibi eft naturali- tercognofcibilis ab intelltflu fuo creato . naturale non attingit fupcrnacurale gnofcere.qui vt ibi funt termini ar- ticuli illius. cct Auguftinus fupra 8. habct bafcm rotundam. Patet de Iuce.»«»». q.6. D«monc$.<? Alenf.feS. fimilitcrcomplexioncm facere.t. t. Sentemia 'D. eum ibidcm vidcre. Jlrgument. fcd articulnm ccroplcxum de modo Sacramcnto Euchariftiac noiler in vidcndo ftradiua. Tcrtio.qaam punclualitcr. fed quia fidci vix fucccdit vifio patriae ideo dicit primus : quod illa. trimum affir- uam. Et iftorum duorum difttrU»t. diftinguendo iftani intellcdionem iniuititur Q^ JE T S l O IX. quia cognitio principaliusdepcndet excognitioneterminorum.JnfUellui I. . hocquod cognitio fidei tranfccndit cognitionem naturalem .co. vnum in naturalt- non obftante fupernaturalitate obicdi ica . poflenc hoc Sacra- mcntum fummae quod vide- gratix cognofcetc . nani fed corpus Chrifti in Euchariftia non minus cft. 0<i ofpK/itum.nam de corporc Chrifti in Euchariftia bcne habemus cognitioncm abftradiuam. ficut cxiftcntia Chrifti Euchariftia. polfumus pcr illud abfolutc dealio fingulari co.^^*"'. qua: cognofcuntur hic pcr fidcm . }. Sed quomodo fiat in nobis illius cognitio. Item . Lib..iir^7.f.. «.iqua: func puia.7 *.& primo ex4ponocerminos pofitosincituloquxftionis. naturaliter: & tjatur»!» 9<"</.qui fecundum fc ftatu ifto. Durand.i.nonexccdcretbafem fpecicrum vifarum.io. Poni- siua. Ambrofius fuperillud LucaE 10.orr.Damafcenus lib. Diftindio X.potcft &perconfequens viderctur eiTesqualis bas."S""""!'' .quod tamcn falfum eft.is caufis naturalibus adiuis . IM- gatiuum.opimo D. adlum fidei. AD . Namcomplexio non poteft intclligi.Iuxta iftud quxritur ciaE eft : fedmodushuiuscxiftcn- fupernacuralisjigitur. igitur inttlligimus cxiftentcm .^. igitut vltracognitionem creatam. qui cft adtus intelledus intuentis rcm in propria cxiftcntia.7^.non fimul concurrcntibus. quia aliter . Contra .i>». ipta primam quxftionem dicunt aliqoi qnod } nullus intellcdbus crcatus cognitionenatu. nifi pra:cognofcantur termini. ^^S iecundum.^* fitvij!» cundo rcfpondcbo ad quaeftionis formam in fe.<^ gnitionc tamcn fupernaturali potcft aliquis. '"""""^X ^ ' & ex dcclaracione iftorum apparebit in quibus concradicamopiuionibus praecedentibus. cap. poffunt ibi vidcri in cognitionc.Alter ver6 di- citquod cognitione fupernaturali poccft beatus videre corpus Chrifti in Euchariftia .qu6d abfcondkum efi a Dcemonihiu cognofiere virgtnemparerepejfe . quia fpecies tancum decipiuni . Bonau.{^iif j.fedaita cer confiderari . t>itM(c.

jpecles eodem modo mouent. ^ lUritaiS fufernatura- igiiurpiin. a tali intelledu. igitur cognitio fupeiuaiuialitatis rationem obiedtiuam in (efotmalitet nobiliorcm . ita potcft quodlibct cns coguolccrc cognitione intuitiua .quia c^^^ r. alix virtuics . quia ficut variat raiiuncra cognitioncm. .° vcra . poteft cognofcere illa. turaliter abfentiam lubltantia. poicft to- prior.$. prz- fcntiam.^ tft c»poris Chriftijdum manct (ubftantiapanis poiclt gr.fo Diccs quod intclledus creatus polcft naturacognofccre fubftantiam corporis Chrifti Thomiftam. qui non intclligit nifi cx appre. 6" fifem»"""'"*' ''" fed dicunt in compatationc ad agens . igi- Maiorpatet dc feafibilibus..^. contra quod cllet ilia iclponfio. dere Chriftum in Euchatiftia quia intcllc^aus . ficut tamen poftquam & pofiia cft in tft quia Sef»r»iu4!n. fecundum fifti».v^gid. fpeciebus fua . .& con- habet i 4 crcatas. non ohftante modo accidentali. vbiqucled nonexiftcntiam inteUeElH4 nojier vniformiter inteUigityfinfMlibiii vtii^ ftit & & liter Scd formiter imMHt*ntibiu. tur. quiaetiam potcft ens impcrfcdtum clfc ab agcnte nobilillimo . De intelligibilibus ciiam paict. ficut in entitate. Si igitur . Trimum di^ttm .vt tum intelligit & dcpendet bilibus.theor. Kiijritur i.dum t"°J"''* ' lentt»m.d. charitas licct fii pcr crcationcm foliim Thcologicx . id eft.pofEt naturaliter viDico quod non. quia fccundum muItos. Itcm. ita nec eius : gnofccre cognitione abftradtiua . Facit etiam quod intelleiiHiJeparatM potejl emne Qm iftud 1 6. potcft cognofcere naturalitcr abfcntiam eius quando eft abfens . fit*ti»m.' henfione fenfibilium .r pcrfcdtio naturalis iplius voluiitatis. panis & omnes Scotifta Mayron.fiucnoniigiturintclleftus noftcr quamdiu eft fic coniundkus . Contrarationcm de naturaii. & tamen aliquodaccidens poitft efte fupernatutalc.fo- "If "'" vider* \r r. Aiigcli exnaiura potcn ert»tum eft lix igitur ficut potcft quodiibet cns crcatum co. ens creatum eft obieEium proportionatum imellecreati. iuxta Do£i. & lupcinaturaJi.quo exiftit.j. n^ I in vniucrfi telliau<. z.num. . vel minCis nobilem . ^^ . fiuc fupcrnaturale.quia exi- lupernaturalis.AngcIus omnium rcrum fpccies fibi innatas. RMie. & gnofcibilitate non efte .^ j .qui non variat rationcm pcr fcobiccli. dcter- eft fic arguere : Modus acci- dentali$.com. quo eft coniunftus corpori corruptibtli. ijuam ille moduiy Secundo. ficut ipfafunt in fe intelligibilia. igitur ncc cx natura fua . '''*"' quia in hoc di- ftinguitut cognitio abftractiuaab intuitiua . quod fti . lam conucrfa cft in lubltantiani cor- poris Chrifti. SequuntMr Maior q. pcrconfcqucns non facit cniincntuis ttlc intofe perfcdlius . naturalitercognofccrecxiftcntiacorporn Chiifti fub illis fpecicbus. V I 659 pcr cius naturalcm.^MiH non eii. quod prius iniclligibile eft poteft viJere in fc. intelligibilitatem. fcd Ifmuniur tn V r comparatio ad agcns tantum noii tacii aliquid in . alligatus fcnfibus potcft naturalitcr videre cotpus Chrifti in Euc h a r ft i a Probatur . fubftantiam pani&. Confirmatur. eius vbique. quiaJicHt fubftantiapriMS habet /imiliter & ejje . .».& licui videtna- & ita . & igitur ad pritnam quacftioncm • quod fi qusftio quxrat vtriim intcUedus creatus pro tempore. ReJpcr.^ . ftatu miferiac huius. 1 I ^^^. quando non cft porticnatum '"ttUeatu fibi prarfcns . eerpui Chri' Preb»tHrfri- Atidot.ebieHum fre eius.*.^. fiucibi. K. Hoc probatur . ita ens . eft proportionatus. Argumcntum ciiam . & per confequens nullus moclus.^. 3 con. fed fola voluntatc non variat fubftantiam . totum ens creatum eft obiedum proOmne ens portionatumintellcdlu. ^ariat r»ti»- lcd eft. & fubftantiam tei dum prxfens. non potefl naturalitcr cognofccre intuitiue corpus Chtifti in Euchariftiacxiftcre rcaliter.quia virtus. vel cxiftcntiam corporis Chrifti.quam qucmcunque raodum cius. fub qiio eft fubftanria.»« Can. *""'"'''• Item .& pcrfcdlior natuiaiitcromni accidcn'ein naturalua. poteft impedirc intellcdioncm fubftaniia. I o. vel eminentius . fiuc corpus Chrifti fic fub Euchariftia. tatiuc . . ^uiu fubjiantia corporif eji ebie. fibi ab intclligibilibus laniura. HaturaHtae.Metaph.& ablciitiam tor. citati.dis^. quxrat non folum dc intcldcpcndet a fenfibilibus quia lanilla. . nofternon potcft Intellc^tus vidcrccorpiM Chrilh fub fpcc.^.quia intcUedtus Angeli rclpcdtu fubftantix proprixcoeno ccndx.fed magisde abftradoa fenii- quacftio lcdlu crcato.a conditio fupcrnaturalita.<]. priits habet cognofcibilitatem.4. Secunium IntcUcdus non . & fupernaturale non dicunt diftetcntias quiditatjuas cntis in fe fotmalitcr & quidi- portionata .liuclit na- turalc. dum ilei eji. talis ex i..text. qHt/tionu. ergo potejiten- dere in iliud.^""^ '^ text. magis eonformi. c conucrfo i. InteUeSiuff f»rittut vel intclligibilia. . quando lubilantia panis ibi fic in cognofcibilitate accidcntali ipfius fubftantiz. vcl quocunqucintcUcdtucrcato ex naiura intellcdtus. intclledlus autem quocunquc modo tnoiw non i totnm cns. lubftantia facit ftantianaturalis: igitur intclledtus puiciis iiitclhgcre quamcunque fubftantiam in le . ciim fit deicrminaia Ipcties tis lis "'tu. turalitcr cognofcere cogttationes cordu. & fub- rcfpicit '/" ' gnofccrc cxiftcntiam . eft modus DoSorii.fub illis(pecicbus. . que ti« funt . confirm»tit.& conccditur ab omnibus. tam diu fcnfus vniformitcr immutatur ab acci- dcntibusin Euchariftia.& fupcrnaturaliter.GabrieUea.& perconfcqucns illud quod priiis cft in fe vnumqiiodquc ficut fe habet ad ejfe .CH O L S Qusftio I X. & poitft iiaiuialitcr ab Angclo cognofci .cbus. & . talis poteft naturaliter videic corpus Chri- dico contrario in Euchariftia tantiim ita . ens fupernaturalc .de AriHot. & fimilia intelledlui fuo quam aliaj & alia. quia intcllc6liis fe habcns ad .i cx natura potcn- modo opinioni prxdidlar.&.e[oltttit non cognofccre rem. prima fpecicQualitatis .qutji. Naturale. & pra:fcns cft ceria prxfentialitatc . gnofcere omne accidcns qualecunquc.Aruma Ocham. Similitcr entia magis immatcrialia funt magis pro. quia /H in Euch»ad veritatem.igitur multo i«agis eft rcfpcdtu lubftantiarum infcriorum.etujn r r r r eftprxicns lub tpecicbuseius . . i Eium propertionatum talts imeHeEitu . fiuein ccelo. non variat cognitionem cius fcd clTe fub Sacramento elt modus accidcntalis fiibftantis corporis Chrifti & contingens quia non cft femper fub : .graMter etnfHrant.& quandoquefecundiini ordinem fuac intclligibilitatis fubftantia autcm (ft fe : jIceideHtMlii y \ cnimin fceft cminentior . autem Si 6.Palac. priiis intelligit illud . . HtJf. loj. i.j. ncc confequens cognitionem M II. qua? potcft na- non er oHthoribits mHnitam. iftam rcfponfioncm accidenialis obicdi non . y. Bafol. igitur fi S.ofiercfr»- ftat DIco Vtclfio frimt Angtlictu intellcQus potcft co. ergo talis intelleftus prius intelligit ipfam fubftaatiam.'"• non impeditur abaliquoquin lit cognofcibiab Angelo. quod cft pri- mumobiciflum iniellcdus refpcdu accidcntium. tamen non defunt quipefitionem hanctamfirmu rationibtUt . & dcltruit . valet. femper vniformitcr intelligit fcnfibus vniformiicr fcnticntibusifcd quamdiu intclledius noftercftfic coniundkus corpori. quandu roinata . ej]e. & non cognitionc quod beatitudo fit libi beatifica ratio videndi. Et hoc mem obieSi f*rfs.

. Sed pofsuntne Angeli mali cognofcerc cxiftentiam corporis Chriftiin Euchariftia?Dico quod beatus a non beato Clc. quim non bcato. fed prohibiti funt pro.igitur lisicognofcitur exiftentia corpocis Chrifti in EuSelrt tMi^en- in Euch»ri ftit nen jf # £lat»d hen- non pcr I r.ciim fit in detcrminata fpccic . tcUigit tam de nobis. diccndcim quod cognitio fidei aliquo modo omni Adfecudum. Ad tcrtiam. & excellencior cognitioncnaturali. An pfjfet corporis bcata: Virginis ftctilfc cum integrimtem nuprii» in partu filij Dei . quoufquc fuit per Apoftolos pubhce pr^- III. fed cncitatem. Gluartum ^«c?«w. & cognolcece inregritatcm potuiircnt Siinilitcr DttKou vl/iert ^ corum taniiim nofte myfterium.Lib. . Dico quod te fc teneat cx parte entis obiciSli. dicatum. quia refpcdu obicfti fupernaturalis infe vifi. ficut turalc eft cognofcibile. non poteft fciri . . quam cofic. fed TCcifimiU cft quod non Eft tantim faaihile fu- ferntturaliter . Si vero fupcrnaturalitas detertninet cognofcibilitatcm cognofcibilis. beati cnim di- Chrifti in Euchariftia. igitur non obftantc quod aliquid fupcrnaturalc cxiltat . ens na- detcrminata fpccie vel alicuius alcctius gencrisdcterminaci.inquanti^m talisadlus.poftquam tamen poiitum nacuraliccr poccft cognofci turalc in lc . 66o cceatasiigituc & charitatis & cuiunibct tci fupec- naturalis. & fu- cnim pec compacationcmadagcns naturalc nonponiturin f|^ff . quam fit obictftum fidci . cft quoddam inf_^.D.qua: eft ptimu obieftum adtus beatifici. inquantum cft tale obicdlum bcatificum . Nam cognitio hdci pcr comparationcm ad taulam luam. fed . eft ficarguere: Illudquod non pertinec facit ad pcrfedam bcatitudinem beati. ergoc»- gnofcibile fu- ternaturaliter tantitmt ntufequitur. gnofcibile . & idco fimplititcr nobiliorem cognitioncm habucrunr. licct vnus Dodor dicat quod in. cft cxccUcntior ornni alia cognitionc.Ci . adu bcatifico tantum . vcl Subftanciae . fecundiim fcd fcire & cognofcete exiftcntiam corporis Chrifti in Euchaciftia non fpedat ad bcatitudinem perfcdlam bcati . & . Et ex hoc appareat contra fccundam opinjo- oHau».quamdc Angclis.& fotit htat* VirginK. non cognofcitur in quam beatitudinc bcati non bcato diftinguitur a .licct pcrfc(aiointellc6tus.ficeft propofitio falfa:Angcli cnim polTunt habete perfcaiorem noticiam. folo & caufa fupcrnarurali. vt & formaluer in . fcd nonpcrmitti. cognofcendi beatificum.imenti. ncc copctiijs Ad vltimam gnofci . nam cns fcibilc fupernaturalc non potcft fieri nifi ab agcntc fupernatu cali. Ad fccundam nobilior eft . & ad fubicdlum fuum formalc. Ad . nc- go confcqucns &confcqucntiam. quia magis euidcntcm. fupetnaturalc. bcaiificum .nifi obiedum bcatificum .quia in illa cirentia vifa.aliks eodern a£lu omnes Tum etiam.& cflcnriam diuinam. poteft nacuralitcr ab intcllcdu crcato cognofci. nifi vifa detcrminationc fuac vifadecerminacionevoluntacis dijain?. cfuia vidtripoteft etriiculijidet videremur.lV.Adyuartwm. cogitationes noftras. . nec vidcri caufiE. Idco fccundum Ambrofium fi^pra citatum myftc- pter demcritum cium incarnaiionis mcriio latuit przfcntiam mundi. ficut ncc cognofccrc gratiam confcrri huic in . Si tamcn convt aliqua .um frineipale. ficut nec permittuntur fcire fecrcta cordium noftrorum . fiuc fupernatutale. Tunc arguo Bcatus. . quitur tunc 9- ilu4 »d exi- fti 1» Zuch» rifti» cogno^ fceiUm. licct habcre caufalitatcm cfFcdiuam re- poiTit fpedu cuis. Ad Damafccn. quocunquc entc demonftrato non potcft creari nifi ilDeo igitur non poteft cognofci. & pet il- quodlibet ens naturalc. pcrmiicerencur .inquantiim cft ob: tus. tingcns vt contingens . ita malis ratio ftinguunturknon beatisin vidcndo verbum. C H O L S V I M permittuntur. mo . quam ipfi Chriftum paftTum intuitiuc vidcrunt.mfiii cor- mcntis. 10.& tamen licet fit cns . adu Angeli . compa- rando vtrumquc ad homincm pro ftatu ifto. II. igitur nuUus hoc cognofcit prxcisc. exiftentiam corpor^s quod beatitudo fit forcognofccndi iUud vbi . Anibror. dico quod loquitur de intcllc€t\i noftropro ftacu ifto . quia ficut poteft vnum Cognofccre autem conferre gratiam in Baptifmo vcl in Poenitentia eft extra rationcm be. Qualitacis.ititudinis formaliter. Ad Tertium diElum Beatos non videre cxiftcntiam : Chrifti in Euchariftia ejHod heatitnde Jtt Tum.ita aliud. quod multo minus pertinct ad rationcm bcatitudinis videre exiftentiam corporis Chrifti in propriogcnerc.& cciam in comparatione Et hoc qutftienii : chariftia. eft fcqucrctur ens fupernaturalc. vt . vndc incclligit Ad Damafc.& in hoo diftinguuntur pcrfcdte ^ non bcatis. fed exiftentiacorporis Chrifti in Euchanftia non pertinet ad obie^fimTi beatificum nec perfedionem eius . fidcrctur vt aliquid in le fotmahtcr Baptifmo. igitur cft fi Chrifti fitudinem. de contingente. quod cnsfupcrna- videre prsdi£lam exi- Se»tituJ» no ftentiX Chrir ens ftentiam inpropriogenere (peElat ad beatitudinem. iftud cns. Patet hocinnobis. igitur ralc. ita ratio formaln videndi itlum: Jil^i tjuia rttn eft obieElum hearts . ncc magisfe- corpus Chrifti in Euchariftia. fupcrnaturale qaod cognofcibile nacuraliccc cft fupcrnaturalitas bilitatcm. quia tum cft fcnfus . nifi k Dco.& a6lione fupernacurali. bilis. & aliquo modo miniisno- & minus cxccllcns. fi cognofcibile fupernatu- eft fitillafidei. & quam bcatus.-iftum .quitantum habcmuscognitioncm fidci dc paflionc Chrifti . & hoc eft verum . de Angclis damnatis didum eft. vt cft cns fupcrnaturalc fit nem. quia non potcft cauiari nifi •I Dco. net frlrt. nec in eo includitur. Pcr hoc ad probationcm conlequcntia: quod non cft fimilc.inquantum beanon cognofcit.quiapcrcognitionem. concedoconfequentiam.& ncin rcrum iri proprio gencre non vifio- diftinguitur igitur non magis conucnit beato fccundum rationem beatitudinis ciuscognofccrc rcs in proprio genere.& confcquens .dico quod con.potcft tamcn «ius cxillentia naturaliter cognofci ab intellclas poteft dlu crcato.& amata. poifc Angclos malos videre QVantum ad fccundum atticulum dico quod tn*lit inielle- eft fupcrnaturalitas in confcquen- fi gnofcibilc fupernatuialc efi r»iio foT' .igitur quod non pcrtinct ad pcrfedionem obiefti beatifici. naturaliicr cognofccre . DiftindioX. ica non determinct cognofci- & eft in fc naturalc co- . . naturaliier f &fic muUo minus Ad primam cum dicit cationcs. nec ad eitu perfe£lionem jpe^4it.&cft fu- improbatum.(unt pcr- fedc bcati. Thom.& pcrnaturalicer caufetuc nuUam . tiam ponitur inantecedente. rcuclarc in Vcrbo. non cognofcit intellcdus beatifico vcl alterius bcati. plus quam collatio gratia: pucio in Baptif. inquanttitn ta- .pcr adlutn beatificum iedum beatificum non cognofciiur pcr adum . & tamcn ita formalitcr pcrtinet adilla Sjciamenra ficut cxiftentia corporis Chrifti pcrtinet ad vcram Euchariltiam. & claram in fe.vclcognolccndo cfFcdtus cuiufcunquc Sacr. & refpcdu obicfti perfeaioris .

p»Tt.Riehard. I.felt. quando non eft . Iccm. Si tamen apparcat(7mnibus afliftentibus rcaliter. verus Chriftus fenfibi- quia ncc vult fidem confirmareper phanapparitiones . quod ibi eft An^qutmed» Chri' fius afparuit in altarifen' fiMiter. quod ita cft ibi.primum nej^ fiantiationii fed non eft mutaiio in g^uiuum. apparet fub fpecie carnis. vt priuspatuit.^_ RGv T v R quod non . AD nififub dimenjione. cognofci j dico quod verum eft de nobis .quam habet pro ftatu .adorando aliud Deum. §lu/uitum 66i potcntia. nec .adhuc quia tunc vt in decipitnr cir- fii»m. vifibilc ab oculo corporali Ad rationem primam primum do hoftiam. nec _. 8c hoc folum pro ftatu ifto. Suarcz ibi d.ficut dicoqu6d vifus vidennon decipitur . quia non pofTct eflc in ita paruo loco.i. de Eueharifii». quia hacc cft propinquiflima linex redls.Vndc fccundum propriam dimenfioncirt . SenfM noH cipitinfubicdo fuo ni fi colorem . fit & multiplicatio eius & Refiexio fit im cnimmultiplicaret fe. C HO L S V I M I y. &c. Efi contnt D.-j^. frin(ip»le. illud quod vifibilc nunciat.& Ad eft cipitur. quando pofitum red e(l in ep. jyi0 fubftantiam 1 :.cn non fit ibi aliter .vt prius argutum eft . poflTibile eft tales apparitiones efle Chtifti in propria Ipecie. dico quod hoc eft vcrum quantiim ad ptimum. neque coiruptioj . qux probat quod i^jf/^. 4. Q^ ^ S T o . ergo. nec qu6d communitas fa- tafticas ciat idololatriam . &prim6 lerminat adlum eius. Nec polTet Deus miraculosc faeere qu6d corpus Chrifti eflct pri- non non . guensexftn- dpit fibitibue. Thetnam . igitui vcrifimile eft liter. quando eft. non decipituc intelledus ex vifu/ed ex impccfedione. qutfi.fiuebeati. "S^tio yCfuia ccrpu* nonpotefi i/ffmutare . fic cadem virtutemultiplicat fefccundum liueam tc- fiam.^ x. &c.quando Ad fecundum.%o. dico quod dato qu6d aliqua lux qaando arguitut qu6d fidel fuccedic vifio .omne agens naturale agit per contadbum. fi velit. nec tus Chriftus eum videre Chriftum realitet pendentem in & nafci. ibi eft. eftobicdumhabens eflc in loco modo naturali fecundum approximationem eius ad fenfum . prmcifi»le ob- itSum vifii) fnccedit fidri. & »4. G. fieret M luce vt ftcundiim lineam redam .quim priiis. T>. hit »rt. vel prajfentiam quia cuius abfcntiam nondicit./cimw quod Chri. »rt. ifta ratio eft mo iudicat nifi fubftantiam.cuiufcunque vifus fit. vfque ad pundum. ifta videre putinet ad perfcdam rationem bcatitu- quod alicui aliotum. lice t pofllt praefentiam foam caufaie fine Euchariftia. quia nihil erat ibi cxtra fenfibilc . qutfiioni* non».^). non fimpliciter. fed vniformiter immutatur fpecfebus . DISTINCTIO Sed intcUedlus occafionaliter . a quo reflcxio.quia vifus non per- ra non muhiplicatio lua puudo. hoc & non necefiarium. non autem quantum ad omnia» qua£ modo credimus. non cis tiphcatio. fius refttrgens ex mortuu non mcritur . quia tuuc cd determinaium iam exidens .poffe videre corpiu Chrijti in Eucharifiia. Dico quod diftin(5la \6. cadera vittutc ibi lux refraAa multiplicatur.fi non effet obftaculum . tamen il!a vifio Deo.& de fum Angelo in loco. quam habet in coclo . fumi ab paretjfed ab alio. quia non ? Nominales. credo quod cft ib. & . apparere fenfibiliter propter fidem confirmandam. Adfeeidam.memb. . fed corpus Chrifti in Eue»tut pottfi charidia non agit in fenfum per conta£tum. non poteft effc in parua hoftia dimenfiuc . qus non ce.*quia probatum eft dc corpore Chrifti in Euchariftia. Et eadem cum priori. fiue tantiiin. "^' ad fubftantiam .fiue non beati .i. tranfubflantiatiojitpojpbilu f Alenf.& figoram. & hocvcl tranfeunter . qaod prius . nis. quia & decipitur vifus non panis elTe dicit ibi fubftantiam . licct non videat ibi efle corpus Chrifti . non terminari ad corpns Chri- vt in Euchariftia exilUt . Nondebet aaterti quamdiu Si .quando res cftprKfens. vifio.& vult ibi vere adorati ficut in hoftia. quia intelledlus beatus non fic de- debitcapproximatom.Bellarm. ibi fub fpeciebus panis. funSi. qnia fi Cic. quia tantum nobis eft neceffarius . }K4/.quando percipit aliqua I Vtrum I. quia talis apparitio fada cft tanvelomnibus affiiientibus . videre in quot millibus hoftiarum fuerit tooportet . fotemiam corpoream . quia aliquando apparuit ibi fpecies paruuli . vel fpecies . fed ab eodcm fit mul- vifibile.& figu- ea Euehari- cfretpundlualis.QujEftio IX. fcilicet color.i . & potuum .vel in acre iuxtaoculum.%.ftd in tiBiHut »r- przlens: igitur eftibifibi Euchariftiaeflct pritn6 vifibile. cflc fubftantiam pa. pofllbile eft . . non amplius 8e futurum. ^oouxent. ^e trarjfitbfiantiatione. panis. igitur.ft}ccedit dinis. fed non decipiturex vifu. Thom. oportet . Vifosautem non cognofcit przfentiam fubftantiae panis. . cui fic ap- non ap- ficapparct. & rauUa alia. Ad fens aliud. (inotitiana- turali poflet hic & non cxcedit omnem notitiam naiuralem ctea- «d frinmm (J» .^%. nifi NtJlumJenJum etiam glori6fum. refpcdu cuiufcunqne oculi corporalis. hoc ^Arfumttum eflTct mutatio ^rfumerttm enim fqnat ipfum nomen.quam verum autem appareat pcrmanenter credo quod eft ibi fealiter fenfibilitcr: fednon cft in Euchariftia apparentcr. & principale obiedum fidei. vel fruftum carnisifiue forma humana.bi Chriftus realiier dimcnfiue in hoftia.p»rt. noQ ampliiiscontingens futurum p^onendum in Ad argumenium primz opinionis de Hde . vt quod Deus fit trinus & vnus.quod immutat fenfumad adlum fui. dico quod h"cct vifio corpotis Chrifti in Euchariftia poffit caufari in oculo corporali glorificato a poifct fti. .i q. »rt. Tranfth.\. quia timcnon oportet bea- tum res eft abfens. & in alia fpecie. neceius abfentiam .^.fedregularitcreft in Euchariftia. didtum eft . quia •oidere torfHS Chrifli in EHeh»rifiia. tunc poie(l nataraliter videri. Hnllmfenftu ttimm^Urifi. qua: crcdit pcr fidem . cru- nec quia tranfiuerunt in przteritum. quia obie(3:um. quia non eft generatio . fecundam quaeftioncm .ciim paieat fub fpccie conuenienti humana tifcdtioni. fiue res fecundijm fubftantiam fuam fit prz- tam.i ^ t.T>. fed cft de congruo. vt adliui ad pafnaturaliier primo fic non eft corpus Chrifti in Euchariftia . nec poffunt alias fieri . & pcr fimilitudinem in aliis vifionibus huiufmodi con- XI. vel permanentcr Si apparuit vni tum vni . 13- Ad rittiems frt fententi» habitus fidei noneiTet neceilarius D. & ad probationem . quia .quia vult . ficut tu fumis.&tunc apparct fibi quali cirei ©biefti hic cxiftentis cum tarr. fed apparuit fc videnti interiiis .\.T\iom. vel faltem non fient quia fecundum Apoftolum Rom. nec ems prafentiam dicit.non eft i. q. Circa vifionem Chrifti fi poffet fenfibiliter videri in Altari ponunrur cafus. ac fi non eflct in loco.cui non illo .

ficutex oppofito. nec eft motus . Quantiimad tcrtium articulum. Sedin alteratione manct aliquid per fe lotum . bo. & ficuteft tranfubftantiatio partialis . ctiam non pricxiftcntcm igitur cft poffibilc cire.text. . Primo modo loquitur Philofophus i. hacc tranfitio totalis vnius fubftanriae inaliam.de Generatiene. & idco dicitur to- totum. tum tranfmutatio totius in t«- tumf tranfirc in . fub vtroque ipfum. tis. quando partialiternouum fucccdit partiali dcfincnti. vnius in aliud . Jcilicet tjuod fit tranfitio totalu fiibftantit in fitbflan- eam tiam. fitcceffionem infermationu ad non infermationem . corruptio alteritu . cft tranfubftantiatio: . ne fub vtroque termino. (juia htc dieit & JubieElum quod mutatur. fecundo . (^ ficut poteil vtramtjue ponere . drformam . bct fe tranfubftantiatio ad mutationem ? TfifubftaHDe primo . tiatiii eft foli & non eflc Diofojftbilil. hic nihil commune ad fubftantiam manet U*undHm. & non funt plures fpccies mutationis ergo &c. non iranfubftantiatio tumtani'\m.quodtotalitcreft po- nouum. quia omnis conceptio apud eum crat .quia nun- quamcft maicria fincomni forma. non cuiuflibet in quia materia manet communis idco fecundum terminorum .& fic tranfit totum pctfeftum. fed fieflct tranfubftantiatetmini non eflcntincompoffibilcs.& z^.ncctamen ton*r»tio fit tum pcrfeftum ttanfit totalitcr.x. ficut nigrum in aCkn tx aliquo duex nigro in potentia. &c. & aliqua fubftantia poieft dcfinere cfle totalitcr.cum dicit qu6d Generatioefl mutatio totitu in tetum . Dtel/io qul' ftienu. quia totum perfcitum ex partibus tranfit in totum. Ex hoc eft difFcrentiainter generationem 3c corruptionem. codem loco. qualis nominis. Item. quia quzlibet pars eius tranfit in aliud. quia non cft aliquid per- roanens. & totius in to- tum.itaillud.quiacorpus Chrifti compatitur fecum in eflendo fubtio. ex fubftantia. rtobatio aflbmpti.de C H O L Sacramen- V M. fU».terti6 fic: Inomni mutatione tctmini in Ttrtinm. tcrmini tius in Trd^tio ficut tjr totum du- aliquid ex aliquo. nihil prasfupponit nifi Ggnificatum . improprie tamen dicitur mutatie . tum ad nomen . quod ex nihile nihilpt fed fic loquimur nos in propofito detranfitione. & ^ & ne vnum per totum tranfit inaliud per fe totumvnum. aliquid inaliudpcr manct commune . Secand6 .quiacum fpoGtneratio vniiu efl liatur ab vna induit aliam. fed in tranfubftantiatione totalu tranfiiio fitbfian- .& habetur dc confccr.vt album ex non al- terminum. igiiur.diciturtotum iranfire in to- tura.fidfoli De0. quod priusnon fuit. ficri ex alio. vno modo.quia omni mutatione manet aliquod fubieftum commune. manet communis. quid eft illud . verc vnum totum. & aliud totura fit.text. fubftantiam.fcdefttotalis tranficio fubftantiacin tjue corrupti tranfeuntis in tcr- . ideo in gcneratio. Ariilot.Aliomodo«f«»»idemeftquod quxlibet pars & fecundum hoc dupliciter poteft intelligi tranfitio ciam nihil rcmanet . quando totaliter nouum fuccedit dcfinenti totaliter. &ide6 : Pofita & explictita definitione tranfnbjiantiationu. ti4t diciiur effe fic .ignis ex aere. . <juia tam in generationc .dift. potcft ibi intelligi tranfitio . totum vult Ambrcfius ljb.quod pattialitcr eft nouum dcfinit cflc partialiter . aliquod^totum tranfircinaliudtotum. cui non cft talis vir- potcftas fupcr extrema. .ita quod non manet ingencrationc aliquidper fc totum poftqnam iranfit in finealtetationisin aliud. & aliquod totum per accidens foliim mutacum in totum per accidens. fed quxlibet pars vnius tranfit in aliam partem altcrius.quia illud toturo pcrfedluro pcrfc vnura manct. nec tempus . Alio modo fit tranfi- fitio.quia fecundiim Philofophum REfpondeo 1. potcft . & & illi . I . nifi poffibile cft tranfubftantiationcm fie diftam de totum potcft intclligi duplicitcr. non repugnat fibi fuccedere alteri totaliter dcfinenti cfle.nullt> com- nihil cius & muni rcmancnte fic non pofuit Philofophus . fccundum partem.IV. qui eftquoddam totumpcraccidens Htm. ffuomdogt.quia non manet totum pcrfe6tum.quia igitur.Si non effe 4Tranfuh/lan- in cu- . ftantiam panis in Contrarium lUithtidtff. Maior quia ficuc fucceditilli. . Tertid. per fe. vt fubiefti communis tranfeunformam. quam in corruptione manet matcria communis. tetum enim vno modo poteft efle idem quod pcrfe£kum cx partibus. quia quan- . quod non cft hic. quid fcilicct per nomen ? Primo vidcndum eft quid dicitur per nomen TranfitbflantiationU. 66 i corruptio . fe Sccundomodo . non fit terminus aleorrufliO' terationis . fic : mutatio cflct Si tranfubftantiatio cfTet . ad tjuam efi . ^uamlibet partem .fed fempec prxfupponit materiam .quia vna pars vnius tranfit in partem alteriu8. & npn tranfic vt materia Aliquid fl$ non commu- eft totalis tr<infitio. Heuer* mirahile tton mimts . tranfitio to- ftuidfttx*' Tttio. aliqua fubftantia poteft haberc effe nouum totiiliter . termini eiut tantiiritjunt in perfeSla ohedientia ipfim. ita cft totalistranfiibftanciatio . fe. fed vnius ibi tranfitio fit totum pcr accidcns. x.quam recipit.gcneratio eft & perpctua & fcmpcr. vt hominis albi in hominem nigrum. & cui non ? Quarto quomodo ha. Minor patct de patet pcr fimilc de parciali tranfitione illud quod tcft . Vifcrtmm inttr gtntr*- titnetn . & e conuerfi. Patct difcurrcndo . cui conuenit aliquid adiue tranfubftantiare tiMio ^uid .vel quia quzlibet pars totius tranfit in aliudtotum. (j^ qaia fubftantia compofita cft mltirntionem.putat con~ mus tra alios aon effe proprie mutationem .Vno tis ad tio vc tcrmini a fithieElum. eft ifta quod qua^ftio de poffibili . vcl faltem fic ei fucccderc. vt contingit in geneenim poteft intelligi tranfi- latione. DiftinaioXI.& accidente . fubftatitiare per lus. Dupliciter modo. duplicitcr Vno raodo ficut fcilicet in TrinfuhftM»' tinti* totalk ift l^ifftbilil.nifi tantum fecundum vnam pattemjquod non eft in altcrationc. fed non cft mutatio. fit cx fubicdo. vel toUere totaliter fierfim. aliquo verc dici.quia vna pars eius. nec fucccffiuum.& h conucrfo. i6. c. Quantijm ad fccundum articulum dico quod Quod expono in fubfiantiam.cui lis tranfubftantiatio ? Dico quod illi fitpoffibivirtuci eft poffibile aliquid tranfubftantiare in aliud ius virtuie aftiua funt lotalitcr cflc viriufque extremi.fiu verfio k fubieHo in Sed cft totius in to* quomodo hzc cotalis tranfitio fiat. . & .igitur. nihil conuenit tran- oppofiium. vel e contra .Lib. minum oppofirum.Phyf. Item. S fe totius per accidcns in aliud & altcrationcm .(fuit* qu6d dixi.cuiusprobatio cftifta:Quidqoid poteft eflc totaliter nouum . dico quod Tranfubfiantiatio ftt.-refoluit ejfe pojfibilem . hoc habito videndum eft Ci aliquid fubfit fignificato huius nominis. poffii- intelligere per partialem tranfitionem vnius in aliud. Aliomodo dicitur aliquid flieiter. & ex nigro. ejl dare tjuam mutare nouas mitt>rM rcbtu. ita drfacere vnurn alteri fuccedere . IC. funtincompoffibilcs. duorum extremorum . Viidc arguo fic:In cuiu$virtutea<fl:iua cfttocaliter eJJe.

j Scnomjfe aliqaorum cxtremorum. Probaturminorper fimiledevirtuiepar. materia autem primo . Auicccna. (uni a-quiuoca fccundum iftashabirudincs. quia forma cft forma!is tcririuus corruptionis: non auccmcft inconucnicns conucniretoti per accidens. tcxt. circttcrminiis tari obiediue . poteft dici . V*r.quod cft Jknim quia conctctum impodtum ab illa forms. Quia fi aliquiddiceretur mutari obiedbiue .quod fignificat eam fub omnibus ill.nam in ipfo corrupto pars mutatur in materiam . &diciturini'fari. vt gcnerari. Eode modo cft dc lucido. &alitei fe habct nunc quam ptius . &abiilis jbnrahatjiicin ptomutari poflint habcic iilas quiapotcft imponi ab vnum forma. Ad propofitum dico. nec ficiredc vno inaliud. quiaquando formite abftmmaeft abftraifta fecundum fe vltimaabftraclione a»tftvniutcn.a ) quia ncc Sandi . vt Philo. Primo ens . . 40.itio .poreft totaliter hocconuerccrein iUud.tradt. ^antialio fit ic<5l:iua mHt»tio. poteft imponi hoc nomen coiictetum /»(»/*»/. & quu vtroque modo mu- Probatio minoris. & fic dicitur gcnerarij licet enim dicatur generari obiedliuc . fubftan. Scd Cx tiMnfubftantiatio non fit aliquamutatio perfc.nifi fit ens. qu^m prius.j.licct formn ablltadtiuc fumendo. non mutatur ab vno in aliud. .quod dicitur faniim caulaliier.iliqnogc- ncremutationis jqniaomnis mutatio.t diucrfas poteft habere habi- diuerfas habitudinesadfubicciuin. fuiu oppofiia .er»ri.fcd cuncprini6cft. igitur.>»w<«rif/? ex vno in aliud ire y hoc enim non competit nifi fubicdo. dlum.vci mutari. & Totmt ncn vltim»ie »b- illam fccunckum illas ftrado dicituc aliquid nautationis .& poft- liberum arbitriumin An- de qno loquituribi Gregorius. ptum Cilm cnim quando torniptum non ens.rgcneie continebitnr.igitur in virtute fua eft totaliter vniim in aliud tranfubftantiare. 8c prius non ens .quomododicituigcnfraii icd fi<. tudineSjfignificitas per conci Wch gener(iri. quia nec Theologicc . .igitur. qnia aliud ejji formalc habet in fine corruptionis. 8.^ lumivojit. quandol cft tcrminus ai ijuem.fed fubie6lum tantum igitur tet minus ad quem non videtur propric mutari obic6tiuc.ip. fedin virtute adliua. iiec Philofophi uc funt locuti de mutatioue .fophus loquitur de ca. taliter Dcj & & eit totalc elJe lix corporis Chrifti.8c mn ejfe aliquorum. eius virtute non poteft vnumtotalitec hiUre. qukm ad tcrminum.io fub . quiapoteil re.& fubicdliuc. in eius virtute adiua eft tiali partialitcr nem hoc conucrtere in illud per generatio- ita in ctsius virtute adtioa funt totaliter ejfe. pra:fupponit aliqnid commune hic noneftaliquid conmiunc niancns. fignihcent iftas diuerfas habitudincs . Nihil dicitur aliter fcha- quam pnus.non catnen conc^ditnrquffd generatio fitxquiuocumad gcnerationcm lalcm.coriu(Hiim nonalitcr fe habct nnnc qu^m prms . vcl tra. bitudints. . & non vadirdc vno inaliud. htn formam crctuni fignificans tari. fed terminus non dicitut proprie oHeSlua mataifi obicdttue quia »»«/<»« eftaliterje Pjohere . adagens .& vnutntocunuertcte in aliud.mutabileeft ab vna afFctli<me ad aliamjfcdterminusadqucm itiir.ibet nunc quam priii» . vt ^ San!t»i ditit h»- diuerj»i habitudinibus. aliquando vcrum cft qucd totum dcnominatur per accidcns abillo. Sed ifta vcrba funt nimis extranca .& hoceft tranfubftantiarcj igitur eft ppflibilcalicuieonuenire. quta nob video quod . vcl gencratioobicdiiua . forma. & fimiliicr idcm concretum fignificct gcncrationcro & dciiutct terminum. J i.in eim conuerci in aliud. ncc Philofophicc di(3.tute adiuanoneft totaliter efcy Scnon ejfe alire iir »n»iquorum.& idco to- tum corrumpitur Rrjpenfin. &alia Ftrma vltifubicdkiua. ti»'iofuh qu» gentre con- Rcfpondco quod non continctur tranfubftantia'.quod conuenitci perfc.i- 7. & talcm. & ad obiedam ad quod cft & fecundum hoc podunt formari diucrfaconcreta. vnaforma cft fit ^uem .quod ea fub alio. quia non cit eft .fit vniaoca.vt /«(Ja. t< ptr fe ra- tioneforma:. icd fitur.j. licci magis abftraduiu quam aliud importans habitudincm ad obic(?tum . igitur tcrrainus ad ^uem non alicer (e habct nunc quam priijs. i\\tx luiit c^ncreta eiufdem abftratti. vltima abftradkione .Qu^fUo tcd tranfubftantiare vnum inaliud.m ad iubicdlum.rr. mutatio. vtrumque crea- & annihilatc. . : tfttntii..Gregoriuslib. vel generatio obiediua. quomodo fc habet tranfubftantiatio ad mutationem.fcd proprium ftraH» diiit diuerf»* h»- diuerfashabitudincs .S(. igitur nihil dicitut proprie & multo miniis mu- potcftdici aliqua mutatio. ltem. ficur cnim eodcm modo fe habcns non eft nifi in cnte bete nunc nec alitcr fc habere eft nifi in enrc .quia tft tranfub' nullum tale agens poteft creare .quam illa & tcrmiiium. & habent ticrj circa idem. Ecratio huius eft .quam prius. pliciter . qus in . quod eft aliud concrctum. reij" mnc quam pnHs. ir "lijtrnnfub- An Quantum ad quartum aiticulum. & ita licct abfttadum fit vnicum & vniuocum .& prim6. Tr»nfu^ft»n. . .fcilicct ad fubiedtum.hkmumtai tnnthtn c§l humanitM fecundum Auic.i. . quia vtrumque cxtremum alietatis dicitur ciTe: dctn tiiodo Grcgor qu. quod fignificet fim- m^Uriit dicitur^e/.cap. Scdcontra hocobiicitur . vtyS««w. . qu6d linetur. maximc dicecetur de tcrmino fubicftum.c\ fcxto Phyfic.rationcpartii!m.quod dicitur hitudines y4««w»formaliter . ^uemode concrctutn ajquiuoccin mu- fignihcai gcncratio. non aliter fe h. & annihilarc} ftantiare. quam Ggnificit petentiaiifM . 6. pcr accidcns.tale eft omne enscreatum. fit cns.& idco iicei conccdatur quod £enerari. Sed fumcndo mHtationern large . .Sc mutari funt aequiuoca ad gcncrati obiediuc. pritis eft Vnde & fub vnotermino. Sed tunc eft terminus adefuem. non tamen potcft di- ci .diuetfimode non fignificatur foima in fcquiafic abftrahit rb omni rerpcdii.quando tcrminus igiturcorruptio noncft nuuatio. ita eo quod eo- fe igitur. (tri6tcfiimciidc>»w«/^//fi«f»J.^^diftinobguunt aljqui de n)ut?tione fubicdiua . vcl non pri'Ti6.eft arquiuocum. . mutntio AUttrfi hn- 665 I. tamcn con- generatio cft fubicdtiue fubftantiatio nonrigirur mutabilis tantum non c(i . (^axn . quia tunc non gelis. gencrationem & dcnotei fubiedum vt fic dicatur matcria gencrmi .& fic cft in propofito. 2n euitu vifEt fimilitcr poteftargui negatiuc:Incuins virtutt eft erea. vniuoca cft eft fic abftiafta & fimplcx fcd . . qua aliquid fic. non ejfe panis . quod dkit habitudinem ad [abitAam. c.& abftrahat ab omnibus iftis habitudinibus.gnificatAi fer fanum.liquid dicatur congruc mutati obiectiuc. tantuiTi .io.litct foimuin ab» catiuc cft vniuoca./<M pofito. fub alio igur. .ficuty«(«. ad fignuro quod dicitur fi- fignifi. terminus «d cjuem per hoc quod eft tcrminus ad Acidoc. vcl tatio. arquiuocum adomnia ifta.Moral. quando non poteft habe- rc multas habicudincs addiuerfa. ctum liium. Toii iiteft eotiucnttc fer acciiiei qued pntti eonut- nitferfe. niutatur. & non primo.ilia mut. ncc corru- eft. alia fubiediiua. quod primo Rcfpondeo conuenit parti.qua. &i potentia. Mctaph. vt ad fubic- quo eft.quod omnis mutatio clTe habcrc&aliter fe habere.s . ObiiUie. quia ficut incuius virtute funt partialiter fffe. non pot^ft tuncalitcr fc hvibeie.

fi & igitur Filius fuit ibi Incarnationern. non quia magis conuenit in fufccptiuo quim cum alia . quod fit tcrminus conuerfionis.c. Contr^ . fecundo qu6d nihil potcft in aUud con- Adrertium . I illis fpecicbus primo. dicitur annihila- quodlibet inens.I fcd uerri titas illa foret vbi przfuit fubftantia panis .frimum lij dum eum tiones . Richardusi/. qUia pofuit eas acternas . Item. igitur. . drt. . cum vna. fonit m»ltriam uerni. Dico quod verum eft deierminis primis. creatura in naiuram diuinam in tranfubftantiationeautcm furaen. . qu6d non eft Item . quomodononcfthic. aftirnianc. Vnde ignis gencratus .att. nifi folus Deus . . Gabriel ^. non pofui(re. : ipfura conuerfum eft igitur . quarum aftionum Dcus cft terminus. Auguft. 4. Sc quo tamcn pofuifletcascrcari . frimts. t.j. & idem dicit Boetius in libr. qux nOn in tcrmino.jMi^. vel natura: dininac. nifi quia tetmini funt in fc ticnem ejft incompoffibiles quia non ncgauit . . fi tamen illos pofuiffct Cur Phih' /hphus neg»' uit hnhilHS Vffitfos. ficutnosponi- mus.quandoafguitur quodcuiufcunque mutationis tctmini funt incompoffibiles. Diftindio qu5d ficut in naruralibus triplex cft muiatio fccutidumPhilolophum s. tunc abfolutum poflct conuctri in rcfpe&iuum. 7 ^ art. Item. fubiedum huius Incat. quia fccunin omni mutatione aliquid praefuppo- las nobifcum conccffilfct negauit ficut . fttbjlantia' illam adiionem mutatio. parte vnius rermini«o«r»/priuatiuc. . fcd conucrfio non in aliam. Vndc propofitio affumptaeft intelligenda demutatione propriedi- menro. in quo fit .Maiot. wijiffet. Durand.<• i-f.^o jtS. dicitur modo fupponcndo Rgvitvr fubicdlum . quia pofuit alios fufficere. nifi . quod tnodo effet fub vna forma modo fub alia .intia folum acquiri nouum ejfe pcr gcncrationcm vel corruptioncm .l. ttrmini trX- & tetminus illius opcrationis. & Suar. non produda$. nitur.& cum loca- quantitas il- maior quantitate hoftix . vel terminus igitur non repugnat perfona. nos conccdimus. manei aliquod commune . comerti in . & non totaliThihfophw tctep. mitur ni)» fubieUum priuatiue. Corptu in jpiritum ne^ua^uam mHtari poieff. probaiur . quiafi fic. fi prim& vbi prcfuit fubftantia panis con- caufa incompoffibilitaiis.S< dicitur creatio. & & & primo .ita terminus conucrfionis nere.Et fu- I. . hic nihil manet jPhilofophus cnim ponit in fubft.& tio. quia fecundijm Auguftinumy. &hic. & . Mttatlo Iri- Qjv ^ S T o Vtmm quodlihet fojjit j fU». }. AdfecUdum.quan- . quia Philofophus pofuit cam perpetuam . fi fic . I X V.t..664 Lib.Va^ai hic ^utli. fed hoc tum non cft impoffibiIe. igitur. conccffilfet cas habere accidcntia. 4. primi quod creatura non potcft conuerti in diuinam naturam. per confeqaens non repugnat fibi . quia priuatione tunc contradidoria cflent funul in codem. j.& ly.adhuc non illim 4<l.SX in cis idem cffe i}«od eft . quia conucrfioncm ifiam nuUus opetatur. illud poteft c conuerfo conuerti in ipfum fcd naluradiuina non potcft conuertiinnaturam crcatam.ficuty«i«Vfl«w pofitiue : ficut in fupernaturalibus quzdam cft tranfubftantiatio de non ejfe ideJ]i. 1.de duabus naturis.& vna perfona Chrifti. dicercT qnod eflent tranfmutationes.Phyf.& Et qua: abeis inodo ncgat. quomodo quomodo cft patct tranfitio totalis fubftantiae in fubftantiam Ai cfle in generc Qualitatis. igitur ficut Deus poteft eflc operans Differtautem dicere Philofophum iftasmiKai!- prim6 quod j^ . i.pm»tiuHm. patct per idem . qutft. . fttrt. quod . i. trcs enim Argumftum . quod non quzUbet fubftantia poflet conuerri in aiiam.Sic ctiam negauit afubftantiis fcparatis accidentia . quxdam ab ep.& fupernaturalcs. quia nulla nis creatura poteft conuerii in nifi vnam .qu6dquxUbet cteatura poffit conuerti Tertium. frimumJiriH' eif»lt.& mulra.fciljccr a non lubiedto in fubicdtum . relatio cflet finc funda- SCHO fluMrt». Atiftot. quia negafict materiam clTe in virtute quia talis mutatio non vbi eft. In quodcunque potcft aUquid conuerti .concefliffet eas. & terminis . quia tunc mutaretut corpusChriftiin Bneconucrfioquando altcrura conuertitur in ipfum. cuiuicnnquc agentis . . in quamlibet creaturam . ficut & ideo non cfteadcm eft in aliis mutationibus . . Thomas D.maiuscorpus poflet eflc in loco minoris corporis localiter. nullum fufceptiuum mancret fub vtroquc tcrmino. quia necclTc cfle non poteft in aliquod poffibile conuerti Item . & non ignis vel acr corruptus. Ad fccundum . fic. omncspta:ter Dur. ficut verfio in vniucrfali cft totius in totum.& volendi.i<m di^. nobifcum nobifcum eos conccffifTet . falfum cft. commune. intcr quae la fit habeat effe. manet fub vtroquc termino. q uod cft impoffibile.7. cap. to. Patet dc requirit mutationem adu intcUigendi. non repugnat naturs diuinae terminare Ucunium.nego. fcquitur quod Tnti». §lu»med» titnu non sSt fncomfojpbi- hs. fic tranfubftantiatio cft poffibilis & . Boct.fed cum abfolutum non habeaifundamcntum. j. 10.ns imo fi mutalionem. a fubicfto in non fubieaiim & a iubiedo in fubic<aum. fub & ita locaUtcrefletfubfpc- ciebus. eft.vbi aliquid Secund». non poffunt eftc fimul quia tunc eadcm materia clTet fiinul fub forrhis oppofitis quod eftimpoffcd non cft fic in tranfubftantiatione. eflTer fi poffibilceflet mutatio ad fubftantiam. Patct in fc- cundo II. terminus^f«« potcft fumi contraric quia tranfubftantiarhiUftphw nihil cius manct nccfupponitur Htgarit tr«i' tioni :deiftis autem diccfct Philofophus quod fubfltnli*non funt mutationes . quod cft impoffibilc. »f- tcrminus adiouis diuina: . necextrcma. vcl . pofuiflct. igiiur. ucrtcrctur in quantitatemcorporis Chrifti. naiionis.quia poffit efle extta Iocum.vtdc & forma refpeftu eiufdem .fed conucrfio non requirit mutationem in tctmino . «aa.&c.& diccte quod qu6d perfona: opcrabantur Incarnationem Fi. igitur fubftantia panis poiTet conuerti in quantitatcm corporis Chrifti . argum. . . quod fit fubie&um. requirit fuf- ceptiuam. ad non ejfe . vcl non pofuit aliquos habitus infufos. quando arguitur. & xternalitet necclfario ma- & Ad terttMm. Suar. fiue corpus Chrifti quantum fit maius ipfa hoftia. fibile qnia fiaer traiifubftantiaretur in ignem . ficut fubftantialocalitcrprKfuit fnbeis fuo modo. fupcr Gcnefi ad literam cap. hic nihil. tertia ab ente formaliter tranfubftantiatio. »J eff. per oppofirum primi . ficut fi 3. Ratio .text. Ad primum in oppofitum. Scdin naturalibus fumiturcx do. Ircrum arguitur de fubftantia.

ejuod a<. quodlibet. fed c conuerio. in generarionc . vel efi in obedientia Dei.& itaeadem naturahumana eit etiam humaniivnitionis . quam ncm ejfe aliquorum tocaiicer. quens paffionisItcm . '"tKrnari tA ^"'/'»/'<^ ficut c conuerfo . in quodcunquc talc ens .„j Je genere qualitatU. tcrminus fupcr fubiedum ^""""'^"/f nihil addit r r n nifi .vel ^meHihet ereMtum f» ucrfojfobftantia in accidens teH e^mierti ablblutum acciJeas in rcfpefliuum . cu- eorum . Vnde in ifto fenfu impropric dicitur qu6d caro vnitur Verbo .& volitionis. & & Deum nonpojfe connerti in cretttnram cormertipoffe. !<c in diuinis eircntialium uerti .igicur fuit obie- o. & aliquo modo formalius quia ipfa pclagus ncccffitatis m aliam nec . virtutc diuina . & . lis quaeftio includit tres articulos meticMtra.igitui Filius fuittcr- minus Incarnacionis. & titU. tcrminus iftius vnionis pcr Incamarionem. .. Pars JL Verbi tantum fecundiim' veritatcm fignificationis . fi per eam nouum lacionis rc- </«> relationi rationUfo- *"" ciim arguitur . cft fua potentia >. vel obicdum opcfationis . adio fit in gcnere Adionis^quia te.on ejfe . cx fc neceire cife formalitcr. & cam aflumere & dicit verho dieit in fiho tantum relationem lationis ad car. eft . non ejf generati iubcft pat- & . tCjVcl vnico.fi pofiet abfolutum coucrti in refpe- ^iuum? Qaantuin ad primum articulum dico .t«ntum rela''*'•** nem alfumptam . s«/«/. \ . iftum modum tiones cum opcranris . accidens in fubftantiam in cius virtute a(JHua ter. Sc ibi corrcfpondec aUqua paffio realis.***"" : : inDco. Nam ad Incarnarioncm fcquebatur opus opc- fines . quid eft Incarnafubiedum & quid terminus ? Refpon. fcd Filius Dci generabacur REfpondeo conuerti j illud nitm. vel ccrminum nouae dc generc Adlionis. c[u6d natura qua non negandum diuina poreft efle terminus adionis includit Jafra jubte- j J Eodem modo Qumeimad- • ccncrans foliim acquircret fpeclum. triufjue. ^uod confiruatio vnius pofi aUud. Ratio communis pro omnibus iftis . qu6d dico fi creatura Sccund6. quantum ad vt caufctur ipfa prim6 ejje . de gcnere Paf- realis paffip eft fionis tunc aliquid intcllcftionis : & ne aflumpta maliter erte fubicdium efl[c ad crcaturas c con- uerfo sutcm carnis airumptJC ad fiiium afluidc6 in carmcntcm . ^mt extra velle. Quantiim vero ad cncia crcata . & hoc vel in vnien. fed talis eft virtus incrcata vel «0« : Ad fecundum Fil'us . igitur quoidlibet ens . igitur adioni vni in eis correfpondet aliqua paflio in aliquO. prout idem ejje videtur. qu6d Chriftus in nacura aflumpca a Filio .leffettr- illa nouum _. . fignificandi Tcl voiicionis. in tjmtUibet creatum . quod non ertpoffibilc crcaturam conuertiin naturam diuinam. eft & ifto "^trminmin^ terminus Incarnationis . fed tres perlonar operabantur iftam aftionis eanr»ti»mm iiditmtm. . fuperius in quaeftione pracccdcnte nifi . iftac Verbum Ide6 improprie dicicur quod . Dfmtnonpt. mutationem in termina . c conucrfo. non quod . quod in cuius vinute adViua cft tam ejfe . & lecundilm hoc diftum eft qu6d ibi cft adio rcalis . creatum poteft conuerriin Dei cft terminus qnia impoffibilc cft ciim dicitur . .M I creatum tra\cjHedlihet tatnen nus dehet qma vterqtu termi' ad ad quxftioncm & .i^. Ad primum argumentum fe^meipit^mt- & gcncrabatur .^**"*"» dco qu6d fubiecVum eft natura humanavnita ^^ „atura Verbo. de intelUgere . pria paffio cius .<]uia nonpotejije dejintere . opera- . & ter- cft & minus paffionrs. agcnti tiaUter ejfe nam impof- .. eft totaliter indiftcren- firau ^mr.qui*a ^'^•«tU incarnabatur dc Virgine ." taVerb». ^igitur' quaeris . eft illa prius pofita . Et cum dicitur qu6d po tcft eiTe terminus intellcdionis. taliter nfi ejfe&c non uerfionis . Poceft tamen terminus . & caufant . vt cbrrefpondcns a&ioni totius Trinitatis. • relpcctum communiccr T- rationis. Refpondco qusdam funt vcrba paffiua. quia cato non vnit fibi Vcrbum . non fubiedum Incarnacionis . Ratio ficunda partis oppofitg. & noa perfcftibncs operanris.rt quae- ? quam- vt fubftantia in qualita- . . priiis diuina refpedlo effe .qua. num j qui terminac eas * ficut eft de aliis adionibus. pcrfeftiones tiones funt abfolutx ciica tcimi- & Toms XI. qu£ tamen veracitcr fignificant attioncm. ncrationem nifi ratio tafta eft ifum conuernoncm fupcrnaturalem ab agente in cuius virtute adiua to- fibile cft fieri cuius virtuti adiuae . . Si tionibus . cum refpc(5lu racionis filij ad nacuram & & aflumptam modo .in comparationc cntis cuiuflibec. refpondco vniucrlaliter . dico qu6d non eft fimik . qualc eft hoc Vcrbum incamari .ncut ru:c c Et conuerfo. eflec ejfe Seeunda.Ratio prinupartis. .^„i^^ j. it> .quia non paffionis realis verae. Et ideo non eft fimile de adiovdle. fi eft. . dum & tcrminus iftius acStionis & pei confe- & c conucrfoi conucrtCre in aliud probatur ficut Jli/frrmii incarnabatiu: & Quando natuia diuina. vidt ibi Scholii^a poffit conuerti in diuinitatcm g—oauuitm Sc & J libet creatura abloluta poflit conuerti in K*Tmrm dmi' intellt^ere . & ejfe .n»ti0 iit vnire fibi carnem . tem?Tcrti6. ne Incarriarionis .fed tanciim fccundum nodum fignificanui Grammacicalem . quam fundamcncum.iunt cx iufmodi fc & nec poteft con- igitur alia in ipf<in> '. e con- i» ^MnLieet quod tcrminus . quud quodcunque cns poceft connerti totaliter . nor autcm neccire efle formaiiter . ""'"ff'!! nrt tierenere . .quia in fc fint fines nihil nouum Scoti oper. . idem cft.&: refpediuum in abioiutum. quia nulla relatio realis cft ". terminus. tcrminans illara. corrupti. conpcr gt- vtriufqiie extrcmi nec conuerfio ficut partialis & corrupdonem potcft alicui incire. quia fccundijm .qu6d i„ca. quia ifta: operaeft impoffibilc. Incarnationis. Crtatw» ne- nouum ratiim & Deus non in obedientia conuertetitis . cuilibet aftioni correfpondet pro- libct aliam abfolutam n»eitfel»- Sed adhucvidctur argumentum ftarc. ad iic tur de conuerfione lato modo. nam filium incarnari . &c cagenerationis .Sc non ejfe & radicalitcr. Primo fafta. CHOL S V.# vfecundiim modumTignificandi Grammaticum. ejfe nec e con- . ^^. etnTtihilare. vt materia in formam . idem eft fubieftum autem vis habere aliquod totum pro termino: fic dico . in indiuiiibiUbus mutaquia in fubicftis .toqui- dejlruitur : dt quo quodlib. fuit f^*^*' Incarnationem . ^jr^^jg prindpale. neceirari6 fieret in ea. vnum . quos tan- . Sed natura diuina non fubeft fuz potentiae.&c ejfe cntia.l hunc Jinem gunt argumenta prius in DtitAtem. fola enim poOibilia iublunt potentix diuinx adiuae iufmodi funt quia omnium pcrfectionum . nccefle efle for- .665 QujEftio II. huic. a<aiones de geneie k Adionis. cu- eft eircnria.rtmnt termnAtt im- quod ncgo non nifi Incarnario in Filio. cft relario realis .

rationes poflTibilitatis c conuerfo dc conucrfio- Conceflb tamen fccundum omnem opinionem. quoj gft commune mancns fub vtroqus termino. & quantitatcm nouam . bro. dicuntur i^bioncs fcd opcrationes . & terjmnujTi .& cxtremis. quia fi Deus conuertat aliquid in corpus hominis . •"'* rr • 1 conuertcretur Jn relpectiuum.£• fpiritum ./''. ficut rclatio in .nc- quod conuertitur quam ucrfum in aliud capit fjje . qukm ex plurcs parte conucrfionis corporis in corpus. & per confequens non foluit iUas auftoritatcs.hoc non eft ratioiie ma- terixjfedratione quancitatis. & fic loco generato quantitas eft ratio loco igitur : .vbi n»» epertet conuerfum . & pon conuerfa j to & terminis . Sic jgitut patcl tiuc vbi prifuit _ terftum. fcd tantum ratione materiar. quac mod6 non eft. & qu6d impoflibilc ne corpotis in corpus. nec foluebatur . iUud. quia ita eft impoflibile modo recipiendi efe. quia generatum eft in codem loco. ^^^ Ad vltimum de conucrfione corporis in Uvt':. .. non tamen cflet tunc terminis . dicitur agenti cr6ato. qu6d Ucct Dcus conuerterec fub- lapis . cjam dicit quJjd iris ynum ^quiacontradjctio 'j-^.^ impoflibile hoc eft quod Henr. corrupto. quia matcria . ficut rclacio & .quia teria in vbi circuj-nfcriptiuc fieri circumlcriptiue \l»t^rUy. Non enim oportct necfllario quod ifta iit eft noua.(Xjnquantum eft qux- ftiui.& . quz non . vbi pracfuit corruptum.gercrato fcilicet .Sc & '" '"'i?'***» fi quomqdo matcna cft dcfimcorruptum. clt conuerfum eft . A ftantiam in relationem . conuerfione fubftanti» in eam . fine fundamento . oportet conlequenter fequi aUquodinjpoifibitc. cir- . quia licct Deus ^ . illud in quod aliud conuertitur.& pcr f atio fufcipicndi eumferiptittt. plures & rcpugnantia tamen ex partc & loco. & hoc vel fundaracntum prxcxiftpns ad conucrfionem rit ftens . prac- quod n . . Pc hoc amplius dictum eft fupra primo li!i'J'!. vctujTi cft .if§ refponfio non fufficit . phoricc . dam ritde- . tamen corpora vidcntur in fe habcre multas . quam in eflcntiahter requi-- fundamcntum. quia tunc extende- titur panis dum magis .o^if'„g^l^ do habct vtrumque nouujn elfey&c ide6 non oportet quod omne illud .ul. vbi pnfuit cerruftum. in quod conuerdimenfiones panis} .qu6d quantitas corporis fit ibi . lum . Sc ideo non fe. nouo produdum pcr crea- in rclationem fubftantiae vel conuerfionem . ' quitur.qu2e in cafundatur. fi relatio noua per conuerfionem alicuiusin ipfam. vt eft in coclo. non currunt fempet jj^^^"^ acquaU paflfu .& idco non fcquitur abfolutc qu6d ex vi conucrfionis . uc. quia felutumpof/'' cenuerti tunc non informaret animami fimiU dico ia infonnat eara. Ifta gi''<]refpy.DiftinaioXI. ejfe nouo non codcjn habct fufficientem virtutcm fuper efe. ybi praefuit corruptum. ficut fcientia quia crearetur tunc de extcndicur fic & fjt. fcd de nouo habens effe ex vi conucrfionis .ratione quantitacis. g^ quM matcria Si dicitur Ir#//»V«.vbi prqsfuit corruptumjhic nihil manct. cft in illo locojin quo pra:fuit conuerfum ncgo Et fi probes ilcut alias probabatur. fic in vbi prasfuit corruptum : fed umlcriptionis alicuius in cir- cum gcneratum fit circumfcriptiue. fi"t""': efinitiun \ ncc poflet naturalitet aUbi .cum beat tunc anima tc vi/wfl» (uif & aUud. conciim infertur . fit vbi pr^fuit conuerfum . praefuit ejfe vtriufque extrcmorum conuerfionis . Dico qu6d verum eft. retur corpus & libi fi . vbi pra:fuit conuer- . fic\it priiis fuit.^: habec aiiud vbl circumfcripti- •z//'« : vln autem eft fundamcn- & ide6 materia in generatione manct vbi prxfuic forma corrupti definitiuc pon definitiue cft circumfcriptiuc. in quod conuerthur aUud . Vnde ex vi conjierfionis magis conuertcretur in quantitatem. Refpondeo quod finc licct conuerfa fpqucrcntur tamen in informando fcientia quae eft in anijna .manet materia cojnmunis vtrique tcrmi"° ^^'^^ ^^^ recipit formam & pcr confequens compofitum nouum gcncratum cft ibi.Wfl se r n*£»tiMum.quia pofita hypothefi .licct non agenti incrcato.\num . qu6d fundamentum eius fit fiiTipliciter nouum. ti^tent yh* circumfcri- Refpondeo materia habct duplex vb(. fed fimul de tionem vel non praccxi. c contra . * . vel in .terminum in . Chrifti poteft elfc vbi praefuit panis ucrfionis fit . cisc eflet vbi ptaEfuic fubftantia panis r illius pcr coniequens locum . Ad fecundum in oppofitum . Refpondeo qu6d non fequitur . eam in fundamenquidc:ii denouo Fundamenco neccflari6 \ . ^y^ dcfinitiucquod correfpondcc ei fubftantia. Ucct non fit ratio eUendi in '"'/«'^'^*"'- agenti crcato conucrtcre quodcunque corpus in quodcunque . & poflTit ^ diflTimilc conuertcre & corpus . illius . pcr quam acquirit nouum pti.* Tertium argum. fecundum propr»^™ enentiam luam. fimile fimiliter & vtrujuque corpus . fed magis c conuerfo. kiUcet corpus in in fpiritum funt impofl!ibilitates . vel praccxiftcnte conuertitur .quia fundamentum ^n- qu« eo fuo VuttJamtntt P''*''"!^'^ per creationcm.(]uod rccipitur in . Ide6 refpondco alitcr . . gluare gtnt- fcd : tume^ vbi ruptMm"'' non cft fimile . moi- & tiquum poteft eflc npuac relationis. propofito . & naturam ttdiquate locum fpecietum fccun- cxtra ex vi con- . go confcqucntiamj quia quantum eff^-t praEcise cflet . cxtremum eius. ^^cmede «*- conuerteretur in .relatio eflet tunc fundamento. Et fi dicatur. Ad tertium. quia ibi . fuae Si dicas & jquod conuertirur proportioncm quantitatis &c. lapidem fe in eflendo modo . nellet tunc panis poHet conucrti in quantitatem. Cci toUe materi?m.qua in fit fpiritu. magis quam c conuerfo. fcd poneret : crcato. Licct enim agenti creato cbnucrtcre corpus in corpus. non eft extra igitur nec tunc. iUud qus praefupponunt adlionem de gcncre Adtionis in quibufdam. Et fimilitcr argumentum priraum ncr gaciuumpro pajrte oppofita.quam juodo quam tum quantitatis. conuertatur in fundamentum .non fequitur quod generatum fit vbi prxfuit cortuptum. non prxexiftens . Jiifi materia eflet alibi de- • . {)tiuc in loco llo .. aduenicn- noua quancitate.potcft cfle. non . quia non eodem modo eft relatio noua . poife . cft ratio iJ. ^nc'ptUe quoi aUud conucxtitar. ybi eft illud. & circumicripciue ranone quantitatis corru- illa non manet in gencraco Et idei maeodcm vbi definiciuo recipit formam. ielutlo. eft . vbi pracfuit conuerfum . ""'""/'"''^ tffr*c:se^ impo(|jbile. quia nuUum agens crcatum nm conucrfionis corporis in fpiritum . & ha- nouum . igitur quantitas corpocedo . fcd magis e conuerfo.quam c conuerfo. quod in relationem conuertitur nouam . fciUcet fubftantia panis .666 »iis Lib. & non D*^ riffie». quia con- in J • qu6d mod6 iUud . meta- ni/i . iji Seluitur. qubd dicit n- abfolutum fi .entum conccdo grati^ conclufjonis. & fundamcntum eius . non non cft eft circunifcri- cjufa eftcndi . fed non prsci.IV. ^bi prafuit corruptum. quod pofle .

cienterfaluatur veritas facramenti .i.& tamen fubftantia panis eft fuTiul cura eo cum fuis multorum conucrforum da in ipfum.quam fint nccef^ lofis . quiijl. Si panis conucrteretur in corpus Stxtutif. mulus poiHbilicates ad cenuerfioncm matuami qiia: non apparenc inter corpus & fpiritum: conueniunt cnini corpora in matcria . qu6d corpus Chriftihaberett./^.^ lub Ipc- . pofitua. vcl miracunecelTaria ad faluandum lum.hiejutfi. 8.4. tranfubftantiaiti. igitur ibi tria fiint vidcnda. Stcunda . creuitis.vel adformam eius. ideo quantam . Tertia.quia itaimpoflibile eft vnum. 1 .ent Huffitt. quia tunc corpus Chrifti acciperet de nouo multa effe .i. I. corpus Sc non .de cjuthus ciatus.quodeft falium. nec vnius entis vna quia tunc non materia efl poflibilitas ex parte princi- nam forma vel cft tota fubftantia rei .(i. fpiritus & . dicit {entcialiter.D"amafc. non tamen matcriam riam .8y. vt mundenturintertus\fic inflituit Deus Eucharifliam <^l^^ ofhngnatio D. aUquid conucrci in prarcxiftens i quid eft primus ttrminus conuerfionis? Tcrtiii.& non roaneat lubftantia panisrSccund^ vidpndum quaUtcr hoc fadlum fit vel quomodo non tranfubftantiatur. trtb. quia non ppnuntur habcre matedato quod lic .Corinth. in quod conuertitur.OcC3m 45. Q^V c<>f.to. ^ij^ Rguitur quod non Aug. Sed conuenit pani componi cx mulcis granis .5. fignificant.&r 14. ficut rclpedlu cor- poris in fpiritum..^.. pus. lib. (juia ms . .Bellarm Dar. ex . fcilicet & corpus Chrifti vnum corpus myfticnm patet per Item.i /icut & corpus vnii corpusfuTtms in Chri- vnuspams conficitur cx vnum ex multis gra- multis membris . panem definere non habeturtx Hancter. III. Euchariftia : Magiftrum dift. 6. quia per conuerfionem haaccidentia confc- Scoti eper. cx vi conuerfionis .fj. iticor- fus Chrifli.^. Icem .non k X iuu Attftwb . quia a principio ftantia fidei fuit fub fpeciebus ilUs eft cfi fidei de fubcorpus Chri- IH reaUtcr concineri. vcrc manens. totumfacit. contra vtramcjue .c^ effct . quia aliter non reprxfentaret corpus Chrifti myfticum. Et ad ad .pacct in U- 4. SCHOLIVM i^$.Ncc poteft dici quod anima inteUediua tcrminet hanc conuerfionem .tt' Lutheram. quia eft forma.&< hic yP»lui. } ptir qutftj:^. Vtrumfubftatiapanisibi conueniensjigitur.c. qua: tada func in argumentis. velrefoluitn materiam prirnam. hoc adducicur Frima non funt plura poncn- . tunc oporccrec tcrminum aliqucm iftius conuerfionis. Sc fpiritu. qiujl. fed Circa folutionem huiiis qua-ftionis Ttrtium. i. . teva. & & panisrfiin altAri. Aipbrof. 4rt. quia anima inteUediua non efl ibi.Phyftc. fi ponatur terminus ad cjuem .vlpi acceffit confecraiio depnnefit D. uerfio eftet ad materiam folutio. Ub. Hoc fuppofito.tex 50. magis diccretur re.qHt. ^uia ita fuffi- : : . & I4. vcl magis quam materia & per confequens fi con- . velin numero capitulorum c.dt EuchariJlia.GaH.Secundaftntentia ait. panis in cor- pofTit tiones. tcrminus ad tjuem accipit aliquod effe pofitiuum . quod panis magis har . Item. ratione panis realiter in Euchariftia manct rcaliter. glHiatiaa. Tom. panemfimul cum cerport Prima affirtur ratio . dico quod ibi verc & omne didtum contrarium corpus Chrifti . . lib. quam anima inteUediua . bet^tej/e corporis Chrifti in ca-lo uerfo quam c con- ciebus hoftia:. ponendaquamfint tale & per confequens adveritatem Eucharifti. i.folutis omnibns raiionihut ad fignificatiaqua manet in panis in facramcn- zitinea reficerentur hornines e^-terius dum refeHionem anim& interius facramcnto Baptifmiiigitur : & i & eius. ita funt plura in Trobuturfrt. ditur earn nihil concludere. fed in ciebuSjVeltranfcaclPacct per tranfubftantiationc panis in corpus Chrifti . Bellarm.fuerunt trcs circa hoc dubitamaneat fub fpc« Dominum Quaramvna opinio dicit Item . T iE S O I Contra. . mate- vt panis tranfubftantiaretur in quentia : fed fi pus Chrifti lequeretur . igitur. SnHndum. Ex parte cnim corporis vidc- tur pofTibilitas refpeAu principij aftiui abfoiutc. eprpus Chrijii Scc..& Augufl. quod eft in- gis quam bet c effe tium dc ofHcio Milfac. vel annihUatio. leS. Ponitur impu- Baptifmo Uuantur corpora hominwn aqua exterius. Item qufl^.«»C4». quam habent multa corpora propinquior poflibilitas ad conuerfionemapparet incorporibus . & per confequens tfl accidentibus. fi StatUi fiionii. ytmm ^Ams .y. Item .Suu. de Trin. non accipit aliquod effi . X l.6. Chrijii nutnere. non qu6d ablolutc refpedum poiTibile pcr fit & ad quodcunque agens creatum. quam tranfubftantiatio. dens eius . vc patuit prius . non autem naturam diuinam ncc aliquod acci- Chrifti efre . in rifii».&: ctiam riae refpedu communis . effe huchn- oj>ii>!t re fine ncccfTitace. C*tpus r ilf^- pntefi in fpiritnm juam in a- liud torpus eenuerti.Damafc. ex partc autem pij at^iui abfolutc. pauciores difficukates hat via occurrunt. fecundum raultas conuerfioncs quod in Euchariftia eft verum corpus Chrifti.Thoip. 10 . &c non maneret panis . Auguft.x. Quxftio II I. ex multis fidclihis cojpponitur. ^n*rtum.& per confequens tranfubftantiatio fafta fit . JUd(l. Pars J I. q' odlib.-interrogas cjuomodo 8cc.Pri- to Euchariftis. in corporibus tantum fpirituj principij pafTmi 667 tranfuhpantieturin corpus : . velad materiam corporis Chrifti. fed cantum ex confequenti . c. Quantum ad primum . in omni mutatiane pofitiua . Ambrofius ponitur de conlccr. Panisnon manet fed tranfufiantiatur l^aniafe. non cfl alia forma .injglolfa exponen- tem illud fto . ^^|3 CorpMsChrijHcUcirtms ejuod ex tem fruH^us colieEtum efi fcd coUcdum cx fruftibus terrz non eft nifi panis igitur corpus Chrifti eft panii & ita manet panis non tranfubftan- Trima fentemia efi .cap. taUs ratictSicut in natura aUqua iii ncc opcribus miracu- .Ratiomtof. & repugnantiae formalis refpedlu con- uerfionis corporis in corpus. manifeftc error . dift. de facramcntis . ficut aliud per reipedum ad om- ne Sed non funt tot rationesimpofli- tale agens. quam in corpore . fpiritut fanHus fuperuenit . Thotn.cap. terminaretur.Scot.di/f. dr minora mira" cula recjuiruntur.vt animam inteUcftiuam .qu6dy?f«r««. Tttnicdo qu» eorfus Chrijtt Innoce- faria quod conuertitut in preacxiftens maacquirit vhi' illius . conuerfo opus .ftii i. mum totum ita corpus Eccleftt. bilitati$.Hoc accipitur a Philofopho ^.panem annihilari.l. taUs rei vel fidei .

terti^ fic tenendum : In vcricatibus credendis ni- ficut articulus fidei . quam non nuiriunt . fubftantia panis. 6. Frimumqu6d ^f"^'^^*^ primam /it arguicur crlpUciter. ^nimz.IV. ied fecund^ contencum . Patet cx modo loquendi . quod eft^<N»'. dus & indocerminacc cognicis magis eft eligen- modus tenendi iUam conclufioncm ad ille .de accidentibus manenti))us fine fubicfto . corpus meurit . im6 magis qu6d maneat. corpus Chrifti cem vlcimac formac . fh^rijlia. hoc fpecies €crforU Chri- tia panis . & paucio. quia fubftantia panis magis habec nutrire Sc rehcerc corpus .Lib. Non eft etiam cxplicatumab Ecclefiaqubd ibi non maneat fubftan- . qui ponit fubitantiam panis ibi : c*n/f» corpus fubratione corporcitacis. nifi quia fols fpectes . vei apparentia . fed panis. Prim6. & eire fub" tetunJii frt' f»ucior» dif- non quantitas cprporis Chrifti eft fub fpeciebus pahis Vi» ttiqUMm fKfuuntmr uator Matth. quempauciora fcquuntutinconucnicntia. vt priiis eft oftenfum: . fciUcec qu&d ibi fic fimul cum ea vcrum corpus Chrifti. fl & fecundiim eum} Dodor . ita qu6d non conuer.- potcft dcmonftrarc fubfhmtiam panis* non quantitaciuc : igitur videcur fimiliter quod ibi pollint fimul manere.Thom. J^^ ^**tt /•")'"'*''• Ptttfittiam quia \^hilart. . pugnantes dimenfionibus lapidis. quia pronomen demonftratiuum poteft oftcndere tam fecund6 contentum . qui in nuUo fe haberet aUter nunc qu^m prius ifle autem modus . .quia fimultas fubftantiae ad fubftantiam . qu6d accidentia funt ibi finc AKx Deus j. in Ioan. ifta mancrcjfubterfugit vtramque iftarum difficulcatum^igitur eft magis cUgcndus> poteft uri? de pocentia lua abloiuta omne quod k nihilo incipit pcr creationem. & prim6 contra t.ncut fi & pon maneat De fubftantia panis cum figno pacec. quia tunc vicatut iUud difficile. quam . improbari quin Deus pofTct refoluerc panem in materiam . nam nos aUquando & . quia hoc Itcm 7. & agens. Opinio prior non ponit accidens effe finc fuoiedo . vcl per racionem neccflariam cx crcditis manifefcc dcdu^um : fed pcr Scripturam facram non habetur qu6d fubftancia panis ibi non maneac.non efl fignum coiporis 4f Si dicas . (aluancur omnia tem eius lafuandam . ttntMm. inuenitur pcr Scripturam traditum . quam primo concentum. ly autem .quod tuifTe fubftanciam panis qMomtitMt in £m« quam cum hoc . quam Magiftcrrecicac in li- quod quando eft ibi corpus Chrifti ticur in hoc eft.quia non habet dimcnfiones rctitatem.difficultas ptnitmau». quia dicit Sal.quod non fub ratioi>e lccundum contentum .DiftinaioXI. vt fi plurcs formz fint in eodem compofito^dicimus qu6d hoc corpus eft primi) quantum . &c minus difhciha fcd poncndo ibi manere fubftanciam panis . quia ponit ibi lubftantiam panis manete. commune di(^um hil clt arartttir. hec eftcorpusmeum .tineri eiebus panis cum fpc- quamuis fubftantia panis > ibi efrct.nam fuis accidencibus ica verc fpecies. Vndepronomcn demonftraciuumpoceftoften. patet cx cnbus. opinione poteft arIftaetiam opinio faluat gui ficut pro priori. defi. dere vtrumque Concencum corporis Chrifti . Egofitmj>ani$ vittus . adhuc demonftrari potcft corpus Cbrifti fub ilUs fpecicbus fimul si rubllMtttitt Sed iftud cum illa fubftancia rcaliter contincri .''^P*'X»*t U$. ret. fciUcct ad »fi- refoluitur in fubiedo . in cranfTubftantiatione eandem propter reticum. qu6d hoc dicere dicit iftc ponatur fubftantia panis tranfire in corpus Chrifti . tienec veniat . ied quanticati corporis Chrifti non repugnat fimul eflc Qum quantitate panis. Terti6 . tft cflct propofitio falfa eft sc fititi0. 6c non per nouum miraculum.'Pff^' f^«» dencia mancncquia ifta accidentia non. ^ui dt calo defiendi. 668 fiuit plura pwienda > quam fufiipiam ad verica- ponendo iubftantiam panis cum iuis accidentibus reman^rc in Eu^ chariftia poft conuerHonem . & mutari in aliqucm tcrminum . poteft in nihilum tendere per annihilationcm. .Steunda *"*' nitcfle fubllantia panis . quod tanquam nifi vel pcr Ecclefiam cxpUcatum. fi fola acci.quam fols fii *fi (Htn ludicium. tera .cui totaliter fubeft fimpliciter facerc illud non ^eius^potcft Necpoteft elfe. li fubllantia panis foliun requiricur (ignum inaneac.nam modo ita eft de facto. ad Corinth. £c magis . qu6d fic h«recica. demonftrare iUud con- fub accidentibus manencibus . magis repra?fentat corpus verum. ^Mptiefcun<juemati(htcaMentis jjatietn hunc .di vita. Deus enim pocuit cum vt fignaci .r. . Concra iftas opiniones . Itcm idem. demonftramus non prim6 contencum . articulus ndei .func ft^ji^flHf. quia dato qu6d ^v*'*""'» maneat ibi.qux ccederc oportet circa Euchariftiam. tamen folum demon- fi non maneac auftorita- fubftantia panis fophi. Dc re conceta etiam patef. loannis ^. quod eft primum contentum. in ita infti- fpeciebus effe fpecies ficuc .* D. inconucnicns .quia Xtpds. mortem Domini annunciabitis .{icnt fpecies panis. vcl conleruando eam in fe finc omni forma. fine fubftantia panis ita eft poITibile .»-r • . Sicut igitur poflibile eft modb corpus Chrifti demonlcrare fub accidencibus .dicic Saluator : Panis tnur. Icem iecund6 fic In concluiionibus confu* (lantia : . Ucct mancat fub eis realiter.tftflf- Hoc x (.pojicndo panem manere.qu6d fic rt-Thtmm inconuenicns. vcra. quod: non ponerent Philo- Icem ^CoMf. quia panis ex nacurali fimilicudine fua virtutc fubftantia:. iicuc poncndo qu6d tranrcac. fed peceilariaad veritatem huius facramenti .quia & quod fic definit efle.fed conucftaturin corpus Chri- . vel dedud^um pcr rationcm neceflariam ex manifeftc creditis .rrtntmtndt* nam alicer efTec minftratiMi hoc modo falfa. quia pr/m ex in toIUc tiutnitatiii. Pro materiam primam. corpus Chrifti. ficut dicit vnus Do<flor *.vel apparentia T*rti«. nam hoc demonftratum .6. Frobacio minoris. tftiem tgo Et Apoftolus. faluancur omnia. fti. cft hx- di£lum non cogic .quc)d imo poteft probari per Scripturam quia tunc cibus eft tblas.ad veritatem huius facramcnti rignatum>qux xque verc faluantur in ^uchariilia . AUa cft opinio .& minocamiraculatergo. vcl faciendo iftam matetiam fub alia forma .& fubfcantiacorpoiis Chrifci. dabo caro meaeftpro i. & maxima videcur de dif^erentia huius conuerfionis ad omnes alias quia impoflibile videtur per naturam quod aliquid poflic conuerti . fanU gis igitur.& minus difficiUa fequentur. .»dhue 'J7*^ ftratur ibi vel annihilacur. ta itfponuenientia vera. propter rcpugnantiam quantitatis ad quan- nifi Vnde Angelus conceditur fimul polie «irc cum lapidc. n. Patet. non videcur repugnaie. Ifta opinio non poteft improbari per hoc qu6d fubftantia panis annihilatur . Sccundb qu6d fit impoffibi. Prim6. qu6d totavericas huius facramenti potcft teneri finc hoc ma- iignificac corpusChrifti vcru.

quade nouo cft in altari. aUud patet qu6d non eft hxpctica per iftam mutationem przfcntialitas fimpUciter fuo Ad frifentiatU tiu corpori* fub ffecicbm 4'fitur mu» taiio ittifr$prie.text. J /. ncc hsc mutatio eft proprie mutauo .& Chriftum. alius ^uidem efurit Et mult6 ma. fine quia . quia cat corpus Chrifti TertA.com.non fed contento fub non diftinguantmec tamen propter eis. fccundiim Commentatorera i.& Terti6 fequitur quod tollitur debitus vfus huius facramenti .& fub illis. ncc annihilatur. quam fecunda . . hacretica. non fpiri- -. qu6dfic impoflibiUs tam prima. fubiedto. fi fubftanria panis fub illis remanet.nen efftnt iJJol»tr^ quiEu- eh*rliiam aJtrarent.& aliud non. IT. Me- probandum fubftantiam omni accid^ntc i materia cft eiTcntiaUtcr prior omni fotma . $«fN*A.& in qu6d SipMtiitm»peret.& per confe- retur corpus cfle cvbus animae ex naturali iimili- quens efTet occafio Idolatria:. mucacionc cum vc alcaribus fui . vt primum fignificatum.quan- do fimul adorantui fpccies fcnfibUes continen- c6rpus. prim^ fignificarent lubftantiam pa- fubftancia panis fpecies illae non fubftanciam corporis Chriili. Qu^ftio II I.reiicit. quodeft inconucniens . facramentum enim iftud prim6 fignifi- bant naturalitcr A . . ad eflc fcparabilem ab polfe^igitur. vbi prius tari 5' non. Terti6 quod refellit D ThtmM. quia fi fubftantia panis remanecct fub fpeciebus . Kti&9t. dico tualis.vt cibus fpirituaHs. pojpbilitute Yt probatum cft diftind.i 1. . tatem in pofteriori. Tam alim fic cfTet fimul in quam pett»- «Uco qu6d t^Ht furaicur duk.qu6dad hoc qu6d corpusChrifti fit de nourfumentM uo in altari pcr conuerfionem alterius in ipfum.probatur . praedidta in primaopinionc.quiindiftin£l:c adorant continens. Chrifti de Tertlequi* Ad fecundum Chiido.Corinth. fcd ex hoc non fcquitur quod corpus '\a fe aliquo modo mutetur. dico. per iftam au'(^oritatem Saluatoris prxaUegatam ^cc eficor- pus fententtAm fit Concra recundam opinioncm arguitur quan« ad id teriam . .quia lubftantia panis nutrit Icem .Ucct ipfi hoc funt fiat Idololatrae.fed fit fi ibi maneret fub- ftantia panis.ficut raodo. tollitomncm reuerentiam. tionc figni ad fignatum alcerius. quia indiftindc . iftx rationcs non cogunt.quam mod6 fit. com.non nifi terius conucrfi in ipfumjigitur al- iUud non manct.ttntiam prius quantiam cft ex fc.quod arguitur in fccunda via. omni forma . Ncc fccundum potcft dari. fola: fpecies ellcnt.quam ficut nouo quod fi tudine . frimam rs- & ipecies vcl in matcriam fub aliqua forma clementari? -. Tertitm. Non in diuerfis locis .eft poftetior adbu D .16. quod non plus repraefentant naturaliter corpus Chrifti poft confecrationcm quam prius-.quia ifta: fi primam nudam ab omni forma. htretif». quod cxtendcndo mutationcm ad fimpUccm prsfcntialitatcm alicuius fecundiim vhi nouum . .. quando arguitur dc impoflibiUtate.& honoremdebitum in £uchari(tia adoratur vt Deus. fuit non fui .deGener. & .& ideo vcrumquc adorant indiftind^. tollit fignificationem huius facramenti .ibi honor loli Deo debitus cxhiberctut creaturs.*quia nunquam ne. Chrifti in Euchariftia delibus vt cibus fpiritualis nutriunt corporalitcr . quod prius non habuit . non cnim tunc cflbt Euchariftia corporalis cibus tant&m.Xl. quia Ecclefia tradidit ipfum fub tes ipfis contineri.non difcinguences inceripfam.& 14. tUius vero ebrius efi.non pcr fe finc didlionem . vel fimul poftcc efle fimui polFec . aut mutaretur de vno loco in alium in aduentu corporis .& Pttmmqtu finttntUm riiieit fecuit- de ex imfoji' iilitate.quemdc-' fignat. Secundo .Iicct vnum fit quantum adorandum per fe. fed maneret fub fpeciebus panis. Quicquid fit dc conclufione in fe . tiuiem . Diccs quod Chrifti tantiira . fumatur a fi- tamen fpccics quia i. haec enim eft accipit Philofophus 7. fignificarctur . quod nam fi dicit de refolubilitate in ma- fierct taUs rcfolutio .fcd ctiam fpiritualis.Tom. mu- . in matcriam Non primum quia hoc includit contradidtionem tunc enim fimul eflbc in adu & fine 10. primo rcpraefentant fpccies iftae poft conueriioncm & .quod non contingif.de rc- folutione panis inmatcriam teriam nudam. vel moueri diuerfis mocibus concrariis. iiis. nam naturali inclinatione carum ad fubftantiam panis . vel corporis fibi propinqui. conccdo corpus Chrifti mutarijVt de nouo eft prsefcns fpecicbus. Reipondeo. 55. Inftfintim. conlecrationem corpus S«lmti$. pcr fc reii» eitur.aUgis ter non oportcrct fuadere iub illis fpecicbus corpus Chrifti rcaUtcr contineri. Et cijm probat. Diui B. quia impoflibile eft ahquid elTe vbiprius non fuit . nam vfus huius facramenti eff. illis adorari.nifi in fpeciebus taIibus. qu6d adu . xf. ita Sc quia natura illaru manet eadem omninoj modus reprxfentandi omnino idem. maneret ibi.quod eft inconucniens aequaliccr ficuc primum. & hoc vel in ma- namomne quam cuam 12. Ad illud. ccflario fcquitur nouitas in priori proptcr noui- . poceft efle fine pofteriori nota . Sfefiet nutritmt fcrff rallttr. quia nouum vhi habet in eis . Euchariftia eft in igitur . vel pofllt pet fc eire:fed omne quod non includic manifcftam contradidlionem ex tcrminis ponimus Deura taphyf. modo .magis nam ribi debetur calcus latrix : fed fl lubftancia panis manerec iub fpccicbus illis. quod cft panem prius repraelentant fallum ex . 4. probatur . non . aut igitur .& contentum in fidc Ecclefiae .eflet cibus corporalis. hoc .quianiatcriamcirc feeundamti' includit contra. Scoti oper. 669 fignura receptiuum in- & repraefenta- & fic adorat crucem in Ecclcfia. Pars * quxft 5 tia duflititff pliciter fumuntur.nifi eft tiuuracius. fecundum x4>i tcrminat modo. vel alterius in ipfum fed corpus non SeetmJsm .quod eft inconueniens.aUter enim fub adoratio fiae fpccicbus . Prima non . quia Ttem. ftatim crederet infidcUsi corpus Chrifti poft confccratioquilibet aUus ex naturali repra:l'cnta- illis cllc nem . iftx . quia cft fundamcnturaeius ex quo educitur:igitur non includit contradidionera quod ipfa fit . Ad probationcm dico . & repraelenta- Setunifum meum Match. omni fubftantia. tum fubftantia panit StfimJ*m. Ad aliud. quia motus ifte localis poflet tunc percipi per expulfioncm acris . text. rtiicit DtSer.atie Thomt eotrn cogit. quia fciUcet fubftantia ponitur fimul manere cum corpore Cbrifti . quod ctiam eft inconueniens . non eiret tunc maior occafio IdoIolatria:. igitur & Ad tertium qu6dcorpus de vfu dico quod non obftante . fed licut motum rcriptiue tetminat ita vnum vbi circumlocalem fuo modo. fed ifta prxfcnriaUtas corpotis Chrifti. fidc Eccle- quia nefci- ren? ibi cfle corpus Chrifti. D Thomt J* non oportet ponerc aUquam nouitatcm in ipfo. igicur cft in alcari per mucacioncm altcrius. adorantin ficut Ecclefia docet.vcl ciufdem fpeciei . .nifiperaUquammutationem lui . led lupernaturaliter non civt line .& ipfum corpus afimplicibus.igitur. 6( iinc ad^u . & ideo non fubllantiam panis. aut fimul manerct illud corpus elemencarc cum corpore Chrifti fimul. tunc iicut prius. fi fic .

quia & pane in corpns nrmvirtutediuina. .IV.\s cius : Materia prima vc eft indifcindaiigicurfigens. cfl a Deo. tura in totura. dij 10.& omnc quod cft. cum materia eadcm Tenet DoElor tertiam /ententiam tnempepHKei^ tonucrti in corpus Chrijli fituili .& non eflc eft in potentia.noindittindta. quiaforma. quodlibct al. «bjirciiua.DiftinaioXI.non vinoin/kngui- Chrifti Perfefrineifiato eorref. hoc autem eft auftoritas vnitatc materiar corporis Chrifti & ponitut dt eiufdemffeeiei.hrifti.non oportct qu6d forma. .& principaliter tcneo proprer audoritatcm Eccle- Hatio prinei- taphyfit c. fanguincm fub illis lpecitbus. Sed ifra lunc falfa dograata.i . cum dicit . 670 modo pro flicitcr. Fonit Jententiam ty£gidi) nitrus ohfcuram de rnodo. .eire in eft. qui cll ditiercntia cntis diflindi contia nihil . & Juntfer tantiira gcnerc.Difi. §luomodf cancum agens primura porelc fic vc c(c quid. (^ eft differcntia cnti$.dc funMti. fanguis Domininoftri lefu Chriftimonorat proimpoffibiigitur . cnatUnem pottntia igitar ad cns in adtu.t & ra2reria.brofii in hbro. per qui(^ formam. adlus eft confequens falfum.lhi & corpus & quia eft vnius rationis in d6matcriain omnibus gcnerabilibus . ifta non fequiturtranfubftanciaciojlicucnec ex vnitate homiiiis CuiHS libtt indiutdui frcpria teria. poteft ibrmari ulis ratio ex di&. iftam opinioncmibi pofitam ab Innocencio.l[am. m^teria & & mo- qu6d alia efi materia mea . & panis.&fcho~ cap.ponatur in alia. eft princi- alitcr.de Lonfe. Trin. cfTe ia & forma pa- & fequitur quod forma & materia in mateiiam.ncn elTct iciunus. & pcr confcqucns ex . dc fadto.quocunque modo iit dum cft.quiaetfi fit Vnius rationis. nec tunc pra:ccr corpus Chrifti . vt non deficiatfdes tua.qua: ponitur in vna ptibilibus. piis Aiiflot.ertvniu$rationis.Trin. vel cum non Auguftini alia auctoiitas cns.cath.qua: funt fidei. Sc potcnria ifta &iHa. eft .i.Etdi- Papa cum toto ConciUo credifiit%s.& nullura aliudjquia quem attingicur prim6 igitur omnino eam atcin- quid. gencrali.quia non cogunt. deinceps pcr longum difcurfum . quo modo dicimus aliquid. dep^r piura per fc. Et hoc falii coriclu Ec tji tefii Au£lo ritat.quod lubftantia panis non maneat.ix creatio ems non termmabatur ad nihil. quoram .Nec valct. & corporis.& valdc cxcra pro- videipjurn ibid.Itcra. Alio modo vt cfl differcntia cntis diuifa contra adum . fiftfubie- in duobus capitulis i.contineri. ejuiafic Etclefia tenet. fequitur Materia om» materia.& fid. Poteft etiam dici licct ita Itcm panisjVt quid eftipotelc. Me- . quid .quia matcria ficri & Qj^antum ad fecundum aiticulum. . modo. quia matcria vc quid cft. cam vc efc oranino iquantura & non .& Canone MifTar. quod cft i propria poffet alia falfum. mea materia eft .t in compofiti fcd eft . effc fub forma afini .fi fumcret fubftantiam panis. indiftindta in eis j(la. rcrumdicii c^aod pri>H ipia ptrfi d:fiin6torttm non tantura pcr accidens.qua: pomonitur in vna matcria.quod eft falium dc fado> licct impolTibilc . Xgd eiturfrhtii.jinda ttU' non fitio eit cius cit AmbicT.licct fint eiufdem rationis. rein matcriam cuiulcunque altcrius corporis.vel ipecic. quomodo nis conferuaretur. quod efl altcra pars coropofiti diftmda contra forraam. quantitate panis ad hoc indiftinda pcnitussigitur & mod6 poteft facere coipus Chrifti cffcin mateiiapanis. & vini. forma panis . DoHoremin Oxon. & fpecies ^u<t efiforma uens.quod cft f3. uina fcd faciendo cam rcdirc:pofIet cam ponere omnino vt quid pon eft. eft in a6tu pcr formam.In no- & & froftanls fitljt^in /ii Jei tcnendum cft qu6d fubftantia panis quod deconuerfiq in corpus Chrifti.quara Deusinmatcriam forraa corporis Chrifti facere cara rcdire. quia fit & fubftantiam pa- motum. cipium alia ij} .Aut intcUigit qu6d fanguinemfhbfpcciebuspams.vcl adus. fc princi- dcfinit clfe ibi virtutc conuerfionis.qui loqucs & aiJucunlur j contra Philofophii expreflc cipia per fe.hie a n. quia cuiuslibet indiuidui eft alia. quam late refutat\de ejup duas formae . crrat in his.& to- in matcria panis flis non pofTint vt forma corporis . patct in litera..<]uojit hnc conuerfio . jtd <. Eonacur in alia . jrrnt- mbiliumfttat C\- & p6ft. panis eandem qu6d materiam formsC eilentialiter facic lubefre corpori' Chrifti.Firmiier ete matcria eft indiftindta fub aut quia eft omnino vna numero in cis?Si primo non Materia /e e(l "vna ai fedetiam numc.c.ud agens accingit pcr omncm busjfed Deus ii in Chrijli corfus.Priraa cnim propofitio. pofitum.qu6d vc quid cft. tu ali~ quando conuerfus confirma fratres tuos. .a. .c. i6. Ecclefia au- & tcm tcnct non ibi mancre fubftantiam panis.eft indiftinda in omni- . mrt.Lib. efi mO' .EcclcfiaoratsVt patct in li efc falfa.Indequanium ad mateiiam vt eft per fe prin.4. Eft igitur tranfubftantiatio panis in corpifs Chriiti foliim cx hoc.e(t omui. ficiPanisin abari Domini lefit » Reuera mirahili : .pacct Extra. quaj cft altera pars compofiti codem. n:um & quia tunc materia hominis materia.&tmktt defum. fe difiinEla . efc in matcriam piinis. &adducit probationem fcilicet aliquid poteft tranfubftantiari in praecxi^ tranfubftantiatur fanit ftens ? dicit vnus do6tor ibi a quxftionc prima potentia vt nec repugnat .non rcpugnar.qux fi-nts i reii.cuiusVicario primodixit Chrifcus:i^i^r«gaui pro te Petre .quac eft altcra pars difcinguendo iplam a materia.di. tentia.non propter rationes prvi:didtas. i \. duplicitcr. '4.& vt panis vinum fiant corpus. & alia Air.induccrejpoteft induce- in .lcd accingcrecara quia relpicic . modo pro adu .cmnihus aliit ro. quod panis poteft rcfolui matcnam fub aliqua forma ciemcntari ..4. dicit tita. fcd quod tranfubftantiatur in corpus Chrifti. difi.Vno coir politi fo[ma. ficnulli liccret bis celebrarc in dic. *" /"'"""''»• fic to proliibctur clle liattna efl vnum niodo pro principio paiTiuo. fa6to . & quod iliiid clcmentum manct iub . vt aUus cft diffcrentia eius. pcicipiens corpus C.matecia cnira vt quid <S?^.^. & aliud . tm in aHu cimfecr. tranfitinformara. vna talis qu^d fi fubftantia panis remanerct fub fpecicbus. . ibi.n.SeJf. poffet quo raateria corperis manet.Fide l j lium.Trid. covgrUenti.de Sacram.ti anfit''flantiationt faEia .ex no cfret.i. fibi eile. Alio . incipit quod nodum eft.quam accipit dc Tencoigitur Ofinio Au Beris. quia antequam creabatur .fed adus. & codem modo iumitur potemia Vno quia fit. Opinio Mgi- Theorm. trari/mutiito mero.. fcd qi)antum ad propofitura . vel mo- rum. non quando modo omne quod potcft cile.quod refpicic gic eara vc clc indifcindta. quia aliatua.fi tartta vis efi^/irmonis vt inctpertt e/Ji cjuod non eratftjuan- magis «^«"/«otiiwj&c. Ita Patres. ({\i\a.& cap.(cd S C HO LI V M hoc II.f . quia & dut qu6d matcria prius ipfi concc- fuit pofTibilis cfTcj quam fuit in re. cifiaferfe^ Item . cuius materiamanec Chrifti eadera potcft redirc eadera nuraero virtutc di- . Ad fondentfritu & & corru- tamen qu6d omnis forma.igitur. vitii .& ifto modo matcria non cft tantiim potentia vt Etifto . modo igitur nullo .c^mz prtncipiato pcr fc correfpondent prin- non . fuit in pottnteriaerat ^ . Pio hacjunt duse congrucntia: .nihil habet de propcfico fuo .tex. fit eis}.

vel quod materia igitur oportet dicerc diftinguitur pcr aliquid pofte- tantum per accidens j & ignis cft mod6 penitus omnino igitur materia ac- indiftinda & vt . . tranfnbftnnfcd non partialem . eftibi corruptio. quia lulceptiuum habens formam non poteft a quocunquc rccipcre illam formam . fi eadcm lit materia omnin6 indiftinda vtriuiquc. fi ponatur in materia acris. pro nutritionc .& poftca in corrupto. inquantiim cnim practxiftit in ea habet camiinquantum poteft rccipere cam. & quod omnis crcatura fitinltrumcnDei in agcndo per motum j quia Deus poteft lccunduni cuni . qu6d omne inltrumcntum agit pcr mo. fub qua pafliim recipit adtum.rcaliter vcrobique> lub forma ignis (it ftinguitur lccundiimlc . Fartlalis conuerfione totale in pracexiftcs. & formalis terminus tranfub- 19' Ani-ma ftm lum concnmiftantiationis iftius. cundttm ^ttid.qu6d fiat tranfubftantiario.quam ttanfubftan- QVantura ad tertiura principale. fi totum przfuit.fequiturex induftione contradicitfibi . quia ifta matcria clfet magis materiafua.non polfunt lcuiter affignare ponentes tantum vnam formara in homine.quod eft impoflibile. & materia potcft. poncre eam in materia panis. & dicoy?& adgcneratione. nifi k tantum concomi- 4 tantcK tantrr ejtfub ffeciebus. opinione.vel conucrfio. : corporis fit penitus indiftindla. non eHentialitcr lis & omnino indiftin6ta.non eft tran- fubftantiario. Aliter declaro hoc fic:Illud quod prsfuppo- quiritur. ideci poteft lihet agtntis conucrfionc partiali conuerterc formam in for.nec aliquid nitur adiioni alicuius agentis crcau pracfupponitur vt materia mum fundamentum . IV.quam in ifto generatoA illo corrupto. fccundum lc . nifi quia motum a priiicipali indudi per fua materia.qu6d non poflit attingere materiam nudam nam fub illa rarione . qu6d Deus polfet rcpararc formam corporis. indiftind^a recipit formas contrarias. nontamen propterhoc iequitur tranfubftantiaris Chrifti fit in tionem agit aiiquo inter quia matcria . QVantum ad ifti! articuIii.igitur magis ret in altari. materiavt quia prius cflentialiter indiftindum .I & Quxftio III.conuerfio c conuerfo At UMtrriM efftntiaiittr tji form» frior. quia tunc elfct dc nouo in materia.vt argutum eft. . quam fi panis mane- fuac fupponit matcriam. Itera . quia poncrc formam prjccxiftentcm de nouo rccipi in aiatcriam eft ponere fufceptiuum fimul habere formam & non haberc eam . nifi quia motuip.Texiftentem. SCHOLIVM III. Sc mod6 cft fub forma corporis . pr^fuit lub forma panis . .& pcr conlequens Deus agct per motum neccC. Jiorai|iis Sc afini. vel fecundura exifleni non eftfpfibilis. . vbi aliquid adgeneratur pracexillcnti . tenentis Tnateriam fitbmodo qtMntitatiHO nihil ipjt Jionis.& gencratio. ideo in quidjcft & afini. igiiur Yt fic atungit ip- fit praecifus. . . quia facit dc nouo matcriam . & aercm.fed przexiftentis S*xt».neccoMuertercaliquod totum in aliMaferla frtquod totum . fw^ generari. : hominis omnino eadem numero Tunc arguo:materia aqua . igitur in materia panis. per conlequcns non poteft tranfubftanriarc aliquid. conuerterc ma- SCH OLIVM. Refilutio : pojfihilem ejje connerjitmtm tetalem im ad prtuxiftenSyHnUa mMtatiene termino ad qucm altfoltuitm '. tamen licct . quia tunc generatio termini terminaretur ad nihil . quodtamen non prsexiftebat . & Itcm.fubiedlum non ^iHt».quis fcilicec riatio. de tjtta Do£lor ia OxonJjtcan.ti»tio infrtle eft elfe fionempartialem fieri im- in pracexiftcns .Jed acqMiJito faBa in tantmn refpeSu ex- trinfeco.nec diftinguitur pcr formam rius. Agrms nttin gttft^Hm Item.vel fimpliciter. ltem. vt arguitur de & acrc. fed corruptio . agentcjigitur qu6d rccipit aliquid cxillentis cft . non habet eam fi igitur matcria panis . quia fieri OSatiki ifta & formam no» fotejl e»m ae cum in agendo. »7S*ptime.poftquam non fuit . quia.& non de nouo in ea. in dicit tum tum non tum -.creati. hacc eft manifeftadc fe:fed paftiim recipit adum fecundiim effeffi^m nu- cifcntiam frieisf fecun- praccisc fuam nudam fum paifum. aAionis 5 quia enim non prx- & formam in formam fcd omnibus principiis aliquorum in fc diuina totum conuertitur in totum. Item. nihil de nouQ acquiritur pracexiftenri j fed in totali tranfitione in praeexiitens nihil nouum ac- quod prius fuitigitur. ariu.animanon eft ibi fub fpecic.igitur & modo hoc .dimittendoigncm .& omnes.manet materia panis. vel conucrfio. & matcria corporis Chrifti: cft enimquod licet Deus polfet reparaformam corporis . Tertii. a Deo vc principali agentc.quod pollca dicit. agere per moied omnis creatura eft inftrumcntum Dci pcr confcquens in eadem materia omnino indi16. Iftud cft impoflibilc frthnbens .quia poflibile eft fubitantiam pr.loquamur de matcria panis .qu6d non magis eft vna matera in gencrato eodem. fed fufponitier ad quia forma de nouo induda poteft haberc pro A3ionem <ju3pcr fe termino formali fuae attionis.i^. cfto qu6d materia fit eadem illorum. bus poft confecrationera . quia panis non manet igitur non eft .refittatttr clare addenti ejfe terminum cottuer- & e^caciter . eft illo priori non di- elfcntialiter Sc prior vtraquc forma.pcrtc . & roam prxfupponendo materiam:& magis idem.dico qu6d poflibi- 18. fi non cifct.quia iam c(fe definif. illa.quia non polfunt aflSgnare animam terminum formalem illius tranfubftantiationis quia fecundum eos.& corruptionis. quz fed potius corruptionem. teriam in matcriam. fed non forma. . nouo poni ^jmo & forma corpo- non poteft de eorum materia «ft penitus indiftinfta . ftin(5ta quod eit falfumjquia fic eadem materia om- nin6 indiftin(ftaeflet fimuL fub forma generationis. ncccllan6 quia materia naturar : eft pri- igiturnuUum tale agens potelt habere ipfam pro per fc tcrmino. tranfubftantiado igne .per hoc igitur forma ignis prap- Item. non tamen fequitur qu6d fi ponatillam alibi . motum. illa 671 & manentis erit generatio. non valet. verc priuatur forma panis.probatio fua de agcntc creato. potcft habcre materiam pro termino pcr fc fuac adrionis. Sententia JlgiJij . »CM9r*cip*re. dkm rnjtm agens attingit paffum . forma funt fimul Item.& . potcft habcrc totum fio partialis pro tcrmino Poncndo cnim formam corporis Chriftiin materiapanis . conuerfis Yirtutd re panis.& nuliuni initrumcntum modo . quia impoflibile eft conuer.led . proximum agens aHcuius cftectus motum non agit per motum .per contrariz. vtin materia ccrtum hacc conuervocatut gcncratio :fed Deus nihil prxfupponcns fuac adioni.

& ita anima intcl" lediua eiret perfe terminushuius conuerfionis. naturalitet quia non immcdiate fi in corpus naturalc 21. Stntentia formafubftantialinpn inteUe<aiua.fi ptivn» fit qux Jecundum ipfum. DiftinaioXI.fed homo habeat tantum vnam formam . . nihil-.Tof eonuerfie. quod dat materiac. Ouam neceffurio admittendam ejfe .igitur quod eft idem prio- * ^"° "°" depcndct illud nondepcndct . Si eft naturale. pra-fupponit quantitatem ^ctficit raateriara .fed in vera lutha» triduo fi fpecies fuilfent confccratae . . corpus Chrifti. ^ jtj matcria. c^ anivt dat elle corporeurn. non eft realiccr cxiftens. iftam conuerfionem . fiat e£t & dumcorporis organici. & perconfequens modo potcft dici jnateria fub ifto compo- totii & organicum.qu6d fcilicet fitalia .ab eo quod cft fibi idem (cd effedus caufa. fi . HOL S V I M V. fubalternura .licct inquantum generat carncm ftantiae habere teft in lit i de ylnima. & per confcquens compofitum cx raarcria & ifta forma erit terrainus per fe conuerfionis.8c calor modum fub- » emmrfo.Metap/r))/.& per fe. &: . Jhom.irformaeorduum corporis . quia pcr iUam for- pus mathematicum 2t. fit quod ifto falfum eft eft jarmafubftM- "* "* SeeutttH. . quia illa non eft ibi. terminus huius conuerfionis erit cns . impofli- quac dicit qu6d compofitum iftius corporeum cpnuerfionis .quac fic tunc rcprxfcntant naturalitcr ficuc 0f(identia iu prius>fed non ex inftitutione. 67Z tantcrjnecpoteftdidpanis conuerd in mateham nudam . Dico igitur qu6d primus tcrminus huius conuerfionis eft aliquod compofitum ex matcria & cor- mam corpoream organicam vltiraatc difponituc materia ad fufceptionem aniraae intellcdliu*. i^. genere Subftantia. Alia eft opinio prffcifi/Iime acceptx.hic a n.if.fequitur quod terminus cft iftius con- ucrfionis crit cns per accidens. quod elt idem priori .ficut di&erentia iubftantialis habet Kidetur in 4utrt modum mccidentii^^ ^^^ qualitatis 4.Lib. Itcm .nec potcft ^nima efle forma eius. fpccies iUz panie Ad fetundi. ex materia. forma mixti. quia conuerfio terminatur ReiitttMr fri. vel ad corapofi.vel naturale cxiftcs naturaUter?Si . aut eft corpus mathema- bile eft iftum Jtftit. qua induda totum tunc eft in genere. a fua modo dependct a pofteriori. quod ponis . eftin omnibus .ponunt enimqu6d aliquid vnius generis pocelt habere modum alterius mo- generis. pus dc iftud cie animalis rationalis fumptum . poteftdici conuerti in Sententia D.quod pr«cedit. nec in accidentia . r. dens>& conuerfionc fiCti panis in corpus Chri. htc k n. ide6 panis conuerfus in materiam fic quantam.pcr quam corpus eft in proxima diCCtmfoptnm pofitionc vt animetur. Itcm . tanquam in primum terminum conuerfionis. pus. eft .& in fpe- fe quantitatcm. dat fic omnin^indiftinda stifHfd. tunc fequitur propofitum. vnius materiae . manfiffet ibi .necf|^corporeum. in triduojifuiffet hojlia in corpus .non ficut completura indiui.inquam. quia fuit fc' fccundum vUumfj^ . quod eft altcra pars compofiti hominis. igitur . cjuia anima in rt non dat elle corpereum . Refolutio Doitoris . prxcififlimc accepta turfionis *fi modo eft . aut aliqua forma aliaab intellcdiua.po- modum quantitatis.D' effe intelle6). aut igitut fola matcriapraccisc accepta. moda totaliter conucrtitur fubftantia panis. .& pcr confequens nihil terminat prim6. . igitur anima nuUo raodo requirituc ticum. vel realiter manet cum ifto modo.nifi tantum concomitatiuc. aliud a materia.igitur eft forma accidentalis &. quia materia nuda non eft corpus. vel & compofiti non)|funt plures tales form«.mo. nec aliquod<^.um. pct confequcns primus •. non . terminum conutrponis panit tx vi verhorum rna tia effe cornpojitum ex rnattria . vt corpus cft quoddam genus foreitatis efi includat cum illud pcr In tridu* mortis fuiffit parata. fed corpus . triori.pars.potcntialis rct pedu anima: inteUedias . eft pcr fe terminus conuerfionis. Euchariftia . & non vtdat vt ver6 anima tum quodpoteft habcrc rationcm terraini . Thomt . vt fi dat eji corporeum.ratiomhuSf &Jan^orum authorit*' tihuSp. vel laltem inclufvis in per fe terraino negant . & habetur forma in homi- ncab intelieaiua . Nec iftc modus in materiaell. . & tale compofitum cft in ex mattria generc SubftantiaE. Sed iftud nihil eft . nullo impoflibilc idem priori quia quod eft prius. tjuin det eife viuum. gHTnenta contra forrnam corporeitatis. fequitur qu6d tertBi- duplex ensper accidens. Ad primum principalc . elfe . quod ipfi quia dicunt ipfam tantura ibi efle pec concomitantiarti. aut igitur per formam naturalcm propofitum.fcilicet conuerfio . io. hihfi cft aliquid . quia tunc non ellct tranlub- modo ifto nus eius ftantiatio.alibi dicit qu6diftcmodusquant}tatiuus eft derclidus a quantitate in materiaTunc arguo j lUud . & in corpus ifto terminutfri- mus tonuer- fionisfanis.quia intelleftiua eft forma totalis .Si tft corpus naturale per qua- litatem natural em omnis quaUtas . ^enretitia. dico qu6d Ad fecundum EHtharifliH. ifto & tcrminus ejfe & tunc abfolutc uum. qu6d maceria fub Ariftor. dico qu6d coUcfto panc coUiguntur ifta . fuilTet vera riftia.Secundo pyxide. Refutaturprimo . nifi compofitum CX materia & forma intellediua. illud cqrpus . vt pars. .i- Itcm . in triduo mortis anima non dabat aliquod e^ materiac corporis Chrifti . non poteft caufari a pofterioti Caufatum i M^telTe^idi ^m €Mm & praefuit eadcm omnin6. igitur requiritur aUqua aUa forma compofiti terminantis prim6 eara. imfHgntt ^gid. /ri- Contra modus fit . fedaUqua DeSortt.Non poteft di^^ forma fubftantialis materiz primae. fed lecundum eos iftc modus dcreUnquitur a quantitate in matcriajigitur cum mate- fteriori ria fit aequalitcr . vel & pcr confequens tcrminus conuerfionis panis eft ni- nihil .& tunc idem. (fr non anima vUo modo. vel forma compofiti prim6 terminantis conuer- fionem iftam .6 & ad aliquid abftradum per intelled. ad aliquid realc exiftcns in re . Infauorem huius Jenten-' adducit Dofior in Oxon. conuerfio in cor- primam Terimnui tt modo quacro. (juatuor ar-m . cum quo eft idem caufaretur a po- illud prius .& anima intelleftiua. fed aliqua rautatio accidentalisztamen DoAore hic a praedido dicitur modo quantitatiuo eit primus terminus conuerfionis iftius-.vt forma. late prolfat in forrnam Oxon. . quac funt panis pcr acci. contalis panis rcmanent accidcntia adhuc fti . ritm remnnlt uerfi. & Vhtut etmpe- * conuerfio in materiara igitur cpnpcrtiturin nihii.Adfrimiini frinetfaSe. & c conuerfo caulatum a pofteriori dependet ri . Vtrum ifte idem materis igitur materia praccififlimc acccpta eft cor- ygi nonjf. frifri. habentem mofitum.qu6d compofitum ex materia. priorcum quantitate modum elfe idem cum materia.& non vtdatr^intelleAiHum.& forma. . vel compofitum accidentalcquod eft inconucnicns.IV. terrninurn conuerfionis panis ejfe compojnum ex materia &forma corporeitatis.quia tunc . . cft idem cum materia igitur vel cft aliquid .

& & in potentia noaterix . quia & aliquid corrumpicur.m. rum cft de mutatione Philofophus concefHflet cranfubflannon dixillec eam cire mutationem.& quancum ad hoc eft firaile. vcl materiae jigitur totaliter annihilatur. non maneac. Pacet pci Apo* tini Si dicatur quod non annihilatur . quando conuertitur in corpus Chrifti.. quantum ad terminum a ^tte . tcncia matcrja. erat fubfclcia panis.aquo eflcc ifta conuerfio panis in corpus Chrifti. . Ad aliud. vt termino k quo. vel aliquidicas cor- poris Chrifci eft eius quod fuit fubftantia panis. indi- & noh habec panem .^uem generatio- igicur ficuc cerminus nis eft terminus a ejMo corruptionis. Aor qu6d panis poft conucrfionem non eft nihil.&c.panem non anniiilari & aliqu:^ ipfi tommu- nisin corpore Chrifti. ab codem. ^ ifuinum. Contra ex Ambrofio .creatur guftinum 8 IV.igicur modo eftinpoccncia materis.licct nihil eius in adhi rc- (lalum i. V6D __a^ fic .^i. Vide ipfium in Oxon. ita tcrminus adtjuem Deus JE ffuartufn. cerminus a tftto annihilacur . eius manetHinnihilatur.jIUms vero Contra.^.f. fit nullo . Sc bibuncur. igitur tie prticedente. Hanc 1 0.nec ih cotpore Chrifti. Antccedens patet .nec aliquid aliud huiulccmodi:igicur eft aliquid aliquo modo incermino adejuem couerfionis. Sed quomodo mancat. quae facit corpus fuiun praffens fub fpeciebus.fe(^uerctur tione x.Corintti. 1 1 ^uia efi rtfutat tjna- tuorrationihus claris.ergo non annihilatur.i^ f. Argttmtntm .& n. vc- tiacionemi C»»uerpo elt mtaatio im- maneac vnum corpus ChriAi myfticum .quia nec eftpanis . i) ifta conuerfione annihilarecur panis. qua: nullo illa.inquod conuerticur.Palud^j. & . epiodammodo corpus Chrifii. ^i. nihil prsfuit.9 .de£eneratione text.cocalicer annihilacur.hU nrt. & forma in for- fgitur. quod panis HIcnoncercum annihilatur conaerfionc in eius in corpus.f.producitur vt tcrminus<i</^Kfro.9.ThoB«i q. «rM. quacft. qu6d ficut panis ex mulcis verum .agens adtione naturali poteft educerc de pocencia inateria: omnem formam educibilcm ab ca : igitur fi forma corrupca clTcc in po- . quod conacrfum cil. couerfione fubftaciali cerminus adtfuem includic non effe termini a tjuo. qq. ^^ tertiuni dico . &fecondum hocf. iicut panis Sc vinum. non eft Z/irum . QujEftio III. Sc parcem.-!. dicencem qu6d idem corrupcum non poceft reparari dc nouo fecundiim numeru.tjuia manet materia nihil ^utt/Iio- ftfitum.vt illud fic fit quod fuic panis.fed manet.c^ j4. in corpus compofitum ex matcria modo manct in pcio .Aog. . Ad aliud. quia termini funt oppofiti.*rt. ^auttttMm. & c conuer- {o.l. Suar. eft quod cft concra Au.vt materia in materiam . qua alias folemus ablui non racramenulicer. ficut gencracio.^ corporis Chrifci habebic cundem modum Cocr^in omni quod eius. quod ab agcnce adiioeadcm numcro de potentia matcrixjportquam corrupta eft . qu6d verum rmlittr refrt' duti.Sentetia Agidij a num. fecundiim aliam corrumpicur i igicur fi fecundiim uidua!i$ annihilacur.%onm. eirec annihilacio panis . Item.ex ^.vel tas panis eft verum dicere quod aliquiditas. Tertium. lubftantialiter nutriunt . f.terminus adqHem includet non Keiieiturfri.vbi forma rei corrupcac fimplex.qiiia totum conuertitur in totum. Itcm .rei}citHrtribus claris rationibus. fed vcrfio incipit acota fubftantia. fic concedo eflc realem conuerfionem .f.non aliquid aliud ab to. patet refponfio per prxdid^a quod & forma mixti. quia illud augmentatur. ciim dicis qu6d conuerfura in aliud magis accipit vbi ilHus . .fecundiim quarum vnam manec . quia panis totaliter vcrtitur in corpus Chrifti.timin. Dicit enim vnus Do. £hrifii anmhiletHr panu? T.nec lignum. igicur mult6 magis in conuerfione cotali > vbi cocum cransfenur in cotum .in tranfubftantiatione. quia manet tcnetur ab omnibus. in corruptione.Richard. SCHOLIVM I. totaliter annihilatur. . naturali poilet educi caliter annihilatur ecfi fiiffcmp». corru- eft quantum eft ex vi conuerfionis.^. quod cft inconucniens.quia tunc augmentaretur eius>nihil eft in fc.quia nec Iapis.quod priusnonfuit. vbi vulc qu6d Dcus caufa annihilacionis rcL .\. Htnr 9«««// 9. fed igicur caufa conuerfionis fccundiim omnes. D.1 . cum dicis quod in omni muta- ne Ec formanon annihilacur manetinpocentia matenaE. vel vel eft ali^uo modo aliquid ipfius. & ddterdum.\inid ejuem accipit aliquod e^e . quam c conuerfo s dicq Jdem HHmfr» etTiuftMm nt fonji n»tM~ prq:cer harc ex ifta rcfponfione fequicur propolicum.cuius . fed tantum . igicur annibiladonis panis Qjr potcntia fubftantiar.nec in alio citer ajinihilatur i .Ofinit Btnr.fed fubftancia pa- nis przfuic mam . to- fed forma panis tranfubftan- im6 conuerfio frlmum »ffirmMiinMtiu quia tiati . & Quodl. Sententia Hettrici. fimpli- fed panis poft conuerfionem fecundum fubftatiam fui.i . cocpus per aduentum eius in ipfum . ^^ quartum .conacnientcr e/urit.quiaquod conuerftmi eft in aliud. Si *°^^™ accipiatur tranfuhftantiatio pro mutationc impropria . ad . ati<jualitaj corporis.in quo eft aliquid fubftantiz. $«timdim. Tcr^ nutriunt > 1 ehrius eJl'.t & alioruTnJdto tton annibilaripanem.Capr. ST i o crcationis cft terminus^ fKo annihilationis quando totum.& magis.ttliHS vero cnim infticuit Dcus cor- pus fuura deberc percipi in ilUs fpeciebus. yTS. •^UtiHot Ratit md tfi Jtem.ni% m comerftone panis in corpus Atenff.fi Itcm quarto fic : crcacio Sc annihilacio funt mutationcs oppofita: .diuerfimode a diuerfis ponitur..i.nec aliquid in aliuda corporc Chrifti.fi ideo fed hic concurrit ai^io diuina jUvltimS. vel conuerfione partiali.igiturin ifta couerfione cotali panis in corpus. nam quod prafuit & iliisvbipriits ifti nem nihil cius conuerfioni. & poft conuerfio- manet. non quancum ad terminum mI ^nem . i. quia pan^ poft conucrfioncm non manct. fiue aliqui- corpus Chrifti. propric di£la . & granis coUedtus repra:lentat corpus vna Ecclefia cx mulcis fidelibus frofriM. fed tocalis conuerfio vnius in aliud non eft calis mucacio.&i.T>.AEgid TW. non annihilaturjigitur eft aIiquid.vt in corrupcione . quod nihil cft in fe..^. ita reprsfentantrpeciesmultorum granorum corpus verum Chnfti. 673 cemeduntur .srt.Ph)Jic.i. ficut in JJaptifmo fic ablucio in aqua facramencalicbc . vhi priiis non fuitj ic ideo non fequitur conclufio. AmbtoC vt in aliquid pofitiuum.^ lt.J J. terminus a qtto annihilatiu:.\.& contra Philolophum i.text.quatum concenta nos naturaliter .

quod eft terminus ad (juetn 8c panis. non potefc probari conucrfio vnius in magis annihilatio. aut igitur fubftantia panis . aliquitas fi tantiim vnuVn mancat. vel per accidensfnccedat definenti. . tanturn de ejl modo loijuendi.<jut. icm aliquiditas cum illo.Lib. |«/l Chrifti ris fit lUa aliquitate panis sliquid. illa igitur poft -.Et func fc tranfmutabilia. . 674 panis ficn ejfe rationc tcrmini a e.p.mancrct tunc fubftan- vt patuit. qus communc.adn. quod dicitur. quando ponitur fub illis fpecicbus . quia aUter non dTct . rerii. Res verb fecundum opinantem iftum. aliquitas corpo- fi Jltthens *li- quitHtem aliqua ali- fe illa aliquitatc illud per fc formalitcr albumillaalbedincjigitur eft : aut igitur non accidcns.Maior.quia omnia AD excedit : & dum ajferit ad annihilatienem reejuiri tjuodnlhilperfe.& impoflibUe-.Jl.reris quod cft fecundo modo fic.{cc[uitm 4« StCMHd» epi- mio ^gidi]: alitcr. quod prius non habuit. extra omnmo ^/^ ^ termi- gcnus non nutz^ queni exiftcns in aliquo ence pofitiup. cft in fe . Item jiliquitits m^ fanis noh ntt incorpcrt modo aliterfcmodo habct ali- corpus Chrifti nuUo . nunc quam prius .& c cou' panis poft conuerfioncm eflct res aliqui- illa aut ieitur res difta .ica poteft annihilare vnu finc alio. quia ficut poteft creare vnum noti crcando aliud. lubftantiaaut accidens aliquid in crit ? vt conucrfiontm. opinaris. fcd vt tetminus.vt fubie6tum. ftens fub ilUs fpccicbus eius in corpus exi- manet in Uloinpotentis.dtim ait boc nonpojfe ttneri citra errorem. quod Deus vt dicitur a panis poft conucrfionem non cft magis ens . Sententia Bnnoris^defitionem panis non hilationem. primo modo a & tunc lcquitur vt prius . autelTcntiam panis. &c vnius rationis. non cntitas vcl annihileitas .quiamanetin potentia mate- pus communis fibi & corpori Chrifti . impcflibi- funt conucrtibiUa C. igitur &anteccdens.fiue negatio . fi quam habet nunc quid aliud in fe priiis nullo . Stcundi. Item.<jttiacor' eijitccedil' tix corpora Pem fotejl critre -vnumfini * lio ita manctm necverius . nec aliquid in ratione tcrmini . opinor.efto autcm conucrfione panis in corpus ret Auiccnnam i.vt materiam.xi.quam fi non poncrct ibi corpu$ Chrifti .hic infcholioad n.citatiin Oxon. potentia matcrii corpus Chrifti proprie lo^uende rc fpiritus SicHt annihilatur to- conuerfioncm cius in corpus. Et huius ratio eft . Lychct.ynde Sotus d. quam tunc mancret.qua- poteft conuerci in fpiricum .(ei -vt . vel munt mantc totum.c. Cub qua includitwo» .hic velfic teneas.<fuia tcrminus perfe defitionis eius .4. quam" chima:ra . nihil commune requiritur hic communc in rationc tcrmini magis impcdit quam iuuat. Alio modo a reor. quia non manct poft aut fubftantia corporis Chrifti?quod non eft vcrum. habet nunc quam prius in fc .Metaphyf. cjnia terminus ad ejfe hacc eft ratio.ncc Si autcm dir itur res reor. corpus. videtur verius. n. tur in corpus * qu6din conucrfionc.& annihilarct ponerctcorpus ChriftifubHUs fpccicbus folis linc fubftantia panis . corporis. corporisChrifti aliquitas pa- cft aliquitas . pcr cft alia & eft res aUa ali- quitate. An- gelus. jtil. quamdiu mauent ia potcntia materia: aUcuius vnius. fcd vt fubieiftum eius. quia corpus Cluifti. non eft annihilatio panis. quia quantiimcunqucdcftruatlapidcm. quia ad terminos oppofitos.lo. iftam qusftionem rcfpondCo ifta . quod eft opinari\\gitai fi panis poft cpnucr- fioncm uerfo tate tate . .Gahr.ied termmus a nihil.panem nen aHnihilari. quia creatio &c annihilatio *''• TermmHs * funt mutationes oppofitac. Item .fubitSum tS^ .dr cjuodlih.nihil enim commune. quia nihil habct corpus Chrifti iHlc.quod non eft vt fubicdlum . . arguo fic: communc non requiriturad mutationcmiin ratione termini . Dicitur tia quoa -. Concra. fequcrctur qnod Deus non poflct annihilarc vnum corpus. &proinde defidi ejfe. pertinet ad mutationem. im6 inquantum fc tenet ex partc pcr fe intcr oppofita . Mutatio tft inttrofpojita.non annihilantur.&c per conlcquens ifto .^' a^rt vtir.cuius quitas . conuerfio circt generatio .fed fubftantiaUsjfi iubftantia . vno modo dicitur a realitate. Itcm per cft tcrti6 fic-. aliquitas altcrius CtrpMsltuludit n«n *Jpi f»»is. In illa com- Jn eonuerjion» mune manet.habcnt lubieftum communc. ijuo creationis elt & non ens.igitur iic manere non impeditannihilationem. fecundum eum.quia non conucrfto accidentalis. cft & per conlcquens . . art.Jicut terminus a quo. vel res . DiftinaioXI. creationis & panis .. &c ima^imri. igitur nec alitcr habet aliquid in eo tunc quam priusjigitur. & poft vt priiis. fed SCHOLIVM II. talitcr poft nunc poft conuerfionem. \4. aliud. aUquitas corporis Chrifti. fcd corpus modo alitcr fe Chrifli in tu. qua panis tranfubltantia- C hrifti .habcnt matcriam ciiif- confcquens cft falfum. crgo cuius ciiis eft alia rcalitas. quia tunc poft conucrfionem panis eirct contingit fubftantia corporis Chrifti lc quia panis nihil . quia manet aUquid communevtriquctcrmino conuerfionis.IV. cffct .i.in nA. & ideo fubftantia panis ImpugtiMtur quod panis non SecitKJ]^. quod non cft conuerlionem.RHbionyAlbert.illud pcr fe cft aliquid cuius per cft fe albedo . quod . &partu Do&orin Oxon. vt tcrminus cius . quia : mancrc .Confcqucntia cft manifcfta .vt probatum elt igicur cx hoc qu6d ponitur talc commune corruptio .contra hoc.vt matcria in matcriam mam alitcr ha:c .ue. momenti dcjitio eji . Ttrtth.Tartaret. ipfius panis poft formaliter . ncc in alio. rhodo pancm. non vcrius tunc mancret fubftantia panis.tcnst . facit pcr fe ad aliquara mutationcm. mo- panis in potcntia corporis Chrifti ficut do manet poft conuerfioncm Vernm ejKtjtio cft res. vel lignum.quia totum tranfit in panii Hullum & forma in for.cum corpus includat »0« nis in non fob niliil altctius cft ca- ejji ^ de- firHtre> dcm . fi panis poft conucrfipncm in corpus non annihilarctur. aut cflentiam corporis Chrifti. efle pa- & per accidens ex Vei voluntate ^uod fuccedat cerpus Chrijii. nis nec aliquitas vnius cft conucrfioncm pa- fcd magis ejje panis.t^.qu6d non annihilatur conuerfum .& pcr confcquens non annihilantur .nimit eorpus in fpiritum.fed rent fubiedum pritM.fific negatioin corpore Chrijli. vnius fpecici non funt per communc igitur non vnde illa. Chrifti poft conucrfionem nullo eharijiin.nifi habe- nis eji ejl . efi. alii^uid 8c AUic«kina Res /*«*»4itm HfnrlcU dupliciterett' fititr.fed mancntin poecntia matetiaE aliquorum corporum . vcl impofllbile quia talia fuiit opinari Itcm.quia nihil commune cft v^riique tcrmino.t. quia mutatio cft conucrfioncm corporis Chrifti in ipfum.Scd fi fic ellit. confcquens eft manifcilum . nec amti- qucm annihilationis eji pura negatio extragcnHS. quod reali- panis poft conucrfionem hac aliquitate habet efrcntiam fuam adtu.poJfe diciannihilationt7n:idcjtu magit non Itater(ent. panis.Occam potcft rcdirc poft non Terttk t6rmini magis impcdit mntationem.nifi annihilarct omnia corpora.quod non cflet.

eflet in propofito conuerfio corporis Chrifti. tran- dux mutationes.^ .in quod conuerritur . panis cranfit in . nec in alio cft aliquid : Et conccdo. igitur in ifta conuerfionc non panis annihilatur.Ad hoc qu6d lequc- criarain tntt- nihil eft in .cap.vt cx panc minus ad corpus panis . cari ri piendo extrema propofitionis in rcdo cztUTpanis rarionera . quidnon cfletannihilatio. fi annihilatio panis . pet quam omnia tennifi ma- faluat. lius refpondere . Ad fecundum dico.& per confcquens co- <^ e contr».circa Euchariftiam. non cllc aliquid pofitiuuro.dico qu6d illud.hahetur f. vel poteft cfle corpus Chrifti 'yfed tanitt'» in obUauo. nutentiaDei conferuarcntur. qu6d in corruptionc elfet annihilario.qua: pra:fuit.in quem con- uertcretur. deitrucrc. In propofito autcm vterque terminus eft pofiriuus . & corpus Chruti qui funt terpofitiui. quam eflctmirabilior produiTHo. fit praefuit.6c nihil eius manet. quod eft falfum in propofico. oporteret dicere illud.quia cirrupttent fianttuione annihilatur nes. quod eft inconucniensjigitur non eft in propofito nifi . quia non intcndit per quens mutatio a fubiedo in fubiedlum concedo igitur. fit .fed poflcc tamen Deus dc -.unum Z^. & generaiio fimul concurruntin codem inftanti > & hoc ide6.ncc conuertiturin eft fi .fcquitur priuario. dcm modo comparando ipfam ad corpus & uon poris Chrifti termini per je quia tunc produccretur corpus Chrifti de nouo. eft nihil . fiue di- quia omnes fignificari ficndialicuius temporis cerpus Chrifti .Non omnis. vnica mutacio habens duos terminos. effe eius . & per hoc difFeic hac mutario ab panem fciliccc iTiini omni .c. cjtum tranfuftanriationis cft negacio quxnon eft negario cxtragenus . quia omncs iftae fignificari verc pcc vcrbum liustemferis.priotis. In propofito vn» eft non oportct enim conuercacur in po. Dehoc Damafc. fiue panix fttitcorput Chriftr vcl panis trit corpus Chrifii. verbum Nec ctiam poteft fimiliter accipiantur in refto. vcl ner^timem » illi maiori qu6d quod nihil ell in fc nusannihilationis returipfumannihUari fed tcrmi- •. & ide6 non uum . fed per Vtus Minihi. O^tliit. tonctmltan ter f»nis nt- gMtil. poteft prifcindi a termino pofiriuo. accibumeScvl. jn Contrahancrationcm infto fic : Corruptio> quatum corruptio. duntin nihil . qua: non eft quem .quia non folum potefteilc non funt fimul du£ mutatio- & alia. 7' Refpondeo. ftionls i. & potcft idcra efle terminus a ejuo an- concedenda «'Utationcquia in omni alia mutarione primi termmi funt oppofiti. quod corpus Chrifti . AdftcSdum.proptet tetminum pofiriuum . Jldprimum Jffi*cii»le. elt. quia tunc oporteret acciperc duos tcrminos tranfubftantiationis. non prajcxi!iens. iftae per funt falfae.qu6d corruptio. quia conuertitur in terminum pofiriuum. aHo qu6d panis poft conuerfionem eft nihil in lc.Amhrof. pus Chriftijtcrminus «^/g^wfw cft corpus Chrifti nis.lib.5cide6polIet Deus de potcntia abloluta fepararg vnam ab tantura elfe terminus crcationis ad<juem.panis velpanisfiet corpus Chrifti. non fit in .Beda in i .fcd ali. eiret in aliquo pofitiuo cum igitur vt pracfcinditur ab . led in aliquo pofitiuo. 8.<^ conX . igitur fimiliter eft hic in Irimiuterminus ad que tranfubiUnriationejncgo. quia tranfubftantiario tr^tnfuh fiant mttonis tfi fOjltiuus.fequitur qu6d eius conucrfio erit annihilatio.. : oppofitum Ad Augu. Ih trttnfni- ftjitiui. icrne manente .igi- omnino non ens extra genus in nuUo exiftcns Sed quando panis conuertitur in cor- tur terminus<K^^Kfff7 annihilationis erit tiis tfi mhit. quia tranfubftantiatio negario & in termino pofitiuo : tunc efTet dicendum qu6dfiacr corramperetur in ignem .ne fluant in nihil quia ftruand». nihil vel .C»»Mer/i» ttt tionibus poteft ha»c conucrfio verc fignifi.i^cotM OxonMc ijutft.ficut raciet in fine mundi . vcl eft corpus Chrifti Nec etiam poteft . tradictione.& notaiHrhahitudo termini ad terminum.dico qu6d fi iUud intcUigatur ^^V*^'*»* inifta conuetfione Dtus pattli 675 aliquid pofitiuum rem ahquid annihUare .quorum vnus cft pofiriuus . y fubftanriarione funt Stimftmr.^. altcr priuariuus. eft fimpliciter conuenit termino tranlubftantiarionis. per verbura cllendi nullms temporis . annihiiarc & . non quia ilfit in fubicdlo communi . Vnde tcrminus adtjuem corru- Terminus ad vel ncgatio extra genus.non eft annihiiatio propter hoc.vna ab effe panis adno» efe eius. Ad tertium . Ad primam eft vidcndum quibus propofi. cor- qua: fubcft gencrationi. quae de nihilo fadta funt. jtdRstie- Audtoricas autcra Ambrofij in negario.vel vcrfioncs.qu6d iUud. nec in fe. iir.Refpondeo qu6d non fcquitur. Chrifti^vtejTJcor- tMtiOtf^ du» .ijMel}.quia ep forma:.quod falfum eft.reBoftgnijieari fer ver. nihil. igiturannihilatur . ejfe aliquo pofitiuo fubftrato.extra genus.ad qnam terminaturcorruptio. poteft tamcn dici qu6d non fe- quitur panem noh ad negarionem extra genus. enuft. Refcluh de modo lo^tiendi.^ quatuor termicotruptio du^ funt muta- ni:generatio enira ftfttrarege addere . cuius nihUprxfuit. 1 Sed fi dicas qu6din illa conuerfionc vcl It^itntl*. pofitiuo. panis eft . in fufccptiuo aliquo.non pojfe dici . ficiuura. dummo- (|ueni cerrum ptionis non . non eifet corruptio acris eius annihila- tio.vt generatio. 1 . fine aiiquaconautem non concur- conuerfio alicuius totius in praf cxiftens runt firaul duae mutationes.Corin.on efl negatio tioneshabentes quatuor terrainos.falfa eft. concomitanter tamen tcr- de altero . dico qu6d Deus non cft pcr fe caufa annihilationis rei. fubtraftionem fus conferuationis lat nonccn» . ^. gcneratio. ficut poceft corruptio praefcindi . qu6d in tranfubftantiatione . per confcalia fcd nihiiationis. totaliter Aliter potcft dici . cum arguitur qu6d nihU formac Ad ttrtium» corrumpcndae manet poft corruptioncm.quia terminiis corruptionis eft ncceflari6 in aliquo pofi- tiuo enim non .quod nihil eft. quod Dcus annihilat rcm non pcr aliquam aAionem pofitiuam .de fiu:ram.quod non .i ^.nec in aliquo derelido per conuerfione«i.vnum horum dicitur fic corpus .& conuptio. .& ruptio cius in materia & corruptioni . conucrfionis talis comitatur negatio pa- finipliciter non ens & mcranc- gatio extragenus-. SCHOLIVM Sed quandpinfers . lcd negatio in corrupto forma. non habet terminum ad^uem primum negarifed aliquid pofitiuum prim6.d.ancequam fequatur cius annihilatio.igitut annihilatur. fi vere cxtrcma dicatur . (ed in fubiedojVt in corpore Chrifti . vt panis faSlut faUae funt.led non fequitur.&tranfubftanciacionis.alia a«w "fe panisad f^corporisChriftijtunc circt diffici- fic. fedquia cft la eft annihilari . . d6 terminus cius ad <juem non elfct nihil.foteftverei» SEd vlterius Rcfpondco qu6d non potcft vere fignifica. Adquartura. eirec le magis omnia conferuare potcntia abfoluta omnia nifi tiem oJfoJitM. TtrmtnHS tnmihilatiemis e^ negAtie txtrm genus. . Qu^ftio IV.

fubltantialem DISTINCTIO eft accidens confcqucns non fof mam elementarem . f^ide- ifuia effentialiter DoElorem in Oxon.Vide eHndem.(fr panis mnquam fuit corpus Chrifli. aliae de prsterito. ncc erit./niaccipiatur in obliquo ^num extre denocans tcrminum mum ita qu6<l propofitio in obli- quo.q\. expane fit corpur^Sc hasc eft minus propria .& aliudin obliquo.quo vnum tnutationtm vtrific»/ur hu ecnuerjio. cum propofitione denotante vnum tanttim fucccdcre alita 11. . quiaalio modo poteft fignificari . fed panis m i ehjfq & .qu6d accidens cft modo pofl^bilitatis cius.nec .nec funt in lubftantia acris. quod non habec hic locum.icd ordincm. igitur Dico qu6d accipiendo vnum extremum rc6lo. in litera.ficut a termino. formam mixti. & aliud extremam <»<i^«r7w. quod pcrtinet ad definitionem eius . tam extrema nata funt inter fe habere. vt (\c.panis tranfic. f*i a'iud in reSn fanis dicitur vere de cerfor» (ji» ieonHerfo. panispotuu ejje corpHs Chrifti .de Priori t'Xt. nuUi illa T>. Rguitur qu^dnon. diuerfi diuerfimodc dicunt. DiftinaioXII. cap. fitutn. falfa eit . dc quo ponitur in adu panis autem non fit adtu corpus Chrifti: iE S fubieSio cum vetbo omnes:nam tur tertium adiacens Q_V qus fignificantur per ver- fignificatur vnquamfuit. 676 Vee Uttft vetbum notans pollibiiitatcm in eflendo vnde .accipi3tur in redto. qu. vt cx omni accidcnte.pams verbo dene*»me ptjftbi. nec corruptionem.IV.quia quaritas N. vcl tranfitio panis in corpus verc fignificari per aliquam mutationem panis fofmam .i^.^ ^. accidit.6« art ponitiir tertium adiacens.q 44. acci- } fi extcema non funt nata habe- re illam identitatem bum li XII.de quibus magis vidctur \ multa cnim conceduntur in generationcvt quod matcria mute- Tertium. Adetaph.vbi circ* hoc multa adducit de mente Philofophi.CC poteft hacc verfio . Sc Jfanis fit corpus Chrifii .poteft fignificari Sed hoc potcft efle dnplicitcr Vno modovr vnum extremum denotans tcrminum Aeeiftcn^ «^.pofterius eflentialitcrnon poteft efle finc priori ellcntialicer Aciftot.quan- figniHcat identitatem totam ftantialem.<* i fieri cft I. in Oxon.fW fifitaereft/fms yiptoptct aliquid cominunc manens fub vtroque termmorum.non ex fubicdto . veri fignifiomnes ifta: lunt faliae.Thom j. Sed quando praedicatur lecundumadiacensjtunc fignificatur fieri tjfe illius.fqutfl.<).& y. I 7.ZoniM.hicart t.vt.&res non poteft elle fine fuaeirentia: Itcm.Sed fubftantiae repugnat in text.ywM k nullo extrinfeco depedet efientialitery nifi aDeo. & quia fubftantia ele- mentaris requirit quantitatcm maiorem. Aliae etiam propofitiones funt falfs Eucharthia. idem fignificabuntjfcd qux idcm poliunt fcparari : fignificant quantitas igitur parari a lubftantla.' Lib.& rario- rem. Sicut fubftantia: conucnit pcr fe elfcita conue- for- futuro.iyart I. lub- accidentalem . cum in propofitionc de- monfcrante ordinem vniusextremi ad aliud. . nec gencrationem . De ftihfiftentiafpectemm in elJendi »st. 4^M4irtmi: ^uanfitat fe-^nitur for- mam mixti.n.^ alio cfle 1.ncc non » ijuia ille accipit mo- modus non po- aceidm. <ft impoflibilis. Chr.16. Trimum di£lum: Accidens rcfpcdliuum nequic vlla potentia efle fine lubiedlo . quia nitaccidentiin aliquo eflc de poffibili cuius de . V ^uartmn. ijuod fitit panisy non ejl mfipanis. S uartz ibid.definitione poteft hasc conuerfio"vere fignificari? 10* quia gatiuum.ejfe extcemorum. quia fubftantiacft prior ex alio . Similitcr in generatione ignis ex acre conceditur ifta propofitio .ir J. Oppoficum vulc Magiftcr Katioineff».album & albedo idem fignificant. po- fit fterius lubftantia j.& hoc etiam modo eft falfa. j 8.hie J. cogni- & tempore:igitur. vt dicatur. harc biiis cuius probatio . hic fine fubicdo. Scot.Phyftc tione. Alcnf 4/.quam (ubftantia formae mixti. Item. dicarnenti -jigituv fimilite*r quahtitas ftantiajigicur naturalcm . fed iila fjfendi } .Haec autem tur k forma in propofitio non conccdituf .m Pr<t& quantum. Ratio primi efl: vecbum quia . fer nuU*f» n»tur»lem .i. Quandoque T fifitdi fieri quandoque prardicaquandoque autem fecundum. eft.& terminus aJ qutm in obliqua. panispoteji (jfc corpus Chrie»re in reilo fii } vel . ir:ejfe . q i jyi.Metaph.ihid. quia definicio indicat quiditatem rci. iedfubicdlu caditin dcfinitione accidentis:efgo.^ 48 fecundum tunc fignificatur lubiedium fieri nuUo modo prxdicati . Pra»terea perrationem:Accidentiapanis ma- nent poft tranlubftantiationem panis in corpu< tunc haberctcorpus (~hrifti illa non ma- quia duas quantitates ophrifti prior. deprndet ab eo. & haec eft magis propria quam net tuncinec in fubftantiacorporis C militer fi fi non potcft fe- quantu nifi fub- teri. pofitas. Qnod •er fuit eft i{aii> vel alij inhaerere quia quod vere . non dicat identitatcm extre- morum. quomodo fcilicet poflithoc efte. Tertium: Accidcns feparatum dum vUum lubftantialcm fefl eJlefiHhfiantia. vt terminus -ifwt^^cipiturin re<!lo. jpotcft corpus Chrifti.vt patebitinferius.-^d mutetur a panc in corpusChtifti.fti eftcj^ panis .fubftantia eft.Accidens abfolutum poteft efle fine fubiedlo. enim qu6d ^corporis quod nec eft .quia nihil communc manet.& a n. : accidens eft cirentialicer Seeundum. nihil poteft Item.-Richird.d. Se -««^wj. efle fine co . Utattm.Scd de S H OL I V M t.D.& vertitur in corpus Chriftiy cft. mam O I Vtrum m EuchariBia fint accidentta fine . Dico ad quaeftionem quod hoc conceditur de fadto ab omnibus Do£loribus.hir a nitm. accidencis eflecftinefle ^. . .ifta de poflibili falfa eft . ltem. 7 igitur. fublLantia eft. ArgumentU frlmum n*- Arifioc. panis efi aUtem dc incj/e eltimpoili- Quomodo corpHs Chrifti. termino.poterit ej/e corpHS ChriJH.I. te.l art ^.Aiet. vt dcntalem .-igitur. vel .& fi- quancitas cft.quia qu6d notetur ordo fucceflionis termihi ad terminum .quia nihil cft quantum non Chrifti:non in lubftantiapanis.

Omne Ancttfi. quia tunc cft eflentialiiet eflentia fubiedi. Sed vlla tali virtutc fubftantia inha:rcre poteft. dinem habcret ad illud.& non fupernaturaliter cxiftit. mutatur a«0(fj^. ^77 I.quia fubiedto. confequitur ([//J^ compofiti. fecundum g^ncratio. . per fe in genere:ex quararionc Philofophus/^.quia eflcntia accidcris cft fimplex ex i.nec de eflentia cius:igitur poteft cfle fine refpedu ad fubiedum. ifta fubiedo . caufam eft eft pcr fe fupernaturalitcr.fequitur fimul natura cum quod iUe reipc6lus non abfoluto . Item.quxdam refpediua.qu^- fteriu$:habctur propofitQ. & tamen compofitum non habcrc effe\ igitut quod poteft producere forma in materia.iicut nec quando ver6 feparatur a fubiefto .MetapLcap. fcilicct qu6d ifta poflint efle .quia omnis cflentia eft probatum eft .vel Dftt^pTeii cmif» tmmda ie exiftet iine illo effe magis quam fit & cfiiciens:de fine nihil ad praefens. . ^fidprodenotainatoy ejfe in »li» .ficut quantitas tapmulnH- poflit elfc fine poileriori fupportabitquantitatcm.fj' totiuSu Sitiioptr»TwuXI. qui non eft ad caufam primamjncc ad aliquid. Refpcdtus in abfoluto.ita quod impolTibilc cft forma eirc in materia. ita producens compofitum tale . rffe det.& non abfolutum.Tro imturfrimb. fit accidcnria. iam non ua». ^ . liue ex- & incompoflibile eft inter terminos quia circumfcripta a relatione j habitudinc ad terminum. aliud .com. tamcn habita illa virtute. quia otnnem caufaiitatem ItftttP. Similiter elfentia accidctis per . vt patet Refutatur de caeco luto. per fccunds potcft caufa prima emineter fupplere. Si ad i Anl»ot. Contraihcetaccidcnsfcparatum ponatur ha.illud cfft nouii.per qua eft per fc Itcm. His fuppofitis.Metaph.tientifr ciim eft ^tittijnid tnm fit?lcd caufam extrnfecam.quia fecundum Auguft.& per fc. Deus dat iftud non capio.quia quacdam furit abfoluta. <jua refertur. de ente text. vel luti intrinfece.quod eftfalfum .j. Ncc cft titas . Si autc fit fit quia tunc nullu orfit relpeclus ad aliqniu prius. a(ftus. probo quod poflTibile fit accidens abfolutum eirc fine lubiedo.& ita eflct abfolutum. ef.text. nec elfe poflet line fubiedo. . virtutis. igitur ficut produces formarafubftantiaicm.& tunc falfum. Probatio maioris. & poft fuperna- turaliter illuminato.qualis . Ep perfe rt- tft fubftantia.frimi.cLim feparatur a fubicc^o. dedarationem tamen fccundi . quo Aliter dicitur a fubicdo rali ft tfft^tUjifci Cx nouo. Explicat ^Momodt accidetjs non fuppondt proper Jiji^ficatejd efiyrefpe^iH inharemit. Jletidens ethfolmtum fe^efi efftjtne fnhi'lio. Similiterratioabfolutieftelfe ad fe formaliter: abfolutum diceret refpedum iam non eflet ad fe.auc ^umi. vel cum co:fi pocum omnc prius illi nouum ^. fed accidens habet cirentiam. vel formalitcr relpe^um. in copolito .de Trin.iUa virtus aut non inh^rcs aiii a feipfo.quod eft efe lotiusjfic quando fto.igitur ell ad Tertia. nouera Athinc fequiturquodaccidensnon tanquam na- licct fupernaturalitcr ctfi accides vittute fupcrnatuper fe. tcft cife rado independetiae alterius.oppoiito illi effe ad illud f/7e.quiatunc accidens non eflet finc dentificut squcdependens cu accidete. cnim vnuquodquc & f/7f.fcd abfolutum. & non ad aliquid. quia ordo cft inter prius & pofterius cflentialiter.quia critdcpcnocns.fucrunt ill^ mutationes. nsturalitcr recipit habitus infufos.quia no eft fecundum qualitatem alte- ratamjiiccaugmentatiojvcl diminutio.quia habet refpedluad fubicdlum. fcquitut itcrum propofitum .vt prius pofterius. potcft dare effe & per conlequens compofitum in gcnere iubftantis dat effe fimpliciter.& perconfcqucs fine refpedu ad pofteriusinon fimul natura.&feparatu.vcl & vna ^.dicut tantu. quara. quam . nuUum elfet .Quxflio ^HftrtHtn: Nonpoteft quantitas acciperc virtutcm fupernaturalennqua per fc (lct -.per quam dcpendcat ci ad aliquid aliud. ro in quo generc twrjt m».igitur lnter»hfelM- aen Stcunih. fuas proprias dimcfiones vniiormitcr manet. \ caula extrinfeca finis. accidcns vel cft iubftantia.quid eft illa mutatio ?Non *i(7f.formam effe in materia .Quaero igitur.vt SCHOLIVM fit per fc U. relatiuUm efi dicjuid excepta relatione .& per fe vnam. Si cnim omnia accidentia eflent refpedtiua .ft &»- Aiiftot.naturaliter potcft in eftedu talis per . inhxrcat.& fi potcft cife finc refpe(ftu ad fubicdum .quia eft accidens nuUum abfolu- tum includit eflentialiter .vcl eft aliquid prius . accidens quod quando accidcs fcparatur Dcus dat ei quandam virtutem . dc non inter extrema .aut fi eft non neutru. ab eode perconfcquens habebit accidens «.3 quo habctluam cflentiam^iiue vnum pcr accidens litin fubie(Sto faciensi cum fubiedo.quado fcparatur accipiat alteratio. per iliam autem mutationem non acquiritur natura quantitaris .^. quia incompoflTibilc eft aliquam relationem elfe . quia prafuit crgo non conuenit tale efe tur natura illius. Omne abfolutum poteft efle fine refpedu .hoc eft.iicut alius seper videns.flue fint relationes intrinleciis Implicnt trinfecus ^ntdcunque cfle fine Metidens re- ^eBiuHm iffefine fub- .qui poftea ita naturaliter vi- turalcs perfcdliones eius quod ipfum informet. bere illam virtutemfupernaturalitcr.fed Sed dc tantumper accidens. non primam. fine illo fubftantia. impoflibile aduenientes . non gcneris ab eo fubftantiajnec accidcns.fiue fit in fubicdio. poflibilitate exiftenriae eius finc fubie- quid^m quyd cum vnius compofiti fit vnum <rj^. multi magis poteft eire finc quod cft in fubiedo. dum eft in fubicfto. non babQt ejfe.quia cum inter abloluta fimul natura non lit oido effentialis . cum caufa eius.quiaaccidentia relatiua. infundaturjigitur fc eft naturaliter.quia no habetmacaufae & 4.pofito tamcn in cftedu.quod cft dc cflcnria talis abfoVel igitur primam.quia qua- fecundiim quam. praemitto vna diftinAionem de accidcntibus.quod cft cft relatio ef' ad fe. quod de elfentia eius eftjled fubiedbum non eft caufa prima accifi igitur accidens drentialitcr WAliter. & eft alterius gencris a fubicdo fuojigitur habct tffe diftindum. quia tuc eilet cum eo. Item.vt fit per fe.aut accides? tufnat ncei- .cx quo Umiutum cft.fiue fcparata. leriam ex ^ua. vt fcntialiter ad aliud.fed ad aliud. 14. quomodo igitur aut quomodo quatitas fine ifto pet .m aliquod accidcns ponitut in fubiedo. accidentis cifet accides in infinitumjigitur fimilitcr erit impoflibile accides recipere aliqua vir- tute. abfolutum poteft elle refpeduad fubic<5lum.quae extrinfecam efficientem non primam . nouu Item.impoflribile cft accidens rccipere aliqua virtutcm.Wf»>diftinguit Praedicamenta in fubftanriam .fi accide5.iiue fit fepara- tum. dat effe tale .Et dc voluntate.vel aliquid fimul natura •nU RtiicitMrJirl- fubftantia.& per confcqucns non po- fubJlMltit. habeturpropofitum . aliud ab effe iubiedi.ita AD Jteeidens eAfolutum ^ reSpeciiHum. Ahfelutum »1 mifef». nouum accidentis dari.ficut habet eflcntiam.quia tunc quantitas cilet fubiedu per le gencrationisjpcr gencrationemigituracquiri- quod generatur . Item. dentis. efftmiM- ijl tit. z. Farj LL Secunii.Maiorpatct.cum fit altcrius non potcns faccrc vnum pei fe Ofinio-Hettr.

eo formalemaccidentis ad fubie<ftum.quomodocunque. vt tjuantttasfcfft ifft JirK fuhiiElo . & pafEo non accipitur pencs »«. . fed vnionem abfolutorum poteft Dcus omncm abfoluere ab vnitis .igitur non cft cns. nifi modo ens:n6 valet. conccdo fimilitudinem tiae tum ri inhaerere natum eft accidit . accipitur inh*.ide6 quocunque modo verum eft. Diftinaio XII.Metaphyftext. quia ifuod veri efi .IV.vel cocaliter entis. harc autem habitudo vnionis accidentis abfoluti ad fubiedlum cft cius inhac- & .vel refpedtus pra:dicatur denominatiuc de rcbus noue Generu. fcd rcpugnat fibi alteficut perfe ejfe . cum argui- : fiuc talis entis quia Dei creatis. qu6d fi ^j grgumf. . inhxrens alicui . poteft accipi Vno mo^o denominatiue dupliciter. non aptitudinalcm. i deftrudo tcrminoi fed terminus refpeduinha:rcntis a^lualis potcft deftrui mancnte fundamento eius. quia intrinfecus aduenicnte fic . Iftaautcminhsrentianon dicit nifi vnioncm duorum abfolutorum fccundiim omnem quia cauialitatem extrinfecam . fed dicitur de iftis comparando ea in comparationc. & accidens abfolu- tum . qu6d effe in. non accipitur diftinftio nouem Generum accidentium .non eft ci nimiiim adhacrcndum. denominatiuc dici de rebus omnium' nominatine vniuocedicitur de nouem ftntribu*. qu6d effe in . vt priiis probatum eft. piino poteft tnitoere fine reQitSu. vt quantitate. Lib.vt entis.quod eft fallum . vtiit lcnlus Sed quia harc ratio vidctiir nimis diminute probare accidens pofle efle line fubiedko .de quibus dicitur denominatiue.Addiicit optirnas infiantias in c.^^^. Ad fit inhaerentia vnius accidentis ad fubic- ftumjfiuc vnio liter corum ad inuicem .text. quia ficut conuenit per fi effi . falis inhacrentiae tur eft quod accidentiafunt entia eo quod talitcr. quia fubicdlum cft caufa extrinfeca effediua accidentis . quia fic circuit rcmcuiuflibet gcncris. & qualitatc & aliis. huius cius ad fubicdlum. & feluitfuhtilifftmejde quikus vide iffkm OxonMc k num.lci dicit .poteft Debs vnumeorum vt materiam fine forma facere finCalio. Ad primam rationem principale .& non dicitur quod accidcns J)tjlru!io ttr- eft .quia tunc eiret fuiipfius. fic importat refpedlum fpecialcm dininaum & & vnius Pra:dicamenti rcfjpcdiui . eirentia eius eirentia eius formaliter REfpondco crgo ad quxftionem qu*/lionit. & .tumprimt- prout conucnit lubftantiae. vt cfficicntcm. & ficcx confequenti Aliter poteft dici . qux vnionis niens. quod qu6d funt perfedi enVnde non cft intelligendum tis . TfLt^eHiu in- InhtrtntiM nifi cjuia pitur totalitas perfcctionis.qua importat hoc nomen creatum inquantiim creatum. de ObitSio frh inhasrentiam a(a:ualem.quia tunc de- fy>t^rmin0 eX refprBut ex- aliquod diftindura Praedicamentum dens Simplicius. ita pct oppofitum.quia Deus potcft annihilare fubftantiam panis . obiici : Impoflibile fic aliquid facerc line eo tur. corrumpitur textus Philofophi. quia non poteft magis quam fundamento nam pofito folo fundamento non intrinfece aduenirc & termino .Explicatur .& rebus nouem Gencrum.quodficutfubftantiacconucnit/^fryJrj^^ita accidcnti inhaererc. Patetdc Rclatione. vcl ipfam conuerterc in aliud. i.qu3C 'Jltcidtns de- nato genere-. vel totaUter entis vbi non videtur accipi totalitas mancnte accidcnte aofoluto $rinfeetu ori- quod de iftisdenominatiue. Nam Philofophus nunquam ponit alicubi iftam ncgatiuam accidentia non fhnt ^'^'"^'^l-i^^ yj. faceret illud illtid 8.quod ab effe »«. vt dcno- & cft idem qu6d minat rcm cuiuflibet generis. ifto modo intcUigendo quasftionem de inhzrentia aftuali accidcntis ad fubied.quae inhaEretia. locacum fine loco. audoritatem Simplicij .ciim adlio fit forma- penes liter ad aliud . huiufmodi .. ipforum w*» . fubftan. fed .ad cft. : ftaccidtvti* ffiinhirere. Sc funt entia . Item. per hoc tantum tjttdd priuetnr vno refpeflu extrirfico inhtrentie : ^uod tantum efl fundamentum priuari fua relationt. ita qu6d non nacft aUj inhaerere . Si autcm Simplicius alitcr ratio generis quia cft prior intelligat. vt fubftantiK. 1 1 fubiedum rcntia ad \ igitur poteft facere acci- dens finc fubic(%o. fundamcntum fundamento irinfteut. fed ipfo &c termino pofitis . fcd inhasrentia accidentis eft dc poteft eirc fineaduali inhxrentia Modus ineft fubicdo . &: fic ejfe in.non fumitiu: ratio Pra^dicamenti aUcuius. facerct *"*• non quia tunc . ficut forma fed acci- : materiae:igitut inhxrcntia accidentis no pcrtinct ad diftin6lum Praedicamcntum aliquod. fit in alio. . fed reduplicat caufam exttinfccam . quia adio . nifi quod accidcns etiam manen- fubiedo poteft te ^^^^_ accidentia funt cntia. reduplicet caufam Probo dccidentis ^. quod ^enHeffe formas Sttunda. non habent habitudinem trinfecam . nominaret fubftantiam cire formaliter accidcns. caufalitatis in- fed extrinfecam tantiim . non accipitur in materia poteft cfle fine rcfpec^u. vt inhacrctiam ad fubie<aum. licut inhaerentia. diftingueretur a relpeftu . vniuerfalitatis. 678 mitiato . paU. ergo uuUo pofito fequitur refpcdus intrinfcciis aduenicns necefsc fequens infcrcndo ex propofitione Philofophi propoficioncmeorum:accidens eft ens. Ncc cft inconuenies aliquid formaliter in detcrminato gcncre . quia fubiedum abfolutum .quia fundamentu in deteimi- Generum.quam habuit in fubiedo. Simplicius . Pcccat enim argumentum per con- poffibilitatis .fne vllo modo ei fupet addite .mfitjuiaentis •. . & vniucrfa- quaecunque abfoluta fic vniuritur relatione cft rcfpcAus extrinfecus adue.inconfiituit fccundiim propriam .&c non in alio . ._ entia . fed acci.Dico rere . ."*' ff' ''*'""»"• Pra-dicamcnti rclatiui . Ad primum illorum dico qu6d communitcr .Sed quomodo inteUigitur de nouc Generibus. poteft dici Adfecund^. fundamcnto igitur poteft accidcns abfolu- inhxrentia eius a€tuali ad fub- eire fine gcncraliter efle finc co . quodammodo omni ipecie fccundijm intctionem generis. 1 j diftinguens nouem Pradicamcnta pcncs effe in . tum fofitis & . ciim fit quoddam ens. extrinfcciis eft Item . nulU ferfe efe. quia potcft efle fine fubicfto deftrudp fubicdo. Scd cx hoc non fequitut vltra quod fubiedum fit de circntia accidentis. dicit qu6d nota reduplicationis co . faciendo illa abfoluta pcr fe fine ipfa vnione igitur poteft vtrumquc mancre in fc.& quia non fumitur ab aliqua cius ipecie. non conftituit aliquod fpeciale Pra:dicamentum. oritur ex natura extrcmorum refpcdlus autcm cxtrinfeciis ad- : uenicns tantiim contingenter confcquitur extrcma pofita in eJfe-Sed inharrcntia accidentis ad fubieftum eft refpeftus extrinfeciis aduepiens. . nem eius . .Accidentia nou entis:\^xm. quia rcfpedus iducniens non femper eft pofitis non cxtremis . ficut creatura non eft cns. $Hr». AUomodo formaUter Q^omodocS formalcm fignificatio. Metaphyf.vt dixi priias. vt fpccics taUs ^.dico iedum. vel materialis. Sed contra iftud potcft Deum eft iigttifiratum formaleper qu6d quaeftio non qusrit quantum ad fuum formale fignificatum fic enim habet quendam refpedu. Adprimam.um. quia fecundiim Philo- fophum 7. eoqu6d tahter.

qutft.qua cft ponon refpedtu fubiedi . quodlih.fart.. additum nifi .& ita quodlibet accidens inEuchariftia eric fine fubiedto.i.tia igitur efTcntia vt animal quia nihil potcft AifttrtS. . . batur fed . nem additi . nihil fubiedum . quod cadit ipfum dcfinicns in de- Mcf. ratio- igitur fubftantia eft & pcr confefubiedtum omnium accidcntiom . nec per confcquens Refpondeo quod definiens vel eftde definiti . quia fterius a6l:ualiter. II. Si autcm intelligeretur quod ficut perfeitas fubftantiz in fe di- quod Km eemtmit Mtcideti aHu effein alio fieMtfahjtantit aSu ejfe terft. SuiT. ibi fine & cum quodUbet vt prius probatum ftantia. vt fubiedtum . concedo. fit fine fub- qu6d quodlibct accidens exiftic fubicdo. & leorfum conferuate fine non poteft efle fine priori aptitudinaliter. tcrminans eius dependentiam . verum cft .WH'ie finitionc eius. ita eft rationale de eflentia eo cfTe fine . ma- & propofitio vera necefrario. non poteftdependerc fimilidependentia: fi igi- tur accidcns alterius accidentis terminaret de- accidens non dcpcndetcC .Met.text. tertium. rciieriiee Socratet curret . iiB»nti»./ir^.& poteft ipfum priiis attualiter produccre. hxc ficut &fl>fir»lf' -'''''"^ ^'ff'^ haercret. eft nifi etrentia accidcntis ^d 10 T S Alei\(. illo modo fubieftum eft in definitionc acci- poteft efre . atque ita requiritur correlatiuum in defini.y.qutljt ^o. ha:c poteft feparatum a fubiedo . non eft tunc pofterius fubieilo adualiter. Impoflibilc cfl Contra vnum correlatiuum cadit in definitionem alterius . pliciter. auferas correlatiuum fi .Wr D. oinnis caufx cxtrinfecse proximae poieft cminenter fupplere.qu^tfl. vel lit fine eo .qu6d fibi rcpugnat inhacrcre. . nifi pertincat tantum ad eius definitionem vt additum tunc enim poteft efTc fine eo . ^ ncceffaric)' fic cocxigi- tur .\.q. fimilitudinem : quia ita 679 idem funt quantum ad.qu6d fibi repugnabit fubftare . 14. figmficJndi. ergo pcr oppofitum . Jine fuhieSio? quia relationem in cft efTe fine quia riflia Jit m Eucha^ ftantiz fubf^arc.^efeH X Scot hie quaft. extrinfccus aducnicnte. Itcm . quia tunc non adlualitcr in- trinfeca. Conttetum modo fignificandi in futuro poteft vcrificari finc vera fundamentum abfolutum fignificandi. autem habet Seeunduta. quantumcunque fit feparatum.rcpugnat zcddend per/iefe . eft accidens in . depcndentia ad fubiedtum . 77. noii fit repugnat ter aftualcm priuationem inhxrcrc ad fubie(flu.femper tam*n habet efrentialcm habitudinem eflendi in fubifcdto. S. nuUum accidens crit fubiedtum altcrius.cum dicitur quudnihil poteft eo. Ad fecundu.Bonauent. talitcr natum alij inhaerere.fcd tunc tantum adualitcr depcndet Deus tofleriuf ap hac exiftente hXfzSecrMes . hommis . effe /ine farnium de . foieii ita eft hic . 4. j.. probat non ficutaliquid intrinfccum cflentiae accidcn- tis igitur vt differunt> .i. text. vcl intelligi flne fuo correlatiuo. & fic poteft definitum efle fine definicnte & accidens fine fubic£to. i.nft ejuia vtrum^ue accidit tertio .ta fc eirc dtum : igitur altcrius vTed fola fubftantia. quia naturalifibi non aptitudo ad fubiedum.tialiter Dico quod quod eft poftcrius aduauBtM' liter. modo nifi in fe & ^ualiter non II.quod pertinet ad eius definitioncm.Arg. fignificatum. deno- & luinante primo alburn Scoti optr^Tom. vc pendcntiam iUius fimili eft .ciim dicitur qu6d poftcrius clTen- Jii fecnndS. ficut licet currit & curret idcm fignificent . ita per oppolitum inhxrentia accidentis dicat aftualem inhacrcntiam ad fubiedum .i^ •j. & adhuc fic propofitio cft illa propinqua .metnh. & extrinfeca. Quxftio oppofitum. VtrliM qmdcunque acctdens tantum addens refpe- potentia. quens accidens exiftcnsfine fubftantia . prtmum «ffirmatiuU.^ fart.fequitur vcl illud additum ponitur in dcfinitione alicnius vt caufa cius nuUiim accidens igitur ponitur in ratione cuiuflibet accidentis. non cnim Pttrs JL eflentiali: vt in fub- cft in alio iedto. : .vt caufa extrinfeca. X : I. dentis.e]uam illud huic. ita accidcnti inhaerere : fed conuenit fub- fic nullum accidens potcft efle fubieConfirmatur pcr Philofophum /^.totK dilp. .vel habitualitcr ? Si primo modo.vt didlum Ad tcrtium. vt in uibicdo : igitur ctim omnc accidens dcpendeat ad fubftantiam . 1 1 Item» .dico quod verum eft quod poftcrius adualiter non eft fine priori adualiter . Rguitur quod efle erit re- i'i .17. nifi inquantum eft in eo . dico qu^d per (•l(>Krn vel porcft intelligi ipfa qualitas fub niodo inhaerendi ad fubie6tum . Metaph. vbidicit Cmjirm. Philofophus 7. quod ttuUitm accidens accidit alteri. : tertton foteil Mftiiieainali a Deo immediate. & ita aptitudo non tialitcr 6tum 10. per hoc qu6d in ratione cuiuflibetaccidcntis nccefle eft rationem fubftantiae poni lubiedumi iam relatiuura latiuum.). an. rationis.quia caufalitatcm tunc tali. Sc ipfo accidcnte inhxrentc . lion erit ad aliud yera ) . txotit & 9. quia non dependet tunc 4 fubiefto. Ad quartum Deus dc Prsdicamentis. tamen modus ficut .i.i.vel vt addicum neceffario requifitum eft vt addi- in dcfinitione eius :fed hoccontingit du- ad intcUeftum cius . vcl pcr . w ^^y qu6d fubftantia cil prior omni accidente .^M^/^. relati autcmeflc circulumin dependcr.albedoeftt eflfe ponitur feparari a fubiedto .(y ca Si autem inteUigcretur quod pofterius cflen- ejfe fine pricri Q^iE eft quam fubftandam tititiiiM''i yex3. .quia quantumcunque fit accidens fine iubie(fbo. ita conuenit accidenti inhzrerc . qu6d cit & poteft carcre rcfpeftu friori liter.& g. & addit nihil 'AriHot. *. quod denominatur ab alDcdine . (^ gis accidit hoc illi. & non vt aliquid dc eirentia corrtlatiui . vt additum . vel totum compofitum ex fubiedto .i Mrt. Atiflot. Et hoc fufficit ad probandum qu6d vnum poflit cfTi finc alio . & tamen relatiuum non : fffitt<m r. vt fubiccilo . hac exiftente falla . & fic fubiedum : folum fubftantia poteft nuUa fubftantia eft fubicdtum alicuius accidentis in Euchariftia patct ex pracdiftis igitur.i. qutfi.Met. Metaph. «rM.iMchatd. quod terminat dcpendentiam alterius Terttum. hcet difFcrant in modo fignificandi.quia fignificandi in pracfenti currit repugnat fubftantiae non cHe adtualitcr per conuenit accidenti adluaUtcr in alio efrej ncgo confcquentiam . -.D. . alhum eft . qutfi. exiftic fine fubiedto Euchariftia . quod falfum quia nuUum accidens dependet ad aliud .^Mit)}. tLtffcafi».vt caufa ex- accidcns Jttttiens fe- poteft efle fi . Hectic. quia ficut conuenit fubftanticE fubftarc. quia concretum & abftradtum idem fignificant . vel *li de efftxti» tum dtiKiti.l hom. Maior proaccidentjs f . Item . nunc autem quando non poteft eire fine priori aut intelligitur de co fendet aHi* A fol» D*o.

yj^ „^. coordinationis & . qu£ eft Albedo eft ex le . . fe- eiTet indiuiiibilis.igicur. fingulare indiuiflbile. vt loquens de potentia vltimo .. Item. vt alias. igitur fimul fpi- non fpirituahs. quia oportet fcnfibile efle nifi igitur inquan- ii fme accidens . ad nonfoUm retjuiritur ad aSlum potenmedtMm difpoJitMm. erit . fi . igitur aliqua fi eile fine lubflantia.eflct*^''''* Infinitas eft fimili. fed eiic per fe . Et pCr hoc poteft dici ad Philofophum deSenfu&Senfato .& ita Angelus poflct cflc albus. Dicit SCHOLIVM Cpinio Mgitl. qu6d ftatim poiHt agere. conuenit innnito . nere per cft falfum : vnum primum eft fe tale quia in quolibet ge- & non per aliud cxtrinfecum .vt perpetuam obftinationcm .yel diuifibile « nift quantum. Scd ift« rationes non concludunt neccflari6. qux indiuiduatur per fe fi igitur eifet : : aliquod aliud accidens pcr ftcns .qus funt in Euchariftia pof- 6lo. Item . relationi quia . fed miniis vi- qu6d relatio polTit cile iine iubiecui tamen non repugnat eilc fmefubiedo. dinationis . quod prae- igitur quodlibet aliud accidens potcil efle tetwtda. & a Philofopho p. quia mobili. dicatur de omnibus. per fe ens fcd aliqua relatio . Anftet. tertia fpccie Quaiitatis rationtm/g. fcilicet relatio. vt potencia remota fenfibilis . ^" potentia propinqua. quia vt fic quomodo albedo fi eilet fcpa- propin. ficut in quolibct quod /« qaae ponit folam quanHIctitatemvna opinio EuchariPia & in eflct & a^um Sententia ty€gidii y/olam ^uantitatem pojfe cft & ftat quod poteft perficere corpus . Hxc non eft ideo non poiret agcre:fcd quia modo conuenicnti adioni eft fenfibilis. ibi "»1* cxi. &c per confequens quodlibet poftcrilis iine alio. fi albedo cflet feparatajpofTet perficere ^uarta. Aittttphyj.nifi impediretur per perpetuum impedimeide6 nuntum. ltcm. & fi non elTct in non cifet hoc quia omnis indiuiper eam . cit conditio pcr fe totius entis . cap. fpiritum. ibi allcgatur. diuideretMr in inJimtMm. &c fubiedo hxc funt inconuenientia. quia quantiim ^dfetuniX. poiTet eire fine .io. dum maneret illa pellis . fi albedo eilet feparata a quantitate. eft tafrim». Etdicitur fUx. <{Mi)diJtfinftbtle Sic igitur patct qua .erit\bi fine vbicato. quid potcft intclligi eife vel potentia remota .•^^j'*^ in adlu.quiain eisfunt f>">* p'tentii habcnt potentiam . ii quod minus videtur incirc. Prima hsc omnia indiuiduantur per quantitatem .y. r»ti». iila in diuinis*. Item. 68o Item . quia cilet de . Probatio ailumpti rcpugnat tum cft fubiedo . eft . ctiam Anfclmus de nobis nMlla eji potejlas . vt in Hoc non vt quantitas. nec fecundo modo . quodlibct accidens cft acquc dependens ad fubftantiam 4. * 1« •••4' lih. fenfibile dupliciter.^^f^'"^'» cap. & eiTentialior eft ftantiam. Sc quod magis videtur ineilc . licet effct fine quantitate non ftens in quantitate tcm eft quia . aliud fcparata .text. quam pofTunt potcntia propinqua veUe bonum & & ratajcfTct fcnfibilis potentia rcmbta.finfMs crejceret in ied aliquod accidens« fubiedio ^ultttMm. fe feparatum exi- hoc .cc con- illud eife fenfibile potcntia pro funili.Vndc fi hatia. Vade ""j'"""' : do. bi et accidens -11 i-j auud a quantitatc mdiuiduatur per quantitatem . cflcc .quia fub illo modo cxiftcns dicitur potentia propinqua.& non minus dare. dctur inclle «fto .Aiyede fipa- non habct modum conuenien- tem aftioni naturali. motus poiTet eirc fine funt tranfmutari. text.* ^ in Euchariftia. quantum. hocperpri».7. .&non illud eiret ex fc quantitate iit . Pro hac opinione funt rationes. igitur eadem pcrfcdio Hret fpiritus corporis. efTet hoc. qus ^. fed cx §luoJlibittfi quod non Itcm . U potenti» fuffititsd *"*""• remotam modo dicnntur damnati poile Damnatiia- vcUc bonum potentia remota. eft fimpliciter perfcftionis in toto ente.non quo ponitur '^/f''^'"/'^' ' przdicatur de aliquo alio eflet igitur ha:c albe.vt ibi fenfus .quia fpecies. quia non poifet in a£lum vifus ""* i. . entis inhmtum.IV. eflct fcnfibilis. fcd tantiim habcrct potcntiim ad videndum.-f'Z''*^ quantita- fed pet aliquid indiuifibilc fui generis . quam accidentis ad accides^quia in omni ordinc eilentiali dependentia ad pnmu cft eirentialiorjfubftantia autem cft primum entium. aut inquantum tale accidens.^' i„ „. quod quodii. fubiefto. qui requiritur ad hoc . f Prima non.qMamfolide. ita iftius infiiTium fingularc. vult. ell'et fcnfibilis . quia quicquid cft foimaliter infinitum per eft .qu6dnoneft dare '*'* 'J^" ''Z >*''* '*^'* .lUo Stnfibilt du" ^*?*". poife eile ^"^ fubiedo. aut eife fine primo modo quia tunc repugnaret omni accidcnti dle fme iubiedo. licct non fit fub modo debico .& ideo modo cxiftit albcdo in Euchariftia . batio maioris pro iftius modus perfedionis quz Fro- igitur illa conditio. Jtifficiat cjuando & . igiturfimul effet hoc. L finefMhie^o .quia in tertia fpecie eft formalicer infi- relatio illa in diuinis cft cfrentia diuina. quia genere cft coordinatio habens proprium generalifrimum primum .eilet vtique fcnfibilis. quae pcr fc funt iUius coor- Non Aiiftor. dependentia accidentis ad fubftantiam. cife. -/^i aliquod cft . quod fi albedo cflet Relpondco quod ali- ciim dicitur . ergo eilcntialius dcpendet accides ad lub- qualitas fpiritualis Sc quodlibet > riltiajigitur Itera .cum quantitas rit<ialis. fMadetur tribus rationihus ^fed refutatMrfatisfuse. quod in fe habet principium ai^iuum immutandi potentia aliquam fcnfitiuam . 1 4.quia nihil cft fcnfibilc. poteft aliudjicd ali- fub- eile iinc & qualitas fmc quantitate ftantiajigitur Stxium. 4- .• Lib. indiuifibile parata a quantitate . Contrk .ii fit ibi quodlibet accidens fine fubic- i/l^i fit manensin ibi loco. quantum cft ex fe. igitur rclatio aliqua potcft pcr lc eilc.fedobienMm bens potentiam vifiuam habcrct pcUem fupra oculum impcdientem adum videndi . 4.quia tunc circumfcriptio pafTiua non erit in locato . quain vnum accidens ad quodaccidenSjVt quantitas. qua.quia aflUmptum illud. Adetaph. DiftinaioXII. remota . . . fe formaliter infinita vt . circumfcripto. com.^'^^*^ naturalia intcgra .arhitr. duatio Steunia. potcft in adiun bonum abfolucc. mod6 hxc per patebit Ad . vel propinqua. Probatio minoris rclatio. igitur quod pcr fe exiftcns . ineft . .dijt. » < 27 trim» 8 jo. . poHimt Philofophus in quadam dubitatione in librd de Senlu &c Senfato. ^Mt. corppralis. talis noii habcrct potentiam videndi propinquam .& & pcr cnfcquens illius quodlibct accidens in Euchariftia fubicdo quia indiuiiibilis ficut cft illa formaliter iniinita:igitur. inerit. poteii: eilc iine fubie^o in Euciiaquodlibet. \^f'. ejfe . flcut fuum oppofitum eft imperfcdlionis nitum . diftindio de potentia habetur prius lib.»'*»' ^/^^ *'# xima. modo dida.& mancrct feparata. enimecficiTct feparjita.fl albedo cffct feparata a quantitate.

quia nihil eftinformabilc ali- quo.quia confequicur compofitu ratione materiaj. ignobiUuSjfcd non relpedu eiufdem. nifi qualicacibus.& ibi.eflec fimul qualicas fpiricualis Dico qu6d non . c conuerfo . quam quantitas a omni dcpendencia . quia ralis.Alia eft ratio caufalitatis adtiuac & ter- i o. corporalis . quia non intelligunt. Prima c6ditio eft imperfe6tior. ca humana.quia aftus beatificus. ica albedo feparaca Ucec a6tu non informaret corpus .& fic fcquitur qu6d ide fit nobiUus .eft & & illud. fi non fit tiim cognofcunc animatum . quia nacuralicer corpus . multo poteft per fe elle tOfprMU. cntia perfcfta per qualitates confequutur funs fines. 6>uint0. fcmper cafi^ eflec feparaca a 68i II. ncc Koncjl exfe principium adliuum alicuius adlionis realisjcon- frincipium aSiuM/». 1 I tas . Patct.fcd fenfibiUtcr. 9' ObiclHt.ficut quaHtatum. Ad tertium. quia habec principium per fc immutatiuum fcnfus. licct quandoque hoc contingat : igitur qualitatcs funt effentialiter perfeftiores quam quantitates. quantumcunque parilum eflet qtuntiun ellet ex fe. quia fapicncia non nata efi eife pcrfedio fa- compecere perfeftio fimpliciter . tatum correfpondent hierarchias fubftantiarum. nan tur cirentialis beatitudo finis.pcr fe fcniibilc potencia remota . recundiim quam magis conuenit .quia in & tas ieparari aquancicace. in quo concurruntplures petfe(5liones. quia non ficut fecundiim ordinem fubftantiaru attenditur maioritas ita maioritas vel . coeIum. qu6d illud qubd eft propinquius Deo enti perfedliffimcfecundu eft mx naturs intelle<auali. fed fecundiim eos. ftirs II. quod faltem eft aliqua quaUtas fupernacuralis* Sceti oper.quamaliud. fimpUciter cft curaqua magis conuenit quaUcas. ejualitai eji perfeSior guaatitate. quia multae func cacens ordinum : Verbi Deo eft a^cernitas perfedio fimpliciter.& aitualis. inquan- Et ifto modo .quar de fe lunt adiuxjnulla quanticas eft de fe aftiua . quam non talia ccelum cftimperfcdiusmufca^quiain iUo mufca eft propinquior Deo . vel minoritas qualitatum.quodeft perfcdiflimum in eo. quam corpus mixtum & animatum . quam cum fapientia in Deo conueniat aliqua quantitas corporalis. qui mbtus propinquam requiritur ad poccntiam fenfibili- tatis alicuius."° '""**"''" "** cft homine. fed qualicas eft forma abfoluca & perfcdior quancitate . fiue natura AUa ver6 funt viuentia non intelle6tuaU"ter. lapiccia cft pcriedtio fimpliciter.qiuli. quia natura mere inccIUgibiliSj&intelledualitatis infinitz eft natura Diuina:natara vcr6 raercinteneauaUs. cft in pocetia. quia magis qualitas. quo carct. quam graciaun . homo eft huiufmodi refpedu coeU .dc depcndet a quancitate .cura diui- datur qualicas fcnflbiiis in iniinitum> ad diuifio- nem quantitatis fic fenfibile . jlJqMSrti. cUnacione naturali. propinquior fubftantia: eft .vna eft ratio fubiedi &formaIis. SeeunA.fcd per quantitatcs non lic conle- tia quunturres finem iuum. f/ plieiter (rea- & & idc6 fcmper dicicur qualicascorporalis ab in. fed in tibi eft perfecSfius ex oppodto .QujEftio iut minimuni Icnfibile fccundum fe.Hoc idem probo per rationcsrprimo fic. ergo muLc6 magis poteft qualilius & rubftantia. P"fei^'ori ^7«'"' tionemii-rft cii„ru cfifer f'^''*'' minatis dependentiam aliorum ad fe. Iftae igitur Mgtd. quo attingi- &Halitai htat. reaUs €}ttitntttM & maximc fecundum cos . quani Refpondeo. vt graad gIoriam. fi turt. quia lapientia hic.In lubftantia vero cft duplex conditio perfeda.Tom. Sicut igitur tuarguis : nobiUus non eft illud quod pinquius primo aeterno.Iic^c qualicas feparata eirec quaUta5.vc vnum fc- So!uitur.& tercia fpecic.ficut men naca eft informare corpus.refutatHrefficaciter^ritrio. quancicacccamcn dicerecur quod nata cfi recipere dimenfiones quancicatis.vel eft qualitas vel qu»ntittU. mult6 malius gis Tertio.& non fpiricum. eidem perfcdo . neccflari6difponic ad illum aAum . fi non . Item. Icem. fed non inteIle£hiaUtatis infinitar.poirunt diucrfa fecundum illas diucrfimodc approximari.fi fitin organo. JJterti4m.vt Angclus dicaturalbus albedinemon plus quam corpus dicatur fapiens . illud quod . fefnrat» e^tt ^itantitate Deo pcrfcdius.& in Deo. cft pro- coclum §ljtodlihet '"'. ^ualitM perfedi» fim & feparari a fubftantia.de prima.cum infcrtur quod fi albedo elleC fcparata. non propter hoc fequitur qu6d fit corporis:fed AngeU.quam habec ad corpus habi- fcd quantitas tudinaticer. X l.'* materli.qualitas non eflcntia- quancicate. quantitas : illud eft perfc- perfediflTuTio enti cft J)ropinquius.igitur.vel animae.cft nobiUus huiulmodi. AUa eft perfedio in co.& maximc fine quo minus videtur. igitur fi quantitati non repugnat per fe efle .vc principio adiuo . quantitas poteft feparari a fubftantia. eirentia- ordo qualita- quia fubftantiis nobilioribus corrcfpon- & hierarchtz qualident qualitates nobiliores . ei poteft magis quam aliqua quantitas . quin quaUcas poflec elfc fine fubie6lo.& refpcdu matcria tantum eft in potctia ^a. fed principij eft adlua- fecundiim eos .& ficeft pcrfcdior co . faltem in natura rationali magis conueniunt fapientia in creatura. iequicur compoficum ratione quanc6 aUquid cnira paffiuijVC macetiae. quod eft primmTi in ordine ellentiali rerum.igitur . crgo cft nobiUor coelo. Item tcrti6 fic rum tum fccundum ordincm fiue fubftantiarum attenditur . attenditur ordo quantitatis.quamaIiqua quancicas corporalis. & illo modo pcrfedius eft ccelum . quae dicitur intclledtualicas . & appropinquat cum eo corpus ccelefte.igitur. Sed contra illud obiicitur fic indiuifibiUs Vnde pientia in crcacura cft perfeftio fimpliciccr. ordine cflentiaU dcpendentia ordo ad primum cft eflentialior . vnam perfedionem eius fic ci propinquius.eft fimplicitcr perfettius. fecundiim quam e conucrlo magis appropinquat fibi homo. qua. qui non .UtO' /e- quitur for- ad quodlibet.conucniunt tamen magis cum natura inceUcduaU .quod no habet. quia eft principium agendi afliue adlionis clfe .ratione cnim matc. minoritas quantitatumjquia no femper corpora maiora funt raeliora.red partim intelle(aualis.tni (^uanti. tant6 perfcc^ius . fi abfoluco imperfediori non rcpugnat mulc6 magis nec abfoluto perfedion . quam homo. quia : omne viuens viuo. quam cufidiim & iftud . natainformare Angelum.& femper. igitur «Stius . ri* cofequitur quaritas fubftatia c6pofita.& aUae quaUtates conucniunt fpiritibus. Dico igitur ad rationem. quod non conuenic fpiticuaU.eft natura AngeU: natura vero non mcrcintclledualis. quam coelum . licct non & Alhedo i & corpo- (cparaca cft qualicas cflec naca informare adtujficiit fubftantia corporis.ita argua propinquius prinobiUus .nifi eius refpedu alicuius. attri- buunc aftionem aUcui. velhabet vnum conceptum communem vniuocumjvcl fi non. Item. aliud propinquius fecundum aliam peifedtioncm eius."'"' '^. vclalicuiuS na- turx fpiritualis.& corporibusjfcd n6 fecundum ordinem fubftantiai u. raciones non concludunt. iubflantiii ncbiliorihm csrreffxmdent jualitates nobilieres.& panim corporea eft homo. quod magis conuenit cum pcrfediorc. nec qualitati.

ncifaU. . fiuc exrrinfecus adue- in loco.fiue intrinfecus quo prs- . & informare .rationc cuius & cuiuflibetdcpcndentia icrmi& fequitur adtio. Maior probacur. ncc informarct ipfum non eiret id quod illud eft in ipfo: igitur quia nihil non eflet fimiljsilla fimilitudine. & per fe & non fubrtantis. & "vbi & eft . & & non in loco & bit vhi qun: .poteft eire fine fubic(5to i quia non relatio. ita non in loco : ita fimul eirct in loco . fic non ncc accidenti Ulafuhftantia tft vlti. prior in ratione fulce- materiain fubftando.ita perfe- SCH OLIVM qualicas quantitate. tJullus ref- . igi- Auicennz Metaph. Ci fine fubiedo fundamento. & triangulum conueniuntaccidenti. tut co.quod aliquo igitur modo per relationem formali- fi quid ad aliud .& & reliqua accidentia in : REfpondco 4. refpct^us cxtrinfccijs aducniens. fojfe effefine omnifnhitiio cnim Ad . dico qu6d non folum quantitas poteft cfle fine fubiefto . 8c vt in fuis fubiedis. tis.& pcr confcquens circumfcriptio ^•^ejlneceffk. cjudfi. 681 tasiatione form« j igitur ficut formacft Aior matcria. .&in recipiendo non h fufceptiuo:licet formam.dc . ecfi nulla fubftantia eflet ui nacura:igicur. . in illafiuhifEfart SC HOLI VM StntentiaGoffredi .ficut in non ptiui. . fecius pote^ hoc conccdit de quantitate.i. quo vnam extrcmum formalicer refertur ad aliud . qua: dcns in Euchariftia ^tiieiturfri. Sedquid de fa(Sto?Refpondeo quod in Euchariftiadefafto funt relationes in quantitate quaUtate . fic noncftverum quod fola fubftantia fit fubieftum accidcntis.vt albcdo . & dico qui>d fi qusftio quirat de poifibili . & vbi cft in ca : fcd circumfcriptio pafllua .fcd ratioOmnis reU' ne termini .& ipfius dependcntiam proximc tcrminantis . vt nuraerum habere paritaccm . in quantitate.cum dici- perfecti fubicdi . Vide his.Et ide6 ficutconceditur formam materia. de quo f)ra:dicatur paflio in fecundo modo diccndi per eft fed mulcse pafliones prjedicancur per (e (e- : tn MAtheni*. . qus conueniunc numero.cadic in definicione paflioms teeunii. Lib. Similitcr vbi cft in locaco corpore . quia illud elt fubiedum pafllonis . eft cxtenfa. qux primo . e ^ualitatem & ponit quod libet acci- cft opinio. Similicer extrema ceflario inter cnim fit tacis. . Secundo dico qu6d non quodlibet accidens nec in Euchariftia.quia quali- III. ad quarftiontm'. litat-s !n Eu- chanJliaeftM quantitate. litcr eft tale nifi . Sed contra illam opinionem arguo fic:Illud fubieftum alicuius per fe paflionis .quod non habet de in fe finequantitate. ^uanta'^d refutatur clare II.vt titate. probationcm patet refponfio in qua?- titatc. Ad hoc fed id.ficut oportct fundari eft fadlo qualitas cft ibi in proximo fuo tamen probatum. forma eius eft ter referatur '"'» alicuius. concradicunt. ficutfuperius tamen .funt formalittr fimiles militudine. quod cadit in dcfinitione pafll^ionis tale eft 5 accidens aliquod. &c lihcJB per fe. Sed fi fimilitudo non hac fi- extat in albe- dinc holHx ad aliam albedinem. Ad primam rationem in oppofitum. tica demonftrantur cundo modo de accidencibus. .vt cft forma.y. per quam hoflia alba quod includit con» quod albedo huius illius.Pritis patct. circumfcribitur a lopalTiua. habere tres . fequitur quod hoftia alba non cft fimilis illa fimilitudine formaliter per illud. Mathemaciom- nespajfiones de aecidenti' ius. hoc non eft ratione fubicdi. efl!et finc quodlibet accidens in Euchariftia . clje rclatiuae. Auiconaa» 12. natio. igicur ellet aliquis eft formaliter fimilis alte- fine albcdine ri hoftia:. ncc fic conlcquitur ipiam quantitas ideo argu mcntum . iubiedum acciden- quod fola fubftantia eft Refpondeo quod fi accipiatury«^/V(??«w proprie pro eo quod vltimate tcrminat dcpcndcntiam accidentis. fic vcrum eft . difcurrendo vfque ad vlcimam . ita eftitt iuantitate. vt ad ipfum dcpendeat acci- dens in racionc vltim6 terminantis ipfius dependentiam. & adalfm ^uid.& non eiret fit confequcns . Patet de nuUa fubftantia etiamfi cflet numero . i. & quan- & qualitas in quanproximo fufccptiuo. ca.-e abfolutis qui poteft qu6d de quantitate. OxonMc an. mate fuhitBumaeeiden.vt proximo fufccptiuo.& ad fubiedum alcerms accidencis quia {ecundum cum mocus eft fubicdura velocitatis. & per formaliter referretur ad aliud tale eft fequicur corporis Chrifti . quia de fadto potcft concedi quod iftEuchariftia qualitas eft Zxtenpequa. quia ficut fubftantiac coaucnit iuhacrera. incipiendo a prima condicione Geomeciica. Sc habc- non habcbit.igiturnon cft in eo. altcram in altera. fed tur eft fubiedlum cius.eflet .nullHm accidens fuhieElariin Occam accidentey(juamfi^M tenentur itlio &ficjuaceSy ajferentes cjuantitatem non difiingui a re & neruose.DiftinaioXII.<]uantitateni. niantjied ftionis. relacioncs func in qualicate proximis fubiedis. fcd fi relatio non eflet in altero cxtrcnio . nec vniuerfalitcr formae quantitate. in loco . quod quancicas -hoftia: fimul eflet in loco. & ^ualitatem & defaiio tantiim quan~ Refolutio Doiloris efl. tas confequitur iplam.qu2 Fadlae iunt ad primam partcm quac- terius accidentis . jieeidens efi fuhieiium froximum accidentis. co fubiedtum al- pro qua opinionc funt rationes ill£B. quia fi hac fimilicudine formalicer. cire fine qu6d nuUum accidenspoteft elle fubiedo . .i^.fed fuerit feparata ab albedine ..qualitas enim in Euchariftia. Si vcro accipitury«^/f <3«w pro lufceptiuo proximo accidentis.IV. . quam ficut forma ma- eire in obftante maiori pcrfcAionc for- matcria: . vnum accidens poire clle Item fine fuit* tiataenti.ncc alibi. vtin ftione prarccdente . tencndo viam inter iftas opinioncs: & linea dicacur jpafllo.quod albedo & non eflet fimilis '^uard. mcdiam qualitas contra ALia efie fine fiibie£lo. ®UMlitas ^uehari/lia defaHo perfe6lior quantitatc teria. Cfmio Geffrtdi.Dici eft .& hxccft tatio tis. Stntentt» primam opinionem. quia aequalitas & insqualitas eft nifi alia quanta fundantur in alia qualia fundantur in albcdi- ad hofti. quia ad aUquJd vltra fubftantiam non dependet. jioneft in fubiefto. quia omnis relatio cft habitudo n6- nc. tradi£t:ionemiquia ceitumeft hoftiae & refpedus & per coniequens fimilitudo.Patec vniuerfaliter de omnibus pafllonibus fcientia.qu2 tantiim Sed dc formis eft auftoritas qui vulc manifeftc c. Sic Adprimum fr. quia nihil forma- per aliquid. oportct quod aliquo modo relatio fit forma eius. eurn in II. .quantitas mae. non ita poteft qualitas eire fi- ne quantitate . titatem in tuchai iftia concludit oppofitum. & tardiTertSi.

co . Cur negttutt jtrifiotttei Mccidens]poJfe effe fin* fi^- ordinera caufarum. fecundum Au£. proximum dependcntiam . potcft tamcn dependere dcpcndcncia alteruis racionis .& cflen- enim eft per fc fccundum . vt fubftantias. Ad tertium . fi fic alcerius racionis a dependencia . non accipiendo motum pro fluxu. quin icmper natum iic quantumcunque feparecur. vt qualitace dc fecunda fpecie. RelAtio diu gurs didionis in argumento . tan- xiraum ftantia tia . Ad . Ad Philofophum ^. tcrminans vcl fic cuiuslibet tam & eius. per ic cciara in diuinis ciFe . fic . rela- cxtremo- ium. vtaddicum proximura . femper inhaerere alij.i. quae funt in vniuerfo. infinita. ibi non eft ordo eflentialis .. II. non poflet Deus non polfet Rtfpondetur. vel remotum. . vt additura . dico quod accipiendo motum pro forma fluentc . nec fecundura effe incommunicabilc . fed accidens fubftantamen eft ibi . auc inquanciim eft accidens Ad . cationcquia ficut didum c(\:. ciim arguitur quod motus tunc poflet eflc fine nobili . in accidentibus j fi fit quod vo- didum tanquam fi- infert iftud proccirus in infini- quodnon igitur fcquitur quod coiicedo in fubiecfbis non de accidcntibus fcd .vel ratio eius . idem. quia non nifi ia eft : fiue fluxus teftper fe efife quieto poteft per fe cfte . fcd cft illud. 7.. generum . a quacunque virtute poteft & fbrma pcr vmmi eft fe efre poteft in fluxu cfTe . fed folum hoc eft. & ita quod reputauit ita neceirariiun itil». quam fundamcnti quia vtrumque vere terminat non fcquitur libet fic mum tis. AdfecSdum. ficut fi fic arguc. M. elTe .fecundum intentionem eius.circntia eft formaliter infinita elfpntia j relatio eft . vtdealbo Sc : 683 rum ni Aliter poteft dici . ad op- eflet quam fecundum . interprecando prasdicacio- nem idcnticam efTe formalem. ad propofitura. vel imperfedionem accidentis .quem qu6d prster illum aliquod agens agerc . quia nen eo Pater. likctift. . in fe alia eft tura mufico fed de accidentibus . Qujeftio cidenti perje Accidtnti IX fua natur» femftr ccmfetlt inht- aliquid quod . . Subltantia autem. quae non ordinancur adinuicem eflentialiter . tia dicitur efle effe Ad proba- incommunicabilis. alterius *7^^f*"""*'- quod nec inquancum fic .ad qualicates ptimae fpe- Oftendlt qiied inpridiriHio SuifiattMftmiturin defi* tiam alterius creacurae . efle : . tiuis jiHquidpotefl dcpcndencia relacionis ad fundamenfundamenti ad fubftantiam .»» infinita . qus habent ordinera ad inuicera . ftcHnio. quod pot^ft l 4 Qy>£STio ^f 8.^<«fwV<»j imeUigit tatem. Ettunc aOignandaeft fallacia fi. non dicitui veium .T.igitur patcrnitas incelligit. tur de accidentibus efle finc quod loquun- dico tercio. eft tionem dico quod non rclatio formaliter eft Deus . .. qilttnum <^ 2«»»/«« qua: pofliint . poteft dici modo . . ei vel accidencaliter inliaerere . milius propofito kititm »ecidtntts vt md- confideratas in ipeciali gnat relationi ciei Uupi^d dtpemtenti» alia . ^. eidens ntmejf agere pra^tec ordinera caufa- rum mediarum. : eftveratantum peridenci-. & quia fluxus fempcr autem in forma motus fecundum •vbi poefre .inc.& hocquidem verum eft. vt ly <juia non fit nota caufalitatis fed concoraitantis . fiue in eodem genere. Sed inquantum lens oftendere fr»$tpts. fed vel vt ad- proximum dicura definiretur relacio recur in cius vel . cjtio formalir retur.poteft per fe efTe in fluxu . igitur relatio eft formaliter ficut hic autcra elTentia intclligit . In diuitttu priditatio abflraHi de concretoefi vera tantutH identice. & qualitatis jLe^fondetHr. & aliud . quia nata eodem modo igicur re- & pugnat accidenti per fe elle . proximum . non propter dependentiam ad fubiedum . vkiraate . . ita . tirtii. & pradicatio in illam ./^. Tertio raodo poteftdici qu6d Philofophus oftendit ibi qu6d dens non procelfus in infinitum. idc6 inconclufionccommucacur h^ec efl effentia. ^dCenfirma. non nitione alterius vel vt addicum . paternitas cft eC- & ideonullum concretura poteftdi- dicatio formaIis. de Auguflinum. quod non eft fubfecundum eos . fed ponitur in definitionc cuius- . vt perfona . vt additura remotura . quia rautatur vnus & diuerft ratlt nis dcftndert quia in vniuerfali func magis vnura accidens accidit alteri. illo rao- pofitum nmetHta. Accidenti» difp»rat» non folfuntfibi «ccidere nifi frius fttbiecto Mccidant. vt fic habec fiue diutrforura .quiavtrumque accidic ditHin vlti- . cnim fi : fundamencura eius pone- definicione . fcd inquantum eft relatio in /«»0» confticreatura. vel cuiusli- fubicdum proxifallacia Confcquen- igitur vt fed eft pluribus caufis ad vnam. femper ponitur in dcfinitionc cuiuslibet accidentis . licct aliquam fimilicudinem liabeanc. Nam omnis creacura dcpendet ad Deumimmediatc . rttionem '"Stfpt'*'».. poflibile . raagis. vt additum . Conciufio vera aliqua pra»di- ea. ficuc do exponendo auaoricatem illam ponitur in definitionc accidentis vt addicumj. prout conuerepugnat infotmare (luc fuhfittre effe . quia negat accidens poiTe effe fine fubiedto .Patet ibi:vt paternitas niefiinjmit in alium. fic fcilicet. eft . vt quancitacis. nifi quando vcrumque accidic tertio .^. lubftare . . : quam vltimate tcrrainans ita remotum qu6d dependentiara (ubftantia ponitur in ratione relationis .a . nec communicabile vt eflentia . tem quod vmm accidens non tucidit alteriyptji cjuia vtrumtjue tertioyyi fubie(Sto. Aliterpotcftdici quod repu.^¥j^'« /'"' . 1. qua: nccelfario funt in altero . 6c ratioeius ponicur nccefiario in ratione ac- AiltrtiHm ablolutis fubiectis aequc fentia . cum arguiour tcrmiuat dependentiam aut inquantum relatio in coramu- . H. quod vnum accidens non accidit alteri. dpendcrc fimili dcpendentia .vt proximo fuiceptiuo.dico qu6dvceft de dependentia vnius rationts .quiavbicunque cfiproceflus ininfinicum . pro fluxu formac . qua dcpcndec ad Deum. addicura pro- vt & iramediatum . Ad quartum & quintum quo perlona intelligi. nec r. qubd id uon ''' quo perfona dicicur circ per fe. Ad fextum.nifi formaliter. fic motus poteft per fe cfTe.& tamen hoc non obftantc vna crcatura potcft ccrminare dcpendcu- quod didum fuum eft verura de accidentibus difparatis . cura dicicur quod fubftantia cidentis dico quod aliquid poteft poni in defi- .qua: non conftituit fuppofitum aliquod '«'' fupfofiti per fe lubfirtens. quoddam abftradum vltima ab- paternitas eft ci modus prsdicandi hsc eft praehxcautcm. 1 Ad rationem in oppofitum . fed propter necellarmra . libet accidentis remotum eius*.Metaphyficorum . & ideo nec vhi fluens poteft cfse per fe.*commutatur ibi prsdicacio identica in formalem. modo oppofico cft .dico quod poteft vno modo exponi . & ficut quia quascunque forma in <?|^ quieto poteft per fe eflTc .^. nibu^ pct ac- tum in praedicationibus per acci- quia . niunt fubftantia. quam e conuerfo . cum dicicur qu6d relationi rcpugnet circ fine tubiefto . non conceditur ll:ra<9:ione dc . dicen- rtre. tionem refpo- detHrprime.

vt ^ued.xetidens noa ftantix ad accidens. in.^j. i. In virtute tamen alterius pofTunt^vt ferra ad formamfcamret ipeciem. fed etiam terminum formalem principalis agcntis.art. non fi . Ifta propo: in omncm adionem f6- poflunt coniundt«. quaero quid eft dicere accidentia.fed hanc vt injlrumenta. fuppofitum per Zicunii.Item. ^"*" * virtus . formasfubjlantiales non alHuas.igitur. <^ j.i fqujift7y.fed Mathematica. tp. Confirmatur .. confequentis patet bilis falfitas quia tunc Ipccies intelligi- ciim beatitudo fittantum perfedlio cft .^ua comfettt in f»bie5io eis SCHOLIVM 6 & T. ncc qualitas naturalis. Ifta confequentia.4.f«4jl40. tLich»id. quam in obiedlum agere . Hanc etiam virtutcm attmgendi formam lubftanrialem habent accidentia . & prascipuc ftantia quod pofTent quam lftudconfirmatur. taph.* /irf. 8. aut cft fubftantia dens .Thomt . toralis.Vhyf. qua accidcns agit vltra fpcciem .d! nerando carnem . & Jola accidentia fitione omifIa. .i. jtecidenftM /ep»r/ita pof- funt a^crc ji' (Ht vnita. accidcntia feparata funt per fc fenfi- bilia.Them.fi valcat .quod liabcnt a fubftantia ^ habent a:que quando funt formam feparata ficut .^. ibid.guaturcontra eos . quia illa & charitas fe- m lubiciSto funt princi- pia formalia intcUigendi. igitur ipccies in- telligibilis feparataintelligcret.Pritterea.c.virtus iila eftJiibflantia. deftru6lo aliquo . per confequando non ineft fubicfto. quia dcftrudopriori.qutH. quo quid eft homo.qu*ft. $• Contra. 3. qu6d nihil agit vl- ^tfpenfn. 8. qu6d compofitum HIc principium agcndianimz dicitur non eft nutritiuz inge. igitur.t.Suar.& ^uo ejf\ igitur idem non potcft eire cjuodcft.DiftinaioXIL 684 cipium eiufdcm aftionis :fcd accidcntia vt fcpa- ^ Qj/ Vtrum s T o I tata haberit III. quod Mathcnuticis non conuenit agerc . vel gencrare compofitum . quando feparatur a fubiefto.dtfferunt tjuod ejl .ide6 non poteft circ ^uod ejt .non valeret ifta confcquentia. de Animainon igitur tantuni forma accidentalis attingit per /"'**"" f^'Ariftot. igitur ficut coniunda in fubiefto pofrunt producerc .agens & patiens oportet communicare in materia . Confirmatur per Philofophum i.Lib. tenct virtute huus propofitionis inftrumentum non tantura attingit formam fibi fimilem .i. vel Ipccies eius. Manifefta & charitas eflent per fe beatificabiles.Art. SetJtentia cidentia ffimdm tfegntiuum. quia primum naturalitcr confequitur naturam accidentis . . i . ^tiijlrm. (^ x. . terminum generationis terminus ge- atringit : nerarionis eft fubltantia. ? Alenf 4.^. & fic accidlcnria in Euchariftia virtute fub- pofHint gcnerare fubftantiam. accidentm in EuchariBia pofint hahere aSiionem . ejfe im~ &fic etiam/eparata caufarc tam ac- tiajeparata agere in virtrite fubflantii ratio efl ejfe <juamfihjiantiam. Item .qUift. fiaccidentia feparata poirunt agere . vt dicitur i.igicur fcparatum non agit CtnfirmAtur deftruitur pofterius eftprius agit Boeciut.vel fpeAciflot.j. fub.Si eft fubftantia. & clare.quando funt in fubicdo.quia eandcm entitatem .f^ide DoEiorem in Qjcon.igitur fofma accidentalis attingic fubitantialcm. igitur fpcciebus feparatis in poteft competere a(5iogenc- randi compofitum.&c tjttoej}. Itcm. & quo agit. cotra Platonem de ideis. Confirmatur .^.quod falfum non funt ifta? Item VhWoio^hnt-j. Oxonhic qujtft. fe agit . . trafpeciem .>. Item fecundum Boctium de hebdomadibus.cuius funt accidcntia.&r ni .IV. cut poirunt quando funt coniun6la:igitur fi- m fubieCto attingerc ftantialcm pcr fuam adliionem formam fub- .x.arguens cies. quia tunc non cft quantitas.principium altcrationis eftaccidcns. &cc.nec accidens. Sttunditm.poteft autem hoc cis conape- tcie. fi autcm illa virtus qu6d agat in virtutc non fit nifi ipfum accidcns.de(jeneratfonetext. qucns.i. paratae. fi- c»m. eo qu6d caufantur a principiis efTentialibus fubftantix.Mit. igitur ciim accidens fcparatum /iantiam in """"' /*** non fit fubftanria . Rguitur quod non. fequitut dicerc accidcns feparatum agcre invir- tute fubftantis cft dicere nihili non mancat lub- . igitur & antccedens. fimiliter U>id. fed ({akmagere :igitur inejfe accidentis nonineft. .nec bonum.t. Sy. igitur 3.quiagcnerario efttermialterationis . Nam ifta ^^"inatitr.\. •.in ee qttodait acciden& prxcipua : ijmanihilcau/aripotrf^ invirtute non exi- . vcl aliquid in fubftanria aut aliquid in accidente accidentis ad fubftanriam . . tur a fimili in propofito non cft idem quod ali- igi- agit.Wr in omnem eandem habent in fubicifto.pofrunt alia fibi approximata alterarc: patet in mixtione parus aquae ad vinum . Confirmatur .vel accidens igitur. quia in Mathematicis non eft motus. . hie an. igiturnon poflTunt attingere formam fubftantialemin agendo. ita fine fub- qu6d .art. virtutcm ie6):o. vel accidens agere in viitutc fubftanria: .sentmia D. iS. aut aliquid froducitfubin fubftantia . parata amaret.fi eflet feparata^non eflct principium gene- tandi compofitum Euchariftia non .Occ>ti\ qu^t. fcilicct nutririux . quia hoc excede- naturam eorum.Metapktex.Bon.tex . & ltem.quia forma habens eandcm virtutem potefl efFe prin- CtnftrntatHr. Et fi ai. . Jtrg.D. fed accidens eft quo agens agit. »• _ ftanrialis animaf. cidentaliSjVt calor.cft inftrumcntum forma: fub- ' *•*• q.led fubftanrialem.& amandiiconfequens falfum . qui dicit Atiftoti flunrtHrti. necaliquid manens in ea.Scot. V.». nec per confequens finis. cut quando funt in fubiefto . Hatti<nes nd c/jiofitum. refutatur ejjicaciter Me- non forma.ftitr. ctiam viuamjforma igitur ac. Rcfpondent quod verum eft nihil agere vltrafuam fpcciem in virtute propria. /« cmmhus citra Deum. oportct agcns agcre in pafTum fecundum contatStum naturalem . quia enim anima eft .^.Dui. fuam adionem formam accidcnta- lem. vel acci- aut habitudo vcl c conuerfo .dicit qu6didca. Jtentis.qutft.videcur.tex. i. igitut principium alterandi nus ftantiae qualitates. deftruitur mediatius: fed ineflc fubiefto immcdiatius conuenit accidcnti. I. Metaph. ^j^ Q^y quam D.illud autem efle caufatum. nifiptr c/ualitates . frnno. cum in propolito panis.in . rnediate aifiua qutft. ThotD. quod immediatius fe habet ad aliquid . fecundum tantum contingentcr .cuiufiTiodi flutntim. Contra . ita etiam quan- do feparantur.

.qu6d fubftantia eft terminus altcrationis hoc eft falfum.& nutrimcntum. dicit non cogit multum . quod priuSjlcilicet hili tudinalis ad fubftantiam aptum nacum .& pcr confequens accidens feparatum a fubied^o non eritprincipium gencrandi . Dico igicur quod calor eft inftrumcncum ani- non ens .Sed accidens leparatum a lubltantia non mouet .-j.cum fit .nifi adlualiter caufans uimdptd*» fonna tantum inducens talem Formam. quia calornon cft principiii generandi carncm viuam.gcncrare fubftanciam. fcd tancum quodcft principium digeredi. vel coirpofitum fubftantialc .&. . 'ur ii pium alterandi aquam. C S HO LT VM II.& dilponensadgeneracioncm. Quz criam caIorc. qus non confequitui nacuram luam pra:cise.& ex fe immc' diacc fubito inducic in cam formam fubliaucialem fibi fimilem.fi accidcns fcparatiiagat pei fe illas duas a6liones. poteft vti fubftandx. Pacec . non poteft fe extendere ad fubftantiam .qui eft accidens.nifi fubie(flum. agic inftrumentalitet virtutc alicuius & motu alterationis Patct •j.quicquid aliquid caufat non motum ab alio .quia circumfcripto quocunque accidente.ttpalemg*.l.quod oftendo fic : Cuiulcunrt fenfum(y quc adionis aliqua forma eft totale principium torrumpert adiuum. propria aliquid immediate natura fua propria 5 rendo nucrimentum Crimcnti vircuce caloris.fi illaformacft per fe. . & duz paflliones nerationc ignis cx acre tationes.vel acr.quod efl in eo. ^Htd. fi non fit fub modo oppofito. moueat ipfum: quod accidens virtute & fuperius agens . & alcerandi cibum. Vnde ficutin ge- muvnum princi- vel aqua. fcd de modo m raticni* fub/taMialii. itaque ad quasftionem quod tiiplex adio .& irapoflibile . m- igni- eft tunc non eft calor prmcijnum indaccndi in materia. qu£ eft terininus generationis.vel eo feparato. vcdidum in tum non SuijUKtia fnftSitr Hin eft fed tantum apparcnter cau- agendo j fed accidentc feparato nulla fubftantia vtitiir in agendo . vbi pnfuit aqua.quace- quiafitntprincipiafomudia harum aEIionMm.. Hahet opti^ mam. adhuc pottft in tontrarium. ergo accidens fepara- Aiiftot. potcft lamiff$.de quo modo non eft quxftio . fubftancia enim eft terminus mutauonis altcrius generis. modo conuenienti tali adioni .quia non aeit . quidquid fit de accidcnte in fubiedo & fubflantia. clfent in fubie<ao-. Et ex hoc fequitur vltra. fed qualitas in aftionum quantitate tantum duarum primarum eft totale principium a6riuii-.igitur quantitatc feparaca. '>»Ia alteratum. & feUEiam doilrinam nm. ProbatMrfri» ma. vt accidcns qualitas. Ccrtiain virtute fubftaci2E. nifi in vinute propria tantum.fed non cor.& orgMTt/entorum i in folutione inftantia- de qttibtuUtiuJ ibidema num. ficut dicere quod mufca poceft pioducere ccelum. quae eft fcnfibilis in fenfum . refpedu illius eft caufa prima .hoc cflet in virtute propria.vna. vel ens lecundum eft ceflat calor agere^iSc omnisalteratio in teria apti- in virtute ni- Nec potcft dici .iS<: dige- iimiliter jigitur igitur impoflibile eft gW »^* & in illo inllanti quia refpei5lus ad principale agens mouet. tantiim agens .cum nihil fc/VW/ in *" accidente mf quod fit nobilius iplo accidente accidens vinutc propria tio igncm illa virtuis . mouens principale. quod nec viitute alicuius. Maioi pacetquia praedicatii includitur in fubic- feparato. idem maformam fubftantialem attingit matcriam. feparato accidencc habitudo accidentis ad fubftandam iit habitudo ad & . alia in contrarium corrumpendum.nifi pcr accidens . Sed nihil in vircuce fua propria habct immediatc illud . jtctldent f*' agere duabus adionibus primis. & difpoficio ad a^io- . Patec de fecuri manu.& totale principiu illaru adionum.Minor patct.nec hoc dicit Philofophus. virtute animz nutritiuz in fiue alterationis tninum prim conucrtatur in fubftantiam nutrici.prius nunquam cadit fub caufalitate pofteriotis . digtrt- nullo REfpondeo Itcm.eft mihi acque abfurdum. la virtute foffunt immediate caufare fnhjiantiarn-Jiiu feparatafntJiMe vmta. quia non oportet quod iIIud. fic nem animx corrupciuam. terminum gencracionis principalcra.vcl generaciuam. vt calor ignis. quia de ratione inftrumenti eft quod agatvirtute principalis agencis .quia il- lam nullo modo habec in virtute fui. CMlfr^tM- . quod quaiido inducitur forma ignis. ^t habicudo iftorum . Vnde calor loliim cft cauta tunc re in ilium per habitudinem iftam ad fubftan- 4.hic a nu. qua accidens agit.quod non facit vnum cum eo.Ratit.a fHi^t*uf»ri ncc pcrfe6l:ior lubftantia fub caufaUtate impermbiaifttfi' fc<^ioris. VerafenteiTtiaiacci^tia/iparatAttejMe bene agtre infevfMSy& in contrariajiiut fi rpnt vnita.& non fubftantia eius.Vide ipfum in Oxon. refpedu autem vnius per fc adiionis & eft vnum per fe principium elicitiuum illius.n.funt duae & duopiincipia ac^iua .ad nutricndum. cum deftruda fubflantia panis in EuchariiHa. ad quod ipfum €o ^iurti.qu6d fit Philofophus xJe Anima de inftrumentum animx nutritiuar. quod accidens generabit fubftantiam. & idco hoc accidens ''.quia nihil habet ex na- TfrfjJ. & adualiter caufat.poceft in illas fi eft pcr fc in adioncs duas. inducitttr. ^i. poceft gencrare tubftanciam.io. nus cius adio pracuia aiicer aliquidipfius fccundiim illam diflindrionem inftrumenri in hoc 4.ied fequi- producere iubilantiam . lccundiim ie . Si autem illa virtus fic aliquid in accidente. * In propoficoaucem accidcns non eft & formm fuhflantialit fumme eft inftrumentum refpedu illius . Dico igitur quod accidentia feparata poifunt .nihil tollitur ab co.Mttaphjext. C.hoc fMse prebat contra Ditatm Thomam. non potcft agc- fic : nihil quod ex natura fua fans . quod ipfi negant. illam adionera .q.poflit in prius perfediusjergo piincipium alterandi. vt . cura fua frtfrmvir- ignis per iuani mx nutritiuar.fed nul- Itcm. quiaab co motum. fubl^ancialis ciam. fi paratumfottft immut».qu6d non cft miraculil.quia diccrc quodaccidens virtute propria poflit generare f ubftantiam.(icut pollent . .alterando. SttMd». vt quia aliud inftrumentum aliquid fit . funtibi adiones. nec generac virtute fubftancix^igicur fi accidens feparacum accingac formam fubftantialem .& rumpitur. Qu^ftio IIL cidens igitur accidcns viitute propria habebic : adionem. quia panis non manet nihil . quod . duae Ktfclutio Dflk^ Itorit Trif^lexaciio ntcidin- tii. per confcquens fubiedum non pcrtinebat ad per fe.8c oppoficum inccnu .qui ignis y titur ca- non tide^i Htbi- 685 dlo.quod po- j^Mm nu- eft. & dico poteft intelligi acciden- tibus feparatis conuenire. Si dicas lorc tantiim ad calefacicndum:led in vltimo ftanti.8 &fcq<]. ficuc & teft in pofterius. JgensinftrU' fequitur Sed ad generarionem illam eft aclus rea- & tcrmini lis .nec gcneratur Item fecundo & pra:uia.f. iitnfrii'**' inflrumencum in agcndo ficut fubftantia.

nullo movt feparatur a fubiedo . Concra fccundum .& illa.& adio eius erit eiufdem rationis. 686 £t tbtale principium catum .qui exccUit eojfed fi eft xqui- neque aque perfe(S:um cum fub- fit Contra:licet frimi. dicit &a propofito.qukm fit gradu» fuae fotmx . neczquiuocc: ergo nuUo modo. Philofophus Ariftot.qu6d /j-«oW/»/ allfmm perfeQioris . prim6 qu6d non videtur accidentibus competcre duplex adio . fed citiiis rCcurrendum eft ad Deum caufantem. efUApofle* tjHalitas pojftvgete aSlio- intentionali infenfum. velani- &ias.& a:quuioca. nmtis vmHO- S»l & dicatur illc gradus A & fuam caufam. in gradu quam fit gradus iuae formacjfcd alicui efFcdiuc tantiim cft fuum communicarcquam fi dare imperfedius daret nibusdiuerfis fuum ej^ effe for- producendo vermem impcrfccommunicat fuum ejfe. Au|Ufiiiiu(. fi igitur effedus. cU erititate . fiue fit in non Et & licet aliquo modo poiret .t8. igitur impoffibile cft & squiuoca Item fit qu6d cauta totalis alicuius impcrfedior piodudo. 6c patct de lubftantja vniuoce Sc aequiuocc praedicata. pro termino adxquato fuae potentia. declarans trarimn Item fecund6 iic:v bicunque concurrunt ills du2 caufic SCHOLIVM poccntiae perfe- imperfectior fuo cfFcttu adxquato.ita immifno. igitur fi conimunicet fuumfj^ imperfedius> non pofFet conftitucrc illud pcrfediori.diftingucns agens naturale contra agcns ex eledione. fi daret alicui ejfe formaliter. & communicaret fuum e^'e fornialiter . dens non fLeffonpo Go- ^ dio- . non conftitucretaliquod ens in gradu perfedicK ii.va. Item fecund6 fic:Eiufdcm principij adiui eft tantiim vna adio formalis. cui comnmnicat fuum ejje. quia ciim hoc fic fal. Ohiicit aUejtia centraprimtm difiitm foluit.ficut aliqua in tota Philofophiajtamen probo cam ficjgenerans vniuoce habet genitum. vnum.Patet de Solcqui non gencrat homincm .fupplens vicem caufas vniuocae> in duplo efFct perfedior.& camen qu6d <tiiis nullo modoagicin generacione agens cfFcdiue producat aliquid habens gra- nem.IV. arguo omncm fic. «. Patet igitur quod nun. impoffibilc quod fit ahquem vnum efFcdtum caufandum. fed omnin6 imperqu6d nullo modo fit principium generatiuum lubftantiie .vel virtualiquam efl coacededum impcifedius cfFe caufam ter. . impofTibile cft igitur qu6d aliquod . quod agit in fenfum. Ctntrafecpn. vt propter virtutem produdi- dlius poteft effe principium producendi perfe- uam in feminead producendum fcctum. dumobijcitur tertii. i . fccundum quem adxquatur pct- litcr qualicas fepvaca poceft in .neque perfedius ea . SeeunJt. Si alccratio- vfque . & realiin con- (juiapajfa harumfitnt diuerfa:nam receptj- ttumformdfecundum clFe materiale .nullo fnhabit fuA effeBum inft modo illud produceret .qua lubflantia gen^ratio.* In O«oi dudionc animae fcnfitiu2:concedo igitur quan. .femper caufa asquiuocaeft pevfcdior vniuoca. nec vniuoce.in qua efl.d. S^arti. Tertih. . maliter. qnia mhil eft a Jein ftantia.' IX. obijcitur fri- . enim fecundephyfctex.. B cx- crit a nihilo. (e£i . Vtde ipfnmhicin Oxon. qui dicatur B : lecundum A igitur tantum adaequatur fuae caufx. ied per fe vnum tantiim ex quo tamen ponitur excederc in pcrfe6lione luam caulam. totalem perfcdioris. Quantum vcr6 ad tertiam adlionem dico . eft perfe<ftius Impugnatur Genitum efi MdAquatus vniuocum eftciufdem : & piodu(3o. tum ad illam tertiam adionem . yfgens nattt- It^uidt & inaliHd.immif- & inftindum naturalem immittit terti6fic :forma. cum . mal ex putrefadione. .n. 8c habeat o^iodum conuenientem illis.w Lib. quia potentia imperfeftior nec poteft habere termnmm adxquatum <ftioris:fubie6tum includic aequmoca potentia quam fit potentia vniuoca . terminus pO' tentii gent- generant ht- fuae caufac II. vel Jcquiuo. quando eft in fubicdo. ncc in virtutc fubfbnuac. igicur cft eadem formalis adio haec. vbi dicicur qu6d accidcns fcparacum poceft in omncm ceflariam ad gcncrarioncm . igicur & cum nobilior. Dices quod non oportet agens squiuocum femper elle nobilius fuo cffedu quia imperfe- fans aliud .Si fequitur potentias imperfe6tioris. vt fuperiiis cft. j fcd quod pote/i ejfe totale frincipium qu6d terminus fit adacquatus quod lic . qua? eft principiura agcndi sequiuoce III. alia in contrarium . quia tunc A non cfFct adaequatum f uae caufar nec a fe. . «juodiUa aftio . nifi mcdiante cauia vniuoca . vel produdum per gencrationem. qu6d illa non poteft competere alicui accidenti feparato .quia dato 10. fit & producitur non connenit accidenti . quod ctiamoftendo modo vnica tatione omne totale generans vel cft vniuo- iibi Jiccidens nec do camen probatum : nee eoniun^ fium attingit fuhitantit froiulliontm. omne enim cau- fe formalitcr .&: pcr concum •. quomodo .formalittr fum . in gradum. . SS. < fedius eftterminus adxqiiatus potcntix perfedioiis'. tualiter. cum acci- genito .igitat ficut agcns eft idem. vbi non apparet gcnerans viuum. & maxime feparatum k fubftantia . fequcns jcque perfe6lum Irobaiurfe' freii generato Quart6 fic : licct genitum & produdumreanon iunt duo . propttr aliquam difficulta- tem fpecialcm . cap. quaero a quo eft B:& ifta perfediojfccundum quam excedit iuam caufam? ab illa caufa ? non .fequitur qu6d B .quam vniuoca tancum. tim fequitur qu6d nCutra potcntia eft imperfeGiot alia. primum perfcftior eft. in alceracionem ne- quam poffic con- Steundi. qu6d agens naturale immittit in vnumpaffum. vt illa propofitio. hoc cft im- perfedionis in ea. 'fubiedojilue competere in fubiedo exiftcnti. minem. fed de hoc in fecundo * vbi tadum cft de pro.Patetinducenad do . Trin.q. diuidatur per intelleftum in duos gradus . igitur impofTibilc eft & *»w« . fed idem principium adiuum eft . iib. habct illud in . neneft receptiuumeiurdem fecundum fuum efFc intentionalc. & in concrarium>quia eadcm qualicas fimplicicer . quia extenlum ad cxtenfio- nem quantitatis.licut Sol iundum. .fic mihi ita pcr fe nota-. : . fedioni : cedit fuam caufam.vniuoca fcilicct.iS. Iftis fuppofitis . DiftinaioXII. igitur fpcciesvijiiinEucbariftiapofrunc alteraie aquam dum entitatis pcrfediorem fe. vna in fenfum .quia agcns naturale nonagitex SEd contra iftamfolutionem arguitur contra hoc eledione fioncm .fta- oftcpfumeft.nunquam cnim propter huiufmodi difficultatcs ncganda eft illa proppfitio per fe nota. vcl vir- Omnis caufa enim nuUo modo haberec illud. ntc perfeBione fccundiim Auguftin. vt hominejigitur fi caufa acquiuoca fe iola pofTct pro- ducere efFedum.Nunc autem qu6d caufa squiuoca no poteft per fe fola in illum cfFedum.fcilicct & non eft in virtute fuaecauia: .cum:fi fpeciei cum uocum €undb. nec in virtute propria.& non indiuifibilem. in quam poccft coniunda in fubicdo^difponendo praeuic ad generarionem . quam fi produceret alium Solem . fequicur falfum. Contra prm» fcd fecundtim inclinationcm.

gradum incompoffibilem for. /tlterare vfque »dgrtt. & hoc probo demonftrariuc.& non virtuie accidcntium . vel lecunda a^io . iai quara polfunt quando funt in let.qu6daccidcns naturale non agit pcr elediionem igitur quod iramittit in vniipaflura immittit &in aliud. fed virtute formae fubftantiar lis . Eodem modo qualitas eft quafi adiua illimicata ad agendum in fenfura. AD tertium dico quod cofequcntia non va. Patet pcr Philofophumy^faWo tie jinima tex. quia pofito quod tunc in vlcimo inftanti non cifent accidcntia .QujEftio III.A(t Jtrtiam. quod non fequiturjSol enim non agit per eiedionem. & & SMbflsntig . yi. lequitur in vltirao indudio formx fubftantialis virtute for- mae f ubftaruiniis gencrantis. . tjuan^ tumpojfunt iproduccndo gradftm proximum gradui incompojfkili . cft vna aaio : Rcfpondeo quod canfequentia non valet. ita qu6d flacin) poft illum gradum fcquicur corruptio formae fubftantialis. indufimilem . Scd dices .ducit perindtuit tandem (orm. vfque Ah MeeiJhi» fep0rAtM fefJiiu I eius in quod itgunt. .auc in accidens feparacum. quae per generarionem aflimilat fibi matc- $ention»lit . intentionaliter num . & & corruprionis i ita nec tunceft ncc gencratio.& }. nihilominus fcqucretut indu- 6rio format fubftantialis in materia fuetKodo funt num. T»rm»fMfli' liAlii iiuiMcU quam inducit fimilem focmam. &aliara focraam. quibus in concrariura . limicato ad rnitata refpe£lu SelMititr. & alceracio pra:fupponic materiam:fi cor- rumpicur in aliquid. ^geru nntietttle nonfem.vbi vult quod reccptiuum foni oportet eife abfoniuTv. igitur fi accidentia maximi ignis vnum. hoc eft impoffibile jquiacun^ non cflet libiincom- ftfihilemfor. Alterxtie ejl m»te- riam. quia tanrum torconucnicnti ad agen. exiftit pioducendos. eft illa. in alio diflblutione glaciei . & a fubicdoitol- modo gencra tionis.nunquam nec attingunt adterminum gcncra- fint in generant . jtdfecUJam. tunc Jithjtantia alterantis vroducit ftibJiantiam. iGtio in fenfum eft ficut ad terminum fecundiim eius fine fe inuicera-. & difpofuerint ad indu: dioncm formae inftanti fubftantialis.& accidentium t^liiun. Quando igitur arguitur prim6. no^ & efc receptiuum coloris coloratum vt diapha- vel faltera poffibile eft aliquid ellc rece- .tamdiu remanct forma corrurapcnda. tialem recipcre magis & miniisjfed vfque ad vU timura inftans tantum remanet alteratio igituf -. quod poffic ge- & neganda .& alio raodo difpoficum. Dico quod itopindMCMHt gradum inhof falfum eft . non taiuidU. forma fubftantialis gcncrantis corrumpit agendo in for- . -vt in Euiharijiia.14. in contrarium . fed lituradlio formjc fubftantialis generantis pium adiuum tunc non illimitatum ad raultos cfFcdlus dum. tunc cjftElusiJieproducitura cauja fxtrinfeca vniuerfali^ fcilicet a cdo. vqI fufpenderentur .& iii. Patctin conftridione luti . uc enim fi- fubicdo.Actidenti* n\3t fubftantiali rei corrumpendae.quia poflunt efle adio in contrarium eft ficu| ad terminum fecundum eius effe materialc. fed naturaliter. Tertiam ebieElionem contrafecundtim diBttm fol- pofEbiiisjauc corrumpicur forma aqu<e in nihiU netare fubftanciam nem frim»m SCHOLIVM & compoOIbilis forms aquae . formarum. quara ncgas fibi inefle . in vlri- quamdiu remjtnet alteratio. eandem formam: vnum . troducitur gradus proximus cqrruprioni formas coniunguntur cum forma fubftantiali gcneranris . Dice s . vel intjfe . tiua: principium adiuum . Rcfpondeo qu6d quando qualitates altcra- riam conc?ufantem.fed intentionale .vt ad termi- priuum forms fecundiam vnum effe \ <^ <»• Heeilit & longo examine/ijienelens yper acciden- uitjitbtili . dttm incopf md gtadum incompolllbilem ad aquae 687 non prodttcigradi^n tjMalitatit in c orn- fojfthilemformtt corrttmpenda neceJfariufn. liccc turttfortint futftMtttiMli tiam.Pacetde potenriacrcaciua Dci illiomniu. 14jld thieHi»- Ad primum illorum dico a^ones .T .rumpitura pcr confequcns toUitur principium gc.m creacurarumj& de Sole rcfpeftu plurium effcdiuum.fubflMM^A. gradus qualitatis incompoffibilis formse rei cor- eft to- fubftantialis . i€.Qu6d /i qualitas feparata poflit alterarcjficut quando eft in fubicdo . vc didtum eft led poftquam alterauerint raateriam quantum poflunt. & non fecundum aliud ejfe igitur poteft elfe adiio ad formam fccudum ejfe eius matcriale. fimpliciter eft impoflibile IV. accidentia fcparatapoflent in omnem altcrationem . & Nam quod recepciuum alicuius forms fccundiim effi cius maceriale . Soliini enim eft ifta maior vcra de agcncibus impcrfcftis. a principio intrinfeco ef.fi fubiedoiigitur potfunt generare fubftanriam.a(SHo eire» foimae aut igicur in indu6tione illius gradus in- .im in enme ftt^ttm.Refpondeo . .& tamcn non in omnc pafliim immitrit candem formam. vt comptjpbiltm mihi vidctur . . corrumpcnds ccndo formam fubftantialera fibi quando qualitas ponitur feparata & . fent fcparata. igitur nunquam per eam cor- & eittirat .fiue feparata. in vno cnim palfo caufat aliud. eifet varia & VitrttMt dif non vel gcniri. qupd faltem per alterationem in- Ca caufa cfFcdus gener»ntit poflbnt inducere quas immictit in paifura.& per con- tltu ttSinus.& fi non fit adtio ad formara yt ad terminum feeundi^ra eius ejje intenrionale.' & agcr^nt in a^uani minimam alterando »7ReplicM.vel a Dcofupplentepicem natHrtt. ide6 alium in conctarium: cffedium iramittic in fenfum . tunc induAo gradu qualitaris proximo corruprioni per alteratiorlcm .cum dicitur quod fi eft vnura . quam fibi ac- adlio licaci cercia eft tribuis. criam corrumfendtt. quia aliquod paflum inuenit fenfum . quod tia alterantia . fequens hscac^io non nu) inftand virtute qualitatum aftiuarum. iie Anima rfAr.fedpoJi \ necexpelli quam alteram gradum ei materiajn .& dc omni vircuce illimicaca adliua natiualicer.<juando verp in aUerante accidcntia JUnt /eparata &finefuhjiantia . & difpoficiiic niC prinic . concedenda eil igicur qua.inducit aliam. vbi cnira non t»ttn) femaratn. fccundum eos^qui non ponunt formam fubftan- rumpitur nec per confcqucns inducitur aliquis cnim non agac pet elcdionem . quia vfque ad vltimum inftans eumforn. feddormirent . £t cum dicitur qu6d qualitatcs alterando corruptionis remanct forma fubftanrialis.manec aqua. igitur hzc non funt eadc adio. difpoficio in palfojnon cflcc variecas foptiotium fequitur forma fubftantialis nerationis corruptio . ide6 fecundum diuerfitatem raateriac erit diuerfitas effcftus .Quando enim inucnic pafr fum alio.» lumpendx. principio adiuo imperfc^o. aliud contrarium . qu6d duas funt fcnfum qualicas agic in cuius probario cft j . mam fubftantialera rci fed neceflari6 rcquiric matc- & Ad fccundura.in & & VArie- igitur . quia omnis .quando pi^incieft InfiatitiM. non efc receptiuum eiufdem cft fecundum effi eius intentionale.& tunc accidens poteft per fc efle vircuce propriaj auc corrumpicur in fubftantiaraj habetur propofitura.& corruptionis. ita ctiam eft de Sole .- . tionis fubftanti.

fine Patet de indudionc animae per creationem in fumme corpus organicum tum . fine qua non poteft cHc . Confequen- fubicdo non tribuit accidcnti aliquam vittutem maiotem .quod altelanspoteft induceregradum qualitatis incompodibitem fubftantia: corrumpendz. non dependet ab inejfe leprimum. qu6d tunc corrumperetur aqua ab agente vniucrfali . igitur virtus . eft dilpofita. funt fcparats ^ fubftantia.ordine ad fub- & & xin e in palfojquod neceirari6 rcquirit vnum. qus lc non poftct induccrc flcut cft iUa. I 'ixi enim qu6d agens naturale altcr^ndo poteft corrumpere qualitates in Euchariftia .fi cllct fcparatum k {ubftantia. vt videtur. Itcm jvidetur qu6dillud didum in ifta quacftione repugnaret illi . crgo eodem modo.quia tale alterans non potcftcorrum- ieHumpcffuia ejft diuerft ratiottis.pot<ft&: om.& non in fubllatia. conftellatio formam vniuerfalis inducit ibi pendo contrariam .o- non gradu illum necellarium fubC. ide6 in comparationc ad ignem non funt eiuCdcm ratioris. & : & non cft ntrcellarium femper qu6d dcftrudlo ifto. tamcn nuUum priorem gradum fic fibi detcrminat. quod mediatius fe habet ad illud . ignis intenfilTimus foret iibi in quantitate fepa- quodhocvetun rata approximatus.quia Nunc aute a(5lio accidetalis fbr- fed gradum incompoffibilcm tantum priori.IV.qu6d non fcquitur qu6d alterans Gradm eiMf-.A J argusnen. eirent fcparatae a fubftatia. ied perpetu6 remancret aqua > quantumcunque calor Ad primum igitur iftorum ciim dicitur qu6d potens corrumptrc vnun. quani aliam formam fubltantialem.pdffet fimiliter corrupcrc vltimu gra- dum qualitatis vini cxiftentis in lubftantia vini.fine quo no ma- & nct fubftatia vini. non -.fed in quantitatc. quod poteft in vnG gradu qualitatis in quantita- minat te. quia vbi materia eft ad formam imperfed^am. quia pendet a compofftbiltt» dum mouct raae accidcntalis ^9' Meuens mn fotejl indiut- mobili.quia exiftentia accidentis fine : : non pollunt inducere ralem gradum incompoffibilem ci. quia lubllatia vini detcrminar fibi certu gradu qualitatis.pere fubltantiam vini .& ma.minertt.neccirari6 manet mobi- non alterabili inducit fed .^ubfanti* compoflibilem alterabili fuo. ndifffrms fibi fercsad poteft in omnejlcd fi qualitatcs illac adfuemli-\ bet gradsem qualitatif. quod non magis dcterminat Lbi vnum gradum .quia Inejff eius ad fubiedu non eft nifi quidam rclpcftus cxtrinfectis c6tingenter adueniens dependet aurem adio accidcntalis ab efe cius . e(l & corrumpcndi formas fubftantiales im- perfcCtas idifpofita . nec corrumpi.fuantitas & quecunque gtadum. vt a toto ccelo .deftruatut illud . in haberi a quatitate.quia fubftantia non poteft generari de nouo. poteft & omnem.potcft aliumjigitur alterans in altcrando iilud poteft corrumperc primum gra(dum. vel ncccfoppofitum in oppofito .& non al*ium.li fub illis fpcciebus elfet fubftantia vini. quiafi non maneret. 4dtmfinn. altcrat quia fubicdo efl(^ntialiter. quod habet virrutem genetamen randi . & funt eiufde rationis fecundum fuos gradus in fc. refpedu ficit X>biiiiioi>ri- ad illam difpon- cuius tota natura citra ipfum de- in agendo. licct pollet agcrd quando non cft in fubicdo a<f>ualitcr.quia ignis determinat fibi vltimum gradum tanquam propriam paflionem eius.vel formae rei corrumpcnda. non poteft agcrc.demform/Liu. fcd nuUo bilis formaB.Et ide6 agens.quia ita cft indifminimu ficut ad maximu.quia vniuerfaliter nullum mouens inducit pcr nr. quia illum non polTct corrumpcrc.& tunc non induccret gradum incom- pere poflibilem ci : fcd ifto modo non eft in propo- fito^quia qualitates alterantes fic fepararae a (ub- Contra ifta & prim6 contra illud . mult6 magis poteft facere quando funt in fubicdo fequitur igitur .fi & vltimu grudii qualitatis vini. . eius in Ad confirmatione dcimmcdiatione.dico qu6d vltimo inftanti al- altcrabili . graQum.nifi a fubftatia.»t Jibi gradum tantia: vini. l\.det rm''r. dumrcs manetcorrumpcnda .poirct alterans corruralis •. ttluitur. jtdfieuiuiam tbitHioaem. & non quilibct. ductrc vnum gradum.nonfunC eiufdem ^ationis in fc in comparatione ad palliim & iplum Nuncautcm ignisneccirari6 eft aliquis gradus qualitatis alterantis . 688 terando ip(am .& faporis. Refpondeo . Ad fecundu cim dicitur qu6d fi mancret qua- ftantia vmi fub qualitatibus vini. quando quilibet gradus cft eiufdem rationis in le . & in comparationc ad. . lc. alterans poflet omnino corriipere iftas qualitatcs in quantitatc. vcl fi poteft in.& alterabllc . quod infertur. fcquitar qui)d nunquam corrumperetur minima aqua. quod dixi in priori qu«ftione immediate prTceden te. imperfedliori generari vel corrumpi:verilimile . tum frincifst' rius. qualitatisjfinifi poffet corrum. litatis cft & & SftmtiU. quam vt in fubiedo igirur quicquidalterans poteft faccre circa illa quando funt fcpalata . vnum gradum. quantum poflcnt. : eft : perc vltimum gradum faporis vini.quia nunquam poteft forma perfedior ab ignis fepar»- rat£ a forma lubftantiali ignis tAmnpoffunt ftaret gHttam MjiuA ttfrwftre. jtcciitntt» Reipondeo qu6d n aliunde non concurreret aliquodaliud agens quam qualitatcs ignis fepa- in perpetuum . cortumpen- modo incompofli- forrax cxiftentis. vt concefium elt. medium qualitatis corrumpenda. qu6d hoc nulli deberet clTe dubium.& prseexiftcnti.ad quam prsfuir ita & fiagens ta- perfedam formam materia fuppleret vicem naturs illam corrum: Deus nouo miraculo.fi clTct feparara. ficut nec genctarc ipfam . idco fi altcrans cllct quaH-r tas.. aqua non coirupta propter illas qualitates. potcftinducerc vnum gradum .concedo qu6d poltet cortitas rupcrc fpecics 20.vt . illas.nifi poflet corrumpcre fubftantiam. quic potcft corrumpcre vnum gradum.vcrum eft quando pofterius eirentialitcr dc- regrtulum in- tum gradum incompofTibilem fuo mobui . iScnonalium . ide6 quando non cft.quia quantitas no detcr.AdfrimMm nem gradum .fed non fcquiiur. quia quando qualitatcs funt in quantitatc. no poffet corriipere omnc [radu qualitatis in fubltan. DiftinaioXII. in tcrationis inducitur gradus incompoflibilis tunc maneret inalterabile incompoflibilis forma fubftantiali dae. cfTcnt in fubftatia vini. . maxime philofophanti . Dico igitur. porcft corrumpere vltimum gradum faporis vini. Ad pnmam rationem principalem quando arguitur qu6d deftrudo priori deftruitur pofte.ficut primum. nifi quando IneffefulieSi eft refpi. quod ne quo no» non poteit. quod immediatius fc habct ad aliquid.aus extrinfecMS seeidtsiti. & caufa dida eft prius . aut alterat.quam alium Si autem paffum detcrminet fibi vnum gradum . tunc arguo Alterans alterando fpccies vini . qu6d impoffibilc fit qu6d alterans alterando inducat gradum inciapatet. quia lunt eiuidcm rationis Dico obieSioaem. & inducere contrarias".igitur alterans. ncc ali.Lib. quod dicit qu6d qualitates alterando non polliint induceregradum incompofTibilem form£ fubftantiacorrumpendae arguo fic:Omnis gradus quaeiufdem rationis cum alio gradu quatitatis . vt albcdinem in nigredine vel dum fari6 oporterct alterans induccre fuo tia vini.

qua poflunt aiterare .j^„^/j^ qualitate fpecies eft quantitatis raathcmati-«f?o. Dato etiaiii qu6d fpecics nullo modo eflet principiura intelligendi «"»<»". pium generandi co. tum non eft caufa mediati. propter folam abftradionem a fubietlo. D. -^''^artriiOT. fi pct fe eflet ^ chjtniM intellcdus. 3 cies intelligibilis. .MMhtmMu.Et fortc huiufraodi ratio eft . in quod . & quo agit. fed cum non fint lalia princtpia. dicicur quod agehs & pacommunicate in materiai dico $cotioper. Et fi dicas. Sed ex alia partc dc K)rma fubftantiali ctiam ellet contra me. Tom^XJ. aliis.cum dicit per ASio eftfolius fuppofi- <jH^ a^aio eft foiiiis fuppQfiti. & caufa forraa- ^''"'''''^eft ipfius 1.per ''f'*'^"^'/* f"*'^* . quia non pcr ie totaliter compctic eis .ficut noneft idem. & eft ordo caufalitatis inier imraediatu eft caufa mediatioPrJtur mt. ficut modo fuppofitum dcnominatur ab adionci tale autem concretum non haberaus in vfu.tunc concludcret . Et ideo raagis habemtis in vfu denominatiuura.ica & ticatc efi totale {HEincipiunt. quia (ic immediagMtmcdeim. quia vt funt in quantitate . ab alio in ratione caufac.ab illo poflunt ( vt di- ^utn eft/.*£nis ]ef»ra. Ak t*de fh»St »b- rtffe- aiitt Mteifiititr mttiiM Aliter poteft dici.j Oxon. argumenium. (icutduo effedus ordinati fecundum immediationem.qu£ alia deficiunt in propofito. ideo non (equitur qu6d acci- & dens non poflit agere fi non inhsreatjfed caufavtriufque eft ipfamet eifentia accidentis. quod homo j fi vero loquatur de & & & quod non eft idem quod agit .vcrum cft .excepto primo. habente caloremi adio Eodem modo refpicit plura. Adftcnnd».deftruatur mediatus .ad qua: cadit iUa forraa. vel raodum fuppofiti . tjMod eft. fed vtrumque ad tertiumi vt ad caufam . Ad quartara . &charitas feparata araaret. quae eft principium^wo acbionis. fic ^uo eft. formalis.Tbont.y>^«Mr cac . quacompofitumagit . »«: in <l. quando eft fcparata. non Ttrmtt quo.^.ficutnec cijm cft in compofito. per conlefiuc a cadendo dcnomihatiua .func idctnjvcrura eft idera eoderamodo (e haMM^« ^oturbens .vt totalc agens. qu6d fpecics eflet tptale principium intel- fi aman- ligcndi. quod agit.quando eft coniunda. firuii»%>nme^ licut ad caufam .quia in nullo ente.iS. fed fola qualitas."" fc poflent in adum . *^'''*'^ - fophum j. Ad tertiam cura tiens dcbent 689 qu6d fufiicit commnnicatioaptitudinalis. principium intclligendi.fext. i. conccdo & quod fpecies tangant contadhi natur&li iliud ..non eft cau«*#'***"* fa adionis. quia fcci^ndijm Philo(oplmminPr^camenttf. n iignis eft tocalc principmm eenerandi ignem.cui conceditur agcrcquan- |5L^^^^"'""habentis fe do eft per fe feparata. quod eft intcUedus pouibilis . fcilicet in propofito formam .ParsII. quia tunceftpcr ens. &quando eft «^«rt . m hus .in ratione paifi.fed fola forma. tanto magis eft in vfu. ad & quod vltimatc cadit illa forma. illa ^'*' »'"««'*'«- abftradioncm ab adibui> naturalibus.Similiter diccrct aiiquis.i^J*>v^f quando '^Mide ie- ris.i Quxftio III. quando eft in fubiefeparataafubiedo cxiften^ in quan6to.io.qu6d cflet totalc prin- non fequcretur quia non eft cipiura intelligendi. In propofito enim mtJUtiut efi illud quod immediatius fe habet ad accidens. led inquantura concurrunt cum itunis fitut . Ec • eodem moatp \ fi • gcncraret forn^ara ignis difpofita . Rcfpondeo ret.fcilicettotalia. Qnando igitux dicitur quod vltim'' dent- adio cft folius fuppo(iiti. quo eft cns tale. &ita forma acqidentalis non eodem quodcj-quo. Dato etiam fecun- cft dum vnam opinionem. murare contrarmm nec & quantitas >n /j. iis. £t ad fecundam confirmationem.Ke^tmdtt». poflet ficuc qujlicas cft cocale principium alceracionis. habeut vir.& ideo fi habercraus concrcta appropriata.^.& mediationem eiufdem caufsjtunc oportet qu6d deftrudo eftedu immediato.qu6d fpecies intelligeret. eft'corapo]tciini .hujus alceratib- =_-*/''*** forma fubftantiali*~. XI. nam quantitas in propoiito non eft principium agcndi.poteft dici qu6d agit . nis. fcd folus .quia tunc habet modura fuppofiti.Sfedtt inttl- ta.mpofitum. ImmcdiatiuS tamen ap & prius forms.quod qui eft cdpotentia. multo miniis tunc fequeretur fi per le cf(et diftum eft autcm in fccundo * qu6d * i non cft totale ide6 non & principium intelHgendi . fin^plpx fepara^njn non eft principium geticrandi compoficum. contra me. fed ipfara^*'*- eftipfaraeiSSccre recipcrc tale ideo j quantumcunque ipecics principium cffic^rct eara .verum mintui. quo (appofitum denominacut ab adione .)accipi plura dcnominajjyg dcnominantia plura. q. vel charitas totale principium benc cogerct di. &quo agit. ciim infertur quod tunc fpe2 4.qu6d quando aliquod ab- ftradun) refpicit plura. fi cflec feparaca. Pico quod Ph^lofophii$ io<}^it)ir d<: fimpUci. & igntm. quia fi forma fubftantialis eirct. quando mcdiaturn dependet ab immcdiato. vt to- tamcn diim' ?am quis non recipercr.ifta cft vlriraatc dcnominari. potentia calefadiua : . Ad quintam dico quod pro fpecies Euchariftisfeparatae me non pft . per alcctacionem prxuiara difpo- nentem etim. t^ gtntrtra ita cfl^c prjncipium cpcalc. & fecundum ordinem-Jicui ab hoc abftraCto poteatialiraf secciT^kar hoccontradlum pco- & dicitur de calore.quia deftruda caufadeftruitur itjuu.Metafh. tes adiuac .d. fi eflet per fe.^- & dfedus^ quando ver6 vnum non dcpende.quo homo yi anima . & fuppofitum.«ft firnplex.b' 7./«/r//^**r noti ^»''%r»»J^.non poflet elici intelligere fed fi eam reciperct.fedpartialiadiminu. Dico qubd . tranf^ "^" l"'*""''^ tutem in fe . & vltcriiis hoc concrctum quod efipotefJt & dicitur deigne ximum.^^^*/ finqtu. qucns quanto raagis eft cadentia alicuius formae ad extrinfecum. fimacetia eius e0et .nificum palfo .njojo fe habet quando in fubiedo eft ratio .velfor- -^ »»^/'1' vt& '"^«vcl principij.ratio .Metaph. adhuc quud intelligerct . fi eflet fe> parata.& nihil aiiud informans. n«n > cum dicitur quod non cft idem. fieiret feparata.non fequitur qu6d fi eflent feparata . fe feparata. agant.quim denominatiuumalicuiusaltetiusVelaftionis. qux eft totalis caufa illius ' adionis . quod funt princi» ?. Hoc patet de anima intelledliua.Adqiuirtn. 1 1.quod jpjGi ecnitum fepatajca. ad primam confirmatioAd fecundam . fcquercruc quod fi forma fubllan- & cialis cflec feparat^ a qualicacibus eiu$ gencrarc. polTet forraa ab adione denominari . MtidtMit iitHcuteius inhxrcntia.Et ciim probas quod dcbent agens & patiens habere contadum naturalem . quem non haberet iibi approximatum. entitatCjficpt loquitur Boctius .5". Per hoc patet ad iiiam confirmationem de Adcemfirm.intcllige. & & fccupd^m PhilQ- Jnfltnti».& non ncccflaii6 requiritur adlualis. Dico quod verum eft loquendo dc Boctius.& quodagit. j^dttrtisttn. eft idem quod cft ens . intcUedionem .totale princinon qualitapium generandi compofitum. « tjit*Utatifcd ctiam propter .dicumataca/i{. quam a<3:io. ftr.

. & ita tandemcorrumpi.i Scot.Sc t. & eam formam in in- rstientm of- Duae primx rationes ad oppofitum funt concedcnda:.Thomte. .ttrt. non poteft iterura idcm numero fumi.de materiagenerabilium.' & & fti.& fic ex materia Contra proptcr propinquitatem illud generatum fit ad compofitum & forma. fcilicet remanentibus finefubicdo .Quicquidautcm termina- intelligiJ turante aducntum forma: fubftantialis .text.& q. hkart. SCHOLIVM Stmenti* D. fed alia.i. Mta praeuia difpofitionc matetiae*per altcratio- nem prscedentem QV^STIO VtrHm IV.S.tiuum. 6. ficut fub- fubftantialis V6D I.Sed for- immediate cft vel generantis fuppo- fubftantialis generantis tna. Itcm.hic D.& tunc non oportet quod materia denouo fiat. polTet aliquidmouerc.qu6cl aliquid generaretur ex illis (peciebus.quia nos concedimus primam Intelligcntiam. i.art. qualitates qua: dicitur qucid z HIcremancnt Ofmie in hoc Sacraraento.ihyfic. non habens ejfe in ca. Dimenmanet idem in generato fiones autem illa: fe habent ad genus quatitatis.quod conuenii dimenfionibus .i.& j. Itera .^.if. ficut ciebus fojjint corrumpi} frimum tjuanti* . Alius modus eft. Refutatur primo ^uod dicitur. quibus hoc fit poflibilc. fi Vltim6 addunt in alia qua:ftione.&conformcm adionem adioni ilantias prsexiftentis fub illis d.'^' ° Pir»t»ftlum r f ft r L n. Boeciiu.j.qa6d in i. q. immediate poife materiam & cuiuflibet difponere . ^.. eflet neper confequens Intelligcntia non ceflarius. ^:i.Similiter fi conuerfum fuerit in corpus Chriftijnon poteft aliquid de nouo generari ex illis fpetet .Suar q.iicut ciim eft inmateria.formam materialem fepararijquiaponit quod ordo caufarum vniuerfi . Commeniator fcilicet ait fitbftantia orbia. jmpr^»tttr quantitas feparata & corrumpi. militer poteft toUi . betconforme ejfe illi.vtliibfi- & ejfe conformi fubftantia: .dc Trinit. & ducere. . ante dimenadueutum formx quae poft accipiunt ejfe tum.fi poteft toUi uHrjftfriu»Sc corrumpi quando eftin materia . Sttmtditm. I has talibus.fed etiamfotmjBfubftantiali. z. quem modo videmus .quem magis videntur approbare. p.i.& eodem modo cotrumpuntur accidcntia remanentia. gencrari finc materia. Ad tertiam .j poteft i . vel de materia .nifi mediiintc orbe . eiebtu recUre materiinon annihilatttm. igitur fi. dimcnfionum fubfiftens lollitur . a num. vel de aliduo fupplentc vicem materiz .3 Formajtmplex JkbU- nt- ftltiinipf.(ed tunc non fequitur. per Boetium iib.necconuer- fmmjed de nouo & in lib. fint Cuhejfe efle. vel annihilatam non ftffe rcdirt eatidem numero. Lib. dico quodpoflimt fefitam: in omncm adionem quando funt feparata.vt Deum. & corruptibilium. lem. Richard. Stcundo . igitur agens caufatum poflet aliquid natura- annihilarcquod non eft pombile. fi aut in nihil Si in fubftantiam. aliis & akerius iotmx naturali. poflunt nutrirc. Aut intellicis nouum effe priuati-^ ^'f.d. Si tamen dicitur quod quando funt in fubiedo . Et hoc videtur redirein priorem modum quod drmenfioni dctur na.p.vi noua materix creetut a Deo. & ex Authore fcx Prlncipiorum. illud quod prim6 dicitur . eftconforme illi idc6 ejfe ejfc.ficut fiones intcrminatas in inuariabili cirentia.i. accidentia in Euchariftia pofliint frangi. tura materix ipfam.&omnibus adibusjita etiam datur eisqu6dprimo ftant in fuit.habent fi- milem. quod prar&terminationi quantitatis.f. & ttliorHm.% Gab.corruptitffe- creatam. acauirit ntfed per fe. alterando materiam cius. fine fubiepriiis corrumpi po6ko in Euchariftia.4. alios modos. Botuus. igitur ficut dimenfionibus illis datur «j^.qyy. prius cxiftens non forma cft fimplcx : .^«< nm commmicmt in materia.ti. Vide DoEiorem hic q. aliis accidentibus .z. quia fecundum Bocvna perfona Chritium dc duabus naturis. jtrgttintHtit Aciflot. quod fubftantia panis habuit . eodem modo poteft tolli.//?<t.i^.& digeri.a num.& fine fubicdo . Quasro cnira quid intelligis per illud eijie conformt tjuantita- quod quantitas poft fiii feparationcm acquirat nouum ejfe pofitiuum . ita efe fubfi- .quia ha-^''"»».& eildem pafliionibus. 690 jlrifiiit.quia lcihcet nunc non eft in fubftantia. tcri. in fubftantiam rei nutticnda:. 6.igitur de accidentc poteft fieri fubftantia . Ad tertism non tatem.cap. Materi/tefi. dico quodhoc eft falfum.Mct.materiam conuerfam . Contr^ .Thom. ) .i Pilud Dutand j. uum. Itcm 7. aut in aliud accidens. Acutquando funt infubiedo. quia aliud poteft naturaliter corrumpi pcr hypothefim fcd : fi in nihil. fcd fi matenon poflec redire ria panis fuit annihilata eadem numero. quod habuit in materia forma fubftantialis qua: prxfuit.Bouau ejfe fub- & idco ponunt duos AletiC. fi aliquid poteft pari quando cft in principio primo pafliuo conucnienti pailioni . pcr . funt principium generandi formam fubftantialem .oportet intelligcre . . pojfe formam fubftantialem induci in principium generandi .f.iS m. ftantiapanis. Stiem illa. ficut materia in genere fubftantia: . tjUMrespoteft ejfet& non effe : habent materiam fed accidentia feparata j non igitur pofliint non non accidcns fcparatum poteft corrumpi.n. hoc corrupto. igitur tisfeparatdtzat • I. & improbatura cftprius. Vnus eft. quando (cparatur abea.confiftens. & ita tandem conucrti liter MMitMdtff. Itcm . quia in nihllum redaiilum.quod accidentia.& ^. nonpotejl.non illa quo: prius . tur. ad inui- cem tranfmutari non pojfunt } in aliud acci- fi dens.Art. ftens. quod pri6s non habuit in (iibicdlo .quae form^ funt immateriales. oftenditur Ctfrmttitat. . Diftinaio XII. D '^^"^- rcditionem eiufdcm materias.quod falfum eft. & ejft eius tolli- & tcrant.quia fecundum ipfum impofllbile eft . quod j.ergo poteft naturaliter accidens gencrati.opor- quod hoc fiat . V.& completum.Yt didum eft.aut in fubftantiam .2Z.trr»- $ut ttntnd» »rd<nem c*ufmrum n»!Hridiu eft fiiBfliciter ne- fijptrium. ficut non fequitur. Sed nos aliter ponimus. in E'4chrarifiia D.f» Ox9tt. quia de natjra fua non habcnt qu6d tantum fubfint accidenti.

&perconfequens definencc hiccfre corporc Chrifti fiunc concraria accidencia in fubftancia pcr confequens generacio maceria.6jt n. ttrit creationem.qiure qiianpoteft pati II ticas {eparaca. accidcntia cllcintroducuntur cohtraria. Ynde ilhid efe coHfo-me eA non caufa vt caiifa. annihilatio . ita quod iibi repugnac cfle in alio fufccpciuo. ftnerat» cum neret ibi corpus aliquid ad Stxii.».V. PrjEtcrea .fcd in fola quancitatc.fiac ens . Poteftenim per creacionem facere materiam ratio Secnnd». igicur &c. & fubftanciz in Sed vlque ad quid poccft agcns naturale ^"'l'»^''*' '"^ " ? Relpondeo qnod quancum cft ex parce acere .Illis aute corruptis definit ibiefrccor-G>rf*i/>o/ pus Chrifti . «. Eodem niododi- dici ex illo aere generaretnr terra. vt in . non potcft redire .fiue in fubiedlo .quod addunt . &'^ '^^^/^^ fimplextno aute intciligit dc formis abfoiutis. ^ Contca. prscedens ejfe eius.((cuc fuperaliam. fubftantia per aftionem diuinam fub illis zc-cidinn» c»n- cidencibus.""' ^i^^l iint fine mentum .quia non mucacur in Euchariftiajigicur nuUo modo alicec fe haberec .f^" ^^ inhoc Sacramento. & ideo ^'-' "'"''quando in iilo fubiedo .& hocnonpermiracuiumnonum:"'""» JJ»* """'' ""''*' quia ficut difpofuit ab inftitutionc Sacramenti ./. quia ftatuit Dcus qu6d quamdiu/''"''*''^ rema-^^" . XI. quam in illo. Fars 1 1. ftantia quia . ideo habent itiodum materiz.lenx. corpore Chrifti dcfi- .qiioci fccundo dicmir Siinmateri» frerit non poteft fieri per Mni.igitur.*. dimenfio . forma fubftanciaiis pro reliqua parie compofiti . & ex . 1 1. cllcc ignis materia talis . nihil coilunc de vircute fent in fubiedo vlcimaco ollenc adliua ageiuis nacuralis.Corruptis caufam fupcriorem fubftancia redit per quam ea- fpeciebus.quia per loc.-igitur per hoc fc. Secundum. commuocm curfum natura. funt per fe. vc in fubicAo. ad quod determinacurcx natura fuigeneris.&c.4. fortnaO//iN«i>ir»?4 qu6ddimenfaones func per fitum cx eis non potcft generacionis. \iara compoficorum Mathematicorum vfque in finem mundi habentium dimenfionem pro ex tialcm. Vnde fiue accidencia femper agens habct eandem virtucera refpedlu eorum. forma fub- gencrc Subftantix.iil'que corrupiis« non manet corpus Chrifti. fi maceria poft conuerfionem non ens.& etiam qukm cit6 illx dcfinerct corpus Chrifti in illis '*- ql^'!' ftantialis dc definercnt cffc.dcfinunt accidencia efle fine fubiefto. vcin fubftantiaj abagente natufali corrumpi. . Contra hoc. & per confequens RimtuLeffet MMhtmMti. niH corpus Chcifti redeac in quod conuerfum eftjhoceft falfum.o:ita difpofuit fub acci- illis fpe- ciebus definentibus elle . quia fi illa di- menfione exiftcnce . agens ficut eft quantum .^^. vei fiintclligit . loquitur dc formis abfohitis.qu6d funt per fe . Similifinc per fe. quia tantx vircutis eft pofle fuper vnam diftantiam. qus eft alterius gcnerisjdimen(it Jb«**<'» RE/pondeo igitur. «*. Item ..non natura^Irm»M ^'* ^**^*"^^^" *^'" ignibus compoficis ex ma^^"^ ^ focma fubftanciali . *~ fubftantiaii generari. pro maceria .qu6d iilz qualitaccs pol^ . non func in gcncrc Subftancia: } igitur impoflibilc cftqu6d itmB .. 5c contrarix iiones funt in gcnere Quantitatis.poiIittoili. rcucniet 101 quantitaslub qualitacibuscontrariis. Dcfinentc ibi agentis naturalis generatus habens dimcnfioncm pro maceria . fotmzm fubftantialem perfe informare quanticaccm. qu6d accidens fit fine fubie-/i>M fubitSi. & formam fubftantialem ignis corrumpcrecur .quia corpus non eft alicer in fe. qu6d manentc Sacramento mancant dentia fine fubie(3. certid dicicur . & ttariis. impediec crearionem eius .. igituc totum compo- per elle fe cenninus » ignis 'llc fic & Mathematicus.. accidcntia induda diiponunc..jm* pjp gQ quod lequicur \ elfe nam ifta materis PrtMtfH diffum. fequcrccur generacio circularis ta^ Seftm».5»/4 form* Et verum eft quod forma relatiua non eft va " pecf"^»*!' riabilis fecudijm cirenwam. iftc acr cllec tantum mathematicus.quia vcrumque eft falfum.pjnis annihilati redire kiut» . Nam dicere fubftantiali. fubicdo nifi quamdiu manet Sncra& corpus Chrifti fub eis . nonpjinitam.& ide6 defincnte hoc Sacramcnco.nec per hoc quod materia prius conuerfa redeat eadem nu(nero. &nonin fub- poftunt corrumpi ficut in fubftantia.pon circ fccit Deus nifi . fic femper eircnt generaciones Mathematicac. '"formcncur forma fubicfto. tcroancrent iiUe Ipccies in Euchariftia & ftMtUUsntn func corrumpi conuerfa in corpus Chrifti .^. quod "fynU.qua pateren- quando iunt in fubquando ncn funt tur in fubiedlc-. quia fundamentum naturs non elfet ibi.quiafi iftz qualitates cf> . ita hacc quantitate uint. ad enm fujius de hif in Oxon. Tam.(Sc corruinpi. Item . quod dimcnfiones pro eo quod prxccdunt formam fubftantialem in materia . non coUit tndtm aliquid de potenciaDeijigicurhnulleitasmatutnKTtrtdi. vc in fubicfto nouz . quod maceria annihilata redcat eadem numero. i^of' ibi funt qualitates fpccierum corrumpi vfqucad gradum incompoflibilem pani.^. tcr licet fint infola quancitate. habens dimenfionem pto matcria . Fide . quia. ^„j.rcdit^/^^„. quod H nlateria M- fttt^ indtici m qtt*tit*te.per pocentiam diuinam . terminus gcnerationis dicitiir vnum per fe. quia maceria panis couuerfa eft in ipfum. & formam fubftancialem. mancnce dem quantitatc.habent fufficientes. Ad primam raiionem principaiem V^t^^tSenlZ Principiorum nou^-".^.& poifunt ficut materiatrasformari forma fubl^antialij hoc eft impoflibile}.q. &conuc- nientes paiEoncs omnis a£bionis.<^ f .& cnm accidcntia j„. quia materia poteft redire eadem numero vtroque modo. . SCHOLIVM Quxftio 691 I qnando non eft in to.Qon eft eiufdem (peciei cum eis. ita in fubiedo. quod albedinem in- formare Angelum j quoelibec cnim focma habcc fuum proprium fuicepciuum. -^ . fcd de formis rciatiuis illorum fcx principiorii rcfpc<5biuorii. Acddentia (eparaca qiiod gp«e- . qubd rc Jirct matcria formis accidentibus confub qualitatibus . quia nihil eft receptiuum per fe alicuius £erfedionis. pcr fe generarecur acr.J„j^ fp. luum.£. formam fubftan^*^^™ SahflAnti» ^. 7?mMm.igitur ficut iedojpolfunt corrumpi .pofrunt corrumpi. interprctandus eft Cccandiim fciuiAm. non prohibeac eius cwrum- pi potfent ab agente naturali. nec eius nuUeitas fequens ejfe eius . ciTc accidcntia finc ibi Ao. eft idem dicerc .fed inuariabilis. in quD debeant ibi ''.^yj/j^/-^^ iftudmiraculum.qu6d iile audor fex m X ccndum . Simiiiter nunt fi eftet ibi & & Scttioper. hoc .

5.q. & & tionem Aon maneret eadcm quantitas .{cdquicunque gradus quantitatis funtefie termini motus : .quia iicut Deus potcll dare efe forrax per fe quie- & rum.& adducit contrahoc tres inBantias P. tantum conueniunt animatis.^ &Si'rcondenfatione fpecierum in Euchariftia . o. .Phyfic . qux prius. T. Arg.& diminutionem . vt non u/maneat eadem quantiias .ncut dicftum eft. quia motus augmenti . Cet- comitatur rarcfadionem fpccierum.quia ninil tale cft inEuchariftia:igitur crcaretur.vt videtur per Philofophura 5.xt.tuncquatitas maior.vel rcmiffisrigitur motis accidentibus rarcfaftione . . circa illas fpecies poteft cfte rarefa. vel definunt clle accidentia. £c {imiliter ad illud Philofophide matcria.1 igitur omnis tranfmutatio poffibilis fieri circa fpecies in Euchariftia pr^- Jiatioadopf.Fhyjtc. \. qux afficiebant pancra conucrfura in corpus Chrifti.\j..creatur. licctenimrarefadiofit motus inqualitate. 8.quia terraini motus funt incompoffibiIes. RGV quia motm eft aEltu entisy & in definitione mu- tationis eft aliter fi hahre nitnc ^uam priitsnliter fe habere prsfupponit fubiedum muta- tum. igitur agens crcatum nullp modo poteft variare quantita- quia rioris. nec fecundura quantitjisjigitur in tali tranfmutatione raanet tarefpecies in Euchariftia Ariftot. quia. poiiturai eft fcd in multis alterationibus non producitur compoiicum .q.& condenfk- fuhjlanttatw 'mjpedebus^ quantitate eadem non manente. partem. & com. minor. qus etiam non eft fine fubiefto.Mtt q 14.Cift.j««/f jt. |flM|6 W^^V Ariftot. & hoc agens non genedicit efleverum in generatione fubftantiali .6. Etratipipfius ibidem eft ifta > quia gene- rans non generat quod nifi ex aliquo praeexiften- pars compofiti geniti j igitur circa accidentia in Euchariftia non poteft fieri tranfmutatio.& nouam ac^ui- ri'.forma addu6ka de noiio. quam quantitas. fcd omnis motus in quantitate . inanet idera in toto motu..t j. .vel per mutationemj fed mo^id motM. fed in qualitatem contrariam .Patet ex Philofbpho i.(^ ulhyf. Phyfic. qu^m acci- dentali. d.Conitnb.^.it^. rat nifi compofituro tam text.1.hicq.^. motum. quia hic non manet fubftantia i fubiedbum autem morus. corrumperetur in nihil .ii. iftius fuperius iraprobatum. iupponit quantitatem .vel diminutio. cortumpitutquantita{ispraEcedcntisiigitur& poA igitur vniucrfaliter & gradus maior in quantitate .qu£ priusj motus^ non ncceftario requiritquan- igitur fradlionis titatem eandem manerc. Item „agens naturale non poteft tranfmu- . Item j. fubftantia rediit.& minor nouaeducerctur.u deGentr»t.quz prxfuit^fed definit ibi eflc. Sententia Gotfredi in rarefaElione . Diftinaio X 1 1.quae prxfuir.i4.i. Patet ex defanitione motus ^. & condenfatio non necclfario prxfupponunt eandem QV ^ S TIO quantitatem mancre. Ad primum illorum refpondet.quiand manet quantitas prior. c^ Grcg.4ficHni». 3 .Thom. quantitas rarefadta crcarcquod tem Euchariftix 3. fti eius vnitas . II.i»rf. fi in rarefa4> £tipnequantitatis fpecierum Euchariftix ciTct 0^'«« )»W omnino noua quantitas . alia ab illa . I 692 V. text. 7-J.& vnus eft alius abalio. l. t»tio! I. ita de aliis accidentibus quantumcunque intcnfis.non de t^otentia fubiedti.Uy.Lib.c. Ad rationem dicendum qu6d qualitasnon j.^i. quod eft pcr accidens vnumjigitur in aliquo pra:exiftente. & 9. prior corrumpitur in aduentu fecundx pofte- cerc.(^ 4. «. illx fpcf ies pblTunt ab agentc na^""^' frangi . qux ^'v-P*"'* praeceffititunc cftetmotus fine mobiIi.^.qu^ cft fubied^um illius rarefa6l:ionis.Metathyf. fed I T V R quod non . fed in condenfationc eft. tione fpecierum etiam ah agente naturali totam ^uantitatempr^cedentem deperdi. q.fcd fi in ttanfmutatiocondenfane fpecierum per rarcfadioncm.Steunds. i Scot.quam accidcnti$. qu6d non eft inconucnicns motum elTe fine mobiIi. illud non poteft elle nifi & Wertium.ti. Item.Termini motus funt incompctf^ Dodoris fibile$.quod eft pars compofiti geniti. & diminutionis . Contta .»«ff qu6d totaliter definat efte quantitas prior .t. 6l:io.funtincompoffibiles.& non de po.>.l .dcfinit ibi eflc corpus Chrifti.d. vel mutationis. cft naturale Tertio arguit fic contia ferlamdiu manet ibi ^*»'"** corpus Chrifti .&augmentationiseius.^'"^^rentia materiac.igitur rarefadio.nec fccundiim totu in rarcfadione. Item . vel condenfatione fada in Euchariftia.& condenfationc quantiratis vini non manet quaptitas vini.primum ipfitts fredi cumfitit rejponfionihus. Obiicit hic author contra fe .quiaqukm cit6 ccirant.tam fcilicet fubftanti2.i. 18 . nec aliquid aliud.^ t. eft ad Boctium. quod eft fubiedumj tunc vt prius . & f". quia continuiras quantitatis eft eius vnitas: quantitas igitur diuifa perfra- dbioilem nonmanet eadem. quae maneat eadem in toto motu. 1 ^ $. YJSSn\ jyj ^ mutatio requirunt fubiedlum.text.Gotfre<J.iy q. q-}. quodlib. SCHOLIVM Vtrum ab agente creaio pojjetfieri tran- I. nifi producatur aliquod comtc. omnis tranfmutatio igitur 37.& corpus Chrifti deiinit elle fub eis.definente corpore Cbri- cendum fub fpeciebus. magis & & minvis cft pmnin6 alia & alia Pro hac opinione potcftadduci ratio fac^a in augmentationc charitatiSj&eftifta.quod eft inconueniens. V.& condenfatio .quam earum condenfationem .potcrit de . in exon. hica. quia agens creatumnon poteft agere nifi vel per negatiuum.& termino. i. j.maiorcamen quantitas c6- ^dem quantitas. vel ^ Q Ed dicitur hic quod ita eft de fado. cum agens natu- ralc poffit adlionc naturali illas fpccies rarefa- formam nouo agens eftaugmentatio.fed hoc non poteft eife aliud fubiedurn. quantitatem eandcm manentem. quod eft per ic vnum } ergo oompofitui^i .degeneraT & tione te.(ed per tCjin rarefeftionc. circa fpecies in Euchariftia neceftarid requirit Itcwium Aiiftpt. & noua induci incipiat. fecundum augmentationem. i.&nondiutius. quamdiu raanent accidentia. minor quantitas.& pcr confequens. Got. & pcr confequens continuitas frim».i£gid quodl. vel alicuius alterius. q.

quam non effe terrami ad cjuem tam p^. manet ibidem. incompoflibJlis .pof- noua maiot . igitur libct eius vcl creatur . Tunc autem cum illa quantitate fada noua al- teratione alia. motum licct non fine ptimo. ita etiam habct immediate a Deo omnia accidentia in fe . quanti.* ejje & non prsfupponit aliquid fui & tunc certum "-c^ri. ex vna taduplex refponfio lis . qu6d ficuteft in potentia fQbiedi. Alia vero ratio cius ad hoc .qu6d fi raaior quantitas nec educeretur de potentia fubiedi .idpri- mntrt tVt*- fhnum. quA ejfe fecundum fe totum .nifi fit in rationc fiibiedi commu- nisjfed in propofito terminus a ^uo eft maior poflibilis incom- & fpeciebus accidentium confequentium cor- termino adtjuem fecundum fic opinantem . Tertio . .4. & ita fcqiiitur conclufio prior.^^„^„ & fluxus in forma.qu6d nou fequitur creatio quantitatis noalia us.ficut poft patebit. quia quando illud . .„„-^ non poteji includi in potentia pracedentis. non eft virtus agentis Minor habetur ex opinante: qualis . finc creatione.quod non eft. qua poflltfieri ideo ficut quandoedu- & citur de potentia fubiedli nec quando fcparata . fit fieri — primam rationem non argua.^ quodlibet eius. forma fluens> fecundiini COntra h^c poteft competere formx feparats fubiedlo. dentis interminabilis . quod tunc eft. noneffe ad<rj^. aliquid aliter fe habcat nunc quara prius .- . &quodiibeteius. nec haberet habitudinem ad quantitatcm praexiftentem . Cetfridi rt- ffifio .vel a virtute creatiua produci.quia «mneages crcatii prsfupponit matcria:igitur.nifivel creetur.eft aliud. .finon eiret conuerfa in corpus Chrifti .ergo noua ^uantitoi. fed fi eifet tunc de nouo produda fine habitudine ad priorem . m aior fuc- cedens aliam fpeciem. Scd raticnera def'''^'i'f^^'»<'creatione reduco fic:Quod fccundiim fe^^totuin tute creatiua producitur .nifi a fola viitute creatiua. ieitur. ita maior . vt de eadera . fentialitcr rcquiritut ftffibilil [ilt* ftibtiiio. vel creatur : . pet fibi ffe omni modo moius edet quam natas At mttusfit darc ita poteft non eft ejfe quantitatis maioris. quod fuccedit. qax nata eflent ci conuenire in fubietStojfi elfet in fubiedo fed fi elfet in fubiedopoifet habere maiorem.„^^ eft fentedr* Got- pro eo.non habet quantitas tunc . niKAtionis ad intellediuam Scotioper. necin potentia terminii ^mo. quia ficut quantitas habet immcdiate a Deo f/<r per fc fine fubiedo . Sed aliud concurrit ad raotum fcilicet quod fccuhquafi accidentaiiter dura illum . Teitio fic : In quocuraque incorapofllbili ^» alteri includitur »0« effe uii incorapoflibilis^^'** fimpliciter.nibilprohiberet cam creari.& pernnanens .quodnon includitui.nec inadu. vf de minori qilanto educatur maius quantum . ordo minoris (juantitatis admaiorem <jukm orga^ nec in potentia. vel naturam . M tentiam. Secundoficquod aliquid fuccedat alteri ^*^'""'^' non variat ipfum lecundiim aliquidei intrinlecum . ior non prxfnit in potentia fubiedi. non eft fcd proj>ter illud.Qu^ftio V. Per hoc ad formam rationis . vel elici : lcparatut a fubiefto » relinquitur quaedara vis in ca . : quod maior quantitas fuccedit minori defincnti efle. efi do. eft ifta .& terminiWf«f»i.illa .fed tunc primo exiftens.nifi quia con: uertitur praeexiftens in ipfum vt in corpus Chriftijlicut aliquid conuetfum innonexiftens. Jierf.quia nihil eft effedtus taiis caufe. Ad fecundum refpondct & poteft . cui fuccedit. totam & quam- partem de nouo producitur de non efeAdeJfe. Trimoy ^uotiaccipit t&y& nullo modo infuhis^o. Secun- ^^«oraiefadionis in Euchariftia includiturf"""^'^^: aCtu . ita auando quantitas non eft in fubiedo .8cnon infubiedo. quod non folum eft corpus Chrifti in Euchariftia dum manet pura manet quodcunque ac- quantitas.illud fimiliter : tamen non Sc quodlibet eius producitur de non ejfei&c non in fubiefto . . tirtim.« ». quod fola vit tus creatiua pollet in ex naturafua haberet qu6d eam. m m m } ConfifC /-^. fuccedat ei inuTiedia- fecundum continuum & non creatur. patct.atcm vei capit fimiiiter quando eft finefubicdo poieft fieri vel minor mediante corpore Chrifti. maior quantitas fuit in quando quantitas crat & non in potentia quantitatis ita quando feparatur a fubie- qusdara vis in ea eft maior quantitas . eft quod creatur .& ita non dice- retuicrearijtalisiamenconuerfionon poteft fieii nifi virtute creatiua agentis infiniti. igitutfj^ quantitatis minoris ptsce- pus Chrifti in Euchariftia.qux iam defiit efle .Xi Pars IL creatttr. vel producitur i vittute infini' ta creantis creati .nifi cui ex natura fua conuenit quod folitm fit ab illa:igitur licct fuccederet.quiaquantitas ma- SCHOLIVM II. eiret talis efledus.quod <[^ . & diftis fuis ^ 693 u^lias vrgentes rationei adducit Contra hancfen- Addit tamenqiiod non 5 nam ad morura ef- raotus eft eifc facere ftatndM.quia fub- ieftura noneft Refutatur diSlafententia. igitur propter hoc infj^. fcjinfluxu Sifieri.(ed etiam du cidens. vel tantum quia eft fibi .5. eigo in terraino avirtute creatiua. vei minor . igiturnonpoteftaliquid capcrc f//<" poft woK ^c fecundum ie tolum. iue6 Ad tertium dicit. & F.vel aliarum quantitas maiot fccundiim fe fpecierjim. Maior probatur . fi. fed fi in Eu- conuerfionem eadem.de ^uibuifufius agithic ^.& accidetibus confequentibusjigitur chariftia roaneat poft qu6d corpus fequitur motum facere fine mobili. quam fi non fucceflit minori quantiiati. qus prcecemt . ejfe zd vel a vir- fed in Euchariftia. quaildo quantitascft in fubicfto. creatur. creatur. quia ficut prius potentia fubiedi in fubiefto praecedentis ^lo. . Alitcr taracn refpondet in fine fic. & nne ifto fecundo poteft Deus li . quia concedo fecum qu6d Deus poteft .nori conuerterctur in corpus Chrifti.& ilia eiretefledus taiis cauf?. tamen htc Tom. cumfit ei incom^offibilis. quia fubftantia panis non manet . non variatur^ inttjnfecum illius . tum. vel totum producit ad producatur a virtute creatiua ..'«.quod prius maneret cum fubftantia panis . non creatur .maneretfubftantiapanis. fed omnia accidentia ibi iunt finc fubiedo pticcisc abfoluta . «I"»'»»' polt non ^^^ «^^. . tc fine interruptione 6. cum fit rarefadio vini. & hoc non prohibet ipfum creari. crcaretur nunc autemciim fit eiufdem rationis cum quanfit : titate prjecedente & . mediantc fubiedo. non eji maior poicntiajfed irapoflibile eft aliquid produci dc incimfofibi. vel capit ej/e poft aiiquid . & minorem quantitatem.

1 694 V. illa autem vJsin fubiedo .Deus enim ^^'""iCotf. non fic poteft facereaccidens fine fubicfto in J!"''""' : poteft rarefacere quantitatem hoftia.qnod & ipfi neg3nt. quia fequitur quod ellet alius hic paquantitate poteft hic panis . non videtur magis eire quantitas alia. fub qua prius non fuit per rarefaftionem fine tota.quas innuit pro fe. quia fi contraxium przcedeterminum adquem. Item .. igitur . igitur non magis eft nouus modus Si in r»refn- eft ararefaciente. quod agens creatum . vt fcilicet elle per fe . non tur ei. tineat vutuahter tum eadem cum prxcedcnie . Ratio enim illa prima dc mo.quia fcquitur cx hoc mixti. vel ncceiraria. ^^^^^ '• in fe argno fic ^t quantitas noua . & fic oportet dare aliquod aliud fubicftum motus. ^Lfttitas igitur in"""^'"'^!^^ fi quantitas feparata habet talem vim. per hocquodfeparatur. igitur rarefadio praecedens aliquod . igitur feparata bmiaem.quiaeftcon- fada modica rarefadione a^- cidentium .vt prxfuit in fubiedo. Item. & ria . : Si in igitur ^ anteccdens.& antcvtquod idem fapor. quantitate exiftente fcd in natura fubiedi . nis.vt ipfe conccdit.uaquod potelt datevirtutem agen.Secnndam.crcarctur. quod eft oppofitum in adiedo.Sf'*''''»'»fadionis.mutatur iUud. quam animx ad organizationem corporisjfed uon obftantc tali luccellione . Vndc vifus iudicat de numero aliquorum fen^ ^»^'^^"'".JrnpugH»tfotu. Item . Sccunda tatio eius non valet ad propofitum. ~ . &c. iri/X ^ rt maior.ficut eft alia quantitas. talis magis quam in ea. falfum. tas confequentis apparet. ret Ctnfmntur. non manere hic panis.cum enim fcnfus habcatiudicadifFerentiam fuorum fenfibilium . enimalibiquodindiuiduatio cuiuflibet reifit Giuimo rtii.s quicco.cum parata efle dicit in illa quantitatc fe- quandam vim . igitur hic panis eft eitCotfi.vcl mmquam habcbj- tia tur certitudo aliqua cx fenfibus.S' ^8''^"'^ quilibet fenfus iudicet ea- dcm accidentia maner^ poft rarefaftioncm omnes qu»lit»tes cundum inconueniens . qu6d iftud cft argumentum laicorum. non rabet nifi rationem termini motus. Contra rcfponfionem ad tertiam rationem. proquanto cedenti quam iit quantitati alterius hoftior. quia cum dicit omnia accidcntiamanere in quantitare feparata.fubieftura cft aliud a termino motus.inducantur alias qualitatcs. aliud K0»objl*nte X 1 1. confecratae .^y obftantc tali fucceflione termini<«^ ^«(rwi ad terminum<i f«o . fi contrariare- Patet ex didis eorum. Contta conclufionera omni rarcfaftionc fiixiiljter Xtrdxttunul Inm eft furdum. terminus ad <juem creabitur. & non confequentis.qui ignis j cftinconueniens.non faci: pro co ad propofitum.oportct quod hoc fit ab aliquo agente r Quarro a quo ? non de potentiaalicuius fubic6li. vt de aliis. impedit quin creetur.ficut quando eft in fub- arguo Cum cft in fubicdto. quae ex minori qiiantttate pollet ficri maior. a. fimiliter de ^rreformaitt ti creato.quia fecutidum ipfura. ideo arguo pcr rationcm falfitatcm Item .per quantitatem tantum . ergo nuUo modo tioncm formcC fluentis poteft fibi aliud conuenire extra fubiedlum . Se- fe fenfibile fre- e!e- '»»- tintfviriu»- I 1 omncs qualuates in fubicdlo & ni^ti. vt vifus /•.& habet aliquod fubiedtum . Lib. cum diuerfa mixta habeant diuerfas qualicates.quodvnumcicmentum con* wer quantitas hoftiae rarefada eft magis impoflibilis &c incompoflibiiis quantitati eius prae- hoftia: non nifi confequens fcqueretur quod fi ignis alteraret aliquod mixtum. fed ita incompoflibilis eft terminus igitur ad ejHem termino k induceret Confirmatur . ^""' i»»« '**'* quod polTu hoc dare agenci creato adhoc^* Opinans autem ilie tenct idem faciendum. mille hoftiis in diuerfis altaribus. igitur quod terminus ad quem fequitur terniinum aquo . iedlo:ita : & : Contra hoc.ita eft quantitas hoftiae $tict\. continerct vir- fi tualiter qualitates contrarias dulccdinem. non efle in lubiedo .amaritudinem.quia : . quod cft maiorem qiiantitatem quantitatc prxexinon habct ftcntc. quia neutra fc habet in rationc termini a <]h* jrefpedu alterius . Primum . ciunt pro ipfo.& per confequens fequitur quod quantitasmaior per rarefadionem non cducetur dc potcn- vcl corum. videtur enim quod contradicat fibi ipfi dicit .nonpoteftf»igitur. qui non produceretur ejuo iicut . ignis rarefacerct ifta nnixta. Diftindtio quod. igitur fada quacumquci'a- Seftime. h»l>ttudine vcl habitudo vnius ad non eft magis naturalis .quod ab- : noua confecratione. quod induceretomnia accidentia noua in mixto &C fequuntur duo inconucnientia.fed difFcrentiam albi. quia prim6. & naturale circumftans cjfc quantitate fcparata a fubiciSo non eftaliquaifS. quam cum hoftia in alio altari .quod videtur inconueniens. falfi- lucidens ^^^» '^'^^ tde rimanet.non fa- II. nifi lubicdi . quando eft in fubiedo. quia nihil poficiuum nouum habet quantitas. Admc panis per quantitatem . . & non eft ifta vis in .quod in eo fufcipitur. quod ignis habcat in NuUum ""»""» virtute fiia adiua omnia accidencia mixti. vt de ca poflit fieri lUa vis feparata non cft aliquid nouum pofitiuum.folum enimhabet illud negatiuum eire.mult6 magis habcteam. non ha. SinfMs eirc» I j .vel minor. (rMri. In propofito autem oftendit quod fubitantia panis poteft manerc eadcm qus priiis fub noua quantitate . fluxu fine fubiedo.aliud dulcedincm. prapfuit rarefa- a quancitate hoftiae in alio al- imo tari.vtvnum amaritudinem. confecratio eft tantum vnica er^o corpus Chrifti non eft in aliqua hoftia ..quiafiint fimpliciterduoindiuidua. Nam fi fada quacumque modi- f a raccfadione quantitatis circa corpus alir .vt ignc. non magis cft ha:c hoftia quam elfendi corporis Chrifti in hachoftia. hic illas qualitates alias&: alias.& mixtorum fic . tota raritas maior eft terminus rarc. quandoeftfcparata. Bione . tunc corrumpitur quantitas fi canfat aliam quantitatcm per fine fubiefto mo- & ita facit quantitatem in .eft ex naturafubiedi. fuperius eft oftenfum . & habitudine naturae conceditur animam creari igitur non : *'"'^^^j.fecundum illam rcfponfionem fadam de rarefadione hoftiae.Confcquentia pa- mutato immediato fufccptiuo alicuius. mixti. qus . mod6 alia ilioni a quantitatc ficut . quod hoc faciat forma fluentc non poteft faccie fine fubiedo. ' & pct tia. quando cft in fubie6ko. & numcrum. tra fenfum. Sed quia diccs .in qua eft omnis quantitas fcquens ipfam in potcn: Tertiam.mult6 magis habet iudicare vnitatem fui fenfibilis. Rationcs etiam.ita arguo qualitas erit noua: cqnlequens eft ^"^go ponendum talcagens. fequitur qu6d vel fic fit in re. fenfus non dicit cllc aiia accidcn- eadem. ilia fucceflio §iu»rt«. a ccelo.hoc prcEccdens tefadione To.

&idc6 talis tranfmutatio potefteflc in propofito circa fpecicshuiusSacramcnti. Vbi poceftdici quod rarefadio cft pcr i ^. quod non 14.vel fccundum partes in toto. quia agens inducens contrarium inducit illud in idem fu- quancicas fcparara. vt dunfradio. igitur a nullo agente creato poteft corrumpi.Potcft enim altcrare agens natura. paratam.qux vi- dcinus ficri circa hoftiam confecracam.& eft alia a quod las iiiconueniens. ita vbi & talc fiib- .& de illafola tranfmutationc diiflumeft inqux- ^nonedct in foJfunttrXf">f»''fecii- ab agentc creato fub fpecicbus moueri dc loco ad locum. (equitur varietas circa quantita- varietas quarca circaquancitatem immediatc .& ei vnica .qua quanticas eft fine fubicfto. nifi in quantum . vcl : corruptionem alicuius qualitatis .^ ^" autem ab eo adionem . rcquirit. ftacuit ad approximatio- ncm cuiuflibet agcntis '"'^P2'^3tae . quomodoquando caro Chrifti eft alfumpta a Verbo. """ necne propofitojvel pcr quantitatcm contrariam in- qucns non cirent circa idcm.quia eodcm miraculo antiquo .& condcnfitione^quomodo polKcclIe circa quanricacem fcparacam. Loquendo de prima mutationc. crcatura fed . hic aliquid de maceria illa cani^erc< SCHOLIVM queretur III.-^S"" '»*'«^ le . quia pricedcntc.primi q. Contrari» a- )i»rum - nullo creato pojfe aMgeri.arguo lic. /'!? tertia rarcfaftio .. quae ponit quod podibile agens naturale agerc.non '" ^*""^*"- nouo miraculo.i quiecum habec fubiedlum quancum Quomodo igicur adelfetp»nis. quia hxc prxfupponuntquantitatcm. non poteft corrumpi ab nouamquantitatcm ^- i SCHOL IVM minuijed afo' opinio .iy. Nec hxc opinio potcft imprC'bari."""" tum continuatum non eadcm virtute cft fine Scd iftud : fubie(S:o.fcilicct dc rarcfa<fl:ionc.iantitatis . qu6d circa aci y. non placerct Philofopho . aliquod fubicdum. hcut fubiedum determinat fibi certam qualitatcm . qux fic circa quancicatem feparacam a fubicfto. quia hic non manet fubie£lum. ica facic quancitatcm dojfacitquancic. quam^^""'"^*'* """" fecundiim quantitaccm.& vtvnum continuum fubtilMur finc fubietko cum quantiratc prxccdcntc. /"»- .Toffunt .Senttnti» druplex tranfmutatio in gcnere. lc'd in alio .vel DeOfJicut ah ipfofolo conferuattnr. bet fubicftum ca quantitatcm feparacamr' Dicitur «uidZrtt"h Non refoluit ? euenit hic . &: fpccicbus vi- ficri huiufmodi autcm motus circa fpccics ha- . qux conucreodcm miraculo anci- partes alimenti tuncur in carncm . in quo prarfuit iuum contrarium corruptum::fed li corrumperctur quantitas in quod Dcus facitomncm mutationcm immediacc.vt in fubiedo .^uiioris.quod ctiam non conucnit in nt fol» fnbcorru- itcii psttte. & fecundum locum . qux non poteft fibi conuenire .quam potcft haberein propofito. Maior declaratur . ^MtitMt & tionibus prtiter rarefaElionem . cmuicumque rnerit.-Ute- ''*''• ftione prxccdenti.condenftri.^. quia r'"^'»»' non eft ita de fafto terminus cnim & qu:m. non hocne fi pofle fieriin fpeciebus tranfmutationcm. & fio icirtum dtcrf ffob»bilis. Qu^ftio V. Sicut fluens habet fubieftum quantum .quia *"' *"" in liquidis. lo . tur» ^^^ rr r\ . qualis indudione qualitatis contraris t»ri. vniuncur ei quo . fcquitur vt alceracio.(s^od immediate conleruatur a Deo. corpus Chrifti. Ncc poceft improbari per hoc quod vidcturtollc- rcomncm adioncm agencis naturalis . denfationem: de cjuihus pottfi dici .qualcm infubftanciis co»ucrfis caufarecagens nacurale.quia di- fub quibus te & Sacramenco collerecur. dudam. eft illa eft quantitas maior tantum termino. aliafecundumqualitatem quam non & condcnfatio.vcl condcnfatio in quantitatc .fcd antiquo. Aliorumjententia ajferens tjhantitatem fpecie' rum a ALia »3 fm- tnuM. agcrc in qua natutaiis quantitati fiint quaiicaces immediacc. (]uodin termino rarefaSionis viantiqui miracnli . quitur maiorquantitas. quo Deus . quia nullum fupernaturale dicimus poife corrumpi effediue a SHpernMura.j. igitur a fimili mtritorii po- aliquid imraediatc conferuatur a ttjt a cre»tura cerrum atnum. Frohacopinione titas in Euchariftia U IV.adnum.quam nonconfcquiturrarcfadbio. non eft variatio dubium quin ibi fit tranfmutatio .dummod6 tamcn eius altcrationcm non '^"'"'^^'"'j* "* confcquatur corruptio q.quod non conuenit in propofito. quantum cft . ad quaftionem.^.n. potcft pro tunc ab aliquo aeente crcato A o ^ Item . quam reti- net . quia agcns naturale non poteft agerc .accm addicam. R»refieri (^ in qnanci. Vtde Scholium tem non quantitas in fubiefto propter corruptionem lubie<5li. & per confc- poteft ficri rarefadio cir- uitfacerecir- iefto in Euchariftia. ver6 ad il- in Quantum formas accidentalesjdixi contra illam opi- nionem & tum promifi dift. poife corrumpi.eft maior difficulcas.igitur nuUo modo videtur poffc corrumpi ab agencecreaco '"/'"^*' . in oxon.fit noua quantitoi continuata Jk in camem Chrifiiyfine nouo miraculo hypofiatice vniebantur f^erbo. quod cnim vbi tio. Stcuruk. remouet "^Jaln"'. vidercmus circa hoftiam ifto cit eft quod Dcus immcdiatc facic omnia. i fceptiuum . Sed de tertia. Vna circa lo. quantum cft in propofito. & dt charitate tantum demcritorie. cem f/T* finc fubic- & concinuica- eius eHe tunc fine fubieilo. nec pcr confeques priorijine JithieSlo yficut partes alimenti conuer- immediatc conferuaiura Deo . An vero per rarefaEliontm creare. quia fi vinmn addicur fpccicbus m 4 vini poft conic- crationcm.niii videtur vno trium modorum & . cuius oppofitum fepolfet agerc in quantitatcm fe- fi . mericum fidei ex quod concingit . qua corrupta corrumpicur forma uibftantialis eius.& hoc fine nouo miraailo.ficut fit ab agcnnaturali circaaliam non confccratam. fc & in tcrmino cius confeK*ref»ci-i tate. Dtns cjuantitof & eius difcipuli variant. quando Dco in e^e. . Patet dc gratia . fieri qua. quia poteftctiam motus ni poteft codcm fuiccptiuo . • eftectiuc corrurnpi. tamen manct quantitas vel propter pi- noua acejuiratur DoElor . 69J dat agcnti naturali omnem aftionem fibi conuenientcm. REfpondeo cidentia in Euchariftia poteft cum. aliqua creatura agente corrumpentejfed qua- folitm Certum eji motum localem fpecierum fieri maIdem de omnibus altera- nente eadem c^uantitate. quo ftacuic quanticatem feparari a fub- Jfta ep'-moeft hicq. & fic in teft deftruerc Euchariftia quod ^j_ eft im- nifi in non po- quantitatem. omncm adionem. diccndum quod hic eft Similiter eft alrcra.

qu6d Deus immcdiatc faciat omncm motum. Ad fccundum dico . . 'M>'P'**- ^'"1" fp*- cierum fubie- terminp . *'i''Ad aliud de rarefadipne . jti primum Refpondeo quod quado fit tranfmutatio circa princip»le. vt pars .eft fradip fimpliciter.a quo eft? vel ab aliquo. quia ptima ppinio vull quod omnino noua quannTe""""" ^"^^ generctur in quantum mota rarefadiotnimere. pofito quod totam na- a6bio naturalis non requirat fubie<Stum .npn rcquiritur lum aUquA fubfl^nti^ rcdcat. Quod dcclarp fic:Deuspoteft vicem fubiedi prout accidens habet ejjfe p(£rmanens.fcd {plum per fe fiunt partcs cxtra tPtum > qua antc tranfmutationem 2Ji««/i# fpeidan^ fuerunt in toto in potentia. antccedenti. Nec iftud didum eft frtfuffonit idcm cum illo didlo in prima opinipne . j Dico ergo ad formam quaeftionis. & & . circa quod fit . vt probatum y^ titas cftjigitur reftat difEcultas qu3eprior. & ita quod agcns naturale polf^t crcare aliquid .& infraaitne vt .& a nuUo agentc .vidc- quieto fyecitrum eft tem. ftm fifbieai. Ad tettium dico quod circa quantitatem fprmam in quieto ttf^. Itcm. quia omnem dependentiam accidentis ad fubicdum poteft fiipplere Peus fiiate Deus fupplere.igitur.ncc diuifiojfccundiim vcr6 alias tranfmutationes. citur tur K*c fubicdum manens . ita qu6d nihil cius prxfuit . npn dependet a vpluntatc diuina cpntingcnter agentc tius. &mutationem. continuum. cum talis dcpendentia non ^t nifi quidam rcfpedus exuinfccus adupnicns.vcl quod in omni motu .fcilicet fradio. Ppteft ctiam aljo VI. /T ctipne . vel condenfatione. agens naturale ncceflari6agit: tt^oTtrtium. ][tem. & eft in fubiedlojVt in quantitate maiorijfub- icdkum autem naturalitec prafcedit formam pxiftentcm in ep j igitur quantitas maior na- rarefadionem . y. & naturaliter tranfmutat circaquavititatcs modp fieri tranfrautatip . vcl aliquid fupplcns viccm eiufdcra fubie(fli .i. fed generat totam quantitatem. QWJESrXO VtriiM in aliqua tranfmutatione circa a Deo nouamfubftantiam'* Vidc Dodorcs citatos qazft. & ideo oportet dicerc quod fiat ibifine fubicdo. quia depcndentia tptmae Huentis ad lubiedtum non cft nifi rcfpedus ad caufam extrinfccam. crationem fit cum precedcnte.AdfetfofdUi Per quitur quandoaliquidfit ex praeexiftentc quo in genere naturali j hic autem .vrimi Ubri ^..vcl accidemia Euchariftiac. quod fic fubied:um debet manere idcm.& diuifio. .ad quas confequitur vaalia riatio in quantitatc. viccm cnim caufx cxtrinfccae poimm.quJ«n ad fenteti» 18.& tamcn quantitas vini appofiti non vcrc vnuin coniinuum eft ibi fine fiibiefto. velquod Dcus fupplcat vicem fubiedi.poft diuifipnem. t?m. agens naturale apprpximatum pafTo Stcundum. prius fucrunt in pptcntia in (oto fub adu to- quicquid ppflit gencrari a fubftantia naturali. fecundum fe praefuppofitum ifti conuerfioni ..de nihilo produccre.3P.& fimilitcc rarefadio. & per confequcns fic facit quantita- tem cftc jbi finc fubiedp.vel oportet turam deftruere . ] Qusero igitur a quo generante eft ifta quanmaiot ? Non ^ rarefacienre. quam nos videmus ficri re circa Euchariftiam . I 696 V. potelt conced] <\uocLafn„rinipfit partes ifts .vcl a nihiloJltcm. hpc npn eflet nifi pcr npuum mjraculum:igitur prppter nuUara tranfmutatibnem faluandam circa fpccics Euchariftijc Euchariftia fiat alia : opprtct ppncre npuam fubftantiam redirc. V . Ad rMimtt npn cft fubiedura idcm tamcn in didum.nec quandp fit ifta diuifip . vel & fradlio. Lib. ad hpc qu6d in npua mutatip fed fi fubftantia rediret . qux fit circa quaniitai : igitur npn rcquiritur npuum miraculum neccluri6. qu6d Philofophus lo. non iedumpra:exiftens .fint aliqup mpdp fubicdum. Deus fuppleat fuppUAt vi.quc>d non Qmnis trartfmutatio . ficut dixit priot opinio. & mutationCjqua: requirit fubiedum . fi ibi eirct . fpecies Eucharifiite necejfe Jit creari ne. fradipnem eft dup.v"'ctas pairum. Sic Deut emnes Miminijirat. vel eft idcm didum hxc ad argumenta. qnia 4em qm»»ti' ^ -v r quod ante ttanlmutationem fuit verc vnum tat. qu6d ita poflit fupplete vicctn fubicfti re{pe6tu talis formae permancntis in f/7^ fixo. Ad primum in oppofitum patct refponfip. . hpc eflet per vpluntatcm diui- nam cpntingenter. & cpodenfatipnc patet p^riamdida.quia fubftantia panis npn manet ibi. Quarta auteni varictas . fcd fi rcdirct alia npua fubftantia in Euchariftia.fubiedtum tranfmutationis. Sc ^nin w*f». & raritatem. viccm fubicAi.. eft. npn requint vnu^n Hie fecun.requirit candem quantitatcm manentcm . .teft Deus immedia^c fupplcrejigitur cum non poteft magts requitatut fubicdum ad tormani fluen- fupplerecaHf**xtrinfect.qupdmancat ^ quia in fradtipnc .& easproprios motus hahere finif. ncc oportct proptcr hoc qu6d quantitas ptior cprrumpatur^lcd quod maneat. de ifta dicp quod nihil idem eft rem»nfMM.cuius tamen partem natu- m aii- fub- quod fupplet vicem fubic6ti. qua: variat quantitatem. quae p^r diuilipnem fucrunt c\mp»riibm di.quod fequitur ad primam fittnt^ecteopinionem. quia non fraftio. quantitatem panis . mutatio.quam augmentatio.& varietatis. . idco haec «leru eltfr»r tranimutatip . vel diminutio.cap. Itcm Auguftinus y. Sed fecundiim iftam opinionpm agens naturale non generat totum. Diftinaio XII. quae fliimquid. fedplures partcs in atStu primp . & quietum . fed cft aliquid.dc ci). potcft cile circa qaantitatem & » tranfmutatio vt diuifip . pptcft generari cx quantitatc fcparata. 1 primum patl raliter prjefupponit. vcl frad:ip.i^itwt ad hpc quod agens naturale caures fet aliquam tranfmutatipnem circa fpecies quod pet miracu- Eucliariftiae.tota raritas eft terminus rarefadionisi ^fcunium. &jn propric ifta fra1- n.ciim dij 9.& condcnfatio.vtdi- 0:am eft MJ}. Itcm . oportet dice- itlHunm. eft ^dieriium.vtquandp vna fiat maipr pcr cpntinuatipncm alterius quantitatis ad ipfam.Ad primum. tPtum. fubftantia non potcA ibi poni fubicdum. vel raritaper confcquens non fequitur turalitcr praeccdit tem totam .

nec intrinfecum alterationis .i. cim tjf*t.quia materia nongeneratur. ficut fi panis ftat HAc ret Domini Innocentij <fc <^- eftopinio Jic. Pri. quamdiu fpecics ilIz panis repraefentant conuenicns nutrimcnfieri fi putrefieret. aitera- vei . quod non tenet communis fchoia. Suniliter exeis poteft generari vermis per putrefadionemifed fubftantia non genetatur niii ex fubftantia: igituropor- tet fubftantiam redire. cotruptione fecundum fic opi- fecundiim iftum Praeterca. poteft in totum motum . & in terminum. vci faltcm fi matcria eft fine forma . tfnid qu6d (tibfiMtutf*' potcft 9H4.& de \ vini. niil ex eis ge- Chrifti . quia communiter ponitur corpus Chrifti tantum elle in illis fpeciebus .qua pojfent conuerti in 7nateriam. & habcret ejfe definitiuc . Contri. tJTeJtne materia. poteft in Sed hic forte diceretur .gc-T«//ii.^.quam alia igitur agens . Si redit ante vltimum inftans . quod non oportet.6. Tertiafin^ aliorum^ materiam reditentia ty£gidij. agens natu- fed in ifto inftanti naturaie aiiquid generarc opinans : vltimo in- rcdit in igitur fruftra ponitur redi- iicet enim . . y&fi^ueretur vermem Flde ibidem a n.'9 »d tanta alteratio . nifi Aliud inconueniens . nis. redi^.aut ante illud vltimum inftans? Non in illo vltimo inftanti.<juiaformafi'ihJiantialis ne - crcantis.-j. hoc quidcm Euchari- tamdiu igitur debet elle fub fpeciebus.qu6d non reprasfentant vt conue- dum opinantem. Patct ex fupra- Sed non magis repugnat iilis alterationis .Henr. non poteft elle naturalitcr.vi-> ih tamen Iftud cotlfecrata poteft generariignis.& formam: reijcitur. Similiter fequeretur quod materia tuncS««w<. quod non effet . ficutpritis in vitimo inftanti ftans cnim Si ? . & iliae fine fubiedo . raie attingat ellentiam materiac. in mate. quam . ficut Angcius . mum .quamdiu manct fubftantia panis vt conuenicns nutri- ftanti hc mentum agit incam. tota natura non .Cor. *»'"'"«"'• eam quod forma panis non manet . tjfet efuia agent natUrale non agit nifi in materiam tptantam Flde DoSiorem ibidem •an. fubftantiam.quiarpeeies Item vltimum inftans aatera redeat ante iliud <^m declarationem quod non diutius maner nutrire. alia. 1. quod agens . ireuiteri ?. elfet atriu . quod eiTct fine facere fine impoiTibiie fecun- eft forma fecundiim eum Chrifti. fed propter terminum fubftantialem . . neque fimul cum generatione. niH ex fubftantiai igitur oportet fub- rauniier.& incipit fubftantia panis redire . podunt nutrire . eft. antetiium ex eisgeneretur vermis .vt colorem rem . hoc fi re materia tantum . quamdiu manent ibi fpecies ptnis^ . materia agens naturale generat ifta xfc««»«. I.c. quod non tamdiu manet ibi corpus ^" *»*»« 1 i. manentibus quibufdara accidentibus . vr dieit quzdam glolia i. quando genera: tur fubftantia. fapd- forma . quod primam panem alteratio- alterationis : poteft imprimere & per contotam alterationem. non tamen & maxime Dodorem. trefa^ionem tene^nt^edirefithfiafttiampanis . fequens non oportet iubftantiam panis redire ante finem alterationis. quae dicit. fruftra generationem. . & .C"»»^«m r«ri». reijcitur Alia opinio cft . fcd ti. Opinh In. cuius oppoficum tenetur com. Chriftus fpirituale & .& noneiret. per confequens tamdiu manet ibi corpus Chrifti fub (peciebus illis . Vini .n. in- quia diceret fecundiim przdi- . iila materiaredit R*Miturfri- aut ante vitimum vliimum inftans rcdi- *poft in- ""* tura corporalcipoteft autem circa iftas fpecies ponereiut redire ad faiuandam .io. AUHsenim efitrity dicit Apdoliis^iM ^uiJern thriw eJijScc. materiafic vide num.^. ficut poftet fieri fub iUis fubftantia paniseftet . non haberet pro fotte fub fpeciebus corpus Chrifti didiiis. licet non omnibus.quia tunC illa fubftantiapanis rediens firaul & fic eifct . fpecie- vna pars te poji generationem.Thoma redire materiam jfi debet Sententia generari vermii exJpeciel>u^yrefM»turprim».fi eilet vt conueniens nutrimentum corporale.fubftantiam panis redipropter ter. Vnde dico qu6d fi materia foia redirer. vt fciiicet agens naturale gene- non poteft agens vtconccdit iilc fic vt credo . (frformam educi de potentia tjuitedftcide accidentibuj quam- roanet ibi fubftantia panis. poteft : ret ex ea . SCHOLl VM Sentemi* ^nmcerttij 1 1 1. fequitur inconueniens ex hoc iilo inftanti quod in generetur aliqua fubilantia. hoc non eft ergo fi rcdeat materia fine nouo miracuio aiiquo . Contra hanc opinionem arguo fic Quacro.part.^'"*'"" non corruptac .ttritfai^^ neretux fubftantiai fubftantia non poteft generari. quod fequitur .nifi vt fub quantitatc & corporale. igitur materia fimui ellct in Euchariftia cum corpore Chrifti .quando redit iubftantia panis ^ aut in vltimo inftanti tranfmutationis .quia Deus non nies nutrimentum corpotale. bic <juafi. tus fufceptiuo I.quia agens natucaienon agit tentia Richardi dari pojfibilitatem in /peciebus riam. nemj quia non poiTunt ftantiam redire ad hoc vt Ipecies polTcnt illae conuenienti ad fenfum videmus qu6d ex hoftia tet diti f poiruntfromburi. tion ejfet quanta.Stntenti» D.& amitterent proprias pafliones earum .MiJf. de fraHiom n»e. Quartafien- re. quando funt feparats a rubftantia. qu6d verum eft. quz ponit materiam nifi . Jtem . Aut . D . igitur Contri>illse fpecies fubftantia panis redit ndit ut' ftia vt fic fuftineri : nutrimentum . &generatio t/ermit fic non ejfet naturalis. Jpeciet adpU' & &clare de (juo in oxon. qui eft iubre proptcr altetationem minum quae debet fequi in tine ftantia . eft in . Si quia con- : modo igitur tunc definit fub eis elfe corpus . tionis virtute fubftamis generantis dimenfiomtmjrei)citHr. uu 697 dcntur tunc fcqui duo inconuenientia.^Mia non ante injiant generationit vermia . quando non magis repugnat vna pars mo- bus fufceptiuo fiue . neratio fine nantem fi materia rediret in ilib inftantunc materia fub ilia forma de nouo finc corruptione praEcedente. . fi maneret ibi materia panis. alio^uiniU materiafimul cum corpore Chriiii^&fineforma^ontra ipjhm .V Qu^ftio nutritnentum {jpecierum tranfinutatur in car* nutrire . & fpccies fimiliter.quz eftent conuenientia nuttimento . quod poteft in part^m motus.

& idcodeeispoteft cduci forma fubpoflunt fubftarc forma^ fubftanftantialis .quia impoflibile eft vt de potentia formae naturaliter poftcrioris . per confequens fi aliquis elfet tomMerintum. ita in . primam . ff^h de potentia illarum dimcnfionum educi forjnam fubftantialem. exeis gcncraretur compofitum. igitur ad quaeftionem. non tan- formam.r«m>. C » O S oporcet fubftantiam rcdirc poflibiie cft plures partcs carnis Sa- cetdotis per nutritionem ex & : fubjtantia fit. quam ipotus ipfe .cum fit fundamcntum praefuppofitum cuilibct gcncrationi naturali illud igiturpu- ifem pugnet elTc anncxum Ipc- jiuUaai effent. quia ponitur qUod agens naturale ex co generet compoficum naturalc. confejf.& fub tia : illis crgo aprimo.producatur tamen quia accidentia corrumpuntur illud adione naturdi conuertitur in matcriam . lum pofsibilcquod ponis. materia non producicur per gencra-r tionem.fcd etiam in vltimum giadum a£tualis. cuius oppo-/"/'/*"'^'"''" fitum dicit fic opinans. infimainter omnes crea- poflet fortc facerc aliquid inferius ea.& in illis talibus tranfmutationibusj&yf^»"'"''' terminis corum manct Euchariftia.aliquid nutriri. ta^aen non conuertitur in materiam primamjcr^^ oportet quod fit infcrior matcria prima. ad formam . qu.quia f\ ler fruftra fcdirct : fub- rcdirct afficcretur illis.hic an. fcd poflibile eftex eis generare fubftantiam. formam cduad cam fub vt aliquam .ii.non tamen eft necelfe^*'*""!^*** vt rcdcat aliqua fubftantia.^ vtni.qu6d impoflibilc eft fmpnbMHf fupra. fiibflantia tia & Vide eum in Oxon. pcr creationcm. afFedis il-4 J":\ quod licct cuiufli.nunc autem for- ma fubftantialis non .fiue fintterminatac. teria erit gcncrabilis. c«l"catur aliqua forma & & finc materia.'l^''^'*"^-.nulla noua Eucharifiia & ea ma. Tertiaopinio ponit materiam icdire $. -^j'** purum pofsibile <I"a'"um fed ^*^ "^^ ^f^ agens naturale non poteft agcre nifi in quan-in ipetntum.fecundumfic ppinantem. quia agens.& dimenfionibus. eft illud di- Torm* fub. & ita matiirali . & formam . elfe . repHgnant fubilantl* panis fiibus tum Materia II. creatur a Deo noua cornpofit«. quxdam fiunt mancnte Eu-c?«rw.igitur vt ibi eft.Lib. fed agens naturale poteft iftas fpccics alteratc. neteffario e[i quali .cui conueniunt accidenrem optime explicAt. compolitum ex matcria & forma. & vino . 698 attingeret eam ceret de ea .vt raU.fiueinteiminatae.quaE non eft nutribilis . s$cund». haberet tunc carillis & & qualem nem mathemaricam quantam. modo dimendones per fe exia Dco.fi cerminus quJun mocus . Sc propin- non rtm»ie 44'"^ q^gg fupr matcriz primx. Quxdam vero tranfmutationcs fi efleni cir» fer mutatieca iftas fp^cics lis fpccicbus. cft terminus non & con.mcnfione . '**"'ibi eft. numcto tranfmutationum.qux apparent quod non videtur probabile. vermis. quia nonSecundi corrumpuntur accidentia. rarefadio . Item.quod eft contra Aiiguftinum lib. corrHmpentiafpecies . non folum poflibilc eft ex illis ipeciebus. mutatio cft loci mutatio . ^arta tenti» fen- eft pri. (jUAfiort & vim. coiitra hanc opinioncm argutum cft & adhuc arguo lic.qu2 non generanturpernutritionem: fed fi in iftis per nutritionem non rcdit majcria. ^eeuHdi. matcria prima. manent accidcntia fine fubie£to.& per talem pofsibilitatem poteftcx illis fpccicbus generaricompofitum ex materia & forma. in quofolumeduciturformafubftantialis cx eis.& propter iftas tranfmutaciones non REfpondeo tales rcdit alia fubftantia. Sed 7. efto qu6d in Euchariftia eflct talepu. quod de a.& manente ibi corpore .x ponit quod ficut matcris concreatacft poflibilitas tranfmuta- (crcatur pofltbilitas tranfmutabilis rna M V I non matcriatam.fruftra ponitur.sententiaDihca Euchariftiam . tum.partes ifta: camis non cHent compolitJE . con- .quaE eft materia.faSla tamen mutatione refugnante pani.vt matcria fed quando conucrtuntur in fubftantiam rci alcnda? . chariftia.]iibi Euchariftix. fed Per mutatlottes fpecierum . fpcciebus adtompofttum gencrarijfcd fi non eflet ibi materia.& ncc de fafto pcr huiufmodi tranf. tnfi- fnumens.ix. & in terminum repiignec palfo. nente accidemiafuntftnefnbie^o-. definii . & forent incom-"'^ /*'*"'• & vini. tunc redit materia rei nutribilis fub illis dimenlionibus inter- ^lar & : minatis.j5.„ petttgtnon rcpugnarct fubftancix panis. tjonis frtmi. .& per confequens fequitur quod aliquid produeft & catur a Deo inferius in cntitate prima matc- |:ia. rumpoflibile loco materia:. Contra.fionibus.in huiufmodi tranfmutatio- non redic alia Itcm.quxfiunt c\t. 8. Ifto Tfrti» oiinio \£pd.in tranfubftantiatione in illis fubftantia. . IteiTj €^odlibet . taliter nutritus cx talibus. non reditaliqua alia fubftan- K<eh.IV. illud purum pofsibile ficconcreatum fpecicbus feparatis in potentia ad materiaim . .aliigitur. thet. & per confequens in totum compofitum . Diftina