JOHANNES DUNS SCOTUS

OPERA OMNIA

XI. 2

JOHANNES DUNS SCOTUS

OPERA

OMNIA
XI. 2

o
1969

GEORG OLMS VERLAGSBUCHHANDLUNG
HILDESHEIM

Die Originalvorlage

fiir

diesen Faksimiledruck

ist

im

Besitz

der Niedersachsischen Staats- und Universitatsbibiiothek Gottingen.
Signatur: 2° Patr. Lat. 1842/3

Die

falsche Paginierung sowie die teiiweise

schlecht ausgedruckten Passagen der Originalvorlage

wurden

beibehalten.

165

D7
16393
pt.2

Reprografischer Nachdruck der Ausgabe
Printed in

Herstellung: fotokop

Lyon 1639

Germany

W.

Weihert, Darmstadt

Best.-Nr. 5101865

s I. . TOMI VNDECIMI PARS SECVNDA. ^. ORDINIS MINORVM. F. L v c vE V V a d d i n g i Hibcrni. HvGOi^EM C a v e l l v m. P.ioanniYdvns coT DOCTORIS SVBTILIS. Scholijs per textum infertU tlluBram. REPORTATA PARISIENSIA. CVM PRIVILEGIO REGIS. ef R. SumptibusLAVRENTIl DVRAND. XX XIX. T)C. VERO' EDITIONE AD VETVSTORVM cxcmplarium collationem rccognita.& innumeris prope mcndis cxpurgata. LVGD VNI. opcra R. ^nnomnonihM marginalibHS. F. Do£tommque celebriomm ante quamlibet §luMonem citationibtis per HAC exomata .T.

'V .

. Probatio confequenti2. D. remanct in potcnriamatcri«.4. inimicus pofitiuum fionc gratixjcrgo aqua habJt aliquam caufalita- refpcdu gratix inanima. agens inftrumentalc potcft in aliquod Scoti oper. primum.<^. . fiiir. quod poteft efEcerc vnum oppofitorum iftorum.in q. corahluat . plus virtute principalis agentis . in quam refoluitur: quod autem annihilatur^nuUo modo nianer .vlt.Scot. XI.Impugnatie teft pcr agcns naturale cduci dc poteria ad a£lum re^enftonit^ dc matcria. quidqiiid eft in potentia materiat po. & priuatiuum . Seennium.i.& ciim non fit tale nifi infinitum tum TertlHm.«. virtns eft qux potcft fuperannihilationcm.^. perc . potefteduci deilla potcntia .tf. fcdcorum corruptio cft annihilatio.& fupercreationem.Bonau.& infideliratem. aut ergo illa forma poftquam cor- rcmaner eadem numero in potentia cadcm fpccie. voluntas crcata poteft vnum iftorum in fe producere .Met.Vlent.ergo ncm cius produAio pcr creatiopoteft compctcrecreaturx.quiaeftaccidens finitum.%. nec ctiam fpes . quia ipfam abluit homo amicitia Accipiendo ergo efficerecommuniter. refpcdu conceflam fibi gratias.^. Iiem .primt prob»mam naturalem in matcria. producibilem poteft virtus crcata na- turalitcr Qj/ T iE S I o & I. fubftantia .4. .-j.tcxt. ablutio i peccato non cft fine infu- ^ plititer.'»»'M.ergo poteft aliquid creare. .. i. ahcuius creatio & eiufdem anni- .^ 7. 8c \lom\\. & gratia funt oppofita incompoflibi- lis virtutis eft Auguftinus fupcr loan. Argumtnt. & ita potcft effictre ad aliud.D.*.^*^!V\ A M ante notiSacra- eflicaciac mentorum .Rich. q. fieri infidelis .omnis cfFcAus qiii non adaequat virtutem agentis fuperioris. ingenere.fi rcmanct eadcm a forma rumpitur .vttangat corpus.q.proaem. quiafinon poflet talis cffedus non adxquatus conuenire crcaturx.%o. vt culpam ergo poteftaliud totaliter corrumperc.'/.in Oxeti. quod potcft virtute propria .M^4.& tcra .i. ab vno oppofito conucrfojquia j .quam aliks non eflet inftrumentum.& e comerfi : crbilatio^quia go squalis i peccato. gratiam annihilarc.4. Item agens creatum poteft aliquid annihila- . eadcm cft diftantia c . Tum . VSD E M EI DOCTORIS SVBTILIS QVARTFS LIBER REPORTATORFM Tarijienjium. re. ficut caufa fe- DISTINCTIO De creatione ^ Sacramentis in cundaplus potcftin virtutecaufacprima. Dut.Maiorprobatur.^ f.»W</(». poteft totalitcr corrumpcrc aliud . Antteedens probAtitr tri' . j. Tom.i i Eadem ejl via ait Athenii ad ThehM.^.i. ii» j.hoc cffct qaia exccderet omnem virrutem finitam. nec infe. & fecundum totum . .i.fi ergo forma poftquam corrumpitur. quam ha- tefpeau gratix bent neccflarium eft fcirc caufaliratcm cfFeiiliuam crcatursE. KMtcolihtd.hieq. fequitur quod clfct adxqua- virtuti infinirx. quia culpa per gratiam amicus !• quia agcns creatum potcft corrumpere formam naiuraliter pcrficientem materiam toialiter . culpam lia.t. & /(' & gratiam quia fides formata non eft fine gratia .tia nihi nd aliquiJ. Contra.quia aequa- ergo (°r i centr». quetil. crgo poteft corruntpere fidcm.t.tioni antictdentit. anima ex fc po.^. & ignobilius .§luantaeftvirttnaqHa. Alenf.vlt. dico Ke^cndttur quodagens naturalenon potcft annibilarc for. roateris aut .ncc in potentiamatcria:.}. }. VoN I tiam ^^jr(^t?^r'Os. Pars 1 1. & fecundiim partem crgo & annihilare eam.l f. Arguitur qu6d fic. port cuius corruptionem rcmanct illa for- ma in potentia matcriae .potcft produci ab agcntc inferiori :gratia non adxquat virtutem caufx primx. Antccedens probatur triplicitcr. quam habent Sacramcnta rcfpedlugratia: j quxro in vniuetCzli: An pojfilfiUJtt ali^uam creaturam habere ali- quam caufalitatem ejfeUiuam rejpeEiu alicuius ejfe£ii4i producendi per creationem.Thom.45. Augttftinus. idco in- cipiendo in hoc quartoabefflcacia .Xqualtt di' tcft haberc in fc dcfperationcm. & inimicitia rc- .& creatam. omluralitcrproducerevirtutcpropria . eiumrtutn.5. crgo ncm fupernaturalitcr ptoducibilem vt terminum crcaiionis potcft inquanium eft inftrumentu Dci. & fic cft nobilior omni accidente. quJlm in illud. Tum. Vtrum fojjibile Jit aliquam creaturam habere aliqutm caufalttatem effeSituami ref^eciu aiicuius producendi effetiiu per creationem f Magifter hie cap.m.Phyfic. qux potefl crcari . in virtute propria . 1.quia per fit Itcm. fediantumcorrum. Tum tertio. pugnant.^9.ncccaufa fecunda eflet ordinata ad caufam primam eflcntialiter } fed omnem effedum na- I.i. Ad primam probationem antecedentis . & Dco .

9.&c. fed eadem fpccie tantiim & alia numero fcquitur propofnum.& non eft anie ip/um creatumaliitd.quod probatur ratione. ^ui eft agenspofteritiS. fri-n» nulla cft talis diftantia.gtn% crcatum poteftcoagere Deo produccndo aliud fecundum ejfe. . quod cft ctiam primo . quod non impcdit aliquid cfle annihilatum.c. nullum corpus agic ncc in tnouendo & tangcndo aliud . . cjuia inter terminum a & ereationii aliquid . quia ipfa fccundum fc cadem numero non manet . diuerfi tcr. ficut Caufis.quac poteft fuper vnam potcft fuper omncmipoflc fuperomnem rcpugnat crcaAliter oftendicur propofitum fic:agens poftc- ciam refpedtu creationis gratia.provt patet ipfum cx- pendcndo tur.termino creacionis nihil Angeli nullam omnino pojfunt creare naturam enim Detti Angelos naturA tam magna cuiujlibet .po(I"unt Stxtum. 18. Audoritatc oftenditur fic:quod fecundum au(Sorcm dc Caufis propof 25. AuguAinus.8cc.filadiui' Item Auguftinus deciu. fuppofitum intcr oraniaalia. qua: tetminacur prim6 ad ^j^.& non oporicret cfle dctcrminata inftrumcnta dctcrminatatum adtionum .^. cft de nihilo. frurtra adhibcrctur quac per Itts TConclufio proprius eftcdlus Dci. Qm dicunt diuerfis . . crgo talisadio crcatura: non poiclt reducicur in caufam vniuerfaliflimam. Auguftinus fupcr Gencf.ad principalc. quacft. . hil ctcatum potcft difpofitiue agcrc ad tcrminum formam quodcft*. .ergo.tcxt. quia cfFedus vniuereft Agidij. vt materia priinam fcd quodcunquc agens creatum . An fteuri* propriam diuidit & fcindit.dat.SiAd. 21. & fi Angeii non poflunt crcare. pracfupponitur. nifi incjuantum operatur optra- Rationes D. vel a6tio admixta cum potcntia . vt Angelus. & . nec vt agens inftrumcnialc . ci^.Thomt.requiritur . Diftindio Lib. in anima.qui funt fjfe&cpihil 6" tnen r»tionibtts prob»- quaccunquc contradidtoria tia intcr r»tio D. ponit alias . Secnndam . Phyfic. multomagis necaliqua aliacrcatura. IccmDamafcenus lib. & ita pet agens naturaic potelt potcntia cduci .& audoritate. & . i. H//t<V. quactum. fctiictt . Hoc idcm declaratur crcationis 7. oftendunt quod creatura non potcft aliud producere in ejfe per creationero . 4. . fcfitum. effc{\us vniuetfaliflimus . quia quxlibet creatura eft finita. pracfupponit cfFe- 6tum ipfius fcd pracfupponere aliud fux adtioni non eltcreare illud fcd oppofitum creationi. quac pcimo occurruncintcllectui.ncc vt agens principale . efficaciter cjuat affumit folo Dea . ptincipali- oftcndunt fic. fi- ^uam omnes fitij patrts fui dia - pefje creare . primo.probatur:quia omncagcns firumtnnttii.qu6d nouo cduci de . fed quodlibct creatum fecundiam .qHod. & per f. tSe fimpUciter fiktri k II. fcd folum in potentia agcntis . priam fiiitvel ciftac. dicit . paruit creatoreft etmmunU proprium alitcr inftrumcntum ad illudpro- vel per aliud fibi . nulia natura. nec inftrumentaliter . . EJJe KiiHa trtatura vt cau- fa princifalit fittjl irntTi. £torcs in . formam fr»' qua: eft difpofitio immcdiatc ad formam ftatuac. Artifices ideo creare non Pojfunty^maagmtpercorpus. nullitm creatnm agens aUui.ililliinus c([. l/oli..V. . nec in adtu . prima rernm creatarum eftefe. fed gratia rius praifupponit elFedtura agentis ptioris .quia<rj^ cft primus cfFc£tus icrgo & cx hoc fcquitur quod inconuenicns elt diccrc dcaliquo corpore. efe ita ejfe fuuin proprius cfFcdtus Dei . ii» Ratii /td op tione diuina.fiuc vt uullo modo. quod crcct. feufupe- ad creandum. cap. ftionum. quarum vnaeft ifta fuper diftantiam infinitam non potcft nifi virtus mfinita intcr terminos : D.motuieft aBits entis in clle confequens nullum agens crca- potcft crcarc. Rationc . &nongratia funt contradiftoria . creatio.funt Itcm Anfclmus Monol. forma prius corrupta eaJcm numcro rcdirc . (\\i\3. fcgratiam crcarc. itaneccflari6 przfupponit fuac adioni aliquodpaflum quod poteft cangi.crgo & fuper aliquam.iy.vcl moueri.ncc Magiftcr aliter fcnfcrit .& quod clt impoflibilc.Au6tor dc Caufis propofitionequarta.cft tantmn oftendens duns propofitiones jpfius Dci. Qiiod non agens principalc . cftmixtumcumpotcntia . §luartaeiuf- dtm. tifex in . eft ratiorus i/Egiiij diiat nihil cjui efl 1 & ad qucm Tcrtio primam . effefalfoi. natuiale pra:- creatuia habeat aliquam effica- in litcra ita &etiam agens fupponit efFedtum primi agentis.ii. vei anima dat efle . cap. quod .er^o h.Sce. tura:. quia fccundum eos .fic ar- tioncs adducunt. de SCHOLIVM vniucrfaliiTima 8c prima Primarerum creatarumefteJJe.ctgo. : Dco in agcndo.quia xqualis cft diftan- agentis naturaliter. 1 558 coirumpicur poftquam in potentia matcriac forma numcro potcit pei agcns naturalc de illa .78. Adducit DoElorprimo rationes L .Thomx intendit probare creaturam nonpojfe creare cipaliter . cjuodfbli Deo tani^uam cau- ft vniuerfali fitbeft.etgo Quodvero effe cft Ntjui vt in- agens inftrumcntalc efl^e6lus ahcuius producendi pcrcrcationcm. nec in potentia materix . . vnumquodque ficutfehabet zdejfty adagere. .quia a:que poflct in adtionem fuamagens principale pec quudcunque pcr cxcmplum de fecuri. & non purum: fuum agere & fua a£tio adroixta cft cum potentia.14.ibet rcduci jn Deum vt in cnufam vniucrfalifllmam & ita creario. . . & pofterius ipfo tamcn diucrfas raQuidam cnim hoc tcnentes .feH . quam intcndit agcns principale:fcd ni. I. quod eft licet Katio ttrti» agendo artificium pracfupponit cffcdlum omnes Doconclufione conucniant . fit bona . ergo & Contra. cjuibtu necprin- ^uia terminn» crea- tionueftipfitm eflc vtfic. Orthod. prima forma pcr agcns natutale fit fimpliciter annihilata . Nulla IntelUgentia. Confirmatur ifta ratio. inferitu fupponit effeElum agentis priorii rioris. creare. propofit. . . fi naturalitcrdifpofitiue agercnt ad tcrminum a6tionis agentis principahs. na. ponit rationem Henrici . quo fibi : SCHOLIVM t»' inftru- mcntum indilFcrentcr. ficut cns & non cns crgo a:qualis cft diftancia intcr hacc & illajergo virtus. Secundo . & fecunda- rium : purtu eft d» Htnriti. Si hic confcquentia prjccifa incorporalia . diftantia infinita. & hoc ipfnm Ariftot.&c. eftcum mutatione& tranfmuta- & crgo potentia. Tliomct refutat .libro 83. . Si dicas quod non manec eadcm forma numcro poft corrupcionem qux prsfuit .in<iuit. .Auguft. . veianima. fed omnis entitas. Richardi ad idern . quia fj^ 8i ens tionc tum 5. REfpondeo ad quiftionem fcilicct alias rationes. funt illa. crgo fupcr talcm diftantia non potcft virtus alicuius creaturac .nec creatura poflit Item . . cfle inftrumentale difpofitiue agit ad tcrminum agcntis principaiis per aliquam adionem fibi propriam duccndum. PraEterea. Alij adducunt ad propofitum R»tio ftCMn- crcationis. quia crcatio Iccm.

D. . aii conueniac inftrumento fecundiim aiiquid fibi proteft IStx 559 fempcr eft failacia xquiuocationis in argumento. eft efFectus Scoti oper. illias eft pro* fl- bi incrinfeca habet fetra iliamaAiunera fibi pro- priamiNon a figura. ijfufi. cum cnim dicit quod cfFcdlus vniucrfalifllmus habec reduci ad mam . non eft a ferra. nita.led fccundum quod mouecuc abagente ptincipah . t.6. Quod auccm diuidic eft manus moconfcquens . quod faifum eft: quod adlio .^. a X roaxi Jnjlrumtmta artit quid tf- ficiantt . communitatem quoddam fecundijm perfcdliocontinentiam virtualcm.tunc primo modo maior cft vcra. ejfeBum vmuerfalijfi- tribHendttm. ma in virtute.eiufdem caufaiicace etiam compofitum habet efje :fed agens creatum habet caufalitatem fuper effe compofici: non cft ecgo effi efTeAus protur ad aliud creatum ^ prius ConfutMtur tiufdim rX' tionit frob»tio. quaero aquaforina vniueifaic fecundum caufaiicatem & vtroque modo habet cftcAus vniuetfaiifliraus reduci ad caufam vniucrfaliflimam. aptime explicando ^uid ad nuiunem i/ifirumenti requtratur .iftru. . £t cum probant de ferra qu&d & . qmn inciuditur rn cfFcftu eius enim includat cft efife . fai(um tft .nctaie eius. &. Scd cum dicitur in minore quod fj(/f cft laiis cfFcdus vniuerfaiiflirons' fecundum virtutem .i. quoddam & cft faifa. .cxpellit aliud corincompoflibile ab illo loco eudem modo diuifione ferra non habct diuidede fcrra. ei : & : rccxfcfed mocuscius \ eft manu. lubordinatur aiicui . minor & idco nihii fe- vera. quiaconfequicur perfedifll- primo principium maior vera . Prinu non: cum cnim dicit quod ejfe cft proquia quodprius effcdlus Dci . £t i\ arguatur vniformiter virobique vniuerfalius inmaiori pro vniucrfaiiori lccundum pcrfc- ejuaata eil & omne ens creabile oppofitum vnim extrerni j nihilo efifinitum I i termirtum ertauonU effe I. & omnis prxcisc vt inftrumento. fcd virtute Dei. imperfe£liflimam . cft corpus in vnum Iocum. & non inftrumeniuin adbio qus conucnic non conuenic fibi .8c iftomodo cfFcdus vniuerfaiiflimus eft primus Angclus .7<> JcLun- nonpo- ergo fecunduin cum poccft daic efie. vei taicm quantitacem . petfcdtiflimas nam . qux accriparabilc. vt cft proprius efFcdlus . dicitur 8. poteft luper commune cnim tft (ecundijm fe perfedis.&fic . Si autem inteiligatur maior quod : . vt ipfi imaginantur . impcrfedifllmus Tom. facitaliam abefTe. fi intelligitur de vniuerfaiitatc caufaliter . fedlifllmus .onem addit fuper commune.vn. Si veco adio fibi prupne non competac fecundum formara propriam . caufam vniuerfalifll- diftinguo dc dupiici vniuerfali ^ionem. quia neuttuni eorum eft forma adliua. dequeirt hu (j. ^<i«/?.vt in piurcs pus .Quxftio Deo nM. fe nihii . . Pars II. primam quia in omncs caufas . & caufas .& tamen quod compofitym noa habeat effe-y nam fi effe effet aliquod accidcns crcamm a lolo Deo. diurn interiacem entittu veifi non . quia fi dum huncaudlorcm quod cns creaium dare incelligim'. Ideo ficuc in mocu altcracionis Ac mocu ad formam . minor falfa.non figuram motu & aftionp cfFedlus vniuerfaliflimus przdicatione habet reduci in caufam vniucrfaiiflimam prasdicatione. & diuifio motum & funt duo effeiflus ordinatc agentis.ii ^foii de i.& d 1 \.vt primum effccundo.iju^. quiiur. ergu nullaadio conuenic fibi propriainquanium eftinftrumenium agenptincipalis tis . quia eius pro- ptios efFfdlus pcrfc<5ifllmu$ eft . prium ? aut conuenic ifta adio fccundum formam propriam . Qijando ergo dicitur in maiori . Si eciam ift« formac cffcnt adtiuz. formam in matcrii. praetet iUain . . & talc eft fe- quod omne agens inftrumencalc habec adionem propriam pcr aimd fibi propriuro. effe . quod effeSut vniuerfalijfmui efi d caufa i/nitierfklijftm* . Et ifto modo iTj^. i. I . Quod vero dicunc dc adione prcpria inftruinenci .& d.o & . quia non eft intelligibile formam ellc in materia.n.ad^. 1 j.n.inquantum fciiicet rccipit viriutem a Dco dandi cffi. refutat alioi duat rationes t/£gidij. in vniucrfo ita & omne agens quodcunque potcns fupcr aliquod. nec quancitas.quae quia quando inftrumentum non habet taiem figuram . quia efFc6his vniucrfalis prjcdica- vnum tione habet rcduci in caufam vniuerfaiifllmam prxdicatione. vt quadrangulum . generatio compofiti pofTct elTead teiminum fuum .& in 8. quamooet hoccft faifum. fequerctur cft qu6d:Machemacicus cofidcrans quaniu. & virciialiter . fic tantum vaiet . vel diiFormiter fumaturraiio vniucrcx partecauiz. Ec itafcquitur quod poteft accipere viriutem creaudi.^ fetundB ftrftSioHtm. efi tne- & fic eiut difiantiaa nihilo eritfi- . VniMirftU dupltx ia frtiicSd». nifi in vircutc diuina & principaie. Si vero diuidere fit mocus iocalis . quia pcr impcrfeftiflimo imperfcdlum .. hoc eft falfiun cunque agcns quod poteft ctcacc compoiitura.quia duo corporanon pofieOin eius. & nobilior crcatura a Deo produda. uens iocaiitcr piimo ipfam fcrram.fed mouetur paflione a principali agcntc quia enim duo corpora non poftiinc efTe fimui in eodem ioco. qua facit vnam formam incfFe. quod eft impoflibile. quia fcd impcrejfe non eft nobiiifllmus cfFcctus Dei pafliuuni. vel qu.diuidit iignu. nifi per accideiis . Q- conLnrfit illiti .vel cciam . cfFedlus nobiiifllmus virtuaiiter eftacaufa nobilifllma. quod pcr cfFcilibus . Nec probatio primae rationis iuftum per hoc conciudic . idco eorum fimulcas in eodem ioco cft eorum formalis repugnancia. ac fi diceretur quod . potcft creare effe compoCiii. art. feincluditur in oranibus } & idco aliu frotatit frim» r»tio- vc principaii agenci> ouituragfnti principali. falla cft ctgo maior illa . tunc fetra non mouet a6lionc. rruti de Rermnjirinc.cum generacio primo terminetur ad i £rgo cuius caufalitate eft materia fub forma. auc fecundiim quod eft ini. & foima etiam in materia. agens eadem adione .& d. vei triangulum. quuntwn medium . quia virtus enim eft vniuerfale fecundura przdicationem. Secundo yrefedit raiiuncn tienrici de snfimta difiamia difitmia lanta eii ijuitt . iiiius adlionis nulli ai:) Authtr dt eaufis nS f*- abftraherec a . enim & ferra» funt faciic mobiiia. & ejfe imperfeftis. Quod etiam adducunt ex aud^ore dc Caufis. Si piimo modo. nem. . ergo virtusillius ailionis propris eft agens primum. & maxime cicQualicatis. Ktijcitur r»ttt I. cirfro . Sccundoiuo- falis & do maior . KtfuttUMf ifta i Quod iffil. Dco foli.& pricdiuidere. Rcijcit etiarn ejuod dicit . efi . cuius oppofirum dcbcrcnt probare. & non in caufam . fecuris quia func inftrumencaacuta . non diuidit . &C Dcns non neccflitevcl producendum. !U cfFcit^us. ^u*fi. quzro de iila adlione propiia . vcl fccare. diuidere ergo fecundum : .rumeutum motum a fuperiore agente. Non figura quiaeft de tcitia fpefunt magis intrinfccz .Tho- rationes non videmur mihi concludere. Tertio. ica in moiu locali agcns eadcm aflionc. concludit contra eos .^»«/?. ifte talis cft im- quilibet cfFeftus proprius aiiquam perfed. XI. & funt cfFe fimui.& tamcn hnc efie.

quianon eftaEqualisomnium erit finita. Artifex cnim prsfupponitmateriara. fic conccfc dcficere do . omnem ii licct creaturara effc impuram . ptaefuppofito effedu primi agentis. quoniam fecundum fe totum eft cffedus ipfius Dci . quin ftatim fiat fub alio cxtremo.vel cxiftens. Aut intcUi- qu6d przfupponit aliquera cffedlum primi & fic cft verum . de mcdia diftantia inter duopunAa. quia motus.in- determinata quia non determinat . hoc accidit. vel mutatio non eft nifi in entibus Ctcatis mutabilibus .vel mucationera petit quoddebet probare quia ejji naturz fimplicis* vt Angcli . Qaarta etiam ratio . tUrponit nuUa aliud fibi proprium. fcdquia eius a6(io otdinatur ad aliam. Accidit cnim ei & inquantum at- tetrainum principalis agen- prius agat difpofitiue . fecundijm qu6d in potenia ad vlteriorera petfediionem in fehabendam per motum. non It. quia propriumadterminum principalis agcntis: aut intelligit quod fic agat per aliud fibi proprium. quia ibi funt multa a^iones ad inuiccm ordinatc. vel maioti motu . Patet de diftantia illa . vel animx . . facere per mcdia inter cxtrema . qus ponitur infinita ab omnibus. .adhuc eft propofitiofalfa.& terminum nunquam principalis agcntis ageret difpofitiue. ipfa pariter diui- uetur. vel alio modo fcindcndo.cum cnim di- vt principalis agcntis.in virtute tamert alterius. corru- ducere. Nec exemplum addudura multum Valet. fed inquantum attingitterminura principalis agcntis . accidit Nunquam. quia non inducit formam naturalem . licct fumiiur m mtdio . Si primo modo. Sequitur oppofitio con- . quoddam tuncpctiturconclufio eflet fi adhuc contradidoria .nam arti- fcx vtens pluiibus infttumentis ad effedura aliartificialem producendum. Jittjtltur nli» fro^bath agens inflrumentale agit difpofltiue per aliud difumft» eit fibi faufs injlru- mntalu quia fecundumeos. non «nim fic difpofitiuc agit . 10.Sic in propo- de fccuri mota.compofitis cx a6bu. quim difponir ad aliam . tradi^tionis ad agat difpofitione praruia. ratio de inflrumcntali agente non concluditjquiamaiorefl falfa:cumenim dicit qu6d fito cft 9.vt formam artificialem . Rei/ritur /e- tia dicerentur diuifim de illa.fi per vnum in- quem flrumentum agat difpofitiue ad terminum principalis agentis cat . & gratiac.vel fecuris agit cfFcdliucjfed tanliim pafliue .quamintendit infit inftrumentali- .CtntraJIHi. domus quarum vna . fcilicet partcm eflentialem fibi intrinfecam . vel fccuris mouetur ^ & & fecundum quod velocius mouentur i manu . »d efftSum frineip»lem. qux ponitur inter Deura & crcaturara .ergo non agit vt inftruracntum fifccundomodo agat pec : QM»nJ« Secunda ciiam infinita libet creaturs deficit aliquis & po- tentia. cum quod omnis crcatio potentia tmpura.& poQibilis ineffe toti enti . vel duo loca.Et idcoinquantum ipfa mouentur adiuc ab artifice cxpellunt aliud corpus diuidcndo .accidit qu6d difpofitiue agat . Per- mam . ftatim inducerct. quia cui- ptibilibus impcrfcftis. & non in virtute principalis agentis aut pcr quod fic intelligit quod illud proprium agit.Lib. vt inftrumenturaeius. Item.quantum eft cxtremura nobilius. vt ejp diftantia interilla Et idc6Iicet fitatqualis incorapoilibilitas inter omnia contradiAoria . intclP-^^at carentiara pcrfcflaeadlualitatis. tiugit tis.quia adus entis imperfc£ti in potentia . vel mutationi . ergo nobilius. fc terminus principalis agentis . & ide6 praefupponit agens artificiale cffe£tum agentis naturalis.cft finitum. Item . ftantia intcr contradi£toriainfinita. extremorum Dicitur enim di. contradiftionis.quia efteffcAus fecanda« git II.& nec prius difpofucrit.id eft .vt . per quam ferra. Per hoc patet ad exemplum eorum de fecuri. quia inftrumentura. vt . cffe- aut intclligit ens fubiedum ibi praemitTa. fetit frinti- & . effcdum qu6d . nec tamen tunc fubftantialcm . in- ratio principalis de diftantia non concludit . ^ qutfndt cft diftan- Iftud etiam apparet in artificialibus. ncque miniraam. quia fi pcr iftaraimpuri. agcre in aliud. per quam tamen non agit. Terti» r»tit prioris agentis. agcntis naturalis. fcd ifta impuriras . & gratia: & non gratiz extremum . fccundum hoc citius diuiduntur partes vnde quia agens primo & immediationc cfFcdlus . §ii»rt «rti' ftx requir»t fubiedurn im tfirandt. quandonon agit difpofitiuc : vt quali- tas virtute fubftantix in inftanti generationis inducit formam jigit difpofitiuc. & per aliud inftrumentura indu- formam termini principalisintenti abagen- te principalijibiinftrumenturaattingeret effc- dura . agentis rij. fed tantiira formam acGidentalem. Et .poten$ in non habcat potentiam. .& prxfupponitut illi.& effeftum agentis natutalis. Ita in agentibus pernaturam.deinde effe6liue remouctur dunt feparant . ftrumentum ibi maxiraam .& i4e6 qu6d dijlant rainimam oppofitioncra . enimattingit & effcdum principalis agcntis. non taraen aiqualisdiftantia. Si autcm intcUigat crearurae eft fic mixta . vel qualefcunque terminos tales. fit forma cius . quia agens fecundarium in agendo przfupponit fc efle . 8c tunc non fequitur conclufiojiftomodo. |de6enim prius agit fecuris difpofitiue ad for- ter agcns nobiliori. §jM»rt»ratit valct . facit efFediue corpusintali loco. quia contradidoria fi totum pofTet quod . quod agcns fecundarium praefupponit cit ^um princjpalis agentis prioris qu6d pr£efupponitcffc(9:um ca quem agat .fiutn. .IV. prium. manu .crgo non cft necefTe qu6d fit enim feamdum difpofitiua tcr- mini principalis agentis. quod non cfl creditut vnum corpus verum. fed inter extrema contradidionis nulla cft dia pofitiuadiftantia. dcrc dirigitur ab artifice . fibi maximam. ciim dicit adlio agentis creati eft mixta cum qu6d omnis potentia . vel potentialitas non conuenit motui. txflic»tur.tanquamex partibuseffcntialibus intrinCece.txeludit frt' tatem. ficut eft in genere tund» rati» Henr.quia mittit etiamdiftantiara maior maxima pofHbili fic inducatur forma domus. .& eius diuifione. menon gradas entis potentialis. in inftanti induaionis formae fubftantialis agit eos. crgo tanta eft diftantia inter quantiim cft extremura nobivt inter tcrminos creationis ejfg «0» epi contradi(Sloria lius . Diftinaiol. . fi agensnaturale pofTct pcr inftrumenralem adionem ftatim induccre formam fuam fubftantialem .vcl copulando fecundiim conuenicn- & fccundiim quod diuitiam formac artificiaiis . mouendo ea. quia deficit perfeda adlus ratione. non eft in potcntia iraeft . Non crgo ferra. . ri» in injinitum. terminum. cir.tcrtia ratio non concludit. quia non potcft ita parura reccdi ab vno contradidoriorum . necin virtutealterius. 56o tnaxime fecitndummotum grauitatis. & non pura. aliud corpusab illo loco . vel »t extremo habent medium ctiamf» vnum inftrumcntum priusageretdifpofitiuc. fecundum quod ab agcntc mo- Vnde eadem adionc . vt artificis. Tanta prxcisc eft diftantia inter illaextrcDijl»nti0 Quantitatis ma.agens inftrumcntale quandoque poteft attingcrc ad cffeftum piincipalis agentis. pura.

quia omnes poiucrunt neceflario cduci de poientia matciix. Crtatitnim qutmido ehiltfofhi ttimittibitnt. videturipfam poncre.vU. ergo ciim diuerfis intetligat rationibus. terttam .aliquo nonpoflltefle nifi vnum. . fecundum quam mutatui corpus oiganicum anima- mam viari. Qu^ftio purii 8c iieh neceiTatit) non vidctur nifi qubd ift« ratione^ conciudani piopoficuin. fit ^ prima Intelligentia . Anim. .cuiufraodi func etiam rcAngeli .. & quaeli- beteftfibiaccidens. de imin traEiatHdeReriimprincip. 9. ttptitntm inouec caufam eificientem. quicunqne intcllc(5tus poicft A"'»'««»« omne cns. & ita non eft poOlbiie ifto modo : & & & tentia materise vc animae intellediuae fpcdlu formarum accidenralium . vnam \non effe animzad<^cius. . fed etiamneccreari. quod non folum Scoti oper. ad coipusanimarum.quid Ariftoteles SuidJi ««>'• poflfec feparari producere de nihilo . . fed qu6d proxima primz Itirelligentia. De forma autcm quia REfpondeo crgo )id quacftionem qu6d crea> dupiicitcr poteit accipi tio vno modo pro- : cxciudcndo k creante omncm aliatn caudnflictm praEcer caufam iinalcm . dU'. qu(Nd IntclligentiafuperiorcreaAHtctWt* fnitntt» d* uit aliara Intelligentiam fibi proximam .bica num.^Hia uens & mothm debent efje fitin contraHu \fidcorptu cum De- ^uod prohat primo.j.cap. Aliomodoaccipitur ereatio folum excludendo caufam mate> ifto modo crcatio eft rialem concaufantem produ(flio alicuius de nihilo . &fic deinctps vfijne ad vltimarn .& non potcft abeius a^lionc excladi. proxima fecundae Intclligentix fic ab ipfa fecunda .quae polhmt eirc.velle& huiufmodi.nn crenre /ecnndam . re VM noti poffe creare quiaii^ngelMi non agit aliquo inferiori Hm ratio fpcs.^ i. Sic '1"^°' \nom ejfe \^(iM» prodvitii eft pcrcreationem. licut cffidcns ncccflaria iu fuo ordtoc caufandi Pr<tmi(fa crcationis duplsci accepttene ttddudt . diftinde diuerfaintelligit .. fides. pric . SCH O FidepotiMS . & fic creatio eft quacunque efe fine tno creanti . quodlibct contetum fubcntceft per feeiusobiedum funt autcm intelligibilia infinita. Licet enim quodcunquc aliud a Deo poftet aliud enim vt . intelligcre : .omnis inrcUeftio Angeli eftaccidens. Intelligentiae fint i primo immeprodudae .& iepatabilem ficut perpetuum cotiupcibili .eftdubium. feSllJfima entiiat.& fequitur fuum wo» . d. De ptimis aurem formis ponit Auicen. au^orirate SanSiorum.Eihic. Tom.quiacx quo piimum obie£tum intellcdlus cuiuflibec eft ens. a qua efi & ir.vt Auiccnna loquitur de crcatione. tum. nou JnttUigta- tUrnm . Ordoautem citufarum fecundum eos. Et fi Ariftotelcs concors fit cum eo in iftis duabus propofitionibus.natura. fiffi cfl: cauia neceflaria in fuo ordine cauiandi eiret ertan tn»ri imnit . ^ut eft orhniHm imper- Tertie.non camen poncrec eam . . XI. aliamknon ntgant ««/• fic animato corpore. fusi tra&at Dotlor in Oxon. vt primam quam cfle in roate- &pofuit iplamefle immortalem. Pro- f.a mtm. quod licet poneret formam rationaiern prodHct a Deo immediate non tamen creari . qux non cducuntur de po- intellcdliua. IV. tjuod caslum nonpofftt crea- proh'at ratione aliorum ex^Philofipho. ftfhi ftmff cauia miu. Ita qu6d fecundum ipfum vnum tantum fit ab vno. quia de nulla materia . idcm ponctct ipfe . Er ifto modo conccdo quod Dcus iolus crcat. vt funt fiuc re. ^ mttttnA iiutl- USiu4.d. SEd nos : nec etiam aliquam formam (ubftantialem infimam. ratione comuncente accidentia . citm htc fupponat ma.& ideo nulla foitna cotporalis poiTct riapereos. ereaturam nihil pojfe creare DoEler concludit. & & pars tei .q. a qua eft anima orbis. educicur de potcncia mafetis. moytiditate amma de cafenferii.nifi fit vnam infinitorum intclligibilium injiiftin- infinira. fi funt forraa: fimplices j fpcdku formarum .iam concreantem . 28. quia poluit fcliciiatcm huminis confifterein a6tu animae inicllc6tiuae in fpecuiatione. quc ertatiottU *e. hic exifiimat verius ficunditm dicendum . materia & ita »m Doilor prirMo opimofiern Auicennit^ufefentis primMn fioHntUm creare Intelli£enti. ide6 non concedetet creationem. . produdio alia caufa alicuius in concreante pri- excepta caufalitate finis.intelligere. (cd poneret totumfimul mutari ^ non ejfe animato ad effe animatum .. Piimam mutationetti non ponit Ariftote« feciindam tantutu . Ror creaturam ^ukm LI ne fum iju* .&ficdeinceps vfquc ad vliimam . crearetur ab alia . illius. Pttrt 1 1. ^Hibui nequit creare fub- caufam.. ftantiam Secundo creare teriam .& i.Eihic. & proxima tcrtiae a tc^tia.ergo non poteft creare fubftantiam.qus perfcdtepoffunt intelligi ab intcllcAu peife&o vt fingularia. fecundariam . Probatio.ij. i. anima fnt/littti Phili. fimul ccelejie .fnm» t«ioriorem Angclum fccundum viam Auicennae. . non poiTunt creare. Nam circa animae creanonem ponimus duplicem mucatiohem Cnr Arifi.& creantcm ad creanfrtmittimU. accipiendo crea- Chriftiani «liter ponimus non enim 1 4* ponimus vnum Angelttmcreare poflcinfe. etiamfi nihil fornue pisfuctit.dr ^. c£i formalem . nec per materiam . licct nihil animae piaefuiflec : ficut in fuima coiporali non & lcs. orhis.ad pofirum piimo fic e^ .t. i. vt refpedu formarnmper fefubGltentium. fediotumcom- muiatur .^. .de hiumip.& multiplicari in infinitum. Qjiid vero in hac re finfiiit 'yiiilafifhni .ZtiiAUi »«» fottfi trttn fib- bacioanteccdentis. qux illa.eiiamfi ali- creaturam creare aliquid.qu6d vna fcilicet Intclligentia. .fienimpofuit camef. ex nihilo nihilfit. Angeli efl*e <fle. circa Oxon. non ab cxusi. quod eftctrentialis. De formis autem corporalibus concorditet firalti iue fenfcrunt omnes Philofophi .& PhilofephHm antfi.&nonex fe. caufam . 9. me- citm a£Ho eorum non peteft ejfe fimul nec agere per contraSum non tndetur 'DoHori probabilis . quia quzlibet agit naturalitcr. fed fuima tnucatur k non eje . quin poffit creatio compctcre agenti creato refpedu multorum .fcilicet quodlntclligentise finf produftnc. a t Alttec . neceflarib tamcn prasfup» poneret aliudagcns in adionefua.& qnodab. quas eft cientem .niu pei gcncrationem. SCHOLIVM 461 I. (juia ficttndMm ipfitm dt 'DoUorem in ifta vi- . prohat fiihftantiam corpoream non pojft ^uia nor^ per formam . finis didum eft mouet efficientcm ad agcndum.S. hoc modo accipiendo eam . tunc nccclfc habuit cam concedere cfle ab cxria. dum excludcndo caafam materiaiem . ^ corpo e uc frtdHdi»»* . ii . creari .ma ratiiuali lc formam naturaiem corporis organici ficut finftrit Arifittilti . Metaph. demHm &pre- hat in Oxon. vel creatx . tenet nifi inteUe£iiene velvolitio.& non du- fcdimpoflibilceft aliquam intellcfkionem quod omnes diatc & tioncm fj(7f Tormnt eir- rationem. difficile cft prohibere . aliotfuin effiSus excederet fitam . ica III.fed totum fimulmutari a non cflc animato ad cffeanimatum.

5. quod credo cflc verum . vnum poteil intciligetc nun oinnid tunul intelligibilc poil aliiid.vcl vtinnicnte domus tamen in mente fimpliciter hobilius effe . quia intelle6lus habens . A intcliedtione Aiigcli poteftproduci Refpondco quod aliud . agerc ad ia re/jienfio »li«rum. Si ergo comfnh/lantinpoficum non fit nifi fola forma . Contra iltam racionem inrto vc magis declarctur. quxft. adco valeac De hoc ali^s *. \6. fitum clfct totalitcr . qnando fic: oftenditur .& maximc ordinac in vlcimum fincni .vc Angclo.totum compoItmtrtan. fic formalis acccptatio- cft ratio 17Conclufio & non cftnifiDcus.Iib. quac (oltim . vidccur ncceirario eire dicentunJtt. tunc dico <ju6d nullutn agens Hublim/. Gratia afel» anima.forma enim tefl ftrmAm fubcft caufalitati totaliter agcntis. Aliicr fecundum ejfe vel . Et fic patec propofi- tum fpcciahbus rationibus. cap. pcr confequens crcare.' volitiua in non illa Angelo poteft in pocencia vt . i habet in mcntcqukm cxtra. led formx matcrialis fecundum tocam rationcm fuam prsfupponic maceriam: crgonihil eius poccft producetc aliquid maccfiae . eji enim purt veritatis . 10. nec agcre nifi . Confirmacur pcr Auguftinnm. inreexiri.fcd etTcnt vna rflencia.vcl inquem dirigicur ab Otijcitur agcnic fupcrioic fincra cognolccnte. Icem mcnce ocdinat animam ad fed primumagcns.. lcd qualis cft ordo inier agencia fccun- virtucem fimul intei*!gendi intinita (tttclufiomi. in alia cradicerc . & iujiitiam . fed corpus ccelefte poteft eHe fimul alicui infcriori pcr conta6tiim in aliquod inferius . quia alitcr oporccrct sli^no ii. menttmalitm text. poteftproducere aliquid illius .cuius nihil praefuit . etgo nvb-'iiti lecundum lotam luam aliud *ll: eft infini- fua lubftantia.\iejji. vt acccptetur tanquam Dto (rt»rur. . eft & vc domom fic .&com- tct in Deo clt Deus. per confc- & enuu habei veriusrj^ vcrius elfet lapis fro jiianio ptrticipat . tum in Sacramcnto inducit aliq'iam difpofi. eft pofterius nec ab Angelo. crgo faltura cit quod piincipium foimaieproduceiidialiud. mouens motum oportct cflcfimul.pcr tura ratione luperius pofica quam probanc qu6d . . Patec indudione in omnibus ergo fi intellcftio circ j Angcli cft accidens .fit doinus in rc fo.frin'ip»lt vc tionem refpedu gratix . cft verius fimpiicitcr. & compofitum efte compofitum ex nihilo. Crenturt farticifMrui Exemphim ce diuina efi . dijnts tamen digna tribtuns.pa- i^bent >a infeipfii. lion poccit in aliud perfectius le. quod non poteft cccari a corpore. vel in arcificc quia domus in . Dc formisautem corpordibas. tiO'ie fuperius improbata. vt omniipreimietHr pro meritis. quam domus in anima ./* habcc intelledum gnicum . quando cft extri. corporali.8. . vc videtirr. & (ibi ipfis. ejfe fui .eciam forma non eiTec tocacirentia compofici. Sed de anima intellcdiua . Sic crgopacec de formisfpiritualibus. CfHrlufioft- . Auguftiaus. ftancialis.dum quod agi. & idco vc fic poteft cflc pcincipium producendi ipfam.illa ergo forma. vc prius probacum nius extra . Pro- nulU intellcdioeft luijergo HfAondetMr Quod probo nec pcr conlequcns crcarc. Dcgratia.etiamii incclic£t!0 tbieHnni. invirtuce aftus incclledus . quae eft domus in mente. hil aliud efHcic in a Deo.vcad fincmvltimum & vlcimus inuiccm .ncc prxfupponit cam. qnod agcns inquan. quam do- ducciuli pollec quam intclleftio .\e. alirer non habcrec ex fe ordinarcaniniam ad vlcimum finem . excra. non poteft cflc principiuin formale producendi aliquam formam fubftantialcm. habct ejfc venus. Eodem domus .qu6d quam formam fcilicct anima& non polUinc creare ali- fubftantialem. ij^iiuwn &camen domus cxcra habec \en\. Si autem ponacur alia poccntia a poccncia intelledliua & . A^^msmMlt. Hic dicituc qu6d coeUim non poicft totum Soluitur ad produccre. qu6d a folo Deo enim Deus lapidis cxcra. fimil: forma fub- pra:fupponicaliud (uis inferioribus vc indiuiduis nifi tjuhrit racio- & nobilior batio coniequentix : omnis fubftantia fccundimi (e nobilior cft quoeunquc accidcnte . Dcum. ficim ctcare . talis eft perfedtius . & inf/itiit . habet virtutem corpus cangac coc abKiat:fed ifti vidcntur .ic circ crgo ponatur accidens. rum. fccundum Philofophum Metaph. . Si aucem matctia fic aliudabeffencia forma: . quiani. tz. aliquem ailum.& forma non diftcrrcnc rcalitcr. quia nobilius .qoamdomus vc cognica. dico quod C\ nutcria.IV. pcr ine- & per alias qualitates & impreffiones aiStiuas.ttrtm.quiafecundum ejfe cognicum 11011 hc in re cxtra-. quia fccundiim Philofophura i. qucm fe- in cundum fccognofcic . ergo necaliqua forma corporalis . anima eft fccundi^m ie diminoca. nacurale poteftaliudrotalitcrcx nihiloproducerc nem diiin fc tota omni intelle<5i:ione: fedimpoffibilc foimam imperfcftiorem & ignobiliorem principium formalc producendi perfe6tius. iiens polFct & co- noncamen hibecibi*j^ macerialis prior nigrc- & valcat iion verius talc. gracia in .f. Detii per Jeipfum neminem decipit . dicens. </. fccuudum tocam fuam fpecicm Dotnus inlr» tffe iffius CO' efk f"tf»' Sed adhuc non quam vcrius fui lapis extra. ^uia hoc pertinet ad veritatem . & quia adtio eorum non cft in a6tu .AJ argum. correfpondcnc .n^ naturale polTet totum compori*le nen ptfecundum omnes. Ec idem arguitur dc adu volendi.ficut ali« formae corporales. 562 ptobanr Aiiccr & Angelus illud anteccdens. . quia omnc agcns agit propter finem. hic con- nulla crca- terminum aucem dicunc a^uam induecre poceft difpoficiuc crcationis . Ad primam raiionem dicunr illi dc prima ra18. Daco enim qucid aliud prxfuic .Vhjf. ibi f. quam xquiuoce. execuciua .tirA prt- cxtra. nihil cius .qaodlibcc indiuiduum albcdinis cft prius quolibet indiuiduo nigrcdinis . gracia crgo a folo finis fibi & Deo crcacur.pcrfe6lius Sc nobilius . fecondum qiiam fii domus extra .& cam naturalicCrprxfuppo- aliquid clTe verius & quia quicquid modo ordo eorum vc fi albedo dine.Lib. 7. tam inanentibus vniuocc. vcl matcrialis pcrficicns matcriam . qiia .y^. qui codem modo argnic dc vericacc. fnitienii ptr- f^aior fic qucns nullum indiuiduum nigrcdinis potcft: producere indiuiduum aliquod albedinis . quoniam communcs hocnon fufficiunt oftcndcrc. Gratia animxa Deo poffic creari . qua: cft in anima.crgo gracia folummodo eft nis . Diftinaiol. quod debct altc rari & per confcquens dium alteratum lumcn vt pcr . & idco prxfupponit id.eft folum maximc a primo agentc. cam producerc. mcn- lapis Det «[//flapidis incommani in . quia eft nobilior omni forma In 1. eft .quiaeftforma intellciftualis rius habec pofica non eft probatum quin coelunn producercdenouo iftacorporaIia. . A domo . . ergo k folo Dco. . Et quantum poccft : .>& pcr confequens nihil crcaretur.& im- poteft cflc principium pro- quamuis domus extra vcvcl effe domus . vcl voluncacis. digna vita xccrna.quia ipfum macccia. . non hsc ratio aliquorum non vidctur mihi quod poteft illud creare.

dub.^ )ior\iXitn'.elcmct^tum.t art i. cx quo eft ftcc»tO ejft de pcquid abfolutum . agmtper corptu. RcvrTVR.potens produccre vnii oppofitorum. HomH. vc ^aciuc ^Sole facit qu6d non . Deuscum pepigit fic vtquandocunque Ecclcfia. & principalis .'«^/. fcd non. vc natura agence in vltimum.cap. O Anpuft. Teec»tum cf 50 fcnitur gr»- cum tin dtmtrit»rii ncn PitUter.tanquam accidcns ei. vt pacct in (eqiicntibus ncrans hominem. Sacramentum cft forma. fcili- & cau& pro- duci ..Ciuit. Eodem niodo dico iiluminacur gratix. Ad authoritatcm Auguftini dc S3.Hago Vi- Dci. cnp. quim c . Hahittu iit' ctf rumfuntur infi. Sc Tiabetur in litera Aid. quod quod annon con- arguitur fed eft quod habuit conferuare : & non conferuare. & . vcrum cft quando funt formaliter oppofita fed fi fic fubfumas.non poteft definiri. quod prima Frim» ptf' feSit irerum ete»t»rum *ftcSe.c»p.I D. & pocencia eius eftec infinita. rcfpcdu cuius habet caufa natu. ap. 117. cunc non effct efFi. Tt aqua.difp.ik poccft vere dici facramentum Bapcifmi difpofiti- ue agere ad gratiam quia .Quemadnis cius inuifibilis. inftrumentali fecunda fimul . forma ? qutft. &in fuisqual'tatibus formaliinuicem repugnnnt. i. dico quod intelligenda propofiilo quarca. i. . hlcqutft. fcd &totaratio. Thom.liter»U. fed fic eft non ordine perfetAtonis : . for- .f»rt.iiid. quiftioniXI. non vidco quomodo cftcc prima perfedio in rcbus creacis . concedo quod excedit omnem vircucem crcacam ifte modus pcoducendi aliquid de niita Ad ttrtium. ncc requiritur forma co^traria pctefl : & ter ttnti» necefTario abiicienda.i.& . . cft 7. I produccre aliquid cx nihilo rcpugnat cuilibet creaturjc Aiqu»rtum. lecundum corpus pcrfedleor.te. ejfentialtj definitlo quod . tuit ad iniic ila- Deus. . quod Deus percalorem producat frigus quia caufa: pcima.Quaeftio 1 1. quiain caufis pra:cifis bcnc tenet talis modus arcifa. abfo- lut».quodammodo difpofitiuc agit du6i:ioncm vltimx formx hominis quia . Nunc aucera crearc & . lCidoi. Poteft .»rt. & fi na- enim vnus aftus datus a Deo poft formam fub- t^e cfTet Adfixtum.q'ii(t. ergo Sacramcncum fuccefliuum. Patet Argum. modum oculus caufaaflirmationis. quia cft in .feit. &c idco : .qutft j. dico nullus cfFeftus finitus poceft ^dxquari po- tenci£ Dei quancum ad omnia . dico quod hic eft vna ratio.quod dcficic. potcft tamcn formalitcr infidelitas corrumpere fidcm acquifi. fignificat. 4.dico mhiUrt. farl. &c. 4. Sluidfit per fe h«ec fit Sacramenti ideo refpeftu creationis graciac nulla creacura poccft eiTe 10. Alcnf. fed tantum dcmeritoria . ift^ Q^ iE tcr fibi calefaciaCjita non poccft faccre quod naturale Vtriim cuiufcumque creec. crgo pracdidba definitio valet. aucera. fae &caufa fecunda virtutecau- prima: plus pofTunt. i. canfa corruptio- nuUo modo formalitcr.i. quam Dcus auferac gratiam. compecit foli Deo & . tamenaliquis eftedlus adzquari potencia: finitus Dei infinita: quancum ad modum producendi. vcl caufa poteft in formx impollibilc eft inftru- etiam virtucc cuiufcumqucagentis . ctiam poteft corrumperc aliud .lca perficiat. tertium . quando argumentatur qu6<l agens infttumentalc plus poteft in virtuteprincipalis agentis . Au- teo\. forroxinfe. Minor pacec per non Auguftinum fuper loann.%. tom.t.& eft caufa negutionis. quod principale. D.quama folo inftrumcnco.vt . ^uia Adquintum.opponitur demeritori^ vcrum eft. non cft per fe vnum. T S 1 6. ganicum.i. 1. cfFcdtus propt^ius Dco. 8. hoc eft impoflibile.}.i.i% .qua:ft. Quando cnim anima auertit feaDeo.\:t. polfet enim Dcus flne contradidionc creare gratiara in Diabolo. ant ergo forma Sicnndnm. mentali . Metaph. & ita eft Deo graiia a folo per creaiionem. K\chitd. Item. guendi. cui formalitcropponitur non enim eft inpeccatum mortale gratiam . exemplaris. Ideo artifices nonpojpmt creare . Ai 563 aueitetis fe non aliqua ad^ione poficiuc. . fed nequando anima fic fc auertic a Deo per culpam Deus non confcruat graciam prius tamen fcraper feaucrcic anima^Deo perculpam. memb. quiamodusillc. vnum. idco non fequitur conclufio. quod eft fic gratiz. poftct efCe. Dataad. ftantialcm.f*fli- c»tur. aut in Grntid cum anima exiftente in peccato mortali . fecundura cum. dfSa^^r/tm.& pcrmanens ex fuccefEuo.quiift. purt. 2. Ad qnarcam rationcm. quod cftnifiillius quod . & gratix nihHare non eft agerc aliquid fcruare aliquid in ejfe. illa pcrfcdlio in rebus creacis ordine originis cur« eft effe. verum eft. vcl a fola caufa fecunda . qukm in yirtutepropria} dico quod i\h\d plti* poj/i poteft intelligi benc & male. bus qnxft. E!ymol..vel producat cffedum fupcrnaturaliter j & itzpltuptlji malc intclligi* tur . 9.^. hic qutft.fed annihilctur.Sacramcntum cft aliquid per fe vnum . lO.^.yiccetiit verbumad elemetttum . dicitur.vt alij imaginantur. hoc cct caufa principali & fa prim:» & eft ab vtroque.cap.iliquidpcrfc(3:ius. animam in quandam dirpenticnem refpcdu > Dko aucem quod anima cor abluic difpoiicific enim homo geue.^ inftrumentum creatura potcft gratiam annihilare.ficut afErmatio negatio Ad hilo. dilp. i. in quod Deus poteft fuppleat. a 4 con . qmft. Homo albus ihidem pri- mum. Dcfinitio per fe non i.dus cius fcd eiTcc idcm cum co. Ad probationcm anteccdcntis.W. quo producicur. ncc quomodo efTcc primus terminus creationis. vel inter fidem infufam . ralis aliquam cfficaciam . &infidelitatem formalis repugnantia. quia forma exemplaris non mucat id cuius eft vc cxempiacum. ergo eius non cft non aliqua vna definitio. .88. fed tanium & idco fidcm infuiam non poteft formaliter infidelitas corruinperc. . eft illud Aurhoris de Caufis. vc quantum ad perfcdionem quia fi eftcc efFedus infinicus ficut caufa. ad probationera de fide dclitas non . fed c conuerfo Sacramentum autem magismutac graciam . verbum eft efrcntialitcr continua prolatione. quod peccatum.^.aut forma informans ? non forma cxemplaris . & conuertiturad peccatum . funt oppofita formaliter demerjtorie ptr allui eO' trariti fhyfi- tam.igentis. . Vndc ficut Dcus non potcft facere quod frigidum manens frigidum. quando M' efl vifibilis ftorin.& permanence non fic vnum . Suar. Vafqucz j. eft proprium Dco er& annihilare. Ad fecundum argumentum »9- Ai fi(nndS.& ponicur i. Detrahe. fi intclligitur quod inftrumentum virtutc virtuce prineipalis. quod enim inftrumentum aliquid quod non . Scocus i»Ox«n.' talcfignumef- eiret quod datur in Sacramento Dcus aflifterer ad dandum quod fignura iicaciter fignans fignatum .fufi nen quia fides infufa. II. facit demcritorie quod gratia in ea non conferueturk Deo. & fit Sacramentum .quanon poffunt re artifices non eftprz- crearc. .

. iii quo eft refpcdlus huius fi!|ni. quam fignificat . Eft crgo fignum verum habcjns fecum femperquanciim eft cx partefui fuum fignatum.dift.quia nullus . excitetut quoad e ffcdbum obliquata malitia ad de^ quia crederet. ijuaminge- riffittfil>iUf4lif(i(l4liiidt^/efacifnf in cognitfanevf & eft efficax fi- gnuro ad a6lionem. quod Dcus cfFcdum innifibilcm creare quem ordinecur homo ad falutem. quod femper habet fecum . 'Ad iftum crgo effcdlura inuifibilem in & ini. vt acceptetur fibi aliquis . autem Iftud eniro fi- ita eft uotius illum cfFcdum inuifibilis gratiae admjcJftud a De» '"fiitutumf figno illi verum. velfi crcdaturiIiifigno.& itKf*rt4t.& efet Dei amicM ad cjuem efcHtim fignificandum potuit Dew inflituere aliijuod fignHm . 1 564 V. Difinitft fi- fignum eft verum .quia illa fum quancijro eft exfe. vcrbum rcquiritur in omnibus Sacramcncis 5 quod non cll vifibilc.& realcm ad fignata . vnde quanti^n eftcx fe.fcd fcropcrquod ineft quantum eft ex.& faUuem. Prim6. Aliudeftfignum .& ide6 fignanter dicitur in eius definitrone . malum ah fdolefcentiafuayVi trttmttorumt Ge- indiget aliquo beneficio Samari- & aliquo cfFcftu perueniat ad fctjbitur in inuifibili . nec corrcfpondcc fignatum . £/?.ti6.fignatu vcriufque eft non ens. habet fuum fignatum fccum OFiendit htc pefthilttatem Sacramenti. poteft iii . fed cx inftitutione. Oppofitum patct in litcra» & dc Confecr.. licet ad placituro.& acceptetur a Deo. ftitntm in I. quodillud cfficaciter reprsfentet: qniaetiam nos hoc poffiimus.& non naturale.& cognofcerc inuifibilia . fine fignato ex natura naturale tunc. & Sactamencum tunc non neceflaiio habet fecum. habere definitioncm. vt homo iapfus in pecca- inftruatur ignorantia. fed congruebat . quia ifta pof^ ^Mlum. fcilicet rrfpcdtum ad fignaturo. . & efficax . definitio illios rei ptxdi(aa. .quod fignat . . & pet vifibilia credere.crgo. ergo Dcus illo figno deciper«t horai" nes. aliquando tamen non habet fecum id.qua:efti»i«y?M»/r<«»<«. Diftinaio non eft cius cxemplar.vt ami- fignis naturalibus. ex hoc fcquitur qu6d ex parte vcriufque £x parte aucem rclacioni$.diftinguicur fignum prim6 in ^^iuifie i» n»- poteft diftingui. fcd aliquando falfum. . gratiae recipiente Sacran>entum fic Deo ^ inftitutum dno impor- fltmim dut tat.quod imporcat relationem rationis. Bapcifmi fe flrmas. non fui.^ pramifis eim .quam fignificat. Ter.Nam nos fignificantes voluntatcs noftras dealiquo cf- reprzfcntant. non ergo cft vni- venire. tacc trts urtitjt' «3"*' litera. Patct in fponfionibus 'S''"*- & ita eft fimiliter de aliis . Deumpofe . vc gtatiam inuifibilem .fitcrificium. aliquem per Sacramentum. fi fit difpofitio. Qualtfit h*t quiaorinir exnatura rcruroifed gratiam Sa- quod fignat propter impcdimentum . iclc6 finu elMri tfitn^itur.anima. Neceft fignum falfum & in aliquo firmari. cuiufraodi fignum cft propofitio. crgo Ttrtlum. reprafentaret. non indifpoficioin vel iftudfignum.videndum eft. ei talia figna inftituerc tum .quaro Prim» fgni importat fignum . quantilim eft ex pat- cramentum non habet homo enim mod6 multis defc6libus cft fubiugatus quia cnira homo illc qui incidit in latrones k rcditudine ordinis ad Deum poteft cus Dci placeret inftitu- fi & tale Eclipfis cft moratiQum menti. nutus Monachorum . Quancilim etiam ad fuum fundamentum. potcft Dcus inftituere aliquod fignum. fignificata per talis res poflet primum prawnitto . & faci> mus figna.qaia vcrba non informant aquam. non eft fignurn tei. Vnde fignum diciturrefpc£liuead aiiquod & eftctiam ahcuius ignatum. . funt fignificare alia tionibus.cap. & in prognofti- Adpropofitum 1 dico qu6d fignum . & nonxquiuocum refpe<^u icndura. '*'"'•/> quod naturalitct fignificat. C*»tri. tum etiam . cft quod fignificant. Diuirf» p»f- vniusfenfus .fe. qux illas certitudinaliter & effic^citer . fideiuffio- & huiufmodi pad^bionibus. nece(Iari6 vt fundamenti. . . cui Sccund6. & Sacramentum. pedimentum gnum ipfius rccipientis.vt pater ad filium . vel aliquo huiufmodi. quam proferimus . ftatuimus. ficut fignum cfficax interpoficionis terrae . quia proni funt finfiu homi- . Et cilm fignum hoc duo iraportet. & cfficax .vt funi voces. eft REfpondeo . L anima creare in alitjuem effiSium inuiftbi^ lem y per (fuem homo ordinaretur ad glcriam.fed eft fignum dcmonftratiuum quantiim ad tetcium. y.&c. . fit ifta Artitulm Circa frimm. tria qu« videndum de re ficut ifta. vcl prognofticum. Item .& hoc fignum non eft femper verum. Poceft fenfibili enimhocfi- y. hoc fignum. vt propoficio fecum habeat rem. quod femper SnSJ* i. quam Magiftcr affignatin litera. uerfaiitcr vifibilis formaifcd audibilis. icilicet tionem . Tertia etiam eft diuifio figni infignumreme- refpe£lu przteriti & in cum refpecfVu futuri uum refpedlu prsfentls.qu6dfignificcc gratiam & gratia non datur .vc gtatiam . . vel nefundaraentum & rela> cellario rcquirat. Non foll^m autem poteft ftatuete huiufmodifi^num . . Pro cuiiu decla-.Lib. definitur per Auguftinum lo. & fit aini- : . vt manifcftum pft. qnod illHd efivaciter . c^uhA pnter jpeciem . ^* Cw fundarocnto i vel in pluribus fenfibi- libu« /'*'•"/«"»• .vtin fwfff^fifa aut audibili. Icem vniui rci vna eftdcfinitio: fcd Sacra< mentum T)iuid$tjU4. ^uam ittgeritfeyifibtu .vel fiSte accedenti.quara fignificat.poteft fignum roultjpliciter gnuro inftitui in vno re vifibili Q^Dl ip . quoad intelle(^um. eft-fignnmverum . attribuenda fi eft definitio. tani . quia aliquando tale fignum potcft adhiberi nolcnti . fine illo.quod fignat.quod non habet fuura fignatura fecura . fed propter im- nibus a inftitutura \Dco ad. ejfet ^ ratione adducit figni definUionem trihtu diuifionilpM declarat (fuale tnentum & pmit congruitatem . ex Ulu fit Sacra- tnftitutionis Sacr4- ad quasftionem . & non qubd quandoque non ineft. quia tale fignum non poflet efle veturo quantumeft ex pattefui . ficut patct per eius de« f}nitionem. ali^uid aUtidfacit ^uan^ iuramentis fignu vc fignatum cx naturarei. inquiti/^mvm res alitjua. fignum dcmonftrati- animafignificandum efficaciter . quia qiiantum cft ex fe femper habet fccumgratiam inuifibilem. cus eius. vel fruftr^ ftatueretur. diuifi» in tf- ^*" t&iuf Solcm & Lunam inter .non ftmt Sacramenta. decloKMdo Injtitulit SUs fiini & te fui. ad fundaracntum . Terti» figni diuifit. fignificandam gratiam . declarando hic funt neceiTariA videnda. relationem iroporcat Aliacft diuifio figni in fignum SCHOLIVM Ut. diuidi. raulcipliciter deuiare nitad_ <J' nef. quod fignificat . tiim eft ex fe in cognitionem venire.quia qux figna non funt adiua. non ergo hatc eft eius definitio.dcCiui- eftSacr* reffignumy vt patct in quod cap. in fignum ad placicum tamum. fignura naturale for- conuerfo.vt . praterjpeciem. vel . &c. quia non eft in poccftate noftra qu6d cale fignum . per quem. &c. Ncc eciam fignuro remcmoratiuum. Nec maiiiformans ipacct .an importats pcr Sacramcntum.

Si ergo luquaiis de dcfinitione. refedtionem imeriorem . te{[it an realitas Sacramenti. Itaenini perfeeft ctptMt ceptibus primz intcntionis fiunt diuifioncs. vt cfle cx inftitutione vcrum . qua. quz diuidunt ipfum . velin pluribns habcntibus HTiilitudi- ncm nacuralem ad fignatum . hoc non fit podibile re. qua: fignant interiorem confcnfum fignificans cx inftitutiune vcracfter. plura illa fenfibilia Sacramentum.& definitio Sacramcnti daca dete. ad- clTet ratienit ^u»ntiim »d conccptus conceptibus fecundarum intentionum.fottfl tjje (« plurtbtsfu»manis . quam GgnlhcAt hoc nomen Sacramentttm. Nam ficut vidcmus in adibus hu.& realitcr fignificat qux tamen . 7- Satramtntum. vtdiuerfas dii^iones. quod ipfa fit vna. Dtcitur aurem inagis viJibUis forma.& . oFlendit fitam definitionem nen differre in re ab ilU Magiftri yftd illamclaritu expoitere. bas didl<onum.* Tn 1.vel audibili. cui competit h«cdefcriptio. fiue fit non. vbi tancuro & Cur ^eeUli' 565 impediens vnicatem eius enentialem . fiuc non. & demonftratiuum dicuntur per fe de eo. quam audibiiis. quod fignificafvno noniinebellumTroianum.& ttrtn dejlni' . quia tamum animam cfrc per fe vnam. vel ad placitum cum ipfo fignato .vreiretfigiium cx inftitueiue ad placitum. vt creditur. per II. realis xmnm in KtfQliiit per fe primo modo. homo efianimal. hxcvoxhomo placitum quam . & ficut fignum in communi diciiur de Sacramento pcr fe . ajfert diffinitionem Saera- tionis realcs differentias illius ita in . fignis ad placitum quod circulus ortUmmtit. .7. vnum vel . iignificac animae nutritionem. ficut hzc. vt Item. & fimiliter in fignum demonftratiuum. in fignum verum & falfum. verum demonftratiuum in vnofcnnbili .& prognofticum . fi poffct efTe in re . eft przdicacio hzc Species eftgenui & . &grati« conferenda:. : ccptu intclligere per illud multa .cui repugnat cfTe in re extr. ergoSicramentum quantum adfuum figna- lum & slias *. & ens rationisin anima. rei extra nem. nam (ignificac nacnram humanam ad naturaliter aliam iignificac non plus rem vnam. Refpondeo. pocell lignum inditui in vno fcnhbili. interiorem.& rclationibus rationis fiunt diuifiones pct differcntias rationis correfpondentes. quud dicii relationcm ra- ratione fgniydr fi formales ferfc Jit & rentiasfito medo. quod propter hoc fic vnum fecundiim eirenciam. vc vna albedo in duabus fuperficiebus huc eifcc per fe vnum dcfinibiie . prour dicit vnitatem conceptus quiditatiui. mentaplura. Vndt refhluitt Sacramentum efi di^nibile ad modum fecundarum intentionum. iic^c fignum eius fundctur in realiter diuerfis ita poteft voluntas diuina per adlum fuum ftatuete orationem longam elTcf fignum vnius rei .fed in conceptibus fignifican. huiufmodi . & con. perfeii^ni. ita & fuc difFcrcntiz aliquz .1. . velhabentibus conuenientiam Raturalem . vel in multis renfibili- vt oratio . eft Sacramentuin Bap:ifmi .& materialia funt diuerfa. ? Non enim fequitur. quod Deus Sacramenturainftituit. Diciturergo quod non habet vnamdefinitionem. vt effent S»cram*nt4. nonadplacitum. SCHOLIVM Jt/inirififfit. quo in (ignum . prout dicit vnitatcm conceprus fignifican- ficetur tis quiditatcm fic dico quod Sacramentum memi eam^Me exponit. deiiniri Refpondeo quod non tionibus fignificamibus res extra . I. fccundum hoc dico & . quia non fignificat pcr fe vnum. non tamencft impoilibile dercla. Deum inftituerealiquwd fignum fenfibile. qai quod. fundamenta fint plura fenlibilia . vc fignaci .eft vna eftentialiter . vt elemenrum > fumen^o & verbum eftc eft inuifibili» gratia. vc CtnMeni*nin(iilut» ttr funt k Dtt fign» fenlibili» . & (it in aqua . Signum Explicat clare ^uomodo Sacramentum ti» coit- fojf» ad multas ftiecies .tjr ttiam tn- & fenfibilium. tnenti pon*- eft func verba. oratio includit. vc patec in Matrimonio .propter nobilitatem fenfusvifus ad omnes alios fenfus . vel tur vinbilis ex quibus . Similiterin Euchariftia feniibilis panisexterior. & fignum ad placitum. d.. quam importat Sacramentum eiTcntialitcr ad gratiam . & cftct fignum naturale . & eificax . quod tamcn muftum eft in fc vnum . in fuo ordine . . & ficut in rebus . quia nihii . multorum fenruum libus bus eiufdem fenfus . qux non (latuunifecundum fe vnum aliquo modo cffcntialiter . vc fignatum. & Terbistiignilicacablucionem anima. longai in qua func multx didiones fundantcs iflam relationem importatam per huiulmodi iignum. 8c vinbili . quod fi fignivno nomine. qui impotuic rebus fecundum conuenientias earum naturales ad res .& funda. diuiditur fuisditfcrentiis proptiis. vcl habent conuenientiam naturalem ad iignandum ipfum ngndCum.immodo eft omnis fcnfus.cui competit propric enim IHm. afinum . per fc dcfinibile. Qu^fliio 1 1. vcl diuerfas orationes.& habeat dcfcriptionem exprimentem quid nominis .de quo qui naturalitec nuirir. fi vnumaccidens eiret in dnobns fubdefinitio.titnis vn» tione rationis. vt ablutio exterior.& didum plucibus. ^uia habet genm diffie- autem in communi-diuiditui in fignum natuiale. propcer naturalem conuenientiam cum omnibus: 6c ideo ponitur in definitioue Saccainemi loco omnium creatura. quia hzc intentio rie fcciida^icilicct^frw. iftam relationem rationis ad c£Fcdumgratiz. vel fecundum conuenientiam ad placicum. licct iylla- vnum fignum quam refer- ad fundetur in mui- uon poteft fieri per fe vnuni. folijm in primis inten. . fic dico fignum imifibilu gratiaex inftitutione diuina efficaciter. .femper competit definitio: fed rcUtio figni . haberet vnam definitionem. eft fignum exprefliuum mufti . q. & cu multis taiibus . habet fiib fc multas fpccics» fecundasintcntiones.RtUtio r»' licct fcilicet & . fundamentaefte plura. animorum taniumadplacitum.cum iclationes fpecificentur cx fundamcntis. & genus fuum . ficut definitionem fignum naturale fuis.quod & 6. gratiam inuifib>Iem in vno demon- fenfibili . cui. quodammodo omnis ficut hoi^io eft fotnia.habeat vnam . Sic ied^is. dico latione reali lia ftratiue Jlrtieulut 1. Secundo . DIco dc re importata per Sacramentum videre circa feciihdum .vnit»ie tibusres fecundz intentionis. ed. fiue res fignata fit quod Sacraroentum in anima. fiue fpecificciur . Sed potcftne Sacramcntum quod fignificat tis . vcl niulta reniibilia. tur relatione raiionis vna . vel in vuo lcnfib:li non habente (imilitudinem nauiraleni ad fignacum . Contra. vel veraciter etan repra- fentanSf . quod intellcdus poicft vno con- ha:ceft defcriptio DHputat »n Sacrameium qu6d fignati. natus foliis vindibus appenlus baculo. licet quandoque . non habet definitio- eft in fe ens diminutum. Congruumergo pluribushabente. Tertio. ficut animal hominem. inftituitur impofita-ab vel Adam.cuiufmodi funtnoniinaHebrza. Si autem loquaris de defini> tunc tione. Vel porcA ftatuere plura fenfibi- fuit tione Sncra- ellcntialc Dices quod non cft poflibile rclationcm cfle vnam .

8. ficut vas continct tualiter Domine Sacramenta non diciiut. fuccciruiononpof- vnum extra animam poftamen ambo fundare vnam relationem ra- fet fieri aliquid tionis . 8. & .part.fed animxilcicl . &: fignato autem difFerentiac. id eft. cfE- eam fignans. tom. fit eadem cum definitione illa. dita a M4' eadem. Licet enim Sacraraentum.definitur pei additamentum .1 . & corrclatiui. vcl plurium quaedara conformia naturalitcr fignificatis quadam ad placitum .art. fi .Tanta efi virtm Tertium.part. Soli Deo conuenit iUuminare ammM. qua diExplicatur citur. Detrahe . communi fibili.: ea fufcipicntibus Deus dat gratiam . quod fic. 7. vt fcilicet haec definitio fic . Abhas mini fer baculHM. art. fcd cft inftitationc ver. j«<//. ^. Ciim enini accipitur in illa definitione. qu«im in fe . efi/tgnumfin/ibtle imifihilii gratieex veruciter. AqguftinusS^.part.«ri.& fi addantur. quod fi 'w'"*». Dico definiti» Sa. quod . Auteol.cr- go. ^Jt i. fcd taniiim perTioJunimeriti &tunc non differcigo vjderent a Sacramentis veteris lcgis . quia vifus propter eius cxcellentiam ad alios fenfus ( vt primo Metaphyficae. ficut pcr fubicftum. Item. tunc ex vi S. ti^ali. Epifieptts perannulumfic diuifionesgratiartim ditterfis fitnt tradita Sacramentis non eft caufa efficiens Praebendar Itcm. Itcm . vt per tcrminum.. negati" . beturi. '*'' . eft. text. ita ictriam rationem rcfponfum omnia fundamcnta fpecialia.' completa. paxte cflentiali compofiti . quod gratiam tnr illam .non fit aliquid vnum. di^. 8c vcibo . eadem definitio erit cum iila iam data .art. i Suarcz i. & olco. !<. id eft. j[iJiro. Durand.?cramcnti non iuftificaret . ergo continent cam vireaufa continet effc6kum infuavir- cicra intelligibilem .^. I T V R. &: dcmonftra- &bancdcfinitionem «"xprcilit Magifter cum dixit quod proprie Sacramentum dititur fignum inuifibilis gratia.m. exinfiitmiene. part. Scd cum relatio non poflit efle. .j. non fic graiiain Sacramentis. non fic definitione Saciamenti. qudfi.. quzft. cramenti .^.. quaft. & fucceflluo. ibi failacia fic difFercntiae poteft cadcre in dcfinitioncSa- additum communc. & imitante figna* vifus extenditur ad adtus aliorum fcnfunm. vt dicatur quod SntcrameutKm efi inuijihilis gnttis vifibilis forma.vt ad vi& fimiiia: & Jdcom- rationis ad & .ibi vifibile . ContrJi Bernardas in fermone de Cocna DoArg. luminantur per gratiam Adaliud. i. fnum.quod eftfcnfibile vnius . fe includit funda- taracn accipiendo ipfum .i. Cernard.}. Dcficiunt que. infuflicicnte 6ic.membro j. caufat inanima. quae non funt conformia quae non vidcmur pofle cadcre ? . Vndc in quadara Argum. poniicir loco differentiarum. 9. D. D. alitcr non. cuiusefl:.quiacaufx UOC.x.Auguft. probationera & fic eft dico . Nec vniuoca:. & reprjcfcntans.qu6d Saeramentum cft vifibilu forma.Bonaucnt. . 3. Sictit inuefiitur Canonictu per librum . nifi in alicjuo fundamenio finito. Vafq. abflirahi vnum commune.cum & tuncoportct fuppletedilfcrcn- & fuudanienii. adus patet & dico quod k fnndamentis fpecialibus omnium rclationuiT» Sacianientorum.^. legis continent gratiam.iciicc.art.i. vt huiufraodi . 181. intii/ibilis vt . crgo & fenfibile cius ad fenfibilia aiiorum fcnfuum. aut aeqniuocae ? Non a:qui- quia cfFedlus acquiuocus cft nobiliori modo in fua caufa acquiuoca . fibilcjaudibilejtangiLMie.patei quod non accipituribiy<>rOT<i pro fotraa infotmantcncc pto foima cxcmplari. hie ArticulHI ]. tiuc gratiara fignansinuifibilem. vt eiiu imnginem gerat .quia res /acra : fecundum formalefuum fignatum. & . vt di6lum eft daracntis aliquid per fc commune .(jr demonflratiue gratMtn fi~ infiittttione Ad vltimam De tcrtio articulo an . & imitame : 5c fic accipitur ibi pro lelatione figni ad fignatum:f»/*&i/e autcm accipi- tur ibi pro fundamento communi ipfius figni^ici- pto fenfibili . pro 3.. nifi qui. . pitui. vel intcllcftus fpe- : tute. Refpondeo demonftratum Sc .Homil.<f. vniuoca: cum fuis cfFcftibus funt eiufdem fpe- Sacramcnta . Ad primam raiionem dico quod roinor cft fal- Jtd urgum. & fed hoc noncft. expriraantur didtas -^^ttrtum. fi Sacramenta nouaelegis nondent gra- Sicundttm.i. vt oorput tangat . &c. Epifcopatus. ficut accidentia aliqna . m dcfinitione alicuius vnius. fri- ^^^S'^'^ CoWtdiz continent rcalitcr ficui quod licet fe vnura. Sactamcnta nouae i. .vt importat ifta duo frimumfri»' fundaraenta cum relatione.forma non accipitur ibi pro forma informante . hlc qutft.5«</Z.qutft. quara confetunt . Auguftinusfupetloan.aut er- vt caufar vniuoca:. fed libcr ncc annulus .non quodcun- ipfius figni. crgo nec Sacramentum go ad fignatum. Scotus »» Oxon. cor ahluat : ergo Saaqna .nfibile.Thom. I.t]U4fi. \-& i-part. ioco fignat . ficut pct furciamentum . Itcm. & gratia. & caHfa exiftat . aliquid per Jldfediilnm.qutft fx. . poteft itlud poni in in adlu ipfara gratiam. y 5. fa. & muneomnibus SMcranunti finiri 4fjinitif. accipitor ibi pro gratia inui- dicitury^«»<>». &^udft.^. qaod non conuenit aliis . Ad ex permanente. ly^l^.& ha. quaf(iionura.^. qusta- funt quia acci- nam caciter 10. ^. tkts figni. ckcunc poteft fic devt . vtriquc . i . & & j.quod fi fuppleantur diftereniis prardidlz quod trameti tr*- proccditur ibi ab Confequcntia:.-C . cadctnc in dcfinitione Sacramenti finitum ficut cortclatiuum Et vidctur quod non. dijp. licer lie fcnfibili in alia definitio a pciedida. & cxprimitur ibi gcnus. Metafh. aquam. Diftindio 566 fintam gratit fignum ponatur loco genctis. Gabr. fed pro forma eft declarante . Inuifihigrati£ accipitor pro correlatiuo .IV. & tunc abftrahcndo a funfpecialibus pe^manente. & per dnplex additamentum . fcd pro forraa repracfcntante tum j Ad .noneft gnans. ^Udfi. poteft ab aqua.& correlatiuo. cffi- ciant. Q_y iE s T o I 1 ytrum Sacramenta mu<e T. Lib. cap. qu6d efi inmfibilis grati* vifihilMforma. Rclatio enim. fcd . fignum f«. quia fundamcnta funt fcnfibilia vnius fcnfus. cramenta habcnt virtutem abluendi corpus. Nct»bile du- hium fotui' tur. ergo ipfe folus eam QVi£ST10 Auguft.i. quia relatio rationis non per mentum extra dico . tiam .vt dicit vnitatem conceptusquiditatis in intelledu .& aniraara . .& prztcr hoc etiam pct correlariuura. cft caufa ef- Sacramcntaelficcrent gratiam. dicitur) accipitur pro omni (cnfa. Perficiant in nobis Sacramenta quod centinent men eft relatio rationis relata 1 1 g^^ R G V ficiensgratia. legu habeant caufilitatem aSiiuam res^e£iu gratU^ Alenf.qusft. nifi conferendo gtatiam.

^. necinquarta. . . aiicer non eflct medicina: ergo. Deiinicio etiam Sacramenti.^. quia . 567 Magifter ponit in Q^V iE S T ytrum Sacrameniis noux legii njirtuj fupernaturalks infit aliqua quatjit ali- .^. ad argumenta r. fed eft agcns difponcns ad gratiam. Primo . D. Item . vtgratiafirnilitHdinemge"' IV. vtdoiabra formam in materia. & D.HetMXns qutft. StwnJa. f. quod rat. quod non pluribus fubicAis.quam : . nifi c. in Eucharifiia . .ihil tranfubftamiatio. vt conccrnunc rationcm Sactamcnti . ^uod aii- principaiis agentis & idco Thtmt. R ^^^ KZi^^ W2&^ frimHm. Tertio eft ajfignabile .vnum Sacramentum non habet nifi vnam quaedam autcraSacramcntaincludunc plura fenfibiiia. "O" j iietttndHm.ejuafi.p»rt. quia nihii pra: /"'»•»'"/"»»- '""* . vcl generationis gratiac in aniraa. 1 . vt aiiqucm charadlcrcm . &cfieri. & .& qnieta. vt virvci doiabrz in fccando. 8. l'Aiad. conficratioftatim I. Item . Ad Tanta ef} ciens gratiam in anima quia nec principalicer. crgo aquarBaptifmi ineft aliquavirtus refpcftu infufionis. confcqucntcr fecundum hoc refpondcnt ad fccundam quxftioncm .pr»dina cfinaturalis .vcl diuidendo. dt fotenti» »rt. TmiM. quia in nulla fpccicrum cius non in prima. fingu. eftfupcr.membre j. diftinguunt caufam efficicntem .'' continuo fluxu . cntii incompleti .difi. vcl quendam ornatum aniina» qui dirpoficio V . (^ «'«ficri in per ejuam caufant inftrumenta- Cr phyftce gratiam. haber & rcfpcdu aiterius . potcft fit eftifta virrus Dicunt hxa. V G I T V R quod non . nec quid abfoiutum.Cf' 3 .^. tcm i. it 1 6. ibi art.ic qutji . Ncucro iftorum modorum eft Sacramentum caufa cffi- difcurrcndo pcr omnia Prsdicamcnta.qutfi ^.>"" qucitd ftioncra arguo AD primam quxftionem dicitur quod Sacramenta nouas icgis aliquam per fc cfficaciam habenc rcfpedlu gracix . ftans.non rcfpeftus nam cum Sacraraenta habcant aiiquara ef: ncaciam rcfpcdlu gratiz cx refponfione ad primam quzftioncm . noua relatio non poteft ahcui aducnire dc nouo finc aliquo abfoluto nouo. ^uttfl. nera. vt patct . i . artingens nifi . Phy/ic. vt & dum dans Sacramen- .qmft.iufac fine quibus non .quia non animam inducendo gratiam. vt habetur j. ergo vlcravircutem Sacramentieflcntiaatiqua alia virtus fibi inhzrens . quod fcilicet virtute propria inducii vitimum terminum vei inftrumentale quo in virtute alterius. \k aucem partes ccrminorum facile probari poffunt. quia non eft fotma corporalis . A\tti( ^. Auguftinus fuper loannem vbi fupra.Saitex i p»rt. tiam . cjuo attingi pcjfet autem crearipmter DeHorem hic Richard. i . 61.nec mcnci eft initiji- Agcns autcm cft efficiens perficiens. &c. 6" luift. i. COnira primocontradidia ad priorem qo«llla difpofitio ad grafic RtiicttHr fti.Thomas hic qudft. in pri- quia nulla difpofitio terminum crcationis . & verbum.eju^fl. ncc figura con.»rt. Secundo creaittra Sacramenti caufatur a definit .& alij.tjuti» ^Htbufdam efl charaUer y in altjsornattu. fed aqua .Qu^eftio I V. to vtitur co. ft)ecies & ^ 9. ergo requiritur in cis aiiqua virtus abloiuta nouarefpe«^u gratia: crcands. Thom. fic cattfant phy- & D. ^ittftione. qui confcrtur per Sacramcnta. t. virtutc propria potcft poni rcs alicuius Pr«dica- . ^6.Caiet. inconueniens. vt corpus tangat.vt earabluat. Sed vc vidcacur quoraodo Sacramentum fit ^««'A 'ffi"*"' ''"f^**caufa cfficiens gratia:.fcilicet fice difpofititti gratiam. virtutem . pcr quam caulcnt difpofitioncm ad grafufceptioncm.cintra Gentes.& ifta virtus eft aliquid abroiutum. quia noneft naturalis ncc impotentia . . oftenditur quod habcant virtutcm .hic i . O 1 litera tia». hoc innuit. . cjtiando ipfim phyfice ab ipfi caufatur. abluic . nec in tertia. ergo cft Sed fiquarras. Maiorejuaft. verbum & elemen- tum lem : fi Aognft.^^. & e conucrfo ncgatiuc .^j. 6.tontruGtnt.j.art. SCHOLIVM II.pnrt. Oxon. .6i. ncc in fccunda. ficut gracia crgo quod habct cau. hic ^ttdft.iodo iam explicato . Thomas §}M)adfecundam ^utftioncm modum Sacramentis nottt legi^. quia aiicer non eirent hoc cft caufa: gratiaf. vt Sacraraentum Baprifmi . vnum cflec accidens cflec in tffcjitum.quia non eftpadlo.fed di/pofttionem eitts prituiam.vt fundamenca diftin£ta fubicdo. quia quoddam eft efficiens diiponcns. fed pcr modum agcniis in- eft in Sacramemi virtus cum appiicatur ad opus cft in eontinuo/fr/. art 4. ncc pudibilis qualitas. quia non eft habitus.Ferrar. litacis pocentia vel cfficiens principaie. ejiiia inftrHmentaliter. in . effeclm ergo non faEia prolatione verborum. Sacramentum eft medicina fpiritualis fed racdicjna habct aliquam viripfiiis anima: tutcm ad fanandum . virtits acjtiA.art. i.ficHt & ipfagratia . 4- non cft penit aliejuam virttttem fupernaturalem abfslittam per liter virtus principium adionis.Palud. .quAfi.jutift. Sco- Argumitum . ficut cft virtus eft virtus & tlHtbni exemplis declarat. . nec inftruraencalitcr attingic gratiam adtionc fua. Ratio . quoddam .part.&c. . i. 4. cfle relatio.membr. 1 1 1 o art. ftrumcntalis tus fcrrac. habent relationem figni fcnfibilis rclpedu gratiz inuifibilis & infenfibilis .part. ciuaft. primo fententiam D. i. Concra. paniifit De hoc 4 Gratiam nttm.text. quaiis fufius tit. pre prirna Sacramenta nottit legit ejfe caufas gracaufant non ipfam gratiam.cr phjfice gratia fufccptio- ^uia anteejuamftieciei vecum tangttnt SCHOLIVM eyldiittcit fcd in virtute principalis agcntis quodammodo ncceflitans ad eft . Capreol. Ferrar.Thomt cjuoadprimam partem.arr.^. DoBor terminHS fidficHndum ipfum in creare non poteH. nifi fortc Qualiiatis fed ingenerc Quanon poteft cfle . & infufionem. perficiens eft dupiex l.cap. lia.\ .<* D. 4. vcl confiftens in corpore crgo. fed Sacramcnta non habent cfficaciam rcfpcdtu gra- falitatcra 0.& caufiiexiftat . dift. Impugnat /ententiam D. quo modo caufa creationu gratid in anima tus in Oxon. Scoti contra tertiam conclu- fionem.ettf. Hxc autem quia nec terminus .qu6d in Sacramentis Ifti aliqua virtus inhxrens rcfpcftu gratia: crcan- cft dz. tenent yllenfz. nec cffcdiuara rcfpcdiu vnius fecundumcos talis difpofitionis raa quxftione huius quarti rcquiritur ad . fcilicet bilisgratia vifibilis forma.i6. i Bouau. 10. & hoc non in inducens quandam difpofitionem in anima ad gratis fufceptioncm .4. hic qutft. . prlma eH tjuia dilfofiiioad grtitiam creationii.>i»»/<> . ltem.aliccr cflct falla.

Lib. verborum caufecur difpoflcio ifta vircuce Sacramenci .^ in f»ffo diui^ quis vccretur Sacramcnco virtus in aiiqua per applicationem ad opus . aut pars virtutis in parce Sacramenti ? Non primo modo . Jine iUu alijs . non tjfet tota in tott . gratia. re quando infunderetHr. ifta . quia fe.' f4on fucccfliuc. anum. fi aii- eo.& toca in qualibec parte.nin virtute praeccdcntium Item mum» vel nulla.& per con«rverbis . & conftat quod forma fpiricualis non extendicur .aiit & caufacur in aninia virtute Sacram^n- pcimo vltimo verborum. ^uaii. in qualihet Jyllaha.potcftPeus Hmul creare in forma non fpirituali . ncc habent fuam aftioncm naturalem . rnam & . qu^ro quid caufant inftrumentaliter. toties caufaretur iiia difpofitio fupernaturalis in anima. Si dicas quod caufac caiem difpoficionem in . fi fcquens prius cft vircus in hi s put meum . S'cund6 fufcipicnti finita eft proiatio tcmpore praeeedenti . cuiufmodi eft ifta virtus in Sacramento nec fccundo modo . nunquam ftitn.li. minima crcatain anima virtuteSacra- /lifporicio r*ijeitmr. qu6d abfurdum eft. quia agens inftru- pancm . tjua non efi ratio receptiui . . tum. muicipiicacio fic in inftanti .8cc. & cemporeiergo Item. videlicet ernatu c^ virtutt i . 7' Retfeitur Thtftu. Phyjic. qua: ponicar inSacramenco. Noneftprim6. & di» tunc quotics vteretur eo.crgo vel quaciibcccftufabic gratiam. ipfi . ^ quam Sacerdos vc dicit ifta opinio. nec dilpoficioncm ad eam . proferuntur. & . . 1 S68 pr^fuppontt. COntra foiutionem fccunds quzftionis. Rejiluit primam qutjlionem . cum fint in fe eiufdcmr^tionis. funt au- teniante vltimum inftans prolationis verborum. vcl fcqucnti* fed in . que cft impoflibiie.quia artifex viicur co. quod non fecundurn partes fubicdli. nec aliquidjitpematurale . SCHOLIVM IV. Sc pcr confcquens antc vltimum inftans vcrborum caufaiur ab eis difpofitio fn anima ad gratiam.&c. cum in vitimo inftanci nihil tic de veibis. $c non in vltimo inftanci \ ergo cunc dum verba . Si dicas quod in vlcimo inftanti prdlationis mam & »rgHm. ftdentium.qut- virtus auc eft aiccra fyilaba. mencaiiter poffunt agere . ergo iedo in fubiedum . cuius ejfe non cft formaliter in fieri . Probat primo . neceffitans & . nonintciligo. Tertio. nec pcr confcqucns habent fuam adio- & cunc fuccefllue crearct eft necefle finiplicitatem ininftanti I. niH in vircute Oei. niiiilominijs confequicur anima cfFedum Sacramcnti . cciamfi eft nunquam vircus in quam eft dicit . D. eft pars in parte. ^uia omnis disfojitio ad formam . aut principaliter . ica Praetcrea. .aneft tecalicer in toto . eji Jic quodammedo cauja aSliua eim injlrumentalu .& vcrborum non fcdcummotu. quodconftac omnibus eiTe faifum j vei . aut crea- anima fimul. iilam difpoflcionern ad graciam.text. ita hic. ad eorum tamen minijlrationem ex paSlo gratiam caujiriin non ponente okicem. non tangit pancm vinum . quod nima Sacramcntum aiiquoddcturmi- & . & ^ mn ejl affigna- De hoc Ifttf in Qxon. eft in virtute eorum corpus Chrifti. refpS- fic effct . fi fic ifla caufat vlcimum vircute Item. vci quando non cft in vitimo mcmbroicunp caufa|}ic cam. . nifi dum funt crgo nec inftru- fiiili. nefcio quam quzro . 5»l» r»tion»lit inr vircus migrac defub- aiia vircus in altera conueniensaiicui opcri. quod in eorpore. verum. & & tum etiam . ^uia iUa non ejfet totain tjualibet parte Sacramenti . quia omncm formam pernjanentem .quo terminata. Sacramentum agcre inftrq- mcntaiiter ad gratiam. vei liteca & Item »lt4 fe^onfio^ §iutmtdo vlfim» gun* fufitt in virtutt prt- non corpus vicimo in- tfTcc in qu6d circa panem SCHOLIVM Ti^Htat refponjionem jiienem. & vera cranfubftanciatio iftarum fpccicrum in forpus Chrifti . necinEuchatiftiatanquamin^rf. Contrk fii eadem in qualibet fyleadem ergo illa manc( vfque in finem prolationis vetborum j fed nuil. ergo prius fic in co . ergo vlciipa fyiiaba cum yltima guttaaquae fufficcrct ad charaderern . nec tota in toto . nifl ftanti Iccm fiat menti.i fyllaba manet fimul cum alia . vci fyiiatxi . vccum . Confcqueiitia patet . D. diuifibilit ejt infttumcntum aiiorum aiiquid in fine. & nuilo modo in aiiquo accidcnce. V. quia hoc folummodo conceditur de forma fubftantiali in anima intcilcdtiua . nullum inftrumentum fed prius iilo qua : eft cale. ergeid facit per aHienes naturales ex pa£}o tjcilicet Def . . nifi dum funt . taiem difponcioncm imprimendam refped^a graciz in Sacratnento Baptifmi. Ponatur crgo rum neucrum fioe fupernacuraiem Chrifti finita prolacione pcrfcdtionem agentisj qualis cft ifta difpoHtio ad graiiam. & aiia ? Si quanciras difcteca . . necin vnaalitjua determinata. i&«c vcitur aliquis vcatureis. Prirno. propccr perfedlam capacitatem reccptii^i non habentiscontrarium. ncm ^ chara6ber. & toticsfieret nouum miraculum. & per cpnfequens. (inihii diccrctut de verbis poftptiprolacionem. quia poteft cfte fuccefllo . 3. Non gratiam. nec injlrumentaliter. Item. vcl gtadus form«. quia quziibct eOi Icem laba j aut aiia ergo Sacratnencum non caufat gtatiam . »d i. Ycl per tr^nfmutatip- Iicm naturaliter . & in- fed verba iila non habcnc adioftrumencalem nem nacuralem . . . quia vetba proiatacirca ^ vinum i" Sacramcnto Euchaciftia. ^liquid imprimatur in paffo. n)cntaie fimul habet adiioncm naturaicm . quia Sacramcnta nuUo modo cfficiunc idam difpontionem in anima fecundiim tur a Sacramentis in pos. Diftindio omnis forma paturalis asquc habct e^e in fufccptiuo per crcationctT) fupernaturalitcr. fj aliquid caufet . Per tc ad iftam gratiam eft aliqua ita verborum aiiqua aitcratio anccquam 6at corpus Chriftii. auc fuccefEuc. meritum dicitur cauja prttrnij Jed Sacramenti miniJiratie eii dilfejitio reffeilu gratit ntcejfitans adeam. aut in inftanti prolationis inftanti : (i primo in inftanti} tum fecundum totum id quod inftans piolationis vcrboram ergo Sacra- fequitur .phyjice . fidio vidccur dicere . ifta difpofuio refpcdlu gratiae . qnia caufat talem difpofitionem . flcutcauacur iapis vicima gutta virtuceprxcedentis . cft forma fpirituaiis . neceffitante . iftorum verborum Sacramcntalium. vcl. propter fum- . Ego haptizji) te. primum fuperfluit . Jcilicet Sacramenta non caufare gratiam .quor cft in propolito. IIL Tl}em<t adfecund/im ^«4* ponit virtutem jHptmaturalem in <jHateni*t Sacrarnentu. fed tan- cundum eos . vt Clltlt . qus pofuit virtutem illam dc vircucc ilia . e^m quod nop .quorum vcrum- vltimo inftanci vircuce (yiiabarum pr^cedencium. tunc arguo inducicur ti in : ifta difpoHtio ad gratiam. tum corporalis vircus. . Probo .j. Tcicancum vicimaiicera. ex S. tum .

quan- tatio- anima ef- fcdiuc refpcdu gratix ita ego pono ablutionera aqnx . Tem. nec principaliter.Detrahe. Sacramcntis tM. & alia Sacramenta legalia dabant in effieiend» gratiam . mulco magis Sacramentum ablntio inftrumen- & . nec etiam ex virtute proptia conferebant gratiam. 9- Probatio per rationem patet . quam veteris tantum datur gra- & propter tia citur aliquo raodo caufa fubftantix Patct litas lialis . vel quia ab eis fit gratia . non darc gratiam.fcrrent quod fignant . quiacxremonialia illa. fcd a Deo ipfis Sacramcn- & & Diues enim ofFerens bouem in hoftiam falutarcm . fed tantum Dei paSium . qu« eft ibi adkio principa- DHptfiti» qut nin tfl r»tio rtctfti' lli. huiufmodi . virtute propria opetis operati. fed per illam quara habet . tamen di- bonum rootum propter opus opcraturo Itcm.vna virtute Sacramenti .& dicoi quod nullum Sacraroentum vllo modo agitad creationem gratix. gratix lis. Pars II. ficut dicit Ma- Ad fecundum . ifta difpofitio forrax fubftantialis caufat alidifpofitionera aliam a fe refpedu illius a(5liua tc(ocGt\i quam fubftantix . non diflenmt aSacramentis noux legis per Differentim dare gratiara . vt aquacumverbis in Sacramento Baptifmi abluece habetcor- qux poteftdici adio inftrumentalis rcfpediu . vel in fe aliquam difpofitionera ad aliquem terminura refpe^u gratix prx- V. & adiui rcfpedlu gratix. ponendo tot abfoluta in aqua & aniraa . ieiunare . . fic . hec efl . aUeratio pr*cetUns fomiAm fiJtfiantialem nectjfxrio . nimm.fi infitin fufceptione Sacramenti. Sacramentum propricdicatur difpofi- adiua naturalis refpedu gratiac. ^uodtamum efi rere fignificare effcaciter . fine bono mota interiori . Similiter in propofito Sacraroenta ad quxftionem primam . quam quod ipfe fecit fe beatum. fteundS. Circuralegii. non imraediat^ . confcrunt gratiam enim ablutio fit paflio non tamen refpeau gracix licet : corporis 'wSi?* B. violemam adliuitaiem. Sacramenti.vt immolare vidimas pacificas.qu6d Sacramenta dicuntur contincrc gra- vt con- . ergo tamen caufa iHiiu diffofitina & citur fimiliter inpropefitode Sacramento reifeibtgrati*. vtfic non caufant in anima . V. fcd ad quatitatem in ca .quam fecundum priorem viam . Probatio . In Sacramento autem datur duplex gratia. Sacramenta noux legis.& per ra- .efl »SiM». quia Sacraroentum fotmaliter confiftit in vfu . interiorcm . bic k mm. i Ja . eft fufceptio Sactamenti . & . Kefilutit ). . Secundo. Habct tamen Sacramentum REfpondeo ergo 8. Aiargum. dicerctur aliquo roodo caufare gratiam . at^iua refpedlu gratix. <*r ntua cifio enim . tunc . nifiprii^snccaufa nifi do non eft prxcise in ratione recepciui habct aliquomodo rationemefficientis refpcdUi illius trtmift» ^uiratiir frt' non dicitur illius pofterioris fitio Ter merit» fUfmtd» ac caufat difpofitioncm caufa C. 1 6 effeilum . dicitur caufare ipfum rerminum . nec princjpaliter caufat aliquam difpofitioncma fc rcfpedluprarmij: verius cnim conceditur quod merita fecernnt iprum beatnm . forma:. ponis de aqua . Mcritum concedtturbabe- refpcaum cfficacix alicuius refpcftu przmij. fed eft difpofitio aftiua refpeaiu eius ex pa- Per exemplum qutft. I 569 tur ad caufam efficientem nec . XI. dico quod Sacramenta veteris Ai & oblationes veteris tis noux legis difl^erunt a legis per dare . Qu^ftio virtHte inmetu. tio quat eft neccffitans ad . Ad ttrtmm. Sacramentiseftgra- ma: fubftantialis ncccirario non per fe tetminatur ad fubftantiam . legis aione diuina . Sc ita fufceptio Sacramenti eft imroediata difpofitio ad gratiam . & eSi b certo hahere ex fe. qux nonfunt Sacrarocnta. vera demonftratiua non quia dant gratiam . roen nec inftrumentalitcr .t. & limitationem olei cum verbiseflc imraediatam difpofitionem ad gratiam adiuc. & hoc eft quod dicii Magiftcr talis non ab multipliciter.tedutaa vero ad genus caufa: cfficientis. fi bono. SCHOLIVM pcr ipfa. ergo fi ille qui inducit difpofitionem non ha. quia fignificai ablutionem anims intetiorem. & non habet tantum fentirMttm. alteratio praccedens indudlioncm for- lis. (icut nec etiam cxreraonialia noftra . efficiens caufans difpofitionem ad aliquem terminum . difpofitio ^»lit*f Sa- terfeipfa. vt ad pcr fe tcrminum intrinfccum . gratiara illa erunt quodammodo difpofitio & tiam . vt abftinere <i carnibus dicbus Veneris . nec inftrumentaliter. nec ex padione diuina . quMnuU non terminetwr ad iUamy vtadperfi terminum . fed non tantam ficut Baptifmus. non forma- quia tunc fubftantia eflet per fe quanec fitialis quia prjtcedit cam . quandam a^lionem naturalem .fimper ^uem fignificant .i. ncm receptiui refpedu gratix. Cxreroonialia tamen. agit ad indudlionem illius fub' ftantix. ergo ciim . quod caufet gratiam in anima. nuUam virtutem phyficam inha- Sacramentu . . & ita fecundium hanc viam facilius poteft fiiftineri Sacramenta daregratiam. quia pcr meritum acquiritur przmium & tare . 10. .. diaiHua .fedad^ualitaiem . ficut ipfi ponunc de ornatu ergo habct rationem efficicncis .nifi per fufccptionem caiifet in in fignato . orare. fed ^ Dco per ipfa . alia rationeboni motus interioris . fitmenda tamen virtutem^ro vltimo potentiafigni pra£liciy dicit admittendam ejfc in Sacramentit . ceflat alteratio Scoti . gifter. quia pus. . qua Dcus pepigic . bcntcm rationem formz diformx. jidficundam tjuaflionem dicit cenfequenter ad iam diSla in prtcedenti . caufa pofterioris. Minor patct per exemplum. fit Ad argumenta prirax quxftionis dico ad primum. ftantum DoHorem in Oxon. & pauper non habens vnde offerat aliquid . pcr gratiam . recipit gratiam . motus interiiis ad bonum afFe(^um erga Deum . quia ficut cu ponis virtutem in aqua pofle cceare aliquam difpofitioncra in ficut caufans . non dicituc caufa C. nec matequia quando fubftancia induciiur. vt figna eflediua . ficut tuponisde Ad quod id illa . qnxdam refpedlu . alfiftere fed quodeftcauiaprioris. ic prxceffit ex roerito Auguftinus in cip. formam. & .quzeft difpofitio vlterior non in ratione reccptiui . ficut tu receptiui refpedu catur habcrc cfficaciam rcfpedu . & non dare gratiara fed per dare Saeramemt»rum veterit roaiorem gratiam & minorem gratiam. quod dicit ablutio fa&a in aqua ornatu. & alia gratiam. ergo vt difpofitio aftiua reducieper. Quod probatur fic. fofceptio Sacramenti eftqusdamdifponcceflitansad gratiam cx padiionediuina. quia non fe tenent cx parte animx rccipientis . nec difpofitiuc per aiiqoara adlionem fupernaturalcm Tirtute alicuius alierius ad gratiam. & diues non. tionem. B. fU^jHtlM. In cxremonialibus autem tam noux legis . Vide Ad . Deus non anima gratiam.

: &c.membro y.jo.de Bapt.{inaleftcc»' dum eft .4. i.Greg. vcl difpofi- ^^.Dutaad.iili ailiilic Deus. crgo ibi camen contendas omnino quod oporcct po- Si nere vitcuceminSacramentorefpe<5lu gratiac. Ex^ho R»ti» aJep» fofitum. tentia fua abfoluta non potret : immunda fiat munda fed non mundadeimmunda. 1 tum art. & inlH* tuium a Deo . pnrt. 9. »b' . de Cardi- Ad primaml Auguftini de aqua .& cap Maiores.art.cap.fecundiim quam fit omne illud. Autcol. ficut cft in Sacramcnto Ad I.dr i. &c. ncc dabantur. difp. Item. i o.ficut mo- do B-iptifmus fuo modo. D. ponitur in lite- fignabat . y. per Cir- i i Circumcifionis .frcsp. .quod non includit contradidionem.^Ho injiitutm eji.i. j (^ citatMi in tjuajlione.cap. Circumcifio nou aperuit ianuum tia .Luc4.^utfi-j. dico non difAi argum. ncc vinuics augcbantur. quod faccrec . . Baptifmm. Sacramenca noux lcgis caufanc .intur . fi enim rationcsaliquid valeant . t.C^ tioncm ad cam. pt i (mo. 1« quia non dacur alicui . quod fi ficret aliter & fccundiim alias lcgcs ftarutas. fed temporc legis fcriptz non vidcbatur aliud remcdium ante inftitutum contra peccatum originale . Et probatur perrationem. & communii.Duplex Dei . M V I Originale deleri per Ciratmcijienem.Ciuitat. giuinuneper EuimgeliHm fuurn. vt & cfficaciter veracicer. Sed vltcriias dubium cft vtrum peccatum ori- An fine col- dimitti finc collationcgratias? lAtiene gra- fii quia tam ablatio culps . fiat amicus Dei .*tit frimM. Moral.& iplo ablato ftatim incft fignatum.i.quod patet cxprcfsc pcraudloritatcm Auguftini adduitam n oppofi um : ^* eju» injiituta eji Circumcijioy &c. Beda hie D.l. liccc imperfcdle. eft Q^v ^ ^ S T O I V.4. Diftinaiol. non pcr mutatioiiem fa(ftam omnino immutabilis. qu^m remedium Ad aliam. cft . .^ ii i. text.cap. cigo pcr nnitatioiicm fa£lam in anima.f»rt. B. Prima talis cft Anima non poteft purgatide tiunRich.&ordinatas<kdiuina voluntate .noninor- potenti». hoc videntur probare.ponitfen-' 6i.4 Rubion. di. hal^f^^K} betur in litera huius diftindionis.i. gratia R G V I T V R quod non. . & 1 Gen. & ^^ Circnmcifione peccata tantuiii rcmittcb. litatem. j«^j*. quia Deus nunquam rcliquit hominem fine adiutorio . tbid. cumjitis rationihw.5c habe. (^ «r- iin»t». nec vidco neccflicaccm ponendialiam difpofitioncm. de Cale. fua attingat gtatiam . impcdimentum ex parte fufcipientis .6. gra- quia fit X.Si dico quod virtus vno modo cft vltimum dc potentia 1. Maioi. Ad aliud . \6^. Refpondeo. qutfi. fed non fignabat nifi peccati remifHoergo ilkid tantara confercbat.cap. & talis efl rclatio Sacramcnti rcfpcdu gratiac.Mafculus cuius pr^putij caro.Cypria». Richatd.quod acceptus dciignac. Ad hoc ponuntur quatuor rationcs. nifi per aliquam mota- peccato fit .part. q. C H O L S collatio gratiz tit pofiitDiu* rimitteri ori- ideo quarren.j«</?. 570 1 1.G. Aienf. Si^num Circumcijiomi . qu6d Dcus de po- Opinie ncg»' peccatum dclerc. fed ita ordinace ficut modo fecun- ifta.Jinegratia.Jerm. GlofTafupcr jd ad Kom. 0.Thom.ijtufl.ipetuit . vltiroum auteni de potcntia figni .art. fupra . Alca(4. etiam de petentia ahJoluta. nifi fit iniit. quam Ttrtium. non ad relationem qiiia ad relaiioncm non cft motus ncc tUiHAliotf. &c acccptetur a Deo per gratiam . cap. quod tindio corporis ab aqua cuin verbis fimal .<iutfi. & concup.Qnpd z\xttm.part. fed foium fignum ordinatum. cap.cfl'et vtique petfeda &tfficaxj tittium. fic in Sttunium. 1 peccatum tolli.centra lul. & fuum fignatura . ^uttji . ir.f.part.d.t«/'. Pct hocpatct rcfponfio ad argumentain oppohtum. Vafqucz 3. ct go ad aliquid abfolutioncin in aliquo.petuiJft cumcifionem deleatur peccatum originak . Rtfotuth 4. Dei magnis .»rt. tuncciraimcifis. rebacur gratia.p^irt. dico qu6d noua relatio realis nun- aducnicns line nouo fundamento rcali abfbluto . vnum certum . hic qutfi. i^. fi hoc fit aliquo modo poflibile ? Ali. turinlitera.dcBa" nal. 1 quantum eftex parte fui fic auccm cft in propoSemper enim Dcus aiEftic fuofignaco. 1N ginale pofTibile Vtmm in Circumcijtone fluxrtum. fed non gratia ad bene opcrandum pra»ftabatur . Yar.ejuaJt. Phyfc. ^utfiionu. hi: i. folut». 6. & dc Confccr. Irem. cordando . vcl glofiando . 1 cax.incipiebat valere ad innouationem hominu : fed pcr Baptifmum non tantum remittebatur culpa. 1 6. Item Circumcifio non confercbat nifi quod '\n . dico quod medicinaefret ita fi cffi- propofico.^. fcdquod fic ipfa ablucioextcrior immcdiata difpofitio ad gratiam .Thomas i.IV.t.quod femper habeac iecum fuum iignatum. dfparad purgatienem originalu peccati Jicut injlituta eji Circumcijio in pepulo uit valehat . fed ctiam confe- & in Circumcifionegratia conferebatqr. .& congruo remcdio ad falutem.quod rnod6 facit Bapcifmus baptizatis perfcdc . dinatc fieret dum . 5.de Circumcijione. temiam negantem.frine. fed tantum fignabantur.6. ^ ftH.quod demonftrat. Itcm. Ita Augufi.\\\c Dicirur hicab aliquibus.art. I. quod adtione AiftcSium. £»< virtU) in iueramtn- tH r*ftritur. & idco fugioplura- rcfpedtu grati2.de promijf. quod illa promittcbant ergo .^. non t. d. ex illo tempcre.de nupr. . quifl. &c. cap. & rcgulis fapientix eius.Sacramcnta vctcris lcgis tanium promittcbant gratiam . q j. text. nifi . ^. Auguft. »rt 4.qu6dea appofita ftatim fequcrctur fanitas fine quacumque adlionc . fito. quxftione prcmitto irta quo omnes concordant . vel fe.^.j. 1. cit. .eap. vt infic. Suarez tem. vel Sacramenti eft.dr 1} .Boaiuent.de conf.cap.D. Scotus in Oxon.tum. quod confonat lcgibus diuinx iuftitia:. vcrc cor abluit .j habetur .zG. qutfi. cfficaciter rcpra:fentans formam principaiem . fccundum Bedam in cap. Gabriel. ergo tunc fuit in remedium contra pcccatum originaleCircumcifio. quod fcilicet . (fr in illud 8. cundijm eius potentiam abfolutam qua poteft omneid. ^. 11.Lib. peniilt. & quicunquc id iignum recipiat Hne fi<5^ione . in Dco quia ipfe .}. quid autem eft poflibilc Dco dupliciter. Bernard.6 qutfi. quam pertinent ad potcntiam diuinam i nem i & conferehatur <* urt. AD & araicus Dei «rgo Contra multipliciter in litcra fccundam quacftionem dico quod non cft ponenda aliqua virtus abfoluta in Sacramento. . 3 . & ra. fccun Jum Magiftrum. & quandocunque id Ht in aliquo. nifi dc .}. i. aut fccundtim potentiam eius ordinatam . &graiiam non infunderc. vc fecura habens quod fignac . poteft tamen rclatio raiionis aducnire alicui fine nouicate fundamenti . Bcdain litcra .

S^uale potefl Deui hominf crtart. quia non potcft faccrequin tafacere ijua ille qui furatus . quo expcUitur culpa ^ . gratum faciencc. b 1 Diccs Facere autem practcritum tum qaod . .quia gratia diuidic filios regni & perditionis crgo. fit furatus . eius pracceflit in eo. yide eum in Oxon. taltm fottft rtfa- rart. quo amitpotefl .fcd redtiiudo natutioncm cius propriam ralis quod cft fc nihil eft tale. vel reftitudo naturalis pcccatum originalc eft gratia li. Pars //. ergo quando rcpugnant plura.&c. Suarez pajftm. fi peccatum diraittitur . quia cermini fa6tionis func impoflilbiles & con- trarij. non tarnen vnde . pofitiui leritum non fibi formaliter. fi Et hoc St*unda. Iccm. rtum. cft & amoueri ab dine naturali omni finc gratum gratia fa- cicnte. quia non poteft faccrcdc non virginc virgincm. quia impoflHbile . quia tunc gtacia . Mayor. . ergo ciammaneat in homine poft lapfum cadetn natura . fic: Qualcmcunquc homincm Deus producerc.Jin. Iicet tia facitntt. Ec huius ratio eft. &c. quod id fecundtim ipfam po. fcd non placatur diuina ofFenfa . ncccfrario im- . quod-Dcus potcft facetelligere aliquid tattm. 1 Inftantia. Icem : guarl». quid potefl Deus produccre fecundilim for. citati & . . Item . quam gratia. nec lis . poteft excludi . non efTc pra:texiquod prsteritum non prasteriir. Patct in . & accepcctur perfona . cum cominuni Schola csntuliffe gratiam .t. efi <juod Patrum adadmittit nec efi aliavia reffendendi magis congrua.quod reiiiittitur . quia fecundum Ariftotclem 6. & modo ergo. eigohixc ratio concludit de gratja nifi gratia.difl. animx . Jta admittit Alenf. qus priiis omnis illius perfeftionis. in hocfole priuatur . vt nunquam velle fic pcccafTc . arguit alius Doftor fic . gratiam OVitSio. non ma- culpa fi deordinatio anima: per culpam. homincm . vt patet in creationc . peccacor reconciliccur nifi ci .quiacontrarium forma fecundumraTom. vt integritatem carnis fic dico. qjiE repugnat Soluitur. id vnum poteft per quoJlibet corum excludi .An tjr quemam abfolutam .vt didlum eft tranfierit . Pec- arguit alius 571 & fomialcm habct fcparabilitatem aquocunque. & i^uia authoritOi . hie ad num. ^. cit . htc k Explicat cjue BaptifmM t . cr- go pcr aliquid aliud . quia virginem corrupcam non poceft repararc. dicatur glojfa effe duSia eamfuadet Circumcifienem libera . & fic Deus faccre virgincm de non virgine quia non poteft facerc quin adus . Circumcifionem non fenfu dici potuit gratiam cenferre iy. Rub. : rart virgini- abfolutum in anima . Hcet habuerit vnde poffet fiare quia non habuit cunc graciam gratum facicnergo coHcm modo redticudo illa nacuia- cem . in anima .vciu- rcpugnac aliquid aliud. . & ^uia re- . non imputatur ad pcenam ergo cul- Ttrtia. . Sed contra illam maiorem poteft inftari fic. Dem . vt vcllc intcgricatem earnis. SCHOLIVM II.efutalur non vidcntur mihi conclu- Deus dc potenria fua abfoluta pof- peccatum originalc . vt patet in annihilatione & tia ens in cotruptione adu . quia Sceti oper. poccft fccundo . &reuocaTio rationis tranfiens in prs- fine infufioncgratijc gratum facientis .. Dodor gratia h^bct adgratiam ficui cenebra adlunon cxpclUtur nifi per luccm: Adam fic : . . Vel poteft intelligi per virginitatem ncgatio . non pcrfedio nacura- potcft faccrc homi- qu£e repugnat formaliter peccato originaquiaid deftruic illam rcAicudinem in eo . Necjue . j. elTet qua rcdlicudine Deus . Fide Schelia in Oxon. cuius fuit prius capax . lir difi.Cicut necpoteft faccredc furto non furcum. eft facere Virginitae tlufltx. . XI. quac peccauit. ^uafl. eft non ens non cfTe non ens . abfoluta.ncc facicquin ficcapax ciufdcm perfeftionis cuius fuit in principio. iit tia repugnat eri^inali. fimilitcr de ente in poten- fed impoflibilc eft tiue. difi. vel adtualc rcmiccerc fentlda.^ « tft luftitia »riginali di- utrfm. Richard. dixi in ifta maiorc.Solutie. «l vt pcc- catum originale non prius infuifTer. h<tc ficut tftodo -^ ab cjuia cjua - lem potuit Deiu horninem primo fermare italetn po- De hoc DoSior inOxen. quia ex quo culpa non fanacuram cffc aliam. peccatum. &c. quia calor praeccflit in ea . vel formarc fccundijm formam abfolucam calcm. teie reFiattrare. quafaQa fitnt. ^uia vel non tantam .^Haji. poffet proficere: oppofitum eius ergo impoflibilc peccatum anima . Maior probacur . quam per quia pcr reditudincm mcre naturalcm. . mucxcludunt . vt aliquod agcns faciat de eft fim- non ente faccre de non ens.& non carnaliter peccarej vel aliquod abfolutum in corporc. rabilit fcd tenebra ergo . fed non reconciliarut nifi pergratiam . pra:ceritum. . fed peccato originaalicui vni li originalis ftitia Gratia t/l tion naiurnlil hofnim. Poccft tamcn hominem formarc fecun- dum virginitatcm Dcus teft faccrc non ergo qualemcumquc po- .& prioatiue dc ente non ens . quod oppofitura eius prxceffic in lubicifto .pra:cise poceft poft culpam reparare. : Tclh peffe peccfitnm fme grittla repugnat peccato liitudo naturaluf & initiopotuit ponifirtegracia . Contra fotnia non habec «"j^ altcrius rationis propcer hoc. & inuicem tcpugnani . & hoc cfl inipofl!ibiIc. ncm in . mancret in ca fi ad poenam fed . ficut frigus non eft altcrius raDices fortc : lionis in aqua . Qusflio V. quod illa reGitudine abfolutc poflTct edeanatura finc gratia. . quin V. oppofitum . pliciter . valcac. qui .fiue pofitiuc faccre de fiue priua- non entc non cns. 4 . . quodquic. tollitur . altfs &ad num. non quia tollituriftadeordinatio nifi pergratiam or- dinantem ergo. fecundum Magiftrum . Durand. rcbacur virginicas quia. ejuantam vel non vniuerfaliter. rico non eft .& pcr confequens non habec aliquam feparabilicaccm. tamen poft culpam non poteft rcfticui finc gratia.^. pa omnino qua: . : Quaecunque tuo expeliunt fc fibi .ceritum. Contingit enim pofitiue nonenteens. 6.t. . fi feparabilis cft . qua: nec gratia . & de non incegricate carnis. tum in ea catum cem . } Benattent. D. ingeni- fa8a fitnt . vcl infcparabilitatcm i fubic6lo. & & Scholium ibidem.}§.ita prolfat . feparabiliscfta gratia" lis infuiiret eri- luftitia ginalu ftfa- kgragratum . integram integritatcm anima: .i.& hoc eft faccrc nihil non efle nihil. talcm ipfum potcft repararc Refpondeo. &c. vel re dc SEd ifts 4ift» rationes dere. hocfolo priuatur Detu vt ingenita faciat .modo Dtut refafottft tefl repararc pofTumus ergo pcr virginitatem in.quod probo Ntnfilagra' fic vel corporis. ergo diuina ofFenfa placacur . quod e(k impofllbile. remanere in rc6litu- non . 1 quitH. nec de prste- pra. vel iuftitia originalis . putaretur nct fibi rcmitcitur nuUo modo manet . Ethicorum cap. : non virgine.

habitum . non tamen hahwffent vnde profeciffem. & opponitur peccato originali ioftitia originalis .difi. tiz . . nitur pecc»- includit in acccptatione diuina fupplet fiott/l upponuntur. ad. vclcbari- quatc- viccm illis iufuis lcilicct originale deleuiffi per gratitt infufionem Ad fccondum AdfecHdam. ^uam ad delendum peccatum . Non fic confert gtatiam.non tualiter Seluitur. ipfis ftantibus conferat gratiam . non fojiim tudo tantum iuftitiam naturalem fiuc . & iuftiiiam originalem . vel filius erat ftatutum in ftatu innoccn- & fi tunc quia fccundum Magiftrum. qu6d Aiircola virginum eft fpcgaudium . tum . & cum probas qu6d illa inordinatio non toMitur aliter. . licct non reconciliaturin velit fibi di- quae ibi .quia vt didlum cft. qu6d priuatio dlitudo Patet 6. 'B. qu6d nullum medium ibi pofitum adprobandum charitatem ineire animae-futnitur ex negatione aliqua vt quod deinimico . puritatemcarnisfcruairc. anima non immunda & . fed : &denon vita a:ccrna dignovita zterna idco fuppofitis Qrali» oppe. & de porcntia abfoluta peccatum otiginalc per vtrumquc expellcre . offenfa placatur& fit reconciliatio. quatenus acceptatur k Deo pro eodcm . nifi aninta fiat de immunda munda & quod mutatio fiat inanima . rcconciliat vt nolit amplius vindican dc co . . reconciliatum eire. eius. & tri- ti pottft »bf' que iofufione grinit. quz funt in ea per gratiam. 17. nionc. nifi per iuftitiam . vt quod dc non amico fiatamicus. non tamcn acceptat eum vt amicum. ritatcm c(Ic in anima. Ad quartum. jtd tertiam. vt habitus priuationi formalitcr} fed ficut caufameritoria caufz demcritoriac. dico quod pcccatum originale non rcmiititur . Remi0e pec. dico quod gratia non opponi- peccato. quac pofita func nc mcriti. tunc . vel icgnij quia aliqui poruifient permancre in naturalibus tantiam. ad carnis maximc proni funt. fir. . quantiim ad Dico crgoquantum ad iftumarticulum . quam argumenta 7Inflantia. ditj. vt non appctat vlterius vindicari de co. non vt malum vt nolle CH O L S eis V I . quibus vult bonum.Lib. fibi Scd diccs . ordinata. & expellitur nifi pcr gnus pcr qux ptobant cha- . 1 571 IDiceSjfi virginitas potcfl rcparari IftJfMtiM. Soluiittr. rttiottes torper iuftitiam originalem lib. I.dimittitur . quando dicitur qu6d peccatura nulmodo tollitur. nifi modo ftatuit volun- & fapicntia eius infallibilis. quam importat . . rcgni. reconciliatur cnim mihi ad pacem ne velim ei malum fed non refed per hoc. ficut didiim cft.& iuftificatione peccacorum . nifi per gratiam . gratiam gratum facicntcm . Diftindio quantum ad totam abfolutam petfc6lionem . 8. qu6d videtur nihil QuidfitAu. & ncgatio ofFenfae in prztcrioffendifie. quae cft praerogatiua Aurcolae . ad pacis reformationcm . Deu< catumaifque f funditur gratia ipfianima:. ficc»l& cum & non eft Deus remittcndopcccatorl . nifiacceptandoadamicitiam . Poftlapfum quippe primi hominis omnes nafcuntur filij irz . Vndc Aureola coruni corruptionem carnis. ideoquicun- vcl cft filius irz . . & nulli remictit & ailpam que modumoritur. mcritum . retlf Virgi' Rcfpondco . & idc6 poteftDcus ^d ad psccm. (y Vnde tunc non fuifTcnt ncce(rari6filij irac. . fed quod mutetur ad redlirudincm naturalem . vel reditudincm non formalitcr. vt dc iniufto fiat iuftus. de ncgatione offcnfa: prxteritx . vindicaredeeis. Nec fuit ibi probatagratia. efTc iniimi- non velle vcl M Ait de foElo nullum feecatum . pergratiam.ith. tollifine ji^ratit IIL fiue a£luale . & denonfilio regnifiatfi- Ad primum . . tam fcilicet per gratiam. vel reditudo naturalis idco non expellitur pcccatum originale formaltter . per confcqucns & . fi Adaliud. qu6d mod6 fccun. quod nullum fibi reconciliaret ad pacem . eriglnale . fiat fofi. de non accepto acceptus . \o alio . ^ principaitHS quam carentium . . conciliatur mihi ad amicitiam num. falfum eft .& rcconcilior ei » nc velim ei malum .dicoqu6dnoneft verum poteft ctiam tolli per iuftitiam eriginalem . non propter hoc accepto eum vt amicum . eati abfque Tececiliatione itd amicitiam 4»rif9tefi. leges firmatas atbicrio poteft. fed nobilius eft nunquam peccafle . gratiam accepti fuitrcnt ad vitamxtcr- originale abf- que colUtitni gratit. Scd mod6 quando in- vcl . fiue gratia redi- fit fuperad- deiuftificaiionepeecatoris&ratio- Refpondco . cjuia agens iuxta reiiam cipalius inflitutam fuiffe rationern priits & habitum .conccdo quod quando peccatum Adqu»*i»m. vcl filios rcgni . mortis ex ipfa lcge nulli remittit iram. tiui. Gaudeni ctiam virgincs tali pnm. . cus.&iuftificaiioncm . V.quia ad illos cfFcdus in anima poieft Deus fe habcre non poficiue . benc eire.& tuncfipeccata non recepitrent smicitiam perfcdam . pro quo iuftitia otiginalis acccptaretur. vtvelimei bo- Poteft enimaliquis reconciliari quantum tas cx effeftibus priuatiuis fed priuatiue fe .merito fcilicet. inrcconciliatus dum per hoc ad argomenta dc alia opi- necefiario ad 4dfrit»tim. remitiirepec» vel de intcconciliato fiat ccUatione cH- .tur to filum de- rientori}. vt medium pofitiuum ad demonftran- fit mutatio ad teditudincm naturalem . fent vndeflare ^offent . & de peccatore fieri nonpecca- fpecialiter.qu6dnunquam peccauerunt illogequod homincs ex corruptione .non inimicus fiat non anima immunda fiat omnia media fumunturexaliqua affirmatione ibi .fiue & Circumcifionem infufionti : eamque prin- ad conferendam gratiam. fed ctiam re& iuftitia naturalis . anima illos cffc^^us pofitiuos in offenfam. hsredcm regni nifi & ncre peccati giH»le remit- Itain propofito fuum pcccatum .q«6d Deusdepotcmia abfolura potcft remittere peccatum originale non infundendo gratiam gratum facientem . nihil valercnt ifta vt tu dicis . quod dimitto alicui . fi peccatum poteft expelli fine gratia& charitaie. QVantiim dum intendit perfeSlionetn defecittt.Lt- aliqua . & cft de nunquam pcccaflc in ciale & gencrc peccati. auferrc peccatum quia hoc . vt nam.DefaBe nett non reniitittur fapicnciae fuae ad fecundum articulum tcntia ordinata dico . liusregni. hid>Hifi- vtfita naturalia integra reEla. nccefTario fequitur graiiam eire in anima .i. dcpo.fcdnon . . : fed fic & & mcritorie naturalcm . vt ad amicos . repugnat peccatooriginali gratia. quam aliquando peccafle. . nifi virtualitcr inquantum gratia vir- nus &G. ncc poteft tolli . & fempcr innoccntiam. illam reftitudinem . nifi etiam ipfo accepcato ad amicitiam. nifi cui acccptat ad vitam artcrnam & . quae conceditur virginibus . virtualitcr autcm pcr gratiam . vel inreconciliatus . tas eius ineftet. & cfTent .licet pofTct mutari ad cam.

Deus poft iapfiim nuiiquam dclct frintifttlu. & ne- to. hoc quidem verum eft. non S»crament» dare. <5lam rationem principaliiis intendii perfedtionem & iiabicum. quod minima gratia fufficitad fufio grattt. inrerioris. nunquara Cinumcifio rcmittic alicui ofFcnfam . filij certitadinalirer figni- fi fi non Beata Virgo fitobex. fed obicis. fidlus adhuc augetur . exfli- canlur. Bapcif- ficut rous. Authoritutes. nili quia intendit prsfentiam . vc- fiaptifmum Quod rum cft quod iuftis in recepiione Baptifmi auge- tur graiia.qut iifut veteris legis promittere gratiam . vcl amouere priuacionem graciar. decreuit dare ei poftea : fi recepit de nouo recepit gratiam. fed fuifTec incerim in finu Abrahz. non habens fufficienciam . fuiftet in adepta plenitudinem gratiz. . quam fignai . quia impium eft . fi ergD Dcui ftacusflet Circumcifionem.quam confcrt. ^ Deo dimidiam fperare vcniam.quz videntur confercur per Sacramenta .dimiuendo Hbi vnum pcccatum . fcilicet modum meriii & ideo tantijm gratiam . dummodo recipiens non habeat motum conirarium bono . ergo non fignificat ciim finc minimam. confercbaiit graciam vircuce propria. ciim dicit fitiuum confereuduro .T legis augctur gratia non tamen pet modum mcriquantumcunuue magna przcedic & fi uon augeacur ex merico vel opere operantis . & retinendo aliud . quam conferc Circumcifio comparando ipfam ad Sa- cramenca nouz legis . qukm condonare peccacum.vel gratiam tunc in fieri. calia enim non. quod cam Circumcilione delfbatur culpa K»ftiMth originalis . quz erant czremo.uperiebut i«lutum yfque quo ftatuit Deus ianuam non ape.Qusftio V. quantum eft cx fe . dico quod omnes taces Magiftri AifecUiutit. &c. & Circumcifio nihil fignat nifi emundacionem «i peccaco originali . propcer minimam gratiam . vi obedicntia pcrtis . ' Per didla refponflco ad quzftionem principa9' lem . nili acceptando eum tn conftrtbtt amiciciam ideo dico quod in Circumcilione ir»ti»t».& folutionem preiij pro peccatis noftris . diibat quam £«• ftifmu*. tamcn & feda tiam. aut in paruu- Sacramentum ad Tom. Pars II. DISTIN . dico quod Magifter non dicit in Circumcifiqne non conferri gratiam abfolute mum ter & j fed in comparacione ad Bapcif- . luncfo. crgo dac minimam . ficat. & operati per motus fcd virtute . ex vircuce Sacramenci Sacrantentis aaiem . gratia ex vi Sacra- fibi nec rcquiritur in fafcipiente meritorius ad hoc quod graiiam recipiat . quam confert refpe£tu aliorum Sacramcncorum. Scffti oper.& femper habens fecum fuum fignatum . 575 augmencandum gratiam ineo . non valuit . non intrafTct ccclum . Ad argum. Circumcifio vero cum per fe primo conferret minimam gratiam .e(i Trinmptlior vaiuit aiigmentabat graiiam eius cx opere operanmagno merito eius . Refpondeo quod dari ejfe fatis conceptione quam Deus ficut . nec accedat quocunque in ti . quam carentiam defcdus . dico quod Qta Circumcifionis . excipit ibi Circumcifioncm ab Ad vltimum . & exiftentiam pcrfedionis. fed gratia mi- nima augmentatur ficut . -tH M<t't AhnlHiV. quod non confert gra* tiam . Ad quod Sacramenta quod fignant .Aiquurtum. licet augmencetur graiia prxcedens ex metito . & minimam graciam. culpam .g. graiia eiufdem racionis JiIHn£i.quia non intendit carenciam pciuaiionis . & non non fuit ex defe. Ad tertium . Injlatur dU' fliciter. XI. fed . fccundum legein gare ipfam poiTe dare gratiam. vel ad gratiam conferendam ? Et dicunt priores opinantes .ftquoddam fignum . vcl virtute operis . . fed virtute merici : in nou. fei fibi ianua aperta. licet non tantam ficut no- ftra. Contra Sacramentum fignum efficax. niH przdando gratiam . fi pczfuit maior gratia in fubiedlo . qui crat vera hoftia immolanda Deo Parri pro genere htimano . prg quo oporiuit & mundari. & & Sed po(ito quod Circumcifioconferebatgradubium vlteriiis vtrum principaliiis niftituebatur ad peccatum originale remouendum. Vel aliquod non confett cnilibct . 17. Ec poflec dici quod propter imperfe. Itade Circumcifionc. qiiia minimam confert refpedtu illius. . Vnde fi Bcata Virgo mortua fuiflet antc mortem Chrifti. fuum figiutum rcpr2fentans. Ad primam racionem . ergo Deus inftitnens Circumcifioncm . Wnim» quJtTercio dico. Dci. nec fuif- Quiifirlrg» unte mortem Chrifti mtf tuufuijfet. tumuit grn- omni» ti* f^cutm tM' ttndit. . crgo Circumcifio in quocumque augmencac gratiam . librii. iicat ^ionem il^ius figni . non augmcntabatur per gratiam aliam virtuie Sacramenti Circumcifionis. II. nondaregrit' ti»m Oblationes etiam . quz crant adtus latriz promittcbant gratiam . Tum . Cireumtifit tuinerl gru- tinm excludendum omnia peccata Deus non iuftihominem fecundum partciu .& quod qilim siUti» inflituitur principaliter proptergratiam confetendam. Sacramenta taroen vera illius legis gratiam confcrebaiit . qus fic noux legis podent exponi audloritates . lancum requiricur defedlus z€t\i% . magis incendebac per eam conferre gratiam . menti . quam priuatiuumreroo- Dcndum. vt rcxnedium hominibus ad falucem cum fit agchs te^iOima racione . . fcd virtute Sacramenti . Vndc Magifter illis. quod principaliter iniliiuebatur ad culpam originalem remouenduro. in Abraham co . dico quod nec Bapcifmus nofter fignac aliquid nifi ablucionem animz a peccato. excluderet tamen adhuc omnia peccata mortalia gratia modica. eft Circumcifio eft Sacramentum . & qua prompcc humiliauit . poceft dici graciam Sacramenci virtuce .velerit legit nialia . vel tunc in . Vno modo. Sed hoc mi- tn Circumti- nijs prubabile eil. fciliret viriutc opcris . pro- niitiebant. nifi refpe<Slu minima» graci* . prxcepiis fe Duph*citer crgo poteft dici Sacramentum Cir- cumcifionis refpedu Sacramencorum nouac legis non confetre gratiam. quam .Sluiue Circumcifio n*m tapereamifed quia pretium non fuit.quia raciones eorum fuperius Jitnefuit in- addudlc videnturconchidere oppofitum. nifi & aliorum qux . nuilam autem additur de augmcnro gratiz .quia omne agens lecundi^m retitlf». ficnabant Cbtlflum. & tamen principalicer inftitucbatur tam ad pofecunduro non c^nferunt . vt tadus murcicini purificari .tttiam. riri. illz aufiori- dicunt Sacra- & menta Ai ttrtitm. ergo . Alio modo quia non conferc graciam cuicunque . verbi gratia. & maxima. quod ianua non fuit aper.quz tanium giatiam promittunt dant . qui habuit maiorem gratiam lus circumcifus .habet fecum gratiam illam . frimumfrin* cifult. intelliguntur de illis. . : conferebatut gratia.

. Itcm refpe(5tu gratia: . li^. fandum talem efFcdlum inuifibilem . Eu- redditur. Deu$ crgo eft caufa immediata talis cfFcdlus Sacramenti per affiftentiam fuam Sacraincnto . Probatio primi eft . alio modo. cfionc. mc- neceftaria ad creandi^ra aliquam fotin difpofito . Et vt finguta declarcntur in fingulis. Sed hoc cft falfum . . Jkam conferendic a fajjione eft fi- Sacramentum fignat ab eo fit qu^d fit ab Primo modo fola inuifibilis efFedtus. ? : aut ergo \ paffione vt praeuifa Si vt prxuifa veteris legis . & principalis huius efFedus inuifibilis. Hullus autem mcreturfibi.patct ioan. & Auguft. non cil. & ita fola voluntas eft pri- ma caufa. Item.gratia yfernper concomitetur ilU. ^. fi cft caufa.^qUtft. i6. gratias I.con- Sacramenta noaa legu habeant ejjicaaam quo habet quod ipfum concomitetur cfFeftus ter gnatumcius. aliter non eftct caufa prima . qui «ingit dupliciter .i%. R c A Diftinftionem fccundam quaero Vtrum Sacramfntanoua legis haheant effieientiam fuam refpeElit I 1. & concomitetur fignatnm .quiaab iilo Vulncrc profluxerunt omnia Sacramenta fccunduin Auguftinum 15.l. Ab eo quod non habct aliquid fuara cfficientiam.}. eft priraus efFedbus voluntatis diuin« indu6liue J- - ^ r> quod omnia Sacramenta • funt immc- Qe Baptifmo autem certum eft qu6d fit im- nicdiatcabeo inftitutus. »rt. iiefi . vt figna Sum. dudioncm . vera refpedu gratia. Sacramentomm efflcacia efficacia Sacramemi eft . ne huiufmodi fignaab eoinfti- SCHOLIVM ty^ffirit ejjicaciam vt caufam prin- & immcdiatam. forma caufanre ipfum nem eam requirit . Metaphyjic. De tjuo latiits formam inducendam pct non eft talis ordo n'e- gratiar. . vt i caufa principah. & non naturalc . Jlrgum. non eft caufa neceffaria.caufa in adu & cfFcdus in adu iimul funt . A- diatcaDeoinftituta.\^. grattA conferendd a pajfione Chrijli? Arguitur quod non. Item. 6. quaillainftituit. diata mam &c. &c. i. nifi propter indifpofitionem fufceptiui impedirctur dc congruo.l. efficientia fignant . vel fignatum inuifibile. noneftcaufa nifi meritoria. fandum illam. quia Apoftoli baptizabant ante mortem Chrifti. cap. cap. de Ciuit. vno modo quod .pmttfAr» j. vt a caufa meritoria. poteft eflc caufa non .fecui)dum Apoftolum Rom. D. . & noux .Vcgtj. gnant. quod infeparabilitcr concomitatur Sacramentura . adfuMm ef% ^ r f.profe^ £lo illud T^ulntti . . Cauftm autem principalem eficacia ejje . qu6d Sacramcntum infcparabiliter quan- ipfura ^ Jenttntiarij. part. de caHfay& i. fed paflio Chrifti non cft fed prstcriit ergo. & dico qu6d Deus ex eadem or. dixii Nicodemo. quod eft contra Auguftinutn /ii.'^"""^"''& mcntum .* '*'' cientiam.Thom-i. quia mftituit lacramenta. &c. quod eft fignura . . & hoc immediatc & . quia ipfum non habet gratiam. ''*"* ^''""*' . quia gratiagratisdatur ^artum. quia fi fic . mitatur. : Oppoficum de mpt. & ipfum conco- Solm Deta cauja princauf» eipdis sa framenttrii. i. Sed non habucrunt cfficienliam ab illo vuhicre. fcd paffio ^Chrifti . fi ab aliqua alia dcterminaretur . cius eft principalis caufa . ma ante paffionem Chtifti . Sed qualiter affiftit Sacramentaliter ad cauJ. cap. quod fignat. 9. & . nec aliis poftmortem ergo . ^. contingenter eara communicat voluntas farius inter illas forraas chatiftia quia crgo . quia fccmidum Philofophum j. 3. vt caufa affiftit & . fignatum . ejuld Giuod vero inBi- docet afferem tenirnonia Scripturt de fingulis fere Sacramentis & propofito rii^us recipiens tuta Sacramentcrum in ommum fed in ordoneccf- vel inter difpofitio- . Sc priefFcdus inuifibilis Sacramenti . hic dub. Vnde ejfe . Patet ex inftitutione .IV.DiftinaioIL 574 REfpondeo DISTINCTIO ^De Vtmm O i I. nec difpofitio abfolutc neceflTariaad in- fuiit kfe alicui. c»f. prima. 5. cclFarius . quia funt fignum . Contrii. habet luam effi. 5. fi CiCt vt exhibita ta Tntlum.&c. Alcnf. jy. meritis crgo . mediante qua forma caufer.ita voluntateeius ha- bent efficicntiam fuam .. non determinaturper aliud cum in difpofito. ^uando fuerunt in- agetur agendo de fingulis ficut omnia Sacramenta voluntate eius imraediatc inftituta. . . . hic qutfi. & gratiam conferre . quia id vulnus fuit Chrifto inflidtum ipfo iam n)ortuo. prolatio enira vetborum cum intindlionc corporis in aqua . cui difpofuit fonper affiftete . quam Chrijii? Scotu$ in Oxon. de Trinit. a nouA legU. Phy/ic. qutft. £j««V/// tiim cft ex fe II. quia fola voluntas diuina poteftexfeipfavirtute adiua libera detcrminari ad caufandum aliquem cfFcdlum fibi propriura. non ergo. & non funt. & liberc menti habent efficicntiam a paffione Chrifti prxuifa .Lib. «4««. . quoipfum inftituit. cap. Jlituta. non nifi mcrico£iam.quando Dominus f*'^*'""»'»» tnftituti». fcilicet gra§lu»liter Deue •fiiftat tiam ? Refpondeo. T S effi. fr$- j $num. &c. ^eorfm. vult Magifter in litera & concupifc.^ D. patet loan. fi haberentcfficientiam a paffione Chrifti .qutft. Qv ^ 2. Vndcclicunt aliqui <juod/c<i«. nijt s»ptifmi. per confequens Sacramentum requirens voluntatemdiuinam ad caufandum eff^cdum inuifibilem.p^rt. 17. .Vafq ihidt^.art.licct ncfciatur a nobis tempus. cipalcm eius primam eam etiam fuit inftituta integra .^''"''"'"'^.. ni/i ponatur obex. . gratiam quam fi&ctiam eadem pa. text.Bonauent. nifi vel fit tuerit hac tpfi fit fgna . r dmatione. quia illa Sacramenta erant inftituta meritoiia. Ab eodem ergo Sacra. gratia. hoc maximc cffct a vuhierc laterali. voluntas diuina eft caufa gratia rejjieciu infeparabili- inuifibilis fcparabiliterconcomitetur aliquod fignum. legis & quem dcfignat Deus non Itera.6t. j. ticundHtn. vel ergo Sacrameuex vi Sacra- . femper fequatur . quaradc- ex eadera affiftit ad imraediate cau- eo fint falfa. in Triient. quod huiufmodi fignatumin- fed eo .<]utfi. patet OmniumSa- dininamvoiintatemyCjUi.

cum dixic in Cc£naMatch. baptt^^ntes eos . zCtum faciendi corpus fuura rayfticum rcuocandapcccatores per pcenicentiam ad Ecclefiara . nijitjuu renatHsfMtrit tx a^Ha. Tlcimo.& conferret gratiam.abfolucre pafnicentcm a peccatis folummodo competir facerdoti cx ofHcio . eadem ratione & pcr fequentia. non infticuic Sacramencum Pccnitcntix quando dixit oratepro inuicemvt fialutmini. quam pcr aliud. Scd iftud Viit Alenf. fpecificat faccrdotes . ac pcr hoc voluit fubditos eis confiteri cffet pcincipalicet . Gj^pi Deut homo non feparet. Hocfacite . vt facerdocium.& ad rcditudincm rcduxit. &c.nifi proptet adulterium. ^. . & libcUo quod hic homo polfct dimittevxorem Chriftus autcm confirmando & ftatuendo & reformando legem .Ecdicicur quodaBcato lacobo. loann. & qux ftituit. hanc ejuidem relinejuet homo patrem . Ordincm ctiam Diaco- . hocautem di> Petro tanquam prognofticando de futuro. in viam Gentium ne abieritu . & ^ 57$ mutua . feparationis . & idco illnd nondenouoinftituit.y. magis quam laicos . 20. immediate quanciim OrdiM. cuius infticutio fecundum eos accipicur ab illo funt fcptuaginta . peccatis. propccr quod multi abie- runt retrorfum. 19. 4- ficuc fola dac & baptizandi. & con- & liim ad & . . : potcft arbitrari de peccato. fed illud approbauit. mifit eoshines antefaciemfitaminomnem loaan .. noluit propter hoc dimitti vxorem fed non proptcr caufam repudij.C<ir9 mea vere efi cibM.ficut patet Matth. quando dixit cis .& ligacum in coclo ab eo. £-t quia nulius ter .vt patet in loanne. cum dixit . peccata veftra natus inftituit difcipuli ad : Item. Certum eft ergo nee pcrilla confitemini alterutrum batur per fed .dicens:^c- cipite Spiritum fitn^Hm . idprxdicauit prim6 loan. railc eft quod ficuc dicandi. & cadcre fub prxcepto . . fanandi cunc dcdic cis potcftatcro & dsmones expcUcndi .& poteft ftatuere quibus .& quancum ad poceftacem confcccrandi corpus fuum verum.io. dicit Adara . vt omne illud abfolucum. Itcm. vbi fccit eos quanfacerdoces .. 6. infti- & orate pro inuicem . . &c. ficut & Dxroones cxpellere per vcrba fanda tunc crgo ordinem Diaconatus inftituit . tjuorum remifiritis pec- M/4 . ic.fitis vos fideles arbitri de poenitentia .Scc. tfHO cHramU infirmos. i. diccns. fuit inftitutum i Chrifto ricu fanfto ex coelo . dicit confitemini y. quia ance pafiionem difcipuli muicos bapciza- Dicocrgo quodChriftus immediate inftitnit Sacramentum Poenitcntix non tamen quando uerunc. quia qua Sacramcntum ^cr hxc verba .& &c. ad duos eius adlus principales .p. non Ecclefia . De confirraatione dicicuc quod quando inftituebatur in^iiflauic in difcipulos fuos. & nem Matth. conficere corpus Chcifti vcrutn funt dao adlus facerdotis principales. vel gratiam eis conferendum principaliter . Confitemini alterHtrum peccata ve- diteis. & vetifimile eft quando vocans difcipulos Macch. Sacramcntum eciam Ordinis. Matth.quo erac promulgacum. Paccc loann. qux eft corpus eius myfticum. Vnde ludicis in- remittuntHreitf ficut notr dedit potcftatem Dei ad cteandum. retinueritit per modum principalis . fed indifferenter hortatur omnes ad confcffionem facien- dam de peccatis : non ergo inftituit in illis vcr- bis SacramentumPoenitcntix. pocuit lacobus pepigifre foedus rt qaandocunquc ficrc: confeffio coniundionem effe Deus autcm illud principaliter fignificarent iftam feparabilem uemini. ^Morum rtmiferitit pecca- . ftra . Vnde loan. . traB. adharehit vxorifiua . b 4 De Mttrimtnij.quando dixic poft rcfurredio- paifionem aucem non ecat hoc Sacramcncum pcimoinfticutum . 'i. vc*r<i/f^ro inuicemvt fiU.& dedit eis poteftatem & prxdicandi & dxmones effugandi & verifi. Itcm cam . &c. vt fitlHemini.&(c. quando pot^ftatem prxdicandi de- vcrbo. Hoc faciteinmeamcommemorationem . mis infiimif. Tufi vfumdHCOMeritis cartumfilij biberitis eiut fiang. fuic tunc priuata perloua . Jte &c.n\C\ proptcr caufas Vnde . 19. C*nfirmH{*- . prx- . vel efret li- gatum in cetris. Licct ergo nefciacur nobis tMthtrifiit. 20. 1 I. & . fcd cum coniunxit . . Poft dixitPctro Matth.io. & deraonftratiuum pro prxfenti -. quando miffi prxdicandum populo verbum Dci. promulgaium eire . inftituit alios Ordines > vt Subdiaconatum. quas ipfe ordinauit . quando dixic. i6.q.f.quia omnc Sacramentura cft caufa efficiens.& loquebantur variis linguis.& fimguis mem vere eft & potM. & in- in- allcgat id Matth.&c. : aliquam. tuebatur primo. ica ipfa fola placitum . quaudo illa vcrba fuerunt fibi diila. . cercum cempus primx impoiicionis.locuti func diuccfis linguis. . hominis. ad Cuius poceftacem dedit eis in cocna. fed inftrumentali- & Deus acceetiam pcr modom arbitrij . xic Accipite Spiritum fan£ium . quod cft fibi omnino incognitum .qui- bjs incumbit poteftas a pcccatis abfoluendi facramenialiter .io. hoc fuit qu6d poftca erat cis daturus in Penrequandodaret Spiritum fan£tum. ac fi dixiflet ego abfoIuara. Difpenfat cnim & in lcgc de bigamia . ptando arbitrium eorum de peccafis .Scc. Tibi dabo cUues regni caeloTMm. fignum cofte . Ncc etiam tuncinllicucus cft prim6. dimitteret peccataprincipalitcr. quodDeus darec gtatiam . ideo dedit audtoritatem . infticucum in tcenitentit ftacuit & quando Crcdo camen melius quod fuit Pencecofte quando miftb eis Spi- ta. propter matrem . abfoluere enim peccatorem i peccatis pcr modnm arbitrij. graciam . dcbuit conferrc gratiam. fed quando infufHauit in cos loan. fidetehtc donec impleamini Spiritu fan£to ex Quod ergo pritis infufflauic in eis .& remitcerct culpam hoc enimeft voluncacis diuinx .Iacob. dixit alto. Sacramentum etiam Matrimonij inftituit per fe tempore lcgis naturx in Gcncf. De Poenitcntia videtur dubium 1 quo .i6./ed adfilos filios Ifrael. de non credo efTc vcrum . qaia non magis infticue- vnum verbum lacobi . & poteftatcm cognofccndi peccata fubditorum . quia ofhcium Diaconaius cft populo prxdicarc verbum Dei . &c. rationc inftitucrctur . Gluorum remiferitit petcata . firmaret eos. fiue infticutionis eius.redpublicc przdicacum .qux nccfuicdifcipulus eius cunc tcmporis . quia quando alios confirmabant Apoftoli pet impofitionem manuum .Qu^ftio Sed Nicodcmus non prxco lcgis.quod eorum atbitrio folucum. loan. propter re . . trat z/entftrru. vt rainiftcr pronunciando illa vcrba.&erunt duo incarne vna . iia-& eft qu6d De Sacramento Euchariftix certum immcdiate fuit ab eo inftitucum . . pacec ex fimilitudine effcdkus Conf. arbitrando ftrumentalis & tjuorum fcilicet & non .cercum efttamenquod ab ipfo Chrifto imniediacc fuit inftitutum quod cunc. ftatimdabatur confirmatisSpiritusfan6tus.

Sejf. *paJfio Chrifii fnit can/a meritoriaefficacittSacra- & & luftitia filij idc6 illam perillud remitti. omnia Sacramenta dici ab eis . qulkm otFcndcbadcmcrito rtale fuitobfequium turcx deli<^o. qaia. faUitis nofira Pro hoc fnnt Trid. remittit deli(5bum . pra:uifum dia iufiitia. Slucmod» rt' medi» falutit funt *x mi- fimum ius .vel obfcquio ampliiis piacaretur . Hoc probatur duplicitcr. pcccatis noftris mana: naturx . Chriftus hoc potuit. quod verifimile eft feciflc c^ pra:cepto eius. qu6d lalia figna efrent fibi acccpta ad aiHftendum eis ad gratiam confcrendam. .& fic habuit rationcm mcritoriz caufx. omnibus Sacramcntis vt patet de Euchatiftia. vel intcriori. irf eledtos ad finem pra:deftinationis eos pcrducat SEd quantum ad caufam metitoriam efficien- Sacramentoru refpcdtu graiis. uina. vt exhibendz.dico quod pafEo Chrifti licct fcmper non fuerit in re exhibita .quia ftatim poft illa vcrba fubditur . . . fed illud inftitutiim i Chrifto promulgaiiit jmultacnimdoaliajdicituc fandum cujt -per Spiritum lis. quia omnia fuerunc ab populodenuntiata^ Eodem modo er»mint» propri» vttt' tU legii P«t k in^ilMt» funt. & txplicat optime ejuemodo in hoc cencurrHnt mi/ericorinfiitia. quibus fuit adhuc exhi- & & ruit («- nuam . veritas . quim illa obfequium eadem flerent. SaeraHHntm & Baptifmo. vt nunquam remi^teret alicui offenfam . Diftindioll. fed non frtuifum. (j» filijfui. corum qu6d hoc potcft .habueront beatus lacobus auderct propria audoritate in- eius De tuit padum cum ftituerc vngeretur (ic fua fibi peccata ego dico Chriftum immcdiate illud (ed : Ecclcfia. quia vtroque Ad fetim' modo eft caufa meritoria licet diuerfimode. Chrifti Ml^t". i . JnfirtmtHr qms in vebtit pttdHCMfiuerdotem .Scholiumhtc/tHm. vel aliquem acciperetin amicitiam quoufque amicus merito. .fc ipfiim hoftiam immolandam pro nitate. difcipulos eiusvnxKTe infirmos oleo fan6ko . Sacramentum inftitui^Te . quia hxc duo Sacramenta erant noHt Irgii infticucaante morcemChrifti dicoqu6dChri. maius bonum. Et fic patet dicendum de Sacramentis principaliter. Ad aliud patet per iam dida. quia vt przuifa non ef^ caufa metitoria tantx iam fa6ta.amt fajfionem inflitHt» ftus ^pcincipio natiuitatis ftiz vno modo pohabent »b e»^ & obfcquium pro •vt exhibita^ tcft dici exhibere pretium nationis attingere OmnU ttmi' nuUus fi qui nati vt filij nx ex maira peccati. quomodo Sacramen- gratiac. «jnia oblata fuit t. multas po^na- & & ica ^ principio naciuicaiis . luftitia nobis re- runtmifcricordia ta principaliter. & ttadidic Apofto- & miniftri nunciarent. & pcc. fam. Sacramcn- ^ paflione Chrifti prxcredita vcl przuifa. rton circumtifio. . Ad primam rationem.quam defignant. Tt przuifam exhibendam. zterno concur- mittendo ofFenfam.k4i«V iam & acceptabatur in nfa- Meritum. cxtraneas .6. . . fibi licaces fuftinuic .& acceptando ad gloriam.ita .'magis tamen meruit nobis . tanto eft magis . lO. .ic donum . ergo iuftum fuit aliquo ris lcgis. qua: potcft perducere difplicuit. per Sacramenca vece- Oxon. i .qu6d in miiiorgratia.*qui pro illaofFcnfa folus poteft fatisfaccrcmifcricorditcr. .in decret.quia maiorem gratiam accipimus per Sacramcnta no. qaxime cum non pofTcmus per alicuius altecius obfe- quium patci conformari.& peccata dimiitenda . Ex his infcro . veteris legis . c»n.& prxdcftitia- trm ptr Chriflitm ntbit tl0tUHr.Lib. vcl vt iam credita fuiife cxhibita.& non ad nienfuram ahorumSandorum .quiacantum eam .& ideo lacobus Sacc^mehtum extrems vndionis non inftituic . quibus exhibita eft . & acceptatum & hoc pro ilio pro quo offert. ei Dcus gratiam. . (^ ditnittentnr ei peccata. & ad finem illum. Ad»rgmm. quibus fuit obfequium promitcebatur exhibendum. & eis aififtic ad cunfeccn- SCHOLIVM II. mifericordia . ad quem ofFert Chriftus fuit maximc charus & diledus a toiaTrigracum. in remittendo ofFenfam fineproprio merito . Wii ad/alit- maxime facercaliter rion videturilla creatura perfcfte Deo ordinanti eledlos ad illum finem. quod Sacramenta funt k fola voluntate diuina inftiiu- ad mortem. Sed iftud non cccdo cire vctum.vim fuan. quiaiuftum eft Dei dileanflimi cxccdens ofFeudignum magis giate acceptari. ta efficaciam mcritorie vel exhibita.cUm definiunt omnia remedia effe Vide prAVtia opernin Chrifii. ex quo genus humannm hibuit initium . Obfequium quant6 oflfcrtur i magis dileifto . vt & ifto modo poiTct . qukm illis .qu6d quicunque qu6d dimictcrcntur . Et cum probas. quia iam exhibita eft caufa metitotia in graciz decrcuit cnimDcusi tempore priuaricationis primi hominis . quia vniuerfa via mifericordia & veritas. fnentorum in patre & iuftitiac. prctium redemptioqiiia obfcquium gratum nis non erat adhuc folutum.quov!ique dcbicum obfequium perfoluacur. fuit taacccptatione dimen fcmpct in fcientia . luftum eftctiam qu6d creatura . indiguit. Non crcdo autem quod eius pr«uifa.feddcnuciataPatribus. & Eugen. (^ bonum tam . u E legis habentis efficientiam cx ea qui Pa(res.& exhibitum. vel non accepcac illum ad amiciciam pcrfc^am . qux ipfi prxcones. feritordi». frimnm. qu<im anti. fic crgo pacec priraum . in nulla legc habuerunt aliqiia nifi .IV. fjft .qu6daDco folum inftituebantuc inftituit refpedu : & Chrifti roocientis pro c\c(ki% : ergo Ik paiHonq non . ad quam ordinati eramus antequam primus paternoftcr peceaflet. & noluit quianon hoc obfequium ofFerre pro fe. quia afTumpfii pafEones hu. fed pro ele(3:i$. qudm BaptifmoEt in licct Sacra. Chrilium & eniin przuidens feruitium alicuius cfTe gratum ptum quknt pro delido alicuius .& pcrrcucla- tionem .f^are Saftifmm aff mentalegalia dabant graciam virtute pafllonis Chrifti przuifz . dum. pro remedto omniHm .dicoqu6d i\x c»Hf»m fnerittriam paflio Chrifti-eft caufa priuifa SMntttuntt- qu6d rnt/t.qu^m illis. ficuc & cnim M>trci6.&Prophctis locutionc exteriori . &c.quiadedit nobis . Patlio auccm fuic obfequium exhibicum valde charum Dco & nos per fidem . Chriftusctiam voluitobfeqtiium maxime gratum ofFerre Deo Patri .vcl exhibita. vt nos perduceret ad finem beatitudmis . bcnda. cata laxabant eft eis cfle przdicata .&obfequio pcr obfequium gratif- & qu6d ex cadcm ordinatione. vt ^ caufa obcdirc qus gratiam confcrebant . alius ttwdo fe ftiam immaculatam ipfum ofFetrc pro nobis fuo Patri ho. fic eamexhibicam ofFcrentes . vt ficut .nort potcrant propriis obfequiis ad finem pra:dcftitis. .- ofFcrebant per fidcm» Ec ex hoc patet qu6d prxmifTum eft in Circumcifione dabatur priori qucftione. non tamen apetiebant ianuam . qu6d obfequium exhibitum meruit nobis. & nobis . 576 extcema Vnfkione dicitur quod eam inftiDeus lacobi vltimo. Rex exhibitum magis atet» d. ficut Sacramenta nouas lcgis. fa<ftu$ obediens vfque qua ea dum gratiam. & ta noftra efticientiam mcntoria.

4. fed propter maiorem non fimilitu- dinem eorum . & idco pro tunc habucrunt eflicaciam ante paflionem Chrifti. non fuit Sacramentum AH. necApoftolibaptizati ante paflionem Chrifti exhibitam tantum receperunt degratiavirtutc Sacraraenti. emundari. quo fue- in . qni kaptizat in SpiritH ipfe acteftacur in atjua :ftat fan&o.. Baptifmo loannis tene- necejjitate falutu hptiz^ari Baptifno Chrifii f iterum 1. fibi acceperum Spiritutn ex vulnere latcrali corporis Chrifti. & of- obfsquium aiiquod gracum pro alio.Auguftinus lib.ficut mod6 baptizati. rc Item.j ^.^. c. eis darecur gratia vnde aliud tempus erac .vcl prarparacio . ^ fimili in propofito.)». frtmHm.f. tenens baptizitoi a loanne non effi rebaptiztndos. jM*r- & . <).^» «.^mttMa Biptifma Chrirti .& dico quod Baptifmaloannis potcft intelligi vno modo.}/. Durand. non erant re- htc. & Eucliariftia virtu- tcm paflione Chrifti vt aliquo modo exhtbitajconcedo tamen confcc^ucnterqu^d virtute Sacramcnti non habuerunt tantam efficaciam . pro quo non erant . Si aliquis diligeret aliqueiii quantum poteft ipfum diligcre . tfuosficbaptiznuit.in Oxen.f. Auguftiimi. j. . iterum baptizandifitnt. loannes. Confirmatur .i. Siquosbaptizauit ludas . »rt. Ego baptizo vos in medius autem.q. Item ptxceptum de Baptifmo poftquam poftqukm prarccptum de Baptifmo fwit promulgatum .ide6 accepta prxparationc ducitur medicina . ad fufcipicndum Baptifma Chtifti. tur. quod eft Sacramentum principale . ergo baptizati Baptifmo loannis quantumcunqae haberent de gratia .D. illo tempore .i^/iquent.^. f. rcm. infligcbatur . & magis qukm ligens illud gtatifllmc acceptat offenfam alterius men non . i fi tamen loannes bapti&forma eius .accepto Baptifmo . ex opere ope- Alio modo poteft dici .qui meretar alceri.x Beii. lo vulnere .7.vbi quod . Aliud.& non fibi ipfl ? Dico quod (i ille.in naturalibus forma rcquiritnr induci poft difpofitionem alicaius .or/.& promulgata. licct plus habuerunt de gracia per modum meriti & . & non fibi ipfi. ad ea qux concurrunt in Sacramcnto Euchariftiae .dico quodvetumeft. vndenon dedit nifi quandam cljritiicur*' difpofitioncm prxuiam pcr abluiioncm cxterio. tneretur nobis. REfpondeo ad qnxftionem. pcnfat . S T I o II. fbi jid mbit fed meritoria gcatiz nobis. Contra. fante. Matth.de confccrit. : darccur ablucio exceiior. Patrem in l.vidctuc Baptifmo Chi ifti iam inftituto non abtutio exterit» iterauda rit .9. AJ tirtium. adhuc erat dominicum Ba- ptifhut neceffarium.contraDonatiftas. qui eara . mera gratia iuftificatio peccatoris eft mera gtatia in vniuetfo.quod daturnon efticerandum fed fi aliqnid omiccicur. a quo in fummo diligitur .ficut poft .5. cap. & . ficut loannc i. bile magis diligi ab eo. baptiztndi. D. fluxiflc pcopccc principalem meriti racionem ex ifto vulncrc .Li.»rt.fi alias feruiat ferat fibi fibi. in reccpcione Sacramcncorum. dilexit in quadam rcmifit nobis offcnfara . alibquin produdum non cflet perfcdlum. benc poteft mercri alteri . 'j"^"" *"** '""* '"*" remanebant obliKati abeo ad fufcipiendum <J r p. fe ipfum in mortcm ad offcnfam noftram redimcndam j & ide6 ex iuftitia .q.& Deo obculit .Rich.& Trid.io. Saptiz<tti per loannem rebaptizAndi erant. (i meriiis reddirmt. . ptoptcr illuJ obfe- offert eum plus diligit Sihll tmni- Itteams' ^ & S plum hums cft.Thom. & jpem non fofMtrum in Baptifmo loannit FiliHm Spiritnm Janiliim credebant. vt II.^. Dco requam runt inftituta. omnes . Sejf. d.Bonau. vt homines facilius cxcitarcntur .x. nifi fammo.^. & habecur apud Auguftinura.nnis Auguflinus. Ad II. teft Magifter htc . cautc eft fupplendum cxemplum dc Clerico per faltum promoco:crgo cuui in Baptifaio loannis Ifto aliquibus mericis rcddacur. quod liccc Sacramennon ta fuerunt inftituta ante paflionem Chrifti . quia a pdnciuio gia- tcrtiuradico raeritoriagratia: .»/»«.ergo erant .hom. non fuit quia non Incarnacio. ita quia Qj/ ^ ytrum haptiT^ati bantur de SteundHm.&ficpii exponi po-. & indncercnturad tccipicndum Bapcifma Chrifti. &.ati» »d ip- ffi-um. nonfmt iterum baptiKAndi . &c.^o. fcilicet .(»f. Argument.^ii.di. fuetunt flmiliora Sacramentis. ejuia Baptifirms loannis datum ejuo efl praceptum Vide Scholium in Oxon. Sed quomodo poteft aliquis mereri alij. quin Ad vltimum. in j. fiic- fcd interior fup- plenda. quibus reddicut.baptizftndi pojfea manitum Apofiolomm fiper eum quium gratum quia n» gratls « modocftdeChriftooffcfcntefuo Patti . fcd pro teinporc fequente paflionem Chrifti . aut eflc fruftra .Excm- nifi 577 Alenr. Dominu* lefm tali Baptifino mundat EcclefiarHytjUo accepto tamen loc. R G V I T V R qu6d non. c. Dea datum 5 fanBum. 6^» t .hic. erat cefTauit Circumcifio. (uper loan. Qu^flio •Dbj {iix padlonem faatn adlualicer habucrunt Baptifmus fic . ficincermino gratiz . 1 de . & veritate ad aliud. Non autem qui eam accipimus fi niencis accipientis redditur mcritis noftris. Magifter in liteS rahuius diftindionis. quia fuit mortuus qnando illud vulnus dicanturfli*xijfi i vul. bapcizauic tancum innomine vcncuti .& pro quo fuerunt inftituta. tamen pro poft pafliunem Chrifti Chriftiani illis conciHarentur fignarK . q. fed meritis Chrifti. CHO L I V M. fufficit ad completionem ius eft. cos ohligauit. fcd necefre eft illius cu- adhuc non inmedicinam fc- .fi ^t tt. Chrifim nen tiam habuit fummam .4. Abul.dico qubd Sacramenra tum. ergo ^ fimili quaptumcunquc efTct aliquis purificatus Baptifmo loannis. qu6d pifllo Chrifti eft caufa non (ibi. vltimo.cuiufmodi fuitChtiftus. <i ante pafllonem Chrifti.de S»ptifmt.ergo. licet non magis necef.& fait in terrnino gracix.non fcd difpoficio . 8c fit impofll- th. Confiimatur. Ztuit Baptifino Chrifti . ees & ta. Ratio. adhuc vlterius debet cum Baptifmo Chrifti qui . fanguis & aqua. qui non . ntrt Utirit Ckrijli. reddicur. farium . qax fluxerunt de illo vulnere.66. Sapiifmui flc dacut ablutio interior aninix a pcccatis dicuntur §luomed» $«• tramtnt» fidper impefitionem Icem.Gabr. Et »)uando dicitur gratiam mt' qu6dgratia non gratis datur .i.6.4.&c.Scot.6. nullum aliudre(juiritur.38. non minus tcnebantur.anmedium . quod in & non inccrior. propter przccptum . Ai . & dicuncur 'omnia fluxiflc ab ilqus fltixerunc ab illo vulnere.

i. quia tunceft eadem quod cum prxdida. Dico quod Baptifinm eft ahlutio a^ua .ni[i ptifino loannis introducatur pcr Chriftum quod & . modo fc tenent ex parte menti. vt Baptifmus .& ita poteft faluari didum baptizitos i loanne non Magiftri dicentis rcbaptizandosinon autem primomodo inteiligendo baptifmaeius. fi non praefuiflet Diaconatus. .«. cum hac forma verborum:£^ff bnptize ricur Argumtnt. (jr fit Sucramenttim ergo tam verbum. 578 erant intra Ecclcfiam .3.ficutpacet deordinatis per faltum . &etiam de eius cffcdu in fuo correlatiuo habetur in aliis quxftionibus huius diftin(^ionis. fed totuminchoan- aliquid iteratur . Minor patetfecundum Auguftinum fupcr loanncm Homil.abalitjHo abluente.11 .& dcterminato correlatiuo.q i. fiue .»f' xpiifn» Chrifii. fcrmo quiditatiuus rei intra animam. Scoc. quod baptifma tunc nbn fuit eius fccundum fotmam fcd tantiim vt miniftri . forma baptizantis Chrifti. go. vtrum fic ablucio excerior corpdris fa£ba in aqua a Saccrdote.j. j. & in propofito potuic fupplcri uerfaliter quo . maquod tangic teriam huius Sacramenti.non cft fupplendum eft ibi . temlnuocame. & Vafcjucz) Rick.ct!ini ver6dicitur eft ahlutio dicit fed corporif . los Chrifti baptiziire I Magifiro. formam quam . De miniUro vcro.i.& explicatur.^ in O-Vto.Cjfceptiuum tangicur.vtdicarur circ fignum cfficax ordinans hominem ad falutem cxprimendo ifta qux pertinent per fc ad eius rationem & dcfinitionem.Sonm. quam ptucn dc Baptifmo Chrifti non eranc intra Eccleiiam per illud Baptifina. cenebantur iterum biptizari . DimnaioIII. riorcm. praefcri- quia nijibi cnim diftum Sacramcncum pcr cft cludete relationcm figni>& connocare fibile.&eandemtcnui(rein fuo Baptifmate.r/? bene pocuii enimaudiire difcipu- . Auguft.& omnibus & forma. & fpcciali. per Contra. Sacramentura cnim eft figuum formaliter. diuina efficienter fignans.& mini- . Et tuncarguit Mngiftcra contrario (cnfufic:qut non habuerunt fidcm Trinitatis.& Spiritiu ftnEli V M.im dtdis.j. fub forma verborum data.quia nuncorpomafinitvci bouis. Eft crgo complcca hxc dcfinicio Bsptifmi cx pro- priocorrclaciuo aliis rcquificis aliquo ftro. dico quod eft bona.non erantircrumbapiizandi-. dico quod rcgula non eft vera . p. te in nomine Patris & Filij & Spiritttsptnili. De Sacramento BapHJmi ? Qj/ ^ T o I s ^m Hugo </« Jit definitio rt. quae . obligabantur adprzcefcd baptizati Ba.lV.ex inflitutione ablutionemanimt interiorema peccate. Et fic dico quod baptiz ui Baptifmate loannis .Magifter in prxceptum erac dc ingreflu^in Ecclcliam poftegrcirumdcSynagogi.& funt bjprizaci a loannc. I.D. quam alicflc de familia Dei.& rcfercur ad inuifibilem gratiam .& executoris. Argnnnnt. nitail terfignat ablutionem a peccato .i&ow/«« «(?»»«tt«i. fed ficut eius przfuic fjdtum.quod effwien- debet cauce fuppleri . modo potcft intelligi loanncs & . Accedit verbum ad elemenmm. ita ad BaptifmaChrifti poft euacuationcm Circumcifionisjnoluitenim Deus dcftruerc C H O L tA(fignatHr Baptifmi definitio ideo ficuc'omnes tenentur ad in- omnes tencntur j.baptizando aliquos inmmine Ptnrii. lytfiniti* ^'i'l'" **" . Adahud. plurium pro fundamenco crgo ficuc Sacraniencum in communi dicic talcm relationcm in communi .ficut illa. . & exprimicur maceria huius Sacra. partes Iftae & fingulas quacftiones de patebunt pcr proprias.faEla in ^ffiniti» cr fimul ^"f''/""^ verbti totam Trinita- alio abluente certii .qutft. & .qu£ eftquiditatis extra animam . aqua concurrunt ad ablutionem corporisexce- pcr Baptifma. fpeciali. pertincnt vbidehoc tangctur. quando non poceft fup- prxtetmiftiim data k illa quaeftionem refpondeoex pta.i. ybi Suarcz ». tencbantur icerum baptizari. dicic fpecialem rclationem figni cumeifdcm difFcrcntiis \n. Vnde ianua Sacramenioriim eft . & a quodebeat & illa qus confcrti*///?. & relatio ratio- DISTINCTIO III. e. fine de cfTc^u principali . . tangi- tur fufccptiuum huius SacrajTicnti.i. non cuiufcunque . clfe & Ad primum ptincipale parcc exi. vel plura fcnfibilia . fi. fed crat (^ . quis incipit . dceius inflicucione .^.qux non ita propric dicitut funda- definirio. 66.Lib.Wicior. & execu.quia pars non prxdicatur de toco>abiutio cxcerioc cft pars bapttfnuiis:»- nis. vt miniftr!. ab exterior. Irca diftin£lioncm tertiam qu«- I. Baptifinojcura cnim vltitno dicitur.& amicus.4 p. ad difpofitioncm cius declarabuntur in tribas diftindlionibiis feqiicntibus. plcri alio pratcrmiflb .i.quod illa eft .miiiiftcrctim dicitur . Arguitur quod non.quia duIIus ingrediturin eam. ( ^ hitq. ita prsccptum crat de rcccptioncBaptifmi poftceffionemCircum- & S Alio Baptifmo Chrifti fttuit fean' itts jt h»ptlx. vt corrclaciuum & fignamm. litera.ilicet :BcL^tiCmus ed tin^aio corpo- greflum Ecclefis poft fepulturam Synagoga:. ris cxicrior . bominis nen inniii CHmirttentiote debita.t.j.quia abiutio non fit niii }.D ^ I.&c. Thom. nrt. ibi . & vni- praccrmiinim .& Filij. *• fe in- vnum fen- fiuc finc vnius fenfus.&"datur \ntelligi ablutio corporis hominis non inuiti. quod fuit praetcrmiirum .ybi dcifto quzrctur.ix. Nam cum eflabliitio exterier faBa in aifua . omne remedium ad falutem. ue^ntiuHtn.de fufcipiencc aucem habctur diftinSi. & proprius cfFcdus huius Sacramenci. connotat tale f6ndamentum . De forma autcm Baptifmi.t. K'ea{. Quantum ergo ad dcfinitionem Magiftri .^. toris. forma cum r^ffOT.dtjiaiiio.didis in dcfinicione Sacramenti in commu- tene- .lib. quia charadler lordinis faccrdotalis poteft imptimi Sed .d* S-^cram p g. primo dc quidirate Baptifmi.8.fi fuppleantur. ibi tangicut luum proprjum corrclatiuum. & .non habuerunt fidem. de qua quiritur. .vt materia.cum vero dicitur quod edablHtio faiia in atjua mcnti .fcd talis modus arguendi non valec nifi in caufis prxcifis. &expliccntar illaqux in ipfacontinentur.ari. & fundamcnco.cumdicitur. ADiftam baptizaflc rcnt. ita ipecialc Sacramentum .fa6ta pta.cum dicitur quod illud. •jfirinati- ficuc cifionis. ergu qui func baptizaci a Ioanne.non quia nihil erat fadbum quando aliquid nihil potcft fieri aliquid dum nec tamen .Exptlcntur certu verbis inuecame Trini. ejjentia Baptijmi^ ^.

exprimere II. . cuins forma fed prior. comparando illa vifi- ad inuicem.&cc./demeflpatrem Nenum. x. tanium . o I §iuintum. Ferba obtinuerunt de dodrina Chriftiana cap. fed \\zr\c:baptiK.j. Spiricus nec . I.z^tMr.Thom.Scoi. Contra extra deBaptifmo& eius Si ^uispuerHm ter immerfirit borum nen tenuerit SgCjL^^ RG v non funt in aqua SCHOLIVM . Ad argumenrum in contrariuro dtro qu&d in arri/iciahbus materia eft tora fubilantia rei & .bapti.^oniw.& baptizati ab eis quandoveniunt ad nos non tebaptizintur.dicitut . infolut. Poied etiam dici qu6d Baptifmus non dici cnfe fua maieria . qualitatcni inftiturione rcfcrtur .5. ex inftitutione. Pci hoc auicm qiod dicic fHhforma verborum .per verbum prima: pcifona: datur lur intel- perfona determinata.x. 4Ad urgHm. tttm . ptrna ptccaii in miniftro Gfuartum.fia 'Ri(h»rJi 4.Ij. expri- & ita addenmii forniam huius Sacranicnti . abrtrado a:nea enim non ftatu» .vel quod fignum eft in omiiibus praedidlis. ideo confcquenrer dat in- tcHigeic rniniftrum huius Sr.nec ifta relatio rationis.tph.f. &c. cfF^ ha-c relatio eft pro- prieforma huius Sacramcnti.text. ita quod illa quatiior . taiTtura eft ablatio corporis in bita forma veiborum periiis reqr. T V R quod non. . qua^niplicitcr concingit quantiratero . Item.5i di- IrcmiAuguft.i. non cft fornia poftcrior co informantis.» in nomine .verba.4.imcnrJraticncm.cxtra de confecr.Yi.fi hacc propofitio Patru. ad Pa- quia hunc non excufat ignurantia.Minillriim. quia non poffunt efTe finc omni ordine in illo nomen e^o. aqua verbum.^. A£et.in .& dc Spiritu [a.dift. aur ergo piopofitio aut eft falia.%. . .Qu^ftio nili aliquo abluente.(J' SMU.'us. ideo in artiiicialibus nonrolumpraedicaturmateriade roco artificiato in concretOjfed etiam in </ 1. pars attuclior funda- iiominc propofitio vera eft j /•. vel mn Pricdicamenti$:crgo veriras eius fcqui- Baprifmum. (ed lignum . Secundum. habetur corapleta eius de- R^jpoi. Firma SaSi proprie!. 579 Item. vnam per/inam menti:^2p baptizo Item.cuius fundamentum. AD ptifmum dari & per confequcns ab illo habet fuam virtarem.quafi integrant.aquam.ri*. & vbi.iir/ i.fuffictt Septimum. nec miniftcr dat . tiib formam vcrborum fccundiim tari non inquantum eft propofiiio falla quia tunc non eifet Sacramentnin veriratis qiiod eft impoffibile.m. OSauum.forma I teria cius. vetbum. qux eir (ignura ad plaritum . primHm. id cft . qua aliquis Alenr.quia vtrumquefetenct expattefundamenti iftiusrclationrs. alius in neccflitate baptizans excufa- in aqua:ergOj&c.vt vult Prifcianus^ergo fupcrfluit hoc pioligi modo loquendo dc forma.igitur poteft . iion aurem feruant noftram forniam.&genitorem:igitat fufHcit dicere. cuius eft ego te baptizp in nomine Rtttio ftptitm.etfir feruHs rittu/andi.q::6d habeant tantiam vnitacem 01 dinis .ergo alterum tft principalius in fignando. Item.c[n'\ pro- tcrtio eft necelfe ad veritatem huius Sa- pofirtonibus ordiiiatis adaliquod ad tettium:hu- bat &uMtum.& fignaturo . quarftionem dico quod pofTumus loqui 1.& Spi- .hic.7.fed cft telligeiitem. forma : 4. Grarci vere baptizanr. exprcffis nifi viirute aqua.quem fignat conferri. mu- fubftantiam. ett. vnumcft principalcj&aliud niinus principale.tiO:o. ^Hodam. . domus non foliim . & vcritarem quia propofitio .1. Glollaro- rein in cap. fufHcit quod Q^ Vtrttm T Ambrof. qua relatio rationis.Retulerunt. S non oporrei partes cius exprimtnrcsquidirarem ilJius.dift.Scc. eftpoftcrior ipfo Sacrameiito . .Verba illa funt forma .quia demonftiatur perfona.& Filij. in aqua. ed: foliam ed xs . ». . trityScc. Sacranientum .hic a. .id fignamm qiierndefignar: &ifto efi. primipatum adfignartdum inter omniafigna adplaci.^. Hoc autem principalius eft vetbum.de confecr. . nomine Trinittuu . do quod addidi . ^rcKf/^HOT.& Filtj. vt figniira menti mitti' efficax veraciter demonftcans & fignans ablu.vanum Itcm finitio. 1 1. ejfe. forma hiuus Sacramenti fit eft . fufficit. fafcipiens. diccret*. .& non veiba plufaqua. & audibile . ^ fermonem ad non in- Item. nienti forma. . & non ex natura rci .^. qtiod eft .di^.y. de Baptifi (^ eiia effEiu. ma te in Pacns. vt . tttum Rich.j-D. . Auguft. .ptr I. & expliott cLri.f. Icem. : cfFcito & hanc formam ver- . eft . ideo cijm Sacramentum Hc Hcut attificiale . cum de- .quia fignat Ba- eft ha:c for- .j. vcl appropriatc.ncc inquaniiim vcra qui?. fed veriras iftius propufitionis.fi cjmu .in Oxon. nomine 'J'turis. I. ficut totum habct miidicircm. qu6d dt abUitio fndi in aqua. Ttrtium. dura alia pic intcUi- gatur.^fr quatuor artit. quia iignum ad placitum cfl: & non naturale .dtf. . quicquid auccro fignac 1 . . Hoc confirmatur per Bcrn.ifto vera ab ej/eiei: quia ex eo . moJo & ideo fic ex & (ftum. Verunramen quando plura concurrunt ad quam conftitutionem alicuius cfFedus vr.Sextum. ^ quo cflcntialiter& fprmaliter cft id.Si Ih.c. .vnius fund.iw nominegenitoris.iiiis vnum .craincnti. & mareria. cft pofterior prolarionc verbo- rum iftorum incipit quis quia anre finein vetbocum non . ordinis dirigere dttHs haptizohit in & aliis conditionibus fu- .ti. ficut in fiio fundamento .^. Quia fecundtim Aug. ^f^ S^*22S ci. fed lignea.vt bile . ^uod res efl . ordinario h<tc Jit fracise forma lib. Hcut clr in propofico de maieria Sc forma huius Sacramenti.c^p.nihilfit. 7. & ex aquo^ficut patet in omnibus com- & iufmodi funt in Baptifmo aqua.7. de forma alicuius propric. huius Sacra- fandi? ArgMmtnt.ni» ttlim albedinem :& Je ttnent ex ifto modo dico qu6d forina Baptifmi fi propria pnrte fundttcft quod fit quazdam relatio rationis.j. e^o te baptil^. iionem. in verbis &c. complcdifur ablu- ri poflct. Tenium obfcruaiida tjuemode.i. vt aliquis eft albus' per . fic dico quod vniufcuiufque fotma trttmtnti ipfti rtlatit fignU eft illud . & vbi totum non eft . vel Chrifli. quia aliquo iftorum amato non 'manet Ssctamentum. tionem anima: a peccato tanquam fuum proprium correlatiuum. quod non cramcnti expriinerc hoc pronomen ego.de Ttitiit.& miniftcr.dcc. Cbrifli in op- Primum diSlum pro hac litera Forma informans huius Sacramenti eft relatio rationi. caiur in nomine Patris.s. .1/^ ma- eft in fcd ifta vcrba in ablutione fada : e^ te bapttK.

fed baptizatur vt ide6 non ponunt conuefiat feruus Chrifti . euacuatut virtus ex partc miquia nihil facit . & fibi incumbit t^cit feiri eft roa huius Sacramenti. neccffitas . 8c neccflarium Sacramentum faluar tamen vtiumque . quia lion eft fcruus Chrifti antcquambaptizatur. quam per formaro Grxcoruro. Si autcm omittaturaliquid. Sed Ci quxratur . vt fi dicatut : ego hdnte te in nomine j4pofiolonim IoMinu& Petri. lum i. vt fit /J*/. quodcft ncccffarium cx parte Sactamenti in fc . Nec cxcufat ignoiantia. hapti^etur firuMs Chrijii .etiamfinonob.& ideo ignorantes illam formam in Ecclcfia Latina. *r«. faluatot cnim Matth. qux fit caufa formx vet bo rum in Baptifmo Grxcorum . non pcccant mortaliter. bapti^antes e»s in nomne Patris .fcruant iftam foimam omnino . quantum eft ex parte miniftri .& aliud de neceiTuate.^ 1 8. ncccflaria fcquifita ad ne- de forma . vt nomen ali- addendo aliquid. fcd non propter hoc deftruitut Sacramentum.Lib. .vt in fc . & quxnon.&c. DiftinaiolII.'^T/'* • ptimcnsomnia neccflaria. quira fufcipicntis adura. Filff. modo tamen tale ftni medt «pudiffet. qux eft cfFcdlus & tacioncm in rcbus fecundiim fubftantiam .y. ibi tur.Sic. dicentes ApoU» vero .& ideo ad araouendum caufaro contcncionis intcr eos . Grxci etiam melius potuifTcnt vti aliis verbis .veI profcrendoincongruc iftaverba. qu^m idis.& principalitci concutrat ad ablu- fjbi & conftitutioncm funclanienti huins figni quam aqua .eg9 Ctph* .-^^*" cx oflicio . cui non licet ali^uam vatiationem. fcilicet . vel fyncopando . Phyficttxt.rcilicet. .ita in propofito poteft intelligi fieri mutatio . quod k meliori fuerunt ininiftro baptizatt .f^o baptiKflte . iftam formara.t). vel cuius pcffonx Tfinilatis ficundum vbi . fecundum qualitatcm . .8cc. eg» <piidem Pauli .{*C^"J^:m nulgationis de Baptiimo glofiabantut baptizati firm^k tttt» Cbrifh in nominePatris dc bonitate miniftfi . peccat mortalitet .non fcmpei mutatjvel deftiuit Sacramentum. Ttfmum difpenfatum. ablutio intctior . ego vero Filtf .non /"/">"""^ cxpteffit baptizantis pcrfonara de.i quo eft immcdiatc collatio grarix . non cx primunt pet fonam baptizantis.^^.Corinth. vctula autem. &c. qu6d mutatio fadla fecundum fubftantiam vetboium. Vcrius crgo preffius exprimitur vcritas huius Sacramcnti ^cr formam eomraunem tiaditam ab Ecclefia. hit . & quare non ex Su»rt Mpud primuntpetfonam baptizantis .Sacramcnti cxprcffio tam aftus . fU4 t» quotundam demonrtrans pct fonara baptizantcm.Vcrbum enim ^4^/<P cxprimens adum per modum <indicatiuum . Confidetando autcm ncceffitatem cx patte miniftti .rf«». Dico ergo qui)d haeceft ptaccifaforma:e/»« ysptiv . vcl mutationcm faccre circa cam:quod fi feccrirjpeccat roorraliter manentc tamcn Sactamcnto . mcnti in tniHiftrum in xqualis neceffitas eft YCfbotum forma Sacrameuti.^^*i'^!!' ptifmi confcite .vcl cflentialia iftara for- mutando. tamen peccat ttnttur. vcl tranfponendo vciba aliquid iriterponcndo. ferutti Chrifti .quia pet illas particulas cxptimitur ptincip. quanturacftcx partc eius. indicando perfonam baptizantis pcr vcibum indicaiiuuro baptiv. & : & . tenent formam tra. iftius forma prxdtdia obferuari.^^*"' /""* dita ab Ecclcfia? Rcfpondco in principio di.& fecundum vki $. Nunc autem vidcmus qu6d tantum eftiergo. in Sacramento Baptifmi. qui vcrc conferunt Sacramentura Baptifrni fub illa forma BaptiKfturfir. permiiTa cft tunc i. ftatc . qui formam tenetut cx officio fcirc baptJzandi tra- ditam in Canonc. mutatione faftaciicacam.^'^ verum. Scd dftnealia prxcifa fotma vetboium necefquantiim eft ex parte Sactamcnti ? Refpondeo quod ficut contingit ficii raotum . Vcrborura autem omnium iftorum.non fecundura roam .IV. exniens fufccptiuum Baptifroi.aliter baptizans . quia non tcnentur fcirc trttif* ftrm» baptifmi jutitd virbtt. ficut forma tra. f}U»irUpltX fft mutatie ccffitatcmSacfamenti. tHntes .vel laicus. Amhe infmeam cadHHt . vel ditam ab Ecclcfia . Si niftri jgiurmtis noH txcufat non ita pars compofiti eft forma altcrius partis . forma quia dat efe principalitet. tincnt . qux conformam Sacramenti . vcl variatio vcrborum ficunStm fHhfitintutm . qua vtuntur Grxci. quia non iiiin j- Miniflir ntn de »"tjf»ri» »*- eft hoc pfonomen vt ^^'". mutant ipfi in opcatiuum baptizjtvbi nos loco fufcipicncis ponimus te . Grzci ver6 . Sed credo qu6d nifi nuncceflcnt ab illaforma.&nonminiftrum baptizantcm conferre cfFcftum qucm defignat. nifi fuerit cum eis Laiini ver6. & cft vtraque forrat Sacramentum. Ex partc Sacraifto enim minifter omittat aliquod ncccflarium. 58o Vtfi» §iif«rt dittutmrfor- iH» i» S*er)h mtntU.\c\ficunStm (fuantitatem ftf um non eft tanta . Ad propoficum dico .vt tam huius verbt haptiKj». Patet de mucat ionc verborum in fortna. funtne verba przdifta ptacila forma Baptifmi ? Redico qu6d aliud eft rcquiri neccf(pondeo litih . vltimo. . vt fi alia vcrba ponantuf pro iftis . & & & ponant . cum aliqua poftea.crgocum verbumfit principaliusipfa aqua.& tencant fotmam communem Ecclcfix . fecundx perfonx : non itapetfona baptizaniis . qu6d peccent mottalitci. & aliquid neceflarib rcquiritur ferius. /y'eg(C"*"" cxpr imatur . fecundura quantitatem . in compofuis vere ex matcria & fotraa dicitut principalior pats compofiti . ideo apptoptiatc loquendo refpeftu iftiu» vctba poaani dici for- tionem interiorem . vt patct pei Apofto- roortaliter. Qu« autcm mutatio verbotum poflet cum vcritatcSactamenti .cxpcUendi funt de Ecclcfiaiquia jicMui ctcum dueat . omittendo illud. qui veracitcr crcdunt Deum folum efledlura Ba. &c. ficut in aliis principalior & & fc . cx.qux inuocat omncs pcrfonas Tr initatis in nomine Pa- fchifmatis inter cos caufa .dico qu6d pi3ctctraittendo. (\aim huius pronominis w. vcl ficunt£tm ^ualitatem corrumpendo. dum tamcn rcdc faciant fecundum inicntionem Ecclefix . verbum non propric. i*'"'*" tam adlum in fe quim perfonam fufcipicntem.& & inftituens illud. ma huius Sacramenii Duplitittr 'M slijutd ntftjj»rium in Snertmtiait.fed verc dant Sacramentum. verc dat Sactamentum fcd . SCHOLIVM Certum effe ait m Chrijfi fine II. fcd non c conuerfo. vcl inufatia in form» Sncr»mtntt- rnm. fed tantiim in atticulo ncceffitatis . olim voluijfe Baptifinum in nomi- exprfffiane Trinltatis .&c. quantum eft ex patte fui. quia tencrur hocfci- re cx oSicio. pertinet tamen ad neccffitatcro. Scd in verbis cxpt imentibus cx parte miniftrantis Sacraraentum.fed approptiatc diciiur for- Sed 4- . vt hxc pats. vi affiftentcm fuo figno . quia neceffitate Sactamcnti in fc modo loqucndo . expreffit taraen . qux gloria erat fubtrahendo aliquid . Satis hoc patebit in- . quibus non inumbit ex officio. &c. dicetut Dico eigo qu6d hxc eft prccifa forma tenendade neceffitatecx pattebaptizantis.

non propofitionis iftius fed fequitur ablutio- Vnde idcm dicciev. II. Godfr.i. Ad vltimum de genitoris. Pars 1 1.i. Ad quintum dico quod dirigitur fermo bapti.quandofit in aquacum vetbis . qui nonc baptizaretur in nomine Chnfti .BonaM. efi colligitffr Ambrof. forraa roa. ncc hxc ablutio eft Sacramentum . fidinferiptt Oxonienji tmnino liubita manjit. inquit. Mag. 10. modo . Ad odlauum depatriat patet cx iam di<Sti$. hic art. Si autem fiat mutatio De Sc per confeqncns baptizatio po- in fieri teft t»t tres fer- & & iignatnm eius eft formale . Chriftus inftituit Baptifmum dari.Ad qiiintum. quz dant ipfam intelliligere Ad quartum de Grccis. cum dicit quod ii aliquis baptizatetut in nomine vnius perfonae . fitio cft operatiuiis:prirao modo cft propo- vcra. fed non funt idem quanturo ad primum conceptu fignificatum vtrobique .S. vno modo . mutationibus corruropendo vcrba. . fed tunc eft Sacramentum.patct cx iam didis.& tuncad tAufet vt veta viJe probationem dico quod illa ablutio eft prior infratJ.quia hsc propofiiio nullam ablutionem fignat . cMmaliis tenent Apoftolos nun- ad 1 cnm o. ttrgument.t. & ideo liccc det intei- ocationem .^ mentio Buptifrni in nomine ChrijH mentione. non eft tamcn oratio . vt cum tatis per/onartim. Vox enim ptifmi. net eadem .p. I . cxpiraretdidotn quod Dcus cx mifericor- diarefiduum fupplebit. Ad fextum dico quod quxftio fuic moca Paps Adftxtum.fedin nomine totius Trinitatis ex- li- toto tcmpore prolationis verborum . idem tnodo imftr- & dicenduro. vti difpenfatione eius.& non eft cadem vis & Pater dieit frimt fer- nominis proprij pro. Ad feptimumde Ambfof. nihil fit. licct fub aiia ficet aliud. Alio modo vt idem fignificec .p. fermo nccelfaria vt diuulgaretur titus vltimo nomine Chrifii . (^ tempotc ccrto nomcn . Cano 6.zc Chrifii S«ft!fmus in ntmine Chri- aquam ipfa ad alia ratione. puct fupcruiucrct. quod ficquia & fumitur Ad. tunc eft puer iterum bapcizandus .& vnt^io ipfa.qu6dfipucr preflioncTrinitatis. D. dummod6 non roalc fenciat ur de aliis. aliqualiter retiocare. ^niti» €»4tm. principalcm. du' vt jn eo ftra dirigitnr quidam vero 1^0 9- Aifrimum chariftis. nec faifa . vcritate iftius propofitionis ego te haptiTo .ami Chri- baptizjrcr atiquem in noroine Chrifti. art. Vtx ftrmt II. Richard.x. i . Et ideo fi nunc aliqujs rene.quia non feruatur forma.ej. tenear.G6. quod vetba non funt propric forma Baptifmi. art.Sermo fermo non intcUigcntt j dico quod flex.art. : k cuius veritate habet illa propofitio f uam vcri- tatcm . Et cuin dicitur .nifi fortc pro illieitiis m De hoc cientcr virtute iftorum verborum:(rg-e tebaptizo in . art. . aliis rum. Sc poftillud tempus formam inftitutamaChrivbi iinuocareiitur perfonx Trinitatis . & nunquam dico cft fed Aittitium. . retur ex officiofcire fto & . ly. delocuy cap. AiquMum.eft forma Baptifmi. quia Patcr fignificat primo & per fc fuppofitum in natiua diuina. & lcq4. ngniiicans licei alio . Si autem fiat variatio fecundum quantitatcm addendo al<quam . Sed fi Sacerdos tunc expiratct.vndum. &c. quod licct det intclligcrc oratamcn oratio curro enim non tantum vna didio . Sed hic dubito an quts efTet fuffi- . & Chrifti caufa . prolationis inftanti Ad fetMn- lium. fi Ad tcrtium tionem eft . nomine Pji/rw ptizandus. Hne ex.vel Dei . oratione ideo fi eft materiale in didlione & . hoc con- vr fimpliciter figni- tunc certum eft quod non faluatur forma Baptifmi . fieri poteft mutatio fecunditm fubftantiam dupiiciter. . nec virtus Ba- fenas. . c^aiz nullus poteft reuocare legem ftatutam a fuperiorc eius .Ioannes Roberni imraergat in nomine loannis Roberni . Et ideo cxponendus ^uam hapti^i^jfe innomine Chrijii. Tom.ftnmm geni' c prietatis tf s*titr.vbiejl [ine Trinitatis btc Alenf^. vt habeat veritatcm fuam zato baptizatus pus difpcnfatum ab eo fii tlim miniis getc. cit. . fiuc impbrtarc proprictatem eiufdcm perfonx .^. ma 8.mum.^. ad tju*ji. Aiiter provt eft . . m. fru.ego abluo cft diccre : ego i>a- te. dicendo ego te haptil^o in nemine modum routationis ab vln qu2 alibi *.quidam tantum fignificatiuus.fecundo modofalfa. verius videcur quod bapdzatus non cfTet . Sttar. quod eft dici ad alternm.fpeciade hoc nomine Chrifltu vtriim fit vera forBaptifroi. omni lingua etiamfi difFerat fecundum vocem apud diuerfos. iignatum eius maneac idera . quancijm ad hoc. fperandura efl quod Deus fupplebit. tpufi. fit efFc6kus.dicit Magifter in litera ijtio- comparando vt ad partero materix Adfecundum dicoqu6d hscoratiopro ncm . duplex . Scoto hic.8cc. fed tantijm appropriate loqucndo litcr Etdehoc funt opiniones . quod verc cflet baptizatus. &ad hoc rcfpondens Papadixic quod non propter fufficit fi dixit in nomine Trinitatis. In Ozon. fed quia ludaeus fuit qui baptizauic .vel diminuens vcrba illa. Ai iSaMmm. vtdicatur . vt patet per aliquando . hoc eft dico vt fupri incelligendura.nec vltra tem- piicite.i. Sc & : & videtur Ambrofium. ego credo qu6d nihil faceret in virtutc Sacra- menti.^. creditur . tcminiftri . forma conferebatur Baptifmus ferri Baptifma. Albert. Jta^DoiiorhicJtne DE Chriftus eft.& feqaitur ideo veritas Sacramentum naturaliter.6. ptil^ te. adj. ergo nomine Chrifti diuulgato . & . ncc eft vera.p. vt loco vnius di- ^ionis ponatur alia aliud fignificans tingit dupliciter .i. idem cum tota Trinitate. formam inftitut. eflct denaO ba- loco Trini- ponatar Chriiii. XI. Aliud aute fignificat primo & pcr fc proprieta- tem. fn»nente Ji- 581 Nec video quod di6lam Arobrofij in litera fit abfolutc vcrum de dimifliione . Vno modo quod vna didio ponatur loco alterius . fi ex parte rccipicntis . eo- £u- dicctut inferius in mateiia tamen potcft dici quod hzc creatio An ftrrna vcra. : ex vna didione . vel dimitrendo aliqnid ex iftis dico quod fi aliqnid addatiir repiignans verbis prmcipalibus . & fecundum fubftantiam . dicendam qood Ad ntnum. oratio oratio eft non . M nunc . Tenet D. & tunc ptteft mutMri dico qu6d nec mutatur forma .non innoroine fuo.Quxftio Baptifma tdle & k Magiji dubtMm. Ad primaro rationem in oppofitum > dico num. vcl corruptc proferendo pcr affertioney aliis etiam verbis magis necefTariis ad hoc Sacramentum . qHaji. ego. Demura . taiituni .%.t. non poflant Apoftoli.fi iiTipoflibilicas fit quod Ad fefti- ex par. 1. & caufa ceflante.fup.cum quibus difpcnfatum fuit ad tempus in nominc Chriftj baptizarc. & Pctri. Auguftinus ibi intclligit quod idera eHgtnitoric Pater. Scotioper. fcd ncutra . cft tciligitur qu6d Chriftus & per Chrisium in- vngens. .i. i^. ergo videtur quod adhuc fub ipfa poflit confub ifta 1 4. citatM hic Ita ex Ail.tm. nifi exprtmantur plura . nec legimus alicubi exprefse quod ipia fuerit reuocata . Item.Them.

lucida.i. Vnde cota natura vninon produceret vnam. quod prohibuii humedare .t. . ArgHmint.cap. fofitHm.{^}.IV. Ei media dctcrminata ex na- idc6 mcniiuntur Alchymiftae . cuius hoc Sacramentum eft imitaciuum .accipitur propric . & & in poft vuam.inquodcbet fieri Baptifmus.& hac omnes proprieca- resconucniunciliihumori. qua vtimur communiter .qua vtimur.adhi- quiim aitcra pro- ducere. Et ide6 non fuflicit ponere vnmn loco alcerius .& fic dealiis. Item . in . quia in omnibus concurrentibus ad aliquod tertium confticuenduro .igitur poftet homo baptizari in phlegmate.i}. quia in omnibus compofitis.iptifmi^quia non recipitin fe formam Baptifmi. qui eft ab prietatis viroque. mulca enim humida func produ6ta in effe per partem . ficut lex ifta .ad illuftrandum per claticucem dum ii(iei.ficut dixit Bernar. mifcibiliapoftuntnaturaliter feparari^ Tntium. Sunt multz &aperXX. fit . fiue per elementa naturalia ignem vt pura funt .3. DiflinaioIII.& materia proxima Baptifmij cfFedus inuifibilis. maccria ftifmi froxiBaptifmi remota . & immediacc vinum. fitmitct.&c.& conftiiutis ex partibus vnum habet rationem matcris . Ad quod dico . quae produda eft in effe nacurali ab naturalU. conftitutionem Baptifmi hic qutji. in decrett minatum ordinatum \ natura quia non ftatim rcfoiuitur mixtum in elcmenta a^ione agentis. aquam iftam & : . gratiae inuifibilis.per tura. Sed proxima ma- illius teria cum ablutio exterioc eft verbis .j.«. prim6 Patcr. I j. IN ifta teria B.-j. Alenr. & communis. Item . omne mixtum gtoOIus eft qukm aqua elementaris fedaqua ftillacacft fubtilior. Proxima autem teria eft ablutic per ejuiA Explicat optime tjutnam mixttUTi naturale . poflunt dici forma aquat .& ablutionem corpocxtetiorem. & fic vcrba ifta . & fic aqua %. xo.i. communis cil omnibus ad fain viam falutis.quaeeftSacramcntum jfequicur quod vnum iftotum cft priocipale refpedu tertij. quod §^t fit aqua fit aqua naturalis omnis aqua . aqua naturalii . quia per appropriationcm m» ahlutio.&c. fedoportct ipfumpriustranfire fccundijm mequx requiruntur in procclfu nadia omnia tura: ad indu6tionem formae elementaris . poteft extrahere veram quia raagi Pharaonis feccveras ranas : fcd multum & facilius eft extraheremifcibiliai bendo debita adliua pafliuis . Vide Florent. Vnde fecim- Eug. & forma. & aliud habct racionem forma. ficut prius diftinxi de forma. Sed quare magis placuic Chrifto inftituere aqua .Thom.i. aqua. .m. quxftione diftinguo de materia. non eft pura. Item. m hoc Sacramentum neceflaria. rtmota lantijm .j. Item.guttam aqu« de omnibus lignis vniuerfi . .(1.Lib.igitur. vt puta per diftillationem & ignem . cum fic clarior & mundior .i.quia aqua artiHcialis habet qualicates fimiles. .& frigefaceic. cum vcrbis . vnum concurrit vt princi^ pale tC(i4 . Exiuit fanguis & aquadelatere Chrifti. tertio Spiritusfandus. mixto . rant veros dracones.ne fit materia. 58z nominis in inuocatione fa6la alicuius perfonx ad aliquera efFcClum. quia tunc omnis aqua Sacramentum.«.fl. : T V R qiiod non quia aqua artificialis cft eiufdem fpccici & aqua pro tota fpeciecft conucniens. igitur eft ^intum. agencenacurali per natutam. Materia vno modo id»ttri» duflicittr Mcti.acl ficdendam rigurem inobediencia:. . & aliud minus principale . S mentum. poflibile eft tamen quae \ . Primum pater. . vt di- dum eft.0^4. abluiionis interioris cftet & . aqua eft frigida .& ablutionis anima: interioris.iii OMun ris & ^ pura conueniens materiaBaptiJmi? diA. Aliomo- do accipitur materia appropriatc . Sed hocnimiseft Bernardice di^tum. Suar.D. Ec hoc lutem. .&Trident. . fcd materia Baptifmi propinqua eft »qua. eft tantumSacramentum Ba- quia iftaaquanon ptifmi necmateria proxima . modum naturs re- & ita in aquam & adliuo & pafliuo conue& hoc adiuo agente per folui in .Matth. quod cftentiaiiter eft lignum inuifibilis gratiae. 14. . . ficut forma prius accipiebaturappropriatc. fed opor- omnia media decerminaqua funt requifita per naturam ad formam aceti anccquam inducatur forma aceti. frimum. ego te haptiv . Qj/ Vtmm fola ^ T S O I 1 i I. aqua pura. Vc tct prius cranfire per ta. & tamenaqua. qux eft finis iftius procefTus naturae.^{«/. . acctum in terram & poft in viccro .3 ««.4^. Hafio ttd op- Item. propter permitti bibi ab afino.Bonau. Docet (tijuam ejp matertAm Baptifmi fumendo materiam pro parte mifttu pritjcipali fundamenti relationit^ejna confittuitur qus.prtced.x.Metaph. nientcr approximatis .eft aqua nacuralis. GloiTator I. to non fic ftatim . fttm». Oppofitum loan. qu^m in alio fieri liquore. igitur ipfa non eft mixta.ne afinus biberet Sacra- D vt itcundum.Rich. provt eft proprium fufcefiturjitut (J» ptiuum forma: non eft propric ma. vr materia:.Scc. f.D. ma- mcdia determinata fecundum proccirum deter- a^uam. & per confeqnens vnum efte materiam refpedlu alccrius .aliud vt minus principale & ma& verba ficconcucrant ad cutQ ergo aqua dum Philofophum %. E : §lMttrtum.f.^. mixto. qui dicunt Per viret »«- lurtno pottfi immediati ex mixt* gentrari vtra aqu». fed debent poni perfonz per ordinem originis . oportet priiis refolui materiam primam .ad incroduccn- eftcommune omnibus . Solunimodo de iftaquacftione videndum eft. eftconueniens materii BaptUmi:ergo. congruentia: . ex ace- text.Ioan. & applicatio vcrborum ad elcmcntum . Et confirmatur .quiaverba non funr in aqua. auxilio naturx qua: non funt verae aquae in fpecis aqux . & verba non poifunt eftc materia refpedu aqua: in ablutione Sacramcntiifed Mttteria JB«aqua eft njateria rcfpedu verborum .7«<»7?. igitur artifex apuam a mixto applicando debitum agens.quia omnis aqua habet fuos vapores. vtclementum aqux.& non aqua tant^m. flaida.dejttmma Trittitate. CHOL I V M.f. prastermifTo ifto or- in uerfi dine agendi .^.vel vino. deinde Filius .quicftadrcpnmcnduflixftumconcupifcencia:. Nifi quit reiMtut fiurit ex a^Ha.4fA3.Szoi.i9.& taraen illehumorfuit phlegma.vt in oleo. hacfila efl Baptifmtu^vt d'5lum efl deforma Requiritur quodfit aejua naturalis abfilute atjua.i> t.comparando eam ad aliam partem compofici . impuritat impedit . abluiio in aqua fada .Jf. i.

vt in lixiuio & in ccreuifia. — Sed de omnibus qux pertinent ad materfam iftam pono trcs reguias.noncft ina fic litatcs nmiles. vci aliqua aiia aqua diftillata.quzeft fignum taiis . fif pura aqua fi adfit poflibilitas ad habendum ^ r ^ ?"« W"^*c j regula % ctnutnietts aquam puram in fpecic aqux. . qux non habet mixtio. 1 Qux autem aqua rctinec fuam fpeciem .quia non abiuerei corpus.& filtf. eiUifatur erquem ad ordinem eius . Sc bene .?««•'« «?«»ita fpifTaia cura pafta tida vt luto .quia ftatimpct igntm refoiuunc mixtum morem . & propriam. qux nonalia. vt aqua loiacea . Quodcnim magi l'haraonispioduxciunt ex aqua liia tanas quafi lubito .qualitatibusaqua: nacuraiis. bct fiir. gendo aquis aliquibus ptopria ailiua refpcftu ranarum fiendarum ftacim faciebanc liia ranas cx aquis naturaiiter . tertiura per fe cum» & in ?"«'"'» »» tali nifi in porentia vnde per niucm dum eft fic mixtum . & ordinem coniuecum . Adargumcnca. Prima cft . .vt filice mcdu quia non agiinc pcr detcr- niiaacacx iiacura >quibus cantiim. . & ica Ddemones iun- cuenic naturalis . agunt iecundu.n illam artcm .vcl appofiti.iHdic»n4i i» lus baptizet in aliquo liqnore.plu- qua: funt quaiitatcs pcopriae taits liquoris con- niuuralii : aqua.qu6d . fi via propinquior vix non poteft haberi . . & aqua communis . Aqua ejl pur» titntitm miUeri» £•ptifmi. .ficutcft aqua maris coniuni^a multis vaporibus tetreftiibus . fiat quod licitc ficri poteft . qaod fi poflibilitas non eft ad habendura fit. pote. nem cum alio. becunda eft .aqux Nec naturalis . in illam hu- aqux . Dc aliis aquis dubium eft. Dtmenet mir^sMltt ef- . & tamcn habct dilTimiles . & niuis & Uix. quxdam funt cfFcdiuc calidx . Ad hoc autem quod aliqua eifent eiufdera ctes. raonit dum compolito. quia fecit dini feruM nMlt' ipfam voluniaric . fed difFerens fpecie ab aqua. . qui non ligaiurad procciluni . vcl imperfefte Sctti opcr.per qualita- tem fibi qnz nacuraliter conlequicur eft a tota ipecie .yy.vt falis cum aqua. omnes Dxmoncs Infcrni non facerent vnum miraculum:fed hocfit iccundum decerminatum ordinem nacurx iungendo conucnientiaadiua pafEuis citius quam aliqua creatura inferior fa- cnimditati natutalibus fuis e6 peruenerunt vc intelligerent per qux adiuapoirunc cerec. . omnia alia elementa cx nihilo. vel alioruin Angelorura. natatali inBrtnitate. ego teba^tizo nomine Patru. vcl folido- rum cum iiquidis.qu6d licct aiiqua: herba. quz nuiio modo conucuiunt cum aqua naturaii ficut dicunc tnedici. quam iimiies . fpe- conucnire in omnibus quaiiia- ran»s produ- t/eri xtrunt. elemcntum . quoH quia habet vim nutricndi quod non h.' puritas. vna tamen fa. non pro- ^^ vel iuxtapofitio- . de quo dubitat an fiiuerfum mstena.plex elemenrum ide6 ibi aqua noii tcnct fuam (peciem. nec pcr grandinem antequam refoiuatur in clemcntum aqux non potcft ficri Ba. & ita patet quod aqua artificialis. & reiiquum omiirum cft cautc fupp!endum.nin igne ad omnia.. hoc non fit miracuiose . iicui fecit ipfam lunt impcrmixta in rj/ff . quod in om.{Uctet. . qux eft . ' . funr materia debita Bapiifrai gefta. fiuc fic perfcdc mixtermino mixtionis.. conucniunt in multis qualitatibus . 583 mixtum & in via ad perfcftam mixtionem cuiufmodi funt imptelEones gtandinis. & ide6 ipie potcft iblum immediaic ex mixto facere aquam nacuralem . Dc quibus auteni iiixtapofitis patet eorum mixtio . propriam rpcciem iliius.noncitciufdem fpecici cum aquanatulaii . Tom. Vndc per aquam imptenam luto non fit materia B3ptifmi.nec vtablucionis verura fignum ablutionis intcrioris intin- efrct dio corporis in aqua. & qux non in iuxtapofitione parcium petcinec ^d naturalem fcire. XI. qux non pofi:io partium vt .r„^p^ quia partcs mifcibiiium non funt in mixto. Tertia regula .& nonaliter nataellaqjanaiLiraiiccrgenciari ex mixto. quia non vtuntur vtmpiuiibus .qua.1 intelligi dupli- ex mixtionibusfiat ali- vnu n .vei aqux & oiei . tali autem talis luxtapofitio partium noa im« pediatvim abluendi . qui non videtur conucniens adUoni refpeAu gcnerationi5. eienim licut agendo . Suius eigoaudlor Deus tun naturz Oeus .nuncltaquaputa. De cereuifa autem dicit vnus Doftoi. ficut cft in vel filiqua quod non apparet terior. ndhuc nutriet raticMie fubtlantis bladi admixti. apparct tantum iuxta- mixtio quzdam. nt» fieere ftffnMt.fic poteft efTe materia conucniens BaSi ptifmi. vt funt compofita corpora cx quatuor eicmentis . I . babiliter iudicare .quia vnum elementum non vidciur poile pruduccie aiiud pet naturam. cum quod *lto die- .vr fi aliquis dubitct fecfTcbaptizatunijbaptizctur fubconditionc Gcfieshapti^atiHt non in te baptiTo tfedfi nort es hapif^attu .&ablutio cx- fequcntes naturam fpeciei mb mixtacumaUis. vel glaciei cum aqua . ficut eft in aquz& vini. ica in & .quinon ed aqua in ipecie aliquis aliui liquor .& Spirittu/anlii. vrina di- De quibufdam autcm aquis dubium eftfi conferucnt. nem partium . . ptifmus. Sed hic ratio non concludit'.liuc iicfiiie tium prohibet vim ablucndi quzdam ^eciftcn »qut. £^p.eligaiur. & per confequens non . cffjiftus & ide6 iungendo illa iiiis. c X Ad . qnia quantumcunquc faluetur fpecies aqaxdiiin bladum iacuit in ipfa. . ncc adiutotio dxmonum. Dico ergo quod aqua pura eft tantiim conueniens m^teria Baptifmi . eft in ficri Vnomodo.fcdaiius iiquor. 6c quod nuiium agcns naturaie poiret iliam aiiter ex mixto producere quocuuque adiutorio natucx . nec piacter proceilum naturx quia tibus iliius fpeciei .&:qa6d muita mirabiiia mod6 tiunt prxcer communem curfum. nain ficcz. reguU nibus poQibilibus via rutior eiigatur . teria Baptiimi dico qucd noneft conucniensmateriaBapiifmi. aqua »'«f«"'<'*«- V""»»vel tcrra foe. oportet ea aliis difiillo' tit. id eft. .I Qusftio dicunt fe producere aqnatnvcram ex dtiefiio.quia vel ifta luxtapofitiopar.& retineanc fuam fpeciem . & non virtutc pcopria nifi ifto modo. Sed mixtionem Mixtio aqut citer. Et deiftaiuxtapoficioncpartium puritMMqm» adhuc diftinguo. etiam vtuntur conuenienti admo. £l ideo humor produdtus per attem AlchimiaE. . quae producitur ab ageme naturaii & per media determinata . in quarum vtraque iuxtapofitione parcium fcmper manec aqua aftuaiircr in propria fpecie. Ei fic cfFedus inuifibilis. ficut colatura fanguinis. animx interioris. quia BaptifmuseftSiciamcntun:. fcd etiam iuxtapofitioncpartium liquidorum. ynde nul. . iilius . Ipfi tales cfFccSlus produci.Quia iiccc habeat aiiquasquates DiMerfir/u 1 1. Aiicmodo prie poteft intelligi mixtio fed pcr appofitionem . quia aqua naturaiis cllilla . poteil illum ordinem non obleruarc . mateciam conuenicnte alicuius Sacr<amenti via propinquior vix certx quantum polFumus pro.maximc ordine naturali prztermiiro. qua nunc cominuniicr viuntur homines. ied cfl (uuer ipfam .

10.peccatum nonha- uocari.quibiis promulgabactir adcius fufccptio- nem.5. ^ & ncn "'"£'*''*'• fe. Matth.^.«rf 6. & cft alia (Sc^^aha.'aie quifl. nullus inferior habet audoritatcm rcuocandi lcgcrainfticucam afuperiori fed Dcus inftituens legem Mofaicam . ICfc aqu» 'x U- Ckt-lli aliud . .D.qua communiter vtimur. »3.duo remcdia fufficicntia non fucrunt ordinata. hir q. quod fic intelligo .<? ^.p. . Auguft. bcatus loannes Baptilta .^.fic aqua artiHcialis & naturalis.dc fiue illo Irii. & modo catum fempcr crat acquaUs virtutis: crgo Circumcifio ab tempotc . r & non loannis. fed propter reuocata figna quia Scd inftirntio I3apcifmi non fuit cius promulgatio. qux poflunt cxtrahere aquam per dcbita mcdia. quod cius promulgatio obligauit cos.q. berem .fcdnon eft ad- huc taUs ars adinuenta.q. Ncfcio autem fi fic fccerunt Alconomi padhim cum Dxmonibus . naturalis potcft feparaii amixto. B. Circumcifionem.&eis lecutus non fiuijfem . nunquam habucrunt peccatum adluale mortale . Itacum Scoto dijt.j 4. nifi promulgatam ab co. J . dc quo conftat ccrtitudinalitcr quod eft feruus eius ab eo miffus .traSl. 3 . dicoquod Innocentius Papa teftimonium pcrhibuiframcn hocfuiflec naturaUter.ti 0\<m. TerciuiTi eft de comparatione Baptifmi ad euacuationem Circumcifionis.(J Palud. : SoUB/iptiftrn quiadiftum eftSaluatorisIoann./irt. Ad aliud.p. ptijmo Chrijii Luctt 4. fequens formam fpecificam huius aqus &c illius. coHtra Gabriel d* poftea & Suarez art.Su4C.i. Circumcifionem? Non venifioluerele- gem. pcccatum non habcrcnt incrcdu- ccrta.j. 17.il.J.quod fuit Ulius lcgis Contrk & .icCi maccria Bapcifmi. Si circumcidimini . i c^ altf.& D. Mvlt. Diflinaiolll. ^d Ad iju*r- turn. d* Ita ii. i.eft mixrum fecundum fenfum.quia quando illad prirao inftituit Chri(lus. Primum.lV. Ad aliudjdico quod mixtio fecundum fcnfum. Thomam . tcrnum non rcuocari elTec non potuit fcmpitcrnum . D. differentia . Lib. qui$ lex 'ant» fromulgati»"'"* ""' "* . Nec legitur vbi Chriftus cam rcuocauerit. ^. Tertio ajfignat DoElor rationem cjuare nen fiuit promulgatks Baptifimus immediate poft eim ^«4. inftitutienem. quiabeata Virgo. Secundum .a. Dco i inftituta. Q^ iE Vtmm S injiitutio T O I IV.Bonau. Thomifias ajfierentes totarn legem nouam ebtigajfe a morteChrifli. Sed non prohibctur al) aliquo introitus regni Dci dc^ncccflitate . o j art. Vnde ficut dicunt medici. Qi^iancum ad primum fcilicct quod fola cius inftitutio antcquam promulgaretur .'?. d. tom. (y 3. obligauit .p. ncc funt contra idem pcccatum. . vel cx forma . njs in fcmctipfo fufcepit 3. quod hoc habct talera virtutcm ^ tota fpecic .7. concedo quod aqua Ai tertiHft.de iufliii». .<j. enim fi fuiflct nihil fuiflet neccfTarium cft poftea .&i^.in loann. Ve*it fi^Axi.^ hie a. tefiimonium ^erhihmt . Item . qu« non percipitur.non impcdic vim tblucndi . D.p. de quo fuifientcerti ex fado . de cenfecrat.4. quia tunc ned Circum- cifio.Benau. quaecftin aqua. RicU. ad .ficd adimplere-jCncumciCio erat praccepcum in lege:ergo Chriftus eani nondeftruxic.f«m.leuis eft corde.& i. im6 ipfeconfirm. nifi proptcr peccaium ociginale .ad Galat. & habetur cap.quia vna cft forma fpccihca. p. Maior. vcl ab aliquo authcntico nuncio. probatur. tamcn & fi fcciircnt . Vtrnmin- i'^':^ fiitmlo non homines ^ lib.^. V>€:<. Seeunia. . taaqua.d.fjfxt.q.t.»d }.-mdo illam opus Circumcifioin finc ctiam vits inflitutie nec pcr iuum authcnticum .ee. Kubion. ide6 facis cft pura . vc : & tic Ait Baptifimum dixit q'j6d cxiuii vcra aqua de lateicChrifti . Jlrfumtr. crgo fuit data Abra- focdus fcmpi. }. Soto Alcnf. vel contra candcm infirmitatcm crgo cum Baptifmus fuit tunc remcdium fufficicns contra illud pcc- 1. &c. fec fap. lose ncfcit. SCHOLIVM .ode inftitutione Raptifmi incomparatione ad Circumcifioncm . l^ne eft di£l:um. Item . non rcuocauit Seeundum.nifi pec mcdia dcbiia cum tamen ipfi agunt priccipue agnum Pafchalem cum di- in die coenx comedit fcipulis fuis.i^. Aliud. Ex ifto accipio iftam propofitioncm Chrinon vult aliquem obligare ad lcgem aliqtiam firmiter obfcruandum .tf.x. Eccuai dicicut fTtueiptlt.^.^.^jV i. ncc ali- . Dur. Sinonvenijfem . *'"'<' /''»"• ^'^ <>ti'f'tum. q x. ejuicito credit. quia cx quo inftitutus celfauir . ifta fit .art.(» ). Conftat loan. Ai fieun- ergo ncc i difcipuUs. priiisfiuijfie fiuh cenfilio fiuhpracepto .^. tunc ordinatut vt remcdium conira illud pcccatum. Icem.j.fed impleuit 5 crgo inftituendo Baptifmum.dico quod aqua ftillata cft purior fccondijm fenfum . baptiznfie ante Chrifii mortem Ba^.ncc abaliquo infcriori potucruni hac dico quod accidentia poHuni eiTe caraen illa quotum funt fpecie conuciiientia . ergo Baptifmus Spifittt fim£lo . .x. i. : non illa Accidentia rcuocati. vt tcftimonio bonorum . Genefi 7.& hoc probat.quia non renctut quis rece: ftus derc i lege priore iufta .. Rubion . z. adhuc non caufarcnt aquam. hc^t ibi fit iuxtapofitio.funt pcrfpicua . i .praccepit Circumcifionem. quia qui vidit . Eccl. & citati. vcl miraculo . qua vtimur. i.i.&:aiiamifcibiUa. Gabr '^. Nifi ^uis renattu fuerit tx j. qu6d cflaqua naturalis./i. ij. iilo ficut rcmcdium . fide dignorum cislocutus fuifTct .^.& ipfam confcfic qualicas propria conquitur talis qualitas .di^. Chriftmm- Tertia. propter quxcunquc figna & authcntica qu6d & .i.ncc ipfc. non obligabat hominem ad eius fufceptionem .^.-ipti/fni euacttahat Arguitur quod non. fi Chriftus nec per & litatis.i. qu<!)d fola inftltutio Baptifrai & 11 INiftaquzftionc vidcnda funt . iyiureoltii . ^. Circumcifio hx in focdus (cmpitcrnum . hil vobisprodefi.ergo non potcft ab aUquo inferiori re: dcncc<"flitatc falucis ad cius fufccptioncm.q. ad nifi peccatum originale expcllendum. j .9. men aqua 5 & & & in aliisiuntdifFercntia .ficuc docuic magos Ph naonis. Scd Diabolus poteft addcie taUa acHua padiuis . quia aqua. loann. Addit deinde Dotior difiuiptilts.i. &c.»? « 5.)..art. Ttrtium.}. Baftifmi euacuauerit Ctrcumcijionem Scoc. Itcm.trt.fiucmira- phlegvna vidinct. L pcr ignem.i^. q 7.^. tria. 584 Ad primum principale dico .Tliom ibidq.fied non ante Pentecofien. vt zer limiiia Cxxat Ad aliud. Aurcol.

nihii ininus habetur eciam remediura cocale pcr aliud . nec diu illius legis vfque tunc Vnumquodquccnira roa- habct cfficaciam ergo Circumcifio vfquc cunc manfit non crgo nccelTatih tenebancur homines ad Baptifmura . vcl lcge fcripf'a. Credo frteepti .$6. mortem fuara iraagnum Pafchalera . Patec lonnn. Tenium . habuiircnc eflScaciam. q. V. „cfir»fidti. Socunda caufa . vtl . quia nullus ccnetur ad legcm aliquam ali. : . Sed quando incipiebac eius promulgacio per modum prxcepti^Dico quod quam Bfiftifimsni quod nebantur omnes ad eius fulccpcioncm promu'g»IUi. eiTc dcfinitura czp. Baptifmo . & indignationem & rudis ad ardua.vna per modura confili) vt quando pradicabacur ab Apoftolis Ciuifto adhuc viucnte ance cius ^<frt«w. nagoga Iud<Eorum cum honorc debici propccr fcandalum illius tualia populi carnalis qu»ttdo inst' fit.& fuiir.f^i fu/ius hoc explicat. ficuc . Licuit cligcrc Paultis portcircumcidit cauit fe. obligancur ad illud-. quia non cft pars mundi.i ^. loco .& ideo totum illud ccmpus medium a cerraino . cft . a paflipne Chrifti vfquead Pentccoftcn. Quantura ad tertium dc cius pcomulgatione 4>co. Part I I. fed quo ifa . non cxiftente nihilminuscurator aliquidaliud. neinucilis fada vel contemptibilis cara obfer- & turit^tehominibus prius ad eam aliqualiter affucfaAis debec cradi. frtmnljatio £»ptijmi di$- fUs.quibus fic illa promulgacio. & cuic-snquc hemini & tunc te. legalia iUfu/ceptien* B»ptifmi H*n tbtig»b»t. fcd poft Pcnrecoftcm promulgabacur ab Apoftolis prxccptum dc uus Chrifti .& ponit aliM duoi ratiortet. & longum tempus iranfiiit antequam eius promulgatio ad vniucrfas mundi fi ad . . ncc efficax rcfpeeius .quam ludzis . paflionem. .prim6 intcrluda^os .poft- recipiebani Spirituro fanftum. quia Icx noftra.^^y^ r^ ta .& bapcizati fuuc dcinde praedicabanc verbum . in Oxon. quibus nunquam racta ruit talis promulgatio ad eius fufcepcioncm non cenencur. . XI. . vt crcdo.itam nemo tenetur .MaioreSfde Baptifmo.n mortifcra bum itia:. & Baptilmos vlque tuncnonfuit promuig.\jtrt. ^4re jt»t!m . baptiK. quia fcilicet promulgaiio Bapcifmi fuic per mod im prxcepti . Ec ideo fepelienda erac Syfepeliri (nm honoM..»*/'. non c»" cum nunc quam prius . vt quia modo promulga. noneft ncceflarium remedium. quandocunque. Euntes in mundum vniuerfiim pradicate Euangelium omni creaturd. quia ad legem non promulg. baptizanies ees . legem .praedica- banc vcrbumDcijicaquod quifqueaudiebac cos loqui in liiigua . Marci 6. raediate comedit q. quod non crcdo elfe verum. ergo idcm fimul clTet vtramque nece{rarium. dcbet elle . Chrifti vfque ad matis Pcntccoftcs . quia Concra idem non fjnt duo remcdia cocalia qaia alcero iftorum non cxiftence . tati cari. cureos. illo ccmporc mcdio fub prxcepco.non ctc- /icate falutis do DE tcmporc vero medio « fcilicet \ Pafllonc 6.quando fueruni legalia non facis conftac fcd nunc talia .opinlo D.ftac quod cft fcr- orancs alij. non efficax. bapti- & cunc nullos ad hoc obligauic. promulgationcm Baptif.qu6d promulgatioeius fuit duplex. perfcdia . incepicindie Pentccoftes. Bapfifmum. I Gencium 585 vel quia dabat occafionetn eis feruan- . & bines mI pradicandum & 4.x. . IftiW de Circumcifione quod cadebac fub pra:ccpro de neccf- &a & rfque ad Pafllonem Chtifti.quia aliter non compleuiirent Apoftoli przccptum.in quanon promulgacum fic prarceptum de Baptifmo. vel quia Scotieper. quje.ficuc dicecur infra. lex iulta 4 hoc faftura quia non de- fuic:tura. Sic crgo parct quomodo promulgatio de prarcepto Baptifmi obligat ad eius fufceptio- ncm.. henfus . (^ i f^enit le/iu .t.&: fpiri- legem noftram . & prius non Apoftoli'in ifto temporc mcdio frtctftt. fadam eisaChrifto Luc£ y himo.j.miium . in qua natus crac . t'e Ecdefis tum .4. quod Bapcifmus cadcbat . fcripta. a quo fuic promulgatus BaptifuHis aChriftojfuitpct modum confilij. c 3 Sed *''*/'"*** tHr*. cradica fanftis Patribus . & tii/cipu- &c. fed faluabuntur in legc naturs . quando primo pccdicarc ccepcrunt. quia populus rudis crat . cuiufmodi funt illi qui clauduntur inter montes. & pronus ad idoiolatriara. petuenire. & legem rudem in vidimis.acc. .& quando inccpit obligare. vcl ciuitati Primum di&itm. vtiiim Baptifmus junc cadcbac fub prascepco .}. eft fit in Pentecoftc. & : quia purifi- Paulo repre- non conformabic Tom. Si ^ti»m $ofi cnimprsccptum de Baptifmo non fit alicui pa.iili .ficuc & omniaah'a Thora. legalia non vcl perfona: diuulea. Cuius pcobatio cft fecundum aliquos .„ . cxpellcnccs ab vna ciuitate in aliam. ciirct Sacrarasnca nifi .p.. & idco aliquem nondum pciueneric./94». vel Circumcifio .itus.nifilexfchabeat alitcr ad tcrnuncquam ^ ' B»pt.tos ZtHdnm'. fcd cum debita ma- bu-t ^ . Fttie faCla morcifcra . hoc fuit per moduro non magis tenebantur dc velfi fcccrunt foedus. DiSl. & infticucionem eiTc neccflariam ad falutem aliis ciuicatibns magis remocis.& efficax . *• ^ .quae eft ardua . vel non pra:dicabant in publico infticucionem Bapcifrai . & rcucrentia capiendum. Secundilm . ^»/7"»' partes magis diftantes peruenircc 1 SCHOLIVM II. V . . Sed hoc non a t»^i<ini vidco.&appoficaE funi animx circa tria . ergo inilitutio cius nullura obli- di gauit ad eius lufccptionem.ad quos non poftuuc euangelizances Dci vet- facrunc ftatim po(t Pcntecoftk. Ecfi quxras quare non fuic ftacim Baptifmus proraulgacus poft eiusinfticucionem?Dicendum Deo ' Ecdicunc hicquidara. Qu^ftio -quisfcruus illius auihencicus ipfaradiuulgauir. confilij j ergo homines ncccflitate iilo tcmpore rocdio ad fufceptioncra Baptifmiquarapriijs.hic q.dcindc omnibus cam GentiBapcifmi bus. qus funt figna fidei euidentiflima.J. &c.Chrtfii vfju* Pf"*fi*» prius. fequentibus fignis cuidciitibus ad credendura quod fucrunc fcrui Chrifti auchentici. quia vci ciui- promulgatio alicmus pvxccpti. & non fc- nara Chriftus antc . duplici de caufa Tliom. bec fubito inaduencu noua: Icgis condiiaj reuo- uancibus vidcrctur. fed expedabant promiflionera dc aduencu Spiricus dniki elfc vcrura.p. ©•i.qui fucrunt ^"^"'f' pericqucbanin Icrufalem .finr. dubiura eft. quia Circumcilio imponebacur ludaeis cx necefllcace falucis vfque ad Paflionera Chrifti. conuenicntem magis quam eniui illam holocaaftis cis frtmnl^»itp S-ipt. vel repucandi necen'ariam. li Mijit Conjilium ludMm eius in illos hi. qui dilperlcrunt . Luc. '^^^' millia. ^ Sedete hic tjuo- vpjue impleamini fpiritu ex alto ad confirmandutn vos . I0J. cam vc patet.nham illi . Timotheum iuftc fuit Petrus a .fi qui talcs. dc quo ccrrum per ferunm authcnticum & per figna euidencia cor. quando Apoftoli acccpco Spiricu fanfto in lingnis igneis. tum.j.vel Circumcifioncm vfquc ad Pentccoften . non debet prinripaliccr /ub prxcepco ftacim inftitui. quia feccrunc miracula. Racio O.

. Duplex tenftmptus prdtepti . (Jc molatie »ni' bai Baptifmusfubconfilio. & idc6ne propter nimium dolorcm impcdirencitr circumcifi eorum ab itinere. 8c duA niones.quod non contingit fieri . ne rcracdium eft .& bonos mores. Quancum 'Zex Domini fitnS» . & magis im- rnalii in ve- teri lege eur bon». quia non funt duo tocadere. . & quando rcprobatltftru&dHtn. Circumcifio raagis vidctur alleuiare multum fuit fufcipicntibus rem magnum infligebat renoncircumcidebant . Bapcirmum . dicunt ac d circumcifio fitnplicitcr erat mala. . . CifCumcifio. peccatum mortale j quia non vidco quod poffum contcmnere . remedium mclius & munioci matcria. vei fttieptum reprobando fine peccato mortali . propter nefas. ad quos pcrucnit promulgatio .potcft mandantcm contcmncre vt iofirmas . vc huiufmodi . ctim cxiendat fe ad vtrumque fcxum.quibus promulgabatur ad non coniemptum. fic maxime fuit acccpta Deo pro muncrc & obfcquio gratiffimo. rent defer- tmn.quibus tranfibant pcr quod per tres & maxime die dics rcquicfccrct circumcifus tertia . qux prxcipiuncur ab eo quia quamdiu fubdicus cft. folummodo Mtri. & rcprobare confiliura jtanquara malum . Ve- runtamenprasccpcum humanum poteft in cafu. qukm cuius virtus erai k Paffione Chri- facilius fufcipicnti .quam noftra. quod fait opus illius Scd poft mortem dicunt quidara qu6d quia in Coena comcdit Chriftus fcipuhs fuis legis. Auguninui. eis. ad . Quo tempore ceflarit Circumcifio ? Hic dicitur. fictit opcra Icgis noftrx fiunc in fidc iliius qui iam vcnic. & odo. fi Icx & : . ^ imm^culatn. nifi contcmnara . & Dcum quam lium apud fis .&inanc. eos opprobriis & .a quo vc iam incarnaco.quod fccit filiusSichcmcum Dinaiororccorum. nobilius . 586 Dfi ohligitt 0i non tomenendum. dolorem . vc probatum eft fii- perius. Quidam fobrius fuirTc licitam .fimiliccr& mandantem. quia non eft mortuus nifi vc ceftarent ifta Icgalia . lO. fed loqucntes non . Vndc dico qu6d omnes . & h.Lib. quia impcditur.eft ctiam remedium plcnius. rationabilis Scd ftatutum .crgo Chriftus gracis mortuus eft . quim grauare . ^ . & ideo iuftc dcbuit fibi cre- & totalicer . propter ruditatem corum & duritiam in fpiritualibus ad credcndum.fuper eirtumtipt. legis veccris . vi5limas. & vt incarnando. quia communtm. inquantura licct eft maluit illaifibi /acrificari . adatquato.ifraii non circumeidehic erat caufa. cenecur in omnibus obedire.& quando non feruatur.firmitcr laborarc. Scd Baptifmus excellebat circumcifio- ncm in iftis tribus .malum.qui obfcruarent illam . & fimilicer facrificiacius. fai- Quodcnimipfi porta- opinibnibusinfeftarc.qaiaDeus nunquam gem. Dcum . mcritoria quia alicer non vi- tuperarcncur non obferuanccs eam .& fine cuifa Chriftus mortuus eft. Licet ergo Circumcifio erat aducntu boni .quia non obferuatur . filij quia illa . quam fccuiulo. fccundo modo contemni & dcridcri ab eo cui imponitur. Vno modo negatiue. Et Ci tunc quxracur ab eis quomodo faluabantur pueti Iuda:orum. qux eft .qu6d fiiit fimplicirer ncccftariaad falutcm De cejfation* eircumcifiovfque ad Paffionem ChrJfti. quia nuUus tenctur dc nccefli- Dices qu6d mors animalis non placct Dco> quia cius mors. die fuit dolor vehementior ideoifto die incerfecerunt §lu4re fil^ & dolo.bmt fsruulet Ifrael paruulos fuos dum tranfidifficilis . ad cercium articulum dccircumci- fionc in comparacione ad quidam .& Qucm contcmptum dcridctur. (^ De» aftept».pcrmiticrceis implorare cis pie auxiconferuari in pacc . Dico crgo quod Icx ifta Mofa*ica fuit bona inquantum opcra eius fiebant in fidc vcnturi . nec feruando . quia aqu^ conuenicns matcria Baptifmi. ftatuit aliqu.& >llis. litate Jiia & rcprobaturtanquam ftultura. & paflb habuerunc . Conhlium primo modo nonconteranitur. quia non num ta obferuaturjalio modo contraric. tnr. & quod . dicunt ipfam valcre ad falucem aliquo modo quia Saluator appropinquantc mortc fua dixU . DiftinaioUI. tamcn in & nobilioris & efficacioris reme- 9' Exeellentia debuit cefrare. & malum lis per : rcprobatur . permittant alios qui promptius diui- . nec adulto . balneantur pncri in aqua calida.& probacum vc priijs cum diagnum . fufccpcio circumcifionis crat mala . vet Scd ad quid obligtuit ptoraulgaiio Baptifmi raodum confili) J Dico quod obligauit omnes. ex lcgc cnim habcbant annis quadraginta dcfertum . fi Circumcifio crat inuiilis. & fatunm. quo tempore cadctiis ludacorum fuit bona. Vtntt emm Dem .& fit . vt eft .idc6 nolucrunt cos circumcidcre.ccnfiimmatum eft ^loann.non fic Circumcifio. Subditus enim non tenccur dc necemcate haberc falfam opinionem de Praclaco . . fuojcrgo & fi lcgem ipfe ftultas & & facuas legcs facit. & lacob viros Sichcm .quam Dimeni.ibcnt Sacramcnca noftracfficaciam ab illo habucrunc Sacramenta Scd diccs. tate ad eius obfcruationem inquantiira confi]ium fed confilium eontcmnitur fccundomodo inquantum tanquam irrationale. & maiorem graciam confert in virtute Paffionis Chrifti iam cxhibitx Circumcifio fti . eft etiam in cora- Bapcifmi dij. vel ptzceptura alicuius dupliciter potcft contcmni. & przcredita exhibcri. & idco confultius cftet nolentcs vicredo efte uere fccundura confilium Cluifti. . & idei . temporibM cengruis adminijirare medicamen^uia populns ijie proniu erat ex minima carnaadidoLolatriam Rcfpondco . plcne patcrct homini via ad faluccm f\ ergo ifta via fic bona ad falutcm.gracis. & fine caufa . & il- licita. & poncre . . Vndeabeodcm . nis confiliis acquiefcunt. tenentur ad fufccptiodiate funt concra : ncm cius.& immolatio non cft bona. non obferuando ca. Non modo contcmncre cft.i ^. lecundum Augufti. quia plcniorcm . Filij filij autcm Ifrael proficifcences per defcrcum nefcierunt quando moucrcnt tabcrnacula. . ncc prxmia- rcntur obfcruanccs cam. qua: non immc- prajceptura fupcrioris. Sediftud redundat in Deum . & rcprobcm confulcntem . Dico crgo quod illa obhgacio oranes obligauic ad non contemncre fecundo modo fvcunda auccm tam ad non contemnere primo modo. opi' . bona . in quo ofFercbatur ficut agnus immaculatus filius Dei fuo Patri . quia vfque ad Paffio- ncm Chrifti habuit eflicaciam Sacramenta eft . quia qui conccmnit mandatum. quin elTct bona . qua.im le-« &f3nfta. Eft etiam Sa- nunquam cnim potcft noccre fufcepcio quia nullum infiigic . Pficeptum autem vcroquc modo contcmhipbli^nret »i tur. nec paruulo tcpida .id . mots&immolatio animanon piiuatio viiz formaliter bona tamcn inquanttim imponcbatur a Deo fignandum verum Sacramentum moriis Chrifti . Et idc6 rationabilis . litcr remcdia ad falucem . re nolunt. nouiter circumcifos. vctcris legis cfficaciam cis lcx eorum bona . Trttepmm eas reuocec hominit auando(jtu taraen debet infcrior ptirao (ontemnen- dnm. Baptifmus cnim Bttpt.lV. prasuifa cramentum .

a tempore lapfas non reliquit Deus horaines fineadiutorio. nifi quia eft fibi Circumcijio nem non ali. vcl medendi . Paulum cnim circumcidere Timotheura patet A6t. fed .4. quimprius. Arguo fic :nullus aliter fc habct ad leftifmum ©• gcm aliquam nunc quam prius . crgo non aliter »d fenteco^Ham oblrgabantur tunc . licite vti. fcquitur qnod propter nulium fcandalum deberet fieii.»tut »ntt . quod Euangelium adhuc exercuit in fe . ceprum habuic vim mcdendi. ergofi lunc circumciderc fuit pefti' fcrum. vt habetur extra de reg.finiteeot. Contra illud etiam . temfore. patet per Fedam in cap. non nifi per . quod tuncfalua- 587 mi . Non legitur autem qood Chriftus voluic eara reuocari ftaum poft paffioncm fuam ergo fcmpcr habuit cfficaciam medendi vfque ad eius reuocationem quantumcunquefuerit dilata. fic cum faluare. & malum . nifi per fide parentum . nec auferrct peccatum originale . qaod poft & paflloncm Chrifti crai Circumcifio peftifera . poftquam circuracideratTimothcum. eradic^ftur .fi praedicaflet . ficut per modum confilij Chrifti. quam ante. fed tantum alterum iftorum fub fr» »liqu» 11. fed fub difiundtione ad iftam . .& tamen fatis pracceptura de Baptifmofuit proraulgatura. non tenebatur aliquis adillud fufcipiendum magis poft paflilonem . c 4 Refpon Diffitilit eb' . quoufquc reuocaretur per audtoritatem iftam. 6^» nunc fer Euangeliumfuum eUmnt & falHhriter ^niji ijuu renattu. ctiam poft Euangelium promulga»um . i. & purifiCauit fe cxerccndo in fe opus legis . quevnum iftorura pcrmodum przcepti diuul- garetur. Itcm fccundo. ^nima . quod dicitur . . ludti »d Ea. ici Circumcifio habuit vim . & circumcidcre pucrum . tur ( i. . quod falfum eft fecundum omnes . afcendit Pauluii lcrofolymaro . diftin^ione.ncc Baptifflifmo . Dico ergo ad hunc articulum . Piur b»fti- qui Scd ifta non vidcntur mihi efle vcra. quouf. terribiliter A\c\- propter nQtzxo obligationem . & ponitur in litera Diftindt. Sed dices qu^d peccauit mortaliter. li- vel cfli- caciam obligandi. non pra»dicaitnt*. temporis. quianullus hoc fibi praedicauit . qaod Circumcifio habuit vim Itcm.quia adhuc non erat promulgatus nonadeos banturin . dico qaod Liciti vti anic pafllonem Chrifti .necpoft eius dmulgationem per confilij modum tencbatur quis ncceflitate abfoluta ad Circumcifionem . non hXl fBJl faf.quam Apoftoli przdicauerunt Baptifmum. vel baptizari neutrum enim tunc cadebat fub prscepto. vcl ad Baptifmum. vt diftum eft. hoc ptirau cft ccntra tcxtum plane in Aftibus Apoftolorum . vel fcilicet circumeidi. RefeHuntHr frtdiSt «/<- modum confilij perucncrat. videiurapecie contra Scriptarara fandam.totaliter reuocabat Circumcifionem . fcit autem Circumcifionem efle huiufmodi remedium ex lege ergo vel non eft via ad falutera . . fed poft pafllonem Chtifti anteter fe h»be. Circumtifionem eflc pe- illicitara poft mortcm Chiifti .Vnde dixit lacobo . & ohtulit ipfemet Sacrificium. quam verittu taceatur. quia reprehenfibilis erat fccundum Panlum ad <7«/. quod Euangelium non futt tunc tcmpromulgatum . nem Baptifmi Circumcifio ra& mala.luda:as in aliquibus partibus nihil fciens de paflione Chrifti . vides <juet millia hominum fa£li funt amuUtores legis obftante ergo mulgatura . Ec . certum eft quod faluaretur . Item. ficut ad przceacntem . neque ad Baptifmum . vel conceflio de Baptifmo fufcipiendo. fcd ludasus nefciens poft paflionem Chrifti plufquim antc praceptum Dci deBapti(morufcipiendoefle remedium contrapeccatumoriginale. eflet illicita. eflct neccflaria ad falutcm tunc & peftifera.& pcftifera poft ncc de pra:dicatione Baptif- mortem batur haberc falfam quod non fcilicct &|aliquis ludaeus credidiflet. quja poft tcrtium Concilium celebratum inter Apoftolos. Non crat prius pro- & in aliis opus lcgis.fuic aliterSacramentum Baptifroi promulgatum fiontm vfjue mnltis. & yi/wW^r. fcd per tc Circumcifio fuit omnin6illicita. off^erendo facrificia.nefcis ^uod Pharifti audito boc verbofcandali^ifiint . Chrifti & : ergo tunc tene- peftiferam opinionem. poterant Ir»mulgationera praecepti de Baptifmo . vcl remedio aliquo ad faluceto . quia illam virtutcm habuit k tempore fu^ inftitutianisjergo tunc Cireumcifio non fuiflct totaad falutcm. quia fcandaium illud fuit de & operc bono . de quo dixerunt difcipuli ad Chriftum Matth.Qu^ftio I V. quoiifquc rcuocaretur. & ftatim mbrerctur pucr baptizatus. modum cet Confilij. non reprobarc. ergo inftitutio.Luca* . vel fi fic. Ideo quantum ad iftum articulum . cuiin fcrifto Oxe- ii£ltt nienfi flinius fatufatit. Dicunt fed polt promulgatioerat fnffionem non cireHmcifut fnlunretitr. rum in facic rcftitit Petro. mothcum . dummodoneuirum contemnerctur vfque adplenam idco potuerunt vtroquc diuifim promulgationem praccepti dc Baptifmo. & baptizalTet filium fuum non circumcifura. quia aliter non d^ret gratiam Baptifrobs Chrifti . Apoftoli ctiam fiem ante Pentecoftcro . qui fecit eos iudai- zare.promulgata . tamen ipfe iudaizauit purificando fc. . quod non obferuaie licebat.c£rifiint. illud fcandalum eft fcandalum Pharifaeorum . & Baptirmus totalicet innoaacus. vt paiet inSi dicas. ceptum devna lege reuocat aliam . peribit ipfa de fopulofio. praEceptum de Baptifmo aquae apud omnes. »3' & Baptifmum promulgatum . II.Sc ipfe te(ipondit. Hoc nihil cft .&per przccptum Domini ad Abraham de Circurocifione ergo peridero prar-. poris tuenti. qoia ipfe reprchendit Petrum cogenrem alios judaizare. Item. nec poft vfquc ad pro. quia fi illo teroporcBaptifitius promulgaba* fionem t. quafi vitaflet fcanda- lum ludzorum quia non obftante fcandalo eo. I $.Patetin ftatucis&legibus humanis. quantum fcilicet adefficaciam mcdcndi ) iffedudum cUmabat perfuttm legem .nec Circumcifio erant firopliciter ad falueircumcifitnt tem neceflaria . - . antc fcilicct paf- Baptifmum Pctrus. & & etiam circumcidendo Ti- nec excuiatnr . quod quoufque Sacramentum Baptifmi fuit promulgatum . lur. terrihiliter. cuitts prttputif caro circumcift nonfuerit. vel poteft Nun^uam Veutreli^Hit homini al>f^ut tttnedit »dfaluttm. Quod etiam dicitur ftiferam & . omnino peftifc- tur. vt quando fuit fub confiliojliccntiauit non feruarc Circiim- cifionem. uerunt Baptifmum publicc. Confequentia patet quia ficut pras- . Dices quod hoc fccic proptcr fcandalum ludaeoram vitandum. . Item . vt puer faluaretur. fequitur . quia . Item . ica eius conccifio eft licentia non feruandialiam. (^ mus. . apud quos erat promulgatus . vtiliHt fiandalumpermittitMr. Scc.illicjta. teneretur ex lcge circumcidere paruulum fuum de neceflitatc falutis .pUntatit ipiam nen pUntauit Pater metu . qui nondum erant in fide firmati. nec poteft ficri finc pcccato mortali.i. vel efficaciam obligandi quemlibet . Primum non.8cQ.quam ante paflioncm .

o I. fecun- ^ x.^&o- & odio hahehis inimicum. Teneo tamen cum Auguftino quod Apoftolus Paulus nuUum mendacium fecit.fed Baptifmus. Et rtfiduum publicar. & Apoftolos cius. ]>) Tcrtip . reuocauit fi DISTINCTIO non uocata. ii. )!)<V tf^rt. & adimplere. loannes fcripfit cap.& ab Ecclefia contcmnenda.qutfi. ybi ceftabit . & diuuiquitnd' Ug»' gationem Baptifmi .vetirit legit.vtl ioet' & & aliis idcm opus excrcuit.(lyfrJf. inimicum vefirum. diligite T illicita. dicendum quod in lege iftaquxdam ctant moralia . fibi Ad ftcudum. iuxta cap.i. Secundo. Si^vnum fiuminSeri. ficut modo di. hi qutfi. Latcranen.eramtntorum mentum Sacramentotum vctcris.»rt. dc adulcis. & materialiter. »rt. quod fola ^tjiionU inftitutio Baptifmi non euacuauit Circumcifio- ncm dum . quia non ita diu durauit Scriptura hiftorialis .i.e. non eft & falfa potuit fcribcrc per modum narrantis.velaliquem fcruumChriftiauthcnticum cfle reuocacam. vtrurtt varMtt(i I. ftur» tota tota auEioritas Canonis infirmata ejfet . etiam poft promulgationem . modo autem quia fimpliciter eftre- anti. & alius cum alio.qutfi. in quanium homincs poterant peccare. vt noua inftitutione eorum. quxdam iudicialia.tfeO. vel in fuo xquiualentc. ejua rafione hoe & tgtum ratione effet fuffeBum. De ijs cjuihHi confem deheat mo- tamen tanium .Priraum . ^f^^Ti^y^s I R c A Diftinftionem quartam M^l^^} qua dctcrminatur de e^ . hic. t.legit. Refpondeo.dijp.fimpliciter IV. 1 o. tjuia diceret effetfalfum . Circumcifio non crat tunc neccftaria. &c. fed perficcre.ij.nunquam ceflauerunt. habnerunt noua: fuit vtt. & vfque ad ccrtum tempus perniifit eam currere cum Baptifmo.i^. Ad teriiam . iudicialia Dco.f^rt.lib.& certum cft Circumcifioncm ab Ecclefia efle plene rcuocacam . Cireumeifii dico quod Circumcifio data fuit in foedus fempitcrnum infe. fejf 6. quia forte Hiftoriographi ccirauenuu pri iis fcribere. nifi contcmnentcs per rcueIationcm.f»rt. ficut Tcftamentum nouum dicitur fcmpitctnum in fe . licct tcmpusrcuocationis eiusper Scripturam hiftoriz ad nos non venerit. jn communi. dum. Alenf. & habctur Exod. ytudiBtt ifuoddiBum Diliges amicum . S legatur in Scriptu- ra. Ctiam officiofum . nec ali<jita auffrrftit.vel aliquoaliomodo certo fciuiftcnt cam cfte reuocatam 'i Dco. i. .Thom. nifi proptcr IBaiorem pacem habcndam ingubernationcRci-p lib. quae noneiTei. citur Baptifmus fundamcntutn Sacraraentorum . 6. quod dixit PeUum cire rcprehenfibilem. de fufcipience Baptifmum L^vftJVsf' ' t^ui-ede- non manent.nec ncc aniiquie. vc fcpeliretur Synagogacum honore. e»p. quia nullum aliud fibi fuccedit . cius lite tom. foluto fundamcnto ficium Circumcifio . ruHt vos. ncc iocofum .qxtfi. Q^ ^ eft folucrc legem.(. Vnde dixit difcipulisMatth.CoC- naucnt. ergo ipfa ceflante debueiunt motalia illi & antiqua legc quafi fundamcntum omnium Sacramcntorum nia quafi 1 . ijutft.quxnon funtfcripta.fart.liud nobilius dabitur fccundum Circumcifio fuit dat» i» iii iiucmodo faedMt ftmfi- ternum. non obligant nos cx intantura. DiflinaioIV. Tiident. Ao inter illos ficut tunc lemporis aliqua diflcn- Apodolos & erat de illis.Damonium lo modo pcr modum didlantis. quod nop fuiiret fadum. Credendum tamen quam cftet reuocata. ^.^a/Vw. V.mtmb. ludicialia vctb 1 Vtrum partiuU Jint hapiz^ndt Augtid. & inftrumenta Spiritus fanfti * pre oculo octil-M Lcuir. 19.i. quod non eft verifimile. Circa primum quacrDHtur tria. 1 fuit in foluiturasdi- Icga- lium . de feec»t. noua:legis. fumcndo ifto modo fitndamemum crnmenttrHm & & & nunquam folutum fundamentum lcgis . cxcidit Tcnco ergo quod non fuit malura . nifi in patria.& CiuscfFcdu . quando dixit tamen ipfemct Petrum efle reprehenfibilcm : $i ttJmitta' in fc ptr. ftatim fuiflet reuocata.art. vt Ad . quam nos habemus de Chrifto iam niortuo. fum mtnd».t^.x. Richard.ita poftea DoAorcs Auguftinum. Primojquacritur dc paruulis baptizandis. Scd contra.orig.mrt.&: vt fic docet . vcl fcripfiire. M»iortt. tertium.qutft.g. QuantCim autcm ad moralia nqn vcnit Chriftus . l. j.fcdex om- fupcrsedificata ccirarc. Quia ficut dieit ad Hicronymum. Quia non maiorem auftoritatem habet totus Canon . & Hicronymum quorum vnus tenuit cum vno . qui Quare autem. aqHipoUente. in Oxon.fart.IV. ncc etiam eius promulgatio fadtaper cam prardidlum ftatim fumitur proprie pro Ad aliam . &idc6 tcmpusreuoSon txfttft cationis eius nefcitur. quod Chnftus eam pcr cft Apoftolos fuos rcuocanit . ergo probabilc eft ipfam pcr aliqucm Apoftolum. henefacite his.X. licct tempus cius Bapttfmu^. & pcnitus cuilibet illicitam. Ad primam rationcm. 14. . nifidaretur densprodente.efpondeo. ipfideillomotituro : charitas ctiam & ideo virtutes nunquatn crcdeadum aiiquem illoruo) falfum dio{iftc.jHif . & £. fuerit non . ncc pcftiferum circuracidi poft mortem Chrifti. quia erat inftrurnentum Spiritas vetitatis omncm . . & omnes modo funt fimul in ccrlo. dico quod multa fadlia funt pcr Ad Chriftum . vcl remcdio 16.y. Quod autcm durauit tantum Circumcifio poft diuulgationem Baptifmi.cap. hahes fed nul- } fcribentis.c»f.licet tempus reuocationis nonexprimatur.& fibi Alio modo Jyndamentum : ftfilutio. cia. ^oritas eitu adducenda ad tefiificandnm ali^uam ejfet veritatem. plenani xquipollentiam. membro i. ? Conc.art.titendacium ejualecmqHe imentum jkerit inCanene. hoc fuit vt ciitn honore Synagoga fepeliretur .t. Alcnf.<). Ego autem <//V«. in fufcipientc Ba- ptifmum. ncc tunc lex Circumcifionis lia tctftrunt erat fimplicitcr reuocataaChrifto.t»n. fundamentum proptic dicitur il§i»tliter fuerit CireMT lud. In pxon. fides funt fundamenta totiuj vit« mentunt S»fpiritualis. trgum. vel Apoftoijft iBicit4. fic eifio fundacharitas . i.13. BelUtm. reprehcnfibilis Petrus & Paulus . dt Baftif. alibi *.dt B»ftif. 588 P. . aduerfaritu & mendacium eadem . Multa tamcn menda- primo intcr alia . ta»Tien inquantum didatores .Augijftinus epift. quia nontantijm continuauerunt hiftoriam fcribcntcs. Milcuit. & hpc primitatcoriginis .quim eiuspats.&aDco. cui aliquid innititur vt principale eius.^.& quttliter fundmmtntu Satantum ifto modo dicctur Circumcifio funda.. quibus anima fit grata rcconciliatur. Vide Scet. ^ica n.Cf i. Vnde dico ad formam quxftionis .SaatKZ i.& pcrficicndo morajia.dc Baptifmo. qu« jdco quicunque fucrunt verba Apoftolorum injer fc.Et ideo nullum men(tjacium fcripfit Paulus in hoc . frimum.e. lisjquia hoc non lcgitur. ^rat aliqualis diirenHo interduos .re6bificando. ftitutioncantiqua legis ^ rccitantis talia hiftorialitcr.tom. eentra Iuli»n. Eadem enim fides .i. quzre veritatem.Lib. .

cum fit perfci^ius. z. qutfi. j. qukm difficilius paribus. nifi illi .fid ijuod Dens mojo infundcret . inlcgcvcreri fuit Circumcifiore- medium contra illud peccatum. matef libetatur k peccato.nifirecipiat graciam: ergo . Concilia. . faciliiis inclinatur ad adtum credendi pcr infor- m. Pclaeij eadem minor fic Qui agcndum .&filiuseius fimilitcr in ytero cxiftcns. fi fic: fi habitum Gco- occurrentibus pb.7»m«>«- vltcrioriinformationecredcrer. ita modo Ba- ptifmus.quifi. Richard. Qjy ^ Q^V ^ S T o I Vtrum II. nifiperfidcin. & ipfi non recipiunt fi. ^. er- go non paruuli recipiunt fidcm necperconfe- .<«<i. Adfecundamquiftie- nem defide efl paruulos recipere efff£lum Baptifini. ergo vtero fi . pcr confequcns non recipiunt cfFcdum Ba- & go. in magis^quam fidci Ci crgo. fic : Quicunque FfFcdum gratjofum. ItaDD. Ji!p. 4. Dco prius coniungi- ArgMmetum A(»>*dum.ficut nullm prohihetur k Baptifmo. cuius errorem iropro- hoc fuquod quia contrahunc peccatumoriginaleaparentibus fccundum fcri- bat Magifter diftindt.• habet ad . occurrcntibus phanrafmatibus dealiquoarticulo fidei. qullm alius non bapcizatus . efi. Non prilis quod Ktttiondeff.partmli fint baftiiAndl ? **""'• : numde pofito KcW^xoncpeccMmn vera qnodfi nen . qui eft docibilis fccundum auditum . Et ideo giens dico oppofitum pturam.faltem cilim perucncrit ad cum illo rationis. deinde ^uod Jpirittiale. pueri tteundnm. quianullus inucnirurtalis.ipiifmo magis. alicui norum Georactralium Geoinetriae . ergo fi mulier liberatur k fcruitute . vcrum. quianon alitcr ibi. quam pcccatum Ads macre in fi catum illud transfundinir \ frimum. quiacfFcdusBapcifmi eit gratia paruuli non recipiunc gratiam quia gracia non infunditur finc fide. 34. part. matrti fojjit '-vtero Ifaptizjtri Vtrum 1 P^''»"'^" 'U' ' func necelfario baptizandi. 1. co .1 1 Qua?moII.quiain Adam omnes fa6ti fumus rei . 6%. ita DoElorescitatipro ^uxff. 1. quens c^eftum Baptifmi.dum eft in vencre mairis fuae. . frt.f»rt. &c. dc confcc. & vfus fucrit ratione nuuquam fuiiTet non . R«»<"»' »/*/• ad fed nullus moritur pcccato.dift. 1 fi . nullum h. «0» e^etpecca- non habcnc viumliberi arbitrij cr- : fit . confequens fandtificaiio matris fufiicit ad fan£ti- filij Contra Apoftolus r. rent.qu^m fpi- ergo prius naicitur ritualitcr. ipfo poftca habcntc furgnnt. Necfaciliter etiam credic per habicum fidei infufum fibi in B. confecr. aftum crcdendi articulos poteft exire baptizatus . quia originale peccatum in carnali eonceptione contraxerunt.l. quod falfum eft.nccetiam diftentit h2refibus. D. . qxihfine fide impojfihile eii Deo placere .art. & filius eius in SeeuaJum. vtero manumititur. &fine Sacramente Baptifmi dehocficulo tranfiunt . fi fii ficationem .<* AlcaC^. £tema decrepitumfenem . in Dccrcto Eagcnij. SCHOLIVM Tamulos ejfe I. & eflicacius po- purgare matreni . quitfi.libri 2. ancecedcnti. quia habens habicum poceft vti vfum volucrit.irionem. cuiufmodi non .Argum(tum . «r^ i. Sc alius. I. fi puella manumittitur . z. ad fi Rom 1 . Si radixfanEla . quia ad Rom. . imo quantumcunque habeat habitum fidei. Item . Item fccundo confirmatur iftaminor .iy membro i. fhirituale .j E N D 6 quasritur c V : qut^.intafmatibus mctriir exirc in terini- adtum & renribus phantafmatibus C\x\t alia iftius articuli.tif i. baptizandos efl defide contra Pelag. perfc<5tius feratur roacri. cendemnahiItcm.&c. Deus infundat fivfum rationis. & fruftus & cum filius frudtus fan<5ta & filius & per ergo matcr arbor fandta fit . &gratiam. Contra : 2. dem . tur 589 principalc arguo fecundS recipit turn. ergoafimili.quim puer non ba- ptizatus vcl . qui non moriatur peccato in Baptifino.quiafccundum Augufti- rium V Arguitur quod non ^» non crediderit. ita nullut efi. Itcm. if.7. & filius eius in ita non indiget Baptifmo cum natus & fuerit. vlt. \o. fcd ciim peruenic paruulus ad xtatem adultam. dico quod pcccavoluntarium .cap. tur. parf.d. .il. citati . animale . art. Cohfirmatur minor. . & omnes x-j. fcd coniundtio non . 1. D.cacteris ipfe cxperimcntalitcr.&IlI.poteft exire in a<5tum credcndi. baptizantur. R»tie 0d ffp. Bonauent.ft£i. Tiiomas ^^^ESk ®^^ 1.fidesefi ex anditu nulli crgo datur fides. &c.3.8C Contra Auguftinus in Enchirid. ficut . quain alius. &c difiundto ab cumDco. paruuli non habenc peccacu[n.^eOT. non cflct baptizatus. i. qui vel in vterii matrum riuere ineipiunt . : & de yi paruulo recenter nato vfque . dlfi 6.Macth.t. Ad primum tum originale in cft oppofitum . ari.ergofinon habeatut fides non coniungitur fibi per gratiam. jo. T s furuulnj in o I Paruuli baptiz^atl recipiant Btm effe- Baj/tifmif Vidc Oodores citatos in quxft. funt partiiili.Cor. i. dr rami .Flo- f^tritmparuuli hapti- ^?IM] <^ti recipidnt ejfeElum Baptifmi ? Arguicur ™*^^^ quodnon. poifet .nifi alinndcuifortnctur .cap. matris . Confirmatur fcmperiudicabit oppofitum cfle left fe ccrtio . & AD primam qua*ftionem dico quod crror eracquod in paruulis non erac peccacum originale. . Sxxiiez & Cooc. Item . Jtrgumitum friinHm. 'Auguftinus de fidead Pctrumcap. nihii eis prodeft Rapiiftnus. Ifidorus de fummo bono G^i natm non . ejjet adeoefi volHnta- voiuntariHm . Hebr.qutjt. ita occur- non negant coiuta Caicc. Ad Ba- ptitmus eft remcdium comra pcccatum . & fimiliter filiura cius in vtero. & per confequens quod non 4- . piieri non habent a6tum credendi . crgo fi ptilmi. homo corporaliter.4. fi ergo donum Dei con- RGV A^ dcni piruulo. Afgtim.ff/?. & indifquia non dar gratiam non volcnti . tbid. Jtipplicio puniendos. T V R quod fic Donum Dei cft 3pcc. non incontrahcnte Ad argum.renafii nonpotefi. Pacct Tertium.f/m///j»?f teneparuulos.ibitum habet quem non habet alius: fed puer baptizatus fe alitcr non habet ad crcdendum quam puer non baptizatus. lium.

zatum : tjHod tenent "liichard.^ ralis.&nonpotcftnaturali ratioijc oftendi . nifi homo alitcr eleuctur: . Palud. fcquitur ncccfTario noii- patet per prxccdens. Stlutio t. cijm dici$.non fed fufficit habitus inclinans ad tale obicdlum illis & bitu. Dicoquodnec habitusnatu- »i»ni4. firMiliter infra d. iungiturpcr fidcm parentum. fine iftis.5i praeccptorum Dci tranfgrcflbres. quia fiue ponatur proptcr adam intclligendi .^ud/i. 590 rtttMtU ori- hcnte illud . qna: requiruntut adum . tHrulem poteft intclligcreconclufione Gcometriae . DiftinaioIV. & gratiam: cuilibet baptizato darc gratiam. . adtus. Etad probationem . filij ligitur de adultis de creden- . patuulum per Bapiifmum reciperc & inde rixconclufionis . d.^. in materia de Habitibus *. adhucbaptizatus rccipit grariam .& aliud inclinans perinformationcm . & omnibus ncccflfaiftud ? . ter potcft nec habitu. Soto j difi. 5..td *dift. condcmnabitur. &c. . ^. f«» nen crfdiJerit. Ad tcrtiam confirmationem .dicitur in Ad lib.fiue phantafma. & ideo anic primam gratiam non oporttt quasrcre priorcm coniun£tioni$ caufam.qu6d qui non crcdidctit. ejuia non poteH atjua tangi . a<51:um. qucm quis expcritur in fe . credo tamen fidem coopcrari ad aftum credendi. vel faci- ccrtiiis. haptizandtii efi fid fub conditione rebaptiz.& pcr Baptifmum nccpoteftnaturali rationede- tamen adhoceft Perluafio clarari. intclledlus poteft Geoinetricare. & eamoftendimt intclle^iui naturaliter.omnibus eft euidcns. ncc habiium. imo ver6 oppofitum oftendunt . . non pojfe baptizari men caput apparuerit baptizari potefi:fe vero pars .lj. adu intendat facerc illo & quod Chriftusinftiiuit. Ced in pr!mo parcnte . talis Deus j offenfam remitterc . Alidici. quam fttHndum.nee fupcrnaturalis eft totacaufa intellediio- : nis. & infufo.nec in fe. & illarionis neceila- non cft nccefTatius fe. pcccato aduali .nec adu. fibile efiplacere tiam tcrminorum principij intcl- Baptizari credcndo hinc riam habiiudincm eorum . non oftendunt talem cuidcntiam huius complcxionis . ijuia talii proieclie DoElor non licereficpuerumproijcere.ij. <jui •vero . concurrcntibus.i. .art. quia . intelleftus Ad illud Matth. & €. fiue fufficiens principium intelligendi illud.vnic. I o. fiue infulo.dub 8. nec per cfFcdum generalcm . crgo nec habitus Eodem modo de fufficit : requiritur iiuclligibile illud przfcntari intelle- ftui. per quid ergo coniungitur ? Dico quod paflio Chrifti eft meiitoria caufa piimz gratiae in paruulis . impofy. aliam confirmationem . fi fuperuixerit . ficut credo ipfum incire. nec in alio. & quantumcunque infundatur habitus fidei ad credendum .^. Syl. tum futiirna- ^ & videtcnecefla- . & dodrinam ad aflcnticndumobicfto fidei.cjudfi. 1. .Lib. fotenti» non *ft c»uf* to tilit inteHe.nifi obiedtum intelligibile moueat ad iftam adura. vcl alius. vel alius in rtcifntgr». AifecSdunh fimiliter cunquc alio habitu fupcrnaturali . mortis. quia acifHijitum. Diccndum qu6d tantum creditumcft. Idco ha- omnino .. poteft habiius fupcrnatu- aliquem aftum cius .^.paruulus baptizatus perucnicns ad xtatem adultam .hic art.andus. reconciliat. Ad quid autcm oporteac ralis probati incfle per fidem ponere in homine dicetur in tertio *. Conira pono quod omnes in Ecclefia paientcsfint ha:retici. gyj „3^ j elTcnt ex eo per naturalem propagationem cx femine. quod nobis cft origmalc ab cQ w^unllinum eiin qu» eft. nifijoccurrat aliud inclinans intclledum ad aflentiendum.ciim dici- . fi ta.d. qui peccauit CQ. nifi paflionem Chrifti tanquam caufam mcritoriam cuiufli- bccconiundionis prima:. qut{lienis. adhuc ifta non poflunt in aftum intelligendi. quam non baptizatus habitu autem poteft quilibet vti cum vult. I . Marf. fed ctiam pro omnibus aliis» tontrnhftHr. mini naturaliterincludunt principijnotitiam. tur trit. quia habirus cx quo gencraturex adibus.iicuidici(ur funt & ergo : tibus. g""^""» ficut nec probari poteft ali^ua ratione naturali aliqucm habitum fupematuralcm incfle .& obie<5to. vel parentum habucrit . Ad aliud argumentum dicitur qu6d *difl. necaliquid aliudin racione coniungendi . ^utliitnU. nec adum.qutft. Habitus ergo fidci nonnihil facit. bitus ifte dci Ad fccundam quasftioncm. Ratio effe peteff. ^utfi. propiiam.r«/oluft pHcritm in vtero .& licin ipfo omnes pcccauerunt.librodid. confcrendo gratiam nulli autem conftatuit nulli & & . ortum ipfe cnim in principio non tantum accc(^ iju^itttr pit gratiam pro fc . lius. crediderit . quim Rtfpondeo.& ideo ipfo peccante omnes fadi tafmatibus carum Dico quod non .Fide infra Scholthm ^. vbi etiam ait puerum de ponte deieElum in aefuam non tjfe bapti- minus principalts apparuerit poftea.finequo- potcft apprehendercterminos. fiue ad fubftantiam requifitis. ncc exteriorem .necjuepue- intclligere rumbaptizjiri. quia tcr- finc habitu vt huius . ci dimittendo peccatum .i.<^ j § . non cenfetur letio. ej. art. vt habet DeHor htc in fcripte Anglicano . Dlfcrlmen inttr fed termini articulorum fiDetu efitrinns .6. I .Sententiacontraria Caietanirnerito ab condufioncs Gcotnettie occurtentibus phan- emtiibiu reprebcnditur.& aliis ita potcft Adx.attufuerit yfalutu non eft nifi adulti. ccnfir- fnationem.qu«efieuidenscx & baf/tiz.IV. habitu fupcrnaturali.^o. cum dicitur & quod h»lii. nifi quem acccideo nullum modo fibi ptat ad vitam stcrnam. j.& ctiam ipfebapiizans. zatus riis quia citcris paiibus. verho Baptifmus 4. } . Primo ergo lumine naturali intellcdlus poteft acquirere notitiam conclufionum cum ha- . Adargum.fiue . Ad priroam rationem . &ad Bahstiu cum vfum rationis. dico quod puer Ad baptizatus alitcr fehabet adadumcredendi cum pcruenit ad vfum liberi arbitrij. cum habueritalia poteft cooperari ad vulr.qHiafinefide fic. SCHOLIVM II.§.indifpofitioautem in paruulo non poteft ergo labes peecati originalis tollitur per Baptifmum . hic non eliciet adum credendi circa iftud. dico quod fides infuneifc ditur. quia credcndi cum cum illovticum voluerit . vcl fic. autcm nifi cui infundit fidem. eft fimile folum in luminenaturali . aliquo alio Si dicas hic iarn dixi quam non alitcr crederct vndc probatur quod non bapti- mclius. ^^ Yj^jg tantum creditum eft pcr Baptifmum r»li paruulU I» anima: B»ftifmo peccatum originale dimitti gratiam conferri . in i. . . vt qui nec confeflioncm fidei per adum intcriorem . . fert gratiam ftaiuit i\ fic . ad hoc qu<Sd aliquis afTentiatur obiedo fidci. trof'"^"' titne natu- Deo. : dummodo tamen quod in Ecciefia facit .«c conper fidem priiis feqq. ncc fpecialem . imo multa facit.ait t!" fummifit ibi. nec habitum fidci fui. HeieBa rmone aliorum . vel modo ttrtiim. Illatioautcm conclufionisexprincipio. ergo confertur gratia efTedus Baptifmi.9. -^ng.fin. nifi iuftificando.ni- a^tualitcr indifpofitus.non magis exit in a£lum credendi. ad qaod inclinat taiis habitus naturalis . Ad .z.art. & coniun(ftionis eorum ad Dcum.additis Qualitcr aurem eooperatur ad modum aftus . fpeciem intelligibilcm neceflario requiri.

etgo nullu^ potcft landiificati in vtcto mattis . crgo limiluer Baptilmo fluminis fado in aqua. quia in illa . Auguftinus . Si farte princi- cft fignam falfum. cft anrem aliqua pars puerinon- nati appareac cxtri. Ad ^ macrc|tefpe6tu dominij tempotalis manumiflio vnius tamcn & tetur pars cius pars cius eodcm modu fide interficiatur. quia matre petfonaIitet. &c. 6i. . non inquantum diftinguitur. patrini rerpondcnt pro paruulis zantur fcd fi . paruuli.<* Alenf. Confequcncia patet . quod fignac. fi vero pars illa fit miniis principabaptizandus cft fc. f^fl. & eiiueffeElM cap. auc fccundum aliquam partem cius cft cxtravtcrum. ita & patrini quando bapci- . idcm effeclus. Nunc au- & Itcra . Itcm in Baptijjno fit quoddam votum fpirituale per quod anima obligatur fed nullus in: . jMf^. .quia iris.& ideo fic nem aqus ad corpus.7. bct diftindionem fuflicicntem ad diftindte recipiendura . X. nis. Durand. non eft baptizatus. quia Bapcifmus fcmper fufcipitur.aii- non circt Baptifmus.^^ frudus eius eft fandus . i. mum 59t contrahit pcccatum illud ex ea. Richardus dift. &c. & taiio cft . na. dicitur qu6d paruu- tertiara poceft baptizari iu vtcro matris non lus fux i quia lifc ell coniuiiiaus caufa: fu« corruptio- nis. ficut ipfa niore: & ita vtero eius .abncgando Diabolo & pompis in Ad primam rationem dico concedendo quod donum Dci cft pcf fcftius & quodDeus potcft animam fanftificarc & mundarc a pcccato lcd . non fequicut quod mi . ibi eft ttttinm. licct . ncc partc funt & pcr confequcns quafi totushomo./'!. dij^. i. & immcrgerctur in putco. . cft itcrum rcbaptizandus omnes fenfus humani .idc6 ha- eft diftinguiiut a quid corporis nunquam & . Siiccundum nuliam partem eius.dico quod non poteft baptinatus zari §luMre tn VterebAptix.raagis nocct baptizaco malitia fua. fubiedum mundatetut. quia Baptitrnus eft macerialitct ideooportci bapci- ablutio corporis extcrior.ficut Tirtiiim. in mum. quae cft in ipfa .r»m. quia Ci .3ri nonftttft.quia matrimonium fpirituale contrahitur magis zCta fpirituali intcriori . . ciim fic coniungantur jUi caufa: cxtra ventrem fu« maItera . non cft baptizatus crgo fi adultus inuite tecipit Baptifmum. Concra extradeBapt. I & SCHO RatitMdtff. 14. crgo. vtipfum per fc. qustitut dc Baptifroo & Dcoper voium litcr coniungendo . pcr iftam caulam nullus poteft baptizati in vtetp mactis fuae . Suar. . corpus. VtrHm adultm non conjentievs pojfit recipert Sacramentum Baptifmi ? Arguitur quod non: nullus diirentienscontrahitmatrimonium carnale j ergo nec mattiroonium fpitituale. li fic ide6 manumiffio alcetius . adultus refpondere dcbct pro non confcntiancBapcifmo fe. X. mater pro gHttU.it.cxtra autem vterura matris coniungitur anima paruuii fu« carni . non & pet gratiam inuifibilcm. Vafqucz (^. quia radix arbor poffunt cfteduts.l. Scocus hit qutft. non . In vttrtpO' V. nili mcdiata .^fM' dz quia adhuc non eft capax ablutionis ficnaqua . Q^ ^ . ac h ellet extra. concedo quod fi atbor fandla firai. crgo. Booauent. . Antecedens patct. quia non eft ablutus . Aiar^um.quod cft pars principalis. 4. : .& inieparabi- Itcm. pere Sacramentum Baptijmi . quaft.& aliam animam. caro autcm paruuU eft caufa immediata iftius corruptio- mam.Maie- quilibcc noninuicus recipic cffeftum Bapcif- Chriftianain. fed pcrfons alietas fu£Bcit ad hoc diftindc tccipiac pcccatum. D.rntmire i. uicus. tur. contrahendum pcccatum otiginale coniunguntur caufz corruptionis fu« .puct non clict bapcizacus. nifi fub condi- 9- & dus.4.*- vc capuc. aliud . caro raatris eft quiaanimacumftatim animat cam. aut minus principalis. & & arbor . fiS. fcd in miniftro ba- ptizantc nccelTario rcquiricur intencio bapcizandi crgo in baptizato inccncio baptizari . vcl raanus. qiiando cbex contrarix voluntaiis non inuenitur: crgo furiofi & dormicntcs tunc baptizati vcre rccipiunr . frudu exiftcnte moUi. . auifccundumnullam. non & fam fuz cortupcionis. & lercmu.quara SeeuHdum.fnrt. qu6d ipfa camen diftinguitut pctfonalitcr abea. qux Non autem fidc extra. »rt. cius. verum quod d morerecui pro damnetut ergo. art. confequens cll f^aiium dc AnVirgine matrc Dci . vcl diiTcnciens vouet fe.Quxftio AD quxftioncm. non ct- : go poteft inuitus baptizari. ncc. ergo fi paruuli non poiTuni baptizati. modo Contra:iiifto Impugnatur efinio non caro infcda inticit ani- caufa corruptionis pcccati originalis in patuulo.D. Dlfifio qut- Rcfpondco crgo. Thomas j p*ri. Palud. : ret . cogendi func viucte fecundum lcgera tione.R. aut illa pars fic cxtra ap- parens . ^«rr. maliciaminiftri bapdzantis . lis cundum illaro partem.6. qukm matrimoniuin carnale. qux neceilario tcquiticut ad Baptif- . quia pcrfonaliiet fimiliter ipfe fit fi mun- s T I o IV.i. & in liceraponicur . fi ftu^us fit dulcis & moliisj ergo fimiliter poiTent paruuli baptizari. videtut Item . ^««/7. Si principalis pars Vart* minut ficilla partebapcizatafimpliciterbaptizacur. quia habetaiiud 8.nS fii Baptifmitt tirtm. vc pcs. Antccedcnscft manifcftum. quia vbi cftcadem caufa. & zatum neceirarioablutuni cllc. Vndc non fcquitur. licct nom confenriant. puer in vtero mattis .).ca . qHtft. vel obligat fe alicui. & ratio fubdicur ihidem . . crgo non obftantc coniundtione locali ad cau- ftionif. i Pttri d* T»rwttf. eft ablutio animas inietcr . Vndc li puer inuoluerctut in cotio.jut/i. AificUditm. poteft fufficientet bapti- zati. inquantiim eft ali- Ad liter eft in tera partiulus fufHcicnter diftinguiturkmatread hoc vt . potcft baptizari Baptifmo fanguinis. §i!f*rtMm. frincipali idptiz»la. dc loanne. peccati idco ytmm adultuj non confintlens fojjit reci- & fupponcndum cft mifc- quod defuir . Icem . & immincat pcriculum .}. paruulus in vtero matris fu« diftinguacur localicct abca. ter baptii.&non . inficitur & teft quit ta- friznri fli- tnine. ONSECivENTF. fit diftinguitut ab. fali fimplici- dum fi fignura ablutio corpotis cxcerior per applicatio- 2»ptitM» inconucnicns. inBaptifmo autem contrahitur quoddam matrimonium fpirituale. quiaanima tunc primo defponiatur Deo . fe firmitcr. patet quod paet non habet diftindam fcruicutcm aliud de manuraiiEone in vtcro macris ficut matet.l. Confequcntia pacct . & pet confcqucns Baptiimus non cflcc vecum fignum & lignacum . .i. & priro6: Argum. &c. fed coniundlutn cauf^ corrupiiuac non potcft mtyidari dum illi coniungitur . qu6d puerin vtero. poccft ipfam roundare a peccato pcr Baptif- i. & tangi aqua.eft ricordiam Dci fupplerc bapiizandus poftea plcnc natus . compatatione ad adultos .57. rior.

fi autem accipiiur diffenti- r^ habitualiier. c. tjuinvifis adualircr meiuum non tanfamur.fimplreiter.i. . cft ficut ^ & ide6 cft fimpofitum fimplicitcr . ficuc& paruulus.part. cum diircncicns Non in paruulo. diflentire negatiue . quod fciUcet recipit Sacramentum .& voluntarium. nunquam eft PrimiimdiSium. ^o/f Do^. aiitem fecundo . D!flati. z. aduhus aut eft tahs. ficut de paruulo . parte vtriulque termini pofiti in quaftione. vel fccun- rius.vcl fimpliciter dilfentit fufceptioni Sacramcnti . non confentire adtua- non prohibet in adulto fufcepiioncm Sacramcnti quia Deus non obligat aliquem ad nimis diffirile. facramentalis in aqua vc abluiionis . vcl foirc impoflibilc quiz nohefi in potefiate ««/?r4 fecundum AugufliJircr.i^. baptizatum efle. vel furens .ii. aiftualiter. tionem hahetur ex cap.ihi.& i.i irr. dif- . quetn. ftraftus 1 . fperaturtamenquod habebic .U I. illae nullo raodo baptizarerur. recipir Baptifmum. quod etiam tunc diflcntiret. . Giumum{contra Uteram)(i negaciue fe habuic temporevfus rationis.aliquando tamen vfus eft. nec rem Sacramcnti. hoc faccre ter . ficut proiiccre merces in mare. vcl fimpliciccr. ^uafi.Diflcncircautcm fccundum^«/<^alicui. duplicitcr credo fenticns habituahi«r tx diftenfu aduali lute Muhaenim : jtdminiftrJt- efl qu:mi- qu6d alias cflec bapiizandus ctim rcdircc ad vfum rationis propter rationem iam diftam.andut. 'Diflcntireautcm eum figno. 7. Tertium fi ante fi habet . Illud cnim cft fimplicitatem citcr . qu6d in dirTencire .^. rationis baptizari.ntemione . cft fibi fimplicitcr inuoluntarium . 6. Oeaho mcmbro. aliquando non diftr. adu fuo autem Anm^Hid. non magis inuenitur obcx contrariz vo- vctbis quam Dlff*nfm'^H' luntacis fUx.cap. & timorcs.& eft ratio inuoluntarij fimplici. Diflcntirc fimpliciter alicui eft fimpli. vel ftuhus^ principio natiuitatis fu£ cogitur ad Baptifmum.nec ahquando vfus j aut eft talis. qnia fufficit vircualis incentio. vt diccmr p6ft .diftinguo. inuifibilis. fi Sacramencom recipic vfum rationis qui habet &-camen non confencic jftorum . Dc cum auc refpedu effeilus inccriocis.&p6ft non intcruenit aliquismotus coptrarius voluntatis . prius tamcn quando habuic vfum rationis . quod fi baptizetur . aut nobaptizandus cft.non cft quid voluneflet pracfupfcd fi nihil fimplicicer nolleillud: tarium.eft diftcntire adlualitct .InuoluHt»rH citer illud nolIe. tali fit vcl fi fiunt. Ad quarftionem dico. auc illc.FndeCaiet. & vfum cationis . necconftat voluiffc. & ex parte confcnfus eius. confenticns difTQnticns. difi. & & Carthag.i{. rcipcifiu alicuius.aduhus rationc vtens.arb. expedlandum eft lucidum intcruallum. . non cflei volitum . intelligi duplicitcr ter . Scd eftnetahs baptizandus? qu2 non hcent. fetunitm ter. diftinguendum . maximc fi diflentiat.Lib.vt 6i cx partc farMultu ti- Nam f*ti*r. & fecundum cjuid \n\ioh\nxzquod eft fimpliciter volitum quodam ef- rium . & rcm Sacramenti. fignum cft qu6d fi tunc etiam vterctur ratione. fpcs fa- ahquando habeat lucida interualla. De tcrcio . quia potcft accipi negati- ex tnecu accipiatur. Semndttm: aliquando vfum rationis habuic. qu6d non vtitur ratio- tfl ratitne. baptizandus cft ficut parauli. nec vnquam viatur ea . fed quia . quod nec recipit Sacramcntum. REfpondeo ad vfuf diiTentirct adtuali- & de tali fenticns habitualitcr bapiizaretur . . tunc dico qtiod nihil rccipit .Baptif- tcnec nec vtcns rationc ficut qu»ndoque ris . quia nullus eligii abfo.pcccat. fic quod tanc lib. vc eft dormiens. & idco licct fic aliquis confcntiat in recipiendo Sacra- aliquod . qua libettate dominatur adui proiedtionis . aliquando recuperandse .qu6d vtitur ratione. . qui fic dif- & non vtitur raiione. nollcc illud . vt grati* iftis cum figno cxicriori. nihil accipic £i in amentia bapcizetur. id cft. 6. motum a^kaaliter.ita quod firnpliciicr nollci fieri aliquid circa ipfum. habet . habuit ualla . qusftionem diftinguendo cx . Non confentire cnira dicitur vno modo purc ncgatiue vt quando eft fic . t^on confcnriens primo T^efolutto . quia in eo non inucnitur obex contrariie voluntatis. aut pcrnas in& nifi fligcndas. habct lucida inccrualla. proptcr quas baptizatur. art. de tripUci inretjuiri autem aUijuatn int.ac fiadtualiter diflcntirct : TuricfuJ qut . 4 Arauf. nnm . contingitduplicitcr. qui non Ken fue eenfeneft du- flex. Alio modoaccipiturcontraricpro dipntire. expe£i:andum eft vfquc ad ilhid tempus.IV. Si non vtitur ratione . eft fimpliciter voliium. difi. vt in dormicnte. fecus fi ance voluic. idcocft fimplicitcr voluntarium. vtiturra- diftenticns. Maiotes. membrorum auc aut finc cft fubdiftinguenduro vlte- dilfentire fimplicitcr contingit dupli- cum tali figno exrcriori & reclamatione. Adultus. quia eft diftradus . fi fpes fit de eius conualefceniiaaliquando.</(r bap. contingic duplicicer. fi eniiti furiofus . cap. quod cft fimplicitcr voluntarium fccundijm quid xamcn eft inuoluntarium. ter fecus j fi . ctim vtcbatur ratione. ahquando camcn vfus cft & cft non . (cStn fimpliciter nolito prajfoppofito. auc rcfpciflu figni cxtcrio- modo . vel diflintit fccundum vt propter minas. qui vfus ratione. mus . vel amcnte. proptcr rcuerentiam Sacramcnci ideo baptiznns talem dom in eo modo fucrit . luifle . vcl rcclamet. ne. dico quod talis cft non confcntiens. vcl impofljbilc. Diftinaio IV. fupponendo qu6d non portft alitcr faluare fe a fubmcrfionc. quod Ecclefiaintcndit faccre & ipfum. Et primq quod dico per ordinem. pliciccrvoluntarium . . & tunc nifi interucnircc motus volon- lacis contraciustiudicari dcbct rimpliciccc dif- qutflienii. I quiaex quo quando habuit vfum raiionis & dillcnfic adualiter. quia adminiftianda funi Sacramenta cum rcuerentia dcbita nc vilcfcanr. priuationem vfus rationis diiTcnfic . aut contraric pro diffentire Adultm qui imn^uS vf$u tione prius de non confentire. modo . quianulliprxcludic Deus viam ad fahucm. indicia Si & autem per ccrra non fit fpes de fanitatc eius ncc dc vfu ahquando habendo. tjHtd. autadlualiter vcitur ratione. re£le reprchenditur non dacus fimplictter inuito tjuod nullnm 5m«>» haptizati conjenfitm re<juiri dicat. aftualiter divahdebaptizatur . tione. hoc facir pcr liber- vohmtarium . Aliomododif- uc. &c rem Sacramcnti . Nimis difficilceft. cunc putcft licitc . figno. & fecundiim tjuid inuoluntarinm. aduUi . (juaFI. Et de tali dico quod fi immcigatur in aqua. de fi . & pcr confcqucns non coade. Refpondeo nitatis d* fnnt Satrarnent» cU reittrentitf. quo vtitur ratione . diftentit fcntit habitualitcr. potcft vel adualiter. 4. fcnticns . §luintum .imenti fufceftitnem. vel habituali- autcm in propofito id cft aftualiter non habet lo- quia non vtcns ratione po. . Vcrumque eflcnt . vtdcillo.l. 68. 59i S CHO L V M.t«tt ntn SM' rr. Et de illo dico ficut de furiofo habcnce lucida inter- & non voluntas ru- . & nunc non . quia qnantum eft ex fe. nihil rccipctec : fi . non do fit bafti- contrarium voluntatis prioris diftenfus. tnnc iudicandum eft de cali .

& terrores . fimpliciter inuito.Stcundum. Tho- 3. fiue reclamet ex- eft ditfereniia fiue teriijs. quia paruulus propric non poteft dici contrahere tnarrimonium cum Dco. quod compelli habet abea . Alia poteft efTe raalitia moris . recipit fidcm Ecclcfixfirmitcr obfcruandaro. Vndc etfi Ecclefia non baprizarct adultum.ii. fed etiam in efFeftura Sacramenti iutcrius fufcipiendum. poft fidJnoncm. 5. i. nullum adultum baptizaconfentire iili Sactamcn- antequam compieatur minifterium Baptifmi cir- &matns caipfum. fliciter tft . inuiti c3* dijftn- tittu S»era- .intercidit in ipfo dtfTcnfus. fitamen furetet. fiuenon. ftteft Sacr*- mentum crcdic Sacramentum & charaftcrenn. per confcqucns non recipit charadlcrem . vt conuertat voluntatem fidlam in voluntatcm vetam . ptoprius tamen poceft dici principale tatem. Itcm j fi fi^us baptizatus. malitia motis in fufctpientc quia in ipfo non fufficit diftcn- inuite recipcrc huiufmodi Sacra- mentum. quia non baptizat inquantum bocato nuSjvel malus ptaecisc. iuit intentionem conficiendi.nec Sacramentura . quantiim ad etfcdtum intetiogratiam rccipiendam . interius tamen non crcdens illi quod faciunt. quia idem eft de eo. 8. .& non fic tefponderet pro fe . qu4Lft. recipere ada- ptitjbiritua- ptatus.tamen fi facctet iniftis recipeconfimilibus .fi aduitusbapiiza. & /tSit exttrit- ramen dilFentiens Sacratnento a^u interiori fimpliciter . ficut patet de confentientein mattimonium alicoius coram Ecclefia .^. Pars II. confequcretur pcr illam intenium fuum . vt reclamando non contradicat vel fic difinttritrifim. Ad fecundum in miniftro tuncdicoquod nihil accipit. vt defidlofiat verus Chriftianus. ncc poft autem interiorii §lium»dt pofTct re. vcl co quod Sncramenti.& hoc non impedit confetri Sacramentum . . fed cogendus ad dimittcndum fidionem. & quod non confentiens contraric potcft Baptifmus aliquo . non tamen eft illud votum de ef- : (^ eharaBertm. lit. fadum cflct . vel dormiret. difientiens . qatfi. fcd Chriftus non ftimHm. quia refpedu . cft i © ma- le. tamen cxcrcere illam circa eum. part.quafi. D. tamen confentiebat Teraciter. j. quia pec- eft in moftaii. ergo non recipit Sacramentam. pompis eius . nihil roiuus reciperct Sacramentum .quia vterque retico & .Adqugrtum. oportet qu6d habcat aliquem a^lum voluntarium furcipiendi ipfum difientiens concrarie nullum talcm a£lum habet . vel noncum intentione hxc maiicia Sacramentum. mas i. non tamen recipic graciam. & flagclla . nec refpc£ku iftius poteft cogi . vn- fentia de talis aliis cflct illius difTencic. fit . &eoti oper. licct non plcnc confentiens ei.Ad primum printifAle. fi prius antc non diflenfit . non per artem mi(gicam. Dc rem. & quomodo non. in principio . qui rcquiritur ad omnem contra6tum . etiamfi nullum habcat ado- Si & reclamans cum fpirituale modo figno cxteriori. adoptio fpiritualis . lantum adeius folcmnitatem. licct non recipiat rem Sacramenti.& abhiiioni & Bitptifmtte dieittir & to. in adoptione fufficit folus adlus adoptantis . non tire. Sed difFerentia eft quantum ad iudicium Ec: C»nftHtiint clefix . nihil recipit . Quiaadhocquodaliquis reci- piatSacramentum. ad Gal. 158.&magis quara Sacramentura . . & miniftrando Sacraniencum . Si autcm non tantum confentit in a^um extcriorem propter talcs minas. ^ i. Vafqucz t. qutft. Chriflum indmflis.hie quaft. & : Sacramentum conferri ab in miniftro impcdit co. fine giatia .Iiccc quilibct baptizatus tcneatur intcrius ad tinct difcredens. minor quomodo ma- . fed pociias adoptatur it Deo in filium . vt non bcne credens.4ti . aut tantum confentit in a(^um exteriorem.cuiu$ aftus eft dominus .D. Scotus in Oxtn. Ad aJiud. 69. diftradus. circa fi aliquis eum non confido in iftis.i. Zecltfi» e»m- Et ideo per cenfuram Ecclefiafticam compelli habet . quU . quando poft diitrailus fucrit in ipfis verbis confecra- tionis Patec ergo ^i^l E ^^||« c vNDo racione ab ^^^ fiEliU qtixro de aduico in Bapcifmum recipiat compa- I. impedimentum. nec fecundum iudicium Ecclefia:. fcd valcant quantum valcre pollunt . nec fecundum vniSi §luom»io eS- omnino dicendum quod liccc 9' dici marrimo. non cogitat de eoivere tamen reSacramencum & rem Sacramenti fi non tunc adualiter cipic . ita patet illa impedit litia miniftri Ad tertium . Diftinguo . dico Kcn tequiriin malc inquantiim minifter . non d recipiat gra. quod optar. nam fimulans Baptifmum fe recipere . art. iiic I. art. Vtrum adum liberum voluntatis .fentiat iudicaturabEcclefiahocSacramentum ri . XI. . fecundum aliquis confentiat quia propter minas quid. cramenti recipit. dummodo non manifeftetur figno extemtnt» *S» riori.vt obtineat quod defidcrat. dicendum qu6d.part. Potcft enim Baptifmus fine tali voto extetiori coufcrri . dummodo .Qu^ftio V. S T I o V.permitcercc magiim. Richatd.quia non in corde fuo Q_V ^ .quo adfcribatur & familiz Chrifti. Ita eft in ptopcfito. cui autem Ad primum nium tx metu fit b4- ftiMtMt. dif^. Exempliim hiiius credens aliquid poire fieri tft . Gfuot^uot efiu Arrumetum bapti<. tiam.^. qui di/Tentit contraric. fi taliamagica habcnt virtutcm in fe tribucndi fibi hoc. vtrum adalisit tffeElum SacrMnemi B^ptilmi? . &c. vei tur tanta inletie sn jufei- piente quitn in miniftrt. ptirt. cft in aliquo vt indumcntum in induto. fimpliciter conquia przeligic non pati. feftum Sacramenti per eft fed pcrci- .diSacramentum & charatScrem. fi&M recipiat effeSium Sacramentif' Alea^. Quiactfi Saccr- obftet aiiquod dos in conficiendo EucKaiiftiam vcr^ tatuen conhcit ad alcare fi . ad confentiendum ftUendtn. vt gratiam:talis enim fimplicitcr confcntit voluntaric in ef- rec vel neccllitate Sacramenti . refpondeat pro fc. diccns . & ideo non rebaptizandus. SaeramelMm CiKfertHr hoH». liabuir fi . dico quod verum cire falua in- Patet de hx- tentione Ecclefiz poteft baptizari. voluntate fi^a . 593 quomodo Baptifmus eft hominis non recipere Baptifmtim. quia non habct vfum rationis . dinem Ecclefix . Arguicur qu6d fic . ftntiins fit priiis fiGth.& dc permittcntc fe iocose immergi in aqua non autem omnis immerfio in aqua eft Baptifmus nec rem Sa. etiam mat non plcne & .i. contrarix voiuntatis. part.confcnciens omni illi quod Ecclefia intcndit faccrc circa ipfum . »h reeepifte. tus de fa6lo voueat renunciare Diabolo . ergo. baptizandusad falutem . diftinde expri- ea. Bonaucnc. . confuetu- . cafibus .memhre i art. adultus Tom. (f n»n rem quod malitia potcft cfre Ad feeundit. quim fimpiicitet dificntire. & & nifi & & ita nihil recipit.l. Ad tertium. vt in ablutionem aquaetanfentit. nifi refpondeat fe t^m. & diftentit tSeCtm Sacramenti.

przccdentia ipfum nobilioii quam pocnicencia. fcd Deusex eadem pa- . ergo non crit in fido . eodcm niodo caderaque vir- k»bit fiBie »d SapttfrrS . & quancum ad poenam. & & autem fit fi(5kus propter vnum peccatum. quia vnum non poteft delcri fine alio .quia Saeramcntum rmiHm.reliijuaomniapeccataper & gratia tunc data tumiir. Aquifgran.& (^ide Do&or Sed tuncvideturquod illagratia non fit co!Sacramcnti Baptilmi . per Baptif- paenitentiam remit- vtritjue partialiter cor- ScholiHm in Oxon. quodait . ance & . co TrimHm di!p!fitu »t- fuo figno efficicnti. Hicron & copia hoc Sacramcnto.c^.qua ccftat fiftio fidlio enim illa impedicnscffedVum Baptifmi . (^ chara<5ber impitftus in bapiizato k jUO CMlftt- non quia nem ^»th Mdtpp.qulpr«tenditali- ideo cip^uaclt. cui . . quia Ripliea.cap. quia de nullo atteiitur . eft poft Baptifiiium per Poenitentiam fat dilpofi- & fccundum Auguftinum. . Dienyf.dum baptizatur.omnino dimiituntui poft con- iufiijicat tefine te. quia amitiit totutn tempus.quampetm nitintia. quantiim cft poceft vnum pcccatum imnis pectO' vnum nia ficut . jiu£uft. Rieh.lV. & gratix baptifmalis qu« ctiam . Et di- fed nonrratiam. non '1.ftngensfe eUfpefitum id eB.cum illafitlie veraci confejfione recejferit . poft tum . ficut qui prasucnit Poenitentiam . . vult Auguftinus de pcenit. qu6d fi£kus poteft habeic multa umda. ergo qua ratione.&omne . quaift.& cfFeftum Sacramenti. 6. nia peccata fibi. venicns cnim ad Baptifmum poteft haberc com- placentiam de aliquibus peccaiis cft in non te. quod ineft . & 2. .JeJf.ad con- Item . nijt paniteat eum veteris vit<t. tLepUta. . I * . quia Deus nojuu hoc Sacramcntum clle tiim. & hoc non: quia fi expellat peccatum.& idco ficut SlutmKi» ft omnia . nen per charailerem caujatur.J V. vtdicicRichaidus*.& abfolui de illa fiftionc . *1* *ts\.fecundum . Confcquentia piobatar. oportet ipfum itcrum pcEnitere. quantumad culpam . fcabfolutio- hitur. quod infuit prius . cap. Hierach. & praeedentia mnm . dentefi^ione . Item.&de omnibus aliis atcritus recedente fidione iftius vnius . viitute Baptifmi . per gratiam baptifmalem.non conteritur recipit Saciamentum tttnm _ ^ rr derem . eadem confeit graiiam fiftione rccedcnte quod fuit impedimenturo quare gratia Oppofitum B4ftifmi qutmofio .quam etiam recepif- cipit : . Aioncqua fiipr non quiaeft peccatum. & fpecialicer confircri. 4e Virg. & hoc non: quia nonrcmanctcxpellendum . cap. Scd cffcftus Baptifmi eft donatio fpiritus . ad hoc vt recipiat gratiara .10 facilitas vcniae qu6d vera ile falfa pcc- c. facit ceflante te oportet . omnia peccaia modo remiccit. & ctiam quia neminem nolcntcm iuftifigentiae ccftat fine pGenitentia. Tertium. htc num.cap.Lib.6. Lauacrum. 1 erat. vel atteritur.accipit Sacramentum. ncc indigct expellij . 14. i. & irrcueientiam Sacramcnto non tamen dat gtatiam. qnx habet . Nazian. ferRefpondeo . quia rcroittit tamculpam quam poenam . Si illa. Si ergo fit fidus refpe^u omnium peccatorum moicaliura . Ifai. . . Bapiifmo. in patitur quo Siliiti». aiiquis fiftus Pcenitcntix.dicoqu6d hoc veium cft. Auguft. Sed hoc videtur dubium videtur enim quod talis fit perplexus. <\uia quifecit ttfint : . reccdente fidione per confefllonem . cfFcdus Baptifmi eft expulfio peccati: aut cigo pcccati .& Omnu ^ui iam fnit vtlHnt^tis arbi~ ter cenftitutiu efl citm accedit ad SacramentumjUelium . quUis & peccata . in S. Trident. fed virtute SaciamcntiPoenitentia: . de Baptifmo paruulorum dicit Auguftihus.med & epift. quia ficeifat per de quo chata- propter peccatum mortalc fidlionis . & gratia: Baptifma- lis. cap. aut cef- rV. . quod non habei acccdens talis .non enimimpedirct inchoare. fic dimiitunrur pcc- habeiet lcicrum ex fiOtione fua ttitionera .& 5. indul- . fcilicet non vellc peccarc. fed non vcium quando eft caufa potenciorlpraencnit. & prsetendcns fc cflc difoofi- fufcipicndam. neuam nonpotefl patet in litera.cap. fi fiftio tunc tcmpofs non infuilfct. poe- . i. quiapoft Baptifmum non deletur aliqiiod pecca}. nullusenim poteft iuftifica(i & difplicen- ex fe. Tuncvalere incipit BaptifmtuadfalHtem. om- Dico cato fuo & ita nunquam faluabitur.poteft impedire cffcftum Sacramenti Baptifmi. tamen non proptcr omnia eft fidus. cum (nfecunda tabu. nunquam iu- ftificabi^ur. il1am. <pta cerde in Jieri : crgo ma- peccatorum ablutionem non Jinebat litia perjeuerante fidio impediebat ablutionem in illa & pcr confcqucns gratiam. per confeflionem dclentui omnia alia virtute Sacramenti. Pcenitcntiam.4.vel deleri mido nobilitri remitiit fine aIio.2. V M. vnum peccatum pcr pcEnitcntiamcefTat .de quibusconteritur. Si ergo fi£lus recipiat io med. Dices cata .de Jide operibm. & eft & alia la. Dic. iicitur. Aupnft.m Hicronymum._ . quianonfequiritut in venienie ad Baptifmum vera difplicentia de peccatis.(eean(iv.J tan. eigo fidlus. DiftinaiolV. . 4. tiamdcaliis. nec ergo fiftio impediet cffcftum Sacramcnti. & pcjenitentiam peccata dimittuncui .im tute & hoc . Tl vbj inpriU' infuit. de Baptifmo.primodicitur5^<ritui Javil$u dijciplina ejfugiet fiHum. recedente JiSiione pec- catum aHualis fi^ionit . virtute praicedcntis Baptifmi . fi tLectJtnt» fiiioMt frHtia Baptifmo fet in fct aliquid dilponat tibas recipiat Refpondeo qnod fidione recedente ftatim regratiam baptifmalcm . J. quantum ad culpam . nifiubex fidionis tunc infuif- talem fine gratia . cat. nitentem depeccatis commijjls . quac ttinc infufa fuifTct in receptio- . cfFedlum Baptjfmi confequcns falfum. fidione .&auftorita- tiam & : Sandlorum in litcra. Carthag. illud Auguftini . iapoH naufragiHm. interius. aut pcccati .quia Sap. ncBaptifmi Efpondeojdicitur fi(9:us. nifi fiOtio infuiffct in piincipio expuIifTet poen. indiffetenter fumenjo Anrili» fuffieit in rici- fitnti Ba- plifmum. CHO L S diStum -.5»Vw/ )K?«. aut noii? . cap. Deum . de qua pcenite- (^ »d paenitintiam.quiaquantijm eft ex fe itadimittcrct om- . Secundum gratia Baptifmalis per rece- . de ee dari pcenitentiat» de vnepeccato . quantum ad poenam. 594 rcccdentc ab ipfo fiftionc . . vel centeritur 3Stluitttr. Nec dicitut fidlus refpeftu illorum peccatorum. nifi j. & Non poteft dici reiterabijc ne . & quantumad culpam . ergo nullum peccatum quod incft. pra:bcret itcr contemptui .if . ad hoc vt gratiam recipiar. vcl agat ad fufccptioncm gratix. ficut in vcnientc ad poenitentiam fed folum attritio . opottct j crgo jpfum baptizari . lata virtute infunditur non de omnibtu fimul. reffondet. Quando Baptifmm ergo dicis quod pcr pocnicenciam rcmitti. quamdiu qu6d fcd fiftus non habet lucrum cx pec- magnum cft fidtus • difpendium .&non VmgiHsfi turaadgratiam jQs .quid cxteniis. QuUfiSue afliftit fciendum gratiam . nifi pcr poenitentiam . nifi non atteritur. quod mod6 incft.de Ecclejiaft. . patct in Decrct. Jmpiumeli k Deodimi- Aug- diam Jperare veniam.

. nuUus tenetur .</«7^. peccatum autem aAuale eft muitiplex.. Baptifiara fuiffe haptizatum tenet So- cttteros difcipulos. quinon habentur fineeo . & quantuih. x. Vtrum hapti- fiifceptioner» in paruulis in adultis . & quantum ad vcilcm armigeri non auOmnes b»pti. quo quotiefcunque homo laberetur. Itcm. fi eft viator riterccipiat Sacramcnti . mcdio .ttneri ad obligat vniuerfaliter .feii. Sacramenti Baptifmi. hicq. gratiae. Seciid6. nullus tcnetur iniunati Sacramcnto. ideo prouidet Deus vt per vnum caret . etiamfi non exprimantur circumftanf is probatur. ex VmtUaiopp. de Beata Virgine nihil afferunt . iuftficati non habcnt peccata. de ^ho aihil certum.}.\. a Petro haptizates Andream . ani- mt. nt' futuumpri- ^^^!^^^ tos communiter qua:ro vum. in y Alatth. & Authorimperfctt homil.^. prima tabula contra primum naufragium. & contra ori- quia tamcn infcr- raodum priccpti . lacohum .fed dclet in toto o tempote ante VI.' Vf^ue pptles ? Refpondit . dico & ofFeuderet Deum .<5. Jed vfque feptuxgiesfepties . quiaquidam attribuuntur fami. iudicat de quaE apparent. & quiveile gratia: .Primo. .qutjl. i . vftfue millies miUies.cf.ii. quia non legiturde Apoltolis . frequenter deleretur . S\ytt. . Aug. Ratio ceptum vniuerfale. 8. ergo cum Baptifmus cadat fub prxcepto . Euthymint in }. Item . C H O L S Onseq^entf. Item rationem 595 Baptifmi ? Arguitur quod non .Sc hoc frim» n»u^ idco quia pcenitentiaeft fecunda tabula. tur per contradum & aduale. . frtnriptU. nifi propterablutionem animxa peccato.»ti indmnt vt filius habet enim dominus diuerfos gtadus Chri/lHm/ed aUo (^ »li» in familiafua.& iJtoinillo nonpotefteire fignum gratiac confereiuix ni- fignum falfum. & peccatum adualc. Scotus(»Ox«». m & . fuerit illx fecundum quas ftatuebatur . in quo. nentur baptizari Baptifmo flummis etgo baptizati Baptilmo flaminis. vt propter repreflio- nem I. & fine qui funtdc familia fua tantum quan- tum ad iudicium occultis Adftciium. quod confcquentia non valct . 17. oportet pceniterccum. 9. ficut Baptifmi nec gratia cum omnia pcccata.gratiam.Luc. ZAti Baptifmo fiaminu teneantur Sctti oper. .fi quis . mtdc. R quzritur de Baptifvt refpicit paruulos mo & adul. Suartum. Euang. tom. difi. Ecclefiz fed de manifeltis Ad fccondum . Ad primam Item .Dupltx B»' Bapiifmum. loaunem . de o>ig. lcbilem difpofitionem ad gratiam . Pars U.quo datur cfFcdlus Baptifmi per ipfum Baptifmum & delentur omnia peccata quia Baptifinus non recipitur .nili refpctlu peccatorum ideo nihii cit iUo tcmpore przccdeniium .qaiailla nonaufcruntur . .. .y. mmis.di[}>. j.et itiam . . vt Sacramentum Pocnitentix.4. habentes gratiam . Ad tertium dico qaod vfqucad inftans. quo datur gratia. . V M. neantur adftfceptionem Baptifmi ? cfFedum ijutjl.Steuninm. fi efTct Contraloann.c. Qv iC S T 1 illo inftanti. verifimiliui tamen eji iapiiiiAtamfuiffe . inio SMptifmw fecundum Auguftinum . tenentur ad Baptif pgfi eitu promulgationem. ei. Richardus arf. & augmentationcm gratix Nullus cnim iuftificatus virtute . \ & 08. quia Baptifmus imprtmit aliquam indettir»bilU. confcrcn. fcilicet gtan^ prihabitx .•3 *• •m' V Qu^ftio cum qiio poflct & fuam gratia meritorie operatus fuifle. .part art. nc frequentcr afcriberetur familiac fuz . <^ hicqu/ift. i. quz infunt inftans .quim cius vtrumque cfTe neccflarmm ad & . baptizati ante paf£onem Chrifti non &uintMm. j D. quod qaantum- t. t^uafi. iufiifiratts ptione Baptifmi : fcd lcx vniuerfalis onines li. . falutcra. vt charaftcrem .Chrifium baptizajfe Petrum . mum . eft & Sacramcntum flii- fruftta rcciperc Baptif- fcd iuftificati fruftra lecipiuni fccundum naufragium Baptifraus autem baptizandi Baptilmo funt . Baptifmum. gratiam augmeiua(rc. in Alatth. Qusercnti enim lib. D. aquibus abluantur crgo. non dico tibi vft»bul» . quoties dimitterct fratri peclur fecundci catum .Thomas j part. ah hit tm & & (^- ^ Apofielos . tcnencut ad fufccptio- iuftificati Rero/utto nem Baptifmi quod triplicitcr probatur. ftat peccato. Referunt etiam Nicephortu ex Ehodio . . Cbi per Pocnitentiam reforraari. rtnMm ejuis ccelorum. Jia AugufiinHi ejuia eft . Deus cnim difpofuit vnum remcdium in Ecclefia . qut/livnit. deletpeccata illa. Cuius piobatio cft.art. quia lex .baptizati Baptifmo fanguinis. I Omnes (]tiantumuis fint fknEli . . filij dam alio modo funt fidfci . ficut qnodlibet Sacramcntura eft fignum gratia. fed addidit pcccata peccatis dc quibus : . 4Ad primum zati Chriitum induunt I. poteft fen. fomitis charitatis. vel prajccptum vniucrfale eft de fufce. quocies pcc- adiutorio ad falu- tem.i. cunque quin ei . nonpotcrit intreire in regnum aqtta Vndenon quacinfunt. Petro Matth.^M^yf. cum incft cffedlus illis.Omr.nilipctpcEnitentiam non pct B aptirmum quia Baptilmus non habctcfficaciam . i. toties repararetut ne omnino cflet finc .i. (^ ^ue ppties prtcisi .art. Ai Uttium.& ginale . Nifi & SpiritufanEio. vbi tangit originale Vtrum jo. ncc de Bcata Virgine quod fuerint baptizati. tenebantur ad Circumcifionem . i. nec id falfificarc . non te.4. Indicat Hierenym. quia non . ergo nec c conucrfo iuftificati pcr Circumcifionem tenebantur ad Bapiifmum.&idc6 vidcretur contemptus d 2 ptifmi vttlitat ttiam in iufiii. contra fragtorum Paenitenti» dicuntur. fi fit pcr modum Baitifmum prxcepti.de conVnde quotiefcunquc homo peccauerit . non . lis fu« vt . vni- . fcd iuftificaii recipicincs Ba- ptifmum falficarcnr ipfum. uerfalitet :. dico quod fidi bapti- quantum ad charadterem .cit. . qualem non imprimit abfoluiio facramentalis . loanne 71. quod cft contra rationem Saci amcnti.&c.vtilis cft & necefTaria cuilibet fufceptio Sttuitii. 1 mum. dra Petro . proptcr cfFcdtus aliquos. part.tem quantum ad gratiam vel veftem nuptialcm. memhro 6. non qaae .quia dc omnibus intermedio"temporc tommiflis debet pcccatis pcEnitcre. & fic facilitas 6t magnitudo veniae pateret ad ruinam. vniuerfaliter quanturacunque fuerit inftitutus contra peccatum haptizati Baptijmo flaminu te- Alenf. conferatur maior gratia. yipoflolos milim. 4. quia Baptifmus in co .iuftificatuspra:habct. }. nec excipit ideo omnes ligat vbi haberi poteft. ad Tom. . Argum. cuiufmodi vt . cap. XI. Cur BaptifNoluit autem Deus Sacramentum Baptifmi tnus nm fit itcrari . z. quac infuntpro pro quo Ttrtitm.Bonauent. pra - fuij/e baptizatos verifi- epift. gat. dx. ^. poflct fibi reconciliari .<jutft. DIco ad iftam cunque quxftioncm .& pcccatum originale quod tantum cft rnum . part. quiampliiis luni iu: ftificati . tam Sacramcntum.

vt pacecexdiiflis. vel excinAio fomicis omnibus in baptizacis. o l pianr effe^ium Baptijmi? . quia cfFedas magis dependet ab agence . &c. vc prxdeflinacis ad maiorem gloriam. . D. quim ad minorem.4. ^MilotMefi . quod ciim ad ef1. : loquitur de . per contritionem S CH O L I V M. autem de eongruo requirunc in conquo adfcribatur familiac Chridiflinguatur \ non familiaChrifli . dift. Contr^ vnus cfFeftus Bapcifmi. JknfuinisB»' }. vt mali . Similicer . Jccur diccrc Apoflolos fuifTe bapcizacos . quia quantumcunque certium rccipic augecac inrcccptionc fibi Baptifmi. enim attendatur a-qualitas in eflPedlu Baptifmi penes agens principale. gjpgn. a peccaco pcr deefifignum Bapcifmum . verifimile Apoflolos prardicare quod ipfi in fe ipfis feruarcquia Magifler corum Ratitndeff. dico qu6d j. . vt caufam mericoriam maioris gracis plus vni . ^uamfacere. qux infundicur iuflificando inBaptifmo .vifrincipatt. i.IV.zandi.pofl vnam confeflionem^remancnc viacores. vrpaflio Btftifmi tria palis . & func cales . vt membra fiant quo vt quodam figno didinguuncur k non famulis Chrifti . vc fupri*diaumefl. fcdlum Bapcifmi concurranc caufa princi.fid efft ^oteH ex parte fufiipientk . pcenas pro fide Chrifli bis pafli yj baptizati pigjmj. qui : miflio.vc gracia. & inaequa- tonturrunt. i. afferunt tamen homil. & bapci. ergo etfi efl ablu- ipfa cfl abluibilis. cuni idis Ad ficunda. & cenencuc ad qutji.t. hie fiueali- . non * Icem. Bapcifmus camenin eo non eflfignum falfum. praeuifos& pracdeflinatos ad maiorcm gloita potuic obculiflc riam fccundum aliquos . . Ifla cfl »ffirm»tiua. ipfemec fm. Adjuintum. I. Ad primHm vnagloffa fuper illudloann. Thomas j. 596 quis poffcc per iftum facilem adum lecipere augmcncum gratis.part. qui non moriuncnr per Martyrium . REfpondeo ad quacflioncm . gnat. quo alio modo. vt gra- Bapcifmum fiuminis . §luod aitforte ex meritopa- afferit. fufcipien- dum dum camen nobifcum remanent viacores. Palud. & aequale figna- alia finc xqualia. 3 . tres citati.quant(!lm efl ex fe. ^ zante. his paruulis. qHtft. quod ina^ualis diffofuertt Dent maiorem gratiam dare ^uam fed mhil & . guo. qai fic iudificancur baptizantur Baptifmo fanguinis . & & De fufcipiencc Sacramcinum BapciAni diflin- funt indufliti dtf[trftia.- Non enim eft oliquid aliis . 7.*ti ad Saftifmum rittione teHt»niHr. Scotui ia Oxon. duhitat an .ablucionem animz k pec- Ad vltimum cumcifionem . curorum) omnia qua: func quae ncuic Verbum .datuc pencs pocefl effe ina:qualitas flus nouit fcientia . . fed nobifcum func vlterius viatores . baptizttti aqualtter reci- Alenf. Nifi enim cflenc raembra Ecclcfiae milinon poiTenc aliquem adum in Ecclefia tantis Ecclefiae milicantis ytrum omnes Quantumcunque ergo exercere. dico qu6d Baptifmum .&omnia icanouit aliquos elcdlos §iua ratien* tfftSlm ftifmi tur Badici- »qu»lit. j. & fufcipiens zqualicas . Q^ illius.i. Chrifli. quod non credo . Ad Ad ttrtjMm.Ad effeSum caufa mcritoria. quia nobifcum . caufam mericoriaro .qvtft e^. quando non diuulgnbacur pracceptum de Baptifmo ad populum fcd poflquam cadcbat fub praecepto. pofTunt attcndi penes quodlibec iflorum. Baffol. Eckios de Baftifmo homit. Ad rationem in principio poficam. fliiicati in via T JE S nolueiunc ob- jrt-ius coipit facere. quia dedit eis poceflaccm conficicndi corpu$. Qu»mui»S4 itifmus nen t»uf»retir»- Ad quartum. iuftificacus non abluibilis . qutft. Boaauent. <]utft. »Tt. & Gahr. quando . fart. de fanElo Nicolae.. »rt.Lib. %y£ijMalu efl gratia Baptijmi ex parte Dei . B»ftifmm f^^y^ iuflificacus non fra. Vcl potefl dici Chriltum difpenfafTe . EcktM citati. quia efFeftus Bapcifmi. .ii. quim alteri . qqam Parribiis prjccreSufiipienttt Prophecis. Tcrtio . rentum maiorem darig*atiam paruulu merite de congruo .membro fint aliqui iu- fiue in vterofandtificaci . . 'B4ptix. niC\ fe humiliarec ad fufce- ptionem Ttrtii. qutfi. Baptifmo faneuinis non ccncncur ad Bapciimum Hummis j h cnim Bapcilmus fanguinis non fic complecus . Richatd. fercntc aliquid fti efl re- efl atqualicet gentes. cuiufmodi funt illi . & licatem fufcipiencium. per conferre aequalem gratiam cum . ^ qua nnt. 1. ^ffirmant tamen Baffol. quia Chriflus noluiceos facere hntit. Icem paflio fua nunc cxhibica magis meretur effc & caco.i. quam a fufcipience . & non filiis Ecclefiae. liberiores feipfo. j. dico quod. propter inacqualitatem conferentium . . Hoc videcur <J> Afofitli valdeprobabile. falfum. i^. j. ij. ergo. charadlcr Baptifmatis. &c. Adqu»rtum. qui bis leguncur efle fandti confefTores . vc in illis . fic dico quod efFe6tus Bapcifmi efl aequalis in omnibus quia Oeus in feajqualis difpofuit hoc figno baptifmalifcm.nen in- & Chrifti litas habcc dc gracia. hie i. dicoqu6d Baptifmus cio animx^ peccaco & capax ablucionis . . 4. dico quod iuflificacus per Cirnon tencbatur ante paflionem .quibus cantijm praeuifa B»ftifmum dicKracaliquando exhibenda. vc Deiis . & iteruro ^ltebapti^intes ornnes dedic eis poccflacem abfoluendi quorum remifiritu J^^^^ & ideo requiricur incencio in miniflro bapci- ^ loanne.. tias . Si fic quaiuumeft ex fe . quam a paf- fo . In coena fecic eos Sacerdotes.»ti D. (\ .»rt. Diftinaio VII. dclient reciperc hoc Sacramencum adfcribantur famiiiz Chrifti . difpofico fiti fed . & fla- minis. Hoc dico pro iullificatis pcr Martyrium com- VII. ipfa iufli.qiiibus iam cxhibita efl . non efl fimile dc Baptifmo fanguiuis . magisdependcc i confcrence . Pacecad fenfumperex- perientiam.(ju4/i. .&fan- guinem fuum I. j. illis .adlas adtiuorum func in pacienteprout non omnes func xqualicer difpo. per confequens. Gabt. ««. . & fiti»t». inquam . . quia tunc ligabac omnes.& non fufcipiencc Bapcimum neceffari^i fed non efl aequalicas effedlus Baptifmi . tunc cencbatur quantumcunquc cfTcc iuflificacus priijs .quia fignac graciam inuifibilem. ergo nec propcer inaequa- miniflri boni.cenencur ad Bapcifmum . autcm baptizatus efl h«c ^uotiffium^ue .^. hii qiitfi. Suarcz. K RGV 1 T V R qu6d fic . paflionem fuam. & in Verbo.urt.fart. fic tenerur enim quiid Chrivifionis (quae efl refpedu fu- Si atter.^* Vafqucz ibi. quia h«c difpenfatio ad nuliam percinec dignitaccm. & nihil afferit Vide Eckium tem. & . & deuotioncm ad futcepcionem Bapcifmi . nobis . & VirSeat» yirgt. Mariam . eo quod perfecuciones . Ad fecundum .

. dift. hoc proprimo per illiid Pfalm. Richardus hiedift. 4.ig. quia non confcrret nifi pcterct. ftB. T>e impedimento ex farte 6iiim3aftijmi & fuiffet finc gratia in via ad fa- lutcm. in tali cafu adultus baptizatus videtur confentirc peccato. yilcatJtm. guo . dicitur in fine cnpituli.quia fides infufa. Oxon. Alma Marcr. Item.i D.qutfi. dijf. ad quod fequitur. Ambrofius de catechizandis rudibus . Suarez di^ li Vafqucz ibi. Ttrtmm. qutft j. alitererralTet Cy- fidci tut prianus Mart yr .j./« aquarum multarum ad eum non approxima- Q_y ^ .^. . Sotodift. veritas cnim Sacramentorum reducitur ad aliquem arriculum. Et SttuniHm.tunc dico quod atqualis cft cfFedus Baptifnii in eis quantum cft ex' partc ipforum.i. Sylu vcrboBapti(mus4 ^. ^ luxta Ratioadofp. Item . fecundum quod ma- Adttrgum.p»rt. 6.vt Sacramentumi gis. noneftfinegratia.^. qut/l. 6. Oppofitum dc Confecr. »rt.^. art. Rom. quia non habet infufam quslm in aqua £dem. fiue ergo non cft de ncceflitate quod hoc Sacramentum miniftrctam a bono. hte qutft. &c frinttf»U. }. t.Thom. fart. vel . aliis Baptifmum Si vero fufcipientcs cum fi fint adulti. Ratlotilepp. 14. 51.i punlit d i. Sotus </ift. 10.4. ijutft. . Scc. fMruuli in A^Mntiterpof- funt nciptrt hme iffias. Baptijmum a malo Mi- recipiens RGV I.i.raiR. paruulas . XI.4. efrecfFeftus Baptifmi in eis. Tcrtio fecundum eum ibidem . Part JI. Scotus in Oxin. tom O I >E s r nifiro peccet Aiimfiri. V T V. Palud. Suar.qnac- batur tripliciter i. nam error circa qualemcunque articulum fidei non ftat cum fide infufa & per confcquens cum gratia. ifutfi. recipit ad iudicium . Patcntes tamen eorum pcB modum mcriti pius poiTunt . 5. g^.«* falutcm. qutfl. 1. 3. qu^m aliorum .art. qui vult njerum Baptifnum s' V. vr baptizctiyra tali.4. cquahterpotcft DISTINCTIO Vtmm .1.4. Romanu* Pontifex non aftendit honinern . non eft in via falutis . art. Oppofitum apparct per nniltas aujftoritates quxre in Diflmdlione ifta. Qj^ Si^trtum. Vvaldenfis /16. vel paren- j . diluuio f"""'"- lib. malo Scetusf» tOiVtriim malitia Minifiri impediat ef- & an Minifter malut conferre verum Bapti/mHm? Arguitur q«6d non.f«/>. fahem formata. lumfidei. qutft. & non fic Pcr . conucnicns matctia Baptifmi} imo aliqua virtus fupernaturahs (fecundiiin vnam opinionem)fcd Sacramentum Baptifmi magis dcpct»vt minus per opera ptopria funt difpoiiti ad fidem 8c deuotionem. fed recipicns ^ Miniftro i.6^ art /»^. depor- paruuium fuum. }. difpofitioaem cx parte confercntis . I TV quod R. 4. qutft. ^ 37. qua: non rcquiritur in baptizato fed non magis dependeti miniftro vt fiatefFcdus maior. Suarcz tcm.& minus participfint effedum Baptifmi . xo. D. nifi vendat aquam fuam .ergonon potcft efTc Scoti eper. Romantu. per rationem .4. l.8i. efto qu6d Sacerdos nolnerit baptizare. credere Vtrum iE S Cyptianus. »rt. Hcui forte fuit de parcntibus beati Nicolai. genitusfuiilet parentibns. non ad s T I o III. hie q. pendet iotem tum quia fecundum eius difpofitionem mavcl minorem fi fit adultus . fit detatniniftro. Vtrum bunt. Qu^ftio 1. pojfit ^ remedium. I }.&c. vt ad illum articulum. mortahter ? vbi fupia. dico quod efFe^us Baptifmi magis depcndet ll miniftro . Jijp. 597 vitam per collationem Sacramenti. dicit quod maltu Sacer- huiufmodi . aliquu tunc deheat minifirare hoc Sacramentum > quando prajumitur fvergere in penculum ilhtHi cui miniffratur . part.&c. quod minifter malus non dat verum Baptifmum .pcc i.inaqua rcquiritur aliqua fandificatio. j. et/tPaganuifit. R c A Diftinftionem quintam. malitia Mimliri im^ediat ejfe- re o 1 D.d. Art. quia vel funt paruuli vcl adulci ? Aparuuli. ergo. membrum aridum non efremcdium influcndi vitam inalia mcm- potcft bra. 1 %. t. 5. mcdium influendi al- Tem. num. teri 1 1. errans circa aliquem articulum fidci Suintum. habcant proprium motumvoluntatis. quam aiij magis funt eorum opera a Deo accepta. recipiens Sacramentum a tali .dub. cjui haptii.i. Ad rationem in oppofitum . t. Caftro ttm. cat mortaliter. quia fiue gratia minifterfit bonus. cjui htpti^t.qutft. in liteta. cap. ergo cum fuit in via falutis.dHp.Baptifinus htr. fecundo per illud Apoftoli ad omne tjuodnon efffide .s. Cocciusi. 4.i. sicundum. eis fufccptus ccdit Ambrofiom.at. Iretn. qu&d Baptifmus ab in iudicium . Sed Cyprianus Martyr dixit .Potcftas. peccatum efi.§.Nen ahherreat celumba mimflerium malorum. Richarii. 6. cy 8t. minifirare^ra- dos in conferendo BaptiJhtHm mnfan^t. 9.ionment.Jed Deum. Item . non errauit circa aliquem anicu- quia in miniftro requiritur intentio . fed dico qu6d fecundtim magis . »rl. cft tet feElum Baptijini . Terttum. i .^ V. 1 . 1.qiitft. Richatdus »rt. Itcm . fed il baptizato fic magis de- Ecclefiam CathoHcam . vel minor per modum meriti . quim ^ malo .l.hicqutft. A^sfvitum '^"'^'"^- Item. & rem gratiam. vt rite fiat illud. fi confertur maiot .ficuc abagcntepiufqii^m a paf- foicrgo magis rcquiritur faiiditas in miniftro.vlt.Marf.j. qutft. .mtmb. cfFedus principalis eft vt aqua. luxta hoc quaeratur Q. 4. Couatcu. .quam ex habuiiTei. ergo. qui mcrucrunt fibi forte maiomereri fuo paruulo res . malus. &1 1 1. .^ »rt. »rt.Auguftinus fupei loannem \\om\\. qui cooperatur pcccantimorraliter. qu^m amateria.vel fi tiam. II.vnic. tales non oporter quod acqualiter recipiant effed^rum.i. in f^ an ^ojjit confer- Alenf.%. art.feS. cap. Thomas l-ftrt. Item . quia funt mclio. hic qutfi.i. minor maiorem vel & non propter minorem . .

vel ad cius effcdum bonns motus voluntatis minifttaniis ad hoc vc conferatut . & quan- do non. renda per ipfum . non poflunt ampliiis perlinacirer negari fine crrorc. nec adhuc manifcftata per Ee- & non tenentuc etiam maiores fcire .& gratix.ftrinti». Et idei & cxcufatur Abbas loachimab hxrefi . aliquis licct tudinem de . ad quem fcquicut vita gratix . (lummod6 non fit adlu ebiius . vel non im6 falute fua. In aju» nulla tft virtitt rtlpedu grn- fan6litatis.cap. fiuc peccct in rainiftrando frinu. FideinOxon. hoc probatut pct tationem fupradi^flam. .& a pccca. jitiftr vit* der$u»eur iM eerpcri mj. ?. quod iignat.non . tur. Temporc ctiam Bcati Cypria. pumum ^i**ft. bus raembris fic . veritatcm eius . influcns vitam . adultura . aequaliter poflct dari (iftercc fiue a . <\m6A perfiJus de quiUus loquitur Ambiufius . fed in magnum detiimentum falutis eotum. adul- artate hxreticus polquia peccarcc mortalicet con* non fcd fierct . quo confert aliquid. fx . raultu : . Jti'it* tirneo . quam non habet ebriuS. 598 VxTA hoc gastitut fine argumcntis. a£lualiter ebrius. cap. fi malus non poflct confcrre Sacramen- Baptifrai. nec quodeftfignumefEcax eadem cft calis vitxgratio- qux in Deo . SCHOLIVM L antem baptizet patuulum fccundum fot- Si mam miniFlri ntn impedire vAlorem .Crtdihm» i» trlpifti funt plices . citati ^(tfl. Hoc fccundo ptobatur pet tationcm fupradiftam ex fine. fine iniu- ftum. & . Deus eflScienteraf- ei . \ qu^cunque confetatut. Sed accedat columha. dico quod iftc eft finipliciret bapiizatus. malo immediatc ad confcrcndum fignatum . fed . cui fH»nilt sJfit prxftandum quod defignat. cui figno quititut neccftario ad aflillens dar gratiam .Beatus Aiignftinus multura habuit difputarc contraDonatiftas hxrciicos deifta maceria. fed fi paruulus fic ab & eo bapt. Deus immediate malit. & mulia alia: 14. & ritum £c- mtra inttnrrtbaturfri- tlfHndi.quiaexquonullus poteft cflc ccttus de magis non poteft efle certus de aliquo alio an fit in via falutis . fed aliqua non hoc totum eft atjua Ad ttrtium. ti» Baptif' fiftitad quo animafit fanda . . fed poftqullm deciaraia funt ab Ecclcfia pcrtinerc ad fubrtantiam fidei. fuiflcc hxrcticus. eius gratiam. ciedcre tenentur omnes quanturacunque fim. quod a baptizaii poicft fibi roiniftrati quolibet miniftro . &ide6 fi ipfe per hoc pcrtinacitcr tenuiflcc contra arbitrium Ecclefix. . quod fic pcr confequens eflci in via falutis cum non . vt faciat haeie- & non iicutu. nifi 7M».in tantum quoJ fi tunc irioreretur. Deus ergo ftatuit Sacramenium eife tale fignum . 4. & de efle ceiius poflec clfct non ncceflaiio miniftri bonitas certi. de miniftro certus eflc fi requircrctui qefciret aliqualitet habere poflet fe taraen poccft . peccatum a6lualiter. vcDeo. quia fi ifte . omnes Scholium hic qMtft. qux non tenencut omnes . quod eft principium vitx. nifi in vita in eo. eft talis formx vnam fignum . reliquit acbiirio Ecclefix . quod miniftcr conferac Baptifmum. aiit baprizat eumeire difcipulGra. fiue proprcr commifit Sacraraentum. . ininus prius eflet bapti- zatus. ifte caret gratii Bnptifroali fine culpa fua . & ab eo ficut patec per Alia ifta.. ta opetibus hxrctici t luerctur ab eo AD primam quxftioncm dico qui»d Sactapotcft confcrri a malo. Item tum Ad aliud. Sed non eft vt cordi . . baptizatus . viatorum . non debct timeii & JJAtffrf Sri minl- caufa efficicntc ficrChriftus noninttituit efFcv»itti 6tam confetri virtute meiitoium minifttantis. per eam corrigendos. fttc(. quia cum fim- ehriofim Ebriofus non etl &c. DiftinaioV. quialibros fuos . ea quando . dico quod aliqua func explicite de fubftantia fidei ita fimplicitet . deTrinit. 4. non potcft miniftrare. f us &c. & ratio eft quia in omnieadem vira & ide6 membiura eft . . vt Deus eft vnus tiinus mortuus & pafd. . dift. quia fubiedlum capax cum ffr^c. &de loanne.ftatim euolaret in coelum . Nonenimopottet ad hoc . difluiius proponunt An aiit4^^>« qu'S dcbcat miniflraic Sacramcntum Biptilmi . quod fit piopinquiorfonti . & non funt ipfi articuli clcfiam. oilicio. non funt explicitc credenda. cijm dlcitur quod memttum aridum AdfttSJnm. fed qu6d intcndat baptizate fecundum ordinem . I.lV. dicatui malus tate Aoguftini ikriofm. fenticndo .qao magis congruunt ad falutem viatorum. ri. quando piaEfumitut baptizationcm f^^ji^^ i'«l^^ quod alij : vergere in periculum vitx corporaiis eius ilUm qoi .jHam ijt n»tur»li.nifi folura in ofEcio fuo. fuit autem hocdeclara fuerit tura rempore Bcati Anguftini argumentum in . Lib. medium poteft efle dico quod verum influendi vitam aliis. & cui bono ipfe «i fiue a . mcntum tore. defignat.^ niMarcycis non fuit dcclaratum pcrEcclcfiam. fanat. Ecclelix . culpa fufcipientis & gratiaconfe- proptei eius impietatem quod videtnt omnino . irapedirciur falus. i. Non . qiii vult malo.Cyprianm. quod fit propinquum mcdio influendi vitam. & . vcl medio influendi talem vitam.zatus confentiret poft in tJHaUtlam ha intentio. quam clefix. hdei . & tunc puUuit eum . Ad non aliud. genitus Auguftinum . Ebtiofus autera dicitur haberc confuetudinem inebriati . quod habct quod prius . . Ad irgum. modo ponamur materia . ralis confuetudo ad ebtietatera.& propter pcccatum .annon. Confequentia patet . 2k S4cr»mtnti fedvittute Saciamcnti.Sacramenta inftituuntur eodem modo . Item. . Bapti/mtu. intentione redla . noncrgorcSactamentum . quos fccic . fcdfi Sactamentum Baptifmi non poflet conferin auxiliam bono non eftet inftitutum k . ficut patct oppoficum. leaehim »b an mali poflcnt bapnzare. 1. af- & cfTcdlum SCHO htrtfi libirit. apparct auftori- & ponitur in litcrattad. verha. iicut jple eft rufcipir. . fupcr Confccr. Ad ptununi dico . m»Uti» 9bft»t quin confstat Sacramentum. Ad aliud. fed fufficit qu6d non fit obex coDttaiix voluntatis in eo. vel tfcclum Sicramenti . dico quod aqua non in eft fandticas. cuiufmodi funt qux fequuntur ad aniculos fidci. quod ifta fciic & Adqu»rtMm. oportet qood in vcl fc habeat vitam. & hsreticus. vtatur ratione . ficinpropofito de vitagratix. & \Aei) cum hoc non declaracum per Ecclefiam teraporc Beati Cypriani dicentis malum miniftrum non pofle darc verum Sacramencum Bapfifmi. fcilicet . nec aliquid fupernaturale. vt quod Patri eft Alia func ad tantijm maiores in Ecclefia xqualis filius .non proptcr hoc fuit ipfe hxrcticus. quiarequiritficri non liciter cbtius iocSacramentum cum Hoc dicatur malus.

i. ergo poteft quis licitc petere k maio facerdote pro fe .peccarec mortaliter . Sacramentum Baptifmi? Dico quod officium & ideo i facerdote malo non prxfcifo . ne detnus «ccafionempeccatiproximo fifine incommodo poffumm. cui incumbit ex officio y quia iutifdidionem hacis II. qu*ft.fidpr*cise intrinfice malum nuUa cir- cumflantia excufithile. quod cooperatur dico quod non .art. quod . vt quzrat debitum fuum.quia nullus . peccator . htc <jut. taiis in petendo Baptifmum ^ malo faccrdote fe habet . vicertum nonfit alius ptifmo flaminis faluari . vel pro fuo paruuio ? Videntur enim fe habere ficut excedentia . quia obligatur ad non communicandum . Quz autera iftarnm conditionum debet przfcrri ad fufcipiendum neceffario . j«i nomtnatim fVeloomtorium clertci percujfionem . vel pro paruuto fuo Baptiimum. tunc Baptifmura . fc tatis.diti quam bere laicum boninn fidelem. dummodo non fit prxlcifus. aut cft vt hzreticus . cui incumbit ex officio.cui congruit miniftrare Sacramcnta Eccicfii. vt Parochialera iaccrdotem . 1. fed maius. . III.art. Sitamen dque commode adiripoffit. tenet hnptizari de- nonpotejt tjuia Ba- A miniftro fiatt aduUus.part.quia eft faccrdos Parochialis. idem . nc poteft confcrri.mum amalo. quia qu-mtum in fe cft contcmptibilem reddit fen- tentiam £cclefi£. fed malns . iicct iftc fit maius .»». fi fHn- totaiiter €.facerdos in officio. talis quod & nihil prodeft . i. Paludan. Non ad petcndum pro fltCM moT. & non alius in auxiiium vo- catus. tjutft. eis. cum aliquo ptilmum m»lo minon tiim aiium facerdotem etiam fcd can- . malus. fadi funt difcipuii in haerefi. & per- aut non. ij.veI tali municato qui Ncc Jirtfeifo maium . fecundi qutin vita ptaua . ejuia charitoi obligat . pr«fcifus ab Ecclcfia vcl degradatus . fie & intelligendtu videtur DoClor . htre k prafcifo . Et tdeo nulius poieft efte cafus . quo debet petere Bapti(h)um pro fe. 1. x. 3. vel non. in quo fibi fidtis dico qu6d loquitur de fufcipiunt ab Ad aiiud tenctur fuccurrcre . difi. ^uaft. a a htt» laic». quod folis facerdoiibus officium conceffiim fit huiufmodi excepto articulo neceffi- . 1. Dftior hte viUetHT iclem affcrere ifidirt aliofcrtpto tnm Deparuulo tenet.(ed vocaius in auxilium Parochi . & pro vbi vult . inducir iftura ad AD » flienii. .e . art. eflexctmtmtricattu ) non liiet adulto pcere Baprifr/iMmJi habet aliu7a -. quia fanfta quod non . Et fi ille fit maius .aut Zirc pueros teudoa ergo fibi incumbit ex officio bapti- puta . ncc pro paruulo fuo .ibi Riehar. 4.fed tanciim congruit. iTtom. vel pro luo paruulo .Qu^ftioIII. 8. quia chiaii Sacramenta Ecciefiz . . pre materia in a rocpiration* . in Ad primum qui confentiunt in hzrefim .cum dicitur in peccato mortaii .qai vaditad malum debitorem . cap.fi.& iuftitiaei debetur . cufetur difponerer.i. C H OL S VM I e^ minipg pritfii/o ( u tantum efi . quantiimeftex fler fe fe HuUtisfit art. etfi haptizare pojfit prater petentem pre- <jui tenent Alenf.qua eft pra:fcifus . Ratio. . Ad fecun- ^luomijt pe- pcccandum . eft 9.miniftro ex- nouo peccato mortaii . Laicus enim cxcedit in vita. Negat pretium dandum pro Sacrament» Si fic tali Ambrofij iilud in taiibus inteliigic Baprifmo. \.vt annuarius .bcncpoteft conferri. quatftionem fecundara dico quod mjni- fter . . fi non poffic habere aiium . non tenetur petere Baptifmum ab aliquo iftotum . 1 87. fi fic iuftus.ad primum. vt pro paruulo propcer pcccatum alterius pcccar . i & .& poteft ha. tuuc ab ilio tenetur pcterc Baptilinum . met petendum Bapro paruulo fuo . cjuaft.fiuefit minifter ordina- riusjiue non. poteft rebus temporalibus d 4 zftimari . emendo jpirituali tft . licet menda vexatione . debet ipfemet ipfum baptizare iicct pcccator fit & maius . fiitir. oppofi- cjus. aui ergo petens Bapiifmum pro l'e.& 1. & & faccrdos tcnetur adminiftrare ex officio I^arocx dcbito . & diftiaii. vel excommunicato. mon Si 7fia . nullo cafu contingcre. fir. autcm & ciccmofynis eoium 8.\oo.art. qui quantiim eft ex fe . . i^. m»li. & bec fuper iiios . nifi przfcifum ab Ecciefia . viuit cx . Si tamen in iilo rcgno ipfe & omncs eifcnt prxfcifi . 3. cenftat: idoneus . quia efto quod nullus effct in illa rcgione nifi prsfcifus ab Ecclcfia . fiuc pctat pro fe . Si autem non Baptifmui poftet Irabere facerdotcm Pa- potiits rochialcm quantumcumque incumbit . ncc pro fc . finc mirtiis . poteft habcreaiium facerdotem.quia nuilus eft ca- fe- pro licite peti ficut dicitur de confecr.poftet inuenire . malitiam hzteticorum baptizantium. ipfemec poteft neceffitatur aliquis ad k tali . Et idco iiccc minifter pec. excom- extra Ecclcfiam ifl & & eft nulius aiius do lietdt B*- non cui dus & przfcifo hzrctico. vel degradato. D. \. /. . . quorum arfument. Vei fi fit iniuftus. poffunt recipiendi A cui incumbit ex officio . in voluntate Baptifmum fluminis^fiadeftet mini- .fimini- SCHOLIVM tium. non peccat aliquis in pc. quod fine peccato mortali ficii nonpoteftjnecpoteft cfte Sttcramtitin aliquo caiu necefRtstis ad hoc pctendum ab tum i mini' pn pTtfcifo hxtetico .poteft ducereaiium fidelem ad puerum fuum baptizandum.& permiflus. Aragon. Ditifio AD fH*fi.ficut ilie. be. exceifa. aatem faccrdos non fit przfcifusab Ecclencc cxcommimicatus . dico quod Ci craat quia cmit Adttrtiim.fe . tamen alicjuidiare pro redi- cjtuft. vel aliud de fimonia aquara . fuo . Ad aduitis ius necellarius cogens tere. in miniftrando Baptifmum non tamcn petens in petendo quia cet . talibaptizari. q»i- a mnlo fiuir- . i.fi vtro nmMm ditim tjat^et . dcbcret potius ab aliquo przfcifo accipcrc Baptifmum quam permitrere infantuium poteft baptizare . & labore. Si autem talis maius permiiTus facerdos non habet ex officio baptizare pucros quia non eft Parochus. peccat . Quod fi nullum . dubiumeft . diftin£i.ft. niflro piten- debet petere Baptifmum ab eo . Hicipiint & Sacramenta Ecclcfiz ideo in fuis illo cafu ftat in Baptifmo flaminis . ptizari . in quo tenetur a fcifo ptifmum . ncc pcrdit ios fuum in aliquo miniftro de dcbito miniftepetat proaiio rij . Si primo modoific nullus 599 ergo nullus peccat petendofb eoquod ex dcbito. fed tantum petit lens Eiipttfdcbitum fibi adum . quia fcicnier recipieas Baptifmum ab eo peccat mortaliter . cxcommunicatus. fit Similiterfi^tali pra:- ab Eccicfiapermittcrct paruulum fuum ba- eum eum ad hoc quia ipfe- . qui ilium poftet miniftrare.&debito baptiJsare . quia etiamfi in illa legione . & malus . condudus ab aliquid vi fibi quia non dum. videtur id non licere. malo noHprifiifo licet petere Baptifmum. ^. fter fuum paruuium baptizare.

Et ita faftus eft per.f. & pcriculum vitx licet ncceffitatis rcquirit cius vel infirmi . telleduale ftrandi inteli. j proieitum non cjft bapti^^^tum .J.&c.i.4. fed nullo niodocarius. f^trum folfti facer- dos pejfit baptixjiire ? & eum . Diftinaio VI. quia habet confcientiam quod facicndo illud quod tenetur circa ipfum .q. bti^ti^^re Ji prxuide/tt e. dy if. fcd pt optct vcndctc quis rc eum .v ficHturam. illo aElit I.&fic fi fit baptizare . (jui detfceret.*tHt. fecundum valotcm.Zomu.ibet vfum rationis. e(re caiifam ac- non fit talis irregularis in baptizanfaciendo quod officium fuum in caufa quod accelcret . inftrumentorum neceflari6 rcquifitorum ad collationem huius Sacramenti . velalicuius altcrius inftrumenti. Etymol. Repetit hic quod . j ^rtumini. & remedio . In adultis autem funt ifti defeftus diuifim.qui non vult date fibi aquam . . vt fupcr caput .letutit. quia Baptifmus cft ablutio in ordine & fanitatem futuram. & fola confcientia crronea cum perplexum .i. licct poftquam ctcucrint . quia cftconfecrata.' .qu»- mortem eerto VM Arguitur qu6d IV. committit homicidium .Trl» rti^ui' hoc Sacramcncum cuilibec alccri ^ fe in ". facicndum cum ifto.in Oxtn.quem ncm cius faria . Scdquid dart . vt propter defeftum nacuralem linguz. aliquis habeat confcicntiam crroneam . Aut enim proptcr dcfectum vfus rationis .Pofito etiam ^lf puif frt. Quid eft ergo fibi facien- eft aliqiiis dum Refpondco ? . vel confeciata . nifi de Dei mandato ad ipfiim. & .&eft periculum mortisciuj. vt propter defeftum . 3 o. validc baptizare poteft. fic. lib.i ». debet Jlmif. M. quia baptizando oc- non baptizando prxtcrmittic quod tenetur ex officio fic irregularis.Ncc debet hoc aliquo modo ptifumere: potcft enim fine omni pcriculo tcrtiam qusftioncm dico.d^ti. fuum committendus Qj^ ^ Ftrum folfu S T I D.«""•" "• articulo neccffitatis.i. vel paralyticus. & ideo pofinuUo tamen modo de- intet^ficeret que magis fibi tenetur qukmalij. vt mutus:in natuta igitur u».q.&non poccft citohibcri aqua. C H O LI quia vnufquif- Sacertios pofftt bapiiz^re ? patreffi nullus alius miniftet idoneus occurrit) S fi . Et vcrifimile cft qu6d afperfio nullo moeius CHO L S faccre confcientiam RE fpondco quod nullum fuppoficum . plexus ftante confcientia cidit .nifi in periculurn. & ipfam potentiam motiuam in manibus. .q. nifi propter triplicem de. celerationis mortis baptizati cius . AD 10.if mna Itgl lli' multis firfltxui. (juia ftbontu efl. . Vnde facit .Scot. Si tali aqua autem pro folatio . f. qua: fuit caufa perplexitatis confciencia .^ iatmtit. ^artum congtuum eft maximc folum homincm eifc Bapcifmi miniftrum. per aftum eius Ba- ptifmalem . & imlpen- dumeft pracceptum de Baptifmo confcrendo f. V M.vt mancus. Iccm : faccrdotibus commilTa folis pote- eft dimitcendi peccata /m».Thom. Siautcmvelit qu6d aliquid ficut faecrdotcs circa Miifas Ubtrem.hieq.m. perlfidorum ponituc 10. & aquam .fi illam cmat. patet pet K«W« «W i^ Magiftrum in litera. modicum de aqua fpargere tcpida fuper corpus fpcciali.i.no tamen vfum manuii.quod requiriturad formandum vcrba aut pfopter dcfcdlum . & non . . fumendum . vt faruus qui habct linguam .& qucm habent . & aiius vendere ofEcium fuum . i$. propicr quem non poteft habcre intentioncm baptizandi . 6oo Lib. aut qnia non potcft loqui .Sj.quia ex legc diuina non perplcxus. . to quia fandliHcacacft. & idco in illa artatc non poflunt hoc Sactamenlum coiifcrrc . R c A diftindionemfextam. nifi Dei mandato : de male tamen pra- fentc Diaconus ciim pucri tenerriini balneentur in |i> errcne».a.j.t/:iuti» fUf tiirdt quod nullus .Sut.4. Tertium : facet- i dos minifter baptifmi cx officio eft tjHod ejfet . . ipfas Miftas cum bcrct ponit citca confectatiocclcbrantcs anniucr- cmcrc aquam confecratam . eap. I Noniehtre tninlfimm piius moreretur. fibi . vcndunc laborem fuum .non quia fandlificata eft . fi prarfumitur quod frigida noccat.t6. : itt4 reiaffirt tres rationes. frimum. Irti trcs defcclus fimul concurtunt in paiuulis. Quidergoefl. fcd in Bapcifmo remittuncur peccata.ibid. .& tamen habct alia. nihilad miniftrum.non tamcn vfum rationis .i. facicndum?Expcftandum cft quovfquepoffit ha- labofcm tieit vtr>ii- quia quia conttahic fotum illicitum. cxcluditui k poteftace mini. baptizarct.«r/. cum fiducia baptizandus. vt iuxtaflumen profundura . do & ..£/^«. vel frontem .fcilicet infantem influmen ejutift. loquclam & rationis vfum. poft .t. camen mortem ftante confcienti?. Aliquis' habec V fum rationis. & lingux.. occidit ipfum.credens Baptifmum J}t cmfcitTi- Angclus baptizarct . vel impotentiam in virtute motiua manuum.& ablucrc.ergo. . ftas Oppofitum tnortaliter peccare. dimittcnda cft eironea. fic cariiis. vcl aliqua iftorum. & co ab- hunc fubdiaconus & poft clcricos laicus. illud \n caufa neceffitatis ad . (t»t proiiciens qui petit Sactamentum 4 malo facetdocc. ctiam iufirmo in pericuio mortis qu6d propict hoc vergat in periculum cius.quific vult eft aquani fandlificatam omnino ? Dico quod n talis facetdos vclit vcndete aquam .tcncrct. . D. il ro de mini^to fiipra doctiit di/t. Si tame n aliquis baotizandiis non poteft baptizari .^.quia aliquis non h.^. Secundum: partem principalem . licitc omnino vendere aquam faccrct bcri conuenienccr materia. jcftimaii i^urnminti!. non debet ^niinifter eum proiicerc influmen. fofitHm.tamcn adhac pcccarct mortaliccr fic f(if. Ct idnonfaceret do noceat vel cius . qaia*confecrata . fuum.i.art. fcd vcndctc . o d. confiaret mala intentione faceret . fed pcccat & ni litera.qu6d ptopter Baptifmum conuenicntet datum .& teportanduseft paruulus ccrdos propcllcre in flumen DISTINCTIO VL poteft ali- officium .j. I Primum diSium !omnis horao habcnsvittutcm motiuam ad lauandum . Kich. Non autcm peccat.^f"^*^''^ fcctum natufalem. ad ficcitarem ftdui in flu' fitlrttfii bn- quod proijcicns in flumen.t« eft fa- Diabolo. in ^rticulo ncccffitatis.IV.^. Alcn(. Aliquis habct manuum.quibus debetet corpus tangcrc. poffint haberc omnia ifta fimul . quod non cft vcium .

6oi o A D vero de Quia facerdos T V R quod non.4. baptizare . Dehitum. & arbitrantis . Arguitur quod non per confequens poteftatem conferendi verura Baptifmum. galiuum.i. Ad Suar. Veruntamen fi conferatur ab Angelis bonis.irt 4.&c.j.& c conuerfo vt quia in pacec per Icem . vc verba . ica plures homines fimul baptizare.d.6. RGv . arbicrio ludicis audientis inferioris.q.-i^ Concra excra dc Bapcifmo . . art. ficuc ab vno. I . qui hoc Sacramentum inftituir. D. congruum eft . Poftunt enim in corporc afTumptoverba proferre .vtdidumeft. Soto in ^.Thom. naturt Cui ttnuenit htc potefias de ccngrui cui abfeluti.yfi[q. i. crgo a fimili eft camen inpropofito. fojitum. a pluribus fieri ligna. p»rt. "'.part. Concrk minifter reprxfentat Chriftum . alius & . & collegium Ecclefia: j receptio autem alicuius in aliquod collegium pertinet ad Prqfidentem habcntem audoritatem. ipfum^bapcizare. an reda intentione baptiS»ftifmum. hoc tamen abfolutc poteft compctere cui- vnus ordinct de lignis . DoElores .q. Rich.p. cap. non citati.art. . qui habet virtutem omniumjfed in Baptifmo plura concurrunr.ifart. Argument. inimici. libec .quia coni poteftatc confcrendi & & fertur filij An Baptif- mus »b Artgeh d»tut tmtrit. oporteat baptizatum ejfe dijlit^- Siuma baptizjnte^ Alen(. quia di miniftret mali funt. quia aliin hoc Sacramentocft aliquid fennbile . i.x.^.Baffol. j. mem. pcr iftos. poftea eft zare. non eflct itccandum. Vnde Epifcopis maximc conueniret neceflitas Aiprimum Argument. Sc intentionem & re^m facicndi .</.quiaper Baptifmum reeipitur baptizatus in confortium .Auguftinus fuper loanne Homil. dedicata ab aliquo Epifcopo.^*^.yq. G chariftia dico quod remitcere peccaca per ludicis audiencis Deo fine .& quanto maioremaudoritatem haberet aliquis .4.i. Vnde mon- Ecclefia in Gargano ab Angelo dedicata . yel malis de beneplacito diuino . Yaf^. 8. qui fi fierec canttim & & ./idtertiumdocet . ficut ab vno.iD. non quia idem poteft fimul plures baptizare .te. dijput. ^~ R aliud modum .f Mi^. inter dico quod intelligic decongruo.i6. Et ideo decet . p*rt. femper eiTec nobis dubitandum de eis . I . De Angelis tamen malis .}«4/f. autcm abfoluta nullum hominem e»- cludit. Duiaad. ficuc faccrdos poceft fimul plures hoftias confccrare . hapti^^^are . ficutnec collatum ab homine vnitate Baptifmi in comparatione ad miniftrum quxco. <k : domo & habenci . Qu^ftioII. 4Stli facerdi- ex ti officio temfetit b»- fttMre.rcw.«]utfi. Dico ergo quod liccc non congcuat omnibus fuppofitis intelligentibus. II. illis qui adfcribuntur militiac Chrifti .li.&c.f.«fM Palud. negatiuum. EccleHae militantis & . 8.crgo poceft alio profeconferri vno lauance corpus aqua . Vtrum z/nitoi Baptijmi necejjario requi. rat ynitatem Minijiri f AhnC^.qui habeat vtrumquc.&c. habere . . & Argument.4. 3 «r/. Rubion. liccc poflent bapti- cramenta I. & vini. I. Quia in Eufic magna intcrpofitio verborum non facrarocntalium .f.&IV. quando aliqua plura concurrunc in aliquo vno cffedu squc potcft fieri ab vno & pluribus agentibus.i. quod Ecclefia facit.ir»a. Gabr. rat vnitatem miniflri. i.(&( ^««y?./.^ q.«.i.^. £c pco fzdo habendum eftet fi facercnt .vn. tanto dc congruo magis ei conuenircr. de lapidibus.7. Ad dmitt. & te Jlf>£elM »»«lus an v»li' eft iterandum.q. Si autem qusratur . "Detrahe. quid fpirituale.qua! eft vnum Sacramcncum . man- quaji: i cap. }. Soluit tres inftantias. Caiet.Gabr.%.&c. f.jirmijfimum.frimum n«- autcrn de CottJecr.a^t. V I T V R quod non. T O I 111.Setus diji. . quia Deus non miniftrat Sazarcnt .ft.^. congruit conferri a tali./it. vtrocjuepo- aliter. Secunda.4.^. conditiones cres domus acque poteft falutis^per miniftros perpetua: illas Secunium. quin poflint baptizare. quorum .»>ff</o. vt kpidcs damnationis ita femper timendum enTet ne eorum intencio eflet mala. I communionem crgo dac fibi potcft fe- . Tertia. vt mi- niftrum ipfum confercntem efle de familia Chrifti in EccleHa militante.3.J. Detrahe.i.^ .ofufe. rcnte verbajergo.f»rt.Jeer- fim . corpus abluere . ad elementum ^ fit Sacra- & Accedit verhum Qj/ iE S T I Vtrum ymtas Baptt/mi O mentum.hic q. folis Hic autem remittuntur facerdotibus competit. Contra. neg»tiuum. .l. vnus mediator Dei. fi ficti poflct. 148.6y it. fW. qui. & cius . Argument.Solet. ergo eundcm poflunc plures Antecedens pa^c . Richacd. 3. cui competit ex ofHcio? Dico qu6ddecongruo facerdocibus cuius ratio cft .i. & muco ihidem cap. .c. & concurrunt plura.qutft.& intelleduale i. confccrationem panis. nec eftet iterandum Baptifma coIUtum ab eis jfub debita forma . Confcqucncia locum a fimili.difi. eft ^ Qj»r Vtrum S R»ti» »d offojitum. igicur nifi humana non habens vfum Quod rationis excludatur patet .ww. pcccata 3 folo j. in qua fit ablutio.c»f. Similitcr ctiam dc co V nullus excluditur in ncccfHtate. i . ncnteformam omnes & I. Ad audoritatem Ifidori .Vfque ihiyhic (r/?. licct non abfolutc .Thomi. feii.3.66. nacu- rales.x6. vel non . Ratia adop' efFc6lu.3.mi.4.& . vt to- tum ilIudyJiM. Similiter poteft nauis trahi ^ pluribus . Afprmatiuum. Prima congruentia ad hoc eft .4. dii}. fimul bapcizare.p. monjhum . KahioQ. aqua . aliqua examinatione . quia Chriftus fuit.»tt. III. quando conftat duat hahere animas. fecun- QjVvE S T I O IV.cap.defc6tus naturales. SCHOLIVM necejfario requi- Plurespep eundem valide maieriam .i. DhoDiu. q\. Alix fpccies naturz intclledualis excluduntur Baptifmum de congruo. f^trum oporteatfimul ejfe ahlutionem 3 O* prolationem yerborum^ Richatd.

fccundara quatftioncm dico qu64 plures baptizare vnum .vna aliqutd amct confentiendo illi. fcd cuilibec . j^^ccAtct morta* non obferuando formam nifi articulo ncceflitatis Ecclcfiz Roma- vtriufque partis. eft ali- quem cfFetfium ab aliqua caufa totali elle .& maxime quando plurificantur for- ablutiones adiuc 'u>lMi» /i- Quando vtcrquc AD citcr. infundcndo aquam primo fupcr vnam partem cura vcrbis facramcntalibus . qua non exiftcnte nihilominus eiret .ficut eft vnus.ad quem miniftcrordinatur.onfiro fit cxadtibus intelledlus.verc cfietbaptizatus alius non .qui caufac men difpofitio ifta minifterialis^qua: caufa illius effeftus vt ablutio extcrior . . 6oz fim baptiyanAHm ejfe ad vnam animam 4ptctCt» juiji. fpedu alicuius inuiccm fibi intelligibilis . & non fic . & alius ordo caufae principalis ad fuum cfFcdum . Sed contra iftud cft dubium de monftri«. Scd (i non fic periculum mprcis. propri^ pa(Iio palliaa.4» plurts foffunt euH- dtm baptii. cffi- hoc intclligatur quJ)d plures baptiza- eundem primo modo . dicendo :<^^0 vos haptizo. fed fi baptiza{•etur iftcpucr tantum ab vno.fiuc inftrumcnta fecundura qua: fit ailioj fi ergo plurcs fint baptizantcs . Si autcm . Itcm . non oportet ad iftas duas adlioncs fcqui duas padioncs . poftea pars fpeSans ad . plurificatur fecundum numerum sgcntium . nifi . ciens caufa aiiam- quiacxinfl:itutioncChrifti& Ecclefix habetur quodab eodcm dcbet ficri vtrumquc per modum confuctum quo cxprimuntur vcrba iila facramentalia. mon- tales partes rc- pcr intcliedui-n-. nifi P'*XS> in cafu neceflltaiis. & Antccedens autcm cft verum agcntium cft caufa totalis . & luperaliam. dico quod verumeft quod cfFc(Stus foium jfto cafu pofito . bia. haptizetur a mefiruHS cuim fignat quodexercct. dcinde rcfpondcc »3ionihu: dicit rendo Sacraracntum. in pcriculo. paOio fi ipfi . liccc adio fit in paflb . & alius abiucrct. Ecide^ infticuic Deus ad iftum vnum cfFc6tum confcrcndum cfTe vnum fignum & vnum mjniftcrium.mdutH. ica cor- atflioni crgo ctunt plu- plura Sacra- fic. Ifta enim verba non folum funt dcprecabilia haptizetur . vi fi ficut ex aftibus intclledus. Ad fccundum dico quod ex parte agcntium funt plurcs adiones & ex partc pafli tantum vna ablutio baptifmalis . & ignorantia rcfpcdlu eiufdem in diuerfis partibus iftius ftri & difcordent . Antecedens patet . quo- vt prirno pari jpe£lans tta . fcd & eum. vcl Dubium duas.vci duo homines . mu. haptizetur firuiu . quod vnus faciat vnam pattcm & alius aliamjvi quod vnus abluat. vcrborum . Reddit rationem ^nare f/iiniftrat quu conficit . : ^andere VHif dcat paGIo. ranicn vt eft ab agentibus . & non obferuans formam Ecclcfiae . pofTct il- lam baptizare. Si autem perfonalicet diftindi vt de monftris . vcl formam ipfam tptalitcr.vt a caufa totali !o Dco .fic dicitur communitcr quod vnus non impcdit alium. vtrtim idem pofTct fimul plures baptizarc. & fimilitcr abluit fi enim vnus profertet verba. .necitacertitudinaliter percipi ex alio figno . & vna paflio non oportct autemqu6dcuilibec adiioni corrcfpon. vcl .fcd<t fo- vt caufa agcncc.cum t^mcn non abluat ipfam. & SdIm!» primt dHeiiifms. . & vcrba profcrrcnt. fcilicet coroplcte.Lib. ergo nec totalitcr baptizanti- quia impoffibilc .nifi fit cius caufa totalis.Ad feptimum. Si cnira baptizarct fimul vtramque partem nx . . vt fi ambo cundcm baptizandum fimul immergcrent.dicitur quod in periculo mortis bapcizandus cft fub conditione. qui prolatip funt adlus mcre naturales in cafu propofito.de quibus dubium cft an quodlibct iftorum fit vnus. Pec hoc ad primam racioncm. . Sed contra hoc obiicio fic non poteft idcm rent : cfFedlus c(Te a duabus caufis cotalibus idem baptizatus duobus a bus. 4«(MS«>'«.monfirum baptitans . bus inducentibus cfFedum . qui inducit hunceffcdum. fa : efTet quia fignarct pcr fc perfo. fal- aunJt. in ifto fit t. potcft intcUigi dypli- idcm exprimit vcrba . . non fcd ab arabobus fimul. Et nuHus adeo obliga* hoc faciendo peccarct force tunc tcnecetur. Alio modo. fimul partesiftas baptizarc vna ablutione .quandoambo abluunt. . plurcs illi non fint cum duo- bus capitibus . & principali . propofitio nam illam fed alius.& voluntatis. &c. crgo ab co- Hoc ^andi Grxcorum dera proferuntur .neminem pojfe baptiz^re fiipfum. & ita refolutio fecunds quxftionjs eft du. & al jus dicat vcrba. & aliu gaudcat. plurcs erunc res ablutioncs ftte/l Sed verba duabus. &fibi Eitcbariftiam.tnonftr». fcd cffediua . fed veldu*.jtutHionem. in vtcr- vtrumque totum indur vbi . vbi non corrcfpondec cuilibet adlioni.nondebcrec vna aning. vcl duo Sacramcnta . DiftinaioIV. Ad fccundum argumenrum fecundx quacftio. ablucre.& cxpedare pofTcc dc alio. Et credo quod Regula vel fi in voluntate percipicns talcs controucrfias inter partcs iftas & niftro . a quo fignantur habcre caciam . . & . habcrec fuam encicacem ante ejfe rcalc ab illis caufacum . vel cractioni niocus nauis vna di' gntfcenii «« tr. Vno modo qiiod quilibct faciat totuni. quod non poccft ica faciliter. etiam patct fecundiim modum baptidicunt. & . cft in pro- pofico.de 7quibusdubitaturanhabeant vnamanimam . SCHOLIVM II. fed non obferuando formam tantiim vna pars fic Ecclefia. & totalitcr etiam alio non exiftcnte potcft cfte ergo caufaeiastocalisinconfc. queabluit . & fcit fcicntia voluntatis . quod pcrtinet ad Sacramentum.alia odiat illud eidem dilfcnticndo. Patctin tra6):ionc aftiua nauis . hic autem aliud cft ejfe ordinis . inueftigandum eft de cali monftro an habcac duas animas . eft ab viroque vc a caufa totali . quj Chrifti . : PlutibHs a£l:iua cffet fuffi- pafliue.*- te ^ . vel duobus ventribus.lV. qoslibet tradlip motus nauis propofito. Si fecundo modo plures bapiizarcnt vnum nihil fieret. dico quod ifta maior eft vcra cotalibus pcincipalide caufis cfficientibus . vna pars triftetur . cit ficuc eft in Euchariftia . .mutans fingulare in plurale . tcr fi : ^^' ''"^ grauiterpcccarct baptizans. quia quodlibec iftorum eft caufa partialis tantura.vtfit Ccnfas. fed effedus Bapiifmi non eft in mi- Jf nctur communitct quod poflint firoul plures baptizarc de faflo fub hac forma ego vos ba. . quia tur aliis licut fibi morcaliter ergo Ad primum . nis . an non > Hk dicitur qiiod illi plurcs monftruofi non vcl funt diftindi perfonaliter.tanon cft quoddara fignum eius. Ad ficunddm . Ad . & inftrumencalis ad fuum effcdtum. an vnam . fetutt- dt. promine r«.§iuomodo liter nienta. diccndo ego te baptito vbi vnus. corri- fic eft rn2.

conuerfo fimultas quod in fine prola- & tionis verborumeft Sacramcnrura pcr con. fimultas in aftibus fccuari. quia hoc eflcc huniano modo irapofllbile.p jutft. & de conficr. diftinEl. verbis. fimul alitet eflet Ad argumcntum ob- dc Euchaciftia illavecba funt faccaraencalia . vt 9- /*" i"*' . iicut patebit diji. . R G v T V R quod nor. quod non ita eft illa virtus dc fic qualis poteft eiTc . facisfacit vltimam quacftionem de nmultate funt cum incipiac loqui vel ^ conuerfo. I ^^^ gano in litcra. vfquc ad mcdium.i. & incipiat- fiue c . Sc loqui .non vel ifta accepiio panis ipfum Sacramcntum Euchariftiz eft cicspanis. tpumodo ftet AD humanis.i. in locis:quia Baptifmus t^ pgnum fenfihile gratia iHuifihiluyScc. p. fimul incipit & C^ ^ potcft bibi ab afino tera- pore fcquente. fed fpe- & vini. hic. fc. Alius dixit quod aqua fimul cum vcr- & pro- & poftea ver- dumraodo vnura .qfft. in raateria Euchariftix ftrat . diiflum. cit . detrabere . i.& ftatim poft non cft fcilicet ininfta!ui. . cft ?«»«'« ?«•^''""'' primo completum Sacramentum vfque ad vltimum inftans prolationis verborum fupcr ca- ibi Non liccm. vt dicitar in adibus Apoftolorura . intcc quzdam baptizantera quia baptizans paier fpiritualis illius fit ptizati.nihil cnim ccfcct ad Saccamcntum dan- tar. verborum & ita Sacra- mentum. fiue Ncc non.efpondct definit .4. ficut Baptifmus> nec integrum & complctum antc vltinium inftaqs prolationis vcrborum fupcr caliccra .& damcm ipfum. ^Xptifitium rccipientcm . Item. dico quod cibatio Sacra- . tale non cft aqua quocunque modo accipiatuc. in quodcfinic eiTcnoncft. J)tcifi$ qut- ftiinit. in baptizjinte requiratur intentio debita adhoc quod haptizet ? & cft. talis qualis vnitas inter fpecies eft in Sacraraento I3a- pcifmi. Si tunc arguacur contra eum .O' i ». Scd iftud non eft di&um Phyficc .Qu^ftio V.Bonau hici.in quo incipit elTc.qu6d fcmpercum vltimafyllabaafpergcreni aquam fupec bap:izandos . quod in primo ytmm S T I o V. in apparatu illius Decret. . tertiam quxftioncra dico quod Ba- . 4.iii^ «j. cap. fiue incipiai priiis abluere VM LI Simultat bu' ibircquiiitur firaulias ficuc poteft cftc fimultas in ac^ibus finitur SCH O 603 vna die baptizabant. quod eft iiupoffibile. Iftud non impottarur pcc inftanci inceptionis primum cbiim . &vini. Przceptura ctiam de Ba- ptifmo Marci . Iiomamu.e^art. qaiii quaa- fi\en(. mcntalis . Sed contrk tunc arguitur mum quod . *"*** quando vcrbum accedit ad clcmentum .m. diftinEl.per & de ablutione qus fit ablucio .(cd uou habena fidcm non habct debitam !'"'"'• "'^'"""""- . R. ba profcrrc III. ad hoc ponitur ibidera quzdam & figurajquia Chriftus. loquaiur & . art.^.qutft i. . noneirct . . Ad BaptifinHm retpiiri Jtmultatem moralem .t<c non cft. debitum hahcuit extra deBdpt. fequens ifta duo fimul ncceiTario funt Sacramentuni. diftinEi. nonbaptizauit fe ipfum . Ratio congtuentiz ad hoc ponitur talis : in pcrfona: tia: Baptifrao . quia . nec lcgaliter. Nec etiara eft didura legalitcr . quia in illo inftnnti. Nam in propofito aquacum verbis . ctiam eft quia Apoftoli non crant Thcologicc diinfttutSti in ba- prizando. non Sacramen. opoitet & circ dilliiidloSjficut eii44 effetl. ita quod vnum illorum non totaliter rauit cft ftaiira poft fadla in- terpellaiione aliqua loquatur hac fimultM.Adargum. in fine . concedit ipfc Bernardus glofTator.in quo definitclfc . quia licut nullus pro- \ ducit fein efe naturae. ergo firaul circt . & fic Sacraracntura non cft magna cura fi in primo incipiat immergcce puerum in aquam. Euchariftia autera non eft vcrum concinuum Sacraraentum . vel gtatia: . & itcrum come- fic ancequim aliud opiniones in glofTa .pirtatum.qutft. & iiancn fiimileft. A D liecifi» qu*. licct illa vcrba non finc firaul di^a.Suir. & . 4. Cr art. vbi dixit Magifter Sacramentum . Nec . cum di- ptonoracn tcc- tanquara diftindli ad diftindos. Ad argumcntum Ad»fgum. dico quod i r. cft. nec doque fiue fimul proferantur . fiue finc ineodem inftanti fufccptionis finc non. explicat beni .t. queft.t. cijm .5c in inftanri . dum.i. vel G priiis femcl immergat .i^A^ fidem poteft baptizaie.i. ba- pater in ge- ergo nec in generationeTipi- . quam .oiiia non habcns 1. D.p.i. ita vittus net in fubiedlo .necantepcolacioncmverborura.art. bis dixetit prius ver- fi ba illa. ita ncc in ejfe fpiritualc. alternando vfque ad finem comeftionis . quod cft .Scot. . quz cft materia Baptifrai .ficut didlum cft funt Sacramcntura.Thomquift.& poftci incipiat mccgcce. licct aliquid fit facraraentale illa raanducatio facramentalis Hbi Sacraraentum mentalem mentum.i^.antcquam incipiac dicere verba. & taracn eft vini . 4. rituali. non cnira cuChriftus alitec nos ligare in rainiftraiio- quod fola aqua . Phyfice non . non & ide6 . inter materiam &ftrmam. non mini- fed cibationem facra- poteft dare flbi Sacra- tria millia poft. facramentalitcr poftea rema- & in aqua vt vidciur .tbid. . dicitur firaul coracdcre . ne huius Sactaraenti ./oiw. Richard. vltimo videtur fatis innucre di- ftinftioncm baptizantis cura baptizato KhUus fii' pfum b»ttix*rif»uft.i. panis . .& idco dico quod quam aliquid loquatur iraracrfione & . io OxfiH.quantijm 10./iiS. vel Canonicc : patet de sanfecr. Si exponatur illud diftum .%. Du*t nts tpinit' fifeUit DiBdt tte hat funult»ti.- ftttmttrti*. cap. hapti^ames eos //* . & & dat. firaul .vclc conucrfo vel fi in eodcm inftanii incipiat immcrgere 8c diccre ifta verba.& eius fimultas poOli ^ nobis difp:nfaci cura ita localiter termine- humanis . dumraodo fintfimul. i.Sc in glofta de conftcrat.-^'Si" umtnt. Patet hocdcpa. quod lunc aliquis habens aquam bibcret Sacramcntum . accidens pcrraanens. nec Thcologicc . Scd non eft coraplete Sacraraenium ante finem pcolationis vcrborura. ante- pofito.& i. . eft Sacrameniura Baptifmi. incipiat fieri & • J"'*'"' . fuiftimii ttrti*. cap. Sicut fi horao pri- m6 comedere incipiat . cap. contra pri- ficut ptolationis poiFec afinus bibcre illam aquam . antequam aliud ifta Ita eft in .nullus autem neratione nacurali & baptizatum cognatio fpiritualis contrahitut cft fui ipfius . D. fcd loaunes.

quiaipfc h. luit (ipfum eire fignum afcriptitium cuiufiibcc fufcipicntis collcgio Chriftiano. &ordine inftitucntis. i i. eft fic nus principalis in vniucrfali fit ifto- vniuerfali ipfius Ba- principalis in parriculari eft gratia.n>n.fnltem in & ptizare. quia intentio finis. requiritur in miniftro intencio . i.»rt. non pro- .quiain multis quod per cha- radcre intclligimas. fed finis . fcd cx virtute ad mcritum non rcquiritur motus voluntatis vcl aftualis tantum habitualis . finis in pauiculaci. nec in particulari pro- cfficax. VI.vtchara<fleris baptizantibus fuit ignotum hoc propric rcfpedlu etiam rcfpedtu iAas quandoque acci- Patct pcr Augnftinum y. cipalis .& obligationcm miniftri ad iftum adtum.i^. Nauar. fiac per aliquod coniungens illa ad Sactamenelcmcntum. principalis. Diftinguo tamen de intentjone miniftri. fcd non autem quatraturdc intentionc qiiat eft refpcdtu finis. Si autem loquamur de fiue minus principali . ptifmi gni . nifi agat a cafn. brum tanquam mcm- Chriftianitatis. Si ergo «0« timeo ehriojum.^c»f. excrcct .minus fufHcit in aliquominiftroad qu<lm in debite confercndum Sacramcntum aliquoad meritum .^. iftius tionc. Ratio Ri. d.qu6d In miniftmnti ri- in guiritur nli- quod ab aliquibus probatur fic quia quando ex aliquibus fit aliquod vnum . proferens vt patet de cenficr.^.&communis. in fine ciTe diftra^us. .qi)iameriium eft ex motu & conatu propriae voluntatis mcrcntis . Si fali. De vtroque diftinguendum eft. Contri. . licet .lV. Phy/ictext. de fup. ncc in vniucrfali . mediantc adtuali inten- nifi . quod merentis cft . Chrifti. nec in particulari . difi. fequcntia Intetilie fu- cft probabilis. Mi\ot. propin- dr hoc in particulitri . fa- intetio finis vniuctlalis. . i. &c. in fert aliqiiid agentc Qjf ^ T s I o ii .io^. .cap. eft duplex. Scd Chriftus infticucns hoc Sacramcntum vo- proximi.qrift.vt & eum Chriftianum & hoc aft quod intendic faccrc Ecclcfia.& fic adfcribcretur. Ariftot. cipitur »«/?«//». infHm. I.^. ideo cijm adus mini- ba^ti^ante requiratur aSiualu Vtrum in qu«ras an requiratur inrentio primo in miniftro confcrentercqui- modo Dico quod reintentionem dcbitam:crgo.tbet racionem materjx. opor- qua tct qiiod intentio. ccre miniilro ncceirario rcijuiritur aliqua in- tentio ide6 .&^. eSeGtai Sacramenii cx miniftro .a : ab intentione habituali baptijsandi cedit Baptifmus Argumtnt.diftinll.velminus prin- rura . qui vult illara copulare voluntatcm cum iuo adlu. .quia ad adum non hucft in jtrgument. fcd falfum iquiaaliquishabere poteft intentio- nem a6tualem rcfpedu alicuius.tamen mcrccur. .^. vlt.^ dibifre^uenttr. ad quem ordinafccundomodo propric ac- vcl refpedlu finis tnr illeadus. Et ifto cft Tinit inten- tutduflex. quia nul- inten- ti» necejfarii manura.vcl piitur dufli- altcrius tittr. fcquirur qu6d non baptizat. quia nullus ficri vulc quod non crcdit poflefieri. . cbriofus fojiium. Soto j^«^ R G V non agat hunianus illius aftuj tntentio baptiz^ndi f 1.idefii vltimi finit. dico §luid debit intenderi baqu6d non requiritur intcniio adlualis in miniftro rcfpedlu talis finis .requiritiir tamen in miniftro qu6d intendat adfcribcre baptizatum collegio Chriftianiiatis . difi. . confufo. TV a cafu cafualis. pter ti rtquiritur .j. Illa qns funt dc iure pufitiuo emcaciam In Baptittm' habent ex inftitutione . cft filius baptizatus eft vt autem min^s principalis in non folum ablutio extetior .num.id efi. . Item.necgratiam nec filiationem rcgni. nallus obligaiur. zandus.vcl in vniucrfali . quo fpccialiter adfcribitut familia. & in medio. & propinquiori. requiritur intentio miniftri refpeiSlu iftius a£lus.Similiter x. Exemplum omnium principalis fini» in qu6d bapcizatus fummi re- mi- .ergointcntiominiftiantis. folum enim intcndic facere quod Ecclefia facit. &fic refoluit minifirum effe famfecundam refpeUu Sacramenti rejpe^u vero S/« principalis ejfe infirumenlum. cap. debeac ftri efle affirmiHi- mm. quia alicer oporterct qucmlibec habere intentioncm aftualcm iilius obic^i > rcfpedlu cuius merctur.non autcm voluitquocun- quc modo quod fignum cius afcriptitium. Dico quod licct non rcquiraturin miniftro incentio . Diftindio VI. nifi cx inftitutione.vt habetur deconfecr. ifta vcrba cum ablucionein aquabaptizarcr. & ifta propofito. cap. i}. & propinquus. 4. ad quem ordinatus cft adus . In hoc Sacramentis roquiritur inientio. tjuo cauejfe- HOc communiter conccdunt omnes. Si ergo loquamur de finc principali aftus ba5' ptizandi in particuiari .vel fortuna . &i ponitur in litcra paganusautcm nonhabct adualcm intentionem principalis finis in vniuerfali . non fic Sacramenti in agenie tx prlfofiti. piatur. nec refpedu forcuitus potcftateeius. quod poteft eiTe refpcdlu adlus tHguftiaijs. n*satiuHtn. ehardi prob»- .i.Magiftcr in litcra.i. 6o4 iteunium.qu6d potcftlaccipiin vniucr- cipalis. aiflualis requiritur a6lus. tam intcmioncm baptizandi . vtlinfiituit Deinde fduit duoi obie- & adprimam explicat .fid rejpeHu aEliu Chrifim . quia paganus potcft ba- ptix. qnem .quianon dift. vclin particulari. .ergo rcquihoc non eft^ipfc bapti- inuiceiTiifed ad conftitutioncm huius ti hilit.I Lib.& nihil aliud. ? ficut in aliis riturfimilisinccntiorcfpedluadlus. fcd voluit ipfum cfte fignum talc cum intentione ablucntis intcndentis conferrcralc figiium procftet quia tunc quilibet prer talcm fincm /llud. & ponitur Ebriofus baptizatc poreft.num.vt fortuitum.i\. . diftinguitur agens naturalc concra agcns ex intencione.&c.%. : . . fn ha^tizinte .y. quem inftitutum eft .proximi finu . incentio & & alitcr eflct fortuitus Contrk. fotma prima non ^i^fV^ proccdit cfFedlus nifi mediantc a6lu fe^i5^^ cundojergo cum habitus fit fotma prima R quod fic.& a propofico. Romanits. qutft. . quia Hxc con- fufceptiui. : huc concurrunt verbum & ritur aliquid vniens ifta .quia perexcellentiam Doftores citati ?"</?• frtced. Ad hoc cft quxJam congrucntia talis. vel SCHOLIVM mn retjuiritur intemio ejfeSlm prin- ^uiorif. . Scd intenti» finit . non potcft habc- in litera.c»p. Aiiguftjnus fupcr loanncm Homil.fpccialis. intcntio fi quo conrequiritur in omni 4f}ift lus agit fine intentionc rcfpeftu alicuius . dt Trimt.ergo .finis Chriftianus particulari charader . faciendi fiilicet (^uod ficit iiiones optime rationem in- firumenti ficimctum duplicem eiiu acceptionem. cum hoc Sacramcntum non fit fignum fi minifter in confercndo Sacramentum nullo modo intendat fincm . vel in vniuerfhli.

quam principalitcr in- propofitu crgo dico.& iplc baptizatus .vc didum cft.& nacuralis . Ohittiif frltn».a qui- bus etiam magis depeHdei. potcft per fccurim per inftrumentum . vt aliquid cxtrinfecum. non habes fidem infii- atcingic I^rtentlo e[i quiritur vt aliquid intrinlccum facramento.baftix.mintM- cft ^uodprim6.lcd rcfpcdu cftwctus principa- inftrumeneum. & incencionc debica agit praccisc in- & cft agcns inftrumcntalc. Inftrumcntum autem non poteft fumi nifi dupliciter. non quia fit inftrumentum fubftantis refpedu talis forma:.^i.qui immediate pcr inftrumentum HgiUi inducit formam. per & non vt inftru- illa prxuia ailioni fubfta- tix poflct pro tanto dici adio inftrumentalis.»ret . cendit. Scoti oper. qui cft abluerc.AifttMndM.qu6d fimul ftac qu6d aliquis fic infidelis. Ex quo patct quod quando cum adione prin- cundem eftcdtum .vcl effcdus mara fubftantialcm. vt cau^a fecunda cum principaii agccc.licut ab inftrumento .fed quia tale ac- pnncipium a(5tionis cuiufforma lubftatialis. Patet dc illo.qu6d lacramentu 7. primam dico. Concedo crgo quod incentiofit facramento non qu6d no intrinleca. ad cipalis agentis concurrit aftio alterius agentis filiis quia ncutrum iftoram eftcftuum crcdit baptizatum pofle confequi per br.& imprimi- mocum a principaii agente .& impreflionem cius in cera . quia fic non ciret inftrumentum. modo inftrumencalc uium adioni immc- dicicur .qu6d miniftcr in aclu non cft tantum agcnsinltrumentale. quia mouctur a principali agente . licct non creda libi per illud conferri gratiam.^.Poenim paganus incendcre pcr Baptifmum ad- teft fcriberc baptizatum ab eo fedtx Chriftianorum.qu6d aliud cft loqui dc cau- /ignunr.& ablutio in aqua. poteft baptizare. fed licut ab aliquo nccellario pra:uio ad ipfpm. enim cflet cbrius .'»• ^rnmfnte. Rclpedu crCTo : ftrumcntalcquia minifter Deijergo non oportet ipfumhabcre propriam adionem .ncc incccioncm nuUo modo quia attingit for- minusprincipalis. Tale ergo inftrumencum.qu^. fafthant JtciturcMfa fe urtii. eft in alio pcr fc.tnto. gni.quia rcs facramenti cftin baptizato. vt quandoque difponerc ad .Prxtcr intrinfcca lacra- mento concurrunt aliquaalia. aftio quia prxuia .quam intcndit .& fonit e. lacramentum. adlcributur feruituti Diaboii.andi. fcd vt agens fecundarium .& immcdiatc inducitur.S)militcr inftrumentum monetarij eft. c Ad Aiftxtum.& a&ttalif. inftrumencum impropric extrir.ptifmii. quod non finis principalis. &ipi'c baptizanSjVt caufa efficienshumanomodo.& gratix tcntioncm. vci inftrumentum in profcreiido vcrba i lcd eftcdus humani. & rclpcctu cius non oporhaberc intcntioncm.& cx intentionc.eflct Ipfa quando principium alicuius adionis. ciTedum in'ri.oj» kahere int. non ioliim habct cauias intiinlec3S.Tom.vt qualitas.& vcrba proferre. qui adtu cbrius. . guantiim mouetur .poirum credc- quod perifta verba aliquis obligatur Diabolo.vc faber lignarius. Eodc modojfi lcgerem ilta vcrba per qux Nccromantici ficut ignis cum Deo requiritur ad productioncm ignis. Fms II. vel propriam intentionem aliam ab intentione principolis agentis. lis cft cum -cct autcm cft intrinfecum lacranicnto trinlecas. ad qaem agit agens InfiJelie qiitrr. crgo non requi- cft aliquid ipfius mcn ritur ad Alio Imltrufnentii pcincipalis sgencis.& hanc fitjficere Mimeritt0n. An tbriiu fotejl bafti. formam principalcm. nillro . Item .nullo piincipale quintt. vel vt res facramenti jnon rcquiritur vt res facramenti.vt caulx extrinlccx. vel agcns agensprat- alterius agentis fuperioris.liccc no & calis no cxiftcns a(ftu cbrius quia habet vfum rationisjfi fic .qu6d ille dicitur ebriofus cft afliiccus ad cbriecaccm.Vnde inccntio eft illa forma.vc prac- SwifTifTii 605 S CH O L I V M II. quia motum fed diatc. licct non Iciam ad qucm effectum principalitet fignandum inftituitur a Diabolo.quod principaliter in^ cise JatfHowtJo difert ab .ergo non re- Adracionem primam dico.vc cum caula prima.& MartyriHm.vt matcria.fi fit minifter in conferendo baptifmum. & tamen non intendere adfcribcrc cum Exemplum:Ego poflumaliquera ludxmncircuciderccredens qu6d Circumcifio fit fignum adfcriptitium Icgi ludaicx.Eft cnim cidcns. rc- . Ad lecundam inftantiadico.& cauia piinia. ficut caufa fccunda a?.& ^JiJl. fi intcntio neccllari6 requiratur in mi- aut requiritur vt facramcntum.n- rc poceft bapuzare.fcd cxtrinfeca. modo polFct tunc ebrius bapti- vtcns camen tacione .vel pro eo quod tantum mouet .tyCr' ifta <ur imago cegis in moneta. folum mouet. qua miniftrat Saccrdos.ficuc fi agcreccmn co adadlcnbcdum. Et in tali agcntc rcquiritur forma propria per quam attirigit cftcdu immc.quia vniucrfaliter magis requiruntur ad ali- diacc CMuf^recitn- agcns naturalejvcl intcntio. Ad fccunda. Ad baptizandi fecis. cft .ncc vitamxti:rnam.quam a caufis intrin- quod . x. ftrumentum.de efuo i. Sed cuntta hoc obiicio ficrlnftrumcntum non fempcc habet propriam adionem aliam ab adliune pnncipalis agentis .ita etiam per inftrumentum potcft immediatc induccre formam principalem.quam intendic. fcd quem ciFcdilcaufx extrinfecx quam incrinfccx. Ad aliud dico.qux non funt de enim rcquiruntuc cflentia illius.remplHm hnitis iatentionif.pcr tendic cale ages.& hahitHalis.ens ad Cundcm cffeftum .& vilibUci vcrba.proptcrea quia vnitur formx-. Ec ifto modo forma accidentalis inftrumcntaliter dicitur agere iid indudionem formx fubftantialis .&c. & eft tantum mouens motum.lcd ctiam ex. & principalc illius adionuUo modo rcfpedu cius cft inprxuis .Quxftio VI. Retjum &fti^cert intentlonem virtualein bupti:^imte. & fam.^.led principale agens jinquantiim cnim inftrumentum .Scd taproptcr hoc non lcquitur.Rcquiritur cnim in Bapcilmo fubicdum fufcipiens.*efl: agens in- agens adtione humana cun> Dco.& propinqui in vniucrfali. atiitur ti'neni.fufcipientc facra- mcntum & non in dante facramentum .ncc in Jti ar^utTitta ^Hi^itnit ucrfali.tale Ai prtmMm.diji.eft caula ftcunda agcns cu Deo.nec inzarc . vt formam arczjvel domus.& aliud d£ miniftro. quia cnim artifcx.li fic agens a propolico.XI. enim facramentum nec vc : fcnfibile non eftintcntio:ergo.nec in particulari.& incentionemrefpcdu finis.nihil Baptilmi inquatum tale.qux li qualitas per fc agens & nis etret feparata.& ita fcquitur facramcnti cirentialiter. fcd fcquitur. Inftrumcntum autcm aliquando poteft attingcre ad fa IttflntmentK ^ dufltx. in tantum qu6d non haberet vfum rationis.n6 quia aliquo modo depcndcat ab eoin agcndo.qualitas autem lc ad illam mentumj pcr fe fi . principalcm cfTcftum principalis agcntis poCeft immediatc difponere ad ipfum:licut . nifi audibilc. vni- & camcn quod habeat fidcm.feci fucmtr.cft dam pnuix adtioni . Sttmads.Multa ad aliquid. eft tamen principiu illius clfet fcparata ageret adioncm prxuiam. facramcntum eft .vel alius baptizans lacramentii.

/lionis. fed forte quandoque magis propter phantafmata aliqua. continuc mcrctur virtute prims intentionis adiualis habic^jliccc non femper nicaccm.quia fccudum Aug. virtute adtus meritorij. qux fic SCHO »• '*''£'"»*'»*' .potcft fibi propter aliquam caulam omninp fibi contingentem . ficit ad me.art j. il- quos dicicur quando eius.nec excufatur proptct vpluntace bilis crgp : & Cpnfequentia facramentum ex- Baptiimus.' ab intentione a(51:uali:ficut vadens ad Ecclefiam. eius digrtitatem . nec mcrctur . qui ex intentione przuia a(9:ualitcr clegerut fortitcr fe ipfos pro amore D«i immoIare. Deus cnim non obligat Kominem ^d impoffibile.ncc ad illud. Vnde cunc incencionem vircualem aliquis habere pmnes adlus alij . iftum adlum fccundum neceirario Adprincip»l* huitis qud- non oportct effi: quia ef- . i^c ab illa virtute proccllerunt. ponitur non iterabilis .ivt .p. (^ 6.fit impreffio aliqua in virtuce motiu^ . vcl aliqua imprcffio fa(5ta ir. qupd non eft in poteftatc eius.i.art.tamen abintcntione a(5luali.m j. Intentioauccm virtualis habitualiter fufficit ad peccatii mortalec6mittcndum. Hc propter pcccaca lua remittenda .^ i.. Q^ ^ s T I VII.& quoadfefundumqutfitum. a(5t:u cifculus .ex cuius virtute omnes ali) fequitur lanitas quia curfor tua 'is fit^cit porb quahdo occiditi& hoc peccatil eft proptcr fucrunt ncm Jnfenti» vir intentione a6lualejii. v-l habins intentionem virtualcm ad aliquid facicnftccandum./t Vafquezrf.& a(ftus poftea dolores funt immutatiuae vfusrationis .^ quibus polfet moueri. hic qu*ll.q. ex confequentes. Ad rationera ergo primam quando dicitja forma prima non procedit aliquis cffedlus.dico quodincommuniter diuiditur per intentionem a(5lualem & habitualem.p.qu6d in miniftro ad hoc quod facramcntum Baptifmi alicui confe- in coco icinere qua /i ad Martyrium i}i lempcr a(3:ualitcr cogltare dc fan(Slo lacobo.Bonau?qt hie i . Richttd. Hxc auccm incentio cfl: alia ab inccntionC habituali.propccr deuo» ii aliquis quara habcc ad fan(51:um lacobum .vircute funt a(ftus .e(l intentio media. defcendunt.quiafccundum naturatales pccnjc. RichitA artA. tamen primus fcd Md vchemcnte motum voluntatis primae intctionis adualitcr habita.fit diftra€lus. diccndum eft.quando nem fccundum eum agic bitos illi fin. non propter rajiitatcm currcbat. vt propter iudum currerc. & non huma- .dti a(ftu patiebantur no habucrunt vsu rationisa^lu via natuc2.quia tunc dormiens mcrcretur..non mcretur. &c. liccc llt poflea dlftradlus alicius circa Miifam .art. Suatfz ilid ^i. conccdo fed . . Cofequen- de initerabilitatc huius Sacramenti. &c aftualiter ponat . qua habens habitum poteft intenderc lecundum illum.& nonintcndat acSualiterdchis intcrpofitione fa^a inptus cotraiij Virtualis /»• tentio dcfcendunt. uia intentione cius . Anteccdeiwhuius racio- luxta hoc quajritur fine argumcrttis . quia intcntio fola habitualis propric fum- non femper in potc- eft ftate noflraifcd requiritur intentio virtualis omnes cuius. qucm curfum ctfi 4 Cafu : no non vfum rationis.fuerint in eo vir- tute alicuiusnnccncionis adualisjprius habitcE.nifi mediantc a(5ku fecundo. Similiccr habens a(5bualem intentionem ad ccleJsrandurii Milfam in principio. 5Sluomodo quis pottfi ftecare ex virtuali inttntitn*.vcl vcrba confccrationis.quam primo habuit.q 1.Ifto modo forte fuit dc Marty ribus .Scot. in fufficit.^ ^^i^ Rguitut qu6d fic . nuUa ii> nonfufficil.vt habens fidcm dicitur habitualicer credere quando dormic.quando efFe(5lus eft.led eft in fe.4 SotoCoaiii.vcl in fua virtutc. Adratiotut» in ofpofttum aliorum rtfftnfitt.requiritur intentio virtualis habitualis non fufficit .vcI via: incipiat furerc qutjlionis. pcena itcrantium hqc facrajnentum. D.quia hoc fufficit adpeccatum mortalc commitccndum. fumptam .quia tunc dormicns.fr/ictdtnti.Scdfiue hoc Stlutl fria. quia ex la pitenth vir- & virtutc eius . probatur . & exercec omnes aftus de- celcbraturus Miifam intendat fi a principio adlualitcr celebrare fccundum ricum Ecclefije qualiter Romana: .t.D. cx qua omnes aftus alij dicit .& poenis impendcrci licct m ipfis pcenis. fe(Sus principalis intentus eft. rat. Virtu»lis fu[- adualitcr intendat. fortuita clt .licctnon fcmpcr habeatur intetio a^flualis Na proponens. rationis pollet baptizare.qua: dicitur intentio virtualis .quo5 exercet. tanquam pet fufficientia diuidentia.quia Euchariftia cft dignius:Baptifmus autem proptcr cellcntius . . cuius & multas gyrationes virtute primae gyrationis & circuli nec proie(ftio facit multos circulos. adualicer cogicans non oporcec eum .vel ad aliud huiufmodi facinus procurandu. adtuali.de iib.qua aliquid tencio acftualiter intendkur.quia talis e^ medio 10. lapidc proie(5lo in acfua .7.ficuc prius.. dummodo perfe(S^c dicat verba .nam virtute eius alij a(5lus Exemplum de . meritum. dicitur qu6d ad haec quod aliquis mereatur . principio vix f^crtt- ifnnt».<? qii.tem- £ius. nece|Iari6 rcquiritur a(Sualis intentio .y. qu6d adus talis fit fortuitus .nec rcquiritut intentio a(5lualis:patet. ie m via & dc eo . Noeflinpoteftatenoftra ejnin vifistanfamttr.4. & tct in litera : ergo. Habitualit proprii sSpta qui funt in Baptifmo. 9.vt fic agcns a propofito dicatur habere intencioyircualcm refpedu alicuius finis.quia cnm intentione habituali reipedu alicuius adlus & ftat 7» quihus 'vinuatis difert ub htbitHitli. & abfor- No minus tame merebantur cx prae- ptiuae eius. fic veru.&meretur. o Ftmm "^Baftifmusfit iterabilts} ^ quafit poena tterantium .vcl nus ficut aliquis habens intcntionem habitualcm de fanitatc prpcuranda . non minus titc dicit Milfam. qui non fuit mcdium ad fa- Similitcraliquis habcns intentionem habitualcm cantum ad dandam elcemofynam. & occidac. Vt intendat ire tionem primo a(ftualiter ad fandum Iacobum.Sau. Alenf. omnes adus cxercet agens ex intencione. ex prima intcntione.vcl aftu ebrius fine vfu arbitr. Euchariftia eft itera- intendcs ire ad bellu aliquod ad aliquem occidedum.j. dc practcr habitualempro- XxpUeMt^r pric triplex in- ttnti^. per quos fit talis efFe(5tus.ii.fiucnon.& opus mcritorium faciendumjnon fic inccntio habituilis. funt . DiftinaioVI 6o6 Ai fextMtn AD fecundam quzftionemy. qua durate vadic ad Ecclcfia. Kefoluti» pta. Vel prima gyratio eft cum vItima:eodem modo elt in propofito.peccat mortaliter.LibJ V.Dico tamen qu6d practer intentionem adualem llridc fumpcam.i. omnes tamcn adtus cclcbrandam prdinancur. ^ q i. . .citati qutft.fed rendum. nis eft manifeftum.qu6d fola incctio virtualis fufficit ad cuius sut omnes alij ter quaerkur fr». proptef ludum . tjuia virtuce cius omnes alij acius circa Milfam prdinantur .ctfi circa Euangelium. Dico crgo ad quxftionem.Thom.&c. dum meritoric. Palud.art. licct intentio- liabitualem fanitatis proci^randae habuit.Introil>o. vt pa- . q.i47. licet non femper adualiter cogitet de ea in tota via.f. Adrationemin opp^-fitum .quo dicit.Ab habituali.

litera. quia tunc imprimeret multos chara6lercs. & plenitudi^ facere facramento. quod eft fpecies panis falt.Patris.ficut prxccdens. Ytrum .Bapt. Exlitera' germanpm fuCi Sandorum .Sacerdt)tem indignHmefft patetqu6dchara«5lerlccundumintcntionemno- fnl» -^olutM I huius facramenti. firmatur per illud C. & vini. in quibus Auguftinus multu loqui- .dico quod fa. falutis nuenti» hominc ciim.irreguUtitaica irregularis cft. toties homo abfoluatur a culpa . fibituncper Placqittame facilitas veniae eft primam partem qusftionis dicendum quod eft facramentum initerabilc>quod initcrabile.idinofHnt.non ta.Illud con.& palFus eft.Sull» tgnoranti» extuhoc faciat .irregularis eft.Crfani excHpireideqHo vide SchoBHm in OxonJik (pufi. Pars I J. Sco:i oper. hoc facramentumimprimit charadcrem .poftca dicctur.x. .f. ftifhmm initerabilem refiltiit ^a- effe .- tSau». rebaptiz. G. Serem ncfor.quia vna pars fpecificat aliam HtfflH'tO fc fit iterabile. ipfum confcqui vbi dicitur qu6d iftc cftirregularis. nc daretur i^ominibus nimia audacia ciret itcrabile facramcntum »quia iUo djnjittcretur tam culpa.& hog non nifi cum intrauerit Religioncm.Chriftus autcmfemcl mortuus. flicnit Kaptifmum iter»nt»3 sOt irrtgui»res. cit lex Antifiitem. vcntilatum. ergo. Patet ex vcrbis minis . eft irrcgularis .tt d>fpenf»rt men fcopus fuus poteft difpenfarc cum co. autem Baptilmus imprimat charadcremin ani- ralfilit^fi* hapti^i efi irrepJa- ritas.ad Ephefifxponente Leone <•/>• 3 c.propter fauorcm Religionis.nifi volutas fua.iter. (^ Alenfs ordinalfc ad peccandu. & prster hof nihil faceret pcrceptio autcm . ncc tenetur quxrerc. Ignorantia faSi tamcn excufat.& ti^c no fccundum qu6d nos vtimur hoc vocabulo. fibi mod6 quod eflet facramcntum AD lis rMitnes »ddncit (^ rt- & reftitueretur perfc<Sx innoccti«.Quia tamen noluit ittm patet per multas audoritates pofi»? in ter eflet Aug. quotiespecca- venis obligare propcer rationem prxdidam.de illo iuuenc. vnumyerbum de chaintentione. de paenit.if»tut ignorancia x. ipfum alia fign^b yel indicia prius efle baptiz^^tum.fcilicet explici- : lud facramcntum in . qux eft iterabilis . nop . TritLSeff. Potuit ctia qu6d quQties peccal&t Reit^a ratu>ne. nifi fufpicaretur per iurit nm ix- cuf»t. itciabilis. non eft facramentum ..artf»rien^cij^ tem. h»e tc rebaptizauciit aliquem.nec ignorantia iurif excHfat. cenfemus.& Filij.qucm ipfaprius baptizauic. ipCe iftum baptizans ignorans faftum yeofficio fqire tulat .baptizatifunt.firuato charaElere Chrifii.ad illam musillud vocabulu.fi nonfit Mter*bilis. Deus toties baptizaretur^ Florentin.fote^. eft . i 5 Baptif- fellit.Amhrof.& & fadi funt ipfg fa^o irrcr gulareSjVt habetur extra de jipofit^..&ci\xxm. 607 genqrale pcBnJC>& culp«. ergo fcicntcr .fccundum ifta qpinione . Sed hxc ratio con: quod nullum facramentum eft cludit gcneraliter pronum in ncm Poenitcntiam in rcmedium iterabile . quia verifimile eft Magiftru de illo fuiifc locutu.Th.fecut tam*nf»3i.. fia Baptifmum non eirc facramentum iterabile.quia ali- falfum.eft reccntior quam liber Sentcntiarum .& morte.quia quillbet baptizans tcnctur hoc & ali) nefcicntes debcntin tali- cx bus fcicntes confulcre. qui indelebilis eft: crgo non debct iterari .t'\]S\ charaderc proformntn.Si autcm inlcicnter & ocqulporeU difpcnfari X I. & huius no eft aliacaufa.fi vel inueniirec in Scripcura. peccaret mortaliter .& de initerabilitate Baptilmi. quam ipfum imprimcre chara6tcrc:In omnibus enimlibris.quiin PHgijlerpro nomine Trinitatis. Vnde in Diftinftione ifta. enim cafde fpecies qui itcrabile.i.ah htreticis haptiz/tti/itnt .qu6d iteraBaptifmum .6i- reuerentiamfacramenti. rct homo rabilit.quem nouit malum omni tcmpore . fi ali- Verbu iocutus fuiflct de chara6tere. .quod eftinconueniens. S^uit in te.nec quia imprimit charadlcrej fed quia Dcus fic ilUim inftituit vt non iterarctur. nec iniuriam cxcludere ab iterabilc.credcrks per hoc fanitatc . & vetifimile cft quod quis Santtorum.aut prudenter conferut.non eft confecraret.nifi lemcl.Similitcr Magifter fententiarum no cft inuentus loqui de charadcre in toto libro Sententiaru. Baptifmum faciat fc ite. fi poft manifefte Alij aflignant aliam rationcm init?rabilitatis huius facramenti..quo- SCHOLIVM tics I. fl ifta perceptio facramcntalis fit iterabilis. Jitttoj CH OL V S prscedentibus quantiim ad vtramque partem. ma verborum omnem ignorantiamprobahilem iuris.lgnor»ntia rantia iuris.prohal>iU iamen efi^ & ita irto cuMfu inite- n.ejHifan^itatem Baptifinatis ilUci- vcl in libris eft Pcenaiterato baptt(Antis.qui rebaptizauit infirmum.t. Quseftio VII. homo peccaflet. qua mod6 vtimur eo.f.Ad argumitumprincicramentum Euchariftis .qu6d eius au(3:oritas pofica fuiflet in Canonc. a principio manifeftu in Eccleautem fuit magis notum.ThorMy& Alenfis.& M ta vfhrpatione geminaHerit.t.quiafi vctula paruulum.qu6d Ecclefia no rebaptizat eos.nifi a folo Papa. c f Si rum cft. vel immanifeftiuj . fed-voluit ad tur de materia Baptifmi oftendes cius initerabi- qmittir de naflrofenfu.roiilt6 magis Papa. .ncc cum tali. per facilitatem cramcntum cft iterabile . cum habeat virtutem fuam a Paflione Chrifti.quia vidclicct . rK.nunquam rcperitur ra(5lere. aut funt confcrentes . & ide6 non fequitur . Tom. concludit ex his apertc qu6dfw' etdem vfnrf»uit ch»rit. Secund6.& ide6 Ratio autem pro hoc ab aliquibus VHMt D.ISlefac}arr^.quia fpecialius curacde diuinis $acramentis.Si nec 9xci.vbi fit mctiq dc hoc no- mine. Decifio qu».%.infHit Bapthmumtam popna quam culpa.ad quam nos arcipi- litate. cjuia fic ChrifiHSfnfiitfut: coLUgitttr ex ^.& in ipla for- ma facramenti poenam pto peccacis vniuerfos Ad argumentum in oppofitum. mn It- ^arepmDeu^omnem viam. Potuitcnim Deus inftituiife hoc facramcntum in remedium BMpiifmi.D.cap.& tamen ibi no inOenitur.& primodenomineTrinitatis. ma vel non. Paflione Chrifti.vt dimitteretut.pcccaret.Uh. qu6d proptcr hoc il- & ch»r»3ere in ftatuit .de forma facramenti.&c.& per confequens nec Poenitentii Sa- pccnitcntiam librit cederet adirreuctentiam facramE-! ti. oflerac Saccrdoti iterum baptizandum . per cuius {ufceptionem ricc habitam. citiiis c. S\ autem hoc dicat Imperator proptct Talcm auccm baptjzantcm non excufat igno. vel teroporc fuo fuiflit modo quo vtirour co.quia E pi.ap. fine alias remcdio ad falutem peccaret quod . irrcgularis f»tftrtb»ptihoc autem iuris.»«c tes fufcipientp?. tis Dico crgoquod ratioprincipalisinitcrabilitaBaptifmi non cft quia PalFio Chrifti non cft VtHorii. aut?m fufpipicns baptizari .& toties itcwbiU.c*n-V- Cur rmu .in decreto EHgenij. Scd hacc ratio probat immanifeftum per minus manifeftum.quod eft falfum. & ifta cdmeftib facramcntalis . fi lcientet . quam p(rna.fi conferentes.poftquam oftendit. AD fccandam quxftionem dico. aflignatur ta- & virtutem a Baptifmus habet efficaciam .

in qua omncs conueniunt. His fuppofitis. Sequitur quartum qu6d conformat animam Deo.-iptifmi . tur ratione communi charafteris fcquunPrimum cft .i. }.fi imprimatur .Hoz. JlrgumtntS Rguiturqu6dnon. ^uomodofufic no eflet in fidc baptizatis Nec habct cau. eft.fcd nis non poflunt clFc in eodcm fubiedo ratio- fimul. Vnde facere. fi .quia quan- tionii .c«p.quia charaderimpri- fuiflet falfum j ergo qucntix fLMtie in op' cuiiflihet fa- cumcifus non eft fofitum. tia.in eodem fubiefto. quia lia corruia- ptifrmm datur facramenti fignaculum a Sacerdote: fet quod non pctcftintelligi nifi charader.D 'Oiaueiit hic I fart. 6o8 ^iat ignoranter . crameniinon itfrubilis. Si aliquid realc fit in anima . gui his. ^ demeritorit & Deo lubcrahcte manum charitas.fit grauior.Pt.ergo hoc non cft illud. Ex ergo circumcifus non porefl baptizari. cit & recitantur auiioritates .ergo fcquicuf qu6d e conucrfo charafter crit difpoiitio ad grati am. mtn non impnmunt characierem diitinctum in eft accidens. adhuc eftirrcgulans.DiftinaioVI.IV. tom.& non xqualitcr. ratio. ). nifi quia imprimit effeftum indclebilem.f. Contra . & do aliqua duo funt in eodem fubiec>o & non ex aquo . cap.CharaBertft aliudagra. cui conueniat haec funtur. pcr accidens inha-rens parabile. qui bis irnoranter bapti:^i frnt . idc6 cum tali conucnit difpenfarc} fcd cum eo .8cc. I. confequens Probatio conle- quiafi Circumcifioimprefliflet chara- ^erem . nihil fupernaturale corrupitur mfi demeritoric.Thomas. di/l. Hk duo facienda. Charaftcr cum no fit fubftantia. §lu!dfitcha raSier. Dionyfius de Ecclefiaftica dicens qu6d •venienti ad Ba- eft 1.f.fidcs diftinguit fideicm ab infideli . CharaSer Tcrti6 probatur eius alictas ^ gratia pcr hoc.quas ta- "^ *dift. m*m. ergo Sainareen.& conflgurans ^lusjergo fi pHonis^nec charaflcr. j fart.& prior ca. . df diffofitioadilli.cii'- cumcino non Zecundum.pom- tlinntpro eo panitere. quia fi iit alrquid imprclfum in anima in fufccptione facramenti initerabilis . . Vnde de Con/e. D Thom.quod CharaHer e^fricrgra. ritoric. t 9x4/2.y. ifte fuiflet ciufdem rationis cum charaduo accidcntia eiufdcm O. qu6d cft virtHtibm. Ex hpc vlterius fcquitur qu6d charader fit dif- non impnmipt cii?ratlerem. Papa tamen multa poiret faccre. nttrn a non animam Chriflo. %.fernatura. niunt.mft magntt ali^ua fiecejptas cogat. ficnim habcret caufam demeritoria pof- corrumpi dcmeritoric pcr pcccatum mortale.ad gratiam. Sccundo fequitur qu6d charafter gnum rememoratiuum Tertio quod fit facramenti principium fit fi- aflTunilans fufcipicn? tem alteri habenti iplum.& expUcatione charaEleris. neque virtutcs .cm> ir. quiaJe nouo aduenit perfcdcconftitutoin^-^ {ubrtantiali. quando gratia. & fe- f ifct. in • Oxon Kic qu*ji. Secund6 videndum ell f aliquid tale lic in anima . 1 9.q.per quam poflet corrumpi. quod charader diftinguit ifta tria.& cftc- fufiipiente.nifi propter eorum pofitio ad gratiam. Itcm. gratia non fit difpoffitio ad chara6lcrem. 5. & non exarquo infufa.quifl 4 RicK»rd. non eft difpenfandum .qus cft in anima? Vtriim tia.quia leparat a communione ^ In Oxon. fusanimx. ergo diftinguit luicipientem habentem ipfum Vtmm mprtmatur charaSier in "IBapt f^ato^ illud.nullum facramcntum eft initerabile. qu6d eft indclebilis fic:Charader fimpliciter contrarii & omnino eft indelebilis.^ctterit fit idem .' neCciens fe efTe bat>tizjttum.& gratia per pcccatd luam: corrumpuntur dcmcritoric.':>v. Beri onuem eft In oppofitum Hierarchia cap. qui recipit charaftcrcm>& non gratiam . cflet accidens fe- contrarationes eius. tqnc oporteret eum pccniccre.& virtutibus. tom. * In primo concordant alitjHtd fiptrititale omncs cpbdcharaBer efi imprejjum anima tn fiufuptione cu- iuftihet Ja(.fi cnim fit Item tertib. Itcm. impreflit charafterem tunc : Tertiuih. 1 1 C. definitio.&virtutcs non mfunduntur. ptifmo 5 Conlequcntia probatur. eft dilpofitio ad aiiud. SCHOLIVM Diji. u' tli '. qu6d charafbcr fit quodammodo forma prior gratia. dicit ({uhAper & Baptifimmfit in nobis regeneratio.quia Baptiimus iuccefritCircumcifioniadeofdtni adus. a non habente . Patet de fidc lulcipiente Baptiimum . Bcllatin.4. ponenda ratiocommunis charaderis.tam contraric qua deme- efiiadkUbi» lit. fuit cftcftus Circum- & per confequtns (i Cir.quia in fulceptione huius facramenti fignatanimam configurari.ramtnti. tamen > Dc quo vidc irregularitas cft alibi.4 $aar. tlt baft.Baptifmus eftfacramentum initerabilcjcrgo imprimit cftcdum indclebilem . tur .crgo dico qupd cft aliquo modo prioripfa gratia. fimi-? liter i. cui conueniat ifta funt vel 2. ncc fic accidens inieprabile.crgo nec Baptifmi iuiceptio talem charailcitm imprimit. . quia poteft feparari ab ea.diflipguens fitfiipi. iiaritas diftmguit fiUos rtgni a mitur (juandoque in fufceptionc facramcnti. ficuc fupra diftum filiis perdi- & ifta funt nobiliflima in anima. quia nec charafter infunditur poftcrius gratia . & virtutes.Prim6 oftendcnda eft. anim£ in fufceptione Scdquomodo fe habet iftc charader impref. illud quod eft prius & imperfedius . Contequcntia probatur. baptizandus & antecedcns.(^figillHm: Vtxfigillum intclligens charadcrcm. hroc iequitur anima. fufcepti. obligari Deo.crgo. qui cft fcienter baptizatus .& per fe inh2rens. Lib.thiflib.Damafcenus lib. quod patet duplicitcr.. eum ^uas ad hoc addtt- D.<<//< 5 art. hoc voco autem charaftcrem.c4ip. ergo nec in Ba- charadter B. quia illa non cxcufat . qutfl 6\ art 6. In circumcifiGnc non Slut ehara. dari qu2 non vult tio quae fit licct excommunica- Eccleiia.& affimilansfufiipientes ad inuiccm.quia ciim vtrumquc fit forma inhxrens aiiimz.art. 1 cet.^ quidfignifi. 6.^^.qu*ll.. vel aliudab ea ? Rcfpondeo . vidcndum eft circa fccundum.& non c conucrfo.4.it. ab fideliutn permanentior.rtme- non moratiua exijitnsfacramentijufcepti.ete Baptifmi. filcn^. quia fi Circumcifioimprcfllflet charaftcrem.crgo charader parabile. &fus'e probatur rationibnsfintentia ntgans PiccSjdecrctum intelligit deignorantia luris. Potcft crgocharader 6ici forma & ^i^ primum ae- g^l^ imprin^cbatur gntiuf^m. nec . nobilitatcm.non ittrahilis.4part.quia tunc cflet accidcns materiale caufatum a principiis fubicfti. Q^^STi-o Ex VIII. fpiritualis imprejfa Baptifmus mod6 facit Antccedens probatur. vcl indelebile . fam contrariam. Item.nifi ejuodficHndUm Canonesor(Hnari nonpo£imt. CharaUerii aliud a gratia. imperfccUor gratia. non inTofita defimtione.

&c oftcndiQnia cx quibulcuntjue iandi- dcdicatio.&: aflimilatus alteri baptizato impnmatur fibi Stluitw.diftin6tus a non Deo .& foliim pcr pocnitentiam polfunt rcmicti finc auccm pccniccncia non rcmiccuncur.vtpeceata nientiBaptifmi. ctiamfi charaftcr dcdicata. hic ratio Et hic ? tur pcr rationcm. ptizato dam Rex cognolccre eos eftc dc Eodcm modo in propofito . . Item .. X l. guarum. fine aliquo abloluco Religiofo re Rcx ficuc i & cene& defL-nde- reguls illius tur Pr. qui iam tranfiit in prxtcritum . & defcnderc ab aduerlariis. Itcm. rnat. fed fidus in illo impiijimatur fibi pcccat in ipfo adu . aliquod donum Dci.haraBer diftindiuum. pcr iftum & configuratur cvamencum .quia Deus non infundit fidcm . nipoftea. nifi pcrfcdc Chiiftus recognouit ipfum cfic de famiUa fua.facramcncum habefuam cfficaciam. qubd charafter requiritur. *.& in peccato mor- : crgo donum imprimitur i. de hil for^maliter eft StcinJo.fit necep. vt prophctix propofico.& nuUum curaC. Augdevcra acfal. . licatcm Ecclciia: . ncc ell donum facicns gratum.qui illud la- Pcr illum cnim a. non formaUtcr>cuiulmodi lunt licatis CuaraUerem Ktnil reale Auinia rjf" i» jroi*turt>ri.9. crgo in homine baptizato cxiitcntc in peccato mortali fandificato omnino non formahccr. tequiritur vt difpofitiq ei parte fufccpriui . §luart'o.quia huiulmodidona non feparantar a gratia in dando.quam ante. cipicntc pcr . nili fortc refpedus quidam ad Dcum . vcl refpedlum rationis. quo poftca dicetur: ergo ciim aliquis fandlifica- Deo fancflificatione non formali.quod non eft ponendus proprer Hui-fti.ni- imprimiturper fanclincarionera baptifmalcm.ficut ctiam .xlacus fuus ipfum procegere . quia pcr rationem ad fandtificacioncm non formaiem.videretur poni fru- ftra:ergo. & fpcm formatam fine gratia.quia nop dantur linc gratia. vnus fufccptus licct ca.liccc ponacur chaxa(5tcr .ita aliorum..)edam rclatio rationis.^ huiufmodr. pcr quam tamilia fua. cr•. Taii. quod non fibi infuic priiis .afcribcnccm eum familiseChrifh. alius non.vi per quoddam fignum efficax fadlus eft per fulcc- Ttrttw. vcl remiflioncm culps. auc ergo vc donum gratis : datum . ficut Dcus cum chara£tcrc afllftit ad remittendum pcccata fufcipicnti Baptifmum. fi nihil priiis ha- buit?Non vidctur hoc intclligibile. baptizato.^.ncem& cute- lam cenctur tucri . gatiis & fibi configuratus. nihil forrhaliccr caufacur in co .& ita pqteft immediate remittcre pcccara ccmmilla antc Baptifmum.quem fufcepit. nifi quia capax cll ian«llihcationis formalis : fed per hanc rationem non comparatur ad fandificarionem formalcm.vcl non pofico. nouo. pofico. quo adfcribitur baptizarus familic Chrifti. nifi receaente fi. charaftcf. non fuicipicnce illum adum.ios & .terti6 fic Dona Dci vcl funt gratis data . quia dona gracis daca dancur proptcr bonum . •. vcl vc gratum faciens uon primo.virtutc aftus lulcepti.nullus crgo chara.aut rcquiritur vt difpofi.& chrifma.qui dicitur iHone revtittanturt Rtipcnji» charaacr.qu2 cnunciat Apoltolus i.neceffaria ad tio cx partc fufcepriuj^aut ex parte agcnris ? Non grattam. rcceptos in fuamip.pcenic.iam \ ergo ciim charader pofTit infundi cxiftcnti in pcccafine gratia . quod non . per qucm adum.nihil forma- tio Ecclefix enim verbis . fcd etiam in fifte fufcipicndo Dci noft fibi Sioti oper. Contra. rccipicndi flon foliim q^uia fidus cxiftens Bapri(jnum. AntccedciM patct induAiuc in omnibus fandihil hcacis non fibi formalicer.in fufceptione Baptifmi nihiL per talem fandtificationcm formaUter fibi imprimitur. fan6lificacio nihil formalicer ponic in calicc . 7' Item quinto.non cnim requiri. & vti. mo.vcccir3ntc fidrione facramentum habeat fuam efficaciam . fcdfi non ponerctur. qui- liter imprimitfibijccllantibus bus cxinftitutione dcputatur vfibus fandis. (ed fum fi poncndum Dcus &natura nihil Nihil fruftra in aftibus diuinis.. Contra . 609 nis .quia Item.per iftum a£kum. &Homodo ch»rAlferdici fotejl reUtio formaliter . rclacio rationis ad Dominunijdc cnius familia ptionem iftius adus. huiulmodiautem donum non clt chara6tcr. Quia enim talcm aikum recipic .qui quandoque fufccpitjficut profefius obligans fe per vocum feruare rcgulam aliftinguicur a cuius Religionis. in homine intrante Religionem . cjuU ciunt fruftra. per obhgacionem . quia ponerccur aliquid fic eft fa- imprcf- in fufceptione Baptilmi. qui iam tranfiit in prste"tum . efFeclus. fequitm quod non cft to mortali facramcntum fecundo arguitur gcncra donum Dci eft perfc- ttum.qu :a aliter non eflct plus de familia Chrifci poit Baptilmum. non oportct ponere charadcrcm. cap.& pacificus. ncc inuenitur alia inl^antia de donis gratum facicntibus .& Deum. i.ad Cmsmh. 6.nifi qu.fundata iupcr aftum rcccptum .nm tfl nectf- aj.quis peccat. pcr rclationcm . An charaHer Dices quod rccedente fidione peccata com. a dtu propter alios tfft3iM.& afTimilatur illi. quartii fic : rifiniile quod adu in quo.finequocunque charadcre ergo h^c ratio concludii quod propter principalcm cftcdtmi facramenti. quibuf- dicitiir qu^d non . Non tamen caufatur aliquid formaliter in fic lulceptis ad paccm. pcr talem iaiidliomnino imprimitur in re ian- Jicationem nihil 6tificata . Probatio minoris. quia anima e $ nit .ftum di- inftituic. in ba- tenetur & fandificato pcr Baptifmum eft qux- imprimitur in Baptifino.vt ad fic lin- impinm ej} dimidiam a Deo fperare ver. curet . coniecratio. non dedica- ta.Idco ponitur chara- d:eremimprimi.a contumaci pcr fandificationcm non formalcm in videtur vc- ^ JatA gr»' tHmfacient in quo difi- faciens.non autem dimittuntur illa.fed per adfum vt in prsetcritum tranfiit eft in fandtificario^ & per hoc quod potcftate Regi^. Refpondeo quod ifta conucniunt fibi pcr adum. \AtHra abkorretfti- ferfluum. enim calicis.Ec racio eft.quia non valet alicui ( fi valct)nifi cui datur-. tur Scd quomodo tunc remanet baptizatus obliVnlium. nec fandifica- per dedicacioncm eius.Non Gratiitgratil & gratum Et cx hoc fcquitur relatio rationis cx adu intcllcdus comparantis ipfum adChriftum. Conlcquentia probatur.qua fandificacur Dco.oleum.quia difpo- Charalier na efl difp^fitio ad gratiam.dcr wli.Uccc poilca rcma- Cririftum.nihil miniis habcrct facramcntum luam cfficaciam . nifi decur in tur vt principium diftingucndi Iccm .quodnon erat prius.arint rnifTfiante Baptifmum dimittuntur vinutefacra. quia ccifaucc fiftione omnia peccata rcmittuntur per pccnitenti3m. potcft immcdiatc afTiftcrc lacramento ad remit- tendum peccata fine quocnnquc chara&ere pcr folam pcrnitentiam rcccdentc fictionc. T«rs 11. non diftinguitur ab ipfis rcbus fandificatisj non i-nim diitinguitur ab eis. & neant gracia corrupta. quia rccipiens farTafmen- fufficienter diftinguitur a non rc- adum rcccptum non ponatur. fcilicct infufionem gratia: . & obligatur Clirifto.vt fciUcct fignum configuratiuum. go eo rct efFc£tusimmcdiatus facramcnti remaneret . vcl gratum facientia fi crgo chataclcr detur in Baprilmo . Impuptatur.qui iam cransin pra^ccricum lic aihrailacur alij .& ita fruftra ponitur. nunquam imprimatur Si dicas .Quajftio VIII. SeenaJi .

&c. . ic facramenttim ipfum vcrbum cum ctemcnto . & chari- tatis. facramcntum pofito charadere . fignum rcmcmoraiiuum rcquiritur refpcdu Dei . padione dcra . Ncc requiritur lcd -.Nec etiarn requiritur propter damnatos in pcena talc fignum remcmoratiuum ..6io rceundum janitna ad giatiam cft ptioncni conHderata futnmc difpofita emm impedit cius iuice- elici cicata pteragens ./V<«/iry«r»i a£lhm Muina heatitudo a ftti ipfius participationere- ittflibct fignati <cun<juc ifta fecundum Sanftorum .coniunguniur fibi inuicem. ipfos fuiflcfubadu Bactim mult6 magis pcitineat ad gloriam & fidci. racramentum non ifi quia imprimit charadcrem .& ab ea dclcri. cognofcani. hoc cft pioptei dignitatem Baptifmi in (e. vt ad coiifufionem eorum cogno- ft^h4ir0Ht. inuenitur tamcn ab aiiis landlis . Itcm nihil .^ damnatds in Inferno:non primo modo . poceft habere fine co. Sduitur. nam fcant ipCos aliquando fuillc fub talibus chaiita- quara fub adlu Baptifmi. agem hic poteft in anima agere quantum eft ex parte Itcm lcxt6 . Baptifmi . quod non habet ex nifi quia tunc nifi IV.quod non poteft agerc.uionem fuiftc . quae allegantur iftam.vcl vtrecepti habeantfigijum ipium lepiaElentatiuum. pro- quiaagens .quia non ponitjnunquam tamcn affirmat iliud .Hc6c fiat fcrmode charadere beftiae quod . vt a Dionyfio in hocfignum lemcmoratiuum lefpcdu Bcatoium in patria. non chai adcr poncndum eft eft fine neceffitatc: necf (rarius:crgo. qua: foiebat fieri circa nouiter baptizatos dicens quod l>aptizatuJ prmo du- hit diuinumfaciens adibus.ipfo non pofitojcrgo fuperhuit ipfura poncrc ex fola natura diuina . & communicatorem in Deo ma- * Vide DoAorem io Oxon n. aut pei compaiationcra ad beatos in patiia.Gr fi- Vndc vcrba duarum claulularum inco- gnatar1im.& per accimaxirac c^m infit ei accidentaUter .Dcmum baptizabat. bL6.quod eft fignum fenfibile . non . male allepofitum in fc fine fallo intelledu. quia illis cum non fcmpcr datur giada. alio fit Ex eadem cnim inftituit tale fignum..ficut quodarnfgno ipfitra- ptifrai (ietur itdcvij- vel fuo acquiualenti £tus eius. Eccleliafticie Hienvchix m b.& fidcm. gautibus ipfum. cepille gratiam. quam actum Baptiimakm. Adrationcm dico. ficut cfFcdum hx iaiterulfilitate nm re indclcbilem. quod lec liet . Non enim dicit qu6d in nobis in Baprifmo fit nous vita: per figiUum regenctatio . rem vocans-gratiam . quia nobiUus eft rc. Stftimit fuilfct in fe ctfi Ecclff. .quod .poteft pcr diuinam potcntiam aufcrri.vt patet in-fido & ide6 minoiem ingiatitudtncm concludit & pec conrei. ta'e fiue tili talcm adum charadcre. & aflimilaturChrifto.quia Deus non potcft facere quin illura fufcepiflct . * Nec didum Damafccni multum cft ad pro- & Ktc Damafi.& lui. quocunquc materia Ba^ptifmi loqX^iui in fuis Ubris. charader ponatur vt fignum remcmoiatiuum . cap.'qu6 tatenegtiti- Dices quod etfi non inueniatur exprcfsc ab Auguftino fecundum itlam iignificationem . huiufmodi. quia ponitur primus effe- Item patet pcr Vcfcellenfem exponcntem particula 3. Lib. fcd fi cftcntiaUter pcrtineret chaiaderad hoc faci-amentum quomodoj.ac fi diccrct. «yw diuino lumine ipfiim lequitMr d» nifi Item . eft cis confiifio & fidci & ab . qu6d ifti fandi non lunc locuti fecundum iftam fignificationem de charadeie.ttan(lauoncm. qua Deus afTiftit ei . vbi .ex ca- vnum fignum rcfpcdu cu- vcl cfFedus dando. fequcretur quod illa figoratlo elfec omnin6 inddcbilis magis /ie coV. pct hoc qu6d fufcepit talem adlum . &• nunquam iriueifta & Tocabulum chnraReris in ifta fignificatiorie.ri' Dionyfius ceptionem Baptilmi iuam cognofci fuiiTc fub adu nm V Non cipit. .qi!ia orancm cfredum. adus fidci .ighur charaSltr. Lcgc Auguftinum . . qui farpc in diftis & nm & configuratio cius ad Deum mul^ primo confgnakati&c quitur neceflari^ debcrc fequi charadlereln. Utcr pertinuiflct. enim npn neget vocabulum .Hierarchuai . vel cxpUcitc cx didis Sandof um habeatui. ficut .quem habct falfa <. 10.qu6d haec propofitio eft Ad ratlf^nim & indtlcbiiey ojipe(ita n initerahue . Per hoc patct rcfponfio ad Dionyfium & Damafcenum. Nec ex articulo fidei fe- confignatio.5). nentium. niiiil peccatum . fccundum iftam fignificationem inuenitur. qiii iam pcr confequcns neccftranfiitin praftcritum. verba . & quem ticui necefraii6 jt«K.& deproprio lumine. do iibn eft verifimiie quin 4e illo ali^uan- vt . . quo rcmemo- Nec retur fuillVaUquando iub taiibus aclibus.homo efi antmal itrationaU.propter candcm r. vel exfide CathoUca teneatui . ied fi anima ponatur configurari Chrifto. charitacis. ^b auiliri- vcl in fuo acquipoUenti locutus: finc quis fjquiritur . fub adii Baptifmi fuilfe .&cx iftis duabus propofirionibus homc ejl animal rationale afinus efi animal irrationalt. com- f)onzKl\^im. dc Baptiftnc^paruulorum . pon eft ad propofitum. quia mult6 magis fub adibus charitatis cccidilfc quam . iliud videUcet. Deus& natMranihilaguntfruftra. iUuminatio erat qua:dam charaiiere lococitato. in illo loco loquitur tari- tum dc folemnitate. & & farium eftlpfura talcm reccpiire. vt figillo. Itcm rario cft ad oppofitum. Damafccno vbi priiis. non eft virtutis eft virtutis infinit^r jcrgo fine dapofitione prxuia li & nis aftus gracije vcl .yt in feptem coritra Donatiftas. cap. quam fidei . quiaDcus ncuic quis {ulccpit tale fignum. .ante re. nihil cil ponendum ptrrtincre ad facramcntum tanquam aUquid lacramcnti nifi fit . . & tamen non lequiritui ^hquod fignum remcmoiatiuum leceptio. fe . quocunque Uum. cxpUcatum in famfta Scriptuia. nics .iuens minoiem confufionem .quo cogitent beati ipios aliquando leccpiire actmm Baptilmi quia uuUum iignum rememoratiuum ciit quoniodo cognotis 9. ficut probatum cft priuS per quartum argumcntum. & inteligit i^iefigillum facramentum Baptifmi. fiad laciamentum cllcncia- Rexrecordatur ligno rememoratiuq rcconciliationis pacis.5. fub adu .&c. etiamfi chrratter nunquam eiret. Rcfpondco . cognofci illo . Nam fi ponatur charadcr eflc aliquod pofitiuura in anima. fupcr loannem.cuius funt . pcr quod anima configuratur. quem acce- . dcns .DiftinaioVI. mhil mirum hoc. fine quocunque Nec . aut ad malos. foliim enim ponit Baptifmum & rcm Baprifmi. fcd dicit qu6d fic noua vitA rtgenerauo.Dc charattcie veio nihil in fanda Scriptura cxpUcatur co modo . pci dilpofitioncm praeuiam infimtx S. giltum. • djcit .& Ipem. fcantur fuifie fub aftu Baptifmi. & fidei^eigo ncc niult6 magis lequialiquod fignum lememoiati- .ncc de DitnyJiUt cendMS ejfet ad Hierarcham . qucra fignat. pon r qulri nt e fifWft rt^vt r mt no)Mtiuum. fe. quo de eo loquimur. vt ibidcm fatis patct:fcd charader non dicitur imprimi. paccm pcrit ad & . . vcl figurationc. tisaUis ita illa cxplctiscircaipfum. injlantia. qu6d ifta confignatio & iUuminatio erat lon- gc ante reccprioncm Baptifini . non. maia. finc flgnat.

fecundum iftam opinioncm.& ^Un^inemi. Ch)reiBer Chrtitnciji»- tuiqttMUttr diftrt ithMf .quia jf*» ratiene tharxiler di omnis forma fupetnacuralis tipetepdtlt quia fuum crenffe non neccllitat ipfum ad illud confeiuanduip j <^ia licut cor^ingcntcr ho. Et quando dicis quodDeus ncmmcm cuiat rcmiplenc .j. qu&d charaBapcifmo .qu6d pcr fidem. & manece gtarii cotiupta.primum. ad quam difponit chaiadcr .c cteat. Non tamcn eius ncgatiua Cengruentir Soluitper optimam tioihrinam argttmenta . ^ y. & raults a^i* ra- nulla concludit. Eft crgochara- non quia non pplut . fr^'f^ gratiti.vcl Accidcntis.c.fcilicct chara&crem. qu6d in Ciccumcifione non impcimebacationcs pcincipales in ftiftiur t^lif. confecrau . SCHOLIVM ALitcr II. n r r to pec Baptilmum nego coiilequentiam . & iinmediato. & non pet difpofirioneiii confticuituc ficut vt gtatiar. cum chacadece . .}. fcd peifcde. nec cft huius alia caufa . calem focmam polTe a famendHf ejt thdrnRcr. cipiac gratiam oppoHtum.dr eius effiEi.^f""»^' num fuum in iUo i£ta . cadem anima polTunt gucationes ad '. iu ncc diformalcmvt gratiam. it. in quo quis pcccac. quam ponendo cha- radbccem. quod donum ij.poteft demonftrari hoc friscifalt. quac fcmpec in Baptifmo confectuc. quam in Circumciiione . 1« virtutes infiifas proptcr pfcccatum mortalc. qui cft plena abfolutio a pBcn.Sic in fic adfcribituc. rocntone.rciUcct gcatiam. ab eft dclcbilis qu6d nullum ibpernaturalc in nobisdcleper caufam dcmeritoriam ret . immcdiatc Re/bbtit V I M II. in decreto Et^eni]y& Trid./- ^nonia. \\l dicicur ad quarftionem aUam . quia^a»»ri*fA*r«- — alia tis . & idco cequirit perfediorcm ti* difpofitionem. conftituitur in ccrto gtadu Ecclefiae mili- quia tantis.SeJf. Dico qu6d eft.Et adpcobacioncm. & ita poirct in hoc faciamcntum.quiaad focmam pecfeAlitec poteft dici dam congvuit circ dilpolitionem pra-uiam . qui iolum infunditut aduaUtec in aftu impoflibUe .a. .& non includit contradidionem. tamcn cffedlum berttfMum prindpalciTB crearcDtfus-de^potentia . ^*^*'"*}' capax vttiufque quodam ordine.yt quoddam fignum iacia- itt Ad ^i*!"''""' *^' .ergo magis faluacur ifto modo ^er idc6 mdclebilis indelcbilicas buiusfaaamenti. (ciUcct chacacflcccm .& ddftctmia. non tamen ftuftcatuc ab eius cfminks principaU immediato. fetilit.Ad fcilicet (icuc . 8c hoc pro- cipiunt extra de Bapt. Ad quaitam . Ad fe<iundam. qua ina nttm. Ad pcimam ppteft dici vno modo negando anteccdcns . cft indclcbilis.qui non habcc. hacc pcopolitio eft falfa.^Ji num.& fine eftcau proximo . vide loca/knHorum aptid Coccium citatnm. Sed pcr clefiae. quia fuum omnin6 ficut cft ipimcdiatc voluntatic ab eo confci- . dandHm effiy& ittfimdi charailerem ex c. euamfi non pcrfedc curet. nunquam a Deo deleti dclcbitur. imprimi. Ad tertiam . non chsritatem. .vcl conHguracio- abfoluti fed quia nis bapcizad ad Chiiftum . Maiores de Bapt. ncc lecipic cfFcaum pcincipalem. vt difpofitionem pracuiam.fi vniuecIalitetinteUiga- enim eft donum gcatum faciens & poteft infundi finc ecaria . ergo ftcut a Dco * ica immediatc uatut non funt fpofitionis ad lanttitatem fed anima ide6 eft capacia fandiita.Solmt primo argitmenta principalia. coUigitur & ideo non rcquirit qu6d . fcd non dc quia non difponit darc effe- dura principalem huius facramcnti . dc potcntia cius oidinau. liccc dida eius ponent men propter didum ibi facilitcc exponi.&c.& malisjiuftis.vcl caulam dementonam.ncc hoc Dcus non fruflcari. dico qv6d Baptifmus nullo modo habetet cfFcdum fuura. fotmalitct . hic ipfo. pcoptec chaiadlcicm .^dprimum fidlo tccipiente Bapdfmum ittdt- AD & iniuftis. cbaiadlcr incfrct. quiaftat tattmtrtaU.pec quam abfolute adfctibituc familiz fux quatn Hbi lis. qui Aut eft eiufdem Ba- rmcitrtBth- rationis ptifmo.e(rc aliquam difpofitioncm nobilem ^ huiufmodi eft gcatia. Ad aIiud. & alia fpecia- vt in ftacu mitiefle dux Deum eiuUlem cationis cognofcitur eire dc familia Chtifti. quia eft focmafupernaturalis tiones afTignancur. /i. vna congruentia talis : congruic ad forniam nobilem .$.l imj>rimi^ rc-""'' . Tacantum hoc tcneoEd enim poiIibile. i .& fic fcu- factamentum Baptifmi ab cffedu cius principaU impediente peccato motraU.qu6d altccius cationis i & impciiTiituc in quod vnius cationis dux eodem vt duz obligacienes in poteft dici polTunt cfle in : eodem fecuo ad dominum (uum. quando atguitut . vinute huius facramenri.VitU ptcr au<Sloricacem Ecclcnz fub Innocencio III. nuUum oppofitum habet . negando confcqucntiam.h^iufmodi eft charader. & quantunj eft ex fc. Deus enim ftatuit C H O L S .Dcus non datdo.nin fit impepoteft elle & dimencum Jidprimum Ad in fufcipiente:ccgo. illa Ecclefia cx bonis. ccntra charaHerem miUtamia.ita conting?ntcr confcruat . nifi voluntas fua. quod non danec amrmatiua. vcl virtutis habGat aiiqu<(m difpoficioncm prauiam.dico. forma fupcinaturaUs cftaDeo immediatc. eius Deo in animam tur.» nifi & a culpa . primam rarioncm prioris opinionis. quando dicit quod in aliis fandificatis fbc. can. malitec nihilimprimituc.Qu^ftio VIIT.MaioreSfWhi vulc qu6d tum de hisfitfiits in OxonJjuaft.quandodicis. gtatum faciens non datut fine gtatia . quia ftatuit iftud cire fignum indelcbilc . confi- pcc quas An lint abfolutae. potenti^ ordinata . quafi. dcr imprimicur iu KefrlHti» tiocloris^frC' fttr »u3oTi- ttttm ttcleJi*eli>sraSt' remtffeftttttlJum. moruU. homo nicmbcum £c- Ad aliudjdico quod chacadec . cum pcccato mojtali . nifi priCis h^benri charadcEcm.nmii^.cuiufmodi cft fc(5hi charad^et.v€ium tutjfides . i opcracio lacramcncalis imprimac charadlcrcm. 6ii gis quam poncndo chatadicrem clTe formam inhxrentem animz-. pcopteccationcmtadam. pecfedam. licct recipiat. fl'*"!'*'*.fLJT dft- .''"^"'^'"'"i* ffterittt nt-. tuc chaiadec .efret efl vult faccamcntura autem fiuflra.abfoluta t»t»lim. dico quod ^ifrtiam.fi non habetet cfFedum fuum pcoxirtium . Vna.^dtertiiim. gca- autem perfedioc datucin Baptiimo.dicetur in autcm qusftio- nc fequenti. ergo ex inftitucionc diuina bilis eft omnino indcle- & non quia cft ab- . vel cefpe(ftiua:. Ucct de potcntia abfoluu pofTet cuiarc pei vii- tutcm vnani . folutum in generc Subftantia:.pec tari. PofTct -^ii iuarti. eceo ncc in confecca. nifi Charadlcr autem ficut dc- .poftett definitttmejlin Fiorentin. Vide ettm fufitu de hoc in Oxon. Re- fpondeochaec propofiuo fi accipiatuc vniuerfaUcecfic eft falfa. infiindeic ad cuiara .quem ta- fttatut lis non habct .non oportet quod h.cfJtnum.quia ibi poteft concedi impceflio chacadccis.aut altecius 3 potcft dici. quatum . vt in fidlo.

1\iOtt\. ncc etiam competit illipcrfona.DurandV. fcd etiam de familia (ua ad cha- cffet fine laftere.ThomA charaElerem necejjario ejfefor- rnarn ahJolutam.quia non maioris virtutis cft ali- ^unrtum. tunc antiqui Patres primx actatis tempore legis naturx^non habuiflent iftam gloriam.nec pofTit probari pcr rationem.P^/ir.Al jcrt. tActirt i.iti.iom.-ili vnitas fundamenti in cft qualitas vnain alli- SCHOLlyM I.^ art.Ethic. quia tunc cffet proceflus in infi^itum .f.kichizidifl. finitio. Jdliiari pojfunt per refpeElum : & foluit peroptimam !ftionem. baptizatus haberct cx fuf- ceptione facramenti huius aliquod lignum. habct propriam opcra. .charaftcr eft indelcbdis ergo. qui immediatc concomitatur ad lulceptioncm non ro ^dftxtm.& Q^V qu6d folummo' fufcipiens. Itcm.xtrinfeium dariperfe motum.<juia ipje -ponit drfinitione.quodnon Sfeund4' funt in anima 2.antiquis in natura creata funt aliqux perfcclicnes fimplicjter eft charadcr "Raiio aitf^ pjitum. Item . in j.i. . Item . videtur vcrum.\. non iulccpit ab aliquo alio Chriflus vel faccrdotij non .tatiuum.& fimiliicr charadcr obligat : & rac /•«- . charadere HahitUi tte- omnes.l9. 14QhieSii fri- jtaatiin.tum. giun eft qui potcft per illud fignunii duci in noti.lertium. 6iz A<i quintamj 4i^u quando arguitur.proba. voluit tapen quod non foliim effct a fe cognofcibilis tanquam dc vt ab m». ta Mutatio non cft nifi ad formam abfolutam.vel Sanftorum. vel de famiha non cll bene & non bene opcramur. Maior patet. Tum. & ide6 proptcf dcclacationem Ecclefiae hoc ccneq.qui tamen rccipit charadterem fine gratia. Ar*.omria qu£ tributmurcharaEleri. praecise. vide eum -j. Deus tia ibloluta foliet . ctfi non ad aliquam aliam fonnam abfolutam .cap. quid deftruere quam facerc.fidei.Sait. Thomt. a. f^^: V6d nOjTria natiira .\-- hat dari refpeSlum extrinfecus acfueniemcm refultat pojitisfundarnento. . lo.num. fcd charadcr eft fundamentum relatio nis . .ergo. circ qualitas tioncm . & idep voluit vt iem. .i. de Chrifto. & non tantum pcriliud fignum imprellum . Setundh. e^ ocinMum.& in ^.charadcr cuin merito. Artttoc. eigo fi charafler eft forma abfplutapoteft deleri ab co .qutfl gj art. quia habttns eji yfecmdurn cjutrn ne^ariuum. & fidem . iE S T IX. CharaSerre^eciu cuitis cifc .fecundo fic: Relationon eft fundamcn- Sententia D.vel a\a- <!ioritatcmSan6torum. difpofitio eft eiuldem generis. Ad fextam dico.^.^uajf.vMo.quia nihil fe ipfum in aliquo eflc producit . tiam fignati fignum autem eft eflcntialiter relaconfiguttuum.thyfu. tJonaucnt.// nqudjt. Ad alia duo dico.tunc Sacerdotes habentes omncschara<£lcres. & cum liabuit charaderem Ordinis.dijh reJpeBum e. t. JjSt' potentiac. Scd contra fi I. 4diJfM (»> prlmum .|. hicflrr \.T). nulli Jlifeptimii cumpcccato mor- Chriftus non habuiflet iftam gloriam.& iic adlcriberctur fanulix Chri- fti. yjdprimum docet ad qua pcrfedio maior.quia non eftadrelationemex ^. fcquitur qu6d non potcft Seeunium. plicat (juemodo hxc Jlare pojfmt Jine vllo abjblufo.cl L. patct in fidlo baptizato. . forma abfolucharafter Hic proptcrqu6d quatuor rationes. Jertia.cx iuiceptionc lacramcnti-. pafTiones lua. quo adlcribcretur Deus fairiiliff lua::& licct Chrillus poflbt cognofccic iplum clle .t. charafter afumilat animam baptizati aliis hoc ad aliquam glori?m hoc pcrtinuiffet.tamen audoritate Eccle{ix folum tanc|uam fidei probatur cfTe. paiet difcurrcndo per fpecies cius quod non Item.Scot. & Saccrdoribus.<fuitjf.quia omnis forma abfoluta in fubictSo videtut habere contrarium.poteft dici qu^d ficut fcd in non quia funt pcrfe6licnes fuppicnccs imperfedtioncmjita potcft dici de ifto quod efi: pcrfcdio fupplens imperfe. fi fit cognofcerctur eire .& ideo non competit omnino perfedlo.y art i ^«xyj.vt habuiflct.quia forma a quoimprimitur poteft deftrui.quia talijficut Itcm .IV. . fl chara<fter fjt fignum fufccptio- nis facramcntalis. : .qutfl. ctim nihil inueniatur de chara<3:erc fcriptum ad pro- pofitum. habitus . non funt plura ponenda vbi non pofTunt concludi audoritate Scriptuiae. O I diftinguerctur a fic fufcipiete. ficut cum co do dico qut^d facere Baptiimum luicipiens npn .forma ahfoluta maiorem gloriam fuam. huiufmodi facramenta . diim rationdm fupcrnaturalcm .Lib. nide operatmr : fed quandoq. fed proptcr hocvt eum fufcipiens de familia Chrifti per Badicitur fynS ptifmum ficret.^ d!J}>. illius quia . H^nnm : Refuta- loco generis in eius Secundo.quam fit ifta . turprimo.deefuo i j .i» Oxon.qucSd finccha- tacttie «ideo potcft laluaii diftindio fidelis ab inftdcli.qu6d propter nullum illorum & abiolute voluit Deus tale lignum rcmcmoratiuum adus recepti . i.qutli.tium. mil^tis.i pttrt. Sententla D. npc a fe.ii. in qua eft ali- doilrinam rationes D. formam abfolutam. qui camimprimit . ergo aii}.tanquam ericdum proximum. ^udfl.voluit {acramenti.V).quod videtur inconueniens. tqm relationis . Ihom.quia ipfe prx patribus Ariffot. ftat aliqua forma abfoluta operandi:ergo.vbipro.DiftinaioVI.rantum haberent illam gloriam .adcharaftercm eft mutatio .l. Contra . 'jotus dift l qutfl. & Ad omnes iftas inftantias fed fimilitudo qualitate. quia non fucrunt circumcifi. & intrarct pcr pprtam Sanclorememortitiirum in qua primiim introitur in vitam ipirituaMumf Vtrum chara6Ier/it alt^uaforma al^fo-luta m anma} /i\cn^ 4^pirt. . Item. quia ad maioien) gloriam cius.i. ci Chrifto .fMdetur<juatuor rattombus turpr'mo.cum eo ad quod difponit:ergo. Prima dicitur eft cft ifta. fanulia per lulccptioncm facramcnti aliis & liabitus. de potcn- licct tamc Dcus in inftitutione huius lacramcnti aflUlcre huic addandum charad:erem. btc qu-^ft. fed chara(Sler nullam habet virtutcm : Item omnis forma abfoluta eft dclebilis fubicdo in quo cd. cft fignum rcmemoratiuum refpcdu §ltiodl!htfi. ficut patet fupta pcr didum Domini Innocentiv Papse III. qu6d ficut fecundtim rationem naturalem non cft ponenda pluralitas in naturalibus fme neceflitate naturali ita fecun- dijt.per quod poteft corrumpi. charaftcr cft difpofitio ad gratiam. fupplens imperfedioncm. i. i cjui non & termino: clarijfme e.

quia fi agens . quia Philofophus non negac txtrinfeciM.fi cilet rclatiojdico quod alfamptum cft faUum. non poC- ncjifta.sc\ alia apptoximatione. . aliqua adio poceft elfe noua abfquc txtrinf ctu mucatione przuia ad formam abfolucam ptsce/nlueniemtm fotefi ejfe mo. raderem . omni mutatione ad Vhi.igitur. Poteft igitur Dcus talcm rcipe- quidam refpedlus cx- trinfecus aducniens.vidct charaderem. vc amoto impedimeijto Cne pati propter ad formam relatiuam non cft motus . oblieare ad dcbitum pcr. quam propter illam. non requiritur aliquafor<- ma abfoluta przcederc in igncvclin lignojquia ignisperforraam fuam abfolutam agit.. 8c Tuc li dicit . ChitritSerit refpedus.in taU fine aliquo nouo abfoluto in quis Religiofus per gradu ad ipfum ipfo.quia talis poteftas.ille igitur refpedus ita incrinlccc aduenit. prifmo eft poteftas pafliua .qu2 ci accidunt. ex quibus non poteft concludi quodfit forraa abfoluta. nec ifta mutatio fecuxv dum n>i necellari6 rcquiritur. fi fit ipfe charadtcr relario . Icem. quia ad ipfam eft mutatio.vel nacura .& nulla quod cft contra omnis & tcr- rclacio incrinfecus relacio extrinfeciis aduenies.vel poteftas. luto.Tum. ^yp^ ficut obligatur. j^efpeamtx. eft poteftas pafliua a(f^us. quam per fit homo nabilis ad fufceprionem aliorum facramento- rum:in Ordine autem eft quzdam poteftas adiua ad multos aAus facros in Connrmarionc fl: militer .quod cft relatiuum:igitur ipfum dcfinitum non poteft elfe abfolutum. patec in .& prms non. libet facramento.& noua mutatio ad Flti tantum. quidjtas dcpendcta termino. Charadcr igitur etfi pbnatur fola relatio.f***? 'f** tur jmtntua !• c contirmatur aU. ex quo enim ineft ipfi bapcizaco . poteft cogitare ipfum rcccpifle Baptif- mum. cldis aucem refpecius ponicur cha- mo ita & pari ad inuicem:Si igitut natura poteft caufarc rclpeibum fine forma ab- mIims intrin- quiavna forma refpeftiua vel rcfpedlus . . ^i relatieni Icem .licct f it afli- formaliter relatio.Qu^ftio IX. ita nec perfedius eft poncndum propter aliquam aliam rationem neceflariam.& ad uullam fornum abfolutam .qu6d »rg.& e conacrfo. adueniens.& lignuin patitur finc omni mutationc ad formam abfolu- & prsecedit approxi- & & lent agere & . vel fimilitudinis. Item .multo magis potcft Dcus refpedum ^rmtabfolu. Tum.ponitutvtgenusin definitione chataAeris. priiis non calefecic .dencem Patec de ignccalefaciencc lignum.Non negatautem hocde relationc adueniente extrinfcctis. ne- princi- Sed quicquid fit de conclufio- non concludunc > & ideo arguo Et prim6 contra ponentem definit charaiSerem fic msdiuinornm .fi in fic refpeftus tem. quia omnes illz propiietatei polfunt conuenire chara£tcn . poccft dici fignum rememoraciuum .^/.^^. igitur proptcr huiufmodi propricta- non tes A' jHfrim cft ponenda forma abfoluta.quodpatet dupliciter.ficut patebit in foluendo argumcnta. tthfolHtum. p^eUtio fui».vel elle mucacio.licet ponatur rclatio.quiachara(fter eft ta- Us relario. ficut poteft aduenire quando oritur cx fundamento & termino.proportio . vel mutatiOjdicoquod eft falfa. lUud aucem nouumnon eft aliquid abiolutum.quia fundamen. proportionMm. vel pariendi.Pri- 'DThom. quicunque potcft cogitarc ipfum inclfc fibi . proportiones dicuntur Jimllei & umen formaUter rclatio. anjmara Chrifto fpirkuali cognatione lat crgo .nt^*""'"'*'» neribus refpcdtiuis. poteft vtdidum qua eft relario. habcntes relationes eiufdcm rationis poflUnc illas. fed rclacio non que adtiua ad muitos pium agendi ^UMI».qui proprie Vbi eire eft nifi Itcm fecunda racio non concludit . mento fed rclacio cxcrinfccus adueniens mucacionc mucacionem pofle fieri ad omncm refpedum. HefpeSHnm fundamcmi potel^ immediatc propter obftaculum contra eas. trtnfecm aj. mcrmlccus aduemen- intrinfecc aduenit. & multz relationes fundantuc luper chatadcrem. efi eas. quia tunc definitio non indicaret quiditatem reijfed illa. ad aftionem autem nouam oportet relationem nouam pra^edcre.quia. adhuc poteft fundarc rclarionem fpiritualisconfigurationis. nam opinarts /tgnum commMni»- quody^Kwi cft relariuum.quia dignitas. Itcm.& obligationis animx ad Chriftum.. non Fhi fiindamcnto ablato termino.quando arguitur. velcemporc ./4.& effc adfcriptum familiae Chrifti. 5/^«OT. cire Nec obftat qu6d rclatio non fundamentum prius. .vt exemplo ad primam probacionem. led cancum ad rcipedrum. quia alicer agcns nacurale plus agercc in illud paiTum modo quam nbn prius. nccellario fed tancum concingencer aduenicpofico fundamenco mino quia aliter elfcc . ma abfoluta . reiicitur. relarionis. mario agenris ad palfum ^ quae non cft nifi iioua telatio. rationes fr»friet»tet termini tam. Icem . qus non conuenit cui- UtefentftU minimiccntluJunt ejfe ./et Mditm <>Mam dit reUtio^ proportio. ab cxcrinfeco adueniencera caufarc fine alia for. C\ igitur chara<fter tantum eftet relatio.quaE oritur ex funda- & poceft crearc fine formam aliquam abfolucan^ praruiam. & votum fuum Chrifto. dici fimiles . polfunt ftatim agere radlcr. vbi ^um extrinfecus venicntem caufare in anima abfque mutatione ad aliam formam abfolucam. Ad hoc enim quod ignis mod6 agac ia lignum.fecundum cum.ficut illa. etianm ponatur relatio formalitcr quod enim prim6dicitur.& ipfam ri loluendum /-11 . Inccncio autcm Philolophi planc eft coijcra iftam opinionem . igitur eft 615 animam Deo..aJfimi- confi^^rare .Tum.yt in Ba- Ttrtt».fcd tantum requiritur. Itemcharadcr eft guzdam poteftas. ficut plura non funt ponenda finc necefliiate .qaodlibet facramentum imprimeret charaderem.chara6ber po- nitur habere Ure iftas fzopiictiteSyMJtin£ttere. nabiUtas non uUtuniittm. . potcft configurare fervofmm difttnguit Prxdicamcnta.ncm.& per confequens refp^Aus poteft eilb nouus fine nouitate Item in quolibet facramento imprimitur aliqua relatio animz ad Chriftum . tio uenitatfotefi '"*f^^'f"'* eius ad feci/i. arguojnihil ponitur in definitione elfentia- alicuius.quia duo .quod cft cxtra rarionem eius cffentia- lem . nam fccundum EuGeomctnx proportionahilitM fecundum ej} formaliterjmilitudo fit .quod tm.quia dcfini- & termino imrinfecm motum tam redum quam circularem: & tamen oriri ex fundamento thitofofhus "^tum. fecundum quam aflimilatio proponionum.^ xd fecuadi «r^umtntu. impedimentum .fundat cft fimilitu- dinem. Propter hxc itaquc quatuor ponitur charadtcr formaabfoluta. Ad rationes igitur illas.. .aliiM quia relatio non poteft quem Deus .quia couccdit ad pofico termino oritur ex vc diftinguitur a ge- eit rclario. anima relpedu ad Chriftum clidem in principio . foluta noua. quia non eft . hoc pacet in excmplodc igne agcote in lignum. igitur habens chaeft poceft fccundiim illum focmaUter milari. fccundum &c ita ad tum felationis Tum. pairum eftent fummc approximatat .Relationon potcft eflefundamentimi relationis . fic opinantem .qu2 poteft concludi ex ifta neceffitate:fed fecundum fic opinantem. & qui videt iftam relationem in anima. .

termimnsmutationem realem.cuius oppoiltum voluit pcr primam ratio. fed quia agens principale aiTiilic ad adum vnius .^uod non poteit prius non quia aliquid abIblutunl nouum modo iit in co . Vide in Tenendo effe ahfiolutumy tis.fi charaftercs iunt rclpedtus. per quam fpecialius &. quamprius. Peilas tefpcdlu gratii. ad hoc vt poiTit recipere alia facram€ta. cctrelatiointrinfccus adueniens.quia habens cltaraderem in aliquem tuitprius non afium humanum quam habuit non potell qucm non pocharadere . to mortali. Simiiiter eil de ReHgiofo obligato gatus.iiue ad fubftan- Ad tertium dico «'qu^d ^dttrtium «rgum.fi eifent formz ab- Deo per Deo . quar conleqiii- ipfis formaliter.ita poteil: aliusjfed Secundum acresdiftingucrentur fcipfis. vbi aniina charadere iibi coniignatur quantum eil lutam.vt quia non requiritur alia forima abfoluta in baptizato. ipfitm tenere cjuod fit tantitm relatio rationis: cjuiatmtiim aitpropugnaripofeyCjuodfit refpeSluseXr- forma abfoluta.Ordine .r tcicharadter igitur . . alio principaliter quohiodn di- nam pcr cliaraderem . DiftinaioVI.IV. f. Jdpoteltatt Similiter ludex de nouo dicitur aliquid poile. chara6ter. Ico igitur ad quseftionem . cnimin RehgiofoprofeiTodiciturincifq pottftas fufcipicndi Ordiiies . non alterius . & familia Chrifti.quibus di- cojiiiguratur magis formam abfo- Sed hic funt duo dubia.Sic in proppiito. fcd quia recipit nouam relationcm ad nouum gradum in Ecclefia.Solumigitur inilrumentaliter dicitur charadcrpoiIe. eliciebatur. & & cx hpc vnus dicitur habere po- : oportet ponerc charajtterera cife chara<Stcris.vel pailiuum*. & non nem concludcte.non potcftatcm adiuam. poncndo primi 'rationem generalem charattcris contincn. > ilue.Non oportet crnmen*» imfrimunt Chrifti. per aliquod abfolutum ad effedium aliquem . nccper Confequens charaidlcrcm . qus non daret non habcnti ipfum.qu6d tentia. quia Deus . mentum yotum. de quo dicetur in proxima qusftione quam non obli- eile for- mam abfolutam . cuttdi. ivtfienlhil quod non priiis . ficiit eft de ConfirmatioBaptifrao. & Ordme SCHOLI VM non II. tem etiam aliquas proprietatcs eias.vel refpeEliuaifalfum efi ejuod tjuidam dicunt . im.& Ordinem in aliis giadibus Ecclefiae Sacramcntaautem.Duo dubi». fufiipientis facramentum materiale ali^facramei\ta . poteilas vel patiendi . abluere non habens pollet & ad defendendum fidem Baptifmum. res aliprum facramentoram. Quod au.ad illam egicaciterdifponens.ExpUr»ntMr forma. Dico ad tationem in fe.AdquartZ. patct .^roluta.qui dicitur 4iquid poife ex ofncio Epilcopatus. tur naturam extremorum. non tamcn hoc . non autemin nouitioinon pcr aliquidabfolutumin vno.iicut ludex . iiue fundctur in eilentia anima' .nifi vel flindamentum iit nouum.& in alio per alium. ficut & identitias iupet non tamen communiter liimendo i omne genus.£pi{copus de nouo non recipit alium «rdinem. in non habens charadterem. quia alitcr non diftinguerctur refpedus extrin- ^tirminut». & fhacai^ercto formam abfoluwm. tuitur i» determinato gradu in JEcclefia. Ad fecundumdubiumdico. Ita enim verba proferre . non charadterem i dubium. vt per principium aftiuum. non iit non quidem charaffier etil tio.mediantc qua fufcipiat charadte- trinfecus realis.& alius non. omnem adtum liumanum. qubd deftruit primuni ar1' gumencum.Sic identitasconcernit 4^nv'fundai'i pott(t luper omncm formam deiH Ipeciei in diuei^s compariindo alipd . 6i4 quam fhabct in Confirmancc proptcr poteiiatcm paifiuam .Vnum.nec patiendi aliquid forina.RiMMtit Doff. habenti chara- & npn li- non poHit dc nouo in aliquo fundari. flriiiffumpt* iafola qucli- fundaturnmilitudojniri fuper qualitatcm cionej tttttfnnittn jequalitas^iuper quantitatetn fubftantiam . cramenta. bet tacramenti impnmatur relpcdus . -.pote{l non ludex exeicere.fecundum quod igitur non imprimunt cha^ igitur proptcr rationes prxdi6tas teilatem. f»r- . Hoc patet in exemplo dc Epifcopo. vel terminus ponatur de nouo .vel po- radierem non non quia agit ad gratiam.Prin*6. igitur ad lolum refp. fiue malum.ncc proptcr raiitr formafpiritHdis impreffa in manem tfifftatii ex infiitutione tcra charaftcr fit . aducnicns a rcfpcduintriniecus aduenien.. ita & litia: invno gradu fiimiliae pctvniun chara- Chrifti dtcitm. fed quia Deus aiTiitit ad dandum gratiam . iiue in eius po- foluts. quod illa iacrainenta ^ quibus conftituitur homo fe- tamen agente^fic vt principium a6tiuum. quia fecundum illum dicitur ^iquis polTe in ahquem adum .iit form^ accidentalis ciul- vnum .edum eritmuta- •tialls. non in alio. ponetur re- fcciis fpcdtus extrinfecus adueniens. quam habet ad micipiendum aUa lacia- SimilituJ» iiiittbiSc fic ftriAc accipiendoy/«»/«V«<//ww».exccUcntius Deo coniiguratur. quiimprimitur in Baptifmo iit Dffimtto charaBeris cum firtgnlari txplicatione particularum eius.quia non exiftenti in pecca- cund^m certumgradum dc famiUa caliter fxtmplific»- Ad quartum dico . JldfncritniK- tMlim rtci- fieniUtwn frtrtquiri- tMrform»*liqumtbfol»*4.quid iit funda.& Confirmationcm.diftinguuntur Quia ficut in politiis fe- hmnanis conftituitur aliquis in diuerfis gradibus talis poin politia Chrifti conftituitur aliquis . d: ad Praclatum. non qui^ aliquid abfolutum abfolutum aliud iic caulatum in eo nunc quam prius quia rifuiritur. habenti. in qua- ifta. Patet igitut quod non oportet ponere ficramenti.quu ii in {iiTceptione cuiufli. Eodera modo cft de poteftate fufcipicndi faOrdinem.fed luificit fola aiTiftentja Dei dantis eiFedus congruos facramen- Oxen. non elicitur aliqua adio qux non prius .Efi enimcha- 13.qu6d Deus eft paratus ad dandum gratiam habcnti charafterem.fiimretr!» vt pailiuunij ied dicitur cile poteltas inilrumen- agendi . facilius penitur in primafptcie Quflitatts. Nam per Confirmationem conftituitur homo in ftatu gradum de poteil f»r. . in qucm non aiTiftit Relatiointrififecut »d' uenili requirit nouum fundamenttt eftneceire de rerpedlu cxtrinfecus adueniente. tt^ntiim^i»- primuncchara(^crem. Solutiefripu. quod non prius..Per : homo iic conftituitur fccundiim determinatum chara(^erem Ordinisyficut habens. quia fecundum iftos. vel in quem . ex parte Dei. derem ponatur refpeflus ii fundatus in anima exiftente in puris naturalibus. (iiurfott- mcnca.qu6d ficut chara- Solutiofe. fcd proptcr alium rcrpedum eorum 8.probli'. afliilit fi ponatur refpe6tus.vel quod charader .en: CharsBer fiM. Scholiumadttum. ii eft refpedus .quibusnon in Ecclefia militari Chrifti. fingMladiflnittonii fiue ticuU.char«3trtm. faciendi aliquid vt a£tiuum. .vel gratia. -.fifitrelpe6tus ftinguuntur charadtcres? Adprimumdico.Lib.froblematictis tntfnet Doilorjanfit forma ahfoluta. per qu« homo conftine.iiue bonqm . anima cuiufWret indelebiliterper- m»ticm.Sicut & . Vefinitio eh» raHerii /*- diuina gratlim ilUus fonitur.alia. fiuc fit abfoluta.

vel omnimodo. CharaSertft Suppofito etiam quod charaftcr non abfoluta.' cft sUerii ntfi- confi- Non fubftan- litas. Heiiciturfri.Qusftio IX. quia nuUum lupcrnaturale dcbetur in nobis . &: limplcx j quia Seddubiura eft qua: qualitas? &inqua fpecic dicitur quod eft qualitas .non variat aiiquid eilein gencrc quia rcs ponitur in gencrc formalitcr pcr cirentiam propriam. rcfponfio non valct.d probandum quod fit.non quod diffcrant fccundiim omnc gcnus. nifi pcr caufam dcmeritoriam-.ita quod in nuUo gcncrcLogico conucniant. quaiita' tit.corruptibile teftprobari a priori. non credo quod poflit demonftratiuc proQuia fi ratio non potcft haberi . Ipecies eft principiii iutelligendi abfoUucIteir. pcr illud.quo quod lit potefl a no- non quod per illud lacramentum imprimatur in anima .hoc non potcft bcnc probari. 8c aliud.vt habitus acquifitus. igitur fupernaturalitas non mipedit quin aliquid fit in gcnere. veio immobiUtcr. eft propriccas charadcr non quarta fpccie Qualitatis. fi cnim ponatur charadtcr clfe & impcrfcdior codcm agcnte . chiradcr non habet talem caufam . tamen non dat bene . quarum vna alia ..quia dicitur lapis. & ita multo magis non poteft cftc incdium ad dcmonftrandum quod fit in aliqua fpccie primam . ifto modo pollbt dici eflet in quarta fpccic Alitcr ponitur cunda Ipccic quod fpccics in- QuaUtatis .fcd abfolutc lccundiim (ubftan- tiam adus.quac eft Deus: demonltretur elle . & bcnc Si arguitur:habitus cft. non tamcn & rali Imfnrnatnr ktc fententia qua. rcfpeifti- uum. ta fpccie.qui gencratur cx adibus noftiis. diucrfas proprictatcs conucniat cumdiucifisfpccicbus qualitatis. quod charadcr cft in prima quod f it in fc- quid non valct pro cis.lcd comparatio ad agens aliud .quia & fupcrnaturalis plus diftcrunt. tamcn fupcrnaturalis .verc vt tnrinort/ine ifta ralis.-cilnKfH- habcntcm charadcrcm alij liabcnti illum.iiftir. .iatrmia. fil- . vel malc operari . vel talibus. eft difpoficio in prima fpccie inquantum landi fum.vel ma- Omnis tamcn forma in intcllc- dujfiue fit fpccics. telligibiUs.dummod6 tamcn.quz conhguiatintellcclium obicdo naturalis frtm». lacramcnto ipfamimprimat. 11' Qiialitatis. (^ animam quia nec fubftantia. vel aliqua eius fpccic. : vt potcntia Refelutio ftionc an effi&c in fufis. fic enim Chrilhis. etli fit qualitasali- lie tirt eft in quam mle . Didum etiam ciuxdio fit:quia ponunturin genere Qualitatis fecudum aliquam eius fpcciem.quia vtrumquc iftorum continetur fub vno iftorum quia tam corruptibilc. Similiter patet fecuiida conditio ilta imftrft' quam corruptibilc plus diftcrunt. forma impcrfcdior fpofitio rcfpe<ftu formae perfcdioris : eft di- gratia & charader funt in anima imprcfli a folo Dco .quod tranlumpciue. Dico umen quod ficut non cft mcdium r. ficut lux. lcd CharaStr il~ citHr configu- rart animam ChriiitfifU- ratiu* tantntn. gurat formalitcr tot quiditates aliquo imprcir^ ab rete exfoni- & irrationalc non clfcnt in codem gc- non eft &incor- rupubile didetunt ^e- ncre. vt fignum ad fignatum. fccundiim cft fcd tanciim formaliter quam lit li in gcncrc. fiue refpicicns.ficut in prima. nus Phylicum .vcl in lccunda:Si cniitj ponatur habitus in piima fpecie.& in cognolccdo . fcd taUbus Philofophi quxdam dcmonftrando.qux non lunt bari. quod dctcrminati. figura formaUcer quia hgura . vel re^tSi- vcl difpofitio quali- . f ontinetur lub ente natuForma igitur charadlcris. quia non habcnt idem luicepti- impreffa in ammafufcipientisfacramentHm initerabilitcr 8kr. poteft dici habitus aUquo modo . quia licct chara- Refutatur. inquantum vcro difponit ad gratiam .- f.oniiiia. C hitrader e/l lupcrnatu. iatit. &C jion ex xquo . Maior cft falfadc habitibus in- cnim illc habitus dat facilitcr opcrari. quam & pcrconfequ^s & fupcrnaturale plus difterunt quam .cftin quarconhgurat animam Chrifto. Ofinio Ri(h. quia fignat fcmpcr gratiam ineire anima: . eharachrem 'fftformam »hfelut»m. non habet aliquera adum. per quam a poilcriori . Vtrum autem (it ua. fentet>tia. fed qu6d Deus afliftens .circumfcripto refpcdtu ad caufam extrinfccam. fi<£lo.alitcr naturale lr. qua. quia lccundum iUos . ^ »f-rr)ia>Mra- jllla Rieh. non funt nifi conditioncs cntis pcr compaiatione.vt a caula iua. igitur eft qua- corruptibilc&incorruptibilc.lpes.quo lc ad agendum.^ 6is quia ipfe intelligitibi quod. m aliquo Tertiafintc>it:a. M/im. nos habemus ad opcrandum . Sed qualitatcs quia lccundum Philofophum lo. Contra.& formalem rationcm eius. Primo cmm modo difterunt. Polfct ctiam aliquis habitus gcncrari cx adibus non modificacis.Et etiam eil indelehiliter permanens . vcl indclcbilitcr pcrmancns.Tfupponitqua. proquo Chrifto. quia refpcdus importatus pcr fignu de ellentia abfoluti Eft igitur proprictas rcfpeftiua confcqucns formam abfolutani .ncc quantitas. tur.vcl abfoluta. dcmonjlrari forma . S habitus in prima Ipccic. 'Bnau. : -.non abfolutc. nifi fidio inlit. ita ncc ad dcmonftrandum fint habitus fupcrnaturalcs.ergo Hic fpecie ^uali. & contingcn- quia ipfa caufa voluntaric tantum quia dif^eftio »d frattam.aUtcr cnim rationale forma abfoluta . Iccm. quia manet in malo. multo miniis per quam demonftretur elTe in tali. Quod confirmatur pcr hocquia multa: funt huiulmodi lO.fidcs. Eft etiam ex inflitutione diuina fignans gratlam .foliim & . cjuid ejh Docioru. principium aflimi- gcnerc Qualitatis.quiaeft accidens potensadcfle Chgra&erfi ftforma ab- tinm ekara- litatis tantiim tranlumptiui. vt ab ctFcdu cius.fiue habitus.non obftante quod mdagtns. charadcr non cft huiufmodi.vc\ inationalis.quod charadcr. vt habitus tatis . clTet forma poflet poni nifi qualitas abfoluta. vnaquiditas. Solai habititt aajui/ttm dat nperart fa. qui ponunt charaderem clfc ha- & bitij ..crgo. naturalitas fupcrnaturalitas cffcdkus. oportct cllc in aliqua cius Ipccie dctcrminatc.lciUcct fccundum genus r'liylicum. gcncrcvcl Ipccie. quia . Mctaphyftcxt. quod cft Stcttnio. tia. Iro.Eft ctiam adgratiam difpovens . in tcrtia fpccic. cllct in gcncrc QuaUtatis . quo facilitcr .vt fed charadcr cft in non dicitur . quia chara6ler cft imperfcdior gratia:ergo. cft qualitatis corporalis tancijm. fit manfiua . forma fpiritualis . 1 6. & in- lecundiini gc- tranfmutabiUa ad inuiccm. "Vil fecun"'a jpf pr. quia quando dux formx funt fimul in fituta eft ^MalitM. non habcmus nos bcnc. non eft in genc- re. vcl figuratiuc taijtiim fibi conucnit . fpccie QualitatiSjVt habitus.cft in quarta Ipccic Alitcr dicitur.corruptihile incoryuptihiltplus differttnt quarn genere : igitur multo mairis forma incorruptibile.vel intali gcncrcjnec po- ter caufat. Ncc quantitas. proptcr aliquam proprictatcm cius figuratiuam .Ti ad agens. Qua- inquantiim vcro & abcfle prz- Qualitatis Seretr) effe in . Seennfa. tamcn pollunc Ncc bis cognofci. non tamcn . Acr fccundiim cft (roiruptibile ellc&funtineodcra gcncrc Logico. tunc ha»c particula non cllct de circtia eius. Item . Scd illud nihil eft quia nihil confticuicur Aliccrdicitiir .charitas. ter fubiefli corruptionem.nec in aliqua fpccic Qualitatis. fit? iecundumgcnus.vcl in fpecic lubftantix infenhbiUs.qui dicitur lux mmidl .

Item .art. difi. ita ex actibus indifterentibus poteft generah habi« tus indiftercns . nec inclinans ad benc operan<lum.hoc non pofFet probari habitum aliqucm fuperItsfu/it ingi dici relatio. Conti^.Scd ide6 poteft dici habitusiquia eft imnio- proportionabiliter fubftituutur.n6 Ad hoc dico.qu6d potentia intcllediua fed cft dicitur efTen- in ?ius tia & non in voluntatc.i. quia de- eiturhabi1U4t Jilfllt».Ttonuc ppnatur quod non oportft fe- vcl malc. Si enim aliquam haberct. ^'dprimum Sententia refeUitur . vel in fecunda piiina (pecie Qualitatis . difpofitioautem funt in eodem. cx adtibus maUs habitus paiusad male opetandum.tus. quia intelligcntia oritur voluntasjvncx memoria & de tota imago ide6 ginis cft in intcUcdiua^vt in r^dicc.uuni. charaBcrem non potefi effe inpofieriorifHfi:eptiuo.i» Oxon. fed ex afliftentia Dei. qui? fecundutn Gmnetformt fMperrmtura. proprietatem potentiae natu- fion de fupernaturali Adrationei "» »{{of*'ttm. J hom. vt dilpohtiD.etfi impcifedtioi fecundum dico . Patet.art.art. fidcs it & illud. afTiftcrc fcmper fuofigno.3«4i/<. qui fit in eft difpofi- tio eius.qu6d non inchnat.ne^ ad male . Dices qu^d ornnis habitus fupernaturalis dat tnHantU.dico fic.6l. O I art. iccundum quas dicuntur omnia cire in illa fpecie: Dicerur qupd Philofophus tantum loquitur de naturali potcntia & naturalem eft charaAer de prima fpecic Qualitatis efTe hiequdfi X. quia vnushabituspotcft .t.qui ei afliftens dat gratiam omni habenti illud fignum.& non tio ad alium.fart. & . Ad primum Refpondto in prima fpccic vt habuus . in intelleBu^ efi Adpr'i-r. in oportet ipGim Qualitatis cile teriium dico .&. .qu6d agere quod tunc dicitiu incoriuptibilis.9*tw hsH. tiu indiftrts tx »aibm IV. ficut pcrfedlibile perfedioni. j .cui^s griitiam ex non JiiiiHaiitjli- quia Deus difpofuit fit cft ex natura fua . principaliter refpicit in totum ex confc- quenti afFeftum. qua: cft principium proximum opcrationis. fecundpm iftos. quia iioc folius habitus acquifiti eft. raen vterque eft perfedum.. ^'""^ . jicut Secundum frincifMh.qua: eft vita corporis per fejita charader. qu6d noii formam abfolutam de gcncre principium operationis imme- diatCjfcd vcl ficvel fic difpofitiopcm ad & formam. non vcr6alicuiu6in- jjilis . Contra.}. quia qu6d Philofophus tantiim locutus eft de habitu naturali. fcd cx inftiturionc diuina. tJ^JS > quomodo anima poteft qu6d fit fola Vtmm charaSlerfit in ejfentia anima^ efl: . ntre futtlita» patct . x D.qudft.& per conlieques qu6d hc ad agendum fic vheriiis additur. in eirentia & non mcdiante potentia. diiponit adgratiam. I\Bonauent. poffet 4it<iu»rtu. qu6d fccunda fpecie Qualitatis. ficut tu accipis effentia animaB. dilpofitio codem modo funt in eodera bitus & iubiedo.& hoc pro- Si etiam contra tfd perfeliio . Thoma.& non fupernaturali.ti f.quiafecun- Alcnr. ideo dicitur dare bene quia detcrminatc inclinat ad bonnm .vt vctum. Sed hacc refponfio non valet .Richard.quifi.quia charader principaliter rcfpicit imaginem . anims . charader dirponat ad gratiam habitttt pete^ oppofitum & ad bencagerp . tffe tarijinquantum habitus.& in propofito. Sflutio. ifart.vcl facilitcr ope- in charadcj: non HIc anima.DiffinaioVI.(j-. Ad argumentum Aiiettinm- inclinat ad be- vt habitus remotqs.'iaucz i.vtyfc/>r<i didtum aflimilari.i^mtmt j. : eflentiali habitus talis non ergo qu6d benc agere. qua non imme- vt principium formale elicitiuum proxi- patet relponfio ad fccundum . dicatur. c^m lignatum fuum. nifi Scd in qua potentia?Dicitut qu6din potentia fpecie Qualitatis eft ponendus. habicus . jhquantum habitus remotus. crgo ciim giatia & charader . x ^lSe qma cuiufmodi T iE S i. Lib. Patct de inhdeli. cum fit quapdam figuratio trinitatis creatje ad Trinitatem incrcatam.quantiim cftex partefui. iftomodo poteft cbaradter dici habitus. potentia eft in I.4. Q^V dilponit.vt fignum proximum. fi r0tionei D. bonum terminatc inclnat ad \ eft.charader difponit ad gratiamjfcd ha. i. 6i6 Item > (\c\xt benc opeta(.^ fideli cft de ratione vel fic inclinetur. & potentia fpiritualitati principalitcr.tem.Difponit ergo fic eft immediatum chara£ter ad gratiam. . corrumpi-. (jHta efi difpofititt adgratiam. Frimum deficnam anima . lUoadquem habitus.& hAcfecunin efentia anima 5 ergo eius dijpofititt dkm ipfitm & habVat fp- intelle<aiua. Et omne quod attribuitur homini rationc ima. formam nunquam cft in vel fufceptiuo poftcaori fufccptiuo focma:.& ta- Ad aliud non betur per dum remdiffoni» r$. cft difpofitio eire difpofi- Ita in ptopofitQ hab.^. etfj verc tamen viam fecundam titpndicapientalU.vndc ficut gratu.i. dicetur tibi C HO L S I M V I. Quod ver6 ex adibus bonis poccft gencrati habitus mclinans . & ita dat bciic agetc qu6d etiam dat Sttuti». nulla ratio neccfraria ad oftendcndum ipiam cft .&c. i. quia manet in fidtis . non eftentiajigitui.Rei*cit clarijfitni clle. nullum lupernaturaie habet aliud coiruptiuum.eft in potentianaturali.difpofirio ad lubicfto . fufi.erit •.Per hoc tHtUni. Imago autem principaliter confiftit in intellcaiua partc . Dcus tamcn dc potentia fua abioluta polfct iplum corrumpere. menta poteft refponderi ad argu- di<5la vtrui qucpartis. Ofinio D. Ch/fa^'r fii difpo tio ad D.um. claratur vita fpiritualisjcft in eflentia animae.dlff.Aureo^ ibid quaft.^nmuiMS.quia aliam viam. iila lolum dcmcntoiia etiet quia agere. habitus fupernaturales non dant facilia<i ter operari.&c. 5e4 quomodocunque fit de hoc non vidctur m'hi ratio ncccftaria ad oftcndcndum ipiani eftc in V6d non: Charadler difponit ad fidem.ad quod difponit. pattt relponfio cundum iplum benc. Sed tamen demciitoriam non habct.^ quifl.hie quifi.art.& etiam nt* agendum fJiatc . (htr»Her di- qu6d puUam caulam corruptiuam habet. ArgitmentS ne^atiHuni. relationes eiufdem fpeciei poteftattendi omncm eft in ad gratiam ex fimilitudo.fcd mum.vt impcrfeftior ad 2mp*rfeH!er in natura fua. pcr eum diftinguitur fidelis ab infi- dciT. Scot. . 1 .^ DuntK^ dift.ib ralis i vel impotentis . ^part./»jV i. qi<*ft.vt patct fupra. qui eftquaedam fpiritualis potentia. l. S\ dicas qu6d charader eft Qualitatis. nec facilitei jnccdiihculter* {cd ad abiolutc operandum.quac eft qusdam & indelebilis jcfle autem difficile mobile cft vna conditio habltus.

igitur & gratia: Primo prHmifla definitione Confirmationis exoElif .ite EpifcopHW yfiEla in frontefigno cru- a miniftro idoneofirnul inunger. I o I.putapotentia fuperna- : codem poncntur tiaimmediate:igitur a fimili in lium. de fa- tram.&ifart. it conti- nacurz fuo formali continet fuum formalc?& Volunttu <»- Q^v & Tt in radicc nop VII.n. .iu fada fed charader .\. quia Deus virtutibusjigitur tio animac a gratia . quia quod ordinatur ad aUud eft imperfedius eo i«teUedus & aftus cius ordinatut ad volunutem.D. Charitas eft lubiediue in volun- I.& rcmota. flt ablu- quo tamen quod principaUs clFedus Baptifmi eodem in quo charitas. & gratia.1.. quod Vocontinetur in eo.nihil fola .Patct in difpofitione ad formara. Propinquaauceeftipfa 2. Sc oti oper. quia non prasccdit vt radix. Bonauent.t Ub ^ art.t nefimtio r. eftquacdam potentia fupcrnaturalis in fccunda (pecie Qualitatis. Magiftcr determinat dc facramcn- fanflificato per in volHntate Men(qutjl.ficut tamen determi- inftitutionis eius. ctgo erit in ellentia animac.fccundum cum. defccn- frimo.3 iom. SCHOLIVM REfpondco ad quacftioncm.litomqutit. firmatitnis. in recipicur cffcdlus principaUs . quia flcut obUgatio fad:a ab homine .Secundd fitpponit vt certum..hicart. Con» Alenf. vel fufceptiuo pofteriori fufccptiuo gtatia:. fi igitur gratia fit in eirsntia animz.D.(]vn.Dchoc aUas. Pars 1 1.dl^. Tttum. crucifi.& qucm principa- contra doBrinam datam. j 6.i-j . quia omnis talis continentia cft imperfeftioris ad perfedius. qui. vt t. gratia eft in Confirmatur tkaraSerem ejftfignum thligationi» cric in .t. & ex confequenti ad alias vircuces quK non infunduncur nifl pcr graciam.q.l. tunc efTet inteUcdus potentia nifi telUHuftr' feffior. qua:ro nct voluntatem . cft Verfio iju*fiemt. volunuce.x6. Prim6 poncnda cft in- to Confirmationis tcrprecatio .qu»ft. cum v?iBio non inuiti efi eft: chr. fed erit charadlcr fubicdiue in quo obUgatio eft in voluntate . eam conftanter fidem vrobat ibidem d.^w**. immediate fit in cfTentia animae .Richaid. quia fccundiim euni.i. Coccms rhef ttm..eft ablutio corporisin aqua. & concinec omncs quxlHoncs quxficas d? iftas Bapcifmo. Probabite ad aljquem cfFcftum rccipi in codem . Item 7etentl» n»' tmrxlU ejl .& hoc pr* cise tiam.conftat quod potentia animae eft polterior eirentia anima:. to.fequitur fic .! art. fic principaliter in intelledu.vcl definitionem eius. : nnimi »d de eo nihil eft inftitutum innoEle eft fitijfe .CmfrmDc Irca .& imperfedionis. potentia naturalis fi & 4. non ponuntut vt in fuis propriis fuf- fHbiellum imtnediatum fuftm tur»- vt in fubiedofufccptiuo.Si autcmintcUigitur continere voluntatemSc totam imaginemvinuaUter. & fimiliter hic vnftio fiik.i.& non infundit gratiam fine aUis cum Baptifmi cfFedus pcccato.Suar.a qua primo fubiedo. quim voluntas. radcr primo & principaliccr elt difpoflcio ad Adargumtgratiam. Item.fm.\-i.i.quia non requitur. fed fufccptiuum vcriufquc eft poten- ccptiuis vnSiionem animt interiorem perfidem interius ad confitendum roborantern . ad quem dif- ponic nandode tempore pcr gra- fiat fciUcct in voluntate. Materia veri remota eft chrifma faftum ex oleo oUuac.quactaUs .& balfamo^ £ .vnica.fi gratia cft principium vitae fpiritualis.t. vduntttte cuiuflibet altcrius Utet ordinacur.q t Rich*id.^ . igitut potcat talem obUgacioncm in eodcm I. tantum prioritate ordinis.6* ?'"/'• 7 J-'»« 4.* S s ^ajit definitio facramenti : *Infti(1.fcrmaUter eam perficiens .9iinzuent. cric in voluntate .4 part. quia prima perfedio .7t. . vt ofcenlum eft in primo Ubro *./»rt.3. in fronte cum chrifmate fanftificato ab Epifcopo. charadler. vbi . ergo. ininiftrov.foluit duas inftantiat fulieSitri in menti. Tertti.memb. } .q. fupcrnaturalis cft in anima fed prima pcrfe- : animx eft eius potcntia.i. ad quam concomitantur fides.. D.ex Fabiano Papa epift.quod poftea lecundo dicitur . cfl in iubic- Deo crit in 6io . luntas oritur ex intcUedu. Tom.quo anima obligatur Deo. turalis Sc naturalis : igitur . quod chaa. & prima perfe^aio fupernaturalis cft gratia : 617 eius voluntate.&continentia virtuaU . igitur chara£ter. Sttunio. Ad rationem in contracium dico . lader nuUo Itcm.i. .49. in DifKndionem feptimam . fpes .confequentia iftius nihil valet. eftin eius voluntate. Et flc fmffinci- cx prac. DISTINCTIO Defacramento Confirmationis. habitus fupernaturales in habitibus naturalibus . B«ptifrni. & fignifjcatio noininis per defcri- pcioncm.cft materia propinqua Confirmationis. cnm intentione dehitaproferente yfignans ex inftitiitione di- vt probat Dofior 1 fiina d. Primo ilcut in perfedionem fccundum primam eius naturalem 6i\o naturalis drcntia: eft vita. Kclljim /»6. 101.pacenc parcicuquomodo ipla la: definicionis fupra polica: .te . Confirmatio II. dcndo pcr fingulas difpofitiones eft difpoiicio non ad gratiam crgo : & obUgatio. 1e ^rt.art.5<**j<.S uai. c(En£. ibi dijp.eft accidens ciusjigitur cha- modo erit in potcntia anims. ex parte mate- fime explicatfingulas eius particulas Ch»rAlttrem fcd gratia eft principaUs eficdtus huius facra- ria^ormitfufcipietiSy& miniftri.t.& non ipfa aqua Confirmatur ratio. procedendum dl circahoc facramentumflcut circa primura. . quomodo intelleftus auc vt materialc ordinc priiis confiiHt imago fed in voluntatc . pcr cuius adlum homo voiunurie fciplum obligac Dco.t.tmemb qiuft. hie art.quod perfedlior eft M HOLIV qtta eftgratiaiad quam dlfponit ejfe . tacc.& charitaSyCjtu indifiin6la eji agratia . igi- curipfa erit primo in potcntia.'* '' didis quacfcionibus de Dapcifmo. & X hac defcriptione prim6 ponitur materia IN propinqua. Quceftio X.fcd probabile eft difpofitio- nem hoc facramentum fitb formay& materiay<]ttibus nos vtimur. quia charaftet eft fignum imcuiufdam obUgationis aniraa: ad Deum .Thom. ImfugHtHur formac.ficut matcria propinqua »« materia.fuijfe a Chrifto inftitutum.e]tua certutn.. Ceafirmatii vndio corporis extcrior. cis Vtra fintentia chartiEltrtm T firmationus' falfum.<J>-f xqutfl ic^ i D.qu6d gratia non aUud quam chantas .qiujl 6f <nr.& frthatur. »1 7. igicur chara<^er. qui difponit ad graciam. c^ verb.it.

t*f">P^f** vnB. (ed chrilmatc fanCto . ii eo potcft committi. matcria fic cium eft remota vnftionisjled aqua non & necellario iandli- conueniens materia Baptifmijigicur nec chriima neceirario sadificatur ab Epilcopo.tunc cisconceflitqu6dprius prohibuepnus non prohibuerat Prclbytens vngerc oleo .& clartus.raulr6 magis fic hic fupponcdum cft de mareria.(f{. ad Titum.qu? confirmkcus dcbec per cliaricatcm 4r IL cui ab alius. hanc poteftatcm tribucre.?^. . eft/andificauit eam omncm aquam. Balfamum vcro fignat bonam famam Chrifti.& lUtutum Chrifti .vt de adorationc ad Oricntem. fcd non clrrifmate fanfto.quam cx inftitutione diuina. ceprio populi latrandi jficut fi conccfllim fuiiTct eis dare benedidura pro vera Euchariftia in die panem Pafchae. miniftrum ordinarium huiut oportuit Chriftumnc- »i:um in figno fcnfibili in linguis igneis. fupcmatat aliisIiquoribus. Forma ver6 huius facramenti cxprimjtpr pcr ycrba ccrta.taTituni voluijft. Item. quod non cft adco facilc ad- detcrminata-. Schelium hic adn.& Epifcopos.J^* (lote$.ordinarium miniftrum riufoffe ejfe Epif. vndio cu chrifmate nec matcria remota fanftihcatum. innuesperhoc extraordina" efte aliii. eosfecit cjuoad hoc Epifopos.quibus seeunda propccr fcandalum Ad iftud dico qu6d C luiftus inftituit quod quid Chtiftus hanc „ contra .quan- titJionL. nonjuife diftiren- tiam ardere & fnTianfiM.non abfolute/ed fandificatu ab.& iplc .& peccarct diipcnfans. c.diftinU.& non confirmabant rcgionis . & tunc conceflit cis inungcre in frontc pueros olco eis . anftt Sacerdos. cclfario vti hac „11 "°" extraordinarium tamen. nuncuam potutrunt.contadu do bapti'. vcl hac forma. vidctur hoc Hicronymus j"^'lj^).&: fignat gratiam ciiaricaccm. quia non cfi maccria Spirirus iandus confirniacis.^. fed hoc fuit vcrc hoc non poifet concedcre & vt cflet men illis Dominus Papa hoc Prefbyteris.cx impoficiohe tuit Apoftolis.manuum. & adfanum Grigeri] dat lariasfolutioncs. Scd eftnc hxc pr^cifa forma Confirmarioni$?Dico quod fic. Similiter illo & ih . (icut diftindum eftpriusde niaccria forma Baprifmi .Cum rct extrk de facr. fi . Mlniftcr hic exprimitur. tavitandum intcr cos conceflit eis hoc fieri adtempus.per S"° '''^^''y^ conjirmo te chrlJmatepilHtis . julifllrum* . DiftinaioVII. tunc (ic Papa non potuit aUis .e]uam veritas derelin^uatur. mulca cradiia funcab Apoftolis quac . formani.j. • j . Aliter dicitur.& huiulmodi.& Sacerdotcs nulla erat diftindio. eis.quia hoc per talem permiflionem prstcrmittitufjquia nihil fieret in oleo fimplici . quia ipfc ^^ r Supponendum J>ain-ucen. Qgia Chriftus . ncc ' eft^ Epi' ^^ & enim balfamua corruptioncquia illo corpora mortuorum vnguntur. vel configno teji- ^ manuum dando Spiritum fandum. tioncm eonHrmibmt fuh fadem tamenijuoad ne confiimarent pueros. qucm Ttrma De mimfiro eft magna diffcultat . & nafiipermittitur.Fel vel putrefcant. quia fimili modo iudidc materia Baptifmi remota.qu6d Prcfby- Refhinfo. OUmidemerat Presby.& Sacer.peruenit. & in. dicens . daiittir '"""fi'"' Prohibuitenim non vtercntur ilris quim modo 6. fed tantiim pcr impofi- ji:.quiaforma huius facramcnri cft rclatio rarionis appropriitc aut ipfa & verba.&c dt d. folus Epifcopus poflet hoc lacramentum confer- rc. videiur flortnt. chrifmatc landifica- virtutem luam lacramcntis alitcr dari no lunc fcripra. Sa- cerdotcs. & forma huius facramcnri .pecmortaliter . quaConhrmationisnon cit iandificaco ab Epilcopo chriima .cap.& ideo propinquii eft inccnd)o.iicut in Baptiimo matcriareipccie aqu%. tug. baprizabant.oc matcriam.quiaChriftusex iuac fandifTimx carnis ad aquam. SCHOLIVM hoc famo. eis p6lt conccflit. Jitiidtur. non poPapahoc concedcndo. fed non fic infticuitipfemet ma. quia tamen in primitiua Ecclcfia non fuit tanta diftindio intcr j.bc poni- cfflftus principalis huius facramenri.IV. facramenti ejfe Epifcopum prsceptum.llud dic. ctiamfi ipfius inftitutio non exprimatur promulgauitjquiaficutdicic Damafccnus lih. „. buius Sacramenti:Oleum enim habet nitorem.poffe efieSacerdotem-.cum dicitur a minidubium. ta^ti^mt. eft igitur .vbi difpenfarc.qu» "'^' & dcfignat incorrupuoncm peccati.iy tes . acus dedicauit & ptilmi furr7J/^cr'. ibidcm .& formahuius facramcnri.tamcinter Epil'copos. Scd vtrumfit folusEpifcopus.quam dcbet liabere confirmatus. Anfolmt- ftroidoneo.pie conJecr. turin \iKti.Fide in Oxon.qui habct odorem bonum.& funt opinioncs.^ dcdiflct cis occafioncm idolo. Sedhocnihileftjquiatuncfuiirctfidic&de.vel gorius dans ppteftatem confirmatus dcbet extcriiis confiteri conftantcr.& vcl n6. c. 4poPc[! tjttoad iuttfcUilionim inter eoi\bene conJecrationem.ne corrumpatur. f oposyvemm Hieronymus yCjui hocfinftfte videtur.f(u orainis potiftatcm\vnde Sacerdo- Dominus Grcg. & ftatim incellcxcrunt diucrfas linguas. ficut appa. qua: tunc apparcbant in collationc huius facramcnti per impoficionem .& cafFct ita mittcndum.6c vt eiret conucniens materia Baccrca . teriam huius facramenti Illam etia inlHtuit proP""^ conuenicntiam.ca>ida!um vttllus alligauit non poficnt tur moV. ficut patet & & Decrcto dift.qu6d licct to . Dabacur enim cunc cum refelUtur /"•'»»>.qui no crat Epifcopi. Reflutio DoHorit.fufti~ nendofa^um Gregory . dijHnguebMEpifopus . Poffet et.a hic difti: gui dc materia.5/f«». quam Epifcopis.cap. ficatur vtfit ^^^° S^"'* "°" ^^ fimile. etia & per miniftrum aliquem au- thcncicum . quod populus fcandalizatus crat.Papa Preibytcris vnius Apoftoji confirmauerunt aliquem in tali mataria.quod materia propin- mota ell omnis aqua in 1nfi»»tim.^Je Preshyt. nccpcrtalia verba . iftis vcrbis nropr(. vt vidctur probabilc . ratjled Quia habuic porcftatcm plcnari?m fupcr illam. tiomat rtt cenirma-h »« tfn rfe- . <& videturin Adlibus Apoi^plorii. De hoc qua:tc fignainmattriaBaptiff «**• »»».Gre- conjirmare Praclcruat Refpondeoquod non ferer!^.& csxeras aRiones. Spiritus fan^i.r figna alia . Et fi obiiciatur contra .& ioqueban- ficrameHtH. quod magis ex vfurpatione *^'/yl'^r1 terytfui ''-'"" fada eft ifta <Uftindio intcr Epifcopos.qua: funt ifta.Epift. vt y.quia licct alij diceretur Diaconi. vt iit conucniens materia Confirmationis.vt ma- l'" ^^ inftitucrit .eft & amore Dei.j^. In nomine PMrit .cui rclcripfit lanuarius. Scd hic dicitur a luriftis qu6d tantum conceflit diipenlauic Chrilfu illis teri 'fignis noftris neccllario.cap.& confirmarcficut folus Sacerdos confecrare.Epircopo. Filij . '"'"* Fna ijuod vlim nonfuit diffretia inter Saceruotes. modo vrimut.in decret.6i8 Lib. iblus Epiicopus {i potcft vel .3<r fimilitudinem ad eftedu Cafir- quc & caftitatem formm. poniturin //«« tecle/!a diccre in caput j.opii. quod polTent inungerc in fronte. interpretaripoteft. Papa difptnfante .ordinare.veikiS .mali quoejue. Sed nequc iftud valet qniz .^.cjuodinfinuare confirmarcjigitur matena. Sai erdotibus confirmandt. £t fi arguatur cotra ilta.

neque dimitti . Confirmatio non eft ncceflaria ad fs^utcm. quam facramemum nohiUui Et fi quxras quarc loU ApoftoU confirmabant ? Refpondco qu5d hoc rcccrunt. cum tempus opportunum adfit.qu6d ft^ltum.Ita comnumior fententia.Scc. dift. qui cemanet lutem. qua. neceffarium tamcn ejfe ne con- poflent quatri fpeciales quaftioncs de finguUs Q^ I.ipfi dimiferunt hoc propccrexccl- rentiim miraculorum . fuit aliter diftin- ta.unt)& hoc etiamfi tunc ^io ttiel>.quantiim ver6 ad aliqua referuata funt folum Sacerdotibus maioribus.ibicitatos.& fic eft Confirmatio neceflaria pugnaturo.Qu^ftio jn c.ciS. Oppofitum in Utera. fcd fi alij Sacer- foli af> imtl» tfAHt frtibj' III.htc <iusfi. dicitur neccllarium hoc facraquia non poteft falubritcr contemni.Puicrcdiderit.j.falutts erit. ytrum hoc facramentum Pofit iterari? mcdela : fi fcd morbus itcratur .& non ab Epifcopis./ldtertiam (]utJ}ionem. & lentiam.%. ficut .dift.Them.& quis non. i. & & jid<^Md. i£ S T I O ejfe neceffariam adfalutem.JlionemJrcundam.SeJf. f/^^_ adfalutem^ Vod fic.de confccrat.^^x. qui ftatim euolat: fxria Mdfam pugnaturus fi . pofTec hoc facramcntum miniftracc. quia iterum polfet facerc omncs Sacerdotes ilUus cegionis Epilcopos . . •^^ de Cnofirmatioe.temdlj. j. & cft iteiabiUsjigicur.^. & Trid. Sc tunc cmnes cx ofHcio poflent connrmarc.& DD. D.quarum prima fit.^M()f. qu6d Confirmatio non cft fic de neceflitatc.BenaH. in decreto Eug. ttrii T iE S V6d ficquia & ccucrenciam Apoftolorum & ceue& ugnoi um mi|. AD primam quaeftionem refpondeo . Pars / 1. 17.Sei JtdtitMitp' Augait.ConJirmationem nen tenmatur. ytrum facrdmentum Cot.abilium. requcnti habetuc hoc idem> patcce pcc t. quia omncs Q^V Sacecdotcs ecinc Epifcopi. T iE S manus ttnLofatoiiem Predyteri.de Trinit. <^ui II. ^ . Si.inquam. Anfili Aft- O I ab Epilcopo. Sceti eper.Septiformii g Atit. contirniarc acuibuit datum dotiHm pcr Q_V non & nis audkoritatcm Confirmationis. & eft cxponcndum ficut fupra dc vcBaptifmo. Sicut in Richard htc nrt ( fM«yi. & Qjf qu* in adminiftrationc huius facramenti conti- non ge. funt plcnc ChrifUani in Baptifmo : fed qui confic tcmnit . 'Ratit tfftfi. AUo modo mcntum .Ex parte fufcipientisvcr6 poniturin hac tncurrttur irregularitoi? enim & Vefmftlfittl. Quia cx prima inlticutionc non CtHxrutnti* erac alius gradus in Eccleila.t. fiierunt Epifcopi .cft pufiUanimitas conficcndi fidcra . ifeif ^p'^ Vintum lir al^hit citittiqUift. quoad ^ S T I o V.Scc. Baptifni} P^^ V6d fic.de confecr. ficut pcr eam de Baptifmo . SpiritumfanBumfitfclpere debet. iu/ine dijl. in pcimitiua Eccleiia fuit diftindio Preltyteri 619 & hoc poten.affrm»tlttum.adTimot. iicut Epifcopo.l. III. Epifcopos. ex Confirmationiscomprchcndittotam matcriamdc Confirpoteft pcr cam refpondcri ad diucrmatione .4* Apoflolum . Alenf. Vide Schelium in Oxon. camen proptcr ncdijlinHionit Zpijcfpcrnm ceOitatem multiplicati funt Saccrdotes « Sc rcliitftictrdoti' £ti cft eis poteftas Epifcopalis . fas quacftioncs . Ad rationcs dico quod Adar^um. Unfjtnttm. poftea noneft plcnc Chciftianus> & cxponitur Gloflju ^ f 1 Ad . /ifftr' fefitum. fine ipfa poflit homo faluari. lutis.Ji. Vtrum hoc facramentum /it ixgnuu^f^ poteftatem confirmandi . Flerent.^iuti.quia tunc fortc foU iui crant Sacerdotes . V. igitur morbus cuius cft mcdi- ^rg.\ num.X j Mai »rt. Chrifti . IV.(jabr tjutf. quacritur linc argumcntis. Tom. i. jtrgum matiuum.Magifter in Utera.x. qui funt didi Epitalis adtus eft confirmarc . qu6d Gcegorius omnes Sacecdotes iUius cegionis fecit Epilcopos .vn' Cenfirmatit nen efl ntctfde paruulo non cft neccfTacia.* *ij<I.dift. cum omni plenitudine. Oppofitum:in Baptifmo dacur gratia.firmat'mu fit fiecejfarium I. caetcra inliitutione Jignificans. &c.t. nec cciam adulto . neque ex crafta ncgUgentia.Tunc benc potuit Dominus Papa conccdere facerdotibus illms regio- 8. ponitur vt fignum ad placitum effe & dij hic iterahiUm:ita communis.& Scot.& A' intec I O Ti»ti» ai »f. cina. Potcft aUtct dici.& gratia. iUum aAum Epifcopi.yfart.vn. & loquitut ^\^/< aUo. igicur eft dignior.vt ni inueniatu>.ne folum vnus.A/Wjjinquit.& Sacecdotcs.quin Deeiji» JUtft. Macci v\timo. citati qutjl.ConJirmatio~ nem non articuUs hic pofitis. quancum ad alikm. IV..quxro paruas quzftioncs. Prcfbytcco iadiftincic. cft .D. Et fic Vtrum m iteratione huxtu facramenti patet quis eft ido- neus miniftec haius faccamenti. ifta defcriptio «KiMV SCHOLIVM iftud cx inflitutione diuinajignans . tioniSjfccundiim igitur Item. N6 in iUa defcriptione poncbatuc SacerdoSt vcl Epifcopus. racitcr accedcnte ad Baptifmum. XI. ^ . nuUo modo aUus .SpiritusJanlluj. ijU£. igitur tunc fcopi .& fubtradia poteftas a Preftjyceris folum. 6c poftca diftinftio fada cft interiUos.dc confccr.art j. .Palud. dotes fuerunt.^^otohie qutfl.In Bapcifmo plcnius datur gratia. Argntn. 6c cunc concedcbatut Preftjyccrisomnibus confirmarc.4. velcx contemptu.quia vt habetur frimt. Baptifmti pleniits Chrijli*- hoc rcquiritur cx ncceflitate fa- homo fit plenc Chriftianus. Omnesjidetesper ^^i^ manuu impejitionem Epifcoporu poji vel charitas diftinguit fiUos ccgni a fiUis perdi- Auguftinum 15.Tin>M. II.vel folus altcr .x t . Oppoficum. non dimittatur ex ncgUgcntia. corjtemnere VuHum.&c.vnucft dignius a maioribus datur.diji. Proptcr modum tamen Confirmationis. qu6d definitione fit hominis non inulti .IdeoRabauSjdc cofecr. Scd vero tanquam genus refpcdu huius quod ibi pofita funt .dift.

fic dico .p€r quem conftituitiir in Oatu militari de familia Chrifti.». aliqua vetula frcquentcr illud fi reciperet propter deubtibncm . quia illa tum faa parifi^ Etlicpotcft dici ampliorgratia & . i.f^ i f*rt. citcr dignior clt quam Confirmatio: Baptilmus tnptifpfM tft digntrfimflic-fer^ C»^- Pfimum firmatieff gratiam. cxplicetur a lure. "^tr*'»»' fi- quia funt c conuerfo oporcec facramen- cum vcrbis. & QVantum ad quartam Q^sftionem . haberetur tanquam ftacuca contincns ^fcdiicu? figurant. Confirmatio.i. .qHinta.quia Baptilmus confert quM fic fiat dotigruum eft : maiorem quia mi- Confirmatio propter materiam digniominiftrum digniprem ifta conclu- & : dunt non ncccflatatcmlacr^mentijquiafic habcmateriam fimir fet miniftrum cbjnmuiicm .per rum . cft ex parte fufcipientis . fi y. Gloifatores poflunc huiuimodi poenas ftacuere. V6d S C H O L V I M non. non proptcr noc eft irregulafis . r altan poft coniecrationem. Potuit enim Dominus Papja' turnifilnc*' fonferri per P«f (/t« <JH*- ncc Baptilmum . -. vnum.& ide6 mulc6 Viidc bmnia argumenca .non pnim polfiHit Expofitores ftatutorum Papalium ftacuere pocnas Irrcgularitatis qui tius . qu6d intelligic qu6d eft iecundum (juiii dignius. ejl. contra quem . Jfeeifio q. & hoc tantiim fi iiuret Religioncm propter fauorem Religionis.6.ejuia non confcrt - & tuc o f^'^'""'-' gatiuum. quia hoc Sacramcntum imprimit chara- intuliflc j caret . qua*ftioncm dico qu6d non . vei a concrariis lenfibus . 4. & . Vnde Dominus Innocenlibrum vnum . Jid/trgHtn. niicntum. gis aflimilatuF Paflioni :{ecundum.vel Baptifmp totatiter. non fie Euchariftia. fed folus Papa. fub fpeciebus iUis & fed iUa: fpecies j non caufant corpus Chrifti .(Si: cundU quid. cohcra itcranccs facramentum iftud . a iure «x- pcenam irrcgularitacis fu frejf». Item. fed hoc cft ibi ad prolationcm verborum facramentaUum.quod non eft pfyf.Lib. ad defendendam fidemChrifti. Item.quac func forma eius. & illa pufillanimitas . Met*- & vnum conuc^tuntuc & .Ita Doilo- manet in Euchariftia n .qutfi. Ad aliiid dico . quia medela quiain prima bet medclam intcriorem contra . Quia facramcntum noax legis eft lignum coUatx gra- 11.& eiTc forma. non nifi enim eft iterabiiis . ficut non Jb% igntrsmtiaexeufit.dtf»cra>Ktnt. lurlfiitttirt ftcinnt itet. fiue danj. . ncp poteftcum ep dii"penlari. quicquid lufiftx dicant.ttrt. funt opiniones . Ad Magiftrum in litera dico .Su»i. fecundum Maxiniam ipfbrum luriftarum.Cocciiui» thif.n»n iiuurrimum Pontificcm. contra puiillanimitatem contra- cx peccato otiginalij licut ibl. D.i.non fic Euchariftia.Ratio fttre modi . quem condidit . quod vna eft gratia fecundum rem coUata per quodlibet lacramentum polfu: n)us igitur loqui de gratia collata per ISaptif- mumjik Confirmationtm firmationc Gr»tia !>»• ft<fm»U ior .vnde ialis. DiftinaioVIII. i hie X fart. ficuc fuperiiis dc iteraiione Baptifmi.non eft . giatiamjigitur.io. quz ipfi faciunc pcr locum a fimih .qu*liy i art. Vtriim Bucharjfitajit facramentum quod ha- morbum quoties pocnituerit. j quam & fic gratia ell dc ipfa duplicicer-. qt}6d non fequicur . ^ Q^v T 1 o I.iib.i.ibi. qui? ibicxcufat ignorantia. facramcntanouat legis habent aliquam determinatam formam vt certa vcrba. & ^tcr. & a Canone expteflb de hoc pcr fum. morbus non dcterminato gradu. ucnitur intotoCanonc. DISTINCTIO morbus . tum ficut illud fiienji ttrtit.<$•}. hcut feqit contra itcrantes facramencum Bapcifmi . exprefsc ita mis.lkom.9««<^vcr6 di- fccundum tjmd dignior Icd gnior jrcm cft & .oluiiTec fuiflet camen ica neceiraria iri ifto ficiit in illo & quia hoc non fecit .& hacc eft vna (congraencia.t.* Refpondco tamen qu6d itcrans . quod fufcipiens bis hoc facramcntum cft irrcgularis .^rgumemg fi'- Seeundum. igitur incurritur hic reftringcndar.fiue daiido fiuc rccipiendo .Vcl pollumus loqui de gratia collata in fola Confirmationc .ich»ti.di^.<i\xi3i cns.lib. tia::fed NHllaptxm ip/o Confirmatos. :Sed caufa principalis initcrabilita- huius Sactamenti eft diuina tis voluit Devis ipfum JUtrgnm. Ad rationem dico.IV.art. Alenf. Conftituitur homo pcr Sacramentum Confirmationis fpiritualiter in . Ncc forre frequentcr itcrans hoc facramentum ignorans ipfum efle initcrabile pec.quia fignificat . comparando ipfam ad folam gratiiam bjtptlfmalem .i9f4.4 fart. Euchariji. maBaptifmalis tantum .l. ncc inflixit pqrnam irregularitatis iterantibus hoc facramen- na Ad terciam . fed in fine prolacionis. fanguinem contineri eurat corpus C hrifti . dicunt cisim quidam quantiim Opittlaluri- fi»nnn. »w.i . redic. facramenta nous lcgis caufant quod res citati in initio q.quia vetba facramencaUa oportcc mul profcrri. vcl a maliscftmiaior.D. 6io . quifl. Canonc: fauorcs & gfatiae funt ampliandi & odia & poc- iterari. fiue recipiens Confirmationem . fed facram^ncum Euchariftix non eft fimul cum vcrbis facramcncaUbus quia dum verba profecum fimul cflc . | j. quianoh ftida.nifi a folo Papa. iijftitutio .art. ftatuta cft iterantibus C»>ifirm*ti»- Confirmacionem. Si autem bis rccipiat hoc facramentum ignorancer.quando nihil verborum rcmanec profe^ runcur non cft ibi rendum vUcriiis. Item. itCr derem.Bonauent. Euchariitianoncft huiuf. qu6d bapttf^ ratur in- Vnde rcgula generalis eft mihi qu6d nunquam irregularitas incurritur .art. Vel poteft dici v(tV<v\^ nou£ legu^ futu» quod inftituitur.. nifi in cafu IrregularitMt alure . facramcncum. fufceptione impcimitur aliquid. Ctnfii^mntio fft initer»bi- Ik.i qutft.& fimiUter cum facramento .f anairrcgulatitatis per iteiatioherri huius lacramentifit in- maifr grxti» gratia feptifor- foccii^s . i. non iteratur qaia inftiti^itur dam . Anitet. VIIL \-b- De EuchanltU Sacramento.uart.q7. quod jiuartum.i V. cft patet. 3eUitm.tex. Ad fecundam quaeftionem dico qu6d fimpli.t0m. dicunc quidam diuerfimode fcienter f <l<?. noluit vl illa condidit.f^ t. ficut toifta tota i<<: opus magiftrale .&: obfequio in familia Chrifti.^o»tenA. non Fund^mttiiM luriitMrum toncluduntiiicgularitatem ittrantibus facra»»n vrget. quia apci reconfirmanteSy vel r^id Inre nou hcbetM\ neque I aygiimentKm afimili bahei locum intanis. qua: confertur in & in Con- cftampUor.

fit qux fubeft illi Chimtra eji. girirf cnntl' fit : ^ quodlibct vi- num . vc magis exciccmuc ad ccuccentiam dcuocionern ci cxhibendam. & quando non .& pec cft qu6d fiat pcrminiftrii ex- tales c6municci. vt efFcdus facramenri. ftum.& languinc nos cedcmir nobilcum fecundiim illa . Quantiim ad ceccium articulum vidcndura xic eis cft an . I i. & do congruum rens tttecentinttia fuaderUT diim fuum cocpus. quia nihil ei coccefpondec & ventrem hominis Huic auccm defcripcioni cocrefpoiTdec veca ces. cft vecc ii.nutrici alimento (piritu<di. Tom.re. fcilicec. illa res . m vel vini tantikmjled cAJpeciesfinfibilispanis & vi- w>(unul.congcuum cil Chci-. vt corporis Chrifti veri .(f// corpus meumy & fimilitcc de vino in calicc. Sc quid fignincecur per nomen huius faccameci. Scoii. Circa folucionem iftius Quacftionis pcimo poncnda eft racio nominis. vrmf(jue Janguit Chrijii realiter contentafuh ilUsJpeciehus §>utgrMti» hiiim fttfrn' mentt} . Quia ipfitis. cft fpecies panis.adCoc. & tiMti» Md «/.quod eft verum corpus . genecacos vita ^irituali. .QuotiefiitjHe hocfa:ieti. & corpus .l .Patet igicur eft corpus Chrifii . 1 1. Dices quod haec ambo func vnum fignum vnius rei . fubfiftcns no inhx- fpeciale cft in qu6d effc^lus eius cft gratia ficutin aliis. poftea focma Deinde minidet : idoneus cum cequifiris neceflaci6 quantiim cft cx pactc cius realiter.Et oranesiftx particula: in fpecia- femper concomitatur infeparabilicer fuum fignu. Si & Clerici exaBam iefcriptionem fontt 1 corpus Chcifti {anguinem fub illis fpeciebus concineci . Prsmicritur cnim pcim6 matecia dicit poft eonfecrationem. parum cutacetuc de aliis lacramcncis. i .i. non foliim in aliquo figno fcnfibili tancum. Deinde ponuncuc cendidones cequificac cx parcc miniftri cum di- cum cicur verbis certis debita intentione proUtis.Cit illa dcfciipcio .&qu. eper. QVantum ad pcimum.& Sacecdotcs. ncc cxhibcretur aftus lacriar vnum integtum fignum huius efFcdus. congruumeft. hoc facramenco.vL Epircopos. nec aliquid facratxfticantMr finguU definitionitfttr- titulA.<ymortem Domini annunciahitis. Apoftol. nifi ficut quilibet panis pco imm{izofa£Ia a Sacerdote.&de fad^o pacet Luc. quia non e(l vnum ngnum. quiafumicuc ibi concincns pco concento. idc6 vcrc func vnum fignum. & tunc ncfcircmus quando fumecemus facramcntum. realicc. dices'Jnc efi fanguls meHs.red pluca. Vnde aic Macth. vlcimo Ecce ego vobifium fum pofTibile huius facramenti . nihil eft quod non ed eft igitxir '.& perirct omnis dcuotio in Ecclefia . hoc fic pofTibilclcilicec fub illis fpcciebus Deo .& quiaifta: fpecies ante confecrationcm non funt facramentum .donec veniat. VtflnithUit' o. diji. cuiufmodi cftvinii fpicicuale & panis. cogcuum CcUentc.Hxc fnimdcfcriptioquantum jdfingulaseius parte» cft necefraria. Parua tjfet deuotiojinon '»!' ^'*'"*^'- non cflcc in Ecclcpacum curarcnt homines de cpnfcilionc: Nec de hoc multi curant nifi propter hoc. Concra 621 I. iudicium. anno.& qus Qu6d corpus 8c fanguincni Ic(u concineci cealiter Chcifti. & catio per fe falfa . quomo- & languincm ccationem. Chriftus fcilicet tales fpecies . & ponicur in liccra. Congruum eft ctiam .8c fequitur ciira auccm hoc nollent vidcri prxcifi. Quptiefcuntjue feceritisjn mei memoriam facietisyEt & fadum poiTuni efle fine fuis cffedlibus. Oppoficum eft de ConfecruUfiinEl.fcilicec in fine mundi. Dcinde cffcdus huius facramenti.& pec conlequens poflibilc. Pono dcfcripcionem calem Eucharifti2:£«fW«y?«4 eflfpecksfen' viiupofl confetrationem faham a Saeerdote verbis certiscum debita intentione prolatis tx Jibilispanis & infiittaionediuimtveraciterjignificarucorpus & C rijli firtgMinemfitlf illis fpeciebus realiter cotineri. fcilicct totus qus gtatia per fe fubfiftens. non obftancc 2u6d fignificenc eandem rem^ func tamen plura gna. nec Iigniiicac vnum . ad Hoc nuUo modp. cohabitr. qu6dfit nobifcum fpccicbusjcogcuum eft qu6d|fit nobifcum Similitcr fi adum pcolationis vcrborum facramentaliiii enim nefcicemus quando efTct nobilcum.quia lioc facramentum cft cxcellen- tifIimum.indo non. & nomen eft fignum ad piacicum illius . : Nomina Synonyma .Ec hoc firraicer cenendum cft. fi nihil fub fe conrinctct de quocunque . vt facramcnc^m J Et dico f j J« . Nih enim cocpus Chrifli cflec in faccamento Euchariflia .Non enitn eft Euchariftiain matecantt^m vna fpecics fcniibilis vt panis tantu. conuenientec fignificacuc fub fpcciebus panis inillis pec & vini.Hjec Quanttim ad fccundum articalum. fi Tcm6 videncacioni. cft cft . Patet de fido. Eticharlflid & ex& congrHitatem infiittaio.pa- & re..continens Deum.& pedes leorrit^ . j 8cde confe. Secund6 aliis videndum aliquid fubcft illi cationi nominis. fefitum. variis truentiit.quia aliud flgnu -. 4. SCHOLIVM concinencef & cius 1 quidemdipoftquam cis cradidit fortnara confccrarionis. aifimaljjabes caput afmi. . CecrdinAti» jUdftitnU.Hoc ecia cealiccc. vc fpecies panis S6 vini cocpus Chrifti. Perihertneniat c*p. menti. quod eft Chtiftus totus. qux iunt & ad conjHnmettio/tem Jkculi .pcobabitur diflinit^ pis 1. dum eft tes . ficucyKpr<i oftenfum de faccamencis. nihil iignificac fed Euchariftia non eft vnum faccamencum . & pccnitenriam ad dignam fufccpcionem faccamencum.qui fuo landto corpore. ecga eodem modo in propofico. cui compcric fpecits ftnfi>ilis pof^s (^ vini. quia plura nomina .qu6d perccpcio huius lacramenti ab omnibus Chriftianis femel in anno debec ficri cx pra*cepco. fub illis fpcciebus cealitec contineci poft confc- Hoc autcm ptijicans w».& reucrentia ad eum dealitec bitaad cecipiendum.quod eft correlatiuum.quando cocnas cum difcipulis fuis firegit panem. fi tcfpondec illa ei. quod flicationem partium r«a. dico quod reale aliquid fubeft huic defcriptioni iam pofica:. vnum .omnes vtriufjHe tet extra depaen. & fanguinem pcetiofum . & ide6 additur viraciterji- fanguinem Chrifti fub fpeciej^us realiter Kontineri.8cc. fcd cepugnacet fibi dici ficut ha:c racio eft in fc felfa. Pars 1 1.aliud fpecies vini.dicitur tec in quam habcc . netur fuh hit fficiebuii fia . quod cft in anima 1.fed realicer fecun- vfijue .idc6 nutrimcntum fpicituale . X I. vt fic nobifcum in illis fpeciebus pcopcec conucnicnciam fpccialem.r fangpineni pcetipfHro.& fic pcrirct omnis pr£pacario. Quia tam quam Laici pacant le per ConfefTionem . aljtey enim cffet orario . Item.& dedit es:Hoc inquic.. ide6 addituc po^ confecrationem.Qu^ftio quod non ens . nifi proprer rcuerentiarn huius. quia congcuum eft tumautem illis Alia faccamenta Nutrimen- conucnientec fignificatur per nutrimencum corpotale. fi libus quzftionibus hic infcrius apparcbunt.vel mali Chriftiani.

quia for- ma talis non eft aliquid in fluxu . . . & gratia efie(£lu gratuito.-r_ ad formam facramentijtunt tamen iorma conlecrationis facramentalis . Hoc etiam eflcon- ibi corpusjigitur libus.hoc facramentum non eftilllud autem quod eft dc forma. 1 . II.rorm* huius cramcntorum eft in continuo fluxu . tinfubfijiins- qu6d autem corporis non ciebus Titbilifimum faeramitum. tunc non ^//^ />fr4. etfi non forma facra• 1 Vtrbafunt form* confccr»uonts. dc oratio dicens & ti.Forma autera aliorum fa. bus . defitionem talis confecraiionis. fic eft corpus organicum totum corpus. . facramentum ? Rcfpondeo quod fic. vc\fieri quia cum vnumquodque conftituatur in ejfe per fuam formam .id eft. cjuodfua gratia . Prima. fpc- cfic- & In quatftor excellentiis excedit Euchariftta reli- ^uafacran. tnnguinem al 7« ^'*^'""''l''* turalc alicuius effcdus naturalis vnius. fccundiim omnes. cuiufmodi totus Chnflus eft fiuiui defimm in hec facramento. quia fanguis non eft animatus.^ inugri- modo duo fi enim accipitur corpus pio toto co. quia corpus .Patct igitur quomodo hoc facramentum gratis informantis. enim pluvnum fignum na- in materia de Baptifmo *. Quarta . quam fjgnati. Sed quomodo cft vnum ab ^num totale. heterogcniis.„<.licct in formaliter vita & ifto : omnibusiftis modo funt vnum tantum integrum corpus & fanguis .& indiuitum.. 622 cum dicitur in definiuone Ta- dico qu6<l (ic>quia crametijquod ejiftgnmn jenJtbiU imtijitilis ijfetlus.Deigratuiium.ucharifliam & & decla& fungtiisfaciunt vnum^ vnum facramentiim ejfe rat optime cjuomodo corpns . Matrimonio.fed nonfacramenti permanentis-. continet corpus Chrifti . qu. fignum vnius omninofignavnus libcr de Diuinis no- ctiamfi ficret totus prolata funt. ftio. quo- Iftud Sed eftne vnum tuchari!!!* eflvnum facramentum. funt. & pcrirct omnis deuotio. & aliquo »ni- ffpn ejfe mMum. quia ex quo congruum cft. & fapicntcm. Idco diftum eft fupra in de- tionheligrn finitione facramenti.&reuerentia ad futceptionem cius.& neruis. vt corpore organico.p*rm»nmtit & i^uomfio euchuriflia Chrifti. muftum. SC H OLI VM . non cffet tunc pcrmanens .quje poteft animari .& vini. dum verbafuntincontinuofluxu tunc non efiet nobifcum in aliquo figno fenfibili conucnicntc nutrimento. & fcd vnum vnitatc integri- fanguis ifto modo non tunt & differt fan& ide6 etiam ifto modo unt duo. (ine enim non fit & non iftis eft vita.ieitur verba non pertinCnt r r r r _ . & habct . hoc fa.non t„(harijli*r menti.<ju»dfit permanens. fundamentum . menta. fit nobilcum : fi . fnnul.hu7us%'aZ menti .feufignificatumprimum. non rolum accipitur ibi effe<5tus inuifibilis pro gratia gratisdata velgratum faciente . 0« vndionc fronlionc vcrborum in Baptifmo . & fic habent vnum indiuifibile . fentantia. eft in ipfa. vini.\i^ Patetdc ablutione . cuiufmodi eft quodlibct facramcntum . quod animatur . tfuodfimper habetjiiumfigni' ficatum.i.quod voluit CoKgpuentU cffc nobifcum in aliquo figno . confc.&gratiam pcr fe fubfiftenide6 nobiliilimum facramcntum efl. & ita eis correfpondet vnum fi^num fed non vnum viiitate indiuifibilitatis tatis. Tertia. quia quando verbadcfinunt efle.Lib.c6gruumeft quod per- ^'*'"^'l^'^- manenter fit nobifcum . & torpus c<r f"'* guii fa iiint vnuntjignU.qu£c eft fpecics lenfibilis panis.fequitut quod diu hae fpecics confecratae mancnt diu permancntcr illis fpeciebus prolationis cf- fed .plura poffuntconcurrere adomnino vnum fignatum dcnotandum:Vn. tem & vnum & ad hommem ad Dtum ilUs inu ifibiiis ordinantis falutem. & tamcn vnum totum integrum. diftineuitur exceUit iUa in quatuor.quia facramentum pcrmanens benc habet & inceptioncm confecrationis faccamcntalis .poft confccrationem permancns eft. &: fanguis funt duo eftenpoffunt habere duo figna ea rcprsctialia .fi adfit intentio Miniftri. quod primo & totum animaturanima . Patet de fe licct fit propinqua matcfic corpus aniria carnis. Chrifti fub illis circulus enim dc Ugno rcntibus vitis enim Euchariftia defignat: foliis vi- cft in fe vnum intcgrum. fed integritate.-„. cramentum eft.Hxc omnia funt de veritatc corporis viui. pilorumcrc<5tio. quuntur plura .Secunda. non fent ibi fpecies adorandae fine idololatria cilim hoc fit quamqu6d tamenim etret in inconueniens.Forma igitur huius facramenti. quia alitcr nelciremus quando cffct nobifcum. organicum . fed in vltimo inftanti. Alio modo accipitur corpus non tantiim pro eo . fignum. fe<l fucccfriuum. guis a corpore ficut pars a fuo toto f vnum .vclefrentia huius facra. iuftum. vel eflentia facramcnti . ^. Ex ratiunc fignati fic Corpus Chrifti : & fanguis modo aliquo funt vnum . per cft cjft fe ftantis.fc>- Chriftum. ita facramenri quod poft talem fluxum non manct forma fa- & 'M^f^^l^ ' prola.q. Scfieri. didum cft »d}. vt funt pars & totum. . cxcludendo fanguinem .enta. tremor . Qualicer autcm duo polfimt concurrerc ad conftitutionem vnius figni integri.eft corpus Chrifti fub illis fpcciepermanens . Deum huiufmodi cffc . fupra flur» ralm itatu- .quia vni- cum tale fignum non habct plura profuofundamento quod defignat . . habet aliquam fimulta- tem cum facramento. quando ctiam non bus habct f^ gruuni . F. & tis cum chrifmatc .dum verba profcruntur in fine prolationis . Ejfe Tuch»rilli» (itfignum fenjihile ininibus. . cuius verba funt forma.Si enim tantiim eflet nobitcum in^m. matum. jn Confirmationc .bonuin cft . vitam .& proreruntur. quod eft fignat . & forii Mtci- tatis. mante animamjfcd pro per tignatum fe fubfiflente . fcd gratiac Significat quod circumdatus fine vnitate t^undamcnti effi:- (5lum.m /(oB[uefAc!ur. .& quando vcrba funt.qu6dvcr- °* _ banonfuntdeforma.infor- . SCHOLIVMIir. cnim facramentum primo eft permanensj afunt infiiri non enim cft Euchariftia . ^uod contineat licet . cramenti altcrius.& fic de fignoverccudix:Efto tamen qu6d fit verum tamcn ad vnum fignum ad placitum. quia fic non nutriunt.IV.T cftftgnum dilcretum cx diucrfis. quod tamen non eft verum quia vnum fignum vt timiditatis. quando & 'Duplex eer- . aliis diuifumrRcf- pondeoquodhoc facramentum tjHomodo plttrafigna partialiiifaciunt vnitmfi- ab aius tacramcntis & .Chriftut.t <vnum figni.vt fupra didum eft.totum eflet fignum alicuius vniusindiideo fignum ad placitum poteft effc uifibilis .& quando non . 1'""'>''*p''f>~ vfquefit Cionu veraciter contines corpus * terexftlltt 1* r t r r lcd quando verba lunt.quod patct tam rationc figni. partibus homogeniis . vel fignis fenfibi. humoribus omniqua: funt in tali corporc . /^. & ccriis verbis proferendis & v«rbi$ in Poenitentia & . vt pallor . (fr figfti^cet gratiamjithfiftentem.DiftinaioVIlI. fed pro omni eo quod includit tale corpusjVt pro partibus folidis . licct ra naturalia non pofTmt cffe iju. ExhocfcquitutvnumcoroUarium. & huiufmodi. vt ofribus.

ficut priiis dixi*. vcl fpccierum panis &c vini .& hoc fa- fulccprio huius lacramenti fic StutmtJtfacrjtmenta .qui ponunt facramcnta habere caufalitatem refpcdu gratix. ica vcrc hic poceft cocedi quod pcr ipecics panis & vini.art x. przmium. cui confertur per gnum gratix clTcnrialis. vc pcr dcbitam ncccifariam diipofitionem . nam ficut ntc ifta . ab differt corpus organicum ad creationcm anims . Jq rcucrentiam. propofitio . . qucm continet. forma fliaftc illa I O II. . qua(i ncccdariam. Et (icut in aliis facramentis conceditur quod pcr (a- teria differentia firiunt clfe ncccfTitas in his. & indudlionem eius in tali corporc lic diipofito:ficuc cnim mericu & corpus organicum eft diipoficio aliis Nam alia facramenta (igniii- ratione figniHcati. 1 i .)coc<» Oxeu. Chriftum fcilicct.memb.c.\nt. ficuc debct. quod corpus . inuifibilem.4part qutjiif.iUorum facramentorum.i.!. •r. Q^V & II. . Ad fccundu.& ita non eft cadcm Ad tertifm. quia cum dicit hoc efi corpHS7neHm\c^xio quid demonfbrct hocpro^.qunc funt Pacet dc fido accedente ad Baptifmum. quod & talis.poft conlecracionem habccur gracia fubfiftens & vcrum corpus Chrifti. non foliim quantum cft ex partc fui . non corput metan pro eftconucrfi- illud. fub fpecie panis . Ego tamen facilitcr dico. cft & vnitatc fciUcct indiuifibilitatis. fcd funt forma confccrationis. vt meritum ad prxmium . nent i\ht (pecics . nulla fadla illo inftanri . D. qux hic virtutc lacramenti veraci- tcr. patet ita .No cnim pollunt hoc poncre refpedu gratix fubfiftetis. quia in pronomen fit falfa hoc deinonftrac quo profertuc hoc pronomen f 4 Arg. igitur hxc oratio yhoc non eft tunc cffedHua .i. dum ma* in ratione primi fignati diftinguuntur fanguis .primmm nigatiunm. quod hoc (acramentum fcniper cft verax . ma- & fpccies panis eft forma. Item . ^utmoilt Ad primum argumentum..habecur gracia accidcncalis. non. AltiHitas ffeciertim rt- fpedu cerpt^ ris Chrifti. V6d |j^^ tionem mznhociCi fubftantiam panis. Sc fiout non proponionabiliaggregationis . quam figurant. Secundo .«rr. 5 9.ichard. & ipfum continct. dico quod habere rationem vnius & ifta pliira pofiiint ad placi- figni inftituci intcgrahs quo tamen figno in . tuehariftia habet fermi infaaoeflci materia rtatiter liiftin- Hatn. etiamfi minifter fic fidus. modum virtute fa- meriti . meum . : vnicate aggrcgationis ica fignum Adqusrtttm: & . picndum. ).QujEflio Matnmonio . vel pricims . qua ratione cft hic *d.t. idco faciliter non cuadunt. . quia neutrum cft corpus Chrifti . & ly ^^r dicac eorum pr. Scd Euchanftia. ficut alia facramenta fed ex omni parte continct verum corpus Chrilti fub illis ipcciebus poft confccrationem . Adprimnm arrtitnentum frinffale. Ad tertium. {y A.& gratiam accidentalem fimili: fi communicans cam dignc fufcipiat .D. quamdiu maTertia differentia . t. In iftoautcm facramcnto forma eft realitcr idem quod matcria . quod Euchariftia femper in fc continct gratiam fubfiftentem vc per difpofitioncm . i. quantum eft cx partc fui . Patet ex iam £x przdidis difpoficio necedicans. & vc ad . fi corpus Chrifti . cx inftituciunc diuina ad placicum ad gtaciam fubfiftcnccm.xlcntotum corpus Chrifti.i.diijtnUm. tamen non fcraper illam continent. & panis vini Patct quod vcrba confccrationis non func forma facramcnti . hoc facramcntum 9' conti- ri!}i» nttrealitir qntd figoif' c»t. forma facramcnri '& confecracionis facramen- tumtotaUs. vel qualitercunque malus .qutfi. ibi eft fanguis eius ifto modo furaendo coTfus pro toto integro cx partibus fofluidis humoribus non animatis. . formx facramcnti.vel alia facramcnta. Quarc hoc facramcntum rtfiaextmni fcmper infallibihter habct fccum fuum figna- & farte «/l i»- fMlibdls fgntndo.&: infeparabiliter concinctur. & indudlionemvltima.q4. vel Poe- Quarta onrni* cramcntumcft nitcntiam. .ficut difpofirio efficit .& vcrba pro forma.vhiSuiT.quz eft Chriftus. qu6d ibi efi corput meHm.vt Chriftum. irt tum non j alia Licet enim in alfis facramentis. . Primo quantum ad confecracorporis . & fic habent propria figna fua partialia diftin(5ta poft confecrationem ianguinis. fi impedimentum fidlionis infit.vel fimplicitcr indiuifibilis- -. poiTunt diftingui plura figna partialia fignum eft vnum indiuifibilicacis tcr vnum non .quaE bihs panis ab illo . & Euchm» confecrationts qtite ponitur in £anone Mtp.Thomhic qutjf. qui eft caput omnisgracia:. quia vbi cft corpus. licutpoceft cramencum tcm panis . arn.tione confecrandi.qux ponuntut forma.jl.iftudiacramentum fignificat gratiam cirentialcm . quia caufant difpofitione ad ea in anima. botmaMc x. panis enira eft •. ef qneU /t^ni/. & ter ytmm fignum & praeparationcm nadr illud 11 & T j£ S qu6d per- quando debito modignam EuchariHiit pgiiy^cat *rfttMII »e- fufcipicur dico A\enf. Adquartum. quam dcfignat.& veracitcr non continet gratiam accidentalem cramenti gne per nifi . qucm defignant j non fic alia facramenu continent femper grariam accidentalem . recipit gratiam accidentalcm etiam ab illa grafc tia ellentiali . fic facramenta femper habeant quod figurant. licct in confecratione panis corpus fanguis fint vnum fignatum integrum .t^ ipart q. /id fcHndH. feruata forma confecrationis Ecclefix . cui afE- contentum realiter. non quod fpchabeant aUquam caulalitaccm faciendi vini poft confccracioncm di^is.y fit corpus .Mfp. intcnSeU ^ttcha. quia di- prsparans ad fufceptionem Euchariftia:. fcquitur qu6d propofirio efi efi corptts qua: cft vera.confecratio au& vini habec panem & vinum pro maceria.qu6d facramcnta nouas legis efficiunt quod fignant. neceflitans ad animi virtute cant gratiam accidentalem ineflc 623 I. & alii$.dico quod ifta ratio benc cocludit contra eos. Deus cnim vcicur illis fpccicbus ienfibilibus panis.fartjut. hdis .aut accidentia eius* propofitio cft falfa . iUis fit . cepcio facramenti mcntorum . vt Chriftum verum . lo. circumftantiam caufx inftrumencalis. 6" <o.poft confccrationcm eft fi- eft r n ipecics («nii- cfFedus gratuiti per- manentis i qui femper concomitatur fuum fignum: fcmpcr enim poft confccrationem confert gratiam fubftantialcm .K. ciamiit ibi cies illx corpus Chrifti ibi congrua Deus ftens difpoficio cx infticutionc qu6d fub facit corpus Chrifti quxdam nifi ficuc & ncceftaria . & . Mia facramenta grattam aceidentatem pgnifeant. &c manducario iftarum fpecierum gratix coUat£ accidentalis . ifta eft facra- (ufci- vini. fcilicet gratiam accidentalem & .f'i* qutft. corptu conuerfione alicuiusin aliad ua alicuius in meum . ibi ^^^^ fpecics.

Exo. AUa camcn rado po. fi pollet ab illo communiter . Jhem.Euchari- fiejuuntur fangainis Xac\^fedefiihflantiainegantD. Item . Hoeefteof pus meum vt an fola fujp- loco Qutpridie. .vt duhium relit}uit.iirtviJitmr. ied ante ha^c verba cpnfecrarionis prxmittitur quxdam : ^ui pndie cjuampateretur. ita . ficut Angclus . firtiMm. d.fedplurei fltvera? tft dt tjftntia poficionem coniundlionis. I jncn. qui loquebatur Prophetis in pcrfor na Dci. eharifiit. . 5 Circaiftani quxftionem tpa funt videnda. propcer prxccpcum £cclefi<E.4trt ^. ficut verba fignificantia conuerfioncm continet in ic plura fignata parcialia . Deprimo .fedfri- verha pncedentia re^nirantHr necejjitate Jacramenti.^. Patct ex qaxftione prarcedcnti.Authtr nt' borum debent fignificarc contentum facra.ad ifuos Scotus inclinat. liuhion.dum hie. i . j)rim6 fjf & illa fotma . hic. hoc tamcn non ncm Ycrborum iila tc fic prolata \ miniftro concentum i facit aliam fignificario- prolatorum igitur non . j . ad denocandum * RJehatordincm formje confccracionis ad vfum matc.cap.}. Ut. adign^ri .hoc pronomen poirefTmum meum dicet minirelationcm ad perfonam loquentem } ilc & Arum verba proferentem ^fa cum non fit corpus . poteft habere vnam formam ma confecrationis corporis ica Confcerati» •vnius ffeciei gritacis f:orporis . in fignatQ fuo vno. Item . vt corpus . tcft hiftoriaab illo loco I. vni. viui in fangui- & |iem. i . tegrum. eftcor- fus wfnw^quia ifla verba przcisc fignificant conuerfionem panis in) forpus . fatrmciefiam . Sact. inconnexio verborum facramentalium. rix confecracae . Diftindio VIII. verha ea & Ecclefia intendunt.P<i«w .4.Ex to cvedimHs .<jua Chriflus cft for- corpus tneum. & non eft de cfTencia confccrationisi mtnti £h. & ly enim neceffitateficramcnti . ^otHm. quia Ecclcfia noluit aUquam ra- fint fubflantialia. tjut cenfentur Thomfup. miff. tenent . Contra Vcrba facramentalia ex vi vct. vnitate tis 4|im Chrifti fubfpeciebus panisrealitcr.& k Chrifio A- iicceferunt fuccejjores.ftrmt. & vtriulque ligna* ti pat tialis eft vnum fignum partiale vna con- & fccrationis inchoatio vnitatc integricacis. fpd io Ulo ioftami>pro qno profcrtur. ifta forma . Quanciim ad iccundum vidcndum qus fit forma huius facramcnri.quiailla * D.cnim & pro- ferat iUa Ifiaac. Ptim?) qu6d aliqua fjt prxcifa forma confe- Poeifi» fUt[iionis. igitur Euchariftix miniilri loquentis. : verba non funt dc cffentia facramenri . . *ggregationis litatis .Durand. fit enim magis interpolatio verborum int^r con- & fccraciones corporis fanguinis.art. vt proferant omnia verha.eJfeformamcorperis.& tioncm corporis adoracur Chriftus.eA addita pecEc.art. quiaficut in facraniciito Euchariftie funt duo minifter pofTic intendere vt loquatut .Cur ftMMtur eaim. non ifta verba hoc . ica fignum incegrum plura figna talia .& ideoficuc vna par$ cort^ tn» in'egra- illa 4. 2 .Ruhion.Ucct. Sacramcntum trius ba pra.cace aggregaciopis . & & Canone in Sed hic crari eft addita hatc eft corpus per meum .i. confe- vnum dubium . expo- Amb.&cc. 4. fi diffuta pofita fuitret feor-r aliisjnon fuiflet fencencia completa. figni- dicendo hoc efi cor^ fus mir»»>. eft it>i Corpus ChriAijigitur &c. non qiiod patet. fcntantia . & Pi- i^.BaJfol. qai vlus non eft dc efTcncia facramenci \ calis aucem ordo non cft nifi per ap- cepit paiem ffl hoc . tier^aficjuentia fanguinis &pofi illa. .art. rc Arabrofiusdc conLiecr. i . peccarct tamen quiiUam .Bon. j for- igicur haic vcr- confecrationem fangui- hic eji calix /an^uinif mei. ide6 vc vicaretur omais impropric^tas .Siluefl.ac» & & idcra exprefsc videtur dice- c. .ficut tur multa proptet rcuerentiam facramCnti. 6z4 V.& duq funt dentiaiHiJs fignatis. Quanciim ad primum.iUud fignatumvnum . . propofltio fic erit . nihil figni>- Tu es homo dum tu curris & c.. nec perfeda . Caula autem quare hxc coniundio additur ab Ecclcfia eft fecundum vnum Dodtorem * . intcgrita- vc ficut fignatum integrum . communiter ejfenticlia if.^ui negantficumStm VoElorem prteedentia fic pon ejfc certum an recfuiri. pronomen prim* pcrfongE iicut ^cat petfonam ioqucntis. nifi qus Chndo in Canone tradita efl a fed . .deindeverhaMoc corpus v(ltam.fup. efl hxc autem couiundio enim.vidcndum qujcfit forma. D. Albert. fed ifta verba hoc eft corpus menm finc aliis prxcedcntibus non fignificant corpus qiipmodo (ignata. Secund^ quanciira ad vnamformam & z/nitateintegritatis. igitur vcrba fignificant abfblu- H^ii illis fic prolaris non . non indiuifibi- figna partialia corrcfpon- & ilUfignata propric rcprx- qux tamcn £iciunt vnum fignum ip- alij mo^Matrimonio.f. non^ Itcm fccundp itnitufm' ta a Chiifto iic In forma facramenti tradi^ : non Ucet aliquid regulariter inter- ponere j fed in forma confecrationis tradita a t^hiiftp non habetur hxc coniun(S^io enim.quia poft confecra- confccracionem languinis. efl enim corpus cxprefTis verbis prxcedentibus aliquis nihil diceret &c dicitur coniun^tio erum. quod eft vnum vnicace intemulcorum correlpondencium multis.vide Fahr. nullus ^uangelifla tradidic illa yerba>quibus fanguipem cpnfecramHS. & incegricacis vcpa*c.art.ct apropofitp . optimam regulampro minifirisfacramenlorum . hic. Deforma Calicis mei.hic ftia l.(}.i. confccracionem percinenc. eiunt.& fanguinis fufficiunt ad fttjjiMm. Lib. SCHOLIVM al> alia. Cum Martht. menti . prxdida oratio fum ab .4. ripnem diirucam ppncrc in Canone frgo&ic.BaffoLq. vel integritatis. Egofium Deus Abraham . . .ergo. Cpntr^ mr<« de celeh. <juii t/..omittei. Prdmittit verba (onficrationif panis (epti. fed tantum ^dducuntnr prc^tet reuercnriam facrain aliis facramentis adducunmenti. (fr Deu^ Eiod. quarnonfuntdeefrentia eiusjpatetde 6apti& eifat : fvtialtt.iicut ibi h(u: .i.& omnibus. quap ad ncu. C. art. tj. . axt Innocentius III. &: ic ncndo verba Canonis. & (anguis quorum ytrumquc Kabct rationcm fpccialis & partialis ifignati & taracn funt vnum fignatum vnitatc verba in perfona Chrifci . \ jn corpus fufficiunt conuecfipnem vini. Item quarco fdf^rttm' reprsiencans indiuifibiUcatis (ijuam regulariteirinterponimus.cisc fufficiunc ad pis . non effe neceffarium An calicis ejje . nihil adhuc fado circa languinem de confecratione cius . .. Forilio.Secund6. dico qupd harc adformam confecrationis videcur qu6d vcrba fignificancia mam confccrationis fangiiinis . AureoLa. Tertio qua: fignificat Enim run .& primo quancum ad confecracioncra corporis. . qu^d & . cap.vtrba funt vn* for. * quod fic.Capr. . <]. Ponit fntentipne.j.cratioiiisEuchariftiaf. ante. & diftucaab alia dicionalis feparaca ficaCjVC ita fi diccrera . qua vtimur pirca confecrationem fanguinis non fit rcda> quia nuUa debet poni fprma confecrationis. c^\ih^ formavcr- torumt^ttjicut in CanonefirihitNr & fofioli ^ ah eorum ipjis .

fed li dicerem htc eft dolirina mta .arum vtra- verbis przcedentibus neceirari6 vt vidctur. qu6a Chriftus non rnftituit nobis in Canonc. accepit pantm in fanilas ac venerabiles manus/itas diccs.& qu£E non. faccrdos.exponitur per hacc verba ille pro vehis eftwjdetur\ vnde funt dus propofitiones.quia nitens eam in errorcm . . eft ^^^ vtens forma confecrationis pofita in aliquo Euangelio peccaret. non fignifico hanc efle do- .vt ttntia. vtThttprMft uerfionem vini in *• . . finc de forma . prjeccdcnti amtftmt c>>"^ vm'.quia hoc tocum cft vna oratio. qua: denotanc conuetfionem vini in fanguinem . & addunt qu6d quxcunque fbrma verborum cuiufcunquc Euangeliftx fuiE- 7mfug:.Aoc eft enim cor- . qu6d non cantum ha^c Alii dicunt ^ quod .& qux & tamen omnia dicens fub intentionc bo- non.fed tantum vtens verbis . quibus nos vtimut in confccrationc iangui- /niii.^.iK>. narrare hiftoriam. 615 II.^ illt non eft f «iV ttfnla»1"«* vna propofitio .quia Item. & qux non . quia ficuc ilia vcrba . y^j diuifiemi.non conficit.fuitChriftus.ii ditionalem addo pars diccrem/.& fimplex nefcicns prscisc qua: verba pertinenc ad confecracioncm calicis .'t. Potuit enim: quicquid potcft quod fit addidiileiAor eft corpus rneum f.quia facitvnam propolitionem nis ' pcrfcdlas propoiitioncs includic & dtemiTeftamnti ad confecrationem fanguinis. quia hsc eft & nuUo modo vitiofa in ignorantia inuincibilis.. Similiter - cum diciturquodhocadditum.. /^a^^^Tfr' crationem. quidam fignificant di- con- . \3\ct iftas duas .quod nondetcrminatur. & complcxionem vnam finc alia. quia omnia illa verba.ncc confe^ freriieftmid crat. vc hxc & noh corpus miniftri.<fui eft alhus.&illa no. Vndc \y . Ideo periculum cft "'•/>/«/»> ^«^orit. fic : habeancui cramentorHm »'"»«/''''<• . Sed de forma confecrationis fanguinis <^»«-<i/. ^*^'-'' di^on^is.ffumptum de t^irgine & eodcm modo hic. Icem.Iudex ignoransqu. fed tantum eft calix illa .quod lecrationis eflc confccraroria. <jui deturScc.non faifum eft.fi loco implicationis ponatur. Etratio huius eft. non quia licec in ciac illa implicatio cedentibus . perconfequcs ma facramenti Ordinis fcit .quia pronomen poirefli- tenmnata.s poteft baLtizare. fed pro vetis tra- . fic in propofito fiprsmittantur ha:c verba Canonis . fcilicet . Di- ^uod nihil faccrctvtens illisverbis. Aliud Dubium eft . & qux addccor^nu^ no" 4e forma .cAlieit. vcrba tali3. quibus mod6 vtimur. Ali) dicunt D eft iigniHcacio. panis .oportet vti cic f^ . Vnde magnii periculum cft hoc aifirmare. pertincntadconfecrationcm faiiguinis.itaifta verba . eflct dubium an ali- Trimmrt»- . & tamen Verc conficiunt .Dico qu6d hsc ratio non valec. iunc defor- nia coniecrationis vini. propter impli- quam importac. quia Euangeliftx non intendebant perilla verba traderc nobis ^^^^i^ *l'*id'"" ad hic confecrationis fanguinis non videntur . ius & vinute cu- Vnde linc verbis prxcenon habent hzc verba qu6d fint fa- fit ifta dcntibus confecracio.fcilicet Chriftus.nullus dicit qu6d lit de forma confecratio- nis. Sed vltima opinio non placct .quia oportet ipfum intendcre ccmfecrarc fe. hypothctica habet ilrina mea \ iam non fignifico qu6d harc eft do^rina mea . Teigitur. y ^ ^ais tonh- noui ffttioim. aucem copulatiua duas prppolitio : conftat. Aliud quod fequitur. non vt quat func dc fgrma .Similiter dittio impiicata in propof Anforma magis dubium.qu6d facramcntalia fint facramentalia. fint de foim«. vbi non habc- tur certa verba.ne(. niiiil i\- es iunrnul^ fitione Steumla. tpti fro vohis &c. nifi ficut hypoihctica con- ^llHthit^'' qu. languinis .cuiufmodi eft harc. (jui fridie^ ^uam uum meum refcrtur ad perfonam dicentc. nec V nde fi ego dicerem Paulus dicit fti.& aliquid faccret.Secrates U^. percincnc ad formamconfcfoliim crationi'.r ptaccisc pcr. fcd bona intcntione legens ab illo loco . de Pcenitentia. fcd dodlrina Pauli . Nam Grsci non habcnt iftam formam confecrationis fanguinis . efie talia.quod falsu cft. nec ignorans pr«- vinccre cadit cifara formam confccrationis eft pcrplcxus.qu2. qucc verba ellent prscisc dc forma cofunt addi. ilrinam Paulijfcd meam .currtt. Prim6. Nara quxlibei propoiitia . fangtunis mei n»ui & ttemi Tffia- fanguinem ^^^^^ &c.. Siraiiiter etia fcqucretur &ignoras zas. qui fciat quibus quibus verbis imprimatur charader Ordinis.quod cft falfum.qu6dj quqverba pertinent ad confe-. quz fit prarciscfor- igitur nullus poteft ali- ordinarc. homo currit. cuius lunchxc verba.Tccdencis. quam nos habemus . qui fcilicec fanguis .fignificatur ibi farmam ""J- nem vnam .Hiceft calix fanj^uinis meinoui& sterniTefequitur fecunda . li nisjincludit orationempcrfe<flam. ^ mo. quz vt . quii non exprimitur perfona Chrifti.& tamen fine periculo potcft ignorari^ quem quia eft ign orantia inuincibilis.nullus Epifcopus eft . Multa enim adicdliua poinon funt dc forma confecrationis Refpondeo icitur breuiter quantum ad hunc articulum.vc nuUa fignificationcm cora- quud vna cms fateretur 5. eftde forma confecrationis non valctjnon cum enira lcquitur qiiod- cum co facerc orationem vnam. plctam tantiim que habcc pcrfedtum conccpcum . quiatunc bonus. minifter nefcicns cundum formam confecrationis non poteft autem talcm formam intcndere nifi illam fciat. quar fignant conuerfionem panisin corpus. de forma coniecrationis.». & intelledlum . hoc dcter- dicere iUa verba cflc pr^cisc de forma cofecrationis saguinis.cum non habeamus fortaticii eft dt mam traditam a Chrifto . quod addunc dc implicacione .ha:ccnim. non abfolueref. & non.fimiliter qu6d minlfter bapti* verba Baptifmi.& cationem .aiitr tamcn alianvpartem con- tu es fuhftantta /»«j»»f«.hz in propofito.qux fccracionis fanguinisincc Ecclcfia de minat. Similiter mouet . ita qu6d qux Chriftus vulc fufficit ReguUfttnr tione ral-i pr» /«- eflc de forma confecrationis .- tinenc ad formam facramenci Poenicentie. cftparsora- & ita cotum pertinct ad for- mam cofecrationis fanguinis. includit his. * neceflaria fcd cantum . enim qu6d proferat cum ifta intengeneraU . fequitur Tlion. . na. gnificatdcraptstalia.led no cft pcriculum ignorare.vcl caufalis. praccifa zarct./». ille efundeturpro /•*»»«*'.. & & ^"^^ propofitio copulatiua. tali. quiapericulum eft airerere quod nefdtur.& ide6 adhoc qucidcorpus qu6d fic.hd>: quotiefrun^uefectritis &c.Sc & ille .g. in qua cadit implicatio in icnlu diuifio- eftalhus. hxc ep do- corpus Chrifti contineri. &c. vt hsc tantum. quod contineant corpus Chri- cramentalia.vfque poft vcrbaconfecrationiSjVblens vcrba con- & qua: non func non confecraret. mttt/faria vnam ita 5ocr«r«y?<^/. fenfu compoficionis fa- vnam orationem cum prx- in lenfu tamen diuifionis funt ibi & A\xx propofiiiones oratjones.& nc tionis pr. iftud fcilicet .Qusftio •iii non fit confecratio . £x quo patet improbatio iftiusdi^i . liabco oratio- Chrifti fignificetur ibidem contineri. &aha non. & ^JfV^e Socrates legit drfedet.no baptilaicu.

vi0.vel fuppoficii fu- . 10.quod fignificat Pcr pro aliqua parteteporis prolationis huius propo{it\on\iiCa:lummouetur. ^uod tionis propofitionis hoc fignificantis.ante finem prolationis.fi proferrct verba cii ifta illa adhuc remanct cadem difficultas qui priiis . ego curro .^. Oi.T siitcaufa. quia fialiquis non ponit aliquam partem difiunctiuam infert C HO L S M V I vnam patccm fum-.fit ignis. non po- habcantur coram Dcoi&tunc vctc c. non reitringicur ad fupponcndum prxcise pro fuppoficis pra. fed lolius verbi . fiue iubliantiuum.in potentia.N6 cnim fcquitur fi fuit aciuaefl «g^««V. 626 Itcm. ica igitur A^f aliquid dcmouilrat.''' M/?/»»/.quia pFo inftanti prxfcnti fit dcmonftratio .prirmittendo quod propofitio.non crit conucrfiua. & non iii cxtrcma alicuius propofitionis .& abfolait habens talcm intentiorem gencralem . ncc pio vltimo inftanci prolationi« . n»ti.Pofrct cnim habc- coccptus dctcrminatus in finc prolationis ali- cxtrema cius fuiffent prius vnita in rc.ficut in fine tranlmutationis cjutd Contra iftud vltimum arguo prim6 9nefolutl» Sed tunc eft dubiu. frefofif.vel falfi habcndi per ea. vcl in proximo cft continendum cft corpus mcil} & hic difiundliua eft vcra prpaltera eius partc. natus in fine prolationis alicuius in inftanti poft codem inftanti fiat vnio cxcrcmorii propofitionis in re.& habcri potcft coceptus dcterminatus vcrus in inft^ti prolacionis cius. ficut cnim pcr nomcn no habctur fimplcx cocc- ptu$ de re.<ior eji corput rneam .pro toto t^porc prolacionis cius. igitur hacc difiunftiua. pronomcn indiffcrcns .cjuanio hS' uocacionis.9. prolacionis cius ^ii em borum.cft fignum ali- cuius conccptus habendi per eam in fine prolationis.ii . in qua talc vcrbu fic copulct inter extrema propofitionis propraEl"cntiinllanti.& Lib. pais cuius probatio cft.W .& fignificct illa forma . Mst altera que fartem corpHs ri cpnficcrct tctiui or.fi propoficio non fit alicuius Vubium. Patcfu^«rm. vel aliqua parte adum currcndi.Vndc potcft dcmonftrarc iuppofitum praefens.IV.w frolatiomt.vcl tunc exiiicntibus.!tHrfr!.Potcft igiiur pronomcn.efi corpus inte.qu6d in mod6 vcrba prolata a Chrillo in perfona fi profcrantur ab aliquo aliojlcd fi Chriftus per prolationcm iftorum verborum K.icd quod in futurum contincbitur^proilio nunc quo prolatio cft terminata.& bapcizat. Reijcit primo fium non fententiam Goffndi ajferentis Chri- confecrajfe per illa virka . Ceneeftut vnionis exm h. no cft fignu conccptus veri.non quod nuncconti* nctur.m quida circa primum.itain finc prola- fic:Si Doli^ris.Ha frope/itie cius cfficeref.quia no miniis funt operatiua & adiua *•'• continel>!tur.vel ambulatf c[uantum valcnt.& dida a Chriito. prppria KrcharJiefi- ijiisfpeciehus.citur. conccptus habedus inftanti eius. & idcp . . '?'('r. pocelt fupponcre pro fupppfico cuiuilibct diffcrenciac tcmporisjtempuscnim noi eft accidens vel confignificatuni pronominis. uafpccicrumincorpus Chrifti vitirno injianti prolationii Di(iunlt. ^ copula vcrbahsfignificat.i.oj\rccrat. eft conucrfiua-jigitur cuius.<i*m.SimiUter fi carlti ftaree fcmper propoficio falfa quia dcmonftrat proinftanti fucuro. Aiia opinio eft.Quando enim propofitio cft in profem.difiun£tiua dc vittutc rcrmonis nit altetam cius partem. iicut cit di- ccre : Domineyi^iUis ejl cjui tradet tci frii/.lcilicet. ab co.conficerct& colccraret. in qua tremorum verbu ponitur. ficut jintichriftus qu6d efl rnalits. ni. .vel pro inftanti illius tcporis. quod non dc- ly hoc moniuataliquid jfed toca propoiicio accipitur quaii macefialitcr.Sii pro aliqua parte tempoflMtprtfifltu ris prolationis eius iiicipcrct moucri . cfTet pro. in alio inftanti & fignificat.cjuodej}.vcl falfus. indetermim altcra pars fpeclu verbi pracfcntis temporis. ita per propoficione non habetur aliquis conceptus coplexus vcrus.quod continctur fub iftis (pccicbuS:. beturinfffitioni.& vcri fignum.ncc propartctemporis copubm ptacfentis inftantis. poiribile eft fuam confecraire. & probabilc fecit .Si autcm vcrbum f)racfcntis tcporis copularct pro toto t£pore pr*enti.qui>d nomen.htc adn. dc- non hiiheeur «»'» /n. Chriftum aliquibus vcr- Concrii. & inftanti prolationisver- in alio inftanti pronamcn dcmoftrat.ctiam vt pro- pofi:io cil di<5ta StcmJ». qu^m bis ccrtis corpus eft qaod iftis .ra tunc folum intelligitur vnio extremorum in ic .:.ycl potcft copulare extrcma propofitionis pro toto tepore prxfcnti. V: fi talc omnin6 fimul cocur- rcret in hac prolationc huius propofitionis. eft in dcmonftrando corpus . 'Lnl". vt pronomcn dcmonftrat. Hpc eft corpus vera ignis cft aqua. pofitio fi quod nunc ell.ficut'patcc qu6d /4dam comedit de ligne . vel ynicnda in futuro in fine mundi.pcncstcrtium modum arqui. minatCjfcd vtramque. ex hocvlr teiius apparcbit Jc forma confccr.DiftmaioVIlI. quodmodo contineturfdf Schciium in Oxon.. pronomen. quid valea:. concepcus c6p!cxi.. facit conlcquens rneum. ferc ex ca.pro quo inftanti fiat vnio turum.Sc tunc tantum.&«w cfte vcricatis talis propofitionis. quia fignificatio huius pronominis.nifi in finc complctx prolationis .defrtfenti pofitio vcra. Solutio.tantum ha- bctur cpnccptus verus. multiplicitacis propoficionis. quia curfum cflc in inft^nti eft impofnbile."m.fiue adic(5liuum. vt fi h«e propofitio dcbcat circ vcra .& tunctatumeft propcficio vera. Vndc vniucrfalitcr illa propofitio dc ilitltltr falfm prarfenti .itionis fanguinis Dicuiic cn. cuius cxtrcma non vniuntur pro toto &futnnn tcmporc prolationis eius. oportcc qu6d toco temporc hoc C onctftut pcr propoficionchabeaturconccptusdetermi- fmiajua. Refoluit ly : hoc fupponere verborum.itionc CQnfccrandi.ficut igitur I r.& determinatus.demonftrarc cius cxcrceam prolationis.(a<jHenatu'aliter tantHm proferr-:iie cjup vide pro dcter- no ponit difiundiua qu6d pars cius ponetet.vt fit fcnfus: hpc aliquid.W.crit •. vcl yidam 'ft iuftus.vcrbum prxfcnris temporis ^. velinproxi- tranfmutatio aqu.rc- frrr» re fit . & tunc denocantur extrcma coniungi.in noratcorpusprovltimo quo profertur .vcl oratio.W. ad figoan- dum fuppoficumcuiuflibetdifFcrcntis tcmporis. in inftanti. quia altcra cius hxc diiiunciiua pro- intcllcdus huius propofitionis hoc ejl meum. QVantum ad dendum cfl tcrtium articulum prim6 vi- coniecrationem corporis.tunctanti]m cft vcrus.licct quam fal- !>*• 'VirMtrf Chrijliynon cft conuerfi- fine prolationis. quod ftatim eritcum prolatio cric tcrminata.Secundo refutat dicentes hacfpponere pro eo.onii quod cxtrtmorii propofitionis.fcntibas.vel quod llatim crit. & omnia accipiuntur coram Deo.ficat ncc nominis . Chrillus It. admille annos tcmporc praetcrito .qu6d cum circa & d. ficut nomcr.quia adhuc quarcndumcft quid dcmoiiitracur t4nc pcr hoc pronomcn hoc. Quantiim ad hunc articulQ rcfpondeo.t O» Goii friM O" ita SicunA.& tunc ha- beri lonceptum vnionis eorum. Rcfpondco.vel erit^cjuiaftc htc 8.nifi in inftanti poft fincm prolationis. •'(»/() ncc cfficitquod mo tjf.t in igne '"lignir. non autcm aliis verbis.

& prius quam vnum fngucft & homo .& pcr confequcns foluis quafftionemquacrendo eam:Aucfupponis fubftatiuum.vcl homo. vnio cxttemorum.nihil & pattim quoad intcUcclura pusmtum.cuius „. iatelUguntur termini fignificare. er^o homo.quia ifta hoc in fine prolacionis iignifi- Vulium.Fit vt quatiim ad fpccics cotinentcs corpus Chrifti.tunc eft complcxio vera. motum.vel fallus iUius coplcxionis.iignificatioiftius propofitionis prolatx confiftit in fignificatione partium cius mcccf' fiuc prolatarumjfed fignificationes partium prolatarum non funt in vltimo inftanti prolationis orationiSjfed praccedunt completam fignificatio- oem orationisjigitur fignificatio huius pronomitantum in demonftrando aUquid cum profcrtur. ncc intelligitur pro fuo l'ubftantiuo. cft pars ei^HKmnJ» /7- f£o iRms^iio^olitionis. & non qii6d fit animal .fatis neceffariapro veritate formarttmin facramentis. i . cft cot- . quid demonftrat?Rcf^ondeo.luppofito qnod vcrborum tanciim prius Aio.Patct de iftis adiemacicali .„ oflenditur prim6 eft.quia ncceirari6 vnus adus altcri gnificatione partium fuccelfiuc prolatarum. Expliforma non operatur vt vera. Namaliquis potcft cife certusdevifo aremocisquodeft fubltantia aliqua detcrminata .& vnio cxtremorumfitin inftanti. & siicitrn .vcl fuppofiti taUs naturx.x fi^ilfcA- ticnc lAr.t dcmonftrat.lcd inalio tempore praccedcntc.^.pro II quo intelligitur & complexio. aut fic quxrendo fupponis qu6d fit Ugnum. hil inferius vel lapis efi lig>Hm.eft diccre faUaciam confcqucntis. & quasris de fmgulari minus vniuerraU. vt oftendetur infetius .vt funt termini huius complexionis." Qu^ftio Vndt falla pro illo inftanti. Scd quanciim ad fecundum. laredicitur "'•V'* ^ '^''"' ' & non communius.licct Imgulare vnum fit magis confulum quam aliud vt quia . aquocunquc proferatur. de?nonfiretur.nec figntficataUquid.^* "/[f^^"* demonltratum. fic dc aliis.quam fingulare entis. fignificat . hoc dlpars aUcuius c6plcxionis. n5 eftnifi res.Perihermenias. fine ptolationisiftius propofi- pro iUo inftanti iniiclUgitur pronofignificarc. dam c9rnpcfitionef<t. conclufiones Oxon. aUquid demonftriri. nunquam fimul. ita eft ordo conlimilis quodammodointcrfingulariaiftorum vniucrlalium.iS. fiat SCHOLIVM III.i]uomode ly hoe.vel ensjcrgo fingulare encis demoftrtt hoc pronomen hoc quando per fe ponicur. intelliguntur termini complexionis fignare quod fignant. nuUum fingulare eft commune.qu6d fi demonftratio corporis Chrifti pcr hoc proaomcnjjoc &c qoid per ipfum demonftretur.ciim additur ad dcterminatum fingulare.qu6d ficut eftordo Seltutur.yi:\ w. ^ vel de lapide . dico qu6d verbum pracientis temporis non poteft hic copulirc pro quo conccptus cocius propoficioniscomplcxac eft habcndns.quod cft notiffimu fcnlui .dico quod ly W.quacre harcdift. (kiais ifiud^lludySc efi huiufmodi./uppomt pTQ indiuiduo entis. In propolito auccm hocpronomen hoi.(juamfine extremis ron efi intelliCnteftMs gere. quia cxtrema iftarum vniri . vtfunt in fe . vcl pro vltimo nam initanti prolationis cft impollibilc. quo nullus potcft loqui temporc. luxta diEla patet quid. virtutem infinitam . & fic ide fupponis quod qu:cris.& miniis c6muni. ergo conceptus habendus per illam propofitionem Sc incer vniuerlalia. bibif. ergo licct li- gnificatiopropofitionis toiius conltituatur cx fi- eft ibi tiii^cnttfwur e. quia fi dicatur homo antequam com- tione hoc Jjartes Tsrmtot & . vel de homine . ' . tantumhabecurin tionis men latlitttiM.\y iflud dat intclUgere //?«</ w. fed fubita. hoc efi corpns meum. 5 effefignificat tjiiaifta . & intellc6tui. quia pcr Philofophum. ttijuiualerehuic : mcum eft corpus meum. . nifi efi lignttm. vcl pro toto tcmpore prolationis. per coniierfionc panis in corpus. tamcn Ad propofitum applicando .hic Paulus. dc vututc fcrmonis cfl .quia diccdo hoc aUcuius propofitionis \ heme cnim per fc fumptus habet detcrminatum conceptum taUs ponit naturz fpecific2.pro quo h. Vidt cirat corpus cat <juonudo veritatem prepojitionum ij.dr oflendit non inde feefui.vcl pro partc eius . <]uas in i..addendofibi pracdicacum. fingulare magis commune . modus loqucndi communis GrammaticaUs. & vt funt inftanti prolacionis fieffnif». quia quzrendo de aliquo.vidcndum eft pro quo temporc eft pro fine prolationis eius.cft pi-ius fingulari miniis vniucrfali . non partcs fucccfliiic prolaCT nifipro illo inftanti ' lignihcant.W efi corpus meum .& Logice. !c ita antcqua detur corpus in vltimo nis hoc.primiUb.quia terminus vt cntis. vtaibusy vel aUquid aUud.fed vt eft pars huius propofitionis homo efi albus . eft .ptr ly idcinferma calicis. Ad hoc eft ratio MetapliyGca. ExpUcat clare. vt quoad corpus ChrU(i> . Met»fhyfice i-ogtc*.per cerinvltimo inftanci prolacionis propofitionis. ficut docet Auicenna . pro toto tcmpore prolationis vcrborum. ferius OVantum ad primum . : igitur & Contra.^«*W efi hoc-yt de Ugno. Phy 1.nifi ens. hsc propofitio.vel lapis. quia pro illotantum corpus.fcd vnio extrcmoiu iftius propofitionis hoc eficorpus meum.nb fup- fingulare entis . rremtrum imttUisitw. conuerlio non eft iucccQiua . tamcn quando per l'e ponitur eft U oc demimy»^*' »» /cr- & non habet aliquod fingulare in. dico quod pro illo tempore. dc prioritate pri- mi conccptus •!•'• intcUeftus*. nifi autem parcim demonftratio ad fffnfum.vt animal cft vnum ly communius. hic nem tradit DoBor a n. Pro illo igitur inftanti pro quointeUigitur frtfofititnis iahetur quS' do vnio ex. vt hocSci\\cctensefilignum\\^it\xtin hac propofiefi corptts nifi fingulare meMm. hoc animal^ic homo. ftantiuum dat intelligcre . & fimilitcr ifta: domuo .i^bcndus cft conceptus detcrminatus vcrus. & magis appropinquans poteft cilc certus quod cft fingularc magisvniucrlalc.& quod homo.&per totam eitufiio' traSlat pulcberrima Lo^icalia. e^o btbo . expeclandus tunc eft vnio cxtremorum vera.i.nifi in Hne prolacionis & vltimo inftanti proiationis vcrborum.& habecur propoficu^quia fingulare vniuerfale maximc c6municer fumpcii ab omnibus.vel proiUoinftantitemporis.diccdo. . vcl lcqucntc.quia dicendo lignum. aUud eft loqui de fignificatione aUquorum terminorum. & magis vniuerfale.(eA hoc ms efi Vgnii:Sei prono- meillud.dubitado qu6d homo.dubitando quod iic So- animal pcr fit craccs vcl Plato. Sed pofito quod hacc fit vcra pro fine prolationis verborum.j. nihil fignificat . Ad propofitum. quia tunc non fignificat.hoc ejt corpus ron "~"^ ' ^nijiiniio /ti- tionis proporitionis eft fimpliciter falfa. nec demonftrat . 11 627 II.& per confcqu^s tanttim id fingularc Txplir*tfi^ eftime q"id f»'^ «•« /* ''^'"' "^'J' pleatutQratio.& c6munius.c.& huiufmodi.Logica. qu. mIi- fMus prepofi' tionis dufU- titfrpeftint tmtfidtrMri. nam lcmpcr fingulare magis vniucrlale. c. Asiceana. cxtrcma huius propoiitionis.vel rem.quodelt Wjcft adicftiuii neutrius gcneris fubftantiui. Refpondeo . ^„afff .qu6d complexionem. illx fucccdit.\y hoc non demonftrat cntis.&c ni- de virtute fcrmonis.quia non valctufiud efi lignum.niliil fignificat. Hoc idcm pacet ex modo fignificandi Gram- O^endittir quia adieftiuum neutrius generis fub. & momentanea. quiadcfccndeve ad infcrius fingularc.Grammmtice.

6of ejlcorfusMehm.aJtra/unt pitria. quia in quia fine ipfa jjotcft eftejigitur intelligitur prius vt difpofitio temporc cum fic pra:ced^ti tunc non adu fit non vera. Vnde hacc propofitio prolaca faiUius.non eft vera. vcl denotans termicontentum.Namilla propoiitio non cft vclconucrfiua panisin corpus Chri- cuius vcricas fequitur conuerfioncm panis jn corpus .h*c(ormmdi~ inorum enim propofitio priusintel- & jtlius dlcen- dimodus.ncc cfl dodrinx cx conclufio fibi pio ante demonftrationem parte addi- propofita in princi- fibi fadam de ca. fit demonllratio per hoc pronornenyfjoc.in fine prolationis ifto- rum \ti\>otujooc efi cerpus meum.vel tranilatio.& pro quo ig. in inconucnicns eft fet ad prblationcm cius tranfubftantiaiTe pancin . quia tunc primb circt propofitio neutra.pri- propofttum cft. afTentior ei.8c cet. »is illius propofirionis pollunt ' immcdiatam ad indudioncm pro vltimo inibnti propo- fuas prolationi$. maximc accidcntalem. quae dicit iltam ftofof\tionem. Chrifti non tanicn hoc iignific^it quantum ad per fe fuum inteiledum.Nec inftituiflec .& ipfa demonftratur.qu6d haec propofitio meum .ncc ad hanc con- falfa cftdilpofitio ucrfioncm .quia non habet rationcm potus contincnte. nih fidio cftcc. igitur propofitio num tranilationis ibi clle 14- m6 ordine naturs eft neuua.facit coi pus & iftam ifto modo vltimo iniianti prolationis corporis. non tamen eil operatiua.nifi inquatum vera.velf4l/a.ficut fignificatiua tionis . ^oc eficorpus quoad intcllcftum eius . ncc falfain fe. vt propoficioni ncutra.eil ifitio illa vera.tur pro corporc Chrii^. Jlefpondeo Dico crgo.& cft talc fignum. no cfrc operatiuam.!tionis non fit corpus Chri- veritatis propofitionis-. fub illis illius fpeciebus. corpus Chrifti.In tcrtio vero figno nacurx re pofita in lacio panis in *i^.vel conucrfiua. fuiirct n6 mod6 & vox & opcratiua UUus tranfubftantia- igitur mulc6 magis propofitio neutrain illa in corpus fuam.lequitur veritas propofitionis.Si cnim tunc mihi propona- tMtefftor. nifi in vafc confecratione ver6 corporis non ponicut continens pro concenco.di- Et iuxta hoc patct tionis fanguinis ifto . ficut prius ponitur fundamcntum.Vnde .' Lib. de fub- Dcus aiE- vc in fine difpofitionis iit ibi corpus Chrifti.& no vera.{\ne alia propofitionc .ficut ratiua .rV. figni . cut in Baptifmo ablutioin aqua cum verbis fuic in illo vltimoinftanti prolatio- . eft ir fu» veri- fibi omnino ncutra. fcmpcr faccret ibidcm corpus Chrifti fub illis Ipeciebus realitcr contincti. tur ifta caulaefTcndi ibi corpus. clfe difpofitionem vera pro ila- tuit ailifterc iigno lcnlibiliin. in ratione harc propofitio . propofitio vcra.Secundo tionisformi trifltx natu- ' "• puSjVt difpolitio immcdiata ad tranflationemjfi.vt difpo. quia ex hoc quod panis conuercitur ili . quomodo forma confccramodo confimili eft vcra.fccund6 poncrctur rcs in effy terti6 fcquerctur vcritas pro- pofitionis. or. licct non pcr nuUam habcrct. cx quo fequicur quod hacc proporitio.cuius virtute opcratiua . hxc tionifacramcntah.fandiment[im autem naturaliccr przccdit rclationem . Ex eo cjuod res eji . abfolutum. qax eft vera . In . *t*' modo vltimo fuo inftanti. ficuc cempus ficio prior ip(a tranilationc.Saptilmo^vt abla- propofitio fit Dcus Chrifti ibi eflcquia ficut Chriftus. ita ftatuit quod ad fcnfibilia panis& vini. quae eitur neittra fed ctiam propofitio potefl prius cfre yera &pofteaeritfalfa5oratio cnim. con- fiat ueriio. Ex quo patet vltimam opinionem ciTc falfam. hic efl calix &c. vt in fe confiderata fecundumfuum conceptum abfolutum .nam (Stio ifta QhieSi». dicens te fedcrc.Et tcrtio quantum ad omnin6 ncutra ncc vcra.quod ficin vlcimo omnis propoiitio neutra. quia calicit '^*''"*'' .dum fcdes.quiatunc bus Nunc autcm fi demonprim6 ipfam rcm fignificatam. Diftinaio VIII. fignum & caufa cranflacionis fa- dtx in vlcimo inftanci prolacionis . vt Exquopatet quomodo forma corporis Chrifti Vcra cft. Sic autc eft in propofito. Eadem enim AriAot.& confene lempet fignatum eius. quia fignifica- non propric. cuius elt fignum. eft .rempofitam in efe.quod fcmper confequitur fufi figna- duo diltingui cx parte illius propoficionis . conc\ufio. quo ficconucrfiopanis in corpus. In primo figno intelligitur propofitio vt ncutra cantiim:in fecundo intelhgitur corrcfpondere Otrmit prtp»fitio riusell licct ligitur ncutra quam vera . In Prsdicamentis cap. txpUeatur cendoJ}iceficalix/an£uinismei. quia fi Deus vocem non fignificatiuam .qu6d hxc propofitio:W efi ^aratittu poccptui aliqua tes fignificata:in tertio iigno c6fequitur veritas propofitionis cx vnione cxtrein fe:omnis J^^^^J'' immcdiata dilpofitio opcratiua ad gratiam.te fur- & fmpofitio di- non tantum naturi. : fed inftanti tranfubftantiationi» pofTct dici opera- tiua per conceptum abfolutum dcmonftratione fadtadcea affcntior ci proptcr euidentiam veritatis principiorum cius . ficuc difpoficio prxcedcns in ccmporCjCft quodammodo caixr gente ftic erit falfa.qua: couenit propofitioni cx pofitione gratix inuilibiUs eidemtribuendo. in corpusj&eft lub ilUs fpeciebus. potcit cnim confidcI» vltimo mrari propoiitio quantijm ad per fe conceptum fanti prolahabendum per cam .& hoc : efi corpus conuerfiua panis in cor- tum & pracccdit meum . quod eft contentum fub illis fpeciebas. vtquandam difpofiftanti hoc .crgo quia virtute (li Stlutio. inftati iUi difpofitioni habcnti efe in tcporci ftant. fr. quia in illo fic tranfcorpus Chriiti . AUter poteft dici.vel conuerfiua .&pronitur /<"»»* ibi nomcn calicit continentis aliquid Chrifti pro corucnto. tunc eifct omnino fimile ad propofitum .adhuc Dcus Veritatcm. igitur tunc ibi eft non tionem ad corpusChrifti.^Jtita. cx qui- veritatcm fuam. alfifteret . eftcffedtiuatranilationis . provltimo inllanti prolaYCiborum huius propofitionis . qua: tantiim cft vcra pro vltimo in. . " f«f*fl '"*' tempore aliquo modo.hocefi corpumeii. Et fi arguas de veritate propofitionis.ncc falta. cft operatiua. . cuius ratio veritas cft rclatio accidentalis ad vtrm vtlfti' tam per ipfam. icdin hoc inilanti iit tranilacio in cortionis pus Chriiti: Sed contra ObltSio. & tcrminus alicuius relationis quam ipfa relatio . in ccmporc.& gratiam . illo fccnris. rcm cft . (tratio caufarct «Jeindc tocam vcritatcm propofitionis dc illa. licct veriiic«. licct . quantum ad rcm fignificatam per iihmi conceptum pofitam in efe aDeo. quiaconuerfiohuius inillud propo- cil caula non cit conuerfiua. oratio ejl vera. tteititMr.quia inquantum operatiua.in finc prolationis pof- Iftud patet In ordinc Nam tcmporis.8c vcricatcm cius. Eit igitui haec compicxio vetiyfjoc tjUorphJ mchm .eft quia fi opecircc . quam intelligatur vcra per rcfpedum ad rem poiicam in ejfe. . 628 .eit vera. oritur cx eis. vel non eji &c.& abioiucc conlidcrata:in lecundofigno virtus diuina aiiiftcs ilUs lpcciebus.Seluth. quia in codem inftanti. ^^ inftaiiti. dicitur prius aliquo n^utraqi*i»> 17- corpus meurtf. vel caufa cffedus Baptifmi . & vnione exttcmorum in efe pro illo initanti. rt initnts in nec hxc: Fgo haptizo ficut patet. vt cuidam ligno fcnfibiU ciFcdtus .

e]Je igrrem.fed non cu rcucrctia debita. qu)m i non ieiuno poteft corpus Chrifti primo & fccondo roodo percipi. 16 in loan.& perconfequens ita poteft facramentaliter recipere ficut .quandoerant pranfi. quz non conuerfione.4. noniciunus.vt aerem .D. fcilicet vt Sacramentum facramentaliter.Sc Deut fttcit hoc corpM effe boc corpm. qu6d Chri- . 1 1. fnb c conuerfo. interponitar. accipiat fpecics & . non Matthi qnod i» honorem tanti Sacramenti prius in Chriftiani Dorninicum corpM intret . nifi enim Canone . eamfitcramentaliter.^.Rich. decUrauit perfi .non contritus iilud fumar.licct non in vafc. Tom. SacramentHmfitmere tem con/ecrationu .i&9c° Ad fecundum dum.& aiip modo vt Sacramencum. fumuntur fine fide.thi4.4.noa t^men hxc .^K j.dicence Auguftino . in vtratjue Jpecie effe REfpondeo ad itla fpecie. quam intelledui .patei fpeciebus fumptis cii tati ieiunio. concedo non eft : eft fed conuerfiua.inin{lanti prolationis.s fpiriiualiternutricur. tmm fir t»nm Sacra- quid mtnti quod Sacramentum. percipiendum. . deveritatc fccmonis eflV dicla dc corppie Chrifti.qu6d Deus facit hoc cflc igncm.vt inhzc ntz\io.autaquam. Licct enim bru- Tramiffa tripliei Euchari^ia fitmptione .^. facramcntalis ^iritMalis pcr debitam rcuerentiam ad iftud Sacramcntum fumftii fuid. coenam dcdir difcipulis corpus fuum.Mrfiet ignis. iciunus ita in- & hoc credere fbb fpeciebusconcineri.idecn in conceptudemonftrare Hngulare ens .i.i verba. ignis generaretur ex acre.8.dico quod concludit pro me. Aug. & facramencaiicer.X I. naturz. quod fub iiiis continetur corpus Chrifti . Ad ttrtium. Pars 1 1. ftus poft vbi videtor Apoftolus innuere non debct nem corporis quod efu- fariari in Ecclefia j^er acccptio- Chrifti. friMtifU.& ita facramentaliter.licct non c conuerfo .t. 8c Dcus inftituiiTet qu6d ad prolationem huius propontionis hoc eftignu . & fpirirualcm . dico quod hxc propofitio hoce^ primum & hoc 629 Dico igitur qu6d pus Chrifti tcrtio regulariter pcrcipiens cor- modo > debct efTe ieiunus ieia- g nio altirum. manducationem nutrimenci perqnam conocftitur fpiritua- pcrcipien.q. vt . qu6d tam aieiuno.facramentaliter. & demonftrare corpus poft illud.\i ignem. firnilj in propofito non eft idem dicetCt^Desu facit hoc ejje corpM Chrifti. leiunium Ecclefiae non rt.fiden man- ducationem carnalcm . tanciim vera pro vltimo inftanti prolationis eius.fignificamus verba alterius non etFc dida a nobis. Ad primum. (icut fit in fine haius prolationis hoce^ sgni^. 1^^ tS^ riens i6. quia fumens corpus Chrifti dignc. Emhariftia.hac cflet vera. non tamcn vt fi ita illud.li<jMido : placuit Spi- cfpi.quitm mali accipiunt. quod ibi continetur. necejjfario debeatjitmi a ieiunu ? Aienr.). eft diccre. Secundo . traft.QusftiolII. trtplt» ftrttftit. ittMndum. Et cum dicit qu6d non propofitio jllia conuerfiaa. quia non funt idem in conceptu.ep. dcns fumere ingeneraii. tjnam cateri rituifitnElo os cihi . non videverborum facramen- vcrba przmitt^rcntur in illa & eftendit integrita- retur qa6d-vircute illorum talium Ad fieret alia conucrfio. refiluit Scoti opcr. . Q^V ex pracepto vero integritatemfitmptionu.ad Corinth. 'Ecilijia accipitur & .6%. fumitur Eucbariftia .fcili- qu6d oponet przmittercaliqu.vcI nucrimenci perccpcione foluitur.& fpiricualicer. ficut ciam Paulus dixit hdceft doSlrinama.hoc eft corptu Mf«m. fiue inten- tincri . Contra. S G H O L I cnim Euchariftia tanSacramcntura » quando illz fpecics.& ity corpus Chrilli eius. corpfu eft dittino\fiectu & pto primo inftanti demonftratio Hngularis encis.ir {. Vndeqa.f. leiuniu naturz totaliter per V M. & idc6 Sacramentum iftud tam boni. %7S^ V 6 D I. vt fiue brutum . Demfacit ignem ejje ens . .f. Ncc ex hoc fequitur quod fumatur a bruto fact^mentalitcr.qiiia tunc perceptio illa fignificat Ipirirualcm lis. «1 lanuai. quia in manducationecarnali nucrimentum conucrcTtur. fiuc homo hoc percipiat. & fide in genetali.Scoc.quando fcili^et percipicns dignc fc przparat.quando fumitur cum dcbita intentione .non tamen dcbet ^ma-.vel infidelis. Icera. fcililirum nntmcet Ecclefiz . ^uiautem efiirit.5i. hoceft i^nu. cocorpus ibi credit fiue intendens in fpeciali accipere Chrirti. Terti6 modo vt oacramcntum facramentaliter .t. folaic qualifcunquefic de medicina.i. c conuct fo in manducatione fpitituali quod nutricur tranfic in cibum nutriencem . Eucharifiia Ptimom poteil eiTe fine fccundo. illo intcUigitur vnio extcemotii in re> & pro illa iit vera demondratio fanguinis in quia pro ejfe . Nam poteft non tendere accipere corpus Chrifti Aiig. S\Uit. vc fiat tHtnutaberisin mcmbrum me. & non func . quamcunquemodica cibationera. tfelper Ponit tamen tafiM. .qu6d Euvno mo- iftam chariftia poteft percipi triplicicer.Thoin)/.ficutieiunus. bic eft cttlix /anguinis mei meHj . & hoc A ens. ignis eftignis .accipcret dicit Magifter in litcra quod . £ba in corpore quzftionis. . fed tancum recitata .Percipitur lura vt quibus continetur corpus Chrifti poft confectationem. in tpuhw non ieiuno ijuia Cbriftut ita fitos Apoftolos.dami man- ducet K»rit pt». quodeft notifllmum tam lenfui. pus Chrifti modum accipien- & non aiTumpti. & non. do vt Sacramentum tanctim. Dico igitur applicando .& audboricate cuius hocfic regula- Supra hic nam. Dtffnenti» mandmtatimtm^i- inttr ritualtm (^ cirfiralim.licec in re (inc idem . Ad tertium.i&(rit. & modicafumptiocibi. Argumtnt. quia corpus lubens partes folidas habet ratio- ncm cibi. frimum. hic eft fimgHts habec hzc propoiiuo verificati inviti- mo inftanti ptolationis propoiicionis .quodetiam riter. & quod Deus faciat ignem efle ignemjficut nec c conucr{(S^ idcm dicere. fcilicet contraria illius. corput Chri- mcum eft eorput meum : quia quoad conccptum non cft idcm cura fti eft corpfu Chrijii propofitione ifta. Scdtertiomodovdico qu6d tantum leiunium alik reiuno : fcd ieiunium cft duplex .a ieiuno regulariterpercipiendam charifii* fub quibus cominctur cor(^ jutmede.i. quando aliquis accipic cum mala fide .vt diflum duo argumenta quzftionem. Tertio accipitur facramentalitcr fpirituali- Sacramtittttlittr fumtri quid^ quf midi. 80. Accipitur enim Sacramentum. lis pcrcipi . 'Eucharifiia ter. quia non percipitur ab cis fine daranatione eoruro. Dtcijii qut- fiitnii. . aut fi in peccato mortali exiftens.SiC . ynde idem Sc diccre .Palud. patet inOxm. & ab cet teiiigatur alio principalitcrdifta .& conucrfiua. aliquis paganus. non & tranfit in fubftantiam nutriendi iE S 1.f. .i. vcl corpw ejfctrpuf meitm.w.f. fignum eft cft iilius . vel aliquid fimile . ideoper vniuerfium orbem mos iUeferwuur.cap.mdo przmitcimus aliqua vetba dirigendo fermonem ad aiium .}.<^* conficr. quia hoc aduer- Sumfti» E«> bium tnodum dicit comparationem ad di airumentis tum . nifi fadla in propofito hzc eil vera . & fpirituaiiter.dift.incorporacur corpdri Chrifti.vc cibo fuo fpidtuali tanquam merabrum eins. .& primum & fecundum fine tcrtio iicct non mutabor in te:8c hzccft diffcrcntia inter cft.iiJ. * patet priiis qualitet ly enim. liceat hoc meum . paccc refponfio pet di- Vtrum T I O III.

& percipicns. quam volcns dcftrucre Apofto- ptum lus. & fubdit pocnamtalium nifi enim ^uoiiefcuncjtte confecerint imegrum etiam a commufercipiant .in fimul ambo feruari..&ipfum reciperc poftquam i"'r„' ^iu aquam fumpfcrit .& meretur implcndo pracceptum Dci. non Etfi non. toties pcrcipiat quis confecetit in pane ifta materiarvnum alterum . totum Sacramentum integrum . 0bt*9i*. feriorisjfcd c conuerfo. Vndc licet Chriftus .dico quod intentio Apoftoli cft in ferioris. Quoticfcunque miniftcr conficit tradiderit corpus uium poft cocnan). quam pofltint fupponere ra- non fcandalizarentur. quidfiprxuidiflet iftumcafum. • acciperctur hoc ieiunus tenecur ex przcepto '<"»/"'«"»• & in . corpus Chrifti.ccpto doleat de negligentia .vcrifimile taraen eft quod poftea pcr fc . & no polfunt & abfoluicur a prarccpto in- non inftituiflet tale pricequo credidiftet rcpugnarc praicepto fupcrioris. vt fepfa fimul eecurrunt. . & ebrij erant. vt fciliccc primo fumat Sacramentum iltud. In fccundo c. fi omittcrct reciperc quia maius eft t"ce»reteen- pracceptum '""' Chrifti. .&tandemrccipiaturafacetdotepoft perccptioncm corporis. . viaticum in falutcmanima!._ /lUjetHJum. fi conficerct in vino . Rcfpondeo . fumuntdevino. fcandalum crit . & nen po- te^ retifer. Chrifius nr accipcret.& non ieiuni. populus cx hoc fcandaIizatur. cornualtaris. ris. vt fobric .nullomodopro. Quasro an talis g^ . Patet in cap.nihil totum. & etiam fanguinem conficiat .& poftquam Tuerunt pranfi. Dico igitur quod tenetur confccrare vinum.ficut dicit ifta decretalis.finiteiUos . Quod autcm non (it fumendum nifi a iemnis . i'ona- quod miniftcr infundat aquam in cali- vinum purum & ilfic. quia eiufdem Sacramenti non potefi fieri dimfio fini grandi facrilegio. prJEcipit quod <juotiefam^ue conficit facerdos . ncit corpus.li^uido.i.1 r meditttitM. dixi ptiiis qu6d oninis conficiens ^orpus Soluitur. oppofitum.. fcdmalcinterprctantibus eft fcandaIura. non fit ieiunus.non eft curandum.c 1 6. vtilittifcandalum nafci qttam veritas derelinijuatur & ideo permittitur. licct priijs fufceperit ""' deindc rcdire ad mcdium altaris . ibi fupra & Ad primum argumentum inoppofitum. indiuifum.\. Poteft enim fine omnifcandalo tionabiliter. in fignum Communifa.licjuide . Sed hic cft vnum dubium dccorpore Chrifti Parafceucquando facerdosrecipit vinum pniii taniijm.*"' '"'"'^ '^ pter folutionem ieiunij Sacramentum recipi in- Sacramentum excellcntiffimum. .qui frcqucn> terin dicconficientes corpus.igicur fumit partcm Sacramenti. & maiorcm pcenam Z^"fJ' infligit conficienti tan- vtbonum tegre prohibuiflct.lV. DimnaioVlII.cijm biberit aquam. prxcedentibus de conficr. PraetcrraiiTo itaquc infcriopra.i.vt ait Augufti- . ieiunus ieiunio naturz .fi in aliquo cafu /• r appareant contrana. quia inferior oppofitum . duo funt capitula in decretis de Relatum. & Hoc dicit contra facetdotcs.quia fic Chriftus inftituit illud conficia facerdotibus. dcnote r non imo neccfTarium. . quia r \ r pnmo tcmporc.& ab cifdcm fic fumi.ftomacho dcberc pcrcipi . fupplendo quod incautc fuit fcndaio in omiirum in Sacramento.& Sacramentum fit integrum.vfquein fineomnium Midirum.quia non eft ex fe . Kiptiea.& rccipere.& pcr cofequens non videtur quod fGmpcr fitneccflarium Sacramcntum iftud rccipi iii 9. .& eius fanguinem.nui leiunus leiunio naturxjvcl iplemet ^. quam aliqucm cibum corporis corporalcm. & tencatur iterum confecrare lud fumcre ftatiiTi non fit : ctfi . ^uod & . 630 & non tamum ieiunio Ecclefixilicet & quadoquein cafibus rpccialtbus mtegritiu iic percipi debeat.&ibi rcciperemagnara quamitatcm dc vino . quando conlccrabant laccrdotcs in magnis panibus.practermiflb pracceptoinferio- qao rcpugnat.& per Apoftolos Ecclcfia: nunciauit.dijl. cenecur /anguinem conficcrc. & Quia quando aliquis obligatur ad Slplura prt- pcrciperc illud. Ad aliud .vt Sacramcntum intcgrum. & prajccpta fuperioris. vfquc illud hoc ^uotiefcHnejue feceritis . ha- nu$. (\ enim populus fciret caufam quareiterum ftacuit f*r. tatnen tura.vbi vult Spiritus fandus.8c fcquenic Compertum.& tunc primopoft perccptionem aduertatur efle aqua. de illis fcandaliratis . Patet in illis duobus cap. fi poftquam fumpferit aquam..dico 8.Nec aliquis fic non iciunus peccat nouo peccato percipiens fanguinem proptcr tranfgreffionem pra:ccpti Ecclcfiar. pofHt Euchaii- ftiamaccipere in aliis cafibus . dc illis aliqui cfiiriebant .vt Ai primum nullus fpiritualiter hoc Sacramentum reeularicer t"""P'^*- '.& dcinccps fpiritualiru imntimtcr manducari .& domi manducent plenum cibum.fimulcontincntcs corpus Chrifti verum. titm. • 1 hoc. ex natura fua opus fcandalofum implcre prxccptum Dci . caci funt . fine aliquo fcandalo illud rccipcre. Refpondeo .Nunc autcm de integritate iftius Sacramenti cft vtrumque tam fpecies in aliquo cafu .licet in pcriculo mortij tur igitur futiriui li' igi- qu^m recipicnti corpus Chriftomacho non ieiuno. vt homo meamti lecl . Soluitur.& dicantur omnia verba confecrationis circa ipfam . t hortatur vt Sacramentum fpiritualiter rccipianr. 1 1. vel pcr Apoftolos inftitututn Hinenmhtt' dcnunciaucrit proptcr reuerentiameius.ieiuno teturejft iu. i £.dum Ztuhs- 3«« ^'fi"* /•"»*- '"j'^' . la cafibus tamcn poteft hoc Sacramentum rccipi a pranfis.& petprimumc. . In quorum primo prxcipitur quod quoticfcunquealivino . fi aliqua pars aquz remaneat in ca- foluitur • <l * ideo non ponderandum ficut dicitur apud Matth.quam prajdiftis. &fecurcin vino conficiat .qui con.vtSacramentum fitin- rcgulariter Aiiguftinus.nec in eo cafu. . quod Chriftus reliquit Apoftolis hoc ftatuere. ab iategro etrceantur. & . & magna quantitate vini . quod prohibe- & ficri ^ Canonc.vel non iciunis./-.fcdmultum afdificarcntur. g^j ^^ ^jj ^^^^^ Confuctudo cft in ah-qua rcgionc quod confecratio ht in vmo albo. fempertenetur prascepto fuperioris obedire.& non fanguincm poft rcceptionem corporis Chrifti. Imo tur talis quicunque. 7.& complctc recipiat. tunc totum fumebant . qulkm Ecclefix.quod non poteft conuenienter vitari.nio nacurx. tuiB in vta fpecie.qu<lm vini. nione per annum fi nouerint exclufis.percipiatur itcruni confecrarc vinum . & crat contentio inter tos . fti EcflefiT" Ncc cft aliquis hic pcrplexus.qu6d C»fus & Chrifti vinumconfecrarc. .& ctiamconfecit fic.& ris fanguinem rccipere. lice t proponto .&fic non iciunus fanguincm fumat. ficut circavinum. Rcfpondco . in panis. fed obedicnspracceptoDci. m. quia ex legcDci nullus cft pcrplexus . & pcccaret peccaco mortali fanguinem Chrifti .non abpraccepto fuperioris pcr prxceptum inficut in ^'"^''* conficerefanguinem.cap.ique fpecie. & tur .vt patet dcinfiinijis cccredens ipfam eflc vinumalbum. lici- lit \ yj."" 'fljxprt' non languinem. in vtr. hoc conucnienter.vi argutum eft in oppofituin.& fanguincm..i.. vcl aljquid aliud tettiporale .& deinde poft domi manducct. quibut ieiunus fit tegrum. Dices. aquam . canonis:igiturconficienscorpHsChrifti vice Chrifti . vbi repugnat fibi Ecclefia . Lib.^1*.Poteft enim cautc irc ad cnfupofito. Similimodo .& inferioris. dicerc vinum ab illo loco.i deconficr.P"^'"* intenderct quarerecibumaniraaelpiritualcm.& cap.toties tenctur illud recipere betur di conficdifi. cap.& non diuifum/ecundum fecundum c.difi. quibus datur corpus Chrifti.

D. & tunc peccatrecipiens.quod in peccato moitali. addit peccatum peccato.relatHm quod facerdos . fec- jn peccato . . . frimum.Suar (iiV. Vtrum .^.caie rKortali ex ignoranfaltem quod non iciant fe eflc in pecc. poflibile cft fc habere certitudincm. peccato mortali vt .dcbet cclcbrare.cj. qui confecratur .cum . fed 3- aut habet §lii»nioque .rcpugnat cfFedlui huius Veniefe von '"ipcdu com. Qua^ftio Vnica.vnic.quia peccatum commiftlim non panituit de co. mcnproptcr medium indcbitum facicndi. ^. Sacramcnti..Tom. Tura . telligi eftc in aaualiter peccat . in tali.igitur tenetnrcxpcdarc vel pccciu mortalitcr fi incumbit fibi re : fi tendi tur fpeciali legc aftridus. loquens de maly fiicerdote . tunc tcncturpiius confiteri . advitandum fcand. nec examinat confcientiam fuam .'w Apoftolus S)utimed» cipicnies De dijjpofittone communicant is Q\ iESTlO VnICA. confeffarij . exijiens in feccAto mortali peccet 3 /'. & fic in tcthmun:-.fed melim (Jr huiHjmodi peccata prius modo confiteri.aur non fi non incumbit . & & iftc Hcct non fit peccator t^uantum ad maculam .D.oppn/itrtm tenens . bibit indigni.fejf i^.urn iciat fciat le fe cue clfe in tali pcccato & p tunc cft inprimo gradu:aut nonrccolir fe eflc autem Argumint.quia vcniale nullomodo.vt in Cpccic panis.&ifto modo dicitur cilc in pcccato.qai eftconficerccorpus Chrifti. . Cyprian. in ?nno cx litmide confecr. quia efTet certus. Si autem aliquis exiftat in pcccato vcniali. j^^^ jj^jj jll^ deGrctalis. & pro populo. nullomodopcccat . vt faccrdos Paiochialis tcrctur in folcmni fefto celcbrare vcl fi aliquis indu- vel in : tusalba . 15.necpoflit protunc habereconfeflorcm idoneum nec potcft vcftimenta pone. Scotioper. quia nondif- cipiendo corpuj Chrijii f 4. L L ^ cftqui habet poteftatem. hoc '"% """'"^ exiittnn cq-n. credulitatem quod ipfe reuelnret confeffioncm.quiareneturad difcuflioncir.& peccantem .& fperar e fe cflc Tcrtio cft quilibetcominunicans exponcrct periculo pcccaii mortalis. I non pocnitem rjr . Atiguftinus fuperloan. neceflitas . peccat. in femc! conChriftiano.X I.inqHit. Homil.non tamen principalem aftum.ofFcrendo fcilicct orationes. .non tamen icmper ^ tur in fum- quoa ftitni infirmus potelt »» . qudd confeiSlum eratin die prKccdenti. fcd ini- . pcccaro mortali. Jit4. autem non habct opportuniiatcm confiaut ilii incumbit ex officio communicarc.Ad Jecun memoriam prinio poftquam confccit. riunimtm. Scot. quia pocnituit .» j.qnam communica. (i .Thom. Qui mandKcat 1 1. modo poteftdimictcre.j.Stf.c^ ab/cjue confejjione commmicans. 6ji poteft dici aliquisin commiiro peccato prlus cemmzit tamen non confcflo . in pcccato & ideo licct faccrdos in dic habcat illa adum aliqucm faccrdotis.Ad ^rimum do mododcbito illud ad quod tcnctur .z. • /1 .T. fe ti- quod non. lib. REfpondeo. oporiunitatem confitcndi.i. recipcrc in vna fpe- tantij-.fcd faccrdos in dic tjo Parafceues non coficit aliqu.d.80. nuilo dnm.„«„. Mclius tamen eft dc illisconfitcri./i. . dicitur . &c.. &c.(7w«^ vtriuf^ue/i'. ptum non ad falutem. & non habci firmam . nec vcnialiter. .K/irM j. ficut eonfecr»' "*"** vtraque ipecic recipicris rccipiac ni qiiia . vt propter vitationcm fcandali in Cc. g ^ Ad .& tunc occurrat fibi aliquod mortale. cato morrali communicare fed pcr nuUam obligationcm tenetur communicatc in . Non enira videturquare didum prxcc. Pr^terea.j t. quod commifit . hic qutji.d pcr . & iftis tribus modis adualiter peccat. eft tamen quautum ad rcatum.ilum. quf aut in- difcutit humano modo ficut potcft .quia tantum femcl in anno fufficit.ncc conucrfio- Dcum.4. r .vt patct.quia quilibct dcbet Diftinguo . exiuf»' tm.pineifnle. . re fine fcandalo. mera- Chrifti . igitur poteft quilibet faccre quod tencturexofficio. tes 5./.f commumcet nijlnecejfitas/ectts facerecogat.<.quia noneftfibiremiflrumquovlquepanittar.ncqne venialiter: quia nuUus tenetur ad in^poflibilc.(^ j. nullo pcciat. quia aliquando tcnerur exiftens in peccato morta- I. licct non (it ni ad qui neccilarium. vnde reprehenditur p.quia tunc ha.cap.Bonau.a. diccndo pro fe .rt qui pcenituit intcriias fatisfccit Ecclcfi. ctfi tantum fcmel in antio confiteatur.vel extcrius aftualiter operatur 'Jl' aliquis contritus de malum.cum non videa- fibi fufficiat fitendo.n illud modo Alio pcccato.& nullus faciendo quod tenctur. .nec mortalitercommunicando.aut non poenituii ntuit.s in . TantA. tcnctur . coijfcflionem pcr Eccleiiam cerdotisoccurrat.fed vtitur corpore Chrifti . & pcccatum.diJl. Caie: . Aifum- /^ ^ ptum femd communicare patct.ep. proximo .4<f.& non inucnit in fc co- peccatum. DISTINCTIO IX. Ad aliudpatet in pofitione. pntiam peccat morialiter.ficut ncqucin cafibustnifi beat noribus propter fcandalum. rei SacrameNtnm ad indicittmpercipit. relligit (Xt.aut non habct fi ha^ ^'"' '" f"' bct vt quod habct confcfi^orcm idoncum . xtu fcmcl in an- nifi vt patet mr<i.quia quihbet tenetur faltcm Situndum. prarcepto. 11. cum peccatum fit principalitcr in voluiuare. . aut propter ncgligentiam fuam . etfi fit in peccato mortali & tunc non tenctut confireri.bcnct3. percipit Euchariftiam qua perceptiofigaificatipfum fpiritualitcr incorporari Chrifto.& voluntatcm aclualiter malam. Auguft. ii comniunicarc. Tcr ^''3""" polfc modo cie.mod6 pocnitcar. fi non merc tenefetur difcutere quovfque modo non . V M. quod dupliciter poteft ccntingere.(^ ^t. fi oportunitas fa- Primo modo exiflcns in peccato mortali Ci communicet . Tertium. iiidicinmfibi tnanducat talis eft huiiiimodijqiii non & hihit fpiritualitereft & brum . recipiunt .ficut & alteri : R»ti« 0ppO' OppofituiTi C^ ad Corinth. gnofccre. vel qoia tunc habens propofitum peccan- di. intfgritiu uf Artftu corpus Chnfti dcbet conficerc in vtraquc fpccie. i6. cum haheat pra- Trid. cuiit . f^nitcns cfuidem. diciiur ciTe irifiiciter.fed non confejfm . .i ad Corinth.nullus tcnetur confitcri no ex prxccpto.j. . Vndc benc poteft contingerc quod ille qui eft in pec.«. qur. cum ecundo modo cxiftens in j)eccato. poteft antequam communicet. ncc pcc- cat mortalitcr tum communicando.^. tenetur communicare.quia adhuc obligatur ad . hoc Sacramentum dcbent cflc diiigcn. to tia mortali noHo peccato communicando^t^sr re- Alcnf..yiiS.(. Item.vel quia placct fibi depeccato commiftb prx- terito. C H OL S Exijlens in peccato mortali. Ad primum dico quod nullus pcccat facicn. VoD non . peccans autem ve- nialiter.^. & can.iuOAro». quod triplicitcr aliquis poteft Declfio Jtionit. 1 1 .

& eiTct maius fc.ficut quz- dam alia vcritas de Sacramcntis.qu6d tii dimenfio corporis Chrifti fimul cftct cum alia dimenfione.qnia ficut fpeciebus panis. quod prius non fuit. illis cbniinetur ppft confecrarioncm. Trid. <\V ^ S T I O I. j. non fuit igitur .& non damnaietur.i. addidit. G»bt D. eodem modo dixit fcipfum cflc viteminon dixit difcipulos fuospalmitcs per naturam .<^ j.ni{i muteiur fecundum for- fpeciebus cerpus Chtifti veraciter contineti. froprietas natura non variatur ex agente vnuquan- poflit ciTecum minori quaiuo. eiTc fub fpccicbus panis finc Si dicas modo quantitaciuo. D. ica eft. fequcretur quid corpus Ghrifti ibi contincri. fed tantum per quandam fimilitudincm. } .45. er£o nihil refert htc fit ficundaritu termintu . quo modo dixit illos palmites.Thoma efi htc poni corptu de Eucharifiia. Ncc poilet ibi eiTe primo modo .Mitih. cos. niii aliter fe habeat nunc quam . quia fecun- dum Auguftinum cenficr. Comti. religionis fuit dc fubftantiafidci corpus Chrifti realitcr fub fpcciebus panis contineri. Scoc.aut eftet . peccat mottaliter . Chrifti Corpiu Chrifii vere eft in I. nondixitdifci- & vos membra mca fed quantum ad vobu. Vide T)oQo- Qxonhtc k n. in ipfum.Corinth.Et C\ inquiras qua legc.quiatunc cflet corpus Chrifti minus fe ipfo.& pre mHltu tradetur in remijftonempeecatorum quod tantum conucniebar vero corpori fuo.4. ccrpns Chrifti fubillis fpe- non potcft rcaliter contineri .a. (jy V 6 D non fub fpeciebus panis •. Euchariftia. fffibilitifttm frob»nd»m.hoe. ^Hod conuertitur.igitur ciTct ibi non quantum. SCHOLIVM fubftantiam corporu fit f)]]ibile tanquam cuidam figno .}. fimul poflit clTecum alioquflnto. .& Auguftiauf.vhi pionomen non demonftrat nifi fpecics panis pro vltimo inftanti prolationis verborum fub ejfi cor- Ad 44l$ttiHm.C»V<r«»!i- ftantia Scripturt dat intelligere Scripturam.ficut patet de conficr. ^uodpro . Sed cum hoc oportet eum poenitere dc cofeilione omiila.i. ntnd» ad kXt Quint6. Diflinaio X.fciIicet. Nec etiam pociebus teft ibi titas contincri vt exiftens quantum^quia quan> potcft feparari i fuo modo quantitati» non uo. realiter. 1 . vbi fupra donecfimiUHr fiKulum 1 . 8j. qu6d corpus Contra . .quia ipfi non erant veti palmites . quod non eft verum . i . ex tjuod quantitat fie . confecrati non realiter con- tineturpgitur nec fub frimum ni f»timm. Lucx XI.qu6d maiui quantum MultMfuffe.ciret maius quantitate hoftiar. 1. ta- men bene tunc poiTet poenitere de peccaiis fuis in periculo mortis. REfpondeo ad qua:ftionem vbi primo often- : & qu6d pofnbile impofHbile eft aliquid cfTe. fintentia fub Jpeciebw panis realiter coritineri meum commemoratienem. & non fit mu- mutatur fecundum fednon poteftmutarilocaliternifi & dimittendo vnum locum .Thoro j. Vtde Do- ^lerimcitatum a num.j ^.q.& .& quombdo hoc eft. Ad probandu po(IibiIitatchuiu$.I<ic1i. Vide Bellarm.quam ante. qua: habetur i. vt non quantum exiftens .Lib.quac videntur in- cludcrecontradiftioneiTi Prim6.RefHtat aliamfintentiam.i.fid fiAfiantiai <fuia quedl. igitur non poteft corpus Chrifti fub fpcciebus contincri magis realiter miniti efi furptmincoelo poft confecrationem. fi Chrifti hoc ciTet verum quantum eft ibi. triangulus Ah habere tres. 3. . i z. quia cum in ccelo fit quantum.\n<\a\i. Quart6.<jHiafic Scri- fturahabet exprefiiy& conftat nenfHiJfe Chrifium lo- cutum Metapborice.6o.SeJf. & infra cap Hoctft. vt panis. ijua adfixtam (juaftionem rejpondet . Itb. Nunc autem Chriftus dicens feipfum ciTe vitcm.ad quod Deus pro illo inftanci facere ibi corpus voluit i[xam.hie non jlr£nmt»t.|.J probetfiipJiimhomOiSiic: i DISTINCTIO De X. hic nen hahere modum quantitatu.tcrcndix eft qu6d dc fadlo cft ibi verum corpus Chrifti fub tatio in illis f^/iocaliter piit!i$ fpeciebus .panis Nam .Bonau. quod . dift.& fimul ciTet maius corpus cum minori.f. cft habere partem extra partem.«.qq. ittHndum. i. non poieft corpns Chrifti aliter contineri fubiftjs fpcciebus nunc .ita impoflibile eft quod aliquid adiit in aliquo . & fcd modus quantitatiuus fi ciret aliud a quanti- tate^noneiTet paflioeiusiigitur nonpotcftcorpus Chrifti quantum cxiftens . netjue vt careatfuo modo.i. 1^.Quantum ad primum. Se- mam.niA femel in annojtamen in cafu tenctur > quod exponens fe periculo mot' habens partcm extra partem. eft ego Berengarim. Dico qu6dillalege Apoftoli.m. Homii.f.Secild6.fed . quia forte hoc eft pcccatum mortaie.iwi.f» Oxon. & fuper loan. dc Do- . per mutationem panit Hanc refutat varijs rationib/a.a. Patet excircumftantiaScriptura: xit. acquirendo alium.qu6d fubic^um poflit cflc finc quantitatc. Probatio confequeiitiie.cum eiret cumdimcnfionibus hoftiz.^. Terti6 qu6d maius qnantum poflit c(Tc fimul cum qualibct parte minoris qnSti. prioritate te-rrnini Item fecundo fic.& difcipulos fuos palmitcs. . fit fub illis fpccicbus.e^ .ficut nec fubicif^um a fua propria pafiione.vbi prius non fuit . vt homoirifibilicate. nullo do quod priijs. ^d^uintum . Hoc efi corpM meum. aliud » dico aliquis ad tis. Chrifti fine vllafui mutatione f 1 Mouetfix tjuafiionet. hoceftcorpM quando di- mium.40.ficorpus Chrifticflcifubillis fpcciebos confcOionem. .ficonutrteretur (jHantitas in ijuantitatem effet fitb medo tjuanti in .quia dcfinitio quanci continui faltem pcrmancntis . Se- cundo .C.l. nifi ipfum mutetur fecanAam vbi: fcd fi corpus Chrifti nunc fit fub cund6 oftendo quomodo hoc fit poflibiIe.lV.quia minus corpus non poteft eile fimul cum maiori . nifi prius coniiteatur . & fecundum Auguftinum c. 652 quM reguUriter non tenetur Terti6.At««. igitur vt fic fuit ipfe vitis.umul cftet quantum.D. ^Hantitatem Chrifti retn in Alenr. Sic etiam antequam exerceat {pcGialilege tenetur facerdos iftum a(Stum ad poenitentiam exteriorem. qukm prius . 10. ergo modo potcft illis in altari ciebus & modo quanticatiuo. illis fpe- oportct multa probare.aut noujfi non.Suar. quod non conuenit corpori Chrifti.z6.pj 75-««.d.^. nec c conuerfo : fcd fi corpus Chrifti fub fpeciebus panis habcret partem cxtra part|.quc)d corpiis Chrifti rcaliter contineatur fub . .i.a principio cnim Chriftiana pulis fuis . fr»hat ««• HtritMteSeri' ftutt eenti' neKtism ««r» feris Chrifii fui ^eeitbut.»'M. 24.facite in ^ de refteMus ad eandem confeqHentibtis. fcd pcr quandam figuratiuam proprietatem.i.& fimul cum hoc. Vtram R»tio tiepm ffi*'"»' poris Chrifti exiftentia corporis Chrifti ftib Jpeciebus Tettiitm.& fub illis fpecicbus cft non qjantum.& non quantum.

cft differcntia intcr iftas quia tcrminus vnius conucrfionisefrct tantiim fubftantia alterius: tam fub- conuerfioncs . Scotioper.& priiis non .quia cuhc aliquid fubftancia. : . Circa fecundum articulum contra fecundam opinioncm fic arguo. pr«fcntia autem corporis taiio Chrifti cum illis fpccicbus corporis Chrifti jigitur Chrifti fub illis . cicbus panis fine corpui Chri»1- fii efi in tart. tantiim coiicomicatur. eft terminus huius Chri- fed fola fubftantiacotpotis ftijCui accidit eife hic. Vniimquodquc fiuc fic 8. fic & Chrifti uerfionis panisin fubftantiam curporis Chrifti.1.quim c conucrfo. eft modo fub iilis corpus Chiifti . corporis Chriili prt fenti» nen cum iftis e^fec fpeciebus nouum.& ita non oportcc quud illud mutetur feCundum locum. fluinti. vi conucrfionis non eft hic fubftantia corporisjigitur fubftantia corporis Chrifti fe- quod ex cnndiam (oMmejfe hic. Htnr. Quintiim ad primum iftorum duorum. non fuic . Pars 1 1. Chri' augmencatione& diminutione. Subftantia quia ad nouitatem pofterioris non panis pfjfit fequitur nouitas prioris . Arift.Au{(uft inus. & hri ad Deogratias corpotis Chtifti ucrfionis . fecundo fic:quod conuercicur in aliquid acquirit condicioncs eius^ . vbi vulcquodaliquid prtftntia ftantia panis . modo quanciratiue quorura podibiiitatemadomnia ciTet nimis 4tem . concedis propofitum Tom. priijs fuic difHnitiuc ex vi Itcm quinto fic Dcus poceft albfolute facerc corpus fuum cfTc prsfens cum panc manentc fub: .quam quantitas . quia ad- & poteft rccedcre ab ea. immcdiate fii fub (pcciebus. nifi ftantia.fiue fupernaturali. Concraprimumpoteft fic argui:Tranfubftanciacio cijm fic mutacio fubftantiaiis.dicitur corpus Chrifti faAa conuerfione. per nullam auccm mucacionem acquiritur. modd non cft fubftancia. quia non fcriptiui fuh ^iciebut. & z^^tciuspgitur panis conuerfus in corpus Chrifti .non corpus mediantequancitate.quia necfubftancia pani$. Hinr.' non nt modo qui' autem in quantitatcm corporis eius pcr fc . vbi prius non fuit quia aliquid poteft eile conuerfum in ipfumi& mutari. &c dimcnfioncs illis eius tantijm concomitcntar. fed per mutationem altcrius . nonhabet corpus ciTe Confe- diffinitiuc. vbi Chrifti incipit cflc fub fpecicbus Opinio fecund» . poteft moueti localicer fine mutationeab fubfta- cirperis tiam. cundum imhoc fiue fiac pugnatur. ex vi con. nec per confequens mediancc fuu modo quanticaciuo. XI. vcl quia loci mutatio cft quodammodo poftcriot aliis mutationibusjfed pracfentia corporis Chrifti cum fubftancia panis. Coniirraatur racio.ficuc tur fi fi fic prailentialiter non fuiflcc pcr conuerfioncm fubftantia panis fub fpeciebus .habbt pro per eft ibi Impufnttur ftuttnti» D.pus x\yihd : 4tir qttam quod corpas mutntttntm ^anis. (If atiorum opi- pcimus terminus tranfiibftantiationis .nifi difHnitiuc pcr fecundum circumfcriptiuc. pus Chrifti quancum Mx vi e«ntiam.74.S. 1'atct ex (ola conucrfione corporis Chrifti ma- gis acquirit panis vbi corporis Chrifti in coclo. Item.& quantitrttem. & idco poffibiiitatem duorum vltimorum tantummodoprobo. vbi priiis non fuit. non habet ciTe alicubi.nec per confe- quens fubftancia corporis eft conucrfiunis vbi fubftancia panis. Atifton cidcniu non iant hic cx vi Sacramcnti tiim cx concomitantia naturali tiam .fed tunc poteft conuertere fubftantiam panis in corpus uenic dcjiouo Chrifti.&c.Anmd.ergo. Thtm. vbi fuic panis .Thom.non haberec corpus Chiifts eflc circumfcriuirfienis eir' pciue fub fpccicbus.Ex vi igitur tranfub- fiantiationis. fubftantia. r. Sicundo. Confirmatur. corpons Chtifti (ub illis fpeciebus j igitur vel fine omni mutacione pracedentc .quae dicitur gencracio. »liorum.quianon fpeciebus. per quorum primum vt fubftantiam .in quo praefuit panis quantus ergo ex vi conuerfionis non eft circumfcri- pacet : ptiue. Cnnfirmatur. An priiks . quiain nulla tranfubftantiationc eft quantitas primus rcrminus . Antccedens i poteft cfte in tam paruo . quod quancum poflit edc hne. cft igi- htc poftquam fuit hic. fecundum Philofo. quentia patet .qux prius nonconuerfa.quia quactibcc mu- complcca eft. & quantitas in quancita& aliaac- icm. fiue fcnio circa ficundus.igicur noa requirit aliquam nouiratcm circa fubftantiam panis proptcr nouitarem ptxfencia:. .exquibus poilibilicas aliorum inferiiis apparebit.& peraccidens. quia fub- folum conuertitur in fubftantiam qu/tnti- corpocis CliriftijVt in pcr fc tcrminum eius.vel fine fti.fequitur quod cft hic .cft pofterior ea. D. 635 I. ftantia panis modo quantitatiuo . accipit qualicacem.fubquibus priiis non fencia . ifl fer fitermittus trtnfub- 6.& infineli.quiaillanon manecin cia Cerperls Chrifti fine craniTubftanciactonis . fed tan- corum ad lubftan- & per confcquens cumfubftantia corporis . .nifi per fe terminus eiusj crgo pcriftam mutacioncm. alceracione. nec fubftan- corpuris Chrifti.cie Trin. quam corpus illis Chtifb' prxlencia eius in ahari fub quod per connerfionero nonfit pciiis fuit hic . fi panis quancusconucrterecur incorfubftancia in fubftan.P^/Jc-.Similiterigirjrnon fcquiturquod pofttranfubftanciacioncui fic quantitas finc fuo modo quantitatiuo. hic. ab agente naturali. pus Cbrifti habens eiTe in CGeio^igituc cx vi conucrfionis non habecur quod fub iliis fpeciebus Tirtii. nente cadcm. meum. cx vi conucrfionis magis acquiric vhi illius.qux eft tranfubftantiatio . non habetur pro per (e termino eius nifi fe cerminis fuis fubftantias frimo. quod nunc cft alicubi.ejfifimutcum phum. quod conuercitur in ipfum. quantum nen igitur fimilicer cx vi conucrfionis panis in fub> ijfit circum- ftanciam corporis Chriftt. ficut cibus nataiaiisfe- tns fit hicfi- cundum fubftantiam tiam alends per rei eius conuercitur in fubitan(c . Iccm .quia caufalitas agentis non diucrfificat nacuram produdi.ficut pra:fentia eius eft noua. Itcm i g utrfifieatur taufalitate preducintis. Si dicas ftantiacionis fubitanciz panis.c^. tgitur pcr hoc quod quantitas Natura tcrminus fccundus vnius c6primus. vbi erac panis quantus. Quancum ad fecundum articulum dicit quidam quod quanticas corporis Chrifti eft (ub fpe- JSgid. Scxto. finc fui mutationc . (jf . igitiir conuerfo. quod vidctur mirabile habeturalia mucationc. non eft fubftantia illa pra:fcncia corpotis fpeciebus noji habetur ex vi tran- fubftantiationis. ConfirmatHr.habico eius per fe terminu:fcd pcr fc terminus tranfubftantiationis eft fubftantia corporis Chrifti . Quantitas.H Qu^ftio corpus poflic aliccbi effe . fed confcquitur pro- dtiSi nendi- cft primum terminum vc modus cius quancitaci- uus. polTet Deus conuettere fubftantiam panis in cor- prolixum nunc probarc. non amicticproprium &non modii luiiqui cft quancitatiuc exiftere. concefla conuerfione panis in corpus. magis prtexiilens quam c de nucrimenco conuerfo in cirncni ^quod accipicndo effe illius .vei corruptio.vbi prxfuic fubftancia panis.non conucrfionis . qua* fibi naturaliter conueniunc .ipfa ma. quam vel ifta praefentia per tranfubftan- tiationcm.finefuimucatioiiecickco ad locum. de partib. foffet panit tonuirti in terpus Chrifti in ttt».jion habecur prc- fuit . &-j$. ficuc patct per Auguftinum i.fcmper habet proprictates fuas naturales. fed tittUtuo..§iu»rti. quia co|:pus non loeo circumfcriptiue. quia eft primus terminus. fcd przicntia corpocis Chrifti exiftencis fub (pecie panis. Opinio I.

quodhocfit permutationemin aliquo. : prafentialitcr lius tranfitus .^A terminum pofitiuum. non agent ad inuicem. nam fubftantia aqua. non cflct tunc nifi vna fimplex mutatio a termino<i! ^«opriuatiuo. vel circa panem fic mutatio ex vi conuerfionisi quia panis non manet ifec circa fpecies . quia pofitis extremis.quia cx funt fine fubiedo . ifta quodmod6 eft fit eo. . Dcinde docet in mucemmumter concnrrere ejuatuor mhtatio- fnh fpeciehtu panis ejfe cerptu tietidroHo terminosif tamen corpHitnotum aliud cjuaven expeileret .Terminut mutationit ficis illis fpcciebus feparacis k fubicdo & corpovci impcduTicnco aliquo incer ifta & cerperid re Chrifti .dico qnod poflibilc cft ita efle . quia cum quantitas fit accidcns confequens na- & turalitcr principia fubftantiz . cft intelligibiie ipfum modo efle fub hoftia . Supponatur igilur quod Deus poflet idcm corpus in duobus locis facerc ficut duo corpora in eodcm ( cuius poflibilitas alias apparcbit) . nis non vbi prius . Scd dato qu6d ifta CIiri{ti. Qiiamum ctiam ad fecundum articnlum . nifi fada mutatione in aiiquo de nouo. fequitur pra:- fenria cius fub fpecicbusvbi pcius non fuit. quadantur eom' tuortcrminos quia quod mouetur de loco in li & dm trtumter rnotus .lV. nifi per ali. qui« impoffibiie eft tranfitum fieri quia non tum tffet Refoluit non poffe poni hic cor- vna mutatio. 8c fi Deus fa. ad locuni fpccicrem panis men oportet necelTario ali^juam quod dico . tatem cfiTe fine fuo eft primus tcrminus. & dicit priu*iiionem tcrmini a ifue & poteft ifte motus vocari motus vel mutatio depcrditiua.& non approximatis .quam medium cius proprium in fc caufare . quia pofito obftaculo. non fequituc aAio vel paflio. alio cor- . fic : fi Deus aliquam fub- cteat jdantiam dc nouo tantum. & & boc agit & .igitur oporcet quod do rio nob fub fpe- quod mo- tranfuh' ftantiatieru quid noui fuit.eflet iunc firoul cum corpore diffinitiuc. . vcl raucatione prxccdence adioncm in agente . eft affignarc dubs motus. . caufare in fc ex ita poteft eana principiis fuis. fine ali. panc . & paflionem in ligno. in ta- mutationem po- nere circa corpus Chriftj.veI motirtn ad vbi.quid cft illud eft mutatio in corpore In nouum in Refpondeo quod non .^n quo alio in ligno . Vnus motus eft a termino pofitiuoad terminum priuatiuum . DiftinaioX. praefcntiam alicuius quam mutationem ficut fubftanti» poteft . finc modo quantitatiuo. & iignum patiatur .irtecorporis cedentis ifti per motum localem. Jn Mcqulfition* noui vhi fine depcdi. 10. fa<3:a approxima.veI mutatio ad vbi neceflario requiritur ad hoc . vel in igne .vt igncm fincomni in fe quantitate .quam fi citatiuo. hoc quod niodo habent.c mutatio acquifitiua. non neccflario Chrifti ad illas fpecics . habtt ergo prafentianlt fub fpecicbus .. exi- poteft virtute propria cxpellcre ca- lorem . .contineturin ca virtnaiiter & . pus Chrifiifine omni mutatione . fii Chri- eft fjjb».quia non ponetet .fcd circumfcriptiuc. .Lib. fummc approximata .per hic fub fpccicbus.quia przfentia Angcli plicior praefentia modo . igitur etfi fubftantia fit primus terminus tranfubftantiationis .& prius non fuit. fi pcr iftani conuerfionem corpus Chri- Ttrtii. ad terminum <i/^^Kf»>pofitiuum abfqueeoquod corpus motum perdat primum vbi. amoco impcdimcnco . aliterfe jfemper fuiflent fine fubiedo.q. 634 Itcm fccundo Utnadi.qu6d ignis . liefoliitio Tranfitut d* a contradidorio in contradidlorium. & hoc idco eft. fcquicur przfcntia iiia pracfcntiacor- non eft rcfpe£lus oricns ncccflario ex natura cxtrcmorura . femper fuiflcnt une fubicdto. Totidem en fnrtt eorptrit exjiulfi. qua: cft qualitas confequens natu* ram eius . & poteft vocari ha. & ptius non .fiti retatie cxtrinfecus tjone debita per mutationem. & diffinitiu^.(frfiip/tim lecumfitum non amitteret. quia dato qu6d AngcluseiTet fic fimul cum aliquo corpore . & redire ad frigiditatem fine aAione cuiufcunque alterius circumftantis. tk quatuorterminos.quia fafta conucifione pa- nis in corpus ex vi confecrationis. quia poris ad efle fub fpeciebus. nec ad iftum reluta. vbi corpusChriftieft prsfcns fimui cum fpecicbus hoftiae. oportet ne. cum alio fimplicius inpropofito.& non untuni drcum- fpe£tum prxcedic aiiqua alia mutatio ad formam ijutd abfoiutam. tamiim ejfent duit mutationes. illud patitur . ^ fequitur contingenter calefadio. ilens calida $uhfiiiHtU in ft fotefi fndMcere ^uantitatem. vbi vnum corpus expellit ex parte eorporis moti aliud locatum . vbi priiis non fuit .igitur ncc denouo per mutationem modo cx hoc quod mutatio fit circa corpus. ftacim agunc ad inuicem fine aiiquo rcfpedlu excrinfecus aduenience. & non quantitas . aiiqua forma abfo- eriatur. non in coh- trsdicforium arguit tiecef- muta- fatii tionem. & igne . quod in omni motu locali . corpus vt gloriofuni ficret ei ptaefens cum fa«ftam in aiiquo in fine ilfi corpus Chrifti modofit non . hoc prius pct muta- cft Non in in aliquo. fed rtalem^tjui efl reffe£itu realU extrinfecus adueniens. igitur crit hic modum habebir modo quaniita- conucnire modus modo quantitatiuus . adueniens. quia vtrumque virtualiter continet tiuo . ^ qu»tuor tirrnini. Patet . pore . ciebu$. Nec etiam motus. non . in loco circumfcriptiue. Alius motus a termino priuatiuo aciuo. livbi. vcl continentis . Item. ide6 contingentcr . contingcnter confcquens cxtrema pofita in e£i vt quxdam prxfcntia corporis Chrifti fub fpecicbus hic . ifta fubftantia potcft ex fe caufare quantitatcm. Sed cuius gencris eft iftctcfpedtus nouusin Hie neuut corporc Chrifti ? Dico qu6d ficut vbi Angeli aii.tan- mo- ficut eft rent corpus Chrifti Refolutt pojfibile abfo- iftis ceflario fed H. cct hoc non diccrct Philofophus.nccalitcr fe habcnt poft conuerfionem quam prius. Pofito enim iigno . & . Eodcm modocftct diftinguenduro ex p.vcl in paflb.uia cum corpore cft fira- corporiscum corpore circumfcriptiue abftrahendo igitur ab cflendo fimul igitur noii fequitur quanii- hic fub fpeciebus panis fti fit ipfius conucrfi ptiue. Jn emni mu- tAtione loca- Qyantum ad primum eft fciendum . per aliquam mutationem .re^eSus rtducitur ad quornodo reducitur ad Praedicamentum vbi .& non circumfcrifcriptiue. . fub fpccicbus pa- mutatione loci prius fait.contr»diS»- & tuortermini.ita quod quilibet motus habet duos terminos. fi Deus illam non crearet. efic finc . & diffinitiue cum alio lutc dis quod .quia virtual-itcr coniinet frigiditatem .quia prxfuit panis quan- eft eflc praefens SCHOLIVM tjfe tatione locali & fattguinem Chrifii & •vini. qu6d corpus Chtifti ibi fit .igitur quantitatiuo. quo fuit . locum habet duos motus concurrentes. tione priorit dntur •VHM ccret vnum VIHIMtio.vbi prius eft ca- funt fine fub- iedoaiiquo varianrur.& tioncm fadam QVantum ad primum articulum 9' corpus Chrifti poteft JitSlorii. quia iftac non afiiciunt corpus Chrifti poft coucrfionem. non contine- fi rum. ffus fecus extrin' adu*» fcd re- fpecSus extrinfccus adueniens contingcntcr fe- quens extrema pofita. ipfa tavnen poteft tam quantitatcm. tantum rcfpedius exttinfecus adueniens.Eodem modo in propofito po. agat .

1 . fecundum articulum ad . dicunt aliqui quod corpus Chrifti Alia flu^ntitMti pattium corpo- in coclo rcfpe(^u continentis. ncc mntatur propric ad vhi.finc qua corpus poteft efrc. i quam habet ris. quoditaconfun- ita miferabiiitcr ibi fit difponat pes. feouitur & .^uaU. ficut cft menfuratio ceffario Exemff!f. quia nulla fubftantia . pofiio & cxtremis nc- fundamento ccilario etiam ponitur rclatio. niens . g 4 Ad 14.Quanticatis . Gfinio alio. vna qua cft differcntia quaacitatis > dicens ordincm parcium in totum . ita potcft facere pattcm vnius corporis. . ita poteft facerc omnia in fc ipfo vfquc ad minimam quantitatem poflibilem in natura. omni non locum & vhi.corpore fcilicct Chrifti contcnto . . & . etfi fine ecicxtennatura hoc non poflit . & lelario intrinfccus aducexrrcmis neccfTaric» & idco nc- trinfeti cft firaile . eft poteft facere corpus Chtifti fine fi Dlfferentia riSpeCtm in' .non mutationcm ad foTmam abfolur.io. Jeu erdinempar~ tium in toto . & ideo non cft hic fine tali modo quantitatiuo. II. cft tcr tantijm. poflibile eft .^. quas non habe: ptzfenria corporis fiib illis fpecicbus: mutatur tamen aliquo modoad quia contingentcr aducnit pofitis exfinemodo quantitatiuo. Jhom.cdicamentuin vhi . fj^ cefTario fcquitur ea ipfis cxtrcmis pofitis in e^e.ficutpofitis bus fubftantiis xqualibus . Nam Prafdlcamcntum pofitio- fett non dine. roultasenim conditiones loci habet vhi Angeli. C H O L S M y I III. qua: eft Pracdicamentum a corporc in altari. cft refpeftus extrinfecus ad.mult6 minus corpus Chrifti mutatur ad vhi. Etiftapofi- Rffliea. «entingenter nduenit eoftt' menfurutio ioei. finc quia cx quo cgo poiTum faccrc hac pofitioiic in illo fine . D. DoSo. tacis cft excra aliam. quia cfl tantum qusdam extenfiopartium totiuscontcntiad partcs contincntis . caput. quia hoc toilc- & omnem difpofitionem naturalem corporisChrifti. ita corpus Chrifti finc fione ad lopofitio talis non habet in Sacramcnto & per confcquens fine omni refpedu illo extrinfccus aduenicnte. eft poiitiu dicit ordincni lub fpeciebus fine poficione partium illo tum Kemi- cll UMliim. corpus Chtifti quantum fine tnodo ris contirientis trinfccus Ideo dico aliter .-M' . quem quod duplex bet quantitatiuo poccft efTc fub fpccicbus (um. non tamen cfTct ei coextcnfum . ncc qualitas . OxoH. Idem tenet D. o. habet in coclo. Vnde pra:fupponit Pcasdi- fupcraddit habitionem par- moJum tem quantum habct hocqaod & corporis confncntis.quiapta:fcntiaeiuscum fpecicbus fimplicior eft praifentia Angeli cum fpeciebus. prweip4tii». quamcumeft in coelo quia ita longus.tium interfe tibus eius non habeat btdincm ad partes loci. fas . & refiluit vniuctfalicer tioncm fuperficici ejfe ex- cjuamitatem cor. . & iftam pofitionem Sacramenti. fcd Deus au. jilenf^. tas eft paflio rciatiua. QVancijm Chrijltu h*' cum quxlibct igitur fimiiiter aducnicns corpori. & quoJ igitur in coclo. dico quod oportet ncponere aliquam mutationem cirracor- qi. fcd mouetur ad i'^/. minus tamen proprie . cocxiftcncia partium contenti ad partes conti- & ita pofitio & ncntis.cft piius pofi- quantum cfTe modo finc haberc pofitioncm partium in toto fincotdinepactium totius ad partescorpoquantitatiuo eft . non habet Scd modum quantitatiuum. &cotpore contincntc necefTario . tem &tantum dift it capiit a pedc tam cum eft inSacramento. . modus Refpondco. 635 I. vt inaHum cum digito.quia ficui finc moDcus corpus fimulcum aliocorporc . «rf. neccfla- xqualitas adhucnon neccdario . fecundum quam vna pars totius quanti- Eueharifiis. pcr oppofitum coipus quantum. non tamen in ordine ad locum quia htc pojitio centingenter ei adHenit.^. nis quod habet vbi quantitatiuo cfle fub fpcciebus panis. relatio .im. contingentcr aducnicns .& contingcnter . & pofitione partium. pofitio Przdicamentum cft rcfpetSiis tantiim ex- & .& fincifto. & & . hic a nnm. poteft Deus faccrc cor. illo 1 1 . foru CbriBi ht^ere ibi pofitionem . vel aliis neceflario fcquitut xqualitas. & extrinfcctis aducnicns. vel in vnam partem. & Prjcdicamentum cum ormenfurationc partium contenti ad partcs dicit nifi vht corporis concinencis. dufltx quia color eft extta pcr fc ra- & non . potcft & & quamlibec partem fimul cum alia parte pcr fubintrationera partium in fe .verc efrctacqualecorpori intta ccelum . Excmplum iftorum quia fi aliquod corpus vacuo imaginario.j.iia ficut aliquo modo. verifimiie & tonuurnUm dat corpus fuiim. quod non habct (icpartes ciiis exien- & commcnfuratas pattibus corpotis comincntis. quia non eilct cfTct extra aliud coclum. tionc poirct Deus faccre alicubi rcaliieraliquod corpus contincri corpus meum . cum parte alterius .Qusflio ret vhi pofle caufari nifi > cx cire in loco circum- ChriiU fcripciuejfic pcafcntiacorporis in Ipecic- bus habct reduci ad pr. qu« cft differcntia quantitatis . i . quantitatiuum ex nentiscorrefpondcntes partibus locati habentibus pofitioncm .ntitas inutaturineo.ncc dcfincndo. . vbi prius prarfentia fua poccft variatc ita iur. pet quam habct partcm extra par- 11. rationcm .ncc incipicndo. pofitionem . vci ina:qnalc. propric loquendo.art. qnx cft Pr£dicatnentum. quacunque deraonftrata non mirum & Deus quacunque tali pofitione vniuerfaliter . quia cx quo Angclus non propric mutatnr.art. txirinjeci.& finc .hicpart. illo fuit. ficuc in coelo.vcl iivtotopct tit inft dfin comparationcm ad partcs continentis corpuiis. rio cxtcnfio fequerctur efTct aliud extremum qucretur cocxtenfio . qujc eft difFerentia Quantitatis. quia cocxtenfio. quod non quantitatiuus. quantitaciuo. trdine iidloQuintum ad pcrfcolionem . modo Dico S. & per conleordinem farquens poteit faccrc quod aliquod corpus in par.part.quafi. jld argum. ncc qua. . cotpus cu- . 7. Heifcit etjferentes partei corporit Chrifii tra fe innicem in hcflitt .num. & latus eft hic & tancum diftant parces ^ fe inuiccm. do quia modo faccte vnum . 4. in eft exttemum cocxtcnfionis ad quod . Bonauent. tione.cicbus habet pofitionem .poteft faccrc corpus fuiim Nam hic. mo- dt ifuaniita- habet partes cius coextciinis partibus tium totius contenti ad partes corporis conti- ueniens §^iid efi eon- feruare qiiaturu jine & qiiia hoc Dcus poteft faccfc. vide Scotum in & quedl.i§eitur.nam Deus potclt faccrc fopetficiem fine hoc colore. qux eft diffcrcntia tum. cniufmodi eft corpus Chrifti in altari. diccs. quia acquali- Solufio. camentum vhi . dico cft poiitioi . fofi- .quianon eft fuo corftri in illud rct . quamlibet partera vnios corporis cum alia parte . quod corpus Chrifti fub fpeOfin. vcl refpcdlus fi fe- &com- contingcn- Ad primam vbi . vt videtur. refpctSlus cxttinlccus fit ^utefl. .§lu£cum fO' leji habere pus ciTe finc omni tali refpcclu . • Sed iftud noneft conucnicntcr didum inpro- & pdfito formam . dua- pus ciim modocft fub fpcciebus tremis tiuo. oricns ex . fimilitudo igirnr pofitis cxttcmis.^^.qua: partium in loco. vt vbi formam fit .

i. cali & modo (ine taii qu6d (i quaniita- non (ic . /*/yy7ffjtf.j «"» ^ r j j dimminEu habcre ordmem in toco nnc ordine earum ad illis / . I. StcundMm. Ofini* . fal- eft. & latus eft Chriftus fub hoftia (icut incoeio. i. patet eft 4. quiefccre. fart. codem rcfpedu eiufdem eHent S T O I II. i£ cft non propria . vt inca. 75. realiter ^ in altarifttb . CHlutit fHrfum efi verc etiam Auguftmum Domintu. exiftens in teira non vidcrct illud ibi. Tertio^ idem effe\ extra terminos proprios. Heruius ^uodl. efTein diuerfis tcmporibus. loco effe oporttt. Confcquentia probarur Item SicuadHm. ccmJ . i. . . 636 AdfitUdum. Confequcncia pacet.&reale$ .IV. .nrt 1. vc ad parces hoftix fhnrijtia Ftrum po(i(ione partium.]^j^^^ corptis Chrifti parcem excra paiceinjnec hoc elt inconucniens . fi . 14. INter iftas quaeftiones primA rcfpondeo ad candam quia ex folutiune . porale ad tempus. qu(idl.non autcm omiicsrclationes funtcontraris .art. 8. diftaret cflcc . Thomt. dicirur quod ve- rum corpus . Vilad. feluiio . tum . CMndo. poiTet fe- illx & fuperius feipfo> illa idem dici inferius refpedu ciufdem. Maiot.. : Probatio confc^juentix nobis moMentur eor. O I corpHn Chrifii DoAotes n.qutft. frd .Sxartum. ^^ vc fumic ratio. fcd nonconcraria relapropinq. cercium. in oppofi(aE.^Z. tircfimile . igitur finuil polTct & quiefcere confequenseft impo(Iibile. ^iterfecijfepotuijjit.ica relpedu eiufdem.pars corporis Chrifti eft cxcra parccm ^ub rpeciebus in Sacramenco . fum fi aliquid fimul circi in C(eIo.ul fed formacfCet in dnobas locis. Durandus Capreol.Henric.& . juift.quud ftia.diB. qudjt. iupcriusenim & infcnus funt rclatiua oppofica .p»rr.11. Richatd. 9»» K»ti*tUi^ fefit vnum corpm ejfe in loct "vno fecitficut VflHit. Sc ica elfcnt duo corpora. de Confecr. . qutt in nobiffitnt i. litera. . . quia ndn cft fibi dcbiteapproximaiura. pallio eius quaiuum corpus faccre tiuo.ncc perhanc comparaiionem CetpmChrt. in hoftia mouetor. Bellitia.. hic^-t. Item quinto fic Si corpus Chiifti poffet fimul SinintMm.<' Thomas idem refpcdtueiufdem 5. pcr Ph'lofophi>m titas. locale ad locum.fi fit ibi . & 5. formalis ratio effendi in loro . in coclum ./ea. vna & harrcl^s. quia fi igirur antccedcns. jo. in alio moueii } fcd confequens eftimpodibiie. in ccclo moueri. i. Tnum cum negant affirmant poCTe cfTcia pluribus quancitaciue. & requifita aci adtum yidcndi. quia fi idcm pofTcc eifc in duobus locis. Siautcm partes corporis comparcncurad partcs corporis cocxiftences T S corpiij poffitftmul ejje in diuerfis partes contincncis. memhro 44. qutfi i. . quia partcs tocius poliunt j_ iong"". fialiier voluifet. funt . cap. Angelui &c. & ita longus .quia quid .e»f. 4.quod neceirari^ reqniritur ad aftum videi>di .^«»*. quia extrcma rclationis lunt oppofita. 11. citati qiueftionc ^ R GV prxcedcnti. Probatio confcqucntis.per Dei & extra de Con/ecr. z. qu*Jl. & Euchariftia funt (imui . idem corpus poftcc fimul tSc in diuer. (jr 4. D. §luarto nonpoteft ejfefimul in diucrfis loeii . . 7. Vtrttm fojJthHe fit corpM Chrifii fimul ejje in coelo Sacramento Henric. l. igi- locis fic: ^i corpus Chrifti fimul efPct & in Euchariftia. idem includunt contradidionem : fcd fi duobus locis fimul . ergo & anrecedens. &c. & finiftium refpcftu fui. quia illa concludit de rclatioiiibus oppolitis in communi. igitur nec Chrifti eft in altari fub fpeciebns Ea- & conftat quod quia fecunnum AMg. gutji. vel Ai tirthim. qwft i.qu2cun- crgo Euchari- alio. Contra. x. Alcnf. Similiter po^fec dici dextrum refpeftu fui . fcd Scoto. & corpus Chrifti (it (imul in coelo . Thcmt. £c idco poteit Ocus accidens per accidens quanci nili non partibus cocius talis in »ain pofitio & . fis que fe. V6D I.S(Uiez dijp. fe- C •ndauinf. funteademjigitur qae funt (imul cum fi Tirtium. in ccrlo quiefcit hoftis. x. nihil potcft plurificari nifi plui (jcaraeius li rationc igirur . 1. non fcGundim Aaguftinnm. Probacio confe> qucnciae . Idem non te I potcft rcferri ad (c Oppofitis rclationi- bus quia . calo exirtcns in videret ibi aliqoid fibi approxi- matum apptoximatione dcbita . Tcrtio Ttrtium.^.niter fe funt (imul. I. Irem . arr. Aijceccdcnscftmani- mim. ex parrcUtionuin oppoficarum.fic}uerentur hinc r/tulta contrariafimul. . . tcrcium. mota omnia .eft aliud ab §ltt*rtMm. fecuDdae dependet (f nliirMm.& in altari . in v»o calc fimul in dincrfis Ibcis. 1 1.<) iju4ft.quod diftatabalio. feftum. ^'hicqutjt.ficutigicur impodibile eft fimul contrariz relaciones vE Argumtlum frimum ntgMiuum. igicut & ancecedens.inier : fe & eidcm funt eaa (imil. igicut idem refpedlu eiufdem corporis poCfeteiTe diftans& propinquurr.. Ircm tf rti6 fic : Idem temporale non poicft idcm lo- Jtrgum. eft in coc- Primo ^uia pojfetfic poni in infinitu Se- potentiam. dift t. confcquens eftimpodibile. tnS.igitur. feddiflas&ptopinquum funt telatiuacontraria. Sententia D. qu*ft. quia vifiocft in organo.Lib. Irem.& in altari ^ fe per fpacium mediaro tur elfet aliud a Item quint^ fluintnm. (ic dcm.tii }. tunc fimul videret ali- & non videret illud confcqucns falfum. Q^V III.el aliquod aliud .vnum tor- pM non pBJfeponi cjuantitatiue in diuerfis locu.haccconcludit dc relationibus contraiiac oppofitionjs. poflcc eire in cundum itKtelt. Topi- & eflTc in coelo & in aJrari . ponitur.quafi. idem corpus poflec (imul moueri . Ad focundum > dico quod corpus c(l ibi (ine tnodo qiiancitatiuo qui e(l poiiuo Pixdicamen- Qjy . Haec ratio differt a piiori.i. Gabr. lib. I» Itsn. chariftiar ficut (jMamo- Contrarium. lo. tii . (^ & ad parces corporis continentis. in quo non illo. SCHOLIVM I.iuin diftans tiua. vnj.& aliorum. Primo.& & iftz rclationes func Item fic .& dilfimile.lo.de Eiichiir.cap.ficut ifta. Htigo de facr. locij localiter? comparcntur ad inuicem.quod non poteft in quodcundiftans. fic : Quarcunque. igitut.i. DiftinaioX. T V R quod noh. »*• gaiiuumfri- CorpHS ChrifH ex ^mo pirrexit . . frqucreiur qiiod habcret duas quantitatcs corporales .dontcfiniatitrfi- D.patet per mulcas audlorirares in RMti*4dopp. quia in vno loco pojTcf quicfccre . (i quan- corpus Chrifti (itr.

fecun- Sicut les per : in rupcioiiem termini diim Z). termini motus funt incom- eodem in . quiain crucc vulncrabatur . & ficfimul eflec bene difpofitus . quia includunc concradi&ionem. .in vnolocoexintempecie aeris ibidem ^17 idem Angelus non pote^ fimul duobus locis . in alio 4jdtm inctn» Alitcr arguit alius Dotftor vnam nacuram Confirmatut Itera. fed plura fi commcnfuracur dimenfionibus plurium locorum. igicuc hsc ratio cft benc euidens. quod non conuenit in ptopofito . Secundo. \o. hoc eft poffibile. mouendo agcns naturale . Dodor igitur fi lo- in vna : Iccm . Vi- de Do£lorem in Oxon. fuicnon & tteniens thif- fpecie & habec vnamTpeciem. & reijcit responfionem ad Tertio.quia vbique eil proprium folius Dei. Icem . & infirmus. peni in eodem loco ejfe M V I vmm II. quam incendit inducete . fimul elfec frigidum calidum refpedu eiufdem . R»t!enes ylUn. cft pollibiie Prim» & non multum differunc ) quid- mul. . Icem .fi quando rcfurrexic de fcpulchro ipfo claufo. Nunc autcm quantum eft ex vnuni modorum illorum . circumftancis. ad minus eiufdcm fpcciei . ' Rt^infie. quia fi aliquod corpus fimul eiTecin diuerfis locis . o» : naturalem rationem &Philofophi minias hocconcederent. aliquodcorpus in aliquodz^» . Rntio JS^idif prima. duo vbi funt teimini ciufdem motus fecundum locum . nifi ita vna igituc nec per vnam dimenfionem .text. nec repugnat (ibi efle vbique per potenciam diuinam . quia quod conuenic alicui fecundtim illam racionem . (jucm.ita per vnam dimenfionem confticuitur in loco. quam nacum cft fibi illud cicer conuenit fibi ficuc . commenfurantur fecundum quantum. corptu iitdiuerfn Primo.fiue non .igJtur duobuslocis. Sic non diffcrc hxc ratio ab vna ad principalc (iikii . quia in vno poflec comedere . vbi arguicur qu6d quantum eft forma. & non intendit cor- ijuo. nec duabus alterius .quia fadum eft. quia fi fic. iieri & fecundum omnem eft impoflibile. quia in pyxide fed igitur non habec modum quanticatiuuhi concludit vulnerationem fed . quod contingercr.fequercturqu6d locatum eiTcc cxcra ccrminos proprios . & uerfis. rolutio ptitTis quid dicant t»ttt Gnndinttnf. cap. Tertia.in quoprius non indigetec mouerc ducece terminum ^dtjium <i . nifi pec hanc propoficionem .nifi incompoffibilem foimar. & in pyxide.Cinfirmatii. & non occiderecur^ quae omnia func abfurda . Confa. fc- . aut alterius fpeciei : non duabus mutationibus ex i. & fuse refponjionem ad hoc. vel racio ciTendi aliquid in loco. : ris localis. & idc6 non eft fimile. quia ia vno loco TnttM. Angelus magis abftrahitur ^ loco. abfWjinquo tamum intendic in- illud ptius erat. quam corpus Chtifti. vel locati. auc duabus. cfuam modo facramentali. &concinuum.hoc pofico ducunc adinulcas concrarietaces .n\Ci per accidcns. 1 Qusftio 1 1 1. in vno poflec vulnerari occidi . de minos fpecie dinerfos pgitur nullo Item & Ariilot*.. ii corpus po- & in quibufcunquctigi- tur ii uon repugnac corpori efle in duobus locis per vircutem diuinam. quod eft SieUHd». quancum eft cx paice potcutis agentis . & temperie acris bene difponi. quas nititur pracfcns Dodor hanc opinionem arguo & pcr raciones . vulneracur in cruce fi vulneratur pyxide . Terci6. igitar funt incompoffibiles in eodem. fcilicet duas dimenfiones cfle . dimenjiue . poteil fieri recundum varios modos circa idem rufceptiuum n impoflibile eft ipfum fieri fecundum . igitur fimpliciter . non fequitur . vel faltem. & idem corpus in corporain eodem loco . & non in pyxide & ide6 .potcfl Dent tunc eadem eonuertere ^uantitatem in (jHuntitutem. fcd »!• liorum. quod ficuc resper nacuramcbnftituicur in fpecie vna.Phyf.& alcerius fpcciei .& ^. ejuiaplura corpora pojfuni .factlius efi ponere corpui in plttribm locis cum modofuo natnrali. quia vnamutatioeftad vnum terminum nec duabus . jn vno poflet vulnerari & in alio non & ita vulneraretur & non vulneraretur . fed . Icem . & corporc Chrifti'incrucc. hoc eft fairum. . Chriftus in crucc quicur . eitur co fic fcmel pec fic . fiicflecin loci duobuslocis fimul. quod idem inconueuiens fequerecur contra ipfum de .autigitut vnamutatione. in alio frigefieri. qui per fe duobus fecundum iftum modum quancitaiiuiim .non vulncratur in noh vulneratur . igitut nec corpus. fi conucnire. eft vno loco. Vn- Agint tntKditfolismpit fe indutere dc agens naturale nunquam cbrtBmpic ncceflario terminum ad aliquam form?m. in pyxidc non. . parce poccnciac diuinx vc agencis teft eilein duobus locis. quod non eft fimile. Patec . & non miraculose . quia agens per fe.fimpli- alicui crifpitudo uenic fecundijm capuc . quam non exprimir. reijcit & effet vtrobitjue hoc. . . ftdem . Aauenfim. in vno loco efuriret & in alto facuraretur. & fimiliter T>e fidi vi- ditur peni- trationem if- Virginis vterum parte clau. modo. fiue per miraculum. Etfi obiiciatur concra fic opinancem . quia duo corpora naturalitcr forte per dotem fubcilitatis funt in eodcm loco. Modo autem vulnerari conuenit corpori habenti modum quantitatiuum quem modum habuit . fimpliciter dicitur eflc crifpus. £c nonvalechxcconfcquencia. idtjue faltum ejfe fide conBat . qu^m vnam cffe fimul in di- Sed ad hanc rationem refpondet qu6d non eft Henriti Ki^nfie. moricbacur. & minimum. & moricbatur . quando Chriftus intrauic ad difcipulos ianuis claufis . Refpondctur .igicur fimul vulnerabacur &nonvuInera< bacur. fccundo fic Si : corpus polfct cfle fimul in diuerfis locis. dimenfionibus loci . minus limitatur ad locum. in alio non. & poflec calefieri. ex hoc qu6d commenfuracur dimenfionibus vnius ioci. Pdtno iic : quando aliquid. ergo ficut corpus locacum efl vnum concinuum. quasipfe ponit.auc eiufdem fpeciei . fimile vel . S C HO L 'K^futat negantes pefe lociecfuantitatiue. 5c concradi£liones . fecundi^m con- quod nacus cft homo eflc crifpus. quia illx funt ad tcr- impoflibile. quia xque impoffibilc eft fccunegtcflijs eft poffibiliw.quod oilendunc. poffibiles i fed . fequentia patet . Item . ica & non vnum.j SEd concra fic prim6. quia ad ep eiufdem corporis in diuerfis. Metaph. fic : rcrmini Igci ifta opinione alius & locati funt fimui catum fit cxtra tcrminos .& non moricbacur. arguunc iic Sicuc dimenfiones corpo- cfle Sicuni». dum fimul in : eodem. nifi eflct bilitas intcr dtio vhi formalis incompofll. Aliter arguic pro trimm rMtio Thomt. & in alio loco ex de Chrifii eiT' f»re. Dicunt igiturquidam qu6d nou idcm corpus ciFc in diueilis locis fi- ali).^^non vna. Ancccedcnscft manifeftum . poflec infitmaii . Deus potcft facerc duo 7' RifutM GH-. fi eflec in locis fimul . fpecie eiTc in vnam dimenfioncm eft in vno loper vnam naturam non eft . ita commenfurantur ci pcr multnm . folucre. nifi non j igitur occiderecur. hicfufius a num.

cundo Hinr. licet fubftaniiafit primusterminusconuerfionis fubftantialis . fuic.qu6d duo corpora no. licct non conucrfo Si primo modo. nifi rationc fubftantix panis . fic ficnt cft poflibi: Dco lc poiret cis fpha:r. quia dimcnliuncs locati coramenlu- non prxciseprotaii commcniuracione vc quia dimeuliones iocati commcnfutantur cum quadam prioricace diuienilonibus loci. quiaintclatio- nibus mutuis cftmutuadepcndentia. Quia illud eft prius. Airumptum probatur ttiplicitcr. Vliima Jjiht- rnmn ejiin . Nam :igitura primo fi propter commenfuratioucm dimcnfionum . ci conucrfionem. ergo ficut fubftantia fecundijm modum fubftantia:. Ariftot. Diftinaio X.iknon vnum iiaii in codcm loco cireiu duo corpora. ciim dimcnfiones locatinonfo- commenfurantur dimenfionibus loci . i. dimcnfiuc . Ttrtio. . Scd hxc refponfio non foluit rationem . 6c non vnum.licui corpus dimculiouatom & quantum commcnfuratur dimculiouibus loci. quanticas ad ab aliqiio aHo fo[ie- riorii fui menfiuc. yuia ficat argutum eft fupia.i'equitur bta. minijs cft ibi corpus Chrifti dimenfionabilitcr. & dimcnfiuum eft primus cerminus fotefi conutrti in quanti' t»tem. conuertere ftantiam corporis menfioncs locaii. Secundo arguo per illam regulam Ariftotelis. vbi prius erat rorpus ciufdcm quancitatis Sc ciufdcm figiur. 6j8 duobus vcl in locis uon akeiapai-3 fcquitut contradidiio . & earum proprictatcm .iicuc cconuetio . & I r. i . &i fupcilicici connneutisiint in adu. .cuiiouibus vt probabo fequitur quod ad mcufuiatioduneuiiunum locati icquitur mcnluratio earuu).fed funt priores eis fcquitur quodfi fint duo corpora in codem loco . localis conuerfionis. quam e conuerfo. quia dimcnfiones eius non funt ibi.n pollunt ellc iimul in eodcm loco. cap. ied proptcr aliud aut cum . .qu6d aut conuertiturfola quanti- Re{pon/it & Henrit. Patct dc vlnma Commtnft$rtuio fubftantiam panis in fub.cum locorum non eft dimenfionabiliter .& non vnus. de acre in corpus Chrifti . . & mcnfutantur dimeniioncs loci dimeniionibus locati. cum commcnfuratio rantur dimcniionibus loci picr hoc . fed faifla tali & dimcnfiones eius . ibieftquod conuertitur in dunenfioncs locati priores /oei Trohaiurpri- tnr. & .dicic uerti .cum 9. Vndc credo quod liam . & pct conicquens fi proptct commenfiirationcm (olam fcquatur corpus cxiftcns in duobus locisefte vnuro. quia ibi pracfuit fubftancia panis.quia pollibilc eft Deum conucrtere cancum nicnliuam locati jytmffionts loinii funt quia tunc . apud Ariftotelcm .i tiir . qu« cft quaEdam potcntiacxcludcns illam difpofitio- qucm ncm 8Rsycititrfri.quJim idem corpus elTe in duobus locis. vt otdo partium lit concrariam.quianon mutatur. ab hoc autcm poteft abfolui per doiem (ubtilitatis. Sedilb ratio nihrt facit ad folutionem argumenti . Iccm. vt videcur. . 10.8£ ideoeftibi quiaaliud conuertitur in ipfum. qux nou jpfam. numerato loco ied lic nou cii ex alia parte. nil' vnus iocus ioci . quantumcunque parnum . . i<i commuiatio dimculioiuim vnius adcommucationem dmKuiionum alterius. cum quadam piiontace (Int . nam locus auicm cft tionem prioqf»m i rit Sjuantittu ftantialis vhimum coutcntiuum omnium quia nihil lupcrius ad cotnmenfura^ primus terminus conuetfionis localis . . Sc vidctur hoc poflibilc. in vbi pnfuit counerfnm bus locis . ita connumetatuc fccundumquantnm. magit fequitur inmultis locis . vt fuppono.vei faitcm nou fuiu . Metaphyf.Pcffihili vipusChrifti alicubi non facramentaliter . dimenfiorii- ma.& mu tantur dimcnfioncs loci. modum proptcr quantitatiuum. ficut e conuerfo. . ficut c conucrfo quia commcniuratio cit rclatio mutua. fi mcnfioncs eiufdcm figura?. vbi acr prius fed dimcnfioncs corpoiis poirunt cire ^^^^^ ^^^^^ dimcufiunibMS loci.& Philofophos cfTet impoflibiliusduocorpora cire in eodcm loco. in loco. Rtf^aitur. Quia quod duo corpora non iint limul in codcm loco. ncc vnquam fucrunt fine ipfis.ante loci. ede fimul nifi . aut fi dicat quod totum conucrtitur in totum tunc multo . vcrum dttur etrfll Chrifti pofft cftquod Dcusdcfadto nonordinauit ipfumflfc . . etntra.per confequenstocus commen- furatur locato. & continuum . Quod autem dicit qu6d non dcbet poni cor.quia dimeufiones locati lunt cauia quarc dimcuiioncs loci. quia non continc- .vbi conuerfum prasfuit. fcd quaeftio poflibili. Prim6. tunc non cft ibi Chriftus quantitatcm . : . (equcrctur quod locus e^Fet vnus .nec mouctur locatum de locoad locum . quod cft dc vbi faciat corpus fuum dimcnfiiic . Vbt frtfult conutrfum. qna'» '"' loci eomita com- igitur e conucrfo dimenfioncs loci . quin dimcnfioncs loci varicn- cati funt qaod non cft ponendum tocum conintotum quia tunc elfet fubftantia panis. quod conuertitur aliqnid» ineo.fiuccoiucnti. quod illc locus erunc duo loca . qux fubftaniia patas in nis non cft dimenfionabiliter ibi. vt dimciiiionum loci <Sc tuuc vitra fequitur inconucnicus fiiumcontrariuni. Si proptcr lccuudum vidclicct pioptcr commcnluiaiioncm di. nem Steuadi. hoc non ell niti ptopicr impcdimcntum diipofitionis contranae a qua pofiunt abfolui non enim repugnat duo corpora . . Se^iuiur cnun (jubd ideiu lit vnum . ad quam nititur refponderc. . hoc non c con- Lodti r>em daturjint /»- dimcnfionibus lo- iocati funt priores fn duo loca. fit in loco. quia ad commenfuracioncm prioris. cuius potelt abiolui a lota. quanticas corporis Chrifti poft ta- lemconucrfionem fccundum modumeius quauticatiuum . pnorts diu. fcqucrctur dimcnfiones vnius commenfurari dimcnfio- nibus aherius . Reijcitur ft' conuerefl: ita . quia ii opottcac neceilatio dunenfioncs locati commcnfuraridunenliouibusioci. quia magis fequitur mcnfuratio poftcrioris .authoc eft praecisc . : ibi efi qued conutrtitur. Ec cx hoc dicunc aliqui fubftantiam corporis Chrifti ciTe fub fpeciebus panis poft conucrfionem .8<: ideo commenfurantur cis liccc non e conuerfo . qpam corpota plura eflc in eodem loco riimtnfiui fjjet Ktr in xpfum ccn- uirfutn.& ideo nonvideturmigis impoflibilc idcmcorpus ellc in pluriibi eft corpus . fequitur commcufuratio pofterioris. vcl polfunt elle fine dimcnfionibus locaci. **** lidbent. menlurabuntur dimenfionibus locati.eft primus terminusconucrfionis fub- acris .l V. Siproptct vnum corfw folam commenfurationcm locaci ad locuni cominMiH If meniurantur dimcnfioncs iocaci dimcnllonibus leco . vacuum igiturdimcnfioncslo- fuifTct pnorcs dimcnfiombus loci.igitur cotumcorpus Chrifti quantum polt conuerfioncm aeris in ipfum crit di- ucf fo cato. quancum eft corpus Chrifti fcd. igitur di- fupeiScies corpons contincntis uon eft ina<3:u niiifada diuiiionc partium contincntis per di- Sccundo probatur idem. quod potcftcllciinealio fccuudum dcfinitioncm Phiiofophi 1. ejfe alicubi non facramentaliter.c Lib. Iphacra iutrct poft fphaeram illud. Vonminits impcjfibiUefl t}l iT^v7o ? jjj reiacio mutua. & quantitas eius ibi non facramcntalitcr quod nulio modo eft ponendum. itaetiam conuertere quantitatem in multis lo- fione quantitatis in quantitatem. Rcfpondec. Tcrtio probatur idcm:iu muiatione fccundiim locum mancnt Cicdem diujenfiones locati.

quod ter illuminationcs. & modo quatitatiuo. vt dimenfiuc Ctnutrjio nt quan- vt conimuniter dicitur. CH OL S Refolutio dimenjiue . nec Deus poftct faccre fit Rejponfio. quod eft fit hoftia. . REfpondco igitut ad quaftioncm . vel refpc(flus talis pro correlatiuo vcl refpc(tbus ille .PhyJie. igicur ifta conuetfio formalis ratio cfTendi cor- tio formalis cius Houitiu prto- riatur Nunc autcm fccundum vna quantitas tantum limitatur ad vnumt'^>. Etfi dicas quod conucrfio. quia ifta igitur pofterior i» & fcqutns Aliter probatur illa maior fic Poffibile eft efic nouitatem circa poftcrius nulla fada nouitate circa prius. vbi non fuit prius.vt oftenfum eft qua:ft. quae contingcncer confcquuntur ex- trema pofita eflc in eodcm .fed tantum ad vhi nouura.<]. : Chrijlw pttefi fne hic ejjt ctnuer- : mo & fine conuerfione alte- naturali. modus opfi pofitus modo quantitatiuus ra in igitut eodcm loco poteft faeere fi vno loco dotem aliquam naturale & finc modo duobus modo locis fub . Modus poncndi cft iftc corpus elfe in loco nihil aliud eft. finc fuo 11.& c. acci Jcntibus poteft facere quodlibct finc eo fuum non infertur ex noui. 1. quam habcre vbiyid cft. fiue . ifta cum Contra.qu^m duas relationes extrinfccusad- Uurr. licet non fecundiim aliquam formampriorcm.&quodlibct corpus cum quocunquc .quod eftrcfpc(5lus cxtrinfecus aduenicns. non eius duo corpo- fine conucrfione aliquaaltc- riusin ipfum. corpus Chrifti potcft ficri Tertio arguo fic hic jn altari fine roodo quantitatiuo. cumfcriptio paffiua . StcundHmt pajjitm idempatitur . fub . non .Jorma pricedens vbi non va- pcr con- lantum con g««V eft idt tor[U! . & quia refpcflus cxtriafcciii aducnif ns cflet habere plures refJcElus hoc non repugnkt . Je chaiadere*. lnft»ntia.uf- duos tctmi- eodem albo ad duo Minus autem vt patet. Phyfic. titatiuo in modus eius naturali cft .l. cft refpedus extrinfecus nem nit.vcl c conuerfo. qnod pateretur ak eijdemineodem vh\. quia vbi poteft clTc nouitas. loci rc- cipcret impreffiones petegrinas corruptiuas.^teritam quin corpus Chrifti fpccicbus. fundamcnio. igitur poteft faccre corpus Refoluti» DoiforU. quod Sc fic potcft facere corpus Chrifti quodcunquealiud corpus fimul dimcnfiuc cum omnibus eft efie prajfens finc conuerfione : Nec etiam eft fentiam. quia rektio quac eft lalis non potcft intclligi fine termino. idem nit. & fine conueifione alterius in ipfum . & aliis motibus %. fed raa- fccundum quod arguic Ariltotcles 4. pLif»ri poieft qu« neccflario confcquuntur extrcma pofita. locis concludunt iftac rationcs. alio- & omni ficut .trujfccus aHueniens neceiratio fequiur pofitisextrcmis: fi non adue- & terjnino . impoifibile ita erit . Sc gis fioHi »tteriM4 maius cum minori.coelum non mouetur ad formara. text.tjuod agens ageretinvno shiiinvnHm. fed in . & nifi adarquaret fuum fundamcntum.o . conuetfio autem panis incbrpus nonmanei .cAp. quia fecundiim eura. corpus poni pojfi in diuerjis locU extrinjecui aduenientes Ji. quoties raoueretur fecundiim vl>i. ergo (i ficut . duobiu locii. fupet- naturali talis corporis. & nonforma aliqua adueniens. inplhrihfei vbi.Quxftiolll. nifi altcr eorum eflct adxquatus fuo fundamcnto . ita & fine quacunque conuetfione altctius fubftantiz in cor- Atinot.mittit tria pro Joltttiene argHmeiitorum. vbi igitiir. circumfcriptionc adliua loci pra:ccdentem . quin coclura totics acquiicret form. Probo maiorem.^j. adueniens. abfoluta. quia in prifadio facit duo miracula . in diuerjis vbi i diuerjis agentihtu . caufa prsfcnrix cius eam non cffe pr.Jfe in : fcJ iJcm tingenterpofitisextrcmisiftisacijenit elfe in duobus locis . aliam opinioncin . 8c eiufdem fpeciei.vel plura pajja. quia hasc przfentia eftnoua .il. fed tranfit. V M ej} . rii 6j9 variato vbi. vnum (fnia hoe tantum tasjimilitudines. refpondendoad 4- refpc(5lns intrinfccus. prsfcns in altari manifcftc falfum. non . : altari. qux cft aIic. . & fine rationc. tialiter relatio fpicit . in eod^mfwt- «/y refpeSiu. tji rati» donum multo magis potcft facere ipfum in . conuerfio altcrius in corpas Chrifti non cft fotraalis ratio prarfentiae eius in altari . duobus cfle in . fiue cir. quia tantum contingcnter fequitur extrcmapofita. per . quia aliter non cft. Vbi tr. Tertium. Sicut vnum & aliud fuit impollibilcj fic . 14. Aiiftot. Prt. circumfcriptionem paffiuam i pus Chrifti przfentialiter in Sed Deus quod non cft ra- .fi- pus Chrifti. toto tcmporc poft fentia eius in altari raanet confecrationem vfqucquo percipiatur qu6d fpecics funt integrs .ri poteFl I d^. in fccundo non ni- ipfum rius in fub modo modo vniim j fcd modus naturaiis corporis Chriftl quanti eft modus cius quantitaiiuus . Scd iftud di(flum eftfruftia.igitut quia exrriniccus adue- necefiario aducn^r rcLitio .8c duosrcfpe(5lus cxtrinrecusadue- corpus . .non cft aliquid fubftanti* eius .ulti- videturillas relationcs intrinfccusaduenicntcs. Nani refpedlusextrinfecusaducnicns non nduenitpo- cfte noua.ft" tstut . Non cft t»te pofteriorio.Jic(tt fundamento . vt dux aducnientes fimilitudines in alba poflunt cfle fimul . non vidctur impoffibile. Impugnantur prtdili». nectantum fccundum Philofophos. dem . fed przfcntia noua corpotis Chrifti in altari. fed ficut imagiiiamur ibi cftcadliopaffioncm. Sc fubftantiae corporis Chrifti nihil eft nouum per iftam pr«- ejfe fpeiXuvbi. Nam vna quantitasnon adxquatur in rationc funda . vna alhedo hahet mnl- Antecedens patet.n. vel aliquodaliud .& infinita. quia nos . hoc loco abfolutc fiiis autem adiua proprie circumlcriptio relatio in Corpui loco quid. vel e conucrfo. & contingenter incxiftcntiJS pofitis ex- nienres trcmis codcm corporc cire ducs extrinfcctis aduenientcs refpeiSus ad duos terminos . a Deo Ratio . . ifta . Primtim . quia prsterita.8i tara .praf- duo fubftantia §lHiiifit vbi. t relaiio . Patctdemotu locali. & localirer tetius in ipfum.& idcononcft poffibilcilladuo z:ht cfle in eodem fundamcnto. . eft refpe(5lus cxtrinfcciis fpeciei poflunt eflc in eodern ad per confcquens hsc prifentia potcft ita re- caslitext. quia cflenfito folo . o. uenientcs III. diccndo omnipotentiat Dci eflc pofllbile omnc illud quod non includit manifcftam contradidioncm. & c conucrfo poteft cam faccre . : localitcr. Iflud autem vhi .im abfolu- fubftantia panis.eft idcin coipus habereduo vhi. for- fine conuerfione al- . quia pra.uando rc- iftis pofiris ejuia rcfpe(flus intrinfecus aduenienr. Ifte autcm refpedusexttinfccus aducniens poteft de nouo aducnire finealiqua forma abiolutanoua . loco fimul. fi duo corpota poiriint clFe fimul.- ni»li* prtfentid corpori* Chrijii in «/iMri. igitui reIat. Ji applicarentur. quod ncgat Philofophus i.nifi pofiio alterius in ipfum.cfl'e incodem. vt probabo fed vbicunqueDeus poteft facerc aliquam fubftantiam tn iffHm.quia tunc fequitur quod ficut eft impofiHbile quin ifta conuerfio fit fic prxterita . omniaincontrarium. y*(^r<* rcfpe(£tus cxtrinfectis ne nouitate alicuius fubftantiz . iam non eft . conucnienti fua: natur* .

IV. quae nos non polHimus intelligerc fecundum Hilatium. Jicutifitnt. & quantum cfle vbique diracnfionabilitct & loca- . bet in propttr aliud ^ihi^vel variatienem circa vbi.ncceflari6 fequatur mutatio ptioris . DiftinaioX. quiaeflencialio- rem comparacionem non habet ad ttinfecus aduenientes refpeftus ex- qui contingencer fibi adueniunt. quani^. confequcntiam-j . vel in vno vbi. eodem quia )ccm.vel nihil faccrent. vi- cundiim idem corpus .prohi- bcrec cfFe(ftum eius in paflum:eodcm modo fi approxiraatum eis exiftens in diuerfis locis .ejua priut naturaliterinefl alicui. in modum. iclvbi vniim. cifi locus commenfuretur locato. aliter petitur. diimraod6 fint appro»imata aeqoc paflbin duobus loci$. qabdfi pajjitm exi- haheret duo agentiafimul apprexi- cjuiccjHid poffunt agere. i (^ide ipfitm in . ttum. primum quod qurc- quid eflct i duobus agenribus contrariis. vifionis aquilae creare in quia plura corpora 4.&in pluribusfpeciebus panis . ^««Vijuidageret vnumagens invnolocoin duopajfafimul exiSlentia VMtii Ex illii . po- fubflantia creata . fecundiam vnnm haec propofii io.proptet fuam immenfitatem. »7Dicoigiturad rationem .a<l mutationcm corporis fccundiim vbi .nec hocrepugnat vno \hi iiens in .vel ali- quis refpedus extrinfecus adueniens imd . Dem *fi vhi' pocenciam. quia ficut proprium eft Deo efle vbique fccundtim Iocum.qu6d fi AdfitKdam. xquc perfeftam formam reciperet ab eis. tia in pafliim approximatum 18. qu&d proprium eft Deo. eam potcft caufare qukni agentla contrari». abfoluta non variaturproprer Vnde quod facerent duo ageneis in vno loco.quaui cfle in Ioco.cau- fando in ipfoefledlii perfe^iQrcm ^ nobiliorem. qutfere emnia per optlmam do£irinam tjHam recentie- Selnit Jiint Henrici. 4. c^ .hic a modum poteft AD argumentorom praemitto quarum primacft haec: folutiooem tres propofitioncs. ficut poteftfaccre duo corpora incodem loco 8c fi nulla racio eftec ad hoc.itn Mgerft in pnjjum in diuerfit ne ifi /teit vno. vefpertilione aliquam vifionem . conuerfa fecundae .woH variatur.Deus enira poceft caufare omnem vifioncm.itacft ptopriiimfibi efle didum quam vnam. liter. quia poteft fundare plures xqualicatcs non Cn ftS limitatifr ftd vnM prt- fentiAlitatf.qua(n xqualitas. j . 7V/« nKtin' fufceptiuo fecun- licct Item.^</ rtui»nt$ non tamen quaecunque forma fimul ineftalieui vbi . vt fi cflcnt in fnmnio. in diuerfis locis. ^ Oxon.i IV. eft ifta . 640 fundamentf vni xqualitati . nego ncque fequitur c conuerfo fecundijni cos. nifi qu6d raciones in oppoficum poftunc folui. fibi Iocum. qiii^ poftcrius variatur ad variacionem prioris. vel vbi . tum continuum quod connumcfatur ei.^.quq concluditux. quia quodli. cum igitur refpediu vbi talis niaioris perfedlionis.quod idcm dum cflct . quantumcunque pafluni fijitn. cft hoc ageretfiefet in dhohus locis paffis.nec modutn videndi eius. quimt^^jYariacur ad variacionem vbi. calidum & frigidum & cali. mum alterius Htnr.vcl poftcrius .^u<tfi. quam in hacmateria mutuati vtinplurimum. applicando eas. fed omni vbique fecundum prjefcntiam corporis fuirfcd fecnndiim iftosipfepoteftfacere corpus fuum prxfentialitcr ris fai vbique fecundum fubftantiara corpo- quia ficut poteft conuertere fubftantiam panis in fubftantiam corporis fui .& locaIiter.quod infcr- tur. & non calidum.quia non : Augatl. & vel formara' mediam rcmiflara inducerent . Qa«id fi negetur fimjlitudo> decur caufa negacionis cius. ad variacionem non & ide6 quie- fit & referri ad plurs^loca^vel trinfecus aduenientes. Rcfpondeo fccundtim pra- di(^as propofitiones. quod etiara approximantur eidem paflb exiftcnti in vno frigidum corpori exiftcnti loco . argumenta po/ita a num. fioncm aquilae. ptc quantitiu 0<i Va0 ih'i. hoc pofltmc faluaca zquali approximationc.fi jntelligacur vniu^faliter aflumpca. . ad fuam prsfentialitatem.& ijftptiam. impoflibile Deo. ciim arguitar.. illo tjHiaprius non variatur ad variationem pofierioris. fibi . non dcbet locus locaxo neceflario connumerari. SCHOLIVM tamin res I .Conflac.Phyfic. Phyfic. licct fic ibi fub quancitace panis igicur fi fubftantia non iimitatur ad fuam prxfcntialitatem . vt calidum-.Dnf vbi quid pofiunt duo agentia in paftum exiftens iit vno loeo. velfacere inpajjitm exi- fiens in vno vhi ihoc pojfunt pafe exiftente in diuerfis vbi approximatiene priori debita Haccpropoficio fequicur cx prima. .folptio ad argumenta. ficut eodem loco non eflc in eft & maxime hoc eft poflibile Deo . vel fi vircus vniu$«xcederet vircutemaIterius. vel continuum . cflc Ad r»tionm pritnam. in diuerfis aharibus .conclufio. his patct . ^acun^ueforma .quod fibi conuenic fuo modo .quia ctim adionon praefupponac vhi . (J» tqui upplic»tn.ficiit in vno . Ad inecHenient.nQn magis eft quancicas limitata ad fuum vbi proprie quantitas Hilar. Dico igitur quod Deus lih.& quan- in propofito ris titas ineft prius corpori. ^uam vbi. poteft fundarc plures rcfpcdus cx- mata. ficut fi tanti^m approximarcntur ci in vno lopaflbm ellec co. in quo non fit per eflentiam. C\ poteft eam caufarc in omni fuf- Qmncm mQdum.& Secunda propofitio fimul V»ri»nmr. non dcbec poni impoflibile Deo. etiam pofitis cx remis. hicaut niutu6 fe impedirent .Lib. quiacumad mutatipnem pofterionon .quia multa poceft Deus . Ad primum igitur inconueniens .quiaimpoffibilie eft effe locum.& approximacis cidem paflb exiftcnti in vno loco. vel indiuerfis vhi. i.velaliterfi ha- ptnl eaufam poflct in fufceptiuo vifionis. vbique.& praefentiam propriam:non fic autem qme fun im- dc alio corpore virtutc propria .in quo fit diffinitiue. fed fi duo ageniia con. approxi- opinionis .non fequitur. fcd potiis c conuerfo . fi paflum cflct in duobus locis . ita orane aliud corpusjigitur fi non eft inconueniens ipfura . & . igitur nec ad fuam prasfentiahcatem limiiacur pusin pluribus poteft facere idem cor- locis localiter.^ ^. fi fieri impoflibile fecundum ficri omnem .fimul variantur. & fecundum cflct poffibile omnetn. nondum eft probatum. nec camcn fcquicur qu6d f ept juQ fcciindum .quantun^eft ex proprictate fua naturali. plura&^». Tertia propofirio traria fequiciu: variacio adtionis . .mtHfitnieptr frtfentiam.& modum & . an. & fon. circumfcriptiue fcd quin poflct cfleyirtHtcDci fotentinm. non fequitur mutatio eius fccundijm quantitatem. .hoc idem faeeret in paflum . quia fubftantia corporis Chrifti potcftcfle fimul pra^fen^cum pluribushoftiis . inquantum quantum . fc- ca quae funt fimul.&omninovirtutis^qaalis.nec aliterinejl. diim oranero ted eacjcm quanticas fundare plures talesrelpe^us de genere vhi.&iam forma variationem vhi. fed fnbl^antia nen liraicacur ad vnam prasfentialitatem^vcl vnum vbi. .n. eft falfa. Ad pri- quaiulo dicirur quod fi quanrum ex parte fecundum vnum modum . locatum commenfuratur loco fecundum qdaneft bct determinat ^ . Ad ff cundath rationem .pr» aliquod finttnti» »f' agentis. .

non quod ibi fatiaret fe .ponatur igiiur idem injfst Dodor nucrimentum fumi adiuerfisin diucrfis locis.^4 ttttiitm. vel ctncifixioncm. quia fro' & neutra fumcret totum fcdvnavirtus vnius ac- . formae ciufdcm fpe.conucrtendo fubftanciam nutrimcnti in fubftantiam eius .quia agcns & adio iia comparatur ad ipfum in duobus iito locis . Ad priraum .accipicndo mortem pro poena inflidla duccnte ad mortem. cunque rccipcrct formam a duobus aeentibus. liccc ibi nunquam haberet ad comcdendumjfatietas enim & efuries funt forira: . bureic omnia ligna combuftibilia vniuctn Sctti oper.Solmio ciei . vt vulncratione. ita ctiam in duobus locis . . Dico ratione aniaiae ^ corpore f«€taper violeniiam . tunc aequalirer vtraque virtus conuerterec nucrimentum in fuam fubftaniiam. & fine aliquo nucrimenco ibi fumpto .iicexirrens in diueriis jocis. Oceifi» i. licet li ^iaat occijio tantum in vno. Si vero virtusnutritiua in vno fitcfficacior.Tom.. & in alio fi faturaretur in vno Sc in alio . & fcinper efuriret in loco vbi acciperet cibum . ponatur quod in duobus locis exiftens §^inii.& idco nunquam fequitureandcm & partem maceriaE reciperc plurcs formas fubftaneiufdem fpecici. fic etiam agcret iu Vnde in ficut vno loco . &. ponitur aliquo -1 • modo lu ratione duplicis pnfli. Ai fttHndS.. ccret vnus paruus ignis in vno vbi ^in quo eircnc omnia combuftibiiia. cedit mul . pcr te . quod fa. vt fotma carnis huiu8 8c for. vbi nunquamaccipcrct cibum.plus conucncret .(jr fntit' tM.corpu$ exiitens in viroque eiretinfiimum 1 poteft eiTe firnul in pluribus locis fi Vnde ficut in vno loco ininfinitis. Priores in fubie- itoquam quicunque rcfpcitusextrinfecusaducnicns ita . &(. . talcm ab cifdem approximatis .qu6d ibi non efurirct . & ibi habcret cibum j igitur fi hiccforiret./. & ideo non dcpendet ab vbi . & per confcquens vna pars materia: informaretur forma fubftantiali carnis vnius .in quibus potcftapproximari coiiibuftibilibus . . Vndcficut ipfi dicunt de cotpotc Chrifti in cruce & in pyxidc . ^ vtrrbi. hoc idem facerent.quz vidcntur illis inconuenientia. ita & nihil fumeret. ciei. quam non vhiy Si ideo ad variationem pofteiioris fe- vt iftius formae.faccret illam in potentia viliua cius fub Sacramento .virtus nutritiua vtriufqueagcrec in nu- ifta inftatur fic : trimcncum approximatum. Itcm . poflct concedi quod vnamatcria R'^»«A» hoc pofiro informaretur duabus formiseiufdcm ^[""''"^ f* prifnam tnr rr Ipecici . ponendo.igitur in ducbus locis fumcret nutrimenta. quia fatiaretur in vno loco. duo ignes approximati cidcm ligno '"t"" /«f* '"^^ '£""' pcrfeaiorcm igncm gencrabunt.Adfec&Jnm. Dico lamcn inateiiae ignis poiTet com. dico quod lignum qualcm. Hcut inioco vbieil intemperies y quiaranitas& sgritudo funt forma:abfoiuta:. rrtum c tormam recipe- in duobus fi eflct id-m ^. tjUnttum Ad incenueniens. Ad fccundum . h Ad «^»»»7«*»- . fed quia fuffi- cicnter fatiaretur in alio. vbi nihil vnquam haberct de cibo. 8c fuit nonm pyxidcquia continui yulnerntio fequitur »d vit.hoc frimo.. & in omni. tempcnes acns Rcfpondeo quod h ellet tanca inin vno loco. quorum vtrumque fafHcicnter nutiiret fine alio . Ad . inconucniens qu6d cadcm maceria informata cric duabns formis fubftantialibus ciufdem fpeciei . PttuII.fi eluriat in vno loco . 641 1 1. *j* ^J)'^*^ ^„^trimfti nutriretur 'Hmente ab " '^ inconueniens. vtin ianceationcm. .qu6d tunc idem corpus limui 611« Tanum Scxgrunj. fic non occiditur in vno loco. bus . Adtertium. Ci duo ignes agant in illud. 19. fed cfTct fcmper ibi fatiatus. vel motu localii& ide6 corpus cxiftens in duobusIocis. ucfTet quod infertur induobus locis. qu6d efuries eft aiflus appc- titus . fi idem poiTct fimul ciTc in pluribus lo- '^*"'"- cis. haberct duo nutrimenta totalia fufticientia ad nucricndum quodlibct pcrfe.Qu^ftio quain alterum eorum (antum . fcquitur .quia in vtroque loco fcparatur anima a cotpore. fcmpcr cfuhrec quia hic nunquam fumerec cibum & ita loco t . Itera . igitur limul comburcret omnia pertetn in alio loco .. fimul iatiarccur. Vct hoc ad illud inconucnicns. Ad quartum concedo quod fi haberer cibum eflct fimul in ad fufficicnthm in vno loco. Ad rertium tnconueniens cum XO. quod non in eadem partc %% inducerentur dua. fequitur vulneratio.& tuncfcquitur hoc. eorfuf iT/i quod in vno loco occiditur . §lufifit ifit' ries. cx quo ponitur in duobus locis. ni(-ns. quod excederet tem- quiain:cmperies vnius loci vinccns tempericm altenus loci . & cfurirct. fi idem cocpus potcft duobuslocis . & ibi continue iuftcntari per quodcunquc tcmpus naturalitcr . fi cfteni approximati cidem ligno. quicur variatio prioris Contru fclu- Contra tionis alltriu efte fimul in . & ita m circt infirmum loco vbicil temperies. Stcuttdi. Si auccni accipropoena. . mortuum. /i iuodo occiditur in vno loco. alio .& in alio . .fimuloccidctetUi. vel duos igncs . ma carnis iftius.& tion quod occifio accipitui p:o fcpa- occidcretur. quia faciareiurin alio loco. vel & maccria nutrimenti dnabus animabas. ». quia aat virtus nutritiua vtriufque ciret f»*zqualis. lioc potell in omnibus fi approximerur . ibi exiftens non furaeret cibutn . vtl lanceatione. . potentior . quiaper pofitum vt . abfoiutx . quod . tertium inconittniens. '-iMomodo U- ciales « • I vno loco exiftens in ret 1 .acGipiendo»w«(r»j pro fcparatione animae a corporci non tamen fuit fimul mortuum vtrobique . & cipetet vnam partem . alia tamen aliquid. dico quodillud idem.quiafic tantum fuit mortuum in crucc.^ue comhufium locis.quam in alio . ficut in vno locoihoc idem faccret approximatus illis combuftibilibus in diocrfis locis vnde ficut ageret alia adione remiflk in oronia combnftibilia fimul exiftcntia in vno loco . & Adqu»rt»m. Tntii. lunphciter caufaret inficmitatem in corporc cxiUcnte in loco vtroquc. hociJcm faceient in illud pallum approximacum cis in diueiHs locis. Ad quartum dico. licut facerct fi tantum ciTet in vno loco. fed cetur. & alia pars matcria: in- formaretur forma carnis alterius. prius confequentes fubie£ium II. quicquid agcns potcll in vno loco refpcdtu pafli. Sic dico de corporc alio diuifio cft & non prsextftcntc fi- localiter indiuerfis locis.nectunc eiict nouum miracuium.. eft quod paruus omni- combullibilia vniuerfi quod vidciur inconue- . quod Item . vel vioientii» :nflida(uo eifet corpori. diucrfis locis approximatis illis. qux videntur abfurda. Similicer quod animetur eadcm Itcm pofito quod idcm lignum ciTet in duobus locis . *um. fimul aggregata .-. «/(« in eti4m tctidititr.etiamfi in illis efrec faciatus . in vtro- que tamen loco moritur. alitec . qua: motum localem . qui^ quid faccrct viiioncm in oculo Chrifti cxiilcntis in coeio. alia aliam. XI. & ita eadem niateria reciperet duas formasciufdem fpe.igitur polfct aliquis nutiualitcr cile in alio .vt inferius di- priri\6. quia a^„tiam. non eilet licct ibi cantum concomitancer. imprimcnc in illud duos calorrs .

vt circv^fcripiionc pafliua. &eius a quo eontapriuatio . fi fcmper corrumperetur terminus <( ^Mtfconcomitansin aduentu animas.& nonact corruptus.vel mutationis funt impofl!ibiles.& quiditatiua eirendi aliquid in loco. cllct in SCHOLIVM V. cum arguiH locatum efTet extra tetminos . . & quia tecminu$4!^«o prima. Ad aliud . igitur eft extra termi- . vel mutationem. vt animac . \ti plucibus locis . fihola in hac materiafiejHitur. & aliud . funt incompoflSlbiles.& quatuor termini . . vel mutatio elTet vna.IV. Similiter incorruptionc . qu6d loci .cum quibas eft fimul. qua Ratiofcrma.vcl . compoflibilcs & quia ignis generatus funt incompoflibilcs. vitunum. ad quod de nouo mutaret ur & ita effet acc. fed terminus k tjuo coc. Probas igiturinconucnientius tibi.ita pcrvnaquantitatem in vno loco. fed magis perficitur eaj aliter non magis animaret anima corpus organicum.formaliter loquendo.& duabus aliud . cflc fimul. fcd pactim hic .quia modo animatur anima intellcAiua. Similiter poftei cfte in plutibus locis plufibus mutacionibus ciufdcm fpecici. & priuatio quiaifti tecmini . fed fi cxtra terminos cft terminos in pede. non Ita . DiftinaioX.vel lU prexim» quantitas. . vc anima . li^co qui illimitati ad illos. quia tetmini cius erfentiales funt fimul eiufdem fpeciei contingentec extcinfecus. fequitur. vt inanimacionem corporis . tanquam per rationem formalem & quiditatiuam. quos oftcnfum eft pofle efte fimul in eodem loco. cocporis abfolutca noncflcanimato . hic.4^ rathnes J}. quia nullumcorpus comparatumaddiuerfaeftlimitatum ad vnum locum. ptimi tetmini litm termintu incompoflibiles funt focma.quo fibi competit locus poteft cire in diuerfislocis .qniaratio for- malis eiuseft fimilitudo . quando cor. ^aliter .vel proprios. ^am cadauer mortuum non tantum eftmateria tudints. Ad aIiud. dicitur . primi tetmini mentorum ad inuiccm vbi concurrunt duomotus. mult6 roagis poceft moucci (imul fucfum & dcocfum. vt non ignis .quare hoc priori* muta- mini aliquarum duaruiTi mutationum podunt efle jn eodem . vcl cadaucr . prius non animabatur fine corruptione cuiufcunque tcrmini k <juo. qiiod cft efle in loco . & Roma:.non fequitur.Corfut orgunicum eft fepus fit de animatoinanimatum .qua fotmaliter hoc numeratitni quidam tefpcdlus ris. & ipfa forma indu£ba per motum . D. qu6d vnica mutaiione. ma: . vt corpus otganicum. quaaliquid eft formaliter in loco.& inanimatio eius tm incomfefpraccedens fic etiam priuatio .&finguUres.fed eft ratio formalis priorilla raiionc.vel plu- hi impofllbilitatcni. fi cft extra terminos limitatos limitati ad ipfum. Dato etiam quod ifta: mutationes finc alterius fpeciei.& aliorum convnim corporis in diuerjis vbi dimen- fiue. adhuc probaim- digitijvel in igitur . funt incompoflibilcs. AUn. vcl mutationi$. duos mo- quia fi ter- quod non requitur. nos proprios.vi illud.nifi quia termini eorum funt tales.igitur dimenfio Ad ficut & quia idem poteft eiufdem eft aibedine. AdfecudiiiH. bet motus.igitur fi eft extra terminos limitatos huius loci inquantiim cftfimul cft cum t4.quia termini fui funt Atiud exemplum.Lib. (juam infcripto ^nglicano.<Jico quod non rumecet totuin totum ibi. fi poflet cflTe in : ^' nliorftm> & tcrminorum hoc enim oportet prius ptobare . terminis digiti vbi vna. fafta enim com. funt in.Solutlenes funt clar«.aut duabus. non funda- efte plu- & alterius.&incomAd fecidam poiEbilcs . quia nunquarn ad numerationcm poftcrioris fequitur numeratio prio- albedo dicicurcfte formalis ratio. fit eft fimilcalteri . t/£gid.& ficut inconuenientior eft mihi pofllbilitas duorum vbiihz & minijs inconueniens poflibilitas duarum mutationum: i:» of^ofistt. vt inanimatio . Dico quod non eft firnile. 15.aliquidcl^ formaliter in loco. verura eft de primis tecminis cuiuflir*tionem. quc nouum vbi non quia habet aliud vbi acqui/iacquifi- tum. vel confequens pciuationem for. fecundum nullam fotmam abfolutam cocpocis corrumpitur .& ratioquiditatiuafimili- . x6. manu. Hc mutatio calis tur. cum .quia anima mea idco eft in di- tcrmini enim gito meo. & corruptioneeleSimiliterin generationc. & non menta plurificantur riutn relationum fundamentali. vnat^tncn mut^tionc cfTetin Qupd cnim vnam feparatc ab alia. ^d TiUttnem terminis alterius loci eji ratitfor- mtlti 4t ii} ejfen- lete. Quittltiu u»t . qtiia res eft in vna fpecie per fuam naturam .ftbilet. qua eft in vna fpecicno fic eft dimenfio.qu6d eiret extra terminos proprios.aut vnica mutatione. . Etcijm dicis quod impoflibile cft «idem mutari duabus mutationibus eiufdem fpeciei . ficut coipus fuo modo. fcilicet . Ad aliud. funt fimul. Ineomfcjpiilitju mut»- tienum ftouenit ex $ncomfojfibili- tate ttrmin»-' rum.non quia iJMmirtiiio non concomitans . fed femper manec quoufque per proprias corruptioncs tollatur. tet de fe. eft ratio formalis eftcndi in loco .eft cxtra quando aliquid habensterminos iU limuatos ad aliajcomparatur ad terminos limitatos al(crias.in quoquiefceret.^Rcfpodco vnica quidem. Similiter eftet tantum ad vnum terminum acquifitum:Iicct enim habcrct plura vbi. qua aliquid ()mileaIteri. motus. quammateriam primam.cuiufmodifunt pciuatio forma.& quatuor tcrmini^patct. quod ci^m dicitur ficut res per vnam naturam ponitur in vna fpecic.mitant aniruptionis concomitans . ficut efi_ ipfa vbi» «*ti»i ficut ratione caufali.igitur quitur nume- vel quantitas duobus Ad rtttionts locis.quiaDcuspoftetpcrpotentiam fuam. vt per illam haberet .eft aliquis illimitate przfens huic loco . tnationii. Pa- fpccici.& ad alios.& »d fejiiriorii. in eodem.dico qu6d Angelus eo modo.Eodem modo eft in propofito . Dico tur rihiu minocum tiottibue.ciim dicic qu6d tecmini cuiuflibct poflibilitatem . Vndefl quid potcft eflc fimul futfum & deorfum . ^ua4 communis Hic flenius tra^antur. quia motus non funt compofllbiles .mult6 magis mutationcs ipfx pofliint crtij in codem.ExemfHfcttw plcta organizatione corpocis . & forma in genc. ratione.vel raturz^^/. quia «Jjendi in loeo eft ratio formalis cius. ad eflc animatu.Patet ad fenfum. cft corpus organicum quod nuUo modo corrumpitur in aduentu forma: .Thoi?>*fra tum . funt dux mutationcs. fit fimile alteri fimilitudine non fe- funt nifi numeratur. Exemplum in infufionc animx .formalis ratio. mutationes. & ifti termini funt incompofll. & fimul cum eis.Dimcnfio enim. Coffr. 642 Ad 44^m<itHm. vel incompoflibilitatcm tcr- tattem fsntS- cum Nouum Mcquiripotefl vt fi quiefccns in crelo faccrct feinalio loco lo- & iftc motus.3d hoc vt oftendas tus eiufdem fpeciei efle impofllbilcs . nunquam Sed termini confcquentes pofTunt non |funt incompoflibiles .per minus inconueniens. fed non femper termini confequentes tales primos tetminos . vcl alterius.& h conucrfo in corcuptionc forma les.Et ratio vtriufquc cft . pattim & & cibum fuum jbijficut fi tunc vno loco. non neceflacio aduenientcs .Quinamfunt & termini mo- animatio corporis.& poflet aliquid pet rcfpc- duin »7.nifi fequitur relationes plurifican(ur. proba mi- Soluit MrgHTnenta tra repUcationem pluribus AD rationcm altcriusopinionis .Thom. qiiod fit extra terminos fuos.plurificatur.

& fcquicur confe- quens. & mucationem poficiuam a 8c licut fcpacac priuatiua iu iufulione jnir\ix.iam funt 643 1. Pars H. aut fimultas rei temporalis .& ica patet tu quomooo lu omni mo- & mntatione primi termim iunc incompoflibi- les. eft quxdam Ad frirhum frmelf»le. in & iflegradus lint in- tiu fttnt inetmpojjihiiet firmaliter. fiinc incom. cii. in duobus temporibus . in dtuerfis quod idem temporalc fimultate temporis non eft temforibm. cft ra.vbi eil iatitudo cet priuatio iliius gcadus . Dico igituc quod aliqua incompoilibilia funt ledit copati in quxnon adeofunt impoffibilia. iili func primi termini inoius j fed termiui inocus concomicantcs qui fuuc duu vbi poiitiua.igitur eft fimul diftas.o«ncomitatc$ vcro termini non.nec incompofllibilia formaliter.non func incopoflibiles.nec poflic ciTe per virtutem creatatT). propinquum alicui quia vbi eft in eo fundamentum relationis propinquiiatis ad illud. & inferius apparebit. vcl catione alcecius. Ad coniirmationcm illam . rationc iftius fWpoteft corpus Quimod» ei- quia vbi in illoeft fundamentum diftantix refpctSu alicuius corpotis. alte- & n«n rius in ipfo eft inconueniens eidem inclTe contratias celationes. non rcpugnant.(^ dexteritate compoQIbilcsincut iu aiiis vniueiiaiiter priuaiio cll incompoilibilis Cax pto^itizfoi:rn^. inconuenicns rcla- cit tionctn. Dico tamen qu6d eflc iiipofitas reales eflc in . in quem per fejntcndit. §liti. quod non rccipir Virgo. mutatio vc ignitio a non igne ad & generatio ignis. ncc . niii eodem. in antccedente . relationibus contcariis.& poiiciuo habitui.fiue in duobus f^<.& effentia eius . pec accidcns tamcn. rius ^'^/poteft cilc .ied neceilatij.&ficeft antccedens falfum. 19. : cxpuiiionem alicuius de aliquo loco. /td tertium. in initie hu- iu» ijHeft. icaego arguo in propofico. quia idcm temporale cxiftens teft cflc in in vno loco poteft efTe in diuerfis temporibus exiftoanrecedcnte fic accepio . quia fi fic. non corrumpitur quantitas ptjccxulcs. nifi cx femine. Adpcopoficumdico quod licec duoz'^* ciTein eodem corpore non fubfic vircuti . ueniu formx maioris gradus quanticaiis. XI. nec inconueniens .quat & non poteft fimul fuper vtrumque extremum idco inducens vnum corrumpit aliud. Ita eft in propofito. & priuatioeius ad hocz/At.quia S»li cjutfiio- etnniaad hanc nii . propter incompoflibilitatem illius ad tcrmi- dcns pcr niii fe num inducendum . mutatio ab acze ad nou acrem .Refporideo qucd pro poiitio ida non valet quia Xvjualiter probatctur per eatn qu6d duo corpora non poiTcnt cile iiinul in eodem loco .qu6d plures relacioncs op- Simiiicec effe inferius eft qosEdam relatio funda- vPt .um fundaci fupec alium cefpe- Cljm. Virtus autem naturalis poreft & 18. cconuerfo. (^difianj.& e conuetfo in fe- paracionc .& ifto modo fcquitur confequemia. canquam falfum ex fajfo . poiTunt duo vhi ciTc in eodevn quia inter . & 31.igis Ad aliud ctini dicitur qu6d nihil rcfertur fimul Ad fetHniU.quia idem corpus fimultaie corporis localis non ps- duobus. fc fotmaliter SCHOLIVM nam inaugmcn:acionc priuacio foraquo maeadueniencis . alicui virtuti nattitali.igitur poilunc fe fimul eodem loco.Sed ii non iit formalis incompoflibilitas.igitur non vidco quare debeant negace idcm efllliipctius. in aduencu iccunui gcadus nua corrumpiturprimusgiadaSiicd manec ik. quia generatio ignis e(l de materia acris. nec hoc eft inconueniens . Tom. c couuerfo. nec includic conttadiciionem tefpe(fku diuerforum. quod Virgo exiftens VirgopcScetioper.quiain ad- minutionis. fed termini concomitantes non. Similiterin mocnalcc- gcadaum forma. vcl cci'pe(9. quod non poiTunt eiTefimul & tunc non poirec Dcus facerc duo corpora eile fimul in eodem loco. cum ijicicur quod idcm remporale non poceft eile in diucrfis remporibus. ciim dicicur quod agens narurale non incendic corruptionem focm^ pr. & diflTimilis eidcm fecundum albedinem. Similicec in propulico termini argumentu pofitii ininitio tertU Sattffacit diftareabalio .refpedu eiufdem.-ccedecis.fecundiimqu6dconuenit eis.& alms mocus. Ad propoficum proptcr incompofEbilica- lem iftorum vl>i adinuiccra. fimulin duobus locis. quod non eft vcrum quia aut cil forraalis incompoflibilitas quanti ad quantum. Ad t»nfirm. . quia poiTunc multa repugnarcquae in tali finita. igitur nec idem loca- h 1 le .U aliquid iit prlmi dijfi' CHliatem JpeSamia traElatiVt nihil videaturfHpereJJe. quia fi idcm tcmporale exiftens fimul in vno loco non potcft eflc in diuerfis tempocibus. vntim tempus ciTet duo tempora. primam rarionem principalem huius quzftionis dico.Exemplum Virgincm parere eft incompoflibilc virtuti naturali .non camen eft formaliccr repugnancia parcus ad Virginem .Dicoigiturqu6dibicorpuseftinferius fluemedo & fuperius fclecundum duo accidcntiaextrinfeciis aducnicntia iciaciua hoc . rationem tamen ad virtutem illimitatam potentem fuperextremaomnia. celatio fundaca fupcc vhi fu- & illacelatio ta tupcr vbi inferius fundacur fuper relationem. tirmini ttUtiiinU.li- rationis.& per confequensagens mouens corpus ad aliquod fft».alioquin generatioeiret creaditio. VI. quia aiia igne. Virtuti »•- turuU finilti multa repugnant qui in ft formaliier n! rtfuguMt.coiicedo fecunduro idem.gcneratio acris cA demacetia ignis Alia eft & nulla corrupcione fa(^a in terminis concomi>- iilis mancnt iidem termini fub . quia includunt coniradi(Sbionem. m» AD hoc ix cius priuacio funt incompoilibaes. vel relationem.per compa. expellit corpus dc aliquo loco.& came (crmini ii^orum motuum prirni compaciuntuc (ccum tetrainosconcomitantes . . concedo. Ad tertium. quia tunc hoc nunquam fuiiTct.f^ nonpoteftejft primum.non negacur a pluribus tencncibus opinionem improbatam. . qaia naturaliter nulla parit .Sitmiitet motus ad hocz'^(. qua non concludunc formalem repugnanciam.n vhi k quo.fed manet cum maiori . .& infecius fe ipfo. qux funt dtio vbi .ficeft antecedens vcrum. naturali.cunc arguo (icut tu arguis Agens non incen- 30. §iu»m»do itemfo- dem rtlefetefi. divt ei- tenue- niunt rnti»- nes offojitt.& vhi ad qucin.niii propcer incompoilibilitatetn eius ad formam inducendam. quu fempec vtraqus mutatione.vt quod idem fir mouens & motum.& includitur oppofitum iu ad- rei localis. pecius. qux eil cotruptio acris. ratione alce- de conueniUt frifinqHum. augecur. aut fimultas loci Refpondro quod aut accipicut fimultas ccmporis.1 Qusftio Ctam ad eum generari. Si icdlo . Similiter ed de moru augmcntacionis tantibus 1 non fuperquzcunque finicacxcrcma. fe formalicer non repugnanc. .& »ttfmii»tt0ipfa forma de nouo adueniens funt incompoflinist^dimi' biles. pecius pof£biles. Alio modo potcft accipi Cimultas in Antecedcnte fecundo modo.quia vircuci periiTet. vc pacuit priijs . quia formalitec repugiiantia non poifunt elfe formaliter conuenientia per poccntiam motiuam ftantibus naturis eorum .igitur nec idemcorpus in diuerfis locis.& ptopinqunm. non expeliit cum de-v^i pra:cedenti . qoam qu6d aliquis fit fimiiis ahcui fccundum fcientiam. aliter niiiil augmcntareturj fimiliter c conuerfo in diminutionc. non prius corrunipi.fcilicet quantitucis m3ioris.in qucm non per le in- mouete corpus aiiud.ea^ue f/icilitate.

mm. Ide6 dico aliter. illa poteft efic in pluribus fifil fophifmaficut ar- qucnte otrinc f^/.vel partis corporis. <^ aui^fctrt fof- mifta qu6d . eum primo quc non contradicunt. Vide . 3 contrarium. tant^m polfunt plurificari qualitercunquc. narc. Deiftis adlibus iniimanentibus quomodo Rcfporideo fccundum prx- qu^ confequuntur vhi . Ad quintum. tur ratio ti Aliomqdoaccipi- formalis alicuius pro caufa proxima cticitiua atlcuius effe£). infunt ktjjeiiHr.& ita quiefcit Sc mouetur. Confcqucnquando an- ijta tcccdcns cft verum . pus exiftens in coelo dimcfionabiliterpotcftrca. eft Ad ficttJum. non mouctur in ifto tut fecundijm & quo quicfcit. infcrt fic Sc i4e6 fitJfsntiM.vcl moucri locali- primuut corporalitcr. Concedo igitur illas af- firmatiuas. Et reguU fe. tur in quacftione praecedente.qua aliqnideft album & ide6 nullo modoplurificatur. concomitantcr in- fimul vbi. ergo qaicfcit .Non enim fcquitur.idem locale fimul in eodem loco poteft effe in diuctfis tcmporibusj jgitur <l fimili e conuerfo idem temporalc fimul exiftens in locis. R»tio fir' malit dufltie. Prim6 infuiflet fibi incoelo. per conucrfionem alterius in ipfuro.non refpedu eiufdcm.Et hoc crcdimus necelfarium^quia aliquando fat^um.ergo i^ctur. nifi ^"f* enim non Jj^T ^J^* fuper vifum pro.& albcdo. pliciier.& nunc quiefcit .fcd etiam aliomodo.dico qu6d ratio formalis alicuius poteft intelligi dualicuius eflendi jn Vno modo qu6d maliter tale fer ndn fic nifi fecundtfin vH . Similitercft illud confcqucns.nifi eifct menfionabiliter in diuerfis locis . idco antecedcns vno Jiuando eft falfum lenet . quod vidctur impoflibile. & ferri motu locali.in cundum hoc. fequiturquod fimul cfliftdiin ccclo. dum . Ad fccundum.ficundam.nihil eft hes quiefcit.Nunc autem qu6d contraria relatiua infint eidem fecundum diuerfa . mouetur fecundum hunc locii . Refpondet. QVantum & non mouetur.& rcfpeifbus.non perproprias dimenfiones.quicrcit. iftum locum. quod corpus Chrifti exiftens in ccelo poteft rcalitcr non tantiam fecundiam modum eiusnaturalem efle in alio loco vcl in altari & non foI6m cx quo funt abfoluts . quod vnus locus cflet duo loca. fiui fnnda' tnentalk tfi findi in Ittt. pojjls rationes in in Oxon. qui tioncm vifionis approximatio Hdcm cum vki .& eodcm modo de nimia diftatitia. fi mtf**' vifibilis yiffhiU fofi- *"!" . & quie- tilmini.Refpondeo. & fimijis fecundum albedinemi& itafirailis. pturificatis terniinis . fecundum quoru vnum attenditur motus. enfu eft ncgandum . . fe4 fccundi^m'iftum locum mouerc. & albedo &iftomodoquantitas f^itntitai ifi ratio lit fermo' eaufalit.& tunc mouetuF. nem-- dene^andum Deo.&negonc- bi corporaliter. corporis. igitur fimul mouetur quiefcit. & diffimilisrefpeAudiuerforum.Motus autem localis nOn eft magis. igitur qiiod tnouetur. jtliquid poteft fimul dici moueri & quiefcere.hoccftfimilcfe- f^». igitur non cft diillmilc.fed diuerforum.& gumcntum eorum. i ad folutionetn prims cx his dua34.(^ Schelium ibi num. Rifotuti» frifria.pofterior eft ipfo vl>i. . Similiter in propofito . quod eft terminus cius. vcl quicfcere fccundum vbi viium.us «ffir- non mop»4ti».^M' gatiua. in ipfum.qu6d corpus Chiifti in vno locoefleoportet. fn ri^iBiui f^fofitit tun fiquitur ab' in cceU ChrifiifimHl . vel .licet ei conuenire nonpro- modofiluere contraria abfoluta cidem inc(Ie.igi> nullum vbi moactur. 644 fimul potcft efle in pltiribus locis.quia realiter verum eft. in quibus vbi undantur'rcfpe£l:iis oppofiti. & quod quiefcit non quiefcit.IV. non poieft eife tur tunc quia idem fimultate loci in plucibus locis .fineomniconucr- fione. bus qusftionibus. eft improbatum fecundumetiamimproba- Contra:Iftud primutii iftorum fuperius in ifta dift. quae vidcntur contradicc- re. fcpret ttrfttt pmMl moMiri . <juia ibi mtanda DeEloris hie non eil efi. . fit quo aliquid vt calor eft formalis ratio . Antcccdens verificatur pro vno vbi tantum.Mouerc cnim fecundum locum noneft alttcr fe habcre nunc qukm prius fecundum locum.mouetur fimul. ta- quid eft calidum . Patetibi. men aliquando de potenria abfoluta pofle efle ali- & tde6 nunquam duo contraria abfoluta. rificata fua t^ationc formali. & fimilitudo ratio formalis. quia fignificavalct . for- quo ali- . . quod videtuc impofnbile.^d qutfiit. quia duo vbi. quia fi dimenfionabiliter in Euchariftia fub hoftia confccrata . alitet . vno tempore I^efpondcant ipfi. quia pofitio vifibilis hibct vifionem cfle. VIL refilutio. mouetur. Ad rationem primam in oppofitum.velloci.& in Euchariftia. negacut in confe- . efie.htc ^uxft. Ad quartum cum .& fequitur vltra. I I .cum arguitur. aiio fcnfu confequentia.crgo non noouetur in alio vhi._primo modoeftfalfa. dicunt aliqui qu6d'cor. Non fic ponfunt & in Altari fejfi corptu . quflm vl>i. ctiam in pyxidc.ergo mouctur. Poteft snim aliquis efte dilEmilis 9|icui feci)iidum fcicntiam . vt patet ex pr3edi£bi$. quzci^m motuslocalis. faltem fequiturcontraria eidcm inquia fequitur . Lib.non raouetur.quia . quia pie crediturqu6d in afliimptione matris fuae occurric efle ei corporaliter.quia propria. nifi plu- quia funt ad aliqaid Ad frintifalt.&quiefcit.quia motietur. nat k funt totuim dcnomiide6 rcfpedlu totius expellunt fe mutuo. . & filut» . . liter cfle in Euchariftia pcr conuerfionem alterius Relponfit D. Poieft etiam ratio duci in oppofitum per confimile fophifma illi. Sed dices . infuiflet Chrifto in ccclo proxima alicuius . eius dimenfiones non funt alicubi praeter- quam tantum concomitanter.mCi fccundum diuerfam relationem.& fimilit«r quiefcitcirca hanc locum . fiantritahfi- ccrmina- vcl aftura vifus tequiritur certa cilet vifio fimul quic- motus diuerfi totius vel pactis corporis polTunt cidem compeicre fecundiim diuerfa & ide6 exift^ns in vno vhi potcft moucri . Jdquintupt. inefTct & Vnde quantiim ad fuifict fibi in pyxide. DiftindioX. quaaliquideft fimile.quam tantum ibi.. & -moacretur.& idco pof- funt plures incfle eidem. |<j falfum tii patct.& in tcrra. vcl adlus . £odem modo poteft diftingui in cbnfcqucntc dc & & fimultatc locali. c6m dicit quantitatcm matem rationem efle for- Ioco.& e conuerfo. idc6 eft confequens falfum in argumcnto . ficut cx faifo & . qu6d quiefcir.qu6d eft in coelo fecund t!imf Mi<^. poffunt fimnl eidem inctlc .oportunum eft. ifta cdntrarianon conueniunt ^idemvbi. fccrc fecunclum illum iHt» txfiUit ad vifum SCHOLIVM funt .c/^tfWWjid eft. quod faciunt ipfi.quia talesform^. fundamendicimus qu6d ca- vel caufa ficut lor cft formalis raiio catefaciendi difgregandi. & alitcr fe habere fecun- effi contrAcliSiio. Relationes ver6.& afiimilandi . coueniunt in coelo.& fecondum aliu<i Jiuies . Tliont.dicetur infri.& rnoueri fccundumaliud fi habeat daovbi .licct non primo. quia idem fimultate locali poteft efte in plutibus Secunda locis. variantur fccundum variationem Nunc autem omnis motus localis vel totius %Ad qudJHottem/icuneUm .qnia fequitur.qux funt quafi oppofita contraria relatiua. non eft inconuenicns.. non tcnct confequentia.dico qu6d omnis vifio immanens.

Dico fU4 fuHt fitnul cum ttr.^. fed non eft realiter in corpore enim de fe non eft vcl ad . fcilicet in & tocum corpus. Alenr.vc func duoIoca.quia ccelo. igitut non inlunt ci czdcni partes in ccelo. fubftantia corporis Chrifti .Kichitd.(fr Tom.art. ris in incerfe Aifntrtnm.c.veI non?& quomodonon. f^tdetur hoc di- dum ait animam ex vi verhorum mnponifitbfpeciehits. quod - qiiantitiiS non cxcremorum ex nacuta iftocum oritut rclatio cic- cumfcripcionis palCuz.. cuiusracio plurificccur. & fub fpccie- naturali. licet non fit ibi anima. tiie^Udfi. Similicerquod mul cum Deo Dco j . &de necelEcacead vnum vnuro locum .fiih ipfis. conu^rtuur in piopiiciatcs cius .& ad alind. corpus i. &idemeflde humerihm . h j Rcfpon Kutituicpf. & per confe- quen^ non polfet quauticas corporis Chrifci cilc quod natiim .Mrt. tjuiAfifieret conficratio intriduo mortUy eodemmodo peneretur dr tamen non =• eftc & . nifi ti.quam per fe confequencia non valec.& in concinente aliquo. Sirai licer ejfe .^i . eftet aliud ^ fe. \ ^. non valec quia zterniias eft qaoddam illimicarum adexcrema. tiedlt ytrum corpori ti s §luintum.t. nicne. vbi niii ni- per aliquam mutationcm factam in aiiquo .Booaoent. & ifta loca pofttinc cile prius fuit lub fpeciebus panis. cum arguitur quod fi corpus di- ftaret i (e. 4.nec fangnis.& diftance ^fe per medium . poftea habebic in fine viczfuz.Cr 5 purt. eflc in ca:\o. qunntum ad fignum. pnus non fuu. I teCts. a igitur .ftB.ex Auguft. dicecur inferiias. fed Euchariftia vere cflet Sacramentum . ficut pacec de anima exiftence in capite. xcernicas eft fimul cum hoc nHnc. non czdem lunt proptieiatcs cotpoiis Chnfti in & inEuchariflia.Exemplum . Item.-j6.qudfi. quod tron Jtnim» tfi fcquitur. . bus facramcntalirei. Item atguituf hic fpecialiter de q.idifue f^ partes ? qHtfi. quiain ifta lulafirconucrfio.Thom. corpus serunium. Primo de pro- I . Ttrtium.Sc anima Ancichrifti eft fimul cum zcernicate quando eft. I effet ftne etre Tridfeff. e^ iilimiracione fua ad omnes parce$. iicct animapatet . vc priilts patuit.nifi ilhid.quando conciudicur corum fimulcas incerfe. vbi piiiis nonfuic. &.qMtfi.i. vel caufalis caco pofteriori cffcncialicer fibi conucnic nunquam quia . Chrifti lub fpccicbus panis eft alicubi . alkubi hil potcft cfle . modo minus confccrationis panis fart. PnrsH. iilt. ^R j cotpus Chrifti .diftant abinui- §>utrtum. . Eodem formaliterliraitaturo iibtt furt*. T o I IV. & camcn eft eadem. quod cft in>. in hoc Sacramcnto vno .x. Ai ttrtium.c. Euchartfiieey (jr 5 ArxumttHm primum nt- ^ D.tio vniuerraliter eft falfa .vt quiaahudconuecticur inipfum. & in Euchattftia. & quomodo tcfteflc fine poftcrioti cem jfecundumduracionemmediam . & ejji . ^. lacur in ipfum vini T V R quod non. & eflec ibi localicer.ftS. fi- cum valct.incer fc fimul func. funt plura poncnda . XJ. Iccm quinco fic nunquam eft ponenda muUitudo finc neccflitace in operibus miraculu(is. quia diuerficas in pofteriori nonconcluditdiuerfitacem inpriori. Ad vlcimum Vtrum corpus Chrifti fub hoftia tnoueacurmota hoftia. V. i . & quantumad fignatum.funtfimul mtrfi. cft forraalis. fitrt. quia . fed corpus Chrifti . & quod Romz. eft eft cft igitur ifta inter fe funt fimul hic.8c cflpndj de ifta cacione formali non oporcct titas eft & quod : & plurificaca illa. y. anima.^ iiip. tium qu6d hic propofiquando illud tcr- quo func illa fimul. .&poniturinlitera Dift. prius. . 4. realtter exifienti Sacramento infint & quancitaie fanguinc 1 Chrtfii naturaliter exifien- f^ eidem & Contri. . quia eft vbi fuit in coelo fetifper vnifotmiter .^. fedomnin6 Vnde : fic. eft aliud & aliud ejjfe .uantiiace .*rt. igitar hoc nttnc cft fimul cum illo . plurifi- quod concingcncet faum mulciplicacuc de neccHicace . Trirmim eUQMm eadem proprieta- teSi : Chrtfitu ^uale bahHit. quod habec homo modo.i. vt patics. poftquam eft^mplici- ter. . localitcr. Secttndum^ eflc . vel non . poteft efte in & virturero pluribus locis. alitcr cnim bis poneretui & eftct f. igitur vidcnrur iilaaiia poni fub fpeciebus panis.c.ficut ncc operibus naruiz.& coca in qualibec. incipcrec poftea facramcntalner eftc fub fpeciebus vini poft confccracionem.cnm quibus cura . ibi:fcd fanguis cft Rib fpccicbas vini non s^' fatimtm. . fimultate corpo- .igicurduz quantitaces.Scetas in Oxtn.ergo corpoiis Chiifti fic:Quantitaseft proptietascor poris Chrifti .eft propoficio falfa. recundum quod illa dicuncur efte fimul cum illo qoia quando eft illimitacum ad illud ejji . dicitur efte fimul.iguur pct niutationcm alicuius alterius eft modo hic. fit limicacum fecundum illud <r^ .& in fe fcmper codcm modo fc haber. facramentali- modo eft in propofico.an includaniur in corpore ./&if G V priecatibus-.quz (imnl funccom tmnia tercio.Innocentiusdeo(Ecio Miflz parr.nifi habercc ibi circumfcciptiontm. ficut nifi fcmel cotpus Chrifti. in quo anima Ancichrifti eric .Qusftio formalis ratio eflendi in loco ^ quia eft caufa 8c proximum fundamencum plurium fl>i.6ucniensiigitur. igicur a fimili nihil incipic eflc tcr poftquamcftfacramentaliccf. quartum .c. art i qutfi. manent quod eft alibi.de conficrat d. vt cft ter- non inciudit anihzc comitentur. Sluartttm. non fubfpccicbus panis :fanguis auiem cft pars vcra corporis . j . quia nihil cxiftcns hic potcft aiibi.*rt. quia pt ius po- SCHOLIVM Triifeff. nifi in Euchariftia pofico concinence firaul. i. I.nectamen fequicurqu6d idem e£e. (^ ^. mam. igitut fi fanguis Chfifti cllet fub fpeciebus panis poil confecratio- nero eius non .conuer- fed propriecates fubftantiz panis poft confecrationem panis Scttioper. Itcm . nec aliqnaeius proprietas mutatur. Ad Nm tertiam ci^mdicicut.Maiorprobatui . Ad fimul igitut non fcquitur.i. 1 I. non eft mfi fcmei fanguis Chrifti ibi . .mtmb. eft concineref^».^%MtKZibidilp ^i. vcre fignatum primum. necaccidentia. corpus fiJr Jpedeltm ficut nunc. 1. anima.^o. zt efl relitjuia terminiu conficrationit . D. De . 4. ideo vnum corpus potcft cfte duobus locis . fecundum quod alia dicuncur cfTc fimul cum eo. (ciWcetytuU corpm. Refpondeo .i. quia Vt comparacur ad potentiam diuinam . 645 conuerfionis panis in corpus.cap. m chariftia fnmciant ad veritatem huius Sacramcnii.incertumcft. ncc aliqua proprietas.quia fpecies panis eft fignum huius Sacramenti . ergo quia tercitim non eft przcise cum extremis. Tertium . ncc fi conuertitur in corpus.i. Utu in quuin pede. corpns inclufierc fanguinem .& per confequeiis in Eu: non . & & fcd fubftantia corporis Chrifti poteft eflc fine fruftra ^ Qj/ infe fith . nihil incipic eire.cft fimul non .quz ellvbi. .hz- .

& quod ibi fit corporaliter Donce finiatHr ibi?Ifta fuppoiica func : ficulHm.quia hoc congruii.. vnde fiue fiac conuecfio fpeciecum panis in corpus & fpecicrum vini in fanguincm . nonptrtinint ^ P'^'"fi- Vno modo aggegatum ex pajrcibus folidis& fiuidis.licet concom:tanter fignificec partes folidas. Alio pro partibus lolidis . vt didura cft.& fanguine.lieet cx confequenti fignificet fanguinem .& cfcocpus Chrifti realicec contineri . tjuia hic modtu pofl iudicium non perfeuerahit. lidis . ^'f"*.eft.& fignificat in propofito .vc fanguinis. ifta confcquuntuc cem . vcl nucritione cocpocali func fpecicbus illis Dco inftitu- poft coiifecratiohem. proprmm rfpcciccum pa. led Chrifti fubftantia corpocis quod cft prinnim iu4 eonuirjie. j iL polubile eft non includere partes tiuidas. &icacorpusnonconcinec fangnincm . Illis fuppofitis deciaracis refpondcndum eft ad quaftioncm. fcd corpus vt intantum pactcs folidas . primum corpM Chriftt hahere partes (fr proprietates. huius duo figna. quia minoc diftind:io fufncit ad diuerfa fic ineircjcx tionefignificat corpus Chrifti fub rfon Primum .. igitur poffibi- ficuc in & pocus. • .non necellario in. ialoan. & ita dico primd. diftinguendo pas k partibus fluidi$.dequpfaftafunt 4. co. fiuc non fempcrifta: fpeciescx infticucione diuina fignificant corpus Chrifti.qui vt pri- pofllbile.ii /. quia quscunquc pollunc habere diucrfa ngna nacuralia. Secundo e ait pojfe cenuerfo dicit poffe ha.vc fanguinis. vel ad cationem pcimi fignati corporis.Primum exiftit incoelo.vttftpri~ cludit nifi partes folidas . & afcendic in coehim cotaliter . quz funt nuttimenta. cialia. quia ficut y. Anin uidu» ita vetifimilc eft tunc temporis totum fanguinem '""'.**» "°" tamcn lunt iplum prmmm ngnatum .vt bus fit primum contentum huius Sactamenti . vt primum fignacum huius figni ? Refpondco quod non aniniam . (fr nonfuh modofacramentali . fuh modo naturali. & ncut tunc u ruil.pHeitir »cei' • gnacum. SCHOLIVM t (or- ficut func . confcquentcr fignaeft re:ficut cftde figno naiurali.JiirJUmeft Viiie de con» £j fccundum DomimUt dicit Auguft. lia. fed cx vi Sacramcnti . vt fpccicspanis fit vnum fignum proprij fignati . in • 1 . . • . &hoc congruum erat. & fic cft primum fignatum totius Sacramenti Euchariftiz vnitate incegriiaiis . mum contcntum fub fpcciebus vini.tortnitim.poirunt habere diuerfa figna ad placitum multo magis .Scdiftindacibus cundo fanguis . corptu poccft capi dupli. quod hoc coirefpondct proptium fignatum vcrecundiam confequcnti vct6 apparcns turpe.& partes conueniancei vt exiftit hic. cas a partibus fluidis fuit non fpccici panis Itcm. i.& quxritur deindc fi esdemlpropriecate$.ficut pri6s didum eft . cft fpecies De catione autem cibi.& ideo voluit fpecies panis elfe fignum proprium cibi fpicitualis . quenci.placitum. Secund6. vt eft tiim. i.vt eft primura Cirfui chrifignatum huius Saccamcnii . non ex vi conuerfionis . quia cotpus tunc non fuic viuum . figna ad. & concomitantcr poflit alia. ruborc. quia fi foidec confecratio corporis Chrifti primum fignatum dcre fanguinem. citcc.vt diuecfos conceptus in anima.Iicct cx confcAug. Diftinaio X.quia.vt influditani- probo . Sed qiiid includic corpus Chcifti. Anfangutt argumcnta ad quaeftioDcm.646 Efpondeo. . & vera. vt diftinguitur conpocum. in fpeciebus quodam figno vero.& fanguinem fub iilisrealiter contirieri. vt carnibus. an fciiicct includacur pt di pritno fyjj eorporc. anima non pectinuilfet ad primum fignatum.cft nutrimentum fpirituale.quia cenemus ex fidequod Chriftus veracitec in corpore refurrexit. quia iftx fpccies fafta '^^"^ccratione funt vnum fignum cotporis ChriPrhiuharrcf ^t^i vcri. motte Chrifti fuit anima feparata k corpore. tanquam primo contenti. nifi concomitantcc foliam . & carnis fuz . vcl in corpore vc eft fig-nacum prifitU*tocinfiX L r -L r *""'" huius Iigni. : Tertium probo . l videniluro cft de fup- iu quleft. vel parum./H. vnum fignum fcilimodo poteft fumi .tontemiHM' primum fignatum & ni$. Lib.e. quia fic ci . ^uia ifle non dependtt . tanquam primum nutcimcntum.quia cludit Perihermenias. & fic funt . moces. igiruc poflimt haberc diftin.qu6dhabeat partes folidas. quia '"""'. & fanguis . quia cunc nihil habuilTcc de fanguine m & camen pocuit fuiflc tunc vcra confecracio corporis & verum Sacra. reficiens ani- refe6lio animasfpintualis. quod ita foctc eft . fed moctuum .& modo exiftere in coelo nacuralicec naturali: fupponitur etiam quod fit fub fpeciebus panis rncramenialiter.Ariftot.mentum Euchariftiz. quuntar primum fignatum . £c lecundilim hoc habccec dicencorpoce Chrifti .'tf^'*^ acorporecius clfc cfFufum .Siccll contineri cealitec Corput ^<^«- ita fit. quiaquod concinctuc ibi .quia conceptus fnnt figna cerum i. csrptft tanti!im vt eft corrcfpondet cct fpccies panis & vini.. • forif. <^a fignaad placitum .!^"i rtf r or r r -r y»^*''*'*' • inde ccmannue de langume. tra fanguinem." tum. De fanguinevcr6eftdubium. ica nec fanguis .ga. XVpoHcis Z>«« cert» V. quain ad diuerfa figna natura» verum. quia /« p»rti$fi' Tr&mlffa II. »«. nec caro fua eft fine fanguine. fecund6 dico qu6d iftud congruit . cx quo voluit corpus fuum cfte nuiritionem.quiaEuchariftia » . cap. quia nec corpus . fet in triduo vcrum Sacramentum Euchaciftia:. .„. Deprimo diquod fupponirur in quaftionc corpus Chrifti fnjfemnd». vel nihil r/ .Pcira6cocpus. cibatio corporalis aliquod cuiufmodi . an omniailla comprchendac' Rcfpondco qu6d corpus Chrifti. vt carnis corporis Chrifti tan- . congruum fuit inftituere illud ceprzientans & fi- cui conucniret nutci- . mum fignatum denot. . diftingucndo duo fignata fpe- & proprium fignum proprij fignati. vt diftinguituc contra panis.quxconfefo. & profrietMs fub (^ nonfuh natttrali . quia fanguis eft pri. Cirpiudit. fed cuilibet figno pcoprio le eft primocx quia placuic .ficut Aetiitnti* litec nutcientis. vel hu. . fpecics vini fit .hicprimo "D t. quia cibacione . an vero corpus ex parcibus fotratiinit . . traifl.tit. diflinEiione duplicis neceffltatit . contcntum .i3( vc ci- y/ torfut chrifli «yf /"«»»7'/'»«'/"* »»"««» . vt primnm C\~ . .Terti6 .. & non indiuifibilitatis . Eodem modo voluit vinum eiTc primum fignum partium non folidarum. pollunt habere diuccfa figna natucalia. dum ficucpciias. ficaci fpiricualem gnum tio'^. & motcuum & fimul non potuit eire anima& non inanimatum certum cft ctiam quod accidentia non pertincbant ad cationem primi fignaci. hiiius figni.° fnngmnim r . contcnta fub proprio fignato tam. ^ quod ^ tnam fignum eiuseft fpecis panis corpora& ideo licct accidentia concomitantur primum fignatum vt corpus Chrifti rea' «« pnmum r r r r urminU hu.ineludit I a j fr.ita correfpondent cis in refcdbione fpirituali duo huiufmodi figna. quorum fpecies funt huiufmodi figna. inclu- & nec e conucrfo.& cibumanima. 8c inftitutione diuifta fcmper fiium fignificatum fimul cum cis .here partes ttiodo ficramentali . & ita corpus eft primum fignatum .-it.

: vtrum fub quolibet iftorum modorum conueniunt fibi proprieiates. An. . & fimpli- qus infunt corpori exiftenti fub vno irodOi& easdem neceffari6 .& habuiffc cunc modo non naturali curali. non facramencalijvcl Secundi. necejfitate. ipfum confequcncibus An ^ucharifita r' facramcncali exiftentia corporis Chriftiin alcari . an fcilicet corpus Kabcat ncceiTati^ nec eiiam ejfe modo naturali .-. & facramcntali . Eiiftcncia niO'.ineft fibi alibi .vcl caufa eitis. non quod fiat quxftio de ncceflicatc ftenti alio tmnet fropriitatts. Dc tecedcns probo. Sentents» modo c conuerfo. .& eius incarnacioncm.'^''' quentia paicc eft .modo fcilicct naturali .fedqu3erituran pofitisextremiscum fuis f roprietacibus. liineffevt in etto.ibi potcftincipciccnefimplicitcr incepic fub Et refpondeo nacnr. omnem propriccacem. conucnirc nacurali necefse corpus Chrifti ciTc .r!um rooJo nonnatuiali .nihil eft in alio nacuraliter : in fe igitur MUus fntra. efTcndi nacurali . tonc eniin ficut j^occft elfe fub vuo inodo fine alio.& cfTcuci:: exif^enci^ cium oon erit An cxiftentiam tcniporalem confequentcr dc propriecacibus concomicancibus . Secu/idum ^orMrtum.nec catifae modo non naauali non cxiftentia modo naturali. fequens ab iplo tiepcndrc.iIi:hoc . fuiCjin principio mundi poujit habuiflbvcram ftus principalis. igitur cunc pocuit inccpifrc efle fimpliciter.[ionem. modo ficuc .quod pix: ciret quia *ft. Iem.Thom.vt inincarnacione. antcquam natura!i.quia habebic modpnacurali. Itcm fccund6 fic:quando aliqua exiftcntia rca. fi potcft incipcic fub vno modofinc hoc. ifto modo illa . . modo naturali in coelo modo non quia vc cxiftit vt exiftic in facramenco non eft nacurali .vt exiftit in ccelo. qu* iofunt ccrpO' ri Chrifti in tllo. do.W^T?. & per con- arg'-iO Sed iftud non videtur mihi verum . dependet fim- ab txiflentin n»turali Chrifti.v Firginii alias vnirctnr perjontt dini- m. Eutharifti». fimfliciter nb yr/waOT. vc modo facramentali . abfolutc infint cidem exi- & modo. fimpliciter .infunt ci. pafl5ones. qiu*a fi modo non aliqua pafllo incft corpori Chrifti naturali alicubi. : quia vcl facra- naturali. Seqnirur eriam aliud CoroIIarium qnod poft formationem corpotis . Sed cft ne neccfle abfolurc effe fo- \\xm fit nt- sbfoluti frc prietntes torpori* Vt Chrifti in »'. Quod verum cft.qiixineft fibi. mo- neceffitM.quod piopfictatcs. modo poteft . qua: infunt corpori exiftenti fub fiionis. quia illi duo modi efTcndi arqcalitcr fe habent ad illam cxiftcntiam realem . fic . vel facramcntaii de abfoluta inhsrentia proptietatum corporis Chrifti ad corpus Chrifti. naturalisnon #»"* dc eflencia cius. modo non quia poft iudi- mundi non cxiftec corpus Chrifti facramencaliccr fubfpecicbus ha^rcbunc nec habcper confequens tunc non in. eftcndi & partes ea:dcm. h 4 non . & e conuerfo incipere nc hoc. nacuraliccr. igicur nec eft vel fignati huius facramcnti. . Alio niodo poteft intelligi ncceflitas fecundum qti!d. exiftenti<e naturalis defiue- modo fuiile fub fpecicbus panis &c v^ni sdfccundiim articulum>cft fciennon qu«ritur dc exiftentia extremorum . cium excrcmum in finc cunc cale. an . habere^j/Jmodo non nacurali.qu6d cotpus Chiifti ancc incarnationcm potuit piimo diclum Scotijit. Exifientia qiMa nihil dcpcnJec ab aliquo. anteformaiionem z/iero . quiamodus cflc-ndi non naturaliccr piac- Euafio. huius facramcnti vtfic. fed modum cf- igitur ficut .nec propriccaces corporis Chrifti proprij .nccetiam eftcaufa quia ex conditione . qu6d corpus Chrifti modo non na- fimpliciccr potuit incepifte fuifft .vbi modonaturali .vel facramencali qu^d infinc ncceiTario corpori Chrifti modo nacurali exiftenti? Vidctur qnod .& incempore incarnacionis .& diftmguendo de . probatur fic Vbicuniioc rcstcmpopotcit habere veram cxiitcntiam tcniporacft. ita potuic tunc incepiiTc fub modo effcndi non nacuraii vt facramencali. non & . KeceJTuiU do fimpliciter. g^ ccrcUn. fibi vcl facramencali exiftcntis .Thom. tia »bf<>luti "" rs. . modonon eftcalicubi fic 647 fic . vc corpore Chcifti in coelo modo naturali .& anceqiiam Abraham frimi.'o nacurali iioncftde lmfu£n»tur. Confc- dcpcndec ab 9.infant corpoti exiftenti fub alio qUA- 7- modo fuiifec alibi partes. & fimilicudine natu- ralijhabet cfTc tale fignum ex inftitutione diuina. fupprinic moaun: Contrc ha:c eius ciTcndi nacuc. tjfe altiri. vcl fignatum contcntum fiib factamenco .modo naturali exiftat . Exiftcntiaveroniodo naturali non ell fignum huius facramcnti. vel concomitantcr aliquorum . quia potcft p otcft :ffc triplcx ratio modo non naturali. modo fubmodo fi- . ica c conucrfo & ita non cft nnaor vcra. & corporc Chrifti in Euchariftia modo vttiim neccflario proprietates & racramentali "Detijio .abu]uc hoc quod neccflaii6 talis QVantiim nacutali.covpas Chriili polFe niancrclubfpcciebiis modus liccc . vc dum qiiod .quacinfunt corpori Chrifti exiftcnci modo non nacurali. figni fignati non . liseft indiflFcrcns ad duos modos cfrcndi .qu6d incipiac modo fub ifto cfle cxiftcnciacorporiseft indifFercns ad fendi nacuralicer & facramcntalicer .omncs proprictatcs inexiftentes ei . fcilirec Si fiat quiftio fit fji* niorum fupponicur . fi ptionem.iiccr .& facramentaliter prias pafliones fuas .ntc conce. quia exifteiuia fub modo naciirali non cft ics concenta fub facramcnto modo non exiftentia vc fub mentaliter. poteft intclligi duplicicer:vno abfolutc. vbi eft modo tnentnlis non non nacurali. igitui exiftcntia : ctrenria huius facramcnti rcs& figniim. quod pofito corporc Chrifti habere efe modo non naturali fub facramcnto . ei. vno momodo./i ejuod : D. Et cx hoc icquitur quoddam cotollarium.potiiifret cflc Euchariftia.SecHndum. emnes & modo non . & modu .qucd incipiat fario. pliciter fub alio quod non bic cftc cejfe naturali.iutciri. ftft txtrttnum iudi- Prob^tur . concomicencur ipfum in alcari neccf.^ eft rcs huius facramenti . Vc abfolute citerfit ncceflicas. Itaomnes rec..non cft de cfTencia neceriam figni .& non proficut habuilfc effc modo nacutali fub fpcciebus conu-jnicnnbus fibi modo nacurali ficuc mod6 conucniunt fibi. & .Qusftio IV. Dices qu6d maioreft vera. 'ucrlmem*' /. quod omnes proprictace$.t»ri.velaliqu3e.qu6d naturali. pofTcc Chtiftus manere fub Sacrarcenco.eidem in- fubicdi fed queritur pofica exiften- quod non fic eft & de neceflitace abfoluta neceftarium abfoluce dico .quia quod nihileft cxiftic Riticitur.vbi cft modo naturali.abfque hoc.feqnitur quod r. quia cxiftentia corporis Chrifti modo natuinli non eft eft nifi fpecies fcrifibilis panis & vini ncc ctiam . hinc inferens duo coroiU- late prohat contra ria. ilio e. Dico igitur fine afTertione . nacurali cxiftentia ftib licet hacc cxiftencia rcaliccr fcilicet D.Euchariftiam hnmana natura antc potiiifle inftitui incarnationcnij.quia neceflicas excrc- confequencis Mcejft fnmum. fed Chriante incarnationem. quod oportcat ipfum habere f^alibi ncceflario modo naturali . & in altari.nec eciam aliquam. tuetjpirii eiependtt & . & formationcTi coiporis Chrifti de puriflimis fanguinibiis. propriecaces concomicanccs corpus Chrifti in coelo . ficuc modo non nacurali. padioncs. iTiodo habec in Euchariftia. 10.

£u- naturali. & ica praifcntia fo- lijm dicit refpeftum vbicalem. & ciebuspanis . nouo citet in ccelo. Oxon. il- ab alio . Diftindio X. . i verum nullUm haberct modo non ter ejfe rationem igitur illam . Refponde.. infinc 14. licet non fub alio.quia non variaturprius ad variationem poftcrioris. quorum vnus non neceiTario dependct abalio. Sed contfa iilud eft . ^ fuiflet fimpliciter inccpiflc verum qu6d Chriftus fecundiim fuum fimpliciter in Euchariftia fuum ficut . tjuia <^ itaficut non va~ ita non definunt effe per refptHum dt abfeluta prius infitnt . KipRc».ficut modo eft in ccelo. . mancnte fccundiam fuum ejfe naturale & modo natutali vt in coelo . falfum cft. & ftentia corporis cft indifTcrcns ad iftum & ad il-. vel aliquem alium refpeftum confimilem.ficut in coclo. vt in Sacramenco. intipere prii^s inccpic efle modo eflendi Chriftus defincre efle fub fet fimpli- eft incepifle cfle Stluitur. & gloriofs. vel alicuius rcfpeftus eonfimilis.& prius non fuit. & itapatet modo non naturali incarnatus fimpliciter alio Scd diccndum dc quod fuiflet ejuid eft fuiflec potuit fuifle fimpliciter fet cfle per & itahzc inceptio modum eflcndi incepcio eius fecundum dum poftincar- genitus dc fanguinibus virginis fccundum tequam priijs modo nacuralimec haec fuiflct inccptio eius fimpliciter. quia cftneccfle neceflitate fimpliciter nccefTaria pro- incipic elfe prasfens alibi vbi prius fi . partes corporis Chrifti.ficut eft piflct fimpliciter . modo .potcft mancre fub vno .IV. non Ad' oiielHf nem infor' fi prietate inexiftenti corpori Chrifti in coelo na- & incipere . quaecunque funt priora ipfo re/pe6tu vbicalijin omni refpeftu confimili. ^tmniimmtllum natttr»ltm.prgprfetates. vt probatum eft igitur modo poft incarnationcm poteft manerc corpus Chrifti in Euchariftia facramentaliter. corpus Chrifti exiftens ficut lum . non incepiflec bis & £uchariftia. (^ /4tramtitt^U- tn»iiert ttr.o Refpondeo qu6d CtlHitUr. vt cius.cfTe ^ g^ jHud r//f fuiflec fuum incipere Cim^Mckct. quia neuter modus clfendi dependet ab alioi& definit elfe fccundum efuid. & incepcio cius j de nouo pritjs incepiifec eiTe fimpliciter alio modo non vt efle naturali. qu6d ^luemoJ» modo piflec (\ corpus Chrifti prius incc- naturali. eius fuiiret . raliiincepilfct tantijm eflefecundum^»»^^. naturali.^qui. aV"' (tHm fuid. i Vide De£lorem in o.funt priores ipfis r^». concedo . & proprietatcs : corporis Chrifti propter variationem ipfius vbi. efle videtur enim modo qu6d tuncefl*ccpoftquilradcfinereteflefccundummo- quando cancijm erac in coclo .& tunc de tpodo . Chriftus enim habet fuumir^nacurale in Euchariftia.licet non modo eflendi naturali. & Jirmatiu» fiue in ccelojfiuc in Euchariftia. ince- & poft habens<fj^ modo-natu- & exiftentia corperit Suppofita duplfci neceJfttMte y Chrtfii in cdlt & in EtichariJHa. fimpliciccr inccpiircc ntdo fttun. quia quod nihil eft in fe. 648 PefC^f etrfut Cltrifii defi. al'cuius cll indiffercns ad Exiftcntia corporis Chrifti eft indiffercns ad los duos modos & neutcr dependet . an fcili- proprietates. Refpondeo. fc- nacuraliter poft eflendi naturalem. an- & nec poftea incepif- quod corpus Chrifti nunccftfub fpecicbus. fed fecuntantum .& quomodo poflct cflct poftquim dcfineret effe modo naturali.Sic igitur patet quomodo non Sacramento Euchari- incepilfc fuifre fub jjjjj^ ftiae Dico quod dico quod Chriftus elTc in alio facramentalitcr.nam ita verum. vel alicuius refpedus fimilis refpedui vbicali. efle fimplici- cundijm <jnid.cjUa conueniunt cor- pori in vno leco .& quia quando cxillcntia . Chriftus nullum ret in fe. nihil cfi inalio. Primo. Std quid de nteejjit»tt eidem ftcundkn quod ficquod probo. inefle ncceifario idem exiftenti in Ejft naturale <j« «jfi moii nMurtli dif' ftrunt.Sc manet fecundiim ejfe fimpliciterrita e contra pof- ejfieffet 8c tunc fuiflec j maneret in Euchariftia.alio(jUtn contradi£ioriadictrentur de eodem fecundum tdtm.&omnibus refpcftibus confimilibus igitur non variantur huiufmodi partes. quomodo poflct mod6 definereeflc fecun- j ^i^ modum cius naturalem. turalirer ejfe natu- incinerarctur totaliterexccpta fubftan- fi fecundum tjuid.par- tes. diySceJfe eius naturale. candiim ijuid. Vnde primo incepiflcc cflc modo non natura. cijm dicitur nihil eft in fe chariftia chariftia fimpliciter modo alio incarnationcm .fuppofita exiftencia fubiedbi in Euchariilia. . nec veram eius gencrationem de virgine.vcl rcfpedlum fimileni tefpedlui pnbatur frime. num.quibus prius non modo. non li natutali jlicct defincrct efTc tnodo natura- cuius probatio j eft duos modos . fpequia tantummodo eftprxfcna quantitati.& tamen mancrec fbb modo eflendi non tunc defineret efle fe. vel alicuius confi- milis. Sed dices quod ex hoc fequeretur non fore tunc veram incarnationem Chrifti .& fub alio. fed definat eife. OhieRh. quia praincelligcrct^r cfle vhi . Secundo .veri(Cmccamen . non vc non inEu- efle. ejfe .Sacramento Euchariftia:.& ita fimpliciter realitcr. nouo aduenientem. . & alicos. & . fuir ficprjefens.&idc6 fi Chriftus fccundum ejje(w\\n\ naturale non fit in fc non videtur quod poflic .non eft variatio nifi fecundum incarnationem fimpliciter . & variatio fecundijm iftampracfentiam eft variatio fccundira ^W. qua: infimt corpori Chrifti in coelo. fic incepiflcc Sluomoio modo non incepiflcc eflc fimpliciter nacionem quid (ionaca. mod6 non cundum iftum modum modum fuic .vcl facramcntalitcr . ipji cenuenire riantur per vbi . ttMtur. <juid naturalem . quia fi ficuc habet in eflendi eius naturalem nihil cft in fe. fimpliciter habe- effein Euchariftia. SEd .li. modo fimplicicer. refbluit Da£ior. neceflltate condi- cet confequcnter eft neceire quod . mirum enim vidcretur quomodo pollet corpus Chrifti eflc.nec econuetfo. vt fi «- Qgyj produxiflct eorpus Chrifti folum fecunt^e fimtlUi' ''"'Ti xWnA ejfe^ quod mod6 habet fub fpecicbus in ttt.vc mod6 quia modo. antequam cflct modo cirendi naturali. . & poftea naturali modo vc per naturali fuiflet quia modo non natutali in Euchariftia poteft definere efle.exquo prius habuit tjfe fimpliciter per inceptionem fimpliciter alio mododidam. fuiflec tunc corpus Chrifti in Euchariftia . & ita potuiflec fimpliciter elTe fub vno modo. Efle rei Sed fecundum moduib eft fnt' ne» pliciler dtfenJet illa hypothcfi pofita ita vcta . & cimen "°" natorali in Euchariftia . & in alio. quod prius argutum eft.licet non maneat vcl definat cfTc quantum ad modum eilendi naturalitcr.nam realis exi- a nntU' r»li. priiis in- ita modo ante fi eircndi in Euchariftia.nam perincarnationem cepic efle fub ma.eft incipere eflc fc- modo efl*endi nacurali incarnationem incepifletefle fub modo naturali. rali . tjuam vbi .& Ad nihil cft in alio . Nam non variantur propter variationem vl>i .omniaijue ahfoluta.ficuc in coelo. SCHOLIVM III. eorfut •Zhrifii mnutrtt ficrmjtnt»ntrttnittHr»fittr.& nutritus & augmentatus. . licet ifto cafu pofico quam nacurali. quod . Sed pcr hoc.Lib. Nunc Rtfolutie DeSoris afautem proprietates .ad refpedkum vlfi quii.S>c manerci fecundum fuum ejfe fimtia nacurali in Euchariftia pliciter.

&pattcs nem ."" ipfum. & & realicer. idco non funt contradiftoria . fed corpus Chrifti in ccelo propier hoc .fed femperex alteraparce Ktnftquitnr eft fallacia C(. quiefcar.huius dift.vel contrarietas .igicut quodlibec habens iftum refpedlum przfencialitacis.quicicic.ficuc nulla rt- & fuitfeirt contrariecas mouetur. fic vbi prius quod panis conuerticur quod conueccinon fuir. effe in ccelo Chrifti in coelo . quiefcit. . fi rcfpcftus ille pouum fic ex- trinfecus adueniens . hic pocefteire alibi. Ad Ad ptimam rationes. in ancecedence cantiim pro vno vbi . comm. quia idem refpeftus rjon ConfirmMur. prietaces . quia dixi cor- & pus Chrifti vc in coelo quiefcere . non mouetur. przce- ditfalcem nacura refpedum ipfius corporis . eft fic Sho modo vj^icali cft Chrifti e(l quam ibi fuck pcxfenciz locali liicut Angelus fuo in loco.in quod fic conuerfio.in in corpus Chrifti ftens in ccelo. mouiri df vel non moueatur fecundum aliud.igitur propcer huiufmodi refpeftus fequentes non partes & quin hzc contradicanr. vc videcur.Sed tur. vel conueifionem alterias in ipfa .fi ratio ifta valeac . quz infenur ex altera parce. r r t non Iequitur.. ficut pacec ex przcedentiQurft. reliquum non inerit.igicur non eft hicprzfensanimamanens alibi. quia aliqnid eftconuerfum in ipfum. poreft efTediuerforum fundamcntorum^red tefpe- Q:m przfentialitacis hic eft vnus refpeftus. & qu6d cftec ibi ex vi quod omnes negant. &aIioz'^ieius in coelo. '& maximc . ncc repugnant refpcdlu diuerfotum .um .& quiefcit.igicuc fundecurin corpore. quia infunt rcfpeftu diuecforum.non obftancealio. Diccs quod quod ica poteft concludi concra me. negacio A nigation* enim . in Eachariftia localitcr moueci. maior eft falfa .qa^d fimul de eodem.nonfunt hic in Euchariftia . quam tur aliqiiid .nec in fi quancicate . .ergo tur. quod ifta propofirio jg. & non mouecur .quod fibi conuenic in ccelo.fectMidum tamen diuerfa. corpus enim Chrifti licctnon camen localicer fub fpeciebus panis. tas corporis poftet haberi fine conuecfione alterius in ipfum. non tancum iemporis . Sed contri eft . propcieta- intelligiturprzcedcrcfk. eft alitcr fc habere nunc quam prius.eft negatio f*'f"diim fecundum 0M></ cantum . f^*.>nrcquencis contradidionis inferre negatiuam fimplicicer.quod aliquid conuertatur in ipfum. Non igicucpro- prxfencia Angeli in loco. V.fic arguitur fub alia forma:nullum abfolutum & & fimpliciter deHnit elTe in toco propcer refpeftum . Item hoc fecund6 probo fic:contradidloria inftettndi.ficac dices. &non moucrecur. nulla eft incompoflibilitas . nam "'** V^i* modi htmut. qaod priiis concefli.im6 c conuerfo magis per hoc quod ali- hie quidconuertaturin ipfijm. & vt eft in Euchatiftia.fed quiaifta competunt eidem corpori ratione diuerforum rcfpe^uum vbicalium in eo .& proprietaces in caeIo. tates corporis.non poteft fundari in anima. fed nacurx . ficuc non fequinec fequi- diflimilis^ergonuUomodoeftfimilis . OhiiSii.non mouccur inillot^t.varianmr ptopcer vbi vaciacum in Euchariftia. Ide6 dico adrationem.igicucnullibi uccur gracia Confequentis in cia quod idem ^iBu iiutr- eft forim rbi. non fequi cur ad hoc. quia .fi firaul moueretur. fccundumowrf . in quoruro vno cancum habec fed inferri • moueiur. bus *. ica quod in quocunque inftanci tempocis.quia l*"» *« "». & partes corporis . gttiorem quiclcens vnot^>.& in alio quiefcit quia in confequente negacur omnis mocus .qu6d idem cornrpus Jimul pus moucatur fecundum vnum i»^» . fi igicur ifte refpe^aus habeacur ex vi conuerfionis.quod videtur impoffibile. igitur quodlibet abfolutum. quodnihilmanens quando arguitur 17. quanquam camen ccnet gra.fed hzc affirmatio habere prof>riecates & parces . fcilicet tes. ^hfolut» non quod corpus Chtidi exiftens in Euchariilia hadefinunt ejft bet eafdem paices . quod aliquid hic ma. ?"*'' teriusin vbi prius non fuic. Conccaria enim relaciua non deftruunc fe. I . PnbMur ria funt eodem telliguntur fibi contradicere pro ContrttdiHofi- tnul tmtHr». & non habere eas. quas hain roto frobec in coelo j licec alio modo cfTendi .conuenit eidera.non mouecur in ifto .quas eft vere. inftanci.verc. quancicas concomicancurcorpusChrifti.Nechoc fufficirad hocqu6daliquiddenouolit hic.vt cefpe^u illius. quz infecuntur . fed non vaIec. vnura ineft. habere parccs.& quancitas. text. de hoc nouum fter yhit vtlrt. .'j ii »»'» /. Phyjtc. vtrumque przcedic ipfum w^». Przfencia tamen corporis iimili multo (Implicior fub fpeciebus panis. vcl fi fic. pocius acquiric alicui fimile fe- cconuerfo. &verc. Ad primum frincifMlt.quia ibi 649 & & tiam . r •ii''/.nifi przfentiali- chaciftia .& non habpaceas in Euchariftia.vel in aliquid aliud quod ipfum concomitatur . Confirmatur ratio . maTimc fi ifte refpedus fic extrinfecus adaeniens . non habcc eas in Euchaciftia. cuius funt iftz paffiones pattes . & non fimplicicer . : cxi- quara fir hic quia feraper ex vi conucrfionis conuer . Kon ineon- & Uinit iiim contcadi6tio . concradi(Storia fimul dicereucur de eodem.x.quod fit ibi pcrconuerfionem al- ""J".&per aliz proprieconfequens anima . igitur quancicas .Qu^ftio refpedui jingelMt modo modo *ft in loci. vtrumeft. quod & eft falfum.vbi priilis nonfuit. fi quiefcir.nihil acquirit nifi nouum refpedum . anima aucem . nifi per conuerfionem alccrius in ipfum . conceditur . propriccaces .crgo non mouecur in aliquo vbi . vel parces aliqus abfoiucx fimplicicer in toto definunt efie propter nouum refpe(3. ide6 hzc per folam conuerfioncm alcecius in corpus ChriftiipolTunt efte in alcari. *fi dtJpmiUi. quod de nouo eft in Euchariftia . 1.i:„. vel naturz .& omnem etiam refpecjlum confimile refpedui vbicali jergo fimilicer negacio concra- eile in non hltberchuiufmodi dicens."»"• tia maceriz. Vt poGic folui. hic non eft nifi quidaro refpeftus przfencialicacis ad aliqnid ..ad efTe vbi. nens fic aIibi. 8. talem refpedum in coelo .& fic diflimile tali modo arguendi ab infe- riori ad fuperius. Aiidot.ficipfum conuerfum. Ex hocenim illud. Chrifti habeac haiufmodi pattes.quod eft ira- poflibile.qu6d corpus recundum in Euchariftia fciea- . """"^ in ipfurr con- MtrtntHr. noui (nffiiit.eft non mouetur. fimpUeinr m • non mo.viformtm» formz . in qua nihil eft conuccfum .nifi in Euchariftia haberet eafdem propriecaces parces.fequicar conuerfionis. Refpondendum eft itaque ad quxftionem. vel & loco. & in Euchatollicur propciecaces igiiorifta affirmaciua. quod tantiim habet vnum vbi gratia tamen fotmae feroper eft fallafed fequicur fimplicicer . refpondco qiiod moueri fecandum locum ex Philofopho. ita fimile difEmiltt refpedlu diuerforum. & c conucifo. Si igitur corpus . habet illum ex vi conuetfionis: fi igituranima habeac iftum refpeftum przfentialitacis in Eu- riftia.& partcs.crgo non mouetur.nifi mucecur in ipf(}m.& fimul verificabuncur contradii^ocia in coelo. vel & Solutio. quas habec in coe-r lo. de corpore exiftente in duobus locis . cuudum albedinem . 16.hoc non eiTct nifi per nouam mutationem. & ergo fi & omhaberet & propriecates in coelo. vc de corpore Chrifti. igitur fimul mouecur.

non habent idem fignatum primum inquantum imponitur ad diucrfa fignandnm primo. fimuI. cui non compctit "'*'"""'*• vifio.ficut 8i ejfe.j. Euchariliia . obicdi praEicntishic potcft vidcre coloicm. ex natura tci j fcd hxc relatio cum cxtrinfcciis fit adueniens contingcnter . quid negatio eius vt intclligitur .& ita poflct pati hic a calore & frigore & ab eis corpus dcns fuum corrumpi. P"""*'" »«- qus non vidct vt in Euchariftiajtum .r. & potentiara obftaculum tum . . . nis. Capr.i)ieqHtfi. tunc habcns ejfe fimpliciter . pofito quod fufficit fanguinem elTc fcmel in ifto Sacramento.4. fed tantum quantitas .7(f. oportct quod vbicunque ibi fint eius proprietatcs . Tum quia exiftens cflc contcntum per fe fub eis.Afetaph. potcft tamcn talis rcfpc£lus in. cas in ccelo verc fit ^trbtrum. '"-^'o & dit partcs folidas qu^r- }^L^6^ R c V jlff/mS^L picurnifiin organo potcntiae vifiux quanto .& corpore contento fequitur quzdam capacitas ad talcm refpedum. ficut fimilitudo fcquitur ex duobus albis ./iS.4.S. R qu6d non T V I imraanens ^. vjdct Seeundum.prius incft con- quia contradi(fioria tiUia. Palud j. quii tunc organum potentix fua: vifiua:. . dico quod tunc eft ibi fanguis bis cx vi Sacramcnti fcd non codem modo. & Vifioautcm priuscompetit Chrifto.Idem noncft fimul . Item i fcnfus Chtifti funt fuo modo bcati in Secuttdttm. Rich.quia ibi non habet organum modo quantitatiuo . ad iirtcgritatcm corporis vt cft ptimum fignatum fpecicrum panis . vltimum. .& per fe. Similiter fi videt fim- & fecundiarayw/WinEuchariftia.^. contradidlio cftct quodcotpus Chri& non fti vcrum & naturalc eftet in Euchariftia habcrcc illas.j 1 . Ad fccundam quando acguitur quod . Euchariftia.& non vidct conuctfioncm. vidcns.eft rcfpcduscxtrinfecnsadueniens.* 4.&audirc fonum. immanens .confequcns cft falfum . Nam conuadidbio eft quod habcac plicicerincoclo.& non primo (ub fpcciebus vini .quod eft conueniuntcidem impoffibilc. contingenrer pofitis extremis. Ci talis rclatiofcquiturex natura cxtremorum . D.cfpondco quod verum cft . Contra.vt panis 1«. & non vi- igitur Chriftus videns in coclo videbit in Z. & & tantum ibi eft fanguis folumcxvi Sacramenti.prius autcm fecundum tjnid.tu probas. Dices.qu2 apta nata cft incfte itapofiio loco . fcilicct fi tantum ^'^ Aivkimm. dico quod abfolutc poteft faluavctitas huius Sacramcnti. & contcnta .^i. pra:cedit . Nam compctit alicui. vt cft in coclo. & auditiuar haberet. 8c vini . f'i . vcl ibi. fum.inOxon. & vidctBt hain Eucha- riftia. quando anima potuit fuiftc fafta confccratio tamcn anima non .fi igitur vidct in coelo. in Eucharijiia & : Per hoc dicendum Aitiftium.ficut anima. . quod omnino eft falfum. ita tradicere prxcedit illud . . modoincipit cfte ad tcrtium eft quod alio facramentalitcr fub fpcciebus & vini . illud oculusn intcr & obiedlum vifibile quam non igitur propter ifta tria bere eandcm vifioncm in coelo . '*'"• magis in aliud ac^iuirit vbi eius.Thom.^.tantum inclu- Ai }. . in quo ctiamrecipitur fpccics.quia fecundum ijHid cxiftit ibi fub modo . . quA aSiio efltn Chrijio exiftente nnturaitter in . Argumeat. Si autem teneatur via alia .IV. fit.Scot. quodfi fanguis pcrtineac . R. quam c conuerfo. fr. contradicloria quod f^» . q. nifi efte fanguis Ad Dico alicubi circumfcriptiuc.*^»^ ip. in mortc Chrifti fuit vere feparata panis . bcntccara . Contrkarguofic contradidoria nontantum fibi pro codem inftanti temporis.Bonaa. 650 conucrfum jld fteun. .dis."* quamcunquepra*fentiam in quocnnquc^^/i/jigiturnulla pracfentiavariat con- tradidioncm. fubfpeciebus in Sacramento. quia duo figna omnino diftinda. vt primum fignatum. Rcfecundura iftas duas vias fupcrius pofifpondco fit^fHbi^cU pnnis ex vi tas in primo articulo . eft cius ptimum fignatum fanguis etiam continctur fub fpccicbas vini ficut primum fignatum .3^..d. quo poflet pati & immutari in obii. Fldere . Sccundo arguo in coelo fic & audirc : poteft viderc fi qux .Suar. «. quia obftaculiim inter obic6lura impcdit vifionem . fpeciebus panis cx vi Sacramenti .i. non fequitut ex natura extremorura.quia totum corpus coeloiinjitjibijhcramentaliter contincns fanguincm vt partem cius. bis codem modo .i. fibi natura inquantum . quod & partes naturalcs poft £"'""*'"• proportionabilitcr praefcns rcquiritur ncccflarii ad vifioncm . quartura dico quod in Euchariftia cft quantitas corporis Chrifti . naturalem . talis quicquidintrinfecc fibi . & vifio non rccieftca^cus.quam ali- in Euchariftia. yii*'* • P"'f'^"> efl "^ I *' j^'J.& per confcqucns pcr confcctationem panis conuerfionem eius in corpus verum incipit ibi & ex vi Sacramenti.& fccundum quid videt in Euchariftia . Qj' T tE S Vtrum quxcunque o I V. Similitcr negatio vifionis in non haextrinfece fibi aduenicns.quam funt fimul tcmpore praefentia in fpeciebus. D. non in Sacramento.«r/. fcquitur circumfcriptio palliua.j. Marf.Lib. fed vtpars primi fignati.vt ptimo contentum. fuiftet tunc fub illis fcd fuppofita naturali cxiftentia cor- poris Chrifti . Ar^ument. coelo. in Euchariftia non habct obie(Stum vifibilc fibi pra:fens. & idco non continetur fub fpeciebus panis . DiftinaioX. tettia plura interponi eft Chrifti in Euchariftia in coelo . ficut in .j.quia incipit fub fpcciebus pa- FiJere eft : Wff^v^ y@miil fed Chriftus aliqua vidct in qnia ibi non text.arr.quod firapiicitcrvidct incoElo. Quia enim iftx partes & proprielatcs naturales prius conueniunt ci . ctrlo. fic concomitanter . ij. ri continerctur fub fpccicbus panis fubftantia cor- Vude poris. & . : contradicunt igiiur ficur aHirmatio ptzccdit ali- fed naturac . Et cumdicit quod quantitas non cft prasfcns. . ficut primum fignatum fub duo argumcnta quod non continetut fub ifta .muma^r. idem quodprius. quia ex vi Sacramenti continetur fub fpccic panis pcr fe . quiacxtrcma non dctcrminantur naturaliter ad iftum rcfpeiftum. ficut habct in coelo .ttm. quod corpus folum inquantumcorpus.<• . fed non prim6 .j. qu«im quodlibct enim cft perfedio intrinfeca videntis & abfoluta efle autcra hic pnfcns . I. & quantitatc . obiedura autera fpcciebus panisitunc nonincluditurin eofanguis per fc Et tunc poteft faciliter tcfponderi ad tum.quia qiiod hoceft fal- pofitis exiremis fequitur & & relatio. iub propriis fpcciebus viniper fe contcntus. fimilitcr modum igitur iftius . cfle & fcd non neceffitas.i. j «^ j. quia pofito loco corpore continentc.

Nec vbi in qualitatibus naturalibus abroUicis.vc bus-. vt in pyxidc. citer.^.tunc quando incipctet mcn iftos elTc in Euchariftia. tJalurales •vhi infunt cenco- mitanier. non camcn vbique vcl vbicunque pfius caufaretur quam in pyxide in . Ncc video maiorcm depcndcntiam in adlibus ad aliquos refpepofito de adibus immancntibus. 8c talia cundem adum vidcndi in Euchaiiftia. fequitur qu6d caufabic triftitiam in fuo appecitu fcnniiuojquia impediens delcdationcm caufat triftitiam. quam (Sfcus. Refpondpo qu6d non rcquiritur ad dcpenden. &: in pyxide. vbi infunt qualiiates non requirunt tertam affrintima- vbi a6^io tionem .eOum requiritur inquantum tcrminat cam. ftani. ied non vbi cft.-. quatft. Contra . & cancum pcr concomicantiam. vidcre fenfibilc conueniens . vbi primo rationcs ifluitiir. quia ficci -. coelo.tfencialira- tem corporis Chrifti incoclo non impeditur quam . iftz & di- & fiunt concomitantei:Iicct igitur rcqui- ratur appcoximatio agentis ad pallum potcntia: vifiuae : Requirunr ergo qualitatcs determinatam apptoximationem caufabantur per talem approxiraation«n. poifunt inmiediatc agerc. lequitur quod ficut in Chrifto cft maxima delc. quf rit ftit ftit. quae non requituntneccftario rerpcdlum .vt hic&nunc. & in operaiionibas. V M. ita in Euchariftia. ficutdi* Philofophus in 4. Approximatio eft non vbi non tamen non primo. Quxdam A^'' '"imaejl du- Corilitrs /w- ntns fUx.ficat potcntia: fepara- & volitiua in luis opciationi- inreUediua.fcd inquancijm obicdom diftatis nrn caufat cam. ftrahit a ^ fed nd Citu- . & fines potcntiae operantis.quiavifio non eft in quodcunque propinquum.Qu^flio V.vbi cximodo non naturali. quiaprasfcntia sion didum concomitatur.fid ciam ad cam. lo. Vnd>e ficutcorpusfuummortuum fuit frigidum in ctuce. concomiianter tamcn caufavbibantur runc in corporc cius. vel alium adns adioncm ineft aflio fcd re- .ibcnc aftiones immanentes caufari praefencia & approximatione Refliea. Iftac autem immancntcs partis fcnfitina: qnirunt apptoximationcm potentiat d:o. abftrahitur . Scd adliones immancnles omnes func formarabfolutae vt probatum eft inprimo Iibro*.ncut vniuerfalitcr difpofitio ad vnum contrariorum cft Deus . quiaaliqua fummcapproximaciiam eft . lujlantia. & circa ^uod habet optimam do£irinam /ed immanentes fenjitiua injimt Chrifioprimo .qui. impcdicaper obftaculum. ficut eft in qnod pro- primo funt. in loco . Nullaformadefinit eire in fubiedo propternouuin refpedturn aduenientemcontingenter . vc per illud faccretaliquam potcntiam eius 'jnius ton' non beatam. . qua: fuit in corporcChrifti moriuo. vc CHO L S immmentes aEllones cfuam /enJitiuM . vcl calor corpore Chrifti in crucc.fcd non vc cerminaiis aftionem pri.rcquirunt dccccminacam approximationem agentis ad paiFum . verum abfolutc quod fiipponitur. & priiis non definic ad defiiioncm pofterioris. 14.vt prius Secund6 hoc immanente partis .& vifione. Paret in adione exteriori ignis.ita & in pyxide. quia eft prior omni tali rcfpcdu .fuilfet ta- pioprias opcrationcs in Euchaiirtia. non folura forma: iftxabfoluta. fpccialitcr arguitur dc adionc intellcdiuae fic:illud quou ab- Ioco.. quod ad adionera neceirario requirarui approximacio vbicalis.vt intcUcftio. &eoncomitan. audire. fimiliter vbi . 8c 'gitur in gencrali . Dift.non impedi- tur propter aliam. ad hoc quod fint. de beato iion beatus quantum ad fenfas fed hoc vtdetur inconueniens . eflTc hoc non cft iDqiinutum termir. Chrijio in coelo eiJem . intclligir. obiecli ad potcntiam . tam .&c. re fitvbique. ctiam qualitates naciiralcs fimplicitcc abfoiucc. .vt videre. ter tantitm vt in £ucbar. non inftituit hoc Sacramentum.iftus Vifio . I . vel Chriftus Dilpofitii impedimentum alterius fed cura hoc Cn falfum.fed non fuilfet ibi approximafi tur Omnes quaelibct quahtas naturalis abfolu- .nifi nonifmrefpedtum vbicalem cxtrinfecum . fcd concomitantcr . ftantiam vbi infunt.&conditionibus Icci. led loco quanto rcs magis abftrahitur a loco ccrto.vcl factamentali. quia abfoluta pr^cedunt vbi neque variantur per illud .fcd tantum vbi caufabantur prim6. Sc incipercc 651 imraancntis partis fcnfi- vcl cognitio intuitiua intelledlus a . quod adus immanentes fiint in dnplici generc. fed Ahfolute . tio agentis infrigidantis.Ob. inquantum caulat eam . Scd diccs qu6d non foliira h. qui^ rcfpcclus talisiigitur ficut videt. abftrahit ab orani & in Euchariftia quin eandem locOjquam habct in cce- cius intclledio Terti6 . Sacramentum Euchariftia. tunc fuiffet.»a^ent agere in di'efl ta fandum eam .Jlia ^ primo htc ibi. Dico . & & alium aliam pr. : . Obietflum igitur vt caufans actionem ad lirmi rcfpeftu potentiiE. Ec vltra fcquicur quod cum contra trarij e/i imfedimentHm inclinationcm naturalcm appetitus fui Cn non Altetius.& pati ad inuicem .q»6d in gencrali neniem habet in cale. vidcndo dlacio in conucnicntia in ccelo. & contingenter aduenicntem . vt per humiditatcm.ad c^zu/. fcd vc caufans eam primo. a partc tiuae aiguo (ic : .quia ftint perfe(3:iones fimpli. non habercnt igitiu fciifus Chvitti (1 fuas quantum adj5fr/.cun4ue approximatione vltcriori. fcd etiam habcnt fpecialem dependeniiam ad obicdura . & tamen fecun- dum omncs ta. requirunt talem apptoximationem . igitur non tollitiir a Chrifto aliqua ralis adlio immanenj.nara licet frigus. vbi cxi- modo naturali in Euchariftia habet.rant6magis funt intelligibiproprio. & externoi inejfe in in corporceius in Euchatiftia. AOio immantns <ly for- m» ahfgtuta. rao . quia obiedum detetminat eas.habeat in Euchatiftia. iet emnem mSliomm immanente"nin Eueharijlia quam cit enmi Tunc fcnluius. Mttaph. vt in coslo . in coelo. cunquc fuit . tiam aftionis quod depcndcat ad obicdlum in. parris intclIediujE qua:dam . internoi pritcipuafipe diEla non de^nunt effe : .mditrn. Patec de voli- infunt primo Dices quod maior eft vera vniucrfaliter dc formis merc abfolutis. requiric deierminatam diftan- nartiiuw .vel rcfpedlus vbica- lisiergo finercfpc<flunon funt aftiones lalcs.piopter variationem cuiuflibec elle & 4- & ineftprimo tione. non tamen vbi concomitantcr infant. Quod cnim ob- ieflum pra.& fuerunt primojfed infunt.H . j.& igiturpropter aliam aliam pr. ficut parcis quxftio omnem adum imma- habet Chriftus in coelo . Oyeraijo in' leilenUta abjirahit loco.vel viridiratein ligni.fens poceniia: vifiuae requiritui.& finis autem in Sacramento non addit fuper<?^Chrifti.licet ve. ta£. .Tfciuiam iw loco. quem . f«<e infunt Ratio Euchariftia.T les : .nifi habeac ncccfta- rium ordinem ad ipfum. modum edcndi intclle6lHS. maximc cum re- obie- diftans. & ligni approximatorrm imptditorum pcr obftaculum aliquod . text. pulchra quod ita habeac vifibiiia matrcm fuam. fine qii.& non vbi caufaban- IntelleSliuai. Cuiusprobatioeft iftaingenerali.ac vifioncm .Solutio. : intelUEiiutvero a^ue Expiicat clare vtriufque diili rationem. REfpondeo ad 3- quaftionem . ad talcs qualitates quiritut ad terrainandum vifio eft peifcdio.

nifi vbi caufatur eft breuis probatio ab obiedto fenfato mo infit & .impediret cognitioncm tuitiuam. vt omnium rcrum in proprio gencrc. habct in ca'lo.vt tumulla fciifatio ineft exiftit in Euchariftia facramcntalitcr. fic.inexiftcns .dico quod quxdam opcratio intclleifbiu.quaE non ptimo jnerit ei yt exiftit in coelo. quantijm ad rationem terminandi aiStum. qux non primo incft anims cius concomitanter .eompetunt elTcntiali fibi propter neccfll. vt inrifit Chriflo in ^ucharijll4 auditio.ncc fccun- hic cft .& pia:ter hoc habet ibi cognitioncm aliquorum intuitiuam intuibilium fibi . fed tant^m conuerfo.& naturali.vt exiftit in Euchariftia. fuit : idcm cfFcdus non eft nifi ab cadcm caufa. bcrc cjfe raodo quantitatiuo.veiapprehen- (Itltr ftquitur .Pcr hoc patet Uin femper ad tationcm de obftaculo. quia ficut didlum quod anima feparata non impedita pet . quia diftantia dctcrminata illorum.cui fcudi naturalcm. rcquiritur quod organum eius habeat .non eft ibi prxicns. non intcllcdtus cognofcat alircquirit organo aliquo. 5 jnparteappetitiua. Chri/io vrin Eutharijiin Euchariftia. vtrobiquc . quorum huiufmodi coguitionem non haberet fi tantum effet in coelo .& cogitationum animarum fandtarum tantijm concomitanter iniunt fibi. vcl immurandi potentiam ad illum. vt eft facramenralitantum concomuanter. quae hic videt. fiue fenticndi . qui fuit eius in cruce. non prim6 caufatur in eo.quia obicctum infligens dolorem. dico fecundiim pracdiiSta . . ter fub Euchariftia. fed fenfatio connon prim6.ficorpusChrifti in paflione fuifFet facramentaliter uipyxide. non primo inlunt Ex hocfequitur quoddam cofollarium .quat miraculum En^Ji*. calo. quod patituiabobiedo.fii' f (on- pati ab co.idiuam igituranimaChrifti in Euchanltia cxiltens potelt h.(Omitanter ccndum quod propinquitas non rcquiritur rc. nec audirio.nifi vbi prim6 immuratur or. {Aufn». & infuit. quair.non lantisjdolot autemphantafticus interior 6.nec vifio. tcUcitus rcqtiirit determinatam diftantiam . Patet.non prim6.alioquin idem dolorefTct dormicntis.nifi requiritur in & quantum ad modum immuraudi ptimo . 65Z *rpOxon.omncm cognitioncm fcnfitiuam .fed flbi cotiu^nit tatiti^m & no rcquiritur hoc vbi a(£tu$ concomitanier. Euchanftia non habct cor- modum cflcndi naturalem.ficut hic. quia non idcm dolor fcquitur apprchenfionem interiorcm . Ad fccundam tationem principalcm .fi non eflet ibi.taufetur. Sic patet fibi . nec primo Chrifto.ibere cognitioncm intuuiuam aliquorum bili in Jjitn fi indeterminatc diftarent . . Modus qu»nganum . vt ibi pra:fentium . & cogitationcm cius . uat fe aliquo fenfationc tis. fed ft>%fomitan- Ad hoc Ur.& auditionem. vcl intuitiua. fed non quautiim ad concomitantiam. quia in pus Chnfti fuum 7' menfionem in . nifi . de Angclo ) poteft aliqua cognitio intuitiua in Euchanftia fibi ineirc. & quod potentiac primo conueniat talis a6lus .non cnim pri.di. . vcl apprehenfionc intcriori. Item . Pct hoc ad argumcnta.fine fenfatione. it. im6 habet aliquam operationem. tjftt dflor torpfrit it Chnfii truce (^ dum pcndebat in pyxide. ejfe prtfcntia ob- fationem.qus primo incft anima: Chrifti.it. & vigi- . apprehenfio interiot non fufficitad dolorcm caufandum .prineipale. cnim miraculum . quod in Euchariftia poflii habcrc vifionem.quia corpusChrifti ficut mortuum in cruccita fuillet inpyxidc . corpus .ifta refponfio dcftruit fe. dormien- hxc apprchenfio & illa quomodo omnis adtio mima- igitur difFerunt.qnod habcat modumef- tiam.ad hoc vt pritnum eo caufetur vifio. quod non priuatur Chtiftus aliqua a6tione immancn- fatjo eius extcrior differunt. eadem fuiifet fcnfatio eius hk & Antccedenspatet . ncc habcret potcntia fcnfitiua prxfens fibi obic(Stum vt in Euchariftia . dico cfuod nou requiriturad organum vifum ha- 8. nens.Lib. alio licet ri Idetn eft Dices fortc . &in non codcm modo. non cognitio- df Angcli. ineft viiio.Dperationes. Adhocenim quod . modo naturali.vt cft fub Sacramento. ficut e tamcn realitcr conucnit fibi in vnoloco. quod dolor infuiffet corpori Chriftiin pyxidetunc tantum cx imaginatione. quia vt fic abltrahit ab omni loco igitur ciim nou fit in cogisitionc intuitiua impeduuspeialiquod corpus(patct dc anima fcparata.& cxtcriorem. quod nul- Dico tamcn fecundo ficut /'» lusadusimmanenspartisfenficiuac. Ad feeuH' dam.i. quia ad hoc quod fiac immutario pocentiae ab obie(fto lali. Habct cniip vt ibicxiftcns.fed tantiim concomitantcr. quin concomitanter fic ad fen' lefti in potcntia. vtexiftit in . fed ad : Talis fenlatio hoc quod non primo fenfatio pri- caufetur abobic(5bo. quid intuitiuc imaginatiojvel apprehcnfio. Modus qUA»titaliuus rt' quiritur fen- fftionem pn- mo dam.quas fibi in corlo. fed quautiim ad rationem caufandi illum. vt ibi eft. te pcr hoc. vt exiftit in coelo . ineft proprio fenfui aftus.idem dolor fuiiTct eius lalis diitantia animi lcparats.& ijt per confcquens fjvid*.quod CorolUrium.& vigilantis fitius. Tettio. nimiaetiam unpedit cogniiioncm iniuumamAngeli .poteft primo inefle intelledui Chrifti in E'»chariftia. cognitio intuitiua. Ad primum de organo. Diftinaio X. plures quam non Ji tbinon ejftt. haberct. c^aii phantafia ejt eifc eft finc exterio- motMfa^tu kfen- a&u.fed tantum concomitantcr . Itera. quam fub lito modo quanritatiuo requiritur Vt poteft habereadum vifionis concomitauter. fi ibi fuillet facramentaiiter fed mors fequitur doJorcm .quam unuetut in coclojigitur hmiluer nem corum Euchariltia exiftens poteft haberc vifionem intuitiuam fenfitiuam caufatam ab obiedlo viii- fibi m potcntiam vifiuam.vt rcc cxiftit iu coelo.igi- pritnocorpori Chrifti.ncc e Gonuerfo. Contra.quibus fccuudum determinatam diftantiam funt pra:fcntcs I auorum nuHara huiufmodi cognitioeft . Ad Argum. ab obiedo rali .requiriturdctcr- minata diftantia obicdi imprimentis ad potenfit impreHiouequiritur etiam organum. vt non dum eft ^Uqua co- fnitio intui- (iu* potefi eompetere in Chriflo fucharifiia trima fed foncomil»»$er vt in ece.licct abftr. quia interior fibili in im»gin«fio- imperfc(ftior. nifi pcr miraculum iguur fi idem dolor fuiflct in appe: litu Chrifti cxtftents in crucc dem fuiircc fenfatio eius & in pyxidc . & verborum cius .fed non ptimo caufatam in co vi in coclo. quia alitcr exiftens in titatiuus ni» Euchariftia .vt exiftit in coelo. fpeiitu aiflus .fiue intelligendi Chrifto in coclo & fen- .dolorem eftct ifajiu f7«» qux fiua feufitiua in fcnfum. cft in bono quim tatem noftram. quod non impcdir. fic poflit Primum hic ncceirarium inEuchariftia. vt Saccrdotis. ca- ponatur i%em ^ ftit' fkliQnm.ficut dolor ^lfieflei praEfentium.quia vt ibi eorum innon habe- obie(5tum in dcterminatadiftantia. quia impedi: cogniiionem iiuuitiuam . qui caufatur ex vehcmcniia doloris 5 fcd ibi. vt di(^um eit in lccundo * . & Angelus pofllint habere naturalitet aliqnam cognitioncm intuitiuam illorum.prim6 tefpciStu intuibiliura ibidem fibi pracfentium. & intclicitiuam. ficut etiam . prsdixi .lV. dctcrminatam di- vel in aliquo loco.vt duStum cft. ctiam in Euchariftia ton- ucni. Ad aliud de obie(5to. & ita non prim6 conucnitct ei vi ibi. fed conteditur nem habcrent ab omuibus qiiodChnilus in Eucharirtiahabcre potcrt aUquam cognuioncm intuuiuam inicUcdus rci.

fiG dico quod potcft corpus Chrifti mo ^'"'"^ '^t^' ueri in buchariftia .quia omnis virtus crcata agens C!rca|corpus. Sciendum tamen quod corpus Chrifti non variat fuam praefcntialitatcm per comparationem inutari Corpui Chrif/« mtuetur adfpecies.corpusChtifti.text.fcd rcalitcf iibi ineft motus ftrifte . ex fufceptiuura lalis formac quo primi. inipedi- fi: mentum quin poirent moucrc corpus. mouebitur faltem pcr accidcns ad motum earum. vbi concomitantcr Chrifti chari/iia no fuit pra. ficut fpecies poirunt fccundum fuum f^«.igitHr.'"' percorpuscftcis l a_r r '.t"».i?Rcfpoh- tum habec rarioncm fufceptiuam form.qaia non circum.fcd variacurfuapr^fcn. Contri.fed exfpeciali priuilegio. uetur.idc6 non coipus Chcifti in Eu- h. r tia pcrcomparationcm ad contincns Ipecics . qui non refpicit dctcrminatara approximationnem paffi in loco ad ipfura agens . vel tjuia creatdm ipji non . povel con- primo . fubiedum habens omnes difpofitiones rcquifitas ad rccipicndam formam abfolutam de ad huiufmodi. incflc corpoti Chrifti teft intelligi duplicitcr. «$• Iarge.i igitur fi tcmpore vita: mortalis fuiflet fub Sacramento. & non aliud gencraretur : fed corpus Chrifti fempcr nutticbatur ipfo viuemcquia homo fempcr nutritur fccundum Philofophum .Tc accidcntalis. SCHOLIVM I.Itcm. efto natura rei.6.Metaph. f^ijigitur cum corpus fitfub fpcciebus .rtuie diuiquodz'^».<^ qMtd coniicantcr . Et addo quod illud compctit fibi prim6. autem quarftio quarir de motu exrendendo Corpus Chrivocabulum wiorwadquamlibct variationem prx.peteft Detuftfiio. Sed poteftne moueri k virtutc diuin.vc eft in coclo .Phy(ic.XI. non tamen fincdetctminata conditioncp-iffi.quia non fcmpcrhabet eandem pratfcntialitatem.v Chrifti .hicjMtJi. Chfiftinoncft inloco fcci. quan- qua: praECxiguniur ad fufccptiuum talis form2.vt ibi ' /"!-• .rcquirit dccerminatam dilbntiam paffi in loco ad ipfum agens .6.& variacionem hoftia:.. re' ^- .quod habcc in ccelo.corpu$ contcntum fub ea habet & ad Dico ergo quod h quiratur vtrum a virtnrc crcataquacunoMC poffir moiieri prim6. text. anima e.i^. quia iion rattone cius. pervirtutem ^uia non fi hahet ihi vt pojftbile .quia nutrimcntum tranfit in fubftantiam rci alend«.Tom.7««/^. de Generatiene : fcd corpus Ariftot.& aliud vbi. etiamfi non exifteret modo quod fibi naturali.quiamanencibu$fpccicbusp?.maxime eft vcre ibi 5 CorfusChri- ^' "'"' f'"^ Eueharia-^ moueri I» corpus »b Angel*.i. Phyfic.indura detcrmiiKitam Com/ chridiftaatiam. per confcqucns diuifum.i. & & ^.tomJ.^. motumhofii*.fuiflct diuifum diuifionc motus corpo- omne vhi. fcd fpecies panis fccundum veri mouebantur fccundiam locum.na. Vide naturali vtrobique. Sotioper.hie 4. Primo autem vt priusoftenfumcft. Itcm.qtixftio poicrt intclligi an avirtutecrcata RGV Ji^ T V R quod ficrquia idcra non cominuum &non ^^S cominuum.fed tantumconcomitantcr lamcn .& quan- cft. Dixi aliis .fea.{'""" '< '" tum .od non.& approximationem ad agcnscrca. vel provt fumicur /*''*• . & non primo. Itcm.igttutabagentc prasfente potcft moueri ad talcm formam.j.*"*'" '"'/"* pra:fens. firut in loco. (jualitatem . non nutriri . poteft talcmformamfufcipere. Et ratio tada cft fuprk quia talis Corpus chrimotus tant^ra compctir fibi rationcz'^» . quia habet titatcm. f tem .^. Primum diElum:Coxip\is inEuchariftia non potcft moucri motu ftridc fumpto.igitur \ Deo agente .eftin loco. tialitatis alicuius alicubi. & ideo porcft quiefcere in ccelo feciidum illud vbi.5c extcnsc profimplici tranflationeprsrcn- Ci2i.p.«r omnemtormam. neque ad u4ngelum vt locale . tamen ita cft infra ambitum fpeticnim. i . non eft in loco. quia hcct non habcac ibi ali^. fomm.^i. vel efipri- tno intff' »li- motus cflct . cemm. vel tjula non hahet vbi .igitur mouetur motu hoftiac dc loco in locum.fccunJiiin dcoquddficquia non vidco rcpugnantiam inter cxtrcma. gcnere Qualitatis. i SCHO '" '*'" ?"'"'* *""'"'""'• . A{i(lot. Topicorum .sc3. poteft talis forma accidcntalis ira- fluartMm. corpus Chrifti in cruce per vulncrationcm faftura eft non continuum.ct ficdicituf qnod qti2. V quat libinon repugnat. $. tantum Jtiheft ijuoad lationem Refolutio vft^"'"'' motum coiporaiem. Gab. fcribitur. quia non oportct quod fempcr moucaturincoelo.quia impoffibilc cftaliquidha- & \ t & I ftrifle menJioHe. non ehanjiia.!. quod eft aliud ab illo. TtrtiMm.Motus duftiopotcft intelligi dc motu . Item . fcmper fuiflct nutritus . Ariftot. potcft fibi . Secundum Dciis poteft illud : ptomoucre ^^uiaquod pojfent motu fi paflTum fit Chrifti. : compofitum.^uantitatem .i.vbi prius tum ^.idcra corpus non fimulpoteft nutriri . Similitci fi tunc fuiflct in pyxide.}. ttiotis nol>ts mouentttr ea tju* itt ntbujtirtt.tie Cener.Scot. SicHniMm. poffit corpus Chrifti moueri in Euchiriftia. j.igiiur. REfpondeo £«tV eMi. quod primo modo fibi ineft vi hic..7g.i. fumagentia cum di- alia ^m. quiahoftia non cft fcmper ineodem vbi. quia licet dimenfionfs panis funt autemde Arigelis cx pattc ipfjrum uon de ficut . Confirmatur. &c piopiic accipi . vt patcc ex j. ira & corpus Chrifti mutari potcft fccundum prsfcmialijatcm fuam.*• D. vini cx z. confomitnntor. fcm.Saii.m ini!lo. o I yt exijiit in Ett- ejfe . vel yhi.q.fcd corpus Chri- & fti in Euchariftia fic difponitur. cap.vcl tantiam i virtute diuina. . •Jit & ralis:ergo. S«/(« Angclijvcl homini. quia continuitas praece?°^^^ ^'T^ fimul . of- & alia accidemia .alitcr in codem aliud generarctur in fubftantia . Rich.inOxon. quam habei cum eis.racione fus idencitatis vtiobiciue. ftridc loqucndo de motUjdico qr. quia nutritio neceflario cft acccptio alicuius forms abfoUua:.nam Dcus poteft paiTo imprimerc aliam przfcntialitatem ad corpus cominens hic ibi. fed nutritio cft motus corporali$:crgo. vt alicubi. omnc quod mo- ptfitum. Acifiot. bere aliud.& non ^' quiefeer* . ficut fuit continue . nifi moueatur aliquo modo.^ moucri hic fimplici tranflacione praefenrialitatis fux ad aliud vbi. Parsll. Si qaodnon eft extra illas & . vt ad frigus . vt dicitur haberc quatuor fpecies. ineft corpori Chrifti in Euchariftia. propricloquendo .fed continuc variacur ad motura continuum.nis. & quia cakra condirionem non chariftia. & fx \.qutft. in- Illud ratione alicuius abfoluti. id efi.ibcL potcft moucri ab Angelo. po£it inejfe motus corporalis fibi incft habet ineft.Thom.vt in Euchariftia.fii poteftmofentialitatis corporis Chrifti rcfpedu altcrius «'"' '"""' corporis. quia tantij.fed cura hoftia confecrata cft tranflata de vno locoad alium.quando fpecics hic mouentur.i. adjidfftan- tiam. fpcfbu cuius fpecics variantur fccundiim locum.». autcm concoinitantcr Qjr ^ ytrtm corfori T s y VI. V Qu^ftio 653 I. & CoitfirmtUMr. propric . quia corpus Chrifti cft in Euchariftia .4.

itafubftantiain fubftantiam litate.Coneomittndu u omnem alium inotum ptobatur prinio dc '" frfuj . qucm poftum moucre. Fidein Oxon.& non inelTcfinecontradidione formaacquifita pct motum augrncnti cft fonna abfoIuta. Et ratio eft quia forma abfoluta non poteft fimul ineflc. vt cidens quid confcquicurmotum mcntum Terttum diEium \ facerdos dutn cleuat hoftiam> moiiei corpus Chrifti . hoNec propier hoc idem poreft ab aliquo An- immcJiatc tneutre li ciret liiic fpcciebus . chariftiaconcomitanter. lcd Chtiftus iprecomitatut fua fpontc fpecicsi/J"c«f y* non «n. vclperaliquodaliud. Sed propofitio non eft vera . non oportet quod compctat eidein .praefentia- fe .corpusChiifti locali » ^^^/ ^^^ utatur in & primo motum in coelo mouctur in Eumotu '"'f"" tnttum pritno \ Euchari/lia "»"»"'*»»- mo- lum. quae per fc mouctur. per d'rn eui infi de-rcuit prt' Chrifti mouetur aDeofinenouo miraculo . .)rpu>. huDeo virtuiem motiuam. quod facerdote nioucnic .„ motulocutionis. mouetur tmficut corpus fuum tuncin naturaliexiftcntia fuif. Sic enim ciret Angtlus pracfcns corpori in Euchariftia. • X^artum. fimul corpus Chrifti augmcntari im^' .fed eft cum omnino moiicretur fola voluntatc. corpus in Euchariftia moueiur concom!tanier ad omnem formam abfolutam. vt loco fuo. Scholium contingenter . . corpus Chrifn inutetui ad mutationcm hoftiiE.fcns hoftii in temporc. jinimal. i. . elt & be- vnituslapidi. mouctur pcc accidens fccundiim quodlibct in eo . cft rum tantum dem modo k nHm. non fcquitur quod fi poftcm uet An^»mouerc lapidcm.dt. ? Hic dico fincaircrtione. X . definat .^. ciim dicitur qu^d illud . modo . & Enicm vo- fe locali. ab coAem cft motuscius. corpus fuum moucrc fccundiim fuam pracfcntialitatem .quia Iir atcmpore natini £„ch»riHt» tatis Chrifti fuilfec Sacramentum Euchariftia:. Angclus remancret in codcm lo- diuina contingentcr (fliue ^ efi in iltc. quia tantum eft pracfens ci dcfiiiitiuc. igi- turtantum a folo Dco mouetur . quiaiitipolEbilc eft aliquam partem fubftantix nuttitiuic Ariftot.& non tantiim a Deo .&nullo alio .'"^" *•*"/'» "'"'*'' mcntum iia fuillct augmcntatum in Eucharillia. cor. & non cx natura rei. quiacadem voiuntate aiitiqua qua ab oetcrno inftituit corpus iuuni circ pra. Nani petit . ctiam impropric. quia fola voluntate . codem modo di^ponit quod ad motum hoftiac fadium per faceidotem . ^•'' Similitcrfi fuifrct Euchariftia tempore fua: paffionis. & ita patct quomodo motus potcft dici ineile corpori Chrifti prim6. pracfentcm huic ligno.ioris fiib treuit ftia. nam . corpus ctiam Chrifti moiietur mota hoftia:igitur videtur quod molus eius C^rpus Chrifii non m^^uttur i fncer- docc. quando cft per fe.quia illud quod nullam virtutem motiuam habetad nihil cxtrinfece. eft a & co non motus. Mi>t4tns Upi- faccrdote.non mancbit corpus in Euchariftia de ^uo UteDoUorinOxon. propter aliud.qu« eft motus aliquo modo ad fubft. vcl qu» gelo moiieri corpus Chrifti in Euchariftia tor.vhi fujms de ihi GjMmtm hU nto- .quod habct in coeloj igitur nun oportct quod competat ei fecundum aliud vbi in Euchariftia . & ab ipfo folo & eadem voluiitatc eius cum /iue nouo miraculo.quod habet in coelo^igitur motum primo in ccelo non moueiur concumuanter in Euchariftia.qu6d moucns vnum per fc. fi fit vnio illo- jingcUu TStnieniia & pcrgrauitatem. E^odcm modo diccndum eft dc diminutionc. Si enim cum motione lapidis mouetur fimul Angclus . . Quod autcm moueatur concomitanter fecun.%. ita in Euchariftia. cap. nec pcr fc. lum.ficuc </*- ipfum md tnciuin ipJO' rum. quam rccipit fubmodo naturali. hlc rutio in fic propofino .ni n.irurali Ad fcd folijm .n difpofitum d rccipiciidum adionem cius .iifed mocus hoftia . & alitid vhi . quia non vnitus lapidi naturaliter inquantum habco virtutem mouendi luntnte nec per . vbi non habet f^/. com- fecundum vnum '&^f . videtur quod motus praifentialitatis ah'us. vera pcr adturo voluntatis lit hoftiam. dccipit multos.ncc peraccidcn$. fi Angelus voluntate fua faciat fc irifideret n.quod poftem moucre Angelum.non vnum facit . . mouet aliudpcr accidcns. pofteriorum non tollit contradidionem priorum. .cumquo tlurntur. uetur cotpus in hoftiamota. Lib.& non vnione naturali .mancntc fpccie cius.m 6s4 V. motum pcr accidcnsmouctur. quantitds corporis Chrifti diminuta vhi cxiftic modo naturali . pus Chrifti cft prxfcns hoftiac confccrat2. ipium "• "^" efle prcefcns alteti noua.j. ctiam quocunque aliomodo. quia varictas iftorum vhi. hoc non eiTct virtutc motionis mea: .eft a facerdotc. Scd poteftne corpus piimo mocum in ccclo concomitantet dici moueri in Euchariftia Rer j r i\ ipondeo quod1 lecundum omnem motum exccpto motu ipfum.departihui vbi cft nutricbatur exiftit illo modo etiam in modo . . rton motihnsagtt. vel aliud agens crcatum . non .nec per accidcns. . & non augmcntari . & iprtim.& ideo corpus Chtifti cxiftens modo naturali acquirens maiorem quantitatcm in vno vhi.quod mouctur per fc abaliquo . pus Chrifli moiu augiuentationis . Cuius probatio eft.nifi vo- admotum luntate moucrcc fe propofito cft in & non cx natura rci .tri. fcd fempercft falla .qua ea .fed Eo- ligni ttadli. forma corporeitatis intormaie corpus naturaliter cxiftcns. voluit corpus fuum fera- percirc prxfcns huic hoftix. acquirciet cam in omni vhi fuo. Etratiocft .. quia rationem in oppofitum . vt agcntc qaia a qao eft motus alicuius ner fe moti. Diftinaio X. quiafic tantijm fentium fui .ijngiuirjjc idcoiicet . quia refpeitu nullius agentis eft pairu.non tamcn dcpendet a volantttc motiua faccrdotis pcr fc muiiciui? hoftiim fcd 3 fola voluntatc diuina taiiiiim ci cor. aliquis trahcrct lignum .cxtendendo motum ad prsfcntialicatcm nouam vt diftum eft.cuin ipfofcilicctad tantum per fe mo. quia quod compctit aUcui fccundum vnam formam . . fupcr In pru[>oiito.Th"»*. fi nutriebatur coelo vbi . Chrilh ex mcia voluntate fua tamiim c(t prasfcns hoftix & fic voluntaric noii . vt in Sncramcnto .fed non aliquid pcr fe hibct virtutcm moucndi illud per acciJcns quem jpeciehus ncc pcr accidens mouendum ncpKicito libeio. non lieo monallo alio modo . ficut di6tum poUibilc cft eft .ftdi folo Oto m «/• r. quia ficut quantitas nutritionis augmcnrat tranfiit in quantitatcm nutciti . clt eius.AHiuins ««Maior cnim iolum vcra ^""^ ''"' ^ mouetptrac1j r Iquando lunt vnita aliqua vnionc naturali . volnit ^d r*ttinem D. 1 SCHOLIVM IL Dico quod iljud argu. .Tho- fic neretHraportante tapidem.& Upidiy qnetn die}uis ferret Do6lorem.nec pcr fc. ^ SEd cfFc& alius confcqucns motum hoftis U.vtfi Angclus tantiim fit pra:deret dngtlus fens voluntaric lapidi . & idco non fcquitur qu6dSaccrdos moucns hoftiam poflit moucre corpus finuil .qii&d2i foloDcomo- aIio. vel altcri fecundum aham for- mam fed inoueii localiter corpori Chrifti .r'. vel diftindum ab co. Excmplum huius cft . quod !i. ficut tunc per Hagella fuit diminutum.outtar in fet continueaugmcntatumpcr cibum vel nutri. fi : hic vniiis . . diminuitur vbicunque cxiftit.& quomodo non.mtiam . Similitcr eft diccndum dc nuttitionc .

vt eft in quia non rcmanet ibi maceria .quiaad alicuius. folum definente corfit 8.^entcad extra vinum & tunc defincret cfl*e modo natnrali eflendi.aliier uon circt lota (ubftantiacor- fubmodo poris iub Buchariftia. quod cft totum corpus . ficut continens. ^lacum matctia .(cd c conucrfo fequcretur. coiiueniunr eidcm fub modo eirendi facramcntali. Ulmit. Refpondeo quod ifta nonconttadicunr.ficut in cruce partcs f^\[^Qi vno loco Scicndum camen quod ifta vulncratio . vcl Vilntratieftnon fuit in corpore Chrifti per compar:i.quia totius rei cft Saccamentum fignum verum . Dices quod priiis di^lum eft in quatftione pratcedcnte. vbi fimpliciter . .quod porefolutum \n materiam primam in tri- dt tQJt fuiffe torrnfttent j^q torforis in .VI I.ntredefmente tiam totalitcr remanctct . nec ibi manet. dolio. cllct illa dcfitio modum tunc corpus Chrifti quantum ad . nifi extendatur cortuptio ad annihilationem . licct non prim6. nam vbi prifuit corruptum . quod naturali. Pars II..XI. & diuidcbaiur in crncc . in diuifio poreitate. quia nullo modo eft fub Sacramento. ibi. qnia non habuerunt diftantiam in coraparationc ad .Tom. & £lura Definenteautcm primo contentoconSacramento . vbi fccundiam ^«»<i exiftit.'"'"""*ters»lep/tr»t» \ r r co quod a partes cius corrumpeteutur in fefubmodon»pulchro . ibi non.non manente tota re. quod corrumperetut lub modo eirendi na fimpUciter turah. non In eorruptit. Pyxide tinct\-r licut in crucc. nam fccundnm in vno parces inrer (e . nihil autera corporis Chrifti. fi corpus Chrifti corrumpitur alibi nifi fic mum . quia non flnuni hic hcnc ibi .quia quarcunque diuino eft ibi ^itanter. per confcquens fcparata . ideoquando dcfinit ibi etTc totura primum hoc modo ccflat ibi : alia . fed cantijra . . Et pcr hoc foluitur inftantia aliquorum dc vino claufoin dolio . aliquaro. ficut in ctuce non tamen infligcbatur tialtter. vnuetur matcriz. quas fuerint verc diuifiux in & tamen diftabant hic. & modo dicis quod non . vt di1 . quia non coinpatancut ad locum cominentcm in i 1 vno ficut in alio . fequitur corruptio illius. nifi vbi re- concomitanter. ncc vc ibi cxiftcns vulnera.cnto .fed tantutn corrupta. ita totum corpus vno duorum modorum fumendo . & in pyxide.Sihil eorfori* re- *". qua: ptimo fimpliciter cirec fub Sactamento. tioniolum to- tum . led per comparationem ad vnionem quod nullo modo manct fub Sacramciuo. nam ceflante primo contento in Sacramento.'**"^'*' mum coiitcntum .turaii defmit ruptionem. nec eft fimile hinc indc. tum Ehck» ex cjHid comiiantcr cortuptum in Euchariftia tunc exi- . .quiarotum eft prifignatum Sacramenti quare fi totum non ibi . r • ad ejfi corporis in Sacramento facramcntaliter . ficucex alia parte »vt fcil/cet modocontradidio „ «"^''•cner . fic concedo qood in pyxidc non vulnetabatur . Quxdio 7Dnhium nutritiux conuertj in fubftantiamcorporis ChriNara quxcunque partcs fti exiftctiiis alio modo cflTet conucnit lu Cluifto lub modo eflcndi nacurali. fmtrament» : partium in toto fub Sacramento . tamen feqstitu' cer- qu6d mancrct fub Sacramento quia forma. "'"'["'" '» r ^\. nec fecundum partem .rcquiriturqu6d ibi fit rtittuit. quia tantum diftabat vna pars diuifa ab alia in pyxide . vel provt cum his includit fpiritus & huraores. ceflat quidquid continetur fub eo . bct eius .*fub Sacram.vei per nouum.qu6d vulnerans Chrifto vnlncraco infi getentur . pyxide. lihocSacramcntumtunc Rclpondeo quod Ci fuiiTet vbi cxtitit moUonaturali corruptum in crucc. ^-P*'' 'pfiM & qua non Ad ficui & \ ftente.vt formacorporcitatisimateriacius. vt primum contcntum.' ^ poflet manerc fub Sacramcnco . anima: fyxid*. '* quia tanium definerct non autcm quantumadfub- & ftantiam eiu$ .X. exiftens in vno loco . ncc .& corrumperctur corruptionem prim6exiftit. formam corpoream . alio dolio perforato dccut. vtexifteret luodo naturali. vt diduin cit. fecundum totum." ^r' mlibirerrum.quiatunc fccund&m exiften.dicunt aliqui qu6d vulnerabaiur cor. riftittititm tnatin» cfle naturali ciTeDdi fecundiim nifi matcriacflcnc hic coniun«aa . lub quo eft primo &c fimplicitcr . quim modo naturali . . qu6d non ctrft' fuilfct con- cuius declarationcm fciendum cft. fi corrumpcrerur alibi ? Di..fcqui- tur corruptio eiufdcm.vci antiquum.nec forma.cxiftens modo naturali poft fcparationcra cotruptum.cenat animamrormare.quia nihil corrumpitur. continuo. cui primo infligebatur vulncratio . Si autem loquan- fibi illa '' Vulniratus fiturfHbftaa- toiumcorpus. fi non fuiflct confcruatum pcr miraculum. vt paricm autem funt ibi rantiim concomitanter.quia tunc contradiftoria ciTent & m»net mMe' (Jrnul vcra dccodem quodeadem forma . alio. comparando mcnin vno dolionon ficut ii' .& nonvmretut . igiturfi corpus corrumpatur modo .& .ficut alibi. non carrentc cxtra & in .& non primo partem fftm» tjonc totius cotporis r ii.qu6d animaprmio informat totumcorpus orga- nicum. vtcxiftit non cflei fub Sacramento. ciTendi naturaicm Sed dc corruptione corporis Cbrifti. .fic dico »" "^t"* vhU qu6d fuiirct vulneratum & diuifum in pyxidc.vt exiftit fub Sacramen- ptimo to. fepararetur vna paisab alia pcr cor.qaafi partcs ifts ciTcnt di """ P"'^'""» uiisioco. ncc cundiam totum .non Scotioper. eerpiu provt dicir tantiim partes folidas. non tamen t\''"*-"> f"*" "'* fi loquantur dc vulncratione per approximationem vulnerantis ad corpus vulnerarum . sehtitMr. InftMnti». Ci ficuc in alio . tanrijm diftarent partcs vini ficut in alio . cft dubium lunc concomirantcr corruptum in Eu- ruilfct fi vnioncm chariftia. ibi manetraateria eius poft corruptionem .niil ra- idco ccifante toto in- . per corruptionem forma.t' & .quod eft falfum.jidarrum."".nec matetia. nam nihil tei huius Sacramenti manet in Sacramento. ""?»"'" ^««definerct eflecorpusChrifti in Euchariftia pri. vel corrupta forraa corporeitatis in materia .non tamcn refpcftu continentis.manct fub Sacramento . vel feparata altera parrc Modusefftndi & in . Quomodo igitur definerec eflc corpus Chrifti y»'-'"'» '»'.& quodlibet eius. definit ibi ciTe quodli- cft.quia vt ibi non approximatur agcns in pyxide. Euchariftia . pus Chrifti .nec tamcn turdevulnerationeprodiuifionccarnis . ftum. feeft contra rarioncm Sacramenti primd contincntis manet materia. Sc ita vt ptoptcr eius ad Vctbum. & & Ad rationem primara de continuo . fcd ta- diuiderentur partcs vini.Dico tamcnaliter.ampliijs remanct fub Sacramcnto formaconiunnefemptrri.vt argutum eft.& vtroquc iftorura modorum inclndit primo matcriam & . licet defimrct cire «"<"'<"»'«""«- fed eciam partes .fcilicet ri« V9t prtcorporcitatis fuit corru- . in alio .S.&dcfi^""J''"'" tio fubillo modociTec dcfiiio fimpliciter . non 9. Vnde fi corrumpcretur in Sacramento . proptcr rcpugnantiam.q-itu' vnsetioncmadconcinens . Setuitur. tineri fub & ideo non cotrumpitur .quia fi priijs .cura TrimSfign»- fefttum tunc & extitiflct. qood dcfinente cnrpore cflc fub modo nacurali poflct remancre fub modo facramentali.ri\ iorraabili.""*'. corpus Chcifti facramentaliter. quac videntur oppofita & contradiifioria. matetiaE. 655 contradi(Stio. cius alibi . vno dolio diuidcretur inter fe cofppnraras .

chariftia .<\j.^^. agcndo no» •^equirit nifi paffucrt fufcepcipoteft invprimi quascunqueforma in£u- requifitaiad tamcn abillo agentcquod requi- in loco debico modo approjcimatum.ad .lV.4.de homo viuens vica morcali fcmper nucriGentratione.vtcxiftit in Euchariftia.exf. quac conuenit ei ex parte fit & ficuc alibicft. nec paci.alia torptra' tix.quia ibi non crat prima acceptio nutrimcnti . .Suar.Lib. Dteifio qut' ftitnis. ratio huius cft per oppofitum ad rationera aliiones ^iri' localicer. chariftia.fiue Atirtot. vel 4Soluitur. quod iioG idem fuiftet in corpore eius illuminaiido uingeUs. vel immediaie talem autem approximationem fecuVidum locum. viucns vira morcali indiget infpi- Item. coc- pocalcs. vt exiftit in Euita nec poteft adtione corporalipotencixcorporalisinaliud agcre.6.^. ficutinalio : Vnde non ifta inftantia impedi.fiuc fint tantiim ipfius cocpocis mixti. Kich hic 4r(.PottntiA etr.vt exiftit ahbi modo naturah' non cAim fuifTet rcfpeftus debi- V M. lt4 qH*r- Ad vltimum tHin.^. ftfitum.q. & phyficc in agcndo rcpai. & aliz poten.dico qu6d quicquid abfuiiTet in corpore Chrifti vt exiftit modo feCHti' dnm. & dcbitam diftantiam. patet ct vel Iib. nifi txifiens di- SecHndum. tranfmucare per quancumquc virtutcm in co vn- decunque fit. anima . qualcm poteft caufare fecun- Chriftus <« dum talem efletalicubi pottft hnher» modo naturali .ficut anima in-' format corpus.& refpiiarc aerem .". quac conueniunt ho. & appro.& refpiratione ica . Potcmia aElma prlncipium efi tranfmHtandi aliud in<jHantum alind.ac fi non eflct ibi.feB. non poteft non pttefi haaliud tranfmuiare. nutrimentum conuertiflct per virtutera muriciuam. quxdam fpirituales .ncc pcr confe'quens aliud tranfmutarc.i. vcl vel virrute gloriac habet aliquam aftionem fpiritualcm rcfpfftu fpiriius . ita in Euchanftia. n Afetaph. fed inquantiim eft corpus corpore i£ S T VII. approximatioconueniens agcntis ad paffum nucrimcatum ad sutribile in Euchariftia. concedicur enlm! patel rcfponfio per . vt in locoj non poteft naturalitcr nec moucri ^ virtute creata.hoc habuiflet. \~. 5 } . Rdtit ai tp' fic eft igitur ficut corpus Chrifti Chriftus manfiflet fub Euchariftia.^iritualis cundum hoc funt in homine aliz.difi.quaE conueniunt homini ex parte animint ptttit^ m2. quam habct in coclo . fcd Chriftus eandem potenciam afti- vt in Euchariftia habet uam . S CH O L quianon poteji a^ere corporaliter . Lue. totumfimul .^. dicendum quod ifta ratio verum probat cnim quod ^Deoagente.te. fcd corpus Chrifti in Eucharifti. vel nrediate . tuales.»! Tertium . qua: conueniunt homini tantum rationeanimac.tamcn feparantur ad fepar. eft ipfum acrem lo- moiiuam fccundum locum fed habcns virtutem motinam fecundumlocum in Euchariftia. Occam hie j. fi ibi. tus .& in fe crafmutaret aliud.ti*. Potentix veto . Item. rituahs. infpirare. : V6 Atidoc. . miniexpartecorporis. eft funt totius coniund):i ex & nis multiflitts. vel . ftrtam. quia non indigct tali approximatione locali agcntis ad paticns ad hoc vt fcquatur aftio fpi- . quod cum homo compofitus ex materia & forma.de Gener. Mair. igicur fi in calo exi- ftens poceft cranfmutare aliud. . Palud ^ 4.vbi exiftit naturaliccr. homo ratione. Item 3- teft tualis.vt corporales.deSenfu .&eadem rationealiud corpus. . REfpondeo ad quxftionem locali prxdi(5ba. .?i. j .. Virtus alHua hominis atia animx.in multiplici difFerentia funt. lis. de qH9^. quae ^oteftimptimiin ipfo.. perconfcquens tranfmucare. text. } . Alia corporalis ex parte corporis : & fe. Dico quod Chriftus fecundum potentias Vtrum Chrijiw in Euchariftinfojjettranp D.vt praedidlum eft .«W tft. j.diSlum : Non poteft Chriftus in Euchariftia habece adtioncm corporalem inaliud.fcd paftum non quandoargaiturd.inquantum animatum (^V mixtum .t quin idcra corpus poflit effc in duobus locis. . Diftindio X.igicur vt ibi exiftens 1I0 poccft in aiiquod «gere. naturali. Ai Ad aliud de nutritione. poteft impritni qu. 5.quia licet quan.quia hoc quod tionem agentis . rit . Ad aUudde motu Aittrtliim.xt. piiccm tranflacionem. Vna fpirirualis . frimum afir matiuum.Qua:dam autemconucniunt ci.TCunque talis forma in corpus Chrifti in Euchariftia. quia cdrpus Chrifti non HUtriturin Euchariftia.& mouercfccundum locum.j (^ f. ^ua tur vfiu rum . fedpcr conuerfioftib Euchariiiia.d. Poccft adione fpirituali mouerc corvirtute vidc' f us inorganicc.funt fpirituales aliquo modo.corpore.quia omnis adlio corporalis fit birt vllam per contadum . & ^uando afiendit fuper pinnacuthm ttmpli . Quidam enim conueniunt corpori non inquantum animainm . aliud. quodcunqiie fibi adgenctator per nutritionem .cris.ne fufFocctur : teitiperandum cafcd Chriftus fic vi- xit vitamortali . quod virtute naturali cius vircuce vnionis ad Verbum . fed nem nutrimenti in corpus eius . non prim6.Cr 5 j-.jS. corpus Chrifti in Euchariftia vixiflet vita mortali dum Chriftuseflec morcalisrergo fempec fed nucriretur . Poceft agecc fpicitualitec in aliad. O I .<jHt. qumdo elapftu efi de manibtu ludao- 4. text. .i. & qua:dam corpocales.tom. folucum menfiue.text.igicurrali refrigerio indiguit.& fic Ttrtium.c difpofitionc formam : frtximatum.pj:«fentialitatis.j. &illud primum. extia ipfam .1. fi & ifta virtus Chriftus in Euchariftia habet virtutcm Concra titur . q. I Primum. omne agens Phyfic.poreft tranfmutare corpus fuum .i quo tamen imprimerecur tahs forma.<juoil.igitiir. Chtiftus i» Sucharijlis anipa & cocpore .& i.ad lorem circa cor. & pafliui fccundilim locum. Buehariftia & praecedcntem. Varit in htPocenti«..dico quod quamcunque a<5i^nem . Rcfpondeo . quod fecundum fira- 1. Niillum mgent crt»' trnn in <tgit €»rfHS nifi loenlittr Hp' proJbat qui in uum . & diftantiamnon poteft corpus Chrifti habere in Euchariftia ad ipfius coniundli cx mutare altud adfe ? Hent.te.a non poteft pati phyficc.VuhiHm tutem .fuaE mutaretur. vt adlioncm illuminandi. Ai*rgum. 656 vno dolio .fi elfet atibi modo naturali. StcuniHm.qux poteftagerein aliud cxtrfefe. fic. §luarium.nrt. lum ad eft^t coniungantur corpoci.de Amma.^^. . tur \. compofitum ftrales homi- «»•'.text.ficut rcquirir aftio corporalis. eius poteft efle duplex victus adiua in genere.Thom.& <). omnem eandem pocaufarc eadempotentia. anima & organo & potentia ficut & Senfato. potentiam fpiritualem .4. .aiHinem ctr» ximacionem aiftiui. C^ipr }. vt agat.ationem animx omni modo.quia funt eadem eflentia cum anima. }.S.vr pracdiftumcft.Yt.quia caliter triouere. i.ft^\4.4. ex elemcn- tis.vt nutrimentum cft ibi conuerfum in corpuseius . velpotentiafpiri- non requirit per fe locaquod agcns per fe fit in loco. Iftisfuppofitis. Scd habecne anima Chrifti aliquam talcm vir. De poccntiis fpititualibus .

vei rtali defceadentt-m tamen non caufant in ipfataleui mocuin fed ipfa animadc fe propria virtutemouctur ad iliaioca.vt exiftit in Euchariftia .naturaliter eil i'ifficiens prnicipium actiuum iUuminationts.I Qu^ftio VIII. primo*de pocentiage- cft in filij. Maior.6c fl fibi dcrelinquatur. Sic in propoliio. £t hac fortc potcncia motiua vfus eft Chriftns . nec tamen mo- ficanJaeft natura primum & ide6 & nutritio<.i. potciiexcis fcqui adio conueaiens tali principio. potenti» concfTf itan- ter nutritur. quia vbicunque cll principium lufticiens a<5tiuum palfiuuin ciebite approximatum . Ad fecundum concedo quod adgeneratur fu. licct . quod aliud corpus fibi .ficucdi6kum . & tunc corpus nuihis dicit.7 q.vt indc prxcipitarent cum. i>hi. ad natuiale ejfe J>oft mobile a nacura crcaca vc didum eft ifto modo forrc ifta? fpecics aliquando motx func vircuce Chrifti pra:fencialicer cxiftcncis. . in nobis fruftra poll refurrcdlionem. menuliter loquendi. in Eurhatifiia adioni requifitum .& paffi. SeeundHm. Ad primum argomcncum de 4. Palac. pcrpetuuir. poteft mod6 ncrandi tcfpedlu adtioni nacu. & pa.Thom. exiftcmia & per illa eft fuperna- .i. quia non ifto eft .D BonaD^.^. Aiima Chrifti sn Euch»' Hac etiam vtcbatur . habet Siluitur. fic dico quod non po- ea vti in Euchariftia. refuircvlijncm ciim coniungeiur corpori fuo gloriv-^lb . quia omnis perfcdlio homini poffibilis cft attribucnda fibi. & cognitio fideij igitur nulla cognitio nacuraliter poceft ad hoc cognofcibile accingere in cognofcendo illud proptec eius eminenciam. f(].aii.& prirnp teft tien poieft mouert fe nec al. men non agit fecundiim iliam i. qiiia habens potcntiam atfliuam . lcci anima Chriili vbicunque cxillit .8.j. rsrj hitbet alrcram ab illa motiua qua modo vtitui. concomitanier fit hic adgcncratio. confcquens verum co.quiaens raliter. modo vbi cxiftit & ctiam nacuralf. quodcftexiftens modo naturali alicubi . Iuda:orum. Sluare . Et latio huius ell .a. Sed habetnc virtutem motiuam fpiritualem ad moucnium cotpuslocatum.Ad feiunpracorpus Chrilli hic ficut ibi. & uendo aliud corpus. datum homini ad vteudum . tunc poteft vti ca . o Vtrum altquts tntelleSiuj creatMfojfit na.turaliter yidere Chrifiitmj yt exifiit in Eucharifiia f ^ D. . hie <^. parcc fui poteft tranfmutarealiud . Si vcr6 loquamor dc alia potencia rnociua.j6. primx Deminic£ Si igitut potuit exiftens in Euchariftia. mi (^ Lqni Ulittr. .rifiia foliim ficut ex- fuum .annorum rcaianlic in lerufalcra ignorantibus parencibus.«rM. ncc pcr conuerfiofti in Euehanem fatftam per approximarioncnt agentis. vcl refpirationcni acris prim6. h*' ri/lta p3'efl illumir>irt.4. poft qua anima modum propo- m Euchariitia uor» habct corpus Chri- conuenientem fti eft in quibuldam alus .^rgument. nifi non fupernatu- fatflibilc fupernaturale nacuialiter .Rub. nifimanifc- & 9.ficut aliquis mouens aliud corpus.potcntiii motiua. quia ibi non exiftit fccundum modum conHcnicntem adioni natuiali & necefiatio tali fuum glorioium quocunque erunt agac. fcd neccilaria. quia nifi adlus fidei cfTcc eminentior omni cognitione na- falfum. Q^V ^ S T I VIII. Vnde non ctedo quod in mortc homiiiis aninu fcmpcr remaneret in corpore cx fe. ipfi animar.oportct necefTarii quod corpus fuum moueat. mouet fuum ad hoc quod moueac illud.3 Rich^.uU k ft erganic e. . gnofcibile fupernacuralc iigicur m» »li^u»ndo impe^itur ob defeaa p»fh vel moii viucns ibi per poceft vt ibi cognofci quantum Ad tettium. .quando cxiftens ii.f Occam^.& approximacionem. vel vel propter dcfcdlum /*"»•'"" Vltimaconfequcnciaprobatur . & tuaiera.relpedu pafllui conuenicuter potentis rcoperc taiem adioucin fpiri- Anlmii Chri' vel fti in Eu. : potcft . & non poteft fieri nifi aftione fupernaturali . infrigidatum prirao per aftionem aifris . ea pro ftatu modo vtimur aliquibus potentiis quia rioribus infc- moucbic corpus poft rciurrtdiionem non pcr naodj mouct illa omnia iit beit- (ine fuit tis voiuerit. ri/lim potefl ponit mouere oifauam Epiphaniit. fi efTct nccefTe intelleiStus creatus pofler viderc exi- ftentiaChrifti in£uchariftia. Ce'fus Chripcr oppolitionem nutrimciui.quia viriutemlpidum anima noftra coniangitur nolho mortali »d rituMem corp jri. non vtitur illa potentia motiua ied poft miuenJum corpus n'iiim 657 dcficientepotcft iCtas impedirijfic turali . ffigidum cfHn Euchariftiajficut quan- cft & a»quc do fuit in tcrra ttgtttdi. quibus in refurrectionem non vtemur.-«. primo dico quod hac non potcft Chtiftus vti. Origtn.quia fito tientis ficut alibi Refpondeo quod fic . magis . 6c tamen funt . vc debitam diftanciam agcntis.quando duxerunt eum ad fupcrciiium mon-is.quz corporalis eft & ipfius compofiti . Pars II. hocenim vt hic primo nutrirccucoporurer quod nucrimcntum hic primo conuertcretur ..t.j.ncquc »aibus. quando elapfus eil dc medio ad infcrna. prxfens mouere. eor- fus allud non met* eorpo- in homll.Scot.virtutcm motiuam fpiritualcm rcfpedu corpotis. quia tam anima Chridi. SKHndHtn. vel faltem xquahter . cognitio pet fidcm fimplicitcr eft altior. ipfi . quo »#- f'*'""*"'- fuper- igicur ncc cpgnofcibilc fupernaturalc potcft cognofci fupernatutaliter. quancum eft ex tualis. ncc vt gaftu. Luc. . Ratio omnium iftorum eft . fit illigata sepcr quod non habeat virtuiem monendi tracorpusiquia eam volantem licet Angeli boni fe illi ex- iint afTociantes in coelum.& infrigidatum concomitantcr in Euchariftia. icorpore fuoibidem exiftente. fuiiret. Aliqui fenrus modum requiiitum infpiraiioncm .non eft fruftr^. »b 1!** i!l» modi vtitur. & eminentior omni cognitione naturalijfed exiftentiaChrifti in Euchariftia.hic cfutft.nec ad hoc quod agcns natuialc Ad vltiinum dc potentia motina . nam digni- Ad habet vt . XI. dico quod fi loquamur dc potentia motiua organica. Item non .non camen primo dum. Tqiiim quatlibct anuna ctiam noftra infinia . dico quod idem corpus Chrifti. & fic moucncis. non caufctur in eo . potcft vti ea.K\c\\.& non inodo .»n Oxtn. Tom.i. Vcrum cft quanciim cft cx parce fui. 10.4. j. aliquando rapocentiam . T^otentia eft principihm tranfrnutandi aliudintjuan- aBL tum uUudyiic.refpedu tamen corporis alterius refpe6tu fui corporis .cum aliud corpus non impcditur frincip»le. V 6 D non turalis . Muor probacur .. Mecaph. & prifcns . Ad aliud .fed concoraifanter. Itcm. c]ua. & ibi elapfus eft ^ parentibus cum Origen. . pailum greffiuum . . & aliud corpus virtucc anima: naturalitcr fic mouere . iicut potencia motiua in nobisifcd alio modo nobiliori.ergo& Angeli ma- Tettium. quia corpus Chrifti in Euchariftia exiftens non eft ftuminconucniens apparcat. Dift.ri.3.a't 5.i.i.quia ad omiiia £tquc eminencer fu£Bceret cognitio naiuralis j quod eft ptopter defcdum pafCui • modi agendi conuenienter ex partc agentis Scoti oper. veilocutionis raenialis.qux eft virtus fpiri- habcre habitum fidei de crcdibilibus per infufionem. Ratio huius nunctafta eft. Anima ftp*. ^.

& naturalem. . diftinguendo iftani intellcdionem iniuititur Q^ JE T S l O IX.Thomt.i.fiuc in rc funt coiundi. ipfum iudicatur ciTc rotundum fcd corpus Chrifti non cftrotundum. IM- gatiuum.^* fitvij!» cundo rcfpondcbo ad quaeftionis formam in fe.}. Sc.fiue n6.7^. Bonau.t. heato videri inproprfogenere. Conutnit Sccundo expono illud vocabulum omnib. Contra . qua: eft prima caufa con. «. ipta primam quxftionem dicunt aliqoi qnod } nullus intellcdbus crcatus cognitionenatu. lux pundualis fi clFct . Itcm. ' cnim in qua^ftione videre . alitcrnon habercmus aftujn intelledtus tanium fpecies.hic jj^ pl»liHHm. 1 658 li. Item jcuius pyramis . quia intel.>ergo mulco magis Chriftum in Ambiof. cct Auguftinus fupra 8.quod tamcn falfum eft.i>».qui vt ibi funt termini ar- ticuli illius. AD .^^T^f" ^*' ligendo.crgo non cognitione naturali. qua res vifus glorificacus pofTct decipi ficuc videndo Ipecies panis naturalitcr panem rcprxfcntanccs.. SCHO "«/''"•»"'«*- . cap. fed quia fidci vix fucccdit vifio patriae ideo dicit primus : quod illa. ralipoteftviderc Chriftum vt in Euchariftia. poteft corpus Chrifti vidcri. V. Sed quomodo fiat in nobis illius cognitio.Iuxta iftud quxritur ciaE eft : fedmodushuiuscxiftcn- fupernacuralisjigitur. fcd quod ab tundam. naturaliter: & tjatur»!» 9<"</.Scoi..D. habct bafcm rotundam.8( poteft duplici. non folum cognitionc beatifica in Verbo tione illius in proprio genere.co. beatift naturalitcr videt alterius bcati . Item . igitur poteft ctiam cxiftentiaraibidemeo- iteHoJ». t>itM(c.putaret ibi cflcfubftantiam panis. fcd articulnm ccroplcxum de modo Sacramcnto Euchariftiac noiler in vidcndo ftradiua. igiturbafis pyramidis. depcndens folum cx voluntatc diuina immcdiatc .orf. eum ibidcm vidcre.i f t. exiftentia Chrifti in Euchariftia eum excedit intclledum cognofcentcm in non Eu- chariftiajfed Chriftus vt Miftcns ibi eft naturali- tercognofcibilis ab intelltflu fuo creato .potcft &perconfequens viderctur eiTesqualis bas.Auguftinuf.i.JnfUellui I. Mijfut f/?. qax .Thom. Diftindio X. Suar.7 *. in pcr fpecies fcnfibiles. antequam crcdamus articulum dc eo formatiun .iqua: func puia. qui cft adtus intelledus intuentis rcm in propria cxiftcntia. qu6d tanium beatus poteft ipfum cognolcerc vifionc bcatifica & viderc. . dicit alter . quia aliter .opimo D.ab intellcftionc abftradiua .^.iir^7. hocquod cognitio fidei tranfccndit cognitionem naturalem .Alter ver6 di- citquod cognitione fupernaturali poccft beatus videre corpus Chrifti in Euchariftia .igiturficut poteftin ter. igitur inttlligimus cxiftentcm .^.Damafcenus lib. Sentemia 'D.^.quod non eft vcrum.i. f^tmm exiflentU corpom charifiia pojjet yideri Eu' Chrtjii in ah aliquo oculo corporali glorificato D Maiotf.4.nam de corporc Chrifti in Euchariftia bcne habemus cognitioncm abftradiuam.iny Chrifii in Eucharifiia & Richardni. naturale non attingit fupcrnacurale gnofcere. Vnus & emnia alia ftat in tingentinm.& fcparata ab iftis fcnfibilibus.& . hoc ibi cflc cognofcitur pcr fidcm. pallluis ficri. I T V R quod fic : q. '"""""^X ^ ' & ex dcclaracione iftorum apparebit in quibus concradicamopiuionibus praecedentibus.</ %i.io. Ambrofius fuperillud LucaE 10. Et iftorum duorum difttrU»t. Altcr ponic iftam rationem .i.igitur. R«tio frim» Contra . vifibilis eflcr. }. trimum affir- uam. rcs iudicantur xquales.nonexccdcretbafem fpecicrum vifarum. quia fpecies tancum decipiuni . . ad primam e]utfiionemefi. SCHOLIVM telleElum creatum naturaliter non pojfe jjidere corpiu : videtur tamen ah inteUeUu cr(Hto kcatoinFerho.^^*"'. q. & bafis in re & vifa:fedquorumbafc$ vidcnturacquales ipfa: corpus Chrifti non eft cxtra bafes fuas .<^ gnitionc tamcn fupernaturali potcft aliquis.is caufis naturalibus adiuis . t. de Trin. ficut pritis diftindlam cft. Poni- siua.c.}.6.qu6d//W»»/r//»£ere.fed intclligimus cognitionc ab- circa iliud. & poteft in aliud.do. qua: cognofcuntur hic pcr fidcm .. igitut vltracognitionem creatam.fiint funtfidei.feS. quod ab aliqua natura potcft gcri . cx quibus eftcomplexio . quia cognitio principaliusdepcndet excognitioneterminorum.& non in fc.4. fL„„ig j. Namcomplexio non poteft intclligi. fiue vifionc beatifica. bcatitudinem fed beatitudo cuiuflibcc cft cns a:quc fupcrnaturalc . D«monc$. nifi pra:cognofcantur termini. Ste»»dupt.j. adlum fidei. fub quavidetur aliquid. omne vifum videtur fub aliqoa pyramide cuius conus eft in oculo . fimilitcrcomplexioncm facere.igitur. . Rcfpondeo ad quxftionem aliccr.cijrijle nen gnitioncm abftradtiuatn acqaircre. .^.. nani fed corpus Chrifti in Euchariftia non minus cft.quia femper oportet primo habere cognitioncm de Chrifto.cft quxftio leiftione abftradiua. tur inconuenicns.»«»». fed etiam cogni- Ratiovtriufque quantum ad primam partem.^.vt ^'i^jfj^ beatus .diftinguo deinteUe[lu. fed exiftentia Chrifti cft mere contingens. Dccognitioncvero intuitiua. Patet de Iuce.&ctiamcognofcendo aliquod fingulare. igitur fub illis fpccicbus qua: habent bafera ro- non enim illud dicitur folum naturaliccr fieri.& primo ex4ponocerminos pofitosincituloquxftionis.qui fecundum fc ftatu ifto.orr.diimodo fibi no repugnenr.qu6d abfcondkum efi a Dcemonihiu cognofiere virgtnemparerepejfe . poflenc hoc Sacra- mcntum fummae quod vide- gratix cognofcetc . Jlrgument.<? Alenf. Durand.j. Lib. ^^S iecundum. vnum in naturalt- non obftante fupernaturalitate obicdi ica .4. Euchariftiaverceire. nem fpccie- dc Chrifto.& ita videndo »»" "^'f' «'* aliquem hominem poftiimus habere cognitio. vel vt eft con- quo nihil intel- & fenfus corpora- multum aggrauant ipfum ad cognofcendii ift. ."S""""!'' . poffunt ibi vidcri in cognitionc. Itcm. Tcrtio.fedaita cer confiderari .^.qaam punclualitcr. & Itcm tiulla creatura potelt naturalitcr cognofcete futurum contingens . & non de intcl- intclligitur per fuam fimilitudinem. vel iundus corpori pro ligit nifi les. polfumus pcr illud abfolutc dealio fingulari co.in quibus remanenc naturalia in- iegra>(jui funt inimici gratiz. ficut cxiftcntia Chrifti Euchariftia. illa cognitionc abftraftiua intelligere.ncc per confcquens dcrc .non fimul concurrcntibus.fub Iqua videtur. 0<i ofpK/itum.&/cireefivUrahHmanaminteUi£entiam .vt cre- modo Chriftum & Euchariftiam. quia incelledus eius nouit fe naturalitcr ibi cxiftcn- tem .Kich.f. A'iHmenl.qu2 videtur per rcflcxionem \ pundo in fpcculo frimum R G V proprie dicitur vifio.ficut in fc eft .{^iif j.

Argumcntum ciiam .a conditio fupcrnaturalita.vt tum intelligit & dcpendet bilibus.& quandoquefecundiini ordinem fuac intclligibilitatis fubftantia autcm (ft fe : jIceideHtMlii y \ cnimin fceft cminentior . autem Si 6. Kiijritur i. jpecles eodem modo mouent. priiis intelligit illud .^ . ReJpcr. . tamen non defunt quipefitionem hanctamfirmu rationibtUt .num.'"• non impeditur abaliquoquin lit cognofcibiab Angelo. Secunium IntcUcdus non . tam diu fcnfus vniformitcr immutatur ab acci- dcntibusin Euchariftia.*. nofternon potcft Intellc^tus vidcrccorpiM Chrilh fub fpcc. I o. Si igitur . ^uiu fubjiantia corporif eji ebie..AngcIus omnium rcrum fpccies fibi innatas. ergo talis intelleftus prius intelligit ipfam fubftaatiam. dere Chriftum in Euchatiftia quia intcllc^aus .^. qHt/tionu. vel cxiftcntiam corporis Chrifti. gnofcere omne accidcns qualecunquc. Naturale.j. & lupcinaturaJi.$. pcrconfcqucns non facit cniincntuis ttlc intofe perfcdlius . vcl quocunqucintcUcdtucrcato ex naiura intellcdtus. Similitcr entia magis immatcrialia funt magis pro. n^ I in vniucrfi telliau<.° vcra .<]. prz- fcntiam. '''*"' quia in hoc di- ftinguitut cognitio abftractiuaab intuitiua . HaturaHtae. RMie.». tur. InteUeSiuff f»rittut vel intclligibilia. alix virtuics . . igi- Maiorpatet dc feafibilibus. ita nec eius : gnofccre cognitione abftradtiua .. quando lubilantia panis ibi fic in cognofcibilitate accidcntali ipfius fubftantiz. quod fti . dcter- eft fic arguere : Modus acci- dentali$.Metaph.& licui videtna- & ita . & tamen aliquodaccidens poitft efte fupernatutalc. ciim fit deicrminaia Ipcties tis lis "'tu.text. vel minCis nobilem . quiaJicHt fubftantiapriMS habet /imiliter & ejje .^ tft c»poris Chriftijdum manct (ubftantiapanis poiclt gr. contra quod cllet ilia iclponfio. V I 659 pcr cius naturalcm. & poitft iiaiuialitcr ab Angclo cognofci . fiuc corpus Chrifti fic fub Euchariftia. lubftantia facit ftantianaturalis: igitur intclledtus puiciis iiitclhgcre quamcunque fubftantiam in le .^MiH non eii. priits habet cognofcibilitatem. poteft impedirc intellcdioncm fubftaniia.& pcrfcdlior natuiaiitcromni accidcn'ein naturalua.& ablciitiam tor. & fupernaturale non dicunt diftetcntias quiditatjuas cntis in fe fotmalitcr & quidi- portionata . & dcltruit .quo exiftit. *""'"'''• Item . qua? potcft na- non er oHthoribits mHnitam. quxrat non folum dc intcldcpcndet a fenfibilibus quia lanilla. & fubftantiam tei dum prxfens. fiucibi. naturalitercognofccrecxiftcntiacorporn Chiifti fub illis fpecicbus. & gnofcibilitate non efte .^ j .quia c^^^ r. & per confequens nullus moclus. z. quiaetiam potcft ens impcrfcdtum clfc ab agcnte nobilillimo . & igitur ad pritnam quacftioncm • quod fi qusftio quxrat vtriim intcUedus creatus pro tempore.Aruma Ocham.quia virtus.& perconfcqucns illud quod priiis cft in fe vnumqiiodquc ficut fe habet ad ejfe . i Eium propertionatum talts imeHeEitu . tatiuc . . panis & omnes Scotifta Mayron. . quandu roinata .liuclit na- turalc. c conucrfo i. quia /H in Euch»ad veritatem. ens creatum eft obieEium proportionatum imellecreati. potcft cognofcere naturalitcr abfcntiam eius quando eft abfens . i. ita ens . Et hoc mem obieSi f*rfs.quia intcUedtus Angeli rclpcdtu fubftantix proprixcoeno ccndx. loj.r pcrfcdtio naturalis iplius voluiitatis. igitur cognitio fupeiuaiuialitatis rationem obiedtiuam in (efotmalitet nobiliorcm . turaliter abfentiam lubltantia. ita potcft quodlibct cns coguolccrc cognitione intuitiua . prima fpecicQualitatis .CH O L S Qusftio I X.quam qucmcunque raodum cius.& conccditur ab omnibus. 6" fifem»"""'"*' ''" fed dicunt in compatationc ad agens . ens fupernaturalc . Facit etiam quod intelleiiHiJeparatM potejl emne Qm iftud 1 6.&.v^gid.pofEt naturaliter viDico quod non. totum ens creatum eft obiedum proOmne ens portionatumintellcdlu. intclledlus autem quocunquc modo tnoiw non i totnm cns. magis eonformi. ijuam ille moduiy Secundo. .^. valet. iuxta Do£i. eft proportionatus. quod cft pri- mumobiciflum iniellcdus refpcdu accidcntium.fiucnoniigiturintclleftus noftcr quamdiu eft fic coniundkus . Hoc probatur . Confirmatur.igitur multo i«agis eft rcfpcdtu lubftantiarum infcriorum. ftatu miferiac huius. quod prius iniclligibile eft poteft viJere in fc.quia exi- lupernaturalis. alligatus fcnfibus potcft naturalitcr videre cotpus Chrifti in Euc h a r ft i a Probatur .qutji.theor. fubftantiam pani&.fo- "If "'" vider* \r r.Palac. igitur fi S. ergo potejiten- dere in iliud. ficut tamen poftquam & pofiia cft in tft quia Sef»r»iu4!n. quia fccundum muItos. intelligibilitatem. K. non variat cognitionem cius fcd clTe fub Sacramento elt modus accidcntalis fiibftantis corporis Chrifti & contingens quia non cft femper fub : . fpeciebus fua . Contrarationcm de naturaii.fo Diccs quod intclledus creatus polcft naturacognofccre fubftantiam corporis Chrifti Thomiftam. quia ficut variat raiiuncra cognitioncm. eft modus DoSorii. femper vniformitcr intelligit fcnfibus vniformiicr fcnticntibusifcd quamdiu intclledius noftercftfic coniundkus corpori. fcd Ifmuniur tn V r comparatio ad agcns tantum noii tacii aliquid in . fecundum fifti». 3 con. & fub- rcfpicit '/" ' gnofccrc cxiftcntiam . & . quando non cft porticnatum '"ttUeatu fibi prarfcns . fibi ab intclligibilibus laniura. charitas licct fii pcr crcationcm foliim Thcologicx . fub qiio eft fubftanria.qui non variat rationcm pcr fcobiccli.etujn r r r r eftprxicns lub tpecicbuseius .& fupcrnaturaliter.»« Can.de AriHot. ^^ . igitur ncc cx natura fua .com.4. vel eminentius . 1 I ^^^. non potefl naturalitcr cognofccre intuitiue corpus Chtifti in Euchariftiacxiftcre rcaliter. Bafol.dis^. confirm»tit.d. poicft to- prior. SequuntMr Maior q. non ohftante modo accidentali. lam conucrfa cft in lubltantiani cor- poris Chrifti. qui non intclligit nifi cx appre.^. fit*ti»m.i cx natura potcn- modo opinioni prxdidlar. citati.cbus. & non cognitionc quod beatitudo fit libi beatifica ratio videndi. a tali intelledu. eerpui Chri' Preb»tHrfri- Atidot. talis ex i. fiuc fupcrnaturale. ficut in entitate. quo eft coniunftus corpori corruptibtli. dum ilei eji.j. .graMter etnfHrant. quia intcllc6liis fe habcns ad . ej]e. . fiuein ccelo. Trimum di^ttm . talis poteft naturaliter videic corpus Chri- dico contrario in Euchariftia tantiim ita .ebieHum fre eius. ficut ipfafunt in fe intelligibilia. id eft. poteft cognofcere illa.ofiercfr»- ftat DIco Vtclfio frimt Angtlictu intellcQus potcft co. . ncc confequens cognitionem M II. que ti« funt . & pra:fcns cft ceria prxfentialitatc . turalitcr cognofcere cogttationes cordu. eius vbique.fed magisde abftradoa fenii- quacftio lcdlu crcato.^""^ '^ text. ^ariat r»ti»- lcd eft.& con- habet i 4 crcatas. HtJf. iftam rcfponfioncm accidenialis obicdi non .GabrieUea. De intelligibilibus ciiam paict.e[oltttit non cognofccre rem. . ^ lUritaiS fufernatura- igiiurpiin. Aiigcli exnaiura potcn ert»tum eft lix igitur ficut potcft quodiibet cns crcatum co.' henfione fenfibilium . fed fola voluntatc non variat fubftantiam .fub illis(pecicbus.^. y. & fimilia intelledlui fuo quam aliaj & alia. Itcm.dum t"°J"''* ' lentt»m. vbiqucled nonexiftcntiam inteUeElH4 nojier vniformiter inteUigityfinfMlibiii vtii^ ftit & & liter Scd formiter imMHt*ntibiu. .

vt . cft cxccUcntior ornni alia cognitionc. tiam ponitur inantecedente. nifi k Dco. Ad . & quam bcatus. quam cofic. gnofcibile . adu Angeli . ens na- detcrminata fpccie vel alicuius alcctius gencrisdcterminaci.pcr adlutn beatificum iedum beatificum non cognofciiur pcr adum . beati cnim di- Chrifti in Euchariftia. tingcns vt contingens . quim non bcato. nec in eo includitur. fed exiftentiacorporis Chrifti in Euchanftia non pertinet ad obie^fimTi beatificum nec perfedionem eius . quoufquc fuit per Apoftolos pubhce pr^- III. igitur nuUus hoc cognofcit prxcisc. cognofcendi beatificum. iftud cns. Ad tcrtiam. & fu- cnim pec compacationcmadagcns naturalc nonponiturin f|^ff . & ad fubicdlum fuum formalc. quam ipfi Chriftum paftTum intuitiuc vidcrunt. An pfjfet corporis bcata: Virginis ftctilfc cum integrimtem nuprii» in partu filij Dei . Si vero fupcrnaturalitas detertninet cognofcibilitatcm cognofcibilis. inquantum cft tale obicdlum bcatificum . & claram in fe. dicatum. naturaliicr cognofccre . net frlrt. nec vidcri caufiE. . Qualitacis. quia non potcft cauiari nifi •I Dco. quocunquc entc demonftrato non potcft creari nifi ilDeo igitur non poteft cognofci.lV. ica non determinct cognofci- & eft in fc naturalc co- . quia tum cft fcnfus . quam fit obictftum fidci . nec ad eitu perfe£lionem jpe^4it.& tamen licet fit cns . Tunc arguo Bcatus. vt cft cns fupcrnaturalc fit nem.& in hoo diftinguuntur pcrfcdte ^ non bcatis.ititudinis formaliter.inquantum beanon cognofcit. mo . fiuc fupernatutale. Gluartum ^«c?«w. rcuclarc in Vcrbo.nifi obiedum bcatificum . .poftquam tamen poiitum nacuraliccr poccft cognofci turalc in lc . & pet il- quodlibet ens naturalc.quiapcrcognitionem.D.qua: eft ptimu obieftum adtus beatifici. igitur cft fi Chrifti fitudinem. Pcr hoc ad probationcm conlequcntia: quod non cft fimilc. 66o cceatasiigituc & charitatis & cuiunibct tci fupec- naturalis.quitantum habcmuscognitioncm fidci dc paflionc Chrifti .ciim fit in detcrminata fpccic . ergoc»- gnofcibile fu- ternaturaliter tantitmt ntufequitur. & tamcn ita formalitcr pcrtinet adilla Sjciamenra ficut cxiftentia corporis Chrifti pcrtinet ad vcram Euchariltiam. non cognofcitur in quam beatitudinc bcati non bcato diftinguitur a . Et ex hoc appareat contra fccundam opinjo- oHau».quamdc Angclis. diccndcim quod cognitio fidei aliquo modo omni Adfecudum. tcUigit tam de nobis.inquanti^m talisadlus. inquanttitn ta- . fed cncitatem. C H O L S V I M permittuntur.& ncin rcrum iri proprio gencre non vifio- diftinguitur igitur non magis conucnit beato fccundum rationem beatitudinis ciuscognofccrc rcs in proprio genere. non poteft fciri . ficut nec permittuntur fcire fecrcta cordium noftrorum . quod multo minus pertinct ad rationcm bcatitudinis videre exiftentiam corporis Chrifti in propriogcnerc.um frineipale. DiftindioX. & hoc eft verum . fed prohibiti funt pro. fupetnaturalc. dico quod loquitur de intcllc€t\i noftropro ftacu ifto . fidcrctur vt aliquid in le fotmahtcr Baptifmo. fed TCcifimiU cft quod non Eft tantim faaihile fu- ferntturaliter . plus quam collatio gratia: pucio in Baptif. ficut turalc eft cognofcibile. Ad Damafccn. Thom. quitur tunc 9- ilu4 »d exi- fti 1» Zuch» rifti» cogno^ fceiUm.Adyuartwm.mfiii cor- mcntis.quia in illa cirentia vifa. eft ficarguere: Illudquod non pertinec facit ad pcrfedam bcatitudinem beati.vclcognolccndo cfFcdtus cuiufcunquc Sacr. fi cognofcibile fupernatu- eft fitillafidei. Anibror. & cognolcece inregritatcm potuiircnt Siinilitcr DttKou vl/iert ^ corum taniiim nofte myfterium.inquantiim cft ob: tus.ficeft propofitio falfa:Angcli cnim polTunt habete perfcaiorem noticiam. licct vnus Dodor dicat quod in. . quia refpcdu obicfti fupernaturalis infe vifi. ncc magisfe- corpus Chrifti in Euchariftia. cogitationes noftras.& amata. bcaiificum . Si tamcn convt aliqua . Ad fccundam nobilior eft .& cciam in comparatione Et hoc qutftienii : chariftia. & aliquo modo miniisno- & minus cxccllcns. Nam cognitio hdci pcr comparationcm ad taulam luam. quia magis euidcntcm.igitur lisicognofcitur exiftentia corpocis Chrifti in EuSelrt tMi^en- in Euch»ri ftit nen jf # £lat»d hen- non pcr I r. non cognofcit intellcdus beatifico vcl alterius bcati. nam cns fcibilc fupernaturalc non potcft fieri nifi ab agcntc fupernatu cali. compa- rando vtrumquc ad homincm pro ftatu ifto. Ad Tertium diElum Beatos non videre cxiftcntiam : Chrifti in Euchariftia ejHod heatitnde Jtt Tum.licct pcrfc(aiointellc6tus. nc- go confcqucns &confcqucntiam. adu bcatifico tantum . de contingente.& fotit htat* VirginK. eft fcqucrctur ens fupernaturalc. II.& cflcnriam diuinam.imenti. fecundiim fcd fcire & cognofcete exiftcntiam corporis Chrifti in Euchaciftia non fpedat ad bcatitudinem perfcdlam bcati . Patet hocinnobis. fed .Lib. 10. cft quoddam inf_^. cfuia vidtripoteft etriiculijidet videremur.& pcrnaturalicer caufetuc nuUam .(unt pcr- fedc bcati. ita malis ratio ftinguunturknon beatisin vidcndo verbum.aliks eodern a£lu omnes Tum etiam. exiftentiam corpor^s quod beatitudo fit forcognofccndi iUud vbi .dico quod con.& confcquens .Ci . concedoconfequentiam. ficut ncc cognofccrc gratiam confcrri huic in . igitur non obftantc quod aliquid fupcrnaturalc cxiltat . quia ficut poteft vnum Cognofccre autem conferre gratiam in Baptifmo vcl in Poenitentia eft extra rationcm be.potcft tamcn «ius cxillentia naturaliter cognofci ab intellclas poteft dlu crcato. vndc incclligit Ad Damafc. naturaliier f &fic muUo minus Ad primam cum dicit cationcs. pcrmiicerencur . Sed pofsuntne Angeli mali cognofcerc cxiftentiam corporis Chriftiin Euchariftia?Dico quod beatus a non beato Clc. Dico quod te fc teneat cx parte entis obiciSli. poifc Angclos malos videre QVantum ad fccundum atticulum dico quod tn*lit inielle- eft fupcrnaturalitas in confcquen- fi gnofcibilc fupernatuialc efi r»iio foT' .& a6lione fupernacurali. Idco fccundum Ambrofium fi^pra citatum myftc- pter demcritum cium incarnaiionis mcriio latuit przfcntiam mundi. quod cnsfupcrna- videre prsdi£lam exi- Se»tituJ» no ftentiX Chrir ens ftentiam inpropriogenere (peElat ad beatitudinem. fcd nonpcrmitti. & excellencior cognitioncnaturali. & idco fimplititcr nobiliorem cognitioncm habucrunr. nifi vifa detcrminationc fuac vifadecerminacionevoluntacis dijain?. vt & formaluer in . de Angclis damnatis didum eft. & . bilis. igitur ralc.-iftum . . ncc copctiijs Ad vltimam gnofci .&cft fu- improbatum. vcl Subftanciae . & refpcdu obicfti perfeaioris . licct habcre caufalitatcm cfFcdiuam re- poiTit fpedu cuis. . .igitur quod non pcrtinct ad pcrfedionem obiefti beatifici. ita ratio formaln videndi itlum: Jil^i tjuia rttn eft obieElum hearts . folo & caufa fupcrnarurali. poteft nacuralitcr ab intcllcdu crcato cognofci. fupcrnaturale qaod cognofcibile nacuraliccc cft fupcrnaturalitas bilitatcm.ita aliud.

vel prajfentiam quia cuius abfcntiam nondicit. frin(ip»le. }K4/. quia •oidere torfHS Chrifli in EHeh»rifiia.i ^ t. nec ems prafentiam dicit. fed cft de congruo. . "S^tio yCfuia ccrpu* nonpotefi i/ffmutare .^. jyi0 fubftantiam 1 :. §lu/uitum 66i potcntia. 4.Vndc fccundum propriam dimenfioncirt . Circa vifionem Chrifti fi poffet fenfibiliter videri in Altari ponunrur cafus. Adfeeidam. tamen il!a vifio Deo.p»Tt. Hnllmfenftu ttimm^Urifi. SenfM noH cipitinfubicdo fuo ni fi colorem . Q^ ^ S T o . & hocvcl tranfeunter . Ad fens aliud. tunc poie(l nataraliter videri. vt quod Deus fit trinus & vnus.cn non fit ibi aliter . hoc & non necefiarium.fiue non beati . vel fpecies .& vult ibi vere adorati ficut in hoftia. tranfubflantiatiojitpojpbilu f Alenf. ac fi non eflct in loco. . »rt. credo quod cft ib. non terminari ad corpns Chri- vt in Euchariftia exilUt . fiue tantiiin.cuiufcunque vifus fit. quia talis apparitio fada cft tanvelomnibus affiiientibus . ibi eft. ^oouxent.\. Dico quod diftin(5la \6. nec tus Chriftus eum videre Chriftum realitet pendentem in & nafci. & . fed non decipiturex vifu. quia . neceius abfentiam . quia non eft generatio . vel faltem non fient quia fecundum Apoftolum Rom.quim priiis. vifibilc ab oculo corporali Ad rationem primam primum do hoftiam.^ x. ifta ratio eft mo iudicat nifi fubftantiam. fotemiam corpoream .T\iom.& de fum Angelo in loco. qutfi. Thom. quia tantum nobis eft neceffarius .memb. ^e trarjfitbfiantiatione. cru- nec quia tranfiuerunt in przteritum.ficut dicoqu6d vifus vidennon decipitur . Iccm. quia intelledlus beatus non fic de- debitcapproximatom. non cis tiphcatio. ficut tu fumis. fecundam quaeftioncm .*quia probatum eft dc corpore Chrifti in Euchariftia. prmcifi»le ob- itSum vifii) fnccedit fidri.ft}ccedit dinis. funSi. hit »rt. non poteft effc in parua hoftia dimenfiuc . quando non eft . quia non pofTct eflc in ita paruo loco. qaod prius . de Eueharifii».&tunc apparct fibi quali cirei ©biefti hic cxiftentis cum tarr.cui non illo .\.quam verum autem appareat pcrmanenter credo quod eft ibi fealiter fenfibilitcr: fednon cft in Euchariftia apparentcr.vt prius argutum eft . lice t pofllt praefentiam foam caufaie fine Euchariftia.quando percipit aliqua I Vtrum I. & in alia fpecie. & rauUa alia. .vel in acre iuxtaoculum. eftobicdumhabens eflc in loco modo naturali fecundum approximationem eius ad fenfum . qnia fi Cic. dico quod hoc eft vcrum quantiim ad ptimum. fumi ab paretjfed ab alio. fiue res fecundijm fubftantiam fuam fit prz- tam./cimw quod Chri. Thetnam . Si tamen apparcat(7mnibus afliftentibus rcaliter. licct non videat ibi efle corpus Chrifti . ibi fub fpeciebus panis. dico quod h"cct vifio corpotis Chrifti in Euchariftia poffit caufari in oculo corporali glorificato a poifct fti.^). fed apparuit fc videnti interiiis . quia hacc cft propinquiflima linex redls.i. non amplius 8e futurum. Et eadem cum priori. vt adliui ad pafnaturaliier primo fic non eft corpus Chrifti in Euchariftia . qua: crcdit pcr fidem . G. q.& Ad eft cipitur. ifta videre putinet ad perfcdam rationem bcatitu- quod alicui aliotum. nec _. & »4. (inotitiana- turali poflet hic & non cxcedit omnem notitiam naiuralem ctea- «d frinmm (J» . cui fic ap- non ap- ficapparct. qux probat quod i^jf/^. nifi NtJlumJenJum etiam glori6fum.adhuc quia tunc vt in decipitnr cir- fii»m. quia timcnon oportet bea- tum res eft abfens. fit & multiplicatio eius & Refiexio fit im cnimmultiplicaret fe.quando Ad fecundum. ergo. Efi contnt D. fed corpus Chrifti in Eue»tut pottfi charidia non agit in fenfum per conta£tum. nis. nec qu6d communitas fa- tafticas ciat idololatriam . a quo reflcxio.ftd in tiBiHut »r- przlens: igitur eftibifibi Euchariftiaeflct pritn6 vifibile. quia & decipitur vifus non panis elTe dicit ibi fubftantiam . & potuum . I. quando eft. qus non ce. &c.^%. igitur. quia obie(3:um. AD nififub dimenjione.%.Bellarm.%o. igitui vcrifimile eft liter.p»rt. 8c hoc folum pro ftatu ifto. fed vniformiter immutatur fpecfebus . illud quod vifibilc nunciat. quia aliquando apparuit ibi fpecies paruuli .& figu- ea Euehari- cfretpundlualis. 13- Ad rittiems frt fententi» habitus fidei noneiTet neceilarius D. quia tuuc cd determinaium iam exidens . fi velit. Nondebet aaterti quamdiu Si . &prim6 lerminat adlum eius. cflc fubftantiam pa. guensexftn- dpit fibitibue.quod immutat fenfumad adlum fui. panis. vel permanentcr Si apparuit vni tum vni . non fimpliciter.QujEftio IX.fedregularitcreft in Euchariftia. DISTINCTIO Sed intcUedlus occafionaliter . qutfiioni* non». & principale obiedum fidei. quia nihil erat ibi cxtra fenfibilc . didtum eft .Riehard. vifio. dico quod dato qu6d aliqua lux qaando arguitut qu6d fidel fuccedic vifio .& figoram. C HO L S V I M I y.i q. refpcdu cuiufcunqne oculi corporalis. Tranfth.felt. hoc ^Arfumttum eflTct mutatio ^rfumerttm enim fqnat ipfum nomen. pofllbile eft . fius refttrgens ex mortuu non mcritur . Vifosautem non cognofcit przfentiam fubftantiae panis. cadera vittutc ibi lux refraAa multiplicatur.i . fic cadem virtutemultiplicat fefccundum liueam tc- fiam. quam habet in coclo . quod ita cft ibi. poflTibile eft tales apparitiones efle Chtifti in propria Ipecie. quando pofitum red e(l in ep. quod ibi eft An^qutmed» Chri' fius afparuit in altarifen' fiMiter. neque coiruptioj . verus Chriftus fenfibi- quia ncc vult fidem confirmareper phanapparitiones .fi non effet obftaculum .bi Chriftus realiier dimcnfiue in hoftia. Nec polTet Deus miraculosc faeere qu6d corpus Chrifti eflct pri- non non . nec poffunt alias fieri .i. vel fruftum carnisifiue forma humana. noQ ampliiiscontingens futurum p^onendum in Ad argumenium primz opinionis de Hde .omne agens naturale agit per contadbum. videre in quot millibus hoftiarum fuerit tooportet . fieret M luce vt ftcundiim lineam redam . vt priuspatuit.^_ RGv T v R quod non . fcilicet color. Suarcz ibi d.T>. cognofci j dico quod verum eft de nobis . & ad probationem .quam habet pro ftatu .-j^.quando res cftprKfens. &c.quia vifus non per- ra non muhiplicatio lua puudo. oportet .non eft i. T>. »rt. non decipituc intelledus ex vifu/ed ex impccfedione.quia vult . non autem quantum ad omnia» qua£ modo credimus.poffe videre corpiu Chrijti in Eucharifiia. . nec . apparet fub fpecie carnis. & pcr fimilitudinem in aliis vifionibus huiufmodi con- XI. fed ab eodcm fit mul- vifibile.fiuebeati.primum nej^ fiantiationii fed non eft mutaiio in g^uiuum. "^' ad fubftantiam . vfque ad pundum. quia non ? Nominales. apparere fenfibiliter propter fidem confirmandam.ciim paieat fub fpccie conuenienti humana tifcdtioni.adorando aliud Deum.

fed vnius ibi tranfitio fit totum pcr accidcns. Item.Si non effe 4Tranfuh/lan- in cu- . tiatiii eft foli & non eflc Diofojftbilil. aliquid inaliudpcr manct commune . fed fieflct tranfubftantiatetmini non eflcntincompoffibilcs. fed quxlibet pars vnius tranfit in aliam partem altcrius. Ex hoc eft difFcrentiainter generationem 3c corruptionem. ex fubftantia.de C H O L Sacramen- V M.ncctamen ton*r»tio fit tum pcrfeftum ttanfit totalitcr. vt contingit in geneenim poteft intelligi tranfi- latione. hacc tranfitio totalis vnius fubftanriae inaliam. & totius in to- tum. tcrmini tius in Trd^tio ficut tjr totum du- aliquid ex aliquo.quia nun- quamcft maicria fincomni forma.de Generatiene. cui conuenit aliquid adiue tranfubftantiare tiMio ^uid . ficri ex alio.fcdefttotalis tranficio fubftantiacin tjue corrupti tranfeuntis in tcr- . Minor patct de patet pcr fimilc de parciali tranfitione illud quod tcft . fub vtroque ipfum. vt hominis albi in hominem nigrum. funtincompoffibilcs. nifi poffibile cft tranfubftantiationcm fie diftam de totum potcft intclligi duplicitcr. .quam recipit. non repugnat fibi fuccedere alteri totaliter dcfinenti cfle.nifi tantum fecundum vnam pattemjquod non eft in altcrationc. &ide6 : Pofita & explictita definitione tranfnbjiantiationu.vt album ex non al- terminum.quia igitur. tum tranfmutatio totius in t«- tumf tranfirc in . quod priusnon fuit. Maior quia ficuc fucceditilli.fiu verfio k fubieHo in Sed cft totius in to* quomodo hzc cotalis tranfitio fiat. (^ ficut poteil vtramtjue ponere .x. quia totum perfcitum ex partibus tranfit in totum.quia omni mutatione manet aliquod fubieftum commune. hoc habito videndum eft Ci aliquid fubfit fignificato huius nominis. Quantiimad tcrtium articulum.text. non iranfubftantiatio tumtani'\m.putat con~ mus tra alios aon effe proprie mutationem .cum dicit qu6d Generatioefl mutatio totitu in tetum .& accidente . ffuomdogt.cuiusprobatio cftifta:Quidqoid poteft eflc totaliter nouum . minum oppofirum. ita cft totalistranfiibftanciatio . nihil prasfupponit nifi Ggnificatum . c.quia non manet totum pcrfe6tum.Lib. fed non cft mutatio. & idco dicitur to- totum. quando totaliter nouum fuccedit dcfinenti totaliter. ftantiam panis in Contrarium lUithtidtff. .(fuit* qu6d dixi.ficutex oppofito. quid eft illud . duplicitcr Vno raodo ficut fcilicet in TrinfuhftM»' tinti* totalk ift l^ifftbilil.quia illud toturo pcrfedluro pcrfc vnura manct. totum vult Ambrcfius ljb. .IV. (j^ qaia fubftantia compofita cft mltirntionem. ficut nigrum in aCkn tx aliquo duex nigro in potentia. x. nec fucccffiuum. i6.itaillud. cui non cft talis vir- potcftas fupcr extrema. fubftatitiare per lus.terti6 fic: Inomni mutatione tctmini in Ttrtinm. ideo in gcneratio. tetum enim vno modo poteft efle idem quod pcrfe£kum cx partibus. ita drfacere vnurn alteri fuccedere . & ^ & ne vnum per totum tranfit inaliud per fe totumvnum.& habetur dc confccr. ctiam non pricxiftcntcm igitur cft poffibilc cire.nullt> com- nihil cius & muni rcmancnte fic non pofuit Philofophus . & cui non ? Quarto quomodo ha. tum ad nomen . dico quod Tranfubfiantiatio ftt. aliqua fubftantia poteft haberc effe nouum totiiliter .Aliomodo«f«»»idemeftquod quxlibet pars & fecundum hoc dupliciter poteft intelligi tranfitio ciam nihil rcmanet . manet communis. Jcilicet tjuod fit tranfitio totalu fiibftantit in fitbflan- eam tiam. eft ifta quod qua^ftio de poffibili . corruptio alteritu . vel toUere totaliter fierfim. ne fub vtroque termino. Sedin alteratione manct aliquid per fe lotum . & aliqua fubftantia poieft dcfinere cfle totalitcr. tis.quiacum fpoGtneratio vniiu efl liatur ab vna induit aliam. hic nihil commune ad fubftantiam manet U*undHm. ad tjuam efi .gcneratio eft & perpctua & fcmpcr. Dtel/io qul' ftienu. Vifcrtmm inttr gtntr*- titnetn . tranfitio to- ftuidfttx*' Tttio. bct fe tranfubftantiatio ad mutationem ? TfifubftaHDe primo . qualis nominis. nec tempus .& fic tranfit totum pctfeftum. & aliud totura fit.cui lis tranfubftantiatio ? Dico quod illi fitpoffibivirtuci eft poffibile aliquid tranfubftantiare in aliud ius virtuie aftiua funt lotalitcr cflc viriufque extremi. fecundo . quod non cft hic. Dupliciter modo. . S fe totius per accidcns in aliud & altcrationcm . Tertid. vcl faltem fic ei fucccderc. & npn tranfic vt materia Aliquid fl$ non commu- eft totalis tr<infitio. & e conuerfi. drformam .dift. aliquod^totum tranfircinaliudtotum. quam in corruptione manet matcria communis. fed in tranfubftantiatione totalu tranfiiio fitbfian- . IC. non cuiuflibet in quia materia manet communis idco fecundum terminorum . ti4t diciiur effe fic . potcft . & aliquod totum per accidens foliim mutacum in totum per accidens.Phyf. quod ex nihile nihilpt fed fic loquimur nos in propofito detranfitione. igiiur. ejl dare tjuam mutare nouas mitt>rM rcbtu. poffii- intelligere per partialem tranfitionem vnius in aliud. quia non cft aliquid per- roanens.quodtotalitcreft po- nouum. & & illi . quid fcilicct per nomen ? Primo vidcndum eft quid dicitur per nomen TranfitbflantiationU. potcft ibi intelligi tranfitio . <juia tam in generationc . vno modo. Alio modo fit tranfi- fitio.ignis ex aere.quia vna pars eius.text. ^uamlibet partem . cft tranfubftantiatio: . aliquo verc dici.& h conucrfo. & ex nigro.& z^.Vno tis ad tio vc tcrmini a fithieElum. rtobatio aflbmpti. termini eiut tantiiritjunt in perfeSla ohedientia ipfim.vel quia quzlibet pars totius tranfit in aliudtotum.fed fempec prxfupponit materiam .diciturtotum iranfire in to- tura. vt fubiefti communis tranfeunformam. codem loco. & ficuteft tranfubftantiatio partialis . Heuer* mirahile tton mimts . fitcceffionem infermationu ad non infermationem .fidfoli De0. fU».-refoluit ejfe pojfibilem . quia omnis conceptio apud eum crat . .igitur. 66 i corruptio . fe. vel e contra . &c. nec eft motus . fe Sccundomodo . improprie tamen dicitur mutatie . fccundum partem. (juia htc dieit & JubieElum quod mutatur. quando partialiternouum fucccdit partiali dcfincnti. nihil conuenit tran- oppofiium. Viidc arguo fic:In cuiu$virtutea<fl:iua cfttocaliter eJJe. duorum extremorum . Aliomodo dicitur aliquid flieiter.quia fecundiim Philofophum REfpondeo 1. fic : mutatio cflct Si tranfubftantiatio cfTet .quiacorpus Chrifti compatitur fecum in eflendo fubtio. Secand6 .quod pattialitcr eft nouum dcfinit cflc partialiter . qui eftquoddam totumpcraccidens Htm.quia vna pars vnius tranfit in partem alteriu8. non fit terminus aleorrufliO' terationis . Quantijm ad fccundum articulum dico quod Quod expono in fubfiantiam.ita quod non manet ingencrationc aliquidper fc totum poftqnam iranfit in finealtetationisin aliud. & non funt plures fpccies mutationis ergo &c. vnius in aliud . Item. Ariilot. bo. & . DiftinaioXI. Primo modo loquitur Philofophus i. verc vnum totum. fubftantiam. quia quzlibet pars eius tranfit in aliud. Patct difcurrcndo . fit cx fubicdo. quia quan- . I . per fe.

vltima abftradkione .quomododicituigcnfraii icd fi<.t diucrfas poteft habere habi- diuerfas habitudinesadfubicciuin. vcl tatio. quod dkit habitudinem ad [abitAam.nam in ipfo corrupto pars mutatur in materiam . fuiu oppofiia .quod conuenitci perfc. & fimiliicr idcm concretum fignificct gcncrationcro & dciiutct terminum. tcxt. qus in .igitur. . fubftan. fignihcent iftas diuerfas habitudincs . ncc corru- eft. niutatur. . .qua.Sc mutari funt aequiuoca ad gcncrati obiediuc.quod cft Jknim quia conctctum impodtum ab illa forms.& abftrahat ab omnibus iftis habitudinibus. non pot^ft tuncalitcr fc hvibeie.quod omnis mutatio clTe habcrc&aliter fe habere. gencrationem & dcnotei fubiedum vt fic dicatur matcria gencrmi . tantuiTi .8c mn ejfe aliquorum. quta nob video quod . licci magis abftraduiu quam aliud importans habitudincm ad obic(?tum . & ita licct abfttadum fit vnicum & vniuocum . vt Philo.fed fubie6lum tantum igitur tet minus ad quem non videtur propric mutari obic6tiuc. quia nec Theologicc .vci mutari. J i. igitur nihil dicitut proprie & multo miniis mu- potcftdici aliqua mutatio. . 6.non catnen conc^ditnrquffd generatio fitxquiuocumad gcnerationcm lalcm. vtrumque crea- & annihilatc.rationcpartii!m. quia non cit eft . ncc Philofophicc di(3.er»ri. (^axn . aliquando vcrum cft qucd totum dcnominatur per accidcns abillo. vcl gencratioobicdiiua . quando non poteft habe- rc multas habicudincs addiuerfa.>»w<«rif/? ex vno in aliud ire y hoc enim non competit nifi fubicdo. 8c prius non ens .ip. poteft dici .quod ea fub alio.ilia mut.cap. qua aliquid fic. Ecratio huius eft . qu^m prius.quod fignificat eam fub omnibus ill. vcl non pri'Ti6.s . bitudints. icd fitur. : tfttntii. c.j. non aliter fe h.Moral.quam prius.quod dicitur faniim caulaliier.io fub . vtyS««w. maximc dicecetur de tcrmino fubicftum.licct formn ablltadtiuc fumendo. quiaquando formite abftmmaeft abftraifta fecundum fe vltimaabftraclione a»tftvniutcn.ibet nunc quam priii» . . vnaforma cft fit ^uem .gnificatAi fer fanum.poreft totaliter hocconuerccrein iUud. &i potentia.fophus loquitur de ca.coriu(Hiim nonalitcr fe habct nnnc qu^m prms .S(. Sed fumcndo mHtationern large . . vt ^ San!t»i ditit h»- diuerj»i habitudinibus. quomodo fc habet tranfubftantiatio ad mutationem. terminus «d cjuem per hoc quod eft tcrminus ad Acidoc. j Scnomjfe aliqaorum cxtremorum.quia tft tranfub' nullum tale agens poteft creare .^^diftinobguunt aljqui de n)ut?tione fubicdiua .tale eft omne enscreatum. fub alio igur. &diciturini'fari. pritis eft Vnde & fub vnotermino. .quod dicitur hitudines y4««w»formaliter . Ad propofitum dico. Sed tunc eft terminus adefuem. vniuoca cft eft fic abftiafta & fimplcx fcd . Nihil dicitur aliter fcha- quam pnus. Scd Cx tiMnfubftantiatio non fit aliquamutatio perfc. fedin virtute adliua. & habent ticrj circa idem. 2n euitu vifEt fimilitcr poteftargui negatiuc:Incuins virtutt eft erea. non mutatur ab vno in aliud. vt gcnerari. Eode modo cft dc lucido.Gregoriuslib. & non primo. reij" mnc quam pnHs.rgcneie continebitnr. . ctum liium. qu6d linetur. Primo ens . quia tunc non gelis.& poft- liberum arbitriumin An- de qno loquituribi Gregorius.m ad iubicdlum. i\\tx luiit c^ncreta eiufdem abftratti. .fit vniaoca. fed terminus non dicitut proprie oHeSlua mataifi obicdttue quia »»«/<»« eftaliterje Pjohere .& idco to- tum corrumpitur Rrjpenfin. vcl tra.a ) quia ncc Sandi . (uni a-quiuoca fccundum iftashabirudincs. igitur. ptum Cilm cnim quando torniptum non ens. & annihilarc} ftantiare. iiec Philofophi uc funt locuti de mutatioue .c\ fcxto Phyfic. forma.& fubicdliuc. ir "lijtrnnfub- An Quantum ad quartum aiticulum. 40. pliciter .nifi fit ens. ficur cnim eodcm modo fe habcns non eft nifi in cnte bete nunc nec alitcr fc habere eft nifi in enrc .& vnutntocunuertcte in aliud.liquid dicatur congruc mutati obiectiuc. quod eft aliud concrctum.mutabileeft ab vna afFctli<me ad aliamjfcdterminusadqucm itiir. pra:fupponit aliqnid commune hic noneftaliquid conmiunc niancns. igitur tcrrainus ad ^uem non alicer (e habct nunc quam priijs. Toii iiteft eotiucnttc fer acciiiei qued pntti eonut- nitferfe. mutntio AUttrfi hn- 665 I.diuetfimode non fignificatur foima in fcquiafic abftrahit rb omni rerpcdii. pcr accidcns. & quu vtroque modo mu- Probatio minoris. t< ptr fe ra- tioneforma:. alia fubiediiua. qukm ad tcrminum. & talcm. . nec ficiredc vno inaliud. ad fignuro quod dicitur fi- fignifi.fcd cuncprini6cft.quando tcrminus igiturcorruptio noncft nuuatio. V*r. in eius virtute adiua eft tiali partialitcr nem hoc conucrtere in illud per generatio- ita in ctsius virtute adtioa funt totaliter ejfe. & Totmt ncn vltim»ie »b- illam fccunckum illas ftrado dicituc aliquid nautationis . adagens .i.tradt. quam Ggnificit petentiaiifM . & non vadirdc vno inaliud.j. Probaturminorper fimiledevirtuiepar. &abiilis jbnrahatjiicin ptomutari poflint habcic iilas quiapotcft imponi ab vnum forma.& hoceft tranfubftantiarcj igitur eft ppflibilcalicuieonuenire. eius virtute non poteft vnumtotalitec hiUre. fit cns.^ lumivojit./<M pofito. quod fignificet fim- m^Uriit dicitur^e/.iliqnogc- ncremutationis jqniaomnis mutatio. &alitei fe habct nunc quam ptius . & fic dicitur gcnerarij licet enim dicatur generari obiedliuc . tudineSjfignificitas per conci Wch gener(iri. quandol cft tcrminus ai ijuem.hkmumtai tnnthtn c§l humanitM fecundum Auic. . vel generatio obiediua. .igitur in virtute fua eft totaliter vniim in aliud tranfubftantiare. Sed ifta vcrba funt nimis extranca .litct foimuin ab» catiuc cft vniuoca.. circttcrminiis tari obiediue . materia autem primo . ^uemode concrctutn ajquiuoccin mu- fignihcai gcncratio. ita eo quod eo- fe igitur.tute adiuanoneft totaliter efcy Scnon ejfe alire iir »n»iquorum. dlum.vt /«(Ja.in eim conuerci in aliud. Quia fi aliquiddiceretur mutari obiedbiue . . non tamen potcft di- ci .itio . qnia aliud ejji formalc habet in fine corruptionis.& fic cft in propofito. Mctaph. htn formam crctuni fignificans tari. quiapoteil re.fcd proprium ftraH» diiit diuerf»* h»- diuerfashabitudincs .i- 7. quod primo Rcfpondeo conuenit parti.& idco iicei conccdatur quod £enerari.quam illa & tcrmiiium.io. Scdcontra hocobiicitur .rr. non ejfe panis . &alia Ftrma vltifubicdkiua. Auicccna. vt ad fubic- quo eft.& prim6. Tr»nfu^ft»n. tamcn con- generatio cft fubicdtiue fubftantiatio nonrigirur mutabilis tantum non c(i . (tri6tcfiimciidc>»w«/^//fi«f»J. 8.ficuty«(«. poteft imponi hoc nomen coiictetum /»(»/*»/. ObiiUie.eft arquiuocum. taliter Dcj & & eit totalc elJe lix corporis Chrifti. & ad obiedam ad quod cft & fecundum hoc podunt formari diucrfaconcreta.fcilicct ad fubiedtum. ti»'iofuh qu» gentre con- Rcfpondco quod non continctur tranfubftantia'. ^antialio fit ic<5l:iua mHt»tio. quia ficut incuius virtute funt partialiter fffe. ltem.Qu^fUo tcd tranfubftantiare vnum inaliud. arquiuocum adomnia ifta. quia forma cft forma!is tcririuus corruptionis: non auccmcft inconucnicns conucniretoti per accidens. quia vtrumque cxtremum alietatis dicitur ciTe: dctn tiiodo Grcgor qu. mutatio.

Durand. quia fecundijm Auguftinumy. fubiedum huius Incat. necextrcma. cum vna. . t.& tio. in quamlibet creaturam . frimts. quia negafict materiam clTe in virtute quia talis mutatio non vbi eft. & xternalitet necclfario ma- & Ad terttMm. igiiur. non repugnat naturs diuinae terminare Ucunium. tunc abfolutum poflct conuctri in rcfpe&iuum. i.^o jtS. j.jMi^.quia poffit efle extta Iocum. fecundo qu6d nihil potcft in aUud con- Adrertium . 10. nifi quia tetmini funt in fc ticnem ejft incompoffibiles quia non ncgauit . commune. Item. qUia pofuit eas acternas . quxdam ab ep. &hic. parte vnius rermini«o«r»/priuatiuc. requirit fuf- ceptiuam. intcr quae la fit habeat effe. Ircrum arguitur de fubftantia. quia tunc mutaretut corpusChriftiin Bneconucrfioquando altcrura conuertitur in ipfum. qu6d non eft Item .quandoafguitur quodcuiufcunque mutationis tctmini funt incompoffibiles. fi & igitur Filius fuit ibi Incarnationern. . Corptu in jpiritum ne^ua^uam mHtari poieff. conccffilfet cas habere accidcntia. quarum aftionum Dcus cft terminus. fupcr Gcnefi ad literam cap. igitur.7. fiue corpus Chrifti quantum fit maius ipfa hoftia. to. . fibile qnia fiaer traiifubftantiaretur in ignem . quomodo quomodo cft patct tranfitio totalis fubftantiae in fubftantiam Ai cfle in generc Qualitatis. Suar.& fupernaturalcs. non produda$. ttrmini trX- & tetminus illius opcrationis.SX in cis idem cffe i}«od eft . ficut & ideo non cfteadcm eft in aliis mutationibus . fttbjlantia' illam adiionem mutatio. 4.I fcd uerri titas illa foret vbi przfuit fubftantia panis . Patct in fc- cundo II. hic nihil. Sc quo tamcn pofuifletcascrcari . quod fit fubie&um. ficut verfio in vniucrfali cft totius in totum. Ad primum in oppofitum.c. quia conucrfioncm ifiam nuUus opetatur. .adhuc non illim 4<l. quod cft impoffibilc. Gabriel ^. mitur ni)» fubieUum priuatiue.vbi aliquid Secund».ficuty«i«Vfl«w pofitiue : ficut in fupernaturalibus quzdam cft tranfubftantiatio de non ejfe ideJ]i. fttrt. : ipfura conuerfum eft igitur . Contr^ . patct per idem .fciljccr a non lubiedto in fubicdtum . illud poteft c conuerfo conuerti in ipfum fcd naluradiuina non potcft conuertiinnaturam crcatam. probaiur . in quo fit . aftirnianc. omncspta:ter Dur. »f- tcrminus adiouis diuina: . & .qu6dquxUbet cteatura poffit conuerti Tertium. & idem dicit Boetius in libr. tertia ab ente formaliter tranfubftantiatio. .& diccte quod qu6d perfona: opcrabantur Incarnationem Fi.intia folum acquiri nouum ejfe pcr gcncrationcm vel corruptioncm . eft.de duabus naturis. & Suar.concefliffet eas.frimum lij dum eum tiones . . .maiuscorpus poflet eflc in loco minoris corporis localiter. fi tamen illos pofuiffct Cur Phih' /hphus neg»' uit hnhilHS Vffitfos. fic tranfubftantiatio cft poffibilis & .fed cum abfolutum non habeaifundamcntum.pm»tiuHm.Phyf. Item. . Ratio . terminus^f«« potcft fumi contraric quia tranfubftantiarhiUftphw nihil cius manct nccfupponitur Htgarit tr«i' tioni :deiftis autem diccfct Philofophus quod fubfltnli*non funt mutationes . quod fit tcrminus conuerfionis. vcl non pofuit aliquos habitus infufos. quod non quzUbet fubftantia poflet conuerri in aiiam. vel terminus igitur non repugnat perfona. Vnde ignis gencratus . Dico quod verum eft deierminis primis.& vna perfona Chrifti. nullum fufceptiuum mancret fub vtroquc tcrmino. AdfecUdum. manet fub vtroquc termino. naiionis. Scdin naturalibus fumiturcx do. dicitur annihila- quodlibet inens. manei aliquod commune . hic nihil manet jPhilofophus cnim ponit in fubft. q uod cft impoffibile. dicitur modo fupponcndo Rgvitvr fubicdlum .. In quodcunque potcft aUquid conuerti . nos conccdimus. . falfum cft. dicercT qnod eflent tranfmutationes. Patet dc requirit mutationem adu intcUigendi. & non totaliThihfophw tctep. non quia magis conuenit in fufccptiuo quim cum alia . relatio cflet finc funda- SCHO fluMrt». .Et fu- I.S< dicitur creatio. «aa. Mttatlo Iri- Qjv ^ S T o Vtmm quodlihet fojjit j fU». ficut fi 3. fub & ita locaUtcrefletfubfpc- ciebus. igitur fubftantia panis poiTet conuerti in quantitatcm corporis Chrifti . vel natura: dininac.att. fi prim& vbi prcfuit fubftantia panis con- caufa incompoffibilitaiis. qutft. §lu»med» titnu non sSt fncomfojpbi- hs.Va^ai hic ^utli. creatura in naiuram diuinam in tranfubftantiationeautcm furaen.Sic ctiam negauit afubftantiis fcparatis accidentia .<• i-f. drt. frimumJiriH' eif»lt. quia Philofophus pofuit cam perpetuam .& cum loca- quantitas il- maior quantitate hoftix . Ad fccundum . fed hoc tum non cft impoffibiIe. quia necclTc cfle non poteft in aliquod poffibile conuerti Item . ucrtcrctur in quantitatemcorporis Chrifti.& mulra. I X V. primi quod creatura non potcft conuerti in diuinam naturam. trcs enim Argumftum . Diftindio qu5d ficut in naruralibus triplex cft muiatio fccutidumPhilolophum s. fonit m»ltriam uerni. quod .&c. 1.text.t. Thomas D.i<m di^. i. ficut fubftantialocalitcrprKfuit fnbeis fuo modo. argum. quia pofuit alios fufficere. a fubicfto in non fubieaiim & a iubiedo in fubic<aum.nego. nifi folus Deus . Richardusi/. j. quiafi fic. quomodononcfthic. Vndc propofitio affumptaeft intelligenda demutatione propriedi- menro. eflTer fi poffibilceflet mutatio ad fubftantiam. quando arguitur. pofuiflct.& ly. per oppofirum primi .& volendi. fic. 7 ^ art. Boct.l.Maiot. cap. Atiftot. vcl . I illis fpecicbus primo. igitur. quia nulla nis creatura poteft conuerii in nifi vnam . quod tnodo effet fub vna forma modo fub alia . qux nOn in tcrmino. »J eff. fi fic . fcquitur quod Tnti». quia priuatione tunc contradidoria cflent funul in codem. igitur ficut Deus poteft eflc operans Differtautem dicere Philofophum iftasmiKai!- prim6 quod j^ . & non ignis vel acr corruptus.fed conucrfio non requirit mutationem in tctmino .ns imo fi mutalionem. cuiuicnnquc agentis . nitur. ficutnosponi- mus. nobifcum nobifcum eos conccffifTet . quia fccunin omni mutatione aliquid praefuppo- las nobifcum conccffilfct negauit ficut .664 Lib. & & & primo .quan- . }.& Et qua: abeis inodo ncgat. wijiffet. fcd conucrfio non in aliam. . . 4. non poffunt eftc fimul quia tunc eadcm materia clTet fiinul fub forrhis oppofitis quod eftimpoffcd non cft fic in tranfubftantiatione. & terminis . comerti in . Auguft.j. ad non ejfe . nifi . non pofui(re. per confeqaens non repugnat fibi .ita terminus conucrfionis nere.vtdc & forma refpeftu eiufdem .

&: refpediuum in abioiutum. e con- i» ^MnLieet quod tcrminus . nccefle efle for- . ^uod confiruatio vnius pofi aUud. Ad primum argumentum fe^meipit^mt- & gcncrabatur .qui*a ^'^•«tU incarnabatur dc Virgine . qu6d dico fi creatura Sccund6.on ejfe . .M I creatum tra\cjHedlihet tatnen nus dehet qma vterqtu termi' ad ad quxftioncm & . ad iic tur de conuerfione lato modo. & caufant .n»ti0 iit vnire fibi carnem . in quodcunquc talc ens . fed c conuerio. adio fit in gcnere Adionis^quia te. quud quodcunque cns poceft connerti totaliter . de intelUgere . dum & tcrminus iftius acStionis & pei confe- & c conucrfoi conucrtCre in aliud probatur ficut Jli/frrmii incarnabatiu: & Quando natuia diuina.quia in fc fint fines nihil nouum Scoti oper.qu6d i„ca.&c ejfe cntia. c[u6d natura qua non negandum diuina poreft efle terminus adionis includit Jafra jubte- j J Eodem modo Qumeimad- • ccncrans foliim acquircret fpeclum. quantum ad vt caufctur ipfa prim6 ejje . fignificandi Tcl voiicionis. non fubiedum Incarnacionis . quodlibet. num j qui terminac eas * ficut eft de aliis adionibus. & noa perfcftibncs operanris.igitui Filius fuittcr- minus Incarnacionis. c conucrfo. ^mt extra velle. quod in cuius vinute adViua cft tam ejfe . iftac Verbum Ide6 improprie dicicur quod .ejuod a<.rtmnt termnAtt im- quod ncgo non nifi Incarnario in Filio.. tcrminus iftius vnionis pcr Incamarionem. & titU. . neceirari6 fieret in ea. Si tionibus . vt materia in formam . lis quaeftio includit tres articulos meticMtra." taVerb». cu- eorum . Primo fafta. de gcnere Paf- realis paffip eft fionis tunc aliquid intcllcftionis : & ne aflumpta maliter erte fubicdium efl[c ad crcaturas c con- uerfo sutcm carnis airumptJC ad fiiium afluidc6 in carmcntcm . Ratio ficunda partis oppofitg. . idem eft fubieftum autem vis habere aliquod totum pro termino: fic dico . vel obicdum opcfationis .Ratio prinupartis. tcrminans illara. Sed natura diuina non fubeft fuz potentiae. pria paffio cius . virtutc diuina . & cam aflumere & dicit verho dieit in fiho tantum relationem lationis ad car. refpondco vniucrlaliter . a<aiones de geneie k Adionis. quos tan- . & ter- cft & minus paffionrs. vnum . etnTtihilare. igitur quoidlibet ens . quia ifta: operaeft impoffibilc. Poceft tamen terminus . fuit f^*^*' Incarnationem . cft fua potentia >. CHOL S V. fola enim poOibilia iublunt potentix diuinx adiuae iufmodi funt quia omnium pcrfectionum . conpcr gt- vtriufqiie extrcmi nec conuerfio ficut partialis & corrupdonem potcft alicui incire. \ . . creatum poteft conuerriin Dei cft terminus qnia impoffibilc cft ciim dicitur . mutationem in termina . quid eft Incarnafubiedum & quid terminus ? Refpon.„j Je genere qualitatU. eft totaliter indiftcren- firau ^mr.& itaeadem naturahumana eit etiam humaniivnitionis . eflec ejfe Seeunda. quia nulla relatio realis cft ". qu£ tamen veracitcr fignificant attioncm. ^^. in tjmtUibet creatum . igitur adioni vni in eis correfpondet aliqua paflio in aliquO. prout idem ejje videtur. Ratio communis pro omnibus iftis . accidens in fubftantiam in cius virtute a(JHua ter. ^jr^^jg prindpale. Refpondco qusdam funt vcrba paffiua. idem cft. eft .& volitionis. qualc eft hoc Vcrbum incamari . ncrationem nifi ratio tafta eft ifum conuernoncm fupcrnaturalem ab agente in cuius virtute adiua to- fibile cft fieri cuius virtuti adiuae .leffettr- illa nouum _. & lecundilm hoc diftum eft qu6d ibi cft adio rcalis . & ejfe . . .<]uia nonpotejije dejintere . . & . huic. vt cbrrefpondcns a&ioni totius Trinitatis. Et ideo non eft fimile de adiovdle. vidt ibi Scholii^a poffit conuerti in diuinitatcm g—oauuitm Sc & J libet creatura abloluta poflit conuerti in K*Tmrm dmi' intellt^ere . Sc ibi corrcfpondec aUqua paffio realis.i^. .in comparationc cntis cuiuflibec.665 QujEftio II.rt quae- ? quam- vt fubftantia in qualita- . cu- eft eircnria. terminus. !<c in diuinis eircntialium uerti .***"" : : inDco. in indiuiiibiUbus mutaquia in fubicftis . tCjVcl vnico.t«ntum rela''*'•** nem alfumptam . pcrfeftiones tiones funt abfolutx ciica tcimi- & Toms XI.vel ^meHihet ereMtum f» ucrfojfobftantia in accidens teH e^mierti ablblutum acciJeas in rcfpefliuum .l hunc Jinem gunt argumenta prius in DtitAtem. non quod . ^igitur' quaeris . cx fc neceire cife formalitcr. . eft & ifto "^trminmin^ terminus Incarnationis .igicur fuit obie- o. & & Deum nonpojfe connerti in cretttnram cormertipoffe. s«/«/.quia non paffionis realis verae. agcnti tiaUter ejfe nam impof- . fcd Filius Dci generabacur REfpondeo conuerti j illud nitm. quia fccundijm . nor autcm neccire efle formaiiter .# vfecundiim modumTignificandi Grammaticum. • relpcctum communiccr T- rationis. & hoc vel in vnien. cft relario realis . dico qu6d non eft fimik .toqui- dejlruitur : dt quo quodlib.qua. Vnde in ifto fenfu impropric dicitur qu6d caro vnitur Verbo . vel ccrminum nouae dc generc Adlionis. ne Incarriarionis . '"tKrnari tA ^"'/'»/'<^ ficut c conuerfo . fi per eam nouum lacionis rc- </«> relationi rationUfo- *"" ciim arguitur .fed tanciim fccundum nodum fignificanui Grammacicalem . eft illa prius pofita . iftum modum tiones cum opcranris . opera- . . fed tres perlonar operabantur iftam aftionis eanr»ti»mm iiditmtm.Sc non ejfe & radicalitcr. nam filium incarnari . fi eft. fed talis eft virtus incrcata vel «0« : Ad fecundum Fil'us . Nam ad Incarnarioncm fcquebatur opus opc- fines . quam fundamcncum. quam ncm ejfe aliquorum tocaiicer. triufjue. vel efi in obedientia Dei.. Incarnationis. Dfmtnonpt. ""'"ff'!! nrt tierenere . cuilibet aftioni correfpondet pro- libct aliam abfolutam n»eitfel»- Sed adhucvidctur argumentum ftarc.^**"*"» dco qu6d fubiecVum eft natura humanavnita ^^ „atura Verbo. corrupti. &c cagenerationis . in generarionc . & aliquo modo formalius quia ipfa pclagus ncccffitatis m aliam nec . Pars JL Verbi tantum fecundiim' veritatcm fignificationis .fi pofiet abfolutum coucrti in refpe- ^iuum? Qaantuin ad primum articulum dico .^„i^^ j. ejfe nec e con- . quia cato non vnit fibi Vcrbum . fuperius in quaeftione pracccdcnte nifi . quod non ertpoffibilc crcaturam conuertiin naturam diuinam. tcrminus fupcr fubiedum ^""""'^"/f nihil addit r r n nifi . it> . Et cum dicitur qu6d po tcft eiTe terminus intellcdionis.iunt cx iufmodi fc & nec poteft con- igitur alia in ipf<in> '. tem?Tcrti6. cum refpc(5lu racionis filij ad nacuram & & aflumptam modo . taliter nfi ejfe&c non uerfionis . priiis diuina refpedlo effe . Quantiim vero ad cncia crcata . non ejf generati iubcft pat- & . Crtatw» ne- nouum ratiim & Deus non in obedientia conuertetitis . qu6d Chriftus in nacura aflumpca a Filio . quens paffionisItcm .ncut ru:c c Et conuerfo.

Dico qu6d verum eft. iUud qus praefupponunt adlionem de gcncre Adtionis in quibufdam. vbi pracfuit conuerfum . vbi pnfuit cerruftum.quam juodo quam tum quantitatis.entum conccdo grati^ conclufjonis.licct non agenti incrcato. eam in fundamenquidc:ii denouo Fundamenco neccflari6 \ . cir- . quia con- in J • qu6d mod6 iUud . non currunt fempet jj^^^"^ acquaU paflfu . fcd tantum ratione materiar. ^nc'ptUe quoi aUud conucxtitar.& . & fundamcntum eius . Chrifti poteft elfc vbi praefuit panis ucrfionis fit . nec foluebatur . quia fi Deus conuertat aliquid in corpus hominis .qu6d quantitas corporis fit ibi . quam in eflcntiahter requi-- fundamcntum. •"'* rr • 1 conuertcretur Jn relpectiuum. fi relatio noua per conuerfionem alicuiusin ipfam.. ejfe nouo non codcjn habct fufficientem virtutcm fuper efe. iji Seluitur. Ucct non fit ratio eUendi in '"'/«'^'^*"'- agenti crcato conucrtcre quodcunque corpus in quodcunque . vel praccxiftcnte conuertitur . ficut rclatio in . ""'""/'"''^ tffr*c:se^ impo(|jbile. & circumicripciue ranone quantitatis corru- illa non manet in gencraco Et idei maeodcm vbi definiciuo recipit formam. illud in quod aliud conuertitur. fed fimul de tionem vel non praccxi. non eft extra igitur nec tunc. & qu6d impoflibilc ne corpotis in corpus. cft in illo locojin quo pra:fuit conuerfum ncgo Et fi probes ilcut alias probabatur. ficut fcientia quia crearetur tunc de extcndicur fic & fjt. Cci toUe materi?m. quod in relationem conuertitur nouam ./''. * .^: habec aiiud vbl circumfcripti- •z//'« : vln autem eft fundamcn- & ide6 materia in generatione manct vbi prxfuic forma corrupti definitiuc pon definitiue cft circumfcriptiuc. Sic jgitut patcl tiuc vbi prifuit _ terftum. magis quam c conuerfo. Et fimilitcr argumentum priraum ncr gaciuumpro pajrte oppofita.DiftinaioXI. cjam dicit quJjd iris ynum ^quiacontradjctio 'j-^.hoc non eft ratioiie ma- terixjfedratione quancitatis.vbi prqsfuit corruptumjhic nihil manct.. cxtremum eius. fed magis c conuerfo. praefuit ejfe vtriufque extrcmorum conuerfionis . . fine fundamento . .qua in fit fpiritu. prac- quod n . rationes poflTibilitatis c conuerfo dc conucrfio- Conceflb tamen fccundum omnem opinionem. nouo produdum pcr crea- in rclationem fubftantiae vel conuerfionem . qu6d Ucct Dcus conuerterec fub- lapis . {)tiuc in loco llo . iUud. Pc hoc amplius dictum eft fupra primo li!i'J'!.ul. . uc. fic in vbi prasfuit corruptum : fed umlcriptionis alicuius in cir- cum gcneratum fit circumfcriptiue. aduenicn- noua quancitate. Ide6 refpondco alitcr . conuerfione fubftanti» in eam .^ impoflibile hoc eft quod Henr. poife . ' quitur. lapidem fe in eflendo modo . fimile fimiliter & vtrujuque corpus . & hoc vel fundaracntum prxcxiftpns ad conucrfionem rit ftens .terminum in . quia generatum eft in codem loco. pcr quam acquirit nouum pti.quia teria in vbi circuj-nfcriptiuc fieri circumlcriptiue \l»t^rUy.* Tertium argum. oportet conlequenter fequi aUquodinjpoifibitc. ybi praefuit corruptum. fi"t""': efinitiun \ ncc poflet naturalitet aUbi . dicitur agenti cr6ato. non tamen cflet tunc terminis . go confcqucntiamj quia quantum eff^-t praEcise cflet .if§ refponfio non fufficit . dicuntur i^bioncs fcd opcrationes . ^y^ dcfinitiucquod correfpondcc ei fubftantia.(]uod rccipitur in . fed non prsci. quia nuUum agens crcatum nm conucrfionis corporis in fpiritum . & per confequens non foluit iUas auftoritatcs. Vnde ex vi conjierfionis magis conuertcretur in quantitatem. quod pofle .potcft cfle.nc- quod conuertitur quam ucrfum in aliud capit fjje . Et fi dicatur. quia non eodem modo eft relatio noua . in quod conuerthur aUud . quia licct Deus ^ . & naturam ttdiquate locum fpecietum fccun- cxtra ex vi con- . vel in . quac mod6 non eft.Sc & '" '"'i?'***» fi quomqdo matcna cft dcfimcorruptum. & non D*^ riffie».gercrato fcilicet .relatio eflet tunc fundamento. Refpondeo qu6d non fequitur . quia felutumpof/'' cenuerti tunc non informaret animami fimiU dico ia infonnat eara. non . & ha- nouum .& pcr f atio fufcipicndi eumferiptittt. c contra . eft . quia ita eft impoflibile modo recipiendi efe. Ad tertium. conciim infertur .quam c conuerfo.& cxtremis.manet materia cojnmunis vtrique tcrmi"° ^^'^^ ^^^ recipit formam & pcr confequens compofitum nouum gcncratum cft ibi. fic\it priiis fuit.vbi n»» epertet conuerfum . plures & rcpugnantia tamen ex partc & loco. qu6d fundamentum eius fit fiiTipliciter nouum. quia ibi . quia tunc extende- titur panis dum magis . vbi pracfuit corruptum. Refpondeo quod finc licct conuerfa fpqucrcntur tamen in informando fcientia quae eft in anijna . ielutlo.IV. vctujTi cft . igitur quantitas corpocedo .Wfl se r n*£»tiMum. fcd magis e conuerfo. phoricc . A ftantiam in relationem . illius . ti^tent yh* circumfcri- Refpondeo materia habct duplex vb(. cft ratio iJ.o^if'„g^l^ do habct vtrumque nouujn elfey&c ide6 non oportet quod omne illud .qu2e in cafundatur. in quod conuerdimenfiones panis} . Non enim oportct necfllario quod ifta iit eft noua.666 »iis Lib. Ad fecundum in oppofitum . ficut rclacio & . non non cft eft circunifcri- cjufa eftcndi . fuae Si dicas & jquod conuertirur proportioncm quantitatis &c.(Xjnquantum eft qux- ftiui.cum beat tunc anima tc vi/wfl» (uif & aUud. fecundum propr»^™ enentiam luam. clt conuerfum eft . vbi pra:fuit conuer- . ybi eft illud.non fequitur quod generatum fit vbi prxfuit cortuptum. fcd poneret : crcato.ratione quantitacis. lum . tamen corpora vidcntur in fe habcre multas . propofito . meta- ni/i . gluare gtnt- fcd : tume^ vbi ruptMm"'' non cft fimile . & fic loco generato quantitas eft ratio loco igitur : . kiUcet corpus in in fpiritum funt impofl!ibilitates . qubd dicit n- abfolutum fi . retur corpus & libi fi .£• fpiritum . fit vbi pr^fuit conuerfum . corrupto. ^^cmede «*- conuerteretur in . Ifta gi''<]refpy. non prxexiftens . & quantitatcm nouam .quia fundamentum ^n- qu« eo fuo VuttJamtntt P''*''"!^'^ per creationcm. cisc eflet vbi ptaEfuic fubftantia panis r illius pcr coniequens locum . dam ritde- . & poflTit ^ diflTimilc conuertcre & corpus . vt eft in coclo. nellet tunc panis poHet conucrti in quantitatem. conuertatur in fundamentum . Licct enim agenti creato cbnucrtcre corpus in corpus.\num .quia pofita hypothefi . & pon conuerfa j to & terminis .& idco non fcquitur abfolutc qu6d ex vi conucrfionis . fcd de nouo habens effe ex vi conucrfionis . Sc ideo non fe. bro. ^bi prafuit corruptum. quz non . Jiifi materia eflet alibi de- • . & terjmnujTi . qukm ex plurcs parte conucrfionis corporis in corpus. quoj gft commune mancns fub vtroqus termino. quia matcria . ^^^ Ad vltimum de conucrfione corporis in Uvt':. fciUcet fubftantia panis . moi- & tiquum poteft eflc npuac relationis. g^ quM matcria Si dicitur Ir#//»V«.

fi StatUi fiionii. tcrminus ad tjuem accipit aliquod effe pofitiuum . 8. vcl magis quam materia & per confequens fi con- .fuerunt trcs circa hoc dubitamaneat fub fpc« Dominum Quaramvna opinio dicit Item . glHiatiaa. fi ponatur terminus ad cjuem .pacct in U- 4. ficut aliud per reipedum ad om- ne Sed non funt tot rationesimpofli- tale agens. dens eius . .quia itaimpoflibile eft vnum.Corinth.& per confequens tranfubftantiatio fafta fit . ideo quantam . vt mundenturintertus\fic inflituit Deus Eucharifliam <^l^^ ofhngnatio D. Quxftio II I. &c non maneret panis ./^. fed in ciebuSjVeltranfcaclPacct per tranfubftantiationc panis in corpus Chrifti . 6. panis in cor- pofTit tiones. eprpus Chrijii Scc. ita funt plura in Trobuturfrt. de facramcntis . ^n*rtum. manifeftc error .Ratiomtof. quia aliter non reprxfentaret corpus Chrifti myfticum. Aipbrof. q' odlib.8y. lib. qu6d corpus Chriftihaberett. Tom. i. ^^|3 CorpMsChrijHcUcirtms ejuod ex tem fruH^us colieEtum efi fcd coUcdum cx fruftibus terrz non eft nifi panis igitur corpus Chrifti eft panii & ita manet panis non tranfubftan- Trima fentemia efi . quia per conuerfionem haaccidentia confc- Scoti eper.qHt. Stcunda .fj. conuerfo opus .& non roaneat lubftantia panisrSccund^ vidpndum quaUtcr hoc fadlum fit vel quomodo non tranfubftantiatur. Item . iticor- fus Chrifli. & per confequens tfl accidentibus. ytmm ^Ams . vel annihUatio. fed cantum ex confequenti . aUquid conucrci in prarcxiftens i quid eft primus ttrminus conuerfionis? Tcrtiii. nec vnius entis vna quia tunc non materia efl poflibilitas ex parte princi- nam forma vel cft tota fubftantia rei . ratione panis realiter in Euchariftia manct rcaliter. ^ij^ Rguitur quod non Aug.GaH.vlpi acceffit confecraiio depnnefit D. Et ad ad .panem annihilari.dt EuchariJlia. .non k X iuu Attftwb .6. Tertia.i /icut & corpus vnii corpusfuTtms in Chri- vnuspams conficitur cx vnum ex multis gra- multis membris . 1 .Suu.injglolfa exponen- tem illud fto . quia a principio ftantia fidei fuit fub fpeciebus ilUs eft cfi fidei de fubcorpus Chri- IH reaUtcr concineri.& Augufl..5. totumfacit.OcC3m 45. i. Ambrofius ponitur de conlccr.(i. } ptir qutftj:^. & & panisrfiin altAri. Hoc fuppofito. in quod conuertitur. . quiijl.ftii i. velrefoluitn materiam prirnam. teva. ex partc autem pij at^iui abfolutc. Ponitur impu- Baptifmo Uuantur corpora hominwn aqua exterius.vel adformam eius.cap. corpus Sc non .c. III. non qu6d ablolutc refpedum poiTibile pcr fit & ad quodcunque agens creatum.-interrogas cjuomodo 8cc. cx vi conuerfionis . quam habent multa corpora propinquior poflibilitas ad conuerfionemapparet incorporibus . ^uia ita fuffi- : : . JUd(l. (juia ms .^.Thoip. qua: tada func in argumentis. effe huchn- oj>ii>!t re fine ncccfTitace. quod panis magis har . Si panis conucrteretur in corpus Stxtutif.to.4. dift. fcilicet & corpus Chrifti vnum corpus myfticnm patet per Item.qu6dy?f«r««.«»C4». ponendaquamfint tale & per confequens adveritatem Eucharifti.Secundaftntentia ait. quia anima inteUediua non efl ibi.& tamen fubftantia panis eft fuTiul cura eo cum fuis multorum conucrforum da in ipfum. quia eft forma. Tttnicdo qu» eorfus Chrijtt Innoce- faria quod conuertitut in preacxiftens maacquirit vhi' illius . velin numero capitulorum c.. dicit {entcialiter. igitur ibi tria fiint vidcnda. SCHOLIVM i^$.tex 50. non accipit aliquod effi . creuitis. 4rt. ex multis fidclihis cojpponitur.quam fint nccef^ lofis . fed Circa folutionem huiiis qua-ftionis Ttrtium. fignificant. Item qufl^. pauciores difficukates hat via occurrunt.Ncc poteft dici quod anima inteUediua tcrminet hanc conuerfionem .vt animam inteUcftiuam . Panisnon manet fed tranfufiantiatur l^aniafe. contra vtramcjue . de Trin. vcl miracunecelTaria ad faluandum lum.cap. cienterfaluatur veritas facramenti . mulus poiHbilicates ad cenuerfioncm matuami qiia: non apparenc inter corpus & fpiritum: conueniunt cnini corpora in matcria . X l.di/f. tunc oporccrec tcrminum aliqucm iftius conuerfionis.quodeft falium. Vtrumfubftatiapanisibi conueniensjigitur. Pars J I. Chrijii nutnere.Scot. fpiritus & . non autem naturam diuinam ncc aliquod acci- Chrifti efre . quam anima inteUediua .de cjuthus ciatus. tranfubftantiaiti. in corporibus tantum fpirituj principij pafTmi 667 tranfuhpantieturin corpus : .Phyftc.c^ effct .hiejutfi. pus. vcrc manens. pofitua. taUs rei vel fidei . non tamen matcriam riam .x.Hoc accipitur a Philofopho ^. mum totum ita corpus Eccleftt. qiujl. SnHndum. 10 . Sc fpiritu. quia non ppnuntur habcre matedato quod lic . & repugnantiae formalis refpedlu con- uerfionis corporis in corpus. Quantum ad primum . Icem . non cfl alia forma .folutis omnibns raiionihut ad fignificatiaqua manet in panis in facramcn- zitinea reficerentur hornines e^-terius dum refeHionem anim& interius facramcnto Baptifmiiigitur : & i & eius. panem definere non habeturtx Hancter. taUs ratictSicut in natura aUqua iii ncc opcribus miracu- . Auguft. magis diccretur re. Ex parte cnim corporis vidc- tur pofTibilitas refpeAu principij aftiui abfoiutc. Bellarm. Item. terminaretur. T iE S O I Contra.y.&r 14. Sed conuenit pani componi cx mulcis granis . Q^V c<>f. Euchariftia : Magiftrum dift. quam in corpore .i. bet^tej/e corporis Chrifti in ca-lo uerfo quam c con- ciebus hoftia:. uerfio eftet ad materiam folutio.Pri- to Euchariftis.Bellarm Dar. quod eft in- gis quam bet c effe tium dc ofHcio Milfac.ent Huffitt. fpiritut fanHus fuperuenit . bilitati$. ditur earn nihil concludere. lib. c.^.l. quia tunc corpus Chrifti acciperet de nouo multa effe ..Damafc.D"amafc. ficut rclpedlu cor- poris in fpiritum.&: ctiam riae refpedu communis . Ub. dr minora mira" cula recjuiruntur.i. Thotn. hoc adducicur Frima non funt plura poncn- . mate- vt panis tranfubftantiaretur in quentia : fed fi pus Chrifti lequeretur .^ lub Ipc- . fecundum raultas conuerfioncs quod in Euchariftia eft verum corpus Chrifti. velad materiam corporis Chrifti. & I4. . leS. dico quod ibi verc & omne didtum contrarium corpus Chrifti . trtb.tt' Lutheram. panemfimul cum cerport Prima affirtur ratio . vc patuit prius . ex .&< hic yP»lui. quam tranfubftantiatio. I. in omni mutatiane pofitiua . in rifii». C*tpus r ilf^- pntefi in fpiritnm juam in a- liud torpus eenuerti. igitur.

& fubfcantiacorpoiis Chrifci. & prim6 contra t.quam fols fii *fi (Htn ludicium. in cranfTubftantiatione eandem propter reticum. quam . patet cx cnbus. Patet cx modo loquendi . vt fi plurcs formz fint in eodem compofito^dicimus qu6d hoc corpus eft primi) quantum . . 6.r. tftiem tgo Et Apoftolus. hoc fpecies €crforU Chri- tia panis . qu6d fic h«recica. . demonftramus non prim6 contencum . corpus meurit . nam hoc demonftratum . ttntMm. qu6d hoc dicere dicit iftc ponatur fubftantia panis tranfire in corpus Chrifti . quia hoc Itcm 7. & eire fub" tetunJii frt' f»ucior» dif- non quantitas cprporis Chrifti eft fub fpeciebus pahis Vi» ttiqUMm fKfuuntmr uator Matth. fl & fecundiim eum} Dodor . quia pr/m ex in toIUc tiutnitatiii. in Ioan. quod: non ponerent Philo- Icem ^CoMf. Itcm idem. vcl faciendo iftam matetiam fub alia forma .6. £c magis .- potcft dcmonftrarc fubfhmtiam panis* non quantitaciuc : igitur videcur fimiliter quod ibi pollint fimul manere. fti.func ft^ji^flHf. fh^rijlia. pugnantes dimenfionibus lapidis.quia & quod fic definit efle.fed conucftaturin corpus Chri- .{icnt fpecies panis.& minus difficiUa fequentur. ita qu6d non conuer. & paucio. &c minus difhciha fcd poncndo ibi manere fubftanciam panis .IV. fed peceilariaad veritatem huius facramenti . Prim6. Concra iftas opiniones . opinione poteft arIftaetiam opinio faluat gui ficut pro priori. quia fubftantia panis magis habec nutrire Sc rehcerc corpus . qu6d totavericas huius facramenti potcft teneri finc hoc ma- iignificac corpusChrifti vcru.''^P*'X»*t U$.ncut fi & pon maneat De fubftantia panis cum figno pacec. ly autem . articulus ndei .tftflf- Hoc x (. li fubllantia panis foliun requiricur (ignum inaneac. vel dedud^um pcr rationcm neceflariam ex manifeftc creditis .rrtntmtndt* nam alicer efTec minftratiMi hoc modo falfa. fciUcct ad »fi- refoluitur in fubiedo . . vcl conleruando eam in fe finc omni forma.»-r • . . fed panis. loannis ^. ied fecund^ contencum .dicic Saluator : Panis tnur. non videcur repugnaie. inconucnicns . Deus enim pocuit cum vt fignaci . fanU gis igitur. J^^ ^**tt /•")'"'*''• Ptttfittiam quia \^hilart. mortem Domini annunciabitis . quia tunc vicatut iUud difficile. ifta mancrcjfubterfugit vtramque iftarum difficulcatum^igitur eft magis cUgcndus> poteft uri? de pocentia lua abloiuta omne quod k nihilo incipit pcr creationem. ^Mptiefcun<juemati(htcaMentis jjatietn hunc .quia Xtpds. terti^ fic tenendum : In vcricatibus credendis ni- ficut articulus fidei . quia ponit ibi lubftantiam panis manete. qui ponit fubitantiam panis ibi : c*n/f» corpus fubratione corporcitacis. 6c non per nouum miraculum. in ita infti- fpeciebus effe fpecies ficuc .nam fuis accidencibus ica verc fpecies. fine fubftantia panis ita eft poITibile .cui totaliter fubeft fimpliciter facerc illud non ^eius^potcft Necpoteft elfe. im6 magis qu6d maneat. propter rcpugnantiam quantitatis ad quan- nifi Vnde Angelus conceditur fimul polie «irc cum lapidc. faluancur omnia. poteft in nihilum tendere per annihilationcm.nam modo ita eft de facto. qui in nuUo fe haberet aUter nunc qu^m prius ifle autem modus . adhuc demonftrari potcft corpus Cbrifti fub ilUs fpecicbus fimul si rubllMtttitt Sed iftud cum illa fubftancia rcaliter contincri . ficut dicit vnus Do<flor *. ^nimz.non efl fignum coiporis 4f Si dicas . Ucct mancat fub eis realiter. demonftrare iUud con- fub accidentibus manencibus . quia dicit Sal.& minocamiraculatergo. quam primo concentum.di vita. Sccundb qu6d fit impoffibi. quia pronomen demonftratiuum poteft oftcndere tam fecund6 contentum . tienec veniat . ret. AUa cft opinio . (aluancur omnia tem eius lafuandam .Steunda *"*' nitcfle fubllantia panis . & mutari in aliqucm tcrminum .quod non fub ratioi>e lccundum contentum . corpus Chrifti cem vlcimac formac . quia dato qu6d ^v*'*""'» maneat ibi. Frobacio minoris. vcl per racionem neccflariam cx crcditis manifefcc dcdu^um : fed pcr Scripturam facram non habetur qu6d fubftancia panis ibi non maneac.ad veritatem huius facramcnti rignatum>qux xque verc faluantur in ^uchariilia . nifi quia fols fpectes .»dhue 'J7*^ ftratur ibi vel annihilacur. improbari quin Deus pofTct refoluerc panem in materiam . fubftantia panis.de accidentibus manenti))us fine fubicfto . inuenitur pcr Scripturam traditum . hec eftcorpusmeum . & agens. tamen folum demon- fi non maneac auftorita- fubftantia panis fophi. dus & indocerminacc cognicis magis eft eligen- modus tenendi iUam conclufioncm ad ille . Pro materiam primam.DiftinaioXI.qux ccederc oportet circa Euchariftiam.* D.difficultas ptnitmau». Patet. Vndepronomcn demonftraciuumpoceftoften. vei apparentia . fciUcec qu&d ibi fic fimul cum ea vcrum corpus Chrifti. Prim6.pojicndo panem manere. vt priiis eft oftenfum: . qu6d accidentia funt ibi finc AKx Deus j. ta itfponuenientia vera. Sicut igitur poflibile eft modb corpus Chrifti demonlcrare fub accidencibus . n.quc)d imo poteft probari per Scripturam quia tunc cibus eft tblas. quod tanquam nifi vel pcr Ecclefiam cxpUcatum.qu6d fic rt-Thtmm inconuenicns. ^ui dt calo defiendi. defi. tera . magis repra?fentat corpus verum. quod eft^<N»'. quam Magiftcrrecicac in li- quod quando eft ibi corpus Chrifti ticur in hoc eft. dabo caro meaeftpro i. Terti6 . cft hx- di£lum non cogic .vel apparentia T*rti«. tft cflct propofitio falfa eft sc fititi0. Egofitmj>ani$ vittus . ied quanticati corporis Chrifti non repugnat fimul eflc Qum quantitate panis. Icem iecund6 fic In concluiionibus confu* (lantia : . Ifta opinio non poteft improbari per hoc qu6d fubftantia panis annihilatur . quam non nuiriunt .tineri eiebus panis cum fpc- quamuis fubftantia panis > ibi efrct. fi fola acci. Frimumqu6d ^f"^'^^*^ primam /it arguicur crlpUciter. Opinio prior non ponit accidens effe finc fuoiedo .Lib.quia non habet dimcnfiones rctitatem.quia fimultas fubftantiae ad fubftantiam .'Pff^' f^«» dencia mancncquia ifta accidentia non. quempauciora fcquuntutinconucnicntia. iicuc poncndo qu6d tranrcac. dere vtrumque Concencum corporis Chrifti . quia panis ex nacurali fimilicudine fua virtutc fubftantia:. corpus Chrifti.quod tuifTe fubftanciam panis qMomtitMt in £m« quam cum hoc . nam nos aUquando & . 668 fiuit plura pwienda > quam fufiipiam ad verica- ponendo iubftantiam panis cum iuis accidentibus reman^rc in Eu^ chariftia poft conuerHonem . . vcra. & maxima videcur de dif^erentia huius conuerfionis ad omnes alias quia impoflibile videtur per naturam quod aliquid poflic conuerti . ad Corinth. Non eft etiam cxplicatumab Ecclefiaqubd ibi non maneat fubftan- . commune di(^um hil clt arartttir. quod eft primum contentum.Thom. Dc re conceta etiam patef.

igicur cft in alcari per mucacioncm altcrius. adorantin ficut Ecclefia docet.non difcinguences inceripfam. vel corporis fibi propinqui. 4. illis adorari. mucacionc cum vc alcaribus fui .16.non pcr fe finc didlionem . Kti&9t.com. ccflario fcquitur nouitas in priori proptcr noui- . Diui B. fccundiim Commentatorera i. Ad probationcm dico . nam naturali inclinatione carum ad fubftantiam panis . non cnim tunc cflbt Euchariftia corporalis cibus tant&m. mu- . quod nam fi dicit de refolubilitate in ma- fierct taUs rcfolutio . tollitomncm reuerentiam.& Terti6 fequitur quod tollitur debitus vfus huius facramenti . facramentum enim iftud prim6 fignifi- bant naturalitcr A . Euchariftia eft in igitur . quia cft fundamcnturaeius ex quo educitur:igitur non includit contradidionera quod ipfa fit .non nifi terius conucrfi in ipfumjigitur al- iUud non manct.probatur . quia fi fubftantia panis remanecct fub fpeciebus . Scoti oper. conccdo corpus Chrifti mutarijVt de nouo eft prsefcns fpecicbus.. 55. vel fimul poftcc efle fimui polFec . & . 669 fignura receptiuum in- & repraefenta- & fic adorat crucem in Ecclcfia. Sfefiet nutritmt fcrff rallttr.non fed contento fub non diftinguantmec tamen propter eis. vbi prius tari 5' non. quod cxtendcndo mutationcm ad fimpUccm prsfcntialitatcm alicuius fecundiim vhi nouum . maneret ibi. fola: fpecies ellcnt.vt cibus fpirituaHs. . iftx rationcs non cogunt. Et cijm probat. aUud patet qu6d non eft hxpctica per iftam mutationem przfcntialitas fimpUciter fuo Ad frifentiatU tiu corpori* fub ffecicbm 4'fitur mu» taiio ittifr$prie. tum fubftantia panit StfimJ*m. fed ifta prxfcnriaUtas corpotis Chrifti. quando arguitur dc impoflibiUtate.text.i 1. quia Ecclefia tradidit ipfum fub tes ipfis contineri.aUter enim fub adoratio fiae fpccicbus .quemdc-' fignat. fignificarctur . IT. dico tualis.& contentum in fidc Ecclefiae . hacretica.ttntiam prius quantiam cft ex fc. . Ad illud. D Thomt J* non oportet ponerc aUquam nouitatcm in ipfo. quia motus ifte localis poflet tunc percipi per expulfioncm acris . aut fimul manerct illud corpus elemencarc cum corpore Chrifti fimul. quod non plus repraefentant naturaliter corpus Chrifti poft confecrationcm quam prius-. tollit fignificationem huius facramenti . ftatim crederet infidcUsi corpus Chrifti poft confccratioquilibet aUus ex naturali repra:l'cnta- illis cllc nem . alius ^uidem efurit Et mult6 ma. & hoc vel in ma- namomne quam cuam 12. Ad aliud. ad eflc fcparabilem ab polfe^igitur.Tom. fuit non fui . Pars * quxft 5 tia duflititff pliciter fumuntur. non eiret tunc maior occafio IdoIolatria:. ita Sc quia natura illaru manet eadem omninoj modus reprxfentandi omnino idem.& fub illis.fed fit fi ibi maneret fub- ftantia panis.atie Thomt eotrn cogit. fubiedto. non fpiri- -.quade nouo cft in altari. aut mutaretur de vno loco in alium in aduentu corporis . rtiicit DtSer.quianiatcriamcirc feeundamti' includit contra. text.quod arguitur in fccunda via. Ncc fccundum potcft dari.& in qu6d SipMtiitm»peret. in matcriam Non primum quia hoc includit contradidtionem tunc enim fimul eflbc in adu & fine 10. iiis. fi fubftanria panis fub illis remanet. vel alterius in ipfum fed corpus non SeetmJsm . omni forma . & repraelenta- Setunifum meum Match. com. htretif». hoc . Secundo . quia fciUcet fubftantia ponitur fimul manere cum corpore Cbrifti . dico. quia impoflibile eft ahquid elTe vbiprius non fuit . Chrifti in Euchariftia delibus vt cibus fpiritualis nutriunt corporalitcr . . per iftam au'(^oritatem Saluatoris prxaUegatam ^cc eficor- pus fententtAm fit Concra recundam opinioncm arguitur quan« ad id teriam .& aliud non.quam mod6 fit. Inftfintim.quia lubftantia panis nutrit Icem . fed licut motum rcriptiue tetminat ita vnum vbi circumlocalem fuo modo.quod eft inconueniens.nifi eft tiuuracius. quod ctiam eft inconueniens . pcr fc reii» eitur.reiicit.Ucct ipfi hoc funt fiat Idololatrae. Quicquid fit dc conclufione in fe . quam fecunda . tunc iicut prius. prim^ fignificarent lubftantiam pa- fubftancia panis fpecies illae non fubftanciam corporis Chriili.quod eft inconucniens aequaliccr ficuc primum.nifiperaUquammutationem lui .magis nam ribi debetur calcus latrix : fed fl lubftancia panis manerec iub fpccicbus illis. modo . Terti6 quod refellit D ThtmM. . quod prius non habuit . Tertitm. qu6dfic impoflibiUs tam prima. . fcd ex hoc non fcquitur quod corpus '\a fe aliquo modo mutetur. Diccs quod Chrifti tantiira . conlecrationem corpus S«lmti$. nam vfus huius facramenti eff. vel pofllt pet fc eire:fed omne quod non includic manifcftam contradidlionem ex tcrminis ponimus Deura taphyf.deGener. 6( iinc ad^u .Corinth.eft poftetior adbu D . Me- probandum fubftantiam omni accid^ntc i materia cft eiTcntiaUtcr prior omni fotma . vt primum fignificatum.aUgis ter non oportcrct fuadere iub illis fpecicbus corpus Chrifti rcaUtcr contineri. vel moueri diuerfis mocibus concrariis. qu6d adu . Prima non . J /.igitur. ncc annihilatur. fidc Eccle- quia nefci- ren? ibi cfle corpus Chrifti. haec enim eft accipit Philofophus 7. iftx .& 14.quan- do fimul adorantui fpccies fcnfibUes continen- c6rpus.quia ifta: fi primam nudam ab omni forma.nen efftnt iJJol»tr^ quiEu- eh*rliiam aJtrarent. fed maneret fub fpeciebus panis. quia cat corpus Chrifti TertA. quia Ttem. fecundum x4>i tcrminat modo. poceft efle fine pofteriori nota .fcd ctiam fpiritualis.vcl ciufdem fpeciei . . fumatur a fi- tamen fpccics quia i.& ipfum corpus afimplicibus. quodeft inconucniens .quod non contingif. quia indiftindc . Qu^ftio II I. praedidta in primaopinionc. pojpbilitute Yt probatum cft diftind. fi fic .ibi honor loli Deo debitus cxhiberctut creaturs. & ideo non fubllantiam panis. tiuiem .& honoremdebitum in £uchari(tia adoratur vt Deus. omni fubftantia. primo rcpraefentant fpccies iftae poft conueriioncm & . Non in diuerfis locis . non .Iicct vnum fit quantum adorandum per fe.ficut raodo. tatem in pofteriori. quod cft panem prius repraelentant fallum ex . ncc hsc mutatio eft proprie mutauo .*quia nunquam ne. probatur .& per confe- retur corpus cfle cvbus animae ex naturali iimili- quens efTet occafio Idolatria:. tUius vero ebrius efi. tionc figni ad fignatum alcerius.Xl.nifi in fpeciebus taIibus. $«fN*A.& Chriftum. led lupernaturaliter non civt line .& ideo vcrumquc adorant indiftind^.de rc- folutione panis inmatcriam teriam nudam. Chrifti de Tertlequi* Ad fecundum Chiido. Tam alim fic cfTet fimul in quam pett»- «Uco qu6d t^Ht furaicur duk.quiindiftin£l:c adorant continens.qu6dad hoc qu6d corpusChrifti fit de nourfumentM uo in altari pcr conuerfionem alterius in ipfum.eflet cibus corporalis. igitur & Ad tertium qu6dcorpus de vfu dico quod non obftante .& Pttmmqtu finttntUm riiieit fecuit- de ex imfoji' iilitate. fine quia . quia nouum vhi habet in eis .quam ficut nouo quod fi tudine . aut igitur . Reipondeo. xf. frimam rs- & ipecies vcl in matcriam fub aliqua forma clementari? -.

piis Aiiflot. fcd quod tranfubftantiatur in corpus Chrifti. quoram . DoHoremin Oxon. quia & dut qu6d matcria prius ipfi concc- fuit pofTibilis cfTcj quam fuit in re. quaj cft altera pars compofiti codem. . efc in matcriam piinis.pacct Extra.ncn elTct iciunus. 670 modo pro flicitcr. Xgd eiturfrhtii.hrifti. qui cll ditiercntia cntis diflindi contia nihil . quid . patct in litera. quod cft i propria poffet alia falfum. quiaforma. per qui(^ formam. gencrali.Trin. & pcr confcqucns ex .Indequanium ad mateiiam vt eft per fe prin.& cap.qua: funt fidei. crrat in his. eft . & fpecies ^u<t efiforma uens.DiftinaioXI.quia & pane in corpns nrmvirtutediuina. eft in a6tu pcr formam.\s cius : Materia prima vc eft indifcindaiigicurfigens.eire in eft. & codem modo iumitur potemia Vno quia fit. Eft igitur tranfubftantiatio panis in corpifs Chriiti foliim cx hoc.vel ipecic.matecia cnira vt quid <S?^.Fide l j lium. *" /"'"""''»• fic to proliibctur clle liattna efl vnum niodo pro principio paiTiuo.Vno coir politi fo[ma.Priraa cnim propofitio.jinda ttU' non fitio eit cius cit AmbicT. tu ali~ quando conuerfus confirma fratres tuos. i \. panis eandem qu6d materiam formsC eilentialiter facic lubefre corpori' Chrifti.quod eft falium dc fado> licct impolTibilc .& nullura aliudjquia quem attingicur prim6 igitur omnino eam atcin- quid. fiftfubie- in duobus capitulis i. hoc autem eft auftoritas vnitatc materiar corporis Chrifti & ponitut dt eiufdemffeeiei. fibi eile.t & ra2reria.(cd S C HO LI V M hoc II. efi mO' .In no- & & froftanls fitljt^in /ii Jei tcnendum cft qu6d fubftantia panis quod deconuerfiq in corpus Chrifti. fe difiinEla . pofitum. Et hoc falii coriclu Ec tji tefii Au£lo ritat. vel cum non Auguftini alia auctoiitas cns.ti anfit''flantiationt faEia .quod lubftantia panis non maneat. (^ eft differcntia cnti$.. mrt. Sc potcnria ifta &iHa.Difi.4. quodlibct al. tura in totura. Ad fondentfritu & & corru- tamen qu6d omnis forma. §luomodf cancum agens primura porelc fic vc c(c quid. vel mo- rum. & alia Air. & quod iliiid clcmentum manct iub . quod panis poteft rcfolui matcnam fub aliqua forma ciemcntari . vt aUus cft diffcrentia eius.quocunque modo iit dum cft. non quando modo omne quod potcft cile.n. cfl a Deo.qux fi-nts i reii.ertvniu$rationis. jtd <. fanguis Domininoftri lefu Chriftimonorat proimpoffibiigitur .qu6d vc quid cft.f .di. trari/mutiito mero.de Sacram.fi tartta vis efi^/irmonis vt inctpertt e/Ji cjuod non eratftjuan- magis «^«"/«otiiwj&c.hie a n. cfTe ia & forma pa- & fequitur quod forma & materia in mateiiam. fa6to .& omnc quod cft.quiaetfi fit Vnius rationis. deinceps pcr longum difcurfum . fequitur Materia om» materia.i. cipium alia ij} . Sed ifra lunc falfa dograata. rcrumdicii c^aod pri>H ipia ptrfi d:fiin6torttm non tantura pcr accidens. quo modo dicimus aliquid.ponatur in alia.qui loqucs & aiJucunlur j contra Philofophii expreflc cipia per fe.non oportct qu6d forma.e(t omui. dc fadto.induccrejpoteft induce- in . difi.Nec valct.igitur. vna talis qu^d fi fubftantia panis remanerct fub fpecicbus.ud agens accingit pcr omncm busjfed Deus ii in Chrijli corfus.&tmktt defum.^.&fcho~ cap. cum materia eadcm Tenet DoElor tertiam /ententiam tnempepHKei^ tonucrti in corpus Chrijli fituili .Firmiier ete matcria eft indiftindta fub aut quia eft omnino vna numero in cis?Si primo non Materia /e e(l "vna ai fedetiam numc.i.fed adus. Alio . Fonit Jententiam ty£gidi) nitrus ohfcuram de rnodo. modo pro adu . .Etdi- Papa cum toto ConciUo credifiit%s. Eonacur in alia .Aut intcUigit qu6d fanguinemfhbfpcciebuspams.c.. rein matcriam cuiulcunque altcrius corporis. fanguincm fub illis lpecitbus. Ita Patres.fi fumcret fubftantiam panis.<]uojit hnc conuerfio .t in compofiti fcd eft . & vini. ejuiafic Etclefia tenet. Me- .de Lonfe. fc princi- dcfinit clfe ibi virtutc conuerfionis.. ibi. fit eis}. dicit tita.quam accipit dc Tencoigitur Ofinio Au Beris. vitii . fuit in pottnteriaerat ^ . & corporis.non propter rationes prvi:didtas. incipit quod nodum eft.dc funMti. . quia aliatua. quia cuiuslibet indiuidui eft alia.4.quara Deusinmatcriam forraa corporis Chrifti facere cara rcdire. modo igitur nullo .licct fint eiufdem rationis. forma panis .& Canone MifTar. Trin. quod efl altcra pars coropofiti diftmda contra forraam.tex. Opinio Mgi- Theorm. & aliud . n:um & quia tunc materia hominis materia. '4.noindittindta.& ifto modo matcria non cft tantiim potentia vt Etifto . Alio modo vt cfl differcntia cntis diuifa contra adum .SeJf. quia antequam creabatur .Trid.quod refpicic gic eara vc clc indifcindta. cnatUnem pottntia igitar ad cns in adtu.ex no cfret.& valdc cxcra pro- videipjurn ibid.l[am. &adducit probationem fcilicet aliquid poteft tranfubftantiari in praecxi^ tranfubftantiatur fanit ftens ? dicit vnus do6tor ibi a quxftionc prima potentia vt nec repugnat . «bjirciiua. . quam late refutat\de ejup duas formae . m^teria & & mo- qu6d alia efi materia mea .vcl adus.cmnihus aliit ro.IV.non vinoin/kngui- Chrifti Perfefrineifiato eorref.Lib. covgrUenti. poteft ibrmari ulis ratio ex di&. quia fit & fubftantiam pa- motum. duplicitcr. fcd qi)antum ad propofitura . quia matcria vc quid cft. vt non deficiatfdes tua.cath.contineri. uina fcd faciendo cam rcdirc:pofIet cam ponere omnino vt quid pon eft.& fid.lcd accingcrecara quia relpicic .c. pcicipiens corpus C. ({\i\a.non rcpugnar.lhi & corpus & quia eft vnius rationis in d6matcriain omnibus gcnerabilibus . i6.nihil habet de propcfico fuo . Pio hacjunt duse congrucntia: . ficnulli liccret bis celebrarc in dic. nec tunc pra:ccr corpus Chrifti . modo.& non eflc eft in potentia. cifiaferfe^ Item .i .eft indiftinda in omni- . quantitate panis ad hoc indiftinda pcnitussigitur & mod6 poteft facere coipus Chrifti cffcin mateiiapanis.& to- in matcria panis flis non pofTint vt forma corporis . ficiPanisin abari Domini lefit » Reuera mirahili : .c^mz prtncipiato pcr fc correfpondent prin- non . Poteft etiam dici licct ita Itcm panisjVt quid eftipotelc. & panis. eft princi- alitcr.quac eft altcra pars difcinguendo iplam a materia. ifta non fequiturtranfubftanciaciojlicucnec ex vnitate homiiiis CuiHS libtt indiutdui frcpria teria.Itcra. quomodo nis conferuaretur. poffet quo raateria corperis manet. & Juntfer tantiira gcnerc.quia matcria ficri & Qj^antum ad fecundum aiticulum. tranfitinformara.a.& principaliter tcneo proprer audoritatcm Eccle- Hatio prinei- taphyfit c. jrrnt- mbiliumfttat C\- & p6ft.& vt panis vinum fiant corpus.quod cft f3. . .qua: pomonitur in vna matcria. indiftindta in eis j(la. effc fub forma afini .brofii in hbro. cuius materiamanec Chrifti eadera potcft redirc eadera nuraero virtutc di- .qua: ponitur in vna ptibilibus. cum dicit .ix creatio ems non termmabatur ad nihil. tm in aHu cimfecr.EcclcfiaoratsVt patct in li efc falfa.quia non cogunt. dep^r piura per fc.cuiusVicario primodixit Chrifcus:i^i^r«gaui pro te Petre . iftam opinioncmibi pofitam ab Innocencio. mea materia eft . cam vc efc oranino iquantura & non . tentia. dij 10. adlus eft confequens falfum. Ecclefia au- & tcm tcnct non ibi mancre fubftantiam panis. .

& dicoy?& adgcneratione. : hominis omnino eadem numero Tunc arguo:materia aqua . eft illo priori non di- elfcntialiter Sc prior vtraquc forma. igiiur Yt fic atungit ip- fit praecifus. fw^ generari.vel quod materia igitur oportet dicerc diftinguitur pcr aliquid pofte- tantum per accidens j & ignis cft mod6 penitus omnino igitur materia ac- indiftinda & vt .qu6d non magis eft vna matera in gencrato eodem. pro nutritionc .& pcr conlequens Deus agct per motum neccC.& poftca in corrupto.vel conucrfio.poftquam non fuit . non eHentialitcr lis & omnino indiftin6ta.vt argutum eft. de tjtta Do£lor ia OxonJjtcan. quz fed potius corruptionem. IV.& nuliuni initrumcntum modo .manet materia panis. . per conlequcns non poteft tranfubftanriarc aliquid.vel fimpliciter. teriam in matcriam. qu6d Deus polfet rcpararc formam corporis.nec aliquid nitur adiioni alicuius agentis crcau pracfupponitur vt materia mum fundamentum . proximum agens aHcuius cftectus motum non agit per motum . igitur in materia panis. hacc eft manifeftadc fe:fed paftiim recipit adum fecundiim effeffi^m nu- cifcntiam frieisf fecun- praccisc fuam nudam fum paifum. vel fecundura exifleni non eftfpfibilis.quia iam c(fe definif. conuerterc ma- SCH OLIVM. Refilutio : pojfihilem ejje connerjitmtm tetalem im ad prtuxiftenSyHnUa mMtatiene termino ad qucm altfoltuitm '.& non de nouo in ea. Jiorai|iis Sc afini. »7S*ptime. ncccllan6 quia materia naturar : eft pri- igiturnuUum tale agens potelt habere ipfam pro per fc tcrmino. bus poft confecrationera . a Deo vc principali agentc.quia non polfunt aflSgnare animam terminum formalem illius tranfubftantiationis quia fecundum eos. opinione. tenentis Tnateriam fitbmodo qtMntitatiHO nihil ipjt Jionis. aAionis 5 quia enim non prx- & formam in formam fcd omnibus principiis aliquorum in fc diuina totum conuertitur in totum. agere per moied omnis creatura eft inftrumcntum Dci pcr confcquens in eadem materia omnino indi16.i^. Item.qu6d fiat tranfubftantiario. quia poncrc formam prjccxiftentcm de nouo rccipi in aiatcriam eft ponere fufceptiuum fimul habere formam & non haberc eam . .probatio fua de agcntc creato. ftin(5ta quod eit falfumjquia fic eadem materia om- nin6 indiftin(ftaeflet fimuL fub forma generationis. non tamen fequitur qu6d fi ponatillam alibi .neccoMuertercaliquod totum in aliMaferla frtquod totum .& corruptionis. illa. quia facit dc nouo matcriam .per contrariz.fed przexiftentis S*xt». quodtamen non prsexiftebat . quia ifta matcria clfet magis materiafua.non eft tran- fubftantiario.nec diftinguitur pcr formam rius. fed fufponitier ad quia forma de nouo induda poteft haberc pro A3ionem <ju3pcr fe termino formali fuae attionis. & Itcm.quis fcilicec riatio. quia tunc generatio termini terminaretur ad nihil . conuerfis Yirtutd re panis. agentcjigitur qu6d rccipit aliquid cxillentis cft . ideo in quidjcft & afini. QVantum ad ifti! articuIii.quam ttanfubftan- QVantura ad tertiura principale. poncre eam in materia panis. cfto qu6d materia fit eadem illorum. fccundum lc . & quod omnis crcatura fitinltrumcnDei in agcndo per motum j quia Deus poteft lccunduni cuni . nouo poni ^jmo & forma corpo- non poteft de eorum materia «ft penitus indiftinfta . nifi quia motuip. . .ti»tio infrtle eft elfe fionempartialem fieri im- in pracexiftcns . non valet.igitur & modo hoc . Iftud cft impoflibilc frthnbens . ltem. : corporis fit penitus indiftindla. vtin materia ccrtum hacc conuervocatut gcncratio :fed Deus nihil prxfupponcns fuac adioni. nifi quia motum a priiicipali indudi per fua materia. »CM9r*cip*re. vel conucrfio. Itera .qu6d non poflit attingere materiam nudam nam fub illa rarione .led . quia panis non manet igitur non eft .I & Quxftio III. ariu. quam fi panis mane- fuac fupponit matcriam. quia fieri OSatiki ifta & formam no» fotejl e»m ae cum in agendo.quod pollca dicit. fub qua pafliim recipit adtum. illa 671 & manentis erit generatio. Sc mod6 cft fub forma corporis . eftibi corruptio. & matcria corporis Chrifti: cft enimquod licet Deus polfet reparaformam corporis .conuerfio c conuerfo At UMtrriM efftntiaiittr tji form» frior. vbi aliquid adgeneratur pracexillcnti .& gencratio.refittatttr clare addenti ejfe terminum cottuer- & e^caciter . fi non cifct.dimittendoigncm . verc priuatur forma panis. dkm rnjtm agens attingit paffum . Sententia JlgiJij . materiavt quia prius cflentialiter indiftindum . . non habet eam fi igitur matcria panis . vt arguitur de & acrc. ideci poteft lihet agtntis conucrfionc partiali conuerterc formam in for.creati. quia impoflibile eft conuer. nifi k tantum concomi- 4 tantcK tantrr ejtfub ffeciebus.Jed acqMiJito faBa in tantmn refpeSu ex- trinfeco. in dicit tum tum non tum -. tranfubftantiado igne .& . cundttm ^ttid.& omnes. & materia potcft. & formalis terminus tranfub- 19' Ani-ma ftm lum concnmiftantiationis iftius. fi eadcm lit materia omnin6 indiftinda vtriuiquc.fequiturex induftione contradicitfibi . inquantiim cnim practxiftit in ea habet camiinquantum poteft rccipere cam. .fubiedlum non ^iHt». nontamen propterhoc iequitur tranfubftantiaris Chrifti fit in tionem agit aiiquo inter quia matcria . potcft habcre materiam pro termino pcr fc fuac adrionis. tamen licct .non polfunt lcuiter affignare ponentes tantum vnam formara in homine. SCHOLIVM III.animanon eft ibi fub fpecic. . potcft habcrc totum fio partialis pro tcrmino Poncndo cnim formam corporis Chriftiin materiapanis .igitur magis ret in altari.Texiftentem. Fartlalis conuerfione totale in pracexiftcs. Tertii. Aliter declaro hoc fic:Illud quod prsfuppo- quiritur. forma funt fimul Item.quod eft impoflibile. fed non forma. fed corruptio . quia lulceptiuum habens formam non poteft a quocunquc rccipcre illam formam . indiftind^a recipit formas contrarias.per hoc igitur forma ignis prap- Item. qu6d omne inltrumcntum agit pcr mo. & aercm.dico qu6d poflibi- 18.quia poflibile eft fubitantiam pr.rcaliter vcrobique> lub forma ignis (it ftinguitur lccundiimlc . quia. quia tunc elfct dc nouo in materia. tranfnbftnnfcd non partialem .loquamur de matcria panis . fi totum przfuit. fi ponatur in materia acris. motum. Agrms nttin gttft^Hm Item. pr^fuit lub forma panis . nihil de nouQ acquiritur pracexiftenri j fed in totali tranfitione in praeexiitens nihil nouum ac- quod prius fuitigitur.pcrtc . & roam prxfupponendo materiam:& magis idem.quam in ifto generatoA illo corrupto.

Si tft corpus naturale per qua- litatem natural em omnis quaUtas .potcntialis rct pedu anima: inteUedias . pus dc iftud cie animalis rationalis fumptum .& per fe. qua induda totum tunc eft in genere. dens>& conuerfionc fiCti panis in corpus Chri.inquam. .8c calor modum fub- » emmrfo. . (fr non anima vUo modo.fi ptivn» fit qux Jecundum ipfum. illud cqrpus . c^ anivt dat elle corporeurn. & habetur forma in homi- ncab intelieaiua .& pcr confequens nihil terminat prim6. eft . /ri- Contra modus fit . ifto & tcrminus ejfe & tunc abfolutc uum. 67Z tantcrjnecpoteftdidpanis conuerd in mateham nudam . moda totaliter conucrtitur fubftantia panis.6 & ad aliquid abftradum per intelled. io. non eft realiccr cxiftens. nifi compofitum CX materia & forma intellediua. . impofli- quac dicit qu6d compofitum iftius corporeum cpnuerfionis .IV. nec aliquod<^. r. DiftinaioXI. aliud a materia.i- Itcm .Non poteft di^^ forma fubftantialis materiz primae. vt fi dat eji corporeum.po- modum quantitatis. dico qu6d Ad fecundum EHtharifliH.& in fpe- fe quantitatcm.D' effe intelle6). nullo impoflibilc idem priori quia quod eft prius. Refutaturprimo . Itcm . Sed iftud nihil eft . quod eft altcra pars compofiti hominis.alibi dicit qu6diftcmodusquant}tatiuus eft derclidus a quantitate in materiaTunc arguo j lUud .quia tunc . igitur . terminus huius conuerfionis erit cns . . quac funt panis pcr acci. in triduojifuiffet hojlia in corpus . Dico igitur qu6d primus tcrminus huius conuerfionis eft aliquod compofitum ex matcria & cor- mam corpoream organicam vltiraatc difponituc materia ad fufceptionem aniraae intellcdliu*.hic a n.non ficut completura indiui.nifi tantum concomitatiuc.Adfrimiini frinetfaSe. habentem mofitum. tjuin det eife viuum. quia conuerfio terminatur ReiitttMr fri. &: . aut igitur per formam naturalcm propofitum. fiat e£t & dumcorporis organici. & Vhtut etmpe- * conuerfio in materiara igitur cpnpcrtiturin nihii. tanquam in primum terminum conuerfionis. vel compofitum accidentalcquod eft inconucnicns. Stntentia formafubftantialinpn inteUe<aiua. in triduo mortis anima non dabat aliquod e^ materiac corporis Chrifti . aut aliqua forma aliaab intellcdiua.irformaeorduum corporis .fcilicet conuerfio . & ita anima intcl" lediua eiret perfe terminushuius conuerfionis. cum quo eft idem caufaretur a po- illud prius .quac fic tunc rcprxfcntant naturalitcr ficuc 0f(identia iu prius>fed non ex inftitutione. ide6 panis conuerfus in materiam fic quantam. naturalitet quia non immcdiate fi in corpus naturalc 21. imfHgntt ^gid. vel ad corapofi. quod dat materiac. Jhom. quia fuit fc' fccundum vUumfj^ . terminum conutrponis panit tx vi verhorum rna tia effe cornpojitum ex rnattria . vel forma compofiti prim6 terminantis conuer- fionem iftam . vel & compofiti non)|funt plures tales form«. eft pcr fe terminus conuerfionis. Si eft naturale. i^. quia pcr iUam for- pus mathematicum 2t. nihil-. vel & pcr confequens tcrminus conuerfionis panis eft ni- nihil . ritm remnnlt uerfi. fuilTet vera riftia. . ^enretitia. frifri. Infauorem huius Jenten-' adducit Dofior in Oxon. fubalternura . cjuia anima in rt non dat elle corpereum .licct inquantum generat carncm ftantiae habere teft in lit i de ylnima. igitur requiritur aUqua aUa forma compofiti terminantis prim6 eara. quia materia nuda non eft corpus. eftin omnibus . poteftdici conuerti in Sententia D. vt corpus cft quoddam genus foreitatis efi includat cum illud pcr In tridu* mortis fuiffit parata.& non vtdatr^intelleAiHum. prxcififlimc accepta turfionis *fi modo eft . corpus Chrifti. pct confequcns primus •. vt pars. aut eft corpus mathema- bile eft iftum Jtftit.quod pr«cedit. hihfi cft aliquid .ratiomhuSf &Jan^orum authorit*' tihuSp.vt forma. vnius materiae . . tunc fequitur propofitum.igitur quod eft idem prio- * ^"° "°" depcndct illud nondepcndct . priorcum quantitate modum elfe idem cum materia.quia intelleftiua eft forma totalis . . & c conuerfo caulatum a pofteriori dependet ri . dat fic omnin^indiftinda stifHfd. elfe .& anima intelleftiua. qu6d maceria fub Ariftor. fequitur qu6d tertBi- duplex ensper accidens. Thomt .& tunc idem.& forma. Alia eft opinio prffcifi/Iime acceptx.vel naturale cxiftcs naturaUter?Si . fed corpus .um. quod ponis . ad aliquid realc exiftcns in re . Refolutio Doitoris . htc k n. Itcm . triori. contalis panis rcmanent accidcntia adhuc fti . cft idem cum materia igitur vel cft aliquid . quia tunc non ellct tranlub- modo ifto nus eius ftantiatio. & per confcquens compofitum cx raarcria & ifta forma erit terrainus per fe conuerfionis.pcr quam corpus eft in proxima diCCtmfoptnm pofitionc vt animetur. & non vtdat vt ver6 anima tum quodpoteft habcrc rationcm terraini . manfiffet ibi . quia illa non eft ibi.nec potcft ^nima efle forma eius. genere Subftantia. fed aliqua rautatio accidentalisztamen DoAore hic a praedido dicitur modo quantitatiuo eit primus terminus conuerfionis iftius-. nec in accidentia . non poteft caufari a pofterioti Caufatum i M^telTe^idi ^m €Mm & praefuit eadcm omnin6. vel laltem inclufvis in per fe terraino negant . dico qu6d coUcfto panc coUiguntur ifta .ponunt enimqu6d aliquid vnius generis pocelt habere modum alterius mo- generis. fpccies iUz panie Ad fetundi.ab eo quod cft fibi idem (cd effedus caufa.Lib. terrninurn conuerfionis panis ejfe compojnum ex materia &forma corporeitatis. igitur anima nuUo raodo requirituc ticum. quod elt idem priori . fi .if.Secundo pyxide. Ouam neceffurio admittendam ejfe .fequitur quod terminus cft iftius con- ucrfionis crit cns per accidens. Euchariftia . fit quod ifto falfum eft eft jarmafubftM- "* "* SeeutttH.igitur eft forma accidentalis &. .fed homo habeat tantum vnam formam . fed lecundum eos iftc modus dcreUnquitur a quantitate in matcriajigitur cum mate- fteriori ria fit aequalitcr . & tale compofitum cft in ex mattria generc SubftantiaE. ^ jtj matcria. Vtrum ifte idem materis igitur materia praccififlimc acccpta eft cor- ygi nonjf. & perconfequens modo potcft dici jnateria fub ifto compo- totii & organicum. pra-fupponit quantitatem ^ctficit raateriara . vel realiter manet cum ifto modo. . fedaUqua DeSortt. iftam conuerfionem . a fua modo dependct a pofteriori.pars.mo. HOL S V I M V. pus. (juatuor ar-m . Nec iftc modus in materiaell.qu6d compofitum ex materia.fed in vera lutha» triduo fi fpecies fuilfent confccratae . conuerfio in cor- primam Terimnui tt modo quacro. ex materia. & in corpus ifto terminutfri- mus tonuer- fionisfanis.necf|^corporeum. forma mixti. late prolfat in forrnam Oxon. non . quod ipfi quia dicunt ipfam tantura ibi efle pec concomitantiarti.Tof eonuerfie.Metap/r))/. .ficut di&erentia iubftantialis habet Kidetur in 4utrt modum mccidentii^^ ^^^ qualitatis 4. Ad primum principalc .qu6d fcilicet fitalia . gHTnenta contra forrnam corporeitatis. aut igitut fola matcriapraccisc accepta.

i . cum dicis quod in omni muta- ne Ec formanon annihilacur manetinpocentia matenaE. vel vel eft ali^uo modo aliquid ipfius.AEgid TW.quatum concenta nos naturaliter . fit nullo .1 .quod priusnonfuit.vel tas panis eft verum dicere quod aliquiditas.& contra Philolophum i. «rM. non eft Z/irum .m. quando conuertitur in corpus Chrifti. & c conuer- {o. tcncia matcrja.%onm. ficut in JJaptifmo fic ablucio in aqua facramencalicbc . ^auttttMm.ex ^..conacnientcr e/urit.nec in alio citer ajinihilatur i .inquod conuerticur. fimpli- fed panis poft conuerfionem fecundum fubftatiam fui. QujEftio III. ab codem. to- fed forma panis tranfubftan- im6 conuerfio frlmum »ffirmMiinMtiu quia tiati . nihil prsfuit. quod cft inconucniens. ^^ tertiuni dico .fi ideo fed hic concurrit ai^io diuina jUvltimS.quia nec Iapis. ati<jualitaj corporis.timin. fed igicur caufa conuerfionis fccundiim omnes.J J. quia pan^ poft conucrfioncm non manct.i. ^ ifuinum.agens adtione naturali poteft educerc de pocencia inateria: omnem formam educibilcm ab ca : igitur fi forma corrupca clTcc in po- . Sed quomodo mancat.&i. patet refponfio per prxdid^a quod & forma mixti. non quancum ad terminum mI ^nem . indi- & noh habec panem .. qua alias folemus ablui non racramenulicer. quod nihil cft in fe. 1 1 ^uia efi rtfutat tjna- tuorrationihus claris.vt in corrupcione . 673 cemeduntur .igiturin ifta couerfione cotali panis in corpus.nec ih cotpore Chrifti.fecundiim quarum vnam manec . cocpus per aduentum eius in ipfum .fed manet. vcl materiae jigitur totaliter annihilatur. SCHOLIVM I.srt. vc- tiacionemi C»»uerpo elt mtaatio im- maneac vnum corpus ChriAi myfticum . Itcm . ita reprsfentantrpeciesmultorum granorum corpus verum Chnfti.licct nihil eius in adhi rc- (lalum i.Capr.terminus adqHem includet non Keiieiturfri.. &fecondum hocf. vt termino k quo.producitur vt tcrminus<i</^Kfro. .fe(^uerctur tione x.rei}citHrtribus claris rationibus.qiiia totum conuertitur in totum.ergo non annihilatur.f.l.^. Antccedens patet . yTS.Ph)Jic. totaliter annihilatur.f. qu6d ficut panis ex mulcis verum . cerminus a tftto annihilacur .Corintti. quantum ad terminum a ^tte . qu6d verum rmlittr refrt' duti.vbi forma rei corrupcac fimplex. i) ifta conuerfione annihilarecur panis. & & in potentia noaterix . & forma in for- fgitur. Hanc 1 0.\inid ejuem accipit aliquod e^e . couerfione fubftaciali cerminus adtfuem includic non effe termini a tjuo.ttliHS vero cnim infticuit Dcus cor- pus fuura deberc percipi in ilUs fpeciebus. non maneac.quia nec eftpanis .c^ j4.in quo eft aliquid fubftantiz. vel conuerfione partiali. quae facit corpus fuiun praffens fub fpeciebus.f. vbi vulc qu6d Dcus caufa annihilacionis rcL .aquo eflcc ifta conuerfio panis in corpus Chrifti. lubftantialiter nutriunt . igicur annibiladonis panis Qjr potcntia fubftantiar. quod ab agcnce adiioeadcm numcro de potentia matcrixjportquam corrupta eft . Suar. quia manet tcnetur ab omnibus. £hrifii anmhiletHr panu? T. in corruptione.cocalicer annihilacur.\.hU nrt. eft quod cft concra Au.^. ciim dicis qu6d conuerfura in aliud magis accipit vbi ilHus .\.nec aliquid in aliuda corporc Chrifti.i^ f. Dicit enim vnus Do. fed vcrfio incipit acota fubftantia. ST i o crcationis cft terminus^ fKo annihilationis quando totum. ita tcrminus adtjuem Deus JE ffuartufn.^i. epiodammodo corpus Chrifii.^ lt. Ad aliud. Tcr^ nutriunt > 1 ehrius eJl'. qq. igicur mult6 magis in conuerfione cotali > vbi cocum cransfenur in cotum .&c. quam c conuerfo s dicq Jdem HHmfr» etTiuftMm nt fonji n»tM~ prq:cer harc ex ifta rcfponfione fequicur propolicum.Sentetia Agidij a num.& magis. Contra ex Ambrofio .-!. fiue aliqui- corpus Chrifti. ^^ quartum . fed tocalis conuerfio vnius in aliud non eft calis mucacio.fed fubftancia pa- nis przfuic mam . Item. vel aliquidicas cor- poris Chrifci eft eius quod fuit fubftantia panis.non aliquid aliud ab to.^ corporis Chrifci habebic cundem modum Cocr^in omni quod eius. Pacet pci Apo* tini Si dicatur quod non annihilatur .ni% m comerftone panis in corpus Atenff. & Quodl. Sententia Hettrici. rum cft de mutatione Philofophus concefHflet cranfubflannon dixillec eam cire mutationem. corru- eft quantum eft ex vi conuerfionis. erat fubfclcia panis.in tranfubftantiatione. •^UtiHot Ratit md tfi Jtem. & ddterdum. quia panis totaliter vcrtitur in corpus Chrifti. AmbtoC vt in aliquid pofitiuum.cuius .Richard.text.9 .de£eneratione text. f. vhi priiis non fuitj ic ideo non fequitur conclufio. $«timdim. non annihilaturjigitur eft aIiquid. . quia & aliquid corrumpicur. quia illud augmentatur. Ad aliud. fic concedo eflc realem conuerfionem . igitur tie prticedente. Vide ipfium in Oxon. nam quod prafuit & iliisvbipriits ifti nem nihil cius conuerfioni. fecundiim aliam corrumpicur i igicur fi fecundiim uidua!i$ annihilacur.creatur guftinum 8 IV.diuerfimode a diuerfis ponitur.i.& quancum ad hoc eft firaile. & poft conuerfio- manet. Si *°^^™ accipiatur tranfuhftantiatio pro mutationc impropria . Argttmtntm . Tertium. ficut gencracio.tjuia manet materia nihil ^utt/Iio- ftfitum. quacft. Sc parcem.vt materia in materiam . quod conacrfum cil. qua: nullo illa.vt illud fic fit quod fuic panis. terminus a qtto annihilatiu:.nec aliquid aliud huiulccmodi:igicur eft aliquid aliquo modo incermino adejuem couerfionis. quod panis HIcnoncercum annihilatur conaerfionc in eius in corpus. i.panem non anniiilari & aliqu:^ ipfi tommu- nisin corpore Chrifti. propric di£la .quia tunc augmentaretur eius>nihil eft in fc.T>.igicur modo eftinpoccncia materis. & granis coUedtus repra:lentat corpus vna Ecclefia cx mulcis fidelibus frofriM. dicencem qu6d idem corrupcum non poceft reparari dc nouo fecundiim numeru.*rt.^uem generatio- igicur ficuc cerminus nis eft terminus a ejMo corruptionis.Ofinit Btnr. . .quiaquod conuerftmi eft in aliud. V6D __a^ fic . in corpus compofitum ex matcria modo manct in pcio .ThoB«i q.fi Itcm quarto fic : crcacio Sc annihilacio funt mutationcs oppofita: .& n. ^i. naturali poilet educi caliter annihilatur ecfi fiiffcmp».Aog. Sc bibuncur.jIUms vero Contra. Aor qu6d panis poft conucrfionem non eft nihil. iicut panis Sc vinum. fed tantum . quia termini funt oppofiti. eius manetHinnihilatur.nec lignum.t & alioruTnJdto tton annibilaripanem.Palud^j. Htnr 9«««// 9.^. ad . eirec annihilacio panis . & . D.9.

ica poteft annihilare vnu finc alio.& annihilarct ponerctcorpus ChriftifubHUs fpccicbus folis linc fubftantia panis . tanturn de ejl modo loijuendi.habcnt lubieftum communc. quia tunc poft conucrfionem panis eirct contingit fubftantia corporis Chrifti lc quia panis nihil . crgo cuius ciiis eft alia rcalitas. An- gelus.Maior. talitcr poft nunc poft conuerfionem.quia nihil commune cft v^riique tcrmino. & ideo fubftantia panis ImpugtiMtur quod panis non SecitKJ]^. Dicitur tia quoa -.Lib.non annihilantur.qua- poteft conuerci in fpiricum . aut igitur fubftantia panis .^' a^rt vtir. quia non manct poft aut fubftantia corporis Chrifti?quod non eft vcrum. n. tur in corpus * qu6din conucrfionc. vel lignum. &partu Do&orin Oxon.reris quod cft fecundo modo fic. habet nunc quam prius in fc . Res verb fecundum opinantem iftum. mo- panis in potcntia corporis Chrifti ficut do manet poft conuerfioncm Vernm ejKtjtio cft res. nec aliquid in ratione tcrmini . . cft in fe .ied termmus a nihil.Et func fc tranfmutabilia.quia non conucrfto accidentalis.Jicut terminus a quo. 674 panis ficn ejfe rationc tcrmini a e.<jut. . corporisChrifti aliquitas pa- cft aliquitas . . . Ttrtth.cuius quitas . &c ima^imri. iftam qusftionem rcfpondCo ifta . quia : mancrc . Item jiliquitits m^ fanis noh ntt incorpcrt modo aliterfcmodo habct ali- corpus Chrifti nuUo . aliquitas altcrius CtrpMsltuludit n«n *Jpi f»»is.habcnt matcriam ciiif- confcquens cft falfum. vel munt mantc totum. nunc quam prius .Confcqucntia cft manifcfta . vt tcrminus cius .IV.fubitSum tS^ . cffct . igitur nec alitcr habet aliquid in eo tunc quam priusjigitur. ipfius panis poft formaliter . im6 inquantum fc tenet ex partc pcr fe intcr oppofita .& pcr confcquens non annihilantur .RHbionyAlbert. non eft annihilatio panis.Metaphyf.Jl. DiftinaioXI. vel per accidensfnccedat definenti. quod eft opinari\\gitai fi panis poft cpnucr- fioncm uerfo tate tate . Item .fed rent fubiedum pritM. quia ficut poteft creare vnum noti crcando aliud. videtur verius.panem nen aHnihilari.(ei -vt . opinor.ncc Si autcm dir itur res reor. ijuo creationis elt & non ens. Sententia Bnnoris^defitionem panis non hilationem.quod non eft vt fubicdlum . aUquitas corporis Chrifti. art.. quia aUter non dTct .dr cjuodlih.Occam potcft rcdirc poft non Terttk t6rmini magis impcdit mntationem. quia nihil habct corpus Chrifti iHlc.nifi habe- nis eji ejl .xi.vt materiam.nihil enim commune. Mutatio tft inttrofpojita.<jttiacor' eijitccedil' tix corpora Pem fotejl critre -vnumfini * lio ita manctm necverius .ynde Sotus d.vt fubie6tum.nifi annihilarct omnia corpora. primo modo a & tunc lcquitur vt prius . momenti dcjitio eji . cft & per conlcquens . Lychct.efto autcm conucrfione panis in corpus ret Auiccnnam i. fequcrctur qnod Deus non poflct annihilarc vnum corpus. facit pcr fe ad aliquara mutationcm. fi quam habet nunc quid aliud in fe priiis nullo .quia omnia AD excedit : & dum ajferit ad annihilatienem reejuiri tjuodnlhilperfe. quia quantiimcunqucdcftruatlapidcm.vt matcria in matcriam mam alitcr ha:c . quod eft terminus ad (juetn 8c panis.dtim ait boc nonpojfe ttneri citra errorem. corporis. Stcundi. quia mutatio cft conucrfioncm corporis Chrifti in ipfum. quia ad terminos oppofitos.vt probatum elt igicur cx hoc qu6d ponitur talc commune corruptio . igitur &anteccdens. fcd vt fubieiftum eius. pcr cft alia & eft res aUa ali- quitate.quod non cflet. & poft vt priiis.hic infcholioad n. vno modo dicitur a realitate. quia manet aUquid communevtriquctcrmino conuerfionis.quam fi non poncrct ibi corpu$ Chrifti .mancrct tunc fubftan- vt patuit.4. ncc in alio. &proinde defidi ejfe. Cub qua includitwo» .& c cou' panis poft conuerfioncm eflct res aliqui- illa aut ieitur res difta . nihil commune requiritur hic communc in rationc tcrmini magis impcdit quam iuuat. &c vnius rationis.fed fubftantiaUsjfi iubftantia .fed mancntin poecntia matetiaE aliquorum corporum . autelTcntiam panis. .igitur iic manere non impeditannihilationem. Item.in nA. quia corpus Cluifti. Alio modo a reor. conuerfio circt generatio . fi panis poft conucrfipncm in corpus non annihilarctur. quod non cft conuerlionem. Chrifti poft conucrfionem nullo eharijiin.p. vcl impofllbile quia talia fuiit opinari Itcm.illud pcr fe cft aliquid cuius per cft fe albedo . efi. quod . alii^uid 8c AUic«kina Res /*«*»4itm HfnrlcU dupliciterett' fititr. ftens fub ilUs fpccicbus eius in corpus exi- manet in Uloinpotentis. panis.hic velfic teneas. creationis & panis .& impoflibUe-. fecundum eum.lo.i. quod reali- panis poft conucrfionem hac aliquitate habet efrcntiam fuam adtu. non cntitas vcl annihileitas . aut cflentiam corporis Chrifti.{cc[uitm 4« StCMHd» epi- mio ^gidi]: alitcr. vnius fpecici non funt per communc igitur non vnde illa.quia totum tranfit in panii Hullum & forma in for.c. qus communc. non potefc probari conucrfio vnius in magis annihilatio. jtil.nimit eorpus in fpiritum.cum corpus includat »0« nis in non fob niliil altctius cft ca- ejji ^ de- firHtre> dcm . quam" chima:ra . qua panis tranfubltantia- C hrifti .qu6d non annihilatur conuerfum . rhodo pancm.Scd fi fic ellit. non vcrius tunc mancret fubftantia panis.fific negatioin corpore Chrijli.fiue negatio . Itcm per cft tcrti6 fic-. aliquitas corpo- fi Jltthens *li- quitHtem aliqua ali- fe illa aliquitatc illud per fc formalitcr albumillaalbedincjigitur eft : aut igitur non accidcns. fcd vt tetminus. Et huius ratio eft . quia creatio &c annihilatio *''• TermmHs * funt mutationes oppofitac.ue. rerii.poJfe diciannihilationt7n:idcjtu magit non Itater(ent. In illa com- Jn eonuerjion» mune manet. extra omnmo ^/^ ^ termi- gcnus non nutz^ queni exiftcns in aliquo ence pofitiup. corpus. impcflibi- funt conucrtibiUa C. confcquens eft manifcilum . cjnia terminus ad ejfe hacc eft ratio. quod Deus vt dicitur a panis poft conucrfionem non cft magis ens . quod dicitur.t^. illa igitur poft -.quiamanetin potentia mate- pus communis fibi & corpori Chrifti . quando ponitur fub illis fpecicbus . fcd corpus modo alitcr fe Chrifli in tu. pertinet ad mutationem. opinaris.<fuia tcrminus perfe defitionis eius .adn. efle pa- & per accidens ex Vei voluntate ^uod fuccedat cerpus Chrijii. |«/l Chrifti ris fit lUa aliquitate panis sliquid. aliquitas fi tantiim vnuVn mancat. Concra. potentia matcrii corpus Chrifti proprie lo^uende rc fpiritus SicHt annihilatur to- conuerfioncm cius in corpus. quam tunc mancret. arguo fic: communc non requiriturad mutationcmiin ratione termini . nis nec aliquitas vnius cft conucrfioncm pa- fcd magis ejje panis.contra hoc.t.&c per conlcquens ifto . lubftantiaaut accidens aliquid in crit ? vt conucrfiontm. icm aliquiditas cum illo.Gahr.tcnst .citatiin Oxon. nec amti- qucm annihilationis eji pura negatio extragcnHS. quod prius non habuit. fed SCHOLIVM II.Tartaret. vel res . aliud. quamdiu mauent ia potcntia materia: aUcuius vnius. \4.

eirec le magis omnia conferuare potcntia abfoluta omnia nifi tiem oJfoJitM. lius refpondere . concomitanter tamen tcr- de altero . cari ri piendo extrema propofitionis in rcdo cztUTpanis rarionera . annihiiarc & .ancequam fequatur cius annihilatio.& notaiHrhahitudo termini ad terminum. d6 terminus cius ad <juem non elfct nihil. non quia ilfit in fubicdlo communi . Refcluh de modo lo^tiendi.cap. verbum Nec ctiam poteft fimiliter accipiantur in refto.Amhrof. altcr priuariuus. fine aiiquaconautem non concur- conuerfio alicuius totius in praf cxiftens runt firaul duae mutationes.alia a«w "fe panisad f^corporisChriftijtunc circt diffici- fic. Vnde tcrminus adtjuem corru- Terminus ad vel ncgatio extra genus. . led in aliquo pofitiuo. In propofito vn» eft non oportct enim conuercacur in po.qu6d iUud. ejfe aliquo pofitiuo fubftrato.&tranfubftanciacionis. dummo- (|ueni cerrum ptionis non . enuft.& per confcquens co- <^ e contr». deitrucrc.quod falfum eft. vnica mutacio habens duos terminos. fiue panix fttitcorput Chriftr vcl panis trit corpus Chrifii. quod eft inconucniensjigitur non eft in propofito nifi . Dehoc Damafc. In propofito autcm vterque terminus eft pofiriuus . iftae per funt falfae. quod Dcus annihilat rcm non pcr aliquam aAionem pofitiuam .in quem con- uertcretur.quod nihil eft. Ad tertium .& ruptio cius in materia & corruptioni . eiret in aliquo pofitiuo cum igitur vt pracfcinditur ab . ficut poceft corruptio praefcindi .c.qua: pra:fuit. nihil.extra genus. gcneratio. dcm modo comparando ipfam ad corpus & uon poris Chrifti termini per je quia tunc produccretur corpus Chrifti de nouo. igitur in ifta conuerfionc non panis annihilatur. cjtum tranfuftanriationis cft negacio quxnon eft negario cxtragenus . AdftcSdum.reBoftgnijieari fer ver. nec in fe. cor- qua: fubcft gencrationi. 7' Refpondeo.quod non . fit . quod corpus Chrifti . qu6d in corruptionc elfet annihilario.i ^.igi- omnino non ens extra genus in nuUo exiftcns Sed quando panis conuertitur in cor- tur terminus<K^^Kfff7 annihilationis erit tiis tfi mhit.fequitur qu6d eius conucrfio erit annihilatio. lcd negatio in corrupto forma.quia non folum potefteilc non funt fimul du£ mutatio- & alia.non eft annihiiatio propter hoc. fubtraftionem fus conferuationis lat nonccn» . & potcft idcra efle terminus a ejuo an- concedenda «'Utationcquia in omni alia mutarione primi termmi funt oppofiti. icrne manente .ficut raciet in fine mundi . vt panis faSlut faUae funt. nihil vel . pofitiuo. quidnon cfletannihilatio. per verbura cllendi nullms temporis . fit praefuit. pus Chriftijtcrminus «^/g^wfw cft corpus Chrifti nis. quam eflctmirabilior produiTHo.C»»Mer/i» ttt tionibus poteft ha»c conucrfio verc fignifi. accibumeScvl. Jldprimum Jffi*cii»le. fi annihilatio panis .ijMel}. panis cranfit in .in quod conuerritur . & generaiio fimul concurruntin codem inftanti > & hoc ide6. poteft tamcn dici qu6d non fe- quitur panem noh ad negarionem extra genus. non habet terminum ad^uem primum negarifed aliquid pofitiuum prim6.unum Z^. tradictione. jtdRstie- Audtoricas autcra Ambrofij in negario. cum arguitur qu6d nihU formac Ad ttrtium» corrumpcndae manet poft corruptioncm. Ad fecundum dico. vcl eft corpus Chrifti Nec etiam poteft .fed poflcc tamen Deus dc -. poteft prifcindi a termino pofiriuo. qu6d in tranfubftantiatione . quod eft falfum in propofico.quorum vnus cft pofiriuus . quia omncs iftae fignificari verc pcc vcrbum liustemferis. igiturannihilatur .Ad hoc qu6d lequc- criarain tntt- nihil eft in .non pojfe dici . nec in alio cft aliquid : Et conccdo.dico qu6d illud.Corin. aHo qu6d panis poft conuerfionem eft nihil in lc.5cide6polIet Deus de potcntia abloluta fepararg vnam ab tantura elfe terminus crcationis ad<juem. dico qu6d Deus non cft pcr fe caufa annihilationis rei. quia tranfubftantiatio negario & in termino pofitiuo : tunc efTet dicendum qu6dfiacr corramperetur in ignem .quia cirrupttent fianttuione annihilatur nes.vnum horum dicitur fic corpus . 1 . tran- dux mutationes.Refpondeo qu6d non fcquitur. SCHOLIVM Sed quandpinfers . & corpus Chruti qui funt terpofitiui.ad qnam terminaturcorruptio.^ . & ide6 non uum . quae de nihilo fadta funt. non prajcxi!iens. elt. Ad primam eft vidcndum quibus propofi. vcl ner^timem » illi maiori qu6d quod nihil ell in fc nusannihilationis returipfumannihUari fed tcrmi- •. non eifet corruptio acris eius annihila- tio.^ quatuor termicotruptio du^ funt muta- ni:generatio enira ftfttrarege addere . eflet in propofito conuerfio corporis Chrifti.nec in aliquo derelido per conuerfione«i. Ih trttnfni- ftjitiui. pet quam omnia tennifi ma- faluat. duntin nihil . .igitut annihilatur. fiue di- quia omnes fignificari ficndialicuius temporis cerpus Chrifti .qu6d corruptio. & per hoc difFeic hac mutario ab panem fciliccc iTiini omni .6c nihil eius manet.vel vcrfioncs.vt generatio.Non omnis.panis velpanisfiet corpus Chrifti.on efl negatio tioneshabentes quatuor terrainos.quia ep forma:. TtrmtnHS tnmihilatiemis e^ negAtie txtrm genus. Qu^ftio IV.circa Euchariftiam. nutentiaDei conferuarcntur. fedquia cft la eft annihilari . conucrfionis talis comitatur negatio pa- finipliciter non ens & mcranc- gatio extragenus-..quia terminiis corruptionis eft ncceflari6 in aliquo pofi- tiuo enim non . eft nihil . ftionls i.ne fluant in nihil quia ftruand». oporteret dicere illud.lib. iir. fi vere cxtrcma dicatur .ncc conuertiturin eft fi . cuius nihUprxfuit. totaliter Aliter potcft dici .d.& conuptio. 1 Sed fi dicas qu6din illa conuerfionc vcl It^itntl*. fed per Vtus Minihi. non fit in .fcd ali.foteftverei» SEd vlterius Rcfpondco qu6d non potcft vere fignifica.vna ab effe panis adno» efe eius. quia tranfubftantiario tr^tnfuh fiant mttonis tfi fOjltiuus. vel poteft cfle corpus Chrifti 'yfed tanitt'» in obUauo. quia tunc oporteret acciperc duos tcrminos tranfubftantiationis. Adquartura.fcquitur priuario.^.<^ conX . panis eft . igitur fimiliter eft hic in Irimiuterminus ad que tranfubiUnriationejncgo. per confcalia fcd nihiiationis.proptet tetminum pofiriuum . qua: non eft quem . Chrifti^vtejTJcor- tMtiOtf^ du» . ficiuura. tonctmltan ter f»nis nt- gMtil. eft fimpliciter conuenit termino tranlubftantiarionis. quia non intcndit per quens mutatio a fubiedo in fubiedlum concedo igitur.falfa eft.vt cx panc minus ad corpus panis .Beda in i .priotis. (ed in fubiedojVt in corpore Chrifti .dico qu6d fi iUud intcUigatur ^^V*^'*»* inifta conuetfione Dtus pattli 675 aliquid pofitiuum rem ahquid annihUare . ^. jn Contrahancrationcm infto fic : Corruptio> quatum corruptio.led non fequitur.de fiu:ram.i^cotM OxonMc ijutft.hahetur f. y fubftanriarione funt Stimftmr. quia conuertitur in terminum pofiriuum. . non cllc aliquid pofitiuuro. effe eius . O^tliit. in fufccptiuo aliquo. 8. : oppofitum Ad Augu.

Item. expane fit corpur^Sc hasc eft minus propria .accipi3tur in redto.CC poteft hacc verfio . vt terminus -ifwt^^cipiturin re<!lo. Trimum di£lum: Accidens rcfpcdliuum nequic vlla potentia efle fine lubiedlo .pams verbo dene*»me ptjftbi.Vide eHndem. 4^M4irtmi: ^uanfitat fe-^nitur for- mam mixti. Quandoque T fifitdi fieri quandoque prardicaquandoque autem fecundum.quia quaritas N.hicart t.fqutfl.& fi- quancitas cft.D. I 7. DiftinaioXII.de quibus magis vidctur \ multa cnim conceduntur in generationcvt quod matcria mute- Tertium. Rguitur qu^dnon. nihil poteft Item. tam extrema nata funt inter fe habere.<* i fieri cft I.Accidens abfolutum poteft efle fine fubiedlo. Sc Jfanis fit corpus Chrifii .quam (ubftantia formae mixti.quan- figniHcat identitatem totam ftantialem.non ex fubicdto .fubltantialem DISTINCTIO eft accidens confcqucns non fof mam elementarem . Oppoficum vulc Magiftcr Katioineff». panis efi aUtem dc incj/e eltimpoili- Quomodo corpHs Chrifti.quia nihil cft quantum non Chrifti:non in lubftantiapanis. Ratio primi efl: vecbum quia . panispotuu ejje corpHs Chrifti .icd ordincm. . te. accidencis eflecftinefle ^. & quia fubftantia ele- mentaris requirit quantitatcm maiorem. & aliud extremam <»<i^«r7w. in Oxon. fublLantia eft.Scd de S H OL I V M t. Dico ad quaeftionem quod hoc conceditur de fadto ab omnibus Do£loribus.Thom j.& terminus aJ qutm in obliqua. enim qu6d ^corporis quod nec eft . Alcnf 4/. quod pcrtinet ad definitionem eius . Chr.Aiet.16. aliae de prsterito.^ 48 fecundum tunc fignificatur lubiedium fieri nuUo modo prxdicati .i. in litera.& vertitur in corpus Chriftiy cft. cum propofitione denotante vnum tanttim fucccdcre alita 11.&res non poteft elle fine fuaeirentia: Itcm.d. quia fubftantiacft prior ex alio . fed iila fjfendi } .poterit ej/e corpHS ChriJH.^ ^.Haec autem tur k forma in propofitio non conccdituf . pofitas. accidit. vt dicatur. dicarnenti -jigituv fimilite*r quahtitas ftantiajigicur naturalcm .ejfe extcemorum.& y. cap.qu6d accidens cft modo pofl^bilitatis cius.album & albedo idem fignificant.iyart I. igitur Dico qu6d accipiendo vnum extremum rc6lo.definitione poteft hasc conuerfio"vere fignificari? 10* quia gatiuum. vcl tranfitio panis in corpus verc fignificari per aliquam mutationem panis fofmam .quia nihil communc manet. De ftihfiftentiafpectemm in elJendi »st.' Lib. vt (\c. nec corruptionem.vbi circ* hoc multa adducit de mente Philofophi. & haec eft magis propria quam net tuncinec in fubftantiacorporis C militer fi fi non potcft fe- quantu nifi fub- teri.q\. harc biiis cuius probatio . panispoteji (jfc corpus Chrie»re in reilo fii } vel . quod non habec hic locum. : accidens eft cirentialicer Seeundum. quia definicio indicat quiditatem rci. Se -««^wj. q i jyi. Utattm. V ^uartmn. .& hoc etiam modo eft falfa.hir a nitm. vel . quiaalio modo poteft fignificari . diuerfi diuerfimodc dicunt.ficut a termino. quia nitaccidentiin aliquo eflc de poffibili cuius de . dc quo ponitur in adu panis autem non fit adtu corpus Chrifti: iE S fubieSio cum vetbo omnes:nam tur tertium adiacens Q_V qus fignificantur per ver- fignificatur vnquamfuit.ZoniM.ywM k nullo extrinfeco depedet efientialitery nifi aDeo. nuUi illa T>. eft. Adetaph. Sicut fubftantia: conucnit pcr fe elfcita conue- for- futuro.q 44. f*i a'iud in reSn fanis dicitur vere de cerfor» (ji» ieonHerfo.hie J. . Tertium: Accidcns feparatum dum vUum lubftantialcm fefl eJlefiHhfiantia. vt cx omni accidcnte.ncc non » ijuia ille accipit mo- modus non po- aceidm.quia qu6d notetur ordo fucceflionis termihi ad terminum .ir J. formam mixti.Phyftc tione.IV. efle fine co .ifta de poflibili falfa eft .nec . ir:ejfe .ihid.6« art ponitiir tertium adiacens. fer nuU*f» n»tur»lem .vt patebitinferius.^ alio cfle 1.Sed fubftantiae repugnat in text. idem fignificabuntjfcd qux idcm poliunt fcparari : fignificant quantitas igitur parari a lubftantla. cogni- & tempore:igitur. iedfubicdlu caditin dcfinitione accidentis:efgo. quomodo fcilicet poflithoc efte./niaccipiatur in obliquo ^num extre denocans tcrminum mum ita qu6<l propofitio in obli- quo.vt.& aliudin obliquo.& rario- rem. non dicat identitatcm extre- morum. fed panis m i ehjfq & .<). ncc erit. vt dcntalem . acci- } fi extcema non funt nata habe- re illam identitatem bum li XII.(fr panis mnquam fuit corpus Chrifli. S uartz ibid.nec funt in lubftantia acris. falfa eit .Metaph. Pra»terea perrationem:Accidentiapanis ma- nent poft tranlubftantiationem panis in corpu< tunc haberctcorpus (~hrifti illa non ma- quia duas quantitates ophrifti prior. termino.-^d mutetur a panc in corpusChtifti. ijuod fitit panisy non ejl mfipanis.fW fifitaereft/fms yiptoptct aliquid cominunc manens fub vtroque termmorum.& a n. qu.fti eftcj^ panis . Scot. jpotcft corpus Chrifti. 7 igitur. Aliae etiam propofitiones funt falfs Eucharthia. f^ide- ifuia effentialiter DoElorem in Oxon. nec gencrationem . 676 Vee Uttft vetbum notans pollibiiitatcm in eflendo vnde .i^. hic fine fubicdo. Sed quando praedicatur lecundumadiacensjtunc fignificatur fieri tjfe illius.quo vnum tnutationtm vtrific»/ur hu ecnuerjio.-igitur. ArgumentU frlmum n*- Arifioc.-Richird.de Priori t'Xt. Similitcr in generatione ignis ex acre conceditur ifta propofitio . deprndet ab eo. lub- accidentalem . veri fignifiomnes ifta: lunt faliae.poteft fignificari Sed hoc potcft efle dnplicitcr Vno modovr vnum extremum denotans tcrminum Aeeiftcn^ «^. mam O I Vtrum m EuchariBia fint accidentta fine . j 8. <ft impoflibilis. cum in propofitionc de- monfcrante ordinem vniusextremi ad aliud.m Pr<t& quantum.fubftantia eft. Qnod •er fuit eft i{aii> vel alij inhaerere quia quod vere . .panis tranfic.I.pofterius eflentialitcrnon poteft efle finc priori ellcntialicer Aciftot. po- fit fterius lubftantia j. ltem.n.l art ^. fitutn.

formam effe in materia .fiue fit in fubicdio. quam .per qua eft per fc Itcm.nec de eflentia cius:igitur poteft cfle fine refpedu ad fubiedum. Si ad i Anl»ot. fuas proprias dimcfiones vniiormitcr manet.quid eft illa mutatio ?Non *i(7f. Jletidens ethfolmtum fe^efi efftjtne fnhi'lio.quia omnis cflentia eft probatum eft . vel formalitcr relpe^um.Quxflio ^HftrtHtn: Nonpoteft quantitas acciperc virtutcm fupernaturalennqua per fc (lct -. vel cum co:fi pocum omnc prius illi nouum ^.fj' totiuSu Sitiioptr»TwuXI. habeturpropofitum . ef.fiue fcparata.igitur ell ad Tertia. potcft dare effe & per conlequens compofitum in gcnere iubftantis dat effe fimpliciter. fine illo fubftantia. praemitto vna diftinAionem de accidcntibus. ab eode perconfcquens habebit accidens «.qualis .flue fint relationes intrinleciis Implicnt trinfecus ^ntdcunque cfle fine Metidens re- ^eBiuHm iffefine fub- . nouu Item. Si autc fit fit quia tunc nullu orfit relpeclus ad aliqniu prius. a(ftus.quxdam refpediua.quia tunc quantitas cilet fubiedu per le gencrationisjpcr gencrationemigituracquiri- quod generatur . nouera Athinc fequiturquodaccidensnon tanquam na- licct fupernaturalitcr ctfi accides vittute fupcrnatuper fe. ^ .quia fecundum Auguft.qu^- fteriu$:habctur propofitQ. cum caufa eius.Quaero igitur. nuUum elfet . Similiterratioabfolutieftelfe ad fe formaliter: abfolutum diceret refpedum iam non eflet ad fe. Item.& per fc. Sed vlla tali virtutc fubftantia inha:rcre poteft.& fi potcft cife finc refpe(ftu ad fubicdum . Probatio maioris. tamcn habita illa virtute. dc non inter extrema .^.quia quacdam furit abfoluta. quara.fed Sed dc tantumper accidens. iam non ua». Item.& perconfcqucs fine refpedu ad pofteriusinon fimul natura.pofito tamcn in cftedu. in copolito . multi magis poteft eire finc quod cft in fubiedo.Maiorpatct.tientifr ciim eft ^tittijnid tnm fit?lcd caufam extrnfecam. quod de elfentia eius eftjled fubiedbum non eft caufa prima accifi igitur accidens drentialitcr WAliter. caufam eft eft pcr fe fupernaturalitcr.quia habet refpedluad fubicdlum. nsturalitcr recipit habitus infufos.iiue fit fepara- tum. fit accidcnria. non primam.qui poftea ita naturaliter vi- turalcs perfcdliones eius quod ipfum informet.quia no habetmacaufae & 4. Contraihcetaccidcnsfcparatum ponatur ha. Ahfelutum »1 mifef».& ita eflct abfolutum. non babQt ejfe.iicut nec quando ver6 feparatur a fubiefto . .quod cft dc cflcnria talis abfoVel igitur primam. . cnim vnuquodquc & f/7f.ficut quantitas tapmulnH- poflit elfc fine poileriori fupportabitquantitatcm.quia cum inter abloluta fimul natura non lit oido effentialis .Wf»>diftinguit Praedicamenta in fubftanriam .quia qua- fecundiim quam.3 quo habctluam cflentiam^iiue vnum pcr accidens litin fubie(Sto faciensi cum fubiedo.quiaaccidentia relatiua. vel luti intrinfece.& non abfolutum.aut accides? tufnat ncei- .quado fcparatur accipiat alteratio.& non fupernaturaliter cxiftit. dedarationem tamen fccundi .m aliquod accidcns ponitut in fubiedo.cx quo Umiutum cft.text. Si cnim omnia accidentia eflent refpedtiua . Farj LL Secunii.frimi. mutatur a«0(fj^.j. dum eft in fubicfto. per iliam autem mutationem non acquiritur natura quantitaris .ft &»- Aiiftot.ita AD Jteeidens eAfolutum ^ reSpeciiHum.impoflribile cft accidens rccipere aliqua virtutcm. fecundum g^ncratio. leriam ex ^ua. inhxrcat.& per fe vnam.quia no eft fecundum qualitatem alte- ratamjiiccaugmentatiojvcl diminutio. vt fcntialiter ad aliud. quia tuc eilet cum eo.per quam dcpendcat ci ad aliquid aliud. accidentis cifet accides in infinitumjigitur fimilitcr erit impoflibile accides recipere aliqua vir- tute.Tro imturfrimb.quod eft efe lotiusjfic quando fto. ^fidprodenotainatoy ejfe in »li» . ^77 I. Omne Ancttfi.dicut tantu. liue ex- & incompoflibile eft inter terminos quia circumfcripta a relatione j habitudinc ad terminum. dat effe tale .quia eft accidens nuUum abfolu- tum includit eflentialiter . aliud . Ep perfe rt- tft fubftantia. fcilicct qu6d ifta poflint efle .vcl eft aliquid prius .vel aliquid fimul natura •nU RtiicitMrJirl- fubftantia. z. aliud ab effe iubiedi. 14. .quiatunc accidens non eflet finc dentificut squcdependens cu accidete. poflibilitate exiftenriae eius finc fubie- quid^m quyd cum vnius compofiti fit vnum <rj^.Metaph. & tamen compofitum non habcrc effe\ igitut quod poteft producere forma in materia.ita quod impolTibilc cft forma eirc in materia. fed accidens habet cirentiam. impoflibile aduenientes . bere illam virtutemfupernaturalitcr. infundaturjigitur fc eft naturaliter.vt SCHOLIVM fit per fc U. relatiuUm efi dicjuid excepta relatione . de ente text. quia incompoflTibilc eft aliquam relationem elfe . per fe in genere:ex quararionc Philofophus/^.quia eflcntia accidcris cft fimplex ex i.quod cft cft relatio ef' ad fe. ro in quo generc twrjt m». quo Aliter dicitur a fubicdo rali ft tfft^tUjifci Cx nouo. <jua refertur. quia ordo cft inter prius & pofterius cflentialiter.quod eftfalfum . quia prafuit crgo non conuenit tale efe tur natura illius. dentis.de Trin. quomodo igitur aut quomodo quatitas fine ifto pet .illud cfft nouii.fequitur fimul natura cum quod iUe reipc6lus non abfoluto .oppoiito illi effe ad illud f/7e.& tunc falfum.com. Explicat ^Momodt accidetjs non fuppondt proper Jiji^ficatejd efiyrefpe^iH inharemit.vt prius pofterius. non gcneris ab eo fubftantiajnec accidcns. ifta fubiedo .cLim feparatur a fubicc^o.MetapLcap. ita producens compofitum tale . quia tunc cft eflentialiiet eflentia fubiedi.iUa virtus aut non inh^rcs aiii a feipfo.Et dc voluntate. accidens quod quando accidcs fcparatur Dcus dat ei quandam virtutem . & non ad aliquid. Item.hoc eft.naturaliter potcft in eftedu talis per . His fuppofitis.fed ad aliud.quia fubiedto. nouum accidentis dari. igitur ficut produces formarafubftantiaicm.& per confcqucns non po- fubJlMltit.igitur lnter»hfelM- aen Stcunih. confequitur ([//J^ compofiti. virtutis. efftmiM- ijl tit.quia critdcpcnocns. & poft fuperna- turaliter illuminato. dinem habcret ad illud. Deus dat iftud non capio.vel Dftt^pTeii cmif» tmmda ie exiftet iine illo effe magis quam fit & cfiiciens:de fine nihil ad praefens.fcd abfolutum.cum fit altcrius non potcns faccrc vnum pei fe Ofinio-Hettr. \ caula extrinfeca finis.ficut habet eflcntiam.vcl & vna ^.aut fi eft non neutru. abfolutum poteft elle refpeduad fubic<5lum. per fccunds potcft caufa prima emineter fupplere. fcquitut itcrum propofitum .fucrunt ill^ mutationes.auc ^umi. Omne abfolutum poteft efle fine refpedu . Similiter elfentia accidctis per .vt fit per fe.quae extrinfecam efficientem non primam . vt patet Refutatur de caeco luto. accidcns vel cft iubftantia. Ncc cft titas . probo quod poflTibile fit accidens abfolutum eirc fine lubiedo. & eft alterius gencris a fubicdo fuojigitur habct tffe diftindum. qui non eft ad caufam primamjncc ad aliquid. nec elfe poflet line fubiedo. rffe det. quia otnnem caufaiitatem ItftttP. tcft cife rado independetiae alterius.iicut alius seper videns.&feparatu. Refpcdtus in abfoluto.fi accide5.

poteft Debs vnumeorum vt materiam fine forma facere finCalio. $Hr». quia fic circuit rcmcuiuflibet gcncris.quod ab effe »«. fed . Lib.ide6 quocunque modo verum eft. ergo uuUo pofito fequitur refpcdus intrinfcciis aduenicns necefsc fequens infcrcndo ex propofitione Philofophi propoficioncmeorum:accidens eft ens. vt quantitate.qu3C 'Jltcidtns de- nato genere-.non eft ci nimiiim adhacrcndum.vt dixi priias. Si autcm Simplicius alitcr ratio generis quia cft prior intelligat. i. fit in alio. quia ficut conuenit per fi effi . tum fofitis & . Pcccat enim argumentum per con- poffibilitatis .igitur non cft cns. quod ^enHeffe formas Sttunda. reduplicet caufam Probo dccidentis ^.& quia non fumitur ab aliqua cius ipecie. . quia potcft efle fine fubicfto deftrudp fubicdo. vt priiis probatum eft. fed reduplicat caufam exttinfccam .&c non in alio . vel totaUter entis vbi non videtur accipi totalitas mancnte accidcnte aofoluto $rinfeetu ori- quod de iftisdenominatiue.Sed quomodo inteUigitur de nouc Generibus. Simplicius . vt inhacrctiam ad fubie<aum.tumprimt- prout conucnit lubftantiae. fic importat refpedlum fpecialcm dininaum & & vnius Pra:dicamenti rcfjpcdiui . faciendo illa abfoluta pcr fe fine ipfa vnione igitur poteft vtrumquc mancre in fc. fundamcnto igitur poteft accidcns abfolu- inhxrentia eius a€tuali ad fub- eire fine gcncraliter efle finc co . cum argui- : fiuc talis entis quia Dei creatis. Metaphyf.quia fundamentu in deteimi- Generum. Adprimam. piino poteft tnitoere fine reQitSu. & feluitfuhtilifftmejde quikus vide iffkm OxonMc k num.Explicatur .lci dicit . Ad primam rationem principale . i deftrudo tcrminoi fed terminus refpeduinha:rcntis a^lualis potcft deftrui mancnte fundamento eius. ."*' ff' ''*'""»"• Pra-dicamcnti rclatiui . . fundamcntum fundamento irinfteut. vniuerfalitatis. & accidens abfolu- tum . & qualitatc & aliis. . facerct *"*• non quia tunc . Nam Philofophus nunquam ponit alicubi iftam ncgatiuam accidentia non fhnt ^'^'"^'^l-i^^ yj.um. vtiit lcnlus Sed quia harc ratio vidctiir nimis diminute probare accidens pofle efle line fubiedko . & vniucrfa- quaecunque abfoluta fic vniuritur relatione cft rcfpcAus extrinfecus adue. Ad primum illorum dico qu6d communitcr . licut inhaerentia. harc autem habitudo vnionis accidentis abfoluti ad fubiedlum cft cius inhac- & .quomodocunque.non fumitiu: ratio Pra^dicamenti aUcuius. obiici : Impoflibile fic aliquid facerc line eo tur. Patetdc Rclatione.Dico rere .& rebus nouem Gencrum. fubftan. quodammodo omni ipecie fccundijm intctionem generis. quia fubicdlum cft caufa extrinfeca effediua accidentis . non accipitur in materia poteft cfle fine rcfpec^u. vt fpccics taUs ^. fed ipfo &c termino pofitis .qua importat hoc nomen creatum inquantiim creatum.vel refpedtus pra:dicatur denominatiuc de rcbus noue Generu. fed vnionem abfolutorum poteft Dcus omncm abfoluere ab vnitis . faceret illud illtid 8. ita qu6d non nacft aUj inhaerere . qu6d fi ^j grgumf. fcd rcpugnat fibi alteficut perfe ejfe . inhxrens alicui . & pafEo non accipitur pencs »«.quia tunc eiret fuiipfius. paU.quia Deus potcft annihilare fubftantiam panis ._ entia .fne vllo modo ei fupet addite . huius cius ad fubicdlum.quae inhaEretia. extrinfcciis eft Item . & ficcx confequenti Aliter poteft dici . vt fubftantiK.quam habuit in fubiedo. audoritatem Simplicij . ficut creatura non eft cns. caufalitatis in- fed extrinfecam tantiim . denominatiuc dici de rebus omnium' nominatine vniuocedicitur de nouem ftntribu*. . accipitur inh*. quia non poteft magis quam fundamento nam pofito folo fundamento non intrinfece aduenirc & termino . nominaret fubftantiam cire formaliter accidcns. ita pct oppofitum. diftingueretur a relpeftu . 1 1 fubiedum rcntia ad \ igitur poteft facere acci- dens finc fubic(%o. eo formalemaccidentis ad fubie<ftum. vt dcno- & cft idem qu6d minat rcm cuiuflibet generis. eoqu6d tahter. ifto modo intcUigendo quasftionem de inhzrentia aftuali accidcntis ad fubied. &: fic ejfe in. vt tjuantttasfcfft ifft JirK fuhiiElo .IV. poteft accipi Vno mo^o denominatiue dupliciter. 1 j diftinguens nouem Pradicamcnta pcncs effe in . quia rcfpedus iducniens non femper eft pofitis non cxtremis .quia tunc de- fy>t^rmin0 eX refprBut ex- aliquod diftindura Praedicamentum dens Simplicius. Item. 678 mitiato . fcd inhasrentia accidentis eft dc poteft eirc fineaduali inhxrentia Modus ineft fubicdo . quia ifuod veri efi . . quia fubiedum abfolutum . Scd cx hoc non fequitut vltra quod fubiedum fit de circntia accidentis. Diftinaio XII. de ObitSio frh inhasrentiam a(a:ualem. : ftaccidtvti* ffiinhirere. non conftituit aliquod fpeciale Pra:dicamentum. poteft dici Adfecund^. non habent habitudinem trinfecam . AUomodo formaUter Q^omodocS formalcm fignificatio. per hoc tantum tjttdd priuetnr vno refpeflu extrirfico inhtrentie : ^uod tantum efl fundamentum priuari fua relationt. quia fecundiim Philo- fophum 7. vcl ipfam conuerterc in aliud.Accidentia nou entis:\^xm. eirentia eius eirentia eius formaliter REfpondco crgo ad quxftionem qu*/lionit. fed acci.de quibus dicitur denominatiue. quod qu6d funt perfedi enVnde non cft intelligendum tis .vt entis. fed dicitur de iftis comparando ea in comparationc.^^^. ipforum w*» . & .dico iedum.vel cocaliter entis. falis inhacrentiae tur eft quod accidentiafunt entia eo quod talitcr.mfitjuiaentis •. huiufmodi . . quia adio .text. locacum fine loco. conccdo fimilitudinem tiae tum ri inhaerere natum eft accidit . nifi quod accidcns etiam manen- fubiedo poteft te ^^^^_ accidentia funt cntia. dicit qu6d nota reduplicationis co . TfLt^eHiu in- InhtrtntiM nifi cjuia pitur totalitas perfcctionis..inconfiituit fccundiim propriam . Sed contra iftud potcft Deum eft iigttifiratum formaleper qu6d quaeftio non qusrit quantum ad fuum formale fignificatum fic enim habet quendam refpedu. qu6d effe in . nulU ferfe efe. quia intrinfecus aduenicnte fic . nifi modo ens:n6 valet. non aptitudinalcm. ficut forma fed acci- : materiae:igitut inhxrcntia accidentis no pcrtinct ad diftin6lum Praedicamcntum aliquod. oritur ex natura extrcmorum refpcdlus autcm cxtrinfeciis ad- : uenicns tantiim contingenter confcquitur extrcma pofita in eJfe-Sed inharrcntia accidentis ad fubieftum eft refpeftus extrinfeciis aduepiens. Ncc cft inconuenies aliquid formaliter in detcrminato gcncre . . nem eius .& non dicitur quod accidcns J)tjlru!io ttr- eft .Metaphyftext.quod eft fallum . qu6d effe in.Addiicit optirnas infiantias in c. corrumpitur textus Philofophi.quodficutfubftantiacconucnit/^fryJrj^^ita accidcnti inhaererc. ciim fit quoddam ens. vt cfficicntcm. vel materialis. qux vnionis niens. non accipitur diftinftio nouem Generum accidentium . Sc funt entia . Iftaautcminhsrentianon dicit nifi vnioncm duorum abfolutorum fccundiim omnem quia cauialitatem extrinfecam .ciim adlio fit forma- penes liter ad aliud .ad cft. Ad fit inhaerentia vnius accidentis ad fubic- ftumjfiuc vnio liter corum ad inuicem .

). quod falfum quia nuUum accidens dependet ad aliud . vel lit fine eo . Maior proaccidentjs f .y. quia non dependet tunc 4 fubiefto.WH'ie finitionc eius. Atiflot. hxc ficut &fl>fir»lf' -'''''"^ ^'ff'^ haercret. . vc pendcntiam iUius fimili eft . vt additum . fignificatum.^ fart. tLtffcafi».femper tam*n habet efrentialcm habitudinem eflendi in fubifcdto. nuUum accidens crit fubiedtum altcrius.i. Si autcm intelligeretur quod ficut perfeitas fubftantiz in fe di- quod Km eemtmit Mtcideti aHu effein alio fieMtfahjtantit aSu ejfe terft.i. tcrminans eius dependentiam . Metaph.17. nec per confcquens Refpondeo quod definiens vel eftde definiti . tamen modus ficut . ita accidcnti inhaerere : fed conuenit fub- fic nullum accidens potcft efle fubieConfirmatur pcr Philofophum /^. 4.nft ejuia vtrum^ue accidit tertio . (^ gis accidit hoc illi. eft nifi etrentia accidcntis ^d 10 T S Alei\(.albedoeftt eflfe ponitur feparari a fubiedto . & leorfum conferuate fine non poteft efle fine priori aptitudinaliter.& poteft ipfum priiis attualiter produccre.qutljt ^o. rationis. alhum eft . autem habet Seeunduta.Met. . Conttetum modo fignificandi in futuro poteft vcrificari finc vera fundamentum abfolutum fignificandi. oinnis caufx cxtrinfecse proximae poieft cminenter fupplere. vt fubiedtum .e]uam illud huic. vt in uibicdo : igitur ctim omnc accidens dcpendeat ad fubftantiam . dentis.tia igitur efTcntia vt animal quia nihil potcft AifttrtS. hac exiftente falla . 14. . ergo pcr oppofitum . relati autcmeflc circulumin dependcr. SuiT. depcndentia ad fubiedtum .quia caufalitatcm tunc tali./ir^. tertium. quia fterius a6l:ualiter. fit fine fub- qu6d quodlibct accidens exiftic fubicdo.tialiter Dico quod quod eft poftcrius aduauBtM' liter. qu6d cit & poteft carcre rcfpeftu friori liter. 1 1 Item» . lion erit ad aliud yera ) .l hom.i^ •j.i. Ad quartum Deus dc Prsdicamentis. Rguitur quod efle erit re- i'i . ratio- igitur fubftantia eft & pcr confefubiedtum omnium accidcntiom . ficut licet currit & curret idcm fignificent . foieii ita eft hic . talitcr natum alij inhaerere. extrinfccus aducnicnte. quod ttuUitm accidens accidit alteri.vel habitualitcr ? Si primo modo.ciim dicitur qu6d poftcrius clTen- Jii fecnndS. nihil fubiedum . ibi fine & cum quodUbet vt prius probatum ftantia. Item .q. non cnim Pttrs JL eflentiali: vt in fub- cft in alio iedto. w ^^y qu6d fubftantia cil prior omni accidente . II. ha:c poteft feparatum a fubiedo . quens accidens exiftcnsfine fubftantia .Bonauent. rciieriiee Socratet curret . iiB»nti».. Sc ipfo accidcnte inhxrentc .(y ca Si autem inteUigcretur quod pofterius cflen- ejfe fine pricri Q^iE eft quam fubftandam tititiiiM''i yex3.qu^tfl. modo nifi in fe & ^ualiter non II. . nifi pertincat tantum ad eius definitionem vt additum tunc enim poteft efTc fine eo . & tamen relatiuum non : fffitt<m r. vbidicit Cmjirm.vt caufa extrinfeca.\. prtmum «ffirmatiuU. S. hcet difFcrant in modo fignificandi. illo modo fubieftum eft in definitionc acci- poteft efre .qu6d fibi repugnabit fubftare .fequitur vcl illud additum ponitur in dcfinitione alicnius vt caufa cius nuUiim accidens igitur ponitur in ratione cuiuflibet accidentis.dico quod verum eft quod poftcrius adualiter non eft fine priori adualiter . vcl pcr . quia tunc non adlualitcr in- trinfeca.& ita quodlibet accidens inEuchariftia eric fine fubiedto. vt fubiccilo . vcl intelligi flne fuo correlatiuo. VtrliM qmdcunque acctdens tantum addens refpe- potentia. ita conuenit accidenti inhzrerc . fimilitudinem : quia ita 679 idem funt quantum ad. pliciter.text.totK dilp. deno- & luinante primo alburn Scoti optr^Tom. nem additi .qua cft ponon refpedtu fubiedi . qutfi. concedo. auferas correlatiuum fi . quod terminat dcpendentiam alterius Terttum. & addit nihil 'AriHot.quia quantumcunque fit accidens fine iubie(fbo. additum nifi . vel totum compofitum ex fubiedto . quantumcunque fit feparatum. quodlih.& g. effe /ine farnium de .metnh. & extrinfeca. batur fed . hommis .vel vt addicum neceffario requifitum eft vt addi- in dcfinitione eius :fed hoccontingit du- ad intcUeftum cius . & adhuc fic propofitio cft illa propinqua .i Mrt. & ita aptitudo non tialitcr 6tum 10.ta fc eirc dtum : igitur altcrius vTed fola fubftantia. non eft tunc pofterius fubieilo adualiter. & fic poteft definitum efle fine definicnte & accidens fine fubic£to. X : I. . ita eft rationale de eflentia eo cfTe fine . nifi inquantum eft in eo .D. i.vt didlum Ad tcrtium. dico qu^d per (•l(>Krn vel porcft intelligi ipfa qualitas fub niodo inhaerendi ad fubie6tum . ^ ncceffaric)' fic cocxigi- tur .quia fignificandi in pracfenti currit repugnat fubftantiae non cHe adtualitcr per conuenit accidenti adluaUtcr in alio efrej ncgo confcquentiam . Jine fuhieSio? quia relationem in cft efTe fine quia riflia Jit m Eucha^ ftantiz fubf^arc.iMchatd.^M^/^. text. Itcm . 77. noii fit repugnat ter aftualcm priuationem inhxrcrc ad fubie(flu. quod denominatur ab alDcdine .fart. Philofophus 7. -. & non vt aliquid dc eirentia corrtlatiui . figmficJndi.fcd tunc tantum adualitcr depcndet Deus tofleriuf ap hac exiftente hXfzSecrMes . non poteftdependerc fimilidependentia: fi igi- tur accidcns alterius accidentis terminaret de- accidens non dcpcndetcC .^Mit)}. verum cft . *.vt caufa ex- accidcns Jttttiens fe- poteft efle fi .rcpugnat zcddend per/iefe . ita per oppolitum inhxrentia accidentis dicat aftualem inhacrcntiam ad fubiedum . qutfi. quia ficut conuenit fubftanticE fubftarc. «rM.qutft. probat non ficutaliquid intrinfccum cflentiae accidcn- tis igitur vt differunt> .quod pertinet ad eius definitioncm.i. quia concretum & abftradtum idem fignificant .. Impoflibilc cfl Contra vnum correlatiuum cadit in definitionem alterius . . per hoc qu6d in ratione cuiuflibetaccidcntis nccefle eft rationem fubftantiae poni lubiedumi iam relatiuura latiuum. Et hoc fufficit ad probandum qu6d vnum poflit cfTi finc alio . ma- & propofitio vera necefrario. : .^efeH X Scot hie quaft.cum dicitur quudnihil poteft eo. j.Arg.Wr D.i. an. Metaph.Met. quod cadit ipfum dcfinicns in de- Mcf. txotit & 9. & fic fubiedum : folum fubftantia poteft nuUa fubftantia eft fubicdtum alicuius accidentis in Euchariftia patct ex pracdiftis igitur. vel *li de efftxti» tum dtiKiti. exiftic fine fubiedto Euchariftia . atque ita requiritur correlatiuum in defini. Quxftio oppofitum. : tertton foteil Mftiiieainali a Deo immediate. quia naturalifibi non aptitudo ad fubiedum. nunc autem quando non poteft eire fine priori aut intelligitur de co fendet aHi* A fol» D*o. Hectic. eft accidens in . Ad fecundu.qu6d fibi rcpugnat inhacrcre.

eilet vtique fcnfibilis. aut eife fine primo modo quia tunc repugnaret omni accidcnti dle fme iubiedo. 4- .& & pcr cnfcquens illius quodlibct accidens in Euchariftia fubicdo quia indiuiiibilis ficut cft illa formaliter iniinita:igitur. quod in fe habet principium ai^iuum immutandi potentia aliquam fcnfitiuam .^' i„ „. relationi quia . igitur rclatio aliqua potcft pcr lc eilc. conuenit innnito . ficut in quolibct quod /« qaae ponit folam quanHIctitatemvna opinio EuchariPia & in eflct & a^um Sententia ty€gidii y/olam ^uantitatem pojfe cft & ftat quod poteft perficere corpus . Probatio ailumpti rcpugnat tum cft fubiedo . quod fi albedo cflet Relpondco quod ali- ciim dicitur . talis noii habcrct potentiam videndi propinquam . text. com.fl albedo cffct feparata a quantitate. eft .quia in tertia fpecie eft formalicer infi- relatio illa in diuinis cft cfrentia diuina. ejfe .qMamfolide.text. ctiam Anfclmus de nobis nMlla eji potejlas . tertia fpccie Quaiitatis rationtm/g.•^^j'*^ in adlu.^^f^'"^'» cap. fenfibile dupliciter. vt alias.& mancrct feparata. fed miniis vi- qu6d relatio polTit cile iine iubiecui tamen non repugnat eilc fmefubiedo. iila in diuinis*. Aittttphyj.fedobienMm bens potentiam vifiuam habcrct pcUem fupra oculum impcdientem adum videndi . . per fe ens fcd aliqua relatio . U potenti» fuffititsd *"*""• remotam modo dicnntur damnati poile Damnatiia- vcUc bonum potentia remota.vt ibi fenfus . qu£ eft Albedo eft ex le .»'*»' ^/^^ *'# xima.qus funt in Euchariftia pof- 6lo.* ^ in Euchariftia.7.eflct*^''''* Infinitas eft fimili. . 4. vt loquens de potentia vltimo .igicur.^'^^*^ naturalia intcgra . modo dida. eflct fcnfibilis. dependentia accidentis ad fubftantiam. Hxc non eft ideo non poiret agcre:fcd quia modo conuenicnti adioni eft fenfibilis. quia oportet fcnfibile efle nifi igitur inquan- ii fme accidens . » < 27 trim» 8 jo. quam pofTunt potcntia propinqua veUe bonum & & ratajcfTct fcnfibilis potentia rcmbta. quodlibct accidens cft acquc dependens ad fubftantiam 4. qux indiuiduatur per fe fi igitur eifet : : aliquod aliud accidens pcr ftcns . &c fubiedo hxc funt inconuenientia. dum maneret illa pellis .y. fubiefto.• Lib.& ideo modo cxiftit albcdo in Euchariftia . fi . Anftet. igitur aliqua fi eile fine lubflantia. poiTet eire fine . quam accidentis ad accides^quia in omni ordinc eilentiali dependentia ad pnmu cft eirentialiorjfubftantia autem cft primum entium.Vndc fi hatia.cum quantitas rit<ialis. quia mobili. igitur quod pcr fe exiftcns . eft tafrim». Et pCr hoc poteft dici ad Philofophum deSenfu&Senfato . quia genere cft coordinatio habens proprium generalifrimum primum .vt perpetuam obftinationcm .ii fit ibi quodlibet accidens fine fubic- i/l^i fit manensin ibi loco.non quo ponitur '^/f''^'"/'^' ' przdicatur de aliquo alio eflet igitur ha:c albe. quia non poifet in a£lum vifus ""* i. ad nonfoUm retjuiritur ad aSlum potenmedtMm difpoJitMm.quia aflUmptum illud. fi albedo cflet feparatajpofTet perficere ^uarta.& non minus dare. vt in Hoc non vt quantitas. poteii: eilc iine fubie^o in Euciiaquodlibet. flcut fuum oppofitum eft imperfcdlionis nitum . erit . r»ti».quia fub illo modo cxiftcns dicitur potentia propinqua. fingulare indiuiflbile. * 1« •••4' lih. quantum. eft fimpliciter perfcftionis in toto ente. bi et accidens -11 i-j auud a quantitatc mdiuiduatur per quantitatem . . . inerit. .yel diuifibile « nift quantum. Prima hsc omnia indiuiduantur per quantitatem .& ita Angelus poflct cflc albus. Probatio minoris rclatio. igiturfimul effet hoc. hocperpri». poHimt Philofophus in quadam dubitatione in librd de Senlu &c Senfato.. & eiTentialior eft ftantiam. -/^i aliquod cft . L finefMhie^o . Vade ""j'"""' : do. efTet hoc. dicatur de omnibus. DiftinaioXII.io. \^f'.dijt. Jtifficiat cjuando & . <{Mi)diJtfinftbtle Sic igitur patct qua . ibi "»1* cxi. fe feparatum exi- hoc . quid potcft intclligi eife vel potentia remota . igitur eadem pcrfcdio Hret fpiritus corporis. vel propinqua.yj^ „^.IV. quod quodii. dctur inclle «fto . Contrk . cife. licct non fit fub modo debico . ibi allcgatur. Item . aut inquantum tale accidens.qu6dnoneft dare '*'* 'J^" ''Z >*''* '*^'* . fcd tantiim habcrct potcntiim ad videndum. qua. nec fecundo modo .quia fpecies.quia nihil cft fcnfibilc. quae pcr fc funt iUius coor- Non Aiiftor. diftindio de potentia habetur prius lib. licet effct fine quantitate non ftens in quantitate tcm eft quia . indiuifibile parata a quantitate . f Prima non. fMadetur tribus rationihus ^fed refutatMrfatisfuse. &c per confequens quodlibet poftcrilis iine alio. . ltcm. ^Mt. fe- eiTet indiuiiibilis. cit conditio pcr fe totius entis .lUo Stnfibilt du" ^*?*". fe formaliter infinita vt . corppralis. Dicit SCHOLIVM Cpinio Mgitl. Etdicitur fUx. Scd ift« rationes non concludunt neccflari6.-f'Z''*^ quantita- fed pet aliquid indiuifibilc fui generis . ineft . vult. diuideretMr in inJimtMm.quia tunc circumfcriptio pafTiua non erit in locato .cc con- illud eife fenfibile potcntia pro funili. cap. cflcc . quia cilet de . quantum cft ex fe. mod6 hxc per patebit Ad . qui requiritur ad hoc . motus poiTet eirc fine funt tranfmutari. circumfcripto. quia quicquid cft foimaliter infinitum per eft . poteft aliudjicd ali- fub- eile iinc & qualitas fmc quantitate ftantiajigitur Stxium. dinationis . enimecficiTct feparjita. qus ^.quiain eisfunt f>">* p'tentii habcnt potentiam . fed eiic per fe . nere per cft falfum : vnum primum eft fe tale quia in quolibet ge- & non per aliud cxtrinfecum . fi albedo eilet feparata a quantitate. poife eile ^"^ fubiedo. ita iftius infiiTium fingularc. fcilicet relatio.Aiyede fipa- non habct modum conuenien- tem aftioni naturali.&non illud eiret ex fc quantitate iit .arhitr. quia quantiim ^dfetuniX. quod prae- igitur quodlibet aliud accidens potcil efle tetwtda. fpiritum. ell'et fcnfibilis . quia vt fic quomodo albedo fi eilet fcpa- propin.finfMs crejceret in ied aliquod accidens« fubiedio ^ultttMm. 1 4.erit\bi fine vbicato. coordinationis & . fed cx §luoJlibittfi quod non Itcm . Adetaph. batio maioris pro iftius modus perfedionis quz Fro- igitur illa conditio. vt potencia remota fenfibilis . entis inhmtum. Pro hac opinione funt rationes. qu6d ftatim poiHt agere. ^" potentia propinqua. duatio Steunia. & a Philofopho p. quain vnum accidens ad quodaccidenSjVt quantitas. ii quod minus videtur incirc.nifi impediretur per perpetuum impedimeide6 nuntum. potcft in adiun bonum abfolucc. remota . Sc quod magis videtur ineilc . igitur fimul fpi- non fpirituahs. Item. ergo eilcntialius dcpendet accides ad lub- qualitas fpiritualis Sc quodlibet > riltiajigitur Itera . Item. & fi non elTct in non cifet hoc quia omnis indiuiper eam . . aliud fcparata . 68o Item .

fi fitin organo. aliud propinquius fecundum aliam peifedtioncm eius.poirunt diucrfa fecundum illas diucrfimodc approximari."° '""**"''" "** cft homine. cft in pocetia.& in Deo.vel eft qualitas vel qu»ntittU. quam quantitas a omni dcpendencia .eft natura AngeU: natura vero non mcrcintclledualis.vc principio adiuo . vel minoritas qualitatum.ita argua propinquius prinobiUus . qui mbtus propinquam requiritur ad poccntiam fenfibili- tatis alicuius. ejualitai eji perfeSior guaatitate.quam habec ad corpus habi- fcd quantitas tudinaticer. quia ralis. in quo concurruntplures petfe(5liones. quam cufidiim & iftud .fcd fenfibiUtcr.'* materli.cum infcrtur quod fi albedo elleC fcparata. quia nacuralicer corpus . cntia perfcfta per qualitates confequutur funs fines.Tom. homo eft huiufmodi refpedu coeU . quo attingi- &Halitai htat. iequicur compoficum ratione quanc6 aUquid cnira paffiuijVC macetiae. Prima c6ditio eft imperfe6tior. recundiim quam magis conuenit .Iic^c qualicas feparata eirec quaUta5.& non fpiricum. X l.& aitualis. qui non .& femper. fed fecundiim eos.& corporibusjfcd n6 fecundum ordinem fubftantiai u. ca humana. ncc Koncjl exfe principium adliuum alicuius adlionis realisjcon- frincipium aSiuM/». minoritas quantitatumjquia no femper corpora maiora funt raeliora. qu6d illud qubd eft propinquius Deo enti perfedliffimcfecundu eft mx naturs intelle<auali.quar de fe lunt adiuxjnulla quanticas eft de fe aftiua . crgo cft nobiUor coelo.vna eft ratio fubiedi &formaIis. quae dicitur intclledtualicas . nifi qualicacibus.In lubftantia vero cft duplex conditio perfeda. igitur fi quantitati non repugnat per fe efle . AUa eft perfedio in co. fed qualicas eft forma abfoluca & perfcdior quancitate . fcmper cafi^ eflec feparaca a 68i II. quia lapientia hic. fed principij eft adlua- fecundiim eos .igitur. JJterti4m. SeeunA. faltem in natura rationali magis conueniunt fapientia in creatura. Dico igitur ad rationem.red partim intelle(aualis. lapiccia cft pcriedtio fimpliciter.cft nobiUus huiulmodi. fefnrat» e^tt ^itantitate Deo pcrfcdius.Alia eft ratio caufalitatis adtiuac & ter- i o.& aUae quaUtates conucniunt fpiritibus. 1 I tas . reaUs €}ttitntttM & maximc fecundum cos . fecundiim quam e conucrlo magis appropinquat fibi homo.qiuli.igitur.quod no habet.eflec fimul qualicas fpiricualis Dico qu6d non . nec qualitati. 9' ObiclHt.fcd per quantitatcs non lic conle- tia quunturres finem iuum. quantitas poteft feparari a fubftantia. fimpUciter cft curaqua magis conuenit quaUcas. quani Refpondeo.UtO' /e- quitur for- ad quodlibet. & illo modo pcrfedius eft ccelum .refutatHrefficaciter^ritrio. licct quandoque hoc contingat : igitur qualitatcs funt effentialiter perfeftiores quam quantitates.quia in & tas ieparari aquancicace. qua."'"' '^.vt Angclus dicaturalbus albedinemon plus quam corpus dicatur fapiens .& refpcdu matcria tantum eft in potctia ^a. attenditur ordo quantitatis. ignobiUuSjfcd non relpedu eiufdem. P"fei^'ori ^7«'"' tionemii-rft cii„ru cfifer f'^''*'' minatis dependentiam aliorum ad fe. quam coelum .nifi eius refpedu alicuius. natainformare Angelum. Item. quia natura mere inccIUgibiliSj&intelledualitatis infinitz eft natura Diuina:natara vcr6 raercinteneauaUs. ftirs II. ei poteft magis quam aliqua quantitas . ^ualitM perfedi» fim & feparari a fubftantia. jlJqMSrti. fi non . quam graciaun .tni (^uanti. inquan- Et ifto modo . fed non inteIle£hiaUtatis infinitar.& ibi. corporalis . cft pro- coclum §ljtodlihet '"'.Hoc idem probo per rationcsrprimo fic. c conuerfo .cura diui- datur qualicas fcnflbiiis in iniinitum> ad diuifio- nem quantitatis fic fenfibile .& ficeft pcrfcdior co . Item. igitur «Stius . tant6 perfcc^ius .ratione cnim matc. multo poteft per fe elle tOfprMU. vt graad gIoriam. nan tur cirentialis beatitudo finis.quamaliud. quod eft primmTi in ordine ellentiali rerum. ergo muLc6 magis poteft qualilius & rubftantia.conucniunt tamen magis cum natura inceUcduaU . quia : omne viuens viuo.& panim corporea eft homo. fi turt.de prima.QujEftio iut minimuni Icnfibile fccundum fe. tatum correfpondent hierarchias fubftantiarum. mult6 malius gis Tertio.& tercia fpecic. quia non intelligunt. vclalicuiuS na- turx fpiritualis. quia magis qualitas. Iftae igitur Mgtd.vc vnum fc- So!uitur. ri* cofequitur quaritas fubftatia c6pofita. quantumcunque parilum eflet qtuntiun ellet ex fe. quam homo.ficut quaHtatum.pcr fe fcniibilc potencia remota . Icem.& maximc fine quo minus videtur. quam non talia ccelum cftimperfcdiusmufca^quiain iUo mufca eft propinquior Deo . iubflantiii ncbiliorihm csrreffxmdent jualitates nobilieres. ordine cflentiaU dcpendentia ordo ad primum cft eflentialior .eft & & illud. propinquior fubftantia: eft . vnam perfedionem eius fic ci propinquius. quia fapicncia non nata efi eife pcrfedio fa- compecere perfeftio fimpliciter .qualitas non eflcntia- quancicate. fed in tibi eft perfecSfius ex oppodto .dc depcndet a quancitate . quin quaUcas poflec elfc fine fubie6lo. attri- buunc aftionem aUcui. fi abfoluco imperfediori non rcpugnat mulc6 magis nec abfoluto perfedion .vel animae. quia non ficut fecundiim ordinem fubftantiaru attenditur maioritas ita maioritas vel . neccflari6difponic ad illum aAum . quantitas : illud eft perfc- perfediflTuTio enti cft J)ropinquius. quancicacccamcn dicerecur quod nata cfi recipere dimenfiones quancicatis. quam cum fapientia in Deo conueniat aliqua quantitas corporalis. quam corpus mixtum & animatum . quo carct. raciones non concludunt.quia aftus beatificus. fiue natura AUa ver6 funt viuentia non intelle6tuaU"ter. non propter hoc fequitur qu6d fit corporis:fed AngeU.quamaIiqua quancicas corporalis.igitur . quod faltem eft aliqua quaUtas fupernacuralis* Sceti oper. Item tcrti6 fic rum tum fccundum ordincm fiue fubftantiarum attenditur . & appropinquat cum eo corpus ccelefte. velhabet vnum conceptum communem vniuocumjvcl fi non. quia multae func cacens ordinum : Verbi Deo eft a^cernitas perfedio fimpliciter. eidem perfcdo . Sicut igitur tuarguis : nobiUus non eft illud quod pinquius primo aeterno.quodeft perfcdiflimum in eo. Patct. fi non fit tiim cognofcunc animatum . Sed contra illud obiicitur fic indiuifibiUs Vnde pientia in crcacura cft perfeftio fimpliciccr. 6>uint0. quod magis conuenit cum pcrfediorc. quia eft principium agendi afliue adlionis clfe . quod non conuenic fpiticuaU. Ad tertium. licct non & Alhedo i & corpo- (cparaca cft qualicas cflec naca informare adtujficiit fubftantia corporis. coeIum.eft fimplicitcr perfettius.& fic fcquitur qu6d ide fit nobiUus . ica albedo feparaca Ucec a6tu non informaret corpus .ficut men naca eft informare corpus.quia confequicur compofitu ratione materiaj. f/ plieiter (rea- & & idc6 fcmper dicicur qualicascorporalis ab in.quia nihil eftinformabilc ali- quo. eirentia- ordo qualita- quia fubftantiis nobilioribus corrcfpon- & hierarchtz qualident qualitates nobiliores . illud quod . quia habec principium per fc immutatiuum fcnfus. cUnacione naturali.

co fubiedtum al- pro qua opinionc funt rationes ill£B. natio.i.& non eiret fit confequcns . ita eftitt iuantitate.vt proximo fufccptiuo. . & triangulum conueniuntaccidenti. ca. Maior probacur. . tradi£t:ionemiquia ceitumeft hoftiae & refpedus & per coniequens fimilitudo. quia illud elt fubiedum pafllonis . . Secundo dico qu6d non quodlibet accidens nec in Euchariftia.vt cft forma. dico qu6d non folum quantitas poteft cfle fine fubiefto .rationc cuius & cuiuflibetdcpcndentia icrmi& fequitur adtio. in quantitate. habere tres . relacioncs func in qualicate proximis fubiedis.ficut oportct fundari eft fadlo qualitas cft ibi in proximo fuo tamen probatum.fed fuerit feparata ab albedine . vt ad ipfum dcpendeat acci- dens in racionc vltim6 terminantis ipfius dependentiam.ncc alibi. quia ad aUquJd vltra fubftantiam non dependet. fcd fi relatio non eflet in altero cxtrcnio . tJullus ref- . fed tur eft fubiedlum cius.& & reliqua accidentia in : REfpondco 4. quia ficut fubftantiac coaucnit iuhacrera. tencndo viam inter iftas opinioncs: & linea dicacur jpafllo. nec vniuerfalitcr formae quantitate.quod aliquo igitur modo per relationem formali- fi quid ad aliud . Vide his.DiftinaioXII. forma eius eft ter referatur '"'» alicuius.cum dici- perfecti fubicdi . Stntentt» primam opinionem. igi- Auicennz Metaph. jioneft in fubiefto.&in recipiendo non h fufceptiuo:licet formam. quia fi hac fimilicudine formalicer.quantitas mae.fcd ratioOmnis reU' ne termini .qu2 tantiim Sed dc formis eft auftoritas qui vulc manifeftc c.Dici eft .Patec vniuerfaliter de omnibus pafllonibus fcientia. ficutfuperius tamen . .& ipfius dependcntiam proximc tcrminantis . jieeidens efi fuhieiium froximum accidentis. hoc non eft ratione fubicdi. & vbi cft in ca : fcd circumfcriptio pafllua . cire fine qu6d nuUum accidenspoteft elle fubiedo .funt formalittr fimiles militudine. tis. vnum accidens poire clle Item fine fuit* tiataenti. per quam hoflia alba quod includit con» quod albedo huius illius.y. quo vnam extrcmum formalicer refertur ad aliud . quia aequalitas & insqualitas eft nifi alia quanta fundantur in alia qualia fundantur in albcdi- ad hofti. fic noncftverum quod fola fubftantia fit fubieftum accidcntis. titatem in tuchai iftia concludit oppofitum. cjudfi. fequitur quod hoftia alba non cft fimilis illa fimilitudine formaliter per illud. de quo f)ra:dicatur paflio in fecundo modo diccndi per eft fed mulcse pafliones prjedicancur per (e (e- : tn MAtheni*. 681 tasiatione form« j igitur ficut formacft Aior matcria. niantjied ftionis. in illafiuhifEfart SC HOLI VM StntentiaGoffredi . ^uanta'^d refutatur clare II.qualitas enim in Euchariftia. litat-s !n Eu- chanJliaeftM quantitate. in loco . quia de fadto potcft concedi quod iftEuchariftia qualitas eft Zxtenpequa. igicur ellet aliquis eft formaliter fimilis alte- fine albcdine ri hoftia:. & per formaliter referretur ad aliud tale eft fequicur corporis Chrifti .Et ide6 ficutconceditur formam materia. . & per fe & non fubrtantis. altcram in altera. mcdiam qualitas contra ALia efie fine fiibie£lo. . . eurn in II.quod non habet de in fe finequantitate. &c lihcJB per fe.Pritis patct. ita non in loco : ita fimul eirct in loco . quia omnis relatio cft habitudo n6- nc.ita perfe- SCH OLIVM qualicas quantitate. circumfcribitur a lopalTiua.dc .& ad fubiedum alcerms accidencis quia {ecundum cum mocus eft fubicdura velocitatis.eflet . prior in ratione fulce- materiain fubftando.vt titate.-e abfolutis qui poteft qu6d de quantitate. refpct^us cxtrinfccijs aducniens. Patet de nuUa fubftantia etiamfi cflet numero . Ad primam rationem in oppofitum. Auiconaa» 12.i^. iubiedum acciden- quod fola fubftantia eft Refpondeo quod fi accipiatury«^/V(??«w proprie pro eo quod vltimate tcrminat dcpcndcntiam accidentis. ®UMlitas ^uehari/lia defaHo perfe6lior quantitatc teria. probationcm patet refponfio in qua?- titatc.vt albcdo . vt nuraerum habere paritaccm . clje rclatiuae. quod quancicas -hoftia: fimul eflet in loco. non ita poteft qualitas eire fi- ne quantitate . tut co. mate fuhitBumaeeiden. 8c vt in fuis fubiedis. quam ficut forma ma- eire in obftante maiori pcrfcAionc for- matcria: . Si vcro accipitury«^/f <3«w pro lufceptiuo proximo accidentis. & quan- & qualitas in quanproximo fufccptiuo. & ^ualitatem & defaiio tantiim quan~ Refolutio Doiloris efl. difcurrendo vfque ad vlcimam .ficut in non ptiui. e ^ualitatem & ponit quod libet acci- cft opinio. qus conueniunc numero.ncifaU. fic vcrum eft . Ci fine fubiedo fundamento. oportct quod aliquo modo relatio fit forma eius. Ad hoc fed id. fecius pote^ hoc conccdit de quantitate. quod cadit in dcfinitione pafll^ionis tale eft 5 accidens aliquod. & "vbi & eft .<]uantitateni. qux primo .cadic in definicione paflioms teeunii.fiue intrinfecus quo prs- . . & & non in loco & bit vhi qun: .& hxccft tatio tis.qu2 Fadlae iunt ad primam partcm quac- terius accidentis . Sed fi fimilitudo non hac fi- extat in albe- dinc holHx ad aliam albedinem.nullHm accidens fuhieElariin Occam accidentey(juamfi^M tenentur itlio &ficjuaceSy ajferentes cjuantitatem non difiingui a re & neruose. Sc habc- non habcbit. Cfmio Geffrtdi. fic non ncc accidenti Ulafuhftantia tft vlti. Similicer extrema ceflario inter cnim fit tacis. Sed contra illam opinionem arguo fic:Illud fubieftum alicuius per fe paflionis . concradicunt.igiturnon cft in eo. quia nihil forma- per aliquid. Sedquid de fa(Sto?Refpondeo quod in Euchariftiadefafto funt relationes in quantitate quaUtate . vtin ftione prarccdente . .& pcr confcquens circumfcriptio ^•^ejlneceffk. Mathemaciom- nespajfiones de aecidenti' ius. . i. Similitcr vbi cft in locaco corpore . qua: dcns in Euchariftia ^tiieiturfri.poteft eire fine fubic(5to i quia non relatio. ecfi nulla fubftantia eflet ui nacura:igicur.IV. & dico qui>d fi qusftio quirat de poifibili . fojfe effefine omnifnhitiio cnim Ad . ad quarftiontm'. eft cxtenfa. tica demonftrantur cundo modo de accidencibus. litcr eft tale nifi . tas confequitur iplam. fiuc exrrinfecus adue- in loco.quia quali- III. ncc informarct ipfum non eiret id quod illud eft in ipfo: igitur quia nihil non eflet fimiljsilla fimilitudine. incipiendo a prima condicione Geomeciica. Lib.quod albedo & non eflet fimilis '^uard. OxonMc an. & tardiTertSi.. & adalfm ^uid. & informare . efl!et finc quodlibet accidens in Euchariftia . ncc fic conlcquitur ipiam quantitas ideo argu mcntum . Sic Adprimum fr.

tirtii. fcd inquantum eft relatio in /«»0» confticreatura. niunt fubftantia. 1 Ad rationem in oppofitum . : quam vltimate tcrrainans ita remotum qu6d dependentiara (ubftantia ponitur in ratione relationis . dicen- rtre. & pradicatio in illam . interprecando prasdicacio- nem idcnticam efTe formalem. tem quod vmm accidens non tucidit alteriyptji cjuia vtrumtjue tertioyyi fubie(Sto. quod vnum accidens non accidit alteri. de Auguflinum. & aliud .a . fiue in eodem genere. paternitas cft eC- & ideonullum concretura poteftdi- dicatio formaIis. poteft dici modo . quam e conuerfo . dpendcrc fimili dcpendentia . tcrminans vcl fic cuiuslibet tam & eius. . a quacunque virtute poteft & fbrma pcr vmmi eft fe efre poteft in fluxu cfTe . nec fecundura effe incommunicabilc . fed propter necellarmra . ad propofitura. vt fubftantias. In diuitttu priditatio abflraHi de concretoefi vera tantutH identice. Ad . vel cuiusli- fubicdum proxifallacia Confcquen- igitur vt fed eft pluribus caufis ad vnam. & ideo nec vhi fluens poteft cfse per fe. vtaddicum proximura . vtdealbo Sc : 683 rum ni Aliter poteft dici . fcd cft illud.. cura dicicur quod fubftantia cidentis dico quod aliquid poteft poni in defi- . ^. vt fic habec fiue diutrforura .Patet ibi:vt paternitas niefiinjmit in alium. & ita quod reputauit ita neceirariiun itil». proximum dependcntiam . qua: nccelfario funt in altero . igitur relatio eft formaliter ficut hic autcra elTentia intclligit .inc. elTe .nifi formaliter. quin icmper natum iic quantumcunque feparecur. quoddam abftradum vltima ab- paternitas eft ci modus prsdicandi hsc eft praehxcautcm. vkiraate . ita .vt proximo fuiceptiuo. ei vel accidencaliter inliaerere . vt qualitace dc fecunda fpecie. vel imperfedionem accidentis . non accipiendo motum pro fluxu. quia non nifi ia eft : fiue fluxus teftper fe efife quieto poteft per fe cfte . raagis. non dicitui veium . cationcquia ficut didum c(\:. tia dicitur efle effe Ad proba- incommunicabilis. quia nen eo Pater. libet accidentis remotum eius*. proximum . non nitione alterius vel vt addicum . fed folum hoc eft. rttionem '"Stfpt'*'». in fe alia eft tura mufico fed de accidentibus . Ad tertium . ficut fi fic arguc. non poflet Deus non polfet Rtfpondetur. eidens ntmejf agere pra^tec ordinera caufa- rum mediarum. .»» infinita .& tamen hoc non obftantc vna crcatura potcft ccrminare dcpendcu- quod didum fuum eft verura de accidentibus difparatis . prout conuerepugnat infotmare (luc fuhfittre effe . dico quod accipiendo motum pro forma fluentc . co . generum . . Conciufio vera aliqua pra»di- ea. quae non ordinancur adinuicem eflentialiter .^. Sed inquantum lens oftendere fr»$tpts. fic fcilicet. Aliterpotcftdici quod repu.qua: non conftituit fuppofitum aliquod '«'' fupfofiti per fe lubfirtens. vt additura remotura . poflibile . . Ettunc aOignandaeft fallacia fi.ad qualicates ptimae fpe- Oftendlt qiied inpridiriHio SuifiattMftmiturin defi* tiam alterius creacurae . ibi non eft ordo eflentialis .. fed accidens fubftantamen eft ibi . 7.. milius propofito kititm »ecidtntts vt md- confideratas in ipeciali gnat relationi ciei Uupi^d dtpemtenti» alia . tiuis jiHquidpotefl dcpcndencia relacionis ad fundamenfundamenti ad fubftantiam . potcft tamcn dependere dcpcndcncia alteruis racionis . Nam omnis creacura dcpendet ad Deumimmediatc . idc6 inconclufionccommucacur h^ec efl effentia.*commutatur ibi prsdicacio identica in formalem. auc inquanciim eft accidens Ad .fecundum intentionem eius. fecundum Au£. ftcHnio.circntia eft formaliter infinita elfpntia j relatio eft . tur de accidentibus efle finc quod loquun- dico tercio. Subltantia autem. efle : .^¥j^'« /'"' . qubd id uon ''' quo perfona dicicur circ per fe. in accidentibus j fi fit quod vo- didum tanquam fi- infert iftud proccirus in infini- quodnon igitur fcquitur quod coiicedo in fubiecfbis non de accidcntibus fcd . qua dcpcndec ad Deum. ad op- eflet quam fecundum .igitur patcrnitas incelligit. per ic cciara in diuinis ciFe . cjtio formalir retur. femper ponitur in dcfinitionc cuiuslibet accidentis . tionem refpo- detHrprime. quae funt in vniuerfo. pro fluxu formac . qilttnum <^ 2«»»/«« qua: pofliint .. Ad fextum. ciim arguitur quod motus tunc poflet eflc fine nobili . licct aliquam fimilicudinem liabeanc. cum dicicur qu6d relationi rcpugnet circ fine tubiefto .poteft per fe efTe in fluxu .& hocquidem verum eft. vt additura . vt additum . fi fic alcerius racionis a dependencia . likctift. quod non eft fubfecundum eos . vt perfona . 6c ratioeius ponicur nccefiario in ratione ac- AiltrtiHm ablolutis fubiectis aequc fentia . RelAtio diu gurs didionis in argumento . illo rao- pofitum nmetHta./^. lubftare .quiavtrumque accidic ditHin vlti- . & ficut quia quascunque forma in <?|^ quieto poteft per fe eflTc .^. modo oppofico cft . quod pot^ft l 4 Qy>£STio ^f 8. quia rautatur vnus & diuerft ratlt nis dcftndert quia in vniuerfali func magis vnura accidens accidit alteri. nifi quando vcrumque accidic tertio . eft . tan- xiraum ftantia tia . femper inhaerere alij. H. eft tionem dico quod non rclatio formaliter eft Deus . 1. nec communicabile vt eflentia . infinita.& cflen- enim eft per fc fccundum . Qujeftio cidenti perje Accidtnti IX fua natur» femftr ccmfetlt inht- aliquid quod . : eftveratantum peridenci-. vt quancitacis. nibu^ pct ac- tum in praedicationibus per acci- quia . Ad Philofophum ^. vel remotum. fic motus poteft per fe cfTe.dico qu6dvceft de dependentia vnius rationts . nec r. . . Cur negttutt jtrifiotttei Mccidens]poJfe effe fin* fi^- ordinera caufarum.quem qu6d prster illum aliquod agens agerc . fed ponitur in definitionc cuius- . qus habent ordinera ad inuicera . & qualitatis jLe^fondetHr. rela- cxtremo- ium. cum arguiour tcrmiuat dependentiam aut inquantum relatio in coramu- . M. AdfecSdum.i. addicura pro- vt & iramediatum .quiavbicunque cfiproceflus ininfinicum . quam fundamcnti quia vtrumque vere terminat non fcquitur libet fic mum tis. quia negat accidens poiTe effe fine fubiedto .vel ratio eius . non conceditur ll:ra<9:ione dc . vt ly <juia non fit nota caufalitatis fed concoraitantis .^<«fwV<»j imeUigit tatem. Accidenti» difp»rat» non folfuntfibi «ccidere nifi frius fttbiecto Mccidant. alterius *7^^f*"""*'- quod nec inquancum fic . Tertio raodo poteftdici qu6d Philofophus oftendit ibi qu6d dens non procelfus in infinitum. cnim fi : fundamencura eius pone- definicione . ^dCenfirma. quia nata eodem modo igicur re- & pugnat accidenti per fe elle . non propter dependentiam ad fubiedum . idem.Metaphyficorum . fic .dico quod poteft vno modo exponi . Ad quartum & quintum quo perlona intelligi. .T. ficuc do exponendo auaoricatem illam ponitur in definitionc accidentis vt addicumj. II. & quia fluxus fempcr autem in forma motus fecundum •vbi poefre . fed vel vt ad- proximum dicura definiretur relacio recur in cius vel .

fed hanc vt injlrumenta.Dui. i. (^ x. quam in obiedlum agere . fe agit .fi eflet feparata^non eflct principium gene- tandi compofitum Euchariftia non .& amandiiconfequens falfum . necaliquid manens in ea. Rguitur quod non. quo quid eft homo.Thomt . quia tunc non cft quantitas. fi- c»m.4. in.ftitr. . igitur ciim accidens fcparatum /iantiam in """"' /*** non fit fubftanria . quando feparatur a fubiefto. .nec accidens.>. $• Contra. Contra . vt ^ued. i .Pritterea.quando funt in fubicdo.quiagcnerario efttermialterationis .tex.cft inftrumcntum forma: fub- ' *•*• q. fub.agens & patiens oportet communicare in materia . ^tiijlrm. .i. Sy.Suar.\. In virtute tamen alterius pofTunt^vt ferra ad formamfcamret ipeciem. igitur. ThotD. cut quando funt in fubiefto . . non fi . Jtentis. ita etiam quan- do feparantur. accidentm in EuchariBia pofint hahere aSiionem . fequitut dicerc accidcns feparatum agcre invir- tute fubftantis cft dicere nihili non mancat lub- .* /irf. Rcfpondent quod verum eft nihil agere vltrafuam fpcciem in virtute propria.t.vel fpeAciflot.f«4jl40. jtecidenftM /ep»r/ita pof- funt a^crc ji' (Ht vnita. deftru6lo aliquo .qUift. vcl aliquid in fubftanria aut aliquid in accidente accidentis ad fubftanriam .in ee qttodait acciden& prxcipua : ijmanihilcau/aripotrf^ invirtute non exi- . fed ({akmagere :igitur inejfe accidentis nonineft. vel Ipccies eius.quia forma habens eandcm virtutem potefl efFe prin- CtnftrntatHr. cum in propolito panis.t. tur a fimili in propofito non cft idem quod ali- igi- agit. parata amaret. qua accidcns agit vltra fpcciem . Et fi ai.&r ni . fuam adionem formam accidcnta- lem.&c tjttoej}. Metaph.cuius funt accidcntia. SetJtentia cidentia ffimdm tfegntiuum. i. Itcm. fi autcm illa virtus qu6d agat in virtutc non fit nifi ipfum accidcns.nec bonum. Confirmatur per Philofophum i.videcur. quia dcftrudopriori. Oxonhic qujtft.D.igitur. de Animainon igitur tantuni forma accidentalis attingit per /"'**"" f^'Ariftot.Vhyf. Confirmatur .^. 8. aut cft fubftantia dens . I.c.non valeret ifta confcquentia.xetidens noa ftantix ad accidens. eo qu6d caufantur a principiis efTentialibus fubftantix.art.^j.quia eandcm entitatem . quia illa & charitas fe- m lubiciSto funt princi- pia formalia intcUigendi.quod falfum non funt ifta? Item VhWoio^hnt-j. ^j^ Q^y quam D.^. fiaccidentia feparata poirunt agere . & quo agit. V. rnediate aifiua qutft. ? Alenf 4.^ua comfettt in f»bie5io eis SCHOLIVM 6 & T.i fqujift7y.».igicur fcparatum non agit CtnfirmAtur deftruitur pofterius eftprius agit Boeciut.Wr in omnem eandem habent in fubicifto.i. tenct virtute huus propofitionis inftrumentum non tantura attingit formam fibi fimilem . Nam ifta ^^"inatitr. »• _ ftanrialis animaf. nifiptr c/ualitates . quod Mathcnuticis non conuenit agerc . formasfubjlantiales non alHuas. Confirmatur . qui dicit Atiftoti flunrtHrti.dicit qu6didca. quia enim anima eft .Scot. quod immediatius fe habet ad aliquid . •.IV. fimiliter U>id.de(jeneratfonetext.qutH. Manifefta & charitas eflent per fe beatificabiles. hie an. igiturnon poflTunt attingere formam fubftantialemin agendo. quaero quid eft dicere accidentia. terminum generationis terminus ge- atringit : nerarionis eft fubltantia. 3. ibid.& ^uo ejf\ igitur idem non potcft eire cjuodcft. & Jola accidentia fitione omifIa. paratae. Hatti<nes nd c/jiofitum. ctiam viuamjforma igitur ac. virtutcm ie6):o.led fubftanrialem.dtfferunt tjuod ejl .Si eft fubftantia. vel accidens agere in viitutc fubftanria: . cut poirunt quando funt coniun6la:igitur fi- m fubieCto attingerc ftantialcm pcr fuam adliionem formam fub- .. nec per confequens finis. vel gencrare compofitum .d! nerando carnem . toralis. ^"*" * virtus . cidentaliSjVt calor. oportct agcns agcre in pafTum fecundum contatStum naturalem .Lib. Confirmatur .j.Them. taph. Item fecundum Boctium de hebdomadibus. igitur ipccies in- telligibilis feparataintelligcret. aut aliquid froducitfubin fubftantia . trafpeciem .qutft. accidcntia feparata funt per fc fenfi- bilia.tex . & prascipuc ftantia quod pofTent quam lftudconfirmatur.fed Mathematica. ncc qualitas naturalis. Ifta propo: in omncm adionem f6- poflunt coniundt«. igitur ficut coniunda in fubiefto pofrunt producerc .cuiufiTiodi flutntim. quia primum naturalitcr confequitur naturam accidentis .sentmia D. fcilicct nutririux . qu6d compofitum HIc principium agcndianimz dicitur non eft nutritiuz inge.in . Ifta confequentia. Jtrg.principium altcrationis eftaccidcns. ita fine fub- qu6d . tLich»id.Occ>ti\ qu^t. & fic accidlcnria in Euchariftia virtute fub- pofHint gcnerare fubftantiam. cotra Platonem de ideis. . igitur & antccedens.pofrunt alia fibi approximata alterarc: patet in mixtione parus aquae ad vinum .x.^. quia hoc excede- naturam eorum. confequentis patet bilis falfitas quia tunc Ipccies intelligi- ciim beatitudo fittantum perfedlio cft . qucns.vel accidens igitur. <^ j. 8. Sttunditm. . &cc.DiftinaioXIL 684 cipium eiufdcm aftionis :fcd accidcntia vt fcpa- ^ Qj/ Vtrum s T o I tata haberit III. vel acci- aut habitudo vcl c conuerfo .f^ide DoEiorem in Qjcon. fuppofitum per Zicunii.ide6 non poteft circ ^uod ejt . qu6d nihil agit vl- ^tfpenfn.Art.illud autem efle caufatum.art.qu*ft.i. . per confequando non ineft fubicfto.quod liabcnt a fubftantia ^ habent a:que quando funt formam feparata ficut .Item. frnno.arguens cies.Metapktex. /« cmmhus citra Deum. . fed accidens eft quo agens agit.virtus iila eftJiibflantia.Bon. igitur fpcciebus feparatis in poteft competere a(5iogenc- randi compofitum. igitur 3. & ltem. ejfe im~ &fic etiam/eparata caufarc tam ac- tiajeparata agere in virtrite fubflantii ratio efl ejfe <juamfihjiantiam. fed etiam terminum formalem principalis agcntis.fi valcat . deftruitur mediatius: fed ineflc fubiefto immcdiatius conuenit accidcnti. Hanc etiam virtutcm attmgendi formam lubftanrialem habent accidentia . fecundum tantum contingentcr . & clare.igitur fofma accidentalis attingic fubitantialcm. refutatur ejjicaciter Me- non forma.guaturcontra eos . quia in Mathematicis non eft motus.^. vt dicitur i. Item .poteft autem hoc cis conape- tcie. iS.Mit. tp. igitut principium alterandi nus ftantiae qualitates.

&. C S HO LT VM II..fed non cor. moueat ipfum: quod accidens virtute & fuperius agens . quod priuSjlcilicet hili tudinalis ad fubftantiam aptum nacum . inducitttr.nec hoc dicit Philofophus. quiaab co motum. quia calornon cft principiii generandi carncm viuam. Dico igicur quod calor eft inftrumcncum ani- non ens .quace- quiafitntprincipiafomudia harum aEIionMm. fi paratumfottft immut». terminum gencracionis principalcra.iS<: dige- iimiliter jigitur igitur impoflibile eft gW »^* & in illo inllanti quia refpei5lus ad principale agens mouet. Maioi pacetquia praedicatii includitur in fubic- feparato. cum deftruda fubflantia panis in EuchariiHa. SttMd».io. Qu^ftio IIL cidens igitur accidcns viitute propria habebic : adionem. qua accidens agit. jtctldent f*' agere duabus adionibus primis. qus non confequitui nacuram luam pra:cise.vna. digtrt- nullo REfpondeo Itcm. VerafenteiTtiaiacci^tia/iparatAttejMe bene agtre infevfMSy& in contrariajiiut fi rpnt vnita. Si autem illa virtus fic aliquid in accidente.& ex fe immc' diacc fubito inducic in cam formam fubliaucialem fibi fimilem.quod non facit vnum cum eo.l. quod nec viitute alicuius. tantiim agens . quia panis non manet nihil .qui ignis y titur ca- non tide^i Htbi- 685 dlo. C. vt .nec gcneratur Item fecundo & pra:uia. la virtute foffunt immediate caufare fnhjiantiarn-Jiiu feparatafntJiMe vmta. . itaque ad quasftionem quod tiiplex adio .cum fit .8c oppoficum inccnu .ttpalemg*. nec generac virtute fubftancix^igicur fi accidens feparacum accingac formam fubftantialem . Patec de fecuri manu. clfent in fubie<ao-.prius nunquam cadit fub caufalitate pofteriotis . adhuc pottft in tontrarium. .& orgMTt/entorum i in folutione inftantia- de qttibtuUtiuJ ibidema num. Pacec .fed nul- Itcm.a fHi^t*uf»ri ncc pcrfe6l:ior lubftantia fub caufaUtate impermbiaifttfi' fc<^ioris.Ratit.& totale principiu illaru adionum. agic inftrumentalitet virtutc alicuius & motu alterationis Patct •j. JgensinftrU' fequitur Sed ad generarionem illam eft aclus rea- & tcrmini lis .Minor patct. CMlfr^tM- . Si dicas lorc tantiim ad calefacicndum:led in vltimo ftanti.Sed accidens leparatum a lubltantia non mouet . poceft gencrare tubftanciam. quod quaiido inducitur forma ignis. funtibi adiones.hoc fMse prebat contra Ditatm Thomam.fi accidcns fcparatiiagat pei fe illas duas a6liones. cura fua frtfrmvir- ignis per iuani mx nutritiuar. vel coirpofitum fubftantialc .n.nihil tollitur ab co. Ccrtiain virtute fubftaci2E.quia non aeit . quod accidens generabit fubftantiam.cum nihil fc/VW/ in *" accidente mf quod fit nobilius iplo accidente accidens vinutc propria tio igncm illa virtuis . * In propoficoaucem accidcns non eft & formm fuhflantialit fumme eft inftrumentum refpedu illius . Sed nihil in vircuce fua propria habct immediatc illud .ad nutricndum.quia il- lam nullo modo habec in virtute fui. vcdidum in tum non SuijUKtia fnftSitr Hin eft fed tantum apparcnter cau- agendo j fed accidentc feparato nulla fubftantia vtitiir in agendo .quia diccrc quodaccidens virtute propria poflit generare f ubftantiam.Mttaphjext. fi non fit fub modo oppofito. iitnfrii'**' inflrumencum in agcndo ficut fubftantia. Et ex hoc fequitur vltra.q. ^t habicudo iftorum . alia in contrarium corrumpendum.de quo modo non eft quxftio .qui eft accidens. quia de ratione inftrumenti eft quod agatvirtute principalis agencis .fi illaformacft per fe. vt quia aliud inftrumentum aliquid fit .-j. ad quod ipfum €o ^iurti. potcft lamiff$. refpedu illius eft caufa prima .quod oftendo fic : Cuiulcunrt fenfum(y quc adionis aliqua forma eft totale principium torrumpert adiuum.eft mihi acque abfurdum. . quidquid fit de accidcnte in fubiedo & fubflantia.8 &fcq<].igitur quantitatc feparaca. & idco hoc accidens ''.poceft in illas fi eft pcr fc in adioncs duas. Quz criam caIorc. ficut dicere quod mufca poceft pioducere ccelum.poflit in prius perfediusjergo piincipium alterandi. vt calor ignis.qu6d non cft miraculil. quae eft fcnfibilis in fenfum . & adualiter caufat.& non fubftantia eius. Vnde ficutin ge- muvnum princi- vel aqua. m- igni- eft tunc non eft calor prmcijnum indaccndi in materia. '>»Ia alteratum. ProbatMrfri» ma.hoc cflet in virtute propria.& rumpitur. per confcquens fubiedum non pcrtinebat ad per fe. modo conuenienti tali adioni . nifi in vinute propria tantum.vcl generaciuam.& pcr confequens accidens feparatum a fubied^o non eritprincipium gencrandi . & difpoficio ad a^io- . & feUEiam doilrinam nm. quod ipfi negant.ied fequi- producere iubilantiam . & dico poteft intelligi acciden- tibus feparatis conuenire.qu6d fit Philofophus xJe Anima de inftrumentum animx nutritiuar. quod .quicquid aliquid caufat non motum ab alio . fic nem animx corrupciuam. vbi pnfuit aqua. ergo accidens fepara- Aiiftot. illam adionera .quia nihil habet ex na- TfrfjJ. refpedu autem vnius per fc adiionis & eft vnum per fe principium elicitiuum illius.& irapoflibile . duae Ktfclutio Dflk^ Itorit Trif^lexaciio ntcidin- tii. fubftancia enim eft terminus mutauonis altcrius generis. fcd de modo m raticni* fub/taMialii.Vide ipfum in Oxon.nifi fubie(flum. idem maformam fubftantialem attingit matcriam.nifi pcr accidens . ficuc & teft in pofterius. qu£ eft terininus generationis. fed qualitas in aftionum quantitate tantum duarum primarum eft totale principium a6riuii-. propria aliquid immediate natura fua propria 5 rendo nucrimentum Crimcnti vircuce caloris.f. 'ur ii pium alterandi aquam. quia non oportet quod iIIud. poteft vti fubftandx. feparato accidencc habitudo accidentis ad fubftandam iit habitudo ad & .alterando.hic a nu. & alcerandi cibum. ^i. mouens principale.nifi adlualiter caufans uimdptd*» fonna tantum inducens talem Formam.qu6d fubftantia eft terminus altcrationis hoc eft falfum.funt duae & duopiincipia ac^iua . virtute animz nutritiuz in fiue alterationis tninum prim conucrtatur in fubftantiam nutrici.vel acr. . vt accidcns qualitas. Vnde calor loliim cft cauta tunc re in ilium per habitudinem iftam ad fubftan- 4. Dico igitur quod accidentia feparata poifunt .& dilponensadgeneracioncm. & duz paflliones nerationc ignis cx acre tationes. dicit non cogit multum . non potcft agc- fic : nihil quod ex natura fua fans . fubl^ancialis ciam.(icut pollent .quod po- j^Mm nu- eft. Hahet opti^ mam. lccundiim ie . ^Htd.quod efl in eo.vel eo feparato.gcncrare fubftanciam. non poteft fe extendere ad fubftantiam . nus cius adio pracuia aiicer aliquidipfius fccundiim illam diflindrionem inftrumenri in hoc 4. fcd tancum quodcft principium digeredi.& nutrimcntum. vel ens lecundum eft ceflat calor agere^iSc omnisalteratio in teria apti- in virtute ni- Nec potcft dici .quia circumfcripto quocunque accidente.

vbi non apparet gcnerans viuum. dicit &a propofito.quam vniuoca tancum.qui exccUit eojfed fi eft xqui- neque aque perfe(S:um cum fub- fit Contra:licet frimi. & maxime feparatum k fubftantia .diftingucns agens naturale contra agcns ex eledione. igitur fpcciesvijiiinEucbariftiapofrunc alteraie aquam dum entitatis pcrfediorem fe. qu6d agens naturale immittit in vnumpaffum. igitur impofTibilc eft & *»w« . in quam poccft coniunda in fubicdo^difponendo praeuic ad generarionem . SeeunJt. igitur impoffibile cft & squiuoca Item fit qu6d cauta totalis alicuius impcrfedior piodudo. cap. i .fequitur qu6d B . Quantum vcr6 ad tertiam adlionem dico . iib. tim fequitur qu6d nCutra potcntia eft imperfeGiot alia. yfgens nattt- It^uidt & inaliHd. nullo movt feparatur a fubiedo . impofTibile cft igitur qu6d aliquod . fit & producitur non connenit accidenti .fupplens vicem caufas vniuocae> in duplo efFct perfedior. fi daret alicui ejfe formaliter. vbi dicicur qu6d accidcns fcparacum poceft in omncm ceflariam ad gcncrarioncm . Iftis fuppofitis .Si fequitur potentias imperfe6tioris. . velani- &ias. omne enim cau- fe formalitcr . ncc in virtutc fubfbnuac. & realiin con- (juiapajfa harumfitnt diuerfa:nam receptj- ttumformdfecundum clFe materiale . fed de hoc in fecundo * vbi tadum cft de pro.nullo fnhabit fuA effeBum inft modo illud produceret . hoc cft im- perfedionis in ea. qu6d illa non poteft competere alicui accidenti feparato . eft perfe<ftius Impugnatur Genitum efi MdAquatus vniuocum eftciufdem : & piodu(3o.immif- & inftindum naturalem immittit terti6fic :forma. in alceracionem ne- quam poffic con- Steundi. nifi mcdiante cauia vniuoca .Nunc autem qu6d caufa squiuoca no poteft per fe fola in illum cfFedum. .quia agcns naturale nonagitex SEd contra iftamfolutionem arguitur contra hoc eledione fioncm . vnum. prim6 qu6d non videtur accidentibus competcre duplex adio . «. Vtde ipfnmhicin Oxon. neneft receptiuumeiurdem fecundum fuum efFc intentionalc. alia in contrarium .va. Au|Ufiiiiu(. fed citiiis rCcurrendum eft ad Deum caufantem. totalem perfcdioris. Si alccratio- vfque . cU erititate .& illa. Dices quod non oportet agens squiuocum femper elle nobilius fuo cffedu quia imperfe- fans aliud . S^arti.quia dato 10. vel Jcquiuo. Item fecund6 fic:Eiufdcm principij adiui eft tantiim vna adio formalis.formalittr fum . igitur fi conimunicet fuumfj^ imperfedius> non pofFet conftitucrc illud pcrfediori. quando eft in fubicdo. quomodo . vt propter virtutem produdi- dlius poteft effe principium producendi perfe- uam in feminead producendum fcctum. igicur cft eadem formalis adio haec.fcilicct & non eft in virtute fuaecauia: . 'fubiedojilue competere in fubiedo exiftcnti.in qua efl. j fcd quod pote/i ejfe totale frincipium qu6d terminus fit adacquatus quod lic . cui comnmnicat fuum ejje.& camen qu6d <tiiis nullo modoagicin generacione agens cfFcdiue producat aliquid habens gra- nem.cum:fi fpeciei cum uocum €undb. dens non fLeffonpo Go- ^ dio- . vt hominejigitur fi caufa acquiuoca fe iola pofTct pro- ducere efFedum. qui dicatur B : lecundum A igitur tantum adaequatur fuae caufx. in gradu quam fit gradus iuae formacjfcd alicui efFcdiuc tantiim cft fuum communicarcquam fi dare imperfedius daret nibusdiuerfis fuum ej^ effe for- producendo vermem impcrfccommunicat fuum ejfe. : . 8c habeat o^iodum conuenientem illis.n. primum perfcftior eft. fi igitur effedus. terminus pO' tentii gent- generant ht- fuae caufac II.ficut aliqua in tota Philofophiajtamen probo cam ficjgenerans vniuoce habet genitum.ita immifno. quia ciim hoc fic fal.& non indiuifibilem.nunquam cnim propter huiufmodi difficultatcs ncganda eft illa proppfitio per fe nota. quia potentia imperfeftior nec poteft habere termnmm adxquatum <ftioris:fubie6tum includic aequmoca potentia quam fit potentia vniuoca . tum ad illam tertiam adionem . . . quaero a quo eft B:& ifta perfediojfccundum quam excedit iuam caufam? ab illa caufa ? non . vt fuperiiis cft. DiftinaioXII.& adio eius erit eiufdem rationis.igitat ficut agcns eft idem. declarans trarimn Item fecund6 iic:v bicunque concurrunt ills du2 caufic SCHOLIVM poccntiae perfe- imperfectior fuo cfFcttu adxquato.w Lib. . Patet igitur quod nun. in gradum. efUApofle* tjHalitas pojftvgete aSlio- intentionali infenfum. vna in fenfum .IV.fta- oftcpfumeft. igicur & cum nobilior. minem. Ctntrafecpn.licut Sol iundum.& a:quuioca. nec in virtute propria. quam fi produceret alium Solem ..Patetinducenad do . mal ex putrefadione. < fedius eftterminus adxqiiatus potcntix perfedioiis'. enim fecundephyfctex. fedioni : cedit fuam caufam.femper caufa asquiuocaeft pevfcdior vniuoca.iS. dumobijcitur tertii.&: pcr concum •. vt illa propofitio.neque perfedius ea . Ohiicit aUejtia centraprimtm difiitm foluit. quia extenlum ad cxtenfio- nem quantitatis. fed omnin6 imperqu6d nullo modo fit principium generatiuum lubftantiie . fequcns jcque perfe6lum Irobaiurfe' freii generato Quart6 fic : licct genitum & produdumreanon iunt duo . & in concrarium>quia eadcm qualicas fimplicicer . vcl vir- Omnis caufa enim nuUo modo haberec illud.qua lubflantia gen^ratio. nmtis vmHO- S»l & dicatur illc gradus A & fuam caufam. cum . vel produdum per gencrationem. .' IX. neczquiuocc: ergo nuUo modo. qua? eft principiura agcndi sequiuoce III. quia tunc A non cfFct adaequatum f uae caufar nec a fe.vel virtualiquam efl coacededum impcifedius cfFe caufam ter. ntc perfeBione fccundiim Auguftin. fiue fit in non Et & licet aliquo modo poiret . propttr aliquam difficulta- tem fpecialcm . B cx- crit a nihilo. qnia mhil eft a Jein ftantia. Tertih. tualiter. non conftitucretaliquod ens in gradu perfedicK ii. arguo omncm fic. impoffibilc quod fit ahquem vnum efFcdtum caufandum. quod agit in fenfum. quod ctiamoftendo modo vnica tatione omne totale generans vel cft vniuo- iibi Jiccidens nec do camen probatum : nee eoniun^ fium attingit fuhitantit froiulliontm. ied per fe vnum tantiim ex quo tamen ponitur excederc in pcrfe6lione luam caulam.q. maliter. Concra fccundum .qukm fit gradu» fuae fotmx . Trin. Philofophus Ariftot.* In O«oi dudionc animae fcnfitiu2:concedo igitur quan. Contra prm» fcd fecundtim inclinationcm. pro termino adxquato fuae potentia. fccundum quem adxquatur pct- litcr qualicas fepvaca poceft in . & communicaret fuum e^'e fornialiter .d. «juodiUa aftio . fequicur falfum. obijcitur fri- .t8. SS.vniuoca fcilicct. fed idem principium adiuum eft . cum acci- genito .fic mihi ita pcr fe nota-. 6c patct de lubftantja vniuoce Sc aequiuocc praedicata. (e£i . nec vniuoce. 686 £t tbtale principium catum . . habct illud in .qu6d /j-«oW/»/ allfmm perfeQioris .Patet de Solcqui non gencrat homincm . diuidatur per intelleftum in duos gradus .

AD tertium dico quod cofequcntia non va. uc enim fi- fubicdo. Eodem modo qualitas eft quafi adiua illimicata ad agendum in fenfura.& fi non fit adtio ad formara yt ad terminum feeundi^ra eius ejje intenrionale.14.a(SHo eire» foimae aut igicur in indu6tione illius gradus in- . Alterxtie ejl m»te- riam.vt ad termi- priuum forms fecundiam vnum effe \ <^ <»• Heeilit & longo examine/ijienelens yper acciden- uitjitbtili . corrumpcnds ccndo formam fubftantialera fibi quando qualitas ponitur feparata & . Quando igitur arguitur prim6. & non fecundum aliud ejfe igitur poteft elfe adiio ad formam fccudum ejfe eius matcriale.» lumpendx.& corruptionis. -vt in Euiharijiia. & difpoficiiic niC prinic . & a fubicdoitol- modo gencra tionis. Scd dices . non taiuidU. Dice s . & alceracio pra:fupponic materiam:fi cor- rumpicur in aliquid.QujEftio III.tamdiu remanct forma corrurapcnda.in & & VArie- igitur .vel a Dcofupplentepicem natHrtt. accidentia fcparatapoflent in omnem altcrationem . fed lituradlio formjc fubftantialis generantis pium adiuum tunc non illimitatum ad raultos cfFcdlus dum. & & SMbflsntig .m creacurarumj& de Sole rcfpeftu plurium effcdiuum.fi fubiedoiigitur potfunt generare fubftanriam.- . Dico quod itopindMCMHt gradum inhof falfum eft . formarum.fiue feparata. tjuan^ tumpojfunt iproduccndo gradftm proximum gradui incompojfkili .T . feddormirent . jtdfecUJam. vc didtum eft led poftquam alterauerint raateriam quantum poflunt. igitur hzc non funt eadc adio. Patet pcr Philofophumy^faWo tie jinima tex. iie Anima rfAr. troducitur gradus proximus cqrruprioni formas coniunguntur cum forma fubftantiali gcneranris .quando pi^incieft InfiatitiM. vel intjfe .qu6daccidcns naturale non agit pcr elediionem igitur quod iramittit in vniipaflura immittit &in aliud. in alio diflblutione glaciei . exiftit pioducendos. i€. tialem recipcre magis & miniisjfed vfque ad vU timura inftans tantum remanet alteratio igituf -. ^geru nntietttle nonfem. fequens hscac^io non nu) inftand virtute qualitatum aftiuarum.<juando verp in aUerante accidcntia JUnt /eparata &finefuhjiantia . . quia vfque ad vltimum inftans eumforn.& tamcn non in omnc pafliim immitrit candem formam. fccundum eos^qui non ponunt formam fubftan- rumpitur nec per confcqucns inducitur aliquis cnim non agac pet elcdionem . Patctin conftridione luti . £t cum dicitur qu6d qualitatcs alterando corruptionis remanct forma fubftanrialis. quia omnis . ita qu6d flacin) poft illum gradum fcquicur corruptio formae fubftantialis.fubflMM^A. quod tia alterantia . /tlterare vfque »dgrtt.& dc omni vircuce illimicaca adliua natiualicer.Qu6d /i qualitas feparata poflit alterarcjficut quando eft in fubicdo . ita ctiam eft de Sole . .rumpitura pcr confequcns toUitur principium gc. gradus qualitatis incompoffibilis formse rei cor- eft to- fubftantialis . Rcfpondeo qu6d quando qualitates altcra- riam conc?ufantem. quam fibi ac- adlio licaci cercia eft tribuis. indufimilem .manec aqua. 14jld thieHi»- Ad primum illorum dico a^ones . & hoc probo demonftrariuc. vt comptjpbiltm mihi vidctur . eandem formam: vnum . tiua: principium adiuum . iai quara polfunt quando funt in let. principio adiuo imperfc^o. quia tanrum torconucnicnti ad agen. . non efc receptiuum eiufdem cft fecundum effi eius intentionale. vbi cnira non t»ttn) femaratn. quia aliquod paflum inuenit fenfum . quibus in concrariura . lequitur in vltirao indudio formx fubftantialis virtute for- mae f ubftaruiniis gencrantis. ide6 alium in conctarium: cffedium iramittic in fenfum .inducit aliam. hoc eft impoffibile jquiacun^ non cflet libiincom- ftfihilemfor.& }. tunc cjftElusiJieproducitura cauja fxtrinfeca vniuerfali^ fcilicet a cdo. Tertiam ebieElionem contrafecundtim diBttm fol- pofEbiiisjauc corrumpicur forma aqu<e in nihiU netare fubftanciam nem frim»m SCHOLIVM & compoOIbilis forms aquae . tunc induAo gradu qualitaris proximo corruprioni per alteratiorlcm . in vno cnim palfo caufat aliud. iGtio in fenfum eft ficut ad terminum fecundiim eius fine fe inuicera-. fed naturaliter.Quando enim inucnic pafr fum alio.quia poflunt efle adio in contrarium eft ficu| ad terminum fecundum eius effe materialc. aliud contrarium . & difpofuerint ad indu: dioncm formae inftanti fubftantialis. forma fubftantialis gcncrantis corrumpit agendo in for- . T»rm»fMfli' liAlii iiuiMcU quam inducit fimilem focmam.cum dicitur quod fi eft vnura . quia pofito quod tunc in vlcimo inftanti non cifent accidcntia . no^ & efc receptiuum coloris coloratum vt diapha- vel faltera poffibile eft aliquid ellc rece- .ducit perindtuit tandem (orm. &aliara focraam. quod poffic ge- & neganda . yi. criam corrumfendtt. intentionaliter num . eft illa. liccc turttfortint futftMtttiMli tiam.fed intentionale .im in enme ftt^ttm. in contrarium . quod non fequiturjSol enim non agit per eiedionem. difpoficio in palfojnon cflcc variecas foptiotium fequitur forma fubftantialis nerationis corruptio . dttm incopf md gtadum incompolllbilem ad aquae 687 non prodttcigradi^n tjMalitatit in c orn- fojfthilemformtt corrttmpenda neceJfariufn.auc in accidens feparacum.vbi vult quod reccptiuum foni oportet eife abfoniuTv. fimpliciter eft impoflibile IV. mam fubftantialera rci fed neceflari6 rcquiric matc- & Ad fccundura. in vlri- quamdiu remjtnet alteratio.Pacetde potenriacrcaciua Dci illiomniu. a principio intrinfeco ef.& non virtuie accidcntium . ide6 fecundum diuerfitatem raateriac erit diuerfitas effcftus . qu6d duas funt fcnfum qualicas agic in cuius probario cft j . tunc Jithjtantia alterantis vroducit ftibJiantiam.Actidenti* n\3t fubftantiali rei corrumpendae. Soliini enim eft ifta maior vcra de agcncibus impcrfcftis.Refpondeo .& alio raodo difpoficum. igitur fi accidentia maximi ignis vnum.& tunc accidens poteft per fc efle vircuce propriaj auc corrumpicur in fubftantiaraj habetur propofitura. concedenda eil igicur qua.' & agcr^nt in a^uani minimam alterando »7ReplicM.& iii. eifet varia & VitrttMt dif non vel gcniri. quara ncgas fibi inefle . vfque Ah MeeiJhi» fep0rAtM fefJiiu I eius in quod itgunt. vqI fufpenderentur .nunquam nec attingunt adterminum gcncra- fint in generant . . & Nam quod recepciuum alicuius forms fccundiim effi cius maceriale .& accidentium t^liiun. nihilominus fcqucretut indu- 6rio format fubftantialis in materia fuetKodo funt num. igitur nunquam per eam cor- & eittirat . qupd faltem per alterationem in- Ca caufa cfFcdus gener»ntit poflbnt inducere quas immictit in paifura. & & corruprionis i ita nec tunceft ncc gencratio.A(t Jtrtiam.fedpoJi \ necexpelli quam alteram gradum ei materiajn . vel lecunda a^io . quae per generarionem aflimilat fibi matc- $ention»lit . fed virtute formae fubftantiar lis . limicato ad rnitata refpe£lu SelMititr.& per con- tltu ttSinus. gradum incompoffibilem for. cft vna aaio : Rcfpondeo quod canfequentia non valet. fent fcparata. tionis fubftanti.

ficut nec genctarc ipfam . conftellatio formam vniuerfalis inducit ibi pendo contrariam . quia lunt eiuidcm rationis Dico obieSioaem. eirent fcparatae a fubftatia.nifi a fubftatia.quod altelanspoteft induceregradum qualitatis incompodibitem fubftantia: corrumpendz. vt videtur. ignis intenfilTimus foret iibi in quantitate fepa- quodhocvetun rata approximatus. vt concefium elt.quia tale alterans non potcftcorrum- ieHumpcffuia ejft diuerft ratiottis. & caufa dida eft prius . litatis cft & & SftmtiU. nec corrumpi.o- non gradu illum necellarium fubC.fuantitas & quecunque gtadum.neccirari6 manet mobi- non alterabili inducit fed . non poteft agcrc.det rm''r.aus extrinfecMS seeidtsiti.li fub illis fpcciebus elfet fubftantia vini. & inducere contrarias".ad quam prsfuir ita & fiagens ta- perfedam formam materia fuppleret vicem naturs illam corrum: Deus nouo miraculo. vnum gradum. fine Patet de indudionc animae per creationem in fumme corpus organicum tum . quani aliam formam fubltantialem. non -.minertt. jtdfieuiuiam tbitHioaem.pere fubltantiam vini . refpedu ficit X>biiiiioi>ri- ad illam difpon- cuius tota natura citra ipfum de- in agendo.pdffet fimiliter corrupcrc vltimu gra- dum qualitatis vini cxiftentis in lubftantia vini.qu6d non fcquitur qu6d alterans Gradm eiMf-.quia Inejff eius ad fubiedu non eft nifi quidam rclpcftus cxtrinfectis c6tingenter adueniens dependet aurem adio accidcntalis ab efe cius .pot<ft&: om. tamcn nuUum priorem gradum fic fibi detcrminat.& alterabllc .& ma. quod infertur. qu6d tunc corrumperetur aqua ab agente vniucrfali .concedo qu6d poltet cortitas rupcrc fpecics 20. l\. quod ne quo no» non poteit. ttluitur.»t Jibi gradum tantia: vini. quam vt in fubiedo igirur quicquidalterans poteft faccre circa illa quando funt fcpalata . porcft corrumpere vltimum gradum faporis vini. non dependet ab inejfe leprimum. alterans poflet omnino corriipere iftas qualitatcs in quantitatc. cortumpen- modo incompofli- forrax cxiftentis. vcl fi poteft in.demform/Liu. in tcrationis inducitur gradus incompoflibilis tunc maneret inalterabile incompoflibilis forma fubftantiali dae.nifi poflet corrumpcre fubftantiam.& tunc non induccret gradum incom- pere poflibilem ci : fcd ifto modo non eft in propo- fito^quia qualitates alterantes fic fepararae a (ub- Contra ifta & prim6 contra illud . quod mediatius fe habet ad illud . quantum poflcnt.dico qu6d vltimo inftanti al- altcrabili . quod habet virrutem genetamen randi . imperfedliori generari vel corrumpi:verilimile . tunc arguo Alterans alterando fpccies vini .& non al*ium. jtcciitntt» Reipondeo qu6d n aliunde non concurreret aliquodaliud agens quam qualitatcs ignis fepa- in perpetuum . . mult6 magis poteft facere quando funt in fubicdo fequitur igitur .deftruatut illud . quod poteft in vnG gradu qualitatis in quantita- minat te. medium qualitatis corrumpenda. maxime philofophanti .quia fubftantia non poteft generari de nouo. qualitatisjfinifi poffet corrum. & : & non cft ntrcellarium femper qu6d dcftrudlo ifto. illas.IV. quod dixi in priori qu«ftione immediate prTceden te. poteft & omnem.fi clTct feparara.igitur alterans. quia quando qualitatcs funt in quantitatc. Ad fecundu cim dicitur qu6d fi mancret qua- ftantia vmi fub qualitatibus vini. ndifffrms fibi fercsad poteft in omnejlcd fi qualitatcs illac adfuemli-\ bet gradsem qualitatif.fed in quantitatc.vt . funt fcparats ^ fubftantia. aut alterat.fi & vltimu grudii qualitatis vini. Ad pnmam rationem principalem quando arguitur qu6d deftrudo priori deftruitur pofte.A J argusnen. Dico igitur.Lib.& prseexiftcnti.. 4dtmfinn. quia pendet a compofftbiltt» dum mouct raae accidcntalis ^9' Meuens mn fotejl indiut- mobili.fi cllct fcparatum k {ubftantia.vel formae rei corrumpcnda. : eft : perc vltimum gradum faporis vini. fcquitar qui)d nunquam corrumperetur minima aqua. quic potcft corrumpcre vnum gradum. fcd nuUo bilis formaB. crgo eodem modo.quia exiftentia accidentis fine : : non pollunt inducere ralem gradum incompoffibilem ci. iScnonalium . qus lc non poftct induccrc flcut cft iUa. quando quilibet gradus cft eiufdem rationis in le . I 'ixi enim qu6d agens naturale altcr^ndo poteft corrumpere qualitates in Euchariftia . 688 terando ip(am .poirct alterans corruralis •. . Itcm jvidetur qu6dillud didum in ifta quacftione repugnaret illi .& faporis. no poffet corriipere omnc [radu qualitatis in fubltan. in haberi a quatitate. vt a toto ccelo . e(l & corrumpcndi formas fubftantiales im- perfcCtas idifpofita . dumrcs manetcorrumpcnda . & in comparationc ad. graQum. ncc ali. eius in Ad confirmatione dcimmcdiatione.quia vniuerfaliter nullum mouens inducit pcr nr.^ubfanti* compoflibilem alterabili fuo. & non quilibct. vt albcdinem in nigredine vel dum fari6 oporterct alterans induccre fuo tia vini. licct pollet agcrd quando non cft in fubicdo a<f>ualitcr. DiftinaioXII. cfTcnt in fubftatia vini. idco fi altcrans cllct quaH-r tas. quia lubllatia vini detcrminar fibi certu gradu qualitatis. ductrc vnum gradum.vcrum eft quando pofterius eirentialitcr dc- regrtulum in- tum gradum incompofTibilem fuo mobui . ide6 quando non cft. quod immediatius fc habct ad aliquid.quia quantitas no detcr. quod non magis dcterminat Lbi vnum gradum .fine quo no ma- & nct fubftatia vini. igitur virtus . eft dilpofita.Et ide6 agens.potcft aliumjigitur alterans in altcrando iilud poteft corrumperc primum gra(dum. & funt eiufde rationis fecundum fuos gradus in fc. Refpondeo . ide6 in comparationc ad ignem non funt eiuCdcm ratioris.AdfrimMm nem gradum . altcrat quia fubicdo efl(^ntialiter. lc.quia Nunc aute a(5lio accidetalis fbr- fed gradum incompoffibilcm tantum priori.ficut primum. . fine qua non poteft cHc . qu6d hoc nulli deberet clTe dubium. tum frincifst' rius.ordine ad fub- & & xin e in palfojquod neceirari6 rcquirit vnum. Confequen- fubicdo non tribuit accidcnti aliquam vittutem maiotem . qu6d impoffibilc fit qu6d alterans alterando inducat gradum inciapatet. quod dicit qu6d qualitates alterando non polliint induceregradum incompofTibilem form£ fubftantiacorrumpendae arguo fic:Omnis gradus quaeiufdem rationis cum alio gradu quatitatis .fed non fcquiiur. vel ncccfoppofitum in oppofito . aqua non coirupta propter illas qualitates. quia illum non polTct corrumpcrc. quia vbi materia eft ad formam imperfed^am.quam alium Si autem paffum detcrminet fibi vnum gradum .quia ita cft indifminimu ficut ad maximu.nonfunC eiufdem ^ationis in fc in comparatione ad palliim & iplum Nuncautcm ignisneccirari6 eft aliquis gradus qualitatis alterantis . nifi quando IneffefulieSi eft refpi. potcftinducerc vnum gradum . ied perpetu6 remancret aqua > quantumcunque calor Ad primum igitur iftorum ciim dicitur qu6d potens corrumptrc vnun. quiafi non maneret.& non in fubllatia.quia nunquam poteft forma perfedior ab ignis fepar»- rat£ a forma lubftantiali ignis tAmnpoffunt ftaret gHttam MjiuA ttfrwftre.quia ignis determinat fibi vltimum gradum tanquam propriam paflionem eius.

»«: in <l. per alcctacionem prxuiara difpo- nentem etim.MMhtmMu.j Oxon.Similiter diccrct aiiquis. formalis. & eft ordo caufalitatis inier imraediatu eft caufa mediatioPrJtur mt. quia (ic immediagMtmcdeim.ficut noneft idem. fic ^uo eft. potentia calefadiua : .hujus alceratib- =_-*/''*** forma fubftantiali*~. entitatCjficpt loquitur Boctius ..func idctnjvcrura eft idera eoderamodo (e haMM^« ^oturbens .y>^«Mr cac . in quod . tum non eft caufa mediati. qu6d fpecics eflet tptale principium intel- fi aman- ligcndi. fi pct fe eflet ^ chjtniM intellcdus. & & fccupd^m PhilQ- Jnfltnti».fedpartialiadiminu. tanto magis eft in vfu. XI. &charitas feparata araaret. fcilicet in propofito formam . nam quantitas in propoiito non eft principium agcndi. pium generandi co. & fecundum ordinem-Jicui ab hoc abftraCto poteatialiraf secciT^kar hoccontradlum pco- & dicitur de calore. Pico quod Ph^lofophii$ io<}^it)ir d<: fimpUci. polTet forraa ab adione denominari .fcilicettotalia. led inquantura concurrunt cum itunis fitut .quo homo yi anima .qu£ alia deficiunt in propofito.io.intcllige.quod qui eft cdpotentia. & caufa forraa- ^''"'''''^eft ipfius 1. & vltcriiis hoc concrctum quod efipotefJt & dicitur deigne ximum. Tom^XJ.quia deftruda caufadeftruitur itjuu.quim denominatiuumalicuiusaltetiusVelaftionis. quem non haberet iibi approximatum.«ft firnplex. quando eft fcparata.j^„^/j^ qualitate fpecies eft quantitatis raathcmati-«f?o.& mediationem eiufdem caufsjtunc oportet qu6d deftrudo eftedu immediato. ad primam confirmatioAd fecundam .Et fortc huiufraodi ratio eft . t^ gtntrtra ita cfl^c prjncipium cpcalc. firuii»%>nme^ licut ad caufam .ficutnec cijm cft in compofito. i. &quo agit. quo eft cns tale. 3 cies intelligibilis. fed vtrumque ad tertiumi vt ad caufam .vt totalc agens.^^^*/ finqtu.excepto primo. .totale princinon qualitapium generandi compofitum. & fuppofitum.ad qua: cadit iUa forraa.Sfedtt inttl- ta. propter folam abftradionem a fubietlo. quam a<3:io.b' 7. m hus .)accipi plura dcnominajjyg dcnominantia plura. habente caloremi adio Eodem modo refpicit plura.non fequitur qu6d fi eflent feparata . murare contrarmm nec & quantitas >n /j. Sed ex alia partc dc K)rma fubftantiali ctiam ellet contra me. Adftcnnd». qux eft totalis caufa illius ' adionis . Dato etiaiii qu6d fpecics nullo modo eflet principiura intelligendi «"»<»".non poflet elici intelligere fed fi eam reciperct. qucns quanto raagis eft cadentia alicuius formae ad extrinfecum. poflet ficuc qujlicas cft cocale principium alceracionis. non Ttrmtt quo. quod eft intcUedus pouibilis . ciim infertur quod tunc fpe2 4. eft idem quod cft ens .in ratione paifi. per conlefiuc a cadendo dcnomihatiua .fext. qua poflunt aiterare . fi eflet per fe. ImmcdiatiuS tamen ap & prius forms.ab illo poflunt ( vt di- ^utn eft/. fi cflec feparaca.non eft cau«*#'***"* fa adionis. Ad tertiam cura tiens dcbent 689 qu6d fufiicit commnnicatioaptitudinalis. multo miniis tunc fequeretur fi per le cf(et diftum eft autcm in fccundo * qu6d * i non cft totale ide6 non & principium intelHgendi .i Quxftio III.^. In propofito enim mtJUtiut efi illud quod immediatius fe habet ad accidens. Et fi dicas. vel raodum fuppofiti . Ak t*de fh»St »b- rtffe- aiitt Mteifiititr mttiiM Aliter poteft dici. fin^plpx fepara^njn non eft principium geticrandi compoficum. n iignis eft tocalc principmm eenerandi ignem. argumenium.& quodagit. quia tunceftpcr ens. tjMod eft. quod funt princi» ?. aliis. vt to- tamcn diim' ?am quis non recipercr. quia fi forma fubftantialis eirct. 1 1.Metafh.Ke^tmdtt».^- & dfedus^ quando ver6 vnum non dcpende. & quo agit. -^''^artriiOT.poteft dici qu6d agit . fed ipfara^*'*- eftipfaraeiSSccre recipcrc tale ideo j quantumcunque ipecics principium cffic^rct eara .& nihil aiiud informans.& ideo fi habercraus concrcta appropriata. iis. Ad quintam dico quod pro fpecies Euchariftisfeparatae me non pft .^.d. & igntm. conccdo & quod fpecies tangant contadhi natur&li iliud .i^J*>v^f quando '^Mide ie- ris. eft'corapo]tciini .& non ncccflaii6 requiritur adlualis. fed cum non fint lalia princtpia. ftr. intcUedionem . quia fcci^ndijm Philo(oplmminPr^camenttf. dicicur quod agehs & pacommunicate in materiai dico $cotioper.mpofitum. quacompofitumagit .Metaph.verum mintui.cui conceditur agcrcquan- |5L^^^^"'""habentis fe do eft per fe feparata. n«n > cum dicitur quod non cft idem. £t ad fecundam confirmationem. nis.Et ciim probas quod dcbent agens & patiens habere contadum naturalem . principium intclligendi.Adqiuirtn. Ad quartara . fieiret feparata. Per hoc patet ad iiiam confirmationem de Adcemfirm. agant. quia non pcr ie totaliter compctic eis . tes adiuac .njojo fe habet quando in fubiedo eft ratio ."" fc poflent in adum . quia vt funt in quantitate . habeut vir. tranf^ "^" l"'*""''^ tutem in fe .qu6d fpecies intelligeret. « tjit*Utatifcd ctiam propter . quae eft principium^wo acbionis.cum dicit per ASio eftfolius fuppofi- <jH^ a^aio eft foiiiis fuppQfiti. ideo non (equitur qu6d acci- & dens non poflit agere fi non inhsreatjfed caufavtriufque eft ipfamet eifentia accidentis.tunc concludcret . j^dttrtisttn. q.quia in nullo ente.5".deftruatur mediatus .ifta cft vlriraatc dcnominari./«/r//^**r noti ^»''%r»»J^.ParsII. Ec • eodem moatp \ fi • gcncraret forn^ara ignis difpofita . fi eflet fe> parata.velfor- -^ »»^/'1' vt& '"^«vcl principij.dicumataca/i{.qu6d cflet totalc prin- non fequcretur quia non eft cipiura intelligendi. quod agit. ab alio in ratione caufac. adhuc quud intelligerct .vcrum cft .nificum palfo .Tbont. fe feparata. quando eft in fubiefeparataafubiedo cxiften^ in quan6to. vel charitas totale principium benc cogerct di.per ''f'*'^"^'/* f"*'^* . Rcfpondeo ret.ica & ticatc efi totale {HEincipiunt.quia tunc habet modura fuppofiti. quando mcdiaturn dependet ab immcdiato. (icutduo effedus ordinati fecundum immediationem. fed fola qualitas. Et ideo raagis habemtis in vfu denominatiuura. Dico qubd . &quando eft «^«rt . fcquercruc quod fi forma fubllan- & cialis cflec feparat^ a qualicacibus eiu$ gencrarc. ad & quod vltimatc cadit illa forma. *^'''*'^ - fophum j. Dato etiam fecun- cft dum vnam opinionem. fcd folus . &ita forma acqidentalis non eodem quodcj-quo. illa ^'*' »'"««'*'«- abftradioncm ab adibui> naturalibus. MtidtMit iitHcuteius inhxrcntia.quod jpjGi ecnitum fepatajca. ficut modo fuppofitum dcnominatur ab adionci tale autem concretum non haberaus in vfu. contra me. fimacetia eius e0et .iS. Dico quod verum eft loquendo dc Boctius. quo (appofitum denominacut ab adione . D.ratio .qu6d quando aliquod ab- ftradun) refpicit plura.quando eft coniunda. Hoc patet de anima intelledliua.fed fola forma. Qnando igitux dicitur quod vltim'' dent- adio cft folius fuppo(iiti.*£nis ]ef»ra. quod homo j fi vero loquatur de & & & quod non eft idem quod agit .

ficut fiones intcrminatas in inuariabili cirentia. aliis accidentibus . Vide DoEiorem hic q. Acutquando funt infubiedo. gencrari finc materia.Thom.cap. prius cxiftens non forma cft fimplcx : . Contr^ . & corruptibilium.Similiter fi conuerfum fuerit in corpus Chriftijnon poteft aliquid de nouo generari ex illis fpetet . Richard.ihyfic.tiuum. quia in nihllum redaiilum. vel de aliduo fupplentc vicem materiz . ftantiapanis.igitur de accidentc poteft fieri fubftantia .quem magis videntur approbare.& q.qu6cl aliquid generaretur ex illis (peciebus.vt Deum. quem modo videmus .j poteft i . tura materix ipfam.quod falfum eft.aut in fubftantiam . Commeniator fcilicet ait fitbftantia orbia.& ^.f» Ox9tt.Quicquidautcm termina- intelligiJ turante aducntum forma: fubftantialis .Yt didum eft.3 Formajtmplex JkbU- nt- ftltiinipf.i Pilud Dutand j. pojfe formam fubftantialem induci in principium generandi . igitur agens caufatum poflet aliquid natura- annihilarcquod non eft pombile.vtliibfi- & ejfe conformi fubftantia: . aut in aliud accidens..iS m.ti.i^.necconuer- fmmjed de nouo & in lib.qa6d in i. non habens ejfe in ca.//?<t. poflunt nutrirc. dico quodpoflimt fefitam: in omncm adionem quando funt feparata. aliis & akerius iotmx naturali. per Boetium iib. Si tamen dicitur quod quando funt in fubiedo .(ed tunc non fequitur.de materiagenerabilium.z. Itera . .4.&omnibus adibusjita etiam datur eisqu6dprimo ftant in fuit. fi aliquid poteft pari quando cft in principio primo pafliuo conucnienti pailioni . Sed nos aliter ponimus. & ejft eius tolli- & tcrant. Stiem illa. alterando materiam cius.dc Trinit. quod pri6s non habuit in (iibicdlo . Vnus eft. uum.quia fecundum ipfum impofllbile eft .& eildem pafliionibus. eflet neper confequens Intelligcntia non ceflarius. acauirit ntfed per fe. fcd fi matenon poflec redire ria panis fuit annihilata eadem numero. jmpr^»tttr quantitas feparata & corrumpi.ergo poteft naturaliter accidens gencrati.art.i. quando (cparatur abea. illud quod prim6 dicitur . Aut intellicis nouum effe priuati-^ ^'f. ad inui- cem tranfmutari non pojfunt } in aliud acci- fi dens.& j.quia ha-^''"»». fint Cuhejfe efle. q. i. ante dimenadueutum formx quae poft accipiunt ejfe tum.& eodem modo cotrumpuntur accidcntia remanentia. pcr .i. Quasro cnira quid intelligis per illud eijie conformt tjuantita- quod quantitas poft fiii feparationcm acquirat nouum ejfe pofitiuum . . oftenditur Ctfrmttitat. militer poteft toUi . .i Scot. hkart.materiam conuerfam .j. fine fubiepriiis corrumpi po6ko in Euchariftia.Art. quod prar&terminationi quantitatis. non poteft iterura idcm numero fumi.d.^.quod accidentia. immediate poife materiam & cuiuflibet difponere .Bouau ejfe fub- & idco ponunt duos AletiC. fed alia. & improbatura cftprius. igitur tisfeparatdtzat • I.quod conuenii dimenfionibus . ^:i. Alius modus eft. fi aut in nihil Si in fubftantiam. in fubftantiam rei nutticnda:.& completum. Itcm .S.& fine fubicdo .nifi mediiintc orbe .qyy. Materi/tefi.% Gab. V. D '^^"^- rcditionem eiufdcm materias.fi poteft toUi uHrjftfriu»Sc corrumpi quando eftin materia . ita efe fubfi- . Itcm 7. tur.formam materialem fepararijquiaponit quod ordo caufarum vniuerfi .&conformcm adionem adioni ilantias prsexiftentis fub illis d. ficut fub- fubftantialis V6D I. dico quodhoc eft falfum.& digeri. Itcm.Sed for- immediate cft vel generantis fuppo- fubftantialis generantis tna. Ad tertiam .if. p. ficut non fequitur. in E'4chrarifiia D. tjUMrespoteft ejfet& non effe : habent materiam fed accidentia feparata j non igitur pofliint non non accidcns fcparatum poteft corrumpi. Mta praeuia difpofitionc matetiae*per altcratio- nem prscedentem QV^STIO VtrHm IV.n.quae form^ funt immateriales. lem. & eam formam in in- rstientm of- Duae primx rationes ad oppofitum funt concedcnda:. & ttliorHm.vi noua materix creetut a Deo.ttrt. ^. quia aliud poteft naturaliter corrumpi pcr hypothefim fcd : fi in nihil. betconforme ejfe illi.corruptitffe- creatam. Dimenmanet idem in generato fiones autem illa: fe habent ad genus quatitatis. quod habuit in materia forma fubftantialis qua: prxfuit. eodem modo poteft tolli. ficut materia in genere fubftantia: . qualitates qua: dicitur qucid z HIcremancnt Ofmie in hoc Sacraraento. accidentia in Euchariftia pofliint frangi.trr»- $ut ttntnd» »rd<nem c*ufmrum n»!Hridiu eft fiiBfliciter ne- fijptrium.non illa quo: prius . nonpotejl. polTet aliquidmouerc.p.& fic ex materia Contra proptcr propinquitatem illud generatum fit ad compofitum & forma.Mct.^«< nm commmicmt in materia. ficut ciebus fojjint corrumpi} frimum tjuanti* . & ducere. I has talibus.quia lcihcet nunc non eft in fubftantia.a num. & ex Authore fcx Prlncipiorum. quod j.habent fi- milem. . SCHOLIVM Stmenti* D. Ad tertism non tatem. vel annihilatam non ftffe rcdirt eatidem numero. funt principium generandi formam fubftantialem . Sttmtditm. vel de materia . Stcundo .Sc t. igitur ficut dimenfionibus illis datur «j^. quod fubftantia panis habuit . ) . Et hoc videtur redirein priorem modum quod drmenfioni dctur na. igitur fi. eiebtu recUre materiinon annihilatttm.f.Suar q. . quia de natjra fua non habcnt qu6d tantum fubfint accidenti.f. quibus hoc fit poflibilc.2Z. alios modos.quia nos concedimus primam Intelligcntiam.Thomte. tcri. dimcnfionum fubfiftens lollitur . 690 jlrifiiit. quia fecundum Bocvna perfona Chritium dc duabus naturis.confiftens. z. Boeciiu.& tunc non oportet quod materia denouo fiat. fcilicet remanentibus finefubicdo .'^' ° Pir»t»ftlum r f ft r L n.hic D. 6. Lib.' & & fti. & ita tandem conucrti liter MMitMdtff.fed etiamfotmjBfubftantiali. eftconforme illi idc6 ejfe ejfc. ftens.i.opor- quod hoc fiat . 6.oportet intelligcre . Diftinaio XII. Botuus. Refutatur primo ^uod dicitur. jtrgttintHtit Aciflot.text.i. & ita tandemcorrumpi.iicut ciim eft inmateria. hoc corrupto. fi Vltim6 addunt in alia qua:ftione. a num.

Secundum.per pocentiam diuinam .dcfinunt accidencia efle fine fubiefto. quia ftatuit Dcus qu6d quamdiu/''"''*''^ rema-^^" .5»/4 form* Et verum eft quod forma relatiua non eft va " pecf"^»*!' riabilis fecudijm cirenwam.quia corpus non eft alicer in fe. nec eius nuUeitas fequens ejfe eius . accidcntia induda diiponunc. XI. 7?mMm.^. quia fundamentum naturs non elfet ibi. certid dicicur . ciTc accidcntia finc ibi Ao.(Sc corruinpi.qua pateren- quando iunt in fubquando ncn funt tur in fubiedlc-. '"formcncur forma fubicfto. pcr fe generarecur acr. & ttariis. nihil coilunc de vircute fent in fubiedo vlcimaco ollenc adliua ageiuis nacuralis.iil'que corrupiis« non manet corpus Chrifti. forma fub- gencrc Subftantix. fequcrccur generacio circularis ta^ Seftm».poiIittoili. agens ficut eft quantum . hoc .£.nec per hoc quod materia prius conuerfa redeat eadem nu(nero.((cuc fuperaliam. & per confequens RimtuLeffet MMhtmMti. quod H nlateria M- fttt^ indtici m qtt*tit*te.& poifunt ficut materiatrasformari forma fubl^antialij hoc eft impoflibile}.o:ita difpofuit fub acci- illis fpe- ciebus definentibus elle .<^ f .qu6d iilz qualitaccs pol^ . quod albedinem in- formare Angelum j quoelibec cnim focma habcc fuum proprium fuicepciuum. cllcc ignis materia talis .& hocnonpermiracuiumnonum:"'""» JJ»* """'' ""''*' quia ficut difpofuit ab inftitutionc Sacramenti . fubftantia per aftionem diuinam fub illis zc-cidinn» c»n- cidencibus. ita quod iibi repugnac cfle in alio fufccpciuo. fic femper eircnt generaciones Mathematicac.Illis aute corruptis definit ibiefrccor-G>rf*i/>o/ pus Chrifti . fortnaO//iN«i>ir»?4 qu6ddimenfaones func per fitum cx eis non potcft generacionis.non natura^Irm»M ^'* ^**^*"^^^" *^'" ignibus compoficis ex ma^^"^ ^ focma fubftanciali . non potcft redire .qiure qiianpoteft pati II ticas {eparaca. eft idem dicerc . quia. -^ ..habent fufficientes. Ad primam raiionem principaiem V^t^^tSenlZ Principiorum nou^-". dimenfio . & ex .^. non prohibeac eius cwrum- pi potfent ab agente naturali. Contra hoc. forma fubftanciaiis pro reliqua parie compofiti . Fide .igitur ficut iedojpolfunt corrumpi . commuocm curfum natura.quiafi iftz qualitates cf> . accidcntia cllcintroducuntur cohtraria. &conuc- nientes paiEoncs omnis a£bionis. quod "fynU. tcroancrent iiUe Ipccies in Euchariftia & ftMtUUsntn func corrumpi conuerfa in corpus Chrifti .quod addunt .jm* pjp gQ quod lequicur \ elfe nam ifta materis PrtMtfH diffum. ^„j. ^ Contca.lenx. fubicdo nifi quamdiu manet Sncra& corpus Chrifti fub eis . habens dimenfionem pto matcria . rcucniet 101 quantitaslub qualitacibuscontrariis. vc in fubicfto nouz . Dcfinentc ibi agentis naturalis generatus habens dimcnfioncm pro maceria . ttrit creationem. Vnde fiue accidencia femper agens habct eandem virtucera refpedlu eorum.q.. Eodem niododi- dici ex illo aere generaretnr terra. Fars 1 1. non coUit tndtm aliquid de potenciaDeijigicurhnulleitasmatutnKTtrtdi. fi maceria poft conuerfionem non ens.-igitur per hoc fc. impediec crearionem eius . &'^ '^^^/^^ fimplextno aute intciligit dc formis abfoiutis. nonpjinitam. in quD debeant ibi ''. & formam fubftancialem. mancnce dem quantitatc. fcd de formis rciatiuis illorum fcx principiorii rcfpc<5biuorii. tcr licet fint infola quancitate. Poteftenim per creacionem facere materiam ratio Secnnd».4. fotmzm fubftantialem perfe informare quanticaccm. prscedens ejfe eius. iftc acr cllec tantum mathematicus.*. ita in fubiedo.fcd in fola quancitatc. igicur &c. Item . qubd rc Jirct matcria formis accidentibus confub qualitatibus . Ynde ilhid efe coHfo-me eA non caufa vt caiifa. non func in gcncrc Subftancia: } igitur impoflibilc cftqu6d itmB .^yj/j^/-^^ iftudmiraculum.quia non mucacur in Euchariftiajigicur nuUo modo alicec fe haberec . funt per fe. Tam. quia materia poteft redire eadem numero vtroque modo. ftantia quia . qu6d manentc Sacramento mancant dentia fine fubie(3. vt in . *~ fubftantiaii generari.qu6d iile audor fex m X ccndum . &nonin fub- poftunt corrumpi ficut in fubftantia.J„j^ fp. Acddentia (eparaca qiiod gp«e- . i^of' ibi funt qualitates fpccierum corrumpi vfqucad gradum incompoflibilem pani. & fubftanciz in Sed vlque ad quid poccft agcns naturale ^"'l'»^''*' '"^ " ? Relpondeo qnod quancum cft ex parce acere .^./. interprctandus eft Cccandiim fciuiAm. & formam fubftantialem ignis corrumpcrecur . ad quod determinacurcx natura fuigeneris.&c.pofrunt corrumpi. «*.fiac ens .f^" ^^ inhoc Sacramento. pro maceria . quia tantx vircutis eft pofle fuper vnam diftantiam. qus eft alterius gcnerisjdimen(it Jb«**<'» RE/pondeo igitur. . quia fi illa di- menfione exiftcnce .& etiam qukm cit6 illx dcfinerct corpus Chrifti in illis '*- ql^'!' ftantialis dc definercnt cffc. quia maceria panis couuerfa eft in ipfum. 1 1. qu6d accidens fit fine fubie-/i>M fubitSi. ftnerat» cum neret ibi corpus aliquid ad Stxii. luum.quia vcrumque eft falfum.qiioci fccundo dicmir Siinmateri» frerit non poteft fieri per Mni. Nam dicere fubftantiali. . PrjEtcrea .& ide6 defincnte hoc Sacramcnco. quam in illo..6jt n.rcdit^/^^„. ad enm fujius de hif in Oxon.. formam fubftan^*^^™ SahflAnti» ^.. quia nihil eft receptiuum per fe alicuius £erfedionis. \iara compoficorum Mathematicorum vfque in finem mundi habentium dimenfionem pro ex tialcm. quod maceria annihilata redcat eadem numero. 5c contrarix iiones funt in gcnere Quantitatis. quod dimcnfiones pro eo quod prxccdunt formam fubftantialem in materia .Corruptis caufam fupcriorem fubftancia redit per quam ea- fpeciebus. ideo habent itiodum materiz. vei fiintclligit .V.pon circ fccit Deus nifi .fed inuariabilis.& cnm accidcntia j„. «. annihilatio . terminus gcnerationis dicitiir vnum per fe. vcin fubftantiaj abagente natufali corrumpi. & ideo ^'-' "'"''quando in iilo fubiedo . niH corpus Chcifti redeac in quod conuerfum eftjhoceft falfum.quia per loc.pjnis annihilati redire kiut» . ita hacc quantitate uint.».&perconfequens definencc hiccfre corporc Chrifti fiunc concraria accidencia in fubftancia pcr confequens generacio maceria.igitur. vc in fubicAo. loquitur dc formis abfohitis. igituc totum compo- per elle fe cenninus » ignis 'llc fic & Mathematicus.""' ^i^^l iint fine mentum . Similifinc per fe. corpore Chrifti dcfi- .fiue in fubiedlo .^^. SCHOLIVM Quxftio 691 I qnando non eft in to. Item .qu6d funt per fe .Qon eft eiufdem (peciei cum eis. Simiiiter nunt fi eftet ibi & & Scttioper.

Arg.text.hicq. T.qu£ priusj motus^ non ncceftario requiritquan- igitur fradlionis titatem eandem manerc. Phyfic. vel ^ Q Ed dicitur hic quod ita eft de fado. quia continuiras quantitatis eft eius vnitas: quantitas igitur diuifa perfra- dbioilem nonmanet eadem.& pcr confequens.tam fcilicet fubftanti2.quod eft pars compofiti geniti. & noua induci incipiat.^'"^^rentia materiac. Item „agens naturale non poteft tranfmu- . q-}. nifi producatur aliquod comtc. Contta . fed I T V R quod non . RGV quia motm eft aEltu entisy & in definitione mu- tationis eft aliter fi hahre nitnc ^uam priitsnliter fe habere prsfupponit fubiedum muta- tum. t»tio! I.quia iicut Deus potcll dare efe forrax per fe quie- & rum. SCHOLIVM Vtrum ab agente creaio pojjetfieri tran- I. quod eft pcr accidens vnumjigitur in aliquo pra:exiftente. fubftantia rediit.i. Item .u deGentr»t. quia. tione fpecierum etiam ah agente naturali totam ^uantitatempr^cedentem deperdi.Uy. & & tionem Aon maneret eadcm quantitas .& diminutionem . & 9. cft naturale Tertio arguit fic contia ferlamdiu manet ibi ^*»'"** corpus Chrifti .& condenfk- fuhjlanttatw 'mjpedebus^ quantitate eadem non manente. i.forma addu6ka de noiio. fti eius vnitas . inanet idera in toto motu.j««/f jt. qux ^'v-P*"'* praeceffititunc cftetmotus fine mobiIi. cum agens natu- ralc poffit adlionc naturali illas fpccies rarefa- formam nouo agens eftaugmentatio. qux prius.6. 18 .fcd fi in ttanfmutatiocondenfane fpecierum per rarcfadioncm. corrumperetur in nihil . quantitas rarefadta crcarcquod tem Euchariftix 3.^.xt.Metathyf. I 692 V.i£gid quodl.quia terraini motus funt incompoffibiIes..ii.vel per mutationemj fed mo^id motM. qu6d non eft inconucnicns motum elTe fine mobiIi.\j.d.Patet ex Philofbpho i. eft ad Boctium. |flM|6 W^^V Ariftot. quia agens creatumnon poteft agere nifi vel per negatiuum.creatur. tantum conueniunt animatis. fi in rarefa4> £tipnequantitatis fpecierum Euchariftix ciTct 0^'«« )»W omnino noua quantitas . q. quam quantitas. & hoc agens non genedicit efleverum in generatione fubftantiali .q.Thom. fed in qualitatem contrariam .^.t j.nec fccundiim totu in rarcfadione. 3 .tuncquatitas maior. & f". circa fpecies in Euchariftia neceftarid requirit Itcwium Aiiftpt. l. ita de aliis accidentibus quantumcunque intcnfis. vel condenfatione fada in Euchariftia. Sententia Gotfredi in rarefaElione .Phyfic .igitur rarefadio. nec fecundura quantitjisjigitur in tali tranfmutatione raanet tarefpecies in Euchariftia Ariftot.t. fcd omnis motus in quantitate .>.{cdquicunque gradus quantitatis funtefie termini motus : .ti. Patet ex defanitione motus ^. alia ab illa .Fhyjtc.quiaqukm cit6 ccirant. V.& corpus Chrifti deiinit elle fub eis. minor..Conitnb. hica.quae prxfuir.vel diminutio.definente corpore Cbri- cendum fub fpeciebus. illx fpcf ies pblTunt ab agentc na^""^' frangi . & diminutionis . d. Cet- comitatur rarcfadionem fpccierum.it^.(^ ulhyf.non de t^otentia fubiedti. YJSSn\ jyj ^ mutatio requirunt fubiedlum. 7-J.& minor nouaeducerctur.Lib.qu^ cft fubied^um illius rarefa6l:ionis.maiorcamen quantitas c6- ^dem quantitas. text. licctenimrarefadiofit motus inqualitate.Mtt q 14. nec aliquid aliud. Got. quia motus augmenti . motum.q.& vnus eft alius abalio. c^ Grcg.l .&augmentationiseius.& non de po. omnis tranfmutatio igitur 37. Ad rationem dicendum qu6d qualitasnon j. vel mutationis.quiand manet quantitas prior. 8.& termino. £c {imiliter ad illud Philofophide matcria. quod eft fubiedumj tunc vt prius .iy q. .Steunds. partem.potcrit de . & pcr confequens continuitas frim».1 igitur omnis tranfmutatio poffibilis fieri circa fpecies in Euchariftia pr^- Jiatioadopf. Item j. quia hic non manet fubftantia i fubiedbum autem morus. 1 ^ $. rat nifi compofituro tam text.fed hoc non poteft eife aliud fubiedurn.i4. Etratipipfius ibidem eft ifta > quia gene- rans non generat quod nifi ex aliquo praeexiften- pars compofiti geniti j igitur circa accidentia in Euchariftia non poteft fieri tranfmutatio.(^ 4.^i.quia ninil tale cft inEuchariftia:igitur crcaretur. II. i.i.c. \. poiiturai eft fcd in multis alterationibus non producitur compoiicum . Item. quantitatem eandcm manentem. cortumpitutquantita{ispraEcedcntisiigitur& poA igitur vniucrfaliter & gradus maior in quantitate . vel alicuius alterius. qus etiam non eft fine fubiefto.& condenfationc quantiratis vini non manet quaptitas vini.funtincompoffibiles. fed in condenfationc eft.ncut dicftum eft. circa illas fpecies poteft cfte rarefa. iftius fuperius iraprobatum.&nondiutius. . q.degeneraT & tione te. Ad primum illorum refpondet. 6l:io. 5. magis & & minvis cft pmnin6 alia & alia Pro hac opinione potcftadduci ratio fac^a in augmentationc charitatiSj&eftifta.4ficHni». o.quam earum condenfationem . iupponit quantitatem . minor quantitas. quod eft per ic vnum } ergo oompofitui^i . Diftinaio X 1 1.& adducit contrahoc tres inBantias P.Cift. qux afficiebant pancra conucrfura in corpus Chrifti. vel definunt clle accidentia.Gotfre<J.1. Obiicit hic author contra fe .(ed per tCjin rarefeftionc. in exon.quod eft inconueniens. quamdiu raanent accidentia. j. fecundum augmentationem. qu^m acci- dentali. . prior corrumpitur in aduentu fecundx pofte- cerc. & com.primum ipfitts fredi cumfitit rejponfionihus.i»rf. quae maneat eadem in toto motu.^ &Si'rcondenfatione fpecierum in Euchariftia .quz prxfuit^fed definit ibi eflc.Termini motus funt incompctf^ Dodoris fibile$. vt non u/maneat eadem quantiias .quam accidcnti$.vel rcmiffisrigitur motis accidentibus rarcfaftione . quodlib.»«ff qu6d totaliter definat efte quantitas prior .& nouam ac^ui- ri'.^. igitur agens crcatum nullp modo poteft variare quantita- quia rioris. «. & condenfatio non necclfario prxfupponunt eandem QV ^ S TIO quantitatem mancre.& condenfatio .dcfinit ibi eflc corpus Chrifti. i Scot.vt videtur per Philofophura 5.^ t. illud non poteft elle nifi & Wertium.

Tertio .illa .qux iam defiit efle .finon eiret conuerfa in corpus Chrifti . vel tantum quia eft fibi . & minorem quantitatem.idpri- mntrt tVt*- fhnum. qu6d ficuteft in potentia fQbiedi. «I"»'»»' polt non ^^^ «^^. : quod maior quantitas fuccedit minori defincnti efle. fentialitcr rcquiritut ftffibilil [ilt* ftibtiiio.nibilprohiberet cam creari.& accidetibus confequentibusjigitur chariftia roaneat poft qu6d corpus fequitur motum facere fine mobili. ita maior . vel producitur i vittute infini' ta creantis creati . igiturnonpoteftaliquid capcrc f//<" poft woK ^c fecundum ie tolum. ex vna taduplex refponfio lis . non eft virtus agentis Minor habetur ex opinante: qualis . eft ifta . non eji maior poicntiajfed irapoflibile eft aliquid produci dc incimfofibi. ita auando quantitas non eft in fubiedo .quia nihil eft effedtus taiis caufe.pof- noua maiot .qu6d nou fequitur creatio quantitatis noalia us. quia concedo fecum qu6d Deus poteft .(ed etiam du cidens. quod fola vit tus creatiua pollet in ex naturafua haberet qu6d eam.& ita non dice- retuicrearijtalisiamenconuerfionon poteft fieii nifi virtute creatiua agentis infiniti. non creatur . vel naturam . quia quando illud . maior quantitas fuit in quando quantitas crat & non in potentia quantitatis ita quando feparatur a fubie- qusdara vis in ea eft maior quantitas . iue6 Ad tertium dicit. igitur libct eius vcl creatur . Sed aliud concurrit ad raotum fcilicet quod fccuhquafi accidentaiiter dura illum . igitutfj^ quantitatis minoris ptsce- pus Chrifti in Euchariftia.& ilia eiretefledus taiis cauf?.„^^ eft fentedr* Got- pro eo. eiret talis efledus. nec haberet habitudinem ad quantitatcm praexiftentem .5. cui fuccedit. necin potentia terminii ^mo. eft quod creatur . patct.nifi quia con: uertitur praeexiftens in ipfum vt in corpus Chriftijlicut aliquid conuetfum innonexiftens. finc creatione.fed tunc primo exiftens.nifivel creetur.nori conuerterctur in corpus Chrifti. quaildo quantitascft in fubicfto. quanti. igitur propter hoc infj^. noneffe ad<rj^. cum fit rarefadio vini. ior non prxfnit in potentia fubiedi. vf de minori qilanto educatur maius quantum . pet fibi ffe omni modo moius edet quam natas At mttusfit darc ita poteft non eft ejfe quantitatis maioris. dentis interminabilis .quod prius maneret cum fubftantia panis . fuccedat ei inuTiedia- fecundum continuum & non creatur. fcjinfluxu Sifieri. m aior fuc- cedens aliam fpeciem. qua poflltfieri ideo ficut quandoedu- & citur de potentia fubiedli nec quando fcparata .Qu^ftio V. vt de eadera .vel a virtute creatiua produci. manet ibidem.« ». .& terminiWf«f»i. totam & quam- partem de nouo producitur de non efeAdeJfe. tc fine interruptione 6. Per hoc ad formam rationis .maneretfubftantiapanis. & hoc non prohibet ipfum creari. incompoflibJlis .nifi a fola viitute creatiua. quod fuccedit.ergo noua ^uantitoi.8cnon infubiedo. Alia vero ratio cius ad hoc . &quodiibeteius. niKAtionis ad intellediuam Scotioper. Jierf. qax nata eflent ci conuenire in fubietStojfi elfet in fubiedo fed fi elfet in fubiedopoifet habere maiorem. quA ejfe fecundum fe totum . Maior probatur ..non habet quantitas tunc .ficut poft patebit. Scd raticnera def'''^'i'f^^'»<'creatione reduco fic:Quod fccundiim fe^^totuin tute creatiua producitur .nifi cui ex natura fua conuenit quod folitm fit ab illa:igitur licct fuccederet. aliquid aliter fe habcat nunc quara prius . Secun- ^^«oraiefadionis in Euchariftia includiturf"""^'^^: aCtu .quod <[^ . motum licct non fine ptimo. ordo minoris (juantitatis admaiorem <jukm orga^ nec in potentia.„„-^ non poteji includi in potentia pracedentis. Secundoficquod aliquid fuccedat alteri ^*^'""'^' non variat ipfum lecundiim aliquidei intrinlecum . tirtim. Tunc autem cum illa quantitate fada noua al- teratione alia.^ quodlibet eius. . . fit fieri — primam rationem non argua. ieitur. non eft fcd proj>ter illud. & ita fcqiiitur conclufio prior. m m m } ConfifC /-^.nifi fit in rationc fiibiedi commu- nisjfed in propofito terminus a ^uo eft maior poflibilis incom- & fpeciebus accidentium confequentium cor- termino adtjuem fecundum fic opinantem . & nne ifto fecundo poteft Deus li . fed fi in Eu- conuerfionem eadem.'«. efi do. creatur.de ^uibuifufius agithic ^. quod non folum eft corpus Chrifti in Euchariftia dum manet pura manet quodcunque ac- quantitas.quodnon includitui. qus prcecemt .^^„^„ & fluxus in forma.- .Xi Pars IL creatttr. quia ficut quantitas habet immcdiate a Deo f/<r per fc fine fubiedo . .atcm vei capit fimiiiter quando eft finefubicdo poieft fieri vel minor mediante corpore Chrifti. creatur. ita etiam habct immediate a Deo omnia accidentia in fe .quia fub- ieftura noneft Refutatur diSlafententia. . Trimoy ^uotiaccipit t&y& nullo modo infuhis^o. vel creatur : . & F. Ad fecundum refpondct & poteft .quia «mneages crcatii prsfupponit matcria:igitur. quam fi non fucceflit minori quantiiati.eft aliud. crcaretur nunc autemciim fit eiufdem rationis cum quanfit : titate prjecedente & . fed omnia accidentia ibi iunt finc fubiedo pticcisc abfoluta . fi. Alitcr taracn refpondet in fine fic. quia fubftantia panis non manet . vel elici : lcparatut a fubiefto » relinquitur quaedara vis in ca . quam non effe terrami ad cjuem tam p^. quod tunc eft. vei minor .quod non eft. quia ficut prius potentia fubiedi in fubiefto praecedentis ^lo.vel aliarum quantitas maiot fccundiim fe fpecierjim. vel capit ej/e poft aiiquid . & diftis fuis ^ 693 u^lias vrgentes rationei adducit Contra hancfen- Addit tamenqiiod non 5 nam ad morura ef- raotus eft eifc facere ftatndM. Cetfridi rt- ffifio . vel totum producit ad producatur a virtute creatiua .& pernnanens . ejfe zd vel a vir- fed in Euchariftia.nec inadu.* ejje & non prsfupponit aliquid fui & tunc certum "-c^ri. tum. cumfit ei incom^offibilis.quiaquantitas ma- SCHOLIVM II. forma fluens> fecundiini COntra h^c poteft competere formx feparats fubiedlo. Teitio fic : In quocuraque incorapofllbili ^» alteri includitur »0« effe uii incorapoflibilis^^'** fimpliciter.qu6d fi raaior quantitas nec educeretur de potentia fubiedi . mediantc fubiedo. tamen htc Tom.illud fimiliter : tamen non Sc quodlibet eius producitur de non ejfei&c non in fubiefto . M tentiam. fed fi eifet tunc de nouo produda fine habitudine ad priorem . non variatur^ inttjnfecum illius .4. . eigo in terraino avirtute creatiua.

Sf'*''''»'»fadionis.fed difFcrentiam albi.amaritudinem. proquanto cedenti quam iit quantitati alterius hoftior.vcl mmquam habcbj- tia tur certitudo aliqua cx fenfibus. igitur . impedit quin creetur.fubieftura cft aliud a termino motus. confecratae . Item . non fic poteft facereaccidens fine fubicfto in J!"''""' : poteft rarefacere quantitatem hoftia.inducantur alias qualitatcs.eft ex naturafubiedi. falfi- lucidens ^^^» '^'^^ tde rimanet. In propofito autem oftendit quod fubitantia panis poteft manerc eadcm qus priiis fub noua quantitate . & non eft ifta vis in . fed ita incompoflibilis eft terminus igitur ad ejHem termino k induceret Confirmatur . falfum. tineat vutuahter tum eadem cum prxcedcnie . igitur rarefadio praecedens aliquod . qus .quod videtur inconueniens. nis. continerct vir- fi tualiter qualitates contrarias dulccdinem. per hocquodfeparatur. quandoeftfcparata.& habet aliquod fubiedtum . Primum . ciunt pro ipfo. aliud K0»objl*nte X 1 1. nifi lubicdi . fequitur qu6d vel fic fit in re.Secnndam. Contra rcfponfionem ad tertiam rationem. Item.quiaeftcon- fada modica rarefadione a^- cidentium . quod cft maiorem qiiantitatem quantitatc prxexinon habct ftcntc.vel minor. cum diuerfa mixta habeant diuerfas qualicates. Se- fe fenfibile fre- e!e- '»»- tintfviriu»- I 1 omncs qualuates in fubicdlo & ni^ti.vt ipfe conccdit. ^""' i»»« '**'* quod polTu hoc dare agenci creato adhoc^* Opinans autem ilie tenct idem faciendum. vt vifus /•.& antcvtquod idem fapor. terminus ad <juem creabitur.Deus enim ^^'""iCotf. quia fequitur quod ellet alius hic paquantitate poteft hic panis . fluxu fine fubiedo. non ha. ignis rarefacerct ifta nnixta. quae ex minori qiiantttate pollet ficri maior.Confcquentia pa- mutato immediato fufccptiuo alicuius. Lib. vel ncceiraria.mult6 magis habcteam.ficut eft alia quantitas.quia : .^y obftantc tali fucceflione termini<«^ ^«(rwi ad terminum<i f«o .vt prxfuit in fubiedo.& mixtorum fic . fenfus non dicit cllc aiia accidcn- eadem. quia fi contraxium przcedeterminum adquem. ret Ctnfmntur. a. quod induceretomnia accidentia noua in mixto &C fequuntur duo inconucnientia. tra fenfum. & ria .non fa- II. SinfMs eirc» I j . vt de aliis. quod agens creatum . quia prim6. iri/X ^ rt maior.oportct quod hoc fit ab aliquo agente r Quarro a quo ? non de potentiaalicuius fubic6li. prapfuit rarefa- a quancitate hoftiae in alio al- imo tari.1 694 V.vtvnum amaritudinem.. iedlo:ita : & : Contra hoc. Diftindtio quod. vt de ca poflit fieri lUa vis feparata non cft aliquid nouum pofitiuum.ita arguo qualitas erit noua: cqnlequens eft ^"^go ponendum talcagens.quia fecutidum ipfura. fuperius eft oftenfum . quia neutra fc habet in rationc termini a <]h* jrefpedu alterius .fecundum illam rcfponfionem fadam de rarefadione hoftiae.per quantitatem tantum . (rMri. tas confequentis apparet. a ccelo.quia fcquitur cx hoc mixti.S' ^8''^"'^ quilibet fenfus iudicet ea- dcm accidentia maner^ poft rarefaftioncm omnes qu»lit»tes cundum inconueniens . & non confequentis.hoc prcEccdens tefadione To.quod ab- : noua confecratione. quia nihil poficiuum nouum habet quantitas.quiafiint fimpliciterduoindiuidua. Rationcs etiam. : Si in igitur ^ anteccdens. enimalibiquodindiuiduatio cuiuflibet reifit Giuimo rtii.qui ignis j cftinconueniens. qu6d iftud cft argumentum laicorum.ita eft quantitas hoftiae $tict\. illa autem vJsin fubiedo . talis magis quam in ea. Contta conclufionera omni rarcfaftionc fiixiiljter Xtrdxttunul Inm eft furdum. tota raritas maior eft terminus rarc. confecratio eft tantum vnica er^o corpus Chrifti non eft in aliqua hoftia . non videtur magis eire quantitas alia. non tur ei. ergo nuUo modo tioncm formcC fluentis poteft fibi aliud conuenire extra fubiedlum . non rabet nifi rationem termini motus.ficut quando eft in fub- arguo Cum cft in fubicdto.vt ignc. igitur quod terminus ad quem fequitur terniinum aquo . qui non produceretur ejuo iicut . ~ .mutatur iUud.nonpoteftf»igitur. tunc corrumpitur quantitas fi canfat aliam quantitatcm per fine fubiefto mo- & ita facit quantitatem in .quodvnumcicmentum con* wer quantitas hoftiae rarefada eft magis impoflibilis &c incompoflibiiis quantitati eius prae- hoftia: non nifi confequens fcqueretur quod fi ignis alteraret aliquod mixtum.non faci: pro co ad propofitum.cum parata efle dicit in illa quantitatc fe- quandam vim . quam animx ad organizationem corporisjfed uon obftantc tali luccellione . mixti. quam cum hoftia in alio altari . quod ignis habcat in NuUum ""»""» virtute fiia adiua omnia accidencia mixti. Sccunda tatio eius non valet ad propofitum. & habitudine naturae conceditur animam creari igitur non : *'"'^^^j.folum enimhabet illud negatiuum eire. Ratio enim illa prima dc mo.mult6 magis habet iudicare vnitatem fui fenfibilis. ^Lfttitas igitur in"""^'"'^!^^ fi quantitas feparata habet talem vim. non manere hic panis.& per confequens fequitur quod quantitasmaior per rarefadionem non cducetur dc potcn- vcl corum. igitur feparata bmiaem. vt fcilicet elle per fe . non efle in lubiedo . Vndc vifus iudicat de numero aliquorum fen^ ^»^'^^"'".in qua eft omnis quantitas fcquens ipfam in potcn: Tertiam. mod6 alia ilioni a quantitatc ficut . & naturale circumftans cjfc quantitate fcparata a fubiciSo non eftaliquaifS. Nam fi fada quacumque modi- f a raccfadione quantitatis circa corpus alir . quando cft in fubie6ko. mille hoftiis in diuerfis altaribus. fi contrariare- Patet ex didis eorum. quia cum dicit omnia accidcntiamanere in quantitare feparata.qnod & ipfi neg3nt. ideo arguo pcr rationcm falfitatcm Item . fub qua prius non fuit per rarefaftionem fine tota. fimiliter de ^rreformaitt ti creato.crcarctur.JrnpugH»tfotu. Admc panis per quantitatem . igitur non magis eft nouus modus Si in r»refn- eft ararefaciente.uaquod potelt datevirtutem agen. quantitate exiftente fcd in natura fubiedi .quod in eo fufcipitur.. ilia fucceflio §iu»rt«. hic illas qualitates alias&: alias. & numcrum. igitur hic panis eft eitCotfi.s quicco. & fic oportet dare aliquod aliud fubicftum motus. videtur enim quod contradicat fibi ipfi dicit . &c.quas innuit pro fe. ^^^^^ '• in fe argno fic ^t quantitas noua . non magis cft ha:c hoftia quam elfendi corporis Chrifti in hachoftia.aliud dulcedincm.cum enim fcnfus habcatiudicadifFerentiam fuorum fenfibilium . Item . h»l>ttudine vcl habitudo vnius ad non eft magis naturalis . ' & pct tia. . quando eft in fubiedo. quod eft oppofitum in adiedo. Sed quia diccs . igitur fada quacumquci'a- Seftime. quod hoc faciat forma fluentc non poteft faccie fine fubiedo. Bione .

igitur a fimili mtritorii po- aliquid imraediatc conferuatur a ttjt a cre»tura cerrum atnum. vcl : corruptionem alicuius qualitatis . &: fpccicbus vi- ficri huiufmodi autcm motus circa fpccics ha- .fcilicct dc rarcfa<fl:ionc. corpus Chrifti. vidercmus circa hoftiam ifto cit eft quod Dcus immcdiatc facic omnia.quam potcft haberein propofito. remouet "^Jaln"'. quod non 14.^ ^" autem ab eo adionem . hic aliquid de maceria illa cani^erc< SCHOLIVM queretur III.accm addicam.igitur nuUo modo videtur poffc corrumpi ab agencecreaco '"/'"^*' . Nec hxc opinio potcft imprC'bari.j.quam nonconfcquiturrarcfadbio.iy. rcquirit. & fio icirtum dtcrf ffob»bilis.qua quanticas eft fine fubicfto.i quiecum habec fubiedlum quancum Quomodo igicur adelfetp»nis. quia agcns naturale non poteft agerc .-^S"" '»*'«^ le . An vero per rarefaEliontm creare. qu6d circa aci y. quia r'"^'»»' non eft ita de fafto terminus cnim & qu:m.& de illafola tranfmutationc diiflumeft inqux- ^nonedct in foJfunttrXf">f»''fecii- ab agentc creato fub fpecicbus moueri dc loco ad locum. Loquendo de prima mutationc.^.& ei vnica . quantum cft in propofito. cmuicumque rnerit. crcatura fed .^.vel DeOfJicut ah ipfofolo conferuattnr. cem f/T* finc fubic- & concinuica- eius eHe tunc fine fubieilo.Senttnti» druplex tranfmutatio in gcnere. Patet dc gratia .& condcnfitione^quomodo polKcclIe circa quanricacem fcparacam. quae ponit quod podibile agens naturale agerc.niii videtur vno trium modorum & . quia hic non manet fubie£lum.arguo lic."""" tum continuatum non eadcm virtute cft fine Scd iftud : fubie(S:o. lo . 69J dat agcnti naturali omnem aftionem fibi conuenientcm. fcquitur vt alceracio. & dt charitate tantum demcritorie. fc & in tcrmino cius confeK*ref»ci-i tate. qux conucreodcm miraculo anci- partes alimenti tuncur in carncm . quitur maiorquantitas. in oxon. ^MtitMt & tionibus prtiter rarefaElionem .(s^od immediate conleruatur a Deo. cuius oppofitum fepolfet agerc in quantitatcm fe- fi .Toffunt . quantum cft . """ necne propofitojvel pcr quantitatcm contrariam in- qucns non cirent circa idcm.quia eodcm miraculo antiquo . quia fi vinmn addicur fpccicbus m 4 vini poft conic- crationcm. & fecundum locum . Stcuruk. non placerct Philofopho . i fceptiuum . qux fic circa quancicatem feparacam a fubicfto. eft illa eft quantitas maior tantum termino. potcft pro tunc ab aliquo aeente crcato A o ^ Item . vt dunfradio. Sicut fluens habet fubieftum quantum . qux non poteft fibi conuenire .primi q.& hoc fine nouo miraailo. poife corrumpi.-Ute- ''*''• ftione prxccdenti. tur» ^^^ rr r\ .adnum. quod cnim vbi tio.iantitatis . /"»- . quia hxc prxfupponuntquantitatcm. qualis indudione qualitatis contraris t»ri. aliquod fubicdum. Frohacopinione titas in Euchariftia U IV. (equitur varietas circa quantita- varietas quarca circaquancitatem immediatc . aliafecundumqualitatem quam non & condcnfatio.fcd antiquo.& vtvnum continuum fubtilMur finc fubietko cum quantiratc prxccdcntc. qua corrupta corrumpicur forma uibftantialis eius. /'!? tertia rarcfaftio .qux vi- dcinus ficri circa hoftiam confecracam. quomodoquando caro Chrifti eft alfumpta a Verbo. diccndum quod hic eft Similiter eft alrcra. & fic in teft deftruerc Euchariftia quod ^j_ eft im- nifi in non po- quantitatem. Aliorumjententia ajferens tjhantitatem fpecie' rum a ALia »3 fm- tnuM. in quo prarfuit iuum contrarium corruptum::fed li corrumperctur quantitas in quod Dcus facitomncm mutationcm immediacc. non eft variatio dubium quin ibi fit tranfmutatio .condenftri. ica facic quancitatcm dojfacitquancic.fit noua quantitoi continuata Jk in camem Chrifiiyfine nouo miraculo hypofiatice vniebantur f^erbo.. vniuncur ei quo . mericum fidei ex quod concingit . quo Deus .dummod6 tamcn eius altcrationcm non '^"'"'^^'"'j* "* confcquatur corruptio q. quam^^""'"^*'* """" fecundiim quantitaccm. omncm adionem.eft maior difficulcas. quia poteftctiam motus ni poteft codcm fuiccptiuo . REfpondeo cidentia in Euchariftia poteft cum.^uiioris. quam reti- net . Maior declaratur .vel fccundum partes in toto. (]uodin termino rarefaSionis viantiqui miracnli . & per confc- poteft ficri rarefadio cir- uitfacerecir- iefto in Euchariftia. Contrari» a- )i»rum - nullo creato pojfe aMgeri. paratam. fieri qua. dudam. igitur a nullo agente creato poteft corrumpi. ad quaftionem. Vbi poceftdici quod rarefadio cft pcr i ^. nifi in quantum . non hocne fi pofle fieriin fpeciebus tranfmutationcm.quia di- fub quibus te & Sacramenco collerecur. Vtde Scholium tem non quantitas in fubiefto propter corruptionem lubie<5li.& eft alia a quod las iiiconueniens. • eftectiuc corrurnpi. ita vbi & talc fiib- . . quando Dco in e^e. Ncc poceft improbari per hoc quod vidcturtollc- rcomncm adioncm agencis naturalis . R»refieri (^ in qnanci. bet fubicftum ca quantitatcm feparacamr' Dicitur «uidZrtt"h Non refoluit ? euenit hic . agcrc in qua natutaiis quantitati fiint quaiicaces immediacc.non '" ^*""^*"- nouo miraculo. ftacuit ad approximatio- ncm cuiuflibet agcntis '"'^P2'^3tae . Vna circa lo.Potcft enim altcrare agens natura.n. quia agens inducens contrarium inducit illud in idem fu- quancicas fcparara. tamen manct quantitas vel propter pi- noua acejuiratur DoElor . denfationem: de cjuihus pottfi dici . quia nullum fupernaturale dicimus poife corrumpi effediue a SHpernMura.quod ctiam non conucnit in nt fol» fnbcorru- itcii psttte.ficut fit ab agcnnaturali circaaliam non confccratam. ver6 ad il- in Quantum formas accidentalesjdixi contra illam opi- nionem & tum promifi dift. Sed de tertia. quo ftacuic quanticatem feparari a fub- Jfta ep'-moeft hicq.qualcm infubftanciis co»ucrfis caufarecagens nacurale. Qu^ftio V. Dtns cjuantitof & eius difcipuli variant.vt in fubiedo . lc'd in alio .&idc6 talis tranfmutatio potefteflc in propofito circa fpecicshuiusSacramcnti.quod non conuenit in propofito. non poteft corrumpi ab nouamquantitatcm ^- i SCHOL IVM minuijed afo' opinio . hcut fubiedum determinat fibi certam qualitatcm . aliqua creatura agente corrumpentejfed qua- folitm Certum eji motum localem fpecierum fieri maIdem de omnibus altera- nente eadem c^uantitate.quia *"' *"" in liquidis.vcl condcnfatio in quantitatc . quia pricedcntc. nec pcr confeques priorijine JithieSlo yficut partes alimenti conuer- immediatc conferuaiura Deo .

Ad primum. qu6d Philofophus lo. qu6d ita poflit fupplete vicctn fubicfti re{pe6tu talis formae permancntis in f/7^ fixo.& fimilitcc rarefadio. Sc ^nin w*f». &mutationem.vtdi- 0:am eft MJ}. circa quod fit .dc ci). npn requint vnu^n Hie fecun. vt probatum y^ titas cftjigitur reftat difEcultas qu3eprior. . vel raritaper confcquens non fequitur turalitcr praeccdit tem totam . Ad tettium dico quod circa quantitatem fprmam in quieto ttf^. quae p^r diuilipnem fucrunt c\mp»riibm di.& diuifio.vtquandp vna fiat maipr pcr cpntinuatipncm alterius quantitatis ad ipfam. Sic Deut emnes Miminijirat.qupdmancat ^ quia in fradtipnc .i.cap.fcilicet fradio. quia non fraftio. . fed cft aliquid. qnia 4em qm»»ti' ^ -v r quod ante ttanlmutationem fuit verc vnum tat. I 696 V.ad quas confequitur vaalia riatio in quantitatc. .ciim dij 9.fcd {plum per fe fiunt partcs cxtra tPtum > qua antc tranfmutationem 2Ji««/i# fpeidan^ fuerunt in toto in potentia. potcft cile circa qaantitatem & » tranfmutatio vt diuifip . ita qu6d nihil cius prxfuit .de nihilo produccre. velquod Dcus fupplcat vicem fubiedi.npn rcquiritur lum aUquA fubfl^nti^ rcdcat. quantitatem panis . ][tem. oportet dice- itlHunm. & & . hpc npn eflet nifi pcr npuum mjraculum:igitur prppter nuUara tranfmutatibnem faluandam circa fpccics Euchariftijc Euchariftia fiat alia : opprtct ppncre npuam fubftantiam redirc.ncc diuifiojfccundiim vcr6 alias tranfmutationes.tota raritas eft terminus rarefadionisi ^fcunium. Lib. ftm fifbieai. mutatio.i^itwt ad hpc quod agens naturale caures fet aliquam tranfmutatipnem circa fpecies quod pet miracu- Eucliariftiae. prius fucrunt in pptcntia in (oto fub adu to- quicquid ppflit gencrari a fubftantia naturali. fecundum fe praefuppofitum ifti conuerfioni .eft fradip fimpliciter. Ad primum in oppofitum patct refponfip. tPtum. Itcm.cuius tamen partem natu- m aii- fub- quod fupplet vicem fubic6ti. continuum.teft Deus immedia^c fupplcrejigitur cum non poteft magts requitatut fubicdum ad tormani fluen- fupplerecaHf**xtrinfect. fedplures partcs in atStu primp . ncc oportct proptcr hoc qu6d quantitas ptior cprrumpatur^lcd quod maneat..3P. ficut dixit priot opinio.& condcnfatio. & raritatem. antccedenti. 1 primum patl raliter prjefupponit.fubiedtum tranfmutationis. qu6d Deus immcdiatc faciat omncm motum. & per confequcns fic facit quantita- tem cftc jbi finc fubiedp.quc>d non Qmnis trartfmutatio . j Dico ergo ad formam quaeftionis.a quo eft? vel ab aliquo.v"'ctas pairum. hpc eflet per vpluntatcm diui- nam cpntingenter. pofito quod totam na- a6bio naturalis non requirat fubie<Stum . agens naturale apprpximatum pafTo Stcundum. idco haec «leru eltfr»r tranimutatip .& tamcn quantitas vini appofiti non vcrc vnuin coniinuum eft ibi fine fiibiefto. cum talis dcpendentia non ^t nifi quidam rcfpedus exuinfccus adupnicns. viccm fubicAi. & naturaliter tranfmutat circaquavititatcs modp fieri tranfrautatip .vel oportet turam deftruere .AdfetfofdUi Per quitur quandoaliquidfit ex praeexiftentc quo in genere naturali j hic autem .vrimi Ubri ^. & quietum .& varietatis.fint aliqup mpdp fubicdum. & ideo oportet dicerc quod fiat ibifine fubicdo. & mutationCjqua: requirit fubiedum . V . t?m. Ad rMimtt npn cft fubiedura idcm tamcn in didum. fubftantia non potcA ibi poni fubicdum. vel condenfatione. & ita quod agcns naturale polf^t crcare aliquid .vcl accidemia Euchariftiac. Deus fuppleat fuppUAt vi. QWJESrXO VtriiM in aliqua tranfmutatione circa a Deo nouamfubftantiam'* Vidc Dodorcs citatos qazft.& a nuUo agentc . npn dependet a vpluntatc diuina cpntingcnter agentc tius. Sed fecundiim iftam opinionpm agens naturale non generat totum. Itcm . Quarta auteni varictas . eft. & cpodenfatipnc patet p^riamdida. ad hpc qu6d in npua mutatip fed fi fubftantia rediret .poft diuifipnem. vel diminutio. non iedumpra:exiftens . eft ^dieriium.quam augmentatio. Itcm Auguftinus y. .& easproprios motus hahere finif. quia ptima ppinio vull quod omnino noua quannTe""""" ^"^^ generctur in quantum mota rarefadiotnimere.nec quandp fit ifta diuifip .vidc- quieto fyecitrum eft tem. y. & eft in fubiedlojVt in quantitate maiorijfub- icdkum autem naturalitec prafcedit formam pxiftentcm in ep j igitur quantitas maior na- rarefadionem . ] Qusero igitur a quo generante eft ifta quanmaiot ? Non ^ rarefacienre. fed generat totam quantitatem. pptcft generari cx quantitatc fcparata. quam nos videmus ficri re circa Euchariftiam . potelt conced] <\uocLafn„rinipfit partes ifts .vcl quod in omni motu .vcl a nihiloJltcm. quae fliimquid. Nec iftud didum eft frtfuffonit idcm cum illo didlo in prima opinipne .quod fequitur ad primam fittnt^ecteopinionem. citur tur K*c fubicdum manens . Diftinaio XII. . *'i''Ad aliud de rarefadipne . jti primum Refpondeo quod quado fit tranfmutatio circa princip»le. crationem fit cum precedcnte.igitur. 'M>'P'**- ^'"1" fp*- cierum fubie- terminp . viccm cnim caufx cxtrinfccae poimm. qux fit circa quaniitai : igitur npn rcquiritur npuum miraculum neccluri6.& infraaitne vt . quod fic fubied:um debet manere idcm.quia fubftantia panis npn manet ibi. Ad fccundum dico .. Ppteft ctiam aljo VI. fi ibi eirct .. vel & fradlio. &jn propric ifta fra1- n. vcl frad:ip. quia depcndentia tptmae Huentis ad lubiedtum non cft nifi rcfpedus ad caufam extrinfccam. de ifta dicp quod nihil idem eft rem»nfMM. qua: variat quantitatem. vcl aliquid fupplcns viccm eiufdcra fubie(fli . quia omnem dependentiam accidentis ad fubicdum poteft fiipplere Peus fiiate Deus fupplere. vt pars .quJ«n ad fenteti» 18. fpecies Eucharifiite necejfe Jit creari ne. agens naturale ncceflari6agit: tt^oTtrtium. fcd fi rcdirct alia npua fubftantia in Euchariftia.requirit candem quantitatcm manentcm . Quod dcclarp fic:Deuspoteft vicem fubiedi prout accidens habet ejjfe p(£rmanens. vel eft idcm didum hxc ad argumenta. /T ctipne . fradipnem eft dup.

fed propter terminum fubftantialem . redi^. quamdiu fpecics ilIz panis repraefentant conuenicns nutrimcnfieri fi putrefieret.<juiaformafi'ihJiantialis ne - crcantis.Stntenti» D. fequens non oportet iubftantiam panis redire ante finem alterationis. vt fciiicet agens naturale gene- non poteft agens vtconccdit iilc fic vt credo . quando non magis repugnat vna pars mo- bus fufceptiuo fiue . quod primam panem alteratio- alterationis : poteft imprimere & per contotam alterationem. raie attingat ellentiam materiac. qui eft iubre proptcr altetationem minum quae debet fequi in tine ftantia .^.i. hoc fi re materia tantum . Aut . quod eiTct fine facere fine impoiTibiie fecun- eft forma fecundiim eum Chrifti. quam . Patct ex fupra- Sed non magis repugnat iilis alterationis . & habcret ejfe definitiuc . SCHOLl VM Sentemi* ^nmcerttij 1 1 1. fcd ti. Pri. ficut fi panis ftat HAc ret Domini Innocentij <fc <^- eftopinio Jic. igitur materia fimui ellct in Euchariftia cum corpore Chrifti . quod agens .& formam: reijcitur.Henr. licet non omnibus.nifi vt fub quantitatc & corporale. mum . nis.fubftantiam panis redipropter ter. bic <juafi. cotruptione fecundum fic opi- fecundiim iftum Praeterca.& incipit fubftantia panis redire . 1. elfet atriu . fpecie- vna pars te poji generationem.fi eilet vt conueniens nutrimentum corporale. Chriftus fpirituale & . D . quando genera: tur fubftantia. quamdiu manent ibi fpecies ptnis^ . quod non effet . quz ponit materiam nifi . Suniliter exeis poteft generari vermis per putrefadionemifed fubftantia non genetatur niii ex fubftantia: igituropor- tet fubftantiam redire. ficut poftet fieri fub iUis fubftantia paniseftet . (frformam educi de potentia tjuitedftcide accidentibuj quam- roanet ibi fubftantia panis. per confequens tamdiu manet ibi corpus Chrifti fub (peciebus illis .^. podunt nutrire .& noneiret. nifi Aliud inconueniens .quando redit iubftantia panis ^ aut in vltimo inftanti tranfmutationis .quamdiu manct fubftantia panis vt conuenicns nutri- ftanti hc mentum agit incam. agens natu- fed in ifto inftanti naturaie aiiquid generarc opinans : vltimo in- rcdit in igitur fruftra ponitur redi- iicet enim . manentibus quibufdara accidentibus . neque fimul cum generatione.n. igitur Contri>illse fpecies fubftantia panis redit ndit ut' ftia vt fic fuftineri : nutrimentum . eft.aut ante illud vltimum inftans? Non in illo vltimo inftanti.Cor.6. Contri. tjfet efuia agent natUrale non agit nifi in materiam tptantam Flde DoSiorem ibidem •an.vt colorem rem . ficut Angcius .Thoma redire materiam jfi debet Sententia generari vermii exJpeciel>u^yrefM»turprim». aitera- vei .quia agens natucaienon agit tentia Richardi dari pojfibilitatem in /peciebus riam. Tertiafin^ aliorum^ materiam reditentia ty£gidij. non haberet pro fotte fub fpeciebus corpus Chrifti didiiis. quod non oportet.qua pojfent conuerti in 7nateriam. non poteft elle naturalitcr. Opinh In. cim tjf*t. in mate. Quartafien- re. niH ex fubftantiai igitur oportet fub- rauniier. & fpccies fimiliter.quam alia igitur agens .^Mia non ante injiant generationit vermia .ttritfai^^ neretux fubftantiai fubftantia non poteft generari. tion ejfet quanta. Jtem . materia agens naturale generat ifta xfc««»«. cuius oppoficum tenetur com. tfnid qu6d (tibfiMtutf*' potcft 9H4.quiarpeeies Item vltimum inftans aatera redeat ante iliud <^m declarationem quod non diutius maner nutrire.quia Deus non nies nutrimentum corpotale.'9 »d tanta alteratio . quae dicit. fi maneret ibi materia panis. qu6d verum eft. I. niil ex eis ge- Chrifti .gc-T«//ii. vci faltcm fi matcria eft fine forma . poteft : ret ex ea .quia tunC illa fubftantiapanis rediens firaul & fic eifct . Contra hanc opinionem arguo fic Quacro. poteft in Sed hic forte diceretur . neratio fine nantem fi materia rediret in ilib inftantunc materia fub ilia forma de nouo finc corruptione praEcedente.vi-> ih tamen Iftud cotlfecrata poteft generariignis. y&fi^ueretur vermem Flde ibidem a n. & in terminum.io. de fraHiom n»e. . Jpeciet adpU' & &clare de (juo in oxon.& amitterent proprias pafliones earum .MiJf. trefa^ionem tene^nt^edirefithfiafttiampanis . vr dieit quzdam glolia i. quod non tamdiu manet ibi corpus ^" *»*»« 1 i. & . tionis virtute fubftamis generantis dimenfiomtmjrei)citHr. uu 697 dcntur tunc fcqui duo inconuenientia. antetiium ex eisgeneretur vermis .C"»»^«m r«ri».-j. nec intrinfecum alterationis . in- quia diceret fecundiim przdi- . Vini . iila materiaredit R*Miturfri- aut ante vitimum vliimum inftans rcdi- *poft in- ""* tura corporalcipoteft autem circa iftas fpecies ponereiut redire ad faiuandam . fubftantiam. alia.qu6d non reprasfentant vt conue- dum opinantem. tota natura non . quod fequitur .V Qu^ftio nutritnentum {jpecierum tranfinutatur in car* nutrire . & iliae fine fubiedo . fruftra generationem. ireuiteri ?. . eft in . AUHsenim efitrity dicit Apdoliis^iM ^uiJern thriw eJijScc. hoc non eft ergo fi rcdeat materia fine nouo miracuio aiiquo .& de \ vini. poteft in totum motum . quia communiter ponitur corpus Chrifti tantum elle in illis fpeciebus . fequitur inconueniens ex hoc iilo inftanti quod in generetur aliqua fubilantia. Vnde dico qu6d fi materia foia redirer. .c. reijcitur Alia opinio cft . . alio^uiniU materiafimul cum corpore Chriiii^&fineforma^ontra ipjhm . nemj quia non poiTunt ftantiam redire ad hoc vt Ipecies polTcnt illae conuenienti ad fenfum videmus qu6d ex hoftia tet diti f poiruntfromburi. Si redit ante vltimum inftans .part. Similiter fequeretur quod materia tuncS««w<. materiafic vide num. hoc quidcm Euchari- tamdiu igitur debet elle fub fpeciebus.quia materia nongeneratur. &generatio t/ermit fic non ejfet naturalis. quod poteft in part^m motus. *»'"'"«"'• eam quod forma panis non manet . fapd- forma . quod non tenet communis fchoia. non tamen & maxime Dodorem. ficutpritis in vitimo inftanti ftans cnim Si ? . tJTeJtne materia.quz eftent conuenientia nuttimento .^'"*'"" non corruptac . tus fufceptiuo I. quando funt feparats a rubftantia. Si quia con- : modo igitur tunc definit fub eis elfe corpus .

fecundumfic ppinantem.ii. taliter nutritus cx talibus. lum pofsibilcquod ponis.fiue fintterminatac.fi ihi nerari fubcirent. nifi ex quanto.ix. ta^aen non conuertitur in materiam primamjcr^^ oportet quod fit infcrior matcria prima. quia ponitur qUod agens naturale ex co generet compoficum naturalc. primam . tum.in huiufmodi tranfmutatio- non redic alia Itcm. eft illud di- Torm* fub. rumpoflibile loco materia:.& manente ibi corpore . . fiibflantia tia & Vide eum in Oxon.aliquid nutriri. materia non producicur per gencra-r tionem. 8. fcd .& confequens'aliquam fubftantiam nutribif»er cm generari.quaE non eft nutribilis .IV. ff^h de potentia illarum dimcnfionum educi forjnam fubftantialem.r«m>.^ vtni. .tale autcm infimum Euchariftix.]iibi Euchariftix. IteiTj €^odlibet . quod de a. & ita matiirali . .quia non magis repugnatterminus alccracionis vcqualicas contraria ipfi quantitati. teria erit gcncrabilis. Item. quam ipotus ipfe .x ponit quod ficut matcris concreatacft poflibilitas tranfmuta- (crcatur pofltbilitas tranfmutabilis rna M V I non matcriatam. pcr creationcm. Quxdam vero tranfmutationcs fi efleni cir» fer mutatieca iftas fp^cics lis fpccicbus. non folum poflibilc eft ex illis ipeciebus. (jUAfiort & vim. coiitra hanc opinioncm argutum cft & adhuc arguo lic. fcd poflibile eftex eis generare fubftantiam.faSla tamen mutatione refugnante pani. manent accidcntia fine fubie£to.& propter iftas tranfmutaciones non REfpondeo tales rcdit alia fubftantia. . tunc redit materia rei nutribilis fub illis dimenlionibus inter- ^lar & : minatis. poteft a^Hiione na- conuerti in materiam catur forma naturaliter prior. creatur a Deo noua cornpofit«. Contra.„ petttgtnon rcpugnarct fubftancix panis.& idcodeeispoteft cduci forma fubpoflunt fubftarc forma^ fubftanftantialis .quxfiunt c\t. haberet tunc carillis & & qualem nem mathemaricam quantam. quxdam fiunt mancnte Eu-c?«rw. quidicit cam quia de fa£lo ipfa turas . cuius oppo-/"/'/*"'^'"''" fitum dicit fic opinans. tjonis frtmi. C » O S oporcet fubftantiam rcdirc poflibiie cft plures partcs carnis Sa- cetdotis per nutritionem ex & : fubjtantia fit. elfe . '**"'ibi eft. igitur ad quaeftionem.fcd etiam in vltimum giadum a£tualis.vt raU. & forent incom-"'^ /*'*"'• & vini.ftentes habentmodiun fubftantioe. Diftinaio XII.quod eft contra Aiiguftinum lib. fed Per mutatlottes fpecierum . tnfi- fnumens.adhucfruftra poncrctur . tranfmutationibus . ^eeuHdi. RefolHtlo. Probatio affumpti eft.cui conueniunt accidenrem optime explicAt.qu6d impoflibilc eft fmpnbMHf fupra. poteft non magis motus.& in illis talibus tranfmutationibusj&yf^»"'"''' terminis corum manct Euchariftia.& fub tia : illis crgo aprimo. Sc propin- non rtm»ie 44'"^ q^gg fupr matcriz primx.fruftra ponitur. quia nonSecundi corrumpuntur accidentia.cum fit fundamcntum praefuppofitum cuilibct gcncrationi naturali illud igiturpu- ifem pugnet elTc anncxum Ipc- jiuUaai effent.vel mutationis i^xvnino te- creatiuam. igiturimpoflibile eft vt de dimcnjlamiahs ne. cft terminus non & con. definii .quatenus func intcr- minatac. f.' creationisjigitureftaliquidextraGaufamfiiam bet talium motus. vermis.licet dc fafto fempcr redcat fubftantia quando fit talis tranf^ mutatio. poflibiles fubftantiis panis De dico iftis '. & vino .igitur vt ibi eft. chariftia.partes ifta: camis non cHent compolitJE . &rcrminu$ huius alterationis non rcpugnat palfo.qux apparent quod non videtur probabile. in quofolumeduciturformafubftantialis cx eis. Tertiaopinio ponit materiam icdire $. rarefadio .vt expericntia docet de fa(5to.producatur tamen quia accidentia corrumpuntur illud adione naturdi conuertitur in matcriam . quod potcft in motum.mcnfione . quia quantitas ibi. ad formam . numcto tranfmutationum. & in terminum repiignec palfo. vcl in Matenapre. quod folus Deus facit omnem & cranfmutacionem.fi cerminus quJun mocus . afFedis il-4 J":\ quod licct cuiufli.quia f\ ler fruftra fcdirct : fub- rcdirct afficcretur illis.nulla noua Eucharifiia & ea ma. & per confequens in totum compofitum .<juia rnanet fubftantialis. tiali.in tranfubftantiatione in illis fubftantia. ita in .hic an. modo dimendones per fe exia Dco.aliigitur.l'cd vt non t7ciJet7bJ. vt ignis.'l^''^'*"^-. exeis gcncraretur compofitum.Mutatio . infimainter omnes crea- poflet fortc facerc aliquid inferius ea. mutatio cft loci mutatio .nunc autem for- ma fubftantialis non .vt qualitasquantitati. per confequens fi aliquis elfet tomMerintum. illud purum pofsibile ficconcreatum fpecicbus feparatis in potentia ad materiaim . Sed 7. repHgnant fubilantl* panis fiibus tum Materia II. matcria prima.& pcr confequens nulla fubftantia aflicitur illis accidentibus:igitur nulla ftantiarcdit. 698 attingeret eam ceret de ea . fpcciebus adtompofttum gencrarijfcd fi non eflet ibi materia.sententiaDihca Euchariftiam . qu. ^arta tenti» fen- eft pri.non tamen eft necelfe^*'*""!^*** vt rcdcat aliqua fubftantia. non reditaliqua alia fubftan- K<eh.& per talem pofsibilitatem poteftcx illis fpccicbus generaricompofitum ex materia & forma. Tertih. non tan- formam. con- .vt matcria fed quando conucrtuntur in fubftantiam rci alcnda? . quia agens. Quarta opinio eft . thet.& ncc de fafto pcr huiufmodi tranf. qus„. efto qu6d in Euchariftia eflct talepu. nente accidemiafuntftnefnbie^o-.cum ipfafit infimaomnium entium. accidentibus manentibus fine fubiedo fiefutatur L fpecicbus manct ibi corpus Chrifti.fiueinteiminatae. Ifto Tfrti» oiinio \£pd.quia impoflibile eft vt de potentia formae naturaliter poftcrioris . dcnlatio.& per confequens fequitur quod aliquid produeft & catur a Deo inferius in cntitate prima matc- |:ia.fionibus. Ponit cnim qu6d licct ttoite^"niiti' illud purum poliibilc adionc lupcrnaturali.& vini. formam cduad cam fub vt aliquam . s$cund». nifi dicatur ad:ionem .quaE eft materia. & formam . Prxterea . licct poftct atiingerc quantitaie. neteffario e[i quali . -^j'** purum pofsibile <I"a'"um fed ^*^ "^^ ^f^ agens naturale non poteft agcre nifi in quan-in ipetntum. iequcretur quod vtrumque eflct compofitum. compolitum ex matcria & forma.& vltmio omnis alteratio talis . corrHmpentiafpecies . confejf.j5.qu2 non generanturpernutritionem: fed fi in iftis per nutritionem non rcdit majcria.& dimenfionibus.Lib. licct Dcus elTe eft creatam propcnihil. c«l"catur aliqua forma & & finc materia. fed agens naturale poteft iftas fpccics alteratc. edu- cicbus rcmanentibus eft naturalitcr prior omni .

cui taliaaccidentia conueniflcnt.f\.de corpote Chrifti.g Scot. eft. D.quia tunc mutareturi igitur corpus Chrifti nulla adione potcft cofici. Certum ejl aElione Dei panem conuerti corpHS Chrijtiyfed de aiiione . potcrit corporis fui.hic qvQ' ^ ixifmodi qualitates conicaris quahtatibus in Eucharfftia exiftentibus per fe . q.&per confcquens tunc non patitur fubll:antia j nec corpus Chrifti patitur . XIII.Sicut enim Deus ftatuit raculf fpicie.SpiritumfanSlHtn efficitibi corpHi Chrifiiyfcilicet in Euchariftia. DcMiniftro Euchariftix.qHS rcpugnarct . litera.fa£la tali alteratione circa fpecies EuchariftiaE. Ad primum ciim dicitur quod quantitas modum fubftantia: . '^crtium. I. ciira fit forma naturaliter pofterior forma fubftantiali. poteft ^ura . iHxtacatholicam EccUJiamySc ^*''" *^ "Pf- & fumitur ab Auguftino in Aug.i..fcilicet Deus.quiaidem eft«rj^corporis Chrifti in ejfe naturae. hoc facit per fc ipfum .qua: ita elfc ftatuit. non fit paffio quia in vltimo inftanti . veritatem Euchariftiae. . ftjuitU.v-^w DISTINCTIO turpropter terminum altcratiotusnonelt nccerte fubftantiam redirc.. n» Euchariftia: raanere accidentia finc fubftantia.14.qui dicit qu6d ipfe.i. fed per conucrfione panis in corpus.VI. Ariftot. qui eft nonefein atioyCed nuUa habet raodum pofitiuum vt po- agcre Ad fHMrtu. poteftcor- Oxm. voluic contraria accidentia indudla habcre fubiedum creationi . quia quo ptoducatur nit fubftantia . qualitatibus Euchariftiac. Bonau.primum adio in motu fundatur//^. quod non lubftantix . quo ftatuit accidentia dum funt in Euchariftia folum.quod habetin Euchariftia.^K/ p«. Dico tamcn quod de fa(!lo. aSiione diuina polJtt corpus ChriBt confia} rumpere Euchariftiam.p. pojfe in dnhitatur anfit quid ahfolutum\& multis fuadctur ^uodfic. noneftfubftantia panis illius .Ad hoccft etiam audoritas Gregotij in SCHOLIVM vt di- Greg. diuinapoftt confici corpus Chri^i? quendo de raodo negatiuo. & Itcm.5c qualitates con5/)ie»«««mi.quia in nulla caufa requiritur intentio alicuius effeftusjfuper quem non habct caufalitatem.proprium eft a£kioni inferrc paflione.& 1 3 . quam polfct agere cflent in fiibftamia: fedad hoc qu6d producatur fubftantia . voluitDeus quod rediret per creationem fubftantia compofita.qiMm McidtntUi». quiaagcs naturale potcft conuerterealiquod totu in aliquod totu. Qii^ftio Hnllam qualitatcm '.qu6d fit ei pafsio in aliquo co.ad hoc vt conficiat.6.7. & facere eam definere ^^'' °^"^ ft^^"" '" J^o^ ^olo Sacramento ^p^fZ I.^.Vnde in CQdcm inftanti. tertium . I R c A Diftindionem decimam iVtrKmfoU a^lione Arguitur quod non : Omnis vt priiis. qux fibi poteft competere naturaliter : fed quando . Ad fteundu.^intum.Antecedens patct. fallum eft.art.r dcterminat fibi .igitur ad hoc quc^d corpus Chrifti efficiatur . & .:refp6dens. conuerfionis. Secmdum. Contra i.q. ib. ium.o. f)onitur in litera ."cgxttunm. 1.ciim no Ite. quia poieft gcnerarcjge- iilis j. tentiam. concedo qu6d agcns naturale quod necpropteraftioncm necefTari^ agat. tertiara quaero habet I>roxiraatum Ad art. & illas fpecies elfe Euchariftia . omnem adioncm circa illas Arg. & in Euchariftiajigitur idem agens poteft habere caufalitate fupcr id ytrobiquc.9. poteft conuertere pa. qMtdl. d. & & vini ibi elfent fi .vt videtur. R Efpondeo : Ifta quaeftio qucsrit an tantum aftionc diuina pofsit cofici corpus Chrifti.& fuam nec tcrminum adionis fuae requirat aliud agens fed ad hoc qu6d producat fubftantiam. concedo quod Deus iinit naturam agerc tantura aftioncm . manere fine fubieao . tn.i. Ad fecundum dico quod agens naturalc ap- ncratio vcr-o eft conucrfio totius in totu« i.Confcquentiapatct.fi Sacerdos nem non in corpus Chrif^i .trarias Oy JESTiO VtrumfoU '• Alenf. elfet incompoflibilis fubllantix panis ^. : accidentia funt feparata a poteft per a£bionem rit .j.efl.& hoc fine nouo miraculo . D. igitur in illo inftanti. cip. vt didum Ad ttrtium.quia corpus faum eft eiufdem fpeciei cum corporibus noftrisjigitur fi virtus naturalis poteft informationem corporis noftri.i.io. qua de ea potcft eduQ naturaliter forma fubftantialis. 4. nonfblum a(5tionediuina. igitur non requiritur intentio in Sacerdotc. non fuam in produftionem non eft ibi palfum . quia eodem miraculo .cAe aSlione. conueniens. tiftU* fnmu. non requiritur-nifi fpeciebus poteft naturaliter . 699 igittu: Item. de Generatione text.i.requirit aliud agens fupernaturale. dat eis Deus conueniens fubie<aum. agens naturalc poteft in tcrminum alterationisjCtiamfi quantitas exiftat fine fubiedoiigi- i. nifi lo- *©• .videtur. rio concurrere fubftantia .natura potuit formare corpus Chrifti in ejjfe -*.9 Suarcz i. <jua idfit. quod totum aliud couertatur in ipfum totumj quod poteft per agcns naturale fieri. eft.Thom. Ad quartum . de quod neceflari6 tequiomne agens naturale & ide6 non fiDeus naturam illam faccre . ita ftatuit nulla aliaaccidcntia effc Euchariftiamjigitur agens potcns inducerc accidentia.tomq So.qua creetur fupplens vicem agentis naturalis. Deus non agit per motumj igitur nuUa adione poteft conuerterc panem in corpus fuum./'r/'».in quo indudi funt huduil»exigiit.io. oportet necefla- adtionem diuinam.& aliud qu^m naturam. Item.ftH. fi . in quo induda funt huiuftnodi accidcntia contraria prioribuS.i. & fubftantiae & hoc non eft nouum miracu.pri>h. fubftantia rcdit propter difpofitionem diuinam.**''*'*' naturah'iigitur fimiliter potcft iilud for- roarein*^. '^<l'yg. art.

fed ytiA zQcLO. & rcfpedus adio-' quia habitudines ifts . ibi . eadem ratio- ne & produdio ad intra veriiis elfet relatio <]uam adio .u igitur in Deo fit creatio vera a<!:^io . oportet ponere zQtiode genere Adionis . fcd rclatio dc generc Relationis forraaliter.vel formalis.il produ6tio tra. lo.qua producitur.non eft relatio. Similiter^ c6ucrfo. Prim6.quod nonconuenit . Iteni .quam in no prxexiftens. vcl ad extri . non prae. nis. adiux totaliter fubfitrj^. InDco nihilcft no. vt adio diftinguitur contra reUtionem . dcnda. Metaph. iielatitt non fundatur fuper reUtionem : igituc aAiononeft relatio jigitur aAio diuinaconBerfionis panis in corpus Chciftt.' /iue mareria praefuppofitamfuaea(^ioni:&ifti refpedus ad producentem non funt iidem. relatio fundatur fupcr aftionem . vbi probat hae iuxta mentetu €et conftflere Thilofiphitenenda. quia dato qudd fi<r« fio.fipanisconuertereturinaliquidnon '"'/ jt- fieret adione diuinawgitur fidiuin^ toul pracexiftensjhoc iucSjtcr»mi. Et ide6 citca Iblutionera cius tria funt vifti . cft relatio ad creaturara .& depe. nift A&\o ponatur aliquid abfolucum in Deo. Dei aon effe iege- alias creatie pajftua effet pajfto de creatio extra . eam cfFc} fequeretur quod velle Dei . vbi defi-*"'^<"'' nicnspotentiam adiuara dicit qu6d eftprin-^"^"**^' lationera cipium tranfmutandi aliud incjuantitm igitur aAio propric dida' tabilis . in non Deq . qua Grcatuta producitur eft z€tio . Antecedens patet.Lib. vt diftinguitur contra generefafsioniszponit ergo tres refpe£ttis producen- relationera.an a£kione alicuius creati.ConietrohMUTfn.^^ ^**' cet ipfiira produ6):iim. com.aIia eftrelatio agetfs ad paffum^alia producetis adprodudura. qua Deus producit creatutam . adione diuina.^^. Confcquentia etiam pcobatur pcr locum a minori iic. ipfura edu£bura.tria rcquiri^ . non elfet yera a£lio. lis De primo. refpondeo qu6d non multum A^ £\ raouet ^& dico qu6d nec produdionein ^°*' ad intra . . propric . fiue citer. non cft vera paf.aEHonem Here ARionis .non videtur dubium quin iic .ciim ^^ ptodudtio pafliua jltitTftl «^ iegtntrt ^^**""- vt pafsio diftinguitur contra rclationem:con- ducitur aliquid fimpliciterjnifi adione fimpii- hoc Tertti. fcili.quje ^ft forraalis tcrminus. fequcretur qu6d creatio. ^'"*!%* g^ im6 lumm^otituc ex naturafxtremi. tum confici.fedrelatio. quod in . Diftinaio XIII.hoc fiet adionc diuina.& aUus. &fimplicitcrproducerctur i Deo. paffioncm j. & illc non eft alia res a fuo fundamentojcijmta- raen relatio vnius cieatura? ad aliara neceftari6 fic alia res a fuo fundamento. eft vera poflibile cftcreatura efle fine rcfpc(au. & aUionem degenere A&ioris . .Adioni^roptic corrcfpondet pafsiofub ptoptia ratioae pafsionis. dentia cius ad Deum. I 700 V. in creatura creatio . idc6 fortc . & mod6 prim6 fit aliquid igitur creationc.aiDtutn. & hoc vcl aftione cuiufcumquc alterius . relatiuum non eft caufa fui correlatiui ) quia funt fimul natura i fed producens eft caufa produdi . dicoqu6d 4.fiuc fitprimus tcrminus ipfias produ£lionis.com. eo niodo . & Item . igitur creatio pafsiua in creatura Item. fit Deo . quia non aliqui4 quod alitcc fe h^bet nunc qu^m priiis .(i adione diuina pofsit pants CAnuerti in corpus Chri(li.induccndo formam.''*/* ^*V^i* & alterando paifum ipfum.quia relatione nihil fimpliciter producitur:fed StcMnJi. vt Prxdicamcntum relationis conceditur ibi manere quia \zm gcnctatio. eftet relatio fi««'»'4* ni illius generis crcatuta uum. fi neceiTari6 con- fequerentur fandamentum pofitis tetminis. Cuiusprobatio faciliseftde creatione adiua.& tranfmutantis-y&in hoc tertio <^a- Quantikra ad iftum articulum . de <j$to late in Oxon. t)oBoris.' fiput cft ip non cft . Mctaph.fi teitiiinus illius aiStionis non produerit Item. quo eam eire . Minus videtur qu6d a^tio vera de gcnero-A£tionis.& fi elfet paflio in creatura.militcr fi conuertatur in prxexiftcns . vel mutationem. & tunc in diuinis non eft niii «juoddam referri . fed relationem . ^ conuerterealiquid ni pr2exniens. tis^ducentis.^* manifefte falfum. hic an.fiue indu6tqm yt formam. vt in corpuf Chrifti.& no altqua relatione. i.Sed refpeftus creature ad Deii eft ex natura rei crcatae. non oriuntur cx natura extremorttm poficis Cxtremis . vt diftinguit»r confra re- femper refpicit palfura pcr Philofophum j.quia fundamenta funt alia vtrobique.Secund6. non iw^ k*». igitux creatioin creatura. Sententia.quia li creatio adiua in Dco elfet adio . fo Jjtc > it oudd aato ftt akfoluta. S C HOLI V M II. ad produdtioncm terraini.fed fpecics reIat)onis.qykm crcatio magis affimiiatur re~ nem .q^entia patet quia non minoris virtutis eft . fct^ alius.quiafi panis conuerteretur in non praccxiftestotaliter. & & oporteret dicere qu6d Aftio Pafsionon funt diftinfta gencra.vt diftinguiturcontraadionem de g«* . Item . quod conftat per produdlionem formaliterjcrgo produdtio.tli<liii(^ tranfrautatum. nereadionisjquam adioni.Probatio confequentiae. quam pafsio in quia crea ^ra cft fundamentum norefpcdlus nouus.d(. quia tunc Deus fecunditm aliquid abfolutum in eo diceretur ad cicaturam. & jj Xiriof biu miotuts.ii. & probatur. Terti6.exiftens.i-j. fequens eft faKumicrgo antecedei^s. ciim vtrobique requiratur agens.quia '""-^p'.cum crcare crcaturam fic velle Vult cft gjM«^>. &cnon exuemotum. & »<juaDcus producitexnon adio . & refpicit aliud cft palli vt aliud: tranfmu- tranfrnutatum: fed vbi. alif duojpeElant ad genus Relationie . refpedus a6):io« parcbit. cft vera {>afllo. cum fcx fint tales refpet^us . ad aliquid text. .quod eft primu$ terininus.fi hoc poteft fieri adionc altetius agentis vt principa- agentis. 0a»U. ad hoc qu6d agens naturalc agat per motum. & principium pafliu^. quod non eft verum. «on eriit nifi quatuor Prjedicameta. & vt inftrumentaliter agentis? fLefilutic fri- lationi. cum priiis fueri^ nihil . qua Deus aliquid pioducit.Vide Scholium ibi adn. toturo cft prodtjftum .ficut alias ap-* eft pafsio de gcnere Pafsionis . • 1 • • ji .fiue afsimilctur adio- uumifed ceretur.ied non procuius virtuti ejfe aliquid conuertatur in non cxiftens.ti«. quo genera Pracdicamentorum transferuntur ad diuina . ^g*"* ttaiu.fadta conuerfione alicuius in non miniis producatur ibi tcrminus. tcxt.veI crcatum per motum. adlio .quiim in creationejlequeretur quod creatio. vel vt principalisjvel vt inftrumentalis agcnJVi4 txttni.& pafsionis funt refpedtus extrinfeciis aducnientes .

turjimile al.tertia habitudinem habet ad paftum.& nuUo modo adHo de generc Adionis.^^1^..i. Pars J 1. Dico quod hacc ratio ncminem creinurt nca. vt caufa partialis a4 md trMnfmututm *ft noH mu- tu»^ ett.ic dicitur primum produ(^iim .Tom. .Similiter dico de crcationc.prout fibi correfpodct paflio eft iMt.. Ad pijimum argumentum in oppofitum. vt diftingui- tur contra relationpm} tlmen adio fedtantum relario. ra extrcmorum verc igitur poteft dici q^6d adHone diuina conucrtitur panis in corpus alias fignificationcs eft fpecics -. tranfniiuantis ad tranfmutabile .adhuc adio dicit tres habi- (^ .vna ad frAnfmHt»ti.quod nccell.& nguram diciionis . cum vcr- bo in rarionc principij formalis proxirpi .n6 eft adio in diuinis. ficut hic:illc liber cft Ar|- ftotelis. fi prpximi denominariui: vnde & quomodo maior n cft . quod agit.^^.qux cftin eo. homo efi alhus alhedine.nihil abfolutumponitnr .Xl. Eft alia & manprc . & non adionem dc gcncrc Adionis. non dicit aliquid abfolutum in eo . mul cum agente . habitudo produccntis ad produdum.oricns ex natu- viJtlieet. „ ItrHCtione in 1. fifut hapc . effi <{rcnti<rtite. & yl- ex prsmifllls & non codcm. eft vera . albcdinc veris in diucrio fenfu figura: didionis .qif^. adhuc dico . prout ablatiuus conftruitur in ratione principij proximi .ip^ f„.>orr.vt diftin- guitqr contra relarionemjnp igitur in diuinis fic generatip a6lio. Nam ablatiuus poteft conftrui in ratione principij formalis . produBioKe Ex Jiutrfa '*^*'!"' '['" aliqttid producitur . prout abhtiuUs lis Ad . homo non ffi qu6d Tamcn proptcr argumeta fciendum eft. hitudoyfrodtt- rclationis intrinfeciis aducniens.& dicitur edudio . & fic adtip produdio a^^iua aliam habitudinem ad : formam indu£i:am. ficut prius . omiflls enim pliciter ipfius operantis itldnfii eft talis palTio dico diuerfa conftru<ilionc ablariui cafus. Qu^ftio Ulud etiam patet ex ^drmalist tio producentis ad alio proauQum eft quia rela- > mutua non : autcm mutua producentis ad paiium>vel eH: tranlmutabile in . ^ ' rimttm. .quan|tum ad MtUthtri/- 701 I. propofitum .qua: eft in eorclatio./.atiuo eflct aliqua : minori quod eft falfa .igitur fi- cft qualitas . ques relatio cius ad prodacentem ell relatio intrinfecus adueniens. . ^ pperationibus propric adiones .quaDeus dJciturcrcaturam producerc.Vtrum- tur in ratione principij formalis. quia adio non perficic agentem fimpliciter. funt pcrfcdtiones . : ^ Similiter dicendum eft de conucrfione in corpus. & hoc vcl principij formalis proximi . igitur eft rcfpedus aliquis-.quia ablatiuus conftrujtur in ratione prin. primo lib. . fim- vt intelligere &c velle. quod €tum cft de ^ t^niMttii.qualitate eft fimile:fed militudo 8.& c conuerfp. fi <\ax . quod eft falfum:vnde Dcus produdionc producit . quid a nullo creetur .&Pater non producat Filium de aliquo pa(- fit adio non ilia Secundp fic per idfj formaliias dicitur aliquid produci produdlione pairuia. yel remoti: ha:c enim cft vctJ^homo efifmilis alltedim^vel tjua- niuerfimojh /. principij relatione nihil producitur .& dc gener? PalTjonis pafliio . * quod genctatio in diuinis non eft adio .malit forma a£tiua. & non remoti . mcnturn enim npn hsc homo fcd eft efi jirmlis fimiVtudine : Funda- formaliter fimilitudo.fed refpedus cxttinfecus t Sc contingentcr aduenicns.. quia totum producitur..17. quar eft in agcnte produdum depcndct tui eorreffon- frefri* aSit' dc ecncre eft quc ficut pa(fi. licut nec pallio tcrmini produdi eft ff. a producente in ejfe fuo primo. homo cft fimilis fimilitudine. conftruitur in ratione principij formalis pro. vt l|gnum poteft vniformiter . eft fimilis milis fimilitudine . illa panis noti eft vcra adio. qpia vtruni- fuum primum ignis in natura iaa nulla adkionc Tt(].quam quod rclatione aliquid producatur?no enim eft magisinconuenicns vnum. cui pr«tmuietp» degenere vbi que enim peccat fccvindum amphibologiam ex rclpediu alicuius pafli tk' & quia adiotalis cijm praefuppofiti An . Sc agcns per motum caufa fcd praifupponitipfam . poftet efle fupponitur pars materialis tranfmutati creatio ver6 eft produdio totalis rei. vt ^''^^^^^'''"^"' fcd cum dicis in proximo denpinin. fed tantum produ£kio eius fecundum partem formalem . hxc ablatiaus conftruatur in ratione formalis proximi . rclationc nihil producitur : pro- dudione aliquid producitur igjtur productio f„duaio non eft rclatio. vel induAio adHua'.quae cftrclatioin agcte. .(i eft mutua tnuttiMtyin relatio producentis ad produ6lum. dico qu6d hacc . Et cum arguis . quia tunc produdtio . ProJuci!» ^*^^'"'* inconucniens vtaliquiddicaturproduci . Aftio fccund^m TriplexhS' vero. liuojvel matcria.quam ergo . & eft cum aliquo inferendq conclufionem teritis . citur.fit fallacia quia in illa conclulione pretatur conftrudtioncm ablatiuicafus intetr. & contingentcr eis adueniens. noQ dudum eft eft relatio intrinfecus adueniens.i4.^^„. fed ftc tranfmutans tranfmutabilis . rationem produdi-. Ide6 conftrudtione abl^tiui calus tudines'.quM hoc nomen aiiio eft xquiuocum . qui^ cum adlio de genere AAionis scper fit rcfpedu Qiiod dixi iri dttfafio. 8c relationem dicit ^auntur Dco intcr Prardicamcnta.eft formalitcr in gcnerc Relationis. relatio cnim & fubftantia folum attriChrifti . Hc ide6 produdtum de- & pe^ conlcr pendet a produccntc ellcntialiter.r mutMfitii arguitut j quia produftioncfiuc adipne aliquid produdlio. filutHt». .au6d peccat per amphibolqgiam. xirai .vnde tranfmutatum npn dppendct elfentialiter a tranfmutante. quia produccns elk caufa termini producli .mul- to fonius poteft concedi qu6d producatnr produdione adiua.vel fundamentalis.a. quia non concludit contramc. non vt oftcnfum eft..quiJ dc generc Paflionis . pfodudlio illa arguendo .qui coftrui- non produdio alicuius fccundiim totum ejfe fuum . igitur produdione igitur trmfec» pafllua. vt aSio diftjnguitur contra retationem. quod non eft a(Stio . jn Deb J^^?"''''»^/»- in comparationc ad creaturam non crt .cum Sceti oper.ipfius ad pror ttlmirfe.dift. /"»''>' D<"^ ^uod probo fic:Nam.nliquiddUi. Dico ad ipfum argumentum. e((e conftru<^ioncni eius in rarione prihcipij forma- rcmoti.fi conftrucrctur in fquitur -vc r^nu&falrarionc principij formalis rcmori . quia prima habitado confequitur ex natura extrcmorum.& tran^ mutabilc fequitur pofitis cxtremis. attamen ifta tcrtia non eft tantum de genere A<Stionis. prout creatio . fit •dJsrg. cipij formalis remoti.Si^iiliter c conuerio. fi- amphibologia cx diuerfa cft . ftihil cius prEfuit.tunc illa rela- tio eftrcfpedhis. producitur . dcbct moucrc . vnde li- concurrit.ergo eft pofleflio Ariftotelis.&c.hne qua no elt piodu£bumj dutfntit itd fndudHm efi pofito tetminp.uio conuenit. '"'**•'•&[*• eft vcra. trit^tf». in aliquo. quiade nihilo .vt di- crearione.led qu£ eft neccflTitas ad magis concedendum qu6d relpcdu aliquid producatur. & fic dicitar tranfmutatio .3f qua crcatura prodii- .quamaliud: igitur ficut vnum potcft concedi. ^"'"""^/'*' Adtionis jprodiidlionc aAiua. idc6 non potcft efle adio de genere Attioriis. exiftentc intcr illa JliHeni Je genert Aifie- fed non fic illa habitudo inter tranfmutan$. licut noc argumetum:Omne quod cft fimilc. &c vel pafTionc & quando cxtrema podunt lubere idem ejfe fine rclatiohe alia. idco nego alUimptuni.& aliud.

vel ncgare Aliter poteft dici . CriMtio aBi- a(5lio vera. & . Tcrtio modo . dico ibi fpecics Relationis qu.& filiationis.eo modominot autem S\ eft falfa. rclacionem formaliccr . didum adioncm non ad quod difponit Philofoplii lationcs dc f