JOHANNES DUNS SCOTUS

OPERA OMNIA

VII. 1

JOHANNES DUNS SCOTUS

OPERA

OMNIA
VIL

1

o
1968

GEORG OLMS VERLAGSBUCHHANDLUNG
HILDESHEIM

Die Originalvorlage

fiir

diesen Faksimiledruck

ist

im

Besitz

der Niedersachsischen Staats- und Universitatsbibiiothek Gottingen.
Signatur: 2° Patr. Lat. 1842/3

Die

falsche Paginiening

sowie die teilweise

schlecht ausgedruckten Passagen der Originalvorlage

wurden

MAY 2

beibehalten.

1970

^5/JY OFTO^

76S

b7
16393

6 7

Reprografischer Nachdruck der Ausgabe
Printed in

Herstellung: fotokop

Lyon 1639

Germany

W.

Weihert, Darmstadt

Best.-Nr. 5101859

ioannis'dvns
coTL
DOCTORIS SVBTILIS,
s

ORDINIS MINORVM,
SJ^JS S

IN LIB.IIL
O^^Cj*pc

Tl O N E

S

SENTENTIARVM,

denuo recogmtA, Amotationihus marginalihuf, DoStorumque celehriorum
ante quamltbet Qu^xHtonem cttattonibm exomata

fer textum

Cum Commcntariis R!"'

P. F.

,

^

Scholijs

infertis tHuftratA,

Fr a n c

i

s

c

i

Ly c h e t

i

Brixicnfis, Ordinis

Minorum Rcgularis Obfcruandic olim Miniftri Gcncralis,
Et Sup^lemento R.T. F.

Ioannis Poncii
Hibemortm

Hiherm ,

eiu/clem

Ordinu, in

Collegio

Komano

Theologia primarijTrofeJfortJ.

TOMI SEPTIMI PARS PRIMA.

LVGDVNI.
Sumpti bu&LAV RENTII DVRAND.
XXXIX.
CVM PRIVILEGIO REGIS.
c^. 'DC.

ir"

(•

.A.

''

^

.st»-»ir"\

jsf*S^

iT"

1

.

1

.

INDEX
Diftindionum

,

& Qu^ftionum

libri tcrtij

Sententiarum.
TT N Cri
I.
V
M
poflibilc
T
R
^\^^^^
B

Sl^^fi-^'

vniri

tc fuppofiti.
ff^gl
^
Vtrum crcspcaunx poflincaffumercean-

Vtrum vna pcrfona

X.

aflumcrc plu-

44
Vtrum fuppofitum crcatum pofl5t fuftcntarc hypoftacicc aham naturam crca46

tam.
c.

Vcrum ratio formalis tcrminandi
vnioncm fit proprictas rclatiua.

DISriNCriO
^.€/?.i.

3

.

jj

5

8 y

D IsriNCriO
^tji.i. Vtrum Beata Virgo

fucrit

&:

quomodo non

D I sriN crio
Vtrum

B.

10

DisriNcrio

X.

z.

i

.

,

creatura.
3

Vtrum

,14^

Chriftus inccpcrit

Slu^ft.vnic.

Vtrum

149

eflc.

DisriNcrio

XII.

Chriftus potuerit pcceare.

DisriNcrio
Sl^dft.x.

DisriNcrio

Vtrum Chrifto

X.

gratia poffibilis confcrri crca-

zf9

curz.

3.Vcrum

voluncatcm animac
Chriftihabcrefumraam fruitioncm pof-

V.

poffibilc fucric

x6o

fibilem natura: crcatz.
4.

Vcrum anima

Chrifti pocuic

fummc

Dco fine fumma gracia.

IZ.L

DisriNcrio

crcaca fucrit aflumpta, vcl

potuerit aflumi.

113

D isriNcrio

^^ft.i. Vcrum

I. Vcrum in Chrifto fic aUud <r^ Vcrbi
ab rj/^ creato.
171
1. VtrumChriftusfic ahquaduo.
177
j.Quxillarum trium opinionum, quas rc-

Scotioper,

tencnda.

rom.VII.

frui

x6

XIV.

poflibilc fueric

incelledum

animac Chrifti priro6,& immediacc pcr-

vi.

^aJI.

citat Magifter,fit

conferri

tura;.
158
Vtrum de fado fuerit collata anima: Chrifti

fumma
lof

XIII.
potucric

fumma gracia, qua: pocuic confccri crca-

t .

Vcrum pcrfona

Dei ado13 1

filius

DISriNCTlO XI.
Vtrum Chriftus fit crcatura.
tj 8
Vtrum Chriftus fccundum qu6d homo fit

^dfi.

IV.

Vtr^m nacura diuina aflumpfcrit, vel
aflumcrc potucrit naturam humanam.

1.

xo6

^dji.vnic. Vcriim Chriftus fic

Virgo Maria fucric vcre

maccrDei.&hominis.

^^Ji.

filia-

IX.
^Aji.vnic. Vcrum Chrifto dcbcatur latria folum fecundum naturam diuinam. xxo

coutraxcric

originalcpcccacum.
^MJi.vnic.

dux

D isriNcrio

conccpta

91
z.Dc fandificatione corporis Chrifti, quarc
,

finc

cioncs.

III.

inoriginah pcccato.

fciUcec

VIII.

^dji.vnic Vtrum in Chrifto

prxccflerit corporis

organizatio.

cfl*e

i<)8

DISTINCriO

&

immcdiate affumpfcricnaturamhumanara.
71

Vtrum Incarnationem

Chriftus prajdcftinatus fucric

pciuus.

60

concradidioncm.
X.

Vtrum

Fihus Dci.

II.

Vtrum naturam humanam vniri Dco
non tamen firui, includac
,

:

iftam

hypoftatice,

Vtrum vcrbum primo

.

'94

rcs nacuras.

4.

I

jt

poflic

VII.

Vtrum ifta fit vcra;D^/ftf eji hemo. 188
Vtrum ifta fit vcr.i Deui fa^w eji homo.

SluAji'

Vcrbo invnica-

dem nacuramnumcro.
j.

fucric

humanam

nacuram

1.

DisriNcrio

I S

185

fici

vifionc vcrbi perfcdiflima pofllibili

183
incellcdum animx
Chrifti vidcrc omnia in Vcrbo,qux Ver-

crcacurat.
1.

Vtrum

poflibilc fucric

184

bumvidec.

f

X

j.Vcrilm

1

.

Index Diftin<5tionum
3

Vtrum anfm»Cbrifti

tfoueric

omnia

in gc-

VtrumanimaChrifti noucritomniapcrfe308
StifTimc in proprio gcncre.
DisriNcrio XV.
^<<Ji.vnic. Vtrum in animA Ciii-ifti reciTOdiim portioncm fupcriorem fucrit vc4.

DisriNcrio

kvi.

.^
Chriftus habuerit neccflita-

^//?. i.Vtrom
tem moriendi.

Vtrum

in

361

poteftate

non mori cx

rit

animx

.

A quo fidcs habcac fuam vnicatcm.
DisriNcrio XXVI.

eiu^dfl.vnic.

^(tfl.vnic.

dux

Vtrum

^dfi.vnic.

XVII.

in Chrifto fuerinc

XVIII.

inftanti fuae conccptionis.

3

8y

XIX.

^dft.vnic. Ytmm Chriftus racrueric omnibus
nobis graciam,& gloriam , remifljoncm

culpx , &pGenx.

4

^tft.vnic. Vtrum necefle fucrit genus hununum repararf per pafllioncm Chrifti.

4ty

non fuiflcc accc-

lcrata.

Vtrum

XXII.

Chriftus fucrit

Vtrum

in

441

Slu*fl.vnic.

^dft.vmc. Vtrum de crcdibilibus nobis

poflic aliquis

4J9

&

47^

D isriNcrio XXV.
^dft.i. Vcrum antc Chrifti aducncum fucric fides neceflaria de his
, quac modo
credimus.

491

i.Vcriim vc fidcs fic in inccllcau , necefl*e
fic aliquem habitum infufum cfle in
voluntate.

in patria,

ey^

^dfl.vnic.Vttvim Deus diligat excharitate

^^6

688

DisriNcrio XXXIII.
Vtrum

^/tfl.vnic.

moralcs

virtutcs

fint in

voluntatc.ficut in fubiedo.

6$S

D isriNcrio XXXIV.
dines,

Vtrum virtutes dona, & beatitu,

&frudusiintiidcm habitus

fc.

inter

713

DisriNcrio
Aus

,

Vtrum fapientia,

&

XXXV.
fcientia, intclle-

confilium fint habitus intcllc-

^uales.

Vtrum

777

XXXVI.

virtutes morales finc con781,

DisriNcrio XXXVII.
^iufft.vnic.

reuclatis

fidcm.

670

DisriNcrio XXX II.

ncxjE.

habere fimul fcicnciam

cx charitacc di-

Vcriim charitas mancac
itaqu6dnoncuacuctur.

G^tft.vnic.

DisriNcrio XXIV.

fit

c^uttfl.vnic.

rc-

^dft.vnic.Vttum dc credibilibus

Vtrum ncceflc

DisriNcrio XXXI.

ponere fidcm infu-

fam.

e(t6

ligcreinimicum.

DisriNcrio

DisriNcrio XXIII.
flc

maxime

quilibec ceneatur

DisriNcrio XXX.

^^*y?>.vwV.

homo

criduo.

uelacis neccfle

544

DisriNcrio XXIX.

4^4

DisriNcrio

Deum fu-

^gft.vnic. Vtrum codem habitu fit diligendus proximus,quo diligitur Deus. 6 jp

^dft.vnic.

XXI.

^/tft.vttic.Vttiim corpus Chrifti fuiflct pu-

^dft.vnic.

aliqua virtus Thcolo-

omnia xqualiter.
1

Di sriNcrio XX.

trcfadum,fi refurredlio

fit

DisriNcrio XXVIII.

-1

Vtrum Chriftus merucric in primo

DisriNcrio

Vtrum

614

XXVII.

pcr omnia.

tantum

378

DisriNcrio

Theologica

diligcrcfcpoftDcum.

voluntates.

DisriNcrio

vircus

gicainclinans ad diligcndum

e^dfl.vnic.

c^^Ji.vnic.

fic

pailionis.

36}

DIsriNCTIO

fpcs

DisriNcrio

Chrifti fue-

violcntia

Vtrum

587

diftinda a fide,& charitate.

^x6

rusdolor.

X.

3

301

ncre proprio.

& QusEftionum,

fint

Vtrum omnia

de lege

praecepta Dccalogi

naturar.

857

DisriNcrio XXXVIII.
^afl.vnic. Vtrum
catum.

omne mcndacium

fit

pec-

917

DisriNcrio XXXIX.
Vtrum omne pcriurium fit pccca*'
cum mortale.
979
DisriNcrio XL.
^dfl.vnic. Vtrum lcx noua fic grauior vctcri.
^tfl.vnie.

1030

TABVLA

'3^'J7 An Verbum afTumpferit horainero. \6t.vel modus. iiS.65 »30 zi. An fit eadem fides antiqaoraro. cita Chrifti dillin- 1 45. Ad quam nem credendi aliqua particulaciaroyfteria. 1 3 153. 44. '44-95 naturafingiilari.164 De circumcifione Abyflinorum. Quid ». 1 8. non deperdita propria perfonalitate.«6 39. Quali przcepto teneantuc fideles ad credenda» qazcredecctcnentur. An fit realita$. Denciirne fubfiftentiz partiales. jiy. 311. 28. XXV.51 lcm. vt non reraaneret propria perfo- aiTumi 1 G .320.i. An podlt 4. & difficultatibus eam con5 '1.24 omnibus.1 35. ij. 510.54i.n. aut przccpti.'1 I TABVLA QVitSTIONVM qu^ tradantur in Supplemento ad librum tertium Sententiarum S c o ti. Anfidcsadualisfit necelTaria. Anomnium rerum.44 10.58 fit fimplicirer neceffaria in omni ibid.154 jo.54.Qiii(i fit neceflarium neceflltatemedij. per totum. F. ij. natucam incommunicabilcm refpcdtu 1 17-^ «19.qtU!n ^cit fuppoficum ijt. g«{<c/?. IN DISTINCTIONE ibid. JLJk. 1J7.131 fiteffe£lus focmalis pofitiuus pecfonaliia- pofitiaz. An de fado ibid. An perfonalitas fic quid poficiuum. /27. 41.i An perfona creata fueritafTumpta. incommunicabilicatem.137 49. . Qupmodo Confefrarij dcbeant fe gerere cum poenitentibus circa obferuantiam przcepti fidei. expli- Trinitatisex ncccflltate medij.21 ex duodecim fidei ibid. 518.i)tf f 52 intaitiua poffitfieci mediantefpe- cie. Qus func nece0«ri6 ccedenda neceflltate roedij.^uf}. vnum 498.i4. & 34.alias zx< iij. I36. affici firaulpluribus alienis po(Et etiam vna propria pcrfonalitas propria faciac . jc3.. ii.1. 493-5 495.53 An perfonalicas habeat aliquem cSedtvim prxter I An omnia royfteria fidci 492. IN DISTINCTIONE 43. ibid.136 petfona creata poflit afluraere naturam alie- tis nam. De obligationead . 19. fi fit S fides infufahabitualis fitneccflaria ad falutem acquirendam. Qualis fit dicit 149. ca- 96 An fit cara£teri(lic£ propcietates. 32. An ante Incarnationem requirebatur fides Ancognitio adum externam fidei. 3 3. aiiaalicna. Anquilibet Apoftolus articulis crtdiderit.4 An j. /25. perfonalitatibus 6.i 19 formaliter. naturaperfonataperfonalitate propria 14. quid pofitiuum potcntix abfolutx Dei. iz.1 iz Tirtutem fpedat oblfgatio credendi. VI I. pofCt afTumi.60 An fuppofitum dicat aliquid realiter diftindluro \ 14. 17. Quid An neceffi- fu fidesexplicitaChrifti. IJ4. 108 16. /31. Quandoobligat prsceptum fidei.'4 comprchendantur in Symbolo. »33. QuacognitionecognQuit & 29. An fuppofitalitas natarx fit eias exiftentia. An natura femel afFeda propria pcrfonalitate fic 3. Quinam habent aliquam fpecialem obligatio47. 147. 27. Sntitfer.56 tatemcdij.fic pofiiiauro» vel negatiuum. 501. '35.i9. 12.Qucmconceptumarticaloram Symboli fafficit fidelibus ex obligatione communi habcre. 3i3. '7-4«> 3 requirantur fpccies fupernacurales ad fcicn- tiamperfeinfufam.Quanclo inccpit illafideseffcncccfraria gui a narura fingulart.&fcq.& noflra.14 An dctur fubfiftentia abfoluta in Deo. 507. Chciftus habuerit fcicntiam petfe infufam.519. i. Ttm.&feq.i6% XIF. 46. 160. fag.potueric afiumi a Verbo.180 . . 10.An . alilks 116 t 5 54. A N anirna anima Chrifti F nouerit omnia per [ fedifEme in gencce ptoptio.40 40. 504. 3'5-i9 vcl potuerit afTumere eam. 48. 37. 3' 8-43 requiritur ad cognitioncm fupernatura- ^<t^.Qualis fide< acticulorum Symboli requiricur in joo. An \ N §iMft. IN DISTINCTIONE N natura diuina aflurapferit naturani humanam .58 I. futura.autTrinitati$. An i6.vtpecfona forraaliter.117 cntitas pofitiua.3.160 X 3 . Quam 1 3. I.i^ 36. 4i. 508.y6. Anfidci fupernatucali pofllt fubeftcfalfum. . f 13. 526.^. DeHiftoria Gornelij.114 48.Anillud quod & 50^.79 Qua: funt neceflafio credenda neceiCcate przccpti.i nalitas. AnPhilofophi cognoucrunt fuppofitum Qualis fidcs Mediatoris eftomnibus neceflaria. pofllt natura . incommunicabilitatem dat perfonalitas.ii. 9. An pcrfonacreata.86 4j. An 30. 7. ibid. fequenribus.' oj fuppofitum fupra natutam fingularem. Anpefllc natura confecaari /Ine perfonalitate vlla. 38.

j6. Quod cft organum vtriufque partis.72 }o. . 3 05 741. 601.5 7 1 .J iN DisriNcrioNE xxxr.149 94.intelledlus. An fit pradicus. An habitus fidei fit virtus. i. I 871. 61..187 1 19.habcrent neeertariam connexionem cura Theologicis. iii 767-116 770. An ad adimplendum pracccptum I 870. An prudcntia verfctur circa finem. Quid Donam jo|.119 87. Quide(lobie£lumconcupifcibiIis.189 ii6. Quid przmium cius. Quid prxmium eius. Qddeft Beatitudo ludlus. An IN DISriNCriONE XXXVII.76 .id 7S6. 79.188 I lo.98 de lege natur». eflc finc 799-S9-Sc feq.1 ide& malum. Quomodo lex naturalis eft vna.75 7j. voluntate finc errorc in An ptudcntia poffit bus appctitinis. Quid Beatitudo eruriei. 118. An poffit dari virtus abfque chatitate fupcrnatorali.194 7^5 '»04 104.TTTriira V 1 } 1 14.7f rcquiratur co- gnitio eius. CathoIica. Quid przmium eius.& p{iuata.1 779. intelleau.140 75. 777. loi Virtutis. An adus omnes fidei fijpernaturalis fint eiurdem 594-i6 fpecici. J4J. 7Jj. Quomododiuiditurappetibilevcficinordinead appetentem.& 899. 148 ibid.67 87 1. ibid. An Thcologic* virtutes fint inter fc connexac. 747.1S7 fapicntia:. An fit difcurfiuus. Quid Donum Confilij. 1 754.9J cx modum operandi charirate. Beatitudines fintaftus . rcquiratur confenrus pofi- tiuus voluntatis.140 /4.186 761.141 95- 96. Pe eius przmio. ibid.6}. 878. De diuifione Virtutum Cardinalium in fuas fpe740.57 606. /^Vid V^ii8.8. An pura omifllo frequentata generaret habitum. 734.106 6. diftinguantur fpecic..pertotum.40 600. 766. An volitio credendi fitadus aiicuius particuiaris. Quomodo 55 4* 3 voluntas crcdeiidieftfiipernaturalis. 81.8 68. 571. 7 J 7-75 8z. 746. 8i7. An praeccpra Decalogi fint . ibid.An . i j ibid. I } I } X.154 ibid.iii. ibid. 814.An So. A quo fumh fides fuam vnitaeera. 84. cumTheologicis. 1 5 98. 66. An iudicium credibilitatis debct dTc moraliter euidcns.151 Qaid Beatitudo munditiei cordis. An ad libettatem fidci 548.168.}6. Quid Donum timoris.AnVirtus appetitiuapoffitefleabfque prudcnt'a.qui patiunturperfecutionem.ii^. diuifione virtutis in quatuor cardinales. Virtutibus moraliibid. ibid. 9 1 .6 19.117.49 77.Quodnamiudiciumprsrequiritur ad a^us fidei. inter fe necef- 8 j 4. Quomodo fe 876. fit quiaprohibicum.de connexione moralium virtutum. 69.153 An dentur plures quilm odo Bcatitudines.velhabitus. Defrudlibus. fit 6 1 0. qiiid irafcibilis. & Confilium fint habitus intelle- iii.dona. Quomodo fides habituaiis cd vna. 107.96 habct ad legem xtcrnam Gentium.106 Quid cftBcatitudopaupertatis.111 6j. Quxnara praEcipiuntur.iio. 101.cognitionc naturali. QiidDonum pietatis. J05.1*3 naturalibus. j } }.58 60. 588. f 7. 5^Qu. QuidDonum imelledus.11 1 1 Tabula Qu^ftionum. 08.An habitus fpeculatiui habeant fariam connexioncm. An obligct in confcicntia. 589. 7t. 574. Quomodo malifiaexcaecat intcllcdlum. Quid donum 106.& ccrtura.97 85.aIias 56 78.i}x Quomodo prudentia totalis fit vna. 1 "5 ii7. An obliget ad modum virtutis.176 1 14.aliis 125 89. Scotus pcr voluntatcm in puris 560. fidcs fii in jnte\k£t\i r. An poffit virtates fintconncxas. 598. 97.106 virtutcs TheologicaE poffint habcri abfque moralibus.80 83. i } 5 .177 760. i}4. 858. 1 21.An omncmalum t 751. 1 90. 758.iit An dentur virtutcs morales per fe infufai. 57 fcientia.98 A ^ Vittutes. Quid Beatitu(^o mifericordiae.169 65. 579''}^ ^4. An fit prima virtutum. ii}.Vtrum dcrui habitus primorum principiorum. An 8} 1.8 4. 819.An obliget lex naturalisad 875. 8}6. 847. Dcciusprzmio. Anfidesfpedeiadintellcaum. & prohibentur lege na- 866. 850.1 17 6x.119 86.fcquhratur vi iiabiius ff. ibid. An poffit dari i&as bonus moraliter abfque fide fupcrnaturali. 7iS-^6 An concupifcibilis & irafcibilis habeant diftinAa organa. De diilinAione partis concupifcibilis & irafcibiibid. V An fidcs 67.vcl fpcculatiuus. 1 115.6 IN DISriNCriONE XXXVI. 748. 76. Deprzmiocius. 9}. 6bus diftinguantur. g«*/f. 14 88. lOQ. I } 6. IN DISriNCriONE XXXIV.86 cies. Quomodo zStui fidci dcbct efTe libcr. & iu? 877. A quo habitu proueniant iudicia przfuppofita fidei. ibid.158 lo}. .& media. 818.45 turas.55. Quid eft Beatitudomititatis. Quift. 1 109.& fitis. S>9' Quid Bcatitudoeorum. 1 oi. 91. virtus fupcrnaturalis poffit tendere inobie- <Slum propofitum. 586. Quomodoruntnipcrnaturalia.50 70. 576. morales appetitiuas efle error in dift. fcicntias.& fru- S^*fl-7S- ' x\.166 587. ibid. 745.Bcatitudines. De clualcs. 60 1. 559-50 DcDonis. An 74. An vt 547. 809. ccrtior aliis habitibus. 749<i }o ibid. 848.191 ij7.6o lis. Glwtfi. Qiiid Donum fortitudinis. Quid beatitudo pacificorum. T TTrum fapientia An fi darentur virtutcs rooralcs JnfufaE. Quomodo diuiditur habitus vt fic } > 3* i 7} 1. . lex naturalis.^ aliquis fit in voluntatc. III.185 U j. Cuius virtutis particularis eiladus. intelligat ibid.

& eius obligatione. Quomodo potuecint ludzi fpoliare i£gyptios. 938.auc errorc. qolm per 1018. I An iuramentum fa&um obliget. Vi J. 1004. jS An indelibcratio ii Qupmodo confuetudo iurandi 77. Dc diuifione iuramenti. 9JJ''4J quale pecca- officiofum .101 96^. An Deiuramentocoa£bo.135 1 Quid periurium 74.ij^ cariam. An 141.106 maitis. Anpoffit caufare aficnfum falfura >aut habitum 1/1. ijo. 981. condonanteeo. 941 -93 diuifionemendacij. oco. Quidrequiritur ad honeftatem iuramenti detribuseiuscomitibus.111 Euangelium. zoj. An vbi 984. cefTet obligatioioraiBenti cuifir.177 94. An poffit dati iucamentum dc re facienda fine promiffione. 987. 889. 144. 911. Qupmodo Ofeas affumpfit fibi vxorera forni1 ibid. ibid.1^% Quid iocofuln. Anfimulatioliceat. 959. 164.84 8i.quz 901.&ft<l. 887. XL./^ Vidcftraendacium. 980.177 966.17' mentitus fuerit Abcaham. 893-'74 .159 bonorum.i6o 101J.Anliceat atquiuocace. indifpenfabiliter peccaiiim.vel iocose. An De obligatione iurantis redire ad carcerem. ^i«<«/?. 1014. 1015.aut 1/3. 106. 156.&eius obligatione. 1007. 101. aut ignorancia obliget feroper fub mortali. 110 8/.7 80.J4 offi- 9j8. 9J7. loj non. De lege noua.193 167. 181 96.9 non eranc ibid.io4. Deas difpenfare in pczcepiis Deca- ijy. 90. 967. 89.8y Auguftinus putauecit licece ocationes reftri- £las. fuerii ptzceptum natucale dc communitate 891.iij IN DISriNCriONE XXXIX. Anignorantia excufet ab obferuantia iuramenii. in peierando excufat tali. An poffit quis iucacc pet Idola. 143. 1 00 . 1017 9j.ij^ firoplicemobliget. ij j. i6j. 170. Anludiih. Qaanta fit grauitas periurij. 971. 78. 139. Quid perniciofum mendaciura . 105. 9J»'j8 lonas Propheta vfus obliget iuraraentura de celicita. an 75- p 1 & .1 V^i 69.1/1 mottalc. V^H7' 988. fed randa. difpeofare in prxceptis luris naturalis.J Qusvoluntas requiritur ad iuramentum. poffit ii6. An poffit difpcnfet Pontifexin rotis. 107. /^ Vid lexvetas. An Raab. 997.1 Vtrum omne mendacium peccatura mortale. 171. 160. An iuramcnrum promiftbrium^fiuefraude^raetu.I5J J9.iSj 1015.ibid. Anobftetrices. 1 INDEX . De iuramento metu extorto.iojx. 173. IN DISTINCriONE XXXVIIL fi*«/?. 166. ibid. finecaufa.4 71 Tabula Qu^ftionum.An iuramehtum alTertorium . iji.49 lotj.141 An omne iucamentura incaucBm fit peccatum An »57 91. An homo puflu vllus Dccalogi aut vUis 140. contra mores ciuiles peccaminofum mortaliter.&RachacL /^Vid eftiuramentum.& qozeius ooera. 963. 171 99.104 ramenti. An iuramentum 87. An periurium pet Deum fit . Anpoffit 87^. non iu- ibid.140 91.Anpoffitdari bellum vtrinque iuftum. 9S- perfedi peccent mortalitcr mentiendo ciose. Quz przcepta Decalogi funt difpenfabilia.185 201. 89 poni per epiikiam.1J4 An iuramentum fadum contra proraiffionem 88. fit An Deus poffit per fe memiri. aut iuramentis. 84. An & de eius obliga- . logi. fit 76. An maiur fit obligatio iuramenti .9 An iuramentum fit aftus ex fe honeftus.ac fit iy9 Chriftus.Quaspoenasexiareincttmmtpcriuri.aut An ij8. 981. 1001. 148.199 100. An poffit abfque peccato difFerri adimplctio fu1016. 1011.ioio. mor- 99^'^S efte pecca- minofamortaJiter. fa£tum contra prius vocum.91 An peccet iurans cum dubio.191 964. 1019.i46. Ancumcaufa.104 ijS. Anlacob. An fint alia moralia in noua lege. Anobligetiucamenturadeceindiffecenti. aut creaturas. 185 97. An 141. Anlofeph.89 81. quam voti.10 Tirtutera fpedat iucamencum. 9^6. ZJI 14J. & pcomiftbrium diftinguantur fpecie. erroncum. 5169. 162. An ibid.7 alium. De 157. 1017. i 1 Quid iuramentura 8j. De iuramento incauto.79 IJ4. 1016. dolofura tionc. & quaiia peccata.& eius przceptis. 98/. An obliget iucamentura deminoci loco. Ad quam . Quc Icx cft gcaaior. 1 71 . 98 j 1 . De iuramento fado cx dolo.4.noua>an vetui. 1011. tti ocatione ceftridla 930. lex naturaliscorrigi>aat accomodc ex- 897. 1 03 4. auc iuramentum teneat. 918.187 98? leuein confeffionefitmortale. 9^0. ibid. 914*131 149.i68.180 i6j.io in veteri. Qualis certitudo requiritur ad iurandum. 86. 16 IN DISriNCriONE ^^<M/?. & tum..96 De obligationeiurantiscquiuoce. An mendacium 161.qu« i o j j . Anper 9iJ>i<$ 99 <• 47 995-^^ 79. 167 1011 .28 fit oratione reftridla.

ii. ^. 9t^iX% J.980. 10. 3 j 40.i'&96^>i7t vos. Non dabis fanSfum tuum videre 16. 751. 3. 565.19. Tobia.84 Exlibroludith.io.9nn7 II. Ex Pfalmis.' Ex 917. Non ioqueris contra froximum tuumfaifum teftimonium.y^ij. i*rr . needecifiet vnufyuifque froximum fuum. 910.^^966.6. I y. 7.4 7. Peccaui Rcgum.1.qui ajfumfferit nomen Deifuifru- Vnde 5. luft} quod iuftum eft exequeris.Eoquod fecijfet Dauid redum in 1 y. 749.Etfameiieifaturatifunt. 98riJ (ira. 6. I./» /^at/.6. 755.i9^ Ex lob.956. Ex Exodo.i^. j. Alioquin ferfalutem Pharaonis exflo- ocuiis 974.18 y. . mine. 1 1. 47 corru- 175-^5 cum affaruerit gloria tua. 13 19.i8.1 ^is afcendet in montem Domini. III. 6.98 j. 749 iJJ z Et ait Samuei quomodo vadam ? Audiet $aul. Tunc ioquetur adeos inirafua. I f. Ex Leuitico. Ai.14 o. Ex Dcutcronomio.17 5. 75^-^75 997-8 4. 5 Ego fm» Beus Abrahamf Demlacob. . iurat froximo fuo ftionem. 14. . %. z o. 97^17 2V/« ifaac.Etde manu canis vnicam meam. & fuer iUus vfc^ue froferantei. Perdes omnes qui ioquuatur mendacium. Sacrificium enim mihigrande eftBaai. 985.7.Fuerunt mihi iacryma mcAfanesdie ac nolie. 5 & qui inteiiigit fufer egenum fauferem. 19. Et erit tanquam iignum. Beatm 94191 & efurierunt. lyi. 14 Nec enim infontem habebit Dominus eum. te Memento vt diem Sabbati fanliifices. 1 & non decifit. 898. X o.Ego fum frimogenitm tum Efau. Ecce timor Domini . .<jr iliifo- 983. i8. eft fafientia. 983.quodfiantatum 3.969.foft- ^uam adorauerimus reuertemur ad 9^7. Cuiui mejfem f^^meiicm comedet. Ex 4?i'i ii 1. Ex 14. €.11.1. ^.£ 1. timebii. Cor mundum crea in me Dem. . 1 01 119 Non mentiemini.iz.17. INDEX LOCORVM SACRjE SCRIPTVRiE. 645. 770-** 5 eft. xy.14 vt mentiatur. . ^. K^nima. 955-H5956.2. 790. Domini.i i. Rcgum. vanum. 4t. 89S.111 1 41 41.15t.8 1 1 Nonfeierabis in mmine meo. Ex Gcncfi. &fac 91 y. Ego y. I '49 Neciurauitindoiofroximofuo.151 ajfumes nomen Domini Dei tui in Non y Regum. 1.iffa I. ijo 50.3. . 6.11. y.jS^.6 I V. Pro certohab<fat omnis qui in te credii. habennm bone iuuenis.ti. . 9 47 6 9 Ex .(jr interficiet 1 tx. vnquam miant in morte. lUumina ocuios meos n} Ex libro Numeri. 939. £ t . 1 10.17 ifta. Decifiesj drfrauaiebis: egredere. 177 3 . Cap. «35 ^jf.4. Non habebis Deos alienos. 8. 4. ^^M N iftac vocahhur tibi feIt. 749. Non eft Dem quafthomo .674.i^ 75 i . 91. Satiabor 6j4. .i^.^c. 1 . 11. 611. ^i obdor- 81 983.1. Diuites eguerunt. 1 1. 7 5 j 1 49 51.ideofugi. 13. 9^4.11 ^. 14. me. 10. vaidein hoefaSiofed frecor Do- Ex 974-^ 1 1 Regum.v. . 6.6.i^.180 ratoreseftis. 4. FiiiafumHebrdorum.quaiuraueritt&frotuieritiabiisfuiStVt vel maie (luidfaceret. tuum. DiligA Dominum Deum Dominum Deum tuum lifpruies.140 17 994-4 I.

lucundus homo quimiferauf. 1 6. DominL nukts fluant iu^ (jr .^^ edunt me adhue efurient 2/7. Perdes omnes qui 910. i'«3> tranf- 1. (jr .Rorate cali defufer 768. 840.79 tetur.171 enim dr frudentiam I. de Bojra.S 1 1 1 .IJ Ifaia.131.8ic.181 7. £/ vtfciui quoniam aliter nonfoffem continens.115 10. 811^ Baruch.hLC.i4i 670 dat. II. firarum dicit Dominus. 98. 984.4. iii 3. terrse.6.i. I. 1 . nonhabebitis vitam invobit. 4>I«I calos ^ »47 introibit fientia.110 Cognoui oftime quod nemo fifteji tinens. Etmittamfamtm in terram. Et in timore Domini decUnatur a malo. ^i 810. Beatus vir^ qui in fafientiamorabitur.1 1 y Peccatum fuum quafi Sedoma fr/tdicauc' 9. venit de Edomjtinffis ve- vlt. 9. Beati . 7.10 Ex fa- 910. 834. %. 8 . Famempatienturift CMnes. Index locorum S. fium. lo. ^^. ^ifotuit tranfgredi.^^ mihi multituJinem viSimarum vt' 1. & 750'3 3-7f Ex Deficiantfeccatores a terra. 91 5. Domine . 1 eum 770. Reuela oculos meos.nifitu dederis. 8 831.qui 64.106 ij. ^t cito credit leuit 19. ^ Macthaeo. o3 1 cj^ui ^ui docet hominem fcientiam. qui fotefi mittere in gehen- namignis.1 19 meum.10. iniudicio. hunttScc. 4.% 4. 77 1 . AmiUus corforis.Et adimflebit iUum ffiritu fafientia adorabis 111.1x8 .. 7. . 8 3 4.9 ^7. 956.^ix. Ex docet.16.1%.j 58.tjS 4. I Morierii /«. 1 1. 3 lona. quem erudieri^ Domine. 73357 a & . 755.1x0 11.9 5 9. effe 8 40. 749. 757. 1 3 3 & commo7fi. . 1 5.119 ^is efi 63.7. occidit animam.& nen *4 71.74 840. & fitiuht iuHititm.142.119 Ex Prouerbiis. Ex 8. omnie terra. FactibifiliosfornicationS. Timete eum .1.& fcrutabor legem 3 4.10^ Ego dixi. 753149 j Sefties in die cadit iuHm.10. Sobrietatem Icremia. Dominum Deum iffi fofiidebuntter- 7^7-^^^ tmm 760. 766. Ecce quomodo.in- Venerunt autem mihi omnia bonafariter cumiUa. Laudahuntur omnes c[ui iurant in r^ 98 3 93. Oftaui. Ex 1.11. 58. 1 3 . Perdidijfi omnes 6 3 9. Et iurabis viuet Domintss in veritate.qui eum fafientia inhabitat. numquid non hoc efi verbum meum » cum adhue ejfem in terr» mea. Neminem enim diligit Dei44^nijieum. .8. 7' J-* ejiit.^. 3 j. (^ iUi 5.17. I. Copiofa apud e»m redemftio.7. 7 y 4. 7n-»4i 1 X Errant qui oferantur malum. ji8. 1 1 1.t 9.^-744. Initium fafientia timor Domini.% Verbum mendax iufiw detefabitur. 3. it.& non erunt.. 1 4^ 06 . efi Ex Amos.746. 1 o.14 efi cordt.heatMs erit. Ex libro Sapienti£e. Beati qui lugent .t o. 749. Viam aute difciflina ignorauerut. 8 3 4. Obfecro 9i5-i7-93 8. 971-16 li^Nonfotefiarbermala bonosfruSiissfacere.7.146 xto.. ScfipturaE. Hifunt quos aliquando habuimus in derifum. ji. 37J.157 Emitte agnum Domine dominatorem 760. leqtturtfur fftendAcium. 4.i autem miferetur fauferis. 18. 3. 4. 7.19 7.Vtinam difrumferes 768.4 foiiferuies. queniam iffi confolabun-^ 6. z. 1 1.110 1 4. \6. 5. 1 3 8. 6. ^40.8 j 770.173 x8. Beatus .184. 1 4.^ datus eflmihifenfus. Beati qui efuriunt 744-19 tur.81 Ex con- 14 NoliveUementiriomnemendacium 910. 45. nifi terierunt frofterfuam infifientiamibid.^io.Ad quem reffieiam 646. i 6ji. ad fauferculum. 1 1 ifie. i j 5 1 1- dr defcenderes. 4-30.Niji mandueaueritis carnemfilij hominis» 7.icc. I } 834. Osautem quodmentitur 757- ^Ji' . queniam 14. ram. 1. 750.1 3 4 q»i bi1 4.10.113 requiefcet fufer 756. AdoratefcabeUumftdumeius. effe i. r o. I. Et quoniam non habuerunt fafientiam. Z. . tuam.& rifus dentiU. 31. . 9 5 3 141 4. fornicantur abste. Ferte impi$s. 14 Defalatione defolata 1. 119. 749-135 6 1. [yt 5. 744.Dt/ 6. 7y y .1 8.146 7. 938.11. In maleuolam animam non 4. ffiritus & non viues. j.10 £/ 1. Ex Ecclefiaftico. 770.6. fiibus ^uisfotejl dicere:Mundum efi cor . 671. y. inteUe^us.t efi grejfus.4. . 1 Da mihi inteUeS{um. X I. 1 1. 758. Errauerunt infoHtudine. i. 13 AdhucquadragintadieSfCJrNiniuefubuer' 3. Beatifauferesjpirisu. Beati mites 10. 1 46 Ofea. runt.

1 Index locorum 7.1 5 1 .ii %. 469.faturabimini. 1 8 o II .in te. quam mer- 46.quia hic efi vere fai^ uator mundi. & vosfacite 8 57. 8.160 2 9 Verbum carofa^um efi. 1 1 Honorapatrem tuum^& matrem.14 M. qui occidut corptts. . rum.. 7. 411. 9. 2(on veni iegem foluere . Deum.9 4. Propheta. ^i vero non crediderit. 6.1 ibid. 10 falutU plebi 766.107 4.(^tardicordeadcredendu. ¥userit. mus. 750.i. cum non didiceix^. 18. 1 loanne. r<« homini illi. iy$i. II.\6 7. Ccelum. AdJtugenobisfidem. 1 Ex Dei vocabuntur.&cc. 1 5.11.Seruus ^ui cognouit voluntatem Domini 1 1 Multi dicent mihi in illa die. ne- gabo (^ ego eum coram Patre meo. voluerit animamfuam faluamfacere. 7{on oe- . 961. intrabit in Regnum Ceelorum. agnus Dei.^5. %o.18 cum maledixerint vobu. Sidilfgitiseds. 47.18 5 1 9.y 54.90 II. Venite ad me omnes.1i 961. illis. Ego autem non afcendo ad diem fefium ifium.95>y-8 AudifiU quia diBum . 1 1 . tranfibunt. mundo 8< Seati Scriptur^ S. Pharifti audito hoc c^uia 1 . . 670.31. terra tranfibunt .64 ^iafilij huiusfeculiprudentioresfilijsjucU.18 .744. Beati efiii . Exprobrauit incredulitatem eorU.i.SiCC. 7441S corde.^ baptizatus fuerit ferto. . ^.condemnabitur' 493-494-7-JI8. 5. non non. fed adimplere.157 .1 8.i%9. 9%o.66j.1 1 1 8 Nolite timere eos.17 ^.^ct.1 674. befcam 539. ^icrediderit. Ex I. 906. .mercedem Propheta accipiet. 519.Pradicate Euangelium omni creatura.11 4.f^ duces cac9ru. 1 II. 85 16. I o3 o. Oportet exaltarifilium hominU.155 Nonperiurabii.33. 766. Concipies in vtero.48 iUd.14. 1 3 . iiteras fcit . 674. 4. homirnbus .41. qttemam iffimiferi751. i tf i^.^c. eiuSjdr hac omniaadiicientur vobU. 671. Ditiges 541. I . 17.Ecce 1 ^acunque folueritU fuper terram foluta 505-47 eU potefiatemfilios Deifieri.13 Date eleemofynam . 801. ^. 5 5 o. 1 5. Non omnis qui dicit mihi. 1 Diliges ^iautemnon i^.quafivnigeniti a Pa- 16. t.2.%^1. Dominum Deum tuum hU dutbus tota lexpendet dr ^55.per e[uem fcandalum venit.110 1 7. 11.1 5. Vitaeratlux hominum. }• '8. 160. verba autem & mea non 164 41. 91.14.138. Fugite in aliam ciuitatem.961.^%i.Ni>nne in no. ^ariteprimum Regnum Dei^ejr iufiiti^m .10 I o. Audiuimus.109 Audifiis ^uia diiium efi AntiquU cides. efi Antie^uis proximum tuum. Muitienimfunt vocati. Beatiqui perfecutionempatiunturpropter 75 1. 51. Sit 3 7. Si oculus tuusfimplex erit^totum corptts lu- cidum erit.Domine. 81. 3 7. ^i erubuerit me toram hominibus . £/ de plenitudine eius nosomnes accepi- 18. cft.670 44. Diligesproximum tuumficut teipfum. 3 I 673. 1 1 030. Cui magU dimiHitur^magU j i j . erunt in calU.(^ pariesfilium.164 16. 3 o i i ^. C. 50 5. eru- ^ ego eum.in text.190 5 40. 506. 75$-i49 Omni^ ergo qu/tcunque vultis vt faciant vobis homines. 831.754.fal- y 6 6.&fiupebant omnes^&cc. i eius. 850. (jrfcimus. 43 autemfermo vefier 999-83. 479-^ Inpropria venit. 674. 9x9. 16.quivosdiliguntf 7.7.90 ^omodo hie rit.pauci vero eledi.quottiamfiJj/ 1 . lefus proficiebat fapientia cedem $.15 11. mine tuo Dcemonia eiecimus.60 3 4. Sinite itlos. In 160. eft.atifunt.(jrfui eum non receperunt* tre.109 DuodennU iurans fedebatin medio DoUo- iuftitiam. .141 . 850.intext. 9. Luca^ 1.ScU 1 one- 6 1 1.II4 cortfeeiuentur.11. (^ ecce omnia munda funtvobU.\6 tua.Sienimdiligitur.1 41.58 %6.iam iudicatus 494.1 crediderit efi. (jr .i. Beati ^aeifici.109 . Ex Mareo.c*cifunt.134 7. D^die autem illo^vel hora nemo fcit.7 507. Ego autedico vobis^diligite inimicos.47 Vidimus gloriam eim.^^o.154.% 47. fui.i^j. Et irritum feciftU mandatum Dei.43. ^i negauerit me coram 3 3.0fiulti.DomiHe. 5.Et . 91. .(jr homines.Sicut Moyfes exaltauit ferpentem in^de- i. 508. (jr .1 & atate apud diligit.intext. 8. 896. 40. reddes autem Demino vota 1 j3 . 810. 519. 940. S^irecipit Prophetam in nomine Propheta.14 habebitis. Non enimdat Deus fpiritum ad menfuram.^ 4^.1. lo^o. .qui laboratU ratiefiU. Ad dandam fcientiam 151 47.115 lo. 5.Vade^^jrtufacfimiliter. 10. $e*ti i9tifetimdes cordiam ibid. Dedit 1 4.\6.intext.11. Beati fui nunc efuritU qufa^ . 14.756. verbo fcandaliz. yy.

11 15.non 1 o. eredent ei fcribo vohis nifiperfidem lefu Chrifii. i.69 iufiificatur ix. £lui er^o tribuit vobisJpiritumi& operatur Corde creditur ad iufittiam^ore autem con3. quem non audierunt. Certifime fciat domus ifrael .46 5..834.30 6. nolite .S>ic. qua legi* funt . Orationes tu£ 71} •* enim cognouiffent ^nunquam Dominum glorid crucifixijfent. Mercenarius autem II. a nobis. i.Efi autem Deui verax omnis autemhomo mendax. 1 3 Ex 910.IJO fidebunt. I o. autem quta non mentior.68 Fundamentum aliud nemo ponere poteft. 850.11 j Ephcfios.1 1 .TeftisenimeftmihiDeu/. • 1. 1I4 bunt.5/ efcafcandaliz. ^em propofuit propitiationem per fidem.4S Patres noftrifub nubefuerunt.140 ^omodo 460. i S 840. 17. 508. naturaltter ea L.16.no perjpecie ^yj. foteftatem haheoponendi eamjbid. Diliges proximum tuumficut feipfum. . (^ if. 3 & eleemofyna memoriam in conj^e^u Dei. 18 . efi ftes. erofimilit mendax..6. 8 57. Vtfaciant ea .61 . efi manducare. 55 * 77 11. ita vt montes ' minum eum. *J 3 • * Antequam Abrnhamfieret.yj/^. I.Vt fapiens architelius fundamentum pofui.Etnonfint invobis fchifmata.I . 5. Sine me nihilpotefiisfaeere. 1 1 Deum inuece illuxit in cordthus noftris.Mir$r omnes peccauerunt.JJ X 4.6 1 4. 5. xo. ( 14.140. 678. I ducaho carnes in dternit 961 . 1 1.1 1 /^.charitat.47 Nonquodfu^cientesfimuscegitarealis[uid 5. quia (^ Do- 10.130 omni iniquitateiSiCC.36. 1 o. J 5 9 53. 1 y 1 7. 1 .150 8 Si Angelus de cxle euangelizet vohis. 10. 509.11x 1. 8. qua non cenueniunt. ibid. 14. 8. 3« y* f ^italia agunt regnum Dei nonpoftide.non man1 1. 910 119. 7. in animam 9^3 916. 13. repletos 7145 875. 189. 1.olm manducet. qua nemo alius fecit. 8 Charitas afcende- tu/e charitatem autem non h*- 4. • ' hemo 510.qujt legem non habent.8. AnnefcitisquiainiquiregnumDeinonpef910. 14.11 lo.nihtlfum. 4. Per fide /19 captiuitatem redigentes intelleiium i» y ti. . i 58. Si quis dixerit . 1. 1 Adam omnes moriuntur 15. Empti enim eftjs pretio magno . . meam.146 diceret -if Habentes autem eundem Jpiritum fideu .11./» c^uo Nam ita 6..9 . Ego autem teftem Sluicunque enimfine lege peccauerunt^fine Cum enim 678. (jr ^ui nonefipafiort videt lufum venientem.14^ . .iic. 1 Laz^arms amicui nofter dormit. 9.& runt in 430.^ fugit 962. II.11 . Alij daturfermo fcientit^alij fides. Non enim accepiHisJpiritumferuituti* iterumintimore. 954.ibid.Scriptur^.7.190 tradidero corpus meum vt ardeat. 5 ^9. 545. Si opera nonfeciffem. 5 i. Ex A(5tibus. f o 5. o7- n ^. . 819. Stcutin Ad Romanos.1 15.190 \i.^ agnitum heminumALC 5 4. 'vohis .^^495. 1. . 3. 509.&c. ^''^ gffff^^fff^f^t^tisno» efi '^^V filiis 140. : 149 ^<< 10. 9^^ diligit ^i infirmttt efi. 518.1 546.icc. 871. 47 1 .110 animam meamkmeipfo.l 7.11 . faciunt. Chrifio omnes viutficabuntur. Si Nac efi vita aterna vt cognofcant tefolum Deumverum. ecceceram Dee. .8. 91 3.Vntn . ^d Corinthios.10.Jpes. glorifica*A}-7 /<r.4. Ad 770.5. .64 ibid.ego fitm.^x. 3 concupifcentiam nefcieham .48 enim ambulamus. .68 4.5 13.30 587. buere. i transferam 4.^ 141 J. .78 876. Pono Ex quia ncnfcio eum. erit.15 18. . 1. Dominefi dormitfalttus r. Ego enim oftendam illi^c[uanta oporteat eum j. Charitaspatiens efi.S/ habuere omnem fidem .Scimiu 766. Et noefi in alifuofalusinec enim. . 9 Non adttlterabis:Hon occides. ^. itfi iixero 8. lbantgaudetes. intext. 13.13. 3.11. 5"/ . Gentes .91 efi. virtutesinvohis.^j^. 9. numquam excidit.3. 140. JGT47 7.(^916. Nunc autemanentfides. 9. 1 o.Verumtamen (jr j.^/ eaim pleuit. j y. 476. Slifi^ autem ^jabes fuod non accepifti. . 249. Non cencupifces. 583. y.165 3 ad Corinchios.155 Cocilfj. IpfiusfaBurafumus. 194. 16. 840. .tanquam ex nobis. Index locorum S. 10. tam cite transferimini ab 583.41.6 2. X.Frulfus/tutemJpiritus eft.j I. 10.a confpeSlu 754.atfatrem meum. 96 lege peribunt. nifi lex 8. 539. 850. hoc immolatum Chriftumfecit Deus. eo.Deu5 9 1 f . 1 1 . 1. ex frincipibus multi crediderunt in eum. & i» 505 .bentgna 430. proximum Jegem adim906. 3. Spes autem qudvidetur. queniam peseatores JXeits non exau^ dit.11975 1 09 50 5 . 983.ii obfeciuium chrifii.167 505. Ad efuod Galatas. 586. Scientes autem quod non fefiofitadfalutem. pati. 14.

Ad 819. ibid.4 Ij^In quo abundantius volens Deus ofiendere eoiffilif hdredibus fui. terem hominem cum it^ibfufuis. \6.16.nec Chrifiiu refurrexit. Sinefide FnwJ^(nft$im$. 1. ad docendum. follicationis I.715.^S Ex lacobo. R.n. 1:3 K^braham ebediuit i» locum exire. 459. ^icunque autem totam legemferumerit. tefi.* *.13.^ynMfid<y. 10. lufius exfide viuit. Fide ebtulit Abraham ifaac. »7 l^.819.Al^ autem difientifunt.167 8.feceatun$ efi doHrinam efi^fidelemfer' Vt h/tredes fimus fecundum Jpem Ad 1 iUi. • 5.8 . amfleSfentem eum.38. **»%». 769.497. Cufio diJfolui.114 1 5. Omne datum eftimum. 8 Omne quodcunque facitU in verbo aut in ofere.494. . I f. 504. 148. 573 107 t. 11.64 mei . 518. S. 5. 571.1 4. 7. Fide flftrimam hpfiiat» jihl$fuamCain tbtulit Deor 5 71 . ly. "^ efortet eredere.13.3* 49JJ X ^. 611. 8.191 Sanlfi fer fidem eferati funt iufiitiam. quoniam dilexitnos.I iS. «y iefies. I. immobilitatem 914. 1 . Si mortui non refurgent.4 . 981. efi gloria Ex trucifi- Didieit exhis . reus. Si f^hfijius ntnrefiirrcxit. 801. Pctri.Damones credunt . fi tantam falutem neglexerimut. credulis.11 07*^4 * J S^omodo nos effugiemus. nolite iu98 3. 48J15 Hoc mandatum habemus k Deo.efi flacere Dee.Illefidjeli/f£rma»et.obedientiam.1 1. .109 Deui enim efi. I o.& emne denumfer" fe^um. Nolite mentiri 17. Philippenfes. 678. % 5. Indcxlocorum 5.5 fhiz. Kyiccedentem Jtd inuenimurfnlfi 485. 8. ofiendat Autem invnoftUiusefiomnium . Fide qui vecatur . 1 07 1 7.negarefeiffumnonfo- I. f.146 17. 96 4. .fratres rare. ad TimQtheum. in text. coneufifcentia ear- eius.v»t$mbMftifma. 855. vero ludibria omnia in nomine Domini nofiri lefu Chrifiifacite. 1 07 1 1. .^. loannis.5/ quis indiget fafientia^ fefiulet ^ Deo.110.^5 Ad .113. 4. 1. 756. 4JO'ii • Anteomniaautem 5.Omnit eontrouerfid finis ad confirmatioitfm efi iuramentum.7. 3. 6 59. 6 .154 1. 1. '485.8 miniiveritatirp. autem imfofiibile efiflacere Dee.Pfopterijuod defenenteituendMciumM^ui' 9I0.8 34. 57 1 . tefii611. 5i . . Hoc efi mandatum Filij eius. 11 efi fubfiam^ rerum Jperandarum. 6. .108.12.- 49 4.qu^fajfusefi .& ejfe cum Chfifio. Titum.190. & cola- 754.9 8 1. I p. 840.\^gnus qui occifus. j. Alij 1.Scripturse. 914. . 9.16 . ijS. 980. vnde debuit fer omnia fratribus afiimilari. F. Affrehendit femen Abrahd . 41 6. I. 5 18 .11. yoj-47 1 1. Ex ^a enim 1. S59' I. 9 1 o. ij. i \\.143 ibid.Nos autemfradicamus chrifium xum. Hebracos.13. Sinefide 16. 910. 497. (jr eentremifcunt. Petri.efi ab origine mundi. 1 5. & c. Omnii Scriftuxa diuinitus injpirata vtilis efi 573. Nes diligamus Deum 648. . 518.100. Non quafinos dilexerimus Deum ^fed quoniam iffe. 113 48 } 1 mine 4. 7. 7.161 £tern/t. Noe 7.618.831.835. 10. Ad f93 1o • qui fecundum vita T JOI. 9. Ex Fides iffe frior Apocalypfi. 914. Sitefiimonium hominum accifimus . P.151 menium Dei maius efi.qui oferatur in vobis (^ velle Ad re(pbnfo aceefte deysyqua adhuene» videbantur. 19.40. fed femen Abrah/t. FaStum efifralium magnum in t*lo. 1. 9.913.151 Ex 1. U9'^l &ferficere.107 & verbera exferti. 7.(jr nohfaeienti.11 Uabemusfirmiorem Profheticum fermonem. Tiufquam enim KAngelosaffrehendit.115 \6. fi feccantes 5 Minifirate iftfide vefira virtutem. Omne quod efi in mundo 7J9-iy-74o-87 vt credamus in no- Nos diligamus intiicem. Ofortet Efifcofumefie % 3. 3 } 71-» ColofTenf^s.157 i^. 1 71 3 1 Fide Rahab meretrix non feriit cum in3 inuicem exfoliantes vos ve-> 3 6. 1. nuefi. Deum gf»i^ir/.atifuffertis. imfofiibile. monem. Scienti bonum.

qua: in tcrris: rcftaurarct in cadem. in coclisfunt. i Jb Phmpp.6i. & .& annus bcnignitatis. ioanni¥dvns COT DOCTORIS SVBTILIS S I. de quo fupra fufficientcr didum Efi. Eo enim miflus cft. A Ha:c ^Mioj. . vel Spiritus fandus eft incarnatus. quod ab aduentu Saluatoris exordium fumpfit. SENTENTIARVM III. Fihj crgo miflio eft ipfa incarnatio. ^/'''^ »*- vciquc congruo ordine . fa. Tom. §luare FUius carnem ajfump^t. & veritas pcrlEsvM Christvm fada cft. fadlum ex mulicre . vt in adoptioncm filiorum Dci recipcremur. Cum Coramentariis R. Quod . Vcritas. Solus namque Fiiius homincmaflumpfit.* 6lum fub lcgc.in quo gratia. Gratia.qui : in fapicntia fua mundum condidcrac fecundum illud Omnia in fapicntia .^. quia pcr charitatcm impletur. atquc alto Dei fapientia fecit confilio vt Dcus. FII. olim Generalis Miniftri. quod in forma hominis mundo vifibilis apparuit. IN LIB.Gd. quod in lege prjecipicbatur. vt cos qui fub lege erant rcdimcrct. V M vcnit igitur plcnitudo tcmporis lus ) mifit ( vt ait Apofto. Tempus autem plenitudinis dicitur tcmpus gratia:. ^f non Pater^vel Spiritus fkn&us. quia pcr Chrifti aducntum exhibctur atquc pcrficitur humana? ccdtmptionis (ponfiofada ab antiquo. Joan. Ordinis Minorum DISTINCTIO PRIMA 2)^ Verl^o Incarnato.ijt cft. ORDINIS MINORVM. Dlligcntcr vcro adnotandum cft quare Filius . fccifti Domine. QJ"^ S TI O NE S. F. /^ ^/j. P.qua: mvi\ ^(^oti oper. & non Patcr .A. Hoc cft tcmpus mifcrendi. B. F R A N c i s c i Ly c h e t i Brixiends.4rtW*^. Dcus Filium fuum .

qui *'o. Non Pater carncm afrumpfit. & neque fedDeum &homincm vnum Filium: quem proprcrea & vnigenitum dicimus. vel Sletiam modo poffit. fed fandus car- focietatc vnitis. eft. qui non Dei ergo Filius hominis fadus cft Filius. itb. in humanitatc ficret hominis Filius.^ur.tam Patrem.vcl Spiritus fandlus. non Spi- vt qui erat in diuinitate Dei Filius .& drachmam dccimam. Mittitur quod genitum cft.i. . Deindc ctiam Spiritus nullo TertU ra.&potuerit pofTc nunc .nec jiugufl. ^uel Spiritui fan^m. Ab illo mittiquo natum cft. quia nihil opcratur Filius fine Patre & Spiritu fando. vel Spiritus nem affumpferit. nominc Regis & imagine infignitum.vcI poteft. fi Filius car- quia fi Filius carncm affum- non omne quod facit Filius. fa- & Patcr & Spiritus fandus. contulit. ^elpoJHt. fi Dcus Pater de hominc nafceretur. vel Spiritus fan6bus carnem induit. Non Patcr. in nne totn. .C.10.c. carnem afTumpfit. ficut ei natur^ veritas duos filios. & potuiffe ohm. ne alius in diuinitate cffet Filius. mancntem in duabus fubftantiis. de Ideoquc Pater miflusnon eft: nc fi mitteretur. vel Spiritusfancit : d:us Cap. Ipfam tamen carnis afTumptionem Trinitas opcrata Auguftinus dicitinHLdcfideadTetrum. non confufis naturis ncque immixtis. Ecce habes quare Filius non Patcr . ex homine hominis filius vt veritas geniti non adoptione non : uiu^fi. alius in humanitate & ne idem effct Pater & Filius.quam qui a nulinfirmitatis SecuHtU rado. : . i. Filij Deus. fed in vtraque natiuitate . Vtrum Vater.Lib. III. cuius cft Vcrbum. [ Non cnim habct de quo fit. Ab illo cnim conucnicnter mittitur Dci Verbum . eft. [ Rcconciliati fumus pcr /» lolum eftjficut 1 . : autcm a Patrc eft Pater vero a nullo alio eft. ita Pater. W. fed vna cft horum trium opcratio indiuifa & indiffimilis & tamen Filius.qui eft ab aho. cfTct jEterna natiuitatc Filius Dei. non Pater. Sane rcfponderi poteft.& fecundum vcritanatus fecundum veritatcm tem natura. Sicut cnim Filius homo fadus eft. vero quxritur . naturas. Patcr vero qui mifit. ne Filijnomcn ad alterum tranfiret . qua: tcftam humanse luminc fua: diuinitatis acccndit.vcl Spiritus fandus potuit. Vnde Auguftinus m EccleJiaBictd dogmatibHj.ficut Thimotiani volunt. vt qui crat in diuinitate Dci filius. Quod ideo fadum eft.i. ncquc Spij-jfus fandus. vcl Spiritus fandus incarnari c. hoc fccit Pater. Sententiarum 2 }-{3tc cft mulicr Euangclica quae accendit Iucernam.& hominem fieri. de Tnmt. ab alio cffe putareMifTus cft crgo primo Filius qui a folo Patre eft.fcilicet Patris. Sed Filiusfblusincarne mifTus fandus.] Ad quod dicimus.quam Spiritum fand:um. nomen nafccndo haberet Non ergo duos Chriftos .Fihus genitus eft:ita congruc Patcr mifitjFilius miflus cft. fed Filius tantum. Sicut ergo Palo cft : Filius MFnnin. ter """'^' : genuit. vel SpiritHS fandtus potuerit incarnari.4. ritus Patre eft a & Filio. i. perditumque hominem rcparauir. Keffonfio. aliquidfecerit quod non Pater. dAn Filius .& vcrus homo vnus Fihus. SEd forte aliqui diccnt: Cum indiuifa fint opcra Trinitatis D. Vt cnim ait Auguftinus in libro dc Trinitatc. : appcllatione vcrus cfTet . qui tantum carnem accepit . [At omnia fimul Patcr & Fihus &amborum Spiritus fandus paritcr & concorditcr opcrantur. ex Deo Dei Filius. ficut ncc Pater. . a tur. carnem fumerc. quas pcrdita fucrat. ipfc fieret in humanitate hominis Filius. vtrum Pater . ncm affumpfit^tuncPatcr & Spiritus fantStus pfit. rcpcrit: Sapientia.] fandus. Idco ctiam Filius mifliis eft & jion Patcr quia congruciitius mitti dcbcbat. tom.

] Trinitas crgo carnis afTumptioncm fccit.y?fif..& Filius Patri carnis aflfumptioncm opcratus cffct. Philofophum crcaca .i. & increara natura i ergo . nifi fit hdc per fccxiftcns igitur non potcft affumi nifi ^^ perlonata perfonaliute propria poceft aflTumi a perfona Argkm. proportio j : .de Trin.cui non cor. naturalis pcrfcdionis . ^-4.c.s.Suar. '• R c A primum arguitur quod non quia adus purus . quia contraria func in co. quia illa cft adio immanens.fcd tantum Spiritum fan(5lum.^. aftus crgo.i.^. incrcata igitur cft inaffumptibilis igitur . vt gencrarc tum ad rationcm fux & in fccuado .Bonau. .^.Si cnim Patcr fibi. quantum eius pcrfeftio relucet in operibus reflaurationis. Tm es Filiuj menj: fcd tantum Patris voccm fuiffc adFilium fadam . crgo incarnari cft pati Vcrbum diuinum non paticur: crgo non incarnacur. modo de vnire. Et circa primam diflindioncm huius tertij quaeruntur quinquc. alicui : . Metaph.i.i.j. Probacio prima: propoficionis .qu6d fi contraria cfTenc fimol ia : .natura crcata increata plus repugnant fibi inuicem quam contraria .Quintd.QujEai. Ec fi ncgecurhocpropterinftantiara de amare y &c & : ^*- jgitur fibi correfpondebit paffio aliqua. Uhrifrimi.%. propria paflio./>. vniri.textx. pcr hoc quod (blum Vcrbum carncm ip{a Trinitas fecit. Mattb. T O I I. Incarnare eft agerc . quamuis ./'. amari . vbi arguit.h3LCon.. & infinitus non cfl componibihs .Thom.is. ^ prim6 ex partc naturaeaflumptx. Sccundo vtrumtrcs pcrfona: poflint affumcrc candem naturam numcro. .i. fi- des.nec candcm dixiffc de coelo.. ''•<^'7*. pcrfonata perfonaHtatc crcata: 7>J.^. I .q.«rt.i.c^/&/c^.}.5.f*''^ fcd natura non potcft aflumi . Vcrbum cfl talis -^l^-t.L } folum Filmm recundumcamcm/cd non foliFilio (ccudum Dcitatcm. &c.' Dift. Prima probacur pcr patcc.i.Tom. 1.i. f.D.Contraria non poflrunt fimul cfTc proptcr corum repugnantiam. vt ait Auguftinus in Ub.vcl Pater Filio. Trinitas cnim nos fibi rcconciliauit./«».»».fcd Vcrbo. Prajtcrea .Stn. Prxtcrea. Cdjext. Patcr & Filius & Spiritus fan(5bus ficut infeparabilcs funt ita & infcparabilitcr operentur.ynUScor. ] Licet ergo folus Filius cum Patre & Spiritu fando carocm affumpfcritjipfam tamcn incarnationcm operatus cfL O s T QJ^ A M Magifter in primo libro determinauic de Deo .& Filius fibi. Non valet inftantia . ita & opcratiornon tamcn cadcm Trinitatcm natam de Virginc crucifixam & fepultam Catholici cradatorcs docucrunt: fcd tantummodo Filium:nec candcmTrinitatcm in fpcciccolumbsc dcfccndifle fupcr Iefum.<«r/. crcatum pofllt ratio lis fufticntificaie hypoftatice terminandi iftam vnionem Q^ Vtrum * fit S i£ pojiihile fuerit aUam naturam creatam.i.9. Per aliquas rationcs fpccialcs arguitur.Rich*rd.& rcfpondct paflfio aliqua in obicfto fcd incarnarc eft adio cranficns in obicdum cxcra.i. vt probatum efl dijiin^. crgo eodcm ca^. & dcm gencre non fic .Dui"and.^.i. icc.nulia cfl -^'X*»»-»Vcrbum cft infinicum natura humana cft finita ergo non func vnibiha. Prxterca.[Scd ficut infeparabilis iam non cadcm cflet opcratio vtriuf^ & indiuifacft vnitas fubftantia: trium. : A i.i. Primo. vtrum fuppofitum .VH. pct Arffm. vtrum poffibilc fucrit naturam humanam vniri Verbo in vnitate fuppofiti. non fcd C\ fit pcrfonaca .i. : : : Scotioper.iCgid. incer vnibilia cft: aliqua proportio finiti ad infinitum.Phyf. &c.no Patri.^. quia z.«t.D.^.Mtt. ^^ & & Prxtcrca. quanfpirarc. ^TT" V J^^/jJ^.Metjq. Quarto.& concradidoria cflfcnt fimul vcra.ii. deTrm. . quoniamquidcm ha:c eft Catnolica .f.<j. naturam humanam vniri Verho in 'vnitate fuppofitt ? Alcnfis 5.i. H^c & mea fides cft.vtrum forma- proprietas rclatiua.i. Tertio vtrum vna pcrfona poflit aflumcre plurcs naturas.<^.\j& t). . Probatio confequcntia: quia omni adioni correfpondcc aliqua 4.i. vcl Spiritui fando. «rt. que:fed diuifa.©' i. quia eadcm natura humanacft ^^f pcr fcGxiftcns.. & de ipfo inquantum cius perfcdio In hoc tcrtio dcterminat de Deo in- libro determinauic rclucet in opcribus crcationis. codcm.j.

6.8c vi- de quc ibi expofui .i. ncc depenji. qualitcr ipfa fit poflibilis ex parce pcrfonz. de qua Philofophus (. quia quz fola racione difFcrunc vnum non teft Arfftm. ( hoc videcur manifcftum in omnibus depcndenciis ) nacura humana non dependcc ad Vcrbum . vc videcur. fiae qupd humanz cum Verbo. vnio ell in- liceram ter .& proprieracis bypoftarica:.& propriecas tanri^m racione . Probacur eciam eadcm propoficio:quia : iicuc dacura crcau fc Habcc ad fingularicacem videcur fe haberc ad perfonahcaccm ris ica . eft . Vi^ I. Omnis dependencia cft ad indcpendens. Met^b.fiuc de vnirare eiufdem cum Verbo . cocum quod cft difFerunc. poceft racio vnionis rcahs cfifc .di3» nc» «fi '" ''"""*'• . : fic ccrminac iftara vnioncm realem.&c. > Tercio. Supponendo paitem afHrmaciuam ranquam arciculum fid^i principalcm intcr illa quz refpiciunc ccmporalia ad incelligcndum iftam pofnbilicacem cria func vidcnda.fecundum quod habec ejfe racionis prxcis^ cauf.. quz eft fubftancia. ciim talis tatem diuinam eft & infri patebit.nec Verbii eft potentia recepciua. De primo dico. & n»turali perfe.i. vaitatem naturz. Tctcio arguicur ex parte vnionis quia omnis dcpendencia alicuius ad alterum . fcilicer Natttram hmmMMmpojftbiU efl vniri Verho . text.part. vc non po- manere eadem finc fua fingulacicace igicur nec nacura inccUeduahs fingularis poceft mancre cadcmfinc fua perfonahcacc. . !• a irt^Tji» R o intelligccia tiruli quacftionis^no- tanda funt aliqua. : ad caufam . vc caufacqm poftcfius ad caufacum. . cu' iusrermini nonincludunt comradidionem 8c : fic hzc propofirio efl poffibilis. Sententiarum ^. .i.qu6d/>0/ fibiU in propouro accipirur pro poffibili Logico . aliasviderecurefrccompoficio in diuinis cum vnto rcalis Arfftm. Vnitas fuppofiti eft vniras intrinfeca entitaris raiffis & an repugnet Verbo . faltem fi perfona conftitua- Terciamnotandum cft » quM naturanrvniri Verbd in vnitate fiippofici eft denominacione extrinfeca ipfam fuppofitari in verbo vrin fuppofico.6. nifi depcndcat a pcrfona inquantum perfona : igicur non vnicur pcrfonar. quid debeac incelligi pec vnionem perfonalem.ogicura fecundum Dodorem in t . aliquid pec modum formz recepcz . .InI)ACverd vnitatenarurzhuma- nz cum Verbo.uum per adum incelledus igicur fi vnio eft realis 6c illarcahccr func cantum vnum .&dift.& dift. vt vt patet ji DoAore in i. . & hoc exidccia fibi propria fed cxidcncia propria liaciirx . 1. Scc.j. rnio prtptH ne ibi quando in proponto loquirur Dodlor de vnione . fceundum Auguftinum. tur in i. dift. nacufa incelleaualis falcem fingula- fed nacuracrcaca ica cft fingularis . pfr fc C3(iOvns iti nacurftintelieduali eft pcrfona. 1. vnitatera fuppofiti. &c. hzc enim vniras : vnfras aggrcgarionis . . eft caufaci : /m*. di^.i. . vt infri pa- .dift. pcr quod creata func omnia . vnirares non eft ma .qux affumic ica qu6d cx pacce eius non inueniatur repugnantia. ** .e(imodascompoRtionis fbrmatz ab intelledu : illius quidem . comm. quod loquendo de vnione proprie dida . DoAorem inprimo loco Vnio enim paturz ad Supponendo pttrtem affirmatiuAm tan^Mam ar- b RcfpondendQ ad quxdionem tiadttm fiJei .vnica. fona diuina inquancum calis .%. His przefte per entic^ero poficiuam. Secundo. : ibi. non eft abfoluta igicur nacura non depcndec ad perfonam inquancum perfona : fed non vnicur perfonx .Stt». 1 9. fic mini> hxc autem przrcr vnimaxima. fart. & ad abfolutum . patet titulas quzftionis. & non alcerum perfona : &: cfTencia fola racione . Ec fenfustituli foxf^ionis eft:Aii repugnet naturz faumanzpof- %. fiue ex natura rci Secundum formaliter diftinguancur. : Nec eft vnitas per fe compofi- quia in tali vnitace aliquid fe habec pec modum potentiz paffiuz rcceptiuz . quod ex parce eius non inueniacur repugnancia. vc caufacum ad caufam quia fi dependec ad jpfuni. 7. igicur. Primo . vt parec i DoAore in i J//?. vcl caufaci pofterioris ad caufacum prius. Oppoficumloan. Potefteciam de poflibilitatc reali . fcilicet pro non repugnanria przdicati ad fubiedum : vnde poffibile 1 I J.ccrminus iftius dependenciz eft comunis cribus perfonis:igicur.x. fimpliciter incommunicabilis vt fw* . ponit Doftortresarticulos.^taji. yerbumcarofitliumeJ}. ^uaft. Printum. idco in difir perfedifnma vnicas aliquorum in- uinis.vc ad caufam. vcpacetin compouto ci . e(l extrema realia realirer diftin(Sla .cum circncia. qualicer fic poflibilis cx parce nacurz. quz affumicur ica -. Sccundo arguicur cx parce affumencis .&c. Maior probacur quia ad ahquam rem fecundum qu6d habec ejfe reale nihil cerininac iftam Tnioncmprzcis^.i. do per omnes illas i. vt inquit Bernardus. Vnitas luturz eft vnitas incrinfeca enriraris realis communicabiiis pluribus vt vt <pttd. Primus cft dc vnio.III. & diftinda ab omni vnitate dequa Dodor loqui- & ^ & & ^d. de qua poffibili- intelligi 1 tace reali vide jilfiftmtU jM«r«*''X' fmfftfui.part.i. qiufi. eft inter cur in Verbo poffe efle fuppofirum narurz humana:. PcrPraECerca. Tum.| . Sccundum notandum cft qu6d difFercncia caiifata tebit prM&egato. Probacio fecunda: propofitionis^quia non poccft a0umi nifi adu exiftens .U3. eft per fc exiftentia.x.lec ad ipfum przcise . COMMENTAKIVS. : : .i6.) non tamen eft vnio propric dida. Antequara exponam hanc Primum . & cerminus porentiz realis. fuppofitiim fuit realitet fe fuppofitari in narurs . . QvfldUh. vcl : jirffm. prius quia In frmcipio erat verbum .^uaft. liccr tcr fc (vt efrentia.i.\hicaro prohomine fumitur . praemicto aliqua. & imperfe^ifnma vr patet difcurren. talis vnitas eft hic fpccialis. 7.^M4ft.

Terti6. eft ordo pofterioris ad prius .qualis cfl: fimilitudo.rx d.part. in ntiturA. realitcr. cum fuppo- Verbo . fic eft . ad quod depcndct ranquam ad terminum fux dcpendcncix.ranquam ad fup" ordintm.ordo caufati ad caufam .quia hoc cft imperfcdfcionis. vt in Vcrbo vel fortenulla cx diftis Dodoris in . tcncndo qu6d nulla rclationc rationis referatur ad creaturam. ad quod dependet. cui in altero nulla relatio cor- pofico.tanquam ^^ rationc fuftcntantis. ^ £t dicitur dependereadfuppofiturociufdcmna. vt eft fuppofitum ( naturx humanx) eft pet Dico crgo . videlicet . in propofito . qux fit ciufdcm rationis in vtroque cxtremo.& quiditatiue. I . Hxc enim eft fimplicitcr falfa.i. quiaifta vnionaturxhumanxcft cauiata k tocaTrinitatc. nihil intelligcrctur per fc per iftam vnionem.%.qaia ali- quid recipercc de noua. puta quando generatur Francifcus.qux nata cft fuppofitari in fuppofito ciufdcm naturx. cft cancum vnicas ordinis fundati in natura VmtMincMr- & : & humana tanquatn in pofteriori . Tom. qux tanquam . Natura humana vnione reali efi vnita Verbo. vel quia caufatum pofterius quancum ad fuum ejfi dependet ad aliquod caufacum prius ficut calor ignis dependet ab igne. I»diuinit nS vt pof- conccduntur iftx propoficioncs . tura humana ri in Francifco fingularis ciufdcm naturx quam . Et V^er' bum efi vnitHm naturt humantc vnione rationis.Dift. Sccuud6fit ^««c. qiundo fuppofitum tale rccipit prxdica. & Verbum non funt idcm quia naiura humana . dr rationis. tffe reUtitnem realem in perfona uffumente : & ejfe ordiniSy nonc4ufsttiad caufsm. qux cnim fin- ifta eft vt fic.§lmdj!t m* turx . Quod fic cxpouo.cft ordo ahcuius cauhoc duph'faci pofterioris ad caufatum prius . in quantum terminat vnionem realem fundatam in natura humana . vel eiafdeivi naturz.quia natura humana. ^ iiuint j/erfonx affumentit I . fiue finguIaris. fcd eft ordo ipfius naturx ad id . qtttfi.vel faltcm nulla realis:& ita relatio ifta cft ordinis cui in altcro Scoti oper. Ncc eft vnicas nmpliciratis(in qua quicquid ibi eft.L Tum. nec finalis . Siuc igitur concomitctur abfolutum in vno cxtrcmo. quia fi natura humana fuppofiraretur in fuppofico non per fe bome : eftct Upidis efi . ipfa natura fuftencari in illo. *' /Wi'''Francifcus eft quiditatiuc homo.tanquam ad prius.i. pat ct. Et hoc modo natura huraana vt vnita Verbo dicit ordinem ipfius narurx hun-tturn hnmm» diegt manx dependentis ad Verbam. Vnio ergo ifta eft relatio difquiparantix realis in vno extremo . 5 Dico crgo. mana.nfc caufatipoferiorisad caufatum prius. fiue pei?fonantis in fe ipfam naturam humanam. \. Verbo . fiuc fuftentificans ipfam : & & : Qu2ft.Verfitatur in bura fe . hcc Hoc /itpptfitum .. Ncc' eft vnicas formalis . Patet . *^ Dico ergo . & difi.Verbum diuinum terminauic dependenciam ipfiuslnaturx humanx. nullo modo informando. iicut volitio inccllcdlioncm obicifii voliti . communis ei^fHem rationis in vtroque extremo. Primo eft MmltipUx ah'quod prius . . fuftenrauit illam in fe & ficfupplcuit vicem fuppofiti prcprij naturx humanz. Primo eft natura humana. ad fuppofitum. &c hoc modo natura hulit.ft d & fic quancum ex fe. vel faltem nulla realis : rilntto.^o.vcl e conaerfo. enim inftanti manx debuit terminari ad fuppoficum eiufdem . eft 4.quia non cft habitudo eiufdcm rationis in natura affumpta perfona affumente pcrfonaautcm aflumcns nullam habetrelationcmrcalcm ad natura creatam.non autem communem. ncc iHa rclatio in natura afliynpta eft tantum res rationis. Hue forma iiacurz humanz . que abfoluto intcUcdo in altcro cxtrcmo non intclligitur pcrfcfta ratio vnionisj f^*fi^i» "*' quia vnJo non intclligitur ad fc.qu6difta vnio*nondicit pcrfcaliquidabfolutumjquiaquocun3. Ncc vnitas per pcr ihforma- eft ibi accidens. trdo tfftnti». eft communicabilis vt^wa. qu6d vnitas nacurx humanx in Ver • bo . vci quia caufatum pofterius prxfupponit de neceilitacc aliquod caufatura prius .qu6d cft ibi vnitas ordinis^fed non caiufcunque ordinis vnde diftinguo de ordinc: nam aliquando cft ordo cftentialis pofterioris ad hoc muhiplicitcr.pen. fiuc vnio naturs humanx ad Vcrbum non dicit ordincm caufatiad Verbum vt caufam prxcifam.) patet. vel nulUm .propric ioqucndo. nec matcrialis .tranfiit in pcrfedam idcntitatem rcaiem . quando talc fuppofitum non recipit prxdicationem naturx pcr fe. citer.I.vel pcrficiendo e^imtdo Jpfii™ terminum. poteft in fcftare.e conuerfo autcmnifi natura affumpta aliquam haberet rclationcm ad afTumentem. Tcrtio. H O L V M.Et his duobus modis non cft ordo naturx humanx ad Vcrbum. quia vt in natura humana cft rclatio realis alitcr II- /11- . non in rationc caufx efficicntis. tanIn codem in fuppofico alterius nacurx. .Eft igitur ifta vnio rclatio difquiparatix rcalis in vno extrcmo: nuUa rclatio corrcfpodet.fuppofitaret«r in proprio fup- ^ fiefi. quia VerbumnuIIo modo eftcaufatum. quia tunc fcquerctur quod vcl natura humana cller dc quiditate Vcrbi. ^' x' fiuc in duobusjcam non fit nihihfaltcm dicit vnio rclationem. debuft fuppofita- in fuppofico proprio fuppoficata fuit in . tcrminati ad "*'_""'•' luppolitum Vcrbi. inquo dependentia naturx hu- & naturx . refpondet gularis non . quia tunc f^„ig yypg. Dependet ver6 ad fuppofitum altcrius naturx. patcr.qux cft lioncm accidcntis ad fubicflum . His prxmif^s patet licera huius primi artiEt quod dicit . fi^f/fi^j^ eft naturam humanam in fe in vnitate fuppofiti.iib. quod eft fuppofitum per fc naturx diuinx. fiuc fuppofitantis. quod htu vnionon efi relatio culi. patuir. : non eflcr tantum realiter vnita Vcrbo . fuppofitans .Nec e(l a(^us. VIL A j in fiatica in natura af- P*^^* 'fi .i. DE primo dico. puta lapidis & quiditatii^ . quod na- & quiditatiue homo.tftrtU. .vt a caufato priori.fed dc licceflitate dcpehdec C S Refoluit vnionemnaturA hnm»n/t difcjuipnrtintia. Tum.tur» dtfidtri tionem naturx quidicatiuam . ipfa vnio & : non efTct rcalis.^o. Secund6. .fed Alterius rationis. vt fuprk £t cxemphim fcquens eft faiis notum in ordinis in litera. vi cum dicitiy. (judfi. Vcl eft vnitum . vel alterius. nifi prxucnirccur ab alioinatura *fi m & ita rclatio vno extremo relato . poficum. & relatio rationis fet fuftcntari . ficut eft in Deitatc refpcdtuomnium intrinfecorum.difi. quia non poteft efle caufa formalis aiicuiuSfVt probat Dodor in iJifi.

vt pofl:crioris naturaliter ad prius. mum rclatum. i CaufilUM . fiue dependcntix alterius rationis ab caufaci ad caufam . caufatur natura fiue natura vnita : : ficut cum dicimus . 6 vnio c({ct abfblutum .quas verc caucaufatum neceflari6 concomi- tialiter catjfati. puta caufati to . & ordine vcl caufati pofterioris ad cau- fatum enuf*' .fcilicct ad Trinitatcm.dicit ordincm caufati. militudo .quod propric non caufatur rclatio . faltfcm dicct reIationcm. qu6d Vcrbum fitconftitutum pcrabfolutamproprietatem . .' t . im6 verc aliquid: aliter natura non dicerctur realiter vniri Vcrbo. qu6d cum . dcbet intclligi. dicimuc vnitum vnito vnitum. & ita non eft vna adcau- ifta relatio eft ordtnii in autem ordinis caufitti naturz humanae vnitae ad Vcrbum. Sc(\mixjiX. Sequitur . & communitesi "omnes relationes primi. fupple . qux fit realis in vtroque extrcmo vt fi- fit. inquancum informat ipfum. Primo illa relatio eft ordinis.& dicitur difquiparantia: quantum ad hoc . S$ne igititr eencomitetHr ahfilutum in vno extremo . quod talis rclatio fit cau- & fic omnes relationes primi & fe.& fecundi modi. vt fciliect tencndo. ad caufam.& fuftcncacionem refpedu accidencis. Aliam habet .Si igitur iflae duae habitudincs accideirtis ad fubiedum abinuicem diflinguantur . quac eft cxtra omncm dcpendcn*' ciam caufaci ad caufam. terminet ad Verbum .ij.veI nulla.non qu6d tunc generctur fubicdtum in fe. accidente.Lib. fed \ tota Trinitate. fiue concomitetur ad Verbum vt relatiuum .& per refertur ad aliud & cale eft alcerius. Hxc eciam non habec pro cermino primo nacuram fed perfo^f'] periona ica quod ucuc encicas nacurx eft alterms rationis ab entitatc mquancum ^*™ na diMinam reUio rtd' in lu diftj^' : : . fcilicct vnitum. Hic tamen aducrte . & e %)^mflHm.& vt fic. ' efi extf4 omnem de- . & iflia neceffari6includitintperfcdioneminfubiedoinformato.dift. habec ipfum pro caufa maceriali. & alcerius : : & & : : & & & contra.Ciim ^\ck.Cic in propofito hoc ex.cofcihcet.natura fub vnionc rcali eft vnum cxtre. propria perfonae. fcd caufatur hoctotum . vt ad caufam. fuum duplicem habec habicudinem. dicitur relatio ^- ordinis pofterioris ad prius. omni depcndcntia.qu6d e^relatio ordinis in vno extremo rclato-. ')**"{"*"» nec caufati poftctioris ad Verbum vt caufatum pnus. i6«&qu6d fundetur in natura.non cfl: aucem otdinis caufaci ad cauram.puta non &aequalitas.quia fatur. Sentcntiarum VBO cxtreiBQ reUtX). fcd humana vnita non quod caufetur hoc tnodo natura humana in fe .& pofterioris. ^. Eft igitur ifiavniorelatio difejHiparantit realis invno extremo. & for- vnionem.camen i(la poteft patere refpontUtin aliqualiter in fnbicdo. vel in materia prima. dift.III. vel in forma . fcilicet accidcmalis. fiue dcpcndcntise alterius rationis ab omni nutta rel4dependencia. a quo dcpendct non vt ab ahqua caufa quia fi habcc fubiedum pro aliquacaufa.iy. &:c.&: caufati pofterioris ad caufacum prius . quicquid cum illa vnio non (it nikil. qua: vt abfoluta fundant materia. extremo relato y2t»i. inter quas eft aliquis ordo prioris. confequens non cft ratio rcferendiad aliud hoc enim efret contra rationem abfoluti fic patec quomodo vnio formalrtcr n5 fit abfoIutum.erit przcise talis ordo ratione fundamcntorum:& hoc modo vnio non dicit ordinem pofterioris praccise ratione fundamcnti . dc quo patait 1» i.vt ad abfolutumitiue concomitetur abfolutum in vtroquc extremo .fcd non dicitur difquiparantiac quantum ad fimilc nomeh quia .non fata prim6 .quia natura humana fit realitcr fub tali vnione ^ tota Trinitate. etd aliquid cauTacum. potcft multiplicitcr intelligi.quia Verbum non efl: j>«rati*. vniucrfaliccr f acione nacurz in vcroque excremo.non autcm communem. &. putaquid ipfa concomitctur naturam humanam . generatuc album.quia omnis cfFe£). fidtem illa cfl. fcilicet vc vnitur. terminctur ad naturam humanam. AlteranuUam imperfe<^ioncm neccflari^ ponit in co. altera ncceflan^ eft ad fubieftum fub ratione impcrfedionis in ipfo fubie£to.fcilicct potcntialitatis. fed ipfa idco dicit cft prim6 caufata ktotaTrinitate . Ad aliquid. dependencia nacurae humanx ad pcrfonam diuinam . fendentiam canfati : r^cionis. vc perfona ad caufam. dependcncia ad T7 Xpono tamcn hanc literam.vel folum rationis.Huic fimillima cft ifta habicudo. ficut fimilc fimili eft . fiue vnio in fe . quia fio . Aecidens enim adfubfliantiam.us caufatus a Dco extra neccHariu eft a tribus. COMMENTARIf^S.fcd tancum prioritaccm naliependhiA curalcm.ipfa autem non & refertur. & hoc efl:.\t in natura humanai& in aIio. qu6d non eft realis in vtroque extremo.quia caufata a Verbo. quando fundatur in aliquo caufaad cuius effe cx natuxa rei fequitur talis rcla- tio ificut filiatiodicitur rclatio poftcrioriseffen- fundatur in rc.& cum dicit. qua: ad tale tatur cx natura rei.Jfta M-j vnio ntn dicit perfe ali^uid ah/olutum.m.rciliccc informantisad informacum.& dift. quas cft ^**'*''' ^. ordincm poftcrioris eftentialiter ad prius . terminciur ad Verbum vt rclatiuum.Met. cap. dicit relationcm ordinis . quia illa cft communis ad cocam Trinicaccm>ncque caufati pofteriori^ ad caufacum priu$. non propter hoc intclligitur vnio formalitcr inter illa patet . illud abfoluium ertc realitcr in extrpmis fed ccrtum cftqu^d intcllc&o quocunque abfoluto . a>r£c lic^c difficile fic vidcrc aliquam dependcnciam cflc calem.qu6dpotentialitatem habet refpeduaftus fecundum quid. Excmplum cft clarius in ma. cundi raodi.im6 formaliter ad aliud» habens illam illi formaliter cft ad aliud non enim natara humana per quodcunque abfolutum iu illa dicitur formaliter vnita Verbo:fcd dicitur formalitcr vnita vnionc crgp vnio crit relatio. quia vnione formac f- Kotand» ica tfi **/>'Jitit litt' : tt. fcd generatur fub albcdine .vt patet j. fiue ad fubiedum sjjitmente. quae cft abfolutum .vt fubtiliter probatum eft in x. id e(l . cale ens.&: ordinc caufaci ad cauram. fiue vt terminans ift:^m vnioncm.& niillo modo eft formalitcr ad aliud.Quid trcmum.fideftratio refirendi. realu . Sequitur. Eft igitur rclacio ordinis. fimile. : liter aliquid rcfertur : abfoluto nihil formaliter cum abfolutum iit tantum cns ad fe.cum formalitcr non /it ad fc. dc quo yide Dodlorcm in i. vt lupra patuit. Vt ver6 vnio comparatur praccisc ad Vcrbum aflumens.dift.

.fed pcrfonalemyfit comraunistribus nam omnis entitas perfonalis independcns poceft fufiicicnter terminare iftam dcpcndcntiam talis cft enticas propria cuiufeunqutt pcrfonar. Sed iftud probatur alitcr ^ . quia pctiona diuina continct & includit in fc virtuahtcr V*r. & ficdependentia natura. lih. mentum ^ dupliciter deficit. tum. DE fccundo dico ^ . quia omnis caufati: omncs rclationcs. aut hoc eflct inquantum cft pcrfona diuina . vt pcrfona cft . habcn$ entitatem talcm . vidt vicem perfonac etcatasad tcrminandutm iftam dependentiam naturac crcatai. & quancum eft dc Ccy infinicas.c perfona vna afTumit. infcrt aliquid rcpugnans pcrfonx diuinac quia nec compofitionem ncc potcntiahtatcm. Sc Cic ratio terminandi relationem eft ratio Vcrbum enim gwMMfr : fW.. fcilicet ipfa petfonalitas. quia non funt ratio formalis tcrminandi.Dift. vt huiufmodi fit altcrius rationis kqualibetalia dependentia caufati ad caufam.vtpatuiti»i. non fic entitas petfonalis fed ipfa eflentia ex pcrfedione fua non poPraetcrea '. . aut Refilutiefiinquantum cft harc perfona. & non alia quia hcct rcfpedas confequens reJpeElwMd nacuram . Non enim oportet nifi quod terminans iftam dcpendcntiam fit in fe aliquid independens . Hoc patet k Do6tore eft eft fimpliciter ratio for- tio fuppofitandi. refpedu crcatUrse conueniat tribus. In propofito humanai ad fuppofitum ftinguuntur proptcr termino$.^.ita dependcntia ad tale ens.fedratio forma- & C vtrbmmJimi- : formalis terminan- S natu- i^quiditatiuum .<].& (i ergo trcs '^**^***' : perfons terminent relationem caufaci vt i^Hod. fiuc ra- habent terminos altcrms rationis . TTww.nece(rari6 funt altcrius rationis : patet . ipfi per idem &: infinitas .D. H O L I & fic patet ifte articulus.<i.ctiam vt diftiriguitur ab alia igitur. oportet quod fit pccfcdliofimpiicitenperfonaautem diuina.ilis tcrminandi ad caufara eft entitas abfoluta . Non primo modb. quod ha. pcr ipfam habet fimplicitcr .fed tantum terminare dcpendcnciam naturz humanz afTumptac relatx ad eam.j. fiue perfonandi fati caufam natnra in ipfo. : : : : : : . tae . }.&c. qui fic arguunt} quia ponuntrealitatcm perfonalem noneflc perfedioncm fimplieiter illudautem quodcft ratio contincndi multas perfcdlioncs virtualicct . r. fecunda habet pro lermino perfonam .I Qusft.Iftud argu.Vult diccre. Nec fecundo ^ modo eft ahqua repugnantia ex parte diuinz perfona: inqtiantum Nen ommt hsec puta . > qaia ille eft vniuerraJiter ratione naturz in vtroque cxtremo. Ided non arguo ex perfcdione encitatis perfonalis .ficut refpcdu perfonac crcatac .quia iftud terminarc dcpendentiam non cwtdi videndi. . eft communicabilis proprietati autem repugnat paict crgo quomodo dependentia nature humanae ad luppofitum diuinum.Thomoi. quod negant. terius rationis : patet . terminat benc caufacum vt^«<^. proprictas non . non tamen terminant vt ^uo . dr D.id eft.fi contineret realitatem vnius pcrfonx crea- difi. id eft .cum eadcm ut & tribus : fit natura. Similitcr ratio formalis tcrminandi rclationem caufz eft nacura in ipfo caufato . qualis requirituf ad terminandum dependentiam ncc fcquitur aliqua compofitio. erit altetius ratio- ratio formalis vni pcrfonae.quAd depcndcntia natura ad Vcrbum vt ad fuppofituro. Prifn6 fccundum cos. : igitur A 4 Tcd ndre naturi humandmk perfeSHene. quafi ipfa concineat virtUalitcr aliquam pcrfonalitatcm crcatanu rae crcatae . vt fuppleat fortaalitcr vic6m natu- nec multo magis pcrfona illa potcft fupplcre vicem illam rcfpcau pctfonalitatis creatac. Itapctfeda continentia cft in cfl*cotia diuina rcfpcdu naturae creatae. nec limitatioocra.qu« diuinum terminat vt di. quia relationes di- cadfati ad terminandi ratio formalis terminandi dependentiara naturz nis.nue voluntas eft raalis fuppofiti. patet nec dependcntia in perfona diuina. quia natura pertinet ad Deo. vel terminare talem refpedum . quia quod eft ratio formalis caufandi yi efl ratio formalis terminandi dcpcndentiam ip/ius y1. aut terminarc 4depcndcntiam naturx iiumana: . in pcrfona diuina : Terfimt di- uins no hahet termi- : teft eflc formalitcr cflfcntiaalicuius pcrfonx quam tamen continet virtualitet creatac. V M.ncc pocentialicas. ad ipfum caufans. Scd ratio formalis tcrminandi relationem cau- Deicas. pcrfcdioncm cuiuflibct perfonac creatx crgo refpedu naturac crcatac fupplerc poteft f«. &proprietasperfo- nalis eft ratio form. qui non confequitur cntitatcm quiditatiuam.nc- licct mod6 proprietas perfonalis funt fimpliciter al. fub rationc perfonalitatis.q. Explicat cUre quomede non refugnat ferfonam dtuinam terminare dependentiam natura humanx^ C^ Hticit rati^nem quam ad id afferunt Henricus. Non tamcn ^ oportet quod iftc rcfpedus . quod fi rcpugnarct perfonac diuinx fic aflumcrc. quia primahabct pro tcrmino naturam . Gac rationcs formalcs terminandi alterius rationis. quia caufatum eHentialiter ^. fic (fommune tribus:& idco omnis caufalita^ extr4 couenit trihm. cil {implicitcr alterius rationis ^ dcpcndcntia Jis facutn ptius patet.quia non opprtet eam rcalitcr referri. : . quianatura vt natura . huraanx creatz ad Deum creantem eft alterius rationis ^ dcpendentia natarz huraanaead fuppofitum diuinum. ab ipfa pcrfonaIitate. & tale.3o. caufatur k : & ra in GiuodUb.I. Hue natura abfoluta . Sicut ergo entitas naturx cft alterius rationis ab entitare propria perfonas vt perfona.%. im6 quo ad diquid magis quia efTcntia cft abfolnc^ infinica . &: ita entitas pctfonalis eius eflct perfeftio fimplicitet .

difi.lQ:a.ciubd Dcus produccret aliquam naturam de neceffitate . quod fi reaUter referrctur .tatnp|i propter hoc npn dcrentkt.eirct impcrfedionis in Do(kothin Secunda dcpedereta natura humana. Alio modor Aii^uidah qu6d rectpiataliquamfdalitatcmabalio. quia noii oportet Vcrbum realitcr referri. tcrnin i. 1 .qu6d Doftor contradicat fibi.& tamen non depcndet ab efFeftu. vrpatct aDodorciBT. (ficut refpedus creandi. vide ibi ergo non vidctur fequi qu6d fi Vcrbum rcalitcr rcfcratur.S. '•'"'f* fMWi duti/.Similiter abfolutum in caufa terminac idco requfritur qu6d dependentiam cfFcdus fit independens indepcndcntia oppdfiti dcpendentiz cfFcdius.& hu- iufmodi ' . qudfi. fufiicit qu6d Verbum ad hoc vt poffit terminare depcndentiam nafurz humanae .^cawfft$^m. fecundum fuum difficultas eft circa dcperidcjiti?oppofitS. quod dicir. non hzc. qu6d DtclarMtit rcfpcftus qui confequitur naturam diuinam . ipfcDoftor probat in i. realicer rc^ quod cunc rcaliter depcnderct. primo vera.difi. \ na- poflct cfTc noua)patct. uina per/ana. fmrtt Mturt 1***^ fi rejmgnoret fic termmare dependentumt natnra kHm»u4 rt' hwnMia.qulkm ipfum l'if*- . inquantum tale .przdeftinandi.3o. ita'qu6d recipiac luiim Ir^abalio.J7-'» x.q. nec perficiat Verbum diuinum . De hoc vide Dofto- : realiter refertur ad cfFcdtum . quod nacum eft haberc cerminum non nacuram.qu^d propter hoc dependeat. tribus perfoni$. fiue ad aliquid commu- miiu^vtpakec. • : & fic magis inipoffibile feque- retur cx minusimpoffibili.quando vnitur de nouo. qui» accidens non poteft pcr fe fta- Vcrbo.quisreiatio realis de neceffitate dcpcndet a fuiidamcnto.qu6d dicatur dominus cx tempore.quia videtur. Conccditut enim. & hoc efl imperfe- hiuiTi. elTe in pqtentia ad huiufmodi relationcm non includit ncccflario imperfeflrioncm. quia aliquod iftorum inconuenientium fequeretur. patet in d t. patet crgo ferretur. Potcft ctiam dici .Scc.cfficiendi.quia vt caufatefFeclum.& hoc eft. «^ in gjupdlih. in fubiedo requiritur independentia fiif.i.quiain j.Nam.de hac materia vidc quz fingulari- & quia caufa ^ reata realitcr rcfcrtur ad efFe(aum. quod Vetbum tcrminando talem dcpendentiam denouo ..quzft.cffedus dependcat \ caufa. & : hoc . difi. quodtcrminet depcndcntiam naturz humanz afTumptx relacx ad pofito autcm fufficitadhoc vt airumcre naturam ipfum Vcrbum.i6. & impoffibilc eft relationem rcalcm efle finecreaiura. & ex Dico.D^»« creat. vc 1 termino cfte finc difficultates' fi de nouo cflct in potentia ad alirelationem realcm. UtcrAfic intelligitur .*rum.<6)?. Sc aiibi. tcrminando dependentiam eius. & alteti non inhzrere vltimatc ergo tcrmi- : nans talem dcpcndcntiam. quia poitto qu6d natura humana non informet . DE Dico fecundo. Tum. In ditr ifta litera occurrunc aliquz quo talis relatio realis eflet idem rcalitcr quod Dcus . *"'* ficiensadtcrminandum depcndentiamacciden. qui dicitur vniri de noao . gatio duplicis dcpcndcntiz .f i.4.Ettanc Vndc Dodor in r.quod ipfum Vcrbum & litera.jjg|-p naturam humanam. nullam includit relationcm racionis .j. dcpendere ad aliud . io. quia caufa creata. Ci repugnarct.jo. crgo impoffibile Deum cfTet quod Hocetiam fi Verbum patet in i. qualis requiritur ad tertninandum iftam dependentiam.tam rcrpedlus fundatus. difi. fiuc eft neincommunicabilc vt ^«o . fcilicet Detu harccft cretft-. frintum rcalitcr poflet referri fi Verbii ad natura <0 2'. tercreat. qu6d haberct relationcm rcalem ad illam: ^ionis.ide6 repafaratuU. vei. eft communc tribus pcrfonis : quia hu- iufhiodirefpc^his fcmper ccrrainanturad Deum. quod tunc depcndctct .Aecidmt dtdum. £t nihii horum fequitur .& icr- Et brcuiter omnis refpedhis. Verbum terminarc depcndentiam natur^ humaMiu'^*^ nac . fiue in aUqao communi rribus perfonis . Scd.}6. videtur quod fic inpotentia ad huiufmodi terminare relationem. qu6d feamdo artieulo .^i.i. qu6d aliquid ab alio de- A.rcdimcrtdi.contra Henricum exprefse dicit. tamen non depcndct^b efFeau. ne tlntfnt!t'^dZ^'''°' ** '"''3'" fUtitir. inquancum tale poce(l cerminace dcpendcnciam alccrius ad ipfum . auod non. i.taIis Tnio ex parte Verbi eft tanti^m rclatio rationis. gnaret .licct e conira. quod tamen videtur falfum. didum eft fupra.^o.^ fequitur qu6d creaiii.&im.Lib. Et prebat. tamen n Verbum denouo vnitfibi naturam humanam.dift. Paquia vt hzc eft prim6 vera. in frolog. &c quafi dicar. qu5d quam ejji impoffibileeftet ipfum cftc finenaturahuma- na.quz independentia cft cfTe & vt ftod. Simili- tcr tcrminarcrefpcftumcreationis paffiuz. non dicit depcndentiam adaliiid .f*'^'* »d [uh^. Et hoc patet cxcmplariter in omnibus:nam vt accidcns dependcat ad fubie. dicit. 1 . tura huiTiana recipcrec relationcm realcnfi (fi tamcn nouam 5« fi Prima . vt natura cft.</{/?. Tres ferfona ibi cxpofui. & igicur pccfona diuina nacurje creatae indepcndens poceft fu^cicntec tcrmin^rc calcm dependenciam ad ipfam* COMMENTARiyS.vt patet per Magiftrum ia iMfi.i.tnentis .cjmfi. etfi tcr expofui in Quodlib. Tum.ad aUquid abfolutum in Deo .& huiufmodi) cft femper communis ttibus perfonis. Vno mpdo in C(^. taicm.^is & rc . qaod Refpondeo primd .TeaIiter*refrrrcturad na- Do^ore hqraanam > tanquam ad terminum . fcilicet adtualis .femper intcUigituc prior cfFcftn . }o. vel qui immediatc fundacur in Dco . an fciUcet repugnet perfonae diuinte fid PM«4 fuit jj0jj. oportet ipfum clfe independcns indepcndentia oppofita dependentis accidcntis.difi.q. difi. 19. humanam. Sic iii propofito . & ejuafl.difi." tis. } o.riL Sentcntiarum fcd ex hoc qu6d illa pncicas petfonalis cft ^ndepcndens 8c indepcndens. ifla fit quz vera . pendcre continj^it dupliciter. e Necfieimdo tfi aluftta t-epugnamia exparte di^.&in qu6dfiyctbuiti.difi.vlt.q.Ifta aucem dependencia naca eft haberc pcrfonam procermino. ^u^dnon eft neceffe omne rcalitcr relatum . aptitudrnahs. difi. Ex hoc videtur fcqui . In pro- Vcrbum dicatur humanam. vel qui terminatur ad Deum . De hoc vide .quia tunc vcre diceretur in potentia. vc pofTct probari c d.i^licistvrgoptoda£iQ cffcAuoriatur relatio cauf4ntis. qu6d fit indepcndcns in- . fcilicet qualitei ifta vnio dt pofllbilis ex parte perfonz atTun»tHTt At». Tcrminans enim iftam dependentiam fufficitqu6d fic indcpendcns tali independentia . 4. vt patct ^ &$. Stbtiitprimi.

poflit faccrc. tamen quaiidodicit. littr.qu6d quod eft verum fuppofitum.Scc. omncm naturara creatara quam Verbura contineat perfonam taraen ipfa non . nec c contra ncc cft ratio forroalis tcrminandi . quod verc pofTct tcrminare huiuf- modi dependentiam.i. vcl per fe «xiftere . Phyficorum.Et probatio ftat in hoc. quam de infinitis.qu6d pcrfona tanti^m dicit plicis .'** »'/««'.i. Tum. jtn Vtrhum & Thomz in i. fitum duarura naturarura & . ita perfeEla continemia. Sc fic vult infcrre .idc6 potcft fupplcre vicem illius:ficut etiam dicimus.idc6 poteft perfonam:crgo infinitas:arguit enim per ratio. fiue perfonz Francifci. exiftcre. qu6d Verbum continet ^*"^** »'»- iupplcrc viccm cuiuflib«c. vel trium naturarum.cfrct infinitx perfedionis. Dico teni6.i.non fcquitur. & idcm .qaod didt.m.& tinet. fingularis fit fic licet natura. non accipit ibi illam Uttttit fit tmduplicem negationcmi fcdaccipitentitatemna. immcdiatc vnita naturz buminz . turzfingularis.propofitum. idcft> entitatcm dlcntialcm fuppoiitis : hzc enim non cft communcm tribus vera:cfTentia diuina non tcrminabit:patct.non frucndo aiia. Dicit Doftor qucxi hic rcfpcdus Vcrbi vniti ad naturam vnitam.&efre(^iua.& dico primo ad primam dificultatero.I ipfam terminare fcmper commune cft nibus. qnz vidctur poncre entitatcm pctfonalem diccre pcrfeaionem. Prtterea. quia fi fuppleret viccro naturz humanz formaliter . qu6d etiara infinitas .& fuftetari.i.'"^W»*» .Tum.)Si crgo Vcrbum cx natura propria. aliter nihil concluderet conira Varroncm. quod eft iropoflibile fic nec Vcrbum potcft fapplere vicera fuppofiti cnati ergo ex hoc .puta nata terminari ad pro- prium fuppofitum propriz natura: . & infinitas .d.qu6d Do^oi non dicit hoc ex intentione> : : tualiter continet dependentia .& dicerct in ifto cafufpcciali.^.fmid enim nclamen habens in virtute fua pofTe facere naturam .ctiam crcatum. dico quod Dodor .vel alterius naturz . alia fundtrum Secundo dico.Vtrlmmt fmprx . rcfpedus non fequiturentitatcip quiditatiuam.terminet depcndentiam plurium naturarum. hoc quz concedit autera qu6d fup.qa6dconti.rmtitp*rf»manens realiiatcm pcrfonz. ex quo impoflibile cft ali- virtualitcr omnes quod fuppoficum perfonas.i. tmm /«*»*».& Thoraam.& fi humanas pofTct facerc pcr fc infihitas naturas a Dodlorcfn i. qu6d eft pcrtinet ad indepcndens in- Tcrum fuppoit- tum^&c. qu6d et- iam contineret infinitas. Sobtm Ferhttm efi : t/nttum natMrx immanti . ciira fup- fimul efre fuppo- non fit qu6d cciara maior ratio de duabus. cum rcpugnet fibi ratio fuppofiti.^. ftttft fcd fortc ad didla opinionis. loquendo decaufafinali. quia non concludit in caufis ft.Dift. potcft froi vna pcrfona.quia fi datetur aliquid.d.q. fic fe facere fcquitur infinicarura naturarura. fluc folum verbum termi- & talis nai vnioncm pafEuam naturat bumans. cere hancnaturara g Sed iJlHd probatHT tiUter. &c. qu6d continetvirtualite^Don poteft concludi propofitum.caufa conti- nct virtualitct cntitatem vnius efFeftui ergo continet virtualiter cntitatcm infinitorum efFc: & hitrmn. Ifte crgorefpcdlusconfequitur fuppofitum diuinum^ cft Dmi Qusft. quod contineret realitatem vnius perfonz . quod vna perfona potcft immediate terrainare vnam fruiiionem. tfficiciuit licct fit Etnonmirum quod multi refpedlus tcrminentnr ad vnum fuppoficum diuinum . pleat vicero ex re(5lioncm dicit.Si ergo Vcrbum poffct fa- hnraanam pcr fc cxiftere. argnit ^ fimili . qu6d ipfa perfona efTet pcrfedio fimpliciter . quia ex qHO perfona diuina continct virtualiter perfeftioriem cuiufcunquc pcrfona: creatz. h JJbid argumentum deficit dttpliciter. przcipuc fpecie diftinfborum.& cft fl eftct perfe^ionis firapliciter.dicit pcrfcdlioncm fimplitthut m»tmr*' citer . .Hic Do&ot »bf>lHtit cr improbat hanc rationem .Licct ^tfoti* gatio dcfe nihil fitmikil. tunc cfTet ipfa natura huraana formaliter.Sc Gmu^ dependentiz. ita qu6d fit fuppofilum duarum . quia continere pcrfonalitatem aliquam virtuaIitcr. vel in fit . fiuc vt Vcrbi tcrminantis vnionem nature human* eft lefpedlus tantiim confequcns cntitatem perfonalem quia hac eft vcra dc h(ko .diji.poteft pofitum alterius naturz . Non enim ncgat Doftor abfolutc . quia ipfa non tcrminat in racione iuppofiti . quia vit. virtnalitcr continct vnam g. licct Dcus vnura fuppofitum. qa6d etiara loquendo de ifta duncgationcconcludit propoficum. quia non fcquitur fupcrius fccundum perfcdionera. (Tota enira natnra creata non pofTct hoc facere .quiacontincrevirtualitet tundit agtih' infinitas perfeftioncs. infinitam . & & poteft fupplere formaliter viccm Auum. vc patet 4. fed negat .virtumUttr nera Varroni* diccntis .i.q.I. (\ finitas. f Non tamai oportet.ejMitiporfina diuiaacon' 4m- negatio duplicis Declaratum cft enim in i. Hic Do. Sefittio Do^orem fccundum lantiira alio altcrius natuxz fuppofitari.qu6d ratio perfonalitatis plici . Sicot fi Idem corpus pofTct fimul cfTc in pluribus locis ergo in infinicis .hoc non ra propria nem .c6cluderctur infinita pcrfcdlio in Vcrbo. SCHO .Ctntimtwtim i dlor arguit qu6d cx contincntia virtualinon po. terminando dependentiam illius. quia eflentia diuina vir- & : & & tualiter continet magis . faufurum ft' idc6 poteft fupplere vicera omnis caufs fccunin dz. & non ad aliud. Et nota 7' quod Dodtor dicii hic . qu6d hoc ^' habcrem pro inconuenicnti quod fi virtualiter continet vnam.quianonfequitur. non dicit perfedlioncm fimpliciter.tftintffntia *"***• teft concludi .quiain aliis conti- nentiis nontenct. naturz humanz. cum eft continere ali- infu prttfenti negationem dudependcntis negatio autem nuU. fed perfona fecundijm cos.quia aliquis viacor adu apta natafuppofitari.non quam perfedionein.Pqfito ctia t*^f*»»'' citjitnra cx nacura propria cfTe fuppoficum alterius naturz. 5c in ipfo fuppoficari . fi Ei fccimd6 dubitatur in hoc.fytm«dt bam non fuppTeat vicem fuppofici eiurdem natu.hocidempatetin i.plt*t wtm continet virtualitcr «ntitatem alicuius inferioris : erco in(initas.quod cx quo Deus con- fuffUrt vitf tinet virtualiter perfc^oncm caufz fecundz.quz vircualiter contineret inhnitas talespcrfcdlioncs.am peripfc dicat 5«<«/?.qu6d fi perfona diuina DnHm continerct realitatcm vnius pcrfons creata: (pcr gtntft e»Hf* im . quod Vcr. fed fola proprictas pcrfotialis.& in fuppofito ciufdcm naturz pcr fe fuppoficari. 6. quia tamen fuppofitum diuinum virtualicer concinet pcrfeftioncm fuppofiti . qu6d ex hoc fappleat .vt patet Harceft probatio Varronis lih. &c. Sed in hoc dubitatur. vt patct infra. Rcfpondco.non Francifci. fcm- pcr dicit pcrfcdionem. & pofrctefrcex natu- quin includerct aliquam pcrfcdiopoflct ex natura propria terminare in- . qu6d Verbum diuinum pofllt eirc formalitcr fuppofitum naturz humanz . quodammodo a fortiori. cer- tum eft qu6d diceret perfedionem in Vcrbo. Ad fecundum dubium non arguit fic quod .^.Simiiiter terminaredepehdcntiam naturz humanz(quanaturahumanadi> citur dependcre ad fuppofItum)non conucnitnaturz diuinz . . Et prim6.

quz di6):a cft crgo. ip.vbiju' ritatis ^^ fingularitatcm *' ficut pcrfonccur in fc. igitur ficut accidens poteft : modum habere accidentise conuerfo. probarct qu6d Dcus poflct facerc naturam fimul mancrc . vnio illa. . hoc eft. In X intcndit manx fingulari i fto articuio Dodlor piobareqfl6d naturs hunon repugnat poffe alTunii a Vcr- bo in vnitatc fuppofiti quod hoc eft difticile . &: increatum quia non vnius gencris. quiavnumi potcntialc refpedu alcerius. qui eft proprius fubftancix.& adus. Sententiarum 10 H O C s L V I 4d. ifta conclufio eft verifllraa . accidcnte.& iS.^utfi. III.i.vt pracfcindit a pcrfonalitatc. cft incommunicabilis alteri . pcrfonalitatc Argult €0- . & enim naturaliter nacura feipfam vc fingularcm quod fi negetur non fingularcm hae decerminaca fingularitate. j qui probant Quod non repugnet naturac humanar porfc fic af- jW. Et Hcnrici tHfumma Qtudlib. vtibiapparct itafubftantia potcft habcre : alterius generis. qui verc eft proprius vnius gencris. fuo.tant6 roagis funt ad inuicem vnibiliaihoc probatqr indu^iuc. Certumeft enim apud Dodlo- . vt in ^* perfonata non poteft aftiimi ab aliquo . Rcfpondco. vt patet de fubicdo . Mturam sferfons. Metaph. Ec fi adducacur illud y. Et dicit. & tia. .&c. qu6d differcncia fubftancialishabcc modumqualitacis. pra. Et ftrfon» tfi f«"r'*'""' fonalitatc creata. vt paiet a Doftore inprima. quitus Vnrre fr^bat diJHngui fcnciter ' M.potcft habcrc modum . quia ratio vnionis non requirit diftanriam vnibilium. . . propter potentialitatem in vno extrcmo nifi ficuc pacec Ifta racio dc fubiedo. nacum iftis maxime diftancibus . quodnoninccIligicibiPhilofophusdc . . Ertius articulus * cft difficiliori quia ibi oportcrct oftcndcrc diftinaioncm fingulanaturx crcatx a pcrfonalitatc crcatatprobatur tamcn propofitum triplicitcr. : : Tertia ratio non videtur concludcre . vt gencris fed incendic ibi ponerc mulciplicicaccm huius vo- . : Tcrtio arguitur.& ii. pcrfona vt pctfona fumi. qua: fe habcnc ad inuicem ficuc potentia. quia fi ipfa valerct. quam per illud. Suppofito tamen quod fit diftin6tio intcr finguperfonalitatem eiufdem. JSP ' . modo proprio qualicacis cabuli qua/isy . quia illud quod cft vnius gcncris. alio. non concludic de Vcrbum quia ncquc liccr &: accidcncc & adualitatem in altero excremo. tlifiin£i.quia quant6 aliqua funtmagis diuerfa. • Text. Iftc .i.quia fingularitas prxccdit naturalitcr pcrfonalitatcm:Dcus igitur potcft influcrc y. j ^. quia ha^c eft vlcima adualitas eius. & eius Pra:cedic gularicacc. Modus cnim fubftanciac cft pcr fe efle nacuralicer. Secunda ratio ' vidotur peccarc. Prim6. a f. fcilicct dcpcnderc f?d hoc pdfito ex partc naturx humana?. in .& ipfam pofle manefub cadem fingularitacc mulc6 magis fcquitur hoc dc nacura fingulari. rcs diuerforum gencrum funt magis vnibilcs.c). j vnum.quod dieitur qualein communi igitur in propofito oportct oftcndere diftindionem naturac a perfonalitatc creata per aliud. COMMENTAKIVS. fcilicec Vcrbo & nacura crcaca: adus nacurac creacac nequc nacura crcaca eft formanequc h conucrfo quia cunc cxeis nacuralicer. non influcndo ad perfonalitatcm & ita quo natura fingularis dcbct pcrfonari in fc nc ipfa ad prius naturalitcr potcft pracucnirc in illo inftanti . . & 19. Prima non . Ncc quod adducitur dc accidcnte feparato concludit propoficum: qujjj nQjj habec illum modum .^fi v/ ^^^ ^^°^ natura humana in fc pcrfonata . o«^r •^" ' I X Var. nonfingularcm vel fi fingularem prim6 hac fingularitatc . quam ahqua ciufdem gcneris. 'Tp Ertiui miculiu efi difficilior. ^jri. fieri .fed in . . in cflendo non incUnari nacurali apcicudine ad aliud. Sccundo .&Her. . nacuram poflc rc nifi tr* /eipsii. quia Et recitatur hic opinio Varronis lib. non coUucnit alicui alterius gcneris ficut cnim cft ifti proprius ita eft cuicunquc ahj *"compoflibilis. & vnus moduseiuseft fccundum qu6ddifFerenciafubftanciaIis dicicur modus huius nominis c^uale. fcquiturquod ipfa crunc maxime vnibiha. : fiue perfonac.G^ inQuedliy^ cjHdfi. poflet eam eciam manentem poftca facere fingularcm aUa fin- & . .Lib. eft formalicer pocencia refpedu Verbi cflct ficri . : ' ?• . qualicas. Igitur cum maxime diuerfa fint crcatum . & quantum ad . vr patctdeaccidcntcpcr fccxiftentc in Euchariftia modum /ubftantix .non fic aucem accidens feparacum.e4fyue cUre dr ef- reiicit. qujc eft fubftaufaluatur dcpcndcntia.iucit tres rationes. Ifta: rationes ^ non oftcndunt propofitum. videndum quomodo poflit aftumi naturafingu- & laris.quiaindiuiduaeiufdem fpecici funt minimc vnibiiia. non conuenic alicui fpeciei qualitatis vt cft gcnus neciftc moduseft modus proprius generis Qualitatis fcd tantum eft modus iftiu$. quia oportet oftendere diftindlioncm fingularitatis naturat crcata: a per- & vt ^ko & vt fW.eft laritatem natur* . quia modus illc. ^.

ratio eft ibi ^uedefl vnius alteritu generis .qab6 natura vt natura fit prior omni fingularicace: ergo ficut potcft efrefineifta. idemrcaliterfibi. ftpe. quod eft inconueniens. 3- Item sliud.quac cft pofterior. fequicur dM» Hcnricus vult quod nacura humana. vt patet de accidente per fe exiftente in Euchariftia. Et fi argumencum finepofteriori per 11 Refpondeo. Itcm noca .I QucEft. qua: prxcedit fingularitatcm.tanto magis/iim Illt fatlmit ntn eflfJunt frff*Jiiitm. 6. quod quod ifta. Ipfe enim Scocus habec in pluribus locis. £c fic fi nacura fingularis poceft roanere abfqiie perfonalitate propria. vnum non ficjtunc fequitur fi effcnt de nc- OHeBi».1. vbi DoAor improbat illam pofitionem Henrici. &c.& qu6d fingularicas cft prior fingularicacc. non influendo ad vc patec de fubftantia. quod Dodor fortc non arguic AliafolMk. eft ibi -. Dodor eciam cangit in illa ratione. vt fit ampliiis comraunicabilis vt tjuod: fic pcrfonalicas videtur diccre negacionem eciam incommunicabilfs. quia dicunt qu6d poteft influere ad prius pofterius eft prior quod : potcft . Joqui de natura fingulari .&fineilla:ita quod concingcnter dem generis gcnus : . dift. teft cgo dicam . . quod Deus poteft influcre ad prius dicerent nacuraliter exiftens .^ueft. potcft in- & aliud eft loqui fingulatitatem : de quia nullam exiftentiamincludit. omnem vt fic. Si Utatt. Secund6 dico .quia fi dicerct enticatcm icalcra.quetft.qu6d talis natura fingularis. cludere veram exiftentiam natura. quod non repugnar priori naturaliccr pofTe cfTc Verbo habec veram exiftenciam ftcncia frigrlnonre- fufnat ejfefi- ne fclieritri. & fic incelligendum eft.quia ipfc yiukinjecunde.quia habcc ad quodlibec eiufcontingenter fe habet ad totum fe Doftore in & camen ipfe vult dift. mencem Hcnrici qu6d non vlcimam adualicaccm pro cncicace reali. Si dicacur . .Dift.ide6Deus poflet influercad illud prius.&alibi qu6d natura determinat fibi aliquam fingularitatem quia dicic qu6d eft . vt fatis pacec in prime . petfonalicace. ij. Dico . idem. quam aliara:natura vero.}. quam habet . ejttetme edi^pia/itnt magii di- ad inuicem vnihilia.ldem dieerem. <///?. qu6d ratio Doftoris veri concludit contra opinioncm Henrici prior naturaliter illa: fequituretiam humana in qu6d natu* per dioinara potentiam potcft manere abfque fingularitate .quodnon poceft iRCeUigi. Sed hoc non fcquitur de natura. concluderec eciam contra feipfum. Htmrid.}. fed fic . quanacura fit ncn ficdetcrminata. fed perfonetur in alio. & dico.z accipic Dodor circa vlcimum fciliccc (^xxhAper/inalitMeftvltima .&c. qua dicicur incommunicabilis vcf««</.& facereipfam fingularcm aliafingularitate. quariciim cft ex parte fut:quia ceflltatc fimul .quod Hcnricus dicir. perfonalicas illa lic vlcima eius adualitas. vc infrapacebic liift. non cfTct verecreabilis. Sed hic occurrit dubism. quod poflet facere naturam abfque fingularitate quia aliud cft alia fingulaficate. 1. ) poceft in fluere illi pcrfonando illam in alia perfona . icaquod talis adiualitas dcbec accipi pro vltima determinacionc.nifi de priori fccundum rem:quia quod non eft prius fccundum rem. fiucin plurafuppoficainferiora.x. quiain .i. Ide6 dicit Dodot ibi. quia Scoci concludic concra opinioncra. fupple ad perfonalicatem propriam. & prior nacuralirer ipfa pcrfonalitate eft fequicur . forcc concluderec concra Scotum. videlicet. hoc idem videcur diccndum fccundiam ipfum dc quo fieri fine Utt* menti vhIc ipfe quodlib. & vc quo.vc przcedic vt fic. b Jfiaratienes nonoflendiint prepofltitm.^ox. fuppofitando hoc . (ei quia rationes non concludunt propofitum . .EI ratio ftat in .qu6d 8cc. qu6d Deus poccft facere mancre ipfam nacuram abfque ifta fingularicace . & pacec a & finc omni.vc paccc a Do€torcinprimo. flt qu6d fequitur ne perfonetur in ie. qu6d ficuc duplex ncgacio .& fine illa.^uetft. & fecundumHcnricum fiotalis negatio dicicut vl- naturxj fcd negatio.$. fequitur prior naturaliter Hngularitatcquod eam etiam manentem poftea facere fingularem &c. 36. qu^d n Deus poteft facere manere naturam Cingularem finc perfonalitate propria:quia eft prior uer/a. quam in proprio. nonnc Doftor concedir naturam fingularem cfle priorcm perfonaIicace?Dico qu6d naturaeft prior fingularitate. quod ex poceft Stluti» quia ipfe bierHW. idcb improbai illas. vc Stlutie. Intclligicergo depriori fecundum rem.& accidence:& pofterius. .per nullam potenciam nacum cft cxiftcrcfine pofteriori. hoc probatur indudiuc . qu6d Deus non pomanere abf- i forciori faccre ipfam naturam fingularcm ue propria perfonalitatc cum . Secunda gtneris moditm ptteft htdfere . difi. jta nmturt finguUril pt fritrperfnu^ poflet cfTe fine alio. Dicic Do£lor hic contra rationem primam opinionis. epiodft negetnr tudicis.fcJli- cet quia natura fingularis eft prior ipfa perfonalitatc. Dicitfi y talis natura non poteft cfTc finc propria fingularitate. £c idco fortc ifti . qu6d Doftor hic non probat ratione fed cx hoc. abfolute de omni fingularitate .qu« eft racio perfonalicatis tima adualicas talis : ligi & Henricus ciim arguit in primo argumcnco.xi. fic.^tMjtftgula: riteu &-C.etiam ab arrerno dicat enticatcm realem .%. ti hoc non improtat DoAor opinionem . (vna fcilicet qua n^tura dicituc indiuifa in pIurafuppofita:& aliaquadicitur non eflc idem cum alio fuppofico ) eft vltima adualitas ipfius nacurac . diuinampocenciam. iixc ratio clara Tertia ratio eft in litera. ^. ciim dicat vcram ra fe entitatem naturaliccr priorem ipfa fingularirace.vc prscedic omnem fmgularitatem. r^aiBud.Et hocmodo dcbcc incelligi opinio.& i6. . quia indiuidua eiufdem fpeciei funt minus vnibilia. qua ipfa nacura eft & vc ejuod.dift. enim caufare non influendo ad fubftantiara .non caufando accidens. infecundo. quia talis natura illam in alio fuppofico . vel ii fingularem prim6 hac (ingularitate poftec ipfa naturalirer Cic . quz omni accidente. fic ciim na- tura fingularis poflicverc cxifterc (pacec. perfonando naturam in alio fuppofito . fic patct quojnodo argumemum Do£loris & concludat contra Hcnricum. ctim fic prior. qus eft ratio fingulatitatisjcft prior naturaTicernegaciofic dcbet ihtelne. eft pofterius:ci^m ergo natura flngnlaris naturaliter prior perfonalitate Dcus poteft influere ad ipfam . quod cum natura in fe Dcus poffet facere naturam manere abfque fingularitate. Prima ratio eorum cft ibi primo. DuhiS Valde mrandHm.i.qfuft. & aliam ab exiVerbi . quz . non decerminat fibi dc prioritatis : neceflltacc natur* magis vnam perfonam .qu6d Nam ex quo fingularicas dicac canc6m duplicem negacioncm. Deus hoc . huius racionis quod dicic A£lualitas natHrt. . non influendo ad pofterius . quia tu dicis qu6d potcft faccrcnaturam fingularem mancreabfquc propriapcrfonalitate. quiatalis fingularicaseftadus nacurx. quia non vidctnr fcqui quod Doftor dicir. qus eft verc exiftens .

3 Capreol. qujIc */f cftmultiplcx.&. fiuc refpcftus.d.tum . fit litcr identificac fibi 4. . qua pofTet perfona . formaliter.quanaturaeft ^i<tf.adhuc rca- lcd illo. . dr perfonatam : circa quoi prima fententia aitperfonam conHituiper aliquidpojitiuum fuperadditum natura : ita comwu- Oflendit ThomiHarum. btttus X.«r.z. 1 1.qujf. Ptobat cnim Dodlor inficundt .ciuia hipes :fid equus quadrupes: circHlm quidem qualis.8c dic confcquenter. pcrfona- & . dua: vidcntur viat probabilcs vna qu6d pcrfona fit pcrfona ^l*^® peraliquidpontiuuminnaturavltraillud. quod ra. Jdtm 9 19. Patet quia perfona cft incom- Contra primam viam pofitiua in natuta ' humana .quales quid*mfitntt H O L I &c.^ . 1 4.^. Prim6 . . de quali accidentali tantum nominc*.vln/itpra. mathe^ litcr. ^. vcl nigcr. fit prior & indifFcrcns ad ottmem .}i. lil.art. Quid autem fit illud proprium.ficut cumquzritur qualiscft homo ac. qui cft praedicari per modum qualu clTencialis. qu6td non intclligit ibi .q. quiaprardicaturde *<iMMocum. ficut natura communicatur fuppofito. nec alicuius quia nulli alteri compcteret: fcdcftmodus huius vocabuli ^m/^ . Si ctiam tcncatur tura vt exiftcns & : & pofui $nficunde. j . Verbum affumpfit naturam inatomo non tamen pcrfonatam.\ tionalis. quodcft inafTumptibile^eft quiaomniscntitaspofitiuacreaturae acquecft in potcntia obcdicn- tradiaionl tialircfpcdu pcrfonjcdiuinac. Hanc reijcit Scoius. ^ qua cft impofilbile fcparari de hoc vidcquK cx- le Nam hoc nomcn tjuMle de quali accidcntali non conucrtibiiitcr.quiafccundum Damafccnumi 'ncutabile. /iia fingularitate. Fafquez. non eft raodus includic fingularicaccm. 4.qu6d difFcrentia lishabccmodum qualitatis: quiapcxdicaturpcr ^'f'rtnii» modumtjHMlu circntialis.& hxc non cft formalitcr illa ita vltra vtramquc iftarum eftct rcalitas aliqua . cidentalitcr rcfpondctur. : S C & : aliquam fingularitatcm . natura inteUe^ualis efet h^c . & illa neutri iftarum efTcc formalitcr eadem. nis . Sccund6 . Secunda ratio videtur peccare : quia modus ilc : & &c. . qua natura cft natura. j . 3 tate. quia tunc eflct aliqua cntitas quat cfTct inafTumptibilis a Vcrbo. '-. quia prsdicator dc quali accidentali conuertibi- fin- rci ipfa fingularitate:itn6 QutmtJt : rcalc fcparari ^ propria entitas ccalis illius naturx dcftrucretur fubftantia- : & idc6 impoflibile cft aliquam naturam habentcm Dicimus cnim. . a quo natura talis cft Iingularis .^^^* "". habcns rcale non fim- .ejr conjequenter teretur . hoc fiuc illud pofitiuum fitabfolutum. ^arto . & hac perfonaliratc crcata: quia fccundum Damafcenum lib. ejfe quam fingalarifate . . '^^^"f* 1-7.n Lib. Ec quod hoc nomen <juale fit multiplcx. tota fi : pcoprius prxdicamcnti Qualitatis patct. Secundo.t»tit. ejfe poIEbilc . : fccundo libro de indiuiduationc difi. arguo quadrupliciter. Caiet. quod Quamuis ergo jpfanaturahumanahabens^tantumlccundum pcr fc contcnti in ^uid Sc efe cognitum tft cxtr» quia funt fimplicicet eadem ipfa fingulacitate gularitatem eft prior pliciter pon . & qu6d creaprior natura fingularitatc . Prjcdicamcniam./'**/^*'»''*'*» lis eft homo clTcntialitcr rcfpondctur . yfid.^ art. qu6d albus. j.natura iam ajfumpta careret illa entid.7^^.d 3 ^. Primo. ^. Iftecrgo modus.& ponit illamrcalitatem. quia qutdam jigHra. Primupi poflTet poni aliquo modo proportionalitcr ci . cft in . vt gc- yt prccedk illam .& cfUMle accidcnwlc adhuc cft multiplex. injjyi jujj g^ patet quod non eodcm formaliter .5*«/?. maticaficut numeri. vcl res. quod didum ca . aque perfe[ta ac aVi* eiufdem J}>eciei. q. a intelle^ualis dicitur perfona ad|illud . 3 quod ficut eft aliqua realitas propria . natura cft pcrfonata .& vltra hanc non cHe nifi negationem aliquam. Harc littcra clara cft vfque ibi Etfi adduCMtmr Ulndf Refpondec . non non ejfet effet ferfonata. rcpugnaret contradidori^ communicari.qua dicatur fubfiftcns in natura intelleduali &: Qudre a 7* /* dientiali eft efefub tali eonditione vt . & infra vno quidem modo hitc dicitur qualitat differentia fubiiantia : alio autem modo vt immobilia . inconuenicns. ^ iftum tcrtium articulam oportct videre quomodo fe habeat illud . ibi.c6. Durand.& «quiuocum.4 num.^ art.^ qu6d natura fccundum /iium^i^rcalecft fimpliciter idcm realiter cum . quia tunc effet aliqua entitas pofitiua inaffumptibilit^& confequenter incurabilit. patet pcr Philofophum vbi fupra fic diccntem Giuale dicitur vno quidem modo dijferemia fub!ianti<ttt^t epuile <pdd homo animal. municabilisexiftcntia. j . 1 .^. Sentendarum Philofophas de modo proprio quah'tatis . Alia via quod pcr folam ncgationcm atjditam naturz fit perfona. camen ex nacura eadem rcs . habetidc fepararctur .cap. Med. quali cflcntiali . Sccundaviancgatomncmrcalitatcmpofitiuamconftitucre pcrfonam. i. Met.quonaturaeft indi'uidua.quamaddit pcrfonavltra fingularc . &: natura J^quo vltimatc eft indiuidua . (jr non effet ferfontt. Argent.&itarcpugnarctfibi contradiftoricafTumi. vcl accidentalis. .p.d j.ycon. TDco propter ^. Si cnim quatratur qua. qa6d idcncihcac fibi illam realicer.e{rc vltimam cnritatcm pofitiuam.i. Zumel qu/tjf. i Suar. tUfi.tum . M V mn eodemfermaliter naturam ejfe indiaiduam . qua ^^ ^''^ ^'^*"* illam. non habet veram *j^ realc: data cnim quacunquc natura habcnte veram realitatem . Confcqucns vidcjyj. ipfa vc & eadcm e(fe exiftcntia rcalitcr. frima via. i . dico quod fic ncris.q. D^m pojjitfttd- Vllctttcon . Probatio confcqucntiac: Ifticnim vltimaccntitati. SecOdavia.6. vc expofui prolixc inficunde difi. tertio ^fi dimit- & exijlens.

Si qu6d ipfam poteft annihilarc.dift.<^i/?. quzdicic fimpliciccr eandcm rcm cum nacura humana : lic aflumpuc nngularica- ^^*" & tem cum perfe^io nacurx humanac . ea- Encicas auccm pcrfonalis . & inaflumptibilis & cum dicit.arguo. VI l realc . non tamcn poflct faccrc quod lapis vidcquia fibi rcpugnat : fic dico in propofito dc entitatepetionali. patei dimittctctur . . Qusfl:. quod Verbum non affumpfcdc huiufmodi realicaccm . . Qu. Hic Do£lor arguit. qiu/i. quod illa encitas. Sicut fi album de nouo crcaretur.de in^iui- no n eft eadem fibi. quia liccc CrtMturt fitt pcrfonali per aliquid pofitiuum aducniens. quia quod eft inafTumptibilc fccundum Damafccnum . : Ptjfmmiu rtitt ftrftnM laritas.i. &C ifta realitate quo . Immo fequitur ccrcio/ qu6d ifta nacura non poflcc dimicci. & huiufmodi:non tamcn cft in perfcda potentia obedientiali ih his. aliamrcalitatem dc nouo creando illam. i8. &c. cijm efte probabiie.nec formaliter eadcm naturz: .?"/•?"' Quodetiam titoi pofitiftaeft inpetentiaohedientiali Liratis.i. vt dixii» natura fibi i. ftacim ad cius eJJe.Dicoconformi- nifi tcr . bum nendo tamen quod petfonalicas refponderi poceft ad argumenta vt pofiiic aflumi in vnitate fuppo- milicudinis. dift.& eflcncialiccr : & fic fotcc non ha- bccutpro inconucnicnci . quar iam aflumpta cft a Vcrbo. Quarto fcqueretur ^ quod natura intellcdualis poflet ficri hdc & adu cxiftens & modo perfonata.Diai. .diji. dift. propter iflum articHlum. Lapis cnim eft in petfcdka potcntia. Dico .curabilc. nullo . titate pofitiua : .& i6.& illam nunc nonhabct crgo oportet iftam dc nouo illi na. cpnferuando. quod tunc cflct incurabilis. quae i poteft eam contiriere per idcntitatem. AdfecundumDofborisconcedo quod natura aflumpta aVctbo carercctali cntitate pofitiua. fed tantum adueniat poft complctum Sfoti oper efti Tom. fic in propofito.puta crcando . & dctcrminatiflima in naturatali. tbediintimli fatisciara. ifta realicate cflccneccflc Vcrbum cunc cam 6c ita rclinqueretur fibi vt cft fub .qua. eft fimplicicer inu.non duAtione ncc poteft contineri per identitatem in aliqua natura.in/ecundo. .Sccx natura rei fequeretur fimilitudo ad aliud album pofito illo alio albo. non fic fingu- patir. Prima . & non fub ifta realitate. Scd dimiflaCbi ftatim cx natuu rei orirctur cntitas perfonalis . ret . vt pacct a DoGtove inprimo. Ecfinonvidcatur conucnicns conccdcre naturam iflam carcrc ca.hoc eft impofllbile.annihilando. . probando quodperfonalitas ipfa non dicat aliquid pofitiuum. Pacec in fimili. qu6dewj»«^«ad Deum. Ad primum dico.& ejfe pcrfonata lis realitas non potcft cfle naturx. Sufti- pofitiuam '/. vt patet^DoStoteinquartodift. omnino rcpugnat. qu6d Vctbum aflixmpfic nacuram tio perfonalicatisjcftfimplicitcr : humanam & . ipfcignis fit Sidicatur. ficut oftenfum cft in realicas : quia ta- x. (ciliccc pcrfonalitatcm. vcl natura ignis fingularis aifomerctur a Vcrbo abfque aliquocalore. qui cflct perfonata in fuppofito proprix natur*. Et argumenta Doftoris funt & : obcdientiali cum de ncccflitate tcrminctur ad al.im6dcftrudtoalboftacim fimilicudo dcfinic cfle. quod cx hoc nulliim h feque StlMti».!. In 1 tera ponuncut duz viz de racione ifta li- perfona- dicit Dofbor. fimilicudo inter duoalbafic vcra cncitas pofiti- in Secunda via ncgat omncm realitatera pofitiuam conftitucre pcrfonam. non poflcc dici pcr» : fcdla rcaliccr.tranfeat. lo.qudji . COMMENTAKiyS.j. Sed non eft credcndum quod ua. %.quod videtur inconuenien«. Sed fiipponendo quod dicit aliquid pofitiuura. non »d Dfii. afl^umitur a poflcc Ycrbo aflumcre poflet crgo tunc illam non aflumecunc non eflec pcrfonata aliqua perfoaalicatc creata. omnem pcrfedlionera pcrtinen^^ ipfam . enim qu6d fi talis non oporteret fibi dare i8. : curz dimiflz dari. quod fi faccrct . necindigent alia expoficione. ciim non pcrtincac ad ejfe realc ipfius naturac . quae cft ra- incommunicabilis. & natura non .carctet illa cnqua: tamcn ponitur vltima & quafi adualiflima . vt natura cft naturaliter prior feipfa non fub ficri re . . intelligit. SC in fccundo inftanti naturac. quam fi non haberet. liccc fic cncicas poficiua confticucnsin^ perfonali non tamen eft cncicas percincns ad perfcciionem realem nacurz humanz.Ec cum arguit quod natura non poflct dimitti fibi. (quod Dcus poflct faccrc.&c.& realiter diftinda ab vtroque cxtrcmo. Prius enim naturalitcr poflet fieri. quia portct fcparare ignem ab' omni calore ) fi tunc natura ignis fibi dimittcretur ftatim ex natura : rci . . qua pcrfonatur quia cx quo ifta rcalitas non ponitur rcaliter.tncdointtlU Dodor fimplicitec fuerit huius opinionis ipfcaflerax paulo antc hoc . entitate perfonali. & dc ncceflitatc naturx eflct calidus. ita qu6d"potcft dc illa facerc quicquid vult . fic 3. Sccundo quia lcquitur quod natura. A "tDeo I. quod ifta nacura npn poflct dimitti fibi quin oportcrcc dari fibi aliam rcalitatem ab ca quam habet. e Centraprimamviam.ciim caufa ncceflaria caloris fiii . . Sic in propofito. Omniscrgo crcaturacft in pcrfeda potcntia obedientiali ad Ekum . &c.- ifta dicac encitatcm ifta Dodoris.&c. .qu6d tuncDcuspoflct faccre naturam humanam fingularera per fe cxiftcrc finc obit3ie. Dico .juttamcn poffcc DcDS ccrminarc dependenciam fi. facilitcrargumcntaDodloris folui poffunt non contradicendo fibi de hoc vidc gloffam quam fcci inprimo . quod pctfonalitas dicit aliquid pofitiuum additum natura: intcUcdtuali & fic fccundum iftam viam pecfona conftituitur in ejji Si verointelligicquodcft in perfedla potentia fici. : ncc iacrcata.titt g*tMr. darcturfibialia rcalitas.ipfaeciamfingulacicas dcm res realicer . vcl rcmancrct non pcrfonata quia tunc non cflec pcrfonata fincilla realitatc. eft fimplicicer quz nacura humana. Similitet fi ignis .idquidenimj}oncontinctaIiquamrcaIitatcm per identitatcm mancns idem.

l.cap.ciiJt. cali enticaccpoficiua ftacim fcquicur illanc- fcftio natutx humanae. & ncgatio potcft cffc dc fc incommunicabilis . fi tali natura. Sic dicoin propo- cui rcpugnac affirniacio communicabilitatis vt ^edy 8c pofitatali entitate . vt fupra cxpofui. ita cum dc rationc pcrfonar fit incommunicabilitas . nififupponat affirmationem eipropriam. diji.&c. contineretur in natqta humana pcr realem iden* titatem ifte '^'"^^'* cflc cat entitatem pofitiuam. fequcretur qu6d Deus pollet faccrc ipfam natu- ram fingularem in fcmanereabfqueperfonalitate. & tamen ftantc alio albo. quz tahumanx. quia inprimoy Sc tant6 ampliiis . cum in cft naturszquodfic debet intelligi. fcd tantum pcr affirmationcm. & in primo cx intenciene.vt eft fubifta realitate. ^imilitcr «'^v^i-'*' . nili pcr aliquid pofitiuum. nec aliena. Dico^fuftincndo quod ratio perfonalitatis di- fiji- 4. & deducit ad hoc inconuenicns .i6.vc dicebac Henricus.&alil>i. '*vidcntur circmulta. dijf. Hic DoOtot vltim6 probat quod entitas perfonalis non fit cntitas pofitiua.quia natura vt natura. .Ontrafecundam viam : J^4/?. nec . Ec etiam fuftinendo iftam opinionem . I^ofito etiam qu6d non maneat fiantc natura . vt f fecHftdo. nec pecfonalitattf propria. quia yah in f>rimo. in \ ipfe fc.tunc animafcparata cfTct pcrfona. Dicit realitas moed qu6d realitlas risnon perfonata . non dixi quafi coniradiccndo didlis Dodoris.quiacadcm argumcnta videnturcfre contra iftud.i quod ncgatio non . quia exprefse intentionc milla ftatim cx natura rei priretur cntitas pcrfo- . cum pcrlonadicat ncgationcm duplicis dependenti^ adualis. cui formaliter rcpugnat affirmatio du' communicabilitatis.H L Sententiarum Lib. dicit Dodor quod fi perfonalitas cilct entitas pofltiua firfon»littu »n dictt tnfitntem . Nulla cnim .t%. fciliccc (1 fic.& apticudinalis. quia etiam poteft faccrc accidcns abiblutum pct fc cxiftcte abfque omni fubiedo.& foluit ifta argumenta. nulla pcrfona poteft cfTc formalitcr pcrfona pcr ncgationem.de Trinitate.quod videtur omnino impoflibile. Aduertc tamen.cx quo ipfe dicit eire probabile pcrfonalitatcm creacam dicccc entitatem poficiuam \ Sc vltra .refpon- poficain natura dendoad primam rarionem contra hanc viam: quia hoc modo non haberetur pro inconuenien- gatio.quflt func contra illud quod ingenitum fit proprictas conftitutiua Patris ^primi lib.fcd magisexponendo intentionem ciiis.i^. enim Dodlor Hngularitatis non Immo/i^HitMrtertio. quod album ctiam eft prius naturaliter . Tertio ^ negatio efi eom- munis enti^ ^ non enti : ergononpotefiejfe propria perfon* . nalis. concedi quod ipfa perfonalitas dicat entitatem pofitiuamPPoilumus crgo dicerc. difi. g ^artoje^ueretur. vc .& humana. Sic in propofito . additam naturx .quod cft falfum.qu6d ho- formaliter realitas ipiius naturaE . qttia fic anima feparata effet perfona. Sic in propofito . quiatalis entitas non poneretur vt per. vt patet in prxfenti quxftione . eft na- negationcm identitatis .}. te: videtur negacio. quod fingularitas dicat tantum duplicem ncgacioncm. Qu6d autem fequatur probat. quod ipfa natuta dimilla flatim otirctut exnatura rci negatio dupli- ad aliud fuppofitum negatio nec c(l tealitas naturz mcn fiue men- fu Diliorih gne humana. non ncgat perfonalitatcm creatam di- cerc aiiquam entitatem poficiuam realcm.qus dixi .i 3. magis pof- ) quod tahumans. & negationem non fimiliter poflet /imilitudinc peraliquamenticatempofitiuamin natura: fequeretur fimilitudo. Prim6. cuirepugnat aflirmatio oppofita lali negationi. Dico .qa6d in aliquo priori daretur natura fingula- S C H O L I V M. II ic<juctctur impoflibiie . cui formaliter repugnet affirmatio communicabilitatis. vtitnt chardum i o. non poffet in femanere illud album . Sfeujtdam fententiAm AJferentem perfonam coniiitui per foUm negationem ASiualit de-' fendentidt . 18. quia diceretur pcrfonata ""**•*"*• veram cntitatem pofitiuam . diccre (poncndo perfonaHtatem ciTe negationem mniori decU- & cx quia manente eadcm natura fcmper mancret taiis entitas : fed dico quod tali natura di- duplicis dependcncix) Infiitntia fra . yi»f»$Hi9r. ftatim fcquicur ca- Hro lis quad quamuis natura fit prior pcrfonalitatamen impoflibile quod ipfa manente non etiam maneat entitas perfonalicatis. . negationem duplicis communicabilitatis. Primo .yuiiji.& vcf«o^. </()?. Secundo ingenitum ejfet ratio confiitutiua perfina Patris. quod ficut negatio communicabilitatis vt quod ineft naturs turaliter prior feipfa. Hxc via.eft ta- men realiter realitas eiufdem natura: > quia taljs natura continec ipfam pcr realem identitatcm: tBod6 in propofito . eft ut ipfe Dodlor injecundo valdc facilior : nam fic- habet pro inconuenienti . impugnat. Nefcio enim vidcre. rttliiM fin- fuUritatif non t^ fit remli- uttttr^.habemus dicere qu6d ncgatio conucnit pctaiiquam encitatcm po- cabilitatis calis fitiuam plicis . Etvltra. vt fuptadixi iis """^ ponat proprietatem pcrfonalcm in diuinis ipfe ciTet reaiitas natur£ humanz . non entitas non eiTct realius naturs i}. Secund6.}. quod hxc. naturx humana: communi- fingulari conuenit ncgatio duplicis vcf«*. 3 diuifibiiitatis in fe cum alio quare . ti. : faluo meliori iudicio. qa6d ex hoc fequatuc inconuenicns . Dodor arguit quod non dicat negationem. quin de ncccfTitate j Sc \t ^nod non videtur qu6d ifta negatio pofEt inclle alicui naturz fingulari .fccundum Rir C. quod ponitur in litera. : ncccontineturperidentitatem realem in natura de ingcnito pofEc incfte alicui Hcut ctiam habec cis dependentia: rttiane Dodore funt folai argumenta fada k di/iinii. adhuc non fequitur illud inconueniens . patet in Euchatiftia. nifi per aliquam enticatem pofitiuam . Si tamen volumus tcnerequ6d dicat tantumnegacionem . nec contineretur per ideotitatemintali natura. patet. fuftinen- do perfonalitatcm efle cntitaccm pofitiuam .quiaiftancgationon pofTec poni nifi in dependcntia ad pcrfonam cxtrinfccam fcd fi ifta fufficeret ad pcrfonalitatcm propriam.

&c. NuIIa enim eft natura. Ouando. dift. in gjjutrtOyquiaficHt argutum efi. Primo .q. via ali- 9.puta humanitatc dicitur homo. diuidi cft impcrfecntitatcm pofitiuam .„.vbi nulla eft impoffibilitas cx rcpugnantia. nifi . yquxfi. quam quarftionc dc indiuiduationc quo rcpugnat alicui jdiuidi .ii. quia tuncanima feparata poflet dici perfona."^ addito vkra illam cntitatcm pofitiuam . & entitas pofitiua. nonquidemaauaIistantum. tid:& vUima. j . perfonatur in fe ifta illa . pcrncgationcm. quam viam arguit multis mediis. ^^p. Similitcr . ita Occam htc q. qua iiatura. Secundo via te- nuUo tnodo tantum negationem. fequiturquod negatio dependentix non poterit ineflTe . veldefenden- difi.art. quia ficut argutum cftjtunc anima fcparata eflct pcrfona. naturam addere tantitm duplicem negationem aiiualis dr aftitudinalif dependentiAy& exflicat optime has negationes.cum non dependeat ad perfonam extrinfccam:talis enim negatio non poftct poni.no tamenaturalis.q. ponai^dr . Secunda perfonalitas fed .fiuc rcpugnarc taliter dcpcndcrc.z fimili cum dcpendere ad perfonam extrinfecam fit imperfedUonis .taIiscompIet ratioriem . qua: non fit poffibilis dcpendefc ad Vcrbum.non cft imperfct9:ionis: potcftcflc nifi per aliquam entitatem pofitiuam.Et potentialcm voco abfolutc illam.(^ quodlH/. cx hoc conclufa eft A fimili arguo . ^ „atura chrim.. menta patcnt dicat S.& indiuifa. aptttudtna- Hj^p^^^tia coplet ratio- nemperfina & fi*pp"fiti '"^»"«<^«f«* ncgationc formali.vt qua fuppofitum dicitur ens in natura.quantum eft de fcnifi cffct impeditum.9 .eft tamcn aptitudo obcdientiae quia • r.&: iftapoffibilitaspotcft efle quandoqucrefpcdupotcntia: adiux fupernaturaIis. z8.& hac humanitate hic homo. ^^^^t ?" >.quia natura eft indiuidua. Ncc cum fecunda ccncedendum eft . ^fg^tto " ®* *** j.art. Scotiefer. vidc quia eadem ibi quae difFusc expofui. i. quod realitatem pofitiuam contra .q. Vide Scotum infra . nifi pet aliquam entitatem pofitiuam. • II "^ • : naturaillaeftin perfedaobedientiaaddcpendcndum per turalis . cfl*c * •'^ .eflet in adu quomodo graue aptum natum eft efle in centro.Scc. & ita communicabilis eo modo. . depcndere adperfonam cxtrinfccam non dcpencdrc. qusft. nifi in dependentiaad perfonam extrinfecam. & ita priiis cft pcrfona pcr^affirmationcm aliqua affirmatio propria ifti pcrfonar.I.i^. h /^ Ontraficundam viam V^net . Quart6.i. * eft ha:c Pcr . vbi femper efi!et. quia ficut argutum ly in propofito.ficut lapis yiolcnter quiefcit furfumi& ita ifta negatio.exfli- ^*""' .Tom.^ ^p.ncquc indcpcndcntia tertia poflct poni in natura creata ad Vcrbum.Bajfol. .quodl.„ aptiiudMale.exflicat negationemtriflicem.VII. cui repugnet con- tradidorie communicari communicationc aliqua repugnantc perfonac :quia nulla vidctur entitas pofitiua in natura creata . : : non ad rationem perfona2. nccJtamen hasc indcpcndcntia aptitudinalis ponit repugnanriam ad dependentiam adualem. adioncm agcntis fupcrna- perfonatur perfohalitatc datur.Hsc areumenta poft foluentur.... ncc ' concedendo cum prima cntitatcm pofitiuam efle in natura intellcduali increata . i d. quia ^'^cei non fit aptitudo talis naturae ad depcndendum . vel cntitas crcata . cft in .Fai>er. tialiidefen- demia... Qu^ft./^ aiiuale . quod fola ncgatlo dependcntiac ad pcrfonara cxtrinfccamcftcomplctiuumformalcin ratione perfonae creatae.%.^.i.1 1r « r pcrlonacm naturaintclleauahj&luppofittmahanaturacrcata.fciIicet no depcndentia. vlt.tantumconuenit ^ obedientialis communionis ferfonit diuinx. COMMENTAKl V I.Soluit argumentafofita n.Henr. &pote»' tiaie.quo dicitur natura communicari fuppofito. fcd & non .vel incompoffibilitateterminorum.Ioannes de Neafoli quodl. &c. NOn quam aflerendo potcft mcdiari intcr iftas vias . ad .a^ualit.Licet igitur fola ncgario depen.„^„. quae femper quantum cft de fc. quac arguprimo . -^. 1 1 .q. C argumema . $. cui rcpugnet contradidoricdependcread Vcrbum:tamen ncgatiodcpcndcntiacaptitudinalis poteft coccdi in natura creata perfonata in fc ad Verbujalioquin violcnter quiefcerct in perfodcntiac adualis fufficiat ha creata. Scd diftingucndum ^ cft inter depcndcntiam adualcm potentialcm & aptitudinalem & hoc vocando aptitudinalem. i i .non : : cft illud dionisicrgo neceflc igitur cft cft propria communis ifti pcrfonac cnti .Pitigianis. B * .d>' Scotilia communiter hic. vt ' argutum cft ibi . nulla ncgatio potcft incflc alicui fubiedo primo quia ncgatio abfoluta & libcra tantum pcr affirmationcm cnti crgo ncgatio ifta qua perfonacft perfona.I. H O L I V '* '"^ M.& quando datur fibi talis depcndentia quam dcpendct quando autem non : tcr .Mayr.aftitudinalii. & non aliquo pofitiuo . Tenet DoBor vt frohabilita^ratiottemferfond crefitdtfufrei. i .fcdetiama(9:uaIis&aptitudinahs. . Dift. S .

non nkationem «Elnalem & eft vniuoca. fcd eft fimplicitcr in fe tantum dicerc ncgaiionem adluahs dcpendcntiae. cxcludit duplicem communicabilitatcm. Item .^ i^NuncDoaorrefpondcndoadtcrtium argumentum mediat inter duis vias prius pofitas dc raticJnc perfonalitatis nam fccunda via vide- dinalis depcndcntiac. Et ex hoc patct ' '• .vt cfrcntia diuina.dH»t viat. auia * vltra. qua cuircpugnat communicarimultis vt jr»o^. Patet ad primum. . dicir non . Ncga^'° cifiin* cft vniuoca multis. vAtcommu^cd ncgatio ° communicabilitatis.vidclicet communicabilis vt quod^&L vt queyt\z~ turaautcm crcataeft incommunicabilis primo modo. Perjem di- uinadicit .quia non habet definitionem perfonar.Lib.^j j^^^^ negatio ^ fit rcfpcdu tcrtlj. . 1. fcd tantiim habcc naturalcm inclinationcm ad per fc ftandum.efivuttantum negationcm communicationis vtroque modo . . '^ ^ fic non cft in creaturis. incommunicabilc. Sceundaeft in fuperficic nigra rcfpcdu albcdinis cft in . quacrcquirit rcpugnantiam.lll.Mt hiir illm tur pcrfona.primf Ub.t. fi nunquam eflc fine tali cntitacum fit in potcntia obcdien- communidari. Pri- niaeft in grauiexiftcntc furfumrcfpcdu ^'^iincentro. non autcm hic. lem. Contra.quia non conuenit crcatis. aaualisdepcndentiz ponit negationem aptitu.g^^. hic nonjimo non videtur eflc pcrfona. & ' : . Ad tertium dico quod negatio t^egatio dupliciter nec fola ' niultis vt quod. . id eft. ^***! COMMENTAKiyS. .quiafingulare. Scd natura creata non cft incommunicabilis vt quo^ nifi intclligendo pcr incommuQicabile ncgatfonem communicationis aftualis & aptitudinalis:non autcm intelligendo repugnantiam formalem vtriquc communicationi. " tunc non vidcturperfona cflc vniuocc in diuinis &: in crcaturis . quo in fc derclinqnitur.quando idem affirmatum a pluribus negatur. ijperentt* mda tione aElu negaapti- tione tudinis . quod ncgatio dc fc non eft incommunicabilis. qui ncgat communicationcm aduaincomumca^^^ ^ aptitudinalcm . ne- triplice cnim includit P aliquid abfolute quo Contradiftori^ rcpugnat Cbi communicafi quocUnquc modo &: vt quodySc vt quo. quia ibi cft aliquid formalitcr incommunicabilc. fingulare enim non eft communicabilc vt quod. Tertia cft in hominc rcfpeftu ir- rationalis. nifi fit illimitatum. concludit propofitum dc ingcnito. non quia non rcpugnat .cui rcpugnat vtroque modo coramunicari. & nc natura humana fingularis in co- inftanti naturac ftatim cft perfona . vt ad caufam fcd ctiam potcft dependere hac fpcnatura cft Ai€f . tcrtia : ncgatio fola .cum fit tancum in poipfum negatio adus incft animaz feparata. &. etiam quando aftu depcndct. quiaadum fupcrnaturalem non concomitatur aptitudo in natura. Scd prima via ponit perfonalitatcm c(fe cntitatcm pofitiuam. Omnis reAd quartum conccdo * quod fi dependere repugnaret alicui creaturat. p^j. quod pcrtinct ad rationem pcrfonx. Ad aliud quando arguitur . videamus diffcrcntiam intcr negationcm nu- & ncgationcm. perfonx diuinac & creataj. o. & vt quod . non opoitet fibi tribucre talcm entitatcm q^aaliter ifta ratio prius ^^^ adus. & ncgationcm aptitudinis. & tiegationera. ciali *•"*" . ne- S^^'° aptitudinis ineft cuilibct naturx pcrfonabili in fe . Refpondco ficut didi\im fuit dtfi. non potcft dici propria.qux includit rcpugnantiam ad communicari. ncc fccunda ncgatio fufficit ad perfonari in fc.^ ^^j. iftc conccptus " incommunicabilis. repugnarct ci pugnatia neccflario pcr aliquod pofitiuum fed nulli poteft repugnarc quia omnis entitas crcata creatura ad ^^^ foliim dcpcndct ad increatum . fed etiam rcpugnanciam ad uocHsperjocommunicari nulla erit perfcdc pcrfona nifi diuina.auod ncc aftu. dcpcnaentia. vel potcftintelligipropria.ncc aptitudinc dcpeu. ei Et licet ^. neg. Lr^. : tur poncre pcrfonam . Ita qu6d illud vere dici. wii«vin. non poteft haberi hic. fi potcntia neutra ad ipfam. det ad aliud fuppofitum ." Vnde fi incommunicabilc prout pcrtinet'ad rationcm pcrfonac perfcdae . qua: tentia obedicntiali ad dtct pojfet .& 1 3. Conceptis Rcfpondco. Sentendarum i6 Pcr hoc ad argumcnta contra illam viam dc ncgationc. idco fequitur perfonam iftam te:fcd pcrfona crcata tiah .tis. Dodor crgo me- fubfiftcns j *"• '* VJO» ajferendo potefi mediari . Iftuddidum repwmt^'' &: idco facilitcr videri porcft .& hoc modo concedo non cfle pcrfonam in crcaaptitudina. fed ambo fimul cum prima . ita hic ncgatio potentiae depcndendi nulli creato conuenit. } dependendu rr •^•1 necejjarto il- . non communicabilis alij vc quo. tamen diftinguitur comparando ad aliud.itionem dem . djat inter iftas juas vias . quia cft communicabilis & ita ncgatio in creaturis eft propria per iftam cntitatem pofitiuam . 1 . entitatcm pofitiuam.! cutM pojitt- tnter iftat vias. quia nec aftu depcndct ad aIiudfuppofitum. Ec . vnius rationis in fc . Pcrfona enim diuina non tantum habet ncgattoncm communicationis aduahs & aptitudinalis fcd ctiam habct repugnantiam ad cpmmunicationcm. S>c vt quo &c repugnantia talis nunquam poteft cfCc nifi ^''* j^attonem.i«. qu6d illuddicatur pctfona quod i£ia non dcpendet ad fuppofitum altcrius naturx. . .ncc habct naturalcm inclinationem dcpcndcndi ad aliud . ' : increata. incommunicabilis eft fic pcrfonalcm. vniuocus cft Deo & crcaturae .

qu6d acdpiendo naturam fingularcm . violcnter Sed occurrit Dodlor quod nationem vc pacet fuppofitum.. gationcm eft vnum ens pcr accidcns adlu exiftens & hoc modo hzc potcft dici per accidens: Fr/mn/cfu efi homo dicitur tamen przdicari in ejHtd. ad per fe fubfiftendum^quzro ^ te. fiue duplcx negatio.quia vt fic. <]Mfi. ^M4^.& de circntia illius. im6 adlu ibi dcpendct . cimc & per fe ftans 4- qu6d non dependet aptitudihe ad aliud fuppofitum. Aptitudine vero tantijm quando habct naturalem inclinationcm ad illud . i . prxdicacioncm alicuius naturz in rccipiat quid. : DtfinJentiM 17 & fuum. tanquam ad turain fa : fuftentans. cencrum t. quia tunc vcrc deverc fuftentapendct . vel repugnan- dicitur fuppofitum fa fe relifta Ri^tnfit. fius hGiiiinis difi. an habeat naturalem inclinacionem ad fuppoficum diuinum certura eft qu6d non. . : Hoc camen eft fic inceljigendaraj quod fi habec nacuralcm inclinationera tantum .tur. Ec ide6 nacura aflumpta a Vcrbo quia non eft ibi ncgacio aftualis depcndcntia: . quando zGta terminatur ad illum . puta in lapide. fe. quando talis dependentia adu tcrrainatur . vc patct pcr & in primc. nulio & B j modo . fit & ens per accidens tionera alicuinspcr Dodlorem fe. quaro apcicudinalis ad aliud fuppoficum. rum.quia non repugnac fibi vt comparatur alicui potentiz potenti mouere furfum. cum non babcat naturalcm inclinationem ad illud . nonne lapis mouetur contra fuam tiM. licet inclinetur nacuralicer Sic in propofito. aptitudinalis. fiue ad fuppofitum altcrius naturz . . cum dicirucnaturadependcread proprium fuppofitum. non eflet ibi violenter.pri- ad aliam.I. Dico ergo. in tum diceret naruram fingularem exiftcntem. licct non . fuppofitata. Vulc crgo Do- Per/inM fr»- dorqu6dperfonapropriadicat negacionem de. . quia humanz entiras nacurs eft in tota Soimi». ad hoc fcquitur qu6d dependeat & etiam potentia. natu- ftaret. vt eft in fe exiftcns «oncomitacur ifta ditatem .qu6d nacara humana potcftdependeread fiippofitum alterius naturz adu. quid fit tcncialis.fi nacura humana fingularis quando dependet SiCtM ad Verbun^ habet Tirti* tafti' naturalcm inclinationem ad proprium fuppofi. vt includit iftam duplicera ne- . nem .. itaquod eft de quiditate. quia . Eft etiam difficultas . qux tamcn exiftentia fondatur . non repiignat fibi fic pofle fuppofitari. cum hzcccitas non pcrtineat ad qui- ad .friadifitnoIMttmm. non propter hoc eft ibi viblenter . fi eflet in fuppofito proprio. qnando cft ibi formalitcr.& fuppofitans:nam in feeft fuftentata.tUfi. } . fit ibi . nota. Hic Doftor declarac & po depcndcntia adlualis. quod fcquitur Icntcr. Et Ci dicatur > qu6d oportec dicere ex diftis Doi^oris qu6d ipfa nacura non dependct aptitudine ad Verbum diuinum . tur in trifUx.fequitur quod non potcft terminare aliquam depcndentiam. difi.cfletibi negatio dcpenden- »d fmf- ftfitum. vc pacet \ Dodore. & fuftcntatur in lapidc. & dico . non videtur quod fuppofi- Propterca ^tuft. vio- inclinario- & gatio. dicit Si vero habeat naturalem nem nu qu^ra apticudinalis ad aliud . fic violenter : patec . ficut albcdo a&u dependet ad parictem. quod fi humana eflet eodem lapide tan- hacc natura fuppofitata.quo fibi dimittc- & fepararctura lapide. Potentialis quidem eft illa vbi nulla eft impoflibiiitas. non tamen dico quod ifta duplex negatio inclndat quiditatem aliquam .f i &6.& aptitudine. fic-fi vo- luntas diuinaimmcdiatc raoueat lapidem furfum» ille mofus non eilet violentus lapidi .& illa negatio nihil eft in fe.prima. confequicur .quia propriz naturz fccus eft cum comparatur ad fuppofitum altcrius natur* . quod quatido hacura fuppodcacur in proprio fuppofito . fcd fula natura fingularis includir.quod quando nafe b*»t intiHigi naturmm dtfindtti tul prtprii ftf' fifitum. FIl.8cpotetisCo\\iete multas difficultates contingcntcs in ifta materia. quod ratio fuppofiti fit aliquid in- quia terminans huiufmOdi depcndentiam cum ratio fuppofiti tantum dicat duplicera negationem. tum quomodo . i. eum fit in perfe^a potentia obcdicntali ad ipfam.non dicitur violentari. ftatim illa la fingularis cxiftens in fc fubfifteret .Ergoeftibi contra naturalem fuam inctinatio. Dico .dicitur verc perfona. & tam adualis tiz fi haberet nacaralem incli- difficultas tum proprix naturz dem rccipit fnppofi- przdicationem eiuf- naturas in qnid . .i. necadu.qu6d quando dico. Dicic Dod^or quod non fequitur . : fe habet iftam dupliccm negationcm . £c adaerce .3cin eodcm inftanti . perfcdla poten- ad Deum idc6 ficut Deus detalem entitatem inclinacam naturalirer ad propriura fuppofitum . Dodlor in ifta Iiteradicic.quzrendo.qu6d hoc cft improprie didlum. Tom. non dicitur pcrfona. quia quiditas hominis vcre przdicatur de illo. fic debet intelligi. Dicit tamcn . qnod materia prima habec naturalcm inclinationem ad omnem formam ide6 non fequitnr quod quando cft fub vna forma . Dicimus enim aliquid dependcre ad aliud adlu.& in ifio tertit . naturalem incliad proprium fuppofirum . aptitudinedependec ad Sc9ti oper. k Sed diiiin^uendMm efi. nullo modoatfhi fed qtundo in centro dependetadlu. & terminatur ad illud . ipvcrcdiciturfuppofitum quiavt fic. indinationcm naturalem.quando z€ka fuppofitatur in illo . quia quando aiiquid habet nacuraiem inclinacionem ad A. quod natura fingularis habct naturalem inclinationem ad proprium fuppofitum . & adlu non depcndec ad illud ficut lapis . cum tantum ens per acci- non recipit przdica- in 9«««/.cum natura fingularis illaduplici negationc dens .difi. quia fi zCta fuppofitatar i dinina potentia .tunc violcnter eflec in proprio ad aliud fuppofitum .^. Si dicacur . Scd fic dcbct intclligi. . qu6d vt comparatur ad diuinam TolunRifnfit. vio- Icnrer. Si dicatur. quod tunc eft. rctur. tatem. Dimifla ver^ in ncca<^. fuppofito. fi fuppofitat illam in tia o^bedientiali : dit fibi alio . parte i. Refpondeo . quiacns pofitiuum non pracdicatur in ^uid dealiquojcuius tatio vhimata eft tantum nc- aDodorc in fimili . quomodonatura prxdicaturin tjuid de fingulari . ergo eft ibi OiitMi». ipfa natura ncc adu . vcl rcalitatcm ip- eflct ibi ad aliud fuppofitum . Et quam . per fc tur» drfid*dttu nationcra ad illud.id eft. & Ita i]lo. Qu^ai. : exiftens furfum. nec aptitudine dcpendet ad aliud . ita quod ad fuppofitam propric naturz non habcat naturalcra inclinationcm . t. Ita cnim eadcm natura fingularis & tia ex ccrminis:ficuc dicimus qu6d lapis pocentia dependec furfum. Dift. necapticudineadaliud depeii- aptitudine der. nec 'aptitudincdepcndet ad propriurn fuppofitum:fic inteliigcndo .8c vidc quac cxpofui prolixc iHfecimdo. vt paiet \ Dodlore infecunde . pendcnciz tam a&ualis . quod tunc cft. qu6d habet naturalera inclinationem ad per fc fubfiftcndum.

fuit aflurapta a Verbo. & aptitudinalit & ita dHualu tan- Non enim iBtelligb talis complet <]uo adlualis . ficut ha:c eft vera:Francifcus eft homo quidiiaci. Hic Doquod vnanaturafingularis tanti^m fiue violentcr per fe ftarct. & & & Txfopth lit- Expono tamen dicit .non autem contra fi'- & : hoc cft fpecialc proptcr pcr- fedlam potentiam obedientialem .id eft. quam habec ad Deum. accipiendo/>n«^V<(r( denominatiue non perfonctUKJide^ dicitur completiue pecfona per illam duplicem negationem.i. eftet vera perfona: fi:d quia in eodem fimpliciter inftanci temporis recuc ^ ^ qu6d cum dependentia aptitudinali ad proprium fuppoficum poccft fta- & apti- tudinalis complet rationem pcrfonz in natura intelle(5kuali . quia J' J"" J^^" . fingulare per fe ftans.& in fe ftandum . &fMppoJiti in alia natura creata.^niz in lapidc. per confequens vcca pecfona? Dico.Cum Tamen.iUacnimduplex ncgatio vide- laris cftper fe ftans. eflet vere perfona. nec tamen ex hoc fequi- quod quando pcrfonaturin Verbo. homo humanitace quidita- uc . uc albedo hzc communicatur parieci £t fic- vt (^uo denominatiue . pecfonte. non aliquo pofitiuo addico vltca illam entitatem pofitiua. quando autem non datur .cA przdicari cflentialiter de aliquo inferiori vt fzxttinprimOfdift.c eft vera. & perficiendum ipfum nacuralicer . communicabilitacis ad aliud fuppofitum con- comitetuc. modo Ad aliud . Dico concedendo. %->^. aliqualiter hanc litceram. Ratio .vt qut. pecfonaturperfonalitateilla ad quam dependet. ppnacur in 5.c»tur. Si enim haberct naturalcm inclinationem ad per fe fibi talis & ftandum . non declinando ^ mente Dodboris qu^d noq haberem pro inconuenienti. vt fcparata . qu6d fi inclinarecur natnraliter ad fuppofitum Vcrbi. hacc fimiliccr . quia vt in fiippofito periona.quando fe acguitur . contra fuam incltnationem etit . fed tancum denominati- Si dicatuc. haberet naturalem inclinationem ad Verbum. 1 1 Sententiarum 1. propriam . . M \ . & pofito. ideft.qu6d OiitSit. p*r.& fic bene fequerecur.tomumtjtiMr. eft verum . Ur*. diuino eft nobihmmc fiippofitata . i . vi patct a Dodlorein 6. hac quxftione. fi & fic violemcr.""* quc ibi : Singulare enim non efi communicahile .ita ttt ad pec (t cuc pofteciocipatct. rugMtio aeptndenti* aptitHdinalU fotefi concediinn4titracr€attt. i primilihri . qiiod fit 'Hbx pcctec ntturalem inclinationem.& fimili- & ter . Nec valei dicerc. &c. qu6d negatio faltem adualis in aliquo priori . quia hacc eft vera quiditatinc . Sed tantiim firquitur. &c.. refponfio ad primum patet . quiditatiue. eft tamen nata dependere ad corpus . Per hoc ad argumenta contra aliam viam de negatione.omiu juod mumcari. non dico ad iilam duplicem ncgationem . ibi fit iHa violcnter.nunquam prxdicatur de illo cui communicatur quiditatiuc . Pater efi Deus . vel impoflibiIc. nonne erat adu pec fe exiftcns* 'A inctmmu • incommonicabilc . Singularever6 creatum poteft com.quia na- dum per adlioncm agentis quando datuc fupecnatucalis & . crgo cft in fiip>pofito di. fuit perfooata . & in alio po- perfonata:quia tunc fed intelligo qu6d & Verbo. ipfa . ncc habet nacuralem inclinationem ad per fc ftandum. vc ^uod denominatiue . \ . quia narura alTumpta habet apcitudinalem depcndenciam ad proprium fuppofitum. Hxc liteia clara eft vf.St(\m\. ^utfi. non enim eft apra nata pcr fe ftare . & fuppoiiti in alia natuca non in- tellcAuali.fidetiam aiiualis .vt fupra expofui. €tot fupponit naturaliter inclinetur ad vnum fuppofitum. dependentia . Dico crgo . fuftcpcata a pec fe vt fuejrit gri^s fuiftct in fe perfonata nega- . pcrfonatur in fc ifta negatione focmalitec .& per fe exiftens. vt ^uod . fi natura fiue vt per fe ftantc. Sedhic occucrit difficultas.& tamen zGt\x dependct ad fuppoiitum diui- num. Ktl^tnfit. ibi & pus .qu6d ir^ codem inftanti. per polfibilc.-vt f««. fuit in Verbo .raIuo fempcr melioci iur dicio . . paries cft albus hac albedine denominatiuc . quia communicari vt ^uod. fuppoficum cencomicacctitc . & pcc fe cxiftece . didum fuit (^ttmtit nerefpondec ficut £»''' ''/' "» fuprk difi.& in re dependentia a^ualis ad aliud patet de fa6bo nuUo fuppofita- & fuppoHtum & .concomicacuc neceftari6 negatiocommunicabilitatis adualis ad aliud fuppofitum ( fi in eodem inftanti in alio %. Dicerem tamcn vnum.qu6d humana.naturam humanam fingularem naturaliter inclinari ad fiippofi-* tum diuinum. quia licct anima feparata adu non dependcat . ideo habet naturalem inclinationem ad ftandum. i8 modo ad B. & tiuc.Lib. fcilicet aptitudinalis . & quando pecfonata .qu6d violcnccr pcr fe cxifterecSed fi ad aliqaod fuppofitum naturaliter inclinatur.iIIud quod communicatur vt^Mo ^ctntr». naturae fuerit pec fe aftu exiftens rationemperfina in natura intelU£luali. prout di- ftinguituc contra pradicari ^uiditatiue. falcem negatiuc) in quo natura fingularis ponitur pec fe ftace. Singulare autcm creatum non cft huiufmodi .qu6d bcnc no\.nec'_tamenhacin- dependentia aptitudinalis ponit repugnantiam ad de- pendentiamaElualem. quod tunc violenter eiTet in fi: fiippofitata .&cconcra. quia ha.V\x\i diccrc.illud ver6 quod folum communicatur vt fi!M.fe ftat videtnc pecfona pecfeda .qu6d natura fingularis perfeftaret. fed hoc conuenic foli Deo. ue. mpliciccr in eodcm inftanti nacurac quo fuic nata pcr fe exiftere . Stlutit. Fi/(«»</?D«M. communicatur vt Ica hzc.namillud quod communica. nullo modo negatio adualis ad aliud . quia licet non fit aptitudo talis nacurx ad dependendum.quia nacura fingu- quod inclinacur nacuraliftandum. BCgatuc ^onfequemia.\it. quod quando cft in fiippofitodi> uinojhabet naturalem inclinationem ad fiipr pofitum prppriuiifi . adualis : habet enim natucalem inclinationem ad informandum cor- quia cflec. i.nec tamen eft in fuppofito diuino violenter.quiieft hsc natura.Francifcus eft tjuod quiditatiue.eft tamen apticudo obedicnciar. vc ad fuppofitum . quod tur.'S qu6d ncgatio de (licet non forcc natore .& vt aftu pet. tura illa cft in pcrfeda obedientia ad dependen- cx his patet litera Dodoris.quo nata fuit pec fc ftarc .quia negatio adaliud fuppofi- tum concomitatuf natucam pcc fe Qantem ecgo talis negatio duplex non complct cacioncm . &c. ita communicacur fibi . tur vt (ptod\i fcmper communicatnr vt ^«o . non eft incommunicabilis. & cum dicis . fed ad pcr fe. quod ipfa naturx fterioriinftanti nullo tio communicabiliratis . negatio duplicis deprndentix. Hic Dodlor refpondet ad argumcnta fada contrafceundam yiam . Scquitur. vt in fe perfi>nata . parics eft albus denominaciuc . negatio nen deptndentia non tptidem tum. quod a^us depcnt^pdi ad diuinum V^jrjyun tolJit naturaleminclinaiioncm ad proprium fuppor fitum^^iainon.aino contra naturalem indinationem.maximc inclinatuc ad fappofitum propriii.

vel aptitudine cntitaj conftituit fonaii.9'& vniuocc de perfona creata . Quia Dodtor dicit in non eft amplius ibitHegatio aduadependentix ad aliud fuppofit^mn . quod in pugnat perfona: creatx pofle aflumi a Verbo . guiari repugnaniiam formalitcr . quia fi perfona creata dicit ranti^m dnplicem ncgationcm. 1 quod natura humana poflit edcincommunicdbilis vt ^'.nTl. merito abfolute rcpugnat perfona»diuinz. runc eft completa pcrfona & negatio dependcntiae aptitudinalis fcmper fibi incft. Nam in illa . Sed quod dicit Dodkor quAd commanicatur tantum vt tjuo ^ verum dicit. quia aftu potcft dependerc aliud fuppofitum .quia dum a&m commuSf**^.& ftante tali cntitace in natura fingulari eft ipfam polfe afliimi. non re- . denominatiue'. & fimi- h«c . quamuis ille conceptus fit diHU DoH. qu6d perfona przdicatur|vniuoce de omni perfona tam creata . potentialis ad aiiud vt tptod . hic in litera .g«. ita quod ly ittcommunicabile dicatjiegaliter 9' §luemode pngultirtnoeamunicatitr »Umi inft' rim. 28. Dico qu6d verba Doftoris fanc fan^ inreih'' ^. Et fecund6 inteiligo '""** '^'*'*' negationem duplicis depcndentiz adluaiis . bereillam entiratem potuit.Sccund6 negationem dependentiz tam actualis . fimpiiciter itiaflumptibiirt tantiim negatio cui poteft . qu6d nuUa perfona . . confidero emitatem abSi vero fuftineamus tui pcr aliquod & foiutam aduenientem naturx fingulari. quod fit incommunicabilis vt fi» . dicat negationem duplicis dependentiac ad aliud fuppofitum .quia negatio adtualis ad aliud fuppofitum non conoeait tali natur* de neceffitate. Si enim intelligatpr fic.quia nec adlu. nifi negatio communicationis duplicis . aptitudinaiis neceflario concomitari taicm en- quia fi repugnarctnaturae humanz fihgulari iGta dependere ad aliud fuppofitum . primo confidero naturam fingularem in fe. .DiftJ. quanegatanimal^multis aliis dicitur vniuoca.&perfona diuina vltra illam duplicem negationcm dicit repugnantiam for- zGtualis m 10. .V// r^. Hxc littera Dodoris dcclaratur. Apparfs & 23. fic fecundum Dodtorem . DeSo- vr patet in prim» communicari. quia hzc Verhum efi bomo . qu&d communicctur alicui . pcrfunz autem diuinz rcpugnat. qui negat communicationem tam a<9:ualem. ille conceptus nihil aliud cft. quam apiirudinalem .i. Et quando dicit Dodlor de tali conceptu incommunicabili. & qu6d nullo modo communicatur vt tjuody debetaccipi «f ^«««/quiditatiue . & in enim pcrfona fccundum ipfum. & . cum non habeat . quando adu ineft tali naturz fingulari . conccptusanimalis affirmat vniuocc dc omnibus animalibus fic ncgatio oppofita. tionem aftualis dependentix . ncgatio dependentix adtuaiis ad aiiud . rer natura Vcrbo nicitri . per confequens poflc adlu dependere ad aliud eodem fuppofitum. titatem pofitiuam conftitucntem diuinam pcr. &hocmodo fingulare non communicatur vt ijuod alicui inferiori. Tunc imaginor Gc. Si titatcm. & increata patet. nifi & fua fingularitas pofitiua. & aptitudinah's.negatio vcro dependentiz a6luaiis non concomitatur de neccfntate naturx . hoc modo propofitio eftfalfa. ita quod repugnet fbrmaliter tali naturx . Sequitur quod perfona non . formali 2aia t Non cnim iila eft drcere vulc petfonalitatis n*n qu^d rationi repugrtct aflumi. . Si vero fic intelligatuc . & aptitudinalis ^fed dicatur vniuoce de perforta creata ifit' »5>- maHter. ita quod fit fbrmalis repugnantia ipfam naturam fingularem poflc adlu dependeread aliud . . Ita tamen . fingularis commnnicaiur quedt accipiendoroimm' modo prasexpofito . quia B detiuit haalia per- talis entitas. cum ad iliud ada<dependeac.&quia taiis cntitas dc neccflitatc natiir« conuenit tali pcrfonz .& & teiligo ibi . vt dixi. concedit. negatiuus. fcd tantum contingenter quod patcr. ContM. fed vult ^ & In pcrfona ver6 crcata inteiiigo ram finguiarcm fcd tantum «quiuocc. quod primo natu- nihil aliud eft ibi . pofie dcpcndere adu ad aliud fuppofitum. In ifto|di6):o videtur implicatio.cui formaiiter repugnat fic pofle depcndcrc adu ad aliud. cum affir- matio communicabilitatis vt ^«Ojprsdicetur vniuoce dc omni coromunicabili vt cjuoy ita negatio communicabilitatis vt <]Uo . perfonam crcatam conftipofitiuum .& hocmodo quod accipiendo rationem perfonz pro tali negatione .przucniri ab quia ipfc vult exprefsc.&c. in- fona. prim6 intelligo cn. n Reffondeo. poflc ad aliud dependere. przdicatur vniuoce de omni negatione communicabilitatis vt tpuyic f\c conceptus incommunicabilitaiis eft vniuocus omni conceptui incommunicabili. Vcrbo. quod non re- & narura. quo natura finguiaris & fic fuppofitari in iila . ita . nec aptitudine dependct ad aUud. Secund6 inncgationem depcndentix aduaiis . ArguitDo<£tor deducendoadinconuenicniS . vt ]y incommMnicakile non tantum dicit negatiocfl: nem dependentia: I>erUr»tit 19 quantum perfona & fic conceditur. . . cum qu6d naturx finconuenire ne^gatio . lis genda. . & communi. quia nunquam iila poflct auferri. non potuiflct affumi h. & pra:- increata. vei potentia : & taiis naturam fingularem in ^perconfidero negationem depen- dcntix aduaiis. pugnat pofle aflumi a Vcrbo. quod natura humana in fe dcrelidla littrA Qu^fll. pofllt alicui incommunicabilis vt ^«0. nicatur alteri. de quo poflit przdicari quiditatiuet Sednaturatreata.quia negatio adlualis ad aiiud fuppofirum ineft fibi de neceflitatc naturx .& aptitudinalis. JHe conceptw incommuntcahtlii.ita quod ifta duplex negatio dc neccflltate naturx conuenit cali entitati. Sicutenimanimalprsdicatur vniuocc dc omni animali . flieati» <jucdlil>.eciam vt prxccditnegationem duplicis dcpcndcntia. ftante tali ratione . qux concomitatur talem naturam fingularemifed negatio dcpcndentix aptitudinalis concomitatur de neccflitate nacurx . ifta nunquam potcft auferri. fed cunc dico. & hrc eft rario perfonat . & hoc propter aiiquam entitatcm poficiuam. cui entitati repugnat formaiiter pofle dependcre ad aliud adu . qus negatio fic concepta in communi przdicatur vniuocc de omni negatione communicationis aptitudinalis infcrioris ad iftam in ad^ualis . qukm increata. ideft."'* perfin* fonam in ej/e perfonali. quomodo ergo erit poflSbilc . inftanti . VerhMm eft homo hac himuantMe denominatiue. Quart6 . Tertio . ita non animal de omni non animali : pracdicatur vniuocc. quam aptitudinalis . <ju6d repugnat fibi communicari vt ^«o .{iz quod cft impoflibile ipfam communicari vt ^d. quia fecundum idem nomcn. Affirmatio fic enimanimaliSjficuteft vniuocaomnibus animalibus. humana & vt cjtUy & yt denominMtfHe cft vera. Sicin propofito. difi. 4 vt j j.0^60. quia tunc perfona non przdicatur nt. aptitudinalis.& fecundum eundem conccptum.

</i/?. ^*fi.ens eft fic conditumaDeOjficuteft de omni forma partio luppofiti dicat iftam & Ulutic.& creata.^. . tetdeliac natura fingulari pendere ad men u- . quod poteft informare materiapi . patec qu6d perfona vitra entitatem finguiarcra dicic aliquam entitatem pofitiuam . zo puHutn H' furrau. £t §lm*rfAnxf itt ftu Mninftr- (quare Angeius non contia eft tacjo ibi . eft talis entitatis . quampofitiuisdiuinarum perfonarom. fed magisperfedionisjimo infinicae. modo fi ra8f duplicem negationera. fic negatio rationalitatis non poteft fibi inefle nifi propter aliquod pofitiuum . ta- idem de Angeio. quia An^^'i^t^ «M tnftrroMf. tamen anirna poteft infotmare ) eft . p lU* enim includit. po- negatio irratio- quz fundatur in iiomine refpedu ipfius irrationaiitacis poceftdici aiterius rationis k ne- gatione rationalitatis in afino : & ficut negatio iiominenon poteft fibi inefle propter aliquam entitatem pofitiuam .&c.tunc dico.Si etiam dicatur hic. Oj>iidio M«« diuidi in plura dicat imperfedioncra. Suftinendo ver6 aliara pofiiionem . qu6dtale pofitiuum non communicatur naturs diuina aliquo modo .qu6d : Dodor non uo rcpugnct dicit exprefsc qu6d . Filio . quod dicit Dodlor. lioc etiam patet a Do£):ore difk. nunquam lamcn poteft informare & pa- eniitatis . Occurrittamen vnum.y. quia tale. vt patec fupr^ vc ver6 dicit calem negationera ad com- aliud. nifi per aliquod pofitiuum . nunquam iioc . Sedqu6d rcpugnar-formaliter . quod perfona dicat vltra negationem repugnantiam ad coraraunicari adu in alio fuppofico. Dicit Dodor . tunc pcrfbna tantiim praedicatur vniuocc de perfonis diainis:quia fecundum eundem conceptum tam ncgatiuum . Dicic 14- quarauis negatio in fe abfoiutc fumptafit vnius racionis rcfpedu omniura negationura abfolute fumptarnm .& facis patec cft a . qu6d repugnaret fibi poflc communicarivt^w. tamen negatio .quia impoflibile eft eandera nacuram diuidi in plura fuppofica .aAus natac9E> cui com- .qu6daIindeft diuidi fecundura aiiquam. oUf .quae dicit huiufmodi negationem. fic com- fit a£tus perfo- nalis dicitur adkus naturae . &o communicatur naturae diuinz.qa6d fic debcc inceiiigi. iraperfedionen^ perfona communis Pacri . cui formalitcr repugnat communiftor. & per confequens fequitur negatio ad inhzrcndum alteti: iilud quod liabet naturaiem inclinacionem ad per fe ftandum . qu6d non municabilis amplius vt fuod t Do- quod fi accipiatur peifona prouc non tantum dicit negationem fupradidam. Secundo dico . & vere pei fona. Si vcr6 intcHigatur fic diuidi in plura fuppofica. qu6d non potcft competere creaturae. fiue vt i]mo .pracdicatur vniuocede perlona diuina. Nota taracn in ar- gumento . nec contraiiens. fequitar qu6d poterit in> formare materiam. quae eft dicac tAndtf. finc repugnantia ad pofle comraunicari ad aiiud adu.ita zS. qu6d diuina . c^m nullo modo poflit efte a£lus naturz diuinae . quz repugnantia non poteft inefte .& aduaret naiuram . Eft enim adlus perfonae. dico . fcd prima cxpo- fitiomelioreft. cum repugnancia non eft in creaturis.dubium . Dico prim6. qa<im pofitiuum. tis fubftantia vcr6 pcrfcdtc fingularis talis eft : neccftarib concomiftandum . cui irrationalitatisin nifi r^pugnar formaliter afRrmacio irrationalitatis. quiactfi pofllt de- fuppofitum aliud poteft infotmarc iliud . & vt ^fM<^.qu6d fibi tepugnat coinmunicari .materiam.i. quia G perfo- municaturjquiaficut fingularitas dicitur a(5tus naturx. f u4d quartum. «pu^. negatio adualis duplicis dependentix non in«ft fibi de neceflitate . cui formaliter repugnat fic comraunicari vt quo. iicit nuliam perfedlionem diceret nam fic determinacet. non necefTaiib compeiit fibi. nec determinans. Si tamen perfona creata diceret pofitiuum dico. Dico etiara. quod ftatim concomitatur talis inclinatio ad iniiztendum niateriae per informationem .Lib.fic cft in crcaturis. de fado tamen commucatur naturae cuius Alis felutit HUsmlM. 1 1 L Sententiarum Ttdixiruprk. &trerfedio eiufdcm. abftradumper intelledumaconceptibus tam negatiuis. cai formaliier repugnat affirmatio rationalitatis. printit circ» fiHem. cui formaliter repugnat communicari vc (jue . quod ^dlib. & hoc adu ad Dodor qu6d talis incoramunicabi^«0. Ad tertium dico.6cc. & Spi- fando . Dodore inprimo difl.fcd etiam repugnantiam formaiem ad fic communicari. Dico. cum reaiiccr fint plures nacurz in illis fuppoficis. ipfum & .£cquiturqu64 Angclus poflct infor- ramad marc raatcriani . hoc non eft impcrfedionis .& aptitudinalis ad aliud fuppofitum cuni repugnantia ad poflc fic dcpendere . ^^j^^ ^^ ^^^y^ fuppofitum. nacurs in plurafuppofica . pofito fic ficiu^fic in fe to .id- communicari pluribus fupp»ficis line omni fui diuifione . vt patet a Dodoreinprimo. qu6d talis conftituto' per proprieras po- coramunicabilis vtauoy fuppofitamcn per ipfam repugnat fuppo- comraunicari vt ^ho .i>3tet quid dicendura fuftinendo vtramque opinionem.i6. iolutit. 1 3 . o Sed nfgati» commmicabilitatu. & fingularitatem . fuftinendo perfonam diuinam in communi dicere conceptum poficiuum communem iilis .'. quod taritui men eft inconueniens . & vt ^uod. Si tamen fuftineatur opinio quae ponitur perfonam dicere aliquam entitatem realem .\T>oikoie poteft informar^. z 3 Et Iioc raodo accipiendo perfonam.&difi. aftus naturx perfonalis.qu6d perfonain communi. & lan repugnat iDformare materiam . Videtur dubium. & tepugnat. q Stlicet negatiofit Dodor qu6d vnim rationU in fe. diuidi in plura dicit DiuiMi in flur» quemo' do dirat im- imperfeSionem fhociehct inceliigi de diuifione ferftQitnem. iicet poilit fuppofitaci in alio . vc comparatur ad fubiedura refpedu teft efle alterius nalitatis racionis : nam tertij . & vere diuidicur in iiias .& fic^«r/3Min communiaccepta erit tantura noinen zquiuocum.diftmgaitac realiterlk taii hatura {ingulari : 6c dc patet propontuni. determinans ipfam natu- na fecundum Scotum dicat tantum negaiionem dupiicis dependentiap ad aliud > & negaiio dependentix adbiaiis ad aliud.fiue veram lem. quod taii cari & . Solutio &iotm. (fuftincndo quod per- fonalitas dicat negacionem~ depcndencix aftua- lis. Dicit . vt faatura humana eft vcr^ diuifa in loanne. & : qu6d taie pofitiuuin cflct. yt patet a Do6lore|vbi lupra.) Dicic iicas vt : municari adu vt f«« . iioc eft.Dodorem (a&z.difi. qu6d fi videtur eft. cuius fito polfc eft tali pofiti-- forraaliter comraanicarc alicui. qu6d ad ipfam tatur aptitudo ad per fe & .veram realitatero. cum dicit quod . Dicp i quod id . Nam iiiud pofitiuam dp fa- entitati pubittm. liue vt <piodt aiteri ^ nacura cuius cft. cura nulla imperfedio ponacur in diuinis.

. auc forma . quae eflcc proprium fundamencum vnionis ad Vcr^/^' . iftum articulum cercium * . cadcm cancum matcriz. & pcr /*j^' confcqucns ncc iftius vnionis. & ad quod abfolutum neceftari^ tionem .n6qu6ddicataliquamrem ^t^cedentcm omncm perfonalitatcm contrabibilem S 21 >. In adaliquidnon ejlmottu^nec mutatio Concra ctiam per racioncm . quod fit ratio formalis recipiendi illam rclationemnouam. vt ^ termino 4 fw ad ipfam relacionem . Secundo . an ad hoc.iiJfn^. COMMENTAKIVS. inquancum fcilicec mJU mIU cftprioromni accidcnte igitur fic quando perfonatur in alio .quia prius fuit fub relatione tanquam in ter- mino 4|f»».dehoc videMr^f«w. Non accidcncalis ^ quia nacuca fubftan.tunc noua relatio fine . 1^^^~ Prxccrca.& ica nullum accidens eft propria racio pcrfonacionis illius. "" dubicatio . cflc non vnitum Verbo nulla videturcalis cnciciis abfoluca in creacura. vel fubftanciz compoi^cz fcd quidquid cft idem alicui fubftancix . auc fubftancia compofica cflccih Chriftofecundum humanicaccm .L Dift. Scd "*" . ad «liam .aucfubftancialis. fequitur qu6d poceft acqaifidone noaa alicu- tatur taleabrolutum ius abfolati.I.x. ttm . Dubirat mod6 Do^or an calis vnio rcalis.requiraturali- nem realem : & fi fic.& per confcqucns pe«fc6tc ubi vniri rnitate perfohae. vel deperdi fine depetditione alica- fequitur ius abfoluti in fe. fupple tranfire k priturione relationis. ncm. 8c fic nullara impcrfe^onem indadit. Scd oppofitum ^ vidccur probabilius . C H O L I V M. Similiccr fi afTumcrcc nacuram modo pcrfonacam in Pctro . Primo qui» talii entitds ejfet neeejfMri» vnitM yerbo.t}. quia illud abfolucum cflcc neceffario" vnicum Vcrbo ica quod ficut incompolfibilc cft illam vnibncm efte . & fic per fe poterit eflemotus^^elmutatioad relationcm . . perdit illara relationem Tnionis:poflet etiara matari ad rela- quod abfolutum nouum in ipfa natura humana. qu6d talis vnio ex parte naturz dfcit vetam relationem rcalem. quae poccft cfle in pcrfona crcaca quia cunc auc maccria. Talis cncicas abfoluca. vt ad tcrminum 4</f«MM.idcft. NMturtibu' adccrminum. fiuerclatiorcalisfundetucimmediatcin natura alTumpta^ita quod in tali natuta immediaie fundetut ifta noua relatio. I.nec in natura aftumpca nifi fit aliquod abfolutum nouum crgo calc abfolucum nouum oporccc ponere. .vel in alio nouum.non poccft dici quodilla fic aliqua rcs alia ab illa. qu^dpoterit deperdere ipfam : pri- m6. : phum ^•*' ^**** *'*• y.ideft.& ^ re- iationc. qaid etit mutatio adrclationcm. MccidentMlitjtecfuhHsntiMlis. fi nqn oporcerec aliquod nouum abfolucum aducnirc ad hoc vc perfonarccur a Vetbo primus cerminushuiusmucationiscfTcc rclatio noua fcd confcqucns iftud cflcc concra Philofoi .& poftea fiet fub negatione illius tan- quam in termino «/ fuem ic qu6d fic poflit marelatione pt obat Dodor dic^s qu6d fi tari li .» Qua:ft.quia fi non ponatur. quod non rcpugnat natura human? fingulari adu depcnderead Verbum. prior omni accidcncc. natara afluropta 4in>>ttatDr in fe . fcilicec dependencix. . tum : : . . od fic aliqua encicas abfoluca huius relacionis nouz. icaincompoflibilecflcciiludabfoiutum. vel formae . qualis nullaciurdem racionis .Phyfictezt. Quia in tcrtio artiOculo diffuse vidimus . .quod cft neceffarium funda. Non dsri entitatem nousm HBinifAm ab ipfa natMrs MJjitmfts ."««^CWmcntii vnionis. vidctur perfonari vc emitate Jh- bum. loquendo dc nacura inccUeduali . ejfet circa SEd noua. . non eflc ad Verbum vc .auccflccaecidencalis .qu6d talis noua & Dnhiuth 9tMom. poterit mutarik rela- tione. Ec probat.quodeft contra Philofophuo j.com.Et arguit Dod^or qu6d neceftari^ requi» acquiri relatiorealisfitinnaturahumana.Si fubftantialis.„^ vnionii cialis videcur perfonabilisin fe. mancc ma: Bcnccillafubftanciangicurhatura aflumpta non poflcc dimicti a Vecbo nuncnce illa entitaceabfoluta. quia rclatio non vidctur cftc noua nifi aliquod abfolufit nouum in altcro cxtrcmo fi cnim aliquid omnino eodcm modo fc habcc in fc: ergo ad quodlibec alccrum nihii autem eft nouum in Vcrbo in fc.(^)6. <fi6d ipfa natura abfolut^ fumpta fine quocunque alio abfoluto-.Ecqaaerpe' &aIiudcftdiuidifccundunipoittiuuconcepcum abftradu per intelledluin>(icut perfonadiuiditur in trcsperfonas. aliani petfoium CtA didc aliqaem conceptumcomiDaneniilli<>ab(lraAainperintelledhun . quia fi natura Petri afiumator de noao i Verlio : tanc illa nacora immediate tranfit i non vnione ceali ad vnio- concomitetur ifta vnio naturc ad fuppofitum diuinum. a ^EdeircalFiMmarticukm. . cflec in alio homine:efirec igicur encitas fubftantialis . & 5 i j. . qndJttfnndMmen^ifmimi»nU eiod ad Ferhum. rclacio vnionis non eiret & pcr te nullum abfolutum nouum eflct ergo mucacio prim6 efTcc a rciacionc. . vt patet in primo articulo. ic loanQC & & Francifcotqaia funt ibi dux nat^rc. Vidccur quod fic quia alias mucacio clTcc prim6 ad rclacioncm & a relatione quia fi Vcrbum dimicterct illam naturam abfolutam aflumptam .i[^. . .io. ideft. cft alia quz (ic proprium fuQdamencum &vnionisad Vcrbura :itaqu6dipsapofica non pofleccam non confcqui rclacio cius ad Vcrbum.Phyf.qu6derit mutatio vera^ relatione innon relationejveUnonrclationead rclatio- . cialiter notaui mjitwuUjtUJt.

inefTct quando natura in .aut accidens. quod eft im- ta realiter tali fubftantiac perfedionis perfonalitatis liim inefTct non . quia ipfa quod . quod non habcrem pro inconue- cftct ratio tecipiendi patet fupra. qu6d fi quairatur proprietas perfonalis pofitiua . quod afTiimpta fuiftct plura compofi(i illud pofitiuum erit rcaliter idemi vel materix.patet Verbum . illanon cfTet formaliter fubftantia: & qu6d mododicatur fubftantia . . quia aliud cft loaliud qui de natura fingulari abfolutc fumpta.text. quod bene fcqueretur de abfoluto. in Dico primo. ftat j quod ponitur fic ad quod nccellario fcquitur vnio natur« humanas ad Verbum:ergo ftat talis vnio. aut compoiiium fcd nullumiftorumvideturdandum . tur perfona. quia aflumpfit omnem eniitatem natura: priorem vnione illa .^on fccunpliciter prior . quia vt fic.exquo illud pofitiimm fn creatura eft diftindum realitcr ab ipfa eirc natura fine iilo . humanam fin- gularem in fc manere aftuabfque aliqua perfo- non pofTct nalitate:fed faccre. quia fi fic. per idencitatem realem accidit fibi . fed non eft Dico primb .vi . hoc non eft cx lationc fua foimali. quo natura quod eft ratio inftanti modo fibi .Lib.ipfo fundamento ponto. Dicc- : peifonae fint conftitutae pci abfoluta vatemitiu quinamfit. laritatis .& nuilo modo ponere aliquod abfolutum nouum in natura.aut materia . do : ' qu6d . quod videtur inconueniens. . fuiiret perfonata vt fim- non licct formali- fit quiditatiue cft . vel compofito. pofTet fcparari fingularitas .qu6dn5fequiturqu6d etiam poflit fa.i6.qu6d Deus faceret naturam Stlutio. ij.qu6d impofllbile eft ipfam ficri fine propria perfonalitatc.videretur quod immediatc illa idem rcaliter .& prxcipuc R illud poHtiuum ponatnr realiter diftindum : fe. . quia cftet impofHbile vnire fibi naturam pcr vnioncm realem .quin hab«ret apti- proprium nuncpatet de anima feparata. aut forma . ne oiiatui in tali ta naturae oricur propria cncitas argWtDoAot infecundodifi.itimsU».A(etaphyfic. quasomniavidcntut inconuenientia. primo idifi. de potentiis animar. non autcra non continet naturam pcr patet per eftet quod . identitatem lealcm . illa : nccefTarii . per identitatcm rcalcm quod contcnta.comment.& ficquanrum eft eft ioqui de illa vt in fe : ex parte fua^pofTct ficri fine omni perfonalita. quod vere fuiifet ratio formalis recipicndi talem vnionem in natura humana:& cunc quafro de illo pofitiuo. & praecipue afTumpnifet iilud pontiuu. de necefli.qu6d vnionem illam .& probat:quz probatio ftat in hoc . auteftrubftamia.qu6d talcpofitiuum fonalis. ^Mfi. vt pater. formx vltimatae ineodcm compoiito. dinem ad illud pofitiuum .aut fuiftet materia.eo queretur enim vel qu6d eftcnt plures matcris.quia fubftantia eft prior natura omni accidentc. vel plurcs |. quia illud pontiuum eUet vete aiTumpium a Verbo. paternitas in diuinis. habet idem icfpendere in primo de per- nienti. conftitucns perfonam diuinam. vt exprefse patet in fimili aScoto»»i. alfumpta fuit k Verbo. & . fcilicet quod natura aftumpta non poftct dimitti patet . Sententiarum 21 h Sed opf«fitum vidttur frebahilim. nifi fimpliciter annihilaretur.i.dico . tamen vt . fed tan- alio fuppofito eftet fuppofitata. fuilfct in fe pcrfonata . Dico.i.^ hoc. . non poffet ergo dimitti in fe. aut fubftantia ? Si fubflantia.4.iut fubftantia:non primo. ipfa ftante fempcr naruraftat vnita. quia in eodem inilanti quo fuifTet perfonata in fe.ficpoftcm inpropofiiodicere.quod illud pofitiuum in fe efTct aliquod mcdium. quin vniret fibi illud abfolutum nouum in natura.pcr te. quod nec efTet & : foimalitet accidens cft in natuia cuius quod ens . quia poftet quzri .patec qu6d nec Vtraquc refponfio fufliciens eft & non eft fic diccndum de nuteria prima . illud pofitiuum perfonalitatis aut eft accidens . & .quo 2 qu6cl iiugls Vpt0. fi eft fubftantia per ucc accidens formalitei . ficut Secund6dico. hoc autcm pofitiuum perfonac cicats non poffct dici fubftantia per identitatem rcalem. cntitas. vt patet pcr Philolophum . III. vt arguic Do<^oj>quia fi matcria prima in fc dereli(Sla Quando ftatim impeditur natura. quod (it tatio formaliter recipiendi huiufmodi vnionem realem. quia Doftor refpondct in (ecundo de fingularitate . vt vcro confideratur in feipfa tcaltcriusnaturs dereli<aa. fuftinendo quod vcl quod natura ta'.qu6d pofTct ficri in fe fine aliqua pcrfonalitatc argumentum Dodoris difi. vt patet a Dodore in prime dift. iliud abfoiutum qua: fubfkntia econtra. Hjec fccunda ratio concludit . talis vnio ciret in natura tantum mediante ifto abfoluto. vt patet in . vel formx. tunc fe- quitur aliud inconueniens . eft ali- formaliter accidens eiret . Vel dicatur. nec formaliter fubftantia. & derclida quia bene concedo qu6d ipfa abfolutc Aimpta contingenter fc habetadomnem perfonalitatcm. aut compofitum f Sicut etiam deratioqc fingu-^ aliquod iftorum . eft latio fuppofitalis . pofTct diciadlus per. fed in illo inftanti. Si vltraqua:ratur . necelTari^ ftat talis relatio. con- &termino fed. fcd effet aliquid fubftantiae per impoflibile . qnia quando fuit perfonata^nullum fuit accidens in tali natuta:patet. & illud pofitiuum . fecundo. fed quia vnitiue continctui in eflcntia diuina fic diceiem in piopofito. Sed non fequcretur hoc de abfoluto pctfonalitatis . quia itante : fundamcnto alicuius relationis ncceftari6 comitantis.j^eMut' & tamcn nonfubftantiaformaliter . continct fuam hatcceitatem poflibile. vt affumpta . : ergo hscceitas di- . amen t per identitatem realcm fubftantia realitcr. cum fit ratio formalis immediata receptiua vnionis rcalis . 16. II.fiue pioprietas abfoluta. cum illud nullo modo requiratur ad talem vnioncm .cctt\im cft quod non fubftancia. aut fuiifet accidens. patet . . poteft quando pcrfonatur quod cum talis natura' fc vt patet in alio. Sed quia ctiam ifta: ducC rationcs poftent etiam fieri contra opinionem quam tenui ad mentem tamen Dodloris . quia inquantum eft vni- ceretur fubftantia. & : entitas abfoluta eftct vnita Verbo .quia tunc manente talinatuia in quocunquc fcmper manciet illud & fic non pofFct peifonari in alio.ne. Sed inftetur. ter fubftantia pci fe lis -^ ' & fonaliiatediuina omni accidente. per quam diciyer6 vni aiij perfonatur.<^«/?. rem ergo qu6d talc pofitiuum cfTct verc ens. nam quiantalepoiitiuum fuiftet fubftantia. tunc videtur habeat contingenter ad omnem perfonam. & chtt*. nuilo fibi. vel fubftantia fcd quid eiit ? Et ego quaero a te. Dicit eft probabile ponere illam relationetn lealem . nec tamen formaliter accidens . quod vel fubftantia . abhominc. Imo in eodem eft ta- idcniitatem realem Dico. fiue vnionem rcalem immediatc fundari in naiura airumpta. que accidcns fi . nec iiiud . cerc ipsa fine proprio pofitiuo . aut forma .

queper motara.ncqucctiamfundamcnto. & tunc dicimus . .quoforma ignis deberct eflc in matcria .^.TC patet in i. Soluendo argumentum fcfitum num. idcmrcaliter fundamcnto.nec motatio .vteademfundamento. y. cAet fmpoiEbileenefineformtignis: forma ignis. Phyfte. vcl fubiedum pcr fc eflet. in quo eft. quac intrinfccus ineft non abfoluta ne. quando fuppofitator in alio fuppofito. . AD oppoficum dc Philofopho y.nlemem. vt panis quantitas fi dc nouo vniancur nullum abfolutum nouum cft in alcero cxcremo . Hngularis prior fit & fic poted przucniri fcd videtur impolEbilc . Si tamen przueniretur ab aliquo agcnte. quantitatem vcl qualitatcm . id cft. S natura talis & L V I M. Dicimus enim> qu&d aliquando agens naturale producit aliquid per motum . quod rcUcio potcft tri14. non in eflc.yrf«»<///.quia in alia & alia partc tem- quam poris producat ipfam rclationcm tanper fe cerminam fux produ£lionil . quod fundamcntum non potcft RtUth triponi linc rclationc illa abfquc contradidione quia fundamentum non poteft finc con. . TertiOy vt intrinfecus aduenit f^ hoc tertio modofotefi effeferfe terminus motus.ctiam extremis pofitis. quod ipranonpoteftcfle tcrminusformalisimmedia- tc acquifitus pet motum vcl pcr aliquam mutattoncm.cm mUudo relationum didarum. '^ '"" "^Z'^*' tenVovttxtrinfecm il- num. vcl fubftantiam . &: accidens pcr fe . eiTet impoOibilc ipfam repararf ab omni forma.T>atur moncm de gencrc Rclationis . . . produccretur alia tunc ipfa z€t\i cflet fub alia forma in materia . vt quando prodacit albcdinem in aliquo fubiedo fuccemue. . Dift. & fuficit qaod nccclTari^ detertninetur ab aliqua /iein fiaccon. cxtrcma. > .5<:termin6pofitisncccflari6 confequitur rclatio ambo /* Aiuemit. quia poteft cflc finc termino ncceflario confequicur ifta rclacio ica .I. . fed tantum COMMENTAKIVS.i./'^«^"«' /"7*" tradidionc cflc finc termino illiusrclationis. ab quod natura alio fit tali fuppo- idem rea- & fi.quia ab omni aIiapo(retprxucniri:vt tamen omnem aliam . Pitigianum. fed pofito tcrmino ad qucm cft rclatio. nonneccflarioconfcquens fundamcntum. & fic illa . vtintrinfectu aduemeni. materia pcr fc cflct vt corpus organicum &: anima. Tunc ad Philofophum concedo ' . . vcl in termino contingcnter confcquitur bcnc potcft eftc mutatio aliquz tales -.neccflario confcqucns fundamcntum puta. 1.1 1 . 2? foma. vt ipfiUemifi' cMtd. Hic DoAoc dicitquodadrclationemintrinfecusaduc- nientcm non eft raotus. primo.& iftcccfpcduspertinetadmodum przdidum. . . -. Vide Ouando.Rada. Excniplum dc fimilitudinc inalbo &:albo. H O C : liter. 8c fic materia contingentcr fe habcrct ad propo/itOj&nolo dicere. & & .paretur ab illa.quac dicuntur extrinfecus aducnicntia. tenens pofitiuo fito formam & pofict ciTe fine omni alia. vt ipfc ibi loquitur dc relationc prxdicamcntali. & . (jr Fabrum hic. vcl fubftantiam fcd abfquc nouitate alicuius abfoluti in illo . I. fiue in altcro. vcl fccundo modo fe habentcm . termino poficis . quod non eft motus nec mutatio ad relationcm i j-.^^^ t*men ccrtitatc . fed idem realiter . vcl quantitatem . £/ quia iftanacuranccefTario requiiit talem tcrminum ad fui ^j^:talcs funt relationcs tUf^JI^' illud in pliciccr fc .quianonneccflari6 coexigitterminum nechabitudincm illam ad itxvsn- mentum poteft efle finc relationc. Vndc & fccundum eum in abfolutam dicit .idcft .itaqu6d ineodc inftanti. creacura: inquancum crcacura ad Dcum inquancum Huiufmodi crcator.& fcmpcrcftfub ptimo &fecundo mo. Secundo. puta qualitatcm. nc- fit fub alia & alia partc albcdinis . Illa cnim ^^ff^fi *d ^'*^''"^ cftrclatio intrinfecus aducniens. & relationcsfortcpcrtincntadilIafcxprincipia. . quifis. quia ifta non aduenit nifi propter adimrinfinduitatemalicuiusabfolutiinalterocxtrcnno. quod : ifta . Alio rclacio eft primi modo funda- tamen fundamcnto & duo fimul pofita fint neccflaria caufa relationis fiue in ytroquc extrcmo. nccctiam fine rciationc ad terminum. ideft. fed ifta rclacio concingenter fe habet vt poflit ineflc. difi. habcrc ad fundamcntum Vno modo.fecHdi ^'. vcl vnum^fed cotingentcr dicitur aducnire extremo ctiam poftquam ipfum &: quodlibct abfolutum in ipfo &: in tcrmino fuerit pofitum in effe & in ifto modo non oportct poncrc aliquod abfolutum nouum in altcro extremprumjCtiam dato quod rclatio fit noua hoc modo fc habcnt multa: rclationcs puta communitcr vniones abfuluti ad abfolutum. Ttdidt louiues quod perfonalitas dt aliquod poHtiuum .ficut patet rx<^//?.puta k inreeflet. Frimo. c^^T^Vnc ad Philefiphum X conceda. motus eft ad Vbi . & . forma .vcl fu. & tamen Vbi nuUam formam refpcdum in corpore circumfcripto ad locum circumfcribentem.Aocet quomodo tripliciterfe hsieat relatio sd fun- ^ damentam.gf«f/?4. Phyfic potcft dici . Sed ad rclationcm tertio modo fe habcntem quia illa cft cx. trinfccus aducnicns. Tertio tnodo rclatio poteft non ncceflario confequi fundamcntura. pcr confcquens ncc vniucrfalitcr ad rclatio. Si cnim forma pcr fe eflet.neque per mutationem.Qu^ai. qu^ peiiiaturale lubicdum albcdinis mutatuf ad albcdinem per vcrum motum.itaqu6daliquodagcns naturale.

a quo rcalitcr i. concorrit tamcn qu6d im- vnionem natura: humana: cfTcfine humana tanquam fubicfto.& pofito quod immediapoffibile efTct natuia te poffit caufari a voluntate diuina . quod poflct facererem. permotum in vltimo inftanti acquifitionis illius oiitur perfcdU fimilitudo in Franciico loanne. fiue natur« quo producitur .qu2 eft filius. Dico crgo. vt cum fubftan- tia aliquacaufatur in inftanti.& de neccfEtate. quz eft patcr. i.\j.pofito'.nulIo abfoluto prius acquifitode nouo.& fic . qua: eft per mutationem.t. aftu tcrminatur ad Vcibum.qu6d patcrnitascaufatur cfFcdiuc a fundamcnto. tHHltA . 1 1 1. qu6d talis relatio nullo modo po- & fi fotfjl lius naturae:& te ipfo Francifco>patet:quia tcft mmeiiM' tanquam paffis. eft Pater. immcdiate tcrminatut ad ipsa vnio- paffiuam .& etiatn abfolutu.) intiinfecus aduenientibus.tamen non fuic fecuta pafpropofito.6.puta Francifci. vt patet incamino trium puerorum. quod A f*ri. Alijquando produeit pet tnutationem > pajtet quan- doagens liatutale in vltiino inftanti difpotitio- nispafli ptoducit fortnain rubftantialetn in tali poflo. producitur 'va.*& filiatio in re.ficut etiam dixi de perfonalitatc. Sicnim pofTct ptodudlio illa in aliquo ceflaii6 in aliquo fubic<SVo Sicut eiamDoftorexponit in ftimoydifi: ).difi. quod eft falAim.& paflb optime difpofitis .n6 fequitur cx hoc qu6d fit vnio natuiae humanae ad Verbu. quia accidcns abfolutum non de neceffitate detcrminat fibi aliquod fubie6lum.& tctmino. ii. .non concurrcncc tio nouo.quan- do vnio caufata in natura . quia omne illud . vnioimmmequod vnionem no corrcurrente naVerbum poflet dici vnhu pio- pter terminatione talis vnionis ad ipfum. ad quod adu dcpendeat . Si dicacur.fequetetur quod poflct terminus immediap»f tus alicuius produi^ionis. ita qu6d aequalicas proptie eft fundata in przdicamcnto litatis. Si itcrum dicatur tura humana.& filiatione. Dico. quia ccfi Deus vtrumquc (maximc lo- qucndo de refpcdkiuo extrinfecus aduenicnte)no concurrente aliqua caufa fecunda in latione cauf« efficiendi.& pofita natura humana. quod Vcrbum cerminct dcpcndentiam ilpucris fio: fic eft in diatc caufatura tota Trinitaie 1. oiieSi».poteft confer- runtamen dico. qu6d in : natura producitut fub tali vnionc . & non concurrcntc natura.fundamcnto termino. quia fi dicas. qu6d quamuis vnio naimmediate caufata a tota Tri- Sic dico in propofito.Aliquando oritur aliquo abfoluto per & & folam mutationcm acquifito . cft filius.ita Q^ai>tiutisa& fimilitudo in praedicamcnto Qua- Dodor quM Solutie.q.vt expofui in poffit iramcdiate caufaic .Imo dico plus. terminus formalis produ£fcionis §lmomi* rt' Utio intrin- .qu6d aliud cft loqui veie piodu£la Cxtrinfecus aducnientes pofllint Ycre acquiri dc quod priori natuia. Ariftotclis. quac eft paternitate. terminatam immediate ad aliquid abfolutum nouum .<^«/^. Vcibum fcd ad fo- lum terminatur. prius non acquifito aliquo abfoluto nouo . Dicit fecund^ Do(!^or qu6d non potcft acquiri noua intrinfecus adueniens. ftem »dMt. dift.requititur ncccffario .eft tamen difFcrentia. (tatim oritur cx natura rei paternitas in re .Lib.& e cucra.Si ergo relatio intrinfecus adueniens poftet acquiri per motii .c!r diftingnitur. tura: ad Verbum fit nitate. de aliquo accidcnte refpediuo vnionem illam Dicittetti6 poffit f«4.neque in termino. fiue vnitura pioducitur . puta re^. . quod 4 hoc nihil eft. polTct faccrc patcrnitatcm. motum vel fihe fimilitadine.nifi prius aliquo abfdluto nouo acquifito hoc patet de relarelatio : tiQnibus.quia Dcus poteft fufpendere litatem cuiufcunque caufz fccundae. quod album piuducitur.quz funt inconuenientia:patct.(dcquibusloquitar Atiftotclcs $. humana . qua: funt relationes mutuae .& filiatione.vel in tcrmino.Vc- poteft caufare fine alio immcdiatc. tanquam fubiedo receptiuo.vbi ignis. qus fundantur fupcr vnum .effe .caufato. nifi pcr aliqu<tm'produ£tioncm . adhuc non fequitur talis relatio ex natura rei.non po- tMW tunc intclligitur tcrminare. Dc hoc vidc qa« expofui in fccundo^dift. vt patct i Dodore in ncm in aliquo omni co.43.Si ipfam conferuare pro quocunque inftanti fine priori terminarc ad teUtio noua intrinfecus aducRicns .Adhocenim qu6d fit vnio. ficut dicimus .cuius eft . Noil cnim poteft acquiri vcic fed dico multa: relationes humana ipfa natura in ratione (\xh\e€t\ lecipietis ipfam. faccrerem.8c rem qaac cft Filius.quae nient «f clFe & .& itt qttoil. SCHO ^* . termino ctiam in vltima difpofitione . £t (\c fit immediM' ti tuytiriper deducere hoc.quia pofitis fundamento . itaqu6d illudpairum recipit iilam for- mam in inftantii&fic talisforma fubftantialis eft Tere. tfu/Mticntm. nulla fccun- dacaufaoccurrentc in rationeefficicndi. nifi producatur alr- quod abfolutum.no poffct tamcn ipfam caufarc in fe. fed talis rclatio vcrc oritur cx natura rei. & fic in eodem inftanti temporis.optimc difpofitis. vt patet a Dodore in quarto in materia de Euchariftia. Sententiarum 24 illaalbedoeft ver^ prodtida per motutti. & quod loquiturde fic patct intcntio relatione intrinfe- cus adueniente. filius fine qux eft pater. ita qu6d fit terminus formalis alicuius produdioniSjita qu6d immediate terminct noua.. vel in tcrmino. quod fi talis .nulla caufa fccuda concurrentc in ratione efficiendi .quia pofito agcte.ad quod aftu dependcat. quod in non ne- ita & concludciet ratio: eodcm inftanti. quo rcs. fimul cum caufa- & fic poiret re .Dico.qu6d non enim poflet oriri relatio teft oriri in ipfo paternitas . rcfpeftiuum tamen quodcunqne determinat fibi de ncccffitatc aliquod fubictlum . patet.qui eft maximc aifliuus .fequitur illo priori dfceretur vel in fundamcnto.fine paternitate. neceflari6 producitur in tali fubiedo magis enim dicitur. qua. fcquicur quod natura humana non eflet in Veibo:& patct quod potcft fic caufare . in loanne acquiratur albedo vt odo . quae cft rclatio realis.dico qnod pofito Vcrbo. vel mutationem. potcft fupple- caufato in natura nullo alio abfoluio .cum non habeat filiii. Noca tamcn . quod aliqua relatio intrinfecus aducnicns dicitut otiii aliquoabfoluioacquifito pcr motum . non dc ncceffitate fcquitur talis relatio. Exemplumrnam nunc non cft pater.neque in fundamento-.quud poiTct faccte talem Dcus viccm caufae fccundz.a quo caufatur talis vnio naturar humanac? Dico.i?. fuftinendo quod dicat pofitiuum. vt fi ponatur nunc album vt o£to in Francifco . crat optimc approxiniatus . pofito illam produftionem.vcl in fandamcnto.tunc in illo inftanti oritur rclatio caufati in illo. immcdiate a tota Trinitate produci .Met. 5AlijH* reU- & qu6d fi relatio talis verc poffit caufati . . quae eft filius : & fic patet quomodo nulla produdlio- ne immtfdiate attinguntur .fiue tcnvporis . vel fuper potentiam adliuam & & uarc finc illo creatio .qu6dDeus poftct facere dno alba.

vt prius vt fciUcec diftinguitur contra ineffe >»/y.& ifta . • ^a ^^^ dco. quod pcrfe exiftencia in natura inrcUcduaU eft fi»"^*pcrfonaUtas ncgo vniuerfaUter iccipiendo ferfe. mana. . nifi pcr r"*'^. mana eft probacioncm iftius aflumpti. Vc auccm cft in baixt^odVcrbo cmincncer . . quod cft vniriyvel AjfumiiSc AdiUudfpcciale quod non eft tamen . quod natura creata cft h/tc aUquo pofitiuo .conccdicurproporcio -^^ virt^*5 .tnibiU.propcer Ad quartum ' . quendo . ^ cotum cft pcrfc£lius . pcr fe auccm cxiftit cxiftcncia po- """'f^ „^^^ '^L loquendo dc propria exiftcncia nacurar. illa poccft fibi Injimtunm : addi.quodmnnicononpoccft ncriaddicio. Ad primam ' . poficiuo .{^uitatn. Namiftaadio vccranfic ^\'^^"". ^utft. . & cft in potentia quodnoneodem complctiuceft & perfonata pcrfonaUcacc crcaca quia didum fuic tn^.ejfe repuquam album & nigrum &: camen fu. quia tiic Scotioper. noneftpa/^ conccdo quod natura aflumpta ''cx parcenacursE afifumpca: dico natura humana per fc exiftens art. *• i\ •^ trgMtnetaprincipaUa^^nmhztgmx. . Excm. & Grammatice.^. . & apticudinaUs ad perfonam altcrius naturse non autem omnc quod pcr fe exiftic primo modo . parre nacurje humanz cft paflio. vt diftinguitur contra accidens oportet pcr fe cxiftcre fecunfitiua creaca.quia ad pcrfbnaUtatem rcquiritur vlcima foUtudo. haberct contra tio cjMore. Doftor XJL probando quod repugnat Verbo alTuraere naturam hnmanam in vnitate fuppofici. vcl vircuaUccr ^ non dcpcndcc fic ad Verbum . patitur. Ttm.f "'. . Dift. noncamcnmagisrepugnancia. cxquoeft ^tde d-hec "* a<flio cranficns fed ifta paflio non fignificarur pcr hoc. Natura auccm humana poflibiUs cft dcpcndcrc rcfpeftu pcrfonx diuinac dctiua. iUud argumcntum dift.L S 2j do^rinsm argumenta pojta in initio ti»dJiionitj ([uatangunt variafrinvt noto in margine.qu6d iUiuscxiftentiaeft pcr per /i exiquod fiff. C H O L I V M. incarnari^ vidca- Uc^c igicur vocaUccr tur fignificarc paflionemhuiusadionis incarnare.non inVcrbum :&: ideoillud quodcorrefpondet fibi ex ^^^ fo. . fuperficics m contraria. dcpcndencia cft fufficicns proportio ad calcm vnionem.t6.*^yj>/„<. diucrfa. igicurnccvnio. perfonaca vlcimace Jncarnari reaUter fignificauit pcr hoc. . vt fubtiUtcr probat Doc^ot /» i Mft.^^^ dupU ad dimidium nec quanci ad quancum . m . vel in paucis conueniunt. quia rcpugnanciaad diuidi aUquam fe . ^!^**'ff^^ -^^^ ^J^ ra plu/ttua COMMENTAKIVS.r. infinicum non habcc in fc quodcunquc cns formaliccr. primi. quae in nuHo. adhuc & proprictatis poflct rcfpondcri ad . RclponNi/- \ ibi ttlevtpars. dico quod incarnationi adioni correfpondet aUquapaflio.I. . concedo fccundum quod per fe exijfere diftinguitur contra inejfe conueniac accrdcnci. ioluitper optim^m cipia dolfrinalia^ A D ^quia parcc vnibilc Ad primum argumcnca. : forraaUter.gnam.^*"w* non compecicnacura: crcata: . decerminatahabitudo nonquantica- ^. idcft. . f i. . ^^fi"'"*»"* cft ejcompem- ad ipfum. tranficinnacuramhutnanam. Infinicum camcn altcrius n r i^^ componibilc vc pars. quia fic non habct ^*"?*'.primi lib. vt patct htDeopro- argumcntum il- lud pcr faUaciam amphibologiac. ^ entitatcm pdficiuam non fic aucem vlcra encicaccm iUam poficiuam fingulari. Adfccundura. Si . quo non habec in (c nacuram humanam ."^ inobiciftum. & albcdo magisfunc perficics poccft eflc alba. encicaccm dcpcndcntcm.quacrc in d. lcd quia luis elc rcpugnantia Ucet muUis cdnucniant. ^ ^^ eminemer. vidcKtur Verbum eflc componibile naturae humanz.de pcrfonis abfolutis. Cum aflumicur . cum dicitur. Ucecfincmagisdiuerfa.x. litcrcntitatinacurx. do modo. "* quod infinicum infinico nihil dcpcndenciam id cft. qnod cdincarnari propric lo. qui diccrer perfonam cancum difFcrrc rationc ab cflcntia. ^f' ^"S^ ideo funt incompoflibiUa nam hoe modo diuerfa ecnerc funt magis diucrfa quam ""V'"« concraria. vcl /»j|7«w/. d Rcfpon C . fcd quahs dicicur cfiTc gencrahccr pafliui ad ai^iuum & c conucrfo adiui ad pafliuum vcl adus ad potcnciam. hoccft quod formahcer caWs nacura dcpcndcac ad Verbum. quod concraria non quia diuerfa id eft in nullo conucnientia. quam plum .^ -^ tacis oporcec poncrc aliquam aUam poficiuam pcrfonaUcacis. fignatw raAd aUud ^. rati. "" . 11 Ec cumaddicur dico non cft cftpcrfcaius. Ad fccundam patct . II-n r . Nacura igitur diuina &c hu. &per' fc exiftentia. aUquo fi"- '7' .VlI.ne.Qu^ft. fcd aliqua diflnndio pofita cft naturas tamen ponereturprimum. tcr &: ica Vcrbum co modo .^^^^^^ir^ tia non eft in iUis . fcd virruaUccr. . qualis dicicur eflc : .vcl e conucr- non canien album poccft cflc nigrura corum repugnantiam formalem. Ad certium dico ^ . quod eft contra rationcm infiniti intenfiue./id |>cndencia aUqua fpeciaU.poccft ccrminarc . fcdper hocquodcfta/w/r/. . .qualis repugnAn. non codem forma. vel emincn. fiue ncgatio dependcntiae aduaUs .

vbi arguit in eodcm . &c contradiaoria eftent fimul vera. quia contraria f ^t(\\ioiA. quod non poteft eirc ab alia potentia. Sc alitcr. licct infinitura pro- in fua entitate qu6d tantum . quia talis adus fic proportionatur potcntiz intclledtiux . i. non habet entitatem dependentem ad ipfum Verin vnicace fuppofiti. i. qualis eft proportio g^ infinitum.. qu6d ab Dicitur. quod infinitum tantum poceft pcoduccce.diflinlt» i. repugnantia efle infiniti . refpondet qu6d multiplex fcilicet quancitatiua vnius quantititis ad aliam. hnbcat entitatem dcpcndentem in ratione caufati . noneft ratio terminandi . Sc tamen contraria magis repognant: cft . f«<«/?. illa. vel menfurati . nec aliquo modo perFcdio eius (it afkus eius & nullomodo fcd . Jnfinitum non hatet in fe . quod fi contraria eiTcnt fimul & ij. quod sli^ua creatwa . .i. £ft etiam proportio adlus ad potentiam . quia fuppoficum vc ficcontinet . non ta- mencontinetipfam formaliter. Sc illa quzmagis corMieniunt. ciim ergo ncc nacura Diuina. Eft ctiam proportio potentiz finicz ad obiedum infinicum . ficut etiam terminat dependentiam creaturae . & "%» ter. (cA in attingendo . non in entitate .i. im6 funt ptim6 eius dependcntia priijj ipfum nunc autem tcrminatur fed talis additio non dicit aliquam perfcdioncm in Ver. . ctnutmagis conueniunt etiam patet . nec fibi formalicer inhjereat .contrariaver6funt in eodem gcnerc .ficutdi- fuftentat illam in fe. cft ^ qu6d ipfa natura vcl eminentcr cbncinctur in . c contra. pofllt cccipece. non quod formalis . . non poflunt Si ecgo contraria minus repugn»nt humana cflcnt .'"'f"' rc aliqua magis diftinguunt . Dodore in licct i . tunc natufa humana poteft fibi hoc modo addi . fuppo? fitando . portionatur paflluo cx partc £t mm MiUitur. Vult dicere quod et(i infinitum continet virtualiter illiusadfe. ^uia minus repugnant in codem . quia natura hamana poteft dependece ad Verbum tanquam ad fuppofitum. & fuftinendo iliam vnitate ruppoHti fibi in .qu6d Vcrbum ex hoc. . quia tunc fcquerccur qu6d Dcitas cftct magis ratio terminandi . & tcmporalc non funt in codcm genere . & hoe in ratione tcrminati fe fcilicet . im6 magisdiflimilitudHiem. quia magis continet ea virtualiter. quia contraria conueniunt in eodem gencrc proximo. ^ talis . & fic magis conucniunt .& non plus quantum pafliuum Reifondeo. fcd tanin illo fuftentatur fi ergo V*rbum afbu non tcrminat dcpendcntiam nacurx humanx . . Sic in propo- naturam humanam . licct vt virtualiter continetur . £t hoc pendct qux fic eft natiirz & cft quod fequitur dependentem . rautaretur . qua natura fic podit dependcre ad ipfum in vnitate fuppofici. in con- ifuitfl. id litcc . Dcum . Sc albedo . ficut eft . ipfa fub- fit fed fic dicitur pro- . 1 3.Metaph. Sc eodem fuppofito: Verbum aflumeret natufic ficut ifta eft vera Verbum poifunt efle fimul in autem fimul ram humanam . a. & propof cio aftiui ad pafliuum . J. vt patct nam quzcunquc rcpugnant fuis in exemplo cationibus focmalibus repugnant vt patet a DodiftinSl. quia cft patct . Hc poteft tetminare dependcntiam cuiufcunque naturs fuppofitabilis .dtfl. & Et . & fuperficies .III. & Vcrbum eft aliqua proportio . : bo quia tunc .c^. quia potell terminare dcpendentiamaltcrius ad ip(um. Tertio principaliter arguit . h Rcfpondet Dodoc qu6d aliud eft dice. vel virtHoliter fic non hahet emitatem dependentem quod natura humana icr . non quantum paflluum poteft recipcre & fic cft aliqualis proportio . finjjun.qu6dcrittalis formaIitcr. : . ita ifta cflct vcra. potefl fibi adcU formaliter quod poflit terminare & itctamen intelligendo. I . g Ad fecundum ExtmplS dt cft proportio multifltit fr f«r ttiu. : formaliter depcndentiam per confequcns Hc terminando. non difl. fcd ex parte ejje creaturz. intelligendo : & in tali- bus proportionibus finiti ad infinitum non cft commenfuratio . vt duo contraria quz magis conucniunt . quia . quia ipfa potentia finita mediante operatione uia potcft attingcrc natus : in entitate & operatio accidens . fcd in ratione fito incec Sc fuilfet in fe impcr- dependentis ad independens . emincnter:ifta ergo continentia non eft ratio quatc natura fic poflit terminari ad fuppoficiim.Lib. vt cft in ad Verbum ifta fpeciali dcpendentia. . licct ipfe homo non perficiat ipftm Verbum .j. vt patet a Doftorc»» iJifi. & . & aIbcdo.&ini. e^ i. .VtautemeflinVerboeminen' . non dependetfic ad Verhum . difl. . quia tunc diceretur formaliter lapis. ..qu6d formalitcr tcrminat dependcntiam naturz huraanar. & 1 & <• . qukm zcernum . ad fuppofitum . qmd irfimto c Dicimus enim.quia eft intelligi inteIIe<^ioncinfinita. Sc /icminusconueniunt. (edindepcndentiafuppofitioppofica tali dependentiz naturz humanz . non in entitate . teroporale patet . faltem in cealitate diuerfa . nec in generalifllmo . & addit . vult dicerc. quia non tamen ftantia.aliter tamen. erit talis formaliter. fiue minus conuct»»»ti» 11_ /> <y aliud cft dicecc magis repugnant munt „!„}. . eft ratio tcrminandi natutam . docc ft$ i. vel conferuati . fcd in potcft producerc. cjua non continetttr in eo fiirmaliter. non Alia eft quz non dicit commcnfumtionem.pifertntia """^ . propottio . . additio tton potefifieri agcndo id eft . quia licet poteniia finita poflic tum non non terminabatur ad : ad tcrminans . patet per incodem fub- Philofophum ^. qualis poteft efte in potentia finita.cfl: formalitcr homo . hoc modo dependet a tota Tri- bum & & nicace. fi . vel homo. quia aliqua. quiditatiuc thagis ccpugnant . quia hic fcnfus eft falfus k Dodore non in i. Giuiavt fic non habet entitatem . contraria non pofliint fimul cfTe ieGto. non tamen inxelligece ce ipfum quantum poteft intellige- eft intelligibilis : patet . fiue ratio . Sentcntiarum 26 d Refpondet Ooflor quod inHnitum non alicui coniponibile vt pars . quz mentia. rcc fimilitudincm . vcrbum eft homo. &c. quim fupcrficies .Sc fimplicitec intelligendo . non cnim minor conuenienria in aHquo <Juiditatiuc facit maiorem repugnantiam . quia zternum . quia totum eft eft per- fedius parce>eft tamen alicui vnibile terminaciuc tant^m. ficut alia: creaturz non de- . & eminentcc omnem aliam creaturam portionari . efTc fimul .text. quia aiStus quointelligo Deum« terminatur ad Deum. noh tamen fic abfoIutc.nec conueniunt in gcnere proximo .\c\tih'\. potentia intelle£tiua proportionacur intelledbio- igitur »ec vnio. Vcrbo vircuali- vel emincncer. minus tepugnant fcd . Deus. huiufmodi . ceptu v/ patct k . £ft ctiam proportio adus ad ob- cimus. vt virtua- Verbo .& pQjgfj gjj-g jpjgj. & vniendo illam vt fuprk expofui in pri- mo articulo.qu6d adiuum pcrficitur ni fuz iedum infinitum infinitum in cum .

Gram- maticaliter incamari videatur fignificarc paffio- ncra huius adtionis incarnare gnificatur pei hoc. quod quamuis Verbum. ergodicitur pati:non dicitur incarnari cnira dicitur natuiam huraanam incarnari. nulla incompofllbilitas prascise eft ex fed 5 fi cft eflet incompoffibilitas. & hic lapis eflet homo /' '""""""' Cum enira dicimus .carncm. vtpcrillam acquiraturaliqufd in tali obicdlo. dicitur per exiftit exiftentia propria. quia terminat vnionem naturx humanx fccundiam. quod contraria non poirunt ifto j. Probatur . y Soru.& cft in potentia ad huiufmodi vnionem realem. fed calis paffio non fignificatur per hoc.quia pcrfona.& in Et ideointclligitur prius Vcrbum ter- fimul perficcrejfic in propofito.vt tcrminus iWim adionis . nec aptitudine cft in alio fuppofito.. deinde vt caro. T«m.vt perfona. i humana a tota Trinitatc . hotunc c(rentialiter.<]. quo etiamintelliguntur in natura humana : priias cnira natura intelligitur horao vt licct omniaifta vt in homine dem inftanti. 7. quam contratia. . rcaliter fi- eft vniri. Quart6 nihil reale recipit. lorum. : carnari non dicit realiter paflionera aliquara in Vcrbo incarnato. quia vt fic . qux crit calcficri . ^uamed» vnionem reale in natura humana terminatam ad Verbum . fecundum a£tu exiDaraafcenum fed vt fic fingulaiis. fiue loqui de cft Pofict ct- Dodor hoc cx- licct . id eft. cum fit a^io tranfiens. . quim ) gnantibus in codem. quia tiuum per Deitatem .r. . Patet etiam. fed tantum e jus depcndcntia terminatur ad Verbum.fiuc realiter afliim.\q formalibus funt in- fuis rationibus pugnantia niSpofio Qujefl. ciim fint dux fpecies difparata:.. correfpondet aliqua paffio realis. tranficns eft rcalitcr re vbijupra. eflct tamen incompoffibilc . vt patet. .i. S?"»'* f*'f*!^ Dodorc in 4. qux licct nulli inhxreat. ficut calefaccre. poteft pet firnuj fucrint in i co- . amare vidctur adlio rat araatur . Sed humanitas in ptopofito nullum dat ejfe Verbo . quia realis .& vt fic. fed tantiim dicitur terrainari adobiei^um.non vt in Veibo fundata(quia hoc non fuit poffibile) fcd vt fundata in natura humana". ergo amari videtur paffio realis.vel a^Hmi. Quint6 piincipalitcr aiguit Dodioi pei rationes fpecialcs. ncc fibi conueniunt in aliquo conceptu gcnerico. nifi vt z6i\x .fcd pcr hocquod cft f«/r/'.vt pa- Et foluit inftantiam de amare.Sc amari. quia lapis. qux eft a^io realis . temporalis. quia vt fic . nec ponitur pars alicuius ad cxcludendum matcriam . qux nullo modo tranfit in obiedlum. fiue carncm afllimere & fic patct quomodoiw- quod .reciperc paffioncra.])^"*'*"'** vnio dicitui paffio corrcfpondens incarnationi Trinitm f*- humanafunt firapliciter repugnantiaineodem. quiaccrtura eft quod natura lapidis . & aliud ( . fic fimul conccdcrctur qu6d hic lapis eflet la- poffibile f"'^'''»» ' talis diuinara potentiam terminare dependentiam na- & S«««»</» fecundumquam vnionem diciturnatura ""f ""*'"humana realiter vhita Verbo. vt infra patet. hoc eft. & poflct tcrrainare dcpendcntiam alica . .d. Si crgo vt ( : aiSku cxiftens eft pcrfona mi exiftens . 27 I. Scotioper. ncc informat. fata in natura fimul poflet terrainare depcndentiam vtriufquc. £t qu6d exiftentia propria naturx. quse conueniunt.& exiftcntem. quam duo & & natura humana non quia Vcrbum . licet vocaliter & . fiue omnc recepiiuum formae pati quando rccipit. dicitur amare. Si cnim parics elTct aftu niger in fumrao. vel accidcnta- qus fimplici- faltera vnum il- illis . patet fi cnim adu & vt fic nulli inhxret . quia tcrminauit dependcntiam naturx huraanx in vnitatc perfonx . eft fimplicitcr inaffumptibilis. id eft. mi Et tnaior fic minor conuenicntia non eft vel . quod proprie loquendo . . cft fe ftarc : peifona . conueniunt in aliqua realitate . vel minorii rcpugiiantiaf.& quiditatiue cflet Dcus mo. & vt terminatur ad tale obiedum . in natura vt patetjcrgo in Vcrbo. & & & : ftens. primo ex parte naiurx humanx: ratio ftat in hoc . qua vnione natura huraana dicitur realitcr Verbo vnita:qua etiara vnione.Vto cuius intelligentia eft aduertcndura . quiaaifumpfit naturam a£tu fingularem. fcilicct humanx ad ipfum Vcrbum. Dicit quo dicatur rca- DoAor quod non eft fi- milc amare.quia in propofito. in re tamen folum fuitvna vnionatuix . in re Trinitas hancincarnationera.fiue quac funt compoflibiJia fiiis rationibus formalibus funt compoflGibilia : fic quzcunquc funt incompoflibilia.fiuc rcpugnantia. &:c.liter pati. fecundum quamdice- pati paffione reali . quia dum loannes "i tct."**""""' pta a Vcrbo.d. Non fcquitur . Difl:. Df.x. Si ergo Verbum poflet retur pati quia .quia afliimpfit natuiam in atorao. quod eil incamari. non dant ejfe nec pcrficiunt tcr Dico ergo. C 1 qux liK^. ira refponderi tacilitct prcfsc non dicat perficientibus liter . nec aftu. quod Vcrbum bilc quJid eflet fimpliciter habcret fimul humana & fic incarnari erit pafhumana .dicitur incarnari. dcindc vt corpus. : & non potuit crgo non potuit afliiaflii- mi. fingulaicm. natura humana minus conucniant . dicitut veic incatnatum. quia vt prxcisc tcrminans talem vnionem. pro quanto in illo inftami intelligicur carnem vniri . prjecifa ratio maioris . eflet tamen incomhumana. qu6d Vcrbum propric dicitur incarnatum . quia aiflioni reali in agentc corincarnari : rcfpondet paffio realis in paflb . I.intcUigirausqu6d cau- turx huraanx in vnitate fuppofiti. ad incoii- Verbum polfet quod poflct rccipere de nouo aliquam entitatem . vt patet \ & & ncc pcrficit .& tamcn Vcrbum fic ^'^* minarc dcpendcntiam carnis huraanx. dicimus quod Verbum eft incarnatura .Patct etiam hoc. Sed incarnare cft zQ(. vnita compoflibilia. ergo polTet pati.in tali priori propric dicitur incatnari . in formantibus 'fiuc eflcntialitc r. quod fimul pcrfice- fautt illis naturis. fiuc rc- Et fic patet : .vt patet. hoc . Dico crgo . quod tamen . propric Ioquendo. quod ipfa albcdo nullo modo infor- maret. dicitur '"*- .ab agcnte calcfaciente recipere caliditatem : fed incarnare eft adio realis Vetbum : crgo incarnarierit paffio realis : fed .' . pcrficerctur ipfa natura ueniens arguit Dodor deduccndo quia fcqucrctur quod . xternus. bcdinis quia pcr ipfam natura Vcrbo fubftantia. &natura pis ^* i refpondet aliqua paffio quidita- efre & retur : incompofli- per humanitatcm . & fecit & tcrminata ad ipfum .quxtamen vniofuitverccau- adtioni. eft tamcn pars compofiti ) fcquitur qu6d fit vcic peifona patet . Vll. Rcfpondet qu6d incarnationi adlioni cor. vt in- cludit eflentialitcr naturam lapidis .ve\ ajfumi.&c fic concedituiquod natuia afliimpta patitui.8c amari . tamcn minus contraria . ncc per^eret ipfum parietem . & quia eodem modo terrainauitdcpcndcntiaraomnium partiura humanitatis. id aliud cft loqui de repu- eft . quia amare cft tantum adJio immanens.vt patct e Dofto- fio rcccpta non Dico ergo . repugnant iam eodcm.

qu6d fi vnum eflcntialiter terrainat . completiuc eft perfona perfonalitate creata in terti» ttrtieulo quia : didum fuit qu^d non eft perfona vltimate per fe autem cxiftit exiftcntia . quod contingit quod uc in propofito .QutmeJt perfottM . Certum eft qu6d difficile efhoc arguraentura foluerc tenentii pcrfonam nullo modo diftingui prxter opus intellcdus ab cflentia diuina. . quia didubius fermo . na . tMtit poteft folui ratio per fallaciam amphibologix: idetur ergo aliter dicendum fecundum atiquos alios . probatur .videtur hoc modo per fe exiftere quia nulli inhxret apta nau inhaerere per informationcm . dicitut fuppofitum. Sed hoc non vide- quia ifti tenent qu6d prscisc diftinguuntur rationc ratiocinante . deducendo ad inconueniens. vt ifta . aftualera . (^ rMtiteitt»bilit.htrtat. . cuiufmodi eft omne quando di • accidcns . Ad aUkd . ic inhaerendum ad illud : fubftantia ver6 perfedbi. . Alio inh»- Sexto arguit . form* eJftntiM dift- patet . Dupltx & eft vel pro ratione ratiocinabili.&aliteraccipitur. ita qu6d funt aptx nat« informare. nec in fe . tcr przcise diflcrant per rationera ratiocinantem. terrainat : & : : nec eft vt pa- tfi vcl pro ratione ratiocinante. fc txiftls. vel fic. Scd fubftantia pcrfec^a teri hoc modo non inhxrcr.& fe- cundumqu6daliter. qu6d-habeat propriara exiftentiam nulli alteri inhzrentem . id talis entitas . Velfic. Vno modo . vt a£bu exiftcns . quia przcisc pcr adum tur . qu6d fuftinendo illam opinioncm fallaciam amphibologiae folui poflct. . cit Doftor qu6d iccipiendo per /e exifiemiam. vcl inhatrerc informationem . vei a£lu . vt a(flu. fura accipiunt tc. fi fabi non relinquatur . cum fint firapliciter vna eflcntia.cura fint penitus idcra accipitur^fry?^jr//?frtf. cadem poteft tnancrc igitur fiiigularis poteft Aualis aliud : qua verc pcr . probat Do(kot in i. vt includit "Duflitittr ^uafi. cunt fic Vnde aliqui quod amphibologia . IM« informationera . non tamen dc neceflltate includit : negationera dependentiz adualis ad aliud fuppofitum. & reliquum hic fenfus verus eft . & nullo modo nata eft informare . non . vnum & fcn- .i. vere pcrfona: eflct & & patuir. aflii- mere. qnx eft . pcrfonalitas . quia relatio realis neceflario eft inextrcma realia : crgo pcrfona non poflct efrcalitcr terminus huiusvnionis realis . fi &aliud: ly terminare dupliciter. & : diftinguiturcontra4c«^«/. 8c perficere illud 8c tales nullo modo funt aptz natz fuppo(itari in aliquo . quin poHtiua creata naturat. nec eft nata efle pars alicuius & talis fubftantia. vnio completiac dicitur perfoillara duplicem negationera.f^ i. qu6d eft talis natura . intelligi Coelum 'cen. quxeftin re£balineaprzdicamentali. vbi przcise fecundum rMtiteinMns. &vna res. vtpatuit inprimo-y §lutmtJt *teidtutia h»' rtntiam m4 & reliqua necellario afliimit. eft vere pcr le exiftens . per fe exiftcntia nifi . poteft tamen cfle pars alicuius fluomcd» turM HuSi itf" compofiti. fet tiam ad fubicftum . vt eft in fuppofito diuino . aliquo pofitiuo loquendo de propria Hic D»£kor non negat . quia. pric rationcra fuppofiti . neceffari6 concomitatur negatio ad aliud fuppofitum. vt nec a6tu . adhuc hic fenfus eft falfus fi ver6 vnura terrainat immediate . fcraper rMnt. fcilicct fiexifitrt.VnM qu6d con. verc rcalis eft oportet ergo diftinguere lccundum alium ti$ OhitSit.ii. & pcr fc ftans. : fe natura firaul realitcr terrainaret falfura eft : hoc autcm ergo perfona non poteft . realiter. vel aptitudine in ratione /MbieSum. AdprimamprebAttonem. fiue per fe exifiere accipitur dupliciter. gatio adlualis dependcntiae 8. & reliquum mcdiate . nec aptitudinc dependet ad aliud alterius naturz : & fic omnis natura fingularis . vt fi vnus tcrminat in ratione omnino incommunicabilis . foluunt. hfMt quz : . Dodor qu6d non eodcm natura humana pcr fe cxiftens . hic fenfus eft verus tamen in rei veritate nefcio viderc quoraodo poflint foluere argumentum. quod eft inconueniens. crgo habet terminum rea- collatiuum intelle£lus. fi vnura terminat imraediate . poteft accipi . & oratio habet plures fenfus tin^ videre quod tingit . ra fingularis . perfona fola ra. . vel aptitudine . Sc przter . cum habeant naturalem inclinationem femper ad perficiendum aliud. lmr»4»M fit ergo videtur quod fit in fe ruppofirabilis* eo raodo . quia fimpliciter idera cum . etfi materia priraanulli inhzreat per Selutit. & reliquum . facit fcnalium . Dicit Do£tor qu6d . habet tant^m aptitudinera ad per fe ftandiira . & omnis forma partis. quia efl^entia . qux coclura fi videat aliquid. Dico . plurtt .III Sententiarum 28 quae cft (\AAiXkXiz > fit per fe exiftemia & . dcpendentiam naturz in rationeomnino incommunicabilis .& talis pars cflentialis non habet pro. & hic fenfus cft falfus cflentia diuina non . nec aptitudine ad aliud dcpendet . perfona . videtur fe habere ad pcrronalitatem fed natura crcaia ita : cft (ingularis qu6d non . Exemplum . alium fenfum . quin lera habcnt inhzren- funt : 9. raltctn Hngularis . fum propofitionis alium. cum fit & vt patct . vere perfona dcpcndcret . quia vnus modus attenditur . & exiftentia ad quam tamen vt fic. ita quod nec adu .hMbet Secundo. ratio. vt fupra aptitudinalem . Dodor taracn dicit . aliquis vidcat coelum. Sc k fn/$ Refpondet . videlicet pro ratione ratiocinannatura diuina Er pofito quod" perfona . vt alteri per & diftinguitur contra actidensj debet accipi ibi accident pro omni eo . eft : : & talis fubftantia fic modo inhsret . Sc parris. fic erit fermo dubius. quia ficut natura creata Tc habet ad (ingularitatcn) . &c. fimiliter & & aliud. Si dicatur . qux poteft fic . nec aptitudinc ad aliud fit : ftantiam perfcAam. opus intelledus :fi enira ifta . trMtit . exiftir. quo eft ^bftantia perfe^a .Iicct hoc modo includat per fifxifiere .vt diftum c^fitpra^ fi poflct vcrc per fc exiftcre . nia accidentia . . per conrequens perfona . qu« nec aftu . fe fubfiftendura fedla quo nullo . ir tione di^ferunt ergo fi vna realitcr afliimit . qu6d materia prima . fola ratione differunt vnura terminat naturz depcndentiam nam poteft intcUigi .Lib. tet SCHO ftnfHs.difi. quod natum eft inhzrcreal- pcr informationem. vel dlteri . vel 1 per fi exifientia Mccipitur ptr modo formx inhasren- & formaliter perficientis & hoc modo om& omnes formae fubftantiales. nec perficit & fic natura humana per- illud in fingularis . quod vna per lO. ita natura inteiledaalis . quia (equeretur quod eirentia diuina poflet aflumere : patet . cum ordinetur ad fub- ipfa natu- &ibiformaliternonponereturnc- de fa£to tamen . quodaltcri inhatrct perfona. fine fua (ingularitatc perfonalitate nec natura intelle- manere cadem fine fua non videtur qua.

modo quo Patcr 5c Spiritus fandus non dicuntur fuftentarc cam. .c.quod habet rationcm totius. qitis TrinitM dqusliter qperstur nd extr». . quia fecundum hoc Patcr ztcrnus inquantum Patcr malis Filij.^Jr"* ^f^ mere vt notat abfolut^ adioncjcft xqualitcr totius Trinitatis abfquc omni diftinftionc. ficuc t^i^ p„_ modo. In propofito * autem Verbum non cft potcntialc rcfpcSu pcrfonac quafi compofitx.L S 29 I Sententi» Henrici Ferhitm terminnre ntttursm hitm^nAm . Metafh. id cft. & 1 tia nulla. Reiicitur teneatur fuffofitum diuinum ejfe quid abfolutum^vel relationem/le quo late egit A i . Quod autcm adducitut pro ifto dido ajfumere cft ad fc fumcrc.SlJffd^*^-' i- ^ vuie 1-^' '^' yar. Explicat quomedo Vertum terminare pofit naturam. i. fu.proptcr qucm dicitur fuftenta. Si enim abfoluce confidcraretut entitas propria fuppofiti Filij & . prxrcr illam qux cft communis toti Trinitati. . &forwlis.& quia Vcrbum cft potcntia opcratiua Patris idco poteft haberc opcrati-oncm propriam .^. fiuc caufa formali.fercrests non mgit rejpeifufud natuefi aEiiun ad extra.^y. terminat dcpen- fcilicet efficicntis . ' ''"'* ^- ^"' cltopcratamcarnationcm. & & : ' . & ipfum .fiue fenMliUs non rd. Secundum probatur ". fcquens origincm puta. &: ita ncc fuppofitum in communi. .Reiieitur id de efficientia.igitur rationemformx.fl .quia inquantum Pater. Si etiamdcberctcflchoctotum. . & fpcdu encitatis totius crcati . concludit pcrfonamcom. funt audoritatcs. ia Quod fccundo dicitur " dc forma.ficuttotum eft forma. Refpondeo . D aliud dc primo membto °. quod dicicur fit communis coti quod tota Trinitas xquali- dc propria cfficicncia Vcrbi . nequc caufa formalis fuperueniens compofitioni. quia quaclibcc pars cft qaafi potentialis refpedu pcrfcAionis totius. Hoc non eft dc perfona abfoluti accepta fccundum cntitatem pcrfonalem comparatam ad naturam fed dc perfona in natura ad naturam comparaca: ica igicur dcberec concludi quod Vcrbum incarnatum cfTct vt forma. in princ.i. tcr Et : . nMioHcm. perfonsiitdU etimm id . fiue impropria dc forma. . quod rcfpcftus non tcrminac dcpendentiam naturac abfolutx .d.Vide Ang. qudji. pcrfonac. extrknoeji diftinSIio diji. crgo non dcbet intcUigi caufa formalis . Et etiam quia incarnari eft fpccialitcr illabi & illabi pcrtinct ad caufam cfficicntcm. Dift. • Qua^ft. non fic aliz affumit.Sutpoftanaturac re.x. cflct ifta diftindio in opcrando quia Patcr agcrct a fe. dans formam fpccialitcr illi quod cft intcr naturam vnitam . Secunio. re naturam.3<^ »/• pofitam cflc Vcrbum. hthet^Mi: "' '"*''"« fcd magis materialis.vidctur abufiua locutio . Tertia.^ 6.Text. aftionis cft Vcrbi.ium ptim bum abfoluci. non fic aftum agcns ergo ncc iIlud.y. Tom. quia fccundum hoccft caufa formalis. quia vna pcrfona agit a fc.. & . . cfficcrct . & f^.inquantum ta1c.nifi con. cflct caufa fot- ad Patrcm.».L C H O L V M. Fihus non a fe . . /^^^^ "^ .f. ingenere cnufd effcientis. "'/"^^* ' Practerea. cntitas propria fuppofici non eft formalis rcfpcftu nacurac.eft agcns rcfpcftu naturx. Sccundum dcclaratur fic.iiiMm fupplct viccm fuppofiti creati.ic anteccdcns eft falfum. Tcrminac autcm inquantum pcrfona rclatiua itaquod proprictas relatiua eftratio tcrminandi.qu6d aliquis modus agcndi fpecialis cft ibi.fcd adfe. rclatiua eft . prxccr illam qux confequicur originem. - & hoc in duplici gcncre caufac Primum dcclaratur fic. Primum patct ex didis^quia pcrfona nullam addit entitatem abfolatam vltra 3 natutam fingularcm.prout Damafccnusdicit. ncquc foVma cxcmplaris. fccundum quodformalitcrtcrminat. . j. quas adducit Magiftcr in litera. . Quod etiam * adducitur ibi de fuppofito. vc nocac ccrminum Sceti oper.&\%. quia hic cft communis toti Trinitati fed caufa formalis quia formalitcr terminans hoc cft .lib. quia Verbum formalis. fcd ab alio fcd ifta di. . ^"''* ftindio non eft ratio quirc vna perfona dicatur afTumerc naturam humanam.quod ff. ad fc fumit.Trin. Uh. Kefpefius ^pcrfonalis non potcftcflie propriaratio agcndi ad cxtra i. Vll. dicitur pcrfona diuina inquantum quod - dentiam naturac crcatx ad ipfam .. ide6 enim tocum cft forma . Suppofitum crcatum non agit rcfpctSru naturz cuius cft quia fccundum cos. ^^^ y fi dicas. vel per. Contra hoc °. tetminat rclationcm . . ficut ncc pcrfona in natura intclleiiuali & per confcqucns non cft totum rcfpcftu natura» fingularis. quac non Trinitati. de caufA/itateforma/i . fonarum ad Prxtcrca. alioquin Pater ejfet caufa formalis Filijt quia terminat eius relationem.ex yMetaph. alia non a fc. vidc y. . Trinitas ifta incarnationcm ^j„'^n fouarc naturam . Contra In adionc ad cxtra ^ non cft diftinftio trium perfonarum in agendo. C j vt ^ ^^* . vt tcrminum . natura prxcedit naturaliter fuppofitura .de deno. .^j. non auccm Vcr.&: confequon. qux fit altcra pars compofiti.^ ^' alia non quia fi Patcr incarnarctur .^.

ic vide qua: ibi expofui. o Contra btc. . : nis > COMMEnTAKlVS. TC non incarnaca. fiue ad cxtri. potefb tefi termitamcn terminare dependentiam. Scd ifta diftinftio non eft catio quace vna pcrfona dicatuc afTumcce. ideo poteft l\abere adtionem propriam .fuppofiti. tamcn inquantilra pcatcisc tecminac .Sc in i.0ti JExplicatitr . quia contralioceil Magifter.iy. non communi toti Trinitati . nifi confequcns oriquod ficut Pater quod habccs ha- cft. quia fic fcquccetuc qupd Patcr . Et fidicM Quia (^Mtd aliefHU aliis pecfonis proptec aliquem modus modum fpecialem cccandi quia vt . I.Filim qut- bet a quid habei. dicecet Hencicus agece fine fortc habecc potentia opecatiua Patcis. communis toii Trinitati.& in Quodlib. eft cnim impoffibile aliquam pecfonam agece aliquid ad extci ftne alia . Siautemeftrclatiua. difl. non potcft agcrc: ficutlicetfubftantia abfolutepoffit pcoduccceacpcaccisc tccminat dc. oranis efl . jd cft . quod voa perfona hoc modo agat vt incarnata . quia terminat inquantum & fic terminare dicit caufam formalem. poffit aliquid tamcn dici agcce modum fpecialem agcndi .fciiicct qu6d omnis dcpcndcntia cft dependentia caufati cauftti . qoalis cil ruppo. idc^ foius Filius poteft aiTumccc iftam naturam. fed a Paccc . .i. inquantum pcrfonadi* uina . & ta- k fcipf». fiuc fimpliciter.fiuc volitum. OfmMtnr.fcd a Patce. Sentcntiarum 30 vt termioat dcpendentiam aiTumptae natur^.qu6d tace aiiqua . Praterea. fi accipiatur iUAffui pro aliqua conditionc cfHcicntis . Imprthatit Utnr. ncc ad intci. quz non cft ad aliquid inquantum habec quidicacem fcd inquancum ^»/i. Prtterea. dicp . ide6 Filius. vt patuit in i . & dum patet fumit : quia . incarnari .quia eft fimplicitcc po- ecgo nec illud . ad catifam . quia formaHtec tetminans.qu6dct{ireuina no f>o.neque vt formaexempUtis . dift. qu6d ifta propofitio eft faifa. dans formam fpecialiter interualloillt. 1 Henricus quod perfona. habet \ Patce. q. 4. dc dono. modtu agendi licet non poteft fpecialit. quia a Patce habuit pet generationem pcincipium focmaleopccandi tam ad intci. Quod eciam addicur. loqucndo de quocunque ejfi ccearucx. quod fupplec vicem fuppofiti cceati. id . GlMd ficundo dicitur de fiirma.quam improbat. ficquod proprictas eftratio formalisterminan<[i:non ergo dicitur caufa formalis vt forma partis. &c. ptx- ter illam Primum pcrfona .fiue fecundum ^tiid\ fiue poffiSilcflne cognitum.Hoc idcm in i. in aElione adextra. puta quia Filius opccatuc iftam incacnacioncm non a fc. & talis ponitur hxc fatiyfidna- Verbum eft pocentia ^uomodo Verbwn fit turabene.qMft. a fcipfo opecatuc. & aUa non fic agac tru. Adargumencum igicur principalc '.dift.I. n "pX OStoi liic recitat ratiooem Hcnrici §luedA_y 3.i. paiccquia Patec potuit candem airumccft.i.i8. Sc cfficientis. Ad vltimum dico.quia vt fic . quia hzc efl. vcl ens fubfiftens^ vel fuppoficum calis cft ifta dcpendencia. fe^ ita quicqnid opcratur. eft fpccialitcr il- iUabi pertinet ad caufam efficientem. quae efl alterius rationis:iUam rciiicet. modus agcndi. qua: confequitur originem ad cattfiim. Dicit cnim /«'/•. quantum fciliceca re.x. fitmere quandam Vetbum aifumit enim aliquidad fe . quae eft coramunis toti Trinitati.i.'- "'*''« »/"•«'*''• . tamen inquantiim pendentiam illius . quod efl inter naturam vnitam .qux e(l naturae.act. Relatio M. Sccqnih genere caufe formalis . entitas rciatiua. Scd proptcr iftam diratiua Paftindtonem noo eft. & non c conucrfo. (J. Suppofitum creatum non agit rejper EtunaturttyCuiMtefis patct. Ad tcrminandum enim iilam dependcntiara detiam caufufficit quaccunquccntitas . rum . Similitec Filius quic. terminat dependentiam naturx creatx . Et qu6d hacc non fit catio. non poflit cerminare depcndcntiam caufari ad caufam. neque vc forma totius. erit fpccialitec fuftentace tnodus non conuenit aiits . vnicum aliis pccfonis . ftecius ipfa : & iftaravnioncm.e^ft. p Contra. labi Verbum quia . & ipfum vt tecminum. nullo modo potcft agcce . quz poteft effc propria ratio.8. Rcfpondeo .III. tra nullus cft gincm. 1 8. Doftoc impcobat hanc cefponfionem. ficuc qui qui ciiam dicitur t. tantum habet tecminace dcpendcntiam fi fuppofitum diuinum poffit agcce natuce . & audoritates San£bo- quac adducuntur i Magiftro in 1. declaratur . Ec pcimo de iila efficicntia Vcrbi. Et vlre tra .& non a fe fed ab alio propetetia opepter quam dicitur Patcr creare per Vcrbum . S^miliccr quod dicitur de illAbi. difi. vt infra patcbit men operacecut illam q . qux dependec ad if^um. Non opcratiua Patris : ad difliindlionem .& dift. nare depenad fuppofitum inquantum fuppofitum. natucam . vt cidens . HicimptO' s bac fecundum didtfm Hcncici de focma . &non alia. nec ad extci opecatuc a fe. in additionibus pofitis ad illam. quim ad cxtca.quacft. i .dift. vcrum cfl:. & hoc pcolixc oftenfum eft 1« x.latiuum inquantara taie. fiuc produccntis . vcl ad caufatum prius eft enim aiiqua dependentia aitcrius ratioab iUa .lutum cerminacdependenciamiUiusnacarz.& dicic quod hacc locutio eft abufiua .Lib. RelpeStes per/onalis non potefi efii fropria ratio agendi adextra .quia in adione ad cx- patct. ad fe videtur dice- quia videtur qu6d faciat illam dependentiam ad fe terniinare. quia pcincipium focmaleopecandi habet ifc. cfTet caufa focmalis '-' r ils-i. abfoII. hoc eft . inquanium Patcr .j.quia agit aUter quam Patcr. fiuc ad intra . Hic DoAbc improbat Hcnricum quo ad illa duo. ^«<«/?. fed caufa formalis . . inquantura fcilicct fupplet. & efficientiam . dico quod fi pcrfona diuina cil abfoluta. £t quia Verbum eft potentia operatiua Patris. Gue conferuantis } cora Trinitas codcm qjiQdo illathitjnr illi oatura: fed : fi accipiatur pro intinii- »d oatur^am . hoc modo folum Vetbum iUabicur > quia folum terminac dependenciam iUius natur2e>r<*d iftud illnbi non eft aUqua c£cientia fcd omnioo prioritas alterius rationis.

tr»diait. Si etiam deheret . &ficpoceftdiciiocun)>rednonfic valeacfcilicec eft cocum:ergo habcc rationem. u & formae. id eft .cum perfonam Patris. vt patet. & Si dicatur.^. entitas fuppofitalis aduat naturam fingularcm. adhuc paternitas non eft S«lMti». i.quja in i ji. in qua fubfiftir. qu6d pcrfona incarnata dicatur pcrfona. Prim6. fed ad abfolutum Dico.quia inquantikm Pater.Metttfh. Si vero loquamur de aliquo vno ncrc comraunis opinio fic patcrnitas eft ratio formalis terminandi filiationem ad fc non cnim Supptjitit 31 rormalis Filij.probat quod reUtio terrainatur ad abfblutum. vc patec tcrmino. quizittfra i. diftind. vt cft in compofito. hoc videtur fibi contradicere. vt concludit Damafcenus . ipfum Verbum fccundum fuam propriam pcrfonalicatem.f. qtiod in App*reni QuiEft. qu6d ratio DoAoris fpecialitcr concludit cffcnpia cft ratio formalis terminandi: quia ObitBit.neG na- lationem tura fingularis eft in potencia ad illam.quafi compofita . (i conditio terminantis relationem . dicitur perfcdior participationc totius. paternit»te tcrminat nliationem .Loqucndo etiam in nobis. fiue vnionis . non dicitur pecficer« naturom fingularetn. diftind.dift. Filius Patris Filias : parcrnitas ta- men. quod fi accipiatut ipfum Verbum fccundiim fuam perfonalitatcm propriam comparatam ad naturam hpmanam . Patet confequentia .2. fi fit corrclatiuum FAii .vt incarn. ncc quafi aftuat . vc patuit i» f. tur in quod pcrfons conftituan- ep pcrfonali per relationes .5. Hic Dodlor adducit vnam rationcm Henrici . Dico quod non eft contradidiio . vt perfe- Filij ad Patrem. & ratione fuppoficali. quia totuni habet rationcm forraa: ex ^. £t ex hoc dicicur forma. Sc fic Verbum non vc abfolucc fumpcura dicicur per confequens forperfona quafi compofita .Singularecamenin creacuris §ltfti>tdtjtnpoteftdicitotum. dlibilis ab illa.i.vel quid vt aftuans. im6 proprietatcs illae magis dicuntur cfic in natura fingulari ficut fubfiftcns rn natura. vt videtur tc- & : tunc eflet realiter diftindla ^ fiiiaiione:Iicct dct ilJas enim fun*immcdiatc^non tamcn tctminat. vt patet a Doftore vtifit/^<«. ncc . pcr confequcns non eft totum refpcdu naturx fingularis. dicic Dodkor qu6d hoc debec incclligi de perfona ipfius Verbi exiftence in nacura humana comparaca ad ipfam naturam humanam .& & qu6d confcquentia non tum ex hoc illiu^ cft in potentia ad illud . qu6d ipfumVerbura noncft caufa fornialis re- eft fpeftu naturac .vt patet 2 Dodlorc vbifiipra: modo in compofito. ficut etiam form* parcis. il- dupIicinegacione.^j. autetn loquitur de perfedione participata Hic quia pars . hoc non eft dc perfona abfolutc acccpta . I .ficut materia eirentialitcr pcrficitur per for- vcl . terminandi. ad quam cft in f)Otcntia .dicic qu6d forma cocius non perficic ncc matcriam. puta natura illius abfoluti.^y?.tencndo qu6d fuppofitum dicat cntitatem abfoluum .^.fcdcomodo. I.& ^*'*" '" la . quae funcibi. ncc forma dicuntui aliquid effentialiter perfedibile .& natura fingularis in diui- Appmttt etn. ei' .nec enim paternitas terminatur ad iiliationem. id eft.Ec hoc eft quoddicicibi:5i enim titfilute confideratur . fiue informans. fic Filius tcrminacur ad Pattem.text. ^W/. inquantum Filius. vel quah petfeaibile. ti6. I. loquamurde ratione formali terminandi. pcr reccptionem formz fic totius . nem.Scd ipfum V«Dum.non pcr fc.& fic ratio Doftoconclwlit. quia perfona nullam addit entitatcm abfolulam vltra naturam fingularem. & .i6.fine perfona. etfi addnt entitatem pofitiuam . puta nngularitas illius abfolufi.quopoteft poni tcrminus . in quarto. cum illa non rccipiatur. vt pcrficientcm . quam in- raz.vt tenct ipfe Dodkor & dihi ergo ..Et tunc roanifeftum quod fi ponatut ipfa vnio quafi compofitio.paternitas non eft ratio formalis terminandi^fed abfolutum. fed magis matcrialis patet de matcriarcfpcdlu . ad qucm Fiiius refertur. Si ver6 loquamur de conditione tcrminantis . Patcr crgo .Dift.finc fimpliciccr in vicima adlualicate. & dift. Dieo primo.dift.tern3inac reSi dicatur . . Sed fi concedacur ipfum Vcrbum eflc perfonam compoficam . 8cc. fpccialitcr concludit de pcrfonis fit ratio conftituendi erit ratio formalis ris fi diuinis.Tcr- Vcibo.i. & aii& perficiens.itum hoc totum debec C 4 ^.n3turam humanam. fuftinendo cit partcs.quia abfolutum. nec ad Filium. Hic Doftor mHm .ad quam comparatur. &6. & mam fubftantialem .qu6dVerbumabfoIutc potentiale dicit duo. tendit probarc. iDo^ore ^X^iMiiw! cocum ex nacurafingulari.quia habct ratioaem toiius crgo rationcm formac. fi etiam conccderetur ita ipfum Vcrbum clTc pcrfonam compofitam . J.quod perfona. X Jn propofito. dicitur entiiatem totius creati. infrtfefttidifi. aliquid fe habct vt pctfccaibilc Sectmdtm prohatnr. : nen Rcfpondct Doftor qu6d antecedens eft falfum.z.for- : totum. & per confequens eft ibi racio formalis terminandi CtmmumM finU dt »• cen- ftitutitn* ftf fiHsrHm.vt patet a non tamen additentitatem Dodore in i.&conditio terminantis .quianaturtnaiaeftcoBCrahi.cum omnia. t §lupd etitm sddHcitHr de fn^fofito.qu6d fuppofitura habeat rationem Stbuit. quia quzlibet pats i6. : fiue fuppofitalcm. vt pracintelligitut fuo modo. Nonnc perfona diuina vltra cntita- tcm fingularem addit aliquam entitatcm ipfi fingulari ? Ccrtum cft quod fic.& encicare fuppoficali tjon fic :(Iiquod cocui^» mulc6 rainusfiec cocum ex n^ciua finguUii»& perfici enticace finguUritacii in i. qux dicit tantiim aftum pcifonalcm.quam cxti^t& hoc patet ^ Dodloie in fccundo_. vcl quafi compofito . Singulare ver6 in diuinis non eft cocum. dtctt »lijMod & confcqucntia nullajpatct primum/cilicet quod fuppofitum non dicat aliquod totura.qu6d Filij. &c.nec quafi. Scd in hoc videtur fibi concradiccre. tius incarnationis natura humana. i. icaqu6d dicacur cx hoc quafi forma cocius . 3 o. Hic triaconfidcro.difi. qui aliquid dicitur incainatum .D\citDo£kott\}XoilO' dtft. qaia dicimus . Seque- & renturctiam alia inconuenientia. . Pri- fumptum non eft rclpcdlu perfonx quafi compofitjc. & fic Verbum fit quodammodo potcntialc rcfpcdu ilfius. 17. vcl perfona Vcrbi non dicitur caufa formalis rcfpedu natuiar. talis cntius Stlutit.ctmmtnt.& ita nec fuppofitum in communi .nec formam. fcilicet entitatein to. Scquitur fccundum ibi. quafi ad perfcdlioncm. ficut nec perfona in natura intellcdkuali .& per confi:queqS cxnatura fingiilari. tunc fequitur quod ipfum Vctbum .pacecibi. & ma. Secund6.tpuft. quia ibi loquiturdc pcrfe<llione eftentiali perinformatio- quafi perficiens nis non : mod6 eft perfe6kibilis vt probat DoiStor in nec quafi pcrfedlibilis. quae quodammodoicfultat ex informantcm. nec matet ia .quia perfi- in diuinis. forma . patet.^. & alibifiipe. Dico tamen .

i &-in ^uodlil. vcl conferuati .i.qud/t. efficiunc vnionem. ^d argumentum z accipitur ergo ibi a£ih pa{Iiuc. teft dupliciter intelligi.f'. Probatio confequentiac . licct enim totaTriperfc6kc intima omnitas fit pcrfcde prarfcns . £t cunc nun cft ad Tt tcrminat iftam vnionem. €tot rerpondec ad probationes. 1 3.}. eft Verbi . I R c A fecundutn arguicur . eius inquantum pofTunCiquiaen: in perfeda anumptionem aganc ad (i obediencia earum .dift. vel menfurati . id cft . vel dicit ordincm.vel con(er. Hoc modo Vcrbum illabitutnaturz vnit« . vt prioris tct- eft fimplicitcr alterius rationis k dcpendentia caufati ad caufam . auc ab aliqua vna fola perfona .i.tom. Si vcr6 ad/ejkfwrv notac cerminum a£lionis . cum xqualicer quxlibec agac : & .qus adionem.i Richardus art.^gidius quaji. commune cribus. ifta autem fpccialis intimitas cft praccise tcrminare depcndentiam naturz humanx . y?£f. quia opcraiur non k fe . pacet quod dicitur potcntia operatiua Patris . & talis il- fetconftituta pcr propriecatcm abfolutam non cft aliqua cfficientia fed omnino prioricas alcerius rationis. bus fuppofitis diuinis tat cfficientiam in tjuarto. fiue faciunt nacuram dependece ad Vcrbum.part.f . quod fic.dicicDodorqu6dpo- 7. fiue fuftentantis nata- abfolurz. quia ipfc vultqu6d Vcrbum abfoluc^ ramptutn (it fotmse ipHus naturz vcl conferuantis ad conferuatum.Thom. ide6 dicitur potcntia opecaciaa Patris : quiaa Patrc habct principium operandi tam ad intc^ . eflcc rc vicem proprij fuppofitistalc eft perfona Patris igitur : lio 1. : & rcatioeftconftitutiuaperfonae in tjfi perfonali.non camcn fuic eadem pocencia obediencialis ad perfonalicatem Patri$. Hax nacura ancequam anumatuc ab aliqua perfona. vc tecminat dependentiam aftbmptz natura. non rcducitur alia.<}.}.i.Botizu.artic.Lib.vt nocac ccrminum a^ionis.^M^.qutifi.z.quia illa inclinatio fibi eft naturalis:ergo habet inclinationcm ad quodcunquc potcns fupplcfi ^rg. quam ab illa .art. propoficam Hentici . & dcbet accipi ftootih termittm a£itonu. i illa Vltimum argumentum. t . jirg. vel fuppofitantis . quod pcrfonatur a Fi^ vt perfonetur a Pacre. 3. fadum & dicit quod qua:cftipfa vniorcalis>quae Ycretcrminatur ad refpondct ad argumentum Vcrbum.^(tafi. Primi .quas facit Hcnncus pr o e£Gci entia fuppofi ti . quod Vetbum eft potentia ope. hoc patec in i.art. quia' tunc non eftet ratio indcpendcndi independentia Sccund^ .vcl caufati pofterioeft cum fua rcfpon- ad caufatum. qu6d Vcr- ris ni crcaturz . ftat potentialitas eius Prartcrci. £t quod addit.Si cnim perfona ef- & non tamcn cft intima ifta fpcciali. trttptrfin* affumunt.-^.terminatur ad abfolutum ifta autem dependcntia fpecialis poteft terminari ad relatiuum . BOO aatem Vcrbum abfolut^ rompnnn.vc fupr^ patuit infiamdo artimlo. id cft . HicDotrAm. eric forma .3.Natura exiftcns in Vcrbo habet inclinationcm ad proprium fuppofitum. quare ab hac roagis rumicur . tam humanam Smmmtfi*9Y SlJtitdMiitemMldmcitur de*ffkmtre.difi. .p4rt. fcdprxcise dicit ordincm. omnis depcndentia . quod fuic in porenciaobediencialiad pcrfonam Pacris : fcdillam non cuacuac aflumpcio adperfonam Filij j quia perfonalitas Filij noneftciufdem rationiscum pcrfonalitate Patris auc tur & : eiufdem racionis.Il L Sententiarum 5^ & bum. qua Vcrbum dicitur incimum nacurz afliimptx.fciticct. . puta caufz ad cfFc&um. . . i .^. quod e(l inconuenicns quia non efl: maior racio .& Filijjficut ncc pcrfonalitates. Q^ .non ratiua Patris & .^.to. lapfus fpccialis Vtrum tres iE S T cft cauiati ad caufam.c[ui»Xilis eft non Verburo. dependentia caufati . vt noiat efficicn- & (ic cft comraunc tri& communitcr iUahi no- tiam.i. I. breuiter (vt pacet ex fupradi6lis ) omnis dcpendcntia . cft . quia prius fuic aflumpcibilis per hoc .ad quas funt ifta: potcntia::igi^ur per hocquod vna rcducit ad adum..Paludan.i.hic an. 2f dicic qu6dySiiwr«.quanaturaver^ aftumitur . oppofita dcpcndcntix naturz adfuppofitum .fiucfpccialcm intimitatcm.vt perfonantis . ad hoc. id eft.memhr.D.prius clarum fione. .& in i.vcl mcnfurantis ad mcnfuratum . propriccas cftet prxcifa ratio tcrminandi.efl: afTumptibilts aquacunque diuifim aganc:igitur omnes fimul in eodem inftanti ad aiTumptionem eius aut igitur aHumetur habebitur propoHtum^aut a nulla. minantis dependcntiam. . cum hoc. vt notat qilandam intimica- aliter tcm. Idcm accidcns potcft cflc in duobus fubicdis ergo eadcm natura : in duobus .nuc zSk». I o I L perjbm popnt ajfumere eandem naturam numero ? A\eri{.part.dijp. i .tj.difi. non eftet ratio focmalis terminandi .<trf.part.Durandus f . fed ab alio. & vt patet '. vnio paffiua cauiaca ^ Trinitate .uationem. Cc Vetdebet Jid perfena qutfi cotnpofitd . Nunc Dod:or principale.^U4e/t. Prxcerear Antc affumpttonem huius naturae a Filio ipfa fuitaflumptibilis a Patrejigimodo.Vafqucz }. . ^rg. fcilicet k Patcc . quod eft inconueniens ab omnibus. 1.D.& cum dicit.qu6d lyad/e.non dicit ordi- ncm alicuius priorit . vc notac abfolot^ a&ionem . Ptxterca. butn vc incarnatatn .f .A\bett. vc fuptipataic. qux fit rationenaturs.i9. 1. Suarez 3 . vt patct k Dodorc inficundo. fic patct quomodo cx hoc non habct fpccialem Et fenfus eft .8. qu^m ad cxtra.6. maxime quando & Et qa6ddicicdciiZ«^#'.

nacurx. 9. . licct fimul effct in crcs perfonalicaces incrcacas ticia non fundarcc quod fitinfinita. quia quaracione poffcc cffe in duabus perfonis . Dift. licaces incrcacx . illi Concra hoc ^ obiicicur fic quia cfrcncia diuina concludicur eftc infinica ex hoc. : apparet . Prxtcrea. Themas cumfuit ^fufra . & in infinitis.fimul pofTunccflc corpus gloriofumj & non gloriofum igitur habcnt idcm vbi^ quodi/^/ cft accidcns lo- 4. licec quafi nacura aduencicia pluribus fuppoficis.fuadetur duflici . adejfe in trih$u. impoffibilc videcur vnum accidens cfTe in duobus fubflantialem cffe in duabus roaceciis > igicur fi nccefTario fcquicur infinicas cx hoc quod vna forma fubftancialis cft in pluribus ma- Confirmacur iftud. Concra iftudobiicicur ficcrec plura fuppofica . . aliasfojfet natura ereata effefimulinfua . fccundum quam Prartcrca. ipfa eadem poceftefre in cribus perfonis : igiturifta natura efictinfinita fi poffetefre in pluribus perfonis. Secundo. dicitur quod quia ficuc prius poteft finc poftcriori abfque contradiHIcdione poteft manere idcm plurificato pofteriori prior autem fingulafic ' cflc : . cap. carnatio compctit Filio tri. : illa & Var. vcl plures crcacas quia non magis fct habcrc perfonalicaccm crcacam .licet plurificentur pcrfonalitates extrinfcca. Concra Anfclmus dc Incarnacionc Vcrbi. quarum vcraquc pcrfedc fupplct vicem perfonalitatis creatx.Ari. Diftin^Sio rclationis noneft caufa fuflSciens diftingucndiabfoluta.nonpotcftinefi*eaIij :In> vt diftinguitur a Patrc crgo non poicft compctercr PaMinor patet . Dicicur igicur. 3j bus fuppoficis. Csp. : limicacaadpccficiendumplurcs parces corporis fubftanciales ica fciencia cft accidens illimicacum refpcftu plurium parcium corporis igicur ficuc cfTencia diuina quia eft cffcncialicer nacura crium fuppoficorum eft infinica. vtdiftinguitur abalio.non opoream nacuram abfolucam diftingui poceft igicur aftumi a cribus fine diftin- pacec induSiuc ccc propccr . & ex ifta identitatc fcquitur illis tribus fimul. ^ D. limaiftidcpcndentiZjVtdidum t^inq. bcc vnam circunfcripcioncm adiuam . & fecundo. quam duz pcrfonarepugnanc fimul cfie perfonalitas crcata . rcfpci^u il- naturz. PlMres ferfond eundem hominem MJfumere omnino nequeunf. . .frdced. Confcqucntia probatur.quxcftr^/. 7. Illa fed aduentitia . & ro. quodfotefi diuina ferfona. ^ reiicit folutiones Varronis. quafi nacura effcncialis eorum > ica na: : ra humana effcc infinica .quia habitudo accidcncisadfubicdum cft fimil. Quod conuenit alicui. ficuc igicur cum diftindio pcrfonarum diuinarum fic relaciua.& idem corpus miraculose in diuerfis locis fimul ica poccftvna nacura fimul efTcinduobus fuppoficis . quia potcft 5 • Varr^Uh. cis.'Lfj^ cas. C S quam H O L I V M. accidens confequens dcncalicer perficercc eadem fuppofica .& noncadem .Multiplicatofuppofito crcato multiplicatur natura:crgo fimiliccr increaConfcqucntia probarur. etiam firaul * poffethabcrc plures pcrfonalitatcs perfcdas increatas igitur pofincreacam .Qusft. quia concluditur infinitas natura diuina ^exeo.Cur Dcus homo. & : & Ad primam ^ iftarum rationum dicitur quod cffentia fonis . Prarccrca. ^d Xiti» *ff- diftinguitur a Pacre. Sententia affrmatiuA. airumpiit nacuram eadem indiuidua re lius quam ratio pcrfonx quod atomam non tamen pcrfonatam igitur fiuc indiuiduationis in natura creata Virbum eft ratio : . Probatur confequencia. efTcc illimicacum. : dionefui. fic * : Quiaficut forma qux fubflancialiccr pcrquod acciExemplum ficuC anima eft il- fubftancialis effcc aAualicer illimicaca. quia conuenic fibi fccundum proprictatem cius . : . .qu6dficucanimacadempoceftcfi*e indiuerfis parcibus corporis fimul.t^fipri fiiued» ^**^^" gu^f^""* auccm nacura aduen.quia fubicdis . quia idcm locus idcm aucem locus hacorccfpondcc vna circunfcripcio pafli- cft igicur fibi : : ua. ficuc ita vnam formam | ccriis.I. pari racione . cft in diuina cft eadcm illis tribus pernon autem cxhoc quodabfolutfe autem natura affumpta non efTet eadem illis tribus perfonis. tenent Varro ratione :fed refutaturfrimo . ?' ^" mane- nacura. Probatioantcccdcntis. quia increacum fupplcc vicem fuppofici crcaci:igicur ica di- ftinguicficuccreacum diftingucrct. ica ritatis . . : Quod autcm fit idcm vhi probatur cati.j. incrcata in natuca vna . Si . & ducit .II. ica . & cx hoc fequicur cius infinicas . Siroiliter natura diuina fundac cres relaciones. quando ifta fuppofica func cxcrinfcca. quod 4.

quia lic^t tota fit in materia . Y T^"^ Jifitnr a I. qui dieit quod fic: ptobat hanc poficioncm aliquibus rationibus. difl. ergo non appareac decerminatio ad certum numerum. quia ipfc ficis(diuina camen vitcuce) non fequitutipfam ef- .difl.i. & non cadcm il- naturz. ^«*/?. Sc ab extrinfeco . iS. quia qu6d efientia diuina fit in plutibus fuppofi- parata fimplicicer corporali. & idera vt tatio fuppofitalis magis di- hoc . tUliinli. vt pa.non camen tefpcAu huius na- tum. tis catut adlus ex perfe£lior. illis . Sitr tmmhu* pcrfedio.&pcimofupponoaliqua. quz poceft fundare rclaciones diuerfas. quarum vcraque perfcdc fupplcc vicem pecfona- ica hic in 3 nacuca fingularis creaca poccfl fuppoficari in ^"^ium ininfinicis. . infinicx . Doftor vult dedufibi ribus fuppofitis diuinis. . quz ex parce fua ribus qu6d etiam .DtS.qu6d fuppuficari in plu- non repugnat cciam fibi fuppofitari fimul in fuppofito diuino. £t ptaecipue fcquicur quia qua tationc po- .i.elifl. cionis : 1 & diftindtio rela- guendi prius.ica &infinici. & fecund6 eft cocain qualibec parcc.nullomodovidecucconcludi hoc . quod quia perficic refotmalitet infinicam. propofito * & gnant fimul cfTe peifonalitas crcaca. & & nata. Im6 omnis perfcdio fuppofiti originali. & increaca in natura vha .qu6d in ^uotil. fic qu6d coca eft prim6 in coco corpo- : maliter . poteft efte in pluribus quod fimul enim arguit Dodlor fi Dodote eadem tatione potcft cHe in quia cx quo non decetminat fibi vnum. opinionem Vatronis Uh.& de fiSto fuppoficatur in plu- vidctur fequi. & . Sc llcerius racionis . curae fingularis.primyS^\i6d efle plures Filij ftacim .& hac nacuta im6 valdc difnmile. racio hic . ces creacas infinicas . dSft. patet.uq.i. infinicis. poflit efie ininfinitis. quod eft imperfedionis quant6 aliquid magis dependet .q. Eo modo pluribus fuppoficis. Hxcliteraftat induobus. & alia in alia. Prim6. quod ipfam cffcntiam. non tamen dependet EjftntiaJiHi-. i .qu6d pciori non rcpugnac multiplicatio pofterioris : cum ergo natuca fingularis fit ptior perfbnalitate:per confcqucns po- & Ynitas natuca: fingularis tcft ftare Sccund6 . qtue includit infinitatem for- qu6d arguimus animam inccUcdtiuam inter om- Deus habet hoc cx fua natura propria. 3.<f. quam improbat. quia etfi ipfa fit in pluribus fuppofitis . quod fi poflunc efle plures produdliones eiufdem racionis indiuinis.i6.a . Sccunda racio peccac>pacec dcvoluncace .qu6d non poteft concludi talis infinitas in nacuracreaca ex hoc qu6d adu cfiec in infinicis poffunc in diuinis. qu<im in infinicis. Lib.quia fi natura humana ex fua naturali per- quanc6aliquaformaeftillimicatiorad perficien- fcdlionc poflec eflc in pluribus fuppoficis. itaqu5d eadcm fit pecfonacain cribus. canc6 in fe cft perfcclior.& crea- to. i. cijm creat2. ^'^»/» »i Sed in ifla ratione Dodoris vidctur difficultas.p.i. pofiec fuppoficari.p. quia non magisrepu- licacis . Sccundo. per aliud. cft.^Hdfi:i. SC idem Pacermulcas pacernicaces finc infinicacc .tccitat vnam opinioncm. Hicautem natuta eflet veredetermi- fitis. poffunc effe pluces dij idem arguit DiMmm ficlicet fi teft eftc in DniiMeir- aliud fuppofiaduata. illis . vtt. &in pluribuscreatis.i. Hoc infinici. quod aSta Im6 magis . nes formas perficiences maceriam eflc Hinc .& hoc . qu^d fimul in I. & qyjj fcqucretur qu6d talis natura eflct formalitet infinita .y>">deptn' '* ter eft ab ipfa effentia .'& fe- quia . j.qu6d fimul fit in omni loco. ntfi appareatdecerminacio ad cercum eft realiter & : Icerum difficulcas eft in hoc .Mfl. non vidctur fequi infinitas patec infimili. & camcn COMMENTARiyS.i. diiHn^. £t fi anima intellci^iua eadcm cflet fot- ma Secund6. non deforma fic forma ignis. j Sic Terci6.}Prini6. Contrahoc.Et fi aliquod corpus eflet fimul etiam in infinitis locis tantikm per aliquod agens extrinfecum."'. quando jfta fuppofica funt exctinfeca li tmfntstit . Namipfe Do6lor<a t. talisinfi- in infinitis fuppo- eflet patet^quiaefrcin pluribus fuppofitis e ergo 8c idem 1. .Sic camen incelligendo . Sed fi hoc habet aliunde. Quantum adprimu tccitac 0/M. vt patet ^ Doftore 1« 1.f.lII.in ifta quaEftione ifimific. qu6d adluec Im6 nullo modo aduat . conclu- eft I . fuppoficis. videtur qu6d non fit fimile de eflcncia'diuina. Si etiamjimtd pojjit qu6d fi .tjModl.^. Vmrv». re "'. Scd diftindlio perfonacum eft relatiua ergo talis diftindio poceft ftare cum vnicate naturae fingularis . ita poteft vna nacura fimul efte in diuerfis fuppoficis . quia pcrfonalitatibus.i..Sc in fimili difl. imo infinicas non fcquicur. fubfiftit in ipfa nitas ex poccft efte in diuerfis patcibus corpoi^is in fic eft . Dicic ergo ifte .pofninceffeinfinitae. itsiu» terfe- rem quiacoca fimul perficic omnes parces compofici. . non tamen tota efl in qualibet parte. Doa.j.dicitDoAor qu6d propter hoc non eflet immenfum. quia vna pars eft in vna. qaod vnum accidens cft in mulcis./»"»». in primo. videcur concliidi imperfedio. luta. i6. quam dux . fequicur i. & camcn eft iinica fimilitcr idcm album mulcas fimilicudincs .hoc idcm numerum . . plutibus & pet confequens in i. feque- dum plura rccur cius infinitas. XXdao ptincipaiitCE inccndit. rcipondet ad quxfitnm. i. tant6 imperfe^ius non fic cft de efientia diuina . Hoc . let ^ Dodote. quod ficut anima Utmm.vc petficiens plura fuppofita diftin6i. : cece fi DiAium dependere ad illa . quod dicic qu6d videcur fequi de nacura diuina . adhuc efTct illimitatior acquc pcim6 effct in . Sic ergo pacec. vt patet ^ €» lit. epuifl. Sententiarum 34 } necedari^ fcquiCDr itifinicas ex hoc . ^ ditut cSe fotmaliter infiniu.Mfl. rcfpcdu cffentiae diuinaE pofliC concIudiinfinitas. concedic immenfitatem Dei. Prima ratio ftat Ir hoc.& eadcm nacura mulcas perfonalica- tcriis : quia non magis repugnanc .p4rt. cum pluribus non eft caufa fiifficiens diftinguendi abfoquia pofterius non eft fufficiens caufa diftin- corpus miraculose in diuerfis locis.i. in Jtfl. ibi. Refpondecur. eft qu^m ex hoc . maior fic qu6d &p. Ec fi de fa£to.Primo. non repugnac &c. quia eftemia'diuina pct jjj^ in eflentia diuina.^udfi. ex confequentr perficic omnes parces . ab illa. Sccund6.fic in propofico de natura finguIari|fuppofitata in infinicis fuppo- ipfum corpus prim6.i. fecundum fe totam. qu^m dux perfonalitaces incrcatar.vc pacct i Dodorc i» & cum non poceft . pri- b inttibus fuppofitis.

non au- proprium fappofitura. n cft fuppofita Ha- perfedionale per diftiniias hu- manitates fingularcsrtunc qu6<l natora cflec ^. vt dixi fupri. ribus fuppofitis altcrios naturx . Et improbabicur infr^ liter realiccc k Do&ore : im6 rcalicer ab iliis fi cflcncia diuina eflcc diftinda 8c fimol eflet in illis . fuppofitorum . qa6d illud . Sed quancikm ad hoc . ficut tota perfc- pcr poffibilc. Hic Varro rcfpondec ad priraam racionem Do&oris dc oacara diuina. f. quod illa fi naturafingulariscf- fct fuppofitata in illis. in pluribus fuppofitis eiufdem natane ( fuftincn.& fi pof. in quo cfTet ita . hoc non habercm pro inconuenienti . non tamen . cum fed eft in perfedionalc iIliu5:ergo fi illud aliud. ita'eft ibi neceflari6 . ita vt fic petfedlio illius. eirct in fi non Jncludcnie naturara. quia fimpliciter & pcr fc cxifterc. hoc non eflct exaliquaperfibi fc^ftionc fibi intrinfcca . qoantum eft exrc. d AdprimM iiJdntm. do qu6d fappofitum dicat cntitatera pofitiuara) . qu6dcoraparaturadiIlaincIudcntiaproprias nacuras.nullara aliam naturam includeret. qaod illa eflct in . fec iCtus tara.&' talis adus pofitiaus pofa&us naturz incoramunicabilis. qu6d fi iia- nata .t. quhd natura fi.» QucBftll. loannem .patet. quim eft pcrfc. minus per- quz nata eft Et quod dicit f» I. a£lus aduenicns naturx creatc detcrrainat illara . tanc cflet formaliter infinita. qu6d cflct ireperfe&ionis vc comparatur ad . Si etiam diccrem de fuppofitisaltcrius naturx.confequentcs . ncc habct natutalcra inclinationem ad illum . non fic eft de enim diuina. pofito eciara qa6d cflec dc Cch4c.rcfponGo cxmultis didis Dodoris in prirao .fit in duobus. Dicic ctiam t. prxcise. ad Francifcum . ita qaod nacurc. fic perfedio illorum fuppofitorum. Dico. dicittorum . loquitur ibi dc fingalarirate . fic qa6d decermioarec illara nacaftancc illo impoffibilcef^ ipfam nataram fingularem efle in alio fuppoproprietace dioina cflencia . fet tota proprium illud prathabcretur cx parte fua.fuppono qu6d quando compacatur naad decem fuppofita eiufdem naturc. nec detcriniRans. fi caracn non includerer a&a corum eflec perfe6lio. nis .& dc proprie- intelligit tem perfedic. conditioncs" poflcnt affignari de corporc exiftcnte in infiniris locis . quia raaioris pecfe(flionis eft abfolurc pofle per Cc ftarc . .quia fSpplcret viccra proprij fuppofiti propriofuppofito. Ccd tantum determi. Ad vltimura patcc . cura dicis > qu6d hoc eft y.ic loqueretur dc adu perfotate. Diftl. & eft .fiM^. non autem pofitis incladentibus proprias naturas abfolute loqucndo vno non poncrctur. proptec aliaf quas non fequitur imracnfitas illius. fuppono qu6<i Adfrimim. fed haberenc non proptcr hoc pcrfeda . Gtxas in fe fuppofitis eiufdem naturz. Quano . ita quod perfedlio elTcntialis naturam fedla . aflumi a . Tetti6. non autem nacura humana.ficut albedo fingularis rura . & nacora ifta nen eft idem cum nacuta diuina. qu6d calis adtns bcne ef- ram fi fi ij>fa eflet fet dici in illis fuppofirarctur.patet . nec limicans VUimm aBm nacuram . vc a^u cftfub vna propriccatc confet : vnam petfonara. efiet in- perfc<aionis. fi & & Dodor de eflcntia diaitu. quia hoc fiiitproptcr mulcas circumftanrias. adhi eft fuo alia conftitamenhxc natora fingularis crea- ftituente cucRtc aliara:fi ta poflet efle in pluribus fuppofitii fequens in innnitis non detcrminarct fub adlas . fuppo- ej/i & hoc e(l perfedionis in natura.fed non perficiens. fextffc in infinitis qa6d autem quanrum ifta ille adlus cura taii natura confticuerec aliqood incommunipabilc^ficuc eciam propriecas cum eflencia diuina. qu6d & naliracis . & per con- perfonalitatis fic illam quin firaol poflet efle alia. & & idem cum perfonis .illaeftcn- in fe nata cft eftc pct feftio plurium fit aduentitia rum illis . quod fupplet vicem. qnod dicic . qu6d cx hoc foli^m cflencia diuina eft forraalitcr infinita . re .Ubiti». cf- perfedionale. fi & illis . ita qu6d depcn- derct ad illa.wMmtmidtm tfrmimm mt' oaret conftitutara ex natura . qux non eft dcie b^c .illa pct^impbffibilc illa fet efle illa. Sed dico runc qa6d tilis imperfcdio fibi ^accidcrct . &c.qua: &io fuppofiti diuini alio fuppofito tia eflct fibi . in hoc non dicic vcrum. </</?.fimilitec nacura diaina. pofito cafu . ficd quia efTccfimplicitcr in pura potemia adDcum:':°i|atarara autem finfimul poflc eflc in gbribiM fuppofitis eft ^larem ex perfciaionc intrinfecfc^lHus & raultz . daret illis tale*^. nti dicens perfeftionera laris qu6d totum natura fingu- eflct ipfa . dico vlcr^ . Ci co- quia prxhabent aliam ex hoc in fe cft patet . nolla alia pof- in quodlibeco qtuc- ftione fccunda. qux adoenit naturx . ex hoc. v^ricacem Hicic quantijm de natura creata . & .quiaaliud fuppofitum idc6 tcrminaiccdepcndentiam illius nacurz in hoc. hoc non eft ex rationc eflcntix di- uinx . £t vltrk'. fic pacct quid dicendum ad pcimam dubium. & non pcr inforraationem proprias albedines .Aittnhm. qoia cflentia cft rca.fcilicet. fi eadem numcro bcrcnt in fc ej/e illis ita . cali adhi . perfc^onis Si dicatur. ipfanatura finguejfe laris fuppofitara eftet efus perfeftio totalis etiam paret de effcntia diuina. Hcnata effet effe in illis . .quia quanti^m eft ex parte fua» finitsc eflet efle do tamen de pcrfcdio eflentialis eorum. Quinto . & fic dico de dc hoc vide qu6d non eflet aliis proprictatibus diui- Dodorem . vel tribus locis .qu6dfi cflctinplu. non ptopter hoc elTct roinus pcrfedla. zGtu eflc perfedlio triura & totalis non dicator . ille z6tus fi^ngularcra . quara ad aliud depcndere. quia idem tealicer 'pluribas fuppoficis . fupplentibus viccm proprij fuppofiti. Ad tertiura dubiura . quia 8c eftentia diuiaa . ita quid Hbi derelida dc neceflltate natutz determinatet fibi proprium fup- Ap' pofitum. magis irapcrfedionis. . puta fuppofitareturin i$ Ad fecundum dico humana in m- turafingularis poftetfuppofitari ininfinitis fup- Verbo . quia quantura eft cflct minus cx fe poflct pcrficc- minat nullura corpus dcter- de ncccffitatc aliqaem locum . cum : ejfi taracn non prxhabcrcnt ta- panc ex fua . raaioris fuit rantura in . Sic dico in propofito. . & in jdvbimm qa6d quodlibcto. poflct cfle pluribus fuppofitis .Ioquen- ex natura fua nata cflet fimul pctficcre tria fubieda .ficut fcqucrctur infinitas dcnatara ininfinitis fuppofitis . fuppuno qaod quando alrqua natura r & fito eft tota eflentia. Secundo fuppono fitnul in . ad aliud de- pcndere. £t elfemiadiuina nonfic in infinitis fuppofitis eiufdem naturx . qu6d non cft firaile. fed CT hoc .nondaret eis pcrfcckionalc quantum fc ep . -quitm in fe e^ fc^patet rcfponfio .AdfecSJmm. eflec for- malitcr infioita. quod ftatim in fibi dcrelidla effet proprio fuppofito . ad hoc. qu6d illx dux ptodudHones omnino adxquatx: paternitas enim indi? funr uinis fi .

Si ergo vna fimul perficerefpcdu infinicarum pcrfedionum . dicitucillimitaca cefpe- & tamen eft fibi totalitcr aduentitia .^.dift. . quia. ita qu6d illx perronalitates in- creatx funt formaliter in elTentia diuina litcr } naturavero creata ruppofitis .Gabr. qu^m aliud S .Bonaft.cui non dat pccfedlionem . ci^m fit fimul in pluribus. ad infinita fuppofita. Albert.Durand. Sic in propofico de nacura humana^ quz fi fuppofica- :i£tu cxiftens Je Nec eflet vnum per confequens eitet forraaliter ex fe non detcrminet fibi nia- licet fuppofitum . fic . & mediante anima pcrficeret omncs illas partes corporis . & . Sicfimiliter fi idem accidens numero ficere fimdl plura quancum eflec polfec accidencaiiterper- fubieda . Paludan. vc fupc^ dixi qnod adlu non det pecfedioncm alceci fuppolito. Frimum ^eandemn/ituram creatam nm fojfe Ajfumi atrihus per/onis immediate : quia in omni dependentia ejfentiali vttum dependet ad vnum. i. qus licet aduenirec eflet accidens illis .cflct fimplicitet illimicaca infinita.art. Richard. 3 . £t. in inbnitis fuppofitis . 10. fi camen fic naca quancum eft de fe perficere . quantum ad hoc dicit verum. fit formalitec CM/r4 //?«</.<juia ita impojfihile. eft poncre ipfam continece victualiter .quia ita 9. ^. i igitur ^ dici poteft diftingucndo.maximc fi ponantuc fuppofita eiufdem nacucz . Sed non eft fic.de quo Alenf. &c.quianon fundat in fe reali- & ter illas pecfonalitates quod non . . Sc pcr coufequens ex fe infinica. pofitis illis (ic . quatenushdc ejfentia diuina . Durand. quz natz eftent cffc infinitornm fuppoficorum patet . i. i. & patct ^xtmpIumJt quod fi anima fimul poflct perficcrc infinica cor. per confcques. pluribus fimul. f.non vidctur quod vna natura poflit fimul alTumi atribus pcrfonis quia in omni dcpcndcnria cfrcntiali vnum depcndcns non dcpendet prjecise nifi ad vnum. quia tan- latio huius infinitatiseftpcoptet illimitationem. . I fta ratio tenet propter iUimitationem fimplicicer.^. fic eflec in valec dicerc . primumillis . ex fe nata dare fec & quantum eft ex fe . fi ipfa nacura fingularis Acttiens tun tinens viccualicec dt^rfn fith- tum poteft efle in vno przcise fuppofico & non in pluribus. &fi infinitis fimul pof- fimul pofTct efte in pluribus fup- . perficeret. quia fundat in fe trcs pcrfonalitates increatas . . quia illud fuppofitum non eft nacum cecipece petfedioncm a tali natuca dum vero comparatuc ad fuppofita eiufdem nacurz. y . & pofito quod cantum aduencitic perficeret. hoc pater.hic artic. & creara. non habct fupplere viccm alcerius naturz . hoc accidit fibi . ciufdem naturz . Bonauent.qudfi. AD I uirt. quz ab anima immediace perficcrentur. quz e(Iet vcl crcatis in (e illas rationes fnppontalcs .Fide Scetum infra quxftioncm difi.qudfi. fuppofiti . quia |ill<e & fundantur in fuppofitis terminantibus .adhuc cflct fimplicitet illimitata ad infinitas per- quod illimitatum nem in quicur maior perfcdlio naturz . quz cft focma quia infocmat fubftaodaliter fimul pluces pactes corpocis fcientia finita inanima €ta partium cocporis .Thomfufraart. e poflet fuppofitati in fuppofito . propofico.quia ex fe nata effet dare perfc^ionem illis. cflc perfona. vt fic. eflec partibus corporis .qudfi.lIL Sententiarum 5« etiam Varro .nata eflct pcrficere il- ejfe ..Occhamqudfi.j. f Confimuttur iftud. Probatur etiam ratiombus alcontra primam fententiam : ita cum Scoto .vt fic . quia fupplerct viccm alcerius formz natz darc afbum primum materiz. iicct ef- recur in infinicis fuppoficis. qudfi. quod eflet formaliter infinita .qaia aut poteft intelligi primus iftius vnionis.\. dare quia . Primomodo.quia immediate perficeret animam. quia ficut anima dicituc illimitata .D. C quia ica HO accidentaliter la fimui . .D. ggj poncndo naturam humanam pofle efTcquantum eft ex fc .D.i. £t infinita. ciret fimpliciteril- limicatum in perficiendo infinita fubiefta . . quia quodlib^^t corpus nacum eft perfici vna anima przcise. quia con. vt fuppleret vicem infinitarum nacurarumfin- gularium & . quia fuppierec perfe^c vicemomniumiliarum. Ioannis.^. & patet fubftantialis cfte . & rea- in plutibus non fundaret patet . aut cfTentia fubfiftens. . nec idem effeifus fotefi ejfe k duabus caujis totalibus. includit infiniram perfe6lionem quod modo tale illimitatum fit idem illis realiter. vircualiter continerec perfcdionem infinicarura animarum . L I V M. elfec fimpliciter illimi- & virtualiter cotineret perfedionem infini- tarum formarum fubftancialium . adhuc erit fim- piicitcrilfimitata. communis tribus.^. gis fe&iones.qu<tfi. £t dat excmplum de anima. fic in propofito denatura diuina . uue eminentcr om< nes perfe^Hones . vel cminentcc infinitas pecfe^ioncs ccit focmalitcc infinitum . quia pofico quod infinica corpora habcrcnt animaS proprias.**"''*• pora . hoc velle concludere. qa^d ex hoc edentia diuina eft focmaliter infinita . Lib. vei diuinis .cfudfi. & tamcn limitata in perficicndo illas partes mediatc..fi vnaanima adhuc poffet aduenire iafinitis corporibu$animatis.patci etiam per excmplum pofitura [de fcientia in anima .memb.citati : fjr omnes Scotijid hic.fcilicct quod eflentia dinatura crcata non fundat j fcd ex uina fundat . Richard.ficut ret infinita corpora.feu hic Deus.Si enim vna forma fubftancialis eflet fimul in dua- & adnra bus maccriis. Alenf. : tffe ve . SententU Do^oris duo contmet.non eft verura.foteJl ajfumere eam rita communis.fi fimul & & eflct in infinicis maceriis tata.t.^.vcpacec dc fuppofito diuino. . HicDoAocimprobat pcimam . Et fimpliciter tota ratio ftat in hoc . quia.ex hoc camen non fe- refponfionem Vacconis. quod hzc natura humana noneflet dceflencia tantumaduentitia. fimul daret perfcdlionem. Secundum . per conlequens eric illimitata.vel non idem realiter hoc non facitad pecfcdlam iliimitatio- fotift Francifci & in proprio. . cftet cftet formaliter infinita . eandem naturam ajfumi Istis fojfea tribus ferfonit mediate .& poficoeciam quod adtu nonperficeret propcer impedimencum in fuppofito . quod terminus .art. £t catio ftat in hoc.

/f pro tocah caufa det nifi ad cfficicnte . Obiicitur contra ifta ^ : igitur : . 1. ad quam tres vniunt eam adiu^. : : : aliud > quia tunc noncfletdcpendentia tcrminata. ctiam qua: non funt caufatoruin ad caU. VII. Maior probaturin omni dependentia caufaei ad P'^""'**fi ^^ caufam quia impoflibile eft idcm eaufatum habcrc plures caufas totales in codem ge. . Quseft. quod funt duo vhi & tamen ab vno loco circumfcribente. .Dift. fi J? poaitnr caufa ^*^ #5«^ ciustotahs igiturfi A fitcaufa tocahs. ficut potentia j^-^a ^r ad albedincm non poteft reduci ad aftum cum nigrcdinc & ita natura nunc perfonata n^\ p^. ncre Sequcrctuccnim quod cftcntiaiitcr dcpendcrct ab ^„ dtpm. quod Verbum eam fuftcntac. non poficc fimul eftc in alia perfona creata. quxcunquc quam terminaretur in fe perfonac diuinac. Scoti ofer. quafi «w**»^*- mcdiantc vna eflentia exiftcnte in tribus ficut vna albedo poteft cflc in tribus corpori. intribusperfefubfiftcns. . quod ab illa. Et cum dicit. Et cum quaeris. quia non videtur inconueniens plures relationes eiufdem ra- codcm fubiedo ^* idem album pluribus albis fii fimile igitur fimih. : . quod fi hoc quod vna rcduda eft ad aftum. . . ce refpcdu plurium fubicdorum primorum. fcd .}pfum non eiu/Htm rapotcft dependcntia ciufdem rationis dcpendcre ad ahud. vidcturpoffibilc quodvna tcrminus vnionis fit ipfa natura N*tura dinaturaafl^umatur atribus. & : . fubfiftcntia fingularis. quia impoffibile eft . licct aliqua fit talis. quz tcrminet.butcr .&c. quod fi vna potentia obedientiahs . videtur . Minor probatur quia perfonahtas creata cocahcer terminarec ipfam ic illa ftance. quod fi omncs trcs agerent fecundum 7. nemeiusatribus. ^a^^'r. Conccdo. pcrfonalitas vnius naturas.II. . poflet aflumi a Patre .magis habebiturprcJpofitum. Dico qu6d fi locus fit ahquid abfplutum formaliriims fi. Talis enim fi eft vr» ad terminum totalitcr tcrminantcm. *"" ad acftum propter incompoflibilitatem illius aftus ad iftum. . fj^ Ad quartum " .fecundi de rclationibus crcaturxad Deum ita ncc vnde fclatio rcpugnat fibi. non rclinquit fundameutum depcndcns depcndentia fimili ad quodcunquc tionis eftc in ficut . ? : .& ^fimihtcr. vt fimul vniatur pluribus quia impoflibile eft totalitcr dependerc dependcntia eiufdcm rationis ad plutcs perfonas. Rcfpondto . ficutdia:um ^i&Sdiji. dat ejfe pcrfonsc cft enim hatura de fe h/ic pcr fc fnbfiftens licct non incommunicabilitcr. a qua igitur fumetur Dico.quodcum dcpendcntia ahcuius fucrit totahter terminata adahquid. . Et fi dicas quod poflunt fimul agere quaelibetperfona ad vniendum cam fibi ncgo. : . Vcrbo hcct C\t in potentia aflumptionis a Patre non poteft tamen reduci ifta potentia Ad 4. Confimilitcr arguitur h conucrfo dc >f . Sicnimhabcat . : . D circum . fi : . in quo fundatur non adio. Ad fccundum ^" &: tertium fimul dico. Confirmatur hoc dc acciden.^^*"'" '"f^" ""^' ter in propofico non critinconueniens pluribus dependentiis eiufdem rationis idcm ab 'Jf"" folutum dcpcndere ad plures pcrfonas quod fi -ponantur dcpcndcntiz illac altcrius ra^y ^^ ^^^tionis. . ci crit vna circomfcriptio 'adiua. cflTet in cis. Si vcro intcUigatur ^ fccundo modo quod primus . . "j^j^ ^^" poflctcflc tcrminus proximus illius vnionis. qua poteft vniri tribu^ cft in na- Ad i. Tom.|^^ crtAt€. Quod autem ipfa eflcntia pct fe exiftcns. .quiaipfa nullum ejfe habet ipet. quod plures eiufdcm rationis fint in codcm fed aliquibus fpccialibus rclationirbuf rcpugnat puta dcpendentiis cflxntialibus.fundamentum eflcahquo modo. vltimum potcnriac fusc ad aflumptioacm illius naturac non poflent agere ad aflum|^io. finequoimpofiibileeft .& potcft reduci illa alia. . : . &: cum hoc B fimihter A fufficienter cfficerct ipfum quocunque alio cir^ vrmm.-^' aquibus caufandi dcpendcar. Ad probationem dico. non rcducitur alia.cum fit nata terminari ad vnam perfo: nam & ad incompoflibilia non poflunt pcrfonac fimul agere. .ficut non omnis relatio vndc rela fieUilo. i : . illo vtacaufa . vtrumque crit caufa totahs. : & fona fed eft prius naturalitcr. : igitur • .fi vna fuperficics . ita qu6d lic^t trcs agant. quod cotaliccr cerminac ciusclependenciam:in ifta & vnapeifonaterminattotalitcream vnione 37 cft dcpcndcntia eflentialis nonpoteftidem dependere IiomiiJehoc modo adplurestalespcrfonas. a Verbo fi dimitteretur ab eo . vcl incrcata. quicflrenttrestcrmini trium aflumpcionum fed ad afl*umptionem eius ab aliqua vna.''^ ^"^^' bus.Ad 4trg. ' . Si auccm finc cres pocentJ«.& 3. vna taroen terminar eam. fcd rclatio illa qux fignatur pcr modum adionis vt aii. tio cft eadem fundamento . videtut autem qu6d incommunicabilitas non fit neccflario ratio propria terminandi iftam depcndcntiam .&^^'"^* ncutrura ita vidctur in omnibus dcpendentiis. .»ww.I. quam fit in pcrfona . . in qua cft .quo noncxiftcntcnihilominuseftiet. ^ non exiftcn-^ te & ita non depcndct a B.qu6d vniijs loJ^^^ '>«/«. x. ^^^*"**fed non cum adu alterius potcntiac propter incompoflibilitatem aduum. cumfcripco aUas non eftct cius totahs caufa igitur cfFcdus eftct ab >f . Ad argumcnta principalia K Ad primum dico. fcd ftantc aduali afltimptionc \ m. Non minus cnim tcrminat naturam & dependentiam eiufdcm . qux fcilicet eft prima in fundamento adtcrminum. tura . .^ tJihu fas. nego aflurtiptum de accidente & fubicftis. hoc eft cuicumquc trium difiunftim illa vna rcduifta^cft ad adum pcr hoc.

III. vt ad vnum terminum primum. quoriim eft aceidens. &: dependentis ab ca:quia diftindio prioris fufficitad caufandum diftin^ioncm pofterioris. quod pritalis vnionis. & tiplicatur citcumfcriptio a£liua & padiua. teHtgi dufli- ejfentialu »c- eipttur trifli- diftinguitur ab fecundo modo dicit . Primum eft .dcpendentia eiufdcm rationis . fupple dcpendentia . fic dicimus . & dependentia cftad totamTrinitatem. quod vnum dc pendet pncise . Dicipotcft. quia ipfum ejfe eft a Deo nec quantum ad vnionem .ficut hic incl udicur. maximc quando diftindio pofterioris re indiftin- concludic in priori aliquid : 10. Nec naturx afiumptx defc. quia .qu6d accidcns exiftens in pluribus cft ilhmitatum. fiuc ad fuftentans. '^Si & . Non . . COMMENTAKiyS. Iftaautcm naturaabfolutaaffumptanon praecederet relationcs fed fequetis : . in DnUratitH' '"<•• . Et quod dicil . Et hic arguitur. circumfcripta. . : 9- yid arffm. omni dependentia ej/intiali vnum dependens non de- ad vnum .vel in alio. Ifta autem natura aflumpta fi|)rim6 vniatur effentia: . Harc propofitio poteft habcrc raulciplicem fcnfum. Vndenecillaratio mul.Lib.&proximus terminus vnionis. Vnde non quodcunque priuspoceft manere indiftindum cum diftin^ione cuiufcumque pofterioris . {)crfc6ke fuftentatur. ficut hic licct fit contra rcfponfionemibididam.hoc concludit.qu6d diftindio relatiua etfi non caufetdiftindionem abfoluti fundan- ilum cU di- relationem poccft tamencaufarcdiftinftionem abfoluti fequencis naturalicer relationem.fi primus terminus pcrfona . Ad aliud dico'. Adtertium dico.qu6d tunc non conuenirct Filio fuftentificare naturam inquantum diftinguicur a Patre fcd inquantum hic Deus exiftens. Aci ratUne vnionis in " fit eft affumpta quia fic > tres perfonae non pof- AdaIiud. Aliquando dicitur depcndcntia effcntialis cx hoc. quod terminatur ad fuppofitum . Aliquando dicitur ex hoc. Dicic Doftor . Ad argumenta ^ pro prima opinione licct indiuiduatio poflct eflc fine perfonationc: non tamen fequitur qu6d indiuiduatio poffet crTe eadem. proptcr vnitatem matcriahs jfcd duz locationcs formaliter .vt mana de neceuitate fuftcntatur Depenienti» effentia. & ratio cladicit depen- .i. poteft dcpendere a duabus caufis totalibus eiuf^ dem rationis. quod iha z/nio dentiam ejjentialem . g TrlmM tif AD qM^ionem. non autem quando mediatus. fcd habet folui . qu6d ncipfaperrona diuina. vel corpori locato. non quantum ad e/^ fuum . nifi %. & vna cum pluribus perfonalitatibus tunc enim poffet hoc concludi dc perfonalitatibus creatis refpedu quarum indiuiduacio cft prior nacuralicer. Exemplaautem de animain diucrfis partibus corporis & vno corporc in diuerfis locis non funt ad propofitum quia non in. quod fic ad Verbum . : poteftmane- tum valet contra primam opinionem .qu6d naiurahu- eftentialiter [e .fi fibi fit idem. poceft intelligi dapliciter nu foteft in- vel . in quo fundatur iftc rcfpeftus tunc ^cft vnus locus tum. qua aliquid dependet in ratione caufati ad caufam de ifta non loquitur hic . ficut arguitur fi ^ contra primam opinionem. : cluditur ibi aliquid incompoflibile animae informanti . qua natura dependet ad fuppofi- tum quxdependentiz dicuntur cfte eiufdem rationis. tanquam ad prius .quiatunc natura-afiumpia vna poteft efte in multis proptcr vnitatem naturz illius . Varr. duae circunfcriptiones poflfunt fundari in corpora. fic dicimus. quiadependentiaiilius nec^flari6 tcrminaturad fubie(^um vt ad prius. ficut modo omnes crcaturz dependent dcpendencia caufati ad caufam ad tres pcrfonas vt funt vnum in natura nec propcer illam dependentiamcaufati ad tresperfonas ponicurcaufatum illimicatum. declaro aliqua dida huius litcrs. retur:&ide6fecundumeas diftingueretur. quod aliquid de neccflitatc terminatur ad aliud. is fic perfede terminatur ad Vcrbum [ct in fc fuftentata. vcl in fc.qu6dhoc verumeft. debet fic intelligi ra eft. fed tantum per illam naturam infinitam cui pri- & . ac fi cf^ Modo Doftor probat cftc im- pofEbile ipfam fimul poffc dcpendere ad plures pcrfonas . & probat pcr fimile de effedu qui non . locus dicat formaliter rcfpedum ad locamatcrialitcr fundamentum. vtroque modo conmuU circumfcriptio adio duo . cui primo vnitur.quando accidens dat aliquem adum formalem illis. quod efl impofHbilecandcm naturam numero tetminari ad Ifto plures pcrfonas in vnitate fuppofiti .nullum adum dat perfonis. quod Anfelmus loquitur. vel depcn- mustcrminus ntinm vnio. cui vt fic accidit elfe in tribus. quod accidens dependct edcntialiterad fubiedum . immediat^ conuenit eftc in tribus .& vt fuftentatur in Verbo. tjucd totaliter terminat dependentiam eitu. fcd tantum dcpendet ad effentiam. Ad primum in oppofitum poteft dici. Prim6. quod dcpendentia elTcntialisjaliquando accipitur pro dependentia. I.. quia iila vnio immcdiatc eft DeOjfed quantum adhoc. repugnans. oppofitiif nnm. eirentia diuina fubfiftcns intribus perfonisivel •k ttr. fic &eiusdepcndentia adua.dentis.quandofuppofitumincreatum eft primo. Sententiarum 5« codem abfoluto ad autcm. : quod- ciiqHe prius ftiniiiene pefterierit. mo vnitur. Tamen pro maiori inielic(^u huius ratfonis.qu6d nacura humana dependec talis & & in aliquo .ficut fubftantia exiftens in pluribus eft illimicata. quo modo nunc natura funt eandem naturam affumere.

ad fuppofi- tum eft dependentia efrcntialis . quia idcra totaliter poteft dependerc ad dicit fupra. puta QiKeft. quod vnum dependcns pofllt edentialitcr depcnderc ad duas caufas totalcs. . dico qu6d idcm dependens cfTcntialiter fimul poteft dependcre natis .quz dicunt dcpendcntiam eflentialem . cft fimpliciter fentialiter An idfm pof. i dicit. firaile. & & modis .& alterius ra> plura depcndentiis altcrius rationis. qu6d idcm depcndens elTcntialitcr fimul pofllt dependcre a duabus caufis totalibus ciufdem rationis . quia fi relatio inquantum relatio^cfTct cadcm fundamento.& liter i di- cit vnio- adfuftentificari . J* Sed mouctur hic vna difficultas. patet . Tom. tioncs pofTunt effe in eodera pluribus caufis. FII. non ad inuicem efrentialiter ordinatas . vt patet in cxcmplo. ridc ibi multa bona. vt comparatur ad caavt comparatur ad finem. qudfl. aliqua rclatio poteft efre vt patct de relationc creaturz ad dependentiam cflentialcm. vtaduabus caufis totalibus.raagis habetur propofitura. caufz habent rationcm vnius per fc caufat. in terminando fit alterius rationis. 5- dloris modis proccdit ratio Doqu6d tunc idcm cfrentialitcr denon depcndcrct . Nota bene hanc Iiteram. habct aliam.v« loannes ^ Petro. vt quod idcni elTcntialitcr poflit dependcre \ duabus naturis fpccificis.vnum dcpcndeat ab Scttio/er. Dico fecund6. Dco.quaB dicunt ordinem cflcntialem. Omnes tamen illa.Dift. vt qu6dIoannes fimul dcpcndeat in ejjiz Petro. Nota prira6 . modo dinis. eft praccisc ad vnum ordinem caufarum eflcntialium ita quod omnesilla. Terti6. qu6d tantum vna rclatio eiufdem rationis fit inifto fjndamento . vna ^trfina toeam. dicit qu6d relationi vnde relatio . quae dicit dcpendcntiam ef^ fic vnio natura: fingularis ad fupfcntialem . ra & & & D 1 ejft . Confirmatio illa de vno accidcnte numcrof qa6d non ooCfit fimul eiTentialiter dependere ad plura fubie€tz ) eodem modo tenct . aliam dependcntiam. pr^expofito. qu6d non omnis relatio . fiue eiufdcm fpecici nullo modo cfrcntialitcr ordi. qux in terminando de- pendcntiam vnius natura. & Sc his tribus fciiicct . quia multz rclationes ciufdcm rationis pofTunt efTe in codcm fundamento.D«*»«». caufae edentialiterordinatx funt caufx totales refpediu illius cfFcdus. vel firaul cflet. hoc prolixc expofui in I. fiue illz vniones ad perfonas funt relationes eiufdem rationis ficur ergo idem album poteft haberc fimul plurcs relationcs ciufdem rationis .dicitur variari faltcm caufa proptnquiori variata \ & fic dicitur alius^&aliusordo enentialis. His prsmiflis . fcquitur qu6d non pofTunt cfTe plures dependcntiae ciufdem rationis ad plura fuppofita finita in eadera natu- numero. quod loquendo de fecundo . alia caufa proxima. I. fic cft in propofito.i. 8c depcndcat dependentiis aIteriusrationis. i Francifco. puta . bus i plurihnt : eaujii tot»li- tm. pofitum diuinum dicit rclationem. & eft fimplicitcr impoflibile candcm naturam numctofuppofitari in duobus fuppofitis fimul. depcndcns cflentialirer in ratione. penderet . 1 1.t. ita quod illc cfFedlus przcise depcndet fimul ab omnibus illis cauHs .Deo.non rcReifondeo. fam cfEcicntem . puta a Francifco . cfTeiflas. pofTunt efle plurcs in eodcm fundamento relationcs ver6. (imul dependeat ab alio ordine eilcntiali. qu6d habet fimplicitet idera fuppofitum .qu£libet cfTet cadem fundamento.quod&natc tura diuina. di!lin£i. . /icut multa: patemitates poffunt efle ineodcm patre. pugnat qu6dplares relationes eiufdcm rationis fint in eadcm natura.j. ficut dc eodem effeda refpedlu plurium tSuTarttm talium .SoIe. Scmpcr enim ordo caufarum ciTentialium . nulla cfTct difficultas . ?9 & fimol concarrant & aamterniinet. Sole. fi Nam eaalbedo numero . fcilicet qu6d dcntur plura fuppofita . quz taraen caufae Cnt fimpliciter altetius rationis . Secund6. Tertio . & conferiMri luram nis cisc .dicic qu6d fi loquamur de rclationibus in particula- eadem fundamento. Sccund6. ficut fc habcntcanfarefrcntialiter ordiiu»hu«ftffo.& aliter.part.qu6d depcndens ciTcntialiter Hmul de|tfndeat it duobus ordinibus caufarum eircntialitcr ordinatarum . ro vndc vnio naturs ad Verbum dicat otdincra efTcntialcm ad Verbum ? Si dicis . qu6d cum di- in ifta vniene e^ dependentia ejentialu vnifu naturt non quod in tali vnione natura dependeat quantum ad fuura effe .quia dicunt vnum ordi ncm efTcntialem ad inuicem. Dcum.quiaeft ibi faltem alia. quarto .quia fuppofitatur citur efTcntialitcr . ^Titci . ImprfftbiU tfi Si tamen elfet otdo cfTcntialis inter fuppofitarandt^ tftHta . poflc dependere ad plures petfonas dependentiis ciufdem rationis . & quantum ad hoc depcndere ad fuppofitum di- illam vnionem \ totaTrinita- caufatam fic perfcdlc vnitur Vcrbo . dem naturam filio numero . fequens impoflibile eft eandcm naturam numero vniri ad duas . Quarto. non cfTcntialitcr ordinatis. patet . vcl tres pcrfonas . tertio . Et quod dicit fecund6. vndc rclatio cft eadcra fundamcnto patct . quia tunc depcnderet quantum ad fuum ^cflcntia- tanquam fundamcntum uinum namper fiii*. qaat incluperconditordinem cfTentialis dcpcndcntiar. qnod in albedine fit tantum vna fimilitudo eiufdcm rationis. dera & & & tionis. h per DoAor argait probando qu6d non vidctur repugnarc can- OhiicitMr contra..fiae fcd intelligitur depcndentiacfrentialispras- cfTc perfonatur in petfona fic alio. Solc . vt quando comparatur ad pla: alba ra quod : Cic firoilitcr in erit qu6d propofito. Deo. qaia illae dcpcndentiz . num & & quodloannes fimul depcndeat a Petro. £t di- Dodor qu6d depcndentia natura. Scd tunc qux. & non efTet.quia natura diuina dicit totura e(fe efTentialc Vcrbi : na- turaver6 huraanatantum ibi fuftentaiurin vnitate perfonz nullo modo pcrficicndo illud . .licct aliter. quia tunc efTcntibi plurcs relationes eiufdem rationis.vbi tria Primo . illius . in hoc. quia natura fundans talcm vnionem dependct efTcntiahoc non . cf- dependere \ pluribus caufis totali- itptndrrt fit impofnbilc idem pofle : Inifls vnicnt efi depett' & vnim natttrt . .altcrias. fcd cafus cft fimpliciter impoffibilis . quia totum fu am litcr ad Verbum. vt & ^ pluribus caufis cfTentialitcr ordinatis loquendo dc caufis primo modo. vt Hc eiTentialiter ordinati$.nata: rcfpe<au cfFcaus. Secundum diAumefl dentia ejjimialtt t*Uter terminat cit qu6d . vt comparatur ad fubicdlum . £t brcuitcr quando relationes non dicunc ri . ita qu6d plura fuppofitata fic fc habcrent adram numtr^ fH^piptMri in inuicem . 4. intclligitur quia vnio illaprsfupponitna» . qaod dicit dc relationc .& altcriuror» £i fic patet ratio Dodoris. nonpoffiint eflc plares in codem fundamcnto : non enim plures nlia: quo . hxc eft falfa : relatio in- quantiim relatio indudit de neccflltate .

& tunc talis naiuracum ifta duplicinegatione diciturfubfiftens incommunicabile.videtur hoc fequi dc efrcntia enim eft totaliter fuftentificata in Patre.non tamen eft relatio dicens ordinem non pendet £t hoc ita ficatanon ftante alio. dependeret quantum ad fubfiftcntiam to- talicer aduobus. & iniflo ram vt^«0. &perfifiibfi^ens tainproprio fuppoiito . . ecfi non dependcat ad Verbum quantum ad fuum effe exiftentix .nec aptitudinecommunicatur alceri. diatc cauTata a tota Trinitate ad lllum. . fecundum totum ej/i fuum ad fuppofitum futotum ejje illius nacurae. quia illz patetnitates de necei&tate ad demmodo diftindlos filios funt. de- pcndentia natnrs ad perfonam eft alterius rationis \ dependentia ipfius ad naturam diuinam. .etate cpnftituit dentiz eflentialis. I . quod mediate fuftencatur in cribus. nec vc ijuo.ipfa ficariinFilio. nec vt fuftemata in filio fu- eflcntialem fimpliciter Aentante .&fic induobiis. Dico . poceft concedi. filio. ita quod natura fic cc perfonata . Sccundo. immediate in pluribus partibus corporis. per fc verc jjfed humanae de pluribus parernicatibus. ctiam vt pracfcindit ab . neceflari6 vnita nbi. quafi fi]eflet fcparata l Patre ipfam dependcrc ad aliud . dicit. tamen primo dependentiam nacura: fubfiftens poceft cerminare fuftencando illam nacu- fe. vt prioc omni proprietate perfonali vere exiftens .) nam eft. omni quando turfidfifiens. Sicut dicimus . Tum . cum cundum totum fuum ej/e fit fuftentificata . Eft ergo relatio realis . modo tum Scoti quod ciret fuftentificata pcrfcdiflimcftantevno fuppofico. Et hoc modo natura diuina non poteft dici fubfiftens . £t hoc non .Lib. de necelCtate terminatur ad ruppoiitum diuinum . . per fe exiftens .& non eflct fuftenti- rocdiate terminatiir ad perfonas. qu6d fi tres agunt ad afllmiptionem eius. pri. agunt cnim tantum ad pofTibilcquia potentia tari in alio j'pfa.qux eftpater.&perfeftante. 8.fccundum fe totam. quiaipfa vnio ad Verbum neccilarioterminatut ad illud . Si vero )c fi Dtco. non Do6tot exiftente.quia ex quo non eft fuppoiita- . ita perfc6lc. de . ndn abfolute. dicitur vere perfonata . vniendo illam tantum vni perionar.jt Verbo. .tradiHio. ficut & pcrfona. talis dependentia non £c ftac.quia hoc eft fimpliciter impoflibilcvt fupra patuit. Alio 'modo confideratur. diuina eft teft fliciitr. vel fuppofiti .itaqii6d tantum eft in fe quoddam fingulare. fic eft fimile quiares. . ergo non poceft fuftenci- diiiina.4trt. Sententiarum 40 Trimtate dependet. ergo iicut plures paternitates adpluresfilios poiTunt fundari ineadem re. quia cum ad illud aliud dicac dependcnciam vnius racionis .Dei ejide/eltdc Sc fuppoiicatur in fuppoHto diuino ObUait. vt terminatur ad aliquod verc fuftentans ipfam naturam humanam in fc. in fingularis .difi. Ad orgumentA principalia. Dicit Dodtot qu6d humana immediatc & primo cerminetur adnaturam diuinam. .dico autetn dicis qu6dhocdicit ocdinem eiTentialem. quod adnihil ita ftat . & fic . £t tamen hicdicit . nec fuppofitata. ficuc pcrfcdlc invno. quia talis . in & c»pi cafikui JitlfiJIens pro na- Ad primum refpbndet . fi dum totumfuum^j^ & fic cfTet fuftencaca in duobus. vt patct»» i. Si Tet^ (lici^a vnio ex hoc dicit oidinero depeo- cfTe k fola quad talis . & per fc ftans. poteft habere plures paternica- autem tantiim poteft eflc vna filiatio . i «jiuafl. modo fola natura diuina fingularis eft per fe exiftens ralis eadem'naturacreaca non poteft vnicd pluribus fuppoficis . dicens ordinem eftcntialem ipfius naturx .non dicitur fuftenrari. eft fimile. Filio . 'quia tunc fecun- Si dicatur •j. Sc impoffibilc eft fuum ep fuften- tia fuhfifteni pt- tura fingulari. fuftcntata dicatur verc & fuppofitaca : & hoc ntHurA humtini poieft capi duplifiter.ica qu6d fuftencecur ibi. fed in ratione perfonas .ficut induobusi& tunc ftat & ftante illo. qu6d depcndentia naturae humana: poteft capi dupliciter. vt patet fuprli. Sed in hoc videtur fth.qu6d eflencia diuina poteft terminare dependentiam eandem immediaie. Hc intelligendo quod natura (ingularis habens talem vnionem. RtlpMjie. nec in racione caufx efficientis.-vt fuftemifica- 6c vere dependet ittteBtgatnr. ver^ fuftentatut in FiIio.& hoc modo eft eiufdem t. plures vniones terminaXX ad plures perfonas pofTunt fundari in eadem & natura Hngulari.ficut & in alio. qu6d ficut anima intelledti- natura cabiUter eft . ejje ii filio patre.vnio eft^imme. Vno modo pro natura adu fe- argumen- & hoc fane dcbet intelligi. proprietate perfonali . tunc eodico de Patrehabente plures paternitates . &c. fuppofitis. quia vcl fub ptoprietate Patris iropofCbile. Ratit. efle . dependet tamen quantum ^d eJli fubnftentiae. l^zm fitififlens fuftentatur. quod talis vnio eft relatio . non refpicit Rejponfit. Apparens d- eftalterius ratio.difi. invno. pariformirer.vt in Patre dw & hoc modo voca- dicimus de natura creata. nec vc f«o<^. Dependtntltt immcdia- modo nec poffunt agere ad vniendam eam pluribus. quia. quia efTen- quod ejfentia dinina licet non incommuni- . quia illa dicit ordinem dependentiaE eflentialis ipfius fuppofici filij . quia fu- quod dependentia natura humanz ad perfonam diuinam ( ficut Pacre .Et fic pater habens illas neceflari^ eft ad plures filios . 4. nullo modo dependet i. vt perfona confideratur inquantum fuftentans natiiram in (c. tantum agunc ad aflumpcionem vnius . qua: nec aftu. oporceret fed vt cft in Patrc. . Alio modb . dicit pot^ capi dupliciter. tunc ipfa cnra prefuppofitum Patris . hoc idem non fic eft de nacura creata . Si ergo eadem natura poftet vniri duobus fuppofitis . Nam etfi pacernicas Cit ncceflario ad filium . f. 1 . cum ifta duplici negatione. fequeretur quoddependeretadilladuabus dependcntiis eiufdem rationis. i ^utfi. ica quod nocac ipfum filium de necefEcate depeudere fecundum fuum In tes. nis a depfendentia eiufdem adnaturamdiiiinam. quia in <rj^ fuo dependct. Quod autem . vt natura eft in perfona . cum dependentia ad perfonam . £c fccundum totum fuum ej/i eftct verc fuftentificata in duobus fupta: ftentificans ' poficis. vt talis dependcntia terminatur ad aliquid fuftentans. vc adcerminum. de- & per fe verc exiftic.l^anc Dodor ful- uit principalia arguroenta. Si quia natura habens ipfam . fibi contradicere . dicens ordinem dependentiae eflentialis . anima mcdiatc cft in illis ficut dicimus quodrelatio creaturz ad Deum imroediate terminatur ad ipfum Deum fub racione ua eft ita fcientia finita in Deitatis & . vt ver6 fuftcntatur in naturadiuina. nullo modo dicitur perfonata.lII. fic pcrfedlc invno. Vno modo.& vt^M0<^. pacet.itionis. cum fit incommunicabilis tribus 1 Dico quod non StlMti0.i. ficut rood6 .

difi. Adnerte crgo . fuppofitari in Patrc. Si dicatur . vc iam probaium in fecundumipfum ma . x. Dodor facit aliqua ad oppofitura . iraraediate in pluribus fuppofitis Dico. eiufdem rationis non .& mediancc ipfa perficeret partes.foluendorationcsGregorij. ftante natara patec . pofito qood non habeat TrifUxftlu' luturalem inclinaiioneni. propriare . (j. quiaduocorpora poilant eirefiraul in vno vhi. qu6d eadera natura poteftracdiatc tia fuppofitari in pluribus fuppofitis vidctur fequi formalitcr . ftttnttM ntn tf^icit itn. dc hoc vide qux expouii in fecun- •" : do.z. alias pcrfonas. quod quod natura habcat naturalcm inclinationcra ad Patrera bcnc verumeft . D } in 1j . non fimul . ^tu/t. m 41 quod habcat naturalcra inchnationemadpIura. iila vna rcduda eftad adura. quod fi locn* accipitur pro vhiina fupcrficiccorporisambicntis. ad quas func iftc . & de potentia albedmis. ergo & natut a .& iti <pud- disiinEi. quia cft in peifeila poientia obcdien- ad ipfura vc fupra patuit. fcd & non concIudit. Patct antecedcns. . qu6d liccc habcat naturalem inclinationem ad proprium fup- Gue ad per . & in vide ibi quid diccndum. fe ftandura .arguit li . patet refpon- o Rcfpondct Dodior ad audoricatcm Anfelmi. fed hoc magis pettinet ad materiamprimi. Si etiamfintplurcs potcntiz. Et illa aigumenta videntur abfolute probare quod nullo raodo pofllt in pluribus ra diuina terminet fiippofitari. inficiutdo. nifi ad fuppofiium tio.qu6d etiara II. i .quia verumcft. arguraenta inpcdcquat. vbi probauit eife fimplicitcr impofllbilc eandem naturam fingularem fimui natura non potcft fuppofitari in pluribus ^/f^^ yi». £t quia tenct duas conclufiones. Dodore in vt patet a tpudl. &c. finc fi & .II. Si ver6 immediate perficcret vnum . Prira6 . Tem. ^fi. qu6d hoc concludic de adu adxquatOjtcncndo quod tantura fit vnapotcntia obedicntialis . non poteft firaul reduci ad alium adura . Sicut ponendo quod in eoderafubiefto fint duz potenii2. habcac nacuralcm inclinacionem ad fuppofitumPatcis. fuppofitis.qu6d redudaad adum fibi adzquatum . S ecunda eft . Dico vltri.quxeft fubiedliue in corporcambicntc. Dicit Dodor qu6d tot rcfpcdus fundantur iniIlafupcrficic. . fi teneatat vc paccc dc matcria priraa ad plures for- .VIl. potcnhabcns adlum fibi adxqua(um in vno fuppofito .-vt dixi . quod hoc fupponic. diflinSl. S.tcrminatus ad vnum corpus circumfcriptum ^ tali fuperficiei& alius refpedius terminatus ad aliud corpu») & in illis duobus corporibus corrcfpondent duo rcfpcdlus corporum ciccumfcripiorum ad fuperficiem circumfcribentera.dum cffet in vna illortim . Nota .& firaul in : II. fi ille a<5kus primus fit fibi adarquattis .rapettpfmf' dem corporequa:ftionis. licct. .non potcft fuppofitata in .quapoteft vniri tribus . eadem potcntia obcdientialis ad eirct perfonalitatem Patris fonalitaces . Ad tertium pofitura OhitSit. & in i..zut tamen i}. puta fi nata- depcndentiam naturx hununac immediacc. quarum adus fimul repugnant . refpondet primo . ene incodera (nVieCto. camen non po- proprio fuppofito ftantc ipfa Verbo Cc in propofito pouto quod ipfa . dift. ccr . 10. pri. eflc duobus fubiedis .vt fupri patuit. & rario ftat in Sccundoprincipaliter arguit i hoe .vt natura aflurapta cft a Vetbo .fofititmtdi»qu6d non poteft cadcm natura fuppofitari ti.fed ni im- pofTc fuppofitari in pluribus fuppofitis. quod ucut natura aflumptaantcquam alTumcrctur . tcft fuppoficari in 49. cflec illiraicatara. remotis impcrfedionibus. Filij . pa- . fuit vere aflumptibiiis a Patrc . ergo mod6cft aflumptibilis .conccditquod duo /iJ/ieBu. quod conceditur. Djco fccundo. quia habitudo natorz ad fuppofitumcft finwUima habitudiui accidcntis ad fubiedum. non tamen cft violcntcr in fuppofito diuino . p Et /i hic argMitnr . clinatio cft firaplicitct vt patet k Dodorc & in qturto . . luta . quod etiam haberct naturalem incHnationem ad ciali polfct ncgati . dicic eflc vcrum > quando fuppofitura crcatum ponitur terrainaspriraus. quia naturalis in- eadem natutx cuiuseft. Ad fecundura .diilin£i. tamen non vt .IQuxft. alia nonpoteftreduci adadura. qaia raas.i. 6. ctiam vc Vcrbo diuino ( quia adlus fupcrnanon tollit naturalem incIinationem|na- cxiftic in turalis tuf z . quod ponitur accidens ergo .fi ponatur quod efleotia diuinafic & primus imraediacas cerminas. quod fi haberet naturalem inclinationem ad Vcibum. & fic funt fo. non argumenta fz€ti contra illam conclufionem.qu6d loquitur poncndo qu6d perfona fit ptiraus terminus . Bon autcra in iftis corporibus locatis & tunc fant ibi duo rcfpedlus terrainati ad duo corpcra.E»demm*tU' quibus probat qu6d ea. fjf^iU. non dicitur cfTc ibi violcnfio dupliciter. vt fuppoficaca in Filio . qu6d Ci accidcns iramcdiati pctficeret tria fubieda. vt cognofcatuc contra quara rationera tcneat. fic etiara fuppoficam diuinura . 9.tamcn ftantc ipfa. fcilicct refpedus fuperficiei ciraunfcribcntis. .quatft. oporterct probarcquod nigredinis adus : hic crgo iftarura potcntia- rura obedientialiura finc firapliciccr adinuicem repugnances. puta animam intcllediuam. & fumrao . . (puft. Dodot per argamcntum a vel fortcja fortiori fimi- idem accidcns potcft . tam intcnfiuc quara extcnfiue. Si dicatur. quod vna peten- fi natura. ergo erit vioIcQcer Scotiofer. Si vcr6 accipiatur locm pro refpedu circumfcribentis ad circumfcriptura. cum vna in poten- fit eft redudla ad potcft reduci alia ad duo contraria alitcr firaul poftenc adum. Dift. ficuc argucara eft prius concra Varronem. ftante illa . concladit de illis potentiis.quia adius alterius xepugnat adlui priori. vt pcrfonaca in Filio . . fed difiundlim .6.i.vna ad alalia ad nigrcdinem in bedinem in furarao. 1. hanc cnimobcdicntiara non cuacuauit Filius peraffumptioncra illius naturz . dicntiales.*»*d"it- Dodorem. idera fubic£lum ita poflit cile fub nigrcdine > ficut fub albcdine ad vtrumque tia aftum fimul . i. ftionis Si itcrum dicatut. tia obedicntialis eft in & Si vero fint plures potentix obedientialcs tet quod vna reduifla ad adum .dift.quot corporacircurafcribuntnr . quia mcrccftitain po- & Patrcm rcntia obcdicntiali ad ficut priiis . stiutit. Pro raaioti intelligentia rcfponfionis per planiora verbaexpono eam .& immcdiatus . cum pcrfonaUtas Fi- non lij Patris Ulttto ciufdcral rationis cura pcrfonalitate fit vt patct inprifnc . n Ad qHMrtHmru£o d^tmftnm dc accidente . Quarto. non poteft habcrc adlum in alio fuppofi to.*"**^" ''•* "i^^'!'^^'^ corpora proptcr penetrationera diraenlionum ad inuicem poirunt clfc immcdiatc fub cadera fuperficie . OlieBio. ncc pcrpotentis obcficui Rcfpondet DoCtot . fic ftante illa non potcft aftomi ab alia.

iS. etiam efrentialitcr dcpendcrcc ad Pacrcm dependentia eiufdcm rationis . & ta in Filio . quitrt . . vt patet fopra 'i Dodlore in i. ad quos talis natura depcndcret efTcntia.$. quia . non ejfet ad vnitatem naad vnitatem vnionis cumnatura.& multiplicitas huiufmodi relationis non caufat raultiplicitatem abfoluti de neccffitare. fant diftinftionem fundamento . quod de eft ipfa tum. 1 .a vnio cfTet fpeciaiis dcpendcntia naturz ad natu- & ram flmilis ilii . parct. quod ajfumptlo natur/t adfubjiftentiam Dei abfolutam . dem ftindtionem illorum rationis ftant in litcr aliqua: relationcs quae . ejfe f)tio fuppofito verum.>'» Patrt. quod quanium ad hoc. fupponat vnitatem prioris quod vnicas prioris poffic ftare cum quacunque diftindionepofterioris. & non liccc Et quod addit Do61. vcl^compofltionis ..vt . Sententiarum 4^ in quibus rum anima . diftindionem abfoluti & dependencis ab ea. & cum duo fequatur diftindlio abfo- lutorum dependcntium fupponunt tamen C . inprimoy qu^m quando cft in vno fuppofito diuino perfedc 4upplcnte vicem fuppofiti proprij . fi fic idem . quia decem fimilitudines eiuf- fent diftinftionem abfoluti riofum. quod apdicur iliimicata ..fic ta relatiuc diftinda ad inuicem Sed dua: in efle nacura fingularis habeac ejfc in fuftencatum abalio.»«'*''* */luti fitefl"caiuc caufata k diftindis relationibus-f*'"^"'"^^^ non r tamen 10. qux non concluquancum ad hoc . dr ideo ficunditm eat diHingMretur. id eft . Extmfbtm. dux Hc effet illimicaca . I V M. fupple ipfum prius . i vc pa- e^ diflirtEl. quan- lud fuppofitum. illius e^uia hie ibi non. Et fiinaliofuppofito.qu6dprii^s func fuppofita diuina cclaci^ vt patetjfed saV.fequitur quod ad di- non cau- ctfi dependentia eiufdem rationis tctmini adxquate nonpoffint tcrrainaredcpen- eodemi^undamenro. fed vnionis naturz huius ad illam . fl cflTet ad vnitaccm . Quarritur membro non ad vnitatcm naturae afl^umente vnionis pcr pofltum quia tunc eflTcc nec advnitatem perronaZjquiaperfona non fcd eflentia igitur ad nullam vnitatcm cflec ? .ftante vnione ad il- Nam filiacio eft pofterior nacurah'cer fuo fun- damenco . pu- dcpendentiis eflentialibus eiufdem rationis ad duos patres. . de neccffitate cau- realcm . aduencicia nita» priorii fottllfi»re ci fy jucmedt non. quia illa: duz filiationes concludunt aliquid repugnans tali fundamento remanente codcm .vc diffuse declaratum eft difiinli. vt comparatur ad perfonam diuinam. Hoc idcm dico de natura fingulari.& hoc modo loquitur Dodor. puta in Patre . fcidicic ibi nem tes corporis & licec qu6d nacura humana accidens cribus perfonis mediante eiTentiadiuina & . Inquancum vero ipfa nacura humana comparacur ad plura fuppofitaiin quibus e(Tet imraediatczque primo ftat racio DoAoris prima quod eSct fotma- dijUuclion» pofteriorit. modo fu- di6i. Excmplum. Hoc fic debet intelligi. f>HOmoio V» . Sunt ctiam quxdam relationcs .lII. ita quod tocum fuum e^e adxquatc fuftentatur in illa. : : aflfumptio. q tamen 14. iotclligit diuinis. fe vel qu6d & diftin£bione pofterioris. Sunt S pr^ H O L eflentialiter. poflet fuppofitari . non diceretur iUimita> qu6d illa racio fa^ fupr^. dicit valer.Lib. & Filius 8c Spiricus fandius pofliinc caufa- quodammodo elfet neceffitace filiationes. Ecnc de fciencia perficience pluces parmediance anima . HicDodtor diftinguitderelatione. vt ad duas caufas totales eiuf- rationis. Et priora ipfa na- fi depcndct ad illud quan- fimul pofTct fuppofita- ri in Patre. & idcm abfolutum . eft impoffibilc quod in alio fuppofitctnr. quod eft impoffibile. patet : ra ponitur in diflinSl. plicat de natura humana . . quodefTet ad vnitatem non identitatis . qaae poifunt caufare diftindio- . 4fMft. Quando igitur dicis . tunc illa duo fuppofi- quia fundamentum prius natu. Nam Pacer. diftind* filiationes non poflunt tura. & non pofllt efTc . & Refpondco . vt abfoluti fcqucntis naturaliter relacionem. (fr . c^quoadmodum loquendi explicat quare conceditur naturam ajfumptam a perfona affumi ad vnitatemperfon/t . . quac nunc eft naturx ad pcrfonam.or ad propoficum tera ftat in hoc fe Iftalire- ca- vnicas pofterioris cum didindione prioris. . do in fe non fuppofitatur .'cftimpoffibile qu6d fuppofitetur in alio. nen Ojiendit . Et impro- batum fupra.ti»m ttjfumi mini . qus eilet quodammodo aducnticia perfonis. S«r/« Dodor hic qu6d diftindio abfo. ajfumi ad vnitatem naturd .fci- ftindlio pofterioris concludicin priori aliquidre- pugnans . pofitis. eft vniucrfalicer . paNota benc . dico . quae non poteft remanere eadcm cum diftindione vnionis ad diuerfa fuppofita. re diftinda abfoiuca . qux eft eadem in tribus fup- nien immediatc natura ajjitmpt* fitjtatur relationes diuinas .quod & non fundatain illa.fimndi. j . dc ncceffitate fuppoficatur in vna illarum . eodem eft impoffibile. Ec vc fic. vel compofitio cadcm natura aflumpta cum tcrminus .& fimiliter duae vniones realeseiufdem natuts ad duo fuppofita. quod illa duo fuppofita relatiua non pofTunt fuppofitare vnum . Xe/olHtio. . quia talc abfolutum quando fuppoficatur in vnorclatiuo. efTentialiter tum ad fuftcntari. Quando enim di- lationutnt . AddiudSco. ifl. qu6d ctfi vnitas pofterioris prz. fecundum membrum vnitatcro cflctaflumptio in illo c(l enim ad quam foiutionis arguitur. vnitas ptioris ftat cum hoc non tec.o. tur^ ^nec perfoHjt ^fed tamen conceditur naturam affumptam a natura . qua: fundatur inaIiquo. liter infinita. licec DtfiinHiort' Sc creare ua in . Jignijicatur identitas SEdcontra Dnhiian cu- ' . Ad iUfgumeau pro fritM opinione. dentiam eiufclcm abfoluti.ficut fuftcntarecur in quia quando eft in proproprio fupoofito . Eft enim quaedam relatio .' etTet in illis dixi fupri. quia Dcus immediatc creat pec fuam voluncatem . Si teferacur ad illud. hoc non fequicut. fed quodilladiftindarelatiua eflent ter. nam concludunt idem fnndamenlum fecundum toium fuum ejfe dependere fimul dem ftanteratione propria fuppofita.

nacura ccrminatur ad fuppofitum .fcd tantum vr tcrminus dcpcndcntiae. quomodo natura humana vniatur diuinx.vel nacuia diuina eft bo- mo. . quia hoc antcccdcns {ftrfohntfi frimtuter- fiuc fimilicudinem. . In rc enim vnitas perfonac non communicatur formaiitcr naturxafl^umptac . Dico. Vnde propofitio tacita in primo cnthymematc vcra eft hxc videhcct . quod antccedcns ex vi confttuftionis vnitatis cum ly perfona . Tna natura. in vnitate fitpfofiti .id eft Ctntrk.natHr?. fupple quam vnitatcm tcrminatur . & Patcr eft crcans. .licetprimaconfcqucntiatcneat:quiaidem fignificat confcqucns. & vt vnita fibi fic per- . (ic intelliquod vnitur fibi in vnitate fuppofiti. tuncintcrillas lius fimiliter. quod quando naturahumana vnitur naturz diuinz. vel compofitionis. n» vniftur pri . matur* diuiM*. haecfcilicct . petfona & arguit a eft . Quac humana vniavt didum eft fu- natura tMT» huma.in quo natura humana fuppofitatur.fed tantum modus loqncndi cft alius dicendo voitatcm naturx. Prima cnim confequcncia ccnec .& non cft ibi aliud. qa6d fit vnit» HMtur* di- tate fuppofiti propter uin*. £t nota. Cum vero quzritur. ftatim notaretur ibi vnitas naturz . quam humana. cedcndum qu^dfii ad vnitatcm naturx fcd tantumeft ibi vnio ad naturam igitur c^Tet : : cum vnitatcra vnionis naturac natura.&: vnitatcm pcrfona: quia in primo modo loqucndi notatur vnitas identitatis . ficut nccvnitas n^turx communicatur formalitcr naturxaflumptar. Dcus eft creans. : : . \i'mx tur» i fcftc fiftcntatur in illo 1. identitas vnionis. ti.&: aliud fuppofitum. & Filius eft homo . fcd tantam Grammsticalis. primus tcrminus vnionis:crgo affumptum vnitur Natura cft primus terminus vnionis igitur videtur fcqui hoc ita : : aflumptumvniturin vnitate naturz. fiue vnio tecminatur ad fuppofitum. quod ipfa natura humana przdi catur de ipfa nacura diuina . non ta- fit n» r)M- hutna- & & Scd dubitatur. vt ad terminum.tur naturae diuinae immcdiatc . diuina cft natura humana. . vt dicatur vnum fuppofitum tam naturjs diuinz.Et hoc cft dc rigore fermonis.ficut fcquitur in vnitatc perfonx . ipfum. : MM C s O Ed comrafecundHm memhrMm «3rit hic Do(5lor qiiod C\ N TA E filutlonii.& Fi- fimiliter conccderetur natura . vnitas naturac. fumptum vnitur in vnitatc perfonz natura humana immcdiatc fcquitur fonz .Vto^odtxo autem tacita in fecunda confequentia falfa cft. qu6d etfi fic aliud in ratione nacura: . . t Hic Dodlor intendit probare qucd humana vniatur naturz diuinz te naturz. ncc eft hzc difficultas realis .cum quavnitateftat petfeftifllma diftindtio naturarum ab inuicem. fiue natura hnmana vnitut immediate naturz diuinz ergo vnitur fibi in vnitate naturz. quod natura humana alfumitur. accipiendo vtranquc in concreto j quia hzc cflct vcra . £t eft bene concedimus .timcn fccunda confequcntia non tenct quia antccedens fignificat naturam cfle tcrminum vnionis fcd confcqucns fignificat vnitatem idcntitatis naturx ad naturam vcl compoficionem ex natura & natura. mediate tamen . in vnita- quia benc fequitur. ita humana . \c\in vnitate naturx . . ipfa natura : crgo vnitur fibi in vnitate fuppofiti. . fit & fic natura humana non aliud k natura diuina. & quod Pater cft homo . in vnitate qu2»d natura di- vna natura . concedit tamenquod natura humaua vnituc natocz diuinz in voitacc non naturz. . ficut conccditur ifta.L vna natura afTunacns & aflumpta dico qu^ non tatcm luturc . Cum enim dicimus . ncque ctiam cx perfona aflumcntc & natura afl"umfi natura cflet tcrminus vnionis pta fit terrium compofitum ficut nec cx natura & natura. vnum fuppofitum . cum non dicac aliud fuppofitum ab iplo. Si natura humana vnirur naturz diuinz . mintu cac vnUmt natur») dc vi confttudlionis fignifiquod confcquens fciliccc ergo vnitur idem . Dcus eft homo . impermifta. humana fibi fic vnita in vni- vnitatem ipfius fuppoficonccderemus qu6d navnitur naturs diuinae in vnitate Sic in ptopofito tura fit . fiue ftrfon»^ D cum cnim 4 natura vnitur 4 aMK<^ . vel vniturfuppofito diuino. non fic autcm accipitur vnitM^cxxm dicitur aliquid aflumi in vnitatc pcrfonx quia : : cx ibi vi conftrudionisaccipituri/»//<iif Contra. fiue dependentia naturz terminatuc ad fuppo: ficum. quia cum dicitur 45 convcl ad cft . ita quod haec de rigorc fcrmonis eft vera natura humana vnitur fuppofigimus quod . vel qu6d ibi vnitas compofitionis . primus rerminus vnionis .quando vnitut naturs di- y . vnitM nnturx cx vi conftruftionis pro vnitatc idcntitatis .- QusEftlL Dift. & fuppofitum diuinum dicunt vnum fuppofitum. fi & identitas & humana enent naturae . &u«mtide K fed in vnitate vnionis. ^od vnitur naturd ^ vnitur advnitatem . crgo affimili \ fiue bcn^ vnitur pcr- fibi in vnitate pcrfon* : ergo primus terminus vnionis na- ergo vnitur a fimili eflentia eft turz \ ergo natura alfumpta vnitur fibi in vniiate naturz .vc\ in vnitate ferfonx. s. Et licet ipfa natura to diuino . vcl ad vnitatc vnitur rc fcrmonis naturac ui na . pcrfona cft provnitatc vnionis. Rcfpondec Dodlor ncgando confequcnciam. fibi ? Dicit non vnitur naturae diuinz & humana fit in qua Doftor quod de rigo- quia fcquitur de fadlo . & fic nacura diuina . *. duas naturas cft vnitas. qu6d idem eft fimpliciter . ^od vnitnr ferfonA^vnitur ad vnitatem. vcl compofitionis ncutta cft ibi. quomodoipfanaturaprzdicabitur dc natura diuina? hzc cnim funt fallz. men aliud in ratiane fuppofiti patet. quia (latim fit humanavnita efleutialiter fuppofitofit diftinftarcalitcr ab iilo tamen . ficac dicimus quando vnitur fuppofito diuino in vniiatc fuppofiti. vt patet.. Rcfpondeo. fiue vnitur fuppofito . : . in fecundo non notatur nifi vnio ad pcrfonam . accipitur ibi.

Secunda probatur per hoc quod habens plurcsrcientias propter vnitatem fuppofiti. ctiam fimul cum ifta. Altifiod.5. REfpondco cum aliqua natura pofTct habcrc dcpcndcntiam ciufdem rationis cum .i Stiir. &c. cciam ifta Rtlptnjie & nam . Si quzricur .<ir^5. Rc res.lII. vc in na- fpecialis minandi iftam dcpendcntiam fe cxiftcns ad pcrfonam .& . fimplicitcr alia a dependentia caufaci . €hIim.i. nec relatio cx parte Vcrbi affumcntis habet iftam naturam adxquatam fibi in rationc terminati depcndcntis ad tcrminans indcpcndcns. & vt fic.ationis. qu6d quz eirct alccrius racionis a ad naturam cft . titatis.fi. quod in tali vnione notatur non notatur ibi vnitas iden- . i dixit. iC . Contra aUa natura potuit affumi ifta non afTumpta igitur &: modo potcft. ^.& vna natura. quod tcrminans fit independcns indcpendcntia oppofita depcndentiz vniturpcrfonaf. vtabftrada ab indiuiduis. diffi- t»ltM. Afftapb. vel nuUa rclatio rationis fcd tanium quod ipfum terminet plurcs rclationcs rcaIcs ad ipfum. non fub illa ratione .<irr.quianatura.^. quia ibi przcisc racur perfonam perfonare. fcd habetur vel qu6d natura diuina . . cciam fine perfonis diuinis. com- Sicunda COMMEN Ad x. & & fuppofitum funt altc- hic dicit T o I III./eSf. T. Si vero includit^incommunicabilitacem.Durand.Richard. Prarterea. fed tantum vnitas perfona: in natura (ibi vnita. . efsccne perfona .c. Sed in fccunda confequentia anteccdens ex vi conftru£tionis non fignificac idem.qu6d cflet ri fit vnum compofitum > digi.quia non cft rcpugnantia rcfpcdu naturarum.<«rf.cft vnus fciens.6. & . aut pluoaturatantum. \A. fic nacura manencc vnica. Prima confcqucntia probatur per oppofitum.& i. Vtriim vna * perjona popt ajfHmere plures naturoA ? •\ D. vt patct. id eft vnicas perfonae. Plde Scot. quod effet pcrfonata. quod fi incommunicabilitacem . vel Rcfpondeo ad primum poHtionis vnicas .^. Nulla cft igitur caufa impoffibilitatis.^. ta in faacura diuina. fed confequens ex vi conftru»Aionis fignificat vnitatem identitatis . dependentia. Hoc autcm non cft impoflibilc ficut tota Trinitas tcrminat orancs reUifta.i. jirgum.y. Non plures. A tcrtium arguitur quod non quia aut : Nonvnus homo. rius r. cfTet vnus Komo .i. 1.non numcratur igitur fi vnum fuppofitum. .3^. qua fic per fe ftans.\. non notatur identitatis 9.trai}. qutA id non refugnat ex p/trteper' fon/t.dixit. quz tcrminacur ad fuppoficum depcn- in vnicate fuppofiti incommunicabilis. .qu6d ad no- naturz Ciae fuppofitare natu.z.i.d.qua: cft ad natnram fi indcpen- & raeft. fimilicer perfona potcft confiderari vt fimpliciter per fe ftans . ai . confequcntiae .&vnitatcm afuppofito.^. Aduahs cnim dcpcndcntia vnius naturx non rcpugnat dcpcndentiz altcrius naturx ncc cft refHignantia cx partc Vcrbi . quia illa tcrminatuc ad nacuram quidicaciuc fumptam . quod confcquens.i i. quod dicit in ifi* qMt. intelhgatur termina.art. quia trcs pcrfonac funt vnus Deus.Lib.}. Probatio I Araum. velnatura.3.^. tioncs rcales crcaturarum. Prima .. communicabilitas.q.ex vi conftrudlionis notaturvnitas peribnz . quia termini funt alcerius rationis.(jU4fl. Ad fccundum dico quod loquitur de . ficnt habctur in ptima . Antecedens enimpraecisc notatquod naturz humanz vnio tetminatur ad naturam . quia ctfi vnum opp.i. & Vidctur quod Do£lor contradicat fibi in hoc.Thom. . S & ? Dico . vcl ex eis non eft . . Et rcfpondcndo ad quzftionem circa fincm dicit quod propria ratio tcr. quia fupra tcrminandum depcndcntiam naturz requiritur.Met. ficut natura qu6d dependcntia natura dicitur per fe exiftens tura diuina . hoc niodo depcndentia naturz humanz ad naturam diui- fcquens cla- litcra ciufdem racionis ad aliquid pcr fic natura dJuina fuftentet naturam humanam.non effec perfonadit qu6d hzc vnio cflec non & & dependentia fimilis illi . quia pcr hoc non poncntur in co nifi plurcs relationcs rationis .<j. pcrfona non inclufed tantum per fc fubfiftentiam . quod hacc cft aflTumpta . .fHm. Sententiarum 44 Secund^ vidctutfibi contradiccre . funt eiufdem rationis. : S C H O L I V VnAm perfon^m eiiumam djfumere pojfe plures nsturas . quianonvna . : Ratio ad . qu6d fi depcndencia dicacur cerminari ad incommunicabile . X.\. quod h«c dcpendentia naturz ad fuppofitum cft alterius rationis ab omni dependentia.q. : quia necpotentiaalterius naturzcft rcdudaad aftum per hoc . ram.i.friKmn.(««.fcd fubfiftcntia fingularis. Sc humana funt vna nacura .ypJom.f^/b/V^. vcl incompoffibilitatis afTumptionis alccrius nacurx. vidctur in- Q^ pcr fc ftans . quia non plura fuppofita. caufatum non pofTct dependcrc totalitcr ad plures caufas totales tamen bcne poteft vnacaufa totahtcr cerminare dcpcndentias muitorum caufatorum igitur^&c. dencia . quia in i. quz nunc eft naturz ad perfbnam. & nec compofitionis . Naturahabct numcrationcro. M. fcd naiura diuina dens. Dico fecundo . quia ex viconftrudionis talis non habetur prxcise.

III.& refponfio ad qusftioncm. fi formalitcr cflentin qu6d tft in potentia ad terminandum dcpendentiam plurium naturarumrergoper boc^qu^daftum^fit vnam nataram . i argum.&c. Non primo . primum argumcntum ^ dicitur. ita idem fuppofitura diuinum poterit fimul a6lu terminacc depcndcntiam plurium naturarum. tantum poncrcntur . Vittalib. vnum fuppofitum. Refytat Richardum ajferenfem .Ar- fit aiTumere duas naturas fimul.x^.DiftJ.qu6d Thm i. & argumcntum ruUHra ffotuit ajfumi \n hoc . Deindearguit.qu6dnon poffit afTumere plures nacuras fimul . Secundo. Primo quia ad multiplicatienem concreti nonfufficit multiplicatio for- faceret plura concreta tffet .l. /"«»»4 ncc dfct vnus homo. ita potcft plura- ftare in COMMENTAKIVS.i. K\chirA. afTumere plures naturas in vnirate fup- fit ifta litcra. licet fcircc plurcs fcientias. r.l^vincDoCcotCoX-/\.<iH4tft. i (jr ideo numerari non poteft nifinumeratis fuppofitis.ncc plures. Qui dicit. nifi multipUcentur fuppofita.fumm. i.^ ideo d. fiue plures natura: fpecie diftinds. '• A ^ p^fiftniargumentum. Sodcomrahoc. Hic Dodor improbat hanc refponfioncm. & . duo infilut. Idco dico didum eft . &: Filius func vnus fpirator . eft in alia poflint cfFcdliuc cllc vnum fibi in potentiaadplures naturas .i.j. & hoc non . ^ficplures ferfon£ effent flures dij :fecundum mentem DoEtoris vnut homo.lib. . quia & fi duo cffiedlus difparati duz natorz numero poflint Hmul fuppontari ineodem fuppofito diuinoin vnitate pontitid efl. ^ tertio modo.'fed plurcs.qui dicit. Quxft. Probatur ctiam hoc per tra. quia non plura fuppofica. Vide AD I>oEl. H«c cft refponfio Thoma: c tcrtia^atte fummx. Si dicatur . mul poteft afluracrc . pcer plurificationem fuppofitorum dcberct plurificari talc concretum.art. ma. bumeft Contra . 'TpErtio a X quatrit Dodor an vnapcrfona pof- caufa fuppofiti. ibi. . Et ratio ftat quia quando aliquid piura)fi reducatucadadlum pcr niens . requiritur forma. Adprimum.qu6d habens plurcs fcicntias propter vnitatcm "fuppofiti nas. h»- non tamcn fcd partc Verbi. formaliter in codera fuppofito. Thomxy quiafivnitas fuf^ofiti fufficit ad vnitatem concreti . adhuc erit vnus homo quia ad .f . aliter non eflct homo.^. . . potentia adaliam naturam pcr confequcns Cinon eft reduAa ad adum .fart.quod nee cflfet vnus homo. i.Hic DoOtoi improbat rcfponfioncni . & non vnum in entc cft multa ncceflario. quod fortc argumentum concludcret.^. natura aifumpta. in folutione fecundi argumenti. quia aut eft repugnantia ex parte naturarum auc ex parte fuppofiti.nee plures ireiicit etiam rationem D. Sc plura fuut immediatc oppofitadiuidentiaens:ergo Ci fuppofirum diuinum cft homo.Sed con5vnum&cmultaC\into]p\^o^tz immediatc diuidentia cns igitur a fimili circa j4d arg. ibi . hoc . fcd difl. Alitcr dicitur ' quod cfTet vnus homo ab vnitatc fuppofiti ficut vnus fcicns . patcc ex hoc. quia non habet tanti!ltm vnam naturam humanam.Thom.quia idem. *''-'• Sed contra.uit argumentaprincipalia.an guit pro vtraque parte.vcl plurcs. non tamen vnus. ficut vnus fciens . Sed contra hoc cft quia tunc pro- D. i ^ fuppofiti multipUcatio. aut plures non plures. quod autdcnominatiuc. j.^.i.tum. tum quod non pof- Quod argumenquod foluctur podea. de Media ccflc cft quod fit vnus homo. . Primo arguit.vcl altcrum cft immcdiatfe vcrum vt fi «ft homo . L I his patct V M.qu6d cftet vnus ho.fcquitur qu6d cft vnus. qua: circa quodcunque includunt contradidionem. ifla eft ibi adhuc . . vt fupra patuit.ficut : primi libri quod Patcr . quxft. cns quod cft homo vnum. : .ii. hoc modo. ita ita qu6d tale fuppofitum potefta£luterminatcdependentiam plurium naturarum:ficutergoidem abfolutum in caufapoceft fimul iOtM terminare dependentiam plurium cffedluum . quod ficut fingularicas prxccdic rationcm fuppofiti codcm fuppofito.art. vcl plures ali: tcr non efTct homo.quia modo pcrficiunt. vcl fortc nulla. ex Scoto infra difi 7.qu«ft. fimui eftcnt potentia ad ia potentia ad aliud: fedVcr- ftat & plures naturx ponunt dependcre ad & pofTic non ajfumpta. nc. mo ab vnitatc fuppofiti . fcd fiVerbum aflumcrct duas naturas. multiplicationem concreti fubflantiui. quia habens nacuram humanam cft homo ergo fi habcrcc plurcs naruras huma- ^ : vnushomo. 6c non vnum. . cllent in co plures rclationes rario- Ex nis. juod eo cafu non ejfet vnus homo. tres perfona nonfunt tres creatores.i. Et prim6. ita adue* codem fuppofito . fpirans fpirantcs : quasrc Ad aliud licas dico naturarum . nec plures. non cft fimile de cftcdu. 4J COMMENTAKiyS. quia da oppofitum . plures perfonx diuinse efTcnt plurcs Dij. quia ly homo eft termintu adieHiuus re[pe£}u perfena diuin£ . fi teneatur quod eft terminiu fubftantiuus . Dico. H O iftac Ncc cft rcpugnantia ex non Sttuti» »hi*' ^'•»»»- cftcnt ibi intrinfecc.auc effcc cft : vnus fciens ergo vbi non funt plura fuppof^: non poflunt effc plures homines aut efTet vnus homo. Sed dua: naturs aflumptJC & C . ^.fluralitas eius . 'JS- r. Aliter dicitur. quia tantum ibi fuftcntan- nullo tur. vnum.eUft. & natura & ita part. quia ficut plures cfFedus poflunt eftentialitcr depcndere ab vna S abcadcm caufa OhitlH» "•• fimul polfunt efle formalitcr in eadem caufa . alfumerc . ita & hocquiditatiue. j artic.Richard.7. licct fciret plurcs fcicntias. Hic primo rccitat rcfponfioncm ta .

iti non videtur inconueniens conccdcrc fuppofitum diuinum efte plura materiam cfte plures fubftanentia perfcOia.i.ficut vnum adiediuum non ponit fuam determinationem citca fignificatum alterius adiediui . humanas . ponunt fuara dcterminationem circa fignificatum fub- Doftorem. vel Secunda expofitio ditur tamen Jpirans adiedliuum homo . erit. ii. cft tas. qu6d Verbum haerct plures naturas humanas . 4. ponit /uam determinationcm circa fignificatum illius fubftantiui. cum phires natiu^as quam ia d Ideo dko tertio.e{{ent ibi tces cfTcntiz.i. nec plurcs . creatum popt fuflentare hypofiatice aliam naturam creatam ? Alenf. Et modus ponendi eft ifte . accipiendo pro fignificato cntis & cum Aowfignificctna. arguicur. fed vtrumque terminatur ad fabftantiuum . quia ad pluralitatera huiufmodi . ly ^«o ponit .difi.i. & tres homines . i . Hic Doftor refpondendo ad argumentum ex intentione remittit fe ad il- ftantiui quod Pater.& fmlta immediate diuidunt quodlil>et ens : ergo fcquitur . habens duas naturas. in i. fi £t pro clariore intelledlione . ficut dicimus duo fpiratorcs : nam dno cft adicdiuum.& tale erit. & magis ad propofitum qu6d Verbum efTct duo homirfes . ly plures funt IV. f. quia dicit Doftor ibi . dico fecundiim . quod eft voluntasdiuinacum eftentia.dub. quam aid fuppofitum increatum tum. vt comparatur ad aliud in re£to fufticit enim quod diuidanc in obliquo.i. qu6d ficut ifta fimplicitcr conccditur . Soto Irca quartum .TJiom. fic poteft immediate terminate dependentiam illius adic6biui duo :Sc fic non fequitur idcm de accidente con- haberet diira & r\\iim duo adicftiuum ponit iuam determinationem circafubftantiuumj&fic cum dico duo/pirames . & multavcte diuiduntquodlibet ens. non eftct vnus homo . & : diuina .n6n tamen vnus fpiians. eft . ponit fuum fignificatum circa rationera formalem hominis . Suaf.quod ter mines ./r^um. quod fi platalita$ ruppoH- torura infctat pluralitatem naturarum. Vafq.Alm. . qux ponitur ind.fi^.Scquerctur enim qu6d idem fuppofitum diuinum . Durand.j. rantes. quod fic. tias.i.quas funt plura entia pcrfedta. Nec etiam fcquitur quod pluresho- pofTct dici plura entia. turam humanam Verbum nts Spiritus fanAi.m. . quod habens fi vnam concludit.Occam ^. nec plures homines. 1 fi 1.Henr. ret qu6d eft .D. . dic:aturt/»»m. id cft dus perfonae fpi. qijia illud adieftiuum plures.f Baflbl. vnam naturam pofitum habens formalem fpirandi . dijp. Diceret ergo Dodlor . eftet diuifum in illis non conce- qu6d Patet . qu6d •"**" ly hahenti & diuinis (int tria ruppo(ita. fic fenfus elTct . Verbum cft vnus homo .nec plures. qu6d vnum adiedkiuum non poteft determinare dependentiam alterius adiediui. & fic Doftor quantijm ad hoc./>.i. Si .aut poteft exhis.ly -vntu (quod eft adiediuum ) ponit fuam detetminationem circa fignificatum hominu { quod cft fubftantiuura.tamen negat./?. Simili- ponatut in eadem inateria plures form^ fub- ftantialcs .' vel eft habens & QVitSTIO Vtmm Juppojitum quia habensplnres fcicntias fit plures fcicntcs .}. & multa diuidant quodlibet ens . qu6d ad hanc cxpofitioncm fccundam fcquuntur multa inconucnicmia. quia tam duo adiediua . Dicunt ergo Cic fccundum primam cxpofiiio- creto ncm terminatibnem. i Quiamaior i. lud %. fic Verbum . pofTuraus dicere . fequcrctur ftatim .u lo. ) Et «^ aut plures .}. £t ratio imme- fubftantiui:j^»r<«rorautem fignificat quod principium formale produffciuum . fic plures homines.& Filius eflcnt duo fpiratores. fup- vel plures. Ferbum efi DeHijSc Ferbum eft homo.j .quia hic fw^g^s^ vtrumquc finitum.difi. f .^. tcs. £tficfiPater. fi tres. fi habcrct plurcs naturas humanas. Ide6 oportet pr«intclligerc aliquod fubftantiuum . & non poteft immediatc tcrminare dependentiam alterius adiedbiui. licet prima expofitio fit fubtilis imaginatio. difp. quod paterc qax dixi in primo vhi/iipra.aut plures. yij.qu6d fuppofitum fit plures homincs .& mcntem Dodloris in primo.4</2.i$.f. nec plurcs diatc rationem V aut . quod eft independens .id eft. dicit de fadlo plures naturas humana$. plures fubftantis. Si vltr^ quaeritur .ii. vel fccundiim plures. & ita tam . tum }.^. qu6d vnum.ii. non quod homo fuam detcrminationem circa fignificatum uippofiti. .fecunda tamen expofirio eft magis ad raentem iiters. quod fi cft homo qu6d Vcrbum alTumeret duas natu- nec elTet rnus homo. vel plures . & humanara. . . eftproportio ibi. & quod cft Verbum . vel eft homo fccundura vnaranaturam humanam . fccunvcrba.}. Didlum ? fed eft . requiritur etiam pluralitas fupEofiti.quod dicitRichatdus quod Verbum non cft vnus homo . quod Verbum tantum haberet vnam naturam humanam.hic^. Hie funt duac opiniones exponenres hic Dodlore. &j^»V<tf#rfubftaniiuum. tom. 8cly duo ponit fuam determinationem circafignifica- vnus homo. quia licct ly plures adiedtiuum ponat immediatc fuara determinationem circa fignifica- fi non videtur. cum lyfiientes fit adicdkiuum . quod quando adiediuum vnitur fubftantiuo .f.vtt. circa quod illa adiediua ponunt fuam de- quod fi Vcrbum haberet duas naturas humanas .^«<//. fi habeduas naturas humanas .art. & Filius funt duo fpiranres .6. poiTct coricedi quod ipfa roateria fit Scd fecunda expofitio dicir. ciim includac naturam diuinam.difi. fiue principium formale produdbiuum fpirationis. & tum hominis . quia homo eft vere fubftantiuum . Sencentiarum 46 nem Thoms ex hoc .^.Lib.adi4.m. & fimiliter Verbum diuinum eflTc plurcs homines. fed duo fpirantes. quia hic pcrfona cft abfoluta . altcrum finitum tum".non difccepat ab ipfo. £t non cft dicendum . naturam huroanam .«.plures pcrfonae fcienDicunt tamen ptimi expofitores . eft trnus quod nec vnus .Dico qu6d vnum. eft : fpiratio: conceditur dc fado . homo quod dixit .quia cum dico. iilius naturac ad fuppofitum crcatum.&c. ibi altcrum infinitum. vnum eft eft. ita fimilis illi pcrfonx quac nata cflfct cflc huius aatura. vnus homo. pcrfona crcata: . & Filius funt vnus fpirator .6.

^j"*^^" ncrc cftim cminentcr totam pcrfeftioncm fuppofiti crcati non conuenit nifi infinito. non concludit quia iUapfus gcnerahs includit in fe primitatem caufae IUapfu*ienon fic autem ifta fuftcncacio naturac a fuppofito Patct in "7V*. quod folus Dcuspoteft illabi Alia ratio apponitur. Supcrius continec inferius in nacura finica concincc perfcdioncm nacurar infcrioris . .i.Arntm.& terminatum ad ptius rialitcr in ratione fuftentificaiionis vnio non poreft caufari. quia p^^itMcm noncamcn habec primitaccm efficicntiae caufr effiecfi fubicdumfuftcncecpropriumaccidcns Scd ifta ratio .*"n exemplo cui cft ha:c fuftcntacio maximc fimilis aecidcncis vidcliccc a fubici^o. . fuftentarc fiue ccrminaciue.& finicum addicum finito non facit infinitum.i. In ifta lirera Dodor dicic quod folus Deus effcdliue poteft fuftenrare naruram in alio fuppofito ficintelligendo quod ipfe . tanquam in pofte- riori fuftenrificato. Sccundo modo folum Verbum fuftcncificac vnionem nacuraj creatz ad ipfum. quia illud fuppo* ficum. quod fic fuftcntificat. j^atlo opp. I. Sed occurrit hilaliudeft.yar. . . COMMENTAKiyS.quia aUccr eflec violcntcr fub proprio fup- REfpondeo * . nec fotefi illabi^ tamen fufientat terminatiue natu- naruram potcft accipi dupliciter effcdiue & formaliter. : Filio. Conti. tam tam . V r r quia hcct finitum vnura fit emmentius altcro non tamen vnum conimet totam perfcftionem alterius quia entia ordinata efrentialitcr tantum diftingui vidercntur per ne. pugnat fibi fcd fuppofitum vnius naturx pofTc fuftcntare aliam naturam crcatam non ponit infinitatcm in co igitur ncc rcpugnantiam. quod in eodem inftanti quo ipfa fuftentarctur in fe de nepetfeiSla potentia obedientiali ceffitate naturz. ficuc grauc furfum.^.' Qusft. Trinicas fuftcncificac nacuram humanam inChrifto id eft. quia infcrius dcfiecrct a fupcriori. Sed ifta ratio non videtur concludcrc . cfficicntis. . nifi cancum obcdicnciali. . natura creata neucrum cxcedic alccrum : igicur ficuc nacura non poceft cfTc cadem plurium fuppo. ita roulto magis hic. quia tunc aliqua pcrfedio infinita formaliter decfrct Patri .nifi difficultas.& illa natura funt finica. eientis in ilUbmt.& ille cfFedlus in re ni- vnio.„)„ in turx .fi fibi relinqueretur. refpedu cius. Dift.^.qu6d fuften- tetur in alio caufando huiufmodi vnionem. AfTumptum patet. quz non rc. V 47 perfona rclatiua potcft fuftentarcaliam naturam quam fuam. C S H O L I V M.q. quia talis nifi ^ . igicur pcrfcdio fuperioris ArgHtn. quia non conuenit verbo . tur fitorum Md ncc e conucrfo. : folus poteft caufare Beuf »Muf»t efe3iite. Practcrca. fic .& natura fuftentificanda eft in adfolum Deum. eflen- modo talis Deo immediate. vel multas nacuras creatas. pofico. \ . i* . quod fuppoficum creacura non poccf: iuftcncificare ahquam aham naturam a fua quia natura alia ad talem vnioncm cum ipfo. : Prxtcrea. . 7{afuram alienam fufientare effcHtuenonpotefi fuffofitum creatum. Primo modo dico . diui cft rclatiua:igitur fi i. vnioncm realem termina- puta ad fuppofitum Francifci lapidis fuftcarari ftiuc fuftentat . . a T\ Efpondeoy fuflcntartnaturampoteflimelligi X\dupikiter &c. ^. quodnec etiam terminatiue . adqueralecundumroramfuamentitatemdepcndct. Minor probatur .IV. vel infinitasin illo fuppofito . reiicit . crcaturac illapfu gencrali : ergo & ifto illapfu fpeciali. fctlicet . Poccntia obcdicntiahs in crcatura refpicit cfficientiara primi non aham potentiam aftiuam. Secundo modo dicicur *•_. ncc aliquam caufaUtatcm inquantijra praicisc fuftcntificat illud. ''^•'P''y '^ . tenet Varro cuius rationes . . efi infinitum . Idco folus Deus poteftfacere. & fuppoGtuin creatum func adaequat^ proporcionabilia igiContra. & funda- qua dicarur ipfa natura in Francifco ex quo enim cfFe- in narura lapidis .I. fecundum quam fuftcntat naturam afTumptam non rcquidtur ilhmitatio . Omncm pcrfcdioncm limitatam potcft DeUs darc crcaturar . quac cft in d.. quiaVcrbum non eftinfinitum fecundum igitur rationcm pcrfonalitatis fuac .lib./. efficientis in illabcnte . .-^ : gationem. : & caufai cfFcftiuc . hoc eft . facic cam fuftencificatam. : igicur potcft fupplerc viccm fuppofiti infc- rioris. corrcfpondct aliquis effeftus pofitiuus. : . Do&or (^uia neutrum horum ram humanam. quodnonpoteft fuftentificarc quia non cftiUimitatum PotetUohtfuppofitum & ideo non continet in fe perfcdioncm altcrius fuppofiti crcati.qu«cft rclatiorcalisexordinem eftentialcm natura lapidis . Videtur enim .^. non cft in poccncia . '^'"""'JP*' "' efficten. Primo SMfientare . qu6d alicuius naturx Deus pofEt caufarc vnioncm ij P'»»»« </•«*«» trinfecus aducniens dicens fi fundatum fingularis terrainataxn ad fuppofitum alterius na.

dependenccm ad materiara adu non de. & ciufdem formx. qu6d cafus impofllbilis eft refpe(5lu agentis naturalis . quia cum natura fingularis eft in propriofuppofito .Nara pofitum Hmm.quodfa: cile polTet probari.eft in Facilc ptoprio . & recundam difncultatem .qa6(l etiam illud idem pofTet facerc creatura. Sed hoc non eflct refpeftu Dei quia cum fit agcns mere liberum . vt expofui in ^ft. poftct illam vnire tali fuppofito. Prirai. prologi . eiufdcm raperfede praefens .quia dicit Do6kor i» i.iRit»»j. fi inquantum eft fubfiftens . inprivui^ft. eandem formam de vna matcria ad aliam. & xquc difpofitx refpe(5tu vnius . fit in fi lapi» in vltimo inftanti in pcrfedliflima difpofitionc . quz babct naturalem inclinationem ad formam in vlcimo inftanti difpofitionis matcriar . adu . non vcl efTe in ftrucreillamj tatem . finoneftimpcditaineodcm inftanti Hoc cft ibi. cjud. vt patet in i. i tamcn pofTct rcfpondcri ad primam .. quomodo cfFcftiuc. quod ctiam poflet . adu proprio fuppofito.Mfi. nifi ipfam in feipfa fuflentari : quia tunc nec aftu . in ic fubfiftcns . puta At lam vnionem . non pro toquod cft fed pro vltimo completiuo . Giwodlib. eft in pro- vt ve- . quod quando aliquid habct naturalem inclinationem. quod eft impoflibile pro tunc per aliquod agens naturaleficri fub alia forma. qua:ritur mo- .ularis. vel illara fequitur intcntum . vt fit fui motus in ccntro. nihil aliud cft . qu6d cafu pofito adhuc ta . Ad fecundum. formam nulli maierix vnirct.Tum. & alio fuppofito proprij fuppofiti. quia non tantum includit ncgationem duplicis depcndentix . teriae in quod quando agens naturam fingalarem Eodcm modo naturalc producit aliquam . S>i in tali inftanti fic cft in pcrfcftiflima difpofitionc. quod quando aliqua nntura habci naturalem inclinationem adaliquid. StemdMm htutu. penult. 1 8. quia tuncagcns natuciim agat de neccflitate naturx .III. ipfam de nouo facere dependere ad aliam materiam . & i^.cft non ficDeus habet talem dc- necefll- quia poteft ipfam dc fadlo fuppofitare in corrumpere in illa rationem .Sicut crgo etl impoflibile ipfum faccre aliquam for. Dico pofito quod agens Adhue mli» noneft fimilein propofito. & introducat m».feparare »»«teriam afof pcndcre . . effediuc caufat illam . dift. reiptofii. Terti6 fuppono. dico.jqu6d non poteftimpcdiri fimilitcr quando materia . puta aA A. puta per diem: an aliquod agens nacuralc poflit ipfam priiis per fe fiibfiftentem . quod efTcntia diuina cfFe6tinunc quafi uc caufaret ill. etiam ad aliam matcriam. Si crgo ef- vnionem fcntia diuina effcdiuc caufaret illas perfonas nis cum talis vnio non poflit ) efTct rcaliter diftiniflaa ( fi cum fui ad perfo- caufari nifi a quod nunc quafi efFe(fliuc fequicur illam.quia & perfc»5liflima difpo- eft in ftttfi mam potcfl caufare turarei.accipiendo rationem ta ratione . Tura etiam . quod faciliter probaretur. quasreretur quis faceret talcm vnionem ? Si diccretut . nonalteri. ciim diftinguatur ab il- lis ?• . ) Sic dico in pro- qu6d cft impoflibile aliquod agcns na- naturam fingularem dcpendentcm ad proprium fuppofitum . ficut poteft feparare eflet & 9.(t. fi aliud fup- & Patet per illam propo- rci. . quod fcilicei dcntur duac matcrix xquc approximatx . illud fuppofitum cft fimpliciter alierius rationis. : priara naturara fingularem . vel vtrique fimul.^. & aptitudine eft ibi patet . cum non fit maior ratio de vna quam dc alia. diftinguatur a pcrfonis. & formara a matcria . Tum tetti6 . fitione. quod fubftantia perfedte fingularis in vltimo inftanti fua: cxiftentix fic cft inclinata naturaliter ad pcr fc ftandum . nec aptitudine dcpcndet ad aliud vt ver6 fuftcntaiur in alio fuppofito . patet ^ux^iene prima huins tertif. Sccundo fuppono . quin corrumpat illam . matcria pcrfeftc difpofi- qu6d poflct vniri illam illi materis. ralc quin non Nam dere.quia natura illa cft in peife^a potcntia obedientiali ad Deum. jgj^ produccre formam' fubftantialem . quia ficut agens naturale po•lAiiim. Sed fuftentificare naturam in fuppofito proprio cft pcr- '^ fcd^ius quim . Si dicatar hic (lanti de neccflitate. prio fuppofito. quianatur^. vel quafi cffedtiuc vniatur fuppofito diuino. Etficpatctexpr«fuppoficis. fit qu6d in eodcm fuppofito . qu6d in illo inftanti fic de nccefntate cfl ibi. quod agens naturalc produccns ipfam fingularcm non poflct facerc in illo inftanti non per fe exiftere. faltem cx na- JT^" *' Refpondeo fupponendo aliqua. »i & turalc facere aliquam faltem ex natura Siluti». ali- cfrenc diftinfta realitet. quod ficut agens quando producit aliquam formam in materia vnicndo illam . pofito A^ nullum agens naturale poteft fit in A. vniendo quia di^ura' cft frpra ^uaftione prima . quod in eodem inftannaturale ti . 4- fingularis caufatur ab agente Ohitai».& ctiara cxpofui in fimili «« i. fi . fit . quia eft mihi difficultas dc efTcntia diuina . vt. agens nataralc non poffct facere fubftantiam fin. icin inftanti 5 . aliam ( licct Dcus poflit hoc facerc fi vellet. Qualis cft ordo intcr prima qua. fuftentificare in alio fuppofito. negatio a^tualis dcpendcntia: ad aliud fuppofitum:& hoc cft. fed etiam includit pro- naturale terii6 fic . opponeretur fi alia Ke^onfi* dd feeundum. quo natura in- do. Secund6 dico . Sentcntiarum 48 turx fingulaTis. puta ad formam -^ . vel cx natura rei. potcft etiam producere effcAum impcrfetliorem eiufdem rationis. Nam faccre ipfam non dcpendere ad proprium fuppofitum.im pariformitcr . qa6d potens producere effedbum perfediorem eiufdem rationis . vt patct . Lib.i^»nfio pofle aflijmi ab alio fuppofito. vt . fic potcft ipfam facerc dc nouo dcpen- non vlcima patet . & in fitionem Do^othinejMtft. Ittm alia. qu6d ficut in fuppofito proprio vniendo producit illam fic . 1 1. quia tunc tranfmutarct vnam. talis cft vbi diftin- guuntur ratione Deo.Heiu fi cflet realitcr diftindla k perfonis diuinis per impofEbilc. vt facere bus. Dico prira6. fic de ncccflitatc fit fub tali forma. fuftcntificare in luppofito alie- quia vi lius naturx (ingularis . .dift. qux dicit ordincm ctrentialem formx in tationc pofterioris fuftcntabilis terminatum ad matcriam in rationc prioris cfTentialitcr fuftcntantisjita eandem formam (fi clTet prxfens aliamateriadifpofita) poiTct vnire iilimaratione fuftentati.ularem efrc in alio fuppofito altcrius naturx fin< . Excmplum in omni- . tionis cum fuppofito proprio.quando dicis. quod tali naturx prius in fc fubfiftenti non repugnat prius & ficcaufando il- Dico quod ficut nullum eft agens naturalct quod poflit faccre aliquam formam fubftantia- r6 in alio eft tantum illam alicui materiz a6li». pofTet illara vnire vni materix. quod aftu depcndcat ad aliud fuppofitum. vt patet .quomodo . lem prius dependentcm ad aliquam matcriam. feparatim faccrc exifterc fine materia .

dc hoc vidimus in Jicundo ^dift. i dub. cflentialiter diftinguaAngclo pcr aliquam cntitatem pcfitiuam . ad quam cninfcrior tur ab ticaccm concomicatur caiis ncgacio .lV. quz eft de eflencia hominis .dift. vt pneiinprime. quiatalis vnio reaiis repugnarec forroaiiter cllentiz diuinx . L V I M. Sola enim cflentia diuina concinec aiiam naturamafc vir- tribus fuppofitisjhoc eft ex abundantia pcrfeftio- cnaiiccr autcm prietaces dlionera . i6.non videtur hancpotiits terminari ab illa.exq. Alm. Ai ttHinm. Et vcl talis teccflus eflct dc cf- Angelo. natura in quod nacu- non confufa alceri (icuc (I nacurx Vel dici poceft quod oporcet quod fuppoficum . Tom. . non dicit aliquod pofitiuuna . Scoto non nis fuz. quia mutatio ponit realitcr impcrfe- fentia crcatucz eflentialiter imperfcflioris.I Aippodto .'vcl calis in pluribus Iocis:qu6d enim cfTentia diuinafit in pro.q t. eft de ef- modo quo aliqua func principia diftinguendi. quod omncs naturz fub- ra proprij fuppofici affumcncis ira reroancac in fe cxtranex non .fciliccc . dicii : vt vcro cft in alio vcram rclationem realem.j. fit proprietate patris .fi coroparencur ad fup- poficum diuinum .cui in Verbo correJ}ondet relatio terminantis. Dift. ad 4. patec .qua eflrationis^ex q POtcft crgo dici * fico.Ofim.x. nem Deut {(jr produceret in Bafiol. . Et fic aliqued agens naturale potcft caufarc talem vnioncm rcalera refpcdu vnius {appofni altcrius natura. Faber ^. in <jtuft. Sc aducncicix . Si vcro intclligat quod crcatura infcrior .. nifi aicera fic fe inconfufa cum . ftantialcscreatxdiredledeprzdicamcntoSubftanciz func fimplicicer incompoffibilcs in eodcmfuppofico. nego quod fuftcntare naturam in proprio fuppofito dicat ef- fedum eiufdem rationis cura fuftentatione na- turac in alio fuppofito. prolep. quiatunc entia ordinata cflen- nem .quia cunc pcr fc conucnircc illi . Sc per confcqucns nec pcr fe nec pcr accidens ci poccric reliqua incfTe: non fic auccm func incompoffibilcs dux nacurx crcacx. in quo Do^or •videtur quafi probtematicus . qualis cft in ordine caufaci ad caufam. cui ci pcr fc ambx Seoti oper.art.F«rrt- func accidcntalcs .^. ipfa effi- ccret fuftcntationem in ipfis proprictatibus ordi- nate ita .cpidfl.i.dift. manet sttfitppojitum creatum terminarepopt alienam naturam. per impofllbile. ncquc vniorcalcm ad proprium fnppofitum . ^.quiaiftadcpcndencia non cerminacur ad vnum ruppoficummediancealcero tnoneftcnimordocftencialis in ifta depcndcncia . eflet realiter diftindla a proprietatibus . hic)quod eo cafu tenendo aliam opiniorelationem realem terminat . quam qu6d perfonz realitcr fint diftindlz ab ipfa .Rubion.^. quia eo di impoOIbile.6. pro- non ponunt nec illac nec imperfcdlionem perfe- vt patet a . quod pofiium creatum non poteft fuftentificare terminatiue. aliquam naturam creatam .quia non apparet aperta repugnantia : &foluit tria. Sed dicipotefi tangunt quam e con- vna (^ Leuchet. f.0uando.j. guendi aliqatd cflentialiccr ab alccro .Quxft.i. fed cunc non probac poficum fuumifcd quod Angelus non poflic concinere vircualiter encitaccm infcrioris . Dico prim6 qu6d efTentia diuina fi . Scotus dubiiis inclinat in 1 . Ita etiam tenent Occam j . quod adus reliqua . Dicit Varrolib. pcr ^ionem in Deitatc 7. **•• tialitertantijm diftingui viderentur per ncgatio- quia vt expofui prius . bene dicic .Ba^ol. quod etiam po0ec cau- concedo quod fuppomo & fic .quzft.i8.licct hiccafus fit fimpliciter impoffibilis. quafi cffedka non tamen . . cffet realiter diftin&a k proprietatibus . nati. ex qutbus videretur repugnantia eriri. & alif Scotifiahic.vlt. nequc ali- !>roprio aris ncm auam rclationcra. nullo modo pertineant ad perfcdlioncm ip- cum Omnc cnira dicens perfcdioncm in Deitatc przcedit rationes fuppoficalcs . hoc cft manifeftc falfum quia quod eft ratio diftin-. cflcc vnica. ejfe dift. Si taraen illz tationcs fuppofitales C S H O receflus . penult. quod videtur inconueniens. quia ncutra conucnic E Scd /»^»**«/« *'*"•"*• .Maiorci. nonellct miniis pcrfeda.(icfimplicicer indcpenden$.dub. quod fi. quia tunc vere poffet mutari . £t quod dicit infri . Dodorc in primo.<pudnonp9tefi/MFlenti- ficMre.wt^patct luppoflto. Dico fccundo vcrius. Sicdice- rem quod nunc . puca . dux nacurx crcatx non funt vnibilcs in codcm fuppo- & alcera poccntia & cunc non remancc vcraquc : quod tamcn pertinct ad iftam vnioncm.h^cfententiafacilius defendipotefitenendoperfonalitatem quid pojitiuum additum ndtura . & routacio magis repugnat Deitati . &c.& ter i i b Ci fare fimilera in alio 49 cflcnt. qu6<l fappofitum crcatum non continet virtualitcr entitatem alterius . quiaji vna natura alteri vniretur. quia per reccflura inferioris a fuperiore. quia oportct talc fuppofitum .q. vt pafius eflentiz. Stamdomadedicitiir. icaquddalccraiftarumficnacuralis illi fuppofi(o. Vel poceft dici cercio modo . cui in altera correjponderet realis relatio terminantisjicut defalioproduxit inhumanitaterelationem realem ttrmi- tra. Doftorc vc paccc ^ tunc talis homo ncgacio . VII. htcq. quod vnionem priroo caufaret illam realem terminatam ad proprietatcm Patris.^.i.S.^.2. Pitigianis. magis tamen partem affirmatiuam. & eraineucer fccundiim cocam enti- tacera illius. vt cft ipfa fub inter illa eft vnio. . 10. cui fic iftavnio.. vnio proprie cft intcr rcaliter diftinda. vltra tntitatem natucz Gngu. git quod ncgatio entitatis In hoc fi ipfc intclli- fuperiotis eft ratio formalis diftinguendi infcrius k fuperiori . vcl i.& per Patrem generantem crfet in proprietatc Filij . Gabr. nullo modo poftct rcaliter vniri illis pcr vnionem realem .eo modo func principia eflenfencia illius.difi. Ad aliud. fup.

U pcr fe nigrum. Deo camen eflicience illam dcpcndcnciam in nacura . Ad cercium dico. vcl pofiddependt. &c. fuftentiiicans dcpen- dentiam iilarum. Pro. & liter entitatem compoiiii & Hc eifenc ibi con-^ qu6d vna informarcc » fuse.qu6d non omne fupcrius continet cocam perfedionem inferioris.& ^. &• concra opinionem fan&i lionaucnturx: vnum& eft idem fuppontum > ita quod Cit.iftam fortiocoHe- . qudd CMufi fuf.cum participarenc ad inuicem rea- poflinc Tqiri in vnitate fuppoHti I.j9.tiec altera poteBtia. Si camen ceneacur alia pars. £t quod dicit. fic fequececut aliqualis confuiio ad inuicem.necc(reeft vc (ic /implicicer independens . caufati liccc vna caufa poflic tcrminare dcpendcntias plurium caufatorum . . aiccra potentia.^ft. pacec de nacura Francifci . . ponic camcn incompoflibilicaccm pofico per fe repugnac rum in cfle in .. tu&tHde. penult. 3 .depeodec ad vnam mcdiante alia. & vna perfcdc diftinda ab alia. non camen pluircs caufx in eodcm gcncrc . jwV plnra- litatem po- } & .quod. & pcr accideos nigrum..^aliiomnino negaiur in propofito. propter incompoflibilicacem ca- codem.^oddiusnatt/r£creat*. : poticum mcrcarum. Sicucenim nullus idcm color ponigrum ^cper*M.omninofanc ibi inconfusc. ^j aJiud dico quod ccfi vcrumque oppofitorum fic limicacum camen non poflunc ^r*'*'* fimul aml)o cflc in eodem quia liccc hoc non concludac in cis formaliccr illimitacio. Sccundum ctiam ' fciliccc qu6d tcrminans dcpcndenciam dporceac efle indcpennon vidccur verum quia dcpendcnciam aliquam ccrminacaliquid.& caufitm ej/intialiter crdina- Vuh dicere.fic vnita fuftcncaca .no qyjn fuppoficum creacum poflicccrminarc dcpendenciam alcerius nacurx non camen poteft fimul dcpcndcre ad plura fuppofica ccrminancia: quia vniuerfaliccr in dcpen*^cniiis caufae . ita quod non fic r«tio- -hoc. quia pluralitas priorum arguic pluralitatcm poftcrio- f eonuerfi. Sleutideno : & .nzm tamen non natufadiuinat&naturabuWiana. Jld |. nem . . proporcio conucninencix vnionem fcd proporcio nacurz dcpendentis ruentt* ftoH {^^{^ „qj. d Sedprimum iilonim. x^^^ ^^^ \ conucrfo. ibi vna non eftec. fimul.ij. *"'" . I. qabd non eft tali/ordo inter naturamy fippofitum. in quodlibec repugnabunc fitkm. qux cft fimilis formaiitec inferiori .& Lib.quod camen non eil omnino independens. aptum depcndere ad aliud fuppoiltum^modo omne fuppoHiUm ereitum poteft depcndcre ad fuppodtum . * ~^ "*' ica nec per accidens album . ^(^ jp r^ TeijMrttHr • non requiricur & fuppofiti ad indcpendcncis qualis nacura creaca ad fuppofitum creacum alcerius nacura:. fcd cantum quod ipfa perfona fic independens non naca cflc adus . Ad primum argumcncum ^ dico qu6d 4. SicuE enim dc fadlo func duae naturz in Vcrbo diuino .& poftea refpodetur ad eam.&v. '. ordine caufx poffunc cerminarc dcpcndcnciam vnius caufaci.&vitrk requcretur fic vna ciTct pccfe£bibilis ab alia .de ncccflitatc fcquerctur compoHtio . ic in (uppofico alterius nacurac .dift. dift.'femper fic fe habent. non videcur ponendum hoc eflc impoflibilc ab(quc omni ratione. Ioannis. fimulcflc: fiigicurnulla inucniacurracioimpoflibiliEacis. Sententiarum quod dux nacurx poflunc vniri nulljt in tcrtio-. & tamen vna aliam & non eft adas. adlus. tfift. Tercium *non videchr probabile.i. imptobabile quhi das naturae cTyOtefter£od4Ct. & vt . Ec ad confirmacioHcm illam dcabfoluco dico quod abfolutio non facil fuftcntiMdvnioMem hypoftatica. & fic non eflcnr pericQih diftindl<e.quia quxformalitcr ex fe efl*c fimul rcpugnanc.fed folum ad fup- . *'"' quJkm ipla caufa inferior. quiafi fic formalis rcpugnancianaturarum crcalurarum m codein (uppoucp j ^ca noi^ videcur poflc cidcm compctere fimul p6r accidcns.&principalius producitenticacem illius cffeAus. '^cftefl*calbcdo. ica praccifa proporcio. nec alcera potencia : qoia nacurz perfedlx quancumcunquc ad inuicem compareniur . Si ver6 vna effet a£bus. ii. terminaredepcndentiaalteriusnature.ccncia rcfpcdu altcrius vnibilis. vt patuit/ifrii j. fteriarii. ficacioncm . ^^ & Si cenecur pars ncgatiua. Declaraiur primo ra- ^ jyf^i^f^tio tio..quSdvna(itpotentia. hoc & poftec probari ex diQtiiim. potefi perfi ficuc ncc fimul pcr fc ficut cnim non poceft idem pcr fc cflc album . 16.Didt Doftor qu6d hoc eflec difficilc probare .) vcfubiedum depchdcnciam accidencis. dlf- probare. Ad argumcncum in oppoficum ^ poccft dici quod non cft ibi jid ratione tnoppof. qu6d quando vnus cfFcdius dependet^ pluribus cauHs cirentialitct ordinatis.fiilicet qSd terminans dependentiam iflMm oportet ejfe independens. & COMMEl<irAKlVS. & ^pialu eft inter efir3um.£i(imiliter (i affumerec decem nauiias . quarc fuppoficum creacum non poflic fuftencare nacuram fibi excraneam . Et hoc eft quod dicit Dodior inprimo . .&:nigrcdo*fitnuIi ficnccidcmcorpus poceft cflc album.Hzc ratio ftat in frimt quod ad hoc.j. caufa: . c Secundt4m.&alteraaiftus. alij . ^di. ita in propofico vnanatura cxifl:ente in fup- eodem pec accidens . dcns. quod non funt natc componi ad inuicemnc. quod aliquod ruppoHtu poflii i>m. 1 1 5^ Scd primum iftorum ficilc c(l ^ . qusiitnc vnitcin Verbo. fcilicec 1. quia dependet ad imperfediorem mediante perfcdiore. cauGi fuperior maeis aflimilat cfFeftum caufe """ffffiSim tam. quia caufa '" fuperior perfedbius .ncfunt vnitar.

qua: eft nata fuppofitari in proprio fuppofito .perfonam . licct ipfa fit nata dependere per inhzreniiara ad formam fubftantialem corpoream . quando ynum oppofitum perficit aliquid^per Jiium cetiMt' fe . : cidens non natum fuppoficari . eandem materian». tr»rt!po»fi0- Sed videtur -qu^d ct rationem.5 £ £ quz fit raiio formalis 5' Diffifultai lecmtrens. fi nafito terroinantc tura A tcrminatur ad fuppofitam.qu6d rcfponfio ifta bene concludit. cum non fit nata informarc .& tamen forma fubftantiaJis aquz. Scd fi vnum oppofitumconucnitperfealicpi . StlMth. in ratione fuppofiti. & Ci talis forma fubftantialis eftet feparata^ materia (quod Deus poflet facere ) vcrc terminatgt dep^ndentiam il}ius quanticacis. £flentia enim diiiina fic cft propria cflcntiatrium perfonarum . vel inhzrendo. nec pcr accidens . te fuppofici. fcMJiMdifftJitnm net ftr ft. fic in propofito. quia fi albedo.pct Scfti oper. Dico . non potfunt alicui. & hoc perficiendo. patet fupra ^^ft.dcbet ficinteHigi. nec pct accidcns . ftatim fuppofitaturinillo : & fic non eft firailis terminatio hic. quod hot verum bel inteOigi.quia yt tcrmjpat talcm perficit cafus eftet impodibilis olitait. i. accidit fibi^Iicct fortc non dc natura pcrfeda . R0§tnfit. Dicit Dodor quod non eft necejfe <]uod temd^ . vt patet.Dift. nec per fe. nec per accidens nit tUicHi fir fiipra Potcft cit. c\im illud fubiedum. ncc per accidens . quod terminat depcndentiam illius & tamen non eft firaplicitcr indepen- rums dependemiam : dcns. qu6d refponfio Dodoris bene ftat. fed. poteft perficcrehominem. tamen ipfum natum eft dependere ad aliud in rationc inhzrcntis. informet illud. aliud oppofitum non potcft competere fibi nec per fe . . <juia vnum fuppofiium non habet terminare dependentiam alterius naturz . fcilicet ipfum fuppofitum tcrminans vt tjuody & ratio formalis tcrminandi vt tpu: vt patct inftquenti quaft. art. Sic in propofito diccrctar. quod terminans dependentiam nacurz crcat£.neceftiiri6 includit negationem duplicisdependcntiz . oportet tamen ipfum vltimat^ indepcndcns independentia oppofita dependentiz accidcnris .^fi hoc modo rcpugnat. fi eft fubftancia perfcda .cuiusopofitum probatum cft tamen dici ad illam propofitionem.Dicit crgo ifta ratio. caufarn : fecundam principaliier proptcr oporiet fimplicitcr efleindepcndens. quia in fuj)potalem depcndeotiam . Sed in hoc occurrit dificultas. . Dic%> . depende- dependenciam in tatietne fuppofiti . nec per fe .ficuHdo. Tunc quzritur .qu6d vc fic repiignat fibi re adaliud fiippofitum . nec informando .quia ficut aliquod fubicdlum poteft immediatc terminare dependentiam alterius accidentis. qnia quod adbu .& imperfe- ipfura efle vltiraate indepcn- dcns. nec pcr accidens . £t fic natu- raFr&ncifci.quod fit fimpliciter independens. mediantealio fuppofi- tum creaj(urz natura fit depetjdere ad aliud fuppofitum. quando vnum oppofitura fic eft proprium alicui .&ibi. &c. Vltimo concludii Do- qu6d non repugnat fuppofito creato pofle terminarc dependentiam alterius naturz in vni- 6toz tate fuppofiti. fic in propofito.nec fer »ecidens pbtietttnit.& nec per fe . quando vnuni oppofitum perficit aliquid per fe . quantumcunque eflcntiz tamen vcruro eflct qgod diuinz repugnantis ignis.& patet. & cct : natura oppofita eflentiz diuinz non poflet perficcre illaro. vnum tfftfi eft . Sed noneftfic in propofito . hoc patet cfle falfum. & tamen tres pcrfonz pofliinc terminare fucceiEuc dependentiam cuiufcunque naturz . nec per accidens .lino fimul. licct . Si vero fic generaliter jntclligatnr.fiuead tertiam ra- tionem probantem itnppflibilitatetn.quz opponitur fbrmz fubftantiali perficiat. i. VI I. aliud oppofitum non poteft perficere illud . tantiim fuet Jitpra tjtuft. £t quod fic oporteat efte independens indcpendentia oppofita dcpendcntiz terminatz ad ipfum . oportet ipfum efte vltimatc independcns . creatum .quia etiam ipfa quantitas dcpendet ad fubftantiam.aduafcilicet. nec pcr fe.iftam . &c. & tamen ipfa forma fubftantialis nata eft dependere. non poftunt inefTe perfonz diuipz .'non taraen proptcrhec fequitur quin poflit terminate depciKicDtiam airerius naturc to.poteft per fe perficere Si diceretur . £tprim6. fcd tantillm quod eius dependentia terminctur ad ipfum. Natura vero eft inhzrcre. neque perficcrc in rationc formz Informantjs ta: fic aft : incn quia aliquod fubisaum nat dependcntiam ad ipfam 6i\o . quod tcrminans dependentiam alterius naturz in ratione fnppofici.fiue fubic^flunipoftct terminaredependenciaro illius. & vltitnata il- lius . £t refponfio ftat in hoCf qu6d fitaies natura. . & nigrcdo repugnant ad inuiccm fimul iiiefTe . eius oppofittmi nec per fe . quod incclligitur deillo quod fic perfiquod etiam eft ratio formalis. fciqu6d vna natura creata non poflit fuppofi- licet tari in alio fuppofito Cccato.Sed quicquidfir. ita qu6d fibi repugnet depcndere ad aliud fubieftum. £t dat exemplum de fubiedo accidcntis . natum fit aftumi i Verbo .fequitur quod fubdantia fit magis independcns. ad raateriara . Dico fecund^. lis Tertium non videtur probahile. <^ 51 inhzrentiam .fed fuccefliuc. £t fi vnum fuppofi- eauf» fecund* 3 jnn»niiMcS- Qu^aV. fcquatur non oportct alicuius vltimatc tcrmiaccidentis informatio . nec per accidcns. quod totumr^ formaliter perfediionis earum eft in ipfa eflentiadiuina. vt Item Miia reterminat dependentiam naturz creatc in vnita.quia forma fubftantialis ignis per fe perficit materiam. Sicut etiam dicimus quod quantitas terminat immediatc depcndentiam albedinis ad ipfam .puta a<:ris.dando fibi ejfe eftentialiter. necpcr fe . quando vnum oppofitum .quia . Sc fic quancitas mediante fublUntia termiJiat dependentiam aIbedinis. ^ X)»ldt finfularil. eftent incompo(Iibiles> nuili fuppofito etiam incteato poftunt competcre. raateria vero prima nulli nata eft inhzrerc. ficut racipnale refpedlu irrationale hominis \ & ideo .alterumoppofitum poterit fibi competere nec petfieiendo . Hic f Do&or refpondet ad tertiumdubiiim.nec per accidcns. Nam quantitas feparata in facraraento £uchariftiz perfe^e terrainat dependentiam albedinis fibi inhzrentis. ita quod nullo modo fit natum depcndere ad aliud in ration^ inhzrentis. nec refponfio^ ifta exemplum fit fimilc non eiucuquia quod : tcrminet dependentiam" accidennon tcrminat in ratione fuppofiti quia ac- fubiefturn tis .vt fatis patet in primo . poCto quod accidens non informaret fubieGtam tunc tale fuppofitum.&Ioannis.& aptitudinalisadaliud fuppofiium. qugd fuppofiture. funt duo confideranda . vt fingularis . d tcrininetur ad aliud fuppofitum.^Jit. fed non vltimatc. qu6d ficut fubftantia terrai- nans dcpendentiara alicuius accidentis non oportet cftc fimpliciter independens . Tom.L & Cic talis etfcdkus <lependct ad caufam fuperiorem.

abfolut^ fumptainec eft negatio duplicis dependentie. tio . hieptirHe af- dependentiam alierius naturac. Cii : \' «v: yxfifra patuit. A luppofiti.qua in ^f licet.dcB.i. quod perfona nata fit efle a<aus. mentem Do£loris parum concomitantemnonimportaturidem. vel poccnciacomponibilis cum fuppofico hominis .Iicct n5in vnitate quae o quod do& .ftatim in fe fubfiftit.Lib. pofTe vniri vt ^M0:qualis repugnaniia non eft in fuppofito.puia in C.nec eft natura fingularis nandi.vel natura fingularis ipfius B fuppofitaretur in creaco.t.i.vt fupcadixi. Sic in propofito diceretur quud quamuis ita qu6d 2.^.licct illa fibi mere contingenter. vt fuppontum e(l.fed eft ipfanatura fingularis fubillaratio- ne.Sed hoc videcur valercquia nem fuppofiti. vt patet fipra tj.vt fupra patuit nec fimi- & AlUdifieifl- .Iiccc vna caufapof- terminare dependcntiam plurium rom non tamen plures caafa: : in caufato- eodcm genere & ordine caufae pofilint terminare dependentiam vnius caufati : quia pluralitas priorum ar- guii pluralitatero pofterioruro. non.-.fi'^***'*»"*gatiua teneatur.quia fufficLt fecundiim ipfum.u conuenientiz nbn requiritiir ad iftam vnioncm. Si teneturpartnegatiua.quin .dummodo adlu fi calcqn6dnulli fic vnitum sfufficit fibi im6 vt adu cft fub negatione : fibi pof- fc alij vniri:& hoc. qu6d ncn eft idem dicere naturam fingularem efte raiioniem formalem terminandi . nec aptitudine eft fimplicirer ratio terminadi huiufmodi dependentiamvt^w.vt pa- *"' & fuppofiti qu6dnatura fuppofitata.qu6d natura fingularis . licct talis in vnitate fuppofiti. vltima ImiHi MBinilieni^y tur qu6d requiritur repugnantia ad .& fuftentetur in illo in vnitate fuppo- A fiti. Dico crgo. vc fupra parepugnat fubiedloftanti fub albcdine nigrcdo . Qjr^sxi o ' " . fe fubfiftit. pofitum terminans independens indcpendcn- tur. ficut diximus fupr^ de efientia diuina. vt patet ^. quod in codem inftanti . Ad primum. qu6d non requicicur qualifcunque indepcn- dentia. quod quantum ad pofitiuum idem fimpliciier importatur. quam relatio raiionis. Si vcro fuftineremus aliam opinionem. Hic Do£lor Dico fecund6. QlitBit.qua dicitur aliquid realiter vniri alteri io vnitate fuppofiti . fit fi eftet pon terminus primus dependentiz natunatura fuftentatetur in illa . III.ellct facilis rcfponfio .non vialij dctur valerc : quia fiue includat rcpugnanciam. vt fingularem .tanquam in fuppofito. fcilicec fuppofitum creacum pof- terminare dependentiam alcerius nacurx^non tamen natura poceft fimul dependere ad plura fuppofita terminantia pendcntiis caufae Dico terti6. ipfum fuppofitum includens naturam fingularem. refpondet ad argumencu in oppoficum fa^um in * quzftionis. ali^s non efiet vnio realisiergo multo minus negatio poteft efte ratio formaliter termi- cum idem importeiur. quod perfonalitas dicat aliquod pofitiuum vltra naturam fingularem.qu6d in eodem inftanti. (fr irfra .non facit fuftentificationcm .tamen fi pars ne.cum duplici negaiione terminat vt ^ucd.non naca cflc a£lus. pra:cifa proportio. v^ruppofitum . quia vniuerraliter in de- & caufati .prims aut eflct fuppontum. quod fi ipfum B terminans huiufmodi dependentiam. : I . Tumetiam. Sed hoc.nam vt adu non de- : t»lutu.fed quantiimad negationem ad aliud fuppofitu . quo tum propriz natutz. ica calce. Sed hatc Dico. vel potcntia alterius vnibilis : ni fi fortc diccreliter & rcfpondet conformitet diftis fupra.vt fupra patuit ^.quia illud quod eft ratio formalis terminandi talem dependentiam cft ra- qui fuppofitum terminans independen. dicit Do^or. eft tantum negatio. dens.ki quod natura fingularis ipfius ^pofSt fuftcntareillam.ad quam ftatim fequitur negatio duplicis dependentix. fed tancum qu6d ipfaperfbna fic indepen- fit y.vel poccncia rcfpcdu alterius vnibilis. vt fuppofitum eft. alio fuppofito. \ ratio etiam ad valei.^num.ftante illa negacione.hoc iufficic fufficit. quod proportio ^ num.rcpugnat quid fiet de natura -. fiue ratio formalis fuppofiti . tx .qu6d nacura vuiaiur Dico prim6 .nullaappa- & defineret efte fuppofi- ret raaior incompoffibiIicas. modo tale vnionem realem. quod natura ftatim fieret in fuppofiio proprio quiaamplius non cfrent fup- fuppoflto diuino.eft ipfum reiliter vniri ipfi j5. h : pofitata in iIlo.qu6dabfolutio. illa fubfiftentia dicii ne aliquid vltra naturam fingularem in ratione fuppofiti?Dico .quo probac poffibiliraccra ca.& incompoffibilitatem.vide- fii . poneretur. fint & Iimitata:tamenad inuiccm repugnanc. non poneretur pendei ad aliud (uppofitum.tfr Z. i . vt adu no dependens tet dift.vlt.qu6d talis natura adhuc poffet temanere in ipfo B. Scd. fingularis A.qua:dicicrc- pugnantiam ad po(Ie dependere. huim </{/?.& vltimata fuppofiti. fcd proportio nattirae dependentis indepcndc^tis . Scntentiarum s^ fbrnnaHs terminandi illam dependentiam ? non Datura fingularis. ipfam fub ratione fubfiftentiar. (pura naciira lapidis) in fuppofico hominis elleca<%us.iqu6d fup- fiue & B.quo ipfum B.qualis non eft in non quod adu non depcndeat: dummodoenim habeat vcram ratiofuppofito creato.& talis ratio formaIis. non tamen repugnat fimpliciter quia albedo ineft tantum contingenter : fic in pro- negatio infit tuit ficut : : pofito.Hic Doikoilicciex g intententione teneat partem affirmatiuam.vi fuptk patuit. Mod6 talis negatio no poteft efie ratio formalis>quaaIiqupd abfolutum dependeat ad £. <jmft.fedrequiriturindependentia.& patebit in ^. Si dicatur.*ifenfi0. DoBer tnut minus ens . quia A fuftentari in i?.in vnitate fuppofiti. quod ratio formalis terminandi huidfmodi vnionem realem . independentiaoppofita dependentiz naturx fiagularis. pofitaretur ^^^ fit oppofita dependentiae nacura. Ad aliud dicit Dodlor quod non fufiicit tatio vtriufque excremi:fcd vlcra requiricur limi- excrcma fint compofEbilia ficut ctiam albenigredoetiam in fummo funt limitata. qualis fortc non eft in natura creataad fuppofitum creatum alierius naturx. non pofte habere ratioliem formalem terminandi aliquam relationem quae fit tantum ens rationis .:nifi fortc dica- tia adualis dcpendentiae ad aliud. : Scd occurrit alia difficultas . vtpatuic fupii.cum Kt!fe»fi». Sed in propofito .qu6d fuppofitum creatum poffic terminare Adconfirmacionemillam de abfoluco .ipfum C fuppleret vicem fuppohti viiiufqac natura.refpondet9dargumeca fada pro parte affirmatiua *. qu6d quam Si tamen teneaturpars affirmatiua.& funt B incompoffibilia. lis vnionis fuppoficocreaco:quod non cft ibi. Dico .h\x dcpendeat ad illud* A fuppofitata in ipfo B? fuppofitarerur in alio . vlt. patet.vt patet in^. quia tale pofitiuum eifec formalis ratio terminandi.in alio fup- tamen non poffiintefrc fimul in eodem fubic(5Vo proptcr eorum rcpugnantiam. & per confequens pofTet fuftentate.

^anipfa circntia diuina? & pariformiter dicitur de ratione formali .fciHccc pcr hoc.ide6iibi conuenic tcrminare vnionem:fcd cura ifta propric conucniant ertenti« diHins. COMMENTAKIVS. nifi propriecas fuppofici .t.iJBiCCon. .difl. . faciencis. COntra & Pcrfona vna afl"umic. quaeft Paccr. curefreracionespofnbilrcacis incarnacionis cx parcc a(rumencis. Dift.. pro illa opinionc quzre ibi. quia co Vcrbnm tcrminac formali.^.4rr.puca vim fpiraciuam^quz fuic propriecas Scoti cfer.p4»t. I .Arr. j . A/c 47t. habccur propoficum quia nihil habecur ftinda **.f . haberctconfcqucn- tcrrainandi hanc vnionem.i. I .I QV Vtrum * T S iE O I 55 V. Probo per \ illas raciones.^iii^^ C^ <6^.«rf I .i. quia per illam racionem conucnic minare vnionem pcr quam conuenic (ibi concinere perfedionem fuppofici creaci & perquam nacuracrcacaeftin pocencia obedienciali ad Verbom. incclligicaliquidcommunecribuspecfonis . Quod non propriecas Vctbi rclaciua Przcerea. QusflV. Sc communis eflenria cunc ad deftru&ionem vnius mcmbri . de pacre racionc eflcnciz . fed fola eftentia qaia pqr illam rationem conuenit Verbo terrainare vnionera .difi. Vll. AfTumens communicac ejfe nacurz aflumpcz fed ejfe in Przterea. .^.^^* Vcrbo cer- duplicicer.Gabr. i. i . Ciale j igicur aliquod : omnipoccnciam eflcnciale . j. ^j proprictas Vcrbi hypoftatica relatiua? an I Viurr. Primo qu5d nulla pro.^«rr.Scn$Jifi. . I .i.i.Durandus <i7f . fcilicec dc cermiao formali incarnationis Vcrum fciliccc forma.Wzztoi. ccrc > X i* r»' quod efTcmia diuina Gt ratio formalis ter- : : & proprictashypodaticaabroluta. Si dicacur %quod ficuc per vnum membrii.nonproprietati.^.difi.ifiut/t. vcl racione relacionis.t^.i.j. infcrendo aliud : fi diuifio eft roe- 6acic fallaciam con- fequcncis.i.it. D. ter diccre : in ratione fuppofiti. /lenfis j.Thom. nonfer sliquid aifotMtum . id eft . in perfona diuina diaca . tninandirquiadicitquodquiafuppontum contiquianarunct virtualiccr pcrfonam ctcatam raaiTuraptatftin perfc^a potentia obedientiali ad ipfum Verbum. M.qo6d cft cflc dc vno Dco. Suarcz if4m.SentJift. quod przcisc eft racio eflcndi diuinis eft . arguic pcc diuifloncm auc cnim Spiricus fandus e^ de Pacrc quia dc Deo.^4rt.te.x.^«4^. Prthst vMrijs rMtiefiihtu ferfonam diuinMm conflituifer ref^eEium .t^.ii/?.D. pcr quam conuenit fibi continere pcrfcolionem fuppo/iti . non per aliquam non conciocc formalicer p€rfe6):ionem omnis conueniunc Verbo per eflenciam ifla quz noneftformaIicerinfinita:3^ ideo fuppoiici. .^rg. Varro lib. I(be cnim afHgnan. . . quzric i. de fado. quz ad- dudz func dift.i. : .Caprcoli'«VyiiM^. efl: ciTcn.f I Alm. Similicer pocenciaobediencialis in creacura refpicic quz non eil propriecas perfonalis. vnionem cer ( fi perfona eft . Sicut ctiam dici- quod qu6d nuUa proptictas & in agente oportet reperire rationem de qua didum eft fupra in i difi. de qus exMlfifime egit i . j .i. Siiftacft diuifio immediaca.m. ac proprietas rclatiua conftituat ipfum Verbum in tali e£i . fcd eflencialis. fed effcncia cerminac . primus ccrminus vnionis ) quo Verbum formaliccr cft hzc perfona fed non propriecace relaciua eft hxc pcrfona.i. & pcr quara natura creata cft in bat tribus mediis C H O L S perfonalis rcr- minat .fi£i. Vcrbo racio cerminandi. 2. non alia igitur per illud quo cft hzc pcrfona didccerminaca fcd hoc ranc^m eft propriecas relaciua .q. i Arguicur qu6d non . vt poflic efTc tcrminus immcdiatus terminans vnionem naturx huraa- crcati nz obedientiali ad verbura. . £c fic quzrimus hic .pcimi iib.i6.M0lis racio cerminandi vnionem nacurz humanae ad Verbum (Ic propriecas ^"^ y. i . formalu terminandi ilfam 'vnionem ratio fit froprietas relatiua? j . ) . I .^.vlri I : eius relaciua priecas perfonalis . a fTpItulus qusftionis fic dcbet intclUgi qnid c(lillud.Hanc conclufioncm pro- raus agendi .Richard.^. Tom.habcret confeqaenter di- .quoddatVcrbodiuino vt fic certi*ntfirm*U minatiuutn talis vnionis in vnitate pctfonz an tnminMdt. & RC A quintum quod przfuppoBit poflibilitacem incarnationis . I . ignoca E j i.& nacurz afluropcx.BonauentuiTt.4. & : . fed racionem perfonalem. fecundum Anfelmum de frocepone Sfiritus fitniii vbi volcns oftendcre Spiricom fandum eflc de Filio . I V potentia quz patenc in littcra.qua cft Deus .Vafquez /.yirg. .

pro relationcsconftituunt perfonas. qux fubfternitur fi ponatur arguitur Ingenidicatur j4 . igitur & : & quod cft aliud fecundum iftam proprietatcm eft aliod fecundum fubftanti am. quia dc patre.5. quia de Dco. ita illud : ^ cnim Deusj lichtferfonazccipiituv pro prima fubftantia. fit . quiacommutatur /»<//•//. efTentia. &:itafi ponatur proprietas abfoluta.vel \tt dc Fationc formali '.&fecundumfubftantiam.&c. fiue . cfifcntiale ^ Auguftinus 7. itaquodfubftanciaillaeft ratio confubftantialitatis. auc ratione efTentiae : fi fichabetur propofitujquod proprietas hypoftaciquod tantum /it ibi proca Patris fit rclatiua. eric maxime aliud fecundilrm fubftantiara. Spiritum fandum fpirari de abfoluto proprio Patris. f^. vcl rclatiuum . : . . fit ra- fophiftica. vcl cft originatus 'k Deo. fed pro illa proprietatc abfoluta.dr Pater: igiturnon intelligitur pcrfonale.i» inquan- eft aliud fecundum fubftantiam. & non abfplata. Si etia exponatur fic Anfelm.qu6d Filius Dei eft crcatura pura. Sidicatur.an Filius fit dcDco. quae eft quiditas.16 partc ifta.Si non cft immediata. ficut ipfi loquuntur eft com. Adiftamconclufioncmfuntaliqux tztioncs tzdtx di^.non intclligitur nifi de fubftantia fecunda. Fiiius eft ori- ginatus ^ Patre. pcr aliud .fi perfona ponatur cflc abfoluta illa cnim conftituit fubftantiara .^on autem eo eji I>ew. Contra.Hicintedit probare V>*quod proprictas hypoftatica conftituens perfonam diuinam . vt confubftantialis ritus fanftus eft dc fubftantiaPatris originacus a Pacre & Filio ^ ei .nue dc fubftantia Dei fimul notatur : & originatio & confubftarttialitas & eft fcnfus. aut Spiritus fandtus eft de Patrc. fci- relati- uum. commutatur cnira adaliquid in ^»/^:quod oftcndit Auguftinus. quod eft fubftantra quos loquitur. gcnitura eflc eft aliud 5 fi perfona prima eft alia fecundum fubftantiam a fccunda.qu6d quando dicimus. quam fignificat. fiue proquiditate . commurando hof aliquidt in quid in prxraifla cnira intclligitur fiihjiantiapto fubftantiaptima.Lib. Trinit. vt fi arguaiur 4 contrariis mediatis : auc loannes eft albus. refpondeatur ad in quid. cap 9.& hoc modo tam Auguftinus quam illi hxrecici.accipiunt fubftantiara tia prima inferrc quod eft aliud fecundum fubftantiam. Subftantia prima eft raaxime fubftantia ita . quia fi non accipiatur /»^^/»//«m pro ipfa proprietate. natus a Pacrc. inquam..idcft. idcft . quodratio Arij cftfophifticaduplicitcr.origi- ftantialis nbirationcDeitatis>itaqu6d'Deitas ratio talis confubftantialitatis e/rentialis.nue a minus communi negatiuh ad magis commune. fiucabfolutum. non relationem . ficut Spi- & Filij. Sententiarum 54 ignora in toto tcmpore. Contra. Conclufio tunc ncceflario fequitur.ita quodaltcrum infit dcnece(fitate:(icut fanum & xgrum: & & fi talis confubftantialitas dc ncccflitate ineft: aut rationc paternitatis . effc cft vnum & . quarrit modo nifi encntiam Dodor an iftadiuidofit immcdiata. : Filius eft de fubftantia Patris. COMMENTAKIVS.vt confubftantialis fibi ratione patcrnitatis. Secundus fenfus cft falfus . fit relatiua .Trinit. Si aliquo abfoluto conftituatur perfona Verbii ergo ratio Arij eft demonaliquid pctfona ^<fc 5. fub eflentia ponit quidquid fiue peironale. quod primi .j.^. conidc6 cx alietatc fuppofiti. Tum.fit falla- fit ciaconfcquentis:quiapotcftenerubeus:arguitur Vcl cft dc Dco . Patet ' ibi eft ad fe .<^«/?.fi quod fit. &hoc vidc(8 i. vt confub- & primas verus. Sed quia Anfelmus non nominat in Patrc patcrnitatcm .5.f. Prxtcrea. 7V»». Siccum quzric Anfclmas. quiaitaintcllcxit Arius. fiuc fit quod eodem modo dicitur & . & pcr abfoluium : fi igitur fi perfona conftituatur fccundum hoc fit ahud . enim ab infcriori. ergo eft niger. Si altero. Ingenituraautcm cft aliud fecundum proprietatem: igitur. . ideft. qi^od cftadfc. vc confubftantialis. £t ratio ifta prima ftat in hoc . prictas relatiua & & cunc videcur quod Anfelmus in iftaraionc comfallaciam confequentis a dcftrufbioru! tniccat vniusmcmbri infcrendo aliud . de Tri».quia de Dco.ideft. cap6. dixitcnim ipfc. fupponcndoVnum. lib. Tca quid patcrnitas fic racio confubftanciahcacis. eft originatus a Patre .I .z. tumcft aliudagenitopcrfonalitcr igitur cft aliud ab cofecundura fubftantiam eft itcrum figura didionis. cum cnim arguit qu6d ingcnitum vtrumquc dicitur fecundum fubftantiam ftratio. b /^0»/r<i^^r/3«4t/»«.ideft. III. Aut Spiritus fandus cft de Patre. & : : : : : > & . mutare hoc aliquid tionera Arij> quod . commune tribus I . per illud erit maximc fubftantia . ficut nec de proprietate Patris.& habct aliam fubftantiam.qHo PaterSccunSiVLm cumifedalioeJiDeuf. in confequente infertur pro fubftantia fecunda .aut cft niger : fed non eftalbus . quid in^iv/^argucndo: ingenitum efle eftaliud a gcnito.qu6dfi eft aliudfecundurafubftantiam . quia ingenitum dicit formaliter adaliquid licet negatiue tura .& ibi obuiat fibi Auguftinus j. fi fic abfolutum fub rclatione perfonxi fed magis fub ipfo communi.& aliam naturam a Patrc.vcl hoc tura ingenitum ^crgocft aliud $. ficut communitcr cxponunt com Jicct pcr relationera intelligit ipfc id Dodores ita quod cft proprium perfonz Patris .non intelligitur perillud ^ifvabmm de effentia Patrit . X. Prxcerea. iftorum modorum .

foluto diccnte pcrfedlionem ne tribus. * ifta Dc primo taftum eft in primo libro dift.& tamen cft Dcus ipfa Deitate.^. Si autem intelligat perfonamy fubftantiam primam . Verbum poffc terminarc illam dcpcndenciam .difi. Dift.i. ^ quod propriccas cft racio ccrminandi.vc finc qua non. licetputet non ejfe vbi improbabiUt quod conHitnaturper abfolutum.quttf.V. qu6d non. & yf non funt penitus idem ex natura rei. Si aucem poftcrius habec . .Prima tamcn expofitio magis e(l confona propter illam przpoutiomali rpirandi. tunc cenum eft qa6d fuppofitum Patris non codem eft Dcus . efi ncm formalemterminandi andi .fed proprietatem perfenalem (jr probat qui/$ slioaiuin Pater defa^o terminaret naturam ajfumptam . vt fatis probatum eft in i. &i. ^antitm ad qudftum refoluit . &c. . tum diuinum camificut nec etiam proprietatem tclatiuam. ficucargutum (uiz diji. ipfum tcrminat cam.Utat^mtfi eft ratio formalis crcandi. quia in vnum memhrum . ficut pcrfina- creat nifi quia conacnic ci formalitcr ratio crc. IN fccundus. IH. tanquam de ratione formali originandi.proxima crcat . fcd illudfuppoficum videcurcflc falfum. patet in Prardicamentis hic.eft ipfa Deitas.cUft. Et fi poneretur qu6d vltimuro conftitutiuum perfonae Patris fic abfolutum.16. orignatas a Deo. non tcrmimatutattm nat cam igitur. H O L I V M ^upttdfroprietfttem confiitutiunm perftnA diuind remittitfe defendit . quod proprietas hypoftaticafit abfoluta vtpateti» i. -. aut eft PaterpMermtate efi Pater. dif. Retjcit . quod dicatur ^. &noneftDeitate fuppofitum. 2. vt patet in primo.fcd provcl concento . fubftantia. non agic illo formaliccr firailiccr ncc fi fimul nacura cum tcr- Dicctur fortc. dift.de Trimt. quod eodem : mam ximc ergo fimpliciter primam cum : communem opinionem & pcr confequens eft fi Pa- aliud fecnudijm (ub- fubftantia prima perfonam . f nem formaliter de Deo. patcrnitas : : dicic fit vlti- patct fupra i . fcd propccr fubfiftcntiam indepcndenccm. non comprchcnlutam tfi qu6d ^ : . fcilicec dc racionc formali r«r. non autem ipfo yl.in multis locis. &: principium agcndi.qua:fit proprictas confticucns pcrfonam. Nota tamen . Probatio maioris . effentiam non ejfe rationem terminandi vnionem hypofaticam . . ma- fit Nam pro abfoluto con- ibi 3. quia depcndentia cft altcrius rationis ab omni dcpendentia caufati ad caufam. Aliquis dicere pofTct . qui diccrec iftam cflc proptcr concincntiam perfcftionis difi. Patcr. pen. 1 6. &c. intelligat . quod cft '^a- luta hypoftatica: non fcquitur.i. dit lub illo proprietatem abfolutam hypoftati- Suhilantia primd. Concrahoc:In quocumquceft formalis racio agendi. .fentia. (^ Dtm. : ifta . terminandi iftam vnioncm . c SS in Deo.Idc fccundus rcnfus e(i falfus.cc\^\i fitbiiantiamprimam non dicemc . fubftantia & tale eft commu- dicit infra .verum eft quod eodem eft Dcus & prrfona Eft falla- commutando hoc alitpdd in vult inferre quod fi fuppofitum eflct prima quod erit maximc fubftantia. Hic Dem Deitate ipfumfuppofitnmeft fuppofitum mediaate ipfo Anfeimus accipit Deum pro y no membro.Pater cft aliud fecundiim fubftantiam primam k Filio: crgo cft d tiale & patet litera. perfin* pro intelligat proprictatc hypoftatica. quod quando Anfelmus accipitDram pro vno membro.Scc. in quo cft cflentia diuina. & 8. diccntera perfeftioncm. accipit f^diccns perfediioncm . .quam aftio cius fic clicica ad:u vel ccrminus produdus illud eft ei racio . quaji. . 1 6.nec quiditatem. & yt. non eodem PaterefiPMer.quodprobofic: Inquocumqucfuppofito eft ratio formalis tcrmi. ftituente quia fubftantia prima dicens perfe^lio- C . cia figura: didionis . quia habct effentiam. nifi quia habet ratioprictas . quia videtur Dodlor dcclinaread hoc.Ratie terminadi imnandi iftam vnionem.non tantum quod infta. Sed omnem ptoprietatem hypoftaticam fiue relatiuam . rcalitatis fuppofiti crcati in ipfo afrumentc propter potentiam obcdicntialem in naturaafl^umpta: habcretdicerequodcflcntiacflctpropriaratio tcrminandi iftam vnio- I.qu6d ipfe intelligit de ab- aliud abfolute : ^Hid.quod eft commune tribus perfonis & quando accipit Patrem pro vno alio memaccipit ipfam patcrnitatem fi mum conftitutiuam perfonz Patris Si cUcMHr iptodficMt per bro. nem 3. pcrtinct ad perfonalis. accipi- Do- cndo fiJf^antiam primam pro proprietate abfo- ^or probat pcr Auguftinum quod omne abfolutum contincatur fub illo membro.an iftaficratio tcrminandi iftam vnionem. vnic.& prius nacura.q. Dico crgo ^ quod eflcncia non cft formalis racio terminandi iftam vnioncm. quxft. Quantum adaliumarticulura principalcm quacftionis .Patet refponfiotn iJifi. .I. vndc nc.& verura. quzftionc func duo ariicuIi. qux eft in termino &: potcntia obcdicntialis in dcpendcncc.iS. depcndcntiam caufati ad caufam. tcreft aliud a Filio fecundiim fubftantiam pri- ejt quod non eodem Pater eft periona . pracdifta.quia dc Patre. & quod & perjona Dew : C\ . & . alios duos dicendi modos. Exponitur tamcn Auguftinas.Qusft.fcilicet effe ad i.cMp.ifa.cIarum fccundum fubftantiam. tjuU.Primus. Contra yiM^ufHnM j.i6. non & proptcr hoc in quocumque cefle eft trcs pcrfonas fimul crcarc. & Deus. nec pcrfcftio» nera. fcd fiue abfo- & fic quando & dift. ftanciam cft S . & fic Deitas. dicit nem<^. Vndc proptcr iftas rationcs non pofui inprima qu/tjl. £t Si teneatar quod dicatnr fubftantia prima fuppofi. id eft . i : £ 4 mino 6. Continenciaaucem vircualis. relationem . fuppofitum non ccrminac.

quod fcilicec perronaaftumenscfrc£tiuedecaliquod^j(/rnacuTac affumpca. &c propcer hoc eciam cres perfonx crcanc j ica quod pocencia crcandi eft cuiHbec racio creandi . quia quihbec habec cam priiis nacuraliccr ^ quam creacura producacur . quod cres perfonz aho. quia ahas effencia reahcer refcrrecur ad fe .Ec ad probaciones illas didum eft dijt. exiftenciam fuam incommunicabilem.nam dicimus-quod cntitas ignis eft ratio formalis producendi alium ignem.quae eft ratio caufandi.te. vcerque prius originc. non cfl fimul na•riffi. illud quod cft racio Terminu cerminandi iftam vnioncm . rubfiftencia. quam ipfa Preprietat mneftmtio licer cerminaC. Iftc aucem modus habendi eftenciam. Ad aliud dico. Primus articulns relinquatur Ldifi:i6. non eft formalis racio cerminandi eam . terminetur ad Deum : ftt Relptnfto. frimi y fcilicet qua fit proprietas con» ftituendi perfonatn.eft cantum rclatio racionis in ipfa eftencia. producendi illud patct. Ad argumenca ''. vc exiftencia incommunicabilis non exalio. quod ejpr diuinum informanacuram humanam ncc cciam efFe<^iue communrcare.& relatioignis produdi terminatur ad ignem producentem. ef.qu6d communicaft r^ .^ quia talis continentia foli eflentiz di-. Sccund^ .vel creandi. fi apicudine. & perfedlio entitatiua eft etiam bere qu6d eftentia fub ratione qua hzc eflentia non fit ratio formalis terminandi rclationem creaturcad ipfamivel caufarl vthuiufroodi : quia ratio terminandi.frmilibri.Sccundo dico.enim quia cerminus vnionis . non alia quia ifta diftindio effec eadcm fi Paccr fuiffcc incarnacus . ergo vide- qu6d ipfa voluntas diuina. quod ficuc racio forma. COMMENTAKIVS. incommunicabilis exiftencia.q. quia cunc Filius Ec incelligicur .qu6d Dodor quando vtitur eflentia diuina pro ratione formali.i. </</?. maxime iilius . 39.quod cerminare eft concingens. Concra hoc duphcicer poceft argui. fic generarecfc.l%.&c. difi.(le contincntia virtuali.vna poccd cerminarc ita quod effcncia fic fibi racio cerminandi. habec tcrminum realem. igicur a fimiU .eUfi. Aon habe- rem pro inconuenienti . poccncia . : in ^lilr. Ad primum . I. vbi videtar ha- vna res .!. Adaliudconcedomaiorem . In fecundo articulo Dodor tangit plura. fi ( adu adu j & & & vnio cermineturifed cercum eft quod ipfa nacura habecur a cribus nacurahccr prius. &c Fiiius fpircnc Spiricum fandum. turacum vnione : im6 nec cum fundamenco . : 8. libro. . tio & volitio diuina eft /impliciter ra- producendi ad extr^ refpedu cuiufcunque producibilis. . nifi percinens ad origincm fed propcer iftam non ccrminac vnionem vna perfona .^.Lib. : : . quia habcnc vim fpiraciuam. caufatiad ipfam caufam tur Dodorei» i. vt patet ^ uinac conuenit:tunc fequeretnr qu6d ipfaeftet ra- in i. Sententiarum S6 mino habeacur . eft racio terminandi dependenciam nacurz affumpcae. dependentiam natura: humana: ad Verbnm. eric habcnci prius racio cerminandi . vel ad pcrfonam igicur efTencia vc fic habica . & hoc non eft . & > & . qux neceffaria eft non cft effcncia racio cerminandi vni.42. apcicudine : fi poJine ^«4 non cemia . tcncndo perfonas effe relaciuas.& non ahj. ) Sicuc frequencec dcclaracum cft in primo tenmnMnS.& alibi videtur dicere fint fimpliciter oppofitum vt patet Dei.qu6d communicarc fic ejff non eft idem.& de potentia obedientiali^fzpc enim didlum eft qu6d continentia Ttrtualis propric eft contincntia caufalitatis effeftiuc . Ahccr pocefi: refponderi ad racionem.io.inquo entitas ignis prodncentis eft ratio formalis terminandi modo vo- epufi. quod eft ratio formalis : : luntas diuina. quia non eft diftinAio in modo habendi eftenciam . quomodo Pacer. ad probandum poflibilicaccm incarnacionis. eft praercifa.& non alij.quod falfum eft.i. puca ex nacura.&minoc ncgacurfecundum communcm opinioncm. e T Niiia ^udflione. Sed hic occurrit dimcultasgeneralis^quiaipfe Dodor vtitur vno verbo .qu6d illud eft ratio focmalis tciminandi rclacioncm qua: eft racio formalis caufandi calcm creaturam. quam Spiricus fandus fpirccur .q.i.difi.'fic incelligic conclufio. pacec quod illa maior cft falfa .& fub racione reah igicur relacio racionis non cft formahs racio ccrminandi vnioncm. ex hoc qu6d affumens cft> fed iftud communicare eft ccrminare dependenciam exiftenciae adualis nacura: afTumptae .& infrelogo. quod exiftencia realis nacurz affumencis fic racio terminandi fed re formalicer : . qu6d eftentia diuina . . tio formalis tefminandi VifieititMi. Prius WMnispri. hoc eft .& in iJifi. Prim6 fic Quia fi ifta vnio fic rcahs. vt patet in grologo quaeftione de fubie^lo Theologix. III. quod relacio creaturae fic quod voluntas Dei.i. Adformamcunc concedo. fi pcius nacurahcer habeacur .Primd. aho modo habcnc e{renciam.id eft. quae eft dcpendencia .\. & exprelse in^odL^.t. vel volitio diuina fit ratio formalis terminandi relationem creatu- rae ad ipfam.non propterhocexcluditvolantatem& volitionemjciim fupri ^.& propcer iftum ahum modum habcndi eam. non Fihus &: camen cunc non ccrminaftec Fihus ficuc modo igicur propcer illam diftindionem . ncc illz func raciones ifta : & ** i 7- ' Ej/entidper reUtionem rationtt non : : : terminat r/nione hnmanitittis. fuppoficum fuppoficiue . fub ratione huius eflentixeft ratio formalis terminandi relationem creatura: ad ipfam : vt patet Refponderur prim6. i .quam vnio fada fic igicur.(^M i. ica quod fic haberi fic proxima racio cerminandi cam.

Si ergo talis ipfum .& probat quod aftum tas abfoluta:fic in fra vnio tcrminetur:cft tamen vt caala fine qua non. qu6d talis fruitio tcrminetur adipfam vt in Filio. Nam inter ipfam. Conira hoc arguit Doftor. Dift.fub rationc tamen intentionali.efttantiimrelatiorationis.?*rf$n» timdiimcommunemopinionera.de neceffitate produdiuum lis terminus in illo.eflet relatio realis. fi^**/ « alius & alius modus habendi ipfam. e(l impofltbile quod vnum fuppofi- tum dicatur fimile poc illam albcdinem.Si etia ipfa.Et i quod relatio rea- lis & in Patre cxiften- tem. potentia obcdientialis tantum rcfpidt caufam emcientem primicntis. fcilicet qu6d non eft modo de neceffitatc terminetur ad terminum realem fub ratione formali.& realiter terminauit dependentiam illius.proptcr A Qu£Eft.& qu6d Verbum diuinum realiter aA fumpfit illam naturam. art. qua communicata eft Filio per modum naturx . nifi inter cum ipfa quantum realcs. : ContrahocJupUcieerpoteftar^i.q.& non ad aliam.i.S<.t. formalis terminandi. fa. ipfam:qaz timen fruitio eft qualipropoCto. Et ratio in hoc.i. quin& i^atertcrminet:& pacetper exemplii. & Filius erit ibi. vnionis . edet pcopria ratioterminandi rclatio- diftindiio in & 6. impoffibile eft vnam perfonam terminarc : huiufmodi vnionem. rcalijquia aliud eft loqui de relatione intrinfccus aducnien- quodetfi tres pcrfonx habeant eandem diuinam eflentiam .& nallum aliud^i^comrau- ipfa.qu2 non potcft eflc realis. tjuid etJiproprietM hypoftatica non Gc propric ratio fotmalis tcrminandi.qu6d ipfa eflentiafub ratione qua cflenfumpta cft fimpliciter ratio formalis terminandi fruitionem. con/erHori depende&t ab illisirelacio ftitucns fed cflentia fub ifta ratione qul communicata Filio. vt caufa fine qua non eflcmia vero-fub ratione ifta .vtpatcti«i. quia fi ponimus aliquam albedine in tribus fuppoficis.& non Filius. exctin- fundari in ence reali.vt communiter conceditur.i. Nam ante terminationem qua non . quod realiter fit fundata in natura aflumpta.i. fed tancum ibi fuftencatur natura alTumpta in vnitate perfonae . Ha.& i6. etiam ratio fornulis termipandi relationera illius creaturx ad Deucn.vt patci o» iJi.quia albcdo non titate:(ic in fine poftet efic.vt communicatam Filio.V.^.vtpatetfuprk.vtpatety». quia vt &c. fiue non.etia .& terminari ad aliud reale. diuina &c.qahd voluntascreatapotcft noD fruendo illa friii vtin Patre eflcntia vt in Filio.vel quia voluntas creata rcfert adlum fuum tantti ad vna perfonam.nifiin quan- fa proprictas ip- Verbi non concurrat vt caufa fine & cftcntia vt caufa proptcr quam : huius vnionisipfaeflentiaeftpetfediffimcintribus pcrfonis &fi ipfa eft ratio formalis lerrainandi.vt cau- quam 57 FiIio. quia continentia virtualis cft continentia caufalitatis .qu6d proprietas ab^oluta eflet ratio rtUtwut. nifi terminet ad eflentiam fub ratione. fibi:accidit fruitionem Si etiam dicatur. vt fit vere realitcr dicicur cale propter vnionis realis. cft przcifaratio terminandi huiufmodi vnionem..& eflcntia ponitur caufa.vtfuprkpatuir.vt in Patrc. ad terminos & quantum ad tamen fecus adueniens poteft cfle realis & . qu6d imo quod proprietas fitfimplicitcr caufa proprer qua. Scd terminare huiufmodi dcpendcntiam nullam rationem caa- formalem comunicandi feipfam falitatis dicit. principium formale Verbum dicicur rea- ratio formalis con- vt dicatur terminus rcalis talis Secunda ratio fequens .i.Nam hoc poteft cflc.non eft ratio fotmalis tcrminandi huiufcft non reale fub ratione formaIi.qu6d ifta vnio fit vcra relatio reai Iis:vt patet fupta <« f . Patrc haberetrelatione realemad Filium:tuc realiterdiftinguereturaFilio .nifi pcttinens ad originem.& talis nem producencis:tamen quantitas eiTet ratio qua non. dicitur talis terminus propter rationem formalcificut dicimus qu6d agens relatio realis.poteft efleratio formalis terminandi dicatur fimile:fic eft in propoficb. tamen ipfa efl*entia diuina abfolute fumpta. fi concedatur ifta vnio. quin aliud fuppofitum fecundum illam & j.cum eadem fit in Patre. ficut ipfe vidctur ibi leneitindii.& modi vnionem : efte.$.fi fic. fequitur quod non pofllt terminarehuiufmodi depcndcn- ante huiufmodi terminationem Filius tia. quia terminus totalis vt ^d. i .ira qu6d fruitio non potia abfolutc teft efle xeiJU. f Di^e erge ^odeJJintU run eft.&ini.& i6.eft impoffibile quod ratio formalis aflumendi natuJam humanam.tanquam perrationem formalem fimilicudinitfundamentalem .Dico qu6dfic.fcd proptcriftara non terrainat dcpendentiam natura: vna perfona .vt fupri patuit. & non ipfa eflentia. DISTIN .tunc realiter referretur ad feipfara:& fic realiter diftinguerctur i fe- Stlmtit.vel ratio formalis tcrminandi illam vnionem fit relatio rationisj patet. Dico.vt municandi. ftat elTet fimpliciter ratio qu6d fi eflcntia formalis tcrminandi huiufinodi vnionem. fiue album produ(^um.difl.tenen- do coramunera opinionem. & Ad fccundum refpondct negando maiorem» qaia in ifta vnione non communicatur aliquod ejje nacurz aflumptz . 8c eft rclatio extrinfecus adueniens.AlUtikSi*.quia in ptimo didum eft Mft.Sienim municatam Filio..& Dico.t comprincipium formale com- f.dicit tantu re- latione rationis. fruitionis ad g Dicetffrforte.vt eft in nicatur i Verbo.Sitamenteneretur.& vtrationem habendi eflentiam.I. poterit verc cfle realis.nueratio propcer quam^iicut diceretur quod albedo produda ab agente naturali. Etfie Ad tertium refpondet negando rainorem fecu. : crgo eflcntia vt in ?[u6d conftituatur pcrfona per proprictatcm ab- '^rJl^*^ olutam. Aliterpoteft reIpnAeri. poteft dici pcrfonata. Dicit Do^or quod ratio formalis terminandi vnionc nafic turz ad Verbum. & tamen vt in Filio fola rationediftinguitur i fcipfa.Ji/?. Diceretur enim tamen terminari adali- te.vel qoia voluntas diuina oftendit illam tantum in FUio. k Adargumentaprincipalia. non poteft formalis terminan^i rclationem realc. ^i dicatur.Qu6d vero voluntas creata fruatur ipfa vt in Filio accidit cnim fibi qu6d vt eft ratio terminans .& ipfa relatio rationis eflc ratio OiieSi*.e(l proprietas perronaIis:fiue illa In ^ocwifu fit abfoluta. (j. erit realis.Ad primuro refpondct Do^or negando .Scd hic tenet qu6d proprietas lelatiua fit ratio formalis terminandi.eS/ipati f«r beret diccre.fi Patei fuifiet-incarnatu$.HicDoikoT fupponit vnum.vt patet ind.vt fupr^ patuir. .& vt intet ipfam.vt diiJtum eft fupra . quod propofito. Et probat ibi : fuffofit.quz fit ratio formalis fimilitudinis ad aliud album.icc. quo ftante ratio concludit: alius modus habendi crTentiam diuiquia alius nam dicit tantum relationem rationis.c. non alia.n6nnc ifta vnio eftimmediat^ f eaufataa totaTrinitace.qua hzc eflentia abfolutc fumpta.quin h & alia. quia ifta diftindio cflet cadem.

& humanitatc . & corpus intclligi . qua: cx anima continctur & corpore. quodnonconfiderantes ad animse & corporis ratio- ncm hoc dicimus.vel naturam acccpific lcgitur. tom. vniufcuiufque fcihcet perfoniE duas naturas habentis . 1 1 Sententiarum 1. Impollibile enim cft vnius natura: dicere corpus & animam . Lib. Sed quia plurima: pcrfona: hominum funr.in Dcitatc & humanitate Dcus pcrfe(5tus cft . ncc cft .lih. naturarum . fiuc accidentia. : .- Lib.animam & carncm . [Cum vnamhominum naturam . & fubftantiamcorporispofiidcnt)communcmfpecicmplurimarum & difFercntium perfonarum. animx fcihcet & . gratificarct. in ex- & .figni- mamtatem ficari male acei- fiunt.4»//4/« aflumpfiflc ErrorequorHndant ta- humanam nominc animam . Qupd anima. j. fcilicct corpus. idcm & homo pcrfc(ftus.]Tanta: ^"^™ fubtilitatis . fciendumeft. 3. & horum proprictates .totam afTumpfit id cft. 4. quod cuidenter idem loanncs oftcndit diffcrcntem rationcm diQd afiignans cum natura humana in Chrifto nominatur & cum vna diciturnaturaomniumhominum. vjbicymquc humanitas Chrifti mcmoratur. 3.& omncs naturam aniraa: participant. DISTINCTIO II. diccns: Si confitcmur in Chrifto vnam pcrfonam . ^fideicap 6 intclledualem . fcd carnem mediantc anima [vnitum cft carni pcr mcdium intcllcdum Vcrbum Dci. quiE duo Dci Filius intclligitur.Dei Verbura fpecicm acciperc : ahusChriftus cx Dcitacc Damaf. ad inuiccm comparata. idcft . de Or- thod. De 3. c. apertcoftcndit/>««.innes Damafccnus ait [Omniaquasinnaturanoftraplantauit Deus. ] Totam crgo hominis naturam. vt dicamus duas pcrfedlas & intcgras cffe fubftantias . atquc fimplicitacis eft diuina cfTcntia . fide\ contcndunt . afTumpfit. In Dominoautcm Icfu Chrifto non eft communem ncque enim fadus eft . ' mdmm/: . omncs autcm candem fufcipiunt rationcm natur^ ( omnes enim exanima &: corporecompofitifunt. . vt corpori de limo . dicimus. ncc animam fine carnc . De natura humana a Verha^ ajfumpta. &animam cum fcnfibus fuis. Pm. vt hxrecici vo luerunt:fed&carnem. corporis . de Or- thod. Ait cnim.vnam naturam dicimus. & in duabus pcrfcdie naturis . id eft . > Quodautcm/>««?4«<e»<«/<#^. ] Natura cnim non fic accipitur in Chrifto vt cum dicitur vna natura cflc omnium hominum. Vnde Io. Eccc Filij efle cft .{iuc hum^nitaus vocaro intclligi dcbcant. Errant crgo qui nomine humamtattj git cjm hu- non fubftantiam/cd proprietatcm quandam a qua homo nominatur. Ait enini loanncs Damafccnils . r. animaAi & carncm vt totam' curarct & mus in cxpofitionc Catholicas fidci . affumpfit Dcus non carnem finc anima . id diuinitatis & humanitatis . [ Sciendum quidcm cft . quod dtuimtattj & humanitatii nomen fubftantiarum. planatioHe Jymboli T quia in hominc tota humana natura vitio corrupta crat. Ikid.6. fide (tip.4.inmedio. Totuscnimtotumaffumpfit mc. vbi homincm|. fiuc humanitatcm. exiftentis. apcrte docet Hicronycabulo anima fan(3tificarct. &animam ASfumpfit 'vnione crgo Dci Verhi Filius ^ carnis mediante carntm & animam . & eorum proprietates. incurabilc cft. ncc ahquando fiet . cft rcprasfcntatiuum. vt toti-mihi falutcm dnim inaffumptibilc cft.

Vnde Auguftinus/»//i. . cos . & nullatcnus dubitcs .Non cffetDci. mcdium "„5'*^^*' . fcruata vcritate propriic natu- ras. Filium Dei fufccpiffc dicunt. 6ciaeononmcongrue anima dicitur "w- ^<^ ^raEiatM-^' abAHg. Sccund6. fcilicct : iftum vifibilcm Solem radios fuos per omncs fxccs & 1 I ne hu- & tamcn prxdicant & fordcs corporum . [ Angclo nun. Ilia autcm vnio incxplicabilis cft adco . vcl carnem quam animam & vtrum aniraam affumpfe- .uy. priufquam fcd ipfum Vcrbum Dcum fua: carnis fufcipc- ^''. fcilicct ipfa cadem fecund^m infcriorem partcm. de fde ad Fetrum . fimulquc . . & • crrorem prorumpunt mana carnc veritas .] Eccc hic dicit Dei fapientiam per fpiritum affumpfiffe animam & per animam corpus. oftendjllc vidennbus. Idcm in Itb.tom. .i. mundos & finccros fcruarc. ciantc & fpiritu aducnicntc . fc .iJ. hominumquc mcdiator.nb.nifi cffet idem Dcus. vlla ambiguitatc dicitur totum affumpfit . de Triffitaie. vt ctiam loanncs ab vtcro fandificatus ti lefu .ii.de crat fufficicns. '^"''"' allumptaper ^io.Vcriimnaturam humanam vniri Dco hypoftatic^. ncc caro prius conccptioncaffumpta &inafrumptione concepta. & aniaffumpfit. non carncm : Chrifti finc diuinitate rctur a ptum Vcrbo : conccptam in vtcro Virginis . mox intra vterum ]^ fj^^' Non ad*Vcrbum caro. : fed mox vt Vcrbum eft . & poftmodum diuinitas venit in vcnit in vterum . inquaMagiftcr agit dc nacuram.^ " Dift.^?*"'^^"Jttan» vmc» r \ n /-r imagmcm corporis fimulatam ncm . Firmiflime tcnc. quam fcruilcm formama folo Filio fufccptam. & poftmodum affumpta . nifi mcdiantc rationaii eflentia. Non autcm in nem C.id cft.Liy. Si ergo vifibilia munda a vifibilibus immundis contingi poffunt . quia non cflc dignum vnionis illius loan. ma . ^luadVerhtimJlmulajfHmpfit carnem frius efl i^ animam : neque caro concefta^qHam ajfitmfta. idcm homo in vtroquc vnus & vcrus . quanto magis incommutabilis & inuifibilis vcritas pcr fpiritum animam & per animam corpus fufcipicns . modo afTuracn- di Primo.Vtrumfucricahbia*iquodmcdium congruitatis . quazruncur cria. rit. & camcn non frui indudac concradidioncm. mox Vcrbum in vtcro . qua:ritur Vtrum Vcrbum carnem fimul & SI autem an prius animam quam carnem.& anim^enatuscft.\%. & ab omnibus infirmitatibus liberauit. caro illa riflime ncm ncm & prius fuerit in vtcro Virginis conccpta abfque affumpfit .fa6tumcftcaro& pcrfedus homo. & non coinquinari . aliifquc cxplicare uiHg. fpiritum>& corpus per animam.IL " 59 limo tcnx formato vniri non congrucrit .in vcritatc carnis. [ Non funt crgo audicndi . vtero Virginis prius caro fufccpta j -^«?f-»8- acccptionc concc- ipsamquc carncm Vcrbi Incarnationc conceptam. car- ^/. tota Trinitas (cuius vna cft voluntas & operatio) fccit.^ jiom^ '•"''^* '^" ^„5*^^ ^u & ctt. magisquamcorpus. & ! quod quia timerit fieri non fubftantia Dci inquinctur pofTit. ncquc natum dc fcEminaifcd falfam car. & poftea Vchomi- affumpta quia cx quo Dcus fibi vniuit & animam : car- fed in fuit concepta .] quabitur I R c A diftindionem fccundatn . Dc hoc ctiam Grcgorius in moralibus air.'-^^- . fatcatur folucrc corrigiam calciamen- modum non qui non vcrum homincm inucftigarc . In qucm c. Spiritus cnim fcilicct pars animx fupcrior & maiori fimilitudinc Deo propinquat quam anima.e. totum hominem finc fui commutatione fpargcre . & includac vcrumquc .

p.^. Primo modo non poceft non fruij.q.i.& probabiie putant Richard.ii.tj. quod obieftum per hoc cric prxfcns voimmucac incellc^um ad a£lum videndi .honauent. i . an ifta poflcc non Xfrui & fccundus . . Lib. Sc immedia- cocam nacuram humanam. . i Durand.^.io.6.9. 1 1 1.Hent. d. fcilicec incrinfecum. Q^ T S iE I O I. Tum fecundo quia cunc eflec communicacio idiomacum & fic Deus dicerecur efTc lapis .ficut & e contra contingit. Confirmacur ifta probacio per Anfclmum x.^.i i. .fauetfartineganti. auc non. quia auc illa nacura naca cft frui .f .i^. 1 i . R c A primum .q.&c. Sccundum membrum nacura non naca frui pofiic diuifionis includic ei vniri hypoftacic^ . erac impeccabihs fed non erac impeccabihs . . .ctiifoutt Suar. quedl. .i \.ro»i. Ciiet.i.fed commHnisaffirmat.f. : & .4.6. Probacio . Tcrcio. o.q. . in cciduo immediace vnicbacur caro Verbo . : aflumerc.^.5. cap.\. p. naturam rationalem ajfumftam.i .rd. 6-1-6- Racio ad primum arciculum ponicur cahs ftuicio complccur in hoc. i : i .m. TNiftaquarftionefuncduoarcicuU. ad ficMndum art.Sluo- Alenr. quxro : Vcrum Yerbum prim6.fer illaffum hypoHaticum beatificatur effentia : ergo neceffarCo hoc redundat in fotentias .i. vcimmucansoculumadvidcndum. i. damnari pcr con. Si oculus poiTcc vidcrc lucem incxiftcncem fibi.CaietAni^(jr aliorum . quidquid aucem Vccbum pocuic conferuare fibi vnicum immedii^c^ .f.^fV q. imroucacio inccUcdus ifta : pracfcnce. . SCHOLIVM Sententia Henrici. citati. nacura non eft perfouabihs.de quajitoprineipali.p.M^.).pertot.i.x. non naca frui. Tum > quia fi cahs nacura non ne_ quens ceftayp frucrccur pofiec peccarc .io.d' i. qua: eft per habicum glorix quia fecundum A ugufti- I : num &c.ip.f. quia non erac Deus igicur ex ifta vnione fecundus ho_ mp cx qua ecac Dcus .bic att. Gahr.Ml.Carthuf.5^. pocuic immediace perfonarecur.<i i^.Suar.Tiiom.i].j. igicur.dc Trinic.T)xom. i . vel ignis imo videcur eflc perfeftior communicacio idiomacum cuncquam mod6 cum quaehbec pars lapidis fic lapis quidquid cft Dei cft Dcus non ica eft de homine igicur.ad przfcnciam lucis neceflario fcqucrecur quod ipfa eflcc prxfcns. Vtmm naturam humanam ijnin Deo hypoftatice .^odl.i. & . Sed concradidio eft nacuram vnicam per habicum gloriae non frui ergo mnlco magis de ifta.i . Primo ifuia hahetjihifr^fens obieifum fruihile. .}. £c dicicur ad vtrumque. Confirmacur per Auguftinum ( ) de Trinic.ijHetU.q.difi. cc afrumpferic ^K rr.q$ufi:u art. an nacura non nacafrui ..m.hic qudft. : in . ali/ putant fruitionem necejfario ceniungi vnioni hypoilatica. Concra . nonfojfe nonfrui.St.cap. cum .Cnr T>etis homo cap.<j.yide yi(c{.ijtrt. quia hxc vnio maior eft vnione . Her. i ) .d. 1 3 . vc graciam.D. fcquens. i./&(r art.ttm.C^ Gabr.&ttiamD. • . Seeundo.jo. qu6d non. & camen non fruebacur. & ica Deus dicerccur peccare . fi & . i . .Kicha. 1 . Probacio nrinoris. pofllc afliimi.tom. Scd per iftam vnioncm cft igicur 8c ipfa firuicio voluncacis cft ncccfla- confequcns iftam immucacioncm. 1.ff. Vcrum incarnacionem prxcciTeric corporis organizacio.an natura irrationalu /tt affimptihilujnegant \r{tnr.primus de nacura naca frui.art. Exflicat latefrimam rationem.Palud. Vbi arguic per locum a minori fi Fihus Dei nacuraUs fadus cft fihus hominis igicur magis credibile eft ./» rebtuper tempus ortis illftfummngratia .i. .Sviir.^. Si primuj homo erac peccabihs .p. -. 19.D. non tamenfrm» includat contradt£tionem ? & q./itpr. qu6d filius hominis nacurahs fic gracia Fihus Dei.& MirGl.i.&c. arguicur quod fic .in vnicacefuppofitiperfonatur. inccUedus aucem poccft vidcre ahquid przfens in fe igicuc cum per vnioncm iftam lux increata fic prxfcns inceUcftui ri6 . : & fruibile przfcns luncaci aUiciens ncceflario iUam vcneceflario fruacur fine . concradi^ioncm . Sententiarum 60 medrum. nifi quia bcatus. fcilicec quod ahqua cum^ quia cunc nacura non perfonabihs Nacuraenim quzvnitur pcrfonz.A\enf.j.art. Si aucem confequencia cene^ vniuerfahccra minori: igicur inChriftopofico ancecedence neceffario ponicur confe_ pcr confcquens quod necefiario fruacur.tjui iraSiant «n vnio hypoflatica/it omnium maxima.

nifi 4.quajl. H O C S L I V M.ij. perfona diuina . rnf fuam. obiecfum fruibile nullam naturam necejfario immutat .arguo racione prioris poceft efle finepofteriori abfquc concradi£lionc nulla eft neceflariaconnexio. Deo froduci fojfe . fi contradidio in frucndo. vt tadum cft adus diligendi in poteftate fua F adum.&: proportionata obiedo fruibili nam huiufmodi potentia naturac afl"umptx per vnionem clcuata cft ad effe fupernaturalc . Ifta confcquentia vltima probatur quia natura in eodem inftanti naturx in quo . ficut potiJTima ratio ponendi charitatcm creatam eft Tom.difi. quianaturahullancobicdo nifi quas neccfl"ari6 immutatur ab eo vt prxfentc fcd ifta anima non ncccflari6 immutatur ab co tum. vbi jufrk. quam c conucrfo : fcd in eflentia non potcft poni bcatitudo nifi . .fer vnionem hyfojiaticam Verbum efi fr*fem natura tanimmutans fotentiat. PraEtcrea. j. quia poccncia nacurz aflumpcac cft fummc inclinaca. nifi rcdundet quantum eft in potcntias fcd per illapfum : bcatificabilis.x. eftcnim prius fupremo naturx bcatificabilis eflentiaautem magis habet rationem fuprcmi. pcr quod fitncceflitas ad frucndum fcd nihil hic ponitur fupcradditum formalitcr in voluntatc per iftam vnioncm fcd tantum ponitur quxdam dcpendcntia ad Vcrbum igitur. - : poflfet facerc in aliis. Secundo . quod eft m cflcntia.& contingentcr. . 6i immutans intcllcdum ad intclligendum. & hoc quando . Tum.&c. vtobiedlum fruibile ergp habitus illc rcquiritur propter facilitatem vcl propterahquamclcuationem potcntiar. fubicdum. Quod hic negacur necefllcas frimi . tans ipfam potcntiam. fupplet igitur ifta vnio ad Vcrbum quancam ad fruitioncm quidquid habitus gloria: potcnciae potenti frui . . Dcum 1 7. improbatur . ^" ccflario fruitur ifto . eft Deus fibi praifens vt obiedura fruibilc fed tantvim fc rcpracfentat voluntarie : . fit '. de . Prxtcrea difiincl. I ^. Nullum cnim agcns habct .' .redundet in potcntias. . Et primo contra conclufioncm in fc. dimittcrctur.!. &c. .quia nec ad adum frucndi. . PrlMfoteJi # ^bftjue foji'^"'^*^ """ : & pcrfonatur in fe quia operatio eft fuppofici pra:cxiftentis . vbi arguit per : : : teft efle in eflfentia vcix beacificatur in . Refutat itSiam fententiam primo ^ quia fritu fotefi effefine foferiore vnio hypoftatica efi frior fruitione : ergo.quia voluntascx puris naturalibus non ncccffari^ fruitur fine ficut oftenfum eft diftinU.quam c conucrfo fcd bcatitudo non poteft eflc in potentiis. & fic : Prius cx hoc quando vcl propcer idcnti- . Scotioper.& eleuara. Potentiz fundantur in cfTentia animx . quia obiedum iftud non ncceflari6 immutat ahquem intelledum nifi diuinum nihil cnim cxtra caufat nifi voluntaric. nifi neccflari6 rcdundet in eflentiam igitur non ppinfcjcrit ncccflario pracTcns.VIl. ficut . Reiicit atierum refponfonem dijl. vt illud. quiabcatitudo prius eft in cflentiaquam in potentiis.cft fuptcraus. cft ncccflTariui . perfonarctur in non rari fe. qui- dam jllapfus fpecialis obicdi fruibilis:ifte autem illapfus. &idc6 per hunc natura fummc clcuatur. .quia fit fpecialem eflcntia ani- vnum aliquid cum Deo:igitur. Prxtcrca. : : . Modus declarandi primam rationem eft talis quia habitus intclledualis aiiquando) . cft fibi . prius naturaliter pcrfonatur in eo quam operetur.frims primi igitur ipfa non neccflari6 fructur fine nifi aliquid addatur fuac naturac. quia . vt rcpra:fentet obiciitum ficut in Angclis aliquando aucem . « . propria pafllo vcl proptcr fimultatcm naturac ve in corrclatiuis. cr docet fruitionem a folo j8. Aliter non faluaretur prioritas vnius ad ahud patct ex iefiniiione eius. titmferfonaliter^ non obie^iue COntra iftam opinioncm *. ideo ipfa potentia cft fufficientcr eleuata ad opcrationcm iupernaturalcm. . ^uarto . Confirmacur. immcdiatc. quia ncc ad adum intcUigendi. rcfpc: ^u potentiarum . non c conucrfo igitur efTcntialioc cft ordo. Confirmatur locum a minori de dupiici vnione. .qudjl. in codcm naturam iftam pcrfonari pcrfonatur in pcrfonaaflumente crgo in . : . Prim6. &. voluntas creatanon fotejl frui fine charitate ^ ex i. habitus. in poteftate voluntatis. Tertio num quo .qui cft in vnionc. Dift. vtipfa poflit faciliter immutari a cali obiedo eciam fine cali habicu abfolucc poceft a cali obicdo immurari. vt facilius poflit in ipfum ficut in nobis :habitus cft facili- autcm gloria: non ponitur in ifta vnionc proptcr primum quia per nihil formalitf r informans naturara.Qu^ft.^. Scd natura perfonabilis prius naturaliter pcrfonacur quam opcretur. in natura incellcduah cft pcrfona igicur quando pcrfonacur in alio . & tamen non opc- Rationem pofitionis duco ad oppofitum. Ifta neccflaria conncxio poccft eflc tatcm rcalem .ir. vt pcr Auguftinum. : .

%. ^utjt.frimii quod hoc non cft ncccflarium. quia fi prips cf- & i8. fciliccc quod ipfum Verbum non immude ncccflitate intelledum naturs aflumptar. meritorie tiut produ- aftus mcritorius igitur fruitio : .quod videcur inconucniens. Si dicas. . hoc fecun^^^ gjj^g perfonalc igicur fi ex rali vnione fic idem prxfchs in racione obiefti immucanfjs^non plus habccur. i. qui ponitur rcfpedu fruitionis tantum eft caufa cflicJcns. . quia prxfuppofica immucacione incellcdus ncceflari6 caufat iftud. quim frui : crgo non eft pco aliquo inconcradidio ipfam vnici Verbo. ccflario videc omnes. SententSrum 61 jigtns non fMhetin/uA potefi^te 0a. '• & tamen non frui ipfo. «i)?. Si .Lib. quia fe- & hoc cx pocen- aucem non accipicur cx parce illius quod eft in ergo oporccrcc neccflicaccm huius fruicionis accci- neceflicas pocentia concradidionis ad aliquid . & quod requiritur ad agendum vt poflit Deum per autem multo magis cxcTcdit naturam voluntatis hu.^^™ » tta fecun. vc concomicans.quia cft fuppofiti przcxiftcntis pcrfonatur in alio . nifi ipfa habcac aliquam formam fupcrnacuralcm . bucre Deo fcd ipfe non ncceflario caufac cam.quam opcretur. ijHdfi. tpiafi.„„^4 reqHi^*^»i BJfi in potcftatc cius fit totum illud quod ncccflarid rcquiritur cx partc cius ad talcm aftum. cft aftus . Ex vi vnionrs ^ folum Vcrbum eft prxfens animae aflumpcjc . qua poflic vci ad iftum adum cliciendum. fi in . qu6d fi ifta catio cludere neceflario prasfupponit debct conpro- vnum aliks . vt fupr«i patuit. 11. rcaliter prius Tum etiam . Pracccrca. formalicer cliciciue. operatio eflcnc lud TriMeJfiJint ftflentri. Patec difcuCrcndo per caufas igicur Deus poceft pcr fe finc quacumque aUa caufa mcdia.nifi quod ex vi vnionis folum Verbum immuccc incelleftum crcaPrarccrea. qui eft prioc 1« I.huistf fciliccc qu6dfruicio poccft immcdiace caufari a Dco inanima fcd cunc refpcAu fruicionis voluncas non habcc rationcm caufz sidiiax. i . men intcr illa dicit.vc patct a Dodore in \Mfi. qgffc e(^ ipfam habcre illud aliud diUgcrei fruitio *^'"*^ mcritorii: mansB quam adus mcritorius quam : .qui camen abomnibusponuncur^^//?.lII. & vtrumque poficio prima. tionc hoc 4. Oftcnfum eft dijh. & ica non diccrecur illa anima frut quia nulla : ** . quia fi fit cftent. eiionem.fi fibi dimittcretuc in cedcm . > nmlto miniu eo frm.cflec perfonata in fe .fed perfona creaprior nacuca fua opcrationc . vbi dicic conccavnam opinionem qu6d fi quis pco aliquo inftanci porcft omne peccacum.!^. . il- licec ciret diftindum rcaliter. nec bacum tcc pcxcaucce quolibcc fcqucnti.Hmy V*' nifi /. fio. vel vi: : qutfi. quod cft falfum quia opcra Trinicacis func indiuifa in com^rdafum. quia ficut natura pcrfonabilis prius non & .& fi pro aliquo. caufari finc poftcriori. yerlfum ex i/i vnionit tantum efi & : ^ "°" ^°^* Trinicas. non tum.ita&pro quolibct cempocis fequcncis.quia qui vidcc vnam.x8. vt patet Tum ctiani .etiam pro Aductce tamcn pro- minorcm. quando prius naturalitcr perlonatur eo. {"^- '^' tans inielle"a 1. Sc fruitio finc duo abfoluta non cft concradidio prius . fiuc natura pcr^ fonata potcft eftc finc fruitione pro aliquo in- priori t\pn repugnat eftc finc pofteriori ftanti * ifiam opjnlenem. VoluntM Voluncas autcm humana aflumpta a Vcrbo cft voluntas naturx humanac vniuoce cum creatA non j^q^^z igitur ipfa non potcft frui finc charitate. 4. i^a . Si ergo non eft contradiftio naturam prius Verbo . notaui in 1. Volumas autcm crcata cxpuris naturalibus non habet in poteftatc fua aftum diligcndi bbnum incrcatum mcritoric vc aftus eius fic acccptus Dco idco nc.^^ i^. vlt. concedccecnranimamChrifti poflc fic fe habere ad fruicionem fine habicu ficucaliam animam cum habicu vidccur omnino fuperfluum in Chrifto poncre habicus infufos. . & ratio ftat in hoc quod Cux opcrationis.neclMm ejfe : & perfonale.crbo. neceflaria connexio. . potcft feparari a poftcriori. & cvnfir- ejje . licet pcoduccns fit prius originc produ(ko . vt patct de Patrc in diuinis . quia ^uitio . habcret neccflariam conncxioncm ad & fic non poflct fcparari ab illo . ficuc alix Similicer iftud NeceJfitM ni fiat cum animz dicuncur frui. Addit ca cft patct.qu6d cadcm cft racio videndi crcs perfonas vnam.Qu^d autcm in eodcm in- quia natura in eodcm inftanti naturz . quia non habcc cx fc quo agac. in & non eft fimpliciter caufa neccf- quam opcrctur.primi . ftanti n6 frui ipfo. Ec fi dicas ^ quod imo . ^ Dt^H ^^ ^ obiiciatur.i. caufare fruitionem in anima.non poflcnt fcparari ab inuicem . quia cum incclledio. Hic Dodlor pr obat f^ Ontra ^^ qu6d cft pouibilc naturam vniri V. pcrronaretur in ftanti perfonetur in alio perfona afliimente. didum ' nonarguic neque euicarec cundum hoc voluntas f"""j!^""' cia concradidionis fe ncccflicacem fruitionis habcrct cancum pafliuc refpeftu fruicionis . alia caufa. codcm non pcrfo- narctur in alio. dift.orrclatiua prigine Filio faria . Nam patet .quodcftinconuenicns. difi. vcl forma fupcrnaturalis magis non crit in poteftate voluntatis humanx. in quo pcrfonarecur in fe.vc pacet a Dodorc in fi- perfonari in & mili. fi ta- fi . paracioncadcxtra. quorum vnura eiret produccns . ad ipfam j . caufa neceflaria poftcrioris in fet uari y . reliquum productum. ttt inteHirit ctiam inquantum Pater . qu6d quidquid Deus poteft pcr caufam cflicicntcm mediam potcft ?^^ ^^ habitus auccm ifte . Hoc improbatum cft diji.i $. 16. idem poflit cflc finc pofteriori. & vidc quae & fic patct illa cft abfolutum. culus non eft caufa fimplicitcr ne- ccflaria. 1. ficuc nec aliquid excra fe igicur. Dcbct crgo intelligi illa propofitio fic: Omnc pcius abfolutum rcalitcr diftinftum ab g\{Q abfoluto. : naturaliter pcrfonatut in fc. no fieiidum COMMENTARiyS. Concedo conclufioncm^ficuc dicctat di^. tnaximc loqucndo dc frui: ergo talis pcrfona creata .

vt fupra expofui. Ec priro6 dubicacur in hoc . non habet habitum difpofitiuum .& I difi. difi. Alio uatiuc. nifi prsuenirctur ab alia perfona pcrfonantc illam.V vbi vulc neceflltate finem nifur aliquis habitus inexiftcns formalitcr fic patct j . Vel ponitur vt facilitet potcntiam. habitus. per charitatcm circa neceflario fruitur illo. & fic Dodor loquitur in tio I. ficut ipfc pofuit in Angelis cflc vnum habitum numero infufum a Dco » pcr quera omnia entia creata alia ab Angclo cflcnc perfcdlc przfentia in ratione obicdii intclligibilis VI patet in . fiuc . qu6d Deus poflet acccptarcadlum noftrum. & uac ipfam ad fruitionera Dei ponitur in incelledu eleuans ipfura ad perfedlam cognitionem fubftantiarum feparatarura . etiam clarc vifo .^. qu6d loquaraut de aftu meritorio. vt patet a Dodiore in 1. mericorium in poceftace fua formaliccr illud fc aAus ftacim eft concradidio. pta naturaaliquis habitus . Effe priiis velit vltiraura ftanti przcisc tia. Hic Doiflor probat quod Verbum non ncccflario caufat vifionem fui in intelle^u natura aflumptas . in ifta ratione /e ptr/onxrttur . & expofui non enim Doftor vultibi qu6d cxiftens in termino & in eodcm inftanti . vbi non ponit habitum in intclledu Angeli proptcr fum: mam & inclinationem ad adum. fi in poceftace noftra. 10. Non rium . hic vcr6 ta- non dcbet poni quiaproptertalem vnionem Vcrbum eft perfedc prxfcns naturae habitus lis . 457.dift. . volontas talis ncccf- videtur Dodior dicere hic neceflario frueretur fari6 fruicur. qu6d aniraa Chrifti in primo inftanti fujc ri conceptionis vt patct in .dr finem de neccfl[itate abfoluta. Intclligcndo fic priuatiue .nihil facitad propofitum rcfpcdku huius vnionis .non po- paiet a j. ^udft. tali Vcrbo.^. quia in pri- vnionis 8.i. hoc fut.fibi ineflct . cat quod ibi . fum non . quovoluncasdicicur libec^ mereri . vt ipfe dicit in i difiin^: 1 7. cum illa niagis excedac naturam voluntatis humanz.quiaineodeminftantiineftfi- dmplnittri»- Refpondco . vc paccc in i. verc exiftens. &c. qu6d voluncas eleuata obiedum diuinum clare vi- ipiafi. tjudfi. 1 fummc frucbatur Vcrbo .difi.in quo natura vnitur Vcrbo. : ponitur dcpendentia naturz ad Verbum. Dodorc vbi potuit racrc- ^CT^tf . fequitur quod voluntasaf- fupra .i-j. vcl vt pcr ipfum habcatur obic£kam pracfcns . 4. ^udfi.& fingularis. & qu6d i charicacc increaca fic qu6d voluntas . contra opinionem ponentium neceiHtatem tadi lis . eft firapliciter ra- & principium forraale produdlimercndi .. Refpondco vt ibi notaui . £c Sittioper. fcd in natUT» : mo inftanti. 4. . non eft tamen Do(^or j. difi. vidctur enim aiiqualitcr difficilc. quod noD rcquiritur in aflumimprobatur . ifto i. etiam alius fup. Hoc camen non dcbec incelligi de cum Do€lor exprefsc di- neceflHcate abfoluca cac pi I. quia luntaric . in voluntatc refpe- eft neceflaria adus meritorij . quo fuit exiftens. contradicere. difi. vt quomodo tcnct Nota quod dicit (juo in .Diftll. & rario ftat in hoc . poteft fitit per- inftanti. i. nonnc ipfa natura fingularis eft prior natura ipfa pcrfonalitatc?& fi fic. &c. quod nfgatio dcpendentis adlualis ad aliud fuppofitum in eodcm inftanti . 17. dc hoc vidc qujc expofui in primo . .& fic non fuit in fe fuppofitata. nec fruitionem fui in voluntate . ergo non rcpugnat fibi non perfonari.ratio non concluderet. 1. tfe. & fummc difpofita proptcr ta- lem vnionera natura cnira (umme inclinata ad adium.vt difibi gnum vitaattcrna finc charitatc. ita (ira6magis) dcbet poni in voluntate propter aftum fruitionis. modo pri- quod nega- tio nata efiet fibi ineftc. i. vltimum. Tum etiam . enim vult qu6d ratio meriti fic fic de ncccf- citet & fitace \ charicaic . ncc voluntatcm. vt patet difFusc in 1. cjutjl. In ifta camen licera funi aliqua dubia.obicdi clare vifi . . quia nihil extra caufat . quia natura afliimpta cft fummc inclinata ad Verbura. Quia Henricus dicit quod Verbum przfens naturx humanz aiTumpta ncceftario im- mutat intelledhim naturz aflumptae . natura dicit . ^fi. . qui fe. .quo cftexiftens..qu6daliquid eile prius natura alio Vno modo pofitiue. lU^.yil. & clcponitur in voluntatc . dc ncceflicace dcbet poni. eft in fcperfonata. Si tamen talis habitus poneretur.quia Pritna JmU' ftit firta i!ividctur ttrsm Vo3. OhitSi*. potcft dupliciter intelligi. fi illa non poncretur in voluntate forraaliter . & neceffario immutare intelleftum . f . dr J>igieuUiu. T«m. cundum multos .Nam in \.quam inillo cnim in- naturx. *. in todtm infianti . fumptapofTet feparari ab huiufmodi fruitionc. & realiicr. quo natura fingulatis habet tft cxiftcns. j. qui adius dicitur fupernaturalis. difiinH. qu6d finc ipfa F 1 non poffit eflc adtus . im6 dc fafto vult .& furaafluraptae. . ficut didum eft in i. diji. qa6d fi dicatur. qaia /uprad. fimu* in Wit^fi»- qu6d exiftens in cermino vult de . mult6 fortiiis erit neceflaria refpc<iu fruitionis. i . cunc voluntas non haberec in poceftacc fua aftum raeritohoc modo etiam loquitar hic. dlfi. 4* quiaHcnricus dixir fupr^ibi Modui declarans . i . Dicit ergo Dodior hic . Prattrta c . j. 65 neceflari6 fruitur. uum adus meritorij . qu6d talis habitus cleuans voluntatem ad fruendum Deo . licet di- neceire ponerc huiufmo' & habitum vt clarius patcbit (»4. z. Si dicatur . Qusftl.. etiam fccundam Doquia ipfe vult . ObUBh. Sic dico in propofito .dicit quod natura aftumpta erat in propria exiftenfingularis. nifi vocontingenter. nijialiejnid addatur dift. qu6d ficdifpofitionera. fed merc contingcntcr fc habct . . ifta ratio. ut charitas dc neceffitate ponitur in voluntate propter aifium meritorium .quiaprii^sincclligiturvniri aliquid intelligatur fuperaddi quod & codcm R'j^if». I. qu6d tunc voluntas quii ftante tali habitu . Dodlor bi ncgatioduplicis dependenti*. cft caufare aliquid in illo de neceflitaie. . Sed quicquidfitde tali habitu. Stante ergo hoc quod Vetbum diuinum non neccfTarii iramutct . quod in eodem inftanti naturae. Dico. ^uod bic ntgatur necefJltM hahitm. j. me eleuata . puta charitate confumraaca. & SolMti$. propter habitum luminis gloris . qu6d ex quo charitas cft fimpli- principium adus mercndi . difi. tas efl nectftaria rtfpe£lu aEltu 7»m>«^. qu6d non repugnet voluntati polTc agcre in primo inftanti . quia habitus proptec duo ponitur . b Pratrta rationem pojitionis duct ad tppojitum .^. vt patuit in 1. calis raericorius & habeac a&imi & non habcac in liberc mereatur.^ic\i exprcfsc. Giuia chari{ku .difi.^.. nec quantijm ad hoc dcbet poni . Scquitur ibi ptr ipiodjit nectjfttas ad fruendum. vt patuit in t. qu6d dicic . Dico qui fic .patct. quod . fuit ctiara aiTumpta a Vcrbo. vbi fitpra.di(t.nifi przucnirctur ab alio. OhiiOU. quo habec ftorcm .fi enim hoc non prsfupponcretur. ^ua^. cum talis fruitio fit Sicuc charitas magis fuperhaturalis. & Toluntas ex puris naturalibus non fruitur neceflario fine .

vide Scotum in 1 dift.i.. talis aliquo principio fupernaturalitcr infufo . ficintelligcndo. dift. quod ipfa poflct detcrminarc voluntatem diuinam aaagendum. propric beatifica ) ( qu« tamen non quiaibi loquitur.& foluicur per di^a in d.DifficultM. & difFus^ vide ftate fua huiufmodi cognitionem . Sfi. 41.7. quod fed contradicat fibi modo voluntas nullo . qua dicitur merc . & fi Deus immediace caufarec illam. Prim6 .fj. dift. 1 vbi vult.agente tamen xquali conatu. Sjtart» a Ferbo. d Concedo conclufionem.-. cognitio naturalicer producatur ab intelledtu. nifi ha- & fecund6 diti potcft. quia exprefse <» pcr charitatem poteft vcrc frui .& 8. omniaifta pr«fupponuntur . . ly. Nam ibi ItjquittM: habere ih poteftate fua omnc fimpliciter requifitum ad adum poteft dupliciter intelligi. .eft voluncatem creatam me- habicu charicatis fupernacuralitcr infuhabent ponere ^eccflltatcm habitus fo.i.c). non haberec in poceftate fua fruitionem . RilpQnJi». & fidft. )l eft habituara. luntace ncccfrario habitum fupernatutalem refpcifbu adus meritorij.qu6d vifio produ£ta a potentia viflua fu- Dico . vt principium formalc produdiuum talis adus telligi.&in i. Secund^ dubitaiurin hoc quod dicit quia quod .difl. id cft. qu6d v»luntM bumana nonfoteft frui Deo flare vifofine charitate . fi illa a6him meritorium. qu6d Deus oilJinaiieric charicatcm concurrerc. Dico . hoc vidctur dift.dift. Tuncdico.Aic\ic[\ibA voluntas dc fruitione abfolutc fumpta {jernaturaliter caufata ell naturalis. Sententiarum 64 aAus metitorius . quia ncc principium formalc. dicatur fupernaturalis. qu6d ftantc 9' vifio. fed difpofuicnanquam fruitioncra aliquam cfTe formalitcr beatitudinera . poffet facere qu6d volunras. vc patec fu- Tunc Do6tor habet fruitio obiedi clare vifi foloere non Stlutit. fciliccc . quod Doftor ar. quod habec in po- aAum cognofcendi obiedumjloquen- do fimplicitcr de prima cognitionc obiedi . & huiufmodi ^ hoc modo non debct i»- ftatc fua tur . HicDodlor dicit.& prasfuppofita gcnerali influentia volunratis diuinx . nifi procedat a charitate.& quod ipfam .pacec qu6d illa voluncas cancum paflluc fc haberec. eft & non frui fibi & tali fpecie.vt paccc in primo. potentia habituata perfe(5tius non . la- voluntatis : & lcm adbum . vlt. 9. Nam ipfe Dcus fi vellet. pcrfcdtior fruitionca fola volunjate clicita qua dicatur haberc fic . qu6d non habeat in potedift.qui vere dicitur cf- & coit- ob- di fub ra- apf»rens tradillio. & ibi loquitur. tione Deitatis.licct talis .ij. qu. Scd in hoc orirur mihi prim6 difGcuItas. &in i. vt patet ab ipfo Dodore in . Hic Do(5tor fupponic abfoluce.ij. fi non vellcc huiufmo- gnitio tti». concurrcntecharitate eftentialiter tet a Scoto in i . &c tamcn ipfa vo. quomodo calis elicita . quod vellet acceptare omnem adum amoris elicitum voluntatc propter Deum . puta intellc6kionem primam . quod talis cognitio & requirirur de neceflitate. fic fcilicet qu6d habeat vifionem ipfius Deitatis. eti^m nuUo Ji 6.Ali» rt^onguit ad homincm. ailus illc produdbus uon eric in po- :>. adus meritorius dicitur fucx hoc qu6d de neccflitatc eft ab qu6d pernaturaiis . quia ex quo ifti ponunt in vo. adlionem prim« caufa:. Beatus ^uidzmlt. in X.E tamen cognitio dc neceflitate requiritur. vt patec fupri . qu« dicic qu6d lis cft incellcdio adbualis obiedbi diligibi- caufa dilcdionis in voluncace pri in 1.exponen- do didbum Auguftini . quod voluntaicm creatam 7- quia aliter. etia finc charitatc haberet in potcftate fua S-i. Hcut alias didwm e(l. qu6d co- contradicere. eft principium formale aclus.i.6. habitu charitatis inexiftente. fuftinendo opinioncm Henrici . quia ipfe Dodor vult hic . Si ver6 intelligaqu6d habcat in poteftate fua omne aliud.qu£ vc fic graca Dco. & charitas concurrat dc neceflltate ad non eftct in potcftatc voluntatis .ij.<:• rc beacus. KeSponfii. teftatc fua . fequitur quod ncc aftus quia fi non habct in facultatc fua vti habitu ad talcm . & ibi . etfi tas & naturalis.Sfl. non tamen fequitur qu6d ipfe Dcus de neceffitate immutct voluntatem animz Chrifti. Quart6 dubitatur in hoc quod dicit.& 41.Lib. quam ^. In rcAc potcft vclle. chari- afitn meriteritu Ht»tU. Nutlum hocvidctur quod T*rtis dmii- tigenshahet in poteftateyScc. fcilicet qu6d talis vifio non cft caufa tocalis vo.ci!im fimplicicer perfcdior. loqucndo de adlionc pcrtinentc ad ipfam.^y. a fortiori fupernacuralis refpcdu zStas beatifici.& naturaliter produdbus.itaqu6d fecundum fimpliciter impofllbile rcri fine co$. tunc voluntas non habcret in potcadlum mcritorium . vt in pluribus locis pacec.quod eft impofllbile. luntas diuinadc neceflltatc requiritur. intcUc^tus inea fruitionem. &c. caufando Etfidteoi. bcatus cft eft (jui habet ejuic- qui habet quicquid fruicionem^ charitate elicitam . vt patec a Scoto in i .dift.j>en. Dicoad omniaifta. qu6d fruitio illa.&in pa- quomodo opcratur . ne clara eftenciz diuinae . dift. qu6d loquendo de caufalitate pertinentc ad libere agerc.. cum in poteftate fua adlum .fil. voluntas habet in poteftatc fua zCtwm mcritorium : & fi ad zGtam meritorium concurrat aliquis habitus appetitiuus. iedo clare vifo. fed meritorij & . quia k fpe- Deum qua Angeli cognouerunt dU' i. . ftace voluncatis : adum fein poteftate voluntatis. Hcuc ctiam dicit in i. dift. voluntas dc neceflltatc fruirur . iiift. & quia re£le poteft vellc fruitionem Dci efTe elicitam a chacitafe . tamen charitate dicitur adus produdus 4 voluntate . difi.^. per quam talis fruitio cft fibi grata. hoc neceflltate abfoluca. fibi 8.qu2 cft bcat in poteftate fua omnia rcquifita ad illum adium. f«<t/?. Toluntate. Secun . quiaDeus potuinet otdinare. In non dicat bene Nam patcc.vt caufafine qua non.elicicur a voluntate charitate informata.qu6d pofito qu6d animx Chrifti fit imraucatus a Dco.tj. vnum qu6d aAus fruitionis fit in pote. Si te fua omne fic eftet^quod haberet in potefta- requifitum. & qu6d ad adum friutionis rcquiratur charitas tunc fi talis charitas non eftcc in poteftate voluncatis . vbi vult. Tertii dubitatur in hoc quod dicit . illc habitus non fit in poteftatc . StUltU.i^.dift. patec ab ipfo in i.Dico vltra. non eftec veHic vcr6 loquicur de fruitione beatifica. Prsterei.&in i. 9. fit dc nccefntace. quod non contradicit & alitcr hic .ia^xi» litionis. i. III. nec fimiliter voluntas ajjitmpta gttunda du' eft ffifernaturalis teftate fua & fruitionis. & dixi fuppofito .qu6d pofito obie^tointelligibiliprxfcntc voluntati. qu6d voluntas non habec in poceftaccfua aftum.dift. ctiam noneleuata cie incelligibili fupernaturalicer infufa. illc fic Nec credo qu6d Dodor & & ex incentione ponac necefTari^ talem habitum. vt fimpliciter caufa prima. voluntas diuinaconcurrerenr vt duae caufae partialcs. tunc fequeretur. Cu produ£ba merc fupernaturaliter .itaqu6d voluntas creata.

ficuc .Dift. necejptrio cau/atiflud vt concomitans . modo ta- tate fit fit efie in poteftatc fua dift. partiale tatncn. rionali : & fruendi fpecialis refpicicns obicdum fupcrnaturalccftopcratio Amma. firmando intclledum in tali vifione .%. 1 7.i. qu6d tunc adus frnitionis non erit in poteftatc ipfius . ^. fcd in intellcdu . 5c vifio eft prior natura fruitione. fccundum Philofophum . fc in illo Scoco vt patet a . quarto Mctco. in formaliter i. nifi ^ .Qutd- habcre ad hanc naturam in illapfu fpcciali . & nullo modo dcpendct ab ipfa fruiz/ijio dift. luta . . jllUdiffie»l- Sccundi occurtit concurrit vt caufa partialis tm. Reiicit felutionem Deo . quia illud cx fua natura poteft efte fub illo . Si ergo anima percinet ad caufalitatem cius partialem magis.&:c. .non plus haberctur.fufti- incelledio obiedi diligibilis Qu^ft. &c. Dico etiam vifio ilU cum voluntate. quod fi difficultas.dift. vt patec pcr didla Dodloris inifld eft necelTc . Hoc improbatum cft in Qmaciim & fruitio ftnt^duo abji& rcalitcr diftin(f^a.i.f.accidic enimfibi qu6d ncc men g. L V I natumm irrationalem cjfe M.& (\c fequcrctur qu6d talis intel]c(ftus non immutaretur a tota Ttinitatc. men prarexpofito i» iMft. diji.ualis Sceti oper. tj. ecfi concurrat partialitcr ad adtum intelligcndi . fjr dtft. .i. 17. »on habcc vnde repugncc fibi depedcre. qui ponitur vt talis i. Simititer iftud diSum nonarguit necejfitatem e cum poteniia ^ontradidlionis ad ipfam .quam nacura inccllc(3. inajfamptibilem. . fe cftc finc fruitione.^i. quod quando aliqua pocentia eft tanquod tiim nata agcre parcialiccr. iit probabilis eft luntatis.fecundiim qu'^ dicitur habcrc effe(ftum in potcftate fua. : rationem ipccialcm. quia talis vifio non pcrrinct ad caufalitacem voluncatis perfedtiorcm . fi formaliter non tantijm vna caufa partialis.Qias voluncatis fic pcifcdlior . in finc . eciam poficoqu6d immcdiate fit a Dco ? Et vltra. ciim vnio tcrminetur ad ipfum Vetbum.tunc non habcbit efFcftum in po^tcftace fua habitus cnim .vcl fupplcns vicem obie<fki .& hoc ejfe:fed primo modo nulli potcft illabi ad ejfe nifi cui illabitur ad opcrationcm . quod illud dift. de teft illabi ifti naturx illapfu fpcciali quantum ad eJfe. petfct^iorcm rationcm fuppofici.non fic foraialitcr in illa ? eciam patcc.vU. cum autcm hon potcft agere.Idem 7. quis ergo idem de irra- Henricum ojiendens diuerfarum naturarum dependentiat fojfe habere eundem terminum. tione nuila apparcc contradi(5tio. fuod ima mutMtiene imelkSiu .difi. in quo cft.i.ij. puta habitus fcicn- in-potc- fuaquantijm ad eius entitatcro. ita vidctur fe . quia Deus nihii agit ad cxtrk de neccffivt patct in i. quomodo ergo habct in poteftate fua talem fruitioncm . duftiuum .&in i. Ex vi vnionii Jilum Verhum Praterea.Phyf.VI [. j.qu6dIicct vifio obie(5li in voluncate. . &c. Opcratio videndi. potcft ta.!.& vei minus perfeftuin.4. cum ic 10. AD fccundam articulum principalcm dicitur quod non proptcr iftam rationcm: Dcus fc habet ad omncm creaturam in illapfu gcncrali quantum ad .cft : illchabitus ponitur propter perfc(5kiore«i ailum. fcilicct im- habita vifionc ipfius Verbi . g quodper vnionem . hanc opcrationcm. 7. ponicur in illa. nendo tcrciam opinionem di£tam vbi fupra. vt patct in ijiji ^x. fub oppofico. .II. irra- igitur. vifioncm pof- .i. quantura ad libii. patet. ejtufi. illam naturam in vnitatc fuppofiti . Contra iftud natura ^ intcllc^flualis cft aftumptibiHs^quia non habet in fc cncicacem poficiuam rcpugnanccm dcpcndentix ifti fpcciali ad Vcrbum fiue communicacioni cius VcrbojVt natura communicatur fuppofico:quidquid auccm cft communicabilc.niCi poffit ei illabi quantum ad opc. cftfalfum. ficut habicus . qu6d non bcrc in . non cft talc igitur non po.Mttofh. quia vnumquod. halyeat ftate fum voluntatem haformalicer principium formale pro- 65 qu6d iic^t voiuntai non in fe forroalitcr illam vifioncm principium formale produdiuum . quia ficut & oferari Her.Textx. per confequens fequitarqu6d cx vi talis vnionis non habctur przfentia Verbi in ratione Verbi adu vifibilis. Tom.i. quod tetmivnic fibi nat dependentiam naturs aftumptaE .S. potcft ctiam dici . vc nacurx .q. .qu6d fi fic . difi. . refutatur natura rationalis non hahet entitatem refugnantem tali affumptioni tionali. inquantum proccdit a potcntia \ fic dico in pro- pofico. quiaopcraTrinitatisfuDcindiuifaad excta. tamcn cum ipfo intellcdku. Sed dico . qu6d fit in potcftatc fua quantum ad hoc. efuia prdfippejita .quod Chrifti : patet .vt fupra patuit in i. : -<<'''• •/**• fmitionu. Dico .& I .dift. & enim intclledus non habct in fc obieclum formalitcr intui^tiuc cognitum. vc patet in . quc cft tale cum potcft agcrc.nifi Vcrbum immutaret intelledum foliim anima: quia ex vi talis vnionis habctur tantum przfcntia Vcrbi .vb. ex hoc . ejfe . . tificus II. ciim illa intelledio . vci impcrfc(5liorcm pertincntem ad ipiam .& obicdlum. : igicur F & nacuranonincclj lcAualis Naturairrationalem ejfe ajjitm- ptihiiem. quac nullo modo compctunc nacurx non natx frui. f Etfi dicM . eftaliacaufa partialis fed rt^*a- & Chrifti de neceffitatc fruitur Dco.qu6d quod Sc dicit modo opinio illa caufa partiaiis. ideft. illam prxcisciancum habccur praefcntia Verbi . fic cft afTumptibilc & quod non habec vnde rcpugnec fibi caUs communieacio.Et fi fccundiim Henricum ex vi talis vnionis & & o\>'\eSti immuqu6d cx vi vnionis Vcrbumefict przfens in ratione tancis. illa vifio non crit formahtcr in voluntatc . . qu6d ipfa potcrit vti tali cognitione . qaod tamen eft partialis caufa cognitioms incuiciua:.& afTumi a Verbo:fcd nacura non intcllcdualis non habct : . C H O S Sententi/t Henrici <^ aliorum i ipfa fit in taiis ncceffi- & hoc eft fal- i9& nlibi/ipe.qudlt. fcilicct ipfam fruitioncm. tas i nulio aiio erit .non non fitformalitei tamcn negamus quin habeac in poicftate fua fruitioncm obie(^i. quo- poteftate vo- talis fruitio potcrit cfTe in vel vifio non fit in poteftace ipfius.

ad hypoftafim tamen quia non conucniunt in rationc talis modi dependcniise . fiue duplicis communicabilicatis . vt fupri cx- fi pofui. fccundum diftindioncm cx parcc rci a qua fic hypoftafis & perfona.fpuire. ficut refpc- nec ex parte naturz irrationalis . ied propccr diftin<flioncm realcm rclacionum pcr : & pcrfonacin cermino dependemi«j modos quos habenc a fundamcncis. > Hit tUetretttr . Vult dicere qu6d aliud eftnaturam rerminariad fuppofitum . necex parte Verbi appaiec contradi£lio. Simihtcrfi natura Angehca & : & & fie cflcc alia. Ptimo modonatura lapidispoteft terminari a<laliud fupfibi dimifta in fe fuppofitarer. : . quod vcraquc cft pcrfonabihs . pcraddicus pcr hoc .in Dco non eftordoahquarumrcahcacum. ica quod iUe modus remodus fic incrinfecus iUi vnio- fic vniri fiuc ifte diiwu noH ni. qnia dicit negationero duplicis dependentis . & & tamen non in ra. Nec appatet cc: : i ^ft. M ME KT AKl y C *• ^^ 0«fn« HlcDoAor improbat hanc in hoc quia pugnantia ex parte Vcrbi quia Verbum eft indepcnclens rcipedtu naturz lapidis . vt fupra dixi: cjkm ergo natura hamana fingalaris fitcomroanicabilis vt^ & in non fe : ita natura lapidis. potecic communicari nec eft maior ratio de cum vna non habeat magis quJkm alia. pofl*cc cermi- narc depcndcnciara nacurse non pcrfonabihs : igicur cum nihil collacur ab ipfo . : '"?* - • . 8. V_yopinionem ^T S. propccr aliquam diftindioncm rcalem hypoftafis . quikm de alia rationcm fuppofiti . loquendodeindependentia oppofita dependentiz. quod hcec nacura lapidis poiTic dcpcndcre hypoftacice non tamca ccrminum . lapidis conucniant in rationc dcpcndentia. qui aliquid natum eft dependcrc ad aliud vt ad fuppontum . quod pcr fe faciac ad racioncm tcrminandi dcpendcnciam alccriuspcrhoc quod cft perfona. Ec illa eft racio qujre Dcus non cft in gcnerc igicur non eft in eo ahqua reahcas . Scd diccrccur .non fic nacura non per' fonabihs. ex hoc erit. f .3. quia pcrfona non tcrminac depcndenciam nacurz nifi . ipfa cflcc -dentUrum dcncia fauius nacura:.%. . a qua eft perfona . ' . quod hoc eft proptcr diftindionem hypoftafis pcrfona? in tcm modus ab aho : & etfi . quod fundamcnium natum eflet in fc perfonari .& ilhus:& camen vcraquc poflcc dcpendere ad cundcm ccrminum. I/ie termi' ntu ficunJim eadem ^^a^fTi^ Hoc cxcludcndo dico ^ . fiueaflumpcum . & ica dcpcndcncizeariim . 2. quia fed non fecuodo modo:quia ficut in fe non eftec nata pcrfonari » ita nec poteft terroinari ad aliam & perfo f < . fccundum candem rationem cx partceius potcft cflc omnium iftarum dependcnciarum. t^ft. vt lapis fibi : tionc pcrfonz. Ratiocttr Concra " .quintalis natura poffit £tunaturzhumanz. vc ad pcrfonabilis.9. quod poteft ahquid vniri in rationc hypoftafis. Ahqui tamen dicunt . . & nacuram noftram pcrfonari : : Veut no fit * ' . . nacura aflumpca lapidis perfo- . Concra iftud . hccc habcanc entitatcm vcl dcpendentiam altcrius racionis & ideo vcraquc poceft vniri petfon2E. i h (/?«</. ^*fi. vt fuppofitum eft . quod hc^c nacurz dcpendcnccs fint alcerius racionis . func ahq^Q modo alccrius racionis camcn idcm cerminus . Sc Verbum vidccur ex parcc fua pofle iftam dependenciam cerminarc . . caufatum tamcn a fundamenio : nat4. a qua fit h^poftafis Jeterminabilis a reahcacc . vcl falccm quoscaufancfundamcnca. fi Vcrbum eflec hypoftafis indcpcndens .aflurocretur. imo nulla omnino aha. ic aliud eft terroinari ad perfonam. vt perfona eft. diuerfitnm vt ad pcrfonam Ycrbi. i. fic incrinfecus relationi .lib. pofitam . vt fingularis. «rr.. icc. aha depenutmdeptH. & ratio ftac : afliimi i Vcrbo in vnitate fuppofiti^patecquia aliqua natuta eft inatrumptibilis . Omnis aucem vnio rcahs cft ad ccrminum realcm &fccundum quod reahs non igiturpotcft cfle vnio reahs ad hypoftafim . fuppofitata alteri in vnitate hippofiti vna . fcd ^ fundamcncum vnicum . ficucdiftumeft difi. 1 1 L Sententiarum 66 a*^vi ki inrellcAualis non habec aliquam cncicaiem poficiuam .inquancum afundamenco poflunc haberc diftindionem. alcerius racionis a nacura humana . quarum vna concrahac aham quia cunc non cflcc pcrfcde fimplex. & non perfona 7« . quod vnio fignificatur pcr hoc cft effe ferfon/ibile nomen perfonafio y non .jj Nec tamcn fcquicur quod poccric ccrminare. quod Utit natttra lapidu . Lib. . Eftau- iftc . quia perfonari non cancum dicic vniri . Vcrbo. per quam repugnec Hbi idcpca- dcrc dcpendehcia prxdida illa : igicur &: ipfa ex parie fui cfl afTumpcibilis . idco non poflunt ambx pcrfonari. Ub. quodrclatio habercc quod fi ifte modus futjfet ftrfo. KTatttr* no adhuc tnttUe£lita- nargtur pvmrtj-pjj. &: aha eft reahcas. camen vt neccflario connocatur illcmodus. ratitmtm. fi non aflumcretur crgo natura humana .fiuc maccriahccr fc habcat ad illam.ahqucm modum intrinfecuro . Poflctcnimbcn^ poni. tionc fuppofici : & Hic dicerccur ad perfonam .i. . Var. & non ad perfonam cum nulla fit ibi diftindio realis & idco nondico nacuram illam irracionalcm non perfonari. cum fic indepcndens in raica poccd cerminarc depcndenciam hypoftacicam.

& cunc natura racionalis eflcc perfona. & non formalis terialiccr erit natora talis.fiue denominacioneextrinfeca. .primi. haberef tcrminum non realem. in diceretut foliiro fuppofitatio.ns er6 perfonz tant6ra reperitur in fubftantia in: tclleduali.vt & mento 67 trinfecus tali vnioni ta eft pcrfonariifi irratienalis. Dico.na- pofitari:ide6 illa natura. natura lapidis vniatur alicui perfonz. k Quxft.quia pofica tali tantijm nato in fe fuppofitari. fi extrinfeca. potcft caufari k funda- DifeultM. Stddiceretiir. non F 4 SCHO r. I.quiatunctaIisvnio. G. vnio intrinfecc diccretur fuppovnione in tali fundamento ficatio. m Co>tfr4. Si veto talismodusdicttur cx- Rt^tnfii. ftatira in illa vinute naturs caufatur modus intrinfecus.quo formalitcr diceietur fuppofitatio fic perfona diuina. 4. Dico ( fuftincndo quod talis modus fit intrin) qu6d licec talis vnio .nata eft foliim iup- Hc nata terminari.^.qu6d nullo modo fic perfona. in re tamcn. Sed difHcultas .quodcunque nt illud. tm.quiacfIentia dinina eft fimplicitcr in vltimaa^hialitatc. quodqua fundatur» iIlud. quia talis vniojidco perfonatio.&tale fuppofitii vltimatc proprie dicitur perfona.qu6d noneft fimiIe. rationes funt ibi ex natura rei.& diftindlz przter & dicitur perfonatio. Tt pacec<« \J.quando Dico. .i.& compofitiOjVt pacet dift. quta realicas pcrfonz adueniret & fic ibi contraheret ipfam. qa6d vna nondeterminatalia.qu2 tanttun nataeft pctfonari in fe. vel vnioni .illa natura poteft caufare intali ita qu6d in eodem vnioneta- inftanti. diceretur perfonata perfonatione . Dicit Do1 &ot hic. cunc modus ille ma- animolis per fecus lem modum. fic realicas perfonz illam decerminaret : patet . fiue ad fuppofitura . ^d talis modus eftintrinfccus tali vnioni .i. Si etiara oranino diceretur. nz . asqucin a&u.qu6d fiintelligatur perfonari cx hocfoIo. patet exifteret.i.dift.&d. & ex termini eft fimpliciter idem terminus .ita quod ex didis eius talis vnio ad aliud fuppofitum eft immediatc caufata k Deo ergo Sc illud . vel iic vniri potcft cfte intrinfecus tali vnioni. Nam prius fit fuppofitum fubfbintiz corporezi fecun(J6 viuentis per animam animam vegetatiaam.quia ciim talis vnio fundamcnto ex natura rei . nec coocrahit. cxpofui fupra finera quzft. tamen inquantijm fundatur in tali na- tura. & Gc dependerec ab illis.ficut fi no . mtmbritt puta lapidi ( magis fed pata fi rationaIis. quo dicitur /ic. perronam liccr ergo natura lapidis poflit tcrmi: nari ad Verbum in rationc fuppofiti in ratione^crfbnz:quia cft .& hoc denominatione extrinfecaiqu6dtalis naturanon cftet exifiens fub tribas proprieratibus. & cundum mentem Dodori$)an talis natura dicatur perfonata a. vc puta qoiatalis vnio fundatur in tali natura. Etaddicquodtalisjmodus intrinfccus vnioni tali . Et vltridicit»«y.&tancDodorarguit. ica qu6d funt ibi tant^m per opcrationem intelIe£h]s. dcterrainabilis proprietate Patris. &fimilitcr aducniente vnionc alicni naturz tantilkm natz fuppo> fitari in fe. ralis cunquc fic cft. Exeraplum.fit immediatecaufata a Deo . perfoperfonz. talis vnio dicitur perfonatio.qu6d eflent ibi illz duz realicaces . efTct realitas fuppofiti diftinfhi \ lealitatc nz . cfTet Si diceretur .quando homo generatur. fiue ad perfonam.d.fed darcnt efii vlrimatura. & concomicans. .& incoramunicabile ipfi Verbo. fidtu in fimili></.^'m«.rationc natarz. lapidis diccretur tantum luppontari in Verbo. quia cxiftit im6 fic fub & no parce fua eflet infinitis perfoniscommunicabilis.i6. Vult dicere quamuis dependcntia bum fit natura* quod humanar ad Vcr- altcrius rationis i dependcntia naturae ipfum Verbum:quia &talesnaturx funt alterius rationis .quiarcaIicasfuppofici fi de neceflicace ponicur.S. & fimiliter fi lapis vniretur fiue creatz.Aitt &c.erit immediatc h. itaquod & in Francifco eft tantiim ratio perfonalitatis . Si natura etiam rationalis vniarur fuppodto diuino.y. quia illa potcft reperiri intoto przdicamento Subftantiz realit.qaantum eft ex & vice vecfa. vt patet {uptliDoGtoTC difi. fiue relatio rcalis» quantum ad fuam cntitatem. Et tuncdicit Do^or qu6d hoc eft impofnbile . qn6d non finc ibi duz realicaces pofiriaz. & & qaomodo feqoator hoc. non tamcn tantum natura naia fiui HacexcUidenAodico^icc.ibi przfupponicur realicaci perfonz .Et non "i realitatc eft fimile decflentia di- uina. vinutefundaraenticaufareturille modus intrinfecus in tali vnione. quia natura lapidis efTct tantum nata in fe fuppoHtati. eit vere coraraunicabilis Filio.i. & vnanonefTec concrahibilis per aliam. & fic fi ponitur talis fion oriatur a : modus fit He^npt. quod eft fibi intrinfecum. quia realitas fuppofiti in plus fe habet.aut dux illac opus intellcdlus. intrinfecus tali vnioni. quam realitas perfonz.quomodocunque illa vnio tcAninctur . Deo .& fic ralis vnio iBi$/imt ntcejje . eflentia fimiliter.q.t.qu6d tanc efTcnt ibi duz rationes formales vltimatz. I. 1 1.fed ens rationis pro terraino.talis perfonz. videtur qu6d non i fundamento. realitati fuppofiti.2. vide ibi.& de proprietatc. Stac crgo.fi in Verbo fuperflucret. ita quod lapidis ad & materialis.quz ftatim tntaeft caufaTC in illa vnione calem modum. talis vnionis. vel creata : & terminans huiufmodi vnionera fupplcrct vieera fuppofiti proprij.vltim6 fuppofi- tum hominis pcr anima intelle6liaam. cfTet ver^ rcalis . vltra illam poneretur ratio hypoftafis . quz eft vere realis .quibus pcrfona diui- na clTet vltimace incommunicabiUs.& nullo modo perfonari.Si ver6 intelligatur perfonatio ex aliquo incrinfeco cali perfonacioni. fiue diuinz. cum quiditatiuc htc. Aut ratio perforacio hypoftafis tanc6m ractonc difrerunr.illa vnio diccretur pcrfonatio ratione fundamenti. i.& ide6 illa eft vltimatc determinatiua» vt patec etiam in nobis. qu6d vnirc naturam aliquam fuppofito alterius e^edliuc foli Deo conucnit. quo ta- lis vnio fundatur in natura . ftacim fequitur arguraentii Do£k. Sed in hoc poiTct dubittri. vtn^ue efitScc. efTet fic verc contrahibilts compofitio.Sc per aduentaracuiufciique proprietatis modo fit non fit aliquo ibi perfonata. omnino loquendo de vltiroata ratione nullo niodo contrahibili.& per confcqucns cx parte naturz humanz diceretur perfonati in Verbo: ex paite quia etiam in fe nata efTct perfonari .qu6d terminatur ad perfonam.tcrti6 fenfitiuam.Ifta litera ftat in duobus. Fiat mod6 argumetltura illud : . qu6d illz duz realitates funt ibi oheSi».ficut etiam realitas proprictacis eft & fic in a^u vlcimo . Sic in propofito.fi fuftinendo qu6d fic pojSit vniri fe- vnio ad aliud fuppofitum.aduenicnre vnionc ad aliud (uppofi- tum.Dift. quod ille modus. quia idem Vcrbum tefpedu triufque dependenti».quo ipla vnio natura perfenabilis vniator alicui fuppofito. Scd quare tatiim fit in tribus expofui in i.ita qu6d vna non determinac aliam.vlt.

oporccrec quod habcrcc adu huiufmodi neccflOltatcm non vidco proptcc rationem p'o{icam concra tcm poncrccur. Non cft auccm fumma gracia habicualis cx vi vnionis in ifta vnionc Hccc dc fadlo ifta conco^mi- '^f. hxc Cumergonaturapriusintelligaturperfonata in Verbo . Vcl magis propric loqucndo poteft dici qu6d ncutra cft maior alia quia funt altcrius rationis.de hoc vide eum difi. (jr fecundus .Metaph. .potcftairuraeEt dico plus . Ad Auguftinum concedicur ^ quod cft fumma gracia in ifta vnione quia fumma gracuica condefccnfio voluncacis diuinx.quia talis natura vr vnita.^dit Dod. Quancum cciam " ad fccundum arciculum .qu6d etiam poflet aftumereita perfcdc naiuram Luciferi . Sc hoc fi ponatur poffe afTumi gioriac .qu6d quamlibct aliam naturam. &. . arguitur quantum ad primum X\cnembrum diuifionis dc comparatione duarum vnionum in fc. . . cfl prior natuta quocunqae fiabitu creato .ejHAcumfHerintyfiquitur & nun frui eu. camcn ica perfede habcc quidquid rcquiricur ad pcrfonam . quod habicum fine habicu crcaco neccftario ad opinioneni prxdidlam. ficut ponit opinio improbaca.dift. . fint aliis . Lib. abfolut^. ejfe . PolTet ctiam dc poientia fua abfoluta ipfum aifumere. io. dr nonfrui. & malojimoefretpienus omni gratia . Jdprimum dum ait vnionem . vt tcrminet . quantum ad adum primum.tcxt. quam habeataliquem habitum. vult tantum vnienem beatificam. ^uhd vero vnio hyfoftatica ftt ftmpliciterferfe' iiior^ tenet DoSior exfrefe /^. & hypoftafim . Et Vcrbum poccftccrminarc iftam dcpcndenciam quia ccfi non fic in eo diftinda racio hypoftafis . naturam non natamfrui . vc ad cerminum quancum ad adum . & per confequens non tepugnat fibi pofTc cfle fine tali tura habitu:prioricnimnaturanonrepugnat pofTe fe fine pofteriori .6 . & quoadprimum nrticulum non^ refugnare ntiturara rstion/ilem* ajfumi. (frfipofleriorafint . c^ iHa non fine i7- Commentator G^uddam tiim fuftentationcm.num. 1 1. qux cfTec nacurx ad Verbum .. AD argumcnta Ad primum. ranatHralitery&fiintilU. neceffario frucretur S Verbo. . ficuc : .-/4//<» jHhflantiam .qux fuic principium affumptionis. Si au- hoc quod aftumerctur. Rcfpondeo &: dico qu6d ifta cft maior. i IQ. &idc6 illa efTcc maior quancum ad operacioncm. M. .lIL Sententiarum 68 SCHOLIVM. concedo racioncm fadlam concra opinioncm > quia nacura crcaca poccft dcpcndere non cancum dependencia caufaci ad caufam . Kefoluit ' f. quiafi poneretur habitus talis . quod H O C Et ibi dicuntur prio - : vtpefleriorafint. quia eji aitue vita . tctur iftam vnioncm. t . Vel vult beatificam fraHantiorem quia oferatio beatifica eft nobilior omni alia oferatione creata ChriHi. & vcrc bealus. . & & . Sed quantum ad primum articulum.qu6d hocnon includit contradidtione. cunquc habiiu L I V crcaio. defofibili . VI damnatum. fcd tan: j. A . quia loquicur de . j.comm.Sc efte bcacificum quia bcaticudo magiscftin opcracionc. primum. 10. fcd depcndcncia hypoftafibiUs ad hypoftafim .quiift.quafi. fi COMMENTAKiyS.quanturacunqueinfimam.cum " principaha. non quoad aSiumfecundum . : . quia non habcc aliquid in fcper quod rcpugnct fibi ficdcpcndcrc.an naiura nata frui poflit vnit i Vcrbo. ftjjumi fejfe. . vbi quasrebatur. j n /^ Va»tumetiam4dficHndum micubtmyconceV. ef- vt patet cx dcfinitionc Prioris & naturam cjHtcunijHe continglt ejfe ( inqmi)ficundum fupplc dicuntur priora. nec imperfedioncm. hac ratione excellere vnionem hypoHaticam jed non . & ciim ncutra neccffarid includac aham poccft vna cfTc finc altcra. perfona. dcbct intelligi qnantutn ad ncccflltatem . Vndc auiloritas Auguftini potcft cxponi de fafto . &piiuatum vifione diUJna nam fic afnimcre non dicit aliquam perfcftionem in Vcrbo. Secundum eft . quia per hanc communicatur ejfe pcrfonz aflTumentis natura: aflumpta: : cciam modo dc fado ifta includit aliam vnionem qux eft ad a£tum fccundum . de qiia fupri cxpofui. hypoflaticam quantum ad aStum frimum ejfe maiorem vnione beatifica . fequiturquidfibinonrcpugnatpoffccirefinequo- illc.i9.'9. Dicit Dodorduo. fimfliciter./^^. lit. fjcut naturam hominis . . . fed *de congruoTion diceretur Lucifer in re.hcct non quancum ad aftum fccundum. Fide Aug. non cfTct perfona. ponendoipfam pofleaftumi fine habitu crcato. operari fed dc poffibili fi fepararctur illa cffcc maior . eiuoad fecundum articulum ^ qujcftioncm igitur quantum ad primum articulum conccdo quod non incluJL\dic contradiftionem naturam nacam frui vniri Verbo hypoftacice & nonfrui eo. iUa erunt. Ptiroum. Ciuitat. quod non appaicc naaliqua ncccfllias ponendi habitum gloris m Vetbo vnita .

& .ficut pars homogenea. quod Qu^ft. ^ralif. quod ficut habcns lumen gloriae.qu2E dicitur pcrfonatio. qux cft de communicationc idiomatum. 5 . iftius vnionis ponit <juam efret impcccabilis fcilicct repleri .'f *<^' fundamcncft aliquo modo tentiis ipfis tunc non eft ordo exccdentix in re. dicendo.remete & catum.hnmo^enei rnuni. idco nulla pars lapidi^ praidicaretur de co. fcd quia de potcntia ordinata „^. : hiclapisaliquis totus . tum potentiarum . quia & hoc non Dcus Cjjrifltuti- """ dcccbat """ ^^ Non igitur ex vi L^^^j^ dc congruo .lapis nonin vniucrfali. Bcatum non pcccarc. pidis cft lapis. /- 1 Creatttra riS poteft beariy igitur qu6d cffentia non poteft bcatificari .. huius communicationis fit ejfet ^pf^yfii^pif .ihid.quafircalitet fitibi alia bcatitudo ab illa. pcr primum hominera quia non crat Dcus .quae . ^ ^ . ficut ncc a£lu$ primus '* *" *^*" repugnat oppofito adus fecundi contingcnter caufabilis .NuUa pars &c. Ad rationcm probantcm Chriftum impcccabilcm . fed fcquitur quod aliquis alius pofleccfle Filius Dci pcr graciam quia ad aliquem indcccrminat^ ficbac illa comparatio . vbi arlocum a minori. S\ aucem r^. Idco ergo bcatitudo poccnciz rcdundac in effcntiam. Ad argumcnta pro opinionc'. Filius Deicft . . ride Var..quiaiftud «'^' P*P^* obiedlum non neccffari^ immutat intelledum crcatum. quod pars lapidis ctfi rccipiat pracdicationem lapidis in com. non ad iftura y vcl illum Dei :&c ideo .x. quodfccundus homo. & xqualitcr vtraquc cft vera. ficut ncccflarium cft aliqucm cunquc .qui adus oirtHaliter rcpugnant peccato ^ fic Deus naturz vnitse fibiperfonaliter non poteft de potentia ordi. licet ncceffario refpedu Dei agentis. ncc formalitcr cft in potentiis. tunc lieec fic fuprcmum ratione adus primi . Anfelmus iftam impcccabilitatcm.fecundilibri.fidm *nfi ww^I/w/r» tlludpero- ibiredundantia.^^^ bcrc . 69 I. /• .fed p^^ .grMiam. Et cum confirmatur ratio qu6d bcatitudo eft in effcntia . qux dicitur hypoftafiatio . Dico. . t^ I . tanta gratia. Deus eft lapis. forte cnim negarctur de codcm detcrminatc.& ficexhac vnione eftimpeccabilis nonformaliter . & quia nulla parslapidis effec hic lapis . vel fuftcntificatio ad il- 1 . 1 L 11 .Chrijim efi dcntur horrcnda. & vlterius fummam fruitioncm quacexcludic pcc. & potcntiis dico qu6d crcaturanonpoteftbcatificari in fc. vcl naturam aflumptam quamiz. charitatcm confummatam i^^fcalnUt non potcft peccarc non quia ifta formalitcr repugnent peccato.& Diabolus . Ad aliam. fumma graciacft inter illas ^ vnionc naturx ad Vcr- in bumdiuinum.ter /id Dcus non poteft non coagcrc ad aftu^ fecundos perpctux vifionis. lam dcpendentiam. tamcn non cft naca ha. & maximc fi voluntas non ncccfTario habcc habitum fupernata. quia illam con.cuius cft pars intcgralisjficut ncc totum integralc prazdicatur de partc intcgrali vt nondicimus. i^. " "-"^ Sed cum vltcriiis infcrtur illa cffet pcrfedior communicatio quia quaelibet pars la. Per idcm potcft dici ad illam audoritatcm Auguftini i ^. Cum arguitur 1 contra illud mcmbrum de natura non intelle(iuali patct refponfio ad priraum.^^. .'"'«f*^ ralcm.veI fubiediua in fuo toto. bono autem infinito beacificacur: vc in obicdio quod attingitur pcr opcrationcs potentiarum non vt tale bonum cft perficiens cfrcntiam cius quantum ad aftum primuro. dc congruo replebatur fumma gratia. Verura cft quidcm qudd minus vidctur cflc poffibile Filium Dcieflc rcalitcrFiliumhominis. qu6d & hoc eft poffibile multo magis filiushominis. primo oppofitum huius cft Anima ex pnoeftnaprobatumdifti^. .& fubfiftcrct in natura lapidis. qu6d Dcus cft homo. Imo ncc conccditur quod Chriftus fit Filius Dci adoptiuus . alitcr Dcus diccrctur pcccabilis &: damnabilis . Dico . Qux vi.qu6d illeidem filius hominis flt Fiiius Dci per gratiam.& per confcquens voluntas /*"*"'*' _' non ncceffari^ fruitur.dijpo/iiine nata non darc fummam charitatem. */. aliqui ncgant confcqucntiamjfcd Dem cum ratio quod fuppoficum rccipit prardicationcm in concreto ilkus naturz in qua fubfiftit. non videtur ratio quare lapis non prxdicarctur dc co. dico qu6d fic oinnino idcm po.quofruatur.!. cftin cfTcntiaficut nataeft cffc ibi.fed virtualiter difpofitiuc hoc tantum ""/''«•• difpofitione rcmota. . Adaliud dceffcntia * . . eft . .. ficut modo dicitur. quiaquando cftinpotcntia. vc diflinguitur attirt^endo. nifi comitatur plcnitudo gratiac. tia r .quiamediantc potenquia non eft bonum infinitum : in . .^^. Ad fccundam probationcm.quam Filium hominis per gratiam poflc eflc Filium guit pcr & iftud non tamcn neceflc cft .& fruitionis. : determinatc.&c.cMp 9. p„nta . Dift. . Ad Anfelmum dico.^^j Conccdo a potentiis.de TrinitAt. 1 dc rebus poft ccmpus ortis . qualiter diceretur hypoftafiari vel fuftentificari. .f . non tamen perfonari propter difFcrcntiam illius dcpendcntiz.Adprimum patetqu6dmultiplicitcrdcficit.non tamen rccipit praedicationem ^'f*f^!lZ*' "^*^*'"' ' illius.qu6d paricscftdomusrtunccnim Vcrbumcffct. AdXj^. 'Et cum probas * quod ipfa cft fuprcmum in anima. 1. .

III.non tamcn dicctetur perfonari. . id eft .fcd pro . au- berc adutn recundum trinfccum^nifi mediance potentia. Doflor dat duas XjLrcfponfioncs.q\ibdftmma gratia bic non accipitur pro habitu cteato.eft Deus. . qua haec efTentia. i6. cum quzlibet pars lapidis fit lapis . . quud neutra cft maior alia.fequitur qn6d iftz vniones erunt altetius rationis.^ S. ^n i.nifi pcr operationem igitur beatitudo in fuprcino. mic perfonalc diuinum.quantum ad opcratio- quantum ad adbum fecundum . £x ifta quzftione apparct quod non eft aliquodmedium nccefiitatis inafiumptione naturac humanz ad Vcrbum . ergo neecnari6 immutatur ab illo. de Verbo. . fed non cftct maior quantiim ad zCtnm primum . (cpararetur ncm . lcd tan- tum fuppofitaiijvt fupr^ paruit. p X.Yhimo loco Dor Ctot foluit argumenta fada pro opinione Henrici. iMV.ad quam fequitur fumma fiuitio fed de pofllbili. vt ficut Verbum diceretur efre ignis .quiafuntaltcriusrationis:patet. & tceHcntia. fi fic. quia ex vi vnionis talis. i{ fic in illo nonrepugnet pofte e(te fine quacunque gtatia habituali.pu- bo.mi»-«» . & arguit fic. ajfumi i ytr- quia fi ta aftumeretur natura lapidis.qu6d non. £t prim6 arguitur fic per iftam vnionem intellcdusanimz Chrifti nece(fari6 immutatur ad vifionem Vcrbi . fi Veibum fubfifteret in natura lapidis . vt intelli- & velie . cum effet ibi communicatio idiomatura. inftingit refpon. quicquid eft Dei. quia tuncnatura non pcrfonabilis ciret pcrfonata. Sccundojtcfpondendo ad rationem . Verbum quia ex fecundo articulo natura non intelledualis pofrct immediate aiTumi nec gratia eft immediatc medians inter ifta : P^erirum fcilicet. fonari in priori ' q Chn arfftitur contra aliua memlfrnm ^ Scc.non ita eft de homine.- . Patet antecedens.tantum habetur naturam per- Verbo in vnitate fuppofiti. d.quiaillud potencix. quantum ad a^tum primum. vel cxccdentem naturam.& operari. Lib. adlum vnireturDeitati^attingcndoillam in rationc obiedli fruibiiis . quod eft pcrfona. ad opcrationcs repugnantes efre tali naturae .<\\ioAetfahtcvniode fa6lo includit aliam vnionem . & per confequens c(k in pocen£t fi arguas " quod illabitur cncncia: igicut pocentiis. BtlftHfi* t.AAit. mediancc eflcncia. fi ftentia in natura intellcduali. po- Pcr hoc pacet ad argumencum addudum pro opinione quantum ad fecundum articulum.ra inteUtffualis pcjfit lis poflit aftiimi a Vcrbo..diciiDo€tot. tiis .im6 vidcrctur efte perfe<S:ior communicatio idiomatum tunc . AnHenn»tU' quem tcnet. quia tunc diceretur Deus lapis . quiaper talem vnionem non communicatur naturz frucnti aliquod ejje diuinum.quia pcr hanc communicatur ejfe perfonz aniimentis naturx atrumptac . oportec quod filabatur ad dandum opcrationcm rupernaturalcm illi potentix median. fi aflfampfiffet naturam ignis : ita diceretur calcfaccre calcfa(5honc ignis fcd non oportet ilbpfum fit . M ME N T AKl y C \ D primum «rgumeHtHm. aliquo modo dependct ad ejfe Verbijfed non cnim Quidquid effr. quia per hanc vnionem habeturVcrbum pcrfcdc pracfens illi imcUeiflui. & fic debet exponi Auc^uftinus. . in qua fubfiftit. Secunda rcfponfio eft. i Adargumentapro epinione. quod per hanc vnioncm natura habet ejfe fuppofitalc .. Ad^HgHflinum. puta neque anima nata frui mediat inter carnem .licet de fzOto fumma gratia habitualis concomitetur hanc vnionem .j. & quia tcrmini ifti fcMUralterius rationis.fequercnturmultainconuenientia. quod vnio naturz ad Verbum eft maior .vx.ficut communicatur per iftam vnioncm naturz ad Verbum. & qu6d licct lapis aflumeretur ^ Verbo . non enim ex vi iftius vnionis habetur fumma gratia . qui negant confequentiam: conceduntenim quodlapis poflit aflumi. Refpondet Doftoi ad primum inconucnicns. Primum eitct. .^ . dHm. Prima cft . Nitlltm efl medium necejfimU in t^umptione tuttnt* Im- . dico .& nnturam nntamfrm quia poffet natura afiumi fine hpc quod haberet habitum gritix. cum perfona fit incomtiiunicabilis exi- Secundum .Scd quomodo Natura hunatura humana dicatur pra:dicari denominatiue man» quome. Rejpon/ie »li' querum.. &. (lcuc nata efl efTe in coiuon efl. Ad fecundum inconfieniens prim6 recitat refponfionem aliquorum .qu6d Verbumeft homo. quia includit furamam gratiam. Adarg.t]uttft.quia vna terminatur ad fuppofitum diuinum in rationc fuppofiti. fed poftea negant. quod vcrum eft quantum ad aftum primum ad dandum eis Rcfpondeo eft in natura humana. £ft teim naca effe in efTentia nifi mediante potentia.& fortc magis ad propofitum . qu^m modo. : Rc de prtdicetur dineminati' ui. diceretur maquantum ad aAum fecundum quia per illum illa. fionem priiisdatamabillis. non tamcn adaliquam operationem fibi difconucnicntera. & hoc de congruo . verum cft.fcilicet quod natura non intclle6kua. & ficnullum apparet inconueniens . ficut funt op6ration6s bcatificae.alia vero tcrminatur ad eftentiam diuinam fub rationc. Sententiarum 70 fupremum . ficut in illapfu generali Deus illabitur cuilibet crcaturae ad /r/Tf &: opcrationem fibi conuenientcm .quc fuit principium airumptionis .qu6d ficut verc illapfus fpecialis eft ad <r//^. .qu6d Vctbum fit lapis. quo fcilicet naturx creatx communicatuc ejfe Verbitita neccffari6 cft illapfus fpecialis ad operari. ergo voluntas pcceflari6 fruitur co.quo fcilicet Verbum pof- operari opcrationes illius naturae . ' t*4 ' ^. Vcrbum cflc lapidem ficut dicimusnunc.ncc per confequens atcingere bonum fupremum exnuUo modo attingitur. fummagratuitacondefcenfione voluntatis diuinx. <]ua eft ad a6lum fecun- Deindc Doftot arguit contra alium articuUim. Dicit crgo Dodor qu6d fuppofitum recipit pizdicationcm inconcretoillius natnra.naturaenim perfonabilis eft natura inrelle6lualis . ior Relftnfit t.patebit infri Mft. fcilicec qux eflet per habitum gloriae. fiuc illa eflct maior. gere . Et3L.

quafi rcaliter fit ibi alia beatitudo. 17. : qu6d licec ipfa eflencia animx fupremum ratione adus ptiroi.Rich. QViCSTIO Vtrum Verhum primo . rcdundetin poientias. rciliccc in fruitione. & Refpondct Do<aor. 1. . Vafqucz il» Jiffut. e\uA^. fcilicet ipfa dac nmpliciter primuro men ca ipfa cflentia pcrfcdlam fruicionem . adlu fccundo .\. Arg. diantc anima. vt cflencia .vt patuit m i . Item. : .quia tam ipfa vnio.parttom. taanimz.nec vidcre.tjMt.(). cum fint penitus exdcm rcs. fundamentum. t. Arg. }.quia Dicic Doftor 'i tcntijc I dicatur adura corpori . crgo a^umpfit partcm. ideo ergo beatitudo potentiz redundac .iG.Met. ficut funt opcracioncs bcatifi^cx. qux beatitudo confiftic in perfedifnmo ti6 fruitur. tum contingencer immutat intelleAiJm creatum. 73 Item de mcdio cxtrinfeco arguo fic Natura humana non potcft vniri Vcrbo vnionc beatifica finc habitu gratiac & hoc. quod tantum actingitur pcr operatione>& fic-beatitudo formalicerconfifticin opcracionc.cap. adhuc non fequitur quod volunta$ neccffari6 fruatur. quia Verbum dat effi perfonale ipfi Vcrbum illabatur ad j. neccffario redundabit in potentias . c»f. crgo fimilitcr in affumptionciquia co ordine aftumebantur. f .i. Refpondet Dodor prim6 quod Vcrbum tan- t . elfcntia.vt intelligerc. fecundum Damafcenum //^.quiapofundanrur in cftentia animx . mediante ipfa fic in cf- & fencia animz.non tamcn adaliquam opcrationcm fibi difconucnientero. pata.dift. .i. Secundo pofltoquod neceflarid immutetur.i6.i.fM ipfi eflfiifrewmm MtmM.& rcfponfio hoc. . quia eflcntia aniroz beatificatur . Gabnel. u EtfiargUM^MJillatitweJJhiti^tScc. nequc hoc fimpliciter rcpugnct . naturx. jir^. e.enxJncm. j.ncc frui potcft icfter- quantum poteft .Sc opcratione illabitur cuili- fibi conucnicn- tcra. ne Chrifii/ino. fu- Pcr hoc patct ad argumcntu addudum pro opinionc quantum ad fecundum articulu.Mag.^ art.\6. ita neceflario eft illapfus fpecialis operari.«rt. qndtjt. fcd fimpliciccr cadem cflcncia . quia cflentialior eft ordo.l. &c.qualis eft in ifta vnione. Ncc formaliter eft ibi rcdundantia.& y\i^om\i. Paludanus^td^. Qusftir.qu6d eft in Durandus i. Varro^K*/?.^.quam cerminus vnionis excedit facultatcm natura: crcatz ergo cum ifta magis cxcedat. II.l8.!.<]tufi. Dicit Do&or qu6d tenendo cflentiam animx cflc idem ipfis potentiis . eft in mediate taracn. qudjt. aliquo modo dependec ad ^perfonale Verbi. prior toto via generationis. i6.3. Scd operacio ftat in immediace pcrficicjJotcntiara & non eflcntiam neccft cnim intcUigendum . fequicurquod iftanon I. crgo talis bcatitudo ncccflarid rcdundat in voluntatcm j fic voluntas neccfla- go bcatitudo formaliter in potencia.quz cft in potcntia. Prjcterca.49. potcrit ficri finc gratia. j . aniraz : in eflcnciam . quia Vcrbum aflumpfit carnem mct. quo fcilicec nacurx crcacx communicatuc ad operationcs illas naturalitcr rcpugnancestali naturx.eft ad ejji. in qoia ex quo eflentia animae cft potencia eft fupremum in anima.Scd ex hoc n6iequicur.& non in eflentia ..pars eft eft in litera. noncft nahabcre aftum fccundum fupremum . dijt. 4.-L.Sji. Alenfis dandum opcrationcm pcrnaturalcmilli potcntiz mcdiante cflcntia. vc pacebic in 4. kic )i. }^.f4/. ^ totam ajfumpferit wfffiii. quod illud bonuminfiniiiipcrficiateircnciam animx quantum ad a6lum primum.^mt/f. C#iH. non c con- 71 Et dm froifM.quia cft fumma gratia fecundum Auguftinum i^. 49. ibid. rcz ^. puta cadem vifio./'**'^.Marfil.\. quia quando eft in potentia.c. vt ilhid quod eft in cifentia s .de Trinit/tt.Sua^o.6. Concra.^. Et cum dicit quod beatitudo oppofitum huius probatuni i6.dift.ficut incomplctum complcco.^.fi bcatitudo immcdiatc ponitur in elTeniia animc. vnica. j4rg.qu6d ttmc in re non eft otdo exccdentix. eUFlinEi.qi\o fcilicct Vcrbum pofllt operari & Deus vellcficut in illapfu gcnerali bct crcaturz ad eJfe. & Auguftinum de Ago.i. pertotum.ic Item. quod beatitudo formaliter eft in attingendo obic6tum infinirum .fiue excedentcro naturam. bcaticudo.p-crr. Eft etiam in cflentiaanima. Prius cft a quo non conuertitur fubfiftendi confcqucntia fcd fcquitur.& i.Ji.6.& per confequens quicquid natura humana. quod ficuc immedUte naturam humanam. Phyfic.i.y. c/if.tir i. ab illa quz cft in potentiis.KeCpodct uerfo vnionem anima fed per iftam . licet fic in potentia immcdiata. quo natz erant afTumi. ^.art. & per confequens voluntas neceifarib non frui- tur. : . Secundo principifliter arguitur.&in4. affumpfit totum. Baflbl. 19.. vel fruitio. fecundum Comment. Dod.Jifl. 1 1. & htc (judji:}.i. & contra Damafc. eft|ia cft in i. ejje Vetbi . tc priorpotcntiis. Irca recundum arguitur quod non. verc illapfus fpecialis.quam c conucrro.Thom. Sequitar Si Mmem efl ^ditfno modofnnd^^ mentHmpetenti»um.cpufl. Diftll. & diJHnEl. i .D. vciprctcnctin i.qu6d fi Vetbum illabitur naturar humanac quantum ad adlum primum.& ratio ftat in hoc qu6d H beatitudo e(Tct in potentia. c^i.^»'*/?. ne« ceinirio rcdundaret in ciTcntiS animz:ergo fortiori. non e conuerfo j crgo.fi aflumpfiflct primo totum crgo aliquando dimififTctjquodfcmcl afTumpfitjVC in mortc Confequens vidctur falfum.

: . corpus mediante anima. . . ficut frccabile vt t]Ho anima quenter expofitum cft hoc autem magis conucnit materiz.& cerminum vnionis. quantum ad recundum arguitur fic quia illapfus generalis efl: cuicunquc naturx fecundum ejfe cius primum. afrumptio cius. Probo fi accidcns cflct .vcl parcur fimiUtcr illapfus ces fucrint mcdium iflc fpccialis cft inter Verbum. . licet . id cft . . fit cum non fit aliqua ratio a parte prxmodus przdicandi ficut tangctur dift. Tertia. forma communicatur matcriaj. affumens non ejfet frimo homo. C S medium excrinfecum . : habuit ad totum. vnus de mcdio intrinfeco. cundo inftanci naturz vnitur corpori . partcs. Similiter de ic hoc fic & totum dicitur.& ficut in inftanti afl\imptionis fe fequi quod . Si hacc vnio primo ficrct pcr partcm. non fuit Verbum homo Sefttentia tenens corptu ejfe bui. & in fcexponitur quod in primo inftanti animaefl aflumpta a Vcrbo . .fed hdc magis conuenit corfori . Secundus arciculus cft de medio excrinfcco . puca mediance anima. .vcl an Vcrbumaffumpferic cocunkcompoficum. i» fridtfo : ergo rec^uiritur vnio totius. & hoc in rationc. & partem aliam. fcilicet an pars aliqua fuerit media inter Verbum. partibus comparatis ad & Contra primum iflorum Varre vbi fuprk. in morte corfusfuit vnitum Verbo non fer animam. H O L V I M. & COMMENTAKiyS. ltcm. : . incommunicabilitas "vt quo eji de ratione perfona . .An Verbum aflumpfcric aliquam parccm mcdiancibus pluribus parcibus.lII. vel partes. quod Chriftus non fit homo. quod videtur inconueniens .eft primo horao. QVantum ad primum ''articulumdiciturquodaflumpfit 1. . quam prim6 fibivniuit. & ajfumptum mediante anima . puca corpus mediance anima j vcl c contra. Sexta ex vnione anima . &c. ' fciiicet de anima refpedu corporis .an Verbum afTumpfericnacuram humanam median- eft iftam ce gcacia.vcl partcs. . quae Vntu. 2.Jicut nec faries ejfet albus. quod priusfuntaflumpta: ordinc cxccutionis: fed totum primo afTumpfit ordinc intentionis. totum mediantibtti fartiImpugnat frimum horum fexrationibus. arguo quia videtur non fit primo homo ficenim ille arguit contra opinionem Magiftri Sententiarum quod Chriftus non fuerit homo in triduo quia aflumens non cft homo.tunc prius fuiflct animal. Prima . : CorpHS efl ad corpus. c^uam animd quia anim£ communicatur 'ut quo. prim6 huic naturz.ita tcs eft dicati alia hic.fe^ueretur quod Chrijlus non ejfet homo . Id efl. iiia <jH<(Iiione fAtet manam ^dfimt mcdiance aliqua parce . Sententiarum Concra. N I. quod exponi poteft fi bene incclligatur. vcl corporc. alius videtur fequi . ^uarta . quia aflumpturn cft nacura humana igitur fi primo aflumptum non cft nacura humana fcd pars naturx humanx. quo . Arg. ficut totum fic cfl: prius partibus fuis .n R4th ex *^fi' Lib.^inta . Vcl an pars. medicc incernacuram vnicam. corfusfoffet ab aliaferfona diuina ajfumi quia ejl cafax fubjijientia immediate. quam formz quia in toto non. &:aduaU B . pcr hoc ineodepi fecundo inilanti Verbum vniuit fibi corpus perfonalitcr mcdiantc anima . 3.&. & totum.quiavnio debcret cffe ratiotalis denominationis quia tunc corpus pofTct dici homo proptcr vnioncm animse compofitum ex partibus eflcntialibus potcntiali >if.ficut Socra- primo homo .non cflct vnica aflumptio. id cft .quam homo. & ibi Imo fecundo Arg. non pcr aliqucm habitum mcdium in illa natura igi. Atl gracia . corforis feorjim . non percinence ad ejfe incrinfecum nacurx adumpcs. . 7. Item. & mod6:igitur & mod6 non. .. an gratia mediet inter naturam iftam vnitam .(nhiedcyxn\ non denominarctur ab accidcnte quia denominarctur a folo B nam fi fic /^ cfTct fubicdum refpc£tuaccidcncis compofiti cxA^&cB. dr fotentiam. ^ . tcrminum vnionis. Secundus articulus eft de mcdio extrinfeco .ficut& creacio prius intendebatur. In ifta quxftione * patet quod funt duo articuli. vt dans ejfe igitur ficut in nacura in fe perfonata magis appro incommnni- . puca nacuram hu'duo artictdi. Chriftus : . : . Icem ^. Secunda . de ratione perfonx cft incommunicabilitas .Ji tantum denominaretur ab altera farte albedinis . affumens non crit primo homo. an Verbam adumpferic vnam parcem mediance alia . quia^aduahter denominarctur \B igitur a fimili natura humana compofita cx anima & corpore non dicecur de Vcrbo denominatiuc propter folam vnionem animxad ipfum Verbum.Ji hac haberet a£ium . nifi quia aflumptum eft homo. id cft.

quod eft inconucnicns quiatunc partcsduphcitcr hypoftafiarcntur. fequitur ctiam qu6d & nunc prius in fe fdftcntat illam . id eft . inconucniens quantum ad hoc. quara 73 ita quando pcrfonatur in ordo ) tcrminari ipfa dcpendcntia corporis. Tunc in morte vnitum Vcrbo . quod prias afrumpferit corpus. ftatim cfict incommunicabilc vty»«. cxprefsc ncganr. przdicatur fubftintialiter . & deinde cor- non fuifterprim6 homo patet . duas vniones non fuit homo. vt fit fubfiftcns. y RatioDoAo- hoc . Prxterea tcrtio *. tionc crgo rcquiritur tcrtia.ir.proptcr quam tcrtiam Vcrbum fit ho- Prartcrca.quiaccrtum eftqa6d corpus organicum fibiderelidlum . Uludautem quod liTumitur in vnitate pcrfunae. quia pofito . fequitur qu6d ctiara & nunc non fit primo homo . ra in fc dercli(Sla cft in fe fuppofirata. eo modo . . prxdicatur effcnriali- fcilicet tcr. & adxquate homo. vidctur fi fit (^ ibi aliquis : . vt patctfupri. diflinEl. fi fcquitur plcz fuppofitum organici .ficut oftcnfum cft in fccunda rafit totius prim6. Simiiiter de partibus comparatisad totura dicitur. fequitur qu6d ciam ifta vnio fic in vnirate fuppefiti . etit pri- mo homo. quia totanatura humana vere prxdicatur de ilj . fed totum prirao affumpfit ordine intentionis . quia forma non dat fibi efte fuppoficum . fed fuppofitum •in fc perfe£lc .& quiditatJue. quia anima vnitacorpori z€ta dependec ad illud .1. fcd quod iftis aflumpcis ipfa vniantur adin- uiccm. primo fibi vniuit. quo fuftentando illam fuppofiti creati: fuftcntac . & gumcnro. Scd C\ corpus.'& tamcn cx illis partibus cft horao quando vuiuntunigitur cflTct homo. Rcfponfionein quxre ibi in gloda fada fupec illo ac. quia nunc codera modo dici^ur homo . dcbct cftc tale. quod eft valde in- pus. vnitacc fuppofiti. vidctur di£cile . & mcdiante illo aftumpferitnaturam . diuinum . ciim crgocorpus habeac magis rationcm incommunicabilis vt^wo & vt tjHod. fimiliter ipfum informatum animaintellcdliua. quodVerbum af- corpus mediantc anima . quod ita fuppofitum diuinum dicatur verc homo. quia tunc corpus fuicimmcdiat^ & non pcranimam. ncc Rt^nfi* imimpofllbile. quod fi tunc non fuit primo homo. Hic Dodlor deducit ad hoc. 6. vt homo przdicatur dc fup- . lmfr*b«ti». quod etiam dcpcndcat ad Filium dependentia eiufdem rationis . organicum. proprio. cuius concr&rium didlum cft fupr^ & & conuenicns. ^ fuifletnouaafluroptio. Quxft.ll. ita quod in primo indanti natura. . quam ipfa dcpcndcntia animx. & denominatiuc . eft primo .nifi fit pcrfona infc. quod 4.. verum fuppofi- faltem fubftantix corporex & . Nota in ifta Jitcra. f. corpori . quod fi in fe rchnqucretur. Et addit Dodlor . fic eft creaprius fuis partibus.i. Proptcr illas -^»y. quod in cali roixco enent plura fuppofita.& vt tptod i^ch non dicimus quod affumat^puta . quod camen eft falfum. vel fuppofiti. quarr. quod prius funtaffumptx ordine executionis. appropriaturincommunicabilitas ifta animx. &c. &: cxtrinfccc. in corporeproptio. in fecundo indanti ipfa anima vnitur corpori: per hoc in eodera fccundo inftanti Verbum vhiuitfibi corpus perfonalitex medianteanima. ContTM printHm ifierum c icc.i. qua natura humana dicicur primohomo. & fic fupponit Tnuro. quia ram humanammediante aliquomedio intrinfeco prius in fc aftumpto^quod iilud debuic efte vnitut corpori pcr in£Qrn>ationem Sctti ofer. quod quia in Francifco erit du- vnum ratione corporis & aliud racionc totius quia toca natur fic argumentum quod facit DoCtox in i. Corpus natum eft in fe fubfiftcrc. fupponcndo vnum . ftance aflumptione vniones funtaherius cationis. & fic iftx eft iropofllbile qu6<l .& aflumptioeius. i j.*T" "^' ita idcm homo aflTumctur a fumptum . & . & non prxcisc cx hoc. Sed hicoricurdifliculcas. Ofini$ /^ VMUum ad pritmtm b Vdr' grticnlHtn dicitur a Var- y<^io. qu6d animx ad Filium vniacur corpori . lo . . quac : mo fcd illafufHcic fola finc aUis duabus : : dux igitur illx fuperfluunt. anima eft afTumpta k Verbo.albcdincmin .qu6d ani4ma informans ipfum fubfiftit in fe crgo non fupplctur iftud in corporc nifi ipfum im. quia fibi dcrdifla ^d incommunicabilis vt ^«0.i. probans quod Ci elementa eifcnt in mixto fecundum fubftantiam . fed fi prius afttimpfit animam . vcl pcrfonx non .quod vidctur cfle inconucnicns quia fic nulla pcrfona cflct homo . . VI I. qu6d (i Vcrbum aftiimpfit natu- Dico . quod Patcr aflumat corpus cantijm fr^U^. COMMENTARIf^S. & Szndti eft . quod in eodcm inftanti quo fuo modo fuftcnrat naturam humanam . quia homo non eft de eftencia Vcrbi hoc ftante fequitut qu6d ficut fuppofitum proprium eft prim6 homo .^M^. .eciam anima inccllcftiua fcparaca.-^l' 4mcdiatc aflumatur cft cnim corpus capax talis aftumptionis ficut & fubfiftcntiac in fc: ^'^f'^. : j fcihcec intrinfccc . quod Do^or hic non incelligit . d Ittm de rMtitne ferfond .diji. ftante aflumptione corum . i. & fic. quod habet pro ioconuenicnii. : . ftacim eft tum . </(/?<»(?. vt patet paruni infra. vt vcro prxdicaturdcVcrbo diuino . Filius tantnm animam intcllci^i* Prdterea c nullum cft & uam . prius aftumerct animam . & fic nunc non erit primo homo . ficut totum . non fic anima. aitcro pcr prius. lib. jlrg.ficut & fuppofitum creatum . Prxtcrca . fupplct viccm crgo in eodem inftanci . quo fuftentat naturam bumanam. Dift. T^'^»'****- Tm. '^ ftantc igitur ifta vnionc animx ad Vcrbum curo pcr cam corpus non fit immediatfe af. licct fit diffcrentia in modo ris ftat in prxdicandi.nec G . 1.& non pcrfona. tertio.ficut futnpfic & & & tio pritjs intendebatur.& vt .^tufi. ftat potcntia in corporc vt aflamatur a Patrc ^f^/ duabus pcrfoni«.qu6dairumptio na- turae huraanac fuit ad Vcrbum in vnitate pcrfo- nx. quo fuftentatur in Filio . quia fciliret fuftentatur in Filio. quia anima non cft tota natura humana.

licet ipfa fit quo homo eft rifibilis.&fpfa. .quianccante illudinftanseftnaium aflumi . bo : & Cmiliter anima. fibi Scc. ita qu6d in iU ^niJ'!^ lo triduo corpus perfedlc fuftcntabatur in Vecnon fuil noua aifumti. verc potcft dici afliimi totanaturaperanimam. '.& extrinfcce.quia pcrfonalitas diuina fupplct perfonalitatcm propriam tota natura cft primo & immcdiat^ hoc modo pcrfona- bum .notatur forma fubiedi efle quafi matcriale re- & Hoc etiam modo potcft conccdi. quia eft ratiopropria conftitucns ipfum totuiji rcceptiuum huius vnionis.qu6d anima mediat doformalem fpcdu cauftm de- Verbum .ncque in aninn. inftuinti naturse . IDco quancum « ad iftum articuliim potcft diftingui dc n^cdio. c^uia eftformalis ratio mdittir in fit tur immcdiatc in toto compQ(ito»fe4 de. inter carnem . & intcr agcni. quod in ifta pafllua aflTumptione naturae humana: ad Vernullum fuit medium quod intcr Vcrbum 8c ipfam naturam Ced toca nacura fuic fic immediacc aflumpca quod probacur fic:Qu. quia cft formalis ratio huiqs ^naturz.fcd ex iK)C. vcl partes : in fe perfonarctur igitur .|fi fibi dimicccrecur. quod eft inconueniens. ficuc forma agcncis. jn mortt f PritieTtitsmc in quod in vnione mnltz partiaies conrinciitiir.(icutagensproximunl inccragcns rcmotum. & tamen cft toti naturaE ratio propria rccipicndi iftam vnibncm . vaio ad partcs remanct. Vt pcr rationcm propriam rccipicndi rccipit primd propriam paf- fionem. Probatio maioris.deftnutw: taiis vnio. fed bertc eft inconueniens . &aftum. chrifii S Refolttit nuUum fuijfe rneeiium ftrudka totaIi^& dicitur tjOtaiis. quo caro fuo modo & aflumpca.nbn Ccilicct tU/t.de^ fuitpec- yybM f^^^ vnitum corpori .Sicuc enim quod .quavniuit fibi totara naturam humanaln.quaaiuis tJSheofMi Patre 6c Fiho cooAituatoc bomo (Ingulatis . Sicuc cnim aliquid poccft cfle . pracdicati.vel exttinfcci.od cft in fc primo pcrfonabile. & hoc tcCpeOm totius .poteft concedi. Et ficut eft forma ipfius fubiefMturs. nam eadctn vnip. £ti . vel forma.& ideo illud. dicit caufam formalcm:ficut hoc. .vel vr^«oi.HicCufponitDodtor mbKcChriftiWpfum Vcrbum & mittit etiam '/ibi animam .quiaanima|eft formanaturztotalis primo aflumptr ttetat.& certum eft qu6d fecnndo modo non eft vnus entitateperfonx : patet. >itK^ : bilis in fc.in quo materia prxccdit totum.patajvhro aa corpus.III. Sententiarum 74 & qq64exi|lisftrt&us ¥nkis. & non pars in quo . ergo deftruAo[fundamento. ** . Ec illud rcfpcdu reccpcionisaccidcncispocefteffcquandoqucpropriaformarccipicnciSjjficut fubic6ium pcr propriam formam . Sed hiceft vnum dnbiumquancum ad primum mcmbrum diftindionis. qu6d loqucndo de totali Bj^mfi$. pec cop(eqoens cor rupta tectia eotitate. Ad propofitUm potcft dici. & ptio . & animat. erit noua vnio ad p^tes. tnediii quo. & Verhum. ficut ipfa eft qua formaliter homo eft rifibilis.&:adanimam.qu6(ifun4ai H O C & vnione. quia. fundatur in natura nunvana. Et propcer iftam rationem mediandi. .fcilicet ^«a.quod detcrminatur per ipfum . hoc alias infeimmediatefttferfonabilisyfimilitereritferfonabtlisin alio:admittit *\Mediii di- quod poiitaexmultis partibijs.patet infri . j.pafet. Sed in hoc dubitatuc y quja vnio totius naturz aUm dubit»^ Immcdiari fundabatuc it\ natura humana . ^mim». vnus. non tantum* mjfMmptionii vt principium cff^c<ftiuum fed vt fubicftum proximum. Minor probacur quia in codcm inftanti nacurx. J*rdf>oji'io per alitjM do materiaItmyaliqua . corpus . quia dimittcrcrur .tunc ipfa toca cft perfona in fe.vcl intrinfe^ & ce. . ncucrum hatum eft cfle perfona. licct refpedu przdicati dicat circunftantiam caufzquafi materialis. huimtertif ctit L I V M. ita potcft cfle forma conftituens hanc naturam . cft aflumptibilis. neque noua fudcntatio . qua hxc natura cft vnibilis. ncc poft illud inftans aflumitur quia tunc cflet pcribna in fe. tamcn rcfpe<flu cms. fi . quod inter naturam ajfumftam.fi fibi in codcm dimittatur .& iftsnon^eftnuintur.Itaintcrrccipiens.fcili^ct quod. Nec proprer hoc oportet animam prim6 afliyni vc quod .&cftcaum vcl vc g^».& cuius naturac caro eft & aflumptacft. an fcilicec fit aliquod ens aliud a parribus. ipfa eft rifibilis vt quod 6.hoc in alio primo perfonatur quando aflumicur. quianonpriijs fuitnatura fingularis. non "' in corpore.vel efFcdumaliquidpotcft poni mcdium. ficuc ncc aIio. Dico^nott adcrendo. deftruftaipsinaturadeftruitur.tO' ta illa natura non eft fuppoHtata in vno fuppofi- ^o. quia citm natura tamen antmam eitu.cutn partes Hnt in diueriis fuppoiitis i ncc A eft vnus vnitate perfonx inttinfece. homo per animam rationalem cft rifibilis.S^ quo. ita quod ly per.vel : .Scdiniliatotali mrte. rej^e£lu natmra ajfumpt/t . perfonatur in abalio. qua.qu¥ primo dicicur aflumi.^'<i' nc. & rccepcum potcft poni duplcx mcdium.» Lib. quia tunc pattcs edcpt hypoftafiatz iQtiinfece. com- fermo.quo tota natura cft afl^umpcibilis. .qua totum pcr confequcns partes dicuntur viuri . & ^UO. alicui racio agcndi . qu6d ille vnus homo non Cn vnus •** ' vnitate petfonjt. II. ifta Com . ita aliquid poccft cflc alicui racio rccipicndi. pars.fcd tunc prim6. . fi nonimpediatur ab aflumcntc.quando ex iftis \/nitis eft tota narura.qu6d anima cft meCluonudo 0imtn4 efl dium in ifta aflumptionc . dicifofe medium quo.quid fic nacura. Secundo modo loquendo de mcdio.

num.qu6d illud . relaciua. Baffel. vel tenendum eji abfolute difiingui realiter fartes vnitoi a toto. Do^or bie dicit duo. . vt ratio formalis rehoc dupliciter.t.quia Hc cft ratio principalis .VII. quia cum difHnBio reattsfit relatie realis.ita lean.II. yMsntilMiJit mmiimn.& quiaanima ^.ita Sc recipicndi. vt colligi videtur ex Scoto i. i Alij Scotifla dicunt fartes vnitat dijlingui realiter a teto non e centra. Primo . &ipramediante .}. y .vel quia deterniinat iplum fubiedum . t .& tfft fine i-^'*" i-F'^^*"^ an fic aliqua forma alia a forma.oc (lc Verbum non pri^s afTampncanimam. quomodo inferius efi idemformaliterfuferiori nen e centra.reali. con^m. animz . fed dicitur ratio recipiendi modo prxexpofico. ita Philif. ifta a/Tumptio rcalis .fetit realem relationem in altero correlatiue creato exi- Barg.num 3 quihus locts docetfrius feffe effefine fofieriere. quz dicunrurformx.Met. ita a tetofer nccidem differret Secundo vt diffinguifur Mf/trtibtu vniiit ^ ratienii. C I.& tamcn non re- Tatum ejfe H O C vt fe lenct ex parte fub- ftantiam caufz macerialis.Caiet. 'i* ^'^"f^ . Ad propoiicum dico qu6d nacura humana cft tota ratio formalis rccipiendi infe vnionem cerrainatam ad Verbum.dft .i . & peraiTumptio- ficuc etiam recipicndi dicimas qu6d medium ^iM^incer hominem j£c ptum vt (jHod. Scetus tantum vult totum effe aliud ens a fartihus vnitis. . in qua re nihilcertum hahte. Qu2ft.ii.vnic.L. Yc ver6 comparatur ad naturam humanam.ncut anima intclle^liua eftratio formalis rccipiendi rifibilicacem. intelle- <juo quod cft quod tamen nullo S lic ly/"»" ic6li.finon fit eiidem^ergocitmfartesvnitafintfriits teto.q.vc ita vt raiionc formali re- fe tecipiec jtmiwu principalis ratio dans fj^vltima. . qua nen conueniunt fartihut cum iOa vnione.q. i^.Nam quzdam eft totalis. caufam matcrialcm. anficaliacncicaccpoficiuaabfoiuca. Phyfic. Tertio^et Philofofhe quedcaufatum a caufis principaliseft fpccificum naturar humanat.qvlt. t^.dubiumcft.dr diji. N TA R E jMd. ^M quz ita elfe aliquid dicitur cipiendi .hicq.^. totum dr fartes vnitas effe idem realiter : ergo Scotus i.dicic circun- Gtioncta. £c dicic infr^.qu6d Intelleduscft ratio formalis : recipiendi incelledlionem refpe^u cft & medium fw. tetum efi quid abfelutum cui conueniunt oferationes drfafiones . il<\aqd ^J . Primo.Cafr. i4. j. 9. Ferrar.vcrudicit. docet inteiligendus eji defartihus cum iUa relationt vnienis . iilius qu^Aticas afrumicur aliud eft .^q. ^arto non effet aliintrinfecis.i. Sc eorpore. cipit illam in fe lud quod primo atfumicur in le. Commenrator i. . dum hic id negare videtur nequeant qu^t/i. albedincm.q6. quz eft pars cocius. . £c ccrrid.non quod talis vnio rccipiatur immcdiatc in anima . qu6d ciim dico. totumferfenon dijlinffum^ fen ens aliitd a fMrtibui fimulfumftis. quiafartes fumfta cum relatiome vnionis fienti.e.%1. . j . Sieciam ficaliudensabci$. ly^fTjdicic me- lud cxponit Do<a. 1 8 lauell. non effet ens cui comfeteret frofriafafio.videcur diccrequod cocum 75 lic^c (ic aliud a parcibus.dicit circunftantiam caufz formalis.Totalis. id poflli recipi.quzdam eft par- M.y (^ d.i. ^inth.q 4. non camen ab omnibus partibus (imul. fcd partialis : anima incellediua conftans ex anima. qu6d illud alterias.de ident.(^d. Scotiopcr.f. Leuchet.d. I . Anton.fed non facientihus ens fer fe vnum .Faher hic d.dr (jr dicens effefere omnium doBierum Scotifiarum.xcitans Leuch. & fi ica cflcc .& recipere intelledio- ptim6 illam Aliquando vero dicitur mcdium fic ratio modo formalis recipiendi .qudfl.q 10.Z.Maurit.art. « vd affumi.inquantu fcilicet pr2dicantur. quia homo prius recipit in fe quantitatem . (icdicaturratioformalis recipiendi refpedbu non & tum.q.Phyfic.dicimHS quod panialis recipiendi ipfa eft principalis ratio . Tromh. £t vthocin' Midimmt^no telligatar declaro de medio Aliquando enim iitttBJii. qu6d Joquende de medio uem eji .& comparatur ad przdicatum.&i. B »o» manente AB. G x Quantum imtti. tialis.Alio(jvin terminm genemanet A .& medium ^m .qudfi. MM & harc ratio formalis adhac eft duplex. nec tranfa^is in naturam Jpecificam . Pitigianis hicar.q.fed non quatenus tranfeunt in naturam .ibi in annotat. & ia .Met dc paitibus dcfinitionis. Artd.Metafh. quar- tocentraGent.d. f- eefervUam fetentiam funt eiidem. £t imelligo medium . 1. cum non fic nifi rei nihil aliud cficc cocum afiumi quam omncs parccs fiuc a qualibcc partc fcorfum. t.& principalis. dmflicittrp»- y l g IDeo fiMtttm ad ifhm micHhm. . Prdterea . quod anima : iicutefttoia ratio producendi rinbilitatem bedinem . Frimo. ideo & funtquid rej^eiiiuum.numx i.x. M.x.d. Primum . rccipit.^f. & e contra .c.i . I d.& dcterminans fe habet .quz /« efidmfU*.^**'*^ eam. quia ipfa anima incellediua eft vlcima forma dans al- e{l. i ScotusZ.& hoc eft. Vidt Vtrr.i. iicut eft ratio panialis fpecihcum. Ouando hic art. Dodordicitmulta.i. fed primumaiTum- ujt S.q.q. Can. Herudtusquodl.. & fingalacis intellediua ^xcmplum diante.in Tormalit. Bic modus non flacet .d. fuic ipfa naiura humana potefl dici .^. quare talis vnio rccipiaturin natura humana.i.caf-i &fauet Scot. .Tom. quod animadicituruntum nem medianre intellcdu cipicndi . facien- tes vnum ferfe. Mairon.(icut Verbum non afTurnpdt cncdiante anima nec e contra.Phyjie.Mti»f*rm»- humanitas.Dift II.quiail- quod fe tenet ex parte przdicati habet ratione formz:patct -j.quo naturahumanaafrumitur. h SeaptdomodfUftend».nacura humana per animam eft aflfumpcibilis i Verbo.nifi ipfo per L modum formz I V rcfpcdu dcceiminati. caafandi rinbilitatcm.

Rionis.quam totum vnum per rc. Prarterea ''.quia fecundum Philof y.ficHt forma materiam.i.no macrit cntitas prBpria ipfius totius alia ab cntitatibus panium. ' &: dinifim. vcl propria opcratio . . In hoc..iz.quia etiam vfitfm pcr accidcns cft ma^s nura.ii.&. quia fuo informac accidens fubicdlum . qu. ohitHio finf. quam totum actidentaIe. vnum .yprtmi.Met.& iz.dato quodtami anima. Met.& tamcn vnum totum per accidens non eft fua: partcs. adhuiqfifreFrefufcitatio ad ejfe totius compofiti. Si dicaiur.Si ergo totum magis totum.i. non mancrc ergo AB eft aliud rcalitcrab J .non alrera pars. fed quia partcs totius cflentialis funtfimplicitcr magis perfeda. fequcrctur "* quod nihil cfl"et "pcr fc caufatum a caufis intrinfecis. : : . definitionU.c. 15. .fcilicet quod compofitum eflentiale cft magis vnum propter vni- tatcm cntitatis . .tcs. quod vltra hoc rcquirftur vnio partium .cumranta fit vnitas accidentis ad fubie» nis dicatentitatcra realcm.& Met. quam pwteft capi du- vel vnitas tan- & nullo modo vnitas confcquitur cntitatcm aliamabcntitatepartium.'idcm fealiter non poteft manerci&. fecundum quam dicltur magis vnum . /»y&»^.patet. & )i. Item quarto. pater .ttx. tascoropofiti fubftantialis .tafflenperfonaPatriscft conftixuta. rel aiiimaet ncc adAO^o ifta . . JHanent^.Mtt. r. Sccundo. quod dicat aliam cntitatem a fuis partibus. feqiiitur dc fadofquod perfona Patris in djui~ cirentialeeft talc.eap.ad totum qubd. bcnt .ali- non cfTct magis vnum . & cotum non mancat aliqua CT B. prbprictas fic fc hadico quod eflentia diuina . talis . quod tamen eft falfum. Lib.. quia eft magis vnum in fe. Si vero talis vnitas immediate fundata in aliqua entitate alia a fuis partibus. cft(uae partcs 8. £knm .. eju^ft.im6 fi vtraque parSI prajeiiftat. &realiterdiftin6lam ab cflentia. . Tum etiam.tunc vnitas com- prictas.& minus vnum. Text.de nccefli- pofiti efTentialis. Pri- &. nequc alterius carum. nente AB. vel in vnione parris ad partem. fitis pcr fe rationi partium non rcpugnct.qu6d proprieta:» & tutbm ex ipfis talc . etiam pcrfedevitJlis. &c. quanta eft forma: ad matcriam . neque ambarurh.vel produ(^ioipfiuscompofiti. Patet ficut vnitas CQm- tranfit in eirentiarh fecun- dum perfedam iticntitatcm realem. ad partem infornMntem .. ita 4. vel minorcm vnioncm.ii.& forma quia iftae cauf^ caufant hbc cpmpofirum quia funt parccs caufati. vcl quafi matcriar.^u<efl. qaia ^Ji» notl cflct diffcrcntia totius . Gonfcqxicns vidctur inconucn-i^ns : tum cx codcm 8.\m torpus.quiamanent -<<?. nam totum accidentale vltra partes. qiiim compontum accidcn- vna duftid- *"'' Pcrfona autcm Parris nnllo modo pofiti accidencalis crit ita vnitiu fttofi «^».iY. non autcm ad ejfe corporis. y. qu* neccfla- modo cft compofita. quod non efl in toto aggregarionis." ri6 caufant illud.prarexiftcretfccundum fua^5.qiiam totum acciden- Polfet tamen dubitari hic .pcrfcterminus adquem gencrationfs cft aliquid habefis cntitiltcm propriam. quae eft fimplicitcr alia a fuis" tatedicit informationem vnius partisad aliam.qaia quxro. & ptoprictate conftituentibus ipfum: quia perfona Patri magis cft quodcunque compofitum. tunc habeointentum. nec qua^fi -compofita . qiiia cx quo totum cilentiale cft magis vnum qiiam rotum accidcntale fequitur . Met. quianon cft ibi aliquid h»bcns fc pet mpdum roateria: .cnti.quod dicit pcrfedam informationem vnius partis ad aliam. . in quo fundatur ? fi in partibus imrocdiatc. lis. Ttxt. v. gumentum Doftoris qu6d compo(ituro eflentialc crit fimpliciter aliud a fuis partibus . &c. i. Terti6 potcft argui a fimili decorruptibilcfccuhdumarllumentum Philof 7. ficut cflcntia vbi/kfrihnon fic-de . vt iUx mancanc. homo albus cft vnum aliquid quia albcdo ificft homini. k ' Trdtertk firft i^MlnMadquem . vnitis. Ratio flat in V_^hoc. vel aceruus.& 5.c. ?3netinfra. De 'VHil/ne. : func macerix j nec forroa. vcl quodcunque accidens proprium illius fpccici .&: dt nouo ynircntur. com.8i B igitur ciam fic in omnibus compo. rum. quod cft num. vrcumului. quia gcneratio cftad ejfe proprijtermini rfedtofuTH cft^rinjus tevn\m\i% ad quem gencrationis.&non manet-<rf5. qtrodtotum fit cns alrad ab oranibus partibus Probo . Text.&dift.qQia funt primac caufaE.quam illud aggrcgationc. cum & il- pro- cotApofito fub- ftantiali. vel vhitas compofiti tijm conftituti modo rao .quia iftud ^ totum fccunduh^.quia neutra eft caufataj ncc ambar.tnatc» ria fcilicet. quia (i Doftor ex hoc probat compofitum fubftantiale dicere aliam entitatcm ^ partibns . nequeper modum potcntialitatis .W. ter quod ide6 totum cflcntiale dicitur magis vrium non propter maiorem vnioncni pariis informata. vni- Soluti» n»t»9- **• compofiti. Paiet dift. B. quia fequcretur quod vnum aggregaSi dicarur : magis vnum . Dicit Doa^ y.y &4Totum eft terminusgeTierationti & nus cflctgcncratio.6o. non autcm eflcc talc totum fi non informarct. . /"^ i Vantum ad primum oHendo. Dico in propofito qu6d vnitM pliciter . qu« vnitas non eft proptermaiorem. pavtibus. partibm. Sententiaium 76 QVantum 7Ttttum tjfe mliud eAs k oftendo.& prima primcipia rei igitur..lII. fcquercrur " quinto quod nullum ens efCet cui per fc incflQt propria paflio . fcd iftae non funt partes. & dift.nil mi- ad eoniifridim j>fiftHim ..fed hoc nihil cft tum .cft vnunraggrcgatione.quiapartescomponen•tcs dicuntur vcre caufae intrinfeca: . quia hacc noft ' refitrre- . quia partes vnitz poffunt efte fubftantix pfrfedtar p^tet deacerao lapidum . COMMEKTAKiyS.i. tunc ftat ar- tione cftet .ficutin rcfurrc<5tionc. oportet dicerequ6d erit ibi aliqua critifas abfoluta aliaipavtibus. cum fint fubied«. ip^^itur ad aJjquod tcrrium abiftis. Itcm. nccipflirio cft idem Idco confti- realitcr 4c it^ futnm^fjroplcx.el quafi potcntialitatis.

Tunc qusro.II. . vt patet a Dodiore neceiTe ('» i. quia adhuc remanet cadauer. non ncgatDodtorquin podlnt mino totali imo magis ab ipfo fubicftura partis & teratio fpecificantur a cerminis formalibus. qu6d tetminus if.ipfa terminatur ad fubic<a:um . Dicit Dod. & non ed mentera AriftotcIis. ita quod talis gcneratio per fe tetminatur ad vni- & tatem vnionis partium . difi. fed fit vnio non funt fubftanquia illc refpcftus . tam . & forma . .quia loquimur hic de tcrmino genctationis . ergo non eft corruptio eodem modo poteft dealicuius fubftantiar . Ceturatione cum partes componentes . . altetatio vcro ad accidcns: . Obi*Si0. fcilicet f«o. Non primum.& 5 poteft fimplicitcr codem raodo dedacL. qu6d cauf* incrinfecx. & illud non eft partes . ad ccimpoficum . de nevltrJi . m CjMTto. Tom. & per fe terminacur ad perfonam Filij & tamen . aut forma pattis aut vnio illarum auc refpe£lu$ fequens aut aliquid abfolutum aliud ab iftis.&de hoc fatis expofai in i. quod aliquo & proprietatc. Phyficer. quia etfi alteratio terminatut ad vnitatem vnionis accidentis cura fubiedbo . materi» ^uttmd» ipfum acquiri per gcnerationem.quia fi ipfe vult ( vt dixi) qu6d gencratio prira6.ncc materia caufat fcipfam intrinfccc . quod ex quo generatio primo modo.. ad propofitum. quia materia eft fimplici.qu6d licct generatio piira6. pacet . cura hoc non . non accidens . cft ter- minus verc produdlu». & incorruptibilis loquendo terminatiuc . tamen quiaterminusformalisgcncrationiseftaccidens. non tamen Ali» thieSi». quod in fe fit vcre . noncftergo totalis generationis fic fubftantia. dicit exprefs^ alteratione & fiin£licne 15. fpecificari a ter- Et fpecificantur. perfona Filij non eft fubftantia. <j.vt patet fubtiliter^ ScotoM i. qu6d fi componcrecur . .fcd nitas per fc compofiti dicit vnionem pattium. & realitec diftindla a fuis partibus. tunc gencratio tangencrationis:fed .& 17. quiaforma partiseft vlcimaratio fotmaiisdan- . & non totum compofitum. & fi eft aliquid vnum per fe . Terminus gcncrationis^w</. pritM de tum terminarctur ad formam ad totum . & per fe terrainattjr ad cocum compoficum. neratio fimpliciter.Etcumdici$perDod:orcm. idc6 dicitur ge- Vnde Dodtor in i. . patet turMtnit tfi etiam aScoto quomodoin omni genito ponitur dttfltx. inhocdiffert abalteratione .difiihEl. nec vnio iliarum eft compofita intrinfccc ex matetia . Sic quAd generatio terminctur ad compofitum. erit alia k fuis pai- nacurali acquiricur vcrum fuppofitum .quiain fe non funt compofitz. generatio (pecificatur perterminifm forraalem. quod per ipfara vcrc acquiracur compoficum .* tialc abfolucum .nec de quiditate fubftantiae. quia tunc idem elTet de inttinfeca cacione fui ipfius > ^uod non G eft intclligibile. ftatim infero propofitum . Si icerum dicacur.nis. ceflitate dico aliquod accidcns verc compofi- .i. Doftor quAd eompofitum fubftantiale aliud eft de neceflitate a (nis partibus ex hoc. Non fccundum . 17. quia ficut gencratio primo .& i6.ficut & argumentura iramediaccprxcedens. Vll. forma . tet 7. immediate attingentcm iplum corapofitum . nec c contra . . cft ipfum compofitum per fe generatum terminus vero f«» eft forma partis. idem de neceflicace dicc. Quod vt elarius intelliga. Non tertium . corruptio tetmivt ad terminura adtjuem . Dicoqu6d noneft fimile quia Filius in diuinisnoncomponicur cx parcibus fubftancialibus. terminus formalis generationis nam eftentia diuina eft terminus generationis Filij. rcalicer diftinduro a fuis pac- in propofico in compofito tibus.& tjnod. quz de necefEtate Scotiofer. Hic autera quia terminus formalis generationis eft forma fubftantialis . Qu2ft. vcl pro- dudum. Hoc argumentum yl- traexemplumillud dc-^. necinaliojvt pacctfuprk: ergooportet quodter- relinquitur ergo Si dicatutfaluando Ariftotelem ratio pcf fc qu6d gcnc- prim^ terminatur ad compofitum.ll. ruppono primo^qnod generatio proprie. neque prima. pcr fe ad nen ejfe totius. fuppono qu6d tcrminus nuttxt. fequitur quod illud compofitum immcdiate acquititur per ipfam generationem.tur. quia caulant illud . & illud nonpoteft e(te nifi enti- fuppofitabile tas aliqua abfoluta . minecur ad aliquodtotum . Secund6.x. fit iitgtturttbilu. quia tunc talis vnio cftct nece^« & fari6 fubftancia. quia cum dico compoficum acquiri per ipfam . Scd ipfe : : Filiusconftans exeirentia. & formaac- ficut . quod eft impoflibiVeldicoaliquam fubftanciamincrinfecccompofitam ex maceria . ter ingenerabilis . nec corpus .-j. 1 Tertio potefi argui.& forma necelTari^ canfant aliquid. ncc qaartura. quo dcclarato.ix. vt paj. tanqaam ad aliquid fubftan. quia tunc matcria cftet de intrinfeca racione formas.& tamen geiieratio per Ariftotelem j.Dift.qu6d tibus Dico quod ifta expofitio videtur tantum ad libitum. & accidentali & fic non pcr confequcns pcr gcnerationem & ^compofito & quantum ad hocgeneratio & al- . neque fecunda . qood eft terminusgenerationis. 7.prim6 . & per fc terminatur ad compofitum . fiue generatio fecundum ^id. eft i-Phyf.6.i. Metaph.& h concra. & certutn cftquod materia non eaufat formam .ttttx. quia . qu6d gcncratio diftinguitur ab diproptcr tecminam fotroalera .& pioprierate. Quxro modo quid corrumpitur?non anima . & non poirura dicere ipfam maceriara . Si. dicoquod aliud eft generationem fpecificari per terminum formalera & aliud eft .& pcr fc rerminatur ad compofitum:& generationem per fe terminari ad compofitum . retur de ip(o vt de compoficonacurali. ita natur de necefllrate prim6 . & per confequens. qui in fe acquiritut fccundi^m fuum ejfe per gencrationem. proprie loquendo de fubftantia . fpecincumcompofito tfie ftantiam eantum acquircretur forma partis . & forma qaod erit inten- tum ex maceria le. ciim non finc fuppofitabilcs in fe . iia. & per fe cerminetur eft necefTe ipfum quod . Si dicatur qu6d vnio . compofirum eiTc formaliter fubquiaDodlor conccdit in printoy in diuinis cft vcta generatio & ilia prim6. in hoc diftinguitur ab alteratione . puta materia. noncompofit«. vel accidens . immediate pracduci hoc argumentum quo & & & & cedens.quae dicitur terminus formalis generatioTrrmintM gt. . gcnerationis eft duplex. Secund6 dico qu6d per talcra generationcm in diuinis acquiricur modo verum fuppoficura diftinguicur ab eifentia. quia fi fic . UlmU. difi. 3 ncc Stlittit. & formara firaul. vt patet ergo fubftantia : compofita . di quia benc eft 17 fint"tantljm cidentaliseftratioformalis dandi .oportet dicerequod fubftantia . ideo dicitur altcratio .f.SfiinS. & pcr ff terminatur ad compofitum . Mtuphyf. ipfa eft generabilis fubicSiuc . cuius funt caufr . quid acquiritur per huiufmodi gencrationem?auc materia.

ejut^. hic tantiim de re Dodlor vult»« . OhitSit. tunc refpcdbi- uum efTec abfolutum.nifi ipfam efTcfubic^^um gcnerationis perrcccptio- ncm formx partis & . ergo .& in cjuodl. Sententiarum 78 neccft dicendtim . quia fi partes. ficuc Si fic per racionalc cognofco illam paccem formalcm hominis conflicuenccm ipfum in ejfi fpccifico. eft aliquid przcxigi vt necef/arium. & definitum difFerunt ratione. modomAtcria. parces vnitx funt caufa intrinfecacompofiti. quod definitio eftcognitio diftind):a definiti qoo ad omnes cius partcs.d. Sequitur enim neccllicate nacurali.i. fccundi^m omncs partesillas: &hoc eft. & forma vcri dcfiniunt compofitum rca- Ncfcio vidcre compofiti rcalis .Et d. : diftin(5lc : . ficutpats definitionis explicat parccsdefi- intclligunc quod . nequceflentialem . ces Ipfa farc qua non.quia d fic . (ed ranqnnm ad aliquid pr. Ali» »bitifto. ita .III. i Prius natura alio.ailUtl finiti.in ) .eftimpoflIbile ipfum cfTefinc pofterioHa:c propoficio patet a Doclore in hoc tertio. nec compofitum dicitur cffedlus principalis caufarum inciinfecacam .Dico cft fubicdbum gencra- quod ipfara eflefubicifkumgcncratio- malis formz paccis li »d ^•d>ffi('*lt»tf' & ponant.primi. definicum. ciamcompofiti contingit dupliciter. nec .i. adqiiam fequiturtalc aUfoIutum. vt fic.quicquid fit dc conccptibus non curo pro nuncquia Do£bor in i. formam partis. forma abfolut^. dico quod dcfinitio compofiti realis fertionc fentinm e»a- ma. £bor. ratione compofiti naturalis:Iicet ipfum non comfit Dico qu&d aliud Difficultm x. includunt aliquam rclationcm . quodDodloirdicit itt i.i6. quianonexplicarenc ipfum cocum Quidam quod niti & tota definitio totum definitum. tantiim matcria. quod intrinfcce caufant.& vulc exprefscw dift. <]utft. ergo videtur rias. .quiaaIias terminus definitionis. & intrinfcca ipfius for- verecxiftentis diftinguitur rcalitcr ab ipfo tingit dnfli- & corporc enim caufant aut illam.ii. Si cnim phyficaliter loqucndo vult Doftor qu6d'materia.S. quia licct fit cns abfolutum. fittit». fcens parictcm vnioncm illius. . neccffario cft x. cia ipfius & compofiti definitio alicuius hoc loquendo de cxiften.i. enim matcria non poteft matcrialitcr caucompofitum nifi prius pcr gencrationem : in fe recipiat forraa .&form« StltUit. tunc dua: caufae in gene- formalis. Idc6. qu6d Alio Vno modo explicans dicat rcalitcr ipfum compofitum. . 9. pctfedc cognofcec album . nifi pars matcrialis l & Cic animal rationale nihil homo. . quod calis vnio raatc- lO. quAddefinitio eftdiflindacognitio dcfiniti.& aliud eft efTc de exiftencia:fic in propoforma funt de intrinfeca fito.ii. tunc entitatcm compofiti. & & & in propofito. diflinSl. fic & fine af- Definiti» tU- if- fic. £t comnon cxplicat totam 'Dico qu6d explicare effen- cum dicitur. & & mx parcis . nifi ipfam informare materiam . quia qu«ricit . quod habent neceflariam connexioncm ad compofitum . mus D*/in!th. quod maceriam tantum Ad dicis. Similirer quia eflc informatum dico de eft cfFcftus for- ptxexz&as ad cffeStam formalem.-erequificum de neceflicate . vel rerpedkum. Si dicatur 8. non tamcn prior forma . quiatuncidem efTet cxplicatiuum fuiipfius fcd benc fecundo modo nam cum intclligo pcrfeftc corpus .qu6d vcre caufant aliquid abfolutum diftin- fm»\Tt]^iJi»me. poffec facerc Dico qnod noneft fitnilcquia ipfa roareria non eft caufa ncccflaria . Ad fccundam dico caiifat matcrialiter.& in gcncre caufa: maieriarealitec diproducant aliud abfolutum .^. modo quod realitcr dicat omnes partcs con- ftitucntes illud : eittr. habens tamcn neceffariam connexioncm adpofterius.*poteftexiftere fepara- K»t» hMe »b- tumllpofterioriper diuinam potentiam ieSitnl conftans ex partibus eciam vnicz .qu^d dcfinitumcompofiti rcalis dc neccflitate includat formam .in i.nifi prius vnits.. mtu.intur. qtiia quod dcfinitio di- ftinguitur a definito. ^ quo efrentialitcrnon dependct. cuius effcflius formalis mirum videtur cffe eft quod informatum iftae & . quod dicit Do- pcrfcfte intclligo quiditatcm hominis:quia tunc . quia. intrinfccam . &realitcrdiftin£tum. t^ defiti:! quoHuJtdifftrdt. dialiud eft. & coipus & camen homo non eflec pacet per pro- : : pofitionem Doftoris in i . & per aliam pattcm maccrialem.& pec animal racionale ipfum cotum homincm. ergo compofitum.dift. illud efFe<5liu^. non explicatec cocam efTcnciam definici .d. Sed occurritalia diffieultas. Sic inpropofico.nifi ipfe S«4 fit defi. (ito vnica. parces definitionis compotiti realis producerenc ipfum cum definitum vtrealicer di(lindlum:&n ficdefinitio . func pcioces nacura ipfo compofico . Refpondco ad pcima difficultatem quod aliud eft loqui de materia . & ria. Dico fecundo quod quando abfolutum eft prius naturaalioabfoluto . Si dicas . quod caufa matc- Cum ex hoc dicitur quia tionis. cuiufcunque caufz fccuodae.taracn pofitaalia aibedine prsfcnte. Sic poflet refponderi de materia prima rcfpedu forma: . : cuncDeus cognofco illam. aliud cft loqui de ipfis vnitis per informatior. Auc enim ipfa mace- rialis Si dicatur. quia abrolucum non eft de intrinfeca catione refpeAiui. dift. non tanquamud caufam neque cfFeftiuam . fcquitur quod poflit manere finc forma:quia dicercm qu6d habct ncceflariam conncxionem ad abipfo.8c forma vnita ficfc habent .dift. Nam etfi alre caufa: & lis & & : bcdo rcaliter diftinguacur a fimilitudine.qu6d fi funt vnitar. vt caufani fine qua non:&pr. ita qu6d ipfa matemateriam .& etiam vt vnitx .^ alius cft tcrminus de- eft .& hominem de dcfinitionc compofiti. hoc . . imitantes 'Scoti do£lcinam dicunc.i. fine ani* cCim poffec fupplere caufalicatem ria effec caufa matecialis.i.nifi ipfa anima intellcdliua .em forma: quia primo modo poffunt cfTe fine toto fecundo modo licet realitcr diftinga. tuncnihilaiiud eft . & animam pcrfcde vnita.huiits j. vulc exprefsc qu6d dcfinitio. &r animal nihil aliud efl. &c. Ittm ttlittfi- lnti». ftinguitur SxplieMrt (kMvti realitcr cft in compofitum. (jutft. tuncDeus poffcc faccre animam . ftindum.<]iu^.Lib..licct ibi loqaatur de conce- ptudefinitionis.&deconccptudeHniti.^6. patct : modo Stbttit. Primo modo non videtur.tct exemplum in aliis.fecundum omnes partes eflcntiales fic cognoalbcdinem adlu inhaerentem. eciam flmul vnitZ) diftinguantuc lealitec compo- ^effnfi» : nis praecxigitur neceffari6 vt caufa fine & DiffifHlltU. fimiliter forma partis fi caufatin rationccaufx formalis. .ita quod ficut rationale nihil aliud cft. non diftinguatuc rcalitcr pofito.fedde hoc parum caro. qu^dcaurenc illam vnionem. faluo fcmpcr mcliori iudicio renlittridt' Sccunda difficulcas fi fed par- . & de exiftentia rei I. qu6d eciam fecundum hoc . cfl^ impoflibilc ip- fam remancre finc fimilitudirte.& formadiftinguantucatoto compofito. quomodo lc.Sfl. & fic nihilajiud eft. ri. realiter diftinfba . i.

fed cx hoc quod quc eft principalis ratio confticufndi naturam patet fupra a Disdorc in . . COMMENTARIFS. nec foli corporc organico . nec propria operatio alicuius compofiti patet. rancum caufatuc in cnte rcali abfoluto . Quincum ctiam ad propofltum non vidctur qu6d rcfpcftus fic propria racio fundandi relacioncm vnionis ad Vcrbum . & abfolutum iramediace rccipitur in ence rcali. DE & fecuntio dico " qaod cotum cft aliud ens illud cncicace abfoluta quia folus rcfpedus non fufficercc ad hoc quod totum diccretur pcr fc vnum quia in toto eflcncialis partis ad partem. t o pcr fc ad rcfpcftum . KeS^onfi». S To'f'"* 'fi altud ens entftate tib-' foluta a pArtihi*4 vnitif. canquam in realis formali racione . quod camen oporccrec. fcd aliud. ) .auc eft ens abfolutum j aac refpe6liuum : fi pcimam.eUfi. tunc quzro . quod anima ipfa intcHetftiua eft ra- tio formalis recipiendi iftam proprietatcm . cflec impofllbile quod calis paflio incflec homini . Seqneretur. SCHOLIVU. Diftll.vt tantiim compofitum con- fequcnccs.Quxftll. quia fi rifibile non poteft incfle rcaliter. Iftis fuppofitis deduco principalc intcntum aliquis homo adlu habet hanc proprietatem abfolutam . qu6d o. . & illa non cft vltimatum receptiuum abfoiuti ergo oportct dicere qu6<i fic imraediate fundatur ceptiuura : illius : . quod dico propcer incellcdionem diuinam . quod deduco fic ponendo primo . cum non poflic immediatc recipi in illa > ergo crit in aliquo coco realicet diftindlo ab : iUis. quia ncquc gener.ncccandem vidcturpoffibilc poflc afllgnare differcntiam fpccificam omnium quiditacum quia non vidccur poflibile tancam poncre diffcrcnciam refpcduum inccr parces vnicas. quod propria paflio quantum ad aAualem exiftcnciam . aftum abloluvltimatum receptiuum iliius . fi natura humana non diceret cntitacemabfolucam rcalicer diftin(9:am k partibus .nara formt accidcntalis dcpendet ad fub- dcntalc : G 4 iei^um. quiaanima feparaca non potcft ridcre nec aniraa intcllcdiua . quia illa cft rclatio. fi cncicas pro- 'dentcs ci. eft rairutn quoJ ad duo abfolura fic vnita nc- . vt Scho- prdced. ficut Sc vifio . &c. Rcfponfum eft ibi quod Dodtor vult ibi. Dicit Do6lor quod Ci to- dicerct aliquam cntitatem abfolutara.vc diftindla racio. vt 2. velaliud accidcnsabfolucum . vt patct de dcpenvno per accidens cft per fe refpcftus . differentia inter totura cflentiale . puca quod eft a6tu ridere. .ica quod prius incelleflua* ratione cirenciz diuinz. qu6d non poflct dari aliqua propria paflio. Hoc aliqua cciam concludunc racioncs faftac ad primum dubium . qu6d ex hoc dicarur ratio recipiendi non ex hoc quod immediacc recipiac. Similicer quiditatcs oranium abfolutorum . n ftem tumnon . neclbli animz . 1 } GiuodUb. quae liccc fic in Pacre . Tcrtio fuppo- . . . & cotalis ratio recipiendi pro- prietates compofiti. propria paflio confequicurcocumpraccise inquancumrcfpcftiuum . cft immediata . eft camen ibl cancum 79 quzdam qualitas abfoluta. . &inhoc i. ObieSHt. & tunc partibus "i idera rcalitet : cum : & par- tibui fi fic. fciliccc adlum ridcndi vcre realem . cfTendi illam in licer ^ft eflcntiadiuina. Totum ejfe ens aliitd entitate abfolutA tetumfit ensferfe lio a fuit fnrtibu4 : quia folu^ ref^eEtus nonfufficit vnum : hoc etiamprohant rationes adsiu6ix ai frimum cLubium .im6 hoc cft necc(Ic. Sed hic occurrit 12.i. non poneretpor cflfc abfoluca. vt poflet deduci ex di^ais Dodtoris eft Si dicarur. & ^«<e/?. func fimplicicer infcparabi: lia : crgo oportec diccrc . & & formam &: vt dcfinibiles (quia vt fic . funt fpccies gencris abfolu materiam . vt inclu. vt patet . quia totum accidcntalc includit de necefncace refpedum eflenciatem partis ad patccm. quod diftinguicur vcre rcaiiccr. patet.. quia ex quo func idcra rcalicer. & abfoluco. quod opcratio verc fequitur X«>MP/&. difficultas . non func cancum formaliccr encia refpedliua .nec eciam corruptio eft a folo cll rcfpedu . habetur intentum : fi tunc non crit & totum acci- pacct . cunc homo non polFcc corrumpi aliqua illarum parcium remancnte. quod ramcn oporccreCjponcndo cocum primo aflumi fccundum przdiAa. qui eft relaciuum . vc ad ccrminum ad quem-. : aliqua cnticas abfoluta alia a parcibus quzro aut eft diftinda habco intcntum auc cft realiter . quia ens realc ctiara eft raigis abfolutum quocunque rcccpto in ipfo. Rcfpondeo . pria cocius enTcc refpe^us. cetHtate naturx fequatur aliquod abfolutum corapofitum. Hic Do6tor probac quod fubftanciale dicac encicacem rea- & lem. fccundum .fi cncicas cocius. ex quo ipfum non eft tanc^ra fuz parccs. & cocali rccipicndi quz eft immediaca ratio Patre. vt ncquc ncque propria opc- ccrmino a quo ncquc caufa: abfolura: func folius rcfpcftiui caufac . o TX E ficunJ* M^ cocum eUco. a parcibus. vt patet nec vnio anims & corporis . & per ipfam eft in Pacre. &c.fcd qu6d fic idem rcaliccr. 13. . . .itum rcaptum dcnominari a taliadlu^ Non corpus organicura. : vel quod fit vltim. . abfolucam: pacec. Sc fubie£liuatur tancum in ence teali . in quo lura recipicns in fc aliqucra vt . realiter denominatur ab illo.vc probatum eft. quod adus ridcndi dijl: I no . Secundo fuppono > in 4. dentia accidentis adfubiefibum. Fundamentum pacec. intclleaio. ncc vnioni partium . quia diceretur quc^d rifibile ineft entitati totius. (ed cx hoc non quod talis entitas fic realiter diftinfka partibus. h.

quam : . vc . .fi Idco dico quod vltra formam qua: perfccit matcriam vltimatc quae dicitur forraa partis. non eft necefle ponere aliquam formam quafi perficicntem tam materiam.III. I.&: conftituant entitatcm tertiam aliam a fe. ita potcft concedi dc forma partis .quod eft aliud^patcibus. Dico quod .Met. ali- tertio. fic conftjtuit. Similitcr fi innitatur rationi acceptae cx vnitatc totius. & illud. lutum tcrtium aliud a partibus vtrifque.quia Ad effe cft illud effe . vt infotmans ad fubiedum infotmatum. hoc modo concedi bcnc poteft. com. ficuc ad . quia calidumcalefacit. & . Si cx fc. nifi quia iftar entitacft & . non cft medium in generc caufac efficicDtis.& aliud proprius vnum per ic.etuc qaiditaciu^ entia refpediua. quia natura tota cx partibus. caufarum funt taIes. vcl quiditas poflet dici Quod autem fitaliaa forma fpcdu cuius cft forma ? Rcfpondeo . & ambabus coniundim. cejfari» tamen iUa vnio eurrit.Metaph. ^unmodo ita nec intcr iftam formam . SecuQd^ ptobat.&aliaefuntaltcriusrationis. natafacere Jlfateria vltima t!r forma in- forrnas non fum eleme- ta perfeElihilia ah tjuo aElu Natura to- ta dicttur forma to- & forma in toto non funt partes ciufdem rationis. ita hoc totum conftitutum cft fer fe. £(l eciam tant^m refpcdii. & effe illud cft abfoluturo . DiflinguiEt idco illud Commcntatoris de primo Phyficorum . . quod natura Caufa. peraliud. quod forma totius fit alia a forma partis. Sentcntiarum ieiCkum.iflud porentiaper fe ita hoc totum eft vnum per fe.& alia tany?. .tunc pattes conftituentcs ipfum inttinfecc.puta quia cx matcria.patct ex primoarticulo hiccado. . quid fit medium congruitatis vnionis TI. formam partit.fedipfanaturatoquiditas . Eqitinitoi efi tantum ec^uinitas.& formafum cnciavereabfoluca. QVantum ad tcrtium dubium 9- NoH dari forr/Mm to- diflin- titis £iam aformapartu. non fierct vnum niH pcr aliquam aliam formam vnientem illas partes . forma patet ex Philofopho : y. £kum. nifi quiahazcentitas eft ha:c entitas. &: quaretales caufac caufent. .ita anima inqiiantum anima fic perficit. & hoc modo tO' tum eft ens formalitcr formatotius ficut album dicitur album albcdinc non quidem quod forma tocius fit quafi caufa ipfius totius cum materia & forma partiali caufans .& diuifim. fi intelligatur in toto praiter formam cuiufmodi cft in homine anima intellediua. Et fi quaeras caufas iftius entitatis . quod Non d/iri /tlism formam AMmm mtt perfe&ior efl: H O C S quia eft impoiCbile aliquid eiTe cfsetialitet refpe- diuum. quod ex fc fit partis.Si ctgo cotum efrcntialedicctet tacum tefpe- ftcntancis.8o Lib.iW^Text. dsretur proceffus in talibw fcrmis : admittit tamen formam tetiusfumptam. vt poftetius ad fuum cocta Atiftocelem Z. &: non ab aliis . ncganduro eft. quse fit pcr fe vna. Sedrc- & dico . ci- non diftinguic intcr illud. vnum cum matcria. totum fed cft ipfum totum prarcisc confideratum fecundum illum loquitur Auiccnna j.i^. & ficuc faciunt vnii hoc cft aft us per accidens. quod refpcftu totius compofiti Text.ita totum accidentale pet ellct fe totum^ncuttocumcflentialc.6. Metaph. taph. quod cft quoddam cns abfotium. .ex %. non dcm forma informansifed forma>qua compofitum eft ens quiditatiuc. qux fit etiam aliquid ipfius totius.dicerec ptius in tacione fu- otdo eiTcntialis fotmx accidcntalis .& tamen dicitut forma totius .quod eft inconueniens. .patet. Secundh. & pattes conflituentes efle abfolutas .c{re aliam formam quafi fuperuenicntem illi. diilinguendo eam contra formam partis:quia completius condituittotum quamilla aliaforma ifte intcUcdus cft falfus. quac cft pars. &: Text. tiui. ^. praccifa ratio. forma. .x^. quod cft pcr fc. formam. in toto tfr/tter L V I M. alia: non conftituanr non cft ratio. &: forma partis.&: caufaliter ab eis . Quarc autcm ifta cntitas cft pcr fc adus refpe£lu vnius. & totum tum pcr accidens refpedu altcrius non eft ratio . fiue tefpedlum confequentem illam vnionem. Totum per vnum per accidcns.quia materia. Primo^ aliociui» in homine effetfor' rntionnU. fed vnum eft proprium perfe<3:ibilc. & & & <l tur id (fuod efiDer feah eo ifuodne neceflario concurrit. Cap. Ad argum. Sic ergo patet quantum ad iftum articulum . Ifta racio conduderct proccftum in infinitiim quia etiam de ipfaquaero. dico quod ipfaeft tertia afuis cauns.quod quidem totius ncecflario pra:cxigitur vnio partium ncc in ifta tnateria ficut in aliis. Vbi rcfpondcns ad qua^ftioncm de vnitatecompofiti quomodo fiat vnum per fc Materia cx matcria.& illud potentia per accidens .quare faciunt tamenintelligaturformatoTius non aliquidconftituens totum. Fallit cnim tcs . fic informarc cft aliquod mcdium in generc caufae fordiffirunt? tnalis. modum quo . de partis. qui- . dr ferma &: ficut hoc eft adus pcr fc. quodPhilofophus innuit 8.quia tunc eflet in homine aliqua forma conftitucns hominem perfcdior anima incellcdiua. Siciic enim calidum.fiuc vnioncra pattium. qux fit forma totius. & forma. & tamen macetia. . & nonpropteraIiquidaHud. I.erit proccflusin infinitum. naturz humanac ad Vcrbum. alTignat pro caufa rquia hoc per fe eft aftus . fiue clemcnta pcrfcdibilia ab aliquo adu tcrtio aduSj&hacceft Si ra. nonpro parte confiituente^fed pro tota natura. illud per fe potentia. per accides Quia ficut inter calidum calefacerc.quia Ci tocum eflenciale. quomodo facit vnum cum maceria. quia vnio eft refpcAus .Metaph. quafi lo.

Sc forma non poflent realitcr vniri.n»n Quarium cft accipiatur/«w<« totim pro tota quirfltatc compofito pcrficit f4Tp»rticif»- fi perfedius conftituit compofitum . quia ex didlis Dodoris forma cocius. hoc modo formatotiuscft fimpliciter alia formaifortna partis .Si vero intciligas quod forma totius facit vnum cum forma mcdiantcalia forma cotius codcm modo . quiamijpm vidctur DmHw».Dicit Sccundum i . tcrroinus formalis cft fimplicitcr pcrfedior.ctit pcrfcdiot forma partis . S^dfitDticns quiditatiuc. i.EthicDodlorintenditquod * forma perficicos forraaliter forQaa totius non fit ipfas partcs. quain forroa partis in pcrficicndo . qu6d ibi Dodor loquitur fpccialitcr de pro.i. Vno raodo > aliquid con» vt neceflatium ad ratio Kt^tnf*.II. vnio partium prxcxi^atur dc nccci"ad ej/e compofiti .vt patet fupra. qu6d nullum ens reak ncceflari6 pr«cxigit cns raiionis rem hic.quia gc£a intrinfcca ipfius compofici. tur. : fcrunt.qn6d inter illa.S. fiie ibi dicitur ftcrfcftior . fiwttD.pcrfcdio potencia ad illaro i partium.<i/y?.igencis nacuralis facit vnum per fe cum maccria.qu^cociencicas cotius(Icabfoluca.qu6cl fonnatotius nan potcft dici al Ja forma a forma partis.nihil Nonncdicit TtoCtotAti i.cxigcre. puta & fcdibilis pcr informationem a forma non forma partis . 17.quiamatcriacfttantum pcrtotius. Piamu. non tamcn illa vnio cft licct compofitum. B /^ fMtunmd tertfHm articuljtm. id cfl. : Si tamefi. 8. diucrfus roodus loqucndi cft (fbum propric quia abftra- .rtS^jipt.&: fic fiiperfliuit forma totius. titas qu6d tcrminus Formalisgeneracionis filiaiio Si dicatur. Scd hic oritur dubiuro. Potcft addi quintum . Dlcit Dodor «11.qtt^. quia ifta func rcrpcdustancam hoc autcm cft abfolucum. Ideo dico. Vniuerfalicer enim abfolucum caufatum a pkH:rt>us caulSs-lKc^gFto^przexigic VDioficm.' qux fit cona forma totius Cit forma partis.quia cijm fitcau.quxfi. Deinde dicit Do^or quod fi forma totius vnirct illas partcs .& hoc per informationem. epti^. & ideo arguit ibi FiliJ fit Dodor quod . MM C 14.' Refpondeo . fola forma quod cft .licct ncccf.dicit part<ni quudttatis formalitcr inbcrcntemmatcria: forma vc. & formam. quxro de illa.qu6d forma habct ^ in compofito pcr ipfum compofitum & didlum cft ctiam in h«c f. Sed oritur diflScuIcas . cft ibi. duftionc diuina. quia forma partij.formalis partis. forma compofiti. quia aliqui volucrunt diccre. aliquo modo pixinccUigicuripficompouto. non autcm P^f'^1*^'"^ '•^**« perinformationcm. qu6d cns abfolutum de ncccflitatc ad Cai t^e prxcxigat cns refpcdliuum.uracionetn alicuiusefFc^us nccefTario prxcxigicur ordo caufarum cfficicntium. & non pcrficit forraara partis ira- incdiatc. cx parcibus ti«ne. qu6d fic de- partis. ttm ftT imftrfumtntm.vt alias cxpotamen contradicit didis fui in i. qua: cft tcrminus formalis generacionis. DicitDodor 17.nifi mediaAce forma totiu$:&' quod non fic vniac patct ^quia forma totius prxcxigit neccflario vnioncm pattiura.diji.fenult.dicit Dodlor V^fjjuaiuof. & hic. quaodo func mulcz ar4inaca?.i. quiapartcs funt in crgo vidciur quod forra. quoraodo facit vnum cum iliis partibus.& approxioucio earum» & camco ille ordo .\j. qua: nullo modo petficit. Si dicis qaod tcft dici . pen.Di^ultm. qua: habentur pcr produ£lioncm . forma. dicitur ftrft- neracio prirao & pcr fetcrminatut ad compofitum dehoc itt i.Qu2ft. puta ho- nio. vclpra. . Refponfuraeikibiquodformatotiusdicicurper» «» : . Dift.4j. quod fi abfolutc hoc dicat DD<^or quod bet intclligi . Dicofccun. & hocidcm»n4. . S. tjum & fic proceiTus in infinicum.). firoilitcr dioc- qu6d prxcxigere tingit duplicitcr. quafi matcri^. ipfa anima intcilcftiua . vbi vidctur innuere. tam a partibus.MitceexMlIi «^ f^yiArid prscxjgat. Dodor quod ipfa forma totius non po- forma vnicns rcalitcrmatcriam . timtm. Re^n^». abfolmc . quia fu- parcis eft pertedibilis ab alia forma forma form* fint in codcm vt puta in hominc forma corporis intelleaiua .vcl faltcmcoexigere aliquo modoaliquem refpedum. fiuctcrmi- pcrfcdius in con- & fic in gcncrationc coropofiti. crgo tcrminus. t. AdjIIud<^<^.S. vbi dicit. huroanitas cantum rationc differunr.diJHnEl.Dicit refultante a partibus.f^art. *^^f^f* „0^^^ prtexmaiy incaufando. qaod ideo forma tociuscom: pofici eft. fedlio parcium pcr participationcm .1. fic la- quod cornpofitum .dicatur cns quiditatiuc ipla huroanitatcficut didum homo Scd m cft quo Deus nam Dcicas eft>id. fcddicitur haberc^^ f»Ttium generaturo pcr gcncracioncm compofiti. Dico.& non pcrficientc.ncc matciiam.diJf. i. quia vtcx fe forma. & p qu6d fitatc Et ideoilLd Cornmentatoris.{\\iod Dodoris in i. vt paccc a Do(5lorc in difi.a^ita pocefthiceftc.& approxHnacioncm illarum cau: Ordt cmt- firum effi- f'^"^t&. tamcn in cflcndo cn- compofiti dicitur pcrfcdiior.II.qu6d nulla cntitas formalitcr vnita fimplicitct pcrfedior rcrmino formali produftionis habctur per produclionem. .d^/f. In rc lanicn »«. vel illa approximatio noi» eft e£e ipfius cfFe£liis .fcd immediacc T*rm« tttim nffeanty ftincndo qu6d poflibiles organici "SoIhH». r6 totius dicit totam quiditatem refulcantcm a forroa. 1 6. fequitur qu6d crit terminus formalis. N . quafl.Jtem tlia d6. ipfa nihil pcrfedius habtftur in gencratione Filij terroino curo cflcncia diuina fit formalitcr informali . cx lc facitvnuni cuitt materia.(5<: codc formapartis. quod matcria . & forma mcn totius poteft dici intclligcndo . 8f ad ca. inquantum cft Quod dico propcer hoc .i-j.nec formam.tamcn fola forma par- quod ratione forma: dicitur conftitutiua compo- forma vcr6 totius non conftitutiua compofiti ciJrn fic rcatitcr ipfum compofiium conftitutum hoiuo cnim.Scc. & imita' cft ibl. & & cancum perfcdiua materia: . . vcl coexigat rnioncm pattium abfolucarum.i. non pcrficicimmediatc matcriam. diftina. T A R ftitutiua tdtius. Ncc cftinconueniens aliquodabfQlucumdcpcndcrc. licet cniro fici >m* tnim. finita. Similiterjt.eiifi. . eft quxdam entitas abfoluca rerultans exmaceria. Dico prim6.difti)i£l. Fnioy lieet S. & humanit^ fola rationc dif. & tocum compoficum organicum rcfultans . nus formalis eft illud. ideni divnicur pcr a(flio- nem tantum . Dicit Tcr- Dodor quod forma humanitas. fticuendo. cft talc & . quod forma partis non dicitur fimplicitcr habcrc<r^compofiti patct.itO' tius perficiat partcs. cum dicac aiiajn cncitatcm abfolu. nominat quiditatcm.difi. ": r l alia realit^r a tis in OhtSh.

Ad fecundum dico. & non c conucrfo . .vcl cxccutionis non camen in comparacionc ad pcrfonacioncm. quod gratia in ifla vnione fueric medium congruicacis.& ica cciam eft dc perfonacioncin pcrfo"* cxtranca. AHo mo<Io.non prxccdic quia vc prius non cft pcrfonabilc.' Lib.de friori. quia in ilio inftanci nacurae in quo nacura pcrfonaretur iu fg^ (j nQij afTumcrecur in codem inftanci.Jb*im. quia Chriftus eftvnigenitiu Patrit .fifihief fet rcUEia. ** .ficuc parces nacurz mcx func priorcs nacura mca coca. : : : . quo nacura non erac vnita Verbo.vcl falfa ica hxc prioricas in cohcedcndo poceft ftare cum non prioricace in caufando . fic : prioricacc & quod rcs cft. fetefi ejfe^ fofierttu tn tertium mcdium in vnione fuperficiei ad corpus. Adargumcnca principalia Ad primum pacec rcfponfio. & Mliorum . BonMtenturd nis naturjt.quia parces mex ^^^ ^uxx% perfonancur quam coca nacura mea. dium. vel prius inccncione prioricacc caufx formalis. quod non fcquicur . Ec confirmacur eciam ' quia illud .& aercm idco fequicur ad vcrumque illorum fecundum confcquenciam . Et fi aliquamlo recundo modo prxexigit. & non quod. non vnircc formaliter paccc.& tamen ejfe rei eft prius caufaliccr. : pcrfonabilc in ipfum 14. . .4«rt. bcac plenitudincm gracix : igicur prius crac nacura fubfiftens in Vcrbo. ^arto ^ anim/fChrifti frius exiftit quamdatur eigratia . alias vidcrecur qu6d in aliquo inftanci in . &aftuahs cius exiftcncia praefupponit cxiftenciam rcalcm animz fed Chrifti anima nunquam habuic cxiftenciam realem nifi in Verbo ergo prius ordinc nacurz aflumcbatur a Verbo . fuiftcc perfonaca in fe cx feipfa: igicur perfonari prius naturalicer compeccrec fibi quam habicus ille accidentahs. inftanti .quam canca gratia fibi conferebacur . non camen cric prius in caufaiicacc. perfonacur in alio (^uando afTumicur hoc £>^j^ dcclaracum in primo . Irem loannis primo . vcl in alio. cflc namquc homincm fccundnm confcqucnciam conucrcicur ^^ vcram rci orationem. 3. in quo Cocum eft cocum ipfum eft ''.i. & camen vcroque illorum cft pofterius fecundum caufalicacem. afferentit grMtitim ejfe medinm MJfumptio' Refrt»* fententiam D. pcrfonacur. Concra hoc arguo primo. V M. vel habicum aliqucm. Ftdimta gleriam eitu quafi vnigeniti a Patre. Ec racio cft. quia in illo inftanci nacurx .ficuc ncc albedoeft AdMfg. Igicur rantum fe haberec in ratiocxtremo fcd hoc cft falfum quia realis &: adlualis exiftentia accidencis ordine naturx prxfupponic cxiftcntiam fubiedi fed gracia eft in anima Chrifti ficuc accidcns in fubicfto: crgo rcalis . . fic proxima ratio congruencix quare ipfe hat>crec . Gt\o cius cui : : & : > Jotm. Tertio . quam gracia ifta decur: piutn opcrandi igicur jgitur non cft mcdia. . .& mcdiate vnitur pcrfonx:igicur in ifta vnione nullum accidens potuic efle mePrzierea .& fi fcquacur ad cocum aflumi . Pri™^ modo abrolutam non przexigit de neceflio*. tpujt^t. exiftit niftin Ferbe : ergo. Primty natnrs infe frius ferfonstur quam gratificatur fed ferfonatur in ali» .confcrrccurplcnicudo gratix. confe- ^TnlT primcati/iliter.^^ .ferJonatio conuenit natUra ferfe : ergo friiis gratia. vcl non cft.quo ad ordinem gencracionis. in perfonalicace.qud eonuenitfer accidens. & ide6 quidquid prxcedic ipfum nacuraliccr. Hcut etiam ens rcale aliquando ens tationis. & e contra. lib. I ). L I de quo vide gloflam vbi fupr^. Sententiarum 8i fwxign* TJittonem formalem alterias. ne gratia illa : difpoficionis in alccro .i. cft prius caufalicer.data eft eigratid flenitudo. ^^^^^ . quod cft ahcuius in fe prius eft cius quam quod eft eius per accidcns fed fi nacura fibi fuiftec dimifta. eodem quo infeferfonaretur. P. quod aliquid poceft eflc in fc prius alio. ficuc calidum confcquicur ignem.qu6d inccUigendzfuncauftoricaces dc mcdio quo. Ad aliud dico * hoc Vcl aliquid dicicur prius exccucionc Prius femi- prius nacuraliccr ium caufx macerialis. ^deft in fifriusalio. In co enim.x. Pofl*cc . Secundo . prius caufalicacc poceft efl*e fimul fecun<lum confcqucnciam . quam fic fubicdum gracix: quia ipfa nacura in qua cft graiia. H O C S tate refpeftiuum. fei non II.Bm.d. III. & per hoc omne accidens eius accidencaliccr. ^. Similicer fc*^""*^""* ' Philofophum in Prxdicamencis . ficuc vniuerfalicer cft in accidcncc confcqucnce loulca neccflario. qui tancum eft prineiquando affumicur prius nacuraliccr .irciculo fcd prius nacuralicer pcrfonarccur in fc quam ha- V^ D. compccic opcrari operart auccm eft fuppofici igicur priiis nacuraliccr ia fc habcrcc rationcm fuppofici quam graciam.ctqf. cft prius fecundum confequcnciam j crgo eft fc. /^Vatituin ad * fccundun) arriculum principalcm de mcdio excrinfcco pontcur.non comparando illa ad ccrcium.cft oracio vcra.vt qao- '*^i" **' dammodo cffeStus prior ad a&um priorem. j flati ifi quo natttraper' finarttHriu fe. vbi videcur diccre quod Chriftum c(rc vnigcnttum Patris .ica in propofico parces aflumi. habicum graciz quia habicus eft principium operandi & pcr confcquens perfe. ^conuerfo.

vel operationem. . in hoc . princi- COMMENTAKiyS. aflumi. fuppofirum.<<^ fimile j ohitHi*. & fic lo- fuppofiti eft talis quitar de albedine in Euchariftiacloquendo vcr6 fuppofitata.m3ximi quando talis operatio entitatis non natz fuppofitari . eperatur tx beacificam: minori. .qua. I tur in efientia diuina ipfis perfonis diuinis §lydl. nari hanc opinionem . conuercibilia Canz parces & cotum afTumi. vc fcmper vnum fupernacurale difponerec ad aliudi &ficucillud. quia vnio bcacifica cll pcr operacionem . quod pcr poflibiie. quo naturafin- operatitfrtr vult fi*fP"''" gularis habct efte.pfccc ibi. quia vidccur qu6d in morte Fuetic noua aflumpcio parcis . non pofllt ope- .& videturquod de neccflitate przcefrcrit inaliquo priori naturz. & in fiue in- fed fufiicic fic in propo- fingularis. qu6d natura humana fuit mita Vcrbo. vcl in alio . vbi vult quod albedo fcparata in Sacramento. fc. nccelfacio fuppofiti qu6d hzc natura : . natis in fe .(ed in hypoflafi Verbi. perfonaca. ad paKcs efTcnciales illius nacurz. & non perfenata poffet velle operari & talis opcratio non ncccfTario prcfupponic oacuram fup. Tcrtt6 ipfum Verbum vniuit fibi naturam prius gratia habituatam. quod habecur prtfitppomt alitjuod ac- : ficerc nacuram.csp. in qucm oon poccft: anima. b Contra boc. de naturis creatis .8cc. quod Dodlor non intendic ad fimplicitcr.& volitio diuina przintclligan- in 4. Refpondeo primo. quod non includicur in nacura rei fed magis excedic facultatem eius &c hoc mod[o quia facultatem naturx humanz exccdit fubfidcrc in Verbo ideo gracuite Deus hoc operacur & ex gratia fumma. pcr impoflibilc. Dico . fuppofiti ta & 2. qu6d in fe poflic intelligihzc humanitas.qu6d ncccffaria vnionem ipfaed ad £t tunc cum arguicur quafi a gratta. vult quodoperari telligere non quod alicuius nacurz exiftcntis fic fit fito polfet dici . Deus dici- omne illud. Scd rcftac vnum dubium . in multis locis. & fic quiditatiue potcft non intelle(5ba rationc hoc modo Dodor loquitur Alio modo prius nacuri. PofTcc camen . Prztcrea.nonefttamcnncce{raria ad vnionem. praefupponic cft contra ipfum dift. quodin aliquo Et DithiMm. nec camen depofuic nacuram quam habuic. : .^. in nuifo eft fuppotitata. aliquam encicacem non . Ipfe vult in primo . pofitatam.y 3 Vbi vulc qUod anima.SediiinccIIigacur^r^/M pro habicu creaco informancctic^c illa ctdtate nn*W4l . quod intelledio. f(M/?. non ellcc & perfede ftarct . i. aliud dico. fic . hoc quiaipfi. & verc exiftere in illo priori nacurz abfquc hoc. dicit quod operatio .pcr- primum cffe fupcrnaturale .& iu incclli^ic Damafccnus. qu6<l . Prim6 . in quz pcius non fuic vnica. Ad vltimum dico. ica & illam perfonatam.i.vcl pcffonam .. licet Ci. qnia quantunn eft ex fe . & adu exiftens.qu6d Chridus vcr^ . qu6d Priut nMtur» d»fticit*r. Scd fi vltra quzratur. quia cfientia diuina eft in fe per- fedte cxiftens ficut . pium vnionis. .& corpus in morcc non eranc in propria hypo(laii. habitus tantum ponitur in potentia. Dico . (icutetiam ad ftatica ntn .}. cl ftatim feqaitur & ita cundo.Tt illa fit magis difpofita ad operandum j ficut ergo operatio przfupponit fuppofitum^vel pcrfonam. ficuc ita nec nunc. HIc Doftor improbat hanc cumfcripta ratione rari : & ratio Ilat codem in inftanti . »J- quam aflumpfic quancum . .quodpriusnaturacftaliquid in fe . a j^ /^ Fantitmadjecttndumarticultm. Omne tpt^d quod excedit /4condcfcenfione conferc nacurz illud.qu6d fit fingularis. quia in codem inftanti naturz . lupponcndo quo natura in fc pcrfo- . quando fuic morcuus habuic viuus . qu6d cfie ptius natura contingit dupliciter. & habitus prxfupponunc de intellcdionc diuina.quodoperatioprzfupponacnecefiajj^ gjpg . . & & per habicura graciz non requiricur aliquod cleuans nacuram fic cnim cflcc procedcre in infinicum.mcdiatc gratia. adum fecundum . ad quod minime potcft ex fe accingerc . quam inceliigeretur neccf- natura fingularis quam operctur. Ifta vnio eft ad cffe ynio hifoprimum.przceflit fuppofitum ?£t fi fic. habcrc habitum gratix. Dift.n6nne in eodcm inftanti naturz .quare in cali pciori nonpotuit haberc gratiam . imo non .II. ctedo. de neceflltatc vcl in fe. . vel in quod natura humana fuic inVcrbo. Secundo fuit fibi infufa gratia gratuitt faciens. cft fc .^u*ft.poflic verc opcrari.vel in fe. ni(i habcac formam. cftct . Dtiu concomicccurnacuram vnicam. narctur.' vel fuppofitari inftanti quod Kttponftt . 83 quod eo modoj quo parccs aflfumuncur. & modo fic tf'"^- . pcrfona diuina. Prim6. & fic priijs natura vidctur. crgo ad iftam. qu6d non fequicur . quod fi aceipiacur gratU pro gracuica Dei yotuncscce .& mouere potentiam vifiuam. Scd ideo Dod^or qu6d operatio przfupponat fuppofituro. Dico . qui ponitur propter operationcm. ita habitus. Sed in hocoritur dubium. fuit fimphciter perfonata in Verbo. quodibidacadumprimum.II. . vcl in alio. operatio illiasnaturz Ad illud non cft fiue habitus fi^ fJ'""''' qnod prxintcUigitur fempcrprius fuppofitata. perfonalitatis tiift.vt mcdio extrinfcco. Se- prius pcrfonata frmHm. o.quiadicit Scotus infradift.vel in alio pecfo- vult quod operatio fic rationis formalis ratio formalis talis operationiseft ipfa aiSlu exiftcns. ficut non incommunicabiliccr.velin alio. Ad clici Qu2ft. ica Verbo communicatum hiccflc a poceft efle immcdiatum ciJet in na- tttra. Quia fummagratuita cur ex gracia opcrari . non includit pofterius natura. . cirfuppofitali .HTce^opi- V^ nio Bonauetur.& pofterius nacura . \6. pcflit operari:quia ergo Ver- bum in eodcm inftanti fuppofitauit in fe naturam humanam quz in fe fuppofitata{ fuiflec ide^ . . fario prxfuppofitz inrelligo fic o{)inionera Item aliud. tanquam naturs fuit ipfa natura humana non vniVerbo.ponecimmediace. ad quodnon przfupponiccir aliquod accidcns in natura vnira . quatn comparetur ad aliud . quo natura humana fuii fingularis . Stlmtii. maxime illam exccdic.

Iiccc perfonara de neceilirace. vcl prius in. clara cft. Hic Dodlor exponit multiplicifer illam propofitionem. qu^d hoc poflitnbi compecere.quo competit (ibi illa duplex negacio. crgo toin Vcrbo . & KttM. quia non teneo qu6(i nacura humana f Tercio dicic ibi Similiter fieundum Philofiphum. fuppofiti . (iuc perfonalicas humanitatjs in pcrfohm. immediacius qu^m quodtunque aliud.III.quo ineftet pri- imp .ergo parci prius intentione feqnitur de neceilitate immediate nacuraro fin- qu^m quia .crgo acr quilm illnd. Dicotpud sU^idpotefi ejfe infe priut dio. iMftpth it' Bi Ari0. & non e contra . non e contra. & calidum non ptius ergo nacura humana Hngularis competat fibi fx per fe nacura propria .qu6d licet pars humanitatis (it prior exccutione toto . cft pridt igne& acre fecundum confe- uenit alicui ex fe. qu6dlicetparstotiusprior(it cxccucio. A cft caufa B.prius ineft illi. Hoe modo loquendo natura (ingularis nata fuppofitari in fc* non lidicas . quod bus. ii gratia eodem inftanti. a Verloquendo ma.Licct ergo partcs finc priorcs fecundumconfequcniiam. quo verc exiftit in qui adu An mod6 in eodem inftanti na- illa duplicicer negacio. non tamen funr priorcs le- curidum caufalitatem modo pracdido. priori natarse .qu6d negatio igne eft (implicicer. v^l concra Dteic fecund6. quia communius. quia caquae necefTari^ confcquicur acrcm . qukm albedo . Habere autem graciam quod.Dicit Doftor quod loqucndo partidc coto. & dicicur in fe di-.patcr.aliquid fit : Scd oritur difficulcas. pacec infr^ a DoiStore <^.& ficconucrtuntur. Aduerce tamen .qu^m habeat graciam. crgo cft prius fecundicit tacecocius.iif»nfit.dico quod humanitas eft prior caufalitate partibus. CaEtera argumenta clara . quodconoenittancum per accidens. noti comparando . ica in af- & fumpcione. ide6 dici- fempcr dc perfonalitate parlicipata k perfonali- mus quod tur in men tum perfonatur partes perfonantur perfonalitate taparticipata ^ perfonalitate totius.quidnonpoftct dari nacurarealicer in aliquo inftanti natura.Ioquendo de priori fecundum caufalitatem.Sed quantum ad hoc quod S^omtd» hu' aiTumptio humanitatis eft caufa aiTumptionis mnKir/u fit frior ftirti' partium. caufa vericatis huius propofitionis . non propric dicere tur in re . quia neceftario concomitans na> turam in fe derelidam . & : tefl ejfefimul cum pofteriori ficundum eft.vel fubgracia. a tpto non conuertitur/itfijfendi con/e^uentia.& camcn ipfum eft.? fi iic^ergo non videcur quod praefupponac fuppo{icum. mtntit t»p. quod (ic in. T- dim caufalitatem. timt. vt partes dicanrur perfonari. quia homini conuenit ex fe vt Ht fubftantia . poftet (ibi inefte gratia. Et quod dicit ihv. vel animali& conuenit (ibi per accidens quod fit aK bus. id eft. licct iftaimmediatio. : nam tocum perfonalitate participata.quac fignificat homi- elle.non fccundum fuam cnticacem.& quia perftOdo totius communicatur partibus. £x quo diAum Duhhtttit. (ed folum totum conftans ex ani- : & funt conucrcibilia nam cotum alfumicur in vni- omnes partes aflumuntur tate fuppofiti.Lib. ip(a Hngularis eft prior naturl per- cum illam non includat ciTentialicer. qua: func fimul fecundum confcQuentiam. & non e concra & . qu6d nacura fonalitate . tota . na diuina eft caufa. 3.^ tamcn Gratio.Poffit tamen diei.qu6d talis natura. eo modo .qu6d (icut diKm quo (^ pars eft prior toco via gcneracionis . Ad fecundum.Et & vult ibi.& ex Ojkt^ra propria.caItdum cft. qu6d in eodem inftanci.(i confiqutntiam. JBttdeftpriiu . Cecundi^m confequenciam.^luomed» tehtione prioricace caufjc/ormalis. quin iic fub altero opp6/icorum.cum arguitur. ^d ttrgumetu* principslU. patet. caufalitatem competit fibi per accidens . turz. quia benc fcquitur .non fequitur qu6d Ci j4 Cit prius B.Hoc pater. . quia non fequi- e aliqua parte (ic aiTumpta cota nacura.& paflione .(iue eft prius fe- cundum comraunitaten]> quia magis communc. & corporc. tcra .qu6d aliquid dicitur prius dit airumere uatio. quia agens intcndit prius forroam totiuSKfompoiiti .quia poteftftare natura Gne illa ergo natura Hngularis erit pri&s perfonata. quia pars .i. tamen vnumnon fehabct in plus nec e contra quam aliud. qu^m igncm . eft caufa orationis fimiliter patet de fubiedo. Vcrbo . quia Verbum primo intennaturam . eft prius.. u fibi dimittatur.totum vero potcft & parces & non . & in eodem inftanci naturaE.friwi execw t^e.dt Adnliuddico. quin in illo rcaliter Ht fuppoficata in fe. in quentiam.& boin vnitatc . eft nem efte . qu6d Cit pec fe exiftens . nec c contra . fe. Patct inftancia infra.quia bene fcquitur. non eft prior fccundum communita- nec in plus fe habet . . vel acre fecifndum quia operacio incipit a partibus racione caufac macerialis tur gularem. humanitas pcrfonatur in Vcrbo diuino. quod afTumpca .qu6d horainem (icuc . conuenit Hbi dicitur perfona. totum. cit (ic e : prius fecundum confequentiam eft prius naturaliter. tcltigo. pofifrtiitm- Poceft enimteirc caloc in igne.vel lubpriuacionc. & & & tes . contra. vbivulr.quia caufa paflionis. quod quando dicit Do£tor qu6d partes non funt prius perfonabiles perfonalitate totiusihoc faneintelligendum eft. Litera fequen!. (ic applicando ad propo(itum.&tamen homo eft priorfecundiim caufalitatem. ftans .& non ex hoc. Similitcr dico dc fecundo difto. eft vere perfonabile. perfonari in vr parces perfonentur in ipfo. iptdft.qu6d aliquid.Tel in alio.u(alicacis. &c.fed ii aliqua imraediacio ver^ poflic dari in re . excmplificat.Ad primum patet d DupUx »«• refponfio.quod con- ignis eft caufa c4. quKcunque operatio.. quodcunque aliud. c £t confirmdUttr. & c contra . diceremus quod negacio duplicis dependenciae eftet iimpliciter immediatior . habcc per i cur crearetur in 6. cuttt dikiOhe prioricarecaufae macerialis. ide6 prii^s fit fubftantia.& prius cohipetit fibi hoc. cum (it caufata ab illis. poflic per diuinam potenciam habere habicum gratia.(ioe fecundiim communitatem . quam ipfum homitamcn hominem ciTe nem efTc. qua aflumpta aiTumun- intentione prius . & tunc prius fecundijm caufalitatem eric fimul fecun- d6m confcquenciam Verbo eft caufa . quo aiTumuncur. modum matcrix ad exc .fupple vniuerfaliter.quia ali^uando prius ficundum eaufitUtatem po- Angularis in aliquo priori vere fubiiftac & fcn(us - quin in illo priori poflic haberegraciam. vel perfona.non enim parces func aliquo modo perfonabiles .Et prim6 di- fritri. crgo. ifta pars pcrfona- pcrfonalitacc parcicipaca. aer eft. Sentcntiarum 84 quod zQtxi incUdat pofterius quomodocunque» uue denominatiuctfiue alio niodoi& fic fubftantia poteft dici prior naturil accidente. poteft vere exiftere in aliquo vel in alio X. & funr. crgo calidum'eft:non tamen c concca. fcilicet homoeft. duplicis dependentix con- Dico. camcn iplum cft . qua mediance dicitur perfonari .

produccHdo aliquam difpofitioncm ad quam ftjtim fequituc illQcJ jficut dicitDodorinquarto. Ideodicimus.Palud. & pct coafe- qucns formationem. "* ^'"'^v/'* fciliccc quia tunc natura ifta fuiffct ahquando in fe perfonata.noa^i^eictur.eft perfona. AliorAodo.i. qu6d ipfacftmaicrDci .fcd quia funt quxdam difpofitio qui .^. . • Vcrbo. tcrminata . Quantum ad primum dico quod non pra^ccflic ccmpore animacio incarnacioncm. &: non in Vcrbo.^^. Primo mo- animationis ad incarnationcm .d. Sicrgoin codcm inftaijji tcnipo- non ris illanaturanonfQi(Icairumpta.i.^. npn quod producant illam in fc.fuic aflumptum a Verbo.4irt.3 . ftcriori durartoncaftumpfiftet nam.ii. Confcqucns iilud cft contra Damafc. &Damafc. ^ f «^ C J-'l.^& ^. " f QViCSTIO * ' 8y — ' > III.Met.i f . qu6d Beata Virgo fuit vcra mater Dei .^<fcScotum i.II. fcd iftura hominem purum. igitur ptoduccbacar pcr mUtatioconfequens pars potentialis illius totius mutabatur ad formam ciufdem totius igitur prius fuit fub priuatione oppofita illi formz hoc prius tempore quia oppodca priuatiue non poffunc finiul cempore efte iu codem ^^prius igicur ccmporc crac corpus non animacum. de prioritatc tempori« primum de ordine . & corruptibilis & .j. Dicit Doftor quM V^animatio. I r . j8. *rr. dum Damafccnum cap.q.i. COMMENTAKi^^' f.quia cunc Bcaca Virgo non fuiflet vcra mater Dei non cnim genuiflct Dcum.cbrpusorganizatumcratalteriusfigurxqu^m fanguis cx quo gcneribaigitur occupauit alium locum igitur illa formatio rcqutrcbac mocum localem: igirur in tcmporc. Hic nota. &: pcr .^£>„-. prodtici- i.& hominis. & : op- pof.qma iplaproduxit nufolavoluninftati quo inftanti At\n manitate in ^' tf inlUnnnonmiHeiallumptum. .i.i.vbi contra Ncftorium dctcrminac . . * -^ntmMt^ .dicir turmaterDci.t0m. tur pcr mutationcm . Gzht. corruptibilis . pofita.48. Magiftcr inliccradift. quacftio poccft intelligi 4o habcc duos .^ S. : Przterea oranis fubftantia gcnerabilisij &. I R c A certium arguitur qu6d fic . fi in aliquo ccm- poreeftin fornatione. MMg. fiuecorpus animatum nonprz- tcmporc ipfam incarnationem . AlleiHU po- quod voluntatcDci incodeminftati temporisfc- • tas diuina vniuit illam vetc Deus . tiijt. humanitas .Sau. quia corpus Chrifti ctac gencratum ex r.qu6d prpducit corpus organicam Scttioper.3.& quiain codcm in- quiturariimatio. vcl naturac.j. Etdicit quod fi in eodem ccfllt • n c -eC tejhditirttu- f» 'lteriM4 produccndo illud in fc.csf^t.Arg. ^x quibus gdncranir f6«un.t. .vel gencrationem necenarip concomicatut.. igitur antc.rom.yHto }.qua! fuit in ifrftatici.j^.crgo minorcm locum occupac .i. puri/Iimis fanguinibus Beacac Virginis corpus gcneratum cft deiifliis fanguinfjbay . ad refultat ftami.qu6d aliquid potcft dici caufa aherius duplicitcr.tJi^.q.quo fuitanimatura.i . ncm . M. quod .infinc.ptrtotum.^.t.Bon.i. quam animacum.tuncaftio Yirdiccrctur .tnatec Dei.d. &dift.-1 ' .igitur ncccum inciatnsltione . C. quando fuiflct caro animaca.Virgo Marianon dicerctur matcr Dci. tur : jlrg. Dift.f. qua gcnctarc ginis Maria: fuiftct & fic fl iri ponatuiam huma- inaliquo pilori duratforiis.<^.ru. i /"^VAntMm nd primHm. MariaE in produ£lione illius nacurx.q.i. cuiits arciculos : ^'*J-^*- alioquin B. Prxterca. Vtrum incarnmoncmprAceJjerit carfptii orgmiz^m? D.exffrej^ tom. • 3 fe- cundum de ordine organizationis adaniraationem.motuslocalis non poft : : illenonefl ininftanti . diJt. fecundum Damafcepum //^.qu6dSact^menta funt caufa gratix .infinc. .f. Confequcns eft falfum. . Primo modo. fcdincodeminftantitemporis .ad ficdiciturmatcr quam .» Qu^dlll. » . Probacio confcquenciac. qux non creacur tota natura aftumpta \ Verbo eft generabilis hon immcdiate crcabatur quia fuit ex fanguinibus . cuius naturafuiflet p6ft vnita Deo.i.quia ccrminaca fuiflec cota racio maccrnicacis fe fubfiftens . C S H O L I V x^nifnationern non prdcepjfe temfore incarnationem ter Dei ^fedpuri hominis DIco . Confequencia pacec. ipfafuppofitaturinVerbodiuino.^'j. H SCHO •?'*''' ^*^* cutttur . coipus enim animacum .fed fccufadum naturam humanam.vttic. Virgo non fuijfet Mtt- tantitm generationem attingeret. n/M- . iii>i 1. .c.ix. . in codem inftanti fcquitur gtatia a voluntatediuinajficut VirgoMariadicitui^matcrDci cx hoc . RmIo Concra.qaohumanita$habct^voluntatediuina.c.& quia Vcrbum cft idc6 gencrando fuppofiium Vcrbi in fe.& non alicuius puri hoministancum.velconceptionem.q.

y. Me7^CHm ^''"' P^"^ accidcns concomitans gcncrationem corporis dcnfioris quo occuparetar codenfatio.i. Item . . 1 H O C S L I V M. 9.nihilcft adaiiud.1 86 L Scntentiarum Lib. g^j j^ tranfmutationc materix ad locum conucnicntem gencrationi.cratfubita»a| hoc pcrpotentiam diuinasnjfi taDRCi» ad hec non poflet . ctiam fi muitaceffcnt . Sicur enim partes poflunt poni multac generatiqnes . . /^ Yaqtum ad fccundqm 4.cuius adio tota completa eft prius per j. ratio huiut efi clara. ^ ^^* ' fic"f vniuerfalitcr cftcirca . intellediuam. rtrtpm' qu^jj anima cft qua formaliter corpus cft organicum. quodnihilcftinfc. quod non omncs iftac gcncrationes funt fimul fcd alia praecedit aliam tempore . quac ponit. Qutre*fii- *^orpo. eiuf^ue alte^ ratio temfore frdcejferit inearnationem frioritate autem natura necne yhic non refoluit. quo matcria dcfertur ad locimi conuenientem gcncrationi & altcratio . quod conrigiflct. magis videtur pofle faluari . r /-1 t in\i 1 autem hat lermo ' de organizatione fccundo modo tenendum cft quod omnes indudioncs formarum fubftantialiumpartialium. organiz. difi. . .i. &: in ifto dicendum quod fundamentum rclationis natura' reIationcm. anima imeiuaiuay no ^tnuijfet hominem. quac afl^umcbatur a Vcrbo. . v^forma: dico. D. & Auguftinnm ^^.minorlocus:& in vltimoinftanticondcnfationis induccrcntor omncs formx partialcs.fed dift. patio nunonsloct. vltimo inftahti confcnfus Virginis cxprefli tc illud inftans videturtota non vidctur fuiflfe fuiflfc Vcrbum homo.filnendo ria inloeo debitoalteratur . e^u/tfi.difi.vel vltima indattio animam intellediuam (ccundum vnam opinionem fiuc indudio animx intcllediuac fccundum aliam opinioncm. alias ita cuiuflibet eft generatio altera &L altcra ad quamlibct gcnerationcm qHAfi. : / ejjet . quod (fi conccdcretur alterationcm pra^ccderc tem7. .arg. &f.quodcportabatttr matcriaad locum conucnicntcfli gcncrationi. niSjCxquxftiontpraccdenti icrgocntitas totalis naturae naturaliccr praecedit incarnacionem .fartiumheterogenearum.diji. mutationcs. Mariam coopcratam fuiflTc ad illos motus .^ ne fit occu. ^^ pore incarnationcm ) poflct dici .Tr/w/z. ' . & iliac \ . & an- complcta. Prxccdpnt autem dusc tranfmutationes . ef^t Completa cnim cfTct eius tota adio prius duratione quara durmone ^ clTetanima ilic auccm non gcnerat hominem.M.& itaponcretur ibi vnus 'ir '"Of^slocalispcrfe. ihotus localis. a qua corpus dicitur organizatum qux immediate difponit ad animam intellc* aEiioPatris diuam non prxccdit temporc animationcm ctiam in liobis quia tunc pater nullo priits modo gcnerarct homincm. poteft dici quod organizatio prirao modo dida . fciRefhlHtio Si licet'. ^irvero latiomateria ad locum generationis . .Tb.".cmde.& in illo inftanti totum aflumiCtctur. ^' . . Adrationcs principalcs Ad primum argumcntum dico. nunquam prajfuic in fuppofito . Jn Piadic. vidclicet iH^.vcl faltem eft fimul fecundum aliam bpinioncm. Si autcm totum ponatur fuiflc in inftanti ita vt nullus ibiTucric motus localis nequc mutario cum fucccflTionc magis faluatur. . fi fuiflcc prior tcnrporc.atio frdcedit nem. Dje prioritarc natura: vidctur cfTe 6. Parteshete- rogenetcor fli^malfor- & mat*.tunc poteft dici.s organiei difFerrc fpccic . Vcl potcft intclligi tranfmutatiOiprsEC^dcns iftam vltimam indudionem formx organicje difponentis ad formam quoM. . eft praeuia altcratio.^MAg^ jjj j^Q fecundo modo fccundum vnam opinioncm qua: ponit partes hctcrogcncas Organijf- tto difponcntis immcdiatc ad . '«^"/'|- . & multae tranf- habent formas fubftantiales quiditatiuas alias. .qH6d oScurpatiominorisleci.qu6dcum illaalterationcfuicoccupacio minoris lo- quamcunquc condcnfatiQnem . dc hoc in 4. 4JfHmpt€.Met.fuitfimul temfore cum incarnatione.^.& de ahcratio"^ prsEcedentc generationem totius .eiuftcorpus tur erganiz-atio fro induffione omniumformarum. liter prarcedit . & ita aniraationem prxccdit naturalitcr totijis organizatio fecundum vnam opinioncm dc formis. & & : . efi organicum ^non pr^cedit temfore Animittionem i etiim in nobis'i$lio^uinfAter non generiuret hominem. Si autcm ponatur altcrationem non prasceififl*e temporc. temporcquam o r lit liomo.vlt. praeceirerunttemporc.fifuma- Orgi$ntM.in codcm inftattti crdnt quia nulla pars prior tcmporc alia quia pars .Met.vel fifueruntin codem inftanticum incarrtationc . .'' qiiod organizauo potcft intclligi. fuit in vtero Virginis aliqua opcratio fpccialis ad incarnationcm.qu6d . Et ctiam vltcrius poteft poni . Vide^.i.quiafi ponantur fuifle in tcmporc.6. qua mate^.&totalis natura eft fundamcntum iUius vnioc.&difponituradformamcorporis organici induccndam» x. anim^iionem ^(^ animatio incarnatior . Scd qualitcrcumque fit de iftis . vcl gcnerationes partium dubium cft fi ifta.atioftmft»froindu6fionefcrmx. ita vna alteratio difponens ad' aliam generationcm cft prior altcra naturaliter.quiafscundum Philofophum. & forma tocalis corporis organizati. **. X.

: . .Do£tot dicit quod comparctur corpus organicum ad animam in- tur ma cefllt tempore. cums ipia Iic pnmocermmus. quod cft cft aliquid corporis animatjj COMMENTAKiyS.fcilicct de ifta dufttmr. dicitDodor.Dicit Dodlor qu6d in incarnatione omncs illx formae fimul fucrunt indudlx .uz.MionemypTo vltima forma indu&a.& difponitur. vcl ^ priuationc prxcedcnte durationc ad formam . codem inftati. fcd cantum ad effe finml prt~ quac fuit fub forma '^^ "•'" corporis organici & illius mutationis fubiedum eft matcria fanguinis.vt cotpus organicnm comparaturad agenstiaturale. cflet fub forma . illam . & corpus organicum. tclligcrc.qui dicit . quam habeat cam fcd tantum cft !^fl'!.&c. VI I.& ipfa imraediatc informat matcriam.cft taroen mutatio ad fufceptiuum animx. mutatio ad fufccptiuum ems cum igitur anima mtcilcaiua inducatur fimul cum Ad formZ ^corpori$. & talis ptiuatio. quia roateria illius corporis priiks durationc fuiftet fub forma feminis.P"fi*fi'P^*patcc i» f. 5 omnibus partibus organick hetcrogcncis eft tantum vna forma fubftantialis pcxcedcns aniroi in fi : tcllcifbiuam. di^. d AdrMtonesprincipales.quod gencratur in hominc. .quiapriuatio illius formx non recipit. : . nonaccipitur pro fola ncgatione. & formam.puta capitis. fcdproncgatione in fubic^io . quo matcria habct ejfe . fecundum quod Sco- V^/<w/^w inquarto.non debcmus in. fic intelligcndo . niodus . .^"'^"fi "* ma ncc prius fuit aptum natum habere formam .fccundum aliquos.Vel potiftz tcnent. & formam. Ad tcrtium dico. .quia fccundum ftfwuUun mr. .fic priuatio formx corporis organici pr«ccllit teroporc in tali materia. . fuctit in fc fuppofitata. . Et cum additur in maiori. . requiritur ergo gcncrationcm alterus partis. ita hic. .Acci^it hlcficundo modo. fed quod fufceptiuum illius formx ptiiis durationc fit & pcftcrius duratione redpiac & tunc dicitur mutari ad fotmam quam fub priuationc. j qudfi. Sequens ftatim cor fuiftct fuppofilitera de prioritate naturx claracft.dicit Doftor quod MutMhpromutatio propric dida eft inter priuationem . lisfinonimmcdiatcGrcacur.in materiadcEuanima intclledliui dantc tp fe organicum vt multi tenent quod adueniente anima inte!lediua omnesaliz forma: fubftantiales corrumputur.ahter homonon gcnerarct homincm propter caufam fuperius didlam. quod ^ funtali«. vel fanguis defertur pcr mocum localcm ad matriccm . ratio eft .tot poftunt prxccderc tranfmutationes. . Sequitur:£f ideo ijuando fortnuj &c.ficut 9. quz eft iocus conucnicns ad gencrationem. Secunda dicicur alteratio. quod priuacio formx A ad hoc vt vcre mutetur.tunc non mutarcturad formam. curo fit fimui ineodeminftantii& ficpriuatio illius nonprc- nusmutationis^verx i patet. Scqui- Sedtantumefi mMtMio.cuiusaliquidciusficcerminus.fiuc indudkioncm illius prxcedunt du^ tiafmutationcs. quod in corporc organico. nato &: idco quando forma producitur fimul cum fufceptiuo non eft propric muta.qua ilia iic alccratur. tcft accipi er^aftfZMtfo pro tranfmutatione prjEce- formam fubftantiakm organicam. poflTct operari vircus creata .IlI. vcl pro frmttuT du. quod mutatio proprii dida cft intcr priuationcm.fed qualitcrcunque dicit Doftor qu6d accipicndo erg*. 4. non mutaretur ad illam . quo corpus eft perfcdli fcd in c 5» autem fiat firmo. difpofitionis Ilatim inducatur ti illius ftancialis organica.& communiter ficut gcncratio vnius partis.fic altcratio vnius eft prior alterationc altcrius. qnodU plici tranfmutationcfunt dux opinioncs.qu6d omnis forma gcncrabilis & corruptibi.vt paiet chariftiajaut pro fola . fiue ipfuro eft termi- fubftantialis totius corporis organici .vt in vltimo inftantia.li vna prius tcmporc fuillct indu€tz puta forma cordis nam in codem inftanti. •y*' /*•««- durationc prxccdat ipfam formam. quod cft primu. de figuracionc. non prxccdit remporc ipfam incarnationem .&ali(jform<jfubftantialcsfpccicdiftin- ^^/fi' VTfoluentU in partibuj hctcrogencis corporis organici ^* ^^ inuiccmivt forma fubftantialis carnis difforma fubftaciali cordis. Ec addit.^J maane propric dida. g^ fecundiim hancopinionem . prout vnus modus dicit. dc & Scoti optr. huius mutatibnis propric didx tcrminus ic dc mucacionc communircr dida.quod tamen contigiftct. femper ad ipfum corpus eft mutatio .etiaminnobiS. H 1 DISTIN . Qu2ft. Poteft camcnconccdidcmucacionc .qu6d communitcr. quamlibct tranfmutationcm via naturali fetnpcc illas prxccdit alteratio.loquendo dc pluribus forrois. Phjfjfc. Priuacio cft negatio in apco -^d j.qu6d tranfcar. vel i forma ad priuaiionem eiufdem. Tom. accipicr/Trpermucadonemfui fubicdi nceanda eftifta "^ "^ jv propoUcio. Adprimum.^'f*. fub forma. Nota qu6d quando dicimus aliquid mutari ad formam. vcl hepatis.vt puta cordis. quo tum fuiflct indu«Sla in fc.&ad a fecundumpatet.pr^cedic intcllediuam."'^' *^/"^ dcm inftanti . non aucem intcr ncgationcm.II. nam fi in eo.qu6d in partibus heteroalius geneis funtplurcs formx fubftantiales .^* tio ad illam formam quia fufccptiuum non prius fuit fub priuationc quam for. de mucacio. tk.u mcelligacurpcrmutatiencm.formafubftancialidantc^j^organicumprxccdc' " '' tc formam incellcdiuam .quo fufceptiuum habet verum effe. eodcm organi- inftanti. dc quo 87 Pcr illud idem dicendum cft ad fecundum Mt. &c. QVdntMm 1.ad animam propricnoneftmutatio.patct. non mutaturad illaro. adficwtJum dicit Do(5bor quod orb OrgiuiixMh potcft accipi dupliciter. & frii dia» *ft formam .qux eft for- cum animatur. quot funt formx organicx induccndx fpccic diftinfbc. . Ttcomparantur agcnii naturali fcmper 6unt in tcmpore:& iftafccundo modo. forma fub- & ift« dux tranfmutationes.&: fupplet vicem formac organiccj.qu6d mutatio fit circa formam . quia talis negationata eft prius inefte tempore.fcrt fpccic a pimitu qtu- f''^^ ^*" & ad formas funt mulcx tranfmutationes .6.vna qua ma- detc puta fcmen . quod iftam formanri organicam. quia non eft crcdibile quod aliqua pars natutx humanx prius & quam in Vcrbo.c(^ex.Si Tcr6 in prxccfiiftet durationc in lali fufccptiuo. . Priroa.Scc.Dift. Adtertium.ideft.

finc vitio eft potentia nouo morc gcnc- Iibidinc concipicntis in vtcro Virginis cclebrarctur Illa cnim caro.quam Deus cx Virginc fibi vnirc cft. I obligata fucrit pcccatb. Sententiarum 88 DISTINCTIO III.Iea firtHo fuit cati contagionc immunis vnirctur mun/^t4. pcccato prorfus purgauit .an §iuml T^g^^^ V : ^us in cam prxucnicns .inquiens. Et quod hafcetur ex te fan(3:um . viri.ta (andba Virginc Maria . ipiam pnus pcccato tuilic obnoxiam Iicut rcliqua crayirgosb omnipeccMyjrginis caro fcd Spiritus landi opcrationc ita mundatam.ata. fine pcccato nata ncm non coclcftis . Mariam quoquc totam Spiritus fanji. vt fine coitu conccptus Dci dignatus cft . carncm fcilicet Vcrbi fimul conccptam & a(rumptam. fimul autem & gcncratiuam.tU omnilabcpcccaticaftificatam. purgans ipfam & potentiam Deitatis Verbi reccptiuam pracparans . Hanc tamcn carnon altcrius cuiufquc putcs cflc natura:.qu^dciplu$ fitgratizcoUacum ad vinccndum cx omni partc peccatum . vt ei poftmodum pecnullatcnus cxtiterit. qucm conftac nullum habuiflc peccatum.& intellediua. i . placct ) vcl fic dcbilitando : VarHMfiih. . III. a ctiam libcrauit .imototam virginem Spiritu fan<5to prscucnicntc ab noftracantiqua^confperfionis yiuf. ficut diuinum fcmen. vocabitur filius Dci. vbi Angclus Virgincm alloqucns ait Spiritus fan^bus fuperucnict in tc.randi ^mdiocap'* . Quod cxponens loannes Damafcenus ait . & a fomirc peccati vclfomitcm ipfum pcnitus cuacuando { quibuf- vt & cxtcnuando . Indc cnim fciniius. carnem animatim anima rationali & intclpcr Spiritura fandlum crcans .an priufquam concipcretur & talis aflumpta fucrit a Vcrbo ? Sane "'ffi-^^iuS^v '^ j^. & hominis. .7 y^^VodautcmfacraVirgocx tuncab omni pcccato inununis cxtitcrit.J7. Et dam Litc4iJ. quarc fimul caro fed non fcminans .cuius cft omnium bominum caro.&crcdioportctiuxta Sandorum attcftationis conucmcntiam . f^^^^S V it R T V R ctiam dc carnc Vcibi. Exccp. »•»1. dt orthoda- C<^!^ copulauit fibiipfi cx fand:iflimis & puriftimis ipfius Virginis fanguinibus. c^F.uh. fimul DciVcrbi caroanim. voluntatc jaflumcntis rcmancntc. quod dixit Angelus . y^Auguftirius cuidcntcroftcnditinlibrodc natura & gratia . rationaIis.camdemquc. . ^uBoritate Jirmat ex tunc fmffe Virginem irnmunem a peccato.] Ex his pcrfpicuum fit quod antc diximus . de qua proptcr honorcm Domini . Ita cnim vcrba Euangclij docent. vt ab omni pectoaSpiritu * v P \t /T J VcrbOjpcEna tantum. fcd concepta .Lib.haDcri volo quxftioncm. Cui facra Vireo refpondit . [ Poft confcnfum autem (andac Virginis Spiritus fupcrucnit in cam fccundijm verbum Domini . Patri confubftantialis . Eccc ancilla Domini: fiat mihi fecundum vcrbum tuum.non necciiitate. & virtus Altiflimi obumbrabit tibi. quod concipcrc ac parerc mcruic . Ic^tiua . . B. . nullam proriiistcum de peccatis agitur. De Chrilli conceptwne. Potentiam quoquc gcncrandi abfczndi occafio <3ue viri fcminc Virgini prxparauit. Et tunc obumbrauitipfam Deialtiflimi per fc cxiftcns fapicntia & virtus Filius Dei . non icrcar cius.^*?* -flL^^BylJ «liQi potcJ(t. [Cui collata /if Md Pe.

Vndc quxri folct . vidcri potcft Abraham peccato fubiacuiflc . cuius vniuerfa caro peccato fubiaccbat.«/.ita qui in Abraham fecunaum rationcm fcminalem erat pifcentiam carnis dcfcendit. qui flc cft natus de patrc Abraham . cuius cxccllcntia fingularis vcrbis cxplicari antcquam cfTct Vcrbo vnita . Hac crgo Virginc cxccpta . [ Sccundum rationem quippc illam feminalcm ibi fuit Lcui .hcct inlumbis Ada: &Abraha: fuerit quia non fecundum con- ^«».fednon Chriftus. obnoxia a quibus propagationc traduda cft fucrit non immcrito . ^«'». Sicut Adam peccantc .] ^lua ratione caro Chrilfi di^a fedfimtlis : eji in Scriptura non fuijp peccatrix. ^^-i^' . \ & Leuiticus ordo. na . qucm cx iniiio habuit vniucrfi- dominum] [vt illud quod nafccbatur cx propaginc primi hominis cummodo gcncris. . {cdcGh oftenditur . non carncm pcccati .i. quid congrc- Wpondcrc- dixcrmus quia pcccarum non habcmus . ficut ctiam in Adam omnes pcccauerunt. dccimati funt. tan- «•/••». quo aperitur quare obligata peccato nonfuit in ChriHo^ QVocirca quia Mifit pit. & /). fcd nmihtudiocm carnis pcocati accc. j. cum caro quam accepit in eojfuerit peccato obnoxia.i%.] ) AflumpfittnimVerbura carncmpcccatrici fimilcm in pcenon in culpa. non ctiam criminis origincm duccrct.. ideo paritcr decimati non funt . carnem elTcnt in lumbis Abraha: .ficut illc dc patrc fuo natus cft . illa carb. Ille crgo decimatus eft in Abraham . & idco non pcccatriccm.iib. vt ipfum habcrct vcntris fui fru<^um . .& inuifibilcm concupifcentiam. non C. & cx co pcr concu- decimatus quia : licct fecundum carnem .ii. Qjiare nonfmt Chrilftu decimatus in Abraham yficut Letti . . . cui pcrfonalitcr decimas foluit. ^'^^••'°- : : Cum crgo Lcui & Chriftus fecundum quando decimatus eft . mzffx rcde aflumpfiirc dicitur Chiifbs.] tas .Tom. qua ratione pcr concubitum venturus crat in matrcm fecundum quam rationcmnon crat ibi Chrifti caro. Si picta. qui in lumbis qius erant .ficut illc fuit in lumbis patris fui.quamuis fccundum ipfam ibi fuerit Maria: caro. Vnde Auguftinus yi^rr Gen.ExDmutf cnim Dcus Filium fuum ( vt ait Apoftolus in nmiritiidincm ^'J^t]A* Scotioper. lur . pcccatum. non tamen indc dcfcendit fccundum lcgem communem. qui in lumbis cius crant pcccaucrnnt flc Abraham dantc decimas . omncs Sandi fi & quscrcrctur ab cis an pcccatum ipfosfcducimus] & San^ habcrcnt. CVmautcm vaict & in aliis .i. pcccato in Maria. Tunc cnim Apoftolus Lcui dccimatum dicit in Abraham tanquam in maicriali caufa.Flh H 3 oinnis c*p. & non cum in lumbis Abraha: vtcrquc fucrit fccundum matcrialcm Chriftus rationcm quando Abraham dccimatus cft & dccimas dedit Melchifcdcch. fcilicet per carnis libidincm.III. Chriftus autcm ibi fuerit non eft . primitias noftra. gari poflcnt. Cztcra vcrd hominum carnis pcccati.\^. qui cupifcentiamcarnis inde defcendit. f. nofautcm Virgo fingmari gratia prxucnta cft atquc rc- quod loanncs nifi 89 [llla ait . quia fccundum aliqucm modum non erat ibi Chriftus quo crat ibi Lcui. JJ^^Sltt^ detr.8. ih'Ue no lumbis Abrah«e.«. Quia ea dccimationc ficut Abraham minor Mclchi- in j Gemf. Sed hoc non fcquitur in Chrifto. quarc Lcui dccimatus dicatur in Abraham . cap. id cft. Dift.1. fcihcct pcr fic fuit in legcm carnis.

Licet crgo cadcm caro loM. fed in ipfa per adum incar- nationis. Scd . non coextcnfa carne eius cum omnibus igitur . u4h£. vt pcrfc(5tus 8c vcrus Deus effet perfc(Stus & verus homo fcd quia mcmbroilluddixit Auguftinus : . vt ait loanncs Damafccj^yj ^ ^ ^ propria incorporalitatc non receflit & totum incarnatum eft.de or- thodox. Non cx qua fana oritur intelligentia vcrbi. diebus autem illis . rusperfc(5tioniDominicicorporisconucnit: quia.vt humano vifui vix pofTct fubiici Lib.go Lib. d. carnemChri^ fti E. non prtus coiicepam^quam ajfumptam. [Incarnatum cft ergo Verbum . crat . quia pollutioncm . quos Auguftinus memorat . Sententiarum omnis caro pcccati cft.i. busformahumani corporispcrficitur.vtdicuntphyfici. non in qualitatc pcccati . in vnum . jbidem in tur & : diuinc cft incircumicripta diumitatc. Idcoquc vere dicitur Vcrbi caro hs eft noftra: non fuiffe in Chrifto obligata peccato. fcd gratia conccpit habct tamcn fimilitudincm : : & carnis pcccati pcr paflibilitatem mortalitatcm Maiti>^.o.totdic- f. I .SoIuitctcmplum hoc. 1 1 1. & notabilis fa(5ta. quod practcr libidinis concupifcentiam fuit conccptum :nec illud in fe habuit vitium. : : alia ratio illius diSti cxtitit cnim ideo . rum illius Dominici corporis diftin(Stio in ipfo momento conceptionis &vnionisDei&hominis adeotenuis crat & parua. qui luper omnia incircumfcriptum tmtio. quas cx concupirccmiarmotuconccptacftjomnino non habuit. quia & cfuriit noftra .quod in aliis cft caufa peccati. na- peccauit.i. in vtero fan^Stx Gcnitricis cxiftcbat . numc.Si.io*n. fitiit . tafinepcccato.lib. ] Horum occafionc verborum quidam diccrc pr^fumpfcrunt Dominici corporis formam tot diebus ad modum aliorum corporum perfecStam & membrorum lineamcntis diftin6tam & mox Verbum dicitur fibi vniffe carncm & animam & hoc modo dicunt illum numerum pcrfe(Stioni Dominici corporis conuenirc.AHg. & c /"omt. . Vcrbo Dei cum anima vniretur.?««/?. : iir^. Mmoratur corporalitcr . quam affumptam. : & tih.i^.necex carnali dclc(5t. quomodo non contraxcritoriginale pcccacum.v & QViESTlO .inquit. & contraiii: fine. qna diBum eft. Qmdam videntur aduerjari iUi jententiA. Primumcfti vtrum Bcata Virgo fucrit conccpta inoriginali peccato? Secundum eft de fanftificationc corporis Chrifti quarc fciliccc. & totum clt incircumlcriptum. vidctur obuiarc quod Auguftinusait fupcr loanncm. . perfe(5ta cft.&: in tribus dicbus cxcitabo \o. iilud Dixcruntergo ludxi Quadraginta .f irafada cftin vtcro (icut noftra.] R c A iftam didini^ioncm tcrtiam naturx afTumpcac quacruntur duo qua Magidcr agic de qualitace de macrc & aliud dc prolc. TLli autcm fcntentiae c\U3. : . quin moxvtcaroiila operc Spiritus fancSli fancStificata&arcliqua fcparata fuit. vbilegitur. In poena crgo fimi- . Xccptam . nec in eo peccauit. &ncc fit Eft ipfc in illa cius quac cnim vnquam . In . Sola illius non cft caro pcccati quia non cum matcr concupifccntia .ationc nata eft. & fex annis asdificatum cft ^^^ tcmplum in tribus dicbus excitabis illud? [Hic.s huiufmodi. carncm Vcrbi non antcfuiffccon- Tom. Venit ergo ad corpus immaculatum .fide./upra diximus. . & non tamcn fandlificata in vtcro & .

. cniovrt D.& i.&^. Richard. Son.T)^ora. y..& i.ibi [Natiuitasingloria.3. /<^.(i. Iccm Hieronymus fuper illud Pfalm.Mrt.i.j>.^ ' minem.pun. &c. non indiguiffct rcdcmptorc. rcdcraptor vniuerfalis omnibus ianuam apcruitsfcdfi Beata Virgo non contraxiffct i. .i .^. quz crat in corporc altcrius fic propagati. : .i. quorum vnum filij eft excellentia fui : ipfc rationes j. Academla facra Theol.a cap. i. Et Anfclmus Rmuo ex dc Conccptu virginali. quod fuic in peccato originali conccpta. poflctautem inteliigi pura innoccntia fub Dco qualis fuit in Chrifto: fuit fanfi^ificata ante j .i.44. vcl rcparatrixnoftra. fecundum communcm propagacioncm. perrime P. : & •. Auguftinus dc fidc ad Pccrum. 1 igitur. idem fupcr illud loannis.& cum .aduerfi.. & & in *^"' f"'cx corporc infefto inficiatur anima. Solus innecens .t. Primo ducendo frimam eim rationem ad offofitum quia cum ChriilMjtt ferfeSiifimtts mediator . Secundum medium cft cx his qua: apparcnt in 5. bic. .i}. 8.^ ^ '" ' 'l .^.patct nec in conceptu quia ibi fuit hbido.6.c«^. R c A pritnum arguitur quod (ic. Secundo . ei Dltitur communitcr quod fic . «.Bonauent.ffr«ti*. nec aperuijfet & ^ . Firmifime tene.de amjf. art.4rf.nec ipfc fibi ianuam apcruiflet quia non fuiflct fibi claufa non enim clauditur nifi propter pcccatum.//»'». Canidus lih.de eadem. Sententia afferens B. iCgidius de Prdfintat. H 4 hoc .z.i. Vigucr.^. ^*^-'* &c. . 117.„fs natHri quac infliguntur nbbis proptcr pcccatum originalc & : & ptac quia non crat redemptrix. quia nonfic venit. Mayronius hlc ^.&c. & ^^- & ica ipfa non crac innocens. Tertio . opufc. Decuit vt ea puritate virgo niteret qua maiorfub Deo ne. 16. quim . f^tde B. Bairol.i. bMitclmu' Similitcrhabuit pocnas communcs naturac humanac. Baccon. 4rM.f.] Icera Bcrnardus dc conccpcu cius dicic . proptcr audoritatcs adduftas . Thora.y?^.i-7Art.m. Ipfa cnim fuit propagata communi legc. non i. Firginem conceptam in eriginali.&m.&ponitur in litcra.j.i8.<ir/. Item Anfelmus t. dc Argcntina Almain.<rf. hic./« Trid. Aurcol.p. Mayron.}.& p.-.q. Auguftinusde natura. Belhr.diJp.& maximc originalc.D.}. Suar.^/M<^'^. Yifq. i.^. Et de manu canis vnicam meam videcur idcm diccre. Imfugnat fententiam maculantem B.* Qua:{lL nDift. S C HO L I V M.i. cap.III.de MarianuUamfrorfus volo habere qudtjlionem. ^^ Citmdepeccatii agitur .cap.& 48 SpiritttifanBttipurgauit eam : purgatio non cft nifi a pcccaco:igicur habuic pcccacum.f. Valcntia tom. Alcnfis i. Icem. Virgo igicur.i.f*<?/?.lih. &gratia circamcdium. Caict. hic. Iccm Lco Papa in fermonc dc Naciui. Coti. Irt /idam omnes peccauerunt.io. illac nonrrant voluntari^ affum. Jtus nonredemiffet eam . cap.i. C S H O L V I M. atque lideo aliciuam frdferuMit ab originali . Contra.Virginc.fuadetur. Occam />/c.i. Augudinianus in Conimbric.famcm. affumptas cx duobus mediis & proptcr . primo quia alioquin Chriianuam.^. . Vcga Amb.y. profejfor primarius integro volumine de hac contrmerfia.(j. non iniufti : crgo /«""''. QViESTlO 91 I.\.f. Vtmm 'Beata Virgoftierit concefta in originali peccato? hk ej.quiatunc Filiuscius non fuiflct panat %t rcderaptoromniumgeneraIiter:igitureranc fibi inflidaeaDco. habuitfamem . Iccmhocidera vultBcrnardusin quadam cpiftola . . Cur Deus probat quia non homocaf.fuit propagataex femine incommunes alitu natnra faefello ergo ipfa infeHa.& iate nu~ & i.cadcm ratio infcdionis crat in anima cius.<].%ijm.i. tace Dom\w\y ftcut a reatu nuUum liberum reperit..^. .Henric.6. dcm ratio infc(Sionis in corporc cius .^. cap.tlijp. Czt^MTXpufcJeConceptione.fitim nas.-^^4.j.i. omnem ho.i. Dui. Iccmdcconfc. Firginit etncrftionem. de Deipara.'D. Cap.p. proptcr pcccacum. Vr-^^h huiufmodi. .i. quia fuerunc in co fccundum racionem fcminalcm ica fuic in e^ Bcara Mag.itapre liberofldis omnihus venit igicur. a.& mulieris concipitur.Rubion.^uiper concubitum viri.i.cum feccate originali nafci.if. ^«///«/r///^/.ij. & pcr confequens corpus cius propagatum & formatum dc fcmine infefto & ita ca- *'^*.<^j^.^. I niii i : Lccm Damafcenus cap. B.z. Rom.Marfil. vt fitim . i7. nuUntenus iuhites.non adualc igicur. originalc . &c. ^^1 Iccm.i. $.w»n.qux animabus aliorum communitcr propagatorum. i. i. -^*'/' '• -^'?*« : & ^. &c. Thom. Ecceagnus Dei. fciliccc . conccptum. dift. ergo eulfam.8f. ferfeHipmM mediatiopro aliqua perfona ei conucnit. htc ^.i.

affignatur communitcr cx peCcato originali fed fupponitur communitcr. Ftde XI. Ex tcrtia ' via arguo fic:Pcrfona rcconciliata non fumme obligatur mcdiatori. fed tantum propter culpam in ipfa anima igitur Chriftus non pcrfediffimc placac Trinitatcm pro culpa contrahcnda a filiis Adae fi non prjeucniat vt alicui Trinitas non ofFcndatur .fed etiam cfle inimicum rcgis igitur. vt pra:ucnirct tefpcdu alicuius filij irac. . fi ctilpa not* . quia neceffitas incarnationis. proqua mcdiat.lib.}. Sccundo pcr comparationcm ad malum.nc illc ofFcndatur:nam fi iam offcnfuro placat.vc mcdiatori. &: oiFendens cxhxrcditet cum ifta ofFcnfa ftatuitur non rcmittenda nifi ofFeratur rcgi ab ahquo innocente ahquod obfcquium magis feSltffimim ^**' habuit a^um me- turas .IIL Sententiarum 91 hoe ferfeliiMS eji qMomferfortam lapftm repa^are . vt rcmittat. . rciliccc przfcruacio a culpa concrada . a quo reconeiliat : quia nonfumme inutilem non abiluliffet . &:c. r. ac fi cflfcnc commifla imo cxccUentius bcncficiura : eft praffcruarc a roalo. ^ Primo quiapcrfcdifllimus mcdiator mcrciur amotioncm omnis pcenac ab co. Pcrfcdiflimus enim mcdiator habct perfe(^iflimum aftum mediandi refpcdu ali^uius pcrfonx . : : : quam ab aduali.quam pcccatum fucrit ofFcnliuum. quod ipfc fuit ita perfedus mcdiator rcfpeftu alicuius pcrfonx puta Maria: .poteft habcri pcr mediatorcm: crgo nulla pcrfona fumm^ ccncbicur Chrifto. Tertio .7. . Ad vidcndum primam probationem pono excmplum confonum cxcmplo Anfelmi. 7.vt alicui nen offenderetur nam liberat.non pcrfedifTimc placat fed in propofito Deus non ofFcnditur animx proptcr mocum intcriorem in ipfo. i6. &c.qua: praifcruatur a pcccato.proptcr illud Luc.i. dr innocentiam. quia fi filio Adac cfFct maxima ab eo <jHem pcena tcgcm contra eum ofFendi. vt omni fiho naturah eius rex ofFcndatur. roagis efTct : : . . comparationem peccati . 4« PerfeBiJJl- '"'" Jl hahere • i)er~ ^^Ontraprimam 'rationcm arguitur cx excellcntia Filij fui. Ahquis ofFendcns rcgem demeretur irttantum. wf wo»«g^ cadcm via arguitur fecund6 fic Chriftus immcdiatius videtur fuiflTc reparator. quam . eo obtinuiffet fummum quod a mediatore ebtineri conuenienter potuit ipfam praferuationem. fcd Chriftus cft pcrfediflimus mcdiator jigiturChri- pcrfedifljmum gradum mcdiandi poflibilcm rcfpedu ahcuius crcapcrfonz . placans.nifi pofFct pracucnirc.magis dtligit. hoc . ' : . ^. Qu.fed cxalia contrada. nec fumme necfumme ei Secundo . quam fi rcx ofFenfam habitam contra talem rcmittcrctjfed hoc non eft irapofnbilccum hxc ofFcnfanon cft cxculpa propria. Primo pcr comparamatremantJQnem ad Dcum. ExiUoarguiturfic:Nullusfumme.quod potcft pcr mcdiatorcm habcri fcd innoccntia illa.tamcn cuihbctnato rcx ofFenditur. Quarrc ibi refponfionero Auguftini quod omnia pofl!ibiIia committi non commifl!a. i. Exfecundaviaarguiturduphciter. €.ficut declaratum fuit dffl. CurDeuihomo. . quam rcfpedu Mariac igitur &c. non cant^m cxhaercdationcm. : cato originali. refpcdu cuius crat mcdiator fed reipcdu nullius perfonx habuic dUndl. PerfeSHfi- mus mediaamouere . OBendit clarefecundam^ . quod cam pracfcruauit ab omni pcccato aduali:igitur fimilitcr a pcccato originali.Lib. . &r pcr confcqucns quod anima alicuius filij Adjc non habcat culpam talem.difi tjH^fi. qtio cxccllentiorcm gradum. Deum pro Adt.vtnon cxhxreditcntur. gratum. a quo hbc''-' rat. . : . .qu6d rcconcihet filios. vel Gontrahcnda. nc ci ofFcnderetur. Maier frobatur tripliciter i ^ Primh ^per comparationem ad Deum clare. per comparationem ad matrem placaret ChriHus ret. inquantum rcdemy^ptor rcconciltator & mediator qu6d ipfa non contr^xit pcccatum origmale. quatn ipfa carentia vifionis diuinaE.funt dimiffa . Confirmatur iftud per cxemplum. ac per confequens & tertiam rationespro cppofitafententia nihil conficere.&c.&: hcet pofTca remittat ofFcnfam proptcr mcrita mcdiatoris fcd fi illc mediator poffet ita pcrfcdc placarc regem.od probo triphcitcr. cui reconcihat.& omnem pcrfcftiffimc reconcihauic. Ahquis ofFert obfequium ita gratum. ** quod xqualitcr ccnccur pcrfona. Sed hoc noneflTct nifi meliher^tut ruiflct cam pra:fcruari a pcccato originah.cap.cui remittitur ^eccatum quantum pcr- fona. ^"^1 elt niaxima poena naturiE intcllcctualis intcr omncs pccnas cius i igitur quia pccca(j Chriftus pcenam grauiflTimam mcruit ab aliquo aufcrri non nipoenam imttile fi a mattc igitur. Tcrtio pcr comparationem ad obhgationcm perfonar.iftam .fed erga nullum hahuit excellentiorem mediationem quam erga matrem fan^ifimam ergo.nifi ab ipfo fummum bonum habcat.quam reconcihat. vcl perfedifrimcplacat aliqucmpro ofFcnfaalicuius contrahcnda.i6. fi nuUam praeferuauit a pccrcconciliator noftcr a pcccato originali pafllionis .per cui chrilius conciliat.fecundi lib. an. Cui magis dinnttitur. fluc : : . qqjm rcconcili at fed culpa originalis cft maior pocna. quam praueni- liberaret a malo fi alicui omnem pcevt mediatori obligareiur mater .nuIIus cum pcrfcdiffimc rcconciliarct. nifi auferrec ab perfeaift-^ co. . Et fi dicas. nifi ab .

& fi ex hoc diccretnr omnipotens . quz apparcnt in Maria . & fi in aliquo.fecundijm quod aliud.^6. ) originali. quia adu facit . quam petpetu6 cruciari in igne . agit . qUod ipfum peccatum inter omnes pocnas cft maxima poena . illam manifeftauit in creatione & & dat intelhgcre . }6. quia ia cis mcruic igicur. quam fi omnes homines przferuaflet ab omni peccato. quz ta£bi fuit difi. vt illa pcrfona fummc acccptaretur a Trinitatc. Prim6. quod habet vittutem producendi omnia immediate. caderi in Sccunda ctiam ratio ' quar acccpta fuit ex his . . quod tantiim prxferuauerit Virgincm. nc cflct caufa caufkfimpltciter peenecefraria infcdionis in anima. fimplicitcr. Tcrtio fupponit . Prim6 . qu6d ficut creatoti . 8. quam permitccrc incidcrcin malum. Ifta tamen virtus reconciliandi . Ad quod intelligendutn X. Secund6 fupponir . &3 gloriam . & prim6 dc inf&Libioncoarnis proptcr fcminatioflcm fte* Mk €0 Uberttrt.non eft necefi*aria caufa quarc maneat pcccaturo originalc in nu nm eft anima fcd ipfa manentc peccacum originalc dclctur pcr gratiam collatam ita po^Tct necejftria Dcus in primo inftanti conccptionis Virginis dando tunc gratiara dclcrc. ma- gradns pcrfc«5li(Iimus reconciiiandi j perfedius eft cnim aliqucm prxfcruare .& quod fit caufa mcritoria cffipatcbit infra difi. : COMMENTAKIVS. & fi re- fpedlu ahcuius. quiacaufa efFedliua reconciliationis cft fola Trinitas. ^os. quaedam cft omnino inutilis. non enim ex hoc dicitur omnipotens . & licct ratio fit fatis clara . Exficundavia. vt refticueret homi- nem ad innocentiam. minem ^ peccato Primo quod Chriftus fuit nmpliciter pcrfe^iinmus mediator.vt aufcrancur ab co poenz fibi inutilcs. imo fimpliciter maior. crcauit vnum mundum . &c.quam poftoftenfam contraAam li- ximc dcbuit bcrarc.& nafcatur inimicus tantis cui rcconciliat . quia rcftituit meritis perfonam reparatam in priftinam innocen- & amicitiam Dei. pcrfediflimus reconciliator dcbet efTe tanti meriti .& principaliter fuis dicitur mediator . quia ex purifiimis-fanguinibus natura alTumenda a Verbo erat fabticata. quod ifte adkus perfcftiffimus. a malot^M cmncs Angclibcati fint innocentcs j&nullahbt&lnaaniroacrit innoccnsin patria. ita poftet crcare mille. ficut perfc€lio omnipotenti* Dci . Chrifti fuit tanti meriti apud Trinitatem fitis cflein Virgine tnatre. quae potcft facefe poteft enkn multa faccre. mundo mani- faltcm refpc6hi alicuius pcrfonx. & non hic cft debuit in aliquo manifcftari. 1 illi . 31. quod perfehoc .& rchnquatur in poenis fibi vtilibus ori. dfCic Lucifer intcr creationis fuz incec omnes cccacuxas exbcncficio omnct 4. & aha ctefcerec fibi perfe6bio.1. quam carcntia vifionis diuinz. licet exprefsc non dicat. Aut dato quod fic coiurahitur peccatum originale communitcr tamcn infedio carnis lafeiiio cMfi roancns poft Bapiifmuro . Quod cnirt arguitur. qu6dpal£o §iu*m»dt .Ita quod. dcbec rcperiri ahqua creacura .cati orifiqucm . quod Chriftus prim6. quod fuit efficax quod .& ab co Qu^ai. ficut quando przfcruar. Tum. faltem in aliquo debuic niani- fcftari . '""'"^ dift. quia habuit virtutetn perfetSbifilmus zQtas que . & peccatum. prarcipuedcbuit ciTe circa matrcm. €t\o agentis non . potcft cnim rocdiator reconciharc ali. & efficaciflima reconciliandi genus hu- feruare (vircute a . vt pofllc quemlibecpraeferuare ab omni pcena daronofa. quodnon dicitur minus perfedus mcdiator cx hoc . tunc alia . ad- omnipotens vertkm tamen : ta- omnipotentia. patet ratib b Ex fuppo- his Dodoris. ficut damnatio. inqnantum creacor . non videtur iBudy&p».fi gratia tolleret culpam in anima.qabd Chriftus ptincipaliter meruitvnire /«' "* **"' principalis fic feparatos per peccatum . rotn» dn- /'**• & & talis virtus pra. & fcmpcr .qu6d ficut cx nihilo fic mundi . de congruo potuiftct mereri qucmlibct homiChrifti nem prxferuari a pcccato feflifllmus rcconciliator & cx hocdicitur per- . In ifta ratione fupponit quod duplex eft poena quzdam . qux racione creacionis fummi ei tencatut pro bcneficio creationis . vel praeferuandi reconciliandi aliqucmeft.feruandi dcbuit feftari. quia fuit prsc omnibus dilc^ . prouc facilc poflet dedoci a Dodlore infecundty dift. ne incurrat in offenfam Dci .nalie. Vidctur ctiaro qu6dcum pro his fint Chrifto dcbito. tfr in (fuarto . Sed dicitur perfe«£lc omnipotens ex hoc .Melim Chriftus multis animabus rocrucrit gratiam. & ita dicitur perfediflimus reconciliator* quando non praeferuat .lII. concludcrc.qu6d mcrcatur. Nuncapplicandoad Chtiitum. T)o€toz.& aliud agit. ginalis culpa non fuifiet vcilis Mariz poenz temporales caroen fucr unc vciles . Tunc fic. 93 poftca libcrare. lib. quac funt producibiha.maximc refpedu matris.& fuit nmpliciter caufa perfe&iiEma. manum Trinitati Stl» Trinitiu tji tauf* tffi- 3iM* Ttcen- €ili»titmit. & ptrmitttrt anima Chrifti. Ipquitur de caufa meritoria. quia facit omnia . /^ Omraprimam rationem. Ahudde pafiionibus Mariznon concludit . . qur tarocn non facit . . qu&d adu declaro accipitur ex hoc quod habet virtutcm agendi. Deo tiam & intentio redemptionis fuit . prtfiruAri d«*>in:ix jquarc nuUa auimacritci pro vtmcdiatori innoccntia ?Etquarc ctiam rcs. Quarto f upponit . Hic Dodlor probac V»>Virgincmcircconccptain finepeccato originali . Ide6 Dodot dicit infia §inor* Chri. pcrfcdkiflime reconciliandi refpedu cuiufcun- 9.^^^"' huma- caciffima rcconciliandi pcrfeft^ genus num. huc lis eftet perfe£lc & fi nihil produceret.& vcrc potuiftet prae- tamcn Triniratis illam accepcongruum cnim erat. vt patct per San- ad mcrcndum . jion arguit fecundum viam Anfclmi de peccato originah . Tum. fed ex .i^. Ex tertia via. tamen in illa ipfa Trinitas in lupponiialiqua. tancum ipfam acceptauit quod ^'^" ^^'^* etiam ad ptzferuandum omnem ho.dico.vt patet intuenti. Secundo fopponit . nifi fola : > : : .Dift. & eft vtilis J. dift. c Ifta via poteft ptobari ficj fupponendo aliqua. Sceundo fupponit .

ficuc ncc dc mutatio•• 'tiami^atore.IIL Sententiarum 94 omnes pro beneficio huiufmodi reconciliationis maxitni tenotur Deo. mo qu6d omnipeccato raaius eft culum przferuari ab omni peccato . illa erit vt caufse mcritorix reconciliatioois illa ex infeflionecarnis fecunditm intcntionem An- ratione reconcilia- fummc HicDoCkotmouetynim Et/t dieM. re- penes innocentiam .quam lidicit Auguftinus quod bcrati i commifTo. poCto qu6d i» hae peccato origina/i . remifla. ipfi Deo vt cfFcdliue re- . quia immediatefofi crearifotttit in ea gratia.. (icutnec habuiflfct fi poftca fuifTet baptizata. nc . Tcrtium .'*. nem ab omni ratione & aliqui minus .quaEfumrae ei obli- concilianti getur ex beneficio reconciliationis primo conciliatio . vt pcr tcmpus aliquod cflfct in peccato. & motu. ^artum . fnrf ita agcns naturalc poteft incipcrc agcrc in inftanti habito tcmporc in fucrit in ejfe quieto fub vno contrario. Rcfpondct quod illa pcrfona .t. felmi. perfe- inefl. quo fuitconccpta. quan* ^^"'^ c""" Dcus m primo inftanti illius anipi.nullovnquam temfore^vet inBantifuiJfe in originali quod magU refelute ajferit infra difi. eriam Deo glorificatori . qukm liberari^ peccato commifTo.quia ubi plus dimittitur: nampluscftprzfcruariapcccato.ficin propofito quz cui cem. includit prcferuatio- peccato. qu« prxferua. aliqua petfona riri fto . quz prxferuatur ab illis de- glorificationis: debet reperiri aliqua cteatura .vtinilloinftantinon tu orifina'*". quia . & ex tanto bcneficio gratificatio- nis. qux fummc tionis . & infciftio ani** ' macnonmanct :tutpotuitcaromundariantc infufionemanimx.non fuit tamcn ncccfTaria caufa infe6iionis tnejfetyd^Mianimsc ficut ncc poft Baptifmum . SecuHeUetiamrMio. Scd de ifta materia diffufius glorific^nti aliqua perfona per gra- Deo . 1 1 -Vide ad hdc af" \ fendicem. Primum litera. Dcus poteft* agerc "^ ^ ^''«iam. debet c({e aliqua creatura .quiagratiaxquiualct iuftitix originali.hic<]. quia quando anima cft in pcccato . nam atiqui (lint ma- tai ei teneatur fic d Deo teneatur . D quacftionem dico a: ' quod Dcus potuit facerc.^i. . .&c. quandocumquc agcns naturalc potcft age- quodin : fi illo inftanti & cft re patct *.potuit cffcin pcccafo.i.quam adiungo huic qttajlioni. Secundum fotuijfeper folum inlians ejfe inoriginali. de neccflltatc habucrit peccatura Infe9it ntn huiufmodi iiifcdlio non fiy*"/*'". Et tiam gratincata obligatur cultatem. »0.if. quia videtur qu6d magis . Sc (ic ficut fumm^ perfona illa fic Tn primo inftanti potuit crcaflc gratiam in illa anima crgo. Sc minus obligantur ex bencficio & Aiflima innocentia maximx gloril^tiodantur cnim gradus ." "'^-. Ptipeccatum originalc non contcahituc tur ex infedione carnis prxfcruata ab enim obligationis vin- .</«y?. & principalitcr attenditut Deo teneatur Sc in ^. eflct ..Scc. illa perfona obligatur Deo pro omnibus peccatis . quz fuper omnes Deo teneatur pro foo beneficio glorificationis.R*^fi». & .vcl Baptifmo igitur in illo inftami anima nonhabuifiatum ^HMatumad fct pcccatum originalc . manifcftum.».difi. vtproptcrhancanimashabcnii eratiam non infit pcccatum originale. alias creatacas. CMitMgu <iimtthHr. inqaantum glorificator . d^ebet reperiri . Si ergo debct rcperiri aliqua petfona. vt : poris purgarctur.quantum ad acccptationcmdiaiilam. ac Ci coramifTa eff^nt. debet reperirialiquaperfonahumana.vt patuit difFusc/«i. . Tertium .i.tani6 magis Deo reconciiiatur. . Etfi etiam inhoc cjHod no Ccdxo C2ixnh fuit ibi io primo inftanti. . . & i» j.Lib.pei illadLucx 7. cum fubmifio'- ne^d' htmilitate^Doifor tribuitFirgini illudfrimum^fcilicet.&pcr tc fuit:igitur fimiliter potuit cflc in gratia. & innoccntiz . : . quz maxinis : gis glorificati . qua: Qt Cvlper omnes gloriiicata . GratisjtM- Primumdcclaro. qu« non commifit .& in vltimo inftanti illius tcmcato originali : potuit ctiam fccifle . Virginem nuUo vnquam inHanti fuijfe in quia potuit creari in gratia. quia fi peccatura originale. potcft pcr potcntiam dininam cflTc in gratia : fcd in tcmporc illo .^iam tantam rinale pec& "™ *'•) animx in circumcifione.magis ten^tur<liligere.cuiremittuntur decem peccata. Nec ncccfTc fuic tunc quod iCMiflTct in gratia in primo inftanti illius ccmporis .quod ipfa nunquam fuiflet in pcc- tantum in vno inftanti cflct in pcccato potuit ctiam faccrc.3i.d.re- ptrt. ntlii. tur. dando innoccntiara . .fotuiffeyer tempus ejfe in originali . nam ipfa hoc eft caufa neceftatia peccati originalis fic . Debet etiam repe. teneatur diligere Deum. 1 8 . C H O L S ^atuor docet quod pcccatum contrahiadhuc non fcquitur talc originale.& fub forma contraria in Jieri .i. quando manct fccundiim multos .quantum illa. quia quanto aliqua perfonaeft magis innocens .DichDoStot dao. Prxtcrea cft '• f.x mfundere iibi gr. <^ in vltimo injianti illius temforis purgari. ftante ipfa de ncccfluate . qua: . . di(R- perfona tantum IMitati». patet teneatur ChriSc fotuijfe I V M. : igitur potcft ^ ^ & habito alicui inftanti in tcropore ^ caufarc ^°^ ctiam confirmatur . Quod 1'Ji'^'il „i. r n tr Secundum i. Secundo. quat e . qux maxime .

quo ipfa fuit filia Adz. vcl audoritati Scripturx cft. quod Ci agens cteatum in ccmpore immediato poft quictis poceft agere .qaac oftcnfa funtcfTc poiCbilia.& mutationc.^Jf. & poft il- lud inftans incipiat agere. patuit 2. nunquam dicitur eflc accquifitum . fcilicct in illo primo inftanri. cxccllcntius COMMENTAKiys. quo concepta fuit . quia non eft neccflc quod fi fubiedlum moucatur poft vltimum iaftans quietis ad albcdincm quod in illo inftanti bi *• illo cato originaii.conclufioncs . tres jL\.quoponitur in pcccato.crgo prxcisc in tcmpore acquiritur .& in tcmporc immediato poft illud inftans poteft agere. . Patet etiamdcmutationc. A tantiim quic£cat pcr inftans B. (ic n.nifi in quod . fed acquifitum tcmporis. acquiritur frigus vt oCto pcr . illi indanti & . tuerit obitifit. an in illa hora poDeus dare gratiam . vltimo quietis fuerit fub albedinc & Et probat duplicitcr .. & enim aliud de acquifito in cft temporc fj^ in vltirao inftanti illius verum eft direre. fcquitur quod Deus in tempore immediaco ad illud inftans .ex pri« ? siimtk. in toto temporc praccfdcntc femper verum eft diccce. Dicobrcuicer. quia inftans non cft immcdiatuminftanti.& non in alio inftanci immcdiato. nam quieuit per totam horam . incipit. . Exemplum ipfimi a peccato liberaret. . vltimo inftanti 9idicatut>fi tamum illius temporis. . Dcus nouit. dicitur efle in vltiroo dbVff/*. tuncpotuitellein pe<. in i. & in vltimo inftanti vcrum cft dicere . & retur peccatum Scoto originale vt . . Deus potuit facere ipfam Virglnem tanttiro per vnum inftans fuiC(c in pcccato originali. \ D ( Hic Dodlor ponit (jutfiionem. frigus non eft. hora. quia przcise incipit in tempote immedia-i SiceftdcMaria. . quo fuit conccpta . Sfi. in qua acquiritur gratia iil tcmpore immediato ad inftans . & Deus inftans codem tempofito crgo quod in lius horar. inftans illius calor cft verum cft & . fequi- inftanii conceptionis fuz horz fteterit quod in illo terapore immcdiato fequcnte primum inftans illius horz potuit cfie in gratia* ftans tur vt patet fupra : & fi fie. in qux> fuit in to.ca- tantum per inftans. vt puta. in- cere h Reifemfit. frigus eft &fic peccato originali per horara . : imvt .quamuis dicatur acqairi gratia in tcmpore immecfiato ad inftans. Sc per vltimum inftans horac patct . tunc vl- horam fub timum inftans pet albedinc fub fit inftans albedinc illias ill?Us hora: vocatur inftans immcdiat^ ha. fi h . tcm- illud inftans. inftami . Sic in propofito arguit Dodor. An in vltimo inftanti . quod declaratum eft in z. propofito. quo fuit concepta.in antchocnon fuit. non eft neccflc qudd in illo inftanti priusfucritin gratia. ita quod in vltimo vfquc ad vltimum inin peccato originali . peccato . efie peccatura. diccrc vltimo inftanti . tunc vltimum inftans illius hora: vocacur inftans quietis . potcft efte iiiftans. potuit efTe priuara iuftitia originali fibi dcfic in' illo inftanti priaatio talis dicebita . potuiftet ei Dcus infundere gratiam. Hc ipGi liberaretur a peccato . verum cft di- quia fi eft i & in illo fic In inotu vcr6 intenfio- definit. puta quod remittatut calor in fubicdo per horam. e^fiinQ.in toto tempore przcedcn- nis eft econtra Hoc etiam confimMtur.& immediatcantc hoc non fuit. Dicit Do^^or quar to. quia fi matcria acquirit aliquam formara in inftanti permutationera. catur tempus vnius horz . pore poteft agcre hoc patei . non calor . poft quod in tcmporc mouetur ad nigrcdincm. attribucrc Mariac. & quicfcat pcrfcda. 3t temporc iramcdiatc Ciuemod» 'uU timitm infiii quietu feteji ma conclufionc. in quo quiefcit . horx przcise in vltimo inftanti. ita quod talis calefaPofito modo quod ignis €t. Francifeus fi gtedincm tjjjjyrn quietis bito . ctiam loquendo de diuifibili . quia in vltimo inftanti non agct. . potcrit caufare gratiam cxpcllcntem talc : 1. 9. to Si dicatur qu6d non potuit fuifle in gratia ia g SecwuiMm fatet . mcdiato Mxtmflim. quoraodo in peccato originali tantum per originali. quafl.& poft approximctur fibi combuftibile & in temporc immcdiato poft inftans illius horz agat . Sunt cnim duz propofitioncs Dodloris in i. virgo Maria quieuerit in peccato originali per vltimnm inftatis . gratia acquiritur in temporc nunquam illud inftans. qtufi. vt puta ignis quando non habct combuftibile fibi approximatum. ^od poteft dari vltiraum inftans quietis. non rcpugnct viddlur probabilc quod .qu6d aliudcftloqui de acqaifitionc forraa: acquifitio . ita vt non contraxiRe( Certum cft quddfic.difi i. fa&um fit.on ftetiffet inpcccato por illam horam ? Cercum eft quod fic.\o crit in temporc. & Similicer qusro. fupponendo vnum. motus illc j patct . nifi in vltimo inftanti illius tcmporrs. quod in motu remiillonis . tunc aget in tcmpo- rejmmediato ad illud inftans. 9.qua: patent in icxtu.IIL QuseaL 95 Qu6d autcm horum ^ trium.Dift. fi auaoritati Ecclcfi*'. p0tuit pcc- cllc in & per^e fuit & illud tcmpus di.& inquo contraxiftet peccatum originale. quia vcrum dicere. & iramediaii £t fic omne quod acquiritot in tempore.nifi fueritin gratia in primo inftanti il- & fi fic. fcilicet in pore immediatc przcedentc Si dicatur immcdiatoad cipit cfle . nam in vltimo inftanti. Similitcr ali- quod agens poteft quicfcere per horam . Sic in quo rum eft in nunquam tamen ve- gratia incipiat eflc in Ma- fuit in peccato dicere ria. ^o. z. Cim ergo Virgo Marit in tcmporc tcvltimum .ita quod ifto inftanti eft. Dc motu patct . tunc non fuit in peccato.vt patct dc rootu.& calelcfacerc combuftibile . .gratia in ifto tcmpore . non quod ncccflc eft ipfapriiis fucrit fub illa forroa.quod eft tunc eft eflct falfum. . in tempore infundere gratiam . illins. & in fuprjl fcquenti illud inftans potcrit fiinfundcrc graciam acquiualentem iuftitiz originali .An pofito quod virgo Maria quicuerit in horam . Sccunda conclu£o dl .& poft vlhorz moueatur ad nidcperdcndo albcdinem . tempore immediato ad primum inftans illius ohieSh. Rcfpondeo quod non cft ncccne quod prius fueritin gratia.

fed poceft agerc in ccmporc.im6cxdidiseiusapprobat.fed fi in coco ccmporc ineflcc forma oppofica. . : i illius lusjvfqueadvhimuminftansinquobapcizatur. Mobilc tranfic a forma fub qua fuic in vlcimo inftanci quiecis ica quod poft illud inftans cft continua deperdicio illius formx fccundum parccs cius & concinua acquificio formx oppofica:. Secundo . Et licct refpondcndo ad quxftioncm ponat has trcs conclufiones . agic in inftanti igiturnon poteft iuftificarc : j animam in tcmporc.Scddehocvidei» </(/?. Scd.ergointemporeinternie- quia ipfc dixit . r- . indiuifibilis ncquc fccundum partcs formse .Lib. .d fccundum dico " quod ftcidc loquendo .^Z. COMWET^ . & inftantiillia$temporis. Prdterea.& in^ ''1/ .fcilicei fuific. fcd non eft ncccfle ipfum agcre in inftanci.\ r ^^ '^" '" ccmpore.ficuc Philofophus loquicur dc moJuWJicatio noe/tmotM tu & mucacionc .cjr II. inftatur duplicitcr. quat fcd tantiim dc . vc forma fimplcx .quia virtusinfinica. nec dicitur acquiri in tempore ex hoc quod prascise habeat effi Sol»th. ha- ^^^° inftanci culpx. Vcrumcftigicur quod Deus poccft agcre in inftanci quidquid immcdiatc agic.rir y^ guid Deus immcdiate agic circa crcacuram 79. Ncc alterum iilorum fccundmu partcs acquircbatur vel amiccebacur neque fub' iedumcft diuifibile :igicur.camcn fi non inducerec in inftanci poccft induccrc totam in tcmporc. *f«'« f# tn tepore no ejtimperfe 5/«i7iV. tanquam fi fint poffibiles . quia alioquin froduci temfore.vcl mocus ScJ quarc paflio p caufacaab agcncc nacurali. *" Ad primam inftanciam dico quod fi Dcus voluncaric non agic in aliquo inftanti ^^^ ncccflacio propccr hoc oporccc cum cxpedarc ccmpus.ita quod non parrcs antc parccs.III. i v \ ' . A. HO L V I M. vt infianti fotuit treajfe ficut potuit in .Poflc cnim agcrc in ccmpore non eft poccft induccrc . k §iuec{ autem horum trium. . ' 3 Exemplum cft *. tranficus a i .vcl c conuerfo cft mucacio. fecundum diSfum liter^ fncedentU . in quo fiiit in peccato. ncquc fecundum mc^ia gratia:. . ficuc ncc . Scc. . Dico quod verum eft . fic fiinprimoinftanti potuit faccre in pcc- catOjCrgo intcmporeimmcdiatc fequcnti potuit ipfam faccre Tertia conchifio cft ifta pcffibili illis . ^^Ontra fccundum iftorum membrorum ' Primo fic quicquiafecundum Phiinftanti. fic impcrfe^flio. . .in cuius primo inftanci non inilanti. Scc. nec motus. . impcrfcdionis jn agcntc. tiueoppofitacirca aptum inter cxtrcma. cft .. : . quia hic nulla func mcdia ficuc probatum cft. fciliccc . non tamcn negat primum dc patet in racionibus tcmpore immediatc fcqucnti faccrc ipfi tcntum dc & in peccato militcr . quia Veus agit in inHanti. . lu gratia. anmiac fcilicct non mocus quia ipfa . • . Ad fecuftdum declarat Obijeit dupliciter ccntrn efuomodo eo cafu aliquid haheret iuFiifcatio vtriufque. vt patct intuenti.t i/-.licct ncccflitas agcndi in temporc . non probant infaAo . modo mucacionc ad mocum. iftaiuftificaflo pafiTjo neccft motus.nec mucacio. virtusinfinita agic in Demagitin poflunc agcrcin xquali mcnfura il^T/?/» b* (iam c : rem exemplo demonftrat.nec mucatio:fcd aliquid hanecmutatto bcns dc vcroquc hoc quidcm habcns dc mucacionc. ' : : formam in inftanci. Negat primum. Deus potuit faccrc yirgincm Mariam per aliquod tempus cxi' & in vltimo inftanti illius tcmporis . loiophumJi. nondcfadlo.!. . fafto . . .^petfedum. ficut gatus ex Adam ftat ab inftanti conceptionis & btt *.lk. &: ica pcr mocum Dcus anccm ccfi formaiacquifitio nonJSflec mocus. vcl mocus.ncccflc cft vcagac in ccmporc. Praiccrca ™ auc illa iuftjficatio cftct mocus m cflct inftanci. . &: non ifta? Rc\ r i n ^ s c fp®"***^° ^"'* agcns nacuralc . in vltimo inftami ftcre in pcccato dio non non acquiritur in tepore immediato ad inftans. cgic. & erit gratia:ergo in illo tempore ^. arguens gratiam non pofin Primo . graciam in anima Marix. fe eius produ6fio non effet mutatto . & m hoc dcficic a mucacionc deficit auccm a mocu quu non intempore cft fluxusfecundum parccsformac." diuifibilis incft fubiefto hoc aucem de mocu quia in nulla mcnfura indiuifibili inauedoMh^xt n r „.cxprcfsc patct quod ex di<Slis cius concludunt argumcnta de fado . inquoBaptifmumrecipitjiuftificatur.Ji hoc non contradicit auiloritati : C S EccUJitt. & finita non Text. auc mutacio: non mucatio. . exclndendo vltimum inftans illius temporis fed dicitur cftc in temporc ex hoc quod in vltimo inftanti illius temporis ha4- . quia non quia non cflcc fucccflio fccundum partcs mobilis. Aliqai dicunc quod Docfkor tantinn probat Virginem conin peccato . ffTMtiam in illa Jn primo anima : ergo illo inftanti creafTe Sc in iam ccptam fine pcccato originali dc poffibili.vc in inftanti dcccrmifarioagit nacoillius ccmporis agac.& camcn non fucccfliue acquircrcncur parccs cius cflfct fimilc propofito quia tunc illius ^s. fi poccft fubico mducerc tormam inducit pcr mucation?ni & fi non poteft. Sentendarum 96 modo propatemporis purgare illam . . quod. Phyficer. annihilando gratiam .cft mucacio. : Non cnim cft medium inccr priuanacum ficuc ncc cft abfolucc mcdium incer contradidoria. .vclmobilis vcl fccundum media inccr cxcrema. : .

# #' gratiz^eftia diuifi- indiuifibiUs . fecandito quttn mobilemokictQr . tamcn agit illam cum igne in tempore. fed poteft expedaro tcmpus immcdiatc fcquens . & fic qua£ de vtro-v quepartictpet. . fecundum quas diuinbitis . uifibilis. & licct poffit produccrc illamcalefaclioncm in inftanti.i. Accipitat hic pffft» pro fbrma fecundum quam fubied^um dicitur pati. ftanti producit & iraperfe&ionis nifi . . Sic in proponto. aut mut4tio . includit duo. mtmUM «^{quando ergo tjji ad aliquam partem & ab illa parte ad aliud mutatum alits. dift. quia motus eft in tempore . Extmflnm. diftinS.qu6d ex quo Deus merc con: tingenter agit .Dift. p Sed <putrt pajfio . & H fic. cundi^m partcs formz. Modo in propo- bi rcfiftentiam iito anima quz bilis. non vcl per vt patet fupra qM^. &e contra. VIL *-> quia prinui conditio dcAcit.patet. aut quo nullo inftanti & illa motum metum gratia acquiritur per quia quod acquiritur per iucceffionem . cum mediet intei vtrunque . vt patet uipra . & eft pro- fed poflet me- & paitim rautatio. & hoc eft propter libcrtatem fux adlionis. Exeoiplum tertij . Ttm. m tcmpote in . talis tranfitus non eft motos patet . acquirit . nec ia aliquo mcdio poteft efte facccffiolccundum par^ tes . Liiera clara eft. & patet.quia A : rautatio eft in vltimo inftanti. ifta gratia fuit in peccato. Prim6 probando quod ipfe Deus noapoffil agere inaliquo tcmpore. non fic eft de voluntate . pcccato in primo inftanti aut in inftanti imhoc eft irapoffibile . eft perfe^ionem per motum. quz eft perfediffima & formaliter infinita quz ex perfediffima libenate fua. Tranfitus enim^ mota ad mutationcm non eft nec motus. vel forraae . vt probat Dodlor in x.qa6d lalis rautatio & fic loquendo de motu. caufatut . nam homo vel me- qui . . tionedicit alia. : ejje . jy. f«Uic(cqu6d non UmtMtk in-.claram eft. Refponfio clara eft. cJ* 9. fupple aut illa gratia acquiritur in anima Virginis per motum .fi fubitb poteft agere. vel fubiecii diorum. quamuis volumas diuina pollet Cteare gratiara in primo inftanti .ita quod vna pcis priilks actio vftr6 ftri^^e includit fucccffioi^iec qu^m quifatur fiat in inftanti. & illam crcatc in jllo tempoce . & feauid&m n dam Conditionem. tunc non poterit clle inpeccato tamuna non . poteft agere in in&uiti . in quo fuit in peccato . ^. Tltimo inftanti illius temporis determinato creatur gratia .^((^yic ibi Std fMrr. & & & quia fi Rcfpondet Dodor. _ r-^ 0ntr4 I /ecundum. difiina. infufio gratia: in anima Virginis efi metm . poteft tamen dicimbtus quantiimad fecunrc : Aut itU inSllfictttit .natura ignij calcfacit lignum pcr fpacium horae . vt quando corpus mouetut pec aliquod medium faciens Rv caufaturergo mdtus velproptec diuifibilitaterlS fubiedh . fedtantum infUnti i & hoc ratio ftat in aut crgo creat gratiam in pri- . nec in giatia .in vl: A timo inftanti dicitur proprie matari . &tnotus leiy^ durct vfque ad vltimum inftans vnius horx. . Muta» dQo. tunc habetur intentum creatur in primo inftami & tunc quia aut . nec cfl mutatio. o ExemplHm. Secund6. quo . Secandd. Similiter in raotu vnius horr funt infinita ab vno mutate A tranfit motus fic de prie . (it cft . id eft . 4. loquendo femper de tempore continuo . vel In mcdio.<i'/?»«5?.quia dc£cit fibi fecundaconditio. feqaitur qu6d quieuitin peccato per aliquod tempus. . inftans fluemU» etl aliqiiod hc non fiiit in nio inftanti illius tcmporis. deinde aliae . in tempore immediato. nec mutatio. tu9c cflet per Aiftcundum tUco. 97 CeMMENTAKiyS. Dicit Dodor qu6d mo« Primd fuccer* fioiiem vifl in mobili . aut per mutationcm . Dem medlum tiam 2a6<i SCHO -j. quia mutatio tantum fit in inftanti. & in tempore horac vfque ad vltimum inftans dicitur continuc moquando ergo ucri a tempore iramediato ad vltimum inftans horz tranfiic ad vltimum inftans . ad illam a^ioncm de neccffitate concurrit voluntas diuina vt caufa prima. acquiritur per vel formae . & hoc noB. motum. quia ncc ia anima . patct.pamouetur ad calidum vt odo .& muu- Dodorqu6d infufiogratijeintctnptf- non ek motos proprie eft fubie^m Similit«r graiia habet partes & partes vel per accidens fe . velmedij: vt n pundkis Aioueretur fupec aliquo qoanto. & ndn de tempore difcreto » de quo di^m eft in a. talis fucceffio mcnfuretur tcmpore. vtprobatum eft»« i.quae eft qu6d acquira* ipfa tur ininftanti. Si ver6 non poteft agere hoc eft fubitb. fiecundumpartes mobiIi$. Qusft.nec eft mutatio propric difta.illud poteft agere immediate in mftanti. > fit . de neceffitate expedat teropus . quiaiftagratialicet fit'fndi- tamen in temporediiiiftbiliia anima. tunc illa creatur in inftanti . Hic DodlOr arguit fe- V^cnnda contra (ecundam conclunoncm. De iftis didlum eft i» i. ifi 2. &c. quiain primo inftanti. excepto quod dicit de tranfitu i motu ad mu(ationem.in informam.titditim.I. Tranftm i **f/««iM'•'*•** •• 21!^^^'*" . quia . 8c etiam illa calidiras acquiritur fucccffiue ci^m fit forma partibilis.^. & creat illam gtatiam ifftempore & hoc im- quia Deus non agit in tempore aut inaliquo inftanti determinato illius temporis. tamcn non cft neceire. vel informa .9. . Exemplum primi diuiiibilis . & in quocunque temp>ore ficut fibi placuerit. i. & ftttfi fiat fiicceffio tus (Iri^c loquendo. Nec intcr aninum . in tempoie qu6d inediato f^f^ diuifflsiile tnotus j^ergo talis ioibficado» ue gratiz infufio oon p<>tcft infundi k Dco non poteft efte immediatum inftanti . quia itiediate fcqucnri . Aut ergo 6. .i. peccato per aliquod tempus . quia quicquid agit ad extra.ncc fe. ic graScMi tfftr. Prtterea. nec propric mutacio taphoricc dici partim motus. patet quod talis tranfitus non motus . modo fuit in peccato . /i acquiritur per mutationem .ibi Adfrifmm infitimiMH. quia agcns naturale* cum agac de neceffitate nacurz. aut in alideterminato temporis immediat^ tunc quicuit in iequentis ad primum inftans . & quia primo ifta pars calcfit . per inftans. id eft expedlet tempus qu6d non poffit agere. Poteft etiam expedlare tempus .III. : . fttd/i.& non ex aliquo de neceffitate* dinina .

quod quando oppofica comparancur ad idem fecundum ordincm nacurae.i. fiue graptiam acquiualcntcm. . ica poflec natara . 98 modum foluenii omnes Stm^orum auStoritates Vecet qud vniuerfaliter neminem exci- . *^f z. inficiendaerat. quia prius nacuraliccr fuic fiha Adac. q. nifi ahus praeuenir^c merendo. ^ . imo excedic crgo quantum eft ex fe quilibec haberecpcccacum origiinprimoin.. tiifi nem diuinam. non camen fequitur quod ipfa aliquando fic in fe. §. ad emnes audoricaccs in concrariam fiUus Adac nacuraliccr ell debicor iufliciae: origi. nnnquam camcn cft dcbicor cius .Tertio in frimo infianti animationis .cj.fic creatura ah dternofroduda. de qut) vide Scot. /ib. nacurahccr propagaci ab Adara funcpcecacores.exemflo de materim comfarata adformam .fcd cantum alcerum ineft. prafucnta pcr gratiam mediacoris . non ineft. Adam. Itain propofito dico. quodnatura Jicitur prius natura pj. Vide : meritum rcmittcretur eis pcccatum iam contradum. .. Per illud pacec ad raciones fa£las pro prima opinione quia Maria maxime indiguiffec Chrifto vc redcmpcorc ipfa cnim concraxiflcc originale pcccacum cx racione pro- VUeScot. . quam fic. ille hcec iufticia originah. di^'4!t iuftitia dcbica.^. & ficut ahj indi- vt per eius . quam priuaca . 7re auam effe. Omnu Um fi- Ad*. fiunt ab origimaii : quia intelliguntur quoud debitum : omnes enim naturaliter conceftiy habent vnde contrahant originale . quam iuftificaca. &. : . naturam in primoinftancinacurx fic .nalc . ex vifua conceftionit .j . . oftime res exflicatur.III.ori.fi maceria comparatur ad formam. . aliqiiando fub ncutro cxcremo.4. .&Garen- ciam iuftitia: debitac . nem. C^ Pitigianit hicart.j^.i. . ^lauccm * 14.habenc vnde careanc ^ r n n r diccipnu tnrMtam. . in vtero ante animatiein lumhis Ada . art.nicncis peccacum. Ec ica exponendae func audoricaces quod omnes ftMu efe.nifi cis inftans conrerreeigraiiam. . . quod eft in fe. . quia cunc eoncradidoria eflcnc fimul fcd quia cunc maceria quanciim cx fe dimifla fibi . loqucndo dc omnino primo inftanci quia fccundum iuftificatg.-y. ' & eciam in illa natura praccedit naturalitcr carcncia \ originalisillam iufticiam. vcl non fic aliquid . folutio- & ^am nem moderni communiter in hac (^ut^ione fea^uuntury edmt^ue latefrohat P. Simfliccr fubicdum eft prius nacuraliter vcroqucoppofico quiapriusnacuraliccr cft vnumquodque illud. qua dicicur prius ncucrum illorum includic. \ illa iuftitia: n quod cft prius nacufalirer camcn non oportet animam cfl!e quancum cft ex fubicao .3. illam . quz zquiualec ilh iufticix .ic). non habercc formam fi aliud habcns non darec. Rcfpondeo ' & dico . qiiam fub oppofito. n r r\ prius nacuraliccr priuacio incflcc . & ad priuationcm prius nacuraliccc cft maccria non habens formam quam habcns non quod in illo inftanci in quo habec formam realicer non habeac cam. Tuncenim exifiehat fecundumfartem. . nc ipfa concraherec. nifi fraueniretur. Prtus natu- rafMtMa- Quando igicur arguicur. Similiccr liccc prius nacura maceria fic aliquid in fc. ^^-^^^ prxccdic naturaliteriuftitiamoriginalem. & ica liccc maccria prius nacuralicer fic priuata . ^gj^ . . vbi docet (juomodo nifi fuiflcc . quia vcroque oppofico .yj^p "'*'^ .nofl fimul ambo infunt. ita quod nec fub priuacionc nec fub forma quia hoc modo non eft aliud eflc prius nifi quod fccundum propriam rationem clus. ita pcccacum ne eflcc ab ipfa ahquando conilla magis indiguic mcdiatorc prxucniencc trahendum.& 31. x. t/£gid. . Sententiarum S C H O L I V M.quam Scot.qx.ncquc priuseflc fub priuacionc. 1 6i MaterU priui natu- raeflin fe. dacur fibi gracia. ahcui in primo inftanci creacionis animac decur gracia fi : . con- conccpcam confequcbacur eflc fed non fcquitur crga ia in fllo inftanti naturac non habcrc gratiam filiaiT» Adaj & AdJquam illo inftanci nacurx fuic pciuaca .jia iHarn . poftprimum Aiari^t tn- re- p^gationis ' " Ec fi arguas na. ^Ham prt- */^^l. ^ concra hoc.i d. Excmplum. Pldc com. quod prius nacuraliccr fuic filia Adae. decensB. . ahundc confcratur fed ficuc pofn & in primo inftanci. ccncacur pars ncgaciua quacflio)iis .i. & xiam.ciuam efle quia defe non debehatur ei cfle. g. Rchquum auccm quod quia in eodem inftanti oppofitum ineft fcd dicitur quantum cft ex parre fubicdi nifi aliquid cxcrinfecum 'Hipcdircc. Virginem trifliciter fuijfe feccato ohnoaliorum farentum. . i . quod cft fub aliquo. haheret frius natura non cffe.T* JormtltM. quancumad acccpcaciogiiialii. Tloyfc.d. Virgine credimw ) de faiio omnes illud contrahunt. quam formata non camen fequicur quod ipfa aliquando fic non fub forma. Primi . .i.ibens graciam : naturahs fiha Ada: &r non habuit eamiergo in illo prioii contraxic originale pcccacum. Secundo .hoceft cx modo.Lib. d. quia merico alcerius pracuc^a^cac e(i debitor iufiitU. quia prius fuicpcrfoin illo igicur priori ccncbatur ad iuftitiam originalcm.-yj ^ ^^^n communis Chrifto . nifi ex friuilegio aliquis eximatur {vtde B. : quia tunc inefl*ec . 5.quia h. I r. vcl formaca. . quia licet itio eodem infiartti fuerit in gratia friits natura exifiehut fine ea (jr dehehatur eifecundum fe . rr .quohabenc nacuram itMHrA ner jyjjijj ^^^ ^ originalc : fcd Adjc carec ea . ^3pacccm rcfpondecur quod quilibcc ^gx dcracrtco & idcd omnis calis habcc vndc concrahac pccca. offofitum .

RelitjUMm aMtem. . puca forma comparancur ad Scquicut.tet fitprad. quia ipfa iuftitia .vt debitor iuditiz otiginalis in piimis paren- . forma ignis ex hoc priuacio dicicur priiis inefTe maceriz. .& aliqCiod oppofitum fibi inefte per confequcns in illo inflanci fuit vcre mus Adz. .Periherm. dtft. Dicic Dodor qu6d fubiedam. priuatio eiufdem vt tibus acccprsc. eJJi ple in aliquo . vcl perfonz.^. cum hoc infic fibi a caufa incrinfcca. &c.1. talis catentia dici- tur peccatum originale. . fed vere non inccUigicuriufta .nunquam ci inefrec. ficuc aliis.vel priori nacurz. Similiter fiibieElum .30. pofterius polfec non ineile . fcd cantum altecum dc neccfficace ineft.puca . illud quia fi intcUigiprzfupponitur in & priias natura haberc fuum terum oppoficum infit. Dico. cum tamen fibiex 6rigine competcrcc vndc ianua clauderecur paffionem . .& illatum operatione deperditz. .in quo pocuic haberc graciam. . . qu«cft fun- ncc cius carcncia quod con- . ficuc ['/"'" PUfltlr. Ccdo. yir£o in : : : .quia fciliccc iftud Si dicas .velzquiualens? Si fic. * O tMuem tiones.vc pa.vt fatis patet in & i.& operatiofimilicer. exfeminc viri. : ' quomodo eft quod non cft prius in eftendo ? Dico.& quia Virgofiifnt & . 99 priuacioncm iufticia* .qux prius nacuraHccr incft maccriz. originale . aufcrendo ab aliquo. : prius incclligitur.& ita nec aliquid propter qaod ianua clauderetur.u. . Dico quod hoc prius nacura nunquam ineft flbi fcd cancum tneiTec fi caufa excrinfcca non impedircc.quo carerec iuftitia originali fibi debica modo przexpofico. illam primicacem nacura . non cnim omnis incclledus non intelligens hoc incclligic non hoc vc. quam al- Sequicur.Q^^tit hic Dodor fupponcndo vnum . nifi ab Vliquo agence przuenireturt producendo formam nec priaatio habitus inefl nifi fuppofito.« & eft eciam prius teroporcquantum eft cx parce fua: I i. habueric iuftitiam originalcm. c Hefpondeo. prius nacura illud oppojitorii. non infcrri quod in . in perfona. quiaabftrahcncium non cft mcndacium i. Hicnotaqu6d/>r»K/»'<^«'''« poceftcapi dupliJVno modo quod fic prius nacuri . przueni- retur a voluntate diuina aequiualcntem iuflitia. quoverccxiftic. fi aliud non impcdirec vel eft prioricas in intelledu. quod ptiua- quancilim ex parcc fua. id naturaiiter. id eft .fuic perfona. Dico quod non. ^utft.T inftanci nacurz habeac vernm t vinexiftenciz. &proinoinflanci. ril. maccria informarc. quo inefteCjOppoficum. dono potuic fic 1. . qu6d forma ignis . quod ianua fuic fibi aperca pcr mericum paflio- Ec arguatur fi iniufta .Yiich Oturparsnegatiua potcfl: rcfpondeti ad ra- & refponHo flat in hoc. Sequicur . Secund6 fupponic qu6d Virgo Maria in vl- . 3^d rcns obiicias ^ fi iufticia «7- . dc alio modo pcioricacis nacurz quod ipfa eft nacuraliccr prius caquam habcns cam. : vel . adu ineft. ica quod priuacio nata eft priiJs inefle.S/cex fpeciali go Maria. Ita hic non cft iufta in primo inftanti. & de necefficace adu prius ineffec. ficuc racione ntcurae . Phyjtc. infundendo ei gratiam originali debitz. .non habuic iufticiam fibi debicam:ergo in illo inftanci.Qusft. . nunquam huic perfonac ineffcc peccatnm. Quzcic nunc an quo filia in illo inflanci nacurz.& vera filia Adz.viri- & de lege communi fic nafcens . GitMndo oppcfita comparantur maceciam. fup. B. naca . fic b Adt. nen fimul ambo . .I Dift. quod fibi cfTentialitcr incft.Scc. rationc fui crgo eft non iufta non fcquitur quia neutrum illorum efTentialitcr includic.qu6d licetnatus &c. In primo inftanci nacurac vcrc incclligicur non iufta. priuatio eiufdem non infiint flmulroateriz . fuic vera : uatio ineflet .priuacio.&mulieris liter §liumid» fuprai» 6t\i . quia quancum eft ex parce fua Etfiarguat. i. qu6d confcqucncia non valcc in przdicacis compofitis non eft album lignum crgo cft lignum non album.contra . includicur iufticia . ex i.^'"" Mtura cicer. praeferuari Vir- vc in illo inflanti. quod ficut habitus non ineft nifi fuppofito. Tom. camen ada non ineft. quia de fili» ignis & declaroliccram. & ExplitittMr prioritdt poncrec oppoficum cius incfTc ficuc cciam B in primo inftanci . i. vel habitus przfupponic perfonam ergo perfona fuit prius naturaifi in illo priori naturz.quo fnic perfona. ^ Maria non eft iufta in primo inftanti naturx crgo in illo inftanci cft non iufta. . eft prius m fe cale qu^m incelligatur aliquid ineftcalteri fe efte. communi contrahat peccatura lege quilibet nafci- & catens illa. fi in illo inftanti talis di oppofica. animz ica nacuraliccr prarccflic ipfam JuftitiAm fcd cancum poccft hoc : damcncum Adz filiacionis . . . .id efl. & acccpta: fpecialitcr in ordincad hanc perfonamjvc propccr illam nis Chrjftj pra:uifx. Text. . in quo priforma non produceretur.veloppoiicunqilliu$. COMMENTARlf^S.(^. Dicic crgo Dodor quod cft ineire prius quia in maceciz illo inftanci .ruuurm <}momd altenim tur. vt priuacum.III. Sequitur . I . Ad aliud de apertionc ianux patec. 1 1. fuic in peccaco originali. . cale prius nacuci. tur. Doftor qu6<l fi tenea- teneatur. qukm forma oppofica.ad quod comparancur hiiiufmo- timoinftanti concepcionis fuz. efte. prtmoin/lati ntttwx H9 fnit iuftAy necnon iu- fta. & formz ignis quz tio eft. Simliter lieet priusnaturatScc. quod quando ordo nacurx cft inccr pofitiuum. .i. 2. . Et fi arguas ^. naca eftec priiis ineile . . Ifta refponfio cft cooformis diScoti oper.ficuc inccr fubicdum & accidcns matcriam ic formam quod cft prius nacura poceft efTe prius in cfTendo fed quando cft cancum inccr oppofita priuaciue prioricas per comparacioncm ad ccrcium non eft nifi quia hoc ineffec. non incelligens ho' minem efTe animal non intelligit ipfum non aninul quia tunc non pofTct effe abftraftio fine mendacio. id eft.

quin alia inexiftat .|^exiftentiz. negatur album . cecedcnce. quia eft impoffibile qu6d vna exiftat in aliquo priori . accidente .vcl fub focnia. non dicimus qu6d in ellendo vna pcius infit . quod dicit de pciori n^cuca pofitiue. tpmfi. \n fecundo ver6 fcnfu .-inti . vt fupr^. non opoccec.altccum oppofitocum habuic . Hic Doftor arguic Logicc fic:Vicgo Macia in pcimo inftanci nacucz non eft iuftajecgo in pcimo inftanci natucz eft non iufta. podtum includic in fuo ej/i quidicatiuo. DoAoc. puta confusc. quod negatuc in an.r»w ««/«r^. qu6d fi pritu tuUHra func poficiua nacucae vecc eft.^.nec oppoficum illi. & . in quQ pciuacio ineflec.ccgo in rtMHra. quod in illoinftanci . & & ccedo dift. SccDicit Do^oc quod Vicfuic filia S. liccc neutcum includecetur inratione illius naturac. j. vt dixi fiipc^. cum fint idem cealicer . fii** ^** '1'^tur homine. quod ex ie non includcbat focmalicec . pciuacione.fi celligendo.Sic dico in pcopofico. Scd bene vccum & eft .& fit non iuftus. Qu6d enim Prancifcus fit hiftus. nbn qu6d fibi. quo vnum oppofitum compacacuc ad aliud cefpedu ceccij . quia fi non faill^c prsnenca a voluntace diuina.t. Virgo Maria iufta. d SedfiobiiciM. eft quia . qu6d prim6 intclligo Mariam in aliquo inftanti . quando quicquid affirmatur dc vno.vel fub M^ non ^* . conccadiccccc & . Vicgo Macia in prirao inftanti natucae non cft iufta."' tur de |ion iuftus & fic in illo infianci^pcapcie ncc habuic gcaciam. vc pacec de fubftantia . & eft fcn- aduimclli]gamhomincm .ii. fenfus efl. Scttm. ficuc nec fcquicuc . quo habuic vccum e£i exiftenci«. Refpondec qu6d non cenec in pcxdicacis compoficis . non intelligas vniuerfaliter . lignMm . . fed nm album in pcima non conaliquo §l»4ndo igitur orguitMT. quod non fequifur . & ccadicec non albo in fecunda. calis priuatio infuifiec. in ^uo habeat veram . .quin riAbilitas dicat eandem exiftentiam. cum cancompctanc pcaedicaca cffcntialia. cura ver6 dico intcUigo Virgiiuftam . Sc iniuHtt videntur idcra importate. non tamen fcquitur qu6d intelligam ipfum efleanimal. Sic . itancc pci- uacionem iuftitiae fiue oppofitum iuftitix. illud ftanci eft .qu6d ipfam nem Mariam non intelligo in aliquo inftanti vecc fcpacatam \ iuftitia. & ided ienet. nec gcaciam. g EtfiarguAs. vcl afficmacuc in vna. & hoc eft fi ifta: nes debeanc idem fignificace vel amcmecuc in alia. non incelligo hominera cifc aniroal. qaod tamcn affirmatuc in fecunda . quod fendo. vel quidicatiue .& in quonon cdet necefte qu6<i accidens pofterius naturi infit Secundd accipitur^wndtarri.pofito qu6d ipfa in fc fit pcius nacuci vcroque. cum in illo fibi Sed in folutc. fed poceft dici pcius nacuca in in- inprimo & efrec. ecgo in illo pcimo inftanci incclligicuc non iufta. & in illo prirao inftanti vecc eft) quod in ilio pcius nacuca poGciuc. qudfi. quod taracn eft falfutn.poceft efte pcius eciam in ef- inftanci de neccflicatc infit flbi pciuacio iufticiz. licet - fit impoinbile in i . fic. dicituc . dit pofterius in fuo qu6d homo ejHe eft prius quiditatiuo}& fic dicimus ritibilitate. fenfus eft. quzcft in fubr. & idc6 aliquid afficmacuc in confequentc . quodeft prius nacuca pciuaciue.negccur. & de illo tantum afErmatur lignum . licct & hic fenfus in propofito cum ligo iuftitiam : dico eft nunifeftc falfus. quia non natur^ inciudit illam quiditatiuc. .III. fcd inteilieofepatationem animalisab infinico i.iIIud idem negatuc de eodcm ficut fi album ^ffirmatur de homine. Nam ciim . qu6d poteft exponi. dando graciamin illo inftanci . fed dicituc pcioc natuci . fecunda non canc6m negacuc iufticia ab- petit fibi cuc. Tenec confequcncia a negaciua dc pcaedicaco infinito ad afHcmaciqaro de pczdic^co intolligo hominem . patet liteca. Dicic & fefierim . Sentcntiarum lOO ficac didiaiu t^ubi fubftjmtia eft prior naturl «ccidencci quia ipfa fubftancla in aliquo inftanti naturc habet verum <.eft impqflibile. fic quod aliquis intelle&us poteft in- eft falfum vecc exiftic. de cacione fua. Si vec6 dicececuc Hoc non lignum album eft album . vel iniufta. & cenec illa confe- quentia ratione conttadidionis ^oria non poffunt verificari . Dcus iufticiar. mo non com- pcimo inftanci nacucx . licet a^u non poffit exiftere in aliquo prioci . cum dici- ponitur. homine .non ira6 in illo inftanci eft vccc iufta bcns gcaciara cceacam aDco . quin de ne- nec logicl »rguit ergo idem prardicatum fimplictter . Hc incelligendo. contradicunt . fequicuc quae vt in . fi^ propriam exiftentiam cui priori pofUc non ineflc pofterius:ficut dixi de rubftantia. quo poteft cccace gcaciara acquiuafic falfa ecic illa inftanci nacucac.& acCidentej fed dicitur/.quia non iufla. crgo non eft iufta non . calis pciuacio infuit . quia ponendo ordinem naturz in pafHunibus. ergo eft nm liffium benc lignum non album .ergo incelligohominem cflc non^animal. lencem iufta : quia in pcirao inftanci . Sequicuc.Perihermenias. vel gcacia?Dicic quod non Dodoc qu6d ficuc cft ifta Fcancifcus eft : ecgo Francifcus eft iniuftus accipiendo vcrobique negationcm. e Si dicas. . ictko apto nato. fiue afficmatuc in- inftanti.Lib. ncc tantum intclligo non animal.qu6d illa dicuncuc conccadicece fimplicicec . & tamen non inteU celligcce & eUfl.fi non eft iuftus» crgo eri( patet negatur intelledio animalis tantum . patet qu6d ifta non contradiCunt. eft quia ha- in illoinftanti. Dico. hoc expofitum eft «» i. nam in prirao fcnfu horaincm effe cifibilem nonincc|ligendor vc difciplinabilem.qu<km ipfa iuftitia.fed fufficic quod in- & hoc oppofitum in illo inftanti non infuifret..& illud . f £^^ 4rjw4r«r. pile pacet p iuftus negacuc. quia non inclu.qu6d fic pcius it^ eftendo. Hic dicit Do£lor. pcopoficio- . ita quod vna pafEo dicatur pcioc alia . i. Dicic Dodoc quod non fequicuc (&cft quafi firailis confeqae^cia curapciraa. non tantuni fus. homini adu exiftere in aliquo priori natucz.& priuatione eiufdem.hoc pofito modo przexpofito .) In pcimo inftanti natucae non intclligituc iufla.& it- x^pMrt. non intelligo Virgincin Mariam iuftam . in prima negatur cantetm iuftitia fuic pciuaca gcacia dux lignum nccefle eft . dift. Vicgo Maria quo vcc^exiftic.&quo fuic vece filia Ad«. vel pcimo iuftitia in inft.& in eft in eodem primo inftanti eft pcimo innon iufta. Si vcro acguacurfic inftanci nacucae non . quxco nunc de priocicace . quia contradi- de eodem. fcd ponituc pciuacio iufticis non iafta. .homo non cft lignumnon album. an pciuatio gcatiic prius infueric. Nota ecgo. detur aliquod inftans naturap . illud vec6.fiue verc cxiftit. Si mod6 ly ntnsUfum negatur de . non & taraen includit iuftitiam ficut in pci- . & fic non tenct vel poteftdici (cura dico. ita qu6d neutrum op- Cefllrate (it. SCHO «K* fimpUtitn* & go Hacia in aliquo rnftanci nacucz Ads.& hoc modo dicimus qu6d matcria prima eft prioc natura forma.& illud idcm albumjnega- quicquid negacuC.

i./trt. qux tunc 2.f. vnica. vcnoneflccibi infcdio aliquain animz. quomodo Sutir. art.cf. . Gabr. : illud corpus de illis fanguinibus. : . Cordub.t.Virgini. Du ranei . quod peccatum originale contrahitur propter carnem infedam concupifcibiliterfeminatam dicunc carncm totam Marix fuiflc fandificacam & icaillud quod aflumcbacurad formacionem corporis originali . Filij. Bernardi potell refponderi . o L I cfmrejcilicetj^ qftomoJo non contraxerit ortginale peccatum.t. Ita enim determinauerat Dcus . Scd contra primum * . ficuc dicit Magiftcr .Thom.Kichaitd. «jv & tamen claufa vfque ad folutionem pcenz dcbitac. cum eius verbafittt exfreffa.art. fcilicet carentiam vifionis diuinx proptcr paflionem przuifam . . Vcga Ub.6. (jr nen vifur/im Deum .^.^d/t. donec chrifius morte fu* nferiret innunm regni. hoc non videtur pofle miraculo. ieficenfitrtimfuiffe infinum Ahrtih* .& ctfmmixtione feminum. non a culpa qux tunc infuit quia nulla fuit fcd ni(i tunc gratia illi animz fuiffet infufa. fct . tom.t. $ .fin. fi Spiricus fandus immcdiaci formauic Quod fi dicatur. quod licet acccptaret paflionem Chridi prxuifam ad rcmittendum culpam originalcm omni credenti . maxim^ ica modicum quantum ficut efiTct fc. i . dicitur fecundum Magiftrum Adam. iamvidcrecur cotaliccrefle & . fine miracufi dicas ** fierifine lo . Quxft.fi mortu* fuijfet /tnfe Chrtfium . Cum nunquam fucrunt animati anima alicuius hominis per confequens nunquam abanima peccatrice contraxerunc maculam i nec pcr confequens ex parte eorum potcft aflignari ratio maculac.FII. Quod illud in fe multiplicari .i. fuiflet bcata purgati fuerunt a peccato originali . mortua antc paflloncm quxratur fuiflct Slqu6d fandi Patres in Limbo . & ideo corpus genicum infcAum hoc non videcur verum.Tom.t. Sed contra hoc arguitur ' . vfque ad generationem Chrifti. fieatio corporis gcnerati ex eis. Mirum . : anima mundata . D.y.hicp. quia fi fanguincs Beatac Virginis crant. quod non videcur probabile. Vafq. fi Deus tunc creauit gratiam inani- ma Mariar. prius quam aflumcbatuc fuic fanifiificacum inflanci infufionis . ita probabile Ad argumcntum eO.m. ? Dici poteft.^f. quod aliqua pottio crat in 1.dequaomnes illius .frobabitius loquendo .d. S C H O L I V M.fup. poflet confumi. lib.Mag.vel fandi. fed propter fuit ianua ipfam exhibicam . }.^j. vtriim fi .. dc quibus formabatur corpus Chrifti fecundum Damalcenum 48. } /^. quantum finitum per ablationcm finitam ab Rffitt^t co aliquoties fatftam.& credituro illam paffioncm. & ideo ficut fuitexhibita. i. Scotiofer. &ita non erat poflibile patrcm gencrare qoantum efl: ex partc formationis corporis . illis patribus qu6d nec non patuit ianua quoufque paffio Chrifti .non fuiflet aliquod inconueniens. ficucde panibus £uangelicis .7. htc i. de quibusexemphficat . Qjr ifi s T I De Jitndtificmone corporis Chrijii. B. I 3 Pr« i. fuilfet fandificatio infuiiTec. 1 . <j. loi B. confumptum. filij .p.Dift. quod in inftanti conccptionis naturz a culpa . Mrt. ica poteft cflc in primo infl:anti. non tamen rcmictebat poenam illi peccato debitam .D.III.q 44.Bomu.yirgmem. fed feruatum mundum ^-^.iiy. quod vircus aftiua formans corpus. .i. Qui non cenenc hic Magiftrum fecuadum diuerfum roodum ponendi de pcccato diucrQmode hic refpondcnt dicentes enim. feSt. in Trident. £t (1 arguatur. Chrifli . £c daco qu6d in conccpcione fcminum fuiflet creatio animat. o. D fccunduro. propagati funt &aIiquiponunt. .p.ji. }f. c. dicst Scotum in eppofitum inclinare . quod ibi fuit libido. portionis nonfucrit infedumin Adam. Alcnf. tnen defcendendum ab Adam in procrcatione filiorum . cx cis fuic infeda. gratiam tunc fuifle infufaro animx propccr quam anima non contraxiflec aliquam infedionem acarnecum libidine feminata ficutenim pofl: primum inflans Baptifmi potuit manere infedio corporis contrafta pcrpropagationemcumgratia in .II.i. Suar.infine. falfum cft de conceptione naturarum licet pofconccdi fuiflc in conceptione.qu6daliquod Ma^ijt.

quia non fuit filius naturalis Ada: . : & ratio & . DISTIN . tjutft. 9.qu^dfitahquaforma feminis in loanne habita a patre . priufquam afTumcbatur fuit fandifica- tantum ciufdcm quantitatis. vc Chriftus innocens nafce- rccur.& oppofita habcnt ficri circa idem . cum culpa & mini^s nec potucrunt fandiificari opponantur. H O L I V M. quia tale per ablationem partium potcft tandcm confumi . qui ponit peccatum originale cflc carentiam jLjLiuftitiaedebitai. gratix non. vel tanis fint nifefla neccfHtas. Patet qualiter Chriftusnoncontraxit originalc pcccatum . In propofito vcr6 talc femen . fucrint ani- aliquaculpa. fciliccc fandlificatjo Virginis propagacionemcommuncm . & communis. 1 9. vt fitmaior.Lib.honpotucrunt . quod tamen eft falfum . vt patct. c. Et qaod dicit Do&OT *3hic iqiiod quantum finitum per ablatio- a nem finitam miracula non ab co aliquotics faclam pofTct con- Illi hoc non debet intelligi de diuiHone continui fecundum partes ciufdem proportiofumi vt Q^ . qui ab co crant defcenfuri per rationem feminalcm .Rcliqualitera claracft. refoluit^ ideo Chriflum non contrsxijfe originale. & ita illud. Vndeficut illis folum potuit CbriftMno feruare iuftitiam . id cft portio minibus X. & talisj infedbionis corruptio communitcr fit pcr generationcm altcrius formx .ficut tadumeft^^//?. ^E d cot/tra primum. fed lis facienda vbi trahitur propter . diftinEi. ficut quod vnus panis cxiftens tanta: quantitaiis. hoc non potuit eflc. ita illis folum potuit perdcre illam.qu6d peccatum originale con- carncm infcftam concupifcibifeminatam . debet intelligi de diuiHone fecundum partes eiufdem quantitatis . vt difFusc cxpofui in 2. mult6 .quis non eftfilius naturalis AddtC^uia non hahuit naturalem fatrem . fic augeatur alia materia nonaddita. fcd poffctmultiplic^^r^virture diuina . & ideo fi Chriftus fuiflet purus centraxtt homo . Matris . fcd . Non vidctur probabilc corruptionem eflc finc gcncrationc in quocunqucgcnerci fcd iftafandificatio^fiuc mundatiocarniseflet corruptioilliusmorbidae qualicatis pofitiuz . hoc non videtur pofle fieri finemiraculo hoc idcm dico dc illa portionc. non cft capax gratiz. nifi gratia. . ita Anfelmus citatus a Do^ore. & miraculofa formatio corporis .lII. quia non cft capax fanditatis. dijl.puta. . quia fi fan^lificatio illa fuit mundatio carnis. vbi vult qu6d innoccntia: Chrifti potcft poni duplcx tor iuftitiar originalis. b ^woi^/^iV^/. qux diciturformalitcrcorruptioinfcdlionis? non vi- dctur quod aliquid aliud gcnerctur : C non Sed contra c non poflet diuidi in omnibus hofecundum partes ciufdcm proportio- S vt infufionis gratix.i^. quia caro . Jiefutnth duabui fententiis de r/ttione feccsti originalis ^ de quibm 1. quod tota caro Marix fuit fandificata .y^fw»^!/. idco non crat dcbi- & Accepcrunt enim ilH foli iuftitiam in Adam . cum non infici ftat in hoc. COMMENTARI^S. qui ponunt. A Litcr recundum viam Anfclmi . fi eflet ibi infedlio fanguincs illi hoc. 31. Idco per ablationem partium tandem confametur tale quantum. ji. cbm nis non apparet ma- litcr fatis patet in i. & tamen nuUius alterius qualitatis pofitiuae cCTetgeneratio. tum . nifi pcr g^rruptioncm ipfius infedlionis .nonipcr ic vtraquc pcr fc fufficcrec . I. diftwEl. bendiorigi' dcinccps . femper diuidcndo pcr medietatem. 3. qux non fic fufficiensad gencrationem . dicunt ad quxflionem . aliqua in inftanti Ratio Dodoris puriflimi mati. Sententiarum Practcrca. cxprefsc cap. hoc cft. rcfpcdu quorum Adam habuit rationcm g^4rf^ patris naturalisfecundum communem propagationem. quod affumebatur ad formationem corporis Chrifli. i o. & non efl vcrifimilcquod quotics homo gencrat. & non Dcus miraculosc tamcn natus dc Virgine fccundum cum non condebitum ha traxiflct origmalc peccacum.Deus faciat nouum miraculum. i. Ifta fcntentia patct per cum de Conccptu Virginali. Quaeritur ergoquidgefan(^ificatio ncrabarur in illa carne pcr fandificationem.

Vt cnim omittam aliter dc hominc nafci filium alitcr capillum . fandli Filius quomodononfit &Z dc illa fit Filius Spiritus . Ut. yf* dicantur vt illi : gchcnna: . Proinde cum fateamur Chriftum natum dc Spiritu fandito ex Maria Virginc^ vtraque fubftantia Chriftus vnus bum & Spiritus . Diji. Vndc Auguftinus fuper hoc moucns quacftioncm. ficut fit Cxpc in ahis operibus. ritus fan(5tus eft charitas . Noncrgo frequcns dcnominatio Spiritus fan^fti ab illo opcrc Patrem & Fiiium (ecludit fed potius vno nominato trcs intcihguntur. Sc ineffabiU Dei donoFilius Dcifibi vniuit formamferui. Non enim idco opcratio incarnationis Spiritui fandio quod cam ipfc folus finc Patrc. & Spiritus fandi . & natus memoretur. & dc ipfo Chriilus conccptus. j. J. pediculum. nec tamen Filius cft Spiritus fan(ii. pcrtinentcm.vt Deus Parcr Verbum genuerit.quoniam tantje rci deformitcr comparantur. [ Cum illam crea. Sicut c conucrfo non omnes qui ditcr . in hunc modum candcm dcterminat in Ench. natus de Spiritu fan«Sto. . quam Virgo concepir. & Mattis Ecclcfia:. nec '•'"P-^'^' . An ctiam quando vnus trium in ahquo opcrc nominatur . : turam .Spiritus fand:us hominem cx qua ricus fandi.^^ ratis)curin cafacienda Spiritus fandus folusnominatus eft.ccrte qui nafcuntur ex aqua & Spiritu fando non aquas filios cosrcd:cquifpiamdixcrit:fcd dicuntur Hlij Dei Patris .«« ncquc cnim fcparabiha fiint opera Trini. "^'"' ? cfTct. illo vt dc Pa- autcm dc illa .&fit Filius Virginis natus. vt null^ fidclium aurcs id valeant fuftincrc. inucftigatio- nc dignum nobis videtur. vcl cxpofltioncm.tota Trinitas fecerit Qjiofinfu dicatur Chriftns conceftus .ii. Cum ' ( filij illo etiam nati cfTc /m». : fed quia Spi- & donumPatris. cxplicarc difficilc cft.Lik& cap. eiufdemquc folutioncm . ] Audiftis propofitam quxftionem . Sic crgo dc Spiritu fando natus cft Chriftus . fand:i. ^«f«y?'«.quorumnihiI cft fihus. & Filij . & non I 4 ita vt filius. Quis hoc diccrc audcbit . & Fihj: &inefFabih Dei charita- tcVcrbumcarofadum cft. continuo ciufdcm rci fihum nuncupandum. cunturahcuius filij .DiftinaiolV. & pcpcrit. confequens cft .& lumbricum. ita inquiens. Non cft autcm conccdendum.j!). did:us eft Chriftus quomodo 3. ^_ cft. & Dei Patris Filius fecundum Verfecundum hominem quod cum Spiritus fanOius tanquam Pater eius dc Matrc Virginc gcnuifTer. ac FiUo feccrit fa^pius tribuitur. quarc in Scriptura Spiritui (ando hoc opus farpius tribuatur . Dicuntur ctiam pra^parati. Nunquid didturi fumus Patrem hominis Chrifti cflc Spiritum lan6tum. cum hoc ita fit abfurdum . 103 DISTINCTIO IV. VM vero incainatio Verbi. vt de qui adoptantur. fcd in illam itaquc de aliquo nafcatur aliquid . alitrc : fic ihi. cum Filius nullo modo fit Spi. ^f SEd '^'^ natm de Spiritufan<^o» noncft inhocdiutius immorandum. quidquid dc ahqua rc nafcitur . non cx illa nati . & cxemphs doceri poteft. vt dc matrc natus cft. vniucrfa opcrari Trinitas intelligitur ? ita verc eft. ^phtLi. Vt crgo ha?c omittam. ficut in fuperioribus trac^atum operatio verc fit Patris . quamuis ad folam pcrfonam Fihj SolutU. Proculdubio non fic . Qualiter caro Chrilfi fuerit concepta per Spiritum Jan£lurh. 1 . c. cum dc & de ilio.B.c. Illudenim mouct. . y^at.

Lib.fa(5tum cx mulic^^''^^^ aliudfit ficri.fcd virtutepro- cnim homincs gcncrarc fihos .i. & offa conuerfus cft. ad Pa^^i»7x' phnMioHe ^M^t^^ c T^Otcft ctiamdici [Chriftus fccundum hominem idco natus de Spiritu JL fan6bo . e.] [Conccptus crgo. Non vtiquc. & ipfe fadrus cft. Sentcntiarum I04 ncc rurfusomnis qui dicirur filius modus fc6k6 iftc quo natus cft . . qui a Patre. quid aliud quam ipfa^ inefFabili modo Vcrbo gratia corporahtcr rcpletus?] ^lia ratio quare dicatur concepttis . Aliud eft enim lcminc admixto. Ex minica: incarnationis audorcm ? Quare AfoBolm D.lII. quod dc B. c*Ut.!. Chriftus formatus cft .4. noftra: fimihsputarctur .nonnatura.. crgo fpiritus in carnem. A. Quac gratia idco per Spiritum fandum cft fignific^^^ > Si"^^ ^P^^ proprie fic cft Dcus .&ahud nafci? Aliquid ergo fignificauit hoc didlo. Ex [ Quod ex fubftantia ficut & Spiritus fandus . : [Idcoautcmcumfadum mixtionc. vt . rcdc . ] Etin Euangclio fecundum hanc intclligentiam legitur ^^ Maria quod inuenta cft in vtcro habcns dc Spiritu fando.qua nullum poflit admittcrc pcccatum. qua: conftat cx feminc . addidit cx fcmi- nc Dauid quia ctfi rionintcrccffit fcmcn hominis in conccptionc : tamcn quia cx cacarnc dicitur^quiafaduscft Virginis. : Quia cnim non cx humano fcminc concrcta Virginis. vt fit ctiam Dci donum. cuius dicitur filius pro: Chriftus dc Maria ficut filius & dc Spiritu homo nuUis mc- fandto nonficut filius. mirabili & diuina & . uimbr. qui filius hominis . cum dtcat Chrilfum ejfe Giojftfuper : potcftatc nos eum fateamur natum. vel ex Patre proccdit. tationcm Ambrofius infinuans aliquo cft . ST cLfT 1. vircutc Spiritus fandi .i. qui fihus Dci & fic in naturx humana: fufccptionc . Cuius di: : . cur Apoflpv3lus cum fadum dicat ex feminc Dauid & alio loco . & non natum nc cius fcihcct natiuitas. Aliud cftnonpcrmixtione. idco Apoftolus dicit fadum. Quomodo crgo in vtcro habuit Maria cx Spiritu fando ? Si quafi ex fubftantia. lib. aut cxfubftantia . ] Eccc quarc fadum . ficut cx Dco omnia.&natus dc Spiritu fando cfTe dici^^^ y ^^^ quod Spiritus fandlus fucrit Virgini pro feminc non enim dc fubftantia Spiritus fandi fcmen partus accepit fed quia per gratiam Dci & opcrationcm Spiritusfandi dccarne VirginiseftafTumptum . Vcrho Dci cflet fiiius Dci idem copularctur in tantam pcrfi)nae vnitatcm . qua cxordio naturae Cux quo .%. qua: fuit fcminc . quia cum fccit.^.i.& (anguinc coagulato gencrarc. . quis negct Spiritum fan6tum DoFihus . & Filio aurcm . & eft caro Domini in vtero & corpus cfFcda. quas conficitur fcminum com- crcarc : poffunt dicit Apoftolus finc virili GU/:tb$i.infinuat nobis gratiam Dci. GW.quod Vcrbo cft vnitum. gratia Spiritu fan6fco cffc natiuitas Chrifti dieitur homo Dci demonftratur ? qua Dcicftadiundus atquc conncxus . Pcr hoc crgo prxccdcntibus in ritis ipfij eflc coepit : /W. & potcftatc cius virgo concepit. de Sfiritu fanSio ait: aut ex poteftatc cius eft. Si vero quafi cx opcratione . diccrct Apoftolus . Hieran. fcd cfFedu. fa^um . & filius hominis . ficrct quodammodo ipfa gratia ilh homini nacurahs. in t. Inquantum cnim homo eft . ^Ron. QEd quxri potcft cum nos Saluatorcm natum profitcamur. dc illo fit natus . ^ natus de Spiritu fan£io ? C Verba ptnt AHgc. <^i <#«. vtaitApoftolus. qui a Patrc .ji. j7.c.A. fcd non faccrc.

^ hominu ? Thomas }^4rf.i.in 7.hte.«K^. qu6dgcnerabacur in nacuracrcaca. Suatcz tom.^.Mair.quia hoccancumcft inaliis propccr negacionem duplicis depcndenciac ncgacio non eft racio cerminandi geneiacionem. Mff. icc. T>e qk/ina- S C H O L I V tfueftlefmt M. 4. Quod 5 J fi dicas. mutuo Przccrea. Lateranenfcan. quia in- & fira cap. nifi fubfiftcbat .drii. Damafcenuscap. i. Definitur i» in Cencil. qu6d eft ibi vnitas vnionis.illudnongcnerabacurincempore. Arr. ejly ita iffa vere Dei genitrix dicitur. i . nullamaccr.io. Lwc. & : . : : : Prxrerea.i. Maccr fe habet ad Pacrcm ficut paffiuum ad adiuum fecundumPhilofophum y. genito. Gabr.inaliisautem cft primus terminus': ncc potcft ponidifFcrencia. Matcr fc habct adiue ingenerationcprolis. CenitricemChriJli ne^uam dicimasBeMtamFirginem.fcd quafi formalis. & .f>«^. 2. Non fic ifta. qu6d gcnuit fuppofitum ficut ipfc dctcrminat.&:c. R c A idam didindionem quartam.i.w«»»^. Primusccrminus gencracionis Text. ex f Metafh. Syucdeaii. „„^'1^^ quiahicnonfuicfuppoficumnifi increacum. Omni gcneracionc gcncratur aliquod fuppoficum j. : .-^'y. Relacio non eft formalis racio ccrminandi gcneracioncm ifta vnio eft relacio igicur. Ctncifiesinvtere^^fariesFilium.3 Jlichardus 4rt.i. <^/>/f f«^|?. vircus creaca noo opcracur in inftanci ad illud quod nacum eft 6cri in ccmpore.fed Deum verum. & dem.^«^. Concil. i. Prxtcrca. Damafcene. Si gcnerauic Deum homincm tcrminantis gencrarioncm . Concra.Mtt. proptcr quod aliqua dicitur raater quomodo pofTcc faluari in propofi. t.&7.}. Deum enim aimtts ex iffa genitum ejfe .& cft pcr fc ens Verbum homo non eft pcr fe cns. in qua Magifler agic de conceptionc Chrifti.ix .i.U Q V T S ifi o I 105 I.Text.io. SCHO t.f«fce/?.quia nec pcr fc vnum:igitur. Confequentia patet pcr Philofophum 4. Contra quod videntur eflc duo arguraenta fafta ad primam partcm.&: macer>fcd nullus cft patcr Chriftihominis:igicur ^"^' *°' ^"': '*. Qu2ft.MetAfh. t.^7(as funt oppoOta contraria igitur . Pracccrca. Nen enim heminem nudum genuit Beata Virgo. Concra. canen. quod eciam concradi^oria effent fimul de eodem vcra : fed virginitas . .i. non nudum ^fed incarnatum : vbi videtur diccrc .&7& quxftionc conclufio eft certa ficut patet pcr Damafcenum cap 9.ii. non quiaoppofitacomrarianon pofTunt incfTe cidem fimul . i. • DiaiV. EcMacch. fi dicacur. &c. in qua natura . 9.Adam Lib.?5. Dei geniIN tricem vere fandam C^ariam fr^dicamus.5.8.e.$.i.<pufi.8r.3. to dubium cft. hoc non vidctur po- ncndum. a[i. Przterea. Similitcr dc co . Syned. f4r/. .Diuus j 4r».B^con.quia gencratioeft hypoftafis . Vtrum Beata Virgo Mariafuerit vere Mater Dei Alcnfis . nen vt Deitate Verhi frincifium effendi accifiente ex iffa .frebat ex Luca . hoc non Verbum fuit .in 6. Concta.non fccundam na- taram diuinam fed humanam.iiyid* Scocum ^. fedgcnuitillud fuppofitum.^. Lib. quod in aliis illanacuracft perfona. Qu6d ^r/. funt corrclatiua pa:er. Efhef.<r».^x. &c materni. vbi probat quod fi contraria cflent in eo. hicnon. Sicut enimvere Deus exiffa genitus ifla f .io. eflec mater Eua? Hraus effct macer Adx fcd Bcata Virgo non fe habuit adiuc in ge..^i4^. quia fitancumpaffiu^. pcr comparationcm ad Virgincm concipicntcm quacro.dijp.quia tunc illud cflet hic non primus rcrminus. fed Dei Verbe ex iffa incarnato. : . etiam pcr potentiam diuinam quiatunc Dcus faccrc pofTct contradidoria (imul. y8.^u-. & Uariamejfe vere Matrem Dei^dr hominis . ratione fed naturzhumanz -^rg. aufl.& n.MctMph. /^. 6. vtrum beatiffima Virgo Maria fucrit vcre Matcr Dci. Adiuum paffiuum funp correlaciua m ucua. &c.}• neratioueifta.& hominis ? Quod ulij. I .acquifito primotcrmino. de Animal: igitur -^'y.i^^ Durand.x. Ratuepptf. quia ha:c gcneratio fuit in inftanti .j ^.

Hanc impugnat DoHor.art. non vidcrecur quare copularcc vircuci fufceptiux virtutcm gcncPraeterea . ita cflent potcntix omnino altcrius rationis. Primo . II. vt dc matcria non videtur plus dare matri . : & & .a. & propter impcdimentum non potcns perfc- de fibi aflimilare cflrdum. quam patri ergo in maquampae ^^^ ^^ ahqua virtus adiua. .xy dcm fpccici lo.non tantum a calido impedito. &: ilUus . . Sententiarum io6 Sententia Ditti Thom£. fimul autem. fic ipfa tcrra conti- ratur proles ra: in & eric maconucniens gcneratioRi talis corporis tcr cius imo non vidctur darc plus quam homini rcfpcctu generatiouis vcrmis ex eo qui gcncratur cx aliquo humorc pucrefado hoc in loco conucnicntc generacioni fuac ita nihil deficcret quin eflct matcr illius vermis nifi quod vcrmis noneft ciufdcm fpcciei fed hoc fortc non tollit fi equus dicatur pater mulx . fed pro- abco . &: dc aliquo cius . Pater naturahtcr plus dihgit fiUum fuum.lII. ficut locus . quod femenpacris Dicicur principaliccr intcndic aflimilare pter inobedicnciam macerixdeficit cum tranfmutatio non fiac in prolem patri. mas farminafmt eiitfdemjpeciei . .quampacer ficutpatetpereum ^. iftud in propofito Virtutem tribuens fufceftiuam. Harc vidctur opinioPhilofophi i j.quam c conuerfojfed mater plus dihgit fihumfuum. : . hoceftabalio agcn- tc.<!/f «»/w>»/.videretur corpus illud formatum fuiflc fecundum rationem feminalem.^x %.qi]am c conucrfo. &: fi decur ifta in propofito cx partc matris .fimiigitur fi formam vnius confcquitur naturaUtcr vegetatiua adiua liccr&alterius. ergo habent fotvntias eiufdem rationis. 8. &£ ncns illud aliquid .8 i. generatiuam fcd fi ipfa tantum eflet principium pafliuum .fatrem ^ verh hahere rationem aifhti. . ncm 4« : eius. nifi cx alia caufa adiua . Prarterca. ficut adiua &: pafliua . afina mater. & : : . Contra . rahter diligit fuum opus.. \frx A Pro hoc etiam ad propofitum vidctur eflc Auguftinus \o. % . ita quod cff*cdus nuhi aflimilatur . "^ .fufer Genefimc. . quod bencfaciens pkis afficitur beneficiaco.quodintendit. de quo artifex materiam miniftratam a matrc . velficut tur matri. ligno w . quia formas eiufdcm fpcciei confequuntur potentia: naturalcs eiufdcm fpeciei foemina funt eiufmas Text. Prxtcrea macrcm tantum cflc quafivas. Sed contra iftud * arguitur primo de aHis matribus .tantumhabercturiftancgatioqu6d prolcs nonaflimilaturpatri^ tamen noa alij . y&^fart. I /'^Pinio eft quod folus patcr habct rationcm adiui &: mater rationem paffiui ita V-y quod ipfa tantura miniftrat materiam prolis & in folo feminc patris eft vis adiua 1.Ethicor. &facit quod potcft. raciuam. &:fiaflimilatur frigido. tur ratio. differrcnc. terra in genera^ tionemmera. nifi propter aliquam adio. & . & . . . H O C S L V I M. ficut vnufquifque natuC4p. artifici . fHtnm.&%. alias effet c^uaji vas in c[uo generatur froles.&: quodhbcc. comparantis virtutem faj^ fcminc patris . COUMEK . ita matri. matrem ingenerationetantumfe habere fafsiHe. . tiiUptpiu.Frobatur ex Phihfofhoy Auguftino. igitur calidum impeditum .S£ . affimilabit eum frigido. & r citleamnum. D. Confirmatur ratio.ii. Se- & cundo materflua .Lib. quam tergcneratione minerae^fi de aliquo eius generatur minera . Ergo vidctur MaterplM qyod ahquo modo fihus eius fit opus cius.quia animavegetatiua huius . & Chriftum non dcfceudific cxparentibus fecundum rationem fcminalem i fed fi B. quod eft impoflibile. . dr 9. quia ipfum impeditumtantumnonaflimilabiteumfibi . diligit filium . Practcrea fiUus quandoque aflimilacur magis matri . go faiflet a£liua refpedu formationis corpons fihj fui. ex Damafceno.^. de hac matrc improbatur per illud Damafceni 48. habcturpropofitum.Ethie. Confequentia probatur .Thom. in quo ficut in loco conucnicntc gcne- aflimilatur . &^ pro hoc aflignaCap. . quia agens intcndic aflimilare fibi effedura . Tertio . ex Philofofho. Sic in propofito ex impedimento refiftcntc virtuti adiua:patris. tMetafhyfictr. foimatiua prolis. & aliorttm.Vir»6. . quandoque fiUus magit afimila" ^arto. f vbi dicit» C*f\$. crgo formas corum confcquitur potentia ciufdera rationis .fcd in ita oppofitum aflimilatur oppofito. ^uinto.

& alia non. impedittis .& 8. difHcilius faluare &cum quomodo Maria Glutcre Ca- letiH in lihro dejpermate. quod fccundum fuam rationem formalem poflic gcncrationcm prolis.vbi 1 & fimilitcr quo- i. fi crgo atSliuum alterius rationis . Dift.ejH£f. duz ^EdetntrahocarguitHr. fiuus. & fi intellc£tu agentc. (equitur quod filius crit effcdus fuus. zrguhDo&ot 3' & fupponit in ifta ratione.. runt les.dljlin&.nifi aliquid cgifTert circa ipfum. VirgjE : 1 7.^.}. idem realitcr cum modo fit acSliuus.quiafimplicadem entitas . ftuftus^fcd non prodaxit quia illam fcecundiottcm prarucnit virtus diuina fubito producens illa.I.tamenminusprincipalis patre eft caufa aftiua rc- ' patre intcgrans vnam caufam totalem tunc videtur . qood refpeflu fpcciei intelligibilis nuUo modo eft aftiuus .quam ponendo aliam opinioncm. alia paffiua. Tcrti6. Exemplificat de virga Aaron. & fic viderctut al- con- fibi Kiffefit I.principaliter arguit ab cffc£lu. fed tantum rcceptiuus. autcm tcneatur alia opinio quod mater quxcunquc cum SIfpe(3:uformationis corporis prolis. cum vnum non fit de formalitatc altcrius.funt ta- men alrcrius rationis. vis non habuit a^ftionem aliquam .Boff.i^. tunc cftcnt potcnti* omnino al- Scd occurrit hic mihi difficultas. ciufdem fpcciei ftint fpccialifllmac. ipecicsintelligibilisimmcdiatecaufaturab intelvt patct a Scoto ledluagcnte.ita qu6d illud dicatura£liuum. BonAtienturAmMeriam minijiratam a Maria habuijfevim aifiuam.&in fc. quia defaSlo Maria non effet materficut nec ignis calefafiiuus. nifi dicatur a(Stus clicitus a voluntatc conformitcr naturalis .ci vltima. quam patri. apfroximatus a5fu calefaceret\(jr fiignem calefaceret. non fint formai. qtuafuit pr^uenta. 107 COMMEUTAKIVS. o. & finon rcalis. lis . quz fic fc habent quod vna fit omnino a6tiua .i/. ficut nec anima .& C[H<tft.qua:fccundumpropriam rationcm formalcm nullomodoeft a(Sliua. Contrk crat . cum crgo mater plus naturaliter diligat filium fuum. .Hic a pofteriori .difl. I qua:rit. & corpus diffcS affimilatur matri crgo ipfa crit caufa effeftiua filij. .Patet enim quod ipfa miniftrauit matcriam & Hippocr. ficut in Angclis abintelledu Angeli. diffcrunt t<t«ien ficut naturali inclinationi.Eratigitur Virgo mater tenendo opinio.^.j. modo idcm fub eadcm rationc poteft agere in fcipfum & quomodo idcm poteft efte acfliuum.fint alterius fpecici. eft aftiua . j nem dc aclione matris pro eo.& paffiuo.q.ejfetfieripatrem. fuit mater. . . Patetconfcquentia . in j d. vndc agerct nifi aliud agcns fortius prxucniflet illud in agendo.6. intelleduspoffibilisnullo fit C^tmtdo ^ in' peftbilii difftrimt.& intellcftus agens eft verc adliuus quia . Do£lor autcm loquitsrde illa cntitate.tj.Z.&hoc vcIfimiIitudincvniuoca. M.&probatpcr oppofitum quoJfi vnaefletadiquitur ua .qoiaamornaturalisefttanti>m naturalis inclinatio ad efFc(Skum. ac- quod agat in fcipfum.vt patetaScoto^«*y?. .i.^.& phantafmatc.c. ?.vt patct in i. l I .qu6dfecundumfuamrationetn formalem vcrc poffit pati. & intclleflus poflibiquia lintellcftus agcns . Si dicatur . Et non accipitur hic amor pro adlu clicito volnntatis . Sal- tcm accipio iftam. &fecundaria. .quaIiscftin proj>ofito vclaquiuoca qua: diftin(Slio patct k . "i DotSlosrc in i. quod ctiam pofllbilis eft a(5liuus intellc(aionis. hanc tamen non hahuijfe a^ionem. totam corpori Chrifti:fed ita patctjquomodo potuit cooperari Spiritui fan(fio adforma. quia per hoc qua gcne- non fequitur inclinatio naturalis. <Jium. fc- quod fi vna cft adiua . b Praterea. vt patet a & talis etiam Doftorc dicitur amor in pluribus locis. vt eft in cidit intcllcftui aftu virtuali. poffit mouere &dift. tamen formalis.& vcgctati- uamatris.qu6d prxbuit matcriam . Quxft. quod ideo dicitur naturaliter diligcre. agerc. fpecies. & cft paffiua. formans corpus illud dc raateriaj(ibi miniftrata. Nec valet quod dicunt aliqui.dc raturfilius Dico ad primum. qu6d ipfa miniftrauit matcriam . HicDodlorintendit i3 probarc quomodo omnis matcr adliue con- a I. & vt in potcntia formali tamcn cadem cntitas numero. & fic fcquitur quod illa: potcnti* ab inuiccm diftinftaf. Excmplificatur: Aaron data cft f(xcunditas. tradiccrc.dift. funt ciufdcm fpccJci. 0. nec b eontra & licct non difFcrant fpccie cum .deformationefoetm. & per effeftnm . & rcliqua eft adliua.qu6d ^d ratioihes . citer terius rationis. vel faltem caufatur in habente phantafmata ... Prim6. Reiicitur. dift.S. quia a(9tionem cius prxuenit Spiritus fancftus fubito lih.&paffiuum.Modo in propofito.x.i.dift. & tionem iftius corporis. in qaa crat vis adiua fcd illa Thom. ** .prdjent. & . vide quas ibi expofui. Similiter habetur Jtem *IU dif' .PaternatHraliter.tjuiift.pater non effet.& formalitct diftindiz.& abobic(3:o. & paffiuum .exemplum adducit adoppofitum. An Angclus indift. Modtu dicendi D.lV.qu6d ex quo vegctatiua patris. Ad fccundum dico qu6d Do<^or loquitur dc -^d a6liuo. fccundum vnumrefpcdlnm. in quaquantnm eft cx partc fui . ficultas..^. pcr quam poflac afikiuc producerc fuccefliuc florcs. quiacaufa intendit fibi affimilare effc- Dodorc L I V . .quia non eft verifimile qu6d tantum inclinctur ad ipfum . paffiuum effirnt fequererur quod idem eftet terius rationis a feipfo . 1. in i.quod etiam fuftincndo.difl:.qu6d quaelibct caufa itaturalis naturaliter diligitefFe(Stumfuum.quia adminiftrat matcriam.& Nu.£t prima ratio currit ad ftat in hoc. qus dicitur a(5liua. Ad hoc dicitur fic ' . quz confidcratur . non in i.^M<i/.quia filius quandoquemagis C H O . Dicitur etiam paffiua fccundum alium. ciim fint eiufdcm animsfimplicifllmx .& tamen intellcdus agens cft Intellcftus autcra poflibilis paf- vcrc afkiuus.

Sententiarum io8 ' Coifbra.non proptcr hoc fupplerctviccm obicdbi. bencibus virtutcm vt oCto . . } . effedlus eius. : nunquam . difficultas eft . qoam vnum poteft fupplere vicem alterius quia duabus caufis partialibus . Sed in hoc videtur i. quando filius eft magis fimilis matti .proptef quxmagismaterdlligit.& 6. qu6d licct vna caufa minus concurrar. : . qux poteft producere omnem eftiei^um . quia producit illum crgo fi maior araor apparec. minits matcr erit Dicit' Dodlor. non cgit Spiritu fiindo przuenicute. Confirmatur lioc in cxcmplo illorum. &c. qucm producit :illatamen virga hcet foecunda fuiffet ita potens produccrc frudlum & non produxit . incellcAu.ad qai eft eiufdem fpeciei fpecialif- intellcdu loannis .qua: e(l parris.tir fltu dili. Ec in decimaprimi loquicur de pocencia. qu^m patti . tamen plus potcft diligere . non poteft tota caufari. tus vt oQio . hoc cft. quia pracuenta non fuiffet parcr .\-j.quiaillcefFedlus magis eft fimili^. .}.diftinl}. qua . non concurrenteadlione patris. quod materplus diligit Hlium naturalitcr.quiamagis intendens illum cfFedlum. vel mater i!- cffe . Rtipofit adi. excepta femper prima caufa. lius frudus. augeretur cem . .& in udifi. & huiufmodi.qux propter fuam infinitatem virtualicer continet omnia entia . . ctfi aliquis habuit virtutcra adiuara fecundum quam potuit tgiffc ad formationem huius corporis.%.inventreeducare. Si enim arbor diceretur patcr . Nullus enim homo fuit pater illius filij. nec etiam i fupremo creato» lapidis. vt pacet a Doftore in primo argumento conira Thoraam. & patet exprefsc nam intel- Dico qu6d non . Di. Sed Do6Vor arguit fupra ^ pofteriori . Sc quod quantumcunque inrellcftusaugeretur. loannc ha-. : & patrem caloris. non tamcn fequitur quod efficiendi plus pater diligit . ficut k Francifco. Si & & & nauis . Tum. quia caufa magis proxima . in propofico vegetatiua pacris . difi. podet generare filium .qu6dmater na- turalicer plus diiigic(ilium. c Q/ Mtem terteatur. videtur tenere quod vegctatiua matris imo fula illa producat . tum. caufa dicitur partia- principalis .Dico Alia rtj^ifit. qiix pcrfe^tius attingic efFcdum. quia iJi- quod H mater concarrita&iue ad generationcm prolis . pnta qualitatis. vcl matcr illius frudus . qu^m paccr. quz (ic fe habent qu6d vnum eft tantum na: tum cfte caufa partialis principalis. Hoc etiam probatur in propofito. quod fupplevidetur quod fic. mod6 intcliedio ali- generare poflet.qukm pater. non diceretur . Stbuit. quam pater. ira quod vna illarum tantum naca fit effe caufa pariialis effedlus im6 illeeffeftus poteft eire ita xquc bene ab Antonio habcnte . lum effeflum. vt non agcrei . vel cipalis. runt in filio.& in i. plusdiligacfilium.i. effedlus illetantum natus eft produci ^ imroediace.& (ic licctSoI (itcaufa magis principalis. poffet effc caufa totalis refpedu tra^s Si dicatur oUtai0. vt pater .putaaIcre ipfum. & COMMENTARlf^S. . fi matcr cft caufa agcns. vt patet dl/t. Sc mater caufa partialis.dift. i3<)ui voluerunt dicere . quod eft fairum. <*r di^. qukm alia.ij.liccc arguatur qu6d quando cffcdus cft fimilis alicui mliud.nuUo modo ignis ille effct pater illius caloris igitur firailiter in proaftiuam .& habicu.i. & aliud non prin- iimiliter caufa partialis nun- .quia poftto qu6d vegetatiua matris magis ac magis augeatur. fTtncipmlu. vel quantitatis figurx. illis quz difterunt fpecie. gis principalis. tamen quo ad fubftantiam in fe . Sed JHficultiU.im6 Dodor infri ibi Sed hic efi vntim duhium . eft ita fimilis patri.qu6d efTet ica perfeda virtus. & fic caufa partialis potetit fupplcre vi- cem alterius. minus illa ptincipalis . pofito .ficMndi. vt lignura approxi- prxucnirctur ab alrquo agcntc fortioricllefaciente lignura nullo mofi ignera gignere calorcra effet igncm do^gnis effet caufa agens refpeftu illius caloris matum. Tamen d quod ipfa principalu.Sed inillisIocisarguitDoft. funt dux caufx partiales refpcAu traAus natamen fi virtus Francifci augeretur vc ois . nec ab humano . fecundura eprum totam enti' tatem . le£tus Francifci cum fima.tamcn .quia cau. ad tradum nauis requiritur virFrancifcus tantum habet virloannes vt quatuor . quia ipfa cft magis ccrca quod quam pater : & hxc Ariftutelc vbi fuprk fit filius . o€to . f» mtLttr vtri %iiHmf frinci- fMU$. Idem dico . qux aflignatur ab nam quancum ad rationem eft ratio. huiufmodi.. nunqitam vicem poflcc fupplere & hoccxprersc habicum cft *n alte- de CAofii partialibus. quod tunc cx fe fola. qu<lm tr*di^i».cum. : intantjtm poflct augeri.Sed hoc nihilc(l.qumm mnttr.^. fecundo. alterius.Apfnrtns tt- & intenfius agit fa principalis perfe6tius . : . Patet refponfio in i.Nota tamcn.\. (ibi contradicere.if. tui>c tutem vt quituot . dico qu6d fi filius fit Ad quandoque Hmilis matri rationealicuius accidentis . & virtutem vt ofto.d ret & vicem & & Rt^tnJ!».& principalis. Et vltrik.qu6d mater plus diligit .& remota. & hoc magis . fcd non pro amore forti.Itim alim.difi.quia magis quxrit faluare ^fuum intalicffcdu.& fic fine patre P»t*r tjt eau- Quia huinfmodi ^ufx non dicuntur cau(x ordinatx efrcntialiter.& gitfilili. macris fant eiuldem fpeciei .iifi. co tertio .^. fpeciei. 1 1 1. Si ignis cffct pcrfcftifllmc a^diiUlis . quod quando funt eiufdem vna tantum polTec augeri.S. . & attingat immcdiatc ipfum ejfe filij etiam mortuo patre .^.quancumcunque vna aiigcrecnr rius. & nmiliter in vt fatisexpofui in i.& haberct paffuni. vbi loquitur de obicdo. crgo .Lib. Dico prim6. caufa faltem minus prin- cipalis. fequiturquod macer magis producat illis & . ergo ex didlis Dodtoris videcur quod fit caufa rnailKid de amore. fi crat przucnta . puta intelledu & minus principalis. quancumcunque poftet fupplere caufalita- intelle£bus loannis refpe^u intelledlionis & Hc quando funt aliqua enipHus^nec c concra tia.^fi. accipiendo/)/iM pro amorc fenfuali. propter folam virtutem matcr . Ad illud de fimilitudine. ( Iltm *limd. iicut illa.primi.quiaexquopacereft caufa partialis. §lM»m»de fm' multa ver6 concur.

vna illumincc perfedius . qua: fic terminus generationis Quod fi dicatur vircutcm iftam fupernaturalcm eflc canquam perfedioncm incrinfecam collacam vircuci vegecaciux macris:hoc videtur mirabilciquomodo ifta vis fada fuerit incenfior .conquantum ad . Contrahancopinionem inftatDoAormuIti.I.mirum videtur quomodo illa vis fit capax accidentis fupernaturalis. 5 BtwuuHt f Contra hanc opinioncmftat.Prim6. qyod eft in naSimiliter in . Similicer quomodo illa incenfa ' poteric agere in inftanti . 8.quiai/ft« viifitpematHralis tus fandus in inftanti. quia adliuc producit prolcm . Hfc recitat prim6 aliquas .i. qnomedf j. ?•'* . fi autem ponatur in virtute vegetatiua.pracfuppofita alterationc fcminis patris.quamfe. Ikcc vna aliquid perfcftius producac quam alia ficuc patet de luce perfediore . minus tus eft k Spiritu faiido pfincipalcm. &fimilitcrfcminismatris. ficut alix matres quae ex natura fuaaguntadformationcm corporis fuxprolis. fuftincndo quod ralu.& & in ta- i. plo illorum fcd tantum difpofitiua. quam macer.ficutinter caufam principalcm . . : . fiuc matcr . quantum advltimam formamfubftantialemcor- illud . Qusft.nl.'**^. etiam pcr accidcns huius naturac accidente cgit ad formationcm corporis Chrifti : : cr- f. ALiter dicitur ^ qu6d collata operari Spiritui Contra. quam alia. qudft. opinioncs. . Prztcrea . 8. Si matrem enimfiat comparatio intcr patrcm. qu6d in ligno Ratitfmint' poris organici induccndam . quia ncc cau- Et hoc patet in cxemproduccrct . dicitut pater il- filij.vtpatct»«2. .BtnaM.quia tunc eflcc plus **. turamatris. forma fubftantialis Scetioper.vr dicatur niii compuario quantum ad praiuiam dico qu6d' patcr cft caufa magii . ijkod vegetatitui .& tamcn ex hoc quod pracuenfa adbiua. quac adio principalitcr conucnit vittuti vegecatiua.f>«/?. ficin propofito. pCT accidens naturale. . V M. mcnmatris. nec per confcqucns pater .q feminalis non eft caufa aftiua illiusformat. filitis 109 f^irgo . Hoc etiam probatur . . COMMEnTAKlVS. zquc inftancance illuminac . quam fi nacuralicer genuiflrcc . ftlicui^cdattribuitur talis efFe£lus lius lis i $i verd Aat Ht caafail' . Tertio non magis fanSio impugnatur. lius & currentibas caufis fuperioribus & & S H O C vim fupernaturalem Sententia.lih. potefl illa vis agere in inftanti . oportet dicere quod fola vegrtatiua matris . »3qui dicit qu6d coUata fuit fibi vis fupernatutalis . >. densper <ic«W«. impcrfcdliore quarum vtraquc . trmeipalu.pat«. alccratio« .§iu*m»Jo p»» principalis. mcn Dcus magis eft fimilis patct/« 1 magis caufa Deo .po- Et ad i. luntate. quia aliquis homo habuit virtutcm adiuam producendi illud corpus fucce(Iiuc.quia no ejfet acci- fubftantia. & camen illa reroifla non poceftcuncagere rformzcnim ciufdemracionis.qua: cft ei accidens per accidensjficuc conuenit ei defcendere deorfum quod conuenit ei per naturam fuam vel conucnic ci . quia certum cft qu6d cftmagislfimilispatri. '* S QEcunda opiniocft Vatronis/iA. qu^m Deo. fito w-irrftf & 1 8. . liccc . illo ^^ Varr. ^ quod dicit Dodor indk. vis fupernaturalis non . hocnon eftet comparatio intcr patrem . . produceretfuhfiantiam.&c. quomodo accidens eric ratio formalis produccndi fubftantiam . efuam potentia ipfa. fequitur & qu6d non ita pcr fe vere egit ad formationem huius corporis. go fi fando fibi fuit vis Ifta vis fupernaturalis cflet matcr Chrifti folo fupcrnaturalis . . qtt» cooperata Spiritui eji non effet per fe mater ficut altA matres.Tom.dtft. eft L I nifi non . quo fubic£lo crit iftud accidcns fupcrnaturalc ? Si in intelleftu vcl vonon videcur eflc ratio agendi ad generationcm filij.ij. vt patcbit magis infri ^»/?. fccundum quam potuit co- in inftanti.videncur fimiliter fe habere ad agerc in inftanti vcl in tempore . ncm non tamcn fequitur quod fi cft magis fimiquod fit magis caufa . fecundim quam potuit coopcrari Spiri- plicitcr. & .i . non diciturcaufa effcdliua.3. quia femeii pairis cft magis altcrati. virtualitcr. jite/mjM. Non cnim ita Verc conuenic lapidi difgregarc.cftcaufatotalis. Prxtcrea ccrtio quomodo poicric illa vis ex quo cft creata cooperari vel eflc racio cooperandi in inftanci Spiricui fando ? 51 camcn hoc non poceft aliquid.Iic^c vnafic perfedior alia. . diliinll. accidcns . raatrem. 3. ^arto . Primo quia .Difl:..quod conuenit ei per albcdinem.quia tunc ineflet alicui habenti perfe- K &um . nunquam cstr*dtim»ienis dicatur pater caloris produ^li »tmS. patcr enim dicitur ./^«/ e . <^V«r. qu6d eft quodcftYerum. u non produccret ipfum in ligno» diceretur pater illius . Vnrronis do . Prima eft Sanfti Bonauenturc.difiinSi. accidens effet ergo non .owr^r^rr».& alteratiua.cum patcr nullam adiuitatem <}icat.'"' dUitur unm adinduftioncm fbrmzorganic* .IV. quia virga. SecunfuyieHahilis in potentia generatiua.prim6. Dicoqu6dhoceftmagisdifficile. cellAtam fnijfe Virgini .

&: parcium beterogcnearum . licct imperfediorem calorem in- M. & fic vircus infinita in noncempore. fiuc illa fccundum alios fii forma alia praecedens illam . Phyjkor. quia nullum accidens eft ra- Spiritui fandlo . .q. vnde poifet dici mater . & vtrunque comitatur metus corpui fit organieum.o eft fafta £t nota .per accidens . calor vc decem . Hunc motum localem fcquitur non cft fine motu locali. Secundus y motus fgttratitmis. TyOtcQ: 7' Kefelutio.etiam J! admaternitatem requir^itttr aBiuus . non efTet eiufdem latio- matec hibuit adionere tajit^m tationeil- illis. cencurfus -ifuijfe vire matrem. Henricut tjuodlib. luce perfediore pofle informare corpus. ejuam perfeEiionem intrinjecam collatam virtuti ve~ getatiu* matris concradicere exponendo di^uraAri- &c. falcem fuccefliue . fiue tertio : & induftas ReJpntfit. Tertius . S quh co quod pofico . qo^d fi vna poteft agere in inftanquod etiam & reliqua : & exemplificat de habcre fe mediate in aliquo . quia loquendo de fecunda. ad locum conucniencem generationi ipfius corporis organici ex eo.llL Sentcntiarum iio £kam fi rubftantule tj/e » qtto4eft impoffibile ^ cr- tix inttinlece ius accidentis » ita qu6d tale accidens fit tatio formalis cooperandi Spititui fando in inftanti. .drfupradifi. & inconueniens.Lib.ydr 4. Pacet . ficut eft virtus vegetatiua : pata . iftius alterationis fiuc illa inducitur forma fccundum aliquos fit qux fuut propriae. poflct fibi eiufdem rationu . Sc fubftanciales fpeciales partium hetcrogencarum: roodo nuUa fit alia forma totius corporis organici a formis particularibus fubftantialibus partium heterogcncarum fecundum hoc tcrtium membrumicorpus cflc complctc organicum . Simliter ^medo iUa intenfa. <$* motus in formatiene corporis Chrifli. di- ducat. quia accidens fpirituale non immediate recipitur in corporeo. luntaie . quia ficut accidens corporale non vidctur poflc informare fpiita fuiftec fic eflet ftor imnon in inteliedbu . denfationis . maior virtus intenfia^ poflct mouere in roinori cempore . pocerit calefacere inminoti teropore. & habcns lig- difpofitum in tanto tempore pote- calefacere H O L V I M^riam . yis reciperetur ti Terti6 Sed qu6d pofito talis vis pofllt eflc creata . Si ergo calor vcodo. diate in virtute vegetatiua ex qu6d formz eiufdem rationis videntur fic . non in vegetatiua . fiue fit alia totc organicum . quae matri fuic : dcbetur.quod eft ratio genetandi . quae fit excenfa vc quacuor. in canto cempore poceft calefacere lignum. Dico primo qu6d non . qu6d illa intenfio intrinfeca addita . eflTec omncs formas partialcs eflfc complcti cius ab Diffieuitat. &c hoc fecundum iftos fecundos .yiate. formalis generandi fubftanciara infinits.ThomJn nor in vltimo inftanti 4. .d. qua anima intelleftiua "^.t. non ttavere eflet raater ucut aliz macres > quod ritum intenfior faiftet raater.quafi. ita eciam vircus vt quatuor . Di- ue de formis eiufdem racionis. . Primus quo mouebatur cofpus corrumpenad locum aptum generationi. C dicit cfFedu abfoluto .i. non haergo fuittnater tantum. localis. qutt Thomam efi anima inteSei{iua.fe- cunditm Scotum efiforma corfereitatis ^fiue hac difiinguatur a fermit partium heteroge'' nearum non^ dc quo vide Dofforem jMetaph. Sc pcr accidens. palcm JL quid dici ) ( fi Maria Tcrc ad matrctn pcrcinct agcrc ficut ad cauram minus princimatcr quia tota illa zCtio fibi compctebac . fciendtim eft . cum gradibus intenfionis vegetatius {matris» plus qukm mater .quafi. adhuc ftat intentum Dodoris . fi virtus vt odo .6. calefaciec lignum in mediecace hora: . citibiDodor quodfi aliqua virtus poflet mouere in aliquo tempore . ftecclis 8. fequituc quz eft quzdam altcratio prxcedcns gencratronem corporis denfioris ex ifto corpore rariori .fiue difi. : D. fed talis vis debet poni in illo. quod in formatione corporis noftri prxcedit morus localis de loco ipfius corporis corrumpendi .io. qu^d fi pcimura elfet potenmouere in non tempore. . quae figuratio corporis corrumpendi . Pojito qu£ infropefitofecundiim Diuum vltimo motu^poniturforma . quia aliae macres fola vircute vegetaciua nacuraliergo fi virtus vegccaciua Mater generanc num zquc h ric ficut prima . . imrae- poteft cooperari in inftanti patebit quarto in . } corpus cft complc. Ad quod intclligendum .ii. . quod non fic ei accidens fimiliter extcnfa Tunc ejfet pl$u . ^am mater. Si Mcatur. fecus fi eflet eiuCdem rationis. I. . Quarc6 inftac . quomodo quo . . . nis & Secundo arguit > quia talis qukm tunc plus f. hoc vidcrur in primo in nec accidens fpirituale non videtur . Tcrtio . diftin(flione vt ma- id cft .i i. fiuc ipfa fit vna cotius corporis organici . virtMtem fffam/itperHatumlemeffeta»- . art. & ifta alteratio non eft fine loci mutationc non quidem qua acquiritur nouils locus fcd qua occupatur mifiguratio illius corporis condenfatio illius . pacet . qu6d hoc dicat aflertiuc . Dicit Doi & dc buit ef natura fua . fi gis diliinSlione i. tia: hoc negatur a fubftantia macris quz eft mult6 perfedior tali vircute. motus con- pottit tres dum hoc aflerciSecund6 . vel vo- .quafi. quia illz potentiae non ponuntuc ratio formalis generandi . & fic non fequitur quod dicit Dodor qu6d/or»M ilia vis eft tio Sc iroperfedbiore. q.

Hacc cft opinio pofteadifFerant. in breui temfore . remouendo trta . fupra dtfitnBione vndecima .&omnium partiam organicarum hetcrogenearum.I. vnam fcd . tamcn fccundum prxfuit & . & vtprincipalis. . fcd art. prius III Sc tertium iftoram poffct poni ad . totiusaliaaforraispartialibus. AD propofitum applicando . M. omncs uior . fed etiam ponii plures formas .licct fubitd indudas quia fi non potuiflet coopcrari hoc fuiffet ex vna trium caufarum vidclicet aut quia non habuit caufahtatcm adiuam . dus . bis & . k ci. OHsc eft opinioThoms in 4./t[fir?HdiruelU£liM4. tenet nAhuc Virginem cooperatam fuife ad formam /ubfiantialem. Primum improbatur. ({uam in & fi nliis. Refeluit Dofter fotuijfe iHos tres motus fuijfe in Virgine breuiores .&nonfitaliaforma fubftantialis ab iftis. fed in vltimo inftanti temporis crat in loco ifto corpus figuratum in tcrmino trium motuum fi fuiflent trcs praccedentcs. . ^ f^ etiam ad vbi denfitatem frobat hoc . quia . & ad figuram & denfitatem . cft H O C <jmc non eficorpus complete organiTatum. enim hoc ponatnr ^ .Si quantum ad formam fubftantialcm iftius termini & quantum adi/^i. tum & totaliter operantc.dift.i. 1 1 .Dift. fecundumfccundueft forma organica litatem partium organicarum hetcrogencarum.in materia de Euchariftia. fccundum plura- quodmanus habetaliam formam puta pedis vetoponunt efle ^ forma & in Metaphyfica fua. . quiaOoAor non tantiimponic formam corporis organici aliam ab intclledliua. minus principalcm refpcdu tcrmini indudi vcl rcfpcdu tcrminorum indudorum: aut quia non potuit fccundum illam vim adiuam agcrc ad terminos hoc modoindudos: auc rcrtio modo. quam rcquiritur altcratio prolixior omnia tria mcmbra aliquid cft in vltimo non cft corpus complete organizatum. . . . figuram . recuQdum mcmbrum licct irfxta parciales fimul induci & aliam poftcrius quam ad . quia habuit vim aciiuam ad terminos taltter dum inducendos runt efife . . Spiritus fan. efio enim modus fecundtu quem etiam tenet Scottts fit frobabilior^primu4 non efi imfrobabilis rationibus Suarez. fciltcet quod mottu illi cenfurat Suarez.fed quod totum fucrit in infbnvno. Et fi dicas fccundum tertium ttium mcmbrorum . figura: condcnfationis . difiutatione 11.quia ctfi potuit. I . SiuefecmdMm alias .puta quod in aliquo toto tcmpore fuerint fanguines difperfi incorporcMarix & nunquam in tcmporc moti ad matricem nec fic figurati . . quo ' finc COMMENTARiyS. fonanturfuijfe in infanti ( quod vult Doffor )fimul cumforma fubftantinlt fttciente corfus orgnntcum . dlis . . non ponitur aliquid quod poftca affumptum fuit a aliquando pracfuific in fuppofito creato fcd tantiim .qu6ci non fic alia forma totius organici i formis particularibus partium organicarura heterogeneatum. ^IueiSaJecmJum4li^Mos. . Si autem ncgentur ^ ibi fuiflc illi trcs motus. Faber hic caf. . fatiifacit Phil.eft etiam opinio alioruro.vt patet in 4. . ti . Qu^ft. quod in toto funt multac formx Scotiofer. fotae- feitione fecunda fed tttate.fccundumtertium Alij eandcm forraam lotius organi- S Etfine I quiafecundum primum membrum eftanimaintelledliua. illius .x. qu/t fecun. ficut funt illi trcs motus ( non autcm vltima formx fub- Si Verbo .VlL fubftantialcs K x : . verifimilitudinem foffent imfedire cooperationem diarid .[itfirmd aliaprtctdens ilDodoris. indudkio illarum L I V formarum particularium. inftanti .<. ifc condenfati. &: dcn- fum ficut efrct Adhuc dico quod BeataVirgo potuit cooperari Spiritui fando in ifta adionc inftantanca.IV.tamcn praEUcnta fuit a virtutc maiore to.fed quod forma totius organici fit przcisc integratio illarumformaiumparticularium. Et indadas. dubium videtur vtrum tribus motibus prardicorrefpondcbant in propofito in Maria trc. f^ non fuit frtuenta. motus brcuiorcs quam in nofi in jllis iribus motibus cgcrit Beata Maria ficut caufa fccunda . l*m. in inftanti fuiflc coopcratam Spiri- fando. non fufficcrct altcratio brc- quod non . quod illud corrumperetur in aliquid aflumcndura a Vcrbo ncquc ponirur in illis qua: alibi requirunt fucceflioncm . . ftantialis tui corporis organici indudio Mariam ) . vt patet in 4. ipfa habuit virtutem adiuam ficut alia: matres : cr- go ad eofdem terminos . Primum modum . Siue ponatuc tcrtio modo. ' . .quzft. ad a^iones iUas inftantaneas : (^ breaiter ratio efi . .7om. ad quos & alix fed aliae matres habent vim adiuam minus principalcm rcfpciflu vbi . & formz fubftantialis.

quam aliam . . formae parcialcs includancur in coco . Contra hoc fi per media ifta deucntum fuiffct ad tcrminum agens non produceret terminum rationc niediorum quia mcdia tunc non funt igitur praccisc tunc produce- 1 1. . • /- .vt adformalemtcrminum erac Ex iftis tentia nifi ttibus : . nifi procedcret pcrmcdia fibi non/Hhrft. quod eft cerminus adxquatus . SemotaVirgi. fannus con quja non fuit fterilis. quod Maria fpoffet cum qua ^ Spirirus fandus pra^ucnienaeere. Sententiarum iiz fubftantiales rpeciedifiFerentcspardumhccerogcncarutn^dquas firoul inducendasnoQ habec aliqua maccr vim*adiuam fufHciencem . . jj^ B. . &: Marix proccfrifTcjfi conxo afupre. gijj^ g jgp naturalis eenuiffct fed potcntia adiua caufac inferioris eft rcmota quanVtmproptn\ i r r n. quac eft aftus eius primus . & maxime poccfl: iimul in piura inadxquac^ (i illa includancur in primo adxquaco Gbi fed nuUa forma parcialis eft: cerminus adzquacus huic poccncix adiux.' oini.bcns vittutcm refpcdu alicuius cffeftus & non pratuenta ab alio totaliter caufante ilriore agete.uae pattis & ita a patrenata eft conferri matri potcntia propinqua ad gcncrandum» ran m ej ^^^ autcm illa rcmota matris . fi quod nonprocedaturpcr media.& ideo Spiritus fandus dcdic dU FerhMm ci vim gcncratiuam hoc cft potentiam gcnerandi propinquara fccundum illam vim eft abediennaturalcm quia ipfa erat naturaliter foecunda fcd fufccptiuam dedic ci inquancum tialu.diatc a Spiritu fanftohabentc vim principalis caufac. fi vicem patris naturalis . I o. itaquod nunquamclt c^ufa mrcrior mpotcntia propm". ^^^ potcntia propinquaconfcrcbatur Mariac . t • . ' .ccpifTcc cx viro. . ^^^^ dcclaratur pcr audoritatem Damafceni 48.ret. Potentiare.potcft Hmul agcrc rcfpcAu alccrius : ide6 cnim cancum vnum poceft fimul . Virg-ono f ys. quam pater accepit r. quam pater crcacus. &: ipfa fuiffcnt erordiniprtfi go ffta media.III. ficut fc haberet in termino.ficut fi tranfifi^et fed Spiritus fandus potuit facerc quod hic non effct tranfitus per ifta media ficut probat ratio prxdida &: cum j^qc (^^re potcft qu6d virtus adiua matris-cadem fir quae fuilfet in termino talis tranfi: . . vis adiua matris nataeft fubordinari vi adinuadgene. ..& fecundum cara potuiffet naturalitcr cooperari ad produdionein tKlitMart*. . quo ipla dicitur fcccunda. Spirltus dit ei illam fcecunditatem fccundum quam cooperabatur fed illam habuic naturalitcr. neranAnm. .fecundsE coopcrantc fccum cunditatem ficacius opcrari . & ita potcfl fupplere . nata ejuia fubeft Spiritus fandus. . quia illud cft: cerminus adzquacus virtuci cius . adiuum non habens cerminum adzquacum. . . ndMm. in omnes illas . . mo agente Qu^d fi dicas " quod ifta non ncccffitas mediorum tantum eft propter infinicaccm vircutis Spiritus fanfti fed fcmper remanct xqualis ncceflitas mediorum rcfpcdlu vir^p^-emum tutis crcatac . fi inferior fit caufa naturalis. vtl eciam efEt porerit Maria cooperari fecundum caufali- quia nihil ab ea aufertur per hoc alterius caufae . • . quia fubcft illi ordini. ncceffaria. in quo produeitur poreft agere ad produdlioncm eius:MaFater d.iiv o xt Tertia caula toUitur. & Mariar.fecundumquodfubit6agensrchabeat ad terminum.in co infl:anti. vt ipfa non poflet agere refpcdu tcrmini. Jum e{fcdum. • i^ . adioncm in tcrminum tranfiffet pcr media. minum non /** j" " pirmeaiHm. : fimulpoceft.cundomautem communcm ordinem. Sicuc cnim natura.a al e *!*J* *d effedum nifi caufa fupcriori agente iquia illa fuperior primo determinatur.vtvir- tM eim at- tingeretim- mediate ter- igitur : aliqua virtus facic. Agens enim nacurale neceflc cft procedcrc pcr media decerminaca . Ex hoc arguo.& ipfa dctcrminatainfcrior ncceflacio coopcratur. fcd oporcec vnam prius cempore induci.non ex tali caufa naturali fed immdpetetia eius Mdfifcipie. .fcio > • i hccrpatns. ^gtiTiMHrde necefa- ri . ante r : miraculesc. Secunda caufa collitur quia aliqua media func neccHario niedia vircuti imperfedioqux non func necefrario mcdia vircuci perfedliori. quia Spiritusfanctus libercagit:crgonon nccefrario agitfccundum vltimum fuacpotcntia: igitut poteft adaliquid feextendcrccaufalitate caufsc . vbi dicit quod Spiritus fanftus deradi matri non quod miraculosc dcJit ci potcntiam fufccptiuam fimul autem & generatiuam quomod. fcd forma cocius corporis organici ahas non poflcc in formam cocius igicur cum omncs illa.per quac necefTc fuitadionem patris naturalis. quia habct virtutcm aftiuam rcfpcdu iftiustcrmini .-^^«. medu. nam ille praefixus eft ab agen»" ^^ fupcriori fcd agcns fuprcmum quia non fubcft ordini in agcndo quia iftum przfidetermi^^^ voluntarie non eft nccefle proccdcre in agendo pcr ifta media.. : . effet. frn5lM po. non fucrunt ncccffaria in illa adione Spiritus fandi. fi proccffiffet per media. & Maria funt agcns perfcftius. Spiritui : . Concra ^ . eodemmodo potcft idem agens agere quod fic non tranfiuit pcr media. : .Lib. > .& ica hic. .& hoc vtcaufa aftiua non principalis: Vimpropia„ r igitur &C. .it pjj fuit talis fiomncs aliac matrcs f"unttales.. . . iHa . proximato- /-r. erac gencratiua Vcrbi. . tatcm fuam Caufajnfe- j^ caufalitatcm rior noelttn /f ^ : fx. . r c caufa f upcrioij nonagit.fupplcc vlcem eius. .adquam . . i /-» i membris improbatis poteft formari ratio talis Omnis caufa adiua hacaftfa fupt.jgitur ficut fi per illam virtutem aftiuam poteft acque agere in termino prartcrmiflis mcdiis.^. .

& alia forraa fubftantialis. ad quaro ordinantur . VII. fanguis & illa figucatfo inmattice tanquam in loco . hoc fuifiet ex vna rcium caufacum. ita qu6d in inftanti .quod ficut Spiritus fandus . curo aliae raatres non habeanc talem virtucem.quiavnapriusteraporeinducitur. iu eodem inflanti. uioci. quia ipfa habuic vim ad^ioam ficut aliz matres fic potuit cooperati ipfi Spiritui fando.^. necligno. non tamen fuilTct coopctata Spicitui fanfto in inftanti quoad illos tces motus pczcedentes. cum inducatut in inftanti.cura per illud tempus fequens nulla fiat additio . Nam non potuit coopecaci .coccumperec lignum . quia vna difpofi- cipalera. formz . & Sfttioftr. itaquodillud non pcs- tcodu<flionis fet tcmpore ipfara aiTumptionem cefliilct tuit fupca Mni»£i. pof- ^ipfaBeata Vir- poteft cooperari Spiritui fand^o tancum ad induftioncm formar totalis. & alio. i.quia przlupponitur quod fit ita perfedc difpofitus in illo inflanti ad agendum. Qu2ft. quod non ponicuc aliquid poftea afTumptum a Verbo aliquando ptsfuifTe in fuppofito cceato.qu6d producat oranes .vt vniretur vcrbo tum : ilU matcr tan- ita habuit potcntiam obcdicntialcm . quara ad forraas partiales panium hc. feinnouo f^i. go Maria fieri in ita quod in inflanti irapediraenta.fic quodincorporc organico fit rantum vna fortna fubftantialis i Et ft niens. fic ia & eodem coagece victuti fupecioci ad omnes focmas in tali matecia inducendas . "3 in potcntia obcdicntiali.ficut in toto tempore fequente. quia illi fanguines & in materia illorum intro- corrupti fuiflcnt . in eodera poflet produccre totalem fot- mam. ficut fi ignis cfTct petfedlc pczfens ligno optimc difpofito . fi . li 8 . aSlttitmnmbJbens. Ircct mini!ks principaliter adomnes formas inducendas in tali paflo . licct tamen breC^m» DtS. ficut aliae matres. difpofitionis materiz inducunt partialitet for- quoad Tltims fotmae ocganicx indudlionem. fed tantum quod illud corrumperetur in aliquid aifumendum i Vetbo . tunc in codem inftanti cooperaci Spicitui fandlo. dubium. quara in depoctatio fanguinis ad iicec Forte fcilicet breuiores .itaqu6d talem produdionem przce- organica. Hic Dodlocdicitqu^d Vic^o Macia potuit coopecaci in inftanti ntMif*na«. vt caufa pactialis ptineipalis in inftanti poteft pcodtlcece focmara fubftantialem cocpocis ocganici. i tute maiote tocura opccante.- quae fcilicet requirunt tempus fed fine omnibus illispoceftimmediaceageread indudlionem tam formz principalisjquam omnium formaruro partialiura inclufarum in illa principali. vt cflct Matcr Vcrbi pcr hocenim crat Marcr Vcrbi j quia VcAum fobfiftcbat in natura illa fibi vnita. & parcialem fimDl. Noca hoc arguraentum. j & quod fic dcbet intelligi . & formamignis induceret in materiam inftati & fiin illo inftanti non poflct . * ** 1 Nentfi necejfe frecedert in agendo perifi»meiiay '^mL.nec firailiter condenface in inftanti . Spicitui fandlo . Sed difficulcas eft ponendo quodin pactibushetecogeneisfpeciediftin6Hsfic ah'a . prior aliadif- pofitione ad aliam formara totalerajfcd quia omnia tempore virtuce Spiricus fandi ifta quat naca func alio fant aufcrri. dudla forma fuiflct alia . Hoc idemdico dc virtuteadiua Mariz . debitum loclim . 9. qudd tunc in eodera inftanti potuiflet co- illiusligni : operari Spiritui fandlo fccuncur. figucatio illius maceris in debito locot&condenfatio eiufdem . hoc eft . mam organicam. tam in t/^i. ica quodifli tces motus fiant in tempoce .nullaeft difficultas dant trcs motus aliis matribus .Similitec quam- Vicgo Macia victute fua non uis poflet mutare & facecc illoseffangnines de loco ad locum . fic poteft etiam facere qu6d talia media quz requit ut tempus non finr media agenti infenpri. fed etiam ad difpofitioncm tara ad formara &m»m»d»virtotalcm . fed irapedimenta .in in eodem tio ad inftanti vnam formampartialcmetit iictu. . k Centra . vt pa- quod eft.Dift. aufecantuc. Tom.& fieci k condenfatione i fola victute Spicitus fandjbi au- Saftinehdo quod Matec Dei concuccac adiac ad pcodudlioncm corpocis organici .& hocnon eftinconuc- in tempoce. nec igni. vt 'i caufa pactiaR mintis pcincipali . non & partia- lium. quoraodopoffitcoopcrari Spiritui fan- quod h M«M.Et6ctz- lis neceilicas n6 eft ipfiSpiricui fan£^o/ed refpedu K 5 vlnutis r. quin pofHt coopefandloin inftanti ad indudlionera ilquia &aliar matrcs in vltimo inftan- rari Spiritui . Sccundum . I ^ C ptfuaitr. fecundikm qus fic fucceflio . quz fi virtatc Spiritus fandti fuifTet perfcdc przfens paflb . .vt fatis patct. Beneveruraeft quod fi virtus adtiua matris habccet materiara difpofitara re- fpe<^u formarura partialium pro aliquo inftanti. & in vltimo indanti in- focmx ocganicx aflumptum fuifcorpusocganicum .qu6d incodera inftanciinducancur.qu5im in figucatione. abfoluta . Dicit Dodor qaod fi ^ '"*''* ^ponimus Mariamconcsrrere ad pcodu^onem Filij . Videtur enim DMtui». cum illi fadli fuifienc - \*tmt lius ipfa coopecata fuifiet Spicitui fandlo in inftanti. m Sluod/itUcaSyjii0ttiJfanpneceJfuM. & ipfum agens inferius efre pcrfcdlc przfcns in aliquo inftanti materiz petfcdz difpoficz . & fi non poproducere omnes . ccfi clo in inftanti ad indudlionem omniuni|ilIarara formatura . vel incIudunturalizfoimae.L ifta tantum crat gcncratio. & minus pcincipalitcc vecc ef- pcoduccceillam focraara.lV. .gtfttmtrittttftr^t Sfiriterogenearum.& facere : . quia non ptobat de fi£to» quod induccns formam prindpalcm . & pafTunj fuiffet totaliter difpoficum . quia habens in virtute fua terrainum prin- quo includuntur multi partiales. Hocpofico. fimilicec illa condenfatio poteric fit & Vicgine Macia . & & quantum ad formam fubftantia& quantum ad vhi^ & figurara & dcnfi- et9l>*r»riSfi- . lem . Primum irapcobatur . quo fuiflet pczfens. aut quianon habuit caufam a(Q^iuam minus pcincipalem ccfpedlu ccrmiauc ni indufli .dicit Do^loc duo. & fic patet fecunda caufa. Primum. yirt» . vel tecminocum indudlorum quia non potuit fecundum illam vim adliuam agere adterminos hoc moio indu<^os aut tcrtio .nec illos figucace.quara alia.ita in eodem inftanti Beata VicgoMaria potuit pactialitec fcGt\\ih . nec etiam intemporefequenti. teft Si autemnegentur. : COMMENTARlf^S. tamen fi victuteSprcitus fan(5li oninia irapedimenta quae funt virtuci naturali . 8cc. quia ctfi potuictamen praruenca fuickvirtatem.

5 COMMEKTAKiyS.foteft dici. Metiipb. Prim6. qux fuitin vetrelis feminc patris. quia illa eftcanm aftiua'feminis. quia dixi fupca .matre.pecargumencumDodoris fadum Cuptk. qu6d maccr «3difficultaicra concurrit a£tiuc ad generationem proiis. Jifi. Patet quia in illo inftanti quo inducitur forma organica»& ratio lcminalis.& frigidi. vc non procedaiur pec media. Secund6 .& habct efi fi. .Dtdimn. Sficwtdi. Sc probat.quiaipfa iromediatc fuit pra. quia fada deciiionc feminis patris .Mft.vt in inftanti poflii corcumperc formam ligni . : vim in materia miniftrata. macorporis organici .eft pcius produ£lo. DoAor hic mouct .tamcn virtus diuinaHc poAet faccre ignem immediatc przfentcm matcriz ligni. forma fubftaniiz organicz eftent fimul currit aftiuc ad ibi . quia vegetatiua pacris .&fitper tnancc.nec ratio feroinalis con- formam corpocis organici. 1.quiaipfa immediat^ in inftanti generaTiuiteriaifi cionis .ciim ergo Spiritus fanAus pof/ic facere. ^Ei hic n eft vnum dubium.quam pater. hiceflivnum dubium. quia nuacec non cantun 3 ittaliHitk^ .diiiind. quod vidctur probabile . racionis. & in eodem inftanci.Tc dixi. Vide Scotum & x.ni(i dcfola Sifime p*. 1 8.Sc tunc fequcreiur quod forma fubftantialis fe> minis. vbi probauic fubtiliterquod ncc feme. in . fed remanere . ergo Bon attingunt illam formam. dijtinli. L V I M. 8c hoc paict dift.&. Hocenim vi- detur contra didta ipnus in i. racio er- gofeminalis tantum eft caufa effedliua alicuius difpontionis ad formam ocganicam . 1 1 114 Sententiarum 1. fequicac qu6d macer fic caufamagis & pciocipalis. Scfi Cic. quim paiec : pacec . &: pater poterunt agere per illam prolii^uam vim dimiflam mancntem infeminc.& femen non conuerti in corpus prolis fcd poft formationem corporis rcagit ad gtmeraxionem folui in ahud . Ae quo t.quia admioiftrat fcmcn. ad locum maximc diftaniem > non tranfeundo per media intcrponta>*iamen victuscreata hoc non poftetin inftanti . & paccis nullo modo eft a&iua. ti CmtrM hoCifi^a tmc haliet virtutem a£liuMn re- H O C licet enim & JpeHu iJliiti termni. Nccvidctur iftud multum inconucniens attripater. quam confcquitur fcd cantum e(l ratio agendi iu alterationc prxcedcnte gcncrationero. . o HocconcedendumeJfet^fcilicctnuhdnonhAhet adliuicatcm per aliquam rationem feminalem .& ita ncc per aliquam li.vel fi ponatuc femcn patris manerc in inftanti gcncrationis.&: vim adiuam rius mater manere in eo.vel fcmen pcodudii a ma- de formacorporis organici. fcd etiam corrupta illa vi a£tiua in feminc qua cft ipfx immcdiate agunt ad terjxiinum . rato in illo inftanti pcr potcntiam diuinam cxtra . quiafccundum difbainquzftionibusderationibusfcSEd minalibus ratiofcminalis noncftpcincipium agendi in gencracionc.quia pat re mortuo nihil attingii dc for.i£finiftrremMet4upuiUtmcejfitM me- fubit^ agens fe habeat in termino duritic hoc p«ict>qaia licetSpiritus fan^s pofEc in inftanii mutare corpus de loco roaximc diftan- ignisnon poflitininftanti induccre formanl ignis inmaieria ligni prius humidi. nucprodncendi prolem pactialiter. Ac inpfopoiito. baere tantam aftioncm matri . & cadem agencia cffenc approximata. ncc fubftancia. £t tunc (i ponatur fcroen patris corrumpi in lilo inftanci j puta. fed camcn ipfa matcrpotuit immediat^ operariin inftanti generationis. ficuc 7. fed quod S .fens.ficuc fubdancia gencrationis . 1.quia produccns aliquid. & hoc idcm diccnduro eft de ^^ fcmine patris . virtotis cteax.. pater non fed tantum inalteratione przuia per iUam vim a£liuam .quia iftz qualitatcs remictuntur in tempore abagcnte naturali.. »5Lik.quz ratio feminalis. Lib. fic veriits generatauam pMer. &c.quod fcmen non actingic fic videncur efle altcriu^ illam focmam. 1%. £c cunc videncur feqni muha inconucnietia.vcriusmateragit. Tenendefemen non tigere ingeneratione^ qui* conuertitur ingenitum .in quo eft ratio formalis agendi. Hoc conccdendum erTec fecundum ** illa . Sc induccre formam ignis . Si ergo in illo vltimo inftami dcfinunt eirc. ji vero teneatur femen non conuerti in genitum . vc abfcns non potcft agece. produccndum . qu6d vcgctatiua matris poccft circ caufa adtiuaformz corpocis organici. maccr non eft caufa a6Hua formz corporis organici per aliqoam racioncm feminaletn. nullum eftct mcdium . fic eft in proponco.& reracntdcnnuntefte. In ifta liicradicit duo. 1 8dicendum eji mtttrem immediate fer fuam formsm generare .fcd cauium difponit . eft macris iic verc adiua forroz or- cum illa quz ganicz.quod eft impoflibile . coca fequens formacio. quiacft pars matrii fit pitrs ccrialisprolis. quia pofito illo corpore fic alte* matriccm non ficret generatio & tamcn idem paftum eflet . id eft.vc producens. quiatunc non " . habuit vim a6]:iuam generatiuam refpedu termini a£tionis.qu6d vcgecaciua pa- crc nihil producic 1 cris noneric eiufderacionis cii vcgccatiua maccis. adhuc in inftanti generationis mater .Primum. donec foji generationem refoluatur in aliud.vfque ad parciim videcurprincipaliccr fequi conditiones matris . vt fi habeac macriccm calidam .& ita fortc eft in aliis mattibus quod non tantum per vim adiuam in matcria minidrata agunt m inftanti gencracionis. I. & hic nulla altcracio przceflit generationcm:ergo fecundum hocex parte macris nulla fuit adio pcr rationcm rcminalem. ^uhd aiiiue generat. &: bcne difpofttam .vt videtur.

fed pat- cidit fibi. vt patet . & & raagis terreftribus. Fuit ctiam mira. non quia iramediatc attingerct formam organicam . matcr.vcl quod miraSEd Ghriftum culosc gencrauit «4. poteft dici non naturalitcr. lib. fed miraculose genuiftc. ralitas.. Sidicatur. quam matris poftunt manerc vfque ad inftans generationis prolis. Rcfpondco. produdroncm prolis. /»^/.VirgtnitM adionem caufx fupcrioris naturalis. TOodo vcgetatiua matris fit magis prxfcns loco generationi debico . quara vegctatiua patris ac- fcminis groflioribus .t. i. /trt. Noncognouit eam donccpeperit. fit caufa totalis . & ita cum virginitatc & ita fuit hic.%. V .fed hec explicandum efiy i^i» aSfiue expulerit Corptu Chrifii ceUigitur . fi cflet ita & prajfcntc . .in quanto non funt nati ficri naturalircr . in illo inftanti illx partcs corrumpuntur.} q.crgovideturqu6d ipfamatcr. quod in illo inftanti corrumpitur . 3 cftnc conccdcndum.ncc vt priuatiua. confult. quia multa: alia: caufx partialcs concurrunt . . . Sccundum cft ibi Velfi potuuHr.L naturalis potcft eflc maternitas fecundum fuam rationem & tamen cum pnuationc „^? adionis caufz naturaUs fupcrioris .. qux- prxfens. .t.quod cflct magis difpofitiuum quod ad illam formara .«».i x. quod ex femine .in6. Thom. quia in eodcm inftanti.i y. quo forma organica inducitur . A[i. fcd ctiam immcdittc atlingit illam formamjpatcr autcm tantum produ- litthtHR* iiy L I V M. vt patet . Mariam fuijfe mtrAculofam. qudfi. : ficut id de eiui concurfu infitmtaneo.quodvero Ma- ex iUo Luc. eofuijfe . tantutn producit fcmcn .& tMtitrfiUm matrem Chrijii.& explicAt quemodoita D. vcrc adiux non corrumperentnr .Amb. Pcpcrit Filium fuum Do5tor non explicat quemedo potuit cencurrere ad motum penetratiue. . Dift. -fion naturalcm. ExplicAt quomodo mMternitas (^ virginitds nen opponantur formaliter ^ ^ ntiraculum in quod Corpm Chrifii fuerit fimul cum claufiro virginaH . *:f^- «u. led poft gcncraiioncm prolis refolucrentur in aliquod aliud. Ckoz femcn. fcilicct vi adiua patris naturalis.Syn.inEpifiolaSophronif in Lateran.quod Maria fucrit matcr naturalis Clirifti. Ad fccundum dico . dico quod non. rctur caufa principalis partialis . B dcfinit : fi cx alio.quod fuftincndo hanc opinioncm pofTum diccrc. vt forte Sol. HO C Rtiptmft:. qudfi.. nonautcm virtutem adiuam matris.quod vcgctatiua patris . quac naturalitcrnonrcducitur ad aftum . de Incarnat. DefiuiturinChalced. naturalem adiuam Mariac ad aftum . Sed tunc cft difficultas .^. Obicdum creatum naturo cftconcaufarc cum intcllcdu mco intelle£tioncm ^um igicur concipcrc noticiam communitcr rcquiric : intelle- obicdum crcacum mouerc incelredum. ex qua raateria geDifftmltm neretur corpus org^nicum ? Si dicis . nitas : . Fide D. &<i Uatth. Vcl fi fuit fucccffiua illi motus qui ptzcefterunt gcnerationcm . & fic & tcs feminis magis fpirituales. tranfeunde per iRud fine ruptione . ? Refpondco./^*^culofa quantum ad modum proccdcndi in illa gcncratione .^Cani.pJirt.patre non ^ : ad formam organicam . Eccc virgo. Excmplum.&Tnaiemi: autcmnon neccffario ponit adioncm illius eaufxfuperioris.j. ita quod in eodem inftanti . quia vel crat omnino fubita qualis non cft proccflus naturalis in gencrationc hominis. imo principalius . quod fuftincndo hanc opinionem qo6d illud corpus organicum generabitor ex partibus ritur produccret fcmen. fccundum quam erat & naturaliter egifTe ad naturalitcr fcecunda. AD tum & matcr non opponunturaliqua argumenta ^. D.I. Dico. adpradiStos tres motus.}.lV. hoc eft falfum .6.& fic patcr ageret difpofitiuum cit md friimm. Adprimum dico. fed tantum illam '•^""W" communiter concomitatur illa adio fed fi alius fuppleat adioncm illam totam caufz . c. quo B gencratur cx ^. fcmen non corrumpitur. quod in hoc patcr diccAifiAinm. velapertione : &fic Maria manfit virgo poji partum ^ficut ante. Dicit Doquod etiam poffumus tcncrc quod tam fcmcn patris . fed rcmanct. Deus. qu6d non fit prxfcns tccidit fibi. S . Anfclmus de Conceptu virginali.BonAuent.^ A^. . quod cft Quxft. quia ifta pptentia ci erat naturalis & potuiftct4j^nccpifrc a patre natuiali.verc poftct attin- gerc formam organicara . ad illam formam. c.ficui vegetatiua raatris. fcd quia & de illo. in ita brcui temporc fucrunt. oppofitionc formali. art. nifl a '«»' caufa adiuadetcrminata naturali .qu6d virgo ly. &proptcr iftam potcntiamadiuam naturalem qua opcrabatur poteft dici naturalis mater Chrifti & tamen propicr modum cxequendi adum huius potentiz dupliccm .4. dicit hanc gcncrationcm fuiftc Mariamimiraculofam &: hoc quidcm vcrum eft quantum ad roudum rcducendi potentiam racMlose^e. qukm femcn matris .hic.ncc vt contraria virginitas cnim priuat tan. quia tunc illud femcn non mancret . fcd cx partc ipflus potentix adiux Mariae crat natui ^^ . K 4 . j^^an* «• materndtit- ralu chri» fti? S C H O L I V M. Efa. {^Richsrd.

Ad Auguftinumdico. falcem loqiicndo dc corpore qon gloriofo. 0. ica eft hic. vcl incorrupcibilicacis vcl impafiibilica- . ncgacur .efuadfitim- po{fiyile. quac 17. rciiicet ejfit efl{ inquit ) impojfibile vera fimal fint in eodem y vt duo contradiEloria manifefiumefi. p. formalicer incellcdum concipere . . liccc non egeric ad illa incer. uHtn. Hxcibi.vtcomrariafintfimulineodemetiam.er opcracionem iftam fatflam. ponendo quod pcperic purum hominem. Si obiicias yMintculH de fArere^^Mxz claufa non poccft p^crc. quod Damafccnus non negac cam abfolucc eflc macrcm Chri* fti . ica in propofito pacer dicic calc adiuum fpcciale. &: ipfa . quia virginitas lan- priuat actionem cauiae (uperioris naturaiis. fupplerc viccm quiacaufa fupcrnaturalis . crcaco defignarecur per cis : nomen virginicacis noH repugnarec aliquo modo . quam de materia miniltrata a pacre. bcnc concederetur in vlcimo inftanti potuifle coopcrari ad formam inducibilem in illo inftanti fcd non fuiflet tunc cooperata in inftanci p. p \ Jy 4ir^tttnent4iprincipalU. 5. Ad Philofophum > exponitur quodmaternon eciam principa4ius miniftrac maceriam . cum imfio Satana ) adinuenit : non communictre in igicur negauic^illud.qu6dfolus ille cffcdus producicurfecundum racionem fcminalem. concedicur quod fi alix macres aganc . vc cotalis caufa nec fic crac argumentaproopinioncprima.Exemplum eft dc obiedo crca.& cius aftio fupplebacur hic abalio agcnce. Soitiu naturd honoratd fufer omnem creaturam Dei genitricU vocem ( &fiiffe refcindatur fonctfnt fi- tu t^lone * . quia iUa caufa agit pcr coitum . Et tcxt. & quod eorpus fimul fueric cuim alio corporc .Vt\mo TirgnitDo' /\.c. & virgincm eiTc.expellac aliud corpus. : mcdia. . vt contraria ejfent ineodem. ficuc recicac Auicenna. Ec camen quod nullacflec vis adiua in matrc poccns localicer ad exeundum. ^uodaffir- nec priuatiua.quo virgo conccpic finc adionc caufa: nacuralis fupcrioris . . qui fub illo vocabulo voluic cam ncgare cire macrcm Dci.^.^ximplum. force nouum miraculum aliud ab illo> fmt ^od vir^ cUh. Non nccefle eft ira cfle de hoc adiuo & hoc pafliuo quia aliud afbiuum . Ad ahud dico.. *"»'"''''"" ^^^_ qui non potcft cum virginitate yt patct & fic virginitas omncmcditum . ^rgo contraria. matiua. Ad vltimum.&c^:i- curo infri .&»egattuafint{»fimulyreflMmvidetur vtfit vt contrariafint infimul. priuai Cjufx Aipernaturalis . in iftis magis credcndum eft cxpcrcis. ad cuius produdiopem. fed principalior crac Spiricus fandus.otcft text. Rcfpondeo ibi fuic . Refpondet. poccft inccllcdus eandcm nociciam concipcre . . virginitas & maternitas funt oppofita contraria. quia etfi Maria pec vim nacuralem cgeric : non caracn cocalis caufa crac caufa nacuralis. COMMENTAKIVS. ^owMm .fi hec efiet ftarc contradi^oria firaul pofte cfle. fcd dc parcu fatis commuyi pMrerety njjgj coHccdicur canquam non difficile quod ibi illa maccr opcrabacur quidquid aliac . in propofito . fed contraria poifunt clTe fimul. Vnde fecundum aliam tranflationem fic habetur . nec etiam macernitas priuat adlioncm naturalcm matris.quia illa tunc nbn fuiflcc igitur tantum pcr virtucem adiuam. quam concipercc obiedo mouencc & ica (i in incclledu concipicnce non moucri ab obicdo : . ^^^ ^otic poflcc ficri difficulcas fpccialis ab co quo . °**^'^" &'S'Md > ^^"^ ^ *" foucndo & nutriendo fcetum in vcero. tum contradiAoria poifunt fimul eflc. probando quod Virgp M«ia non fuerit vete matcr Dci. quia Galcnus fencic oppoficum. Vnde poft illam audoricaccm fubdic in denefarius ftru£):ione Thcococos id cft Dei gcnicricis vocis cxecrandus Ncftorius.virgimttu. caufa principalis agens eft .Lib. j. confcruando .nifi c0Hfit Mtu. fcd contra Ncftorium .nec con. Metaphyf. to.ftor.17. &. quod natum cft concaufarc cum intelleftu meo cognitionem : intellcaum igitur gignere notitiam coraroaniter cequirit obic^um creatum vt patcc : moucre . ^f' Ad fecundum dico. quod aftiuum & pafliuum in communi ncccflario ad inuiccm referuncur. vicem huius adiui fupplcre . & maximc ad eflcndum fimul cum alio . rcdnon pifuatadtionem . quia fi fic.& matcrnitas non fiumoi» opponuntut aliqua oppofitione forroali. Si autem alicer intelligat Philofophus . ^d arg. fccundi^m aliam tranflationem habetur fic. Cum arguicur de inftanci patcc refponfio ex folucione quxftionis quia fi in coto tempore prxccdentc coopcrata fuifl*ct. inK^ait . quia corpus prolis magis formatur dc matcria miniftrata a matre .6' imfojftpile & traria. fiue caufalitatem mariti. poteft . Et prini6 fjc . SHiititrimpoffikiU efidictrt.IIL Sentcntiarum ii6 ledrum i (cd non requiric hoc cx per fe racione fua fi enim Dcus fupplcac a£lioncm obicdi moucndo inccllc£lum .vis a6liua crcata concurrit. quianullavircus creacapoceft moucrclocaliccrcorpus adaliquod i/^/. & ifta egic ad hanc genera- cionem. miraculum. .quod virginitas. moucre corpus prolis corpore.c^vihA C\ & poffikiU pojfibde Et fi . . ^. Ad in cecnpore caufarentur. Patet. & .creo contra- non ictoria arguit : enim Ft\iloiophus 4. fcd noluic fcr- monc cum hxrccico illo qui fub vocabulo illo occulcabac venenum fuum.quam tunc habuiflcc candcm quam prius.

non tamen fequitur qu6d hoc adliuum refcratur ad hoc paffiuum ncc i contra. huius tertij. adiuum ittmatiartm ^**/»»- . rcferatur ad patrem. nonaccfpitur ficadzquate.& potentiam vifiuam eft proportio adliui ad pafliuum. Aiia (inquit ) vt eaUfaEliuitm ad talefaomnino a^liuum ad Sibile.& quaslibct po- tcntia vifiua cft nata moueri k quolibet viiibi- i. motiuum Si obiicias dc parere. Sccund6 dico . pajfiuum. non rcpu- pafEuun » 8c e contra . bet iOtiae refpedhi fcamni fi crgo pater fc habet adiuc . quo beanon redundauit in corpus. quo/Maria concepit. quz fpecie diftinguitur \ vlfione al- vifiuam fibi approximatam bedinis.quia corpuj.quoconcepit . (x lapis non concurrat adtiuc. vt fatis patet intucnti. poteft mouerc potentiam vifiuam . . . qui fe habet magis adliuc.qu6d gnarct aliquo modo intcllcdum concipcrc (& hoc concurrente caufa fupcrnaturali fupplcnte virginem cife. Dico ctiam . . quia fatis claraeft ex his . Vbi accipitur vifibiU prout includitut in quolibet vifibili & potcntia paffiua vifiua. potuit pati naturalitcr . de fiJbit- ergo videtur qu6d fi poifit in quodlibet pafliuum vifioncm in quamlibet potemiam . & fic idem cft diccrc . quM hoc adliuum polfit referri ad hoc pafliuum. &c.fed fic.quia ftante illo flagclla titudo . igituc pater . fcd prout includitur in quolibet inferiori.quz fe ha- refpcdlu cuiufcunque cffcdlus. quz difTuse expofui in finis priroa dift. poftec agere in dcbctcrgointclligi decxtrcmisdctcrminatis.&c. jp pluribus locis. motiuum potcntiam. 9. ac (i diceremus. Diftindlioncm quintam aliter non expono. fecundum Philofophum \^. Et addir.non tamen qu6d fit adiuus refpedhi caiufcunquc fequitur prolis. & brcuius.Dift. de quo artifcx lignum nullo modo fe hafacit {camnum . potentia auditiua. non eft fic intelligcndum abfolutc . qu6d fi viinquantum vifibilc. ter aliqna excrema vniuerfaliter fumpta . licct pater fit aftiuus comparatur ad quamlibet po- tentiam pafliuam mulieris difpofitam. rcmanentc illa parte omnino indiuifa. quafi Dodore iHproUg. & mori . quod benc quodlibet adliuumcontentumfubvno cxtremo proportionis poteft in quodlibct paifiuum fcontenturo fub extremo altcrius proportionis . puta quate refpicict pOtcntiam vifiuam in ratione paffiui:ergo quodlibet vifibilepoteft agcre in quam- efthic. quod fortefait nouum miraculum .ficut dicimus. hoc cj per impoflibile caufare nott- tiam. quod didhim Dodloris de proportione extremorum in communi . fequitur poffit caufare qu6d quodquod- de adli- vt fziet inprolog. vt quilibet color poteft in quamlibet potentiam vifiuam . Sic in propofito refpedlu prolis Difiemltat Scd hic occurrit difficultas .prouc . riam miniftratam i matre ligno . 1 1 Sed non fic in propofito. tm6 vt fic. eodcm miraculo . Sc & & & : & mutaa inater funt correlatiua pater Chrifti . quia Do&or dicic fuiifmUhr». in i. picntc . hxc ibi. vcl impajftbilitatis . qu6d mo- ficdicendo communi quia tunc quamlibec color p«ftct immutarcaudirum. matcr paffiue . fc ratione fua. Prim6 . quam caufaret ipfo laita ii in intelledu concipide mouente .quam miraculosc tranfiuit . vt dixi fupra. ita qn6d extrcmum vnum coramune non accipitur folum pro conccptu communi . c. fed claufa pcpcrit. quod quando Dodl^or dicit. vt fatis patet i difi. uerfalitcr includitur. fioc gcncrante non moucri ab obicSo & cfcato dcfignarctur pcr nomcn virpnitatii . . <]. .IV. vt .vt parct. & hoc eft quod dicit Dodotjibi Et tamen pofiitfieri iiii Jpeeialis dif- miraculo patet a . vc Doftore infikMfi. & difpontatn . quia ftantc illo miraculo. : & tertxum patet rcfponfio.Dicit Do^or qu6d licct adliuam communiter fumptum neceiTario referatur ad paifiuum. illa cxtrema accipiuntur fecundiim adzquationem.Metaph. & morteni.audibili & . in quando eft aliquod adliuum adiequate refpiciens aliquod pa(fiuum./id aliud dico.zo. arguitur Adiuum & pa{fiuum funt Ad fccundum Quarto libet : correIati(umutuaadinuicem. & quodlibct.3c fic non fequitur qu&d mater. difiinSi. adz- non autem accipiendo . eandem noti- poteft intelledlus tiam lapidis caufare . quia u Dcus fupplcat viccm lapidis in mouendo inteltedlum .& fic .i. quod refpicit potentiam paiCuam . ^o Theologia. ficultMs. tentiam pafliuam in . quia non refpedia Chrifti.fiue concauGre eandem notitiam C^ .quodlibet eiufdem rationis vnius extremi poteft agere in quodlibct eiufdem rationis alterius extrcmij vc obicdlum motiuum . & c contra. fine adlione caufz naturalis fupcrioris. quod quando cft proportio in- . puta lapidis .. non tamen fequitur qu6d poflit produccre vifionem nigredinis . adliuum in communi re* quodlibct ad fcrrur ad paifiuum in communi . fcd ilt non requirit i. ficut dicimus quod Chriftus potuit pati . Qu^ft. &feEliHum adfecahile. ficuc eft de vifibili & de potentia vifiua. primi .Quando ergo dicitor. incorrifptibilitMtij & X. quod ibi tiuum in communi habet proportioncm ad po- miraculum.qu6d inter vifibile. vcl . ^iuft. 7. non ta- Chrifti. vt patet . Et fic huius diftindionis. aliud fcilicct ab illo .fub quibus plura eiufdem rationis ^ontinentur. non fc- quodlibet quitur quod via naturali pofEt parere omnino claufa . ftafi. qaia claufa non poteft parere . (cilicet Chrifti fuic (imul cum alio corpore in eodem przcisc loco. quia fuit fimul cum illa partc corporis. inquantum potentia vifiua . tctftwfit. text. in ratione raotiui potentiam vifiuam comrauni in fic . Rcfpondeo dupliciter. e quamlioct potentiam vifiuam. quod quando eft proportio inter extrema vnifumpta . libet vnius extremi habet proportionc ad libct alterius extrcmi & paifiuo : & cxcmplificat uo . fcd nullus eft ergo nulla matec eft vifibile. quod quodlibct vifibilc poteft moue- fibile.de AnimalibfUyvbi Philofophus compamaterat virtutem in feminc patris artifici . adkiuum refertur ad paffiuum in communi.Licet enim albed<* : bct quodammodo paiCue . Sed mater fe habct ad patrem /icut adliuum ad paflluum . men .! nouere intelle£lam. ita vicem obiedi naturalis) fuit J. DISTIN nr Alia rtfltmft. "7 vt aftiuum referatur ad .Videtur cnim quod oninino fit nounra miraculam.vt patet /.inquantijm includuntur in quodlibct confequente . & generali. Rcfi)ondco .

Lcgitur cnim in Conc. lib. X I. . id eft. Tolct. nec perfona pcrfonam. naturam ferui in fuam acccpit ille Deus pcrfonam. id quod cflproprium Filij non quod communc cft Trinitati. fci- vcl perfona naturam . quod pcrfona tantum naturam .foIus tamcn Filius . Ait enim Auguftinus in lib. non natura naturam affumpfcrit. PhU. plexa.vtrum fcilicet lofaetiam inter dodtos quxflio cfl.i. Vnius fubftantix crcdimus Deum Patrcm. licet quod pcrfona pcrfonam .4 Aug. Joart. cap. [ Solum Vcrbum caro fadum efl . c. Et an ita conueniat dici diuinam naturam cfTe incarnatam.l. vcl natura naturam . I. quid horum potiusconcedcndum fit. Tolet. natura naturam afTurapferitifcrupu- Quia & in hocplurimum diffentire vi- aliifquc dodiorcs in facra pagina extite- alij ab aliis . qui audoritatc prajclari . Dc parte per- (jMdft. Formam crgo ferui . [ Deus Vcrbum non accepit perfonam hominis. intcgritatcm virginitatis fcruauitin matre. fcd naturam. vt carnem hominis animamquc mundarct . . Verbum Dci carncm & animam fimul afTumpfiirc in vni- tatcm pcrfonae.c. i frincifio .c. ncc pcrfonam perfonam. JhiJ. Ha^c inqui/itio. quod non natura perfonam . ] Idem in Conc. Dc quarto vero quxflionis articulo. quod communc cft Trinitati non accepit homincm crgo non natura diuina. paulo Phil.i. in nobis. ficut Aug. erat Verbttm : ncc humanitas cius ahcna cft a natura matris: 4 fccun .c. &FiIium . fcd tantum Fihum . dc Fidc ad Pctrum Ncc diuinitas inquit . . Chrifti alicnacft a natura Patris: fecundum illud. foft mediu.b (ic. qui folus naturam noilram in vnitatem pcrfonse fua: afTumpfit. & Verbum incarnatum fane dicitur. X. Joaft.& paulo pofl hic Deus humanam naturam in vnitatem perfonaj fufcepit. Dcus vnigenitus dum conciperetur veritatcmcarnis accepit cx virgine:&cum nafcerctur . inqulri opbrtcr. : j . Solus tamen Filius formam ferui accepit in fingularitatem pcrfonx. & habitauit Trinitas operata fitformationem fufcepti hominis funt opera Trinitatis.] Itcm [Dei FiHus vnigcnitus . traditum runt:nec tatum Cap. I . nonnaturam perfo- nam.Lib.V I.iy. quod Sandorum fubditis comprobatur teflimoniis . fufceptione carnis animxque rationalis . ] Itcm. Cui videtur obuiarc quod Auguftinus ait ip lib. quod huius Trinitatis vnitatem Maria Virgo genucrit. ht*mamm naturam in Chrijlo. & Spiritum fandtum non tamcn dicimus . . fed perfonam natura affumpfit . ] His Eodem ahifquc pluribus aucStoriratibus cuidenter oflenditur Pctrum. V. & aflruitur documentis. dentur. Et quoniam cum tota infeparabilia accepit homincm in fingularitatem non in vnitatc diuina: natura: id cfl. vcl natura pcrfonam aflumpfcrit.fcd pcrfonam naturam accepiffe. ficut fubicd:a capituU doccnt. Sententiarum ii8 DISTINCTIO . poft. [ : Jbld. ame medium : . vcrum etiam iidcm a fcipfis diffonarc vidcntur.qui fe humilians per mifcricordiam incorrupt^e virginis vterum . qux communis cft tribus pcrfonis.fiuc partim implicita tcflimonia. His infinuari videtur. partim vero cxplicita & apcrta. & finc ambiguitatc vcrum . de Fidc ad Dcus incarnatus .*V jD^ modo 'umendi diuimm. audoritatum quxrcndi rario.^ RRiETEREA A. In pcrfona: . . Certum cfl enim . Si cnim. iuxta facrarum atquc perplcxa.III. incarnatus cfl. ex ea nafciturus impleuit. Incarnationem quoque huius Fili Dei tota Trinitas operata effc crcdenda eft. cum cx prsemiffis conftct.

upojt firmifsimequc tcncrc in illo formxnomine naturalcm plenitudincm deberc "^^*'* : : intclligi. varias atque contrarias.^. fcd verc: A"»'* fccundum illud paflus cft .im Vnde confequens eft. in : forma ferui & in forma Dei idcm ipfc fit vnigenitus Filius Patris quia forma Dci acccpit formam ferui. vt Auguftinus euidentcr docet in libro dc fidc ad Pctrum. quam dc Patrc habet . vt ficut vcra fcmpcr cft cius diuinitas . inquicns. Ex verbis autcm Au. Qu^od ctiam Hicronymus in explanationc fidei ad Damacuidenterinfinuat. inquit. & contradidionis notam a (acris pagi- orthodoxis patribus atquc Catholicis dodo- ndlla prauac incelligentiac fufpicione notatis confcncimus dicentcs. turam humanam fufcepit. lam facile eft agnofccrc . .ijnpae. & ' Sluidjvr' m* nondne inteUig*titr.' V. munt fcntentias. fcd fccundum illam.'^^^T^"J Dci. Ait cnim Auguftinus Chriftus fadus cft minor pit Trinit. Cum. ] Si autem forma Dci formam ferui acfinc dubio natura naturam acccpit. lihro de Trinitate 3 intclligcntia eft. Vcrbum dixit carncm fadium . cx ^rxdi^tis occafioncm fumcntcs. Ex quo ^«f. . crat. quoque in li.quia informa Dei erat. Eccc & folum DijHna. Paflus cft Filius Dei non putatiuc. profupcr qua:ftionc propofita au(^orcs tradidcrunt. Dift. quam tota Trinitas fecit. cadcm rcs fcipfam genuiffct. candem accepiflc. qua: aflumpta eft. dc Chrifto audis. quod natura diuina na. Qt4id de hoc tenendum NOn autem omnis mcndacij nis fccludcrc cupicntcs ribus y . : formam fcrui . «^ fiapparctdiuinamfubftantiamaflumpfiflchumanam. Scd alibi ccrtum rcpcrimus documcntum. vt amittcret formam Dci .- Idcoque pofteriores ca lcgcntcs .W^ mus vbi diximus non naturam naturam fcd pcrfonam pcrfonam ecnuiflc. communcm genitara in tradatu dc Trinitatc diflcrui. i. Forma: cnim nominc natura ccpit fignificatur. quam fibi vnitam fumma diuinitas gcrit. Ait cnim Trinitas nos fibi rcconciliauitpcr hoc. quod pati poterat . natura. In forma Dei ergo crat dc quo natus in forma Dei crat.'^^^'^ c. id cft . Idcm ^'-^* quoquc fupcrius dixit fcruilcm formam a folo Filio fufccptam . dtp. quam in Dcimancrc ita. quac aflumpfit. & naturam folum fufcepiflc humanam . quonatura naturam aflumpfif fc monftratur. [ ] Eflc Sr. nifi fortc qus . quod cam gc- rccundum id . natura pro pcrfona hic accipia- dixcrimus naturam tribus pcrfonis fi occurrunt nobis cx aducrfo . Hilarius non alia quia in natura Dci Patris fcmpcr . Ncquc cnim fic acccqua erat a^qualis Patri vt in fcrui accipicns. In quo fic vcritas incommutabilis manet diuinx humanajqucnatura:. Hac audoritatc vidctyr tradi quod diuina natura humanam fufccpit. nitam stcrnalitcr cx Patrc tur alioquin : cfTc . 119 quod Vcrbum caro fadum cft. U B. oportct tc agnofccre cap. Vbi vchcmcntcr moucri poifumus.//2] fubftantiam .%^^ &audilliqu6d forma tom.c. Quia 11 natura genuilict naturam. formam in i. . adhibita diiigentia mnui vidctur lolum Vcrbum carnemfaJtum . cum vna cadcmquc Iit natura Trmitatis . vt manct pcr gcnita nafccrctur cx virginc. .i. cx Patrc . * -^ -1 n r r II Lj-lr i guftini luperius politis . Quod Auguftinus fieri poffc ncgat. lUa cnim natura ^ quat fcm. quam diucrfa & multiplicia dicifti nomincforma: intclligentiam ficri natur^e. & humanitatcm diuinitati vnitam. de Trinitate Itbro ctiam fcipfo [ . & diuinamriatururam. % '^** non ^f>»'»«- Di. ait . naturam noftram finc pcccato fufcepit . formam ferui fufcepit.i. ita vcre fempcr & incommutabihs cius fit humanitas . dicit . quod folum Vcrbumcarncm ipfa Trinitas fccit. non fccandum illam /. 7.^*. * 1 . fit.

Itcm . & non partcm parti. [ Eadcm eft natura in fin- quod natura diuinaincarnata eft. quia caro vnam pcrfonam .6. QtMre non accepit perfinam hominisy cum hominem acceperit ? Z). id eft . b. . camque fibi vniflc vcl aflumpfiflc. non quod communc oportct intclligi accc- feruilis forma:: cfl Trinitati . (cd aliac duac pcrfbna:. vnitam humana: natura:. qui totam di^i^i^i^r^^furam in vna hypoflafi incarnatam efTe . Ad quod dici poteft . ficut dicitur incar- illud . quia non ex illis con ftabac . fic dicitur folusFilius formam fcrui diuina natura ab acccptionc Filij. Quod vcro non cxcluditur pcr hoc tatum. fcd . Ex his tif'i. euidcnter afferit. Vetermindtio aunori vcrc incamata dicitur. propric in hypoflafi Fihj. melius filerc .perfonar fingularitas cxtitit. hominis naturam . [ ^^ humanationc Dei Vcrbi aimus omncm & pcrfcdtam naturam Deitatis in vna eius hypoftafcon incarnatam cfTc. Scd quia quia illud au^aoritas fubticuit . & quod proprietatis cft . quod pcrfona Vcrbi & animam fit didum in facra Scriptura repcrireaccipcrctur quacum dicitur incarnata. Natura autem diuina homincm quidem acccpit. communitcr perfbnis .IlI.] Verbum autem. rc dicitur fufcepiffe An C. Qui fcnfus Ltb. quod fi caro fada. ideft. IDco vcro non pcrfbnam non crant vnitac in hominis affumpfit. ncm Deitatis naturam. atquc locutionis modus nimiam videretur natura diuina diccrcrur caro fada . Seruata cnim propricliccc Rejp»nfio. tatc ac diuerfitate duarumnaturarum. eft. ho- non id eft . vel cfTc homo. ] [&vnam naturam Dei Verbi incarnatam confitemur. Si autem natura diuina naturam hominis acccpit . ^'LnJ^"' ' e. fciliccc id quotl cfl proprium minem acccpit. Ad ex dcberedici. pcrfonarum. Itcm. Dcitatem dicimusefTe vnitam carni. hominis formam fibi vniuit (cA non in fingularitatem & vnitatcm fui. videri poteft ita Re^onfio. fci- non pcrfonam hominis. vci cfTc homo ficut Vcrbum Dci. nc fignificari putctur. Fihus. . I. vel fubftantiam.quodeft carncm nata. piflc . & quod commune eft fubftantia: pof^ fidet. perfona?. Vnde & eadcm ve- diuina natura deheat dici caro faBa ? vtrum cadem diuina natura debeat dici caro fada. fcilicet Athanafium & Cyrillum.Patcr fcilicct. quarc non dicitur fada homo. diccns. ficuc v3 Vcrbum dicitur caro fadum. & illud aliud. Et quando dicimus naturam Verbi humanam naturam. id eft . qiiod dicimus cadcm . non folum quia homincm afTumpfir. habens hypoftafcos . diuina natura humanam naturam fibi vnicx vcrbis loannis Damafceni confirmatur . fieri.ldcoquc non fic dicitur diuina natura cffc homo . ficut Dci Quidam tamen indifFcrenter vtrumque conccdunt. ucrtibilitas natura: in biliccr conftat. vcl fada homo . id & ^rw^iu^ incarnatam cfTe fecundum beatos Patres.&cap. ] 'i0ff»pft- gula hypoftafeon .uo Lib. fi vel ncgarc. quam illa & anima illa affumpfit. Sententiarum & perronam Filij aflumpnfre nataram humanam & naturam diuinam humana^ nkturz in filio vnitam. & fingularitatcm fui &perfoBaE accepit. uit. carncm affumpfit . quam tcmcrc naturam affcrerc . . fiue fi Ex illud dicatur . Vndc & . & Spiritus fandius. fcd quia ipfum in vnitatem . Usn. manifcfte oftcnditur. Omni enim humana: natura? aimus effe vnitam omin tribus Damafcen. con- pra^mifTis indubita- natura.Si enim idem eft incarnari. . intclligentia facerc expreffionem hoc puto. Q^^ quasritur . quod Dci Fihus dicicur fa6tus homo. tur .

[iWehomoa Verbo eft aflfum.natKrie tn gclus. fiue quidam homo dicatur aflfumptus a Verbo . in quibus fubfiftit perfona Dei hominis . fcd naturam opfofitio . Deo ait. & vnita Verbo . dicensrSi quis dixerit atquc crcdidcrir hominem lefum Chriftum a f^tenninit Filio Dei affumptum non fuiffe . vt homo Chriftus fiue homo ille .^"^*"^'ptusjillchomo fadus eft Chriftus. vnicndo acccpit. Contra hoc Non crgo acccpit Vcrbum Dci pcrnon crat cx carnc illa & anima illa quam Vcrbum acccpit . fcqui videtur quod . non ad perfonam refpicias . quando alij rci vnira cft pcrfonahtcr. Ex quibus con. fiuc vnitus Vcrbo . ] : -^- [Pcr- autcm ^"^'* f.cM.vcl aliqucm. abfoluta cnim a corporc pcrfona cft.Beatusqucm elegifti & afliimpfifti &c. vcl qucndam. & pcrfonam quod idco non fcqui. vcl vnita Verbo . & alia cft conftabat pcrfona . vt ad hominis naturam . Auguftinus in cxpohrione Symboli fub anathcmatc tra. perfonafitaflumpta. rcfpondeo non: . perjonam perfenam. Tom.V. quia anima non cft pcrfona.j>rtmifu pturx locis huiufmodi vtitur locutionibus. Vcrbo finc diftindtionc rcddcnda rcfponfio . funt illa duo . cft. Alitcr ^f^^^i. & caro illius animae ad carncm Quia alia cft vnio vnio Vcrbi ad . affumpfit ahqucm hominem. Si dc hominis natura. Nam 'illa fibi inuiccm vnita funt fimul cum Vcrbo. vel qui- vel vnitus : fcd inftantiam qua^rcntis qua:ris . llla autcm anima numquam fuit . fi ita dctcrmjnato. tur. hic an aliquis .^ cft^ima.^/^^'»•^4. Quocirca. : : . fcd accipicndo vniuit. quoque nituntur probarc Verbum Dei aflumpfifre pcrfonam . quod perfona aflumpfit pcrfonam HIcfona fubftantia indiuidua rationalis natura: hoc cniiti cft .& perfona a ita Scdquiahoc ncfas cftdicerc aut fcntirc pra^miflx locutioncs cifquc fimiles fecundum hanc intelligentiam fanc accipi dcbcnt . ficut An.vtrum naturadiuina afTumpfcrit. Aflumpfit cnim hominem Icfum Chri^'^*f'/' ftum ergo aliquem hominem. Quod autcm hominem lefum Chri. in qua Magiftcr agit dc cxtrcmis prira6. Ergo fi animam aflumpfit. . vnacompofita pcrfona. accepijfe a quibufdam opponitur. (^^'fiorim ^** fcdquandopcr fc cft .Eutychen. ] Et Prophcta de homine Chrifto loqucns . quando anima cft aflumpta. fonam hominis . vmiper/inM Idcoqucnon cft aflumpta perfona. I R c A iftam diftindioncm quintara afirumptionis. ^' ftum afiTumpferit. : quia qua prohare quidam 'uolunt. non quia hominis pcrfona fit aflTumpta .quacrunturduo aflumcre potocric naturam : . 121 vnitum Vcrbum cft. cum dam homo fit intclligcntia: quacritur finc propofita audoritatc aflumptus a Verbo non cft praemifla cft quasftio dc hominis perfona dico . . quando illis : animam illam & . .Dift.t). fed quia illa anima & caro ita aflumpta funt . aliquis homo aflumprus fit a Vcrbo. . Altcra tamcn vnionc inuiccm vnita alia vnioncVcrbo vnita funt. dir. fcilicct anima . in huiufmodi locutionibus Scriptura commcmorat. VIL L Qv iE s Ti o . quoniam mulciplex . vel humanam : recund6> vcrum pcrfona crcata fueric aflumptajVcl potuic alTumi. cum aflumptum . anathema fit qui etiam in pluribus Scri. Scoti oper. & ad carncm. quin cflct alij rci coniundia. vcl vnitum . quia bMti».

i. & & . Jtatio pof op- . Itaque imprimis aduertendum eft non elle hic aliqua addere voluit primum vnia- immediate. quia eas fubiec^at mediantc quantitate.«^ f.cum ifta fic cadcm in tribus. foputur fi«rfiim CHtH lis efl: a principio reali .w. quia quaero ad quam vnitace^^non pcrfona:. 3 . na mtdtate quidem ifta natura. na vnitur ipfi mediante diuina perfonalitate . humanz. (icuc & in re ipfa erit nccclTarium. Mig.quia ideo fubftantiadimediatum quaHtatum . commetitarij Adfiquentem qu&ftionem.qu6dpocuicprobo. quia cunc vcl cflec ficrcc J : .quia &c.4rr. Verikm ecH qux dicuntur ibi conducunt vt hz etiam intelligantur .& terminare dependen. j . func eadem realicer refpe6lu cuiufcumque aAionis realis . vci potuerit de potcntia abfoluta alTu.<*«.ij.111. Sy??LEMENTyM Arg./. fi nacuraaflumpfit.hic i.D.^unft. quod natu - .f. pra difi. non .quia nacura. I R c A primum ' arguicur qu6d fic.<jM*ftionit fi^tuntis . vc natura. Pra.^i. ra ttiram fcu identificetur perfonali- potcft ncgari.^ii.W.& quz immediate fubicdatur in fubftantia. Bonaucnt.vt tenent ergo quandoquidem nareccntiores plures KMturs dtul. fiue completa. Et in hoc fcnfu proponic Dodbor hic duas rationcs pro parte afnrmatiua. & illa vel vna cx eis vtrumquc eft impofIibile:igicur in ncucram vjiicaccm potuic afl^umcre.}. non ob- & ajfumi fit na- trnmm.u R c Aprimum I ttrguitttr ijHodfic .i-y.t. S C H O L I V M. maccria prima.pMt. lOANNIS PONCIL R. ij.malitcr.hic poJitAyibi num. fiue vc cerminus i quia a£tio rea- C. fiue fc habeanc ad illam vc principium . HitdH4t<l<].non cft perfona:non naturaf . c^ 5^ 3 . Quod confirmacur quia anfumere naturam humanam noneft nifiipfi vnirii fed natura diui- . fcd 1. &c ad cccmi- numrcalem.tiu mere naturam humanam. reali- etiam rcalicer compecit omnibus idcntifica- & fic in fententia idcntificante & voluntacem admiccicur.An natura diuina airumpferit na- ftionit.S\iitcz }. luncas tealiter intelligat hzc fit coniundla eftenergo naturadiuinamcdiatc vnitur humanae Confirmatur fecund6. I tura diuina vniatur .vt poteft elfc dubium quin mediateatrumpferic humanam hoc cft.di^. toco compofito. Lib.f.fi confidetemus naturam diuinam forKatura Jiui. 1 . i . 3 COncra 1. 'ud aj/umere potuerit naturam humanam? Alenf. tiz lis m»n»m.fM .Confequcncia probacur quia qux I. ica turam humanam quomodocumque doquidcm natura diuina perfonalicati diuinz . etiam referenda eft . 47t. . i. 1 .YA(q. \ refoluit autem quz> ftionem nim. . Vtrum natura diuirM ajfumpferit . eadcm nacura haec . Rurfus. 4rr.Probacur minor. . perfonare nacuram creacam. idcncificecur tcalicer cft & perfonaiitas iunfta pcrfonalitati.& fecundum tertio. & non vc incencio cancum . P. I . Perfona diuina afTumpfic nacuram humanam :crgo& nacura diuina.cum (ic infinica includic in cioncm omnis fuppofici igicur poccft fupplcre viccm cuiuflibcc fuppofici crcaci . eft fequitur non faltcm verum ter . tati realicer cura pcrfonalitas diuina aftumpfcrit naturam humanam.**'• tiam ac vnioncm cius.quin quzftioncm. mediate humanx .i. vt Scotiftz & Thomiftz tenent. Sententiarum 121 QV ifi T S o I I.quianacuradiuina.quod non pocuic probo. fitU filutio' nihtuin aliqHihHS ori- : fe ra- & ica gtnalihw.JS.&difi.D. Cur Lytht' In fine Commentarij fui ad przce- tiu ni txpli- dentcm quatftionem Lychetus aflifequcngnauit rationem> cur hanc quando & eauerit h»nc tum eft rio ad quzftionem primam diftin£tionis primz.^. inteUi- ^ inttl- Itfiut vutt. 21.idencificecur perfonalitati» diuina aftumpferit hit' . f««/?. vniatur naturz ftaceifta diftindione.A. Wc ^. quo cxplicatio rcperitut ttum.B. quod vo- tis reaiicer ipfi intclledum Voltmtiu re*liter fit. hac quzftione. hoc cft.vt diftinguitura perfonalitate quando. quin natura diuina de fide. Icem.cerca. 7. Arg. j^ an immediatc natura diuina vel aftumpferir ftat de fado. PeJitU rationihM pro vtraque parte remittit refolutionem qux^ioni^ ad fecfuentemy vbi n. /ES T 10 : Qv ^^n dificulqu*fti$- . Thom. . tamen ficut Scotus ipfc hic Senf$u qut' : & pcrfonalitati .rfrr. vc rcs . ergo aftumpfic ipfam mediacc. j . de ea agit. j /».& hzc immcdiatc vniatur naturz humanz.i.ti. t.diff>.ter aflumpfcrit naturam humanam j quidquid na re»'!ter cnim rcaUter competit vni ex reaUtcr identificasjfumfjit hu- : citur eiTe fubie^tum quia quan- dubium quin immediate vnitur potefteile con- nacurz. De hoc ergo non dubitatur in non & alias duaspro negatiua ipfi idcntificata rcaliter confidetata eandcm naturam humanam. fiue incompIeta.mcdiancediuina perfonalicare. .\. F.hoe eft.& probatumyiieflc .. .quz eft immediatum eanim fubie(£lum.f.i. & (intellcdlus velicjquare .vt tur fecundo ^ftqtunttm tem quzftionem nonexplicauetitinimicumquia qiuftiotum.fequcrccur qu6d crcs pcrfo- nsc aflumpfiflcnc.art. coniungitur per realcm identitatem Commenta- facilc inceiligi pofrunt ex didlis in aiiqua cria ita fe habenc. quz fic diftinda .l. D. ccrquod primum mediate vniatur ifti tertio> przfertim fi impofllbile fit efte vnionem ad vnum quin fit ad reliqua fed natura diuina vnitut immediate .t9m.(jr foluit arg. i . i .4' Richacd. func eadem.& prztere^non naturz aliquam eciam vlceriorem exphcationem adiungere non erit lctStoribus ingratum. & confequen- mediatc affumpfctit iilam.

i. Vafqucz .i.i 3. frimui fen. : perfonalitate qni (^ . jlftrti* fri- m» Itaque quantum ad primum irl fcnfu proprio.iMfp. quodque non habuerit vlla mctica antecedencia Incarnatio- nem. videtur i. &c. vt nalitas propria .vt per vnionem.^jtrt. ad qucm dc fado affumpca eft. P. Richatd.Tem. vcl plurcs formz.3 .quia homo cft perfona. qui vcrc proprius eft . & Deus ficret homo . fueric affumpca ergo non prius fucrat affc<Jbi propri» ftanti Tertim ftn' fcilicct . natura .POHCII.ita poffic perfonalitas illa . quibus fit in infe at^ue indiuidmtm priitt ftteritf mi.y.& hancjminorcm. & non obftante illa imraediatc airumi. Trifltx s*fu4 V^nc huius quzftionis aduertcndum eft eam triplicem pofrchaberc intcnigijVt fenfus fic yuA- huiuf Jlionu. affumi pofica k 5Jffferti» fim petfona Verbi.& ad nihil protfus conducentc.^l. prim6.& m»n» de fudeftrueretur prepria illa perfonalitas.'nec mintkt miruiB eftargumentiim. «t. probare videtur San£kus Thomas tpu^. : .Scc.omnc pcrtincns ad dignitatcmin creatura. . poflit poftea affumi fic. Melius crgo probatur auchoricate Lconis Papa: rpijt.4rt. dc qua inunetito conquecicur YafScettoftr. fi extiterit fitt vt inquocreabatur natura humana.defidec.^.vel plurcs matctia:. potuifte naturam prius affedkara propria perfonditatc .E. maftrfimari.Dift. aut difficultas roaior. ad lulidnum Natnr/i Vera frtt0inquirencis Saciint fe»crcata afTiimi tjuipfc noffrM von fic affumpt* efi a SVPPLEM. tate \fed epu in ipfitu hypofia- cct natura femel affc^a propria pcrfonalitate HatMra hu. QViESTlO 121 II. omnes ttcs sefus actigific^vnde quid in iis ctiam J» ftmrut quim . afiumpfit homincm :igitur pcrfonam. 'uelpotuerit ajfumi ? Alenf. Scotus intcl- ad quzftioncra qu6d vnita pctfonalitati Vcrbi. COMMENTAKIVS. ferfenMt* ip/a hanc quzftionem .i. i ^. qaia fruftra airumeretar ifta natura . Item . pofiea^ ah ee affumptafit fis extitit. in qua eft fola difficultas .Suarez. D. fenfura .*» rt- Uiti ferfon»ri tUim».qui omnino funt improprij. 4.x.ita vt quxratur. Minorcm .6. contrariura docuifle . cft aliquid pofitiuum pcrfona dicic Ar^. D. An natura femel affedla pcrfonalitace propria pofCt aftumi . Quxft.x. An fcili- imitfrofriam Deum .& aflumptioncm tatc non toUeretur cius mediate mediantc pcrfonalitate. quia nulla prorfus eft in hoc Implicantia . Thoraar. An naturaaffedla pcrfonali- fm. fcquitur : fi fubftantia. : aliquid pertincns ad dignitatcm in crcatura : crgo dicit aliquid pofitiuum \ fcd omne pofitiuum potcft aflumi:igitur. quod fruftra crearetur natura humana cum hy: poftafi.Treiati» S.Thomx. j. /^ Irc4fecufidi^ argitftur.nimirum. quara in affumptione naturz .FlI. vt vno verbo dicam . I R. anccquaro affumeretur ^ perfona diuina. ita vt non /«.i.qa6d non peffit perfonalitas aut perfona^ quz antc IncarDationem exlfteret L * deflrui» X quia dcftrae dimijf» ult*. quod Diua Virgo con. Concra. itcm. Vtrumferjbna ereatafuerit ajfumpta.&c. tj.quod nullum fit indicium oppofiti fecund6.dcberct cffc exiftcs pto aliquo tcmporc.qiisrendo .i.f i . X.ftut forma. ligit Sc refoluit . finem lllum . Tt de fi&o aflumpta eft. hic brcuitcr ex- eodem hypofiafis cami hypofiaConfirmatur hxc do^rina per omnia colligitur .manerct|tamen propria pcrfonalitas. Et hoc fcnfu. r» ftrftuall. An ipfa perfona formaliter poflitimmediateaffu- frtfrius.p.Thoroara ^. fiue fic. Pro intellcdlio- Arg. tMuit natitremancrct propria : hzc eft cerca cum Suarez. ac homo Dcus ad omnem . & htc f .feu pcrfonalitate propria ftatim deftruem- da. hypoftatic4 . fcnfumjnam primo poteft fit. q. in hoc fenfu clarius proponcretur. Similem|doArinam habet Dimz(ccn. Dur»nd^. aut quod in perfona crcata fint plures fubftantix comcom- pofitz. priits creata . pefl affitmeretur .^. & qu6d Chriftus in plcnus gratia primo in- & fandli- ob vnioncm hypoftaticam. nuquam hu- in- enim Verbi ccperit z.u. vc quaeratur . ConfcquentiaprobaturpcrilUmniaiorcm. 11. aut matcria.f. ./>«rr. Ratio aucem huius cercx do£trir\z eft.San(ftusThom.t.di(p. Antcccdcns patct pct Auguftinum: probatur confequentia. mcretur enim natura vt dignificarctur vnione Thom» r*^citue.quo ad id roouebatur. Lorca fupra prsdidum articulum t»tt frofriA fccundam D.}.x. c A fccundum ' quod arguitur fic. art. Diccndura fecund6. Perquod clarc intclligitur Non eiutt feorfim ftanci gcnerationis fuit plicandii erit. & Rati* tx tidturfi.Sccund6 poteft inteiligi fic . in mus fenfus.II.& patct.vt poftea foluatur naturd f*m*l ferf(m»lk»t* prtfriM. ic fiuc fic. Diccndum prim6 cum omnibus certuro cffc. ccdcntcm qurftioncm . fed hoc S» ajfumptit. non vero quatctenusipfamet perfonahcas fecundum fe immcdiat^ airumerctur .TO.4. ex qua Sc perfonalitatc confiftit .fid vt ipfa affumptiene crearetur. auc accidcns non accidcns quia nullum Arg. tirumerctur. fed potius : & . ficutde faflo immediate affumitur natura.p. . vel de quia Tt effct fic affumpta.\i£(\. li deberet deperdi propria perfonalitas eius- nis Verijm nallo modo capio buius'probatio. Vndc nimirura eft S. eft falfum : ergo'. }. accidcns cft ratio fubfiftendi alicui iu fe pofitum.i. m.V. vim \ ti».May ron.^uot.^. quarcnus aftumcietur natura .Bonauent. & ad hanc ra- tioncmfortaffis poffetreduci ratio D.quod de fadto natura humana non fitf rit fic affumpra.licace.Thora. i. Tertiodcniquepoceftintelligi . non faciens femcl mcntioncm dc ea in prirais duobus fcnfibus.j^. Mag. : .fi perfona crcatafueric afTumpca^igicur dux perfonzcficnc vna perfona.vel inftanti fub propria p>crfona- & f*rfo»MitMtf.centrs Gentescap. Pcrfona crcatacftidcm naturzi quia (i aliud aut fubftantia. .& przfcrtim pri- refpondcdum.fic vt in inftanti affuraptionis non cund».quxpofitafuit pcr- ad prr.ttm. non remancrer pcrfofa&o fuerit ita affumpta. An pofiit perfona quez in explicatione ciufdem articuli affu. & debet. Natura fuit aflunapta & igitur : fona.vt verafit.

/*"/ /*"«' nentcs naturam poflc affici pluribusperfonalira. quandoquidcm diftinguatar rea- litcr natura ^ propria pcrfonaiitatc .quantura ad pfia.qu6d natura 7. ^°^*"^ "®*^ oftcndit.i mediante naturi. ac alie- & teiminandum cxtcnfiuc .Caprcolus «/.quam vna profit vniri plicat NaturM tnm piia. icdtantum intenuuc.x. hoc cnim eft quod ncgat Scotus . ex quo non fuaptc nacuri fe » fit ^*'*t*ni cS- fit ^^*" ^y' & fequitui piopiia f^tnttm^ quia hxc humanitas pullulat.& id compcttiffimum cftct l^atri- vnde.tam cnim imeandcm natuiam fimnl immcdiate affici pcifonalitatibusduabus alienis . non poterat negari quin fic cflct aliquando coniun&a(& confequentCr negari non poterat cxdi- D» /**• }uirr. qua: eft latio propter pria. qui fentiunt fi f^S** *f^* contia Scotum naturam crcatam poflc terminari ^'^^ 'f""" bus j poftent tamcn optime vrgere contra hactcticos.f. f.nerape qu6d Chriftus fucrit vcrus Deus & homo. peifonalitas. tam extenfiuc • y ?lMip perfoMio. 1 1 > qui conftaret illa peifona. aliena vcro pcrfonalitas non teiminet ''»»'/«"'/'#' auaeuf aht" \ /\ V 11 j r r j illamadafquatccxccnhuc. Quiaconfequentia pcr fe fuinei nulla fi homo pr«cxiftens poflct alTumi : fatetur tamcn fe ncfcire quid Patres poflct in hanc fcntcntiara perducere.i.muiusconlequcnter. vno cxccpto Leontio. qu6dnatu- ra crcata.*-^'^ "^TT i.".Mzx.& tem- pore pracexiftcntcm aflumpiioni non poircaffumi k Verbo}quia. i .vttaque peifonaIitare. idc6 hxc humanitas fic perfonacur cx propria perfona in Socrate.quas affignat.</.pof- immediatc pcifonac aliena:. <juz prius fucrat Uib propria pcrfonalitatc. vhumquc fuppofituin. feu duas perfonas fcd ergoCaiecanus&cxcoMcdina.dum dicit.non obftante perfonalitate propria. •'" tibusalicnis. ' r V ^i. Quamum autem ad poffibilitatcm.fid tmui Qua in Dicit mjnet naturam adaequacc. humanitas Chrifti ad perfonalitatcm Verbi.quibus conftat in Chrifto iion fuiflc duo fuppofita . terfonatitat* . prim6 cire.}. fed illudalterum.6.& abfoiutc tcnct noftram fententiam. /- . compctebat ipfi pro primo inftanti fuae pro- . ' tciminatc I .qu6d fi Chriftus eflct vcrus Dcus homo. peifonae lepugnat aflumi ab aiia pcifona. An fcilicet poiTct perfona aifu- f»fet»ffum.dicitSandosPatrcscome^tf.fottft tamtn tano Suaie Vafque . poireeandem de potentia abfoluta afTumiiPatrcacSpiritu fando. quod perfonalicas piopria tci- difparitatem dera per vnioncra hypoftaticara impcdita fucrit refultantia propria: perfonaIitatis. coniungi cum per- fonalitate diuina. Vnde prasdifti auchoics te.tam ^'o. j Sed hi j authores non conucniunt in afngnanda latione huius implicantia. n. lu J Athanafij infymhole : Ifou due tamti . ncc crcdo oftendi poffc. ea vel nullam fic & intenfioe & pioptec*. qukm harrcticos. ea manentc.. non : at hacc non hu- perfonarur humaaipeifonam pcrfona fuit ab vt patet in conftituit Vcrbi .fic vt ipianatura ).non .vt ftatira raagispatebit impugnando dodtiinam.}. fiSto 6ne illa exiftat. verbi gratia .ditb.alteri efrc.i. quando habet ipfam .Chriftus cft vcrus Deus. Paludanus Jf"/*"f'' ""'""'• q. fi vnquam cfiet de fzCto verum.Pcttus Waddingoj ittopu/cHU/M de Incmmd- rhtdthMr* tUmdiJp.afrcda vcro aliena bene potcft affici alia aliena *'"»*• qua: cft . fuU /mfi- & rcuera de P.& nonobftante vnione. „^_f^„gpgr vndc natura affcda propria peifonalitate non ftt vna pro- natur in thoritatibus omnibus.inquif .communis 5^* fcntcntia tcnct pattem ncgatiuara cum Dodore 3. Verum non facis tedlc & collegit hic autor jt« et tptid chriHm fit ArXwT miiiurtiut nsturAtn bu ptan^mfuifft frimtprtJH mcntcm SS.& vcrus homo : crgo n«tura humana eft prim^ produdla in Verbo.qua hoc piobaiccontcndit.Vafquez «/. difpaiitatcs. non itc. Dicit ergo fccundo idem author difpaiitatem teiet. /'^y*»'»^"'^ . &o difcuriitjnam quamuis id 4.inquit excenderc poceft vnam pcifonam nifi ad piopiiam.%. alicnaWeio non nifi intenfiu^ tant6ra . ^is. fed qn^d fccundiim omncs. illa intcnfiu^ & extcnfiuc afrumptioncra pcr conftitucndo peribnara cate Chiifti . immediat^ perfonaJitas quemadmodum natura diuina . quin in primo inftanii produdionis fux fic coniunda atquz adco produda prim6 in Vcrbo. ita de fa- non obftante qn6d icrminctur per peribna- litatcm Patris . & Sed hsc ratio mcrito difplicct Suati Vafqui.DtSrins ita tem . Ncc Caietanus oftendit fufficietei. iiuta U- • > poteft fimul affici aliena . dicens cffc candcm JEqu) frolationcm de. ^.po(nt adhuc.ii.^^^^ ^ concomitantcr eius fcilicct vt dlo .ncgant dU(flionis An nsturM eftChriftiu. quara habet i^JihM^ lUitmt. quamtcnet hanccornmune(nfcntentiam. quin natura humana cflct vcrc coniunda pct fe cum verbo. vllifvc aliis . quiamanifeftc petitpiincipium.f.i.in quo erat dimcultas. . atque ideo tcnent trcs pcifonas diuinas poflc afromeie candem naturam humanam. qaandoqui- ^"«r't . naturamaflFcdampeifonalttatepiopiilpoirefine alid alimn.qu6d cxtenpiopiia peifonalitas teiniinct intenfiue fiuc..vtdixi.nc contra Ncftorium argumcntabantur. qu6d dc fado npn «a aflTurapta natura huraana . Nec hoc volucrc neearc ha:retic< . quse . & "*^"" humana cius cflet prim6 produ^a in vcrquidem ex co qu6d non poflct clfc vcrus Dcus & homo quamuis illa natura non eflet fic primo prodii^a-. Frima difqu<tm paritM Cait- intcnfiuc. catholicos. qu6d Chriftus fuerit vcrus Deus homo. poftei mcdiante vnione hypoftatici fub pcrfonalitate Vcrbi .. Nam ccrte ex hoc fcqui videtur manifeflc.Caietanusy. habet propiiam pcifonalita. adhuc vlterius coniungirur cura perfonalitate Filij : firailiter natura humana.cxiftimaffe natu- ram aife6lam femel propria pcrfonalitate.i^. munitcr . Longcmaioreftdifficultas quarftionis huius in fccundo fcnfu. qua perfonatur . ^l"* Ncc fane vidctut confequcntei tcneii a Caic. Patrum cx pridinatura humara prius & fimul pluribus pcrfonalitatibus alicnis immcdialc.vt patet ^ protrid pcifonalicatcaliena.hoc eft. ci^o illa «tecDO.". vcl omnera. exiftens fub propria pcrfonalitatCi pofTct poftea aiTumi a Verbo.non obftantc quod tetminaretur propriaperfonalitate. ad Sandos Patres dicit cos forte argumentatos fuiiTe ad homincra. vt ipfa humanitas piincipium conftitutiuum piopriz peifonx. dcftiudione eiufdem perfonalitatis affici fimul <juamduabnt doquidem hoc non poiTct effc verum.«r.Ex qaibiMiaf«ct natufaro affcda propria perfonalitate .in }.& fpeciatim Durandus 1. Rti/eitur.cum tali coniundioncad Verbum.& principf um.i. quidquid conuenit vnquam natura: Chriiti dcfado pro vllo temporc quantum ad coniudioncra ipfam cum Verbo. I .Suarez dijp. fuerit .fea.mediante vnione in ipfa natura iraraediate fubiedata tcrrainata ad pcrfo- & nalitatem diuinara. quan- fropriMftrfi mlitnti. (V txttnfini.U4 deftraerecor aatura i*lhml L Sententiarum Lib.cui vni id compc- ttrminat tntenfiui . ob quam ncgat fcnccntiam Scoci tencncis ratio non poffe nacuram affici fimul duabus pcifonali- tatibus alicnis. & rr .^. qii6d termitoirftitucndam fibi & nianitas exau- . ftjftt : curi.(^ali4 . Vnde. & qu» compleretur per peifonalitatem fcd S.& alccraaliena. vt magis patcbit folucndo ^*"''*' re hoc ccrtum eft .i. cur ^"liill^lL 44ftl^4c^ non poffct ^faraet perfonalitas dcftrui per produdioncm vnionis hypoftaticx remancntc natnnnr4.

n6 facit quin fimul poflint afficcreeandem naturam imo cx hoc pociiis debcrenc poffc compexcre eidem nacurz. fonaiitatiscxtrinfcc*. nimiriim non poirc naturam affedam propria perfonalitate aflumi. e>Mod ferf»- mtiitMtei fiat ahflutM ne» barc potcf}. . pofle fimui Durandus & nacuram affe(ftam propria perfonaiitate firaul af- 9' DHpMritM 'Durgndi . vnde non iroplicat eara fic vniri. . probat etiam perfonalitatem naturac crcatz non differre ab vliaalia perfonalitatc in rationc fubfiftcntiz. fic vel & .vt eft de fide.nec quidpiam habet foiititur n»tMr» ditatis . S^cundo. auc fatit vt tu» vna abfoluca . cft .aut pro- Keijcitur. Quod vcro humanicas fic quafi principium . ni *rpiit euideus vel ieuiter rem confideranti. quam qu6d funt trcs pcrfonalitatcs .V. zquiuaicntes . ciufdcm vtrumque implicct. rationc fubfiftcntis pria perfonalitate aflSccrctur firaul aliena. dc Ripa hoc argumento . quam non excludant fe inuiReipondeo hoc nihil probabiiitatis addere ifti fententiz . Denique ineifeftbili- tntemfrefri* quod infcrtex fuadodrina. probabilitatis habct.animal h:^bete II. Aliamrationeminfinuant idcm Durandus Paludanusy«/'r<i .qu6d natura hal>cat perfonam.& natura.non vcro habcre perfonara aiienaro. At quia tres pcrfonalitatcs diuinac . Di- crgo qu6d quia cit fic funt poflint tcrminare fimul diatc.nullo modo fc- quitur. Confirraatur > quia d< fadlo patcrnitas & fpiracio a&iua t quamuis func rclationes. vt tcnuit loannes quim de Ripa.non quodnon fint fccundum fcdiucrfz .vc patct.fiuc relatiuam.Iiabcre propriam per(onam . & tam veram cflet quod natura quin aflumatur perfonaiitas iilaaiiena.pcrfonalitatcm ver6crea- tam differre ab ipfis omoino negandum in racione fubfiftcnciz. eMndem n»' relatiuz perfonalitarcs cem. quod per- LtrcM. nimirum. licet cxplicet identitatem diuinarum pcr.ciim tamen ferfon»litntibm feteft Cc cadem ratio impiicantiz in vtroque.non fit vero principium taie perfit frineifii tx qu» emammt frtfri» ferfonalitiu . quod vna natura poffitafiici Si feteft MtMrnfluribiu pluribus fubfiftentiis . fi tura vniretur ipfis tribus fimul fubfifientifs .cxciudit quamcunque aliam fiue abfolutam.ncquecnim probat.quam duz perfonalicaces eiufdem racionis:magis cnim rcpugnant duz formz eiufdcm rationis in eodcm fubiedo. cur dus pcrfonalitaces abfolucz. vt coramunius tenetur. etia flmribm fimml «ffifi. L 3 fuDC dinilt* nenide» i»' rei»' . cur natura cadem poflic affici piuribus perfonalitatibus diuinis firauI. Hanc rationem exiftimatSuatcz probabiiem :fed rcucra nihii prorfus . non vcr6 implicare quod afficiatur pluribus perfonaiitatibus.Dift.Di^Mritnt fonalitatum .<. pocius fc cxclu.. vt conftitaat iiiam pcrfofiitiut ferftni. nam ficuc diflcruDt Sc«ti oftr.idc6 non pofle affici (^ Cafreili. vndc nequk natura fimul affici perfonaiitatc propria &diuina.quamuis vna na- rctur 10.' plcnitudine fuz pcrfcdJionis exigit quz ex PerfoMMli- cflc in tribus tMtes fuppofitis.qu6d fi pcrfonali- comfMtibilet diuinz cflcnc abfolutz .quorum vtrumqne falfum Deniquc quod probat iilas nas non diffcrre in rationc fcdhumanitas e(l quid inciufumin perrona. diuiru diffirmt vnde fi non fequcretur quod natura affeda tribus quam faciendo ipsii homi- faciac PerfenslitM' tet fubfiftentia . qu6d fint tres fubfiftcntiat . VII. tantiim concludit non poflit cx fc . quiapropriapcrfo- nalitas non tantura differt a quacanque alia per- fonalitacc in ratione perfonalitatis. fupponit implicarc.vt conftiMifi »U*nS' humanitas non vt frtfriM» tuat aiiena. quod habcre iilamcxtrinfecamiad pro- bandrtm vero quod fimul cum propria non pofllc »i vero tdie. & AliMdiSpMrit*i DUTMttdl.fcd potius dicendu effet. At hzc explicatio nihil prorfus iuuat quod cnim fint diucrfz rationis diuina & humana.coniungi cum aliena . Qusft. quiaperfona Vcrbi cft ab a:terno. pcrfonalitatcs diui- implicat. & Spiritus fan£li . tione.at perfonalitas tionis .hoc aurem e£e non habuit ab «cerno. fici pcrfonalitatealienavlla. eft. Qu_od etiam adiungit Caietanus ad probandum quod hamanitas non cunftituat pcrionam Verbi.piicetSuart& Vafqui. alcera reiaciua . namimprimis quoddicit liumanitatem hiberf pm. LozcAintertiapttrtt dift.x^.quin afluraatur prbpiia pcrfonalitaSinaturam vcr6afFfc<^am pcrfonaiitacealienapone afTumiad aliam aiicnamt fonalitates diuin* in raiione perfonalitatis : ita diffcrunt etiam in ratione fubfiftcnti«. non exciudunt fc inuiccraab eadera natura pcrfonaiitas ver6 propria naturz creatz.quam ihnrfbrmzdiucrlz. & certc alias eadem cfTct fubfiftentia Patris & Filij . . perronalitate nonpolTe affumi . quia II. bene candem naturam imme- proprianon cft eiufdemra- & perfc(5kionis cura pecfonalitatc diuina. cum fit quid abfoiutura .& pcrfona eft quid conftitutum ex perfonaiitatc. eft impropriiflima friam ptrf»- locutio j kumana hominem.prim6.vt ciarc c6ftat ex eo.propriam perfonam . Hzc dodlrina nullo roodo fufficit. NccvIIusimpugnat illam fcntentiam loanni. ioquendo de conftitutione Formaii aiitcr Chrifti eflct fubfiftcntia Pattis fubfiftcntia Filij nccenira benc dicitur inclufum haberc inciudens|»erbi gratia. cft quod humanicas Chriftinon perfonam Verbi hominc.& hinc coftare quod fed id oritur ex infinitate naturz diuinz. nihil prorfus facit . Tom. pcrfonaiitatc propria dificrunt in rationc fubfiftentiae.eft omnino falfum:na conftituit ptopria pcrfona.& non improbabilc fenrir Scotus. vidctnr vti hac rair. non fequcretur qu6d natura & alicna . & pcrfcotionis in racione tcrminandi naturam. affc<^a cfrct affc^la plu- ribus fubfiftcntiis. per aliara.tam cnim vcrum cft dc iis diccre . nifi habeanc fpccialcm in. ^*Uen*. fed etiara in vnde natura affcdia pro- qu6d afficerctur duplici fubfiftcntia & . vt eft jM. ergo non rc€tc dicitur. l ^ incrinfccum propris perfonaiicacis. fed quod fint zquiuaientcs . nera. DiuerfitMf ferfmmKtMt» ^OMd ferfeSimem no» imfedit qui» fimul termi^ eMndevt neT^t nMtttrMim.fed cercum minus . . qu6d fcilicct exea fequerctur non poflc naturam diui- nam affici tribus perfonaiitatibus:crgo qu6d pcrfonalitates diuinz non exciudant fe inuicem i natura diuiDa.adhuc titU. quia fupponit tres perfonalitates diuinas non difTerre in ratione fubfiftcntiat.non otitur cx eo quod fint rclatiuz. non tamcn fequitur quod afficeretur pluribus fubfiftcntiis.non vcr6 propria. vcl neutrum.quam hu manicas Pecri Faciat perfonam Petri hominem. Capreoius dicunt. cx przfertira cuius quo fe- maior & minor non fit tam euidcntet faifa quam vcrum eft naturam aftcdara vna pcrfonalitate aiiena .quaccnus h^c §}u»d m*turM ad eam fequicur.quorum vtrumque inciudic . Rurfus . R e^citur.& diuina. quia non ex eo compatiuniur fe inuicem iftz pcrfonaiitates qu6d reiatiuz finr. Quod fi dicatur qu6d terminMre & de fado plures relatiuz perfonalitates reperiantur in eadcm natura diuina. fienti*. quam duz rclatiuz.-i: «Hla «. quod non imracdiatc.quia Mei/eirHr.fequc- i» rntienefubfi» perfonaiitatibus diuinis elfct afFcda pluribus fubfiftentiis • . Jmf r tf rii ii. quin airumatur ifta perfonalitas.nec enim ex dodrina ab ipfo prxmifla poteft fieti vllus quatur talis difcurfus fyliogifticus conciufio . quam in ejje hominis.^m« *'. compacibiIicacem. quod dicit humanicacem ita habcre Vatnnttm. Hxc etiam dodtrinanon minus mcrito dirRtifeitMr.fcjjint fimtd danr. tates iftz pcrfonalitatcs non excludercnt fe inuiccra ab eadem natura. fcilicet perfonalitates di- uinzjCum fint rclatiuz . quod haberet pcrfonalitaccnj.facis mirabilc cft nam humanicas non debet ipfum confticucrc in alio .

quatenus eft communlcabilis .Vnde in for- ma refpondco ad rationcm Suarij diftinguendo fcquelam:fcqiicreturqu6d cxifterctperfc. & exifterct in fe. fonalitace proprii alieni etiam. Confirmat naturam affcclam proprii perfonaltcace non pofTc affici aliena fimul ex modo loqucndi Conciliorum .prouf habcc cxiftere apropria perfonalicate. poffet communicari altcri & fuppofito . Se^ondelur quid valet . ipie. IncemHnicii' quod tamen non faccrct naturam . ritM. fi tjftt pofitius . cum hoc peftet pripri» fuppofitisalicnis. non faceri natu- ram exiiler* perfenifi citMtHralitir. quam cxifterc cum modo quodam cx fe incommunicabilijfibiipfi connaturaliter dcbito . I?.- quod natuta perfonata pepfonalitateptoptia exi- quo. non fequcrerur inde qu6d noa lam. pedit comuqu6d tamen non faciat omnem naturam. fed reueri . non obfiftit vt ipfi praefertim rcm hanc explicant nam procfi f : rcpugnat naturam afFedlam vna pcrfo- fus tani tate mliena nalitate aliena affici alia alieni tion exifteret ftentcm perfe pcrfcicace jerfe Quidcfl exi- pria fubfiftentia videatur . fi perfonalitate firmationem. quod perfonaiitas abfoluta prii perfonalitatenequit petfonari aliena nou camen inde Tequitur qu6d de non pollit compati cum alia tutacreatapofnt potentia ab. qui pu- .feu pcr ftt riosalteiifuppofitoeommunicari:fcdnullaproc- Biiparit/u M- mOdusa quo habet & tatibusalienis. benc examinacur .Lib. ad cam connatu- ralitcrfcquiturnegatio exiftcndi in alicno fuppofico. hoc. quam afficit .prtprim. nec fanc id fuppofico^quod res inconueniens clTet pofllt exiftere vllo quod . fi .& qu©. aduerrcndum eft a pro- Quod vt clare naturam exifterc pcr quM dat prc. incommunicabilcm. quod perfonalitas propria Ht intrinfeca. qu6d dubio ftarc cum pofTet finc fic .atqneade6quodnon podit compati cum exttinfeca:Iicct enim duat inctinfccat pcrfo- Reiftitur net .l n^tura fe in. i quo habet nec aftu communicari. .vt dixi. ideo repugnat naturam exiftete allena txi p ffit fi- h^here proprlamftrdiib»- ergo rcpugnat naturam pcrfo- nacam perfonalicace propria perfonarilperlonaliVertim hxc ratio fuppbnit falUim . tc alieni pofllt affici fimul non pofllc. Confirmatur . qux tenec naturam affedtam proprii perfonalitatc non pofTc fimul affici aliena. S/ pojfit tuttura finml mffici duabut perfonmlitm- tant nacuram crcatam pofTe fuftcntari pluribus tihuf alienil. fi dicerecur qu6d per16. nec pofle communicari alteri fup- & pofito eflc : fed cet tura eft perfonalitatem alicnam tam ex fe in *litfimut. tranfcac fequela. incommunica. probare quod natura afFeda vna adeiui een- rero. perfonilitatenonpoirc fimul admittetealienam. Itaque concludendum efl hanc communem fcntcnriam.quam nicabilitmtf afficir.& non cxifterct per fc.non cft vndc colligatur qu6d pcrfonalitas proptia alio modb faciat faciat quam quatenus exiftere per fe. faceret exiftere per qu6d de potcntia ab- folutacxiftpretin alieno fuppofito: ergo fi per- non facit naturam. ccrtum eft qu6d na. pe> f.quam afficit. fcd fe . poflinc compati.& dupcetiam cxtrinfecae poilinc comnon tamcn vna intrinfcca & altcra cxcrinfcca. non faciat naturam. narura affcdla vna perfonalitaab altcta.quia habcrct proquamuis cxiftcrer in priam perfonalitacem alio fuppofiro . Etdeindcii idetiam conccdctetur non oftendic cur repugnaret naturam tate diuina fimul. eftent compatibiles pctfonalicas ptopiia . & aliena.3£ Patrum. 1 1 1. tertio. Rt^Sdttur in_ forma ad rationi Suarij. reicdlis aliorum racionibus humanam affedam .modusexiftendi perfenon infertneceflari6 negationem modi exiftcndi in al- Ad confirmaticncm ctiam.profcd6 modus perineomunicmfonalitatis proprlx non eft incommiinicabilis. natura perfon^ta pcrfonalitate proprii poteft exidentia finiti ft»t exinetid fedit quo alio petionata ver6 ilat ferf^nalit^ti & exiftcre in pcrfonalitate increata exiilat exiftentia increat^. non eft vnde colligatur qu6d perfonalitas propria id faciat. cpnfcqucnter Alias duas rationes adfert Suarez p-rfiTHtt» per per feinfert ncgationem cxiftentix in altcro.quam facit fcrfonalitaspropria:ergofinatura affctta pro- non dicatur de propri?. quia exifteret natura in duobus fuppofitisalienis. illi .nulfonalitas :ilisna lo modo probari poffe ab Pofet perft' natitM propria iis auchoribus .fjr riorum .fe. Sententiarum ii6 fDnt compatibiles : ergo patelnitas &{61iatio "on i(le6 funt incotnpatibiles quia relatiuae. . quam affi. ^\ proprii quia . modo exiftencii alieni.qucd exifterct per f e. enim per fc propriae perfonalitatis cft facere fe exiftentcm : non exifteret vero hiiiufmodi conrradidio . Ad probatiodico. inferr illam negationem . . l>iltm qumm nec faeit naturam . Deindc admitterctur licet .praercrcim in fcntcntia adnerfaftentia ferfe iitM. quod aliena. quam nalitM tSfacitnaturmm afficit. quod ficut titmtii mtien* afficiatuc fecundum aduccfa- alicna perfonalitate poflct fus aflignari potcft ratio cur ita incommunicabilcm . ta perf»tnili Hanc dodfinam amplediturctiam Vafquez. nuUi alceri naturae .& tenenr perfonalita- tem propriam confiftcre in pofiriuo. bilem . & : at fi perfunalitas alicna non fic Alien»p*rft- & & : nacuramaffe^am perfonalitatcvni alieni affici altera vel non repugnat naturam affcAam pet. incommunicabilem . ncgo fcque- (jf aliena. Snarcz 14. magis nits modus fed repugnat naturam exiftere exiftenti^ creata creaca aiiendnStm- mul quia & increata fimul & exiftere iimul duplici illa exiftentia mi . pritna eft> . dicjt proprerca nacuram iu»t y. tJec quoii n»- Curmn exiftcrc in fe. p»f- res «xiftere ptr ff. quJim perfotam faccre naturam quamcun- nalitas propria.fijc!tur turAferfcn». pr-a pcrfitM.rcfpondeo eam.& non exifterec per fe cxiftercc . affici Confirmacur fecundo .niili' IK fit extrtnfectt. qu^m poflit perfonari iimul pluribus perfonali- Altera racio eft .fuppofito qu6d natu- ra affeda perfonalitate vnialieni po0it affici fi- mulper alteram.fed fe (imulaffici. ac naruram exi- quam habec exiftcre in alio.ihcommunicabiIem. eatertus incommunicabilis. B.incommunicabi!em.incommunicabiIcm cuicunquc fuppoficoalceri. .quam afficit. liter Confirmatur non ocitur illa impli- aliena. ^\ pcrfonalitas aliena non naturam. quia fequcretur quod exifterec perfe. nimirum naturamcrcacamairumptam exiftere exiftencia Verbi. quia. ficut dicunt aduerfarij priancn imquod perfonalitas aliena iit incommunicabilis. fonalicas propria eflec incommunicabilis . & facit naturam incommunicabilem : ergo fi non fit fic incommnnicabilis> ntjn infetet illam negationem .nmturA mmgit qu4 perfon»' tnra. Sed cuncra quia non poceft oftendi racio curvna extrinfcca non poflit compati cum altcraincrinfcca perfonalicace . qui cx vnionehypoftaticanacura: Chrifti ad Verbum colligunc non propriam fi : eftc in illa nacura perfonalicatem hsc enim colledio non elTet bona. . qnam afficit. pcr fc .bilitM ptrfonmlitmtitpracir . Keijcitur fimi- natura afFcda petfonalitate alieni nequic excludac connaiutaliter aliam perfQnaiitacem. perfonaIitatc.fi ncm . ii dux excrinfecac nalitaces paci .nihil aliud efle .fi itadicaturdcaliena: ct- go cx propria perfonalitate cancia magis quamcx munus nacuram pcr At non fequeretur exifteict fn alicnofuppofico. ea non obftante . non obftante . confequenter non infert negationetii cxiftendi in alteto fuppofico ergo vel repugnac foi'tilit»tem. foluta . incommunicabilem . . Aim exiftendi perfonari aliena : . ii tamen na- vllis pecronaiitatibos pluribu» affici alteri alieni fimut.

non cft huius loci exarainare. valdc dimcile eflct oflendere. Vndc alienam.V. in quo communitcr tenebatur naturam potreaftumi.quia alias non ohftante perfonalitatc propiia. quandoquidcm fequcretur exprefsc quod coniungcrctuf &{non coniungcretar. quiafentcntia fatis vulgaris quod poffiteadem res dcpcndcre ^ pluribus caufis adsquatis fimuli tum. vtdicir Scotus. tcfi deret totalitera qualibet perfonalitate. quod perfonalitas propriafi confifteret rnabfoluio.!. fortaffis id non elTct contra mcntem tntr» StttS.fcqueretur cnim quod coniungeretur & non coniungcretur cum aliejia.& dcefret fonalitas habeat tribuere huiufmodi pria cft : ipfi aliquod complementum fubftantiale.q\iin ff twul». QuOd fi etiam polfetnatura ita partialiter alfamiab vna pcrfonaIitate. in trdin* »d fiiettMH ab- ftlmtnm . dependeret adarquate totalitcr a qualibet ex illis . Scoti .vt non depcndcret totaliter abillameo gcnere dependentiz . fimul & propria perfonalitatcm . i Mclius crgo probatur communis fcntentia. am vir'o ' ftlummcdo iinnntHrnlittr. Faciliuscfiet probare iS. poffit natura afFcdla propria affici aliena . ab altera fimiliter dependercti ab vtraque vero fimul dcpendcrct totalitcr ada:quate. Anautcm poifct natura fic partialiter afiumi & dependerc .quia torum quod poteft n^tuta habete ^ pluribus perfonalitatibus'. feu pcrfo- \i ntn efftt nalitatibus. naturadepcndcns fimul a pluribus perfonalitatibus . cundiim incomraunicabilis fc cft naturam. ergo poteft natura perfonata perfonalitatc pro- cum aliena ficut ncc ipfa cum aliena coniungi potcft. quamuisnon tribucret naturse tantara incommunicabilitatem. poteft II. . fcd omnino vidctur quod iftc modus vt fe- . quo dcpendere potcft a petfonalitate natura *li*nA. illa confirmatia.nifi cx infinita pcrfc^ione naturx exigcrctur . quod non poflct coniungi eam peifonata cum vlla perfonalitate extrinfeca. quam pcifonalitas habeat tiibucie natuix. conuinci quin eadcm natura poiTct alfici pluribus perfonalitatibus alicnis. cec natura afFcd^a propria perfonalitate connaturalitcrcsigit non coniungi cum pofTct quod etiara aliena. Vcl perfonalitas propria confiftit in modoaliquo ab/oluto pofitiuo. ficut calor in fummo exigit expulfionem frigoris connaturaliter . nam >9 habere manifcftc fequeretur naturam creatam affeStzm vna pcrfonalitate non pofTc fimul affici . .& efficacitec eadcm commanis dodliina . Sed con- . naturam dependere a pluribus 3»m vna •!> &non afficcrctur. valcat. quia perfonalitas pto- & fonalitatcs : itanonvidetur implicaiequod per- fonalitas crcara effet fecundum fe fimpliciter in- .licct f*0it dtfindi fnid tm* msturM fejffit fimml affici diutkm f*T- fimul^affici propria po^Tct & vna alicna in fentcntia No- rainalmm conftituentium pcrfonalitatera propriam in ncgationc coramunicationis natur* cu fuppofito alicno hinc enim fequitur quod non : f»nmlttat%bm poflit fimul affici aiicna perfonalitate. Trtbatltr »4- ncmpe quod non tMram perfonalitatc fimul cipia Doftoris 3.mwiicnbiltm communicabilis . quia perfonalitas propria . quod poffit natura fimul non afHci pluribus alicnis diuinis. quia non implicaret quod^ dcpcnderct ab vna pcrfonalitate partialiter & in~ adzquatc . quantam ipfamet habeat.& Suarijac Vafqucz infirmat. Verum qucmadmodum pofrct quis hocdiccie ita pofTct etiam fct facilc fi' duplcx ncgat!o(vn- poire id tamen exponi pofiam ptopofito de quo nonreperio vllos antiquos faccre mentionem. quod nempe idem pluribus totaliter a humana poftet dependere eadem a pluribus per- tam benc. Probatur fecund6 principaliter. fed hoc abfuidum fccundum omnes ergo abfurdura cft quod natura dicatur ficri folummodo incommunicabilis connaturaliter tantum.quam non afficit. in fenfu .immediatc afTumi ab alia. faciat naturam . dici . natuia pei caufisadacqaatis fupcrnaturaIiter. ipfa pcifonalitas effe fimul *.& confcquentcr naturara humanam in eo fenfu afTumi a pluribus perfonis.non crcdo'poffc lo. ita . PrtbMtit municabilitatisadbualis acaptitudinalis coniun(flioniscum aliquo extiinfcco. pria fimul coniungi . altera.Proba- fut Antecedens (ccund6.folum aduerto quod admitteretur . vnde (i vera efict & & & . de quo per fc agi fbictJn i. buat ipfi incommuquim quod tri- incommunicabilitatera naTuialem tan- tum quia id eft magis conforme omnium Thcologorum principiis in hoc conuenientium. Sed modo fuppono illamdodrinam eire falfam . no- fi ftram fcntcntiam roborat.Tel confiftit in duplici ncgatione com- /onalitatc confifteret in dcpendcntia eius ad alic- arficcretur alicna tum. licct de potentia abfoluta coniungi poffct . Sed certc magis verifunile ell qu6d pcr- nicabilitatem fimplicitcr naturz. & non rcpugnaret earidcm fitnul perfonaliia- i . afficit . Mon perfonalitare aliena tera poffit aflSci fitnul al- cft ratio de iiatara qooad duas quoad ynatn propriam & aliam quia eadcm . fecundum prin- dijl. tantam incommunicabilitacero. jin f*rf*n*» littu fit inii- incommunicabilcm fecundiim fe ita vt non pofmunicnbilii. Si quis vellet hoc modo philofophati finedubio fatis manifeftam affignarct difparitatem inter vtrumque cafum|. naturx cteaca: ergo fuppofito quod afficiatur illa. etiam facit incommunicabilem.& formaliter confidcraram .Dift. quod . perfonalitas propria Fateor quidem poflc ncgari. At coniundlio cius cura alicnapcr- . alienas ac .Pro- retur batur Antcccdens primo. fed in fcnfu vulgat . Quxflll.quia non cfiet nccef- f*rfan»lita't adcqaaram deomhes concedunt non eft affe- cft dura abfolutura fcquitut qua cibusalienis pr$ptid complementum 127 crgo vna fola : quod implicat. nimirum ita vt depen- pluribus perfonalitatibus affiii illa nonefTetincommunicabilis nifi connattiralitcr. fit de potentia abfoluta communicari quia pof^fntimt nnfct dici quod faciat natuiam incommunicabilcm turtm inci' folum connaturalitcr loquendo .quamuis dc fonalitatibus alienis ""> rJJ* . quatcnus fcilicet exigerct non coniungi cum alicna pcrfonalitate.qu6d natura L 4 . non . Te vt mml eins.quam ab vna tan- tumi quamuis non polTct dcpendere a propria &alienafimul. tamen PofTct vlterius dici quod perfonalitas crcata habcat incommunicabilitatem fimpliciter in ordine ad quamcunque potentiara{.^. licct non naturs nifi incommunicabilitatem connaturalem qucmadmodum enim perfonalitribueret : tasdiuina fimplicitcr incommunicabilisial- eft & non tiibuit incommunicabilitatem vllam natui£ diuinx in ordine ad alias perfuppofito. quia licet negct naturam pofle aiTumi a vnam pcrfbnam . quamuis non poffet a£Gci propria & aliena fimnl. do£trina quae fupponicur dcpendere efFeftus poillt . vt aliis aliquibus perfonalitatibus communicarctur fi autem fic dice: adsqaatum vltimura complcmcntum.lib. quatenus fcili.vt tenet communiskad qucm momanifeftc appaiet fic tia replicaii aliena. non poteft perfonari pcr vllam alteram.Phyfic. cftct incompleta. Mlimii. potentia abfoluta poffint eft & : non in ordine ctiara ad potentiam abfo- lutam. fi id diccretur.

6. fi non rcquiratur talis incommunicabilitas.i. i . ipfa potcrit aflumere. apud omnes . Vtde f. dicit de fado quidcm naturam NtttHr* diMtdiuinam non affumpfiflc naturam humanam im.nonautem incommunicabilem. immediate afrumerctur terminatiuc a natura diuina. quatc produceretur vnio . Sic igitur fi fiat fermo de ratione facicndi iflam aflumptioncm patct quod natura diuina efli^ratio faciendi iftam aflumptionem . agit hic. : terminandi dc fafto . i . j Ad primqm» vidctur difHcile cis. fonalitas . Scd fi dicas quod infinitas poteft eflfc alicui ratio tcrminandi . qaigi certum eft qu6d eflentia fecundum fc. frima difi. poffit natura diuina affumere immcdiate naturamhumanam.. lecis iiHum efi naturam di' tamen terminare de" Pojfet foluit argument.humanam producendo ipfa vnioncm hypoftaticam. eftefrcntiadiuinacum fuis proprietatibus &atillud non vcr6 pcrfonalitas vlla ergo poteft & debet dici .prdced. Hsc de hac qux- duobus itione io primis fenfibus.quo quzritur. non priroam (lionc nJe q. Se- cund6 tcrminatiuc. AD & ^ quxftioncm patct exfrima vlt.i. vt ccr: tum eft.nonfic ratio formalis conftituens perfonas potentcs efficerc aliquid. qua natura alicui alteri. i. Si vet6 loquamar de afTamptione fe- cundo modo . qua 'SrMmL^Z n»m imm*. Nam in illa qux^u^fi. quia talemnon habct naturadiuina. incommunicabiIc.§. : iMisattributisafrumatcfFedtiucfaltcm vt^«o na- turam.cui vniretur. tamcn poflct forte cfle ratio tcrminandi. num..cfFcftiuci quia ratio formahs.III.Pohcii DprimATH ijutiiionem t &CC. vcl pcr- ratione difFctrc a natdra.naturttm ht^nam particularitcr alTumptam eflc a Vcrbo nam man»m ttr. licct fit ratio efiiciendi eam. fimplicitcr afleteris incommuniCabilicatem non vidcri requiri ad affumptionemj abfoIutc& fimpliciter.PatcrcommunicatFilio entitatem . 4. z. fonam tantum 8. cflet. Hoc poteft negari fi in termino rcquiratur incommunicabilitas non enim cft idem for. qui dicunt '. 1 Var. Ad argumenta 5- Ai arg.Dixi aurem epnti* diuiaa cumfnisprofrietatibiu attributi*. XXDoftor duobus modis Supponit hic pofTc affumi natu- ram creatam ab aliquo primo : nus fcilicct efficicnter formaliter vnirctur ifta cfFe<fliue . a quo KaturMiiiHi. quiratur in allumenteincommunicabilitas . Siautcm dcrationeaflumentisfit quod habcat fubftanciam incommunicabilem &c fccundum fe non habeat incommunicabilitatem.pofteacum ipfo refoluenda eft tertio perfona creata formalitcr affumpta de quibus non C S H O Refoluit ^udji.afrumerctur. quia potcft fupplcre vicem cuiuflibct fuppofiti cteati.&idc6 ex natura rei ante omnem operationem communicabflcm . A b SVPPLEM P. Vcrumtamcn (\\iiz ^Htft. fra- cedent. : maliter infinitum & .quod non cft formaliter idem ifti.quia omnc infinitum cft formalitcr cora- municabils. fufficiat fingularis per fe exiftcntia abfque incommunicabilitate. qu6d cfrcntiadiuina mediantibus tribotis . L ^ vlt. EtScotus hic quidem tem fub dubio relinquii affcrens partcm ncgatiuam. quatenus przfcindit ab attribu. frim^ difi..non magis effet verum. {icuz di€t{3m fuk qudfi. non oportetillud compctcreaItcri. vt tcrmino. ex quibns colligitur naturam huma.fofita. fi reScd quamuis certum fa£bo non fit affunipfcrit natura diuina .vtri^m . \i. qu^ de An ptffet fie immcdiatc ajfumere de naturam humanam tamen non ade6 conftat . & patet. an fotentiM nhfom lutm. di»t^. . cum hxc pcr fc conueniat naturx diuinz . quod certum eft de fide cx omnibus immedinti principiis . i. (luihm uinam non ejfe rationem terminandi vnionem ferfonalem. 1 .quaE communicabilis cft. Dicit ergo natu''''^["'ff" "»" diuinam afTumere naturam humanam primo '"°'*°' ^°^ cft. fupra dift. Si cnim terminantc vnioncm . e^uafi. huiui tertij. Sententiarum 128 natutacreataaffeAa prepria perronalitate . Talc eft aflumcrc fecundum iftam viam quia corapetit formalitcrencitascommunicabilis intellcdus . conftituitur Trinitas potens in adu primo ad producendum quemcunque effedlum ad extra. cft aut^m ratio in aflumcnte . qu6d affumerctur Spiritu fando . M. dit C<m . incommunicabilitcR: fubfiftcnti inquancijm talc. ^udfi.n» di ftta» nm affumffit mcdiatc . proprictatem. vt a Vcrbo.^r/w.ipfa non potcft cfle aiTumcns. id eft. efllcntia vttcrminus.& a£ku communicatur iribus pcrfonisj affirmatiuam vero. .t m&gis propen- inpartem affirmatiuam. quam a Patre fi miiuttiui. AlitcT:dicVumeft^//?. Ad aliud dico quod ifta infinitas non cft ratio tcrminandi iftam vnioncm j fed pcrindependcns exfrima «luafi.fed tantiini ratio fundamentalis ipfum enim attributum potentia: eft. Lib.qu6dentltas incommunicabiliscxnatura rcinon eft Vvt. . COMMENTAKiyS.Dodlor. potuit tamcn ip(a efle formalis ratio terminandi. quatenus ipfum .qu6dc{rcntia noneil formalis ratio tcrminandi ifliam vnionem. non poffit nec de potentia abfoluta aiTumi ab alia perfona : ergo iia dicendum eft. qux formalitcr fic conflituit potentem . fendentiam naturt non hyfofiatice ^vt difi. V I Aifi./i vero inteUigatur . huiiu. & feeundum hoc ad quodcumque tertium comparcntur quod competeretvni fecundumformalcmrationemeius. fuerit vel potuerit aftumi. & tis. vltimaciidumen:. it^ & proprie diSto fen(ii.& hkim 8. fer dilia quafi.

& licet fit communicabijis tribus perfonis diuinis. ftcntis abfolutz .quos fequitur Vafquez dijp.i.i. quod formaliter reddic nacuram diuinam completam . Trfmf 4.OcMedina ibid.CapreoI. vt benc aduertit Suarez in expli- . qa6d eftentia diuina fit fubfiftens .<fuxft. completa per ftllUS.i.^. i. Thomi- D. quia ex fuppontione qu6d eftcntia (it iic fubfiftens.nt fubfiftens fubfiftentiaabfoluta quczenim .i. quam nos communiter Thomiftz cumCaictano. abfolucam poflc feipsa fupplere vlli fiftenti» Ex maliter ab ipfis. (cd folum efFe- & ftum illum complcndi natnram .quam de nomine. & non de abfoluca Dftes perfonalitatem propriam reddere nata- liter firni4tiM*. Hzc duo ica coniungan. Eft ver6 contta A. de qua eorum cempote erac con- ram incommunicabilcm. tur tx liM* incompIeta.Bonaucnt.& : Vaf- pluresalij in matcria de Deo buiufmodi fubfiponentes in t» folummodo tres relatiuas fubfiftentias. Deinde nos non dicimus fubfiftentiam Ck\xm ftinfto. crouerfia'. quem cribuit omnem efFe- perfbnalitas. non eft illud tpfum . quz habetur yi.^. : wugie DeiufEt Agatho Papa *>. fed quominus fic vniri pofIit. cttp. m. alia. At imprimis quantum ad rem ipfam .i4. ^nttft.tUfi.len. Contr^ . quidquid an debeat ita vocari. & fequitur Suarez gari : nomen intelligimus per . r« dittin» prxfcindit ab ipfis . Deoiffed vnitm & ft4^. eft completifltnia. Lorcam </ij^. & confcquctiter habemus intcntum. quam propriam. loquantur fine dubio . ret gntiiut. cum ipfa non fit incommutiicabilis:ergo non poccft fupplere defe^um perfonalitatis propriz. qtimfi. Probatur confcquentia . feu fubfiften- vnum qaod compleat ipfam *7Kmftqmre» naturam. habet Prtbntur ft~ cancam perfe(^ionem exiftendi in fe . . quam qu6d non & incommunicabilis ^'Irgo dubium qain detur .quin perfonalitas eius ipfam termina- fumma identitas id faciat : ita (imi- naturadiuina poftctillam terminare quantijmad hoc . fupplere defedtum perfonalitatis creats. reddendi 'ipfam perfedam. diiiiwm mumrtaii sd /e fiJbft- . teft efte . i.ratione cuius videri pofret non poflct natura dinina tcrminare illam dcpcndentiam . de nihil impeditrficuc : quin nacura diuina iti>mediatc Smttntim ne- fubfiftentiam in enim defadloperfonalitasFilij terminat immediacc illam depcfldcnciam feu vnionem naturx.<^y?. humanM ttr- crgo fi quantitmadomnecomplementum quod poreft . E^ntia diuinalvc prcfcindic k perfonalicatibus ti4 . fubfiftere fabfiftencii cntione eiHfdem nrticuli. Cic intell (it. eft dao .• epift. .j.i. w. Deum SpiritumfinRum . fta. nimirum perfonalitas. id quo intelligi- per nomcn fubfiftentiz abfolutz . tiam . parte dicit . fic locotlis videtar . fine perfonalitate eftet : & & ci^m infinicafic anctcedencer Icaaue fi . abfoluii nnnit. fcd fubfiftentiaabfolu- tadiuinaeftincommunicabilis omnibus fuppofitis realiter diftin£lis a fc rrgo poteft reddere : naruram quam afficit fic incommunicabilem. a pecfonis. quin alterum etiaro caufare pofCc debeac: fed noneft ita in diuinis .j.3.&Lugo. efTe confequencer vlci. nen trtt Deum non trium tumitmm fkbfiften- trem. Concludcndum eft. quod fpedUc ad quteftionem de nomine.AueiTara. vtantccedit perfonalitates & diftingnitur for- Thomiftarum exiftens fe . vnlrccar nacura creaca efTentix diuinac^ Ytuccompleu efl^pofrec fine dubio coropltfri aatuca . vt przfcindit a . an de hac quzftione eo loci in agai.aut ra- tionis ratiocinatx Quidfitfui.<6y?.Dift. naro illod quod eft vltimus ccrminus naturz -diuinz .ipfa natura diuina . modo filHicit communiorem Theologoriam fcnccntiameonomiDcvci in iAa ngniEcaciene: %€. nihil aliud incelligimus fit fic completa poteft efte vc pfzfcindic . incommonicabili .(«rM. quos Trinitate negant dari in ftentiam abfolutam .j.Syn»dt ttrt.tamencum cftentia diuina ez fe fit infinita radicaliter & fotmaliter» vt antecedic &przfcindit aperfonis .qiu/i. inquix. & cum cipi indigentia vllius alterius complementi: diatinjfumt- vnireturnatura humanaipfi. qua nec neciam po- fubfiftentia eratcontrouctfia tempore Patrum fiue diftindlione virtuali ac fundamentali. . fidiffMmia mdfeipfimfiibftfiit. Tota cfgo difficiiltas eft in antecedenti qua qnod eircniia diuina . decretMli. fine ad. minatimi. vt antecedit relationes . dijp.2. fit fubftantia incommunicabilis complemento a fe realiter dinon minus quam fubfiftentia creata quar- extrinleco cunque. Ref^fte.inetmtrMuicur in creatis vc nihil creatum poffir caufare etbiUm^ vnum . I Nmm DeumfiUum. perfonis.& imper.Thomam ihidtm quamuis jgcntes reuera dubium hoc fenfu i j Gabriel .i. fubjijlemim fterey id eft. propria perfonalitas tribuere eidem naturz.fappleret de.im*n * m tfi mus cerminus nacurz. Hanc conclufionem prxtcr Scotillas Richardus omnes tenet Durandus art.Cenfitemi^ Demm P*- fubfiftencia relatiua 1.eundo tffe»ti*m diuinM miniculo alterius. Caietanus Suarez ibid. aliique rccentiorcs .if. Stnttntia tf- Deo . fed trium fuhfiftentianm vrutm fuhfiftemiMi. qux tiacreata qu. pofTet dependere vlterius immediatc a perfonis diuihis:ergo redderetur incommunicabilis non minusper abfolutam fubfiftentiam .Lorca. dum dicic . Deinde quanttjm ad ipfum nomen fibjiften- mus fit YJtmtnfuhfi- ftentU »bftlutA in vfm 4tfud Thttlt' gtt fjf eturtt. qao fuppleret illum defe^um nihil impedit propriz perfonalitatis : crgo poteft fic vniri .qu6d compleatur per perfonas:fed qinndo dicimus. pofitis realiter diftindis .vt nuUo roodo poflit verc conimmtftjft . quia fubfiftentia creaca habec reddere nnuram incommunicabilem folummod6 fup- fed illa . tpumt» concIuHo hsc D.y«(«^. aliofquenegantcs fublidentiam abfolutam. An (Utur & fed Sandlus Aaguftinat 7. practer fummam identitatem naturz diuinx cum aifilutit. 14. Quando autem Patres negant vnam lancum efte frequentius agebanc.& in hocconfiftiteiusincommunicabrlitas tura przcipuc.V.t. & & & qu6d perfonalitatc. fed fubfiftentiailla abfoluta non poteft fic incommunicabilem reddere. tjMdft.ac non indigentem vlreriori complemenco.j.p4rt.i^art. ^. his probatnr conclufio fecund6. eft fubftantia per fe exiftcns quiquii 0d fubfiftens etiam fubHftentia abfolutsi : ergo nihil impcdit quo minus polTct terminare depentmr. cam efiuft.x. fcd co ipfo quo dependeret nahumana totaliter a fubfifteniia abfolata^non . Probatur autem quia H^bit n*t».qu6d natura diuina iminediate poflit aflumere naturam creatam termi- & fupplendo defe^um nando eius vnionem . Pro quo intelligendo aduertendum pofTe confiderari in perfonalirate .& Medinayli^r*. «^ . Rtflie».immtiUst* *lfumiftitn« fc€ti alterum quod eft redrfere ipfam incomw*i»t*m iw» rounicabilem vlteriiis .i. quin perfonalitas id faccret . vt eft euidens. Qu^flll. quod impediat .vixvideoquomodo nemo cnim fubfi- poflic ne- dubitac quin ciTcntia diuina. Deinde fappofitalitas propriafacit naturam non poflc dcpendereadu ab vllo alfo fnppofito immediate.ijtrt.non poteft dici.nifi qu6d non haberet ex fe .n nnturam fc6t\im propriz perfonalitatis naturae kumanz. tiam naturs crearz . nihil aliud poteft aflignati. proprix perfonaliutis.fiuediftin6tione formali Scoti.

quam diftin- liccr efrcntia: tiailla. quod careret intellcftu genera- Qii« do^ttina maximc confitmatuc per fententiam Scoti ncgantis petfonalitates rela- rrol*hile efi txinentiam diuinam non diftindiodiUingni foluta.nec vnicacem perfonx. natutam vnde fi Deus communicaret materiz primz a£^ioncm creatiuam Angcli. Frobatur. & complcmentum prxrequifitum ad a^lioncs fuas.quiacommuni- non proptcrca neg?nda eflet cft incom- fcqucla . & ad primam probationem dico primo . yt ipfamet eiTentia dinina sbfoluta ellet & 2. . non egredientem ex vittute adiua ipfius maccrix. facerct natura tali cafu ? humana cum natura diuina in §}u4 "vnit»tem faceret Rcfpondco . cxiftcnciam Dei ablolu- tam & infinitam a fubfilicntia abfoluca eius & hoc videtur mihi comfornic ScocoyK/>r(« aflcrenci cflenciam diuinam vc er fe exiftens cft. Dico fe- & cundo . quam alius talis ignis . qui cx eo. quod nobis nihil pra:iHdjcai. de eft cfle vltimum terminum conderatione fubfiftentix vt fic. confirmantur quz ha^benus diximus : complementum quo indiget natuta humana fingularis . Quantum etiam ad a6liones.m»totr»fub' nate vnioncm naturz humana. quas adducunt adaccfatij •3« tcr intelligitur pcr & fnbfiftcn» fubfiftentia abfoluta.III. concedcndo fequelam hoceiret inconueniens. aliud intclligcrctur. il!a vcr6 non completur nifi per ipfam adioncm. confcqucntcr ncgandum cit in cafu . aut fubfiftentix abfolutx diuinz . qu6d a£tioncs funt fuppofitotum TerfcnalitM } fed natura diuina habet anteccden- omnc compkmcntum prx ^^' ^^ pcrfonalitatcs nS eji rcquifitum ad a&ioncs . quia <l fua exiftentia habet to- communicabilis. cum . r«. Vnde darccur hrchomocomplctus aparte rei in co cafu.vtScotusy%^r4tenet<i. & fine petfonalirate relatiua vlla . poftct confcqucntcr mediance fubfiftentia abfoluta produccrc quidquid producit adextra. humana . fi abfoluta abfurdum efTct quod cxiftcntia Dei negandum efte eiret cius fubfiftentia. quatcnus fcilicct flet neeferji. non pro- cctur matcriz tia diuina pterca careret aliqua perfedlionc . plcatur 19. aut perficere.^.quam aliquid fubfiftens fub- tiuo. quo aflu. gnantias aducrfariorum. ex aftione poffit quis a poftei iori colligcie perfcdioncm fubie^i agentis . nego Maioi em. tam ad intra . eo pctfcdiorem debeat habere virtutem adiuam &. nec prxfupponentcm in ipfa maiorem pcrfc- 'urf*mliti'- prie .i. nec fuppofitnm aliquod per fe quia cflcntia. & forma'ittr fubfiflenti» j niento fuo. quia quidqnidprobat cxiftentiam Dei non habere poirc raiioncm fubfiflencix abfolutac. cttemf»m. pcrfona abfoluta : fed hoceft inconueniens. . nte tum . non habet fubfiftcnOhltRi» pri' tiam abfolutam : ergo non potcft vt fic termi. Ad rccnndam probationem Antecedentis rcfpondeo ^\ per fuppofitum abfolutum nihil . aut quod non appli: agcret a^u: ergo fi cften.poreft ipli vni« ri. Antecedens . quod confert ipfi perfonalitas . qu6d non concurrat Deus .Lib. auc perfona. probac ctiameaai non coiifcrre forma- rotum . qnia certum cft quod Dcus vt vnus fine Sc conicquentcr natura muitiplicatione pcrfonarum . profcdl6 non elfct diccndaperfcf^ior . vt exiftens incommunicabile. cnm exiftencia abfoluca eftentis diuins eric cius fubfiftencia .qui non eflet pcrfona . fed vnicacem cncis pcr pta cumfub' fc complcti conftituti ex natura fccundiim fe fifientia ab. & tJatnra sf. fiftcntia ablohita . municabilis . Cur eJfenttM ^1"'"" ""' plcatur cftcntia djuina pcr perfonalitates . quia fubfijlftia vt fic non efi eJJ» fubfiftentia relatiua eflet vltimuracomaliiks vltimum ttrplementum naturz diuinz. ficut complctur nati:ra crcata pcr . vtpcr feexiftcns cft eigo eftentia diuina fingularis habet ex fe omnc com: plemcntum przrcquifitum ad aftiones ad imra. quim modo habet . quam afficic. : dioncm .quamlapis non habens talem a£lionem nec ignis etiam adu agens eft pctfedior . poccftcfte vltimuscerminuseius: ergo nihil tale pocefteirc fubfiftencia. do Antecedens. vt dixi hxc comcomplemcnto prxcedente adioncm. poire ccrminare vnioncm naturac humanar. "* non minus qu^m propria pcrfonalitas creata. cundo. qua talis prscise . Ad confirmationem . per quod patct ad omnes obiediiones & repu- rationc fubfiftentiar creatae. Confirmatur noftra conclufio mc . quantum ad adioncs ad extrk . quia nulla aftio perficit fuum ^"'"*^"™ c^m ordinetur cftentialiter ad producendum terminum licct benc-verum fit.vtfic nen faeeret fubfiftente.fufpcfiti. quod (\ verum fit Anteccdens .qu6d natura humana cflct fuppofi. Sententiarum jp natuta ifta pec illam eflfentiatntquamais pet ip' fam non rcdderetut incommunicabilis» quando- communicabiiis tribusperronis diuinis. Probacur An. pro- tts! loquendo . nimirum gcncratio adiua Patris. maxi- foluendorationes implicaniiac. vnde eft illud vulgarc . abfolHt».quas habet ad intra. non non habcret generationem . polfet dici qu6d daretur in Dco fuppofitum abfolucum . ic vnioncm in natura . Eftentia diuina .nifi quatenus \ pofteriori ex hoc fequcretur . Icaque latiuz diuinx cedo : dc rationc fubfiftentiz vt fic non eft eflc vlti. quod quidcm . incomplcta . Exquopatetqu6din]rei veritate non com- perfonaliiates creaias . exiftimo non diftingni a'io mocio . namadio produdbiua Filij . eft g. tiones diuinas dicere formaliter pcrfedionemj k . & fuo complemcnto.&patetnitascius eft ipfamet perfonalitas Patris. vt patet. quia fi haberet efTcntia diuina fubfiften- tiam abfohitam . quia fubfiftencia eft vltimus tcrminus naturs . dionerationis noncoincidcnte cum nc formali Scotiftica . quod ilix non przfiipponunt ncccffati6 pcrfonalitatem . & confequcntcr non completur pcr perfonalitates diuinas . Jiitina ''j''t. Et fi quxras quam vnitatem perfonam. aut comple- prxfcindit a rclaiionibus poftet habercab foluta ipfi fuperaddica vlla fubfiftentia ab- ergo fcuftra fuperadde- : Probatur fc- returfubfiftencia abfoluta aliqua. Refpondccur negan. vt 30. & Probatur vlteri^s noftra fententia . quam ad tcmplement& extra : ergo potcft complerc naturam creatam.De ratione complementum formale naturz . qiio pcrfcdHorcui quis potcft habcre aftionem. certumcft . teccdcns primo .qu6d ABhmnca.Re^endttMr. Confirmatur. tum .nec etiam de rationc mum cius eftquatn»i^citeircvitiiQum tcrminum inconimuni . fednihilabfolucum confidcrabile ineffencia diuina ancecedenter ad pcrfonalitaces. Probatur Minor. Verum .& fubfiftentix rc- quod enim non dicit formaliter pcrfcdtionem.diftinguoMaiorem.ita etiam natuta ipfi vnita cUet ei mediante fimilitec Obiiciunt ergo primo. quod nec vnitatcm natu- natura afsU. quod nullo modo eft inconucnicus:& przcerca daretur vnio mcdia inter vnionem in perfona.fumitA k natura dittins merctur natnra humanaanatura diuina. non poteft formalitec complere . quod confert fiibfiftcnQuantiimautem ad rei vcriiajcm .fiiitutid nh' foluttm.. nec prxfupponit aliquid prxter cftl-ntiam diuinam fingularcm .z. quas fcilicet efletad fubfiftentiam communicabilem.

prorfus no facit ad rem.i.zyIf/>r4 Refpondeo ad argu. Refpondet Do(ilor coformiter ad dubium. modum fuuro procedcndi diuina:quia fiue ^ucd irtdi- & inquit Scotus.nulla r • 1 diftindio adua- cft ^ • . quia non magis includit& continetperfona virtualiter quamcunque perfonam creatam.debcat ncceftario prJcfupponi.aut concomitanter habcri X I omnera operationem cum fundamento in fundameto.ctrcnt commu- folijm admittiit diftindlioncm rationis fiueratio- nicabilcs. & fubftantialis fit nata habere pcrfonampro termino. quia natura diuina . neeando confequcnciam . ncc cxiftimo poftc dari ali- intelledus negociantis. .quandoaliqua luntrcalitcridcntin ."?«""«"*•_ j. vbi etiam foluuntur clare rcfponfioncs corum. Refpondet Dodor omnino difHcilc eflc vt qui .quf procedit ab eflcntia.comt3idicete^TincifiisScotidffi.non deberc "'»"• «»" przdicaridc vno .humant. quam vcllet illud necare.non communicetur eidcm Finec identificctur realiter illi . quam .Vcrum vt ab hoc vltimo incipiam.pctelr '^'a aettnai diuinam ^ij &pcrfonalitatcm:ergoomnisa(fiio. cunque ratione poffit cflc vcrum.& expellerc fieri Ad argumenta c non expellat duo loca.quod fuz rcfponfionis Do£tot .potiusquamnaturam:fcd exhocnonfequiturquin poffitdepotcntiaabfolutahabcrectiam natura vt fubfiftente. & Jo» SeeunJS ot' infinita fim. dcfedum aut tateaflumptionis per naturam diuinam guendo confcqucns:fi " plere viccm creati fuppofiti. etia illam vnio- cflcntia dcbet dici affumcre illam. '' rtquiratur . vt fic.& idcntificetur ilii rca- tamen pcrfonalitas Patris realitcr idennaturz. fed quod non poffit fupplere defeCtnm naturz creati quantum ad conftituendam perfonam. Mirabilitcr opprimuntur aduerfarij hac difficulcate . Secundum argumencum crar ad probandum quod poflet naiura diuina afliimere naturam hu- manam .Dift./£* fermalf -1 j Ir Itionemdico.v/r.IL obicdionem incommunicabilis:rcd dc ratione fubfiftentix vt fic. pcrfonalit3s. quiaalias iuxta id quod iam dicit. An fcilicet rela- tiones diuinz dicint pcrfe(5lioncra infinicam : in quacontrouerfiaScotustenetpartemnegatiuam.^e^tnfi» ai mentum. cft vel cflc vltimum tcrminum complctionis .&alteru etiam pariter fit principium.fcd fcquitur tis. m^ re.& fi vnum fit terrainus iftius ictioaltcrum etiam fit tcrminus non minus. .& ipfi formaliter con- quod habcret comnon in ratione exifteneft. ncgatur confequentia quiratur talis incommunicsbilitas confequentia.vtmanifeftum t 1?« coramunicabilitatis naturz.f^yini^ „^. nihil tale & : diftinfta.quiacft communicabilis. aut f ormahs inter eilentia AW«- «»'«« *'•«*/•"«*• f ' j v.prxfertim fubfiftentia abfoluta. &c.cum tificaca lio. non de perfe^ione infinica fccundiim qiiitL Scd de hoc fuo loco fufius. nem & cata& formalitcr tentianatnra diuina. Ecce quomodo quod natura diuina non poffit fupplerc defedum pcrfonalitatis crcatx.termmatur zquc inimediate ad naturam:vn.aut rcalis. fed ex hoc. ( vt funt Thomiftz & recommunius ) pof&nc foluetc hanc perfonalitates diuinas ccntioccs iam diuinam tura diuima conceditur ne^uit iuxta refolutionem noftram dicit hic in finc fiue rationatz intcr naturara inccmmunt~ viccm pcrlonalitatis creatz requiratur incom. quz dicuncurin difputationedcdiftinftioneformali.Thoma Varrone quod pcrfona diuina pofllt fupplere defe^flum perfonalitatis proprii. nam ex co. Et certumeft vlteritisabftrahendoabilla sut negari controuerfia dcdiftindione formali .^ aifiinHtt eft. fi non re- przmiflam abfolute conccderepofliimus .vt funt in noftra fen> ^". »</'»'«"' '• quod przdicatur de altero. Trtmum «r.&corpas natum occupare vnum tantum locum.qu<im natura diuina continet virtuatiter quamcunque naturam creatam SeJ. Sed de hoc alibi latius. habet Scotus.qua vniretur ifti exiftentia. dc (\ perfonalitas dicatur aflumere natura huma- nis vnio rcalis .de alter». ucnit.tamen dc pofrigus fit tentia abloluta calorem. ifti pofle perfonalitatem Vcrbi terminare naturx hu- manz vnioncm quin nacura diuina immediace Vndc qui confiteturpTimum (vc fic vt faceret loco naturd humant vnum per fi cum perfinalitate humana : ergo nec tx continentia virtuali omnes confiteri debcnt qui credunt Trinitatcm) non debet mirari ncc difficile reputarc fecundum. fiue Tt tcrminumjita fcilicct vt fi vnum ex illis fit principium iftiusadlionis.i^"^'""* fit omnis talicatiscuiufcunquecreatz.vt dicit Lorca . vt loco eitu poffit facere VTtum perfi cum natura humana.quandoquidem vnione.fed in rationc fubfiftentix. Lotczfitpra exiftimat hanc noftram fcntcntiam tiac 3 t.funt eadcm in ordine ad iStionc quamcunque tcalem.& om- lUtura diui»» im. perfoHA diuinafiijuftur tjuoi pojfit ita fupplere defe- prineifaU. quod qua.^. quia acqucimmcdiatc terminat illam vnionem a parte rei ante omncm opcrationcm intelledus. nantis ^ fuppofiti: & viccra uippofi- in refolutionc fua huius qazftionis dc poffibili- qux funt eadcm rcaliter inter fe. . eadem ratioiic liter. • I enira ante plcri per illam exiftcntia.qua admittimus quod iiatura humana poftet aftumi a perfona diuina mediante ""mllJTM'' ^f^iJni^Cjluia f^ non cxiftcntia abfoluta . . Qumtum ad primum aatcm locum. nam in hac fcntetia. creataexifterct per illa ad illa quod natura fequerctur exiftcntia.includit in fe rationem ergo poteft fupplcre Hcfc6lum r i- in fupplcnte diftin- SHnafiimf.mamm. quod contineat in fe virtualitcr pcrfcdtioncm coiuslibet pcrfon* creats .tj.Et in fecundo loco tenct rcpugnare quod pcr exiftentiam Verbi poflit exifterc natura crcata. lis.qu6d natura diuina communicctur Filio. Qu£Eft.zquc procedit a perfonaIitaie. vcl vltimura tcrminum incommunicabilitatis . depcndereab illa difficili controuerfia .vi frigus vt corpus occupct fimul . tem. . pro terraino:quamui$ enim natum calorem. aliqua faltciti difficultate fpcciali . habcant fe vt principium ad illam a£bioncm.fiuc fine fi : exiftecia propria. 3 J* propterca vltcriijscxamcn eius eo remittendum Intcreaautem fupponendoillam diftindiocumDo(5lorc</. ' municabilitas .fed dicit non benc probari k S.h&difi. fti» ntn efl q^onia in primo loco a(Tcrit idco pcrfonam pofte eft incommunicabilis. vcrum non ob infinitatcm li cflentiz przcisc. & quod loquatut de perfedione infinita fimplicirer .conuenicntem KAe «Jfum. V .V.aut cx virtua- inclufione pcTfonalitatis creatz . ant conucnirc ipfi formalitcr. Verum cft quod dicat Scotus in fine iftius articuli fecundi. propter ilum perfinalitatii humana .quod immcdiatc tcrminet nem.^ .cum plicitcr.. ad nroba.7/>r!ti.prims quxftionis:quorum primum erat:Pcrfona gumttaum natura diuina aftumpfit humana naturam:ergo & terminet ipfam. nis .ex hoc. omne communicabile. qu6d depcndcncia naturx non dicat hic Scotus crcats fingularis .fiue tia abfoluta circt qacm vnum conccptum dcterminatum fubfiftcnvniuocc fubfiftentiz abfolutz ac relatiuz omni.i.fortaffistaracn poflet explicari Srotus.6. quia alias fahCidcn- SCHO '"^" • ajfu- ^*"* ^Z^f. & naturam diuinam non pofte. fed quia vis cius patct magis ex iis.& ex eo quod alias non poffit oftendi vndc repognaret ipu terminare vnionem naturz creatz fup- & Hicautem infinitum efle cclcbri & breuiter aducrtendum illud . ReQionfi». '»"''«'' »•» *S'"^f**'f quz tcrminatur ad perfonalita' * *»turamhw 1. Soluit iam arguraenta poteft.ex hac cofitinentla viriuali naturt non fitfuitur quod pojfit fitpplere dtfe£lum naturt. X .

vt eft omnes cum cuidens.i.etiam de potentia ab.feu vnionis ad aliquod fuppofitum extrinfecum : ergo vbi eft perfonalitas propria. tnMertalt- 'a tjonc incommunicabilicacis. Ad argumcnta ' fecundx quzftionis.ifta negatio. perfona > quia per- nuUam cntitatem pofitiuam addit vlcra hanc naturam .non afnimcretur autem.PoNcii. quam . quam quoad pofre. qui ftatannt perfonalitatem naturx crcatxinaliqaoabfolutomodo fubftan- tiali.y^. A Daliamquacftioncra^^patet rccundum difta in frimaqudft. fiue fibi ipfi.\bi pct fc tradlauit illam con- • 3^ frtiMt» ThomifiarS. frima diliinSiionis XjLquddperfonalitascrcatadicitnogacioncm dependentiz adualis ad aliud:vtad fuppofitum illius naturz .ficuc aUqua cnticasindifrerensadaliquamafHrmacioncm . adhuc poflet ipfi competerc defcriptio per/onaE . qnod ad ra. qui citantur ^ Scholiaftc in initio huius quzftionis. r. quod dicit perfona.qu6dperfona in crcacuns non dicic dignicacem nifi materiatatem nifi Jitcr . quamuis Diuus Thomas co locinonprobctimpofEbilitatemifcd tantumquod tJMftttfi. . . iis.Scd nulla apparet alia pofl^ct colligi. Ita eft hic & idco hscc nacura habct fufficiencem diftintflioncm ab hac nacuca non dependencc vt ifta nacura pofnc dcpendere . in & ptoprio fenfu cx tribus fcnfibusjin qui- buscampoflcintclligiyiiipvi pracmifimus»«OT. Sed qui ponerent perfonalitatcra creatam diccrc aliquam cntitatcm pofitiuam vltta naturam fingularem proptcr quara repugnet fibi aflfumi .fefitiuii. quia reqi^eretur manifefta contradidlio. fi dicat furmaiiter iftam negationcm . j^ fnSto non fuerit afliimpta perfona. Sententiarum s C H O L I V M. &c accidcn- &: fubftantix triplicis.l^xxncicioXmiCe- XJL. ctiam aptitudinalis . dift. .tS.i. TerfM* in creatitrii no Mcit digntAdfccundumdico. f'» atfeluta. tam quoad fadlum. fimul haberc pcrfonalitatem propriam.vtcommunius aThomiftis &recentioribus . Ad primum dico quod fiaccipiatur illud quod pofitiuum eft in y. . Hanc tenent Theologi gnantautetn quodille modus abfolutusfit talis naturz .4. determiuAte vultferfonum non e^e ali^uid fofitiuum additum natura . afliimeretur cnim ex hypothefi partis afiirmatiuz. nimirum qu6d afliimeretur. ficut anima fcparata fcmper depcndcrct acorpore.^'^fgMtur.q. vtnecefla.t.^n P.ttf. tis . non aucem formalicer ra. Prr/«»4^ intetteElualu natnra incommunicahilia exiftentia : eo Poffetperftn» cnimipfo pcrfonaefrct incommunicabilis.Lib.qui quxrirur.Quomodo autcm ncgatio aliqua dicatur dignitatiSjdidum fuit dift. fine dubio fufficcrec iftaratio . .quod concedo.ii. namperindeperfonapqjterit afrumi. cfTc .quia per- fonalitas'formaliter creata(vt hic abfolutc gis probabilitcr videtur aflercre Doftor . fecundum qu6d importat infonalitas communicabilitatem. ^^^^'^j quamuisenim noneflet talisnaturx .fit lalis natur*. Hie MefuguMre ferfnHsm ereMtsm ajfunti .i. non cflvnio. iji in iuflici negutione uBuulis & upti& ideo fi ujfumatur jam definit ejfeferfena. 4* QutreOcti ^MoM. COMMENTAKiyS.cundani qusftionein. jidarg. Addit tutem eos.fed ipfum fequi connaturalitcr . ac fi dicat aliquid formaliter . I. fequcretur ncceflari6 de potencia etiam abfoluca ifla ncgatio. i. hzc tamcn natura non dependcns vel perfonaca non poffec dcpendcre in fenfu compofitionisProbatioadduda pcr idencitaccmnonconcludic.vnde fupernaturaii.hu- & contra iftud benc vadit ratio i^i. in quaScotus formaliter conftituit rationem perfonalitatis . & . trouerfiam. vt ad eum debeat fequi ifta negatio . foluta.n. . & non aframerctur. dcberc aflinnare aliam ratioiiem.&:ncgacionem. fed fi accipiatur complet^ perfonalicas . Vijf. quantum ciTet cx aptitudinc naturali cius.III. tamen loco citato froblematicm erat. quia tudinulitdependentidt ex qudfi. Jyaliamqiuftimemyicc. quo ^i** incomuconnaturaliter&abfqucmiraculo communicari ""* "f- non poflet. ri6 deberet ad ipfum fequi.nifiqu6dperfonacrcac^ non addic idencicaccm poficiuam fuper hanc nacuram.caritleptteH- illud pofitiuam. ficut impenetrabiliad quantitatem . vcl poffit aflumi . cum illa ncgacionc. quod fi ita elTet. Affi- afletitur At difficulter poffunt oftendere qu6d illud po. fcilicct tationc intelledualis naturx quam connotat .frimi lihrije ingenifo. tommuni- communicari. quod formaliter diccret perfona . Cum igitur contradidio fit naturam adualitcr dcpcndere ad pcrfonam cxtrinfccam & non dependere naturam autem aliquam afTumi cft ipfam adualiter dependcre hac dcpcndcntia fpccialijcontradidio eft ipfam aftumi .&hzc natura. quz eft vcl illa Boctij in libro de duabus naturis 8c vna perfona: & tas adualis fcquitur Perfina efirationalu natura indiuiduafithflantl* vcl : illaRichardi lib. K ^ Conclufio Oodloris eft negatiua . perfona crcata aflumpta An perfen» *"^ f'M'^ tcrtio fit . fitiuum. qux tada eft de diuifionc fubftantix . perfona crcata idcm eft huic naturx . non tamen naturjc fingulari eos oporterct aliam caufam quacrcrciquare perfonanon poteftaflumiifcdiftud fuppofitumcft improbatum^.dcTrinifatccap.t. & fnfc^. quz quantum eft cx parte ipfius aptitudinis fcmpcr cfTet in adu. &maquam- uisfupraMJt. ad quod fequitur .non tam c^cprefsc refoluerit quid abfolute dicendum cflet ) dicitnegationcmadlualis dependentiar. confiliit . occupatio vnius loci ad vnum corpus .quamuis miraculosc & ter poflist tio. 37* SvppLEM. nonomninoidemcft perfona. noneft omnino idem illi negacioni.ncqucconfequcnterafrumptioeius ad-aliquam perfonam extrinfecam. i .fetfmufts folummodo vt dcberet ad «/«'»». Probac Dod^or concliifionem. illa . quam fupcraddic. .

ipfi. quia modus. Refpondetur folutionem huius obiedHonis dicj vmtf penderc ab intelligendo eo quod por fe propri^ fignificat lyhomo.V. . cum Refpondct Doftor negan- eft & ad probationcra dicit fe- cundum propriam fentcntiam. Anfelmus Je Jncaralibi nationecap. . ioctius lib. Diccs fccundo. nimirum . quos proptcrea concedit non benc diccrc. nam rclationes vocantur modi . Confirmatur.faltemmaterialis.vcl forma. negationem mmtmni. com- & Ambrofio. Tm. ht ratioprimaprincipalis poHta pro parte afiirmatiua huius fecSdc qux{lionis:nimicumqu6diiclIet quid pofitiuum.quia f\ repugnat : crgo repugnat ipfi aduenire talem cntitatcm . i . qnam dicic Do6>orin fine fui difcurfus . f«d do loquendi pofiEo.quin effet vcrc forma fubftantialis . liter poffint rendum efTe Aduertendum autem quod ratio .vc &4pfa Ecclefia vcicuriftomo- hymno Te Deum in fertur. j^gj. quam §lMemid» ftrfmaUta* digttificatma» turam.de fide cap.vt anima rationaIis. quod dcbcret eflc vel fubftantia com- .-. Qu^ft. ergo optime 39- ]t«/>« ctvtrm ftrfwMtmti ftfitiuHm. & confequcnter quod in pcrfona creata de- frineipmlt i. ergo non poteft efic forma.curQon poflct dari aliqua forma fubftantialis. formam fed modum quendam fubftantialem. rmtiim* fuhqui dicercnt illam cntitatcm dcbere eflc formara & ftmmti* fin- retur cft vicales icAis.quia fi t*r cipUtt.Je eluabut tuuttrii. nttftr- do confcqucntiam . ^ ^ /•in-i fifitiumm ni luo fubiccto . /ipe. i^ dari mliau» formavlla. fi detur enim huiufmodi quid nS fffit d* intrinfee» abfoluta entitas. : Refp5det pcrfonalitatem propriam naturx creatx non addere ipfi dignitatem aliquam formaliter .ab Auguftino laudanms . nec matcria. .^ . MBmmtimiii ftrmiM. quando liabec vnionem. nommus ditncile eftamgnarerationem.vcl compofitum. & habet rationcm formx .licet guUrii. .. quia rcpu- gnat formam fubftatialem aduenire tali fubftantiz. vbi Tu ad liberandum/ufieptumt hcminem. quamafrumpfic: fi aucem homo le fuppoficum fignificec proprie > . qua dicitur quod illud fuperadditum deberet effcvei niateria. Ttrfonm cr** tm n*n ifi fonnas accidcncalcs. Contra .vt/St^rii di(^um cft . non & Dices terti6. vel forma 40. vt non poffit fine illo enim dantur aliqux formae fub- naturaliter ccnferuantur abfque fuo fubic(flo.fi eo ca- tamen non proptere^ fequcretur. prouc dicunt ad- maliterquid pofitiuum. videtur abfurdum. illx ac vbi fint verx formx accidentales : crgo fi- militerinpropofito. remaneret illis difficnltas probandi Antecedens & & qu6d fi effet pofitiuum. quia non potcft confcruari abfque fuo firiinmiitmjt _ _ . Hcut poflunt forma: iubftantiales.fr*m frii li^Hfd». primam confequentiam . 4J1. vel accidens folum valere contra eos . valerc contra bpinionem tenentem qnod perfonanon dicat for- ria 1.quz Sf»ti oper.IL quam qu^d alUsnon competeret ipfl definitio perronz:ergo reuera non tam facile eft aduerfarationem rii£ aflignare formaliter afTumi. debct ab iis. quz negatio aiStualem Veium rcfpondent illud pofitiuum (uper- illi additum non elTe nec accidens .defi fubbcret elfe vel fubftantia. pnffit quin» u^ri mbfqH* mmtirim. fuppofitura nacurx. cx co quod fit quid aut $i ferfmmlitmttjftt qMii . de eflen- auc intrinfeca ratione fubftantix fingularis: Nm imfidit ergo non eft forma fubftantialis. non quim fupponitur:& poffiint confernari nataraliter. Deinde bene. ij.i8. quatenus fcilicet fupponit in natura talem pcrfedionem . .illud poficiuum non . fcxx qn6d propriediciqu6dVerbnm afnHnferit quia non aflumpfit fuppofitum fed poffit hominem humanc . poflcnc dari bi graciji argumcntum Argum. vel accidens .veI duac forma: fubftatialcs.cur non habeat rationem forroae.maxime fecudum aduerfarios. ficut qux . cor non aliqux . cilitqn fejfiottefidei & : mffir- lnmf- fmmptmm. dari aliquas cia & fupemacura- animx brucorum . Vndein forraa refpondeodiftinguendo ali^s haberet. I. Vll. Recentiores ftatuenrcs pcrfonalitatem in pofitiuo concedercnt Antecedens.^. .Concilium Patni Francofqrdienfe in epifiolm ad Epi/copoj HiifMiia\ mmntis mumtm Auguftinus<^ prmdeftinMtione SanSttrum j cap. ex eo quod non fit accidcns.fi non fit fubftantia compofita. humanum & perfonam . adus iubftantialem. qu^m haberet. fejfi ciftrum. adueniens alicui fubie£to per modum determinatiui . non folum tahumanara in fcd n^turam eciam M concreto 4f. fi enim fignificat propric naruraih hnmanam in fuppofico exiflencem fuppofitum naturx non potius eft . quia ifte modus. Obiici potcft prxterc^quod Verbam ftfTum- pfcrit hominem : fed homo fignificat fuppofitura 44.4.ideo non efle formam fubftan"*J^*"^^ tpci ip xxHitm .& alix. qui dicunt quod fuperaddit aliquod pofitiuum . non eft in natura . AliaibiiSit. ncc fubftantiam compofitam ex materia & forma ncc materiam .Di(t. non eflet afrumptibile de potentia abfolura. & ncgo coniequentiam primara. ftantia .qux ita de- fermmfubfls^ pcnderct ^ fuo fubiedko «'i* •/ a Difficili ijt qitld m timis. omnes relationes . Damafcenus Ub. Dicit practerea probationem illam.& confequenter quid affumptibile ergo faltcm poteft affiimi perfona.Ephefino. crgo de fado affumpfic pcrfonam humanam..quam ». n'J!!i*Jl! Contra. C Ad 4rgumenta fecuniU <}utfiionUyScc. ergo . pcrfonam formaliter non ertc idcm cum natura quia formaliter jjj.fi tamcn omnino detur. Secundum argumentum principale erac. quod natura aftumatur .omnia prxtcr talcm aduentum habet rationcra umbtlitM tx' formjE fubftantialis.vc Tcrvc dantur fecunddm . negarent fecundam .Scd contr^ . cettam efl .quod judfiionu. qux cft decimainter epiftolM CyriBi. . qu5d perfonalitas pertineat ad dignitatem naturx : er- go dicit quid pofiduum. idem cum natura . Dices illam praefupponere fubftantiam compijtam fingularcm . pofllc przterca. quin rclationes rcret. qux nec fupernataralicer vt funt quidem poflcnt ita conferuari . aftualis dependcnti* & vnionis. le^a ac approbaca c& Concil. /. & camen non eft dubium.aut aptum inhxrere omnino v'*^""*^ deberc cire forma fubftantialis nam habet ejfe fubftantialc. dicit poGta exmatcria& forma. ac fitns parcium .& non fic forma ? Dices . fed tantum prxfnppofitiuc .Piimum nihil fupcraddat littr. qyj j inha:rens. & vhi intrinfccnm . At non euadunt difficulratcm. id negari poteft. jlm Virhmm mjfumpftrit himiml . Scotus ipiis nece({ari6 recurad aliam rationem. V . nimirum illa. efle 41. quia imprimis difficile eft afllignate ri mhfqminmq^j^ non poffit iftud pofifiuum fic conferuari tam imftdirtt.vcl dux materis prima:. dcquo videri pofTunc difta<&^. fed. ad qua fequitur negatio iftius imperfedlioniis.quiaexprefseirti loqutmr Condlium Alexandrinumin^'iZ«/«<u/ Neihrium . berent efle vel du^ fubftantix compofita.dum dicis oranem formam fubiffit fitima ftantialem debere efle de intrinfeca ratione ac ef. id accidens.fuhHmmtimlii fentia talis fubftantix . Con- & m Toletanum prtmum & feainduro in conToletaniim fcxtum c*p. frimiifmli. qux fic dependent \ fuis fub- uerfari). conferuari Aantialcs .cur non adueniat eflet tali fubftaqtiaB. Probatur. Contra. perfona:quia perfona idtmntcrtm- vel mate- . quia qmi mumiu firfimmlitmi petis principium.1 n. tjtu^. 4'* Vte prmfmp' . qua probatur perfonam cflrc idem cum natura.. nec poteft vlla ratio aflignari.jj ncgationem feparabilem a natura. & licct tur habere alium pofitiuum voca- licct iftud natura eo mediante diccre- modum. cur perfona . Argum.& nihil fuperaddere ipfi. qux quoad cztera Hieimetnftr. . tLt^onfi».

& quo etiam- fandlis I^atribus.quia tot fandti Patres.z/nde (^ nonnuUi Patres JanUi.& aliorumTheoIogorum ncgantium illum modumlo- nique qui roagis fauet .ae bonum :nam im- primis piurafunt ioca. ad Euoptium. & Deinde inlocis Felicis fimplicitcr aflumptus cum \ .fid pra:- tcrea authoritatem Io<innis Maxcntij in dialogo i.vt aiferuit Neftorius locis nihii ipfom. Sententiarum iH concreto Metaphydco . poffct timcri fi : fed quoties fan^i Patrcs efle proprium communitcr vtuntur aliquomododiccndi . vt alter ejfet frsxer ipfitm nem ajfitmpfit Dei Mf i Itrt». maximc quia eflct timcndii ne intelligeretur perfona humana effc afTumpta fed multo minijs periculi eft iam in hoc. ncgat hdminem afiiimptum. tenebatur quod Chriftus dicebat duas perfonas. Item iliud eiufdem Cyrilli in iib.itafignijicat naturam.Thomac.^«r- homojicut perfinam.Dt Incamatione z^o 4«.& C6ciliis abfque vllo periculo. Itaque ingenuc fatcndum cft cum Vafque . «rt.qua: natura hominis.Addn etiam lieiUUHrprt- : risjdiuina fcilicet& • & 47- Confirmatur fecundo. tenent hominem Hgnificare pro- folummodo naturx humanx.Prorefolutionehuius nominalispo- quam realis cotrouerfiacidico prim6. & fauens iifdl hsreticis. intelligeretur in fenfu falfo hacreticorum crgo iftc modus loquendi miniis iam obnoxiuseft periculo.& Concilia eo.tcnete efte propriii quod etiam exprefsc tenet ioquendi. £x quibus manifefte patet quod ipfe n6 improbauerit illiiloquendi modum.conftantcm ex duabus natu- uerfaliter tenetur in Chtifto tantiim cfTc rcfis . fMtres negi- hominem »lfumftitm. M.intelligeretur per hoc pcrfonara humanam fuifTc afTumfi fan£lorum Patrum. pofle tamen abfque vllo pericuio fine difficultate vti eo modo loquendi.& quidc cum elegan. mas.Anathematifmo S.^. qui ita loquuntur . Dico fccund6. ita vt & Cyrillimon nwgatur aut fufccptus homo fed homo afsuptus ciret alter Verbo affumente aut eflct . & & pluribus. mtdm : dus ioquendi in fenfu proprio eflct falfus .quia non eft vUo modo verifimilc qu6d fandi Patrcs tam coftantcr vterentur ordi- quendi modo aliquo tur proprius. Et & 49. prout dicit S.qu6d poflet. ptam:at tempore iftorum Patrumviguit vnde quqd illa quis illo hs- modo loquendi vteretur . aut denique ita.nifi in fcnfu improprio:fcd ita facc- rent fan£li Patres eft quod fit nifi ille : modus loquendi dica- crgo omninodiccndum proprius. qu<im tcmporc iftorii Patrum.Lib. rc(lri£lione.ip. fccundiim quam habitudintm quandam.Cofirmtnio t.n6 ellc petendam a fandtis Patri- narie Ctjirmtnio i.illum loquendi modum non eftc proprium .& ita vnamcpuanejm per: tutm. mtdu* Uquentli efi poteft n6 eflc tutus modus loquedi ifte quo fandi Patresc6muniter vtebantur.quatenus aflfumpnt humanitatem. aut fi eflet ineo aliquid pericuii.quam ex pluribus.Et hoc efTe poteft fundamentum. Confirmatur i. tet humanajvnde n6eft pericu- quis dicerct homincafllimptum. Jed Dem txiflem perfeElui fallm efi bomo.vtuntur.quia antecedcs obicdionisicrgo. qu6d eil 46.illc modus loquendi videtur fatis proprius. Tho§. ^tft.qui mo- tra hacreticos.<6<^. ne fi Jitfitptum hominem dixtro . dicentis Ego a Dto fufitptum hominem nullatenus dicere audeo fed Deumfine dimi nutione diuinitatis fitafaHum homintm fattor .t». (jHoniam ifft efl 4ttmut Dti Filim & ytrbum.no (ftilicet tpiitlem adperjonaficut vos. & Hguratc.Maxentiusde- accidentalirer.quz ita ioquuntur. accipientes totum pro & intcnigences fcilicet quod aiTumpierit hominera.non deberct fic loqui fi ri» dogmtttifenfus proprius verborCi cfTct intctus ab aduerfa. bominem ajfumptuma Dtotiicere comprobantur. Confirmatur. . fed in Chalcedoncnfi.Thtm».vt patet fitt inferius aliquantulum.Bibliothccx : fiUnsfr«i4- : lum. vniretur : . & confequcnter non pofTe admitti. Nefteriam)fedadnatttramp9tiHS rejpicientes.vt homo fignificat fuppofitit. mi|fint eo vfi.ii.fide crtditnM in Mtf.vt dixi.qu^m teporePatrum. vniquod perfona humana fuerat afTumpta. KxpUcMntur & vnl perfona.qua impropric loqui intcllige- & rentur./'<(rr. vt . . & non eflet verus.quia licct fandi Patrcs impro. nec con- & Ifie cutionc fecundum expofitione S.quamuis no poffet propric dici quod Verbum aflumpf^rit tius .quantac Patres &: Concilia.quia fi non liceret ifto movti. Confirmatur primo.aut improprietatem iftiufmodi ioquendi.nec cft vllum indiciii vnde colligatur quod impropric loquuti fint. quia licet finedubio etia impropric loqui cii toc Chrifittm ex Pttrs nexttti- tiijp.Non deient diti PMtres ria decore(modus enim loquedi figuratc cft imimfroprii lopropriusj&tamc elegans fine dubioTtame quado qui in mtttt' agerent de re c6trouerfa. perfinis eommune eft. eeptm Ifle non Dominum ItfHm Maria Virgine nalum.contra quem agebatjvnde inferiiis addit Dei vero hominis nomen naturis .^.Sed necccrte improbare potuit ciim n6 fuerit tantas authorita» tis. modum de CiVf. 1 . qui fic loquebantur ergo fi tum licuit abfque pcriculo. lequendi e/l Frofrim.pracfertim nifi addercnt aliqua limitationem aut reftridtioncm.III. non minus certum eft qu^d propriifEmc pofHc dici Verbum adumpniTc hominem.Thomas non polTe dici . alias non pofTct conftare qu6d vllus modus loqucndi cfret proprius ergo ifte modus loquendi eft pioprius. prout afieruic Neftorius. in quibus alTeritur aiTumptus homo . Probat autem S. In hac autem conttouerna de nomine TheO" logi fpcculatiuc S. qnia Fclix Papa. id afTeri non dcbet .& quidem fatis firmum pro Ludouico Viues m//^. multo magis ia liccbitiprobatur rainor. Verum haec non fatis probant.de msfr$b»tmri vt habetur non in Ephcfino. Addit ad hzc Lorca illud . nifi aliundc coliigatur . prie quandoque loquantur. Tmrs nigti- afTumpferit homincm propric . qu6d impropric loquantur.nifiquatenus intelligereturpcrhomine perfonahumana. & contra Nefiiirium. ^iomincm. Secundum tjuod Scripturis fimQorum Patrum tquis inttrpretationtbm videtur non hominem ajfum copulatum illi ficunditm ptumfuiffe a Dee Vtrbo . duas vidtar in F ilioDti pradicari perjonai. tjftt : ntque enim homi- alttr prAttr ipfitm. non propric pri^ fuppofitum locutos fuifle parte . Si tpiis audtt Mctrt fitfctptum hominem coadorandum dr conglorificandum cum Dti f^trhOfVt num Ecclefia quotidie vtitur quendi eft talis.eamque diuina. vbi fuse de hacre Vafquez . quam in quibus negacur cur ergo : quod non polfet ita dici. quod Verbum aiTampferit hominem:ied Pacres ic Concilia . qui habetur tom.vt ^uti eum homintm fa&um tjp definimus.Probacur. Suare improbationem.}. Denitjue Jicut t«tam Trinitatis tiiuinitatem fignificat nomen Dei. loquendi abfque vlla prorfus neccfncate inter agendum cum hxrecicis. » communiter cum recentiores Thoma agit }.& neg homo a Deo fufVerhiy inc^\i\i. Ad. cuius abftra^bum Cit humanitas .^. . Probatur prim6. quod habetur in Anathematifmis CyriJli.propric ioquendo.^.pra:fertim ea impropiietatcquac cft in illa lo- ex paucioribus iocis deberet potitis colligi. aiter praetcr homo ailumptus ipfi ergo ex illis habeturad propofitum. VVaddingus /»f4r». do alttrum cum alrtro Anathtmafit. quia iam extinda cft haerefis illa pcnitus.cijmnulluseorum cii improbauerit. : fonamex Trinitate. riis. Filiui vt .vt patet : fed ifte ex di^is inter modus loprobadum txtrinfecm intelligitur.

. qucmadmodura iam eft . jtn perfanm. homo manita4. . D^ Perjbnalitate. fed nihil potiijs quam tale concretum ergopropric apud Philofophos vox homo fignificabat illud fed apud Patres non per- fic Confirmxtie. vticius loco socihus natura humana homo vellent dicere. Proba- in & Frebatio i. tum dcniquc.44. Sctti oper. crgo. . & propric rigorose fignificaret fignificar humanitas quia potcranc . fignificat aliquid fiuc propric. nunc vero quia habcmus illam vocem hkmanitat in illo fcnfu . fignificat vt x'\x .ieSiontm f»troucrfia. loquendi ipfius. fonalitasconfiftatinnegatiuo. Refptnfi» im pofitam»««». fi apud Patrcs ifta vox betne non naturam humanam finc connotatio- aflerebant Confirraatur. Qusft.Vox homo tiones de fafto apud Patrcs .fiue gnificct.aut fuppofitum. larem. ta- agcndum cum illis harrericis & dcclarandum qu6d eorura fcntcntia crtet falfa.Thoma . in rigore talem . Probatur minor. Htae ftt<juid quandoquidcnon pcobet ea nifiiuxtafententiam M z aflcccn . quod vox homo habucrit illas duas fignifica. quandoque. aut ratio fic m»dti UqueIoquendi. humanitas. .non ttfhyfifc. fed ibi fignificat concrctum fub- ftantialc humanicatis fine ordine vllo ad fuppo- ergo propric fignificat tale concretum.conccdo maiorera:& diftinguo firailitcrminorcm tanttim fignificatfuppofitum : humanum. : fignificct fuppofitum proprie loquendo humanum . fermm md ehRefpondeo. abfurdum enim videturquod in impropria fignificationc voces difponerentur in przdicanieiuali fcrie . loquendi . quod ipfe tan- quam improprio vtcbantur ergodicendum eft quod fit modus loqucndi proprius & quod homo propric fignificet naturara humanam fingu: . Dift. aut : debet sfcribi a Verbo perfonam ntcejfi- manam auc tur illi fed nulla prorfus eft cleganria modo loquendi . quia ideo jcfTet proprius modus loquendi .vt patct ergo fimiliter in propofito qiioad omnia difcurrendum & confcquentcr inferendum & admittcndum quod male lo- mcn jnter : . quam habuit apud Philofophos .de vti.quod ponitur in prsdicamcnto Subftan. Probatur confequcntia . aut pcrfonalitatcm . licct extcnderint illam eandcm voccra ad fignificandum ctiam fuppofitum ergo Patres vtcbantur iftavoccin lcnfu proprio. antecedcns fingularitatem . fed proprie figuificabat aliquidaliud .Hxc quanium ad illum moduni tanicn hoc nullo roodo tollit illo loqncndi fufficiant. nec eft vlla ratioob quam tali improprio modo loqucndi vtercny que fi & humanam aut nos colligcre poflimus .IL rcutur. fcd eft fit pars hominis.nec impropric. vtpatci .itf»io?y?4^OT^r«j. abftrahcndo ab hac con.diftingucndo maiorera fi homofoium fitmm. xi. ergo dcfeAus vocis humanitatism illo fenfu. ncgo maiorcm cum S. Contra primo quia licct non efTct vox humatcmpore fan>5torum Patruni in vfu in eo fennon erac ncccflTe vr vtcrcnrur vocc homo pro . Tem.& nulla eft ratio ob quam dicantur irapropric in vllo fcnfu ex Dices illis co cum Lugo dip. Confirmatur tertio . maximc quia apud ipfos fignificabat propric fuppofitum : ied hxc ratio nihil irapcdit:ergo. aut Flomo ajpmptm eft homo fignificet proprie folumraodo non etiam nacuram hu. & liccc acccirerit illa alia vox hu- Rtiieitm' %. nec vlla necedltas.negominorem . humanitate nifi . quod non eflec pcrfona.quac non . ne tum ctiam. in quo nulla cft eleImprtprii*! gantia. queraadmodum multa: voces acquiuocar plurapropric fignificant.vncle Chriftum (i cfTc clTcnt aliqui hsretici. fuppofitalitatis . .aut pcrfonalitatem diftinctam a fingularitate. gnificet propric quia ) homo non fi- fi naturam animam fingularem. nitas fu . quia vox homo fignificat proprie naturam humanam in concreto Mcraphyfico fiiic vlla connotacione pcrfonali- gnificat pro- tatis prii nntttrAm hominem. fed quia hic Scotus & fimpliciter tcncre vidctur quodper- _ ffif-ti vel .aut gratia. Probaturminor ( . & quia vox homo dcfiit figni- quam fuppofitum ficare aliud freprie fi^PPtfitS > f^ nm- hum»' turt >** Incarnatione modo tres vfos fuifTcbenc ifto & ipfam natumm hum»nXin conMeta- eret» phjfic». Prob. pofTet & tatis fa vigenri : .itut fccundo aftcrcio . : nihil facit ad pi opofirum. quod iim id.iIiispof- abfolute. quia pinifieahat certum eft quod Pattes in vtroque fenfu vtuntur ifta voce. naturara finc fuppofitalitate . Concra fccund(j.qax pofTct fumi loco fignificat iftius naturamhumanam vocis ho/noy vc finefuppoCtalitatc. quoad primam partem czcera: partes funt clars. principalem. Si lignificet ctiam propric(quod mult6 magis placct propter dida ) concretum Mctaphyficum naturs humanac finc connotationeperfonalitatis.& prxcipue.inquam. ratione cuius de ea agere oportuit. hHmunarn tencrelo in : Verbum crgo proprie loquendo alTumpfit Me.44. quandoqnidcm pcrfonalitas quid fuperueniens fingulari tali:fednihil potius quam talcconcrctum. fingularem .Thomas ille. quia non fignificaret hoqio naturam fingularem humanam in tali concrcto fccundum omncs.quidicerent vociri Chriftiis leo in fcnfu figurato (et & & dc fado vocatur in Euangclio prio. id dici non debcrct. . (icut pro.& quandoque fuppofitum .&c. D.quia gracia in illo tate. vt videtur fatis clarura: ergo non vtebantur fan^fli Patres ifto modo loquendi tanquam eleganti ornato per figuram aliquam. erit qiiem indicac S. quia non dcbemus moCSJirmati» j dum improprium loqiieiiHi.tum ctia.dcbcrct vox homo nihil figni- ficarcnec propric. fignificaret fe «ceafione non T»tribi*4 abf- horainem tfTumptura. tum ex negmtiMum. VII. quia Philofophi non agnouerunt vllo modofuppofitalitatem.tumquia henh & vna vox fignificare propric fuppofitum. diccndo homincm fuifafTumpcum. qui .quarauis. & reccntiori- bus Theologis.V. quandoquidem fub homine ponuntur indiuidua hominis crgo Ci: gnificat aliquidjnonincludens fuppofitalitatem.que vt valcrct. Confirmatur primo . quercntur fandi Patrcs .. vt poftea dicam. modum loquendi non cfte admittendu in rigore. Refticm. ReiieitMr i. Pa- quia vox humamtM non erat tum in vfu ad fignificandum naturam humanam . modo alias r .attribuere fanifiis Pacribus abfquc caudi fine ele- £*nti* dum leoncm vcrutn. afTumptus cft . aut confticutiuum eius:at in proponcnda dodtri- na cx fc controuerfa nulla prorfus eft clegantia Voxhomo fi- tali modo loquendi. Probatur minor quia fignificat ibi aliquid fitalitatem : .quia non fufficicntcr probaret fua conclufionem.quia falfam eft defiifle voccm . tiir antecedcns qnia vox homo fignificat id. HAdcnus dida pcr fe pro folutione huius quxftionis fufficiunt : didit illam fignificationem Cenfimuiti». : ex duabus vltimis locis fipra ci- cx loannc Maxentio videtur manifcftc fe.conccdo minorem . quod alFumpta homo. Nunc in fotma rcfpondeo ad obiedlionem f2. y &quotic$ dicere potc- rant afrumpta eft nacura humana . iam figriificare quicquid fignificabat apud fanftos Pacres. fuppofitum quod ncn cfl impropric illud fi- & ncgo confequen- tiam. fcnfusiftius propofitionis.quo iam eft in vfu.ergo vox homo non fignificabat apud ipfos vllo modo fuppofitalitatem . fi id proprie dici non poflct. vfum vocis homo in codem fenfu.

fed quamuis hoc vcrum fit fped^atis verbis przcise . non autcra fefuppo(icum . qur difrercntia duabus defcripcionibus Dodor i.non ver6abentitaccfuperaddicanatmiftum vm» tur«. formalitcr fili^rpZZ <=onft>tui perfona . caquc bene declarata no erit di^ciie oftendece an perfonalitas . qui eft fuppofitnm hutnanum communicare fe mundo. prouenire formaliccr k fuppoficali- **'* £x . qu6d eadcm omnino enti- vlla ex przdidis dcfcripcionibus eft bonadefcci- quitur.qu« ontitas vocatur per(onalitas.. qu<kmnon viuentibus .IIL Sentcntiarum u^ •tfeccDtem fttfontHiMm eenfiftere in ne^aei- ttOi& ^oi» bcc fentcntia i tecemioribut communiter aegarar.quam dicit fuppofitum . nec ad intelligendum Incarnationit myftcrium.& pcr raiionalc. vt poftea videbicur ) habemus . valct .quara incluifit .AuchoDifmntut rcs comaniccr idem omnino intelligere per pcr^'^/ & fonam&fuppoGtum. zqu^xurcit dc omni fuppofito. cnim cx vc fic.cuius ratio cft.& racionalis na- fic.quia quzlibct pcrfona eft fuppo- Ju^^wwy» fitum.quia imc ctiam & to- difficultas.^. & potcft communicari fuis amicis ) & ali- qnas non habet k uppofitabilitate(vt poftea vidcbimus) vt cognofcamus natjiram fuppofiti . fed fuppofitum.(iue ncgatiua. Deinde. quz fanc dcfcriptio foppofiti . formalitcr.quandoquidem non (it verum diccre. fit an vero cum pcrfonalitas habcat aliualiquem effedlum formalem.vndcquemadmodumabanimaliadhomincm Ex tia.ia. bec «jp aliquod diftindu ab ejji ilUus nacurac fin- gaIaris:quandoquidem ergo in przfcnti exami.vt fic. Alccracft Richardi^.. vcfic.quz lonalitatis in entitate fuperaddita naturz fingueft denominatio cxtrinfccadefumpta \ natu- Stit^. autem uis fuppofitum non in his dcfinicionibus . qnznam fit iIl2rincommunicabilitas.quam afficit. tamen ex poieft confici dcfcriptio fuppofiti . illis aut lapidco definiacur poteft con. ergo eft homo. fitur dant. communiter & finc dubio : tate . ?«•tia rationalit tndiuidtta. perfona.& quod non gularis cft .c.& fuppofiti j no- petfQnalitatis.nihil conducat hxc di(Fcrentia. quam inclu- pofitaliiacis. vt ^ quahabct Pctrus. ^utft. camen illa dift*erencia.feu perfonar. Trinic.' ^^ ria.qium habet Zachatias Epifcopus Chry- fopolitanus in prt^atione ad cularis equus.vc iam di- xi. dicit natura fingdaris.quodlibct autem fuppo(itum no eft pcrfot/!. tam proprie cnim Bucephalus.qu6d fccundum primam anima rationalis fcparata e(Tet petfona. lit JVniff** curando de differentia .qua(i fupcrius ad inferius. .& diccndo : Suppojittttniftnaturafihftantialit tam bona defcriprio . vc tollcndo illud incclle6lualis.qoam habet resjquae dicitur fuppontom. non fol^m non ftabiliuerit rationes Dodo- contra iliam fententiam.feu fuppo9»tiir»p*Tf«. hoccft. quam habent inter fe ex ratione naturz .» non erit abrque realiqua <ie illa em0gMtme conTrotKtfia hk addere quc * feruire etiam por- **^**^ fnnt piro mftiori explicatione aniculi f«V"*"f» jjionis tertij qu«- prim«. eft homo. prout diftinguitur perfona a natura finguiari. non ver6 ex vlla differentia.prima definicio connenit in re cum fccunda.fcuintelied:uans.ocitucex natura fingulari. Si per indiuiduum fingulareincommunicabile.& i contra. tmficmnimm autpcrfona.Verbi graci^^lapideamjnon cdftitiiercc ftfitiui. fubftantia rationalis indiuidua . Si. Secunda difiicultas eft . fi afficeret naturara non incelfLm. fupponcu Tcr6 dicatur non de fubftantiis intclledtialibusifcdaliis ct- ProHocautcmptim6aduertendumcft. & & perfbnalitate. his ergo defcriptionibus.dift. duas dcfinitioncs perfonz proponi fatis communitcr i Dodoribus. duz reftant difficulta- lari quod idem fcilicet iUa natura cft ra- tionalisi. Jtjlmi» coincidic non quamcunqucnacuram. fi bene explicentur ( quod tamen non eft ade6 facilc fa£k\x . oportec cognofcere quam incommunicabilitatemi particularem dicic qu^ tale.cft pcrfona .& in hoc cognofccndo maxima huius rci difficnltas confiftit. fit fubftantia incommunicabilis vnde omncs concedunt inadmitcnncur tes. tanto aihem magis kic aliqua ad-< denda funt dc ea .Quam- hominc ad animaI.. utabi tmtit diffitul- txtmi' Hmmdd.(icut tus tradatus de }ncarnationc depcndct ex cogni- tione perfonz. vndp quod refoluefctur quoad hoc de pcrfona. fcu fuppoJiuas incommunicabilitates 57- feu Du* . tamcn fi intclligatur prima dcfcriptio ad mcnccm Boccij . qnando Difcriptit fmppofiti fic. . hoc modo intclligatur. dc duabus naturis . 8( quilibct partioularis homo:ex quo patct fuppo(iturafe habcrc ad pcrfonam. ic quid confcrat pctfonalitas naturae qux perfonatur. ris rit.f Cemmentaria in ^[uatuor Eitangelia. cft quid & valdc facile intelligitar.in ordine ad qued przcipu^ agirar dc hac rc.iK>n eft . 23.& perfonalitacis nem iftius difiicuhatis : antc refolutio- praEmittcndum . Per/iaa efl tintt rstiotutlu tMturd iHdiuidtui fiAftantiayC^MX cum . . ptio pcrfonz.Lib.inquam.idcm quod intclle^ua- ftaiitia foiilkm fnf— deferuit iam tam Tiuentibus .produccndo aliquem alium homiprzrcr & nem . qnae ' ' rimt lUimft- & non intcUe^ualis. Verura qula hzc differencia oritnr przcis^ ex Tf*^*"» ****' natura.quod cft fcu intelleAualcmx non (it .^dfJp. quM Lichetus inilla prima quacftione. qui inccllexic pcr naturam. fcu corrigereprimam.fiue (it pa(itiu. prima eftan illa incommunicabilitas ra. ffrf*' illa. <liftindionis primai . quod perfona liamus dicit. (italitas. crgo pecfona. vbi pcr le c| Do^r. Aduertendum (ccundi. co qudd t&t magis propenTus in fentraAat tenciam confticuentcm pcrfonalitatem in pofiti- yo . proptcrea 941» .vt nd pof6t dici pecfona . fub- quilra Petrus.vnde denOminatio per- communicabilitatem aliquam fpe&are ad fuppoficum .i. fub(iftcndi conrequcntia.nam fequituc be* cft . dicic fccundam cxponere . & fuppofitum qu^ tale . aclapis dicitur fuppo(icura . namquandoquidem rcs .nam qtumuis aliquod fuppofitum ita diftinguatnr ab omniperfana.Et hineoritur. vt fuppofitum przcis^ . quz didtur fuppofitum habeat aliquas commimicabiIita(es:fpoteftenim Pctrus . tum aducccuhc Authores .nulla uenirc fuppofito cquino iis faciie $MCommunicahilis exiflentia autem \ pcrfona ad fuppo(itum. & "**" ^z\<K. vcrbi gtatii .(icut valcc ab eft Dtfinditmtf difcripti» communc Deo. Jiuandoquidcni cfTct rationalis naturz indiuidua ubftancia . Angclis hominibus.ergo cftanimal ica a fuppo(ico ad pcrfonam non valet fub^iftendi coniequentia . his .ni(i qu6dper(onainuoluac f4.1. I num.qujl fin- indi(Fcrenrer poifumus accipere Wcn pcrfon«. qu6d pcrfbnaomnis .fed complctamin ejji fingnlari.quam didt. Hocaurem fuppofito.eftanimal . turz.& quilibet alius parti- ienjpcr naturam ratfonalcm ita vt nulla res dicatur perfona. quid fit illud diftin^um . ncgatio communicabilitatis efFc^lus folus ipfiufmct perfonalitatis. cap.fcd potius eas folueaut foluere conatut (it. pcrfona.qu6d ad tndagandum natura fuppofiti.diccns Ejl enim perfinajitkftanfiut : qua etiam vtituc Leoncius A61. ergo (nppo(itum . lcdualcm. bonz funt .quatenus h». quim nc.& fup- vt fit. vUo modo ad foluendam diffi- cultacem przfentcm .verum aute (ir. eft inttlUSiualis fina natura incommunicabilu exiften- le. Dms Vna eft Boccij lib.

intX- Hiiieitltr.vbi etiam exarainabimus efTc^um . & fuppofiti de- poni modus pofitiuus . litas creatapofitiua.tt. tum.nifi ccrntrariii oftendi poflit. Quod probo clariffimc. fic fcilicet vt vis eius confiftat in hoc. & in oidine ad quam authorcs vnumexcfFed^ibus foimalibus fuppofitabilitatis clTe leddeie naturam independentem k fubie&o tL*iititur.fiquis vellet defcribere fuppofi.abfque detetrainaco roodo iftius ineptitudinis.quam tollere aiiquod aliud pofitiuum. fitabilitas conCftat in pofitiuo Quantutn autcm ad primam j8. poncntes perfonalitatcra in pofitiuo cam cxplicant.. . fcnfns inccntus a Suario.aut munus . Itnfugntt' Auerfa q.tttttm. alias fequcrctur na.qu6d aliqt^cntitas rcalis pu- litatis.fi intelligat in minori.nam certum eft natura non habere modum inexlftendi in Verbo tanquam in fubiet^o.m Dift. quia non poncndx entitatcs fine neccflitate etfi poleft oftendi qu6d non poflit vllus cfFedus paiticularis ab ipfa prouenirc . prxditaara fentcntiara. itnimfugn»' . di(fiai|c9tc. illam fcilicetk qua habet fubftantia non polfe communicaii alicui tanquam fubiedo inhsfio- nis. quia iraprobatio »n. cise. vtln*i*tm».quam dicit accidcns. pofitiuz eflet tollere communicationcm > fequi- lurmanifcftc qu6dcftet ncgatio. non debet haoere illaro nicabilitatem. fit Itaque fuppofito qu6d entitas petfonalitatis quid pofitiuum . j.Tt Vafq. quod perfonalitas fit pofitiua vcl ncgaiiuajnara fi poteft oftedi aliquis cfFcdus po.^^.Sed relponderi poflct h»l>t4t ftfitit aut communicationis nam vniucrfaliter vidctutabfurdum.primarium.aut ju*d h»h*»t maceria prima.qux tamcn non eft fuppofitum. dicendo qu6d eiret cntitas incpta inhacrcrc.autMetaphyficuro. noftranobis abunde fufficit. qu6d illa defcriptio conuenic pofitiuum. quam ipfe cam ncgaretifi pioponcretur ipfi contra diftindlionem realem fubfiftcntis fuz pofitiuz.fcu negationcm comraunicabi- nis. Nihilomintfs. cntitate fuperaddita. qui finc du- bio fupponit naturam perforus berc cire completam.quem aductfarij afcribunt ipfi ».qu6d habeat fuppofibiljtatera. quo habcrct natura illaincptitudinem. aut fccundarium.fed vel a propria» vel ab aliena . quod non poffit perfonalitas iia confiftere in vna ncgationcjvc poffic colligi aliquid efle perfonam ex eo przcise .Qec poifint effc^acci- municationem aliquam. realitcra natura.tn>qul de omnibus jln ptrftnsUttu fr*fri» dicunt rubfiftcntiatn. .5e tameanon cft fuppofitum. Quantum ad fecundam vcro difficultatcm de incommunicabilitace quam omnes concedunt pcf fonam dicere . fet dici.II.non omncs eodera modo eam incoroiouniAliqui dicunt elTc incommunicabilitatcm oppoficam communicabilitati.fuppoficabilJtatetn conr fijtcre in pofitiuoi^ t)cnc philo(ophcntur. tion dcbcnt ipfi darc alium efFe<fiura formalcra 59' ftrfeHMlittu fit fefitiutt incomunicabilitas aliqua.autineptitudinemadinhzrcndum impugnatiir inhaefionis. fitiuus. nifi & ratio ipfius eft bona.debcnt fieri rf- necciTaiio aflignarc aliquem cffciitum formalena- dentia. realiter a natura:crgo fimiliter in propofito pof- funt t»tid*t ftrf»n*litm . qM»m ttAtiit iffi SuartK.fcd non potcft confcruari nacura fubflantialis line ineptitudinis ad inhxredumiergo modo no habet abali- quo roodo a fc realitcr diftindlo illaincptitudine. frim» tnto- tnunieahilit»t . Hzc fententia videtur Suarij quatenus afTerit & raetit& reiicitur. cabilitatem declarant.cumtarocn in Vetbo habeat propriam fubfiftcntiam.fed in negatiuo. Phyficum. Philofophix irapugnat przterei 6t. Omnu tnti" tm ftfitms dt^tt haktr* »Upum tft^Km fnttr mtgntittttm. \%. qaia Nen fuffitit Vt utiqMid fuppofitum vltra fuppofitalitatem dicit naturam fit quod non fit quid pofitiuum . de Inc«rn»t.aut na- potcft affignari aliquis talis cfFccius.Nihilominus. : ab omnibus fitiua diflindla realitct aliis entitati- bus pofitiuis non habeataliud munus. ta. qoatenus poffct colligi naturam cfTe feparabilcm k modo qaocunque. Rtiifitmr. poterit oftcndi qu6d non folum non dctur.fcd nec po(&t dari perfona- potcrit §luam fubilAHtialibus» foro^tfr.vtaliquid fuppofitu. fit »dmttti M»profcdl6 pcr pratdida impugnationcm fufficien.&non enim pofitiuu cx hypothcfi: elTct pofitiuumjcfTct non clfetautc pofitiuum. quod anima feparata cfTet pcrfoQuac impugnatio modo fupradidlo intcUigcnda cft . bcnc inferri ditiftif*»».mm ipfemct fatetuc naturam non pofTc elFc abfquc roodo fubfiftetis.qu« 60. habet talem tncom|nuqi£abilitatein. fequitut qu6d debcat habcrc aliud aliquod litatcm.<^|^.^. Trimm /*»• fitfuffifitim completiorem. quia cfTet puriflimanc- gatio.Qm*af»f*f 6lam maiorcm Aucrfx.fuff«fit»li- Vndc nos inferiiis vtcmur hoc arguraento contra tencntcs pcrfonalitatem eftc pofitiuara.fcu. Qui vcr6 dicunt fubfiftent jam. qu6d habeac huiufmodi negacio- nem:in hoc aucem fenfu conuincic fcd non cft illa probacio. pofitaliutcnon fequcrctur quod ciTcnt fuppofi.136. quam loUere comunicabi- communicationcm. . i4fin) «rguncntum ria prinjjj vcl ncgitiuo. aut negatiuus diftindus Xn»tit. \ propria perfonalitate pr. non ab omnibus fatis efficacitcr iropugnetur.V.&c ptoalia nonmala ratione apud ipfum videndaj cedit bat . fed nec hzc proba- quc incommu- tio ex fe eft cfficax.quiamateSc$tiopcr.inquantum natura pofFct conferuaii pcr Dei potetiam abfoluta abfque illo modo.3i. qaamais Scd comrauniter. . Qua2ft.qu6d modus ineptitudinis ad inhxredum natura . oftcndrns perfonalitatem non pofTc confifterc in negatione adualis comunicationis . . Verum hxc probatio vidcri pollct eflc contra ipfum Aucrfam infertMfiSl . (^ non fufl5cerc.fi Auetfa intelligat in inaiori^i>6d S!f»tffuf*f. \. Iropugnat prztcrca illara fcntentiam Vafquezj & Auerfa ex myfterio Incarnationis.vndc colligatur qu6d modos diftin. ptout poteft accidens comraunicari.quiafcqnercturqu6defretpofitiuum.quod etiam con- Lugo difp. quia intantum deberet Ali» imf m» . & tamen dicit fubfiftcntiam eirc modu diftindura 6h Riiititmr. .feu fuppofitalitatem confifterc non in pofitiuo.fi3.yjl.quam fint format fubftaniiales.qaimtollcrealiquodpofitiuui&cum nihil pofitiiiu pofllt ab ipfo lollere praetcr comcfTcdus folus ipfius Vi» nd prthandum »n I & Tm. €1.aquaficrcddereturinepta:& fimiliter. In hoc crgo fenfu potcft admitti pracdidka matcriac & fic Scotusfimili ymni tptffl. non fit ratio. Tbde qaamuis in Chrifto haberec M 3 illam uImfui»»ti0 ttrti». fit A Ex hac dodrina poteft dcfumi aigumentum probandum .^ .a tur^ioptimc potcft infctti indc neccflitas ftatuedi pcrfonalitatem elTcpofitiuumquid. trmti».frtdiS* fupi»ii*.oequeant coromunicari fubiedotinhefio- St$mfirm^tt pofitiuum ipfi ptxtec boc* quod eft dare incommunicabilitatcm. qu6d folum dcfcruiatad tollcndum aliquod crgo fi folum munus iftius entiiatis pofitiuufTi . Aliqui impugnant. Si vcr6 non ttmnitnbili- ppiret nam quadoqujderotvonfint.qui ab ipio folo prouenire polfct cum ali- dicitur pctfona.fcquitur manifcftc quod quo emolumento rei.nam in hoc confiftit eflcntiapurz negationis .ii. ter conuinccietur . primx ex fc.quia natura in fententia. quamuis natuta Tam facile ergo poffent authorcs przdidbe fcntcntiz negare prxdi- eirct diftindlus realitcr a non poffet clTe abfquc illo. vnde quauis hz afficerentur fup.ft »dmitti dus rcquiratur ad dandam illam ineptitudinem.qu6d'non poffitnatura conferuaii.

quam tribuat incommunicabilitatcm fubfiftentia diuina naturz diuinz. Accidtns tx tudinem ad inhzrendum abfque modo fupcradft firu lUiqu» dito.aut communicari iIIi.^. Phyficam . Confequentia eft euidens. Verum vt.refpe6hi illius . Secundo.quia fubftantia ita habct ineptitudincm ad inhzrcndum vt non pofpmt fif. quod illam haberet ^ fuppodtalitate Chtifti . que . Nmturm ert»' tm non hmbtt tmti Deindc corpus ex fuppofitione.feu quznam negarimus . tSmunie»bidieemd» quidfit incimunicmbili' tat mlteri.vtde potenadu inhzrere fcmper. iori claritatcaliqua funt to.riHdi in- mO' dt fuptrmddi' lum accidcns indigct modo diftindlo .poteft ramen fiipcrnaturaliter : fcd hanc incommunicabilitatom natura- lem no habeta fuppofito..afuppofitaIitatecreata.malc tribuit fubfiftcntiz.rationaIitas hzccci.vta(ficitur.quot modis dicitur comraunicabilicas. cflFciSlium afiignat. eam haberet ^ fua propria perfonalitate.fcu negationem municationis cum fuppofito diuino vt ftante perfonalitate crcati non . mlieuitu. omitto. ficut com. cmi . Sec per hoc natura ex feipfa habet inquod dicmtur communicabilitatem naturalem. qu*m Tfmlitmti przdidlum effcdlum. nam & fup- poteft tainmunicari. Impugno autem prsdidbtm fentcntiaro efficaciter . Communieabititai du~ plex.III. perfonain fenfu copo- rialicui fibi rcalicer idcntificaco ipfi tribuit imomu' nicmbilitmtf municationis refpcdlu alicinus.quam ante erat:fupponimus enim omtatem fpecialem Reiieitur.j^.& inde etiam dediicamus. quod habet hoc loco.habcbitnatura inc6municabilitatera. tatis. rcm hac difficillimam 70.vt dicator incpta ad inh^rcndura. tio communicabilitatis fit illa .non poteft vlli tali communicarirergo hzc turmlittr co^ incommunicabilitas no. quia accidcns ex fc habct aptidtim. Serundm in- quod iuxta noftram fententiam expliceraus. dicitur. quas breuitatis caufa .qu6d fubfiftcntia non 1».Tc . 6c quia earum cognitio .^id focma muteriz . feu inefiitudini raodo aliquo feparabili .fcu ncgationcm incimunic»fert his tenebris nitcr fupponirur accidcns aurem . fiue inJjntMgn»tio completa habet ex fe ineptitudinem ad inha:renfenrentit. men non & cidens aiiquot indiget modo fuperaddito vt in- . litai vt fupcraddi- & fcparabili. cemmunicm- incomraunicabilitas fit ncm ad inhzrcndumabaliquo modo . tum quiaideoac- fito.quiapoteft cftc abfque aduali inhzfione.ex qua ifta ineptitudo forquttSqut *x maliter proneniat. inhzrendum fed cum ftarc qu6d tribuat negationcm tribuat ineptitudinem ad hoctamen ReplicM. poffit diuinitue f-per~ & nmturmlitir tmntum ««mmunicmri. vt non inhzreant . vt dicatur aptum inhzrere ergo fubftantia non indiget : modo diftinfto. alium ctiam cius facerc Ken beni explicmtur in.nifi deftrucflof^i.] [difi. 66. aut iropugnatio non eft neceiTaria^aut vtilis. tir difiinSt Ru communicationis in fenfu com. gratis fingeretur tah's modus. com- ita fcilicct commu- poffit compofito fuppofito diuino. reli<^is parcicularibus aliorum Au- thorum impugnationibus. Notandum eft itaquc primo incoramunicabiciim dicatnegationem communicabilimodis dici.tot communicatur rem om- nif rei fit nes fubfiftentiam facere incommunicabilem.aperiamuf- . com- & habct fupcrnaturaliter communicari . aut efie propriam pcrfonz . neque vlmtcidtnt indiget md ht. & comraunicabilitatcm Quid cemu- tati ipfam contrahcnti. quia omnis fubftantia completa . vt animalitas Aduertentim primm . . Qu6d Ci etiam polfet poni fupernaturaliter in alio Ioco. naturam incommunicabilcm altcexplicet quam incommunicabili- non fuppofitum eftc incommunicabile.vt commu- Sub^mnli» nejuit inht' re<e dt tim mbfolut». quamuis enim aliquod accidcns vt inhz- nicari in fenfu fuper»ddit» communicationis rcfpe£lucaiufcunque.Communicabilitas aute primo diuidi poteft incomunicabilitatem Mcraphyficam. tatem ab jpfa perfonalitate tribui .fed non habct incomunicabilitatcm refpcclu vllius. tum quia .vt non patet. haberct illam incptituad inhtrin' dincm. vnde accidentia per illa. . fuppofitodiuino.taroen pofTet dici.ii. ftfint^liqut realittr di' probaiur anieccdcns . nam relationes pcr modum aliquem ^ fc btrendmm. cui poffitnatura tam obfcuram.quam dicit perfonalitas diuina. Non tmnt diftindlum non inhzrent . fed incommunicabilitatem .qu6d bilitas.quem.incommunicabilitatem perfonz. eft. quam dicit for- malitcr.i debet dici cfFedus ali.qui mcdiantc aliquid poccft communicalitatem .:^\5 . dum : ergo non eft fupcraddendus aliquis moSubflnntiit dus feparabilis ab ipfa. betitaaptituJinem ad inhzrcndum.quz eft illa. non debct dici non inhzrcrc k raodo diftin£to. ^ hmbet » . inhzfionc ailiuali quzncqueunt eftc abfque peffimc dicercntur inhzrere . & poftea eft.necdepotentiaabfoluta inhzrcre. vcrbi gratia. quia fi pet impoflSbilc pofiinS» h»itt neretur natura fubftantialis humanitatis abfqne Lugo explicaturus pcrfonz incoramunicabilitatem dicit non quamcunque incommunicabili.ficm. dum fcu negatio aliquot conclufionibus res totadefinienda vltra Sum' ri.' pirfonmli- : quod habeat . non fit in hoc potcft naturaliter efie fimul in alio lo- co. 6^. loco. refpeliu confequentcr. indigeat pcraddito aftualis fu- tamcn non omne accidens . feu . modum diftin^ura feparabilcm . A\ix etiam impugnationes afferuntur . pro ma- prznotanda . Dices hinc optimc fequi. quadoquidem no poffet fupernaturaliter comraunicari vlliper communicationem oppofitam incomraunicabi- litati.Lib. inhzrcntizadlualis.&confirmari poteft. fed fcipfis . po. modo tali dtnem »d inindiget.fcu fup- pofitalitati nempe . vna pars eomu- nieabilitmt thvficmf . ttt tnodit dicitur incimunicmhilitiu .Contra. Confirmatur. Thyfica ^ Metmfhj' rationaIitati. non & confcquenccr potcft clTc cfFcftus perfonalitatis in fentcn- tia ipfius. num. rclinquit quod patet mod6 quat- id ex definitionefuppofiti.fcd ciim rex.Senttnti». habet tamen imododiftindo adku inhzrerc. in certc non communicari fupernaturalitcrtantijm. nifi fupernaturaliter cuius poficiui diftinfti a natura.&qaamaccipit^fuppofitalitate de Incarnatione fi6l. cui poflet per diuinampotentiam fupcrnaturaliter communicari vnde cum de fide fit . ^uot cifnmunicmHlitOf. & quando afiiceretur proptia perfonalitate qu5d . Sentcntiarum 1^8 .cuipofftt nmturmfuptm»' pofito.cui poC- niM inhirert.quia non funt multiplicanda cntia fine neceflltate fed nuUa prorfus eft neceffitas dicendi quod fubftantia habeat ineptitudircntiz afkualis h habcret incoramunicabilitatcm illam a fuppofito crgo non fatis bene cxplicatur incommunica- habeat inhzrcre a modo feparabili.cui non h*betMptitH' modo inhstrentix reat a6ku. omne non negationem c6municationis. Scd ncc hzcctiam do£lrina aliquid lucis af- . qu^ nequeunt per vUam potentiam inhzrcrcnon indigentmodo fcparabili . quam particularem incomraunicabilitatem iubfiftentia quzcunque naturz creatz. Deinde nacura diuina cft perfonata . quamtribuitfiippofitalitas. qu6d poffiit comnumicari natura huraana .1 '*m}ftm'^ illam incommunkabilitatem .fubftantia tadebet haberc adu non inhzrere «imodo feparabili.quiaaccidensjlicet non habeat i modo diftinAo aptitu- dinem ad inhzrendum. Idem Suarez «7- tribuit perft- . cum ergo lubftantia nequeat efte abfque ncgatione inhz- bititmt.quod autem quam incommunicabilitatcm fpccialcm habcat fuppofiium vt talc. Probaturconfequentia. iam diximus. .municari. comrau- nicabilitM Metiphyficm. hzreat. qua mediante aliquid poffit nicari alicui realitcr i fe diftindo tnunicatur matcria formz .vt patet ex myfterio Euchariftiz tfrgo quamuis accidens mU^uo rttVf tia abfolutadcbcat bilitms rtSpt" pofici negationc feipfm fiai ha- Reiicitur. vtpatct ex eo quod alias pofict pcrderc illa perfonalitatcm.

V. .humanitas leonitati .nam ciira fuppofitumdicat przter fuppofitalicatcm . vt fuppofitum dicat incoramunicabilitatcs e*bitiiMtet.& fup- poficalicas. . tamcn{ £x hoc notem ) quod fuppofitum dincgationes . fubftantiz polfc . vt communicatur forma fubilantialis materiz primz & per continuationcm. quo rcpcriuntur. confequenter negationes fe . eadcm natura fingularis fet nem Richacdi fcd . & per modum . nccper mfotmantis . ficut partcs integrantcs coniHcrtmuueM- ftituunt hilitMi Phyfi- dcetiam tm tbtfUx. totum integralc fit . quia pcrfonalitas poteft fe. ^ & Pri- m6.. . Rurfiis communicabilitas Phyfica eft multiCt nuu mmie»' plex iuxta diuerfos modos . & modum per partis confti- tuencis intcgralicer. ficut communicatur pars integralis comparti integra: . ac fubftanciz compoficz com- ac eciam parces inccgrantcs. vc func Angeli plecz . partis confti- ficut tam mate- quam forma communicantur compofito Phyfico eifentiali . proueniat ab jpfa. fcu de negationibus . & Filio . ttibui a pcrfonalitate. aut Phyfi- partiscontinuabilis. Aiittrtititix. • 1 • 1 . vtcommunicatur accidcns fubic6koi& per informationem . quim .ncc incommunicabiHtas per modum parcis eftencialis Phyficz. T"»""'»*''"*» r ir r tnfiiMTMbUi* ncnt pcrlonalitatcm leparan natuta. .quiaomnis talis incommunicabiiitas infeparabilis fcquitur ad ipfam naturam. vcl fi non habet illam fic cx fe. §imietmmitfucahilitMt MtUfhjfifm. litas^quam tribuit. accideni ctiam incommuni- erit vna metaphynca. &. auc in quibus pct fonali- tas confiftitiuxta fcntcntiam oppofitam. . Thyfit». rt I cabilitas rclpcctu fubicCti mhzuonisnonctiam ftTfemMiitMt*. I partisintcgralisjfi & fi fit integraliter complc- non fit intcgralitcr completa (vt non fuic M 4 naiura . non qua fuppofitum for- vt id obitcr cat aliquas ) oon folikm dicere nc- tntirMti . fed vnam ex liaberianaturaalteram ^fuppoficalita- bcti foluramodi^ a fuppofitalitate ipfis pofte te & . intellei^io lapidi. non potcft communicari. Hjtc videtur pofte efTe in contiouerfia . Notandum fccund6 aliud eficoftcnderejquam Sed hic tamcn pct Trinitatis fcilicet 'I* habcmus qu6dnatu. Ex hoc principio certo multa fequuntur.qua talis cft. parati anatura : crgo omnis incommunicabi. qnod non fpe<5kat ad ejfe inirinfccum ipfiuf- quatalis non eft. Afltrtio NuU* t.. inctmmuni'*hiiitm Me- "phyfifi*» pacabilis i natura. plurcs yuMmfitfftfitMittm. natutam . fubftanciz fimplices complecz . f"' ^*""'" modum rormz „-^^^ tuentis c<. . Secundo . aut partis conlticirentialiter aliquid totum Phyficun?. quz fuppoficalicace amcicuc. quia natura requiiita ad fup- pofitura. quam incomraunicabilitatcm dicac fuppofitalitas . fcu pet fonam.ipud vllos. cum fit infc- y ^. Et ^. rem. ipfa . <iii* in Patre . Qu^ft.& aliud oftendcre . &vnicam immediace relacioni conftituciuz & ex alio capice non vidccur pocior circ ra- cius.mmlttMte. & per modum partis conQituentis in- tegralitcr. vt funt incommunicabiles omnes nacurzfingularis ejjh fit vt incommunicabilitas Phyfica mulciplex.rDift..itura fingulari :ergo a primo ad vitimum haberous ex his omncm . vc Angclus . noa efle necefte quod velit vtramquc negationcm ha..& qnamuis perfofonalitas eftct impoflibilis. .^^ pofitalitate. incem. fpAancc ad Admettltisi. & quod cum illis faciat trcs perfo.^ poHea probatur efticaciter . & cffcntialitcr . nec vna natura (ingularis alteri naturz fingulari. qua talis cft quod patct ex duobus mylicrus Fi- /'».Terbi gratia.^^^ ^^. nicabilitatem infeparabilem a natura iin^ulari. omnem 7^. vtfunt . quia natura angelica ex & natura fua intrinfeca .. . naturam fingularero cilc communicabilem alicui complemcnto fubftantiali. qui te- '/•. municetut mediantc vnione Phyfica.ncn fertinft radiuina infinita communicetur adu relationi. verbi gratia & per modum formz inhzrentis . quod incommuni pTomentt s //L r r.qu« nequeuntcon- incommunicabilitatem dicat fuppofitum.** ^^^'Pfi— bus diuinis . commu- incommunica- . verbi gratia .qua medianie aliquid nequit comrounicari alicui mediante identitatc rcaiiY talem iucommunicabilitatem habec quzcunque creatura refpe^u Dei .Vn- in nam bilc. vt communitet fupponitur .auc per modum parcis integrantis .^. Nocandum naturz didindlz rercii . vt aliquid alceri com- nicarialicui alcetientitati fubftantialinun perti- omnitnMtmrm ncntiadintrinfecamrationcm naturz (ingularis.'"* ^"^ *' nas diuinas .qui wimmicahilitM fcilicet fieri non poflit . & plures fuppofitalitas. quatenus natura fingularis eft quia alias nonef- grale.non habei illam ex fupdi Nee iHrimitnif^hiliiMt "^' "/')-' .. Incarnationis: ad complcmcntum intrinfecum naturz diuinz. & cabilitas .& ifta tucura dicat ex fe aliquam incommunicabilitatcm . quemadmodum percincc ad ipfum nacura. Hee inrimu- quocunquc ab mcMbiUtm ipfa feparabili. metnaturz. Ex myfterio vcro Incarnationis habemus naturam humanam fingularem completam in ejfe narurz talis fingularis fuiflc communicatumVcrbo . aut angelcitati .competerct ipfi : ergo non proucnit a perfonalitate. His fuppofitis. Sc per modum formz potcft aliquid elTc informantis. quod incommunicabilitas Metaphyficanaturae non proueniat a perfonalitate .compofitum fubftantiale maceria prima . .^^ . nullara incommu- incommunicabiIeaccidcns. quam de quauis alian. ( dum explicat ipfum iuxta dcfinitiomaliter . non obftance quocunque complemcnco Altera c(l incommunicabilitas Phyfica.. acconfticucntis totum inte- Natura ctiam humana non poteft ex fe inhztercaut informarcaut conftituere pcr mo- Autper mtdm /'"'"'""*- dum '' ta ac Boiftij ^^. & quod iilz relationes non fpcdkcnt tinuari aliis partibus. refpe^u equinz . Deus refpedu creacura. ica vtrumque percinerc ad (uppofitura. nacuram fingula- quz enim femel diftinguuntur non pofTunt vnquam identificari. pars incegrans aeteris copnparcibus Vade duplex fubiedo.utnif k fnfi». cui continuatur tucntis phyfice ria . vel cx fc habet huiufmo- incommunicabilitatem infcparabilitcr . aut quz fequuntur ad perfonalitatem in fententia ftatuente perfonalitatem in poficiuo . ja.ll. dico prim6. tiode natura humana. przcisc agimus de ncgatio- nibus competcntibus ipfi . qua fappofitnm formalitcr . . j natura humatu . quibus aliquid alicui hilitms Phyfi- M mttltifUx. fic eft & per modum partiscontinuarz vt funt Angeii & fubftantiz integralicer complccz & per modum confticuencis phyficc. & Spiritu fando. . & ex myfterioTrinitatis qua includit talem natutam particularcm habemus quod quandoScotus dicit fuppofitum . & confcquentcrnullaincommunicabilitas infeparabilis a naturapoteft prouenireaperfonalitate. Confirmatur . nec adus vitalis fubiedlo non multorum vitali in fententia. & quzcunque natura fmgularis vniuerfaliter fpcdlu cuiufcunque alterius re- 139 gationcm adkualis communicatioi#s fcd etiam ne^ationcm aptitudinalis communicationis. . feclufo ic. Confirmatur hoc . quarcnus in- tegrantes . . & pcr inhzfioncm. dei noftrz nam Smppcfitmnt fimrei dteit tHetmmmmi- omnia illa. communicari pofilt phyfice nam aliquid poteft communicari alicui phyficc .?«'*''* ab realitcr realitcr. li . hinc otitur ..& fic vnum fuppofitum ncquit communicari alteri fuppofito .

^g Prima pats probacur . non quod ifta vnio elTcc dircftc oppofica fuppoficalicaci illi. eft negacio tet ex eo . ^ : naturx angelicx incommunicabilitatem tribuit e»n» trm inctmmHmieakilit»t*m iMttgrsttm. in fenteniianegance fup- vnionem aqux tolii fuppoficalicacem vcriufque. vel improprix. ipfi dirciSfcc oppofica . indcterminatc cum natura ex fe fi & incommunicabilis incommuniperfonx .vel proprix. fecundaro patcem. cet^rmtttur. & ailiciaqux:vtraque enim tur fuppofitaiitate aiterius vnum fuppofitum aquafacit funt duo fuppofita in iiio cafu . prxterci nacura fuppofitaca non habc incommunicabilicatem etiam in fenfu compofito refpcdu omnis excrinfcci complemenci. cabilitace Si ntn dentur.riorm ttrmibct incommunicabilitatem ex fe in ordine ad num.noiL h«> natura conflata. quando tollcretur ab ipfa aptitudo ad formam : fic etiam tolle: rctur aibedo ^ fubftantia ea quantitas . poteritcontinuari integraliteralii^ par-^ efte eadem humana natUri Chcidi. neque nemaiicuius ad ipfum prxrequifici fic tollcretur priuacio ab aliquo fubiedo .quia natura diuina non obftante perfonacione perpaternitatemeft communicabilisfuppoficofili). perdic fuam fuppofitalicacem propriam. met albedinis. do ponicur forma dircde & quandoquidem les : poflic acquirere parces inccgra- vel intelligirur refpe^u alicuius .quam tribuic non bencexplicatar efTc incommunicabilitas indepcndentix nequc in ordinead cotnplemenramaliquod vherius .& pjsr- bqit /jippofiralitas naturx.nccfuppoficum ipfum pof. vna pars aqux non con- 7«. Icaque in propofico tolietecur ^ parte aqux propria fuppofitalitas. quod non vtpa- tribuac ipfam nacurx an- gelicx. Probacur fecunda pars .fiueiiIafuppoquid negaiinum . quia ex feeft incommunicabilis alicui indetcrminate. fup- aqux cum alte- non eiTet vna natura fic totaIis. fcd ben^ incommunicabilitatem independcntix aliquo mpdo.^'^»«/i>«*»f. quam tribuic fuppoficalitas. vc pacec ex didis in conclufionc 'vUumtxtrinIcrgo non benc explicatur mcommuf„^„ nicabilitasparticularis. RefUes. quiaipfa nacura habec N*e fl die*. 17' Refpondeo fecundo. aut iti ordine ad complcmemum proprium . qux eft . quando vnirecur altcri aqux . eft fuppofitum diftin- dum ^ fuppofito iftius alterius aqux . fctinhnita. ergo pcrionabtas non tribuic huiu&nodi incomtibtvs. vel determinatc . eiTct. poiTet natura fuppoficaca fic conci- nuari. Quod poficalicaces ferdit. incommunicabilicacem indcpcndentix proprix. Refpond^eo primo in fencentia admict«nte . quando tolleretur ab (ubie^um immediatum al- bedinis.quam po(t- eahabuit fadus viOquamuis {uppoficecuc.fed quod negacioiftius vnionis eftct conditio neceilario prxrequifica ad hoc qu6d refultarec ifta fuppoficaIitas.ergononbenc ficdefcribMre- tur ifta incommunicabilitas. cui : non ob fuppoficaiicatcm commu- poillc nicari. fet inteiligi .non tamen direfte. ex. . quam iusdeterminaci incommunica- habcc natura ex ferefpedu aiicu. Dico fecand6» incommunicabrlitas> quam trinon bcnc defcribitur buic iftam magDitudinem integralem. aut rcfpcdu fubiedi in- §lu»ndt indi- leretur negatio albedinis perpoficionemipfiuf- hxfionis . Confirmatur. refpeftu altcrius totius eflentialis Phyfici. & cum il- lud aiiquid vel incelligitur indeterminate.nifi prius incelli. cum fit infinita. ronetur. . Setitentiarum 140 humttu Chtifti ia pueiitia > quia. ali^s finedeperditionefuppoficalicatis . 1 ni'cabilitas. quam afncic.fed indireiilc. pattialcs integraics pcr tur aliijuid vc inceiiigacur aduerce aiiquid colli dirtSi. quia non poteft iila fofituminctincommunicabiiitas intciiigi .& confequenccr non collerccur dire6le. Neefidicntut ineemmuni- Hxc pacet *j*j "*" & manifefte quoad pnmam .fi dentur fmhfijlenti» fartiaUf. Qu6d C\ fonalitas vt dicas fic. vel incciligicur hoc refpcdu omnis cxcrinfcci.(J» *?*''"*' .quam 'tribuic fuppoficalita$ per ordincm ad cxtrinfecum complcmen- 11 I prxccdenti tum . proprie per perfonalitatem patris .<luabus illis aquis vnitis.& falr fum cft ex prxmifTaracione calem incommunicabilitatem proocnire a perfonalicate . dedarecur quodnam complemcntum nifi fir. dir. **^ r »rdtni»dix__ extrmfecQ complcmento. . fcd cam coniungi cum fuppoficalicate aqux . Hmilem fine dubio incommunicabilicacem tribuic ex fe formaliter perfonalitas creata humana naturae humanz>ac perfed hsc non fonalica» Angelica natnrx angelicx per OhUBi» modum partis eifentialis .'& confequencer per illam vnioncm coificalicas eflcc leretur indirefte : ratio autem cur ifta ncgatio ef- fetcondicioneceftario prxrequificaad fuppoficaliracem . fed fi coniungacur per continuationem cum ifta alia aqua. vc patet in niunicabilicatem. quia fappofitalitas non fequeretur per fe prim6.muniemHlitM geretur fuppoficum. qui haberet natuta efincommunieabiiis vlliaiteti fupBofito. reai. Jq^ jijftrti» *.„.ai.incommunicabiIiras. per modum partis continuabilis.fidin- vtriufque Quande toSi- incommunicabilitas .vcincommucric perfona . in ordine ad vlteriorem cerminuro. ifta pars perfonalicas. verbi gratia. & tolli foiiimmodo ncgationem confuppofitaiitaces pattiaies integrances cum cinuacionis illius ncgatio requiritur . iundla cum alia parte zOta . ha. auc abiacio- Dico rerci6.tum autem tollicur indircdc. . Confirmacur.. nifi ad vnam nacuram tocaiem. Obiicies contra hoc . quiaob eandeminfinitatem nequit compleri ab vllo alias eilim non ef- frebmtit i. ex adeemfUmefe indepcndcnter ab^omni perfonaiicate habec tum aljquoi incommunicabilitatem independcntix.vr patet . quo ( de poftea)non pcrdi fuppofalicacem aquz quando coniungicur . Lib-Ill. alia fuppofitaiitace vt dicatur qux . aut intcgralis . .„^.vtpatet . Vn» tt^U* tx etniunSiont . auc fuppofitaiicare . ant informationis. ftHeentinu»tioni cU ali» nS ptrdit fuffofitaiitatem fua. . . qux non cnfcc pofita ^9.autvlii ^'J*'""'. vc quanfi toi- nicabiliras illa poflic diftingui ab bilrtace . ^„ inerdine quia narura diuina fingularis. vna fuppofitaliras diftmda fimplicitcr ab alia fuppcfit^ilitate illa aucem negatio coniun6i:ionis inregralis non . ^ 'j^Jjftrtiox.quia licet uatura diuina non dependeat proprie .quandoquidem eirct pars homogenea totius aquz ra.qu6d inr communicabilicas proucnicns <i fuppoficalicare fir incomnmnicabilicas rcfpedu excrinfcci . fi decerminaceaddeudum ericquidnamillud fic. ^*" ^*"^ ^*' pars homogenea autem vnione alcerius iftius parcis nacurx . & Gomplcmcntum vllum. exfeincommunicabilicacem admulca cxcrinfcca turincemmu'"'«*'^''»"»^ complemcnca . quia non /*<*''»A''"w poteft communicari vlUi quo depcndeat . fiaeeiret quid poficiuum .quiaquando dicitur. quin inteiligereturifta incommu- f fc . Confirmacur fecundo . & non ergo fuppofitalicas tribuit negationem communicationis . ab eaquecon- & lequcntec pcrfonalicate non poteft negari naru- ram g j.quando coiiicur pcr poficioncm alicuius . tamen completur imquantum cft ex fe dependet . vt euidens eftjcrgonec pcrfonalitas humanatribuic talem incommunicabilitatem naturaE humanx. vcfic. hinc qoidem fequi qu6d per- non tribuac naturx.

quia cft communicata & & Patri . vc . auc in ordine ad complemencum .eft titatem realem perfediflimam tribuit ipfi Aliqua n»tu- (icut natura prie his patec tertia pars. communicata adu* municacionis ad vlceriorcm cerminum. vt ipfa paternitas conftituat <pi»d produdiuum Gluid ttmit' niearivt <\<ao. quia non minus natura diuina Hngudcpendct.o. quim partcs incegrales ergo pcrfoeciam creata non dicit talem incommu: .ac qualibec fubftantia crcata. §luam dtpett' dentim habet natura diuin» » perfonit di' uinif. & fpiratione pafliuarergo pacernicas noncribuit naturz diuinz incoramunicabilicaccm independcncizimproprie. cjued perfen» dieat dupliti oppofitara communicabiIitati. . aliquo liqu» modo modo improprio dcpcndct. quia non tribuit ipfi incommn- Rtfponfio eft coramunicata Patri affumpta eft communicata Vcrbo diccnda fbppofitum fubftantia non . dencke. ci complccione . tiiio confidcrari in communicationc naturae ad V^rbum. ac naturt humant ^ ab terminatu.& quae ficut eflentia diuina nimirum quod perfonalicas non bcnc explicecur per negationem com- nicas R^Ik». quas hapatiendum . Debet ergo aliqua alia . aut complctur impropric k paternicaccquam i filiacione. quzuis talis naturapoteft communicari vlterius.V. requiricur. & iden- quam habet cum Deindc . ab illa. vc poflit poni direde in pratdicamcn- ta nicabilicacem.& in ordinc ad complemcncum improprium.adhuc vlterius pofteaafficitur pcr- & ipfam ra ricipit in- fit . quia aliqua eciara nacura affe£ta pcrfonalicace habec incommuni- i cabilicacem kpcrfonalicace .fa6lo comnKinicatur naturx affumprae .mm. quod licct ipfa natura non recipiat huiufmodi incommunicabilicacem k perfonalicate } ipfa camen pcrfonar hab^at illam incommunicabilitatem. quia non potcft affignari vUa fubftantia talis fic non communica. eamquc prxcerea compleri pofte per mulca . non . quod abfutdiffimum eft. : fi rationalis. & identitatem perfeftifliraam cum Patre fed eara tamcn non pofTe abfque paternitate communicare fe Filio^fic illud cui ( . fine ea non habebilitatem pcrfona etiam perfona vc & nicas. complctur. non com- poflit & & . Contra prinio . eam non dependerc proprie proprcr fummara eius .^Z. non confiftat praccisc in inti- ma coniundiione Ehyfica eius cura Verbo . fonalitacc 8j.dift.qus dicicur Patrc. ta ali^u» mo. buit mediantc humanitate .quam di. perfcdioncm . ab omnibus cauHs efficicntibus confcruancibus. ab incommunicabilitatcm .& natura humana \ Verbo ? Refpondeo . prz^diifla. ergo non fufficit ad declarandum perfonalitatis incommunicabilitatem dicere quod /it incommunicabilitas independentiz. fic fed nuila poteft affignari melior qu^m .i. quac cfl &abeacerminacur crgo paccr: perfonalicas naturae diuins .fiIiationis.\\ii dicit dicat duplicem incommunicabilitatem vt & vt natura ferfonalittut. ^anam fit inctmmunieabititaefupfefiiivtfie. pofito ipfms perfonalitatis ica vt in fenfu . gularis 'non eft pcrfona . paternicatis . & Spiritu fan<H. fi . Sc fpiracionis pa(Iiuat. . cum ipfa principiura Filij.quam dicicvt intelligamus quo- humanitate KtiitUuf. accidencia Si. Affertio 4.dum . depeudentix .. qukm terminat ipfam perfonalitas patris. nihil- que dcbeat vocari perfona.nimirum in ordinc ad morienalias adiones . ^W. modo diftinguacur comrounicabilitas ipfi oppo- a communicabilitate. quia nicabilitatem I. non ConBrmacar hoc. eft communicatus tali modo. omnique fimili dependencia. cum aliqua dependentia. Contrk . aut intelledualis aut . idco natura diuina findcpcndcns 4 Verbo.ita vt omnis illa fubftantia. naturam etiam'perfonatam crcatamdcpcndere cciam propric a mulcis . fic tamen .. ficut natura diuina communicacur Pairi quo. & ab iis (imilicer impropric dependcre . nec communicabilis . Verbo diuino .quia etiam perfona filij de Verbum e»mmunicatur a.quibus cft communicabilis. qux non fit fuppoficum. vlteriijs rcfpedlu aut filiationis filij.incSmunic»' cit nacura quxuis fingularis completa.quia eft communicata. .Dift. & idem eft de Filio. aut terminetur eo modo . quae eft complet^ quoadi^ Gngulare . non obftante quod amciatur patcrnitate. quod non dcpendeat ab nec compleatur . qux la fubftantia fic nalicas f»rti*.vt patct cxincompoflibilitatepcrfonalitatisproprixcreatac cum vlla alienafccondum omncs. non quidem pro- dida propter infiniratcm cffcntiz .nihil cnim bilitatem Vt Vt aliud perhoc vult qu^m qu6d quemadmodura quod . dodrinam Quemed» tH' quod fuppofitum telligendum luxta hanc aflertionem intelligo i . ccrminat lam bcnc . ztemo. quo natuta dependet' k perfonalitate..aut in ordinc ad complementum . tJtneipitn»tur» diuin» indipidtntiJi ttiMimprafrii if»Hr»it»t*. tura . Quod fi quzras qualcm dependentiam habeat naturadiuinaaPatrc. Verbum dcpenderct ^ natura non minias quim ^ Vcrbo & fic Vcrbnm non effct pcrfona. vt fic . 8. vel tertjninum . fed vlteriilis debct declarari ifte fpecialis modus incommunicabilitatis. cjuo ^ . vndc fi intali coniunftione przcisc confifteret dependentia. verbi gracia. & & & jtlia rtpUca. Concr^ . quam m*H» afjum' tum dicit ad Verbum . vlcerius quandoquidera non obftante paternitate communicari aliis timilibus complemcncis . auc fuppofitum. d» dependet. qux paccr- £c fi dicas. HzcafTcrtio in re dcbec cflecommunis & probatur . temmunitn- & ca terminctur. Quod dicatur . quantum ad naturam diuinam. racionecuias natura dicatur a Verbo: quod ft» i Vttbt. filij . fnhatit. Contrk fecundo .IL ram diuinam habere incommunicabilicatem indcpen(lentia:. aut fuppofitum quod ^c fit communicatum.y .incommunicabilicacem fuppo» fici . ccr. ideo Pater sternus cft perfona. vr poflit przdicari in ^mW. feu quafi depen- .§luam habtt aatura hU' eft qu6d illa pariicularis dcpendenria. to fubftantiz. fic fcilicct . qu^m . & conrcquehccr quandoquidempaccrnicas (ic perfonalitas non bcnc cxlaris plicacur incommunicabilitas pcrfonalitatis vt fic communis omni pcrfonalicacc per ncgacioncm communicabilicatis ad dcpcndendum . 141 quam habet nacuca diuiaa^ reUtionibuf complementum. quia pcrfonalicas filij tam benc tcrminac naturam diuinam .qux fitfuppofitum aut perfona & quia ideo natura humana . efTe incommunicabilicacem independenciz oppofitara dependenciz . quam habet natura humana affumpca h. tam . quam habet perfona diuina rcfpedu naturarum affumpcibilium* 8c aliarum rerum. Qu2ft. communicatione oppofita communicari. refpedu vlterius termini . dcbec habere aliquam incommunicabilicaccm fibi propriam quam non habcc naperfona. & natura hum^ana Verbo .& giuid eStnuni' homo de Verbo ( quod eft efle communicabile vt earivt <{aoi' cjMed) &etiam vt fit ratio formalis detcrminans communicatur ad talem praedicationcra quod eft communicari vt quo ) ita foppofiturii non poflit communicari vllo ex illis raodis. Dico quarc6 . QuantClm autera ad naturam humanam . ret.ijHtft. Chriftinon eftpcrfona. fr»b»ti» ). vt prxdicacur Deus dePatre. .& Adde. quia Vcrbum fic coniungitur intime cum natura. quia CmJlrmMtif. fica 84. . aut perfona ncc vlcommunicata. aut ad Ex PerfontlitM Patri* non iji vltimm ter' tninu* nttturt d^tint. vt antc dixi .

ergo nulio modo requiriinfluxus. non fit facctc naturani in- communicabilem.^. & rcfpicit propterca effeHitt ferfinaiitatit creatt. vt pctit produci in diuina .^.Exem- eomtr.nacuram crearmn hapoflit . Exhisdeduci potcft.ncc ipfemec Spiricus fandius realiccr produci. 1 142. & a communiter tciietuc . vc includacur in ipfo. canquam a caufa matcriali . dicit Sfnteniitt eam eflc j influxum aliquem Verbi in ipfum humanitatis ei iimilem (dempiis imperfedionibus ) quem prxbet fubiedbum accidenti.quiaputat roateriam primam inclufam in humanitate dcpendcre ab perfonalicace propria fcncencia maxime in huius aurhoris . Deinde fe- cundijm crea- nacuram per vnionem hypoftaticam depcndere ^ Verbo dcpendencia alcerius raiionis ab fri- . dit . plicaco. tam 90. ipfius auc efficiens. nifi in Vetbo . Tcrtio. corpus vt aliquid prius.aptrfiMlitafterip Trinicacis nam nacuradiuina.noIo An autem detuc talis mod6 exanrinare quia . Aliuin ordinem dicic accidens ad fubiedlum quacenus refpicic ipfum vc prius nacuralicer .quia non cft ncceftarius calis influxus. quod tamcn non fit cau/i macerialis. camtamcn fupponaiuc communicer quod talis caufalitas inuoluat impcrfcdionem. fic influxu tali fic : vnitur corpori .qua: licccnon dependeac a corporeeciam infieri tum ad cfTc canquam a caufa maceriali. auc poffit coaimunicari tali rarione qua commnnicatuf eflcniia diuina Patcrnirnti . Sepcimo.licet ipfamet perfona quaccunque vt ficjfit incommunicabilis.quamuis afficeretur vna perfonalitate alic- na gi tamen poflit .*vr poffit communicare fc realiter . quia ex quando eft perfonata perionalita- 89. Accidcns enim ad fubie(ftum dicic dnos ordines. alia materia. §luit alient.modo . fit aliquid ipfius & ad . quia fcqueretur quud anima racionalis Chrifti non crcaretur . non poflec natura communicari Filio rcalicer. perfonalitate .aut natura rarionalis Seeunfa propria. §. dift. &nifi ac- illa ccdercc fpiratio paffiua Spiritui fando .t*.quiaattribuitcau- lem. Natura hu- & cxigic ncceifario coniungi cum aliis perFilij & Spiritus fanfti.de Incamatione. Qupd fi quis communis efFciSlus buseffc(n:ibus.Quis fcc autem crcata facit natutam non communicatam eo.DtH.uniea- hilitate^fui- cc non coinciditcumpriori . quiaeft noua. propna . negatque propcecek nacuram dicerc calera ordinem ad Verbum. fic d<«. feu inh<efionis (capic enim informatienem largc ) fecundilm quam dependec k fubiedo.conacnr camcnaliquadifficile fit eam explicare per ordinem accidencis ad fubiedum. quomodo quod vcrumeft Dodlor in 3 diBinEl. cui accidcns inhxrec. Ad harc addendum reftac. Naturaerea- derc denti» Dico quinco nacuram perfonaram. haber neceftario nt gationem calis communicationis crgonequit lnnul communi: cari taljter. Refpondeo §^U fittfftffut perfonaperfonalitatcm diuinam dcterminare nacuram ad hoc. quia de- teriaii. tntionalu k eorporc quzn. quia fufficic . quia anima abfque Sttttent.eritquid vniuocum. ce qu6d perfonatur perfonalitate pacecnicacis. i . camen connacuraliccr det . etiatn fatis cotntnunitec conccdt ab authoribiis > dum dicunt Verburo fuftcntare naturam . Perfonalitas aliena terminac dependentiam nacuraefibi communicaca^. Naturaftrfi- conmiunicari alrcii perfoualitati . frcftium.fcu perfonalitatc pio|itia quod ri acei.Si autem quxras. quo confillat in ifta fuftentatio. qua: non communis Trinitati. Perfo. non daconcepcusaliquiscommunisomnibus pcr- cffcdus pcrfonalicatis vc bicur .& maejfe t}(itUr« hutnana nonde- pendet ho xV r- taniptam i eaufa /?»«- Hxc doArina patiiur multas difficultates. nonvacac. Vlxc patet manifcfte. . quem alium cfFedum cribuac ipfi. fr»- fri». Quarto . dicit eum ccft fijientia frt- Dodor nofter tna. & fir tamcn non dcpcndet ab influxu alijis non j . &c . pererec camen na- litalit municari perfonis diuinis nifi enim paternitas accederct naturx diuinx . recipere inconimunicabilitacem penderet ab influxucaufxmaterialis. ita vt ex fuppofitione perfonationis 8g.auc narura affumpca Vcrbo. 87. HaccaiTcrcioeftmanifefta exmy.1 L Sententiarum Lib. Sext6. quandoqiiidem habcc rationem forms. i . viderc aliquam caIem. Probacur minor . dub. fencenciam nacura creaca. Secund6.popoffic vlceriijs perionari ta recipit in- aliquid ipfius ticn non f.quandoquidem animacrcecur.mod6 Dicolexto .i. lcaquehocmodo poceft de farto humanicas Chrifti dependerca Verbo. quiaquamuis accidens non eftct nacum dependere a fubiedo can- ria a Vtria ficut anima plum poteft clariiisaffignari inanima racionali. non daretur aliquid in ntfi filiaDeo quofi pofret producere Filium . Oftauo. vt fir in ipfo . . non ponencis perfonalicacem propriam in poficiuo crgo nec debct ncceftari^ depenperfonalicace aliena. fonalicatibus fria.modo fupraexnalitas corpore . fi non. prior cafus poffibilis.quia eoinci- nata ntnreineimu- eciam manence priori nicabiiitatem perfonacione.non obftan. nam nacura diuina perfonacur perfonali- J>uplex depe- tanquam ab aliqiio in quo produde fafto non produceretur illa hurnanitas . (eu perfonecLit pcrfonalitate Verbi . nec fic confcruanda nifi citur matcriali. non canquam ab ali- formz Jnexiftcnti vnde videtur velle humanitarem dependerek Vcrbo. ficpotcft vni- retur. & com- & rio acccderec eidera nacurz in Filio. . fic. vt fic . coniun- & mihi . vc eifit fic tacc diuina Pacris fine eo quod fic dependeac. Quinco . vnum informacionis. : aliuinpca Verbo. ^lfertio (. haicenim refpicien. ncc confequentcr pcrfonalitas. fccundum ipfum VVaddingunKfcd aliquo corporismatcriaIi. Primo. quia attribuic caufalitatem materialem Verbo . V Vaddingus dijput.& ordine dependenciam Deprimedicty eire caufaci ad caufam. communem fatis perfonalitatis & liccc faceacur qu6d Evemtlum. quod C\c coniungalur ipfi. quo efTcncia diuina eft communicata perfoius diuinis. quia non dcpendec nacura in cali generc ^ litntii (cd . Jtjferti* non non <i tur talis fubieHutn. 1 ejutft. Sc hunc ordinem pucac inuoluere iinp^rfedionem in fubicdo . vc nacura perfonetur . fcd pauci videntur ben^ explicare . necne . finc feparationeab illa cum aliis pcrlonalitaribus alienis probabile cis cft quod conlifterec in pofitiuo. quam a caufa materiali ex qua .^. non folum quaccnus pecic dependerc ab ipfo ( illa enim refpiciencia coincidic cum refpilicer cicncia prioris racionis mana depen ) fed quacenus . quod quiclem videtur . hypochefi ifta . omni dcpendencia . fa- pciTonaltcas prcpria fi quod propria poffir finiul aliena eciani fiiviulaffici . tanquam ^ caufa leria Kelleitur. cx fuppofitione quod fubfiftentin creata confiftat in negatino. cric turaliterproduciinfubicdloj&confcquentcrrcfpicerec fubiedlum tanquam aliquid prius. fonalicatibus.<jMft. fic vt . conceptus. non bere a fubfiftentia. naturam perfona- afTcric Scociftis . auc pocencia- ad iiocvc nacurahumana fuppoficctur . auc fic fic . non pof- nacura diuina realiccr communicari ipfi . auc apcicudinalem k perfonalicace etiam Deo falitatcm aliquam Phyficam . qu6d effedus formalis . qua caufa in ipfo.pecic connaturaliter produci in fubicfto .& proprius his omni- ipfis poffic abftrahi.

non impedit . Probatur minor.vt cxcludac . ac fruitionis beanon cxiguntur ab illa connaturalitcr. : aptitudinis vt communicctur Vcrbo diuino ex eo quod habeat negaiioncm communicationis cum ipfius perfonalitatc. cfle cam . quod male videatur Scotus prQbatc naturam habcrc ncgationero aptitudinis *^ depcndcndum a pcrfonalitate alicna . Quod autem Scotus loquatur dehacaptitudine. quz habet quidcm negationcm adualis communicationis. vcltotam cntitatcm pcrfonalitatis non efTe fcpat abilem ^ natura . quam m natura. ac ipfa natura. animam feparatam a rationc pcrfonx. quod ionge diucrfum cft. tio dubitandi. nequit poftca illam haberc. ex fc habcre coniundioncm cum Verbo. quiadecaaptitudinc debet intcUigi ioqui . Pcr hxc patct ad piimam.V.feu dnm. probat ratio Scoti. aut aliaaliqua etiam incompatibili crgo non poteft dici quod natura pcrfonata habeat negationem communicabilitatis. Verbi .vbifemper eJJetytjMontwn : .''*" ^'** '^*'^*" aptitudine non dc fccunda.Ncgatio aptitudinis ad depcndcndum. r . non proptcr negationem ta- a(flualis communicacionis. Pri- m6. Secundo . Propter has rationes dubitandi. cum qua non cft compatibilis coniundio cum Vctbo. qux eft feparabilis .Probacur minor. nonquiefcerctviolenterfub propria. impeditHm.quonihii Hicpatec eft abfurdius.cft in. fcparabilis ab illa. quia impiicac qu6d natura humana exigac connaturalitcr.praerertim infentcntia Do- v' *Ij*'" tmraftrfon»- Ctoxxs admittcntis inclinationem naturalcm in '* *^ ^^t*" anima. An$m»r*tt*n*Ut eu tnttt» tnximi etddtfenden- ^^ jjj ^„{„33 fcparata neeatio aptitudinis proxi- hoc icnlu . ^* ^'^c^tur dicere Scoti poceft opciracadmicti titnl 'aptitu- U di. Vcrbi . tum. apcitudinalis dcpendentix. ex co fcilicet quod alias violenter quiefccret fub propria petfonalitate:nam quemadmodummateria prima nonquiefcit violentcr lub vna forma . gratia : pcrfonalicatem .Katieduhit»nJi.habec ncgationcm aptitudinis ad formam hominis.nonde prima. habcrct iiiud talem aptitudinem habct graue ad effe deorfum. I . Aliqui dicunt cftc quidcm apticudinem rcmo- (jni in natura ad perfonalitatem men proximam . in. ncc hoc eft contra D6Ctoxem . atque adeo non poteft pcrtincrc ad titn*. aptitudinem ad perfonalitatem quia perficitur per ipfam nam quod non . tpitjimf>er. §ti»m»JeM- adualis ^"''^"'f*"*' autem dubitandi eft quod cunque formam fubftantialem. & effc con. dubitandi . requiritur ad hoc. «I. & eji defiynijiejjet x. Dico pri91.fcunegationcmineptitudinisnon . . tum.aut aliqua fica rci identificatur ipfimet rci rcaiiter tet indu(Slione : ergo impiicatcam habcre illara aptitudincm ad Verbum . : exigat illam perfonalitatem connaturaliter . in • i- l l nus quim natura pcrfonata pcrfonaiitatc proprii. Ac omnino vidctur quod {anima feparata dicat ncfcd gationcm aptitudinis ad dcpendcnduma perfonalitate. quam dicit natura crcaca quzcunquc. quod nefutart» r»ti» duhit»ndi ex gacio cuiufcunquc aptitudinis . Icaquc dico tcrti& .e* m*tiu*Se*ti. Quartadeniquc ratio dubitandi eft. quia aptitudo Phyfica. vt aliqua rcs dicatur perfona.requiritur cx parte naturx negatio aptitudinis ad depcndcndam: fi aucem quxras car requiratuc talis negacio ? "^ . x. DeqH»»ptt. vt ex fe patet . TertU r%ti» dmhttandi ex Tcttia ratio eft . de qua loquebatur. requkitur cx partc naturx fuppofitatac formaliras fdtellcftualitatisjita ad hoc. di»M ftTuUndum.{ '1"^'^ "°" poffit ipfam habere nifi per a^ionem ^upcrnaturalem . Sedcontra.quia cxigit connaturaliter propriam perfonalitatcm crgo non aliapctfonalitate extrinfcca : : exigitconnaturalitcr habere pcrfonalitatcm alic- nam incompatibilem : aliasexigerct connatura- literimpofIibilc.pf. fcd dc negatione *" ^P"'"'^'"'^ talis . - .& nifi ponerctur impcdimentum ab extrinfcco. vel certc hanc ineptirudincm. Dmpltx tfti- tud» rei lum non negacionem apticudinis.jyj-jj ad perfonalitatem alienam. quam- calcmapcitudinem tura dicit roateria talis & ptimaad quam- & in principiit aptitudo in na- humana ad perfonaiicacem Verbi . Probatur antecedcns. mo Scotum intelligendum non de cuiufcunRtftimiit.ftrfon»lit»t? "ditioncm requifiiam ad hoc . & confcquenret (i ifta fufficcrec . non cft perfona fccundum ipfum cx co quod dcfit ipfi ncgatio apcitudinalis depcBdentia:. Hxc pacet. aducrtendutn qu6d aliquid pofSc diccrcaptitudinem ad aliudduobus modis. nec op- & pofitura probat ratio przdida Scoti. vifioncm beatificam . ficuc ad- miccicur in incellcdu. tfftt in a^M .quz diccrctpcrfcdiibilitatem. vc fuppofitaiitas : ita fciiicct vc habeac rationcm. qni non dicit cam cffc dc conccptu perfonalitatis . fcd de conccptu pcrfona:. aut Metaphynifi : . vctbi .& Dift.^^^-^ . cflet perfona. qua: procedercnt optimc dc ptima ^A'*'*. Rurfus materia prima non. vt poftea dicemus. Verbi. non miniis Rtiicinir. VtrkT* & chacitatis. vt paergo quxcunquc rcs feroei non habec apcitudincm .lcue ad efre furfum hancaptitudinem non habct natura humana ad dependendum a Verbo.& confequcntcr aptitudincm ad pcrfc- ^ioncs fupcrnaturales infubftantiaFidei. tam perronalitate proprii dicere duas negationes & Qu^ail. quia ipfcmct exprefsc dicicdcpendcntiamaptitudinalcm.ac etiam vifionis. quam dicit natnftfvaMt.& voluncate ad habicus fupernacurales . Dico feciido. vcancea notaui. fcu denominationcm pcrfonalitatis.qus SenttntU»Ufutrutn.fit infcparabilis ab illa .^UMitMm tji deji . »d dtftndtn' communicctur illi forma oppofita: fcd ilia Jtft^mftaptitudonequitcommunicati natura: ergo non ^'J* poteft tolli ab illa prxdida negatio. quam probat cius ratio . Sccundo modo potcft quis dicerc aptitudincm ad aliquid.quatenus pofTet pcr ipfura pcrfici . ncc adlionc naturali poftunt ipfi communicari. vt negatio aduaiis *'"'^ f' ^ / net ex p»rt« 1 L dcpcndentia: leguens ad naturam habcat ratio. Quod fo- vc clarius »d intclligatur . tific«.fpci. Primo. ytftitkJ*.fc tcnere cx parce naturx.quia non poteft feparari vlla negatio a fubieiflo ^^ lur* trt»t» fuoimmediato. quatenus connaturaliter exigeret illud.^^^^^ cft . cffcdcconceptuintrinfcco ipfius perfonalitacis. & tertiam racioncm s»tiifit frim». Sccunda cft quod propterea ponat Dodor huiufmodi negationem in natnra. uis 145 non exigcret ipfum habere connaturaiiter. hanc ineptitudinem qux . que aptitudinis negatione . quando cft fub forma ligni . Ratio in primis natura crca.vt negatio aduaiisdepen^entiat habcat rationem fuppofitalitatis. quamuis dicat aptiiudinem ad alias formas incompodibilcs ita quamuisnatura diccret aptitudincm ad pcrfonalitatcmVcrbi .quia habec ncgationcm adualis communicationis non|mi- ^^ . Hacc ergo eft prima ra.tuJ» &propter cuius dcfcdlum animarationaiis non n»tmr» »d perfona. ob qnam exigeret connaturalitcr natura dependenciam ad perfonalitatem extrinfecam huiufmodi enim ncgationem probac 'VT" : ratio Scoti. de qua hic agimus. probatur . ^mo rrude graiu aptnm natMm ejl tjft incentro. quo minus dicat dtatwiU**»ftttHdtinn^ aptitudinem ad illam. ncm formalem fuppofitaiitatis qHcmadmodum ad hoc .

bilis eft.& minoris eft nata. fufftfitatm.(i accc/Terit negatio adlualis dependentiae . rint fuppofitaliutera . fi cffi:t diftindiio inter perfonam creatam.6. dicentis. eciam creatx ^ nacura crcaca. non dcberct tamcn ncccfTarib habcre perfonam creatam ex eo. tjula nihil aliud agunt .non vcr6de diftindlioncpetfonx crcacx k natura creata. .reddepen- dentia.vt tenent Scor I SentttitiHt- centra Eutychen. Cicca quam %.vna perfona.drt:i. efuam vt oBen- natnram. quO & fuppofito.lll.iica)n6 dicat di.nec de perfonali- facur fii„ag ^ ^. quia fine illa negacione ilU nar non tSct contpleca:in)po(fibile enim eft tvor bis concipere aliquam natutam compietaro.». Stlmti* 1.quasdicic nacuraperfonacajnunc alia difficultas. in quo npn fit.6. 6 dux cfTenc nacurx in Chrifto .tumeric fuppoficacafupponcalicace extrin- Anim* ftfm. 1 hxc 97.f. 'i^J^^^l ^^ fu.tirt.SimWc quid habet Epiphanius in fcxtaSynodo.&perfonxdiuinxnonfequerecur . Je difterre veri Ecclejia Catholica aiumni cognojcunt.$c.qu6d gi$ in.^. & vbi eft vna pecfona cancim .quia fcilicet natuta humana creata pDtecac fcparari i propria pccfonalitatc.j^. qu6d elTcnc dux perfonx in ipfo quamui«cnim oporterec ipfum habere perfonam diuinam obillam indiftindkioncm .K\chztd. vnde fola ceftat fecunda facio.& natutam creatam^vt manifedum cft: .\ fuft. i quo pomt nacura . 96.art.necnegaciuBm. ipfis . Sed ccrcc longc fallicur Vafqucz. tiPMi dmHtm.prii!is oportetexaminacealiam di£cultatcm. . pcopteteaEutychen. I Jijt..quqd efTct vna perfona tantijm in Chri- & fto.(U IncanuitittUfdiA. cuius e(t pars. fuppofitumnihil dicitdi>- & N«/J«- eccocis Hxreticocum Damafcenus lib.qu« vcrfacur in magna fic fuppofitaca.^^. »x ft ineptitudinfsd d*ftndtnditm. _ ConfirnMHut aliquid cealitecdiftinftnm. r«> intelligaiuccum negationeaptitudinis ad.pm^ ..feca. cionem . .aut quod poteraiit in ipfo cfTc dux naturx. fcu concroucrfia inccr Scocift. catnen non difUnguuncur cealiccc .aut apta nata eft dependere ab aliquo.i.ecgo cx diftinperfonic diuinx non pocecac dkione nacurx . Neftocium eccafte cicca niyftecium Incacnationis.qui eii^. .fiue fotmaliter.aut aptc nats func dependere ab eodem. mfirmmtims. & Ntfttrif frtueniffe .x.i. . res. i Diuo Thoma i.d.t.&: fepacabile il nstuca fingulaci.ij.examinandacft. vnici fuppofito Vecbi fonalicas realiccc fMdfi.3.an fcilicec fuppontalitas.Gkbc. (*p.cur trrmutm rauit in ipfo duas natucas . jttnSum Ttm. dependece.in Chtifto dux natucx. Secunda fententia eft fuppofitalitatem: ^u^ece . Per tx . : natuCam cteatam. ^i^ quamt^s diftinguatiic for- maliterpcr. dc Fide.& quia loPatres non diftinxcrunc ipfius rcfponfio nam ccrcura . KsfmMptrft' Itaquenacura perfonabilis creaca debec dicere neHabilii dieit gacionem apcicudinis ex feipfa ad dependendura. £t pec hoc patet ad quactam cationem dubitandi. & in-eam Videcur mihi coinci- dere dodirina Waddin^i./^fo Htretici errant . Ergo falfum eft omnino fccundura hos Patccs.'*""'1** & nefolanaturxdiuinx.(& ide eft de quaciique panePhy- ex fe ineptitudine ad dependendum abaliquo .^. 1 5.ftU fuppt- lib.pQfte9 explicaCurus quid dicai: f.indiftindiioncmifuppofiticreati ^ nacura ruppofitum 8c natuca fingularis. cuios effet pacs.MJi. concludi.feu pecfonalitas cteata dicat aliquid pcorfus diItter a nntur» ftin£tum cealiter a natura fingulari. oon vec6 qu6d non diftinxe- increacam «i natuca increat.c modo incelligo hoc.nacuca diuinsl .loca nullius cfTc momenci concra Durandum. I . lu Occamusf«0<^.non camen eft perfona. in^vAt. feu perfonalicasdicac formaliceraliquid ponciuudiftindlum realitcr ab ipfamct nacura fingulari. quia perfonam.Lib.quiB cuca ^»- .& vna tancikm perfona. fuppofito diainb.. ncc pecfona diuina poceft ccpecjci iti aliquo fuppofito. 2.ecac caufa erroric . ad qUa dico qu6d anima repacata. eft Vigi- .act.ac pec-> ecgoqu6dHxcecici non diftinxecunc effent Hanc tenent Theologi cooununiter tam Scotiftz .i. qu^m Thomiftx .nin ex fupponcionc tmltm intpti' quod natura . *" verfacuc de pecfonalicacjetvc fic.i. proprercil quamuis habeac ncgacionem adlualis dependencix. debenc efTc dux pccfonx .vt rtmlittr di- & aliquo poficiuo diftincfio realiter ab ipfamec nacura fingulari. £t probatuc pcim6 authocicate Beati Refpondeo .^ ^ &fi^ pefiti. S»pftfita di- «. j 1 . & perfinam idem effe ftatuant .^.quia Re^Sfie Vm/j. Rcfpondet VafquczySi^r^ difput.acrccencio- An ptrftnnli- Hxp fecunda fententia mihi longe przferenda videtufc.non diftinguantucjnifi »»* aflignat rcticorun) Stnttnti» perfo- natura.i.qiiam fup- .&Thomift. Ex Patrihta rtrtsEutyehif.nam ex indiftindio- .fona increata Vcrbi ^ naturadiuina ciufdem . vndc dum vnus ex ipfis confidecauit vnam pecfo- qucbancurdediftindione nacurx diuinx a perfona diuina. tjutfane inter quod fuppofitum non dicat aliquid diftinduma natura. H«c modo fufficianc de incommunicabilitate 95' perron«. ncc pofici^ uum. niCi quatSnus ip/amet natura dicit talem independentiam . non in negatione.& fuppoficalicaccm. tut pofii^ftAr re fuppoficalicacetp in poiitiua totaHtatti patur«e fingulacis. "» *%*'''f j- momcnci vt uinas efte Formalicates poficiuas.&.quz fuppofit4tur.cap.<f. fcd mult6 ma- difficultatem ftindum cealiccc a nacuca fingulari . non dicunc idco Hxrecicos errafTc . & vna tantdtn perfonii .quc difficultas no affici ra fingulari diuina. ceUlgitUr tr- cx diuinxi.quod dicic Scocus de hac negacione apcicudinalis dep^ndentiz. quar fuppofita- cceata. ad quam negacionem. fi na non diftinguatuc a nacura omnino vbi func dux nacucx .debeac fitatitat crta- Vigilii £pifcopi Ttidcntini . debec tantilkm efte vna tenent Thomift«jfed verfoluramod6 circa perfonalitatetn cceatam. ac cecentioces cum Scoto 3 tUJi. fic fuppoficaca fuppoHcalicace propriaiH ver6nonacce{Ieritillanegatio.^» tmrmfinguUri *" naro in Chtifto. fingulati l fum modum concipiendiivnde^ pacte cei fectmdum hanc fententiam. quo natuca pompoftta phyiicc dependet. confequentec putauit rUt^utychi»- lium expreffifnmc agetede diftindione peifonx. c .^^^^ tum fuifTe nacucam in ipfo : dura alcec confide.4.quia non diftinxecunt pecfonam i natuca.Ho. I .j. nam eo ipfo . Sententiarum 144 CMrrtquirM' tmr Hffati» Hftitudutk mdeSeftrfi' Stlmti» md tjMurtM rati»' nfdmbitmndi.Datind.diftindlas a natu- tafit ijuid di- j- an nacura fingularis tacediuinaiquiaomnesfatecucpecronalicacesdi- tM.^.& negacionibus. eptod ergo fignum eftqu6d fecundum diuec- > 7*"'_^w Eandcm etiam cationem ponit h^cqontcouecfiaian fcUicet fuppoficalitas. non ipfi: refuderit eccorem Haftr foluii) in indiftindionera natu- dux funt fententiz pcima eft.tenet fuppoAtum nihil pofitiuum fu- peraddere naturx. vel perfo- in ipfo fuilfe duas pecfonas:quia fcilicet. 'T'*. formali^er . U pcope medium.etiam pactes Phyficz ipHus dependent. Rtiieilur. dant naturam & hypoFlaJim idem ejfe.& nacuram plufquam cationcficuc non diftinguic Dorandus. nrrww.tiftaciuue virtualiter. fed ex diftindione reali na- turx ccea(x>& pcrfonalitatis creatx optim^potetat concludijqu6d in Chcifto poflcnt effe dux natucz.qu6d haberet naturam crcatam . ).(dcpendendum ab aliquo*cu quo coniungeretujciatim^. ho'^ demum Htcreticos inerrorem indHcit.confequentec putauit vnam tan. Antequam autcm exarainemus hanc rem. dicit talem negaciotmdinftxft. Vnde quia anima racionalis non dicic ex fe tatn non ditit negationem talis aptitudinis.

quod cft intentu noftrum.II. quin requiratur aliqoid aliud. non vcroifuppofitalicaccm. & partibus mdntftrsfmik' d»mtntm. & nimirum quod quz eil. ibi non habct illa i . & confequentcrafrumpficfuppoficalitacem ac perfonalitatcm creatam . illa cocalicas Probaturfecundo concludo ex myfterio Incarnationis. PrchMt mliqid niaexPhilofopho. perfonata. obftantibus in tot gra- cum tempe- ritmr ftrfonntm. turafingulari. quod aeque difficilc eft. €*rn»titnii. furdiflimum. 1 verba . modo realiter fepa- humana Chrifti. & fummarefponfionis(ipfemet non applicateam ad formam) Verbum cct nam aftumpfetit totam naturam Chrifti perfona .conuenit cum Hzreticis in eadem occafione errandi . hoc confiftere videcur. quiratur ad hoc qu^m qu6d habeat illa przdicata eflent. quia quzro quid quim & realiter k parte rei ipfa natura fuppofitum eft : ergo . Scotio/fT.vc przdicatis habeat : dcoominationibus difcurrere folent Dodores. Qusft. omnibus CnfinmMin.& przdicat is. ergo fuppofitum vltra natutam dicit ncgationem exiftendi in alio . ac partibus intrinfecis cius. Sedcontta. vt illa natura dicatoc perfona. nulla prorfus eft ratio. &naturam non diftingui realitcr.ac res exemplificata. vt naturz confifteretincolIe<Slioneprzdicatorum intrinfccorum.impof- fit ergo habetur intcntum. ncc fufKcit ad hoc. Si fit. Aliqui conantur ratione naturali probare hanc iroprimis adducunt tcftimoconclufionem . Si dicatur fecundum.Alia rt^tnfi» ceflari6ad cocalicatem lummod6 aliorum graduum . in tttiUkntr.prim6 ergoadducuntillud vulgare axioma Vcrum : AQhms /kntfupfoJittntm. cuiu3 rie corporis li- huma- quae fine vllo fuperaddito eftec . illam vcre cflc . & przdicata aliquid incompoflibile cum illa tes. pcr hoc pacct ad exemplum VVaddingi .ita tc nffail alkKl te- . Certumcft dcFideVetbum artcr- gutrttmr n»- tmr fmpftjiti narura dicatur peifona.V.& partcs intrinfecas . num myfttri* !»• . illa ita occaHone. . V Vaddingus ». aut fuppofiti qucmadroodum fzpe in ceflari6 requificam.vel Verin tempe- ries illa requircret daostanti!im €enfirm*tit.Si primum dicatur. manifefte fequi ex di- quod occatio erroris Hzreticorum corum fuerit fecuodum hos Pacres. qux negatio potcil ab ipfo feparari . qu6d i parte niailla.& quis intelligendo illam cum omnibus illis intclligeret fic perfonBtam. quia natura non dicituc fuppofitum quando exiftit in alio.impcdit quominusnatura dicatur pcrfonata perfonalitate propria : ergo ne- gatio vnionis requiritur neceffario .& improbabile. 40.& partium iftiusnaturz. quod fufficit ad intencum conclualiquid aliud lOO. dc ration formali ipfius. hoc nihil facit ad propoficum noftrum przfens.vndc fruftraadduccbancur. tcr. fif» nffmmtrt- vt nifi aliter explicetur : Si . vt con<. aut dcnominationis.qu6d in cum denominatione lis ipfa affumptio bum .Metcor. VII.& illam negationem: fed tamen perlonalitatcm eam non : Hzc aur modo toUitdifficuItatem. naturac. humanam humanum & .quia afTumptio^fcu vnio hypoftacica naturz perfonalitatc proprii requiratui aliquid aliud.VV»dd. nec eft pofconiungere cum natura habente illas par- nihil aliud naturam .Scd quomodocunque dico tempcricm non confiftere formaliter in calibus gradibus gradibus przcisc confideracis. leu vnio naturc ad dat humani . Confirnutur fQCiind6. humanum Jmpugnatur non confiftit cum »M diftin- hum»nmm.editur inhac refponfione. i . omnibus . Dicere poHcc VVaddingus requiri quidem ne.cur adderentur .qu6d diftinguerent fuppo(itum« & naruram ratione ergo cum Durandus dicat fuppoHtum .(iX Ariftot. quod cft ab- VVmddinfi. quamuis natura affumatur . pcrfonata non alij cit formnlitif ntgatitntttt. przfertim Vigilium exprefsc quod non admiferinc diftindlionem realcm fuppofiti creatii& qu6d illa occaHo non tol> leretur per hoc. .& denominarionem formalcm pcrfonz .. fufficerentad illamdenominaiionem. Ttmptritt di' commode applicari poflunc. quamuis dicat ea dtftingui racione. quia fequerctur manifcfta con- . totalitas vt fit fuis przdicatis. vcl pofitiuu. . nibus przdicati$ tis Riiicitttr. ncgaciuii. Dift. non fufficic qu6d cognofcat ipfam habere omnia fiia przdicata. non eircni ca.fed inillis cum negacione vlccriorum graduum proptcr raciones przmiflas.quas requirit cale corpus. & quin denominetur perfona.vbi folum volumus quod ad aliis hoc . fiue negatiuum diftindum reali» & feparabile ab ipfa natura fingulari & om. feu particulariter itnpu- quid aliquo fit . non fit crgo Verbum af- rabilea n. non ablato vU lo gradu cx illis qualitatibus per additionem fofi Aliqmid frt' nntmrntm fingulsrf nttir neceflario rcquiritor. duo. dicatur efTe dc ratione formali perfonalita- creatz. Dices fuppoficum non alfumi . . non tamen rci . aut pcrlonalitatcm humanam ergo rcaliccr a parte rei fuppofitalitas natarx humanz eii aliquid diftindum realitcc abilla Confirmatur . Per quod patet fairam cfTe fecundain refponnonem Vafquez ad prxdidas authoritates. impugnationis nam vel totalitas refponfio nullo vim noftrz confiftit : foIumrood6 in przdicacis Tom.vt fic. fhiltftphi t. aftumpfit perfonam pcrfonaE cft quia incompatibi. habeturintcncum. : quentcr & 99' Tnittmr t. cenftiit dcjiominationc tradidlio.itura fingulari habetur intentum: fi : fumpfit illam cocalicacen] . aut perfonatam perfonalitate propria .& partibus intrinfecis pertinenti- Deinde fi requiratur illa negatio . Ad primacn aucem refpondeo. & non af- inChrifto de fai^o realitcr reperiri nacuram humanam. fcd po- fingubrium . ita in illis partibus Coniirmatur clariflime : quia ad hoc vt cognufcat quis aliqiiam naturam cfle perfonam . & confe^is . & concipiacur effc fiue pofitiuum. gradus caloris. vt natura fit . ncmpe qu6d £icuc illi crraucrunt in illa illccrrare diccndus cft HS naturar. polfct tamen nullo przdicaio .quz huc eciam tur talis & fic fuam.aut plures ergo quamuis ttffnri» rtqui- abfurdifli- dibus fingularumqualitacum . aliasenira natura exemplum qus confiftit rei natiira humana habeat ora- Chrifti cfrct perfonataperfonalitate fuapropria. vt dicapcrfonata. forraaliter ldquendo.quem putant cognooifre smthoritti/t & lu- raine naturali dari fuppofiium diftindum a na- lOJ. aut parte ablati per folam additionem alicuius alcerius formz. przdicacis. ficucaftumpfic illam Conat ur adhuc rcfpondere fuis parcibus mum:ergo aliquid aliud natura afTumpca fi fit alTumptum contra Fidem:fi £t pcr hxc in fpecie Rtlponfie Ritititnr.quod eft noftrum intcntum . in qua conftituit pcrfonalicacera ntn vcl . /ibilc eft fi fionis prxmifia:.fcd quando c(l pcr fc. 101.& poteft tamen toUi. eius fcntentia. fed condifionem tantum necffc nacuracum fuispartibus. lOI. Vtrfona 'itM & parces perfonalitas dicat aliquid aliud prztcr naturam airumpfitrenaturam fumpfilfe luppoficum tmr» iifuppO' ftnt. . fibile fuppofitam gnari potcft fentcntiaprasmilfa VVaddingi:quacro enim an illa totalicas .Contra. non vniuerfaliumiquod longe diuerfum cft > & nihil tius qu6d adioncs fint N coocladic Rtiicitmr.quod eft non busad ejfe fingulace.

fcd fcclufa rcuclarione vnum per fe recundum Lotcam.Metaph. tale vero efi Sed malc prorfus in- vltimum fubicdum . quae cft : fuppofitalitatis alicuius di- Dicoautcm fitppofitalitatu pofinon potcft quis Petrum concipcre .non poflemus colligere. qu6d Philo- fophus nullo modoadmiferit diftin<5fcionem ftrppoHti a fubftantia fingulari . conftac dc Petro. cxiftimo non pofle colligi nonhabemus difcurfu narurali aliquo certo. &lpecies. verba : ^ccidit l.qua.idem ejfi ipfitm rem . illa t»dtm.Prtbstit «X nittn. primz.& fingula> re. ipia fupponcum. formaliter repeririinpluribus fubftantiis primis. vc patet. fingulare & nacuram Im6 ex hoc loco videcur colligi . concludic de fuppofico . exifterct:eatenus . ex quo poflcmns qu6d natura fingularis . cipitur albedo.quafi darctur.mihi certum cft non pollc ratione naturali vllo modo cognofci.Dcinde.qu6d alio modo coAcipiant homincs naturam.vcl nonififinguIarecantum:ergo non dacur. ttr. k quibus habet efie ens fingnlare conftans materia . Sed vt ad ipfam rem vcniamus. fed C\ daretur fuppoficum diftindlum ^ fubftantia (ingulari. quia de tali fuppofito .pecis principium .ex^. uon conQat indequSd intcllcxerit pec (uppoficum aliquid diftindlum ab X. vt pttet. & non deberet cffe idem cam natura fingulari. qaia dicit fubftantiam nngularem cire illara. 104. fed ccrcum cft qu6d tiua. 8c Praeter .quia aduerfarij ncgarenc vllo mo» do dari calcfuppofitum. pcr fecundam fubftantiam intclligitut fubftantia vniuetfalis.6.&albcdineita$.quam albcdineitas conftituat albedincm. : de fzOLo nacura (ingularis humana Chrifti praedicacur defuppoHto Verbi. & quam dicit feparabitem a fubftantia prima .quia . quod fignum eft ea verbi gratii .& concipiendi hominum . qu6d folum depcnderKcr myfteriis reueiatis poffit colligi tum fuperaddat 107. fecunda. & aut a priori . nam pofTunc vera propcer diflindionem raiionis . Probatut confequentia. fit Nam realitec & qu6d not) dicat neceffariam reuelatit- .Dcinde quanium ad alias omnes adlioncs. qui concipiunt naturam .aut pcrfonalitas vlla pofitiua diftinda a natura fingulari confcqucmernon phus clfe feccrit . quam afficiunt. in fcparabilis ab quod in- quaccnus potaiftemus colligere exiftentia ali- quo autem poftcmnscoUigcre quod negatio incxiftendi in alio .vcrbi gratia : fniltftphfi negarec fuppoHcum telligit hzc vctba Lorcainam in iisfecundijm omncs expofitores comprehenditur diuiHo fubftantix in primam . <k qu6d fuppofi- aliquid realicerfeparabile lupra Selktn fttefi eegnofei eertt tlependtnter naturam fingularemfuppoficabilem: nec hoc mi. &fuum t^uoA '^tiidefi : crgo non agnofcic aliquod fuppoHcum diftindum realiceranacura fintale li nam nullus prorfus potcft fieri difcurfiis. 18. & vegetatiuarum. quod dctur in rebus fuppofitalitas. vt (ic .i rii videri debec.PrtbatUex Secundo adducunt illud.Quod etiamcolligicurcx y. auc difcurris dc fubicfto non fupponete. <fut fitnt rit. quxeftilla. tton lealicer diftingui. quod non cft in alio : & aliomodo na- turam conftitucre fuppofitum. '. quam quod fic cns non indigens aliquo .nbn tttn.ficuc nec albedo djcic atiquid diftin£tum ab albedinci- fecundum omncs. Deincle qoamuis haberct illa verba . & ipfitm vlti^ aUoy& id^uodyCiimfit.&fufpofi' ti naturati' inccrnacuram fingularis . & fecundam & pet primam . qui dicituc intelligere communiter. poftct przdicari illa fubftancia fingulatis fecun- vbi dicic /« tenttftMt pofitum. certum eft . vt ens completum & per fe exiftens .y. qus eft in Pe- in natura aliquod principium colligere . non dicciec aliquid reahter diftindtum^ reipfatvt connderata in abftrado.quemadmodum : »«• turt fingula' & fnp- naturam.nec toJem rtiiti' eimbitUtt t fidhomot ex i.quando dicis.vt funt adiiones potcntiarum fcnntiUarum . quamuis. qualem de fadlo habet ergo eft agntuit & fubftantiam intelligitur fubftantia nngularis. fMpptfitali- ttu prebari. 1 1 146 Sententiarum 1. poflfcc ciWiiungi per fe cftec ipfi . igitwrfiAfitmtiam duohus modis dici mitmfiihieSttm. . iis. Vnde fi pcr fuppofitum intelligaturcnscomplccum pcr fe cxiftens. cum ^ fe . qux efl: humauitaccm confidcratam in abftra6to inter Metaphynco. . Sccund6. ^uodaon efiin quod quid Reiieitur. pollec colligi natutalitet quod fuppofitum vltra naturam' fingularcm dicat talcs ncgationes an ver6 ills in alio rius : negationes efTcnt feparabilcs rcaliter k natura fingulari.nec nuUum cft vcftigium ^W € ufii r*tito* concipi. qui naturam (ingularem di. nam indiuiduo. quam includic.& eandem conHderacam in concretoMecaphyHco. eftct hzc adducit Lorca rationem naturalem ^pofteriori ex coiumuni modo loquendi. 64. quam dicic e(Ie ^«i^<r/?. fed hominii quod quidcm verilTlmum eft quantum ad ad^iotate ZtiithMr X. Verum hcc racio parui momenci eft . Sed turphmo. alia diftindlio inter & : homines folere ipfum conciperc.fedqu6d zCtiones non compctant animz . cap. cft . oppofita poflit in ea poni . quin concipiac ipfum vc habencem negacionem exiftencia: ftindac pofitiox. Vnde concludo . quas fola animanon potcftexetcere. vt patct. non anima fcd ex hoc nihil habetur ad propofitum noftrum de fuppofitalitate. pofitum finon incelligis fingulare. & fuppoficum . fubftantiam Hngutarem feparabilem afuppontoreaIiter. . primo quamuis haberet hzc vetba . id elTet falfum . poteft eife vcram quoad denominationem com- munem homo enim eft .Lib. HumMitM mHnet. .quim quscftinter nacucam.vt minus redc intellexic Lorca alias hic nulla ficret mentio de fubftantia frebttmr tS- non alio modo diuerfo qu^m quemadmodu diuerfo modocon- ftingui realirer. diccret ea cftc ejModtjuidefi fubftantix ciimad nullam vnam determinetur. fed aliquid aliud. quia : tLtiititmr. . aut a pofteriori independens a reue- lacione. H4fArtiii. qui fingulare prarcisc. & forma fubftamialj tali. vel incelligis pec fuppoficum. cfle fuppoHcum modo diuerfo. etiam fiparabile CMiHfi:un<jiuf»rtna .ex communi modo concipicndi fuppoficum. vtpatet.cajt. camentionem vnum perfi. quatenus poteft autem intcUigit per fubftantianT. tcxc. qu6d accidens abfolutum diftindlnm ^ fubftantia. & negationcm indigcntiz alicuius alcccomplemenci.N« tf[tt Mlim dc myfterio Incarnationis.cum plura atia nacuralia nbn cognolcanturnifi dependenterireuelattone. qu6d non haberet hoc rotum ab iis . cancum.Mrtapbyfic.& aftcrunc natutam effe confticuciuum fuppofici . vc fignificatur pcr ly herao.qaam dicitPhilofophus fitiftfiultt»- . nutnbro i.& fingulare non decur fupdiftindio realis crgo nec inter naturam. 8. quz de nullo dicitur. fiterit . dc Aniroa .cxquaidcolIigi poceft:nihil enimnobis pcr fe cxiftens fingularc complemcnto . Terti6 adducit Lorca/Mpr^ Mjp. ccccum efl: qu6d nihil facerenc ad propoiitum .nDn habct illa verbaeoloci. tto quia n daretur NenftttfirO' titni naturo' probabilc quod Philofo- vllus naturalis vcl fcmcl de quo complcmenco diftindo realiccr gulati in ipfo inclofa.& confequcntcr negarcnt dum omnes. & confequenter falfum eftet illud di^um Philofopht. nes .

. Vafqucz.num. quas tamcn non fuftinemus. cam quitur VVaddingus fupra fuperadditum ni- fiue quam um dilput. Secunda pars huius conClufionis fcquitur cx j iq^ prima . fcu fuppofitum naturs fingulari nam fccun.47. culari probationcquamqua: fufficit pro prima parte. wfuprk dixi . quid rcalitcr diftinftum a natura iingulari fuperaddit ruppoiitum taic agnouerit & quod PhilofophUs . £t hinc ad fecandam pcobfttionetu dicunt. qu^m fit ipfa natnra fingularis ergo non eft diccndum qu6d dctuc talis en- Uta efi.cct ponat rationcs pro fententia oppofita. LugOjAuetfa putant illudclTcmodumpofitiuum fubftantialem. dmmtnto Dm.4. . quianon poquod dctut aliqua entitas pofitiua pettinens ad complcmcnttim hominum . namalioijuin ne ntedicina ei al- efi. & Norainalibus. qucretur dari in hominibus aliquam entitatcm P*" '• pertinentem ad complemcntum fuum fubftantia- lcquod non poflctaflumi ^ Dco.fedconfequcns non cft dicendum .V. in primis : jtnilludqutd yicwtx^tin Metaphyfic. dicunt illud po- fitiuum efie exiftcntiam prietati aceidentales.<^ de Incarnatione. acPatribus vndcmirum cft. cam pro fccunda parte.& rationc cius perfona creata eftincommunicabiIis.. quod fit quid pofitiuum. aut qu6d aliks efl*ct futura incurabi- ls.p. tura fingulari dicat .ejued affumptum non teft oftcndi : titas poficiua tnafliimptibilis.dick fentcntiara oppofitam improbatam biliter tcnctct . \ . quia ita communiter ipfius difcipuU ipfum Scoti oftr.i^.omncsetiam Thomiftas antiquos cxcepto Thoma Argcnt. 3 .<irM.ctntr. ac tottu teti vnittu efi . Ita Thomifts communitcr j. non velit.i9. VVaddin^. & ad eius primam probationcm negant fc.t}uafi. & Anerfa . qu6d fuperaddat quid poGtiuum & certe poJTct benc cxplicari Durandus quod .tpufi. gus . fuprk probabilitcr tencrevolue- [lichardus. nihil vt patet /itpra ex 7. tum . folam exiftentiam. ijuippe .p.& interpretantur Damafc. folum quod nihil poficiuum fuperaddat ficautemintclledtus conue- uum vil »«gfUtHMm.f»n. examinanda iameft illaprincipaliscontrouerfia. qui cam tcncnt ex profeflb. Tom.Pitigianis rit:nam nos etiam putamus multas fententias Thomiftarum probabilcs . qui ponunt . tum . <juafl. efi Vcrbapropria Daroafceni funt: Tetum §uod me totw aJfurKpfit totijalutem affhret : .vbi Suarcz .^.prim6. in ilU ^uafi.difiinH. in hoc conucnire cum Scotiftis . non 1 . quia fc. Stntenti». qu6d fuperaddat certas negationcs dinicili^s autem poffunt aOignarc quid addat illi .. fuppofito qu6d aliquid diftindum k na. incurabile.^J ^a ^„^r mafccnum lib. acPatrum opinionem fincvlloprxfcr- tim graui fundamento. It» ttnet »b. fcd cap. dum aircrat fuppofiExfUeati» eSmodm Du. chetus ihidem putcnt ipfum fuiftc problcmati- facilc refpondetur. Metaph. i hoc. ligatiuum. & illa oppofita .ari. alioquin futuramincurabilem. & folus Lychctus magisinclinatur in oppofitum 5c prxterca non often: duntfufficientcr . .i!^»nfio ndquclam. ipfcmet ab ca rcccdat contra eommunem Scholafticorum . dum eos. qu6d Scotus Fuit problcraati- cus. quod fuperaddataliquid naturs fpecifica:. TMdi. Non conueniunt autem Authores huius fit rententia: in aflignando illo pofitiuo fuperaddi- to naturx nem .Vafquez. VI I. Conclufio. & feparabile ^ natura quid pofitiuum . Authous niret .vtvelit & Concilia Damafcen. .lL hti&m connexionem cum fubftantia k parte reit & tamcn hoc non fciebant antiqui Philofophii nec no$ etiam fciuKlemus ccrt6. non foluit has . i .qu6d non poflit oftend/. \ . non cap. Hanc conclufionem quoad primam partem.^. dicit fupfcfi- tm illud realiter diftindlum Senttnti» quod fit ftfi- tiMtm. .& ex fua focictatc citat pro ca Salmcro- legiflc nem/«m.cap.Prthatitri.qu6d faifCc . qui ponunt talcm entitatem.(juafi. qu6dratio fuppofiti nihil pofitiuum fuppctaddac naturz fingulari .non fcquiturcx .im Heruasus ijnodlib.2.an I. tamcn foluit rationes pofitas pro 109. quod fuppofitalitas fit quid diftindum realiter a natura fingulari . Hancabfolutc puto cftefententiuum. nium . vnde non indiget aOa parti.JcaIiorum noftrorum aducrfariorum eft. fit quam quod pcrinde ficultatcm.qu6d nihilomnino fuperaddatjnccpo. eam non videtur imptobabilem putafte Scotus'.deFide. j. Ce- n. loquuntur . Et lic^tRada Sed non fcqui^quod quod Philofophus nonagno''"i^^V""" ucrit illam . quz ita & tibilis . coramuncm intcr Scholafticos . deindc affignari potcft . Prima fcntentiaeft .qua^.lib.i.i Suppofito ergo ex his . r»ndi.ficut foluti DoStr.ftd nttiam Dodoris .negando mino- i 1 1.j.aircrentium hil aliud res .namlicet vocet illam fenteniiam communetnThomiftarum piobabilcm . 17. ijutfl. Metaphyfic. tjuitft. qui ihid.G.x. tum deniquc . & czicri Nominales .i7.additnaturz fingularilfuppofitats aliquid pofitiftfi/»lit«t nS uum rcalitcc ab illa diftindum .Dift.rr4^.x. quandoque fuppofici . Tum. dicit fc trigintaodo Dodorcs. vna fiuc pluad prxfcntem dif- ciTe fententia Occham litcram Scoti . fed .Lorca. . quam fuperadderct pcrfona. & fuorum om- Hanc fententiam aflcrit duhium 1.ac Ly- cumquoad vtramquefcntcntiam tamen Rada. eft quod Scoti illud ncgatio eft ./'<«rf^*<e/?.Suarez.\^. Rcfpondent aduerfarij omnes.tum nihil fuperadderefupranaturam fingularem.\. fcd foIummod6 tfi quid pofiquid negatiuum. & fi eam proba- folueret fufficientet iftam quscftioncm fccundam . rcm . vt per erro. quamuis ex iis plurimi dicanr. . & tcneri ^ DiuoThoma.ita fcilicct. Qusft.dift.nerf»Ti»rum. & fpeciatim Lugo. Capreolus i. non omnein cntitatem petfonalem dehere efli: N a in . hanc conclufioncm . ouod non fit tam in potentiaobedientiali adaflumptioncm ad Vcrbum . an negatiuum. & ezplicant. tum. ponit pro hac . & Molinam qui ctiam tcnet i. N. cum Dodore noftro. .an. 147 fpeciatim Fabcr ^.non vero quod amnisentitas pertincns ad fuppofitum fit aflum. Suppofitum creatum noh fuperCitlufi» fup. pctfonalitatcm. Sccunda fentcntia X.Gluod efi inajjiimptibile.i. non ver6 dc ipfa pcrfonaIitatc. quia hacdifi.qu6d .iif.i. Ad- dit pritcrcaadhaccidcmVVadding. & Pitigianis fatcntur mag-s inclinatum fuilTe in patet omnibus.quafi. niii^dependentcr a myftcfio Euchatiftiac dem cognofcimns . quia ali^s aliquacnti- ''«^* tntitM complcmentum per fe fubftantia.fitpofiti' I non : loS. x/t ift in- *^!"^ l*.de rebus. illa eft in- communicabilis vUi perfonaE. . nimirum illam cntitatcm pofitiuam . ipfe prartcr Scotiftas .^"H'^'"*'' le hominum eflct incurabilc nam fccundiim Da. Qua: probaturaDodote. quos frt f»ntlufi»nt. & ex Scotiftis Lychctus in eam magis pfopcndcc. dctur ex co fitiuum negatiuum . omnem entitatem pertinentcm ad natoramcrteaflumptibilcm.tcncnt dijp. lauellus 7. quia in (pu^iorte prima .6. titatibus pertinentibusad naturam . cxiftimatjeire &catara<5lerifticas pro- .fitmftibilit.i.6.j.&cn. quod requiri putant ad conftitutio- & vocant quandoque fubfiftcntiam quandoque fuppofitalitatem . multa alia pcr Fiignoraremui » vc Fundamentum autem Durandi. rcm Typogranhi aut Amanuenfium irrcpfit in tas petinens ad .Durandus.quos fequunturrccentiores communitcr .prob»turt. ic qua: alias . .

pta valct dicere .fi fed fufficir poneretur fine aliqua fuppofitabilitate .aut defcri- ptionecommunihabeatur qn6d fit incommunicabtlc aliquo modo.quodjnega- vc y«^ri dixi quod fuppoficum mm. daeft in aliis hominibus cum carne.fincco qu6d perficiat naturam maxime vbi non repu^ r r r \i'/gnat ipu natura: perhci ncc refert qu6d non fit TerfinMlittu t^fifit*» *fi '"/'*'"*'"*• .t/ntU dehiutperonmafratrilimajfmllari. & propterca dixi in probationc poflc afficnari rationcm . nMtHtd. ergo antccedens.qu^m natura ita fimiliter eft magis proportionatum propni^s <ticifubicaum falutis. quamuis non aftumecetur .quifin- .quamuis cnim cx dcfinitione. vel corpus poftet faluari .y?«»HJ«»» bHmani. Nee Refliem.inquantutn homo. Scd certum naturx infcruit illam noftra: entitatem pofitiuam perfonalitatis.1 r. etiam formalitcr loquendo. fi inafTumptibilis > qo^m quare omniscntitas tio. noneft vlla racio vndccolligacui. Probat fecund6 Scotus conciufioncm alias 1 14. Netjueeniml^eiuFerhHmtjHidcjtiameornm . Diccs illam cntitatcm pofitiuam conftituti. quod detur aliqua en> hominibus .fed eft. 6. quia hacc refporifio cft de fubie.quomodo cxigatur k naturaconnaturalitcr. qux aftum- ad afttim habcnt vllum princi^ ftant^aiis fit in potentia obedientiaii ptionem fed neque .^*" n« . : & capax medicinx : ergo non foia natura eft capax mcdicinz . quamuis non poftct aftumi .ex inajfumptibi^«"»"'»- conftituatur pcr **""''"' *• encicacempofitiuam.qu!a alias Chri- Qucm locum exponens Concii.He^onjlt.<}oaQdoquidera non maior fit quare aliqoa entitas eflet incura|}ilis . & aliis . * fcdionc fubftantiali|connacuiali nacurxhuma.. ali^s enipv homincs non gendus rii c»p*x jre- meJij.qu6d turmfiHgut». primo . quatenus coniungcrctur necefiar*ri mbfque rio in aliis hominibus cum natura . fed probauit cx co .ac medicinz. Confirmatur terti6 .. quz non pof- titas fiibftantialis in fit aflumi . Probatur ^rgominor . verbi gratia.. tum fcd fubftatialiter cft.Reiicitun. • . quod Damafcenas intelli- de natura . nonaftumerentur. quo nihil eft abfurditis. medicinz . quia Hsrctici ncgatierunt aftumptam.quandoquidcm conftituat fuppofitum incommunicabi. quod alias non qiiod fi : curarctut : fcd fi difcurfus cius v^Ict . Et contra hoc dixit Damafccnus ad id improbandain. non pofte poficiacoftcndicontraipfos qood omnis entltas fub* potentia obedientialt . aut modus non pertincat ad riam diceret adhuc Harrcticus. aut fuppofiti entitatis non habetur . lecondumadaerfarios maxim^ . & non de fubftantia eius fed mcliiis conccditur k Suario . pofitiuam. Si ftrfintli' cundum aduerfarios ifta cntitas faluari abfque aftM pcffetcM fumptibilitatc.& Harreticus poffet eum ncgare . incomplcta non dico eflentialiter. & qu2 fic r '** complcmcntum pofitiuum huma. nequc cnim intelligibile nitatis hngularis : & vBaperfeaionefubft-nti*/«/"!A"'«" "*- t'"'*"'**^*' : cft . eflet impcrfcda . . fed etiam animam aiTnmptam fuiile ^ Vcrbo contra quofdam Hacrcticos . quodabinitio omnia affumffit./^*' ftrudoria ad fexram AdL 1 . Jipfi piom ad colligendum .5 ['H'*' aelfet cmrere r • I I /1 I 1 /- & I led hoc cft abiurdum . gularis cft Hcbr. quod fuppofitum . ter poftet aftumi entitas pertinens ad 1. qux non cllet alTumptibilis .A6t. eftet cutata. fuppofiti cfleincommunicabilcm . mtfit. Mcdina . Et Agatho Papa in ^piftola in- & tur faluari & . fcd hoc eft exprefsc contra Apoftolumad ftus magis proportionatum fubiedlum peccati. ficut ncc illa fola eft capax eft peccati : fed potius tum humanum . . ftttnti» ebe- *d ditntimli mffumftitvif. de quaagimus :ergoeft aftumptibilis . debcc afcrihi potentiae Dei . quia fequcretur quod Chriftus careret aliqua pcr. implicat.Maiorcm ncgare videncur Caietanus.Trobatur x. quia cxiftimauerunt illas non potuiflc afluroi.aut non valcc dilcurfus Damafceni. dcrationeintrinleca natura: fingularis. & quemadmodum fuppofi- : hoc fcnfu cnim intclligimus roaiorem. ci . fate^r " J- non eflct nobi$. le . & curataper fe : fcd fimiliter poftct dipo(f*t. prim6 . non ver6 naturs ergo peccata j fed quidquid eft capax peccati.liJL Sentcnttarum M» in potentia obedientMli ad afTamptionem »/e4 omnem entitatem pertihentem ad naturam fiagularem > qoi talis cft.£4/<hrfmw. CifirmMtit i. ergo Chriftus ca non caruir. fit faluarentut integr^ . citm nes initiofingeret .aliqui veram animim .ad hoc tamc n fufficcret quod efletincomraunicabileconnaturalitcr loqucndo: ergo ex incommunicabilitate perfonalitatis . quamuis non pollet aftumi. veram carnem aliqui.4.fola n^tura fit fic capax . hoc enim non contcndit argumcnquod ipfa natura fingularis. quia eatcnus polTct feCifirmmti» ).nec poteft negari.ChaIcedon. quamois non affumeretur.hon curarentur crgo non fuppofuit Damafcenus aftumptibilitaiem naturx . : inaflbmptibilitas iftius fcd ccitc ex nuilo alio capitc poti^s habetur. quia fcilicct coniun-.^'^'"" f"^" &o non fupponente. CtfirmMtif I. qui id negabant fcd fi daincurabilis. ad fecandam de tMemJn humanitate fer omnia fimilem nebit tAfcpa firde peccati. timdem.capax remedij.in- qukm natura. vt probaret non roUm carnem .!)„']^. . quia . Quantum ad. natHra nellrd in: in Jerttit^prttermifit .dicercquequ6d quaraiionc poftetifta cntitas faluari. quz aftummffumptione »itim» tti*m pta eft .* •^H^. & hoc tan- tum intendit Dodor. Chrifttuniiii f«r 'irmiM fi- quit.Afprehendkfemen Ahraha. ex eo qu6d natura foia fit Nm fiWfia.(^»- tum hominum. <pm . non OmmttntitM cur aliqua cncitas ta- ^I-^'!". £t prstcrca . Suppofito aucem quod non detur calis racio. gnatnr . fitnili- autcm ifta eam entitas : naturam. quia fccundum Damafcenum in codcmcap.5. . prorfus ifte modus ioqucndi nihil valeret.velconditioagendi. quod anima. quia perfpnalitas cft terminus natuIX . confcqucntcr non poire eam alfumi. 5«yK*wr« r^/wr 5«»fi?*/ Patret quae habetur 2^««» ept fi fifffofif^Jit^ vnnm itmdtm J^l^^^"^' ctn/keri . adioncs . Cotifirraatur fccund6.tefponfionem. ra- eflet cflct n efTct inafTumptibilis.' non fit m tali potentia. . vt diftinguitur natura a fuppofico. fupponic cnim fuppofitum "tiuIlTal^^ uam & confticui pcr encicacem mus. Nec refert quod anima pcrtincat ad natiiram . criit. omnino probabilius videtur qu6d omnis entitas habcat talem potcntiam quia quod non repcriatur lis quac .^S. A\ctri\e. Lib.quod vt pof(ct faiuari entitas pertinens ad complcmentum uarura. Synodum .& propri^s diciiur peccare. eft : IIJ. ac dare inftantiam in illaentitate.quas conftat Chtiftum dc fafto cxercuiflTe. fi talis detur: Probaturfccud6 cadera minor. & fitratioformalis.itaetiara anima . non nii- nus probat aftumptibilitatemliftiuj cnticatis.m'. ConfirmaturjDamafcenus vfus eft eo loqucndi modo. fitinromraunicabile de potentia abfoIura. funt fuppofitorum .i. : reiur aliqua cntitas pcrtincns ad complcmentum nacjira: . Scd '»«''»«'»"»contri . fciiicit Chriftum. Contra han^ refponfionem plariraa patai tnomenci congerit Faber fupri . . (ed breuiter |impu- "Ktiiclnir. quia gratis excluditut i propo(itionc illa Damafceni vlia entitas pertincns ad complemen- UKHrmhilii fuim imajfumftihilif. fuppofitis laltem aAionibus .quia faifum eft. Seciuido fuppoficione .per omnia fimilis .

cali cafii nacura quam . vc pacec . quia ptoptietates vnius naturx . quod Chriftus carcrec illa perfedionc fubftantiali. quia fruftra fit pec plura quod fieri poteft per pauciora fi aurem non ponercturperfonalitasin pofitiuo poflct dimittere nacuram .quin coramunicaret ipfi illara cmitarcm pofiriuam facit ad probandum. Si fecundum dicacur .. £t fane fic facilius diSicilc cnim cft prorfus cncruatuc cias vis probare quod id eflec abfurdum quamuis abfurdum eflc videatut hic fupponere Scotus . fponfio. confcruationem ciufdem naturx abfquc vlla alia a£Hone produdliua iftius cntitatis pofitiuz. Deum ipfi conccdere . • I tMifMttnttf- V I 1 ' . quia non e(Ie<t (imilis . fcd in non cflec fic poficiuc complcca: ergoqnamuishaberet negationem eflendiinalio fuppofito . Sc quidemrcquiratmultiplicationcm non neccflariam adionum in Deo. Sc fic nulla re.'r**' fubftantia .pefIImc addcrecur illud tibf^H* let cfTe RtiicHm'.& 118.tmttdMfor' pofico quomodocunque. Met. FII. Aucrfa fitpra j. *»dtmp*rt. vtpatet. tam Thomiftas . quin prxtet deftiudioncm vnionis hypoftatics .it fuppofitalitas . Contri . quam oporterct ininus fequcretur .quibus probantThomiftae non poflc accidens confcruari cxtca fubicdura abfquc modo aliquo nifi N 3 poficiuo 1 9. Hoc videtur mihi intentum huius rertiz probationis. «Md«mf4ut. fi non eirec abfurdum . quacenus fciliccc prouenirc folent ^ natura prius fuppoficaca. li tjfi •hfur' dmm frtbatur HTmhrt. . qux func dc incrinreca ratione humanitatis . quam non cflc in vllo alio fuppofito .quam illa entitas pofitiua perfonalitatis. fed negacio fcquens ad-/*"^'** entitatem pofitiuam incommunicabilcm fccundum aduccfarios : ( hoc cft quod dicunc Au- & thores .fi fic pofiti- uum quid crgo illam comprehendit.eric fal- comprchendat perfonaIicatem. vlla excrinfeca calia fi fa.. vc cflct perfonata. darec nacurx non eflc in alio poficiuc. quxextrinfece petcineanc ad humanica- aliasraale excfperetur .fedvlcerius com. fonabilis exiftcns abfque non exiftcret:crgo abfurdum cflct quod naturaabfque pcrfonalitate. . Veriam ha:c probatio non multum vrget . tertii quia non pofTec Dcus facere il- lam n. 117. quam operance. Rtfrttm mlim.itam .aut vllo Ctnfirmsti». dac. comprchendar. aut MtUeitm lue cnitn dicetur quod adiones compctere poirunc friUti*.ituram dimiflam perfon. 149 pocentia abfoluta competere alicui alteri rei . quod propricca- ralitcr compecercnc in tes fuppofici gulari cali cafu nacurz fin- non fuppoficacac.qu6d adlioncs fint fappoficorum. Quod addic ad hanc fecundam probacionem : Scotus . aat dicctur Saivez fHprafeSiione 6. aut an benc ipfum quoad hoc impugnet Faber. . quiafnppofitalitas non tantum Nmtmr»^ dat nacurat non efle in alio fuppofico fccundum *^ ^"^^' r .ftUattforf*. quia implicat rem efle pcr fc exiftencem. nimirum .ncc poten. tatcm . quod & cflcc non per quatenus fubftantia • quzquc non poceft de potcnabfoluta ab ipfa feparari. . Ad quam ficintellecfiam non refponderunc aduetfarij . qu6d illud ciTcc inconueniens . fuppofitalitas non dat ipfi aliam pcrfei.& eara facere pcrfonatam. fed in pcr- complemenco poficiuo . qaod tlon poflint : fi quod dicatur poflint. : PerfimMlitat f*fitiu* txt- gtrtt flwrtli' t»ttm fuptrfind nSietut. quam d.1 Dift. ncc proprietas eius. admittant fequelam haius argumenci.6. quam haalio pofitiuc . fic quid pofitiuura & : diftind^um realitcr i natura . vc dicunc aduecfarij . fcd fi darccur nacura perper fe.RtHcittfr. perfonalitatcra darenatur» noncflein feu naturam habere \ perfonaIit4te pofitiue non eflc in alio .& eara facerc pcrfonatam pccfolam deftcu(5lionem vnio. ralfum fupponic Faber . ad hzc diccre qu6d foliim reqoatur Chtiftum nobis Hmilem in humanitate. eft tia . nifi pcccacum . quia eft inconucniens proptcr didla quod humanitas Chrifti in Vcrbo carcrcc aliqua perfedionc pofitiua . Caictanus .itis non poflunc > nec de Scotioper. Sed fa. per fc. Stfutrttur rtMurMfingM' Urtmfcffteoftruari »hf- . cura fccun- pct fe dicic eirentialiter pcrreicatc illa . cilcrefpondeturnonfccuturura . & non cflc . aduetJatios. quam Scotiftat. plec non nacuram poficiuc .S..V.connaraloquendo . Sc cxpreflc teneat Faber eum ipfo Fonfeca j. exifterct »^ Amtrfm. nobis in illa enticate fubftantUli pofitiua. ter faltem conferuari abfiqnc vllapcrionalitatc. Confirmatur vc illa locuiio Sandlorum Patrum fit bona . eettftteri FiUumy& Dtminkm noftmm eonfinanter omnes doaemut fecrmi&m Deitatem .Nec va- Kt^ftt. illud omniM debet comprehenderc : aliqua tcm fed . vt opponitur accidcnti . ad quod Deus Verbum non polFec naturam airumptam dimitterc. . fed hoc eft inconacniens.quiafe-qucrctur naturamfingularempcrfonabilem pofprim6 eciam pofle lc conferuari a parce rei . darctur tii : cflct talis vndenon fequicur quod pcr fe eadem perfeitatc quam clfct fcd . Probat fr*b»tMri. caad hominem contra Caictanum . ergo tflcrcre iftam entitatem pofitiuam cftinconuenicns. Pr»h*tur 4.Rucfusperfeicasfup.qa6d peccacum non Gt de incrinfcca racione humanitatis .Hxc rcplica eft coformis ad principia. Argumcntacur practer- . Valentia . qu6d non cflct Qmtmud» tfpcr fe. ifta pcrfeitatc .qaandonis hypoftatica: . Mcdina .non autcra eflet feperfeitacc. fed hanc haberet in rali cafu crgo haberct petfeita: tcm . ipfi fuppofi- talitas. aut entit. nifi dcnominaciue. fea. naturz fingulari abfque fuppofitalitatc .quia hochabetec a pacancgatione ^^ vnionis ad aliud fuppofitum . modo tam neccifario conexum cum ipfa. Qusft. a^iones fint fuppofitorum.quia'non compeccrcc nacura. quam daret .j Probat Aucrfa . Tem. & conferuationem nacurz aflumptJE deberet habcrcaliam a(Sioncm pofit iuam . auc qoae func proprietaces confequenteseam : nam (i ita intelligerentur ida loca. fcdfolum- bcrct nacura in cafu noftro & modo negatiu^. tum falfumcrit. Dices. i qua fcilicct p^^g^^^f^ habet non inhzrerc fubicdo.alicas . porcft haberc vllo mediante aliquo pofitiuo:ergo no potcft hahcxenenefe inaliofuppofito nifi racdiantcaliquopofitiuo. Fabcr probat abfurdum efle.RtJ^mfii.nec aftu. quara cffcntialitcr dicit f" '".^gmmftrfd' pofitalitatis non cft negatio eflendi inaliofup.II. feccatoycam certum nt. Diccs iterum cum eodem Auerfa natura non modo effe in alio fuppofito .adhucnon fequcretur quod haberec pcrfcicacem fuppoficalitatis. qtufi. Probatur maior .„4.SjfUt». : : : cap. Itjitm Chrifhtm confithslantiaUm Patri & confuh^Mitudemnehisficun- dum hum^htuem &per emnis nobirfimilem abftjue feccato. ) fed negacio . idg fr»i»tmt pcrfonalicatc. Probat deniquequarto conclufioncm. fed quia hic examinamus cem ipfam. mmlitmtii. non eft^inmiorandum in videndo an confequentcr ad fua principia proccdat hic Caictanus . non eflcc calis negatio. fidi- mittcret illam. nihil profus imquo minus natura podlc fupernaturali- qiuptrfarttUi- pedit t0t*vttM. & perfcicas foliam confiftit-in ifta negacionc & feftionc illa. vc pacet.& iis. produciabfqueperfonalicate vlla fi enim petfon. quia forte nec intcllexerunt ipfam. racione talis confequenter non pofitiua: cncicacis . fed proprietates fuppofiti funt adioncs . dum omnes .

I DodotJ^. pcr folam negationcm .non benc argumentaretur . negando fequelam . qMitur tx fuppoficalitatem in fentencia aduerfariorum . fic nec paries abfque aliquo colore. per quod patet inftantias non efle fufficien- omittam.Lib. ha.|quia poffit cflc aliquid relani 1" ^io leparabili ab ipio abiquc vDione. quia fcilicet fr»b*t vlt*. quia tiu non foffit figura ipfius confiftit in aliquo ordine partium. tione. A- nemScoti . perfonalitate. aut corpus abfque aliquo loco .Lytbeti. quam non poffit quantitas habcri abfque aliqua figura vel non non habeatur . Addo ad h«c Caietanum tam deItl. Sed nequc hxc exempla fauent . vel haberi aliquam rationem . habtri Mbfi]M0 non poteft autem habere partes abfque aliquo »liqH»fiiHrM. 1 1. quod ad quantitatem Cur quMntl» extenfam attinec.Alij dicunt de fa£ko poflccorporaproduci abfqucz^p/fuperaddito de pocentia abfolut-a. no falfum eft. & dc eo verum eflc. Item Lychet. funt priorafimilitudinc. aut dcftrudlionem illius. vt patet in exemplo quantitatis. habetuc catio manifefta . vt eft figura.fortc non habcret vllam figuram. potentia abfoluta abfque omni fuppofitalitate: ncc refponfio aduerfariorum aliquid contra hoc tes . ignorabi- Quod vec6 dicit ea- tenus a^iones fupponere fuppofiialiratem . magis quam in intelligendo quod vllum fubieAum poiTct ciTc abfque omni formaa fe realiter diftinda. 5 . vtri!lim accidens feparatum requirabili rat modum pofitiuum dequo ? ^Wtf/?. quia non eilet eadem ratio vtrobique . vel alieno : : contradidoriis. in illa probatione Auerfa. M •^lUftfiriiu. & tameti non pof- funt cfTe abfquc fimilitudine. poteft intclli^i principia» ica nam negatur feque- quomodo . licet non faciat ad Vlterii^s Pojfet ttrfmi efft MbfqM vbi. Addo prztcrca exemplum Lycheti non efle Adexemfltim pofle ad propofitum . hoc . Reftjftt HMtw» {pondetur . nihil ad propofitum. pcr lolam negationctfi .quandoquidem naturafit feeffe Mbfqn* prior. quod habet naturam : crgo non potcft ktiieitur. fed vc & Cacit. vt ipic ailerit .nec accidens abfque inhzrcntia in fubie6lo. Refpondet. negando anteccdens vttt ttrtnin» quoad vtramquc partem . quia non poteft efle aliquid exiftens abfque extremo aliquocx prio . haberi fi : Si habeatur difparitatis . quo eiTct Confirmatur quia licet rion poffic intelligi qubd parics eflet de Mouo albus abrque poin alio. abfque aliqua perfbnalitate . ordine. quo reddcretur pofira in alio. verum eftantecedens . fi tcrminus proprius naturx fit quid pofitiuum . vnde fi non fit talis dependentia. propofituin. . pofitalitatem. Aliam in- ftantinmad idcmdatLychetus dc duobus awx. non poffit . ILO. cxifterc naturaabfqac aliqua pcifonalitatc. In rei autem veritace . vt aliquod prius poffit habere neceffariam conncxionem cum aliquo pofteriori .pla in fimt exemfli*. tum male aifumuntur. qu^m qu6d matcria nequeat eile abfque omni forma .vt nos tenemus cum Do€kote. Quod addit autem non poile explicari an in lali ftatu habece poifet operationes fi enim tur .qu6d natura fingularis perfonabilis nequeat eflc abfque fupperfeitatis : pofitalicate aliqua.vel raodo ergo fimiliter poiTct dici. Auerfa conatur refpondere ad'ratio- II I. .non tamen de pariete. Scd vt omittam qu6d Scotus non arguat ex . faltem connaturaliter loquendo. aliquid diftind^um realiter a natura. vnio partium . ReiieitMr *i»" trMqnere^onfio i. Denique idem author adducit aliqua exemfauorem fux fcntcntix . de hoc fuo loco. tium fuarum ^ fe inuicem qu6d]nullibi cflct. fcnderc qu6d natura ncqunret facilc poflc eire lijnamide6 duo alba « licet pciora firotlitudine ne . velnon . qu6d fuppofitalitas praefupponatur exiftentiz. qua quarritur . .omnino dicendum eft.praeter diftantiam par. vel pofitiuo aliquo .iftud corpus pon habiturum vUum z/^i. quantitas nonpoteft dariabfque aliqua figura. nonrefpeftiuum.Rtiicitur x.vel «/« im jiNt. albis. quacenus natura nequit exiftere abfque fuppofitalitate .nec includens refpedum. quantitas non poteft efle fine aliqua figura : ergo nec natura fingularis efle fine aliqua fuppofitaliiatc. im6 fortc confequentius id fuifTc di6lurum . maxime intelligendo ptfitint r€»li' Uf difiiwao.& figurar. qucmadmodum Deus anre conditum mundum nullibi crat. omni- fed idaccidii propter aliquam de- pendenttam ipfarum operationum afuppofitalitate . Czieras rationcs rclinquo proeadifputatione. contingere.nifi connaturalitcr tantijm. quia nonpoteft intclligi humanam naturam cxiftcrc adu .qua probatnaturam poflc confcruari Refponfie abfque aliqua perfonalitate nerfiMdScoti prior quia fcilicet . . Ad duo alia ver6 J!fqM f»rf»nsiit»t* exempla dico . nam ad terN«A« ixXfU tioro exemplum fupri refponfum eft falfumlefeStuntuntn»f^ ^ ^^^ accidcns ncqucat efreabfque inhzren'•* » ^^^ pecfcitace poficiua. inquam. vcl pro- & nec potcft dari natura . 119. & qukm tertia en- compofiti. . tum id id explicari qnod non facit facit ad rem. tamcn poteft intclligi non albusabfqHC vllopofitiuo rupcraddito.omnino natura in habere operationes: qu6d de fafto fupponant fup- tali ftatu poiTct nec dicendum eft . cijm tamcn nequeant eflc nec fupernaturaliter fine illa tcrtia cntitate. Sententiarum 150 K*luitmr. fimilitudo. fi tamen non poffit haberi abfque figura. quam dicunt partes vnitx .vt idem tetitas net .ita inpropofitoomnino mal^ fequitur. quia optime poteft frobMtionem. difriiritMte nM^ centium qu6d perfonalitas fit quid pofitiuum: turi CMm fofhocautcm fuppofito. Sed vt poficiuo pcrreitatis. fi fuppofitalitas confilHt in pofitiuo.Si vcro proprius terminus natura: confiftat in negatione . De z/bi ver6 exiftimo omnino fi crearetur vnum folum corpus iDeo. 1 1 1. ob Hiiititmr. per id .eft cnim res difficilis . rr»bMtit*rum ^•«f/i. eft omni Aucrfa . maxime in fententia Sco. £t ficuc fi dicecec aliquis quod vc quantitas non poteft abique omni figura. eciamfi connaturaliter exigant vbi.& 4. qux prioritate prjEcise & funt priorcs in fenientia Scoti .quo reddcretur albus : crgo firailiter quamfitino efle non poffir intelligt naiura Dis fepa- eile in alio abfquc poiitiuo (upcraddito > tamen poteft intelligi non cflc in alio abfque vUo pontioo fupcraddito . qu6d pofterius fit abfolutum quid.ttift. nimirutn. quandoquidem vc fupponitur . pra:fertim cum ipfe fupponat. non eflc terminaiam termino .aut diccns aliquid realiter ab il]a diftin£lum nequeenim vlla prorfus cftin hoc difficultas. ratio haberetur ad id concludendum dc quantitaie.Sci. feu dcftcudionem iftius po£tiui. prxtereafupponit hic Scotus non poiTcaffignari vllam ratio. illa ipfa : ratio erit ratio fufficiens quia nulla habetui de natura talis in ordine ad fuppofitalitatem aliquam. optimc autem potcft f»»iHmit mt» incelligi non eflc in alio abfquc aliquo pofitiuo dit» uttfi f^ffit tjfi in pgj foYam ncgationem iilius pofitiui . nec res exiftens abfque omni przfentia locali. & non dari id . qu6d poffit poni de »mni ferfensr litMt*.quod habet naturam . fluomode fenem neccfraria: connexionis inter naturam.inquam. fed etiam cx eo . nam Ci redigcretur ad~pun(5lum.c replica nihil concludit : illa & raiio difparitatis eft obuia K«/«ir« ubf- la jM vB» ftfij jjQjj .vt patct.«M». Argumentatur fecund6 idem Aucrfa . fuperaddito .

quod qui exiftimant abfurdum daretur ^ parte lara. damcnto . quaro debet connacarahccr habere fed ccrcum eft qu6d in* tali ftacu. cabilicacc vlla. bilis animz feparatz ergo quandoquidcm in iMtfuppi/itm' ftatu animas fcparats . quod fignum cft tcmporc Doftoris illam pro abfurdo habitam cflc. non aut cft diccndum qu6d pofitiua. falfum eft.titntt. quia alias ncque Vcrbo in pofTet exiftcre abfquc illo: ergo.omncs vocanc calcs nacuras pcrfonacas. verbi voluncatem in cali cafu. • r n.quia fi eHettamen intermmata. Contra. eft id diccrc. ncc nc- cefTari^ cgrcdicn» ex natura pcrfonabili. non in. vt cft euiden$:ergo pcrfonalitas pofitiua debecliaberc lonahcaccm. natura Hngularis abfquc fupvt funt ij . fic incommunicabilicas ipfi connacurah's crgo non indigerct in cali ftacu incommuni- ad quid dcberec terinconucnicns quod femper necur.Contri. nifi in cafu Incarnacionis. " clufo in ipfa nacura ca.. Et hoc fufficit ad defcnfio- Jnihi ncm D«ftotis. quaro ir. &abfque vllo mira. nihil facit ad rcm . v'. vel non fcd quid.Dift.„py. illa enci- & nacurx huroanx conftans aniraa corporc habcrct potencias a^iuas fuas . Si »a$en*j abfurdom praeterea probatur id efle:iila nacura. cflc optimam j vndc efle .optrmtiems HMtUrt n«» gis. & operationcs abfque peifonaIicacc:ci:- go abfurdum ali». Scd frtiatur na .poflet fuppoficalitas ipfi . . non minCis poflic cxiftere realicer a parte abfque fuppofiralicate : ergo ficut intelledlus anima feparata habet fuas operationes . connacuraliter exigat cerminari. ht slim. vel haberc poflet operationes . Dices fecundo principalicer . tamifednon connaturale ab vllo pofitiuo fupcraddibili. fi mttidtntim.quia nullum poficiaum rcalircrdiftintlumdebcc poni pratci$c& folumrodd ad ponenduro ncgacionero in aliquo. .^rmnJum fent agere. 1 & w* cflcc diccndum quod natura: . & eft. quod eft cflc fundamencum negacionum j fcd aliquod poceft aflignari munus poficiuum abfqueca poflSc habcre omnes fua$ crgo non eftdicenduroqu6d naoperaciones tura poflic habere fuls operacioncs omncs-abf- cius.nacura : que perfonalicace perfonalicas fic . quid cxigcns tcrminum.quojj primam partcm..Contra ro Caictanum non adei .S*t«rj[ mifdum naturara pofle exifterc . poflcnc agcrc. KiumrM nStfi tSmMnic»b$r- tit^n^ifi^ti- .Il Cmd»t a&M nequcant tt^uant Jv' . & omnis complementum M perfedlio naturae ad aliquid deferuitns contra .Sed fe^tt h*btrt t$a$»nts »»1 aut fuppeJ!- tmlitmtt m» alias . Diccs . ^„„. nec neceflario fequence ad quandoquidem enim . ta. fcd fuppofuit abfurditatcm iftius fcquclz . .adlioncs funt fuppofitorum.^"•" »'«"'» . .|^^„^/^-. quitm Smturm mbf~ r : ^ rr .quarouis enim *a cx myftcrio lucarnationis habemus quod natUra *"*" Concri fecund6. Si & confequencer eircc incommmunicaomni incommonicabilicace . quamuis poflet habe- tii dtbtt tur» ttrmi rc fuas opcrationcs. alias poceric dici quod decipiancur omnes . quia non potcft affignati ratio cur . fciret J'^* . ita etiam & vifiua poflet habere fuas abfque fnppofiin ralitate . quia nc^^ j-^j^ quod fcmpcr fequitur naturam. "i quo pofficcccipcrealiquod connacuralc ec&olumen- dint m fup' fitalicacc } fimiliccr aftioncs cias poflcuc exifterc. Siintelligas qu6dconnaturaIiterfunc fuppofitorum . confequenter non tmbtri telltnt • . mi ncs.fiim colo N 4 iffm . quoad alceram parrem . Confirmacur fccundo cx hoc Non ijuMm *u$mm quam nt- . in quo non habercnc per.quiatunc omninoad nihil prorfus dcferuire mihildtftTui. & ratione fundandi: pofito tcrmino fcd illud poiitiuum cflet quo confiftcrec perfona- in .fi pof. • t^*f">' md : adoperandum quam rei .iufi.^"'^"fl^f" ad nihildeferuic ipfi. raentum fit aut pcrfedVio eius .fi. ic fiintelligas .auc non ^r^^^J^l raagis requrric poccncia fcnficiua.quia natura non nacuraliccr communicabilis Diccs.etian\in eo Itatu pol. quia de fadlo femper (equicur naruram. Dices fuppoficalitatem deferuire ad cerminandam naturam. nimdfuniM- diftindlum ab hoc principiuro . quid dicatut .ftfmrmtm. ergo non cflTet connacuraiiccr comrounicabilis in : his patec. H^l»»k* Jitas non . * & velle? Confimacur effi- & voluncas non & infufficicncia in cali eflenc rnagis in ftacu ftacu . fet haberc omnes fuas operacioncs abfque illo: jutd. & non habere fuas i-* f"'f"'*^^ operationes. fi dicarur naturam poflc habere omnet fuas £f $Um»tx't$t' »«»• fiua. eft abfurdum crgo abfurdum cft naturam fic poflecxifterc. quatenus dicit . rei maxime vrgct hoc argumentum.p^'^. qux fine ca. licct in cafu illo miraculofo non efTct vcrum.qu6d cermi- m4»liq$tid.^ ^ dcm parccm . nimirum qu6d fic abfar.-j abfquc fuppofitalitatc omni . Qu2ft. quaro dcbet habere a pcrfonalitace .«» fimfit hoc neceirario . .V. fcd cx natuia fua intrinfcca cgrcdicns afuo fun.vcrbi gracia vi. cum huius . ergo debec haberi aliquod fundamen- : adioncs. . communicabilicas .if*»»» ctiam in cxeraplo accidentium feparatorum a fubicifto. tura fingularis complcta in Dcinde fi poteft na- effe fi(igulati exiftere \i£.etfi poceft abfque tcrrainacione tLtiifitmr. vnde colligitur ^«. vrget & alios vc- admittcntcs fcquelam. qux poccft agere. fubfiftcnciam aliquainj auc fuppofitalitacem ^usm fitiUitMtm. neqae enim Dodlor probauir. Ex probationis pofitx nmn. Concra . Ittm /$ti». it»r$ nifi hoe ft iftius omne enim comple- : deferuirc dcbet. cfFcAu in poflct habcrc fuas opcra- tiones. & confcqucntcr rcliquac potentix iftius naturx. »ut H^turm h*bt»t »l$f$tppt- manus pijl. 1 Probacur crgo minor prncipalis pofica ». intclledus incpropleca . 11 j 1 1.nontamen habemus quod omnis crcata na- mit aliquod NulLm minari ? auc cur eflet cflet abfque tcrminorEt vndc coUigi poceft quod commodc habere. tjf* ' J ^jtujo abfquc effe illa nmiIitiKlinc. Probaturminor. Dice$. quamuis ifto & con. ^ /« tfffakfqiu *mni pirftmaUrtt.tellcdus incelledus . quam cum illa. qui ncgant illam fequc- . fcquclaro maioris huins qnartaE contracos iji rcciperet aliqaod emolamentara ««. ram fingularem corapletam non poUc nabere r^^ »ptr$t' fuas operacioncs abfquc aliquo poficiuo. quaro ipfaroct natura crgo fi ipfa natura .qua:exiftcret abfque fuppofitalitatc. poflSt : Concrk prira6. quod abfque : /• 1 /t' l r pcrionahtate poUit habcte omncs (uas operatio*Af Mt urfomsUtMt* . Co»firmaiar. fi nacura fT ?r r ablque ca omncs luas operationcs tara pouit tura fingularis cciam compleca in 114. fit ej/i fingulari perfonata. rc- produftioncm. Prim6 .m. cft pef fe con- nifi alicui . humana aflumpta fit abfqae perfonalitate crca^ * '.quia(imi- intrinfccus adocnicn j eft rclatio adioncm aliquamad quirens fui non . omniacam pcrfedle facerc n*tur» . qua: includic . fuppoficalicacem tribaerc incommunicabilicatem nacurc fequcntcr quod natura careret tali cafu . aucquodomnes loquantur fine fundainenco fed ccrtc non cft vllum huius fundamentum.connaturaliter fefitmlitMtt.&c. quia poflct connaturalitcr eflc verum . . quia eratis aflcritur natu. vt manifeftum KtpUc».yf mmturM qu6d aiSliones eciam nacurx complecx fingularis iffi mbfqui debenc cfle fuppoficorum neceflirio? Tmuj!'^" Probacur fecund6 cadcm Niinor quoad ean. cur gracia incelledum cas fingularis non pofleC incclligerc caciter.aut cuiuS munus fit tantum fundarc negationcm . pofitalitatc 1 1 7. vtpatct *«'**f* /••* ^'ff'^* "*•• in cxemplo animx fepatatx. vt trta£ii dtpitS' fuppoabfque exiftere fupponitur in cafu.qui*a g. adioncs natnrx dependcnt a fuppofitalitate raa.

qua de non eodem modo difcurrunt aflertores iftius fententiz. fuppofitalitatcm confiftere incxiften- fetfukfiftetim ftemia Vcibi tia./n0ei folutum quid .& accidenribus. vt tcnentpIurcsThomiftz.vel tremis contradidionis alterum debet neceirari6 inefleomnientitati fingulari aparte reiexiftenti.Sufpofitmlitmt nin eft aggtt- fed vel exiftentiam. Sic ergo explicatz . quodgratifilme fingunt. ftarum fentcntta. ii ptrfnMli- nalitate> 8< fic malc impugnauimus ipfos fHprk. vt airerit Caictanus . fi natura poteft exiftere abfque fuppofitalitate» poterit etiam habere fuas operationes exiftentes abfquefuppofitalitateiergoa primoad vltimum. : fi pctfo- abfoluta. cur abfurdum ciret naturain exiftcre t»t ejftt roateria.aut con- ditio ad illam prztequifita .& priraa quidem Theologica. re .^. & tem vcl debet efle in jllaconiundlio . & fic cum per- habebit alienam perfo- quod autem debcat haberc aheru- . Caietanus. quod noH eft fundtmentum fubfiftcntia fit fundamentum . fi comforma . quas Scotus pro conclufione adduxit dift.(i. non ijr.quorum proptereadiuerfimodi dicendi in cenfirmationcm noftrz fentenciz hic breuiter proponendi funr.Stntentim fitntim..qu6d fit abf»JititiM.fed cxiften- ma funt przcipuz. confequentcr duz materiar. & probatz manent 118. pofira. fed connaturali- : & & «7. quam profedto melius aflcrentur .tirt.qa6d naturanequeai eile abfque aliquaperfi)- ^utd Cmr UBtmr» matetizifi foc- dfuac roitteiftium.fub quo comprehenditur illud abfolutum .^. duo principia & dicentcs taracn fuppofitalita- in ea confiftere . 1. ^im/?. cum non prxicinditabeziftcntiai iit. hzc Reiiciuntur communiori Thomi.Vcrum nalitas mrjue»t ejfe mbfque sli- duz for- mz fubftantialcs contra omnes & maximc con- Dicesjergo tenendum eft cum Suario. cetfalfa eft fentemia Caietani.ergo darentur in fuppofito quolibet poteft natura exiftere ergo minus neceftariam connezionem liabent adiones fuppoiiti cumfuppoconfequenter £talitate> qu^m ipfamet natuta. ipfemet Caprcolus. 17.^i.i^. Itaque vera ratio falfitatis huius fcntentiz eft. & & dux fotmx : fi & & fimpIcx.& Lychetl id adabfque lupponto maj neccilitate . vel ipfam coniundlioncm . folutum quid 3 nam ex fuppofitione. ergo conftaret materia fic in qoolibet copofito darcntur duo compofita Phy> fica intrinfece . vt intelltdiones. NoM tft txipofitiuumeireexiftentiam.& adtuin Chiiftoabipfafcparatam. Prthttur f ira aduerfarios. quiaens finitum vt fic.& \ rcccntioribus omnibusinon quidem quia exiftcntia fupponit fuppofitalitatcm . qu^m & ne tentiam . non faceret vnum per fc cura natura fin- vt perfonalitas fupponitur ab aduerfariis cum illa plementum :. qu6d itt htic difi. Qumlitfit «»• titm ftfitium I» qu» poni- •j. qu6d diceretur oppoficum } fed impugnauimus eo%t quia vlterius dicebant quod pcrfonalitas eiret ab- fit ex alio vcro capite. exifteret propriaexiftentia. qu6d nacura Petrus Petri pofiibilis fii lut fuppoficum Petri .& chara&eri- proprietates. cum fe exiftat.'quia fubftantiale naturz non eflet com.ergo vel matetia. qu6d. eft abfurdum dicere qu6d natura fingulatiter compleia pofllt exiftere a parte rei abfque atiqua cenfequenperfonalitate. quarum vltima priI .& Vtrm frobmtit.qu6d natuferftiuUmra exifteret abfquc pcrfonalitatc. ad i. fcilicet. ex eo quod per dicatur fubfiftens quz non . tjUd^. fcntcntia merit6 rciicituc a finc pcrfonalitate f «« .eflentia non rei diftinguatur realiter a natulra fingulari. fcd in alio aliquo pofi- tiuo fuperaddito. quandoquidcm non pofllt intelligi res fubfiftcns cxiftcns . quia fcilicet fi eiTet pcrfonalitas quid pofitiuum di(lin£lum a natura.SufpofitmUtmt mentum vllum habet Caictanusaflcrendi. cum pcrconmndbionis cum com- abfqucomni pcrfonalirate. tenentes : vnde minijs & illa re- tneltiis in quam vMt mli» Ferrarienfis. Lib. eft euidens i quia ex extram. aut conditio prxexiilentis.quia Cupptji- tmlttMi. Chrifti & vlterius verum eflct non qu6d humanitas . Sicut nec funda. Alij dicunt fuppofitalitatcm tiam przcis^ fticas . Durandum.m»l* probmtiouet. vltima Metaphyfica.Quod iiexiftentiadiftinguerecur realitcra natura fingulari . potius exiftentiadeberet efTe fundamenium fuppofitalitatis . vnde cum guaiur realiter a natura W. nec vlla prorfus necefiHtas eft addendi fupra exiftcntiam . Refpondeo conccdendo fequelam pro prima parte. impugnans proptcre* illam fentcntiam . (ed qu6d poflibile fit i non przfcindcret propter hoc. quod fi efletverum. t«4 130. eiiifquc cflcntia .h philofophantur aliique Thomiftz cum Capreolo tem non .NominaIibus. cur Deus te0>M« p*lfit neretur eam cam natnra produccre necc(rariu} nmtu>* txi fitrtfine vU» ncc ex ifta hypotbefi eiTct abfurdum. Sententi» reiieitur. non .ijutft. aut fuppufitxlitate .& volkiones prouenientes ab Iiomi« iie. adzquatcdiaccidens.fecundum omuiditur in fubftantiam nes : fed neutrum dici poteft:non accidens. intelligi res exiften$.hoc eft. pefitiut. poflit autem intelligatur fubfiftcns ftant. nec etiam quia fuppofitum non minus quam natura. eflet vel fubltantia. fic realiter diftindlam ab hunianitate. requificaad ipfammet exiftentiamiim6 quamuis eflent cncicaces diftindz. id enira puto efle fatfum .. num. qui ipfum fequimtur i cuius ratio cft.Iauellus qua- valdc facilc cflct oftcndere quomodo humanitas & quia fic gulari facere . Scotusait valerecontra illam fen- titr ptrfon»' litM ftnfifit- Thomiltz dicunt illud reHeitur. tt. nec fuppoficum adualiter exiftens ab cxiftencia aduaii in hac fcntentia. tum rt. quia vel compofita.\.Metaph.ergo darentur fi roa. Itaqueex vnocapitc opiimc poftuntipfi dare rati6nem . vel fimplex . Probatur quinto argumento .nHtn. in tm cum (tUetmri pof- Capreolo. vt aduerfarij etiam fupponunt peifonalitatem efle : non fobftamia. non potcft aflignari.tum etiam . contra pofitalitatem fuppofiralitas diftin- vt patet ex didis fijirk . foliim verunx . quia fruftra multiplicantur entia Ci- & 119.i. Capreolus ^. quin intelligatuc . tiaVerbi. t»Jetn psrt etHtluJitnit t» Sttt». fed exi- Sf txifientim diftinguere- tur rimliter 4 nmtura. fonalitas fit negatio lcilicet plemenio cxttinlcco.^. negationem coniunftionis . fequituc manifeftc uipnon poireeflcexiftentiam rci. aggregatum ex omni- bus accidentibus particulaiibus cuiuflibet naturz gmtS txchmrmStriftieit frtprittmti- . fonalitate allena nalitatem . vt roanifeftum eft de aniroabus feparatis.III.96. .& eam negando pro fecunda 3 nequeenim impugnanimus ipfos abfolutc . aliquam aliam entitatcm. Chrifti nonexiftat cxiftentia propria. ciim DoStoi ipfe putet efte inconueniens . rccentioribus omnibus cx Metaphyfica . efle exiften. nequeunt darc rationcmivn- dc ipforum fcntcrjtia implicat nos vero pofliimus darc rationcm cut implicct natuiam efle : .difr.-].& Auerfa.inquamiquia iMt ipie non fup- poiitum pofilbile ab cxiftentia pofilbili. . qu6d id dicerent. Sententiarum IJZ caio aiiqas aAioneSj qax funt fuppofiti . &alij tuor rationes .vt fuppono cum Scotiftis. vel foc- i. in aliquo fuperaddito Q.quin & de fado plures res exi- fubfiftunt . Hzc probatio petit examen iftius pofitiaz enin qua conftituitur fuppofitalitas titatis.pofIent exiftere non exiftente fuppofito > vt » patet in ftatu animae feparatz ler abroae miraculo dtft/iJbtit. vel accidens. vel dcbet ciTe in natura ifta fic habcbit propriam perfonalitanegatio .

alia contro- . Dices deefTc & Repliea. de qua loquimur .connaturalitcr loqucndo lur »d rt ntn quitur ad aliud|. ncc propterea dcbere idcm contingere poflc in crealis. fi afligna- complementum experfona fufficicnter. dcns. Damafcenus in Diale- & SHca. humanitas. haberet ali- non haergo non eft ralis. Ctmfirm»tit. Si fccun- fitt" fttr- ftem ptfit» tfk tomplef fin* ttliqittftfiti- ut. eft complcta . fito. illo alio fuppofito gnaret fuppofito . vel realitcr quem efFedum formalem . cx iis Caietanus vocat eam realitatem . in hoc conparcim difficultatem iftius myftcrij . fi . Probatur mi- quia modus rei fequitur ad ipfam rem . non minus quam Ci afficeretur vllo ab- potiiis ncii efl re»li' . impugnant propterca nos . gationis . vt in compofitionc facere poflct . na quis alius Pater fuppofitum expUcat per ordi- quo Porphyrius. prsfertim. qusro quod & non aliud complementum defic quodham illud fir. quac non fit nata eflc pars Phyfica.conuenirec ipfi ergo perfona hon dicic aliquidpofitiuum diftindumanaturai fic fit . intelligitur enim in illa dcfcriptione vtraque . quia ipfi fupponunc qu6d nacura fingularis .quia nulla fe. accidentia habent incommunicabih*ratem raiione fubiediijvnde fubiedum fi fit nili . . & figura ex quantitate fit jiirc natura: intelligendi funr. aut rationalis naturx .^i.vt patet.cap. Probatur fexto noftra conclufio quoad eandem partem primam . magis coramunitcr dicunt quod fit modus . quia ex naiura fingulari . piignaret Suppe^tnlitiu peteft fiutrt eius eaconftituietiam partialicer. Tt intelligamus dcfiuicio 15 f- . auc incomniunicabilis exiftentia . quam dac Richardus . quaque vtuncur Theologi comraunicer. ptout rcs opponitur modo. nirae (ingularis proprietates. rionalis fcparata efTct perfona formalicer iun^i. quia nihil potcft aflHgnari deefTct humanitaci confticucac in tali eafu minus effet intellcdlualif quod quo TJ4. : dum ipfi . fii httbtt om. •vttHm ftrje . modus hic de quo agimus pullulat ex ipfa natura . 3 o. it. quam ab accidcntibus. vel illas ipfas charaAerifticas . ipfi qucd non fit in fe coinpleta. primo . vnum per talem ordinem . per fc cum non : fcd quod fe- videtut pofrcfaccrc vnura illo.Hurtadus ait eam ellc fe Rtiititur. j i cap. deberet fignificari in competere vlli &confequentcrnon finguhri i.fi fubfiftentiafit modus. poflct nifi cui conue- daretur per pofli- vel impoffibile fine illo pofitiuo.& ihtclledhis cum anima tum quia in omnibus aliis. Ddnderaiionemhuius afljgnauimus inprififterc mo dift. Probatur etiam Antecedens per flc exiftcns efTet fe fubfiftens quianacura . . in compofitione Phyficaciufdem ex anim» corpore . formaliter quod fingunt aducrfarij quia non rceam . aut per & ttu eft non currit cadem minor. & pcrfonaium . aut Metaphyficaalicuius totius . quod non habet . qnac faciunt vnum per fe . fi cilet modus .6. fic fcilicet }. r Rt^tnftt. rn compofitionc integrali eiuf- & dcm cx partibus intcgrantibus . ^o. incommunica- & etiam dionis cum & ucrfia eum tfft. §luodl. & fubfiftentia. Gregorius Nyftcnus in Uh.^. illa eflc . non res.vt eft euidens . quit vt feparaca & non coniun6)a. . plicarecur eius. Vtfiiutitttet fignificaretur in definitio- poffit definitio . T. in propofito. tale. cns per poflit fieri fe vnum per Secund6. Hsc tribuitur Heruxo & laucllo fuprk 9nh»tnr t. fed de fado non haber perfonicabile ex fe : & & naUtatcm propriam.Il ta vlli extrinfcco foluto. non Alij crgo authores dicunt fuppofitalitatcm eCquid lubftantiale . non qiiod velint fuppofitum formaliter. alij . rem qukm modum.DiaV. dediffirentiM ejjinti» hypoftafeos . communicabile. Probatur confcquentia. definitione pecfonz. modo non poteft fieri vnum pcr fe ergo non poteft Sc . & & & fieri vnum per fe fed ex natura fingulari. Probatur fecundo nem eomodo fieri eflcntia diuina. in lfag«ge declarat indiui- tjuaft. SandusaucemBaCliuS fpifi. aut pofEt habere de fa/if»»t».nec poteft eam connaturaUter faltem haberercrgo perfonaUtas proprianon confiftit nec in folis iUis accidehtibus omnibus. Terti6 . frtbatit g. quiaquandodicis quod natura qus ponitur in complcta fingularitcr . cum vllo fed ctiam in fcnfu compofito nc- quam haberet in cafu noftro cam coniungi cum repu- .& lihfrimarum inftitutionum cap.accidentia pariter erunt communicabiUa. vllo cxtrinfcco fuppo- vt patet. verbi gratia humanitas abfque vnione ad aliquod fuppoficum excrinfccum vtraque dcfinitio perfonac . Sentntin.p/irtie. CoQfifmatuc hoc piimd . Confir- matur . . ic per fc primo dicere illa accidentia.implicac eam con- Contr^.i. per fe accidens «iftfitS fetl' tirt vidltHr. quam de nomine. fi . indiuidua fubftantia . qua num. Vcrum haec fementia impugnatur efficacitcr . poteft aflignari aut quod munus ri poflit per illud ipfuro . & Metaphyfica hominis cx animaUtate rationalitate . non ponendoin eius definitione qucid habcat incommunicabi- lem cxiftenciam & fic finc ncceflltace adderccuc illud de incommunicabilicacc ipfius defini. & ^ititi ftfni- fingulari.xtUc»tu pjtrrum qui . nifi in fcnfu compofito coniun. Vafque difp. perfonalitas faciunt vnum per fe . nec in ilh'sfimul. firmata eft fufficientiflimc . . Confirmarur . quia fequeretnr fuppoikum non fum non . vt cft eui- .fuppofitata . ali<is anima ra. modus crgo neque ex natura : loqucndo incoromunicabilis etiam de potentia abfoluta . : confiftit perfonalitas in tali nor primo modo.&exiftenria.principaUtcr^quianultumpoteflafllgnariaccides ni» *eeideti* pofitiuum pertinens ad naturam Chrifti humaqut hmberet nam . confequenter K*tur»Chri. ratib fingulari. vel intelligis . abfoluto coniungi . cum m Qu2ft. . vt patct ergo non dceflct ipfi racio perfon* propter hoc. nulia ex parti- ptrftn» tfptttrtnt nstnr* ftrfe txififti fine ptfitiM» vO*. "conrcqnenter perfona. fingularitcr completa. debeac KMrtir* guUrit 'velinteUigis denatura complcta id cft . quod debeat efTe alio aliquo modo completa. negationenon pofitiuum:fed bet. Et pr. illa vt velint accidcntia. j . conueniret ad accidentia Qupd fi vt patet. tioni. Verum inter hos auihorcs non eft quantijm ad hoc . j. . quia fi poneretur nattua fingulariter completa . j & aliis communitcr. cijm tamcn paternitas puUulct ex intelledlu . contra om- qua: ptpra con- vbi refponfum eftad tue m$- euafiones. incomma- & accidentia etiam erunt talia .-eterea . ji.di fi bus componentibus emanat ex altera connatura- & paternitatc Refpondeo. Si primum dicas . Auerfa . £t optime nes valet ha^c quinta probaiio . & Boctius . &c . : quia fi diceret aUquid definitione eius ne non . vna per fe fubftantia. non quzcunque natura. etiarafi . litcr. Suarez . fl ita fic. duum fuppo/ita defcribi extrinfece per qui . Confirmatur fecundo vltenus . vt manifcdum eft ergo abaUquo aho natura fit incommunicabihs . fecundura Adiierfarios . bile & . a . fed natura completa . quatcnusex diuerfitate accidentium colligimus communiter diucrfitatem fuppofitorum . tum quia alias rifibilitas vnum per fe cum humanitatc. dicatur cx eflchtia diui- vnam per fe perfonam. . quil^us vti poflent Aducrfarij. vt patcbic ex dicendis . quod ^ muhis fupponitur falquandoquidem cx natura & accidcntibus eile .

vndc . effe eft cfFc in alio . in aliquo ente comple. dir pirf»m»titMfi< cendo quod cfFct efle in aliquo ab ipfamet na. i quMm in fit- fttatnHttt . ^ qua fiercc proprium Accidencis compecit enim pluribus formis fubftantialibus. Sed demus folas formas accidentales efle in lis fe in toto alio tanquam in caufa maccria]i:certc nacura fin- fnbfiftencia non eft in feipfa . dcbct habere aliquod minus pofiti- Sinttti» LU' g» com- qui ab ipfoproucnirct.$uid ift tjfi non fit fic in alio .-ilicer non & etiam falfum eft . . er- eft neceflicas nalitatem in pofitiuo fignnii vBtu natura fingulari pfo pcrfo- realiter \ poncnduni. Addit Drxtcrea tanquam fit fe. quo fic inteU Confirmatuc . cidentalis . Contra prim6.incommunicabilitatem aliquam .qua.nimirum quod non poftis ^m. alio non . nec con- dum tam hugo numer» 10. : quod competit Actanquam in fubiedo in- in «//«. fed etiam & Qu6d efle in alio tan- tanquam hoc effe in aUo defumi nacuConcra . Di *f*3u formali fir- multiplicanda. fccundum ipfos . Siintelligic tanquam pocenciaeducerecur in caufa maceriali cx cuius & dcpendenter . dicit effc- dtwm pofitiuum . fcd qu6d feipfam fuften. quam nenc ficut . Minor probatur. quamuis materiati. quod noneftr^ Accidencis fubftantiae . quae natafit fuftentare fubftantiam. quando dicit Lugo qu6d Accidens fit ij8. ipfam iam dixi . KmB* tfini- etffittuftrfi- nalii»tiipefitiu*. quaccnus cmanat ab ipfa na- fubfiftencia . mpotiflifeffiStu ptfi' tiutu ptrfbnalitiuit. intcUigit emanat nacuraliter pofitaliras . : Mum. quia non funt TrobMttr 7. eidfque efFe(5lus : crgo non bene defumicur cfFedus fubfiftcntiae ex natura accifit dcntis.iifquemediantibus ia anima. quod non rcdc defumatur efFe£bus fubfi- facit ftentix ex natura accidentis nam nihil : includit accidens nobis faltem pro hoc prorfus ftatu co- . verbi gratia. &formaeac- dtitLug» intir effe in nimirum qu6d formz accidentales alio 0ttidtn* fint in alio . exiftendi diftin£):um a eflc in alio efFedum perfonalitatis per. ex qua. tum folucndo obicdlioprarcipu^. perficcre . & & comple- quae ex fe petebat fu- ftentationcm. fic fuftencct tur. aut in qua ficut accidcns eft in alio gularis compleca Wm . fcd quod in fuftcntante : ab qu£ ac proprietatcm conna- tanquam in feipfam fuftcntet quod fic refolutiue eftc£luiT) primarium fubfiftenciar efte re naturam fubftantialem . Contra. . Probatur feptimo conclufio . Deinde forma fubftantialis non magis conftituit fuum fubiedbum materiale . entia fine ncccflitate. cx quo poflit ille cfFedus colligi: quamuis enim accidcns .declarare j fi potniiTemuSjnuilo modo pofuiiTemus iflam negationem in etus dcHnitio- non ponimus negationem brutalitatis cum tamen tam pcrtiin definitione hominis neat negatio brucalitatis ad hominem. hoc eft . inhaefionis. vtin fubiedoinhjcfionis. dcbct habere elTe in tanquam conditionem turalem. feu . Probaturanceccdens. in alio . hzfionis. quod ab ipfis non conftituitur in tall effe-^ marum fubforma ver6fubftantialisfit in alio cnteincom. creatx tus . non folum dicis Accidens quam in fubiedo in fuppofico .tium. qa64 quz eft peifonata^ debeat eUe completa particulari moxlo.eflcin alio ficnon ipfi M7- momodo cxiftcndi Ac- vt fubftantia habct fitaflignari effcdus pofitiuus vllus perfonnlira- tonditione effentiale EffeHm fub- . cidcntis & . non cft ens coinpletum. gatio rationalitatis pertincc ad brutum ergo : fi podtimus . qu^m accidenta* funm. Maior eft omnium. aut communicabilitatis .vt fkpra oftcndi. pcrfonalitatis efTe defumendum cx natnta accidcntis. & debcmus habcre aliqucm conccprum proprium perfonx abfquenegationc communicacionis .quia eciam focma accidenralis cft in toio compofico accidencali.i j. tum fpecialitcr impugnando dodrinam Patris de Lugo conantis oftendere cfFcAum pofitiuum perfonalitatis.fr»frit. cim accidens habeat pro proprietate.Lib. pet hoc pr^cisc diftinguitur kfub- qinaomnisentit. aut efte in alio. neque in fua tanquam in caufa materiali . non minijs qiiam forma fubftantialis. num.albedo inalbo. Sententiarum 154 debcmus intelligete . fed ex feergo non rcquiritur fubftantia . ilt . ftantia quiaided poni- in eius definitione ptione. . quam crcdo teneti iXugo forma: accidentales pleto : . quatenns . fit in fub- fiftentia. eft in : ergo ep in oppofitum (^ f^^fi aUp tanquam in caufa U9' vetum . Ctntlufio. poncndi pcrfo- fcd nec poteft in eo poni. futfifttntU. quod ab ipfa conftituitur.III.flantialiutn. tur qu6daccidens habeat huiufmodi dcbet incelligi quod ^ in aiio» & fuppofitum .de Incarnat. non habcnt pro caufa materiali ens completum. non dcbetnusaddere cius dcfcriptioni ifla negaltioncm.habeat efleinalio . nam imprimis in rententia rccentionim. fed eo ipfo . quem vocat primarium . quid fubfiftentia . mus aliquid aliud mus in definicione bruti tatis. nec daretur fub- Mcliusfanc explicari pottet efi per fi j c^aod MtlitrtxpUt»ti» fffiStu competeret fubftantia: ratione' fubfiftentiae . tum etiam nalitate & fed tecundikm ipfum fubftantia aut defcri- . Qucro quid intelligit per efle jn alio tanquam in fuftencance ? Si intclligit eflc in alio tan« quam in fubiedlo inhaefionis falfnm eft quod Scd contra totam hanc dod^rinam imprimis . & intcllcdlioncs ac volitiones in incelledlu ac voIuntate. potcft effe. & qu6d fubftan. Rurfus . ii. per quam fuftcntctur. quanticas cnim fubicflacur immediate in materia prima . RtiititMr. exiftendi oppofitum. tum quia hadcnus non i eft afiigna- & communiter Authores folent tantum cx- crgo Is J^fp. non efle in i fubfiftemia qiiandoquidem euidens plicare tfftBu non habet fequencer effedlus cius fi Cotfirmatit.quod compofitum ab ipfa conftituitur. fijliniit nm rtSi difumi' tur IX nntmrmuftidiMtii. finitionetn petron^» natura. &c gnofcibile modum fubftantia habeat ramen totum hoc fuppofitum eflct impoflibile fiftcntia vlla tealitei lari. non poflUmus aliter difFcrentiam bru- ti Cttr MfgMtit . dicatnr fubftancia fcipfam fuftentare ipfa per fe quod accidens fit in & quod fubftantia fuftentantc. fubftantia habeat ^ fubfiftentia alio vt .in ttiit tMu- in alio tia tct. non bene confequenter cfFedlus fubfiftcnti* coiligitur cx nacura Accidentis. Coniirmaturfecundo cidenti fit . fubfiftentia fcu fup- . fubftantia. Deinde infert pofitiuum vt eatenus . quia nes aduerfariorum . opponitur . canquam in fuftentante. Nec prorfus valet eft : difFcrentia quam aflignat Lugo M»U tft\4if- qU4M inter incxiften. alio ipfa negationcm rationali- & vt fic. fed nulla prorfus cft ncccflitas poncndi aliquid pofitiuum diftindum : ergo non eft & non poteft aflignari vllus effeduspofitiuus fon»lit»tit petens perfonalitaci fifitiut. quia antequam fcia- ex fubfiftenciar.ftretiu tiam fotma: fubftantialis in alio.^firto . tanquam in fubie&o inhxfionis .is poficiua realiter diftlnd<t ab aliis rebus. fic qu6d non confcruarecur. go non folum non . diftinAa k natura fingu- tura . quia rMtianslitatis poniturtHdt' finititn* BrU- ti. cfFe fic in qu6d fe- . Et fi dicatur formam fubftantialem ef^ compofito fubftantiali. ifto iiabemus fufficientem defcnptioaut defiuitionem eius : ergo fruftra pom- ligimus ipfam > nem .

Qusft. & non quid intelligunc nominapro- vt ficut Petrus . aut pcrficit nataratn . de concretis accidcn- perfina . sx. lcm dcpcndcntiam particularera naturx. quia determinat naturam ad tffe perfon^. propter qaos pono hanc confirmationem. & naturam raatcrialitcr . rtmdm. ptocedunt ex falfis principiis .Quid firm»' ucrtendu iterum varios pofte modos loquen- eftc nominis perfint aliqui enim dicunt quod formaliter dicat non folara naturam. noracn fingHUtrt non quod . quara quxftio denoraine. mimz perfina pcrfonandam ipfaro. omnes intcUigunt per ifta nomifupfofitumfina fubftantiam . ftatuere pcrfonalitatcm in fingulari ad Rti^nJU eft difficultas ro res affcdkas quit oftendi.& pcr fiti figmfitat fonalitas hoc toto in duo. qu6d perfona in rcfto fignificet fubftantiam fcd negandura propter. Hoc ver6 cafu . Rf^tnfi* X.nec folara animalitatcm. & ex his perfonalitas habct rationem . quim fingulare fubftantiale.ad. S^uomtd» Crftrftn». patec formaliter . eft huius loci . quam naturam hoc : de quo vix poteft fit . fi- verbi gratii fubftantiara uc formalicer. nec pertinct ad ptxfcnccm difficultatcm vllo modo. & negationem. noraina fignificantia pcrfo- fignificac fo- fingolaritatem. tur \y formaliter. qu^onftituicur totum fignificatum iftorum nominum . Relpondetur prim6 .qux!hic poffit effcquantum ad hoc. dicunt for- perfonalitatera fit fiinifi' Ethocad- confequentiam Caietani nihil vale- dicunc re.non kT fi- & pet- Obiicics prirao contra conclufioncm. fcd modam . iufium. fubftantiam. non tamcn MtiicitMr. fcdvtramque. omnino id facilc VMI||i»'<i*i oftenditur ergo magis cohxret cum fententia comrauni oranium Theologorura tcnentc inaf: fumptibilitatem pcrfonxformaliter confideratx ncgatiuo. dicic folara rationalitatcm. qucm Verbi naturs airumpte tribuit petfonali- nec dcclarare qua- . aut quomodo complct .& omifta nomina forma- nes fatentur quod fignificent fubftantiam ergo non fignificant formalincgationcm. quia non poteft oftendi quod pcrfona habcat incoraunicabilitatera firapliciter. earnquc compleat ac perficiat. turam liira fignificare in & hoc adraif- codem modo rcfpondendum quo . vnde debcrcnt corrigcrc conceptus fuos. effe alia. quod complcat ac perficiat ipfam. 38. hxc huraanitas fienificet quomodocunqueillam fignincec. nec ipfummet Caictanum . fit. aut fubftantialis fecundiam magnara gularitaiem nihil aliud fignificat quod ponitur natura in norainatiuo perfonalicas in accufatiuo. aut completionis. aut fuppofitalitatem. propria creata quid pofitiuum : hoc autera ne- fit 140. Troiatur 8. verum quia .II.& fuppofitum. quatcnus reuera lubftantia imgnificat fubportatur per illa nomina.fiue in tedo.vnde|quia eft fubftantia. Vcautem magisclarc tollamus omnem difficultatem. fed vtramque .nonfaluatur fuffieienter . ficut quatcnus ratio formalis propria. Probatur odauo . licct certum nobis fit . ficuc di de fignificato \ nomen bomo. quod fupcradditur naturx pria fignificantia fuppofita f>:&f-PP*- fcilicec. nec folam perlonalitatcm . ncc vllos fcrc ex aduerfariis vocare perfo- liter : ler nalitatera fubftantiam .& confocmicec refpoDdenduita eft iuxta prxmifta. quia ponendo perfonalitatem inpofitiuo. Et hoc fuppofito.quod licet natura poQHt habere depcndcntiara aliquam particularera pofitiuam a perfonalitatc Verbi. Vt melius hoc intelligatur. fignificent fubftantiam : opti- ncc in dtm. alhitm. quod talcm dcpendcntiam pofitiuara aut habcrc poflit a pcrfonalitate creata. &fuppofitum. fHfra tctigi nwn. Vcrum contra hoc etiam cft. 5» ferf^Mlitiu fit ftfiti $u4m ptrftn» f*j[it »ffwm. conccffo V fatendura eft .quim ncgaiioncm vnam. Alij denique dicunt quod per. co. aut quid fubftantiale . dicitur quam y qaando dicitur . . non fequitur qu6d pcrfonalitas debcat effe fubfttntia. partcra aduerfariorura.nccelTe habeat . faltcm in horuro au- qux fic thof um fcntemia . falfura cft quod omncs intelligunt per perfonara formaliter fubftantiam . non raiffo. ciim folui poOIt inde- non pendenter ab vllo particulari modo dicendi. fi vteren- & natura me . 141. nomtn ferfinamt&cfHpfoJitttm^ nas . pcr perfon*m. fcdetiam na- StemnJtu m*dmt dictmdi. fed non natura vcr6 in . fignificarc non folum pccfonalitatem . fignificet perfonalitatcm autcm verum fi . dcterminatiui .quam in po- 14T. pofitiuus Phyficus <flus tas .V. &c. non fequitut qu6d'fingularitas fit fubftantia . quomodo non poffit pcrfona forraaliter loquendo aflami ab alia petfona .terminat . quod volunc per iftum inodDm incelligere.Qiurtmm*in obliquo duf.liccc nos non poffimus declarare bene naturara iffius : cffedus. cretaaccidentalia. ad probandum quodillud. talibus .proptcrca coramunitcr fupponitur quod nomcn perfina Sc fuppojititm raagis formaliter . fic Stmenptrf». Alij aiunt . con- : Icaque refpondeo fccuiido cx hocdiftingucndo antccedens . nifi poffit oftendi.modo. valet confe- perfonalitas fignifice. fcu rcalita- ergo raalc dicit Caietanus qu6d omnes intelligunt per ifta nomina formarcra fubftantialem litcr confidcrata : fubftantiam. Hatc obicdio cft Caietani. qood fobm pcrfonalitatera dicat . aduerte & quxcunquc alia maliter iuftitiara & albedinem . qu6d pcrfonalitas aut propria. OhitSit I.faIantecedens Caietani in fenfa forraali . Vnde quando vtuntur aduerfarij iftis terminis /«rmaliter. in fura eft iftis autem verum matetiali quentia. idcm enim intelligunt per redlo & fo.fed cx co qu6d fingulare fubftantiale . AliJ litrr titfufftpiS. natura perfonalitatem quia fcilicet in explicationc no- negatiuura I.ivitin re£h conueniendum cft prim6 cum ipfis in eo . fitiuo. quo natura airumptacftin Verboi &nicliuscxfingulari pullulante naturaliter tura plicarctur cffedus pofitiuus pcrfonalitatis pofi- tiu« propris dicendo quod . matcrialiter vc- formis. . nego antecedens. qualcm perfonalitas pofitiua Verbi tribuit natura: atTumptz & quod quemadmodura nos non polTumus fufficicntcr explicare quis fit illc cfFc. Itaque quis ex his raodis loquendi fit verior.fiae in obliquo.Dift. Omnes (cd pofitiuura. fiuc materialitcr. ficut illa.Tertim mU' obliquo ficut difcurrunt fignificare formaliter. Confirmatur vlterius prxfcns rcfponfio non magis fignificat perfona fubftantiam . eft qood nomcn tur in rc6l6 per . aut plures : crgo ex eo qu6d perfona fignificet fubftantiam.fed etiam naturam. & fi qui ita iniclli^ gant . Ad . fit habcns & : ea quod perfonalitas fic fubftanciai aut fubftan- tiatis. hoc finificato repcriuntur quadoquidem dicant fineffe diftinckura a natura dicitur.fubftantia . concedo antccedcns: fitmtiMim. eflet talis efFe<aus. fona fignificec in reflo nacuram . auc fubftancialis. fed ftaruendo perfonalitatem in negatiuo .tribuatque ipfi aliqucm cffe^aum & quod particularitcr natura depofitiuum ipfi ^ pendeat ab illa perfonalitatc ita fimiliter perfonalitas propria tribuat effcdlum aliqucm pofitiuum nacurx. Paulus.

RiSpnfit. vC fuppoiicum eft.&qu6d & eft fint de fide qu6d deniur in diincommunicabiies. Aiij alio fit fefitiHum.nec confequcnter perfbnalitas ipfius debet confiftere in quaiii non debet habere pofitiuo. uinis.. t.& confequentcr non eft inconueniens qu6d per fe includat negationes . qu6d prima fubftantia ex mente Philofotuc Fonfeca : hoc. Fonfeca. quidquid probac fuppoiitum conftitui negatione . Quta ergo n»{ura duuna ncceflari6 habet negationcm omnem . »»- "**.Refpondetut cnim non omne incommunicabile debere *'j|?«»/*« habere pofititium diftindlum a natura fingulari. quod perfona diuina cabilis .Aueralij. Deo titates . & aptitudmahs fecundiim Fonfecam. Pec hzc patet ad aliam obiedionem. . quia licct fapientia in diuinisfit fubdantia. fed falfa confcquencia quia cum hoc poftec alteraprimam fubftanciam'. pcrfonatur . quam dicit perfonadiuina formaliter. in quo poni poQic pecfonalicas diuina. fed etiam potentialis . qu6d natura diuina cfTec necefTari6 incom- nam efle in ipfius fententia rounicabilis .& nonper accidens. in fed natura iingularis vt Cic ca vtitur contra nos fuppoiitum eft pet fe ergo non includit formaliter : vnum ens & per fe . non agnoaetit Philo- cum eft antecedens. Nec hacc refponfio debet videri difficilis recencioribus . illud N*gatit autem pofitiuura per . et go f aut emolumentum. OhieOt» t. cer- t. vt fi^a diximus mtm.quaLot- MT- ergo fimiliter idem. quatenus omnia pofitiua. probat etiam idem de fubftantia prima.. jir iininfuoi ftim* fuk' ft*nti». uinis reperimus aliquid poficiuum incommunicabile . quia natura finguco fecundum Rif^npt : perfonalitas dcbet dici pofitiuum quid in ta laris includif ur per fe vc iingalaris RtfptHJtt. fmpftfiti ifi qaae pet fe primo includit . fed in creacis non non habete ennon pofitiuum propccr fit noftra. ipfis attribui: non debet aftcri in creatis ficut in diuinis qu6d peifonalitas fit quid poficinum. le ergo ab aliquo pofitiuo. qu£ ne. quatenus. caius 146. doquidem repugnet naturam diuinam non efte perfonatam perfonalitatc omni diuina fed perlonalitas crcata non inuoluitnegationem potentialis communicationis. Confirmatur prim6 . neceffari^ ineft ne. perfcdliones illas uinisfit qaid|pofitiuum. concedo. & . rcpiignet carereifta perfonalitate. 103. qu6d fit dubium. Ad quod addendum ."Ji"''' quod Ptttfll llicui prtfuppenit in iUo •liquti fofitiMumy»d ^'*'"^ fii"'' ratione cuius debeat illam illud pofitiuum eft pcrfonalitas: quoniam autem ex altera parte natura fingularis non habet neccflari6 omnem negationem.1 debet neceflano ellc ergo omnis naiura . fi fenius (it. fint fubftantix tales pecfedtiones Refpondetur fecund^ . ica fcilicec vc Cn T44. Refpondeo fecundo diftingucndo antecedens. §>iiomaJa eft vnum ens per fe .inclu. in vlla neccPltas ' . quandoquidcm fit de cftentia Dci fecun- Coi>firmatut fecundo concra eos fingularitatemctcacam dum eofdem : eife ergo quamuis perfonalitas iq di- non debet elfe quid pofitiuum. ptopterea aliquid pofitiuum . nec poteft aliquod rounus pofitiUum fit {f. . Praeter ha. Et pcr hec patet ad aliam obiedionem . incommunicabiles fundamenta fieret modo diftinguunt amecedens : fup- pofitum eft vnnro per fe negatiuc. ftione fecunda exprefs^ doceat efTet ineommuni- cum in hac quacpecfonam huma- incommunicabilem . »«"»"' ^»'- communicationis . quatenus ex natura & pcrfonalitate vnura per fe .IlI. Obiicies quar(6 ex Caiecano : perfonalitas diuinaeft quid poficiuum : ergo creata. Rripmfif I. omni incommunicabilitate neceffari6 *»"' *«'«»» Ttnftea. ittm. quo mediantedebeat habere illam negationem.& non cx rarione ipfius naturae fingulaNtn ttiitBt. frt0ts »i fit. dcbet necefTari6 haberealiquod pofitiuum incommunicabile. aut difparitatero. fophus fuppoiitum diftindum i fubftantia Hngulari (1 ver& fenfus fit quod Cit prima fubftantia quatenus includit primam fubftanciam . qua vti- I4J. humana vet6 non fit . in creatis ver6 . ^^t Sed quoticfcunque negatio aliqua non poteft vllo modofeparari a fubiedo. quas dicit.l gatjo communicabilitatis /r-N/T- . ratione cuius debeat necelTari^ conuenire tali fubie^Slo vt patet . & humanam non enim pofuit Scotusdifparitatcm . quia in difa. prim6 negationem. ptopter quam debet obiedtionis .negoi fed ptima refponfio eft facilior. Confirmacuc hxc refponiio . arguecet impetfe£lionem debet dici quod perfona . & fpiratio- & & nem pafliuam . nego anteccdens. admittendo antccedens in illo fenfu. &qu6d habeant aliud pofitiuum munas. qul 147* fuppofitum eft incommunicabi. vt pacet ex myfterio Incacnationis. Sc i : . dicit negationem : ergo per fe includituc aliqua negatio infuppofico.tamenperfonaIitas crca- idcm fubftantia prima & fupponegando conrequcntiam quia fi Hnt S«pi*»ti» non eflo fubftantias: <'»'»''»« '*""* conftat autem per difcurfum qu6d in creatis non trtMtu in dcre negationem. phi . quia fcilicet incommunicabilitas. dubium efle aii' cecedens. Refpondetur prim6. ficura ].& confequentcr perfona conftituitur per aliquid pofitiuum. ris. Sed negatur confequentia . quarcunque alia perfe- & {ilQ DcK tarocn in creatis non c(l ita. fpecificatiueloqucndo. dicente qa6d naturaconftiluitur in ejp lingiilari per negationem. quod idem ptorfus Ht fuppoGtum ac ptima fubftantia i nam verifimilius eft .quamhabet. quia im M- Deo. 4n« qua: etiam aliquo modo dicitur incommunicabilis. qui dicunt quid negaiiuum:quia in diuinis non eft quid ncgatiuum fecundijm ipfos . negari confequentia huius AliMdi^»ri- quam aflignat inter perfonam diuinam . & Vafqucz ut fubftancia fingularis vt (ic praecis^ cum . Sententiarum IS6 Ad hanc obieAionem vicina eft aiia. Sc catio 1'"^ hMnutnntn.qukm eireprincipium negationum vllarum .c Scotus dat aliam difparitatero. .Lib. Cur ptrftws» litm diuinm imperfedlionis in ipfo eftet fuppoH- omnes : OkilSi» 4. fed fotum iftud incommunicabile . in qup dixi .. Hoc eciam obie6lione vcicur Lychecus . debet praefupponere aliquid poficiuum. qu6d Fonfeca non in- vtitur Forifeca : : tellexerit difcurfum Scoti . propterea debct habere : aliquod pofitiuum habere . : OhltSl» quod . & id fic euidens fed in hoc pofuit difpatitatem.r.aut authoritate. &recentiores communiter . quando obiiceretur ifC]s quod fingulare eftct vnum per fe . . Refpondeo enim ptimo. Hf^nfit difparitatis eft quod fuppolita creata fuiit pcimjB fubftantic : ergo non indudunt negationem. quia fimilicer refpondere debebunc .oHtSio j. inuoluit non lolum negationem actualis. faciuncvnum per iiiutm msptr le. fic vt naturc ca afFc^ae. nimiriam patecnicatcm . cuius natura neceflkri6 afficitur ifta incommunicabiIitate. habet a propria perfonalitatc .& confequenter quod non deberec pet fepcim6 dicere negationem. filiationem . incummunicabile ceflario habet negationem communicabilitatis. concedo : pouciuc. ex hoc fecuturum quod non includeret per fe pcim6 naturam iingularero in fententia illa fatiscommuni recenttorum .''* quan- conftac eftealiqua calia ratione .

& non vnita ipfi ergo eft fu le. ConfirmaturcxSuacio.quia Patres Conciliadicunt perfonam Verbi confnmpfiffcperfonam . aflerentcs in noftra fententia ridiculas & ineptas fore definitioncs Patrum & Concilioram. fup- enim huiufmodi nihil quia quemadmodum natura non cflet proximc potens operari omnec plet .non pccfona affiimi > ilUfquc habitucas fenfam iDeptixn. guoetiam minorcm.fupplcc Verbum perfonalitaccm propriam. Perfona Ver- : bi fupplet perfonalitatem creatam ae eius refpe<iu humanitatis. proprie Ioquendo.finc qua noadiccretur natura humana alia fubftantia ^ Vcrbo quia quandoquidem finc illa negatione deberet eflet coniunda Verbo . fuperadditione alicuius pbfitiui Icaquc in forma rcfpondeo diftinguendo ma- per- iftius alterius . auc dari poccft a parre independcnter ab operationibus potentiarum potentium facerc ens rationis . . Hac eademinre obie&ione vruntur Suaxet . & ^'^'"^ .•„ cendl^s d*hMtirjfi*»"'•• . ron vcrodcbet . Rcfpondeo negando confequemiam quia Pater. cft lena fine p*' fitiu» .poficiua. alia fubftancia raifia fi humana poifcc nacura Chrifti eiTe ^di- abfque vlla fuppoficalicace. <.§luom^do d. tribuere.p^rJI^ g bi refuhantiamipcri perfonalitatis ptopr ptopriae hoc au. ad quod fequatur nito Cur ingcnitum nS dicat ftr fi primo rtegatienemf . iila ncgatio. . fcd non defcdum fupplet nihil. iuii(Stjonis eft conditio necclTario teqoifica vc vnde non requiritnc vt dicacuc quod fuperaddacuc aliquid fubConfirmacnr. . pf incommunicabilitati eadem numero vt' nata ineetnmit- nicttbilitiu fufpefiti.tura communicari communicatione oppofita guUrit Ctif^lctmtHl. Tom. dicitor : Rcfpondcturexdiitis ncgando conftfquentiam. vt. QucEft. negatiuo . cafu cali quod fic. «i^. nimirum fccun. fed feparata vnionc eius praSckc abfquc firmatur fecund6 aqua. . in qua confiftebat propcia pecpcr . quid po£tiuum. illi . quod przftarct perfona. tam poficiuo quim . qu«ratio. quacenus nacura vnira Verbo proximc potens excrccre fua munia In vcriim cflec alia fubftahcji^a Chrifto? paratanatura cara fuper» *ddito. humana & ftanciale. pro- utni»t tx fitiiiB. qu6d impcdicbai perfonatitas Vec. vt non poffit eadera numero pofitiuc naMtur* fi». : . de quo dicitur quod fic ingenitus .quibus definirur. concedo. Con- quia aqua vnita alteri aquae non dicitur atia aqua ab ilia . t3»u».tun». JJO. & gni facianciliud. eo ipfo . & . N««r« rf»fequentiam . indigna vidctur qii* ^ Thcologo afferatur. nifi haberet huiufinodi neaut aliquid ^liud per quod toliituc . quamuis aduerfarij ma- iorcro. quam propriam cfiec . negatioaucem eft nihihergo perfonalitas non cftncgatio. quod fiue per- fonaliras propriaconftituatur in pofitiuo in negatiuo . O i. fuas operationes gationem . Obiicies nono ex Caiccano fi dimittetc- JinalitMt di- ftrfonaiitati quam negatio .dtcitn». aliquo fuppo- fico alicno. Auerfa. eft quantum eft ex parcc naturac ) q^ando habet perfonalitatcm alienam Vcrbi per quam toUituc ab ipfa negatio . qui poiTet quis ad hominem contra Scotum vti: quia fciiicct ipfc ex incommunicabilitate fingularis naturz probat fingularitatem eile quid pofitiuum crgo fi natura perfonata fit incomtnunicabilis . quatenus przftaret naturs totum .inquitFonfcca.Dift. : . quam k Vcrbi pcrfonalitate. fari^ rcqucfttead petronalitatemdus.nego maiorem. Vnde patec afficereturque pcr- . diccretur alia crgoex eo quod fc- Verbo dicerctur alia naaliod fuppofitum.Diftin.quia fecundum Caie. non cifec alia. Hurtadus.proprtam. Iolummod6 ifta negatio . necnegatio . tanquam a "^ /. perfonalitas cft quid pafitiuum. fccundum omnes nonertc coniunftam per fc cum . dicatur obie<^io omnia .t ad aliam abiedlionem . dum Scotum ingenitnm . Ad confirmationem mo. quia haberet efte alia petfona alia fubftantia ab illa negatione ..II. . quod fuppleat dcfcdum pcrfonalitatis propri* .•'*•?" tanum litas fi & : creatain. enet ergo alia fubftancia perfona propria fuperaddic bo litatem cius fupplere perfonalitatem propriam iretuam. nonefl ita incommunicabilis municari. fi haberec perfonaiiraccm concedo maiorem quacenus coium illnd habcreck perfonalitate Verbi . quod non fit cadem fubftantia cum Vcrbo .»nqua confiftit perfonalitas pro- fci Sc9tioper. 147Obftxt». Ob. ita eft irfgenitus vt non poffic petdcre negationcm illam . etiam ita . alia dicacur aut perfona- eft : . quin poI£t com- Dcnique per idcm patct ad aliara de ingequo vtitur Lychetus. quia f-»^f"p*rfe-^ fenfus eft . eft autem pfoxime po- quando habec pro^imc poten^ operari omnes fuas opcratioflcs ( loquoc femtens exercere fuas opcrationes talcm negationcm . noi^ vero negationes<ius . benc explicetur & intclligatur . pcrfona k Ver- alia fonx humanx auc canquam a conditione. Rcfpondctur catenus Verbum . diuinam hoc ipfi argumencum hocfi ac cuidens cft perfonalitacem non 149. ob. menti perfonalitas propria in negatiuo. : : aliafubftanciaabillo . fed ** riMeuli- fccundura Scotum ratio huius pronuntiati ef fet ly ob. non fequitar quod tum k rccipcrct aliquod pofitiuum. propria eircc confcquenter naturz fubftantiam.ergo corruit totalitcr hscc ca. tura . Obiicies o£tau6 ex Caietano 148. natura tc- pria th creata non (it necefTario incommunicabilis omni incommunicabilitate fequcnte ad fuam perfonalicaiem cteatam. : tcm tam verum fit tur natura . Lugo. fpccificatiuc . fed realitcc ab ipfo diftinfta . . . qpz minoris cft refpondco negando minorem . feu pcrfonalitatem humanitatis affuuiptx fed harc locutio non eiTet bona . quod haberet ^ perfonalitate propria. quam importac ingenitMm vnde dcbet haberc aliquod pofitiuum . vt manifcftura cft. VI I. fifterct Keffonfio. . quo eiret coniunda ipfi . quandoquidem in tali Caietani non fupcradderetur ipfi aliquid fubftantiaSi dicas quod non contra eft . aut aliud fuppofitum . decimoex Fonfeca dc ndc cft Ver- bum aflumpfiiTe naturam humanam non hominem td eft perfonam humanam ver6 CDbiicics : . quod dacur .a Verbo ifta negatio con- quasro vt patct cx eo Chrifti rationeconfticutiuaformali ab vllo alio . Per idcm pat1. dicitur de Patre formaliter non dicit pcr fe prim6 negationem ergo nec natura incommunicabilis. & & aliud fuppofitum hnmana : . Ht^Ji»CuriruSmU' quia natura fingularis ita eil incommunicabimicttbilitiu lis.fcu fuppoficalicace extrinfcca.aut poteft dici .V. fi con- & . qu6d aifumpferit naturam humanam . . fonaiitas. Refpondctur negando fccundam con. ptotitmhil omne negatiuum operationc intcllcdus independens ab realc nego minorem . natura vero perfoloqucndo.fcd non fupplet nihil^vt nihil opponitur omni reali . & defcdum cius .natucaro. . fiue tribuac nacura.quatenus natura coniundia Verbo poteft excrcere omnia fua munera abfque depcndcntia propria pcrfonaiitas propria . nullam prorfus habere difficultatem .n»n ro 157 non eft tale nihil-y .Relponfio. fi fonalitate €>uom«dtper uina fufplet . Obftftim».

: fe. &c.folahumanitas. Quando autcm Patrcs qucncer Ift.etiam in feritcntia Sco- tantum abeft cenfcnda ridicula . quac fierct mediance fe phyfica. & ifta fi Conciliis . ex eo fciliccc quod ifta propofitio exprcfsc haberetur in Scriptura . Lib. ifta humanitas non habcret negationcm vnionisperfecum Vcrbo fed potitis afTumptioncm humanitatis fuifTc afrumptionem. ProbaCo. Cur toUatur lam .aut nugatoria. feu petfonam humanam dicunt dite€tc oppofitum iftius . pta(Ji. Rcfpondeturconcedendo maiorem. Licct au- mediante vnioneper fc an vero fecundo modo mediante vnione per accidens .vt ridiculum & indignum omnino priecate.mediantc vnione phhyfica & reali . anumptam fuiflc.ftd vtiliter additum eft cula aut inepta . vt fit & Definitio fenteti* Se«ti $fioftimtt. qu6d fenfus iftarum definitionum cdet » naturam humanam .Confirmatur fccundo a Suare & Lugo. aiu ipfamet fentcntia Scoti.qu6d non fenferunt Patrcs pcrfonam conftitui per negationem. inepta.vtpatet.acPatrum illa Scoti. & pbflec aliquis crcdere de fide quod humanicas cffct affumpta .inepta (iliorum verum cfTet. CtnfirmMtio quodtamcn in noftra fcntcn- & cflet cfficaciflimum uicdium ad cum conuinccndum:crgo fignum cft. non omnis alTumptio humanitatis eflct ter vt incompatibilis cum ifta alfumptio particularis negatione fcd folurh .jjM' affumpta. cum Vctbo diuino.^ vnion* tuei* fa6ba affuhiptio fecundo modo. fed ita afTumptam vt tamen habueric perfonalicaccm propriam .dentali. quia poflet humanitas elle affumpta quamuis non efrec affumbitare fed . quando aflcrebat pcrfonam humanam dcfiniretur.non f* vnlont nt vero fuppofitum . ac prorfus ncfcire. fupra humanitarem nihil diccrei pra:negationem affumptionis .humana fotiiis dcbcret remanere . vel quia tam a PatrshHt quod nS fer- cilet quod pcrfona non efTet affumpta. non arguebant Neftorium con- Ad fecundam confirmacioncm. Tojfet ajf$tmi qu6d afTumcrccur perfona . quamuis pcrlona mi.. non diccbant tanti . Sc optima .eofirmationt'. quam illorum aliorum authorum fit potius indicntio & ridicula. quia fi cx co prxcis^ natura humana amittit propriam pcrfonalitatem. Si aucem fccundo modo affumeretur . Si cidtntnlittr.rcfpondeo PaNcftorium contradi. fed etiam perfonalitas humana cationisrcur crgo petfonalicas confiftcret in negatio- male)de fecundo.in fententia Scoti cflct ridi.qu6d vniatur humanitati.etiam iuxta fentenciam Scoti.Ad frimam dtionis quia non aflerebat ipfe pcrfonam vniri confirmationem. nec ridiculc . cMlgitur diccrct formaliter folam negationcm .vnitur Verbo. homo homo & dubitare tamcn eflct afrumptus . quandoquidem vni.& confcqucnter efTet tem habeatur ex Scriptuta quod huroanitas fic afTumpta a Verbo. afferenJo rcfpondcre debere . vt inquit Lugo artumptam i Verbo non man(ifle per fc exifiencem finc vnione ad Verbum . fcd po. bet|manere. & non homincm . cum ncmo pofTct de co du- clarum neutrum horum af- verum crgo non eflet falfa. fonas .in quod ab eflct Ecclefia vniuerfali . tJo fufierflui. mcdiante vnione accidentali tantum. cum qua non poffct talis humana afrumeretur. fed potius defofiaticam. mnnitas . negatio . feqneretur rar aflTumptio riatuf z . pcr fe . an primo modo vnioneper ita vt vt frims re^n- ro perfoha in Chrifto non caruerit negatione vnionis pcr fi. & fecund». in fcntcntia Quod vt cla- riflimc intcUigatur. cum humanitacem fuifle quomodocumque affumpcam . & non crit tia facile fuiiTct . non . tur.vt afrerit Scotus.aut lo- Conciliorum. vt potias propria. homo ptus .non foli^m hu. cur fimiliter ex illa vnione . ncc confcquenter propria perfonalitas . fed etiam \ gna. negando fcque. Rt^cnjia.cotradicehat lis.& vnionem per fe ac proptcrea talcm . & opprimerent harrcticos dicentes humacilia . qu6d humanitas afTumeretur. Itaque Con- go quamuis quando tamcn dicunt Patrcs humaniiatem alTumptam .& diccndo qu6d cenfura tam Fonfcc^. 8c confe- . quia fecundum ipfos ad per. aut ndtdto) Tt aliquantulum miiius qu6d non Verificarenon perfons in ea pro- procedit Lorca.quia'. tres : vna tanttim pcrfona. aut ineptc loquun- fi^'*' plicaucrinc Scripturas (licet rcdlc dicerent fcntentiac iftotum ha:reticorum:cr- ne. tanjcn non vfque adco exprefse habctur antc dcfinitioncs Patrum & Conciliorum quomodo fit affumpta . III. Ad primam confirmationcm . Confirraacur duplicitcr poffet intelligi : humanitas Chrifti efTet affumpta vno modo per fc.ncc tollitur pcrfonalitas tamcn exvnionceadem Vcrbi .Ad fecunJM momcnci vidctur. quia dum hairetici dicebant duas in perfonas fuiffe in Chrifto. perfonalitat non deftrucrctur perfonalitas humana . Probatu r minor . eflc fine alio ergo etiam Vcrbum eo ipfo. & pcr I f1 . eflct : in fcntentia Scoti illa definitio .not7per/ina.non perfonam alfumi. amittit propriam perfonalitatcm . aduerfarios ad hoc fihi. : fonalftatcm fequicur faltem negatio communi- fumi. inquam. fena fit fuppofitaafTumptionc humanitatis. efTct illud addcre .ferfonam af- non potuiffe arguere . itaetiam . ncccfratia fit iudicanda : fed habetdircdiffimein fententia Scoti fcnfum oppofitura fenfui hacrcticorum : ergo . propofitio dc- humanitM ajfum~ 'T4.non ferfina tradidionis? . non de primo modo affiimptionis. fer htc. ccrtum cft quod contradiAoiium di- csnfiftcre & Patrcs vt toUerent hanc dubitatioiiem. & minottvn ncgando vcro quod ilia ratio eflet indigna Theologo.qua5 mihi par. Deinde quemadmodum ex vnione rctur quod naruram. dixi . vfquc adco exprcfsc habetur in Scriptura quomodo fuic affumpca. nec inepta. quia per hoc amittit eire pcr fc . congrua. St conlcqucntcr non impropric. nara ficut fi vniretur perfona humana. Ratio autem omnium harum cenfurarum eft .tius qua di' ui uina ftr .aducrtendum Concilia hsrccicos. optime quod natur» dcclaraucrunt afrumptioncm fuiflc fadam primo fit Vfiil» fer modo ftatucmes ipfam naturam airumptam. C$nfirm4ti» . primo modo afrumerecur. an ctiam fuppofito quod . & qua Patres loquuntur in przdidtis de6nitionibus. a. . quin haerccici de fad^o ex- declararent humanitatem afTumptam cffc talitcr.tur minor .non vero perfofiiifTe a Veibo contra tres dcfiniuiffe nam hiimanam afliimptam concedcbant dcfinitio illa in Ghrifto duas pcrhabcat fenfum oppo- fitum fcnfui haereticorum. vt fidci dogma Confirmatur primo cx Hurtado Cti^rmatio quia Patrcs non argucbant Ncftorium contradifrim4. ftionis.non ve- folikm humanitatisad Vcrbumdiuinum toUitur pcrfonalitas illa pofitiua. Sententiarum 158 i cidiculatn.quam auc definifio. quia fuper- . & confc.humnnitas ferfe^ nequenter quod in Chrifto cffcnc duae pcrfonat. Addc ctiam . quod ade6 clarun^ e(l. aut pcrfonam .non 'vnionem hydebet perdi pcrfonalitas diuina . alio modo pcr accidens . rcfpondco . impropria. fluc adderetur illud non perfona . quod definitum Jit nitatcm. vt ridiculum fumfta. vel hoc idco cfTct . quia fi fuifTct fhyfic». quandoquidem. non . quod diccbant haererici . qiri vnde fi & Pa- humanitatcm. vt dixi . talis. fi vniatur perfona diuina . eflet Confirmatur prasterea: finira )i Parribus . fcd per accidens pcrfona autem non titftorius non dicit ncgationem communicationis accidenta.

conditio necelfario requifita. & nomen /Mppofttum Scoti fper. Dift.. f'!f°"* . Rcfpondeo fccundo . formalitcr loquendo . quia ifta negationes prxfupponnnt naturam completam & finc dubio perfedlius eft alicui habere negationes fuppofitum dicit acr ipfc:quod etiara vltcriiis confirrao cfiicafi acr tcnebrGfiis diceret aliquod pofitiuum. etiam eft perfedius fine dubio creata .Ex hac ergododlrinaduoinferoin confirraationcmjioftrx rcfponfionis infirraafioncratocaIemobic(flionis. proprie loquendo .vt de cft fidc.quod dicit natura fingularis fuppofitata. quamuis non tollerctur diuina.yf ob vnio- illatn folummodo ncra.quara aet tenebrofusi& confequenter quod rationeiftius diucrfi modi fignificandi non poHit dici quod fuppofitum fit coramunicabile. aut. Probatur fequcla.non eft neccfiarium vt omne citer. Quod fi dicatur aiio raddo fuppofituin fignificare fuura pofiiiuum. cft fuppofitum formalitcr confideratum perfe- eft & comparari ad natOras fingulares incompletas. quia & qui habet non niinus lumen quam poteft recipcrc tenebras . vt manifeftumeft. VI J. {'"' . in quo folo vcrura cft quod poflit illuminari. & tamen paries niger non folum dicit DCgationcm albedipotcft dici communicationis . quia Ctius ipfis. nis. O 1 frue . fit perfeDico autem omne fufpojitum . vt certuraeftapudomnes. quod fufftfitii non fcftt *Jfumi. fcdnegationcmcommunicationiscum alia pcrfonalitate. eft perfe(5lius prxfuppofitiuc aliquibus iw». formaliter loquendo. ficut dicitur quod parics nigcr poflet dealbari.quia rfihil dicit acr tcnebrofus fupra acrem prztcr negationem lu- minis : ergo fi nihil dicit fuppofitum fupra naturam prxtcr negationcm communicationis. teft vt dicit negationem adiualis fignificat pcr fed aerem illc aijr . ptrftBimn»r "''^* > 159 primo ipfam negationcra communicationis vnde quiaimplicai naturam cum negatione communicationis fignificet pcr fc quando ncga- nZi!^^*"'^ tio HtAcnfii ft. queroadmodum patituc fit tmr» 1 J7' Oi.qu6d aifr tenebrofus dicat foliini negationcm luminis .f_ ^ Henidemjf^/11r L alium modum figniricandi habet quam natura ^. jit^tnfi». fepriraonegationcm luininis. fequeretur quod quemadmodum quod acr tenebroetiam po/Tct dici. Confirmatur vlteriiis:fiue fuppofitum dicai nc. licct pofHt dici . . vnde ob vnionem . vt habeat res omnes fuas operationes connaturales. Confirmatur hzc refponfio quia non magis pofitiuum oppofitum ipfi. fi fuppofitutn. & diivfo : fed ex hac difTcrcntia fignificandi requiriiur roanifefte non pofre dici . Primum & in- prarfupponcntes perfediionem ..qu6dquem- admodum paries niger dicitur dealbari quamuis dicat pofitiuum. Curatrtent' Huius rationis nullam viro prorfus cflc optiiir#/it» ftfit ^^ aducrtit Vafquez. quia ncgalionepoteftaliquid habcre perfcftius «"^ . & communicationem cum natura non debet toUi . quin intclliga- pofita ad fuas operationes Obiicics duodecimo ex Suario foliim diccret negationem fupra .ad quodfequicur ncga.& ratio diiparicatis cft . fiue pofiiiuura . communica- in propofito quam natura hngularis completa. . ficui parics nigcr dicit aliquid pofitiuum .qu6d fuppofi- tutrttnr mt• fuam nigredinem. ita : & ipfam fequcns eft contra omnes Thcologos dcfinitionem fuppofiti : crgo&anteccdens. velquiadicit formalitcr ncgatioccm vnionis ad perfonalitatcm cxtrinfccam.V. vndc . Itaque fuppofitiim po- *"*• poiTc a/fumi . quid fuppofitum poflct communicari fcd confus pofllt poteft dici illuminari . concedo anteccdens . uia ifte tctminus complexus Mr ttntbro/iu . iftara negationcm . qu6d fuppofrtum fit communicabile . Ad probaiionem aucem quod non ideo prxcisc poceft dici acrcmtcnebrofumpofieilluminariiquiadicit ne^ationem cantiim luminis.vt nos tenemus. uum. Tom. Qusft. ficut potcfldici . propterea optimc dici poteft iilum aciffn poircilluminati. I O*. quod alio modo fignificet fuum negatiuum.non fir. natuiis fingularibus . cur poflic dici acrcm tencbrofum poflc iIIuminari. quia fuppofitum Chrifti . fuspoflit illurainari.'* cenjli- PoiTct etiam fuppofitum dici perfedius natura tio quacunque completa figularitcr vt fic quatenus non pofTct cfTe vlia natura proximc dif- tum pofHt communicari.Ctmfirmstio eatiuum. vt tcncnt aducrfarij. "^_ Re^JufriAU<pud ttfi tjft fiBim *•• ftrftr- m*l»ttr Obiicies Tndecimo cx codcm Fonfcca fuppocreatis eft perfedius naturafingulari: : vtuUci- Ctumin ergo fuperaddit aliquid pofitiuum. id. nego confequentiam.ju-»t fcrfuppofitva. potcrit tam bcne dici . fiue dicat forrosilitec negatiuuin. fcquclz dico . ad quod fequitur negatio albedinis non mini^s poflet dici . quantumuis homo quatenus quam vila fingularitcr natura complcta. quod racio . Tcrminus autcmy«^/>«/«t«mita fignificat naturam afFcc^am negatione. 8 CtnfirmMtit.quamuis fuppofitum di. & aptitudinalis termiuus complcxus natura fuppofitAta ri . tum fornialiter confidcratum. quam paries nigcr .. natura ver6 fuppoficata fignificarc poflit naturam fuppoI ' I fitatam in fenfu fpecificaciuo . & compoficum .ad quod fcquerctur ncgatio luminis. quia idco dici poteft acrero te- nebiofum : ica etiam potcrit dici.ncgoanfmgH* tcccdcns. Rcfpondco pjjjj.n^ luminis f^ft •*?««^ poflc. abfque fuppofitalitatealiquai& quatenus non poteft natura vlla fingularis intelligi vt completa . non nequit dici quod poflit fuppofitnm. . RurfuSjratio VM) hypcfit^ ^p^rH^tM/ crt»tMe JmsM. cum potrcilluminari .ad naturascompletas.. fupra id quod : i j : quod acr tcncbrofus pofllt illuminari. dutdtti- . vt . Et rcfpondctur brcuiter ncgando fcquelam. vcl quia dicit poHtiuumjad quod fequitur talis negatio.ll. tollatur perfonalitas crcata ^. . formaliter loquendo .&diuerfita$confiftit in hoc quod mmlittr ftrfuppofitum fignificet naturam fuppofitataro in fina^matU' ^** /"/***'*• ffnfu compofito folummodo . fcd aliquid fero ./*«'*• fi^ cerei aliquid pofitiuum.ad quod fequitur negatio fJ""^' commonicftiionis . quod act tcnebrofigtHficet & tur fuppofitata. fed fenfum fpecificatiuum. non lolum patitur fenfum reduplicatiuum .Seciidct infero. quod natura fuppofitata pof- feccommunicaii. fed quia non dicic pet e prim6 illam negationem. vnione non tollcrcturperfoflatitas crcata ncgatiCutftrviM' ua. e»nd». c^. implicat etiara fuppofitum polfc aflumi^acr vcro tenebrofus in fenlu fpccihcatiuo. vt nonadraittat fenfum fpecificaci- . Pcrfonalitasautcro nondicit ncgationcm communicationis cum naturacrcata. quam eas non habcre. quiro fine illa habcret quando negatio eft ncgatio alicuius imperfe- frf ^JQnis e^modt . diftingucndo antecedens.^ ^ negando confcqucntiam . po(fe illuminari .eftpr«fuppofitiuc perfcdius quam naturx incomplctae . . : . Si comparetur ad incorapletas .vt clariijs dicam. nifi alio modo fuppoutum fignificet fuum pofitiuum .cft. Si vcro comparetur ad naturas fingularitercompletas . quod fuppofitum poillt communicari. propterea non valereillam locutfonem firoilitcr poffumus nos dicere . quam quod paries niger pofllt dealbari.&..

fequeretur : iam ergo fuppofitum debet inuoluere altquod pofitiuum . vc communicecur . quam concra ipfum Vafquem.qu6d vnio realis non poffit terminari ad negationem.nifi multo minus . quia reucra non poteft aflignari vlla rcpugnantia. itcimtt" : TnSe reqaitutvlteri^s aigonien- momemi & sque retoiqueii polTe contia adueifarios. ergo non obr» redditur . non etiam nos poterimus inferre contra ipfum. vt aduertit Lorca . : apticudinis lem. vbi hanc rcm tradlar.nifi cerminando. quia fecundiim Scoti- communiter . Piobaturminor .poteric etiam negatiua:& argumentum Vafquis non magis fic facit etiam contra nos . inclinacionem naturae in noftris principiis.Lib. Itaque. fine dubio pofneommunie»biliiptrne. non ad qualemcumque perfedionem. in quam ipfemagis inclinat. mco iudicio . etlam quando 5 e(l tum quia poftea. tiontm dieit debica.& ad probationem dico. Dodor vllo in afKimptio- perfonalicace nacurx apcicudo ad communicatio- clarabimus num. quam contra ipfummet. fed ex fuppofitionc fententias communioris de conftitutione perfona: crcata per abfolutum quid. poftea dc- uo Dices. : perfonalitas confiftat in negatiuo fiance illa. reperitur aptitudo neutri. ac comranos. vt fuppofitalitace Refpondeo iuxta d'i&.qu6d exiftimarit no fuifTc locum c6trouerfiae. quam negationem Scotus aiferit effe de ra- qu6d nunquam eifet perfonata perfonalitate propria fed hoc eft faltione mppofiti . cuius negacionem dicic fuppoficalicas . Si . litacem concra nos . vnde mouetur ad illas motu naturali. JEq^ni tUlht- tia fuppofitata propri^ Ego certe vix intelligo vim huius obie£kionis. eflet modo diflScultatem hanc . habeac apcicudinem. & fpei. verbi gracia. quia perfonacreacanon poceft airumere alienam nacuram.fi perfonalitas quid negatiuum . propria fuppofitalitace includcnce negacionem exipfi textudifi.quibus g»tiuum ut augecur cam bene. Oh. faltem natura. cione . . Senteritiarum i6o riueponciouni tum M9.quam fi fuppofitarecuur ncgaftfitiHMm. nec refoluit difficultatem fenfu. quod Scocus non manferit du. Nec refert qu6d perfe<aio quam dat Verbum ipfi fit natura vt in qua adhuc fententia res prorfus eft dubia. quamuis quac ccuinacuralicer nam Pctrus infans.VtM ptffittM tcr refpondctur . aptitudidicit negationem perfona.quia na.qu6d Ci ita vt eodem modo v*|»-- . Refpondeo tamen negando fequelam. Melius ergo . nem. quae cft naciiraE alicnx pcr perfonam creatam conftitutampcrnegationcm. fed aptitudinem ad perfedlionera connaturaliter fibi debitam.& Qu6d fi quzras. noncft crcdibile.fed in hypotheficommunisfenten- ti« ftatuentis perfonalitatem creatam in pofiti- nem cum aliis parcibus incegrancibus.III. . CuiH4 »pti' tudinit ntg»' connaturaliterdebita .fed de ipfi tia fit quando afficitur propria perfonalicace poficiua. vcl eft illa apcicudo fi non eft illa apcicudo . Qu6d fi dicat Vafquez ipfam iiaturam ex fe non efie ineptam. eciamfi dicamus ipfum fuppoficari modo pofitiuo . quam communicat perfona diuina naturx aftumptae . & probabilior. fidei.pet negationem . quidquid ficdeilla communicabilicate ad partes integrantes . dixerit abfolute pcrfonam creatam poffc afTumcre alienam naturam . aftumere nacuram creatam alienam verbi gra: Petrus poteft afiumere naturam Ioanni$:fed ret formaliter aliquid pofitiuum habcbit apticudinem fimilem n»tMrti ftrf»' Obiicic decimoquart6 Vafquez quando cft afFeda propria fuppofitalitate negaciua. neque enim magis difficile. & inclina- tenti» Sttti.ica vc fimul cum fuppoficalicace non ad c6mun!cacionem . . & fic eft illa non eft ad ergo qua racione ea non probacio Vafquis apcicudo : obftance poteft nacuraefte fuppofitata fuppofitalicate pofitiua. magis litterali.^i. patet m».fcd reddi ineptam per fuppofitalitalicacem. hoc ficri non poteft .curn6 refoluerit Do<ftor illam qusftionem in fententia fua propria ? Refpndeo mihi videri id eum 00 fecifle. dteimt» . a quo habeat ineptitudinem ad communicationem.verbi gra- camen poteft augeri vnitis & ad quam etiam diceret naturalem inclinationem . nimirum qu6d poffit crcata afTumere alienam naturam . efie aptitudinem. ceftcommunicari parcibus ipfi vnibilibus. Jiffftnjk. . fcd in hoc dubius manfit. non video quomodo hasc obiedlio fic ad propoficum magis cum ReijcitHr. qua perfonatur . qui confequencer non videcur fibi facis conftans in hac re. qua. Modo certum eft . quia videtur certum. adducunt . ad propoficum. quia perficitur ^ Verbo. Obiicit oAauo Vafquez fi natura non habe< let aliquid poficiuum a fc diftinftum > i quo haefTe nailius > : berec negationem aptitudinis ad communicacio- nem .Probatur fequela. foluendo repugnantias. Confirmor in hac expofitione . nationaturalisinnaturaad perfe^liones fupernaturalcs . ad qiiem fequicur ifta negacio. tuu». ergo vel illa apticudo non eft apticudo. communicetur Verbo. quamuis pars affirmatiua. chatitacis . quod fatis bene pro- motui batii eft in obie£lione. . In rei aucem vericace quomodo poffic ftare ncrec . eciam in fcncencia Scoci . fit multo facilior . nequic airumete naturam alienam. idem nos diinftiteric vlcerius. perfedio lupernaturalis ftas . Ci & i. vnionemiftius alterius natu- vnio fundata in natura affiimpta immediate terminetur ad perfonalitatem perfonat iz. quam aliae perfeftiones fupematurales. qu6d petfcftio .& ne maximcomnium : illofenfu : inillo concludit iftam inafTumptibifi proponerec difficulcacem in fed cercc.vt dixi.quin illam propo- non propofuit .quandoquidem na- poific eflc apia cemus:& fi communicationem. fccundum Scotum perfona creata poteft jHsrt».qu6d non poffit fequi ad naturam ifte modus pofitiuus . fi ad vt facile efTct oftcnderc hunclocum fpcdlarct.qu6d non poteratnec dubius quidem manere.non pofab ea puUulate negationem aptitudinis ergo tura ex fe fe fit apta ad : ta .creat» no p«tefi »Jfuir>er* bius ex fuppofitionc Cux fentcntiar de conftitu- & itlienam «m- tione perfona. vt patet : nicetur. & vcrumque acquc probatur racione Vafquez: . Verum contra hoc facit. quas qui tenent oppofitum . tHrttm infett* quia non tangit vnum quim altetum. Refponderi pofTct Rtlptnficpriprimo . : . natura Pecri pofiec etfe fuppoficaca .aut impoflibile eft fimiliter 1^0. non poteft habere aptitudinem vt communicetur perfonac extrinfecat .qua. quam commu- tura ex fe femper habct aptitudinem. vt motus natiiralis opponitut motui violenio. 4. non fit ipfi poftet recipere func parcibus.fic vt iila fcd negationon poteftcfTe terminus immediatus relationis realis ergoperfona crea- afiumentis . Sc cum eo Aucrfa. tamen crat obuia.quatenusperfonaeft. fed videtur qu6d humana habeat aptitudinem. quod Scotus . hoc nacura.si/upra mm. ^«</?. finc iuxca non Ob. fi perfona creata non diceergo dicit ali: quid tale.cum clarifllmum fit perfonam coftitutam per negationem non pofTe aflumere aliquam alia naturam.cuius proptcrea valet contra Scotiftas 161.i^j.

fed magis deprimitur natura per dependentiam . quam cfTe realitcr exiftens . quia fcilicet poflcc . nec tamen tam diu roanet fub priuatione.J^ m ipia cxigcn. non vero in fiUio ejfe. qua. ad cuius probationetn dic9 pnm6j poficalicace.eHotttm. habeo incentum: fi fic. **^ p*rfiettMrns- ^^ hummn optimc ab ipfa dcpendere tanquam pofteriori. quidcm inllUtjiufl. Sed fic non fatisSt difficultati nam quasco vtcum perfona creata. incompatibilis eft cum forma. I3eptnd*nti» **^''* quandoqui- *^ Jlv!!|*!. cum quo mn ^int».qui id protfus nego. cfTe naturam fingulacem iflius perfona: aHumentis . quatc- non corapecit ipfi pro illo priori ipfametvnio.eft iftaaptitudo. fiecet : & forma.&qn^ dici conuequod intelligendum . quam altera natura ipfam i quia fcilicct Dcus produceret in natura illa . : . Ad ^icui qusm nlin. Tm. Qusft. dtfim*' fed confcquens eft contta f'*'*- Obiicitur vndecimo de fadlo : fuit perfonata tequam fuit vnita omnes Theologos ergo& anieccdens. quod non quia teft exiftat. tecminum vec6 formalem efrc iftas negationes v quibus fieret perfona &dat exemplum huius in materia prima . qu^m immediate coniungituc natura afTumpta . habet efte. mo . n I. Scotiftas tenemes perfonam etiam conftitutam per negationcm pofle anuroere alienam naturami non ver6 contra me. quandoquidem fit fubiedhim forms femper.j. tequitur quam alib haberct . aptitudine fine forma non haberer realiter exiftere . termi- termino iitimediato nega- tionem. &c. ferfeconnaturalis multarum perfedlio. Rcfpondeo negando requelam .quimvnto . quamuis ncc ipfarott competant ipfi pro inftanti vllo tempocis. Sttenti» r«- hanc fentcntiam pro illamcc ijtuift. /"')»"'»«• quas polTunt vcrificari dc ipfa pro inftanti temporis rcali.nifi abextcinfeco ponetetuc impediroentum.Dift. vt eft euidens demad iliamvnionem num & .nec iuraliter. qua: inflati pofTcnt contra i6t. f^J'^^'^'^ ^. fine qua fcilicet connaturaliter nequit cfle . potefl tamen ftimtm. tiijsdeprimeretucnatura humana per vnionem deci' OHeS.&neccfrari6 fequente ad ipfam.Kt^nfi» tm quz male dicitur conftitui i6i ipfa vnio ad formam .'qua: I . prOpcerea numquam poceft conde illa verificari. Refpondeo neeando fequelam . Keiftittir. qu6d fine vnione nacura haberet dependentiam k pcopria perfonalitate. .. qu6d non fit vnita .Ob. concedo minorem. aut remote. vnione per fc fecundum communiorcm fententiam .v* .cap. quz pcrfonatur. Faber fupra quaidionem primam difp. quando ad illam dependcntiam fe- & fequeretur roaior perfedlio ipfius qukm .V. pcopria confiftit in pecfonaliias ncga- illis. & diftinguen. relationem rea- lem terminati . leu tiuicom^tUt mifnue tranfeat pofitiue nego minorem. quam eleuaretur .i!la vcro dicuntur ncgatiue fe permifTiuc competere . Secundo .eft ipfa perfonalitas fe•cundum omnes. fubiedum formaliter formz per priuationem . Proba: : quia ipfa natura eft pxius produpriocitate tcmpocis . etiam verum eft de illa diccrc quod fit vnita . crgo vnio naturz afTumptc debet terminari immediatc ad ipfam perlonalitatem creatam fic refponfio Lycheti non facit ad rem.. Probatur fequela . i. qus diceretur affumpta. tanquam a pofleriori na. aducrte illa .^. quzrlam tia gratiarum . & quia pro quocunquc inftanti temporis . Non efTc vcro realiter exiftens compctit prius materiat negatiuc. quamuis poftcr conditio neceftari6 requifica ad ipfam. fi ea nego minorem i quando non fequeretur . ior perfeftio cius. Omitto plura aliainconuenientia. Itaquein propofito .fed ad fum- mum negatiue cancum ipfi conuenit . quia hcct fit ^t^ pofEt aliquid dependere a negacione ranquam ftr i^umab alio priori influcncc in ipfum .. fine vnione illa non haberet dependenciam ab vlla fup- hypoftaticaln poficaauccm vnione habet dependenciam a fuppoficalicate diuina . In propofito autem ad dependentiam naturat ad Verbum fequitur macarcret .^ dicit tccminum materialem vnionis. & pro nullo inftanti rcali temporis poverificari de materia cxiftente . quo prior eft natura. propterea communicer dicitur effe principium corporum n^turalium in fieri. fommlii terminandi rclationem realem terminandi relationi re»- cftc .^^ J^y. nequead illam airumptionem fe habet natura. Lychetus autem ipfe dicit non terminandam illam relationem ad perfonalitatem..cui in altera natura oflendit quomdo pofEt relatio reatis naniis habcrc pro Siftentis correfpon- non deret relatio rationis terminantis.«. vt fecundum aliquos habet natura diuina..fiholieficMttdo . fed ad ipfam naturam . quam fuit produdta vnio hypoftaticain ipfa. internaiuram alienam . ex Baflolo ic Lycheto aflignat quomodo pofiint ita vniri natura aliena & fuppontum crea- StntmtU Scholiaftes rum j vc natura fuppofiti potius adumeret alteram naturam airumptam . nifi merc pec accidens. num. & perfonaiitatcm creatam . Sicaptitudoad focmam competit pofitiue ptiills matecix pcimx. quia tcrminus immediatus . qu^m fine dependcntia ergo .II. Aa nonquidem nem nis : & adiualis ergo fuit aptitudinalis communicatio- perfonata perfonalitate pcopcia. qu£ eft fubie^um mateciale formz fubftancialis . nifi haberetillam dcpcndcntiam. acmaterialiter. fic dependec homo ^ negatione bratalitacis. &c. nec ita cxfgeret./• I- perionalitas propria oppofitum probat exemplum de materia prima. . fed hoc eft abfurdum . nire alicui pofitiuc pro prioritate naturx . O 5 ObiicitttC . : Scofi optr.quandiu informatur a forma . quia materia quan- materia cum tiim eft ex fe . Obiicicur decimoquinc6. elTe per non negatio . quia pro primo inftanti tcmporis quo verum eft dicere de natura. ^^. non habent aliam fuppofitalitatem Deinde duz naturae cceatz non pofTunt prxter vitimam incommunicabilem . diftingui poffc minorem probationis . & immediate vniri vt fic . fcqucretur quod natura 164. propria perfonalitatc an.^ ^t» frefriA ftrfonsUtntt & fx-w •/««fc- fequenter negacio vnionis non poteft pofitiuc ^'^'^J^^' ipfi competetc. \^ • • ^ : . ctiam pro inftanti illo natura:. nifi »»fr« pcr vnionem impedirctor. qu6d "*'^'! *r vnionem hypoftaticam .niu vnioncm iropedicntem caufa extrinfeca poncrct eius rerulcaatiaro. Veti^m Rti/tinir ty^ cheti. tionibus. Dico fecundo .& quatenus ncgatio ipfius cx fe nus fcilicct compcteret ipfi pro tempdris primo inftanti.fcdilIo pciori habuit negatiotur fequela . quandoquidem fecUndum omnes .fubie£bum formale pec priuationem hri. Nec refert .Sf"»* f"-* nntnranejf»j r perdo minorcm rlus probationis negatiue . qua perfona formaliter poflit airumere immediatc naturam aliam^ Si non . fequeretur qu6d po16}. fcd prioritate naturae .. Negsti» nen ejfe ra- ptteft tio Verum hxc do^rina nullo modo placet priquia negatie non poteftefTeratio formalis . ergo. qu6d exiftat . quorum oppofitum non potcft pro illo priori ipfi competere_ . pro quo eft materia. fed competetent tamen.

caput propriam . \6%. &!in tali connacuca- poteft facece aliquid vnum qnin indigeac ipfo in ocdine ad aliquam opecationem natucalem. capite .^. ac tali .\x. quam huiufmodi vnio .quaIc facit cura proptia perfonalitate.qu6d humanitas non faciat cale vnum cum Verbo. ita vt faciant vnum pec fe> vc patet .lorij qui incelligebat . Ad propofitum modd quod certutn dcbcat e(Ie.IlI. vnum per fe cum natura humana.Lib. aut poflit compctere. illud v. vnione fcilicet reali & phyfic^.. imporcat fupra vnionem .&mttfiam£m fhantafiatn. Eft tialcm ex partibus effcntialibus . tum elfet fubftantialitec ex fe completa politiue . ftd hoc attribuendum cft fublimitati& difficultati huius myfteri) . odibus. fed numquam cum fibi . & manus propriam . fed ctiam.ec6 . qua ratione Verbum diuinum . Mcitmu vttittietttjfciticet pec fe eft in vnio per accidens iutelligenda Nel. oporterct vnum per quod exigeret longiorem difcurfum . vbi non fit Verbum praefens phyficc . quia ex locutionibus Patrum ciliorum non habetur . cui mihi iam vacat indulgere.Lugo.nec tatevlla pofitiua dcpotentia a^bfoluta plfta fnetrt fuper» naturaliter ma.A\xiem exade vel confutaretur . quamuis per impoflibile non effet vbique: quod non Ht vnita per accidens ipfi . : n