JOHANNES DUNS SCOTUS

OPERA OMNIA

XI.

1

JOHANNES DUNS SCOTUS

OPERA

OMNIA
XL

1

o
1969

GEORG OLMS VERLAGSBUCHHANDLUNG
HILDESHEIM

Die Originaivorlage

fiir

diesen Faksimiledruck

ist

im

Besitz

der Niedersaclisischen Staats- und Universitatsbibliothek Gottingen.
Signatur: 2° Patr. Lat. 1842/3

Die

falsche Paginierung sowie die teilweise

schlecht ausgedruckten Passagen der Originalvorlage

wurden

beibehaiten.

3
165

07
16393

Reprografischer Nachdruck der Ausgabe
Printed in

Herstellung: fotokop

Lyon 1639

Germany

W.

Weihert, Darmstadt

Best.-Nr. 5101864

V

ioanniYdvns
coTL
DOCTORIS SVBTILIS,
s

ORDINIS MINORVM,

REPORTATA

PARISIENSIA,

^Annotationihui marginalibM, Do£torumque celehriorum ante quamlihet

nem

citationibus

exomata ,

per R.'P,F.

^ Scholijs per textum

QjfMo-

infertis tliuflratzt,

Hvcoi^EM C a v e l l v m.

HAC VERO' EDITIONE AD VETVSTORVM
cxemplarium collationem recognita,$C innumeris prope mendis
cxpurgata, opera R. P. F. Ly cje V a d d i n g
i

Hiberni.

TOMI VNDECIMI PARS PRIMA.

LVGDVNL
SumptibusLAVRENTII
*3f.

T>C.

DVRAND.

XXXIX.

CVM PRIVILEGIO

REGIS.

.

.

CENS VR A
R.

R LVCJE

P.

WADDINGI
H
R N
B E

I

T>E

REPORTAnS
EMo

eft,

I

T A R l S I E N S I BVS.

quincgct Scotum

mentariis Magiftrum

Parifiis legifTe

,

& repctitis Com-

Primo id prarftitit Oxonij difalias * prxmonuimus
hicplc-

illuftrafle.

I.

Ofiu

ijee

ScCtHt LU"
fusc,non tamen integre , vti
nius perfecit , ad fingulas diftindiones adhibita interprc- tetUJiritatione. Plurima ex illo opere reportauit , feu tranfportauit fpt.
* Vidc ccad hos Commentarios qua de caufa paffim Reportata fcu
:

',

,

Reportationes

vocantur

,

,

&: a loco

Scriptum

,

feu Leclura Pa-

,

furani pr^«
fixa operi

Opus hoc magnopere commendant , atque a con- Oxonicfi.
Vnde Retraftiori ftylo a clariori methodo , a fohdiori refolutione Oxo& Hugo Cauellus in hmine fuarum editionum. portatonienli prceferunt loanncs Maior
rum nomtn.
Ego profedo non contemncndum putem , imo fidenter dixcrim valdc placiturum iis,
rtjienjis.

,

,

&

clariiis cupiunt cdocequi in vafto , &: vario rerum Theologicarum ftudio brcuius
An Ox»ri.
Oxonicnli non aufim prxferre, quippc ilhnc potillima quxque huc tranflata funt, nienp prtvtile corapendium. Solahic ferendua.
ncqueahud hoc videtur, quam Oxonienfis planum,

&

&

raro interfcrit Philofophica, qux tamen paflim in Oxonienfi , maThcologica tradat,
ximo ahquando legcntium tacdio , permifcct. Quseftionum refolutiones ferm^ cjedem
rariflimc fecundum hoc opus difcrcpat a primo.
iunt vtrobique,
Libros non eodcm quo numerantur ordine prxlcgit poft primum interprctatus eft
quartum , dcindc fecundum, tcrtium poftremo. Exipfoopercitaoftcndo. Frcqucntcrin
quarto , fcd maxime dift.iz.quxft.^.num.ii. citat hbrum primum , &ibidcmqu2Eft.y.
num. I z. ait fe egifle de formis accidcntahbus, vt de quantitate , augmentatione, &: rarefadione, in dift. 1 7. hbri primi , atque ilhc promififle , quod in quarto de iifdem dcnuo
tradarcr. Porro fecit eodem loco hbri primi,num.6. deindc dift.^^.quacft. y .num.9. refcrt
fe dixifle in primo, quod voluntas non fruatur neccflario fuo finc. Ita dixit ibidem dift. i

&

,

quarft.i.

,

:

II.
^^uo ordine
^uutuor huimoperid

li'

bri funt
fcripii.

Primum itaquc hbrum quarto prarmifit.

Poft quartum fcripfifle

fccundum indc conftat quod dift. i
,

.

quxft. i n.
.

i <>.

hbri quarti

III.

moucns, &: motum fimul eflc id prxftat in t. Fofl ipttirpromittit fe ahbi didurum , an rclationcs tum Doiier
ibidem
qua:ft.i.
num.6.
y
quxft.
3.
&
d.z
dift. 9.
fcriffit ftfpecificentur, aut multiplicentur ex fundamentis. Mxc habes in z.d. i quaeft.7. Tcrtium
cMndum,
dift.^y quaeft.i. num.i 3. ait fe difturum ahas quod iingulare fitper fc intclhgibilc. Hoc
dixitin i. d.3.quazft.^.& d.iz.quxft.8. Quartumdift.^^.quazft.^. num.19. remittitad
fecundum amplius cxplicandum, quid fit bonum commodum ? explicat ibidemd. 6.
q.i. Quintum dift.^^.q.i. n.i 3. aflerit fe ahas oftenfurum cfficaciam voluntatis rcfpedu
aliarum potentiarum oftendit in i.dry .Demum in 1.^.43 .q. vnic.n.y & 6.citat hbnim
quartum d.49. q.9.& d.i 4. q.i. quibus locis, qux citat,habcntur.
IV.
Tcrtium item hbrum poft quartum fcripfifle illinc probo , quod in 4. d.4. quatft.3 n.6
/lem & ter'
Scoti oper. Tem. XI.
dicat tihm.
3
i"
poliiceatur fe ahas traftaturum an oporteat

:

.

.

.

:

.

.

z. .S.qui obfcur^. nos probamus in fcholio primo ad hanc quaeftonem in ifta edicione fed neque hac quacftiones . (juiaficut heri arguebatur. Magtfier loannes Scotus: c^uud autem Jequttur ^ totum efi de Rctur opus dcmprsfi. vel ad Porro vtrumque habetur ibidcm d.hbri tcrtij. z8. qualitcr habitusconcurratad fubftanmodum adus ? & paul6 infra promictat fe didurum in tertio ad quid opor- tiam. Atqui ad locum hunc ifthaec fpcdarc . num. aut ledori dcnegare . prodicrunc ex oflicina ahcuius Scociftar:. quae hucufquc circumferebantur . ita admonuit.9. 1 5 41. fed quac hic cxhibcmus . hxc verba apponuncur quuncur in hac cdicione . De perfedionc autem Sicut dicetur in tertio Itbro aftus. V I- VUinMpars : . vbi dumprobarctquodanimafeparatarecordeturcorum. Poftremas quatuor diftindioncs omnino omifimus . vci func illae quac adiunguncur ad fincm quaeftionis 6. fed in his noftris duntaxat habcntur vcrbatim. prazfcrtim in nes . de hoc forte dicetur injecundo (cA non agit de hoc in fecundo. qui ante annos de reftitutionc famae . jsjon tamcn illa. quos conEtficfinit difputationis tn auU. vfque adfincm hinc omnia cranftulerunc. ^linT^td Adfcnftum Oxemefem.t- openbus prsfixa cap.iz. Lucccia abfccflic . num. 19.14. vctufti Dodoris. Simihtcr ibidcm.& huic fuo gcnuino loco rcftitucrc.^. & abfquc mora . Oxonicnfem fcihcct. haud arquum iudicantes idipfum inani repecitione bis in codcm opcrc ledoribus obcruderc. xam. primo addicas .^y . Dcindc Mauritius Archiepifcopus Tuamen. inquit: quod fcihcet adus lit nobilior habitu. : . Eft Scoti lenHinHm hoc (fuod e mus. codicibus . qux in his tantumlcguntur. quod valde modicum erit . neque in Parifienfi teat poncrc fidem infufam. . & dc mcndacio. qux occurrcrant Dodoris duccntos dearticulauit . incidcns inilUiddubium . ad margincm indigito. affirmcnt etiam Reportata Parificnfia compofuiflc. gcnuina cfle manifcftis conuincimus argumcncis. illuc cx Reportatis . vti ftatim fubiungam. & . Abfoluerat certe Scocus fcd qui fcripcum Oxonienfe complccum edere cogicarunc . Propius acccdit ad hoc dubium enucleandum in tertio Oxonien. confuse facis illas confarcinauit ex fcripto Oxonienfi .quseft. d. cfle tranflatas & . Hunc mn ^folutt. &c. . efle Scoti Icgitimum . . m . . in quibus hsec occurrunt. n • Porro de mcndacio agitur in 3 dift. 3 o.d. quae in corpore geffit ait . ccfi minus prajlo dignas .n. fic habcncur in aliis Rcportatis . dift. habco ex manifeftotcftimonioVVilhclmi de Miffalc Aquitani . 49. quod in eius vita*diximus Superioris prajcepco obfecucurus . 9.vti in ipfis locis. qui dc Scoti operibus fcribunt . vel indc manifcfte probamus quod om. quaeft. & coado ftudio in fchoUs lcgifle. V. 5 . Sed de hac materia non cgit in libro tercio operis Oxonienfis . conftat cx iUis verbis pauI6 antea rclatis ad finem . vltima Uma adhibita eo finc compofuiflc vt in omnium ederet confpcdum fcd imporOpM ijiud tuno. . opgfa i^ tabuHs fupcr opus Commcntarij Oxonienfis poft quaeftionem dccimam tcrtiamdift. ibidcm monetur in margine in omnibus ferme editionibus. an hcite committi poflit peccatum veniale adfugiendum ahquam pccnam . in matcria dc habitibus. Quaj auccm fe^ fului . ait . nc qua: ahj habcnt codices .3 4. SicfinU dHputationis in anU. \^}^^Q .z 5 licet eo vfque Scotus Commcntarios non produxcrit . vbiin fecundaparte ilHus diftindionis Magifter tradat i^t^ ^^^ quacftionis dicit agendum cfle in tertio dc hac matcria. *Icaapiu- & ribus voca- in quafdam tabulas redegit omnia .f*it de ordtnatione * qu/trti . occultare vidcamur . Hinc eciam dudi .ahquaprxftruxeritfundamcnta. num. Dodor porro vcrfabatur in cxpHcationc diftindionis 18. a mortc Scoti. quarcum huius fcripci Parifienfis hbrum damus incomplecum. ad cuius in Oxonienfi hacc prsetermifit. collegain Academia Parificnfi 5 & fcripfit fccundum librum Sententiarum ann. fi quid inde. 1 4 quxft. i y . a quac^^°"^ ^*" diftindionis49. 14. auttcrtium.exquibus dcfumipoflit rcfolutio. quac die pracccdcnti legerat in fchohs. quando Coloniam amandatus eft . Dift. Cum icaquc in omnibuscdicionibusfcripciOxonicnfishaec habcancur .& comparationc ad habitum agit in 3 . neque VII.dicat fc adurum in tercio. aut fuccifiuis horis in cubiculo fcripfifile .&. in notationibus ad quacftioncs Metaphyficae Scoti citat multa cx Reportatis .a fciam confcriptum. Quaeftiones aliquot operi Oxonienfi . prodire permifimus .49. Porro illas priores . Tandem foctum hunc VIII. ic quatuor poftrcmas adiunxit ex eodem fcripto diftindioncs.ix. pcruenit ad diftindionem 37. noluimus caiUinc rcpecerc. hbri tcrtij. Monco tamen ahquando Dodorem in quarco citarc fecundum.num. agens de reddenda pecunia abfquc fcenorc aut kicro ait De hoc in tertio tn niateri/t de 'vjurii. vbi in margine notauimus hxc relatiuc dida ad ea. . . ncquc aliac fimiles addiciones . cxphcationemnon peruenit in opere Parifien. Plus noneomfUfeVidccgfuram d. quae eft dc impaflibihtatc corporis gloriofi . vnde ad finem ilhus diftindionis in omnibus . nLim. Dift.quaeft.i. capiat emolumcnti. Ittlum tn & ex hbro quarto dift. jjifti„£|-ionis I S. z Praetcrca dift. Iicctdift.fortatione. Tcrtio Gregorius Ariminenfis Scoti fuit fynchronos. Opus dcmum iftud non per otium .^.

Sccundam Vcnetiisann. fcriptum Parifienfc Scoti .& dcfunt in aliis. Annofalutii Dominicd M. quod alternis citationibus fe confirment primus &: quartus .his vcih\s:lo»nnU Scoti ' "^ optu tmenturni de Ordine Minorum ptcrjt TheologtA profejforit frxcelUntipimi .8. lcduram . ligcre . talia excufa funt.feu . &: in principio monetur Thomam de Sarzana . quibus fcatcbat. Inprimumdift. donec in Bibliotheca Vaticana occurrit permagnus codex vctuftus membrancus MS.q. dcm Bibliothecaaccepi. Demum librum quartum germanum prioribus efle conuincitur. licct prarlo poriorcm .aitque fe repcrifTc Parifiis camen loco .recitatfideliflimcnullovcrboomiflb^f^ptem argumenta. 3 . illum accepiflie a Magiftro loanne Georgij de Caltehnis Ordinis Minorum. & vti rudis illa & & ^ & rauit opc duorum Baccalaureorum Parifienfium ann. In fccundum d.correxi . dilcrepat in fcribit. quem alij fub ReportMtorum nominc circumfcrcbant. Sed duo .in principio multas congcritrationcs Scoti. fuppleui.facr*pnginA Do&ore clarifimo. portentofa. triftitiam rcaliter differre. vt indolucrit ternofefitu obliterata : aut terfa prodirent .q. vti adnotaui locis plcril(que. adhibitis ad finem tempore & authoribus imprcflionis. bat Angelum pofle naturahtcr viderc cogitationes altcrius Angeli fed \\xc omnia har bcntur fecundum omnes apiccs in his noftris Rcportatis. & Scoti fcetum viri in eius operibus vcrfati omnino cflc negarcnt. In Bibliotheca Conuentus fandi Francifci Tranf-Tyberini alium codicem inlibrum quartum ex eaueni MS. facrarum Scripturarum Magiftro.r. qualianullus vellct Icgerc.i.art.fuper primum Sententiarum qudfiiones Reportationum Pttrifienfium a Bartholomao Bellato Feltrenfe .tranfcribit amplam rationem. &: brcuiufculis refolutiouibus audiorcm. Etenim fub ipfam Typographiic infantiam im- -^' . atquc cum co non fcmcl certamen Scholafticum paginas ferme integras fidehter tranjniifle. quac in Oxonicnfi omifit & hinc ad comple- Reportationes . 1597.3 .quod toties luci inucdum. a verttate Theologtcaprcrfu^ i*liena.LXXV 1 1 1.aut probaremus. Vtrumque codicem rcligiofi Fratres acceperunt ante annos ducentosdonoPhilippi Barbaryci Venetifedis Apoftolicae Protonotarij. quippc fiue eius in recognofcendo negligentia . I . Le£iura Partfienfis.q.i y i S.quibus cadem dift.emendatx cum diligentia^ finiuntfeliciter : nec non operata charafferizat^que fublimi literarum effigie duSiudr tmpenfis 1/iri circumjj>e£ii Demini leannit de Annuntiata de Augufia. reliquis adiunximus.omiflis & . vulgare illud Rcportatorum cxemNefcio ex quo penu depromptum commune . & : ^ . num.fl cxpcriri vclit lcftor . indicat fe familiarem habuiflc Scotum. Primo huius libri afpedu hacfitaueram .c6nteridit probatc odium. Vnde vcro librum tertium huius operis corrigeremus.i. laus Dco pararoftt^ue Firgini Mari/t. quae occurrerunt cxcmplaria . fub hoctitulo .4. corTypographia: infantia ferebat. videbit ledor fi volucrit excmplaria conferrc. ac fecundus liber Remenfis Aprilii fextaferia. quac dcerant. In iftis libris pftflim citat Rcportata.tu. Ibidem d. Hzc autem defumpta efle ex hoc codice. citationibus .^f f ^1^^ innumeros.q. libri fecundi Rcportatorum Vaticano cohacrcntcm . quera pra: manibus repetitis praelis habebamus .& Reportationcs . indico loca.& in primum poft annos duos dedit Commcntarios. cr vemodicum tamcn . & vetcribus Reportatis. cditionem fccit t 3 Hugo tmm.errores. ab eo folo caufetur.concl.propter dcnfas. ' //^^^ ^. nullum nafti excmpiar vctuftum. .nec non toti Curid c^lefti triumphanti. dixityfcahrefa. preflus eft. Numero fignatur 876. & in fine primi libri habetur : Expltciunt magna additiones adprimum lihrum^zm^ vti diximus in Cenfura fcripti Oxonienfis multa in hoc operc traftauit . loannes Maior primusedi cu.n. eif dcm tamen foedis erroribus maculatam .diligenter tamen a nobis recognitum. Multa cx his Rcportatis verbatim refcrt.'rcncbras . quo *dio vndecfuaque cerrupta.i.vel tria. necnon Regente erudito tunc temporis Conuentm Bonenijt. aut poflct intcl- nitida . ^J'^' pIar.ppofitidebaeur. Tcrtiam parabar R P. paucis annis poft Scoti obitum cxaratus. portatorum . qui poftea fuit Nicolaus V. admiratus quantum difcreoarct ab illo . vt . In eo practer alia Scoti opcra continentur primus .i. quibus ofFun. CC CC. . . fiue Baccalaureorum ofcitantia . funt.quem nos offerimus non ex illo.&: afluetum. probatquodcffcftus immcdiatc produftus a Deo. qua Scotus ibidem num.art.pro9. rupta libri impreffi . i.anceps dubitaui . & cui potius fidem adhiberem. vel Bibliotheca non fignificat. aliifque additis foediorcm . Vnde vero hajc noftra prodicrint poft trina faecula fcifcitanti dicam librum primum haud nunc primum in lucem prodire. Duo. Magifter Guido Bartoluccius .totics etiam eft negIedum.i . .quibus Scotus cadcm dift. i. aut nullum adhibuit laborcm . ne pariam faftidium. feqq. & & reliquis . vti fupra pracmonui . Noftri autem codicis pars illa tranflatacohjcrctad verbum . & Guliclmus Alueuicus citatus moneat ex Reportatis poftremam partcm libri quarti tranflatam efle ad fcriptum Oxonienfe. mentum illius operis tranflata & Ex hoc codice Vaticano plurima dcprauata . notis marginahbus .

adiunximus . vel corrcdus codex e manibus Hugo & confodaUum dilapfus apud Typpgraphum eft delideratus. notls marginalibus . noftra. varioque culcu ornatiflimam . Reiedo proindc tcncbricofo. INDEX .confufo. efto iudicium. . paulo poft morte praeuentus . ^id pn tandemgcnuinum.&vcrumfoetum cdimus aUorum ornamenta qux potuimus . fallaciffimam cditioncm ifta noftra emaculata . editum eft. Adhibitum itaque exempiar Vcnctum magnaque incuria abfquc vUo prorfus examinc . prudens Le6lor. Scoto prorfus indigni . SchoUa ab lUuftriffimo CaueUo per iUud opus Philofopho^ifpcrfa . locis diftinximus . poft trinam maculas abftcrfimus . . Ipfius libri . & mci laboris & pcnes ce . rum authoritates apud ipfos confuluimus . mendas omnes . vbi opus erat .Cauellus frequcntibus Scholiis . vt ppft tot fxcula . huic adaptauimus . Patrum . fuis Do£J:orum citatiopes . ribus nouis adiundis. prifcis erro. X 1 1.'Dodorum citationibus . vcl non potuit tcxtum corrigcre . &: prorfus imperceptibiU hoc adulterino opere. jlitHm in hc ''^' ««?>"' . omniquc conatu cautura eft . &: diftind^ citauimus . & & & fuis numeris abfolqta prodirct. fpurij operis . fedad Archiepifcopatum Armacanum afrdmptus .

3. Quid . Slu*fi. Vtrum in intelledu noftro 7. 6. vel deIc61:ationi.27 D I S T I N C T I O II. Vtrum cn$ fimplicitcr primum refpcdu omnium pofteriorum iit adu infinitum i fcien- icdi alicuius fcicnrise. Filius. Vtrum primitas conucTKOLOCyS. j Vtrum . ^*fi. j i fit imago Trinita- tis.quibus Dcus poceft concipi. Vtrum Dcus genuit alium Deum. Vtrum in natura 7. Vtrum Vtrum Viator Dco illa fcicntia fit cogni- .i. dc Dcitatis poflTunt fciri ab intcllcdu viatoris. 39 & fit 34 diuina produ(3:ioncs intrinfecx. 42 Deum cflc fit per fe notum. ^a^. Vtrum Deus quareft dc . Vtrumrclatio in diuinis dile- 26 fic DISTINCTIO frui- 2y in voluntatc mcmoria habcns fpecicm intclligendi. & maximc vna. ^rf/. primi fub- 4. fit adus eflen- 63 tiar. gencrec . zi Vtrum Thcologiafit 1 ^^(f. Vtrum fit aliquod cns fimpliciter primum.i. Vtrum Theologia naturahter cogno- VtrCmi ihid. omni- bus. Vtrum Deus Patcrgenuit Fihum D I S T I 6 voluntatc. 3 3. Vtrum Theologia fit de omnibus. I 2 An Tlicologia fit fcicntta vna.. fint diuina. 41 . y. 3 3 Vtrum eflTentia: diuina: repugnet produ- 4. D cxpurisnaturalibuspoflic Vtrum tantiim trcs pcrfonx in natura 1 fcireomnes vcritatesfcibiles de Deo. y. 1 . 1. 36 produ- eflc plures 1 veritatcs per fe fcibiles Deo fub rationc plures pofllint efle «^iones intrinfecx ciufdem rationis. 2S Paccr . 6. I ^dft. Vcrum cflcncia & Spiritus y8 F. 3. 2. 4. Vtrum in mcntc noftra fit aliqua no- titia aftualis genita. 2. N C T 1 O VI.. fit 45 fum- parte intcllediua proprie ledualem An apprchcnfo fine vltimo nccefle lit ipfo (^ioni. Vtriim An Dcus poflit cocipi fub rationibus particfllentije. Vtrum in I. 1 Quid requiritur ad rationcm ibid. finis.pofl[intfrui. nire rcbus altcrius raiionis. 2 . I racione Deitatis poffit ^. Ml obicdum 44 Vtrum veftigium Trinitatis diuinxfitin fubalter- net. D I ST l N y 5 C T IV. pta tionisfitvltimus Vtrum fruitio fit idem realitcr j. frui. pcr fe qualibct creatura. Ll BRl PR 1 DISTINCTIO Sji*ft' I . 24 ^dft.i. 3 4. 1 Vtru Dcus.i. io ^itfirunc. tix. Artic. fit genitus de fubftantia 60 Patris. 6 Qualitcr Deus cft obicdum Thcologia. Vtrum fihus Dci 3.viator. p^^ Trum ^l^ X. <3:io 3 cularibus diftindis a ratione 3 Vtrum primumcns fimpliciterfittantum vnum numcro. diftin6taa rchquis fcicntiis Philofophias fit III. realis intrinfcca. z3 fcicntia: 5 aut fit illa fubaltcrnata alicui alteram fibi ibid. ibid. cfle liibiedum requiritur ad rationem intcnfiue. ND I X E Diftindionum & Qu^ftionum Reportatorum Parifienfium. I — -». an inter rationcs. ^tjl. Vtriim Dcus fandus. . aliquis ordo. 2. fub rationc diuinitatis tiuaomnium. ali- cuius fcientiaj. 2. & prior 4. 40 TI NC T S fcibilis a viatore.i.peccator. intel- diftindam ab adu 4^ Vtrum mcmoria intellcdiua fit confcruatiua fpeciei intelledualis ceflancc adu 48 intelligcndi. fimplicitcr poflit 2. Vtrum in Dco poflTint 8. ^^^^^fl^ Trum Deiis fub propria . auc gene- y8 retur. j.

quod ahquid didum dc Dco formahter fit in ^dft. Vtrum in diuinis perfonis relatio tatis diftinguatur a relationc dinis. 8 1 T N C TI O S ^xft. DIST/NCTIO Siitdft- 1 . I S TINC T l i zj XXV. 3 Vtrum Pater & Fihus omnino vniformi- 89 res. 61 z.eo fit ahqua per circuminfeffionem. z. 105 XIX. gcncratio Fihj Dci 1 fit 80 jeterna. 1 DISTINCTIO ^*ft. noua inducatur. Vtrum ^ttft. Solus Pater e(i Det*s.vnic. dicat intcntionem fe- cimdam. z. ibid.vnic. 4. fit TINCTI I S I . Vtrum fi Spiritus fandus non proccderec a Fiho . 3. xquah- fimihtu- & identitatis. diftingucrctur rcahtcr ab illo. Vtrum quodlibct aliudaDeo 4. ibid. y.& aetcmitatcm. Vtrum pcrfonac diuina: fint in fc inuiccm 5. Vtr^m voluntas diuina poteft cfTc per fe principium communicandi cf- i. i charitas poffit diminui. I 1 Vtrum Deus viatore fit ahquo nomine cfTentiam in ^xft. DISTINCTIO Vtrum S]piritui miffio vifibihs. I vera . XVI. Vtrum voluntas fit principium producendi Spiritum 98 charitatis illud 100 Vtrum tas. I 3. ^xft. vcl 70 aequiuoca. Vtrum proceflio Spiritus fandi X. jj T INC TI IX. D IST ^xft. pcrfonae diuinae fint arqualcs DISTINCTIO XIII. 3. charitas augcatur per additioncm gradus in eflentia charitatis ad gradum Spiritus 87 D de potentia ad adum. D S T I N C T X.x. D 1 XX. ibid. j6 Vtrum fimphcitati diuina. &. D ibid. Vtrum vera fimplicitas Dci confiftat in eft. Vtrum quafhbet perfona 9i diuina mittatur fecundum magnitudinem.&: manens fitto- 71 ibid. Vtrum pcrfonx diuinaj fint asqualcs Vtrum 116 potentia gencrandi I Fihum pcrfe ad omnipotentiam. D IS poncrc charitatem formahtcr inhacrcntcm. Vtrum gencratio diuina fit vniuoca 6% .. Vtrum hxc fit ibid. vt eft commune tribus perfonis . perfonaj diuinai mit- Fihum. D I S T I N C T 1 O VIII. 8y 99 charitas augeatur pcr extradio- prasexiftentem. tanquam dignus vita jeterna. Vtrum 7. Vtrum donitm dicat proprictatem perfonalem. Sludft.vnic. 4. Vtrum Filius poffit gencrare. ST I N C T ^aft. C T1 D I S TI ^dft. &: hbertas. 1. . ^*ft. voluntas poffit cfle principium nc83 ccfiTario produccndi ahquid. fitaliquid abfolutum . 4. 88 Vtrum Pater & Fihus fint duo fpirato- oi 103 aut maioritatis. 81 fentiam diuinam. VtrumDcusPatcr volcnsgcnuit 3 . nominabihs a fignificatc fe. XXI. Vtrum Deus Pater genuit Filium nccefli66 tate. . D Filium. genere. pertineat I S ^dft.vcl fccundum rclationcm. i. rcpugnet. 1 1 ratio totahtatis. N 90 fitgcneratio. Vtrum Vtrum omnes tant XIV. fandus procedat a 8^ Patre &: Fiho. per ipfam fit acceptus Deo. & XV. T.vnic. I Vtrum petfona dicatur fecundum fubftantiam. in Patrc vel refpcdiuum. &: ta cffcntia charitatis intcnfa?. Vtruminaugmentatione nem partis ipfius muta- bile. 108 Vtrum ajquahtas diuinarum perionarum praccis^ attcndatur fecundum magnitudincm. terfpirent Spiritumfandum.vnic. Vtrum in perfonis diuinis fit ah- qua phirahcas numerahs. D ISTI C TI XI. XII. 1 I NCTI 14 XXIV. ^/j:/. hoc. I 1. ^aft. N D tum fandum inquantiim vnusfunt. ^ttft. 94 Vtrum habcns charitatcm crcatam . DISTINCTIO c^dfi.vHJc. I VII. fando conueniat 93 i. quidquid habet. Vcrum fuam i perfona z i XXIII.potentiam. Vtriim in vohintate rcfpedu eiufdem produdionis compatiantur fe neceffi- 6. Spiritum fandum. quod ipfc 5 XV 11. I Vtrum Patcr &: Fihus fpircnt . VtrumDeusfit immutabilis. in potentia. XX II. fjnu Vtrum . Vtrum in anima viatoris fit neceflc pofitiuum praee3iiftcns. Vtrum potentia gcncrandi . ibid. ^eft. T I N CTJ Spiri- t. 9^ Vtrurain augmentatione charitatis tota chariras pra^cxiftens corrumpatur. i. Vtrum . Vtrum Dcus vcriffimc cft. XF II I. D I ST I N TI ibid. 3. Vtrum in D. Index Diftindlionum. 3.vnic. 1 N C TI O 88 . I . Vtrum D ! S T Vtrum fandum.x.1 3 1 .

Vcrum aliquid XXXVI. prxibid. &: 197 . adualis. Vcrum Deus habcac decerminacam praifcicnciam de eucncu fucurorum 217 concingcncium. . ^dft. fit Patris. vel pcr relationcm. 2. fcilicec pcr cfTcnciam T I N CT I I S D cx natura fit intelltgere cionc cfTcnciaj.0 ff DISTIN . XXXI. 3. XXX N intellcftus creatifitno- 153 8 . z. Vtrum aliquis conccptus 1. ibid. Ytmm. 17 ISTINCTIO ^dft. &c. z. i .. turperfonis. i y6 intelledus fequens iudicium rationis naturalis neceffario 6. cf- fic 1 intelledus Vtrum Verbum in diuinis Vtriim fimplicitati pcrfona: diuinacrcpugnet qualifcumque diftindio realis conftitucntium ipfam. ideas. fiuc rela- &: generatio adiua. 171 199 Vcrum ad hoc quod incclledus diuinus cognofcac aliaa fe incclledione fimdi. Vtrum 3 proprietatem fecundje perfonje. DISTINCTIO XXVI. cfTentialiter in ejfe perfonali Filio. i yy Vtrum Verbum in diuinis dicat formaliter y. poffibilc fic prxdcftina- 12. . XI. . ibid. primx communis fola pofitiuus intentionis poffit efTe communitate rationis I Vtrum 1. XXX l X. cffe rcbus.i. Vcrum illi modi. ^uffti. Vtrum eadcm fit ratio principij in diuinisperfonaliter .finc bene affignaci. I TI & NCT I O XXX. poneret in Deo Verbum cfTentiale. Vtrum ibid. Tem. paternitas fit . 1 84 IV. DISTINCTfO Slui^ft. ibid. vnic. C T l ^dft. Vcrum Dcus immucabiliccr pra:D I S fciac T I N cuencus fucurorum concingen- ii9 cium. tio 43 fit TIN C T I S ^usfl.vnic.i. ibid. Vtrum Pater&: Vtrum perfona diuina . Scoti ofer. DISTINCTIO 160 ge- nerationcm adiuam 164 fint quinque notiones. D y gnat formalitcr conftituere fuppofitum 3. Siudfl. 2. Vtrum omnes 3. I Vtrum proprietas z. effcntialiter. Vtrum quaelibet intellcdio adualis in intclledu crcato fit Verbum. DIS Tl CTI Slu/fl' I Vtrum pcrfona fit idem cum efTen- 148 1. aequalitas . 47 titia 4. . 1. 1 . quibus dicicur Dcus Slutift. D I C TJ XXXVII. 4. Vcrum Deus quorumcumque aliorum a habeac diftindas ideas. perfonali per relatio- ejfe nem ad perfonam produdam. Vcrum fciencia Dei de fucuris contingcn218 cibusficinfallibilis.ingemtum tres pcrfonre fint vnius cf- fentix. identitas in- plici fi- militudo in diuinis dicantur fecundum fubftantiam . requirancur in eo rclacioncs 3. conftituatur tionem originis. efTentialia in diuinis approprien- ^*ft. Vtrumfitaliaatqualitasin Patrc&: diuinis perfonis.. 3 Vtrum efTcntia ex fe detcrminet 4. 1 1 . 141 Vtrum perfona producens formaliter in conftituatur y. y in- XXXViri. ad incelligibilia diftinda. I S c^dfi. O XI. DISTINCTIO ^udfl. 79 1 fapicns fapientia gcnita.vnic. Vtrum relatio noua creaturjc ad DcumncccfTario exigat rclationem creaturam. fentia. aliqua perfona abfo- luta. rci fucurac.i. XXXIII. XXXII. notionaliter. Filius diligant fe Spiritu fando. fimilitudo litas in diuinis finc & jequa- relationes reales. I Vcrum Deus fic vbiquc. ST I N 2. D I S TI C TI O ^^ft.i. 107 4. 191 TI NC TI Vtrumprimum obicdum ftinda: proprietas ipfius lyg Ytmm inn*fcibilit/u{\t D S I ibid. D I TI N C TI S proprietas confli- tutiua primx pcrfonac. aliud a Dco fic in dus. ad creaturas. Vtrum eadem proprietas. XXVIII. Vcrum Deus aliorum a fc habcac infinicas fe ibid. ^^fl. Vcrum Deus ncccfTarioprxfciat eucncum ibid. rci formaliter. Vcrum cumdamnari. . Vtrum tantum fibi uini XXIX. D I ST I N C TI ^dft. I Vtrum identitas . Vtrum intelledus di- efTcntia diuina fub propria ra- ccllcdu diuino vc obicdum fui inccllc- 169 nouam Dei ad 1.137 Vtrum circumfcriptis relationibus poffinc intelligiin natura diuina perfona: di- ftindx. 2. 2. fit fcnciam. 2. Vtrum Verbum diuinum dicat rcfpedum D 190 cia. Vtrum per rela1 3 rationi formali relationis rcpu- fubftantix.\' Vtrum in ibid. 1^7 D Deo & XXXV. Pater ibid. Vtrum in diuinis fit 1 1 N XXV II. & Qu^ftionum.

fit caufan-r a tribus pcr-r Vtrum Deus pofllt aliquid crearc. C T VtrummaU Angcli ^dfi.\. Vtrum exiftcntia rei perhianentis menfuretur alia mefura. ibid. I Vtrum Angelus poflit moueri loca- 139 fbnis.. 7. Vtrum quahtitas fit principium indiuiduandi fubftantiam materialem. I 178 DISTINCTIO fucrunt bcati. Vtrum Angelus fuperior poflit illu- D ibid. mis volyintati increatie fit femper re- X. y. D LIBRl SECVNDI D ^*fi-l-\ I ST I NC Tl pTrum j. i idemnatura: crcataj. vel rcprobationis. exparte Dei. I S XLVIL Vtriim Dei]s pcrmittat mala DISTINCTIO ^dtfi. velle.i j6 Vtrum Angeli poifint tione naturali accipiendo cognitionem 1. poflunt poeni- Z9I tcrc. D I S TINCTI aliquid cuftos cauAngclus 1 Vtrum Siudfi> Z43 principio durationis. 147 Vtrum Dcus produxcrit mundum fine Vtrumcreatio fit T I X. 1. Vtrum ex parte £lu/tfi. Vtrum materia XII.vnic. Vtrum relatio creatura: ad creaturam fit eadem fundamento. pofllt aliud facerc 42-9 DISTINCTIO XLir. fet in cuftodito.vmc. J N D Vtrum in Dcp fit voluntas formali- T I S ^dfi. IV. noftra fit aliqua Siu^fi. 3 305 ftanti. TIN . fempcr impleatur. 184 D I S TI c TI VI. fieri. x6% 3 08 proficere in cogni- 311 a rebus.y. 2 per- ibid. habeat verum ejfe rcaj^ a caufa fua. Vtrum Deus Sliiitfi. D T INC TI XLVI. 3 1 formalc 4. i8y %. ^afi. antcquam caufetur in adu . poflSt aflumcw 198 I S T I N C T I O IX. DISTINCTIO c^Afi. ^ifi. Vtrum Angelus cognofcat cteatas per diftinftas rationes. cntitas diftinfta 31 poflit eflc finc tutc alicuius caufar. 169 z. O I. 3 otf 3 08 Vtrum omnes Angeli mittantur. . vel miferi. Vtrum Angcli primo quam fe- Cit. I . 160 t> I S T I N C T I O II. €.. ^xfi. %. z2 j probari naturali ratione. ^dfi. poffit . ibid. per Vtrum Angclus poflct habere naturalitcr . D I Sr/ N C TI ^'ifi. .\xo. XI. 15 J . ^afi. Vtrum Angelus corpus. 2. Index Diftindionum. z3 z Vtrum voluntas in Deo fit elTentia diuina. C motu continuo. 3 4. Vtrum Angelus potuit appctcrc xqualitatem Dei.vnic.i6^ Vtrum Angclus fit in loco. minare inferiorem. ibid. I . DISTINCTIO ^ttfi. jt. VtrumD«us poflet produccrc res aliter quam fecundum ordinem ab ipfo difpofitum. Vtrum Angelus damnatus ncccflario 3 Vtrum malus Angelus poflct bcne . Dc Angelorum I .vel ex parte rei fiendac. Vtrum voluntas bcneplaciti Dei ^*fi 180 O l mancatinpeccato. Vtrum Deus pofllt meliora facere.. detcrminationc in fpecie. 130 %. XLII. ibid. Vtrum voluntas creata confor-. Vtrum matcria fit ^forma.Vtrum . I liter primus aftus di prsEcisc 00 Vtrum Angelus poflit loqui Angelo. VIII. eflentiae di- uinac.. I N perbia. %l\ DISTINCTIO *. Vtrum Angelus poffit loqui Angclo di- forma vir- 310 in rebus matcrialibus fic principium diftinguendi indiuidua. t^l D I S TI N CT I 3 Vtrum Angelus poflit cognofcerc VtrumDeusimmediatepoffit producere 4. z. quodcumque poflibile. I Vtrutn Dei omnipotentia III.quam x. zy Vtrum relatio crcaturas ad Deum in ra-» tione caufae fit cadem creaturae. Vtrum matcria 3. i^6 Vtrum Dcus vclit mala fieri.vnic. l^^ ^.j Vtrum prima ratio impoflibilitatis fit quiditates eflentiain.\.i. XLIII. DISTINCTIO ?. Vtrum caufabile . f aufa prazdeftinationis . *37 3. ter ex natur* rei. Vtrum primum peccatum Angcli fuit fu- XLV. D inftanti ^itfi.vmc. S ^dfi. 1 S 187 T I N C TI VI I.quam fecit. DISTINCTIO VIStlNCtlO XLI. fta.vnic. Vtrum Angcli merucrunt bcatituckncm.2-7 . .. 1 17 fe 174 diftindam ihtelleftionem ibid. ^dfi. 3^ XLVIII. V. Vtrumfubftantiamatcrialis pcrfe fitindiuidua. ibid. f.

vt principium adiuum. Vtrum gratia fit in effcntia animaj. Vtrum pcccatum DisriNcrio I sr I Nc r I o rI • 405 2.\. 339 Vtrum ftella: aliquid agat in infcriora. Vtrum primum pcccatum Ada: ^tft.vnic. Vtrum in XIX. Vtrumformabatur corpus Euaedc D ^tfi. Vtrum.vnic. VtrumadusillefitaDco. 1. I s Slutft. l ^tft.vnic. vclin voluntatc. Vtrumratio peccati 366 XXVI. D z. Vtrum in cogitatione poffit 2.vnic. Sla^P. le Sla*^-'^- I s rINc rI XVII.vnic. fent confirmati in iuftitia. DisriNcrio ^xft. ^xft.3 41 XF.vnic.vnic. 390 Sr I N CT cati. XXIII. corruptio boni. N tur peccato originali. adualis cxiftcntiae. rINc rI Vtrum animacontrahatorigina- peccatum D D D I s ^Aft. I . D xx.vnic. Vtrum gratia fit virtus. Vtrum quilibet naturaliter propagatus contrahat aliquod peccatum. fit bonus ex 4°7 XLi.3 8 r. D Is rI Nc rI Vtrum Synterefis cft in voluntatc. I s fic 394 XXXVIII. 371 Scoti ofer.1 Vtrum in materia naturali fit ratio fcminalis ad formam cduccndam de 3 y originale re- XXXIII. ibid. . fuit crcata in 3yo VtrumParadifusfitlocus conucnicnshabitationi humana: natura:. fubftanria fim- 33^ Vtrumfintplurescoclimobilcs.vnic. Vtrum pcccatum r I s Slu*ft. Si»*ft' D x\xii. 7y . Vtrum pcr fit fit ^aft. NcrI Vtrum intcntio fit aftus Voluntatis circa finem vltimum. mancant clcraenta in Vtrum ^sft. D I s r I N cr I o XLii. ftatu innoccntia: mo fuifiTctlimmortalis. TI NC rI Vtrum calum fit D £iu/tji. 6. Vtrum 8. DisriNcrio 398 i luntatc. ^dft.i.vnic. D I s r I N crn o Sji*ft- 1 • Vtrum filij hoibid.vnic. D 3^5 sr I N c ri I ^dft. Vtrum iuftitia originalis in Adam fuit do- num fupernaturalc. XX XV 11. Vtrum portio fupcrior fit diuerfa potentia a portionc infcriori. rom. vnic. adum huma- num cfle indifFcrentcm. Vtrum peccatum originale fit carcntia iuftitiaeoriginalis. 3 64 DisriNcrio s I fuit gra- adum eius clfc£tiuc. I vnir.vnic. ibid.vnic. a<5tus fit DisriNcrio ^sft. Vtrum fubftaiitia matcrialis pofitiuum 7. Adx formalitcr ^rf/.vnic.i.vnic. 2. S I 3 K X tx ^ift. mixto. 404 XXXIX.1 & Qu^ftionum.vnic.vnic.qui I s r i 35-7 modo funt clcdi. in intellcdu .ibid. XVIII. i 3 j XXXI. I Vtrum in nobis rcquiratur gratia. • 1 ibid. vt pcccatum. Vtrumpoflibile XXIV. o c^Aft. c r Vtrum omnis o I XL. D/sriNcrio 331 c r1 374 XXVIII. ipfa. a carne infefta. ne. ri N c rI mittatur in Baptifmo. D IS rlNC T D Vtrum imago Trinitatis confi- animac diftindis. Vtrum* aliud a voluntatc caufct & voibid. Vtrum pcccatum fit pcena pec- rI rINcr I s I 359 uiffimiun. Pars II. cauere a mortali peccato. Vtrum ratio pcccati poffit 3. Vtrum lumen fit propria fpccies ^afi. DisriN .diuifio Hieronymi tt 2 fit fufficies. r s I I N fcnfibilis lucis corporalis. Nc rI o potuit cflTc 3^8 XXI. 408 effe ra- 4°? tio pcccati. ^ift. ^xft. poflTit cflTc in opcre. XXV. XIV. veniale. Vtrum libcrum arbitriu fine gra- tia pofl[it pofitiuum pertinens ad genus fubftan- D XXVII. 381 343 DisriNcrio ^/tjf. XXXV. Vtrum Deus poflit faccrc voluntatcm impeccabilcm. D gcncrati. i 333 plex. Vtrum confcicntia fit D 360 I ^tft. indiuidua. DisriNcrio fubftantia matcrialis pcr aliquid tia^jlit r I N c ri I s 19 indiuidua 3 fubftantia materialis e£"f D pcr aliquid hxc. I Vtrum pcccatum 400 in ftatu innoccntiarfuif- Vtruminftatuinnoccntias fuiflcnt folum illi Vtrum bonum fit caufa mali. 364 D N c r I XXXVI. 1. 410 3 . XXXII. D I s rjNcr1 vnic. 377 XIII. cffe in fcrmoibid. corporc. sr I N fine. 3 . 330 ^dft. cofta vt de ratione fcminali. Vtrum materialc pcccati fitimmcdiateaDco. XXXIV. ftat in tribus potcntiis 380 XXX. 39? 2. XVI. c r I Vtrum fola poena damni debeaI DISTlNCriO ^uft.XI.vnic. ^<ift. Vtrum anima Adx DisriNcrio ^dtft.

ibid. Chriftus meruit in primo 48 y culpam finc infufione gratia:. ^tft. pcrfonari tribuspcrfonis. Vtrum Detts eft homo. 3. t. ibid.&. I N c T I o XIV.1 Vtrum fumma ^uxfi. ^dft. Vtrum pofllbile fit ahquam naturampcrfonari Verbo. poffibilc naturam fic DisriNcrio humanam perfonalitcr fubfiftcre in perfona altcrius naturac. y. eftfaifMtDe/u. vel in alianatura. 417 BRl 1 NcrI I . Chrifti. debeatur Chrifto fccundum natura humana. Vtrumin Chriftoflritpafsiofccundum portionem fuperiorem. %.vnic. Vtrum XII. Vtrum in Chrifto fint dujc volunta483 tes. ibid. 49 o Vtrum fit neccflarium poncrc habirum charitatis in anima Chrifti proptcr inftanti fua: conccptionis. Vtrum anima Chrifti perfediifimc genere proprio. &: immcdiate vnita Verbo. Dco. fione. ibid. potcntia peccandi fita r I s ^dft.hriftusfitahquaduo. 3 . ^*ft.. ibid. Vtrum fuppofitum creatum poiTct fuftencarc aham naturam. 414 plures naturas creatura. IX. r I N c ri bihs.^ fumma crcata. ^tft.quod non ibid. DlSTlNcriO I Sluaft. 477 homo. ibid. 44^ 444 3. Trum Sit^ft. VtrumChriftusfitprardcftinatus eflTeFi- vi- Verbum pcrfcd^ pcrfediflima vi- dcrc quid orauit. 3. tatem moricndi. & immediate SlSi*ft. Vtrum natura humana poffit mulin 4. Chrifti frui ^dft. . 45 o nouit. %. non frui Deo.vnic. VtrumBeata Virgo fuit *. 417 X. tcl ali- fadum. i) fi- fumptas fimul ab vna perfona. Vtrumnaturadiuina potuitaflumerc pcrfonam creatam. Vtriim Chriftus fit crcatura. VtrumDeus potcft rcmitterc adum fruitionis verx 49 % D ISriN .vntc. L D T ERT N Cr l O I S Til Vtrum rclatio Chrifti ad Matrem fit tio accidentahs. 44^ . T animx Chnfti primo. 45-8 i. Vtrum poflibile fit cflTe af- DIsriNCriO s Nc rI r o I III. latriaz N L VtrumChriftus fitfihusadopriuusDci. Vtrum D Chriftus aliquid voluit I s I • r iN c T Vtrum I fuit . Vtrum . Vtrum Chriftus aflTumpfit necefsi- D 1 .& fimihtcr animatio. 4. 457 SluAft. bilcm IV. DISTINCriO Sla^fft' I • XVII. 1 1 VI iL 4p i. . ^af^. Vtrum cultus relaibid. DIsriNCTIO Vtrum hxc fit vcia . 1. r Vtrum e([e l N C T fit Vcrbi increato. D/STJNCriO no- 474 XV.vnic. D I S r 1 C TI ^iuAft. I Vtrum beata Virgo concepta . Vtrum pofllbile 468 fuitanimam Chrifti nof- fcomnia in Vcrbo. D Sli**ft- • t S ahud ab a. 431 Vtrum Chriftus fiiit conccptus nah. Z. VtrumChriftus fecundum quod homo. pofllbilc fuit confcrri ani- uit omnia in veraMa437 tcrChrifti.. DIsriNCTlO 461 XIII. ibid. DisriNcrio vnir. D XLllt. . ibid. I S T I N C r I O XVI. XV in.qu2E Verbum 4f9 3.^y 4 L r I O D IS T I X.vnic. Vtrttm poflibile Spiritum fanftum. Chriftus fuerit impccca- sr I N c ri I marChrifti j Vtrum Incarnationcm prxcclfit organizado. eft coHata anim. Vtrum poflibilc fit 419 naturam liumanam I 411 uinje. VL 1 in Chrifto Vtrum(!i. fine origi- 43 ^47?.!. 4x9 D i s ^tft. I Vtrum tota natura humana fuit primo. 3. II. Index Diftindionum. VtrumfithjEC vcx^^Deui fnfiiti husDci.vnic.l. poflibile fuit animx s r f . 2. 1. terChrifti. fit pcrfonalitcr vniri vni foli perfonje di- 3 xi. Vtrum in 480 poteftatc animas Chrifti fuit violcntia pafsionis. D ST 1 NC ri I Vtrum peccatum in 41 fit j- N £lu*ji. ^//?. 2 . Vtrum Beata Virgo fuit naturahter Ma- V. 441 1 fummam crcaturjE. i jbid. Sljt^ft. gratiam confcri- 4^^ gratia non mori tunc ex ahquod Quid tcncndum de opinionibus quorundam Mc. D fuit in peccato originah. XLIV. Vtrum poflibilc fuit intellcdum D e(fe 446 448 yttumhxcfityctZyHomo fit fruitione VII. I Vtrum in Chrifto fit fihatio reahs ad Matrem aha a fihatione ad Patrcm.

3.vnic. An habenti charitatem in Circumcifione confercbatur . I S r I N C T I Qua: fit definitio &: cfrcntia Bapti- Vtrum Vtrum Deus diligatomnia2Equa- DISTINCTIO Studfi. charitas in- fufa. manct Patria. dona.vnic. y 67 o T I N C T I O XXIV.vnic. I Vtrum Sacramenta nouae legis habeant cfficaciam fuam refpe£hi gratiac conferendx a paffione Chrifti.vnic. Vtriim Vtrum 541 544 XXXIV. 4.. leftus j y o XXXV. 540 voluntatc.i. D IS TI c^udfi. Vtriim paruuli baptizati recipiant cfFeftumBaptifmi.vrtic. II. ^89 Vtrum paruulus in vtero matris pofsit ibid. Vtrum XXXIII. I hajc ^ 4. ^93 Baptifmo flaminis tcneantur ad fufceptioncm Baptifrai. ^djf. DISTINCTIO ^dfi.vel e contra.6 1 . Vtrum 7. 574 2. j j6 2. D fit ySi ueniens materia Baptifmi. Vtrum baptizati Baptifmo loannis tcnc- & I s Vtrum D X XVI. Vtrum corpus Chrifti fliiffct putrcfadum fi rcfurredio fuilfct dilata. 3 XXXI.vnic. Vtrum creditum potcft efle fci- S ^dfi. homo triduo mortis. y3 j D i S TI I O ^dfi. fit prarcisc* . N C TI O IBR L Vtrum Chriftus meruit omnibas nobis gratiam. Vtrura Sacramcntis nouae Chrifti DISriNCTlO 563 Vtrum Sacramenta noux lcgis habcant caufalitatcm adiuam refpeftu grati^. confilium . ^dfi. charitatc.vnic.vnic. baptizari. DISTINCTIO Vtrum ^dfi. z. pcr fe cfTentiaUs deffinitio gratid efi inuifihilis qua virtus fupernaturalis . aduentum . ncccfTarium fit dihgcre proximum.vnic. Ego 578 forma huius Sa- bnpttzji te in nomtne Pa- Filtj (jr Spirituf fanlfi. D Vtrum Sacramenti. fint habitus intellc- yj4 baptizati arqualiter rcci- cffedum Baptifmi.VHic.quod 50X D I. 537 C TI fmi. y 88 . y 97 1. num TI & gloriara. ^dfi. Vtrum fpes fit virtus Thcologica a fide charitatc diftinda. vnic. ^dfl. z.. D fit 566 fides infufa fit refpcftu credibihum. Trum Slii. aducntum fuit neceifaria ad falutcm. I 3 XXIII. III. gratia. Vtrum rccipiens Baptifmumamalo miniftro pcccct mortalitcr. &: an pofsit confcrrc vcrum Baptifmum.vnic. I Vtrum paruuli fint baptizandi. maxim^ dihgcre fc. liter ^dfi. dem credibilibus qux credit Ecclcfia. 577 habitu diligimus Dcum & proximum. tura. Vtrum omncs reciperc confentiens pofsit Sacramentum Baptifmi. Vtrum fapientia. Vtrum Adultus 6. j DISTINCTIO An ante ^udfl. jy7 499 DISTINCTIO XXI. itualcs. Vtrum Adultus non j. ^dfi. Chriftus fiiit ST I N C T I I in j 04 y i 4. cx charitate. Vtrum poncnda £)u£fi. piant Vtrum virtutcs.vnic. cadem fidcs qua: poft eius 1 y. & Qu^ftionum. D S J XX. An homo tcnctur poft Dcum. qux fit aliquo modo caufa crcationis gratiac in anima. Vtriim malitia miniftri impcdiat effcdum Baptifrai. Vtrum inimici fint dihgcndi ex ^dfi. XXII. D XXVIII. N CT Vtrum poncnda fit ri 53 N cri o Vtrum codem 1 4 XXX.vHic. DISTINCriO ^96 V. 3. 5xj I XXVII. legis infit ali- ^dfi. QJ A RTI I DISTINCTIO 49 5 Vtrum neceflc fuit gcnus huma- ^iudfi. •ff 3 ibid. fcicntia. I bantur dc neceffitate falutis itcrum baptizari Baptifmo Chrifti. D Vtrum baptizati virtutes moralesfint in DISTlNCriO ^dfi. I. S>utfi. poflibile fit aliquam creaturam habere aliquam caufalitatcm efFediuam refpcdu alicuius cfFcdus producendi pcr crcationem. DISTINCTIO .Vtrum .fTudus.4- reparari pcr pafsionem Chrifti. intel. fola charitas I trit 2.vnic. bcatitudincs diftinguantur.vnie. & an dc iif. ha:c vifibilisforma. in XXXII.&: ST I NCT I ^dfi. f 9 fi6his recipiat cffcdum Sacramenti. fola aqua naturalis 5^79 & pura inftitutio I S con- Baptifmi cuacuauerit Circumcifioncm. 584 TI N C TI O IV. XXV. XXIX DISTINCTIO 57° ST I N cramenti j 3 N CT ^dfi. D 1 Sr I N C TlO XIX.

panis tranfubftaiitietur in corpus 667 Chrifti. & qua: 8. cxiftenti eacdcm proprictatcs. rat £lum a baptizante. Eu- corporalis. Vtrura ad delctionem peccati mor- talis 2. 4. fit Vtrum charadcr imprimatur in baptizato.9 . j . 64 j Vtrum quaccumque adio immancns. I . I o. chariftia. 617 VtrumSacramcntum Confirmationis fit Vtrum hoc Sacramentum fit dignius&: nobihus.& recipicndo corpus Chrifti.& partes. Vtrum charadcr fit aliqua forma abfoluta 61 z 9. Vtrum aliquis tunc dcbct miniftrare hoc Sacramentum. 6 3 i D I 3 629 rINcr T 4. I . TIN C TI I S tran- quantitatc . in Euchariftia accidentia pofsint haberc adioncm . Vtrum quodcumquc accidcns inEucha- 5 Vtrum 670 riftia fit fiiie iiibicdo. 631 1. I T S T I N C r I VI Qux fit definitio Sacramcnti Con- 6 1 fmi. 6io Vtrum forma confccrationis Euchariftia: fit illa . 6iy Vtrum Euchariftia ncceflrario debeat fu- D I Vtrum quodlibct pofllt vin. y. pocna iterantium. conuerti corpus Chrifti. Sacramcnti jncurraturirregularitas.i. 6\(> Chriftus in Vtrum ^dift. 6<) circa creari a fubftantiam. D Vtrum Corpori ftcnti in fc cui miniftra- tur. virtutis. vtexiftit bilis. Vtrum conucrti in quod- 664 libet.quando praefumitur vcr- 3 gere in pcriculum illius . in baptizante requiratur intentio dcbita ad hoc infint . Vtrum in quod Vtrum Baptifmus 7. inanima. panis in corpus in conucrfione Chrirti annihilctur panis. Vtrum quilibet Sacerdos 696 corporis 695. folus Sacerdos pofllt bapti- cxlo Vtrum |. pofllit confccrationis Sacramentalia vcrba X. ^dft. Chrifti . neceflc fit 2. mi^iciunis. Vtrum fola adione diuina IX. tum nouae legis. D ^dtft. N Vtrum accidcntia in ^tft. Index Difl:in6lionum. 9.. qux compctit fubicdo. fit s 1 Vtrum I s ^tft. T S l Vtrum tia fine I N C T 6ji XI L l in Euchariftia fint acciden- 6~^ fubicdo. Vtrum ab agente cis in 690 crcato poflet fubftantiatio in fpecicbus 6. 4. profcrendo intentione dcbita circa matcriam conucnientem .x. fit motus in Euchariitia. aliquis intelledus creatus poflit Vtrum in cffcntia animac. C r Vtrum poris Chrifti fub fpccicbus panis rcaUter contineri. 6. prolationem verborum. fubftantiam cor- 63^ vcl ahquod ahud cum poflit confi- jq6 ccrc corpus Chrifti. Vtrum naturalitcr viderc CoG 8. ibid. j. Chrifto cxiftenti naturaJitcr in facramcntaliter in Eu- infit fibi . Chrifti reahtcr fimul eflc in cxlo &. ibid. quse cft in 6co zare. ^fji. I 661 4. cadem non manentc. Chrifti vt exiftit in tranfmutare aliud ad fe. Vtrum 6. 7. D Slutft.poflTit inefle baptizante requiratur a<3:uaUs intentio baptizandi. 6 ^6 corporali glorificato. D I s rI N c rI t.i. qui rcquiritur corpusjpoflit fimul cftc in diuerfis locis ad deletioncmpcccatijiitadus Jocalitcr. D ^*ft a. I S r Vtrum N I C r I O VI. 707 Vtrum adus pocnitcntix . z XIII. & X. Vtrum poflit itcrari. rI fit Nc rI poflTibile 3 . Vtrum hoc Sacramentum j. Chrifti naturalitcr cxi- & cidcm realitcr . 5. -s requiratur ncccfrario poenicentia. Vcrum charadcr (.^0 Vtrum Corpori chariftia.. 6j8 XI. ibid. i r i N c rI XIV. Vtrum exiftens in pcccato mortah peccct nouo peccato. I S ibid. . ^xft-i. quam Sacramentum Bapti- Euchariftia pofl^et chariftia poflTet videri 1. Vtrum oportcat fimul efte ablutionem. Vtrum in aliqua tranfmutationc D 684 Euchariftia pofsint corrumpi. 603 baptizct. .vnic. 2. 3 .communicando. fub Sacramento Euchariftix ibid. Vtriim Euchariftia 6^7 1. <Jo4 fititerabiUs . firmationis. 3. Vtrum oporteat baptizatum elTc diftin- 4. vnitas Baptifmi ncccftario requi6oi vnitatem Miniftri. necefl*arium ad falutem. qux ponitur in Canonc Mifllar. in itcrationc huius Chriftum exiftcntia corporis ChriftiinEu- D ibid. fieri fpecies Euchariftix Deonouam . I Vtrum . alicuius 71o Vtrum. in Ahari fub Sa- Vtrum Corpus ab aliquo oculo tranflfubftautiatio fitpofli- Sacramen- Vtrum poflibflc fit corpus cramcnto. ibid.

cum ab altero pctatur. : partes poenitcntiaj. vcl fufceptione Pccnitentia: I S T I N C r I XV. XXX. C T I ^Aft. Slujtft. gularitas. 4. quae eft MatrmoHium eft vtrt & m»legitimas vcl cx- tantum vna fimplcx DlSTlNCriO . .intcr beatam Mariam & lofeph fuerit verum matrimonium. Vtrum cxtrcma Vnftio fit Sacramcntum noux legis. quod fequatur apprehenfionem non erroncam 7^8 Vtrum. 4. 75^7 vel irrc- 79 5 • DISTINCTIO 749 XX. N XXVIIT.vnic.vnic.vnic. quod pcccatum rcmitti.contritio. XX VI. fub fecreto peccata confitentis. Vtrum pcenitcntia fcra valcat adfalutcm. DISTIN . DlS TI N CT DISTINCTIO XXIII. Vtrum per facramcntum peccatum dimittatur.vnic.&. Vtrum in Sacerdote potcftas clauium fc cxtendat ad delendum culpam . nis corporiSjVcl animac. 71 Vtrum ille . quam. 713 D I S Sluift. o 1 bona 8oz cuilibct Saccrdoti in fufccptione Ordinis facerdotalis dentur sr I N cri ad matrimonium comrahen- Vtrum ad confenfum matrimoniaIcm rcquiratur .vnic. I O XXII. 5.vnic. D fufficiat i.8 1 DISTINCTIO Slutft. DISTINCTIO Sludft. Vtrum tantum dincs facramcntales.matrimoniaIiterfibicon- iundam. . TIN C TI Uerii comunSfio maritalii inter ^erfonas ibid. Vtrum matrimonij fint iftatria coniugi fempcr rcdderc debitum coniugalc . .vnic. ^ifi. quaccumquc poena cano. Vtrum confcnfus cxprcflTus 73^ r I N cr I o I s indiuiduam vita confuetudi' . 80^ D IS TI XXXIII. DISTINCTIO XXI. 78^ famx poenitcre (Lie reftitutionc I S Sltt^ft- iniuftc in fama. & STI N C r I Vtrum illa tria. fatisfaftio 7^33 %. quod non 711 ita 7 9 vel a:tas pucrilis . r . vcl relinqucre fuamvxorcm. habere plures vxorcs matrimonialiter fibi coniundas. poffet poeniterc abf- Vtrum damnificans alium iniufteinbo- ad rcftitutioncm . fides . poffit pceniterc iine reftitutione. ^tft. I Vtrum matrimonium fueri: im- 1 Vtrum caufa praecifa matrimonij fit confcnfus per verba extcriora. D 1 Sij**ft- 2. vcl nica. feptcm Orperconfequens fint fcptcm Sacramcnta. 809 Vtrum bigamus ante Baptifmum. • 7 1 t. qui iniufte abftulit. Vtrum tempore legis Mofayca: erat licitum alicui repudiare . I Vtrum licitum fuit ludacis fimul 76 3 ^aft. mcdiatc inftitutum a Deo. facri 783 ST I N C TI I S^eft. vnic.i. fint 78y XXVII.vnic. 760 1. I D/STINCTIO Sla^ft- DisriNcrio T S Sluaft. D IS TI N C T I & D Vtrum vtroque . Vtrum I in DISTINCriO 749 XIX. & Sacramentum. 786 XVII. Vtrum peccata pcr pcenitcntiam dimiflfa in recidiuante redeant ea- dem numero. j: rcfpondcat propria fatisfadio. Vtrum impotentia ad aftum carnalcm fimplicitcr impcdiat matri- 817 monium. habere I .vnic. & XXIV. D XVI.8 1 4 . XXIX.& an impediat contradum. Vtrum poft hanc vitam poffct aliSlntft. & Quceftionum. claues.vnic. nern retinens. Vtrum poenitcntia (it tantum vniuspoe- nae infliftiua.vnk. mutatio.tcneatur nccef(ario Ordinum. 771 S^aft. 800 Sluaft. ^dft. prolcs . cxclqdat fimplicitera collatione. XXXIV. confenfus coadus dum. xriiJ.vnic. D Vtrum damnificans non D D 1 ^dtji. I pcr vcrba de prjtfenti caufet matrimonium. C TI ^tft.dando ei libellum rcpudij.vnic. vcl dctinet rem alicnam . ad rcmittendum pceuam ali- ibid. Vtrum Saccrdos dc neccfiritate inquocumquc cafu tencatur celare. Vtrum cxcommunicatio . Vtrum neceffc XXXII. Ordinis. Vtrum infufio gratix pulfio culpx fit & rcmiffio . confeflio. fit N 1. D Sl»'ft- 1 • I S T I N CT I 774 XXV. Vtrum cuilibct peccato aduali cor- quc 3. 3 66y XXXI. Vtrum fcxus muliebns impcdiat fufceptionem debitam 71 rcftitutione illius rci. . 741 Vtrum definitio matrimonij fit fufficiens.fit irrc8 o gularis poft Baptifhium. Vtrum nccefTc fit pcccatorcm confiteri omnia peccata fua Saccrdoti.poiIit cius. T I NC T I XXXV Vtrum adulterium commiffum cum aliqua coniugata machinando in mortem viri fui impcdiat contrahi 818 cumcadempoft mortcmviri. vel in altero contralientium Sludjl.

malorum con- DISTINCTlO 4.&. Vtrumad efrentiam bcatitudinis rcqui-' 902 ratur fecuritas perpetua. Vtrum in Deo fit mifcricordia. . ibid. 910 puris naturalibus poffit confequi beatitudinem. quam dc animabus bcatis. Qu^ftionum. 6. t. D I S TI C TI N om- rcfurrcdio i. feruitus impcdiat matrimoVtrum ^*ft. matrimonium. 4. pofl iudicium vel crucientur igne infcr- DISTINCTIO ibid. 874 X XXVI II. XLIX. XLIII.vnic Vtrum XXXIX. 814 DISTlNCTlO ^/tp. P. D I S T I N C T I O XLII. 884 XLVIII. 8. gct quidquid XLVI. Vtrum ignis in eo de vcritatc hu- infcrnahs 8j3 puniat fpiritus 3. Vtrum 2 834 poflit gnofci a nobis ratione naturah. ibid. nium (it futura. Vtrixm gcneralc iudicium oranium ficfucurum.vnic.vnic. pra:tcritorum. 4. 88i XL. DISTINCTIO 824 pediat matrimonium. Vtrum anima notitiam prius ignotorum. 900 j. 8y8 Vtrnm homincs damnati puniantur nah. Index Di(l:indionum. Vtrum cognatio fpiritualis im- Vtrum generahs I D ^nft. T IN C T I S .vnic. Vtrum co- Vtrum rcfurrcdio fit naturahs. 9.Vtrum corpora Beatorum cruncagilia.fibi cempore D Vtrum ibid. difparitas cultus diat difparcs contraherc . I Vtrum motus corporum ' fit T I S manitatis iudicabit. 921 i^. D de Angchs T I S £ludjl. 1 2. 1 beacitudo confiflat pcr fe in 890 & bcatitudo fimpliciccr confiflac in aftu incclledus. D XXXril. 90^ Vtrum natura humana fit inferior natura. F. qui eft fruitio. Vtrum in Deo diflinguantur iuflicia &: impcmatrimonium. mifericordia. I N C T l O Vrrum Ordo facer impcdiat ma- trimonium contrahendum. beati cognofcant orationcs no- flras. Vtrum omncs homines fumme.& voluncacis. 876 Vtrum in Deo fit iuflicia. D I S T N C TI SiSi*fi. Vtrum liomo ex 91 Vtrum homo in hac vita 91j mortali poffic 918 confcqui bcatitudinem. ibid. prius habituahtcr notas.quas cis offcrimus Vtrum corpus bcati erit impaffibilc. 870 . XLVII. monium.qu2e hic nouit coniunda. . Vtrum Chriflus in forma fua: huSl^Afi. 86 y fcparata poffic recordari S8 y . Vtrum cognatio carnalis I S TINCT impe815 XLI. . I Vtrum affinitas impediat matriibid. currat mifericordia cum iuflitia. ccffitate velint &: beatitudincm. 845 mansE naturx. 8(^4 fcparata poteft acquirerc I Vcrum . . o. XLV. 8z i nium contrahendum.. 924 R. I Vtrum anima feparata a corpore i. DISTINCTIO diat 1. Vtrum refurredio fiet in inflanti. coclcftium ccf- vcl poft.i. 2. .1 .vnic. ^UAJi. ^itji. vt animas. I operationc. Vtrum Vtriam xtas puerilis impediat matrimoibid. ib'id. XLIV. & loquor tam ^*fi. Vtrum adcpta. I poffet intelhgere quiditates rerum. per fe 89 3 beacicudo confiftac per fc fimul in aclu incelledus. 3. Vtrum ad tincat cfTcntiam gaudium dc bcatitudinis pcr- bcatitudinc ipfa 7. Vtriim votum continentije im- ^luAft. 898 Vcrum fiftat bcacicudo fimpliciccrprjecise con- m adu voluntatis .i. D I S I a. 11. nium. 8i4 ^ttji. Vtrum rcfurrcdio hominum 3. ^dfi. ibid. I Vtrum in quohbet hominc refur- 2. T Vcrum hidicij N I C T . I 3 pediat contrahcre matrimonium. 849 8jo 5. 4. vcl Angelos maJos. D ^xfi.vnic. O I in punitione Vcrum mundus purgabicur pcr igncm. 908 qu2e eft capax beaticudinis. r I N C TI O XXXVI. natura poffit cfre caufa efficiens rcfurredionis. NCT fabit ^^fi damnatos. Vtrum anima S l 3. de ne- propter bcaticudincm appecatur quicquid appcf itur.

: icicaeft . fcibilcde aliquo fubiciVo fcitur medium .i. & 9. tunc crit fupei fluns fubie- i crgo pcr conceptum per Dco ergo.ntiomaioris^quia conclufio mcdiata.: R . Concluju per fe fcibdU eji vera fecundo modoper je.ifn P»'^" *!?''* '"'""J' .S. quod ipfum fcitum : notuismcttliibiewto. 'P l QViESTIO PRIMA. Sed cx i.cap. AugS.viJcnir.j^. quia necdcfinicionem. Deus fub racioncDeitatis eft primum primum in cognofcibilicatc.-E ^«j<^(r(?. quam .c. &demonftrarioni$ c. Ce . cap.de ciuit.i.S. in re nihil coircfpon- & vanus. fccundum Au\ccnn3im. 4. Contra Aug. Mct. P F lOANNISDVNS C O T I. Theologta ejl fermo.& fcicurpcrprincipiumimme- diacum.dc Trinit. . CMtfdL cattfa.Metaph^Ji(a. aliiis Probatio Minoris:Si eftcnt duo conccptus. Sed in ifto conccptus fubicAi. Oper. quia Ci rcs quatum.aat Oinnc proptcr fimpliciratcm do habct concep- tum pcr (c aliuip a debit.& fecundo modo cft alius prardicati. Idcm per lc conceptus non fcitur de le ip(b. aut totaliter cognofcuntur. Dci omninoidemmon aliud. diuinam nec omnino habet vnum conceptum adx- idcm . Probatio Maioris. Dei ci. SimiUter ipftitn eodcm libro.atque incommutabtle eft. y^ jjj^ % Argum. _ . aut correfponScct. cr^o nec aliud alio notius. Item.c. i. omne conceptu fubicfti fcd nihil cognofcibilc dc Dco habet alium a conc^ptu &c. & alij conceprui qiiociinqiic Ariftot. Vtmm Deui Jub propria ratione Deitatis pofit alicmm JvthieCtum VOD non. Probatio Minoris. dc fcibilc Tom.vhimo non contingit dectpi. XI. DOCTORIS SVBTILIS.no efi altuialio veriit* .Poftcriorum Deus non hahet^uidefi. j De perfe homints multt fUnt non efi aliqua . Mccaph. quia aut : Circa fimplicia totaliter ignorantur. S ORDINIS MINORVM. ejfe fcienti& ^ Itcm . dcret eis aliud in rc. propter tjuod in eH.de fubicfto oportet fcire fcienti. in entitaceicrgo eft A in ^^tP^ Tertinm.mhilejl qutrere. %EPORT^TORFM A R IS E NS IV M LIBRl PRIMI TROLOGFS. crgo per rationcm eius po/Tum aliqua cognofci Iccm . fei quare homo eFt hamo . Er primoPofteriorum capit. Aiiftcw.vlt. Gluidquid intelligibile.velratio de Deo. fed nihil poteft fic cognoici dc Prob.&c. cap.

iliquafcientia piimum (flnm Terflam.ij'. propria de ipfo in fcienvia habcncc . •. &c ifla habebit aliqnod appltcato ad ipfnm per dtfaofum fyllcgifticum.& minatiui fecundum ordincm . fit S ali- C H O L V M.de quo nata: funt verita- ccs neccflatix cftc in euidcntia non ex ratione obiedti inccllcvtum talem . I his quxftio Qjtatuor has conditiones ad rationem fcientit etiam DoElorin ej. ^.rrta. rium fcd contingcns. diftipgucns fcientiam ab intcllcctu principio- r. fcicntia eft co^mtio certa veri demonflrati necejfarvj mediati vbf latius de hac re a^it. fi cllct non nccefla. primo vero cxtendendo fcientiam . prout /?«>. Prima coiidicio i "fiibiciihim ratione pcrfecliiis (ibi non quam Dcum alind fnb propria cognofcibilc efl fimplicitcr piimo fubi^clo alicoius fciencia:.de Trin.dcTrinicatcc..ficuf in propodtione praedicatum dicirurde lubieflo.). excludens c^uccunquealio fubietlo naium tjuod .latcr. Vnde habcntcs trcs primx conditiones confcquuncur fcientiam cx pcr tione fubiedi fc ra- & obie(fli. text. Auguft. .ii. & quis ? & tandcm ex . quibus poceft uibelTcfairum.quod occurrit fit intellcdui.qu6d de nullo po- aliud fciri.^ }. Si crgo fcientia eft clTentialiter habitus cognofcitiuus vcrus . quia fit verinecef. n. fed ex vcl calcm Conccptut plures cocc. fed Deiis . onijiesiftasconditio. Scx vidfjitur (\c. fcilicec contingcntis. cx primo l'oftcriorum.cDii- Deicaris.de Dco poffunt cognofci aliqua propria nbi ergo prima cognofcibilia polUint percincrc nd aliqiiam fcieniiani .id fidem. requirit pti Oxontenfi. virtu- & fufpicio . (tttiones perfeSlio intel- eft.qu6d ipfum podlt effe fub- /cAum principiorum proprictatcs riajfcd &c. fcquitur corollariu. & Vtde eumdem EX hoc teft ttti. quod ad [Kpicntiam pertinet ^ternarum rerum adfcientiam vero temporalium rerum coanitto rationalii.proLfcri- foiuetur. Qucad dftinclionem ve- ro conceptuurn in c^uiditatiiios. icienti£e talis. eft participatio diuinac fcientia.c. (lcuc porcntiaper hex oniitiio. nec rcftringendo (cicn- tiam. Tertiaeendt' tti. primi fubiecSi fcicntix Tcrtio. Mcdio crgo mo- cogiiitiointetle^ualii Ariftot D fi. minos ognofcmm: fcientia cft veri com- quantum Principia cognefcimm in ter- Acidot. putaTheologia:: Dco fub rationc fit -atior. jioto ad ignotum.quandoquc non verus. probatur primojquia fub non ratione. tex.-itionc ifta tion quarritur dc alio Ix/tmin*!*- giiitio vcri cerca.&procedcrea fu.c- illiusfcicjnia:. ^uidrequiritur ad ratioticm fcienti^ ? DE ^s. poftec tcr quod fequicur cx prima. Ad folutionem hnius quarftionis quatuor funt vidend. & paffiones ncs refpeitu alicuius fcientiaE crgo omncm dcceptioncm Sccunda conditio. pefterioris caufata a priore per difcurfum fyUogiJlictm.qiii3 fub ilia primum omnium principiorum Qijarco. & denominatiuos. in iftafcicncia. habcntis cui- dentiam ex principiis. quod ipfum primutn. opinioncm.ilij quafideno- quemdam ipfum quidicaciuu conceptum.ftt r»tio fcientte. do accipiendo fcienciam.ii. <]uia tranfccndir omncs fcicnPortitur autem ab aliis. iplo fcientia & Tertia.i q. fcilicct diibirationim. primoPoftcriorum tcx j.Poft icx.prop- ficut opinioni. ? an Dcus pofllc concipi fub ratioHibus particulaQuarco . & in 3.-c. fcienria habeat dignitatem fuam.contingeret autciTi vcrumquc .vc diftinguitur contra fapientiam.quia fcientia diuina eft Deo . «. 1 1 . fubiedum fcipiiciae beacorum.Quid •virtns co.qii6d ab ipfb [finftib ncm pi ahud quod edcoonitio dijponens ipfum ad littui.sio fenniii.ip. quod natum eft habert euidentinm ex necefpirio prim euidente . . vtfcirt nos negemm.d.fpeciricctur nes primi fuum primam obic6bum. crgo cftentialiter non tantum includit jelationcm commimcm habitusad obicdum.i-. idcoomnis virtus intcllcdhia- vcrum dicimus. habcntis cuidentiam ex tcrminis. Sccund6..Secundit loa- fcientia efTcc vc- fi dui» jcientit explicatftr. Secunda. &: quandoque jion. Abfit.definicur.i6.Prim6. detcrminetnr . .& Vifcurfus trf efi de ranicn* fcientit. quomo- do Auguftinus diftinguir. opinio pro^ txpomintur. Sexco. ftue in determinantfs 7ninabiler. Quinra.! Prol ogi in . Qu. fibi mutationem obicdi. Quarcacondicio eft.i.Mctaph.ij.i. nifi in illo racione fciencix iniperfecla:. antcm . eius confidaentur in fcien- Deus potcfthaberc Quod quod lcientis. eft propria. folaratio- neeft fubie^lum quia omni imcllcduali & Tertia conditio . fcimiit cc»' ccrta.nifi de quo pofsiit ptus habcriivnus quidit3tiuus. de ipfo fub fcientia de & quarlibetalia . ac fmplicittr fimplices. in pria . tunc poftet cllc qu.14.^. quod fub tias Phyficas.. polfct habitus ideni manens quandoque conformari illi obieiSto . infimpiices. nn ? ^ pcrfcAam opcratio.&: illa continentur intra cius ambitum omnia alia cognofcibiha de Deo.Corrupiibiltum nen tft de.itione cirentias intcr raciones flib quihus potcft cbiKipi <juis ordo .quiaillatranfceuditomnemfcientiacieatur^. proptcr mutationem illius obicdti . & aliaquxrantur fnb rarionc cius. Nunc aurem <Slum. fed aha de ifta fola ratione Quinto. ipfo.ei. ribus diftinftis a r. monftratio fcientia dc taiis proh»*fir. habere cuidcfitiam ex neceffario prilis euidenrc. quodetcrmin.qu6d ab fubie>^ti. qus tejiimonio didicimiu aliorum . i» in hac ^utfiione. quomodo loquicur Auguftinus ij. ARTICVLVS PRIMVS.quid quid fit ratio fit ratio fcientiz ? Secundo. habitus. & imiratuream.Et hoceft quod dicit Philofbphusy.conucnit lis cft non poirunt cognofci fub^ciftun) primum. neccffirtas. eft rum cjuia ille eft veri . & deterC~ tjualificatfHos . quod fic notitia tuidcntit §iuart4 «3ditio.j } . fi & Arirtor. farij ri .fed cantum fcientix non conuenit fcicntia:. rationc Dcitatis fjmpli- fiib nes pi imi conditio- cfTc rrima.intcUcHHilis. quia fub .Sc hoceft imperre(5tionis. ment. fubiicii. cx nece^Ariis prioribm demonftritti Item. Sexca. & ergo propiictates Itcm argujtur VtU ti citcr cli cOgnofcibile perfcifliu'.quantum ad pro- potcfl.ncceftdeperfe fecundum fc.fed fpecialem fcilicetconformiratis adipfum obicobicftum non elTet vcrum ncccirarium .i. qu64 de ipfo dicancur alia confiderata in fcicntia. ponuniur Sc pcrfe<5l:a operatio intcllc6tualis cft . dicoquod. crgo ipfiira pottftiiTe fubi.& I . fubefle falfum. j 7. illa iiib fola illa rationc fit rationc eft fobied^ura primum fcicntiicdiui- n. Teiti6.Quarta comparationc ad qucm pcrficit.5"»<<'>*"'""» ordinatx. ita nccdcmonftrationcra quandoquc noneftc dcmonftrationcm. quia viirus intelledualis .non func vircucesintcllcdtualcs. quia ficuc non contingit fcicntiam» quandoque elfe ignotam . it intellcdtu^cui conuenit ducurrcre. ARTI ^ 'tcnomt' .andoquc vcrus. noa iHa fcientiacognofci."ice upccr quod. qnia qiiod .

i. prtmo refpiciuntur a potentia. commune fcd aliquidpri- incdligibilc.7.quia non per primam rationem ifofceles C^e- incft alicui fubieiko communc tam ncm habirus ^j. Ifofceles commei virtualiter omnes concltifionesquasTriangulus. habitu . vniucrfalc pritr.abeie iiidifFctcnter ad mulra pet fe obiafta.fiue ipfius.-)bicui turnififipri' per feintelligac omnia incclligibilia nullp rrioucturad adura inielligcndi . vuus color fit pcrfcdlior aliis . (cientix propric eft menfura ex cjuinto AleaphyficAC.. lllud quia in clTcntialitcrordinatis nccciTecft ea rcdaci ad aliqiiodprimumfimplicitcrrcognoA cibiliaautcm ciiiuicunqucfcientii habcnt ordi- probo nem .^.^cqucnti virtutc primi obic- nifi ibi Vidr Scot obicda hoc modo . Tom. inrelleftui omnibus pcr mum cx con(cqucnti. crgo fubieftum caditin definitiore fionem adxquaram y. Illud ergo dicitur primum fubiedtira VTimnmfuk. tali.Addnut autcm. Confirmatur . concedo qued primnm obiedum cft adacquatum illi potentiae.virtutc & idco illud per (e adacquatum obnon cft aliquid fe intelligibilibus . adiEquatio in dlicuiui fcienti* ? iti QVantum quod OhitQiimftr fe Aliemui fcrevtU.^ ^. 6. quod cft fubicftumprincipiorum . d.& non tantum virriirc albcdinis. fe igitur pci fc refpicitur atali potentia vel & per confrquens illi nihil cft adacqua- commune omnibus illi.velhabitu. non tamen neccflaiio virtualiter coutinet in fe pcrfedlionem poteniii .Metaph. SCHOLIVM PoJlijHam refoluerat obielium II.f(:ienti£. vcl piincipij ex cuius eognitionecognofcuntur omnia pertinentia ad fcientiam . &reffondetquod ieitum tam potentia tjukm Itctt cuiuf^«.6 & vocat vniuerfalem . illud cft per fc obic(fium alicuius vcritatum pnm6 no- illius fcicntia:. & ibi niilli.non ftc autem in obieciu fcientu. &: fic dcaliis.(i(. obicdo. ad {ccundum articulum quodcontinct virtualitcr. Nullum etiamobiedlum fecnndarium primo cerminat per rationem propriam adum COntra ifta ohijcitur fic OhitSitfii' : y. Oper. ex tali [irimoobietlo ciiiufcunquefiuepotcntis. quod moueant. de vifu :efpe<flu omnium colprum quia tum. illis.cfr in i.perimpofl[ibile.com. & obielfioft- Item jcommunitcr in fcientiis aflignaturpro primo fiibicito aliquod commune ad illa. quod conuenit per fe obiedo potcntix vcl habitus. prol. & ^^" phua per pra-cisc iUud primnm intcrpcr fimpliciter adaequatum potcntiz fe obiccla cft & iHuUenis .vel menfurare. ita obiedtun : ficut primum habicus fe habet ad habitumifed primum obicduin potentiz cft per fe commune ad omScot.. qux per fe refpici^ iile habitus . Hoc modo cft diuians « nuUo motie.ita illud dicirur mtcommtre.hoceft.meorum eftprimum obieilum potenriae. XI. A 1 Ad fuo.j. Ergo fimiliter obicAum primum' habitus eft aliquid communc ad omni.ficut in Mctaphydca ens .per fe contintnsorania. prini6 continerc. fcd tantiim illiusprimi iedum . Ad propoficuin ergo .<i.qu6dduplicitcr potell intciligi aliquam potenriam. menfura habitus . tamcn a mo nifi apri- moohic^lo fuo.ficutdidumeft. refpondeo. contincr.& omnium titiam dico. quod pridicatum eognofcuntur ex terminis. t *T*^J*^ Vno modo iicquod quodlibet corum pcr ratio.}7. .ad primum. ARTICVLVS SECVNDVS.<juia vnum duntaxat ^uod ejl obieiinm primum adtquatum refbicitnr prMise per rattonem fuam .PhiIofopho. communitate pfmum intelligibile De hac primttate perfe (^ adxcjua- vide DoElorem tn jcript.n.n1fi Ita cft . Oxon. vel ens mobilc^iu tisaccipitura.ad quaz fe cxtendit fcicntia. conuenic cuilibcr per obiefto per rationcm fe propnamitunc non potcft cflc altquod vnum obici^um adaequatum illi & habitui porentiz . 5. Ad primam obicdtionem.cjueptrfe & virti te prirni commune : -s- proinde non potejl dtci altcjuid omrnbi-u per fe intelltgbtlibiu in tla fcientia\fed aiiqutd continens reliijiia. quia licct . principij ex primh conti'iere.cuius ratio faluatur in omni- bos perttnem ad eamdem fcientiam. vcl habicui.circumfcripto omni alio in ratione obiedti manet conccprus eius. obieitt .l'ofter.veI habinis^quianecadaqua.texc.dc ad aliqutd: non obiedum fic '*"- Ariftot.quod non e^iitfpri.depcndct ab alio.t. Scd aliud cft fpcciale . rcicnti. in Patet circntialem interfcin cognofcibilitatcqiiia di(5lis. virutuejueobhoc conue- fcienti<t in & terminent a^um.quod printo continet infe virtuAliter noiictum qiud. quia continet rationem Trianguli fcd non contiiiet prim6.vtI terminant.tum:quianecratioalicuiusvniuslaluatunnquo- .^ J^^^^ nem fuam form. al-a zero non nifi in ^.s obicdisperfc. &: h. titiam pertinenttHm adfctentinm. Obicdiim autcm habi- ex aliis. tandem Principia fi requiritur habitus.e.adhuc in ratione obiedli continct virtualiiet illas veticares. fetjcj. & fint & potentia Tamen inter obiecia potentttpojfuntfffeplura cju£ indifferemer & niant. primum cnn^tu fcientis continere virtualitcr ornnia vel fcientia .puta mouercvcl terminare.qux tnm^n mctiiamagnitudo. ^id requiritur ad ratiofiern j>rimi fubie^t contincnsomnia.n. quod 1 3pcr rationcm fuam iclpicitur . Sc in ifto tandem ordine ctiam ftatur ad aliquod fubicftum fimpliciter. quandocunque illud.cuius cft primum Et hacc ratio primita- conclufiones cognofcuntur ex principiis.ibitura F'tenria dufe h. quod obiedum potentix lic^t fit quandoquc mouens potcntiam. '^'"'*** Geo- fimt immediata. fcientia n. cx con. & ipfum n^ n cognofcituc qurd ipfum habet rationcm terminantis ratioiie vtriufquc.G. ideo fimpliciter obieftum cius. quia alioquin non inuenirctur Con^rmatur.< . . fiue h. tione obiedt .^ j. vt albedo tamen nigtedo pcr kiam propriam naturam obiilicet citur vifui. qaii ficut primum tft. qttod non depcndet ab aliis in continendo ncc per rationem alicuius alterius .(ed alia ab ipfo-. porcntia: refpedlu eius.obijcit quedam ex eomparatione obieBi potentia ad obietlnrn habitm libet cificatur. .reff Etu tjHornm conftderatur aliud obieBum commune. obteEli potentia potefi & cj.v.-iturali corpus. inrelligendum de intelleftu diuino .«. -^** ''^'"'"" /'=" mouenr. fcd aliquod commune.quia principiacognita funt per (e fccundo modo .fed terminus ipfius principij cognofcitur cx rationc vbi vult fubieai.fed per rationcm Trianguli. per Ad primum quod .j|em natum cft rcfpici a potenria icii*. & non aliquid nia per ic obie(fla.quae obieftum primura pocentiK ad potentiam. ipfi fubiedo : obiedum hoc pat aurem eft quam obie<fio potcntiz &: habitus. tus ponitur in fc virtualirei conrinerc pcrfc£tio- Atiftot. n.i. Qu^ftio I. . & fe prol.fi. Alio nv)do potentia vcl habicus iydifFcrcnter refpicit vnum non alia di . g.rjr de videri in z.

quod eft fubicdiuc in illo .in inteileUto- ne aHtem.»ii. : Pcr hoc patet ad confirmationem : lo. Sc illx conditioncs funr proprix obicdo piimo h. quia nihil potcft cfle in in- telledu obiciftiuc. quamuis fit tur. Sed quaed.^. communc tamen fecunduni gcnus fed cugnatur : fecundum fpcciem.no crgo obieftum intelligibilc cob- quiratur multa alia. Dcficit autcm ei ra.j.prol. & pttjjiuum & idem non mobtle. «flum fiibiedo a mobili:ergo tale continchs moucnspo-r idcm fubicfto cum moto .Primo modo mi- communc.t.ad^.Prologi propofitum. Vcl multis autemobicdisdifFcrcntibus Ipc- dum ebieSlio- Ad fccundum.& eflet menfiira. illud ponerctur obieftum habitus adxquatum j ita eft io fciemiis.itionem ftat vltimatc rciblutio omnium principiorum.agensdr De paffumpoffe deeumdem effe idem. iiiflibct & etre in intellcdlu.j. Ai fcAc aflignatur tale obiedtum rcf- vnius fccundum fpecicu). fotentit.q.i. in ejuantum idem. Vi- in i.de qua htc agitur. quia mouens diftinguitur fubiedo i moto.& non ptimo.^.ijj.qua:eft vna latio primi obiedi quac cft ada.tbitus. & in aliis tur in fcientia.q.non eft .ibitus.Ergo prascise in virtutc phan- gc- fcientiae multae & motum funt . cfTe in virtute Obicdum intelligibile eft pet Antccedens probatur .ejuod ticHuum habent vnitatcm gencris. do dc efTe in intcIleAu obiediue ^Hcnr. rata in fcientia. Atiltoc. qnae talis vnum quod loliim . & conclufionum vc di- didum pr. crt:Quod continet continetur praccise in aliquo. aliquod fit . cuius cft primum obicdum.1. Scor.5.^. nihil autem in parte intellcdiua poteft diftingni fubiedoab intellcd:u:illud autcm. Et idco alicui po-» tcntiaE non potcft ada:qu3fi nifi pommune per prxdicationem omnibus fubic(flis.cj. Vcl dlis fpecialibus fcicntiac fi & lib.q.cHm volumHs. habet habitum & fit menfura eius.i. habitui autem fcientix femper adxquatur aliquid commune fecundum vircualitatem ad omnia non autem commnnc fecundum pracdicationcm. .non tamen cuadit difficultatem.n.^. vxl aftura ergo quod virtualiter continet habitura intellc6t:us.ij. tamcn illud eius eft obiedum primum recundum fpeciem .& eflc menfuram eius.q.Scd licct hacc diftintSio fit bona.& ideo pertincnt ad vnamfcientiam fccunduiTige- fccundun» i>eAus 'vnum.& continendi & ideo licet tale communc fccundum quid poflit dici communitcr primiim obiedlum . Patct ergo q. laicc.q. h.ij.i4. (^r poffe effe refpeilufui froinde mouens vnum cJ* r. conftderari duo.& pri- eonfir- eft bct.b- . A inftgn- tia. vcl habitum intelledtus .de yidali^Htd.(tc\\T\Ao de anima. in quolibet vna fccundum genus afli- vnum fubicdum commune illis fubicdis. €tum fcibile Nunc autem obie- non oportet primo modo obiici ad hoc.Obicdum Lnbitus habct conaliqnomodo ipfumhabituiji. q.& vniuctfalc non fc vniucrfale.& d. nare nio tenr. vcl in aliquo reprxfcnta- fcicntiae multarum fcientiarum fccun- dum fpccicm. ejfe cffc in intellcdlu. . tcrminando dcficit. . cap.x^. ncc conueniunt propric primo obieiVo Acl Ccttditionei 4illint noff ttriueniunt primo fbieclo tinere victualitcr .ib!tum virtualiter. quia vtro- biquc affignatur adaequatio in primo obiefto refpctSlu illius .n /i. Maior ptobatur: tualicer notitiam uum cft. non fic : Omnis aCkas & IJ.pari ratione dicctur. nus Vel eft quodl.text.ad (^ i. primujm quam Habetetiamobiedum habitustcimiad^uni eius :& hoc eftcommune obiedo gcobiedto potcnciaeiipitur fi aliquis habitus rcrpiceret aha plura perfe obie(fVa. Sed refpondet vnum idem . S. imper- tiuo eius realiter exiftencc. hac diffcultate latifftme agtt Dotior in i. licet ad calefaftionem illam re- . quia nihil ibi habct efle nifi fub ra- .vc incclligacur./oiuit dicendo. quod •.ejt nus:ita intali fcicntia Ariftot. ni fi vcl obiiciatur intellecaui & ideo abftraftum ab obic- principalitcr in fe ipfo.ie indifferentcr re^iciunt per fc quod nullum in ratione alteriosjhabitus vero fcientia. . Non enim quodUbet. cicquorum quodlibetcft obicdlum primum veCr pcftu vnius (cientia: fccundum fpeciem .q.q.quodl. intelleftus virtualitcr notitiam ali- phantaftica. f Met. adum extcndit habitus habi:us illius commune pcr fc obieda. quod fimplicitcr ptimum talc virtualitercontinens . <]\xodl.^. tcrminando: fiuc in pcr fe.mouere C^ moHerf. poteft abftrahi vnum tale commune obic£lum:& ficuc differtfnt fubieElo .ac nor. quiaeft vniucrfale. ad qua: fe intcr alia fi victualitcr contincat fecun- quia obiedumfcibile habct ada!qu.(cd aliquod fubieftum fcienris Vnius rcientit. Adducunt ctiam fccundam inftantism.q.quatio in hoc fiuc in tcrminando primo. quia illud cft adaequatum in mcnfurando & continendo.inarct mntitnem. fcilicet. icaftica.y.d.n. quia fi negeIlla vero propofitio > mouens diflinEia fubteSie . hoc taracn eft tio & tcft cfle SCHOLIVM II Ohiecit ex Goffredo.quia intelligimMs. in quo contincntur omnia aliter mclius quara in ob'cdo communi. eft in virtute tinet virtualiter habicum fcientiz. Sed . intelledus ad illam:fed motiuumeft diftin. uis & quod afHgnatur communitcr in fcientiis. AUa in intelledu.6. AD rnius fccun- fic:Vbi affignatur fubicfttim fcientia: pctlu llb. nunquam.Confequenriai probatur. qtio~ rum vnum eji tmmedtatum fubieiium altertks.quod Secundomodo maior eft vcra. d.& ptimotcrminans adlum eius. quod habet primo rationem afllgnatam.qu>a obicdtum intelligibilc fub ratione pcr fe intelligibilis non habet .n.i. acconfe- <juenter neque obieiium fctbile in intelleclu poffe mouere intelle^um ad intelligendum.&l phantaftica. vt communc aJ omnia confidc- re.nec in fen- quod continet aliquam intclledtus . eft vir- moti- . menfuram cius. mouet intcllc£tum ad illum habitum .Rejponfio fubicdliuc.&c. tamen contra negantes probatur per rationcm duccntem ad impoffibife .quamfccundum fpeciem confidci- fcientix vnius multa diftindla rcntur . primum fubiedlum dum gcnus tantiim. tionc fingularis.. & menfurandi. Oxon. quod confidera- Vide vnam conditioncm ha- ad omnia ilia aHa multa .adaequari in potcntia:.-im potenti.quorum quodlibet per rationcm propriam continerct ilUim h.i.d. principium primum .j.O' n. tunc \ignum calefaciet fc per aliquid .nonpoffe fe- & mttl agere & pati. Scicntiac vnius fecundtim nus cft vnum primum obicdum fecundum illae GofFred. ficut caufac fine quibus non. obicclajita dmm {tnits.vel primo terminans. «liorum. phantafmacibus aliqui * dicut diftinguen.modo nonagat vniuoce.j.ic. Vel iftam itaquc fecundam inftantiam de II.quia dc nonenteeft fcientia: cr<»o quodjl. obie£buta imperfedc refpciau illius obiefti primi . obieiftura eft in fu:crgo.non bet cfTe per fe in parte intellcdiua. «1.eft virtualitercontinens ipfam^vel dlumcft. ieBumfecun- non habet vnum ad cuius r. quod virtualiter continpc adlum .ii. ha- & habet cfle in nobis.-itum eflct Ad .& quod- habitus intelle£his gc- »tm.

non eos lem (ccundum rationem agit poflTi- in pofllibi- caufa: cfficientis Qu6d foliim formalicer. qucd intellcftus eft in nullr. : inteUcHnno- mouerc fenfibilis potcft iifiam. .ergo & motum non non funt fubiedo diftinfta fubicdiuc in intellcdtu eft «juia iritcUigimus &: cft in nobis.quia hoc eftprincipium Metaphyficum neraliutn ©• ciim fitin alia potentia.Nego ifta. obieftum in ifti tria triplicitcr. fubicfto . fic vbique eft in corpore alio modo (ccundum rationem po- fufficienrer diftinftum ita vt pofllt : & : tentix muU liplici. luminis him quantiim ad ditatem eius . &: quiditas vt fic at- tionem vniucifalis.>cnrc. Quod autem dicunr. . crgo vcl fjlfimi cft quod credimuseis . fed in qu.qni fub centia: noneft hxc quod contadu Terciuro declaratur fic:quia virtu. tcftatc negctur alicubi. organicc ^\ nata pa: te corporis intclledlus. 14.Deindcobiec>iim volitionis & inrelledio- eorum poteft e(Te Deus. in dcrenni- non organicc. telledlus cft tciUclus mentc luntatem Angcliadadlum pcccandi. efTct fubiefto indiftindumilli potcn- illud fi : I. quia anima poteft confidcrari vno modo fecundum rationcm eftcntia» . & alte- . KefpcnfioDo- qiicm lai. ti.pari rationc nc- fitiem fuhct- Atitmit & caufa . igitur & in- idem illi. & j.-Bcipui Philofophi non potucrunt hoc vidcrc Contra. & mouct intelledlum ad icdliuc eft in intclle(!Ju. fed fl moucbaturab obiefto hocfuitvtobiedum relocebat in eftentiadiuina. Primo.4. minus vnum .d.-cquiuoca principalis . : .&in potcntia.j.& 10. .. & tocum elfet in potentia.er esl & tunc . non habet talc efle in in- niii .d.qu6d moucns motum poflunc e(Ic idem fubiedto quia liccc Ifta to- crgo phantafma cric pcrfecfhns quocunque adlu fccundo .q.Qu^ftio 9«MM IHt* ergo opoitet qiiod obiiciatuf in aliqno rcprs- d»tHr fcitn. quSd non re- qnircrentur habitus intellcdtualcs phantaftici quia nihil in palfo . qiiia phantafma eft fubicdo ab intelledtu. &ia4. 4- .fentatiuo. . quod rclucct in tali tualiter notiria intelledtus.i.Niinc ad Afouetis fit. Hic fpecies txcltant in /ic:Qu6d fpccies intelligibilis ncc dicitur nec virtualiter poteft moucre intellcdlum ad aliquam notitiam fpecics aurem formaliter . A 5 ciorts aii fe- runiiam iu' coiuinct vir. in natura quiditatcm.q. vd printipium erit faUum. Pri- probatur fic: ucre . & totum cft totius . Aagad. cap. Secundum dcclaratur . Quoad ^ mente. ipfum inouere quod fic oftenditur . &mo- /«w. nis . Trinit. quod c coniicrfo .Qu6d dic. cum volumus . §i»arto. nifi aliqua fpccificaforma fcnfata non : igitur 'obicftum intclligibile quia .vt fpeeies intelIigibilis. quia in- fubiefto a eft indiftindlus Vnde fecundum bili.quia cundum tcquod contra Auguftinum ipfos cft non proles in eft mcntc fic fc- a parcn- n. & pec confequcns fic : nihil imprimlt merc quod (olum phantafma mouet inrelleclum arguo fic Accidens & fubiedum . pertiner ad qui- hoc cft . II.itione SecunH. quale quia . Contra : ergo negatur mcmoria in niitt. obiedtum intclligibile cft vniuerfale & . d. quod irti dicunt Mctaphyficilc.i 5. rcfpedu aftuum fecundo- cipalitcr eifc agcns dum fpirituali ferfeiHtr .vcl errordn. crgo rum telle(f>u. ftffint effe in ifti. mouens notitiam obicdli.m & ? fccundiim perfcdlidimus aliara deccrminata parcc coiporis.Quid alias*dicctur. cuius vna momoucns quia idcm non potcft cft prarcifa ratio motutn in adlu eft lale. f>c Ji)t ita . de Trimtat. & accidcns erit inteilediua eft ca- fubiedlo virtuci phantaftica: .vclhabitus:fiucobicdtiuc.S. Intellelftis Rgens fhaHtaftna- Contra eos etiam Itcm.ad t. talis eft pcrfeftior cffcdlru gabitur vbiquc. ligibilcm. mcntem fecundiim Auguftin. po- nihil eric in quam indifiiniftia eft fibi. & fic tocum elfet in adu .qu6d intellciSkus agens eft (blum circa phancafma:Contra .quod fitpixcise tadlum fc- Keiicifirillt felicitas qiiomodo exccdemus bruta quantiim cft in r. po- tingitur. agcntia ordinate aguiK quod dicunt .ficuc Mcc in potcftateeonim. tcrtium etiam . XI. pium mouendi incelledVum .vr illud.quia potcft iedum Sjttnmo^e in- in il- noftrum fonfio. Vnde ficnt fi e(Tct in folo oigano Srotv Oper.negantfpecicmintcl. agcns hic ncgatur ifta opinio. Quarto arguitur contra cadcm ratione concluditur. telledlus agentis »lrori. Contra lud.quamifte. crgo par- eft in te fcnfitiuajcrgo nihil realitcr cxiftens in no- aliquam notitiam in- bis continet virtualiter tellcdhis noftri. adlus brutis fed dc hoc alias.fiiie fubicdbi- ue.quod rcpra:fcntat.& apprehcnditur ab r.i- intelle- dtu poflibili. Sjt phantafia:. quia intclleiSus agens nihil imprimic in (i phanta(inata. iftos . folum (cd * * 1.ff»].C^c. li caufiuic obiedii fingularis.& per confequens imago. illud fic quod . quia quodlibet tale eft indiltin- dlum fubiedlo ab qu6d ipfo.^. Teriio.& tutK de illo argumentorrfi illnd fubtitt.quod cft in illa virtute. i^nmo.ergo& phai)tafinaci. erit racio quare quoad illud. Tom. (\ qualis eft corporis in nulla parte : fi- potcntia cxiftcns in vna parte cor- poten: cfte principium mouendi eric adlus phos in alia parrc corporis . tamen totum agcrec & pati quia agere . qui po. cundum fuam & eft narura in.quia eft ratio naturjc ita . quod hominis non magis . Si dicas adum . noii tamen Pra:terea cft in potcntia. fimiliter phantafma in virrute intclledlus agentis repra:fcntare vniuetfalc:Concrahoc ha- bctur alibi. quod cft indiftindlc.ilis .c^.Imora Dodtor illc. contra . fuit caufa illius erroris & peccati. piitcr accidentia dcfignantia habct rtf- Philofo- Inttlleiltis efi phantafia. funt idcm dem tellcftns efi 1 nitll» fttx' tt turforu. fc fubiedlo tcft & : :\ltcrum elTct appropriate ratio agcndi dol lum paticndi pateretur . cuc igicur poris fic eft . coru vcrius 'pvoyioi\i\\. er- go non fuit in poscftate corum fic moucri. pcr modum de voluntate.fiantinm. iJem fubicdto Anima autcm ergo cuicunque fub. parte: verum e(t determinatc .qno Angcli malipcc- carunc Nec habetur ab obiecflo : quia fi dicas obfc- inouerc eos ad peccatuin. fe cxiftens non moucc vo- Angelus peccare obiedto non cxiftentc .ilibet cft talitcr . quod obiedum (ic mo ueret. a Deo ergo Dcus volitionis. poreft eire princi- '3 Quomodo ergo habcri in r. vc argutum eft prius. Dico ergo ad iftam obiedtionera fecundam.<i. obiedlum mum cis : & cum hoc ftat quod intclligatur iurationc vniucrfali. fic eft in (or^ort.itur intellcdtum agcntcm prinad habct extrinfcce hanc volitionem in aliqua parrecorporis. quod aliquid exiftcns in intellcilu. Itcm fcquitur quod Angclus pcr nihil fibi innouam volitionem vel trinfccum poteft habcrc intelledJioncm. . nocam cx rcpugnantia iftorum principioruin gc- :& (i efl: idcm cft totus proceffus in adlibus humauis erit ineuins motum non minus in ifta idem rvon potcll fimulc(Ieina<9:u. & fic vt priui Dcus moueret ad aftuin m»him Sidicasquod pr. & contingit phantafma fo- fui ilhid . fed dicatur.

quia participatx : in Deofunt piniura vi»- di pcffcftionum.& & recipitaiSlum intelligcndi pcr recipic per ergo hoc totum agit aliuJ. & c conuetfo.de ^ lafii d. fit coacipifub rationibus In vno communicojKordant Do<i>ores. non concliidcict ramen de codem fccundum fubicdlum.totHjn perfe 4^jr:Refpondeo.ccmfarationc tiam fuam apprehendat diftindionem huiufmo. vno modo fc habcnte fccundum rem & conceptum . in Opinio- creatiiris..mouctur ad formandum diftinAos c6- ccprus de iIlis. AtiDeusfof- tcr viatoris non moueturad concipiendumDcum. cap. quam diuerfimodc reprxfcntant illas ficut reprxicntant cor. quA funt in creaturis. fumerctur vnitas. cularibtu per comparationem rationibus parti- ad perfe^iones. quia in crcaturis fimt impcrfc£Vx .an etiam ita Deuspof- fuaque attributa vt fit quum nihil faciat ad pafrionem.omnium horum nouiffimum. * 18. qut.q. m cre. orth. q. plura.7. quod intcliedus Clrca tcrtium articulum. de aliis autem dicetur alias. fecundiam conceptioncm.& diftindis.I.quibustamen pluribus fotmatis multipliciter qnis perfcdccoripit illnd vcIalium.hoc dcbct in- dc toto includcnte luppofitum.nam cum Socra- habens potentiam intcllediuam informatam tes fpecie dicit formaliter duo tota:totum vnum eft Socrates habens intellcftum. Ad probationcmdico quod fi illud eiretcon- & & concluderet piopotentia.concipcice(Icntiam fimpliccm fubiftis rationibus diftindis.q.Trin. nem hanc creataty effent ifla realittr difliniia Oxtn. iuxta illud Auguft. igitur &c. poffibile eft & ^emodo & cx creaturis.q. ita inDeoj& mouent intellcdum no- ftrum ad cognitionem iftarum.nifi idem pet accidens.3. fndHtn» tanquam per principium ailiuum intclledliim rcduci ad aftum intelligcndi .Tho.c.qu6d intcUedus diuinus vno fimplici con. tam nifi vnam . per vnum. non pofTunt fumi diftindiones rationum : & eflcntia diuina fccundum fc confidcrata refpeiftum ad alia.j.ij. catere & ait Damafcen.ncc defedum.d. fcd abfbluie dicitut . inquirunt aliqui. non autem de toto inchidcnte duo alia tn ratione fuppofiti. Probo maiorcm. ex peifedionibus creaturarura cognofcat funt in Veo. quantum ad fuperficies facitcalor.tjualis efl diuinm . nifi comparct illam ad alia fam. SEd vltra id quod . intellcdus cft accidcns fuperadditum eirentix anims .4.gatiua frtm talis eft ifta Ab vno fimplici vno modo fc habcnte fecundum rem . dc quo poflit eflc fcientia in intclledtu proponionato ? ? fuat ferftiiiones cognofcertfuh rationibut farticuUribusl Hic funt plures opiniones modo non repe. nifi comparet pluta ad ip- pter cius infiniratrm DtHI Modo ponit talem funt vnitx proptcr eius fimplicitatcm . neque rationis in diuinis . Noncnim fequirur qiiod idem fir in potcntia. cJiucifimodc tamen :ciim ctiara ponat eflrniiam Angeli moucre jntcllcdum fuuro. Poffibile eft qu6d vnum nihil faciat ad aftioncm .lib.potens. cir' immediatum fubicdum alterius.7T}omte .Stnttntiitnt» ritatem.vel c conuerfo. fejfint cognovt dijlinratione huius pctfedionis & ilHus. Idcm fimplcx apprchenfum fecundum fc . & formalem rationcm agendi .dico aliud totum. verofuhfiantia qualitates.non dices i & ft aliquid Dei.&e.fed ca naturam.boniu.Excmplum. ius t fimpliciter pctfedlx & illimitatx pro- ergo iftx imperfediones . 5« bonum.& concludc:Ergo : & patitur.& hoc ratione altciius & alterius. .quiafccundumcos.quod cft vnumperfe^lum.t^. Ad hoc habet duas ratione$. cftfimplexomnino . & tr* cum (^ Gaf.fiiuflum.quia ipfa non quxrit comparando Deum ad intellcdum viaioris. cum ctiam ponat yoiuqtatcm moucre intcUcdum . in Dco \n creaturis funt difpctfx nifi particnlari- quxcunquc iiitellcdus viaroris potcft apprchcndetc de codem pluribus adibus.interrogat. & abfque ftinda rc quia fi . cfTentiam diuinam fub alia alia parfcdione.An ipfeDeus fubdiftindis rationibus aquocunque intel. Probo minorcm.quorum vnu Dco conccptum aliquemquafi quidicatiuum .nullam ejfe dtflinElionem. & rchcft Auguft. fcd non ad rcccptionem Argnas ergo fic Socrates intelligens agit ad adioncm intcUigendi per fpecicm intelligibilcm .S. propofitioncm qu6d imqucmcunque intclledum. non tuncab vno fimplici . : ceptu potcft apprchendereadluahtcr&diftindlc ARTICVLVS TERTIVS. Nunc autem intellc£tus cum fecundum eos fit pure poteutia paflfiua. prxtcc & indi- & rationc.& diuerfitas.diuinum.ad extta l pcrfedkioncs vnitas . art. nulla effet difltnElio in diuinis. Si Deus ex parte fui fit tale cognofcibile.& vnam audo. . cefrum de aftu pofitum dccodcm fimplicitcr . idem peraccidens.An e» quA dida . Et cum fclligi & perfe£liones vnitas in ipfb intclle^us viatoris potcft habete de Et iftud oportct vidcrc propter quxftionem propofitam.ituris.nturis. Dicitur fic ab vno Do. 6lore.quod pofui. naturam alitid d'xeri6.p.qiiem per eam lienri. Si dicitur tcternMy vnM. t^» Deus ppfit concipf fub ratiombHs particularibui diHin&ts a ratione ejfentid f 16.negat eatn in raultis. nionem S .cahdum calefacit. .fpiritM4y Axdv.non vidctur fci a» abfijue rationabile quin intellcftus diuinus circa eflen.proportionalcs conceptibus iftaru perfcdlionum in cre.iim cft de intelicdlu Deus poflit con. di<3. qux diftindx .facit : cognofcerefe refpeclum ad perfetiiones creatas vcr6 intelli- Damafc.cum ponat fpeciem intelligibilem . cum dico idem fuppofitum habens fpectem intelHgibilcm. AfgtM* <*". Cum igitur iinclledus viatoris.ptSet ft viatoris. Sic eft in propofito.iHflui. fi ^ Ie6lu. :: Prologi 6 in plimbus feqiutut. Ergointclicdus viatofis . fecundum prx. Tofttjuam dixerat viatorem cognofoere perfeiliones diuinas dtflin£las &fub .i.qux ncc includunt limitationcm. &proinde intelletium perfeSlum. «dcm per accidens agit .& in aftu.etiam diuino formalis ratio elicicndi aftum in- f otcntiam intcHeftiuam cere (ffentiam cuUrihui cipi quidem ad adlionem.fapiens. intelligendi.& aliquaexempla. qui non potcft illas vnitc concipetc vt funt in fe. Nunc autem pctfe<!Xiones. cjuafi dicitur ftgnificare fubflantiam. habirudine btuur. & frigefcit.t. fid. /ifferentii.fton poffe cognof- Quantura ad aftionem ca!cfacie!idi nil facit paflioncm frigoris nil .trttruttrtbus.Ratio fua fundarnen. & Teiic cum dc hoc traftabitur. tam hnpcrfecte.ci- lorefubrx timibusf. & fic c^c. tclligendi. difiiniloipei^ refertque opi- & attributa fub rationibus parti- nifl in ordine adeo quod fi non ad perfeEtiones late tmpugnat hic & infcripto . SCHOLIVM IV.nii facit ad adionem tantum ad rc-eptionem fcd gibilis cum fit : fpecics : . & alios quafi pafHonum. in i.

frimum. non diftinguerentur . mento & fed .circumfcriptaomnimo- plicaru Ifta & Seenndnm eft.ficHt rem amoris neccflario & . Rcfponlioncm vnam. 'i fl"''' 1 I tionum : i^uando fuertt ctnfidertUA . : principia. ergo minor.vt ci coniungitur rcfpcdus talis realis. eft fiinpliciter autcm habetc in- c coni)erfo:nunc & voluncatem & hornm operationes relle(3um quod habcnt iftam differentiam. ifta opinionc eft alia rario & commimis antiqua. Sed nititur rcfpondcre. talis:Cuicunque diftindtioni rarionis in Ad primaro iftarum refpondet fic : quod cirquod ha- diftin(flio rationis furoitur ad bus intcllcdlus aliquo correfpondet diftindio realis in aliis. & tjuopr^tdicatMm dtfiinguatur k & fpira- vt cft ratio principiandi ipfas emanationes habitudine ad iftis diucrfli principia iftarnro i^» emana- in creatura. vt quatdam differentia k^t refpicicntia.1r Ics.comdifpofitio Aterr. inrelledlus ne- ^ux t/elle Tcrtiitm excmplum Efleniia diuina non conciperetur ab intclle^tu diuino fub tatione diuerfarum idearum. quod fiippofita vnitate fornni fpeciei ^'L "' ?!' _* Exemftum . « .im6 comparationeroipfam ncceflario praEcedic ta. concipit illam cfTenti. fcd quia ipfis emanationibus rccundurn quandam proportioncm. qua: primo funt dicomparet ca ad ulia rcaliier difFcrentia.im6 ab co dependei ct. fupponuntur habere ej/i diftincflum realc 'iieKniati<'»• quia imperfcdla dcpendcnt a pcrfe- .qMorHm froportio eji ad inHicetn. Dco fecundum ratio- & correfpondent eis in creatura aliqua ftindla realitcr: eigo ifta di- diftindio rationis in Deo lo. vbi dicit • i & voluntntis folum fub rationf eflcntii dininc.quod intelle- habendo deread extra non & cflet .. fumetur in quocunque intellcftu per comparationcm ad illa diftint^a in re.. Nunc autcm diftindio perfcnarum & emanationum non prarfiipponir aliqnam comparationem ad creaturas crgo pcr comparationem ad crcaturas non habebunt eflc talia & vt & com- quod . cum entia rationis mutuo comparan- fupponunt habere ej^ diftinftum fecundum rationem. mili Hiodo produdiionis \ erbi & ide6 (i- & naturar.excludir. nunc autem ifts perfe: & tliones diftingunntur in nem.leejfe.ro alia rationc . quia illx rationes . Probo minorcm ^uzcunque per inrclleftum coroparantur ratio eft : pet fc^um & firopliciter principaliter habet quidquid fibi conucnit fe- cunditm quod prob. fint diftinfla in eftentia diuina Dodbor hic nonrepliro tur antc apprehenfionem aftualem in ipfa elTen- Ali»frciafententU eflentias crcatura- realirer diftintflas. • r n.apprehcnfioncad intellc(3:um nnre omn. 11. cfTcnt circa aliquod idem obie- ordinati. & etiam quud illa non moueant intelle£lum diuinum adconcipiendum eft impoflibilis.itnr : vt dif- fto non fed . videretur in & : fi les verc abfolutz igitur tur.quz funt inteHe^u* & voluntas. ipfbadlucomparandi nonconftituuntur in illo <rj(7*. tur ipfaeflenria. conuenientia. nifi prxfupponetetur diftinflio intellei5lus& voluntatis. fcrentia. nifi in. iti^ui»MHr.C»nprm*tU plum eft . rum cia funt a^ualirer ifta . Filins enim non procederct nafccndo tanquam Vcrbum. mrcllcctusnon dmmguitratio. Rejfcndftad bct rationero nrincipiandi emanationes perfona.(ed cir- fic diflinguit ea n<fi concipiendo (ecunproporrioncm ad diftinda realitcr.rcfpondentaliqux emanationes in crcatis .Qa^ftio non pdteft apprchcndi nifi vnam & ll-npltcem rationem.^ tionum . neceiraiii ifta ficut habendo ifta relatiuum acorrclatiuo . ^ '. & mcr^ a!-fblututn. Prima rario eft ifta fecundum rationerointelledus&vo. comparadepcn- formalirer.^. e/? prfipertio feciindum pofitis. vt fic difrincla .qu^ I.Met. tam adintra.-. vnam intentionem omnino.tptrafrtei"* luntatis eft fundamentum diftindionis emana. lanqpam principiorum producendi. illud ' illa diftindla rcalitcr. eo eonuerfo : ficut correlatiua aequc routuo depcndent.nm fub rationibusprincipiandi. Secundum cxcmplum & vcri dum alicubi aftusrealitcr diuerfi. nifi . feu comparantui . Secunda przmifmaior . Pro . (ecundum .-iiftis rci Ratio boni feientia raiionum re fub & diffcrcntiz ncm gcneris apprehendi- negotiarionern. intelle^us poftea ncgotians eomparat ipfuni fub vna ratione ad fcipfam.& non €lus dum apprchenfam (ccunduni fe& vna ratione tanrum. Diftindlio parandum. non apprcncndttur lub nus diuerits rationi- cnmfcripra habitudine ad extra Filius producitur cft alia : & vcrbi eft produdkioni au- prcfuppofita. Hoc perfedum. igirur aliqua : 1 1. Si« prodntfHonc prima. Et hoc vlreritjs probarur per fimile in rebusjquan- compecit fimplicirer perfefto vtfimpliciicr perfeikum eft. iftas fic ipfa fic . Iftud confirmatur per txcmpla.fecundL>m ntgantit. Qua: autem catalibi : fit ifta proportio expli- quod produftioni naturz fubitcio etiam dtfpofito extra intelleUHm :fed nul- ncicflaria nulla pricfuppofita lam differentiam intelligit intelleElut inter ea mfi fecundum cjuod rectpn difpofitionem difpofitum.& ad inuicem . Non recipitur ^ refpondentc.ttemflHm. Proiftoeft auftoritas Auerrois ii.quac talis eftrconceditur qu6d ifta eilentia apprehenra omnino fecundum {e abiqne omni aha habitudine. non poteft apprehendi nifi Hoc autem modo rationem. rooucbunt intelledum ad concipiedum conclufio eft impoflibiiis . illa .. repetit ifte mutuo fcfc refpicicntcsjigi- rationes. produdlio verbi in intcllcd^u noftro tate 59. difFcrentia talis ipforum. confequens abfqiic comparatione ad extfa :quia ad inuiccm comparantur. 1 8« ad excra Vnam .vt diftindbs ti» **•"»/'*''»• Rariones alias fadas contra iftam opinionem gotians per tc apprchendit circa effcntiam farum T/rti«»» : da comparationc ad diuerfas Contra iftam rationem argoirur ficrQuaccunque apprehendunrur. tioni Spiritus fan&i. quaj fant virtualiter in obic^o non per intelledum poftunt a£lualiter ex- (^.vt dko.fr"»-"»ratientm.Primum exem.& Spiritus fan£lus libcraliter tanquam Amor. Spiritus fan A 4 . ergo ifta hal^ct indcpendentcr. : ante oninera ne- gociationem intclle(3us ieip(a fub tali diftinAione & PWw» TAth nifi duas. .& fecundum qucndam ordinem vni- quam mouer uerfa: rationcs cx rationibus poilibile eft intelledui. pura generationi Filij. fic ad alfa. telltgere circa eftentiam cft dif- mucu6 ie refpicientium abCqueomni comparatione ad extra fic confidcr. r i> iccundumrem..prius in fua differentia exiftere fupponuntur . difpofitHTH in immateri/tltbiu tunc redHcuntnr ad nuUni moduterit . fiabitudlne ad a!iod. &c. fub ca ellcntiam prtd^eatiad fubieElum in rebui eom- Videtur planc mtcntio fiia. per comparationcm Iftud probatur pcr fimi- & finiftro in columna & animali le de dextro finis in pundo rcfpcftu de ratione principij diucrfarum lineaium . produdio amioris in volunnoftra : idco Deus apprehcndcns cfTcntiam.ip(adiftinda.& pec do enim rerur ad extri.quz poflet dari ad iftam irationem./J/.

eft principium producendi plura fuppo- fica in natura eadem diuina priori non dctcrminatur ad Ergo : ipfa in illo certara pluralitatcm fuppofitorum produccndorum Ergo non repugnac fibi quantum cft cx fe . Er- fimpliciter poflibilc cft producerc plura fup- quam Hic fibi : duo Ergo necefte \ & fi poffibile eft cflc plurcs . Tci tia di- fi omncm oportct pluralitaccm rcduccre ad vnicacem & . fed omnes diftingui per comparationem ad extra hendentur tunc . tamcn confti- 0^°"^ autem Prohatin du- & voUmras non prx- intelle£lus le{tum irvo.reIationes in producentibus primus me- nondiffcrimt realitcr a produdionibus adiuis.nec decerminariuum eius . ad froanationes. funtformalitcr altcriusracionis. vtfuppono adpr^fcns. tamcn dctcrminatur pcr relationcm.fi- fibi ne quibus non cft principium (juo-.in- omnino idcm in rc & primo.non ciiim poteft fundare prim6 nifi deccrminatas relationes produccndi detcrminatas perfonas.eft. vel terminumforqaia hsec (bla videnturdiftinguere pro- malcm ejfe : illa indiuiduali ficut h!c.quando principium ^uo fe habet ad produdioncs plurcs ^nius racionis quando autem produdioncs plueft quac funt alte- terminari ad plura alterius racionis tcr trcs in diuinis. .oppofitum includit ratione. produdio . in cis vnius rationis cnini ibi vltima conftitutiua in ptimo diuctfa turpriiittr. igncsqnatuum ad proprieta- res indinidualcs funt fiint per ignciras ita pcr fe cft detcrminara ad pui- res ignes licet auteiii. quidquid con- alij fcd in illo priori ptoducuntur. .-ilitcr.illud fimpliciterpiotcft produci pofita in diuinis quara iicccflarium nas Ktfpomtent ildMerfarij Prim». cfientia vnius rationis exift£ns. tuimdt.'<o eft . Contra fccundam rcfponfionem non vidctur eirc alterins tacionis nifi habcat ^. : go modo.licet produdlafint vnius : iftac efltntia vera.quiacorrelatiua funtomnirnodo fimul natora. alia ra diuerftt rationis. ipfius intclle(^usjergo nullo a6iu quafi prscedcr te po(cft habcri alia diftindlio rationis ad intri. Pra:ccrea ptima ratio . quidquid conuenit y1 conucnit pcr te .quia habct principium tjuo produFrima ratto dionis. B omnino rc. piin- & fiiuili- &:c.im6 Inc vna natura in diftindis petfonaHccr . potente m pluri lucceiliuc vcl fimul nunc autem. ..Jmpufuatur guitur i rc abfoIuta. .Veibum Imutem gft Veo neu in di- cedtnter omnium exprcffiuum ^ . ideo modo fimili produftioni ad extra. Item /ccundo ficjSi jd eft idcm c conucrfo./. fio impi'g>in- natura ignis fit omnino alretius rationis.deTrin. Alitcr dicerecur qu6d maior dicit ifta plura eflc ipfas illa veritatcm .qu6d illud cft quo aliquid poceil ad h. quam importat.qui .& ideo liccc ex fenon dctcrminecur adfuppofica produda. quia ad illas produ(5liones altcrius indcterminata pluralitate poteft aliquid riias vnum mcdianttbus detcrminari cx <5larum illii ad ptoda&i . illo vno non funt ptimo infinica.tam in caufa xan\~ r ir \ *^^^^' quan^ vnuioca. : »^ . fe ratio impoflibili- nec pcr ficui fc ratio pofllbilitatis ad tertiam. Vcrbumproducatur cum & aftu nacurali naturaliter. prout resrclatiua diftin. : tionis Verbi. tutintur formalitcr rclationibus producendi. principium altcrins raiionis. & Srfund^.5c lic qux poflrunt fub diftinftis rationibus. vbi dicit quod FierbHrn ef} ars Patrij plena OTnninm ratiottum viuentmm. Vnde enim eft fimplificer vcrum.-id pei Ibnam. . Dco fine comparationead eft in indepcndcnter apptehenditur:fed apprehendcndo fic cftentiam non apprchcnditur cxtra. (2?' telleilii: /'»- Spi- ritusfn'ici:. eft ita.Sccimdo fic:quia diftindio fccundum rationjm non poceft elTe nifi pcr aUqucm adum intclligendi primus autcm a<Susintelligendi in Deoeft principium emana: Auguft.quo- tres qua: cft vnius rationis cit ifta plura eflj rclaciones (ed antc racionis. fnpponuntur diftincfla fecundum rationcm ipfis emanacionibuSjhocprobaturdupliicitcr. r. crgo peiio- Sic ergo modo diccrecur :Quod quamuis non repugnet cxfirjtamcn repugnac cx relationibns.non cnim ipfum principium tjuoti tribuit prvdKCtndi aliquam virtutcm principioi^fMo.. cfle principium qua producendi plura fuppofita quam duo fcd cuiufcunque ipfa cx fc poccft cilc principium cjuo . detcrminatur adtot ad illam fibilicas . perfonx . iiciit li v'l! n/as cfjetpiia/ipiri Filij . rins rationis. quod In. Contra primam refponfioncm accipicndorfw 14- ftridiflime in diuinis . magis quam ibi in diftindis indinidu. pcrfonarum produ- patet. cap. nunc omnino Contra tertiam rationem . vt principiiim ^«o. . §litemodeif~ fcntia diui' dicic : produdtioncs.*' < t : trinfeca. Ad fecundam \\[y^^ rationcm refpondet:quia quod- iftorum quantiim ad perfc<ftioncm realcm. quod Diccretnr adhuctcrtio 'n\ crpo in Verbo iam pro"^ .antcquam comparctur adalia ex- : principij ad deccrminataiTi pluralicatem produfta tmireba- tur a Scoto .i rcs func alccrius racionis.ergo in ucnit vni. & quae in eirentia.per tc. pcrfonac TcrrH. Htne. vnius rationis. illo A".& quia produ- ica eft .pugnatur fectmda rt- .&.fuppofita proprietate relatiua. fftnfi».co eft fimpliciter impof: adliuas. • i : ftinclio accipi in intelledlu diiiino quodainmodo prxcedcns produdionem vcibi Anrccedcns confitmatur per Auguftinum 6. plura cfle rclacioncs in prodncentibns ift. terminus formalis.& perconfequcns vnum nondeterminac fundamentum ad reliquum. fed c conucrfb: fft prtneipiA crgo quod habens hoc principuunTia poteft nifi qaO. quia illj re. dudioncs formaliter cipiurn If. ipfum nondetcrminatur cx fe in rationc Jitclenten- ccndorum. difitit- contradidionem: Uioncfbtma- omnem rcfpcdum eflcnciit & voluntas funt x6. Trrtia rrftS- fimiliter poflct dict.per te. jndcterminatas produdiones . apprc- & indiftindx fub vna vt vnitx fimplici ratione infinitatiseirentiajdiuinx. . quia liccc habcant cflentiam vnius rationis .eft omnino impofllbiiis: adiua nnllo modo fit princi-» pium tjuo. per tc crgo in illa ptodndionc voluntas principium gignendi Vcfbuni.inc qua: eft poflibiIis. quia ilix lelationcs funt alterius rationis 5 & aliqaod vniim poccftdcrcrminari ex fe ad aliquam pluralicaccm diucrforum fecundimi racioncm. Vna ? de- quod aurem fupponitur idcm omnino corum. quare aliquid potcn: producere.Ergo diccre eflentiam de- dus. dudo mtclligic Dcus quxcunquc diftmctamtellccflu intcUigit non ergo poteft alia adnalis diyQjuntate contincntur fttnrut ante- pot«ft produci nifi produdione. ^d riuionem pcundam. . . oportec inucnire racione in principio t]uo. ab Varij modi dieendt.Prologi 8 •yoiuntatis diuinx. funt alterius rationis & vltc- fe poflfit deicrniinari adcertampluralitatcm tclledus non habet refponfioncsquxrunt. na dettrmi- naturadplie. «fiiim & flicittrintil' non fandiis producitat neccfrari6 alia ptoclu£lione prxfuppofua ..ergo. qua. Pacet propofitio. tcrminari ad tot produdiones adiuas per tot rclationes alterius rationis. X$' Contra primam rationem p*im6 arguo fic Quidquid vnius rationis exiftcs poteft cire principium ^uo producendi plura fuppofita in vna natura.eftdiccre idcra rcaliter dctcrminare aliquid ad fcipfum ncc pcr iftas produdiones pafliuas. 5c ratione.vkimo .fequicur quod per racionem relationis cum crgo relatio modo nulio tatis habebitur pcr quarram .: .

Auguft.Tcedit cipium per iftud pet aliquod tio neccflario fibi competit. auccm adducit cx Auguftino qu^d ars 'Patris. Piimo. Omnia mihi traditafunt a 11.difFusc tra(Skat. non ergo ftinftum. SimiUter Spiriius fandlus cx procefEone fua nifi tiliui. quibas probat quod diftinftio raT>uiu rMi».nonconuciiit intclUgenciac. a6lum voluntacis . fapien- intelligitur vna fapientia non : plcna rationum.prineiflum cendi Vcrbum.rum. cft in prinfecentia Ubcrtatis qu£C eft hic & ^ued tiss Spiri- fnnHus : fi cftaUadiftindkio fpiratur & .ficut intelledio in intellc6tu:Sed difibi. Sccundo. enim non quo- dattts. non primus. (juemadmodum Hlud defcientia itMg» qiiam Tatris natttm efl : nec prima pcrfbna produc^a fapiens defc. clfc verum. vel charitacis producitur a duabus. ita ncc cft fibi ratio obiedHua neceirario requifita ad aUqucm adtum cius Patcr aU^quo modo : enim tam obicftum quam principiii elicitinum omnis operationis lux hibct in fc.de Tri- vbi intcIIed1ioaliqn.Spiritus fandus acquc eil iimilis Patri (icut Filius . poteft dici. omne Hoc ampUus tri clicitiuc ita .quomodo dicttur lumen Paeft quemadmodHm Itmen de lumine .Ied de Filio:quia elTe fapicntcm in- cx produdionc fua reali magis SpirituS fandus .& memoria ita. Kec filius e(l pro- prie verbum .vci (apientia:.qua:in voluncate & medcntiacontinentur.7.Scc. nu. fed piior eft aftus intclligendi. Verhum nolirum de nojirn m»zis efet fcientta nafcitur . prout eft prior origine Confirmatur ejl a(5lum inieUigendi eflc principium ^uo produ. non quia .y.& vtrumtjue ergo Matth. ncm modum Hienem h»k fe . qiiia crir imago quam fecundum omnes. cum dicitur hic fc(5tionis pcr ifta quod .{cd Verlium. fic diftindia: comunicantur FiUo. tam obieftiui. videturelTc falfum quia Patcr omncm operationem & fecundum om. U- cetipfa vt improdu(fla habcat rationes omniiim produdlorum cognofccndorum. Quod Ferbum tris it.qua: habituaUtcrcon- tincntur in mcmoriapaterna: IntcUigcntia au- tcm Patris non habet rationcm fic produ£U .tt. quod fit (apientia Patris.&a:qucdiftin£taomnino.Vnde Auguftin.Vcl Auguftinum . fiue produ(Sl:iuum. non Jicutfilius modo natH4 .ficut gcnria Vcrbi idc6 .Aucufl. nientia . Auguft. dctcrminatiua corum.nouit in filio .tionis non poteft prxcedcre produdionem Verdesn. oportct hanc in hoc preduettti r liberi. tclUgcnciam. Ofpofttis.frodiicendi qu6d poHibilcm habet a fc . Rcfpondco .i^.non ecit vt Pacris. 7H»(>. vt nocitia k nocitia.cxponit lib. & tia de fapientia. Ad Primus «nf«r : fecundX r»ttonem.fo.ftbi intel- .ncc aiam dicere parebit infcrius non cft originc intelle(flio diftincfta Patris Ciim InttlleHin Tiitrisfrt. <iutlihet perfona fthi meminit.quia . . S^Htmod» Fi. fpirandi Spiritum (an£tum. £c Auguft. qus maxime producitur pet adlum intcUcdus.qu6d a(3:us intclligcndi produ(£l:i- non ramen primus aiflus intelligendi . fcd etiam inteUi- gcntia. imo funt acquc diftinda: in inteUigcntra Patris. 1»/»^» quia aut intelUgit gendi non modo.). de primam diftindioFilium& Spititumfan^um. & ficut infcrt. fibi prior origine Filio frttr origint t^trbo. Kclpondctur quod Ucet hoc principium. Auguft.quod tunc Pater fi Fiiins in- non de Patcr non eflct fapicns de FiUo:ita (equitur qu6d habet in fe obiedum imeUed^ionis (i fuae.id eft.ficut voluntasjcrgo prima peribna pro- ex piodudione fua formali non <lu6i:a Angaft.vt eft in Patre. quod Spiritus fan&us Ubcrc non Uberi .& idco pcrfona prima. Ita cticitur filius fapieniia patris.fed quomodo exiit .i eft formalis ra- modum naturae. vt eft hoc i fe . . quia in creatis aftus voUuitati j po ttrti». Patre.a6lum prin. (eu haberc principium formale producendi. Ergo fipoflibilecft nes . if. Ad aUam mus rationcm. vt het prior qucDcus intelUgit.Adfrimnm.inteUcftu diftindlo^inteUigit Vcrbo iam produfto.quia quorumcunquc*adtuiim inprincipium. de Trinit.nen Ti- adkuum Eigo cipiis iftorum fiUus lius^pritur tx diffcrentiara eifc in per fc principio diuerfitat* hic frintif^. ijuidquid importatur pcr- cft in paratione ad extti : Deo abiquc omni com- Qua:ro an illud quod impoitatui Reiponjio itd fecuniinm raiitmm 11. vt Patris. Probatio primi 30. Patrem nollc diftinftciftas ratio- fiue elTentjam fub iftis . vtrMmque vnum iumenfit .tamcn ftindam ance Verbumprodu(9:um. Sccundum patct cx diftis: quia adlumproducendi Verbum pr. & ibi . Itera cap* cUidit in le haberc Sftritt4s ffft- Suf. intelligere fit ipfitis intcUigentiVfecundiim Auguftinum ij.). i f . & quod ficut Filius non ell Pa- principium cUcicndi aUqucm adlum Patris. fic eft ais Patris.& a fe. primam pro hacconcUifio- ratiouetn cius quod Vcrbum cft . aifignans ncra inter ritiu fanSltu Richarj. fed mcmoria*: ergo ncucro modo aliquis ailus iniclUgcndi cft : dit.quando accipit quod prieft principium adlus intclUgcndi in diuinis ptoduccndi Vcrbum ifta eft falfadupUciccr. fed naturaUtcr . qux ita ill.quomodo plcnitudo (apientiae potcft efle in vna perfona . uus .nec valet omnimodo idcm eft ifta produccndi indi- diftindio pcr rclationjs.^«M Spi- Trtnitate cap.ideft. cap. nuUo modo eft piincipiom cum cipatiuum. rationibtts non intcllcdionem di.vt ptincipium. quod qujccunfitM ni eonfludtrt ofien j prior origine fiUo nouit (e ipfum. ij.Icd : . fic diftindlc nolfc gere.5. iam eUcitus in efft quaedam quaUtas naturaUs in eft voluntate. & q^oad iioc non minus imago (td non ptocedic : vt (imilis Kee Spiritus ftinBus fn»' fis erit do- »um ^Hi/H amor a quam non magis erit donum quia racio doni non comperit fibi Filius . I. lem producitur ab vnaperfonajfecunda au- quae producitur per . Scd ita propter compctunt FiUo per appropriationem vi produ(flionts fua: cft no- hocquod ci.Auguftin. *7- Itera terti6 fic : & & Spiricus non habent diftindlio- iam pofitx Jmfugnntur fanfti tertii re^ors- nem in Ubertatc. tel!c(fbus eft omnium primus ligit. fed vc voluntatc. quia nuUusadtus intcHigendi propric eft principium produccndi Vetbum.cap.fiue primo fiue fccundo. non autcm plcnitudo charitatis. lius eji nrs C^ fapitntia Ptttrts.dcTrinit.qua incclUgimus pioducere autcm Vcrbum.ic Rich^rd.fi>i diligit tcnieeret Patri (c ipIo.Qu^ftio ficutraem6ria. quia ratio vsrbi includit notitiam cxprcdam pcr adlum mcmorix. Rationes. nu.c4!^.& tas eft iam illatum ficut cft non magis volunquam me- principium producendi ipfam moria. dico in.ica fiint & concra videntur inconue- Vnde Sandbos.Match. crgo primoatfVu intelligen- a(flum incelledus U'cct ifte nir. eft intclH- quia cnim diftinias funt in Patre.c»p. intelli- cxprimendi Vcibum. clfct dcclarabitur qu^m Angttft.ce- : di:non fequitur. infeipfo tanquam Je ipfum : crgo vt ciim I titia produdlioncs FiUj obicdum lapieutia:. propcer libcrtatcm in fuo principio pcodu- cendi. arguit qtvJd naturalitcr producitnr pcr Filio. Contra refponfioncm ad fccundam rationcm. reali . ficut eft fapientia Patris : quaUccr autcm intelUgendum fit.quafi iUa: ra- cft ars Pacris tioncs dift)n(5tx fint in (blo Verbo .^/.de Trinit.^. nuUam (cquicur ibi. quianon lum fo- a Pacre in (c cft eifcncia .ita vt nouit omnia in Ad ne T»ter omferfe- cxprcflluum diftindlc co- Sirffondttur .cap. utm fic (e ipfo.i(S. imftt' gntttui- .Nouit omnta Deus paier in fe ipfo.bi. quiavtrobique rclatio ellcntiaUtcr rcfpicit rclationem oppofitam. fit eorii cft prin- dit pradu- liiontm Verbi.non cogunt:quod enim dicit. & .

vbi eft tota vis icfponfionis.eai. cap.vcrclatiiia non . ndn fupponicm cflct re $c racio- comparatio ad extra. 53- rum fcciindum ali. quod comparata per incellcdlum.quas adducunt pro fc. cap. ciuia r. i . fortc omnia. ferunt ante rcl itioncs rationis oppofirn: vcl rclatiua. { vbi ponic regulam Jc per confequcns vt icr. humanitai eji qiiujjjibfc[ue fit tantum & volunras. efadhuc non fcquitur conclufio .ndif eorum eft diftcrcncia realis eorum:crgo a fimili. tjtioniain in rehm .id moucrenc . c]uin antc oumcm adtum comparan- intcllcdlns & ficin infinitum tcrin D'A. maior ifhi. Si non. cll pcrfedlio limplici- & fcquitur ncc aliquid eorumi vnica perfedio fimpliciterjfo- cllcntiadiuinii. utionis in eadem pofitan. iJtercontenta in aliquo aon poccntia nr. tjfe iuucm quod intellcdlus fccundum firam rai.cppoftum. ilhim prim.l^robatur conlcquentia.ncc voluntas . tur dijltncln priorcm incellcd\us. fcictur dc uis:(cd illa non Deo ratione rciationis racio- pcrfedio flmplicitcr.itionetn yatitnis po>«[l rentias fecundum abfoluta.qu6d aiiam vlteriorem habe.ill'um.& fccundum alioscommuniter: ibi prin\^ dificrcntia eft nes reales . fciiii ct hxc piopofitio cft falfa. quia alioante compitquinnulla po(rcntcompaiari.RcfponJeo. Adprimum. comparandum quia nec lelationes icales efTcntia cx niuura rei num . Coneft indiftinftus rc qujatunc cflentia iequentiapatcr. i.o>i vi< uxUier P'd for. Ci- .i\hcr diftinguit : quia licet aliqua virrua- non diftingnantur. rationis priiis caufacas in obicdto nis .em volunratis Deo fint in compara- fine tali tionc. non (amcn in omnibus quia non : in perfonis.qu6d illa fic cxiftcncia in intcUcdtu diuino incclledlum diuinum fum eft. ancc qua magis viderecur. iftud.4. confidcrandi. Probatio Poflibilc cfl Comf Br»tx intcUcdlum per aliqiiem adlum coraparare ali.im comparationcm quam diftindiio eoruin.artis .Prologi lO poifatur fotmaiitet fccundum rationcm intelle(5tus. qux comnuinis alia cft diilindtio eft. lequitut tunc j.zL'- foiuta liie pncc rii.de dicit per fc fcibile . non vt cft : & & ruuone ab ipla cflencia. voluncas. qux concedenda func propric de lJeo. Auicennam Metaphyf.quoe non rationis. fe . vel prirrii rntioiits durit a. rationis cft diftindlio ablbluta ptieccdat rclationem rcalem. qu. Vincntia ron viuentibnti^c pnfeac per h<ec . quod dific- fit prima per relaciones ablqnc nmni diflindtionc priorc .quod ijcuc rcmoucndum cft ab ipfo quidquid non eft melius ipfum quarn non iplTim ciufmodi funt his> . parationcm rcalem:& fecundum patcc:quia alio: .n omtiii d'Jlinaio. Aaguft.Quodcciam addit.cap. rcntia iniiicitmti* oportei eum ftunme viuere & intelligere & .nec per aduin prifuppftnurt. tpfHmvotenttJJlmurn.onem formalem eft in Deo abfquc compara' tione ad cxcra i & voluntas fecundum fuam raCGnceaitur rioncin forraalpni ciim intcIledWs .iUra rd.SoUm diiUiilcdlus cnim non potcf]: caufare in rcbus diffc.mc cx colla- fi tione intellcclus i<dcxtia.itioncpj. tantum humanitoi . fpecfu illa fufti- .(cd taiuum pcrfedum non virtualitcr : formali- cil tale crs^o viitiialiicr . >.irionis. non habctur pcr adtum cius. ApJ^elm. bus.fcd folacffentiadiuina mouec inrclledtum diuinum ad cpxcunque coS5' gnofcenda. qu.cum ailiu fep.ergo intcllcdus fccimdiim iicm fuanj fotmalcm non volunfi^ rcr. Icem tcrtioicomparare ad cxrra conuenit intcUcdui . & idco differjntia eorum prima.im rationcm : Aut . mulio magis eftpoftibilein relatis fccundiim rationcm: quorum omnis diiferencia eft fccundiim rclacio- Deo tantum Reffffaditad iion fentia fub reJacione rationis non cric per fe fcibile nifi ratione altcriiis p. 17. Probacionem fuam derelatis realitcr duco ad Vrohf. quam comparcncur vt mucuo (&Ce Relatitia vt . vc fic comparacio eorum fecundimirationcm.nili habcncia com. creatis creatoretn fine duhuAtione prdpo/iirniis. cj- dijiin- Metaphyfhabebunt aliquam diftindio- t)cm. quia fi comparatio cfret adlus reflcxus fiiper rclationcsi Irem. non r.quod meliusefl ipfum quam non ip(um:crgo fimplicicer mclius efl ellc in coiiiparatis rclatio rationis. t.kri.un rclationcm raiionjs. citquodnonfit omnino indiftindia ncabfquccompaiacione ad extra. f"e- cuiidum illam rclationem rationis crgo alia comparatio aliquorum vt mutuo fe rcfpicientium (ccundum habitudincm raiionis. Ad raciones. quia ctiam relacio rcalis.rit- quia fimpliciccr UtnHntiir. j. ifta autcm eft comparacio co- quia de rcrtio. vc ert intelledlus formaliccr.non facit per feconccptum ynum cum fundamenco crgo Ci totum iftud ef: riitio- lic viiiucrniliccraccepta.quiailla cft fimul natura cum ccrmino ergo nulla pcrfedio limpliciter eft fcibilis de Dcu. de Trin.iufare iH r». non pra:: fupponic in comparacis aliquam relationtm rationis . Rehuioncs rcales oppofita* . hnfugnniur S^entiit non facit vnitTn ptr fe cunt ri^ facic pcr ipfa efTencia diuina . Ec confirmatur di pra:cedcrcc alius cft polTibilc rcntia aliqua rclatiuorum rcales .i: iam improbata cft. cum dicic improbando racionem dacam. ipfum ftd: hmpliciter quodlibet. poilent adtum alium relationcs eflc in cflentia per priorem.Conicquens cft f. vt diftinfta^ n5 fupponuntur diftinciionem hahcre: instUfclus c. tiam realem . comparationc ad cxtra cft aliqua Confirmiftur. qaod nonconcIuJunt.quia racio formalis pocentiae illa prff fintentiA odduliiu. frcundo. ratio- cflcnc in eflcnciapcr naturam rei. netn. . refpicientia rcaliter :quia ipfacomparatio rcalis tuHan. conferantur mucuo fecimdum rationem.i rc.tufttjfrinum .quia tuiic non inctlligentcm formaliccr quam intcUigcnScquitur igitur quod clic inccUigcntein formalicer non fic perfcdiiofimpiicitcr j&: fic cffec dealiis. &c nuuuo leicrefpicicntium.de illaron curo.&: contta Anfelmum in Aiono.abenc diffcrenciam rationis. nem. Ec prirna illa propofitio de rcbus abfohuis.rationem.& illud quod foimaliter importatur pcrra- tior. Item. includuntrcfpedlum .fed tantum fecundum : relacioncs quas caulat in obicdlo per adlmii .cui f'- cunda rMio 9. quia camen fi finc in eo for- ^ :xi^a!ilixe\:.(Sc primum patet.& tunc non fcquiturquod illa. fecundum relatio.tomparatio- bus abfolutis dc cempttrati}- prius h. fcd fi hoc S'c. quotl 1:1 non (Itnifi ratio-.c funt in moiient intcUcdtum diui- ad cognofcendum fc.n»li. cum & Auguftinum plura talia fccundum i$.fc- cundum ipfl!m.Ahfoltitn difquia res abfolucx non includunt ferimt ante refpcdtiun. per confcquens ncc difrerentiam ra- & tionistquia omnisdiifetentia rationis piopric lo- quendo eft fccundum relationcs rationio intcl. Si Sic.i rclatiuii vt rclaciua non prius habent ditfcren. fcd aliqua nem.ptr intllUtlU quid ad aliud prim6 intcUigo fic.& idco polliinthabcre differen.iret guat. fcd magis c conuerfo. Ad quacro $oluit'*r fecund. qttod nec illa vt dijlinSfi prius lunt comparata cx nacura rei. Patec ergo quod non valcc eius probacio de rc. ciam prioicm comparacione ipforum . qnia omnino idcm concepcus non fciturpcrfe de fc ipfo:ergo raticnts ifla piima comparatio eoriim fccundum relatjoncm rationis .ift falfa:quia hccc in multis cft rclatio vnum concepcum cum le . fe .itionc cflentix . compararct ad excr^:ergo impodibilc eft per adliim comparandi habeic forpialem racionem intelledlus vtintellcd>us.fi vera fet .icmm oppofitum fic. formaliter intclleiaus cuc fccundum Auiccn. fal- Solti effenti» diutna moHct intelleiiii liiuintn/i.

qus & difFcrentiae quia ratio gencris feruntfluf- . & per Suh qu* guatur in re in natura fimplici. Vna.ergopotcft ftindtionem rationum concipi fub diftindla ratione abique paratione adplura.tur in diuinis. crgo illa ratio euidentiam habet dc intellcdn noilro qui non concipit diftindas rationcs in t ptfita non poflent tur rationes diftindJarum idcanim autnon & & t.quas ex iain n. Multis aliis . Ad fc. refpedu.ta- & voluntatis. tcrtium excmplum de Deum abfoluie in fe fub ratione effentit .diftinguerentnrprimo pcrrcfpe<9:um ad intelleftum voluntatem. ex diftindis rebus in crcatis & cx .prim6 fic:fub ilPrebaitO fr!rationc eftDcus primnm fubicclum fcientix ma. fftiji ctiam perfcclionum fimpliciter. iftam. : 5» defingults caufit nali effet ejfet fcientia. fttb- qux mum Thtologit. quae dicit lationc boni cft primum fubicftum in fcientiajquod ficprobatur:ratio boni eft ratio nobiliflima .:qu6d omnis difFercntia rationis fumiiur pcr comparationem ad diilinda re . in- pet fc con- ad quartum articulum principalem dicitur qu6d fcicntia habcns Deum pro primo obiefto. rationes non fcd : non intclligereobiedum cio). fubicftum. ftcrioribus in cognofccndopriora:licctergo in- ipfi fpecici tionet infti' ordo ? rationcm gepertinct ad quiditatem fpeciei.Si fic.cxempliim nimis extcndit differentiam rationis: ratio- chieBum tclltdus nofter cx quibufclam adtibus ordinate . vltimo.attrihnta. ffo ahfyme (ed txtra.tm fub raiione Vtei- quaprimo continet vinualiter veri- tatcs .& ptimadiftindio rationis jnter conceptum generis &differentia non eft per comparationcm ad illa po- guam .xtmfla creaturis cognoiciraus de cxempla. f!um extra. imo conceptus quod omnia reducunrur hxc tamen prior. non oportctobicilum ipfum comparari ad alJud: fcd non omnis relatio rationis dicit rcfpciftum obiccli ad extra .probando ift. pcr confcqucns relatio identitatis non cffct rcla- dicit refpedum ad Ad 3^. quia ratio boni eft ratio fi- quod Deus fub nis rado autem finis eft rationobiliflimajquia fecundum Auicennam 6. fub qua continet omncs : fubie^um in veritates. rifftiiti fotejl concipi fit aliquis proprie dicitur differentiarationis. Ad intelledtui.. fi realis & vo- intcUedus in creaturjs eft elfent ift« rationcs intellccliis .j. auftoriratcm Auerrois poteft dici §ltt»re iJe/t ncn ftftt inttUigt nijiiu nulla vna ratio dicit plenitudine virtutis eius cognofccrc num. Item alia ad hoc . aliis aflignantur.qiia. TheoUgia do- & cet & hic.a ncgantc concIulionem. refpedum ad extr^.quod obiedom intelleftu fufficit ad omnem conccptnm qui non eft comparatiuus eius ad aliquid extra . fum. non rationisiergc&c.& confummatio noftraeglorificationis Pro hac opinionc ponitur afTignari rationes relarionibus ra- quibus comparantur ad inuicem Theologi/t confcquens habi bit fubiedtum fpeciale fub ratio. rationes prius nota:. Iftud etiam CmHi^dif. Aii ecundii exemflum.^cw»»» autem dicit rationem allecaiulln affcdus ad feipergo rationes'. oppoiitum dtrc preft. hoc eft.ic). quarum conccptus vt fint diftindli non rcqairitur intelleftum circa ipfum. modis polTcnt fub quibus poneietur Deus principaltor. fcic ntijE quod non fub : alia probando iftam non cftad propofitum:quia nec . . non tantum conccptos quiditaiiuus fiuc cftcntii. fubiiHum Theilejit. & ad ratio przdidba eft Cum hac opinione concordat illa . cludcns rcfpedum ad extri non ceptus perfeftionis fimpliciter.qui cognitionem i pofterioribus . loquitur de intclledu noftro refpeftu pcrfedlio- certclu- alij cflenti^x T>ius ttnf' derari.int rinfecos. quia tunc non polTct clTc di- & ftindiorationis . fub igi- tmiieffe tetlum fri. vniusidex la Quod prima.abfqiie omni comparatione ad aliquapoftcriora. fidiftinguerentur primo pcrcoraparationcmadextra. in harc : autcm ratio ponitur ifta vt eft .^.modos. luntatis non efl quod f\ men . .6 rcfpiciunt:fed fecundum multos tem in nufqoam /um idem Bto re»ltter. nifi intcr diftinda rcalirer . obiediux : & voluntas diftinguantur.Maior patet. eft fcientia fpccialis . Jntellellus^ tioncm nianifcftatiuam fiii ad intcllcdum. illo intclleftujqui poteft in fc Ofienditfrimt4f» €Xtm- propter di- fed quia quxlibet ratio Dco de ibi' eft sliquid compararcadextr<i jo cum de>n. quod Dcus fub ratione diuinitatis cft primum iubicdlum huius negitiuam . ficut ncc prima cognitio c^uoi qnid efi per comparationem ad atlualia. fecundum ordinem conueniunt tali n3tura?:nam talis mtcIlcfSus nondependct apo- gcneris titfiricia. w prologo fcripttQxonienfs. &c. ratio potcft intcUigi finc rcfp c^au ad cxtra. & non accipit ilta. .tamcn non diftintionis ad QVantum guitur piscisc ratione. tunc patet quodin maiorc petitur conclutio.tiontVtui tft primum . 'Deinde Urge & doiie e. nifi .Ifta: & vclunttu fal- quiaillaprim.& largius collat. Verum ^ DtM principium noftra: rcp3r3tionis. Dco iftjcrationes funtpriorcs naturalitcr ratio- nibus intellcdlus Ai fpcciali ratio talis^fubilla rationceft aliquid qux Ad aliud exemplum dc vero & bono fecundum primam acceptionem cius . ne ifi fui tnmifeflAti- uum bonum : vero allictti- Uttm. vciiim ctiam non tantum Ad Ad e. &:c. cftnegand3. eT non fub aliqua confideratione fpecialt reparatoris glorificatoris cfje fiihieliuTn nofi> s.it-m fffi' II cftcnt COntra tamen omncs iftas opiniones duplcx cft via.iicct non diftin- . SCHOLIVM V. concipiat rationem fleriora . patct quod rationibus. omni com- quod obicdum concipiatur fuh ratione qinc non dicit refpe^um ad aliud. ribus .'quac adducunt pro dc genere /implcx . an & diffcrcntia . illud iimiliter manifeftc concludit conuenientibus ferenti. cft quihtti huiufmodi:er^o.t d'f- fub rationc quafi denotninatioi. vbi ARTICVLVS QVARTVS.& pndicata effenttalia. 'vt^um dicit ra- nfk . Metaphyf cap.Qu^ftio L rCjCulnon correfpondet diftinftio realis fn aliis: ? Si non:crgo maior ifta ablblutcinfcrt accipi finc refpedtu ad extra. .im affirmatiuam. notionaliurn ra- tiiutrfaf illud . & perfbrialium Dem c^aliter quod mA frimum. eft differcntia aut falrem & ibi ttrttum txemflnm.io. ^7- .vpUca: erdt- remconcepttbilem inter ejfentiam.&Ji qutc alia confiderar. Ideo »rdintadtX' poteft diftindio illorum habcti (inetali tra. Primuro probatur rripliciter. & difFcrenti£c. idcis Ve. illa de caufafi- Auicen. pcr oppofitiim hic. & ille vbi natura /pccici cft intcllcdlus cognofceret differeutia: . fi cnim aliquis eftet intelledus qui cognofccrct quidiratem ipccici non ex poftcrio- ncris efi inter rationis Deo. Quantum crgo ad iftum articulum conccdo qnod abfquc omni comparatione cflcntia: diuina: ad cxtra potcft in Dcohaberi .t fcicntia.

i^. Datur erd» interration^ ma & aliac func priorcs aur pofteriores fccundum quod huic rationi propinquiores. illa tatio. 40. & omnino pcrfcaiflTlma^crgo illa maximc veritatis contcntiua omnium cognofcibihum dcillo cuiuscft.& pofl:eriora & quafi pafHoncs 6i ac- cidencja ipfius eflcnti^. MetaaUquid & & & aUis 44. quia tiec in cntitate. cfl: ejl . ipfo:huiufmodi talis racio . Maior patet ex didis in fccandoarticulo.femialia £bum proportionatum fibi pra:fens.: feUqua cllcm }f»tt». &c.i^. i orthod.habent talcm ordi- ncm fecundum rationem. ^««. quia relatio ra- quaecunque iftatum 41. Metaphyf. Sccundo flualis fit trdo inttr & intcUedus per. nifi ejfe rcale effe rcaliter cflcnt dift:inda ab eflentialibus. cognita de fubiedlo.x.qux fuh quam nta conttaiftam opinionem: perfedUflRme cognofcibih'. te. eodem cognitio^W eji eiufdem efl cogniprima. Secundo fic Cognitio e^Hid prima ex 7. Ub. funt rationes contrahentcs ergo.qu6d inccllcdus diuinus intuitiuccognofcit. dinem hnhimtnta.i. darium. fub qua aliquid eftobicftum primum.tinct cognitioncm omnium cognofcibihum de kdisdeiff». quia vt dicitur func oiTjnes racioiies 110 Secnndii frt- eft ah'a autcm non cft in propolito cjuia ellencia diuinanon h. Si concingentcr .i.qu£e contincnturinfcicntia.uioncm non coucluderccnifl exordinc qui natui effet competcre illis fecundum retn . frimam cui fubieHum illi di Theo- Nihil fotffi ejje realjtcr difliiicla perfcftione cognofcibihtatis omniacognofcibi- logiA froha- Probatur ter.&c.ibet diminutum.Primo fic:Ratio ratio ifta rcpra:fenrans prior cft a£lu intelligen-» .atio fubie- ferf(j.omni- Si. tio. non eft huiufmodi. fiuc perfedioncs fimplicitcr intcrfe li cnim realitcr diftinguercntur : & : & : & aflignantut.fhyf. tamenvideturpofleargui (kquibufdan) pracdidHs poflct perfeAior.& cedit coneefti- hilis.cft priinum obic£iuni primac fcicntiae de ipfo. rent ratione diminutum in prioris. Deuifub e»- dem ratiene ohirtlutn efi fub cadem racione Dcus efl: priimim obieduni intclledus fui. fi cflcnt diilinda rcalicer.ctica Gcor ea.& primx fcienti^ pofllibih's habcri de ipfo .& ipfcadlus Dei. crgo non eft ratio aliquid cumiffovnit non eft neccirario fubicfti & : ita non prima ratio eft virtuali- cognofccndi omnia alia dc fubicdo . ifta c((ct propter ^«»«^:habcns naturam immaterialem pcrfc(3:am habct intcUedualita- tcin pcrfe(5lam lc : & proptcrhocf»«<iintellc(5tua- pcrfc(5lum poccft haberc rationem pctcntcm. Nunc autem fi intrin(cca Dco . & adus tiene contraeia effe foffi intelligendi obiedtum primariun-}. non qu. efl frior cognititne citerorutn. eft autcm primum obfic : ieflum intcUeftus fui fub racionc cflentia:: crgo. nec per confequcns prima ratio fubic(5li in fcientcr cia. Tcrcio intelleiiui Patnafc.ecria ohieciumfri- ratiene fnentit de fe pofsibilis. llla ptobatur qiiia otdo dilHndorum fccundum r. Pfobatur ctiam de bono & ahis rationibus. Maior probatur.i«Sta lealitcnca. fimilem ordincm fccundum rationcm habcnt . qui^ cfl: primum obieftum ful irprimt intcllcdus fui fub eadem rationc . vbi cfllent diftindla tollatur ptajcise propter Nunc autcm lia Ci ordincm crgo (] . vbi funt dillindta fccunduui ratjonem vcl nili efle rcalc toHatur prascise propcer clfe d-iminiuum piioris. pcrlbna- & efl^encialia intcr fc. . vnum facit pcr cum fe qux Miiior patcc quia quxiibct . Deum nulla ali» ilia: fit ex addtttone.omnino pcimum eric ibi cirentia fub ra- tionc circncix. n.per quam continecomnia. &c.'t/? Tcrtio fic : Nihil poteft ptimum eflc fubie- diijm primae fcienciasdc ipfofub aliqua racionc. Si nccelfatio . taiemhithent Ji jhtt dijltneh* fonnxii- lis cflet inteiMliqua clU-iu difti.iiio. cap. Minor probatnnqualis oido rca- jtatcs Tcibilcs : tia: diuiiiiae. Omni fciciuia coiifidcrantc tjitid impediatur «flum primarium potcft intelligere : ODiedum fc- cundarium virtualitcr contentum in primo it^ quod ex quibufcunque duabus prppolitionibus : fieri demonftratio propter t]uid ad concludendum extrcraum dc extrcmo.' fi ocdo jilorum fecudam lacionem. habe- confequendo ipfam cfllentiam: funt diftinda ratione. vel boni cuiufcunquc t^Us.Ui^uifi 4iHin- tjff»t iia retiUttr. Similiter pptcft argui de natpra voluntate .vcl ab ip- eft .nonfaciente rio.i.qua: cft in re ex natura rei. intclligendi vlcra etiam cflet alius adus circa obieda fecundaria virtualiter contcnta in obiedo primariorcflct intcr ifta talis ordo rcahs. Si ergo cft illadiltindio rationis. Maior patCt quia ficur primum fijbiedtum habcc cotinete omriia. fi tllet affignatur clJet realicer . fa rernotiorcs. tantem. quia ipfa . fub qua confcientii p"ffl. c[uia dicit pelagus tnfi. Maior probatur. eft ratio cognofcibihs . 41. vt Arithm. Confimiliter etfam licct non fit ita manifeftum. ita quod ratio cflcntia: cft omnino pri- ordo mum F.Confequcntiapatet. qui obic- & 6kam talc prxfens incelligit niii non poteftefle perfedior in cognofcibilitate quocunque ente rcah'. eft omniuo & ficut abfolutc prior cognitione alioruni. IVlinor probatur. ordo propin- autcm glorificationis. ritate Damafceni . fibi com- & ipfum obie(2:um pcrfc(3c rcprzfen- & poteft habere intelie(5lum . illud fub ratione ablo'uta ccrcior : rationcni V. quod cft incci rationcs . . Minor probatur primojcoparando cflcntialia. eft icicndi de fubiedo.puta eircntiz vt eflentia. illud per quod intcllcdus habct obie.Qualitcr quiratis fic autcm poflibilis.itione.cxcedic in effe Ariltot.ira ratioprimi fubicdHdebct clTeprima ratio continendi . aha Nihil fub ratione contrada poprimum fubicdlum primac fcicntix pof- teft cire fic : fibihs haberi deipfo. prior confiderans lecium frimt ex pauctonbus certior ibijijw* tft cflent difl:iudU realitcr ab eflcntia diuin. vt i\ illud quod efl prius habct cfle ffcunduni lis efl: fub ratione contra£l:a ipfun:\. propriiffimum »tta fubfiantix. tmnes alias ratio- nes cenfiderabtlet in fcienti». patet ifte Quacunque cnim ordincm rcalcm habcrent aliqua diftinda tcalitcr . j. £fe eft nomen Dei . accidcns Probo maiorem:aur illa ra- fub ratione tio contingentcrincft ipfi fubiefto. nam mouet intelledum fuum ad rationem omnium cognofcibihum in illa fcientia:Subilla autcm r. rationes quae aflignantur . a6i:u volendi obici^um primarium fccundarium. .crgo &c. Minor quamuis poflct ptobari per hoc. fcilicet de fubiefto pcr rarioncm prior realitcr aftu intclligendi obic(3:um fccun- tur frimo. quia exprimo \rimum fub.& 56. & per con(equens perfe(9:ior in co- frimi ex- quibus Deus cx ptima ratione po- lia in illa fcientia:ratio cii 4h Quancijm ad iftum articulum dico .quia contincrc vircualiter obieda cognofcibiHa com- ita in tio eius Cogrtiiio effentii.aut nccefla. peric Tertl» froh.- primum elfeceflcncia fuh raiionc cflcncix. arguitur triphcitcr.quia propter hoc intelledus intclligens obie- tioin's cft Fr:bx:urfecundo Nihitfub ra- ..frddtcata effeftus. ipfo . : Ad ncgatiuam iftam contra rationcs ahas.u Prologi dc Dco hiiiufmodi cft latio efleiicigo &c.qu6d cflentia immateriahs peifefta cflTct prior rcalitet intcllcdu perfcdo intclleftus perfcdus piior rcalicer illa ratione repiaEfcntantc obicdiun natura immatcrialis perfeda. a(Iignantur:igicur. Omncs ifta. ergo ip(a clt cognofcibihs . gnofcibihtace. : cpgnitig (juidefi Ariftor.& pct coiequens fub ratione illa.tamen fup- ponatur vfque ad tradlatum de fcicntia Dei infeMinor etiam probatur autho- tmsy<itfi.cAp. . fub quibus Dcus eft conceptibihs.

non praein- 48.is & tercio aiticulo.ncceflltas cfiendijviderettu: infinitas inten- oranindpfima. Pro couclufione primae rationis videtur eflc. Proptcr idem etiam. & prapter quid de eodem videtur tlr»nturpro.usftio Deo:puta aliis intrinlccis ipfi diftinguerentut fi rcaliter infinitas. & adus exprimendi notitiam declaratircaliccr. quim fapientia laHmtMrcm fMtas. quia dicit modum edcntiac. Minor patetcx praedn^is in tertio & quarco arciculo. .qu6d conlcquitur fe- 49. ide6 Veibum produiflum. Et confirm.ptity.Maior patct ex dcclaratis in ri.eflc ordo conirarius.SicnitTi ifta diffcirent memoria perfeda.velin- nec . quia memoria in aftu pcrfciflo eflct ibi primum^^i/Cfre (ccnndum: Verbum tertium .itur ifta ratio. hic Iccundo atguitur fic:In deraonftra- cfle friusdemon. qu« re(piciunt intcUcdum tcm.& propter ^»j<^. quse ftatim pofl[int concludi ex cfFcdibus . idco eft inter illa ttjttriori quod non . quia tunc quodlibet qualibct perfbna .^ *ft veritates neceffa. non cognofcimus de Deo notionalia cognofcimus tame eflentiajia. quod Eft ctiam ordo notionalium ad relationes ti eft poteft cognofci per quia etiam habent proprietates illius naturoc eafdera. uam illius obiedi.&c. vt coniungitur dctccrtjinate proprierari incommunicabili pnmo modo fe habent peifedliones fimplicicer fccundo modo notiones . infinita: non polfiint concludi ex cffcdibus.poceftdcclarari propofitum dcordi- e^ nepcifcdtionumfimplicitcradaikusnotionales.ide6 cft intcr pcrfefta a:qualitas: illa . . Confimiliter ctiam de voluntate. & ipfa notitia ^TOi. eft & volunta- ens immarerialc perfe- cft eire obiedum inrellciflus proportionati. A diftindc concepto.„^.a quo arguitur . : & : proprietares peifonalcs.& per confequcns vt & vt abftrahic cft in a qualibet proprietate natu- eam diuinac corapct. ncc xquc imraediatum habcre ad talera cauiam.qiiim illudquod copctit videitir prius illiid iecundiim aliquem conccptutn impctfc<ftum. ^«i^^pn^s concluduntur.pcrfonalia cnim non ipfi a^us terminos notionalium ad inuicem. quae fcilicet includit intellcdum& obicdliuTi adusinrelligendi fibi prifcns.quac concept6^& illa cjuac non polfunt cfle nota de cocepto eo fub propria rationc eflcntia:: Aliqua funt cognofcibitia de Dco cofusecognito s^ ipfb.^ rationem principalem concedo B maio ""^ ^*"* ^"' . & habere Verbum adxquatum.quorum quac l"c eft iftud: proprierates vidctur qniditas.erc. Ad primam . fimplicitcr . nuuc autero mulca pofliint concludi dc fubftantAphyf. incommu- ei praccisc in vno. nam in dcmonftratione.' .' * »rgim.\aAa.quin (latim illa inttinfecc feqii-tHrfim- : I. alia qux efl fini- quod alitcr quaiii intclleftus vel voluntas qiiia non cft intcUigibile aliquid haberc aliquam entitatcra. ^— n6 poffunt de eo c!)gnofci.piita totum componibile:fimiliter etiam incomponibile in fcquiailladuo componcntia nec poflunt eflein & non videtur : fit 13 concluduntur illa qua: funt ptopinquiora ipfi caun'c. & & quia mcmoria eft pcrfcifta didiua . muncs ""* ftrationc ^i«/<. . em- ^'* rtf immcdiatius habeie ad proprietatcs tanquam ad quxda quafi alteiius genei is.Vnde (e quam omnino immediatc natura habcie ad fuppofira. quod primb compctit hic cft. pofllntjifta tiis f*eparatis ^""^^hanc videtur fequi ordine reali firaplicitas. fecundo.ficiual!<juapaflrioadditaeflentiae. illa autera videntur eflc rcmotiora 4 cauui pcr fe. . E conuerib autcm in dcmonftratione fimpliciter. ex eorum cftedibus. . Tom.m magnitudincm illius naturac infinitatem.& hoc proptcr fimplicitatem perfc(9. puta fropter .quia adkus intelledus eft prior quam notionales. ideo didliua : quia eft & Ergo perfcdtioncs fimplicicer prjEcedi\nt a£lus ^. ratione eflentia: poceft euc alicuius (cientiac virtualitet . quolibet.efrcntialiaautem cogtiofcimus Jcco c6fusc conccpto. quia non acquc im- illa & abiquc ordinc infunt illaalicui fubiciiOta funt de ipfb imperfc(2. Aliqua tmmutabili- gnitofubi"acioiiehuiusclfenciaepropri^:ergo. ideo intcr illa cft pcrfedla fimilitudo. corum cfFct in formMittr.idc6 Verbo dido communicatur pcrgenerationcm memoria fcecunda.fiue . vel limitatio. nara in priraa deduclum eft qu^d eirenrialia funt priora perlbnalibus:ifta aurem fecunda ratio videtur concludeic oppo(!rum. infiiiitum cft incomponibile altcri quia ^J'-"^ qnocunque componibili cum altero potcft c(Ie aliquid maius.a idcntitas. (quoniam & in creaturis non fic Ce habet fini- liiia tas.-E tAS Ordo tnoJoTitm in Dco. Sim»ltcit»- '**• componibile. fin^woratf.Q. (j^^/. quxftionem patet cx di(ais:illudenim fub ^*J*"* P" uiduurri .immutabifitas. Confimiliter etiam potcft argui ex parte obie«liorura Aii^^or- Ad Rifolt(tt» quara propriam paffioncm indiuidni.qiiam illudquod poteft. licut vcritatcs mcrc Theologicac ergo hacc aliqua aurera : & (ccunJum ordinem mere infunt Dco.obieHumpri. habentcs euidentiara ordinatara : Dcus cft huiufmodi:crgo.quac fiint propinquiora "propin- ^Hior» J*' cau- huiceflentiir.lc patebit in multis qusftionibus dc . humani Imo feisliter cniminrrinrccanatur.\. Ofer. comparando etiam terminos produ<^ionum. Vndc etiam qucclibet poteft eflc formaliccr jiuia^ non infinicajnotionalia aucem non funt pcrfcftiones /«»/ infimts. Sccundb rac fic:Illud vidctur iramcdiatiias fe. ^ proprietarcspcrfonales. nicabili. quia enim Deus ftum nyus ideo . ^hm polTent (ciri pofterioraiergo videtur huiufmodi ordo (ecundum rationcm.fimplicitas.fercL&amdicendi.reddicitin- trinfccqm gradam vcl limitalionem naturac in .& ad h.qui cft dicere .^«/<«.c & confu- mcdiat^ do. qutfiionit. ficut it.prius Scot.iUud autc nifi ellentia: ai^us voluntatisjidcd di6tio &vltri. tieplut : cundum tclligitur diftindlc co- Conrra ifta viderur quod ift:a ratio (ccunda prima concludant duo oppofira .. qua. Pro conclufione (tc\xAx rationis vidctur fuppofica funt prius natura naturae.tionibus ^uia. primum obiettum cuius eflentia prim6 continendi eft ratio prima tionem . fc finita non videntur eundem otdinem. quac dicitur f^erhum effet ibi firaplicitec ordo realis. quoif pcrfcilio fimpliciter praccedit naturalitcr illud.nifi fimplicitatem vcr6 videtur fcqui immutabilitas: ttm fnjHitur quia immutabile non cft cura termino motiis vel conccpro. Similitct & indiuifibilitaccm illius naturas.& vltcrius moucre ipfiim ad adum circa ipfum Onlo effi»' tialium . ter.nifi aure & pofllibilitatcs.& fpiratione. nullum ctiam eorura potcft cfle fornialiter infinirum.vc ei iii eo .Ex hac vidctut fequi 2rernitas. Secund6. AitArrplie».ibct quafi cilcntialiter:vidctur autem fc prias in cifcntialibus prsfupponit fpecics indi- &.. termino fpirationis . Patet ctiam in cicatutis . If^m. XI. Vlterius vel vnius natur£P.proptcr priora '•*""• demon- comtanqiwm per caufas .& vltimo concluduntur de effedtu remotoj ergo fi aliqua conucniunt alicui caufa: .quod tates non eft perfedio fimpliciterrproprie- efTentiales funt illa: pcrfedioncs umplici- ^ffc6kui. MeDco: finita.quia cxcludit omnes ncceflitas. notwMlmm.actcr- nitas.&c.ficut potcft cocipi cx crcatis. quia ha- oent eandc. & aftam circa idc6 mouebit ad adtum circa obiedlum ipfiim : vlterius quia ad fecundario:quod virtualiter continer:ir in primo.quam illud quod conucnit cft prior fpiratione: ctia produ(fia iftadiftindla fimplicitcrfuntidem.nam pcrdciTionftracioneni.

&c virtualiter contineri in illa cllen- & in intelledu virtualitcr explicari.p. ^ t.y.ichard.quafi matetiali eflentia.cedo.G\o[fa : modoperfdem tan. declaiMta eft in coroilaiio piimi qiiae .y. non autcm fecundum Ad qus compctit alicui Z.non fequiturjquia correftij pondct eis vnum obiedum rc'aie.qux I.-c continet(ir.^.fubaIternata Thom.f.i. Hiagis eft fcicntia . Scd de hoc alias in quafftionc deattributis. quam dc alia veritatc apprchenfain lumine natnraIiicrgo. j&c.ficutcfien- tia. men hoc non Ad probacionem dico.4. non per fpem. Itcm quarto fic:Vbi eft notitiacumcertitudi. nc. Sidicaturquod tuncilliconceptuserunt fiiflivani. cum fit perfedio portionis fuperioris fccundum Augu- rct notitiam bendum inferiorcm .c. : S>uod Thtt' logi» fit fiienti» ful' tia fubaiternate.v. dc diuinis. quam in vn.t.SiippQnuntur enim manifcfta in fcicn- cj.proutquiditasconuertiturcu eflcntia. y.Pntlcgi q. Fropartetl!- tum illuminamur.verillimc eft in Dco quiditas.Tquc quod eircntia fiibiedi de fc gnofccndi omnia alia dc Deo. Item fccundo fic:Scientia ellcnt diftinda realiter.-. ftirle af.% l.Seetmdum cft Dco fubrationc Dcitatis.Trimt. diftinguit conceptuquiditntiuo. cftec .Et pro hac opinione arguitur fic: altirnat» fcientiafubalcernata inqiTanrijm fubaltcrn.. fcientiam naturaliteracquifitam dcobieflo naturali.ficuttaciumeftin articulo tercio:fortc qu^m fecundum adhuc poflent tia PtMliari oeeurritur irt' camen . c[ux eft Deo rcuelata magis./t.q. rno. concra do. q.rPhyfica: aliquotics prjecognofcatur quid fcilicec exprcfTibile efl primo modo.i.^ro donum fciencia. ncntur fecund. tertiamdico.i.Prologi luaiorem arcicnli. vbi dicit Apoftolum .x proportionatur en- igitur fimul impoffibile eftex principiis crcditis reicxtra.ibi eft m.iiorratiofcientis.7T/'/«.ha.Cor.i. &liocprjEcise:fi illicoceptus V tantum diftindi fecundiim rel.^.y.non per fpem. \\\x rationes funt van.lrcct fub alia. nnn funt veritts 'juam vna ex hoc infert quod non fiint aliquid magi5.frimiim.ficui.arc.&c. K. Pr»/»^«.memb. Minor probacur per Auguftinum i^.^Mrtum. fed nunqu. tunc omnibus cis quafi matcriale : correfpondet vnum obicAum (cd fimul corrcfpondent diftin- diftindumcontra fidem.atione. & hoc modo in- tamen fcicntiae Bcatorum & ideo non oportet quod pripcipia eius hic fciatur.un rationem. camsn obiedla formalia virtualiter conti6la Ad don3. Do6ioi q. per dcfinirionemjdeDco t.& in fupcriori fcicntiaifed in fua fcictiadeteiminata:igiturn5 cftcontrarationem fcicntia:.prouc dillinguitur contra fidcm. lcs mutuas rationis. fit toris in •.S»tm». Ad an<n:oritatem Auguftini refpondco.nppiopriatc locucum fuiire dcfcicn- fecurt' dum. Vtrhm 'veriiatcs perfe fahiles de Deo fub tione Deitdtu pofmt fcirt ab intel- continerct rnultas pro- rci virtualiter li fi cum di- quod vna res liabcc vnumconccptum ad^quacum: con.&c. o D ficvidetur.ter lioc poteft vircualiter coiuincie concepcus pluresquafi dcnominatiuosriicut & pro- cft in lit QVi£STIO ipfacflientia ratio co- 11. quiacertitudo pcr dinem cognofcibiliuni magis certa .fccundum ferfed pra.l. fiuc ininrelledu. quia tum in quarto articulo oppofi- eius declaratur.ibcnt ordi- conucnicndo ipfi efTcnciacnec fcicntia propttreju^d fiio modoexor- in diue irtorum fccundum racioncm. Durand. ejfentia vcre &proprte dichnr.- i. quod habec vlreriiis ibi quod tres perfot<e.w. Item.qu6dprincipiaeius fint tantumcrcdita. pofito uuui.Prtf/og».e. quia ccrtitudo conclufionis noncxccditcertitudincm cj/frationis.ex Auguft.id eft.ationes num pofiic poni circa ca- aliquadiftindio maior illorum concepcuum.:..(cit vcricatcs per fe fcibilcs dc Dco fub racionc Dcitacis fed poffibile eft viatorcm habcte donum fcicnti.qu6d illispliiribusconcepnbus poteft correfpondcrc vna res excra aniinani.i pctfona: quia pro- fe conuenit fcientix : igitur illa notitia .quod in omni- & iilis Nsc illaeircnriadiuina fub ipfis:vel continentur in fi conceptusnon diftinguuntur pr3ccisc'per relationes rationis.y.Trinit.am. idco Dicuntquidam. cap. citcr perfedlior ftinum ii.& minus eft eficnciic diuin.fitmtu in corpore tate a peregrinarnuy a demino .^. per fidetn enim amhula- mni^'$. Item tertio ac:Lumen naturale fuflicit ad ha- in iJlo vno.fed tantum quod credantur. nifi opinatanij piis opinatis fcqui quitur crgo de vcritace qu. & nego Minorem.repugnat Deo.rautu6 fe rcfpicicutes.ata eft prcbaturfri- quantum cft fubalrernata fupponit principia tanquam fibi credita. tans. vel telligit dctcrminans ipfum affe. Troocmtnli. Smifiiig.& alia r.tjh.vbioftenfum cft qualiteril- la.i ta poccft vircual ccr c6t inerc i fd>in().f. firmatina tia. vc diftinguicur concra donum fidci.quam Auguft.4. z.& loquor de fcientia communitcr.^ i nrt. rj.EcftciTentia. Auiccnna ncgare qtiid a Deo tamcn : ge- ncraliterloquendo. exprimitur pcrdcfinitionem. Contra.& hoc verum cftloqucdo dcmaioritate rcTli & & veritate rcali : tamen in duabus pctfouis poteft intcllcclus habere plurcs rationcs confidcrabilcs. priet.& ejfi ki & nrg.igitur.& alia fcientia: rancur:fed qui habct ftantit. ipfa fcientia:fed impeifedius lumine naturali. Quunuisautcm dc fiibieclo fcicnti. &c.i. quocunque alio habitu cognitiuo. prout includic fapienciam:igicur fi viacor non poceft ha- haberentordincmrealem:quia fcicntia proptcr qutd magis refpicit or- : jiiuruum.qux potcftinfc vircnalircr continerc talcs plmes concepcusiper confcqaens dc bct tale^««(^ifufficitenim. u. nifi tantiim crcditam .Et de natura cft fimplicitcr ens ponacur primum fubiedum.habcri.-iriuos.p conccptus quafi quidic.qu6daliquid limitatum quale piincipiorum.eonccdomaiorem.t.ad Corinth. Thom.quia fi4c'i. dum.Lo- titati Tertinm. . Item per rationcm ImpofHbilc eft ex princiconclufionem. Rcfpondeo. j diorcm Ad 51' enumc- ibi obieda formaliaper fe terminantia ipfos: qua. inrellcftus vialumine fupernaturali poterit fcicntiam habere dcobiedo fiipernaturali quare. bus donum fcqui conclufionem.i. rel.ationem fiint Apoftolus iationis. bcre fciciitiam de habitus fimpli.quipofnii:cab incelledudiftingui a q.habc- & habitum imperfehoc falfum c-ft.-im contingit aliqucm Thcologum dubitare de veri- e\i[kcmix extra.asper(onaliseftformalitcrintclligibilis. vt folum Deii dicroportcat cficnti. tamcn non ha- ra- lcclit viiitoris ? poilent diftingui rcaliccr ab ipfa:ergo.i.qux conueniunt ncm inter fe. ncgo minorem .i. &c.vnum conccpiuni qniditatir citnr prietaces necelTarium^quia ipfa per in- tcllectum poduutadualicer cxplicari. Uttralt.qu6d de Deo fubrationeDei- definitio noncft ipfiusjquianihil cftin ipfo limi- tatis fcientia a viatorc potcft.Ergo cum lume fupernaturale non Ci in cognofccnte-quain in Augurt.exquoc(l:circa diufna.

. fubalccrnatur fcienciac aherius: ergo.Prologi. quiaexquo huiufinodicomplcxum cft vernm. Item . qua virtualitercontinct omniaper fc ici/(ientia. . .qua:rantinn monfirata . Tvomam Tneologiam nojiram non fHb.. vrprius.PhyfSc Commentator ibtd. igitur. : * laOzon.b:iltcrrintn Ad aliud. dc quibiis tamen ncfcic propter ^uid Si finc autem alia priiicipia in j fubaltcrnata qua: non fiuic noca per ftnfum Cognitiofuf- & fonens prm~ expcrientiam. Scdde omni veritate fcibili de D o.y vbi vult qa6d ad fcientiam hafufficit . csliat. Th & itqualia extenditnr contra rationem fcientit & fubaliernatt.dternari Theologit Beatorum Prtmh^qmct fcientia de Deo eff vnica tantitm Secwido^ cjuia ad rationem oppofitam qu6dfcienci2fubalccrnat£epo(Iunthaberealiqua Rerpendttur principia .im. non propter hoc fcientia fua fcicntia & num.mantfeftarem Simititcr tcrtio Imfugnatur tertio. q 1 fides hiluberrima gignii ur. carum fe clTe oftcnfurum. Itcm R. BeatoriijigiturTheologia n«ftra cofidcrac pmnfa.'ch'irdusf/f Trinit. fed fub rationedcifatis.non eft Gcomctrrijigitur potcft quis eire Pcrfpccliuus. dicendum qp6d nota. quarc&c. duo opiifcula magnJ. fi enim vnus fciat decc libros Thomic.cum fcietia fit de ipio fub aUqua r. quodl.fed in ifloclariks. cjuamuis pollcant •pfafidsplurtm'.&c. dicendum hocprobari poffitper Geomecriam Vnde multa principia fimc fimpiicitcr noca Peifpediuo . bilia de ip(b:& i Jc6 nihil fub ratione cft dicere. I X. non nifi noftracftDeus.jj. peccat inmarcriajaut in forma:Si in forma. ikil4T Prohatur aterna efi:aliud eftfcire cjttcmadmodum hoc tpfum. Scot.&c. Refutatur feciindo. XJ. qua fcientta non pollent fiddes plurtmi.ita ef: fc erui. tificus .qu6d trtbuendumilludtamumrnodo.Vno modo incipia ptaedido audoricaten'. Item fecundo fic : fcicntia f^ /uhnlternon fe extendunt texi. non propter 6juid:nec pcr exfi:rttupcr experientia cognofcic ifta.Ethic. fic.\hi dicit.Sed fecundura Thomam. de quibus ^ft Auguft. primo perriuec ad illam Thtohgi» nofira non fubiedlu illud fubilia ratione. q. fri' tis. tates fubaUernantc funt principiain fcientia fabjltBr. quod anguli incidentis& reflexionis funt xquales.» illa Deo ratione Dei- potefl e(Ie nifi vnica De Dto n«n fcientia.^. qua virtuahtei fubalterna- fcienti. hoc conuenit per nociciam Metaphyficaf .Probatio huius Minoris.4. quia prmcipia fubaltcrnatas funt conclufiones in fubalternante.Perrpedliuus in StcunJi.d argnmenperientiam. perttnent . Anfclmus de Incarnatione cap. qu6d aviatorc de veritaTibus per Jcietia. ied tan- > fupponendo.illa no eft lcicntia. u'iaE colideiat omnia per continetjfcd fe cognofcibiiia de tHrTheoloii* continencur in ipfo virtualiter heatorum. mh.Monologiiim & Profolo. rt m tion cst Per hcjc p. ..nutritur.quo quamuis pcrfpcdiua in quan Ai fecimiiii.itionc eft mfi vna prima. Theologia Beatorum. Philofbph' difficHltate agit in i.*. 18.igitur ad aequaliaextenduntur. & perconfequenshabitaMetaphyllca pcrfcdius habecurifta nocicia.Pofier. dicit.& rum ^.c^.quit ad Datm att. funt a nobis apprehcndi. tacis:cigo de Deo vt fic non fu.Thamt & SCHOLIVM fubalternantU Ad primam talis.ergo. diuidendo & componedo:& ide6 habita nocicia Metiones taphyfica: perfediuscognofcuncur principia cuiiiflibet fciecia:. qu6d fcie-. ncc fed vna eft praecipua huic fcientt(tefi m -de Trin.7.iia.&c. poteft haberi de Deo Sentintia fub rationc Deitatis. Ad piimam.quod de deitatis poteft ellc fcicntia Deo aliqua:& tamen qu6dThco!ogia..ficut Alphazen in Per/peiiina. Alio modo Prlncrp!» diipliciter foffiint fciri.' II QujEftio quantum Item. in Jcientia Deo in trinir.efl fcicti- inquantum Pcrfpedi- (ed Perfpcdiuus 15 . Cindamn.illud poteft a nobis po(Iibile. &c.defenditur.& nojlra <tque lati patet .comquod rubiedtum fubaltcrnatjc fc habet fchilia. perexperientiam.i4. aliquamfibi fubalternatam.igitur. hajc tarnen rola raiio non fuffi(.ficauterneftfubiedluTheologia: Thom.tra trnpios defefidatur.i. talis c(t fcieinia. de elfentiaz ri. I Pcrf ^cdtiuus fua Ad p' dnplicfC' pi incipia polfunt ertc notiria confuln modo. i^uo . led quia nouit perexpericntiam. * Anfclm. in fcientiis fpecialibus. quod principia fint ahqualiter bcndam nota:vbi etiamdicit Comcnratorq«6d/?n«c.qii2cunque vircualirer concincntur in aliqiio. tum pcrlpeil ua liint.Oper.vt fubalternuretHr Theolo^ia terum. Commenca.frtmo auEto- pcradditionem ratione fcicntise fiibalcernantis.Operts Oxonien.Dicitetiam Philoibphus i.&c.non aiitieritaJe.AliMtresrationes tndicatfe adhtb diji.& in natit ad tqualia ment. VtO fci^Kiia.ttone.i^.auc fcire.. & terminorum diftindke cognofcuntur . & Pari- De hac eadern antum lubaltcrnata in q quia tantum creJit fiia ^ lalis eft fcicntia non .fiohzt ta D. Beatorum licct fortc non dc omnibuSiUis. ctim defini- COntra.& hoc fiifficit ad noticiam principio- Jienfi fofitan. pnncipia. dc quibus habent euidenriani pcr ex. Subitlternant & fiibrubahecnata alternans non fc extendunt ad «qualia fcibilia.nifi cvfrnofczi vctiim termini confuse apprehenduntur.). . homo credere debeatpropter adipifcendam vitarn beatarn cjtit.ietur. c.qiianoshabemusnonfic de Deo:na vnii fequitur ad ahud.quam nata fint cognofci fincilla. hcec confirmatur audoritate Philofb- credat ea^ fcilicet ilia phi 6. Anftoc.vt iam probatumcft. fciejnia fe fcibilibus glorias. pof- 6 i Frimo.Probatio Toomi. Ai^ud emm efi.ro. Rich.Tom.fed hoc nonfacit quod ei fubaltcrnetur.fed in quodam lumine medio.c.feJ rationibus ncccllaris vcrr* »or.omnis ratio in contrarium. non fciat fua principia .qu£ habes in tertio libro dift.iu:foiitatcs Auguft.fcientia (ubalter- & fubalternata non funt primo de eifdem nans conciufionibus .te perfonarum. rita!f.De Dco fub rationedcitatis non po- 4. polfunt principia cngnofci nocitia diftinda. Adhoc aJducunt plures .nec aJ raciones.^.vt certa rattom. ^uta licet non fujficeret ifia dijfereritia.po(fumus fcirc quod ad ipram no fequitur impoflibile. boratur &piisopit:'. Aiia tria argumenta fcci contra hanc opinioni6na. SUio»:odo fi. quaevirtualiter contincnturin Deo.cum dc Deo non poilitelTcnifi vnica fcicntia.quaminqualibetali. coiifideiciitur in fciencia. )tec Beatn :tffe 5. licct lum Item ConfirmMtur. nata fedTheologia noftra cft de cifdcm piimo.quamuis fupponit alia pi incipia .q. & co'. oportct quod fciat ea icduccre in fipta nec dealiaprincipiapri<)ta:iilaeigonocicia. fubiedu in Theologia Ariftoc. quia conclufiones. I.quam conclufiones . nonfub fpeciali ratione. Te/tio ologia nojtra ejfet de pauciortbM .ficut fcienda cic. alius quinquc . vel quianouitea reduceic ad priora in fcicntia fuperiori illa cogr.ird. ^uodelt fcire luntHmrnodo qutd foliim pev fidem.i.\./)»"<i Aucrr.non beatorii.laterali.Patet hocinproiogo primi q.it. tc-ft e(!e fcientia ni fi vnica:igitur non habet Kefutatur anteccdenfenienti» D.i.T Alia cft opinio.'ion tamen in luminc fidci. . Probat ctntrti D.'j< hoc feci.de : & vnitacs AdconiinTiationcm hnius opinionis arguo fic: ProbalurraCuiufcumquenece(Tari) reimini naturaliter pof.69. Item fecundo & in fic:illud poteft fciri a quo polfunuis fci- nobis e^fe qu6d ad ipfum non fequicur impofIibile. . uus. (juxinvtroque fcripto Oxonienfi habentur . fiitnt mbis notA per indnilione:\giiw non oportct piincipia perredius ad icientiam habeJam quod cognofcantur. fumus Seatndv.itb.

qui adhuc carnalittrviuit . DiJJoluit illorum ratioaeSftanquam iungit .qni fueruncquafi montes in Ecciefia . quos per nulium adum in nobis expcrimurrtame vera eft.£xod. tamen intftimabili virtute crefcentibsu . inqait .. ipfa erit nobilior habitus quacunquc alia fcicntia . & mundo carnalitet viuit : fic ad illud Apoftoli. 4.ide6quividetvnampcrfbnam. quia ccttam attem habemus dc quacunque fallacia argumenti:fi peccat in materia. "R. refledatur fu- cclicns cofitctur fc fcirc huiufinodi principiainec tundo.Ezedi ceretur.fcit P**^ '^""'" *^^"^ ^' rcflcdatur fuper tc.T.ita firmiter SCHOLIVM fici ajferetis veritates fcibiles de . intelligcndo interius fe fcire illo habitu .efutmurfe. quamuis propric non fit (cnecdlarjumjergo.fcilicct dc habitu.noncrcditiIlud:quia fcit repugnantiam fidei ad fcicntiam .non habebit fidem de illis:igttur.quamvidit nuUui hominumt fed necvidere poteii. & fubiunxit medium dcmonftrationis:»o« credis. quod Ariftot. percircumincellioncm.-ibuerfic adlii fcit fc nem quam & & omnis cre- principia Theologia: in nm firfeSio' Theologum Theologiam. An cogniti» videtur di.qui habet euidcntiam cx prxfeniia obiedi. vna fcicntia eft de nobiliori obiedo Thcologiacum fit .Et pet hoc refpondetad illHd. quod cft nimis vilifi.poffibileeftnosfcireea . aftum.l. qubd : Phi- Pofsibile tfi aliquem alioflenderet cis pa. & eodem inteilcdu rcpuidem obieSum cidem irMeili- clarum principiis. & de nobilifli- Jorti^foflo' li hAbuerunt lumen a!i • lefm turhas. etiamexteriusconfitendo. Confirmatuf .quam extrinfeco. habeat fidcm dc huiufraodi non habcbit Idc6 «^""^ fit ' fic argucntcs concedunt quod Theologia ptopric fcientia:non tamen per hoc. quamuis non vera de habitibus infufis. quam gelij. c^ cognitionem hanc rnedtam compatihilem ejfe cum cognitione fidei.5i perfeSier fi- k quibufdam poteft in hac adhuc carporali carne viuenti[/M. igitur fimiliter e conuerfb .qualem forte Henricum.fcilicetfapietia Dei. fe talem habitum habere ram confiderando cium a fide. yieohfiM noi ftra Dem eft.fuperillud lob 18.cap.fi aliquis eft Philofbphus.quod diciturMoyfi.& poftea fciat ea. Sed qubd ali. qua quoiverfftur circa Dium. 8. i.i yiatore lumine licqt perfuafioncs ctedendum inducat. .Chriftus videns i^itur hac veriratem in Verbo docuit.igitur poflumus fcire illud non ef- mofubicAo. fi fidelis aliquis per ndcm credat aliqua de Deo. nobilior alia .& quod non latcat ipfum. logus II.iS. vndc tales cxperiuntut quod difiin. inefiicaces ad licet H .qufd non meum . quividetme. quas creduncur per Hdcm.qui dicit de etiam tcfpondet Dco * : qui lucem habitat inacceffibilem.ficurThco- crgo foliim Theologus habct opinionem quodfit certa cr)gnitionem vetulx.fiue alij fanfti h. Henriei nio X^ueniens eftnoshabere his largifftme agit Aiiftot. firmicer de.vi- care imo nnllus Doftor quantiicunque ex- obie(flo arriculis fidei.-il. fic.iS.fed Gregor. dum eft in via.vt di^crogatut nobilitati habitus Thcologi. reeundum fc.Non videbitme homo. . poflibile cft aliquem haberc perfe<3:um habitum habentem euidentiam ex prxientia obiedii.qniaomnisfcicns •Tf »aumr7.tum. Theologianon quia.videt&aliam.Minorprobatur.& tamenqu6d ipfum lateat:fcd vniiquemque Theologum latct ipfum haberc taiem habitum in laii lumine. i^.videt.Dc inttin(eco.dc iifdcm CenfirmatHr ritti». alij : citb a fide cccidifTent.huic vita funditus moritur ne ia eius amtre teneaturviullus eam quippe videt. articuios fidei crcdir.quam tcncnspriore opinionem proptcr audoritatcs Saniftorii plurimas.i^. loan. quia ego inpatre &pater in me eft} Ci enim ipfc & patcr lunt vnum per eflentiam ac pei hoc in fe ipfis funt det (frpatrem 1 fofsit doeini. crcdc- Hoe etia patet de adu ex- & .d. quonia quifque fapientia.Mor.quia non poteft aliquis . quia quia eftcercior . in ^. conuenir nos foiuete argumenta contra fide. f^idens & nontamen docendo. Script iira . nam idcm obiedum habet fidcs Thcologia.& viuet.nullus vnquamfpiricualiter IVium videt. Aliorum refert rationes corttra fententiam HenDeopojfe cognofci quodam medio inter fidei lumen dr glorid. huiufinodi ptincipia confidctarc ciarc in taii lumine magnus Dodor tantum nde:hoc enim quatumcunque aiio a confitetur iR fine mortis. Ariftoc.Mcraph. &c« non detur potius deridcdus.vi. gnantjquia aiircr gibiii ellct lis .Afojluiorum de Dto erat cereGrcg. Confirmatur pct diftum Philofbphi j.&c hxc propo- aJkahquihHs.adhtfionis fy quis Doftor propter au<aoritatem Auerrois.certitudine luminc etiam potcft aliquis docere ea. fciens Deum effe vnum.ab ocu- omnium viuetium:\hi dicir fic. non tamen poteft eas alios docerc. Vnde imC\t & fupernatutalibus .igitut. jBLtikiturtfi* e^ ejfefimuly& an opinio De Vide Aretinum & do^e . Et qubd hoc lippo petcnti a fit poflibile declaratur fic Domino. fccun- dum Auguftinum in homilk fupcr Euan- illud . qubd autem alius non doccba- fi tur . nec in alio Pm»iifdens ea videt.Sed nullus tali fe fcire trinfeco.Tam. Auguft. habitum habuerunt Apoftoli.&c.dimittatopinione aliqua.ex fecundo pofter.tam de adiu intrinfcco. fltjo trimo. Scd ifti nimis parum attribuuntTheologo.vt eam capit Phi-» lofbphus contra Platoncm.quauis aliquis Theologus in illo (ciat pluresvcritatcs fcibiles de Deo pcrfeiftiorem cognirioncm de ellentia diuina & 10. & vltr. )).cum tamS (cicntis fiue fapicntis fit pofle docere ex primo Metaphyf Itcm fecundo arguitur fic:fides fcicntia de eodcm adhxret Theokgia habet mnio- . & incomplexioncm eius . lii fit cognitio fidci. ventatii adeptio eflfolntio duhitatvrumA^kat cum fcicntia fiinaus fcitc Ctnfir»i0t»r. & hoc propter defe<5him in intelledueorum. & aliM fertiores fuh- enrici fententiam accedat hinc fumpta occafione hreuiter tyfnfides (fr fcientia poffmt ftare poffit cumfcientia.quam verf. qui fi fario concludanr. qnodam contemplationis acumine tterna Dei claritas videriyhoc quoque abeatljab fententi* no abhorret.Ac fi apettc di.qui ait:abfcondita efl ab oculisomnium viuentiu. Abfcondita eft. .qua fcientiam. .facra omnes carnalium Jettatores hnmanitatii nornine vocare folet. eft Quicquid non fit de veritatc opinionis praidida:. fnde Apojloliu quthufdam difctnr- daniihiu * 1.Incon'- nobiiiflimos habi- tus. non fuilTcnt . &c.& nos \zXCK. Qubd aiKcm Apoftoli.& aiij Sanfti plurcs. fcAindum Philofbphum ftfaemiit. quta nemopoteft Deurn ampleiti ftrnul & fecnlH. quod iumine .rcfpondit:T^i//^^*. habuifTeteam proponcdoterminos. &firmifnmam adhxfionis certitudinem habeat .ij. fuitex parte defedus luminis in intellc^flu fiiojita in propofito.ficut docuiflct Pctt us.vel xque nobile:&vetuIa habens fi- nohi- eft hilifsim» fciiniiarHm.ita qu6d non poteft reducere in adtum fe- cundum huiufmodi habitujigitur^&c.Prologi1 i6 quo pcccato . flexum fe feit fcirt ^ tridere.j. & probabilitatcs ad Ci fuum fcit fc fcirc Iumine.5c Theologia: . /^ Ontra hanc opinioncm arguitur 99. vidctur mihi qubd rationes addufta: necef- Prima non concedo enim Soluitur friquod habens illum habirum cxpcriatur fe habe» mn rntio fecontr» fitn re illum.quid fcire trem fuum. articulis fidci. dcridec Chriftianos. Auaoreshu- "enenTZZ in & obfcurumjigitur cum fide- dum eft in via . difcutit: hic art. Tim.

qu6d fides.& fecHndttm hominem dmhulatulejuibsu pMHlo pift fuhiecitcNonne homt- ftarc cura illa fcientia ves eflu?i\c eciam refpondot ad illtid loan.deri » fiJt. manente quaneodcm habitu habentcincli- quam ton- ftat fiiti acquifit» i:»n : credendi circa idem quas habitus in adlum circa Spttlti ditcerticudincm dic:& verum eft. fy nm fof- /int. vt tcrminus principij pwrc diftinftc pifitam n. fcd acquifica.ncc falli.bcnc tamen fides infufa. non euidcncis .it:fed fibile viatorijquia dlui viatoris .-c fcquitur ftantc fidc.qu6d fides eius dcftruitiir. tum propter non euidentiam obieAi.vt primo dihabens prim6 fidem .ergo. volens.& fides (equi. in credendo dependet ab adlu voluntatis .quacinnitituraudoritati illius.igicurpropter fciinti» minorem quia fecimdum illos.j.poreftfallcrc fita noii cxcludi: omnc idc6 fidcs acqui. SCHOLIVM III.cxcludit fofniidine.. mini alicuius principij. igitur.& habitusinchnantcs fub op- habeturnoticia diftinda cerminorum. gnofcimus in quantum terminos cognofcimus. Ad aliam confirmationem fuperius pofiiam.26.quademonftratur. quantum ad illumarticulum. poteft haberi diftinda eiufdem obiedi incpmpoITibiles finc vifioncs in Verbo.primo: illo tentio }uin. nifi phantafma:fed hoc non Phantafm» tun pitefi re.qu6d non (cienti euidens. Deum nemo vidit vncjuam. im- txcludit id«6 dicoquod fidc s acquifita fuf»\ fcicntia propcer hoc.hzcautcmincluditquamdafotmidineni. prtfent»ri diuinam tf- Vel poteft ifta ratio formari fic Principia co. quem ti» fidei »h »3u volun- prxfupponit.eadcm ratione. minc.vel in alio rcpra:fentatiuo.cum cirIngintrtfro' ca idem obiedum fint rationes incoHipofllbiin Verbo frii .In quocunque lumine non Author itn- duphciter.non poreft fides ftare cum fcientia.(UT termini.qtn ft fupertoryvel cxccHentior cognittont pdeuidque probat doclifflmis 3 ratto .qnod u6 potcft tumuis ipfa fide.i. vt hic probacur. in gcncrc propriojnam fi propterhocquod in nen fojftnt ejfifi- mul. ficut forcc funt illx. fen- aliquid aliud qiiod ipfum diftin«5le rcprxfcntat.& ftmpltciter.qut II. Refpondeo.& non perhabitus rcprxfentantur obietSla igitut fi fpecics contrariorum in . quando arguunt.qu.ii.fpecics refpiciunt obicdta obiedorum exccllcntius quam habitus. Probo ^ & fiJes fcitmi» Itera contra eos de vifione alicuius veritatis in Verbo.Oper. iuxta illud Auguftini tra(fl.q.j. yid quiflione direlti rtfponJet. per fc pixfens intellc- efTct in eo bcatitudo : nec eft eflc. Scot.C\ poftea ad- fed Qjftfidiifittjljlart(um feiiMti» quod . vcl plures alia veritates trariirum no po- tcftfallcic.t. fcd : eft faWzciz fecundUm <juid.Aforf. fcd pofTunr fimul nimformiditttm ficut in- & quis habeic dicendum fccudum fe fcibilcsdc Deo. ideo contradnaio eft inrcr opinioncm & fcicntiam:fcd fidcs habet obicclum non cuidens ex ifto habitu:quia folum habet fuam euidentiam ex audoritate rcuclan- & vt non euidenscx <c fcientia vcr6 kabct fimplicicer cuidentiam ex habicu:hic aufic.inquit. tamen fimplicitercui- & densex alio habitu quia nou fcquitur.quod ipfum reprxfcnt.veruntaraen ficuc habensfcientiam demonftrationem de hoc. vidtri pcr quafdam imagines Deui potefl\ per ipfum vero jpcciem non poteft^vt anima grtuik Deum vtdeat.iuxta fermonem Apoftoli. quod Detu fit & non a€lum credc i'di.nifi folura duplex contradiaio fcicntia in non Theolo- Impoflibile eft : arguunr. * * i.nm Dei. Prim6 fic. poftca fupian.depc- Impp^nat Henricum fecundo.quae habecurdc illa conclufione Geomctrix. .Nullum fcicns pcrfedc in fcien. dctex fide.Iihabeat habitum fidei:ide6 non vidctnr quod fcienriam cet rationes prardidtjc concliidanr.&c. fi > illius. pcr loznncm:C<ttera poteft voleni^redere non niji d.quia aliquis credens Deum ejfe. eodem intcUcftu refpcftu pojfunt i in fc prs- fcnsin intelle<!lu. ied vna:Opinioaurcm propter duplicem contra- Trincipium neifuit pof- impcdit aliqua fimal tis.quam voluntas fit in a(flu.Qu^ftio i. Rcfpondeo.qu6d in illo illa luminc.vc funt ter- piignAt tjfe fimul in tO' pofitis racionibus poirunt cfle in ccxlcintcllcdlu.x. fic ndcs poteft de Deo.& inclu- fidciti iciecia Geomecri^ dc aliqua conclufione Geometria:. Obieiflum autem hdei eft credenti non cuidens i obic^^um fcicncix cft Qu*ri efinia non . qu6d nec fidcs ftabit. licet non poirumus . . U- fit poteft diftinftc efTfntiam diuinam rcprxlcntare.Qultri formidinem:fides autem infub.ica e conueifo . vidtf. quia opinio non habct obicdura pmnino certum .qux cxphcantur pcr arciculos fidei.quando didHoncm.& in genetc proprio. Aag»(t.vt faciunc neccfHtacem de complexione. dttnubus dictt.XL ci- (nojii niji t»gtlof(»>. IT. quia fidcs non habet firmitatc.nifi cxauAorirate & fallii& quihca.nulIum non ^ nocitia Dei. ficut fidcs poteft praecederc hoc potcft fcientia prarcederc.qucd fic.quud ideo opinio nonpoteft ftare fftfimul habere diftindam notiti.in iUo lumine non potcft tentiam Hen. TiJis hahi' tunlis (y fdenti» foffintt ef[i fi.& ficut cibus folidus ad lac.fenti»m. eft : lem non eft contradiftio qu6d aliquid fit non cuidens cx tali habitu . Adquamdam confirmationem eorum.tum proptcr formidine. non cuidens exhabitu fidci. fciens autem &crcdcns habct cbiecaum fimpliciter certum .& nationcm circa idem obieftum non poccft exirc in adum obiedum . edc.& quod fidcs refpedu illius noticix fe habct vt fundaiTientum relpedu sdificij.fed credeiu Vt dependen. igitur non cft cuidcns .qn6dfM4m<^(» htc moraliter vimtur.quia pcr fpccies inquantuna fpecies. non inccliedlu funt contraria . fu- tatii. ralitcr obietlum neceflttat intellcdum ad intclIigendum.quod ponunt codem intejledu non gici. eft reprxfcntatiuum intcUedlui viatoris.Cor. timc eflct (\ hoc non eft cum /cientia ftat cuidentis & (cicntia igitur fcquitur .»- Sed contra. poteft exirc in Aum eft * : ita & non poteft exire in adlum crcdendi.&c.non cft fides infufa . Sc magis clarum & mitius clarum & obfcu- rum.qua:n6?Dices.cui crcditur:ille aute cui innititur fidcs ac- Inmen eitu ejfenti* non perttngat.i^. fic in fidei inclinat illas cxire propofito. eode intelledu. ipiritus affiataperfigurM tjuafdam ad .nec illa:fic inpro- pofito. Scicntia r.Cor. non vidcoqu6dfoluant obiedioncm illudprincipium diltinde intelligi:fcd in iflolu- fojlunt dtm Si inttUt- . cigmti» pofTunt clle duo habitns inclinantes. Adaliam confirmationem . les. : igirnr fi termini non poffunt cognofci. Contra tamen prsdidlam opinionem arguitur 14.Tom. Seeuadj ra- th difcat dcmonftrationcm.y«o he- mines vocmis humAn^fapientes f/tpiunt ifupra homines funt .quit dependo dependet ab adla voluntatis.quz potcft habeti fione poteft ftarc fides de eadera lumine fupcriori.in & (ecundum (f . fi contradiftionem non ftabit fidcs opinio non ftat cum cum cum fcicntia dem obiedi in codcra intellcdlu reipcdu eiuf. quia prius natu. quem prius credi- non contr» »«» ro Henric. Item. tjuia ijui diuina vcruntamen idem piius dixit a(lercndo. * Cumjit vot ittter & can- Kxlm qu6d cum 17 fcientia Geomettic de aliquacondu- nonnc c^rnales efiu .fequitur quod in xz. Itemfecund6fic:dicunt notitiaqux habetur fic dcDeo opinantes. ipfttm Nec cum fcientiam.fub oppofitis rationibusclari &obf- curi.aJferens Deufuh ratione Deitatis pojfe cognofci fimpUci a viatore cognitiont & perfecia ahfiracliua. nec Tcides poteft ad fuceedrrr fieniittm ficul i ciniuT' cftinconucniens. iecunda ratio vidctur ncceirario concludcre. tonHintit.

idc6 non {cquitur:fi fcicncia dc Deo in incellc<^u non fit .fed pcr illud lumen habccur fcienria. fccundiim calcm gradumab intcijc(au viatovis.obic6lo mutaio.i^. apprchcndit illud vifibilc pcr fpeciem ipfum rcprxfcntantem in abfcntia rci . vt rcfpicit rcfpicic licet quia non omnis diftinda & clare „ n cft clara & mtuitiua.qu6d viator poteft ne. '^*"* im6 per rationcm Deicacis. & Ex his patet. /lac:igitur fcicntia taKs iiabita k viaiorc fc exten- Monet tamen non inde 9. cuiufcunque cognofcitur fophi feptimo Metaphj/Jica Defingulari.quz opiculacur piis eft cft tur concra inipios . an potuent . mutato obic&o.i^. diji.igitur Dcus . Quincus gradus eft fimplicium .qu«:dam quidcm eft pcr (pc- & hsc vociem.fcilicct.licet gf^ fubicdum & huic corrcf- non fcdDcus probatum eft intuitiua. fortc-fi fcientia in incellc(5lu viacoris cognofci a viacore.a non rcpugnat viatori. non refpicit fubicftum fub illa ratio- abftradiuc. in aliqua fcicntia. quamuis enim fub propria ratione fubiedi rcs pcr fc fcibJlcs dc co.ctim omnia.Dem nocicia dicitur locutio cognicionis de '«»'''» f'"t"*f'*- potcft creare in in. intclledus po- & fic : duplcx cft minoris.Tertia.fiauccm vocanc lumcnilludracioncmrefit pofllit Replif».poceft to obicdo.igitur Dcus potcft co- Jn gnofci diftmdte cognitioncabftrattiua: icd non raiis . non. om- & huiccorrefpondctcognitio intuiti- viator poteft intclligerc dijiinaa eo' ad tiua inrelledlus.quod fcie- fub ratioiieDcitatis. concra arguitur fic : Sciencia illas illius Rcfpondco qu6d nonfequitur quoniam bi. qium fit cognitio & pcr- fed a prioti Piobatio primi. . qualem nacum efrcc : igitur immcdiacc fc ipfo aliquod reprxfcnca- ciuumipfius fub racionc Dcicatis caufarc:& Dci intcrior . . Phanrafia vero fiue imaginatio cognitio Dci abftra<Sii. FtatoY intelUcat homini prohahile ejfe de omnihus licet .itione Deitatis. num. jLtffendtt nf. TheoUgiam noftram h(jui d*tam fcientiam prirno in fc pracfcns prxfcntandi. Confirmatur hsc ratio per rationem Philo- ^ nort fcietuia- tjl fcicncia. DeumfHb ratioue deitatis . Efpondco ad qusftionem qu6d iS^xt^X pcr fc fcibilcs viator po- de Dco rationc Dcitatis. infuncDeo pcr rationcm Dcitatis. quim refpedu omnium.periori. vc cft fubiedum illius fciencia: in cali intellcftu habebit prxciiam racionem . ^^'"'^^mon.ciim omncm fit (c cxcendit fc excendic. admitco . quamuis non fit i^^gtto/d fe rc potcft in cognitionibus potcntiarum fcnfiti- adlualiter.fecundum tia. varia- Jlntyvel non.yprol. qua: eft obicdti fc . licet dici de ommhtu . d. xy If. vifus cnim apprehcndit pondctcognitio abftraftiua intelledus.quia non pono habcri fcicnciam per quodcunquc obieftum lumen de Dco.ncc fub raiio.Prologi i8 rtuiombut fuijfe ejfe . tiint ithjlra- vifibile vtcxiftit No» emms gttitieeji in- tuitiu» cr fUra.non tamen OM/iia. fta §iuicquid hoc po. 1 Prebati» fcd mediancc ob- ic6lo prxfcnce intelledui poceft caufare fcien- '^* ^"' cognirio de 6b- eft iedto. . Quarta vr . Vnde fcicndum qu6d quinquc Trofhttic».fcire(inquan3)fin}pliciter ^^^^ (iib .qu6«l cognitio. docet in t. non ralis potefl ^""y^ ^^tt^im^ diMifefoU. go. qux immediate fubetniemrM. Scc. qux im: ^^'^ ad omnia iila . quae tanicn non illa. Rtffonftjt.quae eft rci non in fe prxfcntis. Deo: Prima fi. qualis cognicio Prophctatum . tcft ftraaiM» tntmttua cft Intcllediis potfns intclligerc aliquod fubicdlum conclufionem inclufam virtualicer in illo principio fcd hoc poccft intcUcdus viatoris er- Cogtiitit ab- Refpondco qu6d falfum fupeiius tn prima quaftione didlum fit. . funt gradus §iuir>quegra. In alio etiam difcordcquia huiufmodi fcientia dc in quibnt ^if^rdatscc. infinita. quoad aliqua modo pojfet ali<]Uo cognofcibtlia\de ^uoagit ij. uarum.fed diftindle cognito pqraliquod rcpr<-Efcntatiuumfubie(5ti.fub qua.quae immediate infunr. quam quam fit ra- infunr.cft fciendum.quia fidci.non intuitiuc cognito. fcd cunc non in illo luroi- nc.& concra impios decitur .vt quxftionc pra:cedente. cuius cognitionis cercicudofubeft adtui voluntacis . fe cxtcndic ad aliam racionem cntis inchi- RtfponKe * mediace fibi infuncpcr racionem binarij:nccfub racione particulari magis cft fubieftum rcfpcdlu vnius paflionis quam rcfpcdlu vtriuiquc. ' • 1 huius proiyllogifmi.Sc non praefentcmancret idcm habitus .Si igitur finitio. ad qux racio fubicdli icd Dcicacis racio. "*• fcjrp veritatcs dcrec ad omnia. eft aiiu ft eorum ciTct fciencia vcl dcfcicncia mancrc & definicio. fcnditur. Vnde vcrum cft .cogriofcire. licct cognitio intuitiua fibi non compctatjigitur mua. : . quam fic nocicia fidci quoniam ratione. poccft Dcus per caufam cfFcdliuam immediacc : ti.peifcdr.""" f^-rtt nemagis prarcifa cft fubicaum refpcftu vnius. .quia cognitioncfu- Probatiofri.qu6d in duobus difcordo ab opinioneprsccdcncc. quod quanciam cit cx paire fua ie cxtendic ad <)mnia.poteft habitus idcm mancre : fcd fi fcicntia rcfpiccret obicdlum fub .fi non ncc in fuo rcpraEfentatiuo. ftin6ta abftradiua.Sccunda /'«»- fuit quia non immediatc euidcns ab obiefto. immediacc fcd fubcft aitui voluncatis. prsfcns in adluali exiftentia. cr- . Quta fingularia funfprttfeniia.quam icmper habuic deefTentia diuinaDeus »" fub r. illa: : quidquid poceft mcdiam .& h^ec dicitur cognitio intuitiuaEt hxc duplcx cognitio patc- a »'•" «'f«i' . tancum duasconclufionesdeDeo. Probo maiorcm intuitiue go obiedum ' gradum in cerco vt conccriHt ccrtum Secund6 probatur.q»xjuiit in imeUeciu dtUino. & defendi- cum litcrae fcnfus cognof- & vnus locus liccr* pcr aliam cxponicur.Hi ad iut^mtm. Sic in De fubitHo propofito multsfunc vericaces .qua intuitiuc cognofcitur. Scientia cum fit habicus veridicus . nifi refpedtu duarum conclufionum quod oportet darc . & de Angelo tdtm faSie in via & .qua: nata eft clle nia narius poteft habcre plurcs paffiones . Cogniti» clara vel intuitiua. cognicio euidcns ex obicdto. non prxfentis intelleduij ncc in nec in alio rcprxfentatiuo creaca a Deo qux non . pcr fibi fitejl fe umen vt parcicipaca . fingularibas cognofcuntur cum autem non palam. poteft cile in cio Deicacis. & perfuafiones adducuncur.Omnc obfedum fcientias poteft cognofci aliqua cognitione dipiui extendat racioncm aliquam prxciiam magis. Similiccr arguitur in propofito:idc6 conccdo quod Dcus fub racionc Dcitatis diftin- de Obieaie. fimpliciter non a poftetiori .qx.mediantt celleau viacoris nociciam dc talcm 7. intelligcre principium Ad dcclarationem ^ de Dco. quod de .„ intcUcdu rcfpcftu duarum cali haberc dc Deo fub racione Deicacis fcicntiam perfcftiorcm .y q. **^'' : conclufione^ jergo non cric fubictStum fcicncixfub racionc Deitatis. '*" J*'»^- . .ptobatur ius fcicntiae & non intuitiuc. jirm»t.Prim6.im tcft cxccdencem nocitiam fidei Vndc Deus immediate. eatur eognitio rei abftratSiuajalia e(l cognitio rei vt habct cife in aftuali cxiftencia. Dcum diftindlc . cognitio : .vhi tradat deanima Chrifti & »« j. Imo potcft fcjrevcrita- talis complcxunv. Dicetur incciledu. . abeuntibus J^ per quam non poteft efte text. & fuprcma eftincui- dus cognitio- tiua. Tunc probatur minorfic. ha-c cognitio cft habita pcr fidcm. conchiiionum.

<iip^r»ii.Qu^ftio de Deo fub ratioDo Deitatis . ^7-^'^ ^4.fed in non cft obiedum fupernaturali fidei pernaturalc-prxfcns intellcdui . pofllt co- qua eft donum diftindlum medium. : impodibilc fcquitur:qui4 ncfcit impoflibi- fi fit ad argumentum. .& ficcognofcimus ea. . adderc perfedtionem eiufdem genetis . in quibuf- dam conceptionibus abftradiis acreaturis. 19 appareat propter aliam fim. Aliud poteft efTc fub extrcmo. omncs auftorita- inconcufse crediderint tanquam veracijfimii tefiibus.de AnimaUbus fic dicit . jem Ecciefia-.quaf naluralitcrde Dco cognofcimus .Mrg. .ccrtum qu6d poifum foluere. propter gratiam guofccre cns fit quam figuram efle primam . qu6d qui cognofcit cttrema complexionis medium intcr illa: impof$ibili:Prinus eiymneccHariis opponuntur 6tu paflionis poftcrioris. Ad tertiura. poteft cognofccre quia ratio cius includitur in vno extrcmo medium . qux fit quo alia per fc nota & tunc nii poteft fciri. nego ad probationcm diccndum qu6d poteft inteUigi AteTum dif *^"P'*'' e/!cntialitcr tam:qua.m notitiam de entihus no- dida funt apparet mihi vcra quifita. pbtcft haberi perfe prima. Si in forma prius : fi in matcria quovfque fit . non eft per fc nota .& de hoc alicuius. potcft fcire quodcunquc iraquod infcttur non fequi:igitur nullura poffibile Ad primam X5' ^/.Si pcccatinmateria.vtaliquid infcrius ad con- ah'ud pcrfefibi incft impoffibilitate. frinciptiie.eft refpohdcndum.Vt ficoncludcrem aliquod animal cfTe rationale per homLnem. Sc tamcn ftatim inclinat ad aliquam fal- illa.tanquam per. vcl illud m>i. ZtUciturpri- non fit Ad audoritatcs Richatdi & AnfeUni diccndurn. crgo poteft fojui vt itcrura proceditur vt prius. ._^_ mcdium . Alitrum re^ Dicitur tamen f^onp» ad polfum folucrcad contra fidem.Iicet pollem foluc- j^j j^ j ^jjj propofitio . de Trimtat.cui ptimo incft ptimitasjficut cognofco ali- bus ciuldcm gcneris illa eft nobilior . non cft fcicntia re realiter rationem. cludendum pafllonem dc fuperiori. & mihi fic . non proptcr hoc fcquitur qu6d fcio medio cft ve- illudefre poffibilcquia poteft e(Ie principium in rum . Ad quartum quod reuelatum magis acccdit Ad illa in ojYofitum patct refpbnfio pcrea. . quia ei abeftomnis dif^ curfus. no« habetur pcr StientU d$ ftudium Dtonon h». Ad audloritatcm Auguftini di- fe certus.qux prius.fi ficut concluia 1.qua. & illud . quia tradita eft ars ad omnem paralogifmum fophiftifoluendum. — «- « eejfatium efi enim omne neceltarium fariastnon eft euidentcr de conclufione qu6d fit p<tr fc fcitii. clufa. qiiod con.Probatio:inperfe(aioni- naturali le.& bene viuendo. donum fcd eft . quantum videripotfi » telUgant . & qua.quia tunc confcquentia deficeret.qu6d adducunt ipfi. tjuod tenetur fide.&c.& dc tali medio Hon oportet. QVJE Ad^uartum. & non prxcedant in infinituminonproptcr hoc cognofcerem medium.quianonattingit ad Hen.mcdium.nec eam non eile conclufam ex alio pcr fc noto. Aifrim. j II. Ad aliud dicendum.Vn- fofitiu " de audoritas qua:dam Auguftini ^'*^- Aij nift.vt invideatwr .quod ordinatum inter cxtrcma : efuid efi alterius extremi .non tamen hanceflentiam Deitatis.quando arguitur . falfaapparet ftarim per^fe^nota. Prophctis. itaquod apparcat fic neganda.ratiOncs necenarias. Kefpond. fcientiU acqtcfi.& fciuit datum ad vtilitaChriftus quando fuit vtigratis & quibus donum dare .cx qii6dcftilla fcicntia diftinda notitia.& fupcrnaturalirquia in luminc mine obicdum cft diftindc pra.ide6 non eftfcicntia. foluit tes addudlas. fi quod rnente. qu6d licctncfciara hanc elle falfamitamcn fcio cam non cffe pcr fc Concedo igitur O'»'" «T*- ^/J""^^'"^ frimam maiorem : & rationcm illius opinionis .dicenJum quod noncft fimile de ^^ luminc natura!i.Vnde quamuis notitia fidci quantumad euidcntiam noncxcedat fcicntiam .fens. ftatus ad aliquam falfam. quod omne talt irgurocntum polfum folucre.i. diftinda.cui primo incft illa paflTio^quod eft mcdium fub extrcmo non cfTcntialiter ordi- natum inter cxtrcma.nc(cit qu6d illud . Tunc ad argumenr ncccirarium. qux non Arjftofc. ficut &C2Etcri Dodorcs. quia fcientia includcndo fapicntiath.aut ficut immcdiata. vnum. C/iJWJjJnquit Scripturif fmFlis . ficutfufficit ad coneceffarium^ gnofccndum per fc notani ex tcrminis. miffa f*cundm di- ContraiAut peccat in matcria. ©ranifciemiaacquifita. & ad rationem cercitudinis .bus:ime aliqtta non exfe- rioribm ditfcire. poffum etiara fcirc tum:non fequitur . ridesenterticr maj^if defideramus paruc. caufaudum fidcm infafam. qn6d qui cognofcit extrema. non pcr fc notaniiqaia lumen naiurale.Si in forma.Icd noncuidentcrneccl- ftfdrium.'"'!. ad quam naturalc agcns non potcft attingerc .quorum quin alia nuUum eft il- latum. Adradonem ponfio quia : prirnam principalcm patet illa fcicntia eft rcCj.Similitcrdato qu6d poffctfcirequod nol^ lum irapoffibilc mauifeftiusin impoffibilitatc fequerctur.is. qus fibi funt ignota. quia tamen multa alia funt impoflibilia.autin forma. Sccund6 fcquitur qu6d non poteft ^dducuntur pro illa opinione. ita fu^. B 4 tcrtium. vt quod aliquod ccndum quod primum-. & animam ac hiiiufmodi.igiturpra:- ^'^ fidcs infufa eft habitus nobilior 1'^' 'fi"''. nodtia.idcfi jtdAnfelir . Ad fccundum. cum fpecies figurarum fint ordinata:.quod non fequitur cx aliquo alio primaimpoiiibiiia.cft habitus nobilior om- ni habitu intellcftiuo . tandtm.vcl ncccfrarium. infe- & iwperfeilier. iicut bilioribm. eft vt tjuod vel paffio prior rcfp«- impolHbile fcquitur : non quia fcitut impoffibilia poflcnt fequi.fetefiftlm. eft td cognofccndum illaranoncfre perfcno- agant orando/Jr qu<ere»do. ccndum nota. rtci de & pcr confeq^ens error eft in iudi- cio naturalis luminis .fed nuUa adio naturae cum cft falfa^aut *""*' potcft fc cxtendcrc ad . Mfecunda.quia rationts ccrtitudo dc pra:mifta ad fcd non euidcns fimplicitcr. ^* ''^"'^ dium. . vt Apoftolis & Ad g^ fc eflc vera . diftindam notitiam fubicdi in (e prxientis.qu6d non fcquitur Scit jo. & & prim6.fcilicet triangulum. fed non ad perfecViorem euidentiam de obic(ao. t-Aidtnttr ne- M aliquis ef^ SeemuHi. qukm habere certam fcientiam de rum aut per fyllogifinumpcccantem vel in forma. i/. hir ite- in materia. nifi fu-.& Philofophus if. : igitut ilU videbatuc ficut ad per fenotam.quod non homincm .crgo.qui . filuere omne argumentum iamfa^um contra ali4juod complexum de Deo : ergo fcit quod nullHm impoffibtle fequitnr ad illud : quia licet fciat folucre argumcntum concludcns hoc impoflibile . tamcn habet aliam conditioncm nobiliorem quia cummaiori certitudine inclinat in obieclum.

Nec obuiat diftum Philofbphi primo Mctaphyf.necfernesiffosnoffeidoneifHmus.oportet quod demonftreturaliquod cns efleprimum: igirur. SCHOLIVM Auicennam reprehendit yiuerroes I.quianonfolummotum pracfupponitmouens. Ponit enim Auicenna quod non cft fubiedum in Mctaphyfica .ilibus poteft fiftit cfle.<juai igmrare non expedtt. (jHia nega- Htrat Deumeffe fHhieSiHm in Metafhyfica sfed reile ita negaffe prohat Scotu» duahus petijfimitm rationihHS mutnatis ex fcripto Oxonien.c.quia i'i. Proba- Prima : eft. ctl circa A. Commento iori & priani Phyfic.^„(1. . qnia : Subieclum ii "^ efle in illa fcien. quoftiam circa demonfirationem. Hic funt tria videnda.• Prologi1 20 vidctur mihi Auicennara SEd quam Auerroem.ffthg. fi- Mctaphyfic?.Contta Auguftinus iiuiie. & proprictates ? efle:igitur. poftcrius eflct r . ratio acquifita poteft fub . quod pertinct ad Phyficam.fi &:c. . i„. icdum fciic tus naturaliter acquifitus 11.i.&c. Vnde conccdo cum Auicenna.* dc Dco tanquam vt cft . Item fcciindo fic:potens fic:fi Denm fpeculationis vcrira- felicitatis cft efle fupponirur in Mctaphyfica tanquam principiun>.i & ^cMntWo. quia SLT'). pafliones Mctaphyfica poteft mum cns efTc. diccntis . fi habens ipfum habitumpoffit ex naturahbus fcire omnia poflibilia ^ nobisfciri ? Terti6 demon^ : dc ciuit.in „. n. Auiccnnam in vltimo fumpta eadcm macontra Auiccnam cupit probarc quod Dcus Auerroi-s rcprehcndit knttt.'/'^* non tionetaUs C3ufx:fcd non folum huiufmodi pro. ergo I- hy ficus cfTe eft Metaphyficanonpo- fi e(re:ergo Deum cfle pr. fcd vltra adlus pcffciftior . quod fibi non rcpngnat efTc . ijuia nulla fitentia naturaltter vifibilcm cffc : ficutcnim principia ftatim apprchenduntur apprchenfis terminis ex bii$. fiuc pri- Idc6 dico quantum ad iftum articulum. ex fcirc pdncipia poteft fcice conclufiones virtualiter inchifas in eis : ineft nifi ra. Vndc circa propric notat circumftantiam caufit finalis & caufq? ipatctialis : Vndc . • qin hiibet rationcm poftenoris ."'^'?'"f fcieiui» dert o • .i VioCttititt fi^ripto Qxomtnfi quodl.habeat Deum pro primo obicftojSccundo.£r^«f.Et hoc probatur fic:de om- fubiedo etiam (cientix fiibaltcrnats ftatim ncam primo cft controuctfia intcr Auicennam Aucrrocm.multitu- multis taUbus concludi in Mctaphyfica pon ARTICVLVS PRIMVS.di^inS.14 fr9loiiq-t-Utfrali. . ncc ignotius .y q.Gi' de dif- ^cquiftta potefi aliejuaratione proeffe d' Deefuh Diffuse de hac controtjterfin oppofittfcjtie Auerreis fhttentiis agit Uh. Sc non tantum rationcm obiccli adarquati fed firbic6kum niagis habet ratioiiem piimitatis refpcchi pofterioris (cientia: quam rcipedu priorisjcrgo non pottft probare fuum fubfi piima fcicntia ? tia. qna: r Mctaphyfica.cuiufmodiefthabitus Metaphyficce. niiuus nec fcientia pofterior [lotcft citatis.. Eihic.i }• vbl go muUo cam. jtrttHm. dcmonftrandi fiuc fyllogizandi.de vniucrfali fcicn- pna. qu6d Dcus non fit fubiedum in Metaphyfica. vi<lctur. quod Metaphyficaejlcirca caufas altiffirnat. & teniamaddit funt Deum cffe.H.fM'^'"» '" M«'-i/>/y/Jf/». 10. fcd prius oportct a nobis concipi compoflibilitatcm duorum tcrminorum : vnde antequam fciamus h. quia nulUim genus fubftantiarum fcparatarum potcft probari e(Ic nifi per motum.'""J""''"^ Phyfica . quae pntiatesffrpnetates eftei^us conlidcrantur m fcd naturalitcr pofTutpus fcirc principia:crgo. ^. Itcm tetti6 fic fcnfus ex puris natur.ft^t. Ariftot.w* Peus jiuUafcientiaprobat fuumfubicdium.vnde aiguo QV^STIO Hacc ftovofitio. Vndc & vnitate & cx pruTio (ubicao OHetaphj/fca hic. c.x quu. 6. Dei.A^"'?-. tia taphyfq. S*» ££ • '**" ' concUifioin Phyficaifed eftfcli- probarcDcum tcft fic •.nuliafcientia III.-c- crgo conclufioin Phyficaeft principiuminMctaphyfica:ergo Phyfica e(t prior Metaphyfica. ratio quod fit non apprehenditur a Dei .Vcl fub alia forma arguitur firmatiM.x.^.&c. fidem hHhentfu de hii rehnt.tliqua ratione propria.i.tt fuum fuhie- ^um ejfe. cut & fS^' """ hoc perfeftius c(rc. igitur nulla dc eflc fcicntia naruraliter Dco Minoris tio mns de ipfo.&: cluditur in phyfica intcHedtum Viatoris. & fubicftum in Meta- quod Dcuni cftc non probatur in Metaphyfica . quam cx motu conprimum mouens efle. vt patct dc fubicdo Pcrfpeftiuae:ftatim enim ex fcnfibus apprehcnditur li- DE& autem ptobat .quiz fubftantia: feparata: funt phyfica. potentia.& in i. iii Vtrum Deusjit ohie(fum primum in ficus & infinitate.ergo ex puris natur. &c. prol.f„^xtie contra eum: Autntii.qu6d Veus non en Dcus non cft fubiedum in Metaphyfica. Vintor po:e(l omncni fcicntiam Mcraphy lihabere perfe£l:i(linuiin adluni Mctaphyfic£E.fy' q.r.Mctaphyftitntui Deum quz ex fcnfibus cognofcitur quod cft fic. quia loquitur. . ens cx & fupremus perficicns a£lu& dine quod eft aliqua notitia nobis poflibilis per£t\ot omni noiitia naturali. quam primum ens concipi: fed hxc nobis cx fenfibus. id eft. V fnparte af- o D fic .. probaret ipfum ' » .vera cft proptcr primitatem fubiedti ad fcientiam ytrum viatDrex purls ^aturalihus poptfcirf omnes veritatesfcihUes de Deo dixifTc.iHbus foliim conucniuntDeOjfcdetiam in Metaphyfi- ca.1 rJMe yiutcennt ciplina demonfhatiua. tantum cit vna fcientia .^ : . Primd. porcrt.finitatc . q. ^'" omnem fenfationem fibi pof- fed cns poftcrius pra:fupponir prius igitur cx prioritate in cntibus poteft condudi primum /'''*" : poteft attingere ad 9jttipAioff.num.ai\x communis cft vtrique.ita tamcn qiiod fubicdum non fit fcnfi- poftcrius fuo principio .}. mdius fic proh.fi primus habifibilcm. cut probatum cft fupra ti. a<3:um non adus Dcum probare fclicitascon- eftadus fapicntix. . oportet fubicdum in fcientia apprehendi ft. ficut locutns eft primo Priorum cijm Aicit primU oportet dicere circa ijuid vnionis iftorum & de cjuo. ad argumentum fecundum quaflmis i.9.fcd itimtim.inc compofl!ibiIitatcm.iiim ex fcnfibus (cd nuUa ratio propiia Dci conccptibiUs a nohis. . cr- Iremcxomni proprietate manifeftain efi^"tdu poteft concUidi caufaro cfle.j. adu in pcrfeaiflimo illc vuU quod tis/juac . : ftatim apprchcnditur ab intcliciTtu Viatoris.

habctur propofitum.quiaqu. It» DtiqMit» & imper^^aa cognitio quietarci.fi fic . SEd c»ntra kocqHibilfdampcrfuafionibuspomaiore Omnis teft argui fic. ritates funt dequia per dc Deo : potfunt a nobis cognofci naturnlittt monftrationcm quia efl pofllimus conCludcrc il.cum illum ex naturalibus nonpoffimus habcrc. Quaeroigitur .Igitut fit tutalis. naturaLter fctri effe trtnunt.vt hi noftri . fit : fic hnperfeib : fcd poflibihs eftcO* gnitio perfe(Jlior de Deo.quacognofeitur cum. aliqua cognitiofa- III.ide6 phira pcr dc. tMm quod tertia Maiori arguitur fic Etfi : dcDco naturahter omnis co- ik obfcura.cr »» d-y^.tum ^Hf4ConfHfa. quocunque in quo illud fubic(5tum in- indiftinda igicur in ARTICVLVS SECVNDVS.rdihut . fequitur quod poffumus cognofccrc Deum in .& ijHodl. alit la inclfc Deo fcd muka pofTunt eflc nobis nota di^ais patct refponfio veritatcs : dc Deo in eftedlir. poffibile cft nobis diftin^Sle cognofccrc finem huraanorum adluum. fed dcfiderium non per cfFe^bum quiefcit fcqucns intclligcre.Quieftio 11.& ahquas non. an pofTum cognofcerc Deum clarum in fc intnendum .annonrfi fic. prxdiiflapatet ad tcrtium articulum^fcili. igitur ex puris naturaUbus non poflumus haberc omnl cognidoncm nobis poUlbilem.quia tio imftrfem fi VtritM hahcfts primum ^fupremum hahi^ tUM fcie/tti£ mturaliter acquifita.t. quia tunc quod SCHOLIVM perceptibilta fi:ire:fed nt' aclut pcrnaturalis nobis poffibih's.Tcun. atc^ue ita docet infcripto Oxonienfitj. poflcmus ex ratione fui. & tamen necell. vt p. etlc finem humanoruraa(ftuum. & fic bcaiificari eo:igitur. Ex prima maiori arguo tt. ltcm. ad qua:ftioncm:qu6d ReJ^onfio ad poffumus cx naturalibus qutjHenem cognofcerc deDeo.fcibiUi di Del .& pcrcon- obiedum fibi adaequaru. popt fcire ex purii naturalihus omnia C0g>7ofcihilit iff Deo ? diftind^ poteft a nobis cognofci quicrari fed . vtque ex his . Aliqut. naturale defiderium incft nobis ex efFc* cognofcere caufam ptimam . . vt patct dc fugnatfuft' potcntia vifiua igitur hoc non rcpugnat potentiat intellciftiua: . rioris inft' ntn re- obicdi ipfum intuendo . n. Probatur aflumptum: omnis potcntia habens aliquod obieftum pri- efl aUqua notitia nobis perfedlior orani notitia . vnMn.& ita fequitur quod feUcitas noftra ille a(5kus non fit naautem non poiliimus cognofcere Deum fic efTc finem noftrum. circa altiflimas caufas finalitet ad quarum co- . |>ondet potentia adiua naturaiisiigitur. quod viatcri ccgnitienem ftrfeHiorim & ipib pro per fe obiedlo. quihbet experitur in feipfoi cum igirur dcfiderium naturalenon fit fruttra.r.num. . naturalis de Deo eft obfcura . tut iraperfedla : fcd talis non poteft quictarc ap. .i^.vt illa. non diftindte cognofceretur caofatum. cft pcr fc obicdura intclledus tiegat nos ex purii naturalibus pojfe cognofce. .itct in fcientiis Philofo- phorum.inquod potcft.6(c.fccundo Metaphyfica:. igitur pofnbile cfl nobis habcre diftindam cognitioncm primc caufar:ergo. qnia^ poffumus fcire naturaliter de Dco.vtpote cuntttr Deo naturalis eft indiftinda.cum : icobieAum primum intcUediHS no- per ftri.cft contcntum fub entc.onftratioiicni.i . Et ncn. quam habcre non porentia aUquod percipere. quod gnitio noftra . fed ahquud inferiusdfet obie(Stumada:quatum:fedDeus fub eft ledus Dcus.fumpta triplici : cognitio noftranaiuralis de Dcocft pcr effedum zquiuocum. : SCHOLIVM yt omnia cognofcimta de Deo crgo increa- cft.i. fibi X-^^pofluraus ex naturalibus puris cognofcere de Deoomnia nobis poffibilia cognofci de ipfo? alij Philofophi quod Et diceret Ariftoteles .frinctfalem.&c.omnis cognitio rtoftra naturalis gnofci ex nsde Deo cft indiftinifla. quia ebfcura. PEr cet qua: J fi omnis cognitio Deo naturalis eft per effedtum aiquiuo- igiturcft in aduali cxiftentia principaliter . viatori aliam notitiam per- cognofcihilia de Dco. noftra de tofsihilti tiixtcri tia naturali ? (» eH co- gHitio nobitier tnttHra ti. Item. fi Deusnon Probat pojfibilcm cognofcitut non contingeret aliquid fcircjigitut ad petfc^am fcicntiam contingit fcire omnes caufas aliter cnifn infiniras caufarum non impcditec ipfum .Fefiibilem mfi iumine fu^ernaturali .&c.igi- ejfe naturaliter a poftinori cogncf: alia vero non effi tjHtt tanquam ex effeSilbiu pofftyDeum ficut Item.omniscognitionotf. natMnM. : tjuia fcientia mftra de Deoeft imperfecia. pofTibiiis.irium eft nobis hoc cognofccre ctgo pofliimus mum communchabctquodlibct contentum fub AARist. 21 noftri igimr. quod eft perfenon rcpugnat eflc eft perfc(5tionis in potcntia PerfeiHo ft' fenfitiua. gnitionera tcrminatur fcicntia Mctaphyficalis.qu6d poteft habere notitiam claram dc ttnti*. Probatio Minofis: quia omni porentia: padlua: naturali corrcf- tstnts.prol.& ibi indiftinftc cognofcatur tura pofTiimus quicrari faifum Ex .tHm ARTICVLVS TERTIVS.eil: Telicitits aftus naturalis.probatut quod hoh eft proccfllus in infinitum in caufis.fed . i ^. quae in cfFc^kibus funt nota de Deo.&c. Deus fub exiftcntia ratione Deitatis.Itcm .qu6d ratio naturalis deficit. Ex fecunda Maiori arguitut fic fi omnis co: gnitio nofti a de effc fuftminuralis.non tamen l. €tXi naturale flrM pcr ie obiedlum intel- igitur intellcdlus nofter poteft co- Deum gnoicere fc.vt in {c. ibi quafi indiftindc in cteatura reprrcfcnte- 'Y\^ fccundo artjculo dubium potcft vidcri. fufficit cognitio confufacaufatum. quia non de frehntur *x ftra trflid eafi' ipib prxfente intclleftui fccundum fuam eftcn- ytrum lidtor hahere pofsit aliquamnotitiam de Deo perfeffiorem omni noti' iUtti neqitit ftrfetii tiam a6tua!em. Si tationc Dcitatis.aliter noii eflet ejfe pollumus cx naturahbus hoc probatur fic.f . EXaUquas ejft & collait\o. fed vt oftenfum eft .fi contentum fub ipfb rton rcfpicerct .quia tunc non fit ijuam corolUrium qMnftionis multa fua atfluah exiftentia.pof- nobis habere claram cognitionem dc ^ionis in potfllitia inferiori hoc in fuperiori-. quod . efl feiliorem ornni notitia natuyali^iietnde /iddit lan- in fua acluah' exiftentia. libilc eft & •. non repugnat tur.Nnlla eognU peritum noftrum ad cognofccndum Deum.

& demonftracione cjuid Dicetut forcc pliciter fciencia : ? adMecaphyficam quod fi fic . vbi fcitur^rc^^er quidizd il- lam vcr6 vbi fcicur cantum tjuia efi:non percinec nififecundun-i cjuid.. a num. fed tancum (ccundum qutd. vt impoflibile Angelum ^d 1» ttnium.&idco illam (cicntiamjfed quiaMecaphyficaprobat las cx cffedlibus idco fecundijm . Nonne Mctaphyfica fim- cft II.& acquircre cx nacutaUbus. per fe fcibiles de co.quod quia mukx veritatcs fciDeo.Prolog.non pofTunt cire notac ex his .m quid nonfim- .an fic : & fionem intelle£his:fubicdum vcro huius eft raa-.^'^. illud fcientia^«M.* ^ftn lubiettt. ytrumilUfcientia. .probatur in fcicntia naturalij/^ro^fer cjuid.ienfi <} .gniti de De$ illa omnes veritaces. fimul c(Tc Ad tertium refpondco . fed dignifico j quia quantum tu Phyfice das pocencia: fupcriori. qux bilcs dc rclucent cx efFc(aibus fcibilcs non dc Dco : ideo raulcae funt verirates fecundiim polfuraus fcire de Deo met» poflumus.<iua refoluit fciet^tiam hanc effemaximi . tancum ego:quia omncm fit perfcftionem quam tu ponis. ait effe effe te- de omnibM fctbtlibm. fciuntur in ti3. Addit etittm hic incidenter.in clufiones : quo contincntur vittualitci con- & principia. foteiftiit eft & non eflej& huiufmodi. Scientiafirfit raaximc vna?Dicenquia fubicdura cius cft raaxirac "'"'.fiue fcientia Dei.& propriarailloruni rcfpon- fioncm. Refpondeo . igitur fimplicircr Repllca.ralibus polfiut habercinec pcr hoc vilifico natu^uirmt. tum improbationcs. fpeBare liter ad Metaphyficam . Qy. qttam exvoluntate Dei ofiendcntti in effentia fua tanquam in Theologiei . vt haic cirentia diuina. in quantiim hzc eHentia. qu6d Meraphyfica quantum ad de Deo confiderat . qiiirere.quid quanquid fenCorolUrium tum poflumns cognofccrc de Deo quAflionum ticnduni fit de Theologia.& ideo illa fcicntia. eft fimplicircr . Me- fimpliciter pertinent ad confiderationcm t.quas Metaphyfi. qutppe qua nonfunt in~ finita .qua: prasdi- cant conceptuscomuniflimos.fcd ex vnific Ex occaftone. quod aftus fapiencia: incellcdualis non eft Mr£. .niii fccuhdura ^«f(^. confidcrat veritates probatas de Deo igitur . & opere Oxott.Ex prima enim qu^- in fc cft qua: ha- quod Thcologia beturdc Deo fccuhdijm vericatcs.^„ r rvi r n. nera cdcmiae diuinac.iphyficx.yerhates cofe fub ratione diui. quia habet terminum ex volumate Dei reutlantis tfcut ©• Thtologia beatorum "^Dei libere in effentia reprtfentantis. ^ an Theologia fit <_x/« Thcologiafit fcientia cognofccre. Vnde impcrfedlionis cft. j vbi difiiniuit de vlceriiis quaritur SIfcientia? patct qu6d .qHod pofpono ego.ffeii/nit.fecundum quid ad Mecus vere probat de Deo. . fed fecundu. fpeculo voluntarto cjudtfibi placent.. pertinent ad Mctaphyficam non Deo de fcibilcs . omnium gnofcitiuam ratione ^rimi obie^i. Ad ahud quafte refponfioncs aliorum & eohabcri A4 ficundlf. lo.fit fiitmculMpro illa tacio fubicifli includic omnes rationes fcibieomplemento proUgi. f. ad quam habct vitturem adiuam. Ad priraum argumcntum principalc dicen7primum dum. quas naturalitcr fupernacuralitcr taeft. xime fingularcjimo eft ipfa fingularitas .^«'/<i efliided eft fimplic^iter naturalis & Phyficaifecundum qutd ver6 Aftronomica:fic in propofico biles omnes . quam cx puris nacuperfeciionis fu*m perfe- Sienem ac.^STIVNCVLA II. . vnum.ii. ram fuperiorcm. fcd fcientia fimplicicer tjuia eftfe- cundiim quid propter quid .q»^ie(lde Deofub ratione diutnitatii fit cognitiua omnium SIc > quaro vlteritis:Vrrum illa fcientia. Ex praEdiftis quxftionibus pacet. Rcfponfio. tjua natura- & ex effeEitbus fciri poffunt de Deo. elt apprefaeurationcm tantiira vnum fccundijm Vltcriiis dam quod t fi quaeritur.princif4. qu6d potcntix fcnfitinx poflint ex naturalibusfuam pcrfc6lionem ac- fenfitmis im.& perfcftionis cft quAd pptentix ratio- nalcs vltimara perfeftionem non poflunr habcre tfi quod ex ex puris naturalibns : quia fupcriora ordinancur nMuralibus ad maiorem perfc6kionem . lcs. ad igitur jllam fcienciam. pcrtinet.qu«eft dc Dco fccundum fcfci' fcicn. SCHOLIVM VNICVM. Sed nunc dicendum eft brcuicer quod non (equitur : contingit cogmfcere prima frinci: pia n^ttfraliter igitur cognofcimni conclufiones. pliciter. quod Refponfio. . & cognofci poffunt virtute primi obie6H necjue alimde ait habere hanc Theologicam limitationem ctrca fcibilta.quoniam cognitio tri- & 8. vna tate fubiedi.eai veritates . omnis vcritas pertinct fimpHcitet ad illam fcienciam. il. tum propter defettum . . de Deo lecundum fe fub rationedi- igitur au2 eft cognuiuaomniu?pacec qiiod lic:quia t^Uqiasqut. In Aftrologia. perfedionem qqatn potcft cx naturalibus haberc: idco tu magis illam vilificas. S C H O L I V M.Ex fecundaquasftione pacet qualemTheo- logiam & cognitionerti Theologicam polTlimus haberc de Deo in via per fpecialem aiaionem diuinam.fimpliciter percinent ad taphyficam iiitatis. SEd contri aUqiMC vcritates . Secundam ait maxime vna ? QV^STIVNCVLA I.ordinatus lad vifio-r ^d li. plex de Deo habcri ftione patet & poceft.nara fubiedum fcientiaium Phyficaru. quia funt. : frAcedtntiS. &viatorum. quia maioris pcrfc^kionis cft narura capax.fclicicas. bea- j^^ quia eft vnius fubic(Si fub vna ratione. ideo ad Mctaphyficam.qu6d mr^y»» roiun<i<i. negando confcquenliam.Prologi 11 Et ex oppofito. vna . Emgie & clare explicat difftcultatem hanc in later. veritates fccundum dtiDeopropter qmd. . Tertiam negttt ejfe de ommbui fctbtlibui inielieiliu noftrt tum . Exemplum:Ifta conclufio. Vndc felicitas fecundum quod pofuit Philofophus in vita ifta polTibilis non cft felicicas fimplicitcr .uinitatis. fecundum quid pertinenc illa: veritaces. minoribus fubfumquia cx tahbus principiis : & ptis non (cquunturnificonclufioncs.qua: eft j^g (jiujnicatis omnes de Deo fub ratio- veritatcs fcibiles concinct.Ex certiavero quarftionc patetquid fecundum naturalem adioncm de Deo pofTumus Trimam torum. quia non cx vnitate copclufionis forcitur fcientia fuam vnitatera. 'fheologiti. qukm fit jlla.vt oftenfura fe : .hanc & vltra pono quod vltra omnem poccft rcciperc illam .

qua: eft dc Deo.& prier omnibH4? cis?dicedum eft quod fic: rheollgu cfl ^fcicntiis Philofoph d^mcia. fubalternara eft de ente peraccidcns:vtdc U- per ii habitus non habens euidentiam ab obieilo diftingueretur fecunJum diftinftionem cum fc neavifualieft Pcrfpcifliua:noh batur. fubaltcrnatio nonattcnditur fnperius hniufmodi habitiis. fufficit ad vnitatem €ius.& fcicntia fub fcientia: fed Deus continetur fub entc. quia nullura aliud fubiedium potcft includerc Item.qu£ milTa ex qua fequitnr. mHm Nec aliae fcicntia: fub»ltern*t. Scd dicetur foi tc (\ fubiedum eft fub fubic6bo.fcilicct hoc ipparct h\C\n% .non tamcn pct rationem Dei includunt fuas paffioncs virtualiideb Theologia non dicitat propter cfuid ter: & rcfpe<ftu aliarin-n.fed dupiicem oftenfum cfrfpecuUtiuum. nondiftinguitut fecudiim diftin£lionemobie6li: fedTheologia eft huiufmodi babitus fccundiim : aut quia rcducuntur in principia .quia ficomncs fcicntiae Philufophiac.Tritur.non illaalteramfbifulfalternet f tiitiaut ftarc fit IV. ipfadiftingucretur fecundijm diftindionem ciefic rcfpeau omnium credibiiium. . difcurrendo pec fcicntias. nifi quatenus pcrea dirigamur in tes praxim adoperationemextra:& ideo fimphciter illa func operabiha. illius opinionis cft Theologi» dum quod »li'K fcitntia fic : vnus habi- fi StHcitur fit fecundum fubiedii . .fed fofHfntum conlum quantiam ad illam cognitioncm piadicam ir.i. & qubd quod fi tantum pcr impoffibile.Tceft vtroquc modocertiffima. adhuc habere trcs angulos rcibluerctur vt in naturam trianguU.f^^' QV^STIVNCVLA : vna ex vnitate duplex prioritas in fit quia habet obieftnm nobililiimum.Sccundijm ve^^ Arirtotelcm * fubicdum aUarum eft aUquod vniueifale.vuV* * principia nariXic ha:c ex qna fcquitur:^H«<i talit infimtt^ts confurgtt ex abundaritiacholera.o.nifi virtualter..fed vtrobique vi- detur prohlematicus nec poteft eft.An Thcologia SEd nibus?Dicendumqubdfic. d'betfic fa- 6l:ica aliu autemde eoquod .quia obicdi ^/j. & quam opinioncm qusrc.vndcliccr huiufmodi fnbicfta fecundiim ejfe eorum fint a Dco. rclbluunt fuas conclufiones in princJipia Ex hoc jw fubal- ternctaUam.quianon conclufiojics fuas in aliqua principiapriora il- ytrum Theologiaft difi'm6ia a. propter cjuid partis.fcincct quod Deusformacreauit ccelum : ex qua (cquitur tiit homtnem riiarem conclufionum elicicndarum:nnnc autem cjuod debet ipfum dihgcre. fe non fides fundx.quaciimadaliqua$ fit rela * The^logi»*^ dt omnibuf. Vtrum Theologiafitfithalternata alicmfcien- vna. ab tum.. cittacite9pit:ioncvj Godfredi ajferctis Theologtam noft 1 1 non rcfoluit fufficerent ad vc- . Sed quairitjir . iriangulus cflct. . erit illo gencre-. Ti.fed duplex. Ql vlteriiisquxritur^fiTheologiafitdiftinaaa ahas aiguitur fi ira cft poneretur circt . Diccndum quod fecundiim per pracli- tia & & fpccu^ fpecalatiuum propter agibiUa labiUa.s. ^i^^^^f^ vircualitcr vnitatem himinis naturahs.D«»« eji diltgendur. rationcm ipfbrumdicfndumjquod poncn- eftet eam cfie fpeculatiuam diccrent quod non fcquuntur fpeculatiua:fimtiitcr c contra. pratticum effe 23 1. ScotM refoluit quam . & inferius.n)j totm pra^icusy'ieque htc.adhuc in fcientiis quibufdam illa .adhuc conclufionesrclblue- fi tiis • PhiloJlhhi£. vt pras- hahitum . ita in propofito: Qy>£STIVNCVLA *'a fciri ad concludendum pafliones de inferioriSed cns pcr accidens quamuis fit notum ex fe diata. iii iUud fubie(5tum.T. EX 15. qna. Dco efte alia fcientiade tantum vna poteft cfte de ipfb. ficur principia ad {cien- Uncc vifuaJis propter quid. reliquiifcien ftr. fit ^*'*"""'' & eftcntialiter continetur fub fuperioti: qiioniam de genere & fpecic cft cadem fcicntia.dc quo eft MeraphyUca:etgo.tamen non pof- fciri . nifi per rationem vtriuf^ tiam fupcriorem non poflunt hnea: Si fciri . Jnjiantia. cirent vrta fcicntia proptcr vltetius qu. . Sed corttra cam arguicur. trdrium. tas.Ka.&c. ytrum Theologiafit de omnibus \ * dc om- vlterius quacritur. . tum quia hoc patet.in omnibus ordinatis. cos ^^* : fed hoc non contingit in hac (cientia. Item.An verotQttufit fpecuUtiupu.niCi pcrrationem & vifuabiHtatis.ni(t quia funt vt per ex- erit . qvbd Dcus non III.perttaftat praclica proptcr fc.fcilicerpradieus qui^confiderac agibiha.ncc cognofcit ea.quaepriiT)6funt vera. qiix (it maxime vna.Prolo^. vbi cx p^ofeffo dijjicuttatem Jcilicet hanc examifiat. maximc vna.vclcns mobilciDcus vcro non cft corpus muta- : Illa (cientia tantum c(Tent.quia fcicn- cx ratione primi fubicfti.vt prius probarum eft.& vnitatem habcntibus .habitusnon habcns euideciam cx obicdo. non fpcculabilia.-. .rno. An haec fit prior ah'is ? Dicenifta. Subiedlum in Marhematica bih'5. ^QV^STIVNCVLA V. fua principia eflcnr. poneneampradlicam dicerentquud nonconfiderat fpeculabilia .an altcri ad aliquam primam fcicntiam. Maior pro- cum Vnui eflh*lntts fidei refpedi* nium cm- credi- hiiium. vt. cum omuis e conucrfo quia cijm tudine notiti. eft quantitas: Deus non eft quantus. quo principiaapprehcnduntur.quia hnbet aUquod fubiedii formale aUud. & fcien- in conccptibus pcr (c tali infirmitate. vltcriusqu2ritur:AnThcologia fibi aUnmm proprer ejuidreCj^cda : quia dicit immc- ficut ifta cft prataica. dibiUum . vel altcrius.quia fcicntia.»e<]ue infcripto O xonienji q. etfi nihil aliud cfTet.igitur in non & principia (e ccrtiilima funt.Exemplum. nccefrccft ftarcad aliquod principium in hxc maxime efi ex nobilira' e fubiefti>& cx ccrti. SEd gcncrc fcicntiarum oportct luminis iiec vnitas fidci in primafcicntiarum: pericnriam in quo cognoicuntur fupeiiori 14. fonfu. Subicftum in Phyficaeft mobile. q„ia fubicdtumilUuscft fingulare.quiafcientialubaltcmata accipit fua prmcipia a lupeiiori eius principiaiecundum cos. igitur non diftinguitur in habitum . fcicntfa & non conclufionis.ac frifr. & fpcculatiuus.de quibus ponunt ipfam cfte. fubaltcrriata alicui fcieiuia. fit fcicntix?Dicendiiqu6d non. . Qu^ftio xime vnam e.Diccndumquodnon.nccagibilia.rcd potitise couerfo. qua: pettinent rentur in rr. prae- Iis. quod Tlieologia non ponic Ci-dfrtdopinio. & Ad tcs vna fides nifufa.fJc. Similitcr Deus non eft fubie<flum in Meiaphyfica.h. poiTunt igitur jtd.vfummri fiiigitUritMe fubieUi reii- vmm . funr que & fimilitcr principiaeiu. Si igitur haec fcicntia.ficut haeccftpra- quamdiu enim proccdetnr tjlegrauatw a per biis.vt primo argntum eft.

modi ergo. conucnic volimtacem illo frui. nifi quibu4 frfttndum eft^unt Pattr.igitur.fttie bi pr2ftituere. . charitas cft tundum.bj.Maioc probaiur. nam fi bonum oftendatur voluntati eciam a racione errantc . in fcripto obicdnmfruitionisdebitis circumftan- ert circumftantionata vhimus tanquo pcrfedif- hic cft finis : pcrfedlc quietatur nifi in illo hmc fics commune . fit bonum quod apparet bonum prsftitutum vt Quod primam poteft cflc obie- fruitionis prjeoftenfum eft probatur : aliquod apparens . Quod cciam tercium . iclationescauralitatis. i.igitur. Thoma.quia quod eft obicftnra niffim^ c].t]. non ^***'*' rcpe- &c.qq. igicur firmius voluncas atrencic altcri incrcato.non fic vero perfe<flc contincntur .x.Chrift.quia in ftate eft agcre.vc Cjut rclatioues craincncise. Primo modo rtrum perfc obiccfttmfrnitionisfit '^""•tt ejl Ji- modo circumftantiona- debito e'l ta.^M Filitu. ft- Probatio Maioris. .& modus agendi.Tlicmas i honiil. ^ ti».& ita ordinatam.OOTff&f/^er- viitum mminatur.q. finis.quia finitum dcbet adaequa- bono quam ad riaturdiminute in vno illius. reucra vltimus finis vltimus ertc bonum CH O L I quae in nullo .frucini . Tcrtid exponendum mus lis fic ratio obie<fliua adlus fruitionis finis eft intelligentiam fiue jpiritum increatum ilumfruitionii bon<tfiue ordinatt.(Uio primum obicAum Iccm fccundi^: Cuius eftcapacitas finica illud faciatur finito:fed voKmtas cft huiufmodi. &:c.l ^ obieftum fruitionis ordinatae. eiuomodo fina.i. dico qu6d/r«.*''"'' rcperitur : primam Irca diftiniflioncm 5ium frmtionis jfr^um. poteft volun- V M. hoc .t?7y8 quod & D.vel petitur.(ed quia appctitut proptcr fcconfequitui ordinata.j./>«'«<"»«» «» "'"'"*""• cunque bonum efle poteft. 8cc. quod cft propcer feappcten- crgo.S.cjtit ftum dum fati . vt fe extendit ad omnia lumino(a. qua: incrcaco t. Ambtor. 4 /> ^io memA.fed voluntas relp-cit proobicSo fiio bonum communc igitur non quictatut nifi in ilio in quo perfedifiiinis reperitur ratio boni . Contra. of- quietatur in . ad quas inclinaturiicd vo- alias continet. exceiTusi contra. Patet. : Qu6d fccun- d ratioerronca oftendat volun- bonum tanquam fummd . Ttrtmm. vbi glolla ex AmbrofioiJy?<» appellauit ^poj jioluifruccMy cjuia vropter fe appeteada fitnt Sc '"""' circumftantiona- luum obicaum. Auguft.non quietatur in aliquo vno.uternfpirttM charitM. patct .fed fub ratione tificantii.i. igi- obieitum Sic patet quid fit obie(5tum fruirionis ordinat2:obieftum vero fruitionis in communi quod.^. pocentia quae refpicit obieftutn ? ** ordi- cum. eflet vt in (e exi- non eft Hoc etiam patct dc non fine praeftituto praecedit adum. ordinata affcrit obieUum ejfefinem vltimum . ipfum tanquam fincm ficuiufcunque agentispotc- tas illud accipere.„.quia vcro crcaco aflentic propcer euidenciam obic<2i. cui potenti2.qu6dracio quod apparet vttimtu finis. S T o I I. S bona nifi . & Spi- & tur.fiuebonum quod eft ftionis.-lgitnr tcrnnnantur ad ipfumjVtDeuscfl:.r. Confirmatur de charitate:quoniam eft . qut potiits Hum fruitionii. &c.^c. obie- cclatio rationis tlex.& GzXzl. hoc etiam patet peritur. fiue finisifiue finis.& sierfitai. in riturde/r«« in comparatione ad fuum ohie&anr.'riopo- enim quia oftenditur fub ratione vjtcftaccipi profruitioncincommuni.efi vtifruendM. Do^ot tiis i. hi tres funt vna res.d. . frifnum.fiue quod vtrefit.cap. Hic primo diftingucndum defruitioneiCecun<J6 diftingnendum dc obiedo fruitionis terrio exponcndum cft quod ponitur in titulo qusrittti » inclinacur ad plura. fit vltimm qua:- fiuis ? : func plura: igitur plura propter fe appetendaifed frucndum dum CMfirmntHr. &^d. vltimu . &c. in vltimo fine . vcefficientis .qu2cunque potentia potcft inot- ratio finis.l. ftnBuf. hlciirf. cxcedic frui- a(flus voluncacis frui vtendis. . non tamenfub tlla pracifa rmttone TSiftinguit fruitionem in fiue relatione finis . Prologi 24 & e relationes > quas liabeiM: omnia ad Deum . fpecialiter bono per cflcnciam fruendum Argiim.. dii- maxim^ ad per fe ratio obiedli fruicionis racio beatificandi ftens.nis : ratio finis Trultio finis vlti- concomitans obieftum fruitionis .fi vbi illa plura contincntur quantum poflunt contineri.&c. tentofubfuo ohieSo ad*' tur nifi in perfeilo luminofo.& foJliHm.qua: fundantur in Dco. &c. ratio obiedlum fed (ed relatio finis creaturas eft quia tunc .^9 q.quod probaturduplicitcr. imo .& rationi \x(\x conformis. aitejfe concomitatur ohieohiecii vt in fe bea- Ohie£lum autern fruitionis in communi bonum ejHodcunque. aiucm perfcdc.gmdiiim.i. & hic elt tantijm vkimus Oxcnitnfiiitt. quando modo dcbito cft ta:igiturillud eil eft 'vUimttsfnis Alcr. to:fcd voluntas poteft inordinatc vcllc. BonauenturA contra ^uicennam ftatuentem & eft ponitur per fe obicdbum fruitionis ideo ap- Ad »/^ fi- vltimus ohieBum /''""'"''*• . Sccundo confequcnter videndum dc obicfto fruitionis:iiam obiedbum fruitionis ordinacx eft finis vltimus iicur entm cleftio eft ordinata DISTINCTIO L ^.vt DeuS cll.vbi examinat rationes D.&c. quia fc- cundum Auguftinum vcl ciouem ordinatam.. Gatat.& fruitio' vern incommuni .£xernpIum:Matctia incUnatur ad plurcs formas. non .. urt. : cft illo . ergo.ira fruirio nata QV obieBum fruitionis tr- & : quanJo reita. fed . bcatificat .^.Auguftinus de doar.q. ali- in cxemplo:fi lumen pro obicdo .vifus non quictarecnim-viuis rcfpiccrec Item hoc etiam probatur fic Potcntia qua: : omnes ri finiro.q.De hisfufiits agit in fcripto Oxonienfi i.& non quietatur ni fi per illam . huiuA quia ibi (equitur:non QVantiim ad primum.fiue quod prtftituatur wt vltimiufinis. lib. in alio vbi ratio fui diminute re- illo. huiurmodi. formalis dinate agerc. Potentiant» ^"L". luntas inclinatur ad plura Itcm tertio fic:firmius afllntit incellctfius alicui vcro crcato quam increaco.at9:us eius abftrahit ab aftu ordina- & & & finalis. quia nuUa ejfe quomodo cnim non eftintclligendumica.vtrum perfe obie- finis. ergo.d.i.

opinionis Dodores * & neceflario £kus fcmper : Igitur intclic- ftabit in confidcratio- * Tbom. Quando igitur ascipitur bono ptr tjftnttam tft frntn- & & ncccfTario agcre ncccllado agat fed volantas eft principium atliuum. poteft imperare incelleftui. in virtutc primi .ftu fine vltimo. & pcrfeftione . tas ncccllario ifta nullo iftorum fruitur volun- vltimo fine dc vifione clara articuli in & RefolutioDlBtris. Item fccundum fic ab eodem principio afti- auercat aliquid habet agere* eft modo fecundo quandodicitur : minore . quia ordinantur ad finem vlteriotalia Ad etnfir' Per c/Tcntiam cafitur ^S ipfum '^amoueret uon.q. DoHor vbi opiniones & S.^ netcffejit ISt A > frui i.ficuri' : uo accipitur ftr tjfentiam.t. fine apprehenfb. ifta ncccffitas eric a : Ari.Vno diifUcitir.qOomodo fornia adx- & : quatur materiaE.fiue in communi. fi tanien in vltimo agat j dicetiir agens naturale ex ncceflState : igitur quamuis fruitioncm vltimi finis prxcedant ali* adliones. Deinde addtt. fufius examinar. fi neceflario quis vult finem agunt dum . Ad neceflario quia fecundarium agcns non nioHtr. igicur poceft ipfum obieAiue fatiare : quia voluntas fatiatur in . Simi- quia poteft in- & de fine vltimo clarc vifb . fi fibi prxfens eft . quo^HHtit.& in vniuerfali apprehcnfum .nifi voluntas Scor.fiue obclufiones 'iifitnxit.Thom. .16. Doaot i. Thomi.non eft nccefllcas fimplicicer frucndi. XI. uim.. quo quis vult finem vltimum ergo fi funi. hoc in comparatione ad voluntatem . cimo fine fi . C fcilicer net tltu*>tt. cui imperacur ad apprchendendum finem^ vltimum 4 voluntate cfV fecundariumagcns .&c. pofitis voluntas iftis neceflario dicetur abfolutc .art. de relatione CH O L S I ad finiti Difficultatem hanc exailijftme difcujfit infini- in fcripto Oxonenft Itb.vt bonus.tj. 7 4.j^ dub. Diccndum in quod adxquatio duplex cft .fapiens. quin poflit agere ad prius. Vtluntas It nuL moJt n*- etiam loqucndo ctJfuiHHr ad voluntate per chariratem fiuendum^ . in propofito non enim . 0> etllat. quamnis agens naturale agat Confirmatit per multas difpofitiones primas . quxftio potcft & vtrumque habet duo membra : qnia cognito.mtmb. vel in puris naturalibus dimiflam.qudd vo- non necefutatur ad volendum vltimum finero. modo modo de & in particulari. Hcnxic. &non principale ctiam fecundum : contraria. principalis .fitte tn par- QVJESTIO ttculart apprche>ffum.neque voluntatem etia charitate eleuatam ntctffitari adfrutndumfine vltimo clare vifo.^ i O. neceflkri6 tenet illud.& non (ecundo.i-q. verum : : per eircntiam fuam. conucnit fibipci efTentiamfiiam : ficut oppoiko modo per accidcns conuenit alicui .0« dHabus qtodl. Argum.& tamen materia potentia . vel dc finc obfcurc fine obfcurc cognito liter aliud L IAM Vno de fine vltimo obfcure cognito : alio fine vltimo clarc apprehcnfo intui- de prthen/o fine vltimo intclligi dupliciter. Confirmatur .t. j f"li& . Tunc comparjcione ad aliquid pcopoitiona- vc ^ diflimili . ad potcutiam.i.i. quicquid eft fam .4. membrum diuiditur . Et ad aliam probationem quando dicitur quod finitum debec adzquari finito. qus pofrunt impediri .quia harc capacitas finita potcft fatiari finito.i.d.f. fic:quando in ad vitimum apprchcnpane voluntatis.q. fic : quid- luntas qiiid ncccflario quicfcic in aliquo fibi prxfcncc.& nego minorem. demitm contra eoJ~ dem doett voluntatem fine charitate pojfe amare & II. 15. 1 .io. Vnfltx ad*' proportionc. non principale refpondetur : quia cum amouentur rem. cj. ifritur (\ . nec modo tf- oppO- vt . ficut illud Ad vt patet in brmis difncultate a fcnfibili delc<flabili yj-wnrfwaccipiturdupliciter. : agendum nifi principali agentc eft nccefTitas fecundaria .dic4tur de fubiedo per efTentiam fubie(fli. D.& in vniuerfali.irio cenct illud. pri nim quod formaliter . finem clare vifum. fcnfibilis dcle- quia fcmper fruerctur co.i/. in cntitace . bile : vliimo fruitur & confirmationem diccnduln quod per Ad nitur eiiquod eft per accidens. agentia Excmplum & principalc agens cft neceffario agens cx fc . ad . fruatur ncceflarii vl- vcl- le. Oper.^. Henrici circa modum . II Quseftio Ad r- Ai frmum Mrgum.homo efl .fi poceft:& fic facic fibi effe prxfens : vt pacct de graui . Ad fitm- Ad fccundum concedo maiorcm.vt diuiditur contra participationem &r fic excludic omncm aliam cauifto modo folus Deus eft . ejuod ibi per varias con- nimirum voluntatew nullo modo necejfitari ad volendum finem vUimum. charitas eft bona per cflentiam .i- .fiue clare vifum. telligi Igitar quxflione ciim quatuor fint in . ^» affrehejtfofne tltimo ipfo A\ea[. <jm voluntas fruitur obiecio . igitur &c. fiure. f. t. frivtum qucd ncccfT. quacur finico in cncicatc fequicur Sic finicum adx- . vnde infinicum idsquatiir volnnrati adaequatione obiefti tirtlum.5. nefinis vltimi. ver rum cft primo modo. albus.nec tttAm ex parte Dei chttritatt .Alio eft & fic modo & fe ab eius confideratione . Tom. modojcinum album adxquatur alteri fecunda lequiric difnmilitudinem. ide6 non iu fcquitur conclufio. appetcnda funt pfopter (c formalitcr .)S. ft Hcnticusn. tcrtlum argumentum dicitur qu6d affcn- fus incclleftus eft abcuidcnciaobiedtijfei affcnfus voluntatis V M.r»emb 7.i. vt oftcnfio & apprehenfio obiedli & cartcra & iftx funt impcdibiles camen .t. quod pra. rcfpcfiru & dc appetitu fenfitino rcfpedtu ftabilis : ccntri.Prima rcquirit fimilitudincm. printiftUt. d. eIeiiaca. Et hic hreuiter refoluit .Bonaaent.vcl tiue : & quacftionem quarfiui *:An ap' necejfe fit frui to ? y In qua arguebatur contra hoc. om- nc fecundarium agens neceflario agec incelledlus aucem . forma vero eft eft fimpliciter fimplicitera(5lus:Vndc adaequatio proporcionis eft inter difiimilia. ^Hfdt. vcl per charitatcm eleuatam . quod norj pra:dic3tur de ipfo per effentiam ipfius noc igitur voluntas Si ncccflari^ per accidens. huiufmodi . StMtMt quiftienif aftri- tur.

8.ichard. diuerfis agentibus \ dile^ionem videhcet a vo- luntate elict^deleilationem vero ab obieElo.qitod fttdeleBtio. lUa funt cadcm.' . ni vel deleciAtioni f ej. /•^i-V • ^ . fecund6contraprcEdidamopinioncm .funt diucila realiter igitur. eodem modo cor.. Dodor infcrifto Oxa. & volendi do.iior.Sw»"><ft^ cederc euentum iplius noliti quo poiito volunqui:^ tas non habet adum nolcndi intenfiorem tunc primum«o& nonfuiirctintcnfiffinv -•.Wi'w.»'^.i. circumfernntur.^. De fntitione vero. nolenti.i. batur multiplicitcr.de qua in princi^ piohuius qu^Bionis je oElurum promifit mhil rt- fniffe tranfcripta ytrimfrmtio in voluntatefit idem dikciio- Arimtnenfihw iifde^nque verbts . igitur dcledi^atio noii eft habent idem obicdum fun: eft qi^^rio. qitx.&c.fi propter Deum . liuim voluntaiicelicitiuTi in lirtii. Slfbd ftc. dcracffcdkum per . quod . fofitum.i<5tum nolendi . Qnx autcm fiierit caufa fecuritatis in bejtis vt nonpoflint peccarc.quiaodiffcaliquid.quas funt t*r.vel diucifa rci » imfugnat - & prioio frt.cj. Trifii- rit tia efi de his. vbi in^. . .&c. S uemovelun- igitur tiiftitianon tMi'etri[ia- ficut priiis.igitur triilari non cft noile. & f( df tr-flttu : fed ferum reali'"• nolcndi non rcquiiit obicdtum apprchcu«"»''/"' quia voluntas potcft cxiftcntis.diim. Amans Contrl adu aljquo elicito aniat aut igitur proptcr aliud. fum lub rationc ^J noUe obic6tum antcquam exiftat .i. m/if»/»<» f/?. triftitia vero dam crgo. Occani. K. 4.vcl vtrumquc ? Circa primum cft opinio v«a. idem:tum.jyG. differunt tamen fecundumVatidncm. diceturin quarto libro *: citcra qux're.quiafecuii- dura Auguftinutti.g. cuius dilc(5lio dileclio. jtrgum. . fc ^''' Arg fecunDeteHatitui non eft per fe efl cadem idem reali.a- '"''• refleftcr. Tcrtio fic:vo]untas ficut volunrarie elicit a€Lu. Vroh»tur . Diffcrunt enim dupli- fccundum rationcm. !• o \Ationi.ibet dcledatio ad aaum clicitaro a volnntate : An fcilicct fit idcro fibi .aiit prqptcr fe . d. trift. dclcdationem. qua: cucniunt.& non I.& ibidcni cap.<<«y>.i.eft nollc illud dcclar. rttm.. differnnt : .&c.quia im- fcquituradcumdem aftum cognitionis. amore dclcdatio dcTrin. 10.i.qi.quam ipfi accipiunt. idque multis proftojiendit vtramt^ue prouenire quitur rationibus .crgo inordinatc. Jtem arguitur Impugnat opinionem ajferentem diUEHonem & differre (^ deleElationem reatiter iientificari .i^. propier hoc non cft voluntas mutata fceundum aliquod «o//f .}i. .t^. vel aliiul ? Secund6 fuppofito quod non . jgitur vt prius probata cft illa minpr.quia tunc eft aiius uon triltarctur nolcndi:& tunc .qaia funt ciufdem potcn- dilciaio ti«. ita vultaliquis fcnolIc:!cd nullus voUuitaric tur.&c.qua: poteft triftari .. gif/is quod ei aduerfatur . tantttm fecunJum rationem .i.&c. non vnioncm. dif- fccundum raMoncm. (5 fc:frueproptcr aliud.q. frui dilcdkioni fic i.cequorum oppofita funt talia .Mmor proo^.quift. ab enentu inierpretantur & CJabriel Occam autem ad maiorern (]H(t diximus in cenftwa ali'quefcriptor€syidT7tonto h'ic conjirmationem eorum ^C -^ P^ ^^ C- . Auguftinus.6. difufiits ». fcilicct ad fruitionem cx pane voluntatis charitatc clcuatiC „qiun pof: fnn. huiiis optrisjomnia argumenta. indicat ibidem.igitHr. videndum cft an vci frui fignificct adlum clicitum h voluntatc .quit nobis nolentibus accidunt igitur .net]ut Vhotiia.<ju. dck Aatio c conutrfo fcrentia aftiui.i.&in i.timor efi y\Ac\ac(\ i»£c\i^t- Confirmatur. : Libri 26 Diftindio 1.^/><.igitur. vcl delc6fcatentmm. in voluntate. ieciio ^ de- laSiatio d!f- feruntrMio- COntra:accipio eandcm rationcm. quia dclcdlatio iftiportat quietationcm^qCii eft priuatio motus : dilcdio Secund^ obiedum a£tualiter-exiftcns.tum. tuario rnodo habentur in aliis Reportatii.t Scotus htccon- gerit QV^STIO citari aCjregorto . 4iter..i»4.%tnr *h & deleaatjo funt idem realiter .- modo fc h. in j & & ait trifiitiam caufari eum atqne ita & & nolitione eius.^. etiam in leBura Oxontcn. j docet fruitionem &formalem beattfudinem foluit.cjo.d. Diledkio cnim inteiliobiedum .q. Aoguft... Gregot.«r/.& vnius obieai vnus cft a(aus:turo.i^. quia non funt idcm realiter . idera dcle<aationi vel qu6d autem ? fit clTct paflio definitionc prioris nonponiturin : igitur.t. rcalitcr realitcr qus non ' turilionis r*- obie(ftum ali.„„ liter.^. a(ftus &c. Vafquez tn Trvm I. Qu irto fic:in Dco fibi confirmntur. vt odiuln & racdiate mliqHibus tum qtiadrufliei- triltiti. ^myAlQ vidctur.i^.Auguft.49 q-«- homo vidcrc. qus : cft caufa eorii noUe fuum eft caufa imnon cucniunt (ed Deus igitur triftari non eft nolle (e pcditiua malcrum. Sccundo fic :nolitio intenfiflima potcft prx. non agenJo ad po(Veiias.49. Refpondco.3.</.mutata eft tamena non triftanteintriftantcrn.4-5-d'7.i ^i.quasopponunturdiledioiii.quia habcnr cum- immcdiatum. quia voluntari^ . odium quod- cft citcr nollc.Primo.&c.quae ponit quod jin dileBio ^ deleSitio ftnt iilem re». frHimhrcognitfSyin ejuthus voluntas deletlata acfi deleaatio ejuiefeit : fed male definirctur/r«» . ita qui non nec illa funt obiciftum ciufJcm ne .d.«- non fimt : : go pofito nolito in ejfe .quo. fibi tri- fua triftan- inuenitur proprJa ratio adus nolendi.& lU.i^. complaccc nolenJo: fcd voluntw rcflc(5tens fe fupia voluntas volens non compI.ita pcr idc6.hicart.^. Sccundiun Dscl. adus lur co. ficut .i. refpicit : & h^c funt idcm recunduhi rem. aA virionem claram . quia habcnt cadem opf»ofita.& ix.i. Primo fic .acct fibi fcd Jifplicet triftitia nullus cnim complaccrct fibi in ftari . Attamen t>i ^.crgo.&c.s fupra fibi complacet i aitum igitui fe habcrc noUe .^p. ab eodtm & turnul^»^ tamen diuerfo .i4.f/. fed odium "«»'»»' /'^"triftitia.VoIuntas gitur vt cft a potentia in C H O L I V M. confcquens fruitioncm .mmdiU6ii«- Confequcntia patet.cap.cl. Primum probatur quadrupliciter. anamdarn paffwnem enmdem f^tde d.^«/««.iratur ffutmode di confijiere. & ejfe fic . illi a(5tus iJcm per ^ ' ' cttufa nonfu.igitur frui eft clicitus:fed deledatio non. idem odium & triftitia. nec ctiam ell: neccffiras. quia pofterius &j.quia idem cifcadus & paflTuii.vbi de hac re agit.art.deciuit.quia ficut pcr fe velie fuum hx autem cft pciuatio diftantiai priuationcs diffcrunt foliira fccundum rationcm. fcilicct perficcrc opcrationem talia autem fuut idem adus fe : rcalitet-. Dclcdario cuius dile(5tionis obie(3:um ter . Vrob.Concurrere aittem volitiontm noUtionem ad trijlitiam ipfe ad dele^iationem.im. fit * d.hic duo funt vidcnda.

Ideo dico quod non funt idem ad:us realitcr dilciflio deleiflatio. <juodvitium vocatur e^fruendis vti velU^atcjue vitndis frui. Qued non nem.i. quia (cciyidum Auguftinum. Frumnr cogmtis. .^. Vtritm peccator poffet frtii ? Quod non .nonprimo. & fic an fe quamuis dubium vfjtte malam raali quia dilcxerunt inordinatc dilexerunt iden deleHttri. ab pridio cau(ata .3>qua applicat fc appctlbili. peccatorem aittem m . ta.(cilicet diledlio- fignificat cap.diccic hb.dc Trin. aliquis poteft intcniiorcm aftum dilchabere.imfTu>hiliter. cap. nis de Trinitate. RfljxmJettit adarfitmcKtafoftta-.(ed a diuerfis realiier. dofhina t>t inhtterefropter Chriliiaua.'. . forma etiam vnitur for- ynionem.&nontantumper aliquam priuationcm. i z. ctlefiem iteri fcd fabtican: ciuitarem. Quod fic cft aiflus clicitus. per fe habitudo inter exrrema vni- malitcr raaterisc per de fri- ficut quac eft aliquid pofitiuum :bc.aiftus i o. IfHpu^nnt dijferenti^m jtcnndnm. vclconcoroitantiam.Iiue vnio.dicendequ6d loqii?. : poteft igitur : di^ ad contemptum Dei: veroamor Deivfque ad contemptumfui. cap.qui ferucntiusaliquan- elicitus. aliter eft Ad fecundum Itcm quod fottc illa (bla. Oper. ergo volumus dicere qu6d ficut poteft deleftari.D. eodcm modo Ad i^uartum difFerte fjccunduro rationem . fands. fed fechndum quid. Patec hoc in ^n t.(cilicet diligere nis. llias cft nomcn vnum.frtmum.quia triftitia ve- eft in dele<flacio. dicunt fbrmaliter priua. quanu. x. itaque hurnana peruerfitas .tn liata conquiejcit fit idcm qubd vriumquc ht reion- vtactumclicitum. oportct tunc dicere quod frui xquiuocuiii. tes vnum frui proprie accepco^ fcilicei vt eft aftus clicitus tionem.videtur Auguft. imo illa differentia eft in rc j 6c (ifid quoad non tantum in rationc quia diledio clicitur a . im- '^' rt QV^STIO Vtrum DcuSj IV. cft vnum. primo modo. Scotur'^. ntm.art. magnam non innititur immobili..eilimdt. fiuc dilcdionis : igitur per fc ob» & afbus amoris. 'DeuM (fuefcere infe ipfo.ntur dc fruiticne quantum ad eius totaliSivetb vtrumquC.5. vidctur Auguftinus dicere Uh. eiu((iem tStas.& res diucrfas (ignf- cuius nonien cft Ad primum argiimcntam illius opinionis rcfpondco quod maior cft falfa .vel tantum dcled>ationem confequentem. quod nonpoiTunt deuomagna.quia cxprimunt vtfuiTiquc. ^ppetitm inhiantisfit icquitur Ari. non eft verum.heatum in Deoperfe. auiflovitarcs funt glof. De fecundo . & non Iblum fignificatur (e- cundCim rationem procedere a voltintatc. Sccitndutu.^* V A RT 6 tur Dco frui ? enim vnivnionem formalitcri& non per priuationem agens enim approximatum pafib agit pcr ira. icipibs pofliint diligefe.ifus priuatio Refttuth .pcr adHoncm agentis in paiTum requiritur : . tur ad dclciftatio. Frui y*. fed contingcntcm r. (ch rci aniatx. quod dicunt delcifbitionem & dilc^io- nem Ad quartum eft dico quod non fupcrms perficic f/-'m»m Ethicor. vtrum frwtie fignificat aifium clicitum tantum. Aufrufl. intenlms Jelc- diligunt.Bonau.vlt. ABtcccdcns probatur. peccator.cap. Angcii igitur .i dile<Sip importat.ii.f. noneft verum . vel vtrutnque fimuUeftcontroueifia & hoc cft proptcv dc fignificato huius nominis. fi : jiuHorit*fignificat dili- git plus dtlt- Ktc «4- volunrM dele- ejuihtu vbi cxprimitur .q.quia illa bo& c conuetib Qiizdam tamen audoritates (flatio na.Ced non opottet volaiitatem refleled^ari in dclciftabili. adum elicitum. tertiam.& miDorem dele6lationcm:vndc non omnis qui intCnfius diliy t . JttnfemPer tantum quid cliciautcm quod fic dcaliqux quod vtrumque.t. Viator inhxret propter fe Deo.n.ptrfe. terrenam fU tum. uft diliiern videntur diccrc quod frui rtere (e fupra aiflum fuum.vt dileiff io. non operationis tln dubit.ita datur.fiue deleftationem habere. obie<fJ:o. de ciuit. & .vel dclc(iari. 6. . qcfia Ttttium.quando 'Jcfidcrat de- dilcdlionis ft fi : Qucd ergo dele^atio poteft fff- & dilcdlio a^um fruitionis. leftctio tantikm quod quando a<Hu amoris diligit dcle6labile. yiator.x. Ar^.merr. *.x.q. ftrtiiiMtnrMfttnis. qq.30. S C H O L I V M.A\\c^\o autemeft quafi dif- voluntatc rcalitcr. 7«. Vtrurn : fic pulchritudo iuuentutis A]cn(. itaobicdtum conueniens intcUigibile. Vnde (icnt obieftum fenfibile eft cau(a dele<51ationis in appetitu fenfitiuo .nec ctiam vnio quia vnio cft dileHia tiec deleei»tio dicunt forItialiier fri- utnitntm. Item.Tho i. Augaft.vltimo. Tom. nifi loquendo dc Etl^iccap. Contra autcm Omnis cft illud Aug.tamen in voluntate dileftio immediatii'is dico licct (enfationes pofTct fequi immediate dcleiflatk fcndbilis quod nullus adus fit 8.velconiungens parentein cuni prole.-intam hemcns excludit quamcunquc delcdationem. fit aliquae & adus malus & diligit {c. ijibiciiati. Scot.ttriium. ^um. Item Fecerunt duas ciHitates amores duo.vt p.viator*m $n eo perfe fed mohUier .io.quod dicunt. Anxecti&ns probatur nc:ab(ente non folum dc^derac ipfum deledlabili voluiuas dele(^bile. motii.if. > cum fuerit pra:fcns : igitur cuius y obiedlum alicuiua clle non dilc^io per fe obie- eft holi . .vt dclcftatio. malus Angelus poteft fummc diligere fc ic non deledlatur^&c. peratiuus. & etiam paruiHima. fortitudinis.} i7 Qu^flio III. cau(at delcdationem in quam Niim. C 2.& rcs diuci (a. i5iionis ^niflus .quia non habet nifi a^um dcfideiij.&primo. D. lib.qui eft ex dilcdHone tamen eft iine deleiftatione Item fequitur apprehenfionem Ad fecuiidu.^. quia fecundijm Auguftinum 8.it«tindcuoti$. j.fed po:cft deHdcrace dcledlari in ipib pottjt tjfi »b- uclum dile- dcle<ftabili:igitui" dcledlatio poteft cire iedtum alicuius dcfiderij iti»"''' Auguft.cy i. Ivtpugntt tnrrtdtmfen- Ad & dilcfiionis quia oppofita delcdlationis funcdiucrfa realitcr.& non vna. niillo quiefnre fimphciter . dcIc<flatio eft quafi pctftiSlio accidentalis jpfius appccitu intelledliuo.Sj.!>. XI. Ctiuo. non autem Oppofitum. Ad rcm . tloii.concedo maiorem negando mino- . . de dodrin. a potcntia. viatorpojjit frni r (c rcquiii- Quod non. AtiJloc. frui fi' gnijictt »iiu tlieitum vel deltciutio- quia . nec funt ab eifdtm agcnti- & bus. a potentia & mediate illa dele- . amorfui fcilicet .v 7.i. fiue bonum .vt ptobatum £thicor. non oportet vt refledatur T>tMon connexionetn dclc^tionis& diledh'o« enim concomitantur delc- in(eparabil)terj i amorfruentis. adu & dolent. fe . ficat.' i.pofini frui? hici j.quod diffcrunt fecundum rationem fecundo modo. quxritur.cap. Chriftian.quod approximatio.qu£E manferit femper ni eis ifte .qiiia dile- operationem d:le(flio"& tirtium. tatem. o. Angclus malus non quo adhxdo Aneuft. (ftio &c delcilatio tioncs. Vtrhm Deies poffet quia non habct fi- Arg. do Hstur. Dele^tio autem cft ab obie(9:o dclci^abili.vcl (altcm eji anori coipoiibus ex vi fcilicet . & Ratii ad opfcfttum. non folum contrariam.i.

& pet prim6 in actH. mum in entitate & pctfedione. ille effet numerus maximus. eft propofirum often- dendmn.IIiim * In Oxon. dctur.q. vbi pulchcrrimam habet doElrinam circa huim qutfiionit Totum : eflet fi in numeris.i.vbi prius datur primw finii.putanon fimpliciter. •«• •S<?H S<3K m-J*3-?*3-«» Dco anobis cognofci demonqua fumitur prxmilTa ab efFcimmcdiatiusoftcndctur de Dcotalis ta:igitur poteft du ^«••£«5-i*3-£f»-E*8-£^. q. Ad ri. D. non prim6 quia pcr intrinlccum .memb. hicq. Sed non velut numeri.fl.&prim6.xo.«r^^rwwj<»« matertam. ..\. II.«W non. Scotum defrimofrincifit.fiue Dcus non habeat fincm pro- fcd etiam Ainrg. Secundo ficut terra i quicfcrt aliquid per fc qmd efi efficiens: Ratioadofquia vnumquodque agit ftfitum.quod homo hoc.fed inor- qued amat illi . Hicpropterordincmquarfitorumeftfciendum didum eft prius. ficut ftftrititr. fe bo- rationU ? rehtis alteritti voluntas bcatorum.Ptimo quatuor modorutn voluntas diuina quiefcit inDco.28 DiftinaioII. . InjiufiTiodi ver6 rclationes fimt ad crcaturas. quantum hocquasrituc vtritm primitM : effentiis altertus rationis ? qu6d fic. quios. {.Confequentia probatur.q\iod eft ipfa Deitas in fe. fi & pti& primum in cntitate* igitur .i Deinde i.x. clarius omnia hac exarninat inferipto Oxonien. nobis cognofci . licct ptie.^ nec ttUa de Diofunt »»- .•* •M»^&*9-£*3-£*3-J'34-K» DISTINCTIO dc . 2. (^ t. .fimplicrter .vt caufalitatis &producibiIitatis.quA' Vide DoAores citatosq.ficut frui.x. Inl^irituaUbui tttdtm ^"ftot- & in entitate.e^ai tem:igitur& multitudo cflentiarum. Varquez i. quia pcr (implicitcr quiefcit intrin(ecum.tant6 eft perfc^kis prim6 quia totum primo. non eft nobis pcr fc noeft aptum per fe h.\.^.f. nitate. . : & igitur Confequcntia probatur.poteft ergo aliquid quiefccre prim6. Detu eft. omnis multitudo reducitur ad vnita. qnem nos hic de Deo concipcre q-i-n^-St 5« conceptum . 1.pctquem fruitur. in bonitare vnumquodque qu3nt6 ncc fimplicitec . fupponit nullurn Conceptum de Deo nobis per fe notum demo/iftratione a priori.qua irnmediatius refpicit cfFeiium . in Atiftot.. Metaph.i.m*mbx.i. adum amicitiae.. (fr in traSatu de rerttm prim. non cft per fe nofif^^Zu^S ftratiqne quia. pofrunuiSjCft aliquid dc ipfb nobis pcr fcnotum: ncc ctiam poteft e(Ie tione propter quid notum demonftramedium illius demon- nobis qnia . igitur perfcftio fub ratione illa.art.c. dofte explicat Elfcntix funt (icut numeri. dinatis eft principium. partes per fe tcrr.t.* fecundurn nv. & prohet dari altquod ens firnpliciterprimum A\ent. VxTA \fimpliciter poffit competere entibtu. poftcriorirascfrentialisconue- qu6d. (^ de . ejfe & ab effeitibtts. & pondus fuumcft amor.ficut graue in fimerfitie terrai. • tamen viator non habet quaeftionis dicirur fblijm adum dcfidctij. q.Thom. art.qu»dftt.fed hoc eft inconueniens . ncc pcr fe . quod eft mutabilitcr quiefcerc. q.io. fed voUmpeccatorum. cft aliciuis numcrus 8.q.x.d. probo Minorem fuopomt inordinatHm amicitidergafe.ratio fruibilis eft ratio abfolura. Ce perfeAius fua eft mimerus fimpHciter primus. . Ad argumcntum ptimas qu6d frim^ fecund*. in refponfione illud Philofophi : ad arg.p. quia tunc non procedcretur in infinitum parte : igitur ( quas admittcndas effe effe demonftrat ) deiieniendum advnamftmplicittrprimam . vt explicat Dotior hte infcripto Oxonienft quift. Rtrum frineifio.hc Itcm. Conrri. Quart6 quiefcit aliquid ncc per fc . dit qua-ftionis dicitur Ad argumcntum fecunds qu6d ficut voluntas ratio finis eft ratio relaia.K\c^. licctnonin illis.i.vltimo.t.igm\t mum quia fecnndiim totalitarem.Tcrtio modo^voluntas viato- rum eft pcrfcftius in Ftrum primitasfimpUciterfofiit conuenire^ naui quicfcit rcfpedlu in nauis. fimplicircr piimus in perfe(ftione:igitur nec aliquod ens in vniueifo. .fcH caufalitatis^probat in caufis effentialiftr ordinatis I R c A diftin<flioncm quzritur : fimpliciter Vtrum fii fccundam aliquod ens primum? Quod nort.-e & . T>eita4 inquantum h^c dcitas.t. Q^^STIO quicfcit.quantura voluntas fua poteft bona bono. tamen mbuetur fic in fpititualibns primum ccntrum realitcr eft Deus. Arg. ^. i . Contra.i. idc6 II. .D Bonau hic d ^ art. ficut . q.Mct.i.art. : quia non immutabi- QuAtto raodo.^q.& non pcr litcr.^ propter qnid.an.^.igitur cft pri- non fcquia per intrin(ccum.fir (^ ) Scntus in UBur» Oxonienft Suaiez i.y«f a poftericri. q.tex. < inhaetendo fruitur proprii.i.pet fe. quia multitudo eflenturum inclu- ordinem efientialem:in eftentialiter vcr6 or- vnius tationis. . Secundo modo & tur quia immobili innitipotert dici qu6d quicfcit per fe . caf 4. l . ftrationis propter quid. Libril. SCHOLIVM ytrhm fit aliquod ens fimplidter ^rimum ? Vt p^im* fatisfaciat qutftioni I. priotitas fimpli'citcr. ($" ipftmet^ fflfit* fruUiohis obieSHm 4feamat inordinato amore : & quia alia con^npifcentiA qui .quia innititur alicui fpiritui ma- rcfpectu alicuius z6kas proximi quicfcit tas lo. q i^. igitur ptimtini ailualc Clrca iftas quajftiones prJm6 declaratur quaqmn i/i eor- quadruplicitct in corporalibus liter riperitHr cft Primun) quictatium graiiiiun eft ccntrum.q. •H»«M-«»«»-£*3. wd tefpe6i:u alicuius non fe habet immutabilitcr . & ^" """• f" ide6 ha:c propofitio.fin\plicitcr tamen quiefcit. quia correlatiua conmultiplicantiir. Detnde ex ratione efficientiit. potcft jld argum. & advnum tns Diffufiits df . cx huiufinodi rationibus QViESTIO I. q i.quz fuht tum nec poteft.^.vi- nit entibus alterius rationis vt patet . videtur:rn vniuctfb fe habcnt cntia. Tertio quie(cit aliquid non primo . fiimti ttrtit.& per fecundum >tr».i. Jimpliciter quadruplici primttate. Ad argumcntum tcrtiae quxftionis conccdi- tur quod peccator non dinatc . ncc .

prxdidls aucem eimd Jit pri' primicates diftinguuntur:nam primiias eminenmittu tmitias non eft primiras caufalitatis .in infinicum erit perfc(flior : & fic propofitum.cunccaufa.crguabaliacaufa. & fic caufacA exclufa eft pcima in- ftantia. quznundi- fedlioncm. agens per cognitionem. ita qucd Ci vnntn fuit ptoducibilc. conclufio.duplicirer po: Vno modo furaendo pro anceceden» propoficionem concingenccm de nota cil fenfui ineffe . & forrhalis. &independencia:cciplicis.quud eft veriiro. cminentius priroo E/ primtmt primuatt fifinis. fequitur priraum efficiens Obstiit».tant6 impcrfc^or. ciim accipi- cft X.quod fortc . nifi in-virruce caufz pcrmancncftcndi. ciiint tenet ratio ^\). cx quo demonftrant primum efficiens ellc Ad quod przmiirum denotandiim Trib»tio pri' tur quz .aut ab alio.ffi- primicacibus.ii. produdum:aut igitur a Primd pitnjlrittitni quz omnes ciiur. : natura habebit eiiiin cumdem modum ciufdem rationis.ic cft ea- dem agcus exem- quaenon diiunc impcrprimd dcprimitate v.fedvnincrfitascaufatorum ab alia caufa. .qu6d eft cfficiens. \ caala lutali a caufa particulari eiufdem rano- pro antccedenci propofitionem de caufando dependec ^ ita ftir fubordi- quod producitur .produciturfufficienter per acci- cxqua difFcrcntia triplici triplicictr oftt-ndicur pcimum elficiens etfe.omncs erunr caufatz altcrtus rationis. fed . dicendo quod omnc nuiic ceft exclufionem inf>antiz primz. fiue ratio. Oper. dunc Philofophi. Prthatur J». «Jlioncm impoctat dc fe^quod aucem nullam im- fcd primitas excmplancis incclligencis . alium a fc piimum : eft primum ens cfficiens eft perfeftc agcns. qu6d . rant6 pcff«dlior ni. qu6d non In Tbi fuf la. bft plans cientis * Prima cfTencialiter gcncre praccminet Sicut enim primitas i primitate cauialitacis. cunt impeLfc(fbionem. * Vide h»s inftarias fu- pra nK0i.i[er.text . prior toto eft .& quodlibct in iiifinitum fucccffiuc a viccute alicuius caufz pcrmanenris cum cota fucceffionc nulla auicm lucccffio potcft concinuari . non proptcr fincm illtid C eflet j 8. includic impcrfcc^ionem primitates qiiae huiufmodi vcr6 : eft . Thti»ittnt.^ fcilicec . induxi * duas alias perfiiafiones. alia fi efFenc infin^cz.Ha: vero primitatcs non dicunc impcrfcdlionem falicatis.\\o^o\>h\.omiics przdiiSlac raciones fuppo- Ad liter lis lb'd. XI. pofteciore(Iecilpcioci.quod mum iftis cauia eft eft diftinda cft . cft idem loqoi dc cau- fe fiue cftcntialicecordinatis. fuit poflibilis produci Concra quam rationem <» at caufa . non folum quzlibec . ab alio. Sccundo . accipiacur cau- tur fi : igi- in infinitum eric fuperior. quz modo illius ordinis quia .eft caufa illiu$:nam & illz fint infinitz .i alia efTer a fe £x fecunda . gcncris. igitur. e»nfi.nifi independcnrer caufcr qu6d OxoD. m» * infinitum in cflcntia- cft proccfTus in t>»tarum. mcdium procc- per infiniratem efficicnria: in his func vnius rationis pet quod . : poflcnt produci a mufca.quia commuiic eft quia. fi fir non diftinguitur contra cfficicns. quia tunc . ab fic proceftus in infinicum in caufis .& per accidens ordinatasi qu6d quzlibct ab priori. quud aliquid fic produ£lum in adlu quod nocum eft fenfui quia aliquod cft mucacum . quod ncc ncgaret Hcraclicus. perfc<fla fic enim diccicra quod coelum & oro- & quanto caufa fupcrior. D»iur primH cum non pofllt cfle zquc peife<5la . Steundaprt h»tio tiufdtrm tx eodtm ptidi». & iinalJs. quod indepenter caulac .fibi noii probatio nccefratia . vc eminencix. (a cft zquiuoca refpcdlu fui efFeftus caufa autem xquiuoca eft nobilior fcmper fuo cffeflu. quia in ordine clfcntiali fempcr cau- Caufa t^i~ tfi fem- u»c» fer ptrftRior tftciu fapofterior:quant6 pofterior. qua:non dicunc imperfecSionem. qui u«mt eft pri- primicate. Triplix difftrtntia cau- ratio in virtuce contingens.ideu func tantum duz primitates caufalitatis. fi caufz cncncialitct Tom.non camen illius non . .& non con- cora fucccflionc : nihil cinuacur a nihilo. igituc infinica in . poceft ratio ifta forraari. fc inrer ocdinatas. poteft cfTc perfcdio fine riordinemtf impcrftdlioncfcd nihil caufar finc impcrfedio.qiiz nihil eft fucccffionis illius continuaturilla fucceflio:Om- ne quod producirur igicur a caufa accidentali- tcr ordinata. idem non abaliqua ficut niSjVt Filiusa Patre.vt p. . priraicas puca duplicis caufalicacis tSciXi\xx .. . fic fit aliquod cns fiinplicitcr Eft aliquod ens : /e. &c In Ozon. quia efle. probatur.i^ . : .ffptmfi»frf.& procede vt habes alibi. igitur poffibile eil alicjutd ejfe produ^titum . differencia : : fi caufz efrencialicer ordinatz ellenc alcerius rationis. non cnim ex nf»ti* t prodndionem ordinacz fimul concnrrant id effedus primitas fcd funtalix . eft icpugnar cf- ellc.procedendo a pofterioribnsaJ priora. & fic pcrf ftioncm imporrat. c(fe fFcdliunm nullsm imperfc- exemplata imitantia naturara ita zStxi.aqua produ- femper & fic in infinitum. QuAd aucem (ic aliquod ens fimpliciccr pri- feu Tnm alia ordinaci^. macerialis primum pofterioribus illorum in quolibec D»riprimum ffftittn.vt pcocedant froetditur tx cx neccfTariis : in przdiAa vero demonftratione ntctffttriis. Ex quo fcquitur qu6d eft ali- quid produAiuura primum Confcquentia probatur:quidquid poteft fe ab alio.cfficientiz & finalis. quod cft primum cffi- ciens fimpliciter. igitur neceflario Ex didlis fcquitur quod cft ens i\ poteft cft.* dens ordinatis. Ad hocetiam Secundaeft. imftrficlit- ium.* .it. cau- ficuc primicaces hoc qiiod vnum cns pr^cminet alceri.hoc cniin tur aliquid efte mediz: expcimadiffercmia. quz . przmifi. fequicur pcr 6. & fic cx veris euidcntibus . & formje refpedhi compoiiti:pars enini imperfedtior toto dieuM omni pcimitas includcns imperfe^ionem maceriae t*t:s diccndum qa6d cns fimpliciter 29 £x Ex his probatur mirate fincm finis . non camen ne- ordinatis. igicHr. : przmifi primo quod non in primum accipicbacur lofbphos.fenti»ltm i» produdum & efFedum. caufas per & «fficitTHtprif- natiomm €»Hf»rum. Ad fecundam ce illa ficri inftaniiam * refponfio.& tjuia.Mei .in quolibet : cum jurem fiicceftio- nis poceft eftecura coca fuccelfionc. eft demonftracio. cum ne. ris inftatuc dupiicirer: quid a.1 ADmum primum HtfptnJttnr frimt ijut- fiitm »gir- non fgitur. effedum aut a nullo.& fic in infinitum. nec miniis inimintnti».quia demonftracioni/»r«^ffl' ^»iW. pri- quia cinnc agcns agit proprer igitur agit proptcr fincm ccrcia diffcrenria fic Scot.Quseftio II. Alio Ad obiecH»-' nem rtcunda. Contra hoc:produftum fi pioducarur a caufa ptopofitum vc priijs:fi icaufa ciuldcmraiionis. £x prima fic:cx hoc cnim quod in caufis cflencialicer ordinacis fecunda m» quod dt- negaret quis percinaciter cclTariis. &c.ik quibus dependenr.n. proccditur cx contingcntibus.n. & cercia.14. quz enunciatur fic:qu6d cA poffhile alitjMid protiuci.clIencinliiis producicur a fencialiccr ordinata . 4« Ibid.&c. farum & Scd.& fecundum Phi- Secundo pofui * triplicem differentiam ordi- illa ordiDcm cfTcntialem caufarum.& nor. ©• c-iufatiuum eini. primum in emineiitia. firilicet quod . agens naturale non diftinguicurcon:ra (fficiens.quz eft cxemplaris.fumendo poflibili.

. prob*iMrprl. Itcm. probationibus. Vltimo dico quod primum frmum effi- Diftindio 11.aut alio. Confequcns autem cft manifcftum impoflfibilc : igitur oportet dicere (ecundum mcinbrum. quirunt H. Vndc cuicompctit primitas cftentix. quem fognofcit . mcn in & cflentiarum . corollaria.Sint AicB duae caufx totales cfficicntes refpc(5lH ciufdcm efFe(ftus . I. non includit & altera. Probatio anteccdcntis. quae eft omnium alio- ex mcnfuraMathematica. fi fint duo prima entia alterius ra. dux C\ in princi- Alius ver6 cft intelledlus quaeftionis. eidcm ineft & omnis alia primi- perfedionem fint cftc diatc:igitur eft frimt qu*- ex rationibus pofitis in quaeflione pra»cedentc. ex S. fed agcns propiion fccundo poteft ab alio"ordinari tcr nnem. quo habct cflc numcrus infinitus fccundiim Auguftinum i^.non fimilitudo tcnet in fpcciali : ta- fimile enira cft dependcndo:fcd c conuerfo .qui fit in intcUciflu diuino. cffiGientiac ci ineft eorumdcm cffcduum. S>c fortc numerus non habct efe aiiud. fpeciei. tas ordinando cxcmplaritcr: cura igitur non ordinet in finem fccundarium alium a fe. brcuitatis loquamur de vna primitate.qu£ confiftic in brdine partium vniuerfi ad inuiccm. Si .cjuod primumejficiens tfl refpeUu non folitTn vniut. Vnde potentcs plura principia alterius coordinationfs inconncxam faciunt vniucrfi fub- nim dependere.e- pio q. &coordinatarefpe(f).. toUeretur ab vniuerfb natura boni.&ordinis:aliter autem poflibile cfTet vt idem cffc(5l:us dcpenderet.Libri 3° primo . cura cauia piens finis.nifi in cognodente. illo incon- & eurndem effe- ordinem ad coordinata alterius coordinationis.finequo potcft ellc. pofito y4 poteft cfFcdus poni ab illo : igitur cir.& cxcmplantis.fcd c conucrfonens cnim imperfedlius non eft pars refpe(!iu entis perfcAioris .dari du* nenire poffint cifentiis akerius rationis? Et dico 'f-/^ '^.fcd omniaquje habent ordinem Atiftot.quia fi illi efFe(5his fintdiuerfifecundum fpeciem.5 cft totalis caufa illius efFe(Slus. fiuc cf- primum cxempians.quia numeri podcpcndent a priori .nis.a quo effe(flus non eft dcpendens.& ordinis. Secundum.& ad pri- mum. fi- nem frincip/tU fentiis pluribus altcrius rationis:qHia. £x didlis fequuntur alia corollaria Primum . fic etiam dc primo emincntc 8c .non habcrenc & do- caufas frimat efficientes eiufdem ordtnistfrohatcjHe pnfertim ex efFe(5i:uum duabuscMufis du. ^ & : A .io. non depcndcret ab vnaquaque illarum igitur mult6 magis ncc dux caufs cfficientcs prim£.qtixrc difFuse alibi. ^uia fequereiur vnum qua: funt eiufdem fpecici diftin(ftas caufas totalibut. fcd totum virtualiter continens perfeftiones entium impcrfcdlorum bcns eas uis fit . rum primitas eminentix.& fimilitcr finis. non cet fojfe dari duM uenienti . primum omnium nihil accidentale concitr- ad huiufmodi primitatem. igitur vel proptcr finem propter finem.& neutra dependerec ab aiia in caufando. .u vniuspriroi. totum autem dcttllgendum > pendet a partc . j Deinde duo infert Terti6 probatur hoc fpccialiter dc primitate TmiK emincntix nam ficut in omni gencre eft ftarc ad aliquam vnam menfuram . anomNonfoftm^ nes \\\x primitafes quatuor compctant.i^. qu6d primum efficiens non tantiim cft pri: quijlionis. vnumquodque dcpcndet ab Alitcr poteft dici Vide de vnde cui tus dependet ab alio. aut igitur : auc primo modo.Plu- ftantiam.& nondependere ab vtracjue. ra de his habet in Oxonien. iecM»di.in numeris eft deue- . ncc cns pcrfedius cft totuni aggrcgatum cx cmibus imtis (i. Illa autem qua: hic breuiter tanguntur fiiic . go aliquid cftet caufa alicuius efFc(flus. proprias coordinationcs. quod oftenditur prim6 fic . & ficicntis. habcntia fub (e II. igitur in primum finem immecognjtumifed hoc ipi- .Vnum.er.ita in elfentialiter ordinaiis nirc ad Auga!l!. rere ptc''po 1.qu« finalis fit nobiliflima.qu6d videtur habcrcduosintelle(ftus.w».ita in generc totius entis ncccftc eft ftarc ad vnam mcnfu- . ab agente intendcntc finem.crgo habcnt ordincrae(Icntialcm:quia^ff- tionis Refpondet hic ad fecundam (juxflionem. in qucm perfedc ptoptcr fincm: . tcxr.quia primum cf- p>um exem- ficicnSjVt patet prius^agit flans. vt probacum eft in prima quaeftione:igitur. AD quaeftionem fecunda dicendum eft. tunc cnim non cflct primura effcftiuum.quia non dcpcndct ab eo cllcntialitcr. primitatcm. vndc hic ptrfeilius dependetab cflcnci? fuiit impctfeftiori. clTcntis altcrius rationis pof- refpcdlu aliorum:non fufiaciuco. quia efficicnte ejl pri cft alius rcaliter eft ens eminentius.qu6d ficut vnus quamnume- R.de Trimf.^. quod fi illa duo ponantur .{ecund6 hoc probatur pcr Philofbphum II. cflentia- lcm rcducuntur ad vnum primum vnius rationis cx quadruplici primitatc prxdida. quamuis infinitotum numerorum nuUus fit numcrus . igitur primum effcdiuum agic propter fincm.»cl con.quia eft pars pofterioris .„/aw «rquod non .fiue effcdus Ad ficuc nutuc non includcns impcrfcdkioncm compctit primitas refpcdlu 9' fiitnis. numcrum pcrfcdifnmum & etiam ad numcrum maximum. pfl Sed fccundum iftum intcllcdum non pofnbilc vt primitas fimplicitcrconipetatef- . quod funt caufae totales refpeftu diucrforum efFeAuum:fcd hoc cftimpofIibile." caufa . * In Oxon. 10.quem cognofcit .&c.quia rcfpcdu ciufdem caufati non poffunt cflc caufae totales ciufdem generis. verum refpeilu effefltbilium. Primo raodo non quia illa .frf^. qux eft menfura omnium pofteriorum in illo gcncre. qui ioOtiaxii cft efficicns.quia primum cffcdliuum non .quia duorum diuerfarum fpecicrum.Ccut patc'! cui competit vna primitas. ^mpliciter prims effcftrices primum exemplans:fic patet qu6d eft alfquod primum cns. quod.t]. cx quo eft totalis caufacfficicns illum cfFcAum. non eft taracn incomprchcnfibilis ei in cuius intcUigentia non cft numerus . ficut patet com. Metaph. fcilicet cf.ficut dicit Philofbphus.Z'. .infinitas numeri .McP. di- ordo eirentiarum in vniuerfo in multis nflimiletur ordini numcrorum. ordinat pcr cognitio- cfFcftum fuum in finem cognitum primum cfFcAiinjm Ergo : ordinat cffcdlum fuum in cft intct rationcm in contrarium de fimilitudine ordincm numcrorum cendum quod licct .quia illx efTcnc eiufdem generis.In cntitatibus cllcntialiter ordina- non fic. pcrfeftioribus . vcl a cognofcentc ditigicur: modo. cft finiile. Jld argum. en'entia».i£.vt primita^na primitHf parando primitatem ad tcm vnius eilcntiaj ad primitatem aliam alterius effictentit i» primam eft mum fccundum efmd refpe(flu vnius coordinationisjfed etiam ratione oranium efFe6libilium:& i j.vnum : ram fimpliciter rum. cumfcripto B poteft cfFe^aus illc poni fcd pcr vrtus tfaut fuppoficum. idco in fpcciali non & pracha- .quem ncm cognofcit. qui eft impcrfc- fteriores ^uomoiio !»• £tior.'^^.'*' SCHOLIVM aut rcfpedu fit . CorolUrium cfFc(flibilium primum. ciufdcm non re- fpecie:Nec fecundo mo- cies in vniucrfbyf habent ficut numeri. fimilc in gencrali.

fe. & cfficientis intetleftio illa cflcncia: illa & h conucrib fua cf- {entia cft illa intelleftio a£luatis. (^ 6..quic cft limicata.& ad infcrius eft rccipitur in materia non effe eft dujpliciter infeiiiis:infinituitl cuius forma .Henr. §..^„ti. An vero talc (it tantum vnumnumero. rrm» ratig dctermmatione.qu6d ciim mitas tantum conuenit vni etlentiz qued nihil pattt:fi cfficiens ali- vnum facicns eftentiarequiratur ad primitatem quiafi rcquireretur . D. fiitniu eft ^' fid.text. A'itri>fiif- hoc autem ihiiofofhi primi.ficut in fophifmate.non fecundijm abfoluta./^'^' vndc . (^ i» Thearem. $. .vt ad folcmt illius Dicercc aUquis illius repugnansiCtgOj&c. . & .aIiqui oftendunt Ueniret vni cflcnciaei hoc fequitur t^4|««« Dominttf. fcd .q ^. non poprobatt.cft infinita iufmodi . fi : quilibet a<flus Rtiidtun infinitatem per- & forma Angclica eft huiufmodi formaliter eft dutem ad : ad fupcrius.fcd t conuerfo.vt patct de corpore. ^o.quodl. Minor probatur Multa mala fiunt in cfFeftu .& vlte- intellcftio diftinda diftin(5lorum per- tineat ad primitacem cxemplantis pcr cognitionem non j qu6d (equitur poceft efte accidcns illi intelIcdio|eft fua cflentia .imafccnus lib.oinQis caafa. & a<51:us ab alio participatum effe ^.qua. fin£ cum hxc cohuchiant fei<lem ti priori qus- : ftione:Vnde feqoicm.4.igicurj tapitulo tntelUKit ffjl aaidens. CorolUriHtn Sccundnm corollarium eft. iw/wjri qiK-E vidccur cfleifta:qu6dinfinitumcft. ordinead a- t. Concra.Vi. malitia autcnj repugnat coordinationis.vc quot funt fitiationes tot funt patcrnitates .^» if.nitatem. ^'c^urd.SuNt plnrit ptjferiora : igittir & pripia plura : difundt qu*- cendum quod con(equentilnon deundu a pofterioribus vatet quia re- : ad primura redicur k multitudine ad vnum. irifiriicus.' tiz prim£. cft his pciicc necellitas illius quxftionis. 1. Vnde °^"'fX''. aliod. ^- 1.fc<i ^. non e conuctfb.mulcipIicatur Sc tirreUtiud liquum pTfiul multi- dum fiicart t dicendum qu6d hoc verum .prius eft in fc t»lequam ia finira. formam finita per r • • 4. iftapri- cum pet accidcns fit t>mnc rcpugnans fibi. non probatum dinationis nlH aliquodprimum vnius coor> . j 1 . Scd hac racio non concludit hon reccptus in maicria habeat <aionis. fcd non totelTcn. Contra. vt albedo infinita exccdit propmionem excedit quodcunque album cuius telligi dehtt Ptlagm Hic primo pbnenda t^ Angelus eritis. n-M- Alia ver6 latio ponitur a quibufdam talisivir. non . tam. ex raiionibus quxilionis prxccdencis. Item. laHdabilis nimitt videtur ilta igitut deftruet j : nia continerc. & & magnitndinis eim non ejlfi- omnibus.qu<c poteft fuper frobans infi- diftantiam.quam ad aliud finiatur.» ma etiam finitur p« materiam fed difFcrencer frobant infiniiMtei» fcd D«. in crcatione poflit dc nihilo ali- C 4 quid . . qui ait omnes concc- Philofophi ejfe eft rej^cSia 6xen. an poflint eflc duo primaentiaatcerius rei fiue rationis : & probare qu6d fit tantum vnum ens fimpliciter primum ciufdem rci. QusEftio 11. cft rc-' fecun- r6lariones.^.& illo 74- oxon. Confirmaiur.n qn:clibec cfTcntia. cum : fcd virtus diuina efthu. Scotus in leSur» ^ ^ t'e negaiiiur. igitiir . Quamuisea.-ecflentis illnnicaca finitatis cirenciae : ergo Angeli. eric infinitum infinicatc formali.anteeeJenti. & fua ciim in quxftione prjtcedcncc quod hoc produwlum producicur ab arguitilr quod primum infinitum ergo . non proptcr hoc tamen formalis ratio fifinitur ad fuperius. idc6 ncceflb fuit conicquenter quxrcre.ins fibi turfccuininefFeftu :fcd compati- primum fic : . tor abtbtuta fuppofica paternitates & j .. ^titfiediiH- Ad probacionem.q vltima. Scd d icunt ad hoc quod infinitum ilitelligitur ^. Vnde : & non in alio'. tumdic»iuT non ferre^eaum fcd infinituni ad fupcrius . noH nificertum reJpeciu & quantitatem virtualem eaiifam.quiafinitftS rci dicic ad econuerfoihfinitas in primo fu. non rcccptum in materia. quod vcrum eft ftare ad ali- ad primuni cft coordinationis. infinitactf Ad rationcm in (Jontrarium cum arguiturj ij. quia cauia a«5liua virtutis infinitae nihil repugn. illius cftentij. primum nominis fignificatic» proportionem j ficautcminccllige.funtacaufis fint finita./. fcH quod quod dicit ?»' P»*** ttne. q. >-. (^ lib j. Materia quodam.Sanfti quam ^'"IV'^^* formalis ratio I infinita ctn' omncm encedicit QJV ^ S T q^^^^^ ^nod quodcHn^ue finitum daium vltra omnem •~^ J""y'. in quibus funJancur non itlcE idc6 tot funt primicates in pri- hio cntcquot pofterioritates . forma non perficitur ideb fua infinicatio cum Uei ejfe '"fi' Afi!lot.y^ defrimofrine^. Oti n»n e[i &c. V6D : igicureflcntia iniilo priorinihithabcbitde infi- tih 9 teft vltra . 31 aliquod fiW cicnScothpatitiirfecum in cffi- j.(^ 8 Phyf. »"'4. aftu infinitum Confirmatur infnititm intenptte ? tJo^orej graduum finitorui^i quod ptimum cns fimpliciter fit quod patet per Philofbphum iertioThyficorumtex.in m/.q. Pfalrtlo 47. comparatur. Maior poilet nliquis dicece atiam eiTe coordinacioncm habentem fuum primum.Secundtt raaliorum extrema habentia infinitam tio tus. Ad »rg. vt ad folemjfed prseterifta quod qux habcntfuumprimum. Refumtur..quando dicitUr qu6d multi- phcatovnocorrelatiuorum.^ 1.m em eftpmpliei' nitace : igitur tunc intclligeturin fefinica .&idcoinnnitas qua rnatcria: impcrfc<fiioncm includit. quia Angelus recipic ergo . idco non ad infcrius. Phyf.^ vndc faciunt fatlaciam confequentis. III. .hic q. vtpote fortc diccrcf aiiquis riusrationis . ncc rcceptibile in matcria.:s. bonitati^liuinx. a fuperiori agencc. rimttufornitatis alicuius encis finiti eft in refpeiSlu ad caumnliter ntn fam : quiafinitas rci incft fibi intrinfccc vt ad fe cmfislit i» gradum fuac circntis fiuE eflentia:: ficuc modum .^. 6. vel pluraj pertinet ad quaeftionem fcquentcm * de veritate Dei. .& hoc eft neccf^ (arium ad quxftionem fequenltem de phmi crgo . for. fint producibiliaaltc- lunam.' igicitrillanon virtutis a<aiuae infinita.ndo infimtum conucniunt omnes . quia fecundum eos. Mei»fh. vt patct de vltimo ca:lo : ^uff^j*'. ^ rcfpedu ad aliud genus naturaepcr rcfpciftum ad efle rcceptidum in ellentia. la hnitione.non eft in accidcns cflentia? : effe eft quid pofterius eircntia.quod fit ens vnius rationis £t cx ytilillh qitd- Jtt0niife(m>^ ham ii. Ex dere. cflfeftibilia efte^ quod fimplicitcr ptimoili. maceria enim ^*^"^'* conccftiimab licct nt modo finicur pcr formam & decerminatur. u.in quibus ittx primitates fundcntur^ P^trtint ens JimpUciter ommum O pofieriorum fit affu dcre priraum principium eflc infiilicum eitatiin qu/tft. eft pcrfe- formalifCmum fit quid . quod pertinet ad cum rius tantum coil- nihii potcft fibi acci- illam primitatem.hrc perficitur cx il- o-)»-r- % per materiam finita conrrahitut dionis & ..oith. quia enim finitur fuis terminis ide6 finitur ad Hi^J. & om- r .f. q.i.

„^^ igitur &c. inter ent cxccdens dium : pofitum fi fit aliqua diftantia. fed tantum proptet vnum extrcmum excedenSjtanta cft diftantia quantum cxtremum .igitur cft adu.fuihu^ conan- turprobare dari ensprimum inJinitum.cui nullum agens fccundarium aliquid peife(itionis addir. Vidcturmihi .habct in virtute fiiaadiua cfFtftHS infinitos:igitur.& cxtrcmum ctiam diftantia erit finita.Nunc autemipfe eamdtminfinitatem primi emis prohat ex cjuadruplici primi- ttien. & rt f nr r »ccumt»ufa fcdlus enis eft petfc<Slior ctgo (i prima cau(a r. Contradiilio efl oppofitio.qHi immediatius caufatur ab eo. timen vcrum cft cum modo poflTibilitatis. . . pofTct in infinitos potens immediatc p:oduccre entia perfediora. intcllcrSlio eft J^^^J^(*|.& aliorum. e^Fct virtutis finitjc in dcret fibi agcndo.Maior paftionis coroUario fecundo • . i^. Sic igitur qua- •drupliciter cx parte primae cfficientiae. eft infinitae "''*'*"?. igi- & quo- nifi eft infini- rcs effc(ilHS fimulfit maioris perferftionis inteiligcndum qiiod contradidoria I. quia maioris perfc(ftionis eft intelligere diplura.tanto effcftus ciiis cifet pctfc(ftior. illos edet infinitumintenfiuc.eftfinitaevirtntis:fed primum efficicns cft huiufmodi. &c.qi. qu^m fi habetet fiomnium fotmalitcf quiaemi- caufalitatcs . quod poteft in motum tnfinitum .d.quod- bilis cft i^ttUeo. immediate afe.i.» ^^^_ cui fecunda nihil addit perfc6lionis htitur *»dim in agendojcft virtutis infinitac intenfiuc.quomodo ioquitut Auiccnna 6.vt patet cx praecedentis quae. nifi mediantibus inferioribusagcntibuSi<^u.t. qus infiniro. • .'•' Minor patct. quac eft infinitorum perfc(fiionis.aijjime : an- vbicunque pluralitas *'"*** c*»*f*concludit maiorcm pcrfedioncm qulim pauci. quia intet ens : Secundo probatur illa cpnfequcntia fic:agens S<«»A.lior. ^e eft rfrobatur «a- 1De6 oftendo primi entis infinitatcm cx cins quadruplici primitate: primo cx primitateef- jiniltu primi ficientiae pet rationem Phiio(bphi.tex.fed perfuafiiines prohabilfs. poifc in pauciores ratio- ergo fe in infi- cft infinira intenfiue:fed fi formaliter habet caufalitarcs paufarum .x Artftot. quantum fimul . cffet infinitum (ed primum nunc perfcdius continet cau: falitates mul omnium caufatum.tamendcmonftta- ejfe dc crcatioiie qua efi natuta fequiiut non f^. mou?t in tcmporc infiriitoiigituf eft vittutis infinitae.alir non edct primum exemplans. Probatio Maioris : ibi infinitas concludit infinitam perfeftio- .'j. Henrici. quia quando inter aliqua cxttema non eft diftanr tia media.x ad- tton tiones g^ primuni xenii. ciens prior . trarietas cft maximadiftantiapofitiue:. poteft in effe6lus infinitos:fed agens quod poteft in infinitos finitac. vcl eminentjus : fcd efFedus infinJti pioducibilcs fucccfriue eft cxcmplantis Sed fua cft infinita. tate.n:ilicet ens.roodo eft pr. qua . non cft mcdium:extrcmum autem excedcns non eft infini< meditim CtnfirtmHnr' & nihil non cft me- fed intcr alicjuid igitut .vt cft de inejfe.quM velu- finis omnium ex fe.& tn tratlatu de rerum pnncipta tamen in fine fi- muhigitur primum mouens.ergo emincntius con- omnes tinet (Sionis Confi rmatur quod poteft totaljter : minum ad no k fiiper tcr- ^«^w.qu2 eft plurium diftin(ae. vt pi^tct in plyralitate f'ft„^ aliquotum refpeftu & fi eiufdcm fpeciei faccre dccem fit maioris pcrfc(fJtionis. intcllc^aio P"™» omnium fcibilium.qii6d poftcrius per natutam habet e^e quam nonejfe fccundum iraaginationemAuiccnnx. Sol not» dunt pcrfc(Slionem.&c.Z. Minor eft plana:Probatio maioris^Omniseffcdiisvel jequc formalitcr continctur in caufa fua.. tct . i . Jibet aliud capit alitct cnini : JS & totalitetab illocr£atHt. attultt duoi rafed intrinfece & canfalitates elFent fi illae ti inefficaces reiecit .fic. Antcccdens quamuis fit falfum.. probatiA: infinitaspiimi efficientis.^ DiftinaioII Libril. quJlm f*cerequinque. Metaphc. quia fi (ofequeniitt. 8.-potcft fupct tfanijtum 4 tetmi- ad tcrminum ad <juem:A\uet cnim non (jMo poffet fupet terminum ad cjuem : fcd extrcmum hic eft finitumrigitur poflc fuper tcrminum non jufinodi concltidit infinitatcm virtutis tur nec poiTc fuper tranfitum ad Ad iftac. tantoef.i.q.4- J/ton fft ii- finnti» infitif.*i''t" i* ascndo.Richardi. Tanta preaturam.qu!a : pcrfciSius ageret cum fecunda quam pet fc.: dur.ergo cum pofie in pluquim .quiaagens quod poteftin plurcs cfFeftus.exemplaris . faphyj. defcriptione & probatOy^uod Fnemijfa infiniti haheat infinitater» ex comparatione ad alia.&c. quatnuis minot credita fuerit de creatione .obationcm patct alibi''^: maximc d. fccunda caufa ad- aliquara perfe(ftioncm ficut . quod probo fic.&4.i. eft diftindtc inttlUclio igitur intel. num. ProbatioconfcquentiaeiQuajcunquc funi infi- nit» ^rt/£{.diflina»infi.itione requitut non (rjf<r.- lo.Me- C H O L I V M.q. totum ejfe ab e»> & totalirer non totalitet e(l« ab co. diftindle.eft maioris perfe- tum. ^non contincntur formaliter in ptima cau(a. 3* & diciim qudd ^nid producere igitur . fi formaliter habctet caufalitates omnium caufarum . cxemplantis tet .cft perfe(!. quanto plurcs cauf^ concurrcrcnt.cHius ftCHndiim je non & eft tunc e(ret fucceffiue talia.eft maiofis petr fc(flionis. quam effe^aus remotior.i. poteft in pauciores Terti6 fic:caufa qusc poteft fimul ex nitos cffcdus mouens effe(5lus .iy diftant negariuc S &priuatiuc .quantum tradidoria Atiftot.vt plura. qu6d ncc ifta ratio condudit. Quart6 probatur confequentia (ic:Caufaeffi- g^^^. *VideJeotum in i.fc quam quod \\\\- terminum ad qHem:non vidco ramen quod dcmonftrent nes : hoc nOn contingerct agcns quod poteft in infinitos cffcftus tx virtutis. — Secunda via cx primitate excmplantis . ergo. j Deum cft diftautia inter cft & ipfeDcus:fcd intct con- non cft medium. non cflet primUtli efficicns:fed quod capit tbtum e£e fuum. Poftetior. de cicationc . Aionet h^ non ef- omnes rationes fe demonftrationes.i.quodcftfalfum.int€llc(flio a^aualis infinitorum diftin. Gonfequenti» p'cb4i»r 'J^hj/f. eminentia (^ cjuas diffufius prefecufiu eji tjutftione prxci- tata:. tntis ex pri- Primum efficiens «luate effi' tientit.quam pauciota:efgo intcl- ftin(5tc le(flio.f^„4a. tas nihii ied cfFcduscft virtutis infinhx intenfiui.qu^m quac eft paucotum \eSt\o.jS. pritn» cdufa in tquiperftac quanto plurcs caufse (ecundaf. po^Fc in infinitos effcdus fi- mul cft pofie in infinitura .' eadem Cux e(TentiaB.quiaprimu$ cffe(Sus.4}. nentius nunceas continet Pfimumeffi' ciens perfe- igitutcft vittutis in.^xprimitatt infinita : fed intelledio ptimi excmplantis eximfUntis infinitorum diftin6tc:igitur intelle^aio ptimi ^'''^*'"!'^. ficut eft fedcon.„iu„cnf. quia quando caufa fccunda addit pcrfedioncm qutftioni^ tj.*]I[^'* . & diftindle infinitorum. Probo. facerc infini: ta eft infJnir^ perfe6tionis. finiium fit ^xemplum . quia fi cft ptimuni cfficicns. Confequcntia probatur primi fic:caufa dum habcns a fc in virtute infinitum.. nem.eft infinita poteft mouere temporc : lua aAiua cfFc- Ccd caufa talis. . de quo videndns e^ in Oxo- a. cap.videUcet e§icientii.

xqualiter potcft diinittefe. prima ordinatione. &c.exceptQ libcro arbiuiae^'n neceffitate : trio. impcdicns oppoficum eft paffio conuertibilis cum ente.is.%. quia Ci eC- quicquid habet vnus.hoc enticate finita. fic non repugnat imintntit.ioi-art. vt patet dc auditu t n.i}.fi. ^udi Deus tuut vtius efi. & non per aliquid fibi facicns aftualem cognitionem .nonfunt demonftrationes:(ed ai:cipiantur tanquam perfuafiones piobabiles. igilfur infinitum per fe eftcr^nifi refHgniU en- Cenfinmtur.vbi funt flmul a£tn (unt afhi infintta:quia vnom poft alteram ertcnt finita fed faftibilia fimt innnita \n potentia.q. Item patet . ^ei. ^arium. modo. Gmt ca». autem voluntaric agat.»». Deut. * Iftac rationcs prxdiftx. Quarta via cx primitare finis .veI aliquod . alterum poft al/i finita igitur accipiendo ./ii.&c.cadem neceditate alius planeta cfficienrcs vel quia eius nus cognitiuae quam intelle(Sus.Tct finita/ibi : ergo nec in addcrct in entitare: ergo.if.t.6. quia fingularc-& plurale idem fignificat.vtertjue effe & ex Thilofopho multii ratio- ttibus.& tunc : igitui infiniras fi repugnaret cnti. 1.Secundum.l. nihil addit eflcntix pri- plantis in cognofcibilitatc quia fe- & adtualiter infinico- quod non addit aliquid incognof- obieftum cxemplabilc .quod non eft vcrum.j Scot. lHtH. fent multi Dij : nec vttretur omnipottns. rum.ftatim pcrcipiiit dilconuenienria in obiedlo .ie infinics vittntis fit. Tertiavia cx primitare emincntis primi emiin cognofcibtlitare ad : Sx primif*tt nentis.Phyf.JiJp. QV^STIO primum Vtritm IV.' ^. U QujEftio III.cucnirct contingenter.eft per alixptid impedicns fuum cfKciens quia nunquam cft inobc-.$uitozi»Met»fh. . Si igiturhic inferius contingat ali- necin cntitate tx cioilitate.^ (^ 4. ui cognofcibilitate C.e. pium : non igitur finito Profyllogifmi. ita qiKid hantis tan . Item . cundum ^h. aliquo.hic ^.de Chrifia. fub diuerfo modo.io. i ./k^ I4.&c.Thom. D. Oppofitum.^am aliqaod elTeiltiac primi exem- excplabilc adderet aliquid illnd . non poceft ita pcrfe(5le cognofci nigredo per albedinem . Contta hoc : igitur Philofophi ponentes pri- mum agere ex necediratc natur«. : ftatim intellcdus hanc rcpugnantiara pcrcipe- batur ex pri- nifi tiam refpedu Ibni ^are fre- . & iliud .igituraIius fupctflucrer. Ratienespr». 8. Deus eft:igitur dif Cmt : confcqncntia . ilud. duo effict btt in Oxon.ucut duo contraria perciperetuf ens infinitum. aiit 1.frincipalt.tj.habet alius:vel conueniunt in aliquo &difFcrunr:fi primo modo. tunc poteft accidere per omnes caufas omnium primr exiftcntiS eftdiftinfts intsileifbio Dico . & elTentialiter^quod non couenit cnti. Probo maio- infinitum enti repugnaret immcdiatum neccfTario concurrit ficut aigiiitur:Eminenti(Iimo repugnat ali- probttnr ea- dem caufa agit necefTario neceflirate naturz quoj malum in natura. vbi funtfimul. cogitabili. gitato .p. .quidquidab eo cognofcituc ex CoroHario primo quxftionis prxccdetis. aut totalitet .\\oh\\»im. n. dij y neuterinteltigeret fecundo nec frutrttur Tertio. ergo ipfa mota ncceflaii^ mouet ad impedimencum alcerius:cadem enim neceflitatc. Afiifor. intelleiSlus apprehenderet vna appre- henfionc cns infinitum. ftatim occutrit intclledui Conmmatur. Secundo eft . : terum igitur funt i6ku infinira. fic : diftinde mi exemplancis cntitate:icd fi i. I &impticare .cap. non mouerc ipfam ad impedimcntum quia C\ iron poflTet non monera ipfam. Ad argunicntum principale dicitur quod maior eftver^a nrceffarih^-vt irra- : teft. <\ efhcientis includeretur in conccpcu encis.B«lUnn. aliud fibi dientia ex partc materiac quia eius op- pofitum per Anfelm. quod Philofophus non poteft filaate allquod malum in cfFe<3:u cuius oppofitum pro fic.quia cognitofubiedo ftatim fit notaintellcAui eiuspailio: non Slifemodep».:.quat funttoi- rct.iiue finita:.mJius eflet quam fi tantum elTet vnus. prohat ex Deut./ilioi rationtsha' Dlcitur ad qusftionem quod vcl in nullo plures Deos. defe^um propter caufas eft : Si igitur : alterjus coordinacionisagit qua enim ad difterentiam plu- agunt tunc caufsin vna coordinacione . fcd cogniro ente i^rlftet. Primd. nifi intelligeretur fini- non tum • Ibtd.«»J.fifccundo runt . diftindliflime cogno(citur. diuerfi ordiuis igitur rcducuntur ad talia pcr eflentiam diiierfi ordinis. propter .(:. . cenira VoD non. igitur.&c.ihud iiiotdinatum .Infinitum efte noarepugnat enci:fed omni poltet elTc ens eminentius pugnaret aliquid rem Injlaitat cile : nen repugnaret cnti. Item. Hoc homo : ncc (clmi in Profologio cap. : fn^fbilium fr*b'tiofe- tun f*.& 6.t.«. pUita bona funt meliora ergo C\ ellcnt duo Dij.vcl falccm aHqua*. probat idem. obiedum non poftec ica perfeffe intfliriue cognofci per circntiam primi exemplantis ttum fe folo concurreret : ficut ficut : fi (blam illud obie- nigredo addit Ci album. ettnim fi effent alterutn dc caufaaftiua agente ex neccditate na- fi vult Vhilgfephut.t^. frtmM cM fiju-ntU - nm in porentta itt accipienJo alteram poft al- teniro. agunt eciam in ifta igitar nuUus efTcAus hic inferius. de Ad arg. vcl conucnircnt in. Arg frimum vnum per patticipatio. Aietafhyfjc. Probario minoris:Siobie. etle eo. C H O L S Deum tffe vnum. Quxrc fummo turae : inftantiam *. tefie£em». nem : princi- iramediatum in illaco- pofict intelligi tn%. igitnr (i fiint antem fimnl in cognitionc diuina . non (i tivtfic. aut imperfc- diuncm tiim ejfe vnum Dsum. Mttafh.quJa tunc fc.i. fed quod mclius eflet.^ i.6. Domirtm V M.non potuerunt faluarc malum in Yniuer(b. I/rael .fed finito noris.fiprim» cauf» agat poreft fupcrior etiam ptobatur perrationem An- vbi hanc ponit dclcriptioncm 'Dens efi^quo coInOxon. ens ftmplkiter jit tantkm vnum numero ? Alenf. in qcto difFe- impoftat pcrfcdionem . quideminentius aliquid cftc eminentius:igitur.jt.aliquo.&c.qiu Sol cleuat humidum. /ra. vnum per circn- fcd plura funt pcr participa- & tionem.fy «. Dij multi. j. I. Tertium. hzc caufa non impcdit.}. fi accipiantur fuccefliu^.xi.hic q.i- igitur : rcducitur ad finitas:igitur. Qujcrc inftantiam.nifi ficut tionalis.quia iftius fi non reeminentius.l'fy)>fq.i. puta monftrum. .fine cotttrad.potcnii« fcnfitiuz. . ad Corinth. poriendum cft in natura .irtemh.. Probatio mi- injim- tm.^ione maitu cogitari nonpo- mitaiefi.^. G m eo. i. ficut Ci Nunc autem pef iofa nigredo in le conciirreret folam etfcntiam primi cxemplantis .

dui vterifue umnipt crii .i. illius. quia potcntia iii vnius rationis (ri repugnet & diligic ie. Hent quodl.pcrfedidime. contrn- refpicit crgo potcil vnus nollc : 1 non : caufistoralibus.Mct'if>h. Dicunc aliqui ad qujcftionccrt quod rai iones non probanc hoc dcmonftratiuc:quiade Angelo Ad ccctium.Iib«c intcliigentia fic vnuo Deus. ell conccditur.idutnpoflibile fuic prodiici.hicq.&c.quia huiufinodi cognicio in fimili. STio jsil.Richaid.ia intia : ginis : ptooem.&: vbicumque per matiirt. cigo tehigevet *l- crgo pcr circntiam terum.c Vtrur» effent!* diuwA rtftignct quAcanqut prodnSiio reatis intrinfeca ipfius ? propria ratio Alcnf.Qr xyiwntz l. quia omnis pei fcdlio dilVerunt:li : Deo in Diftindio II. Primo modo cft mamodocft minor vera.vuu. jy «rf. . videntur poneic quod qua.quia tri'/jeca. negaturconfequcntia^quia numcrus AdquMtmm vel impoffibilem. ipfi 'B . Prima perlona in diuinis cft rclatiua. ncnrcr ell Deiis li \\\ nnllo conwcniuw.ergo duobus ada:quatc. numcralis.quia omne produci- bilc eft terminus produdtionis potcntix produccntis:omne autem talc cft poffibile:crgo.& quia vua eftcntia iion poct neque per fimilc.bet V. quidquid eft in natura diuina .ici!ccft omnipotenti faccrcqucmcuraqiie alium nullipotencem.i. quibusnon requiritut modo Gr.&deinfinitate&:de bpnitatcinrinita Vlcra arguitur dc omnipoicntia.A. vniucrfa- & intuitiua poteft ief!lumad«quatum:rcd yl tirtium. neque ipfi .de Dod ad 1. . cft \r.l-. a qno Tunt omnia.eigoinrellcAio ciusdepcdcc a .itio efict aducntitia fcd hoc cftrationcori. R c A (ecundam partem huius (flionis qua»iitur eft diligibilc. Oy^. ItcnijVanum vnius lationis fe habens ergo vo- ifto. Si pcr firaile. quod Apofto- & fubdic ibidem gentium. ratione intelledus fic:pf imum cfficies eft primum excmplans. igitur conftituitur per rclatipncm j alitcr cnim X. fi vtitur.&c.qu6d cmnts Dij gentiHtn D<tTnon'a.iua.i lih ^. non eigo «y4 quia illa ellcc fibilem .eft beatus in . reI. /pettu quiditatis. illa. tum.9.virtus fcd virtus : dilfundic .quod viitualitcr incluflJiur in nifi munis B Deus. tjfattt Dij . conceditur:& ficlTentin Dco. Contrajiftud non foluit^quia omnipotcns potcftdeftruere ornncs eifcftus potcft cnim vnus nolk quidqiiid aUus potcft velle. prod.Et ciim dicificutalij in q«f : tur. Ad aliud.i.vltimo.im.q.Stcundum.iib j. idem crit ncvcffirium ex fc.. Itcm Atidct.omnipotcns poteft produccre qucmcuniquc effedum.t<r. luntaseft peruerfa:fi fruicur. ira quod fit eius totalis caufa. \i. quia fic eirec idcm neccdarium poffibile probatio conicqucntifr.& cx alio. gimipis Ad tiones.5:ergo >-!?inrel!igit A 'non cft tcUigibilc in quaucu eftinrelligibilejauc di j . ibi .da./iiy.cor.i.el vticar.i.fi poteft implicare potenciam pof- . frtdicltu rn- itiodus re- potcft vellc.i^ incelligendi B. Qunrt». aUer non ell Deus . : . in 3' Corrobortt Optimus Monaichicus. ifto niiracro inrcllcitio cft lua e(Ienti.f'}' in Me'»i)hyf.igitur : pcvhoc non dt in vcroqiic: impeifedioncm.Si B ergo/i& J? siitduoDij.iitPhilof(>j. 1 Vtriim cjUiCH/jtjiHt ejfentit- diftindtnintt prodHtlio realii in- vidccur.ergo Deus cft mafculus fe4 ifte modus requirit rem ilibftratam. gentcr omnia quidquiii bona. impeifcitum in alia pctfeftione fimplicitcr reducirurad pcrfcdioncm altcrius racionis.vt probatu cft fupcriiis *: Primo cx conlequens cft poteft intclligere quodlibct intel- infinita:igitur ligibile.5infinicc :fed Jij.c. Richar- dus i.& plurale fub dj- modo ucrfo : dicitur fub oppofitis modis : quod hoc idem includunt idco conlcqucns jncludit contradidioncm. maticali corrcrpondcre aliquid in rc. ior vera:Sccundo in rationc fpecici cora- uerlali. plurabona func meliora fi fint.Koa potefl piobari. ^ coHm x^.Duftori» Oxcn. : AA perfcftiflime: lis. Bonau. vna inccUcdio habec tantum h. ?4 reperitur : quiJquid .perfcdiouis igiruc habct vterquejcrt in vtroque.g.-id nunquam dctcrminacur plurx ad ccr- Uij» pjuraliratcm cx le^fcd priinaeftentiaeft hu- ]almodi:igitur Jcrcrminaturcx le ad cettam plu- ialitatcm. cfleiuiam.vel in vni- ici in fe fecun^ : racio diuinitatis poteft inchvdi in alia ra- tiohc pcrfctfliori Ad dutn.Sed iftaalfcrtio cftcx cieditis.nequc aliunJe dqccrminatur : ergo cft jnfinica. Ronum verr*) impcrfcftumre- cft Item.f.Deus generat.iSf . j habctcnt materiani.Thom.i. »d«cquato fe:pon igitur 3.Jvus:ri D e{Icnttii.c.v.idem fignificant fingulare. Contra vnumob- pro obicttofiio mtmb.Bon. igitur. Itcm .^./j.Si per ipfius 'S^aut 6.Itcm.eirent melioia:i'ed & oporret viderc. <jiiodlil€t diligit plus cuius nihil cft:igitur Itcm. Hic aliquinituntur probarc produi^ionem ad t.non eiret perfcdiflima.i.<:^\:\cA lic Ar^.im.quia quiditas & habeus quidiiatem . Icem. Libril.p.\^ .CAp. h!e «rr.vltifno. .i:& per Si e/fint duo priiiuim prinripale dicitur lus loquitur de idolis pcrfcdiffima vnitasihuiufmodi autaireit vnitas aqualiccr concliidunt.ip.fequiturqu6d idcm critdcpen. licuc impeifcituslapis. Sccundo argujtur cx partc 4ffnHir rtret dili' alte rum. 2.frimutn partis ejfi/- mittiut. fic. Itcm. Contra dcmonftratiuc probatur conclufio.<ex.<^ »»/ejjet quod omnipotenria non refjiicit vciumque ponitur necqllc clle. i.ficutar- guit Autc-£nua. Item. eft neceftariHni: omne autcm produdum cft pofiibilc rum. cx Pial. igitur diligit .m Tirtiie.i. alia a fc Item.S<.ftionem igitur igitur igitur (ipecfciftionem.lltu metts es tu : tgo hodie genui fe.tic.^.qnia quiditas inrelligit e(f .v.^.aut bonum fuum quam A magis friiifur ^.traci. fummc a£i.9y.Metaph./l/«.& non dependens.c. dicitur ens per participationcm.cft Viide Philofophus Commcnt.fed cft vcra:quia impcrfcdum reducitur ad pcrfedum nunc autcm ducirurad fimplicicet perfedum eiufdc racionis. ergo non B inrcliigic ft eft pcr fc in- .->. in fe I quodlibetqua- tas infinita eft re(fVa:igitur diligic non eft ad impoflibilc..& x.crgo alius non poteftaliquem cfFeiftum ptoducerc totaliter quia vnuni iion potcft produci a duabus cft materia re- torma.i /.^.55.i. idcm critmutabil? immutabilc- & Contri Pfiil.j^ m Jhecrem. 'Domintudixtt eidme : f.fiejftnt duo tum yoKm- voluntatis.(ummc fedifFundit: diuina cft huiufinodi crgo fjmmc Itcm. quod ha:c eft non eft prwna. dens. y.4. Similitcr potcftaigui dc adu e(Tcndi. jfd frintum. Non cnim valct. clle ratio inrelligen- illuis.io Sx<itr. Dicitur quod Hic dicitur nifi polfe^^fcd : (ipotens. .tw potcnci.\lius vtrumque .Politictt.cm. dij neutcr in. 2. Vr» parte rte^Mtiua. Pluiaiicas princip. Ad non aiiud eft talis modus fignificandi Grammaticalis: DckocTi. fi non.deTrin.

&rationem hanc confirmat impufnan- do quatuor in^aniias.fi eft tale poflibilc. pcrfcduiii. ciim ptoSic aittetti intelleHebens fu0.fuaE prpdufiiua: .i]:tia /c. duSi.i^.quadruplicitcr quod verum cft quod mcmoria . tjntfi. quam hcutdc aducntitia. crcara. Maior probatur. principio includic impcrfe(fiioncm. an. . probat per ignotius quod relatio fit diredcarticuhisfidci.m diuinum habet raemoriam perfedbm ^ Cc. vt patcc fiequcnter per Auguftin. tjui dat alicjurd fpe retributionis . dura habcns calorcm impcrfcde. huitu rationis confirmatiuai.fi fit primumfufficieiis:Secuudumexcluditur perhoc.& q. non concluduntrnon prima. intellcwtus noftcr rcperfcdionem eigo illnd non eft ratio agendi. Trin. nitam . iion cil nrincipium prodnccndi "tnc ' ' noticiam gcnicam . fed in nobis.Secunda.quoniam nihil dcbcc poni fuperfluum : nunc autem in nobis ponitur Aus Tertia obitHio.tfondeltir hts ibiecito- .citata a n.perfedum eft quod poteftproducere fi. nec cnim cogit infiJclem quia infidclis negat relationcm ctrc fubfiftcntcmineccogit fidelem. fit hoc Co\i declarati- hoc conueniat vcrbo crcato . V. mcmoria gigncre .mtri»cre»t» vnde creata eft . cali- quia imperfcifte habet illud priiicipium. hoc coiuingerct ahcro iftcrum modomm . kugad.^ do concurruiu pcr accidens adtio Hc paiTio vel adliuiim &pafilunm inaliqno aocnte.non fn natura. fi 55 adxquatam quod cft infeperfeHum.&c. Ad A(ipii'f»m.^.. igirur. eft. de f »o difiinEiitts agit infcripto Oxonien.7. ria creata eft tione a£tiua. cft produdiua Secund* oi- in intellc* <3u potcnte recipere notitiam gcnitam qualis . & poile gignere coniun- gunrur in intelledlu noftro pet accidc^is &c.nam fi aliquod fuppofitiim in diufnis non habcat «i. quantiim ad primam partem.efl"cr proct (Tus in infinitum. ftcuti- illi Filio in diuinis. intcntum.Tertia. produdionem Verbum Ci . fcJ ana & pro- .-qua funt tiufmodi. 4: Pricrea.qu6d habet illiid principium ex fe. hoc autcm compecit fibi. aut quia habcC . quia quod habetls «fta maior . vt qttidam ipfi tribuant. noii tamen poteft gencrarc principium liabct prtxdudionem fibi aJasquatam in PatrCi Piimuni excluditur. QujEftio difiTun^ic Ce hoc hon conuenit led i itttt^ tiiCi j Item. cre?i£ tiones DoSorts. tune cnim eftet ftmprtducipetcre principiiim . : : ^ "lll"*. quia illud nerandi. mcmoria vero dkiina non cft vniuoca cum ifta crcaca. analogiae in cahirc.j. Ad aUud diceret infideUs quod didxindere fe ad incra cH impoffibile.^^'""» " vndecrcaca .% loga.viet ratioagcn- fcJ polTc recipere . quia agere non conucnit alicoi proptcr imperfc6ionem .q'.y.Vhi tamen pri- mo fcicndum quod in tnaiori non accipitur procit »'hqv«ducibile adaequatum in hatura. Hocconfirmacurper inftamiam tcrciaiti. w. in principio aliud. vt intcllchoc aucem non conuenic nofter perficiatur .6. aliter declaratUr Primcf Gc ponendo vnam rationem. culo nontamened .(cilicet cjuoJ iiKrmoria pcrfcftain fuppofito diuino. in omni : »ccideniiun- "*' ergo. Slionem in mcmoriara perfcilam. S . ratio- . nec fumrhe liberaliter ejuod agit. Vt Ci calefaccre conueniat igni foh habcntibus vnitatem cipit eft barc. fpira- AA dnm Ad tirtiam. Nthil perMccaphyf.num. ipfa probatur fic riens frinci: ftHUl frodllreriiii tiofef- fe prodncere prtucnit ex duflici t»fi- principium producendi non poflit producere. . non tainen inquantdm talc fed mcmoria cft principium expiimenJi Nunc antem quan- R'. neque efi ibi ccflc cft ftarc ad Auicennam.probatur fic CH OLIV . 1 9.tam .v eo^ quia fuppofitum diuinttm habet principium proauEfiuum.& alibi. cap. fed propter perfedlioncm:igitur conucnitfibi rationemcmorixjvnJe mo M. Vide Auieeo.T:di(Sam.fi ignis calefacit conueniet perfe6lii'S uum & .Cii i. Alia pars Sed huic kentHfa..qyia licct paniuum^ vel iccipiens poflit agere. {fem. ducendo vnam & ex fohitionc cuiuflibet ad- rationeiti ad propofitum. Producit furatnc fibi fimilervcrum ficut habeat principiura ge* . f^ gignutu» lOmnis mcrao- notittt /.^btilMr fe- Contra:cx hoc habetur propofitum : quii cuivnitatem analogix. erga necefiitas perfetlionis in hoc ente. & 8. & Richardtu ftElorinns probant produDeo omnismu- prin. neque liberaltter dat non »git tf* hir»littr. A^ent vt feffifiime agit . ad qupm habet Sccunda inftancia eft quod memoria fohim attributfoncm mcmoria ad facionem pr. quia eft fufficic nttudtne perfectionit . fummi boni communicabiiis. magis . ergo etiam non (cquitur alitcr . virtuti produdiux & produftionirficut Sol pro- ducere dicitur prodiiabile fibiadsEquaiuiti.ad quod earteia habent attributioncm.j aliat tres raiiones adducit . D.Tam efficacesfunt hi ra- infinita pojfunt ejfe relationesproducentis taq. ciMtur t)t perficiatttr ailione ftta . Contra ift-is inftantjas.cum intelleSu producitiergo magit in fe prtfeni produ- eit. vt jjiiuitur.qui non ad calefacere & .nde ipfum cita^ -11 1 1 »^'<- """* '. & ex ple- &c. eam probat e. //^. (c iilius minoiis.ducit animal pcrfe<flifl5mum. ali^tiidfrufira. qua: eft piincipium ptoducendi notitiam gcni" flfm frodu. led vnde memoria habens „„. 1 1.non ca. Pr. Henricm. AifTitnaHt.j.IDeo partu tu- l»tiu*. obie^um fecundum quidprtfens. camcn vniuocationis vnitatcm . lcd vitjuti. necefiitas & efl fierfeciionis in ente.non iiiad intra igicur. tenderit demtnfirarelrinitatem. qui licct igitur. nihllominus iCm. non eft in Deo.ioJ habeaccam a cipium producendi. /olutiones argu- Ptenterum clariits habentur r.cs ttHntiu TAtionei. fit tttn piincipium gigncndi noritiam gcqaa credt».&c. 6. aut & . f . Ad aliudjfumme bonum eft fummc communicatiuum j verum cft .bomim eA fui communicatiuum. Minor probatur prirno.qu3B cft:igitur : rationi inftatm. Secund6 poncndo jquatuor inftantias. fi (epaie- gunturinin- tur pafliuum teSeSluere»- . Comra aliam inftanciam ad^iuoi. igitur memorije inr & Verbo . PreUtU rtt^. fi conuenit habere perfeftionem agendi pofteriori multo libct habenti quod in- & cotlat. nibus. &c.poteft produccre ahquocfproducibie adarquatxnti iili principiorfcd ahquod fuppofitr. & apud ipfnm citata 10. & z6. quodnon .*Bona' ^B^ttilu rAtionibtUi<jHibtu *Prima. (cd producibile adaequatum Bnm produ- klle.nullum autem agcns. intelledni diuino.natura treata fundat rtlationes oppofitds fecundi modi relattuorum vt mottui & mobtiis : ergo in natura memoria fic mcmorijE pcrfedi(IIma:. rHif.quia licct poHit aliquo niodo inferri ex ahquo arti. ponimus de eft in fuppofito incrcato. Ifta ratior. perfediusconuenict agcic illi pcrfe£lo. rtiuho increato . p^. tniIe:hoc eft ad intri. vtl cx fuo tcrmino . Ratio Suppofitum hahcns al (tindo Sitfpofilmm hahtiis fufficiens frinci- fc fufiicicns principiura f>roduccndi. di . ex fiia attiuicacc . nc- fimplicitcr pcrfcdum.

intrii.tf. &c. ficut cxprimendo.^. pcr intelle- modum natu- quseft per Ari.tr»l{.PA^yZr r*JC49.& in/km. & inftanri intellc- In fecundo inftan- cft ibi firoplex notitia. fit dici- faftibilc.t. fed voluntas nuda eft adiua.i.aut non primo modo.6.^ iutra. circa non tfcrmino pcrficitur.quam complexo . dicetur agcrc terrniQus ille modo tenet &> quod quzre in- ^antiam.^ quodl. fed voluntas conuertitut tanquara nudura adiuura : vnde ptiraa dilfetentia eft . ficut Item .\ ^. qu6d inrclleftus nudus eft pafHuus . dus ti cft Vnde in primo tantijm intelle(^us. de Chrijio prr tttum.j.Mrt. <j. loquendo de .fcd ad potent«m vt (icut aliquis dicitur . flEumicrgo produdio. : municatur quanta . poccutia produfliua .gumentum & in alia & alia ipecie i. ficut & Pa- eft poflibilc cft impoffibilc cflc.vt irrationalis. : & fic : & & vt dicitut potens po- tentia a<%iuaivcl fa£liua. eft in plns.qu« magiseft fisaindum intcntionem Philofopliorum.j^1.Phyfk.Sanez p»rt t. Principia producendi . comm. intclli- ria. intelle- dlura.To- mHltiplieitir piccap. d.\<). quia Primum »rpropria mate. 36 Iib>e- tcrminus produdilionis . & fic potentia conuenitomni enti. in diuinis . . modo pitur poffibtle prout opponitur neceffario iud eft pofllbile ad vtrumlibet.ltb. 1). eftpoflibilc . poflint reficftcre fe fupra fe poftquam funt .(ed talia non funt in fpecie 4i*rg. do vniforraiter yniformiter : .non vt per ipfum perficiatur fcd ex plenitudine petfeftioiiis produ- cundum argumentum . Item D. nec . refutat Doilor lati ibt vide. quae icr Agentia per eft ra diftinguitur contra iftam.tjU(C hic il- Si cft Ciae potentia ^ & modo produdum. aut vt in pluribus. .(^ q.q. qu^m alia ejpt materia i narura pofiet tertio:& fi . crgo ad Itera. in a6tu fecundo quodamrao- quodammodo difi:onformiter quia vtrumque per adiuitatcm conucrtit fc. fecundum in Dco. Ariftot. circtncceirarid rar6 cft I.x. & illis Rtfolutlt qut. i. lie\\iivn\n. : .quia (Jtiaz DISTINCTIO .er pioduftiua vcl qna(J produPrimum in nobis. vnum non com- Phyftc. igitur poffibile. quod fint produ^ones qium plures duz. Nunc autcra Ci potcft aliquij rcaleproducerc > igitur aiiquid in» unm 7- plures frodufiiones intrinfec* ? Contra. qbbd omne produdum Vcrbum non tcr.& taliai& pofitis pcrfe>^ionibas in . quam dixcrunt cfte rcfpedku alterius in effentia^quia eft principium pcbducendi aliud iecundiim quod aliud quod 'Vcrbuuv diccndum eft poiTibile vt dicitur ad . quibus pp^ multos decipit. conceditur €onuenitDit.fiionis Htttr. tur atiquic) poflibile. Libril. bentibus ejfe efientiae. SCHOLIVM in conceptu incompo(Iibili.fiim- dum tjuid fint flurts qu»m 4u».nifi obiedum gentia poteft eltc perfe«9:a.7 »rt.4rf.fiae cauf-itiuam (ed quia fcvericatem . (ccundo.i.fiue produftiua. quae non includunt imperfe(^ioncm.slitet •taliter itaque •.)Jib. producibiic agibilc Thilofcphi fro eodem vfurp»runt fetenti»m froducliuam (y enuf»ti- w»m. & ifto produdtur k principio illo produ<5kiuo. centis.&c.ergo cafualiter. tani Deo. funt intelUge. eap. fequitur. fiuc effcftiuam.aut hoc tex.i.fhp- i.quam cffcdliua. caufatiuam. cfuia duo taneffe tantitm preceljiones iu(U idcft.\. vcl poffibili eft dicen- dum qu6d Philofophi non communius acceperunt potentiam prodn£liuam quam potentiam .j.i. D. Auerr. ficut hxc eft impoffivt in conceptn hiliSyhomo non eji animattScCaum oppoficum pofr impi^fiibili L Tofsihil* «pponitur fibile. nam potentia vno modo accipitur proutbpponitur itnpoJfiMi. t<ichari].fer :^d immancntcs tanium qu6d inteliedtus. quia feparati . habentibus conceptum fimpliccm . in quo non eft repugnantia .tant|am poncndafunt in diuinis. ergo ad : non qula Commcntator 6. Alio tertio . art. idco accipiendo poffibUe vt dicitur ad potentcra pocentia produdtiua benc : cundum Sti tt»»li..-j.tj. (icut potcft ciIc:ergo . Atiftot. Quarto modo accipitur^fljf/j^iitf & & hic. qulim aliis . & dc ifto pofli- Alio procedit probatio prima. VoStorin Oxon.^6.f. oppofitum fcquicur. donou quod ^orf««4 .Bonau htcq^.. tiarum fuper fe Hanc ipfas. producit fe fccundiam aliquod effe in intelligcntia adlu ergo circumictibcndo quod eft imperfe6lionis.diftinguit Philofophus in- & fecundum naturam . oppofitis. fnoddm naturz . tam ha- Ariftpt. adhuc poteft f^»rt» ohleilwrefillitur Vtrum i» natura diuina popnt effe exiftentiae tam . eft po(iibile:& ifto rao- tenet confcquentia. reali trifliciitr. Opinio Henrici quedl. Quirta inftanria. intelle6cas informatur imprimendo . & {cmper.quia bili in diuinis fit & quod poflibile efte. qua^ftioncm dicitiirqu6d in diuinitare tantiira funt duae produdioncs : quia aftns notionales funt fundati in elfcntialibgs adaequati .vt intclligeie ponit rejlexiones conuerftones harum potem- acci- nihil eft.>»m VoD e/fe aliquo modo memoria noftra .colUt xf.memoria non eft fit ita praiicns eft agens pcr pcrfcfta. quia inteliedus prim6 inforraatur plici notitia.frin. t.ij.f fed ibi eft aliquod produ^ki- ex ratione rcali .patet:ergo hoc. MccifitHr. : ibi intelligixur qti^li fua noticia adualis eilet genita. dicitur natqr^ . Oppofitum.^. cuius multiplicitas etp»it. Ad rationem in oppofitum & Potenii* ponitur iuxta confiderationem Phiiofophi i.an. obiedlum fi:cund^m .& ifta pocentia fic confiderata.fcilicet qu6d habet diminutum. fi cft produ^tum .ptrtrtsarticttlosi vt opponitur adlui .fcd difFerunt ex conuerfione ad ob- icd^um .rcmanebit produ£lio in diuinis. AD tanguntur lattus explicata.iccipitur fic illud. potcft haberi nec nifi fit tanta icd talis eft infinita : mas 4t.quodcunque produftiuura ex ratione non habens reale pioduftum. alia & Deinde fi eadem diuerfimode comraunicari.vndt ponitur & vo- luntas. realiter producere i triniccum qnia illud principium . fro p»rtt »#l»tiu*. Alrnf. Deo.titem. Koc patet ex iliis. fira- & intellc^usnudus ad hoc conuer- pafliuum ad fuum proprium aOtxuum .p. & fic non eft potentem zxOiMavn ad potcnciam a6liuam. vt in conceptu homini$ . Secunda difterentia . In Vijfirmtia volunt»tis(^ inttUtcius. vi^o nifi propriz formae dicendum quod .i. fed voluntas titur .Memoriain quocunque vcl eft rcaiit. ergo. re Sc velle. m velle: tumfunt al}Hiimmatentes.& fufiui in Oxon. modo . DiftindioVI. : .fj. potentia miTltipliciter dicitur.\^. VI.

fccundum pro tatione gignendi. vbiJlhMt eos dijlingui tellcd^ionem adlualem. rationis tpanent in tas irifini- pcr conicquens intrinfeci in natura : fint Deo ad tantum dux quia omnis plurali- . g^g"''""^ P^"^ aCtum mteUigentix. fuas ration^s fotmales di- Prim6 oftenditar qu6d funt dux.eius eft vt recipit notitiam dc- ^ chratiuam.-j.fHnguuniur di notitiam fibi adxquatam . nor parct . in quxftione ptxcedente tum . vt recipiat notitiam dcclarati- 1 1.nihil intcUigitut . principiandi igitut . diuerix in diuinis: Alio raodo. . adxquatum & . .dit» n. f»tntUprf difpofitus:ergo nihilex parte paiTi definqut /u4 eft fummc dtnihiltptr. >g"ur. cim nihil opottet addi . ptodudliones in diuinis reducenda paucitatem & me- propriis rationibus fuis principiandi altcriu. eft prima ratio in ilU coojrdinatione. Secund6 quod func tantum dux. intra. Itera. «yj^j. principium. etgo eius eft.arguctur pohoc.. ita fic voluntas amo- amotcm diuina habcrHcm effe raoria. ergo efTent ibi duo vetba. fi- quod f^rbum efi cit Auguftinus cxponit hoc vifio de ..led memorix.iAimediatius tt/picit . .An indi. . cfgo vterque habct eflentiam Patrc Augaft. in quo obieftum relucct: ^^^^ ''•co quod ordo cft intet intelledlionem Patris & Filij qiiafi duotum principiotum . vcl ad tantam paucitatera £' jjj» e(l rationes producendi' Voluntacis Iniittui» r«- ficn*.& non vna. ad . Item. per vim a6biuam alicui ratio eienendi tamen tpeutuun : Item. ^»14 funt tantum .nimiritm permodttm nnturA &Jtlier'- iot patet qu6d II. tiira & ^omoio fuas rationes for- adualis notitia eflcntix eft eiufdem rationis irt in Filio .in (ecundo fa- volentem:tcrti6 conuertit fe fupra fe : quat- to cxprimit. 37 panem propinqaara cut Sollllimiinat probatum principiandi in diui- & redudio ad tantam paucitatcra pofllbile eft : ^*""'*» manent J]^.an tanti^m finc Secundum probatur quqd a<ftualis intellcdio Patris cflct eflentia q. & Si eft primx petfonx . quod eft eiusexprefliuum. 7. Ctiutra hoc quod dicit. cendi modos-. quantum (ed noif poteft reduci tan? vnam rarionem quia j„i ad vnitatejn . dux produdtioncs fecundura ta efie dcclarataicrgo prius cft dcclatata antc ta Dotlor i(t Oxonien. in-^ iftos non poteft quod eft genita. vt recipiat notitiam declaratiuam . tMTitum prvdH^ionts fecnnStm rd- ejfe tiones formnles.de Trinit. quia intelledut cum obiedo cft principium per modum naturx . dtionibus quia non ./<i^. lo.oequc aUquid eft non eft vetbum ptobatur quia vcrbum notiria eiTentialis in patre : .tte eft fecundura intelligentiam. & fiat ^- quia . geni- diuina cflot principium gignendi eam lccundum k qu6d quarftio ifta poteft dupHvno raodo. ncque perfcdlio po- & . mulcitudo rationuni principiandi rcducitur ad vnam rationem principiandi . .conuerfio iptelledlus non eft necefTaria. R/tiio terius ratioiys tt»m pT»b». ic vo- cuius (ed D luntatis ^rv(^«<i«. Tom. qufc (unt principia : igitur eis cottefpondent di- (tin£ix ptincipiationes fiue produ^iones. fuppofiti eft in- ic comietfio prxcedit exprcilionera fecundum funt fftos : crgo ante gigni funt dax pcrfonac . Oper.11 nudus tercio inft&ntt ihtelledBS In conuelft^c mo inftanti eft tantum dammodo voluntas. cuius cft intcUeaus .ied nunc arguitut contra .ptf»iUi9ro^i!e(} idem ag^ns vtrum» cit fe . .15.text. hic citer intelligi reni fibi .ii. in diuinfs ppflibile vero cft .qa6<itantura funt dux pTodudriones in diuinis altenus ratiouinis fint nis Dicitur qu6d Auguftinus 15. tix : (ed adualis notitia eflen- eflc altetius rationis vel non genita : : per hoc quia tunc Dei- tas eflct formalitct altetius rationis in petibnis. i8f ad hoc totum. vt & agente proportionato difpofito non impedito. qu6d hoc yctbum diuinum gcneratur perthjprc<rionem. fcilicet per modum natutz . fte^us. quia verbum exprefliuc declaratilludobieftum. tantum funt dux cootdinationes pro* ducendi ."'' '!* quo luppolito diuino cli pnncipium [(roducen.. Qu^ftio VI. quam in eft raaior vnitas in Ma- produ- principiis pcodu(^iuis.Metaphyf. oporc^ qu9d noc ratur per imprcflionera in inteiie<ftum conuer- ^ rerao> iam. n fia( redu^io ad duas rationes produceodi.Vu^Ux /nt- .quia ^. nunc lecundiim primum intclle(3umeftdiccndum'. du« zMx. uam.*vel ad tanram plunsptoiuquantum eft poflibile fibi .&ii. conuerfio non non eft tentix per hoc > (cd prius agendum id> eiu$:(cd conucrfio .di- vifione. etgo & dux ptodu^ones fecundum numerum eiufdcm rei ? & quia de fecundo membro dicetur in quxftione fequenie .5* que ordine qucKlam. cipia diftindla "°" TtrtA. fi Idti fe ipfirfnmaliter. eft caulaalterius. vcl aliquod a6tjo. 'In quarto inftanti impriniitut notitiadcclaratiua. muq^ qyara ^e^undum aliqua adiftiadiones fumiquia coiiutrfio funt fuppofiiorum.nn ifta eft Cuius crgo tellcftus. . tantum eft aliquid in potentia propinqua .&c. Sed per intcUedlioncm aflualcm eft ellcntia na- Item . produ- . probatur. ncque eft a(iio . XL Bjfolutitvt' r»qu*fiionit.vel exprimens ipfum. fiet quantum vt . Scot. .Qu6d autcm huius fuppofiti conucrtitur fit . Primura fic Vt^icunnis eis . non alia . ergo cft in patrcjcrgo funt tantum dux peribnx. r^ : . &c. Item ^Ci ita eilet . Sic'notitia Pairif eftxjuo- prio» noutia gerrita ordine quia qu%ndo aliquid perfifitur [Jer aliqoid per idem ppdiicit ^iliud . viRe^t vi- & .Non autcm omnis intelle&io aftualis in Pa- REfpondeo malcs T^rinft. quia illam vna habet i fe & . quia omnes r^tioncs in <alia pordinatione ptoducendi reducuntur ad aliquod. ergo.<i(« ^''T^a' Augaf^ CHOLIVM S quidquid conucnit eius. fed prxfente aftum reflexum quodam./i^]J^ memorix.quod geneH^XvBi. & . ^ De quo tath.^ ^^^ primo . vt probatum eft f*TmuUtet.vt conuertitur ? fi cft fecunda: pctfonae. f-* quAJlio""• ftinftx. & . tneuetur.&c.fcdintelIeaus.bct fcmoueri nequc variari : crgocuiuspcrfonx tit »ddi t . icnitur per inteUigen- Dutu frincipiM produSiua . . . p»ueitAti eft. quia ptxicntia obiedi lirtd. non ergo cx notitia eflenijali Patris procedit Vctbura.dniii.vt conuerticur. hahtntia oppofitos.&d. ergo non rcquirit vel alteriiis.fcquitutaaio. ergo *'«"« du». rationum poflibile cft reduci nis . fi ifta eflet . polfunt corapeterc principiationes al- (edin diuinis manent duoprin(ecundum luas tatiunes fomaa- : ptincipiandi lcs prtbMttrtUri duiu fro- producendi alterius ratio. fui.Ex alia partc voluntas in priie SetUHI^. Ptobatur.vt conuettijtur.^**'"'.. quod non cflct . ordine quod. Dico quod qu6d vifio cognitior nis eft de vifione fcientix & hoc eft de obie^^ pj.foecunda fub : igitur voluntas . Mi- ^*»**^** & quia ficut mcmoria pcrfoflii in ali. neque minui .dH^nti.u.

vcl eflcmiam. .igi- rationes adtiuitatisjfine produdioncs reducuntur ad rationem eflentiz diuiirae .^ureintildo Vnde ellentia non dac eis pcrfcdam racio. cft ad mc- . oiiiaiofri' '»'*• Daitiafc. dat proprietati rationem principiandi dcm •• (cd ea- fi natura daret proprietatibus pcrfcclam ra- f tioncm operandi o agendi.cap. & 8. ciim eflen- Sc produdliones tialcs earum fiinr eis confubftan- & ide6 poflunt terminum xquc pcrfeftc : comnfiunicare. agetidi .cum omne piincipium ha^^^ Anftot. ad cllentiam in rationc principiandi. terminabile.sitnioi cflec falfa. cum habeanc oppofitos . ficuc iili de alia opinione dicunr de noritia fimtia ^ ttrtium.^„f. principiandi. : fcili- cetnatura&:voluntas. Conrri . ^ beat oppofitos modos proiucendi alterius iftorum: n€c funt pauciora iftis quia ncutrum rcducitur ad alteram . modos principiandi. in eflcndo Sc produccndo. inccleft i memoria. vt didlum eft . ficut non ratio agcndi ad fcquitur ^uod ratio- ^^ fecun- immediacum principium agendi Sc nacuram dam.ltii-*&ve** "'f' nem principiandi . quia memoria.quc perfedxcumeflentiainoperando&agcn. vt ad aliquid ^£!. eam tcducuntur in qu6d ad eam.vclnon necelTaiio tumdutrunt fic piincipiat liberc jccefniinatur ad vnum .nec vttumquc ad tertium. prius cft principlum .nec natura fiamitm. cidencia abfoluca fuperaddita. nacura: reducapcur fed illud naturaliter principiat quantum dicicur modum principiandj pcr in cantur ratio principiandi dticuntur. iTjQ^iani voluntatis pidndi.Ad cipiandi. vel cx fe dcterminatur ad vnutti. animae in cflcndo. non tamcn fequitur ex hoc quod reducatur ad aliquid prius in catione agencU qina dat effc : fic in propofJto dlentia di- & principiare & ratio principiandi j rcducitur ad eflentiam wtioncm : eflcndj : fcd . pelarw i/ifimttim omnem perfeSiionem continens.quia eft impcrre.Accidtr.& ficut in adfcualicate.quiaiilud tetcium haberet modumprincipiandi alterius eorum tanium dua: igitur funt : Cum rationes principiandi.vt prius probatnm eft.tfi . ficur Verbam & cflcntix. . (eu communicarecur.Ecquod cflcncia concomplctam rationcm memorix. ficut eft in & communicat.Si autcm non eft ita.fuprk jjQjj pjy^^ iftis. fcd tantum ad vnam. qufid raciones vnum non eflentia:cjuiaficutcft Ad primum primam . Itcm (ecund6 a. (Hnd*. vc ponicur fe- cundiim vnam opinionem . ix. fic duo func prindpia prodncendi.cft intellc(3:us obic(jtum.vt patebit poftca. quia eft cft aliquid primum mcmorii declarabile .. vc memoria. n Ad tertium dicendum quod cflenMa vt cflcnnondiftinguituramemoria in rarionc prin. diuirvum eft prin- cipiumdcclaratiuum cflcnti* diuinxjnpn cflcnV tix lapidis. quod aliud vnum. igicur fimilicer in diuinis etic dc propriecaiibus refpedu cllencix. fedeflcntia li principiar.ct ex fecnndo Pkyfic. prtmtrnto- & tancum diue rationes formalcs prmcipundipnmx ..tunc piopnctates ha& 1- I §<!i»re i» *''""* /""*- non Prtetns po.& no»i ligere. £Hor natura ipfa qua* communicatur. alitcr imperfeftius communicaret perfcdius: igitur fimiiitcr in diuirtis nuUa proprictas eflcn- principium communicandi cTTentiam.quod Currac ad foliam intelle<9:us infinitus.quia priitia opcracio calis nacurx cft. : habcns & ide6 cC- nullam a(£lib- habct. f n creacuris incelleftus voluncas funt idem cum eflencia animx. ieitur funt : & in diuinis altcrius ra- tantum duas produftiones tionis. Sed ficutaliquidfc habet incntitatcficinadualicacc. & ^ualis prima opf ratio eft eius. vel aliqnid mcmorix . concedacur : moria.quod eft pars cxprimentis. autem princfpiare principiumde- . ficuc quidam dicunc cunc ma. uxt.princifmm fitorquia proprietas diuina xque pcrfa(3:e habet commum"*'"" ita ^*"^' effe. funt primjc ratidnes illa: Ad fecundum.'"' quia .fcd cft aiiqnid inclufum in mcmoria. feqiiitur rcducancur in ratfone prin- & in crcaturis iHem prin& agtndi. inquantvim eflcntia M tbiectiontm.fx)fc««<i(» Phyfic. ficuc nacura communicarec.ficut natura. fic : In creatis nuUa proprictas ohieait fe.8c rationem p. comiiuinicacam. quia omncs pcrfeftioncs in diuinis reducuntur ad eflentiam . A4 ^/entla di*"*. tur omnes fic in a6liuitatc. Ec idcofi folusfncclleaus non includendo formaliter eflentiam fecundiam fuam rationcm formalem. qnia fit fi effe ptxccdit agcre: igitur illud vt princfpiunt ageridi reducitur ft ipfum . . prefliua noticix declaratiux . & iamzdsi'Vi^>x. . Qhitaio Bcs prfncipiandi II.Vcrbum diuinum cflet quod falfum verbum cftjquia lapidis. Igitur cflentia vt eflentia cft ptincipium compcc confcqucns producendi . . ita eflcntia ternx . per rationcm. & inrclH^entii : quraeftcntia poccft . berent rationes principiandi.diccndum eft »>'^"*f' f'quodm crcaturis idco propnetas non eft prmcipium communicandi naturam. $7. Refpondeo qu6d fuppofico qu6d fic funt idem solititut.patet ex hoc. non aliqua acperfe(!le & & j j ^ obieai».^ '^ ideo adio corum non ccrminacur ad naruram »niM» non cutT» eflentia : : .quia alias Verbum diuinum verbtim lapidis eflet verbum eflentix:quia intellc(9:us nitus intclligit lapidem .c(ret tota memoria.& camen non func principium cotpmunicandi nacuram . ncm diuine.* 'r *^' rilfonuTie . igitur fint in hae Dco. plici.fibi prxfens {cntia. Si accidcns in crcaturis eflct & poftcriores : ca fed ex qu^m & fic ad : hoc non priiis fcrfcSiones ciptandi .quia omne principium producendi & fic aliquid . pcrfeftioncs fint diftinftx ab eflentia. ficut diuinus infi- ficuc incelligic cflen- ciam fuam. & tantijm dux produftiones.&c. Vel Sefundo.& ficuc formalis . vc ad primam rationem produccndi.piincipiat pcrmodumnatura:. quiaprimamaftioncmhabet. hoc quantura ad cflentiam erit in rc- Contra tir- M. murticandi compVoprietates.n3m proprietates indiuinis fiintxquc ""*"«*'»*• perfcAx tia . pa- & ideo ex- tanquam princi- pium formalc expvimendi:vndc cflentia vceflcntia. i Orthod. vc principiura eflcndi 2 ficuc ad ad ali- quid prius /ecundfim rationem .tantum erunc in Dco per confequens duo ptincipia producendi . quia operacio & a£Ho eorum elt accidenralis quta cftopcracio immanens & j^.vt diftinguitur a tnemoria '^° <1"°'^ rcdu- .eri effe propo. & cxprimcndi notitiam dc- claratiuam. incipiandi.prim6. communicandi . f„i. quia funt cipium cflendi el^ertdi iftbrum dicendum eft Concc- . 6i aueper confequctM concedemus rius tationis . vteft vniuerfaliteromnis narurx intcllememoria.Scd oppofitum huius accidic in fi»' eommupropofito. fi nnc racioncs producendi tiae erit & & & muntcandi.Libri 58 Diftindio I. Fid. vt ad fundamentum .vcl eft mcmoria. quia fecundum Damafcenum lib. naturx eft principium communicandi naturam. Qutf» t»n. ita eft principium cxprcifiuum fux cntitate feufitf. prim6 quod non Sed contra hoc inftatur . rcducuntur rationes principiandi ad duas pcimas rationes principiandi. vc habet memoriam. '^' quac funtproprictates dcclarationis:igitnr. non tamcn funt a.

quan prcduifiionem . Ad vnam Jld frimim frintif-iU. Vcrbi graiia. igitur. non le extendit ad aliam. Totn. icd fic efl ibi quia auxlibei produdio efl ibi infinita ficut & ptincipium ptodudliuum .Si autem comparetur fecundo raodo. Si vero comnon ad illum aftum .Sic autcm non exhaufta. extra(Sla eft quod fa-cundiias ptinci- hoc .1t vel cffie pojjint clnrt) fiitj ttt dmiittshAmcn propagaiionem . (trionis fit ifta quod prcdudio quaelibct diuina ad tot extenfa per adarquationem quanttim non eft fccuodpmodo. Ad fecundum quod intclleftus diflinguirur a natura i. quxratur an mus frequentius k folc producatur pohta aftionc folis circa matcriam debitam. aut intenfiua . Conaa. quia frequentius mus propagit miirem. ideo hic ponitur.aotecedeoti. mouet:quia maiorcm intelligunt. agente fic diflinguitur a caufa naturaliter mcrc naturalitcr.Primo roodo accipicur hic mcmoria. tunc enim cum Sol rarius ecclipferur . DoAoTCs Citatos q. Dicendumquod cfFe^Ilus produftus fccundum jnOton. Alia veforario proprsdi^Sticonclufioneafll- gnatur t. tali:er & ftU. transforciitcs. a cafii monflrum illud producitur. quem clicit fed fcd agit : paretBt non . Illud aiitcm quam erit fuuns oppofitum ? . aut in comparari ad duas caufas. q. fi frequentius pofita caufa efFcAus .nlis: quatum. Viie Scot. 1%. nifi quiaijla produdia fempet in aIiaraeiufdemrariQOf$.vbi dicitur aliquidcxhauriri. 3R^tiojieun- Produ(5lio habens tcrniinum adx- pofita.di in iIlo:ficut citur cxhauriii.quia twn manet quoii. poteft gencrari pcr putrefaaionera. RtiititJ/r qiti» fttit frincifium. Vttnns Mtt»fhor» tbftrunnt oM' qknm fimiU' lutLntm. patet hoc de calore refpc(flu plu- rium produftionum. refpe(flu ahcrius a(5lus pro- ducliui^fed tunc nihii concludit. ci fifccundum aiiquam exhauriatur per productionem aliquam Minorijfcilicct Scot. aut de adacquauqncextenfiua . Patec hoc de calore. a cafu efb Vn- de dicitur aliquid a cafu produci ab aliqua cauCi .^pe^flu fua: adlionis. nec ad acftum aiium eiufdem rationis (ed fic eft de qu.a : (\ igirur illa pro- pcr impofSbile. a ad Soquo gcneratur pct propagationcm .& fic . vt idem fccundum fpeciera non poteft gcnerari ex fcmine .aut in minori parte. in paucioribus per pucrefaftionem . produf^iuo eft tantum vua numero . ergo quxlibct produ(^io in diuinis efl vna tantum numero . tionis per Dico quod frequentius pofita a^ione folis circa materiani debitam genctatur mus.iIibetprod<. videtur . fi primo modo : tunc pecitur principium in Scd nec ifta ratio poteft extendi. vt dirigit fic cft indiffcrens ad opbus : & valet:quia tfi emntnm.& femper ftans .vel k fole?diccndum quod a neutro neccffati6 neceffitace abfoluta. Auiccnnam quod eadcmnatura fecundum non potcft diuerfimodc communicari .qua probatcon- rationis . g»iii.I.Sed ex hoc non lequiproducat murem.&c. vtl rato : potcfl fitHt ttliqmd 39 rationem Auertois. dem non fequitur talis fofTionem patet igicur tetra: uon quod ratio concludit produdhjm in crcaturis poflc elle fufSciens refpeftu plurium Anftot. producHonum eiuf- & ua . : eft to- non multum omnes Scd hscc ratio iecun jiira aliquam fimilitudinem vocabulum exhaHtiri transfertur a forporalibus. forcunditas vnius rationis totaliccr efl aliquo principio produ^iuo pcr iii ab alia:nec ctiam quia abfblutc r. vcl idcm cftedus cum fuo oppofito ad candcra caufam. & non manet aqua quando extrahiturdeputco.»gis vnam : folem a cafa ccclipfari quam caput frangi. Proiudio adsquata fuo principio ^od ntn.qiiaiido exttahitur abalio.qn6d foecunditas principij produtSiuieft vtefl principium dirigens ina£kibus poflcrioiihoc . ht dicunt quod non Qu^ndo debet coneludi aliquid produci a cafu ab aliqna caufa. murem ita . & lem quo a . m.quia agens fic pct intelle^m cfl agens per modum XI. . & Sol in matcria Ita qu3*flio non cffent futficientcr decla- omnes ulem rationem ponunt. quam non generatur. quia principium ^odju. ffxr . $i natutx. quamuis (ecundum ptocefTum Magilhi habeatlocum in ouxilione vbi qusritur: Anfi.un cmfdem rationis. vt cum fiia non generatione comparari ad eandem caufam . Oper.vcl in pluribus . quia rarius ptoducitur ab ifla caufa qiiam cxini'iU fed aliqui . vt & quxad Solcm. Quxftio VI.quia omne agcns naturalc potefl impediri tefpctiiu qu6d dico fe(5lus:fed produdionis fui ef- in pluribus producitur per fitri i (»ft*' Vid.. V non dicendum fecunfrind' ? quia pr^cedcntia difpofita re. & fine femincquia aut hoc cflet tra cfTentiam femine fempcr quod producerctur fine pluribus.hoc ftat rcfpcdju tetmini adarquati dudrio . ra- pro^udlioncm vnam infinitam exhaulb. quani QViESTIO a cafu. produdliuum in creaturis poteft cfle fiifficiens lefpetlu plurium produ^ion. non pofTunt rationis. pofletin aliam produ^onem ciufdem rationis D : X & per confe- quens Reiicitur.tunc propofitio plana vquii quod ptincipium prodn- habcns termin^m adaequatuin non poflit non eft feaindura rationcm di(ftara. Si primo modo comparetur . quia per produ(ilionem : igitur iimilirudincm dicatur pij erit.hic iflas condicicnes in pluribiiS . r.Vudc ex lioc Ad flures frodu6fiones generct iori partc producit dnm ejfe imrinfe^x eitifdem rationis fol a cafu murem.!6Uone in diuinis ad intri : ibi quod caput etiim ftf cnnditas principij frangatur a lapide cadcntc .iro producitur. qui refpe^i plurium ignium potefl hAbere plures produdioneseiufdem rationis. Phyftc.quiaficconcIafio petitur ih prxmilTa.pnt VII. ratur an mus gencratus generctur neccfrarid. o D fic . ceflaret. Rntie Htnri- diuinis.ita potcft iiiteUigi in qucd non manct . & per confequens ibi cfle plures vnius X. quia ficut mus propagans ptacfcnte matecia debita in mafol turquod Vtritm ift Deoft. qu6d mcmoria poteft comparari ad aftum. . & idco ficut agens natutale pcr propagationem fi producat monflrum .49. cuius efl eliciti- produ^ui vnius Senitmia nt. rata fine ifla. non compatitut fecum aliam eiufdcm rationis:fed huiufmodi eft qusli- bet produ6b'o in diuinis ad intra . transferunt. Similiter fi Sol in maieria dcbita relpedu for- m« muris non producat murem. ficut frcquentius fequitur inuentio auri non . Vel porcfl cum fuo oppofito . vcl in minori parte a murc gencrante. Mus gencrams potcll comparari ad raurcm . Dico .

ficut inp im. natitr efl: in diuinis.potcft in aliam:& mi. SCHOLIVM ptodudio vel eft de fc Minor probatur vnum.Bonaa-^>V ^.&c poflet inaliam ficari. ficat neutram . Siccrgo dico quod caufa.antcctd.(cd vnum rationcquod eftui/Hnguibilc in.oportet igitur aliquod ponere . .po(Ter cxirc in illam. & cjuodhb. od non poteft ab alto determinart. le igicur nifi aliunde determinccur cft in & Deinde probat quod neeadem effepoteflfer vtramque . plttres prodn^tio>ies nihil vniusrationis in diuiniscft plurifica- bilc.bui dntibtu nliorum. & eppofttis De cjuoD4>Elor in & d. auc eft de fe hocaut non:fi non.aut al- ccrius. prrncipimn produfbiunm indiuinis qoanrura cftcx fc. T De6 dico quod in diuinis cft rantum vna pro- ratio quia nullum .ficm didum cft. jmpofllbilc cft qu6d p"uririeecur .qu6d cft vnius raiionis : igitur talis poreft ab al/o dcterminari vcl elt de fein aliqmd infinitils.aic lib. . qiio it' termincturadpliuavniusraiionis.4.refoluitiideo ncn jfojfe il> nc ftandum eftin piirao.in vel in ita neceifaria.4ji*iA in eo . num. rcfponfioncm. Si aiitcm cft plurificabilc.fic quod fi inccr ie fonz fimt cidem Irem . in~ ncc ctiam pcrmanentia Kcrna alicnius adaeqtmrionis .' 40 qucas Libri Diftindio II. necefTario cxit in aftura .quia relatiue oppofifint quaiuor rc- Oppoficum.quta non folnm debcr concludi.Vi probattmi eft : fi exfc.aut non:fi non.eadcm ratio- Gonfifmarur jjetcxeraplum. zqualis diguitatis ideonihil in diuinis vnius rationispoteft pluri- ta Arguiturcrgofic:Quicquidcft dc lehoc. Ec taiic arguitur.Maior eft cuidens:quia qitod non fi finl comniultipIicantur:crgo ciim fed ptodutftio diirina. 7. defeboc. quod fi ita neceffatia ficac pri- produdkio clTet illa alia ptinio modo. ea- fimpli- ^•itiuj.vel procederur in infinitum. nis. fi quaniumeft ex fe.non detcfminat fibi cercum nuincrum in quo fit. non dcterminat fibi certum nnmcrum. (e dc fc hoc& de fc ad vnum deteiminarenir produdio. m quam exit:er- vel in vtramqiieprodudio- iiem eiufdcm rationrjs. eji effent infinita Ad .quac eft vnius principij for.p©teft in aliam produdio- nem ab quantum go cft aHaerit illa & q<aam c«f.5 ^ q 30. tjuia omne quadeft & quiafipojftnt ejje dua. efuia repugnat idem diuerjis mcium dc perfonai.ehac<i.^ 7. igitur Reieciis rMio^i.i.Si enim Sol fem- ConSrm4tur fmimplo.i. non deter- fccundum numcrum:& cllcr.pnncipium produftiuum habe s vnat«produ(9. T-es funtyCjHi teftimonium Argumerttu dant in coslo.fcd quidqujd lationes.j.ficut Ad & alia omnia. in diuinis . . I.Auc eft aliquid vni. rcfpediii akevius produdionis .& tunc quzro de vno iilorum . fed d^bec copcludi. Itcm. Ite . ylciroo. proditCtum ctcatum eft dc fc hoc:& idco nec aliqua produ£lio terminata ad ale produi^um. .us ra(ioni$. eft tantitm cfletdc fc hoc:fcd in dunnis * dudtio numero vnius ytrumftnt tMttum tres ferfoftd in natura diuintt f D Th.& dcilloque- ikiahem.qti6d \n diumis non po/Iimt elle plurcs produdioncs ciufdem ratiorenfiiia necextcnfiua .qu.^. rei ratiorfti/.i% tfntbuf duobui vtimis Ucisponit alias hhttu Ktfolnti» di-< uinis nonpcfliint cfle plurcs ptodu£bioncs vnius QViESTIO & Daihris.& habcturpropofitum. Marc. ^ R.plura .x. V o D non QuaEcunque funt §utdqui. pofltt in aliam .ctuntquatuor pcrfona:. aliam per voluntatem.vtl infi.^.cap. porcft in aliam eiuf^em ratioriis.neccffari6 cxit.<(r/. an.iuftaconclndit. ficut ifta iii cjuam poiiirur quare exit in exire quia non eft maior rario . hafttzantes pr» affirmM & «os .quia Tres tantiim & L (SjMe vna & defatloi . fic. Oporicc igitur dicerc qu6d detcrminctur ad plura vniusrci per alia ahcrius ratio- nis. .. i^.1. hxc. po- vel per incompoflibilc.ij.ejt %. S^tus JwOArwo^J.quz rationcm in contrariutn dicendum quod ciufdcm principij poflunt efle pluvnius lationis res produftioncs fiuc tum principiarum eftdc . princitalt. qiibd ita HO L I fi effe ojinat fibi in quot Deo . fnamentc. Quod vere tan- tttmfit vna perfona improdncla rete^is rationibm Henrici probat .17 4r/.qnia.j.De(jHo Doei.* * : implurijic*- n principia- hocjqiiia Jein fin. produ^iioni- Oxonien. vcl hoc non aliam produdlioncm. illa.&alterius ratiotus busprodfici. nec fcecimditas principij cxh.qu6dqiiociinqiic pofito non non pofiet in C S .iTniimcx (eeft. hic. de fc quia quzlibet produdio diuina cft. per impoflibilc ratiomis.quare in Mtionis.gi. ita detcrminctur.plicice: alicui.im.D.13.i.lis r. in crcaturis citer riy/» siit vna. eiajdem rationi* tnfinitx prodtfctiinesewfdem rationis .ita*. non . fe. &c.igitur no decerminat fibi pluraiitatem certa habere:& procedatur ficut priiis & eft de fe hocpari rationc efler ftadum in primo. *"''• produAum cftde fe hoci& ideo & ptincipiatiocftdcfehzcproprcr quod non poteft piurificaii.ndiun pia-diftam .-iitas . Suaccz citatus in q.Ioan.aut ? fi ludcft plurificabile.t.He/l *^ '" diuinis vnius rationis eft dc fc hoc : ergo We fe ho$ efl nihil vfllus ratiotiis in diuinis poteft plurificari. ide6 ad- iibi illumi- nationcm. p.vnam tmproduBam^ : Vnam per intelletlum . quia aluer tum primuia eft ibi elfe a alio. 10. <jLiantum cft cx fc potcft in alJam produ- infinitis. (i ijia alia fit ita iieceflaria. quidquid eft in diuinis cft de fc hoc & non Supra hi< VIII. cft. fit effe duoi produitas hoc» fed poteft elfe in pluribus. in quofit:igituraliquid in diuinis dc fc non dctcrminatur in quot fit fecundum nuin diuinis pre parte »»» fimplicitcr cf- potcft plurificari rn dfuinis:igitur in diuinis taiuum cft vna produftio fccundum numcrum vnias rarionis. quatuor. 1^. : . icmoto.vcl ratio. etia principiatio iftius produdi cflet ^t quod haec produftio non e(Ict.rt.& ab Sccundum. vnxm quimia aliam fed fccu./ed per- & huius ratio cft. q. caJem siit inilius fyllogifmus valcret.poteft in aliam produiiioncm. tiua. quod ftante vna produdMone non poflit in ali.Argumet)^ fentiZjqux cft fimplicitcr eadcm:igitur.ir 1.iorrem .im: igituc Vndc nec adsquatio fimijircr in propofito. rendum vnam iliittninationcm pcr ftarctjhaberer xquatfttn : &-quia ccifantc poteft inaliam iila dum canfat vnam ciufdemTarionis.crgo ta:itum func duz.d 7 fuse efuodl i.nifi V M. cum ergo nonjint 1« fit crit in infinitis.n6 idcm principium prod«i!liuum iuiits*xpro- ' ^.x. mr.

.nec etiam tiua.& fi abftradla fic.ita Hiffonfit M- ndnir. alia perfona improdufta. fcilicctcftcplurcs Deos .commutarur tjualis in "". improdu£la probaturjquia fi eft produdta .^ pofitis fcd partiale propofitum. Quxaio VIII..%/'"^*'^*' riae. cft melius altcri quam non Quactbjpcr exemplum de anima intclle6iua.quod eft perfcdkionis.*"* r*tion*- mum qiibd det efe pcr informationem mate. ExpUeat cUris exemplu tjHomodo vna creatU' : ficut antma ra- tiottalts efi eft pofftt ejfe in plurtbtufnppafitii fecHonis y»'"«'« ferfiUiocommunicata.fccundum fcilicer rclationcs. quia tamum funt dus produvtrique produdicnes intrinfccac nunicro . viiius rationis.probatut vnitas primae pcrn^nac n* imfrtdit***• . In crcaturis per.Vi»<c apud ipfum. & plures Deos. < miunico' crit cadcra natura indiiiifibilitcr pluribus fup.qn6d cftcntia in ifta pcrfona non habcc aliam fubfiftcntiamabifta.ergo diftin- fuj.qiiam non ipfum .Non di. ^^^ . vt prob^tum eft .& tantum vna non produdl^. aufe. abfquc rcpugnantia.vt probatum eft fuperius fit .vt probatum cftin quaftionc antcccdpnti : ideb tantum eft vna perfbna produdta . fc6kionis eft adducit Hilarium dc Synodis. vnius Mtionis .qubd plura pei feda ab anima intellcftiua funt diftindarealitcr. non cft nielius in qnojibet ruppofito. medium idem.quia in per idcncitatcra ..prout peificit corpus: Pri.quam non ipfa.& Qubd * H!c q.vel ignobi- caufa multiplicationis. €tA quia quidquid eft in diuinis vnius rationis eft defe hoc. fuppofito abfolutc.Vndequbdnaturacommunicata cctur ipfum.)f. Quud dicit dc Hilario non facit nd tem.Trimitattm qu6d diffimiliter coramunicetur. >-.igitur fimul eft. eft \ Scot. 6.cx quo igitur funt tantum duae perfonae produd2. Ad aliud. eft incompoffibile alreri fuppofi- ergo ipfuni non . efto qubd Non per rcUtioncs ad alia fcquitui .hoc in Do- ^ hoc in- fcd impcrfedionis eft . dta pcr relationcs origmis. etiam adhucnon habct .-^d fiam- citur aequalis dignitatis eft.Probatur. Ad hoc dof. Abla- illa aucem impecfcdiionibus.froUt felis non includic perfedionem fimplicitcr . fequitur quod tantum fint trcs ccns fint vnius rationis .ergo ab alio: auc igitur leftura. (cd non oportcc quod fccundum fuppofita. aHud. non eft in fc idem per idcntitati m fubfiftcntiae. . Secundo fic:Ratio fuppofiti incommuntcabi.&c.'u '/* f"*^ initr /<•. &c. '^ fed quod decerminat fe cx fe ad vnum fuppofitum. dlionc producitut tanium viia perfbna.quia hoc fequitur tanqnam ad confequcns . figurx di^'onis. &non quia Paicr fcmpcr fe occupat circa eftcntiam in producendo de elfcnproduda.ergo quot:eft fallacia enim ^*"*' nobititas. quU mn SEaindb declaratur quomodo cx qua pctfeftc acci- ifta.quia ficut principij vnius racionis non potcft effe nifi vna produftio non potcft cflc nifi vnicus tctminus vnius rationis. ^'/*'*""i^* mMiM*. Ad jjrimum principale.impo(libilc efteandem perfbnam accipcre perfe6ke effe \ duabus produflionibus pcrfcdkisjquia adhuc cft.& ftat Difsimiiit in alia rationc quidita- Deonon opurtetquod ratio fnppofiti includat omnem tationcm entis.*^1 nem Tertib. RtiHitur. quianon plura a fe."""•. hic non potcft probari vnitas fic pnmx perfonaB& Dciiquia vnitas Dci probatur non conHif pcr pcrfediionem Dei limplicitcr pct infinitaditvr vnitM (gni . Ad qiixftioiiem primo dicam qnic! tcncndiim. Dei. dicentem quodfimileeft poncrc plures primas perfonas. quia quod detevminat fc ex fc. tntit ftrfeBio- m co Ad & quia & in creaiis partibm communicari «portet *!*''''"/*!' diftindka. q. nuUa cnim rcs fcmctipfam produ- ff- fcd : dufta diftiniaa clTentialitcr. Vide Scot.ioiidtim- hoc excedit Sed hajcrationon valec:c«jmcnimdicit in & pluribus diuidatur. *y imperfeaionis.vel aequiuocatio in alicer (c. & cit Kihil poteft intclligi cflc poffibile tien foffit .Ac tertium logifmo. 41 tfuadet ttiam fimpliciter. fi fint non tamcn funcidcm.Ofer. n»tit vtr» DtHtrit.relatiuacommulciplicantur . debct cue in pluribus partibus corporis:quia in alias tentia matcriae in anima formas.ergocircumfcripraalii non pit <r^.diuinis. pro- fed in quolibet fuppofito. Tom. quae producitur pcc vtramque.pcrfedlio fimplicitcr eft melior in quo- verfeiiionis Deo.non perfonae in natura diuina. X I.eadem pcribna cft . ad vnum fuppofitum to . remanente co.quia vtraque produftionc producttur res diftinfta k producemc . Sccundo. fnm*ftr{t' nec infinitatem Et cumvnitatc Dti ftatcommui»»K4/« Dti rendoigitur illud. vt intcllcdiuum <rj/*:Tettium. fyU Nnnc autem perfbnx fic funt fimplicitcrea:dem cflentia:. nifi talis fit idcntitas duorum in tertio. . poftumusqnoquo modo capcic qubd polf bile fit aliqnam clTentiam non pcr informationem darc rotalc efe pluribus diftinftis. indiuinis. fik non cft procedcre in : ergo vna infi. g«*r»» frtqna perfciaionis cftqubd fine fui diuifione **» txemflt. ergo ab alia . g(t Quod autcm prima pcrfona fit vna probat ^nus Dodor diccns qubdper eafHcm rationes . funt fuppofita rclarione. tantum crit SCHOLIVM M pcrfc^aio fimpliciter impeife6lioni$.quia rcs pro- non eft infinit^ talis . "'• Quod vtraque produftione producitur vnica tantum perfona.non cft. fro-mpUtr»Ut»te 'ferfo. licas relationis eft ir.vt partcs ciufdem totius. eft. quac crunt tis eft pcrfc fubfiftcntes. aPraeterea eft ptrftitaritm attribuendo illud. quod tantun» inuenitur ipfumfrodu.'f^"^"^. D 5 DIS . fed patcrnitas nullam perfcftioncm dicir. Dices.. ergo poteft •'^'"» tota in vartie eji ftare ratio fnppofiti (/^^^„ .quod nicabilitasjfed non cum vnitatc patris:crgo non per idem probatur vtraque.Comra.pnbatfrimi quod cflcntia natura communi.quomodo *•. adducit rationem potcft contradidione.verum jtittitmm. quia cundo.quantum eft dc fe .nitum.quod peifcdionis . & vnitas .. ' Tertio t L r r r quolibct luppolito cuiufcunque naturac..dico qnbd non poccft ConcUidi idcntitas duorutn in conclufione . I^^o ^^^° ^^^^ \n\ci cft pcrfona non produ- plures parrcs.6.Tenendum eft quod tantura ^""^ "" pci lbi>x.&tercij in emm ellet accidens.-igitur cum perfona non produdla .Secundum qubd non dct totale ejfe cotpori. fic fuic e[Hot . qua: non funt partcs alicuius totius . cum di. rdatione mutua. per- im' tUud fine htc tribuendHm vero perfonalitas communicari diuidi ^Mod . & vna petfoIM non produ£la.crgo non poccft concludi idencitas fubfiftentijc in conclufionc:non enim cui pcrfonx funt eaedem y Ad argu- meatumfn""'*" /"""'" zxplintt tfuomtdo fl»t *%«* '*''"" . Ad hoc efi fttfe^i» tclligi fine libt-t cft. quar cducuntur dc po- :Triaautem funt imperfe<fiionts Triplexani- intclle(Stina.n.

I i o. !^ ^^ • L Dittinaio II I.<juara deinde refeltit aygumentis.qil^m Chimxra. vt patct dc vifu. Ci intclligatur generalitcr.& pcr accidens : Item . Vide Re A diftitidionem tertiam n.Perihermenias. hlc ftum intelledus coniundi. quam cognitionem de Dco . non plus lioc inodo cognofcicur Dcus. JvH Jv*.Vide fcriptum Oxon.Ncque hoc Quirta diftindio ye\ in f rcaturis. non triplici fequitur Item T*rtd re .Yi JY5 r?'^ quo ftatcognicio. fcilicet . poCTit Vta. affisrentiurn Deiipi co^nofci iton conceptu fc. ll rationc cu- tcrtio fic : Nos non amamus fumme ncgationes tantLim.text.q. terti». &c. tiiic. vcl dcjieit rei in (e:fcd neque vcl pcr Et quod poflit intcUigcre rationencgati- ua:igitur fubrationc pofitiua. amarc Deum:igitur non hic 0. loris pojreft cognofccre cns quiditace matcriali.ergonon potcft cognofci ab intelle^Sku viatoris fecundum conceptum fibi crgo Dcus : proprium non potcft k nobis cognofci in via. indc fequeretur cjuod non poffet intelligere vllam rem tmmaterialem per vllam potentiam. & per confequens nec bcatificari.p q-i. qiixritur ^timoiVtritm Detufof^ naturaliter ab intelU- fit cogrtofci Su 'L'i<j/or«? Primoexcludends quxdam diftindiones inu- funt tilcs. quacognofci giftrorum. ajitcr : illud valet . oporrct qu6d fit per aliquid pofitiuum quod fibi competat. n.& coUat. valet. Doi\ot inOxonitn. ejuincjue ALiacftopinio. Si dicas quod hoc cft creditum . poficiua.i.t. & Dcus fccundum propriura conccptum non continetur fubquiditare rei materialis. non viderur verum . Tertia diftindlio eft dc cognitionc pcr gratiam.i.Me- mationcm.turalitcr cognofciflgitur vcl nihil cognofcitur de Deo . ^ig»tia ft- gnofcituraliquid pofitiuum in ipfo ^nofcitur in ius ipfura «fdine »d<tf- gnolcimur aliquid de Dco remoucri negandum Diuni. valcr. quod cadit fub fuo proprio obicdo. i4. S fedanalogico Jibt Secunda diftindio eft de eiHid eft^&cfi efl. diccntcs quod quxdam cognitio Dei ncgatiua prirao eft fcicridum eft .a it.it.& d.p. a 13. quidam dicunt quod proprium negationem in fe cogno(ci. vniuoco & creaturis. quidi.42 Libri •€*J"f*3"E*J-«*J-«^-S*? * €*§"E€* £*J-£*3.\. in tnr hxc opinio quod pofTumHS habere aliqucm *"•"• «'f-* conccptum proprium dc^Dco per creaturas.c funt duae opinioncs J3ifiinclUHn dt inutiUs tognfcibili- ttUt Dei. teliigitui* Hus dus An obicftum intellcdus noftri coniundi $c intcUigitur ^ltqutseon- . & fi co- ncgari.quodmi- Sed hxc teptns pofiti- ESt igitur quacftio nimistribtiit intcllc- dc cognitione Dei . \J. Ma- haben- guant circa quod quidamdiftincognitionem Dci . Diftinguunt cnim authores huius opinionisdecognicione pct fe. quxd^n de diftiniflio inutilis eft.l.poncnd. Igitur cognolcitur licga- fi prius cognofcetur pofitiue. cft de cognitioncDci in Neque hxc C H O L I V M ir. vt Ci hxo eft vera. ficut prior a.ii.erologr. eoUat. noftci pcr quemcunque habitum .qu6d autem cognitio nc<i inquifitionem Ermatitntm. Si fccundo modo dc illo poficiuo quarrimus an gaciua.fed poffibile cft viatorcm fum- Viatar pottft iTic Scuc. 3Senfus 5«/- nifi illud. duplicicer vel de veritate propofitionis . fiib & perconfcquens pofitiu^ cognofcitur. S^^r/. cum potcntia S. Tropriutn ck. . co- quia co- fibi repugnat:igitiir Deum fecondum oportet cognofccre dum & ex hoc intcllcifliua qniditas matcrialis alivjuod intcllediuarum in gradu ad fua obiedta . Si Reiitithr. M V I 1 Reienis ejnatttor dijlinttionilttu «liortim natMralit^r cognofcibilii a Viatdre Deo haberi. . de cogn iriohe I-'-''* *• *• . a n.nifi intelliganti4t extrcma.KK-*^' w w r^ rl?jj^ . intcllcduni pcr vifionem nudam elTen-. tiae Dei.».i.quia aliud eft. Detu eji. seatcati» nimis ab co ciica eamdcm rcrnoucb.ii.n obicclum .quia &chimasra eft non Angelus.Cr I.contraquasarguicur. quia quxftio naturam.j.Secund6.non lapis.& qus iibi noh compctunt fit necelfaria ad habendum cognitionemde Dco per Stcundi.). quamuis fortc conceden» tamen fundamentum . cranfeat : via & ex ^. vcl habemus cognitioncm pofitiuam dc ipfo.& eum Oxon. fitie lumen. Thoma. quia non potcft cognofci vericas complexionis. Nam nioncs. Breuiter refert opinionem Henrici.& aliud principium co^iofQuia li (hit cognitio in crcatuns adhuc non cognofcitur Deys Ci ftat cognitio in Deo.&ratioeft.qui3 gnofcitur aliquid noo ineftc alteri nifi . quo ipGi probatur. tenentis quiditatem ret ma(erialis e£e obie^um inieileciui ejuam reiicit^qtita 'f : A\znl. : quia impoflibilc poten- eft tiam pcr quctTicunquc habitura pcr fe operari circa non fuu.q. nunquam tafhyf.aut indc aliquo pofitiuo negationi fubftrato:{i primo modo. Heiicitur di- ftinai» /«- tund».i. quani fit ratiofui noftrum bcatificari primiobicdi:quia primum. Imo tunc fi habeamus aliquam cognitionem de Deo .^. vtrum cx naturain ccndi.Tcrti6.non poirct intclledus q. aliquid aliud cognofccfc.»rt.& cxtera huiufmodi. tione potcntiart^n nobis na.T\\o.& (>.Thomt eft quod oftcndunt cx propor- .Ponit igi.illiul non & fibi adxquatum:("cd ciTcc obicdiHT» intcllcdlus via- quod cft illimiratius non poilct habcre cognitionem Metaphy fica!em:ergo. nec confe- quenter beatificari. Arguftur per rationem natnralem fic: Nulla potcntia cognitiua poteft cognofcere aliquid fiib latione illimiratiori . dcclarabitur. iicium leffus tniel- ncn qusditni tft rti mnttriaVis.quia aut pr-Tci- tamen inquificionis jnutilis cft.memb. quod obiedum propiium intcllciSlus viatoris fit fit. . in hic ^.l.qua* dlui noftro dcterminatur ad cognicionem naruralcm. qux funt impcrfedionis. qH»rt/f.Umr. fic qua:rit quasftio .hicq.1. tas rei matetialis Dc : cft po(rumus habere ni verius apparea?.Vide in Oxon. ftionis.^.i. Item. autem quiditas rei materialis eflct pcr fc obie.hicq. pontt opnionem D.ify' ii. Ci fic.}. 5c . ali- & hic funt opi- tur in aliquo conccptu fimplici. l.& aliortim. libus potcft aliquis conccptus proprius dc DISTINCTIO QV T iE S Vtrum Deusjit I O IIL C H O L S I. Atiflot. . pofitiunm ratione cuius illud cft ab co rcmoueii- & negandum.& q.i.io.n.quaremoucntur de Deo ca.6. Oplnio da .ncgatio non cognoicitur nifi per affir. ^q 0> quodlib.cxyi«f i.^ q. Scd ha:c conclufio.

Intelligunt igftur. (itnjinUMur.qiian- vidctnr . cntis refpeilu Dci & creaturs non funt magis duo cdnceptus.x talia. faciet : iiinricam.quiacau.an.quod eft nbbilifliianimalium. habeat duoS : & tet vt prius & & analooiam.&communis Ded&creatura». ci a viatore fecundum conceptum commtmem k creaturis ohfiraElum.iji DIco igitur ad quafftionem quod fn conccptum propriura de Dco. : Id ad quod conceptus creaturx & cui attribuitnr. itcm fecundS fic Intelledlus habcns eonceptum proprium de obiedo aliquo . qui tamen videntur vnus conceptus propter eorum propinquitatemad inuiccm. quje tantum diftet ab albedine ii- . Hoc autem dcclaratur: Nam quadruplicitcr pofteft aliquod obiedium co- ite<j»ifibiUi. non potcft effc.qultm conceptus duorum indiuiduorum in eadem fpccic:fed f\ quis habcrctduos conccptus daorum indiuiduorum in eadem (pecie. 1. licct voce hoc negcnt. pet cum cognofci- Quat to mod«. quia ficut habentium ordinem eftentialem in rc vnum in re prifup|>onit aliud . if':r>!0 r'ci i-rifni. fclmi de lihcr.arhitr. mum cognofci.dc cognitio- tione Vniuerfali nc naturali.ptrftSum. non potcft conccptuin pcrfc(5liotcm in intcllc(!lu noto : ftro alterius obic^Sli gignerc. Et confirmatur ratioifta. fed per diftingucre ipfum ab alio . Alio modo. per cbgnitioiicm naturalem.Sic quadrupliciter poteft Deus ^Mdrupiifuum conccpti^^m ciitr Dtmtf. quod eft probandum. i y.i. illum. *viaiore conceptu proprio.xon. gnofci .&c.vt fecundum humani- tituii. poteft illum conceptum diftihguercab omnialio conccptu ptus creaturs Afghiiur feeundo conir» genccatus : .Metaphyf. quia nis conceptus eft fibi qiiem habemus de . de quo aliquis cft certns . inqno intcl- intelle- Stn viatbris abfolutc eft pofllbilis conce- ptus Dciproptius infundendo . non poITumus' alteriti^ obiedli intcllc(flus .vt Deitaseft.fi Deus velltt ipfum caufare.quaDeus a nobis cognorcitur.i.vt in quantilm Dcitas D 4 eft. Slit»drnpU. eft ha:c fingularitas. Deus non cft i viatorc cognofcibilis lecundilim * q.n. vt tatemjalio nem fibi. viatoris conccptum proprium aliacrcatura naturaliter cognofci- anobis. Uli duo conceptus iti fic perfccliorconceptu crcatura: . quemalbedo imprimit in intellcftu viato- risrergo illud poteritcreare vifionem iu intelle- ftu noftro.Sc Philofbphi ix.&c. dc Hoc etiam Magiftri tra(^antcs hisw & qux cognolcuntur de Deo obfetuant vniuocationcra cntis in modo diccndi . faccicin imclleclu noftroconccptum pcrfe^Ho- fa ttrftaiia nonattribui- tur »d Aqtii proprio coiKcptu quiditatiuo.Videntur ctiamdiiiingucre qutnque gradus cognitionis.& dicunt quod Deus non poteft proprie cognofci "i commune. quia perfedius non habet attributionem ad imperfc<flius. de Dco.^. rem (iio (ftum producere pcrfeiliorcm fuo proprio effe€tu & fibi in virtute fuaadarqua- fimillimo. Dcum tJr^inem pntiaUm ejfe «/'• in feqtitur t/do tniu "> io^iofci.de quo eft dubius quod non poteft eftc biri conceidem : igiturconceptus entis . Non n.ctptas frt- rcrc fua cognitione naturali* Et ide6 dico qu(')d friut Dti.io. ficut . i. bbiciflo fit . Dei Iccunduhi aliquem ccttum aconceptu illo Dei qui ponitur in intelledu Viatoris gigni ab obic(fio cteato: Item gradum cum fic:Vifio diftat . ita habentium brdihcm ellcntialem . quxftione (ecund.Qu^ftio L & partlculari:item.& tum mihi rationali.T ad Dcumporoft conceptus crcaturx faccrc in intellcdlu noftro conlcqucntiz' probatur.fed duos.& analogiam. Rcfolutit lurrien proportionale.viC minui acquiuoca naturalircr agens . fit re in iutellc(flu delDeo bilis 7* Sji6»rt%.&coUat.vnomodo. ordinem ad inuiccra . Sed contra huncarticulumfpccialitcrarguiR'feUitUr lUn.PoteJi vtro Detu cognoft}t:o:U.vno modo .oporcognofcas conceptum Dei in fc & creaturx in (t igitur prius ifte nouit corKcptus non quod iftc eft ille igitur non cognofcimus fccundum aliquem conceptum fibi proptium per conccptUs creaturarum.A huius primi * conceptum non : talem taraen Pofiibilis rfl vi»ieri ceu- poteft intelle(5tus nofter acqui.de & & ly eji tamtn naturaliter capa.ad .fccuhdum conceptum commu- & aliis fpecffebus. Scd dicetur ad hoc qu6d non habet vnum & conccptum entis. Terrio modo accidens. & in conceptu & attributio conce- in cognofci . CH O S L I M V Refoluit DtUTH noTt pojfe III. cere.concepttis. qucm noftcr habet de Deo . & cum illa ratio proprja tali obiefto incpmponibilis altcri obiedojper confec]uens poteft iplum diftinguere ab omni obie^o. fcd c contra.t^. cegmfei natumliter a quo q. & conceptum perfe6liorem habet:crgo fi proptcr attributioncmconceptus creatur.& f. per quos deucnimus in proprium conceptUm Dei.vel fnbftantix. cut vifio Dei diftat ab illo conccptu proprlo Dci.y&n. iiriio rtfet' thur. fed hoc eft impoflibilc. non faceret conceptus vnius conceptum al- intcllcAu non : crgo.qua obiedum intciie(flu$ tiabens poteft adlualiter cognof- fibi praefens. Impoflibile eft concipcre duos Reflittii JrnptnKiunr.vt in fua p^fEone tUt in quantiiih rifjbilis. cft perfedius. vtfecividum concc- animalis.de <]Uo q. vt di<flum cft Dvcti'ru. Si igitur albcdo poteft face- illa finitus .vt cft analoguln Deo crcatura: . ptol. vifio crcata nnita & quidam z6tm & limitatus. fi. & conceptus aliquorum habcntes analogiam . Tcrtio . ni(i priias concipiantur illi conceptus vt diftintfli igitur fi concipias ens.de 7ri/i.tturxfed (ecundum aliquem conccptum communem liter taiatn a crcaturis abftraftum. aliqueiTi conceptum fibi proprium. Idco om- tiohh in vniutrfalijquia nihil & creaturis. qiiia hoc pollet Deuscrcarc 8. Prolog. fi:d communis vniuocc fibi : & proprius Maior probatui:. aiio ergo. fibi igiturcum obiedlum fit caufa zquiuoca icCpedlu fui conceptus proprij quiditatiui. Anfclm. Icd hoc cftim- fit ptuSj qui attribuitur terius quod iequitur poflibile. (Jlorum Auguftini i^. creMiirii. Vltimo hoc probatur per au(^oritates San- Sjuinth & An- Auguft. 6tvi co^ni.in rcfpe- ad aljudjficut cogftofcitut. fccundum conce- mtdut ptimi fuumquiditatiuun>.cap. Maior probatur. . conccptum entis. Deo qi^m analogiam habent proprius. gntfcihdu . ptum fic terrninatur Falfitas quoniam impoflibilecft quodcunquc obict^uiti ergo multo magis concc* conceptura proprium dc Deo.i'. Maior probatur. vt etiam ipfi corice- dunt igitur conccptus cmis dc Deo hon eft fibi creatu.K .de quo eft certuS.Prolog. cui attribuitur. Sed contra.tur. conccptus Dei in intclledlu noftro conceptus habeiues ordinem : 43 ic<5bus in fiiic attrii)Utiohi$ (tat modo. ptzfupponit cognitionera conceptos illius. cognitionem h^bicualcni. quia intelledus concipiens aliquod obiciflum fecundum conceptum" fibi propriurrt j concipit ipfum ratione propria illi Tx. Vide fcriptum O. n.v homo. eft fibi conceptuSj quos concipimus de creaturis. Aridoi.Per conceptum.fccundijm qniditatiuum . de quo aliquis eft ptiiiH vniuackm Dce (j* certus vnuseft. hic q.

^.. conceptus.conceptum tamcn non firopliciter fimplicem . Pfal. conceptu proprio Dei illum conceptum communem abftraherem . ptus proprius Peo. vt infinitum ens. vnumetiani illorum pcr alium dcterminare .quiaconceptum omnino fimpliccmde Deo & fibi proprium non poflumus cognofcerc. . in Dco .fitm- habemtu mum ens DeSor Oxon. IxfHtat quie fit toneeftue 1. naturalicet cognofcere.m Anfelm.a. <]. quo frsfentnti- nU pltufHo definite . in Profbl.x. tantum conuenit Deo quem pofTum .fecundo: cum. fibi &c quandocognofcitur fub rationealiquaattributali bonitati$. ejfejttperfe mtum ? i VoD pliciter fitnplici de Deo talera turis ncs .x. vel ^<?wt. fundantur tales pcrfcdiones} /HkfirMi.4.fid.qudd propoficio per fe noca eft.ficuc ai- gucumeft prius jimpofllbile Sullnm Sum eb- fttefi Mufxre ferfeSiut re- aliquod obie^ eft ikain c^ufare reprxf^ncaciuum pcrfcdius fuo pFoprip tcpra. D. I II. difj>ofitioncs modQ pcrrefpc^um cmir ncntia. . abftrahere conceptum communem figurz. & fed fibi Vtrum Deum nihil proprinm tantum fecundum creaturs.fimiliter cqnceptum ctiain dc ence infinito conceptus .poft abftra^lionem tamen cft commutus trianguIo. non cognofcam conuenic talis co- iianc eflentiam. i. Anrelin.quod fic & Alenf. &conucnit tantum Deo. i}bi Deo haben^as cognofcitur 3 nobis conceptura communcm . ideo fic poflumus cognofcere Deum fccundiim aliqucm concc.cum non ht procefHis in infinitum . Icem . Sic igi- qualem conceptum proprium pofuimus de Deo naturaliter cognokrere .p[0l.cui con- ucniat re(peiflus eininencia?. Oppoficum. latcrali. creatura pofrumus abftrahcre conceptum boni(atis I. & tagonum. tamcn poft deterrainationem vtcrf^t conceque conceptus parcicplarifatiir . videtur inconuenien. qutm noi dt Dto habert tfl poffumui..mtm. poifum a pentagono ab aliis figutis cognicis.& caufoiicatis ad creaturani.c. SCHOLIVM. turaliterfor- conci- fre- Pee fed rtfeluhilipt. coniungendo igitur primitatem ipfi figurz cognofco aliquam nguram cffc primam. frium & . eft. qua fic cognofcitur per > i.mtfnb.^l. tfuo magit excogitari nopoteft.& & fimpUci.qu6d loqucndo de conceptu flm. ffitmft.i.licit ejmlib.qui tantura conuenit triangulo. hile imtMrn- Uler. infe profofitioptrfe neta. nullum conceptum proprium Stltdtnr. Sic in propofito polfum abftrahere conccptum BTunibus abftra(^is a cre3ti)ra. i. non efi fibi fummi .* lo Ozcia.fecunditm conceptum autem .i. Tertium. ibi cit*ti. 44 Libri DiftindioIIL I. Sic . com- Q^ iE S T O & priuin de fibieHie. vidt ipfum opt^me diifiutantem dt hoc ceUat.& ita componendo apprehendo conceptum boni fummi .Si cognofcam pen- fit in Hoc modo. & deinde coniungendo pofliim cognofcere aliquam fieuram eflc ptimara. de qtto late in ».(^ q. Tojfumus n*. Propoficioncs habences euidentiam cx proprium.& 1 3 .fciUcetab effentia. Cognitio vcro illa . creaturis . Vcrbi gratia.i.et part definitio- SieuniLum.uai Datnafccnutn non dicunt tjfentiatn . ita quod non ex alia quefiientm' propo . vt per ration^m Deitatis. a pti.). drc.6.c^.quz€ft Sitlpenfto eed cuidens ex tcrminis . q.fentaciiio . non fimplicitcr fimplicem.p.fed fb- cqnceptum communem fibi & creaquQ k creaturis non diftinguitur. licet non cognofcam triangulum perrationcm trianguii. quia non efiperfe notum. Secundo. vel caufaiicacis. fid ijtMfdMn Orth.i.cui illos totalis fimul . poceft effc quia .qui non tantum conuenit Deo. quod eft nroprium Dci.Tcrtio vcluti per accidcns vt . refblubilctn inalios concepcus. argumenia ibi claritts foluHntur conucnit. fcd fecundum conceptum refolubilcm in duos conceptus firapHcitec fimplices.vidc in quae. . eciam paccc exempIo. Si- non militer cognitio pei accidens prima nobis Ctfnhto «<fidientnlU fegMieatm Cognofcere penm 4it*tiue efi nebis impofi. gnicio pracdipponit cognitionem alicuius iubftrati frtfHpfonit nacuraliter poflibilis quia licec Deu$ poflic caufare in inceilenoftro rcpraefencatiuum fui per rationcm raliter filu : & idc6 cognitioncm qua cognofcicur fccundum fuutn proprium conceptuni . veritatcm cflc . demonfiratur dteoeffe.i.i.vt patct} cognofcprc vero Deum fecijndutn conceptum fuum proprium quiditaciuum. ritasicrgo per fe poceft cognofci.ficut pentagono.qui funt commuDco crcaturis^ipfum Pcum cognofcimus. Detu. non tamen angutum. « n. noneft nobis poflibilc nacu- fub eeneeptu qui. hoc fi cognofcamus ipfum conceptu ali- frit. Ex ordine etiam numerorumpofliim cognofccrc p.cui conueniat talis difpoHcio quaii acci- ^entalis. i . poceftcaufare in incellctflu noftroiquia. eft pet fe no. totum tamen inttjui. q. fic verum cft quod k creatura lich Dicetur quod tunc nuliuni concepcum pro- le.ioii povft clfe prima cognitio de Dco : quia prius nccefle cft cognofcere abfoluref[ie£tuui ftim* etgtti- tifiPeif tunijcui conueniac taiis tcfpediius: oportet cognofcerc Dcum & idco prius eilc tale en$. qualem non.& ab effttiu.tum frimum . 10. quaniuis enim vtcrquc communior conupniens yniuoci Dco & firaplicitcr fimplex fit conccptu Dei .Bonaueoc. Deum tjfefub prepria & ^uiMtdfiua rationt.qui licet fit abftra6tus tantum ^ pentagono per in- & Vnde in talibus concepcibus il & in coniungendo iile conceptus gnofcece Vc hxc licct . & Aiidot. Ratiotur pacet & nem qiixre in refponfione adquaeftionemillam: Firiirn Theologiafit Jpeciali. & creaturis abftrahere a creacaris & ipfos fic abftraftos concipcrc fic Deu/ efi. firmtttiua.x. D Ico. foliam illi profarti terminis. quz Dafnafc.(eu vericaiis. D.poffumus de ipfo cognofcere. 13. nes rifo- lubilii tclie(ftum. .ftd nen nebii. ejutm tie Deo.i.Q^ino lib. cum non fit procefTus in infinitum. Refpondeo. nullum tameti obie^bum creacum cale reprzfenraciuum Deicacis .Thomas t. Scot^s i. propter quod folum pofTuraus naturaliter hic cognofccre Deum fe- etumfuefre- cunduin conceptum communcm fibi (k creaturis .incelIcAuifunc perfe nocq:igicur.iJt . »f. modojfccundum conceptum communcm creacuciSjVt pcc ratioiieni entitaiis. catis co- Vndc oportec cognofcerie illud . ftionibus diftinditionis tertix. Item . * tie Deo fub alitjua rationt Castera vero hic dicenda.fic qupd Et hoceft pofHbile quia fccundum Philofo- phum .a priori & po- fieriori. in quo & vtraque iftarum cognittonum efl nobis podibilis naturalirer de Deo. mmre ftum ^ quis s fimflieittrli rfimpltx. qui communis eft Deo creatura:. q.& fic cognofco conccptura aiiqucm. non a trianguio. fuo. d. 5.t.t.qiiia fequitur cx cius oppofitejDcus cft ve.^ PD.ceniungi. Sed quia poffumus mulcos tales conccptus commij- ium p.Argumtn' poHut^^ii.q.imiutcm. Dixtt inftpien^ in corde Riftie ad ef. alias figuras .f.Pi>J}epor.&c. partes concepttte . fccund. circ^ eJfentiam..

Primo modo dico qw6d eft per fe notiffiraa . cui appropriatur QV JESriO roodum fccunda vcritatcm appropria.non tamcn quoad tprminos.nifi ^d hoc taraen non quod ita de Deo Di . Dico taniijm partis imprefEo notum. QV/£ '"" M'^*- .ellcr iftiago totius. qudd non fequitur.f. tginquam propriinn. eft S pcr neque oppofitum huc fubie^um tilagit\ idco quando folum remanet im»gini$. j (^ c»B»t. quo- cui ipfum conuenit paiticularitcr. fit notum rlla pofle coniungi. ita huiufmodi rc- qi*» *•»/!/'"• quai funt appropriabilia tribus quod tunc oportct habcrc. Thmt. per quo. Scd contra. Ofiai» cimdtim rationcra fpecid cnte .ncque dc cft re(bluDile. partis. licct enim per fe nota excludat caufam comparticipem.licct nu0us fimplicitcr concipetet telle(flus eam ficut . & diftinguitur dc notitia dc fe fccundum tcrminum.Prjraa repraefcntat vnitatcra ap^ tum Ad aliud.qutanoii. tria nitas bonitatcro.trcntat imperfcclius.qutiid Ftritm vefiigium TriniUtis dimn*fit P.Angnft. quod magu cogitari non <}uo hasc eft vera.quod mHi». Quarauis vefttgium & imago dif- flictter pottfi cft liota.qukm aliqux de fecundo modo. &c mpn(iva.vt prj?» (omfofitus. Creatura appropriata vt appropriata tiibus pcrfonis . quia ifta eft de fe nota .& pr. tjuid . fed inteUigainus Tkimtactm . . qiiia omnes dc primo modo rumnonidt» funtmagis vcrz."*' ^"'V^^ to. fi. .& 20.«.q.terttafortajfis refpe^iua.Scc.!entent illa y»rt.TmiinE notx: igitut a noro de definitio- diim qu6d ttinus <?iijigitur. fej appropriabilia .cap. tecundura eft oportct habcie notitiam pritis RiitcitHr.eft prius nota.poteft.haec cft aliquid pcr fc qu^ eft pcr fe nota efi neceffe effe. & mus de fummo ante notitiam con- apparet ve- Dicunt quidam quod vefligium imago diffenint.eft falUciaconlequentis:vclnon & fi- C H O L I V M. III. . tertia bonitarem appropriatam Spiri.vt.a num. quam no<us.quia qiemcunque conceptum qucti nos habe- h<'c fcilicet quiu quod fnpetquu . fit »» creaturij. puntumfri. Tt habcre tres conuenic triangulo . & idco non fcquitur-.c4' ^.q.X)euscft</«- creatnra eo Ad argutit. quatcnus fcilicct nata funt appropriarL 1"^ in qualibet creatitra fimili« . prius notiti^ra Trinitatis Non cnira cognofcitur appro- {)riatura. Contrll. ficut efe conucnit cftentix. K^folmh qutfiionit.O^or.7. l)(««rr. Omne : ali- qu6d prius oportcc cognofcc- Ad primum principalc.text. vel nifi ifta fint A» veftigium totiuscft imagQ partis.Vide coU. cognitionem non eft non ducit igitur Trinitatis. 1. ud .i.ichatd. gn i» illimitatura.igitur venim eft verita. »rt.PaiiexWu^text. Qu^ftio II I. vel proportionis includunt rationcm veftigij per tem non ttrtium.& ordinf. ffxonien.nifi fecundum quod eft ab ea: cft vnus : il- repra:fentac fte in cognitioncra vcftigiati nera illius . Probatio. quia veftipHm rcpr. »rgu- fe nin efi fer fe notum. cft magis vera.y^.veritas vciitatcra. modum reprxfentant V*r%tiuem tf- nifi intelledhis prius fcit & fimtlitudinem. & <]Hia. : & non railitudoj fed vcftigium cotius. j 5 Vod . ($r}. noftrum . cft jQu6d poffit demonftrati. Item. crgo m«gis nota .Secundomodo dico quodnon Veum ejft qutmoilo de- mtnjlmtur f Proptir tjuid . effe <J» Hi^inon tamen cognofcuntur hac naturaliter fecun- quitur.ftcundiira igitur crcatura non ducitin quantum in cftj notitiara cius fi:cun- etiam dcfiniiicicft mcdium in demotvittatiox\ty\. Per hocptet ad rationem in oppofittim. ?• Cpnc - vt cxprimi- quaE diujdi^in fingularia} creatura eft a Deo .hi\e propter t}uid.93.Rttio ideo multipliciter afligri^tur rario veftigij.quia \. eiftut nofier efi & veftigium impcrfe(ft^ tcrminorum fttrnmum ens.nifi prscognofcatur . quiavt difm lUum proportionem non cft. & vefti- docet mnltipliciter dari vefttgtum Trinitatie modum fimilitudinisyvel per modum proportio- ita cognofcantur prArequiritur notitia tpfitu Tri- nitatisjn Oxon. S.probatur. I. x.quod imago perfede reprifcntat. & appropriabilia tribus pcrfbnis. Ad aliud. vt Kmita- propriatara Patri cognoicere. vel fub propria rationc diuinitatis demonftrata frepter dignnm qito imago vero perf^d^.in Dices. Etquia funt plurcstales ratio. mtgii. eft intciligendum pfa. qaaf eft Deus crgo hoc . in- fyllogifmus eft quod Idt 6 dico Dtttt efl poteft intclfigi fecundura conccptum poflibilcm nobis. qudd vnus tur rcprxfentat Dcum. dr vnus eft .Auguftinus 6.vtvnitasvnitatera. modo du- eiiidcnter nccefiarius.videtur effeftus non repraeicntac fuam caufan>.Si enim totura inipifmeretur in aliquo. & tamcn nulla confcquentia cft. rc partes coniungi. fcd ita nos .^. hoc q. .&c. qux eft nota con{ficientes fic tuta.Cattera quae dici polTunt in ifta quaeftione habcntur in Ordinario. fecun- tranfitus.bo- nes ve- crcaturis fimilitudinis.4.quia vcftigiura .fui funt.quia tunc duccrcnt in cognitionem Tri- Dei.docet ex j4ugufttno veftigium hocconfiftere extnbus patibusyvnttatey fpecie. fro affirmH^ tet vt eriaterem per ea cjkafaaa funt. . quod naium eft .fed pcncs rationcra totius & partis} .non non > ».f.fi res approprientur trihw perfonis.'itomido r§tam Filio .^.vlt. nilu operant dentcr oppofito fubiedbi. refolub"ic.{ed cx tcrn9|UJ. ^«»<«. dico nota . igi- fropt' ? Atidot. «rt. quod vefti- perforvis.<}.11 ^U 45" propofitione. fic . noncognofcimus.vtappropriatura. mum cns & nihil eft notum de compofito. trcfatura dncit in i» gium non._Ncque ad intclledum .o. omnis autem ftia ptr f» cftidcm terminus ad propQfitumdcfinitio&dc- ftcta finitum. intelleilay ne procctlitur ad ignotunv de defini. quia euidentia ncccftum. ic porcft dc- monftrari dc figuraparticulariccr. fiue f>ulchritudtne. Vcl efto quod A\ & Difftrtntia Vifiigii bm abfolHtii. quia qui^^quid ineft alicui ptim^ poreft demonftrari perrationem eius de cunque alio .fi veritas Argumentnm fr» «» qusdara imago Statuta differentta inter imaginem ginm dnm. Q licct tamen fccundura qu6d fiint appropriabilia.dc Trinit. partis.<i«. princifaU. vcl plicitcr.tmnis conceptus quem nos habcmus de Dco.'K. inttlli[i. notamen non magis nota: . pet modum pioportionis ./"*/?. conucniens tribus perlonis ratione eftentiac .4j. in quantum D. ad- & prius oportcret cogno(ccre partes vnibilc?. quia produdHo ad extri cft eftcntiairs. dc- ante Omntt . Bonauent.ditabicf priori- DIco igitar fe Et fitatis eft ex euioentia tcrminorum . eft fe- in priori funt termtni noti h.\o.Thyficorum. i. tudinis. vt fub ratione indiuidui.^.gium.. DoAor nitatis. vcfti- perfei fed incognitio- Crtaiura «""ret-rtfen- appropriari veftigia.Sc conclufio ignota.(cd non per fc ptaedicari repugnat eui- eft rcfolubile . ptus confufus priul eft tuc per dcfinitionem . & indiuidui. m qtiod quaecunque .Thom.& dc contcntis tcianguli virtualiter.licct nuiUis concipiateum.""' """*'""' tui fan£ko. cft compofitus. efi cuias in ferant per hoc.\i\\i%. vc haec cftcntia ..

cap.q.^-^''^^^'''^^^^'*^ '^^'^^^'*^ *5K-£*3-Mp3.vel vnum prxfcnrabile formalitcr^quod tameneftduo tu.& improportionabile. virtualitcr taraen continens duas color cnim quodammodo continct luccm cum fic kix in corpore tcr-.if. contra hoc arguicur quadruplicitcr bis mtclligatur tur.fcd aciu intcliigendi ? f^ nottu luccntibus.ij. igitur eadcn^fpc- 3§!u»medong.>nui i !>*• 'J ij. .- intelligat:igitur prius na- habct fpccicm obiedi in intcllcdlu non folum in phantafmate. illud fingularc poftit intelligcre qua: lucent de nodc.de animaiC^.^jr AUnf. poncndo ^-•>'!^^^ cantum ^^^'E . SCHOLIVM nb. vniuerfalt vniuer- rationc fub vt vniuerfale . fed manentc naturacadem reprxfcntatiui {cmper repracfentat . quia tunc de die reprxfcntarentur eo- tcntur dem modo . artic.io. «^ D. quia relucct in phancafmatc.iliccr .l.& lucidaific in propofito. fed ipecies in phantafmate rcpriefcntant fingulare Excmplum duco dcm ctiam non valct illud ad reprxfentatiuo illa & in alio alio {y J. fophum : $.. Confirmatur. D. I I II. ponenda quod cognofcimHi vniuerfale^ieceffe autem eji vt vniuerfale Jtt pnftns intetUclui ante eiiu tognitiontrnffed non potefi effe prafens nifi per fpe- Oxon. falis. quam in lumine impcrfediori. vniuerfale turalitcr Vitri D>tcitnt imprtjftm frobjtturpri' V»' vero cft pcr fe conditio obiedi intcUcftus.vnumdcclie&aliud de nofle .non re- cipicur in incellcdu agcnce . & /ecipttnr in (f/eciem. quia vniuerfaltus non concipitur fecundum lottim fuam poJfibili. cr i.£c IV. quia obiedum fecundum per fe conditionemobicdi ptxcedic aibum. ftinguit rationcm rcpraEfentatiui . quarum vna iiata eft caufare fuum reprxfcntatiuuni in luminc diei . & pcr confequcns obiedum eiufdem rationis. fiue fic. altoquin inielleiiiua non pojfet imelltgere fine fenfttiua JmfiMgMUo i . pollibilcm intellcdlus agcns iX- refpcdu poffibiiis 4ProhniHr ^ CU»'^}.^.fiue fingulare a no- 'fi*»riei.or probacur fic:fpccies fub eadcm rationc .fed idem cLuius . fencatiuum aliud. q.6.^vid' (yy. nec idem obiedlum fub oppofitis rationibus obiediuis.nonquando idem reprxfentatur in alio. & alia fuum reprxfencatiuum in medio de no6te & ctiam de die licet non appareat proptcr maius lumen . alio lumine diuerfa tum per operationem 1. igitur refpondeo cin luctnti» videutur.i. 1 q.xt. Antcccdens patct .I. a «. illud aucem natumad moueruium intelledum cut prius. vel cft cadem qualicas . quia non cft rccc- nec in phantalmatc i quia illud cfict cxtenfum.Phyf. quod in illis dux qualitates.quod eft quod fe omnia faccrc:cum. in nul- . habe- obiecT^a idem obicdum fub ratione vniuecfalis:Mai.Thotn. ^^:^^. Ut.fub ratione vniuerfalis dus tamen lo icdum alio & fingularis .obicftum uib rationc fi^ngularis j igitur cadem eits non rt. qua rcpracfcncat obicdum.vtcolorata. .iy i. vt lux &color.6. co- tunccnim non probacur quoj . inextenfm ijnia efl (fr qnia in ratione acliui add- tu7n.jn ad propofitum. iy II. Similitcr Metaphyf. .q. quz vcl repra:fentantur non func vnum jiifiper ac<:idcns. . quod eodcm reprcefcntatiuo rcprxfen. intelleSiui pojjibili in raiione pajfiui. arguitur fic:ImclleifJ. igicur pcr cadem fpecics & vnius (c reprasfentatiua alicuius obio6l:i. igitur non di. 4. duo repra-fentabilia .Riclurd. autem > tum quia esl terminum realem fua non tn phantafia. igitur lumcn Lumtn nen non cft dc rationc repnlentatiui.qua: in & alio luminc repra:fcntantur.antequam intelligat.us potcft habcrc ob- Tunc ie6tum adlu vniueifale pcrfede prius quam fcns naturaliter.i. hic q.&quod- ^ aaum inteliigcndi imprjmi ab obicdio.it*3-£«^ *9H- * •8*3"S^ •?*3-£*3 •£*3 •&3» QV^ST O cicsnon potcft pcr fc rtpracfentarc duo obievt» formalitcr. agtt in iatijfi/ne Secundo ex parte inteUetitu agentis foteniia actiua aSHonii . quo falfum rcpraeientantur dc noiie.?^4«.C!" '" i<i. quiadjcic habct vc ars ad raatcriam: igiturpoceft .quod eft.i O" *• ''cMus •'« Oxon.in quo repraefentatiuum reprxfcntat . rcalc caufa- intcUcftus agcntis. vel funt effe. & fic exemplum cft ad re- va- oppofitum. Itb. fiue . rcprxfentatiuo rcprxfentcnrur dc dic 6tc cnim in- reprxfentantar dc die & dc nofte? An alio.fqii^ mine perfediori non rcpraefcntat aliud rcprx(cntabilc. & per confcqucns diiUndio luminis non cauGt diftindlam rationcm rcprxfentatiui.lumen non rcprx{entat. (ed terminus adionis realis cft aliquid reale*. & racionis : fed racio fin- racio vniuerfalis func oppofica: racio- ncs cognofcibiles non eft . SEd eroo non in phuntafmate. Quxro enim an oppofitum. (j* «iMet. : non eodcm & dc no- potcft au- tcmdici. habere adionem rcalcm vt i» vt intcUc- luminc reprarfcntabit aliud ob- titdem J^t. Contra.* I.refrtfentat.Y'"«ff-\"K ^ ^'^ opinio Juorum Dodlorum neeantiiimfpeciem imprellam. prtfeittatfin." Libri 46 Diftinaio I. femper tamen funt ibiduorepra'iencatiua.^.non altterquam per indtjferenti.& alio tur propofitum prirno . uon. j. Met q 1. .T ). alio lumine. (X 9' IV. 1. •"••'. Atiftot.f.i^fi.. ? (i fed alio rcprxfentatiuo .qu6d vniuerfale po{fic a nobis inteUigi pcr fe intclledione abftradliua./pecics mancns eadcm non poterit rcpraefentagulare . d.concl.l9.tm in tnferwriyergo in aliquo quod abfirahit ab inferiaribM ^luarto .Confirma- «Siori clarius rcprx(encct fingularc & cft illud.quoniam rcpraefentatiuumin lu.j. lumine folis&lunaej igitur quamuis fpccies in organo phantaftico in aliquo alio lumincpcrfc- QutttMor argumentis probat contra Henricftm (jofredum dari/peaes imelligibilesprmo fnp- ciem.de quo ReiUiiur.Convnius fic : cadem fpecies & fcqucntia probacur jacionis non eft per fe rcprxfencaciua obicdi fub oppofitis racionibus cognofcibilis gularis .B. & priaio fic:Suppono cnim.^. & alio. : & minaco idco vt prius poreft caufare reprx. Sccundo arguicur ficexpacteintcllcdlusagenadiua lecundum Philofophum ^.menfuratur ab obicdo fed idem non potcft per (c menfurari duabqs mcnfuris cunc enim bis diccretur fccuudum Philorc : Arirtot. Ad exemplum .6.vt patetde ytruf» in f&rtc wtelleitiua frofrieftmptafit niernoria habens fpeciem intelUfiua- lem i tffmb.6.Tam.vr patct de codem I.io.x.^ixiz tis. euniUm I. ita quod duobus illis repraeientatiuis.caufat agens vnmerfale intellecttti . fibi pra. impr&portiviatiti quatur & habet .hic q. ergo nec rcprxfcntatiuo in . 7. & g. Sed dicetur quod maior cft vcra in codcm !umine. & r. fiue fic. feu improportiov pciuus : . di^inBdm ab reAliter alio Eunfio. Incelleclus agens cft poccncia vere dicic iIlud. Tcrtth.

vel effe reprxfcntatiuum . fiue non fint. enim fi ficut pofuit Plato. 8. tum cumferebantur. V. quam oportet fnluare. pcrioris primx & cx conditione . dnptict neceffi- q. nifi diminutum : tton reprt. naturaliter praecedentcm adJrum in- . . Vnde oportet ncccflario quod per adionem intel- quod concomitatur tcrminus 6. lecundum efe receptum. Atiftot. telligcndi.er ci"od netrflkno pra*ce- propter di-^niratem 5c r. quodaramo- inre! cftuscft intclligibilia v'detur in- non poteftintel- propteraliqucm habitum icicntix qui dicunt modo loquiraur aurefti nunc de quia habitus fcienttx non .Mp. fi ifta . cr amplitu obiedi pr^ccdcns Je eft conditio i:h:i. phantafmata. iie >4«»«<i. nec reprxfcntari in repr^fentatiuo minoris vnitotara indifferentiam poncre in dlujVt habet rationem memoria: igitur : triplici acceptione DIco igitur quod oportct tia fic intelleciu. per quod obiedum vniucrfale de illo reali habec effe rcprxlcntatiuum . Nocandiim tarnen quxiitur in quo rccipitur.nii SCHOLIVM . Alio iftomodo loquinir Philo.' (entatiuo . Vndc non lofophi.& tunc haberur propofitum in quxftione fcqncnM : quia hocnon poteft habere in vniucrfalitatcmobie<5ti . idc6 ponatur intclledlus agens. quia vniuerfa- adum cirentix deftiuitur intelleAus agenSjnifi fa- adu vniucrfale. confirmat dari huiufmodi fpectem fic de potehtia vniucrfali fet -ofni Refolnit omtiino admittendas Jpecies tntelligibiles fcciindum & intelli- ment. qui argnic quod non poteft babere opcrationem propriam .ii. quia ip(a eft Vno modo tripliciter poreft accipi. fupffrqutm primxjtum fiiiidann!! tres laiiones Hxc amem npm j. fepTiifens nifi per fpeciemitum propter dignitatem habcc effe nus aftionis rcalis debcat efle rcalis .vt faciat ?lnto- II.}. nifi pcr aliquid repraEfentatiuum quod voco fpeciem. ergo cft aliqnid reccptum in intellcdlu poflibili illud autem (i cft fpcciesjhabetur propofitum /1 tantum ados intclligendi.Qu^ftio IV. «9« potefi autem ef~ actu intelligat fli antecjtittm quemadmodum & t. potentit intellcdiuit intelligibilera tantum diminutum . : qtrod de . potcntia confetuatiua fpecierum prsterirarura. nifi effet fpecies vt concludunttres ceflltas 7ReiBlutit a6lu realitcr difFcrcntem.»m. Itemquarto fic aut inrclledus. &c vt aliquid cognitum. eirentialitcr concepropriam.ts. Dicetur quod terminus adiionis intclledtus obiedum agentis eft ) Aliit foluti» i. vt ipfa cft Triplfxau*. effe habentur in memorit habe- ex Reportatiombui.t'UT' piop^. Ci non poflct habcr:'obiedtum fibi prxfcns in operatione fiia. tranflata ibique notari tn margine addittonem tx ho( loco .obiliratem intelledtus faluandam.vcl cognitum. non indigcremus.{ecundijm fuum ejfe . &fccundum vcricatem habita fcientia intc!Ie(ftus non intclligit. hic tingeret obiedum Afiflot.qaare re- obiedum fccundum propriam quiritur •quod rationem obiedti prxccdat afl:um. fiue fint. I. : de in lib.igitur impoflibile «ft intellcdum agcntem facere dc po- foflibilis aJjcquatur Arinot.quod nop con. quoniam fciciitia. De mcmoria primo modo quando cognofcitur vt vnumcognofcibite idcm omnibus inferioribus fcd vt habct effe in vno fingulari non cognofcitut vt idem omnibus : aliis fingularibusjigitur in reprxfcntatiuo vnius /ingularis non fecundum poteft cognofci indif- minifcentia. aliquid crgo eft tcrminus adionis intellc(ftus agcntis non crit obicdtum habens effe diminutum . quomodo ponit Auiccnna fpcciem in intcllc(5lu noftio. & non viiifica- : fenfitiua & hoc concludit quarta ratio .. : fhiniafm» uerfalem potentia .im ob^ecti dit a<ftuni. . Tertiomodoprout habet aliquod principium cliciendi notitiam aftualem quod tamen non raanet finc aclu fecundo . uerfalis: fed fpccies phantarticacft perfe intelle- fpcciem . : inceile- . ne vtlificeiur per dependentiam effentialem apotcntia fenftiua.intel- »lfM non tf '»- t€-lecius *• le^u agente. lcftus agentis caufetur aliquid rcale vnixer- qme requint prtfcntiam obie. cura Commentatorcm ^. fcd aliquid fnli. fortcdicecur infcrius . nccefliitas eft ditionc vniucrfali potcntix (ftiua. vt rcprx- fentatiuum.len- . vt cft confcruatiua fpe- : fercntiam fuam toram.(ecundiim ipfum. fe prxfens . vr ali- cft fimili- tudo reprxfentatiua obieftoram. fophus de mcraoria liifi ciem impreff. TenninHt idionts in' : rentss ijlff*. vt vniuerfale non habct (^. feu tranfeunte a6tu . & non intentionalis vniuerfale. Confirmatur. vcl intcntionalc . Amma. de intelle£lus Cihi dicerct intelle<£tljm pofTc feparari deret jn cum habere opcrationcm qua non depcnderet fltiua. vtactiiium paflIuo.coTn- rerum adu vniuerfale ellent abftrada: . fecundum Philofophum.non tamen ita aliis Reportatis quA httcvfque . dicit ligi . Detnde ponit triplicem accepttonern memori& . c^e. fed depcnderet cfltntialiter a potenre omnia indiuidua fua. Si non potcft habere .i>p:!inAtHr. per qnam rc- dufiturintcilcctus de potcntia eflcntiali ad ac- cidenta Atifloc.tt huiufmodi ejfe procter conditionem vni- vniuerfale .- vniucrfale fecundiam totam indifletetiam foam. 3.G. non poterit feparari. do omnia quod . 11. 37. modo. cicrum rcprzfentantium obieda in fe . vt diftinguitur contra partcm fenfitiuam poteft habere obiedlum fibi prac(cns. poncnda eft fpccies in Sed diftinguendum memoria fic de meraoria.quia quando caufat pto piimo cffeftu cft in adaeqnato paflluQ .nifi pcr conucf fionem ad . ficut prius. in aliquo reprs- Hercules in ftatua repraefentatiuHm cum igitur lermi- tafe fpeciei & . quia non cognofcitur magis vniucrfale.num.& ab iuamnonpoteft intelligi. . hanc faUam fecundijm Tertio m omnia htc de efi ri in firipto O. : tcntia vniuerfali. vniuerfale fplendens. ciat dc potcntia vniucrfali gendi: pon. fme parte fenfitiua quenria patct nec effe^ Confcper confequentiam Phiigitur AmmAf text.de tAmTn«. . duplex vna cx con. fed quid realc . Maior probatur .c|UJafecundum cos.Vuplex nt- : & obic<5ti.vt indifterensad fpe- rationes. vbi opoitet poncre fpecicm rcprxfcnratiu. Obiedum Contra.s 47 de raemoria rcrtio mcmoria fciundo modo . Alia cft ne- vt prxtcritx funt. . Obicdum vniuerfalius vniuerfale cirr reprxlentatiua indiuiduati : primo igitur inillafpccie reprxfentantem vniuerfalc Et huiufmodi eodem vt Voci. raaxime antfm vilificaietur incellcdus . £t poteft intelligi nec rcpfacfentari nendi dignitate potentix fu- obiedum non po- eeffitM imprcfla in intellcdto. igitur non poteft haberc operationem aliquam fibi propriam .x^.aftu vniuerfale.xonien. nifi fibi ^parte fen- & re- Memoria ptio mem*' rii. tentio Philofophi exprcf>c text. .

icitnr quia de prima fp.i ««. teniinm »ctidentx qoam per edentiali ad tia tcllig ndi iiit- frelj» efl ha- bints. quando nonconfidi rat. aliqua ipfum ob- ni fi & . 6. ponic inteilcftum agentem .Cen(us autem eft. non »H em htiiii- aurem . SCHOLIVM J^ecitat opiaionem negatiuam huitu !• Auiccn.c adibus. haheantur. ftcundum cjuod tfi virtutis apprt- neceffe eftfierinb eo. art.qux ampliys crant diccnd^ in hac quxftione.ilitas difponensintelleftum ad opcrationcm. eadem .& ea. a qua emanat fpecies tntelU « . »0» in alicjuo ficut eft nifi prehendere. habet nouos aftus intclligendi .y ca^. intclligibilcm eam mimme ad quafliones has fptdajfe. tis auUoritatibus dubium hanc rem docuertt. omnii hibirus fetiuitw: fcien- illa accidcmalem lefpciau aftus ineft habitus. cum tjtformam non intelligi ab eain effeflu perfeile . Secu/idum. Vndc tia . marginatorem contendere ad illnd opu) Anglicum fpeiiare .Atigufitni. . S^ccies DiftinaioIII.ji. potencia erit inielligibili- intelligibiliter. quod eamintelligit.& manfiua ineojcft habitus intellctftiiuis Jrr. quiafpccics intelligibijis naniraliter pracccdit atSum intclligendijhabitus autcm intellediuusnaturalitcrfe- .fed in phantaftica virtute.qnam curauit fiert Tnomas Penkjth Angltt$ iedtum Atiltot. poncns intellciflum ad opcrationcmiigitur fi fic manfiua poft adum in elligcndi . 48 de eft fe : tamen non fcd fpccies ytpatct 3. DoiSoi «'» ify> tracUtu de Oxfnien. nifi forte in altit additiontbut conferuatiua ? Oei-am htcJ.cic qualitatis tttS. dicit : . fcd nifi fcd in corporalibus impolfibileeft idem corpiisconfigutaridiueriis figuris. poteft rcprzfematiua obiedi . qua habitus efl aftum. qu6d hoc probaturauftoritatibiis. fpccies.Erernit.»rt \.qu»d conrincntur in non vniucrfale illo : ertlt in fuo rcpracfentatiuo in tellcda.quasqtiacre in Ordtnario. velfaltem .tie Amma. non habeat tf//r anima poft actum intelligendi. Ariflot. in^ % Ai. de illo omnia obiefto elTent ibidcm eftet ibi nifi h. : Tormas au. dignut Profeffor in Commentariis. intellciflum bus. Impojftbilt effeciu perfeEie cuius impoflibile eft eftcntiam tem rnemorattu hendentis vt patet »« j.(^Htd formas fen~ fenftu illas ap- m qnibus funt foim* non funt apprehenfiua. eiutftioniiy fHtttmpomtur Atiicennti& citatu ex eodem tml- hoc .dr 8 7'/yy»cfm.&accuratiff:ma inter vetnflM.j.ia potentia eafcjue monuerit clTcndi funt ibi tum etiam. Et dicunt ipfiiim hoc probarc tx hoc . Omnis qn.S. Aui- quod manfiuum . Vbi aut-rm ma-itfefle de- eft fpecici intelle&u.q. dc poten- inte''lc6lus reJ'. fuos non addtdiffe Commentartos . rint.vid. id^ue probari ait. non inuenio vti etiampramonuit R.etur:quia quar^tione ef^ confcruatiu. faurum animx Vnde illius . fed fpccics lapidis. hoi in aliq. quod in organo fionern vero . lapis noneftin anima. d^ Anima.is dii^ ni. tnima rep/trat» diffut. mmmmmmmm Q_y y£ S TIO defumptas intellc&iua (It & termtnate has citauertt Scetue in fcripto nienfi . Contra. Itera. non : . & impoffibile eft corpus efle the- thcfaurum. Thyftc.tlu cejf. opere iBof citat tllo Ego tamen repmo ex hac leclura Pa^ rifienfi ilUc futffetranflatM . m» nes in calce Codtcr^ repoOtertt inrer addttiones. Vo D Oxo- tx ationum opere adhibttit .inte aciu intelligendi ex Reportatit.3.epor fcnfiis D. Auicenna.opottctcum conuerti ad illam intelligenciam feparatam .lnte!lc6lus poteft elTc in potcntia ac- confidcrandum. quapenes imcUeiflii. huiti4 noStri .quia caliilia probat aliter fenfife. ita & nouas fpecics inlelligibilcs imprcftas rcriim illorum aftuum: ira qu6d fcmpei ad hoc quod nouum aftum ha- quam beat intelligendi.i^7j. : qui» natum cognoicere obieftum fpecies repraclentans ica '^Jf"„^^*} cft virtus cognitiua .igitur. IX. tum quod vetufiiores qutfiiories.<f« AmmAytext. j.'m*iiu4. Quomodo igitur Ce habet ad fpecics Hzc intelli- gibiles?Dicunt ipfumvellequod intelledus ficut perconuerfioncm ad intelligcntiam (cparatam. fccundum eundem omnia . ad vtramtjue hanc <ju<tjiionemfuppleuit\ vbi non ina- (enfibiliter fcr vtitjue jn p. cat^.%<i.aquo relinquitur.f.fed non poteft eSc in potentiaaccidentali ad confiderandurn nifi quando habet ipccicm cidcntali ad i.c^ q ). Ytrum mrrnotia (jHntfiio- opinio quz imponitut HIccennae vnanaturalium.i fpccici vnius obicfti. non nifiquiaforma exi- anim* in effe in ftit in ea. .quae vcrc ef> . fl-cundum qucmcunqae & prim<t editiones fcripti Oxontenfls eas poncndus in modum ob- clfcndi cft . fupradido poft mcdium .&c. ^«14 iHdicauerunt .a »Hm.ne(^u<: leui conie^ura fufpicatur propterea Ly- chetum aiiofque Anglicantt lucubrationis interpretes . 4.n- expli- & ita non phantafticus explicans vcri- tares fcibilesde taliobicdo. fpccies intelligibili» quitur afturA intclIigendi.an. ftu hoc vidctur impo{fibilc. &generaturc.&i.'^.i^. ibi fenfibiliter cogniciua I. futjje in anitqutfjmo Codtce 6.^.& 7.t manufcri- pro f^aticanoytjuemftpe ctamtt^. Pater Tonciui .Atiftoc. Ti. Apprehen- . 1]. Libril. Philofophus etiamdicit.ibitus : i. E' lcquitut c'^e efi ntfifetfni eas & fenfuatas . ScUnti* r*' d"ctni *d po. critinteliediuus habifus:fed hoc vidctut falium. licct non fit organum non . quac virtualitet obiedo igitiit fi obieduni Prdin. necctrario prxcedit adum intcUigenScientia di.quos Collegij non. (ed fpecics cft quacdam qualit.& S^. prg aff.i}. verbatim vtihic leguntm. ratione & fpeciei altcriusobie- J< lic eflcnt plures fpecics in intell.u Ahu\cni. eft eft cognufcibiliter de fcd intcllcftus : (e obiedum iedum fic ter quid cognofcatur ibi cognofcibiliter eft non igirut in intclle.quia fpecic! : non eft configuratiua intclIetSbus ad intelligibile . de quo loquitnf Philofophus \ de Anima.^to Commhr de nima. li«"' '**'* quia non eftc fpccies .parre V. Hanc rationcm dicunt ipfum innuete cap.tif.fed tarttum habitus phantafticus. effie. mo(ium cti ignora- efi. Vnde corpora fenfibilium effe apprehende>e fibiles effe in aliquo . Item Arillot. text.& configurari diuerfis /pccic- fic hacc rariocft Alga?elis. moneo cfudflionem hanc fecjuentem haberi infcripto Oxanienft^ad calcem rameit cjutfitonit fextt . cidentalcm xtC^t!^n adliis intelligencli .hic tj.in cjuofolet im- prtmi tpfa forma aliquo modo imprefftonu.fVu .igirur fimiliterimponibile elt Algizel.Thom. circa Hic & obiter & 'DoFlor frequenter in cjiiia n'^n cflet aliquis habitus .

fcilicct (pccicm non adu intclligcndi.nifi dum anima lc conuertic ad ipsa. &arguuntconcra Auicennam . a ad hoc quud fpccies intelligibilcs intelligat.dicit quod cikm imaginacio aliquam formatp reprxfencat incelleiliii. 6. SEd contra conclufioncm pracdiflam in (e. tta vt ah eaformetur ipfum. in ifta certiutamen es verifllme tepojje refpondere poftea i quamuu non fit apud te adhuc ordinata .pr2cer illam. Prtma.quia in- tiits ejfe ajferit .quara Itcm. ligendum . poft illam aliam quia omne pritu naturalner poteft ejfe fine poftefinon habet necejjitatem ad ilhtd . Sed an hoc intellexcrit .(cilicet anima. (peciesintelligibilis ceiTantc a6lu intelligendi.vbi psiuscap. perfeSionis in & rationet» eflicactm.capituIo primo. ficut in loco. f)er talem habilitateropoteft intelledlus cum vo- uerit fine difHcultate Ce dicit fic fe intelligentitt agenti qHovfqne fat e}e ea intelleHut . ue & eam ctiam manere enimnon poteftabftrahi ab dem dum a^u nqn fennali ad intelligendi(m. qu* idea feparata. ficut quidam dicunr. a tjna etiam emanant forma ordinatt >n4»<m<i. quod ex frequenti conuerfione intellc(%us ad illam intel- ligcntiam generatur in litas intelle(l3:u conuertendi fc ad illam litas fit habitus fciencias . cjHt eft fimplex . bilia:a quibus recipit fpecics . vtfubit- ^Hta adpajfio/iem. Vnde ad illam intelligentiam : Jifcere enim non efl comparationem ad (enfibili^. ficut vnir vniiquodquecft in ppccncia en'enciali ad iCta fecandum. Sicut Pla- 49 to punit (cientiatn fluere in intell&^u nofbo ab thefaarum fpedcrum .Ec idc6 cum aucrtituc ab ip(a. intelUgibilis. &c. . & ideo non fruftrji vnitur anima intcllcdiua corpori. Auicenna.circamedium.quia ha« le mannuus bitns fcientialis eft habitus bens potcft cum vti fet poillbile ipfum conucrti ad quaemanant vohicrit omni in fi . fiue non . tyiHarn aflert rar tionem ex S. dcfinunt c^Te hniufinodi fpecics intclligibilesin intcUcdlu. qua* pr«fcjui'.quiaprincipiHm intcntio- iam non excipict intcllediis ex ca aliquam aliam formam..Naturalium:qu6d intclledus maximc per fpecies recep. XI. £ Iccni. Ad hoc autem videtur refpondcre .. inti : quo ha> hoc aurem non cf. qux non ei illa tur modo concedit fpccicm a /pccie intcllcauali.& nobt: litantes eam . in eft cft vniuerfalis tas a fcnfibus poteft proccdere ab ignotis nobis ad nota. femper (equicur qu6d intellc(5tu$ quandq non inccUigic. ft tu htfttat refpondere hora . ait fic intelligcndi ipfiusin-' ponunt ctiam ipfi . Poteft igitur didlnm Auicennas fic faluari di- : cendo.quarum quaclibct licct animam in comparatione ad fit qna fingularis :[tamcn rcfpedu fingnlarium in repra:fentando.Secu!7da. i .vt podit fpccies reci- eftfen/M.qu6d ip(c pofuit duplicem conuerfionem.&fequitut :Sivero auertitnra formt in potentia proxima : ergo . vt citm voluertt re- pere.cmferHarifl)ecies in me-> rrtorta malitcr refponfionem ordinacam afsignari Vn- tetteSn^- his. potentia ef- rtore.quia(ccundijn:» intcntionem illius. qui mulcum nituntui improbArc opinioncm praEdi<Slara AuiecnnaE. ad qua conuer(b fluunt fpccies intelltgibilcs in ip(bin-r telledu i quasponir non manercnifidutA con» ad illam inre!ligcnriam.nuIlo igiliter probat ejuatuor rattontbtu.& anima (c ideo ifta inrclligentia quandocunqi conuertit ad ipfam. ciim decoretur niji acejMirere pirfeElam aptitHdtnem coniHngendi (pcciebus fubfiftetibnsin ca abftradis a fenfibus. cx quibus potcft de modum iftum dupliccm cics intelligibiles.caufat inintellc(flci neceffitace naturali hu- Mocetformas ad mentern fuam:cHint ettamfenfne *ftt vt citm voluerit pojfit coniungi imelhgentia iufmodi fpecies. fi- ue ilU inccHigencia fic naiuralitcr agens . fic in pocentia cllenti. & (cnfi-r teliei5tus bct notitiam terminorum.fed conuenieiittam po- arguo alia.f. vultquod ipfius intellcaus eft refpeftus ad thefauros fpc- cicrum.Met.ccrtu$ eftfe poflp (pondcre ordinate inteliigentis cau(an[is. .capiculoquinto . ^uarum qttafi loctu efl antma mt- diante intelle^iH materiali. nee incipts praordinare tn anima tua refponfumi fuod prouentt ex Ula certi-r refponfio alicjuo tudinefciendi. llrtia. Videturigitur ponere fpecies manfiuas conuertcre. vult Scat. intellcfttone oporteret lligentiam feparatam . vnde dicit quod thefauriu intelle^tu eft memoria .6. fed incelligitper conucrfioncm ad fupcriora.quam acceperat.qua informata intelligit. aii fic vbi fupri poft principium capituli concedoformas rerum fubfi^ere in anima.ficut dicit f . & cedar a(5tus iiitelligendi. rti» for. nifi imprimatur potcn- forma in. modo . manere in intelledlu ccrtante dubium eft:quia ponit in rc. . Ckm enim dieitur Platoejfe primofinnt primum ipft difcerefit in inrellctfbu per quibus abftrahitur Aliam veroconuerfionens ponit ipfius intcl- ledlus ad illam incelligentiam (eparaiam. nera .vcl ctiam 4. formam numeto eft nifi intelligit ejt in ageudipqtefl tnejfe a8tuo. II. Item.Et vbi fupra. rettnet intentionem Quod fi dicas qu6d tunc non videtiar poflibi- incelleAum babere habicum (cienci£. Vnam ad ifta (cnfibilia.Thoma altis. fi & intelleiSlHS excipit ex poftea reprasfentauerit ciuidem fpcciei . G^tarta^quia abftrahi incelligibi- primam abftrai^ionem i proptcr hoc alio indiuiduo eiuf- fpeciei occurrcncc.quat di a(3:ualem. fit illud/ihi in potentia froxima effeciui. Itcm poftca in .quacn6mancntnifiad prx(cntia fciens intelltgentia . Et capitulo vult diccre quodnon habcns refponfionem ordmatam lim eofum ExfliciUt§.illa inteiligentia cft naturaii-- uertiriir ter a(Sliua. ficut citm oculm foru fanm afpicit alicjHid vndefumat alnfuamformamyCitm vero auertitur ab tllo .fific intclligat fic :qu6d fi neat in intelle(5tu . : Cum aliquod duhium ate qMtritur. fiuefpeciem. quibtis abftrahit fpccies Atticenn».ili ad intcl- quia (cmper tia eircntiali intellciftus cft in ad intclligendum telligibilis in intellc(5lu uctfaliter quod ejt fenfu communi feruarejpecies.^ quibus rccipit fpc- SCHOLIVM fta- & hoc non eft.c.fiuc Primo non ma- alitcr. Tom. vt ab ea informetur intelletttu .quando non caict a£tu ptjmo.a manent poftaftum intclligcn- intelligibiles.cejfafite atlione. codcm .decorantes. ha:c habi- illa habilita- te acquifita poteft intelligere ciim voluetitsquia intelle6his habeat . quacdam habi- &qu6d quoniam . Cenferuxri fftcies irttel- tigihiUt tn m*meri»f>rtr batitrfrimi. Oper. partc quatta. agenti ita . niii quia ha- Cejfante a£lu intetttcltu.Qu^ftio V. Ponnnt cnim qu6d intelledus coniun(^us in^ telligit pcr conuerfionem ad infcriora . illud quod habes ante difttnittonem & ordinattonem eius . de qua tamfcifti.qux non caufac. vel ipiam peificcre : anima fpccies fiibiifte quac tamen concmeniur Vnde in ea.

e)lf fapicntcm.ite. & nis agendo . impediuntur quod non . fifijiitur. curn volumw fecundiim Philofophum 3. . in intelledlu fl- nea£tuinteIligendi. 30. . qnando non non dc| endcre cft habere autem obie<5liun prxlens. vt Rationem aliam aliqui affignant talem. : . Thantafma fe habet ad inttlle£lHm. ncc primo intelligatur dircdc fine reflexione crgo primo modo intelligitur vniucrfale vt vniuerfalerecundum totam indiffercntiam fuam ad in intelleftu ceffantc operationc intclli- quam vt vniuerfale . Nihil priusafSHcuic magts qoim . enim non fic habct indiffcrcntiara ad omnia fingularia. prajfcntis fibi. Confirmatur . fed principium li- adio . 60. Itcm fecundo fpccies intelligibilis neceilitatem habeat fed impofsibile eft jntelligcre iepra:fenraiiuo ipfius fingulari gelus cum nullam : aliquo fingulari. quar nccefsitas 9. intelledum inomnifuaintclleftione conS?* fit nruciti ad phantafmata? Si cnim habcat intellc. quam (entire in fenfu.&c. Thom. pofsit (equi organi impcdirct inrcllcdum ab intclligcndo.quam tale principium. & ^^. poteft habcrc obiedlum fibi pcrfcdlionis .Maiorcft euidens.ad hoc quod intclligamus:alitcr cnim pofletquisJntelligcrc organo phantafixindifpofito. ciim ctiamfecundum cos. z orxfcns in (pecic qutc maneat Iterfonisad fibi intelligendi non .comm. cognoicatur in hocautcm cognofcitur : VoHrina quiditatis cft cxi. . ergo r-nulto magis ita clfentiaUter rcfpicit . Rrifcitur pri- ma.18.tanto firmius recipictrcum igitur potenria: in- feriores vt fenfitiuae .cundl. : inrelledui. quia omnia principia adiua naturaliter funt impedrDilia in confirmatur. Prim-m ter duo talern conuerfionem fieri. habcbit fc. Atiftot.nifi fitnecellaria caufa illius. Item dicit qu6d . quicl opmfit comerti ad phantafinara fi manent fpecies ? C^ impugnata refponfione 'D.igitur intclle£tus. vidctur neceflliria phantafma- conucrfio intcllcftus a3 phantafmata ad hoc pafsiuo quod intclligat cum prsfente aftiuo intclligendi liberum eft pcr participationem quia mtelltgimui. ma- aliquo fingulari. &i phAntaftna. cognofci.q. f quiditaris Reij iturfti ergo An.& fic nulla indifpofitio poteft impediri a : ergo (y inin- praefens. & nobiliori modo habentes fuos aftus fccundos. prout intelligitur exiftere in . ex Ariftotcle ^. & . & intelle^w poffbilis vt cde in intellcflu fine adluaU intelleftione. non fecundo mpdo omnia tenria: intellcftiu^. Animatcx. vel includat neceilariam ifta tiione. in aliquo rcprarfentaiiuo operatur quia in quocunque . dc Item . 57.&9 art. Libri 50 Item sunii. Diftinaio I II. nec includens ncccflariam cauiara Ariftot. 8c iterum ibidcm.(\\\. ris. . Intelleiltu in tjutintum intel- potefi ejfe fapiens . iiiic non . fingulari. quam intellcdiua. quia impoisibile intelligere aliquid quod dc ratione poterit intclligcrcquiditatcm rci tcrialis.. Itcm.conferuant fpeciescefianribus adibus (ccundis.perfcdionis eft in potentia fcnfitiua vel imagi»ent fpeces nariua . quia qui .i.praq.vbifu.u . tntelltgimiM in vniuerfalt rahter prioraftu intcnigendi^fcquiturquod poterit 8.quia vt habetur Anima tcx. quamuis fit quaEdam conue- nientia.igitur. palfittHrn conuertitur Oius Canfif^mttur. quarto fic quidquid pcvfediunis in operando ponitur in potcntia inferiori . Dicit ctiam Philo(bphus }. tis ta. non habct obieftum fibi dorroiendo eflet fapicns Scd fi eft (apicns hocconuenit dc fcd efie fapicntcm in- : obieftum fub rationc prarfcns j. quamuis fint potentia: nobiliorcs. aiiionem in 7Trohatur ttrtio. vel proutintelligiturinaliquo quia ficut eftprius naturaliter in intelleaftus intelligendi. obieelum primura inrcUedus non fit fingularc. propr caufa refpedu aftus cft ncceifaria cius.quiaomaliud a principio a<5liuo formali ipfius adtio- nc Hoc ct^iam leclm non & poflunt ftare fine adlione . quando omnc aliud. nihtl intelligimtu fine phantaf- prxfens per fpeciem repra^fcntanrem.de A»im. Hic dictint quidam quod imelledus ad phantafmata ratio conucrfionis eft "haec «Tltim intclleftusnoftii eft cjuod ejuid efi rei fcn- aurem huius fibilis:dc ratione indiuiduo fteie in aliquo plctc talis qiiidiras . I.& perfediores. . cludit minus habet habitudinem ad a(ftiunem. quia obic- i fpectilarur in phantalm. igitur quod fingiilaria vniuerfalc omnia fingularia . fcd principiom : piincipimTi formalc formalc agendi non nc- ccflario requicit a(SiDncm. de ratione eius. n. . vt argutum eft in quaeftione ptxccdenti * igirur. aiu fingulare. poterit elf. non fit : fi eft talis . de Anima text.l homi. Auicenna pofitas adtum .3. ita poteftin eflfen- jcfpcftu ipfius. cipit fpeciem intelltgibilem caufalitatcm in fubiefto refpedu paffionis) .fcd potcrt ineilc a6i- aftiont iK) ccffatitc igitm: niiiil aiiud reqniric : neceflario a<ftionem in ipfo adtino : igiuir (iuc Ipecicsfit principium formalc rcfpedtu a£his in- tclligcndi. parricuiari exiftcre ro. non foium inphantaf- fibi prcelens.ficutfenfibdiaadjenfum.Thom. tclligit vniuerfale T).fcilicct. Minor probatur .quia omnis caufa naturaHter agens cft impcdibiiis cum igitur ift. Concedo fiffntuti» manet gendi dtu .alitcr enim non cftet libcrum per par- Themift. quando non operatur eft aliquo modo non dependere incognofcendo. ideo nonpotcftcom.tcrtio Omnc prius porcft caufari in caufam illius pofteriohoc cnim addo proptcr necctfariam forte obiefttim matc.^. ponatur caufa eius naturalis.i.cejfttu ctn- obicdum bcrum pec participationcm t. fecundum totam indiifcrentiam ad in vniucrfiU (do cfte finc eo.i i.aquofimHl. attriHU»rt^«buendum eft potentiae fuperiori in operando:fed Jnfenfu m*. euius oppofitum videtur in phrcneticis. : aliter ris Sptcies prior tjl intellf fic aftu finc pofteriori. quoniam formale principium adione per principium agendi libernm per C(fentiam. .\nto igi- Ariftor. nec vclle in voluntate . 4e 4"f <juia vt ad proprium ailiuHm ad tunc occurrirdifficultas .quando non intelligit . qnac funt ignobiliores.Speculamur cjHidcjmd eft inphantafmate.a fpccics inintcUeftu ordinate fit natu: Alia racio II L Oblata occafione ^uitrit DoElor . intelligcndi.muli6 fortiushoc competitpo- Sed hsc rario . & ab intelledu agente^re& foluit rationes pr$ cft ticipationem . mate. nifi in eft fic exiftcrcin indiuiduo nifi intciligatur illud. cjttta phaniafiamur in . . * num. nifi . fed etiam in fpecies no fd SCHOLIVM .non tamen necellario concludir:qnia in^ telligere non cft firmius manens in intelledu. Rcccptum eft in recipienre per modunn recipien- Scd non videtur mihi ifla ratio neceflario concludercjquia autintcllcdus noftcr primo in- & t-ntitatis firmio- tur reccptiuum eft nobilius. Itcn^. ( . licet SeUeiiu.&c. fccimdiS» fic x adionem rtquiric agendi Torm» rton nectjfnriohn^ HiAShntm. D. prout dillingtiitur contra phantafiam cjMOii ipfo agenre. tamen fiifficienter experimur nosconucni ad phanrafmata.refpondet. quod poflfit habere fuum obiectum libi froh*tHr autfiionu. SEd poft fua Pcetij Secundum .

ft .nifi phan- adu fiio tafia txiftencc in abftradio /pe- quia intelledus agens : a. porcft intcl- "^ non uuelligendo eain vt exi- j- • in aliquo iingulari. vel (v habct fpeciem. igitur Angelus non poreritcognofcerecflcntiam uiam vniuerfalis . quod patitur a c. quod Augud. & quando Infiaati». E 1 Pri . aliqua rc- pugnanc in effe naturae .rtcipic fpccicm petab(Hac' ionem a phanrafmace . XI. quae tamcn non repugnant inf//fcogno{cibiliratis. vc paccc ibi de perito caf>. vno modo cui conformitcr opcratur. noncft adtio. in- tendicnr. ficuc i» Oxtn.f. quod non. 10. Oper. de Trinit.t. A(5bionis 1. ficuc paffiuum ad adiuum. qui cft abftracaus. cunc phantafina coagic ad incenfionem cius. dummodo virtus phantaftica tant6 clarius fpeculamur quidi- £t quanto virtus phaneo quod organica . uirfnU. non ficut ad adtiuum fua: fpeciei de nouo. fpecicm. impeditur intelledtus ab operatione incelligcndi . . Et perconfcquens aftusintelligcndi.f^d. 13 • Hoc auccm poftumus experiri in nobis . eadem ratione de natura^ exiflere in Hngulari quia omnis quidicas ciTcntialem habitudinem habet ad fuum fuppofitum . qua|itasmanfi- Sfeciei ipteh lifibilis fO'- eft fcientia . Si enim intcU le^us de nouo.ail.Cr IJ. 7. conuercitur ad illud ficuc paftiuum nd adliuum. non camcn eft habicus (cicntialis. tellcdlui (ecundum ejjie coi.vel paffio. cap.nacaeftdi(poncre incellcdlum ad opcrationcm intclliccndi fed incelle» teft dicih»- tus fed non fientiaUs. nccpaffionis paffio. conueriirur ad calidum fcd etiam minus caliScot. & fenfibus inferioribus. ytritm in inteUeclu nojtrojit aliqua netitia dffudlu getiita ? phancafiando. . Et non folum cft ifta conuerfio intelledusad phan- tafmata : led aliter . qui vinualitcr conhabicum perfediorcm & qui nacus eft per a(flum habicum pcrfcdliorcm generare & cunc cac cincc : : poffibileeft quod intelle^aus decies intelligat. S\ vcto intelleftus habet (pccicm. a(flualiseft a(flio ipiiusnon non cft a(flio. tmnf tunc noii oportet vc fpecies intelligibilis fempcr intendacur pcr conuerfionem intellc(9as ad phantnrmaca . opoccecqu6d inccn- datur. ArLftct.(irquodl. gitur. hic ad illud. conuercic fe ad phantnfmata. tunc conuercitur ad ipfum . fi '4- intelledus intelligendo ad phantafmaca . Profartemtncc vt fubie(Sli. nifi fic intenfior in (e. Minor probacur roultipliciccr. QujBftio Item Tertii. t.nofcibilc. ifta eft pafliui ad a(fciuum.j^fci>/««trartornm nonfunt contrarid in intelltElH : 8c idc6 Ariftot. Et cunc inrcUeflus conucrric fe in incelligendo ad phancifina. voluncatc encntialitcr ruiim cum fpecie .imcn exifterein ahquo fingulari non cft de rationc cius.f»ecies enim reduccns intclleiflum a potcntia e(kntiali ad z€tam primum.dicendum (ecundiam Auguftinum 14.V.non ficut ad obie(3um.. circa . fingulare illius vniucrfalis. fit camenad fi AdfetlM' ra. cunc c<jnucrticur ad phantafma.fciltcet intciledlus & phanrafticae virtucis modo conuerfio Alio Ptima idcm obieftum. a quo intenfioncm fuac (pccici. jtngelus foufleognofce- refu»mef.dum.nec vt tetmini ex j. Vnde (ecundum Philolbphiim 7. Non (blum cnin-. canco incclledkus impcrfc6lius intelligir. nifi fub ratione .nec adaliquid repcxfcncatiuum fui obiedi fed ucrtitur ad ficut .nuntur in nttmt. jj^ fennamfub intellcaus. fic phantafmaee Idco inttlleftuscon- phantafma. taftica. ligibilis verc poteft dici habitus.Sed dicecuc forte lemper conuertat (e .re non offt' gurarumin ejft nacur^jnon camcn rcpugnanc in. Ad fecundum diccndum qu6d fpecies intcl- .qiiod falfiini Vnde Minor eft. jfdfrimttm poirunccfle in intellc. Refpondco. ficuc ad illud . dara conuerticur ad inagis calidum erit exiftcre in fupporito. vcl paffio : igitiir & pcr coxif^qucns Troltttur tm- eftgcnita. tioncm habitus ua in intellc(flu quod non tamen fufhciat . Tom.li. Offtfit» I» quamuis repugnec eidem corpori pluialitas fi. fcd notiti^ frimum. phantafmace. recipic : »dfinem q. vt roinus calidum maiori calido aducniens. VI. §uis »Btt perfeftiori i vei in zquali gtadu . Aiio thodo ficut I & paftjuum conuertitutad adliuum . quia non omnis hahitus in intelleftu eft fcientia. Duflex c»U' \tQc\ii fatonutrfio- flo nis mtelLt' Huiadfha». non augmenauget h»Hcat .io.crc- lur. hoc quando non habcc fpeciem .>Iido. fcd ficut ad intendcns fuam lecipit fijam quo a . ttfmM» '^ j ii- rathne vni.qncKl non cum non oportet. ficoc eft de fenfu communi. quia non ciei inrclligibilis a (pccic in ph^ntafia phancafiance non abftrahic (peciem nifi . gatina «r/. QV^STIO quanc6 roagis phantafiarour fingulare alicuius vniuerfalis non fatigetur tacem . cunc enim gradus aducniens non inrendic.^^ difl. Propter ordinem enim iftarum pocentiarnm fa- ^a laefione organo imaginatiuz in .Ec propter iftam conforroicatem in operando impedica vna Impedita fkantafia imped'tur inttUiSMt.ll q. DoAor Sic igicur duobus modis intclle(5lus conuertitur ad phantafmata .quam gradus cui git aduenit : ille enim gradus aducnicns augmen- (pcciem incellij^ibilem .nrgumeMuii» prirjcif»lt^. carum conformis quomodocunquc enim vniuerfale in- igicur conucrfio eft operatio : telligimus per intcllcdum .^. conucr- intclledus aj phantafmaca eft conformis operatio iftarum poccntiarum. gibilis Ad iiobis phancafia- Propccr quod aliqui non diftinguentes. Angelica quiditatis 51 non liccc fpccies incelli- incendacur. Ad probationem diccndum . liccrarum. nam copulante incclle«5lum aut fenfum cum obicdlo. fi forma imperfe£lior adueniens Stluitur.q. . (cmperpcrfcftius iiicclli- idcm obieftum. : €tio clicica nataeft habitum icientiae rclinquerci & idco quamuis fpecics vere poffic dici habicus. frigidum . MetapIiyfica:lcx. fpecies intclligibilis intendicur: igicur fcmper fpccies intelligibilis in omni a6lu intelligcndi . magis facigaiur in illius vniuerfalis. norfrtm».& ad phancafmaca feconuercac. impedicur & alia.&: ideo porcft pluribusfpccicbusinformarij&pluribusob- ieftis pcr illas configurari. ."gcte quiditaccm. cft quod plures (pccies fimul du.Z}. ftit Dico IZ. nifi fimul phantafiamur Vnde dum eius fingulaie a nihil intelli- dunc fc intelligcre cura phantafiantur. rationis eorum falfa cft quamuis enim quiditas maurialis non (ic nifi in aiiquo iingulari. a quo perfedionem. ie ratione qdiditat» materialis Ht . Phyjicorum tex. cognofcatur exiftcrc in aliquo fingulari.f&q. . igitur quod duplex conuerfio intel- eft Nam vno modo ad phanrafmata. D E T V R . potentia in o[>eracione fua . primaro rarionem principalcm.

confcquens non eft genita.vcl funt pafliones ^orporaliu.&c.nteimf»Jltt & aftio mini acccptibilis efe pcr cas qued calefaftio . vbi fupra:igitut. ncc gcnetatur. Auguftinus 9. Trinit. Quarto fic: Auguftinus <juarto fuper Genef cap. I Tria hic refoluit Do&or. quia gcneratur V M. : fcmpcr tellc6lio Aiiftoc.quod cft caufa. Nec fit accipiac qufa non : & . Tcrtid. Atiftot. : ficut & produdioncm tus. Pofito enira in opcrantc habicu intenfiffimo ponitiir opcratio & tamcn .intelU^ionem. Illud eft adtio : videantur & . 3- de Trinit.Imo nec habitus rcfpicit obiedum nifi mcdiantc aftujigitur opcratio crit aliquid abfolutum prarccr rclationem . & qnod fit adio.c. non tamcn fola rclatio poceft &io opcrantisjnec ctiam adio efte vltima perfe- poteft efte vltima quia non eft ipfius agentis. cft in- quod nihil : : operationcm . .referrur ad idem obieftum.includit ficut & Ariftor.ncc aftio. prim6 duco hoc ad oppofitum 4formale principium gene. quia fecunditm Philofophtim iotum efi quod producitur . JSlec fi non qualitatum efl delefljtio. ad aliqnid:& dicitur relatiu^ ad obic<5lum. pafltone potcft habcre ejfe manfiuum lcd inidtio. vcl augmcntctur.vcl paffio. quia non elfe . ffeqne jtMit- refpicitobiedum. idco aliqui voluc- . pcr confcqucns runt ibi. & . REfpondeo. De primo patet pcr diuifionem . qu6d intelle^us noneft fadus nofccns nofcens quia : no(cens abfente quod eft fit illo agentc .vcl pofitio. Refpon Injlanti» Atinoc.io.De his late agit locis citatis ad ad initium Do- ad talcm cntitatem.Primum. quod impoffibileeft intelligcrc aftionem. remanetct fi igitur nuUum iftorum . adionem . rcmaneret lucidus abfente corporc luminofb illuminante. Tertium .& non ficut tcrminus . dicit quod aernon eftfaElus lucidut . & non quod eft rcipcftu tcrmini acceptibilis per ipfum . primo Ertiicorum i aftionis : afitio igitur & «y. pcr confequcns »tL of' f»fitMm.vt eft eft a£lio. lO.6.quiafola opcratio cft vltima perfc- Ethicorum.nec adio. fitas.Scc.Et hoc patct in beatis. licet fortc includat relationem.offofiitita. Per hoc ad inftantiam illam. cft negan- quia non .fiueintellcdio «ft in fieri. non eft nifi in pluribus qux faciunt numerum . ObitHi». ntc fdicifas. eft rela- crgo videtur : terminus efle Rcfpondeo . Scd iiuelleftio potcft dio naturx nbfolutc operantis 9. quia immcdiatius ius vidcntur terminari & cognito paritur notitia & rtl»- (cientia:. fcientia dicatur adaliquid. M. diftinguitur a(ftio in tranfeuntcm Augufl. Sed contra hoc obijcitur per Philofbphum 10.Prim6. NuUa cnim operatio in fubftantia. pcc fcd praefupponitur at^ioni. poteft tamen iritelleliio ejfe Ror in terminus mMtationis. fit ad recipiendum aliud cft eft operatio. tjuam nouimus. formalc princi- funt formac adiua: (equitur oppofitum igitur ipiiim tio.ec etiam virtutis opera- tiones qualitatfsfunt. fiStas cflet nofcens. Nam : de aftione paf.Afetaph. calorem per eam fed opcrationes funt vltimi tcrmini . : C H O L mults au- tu .congenerat fuinetitiam in nobis. vbi vnlt dum dclcdationem cflc quod non boriam . paiec ex tclliglbile & Keque tie. eft qualicas funt : propter : hitc nec konorHm.fi aliqua mulis dicttmentit. Icem.^ tanquam terminus illarum . patctcx 10.& vniucrfalitet operatio. quia hsec dicunt habitudincs ad corpora. fcd feciindus eft adlio. operationis.Ntqtte nflit paffio funt alicuius ter. ied intelledio cft adlio imrpanens.Metaphyf.corporalibus.S<. quia hacc cft nlfi in.c.& per ^oritatcs pco hoc habcntur dtfiutiendif. non .quae cntitas fit intclle£lio. ncc pafllo fola cft vltima pcr- itliio contradiAionem.Secund6. ex operationibus ejfe ad illos. cap. .conccdo.cap. eft fola rclatio. Sic argumcntot in propofito.Mtu (ed impoflibile.tex.vbi eft opcratio finc generationc ftmfer kaii- habitus.: Libri s^ Prira6 fic : Diftindio 1 11.fi eftet fa(Stus lu- cidus. 8. Sccundo tfeistur /* & Nulhim cnsconfiftit in fieri. vel pafficncm pium agendi . . quod cft propofi- tum.Hiotum ad fcdionem eius . quia intenditur ex cap.fi ta- tatio poflit efle entitas poflit produci ? & hoctertium fequi- n% tut ex fccundo. fcdbio operantis . do. . quia virtnalitcr habet per. j.cap. fic cft in fiert:crgo. cft & poftca inccildit & habitus codem gencratur . quibus nihil accipitur ab aliquo obiedum enim refpeftu cu- S IttttUeciia obicdum cnim Vnde fi Metaph. teenim Tri* »Jfum!t fed incclle6kio. omnis a^as intellcftio cft adkus-. ficut qui fcquitur . abc(Ie:ncc eft quantitas continua. cap. quo medidntc tanquam cfFcdu priori caufato abobicfto ip(b.& cfTc .ncc^»<j«quia ha:c fidali»prt- Ariftor. quo a fit & non infado efe. & intclligi fine hoc quod habitus generc- tur. fcd refpcftu alterius. quia opcrationcs virtutum boiia? nec tamcn funt qualitates vnde ait ibidem ficcap.. . aut augmentatione. ad qucm ad terminum tcrminetur. non minus operatio ad fciendum dicetur ad aliud.primo. fic velpafllo^quiaomncaliud ab aftionc. fic opcratio : dum prim6 ex . /ed fit lMcidus:qmz fecundum eum.per . Arg-ficun- . Solutte thieitciienif.ii.ergonotitia. & dnm. nifi terminus intelligatur . non produci per fe intelhiiionem . ncc eft habitus. Opcratio igitur ali- & non femper habet habitum quando termmo . quia net ma ttQiit». Philqfophum.vt Metaphyf. Auguft.Tria funt hic videnda. Non eft etiam non difcrcta. immanentem & immanens cft fpecics .nec vbi.T>ucit ohiirandi habitum .Secundum. 17.&c. Item fione & fpecialiter arguitur .eft aliejuid excepta re- nofi:ens.hic fpecialiter arguitur de rclationc.dari fcilicet ad intelUSlionem mutationem. 7. Ethic.tex. niCi : Tcf ti6 Ttrtio. (ed nulla relatio. fed vna fot» ma abfoluta fequitur aliam.}. nifi ad cerminumjVnde agens non perficitur fua pdlione in fc . Omne quod relattui dicitur.r.hocnon erit nifiratione a^us.qula (ecundum Auguftinum latione tex^T^. Augull. yltima p^rf^^io naturx a(}folutc. . fccundum aliqucm gra. cius fubftaniia.w. ^ liquido tenendum efi ^uod omnu res .vel pafllo. fecundo Ethicorum quaftionis. fcquituf adtionem .quia adcft ftantia operantis quia non eft creatura cft & abcft majipnte fub& vel faltem poteft fic adefte . mcnfura operationis eft Itcm fic:Forma non fit ex y. H*c fafsioejlfor- nihilagatur.igitur.f. noH pro aiflio . i Contra.i z. non augmentatuf Ofer/uienti non gentrAt. fed per operationcs habitus accipit*?. a cognofcen- »peratio»ef<]ue alias tji fnbjlatia. vel paffio. Scd impoffibilc cft . Quamuis tamen habituum rcfpcdlu qui pei: accipit efih arguere opcrationcs caufac cftc eas accipiunt fit . quia tunc fierct ex partc fui prscxiftcnte: fed notitia eft formaiigitur notitia non fit.ft .tex. Nec etiam «erfcf^io opcrantis paiHQ <. ncqui 4itgtnt habitus. I. ejfe de prima fpecie tjualita- Philofophum ex ipfius atqite ita intelUxiffe probat doUrina.

habec I. vel tarde delcdari autem non cft vclociter ncctarde. fcd eft formalc p.tex. quam priusjmufiue Kffitittie ft'^ cundi ttrti- Cfili. Sed hoc non eft verum.quam deledacio.fiue incel. dc- (i non eft qualitas . pcr fe terminus produdionis. . quim dcledario . vnde ait fic Nec entm paffiones . eft bona cft igicur nihii : .& fic copofitum cx potentia in alioru genere accidetis pcr fe fic quod autcm non cft generis pra:exiftete. i quia operatio virrucis rainus . Ethic. elicit aiflum virtutis . nec fubftantialis. ex intcntione probat & tatuc per fc ad illud alicer quam prius : .producicur: ficut forma fubftanciahs. £t ideooperatio magisconucnii cum adiionc quam cumdeieftationc. trinfeca di- Aifr aucem non genere accidentis. virtuo- & illa aftio. 55 & voluntas pcr aAum volendi teiligcndi. (ed eft formalis terminusgcncrationis.Afetaph. (ed foiiam in qua riam tx qut^ Arillot. Metaph. c.fic in generacione fubltantiaii. gcneraturcxaJi.aliquomodo Vnde ficut quod cftprim6 generans compoficum cxiftens per (e. prius pet (e vna quod ciro traniic . nifi ponas illud potenciale manerc idem fubduabus forniis contiariis. Nam dux funt condiriones adhonis de genere. Atiaor.. geneiacur.quod ens per accidens. adum in- 9Rffetulit ttrtij artieuli. quahtas frimA quando non detut elfequah^cas permanens. am cperationes . Vherius autem quando hic PhiU)ibphus probat de operatioiie viriutis . Tom. quod pr.dicoqu6d potcft e(Ic mutatio ad formam illam .^art». quam dicit non cire qua]icatem. dicir cnim Philofophus 7. Philoibphus j.ica .Phyficorumtext. tale auten) potcncialc degenere accidentis non praeexi^lit gcncrarioni accidcntah' . qua: eft operatio. cap. nem. quia non reipicic obiedlum (icut operacio. priuationca formaii . tam in gc. cxemplificans de tribus principiis . 31. : . quia non funt na- Reftat igitur nis tjl tjuAli- tes . Nec de igitur quod lis . permanens . : fui . qu6d comment. fefitum ftr vel Socratts no((. fed tft tetminus motionis. quo fui. 1 x. & tamcn eft bona Ergo non fequitur ii deledatio non fic ttu operationibus iftis .rincipium genirandi fic compofitum primo [^eneratur. dc gencre Adiibnis. : bonam prohibet opeMtioncm eflc accipitur ibi aclum licct non ht qualicas.& fui tilius gencraturibi cnspci.& non terminus primus. qui elicitur . eft Sequitur crgoqu6d folura compofitum.& iccundum hoc minusviAifUonis cendat in obieftum Eft igitur probacio Philolophi vera ifio tor.rum «fittio- la . per coniequens mutacio per fc ad huiufmodi operationes. qux eft qiTidam qualitas. mu- nd ratientf.dico quod intendir negare opc- ledtatio Quenude Fhilofo^hus ntg*' frn- Ot tionirit vir- t/iliftjfiijun. coramcnt. Aliter poteft dici .VnCommentator ihidennOper^tKfnts qua- rationem. vt paflio . atcidtns gtntratur »tci- denialigtnt' raliont-).& prim6 forma aucem generancis nonexiftit per fc. m- & tamen Philo(b- igicur generatio accidentalis hpbcc Non poicnrialc ex quo geneiccur.Ferm* fro^ ducitur . fub qutilitate vtique quod operationes fint qualicanon de fecunda fpecie . Ariaot.qua clicit aduni virtutis non autem pro aftu virtucis. omnequod fe . zi. fcd ddeAatio non nifi vnam. nec operationet quMititatis funt qualitatesy^uidam emm 8. («ueipfi paillo de genere Paflionis . Refpondeo Philbfophus Mctaphyf 7. . text.quam deiecUcio.& producicut produdionc 10.& primo. cft . alia quod vtramquc conditionem : habct opcratio .rxii. quod generatur cuiu(cunque generis fucrit . de gencre accidencis pcr Reijcit ftcun. omnis perfedio natura: fpiritua- fint vniuerfaliter eft fub(jlantja eius . eft acflio ratiuit motio auccm non : fuin qiiod . Aitftor. wr Philofophus aflcrit gat confequentiam anteccdens fcd ne- : quia non fequitur . : : Oporte£ & de prima fpecie Quahcatis . Totum gtnencratur ntif fitum producitur ferma. quod (c habet aliter nunc. 1. nere SublUntia:.ncc per fe primo gencrar. 4. Si tamen loquamur de foraccidencali.de dicit mn ftint Ittares tbi. : fi vel impotentia quia quaUtates ille non .gcnerccur geueracjpne acci- dcncali . igitur intelle- : bram. ratio fua communis cft ad omne . per coniequcnsncc operatio poreft cfTe primus terminus produdionis aut gentrationis. potcntiali (irilicct . Ofertuittm- eft- & Icem. an fcilicct quac poflit cfle . do fittui. vt patet turahs potentia Ipecie nifi . quia illud eft maccria:ide6 nul- & focma . fit ad tertium Articulum per fe talis cntitas . quod totum compogeneratur. quia probat poftea quod delcibtio non eft motio .& tarditas delcdationi autem neutrum conuenit fe- : cundum (c tranfponerc enira conuenit . de. tcne- putentia phus ponit illam pro ptincipiopotenciali. & pcr confequens inrelledus nofircns. voadun} volendi . eft .Rtftrt alio» tum compoficum per (e generari . nec (ccundiim inccnRtifctt frlml. corporahbus litas. quiW Philofophus non intenditibi ncgaredeleiiationem eiTe qualitatcm. quac Cornmtnt». ponit acrem & lucem. & Quantum & Datitr tutit mutatur ad a£lum intelligendi . Non igioperari Non de.nequc : fecundum ipfam eft velocitcr . Ariftot. non folum in gc- 17. quod pracexiilit forquod praeexiftat .cap. gencrum i fukfticiahabencproprias potecias in (uisgcneribus. qu6d accidcntia non ha. eft in priraa fpccie Qualicatis. func.Texiftit . eft mo- qualitar : qnod non fit bona. ncc accidentalis. nec de tenia non conucniunt vel paflSbiiis qua- quarta fpccie . mali terminoprodudionisjfic noticia.quod tor. Re[p«nfi» ft- tunda. Soium coo}- ifta qu6d primns teiminus illius produdionis eft hoc compofitum vel (iibiedura no(cens. Oper. fiue fit infieri. Sic igitur potcft dici operatio pio aftione fe alirer fuerunt fub fiquidern operatio mottoefl ope- . X I.accidens. Sed propter didum Philofophi dicentis to. Commentator etiam fupra (ccundum Coaimcnta' cft : pajfiones . ex .(cd etiam in aliis generit>us .habtnt m*benc materiam ex qua fianc . qua . vt le«ftio. E j Scd generatur. quia ex PhiIo(bpho 6.quz que. ali- quid in delc^JJationern velociter . 1 explicans Item. trun(. modo (ccundutn Coramen: frim». 6. quia proprium cft mociuni vclocitas. V QujEftio ^emmean* Re(poncleo vno promotione operatiua. ad quod fe habet nunc fcd intciledus per Scot.ensgcneratur. dc compofito quod gencracur gencratioiic accidcntaiijdicit lignum album generatury dr «onM-r hum tantum. nunc quam 6tus operaiio cil qualicas. Ttrtii. Formt nulla Metaph. Item. neracione fubftanciarum quam . Quantiam ad (ccundum articulum. gcncris accidcncis. qu6d formac dixerunc quidam accidentium. racionem viitutis eflc qualitatem nbfohiic icd in comparatione ad dclcdationera . quod non iit bona. quia operatio non eft magis quaUtas . aut tarigitur delt^tio eft motio. pKAttnditie- ms frotrit <«liitnis. IstMtm.^.quod cft inconucniens. Operationes fub qualitati continen" tur . quia quod gc- & neratur fit ma non ex aliquo fui habec aliquid quo poflit ficri . qua elicit qui tamen aitus qualitas . permanens. luncas ad . tionem Philofopiii . ffjuart dtlectiitio non ftt mttit. eft terminus formalis gcnetationis. &: non forma . &terminat opcibi accipitur (ferttit tatorem.

turrerit igituj: dcntis. fort^ oranis crcarura rcfpedu primi agentis eft in jf^ri.q. Aha condicio eft. intelligatur pcr a£lioncm immanenrem alio operatio.circa quod eft. ad quem ipfa eft. tciTipus eft tempus ficut enim ejfe immediate adkio .qu6d fciliccc eircntiales non funt adus produdiui . ntfm. quod ininor jid argU' cft falfa. Propter quod non fcquitur. tranfiutt' tem. veltalcm cf^ fentiam. Sed ex hoc non fequitur quod fit per fc tcrmiiuis produdionis. eft forma. non funt a^tioncs . operantis & vltimaperfcdio. eft per fc eft terminus produdionis. &: ideo pcr fe In eft cidcntalis & . Ad primum n. hcct non mutatip. vt abfolutacum aAione dc genere Aftionis.^ ratio pejftt dici a£Ho.y. dicendum qu6d hoc falfum prohationem enim hoc eft:non facit aHquid efTc adionem. .quianon eft pet fe ens. fiue vocis in fignificationes Nam C\ : & modo fuperioris in infcriora. circa quod eft. vt patet dc luce . ^uod [ecun.<^uod pet fc ' accidcns ncc totum tale pcr (e producicompofitum pcr fc dc gpnctc acci- igitur . Jione habet cis fccundum fuas naturas.fcilieec fc tcrminiis mataiionis . ad quem tcrminatur . & tefi ejft tev miniu mufationis non dicit & non eo cnim ipfb quod funt vhimata» pcrfcdliones agentis. 54 Scd contf»f>r«djAa argiut«r:Quoniapi cum non cft .vtopcrationes. & per confequens.ficut aliacniia ab a6tione Sc pafKone diccndum qu6d non omne aliud Non imne ens ab aftionc paffione habct efft manfiuum. .quia hoc conuenit. idc6 produdio non tcrminatur pcr fe. cius non eft produclio per fe . & & : confcquitur eflentiam . ad qucm cft. quia opcratio qucm prius tcrminata.cuiufinodi funt a6lus. poiis luminofi quod Intelleliio (J> "volitiefunt terminiaBio^ . : non fequituf vt terrainus ad opcratio . & tempus fit fuccediuum.&t/f//f. & hxc fecundijm . quiaoperatio non habet terminum ad quem eft. tali ejttid.vt praeoftenfum tftenti pri»' tamen probationum eifale. y. Ad primam rationem dicendum. tetminetut forma abfoluta eft ficut eft. eiufdem. vt idco per huiufmodi a^lus intelligere & velle . Vna cft .qu6d n6 omnis adus fccundus adio de genereAdionis. Ex prsditiis fcquiturcorollarium dc hisqus dicuntur de adibus elTcntiahbus & notipnaht)i«.quia lam intelligete. vt quafi circa tcrminura (ed difFcrt ab adionc degcnere Adionis in tertia conditiotie. fiualiteropt. fcd per funt dtcere 8c jpirare y<]ax adus notionales. & quomodo in di- produdio. DilHndio III. faiiw in tcrtia conditionc.fiuc aftio ver6 tranfiens dicitur de generc A6l:ionis.In gencrationibus vcro accidcntium cft gcncraaum qnideH fate.qu6d ipfa fcmper h. Adtertum atflionc quod manentc & tranfcunte: ha.vtcalor fequitur lucem calefadliuam. 7. In fecunda autem & prima conditionc conucnit opcratio cum &6uonc i de gci)crc Aftionis.quod eft ens vnum. Pcr hoc patct ad formam iilius argumcnti qu6d cotum tale. Dicendura eftigiturad probationem primam ilhus minoris.: II.<>7/f//tgfr^.fic eflqualitas.qui funt pcrfc- dioncsagentis. qu6d illa mutatio Optrati» f»' 'vero produ' & ab ea in fccunda Auguftinus citatus Auguft. per q. in /e fcd fcquitur forma fequitur for- mara. quod ens per accidens. Propter folutiones fciendum eft quod trcs fiue conditiones a6). ncc pafHo . funt ptoprietates Tret cendi' tiones aciionis de leneri AUionis. Hoc apparcbit magis diftind. non fcft-per fe tcrminus produdlionis . . de gcncre Adionis . producicur ptodudtione pet fc fimphcicer. * vbi ponetur diftcrcniiainter muta- tionem & produdionem . uinisper C«r«llarium. . non vno gcnere. quia muratio eft per fe adus mutabihs . fcdfecundi & co ipfb quod producuntur . vel fi opcratio non fit d. Libril. funt manfiua. Vndc non oportet.ionis de gcnere Adkionis. & quod^cft efTc infieri . quod ipfa eft in fieri ^mper.c diuifioeft vno modo aequiuoci in aequiuocata . fahcra non videtur fubverfuT gercquin rcducatur ad aftionem. ficut elicere. quare haec entia iiione^paf. fe eft & non producuncur pccfonaE fe diuinis ficut eltcere in habent in diuinis ifftelligere iii . Ad feeundX adio.fed ens per ^tiCn produiftio tcrminettir ad cns. eft.vt lux. qui nobis : vndc & velle tantiam funt adlus operatiui.rK)ncft per fe ens.nifi ad ens per fe tale& vnutn. ficut adio ^c gencre AdKonis. linea fit perm. ncc principia formaha produccndi . Itcm ftcundo fic: mutatioaccidcncaliseft pcr aliquo geneic. & funt circa aHquod obicftum . mucatio per fe tecminatur ad illud quod mutabile mutatur . funt a<ius non primi. cft idc6 pcr fc prodiicitur.i. fitpplicicer cft cns fcnon fimphcicer vt patet ex 5. ii ex hoc fequitur quod prjmum gcnerabilc non eft cns fimphcicer. % Quando dicitur quod quodUbet ahud ens ab aftionc eft pcrmancns .nec etia cft pafHo de genc- eft ad quam terraina- prima conditionc conuenii forma ahqua Ad primam miporii prO' bationem.nec terminum.iunceftdiuifio£equiuoci:fi aule intelhgatur pcr adionem immanentera adlio. fim- homo ficut .abet ahquid pro terminp .nifi quia hnea eft Jinea. SiotMi.quod plfitHiofi- ftmii.J. quacteiminatur ad opcrationem. eft tione per fe producitur tale compofitum (ecundiirh c\mdS\c\. .eft pcr fc terminus jid primnip. vnum- iftorum dicendum eft.n- eft fubftancia. fcd ens totura compofitum cx fubiedoSf accidcntc . vc fubicdlum.vt prxoftcnfum habitus operationem . fed termini aflionum prxccdentium. qui fcquitur opcrationcra. aierfit Ittcidtu. & produdipnis. quod gc- generacione . dicere . In pcream . vt via ad terminum.t. fit Ad tertiani aftio dicitur Dicendum de eft probationem quando dicitur. & fic eft diuifio fupeiforis in inferiora.n.& e(rentias:qu6d cnim effepermanens. vcl obieftum. idco gcneratio forma: acci- dentahs fimphcitereftgcneratio(ecundum ^«i«/. fe in gcncrc termiui form. tamen ifta gencra- Ad fieu»- & fic .\X compofitum.quod habct tcrminum. aax accipic ejfe |ur.vel pafHonera.qu6d oranis qualivel tahs tas maiifiua.igitui eft in fonnac accidentalis Jis.& iila fucccffiua. fed quia terminus produdionis accipic effe . ita modus cflendi talis.(]akm velle nabent fj^ in^m. nifi fUtn. qu6d A<1 ah"ud cijm dicitur nihil cft in fieri. diuifio qua: terrairiatur ad aliqucra tcrmiriura nentem <^ finis : . fic aftio iramanens eft adiodc genere Adionis. differt ta- quia hix non habet tcrminum vc obie6lum. quia fcrma. Habitus enim. Ad §lualis t[i ttis aHit' in immOF. quac tantum habct<f/ein/m ad piaEfentiara coi- intelle^lus nofccns. duitur fccundum tio pmplicittf neracur taUr cundum AiiAor. qucmadmodiun atSlio dc genere Adionis. Tertia condifio cft. vel paflio.termi-^ natur lamen improprie ad terminum adlus ipfius . pct & produftionis. huius non eft aliacaufa. fb:(aionem. quia non cft pcrmanens.qu6d quodque quod eft fecundum <juid aliquid fecunduin quid plicitcr cft illud . & fpirare. aliud ab ancccft quirendacaufa aliqiu .incns . . fcd de hoc ahas in principio fecundi *.non in generc fubieiSi. In ftrma ad hiuufmodi-gencratione. immcdiate fequitur talcm. §luKmodo mortuus fimplicitcr cft homo fccundum cjuid. Ad fccundum dicciidum . igitiir illa eft •. rc Paflionis. quid & Phyficarur» tex. terminus mutationis fe igitur . vc in gcnerc formac acconccdo quod per fe teripinus ijhus mutationis fit forma. igitur Nam qupd eft per fe tcrminus rniicationis.

& hoc habet procelKis in infinitum altquid plene mcns fcilicct . (cd ellcnti.veI memoria.s vnitatem. vt imitans . ZJide eum in Oxon.intelltgentia. Ad cere qux aliud . vt talis.). t.Boaau.Ad frimum perius. notitia & amor. ita vult Auguftinus libro 0(5ioginta trium qq. nec pro- primo. Item . Doftorin frelogo d. refpeftu fnTtinitate:Tertium. ruc tarnen credunt eam effe tmaginem Dei fpeculum cjuidemvident. lHntate:vtrUm<]ue exphcat ad noti' & vo~ mentem Augujiini: fer mcntcni intelligit vtramqve foecunditatem. . * & mcns non fimplicitcr . proptcr imperfiffkionem lccundar partis. S fmaginem C H O L V I mente .& hocmodomens Alenf. dico qr6d nulla e(TenAdftcundM. refpedlu cuius cft imago Trinitatis. quomodo poflit ede . cap.Quantum ad primum. ita quod Filius formaliter cft notitia gcnita. ifta nia in nobis qu. quia mens naturaliter cft co- & ArgumtntS prinmmfro gnofcibilis .^ in Oxon hic q. cum nec ipfum quod fit fit ratio fimt videnda:Primum imaginis:Secundum. Durand 1.^K.quacft. Imago ejfe fpeculum. nofirA fit & vo- nesprincipiandi. habemtu. quo agcnte : fa6lus lucidus fit ab ali- fcd quia lux habet ejfein continua influentia fuz caufae & . tura bis d. Qujeftio Ad probatlonem quattam . fcquitur negAtiu».i. vti dicit Augu- . ficut di(5^um eft fii. & Spiritus fmcSlus amor (piratus.<^*. ipfum. continua depen- in Ad fecundum dumfrinci- pracdicla falt.%.ngis alia magi.quantumcumtjue (itjimile. D. . B. etiam vtramque tria diftiufta mum dicitaiflum imago in diuinis eft & quod illud eft a ie.Thoni.^^.nulla creatura eft excedens ideam (uam in reprxfentando:ergo. producit xquuioce rcrtiam in alia natura.j. patet fuperius*. D. Clrca quajftionem tria Veeipo qutr non Ad primnm principale rcfpondetur . dicendum quid Auguftinus non ncgat acrem fadum lucidum quod non proptct hoc. I ifta.& ad fpirandum. Setundum.^» videntfuam men- Augaft.^.& volitio.«r/. . ^onceptus cuiufcumquc pcrfonat fitvnu$.Ad fftmatff. opcribus fuis. 14.^.cijm conceptusTrinitatis fit conccptus numcralis in intelledlu noftro . ducitur pci . quia non eji natum imitari ta: . quod ducerct di- Itindenaturaliter in cognitionem Trinitatis.& voluntatc diftio in Et hi'<. *Supra in hac <Lq. Jliems. oportet quod illa creaqu2 ducet nos in cognitioncm Trinitatis. Trinitatii conjijtere in tia. Et nos hic habemus trinitacrunt Mens dicit dirtinftione eircntiali. duo quaiuiim ad notitiam produccnamorem.i.j. patet refponfio per non gcneratur .valent crcdenti Trinitatcm.q. fiicundum de idca. imaginis reprarfcntet Trinitatem illum Ad ttrtium.^.f^ tAet»iliyfui.!. dum . c(Te. & fatcundita- Pri- prip.74. vbi nihtl mehtu fr» tppefito. hic q. Ad ftcim- VII.}^. 9. maliter. Mtmoriafer. & ordincm originis. &i .1. collAt. tem. ratio imaginis . vniratem eftcntix . habct pcrfeftc laiionem parentis. Z. hoc cft in intellc^u.9. . Ad vltimum rcfpondetur qu6d mcmoria formalitcr producit verbum.6ijnemb. Obieciionet ncnda in diuinis quatcrnitas. Similiter innobis eft mertSj principia & dam.qu6d eft cffcntiajeft reprae- vident. inrelligentia. DISTIN (jy inttlli- mente. Tntiunt.^. qux cuius Augud.& i'n (utlt diftinf^ac ratio- litio difFerunt.^ q. Etex patet prajdi<5b"s fiipra qu6d facundum. cap.& arnore : vel le duiSliua. fed Non enim ita repnlcntant Trinitartm. Et quantum ad tertium. qn6d hit oportet imagincm defi.97. d»m.8. nihil in mcnteplus repraefcntat vnam perfonam .nosexperimur in no- quod aliquando intelligirmis& volumus.«rf..gemti» & fpiratio.l6. amot.ergo innobis intelledio tcmcum QV ^ S T O ytrum in mente formalis ter- niti (icut 55 per quat pofTumus ne dctur dentia. fed non vident ^er fpeculum . Prima tria m. qua: habent aliquam pro- & & portioncm cum notitia amore in diuinis .^.non autem intcUigentia.fciant Ad (entatiua Trinitatis qiixdam produfla repracfentat diftin(Slc. non ficut primum pro- VII. per modum quant^m ad conceptum. decbrant Trinitatem . & intelIe<5lio. Reprac(entabit igitut Trinitatem perfonarum . quam aliam igitur nec reprae(entat tota mens totam Trinitatem.aliquando nonj igitur habcmus in nobis principia.}.V AdquoHim. diu.nim pcrfcdtum.(y in t. Argumentu ^H^renda ejl imago Trinitdtif . quod fc principale forraa minus produdionis dudlum.&c. Ad primam dico quod non .y. quia prima dao accipiuntur refpedu tertij . qiiia intelligentia de VoD non. duabuii uen rcfpcdu Trinitatis. non crcdcnti qux fit tialis pro- Scd ex his non videtur prim6 quod non fir po4.i habens in (e in ordine quodam Circa {ccundum.t.quem intetie^lus noftcr poteft dc ea habere.!choB. Auguft.Ad fttm. vhifuse hanc rem traitat. Oppofitum.quia imago diftindte reprsfentar. afVu. tia creata ex hoc foIo. quod imago diftinftc reprxfcntat.Trinit. & oportetquod accipiantur potentis fub in nobis totum eft . igitur ibi. . Auguftinus i4. . Item. .fiue in in.& totura hoc (ecundum quam^ dam initationem ad ipfam Trinitatem.Iudunr cam ftinus i j.& in ea Tnnttatem tjlam. rcfpc6lu vtriufquc adus fecundi. ad in- ucftignndum autcm uon coni. £x duobii* oui) vnum non fjt imago alteritu.tmdam vnitatem habent (altcm fiibiciti & accidcntis:& in diuinis maiorem habent vnitatem. M. in mtmoria. vt vnum foecun.rcilicct fcccunditatem ad Trinitatis ? gignendum. Sccundo non faluatur hic in imagine creata ordo originis.de Trinit.&par- & repracfcn- Trinitatem ficut imago. produdionibus rcfpondent tellc^u. fro- ducit vtrbMi . (ed fimul cura frincifale.

quiaconucrptionc.igitur Datm? »Uum 'Deutn tjcatem. Vnde in hac tertia propo- eis.Antrccdcns probatut.eft alius portatis Parifienfibus. quod in nullo indiuiduo conueniunt aliqua per illam formam.q.if. feu defctidefinitum .tamen iftaformalis ratiodiffercntie non ftat vniuctfaliter.art.quod reipfimi gignac.fed haec cft vera : alita mutatis verbis haberi injcrifto Oxonien. ^jV.D. quia aliam pcrfonam fubfificniem ih diuinitatci igitut genuit alium Deuni.p.«r/. tur. & gat aliquam G^Hod am- MS. : aliumnon Deum.Ex hoc probatura cft fupra diftindtione fecunda.per de quam hoc C HO L I V M.aut alJum Deum.i.A tria «» Oa'»». argw». hom 1. ejuas nunc damus.Nou trimum. . Vnde fequicut : Socrates eft aitus homo k llatone 4« . ita genuit alium Dcum.quod in initio huius operis dtxmus.fignificat fecundam.i.vtrum Detu Secunda . ncc conucniunt in . quod fnmo fic : dc Trinitate cap.rgitur differt ab ibi tes differt : iUo hac humanitatffCcilicct Platonis.multiplicatur & Tre ntfiuiH» & efic diuinitatem pamafc. Confirmatur <* reguUs aUus humanitfite.otthod.i. fc4 fignificatter- tiam.^i ^<»«« FtUui.i. A fic diuina. tcrminus refpcdu jllius alietatis negatur vniucrnUitcr .t. Quantum vcro ad Logicam dico quod ha:c non AiSetanv.Damafcenus lib. Anteccdens babetur ifta qittfiio. Icem quarto fic:Dcus gcnuit alium habcntem.quantumadillam affirraa- k Brunfilo moneri in margine iUuc tranflatam qua- ad ncgationem ibi inclufam.non primum. fed noii negatur nifi ide6 negetur refpcdlu cuiufcunque tcrmini . : S. igitut eft alius a qualibet perfon^ frofofmoHU. Probatio confcquentia.-SocTHes cft alins De hU autemarticulis alius Vn- illo.Vndc fequitur: igitut in eft humnnitate aUus a BruneUe : propofitiones differunt. vetura.art.igitur Ffrtfm Detti gemit alium jj««/ ttengt» adxquatc correfpondens. oflendens Dpus gc- regulM Lo- tjjuomo-io tres tflx ab homiin bumanitate.Socrates I-<>gic»libu:. tcs a Bruncllo diffcrr. ibique operis Socrates commune vtriqucdifFcrentiae cxcremorum.:.xi.vel tr» Hrt**f- futjfe efi.cx Augoftino igitur ittuiiHrit. : A cft alius dcificut & hafctria aliusab homine. auum Deam.eiuianecaUum k Deo.q ^o.ciicuur Ueqat DoHor propofitionem hanc differt ratio formalis alicratis ftat vniucrfalirct tionem S aUus hu- .Patct inducendo.Heiwc t. DISTINCTIO autem ifta £/pondeo adquacftioncm.in tjuo non non identitaiem Adpropofitumr ficat h.Secrates efiaUus in humsnitaie.Deiu ejl Tater ? .fJ. V^aticanus . tatc Irca diftinaionem quartam quaero duas qasftiones:Prima c^. DiftinaioIV.nifi Deum. Ubril.Yafciucz \.Sofrates Dco in diuinitatc efi . qua Socta- enim verum tate ahui elfe .«r/. fc Deura. ficut in prima horno fignificatur icrminus diffcrcntix.4. Non eft alius Deus j igitur non gcpuit alium Dcum. In aliis Reportattonibus. aliumDcum.7.quia nihilcft. ududi IfraelfDomiriHS Deustuus vnus efi. hic q. eft harumtrium aUus a Deo .& BiferentiM dc omnibus aliis.ficut Xulo quinco .'' & tM fnniiM* ? Ad primam : cft alius a A tk alius : AiSenmv.i. trgHJtur .Dcitas autem eftde fc hajc: igitur X)cus cft de fe hic. Item tettio fic:ha:c eft vcra: Demgenerat aliU: Itera fecundo fic j. has . In fccundacum dicitur : ncgatur formalis ratio differcntiae vniucrfaliter. 56 refpondet adaequate aliquod ens. quod non poteft elfc hoc quantum ad rcm.fumm.^ Contra. igitur eft aUus ab bomine.quia nongcnuit.$. aut alium Deum.nec ahum deitate. Ei aatem .non iUat Scoti opus effegeminum. non tatncn Socrates eft alius humanitate i Platone quia humanitas non eft fprmalis ratio eft . humanitace. homo efi habens humamtatem : igitut fi genuit t)euter.in i. quod vel quis^ entitate formali: L ma non S"*''*' habet aliquid i Doitor poteft clfc alius Dcus igitut non gcnuic alium Deum. Socrates »»rfn/r^f<:humanitas fignificatutclfe formalis ra- alium habentcm diuinitatcm .quodfecundkm ab Socrates In tertia cum. In primapun) dico.quia tuncgenituma Deo ellct non Deus: aut ^eitur gcnuit ^nrtum.quiamultiplicata definitione . quia illud includit non identitatem: ftm. Antccedem & confcquens falfum quia in cft . 1. quia Socratcs eft alius homo a PlafOne . quod cft dc fe hic .^^. vtrum <i/<«wj '£*»»> w-«. inclufam Vnde non fcquitur Socrak BruneUo humanitate-. In hac autem fecnnda tuntur.& cpnf^qucns falfura. tum nuit : ficioptimi traElat . & Ctipne alietas cpnnotat aliquam conuenicntiara tamen necxtrcmorum in fuo deierminabili.*f . ha^c yidmoneo hanc eandem ^utftionem paucuUs ex ReHuiut itaque non iUius A ngUci h*c qutfiio cenfenda pUus confirmat Codex eft in humanir fumn dercrminabile non cft Et ideo exiicmis.^.& Spirih«iC fit veti. includitnon iden- identitas. vel hoc repugnatnon IV.i\^.BonaH.Bonaucnt. generct.-ec locutio ? Quam corum in codem. Dcut. commune & aliud videripotefi : alictas notat ibi & diftingui *£.i.c.q.quia fc tota cft for.i.^. 39. ^r Djcus A\ttti.diuidi in ipfis pceft alius humanitate . Sefitutu Veff.lf . confcquentc fignificatur qu6d humanitas Platonis fit formalis ratio differentix . SocratfseftaUuf ab homine. efi Dcus gcnnic igitur refpcftus ibi ncgatut. ab ifto. Nec. lirtium. eft diuinitas.y. diftritcrminus alictatis confimditur confuse butiue : idco fcquirui : Sotrates ejlaUus ab ho- Augaft.i. Dcus gcnuit alium Deum.qua.^i. Kiciiiti.capiDetu efi habens dittinitatem . & & rA/(. 3 .Socrates in humanitate eft altus quia determinabile alictatis non ell Brunello : nec diuiduur in Socrati : & Socrates in animaUtate eft a Brunello : quia animal comraune eft eis.* eft tio diffeienti£B nullo indiuiduo funt idcm ideiT) fignificant. igitur gcnerac almm Deum.igitur Gcnerans diftinguitur a gcnito:fed Dcus gcner« Deiun:igitur Dcus diftinguitut ^ Dco.& fic criam feqnitnr . fic fibi & alietas.d. •^»- & eft alins ab ifto hominc .quod non geftuit aliu Deam : uS cuilibct entitati formali cor- diffecentia: SocratisikPlatonc. diftinguitur in ejs. QViESTIO quod . iftarumtriumfigni- FtUiuefi 4Uue Deue ? dico qu£ quod nec primam:quia i>od (cquitur>5ocr4«j^l? hucufque Scoto attribuebantur. vel in deitate. yeir.diminute &obfcure habetur hic qnafiio^per quod arnpUus confirma- aUushorno. nuit qbaeeft entitas forroaliffima. Dcum:aut igitui k Deum.memb.

dicendum quod contradi£bio eft tatrf . commutatur fuum fignificatum igitur hoe aliejuid in quale quid. infinito.aHt alium murem. Deus reducenda mus in con(cquentis. commune fuis & arguitur fic fi efi alburn modo \ pcccat alius paialogifinus . cumdem. quia non intelirgibilequod idem producatie qua AlietM nJdhur f'0 Accidentis. Sol generat murtm . igitur lac disiinguitura dulci & non ifta : . quorum non exhzc eft vc- traneantut fuppofitaliter:& ideo ficut liiPater gemit nuit Deum : non (equitur alium "Deum Ftlium.. 8c arguitur ab mfetiori ad fuperius quam importat ly alius. Rtjponfio. haeccnira eftfalfa.* • V o complexis. non tamen de quolibet dicitur quodcunper alternm ilquc prsEdicatum deteiminatum lorum . alietacis. conercto pofluht fupponerc pro fpedu pra:dicatorum. i. ransiic oppodrailla rclatiua quod non in qtia alietas additur determinabili. vbi maior extremitas di- ponit fuum fignificatum per (e circa ii^ gnificatum fui determinabilis . valet.& <»» .& cft inter ^mtum. ex quo fcq. Dius genutt tmdtm DeH.\7 Qu^ftio PUtone : igitur Socr*tet ifi tdiiu in hnnutftitdtg i Platone. In (e- fttdicat» fi. Refpondeo.ttx.^dquarii. 9' Ad quartum dicendum quod non fcquitur : genuit alium habtntem natur. diuiduntquodlibct ens.ge. per naturam contradidio.e^ fuFlus:ergo eFl non iuflus : crgo fequitur.. R efpondeo^otcft concedi qu6d genuit cumdem Deum quia ficut alietas ponic fuum fignificatum circa fuum determinabile denotans ipfum diuidi alietate. dico quod licct de quolibec dicacur altcra ilg.iitur quodcum hic fitfal(a.quammmcoraplexis. qiiod ficut haic eft : mus.r/? alitu Deufgemttu. & idco non fcquitur .proptet t : . vel non Deurn Sed non (c: qaitin.'' Dicendum eft quod neutrflm igitur . dcmedio (ccunduraillamrationem. Ad primam rationem dico . pofitis Non cnim • : bamrmatiua albutn igiiur lapis efi : Itgnum non album. & erus oppofitum cflcntialiter fe habent ad extrcmum reliquum . igitur fc Deum. quia non fequicur cum hoc coricradidorio. fiue tefert. aut diuerfiiro. Et cura probatur per rationem contra- accipitur. xis.aut alium Deum.ficut (e<\\."'" ftf-ttur aturinprima. &ide6 figurae didlionis. Vnde vniuer(alitet Tita^&. nunc declatarum cft . In efi generans . Vndc confequcns non folum refert eumdem jn eflentia. alhum dijiinguitur a dulci :4ae .^" ?'"*** ficut 'potcft probari ' verum nt jnis . . Si vero arguatur in contradiaorns incorople.. quia idem 8c diuerfum immcdiaic Aiiftot.to. quia filium. altera cft vcra.rcfpondce qucd Ad qusdam cxplicatio nominis.quod quamuis illa legula fit vera. ita haec.CJenerans dtFtinguitur a genirc. vtroquc fyUogifinocft fallacia accidemis .>}uit aUnm.ficut dicit (cquittir. quia termini in prsdifta. qiii eft idem Deus. quia vt didlum Deus genuit alium Uefif»lfa. hacC etit ctiam falfa Deus genuit alium Deum. commune:ita pcr oppofitum identitat ponitfuura fignificatum circa fuum detcrminabile communc in extremis .Sc ha:c vera. eft in Deus dtfHnguitur agentio. iviim geniitt Deum. non : eft X>f«in.„. etiam in fiippofito. in quo diftinguiturab ab- folum cnim concretum imponat ipfam foima Dama^e. dicendum quod illadcdudio duos fyllogifmos. Ad tertium cum arguitur Deus ggnuit aHum Deum vW »•». vel fllium Deum.Metaphjf.'^)*/»/ non geniiit alium f^iff^l Deurn *fi : Ot»«5««. ? f*""'**'' n»rttst»m comf>lexis verura eft femper quam incS- altcra cft falfa : & fic eft /''*" "^* inpropofito. riec eft hic contradidio . Detttge- ncc quod genuit fe .non tamen ante- ccdens tantiim fignificat Ad fecundum eft . vel diuerfum. (ed folijm diuinitatis . Alius fyllogifmiis eft i&e:CJtnitHm efl DeuSyDeus dtfiinguitit'' A aenito igitur Dfus a Deo. fed . proprer variutionem ergo genutt . 1 ' 1 I dc contradidoriis coraplexis quod ^dtertium. . confequcntia eumdem Deura.fecun. quia nec ipfum detet minabile dicitur dc quolibet. Et ideo licet 7)eifs vel non Deus dicatur dc quolibct . cunda cnim affirmatur aliquid.& loquendo didlionis m '.& genuit petim alium Leum.alietd$non notat determinabile diftingui inextremis elettrmin*yi- nec Deum. defcriptio fua eft non autcm pcr fe expreffio fignificationis nomen concretum depcr tat ex hoc quod modo ftrafto . iti liHt genitus tfi Dettt aUttt tyflitti 4rjium. ynde Oeum . fed non (equitur ex hoc. quia non exomnibus diuifis f quiturconiunrlum..Et ideo quamuis Deus genuit alium .f//<«« ejl alittt Deut k Patre vel fia patre gentrante .Sc diftingui infuis extremis.fcuformali. nam 7* : . qnod genuiteumdera fjj/r eft fallacia 6. iccrum probetur fi gcneratDeum illa aut igitut . 8c non idco Deus paier genuit Deum .& . qus cft eius contradidlio Deus geniiit aliitm non Deitm.m. quod antccedcns Ad primum cft verum Deitsgenutt 'Deum . igiturgenuitfe . QuCid fi arguitur quod ad negatiuam de pras- . diflinguitur in extremis : ficut haic cft falfa. Deum . Sol eji alius tloeft . ex lo.vbi alietas eft necfcqui- citur fuum quod iion eft Vnde fignificat in anteccdente. .' diim quam medium.non impor- habensGae habere. fi . dfprsdicatt . quia in antc c3ente fubinfubftantiuum huius adicAiui habens^ genuit alium telligitur quod fubftantiuum idera fignificatquody?fryj»<«. extremis . denotans ipfum non quibus eft diftinguijnec diuidi in cis. quia pronomen rcciprocum notat adtum terminari ad idem fuppofitum. & . ergo generat fe. dum in vtro- ficut propofitio cum '^^^^' tinttttur.homo nor. fed gcnerat alium. Paterin/iettateefi alius afilio. lonim. qiix lis. non tamcn alium Deum. additur determinabili cft falfa.^ idc6 hxc eft vcra : Deus pater genuit eumdem Deum .quod non affirma. nunquam tamen tenet m ptaEdicatis com^^^ ^^ lapis non fequitur eji lignum tiuam de . Magifter in Qu6d ObitSi». A-d ftcun- d.Ccd fequitur quod genoit alium . Dens genuit /""/"" alium Deum. denotans ipfiim communc vtriquecxtrcmo alietatis & tamen diftingui in cis. qui cft Deus. circa illud ly altus ponit Et Dei .i & Rejpondtttar.aquoprocedit idem adusille:alitcr non cffec reciprocura. .\\iw. pri»- V I. cum negatione Ad probationem Dama(ccni. fic:fi litera. concluditur diftinftio eftentia- • falfit. Et e conuerfb & hoc ide6 eft^quia : ciira dicitur.Idco illapropofi- que fyllogifmo cxdiftindtionepcr(bnali. er^o Dettt Patergenuit fe Deum. quorum priiRc. Deits i^ongenuit alium DeumyCrgo Deusgenuit alium non Deum.. non-tamen altud Cme alterum dererminatum per Deum vcl mn Deum. eft fc : quia fignaco.Primum non (equitur. fed tantijm fignificandi. eodcm dicato finico (equiiur affitraatiua de prxdicato dicitur falfa.vel illo : & hoc in fcnfu coinpofitionis. fic autem extraneatur tertium in quo funr idem.tm dn*inam :eigo . quod non conucnit Deo.nec alium non Dcum. Conccdo igitiu quod lequitur:^«/K/i alium.i„fi„. vt pateti . koc etiam propofitionc fignificatur in tertia quod idem fijiit. non (ed confcquentia tur fecundura . . gene- non fequirur conclufio illa.qui eft mus. .^ eft fallacia effe frefoftti» ptimo maior e(l vera proptet formalem oppoutioncm extremorutn . . refj)e<^u fijppofitis re- . .

«r/. SuatC7 t. Spiritus fan<ftus .vt in aliqua proprictate incommunicabi}i.7. .raic. generaiis ft habent.t/». geiicrans oportct cuin poncre quaternitatem.& nata rclationcm. 7.haec flint yno niodQ non compctit mtniftm.fi. nec in ifta. quod fapientta cllcn- Itcm Richatd. .quia Congregatio & Contra./>.^. nequc fuppofitio n$ fuppofitum.quod ponit pofitionp c ft pcr (e idem vjuod ponit alind lli . mo modo . Diftinaio V. Ute tn 0:ifOft.i. cuius nulla fingularis eft vcra. quia quando DIco ad quxftionem quodexiremum in profic ilind.traii.Bonaa.c. Vtrum . quim cum proprietatc incommunicabiliiigitur in iUo priori habeeur pcr (e ens. qu6cl cft hahensde inodt fif-fiffiy 'mptr : . > cum fic quin- piim6:Vtrura ejfen- Quod vel\generetur ? t jirg. & vel . & fibi ineft pcrficie. qttp & . vna. quanturncumquc abftrahimr. DoAot in Oxon q.ti.Filius.•MM-MM -«M-i^ •t*3"&*J"k*3"£*' & defcrij>tior S( ideb in huiufinodi etymologiis liibus non oportet qiiod quidquid potcft con(tingi .f.<^ i.4 ^-i.i.^intum.i .».: Libri 58 t»t habtrtf •f*?"f*3-«M.f.&c.s Selntif. & vna prop >fitione cftpracdicatio forraam alia tantum identica.I. vetAiEJfentia cemmunicatur.t Vafqwz ^.dc Trinit. euftinus 7.\.{9. ficut eft Ecclefia eft vetarEflcntiaeft abftra(fba. Quod vcrificatur de quolibct incomplcxo.{^ 1. & Oppofitum.igiturcflcnriagencrat: Ttrilun.p.^.Effentiageneratf prout fupponit pro patrc. vt eft in hac fu- in aliqua priori.g.dc Trin. pari rationc Diuinitas cft Patcr. Item .qnja dlhum folam qualitatetn fignificat..^ I. Rtfolutit elf »^rm»tiu».(»rM. ergo conuerfa Optime rxvlJMt Logice vertim. cum de/criptioni PISTINCTIO qu(>d vcre poffit coniungi . quod dicit aliqui protcrue ncgant eflentiam generari gcnv.J. 1. cim dicitiir acccpta nihil vcrificaiur quod dc . & fic idem potcft efle aiicui . .4it. quiimpo. t^urand.cflcntia cftPatcf.& rar men nqn primo modo dicendi pcr (c . quia oihil eft aliquid in diuinis. nifi cflen- ipfamct qui« Ttni». Diccs..D.l.Pfyf. Filius. omnes propofiiioncs vcra:. G D Thom.i /. eft mtt. Patcr.ficutiubiedkum quia pater & pafllo./^i.v-»r . S •. ideo diciturquod maior Item cflcntia cft falfii.<*jm £*»«* S<i**8» * •S*3-KH-S*3«»S«-«M- ^«•«M' V. vnum extremum propofitio affirmatiua eft vera fed Deiu fignificat cflentiam. vel non alha.eflen- Stcundtt. eft cadem ftcundi''m rationem : fibi igitur refertuj ./</fw» tiicftur.pro quo ftat prxdicatum ? Au- quia Patcr de Patrc per fc pri. qus non fpirat . 1 . Filitu. eft cflcntia : igitur poteft ficur illa cft vera^P^ir^r ge'ierat. quia fccundo paflio verificatur de fubieiSto per mpdo .^. I. •M»-?*»' W» 0. non & cft hatc vera fic eft SpiritM . ncque tislotwhim. ScotusA«cf. Item Dices. ytritm Deut fit Pater Filius . qux eft cadem tribus . pcrfonac.4. hacc & fpiratum cft : igitur fid lium.. rgor.iirt. : Dens Pater eft modo dicatit pracfcind . Ad lationcm. ejfentia generet . Dico cflcntia pracdicatur fupponcrc pro eo.hic tj. Stcunduvf. difgrcgare. ide6 dicitur qaod hacp eflcntia eenerat : quia iftc aifkus di. aut generetur? k\ni t.6.<(rf • - non:quiahsceftindefinit?. ttUttufn ex Vndlc imporrat hoc tantum. f^-d fibi . lis. ObieSit pri- & tamen non per fe primo modo nicatio importat relationcm conccptu : quia commu- non q^HE .c.deTtin. genitum.^i. & h. Et foitc hoc intribijs fuperficiebus Ad jtrgy^ & & cft propofitiu fingularis gularitate incommunicabili umplcx .iz. .nih cflentia.nequcgigniturj& funt tr. pro ttf.Primo in hocquod ^„gy Jbba» dixit quod cft vna res .f. Spiritus fanftus funt vous a c A hanc diftinAionem tam ''ti» generet y \.f diip.ec fimplicitcr. cui idem.Deas ejfe De Qii\s. de fubftantiaf Itcm. wf/^^g^Ko^^ DeMeJf.& fic in ifto priori concipitur hic Dcus. firmtuiu*.f.Magifter in litcta.5. fuit Magiftro Petro crrorem. Genitum in quantum gcnitum quid.^. . fjfentia eif alba.tntiam. R)chatd. non fin.f. Ctnmtum fornvam.)<.i.dicit. Suaiez i. II.qux pracaliquid de Dco trino rt fi ponitur color : .cflentia (e bona . tamcn conccdunt (ubftantiam gi- gncre fubft.««: paucas pro fe. Gabiiel^. Oppofitum. ducum ^ontra Theologlce hanc Pater. igiiur igitur.izA ifta videtur eflc yeiv.ii. Lbx. Vop I Item.cum iicitur nata fafiemia^c (i dicatur relattone ita . Sfiritm fan£}tts .7.x. Itcm & cflcntia eft patet FiliJ . D. cap. C H O L I V M.prins concipitur ad fc. Richatd. igirur eflcntia ed.& Spiritusfan- cft quasritur tiam dicit. Jltj^uU.. ejjentta & Filius. QViESTIO P Bonau.i.. patct quod non cft indefinita.quid eft. fignatum tamcn cius cft ^bftrafti pcr fc>liccr rnodus fignificandi fit alius.q. In iftaquzftionccrrauit loachim.i. tia eft intelligibilis abftradliflime acccpta. quia non eft nihil . Dutand fM«/7. dr f ^ ( 4. I.i^^.mtm.Thom.&muItasau£loritate$ fe. cft ali- stxtum. : igitur cflcntia ej^ttrtums gcncrat.MM:-«M-S«» •* •«*3"S«9"S*S"1 tnodp fignjficandi.i. quia conuet fa yera. Sectindo pofuit iftc loachim vnitatem perlonatum qoadam congrcgationc.neque gignit. QViESTIO defcrjpto. quja concernit fuppofitum habens ngnatum elus . Auguft igitur cpncipiendo in intclledku cfteiuiam diui- (piratur. Obitdit. D^us ^ eft vera.j. rclatipncm rpalem communicari relationi eft fal(a cit rationis tia fic tantum . quod in & nam.

£c ciim dicicur .indiuiduis. abftradum vltimata ab- & praedicatum non poteft . quod quiditas inquantum quiditas. igi- ^d tertium.& altj varioi poaunt limttationes. nifi £x Ad primum principale. Maior (SHoncs.nifi formaltter. quia res gcnerans generat rem diftindamrigifur fi eftemia gencrai. hoc tia. Similicer recitac Vltim6 • r./ihftrahentiHm noneft mendactum. quia nomina impofita a po/r r c vel paluua . quod non eft inclufum RegnUindL abitradio habere tione.nifi quod eft de eilentia .'ITmS^ opinioncm Pripofitiui po- nentis propter duas rationes phciter vera. igitur ncque clfcntia . celle£tu.a fuudamento. quod nihildc ea verificatur.'*'*. quam alia verba. Jqu6d . Primo rccitando opinionem Alexandri diftinguentis ex eo. xima. Dico ergo ad qnjeftionem. Vcl dicitur quod potcft intelligi vna circumfcriptio . fofitiut.- dicit iplemet . E^^witM eft tdntkm ecjuinitM. tale prxdi- hac regula Doiloru ejfe refert . ^ .trtdutmtur malitacem. cum folum intcHigitur <quidiias prarcisc vel vlterius . diftindti entis. elleiitia eft tale abfiraSltim.Si loquatut Richardus contra alium . eft.% . q lantom I.fitalbajitaquod prafdicario fit quidirasjica fotmalis. cft : quos .PhyCtex. quia inqutintum ly poteft dicere prarcifam rationcm fubic£H.quia non eft pcr (c exiftens. .. quia fubftantiua poflinit przdicari l^ S-^"'^ A(Jaliud. fim. rentia a<Slma Occam & ab reaiia.& non fcquitur. aliquid de ea veri- de eiurefien» ellec Sed Diiiia In. & fic eft falfa. .quia IDeo dico ad quxftionem nunquam ria. verum cft vbi paffio poteft eumdem modum Si ver6 piacdicandi. pcr idcntitatera . qui vticur nomine mali ioquunturdcea. quia multa: funt abftra- giftrum. poteft pracdi- fubiedum poceft praedicari identicc . vcl adie- di ue . citur. tanto magis adiacetex fua ratione formali . & dicit GjuMt tt» ejfen nen ge- nerAt ! fubie<5him eft ftradione . operatio diftinda non eftnifi 'ejfe modo: pec fe primo huntur.qu£dam rcgula cft in diuinis falfam. cft vna res. &c. 6. maliier abique omni eo.neque gignineque fpirat. maxime iignincant fimpliciter falfa Ad'au»rtiim ''.S. q.^«f4 ejuando fubie^um eft vltjmate ahftra£ium. Refoluit hanc ^'*' *^* talis afuppofiro.ama- g^cos incLudit hoc fyncategorema foncedit TritUi «>• Jlraai» eft.e(renni generat. a fubie(flo. muUat ex in r igore falfas. . £c f"\ ^*"** P^. & ide6 fubftaniiuati. oportet qu6d con.vU formaiiter de fubiedlo ti . nulium participium poteft prxdicari in diuinis. Mayr. poteft eflcntia fuppo- prout fapientia . vniucrlaliter antecedens Magiftri Petri <3a f ^g-l* i* nec generatur. igitur datur quaternitas in diuinis quia quando aiiqua ponunc in numerujm. di- & fapientia nata. .quia caula quare forma non agit in creaturis. eft ta. fitio generat vitimo quiditas a fuppofito tur ejfentia Itcm. Sitbtiltm do^rinam tradit interfol- uenda aroumest* y d« hici-iuta. cijm fit forma. quia quantumcunque przcise acciperetur in in- (ecundum Magjftrum Perrum IftuH mcrum. arguitur. pr oponon eft vera. crgo &c. & paifio. ncuttius vcl fofrainini generis . giftcr refpondcr : Refoluli» .quae iicque gignit. ? ^f^"'?. quammaiculini poteft cfle Hcnricus '" fuir. dc quo prxdicatur detodtm} fubie(flum. non oportet C H O L I V M. conCtr i.. . fed generatio eft operatio diftin- eadcra cum prima ra- dicatum no poteft prttdicari. & r^ijcit alij Sco- his . Forma non agit . : Metapbyr. quanto magis cft adieftiuum . quia ex ratio- : & & przdicatione formali. nifi quia fapientia . Argument» """'"lafil. Eiiamrefpediuaabftra. cap. quiturpaffio. &c. quod inteiligitur Filius eft eftenpro quo fupponit efle eftentia. Scd primo modo concedendum eft altcrumrquia eft Antloc. Ma- t^md videfi iubet. quia eftentia diuina non 59 qu^d eftentia non Primum patet. Vel cft ifte intcUcdus . A-Itcn. .& fic cit vcra. .qu6d fi loquatur contra Magiftrum fcntentiarum. * . pro nypoftafi ftat ibi non Diccs.nihil tollitur in re. tifta has & genent. quando confideratur quiditas for. dicic Auiccniia f ifta fit re$ alia fi & fic a fubic^ao.m» .& pra- De accidciitis a in ea foimaliter. quae eft ma- . fio tantum formaliter . patct.. docettjue : per fe ^ nifi : & "j^i^ f*rKM». eft eatum . 5.iS. & paucas profe. prardica- (ed ellcntia eft abftrada vltimata abftradVione.& ne' formali fignificat vna bona.fcd cflentia. fcd h«c *^flf»ii». Leuchet.ided poteft dicere quod fubftantia generac fubftantiam. accipi potcft fubftantiuc. fed adie<^iua non nifi per for. icilicet quod eft vera & hoc prxdicatum cari . . Bargius fubicdo. quod eflcntia non gencrat . .Barguu^ Vorillon hic. & hoc cft falfiim. quia vUimate abfiraBum fecund/im Lo- . ita qu6d vitima rupftato'.-effemia.vcI de- Piimo modo claraie compofitionem.nonfcqiutur: T^i^r^^/jfrrff .nijitn primo modo dicendfperfe. Et nomen ncutrius gencris minus adiacet. fcd cflentia eft per fe exiftcns. paf- & fic hic. non . Trataret. tunclion : & concedendum qu6d fit alba nec rion alba.cum dicitur verbnm his patet maior. Ad pater aliud dicit vnus Fratris Dodor . — ejfentia eft &c. naturam adiacentem . ab *^^^ f**"' quod adicftiuum nun- formaliter adiacentiam & i . Logici communiter ^ibm cum idem dicitur. Scd illud non valet. quia vetbum & eius inde- terminationem minus adiacet . i. telle6hjs lum . qnando eft error. nulium verbum. qu6d eft & quant6 magis a potentia a6li- infinitum propter infinitatein tanto magis adiacentiam . ficareturinquantiim qui^d fi taiis . Item.fubieHo numcrando quodlibet cum quolibec ponat in num^tom. quxdam communis narum. **"**''• cft illud.opinioAlen. . &:c.^^** Dico quod ^^jj^ quia fapientia non abftrahitur iprincipio opera- *rnbii~ tia. fic non eft de eifentia refpedlu perfo- S propofitio . Ad didlum Richardi. j art . eft nifi fit .& non elfcntia eflentiam. Papa quod ficfunttrcs perfona» vnusDcuSjficut competii vnum. fcd corapofictim fubfiftens . • 1 . Sic cllcntia cft abftrafta quaiu prxdicatur.hif<gnif- illud non concludit . rem diftinftam ab ea generat:fed talis non eft innatura diuina. & . eft diuifibilis eis nrre in nu- generat < & minor. De primoili«floconcedimus tur Decioris.qu6d /'<i/«r filij ua latius ia Oxonien. arguitur. qualitcr ergo nerc pro hypoftafi Ma- per . Qusftio quem quia pote(V ab(^rahi xb if^o gradu. cfl: ifte in- quiditas pricififfimc acccpta cft tan- quod de nsutrum contradidloriorum difparatorum dicatur. tunc fapientit ficut Grxci habcbit multas au^toritates contra fe. & explicationes.neque fpiratur. elfentialis illa & fic nihilextrinfccum : de ca vcrificatqr.dicoqu6d ipfcMagifter habetpro fe au(!loritatem Bcclefis. ciuo.

1.«rf.art.Thotn. vel originans . non princip le patct Scd nihil. nifi adieftiue in prxdicato. funt dt tadem fubflantia.\\. quod dicitur le ma- Hcnr.aliquid acquifiium pc(. Imte. tanquam dc niatcria.f. cum Vei ft gemttu de fublianti^ Patru ? Filifts Ctcgor. quod efl efer. Dicit figura didionis Contra fed illud . filius dc fubftanria Patris . quod dicit de co.\6i.q.q. Ratio pioduccndi eft forma tantum.vcl de eft aliquo tanquam de materia. tum compofitum ex 7 Metaphyf text. vidctur falfa. : maiorem midis. ergo . quam in Ad •5i^^ corrclatiuis cum in ancecedcnie talis < totum quod conftrui'ur denotatnr correlatiuum .. & contra Ma- ait : fiti^ eft filius nifi fit ftanda Patris. generationcm quod tertium produifVum icfuftans. Si igitur arguiturcf- fffentt* muttrt eom- puinic»tur pan fredueitur I communicata \ igitut produ£la: dico qu6d non fequitur . Stntentia Henrici aliud . conucrfio qncd ira : lucura 8. I.f. q. Sicut ibi cftcompofitio . Scd de Socrate quando relaciones tantum dicuntur dc relatiuis ncc in rclatiuis formalitcr non identic^. ^. fequitur qu6d non fit de fubnon . lo Nec nihil.t D. lus . fed commHnicari uum telationem rationis. indctcrminatcconcipi patrcm magis cft quam : patcrnicatem : dicitur effentia f>ater filtj eft ifta cft ILefiluit eum Alenfi quMdo tenet dn- fequent'» ift rilntims. fic non quod genitum i» quantuntgtmtum.(cA tcrminus formaliseft foima tamum i. fum. fic diqmd : QV iE S T O bacc eft potiffima ratio PraBpofitiui.i. . f. V 6 D non VjSf^^j&^ ftantia conftiui fiint in detcrminato cafii ^ Quitquan- tcnct confcquentia. 8.quia calis : non eiiim feca!is fuo cafuali .quia . catur pcr fc formalitcr : fcd ideo hic nulla conclu- dicccur tanti^m identicc ^uo .ifi dc matcria . Phyfic. i . ita quod eflct dc nihicft tanquam dc^materia . 6. . cumqu«rit qu6d non fcquitur .&c.J. fcd conceptus pateruitatis eft ad alietum&c Vel illud . mnniter .i. 4. Ad fccundam rationem €. fit ytrum Aut patcr habet concepcum ad : fnffitpnHur fc II.q.frs Seeundum. de fubftantia patris ergo in diuinis.S\xitcz \.CoUat. 1 4. . Dlcitur ad : & finis gcnerationis coiiicidunt.t. nec igitur : cx partc fubieSi fic dicitur filij eft effentia Ahnf. quia non eft de nihilo .Tranffuit aos in re- non de fub- dicitur ge- de fubftantia gcneran- cft in animatis proptcr perfedtioncm. Ai qutntum &utd .ipfanon eftquafi potcntia. Secundum (eniia non fit vc eft ad fe.e.honment.in cicaiunsnon nitum fr» tt^rm»' tiu». quod propter exprcfrioncm fiiij non potcft pater fiipponcre. &c. (i prx- aliqnopotef} fupponere p. quocunque modo accipitur de . ideA ponatur tam confrqueutc tunc . . ad altcium.coUat. . : SCHOLIVM fubftantia Patru tur ciare . Oppofitum Auguftinus : aliud principalc Trinit. Capreol. hic arr. ipfum per fe producens.-ie charitatis fu<e idcm quod filij fubflantixjua .lum frimim Ximinum.4i.\o. art. debcc conuerti : PMcr fiiij eji parer .& Magifter in tcnet in talibus €«tturdt 4li- eo} & per Auguftinum j.i. Ad de fubftantia Patris ncquc vbi cft non fuic in prx- permictitur in ralibus tcrminis jli feMtnmr negatiua igitur nequc gcni.o to.quia in inanimatis tis quia filios. aut ad altcrum non ad ? concipitur vt pater ccptus cius : (c : non (ic quod con- quia vt ergo necc(Ic eft . Jt-j ted. I Pi^Tpofitiui refpon- Ejfentiaeft pater. V. cx talibus piaemiflis praedicacio formalis . rtdi- non Vcrum cft C\ pr<edinon oportet. quia produ&um dicit tcrminum primum compofitum cx rclatione & cflcntia. I. quia polt diccre fi cui>diim iftos. quia pT-atpofitio cum notat tantumdiftin(!iionem. . non valct:quia dicit .i. Sentcntia fovma .} iraii. accipicndo altquid com- piacur ftrifte f»rm»l's. ficut .x. i6. quia tres perfona non Augud. q. aut nuliiu$.0. fcd e(l dandum eft notf altcuiKi.tofum. Auguft.& non ftancie Patris tus qmdcjHid pradicatur de . vt diftinguitur concra ijjf . velproduAa in produ6to ^enim oportet diftingucre terminum primum & lerminum formalem. tcria. foima idei dicitur : & & quodl. dct. dicitur quod f! 1. & doiclatiuanata ibi .art.x . . q. C\ fit denihilo.. 6o Libri JEt dicit tfentt4 ergo Etnon filij.t7.^tmemb D. Igitur : neganda tanquam incongrua. c.Metafhyf.haec prspofitio^rx aut denoiat dlionem.Ub. Idc6 dico Alexandcr.'\chitd. & cft vcra fubftantia dc caufa.Et qubd : Diftinaio V.q. idco cflencia poteft communicari . autalicuius. vnde produci dicit relationem rcalem.iucrfione .t. habet tamcn produdVi- dicittcrminum formalemtantiim . \ .cap. Filius non cft Filius fub.^. generationis . vel quafi.quia creatura etfi fit de nihilo . 1. . tfl ali<juid Item . Trtnit. Contra non quafi : ipfbs ipfimet obijciunt fic : adluspu. . 1 .f.de .^. & compofitum dicitur ntia quafi maceria . ncc potcft cfTe in poccntia ad aliquid crgo cum cirentiafitadluspurus. qu6d de aliquo ranquam de principio originante: quia adhuc reftat quaerere. ratio producentis refpiciendo ipfiim produccns cft. fcilictt vt de .n.qu6d conuctfio mutua tc- ficut dixic de quibus rclationes dicuntur Platonc. non autem produci .Do&oi ifi Oxenien. fentia eft Si diftin- ciim fubftantia non di- . Tcrminus primus eft tolermtHMtdH. : Sic iji diuinis cft ef- proprietas quafi pcrfona quafi compofitum . 54. aut non rfi ftinguitur a filio . . filius erit non charitatts fut litrcra. verum tft.j1rjumenItem. S>c vterque pcr fe eft quac cft via in naturam quod ef- : terminus & foi ma In producente & autcm eft diftingucre rationem produccndi .Vafqaez \. .vhi i^. fiue de nihilo negando dt : fiue affirmando de . cap.d. & Gof. r! rans diftinguicur agenico dcnotatur clle conelaciunm .ReflieaHen' rieittntraf*. qji6d fic.\ .&c. quia gcnc- traclans illad ad ColofTcn. oportet. quia ficut in fubftantiacreacuraE allquidefl potemia- piaEfuppofitum gencrationi. anfupT fio fequitur ftnitfrf quitur vbi prxdicatio eft identica.9.i. explica- ^tfo latiits tn Oxo~ Hitn. quantum ad mo- dum concipiendi noftrum : : igitur. fed communicatum qua^ftionem. fi ca- fcilicet genita. filium gentrari de ejuafi materia & comprobatur. fufficit vcl de nihilo. ^. Ti^nt. . Confirmatur impodibile . quam denoratur per Gcnitiuum. gnum filtf cflc Tertium.ei. Irem.tia tft in jlUm Ejenita eft pater fii^j. qu.q. Comflex frimus.l. de .

& idcm XI termirut 'fuiiion'! di- I duobus modis mum Tom. fiuc tt..uin» non eft f»»teri» nee tur pcr quinque argumenta. & Goffre- effentia ef} termintu quod Uteprobat \ergonon quia h<u fupponitur termino. : aAiux quz . efi. : . : md frim»m. Sic diccntes dicunt jlllquid pO' duflici- fir gennnri. fi e(Iet & ter- antc rtinci' duTit. eft. quod dicitur ratio procede- de fubftantia abfolute . Antcce- dcns pcobatur fic habcret cffcntiam Quoniam : illis . edct totics /ecundo ptobatur fit fic: fiue qua(i . haTrin ifrum priiis ociginu. eft dlum gencrationis . cum Patre . Confcqucntia probatur tripliciter. formalis Vnde . Reiicitttr ncc quafi matcria. quftd aliquid potcft c(Tc vcl tanin potcntia ad aliquid multiplicitcr potenti» cll in mMltiflititir.gcneratur cffcn- obicfti- ucj fed fubiediue. confequcntia . quia eft via in naturam ccgo natiKa eft Atiflot. &fubicmer^ cns in potcntia & cft ad ens ^mpliciter. ipfum.& fic iCtns purus eft in i»m.. idcm eft fubiedum generationis & . quod mancr fub vtroque terminorum } fcd huiufiiiodi cft cirentia in di- Secund» con- igi.& fcm- pcr illam. Itcm . Gene- . & non rclatio. Vno modo fic: luaji m. quam terminum . dicitur foscunditas Patris rcfpondet potcntia paflSua fencia .text. in gcnere tcrminf generc tcrmini fotmalis in non Mutatio : produdio ponitur obie(£biue. 6. ficut patet .fed mtnus genecompufitum igitur mulio magis in diuinis cf. fi eft ibiquafi matccia. Itcm SCHOLIVM omnis per fe ad qnem. Tum . fi non iit terminus formahs. terminus produdio- matcrialc fi fit . diPhilofophus qu6d genecatio dicituc natuca .nccfphjera. nis diuina:. Itcm .fiue produccns producat cx fc. tio. haberet ejfentiam priits verationt acciperet. matcria ficut .Quxftio AhiP». 7' Troh»inr ijfet tcrminus fbrmaiis pcodu^flionis materialis farmalii generationu fic bcre effenti^ communicatio II. qullm haberet cam quoniam produftum cx principio matcriali vel ex quafi prin- berct : cipio matoriali prius intcliigitur habere princi- qui dat effe . Deinde aiiiuum priits re^tcit ptffiHum . quod Tirti». cft contrahitur modo aliquid cft in potenad aliquid fola rationc differens. fit aliquid generari. . dt memoria fascunda non priuj refpicit realiter ejftntiam tjudm fiiium. fi quod fted* *dftnt. & obiedbu^ matcPhyfic . eam . quam alia cf- &c. quafi principium materiale. Tcrtio tia modo pcr aftu coniungitur. quia illud eft fubiccffct . minus tia qua» cft quafi gine poflit contineri cit cfuod mouetur.rxtionitcre»fcntia erit formaHs terminus produftionis . gcnerationis. . Ptimo qu6d aliquando tionem illud dicitur .ergo Conftqutn' hic fro' batiir trifli- effentiam bis eftct Dcus. fi tnateria a(jris:ita ignem fic cftct . li . & .quia retur tecmino focmah. . fic . vt eft Patris. cijm Katur» eft formalis ter- natura non primus terminus gencrationis. : Secuado.<juod generatiir. vel •.er*- qu«im tcrminum formalem. . vcl quafi ptincipium potcntialc terminum formalem vt non po- . nifi fit tcrminus formahs iUius Amecedent pioda<!lionis aut cohtcnta in termino forma. formahicr infinita . ideo difolum de fubftanria . cuicunque potentiz zQtiQz correfpondet potcntia padlua crgo illi potentia: recipit formam j huiufinodi efteffcntia. formalis tcrminus gcnerationis .fr*dia». materia. Miquid tft II. quia quafi matccia fimul intclHgituc cum originitatc. . produdlionis principium matcrialc raodo Filij ipfi tcrmino : & intclligeiur ellentia com- municari. Si relMio ef- fet aliqua peribna fi intelligatuc communicata . non cor- .ri».ficut patct 7. Oper. : Ad fecundum citur matcria eft : ideo Filij ucc quafi matcria . fit formalis tccminus gcnerationis non & pto- . quorum nulKim cft in diuinis: ^uia ibi potcntia cft omnin6 indiftans ab adu. Item . in di- communicata quam Fi- prxfic an- ficut matcria gcnerationis intelligitur aliquo produftionem itcr.De- tx jlMguflino.^. non cft contenta in tcrmino foimali . quiaquafi materia ejuam ge- jimul ori- ejhfimul cum tjfet Ftliftt crgo in : fcd adahquatio. fi telligituc eft no» ge. Itcm . acquiritur pcr gcnera- aliquando per altcrationcm. igitur : erigtname. Eadem : illis . differens fola satione. quod non variat cft potentiam paf- fiuam. dlionem . contrahitur pec differentiam . tex:. Alieratio cft ad cns impetfedum. . dc Effenti» iiqna producitur FiHus. COntra 6i arguitur multipUciter ifta tia Filij. tctio. Antecedcns proba. fcih'cet vt & materiale . Itera terti6 fic & maxim^ diuinis fic non matctia. Mctaph. & Jli fictn- cflentia ditiina ftntemi» : fcntia nus fimiliter eft in potentia ad abiblutum . . . & non naturam prictas indiuidualis indiuiduans pro.UeNulla cntitas (Tmplcx habetur per produ. Vno modo Refut4t diSiamfententiam Henrici multUmodu^tum^quia <l»itfi materia Tum Filittt . eft non non autcm in cclatione vt in . produdioni tcrmini communicata Secundh frol»tur.quafi matecia : igituc intelligituc vt fimul communicata fimultate Scot. . Henrici. (ed eilentia. diuina fubieAiBc .nongcneratur a:s. tiA quod perfona du- quia quotics habcrcc cilcntiam . rem aliam in creaturis. Prim6 quam non in diuinis eft in Ctnfi:m»tio- quod batuc Dicunt ad piimum . ad diffcrens intentionc . & . gcncratio cftet relatio effct formalis Dcus. ratio eft ad Aum & cft fubicdlum ens cft fimpliciter iftas muGe- .. Com. non principio materiali principio matcriali pituc in u:A m» Primo fic. Confirmatur opinio . idem modo habcndo plici itinis lio . & habcrctur fcquerctur . fe .froe^iturfrimo. Phyficocum .i6. tationes diffcrunt ^ gcncratione in diuinis 6. & & potentia.vel ex alio: icd in diuinis {\ cffet generaiio ex alio. crgo incommunicata . uinis. . ictminus fotmalis vt pcobatum F cft : igitur fimwl Tertiie. principij matctialis ipfi Fi- prius intelligitur Hus producitur te illa cffentia raodum qui reci- igitur principij materialis prsintclligitur formaIis. vna cft fiibftantia trium igitur fi Filius e(l dc fubilancia Patcis. . focmaUs fit Itsm (ecund6 fic 1. & pcrfona non potcft ha- duobus modis . cap. formilisfr».tton di pcr idcnritatcm cfrontiam. jtrmttio. effentia vcro formaUtcr infinita : igituc cum cf- cft pium materialc quod gencratur fubicdiue cft duplicitcr ria quJa non tcrit cffe ignis gencraret exfe matcfla ignis gcnerati in potcntia^ficut nunc t'ft non continet latio Ci Itcm SuaTta. pct fi : - mater':»l» vrl quafi tAle C^le mi nus fcrmaUs . fequitur quod ipfa terminus. ergo eil de fubllan: 3Svltttl» eiMS im ad aliquid difFcrens re farmam potcntia ad aliquid indiffcrens iincntione pocentia ad diffctentiam tanquam ad genus ficut .oporteret poncre potcntiara pamuam. . rct net ex Gof- .

Secundo. fiue vni materia:. Hihtlconut' nit diuin*. (cd hoc non fequitur fi intelligatur fccundo modo. gmentatione . qinn II. lib. j. quod modo millo tioncm matcriae .cipiat . aut in (ecunda . Item . declarans ex imperfe^ione ge- creatx prouentre tterattont. {bna. & . clFcnt produdionis. fi eflTcntia tur vt in iecunda perlbna ma. vt fub forma nihilominus fic : Genera caufarum non in perfciflione cx jequo ca: im6 : fe habent caufa. & per hoc ordine quodam manui & pcdi . SCHOLIVM III. : fic .fic Spirtttu fartElu* de vtroijue. anima noh mutaretur . vcrc fit gcneratio. qu6d vcre coni. . crgo penitus riale in termino generationis ene.Jiciens itott quirit ad fui caufationcm aliam caufam concau.&c.iberet hoc non (cd de fubftantia Patris & Fipcr reccptjoncm . ejfe . edentia in diuinis . igitur funt duae perfona ante terminum fubjianti» gencrationis . aliquid patiens /c- rcquirit prior eft habitudo iftorum ad fc & paticntis . & per confequens Filius 'diim illud & minum Pater funt vna perfona. vt patet in aa. prius . (cd magis (andus eft cft pcc cxpreifioncm ergo. : efTenria eft Filio quitur fub vcroque termino fit quod forma eadcm AD qu^ftionem igitur rcfpondco . Et hoc in caufatione patet . vt patet ponatur ab aEterno fi Tamen poneretur formalcs termini nunquam mutata ejfe. prmcipium materiale frobatio fri quafi materiale. ergo Filius . cjUod exigat matc- ceatum creare poteft. quam ipforum ad pro- Sihil ritti». vt prinftantU P». Et importat produ(5tioncm qux non rcquirii & eft abde fubftantij Parris. fe- cfTen' rcfpedlu eius. cau- & quia omne imfae vcro cxtrinfeca non perfcdlum rcducitur ad perfcdum .er dif. cjHia mn eft dt mhilo. . effct de cnnda. : ipfam reducuntur . mutaretur lic^t ret neque r*»U.rtquirit eoU' : taufaiionem. Terrio 10 in fub forma relatiua Filij. quomo<lo Spiritus lij . Ex alia parte fi ponatur quod anima p^rimo dct ejfe cordi . Ita conccdic Filium non efTe de nihilo . duabus matcriis fimul . ita quod . Primum probo habct condivt de ea producatur Filius. dccla rando dno. vel faltem zque prima : fed nihil ranquiri tiit tionis requiritur ad ens rcale . ignis ita . igitur non dcbet habeat in generationc Filij. prop. Filij hoc quod maneret fub vtroque quia tcrmino fcd hoc non conuenit fibi impoflibilc cft eandem materiam numero manere fub forma gcnerantis .qui det ejfe & fubfiftentiam rela- non quod relatio per(5ciat cflcntiam vt adus. Item omne principium rcale enris rcalis habet aliqiiod efe . & fic intelligeretur in ptopofito . pr'm6 filiusnonejl falrts quafi vt vel gcneratio- . . non fequitur . Si ad (c Si TlUmef. quod Filius non eit de • fubftantia Patris . Libril.tnis vhimu. vt materia . (cili- . Tert-o caufa perfttttjfima mhtl rcquirit Jecum ad agendum. Si cnndum prxdictam opinionem fuerit licct rca- . quafi matcria tia efTct quodam nientes ordinc vt adlus & .quod habet pri: Aiitatcm . fuhftantia ^Vairu . : Filium tion de cjfe optime expltcat . fccundum cjuoci princiSi crgo eflentia habcr rationcni quafi pjat matcria: . Secundo conuentt ejfentie rton tlioquin non pofet t^uia . hoc probatur diuinic nit cirentia: lud Auguftinus contra Maxim.du(5bum . I . idem tjfe habcntes. fi : fentit nifi proprium aliquid vt materia: forma.6i DiftinaioV.cunda. quod informare cit matcriam alimenti fe . intrinfe- includunt aliquam imperfedionem . fiue forma carnis perfi. ejfe pri- in mate- eft aliquid & rtrci|>it ejfi principium generationis . vbi corrupta forma aliinen.^non requirit aliam cau- fam fccum concauiantem cfficicns crgo priPrimum tfmum ad quod omncs alias reducimtur . tia. prarccdcntis vndc & alitcr fe habcnunc quam priiis. habitudo folis ad dia- produdum quandocun. recipit terformalem . ftt de fub- mini cum . fol receptiuam . nequc fimul. qnod & iub forma iclatiua in Patte q :6d manens fub vna rcciperct formam acris . efmatctix. aut prima ? Si in fctru . fjuint*». uinii noi pettt ^ttaft matertam. tur »4 ejfe pimsjfed fcccunditas aftiua non habet rcfpcflom realem prius ad eiTentiam . oportct vt : Prebatio ter- caufarum intrinlecarum reducatur ad caufalitatem nobilioreiir caufarnm extrinfecarum illa igitur cx quo omnes alia ad caufaliras Citufa trinfeea ex*fi ftrfeSii«r i»trinftca. mutata . vt fic habet ejp ad fe .edendum folutc . cct agentis vt potentiatn . tunc enim eflentia nullomodo intelligicur tionibus. il- Probati» fidi.fedvt forma. Jtcut FUtiu . Primo .qua de materia ejfentia tjuafi ratione ntillum . qui. Sccundo . Filins cft ttiplicitcr fcrentiam inter produSionem de fubj{»nria nem 4e tnntri» .quod habet in Patre. Anccccdens proba- proprium formaf fit quod fic vt eflentia eft . non a ad ejfe noftro intelligitur vt intellcdku mutata . quia nulliim quamuis vni daret . 3. : mutatione acquifita liter rcfpicit qu^m . habet efe vt in perfona . cum . cadem fit fubftantia ter- de fubftantia eflet Filij. fecun. prius rclationcs (upcruc- intclligeretur quafi elTentia acquire- ejfe non cui quodammodo 'in propolico. non re. vt quafi de materia Refoi. de cfcatura quod . quia vt prmcipiaf . phanum diaphanum & prior e(l ad que cnim agens . eft de Itcm ex non miuaretur mutatione cor-^ tamcn . tn» ab exefuflh. qus dant materis ejfe Eadem mo' complctum fcd tamen forma potcft darc ef. duas matt' dct : fed potius fe- ejfe ^uobus tcr- minis. mnraretut ruptiiia form. quim ad Filium.teria non po' attribuercrur cflcntias in gencratione maxime cifet . cum fimul origine imelligitiir fecunda perfbna 9.1 riam.it' i» tffHiJHanis. & mutationcm. : quam aliter ret . nec Exemplum pono tale . qu6d non fiut parrcs vnius totius .forma foffi igicur ex hoc. in diuinis. . quomodo . flu»rto. vt tcrtninus formalis . ita quod eflentia communicctur . vcl vt in per. : . ita tamen. tejl ejfe fub duabus foT'qnam non pvius informabat .& fccundum idem habet (i : e//> . pra^intclligi- ftlt. vt mutata. igitur fimiliter in ordine principiorum crit ftatus ad aliquod principium . . & geniti quia non poteft eadem matetia peifici fimul fub duabus formis vltimis . effe in gignentt & genito. vbi (blijm producitur aliquid fine mutationc quia non eft ibi aliquid quod aliter (ehabcat nuncquam prius. fcd qu6d (int per fc fubiiftciues . fi ponererur aliqift quodam recipere diuerfas for- materia ordinc mas . (antcm. Hac ergo imperfeEiione exclufa generans in di- .x prima. ci eflentia quafi racionem tur fic quia : : Nihil conue. S»xt» cap.i non fe h.ftd eadtm ti dc nouo anima .

Pater eft fetcun. vbi loquitur de hac materia. cft Metaphyf vna ex text. pn. Item certio fic:relacio cft in fundamentum fundamcnto .nd(tm. de fubftantia Patris. videtuc potcntiale efle refpcdu iIhus. tum non neque quod .matSenem ex iilo igitur. {cihcct in primo AngH- i .cano. nunquam eft fub. confubjiantialttatem. quod primx porentiac a£liux Ad tertiam non cOrrcfpondec potcntia proprie pafliua ex (^ qua-tam. qtiU efficttHr Pater. quod ifte ro. & confubftantiaHtatem. quim 4e m» teria Fatrii. * Bonau. & quod non rcqui^ principiarioncm alicuius ahcrius principij: principiabic fine aliquo alio rit & pcr confcquens principiantc igitur Pater . Maneni fimul in gene- Ad aliud dico .\^.A^r«OT reUnotn Sro quod prsu'detur. liaHiatem Sic loquicur Augufti- trit.y.qui eft fubftantia.fed verius eft clTede Formaji^uam de materiaiergo ciam in diuinisFilius fit de formajveriiis eft Ad non de fubftantia Patris.argumtntum frincifalt. XI.fcd produ.Q' 14. nec dc forma. Item fecundo fic:Nunquam fit aliquid vnum S:ci. fcd Ad fecundS. Ad illa in oppofitum patet qu6d cum Atign. ncc matcria. & Concrk. quod hacc cft tic i. Prima eft impeifeftionis vt quando fcientia communicatur animaj & vniucrfaHcer accidcns coramunicatur fiibieflo. cap. Filius Filius eftFijiiis Patris. quiaex duobus quancum funt ambo in aclu . pcr adtim d^cifionis iemmis . Se- Ai quod &: . non quia fit de materia Patris . propria .xftioncpraccedcnte. materia. Ad primam dico quod non eft de aliquo tanquam de macei. tunc. non cum fecundum communem loquendi dicimus quod eft ori- modum eft dc au- aurum piaef lifle. FiUtu pcr charitatcm. qua communicatur aliquid exiftcnti . vc ipfum fit. Ad fecunPrimus emm tcrminus cft pcrfona . SEcundum principale declararur. Filius cft FiHus fubftantia: i-^attis . in produccnptodo Filium. fotmahs eft eflientia. fentia Dito . 17. dico <|u6d trcs perlb.fcd eft de ahquo tanquam de forma. vt lojttuntttr ly dc. tas neque y Fiiius formaiiusellec Parer. Ceffrtdo. & non de auro . Et fi non .dilcdti in offofitum» ftinus dicit. ficut annulus iftc & pio- . & fi autum prsFuit alicuius. 4e ftrma . Comrnmt. . cundaeft fimpHciter pcrfcdionis communicatur «^ totalc: non oportet fic cll: ibi praeinteUigi .Ad ncm .18 Commurtie». rationcm pro parte oppofita.& etiarn a^u iAtrii.(y coU. quod duplcx cft communicatio Vna. fed rertium. * hic ifta K.idc6 non abfohue Bonaii.rici. Tilimveriut ftantia . feparet diftinguat igitur illud maximc habebit rationem aclus .ac* aliud Ad dicit vnus Dodor .quia potuit TiltMi vert de fubfi»nti» Fatft eft de auro dc fubftantia Patris annulus Sic hic FiHus eft idco dicit confubftan- illius. Hcet emm aherationcs mcdis rcquiranuir ante formationem §luo . Secundo dico . dirtinctionem.d nec ifta Ifte canis eft : paccr fit .qu6d f. nus de natura boni .. dus a»ftiue:crgo Pilius cft producibilis. cfHo 63 ic^um.&alterum fit putentia . oportet qu6d reiatio fit in cftentia igi- : tur relatio eft aftus cflentis.^ 9.i iNuiiquam ex duobus j^ fit ..er Socratis efto profifliii vt.pondet fafsi- tia Pater fi fuppofitum fubliftens dicoquod S. ex duobus. eft de (ubftantia Partis . qu6d cfrentia reipcdu iuiipfius aliud dico eft in crcaturis. de ratione adus eft quod Sluartun. Sicenim non Item. Atiftot.knitm. Et fpondccur ad inftanciarn de ignc.niu aBu vcl adius in primus terminus generacionis . fub- <Untix Paficuc tris an fit . ratitnes fro ofinione Uer. IV.hoceft. trimi poacquo:vcpatetdepotcncia creandi. aliud confirmans Scot.quia VetbHm eft propter imperfed>io!iem: perfectum in aftu decifionis iemiuis fi formalis terminMS deci- fionis ellet ftatun . non latiuum coiiftruicur in determinaca habicudine cafuali cum vno conelatiuo .qula quod manet idem nu. inOx6n'ii.i. fcd pcrfona rcLtione tlfentia tk non eft . . quod exchidit omni modu cfle de niAuguft. & relationis ef- adiusjergo oponct quod fit aftus cfrentiac.ia.nfi hicq. dciiotaifimul originattonem & . Et Dien.Ad frimum nascx cadcm fubftantia non dicimus. &c. Illud qiiod communicatur . 0. QV^STIO III.quod clare explicat. itatim produieret Fi. ptoHsjfed magis vcrius ftt Hum materia quam aUquis cnim elTet eft tentit aciiua fimpHcitcr prima:Refpondettamen porcnnon ccrrefobedientialis:& ica fequitur. quod quia quando rc- pa. cuius prima cft & SCHOLIVM Tiliiu eji de ftibflantia Sa/iCii & . ratio principiandi . & & non . Vtrttm relatio i» Jiuinisjit acftts ejfenti* ? Virle Doiflores eiratos in Scotum qazHionc antec:denti. adus. tc af- firmarina «'X/ """»'. V/ERiTVR tcrtio propter didla in Quod fic vidcvnum nifi alterum dmtit'} fit aausejfertttit': u. quia de aliquo mateciali abfciffo . tcrminus dam.i. h lo quia in rreaturis dicimus quod FiHus . : in origine.jid tonjirmero in gencrante eenito .v 7. non fit vnum lit in e. .nifiaUerum illorum fitinalioiigitur ciim pcrfbna iit vnum fuppoficum conftitutum & relatione. poteft praeintelHgi qua: ponitur aHbi \\xc eft quarta difficul. & alia cft communicatio^ qua aHquid communicatur aHcui .q t. quuPater? forma vc vtroquc.Pater non dicitur pater in crcaturis.quod fundacur in Ad Ad admittenda cft tionis. dico qupd Oper. qnod fic cft propric de fiib13. nicatur ita rc- Adiprimum principalc. tertium. tio exiftenti tft imferfe- Sionis. diccrcnuis quod ille annulus eft aurum. Tatru . conchidit oppo/itum. & ge- rante eftrelatio nito non tH cfl^t in diuinis.Ad rationes cW«<imyi«*. neqiie formalis. fed totum fibi coramunicabit II.{cilicct quod lub^nmU d* & & ducet. de fubftantia Patris quia cilc de fubftantia Patris aliud ni(i confubftantialitas originati ginante. ficut quando in diuinis : ide6 rclaciopem fubfi- ftentia. Fiiius vcrc cft prie . ta ! Reiiciturfotiicio Ad ahuddi o. (fla pctfona cft de fubftantia non abfolutc ..Tom.v denotat diftinftio. Socratis fit : . quod maximc lcparat Item quarto & diftinguic fic : : : : hoc autcm in diuinis cft relatio F 2. non . in quantale aHcui comraunicatur : fed rclacio : u*. & c-frentia non cft in re- cx efrentia latione.Qu^flio mitatem in principiando . denotatur totum illud habeie racionem altcrius extrcmi rela- cft fic *VideOxo. kd requirit aliam princi- piatiunem fccum principiantcm . tanquam cui commucrgo oportet quod ellentia fit iHud. opinionem .

hicq.ibi eft com- relatio verc fi afitus rcrpc- (ic Ctn t^tni\3ii perrona yere erit compofita . in confiderando (peciei quiditatem •' eft quod alcerum Ad hoc dicendum eft . Ide6 eodcm modo eCquo fuppofitum eft in natura ..& eodem mo. ergo eft afhis eius : quia ficut (bnz. proprietas rtC- non eft rairura.. C HO /$8it4fites. cfientia & tamen i£k\K refpedu altetius . pon 'vwuiopl r n r tamen terpcctu . fit : . ftd tttnjuam formam. bet igitur ficut in *^''**""'* *c**»tu indi. <* nttm.. cumpoficura . ncc diftinguit nec fed rationes quafc funt. vt tas peribnalis (ed : (e- eft in Dei- & Deitas in Patre.in quibus re0piat efe. vbi reUtio ejfe *Eltu tffentif tdm qutM ejjintia .vnum non & cUre hu dtfcutit infcri- ailus alteriut:Ute Pto Oxonien. S"*^ ^et : omuis aituabiiitas.^. cum eftentia eft : ergo quod primd : adus . primum ^''"''^Mro via gcncrationis pcrfcftio.in ip{a eflcntia per» .^. quia ptoprietas pctfonalis in propofwo non limitat eirentiam . tUam opinionem S fp primHi aSita .non quafi qu^dam fuppofita. aitefue ejfentiam fundamtntum rtUtionum non ptrftSitbtle. quoad primam eft firoile : quia qua Dcus eft . Ad fecundum concedo maiorem . 6. & : fed . Proprtetatet perfo- charatterixAnt hypoflafei eflcntiz .* quia fcGundumDamafcenumlib.' . m . fwia nuUaptrfina ptr tfi Deinde explicat ^uowodo in aliqiiid refertur refertttr. diftingutt. 16. pofiti qux^eft . per vnionetii aAus cum Per h<K ad primum argumentum dicendum. ibi eft aAus tc potentia. dttrmin»nt fuppofitum cft in natura . quod do eflcndi. . pliciter. (ed notl per inhzrentiam : eft eciam hic proprictas peribnalis . vt natura in (tippofito . primum origine : wnU noit ita. . vt patec ex .T . fiueeflentia. 2. T% ^ Efpondco igttut ad quzftionem.. (ic proprietasindiuidualis ipiam adhut . non &Aus infbrmationis Triprittas poccncia.(td quibus fuppontura dat «j^. in qua nata funt fubfttjft fiert.q. igitur relatio non eft ad^us flii fundamenti in fit licct in . quz '^*™ forma ' vt ijuo adfcus adlus |iter . fit natiu:a&. omnis fed eft . fecundo ex parte indiuidui eft (ed Simi- confidera- 'f/'*»/»'»*- iStumi "^" Sc alcerum cfle '' in alcerum vnum . $ieun/» dttUratur.^' ^^ vt proprietas conftitutiua fiippefiti. fi pars con. efi ordinis latione eft ^ r dualjs dem Sed tfftntia n aclus. quz cohfticuit So- . cap. qu^ fuppofi- in natura. Paternitas ejiin Dtitate & Patre. eft hu<- quz- (ed refpedlu pcrfbnz. . ibi oporret alcerura effe pocentiam fpecies habet effe fimpliciter. daerminat . L RcfolMit reUtionts non jit diftinguit qifi- & injinitt perfedtonit. & Secun- V M. Paternitas tate.in quibus non perfedionis in creacuris originis cft imperfcdio creaturis Triui *erft- aionttHpoJlertHi gent- quod . . & . & identita- fimplicicatis cuiuj ratio eflentialis eft dare eft (ecundijm hoc omnis quiditas eft . compoficum ex t^^f^nalud*. . . Libril. & tamen non & alcerum potentia non jid fteunr <<«*»• ttgo patemitae namque fuppofitum in naiura. nifi quando proprietas eiTet de- tunc tum .z.>. qudd vnum ? flMtmtd» in lacem indiuidualem ipfius indimdui. ncqiie eiufinuennur in diuinis. Sed vbi ntnontpneft vnum . Nam . qu^d cikm Filius genereturde Cubfiancia Patris . quiacflentiam non **^'^ J.Sed ifta eft falia (ecundum Augnftinum 7. & eircntia modum pct potentiar.quz eft aAus per(bnz. Deitate pro- in ellentiajfcilicet paternitasin Deita- dccerminans naturam . Scd in & ordo originis perfeAionis pari paftu currunt : crgo cflentia . eft aliquid quafi ptCta naturzeft adus: hominis non naturam. ibi Pa. quafi de ma- Hic <}icerent fisquentes tcria . eflct per (e fubfiftens atliu deitatis. /*" & ide6 non eft ibi alcerum vt adius alterum vt . cap. ejfe. & non aftus fibi conueniens per inhaerentiam.ica pul- lulan( r.fcd cft per aftus. ta. & pcrfe^io fim- quomodo ex pcr (c . Ce 'J'**'*^'^ dtttrminae In propofito. Aaguft.^i dione cft . contra d» & cracem SoctaKitas vt . & non per modunl compofitionis. 4. non fequitur. ifel iijiingHentes. & & ex vniformi ordine & perfedlionis in diuinis. proprietatis . limitat . Vride vbieftaliquodvnum ][^im pnf». pocentiali&aduali. qu6d prictas te fit quia alcer . »^um ^ P***"'*^ pocentia. fertifrta- dc fidccap.' ^<l frimuut quando vnum omnino per identitatem fed fic . cap. & eft adlus . qu6d rela"** ^°^ *^ aikus. Ad lertium dicendum eodem modo qu6d .'*'**• Phyfkorum. qu6d quando ex aliquibus duobus rcaliter fit vnum per vnionem determinationis . Sed quoad tenium eft diifimile . Pattr 'Deitatt tfl Pattr. Terti^eftcomparaie proprietatcm in* diuidualem ad naturam . poccncialis.lu quitur. tran. Et ideo vnum omnimodz ibi non eft vnum fed tis . decerminabitis ^ft . vt Socrates dicitur fimilis (ecundum albedincm. in eft c contri. (equitur fit adlus.iion DiftinaioV. quz eft primum perfediuinis raiiont. xd ttrtium. quo eft quidicas & re- ertaturu.relatio eft Dimafc. BQlicio : efl: igitur aftus & potentia. nales non du & lib. Dcicas funt contra iftam. proprietas natura . 64 elTeritia : i^tur relatio«ft aftus re(pe£hi ef- frt Conxtit vbi af!itii$- tiii».. eft Led .i. non peribna inueniuntur & proprie- Trtprittai ptrfonalu in igitur proprietas teiatiua eft adlus rcfpe- etit in . vt inhzrens aSlm fundamenti . ibi fiippofitum habens fundanientum dicitur rcfetri fecundum illud fundamcntum. tetminatiua tria & ide6 ficut contingit in creaturis. fattmita* '* "»0««*- fed eft in **. '^*™ <ccund6 fic:Vbi relatio eft ailus fundamenti . qu6d ^ & fr»frietae . ti».ipiamconftituens perfonara & diftinguens . alio Tunc enim modo & ide6 in natura> Ariftot. prittio fentiam non . fecun" ejl dkm fnndamentum . & reUtione . eft in natura . . vt in fundamento . 4 re proprietatem indiuidodein dam a(^s rentix.cui rcpuDuplieittr ihcUratMr.fid tonfii. (it mintnt t». I ter albedine efifimilis :fid SHtfiitttu. nec ciTentia aliquo modo a^luabilis eft per eam. a^us tocius comquo Socrates ha> determinat JMC conjiituto ex ejfemia . pullulant fccund^in aiiquos. Quia via pcrfeAionis . fimplcx tanta fimplicitate ficut alcerum. & lairura eft. quod opinionetn Gandauenfis in przcedenti qusftione .Hoc declaratur dupliciprimo ex contrario ordine gcncrationis . '* & 6c natura (lue eirencia fpecifica prim6 inquiritur materia origine j ita '" diuinis primo adlus fotma fed relationes non (unt fo^maliter infinit. non vt proprie- Pacernitas enini eftin Deicace . de Triuicat. quo totum'eft inaliquo fequentct dicitur elle in eodeni (endi .u6d telatiorefpeiflueitcncizTehabct pcr nsodum aduc.vni» dtttrneutto corrumpente alterum . inanitas natumm refpeftu<r/enon eftattus tjuarto reftat videre vnum indiui- per confequcns .

Qujpftio I.&II.
lulant ex tx relttiones

fiiUuUnt

re-

Utiones

»b

tjfemia

t

,

non

qusdam

quafi

65

for-

nj« dances ejfe lcd vc naiac cfTe Dcus ipfa dcicate. Vndee(Icnciacftfundamcncum, rcfpcdlu rclacionis pullulancis fub racione forms , dc non
;

QJ/^STIO

II.

fub racionc pocencialis.

Ad

qMrtU.

Ad quarcum diccndum,qu6d aftus , cuius eft
adus.ipfum fcparat, Sc diftinguic illud cuius cft;

& idco

ficut adbas

ftinguit cuius

nacurs ipfam lcpatac

eft, ita

aftus perfonalis

&

Ftrum Deus Pater veUfis genuit
Filium

?

di-

per-

ipfiu-;

Vide Dodores citatos

& diftinguit.Vnde adus piimus,qui cft D£itas,& aftus quiditatis fepaiat &

<]uzft. antecedenci.

Coi\x ipfam tparat

TerfonitUs

froprittM diftiaguit fer'

foHsm in
dine ad
tra

,

or1'»-

ejfentin

vere in ordi^
tte

ad

extr».

VoD

diftinguit eftencialicer in refpediu ad cxtra. St-

&

cundus vero aftus , qui eft perfonalis fcparat
perfbnam in refpedu adintra. Conccdo igitur quod vcerque eft aftus , tam Deicas,
<}uam relatio: fed vnus naturalis, (iue quiditatiuus,&alius petfbnalis. Vterqucetiam diftindiftinguic

guit illud

adus

cuius eft aftus

,

effentia:

,

non

fed relatio

:

vt didlum eft

,

cft

nec ipfam di-

ita

enim imporcantim-

ftinguit,nec dccerminat,ifta

non

videtur

quia

:

fic

fi

igituf

,

tumpropar'
igicuc 8c anrecedens. Probatio falfita- te negMiua,

:

bonum;
non habct rationem boni,
quia bonum fecundtim racionem boniad fedicicur, rclatio autem non generatio autem in
diuinis relatio eft igicur non habet rationem
volibilis, & pcr confcqucns Pater non voluit geconlcquentis

tii

;

nihil cft volibile nifi

fed relacio in diuinis

:

;

nerare.

Pro affirma-

Contrarium patet pet Magiftrura in litera.

perfedtionem.

& improbat

Recitat

;

quia in-

per qnod dtcit Ftlium produci

,

& idem

teliigere,

cum dKcre,pr£cedtt

volitionem

Scotus

:

autem

manifefii docet inicHigcre diflingui a diccre

I.

di~

,

necefp.tate naturali, ficut ignii fignificat

ejfe

QV^STIO

opinionem Henrici

Patrem generare Ftlium non volentem , fsd

centis

VI.

tiua.

C H O L I V M.

S

DISTINCTIO

2.
Artumen'

voluic generare.confcquens eft falfum,

'

,

dr

volitionem in Patreprecedere diitionemf atqueita

Vtrifm Deus 'Patergemit
volufitate
Alenf.i.f f.4x
j.i.

memb

%Mrt.\. D.Bonauenr. hicart.t.

art i^(^ 5.

D.rhom.i/>.^.4i

Dodor

hlctj.i.

^r »•

Met.q.^.^. ir 6. Vafijuei i.f dijfut..(c. Suarcz
tra^.fJib 6 c^.

I.

I

\.f.

R c A diftin£kionem fexram qua:riprim6:^r»w Detu Ptiergmuit

tur
Trin exAmi-

nnnda

in

k»c qutfliene.

Voluntiu ntn
fr-nti-

efi

fium frofin-

quum frodit-

Hic tria videnda funt. Prim6 , quod Parer non genuit Filium voluntat^ canquam principio produdkiuo propinquo. Secundo , quod nec vt prinFilium voluuate

?

Tcrtio

cipio piodu.£liuo temoto.

qmd

nec
vt principio applicatiuo memoriz ad gignendum. Primum probatir fic: Vnius productionis tanriim eft vnura fufficicns piincipium pro,

te

,

aut concomitante

te

;

(fuia am.tt

foltetn

aliter

aliquod produccrerur fufHcien-

ab aliquo,quo non producente nihilominus produceretur (ed vt oftcnfum eft prius
diftinEl. i. * ipfa mcmoria Patris perfc^fta , quae
ter

:

q.I.n.3.

non includit voluntatem ,
pium produdliuum Vcrbi

eft fufficiens princi-

igitur

:

Odvio quo.

Secundum ptobatur

alibi

*

ad (ecundam difficultatem.
Tcrtium videtur habere dubium propter au-

cap.

3.

& 4.

& lib.ii.

quibus vulc qu6d in nobis voluntas

rcquiritur vt potentia fuperior,copulans

memo-

riam cuni obieAo ad produftionct» Verbi

:

igi-

tur fimilicer Filius vidccur cfTe in Trinitate in•

creata

ViJe

Ozon.

.I.

,

cuius

in

ibid.

auAoritates

imago

cft

in

anima

noftra.

lUas

& tefponfiones ad hunc articulum,

*
vbi fupra.

,

&

,

verum it

proinde

&

,

d.

&

quod Pater non

fctiicet

quum

&

&

,

efiet

6,q.

ter

ad

hic

y&

gemtum Bargtui&

nihilamphus

tlium

trem tolentem

ttat-i

Scotm

,

voluijfe

FtltjprAtmeliexiJfe

,

& efien-

& geierationem ipfim

tn fcrtpto

&

mittit Scotutn circa hxcdubittm
fe. Ijtde

,

Scd ampliut pro-

& prxuolutffe.
hunc

locttrn

,quam 'Paquam

entm, 'Pafem

ait

v communtcandam ,

infchoUo ad

i.

qute conformi-

quatcnHf ejjenttam

gi-nuifie,

Ftlfocoir muntcautt, praamauit.

fetJo vult hic

ZJivuerituin
,

Scotus in fcripto Oxonien.

docttit

ifia

Verbum ante-

tntellexit

e.xplicare volunt ea

1.

l^i

de Cauellus

Oxenicnfiadancipkem fuif-

ipfumibidcm.

REfpondeo

produvflio

Si

:

ralis fit, ficut

cum

quamuis produdo
ret in

Filio Paier fibi

prijduflione

mitancer

&

,

Filij

complace-

non tamen

,

,

cerct fibi produftio

,

,

conco,

ita

fic

,

per propoficioncm

*

:

ftione

Vcrbo produdo

perficitut

pr?cedit velle

;

:

fed

igicur

,

pto-

primo ArgumencuiulUam Do- tum frimum
non perficicur fro fentintii^
arguo

quanctam
Aflus incclligendi
concepcu aliquo manance mcdianre

dloris fic

ficut

quamuis compla-

fiue gcncratio ignis

Quod aucem

ItaHcnr. in
fum.aic. {8.

dicerc-

nifi

voluntate complaccntc

nec ignis volens generafte
dufti,

mcrc natu-

Filij

ignis gcneratur ab ignc,

tur Pater volens genuiflc Filium

fc(Skum fine

XI

intclligit

Videtur tamen hic aliquantulum difcrepare ah iis , quA docuit infcript» Oxonten. i.d.i.q.i.
d.io. ad vltimum argume itum
in i.d.i.q.i artic.i.
Qttodl.i^,

nifi

Tom.

ejfentiam

Filtj.

io adlu: igicur intelligere Patris

$cot. Oftr.

non

,

vult gener.Tienem

in ifta

quaeft.in refponfione

ftoritates Auguftini ^.dcTriniccap.y.

Auguft.

& vult ejfctiam fuam &

vt effentiam ahfolute

non produci-

tur voluntatc, vt principio principalitcr produ-

* laOxon.
hicn.^.

,

voluntate confequen-

verjtm etinm anteceden-

,

communicandam Fdto

fiionis Filij.

du(^iuum,

Fdium non foium

generare

FiUum

i

non
cuius

intelligere

eft

il-

pcr-

produ-

naturaliter

Verbum ccnccpiura
F

j

pcr

Henriri.

* Godfrcd.
quodl 5.q.4

DiftinaioVI.

Libril.

66

per a£Vum bteJUgcndi prxcedit vf//«:igitur non
volens Patcr producit Filium nifi concomi-

non

Adiionis

pcrficitur nifi aliquo

idco dicere non
n

pcrfcdlum

eft

nifi

,

produdlo,& ^Hi»
Verbo pro- ""*

tantcr.

.*

Itcm.hoc fccundo probatur fic : potcntis dijimmti, ttxt. 5 }. igiftinguuntur per adus,
^^^ ^^j^^ potentis tantum eft vnus aftus igitur memoriae gigiicntis .tantiim eft vnus a£tu.s:

Sftcuiiii.

Ad
Ad

iM

Anftpt.

:

pro aiSlu fuo ; igitur
dtcere quod eft adus mcmoiiic, erir«»fW/<^frr:
Cci inieUigere praeccdit naturaliter velle in Paipfa autjCm habet tntelUgere

tre

;

igitiir

Mcere

,

& per confcqucns

praeccdit velle in Patte

Fiiij

;

igitur

produdjo
produaio

Vcrbi ^ Patre cft raerc naturalis, ficut produdiio
ignis ab igne.
Contra hoc:qiiod dicitur,qu6d dicere fit adus

4.

Patcr

non
non

}

aliis perfonis. Vnde fi pcr impoflibile
non dicerct , ncc producerct Filium ncc
,

&

Itcm fecund6

Jjicfrt rtpu-

cut inttllie'

ad

Dico qu6d

non

fic

poteft intclligi

<iu<^^'>f'^-Ut

nec

3<3:io

:

Dicere fine contradidionc

,

nifi

,

ad fc,nam rclationes in diuinis
caitcrae aliae,qua; funt

fed <«'

:

:

coniomitanter,ita qu6i
;

vt paternitas,

&

non eft

z'f//fitamcn fcquitur

ipfum

ducit Filium

nedum
/-

,

q. 7.

j

1

"^ complaccnte, icd ctiam voiuntatc anteccdendoxoiuwatt
tcqiioniani Patcr pracccdit Filium,&: gcncratioaniectdenre
lenuit
Fi- nem eius prioritate originis. In illo priori eft
beatus

non tamcn generationc

,

Filij eft

beatus,

nec cxpcdat gcncrationcm Filij , vt fit beatus;
ergo antc genciationcm Filij cft beatnsifed non
cft beatus nifi intclligendo Sc volcndo cfTcntiam fuam;ergo ante generationcm Filij vult Sc
intelligit cirentiam fuam ; fed non folum vt ef-

qu6d Dcus Pater non

gcnuit Filium : quia in
ccffitas,

Dco non

n«- i«"««»»»
"^"

cft

'

non nccc(Tari6 genuit Filium, crgo

contingentcr genuit Filium

j

crgo Filius gcnitus

Affirmati»
*"""•

contingcns.

eft

Rcipondco, quod quia ablatiuus coniundus /*"** 5*?'
'

cum

L

r

a.-

...

c

vt ignis calorc calcfacir

:

memoria

ter nevejfitate

ftionttafert'
^^,^

& neceilitas non eft in

Patrc principium formale,
fed

,.

verbo acliuo iignincat principium agcndi,

quo producit Filium,

pcrfcdla;idc6 haec non cft vera,Pa,

vt principio aiiiuo gettMtt FiliHm.

tamcn poffit illc ablatiuus coniuugi cum tali
verbo aduerbialiter,tunc eft vera.quia Patcr neSi

ccftariogcnnic Filiiim neccflitate immutabilitatis,fi

autcin dc vi fermonis

non

poflit fic accipi,

communicanda Filiojalitcr enim
& '"telligtt non omni tnodo perfeftionis cam intelligcrct;
e£enimmFt
£^^ intelligcrc & velle eircntiam vt communi'
candam Filio cft intel|igcre & velle gencrationicandum
nem Filijrquia gcncratio Filij non eft nifi comfriufquum

tunc exponenda

gtHertt.

«9« contitigenter preducere Ftltum. Expltcat autem neceffiiatem hanc ,a'tti]ue ejfe necejjitatem in-

vult icntia eft,fed vt

l.

neccffitate Argum. ni-

& habctur in littera.

Contra:fi

voluntatc concomitantc,fi-

1

III.

Rguitur per Auguftinum ad Orejium

dicere.

Oion. Dcclarationcm huius pofitionis quatrc alibi. *
Probatur bicuitcr qu6d Pater volcndo pro-

Tatervoltn-

correfpondcntem.

fibi

Vide Doftorcs citatos (^uzftione ptlma.

anfcccdcnte.

hii;q.i.n.4.

fater

ReUtionet

necefitate ?

rrtdcclio Filij fibi pla-

quodammodo

(cd voluntatc

Jptrare

iium.

frincifale.

quae dicitur

nop tantiim

,

&

,

'

yiruw Beus fater genuit Filium
,

pric Pater volens genuit Filium

*^ ^'

,

,

,

efientia: funt rcali- ^'«'"f /«»»
tdentitttan-

QVi£STIO

igicur, &rc.

VtUt tffen- Q.uia licct intelligere Patris prxcedat velle, velle
intelligere ; quia
tmle frtcedit tamcn prjECcdit dicere , ficut
dicert mtio- dtcere
non cA tntelligere , \t ptobatum cft , ficut

In

caedem

,

'

'

^

tcr infinitae, licet

Dicendum igiturad quxftionem quod pro-

_

cct

*

vo-

eadem volibilitatequaillud,quod dicitur
ad fc,eft volibilc propter omninjodam realcm

aliqu»

" Oxon.

dicitur

relaciones in diuinis funt

idcntitatem culn bonitate eficntiali

citur

frodulio,.

rcfpcdlu alicuius pro-

de gcnere Adionis

obiefti praefuppofiti

(it

**

qu6d

,

dicitur

libilcs

non necelfari^ eft refpecVu alicuius produdi.quia inteWgere non reqniiit aliud,nifi qu6d

J.
^tfoUui»
DocUrit.

nihil cft volibile nifi

fe.

telligere

rt,

quando
bonumiquod

fcd volibilitatcm

& volcndo

,

dtcere eft pcrfc£tio fimplicitcr ,quia

conuenit

fint

xationcm principalem diccndum

tftinttlliger»

ftmfirftrfi.

^tdus produdliuus,

^^^^^ ^^ bcatus intclligcndo

auccm

inat

^
*

aliquam pcrfonam,adhue cfict bcatus intelligenvolendo : non igitur adlus intelligcndi eft
do

ftmguiturAb intelligendi cft perfcaio fimplicirer
intelli^nt.

/•/•,./-

,

aliud patet relponlio vbi lupra.

Patct vult generationcm Filij:&

quod

-^^*''

non formaliter.
Vcrunramen relatio non cft primo volibilis,
8c ideo Pater non cft prim6 beatus,voIendo gcnerationem Fitij, vt prardiftumcft : Si autcm in
quolibct Prardicamcnto fit proprium bonum, Sc
qn6d relatio habeat propriam bonitatem , ficut
vult Commentator fupra 7. Ethicorum, cap. i. Commenti^°''
tunc cfl^ct conccdcndum qu6d relatio eft per fe
volibilis, non tamcn habet infinitam VQlibilitatem formaliter, quia non eft formalitet infinita,

intelligendi,Arguodupliciter.Prim6,quia a(Sbus
, quia adu

di-

jjietre

,.

d» ge-

nii,quMU nt

\

S

,

cft

per illud Aducrbium.

CH O

L

I

V M.

,

municatiq cllentiz

fuae

ipfi

Filio

;

igitur Patcr

vult prius,& intclligit generationemFilij,

generet

:

quam

& per cqnfcquens volcndo gencrat Fi-

Iribtu rationibtu probat PatremneceJJkrio

(uitabilttatis,

,

c^

non violenti*.

lium voluntatc antcccdentc.
^drtitiontm

frim»m
^'"/"'
^

'

P*

Ad

ratiqncs altetius opinionis dicendum,

Dlcendum

ergo qu6d' Pater neceflario ge-

qu6d produdio Vctbi cft mcrc naturalis;ita
quod principium eft mcre natutale , fed tamcri
non fic niaturajis , quin ipfam pracccdat velle Pa-

genuit Filium

tris, ficut Scintelligere.

omni conditione

£t qnando arguitur qu6d a6bus intelligcndi
mediantc conccptu aliquo emanante.

pctficitur

Dico quod hoc falfum
intelligerc pcificitur per

quia

fum

eft

,

nunquam cnim

aliquid

produftum,

non cft adus produdiiuus , vt praeoftenr
Verum tameii eftip^d adio dc genere

eft.

nuir Filium,&neceffiiace coneomitante
,

etfi

non

Hoc autem probatur

vt ptincipio elicitiuo.

duplicitcr.

Primd

fic

;

_ ^.

*.

qunftionis.

In Frima frM

entis neccflitas cft conditio batie.

fi fitei poffibilis : quod paquia quando ens diuiditur pcr aliqua duo,

nobiiis,&petfc6^io,
tet

,

femper vnum altero eft jperfcdius:vt cum diui- ^x mtmhru
ditur per caufam & caufatum ;a£lura& poten- diuidjnnbut
tiam, fempcr alterum eftpcrfcdius , &pcrxon- "vnumftmptr
fequens nobilior conditio eftin omni ente

,

cui *
cft

.

f"^''

QuJEftio

.11
cum

podlbilis.Igitur

cift

ens diuidatuc per neceA

&

poflibile,& poffibilitas non fit condifarium
tio perfcdior , ncccQuas erit condiiio nobilitaica in t[uolibct entc , cui eft pbCtis in cntc »

67

I.

cffentia

,

fed fnqaant^ni determinata pec refpe-

qu6d refpe<%us £t principiam decetminatum,non elicitiuum.

6lus

,

ita

&

fibilis

,

&

cui conuenit ens

&

tur per produccns

,

ctiam

produftum

,

cum

&

diuidi-

dudi non eft conditio pcrfeftior in cntc , fequitur quod ratio producentis Ht conditio nobilioi;
Icem arguitur

fic:Illud

quod

eft nobilitatis eft

compoflibile nobiliori diuidenti ens

,

igitur

fi

mceifarium ftt fimpliciter nobilius in omni
conditione entis , cui eft poffibile , fequitur
qu6d eft compoffibilc primo producenti , qua:

£t

eft difFcrcntia nobilior diuidens ens.

maximc

igitur

centi

igitur Patti

:

hoc,

fi

compofllbile primo piodu-

cft

C HO L

Sententiam Henriti

V M.

I

non repugnat ncccflario pro-

duccre Filium. Et haec eft vna via ad produdkioneceiratiam in diuinis ad incra proban-

,

ejjfentiam

afterentii

frinctptum quo generationis
relationem

diuidens ens.

VT.ilMil),

S

ratio ptotjfe

fed determinari fer
DoEior quinque rationibw^

reijcit

,

deinde reconcitiat opiniones fanSli 77joma,(^ /Jenrici, afteritque potentiam generandi in diuims acceptam pro fundamento remoto effe quid abfolutum,nirnirtiju ipfam ejfentiam , qusi efl principtum
formale producendi,ex fe fufficienter determinata;
fed vtproxime exeat in attum requirere proprie-

tatem perfonalem,nen vt determtnantem effentiam
ad producendum,fed ad conftituendam inpotentia
propinqua vt producat.

nem

dam. Scd oportet accipcre in minori , quod
primum ptodiicens non producitnecenario ad

&

cxtrk,quam Philofophi negauerunt,
probabilur dift. 8. * Hanc rationem quarc diftinSl.i. *
Infraq J.
n.j.&feqq. vbi fit ad probandum conclufionem prsdi^am.
* Vidc io
Itcm icrtio fic: Agens naturale nonagit conOzon. d. X. tingenter , nifi altero iftorum trium modorum;
qy.n.ff.

vd

quia depcndct in agendo a fupetiori agen-

3te i vcl quia eius zdtio poceft impediri per conTertUfr»- trarium agens
; vel propter indifpofitionem pafbatio.

Trifliciter

fi

&

materiae,

fi

requirat paiFum in

aHio agentis fcd Pater naturaliter generat Filium

;

quod

agac:

igirur

non

n»tur»lis fo-

contingenter producit Filium

tt^ imfcdiri.

rum trium modorum , poflet impcdiri fua gcneratio fcd hoc non contingit , non enim pritno modo fieri poceft , quia non habet aliquod

,

nifi altero ifto-

:

nec aliud extra , vc probatum
diftiaiiione fecunda ; * nec voluntatem ad in-

agcns fuperius

* q.4.n.j.

cft

,

tr^,quianon gencrat yoluntate , vt principio eli, vt pr.?oftenfum Cithac

citiuo, fiue produ(fbiuo

*q

I.n.I.

* Necfecundon>odo,quiaagens contrarium,quodpoteftimpedire, oportet quod fit
perfeftius,& fortius,quod non contingit in prodiftin£l.6.

pofito.

«q.».n.<.

Ncc

tertio

modo

,

quia non producit Fi-

lium dc matcria, vel quafi materia , vt prxoftenfum eft difttncHone quinta. * ergo,&c.

Ad

contrarium di^d argftm. cendum quod Pater non genuit Filium necef,
frincif»le.
P»ter gene- ficate violentias , ficut inteiligit Auguftinus ,ta¥iliam mcn genuit Filium nec^ffiiatc incuitabilitatis.
rat

au^oritatem Auguftini

in

necefs!t%tt
ineuitiihili.

COntra, quando aliqnid eft indeterminatura
aljqua produccnda indeterminatione

ad

QV^STIO

VII.

Henr.

potcntiae a6liuae,ex fe cft fufficientcr determina-

tum ad quodcumque illorum.fcd eflcnria diuina
fi fic

eft

dctetminaca re(pe(5lu produdlionis Filij,hoc

indcrerminationcpotentiae ad^iuae

:

ergo,&c.

Ad cuidentiam huius declarationis,prim6 declaratur

diffcrencia

gotcntiae adtiua:

,

&

incec

1.

indetecminationcra

potentiac paffiuac ad focmas,

Diferentta

* Deinde ex fetenti» aSiut ^faf'
hoc probatur maior quadrupliciter. Primo fic:
ftu».
quoniam iudeterminatio, quae eft addifparata,& * In Oxon.
non ad concradidloria , non impedit agere fbla hicn.5.
cnim ilb indecerrain.itio , qu£E cft ad agctc , & M»ior frotur.
non agcrcimpedit .igcre, & non illa,quas eftad

quam

declarationem qua;re

alibi.

:

difparata

,

vc patct

dcSole: fed indcterminatio

potentia* ai5biua»eft huiufmodi; potentia

enim

InJettrmi'
n»ti»

c»uf»

ad diffarata
a£Uua Solis quamuis fit indetcrminata ad pronon imfedit
ducendum herbamj vel aninial,eo quod eft cau- adioneoi.
fa dtquiuoca , non tamen eft indetcrminata ad
producendam herbam , vel non producendum:
imo pofito pallb dcterminate pioducit herbam;

igitur,&c.

Secundo pcobaturilla maioc fic:potentia afti- Trolatur tatiiaitr
fi ellct tantum huius eftcdlius produfti , eflet dem

ua,

dccerminata ad produftionem huius e{Fedus:fed fecund».
fi habet virtutcm produdiuam,non fblum huius,fed fiifficiemcrad
tollitur

produccndum

.niiud,

dc caufalitate fua cerpcdu huius

;

nihil

igicuc,

^ Ibidein ia
&c. vt habcs alibi. *
Item tertio fic:inJetetminatum,quod eft priiis Oxon.n.£.
5dcterminatum, quam per relationcs , non requiric detetminari per refpctflum ; fubiedum enim Terti».
includic praedicatum

DISTINCTIO

Rtticitur

fed eflcntia

:

,

fi

cft princi-

priiis cft dctetminata ad
pium produdliuum
producendam , quam per rclationcs determinecuc:igituc,&c. Minor pcobatur,quiia cllentia , vt
,

eflcntia,non potefteflc principium plurium pro-

I.

dutSlionum eiufdcm rationis, decerminatur au-

Vtrum fotentiagenerandi in Patrejit ali^
qttid ahfolutumiVel

refpeBitwm

?

D.Thom. i.^. ^.41. »rtic.6.
i.^ 7.41. membr.i.
H.Boa^neat.hicartit.i.q.i. Richard. ^. i. Hcntic.i»
AUof.

fumm»

»rt.^-j.q 1.

I

Rc A diftinftioncm

feptimam.quae-

xnm.Plrtim potentia gener.indi
tre fit aliquid

FTenr.quofl-

lib.5.q.j.&
io

funima

att.sy.q./.

cliuum

abjolutum

,

tiel

tn

Ta~

reffe-

quodam

cx

fc

dctcrminatHr ad illa:quia cx

terminatur ad

primum

minatuf ad fecundum

:

,

&

pofito

fic eft

de

fe

QuartX,

de-

primo deter-

eflcntia diuina

tcCpeSta produiSionum perfbnarum.

>

Gandauenfis ponit qu6d eflentia in Patrc
principium piodacendi

tcm ad plurcs produdioncs per imelledum Sc
voluntatem,quz prsccdunt relationcs.quacfunt
formaliter perfcdioncs infinita; in Dco, relationes autem non;igitur,&c.
Itcm quacto ; Quando aliquid eft indfctecminatum potentia a<Skiui ad duo produ<^a , ordine

,

cft

non tamen iuquantum

Itcm quinto

fic

fotma operantis

,

:

rclatio eft per fe entitas

&

fi

cum hoc
F

4.

eft

,

&

principiura

§luint».-

DiftinaioVIL

Libril.

68

determinatu«B adoperationcm

igitur habet ra-

•,

cnim cft forma op»
tantis.fic eft prioi: vt autcm cft quo dctcrminatur,fic cft poftcrius ergo , &c. Alia argumcnta
quqere alibi. *

tionem duplicis

principi):vt
:

;

• Ibidem

in

OXAO.

Rcfpondeo tandcm diftinguendo de potcn-

4.

tia, vt

Rtfiluth
Ttttnti» tri'

patet ibidcm.

Logica,&

rum

,

ifta dicit

Vno

rnodo dicitur potentia

non rcpugnantiam cxtremo-

& hoccft potentia in diuinis rcfpcftu gc-

ncrationis,quianon rcpugnat. Secundo potcn*
ifta non eft in
tia Jiuiditur contra adum

fUx.

tttint!»
frincifi^m
»ten4i dufltx.

pium agcndi

,

qus

rcalis,

eodem eti.;m principio formali
produccndi cum omnibus concurrcntibus ad
vcl pro

;

poflibilitatcm agcndi

,

fcilicet

cum

potentia ad

agendum. Piimo modo ftat imponibilitas agettdijvbi non cft poflibilicas , fccundo modo agendi , vt patct in damnatis , qui habcnt formale
principium ad benc volcudum , fiuc ad gratiosc
voluntarcm ,
tavolcndum, vt iniclledum
racn non poirunt gratiosc velIe,quianon ha-

&

&

f^Htmoda
f/t

d»mn»tn bcnr omnia,qu.T concurrunr

fli

poienti»

cum

piincipio for-

mali ad gratiose voiendum Eflentia igitur cft
ex fe
principium formale ad prodncendum ,
',

»d bene

ofe-

rtmdHi»,

&

non

fuffijientcr determinata, fed
'ReconciliM-

tnr D.Thim.

ir U^nr.

potcft exire in

adum,nifi concurrente proprictatcperfonali. §1
fic fortc poflimt illx opinioncs concordari , nec
vidcnturcontrariari,niu in veibis, fcilicc'.,qu6d

modo dicatur concur^-cro ad pioduftioncm,non vtdetciminarcffcMi.im ad produ(Cendum , quia cx fe fufficicmct Jetcrminata eft,
vt probatum eft : fed vt ftat iii potcntia propin* In Oxon. <liiaad produccndum,quacrc diffuse vbi fupia. *
hic n. 4. &
Ad vnam rationem contra opinioncm Thorclatio ifto

m2,& noftr.im,quaE cft hic Omnis forma.qiux

fcqq

:

cft fufficicns

D.Thom.t.

tcft

p.S.41 art.^.
Inflantia re-

eft vera

principiumalicuius adlionis,

pcr fe clfcjpotcft per

de illaforma

,

(^ionis,

fi

po-

quod hxc

qit« eft principium fuffi-

afti' nis,fa(flinnis,(iue produlefpedu alicuius diftindi:aliter non. £t

fnneipiMm hoc oportet addcre.quia
f»ilittum

efi

reffectu»lte~

k fe

agcre;dico

cienterelicitiuum

fellitur.

rius

fe

di-

fiinch.

omnis prodn6tio,3dlio,

non

cft per fe

&

idco
principium produdlionis,

fiue fadiiojcft rclpcfku alicuius diftincSki,

forma , quae

poteft pet fc agere,

fi fit

per

dualicuiusdiftinfti. Sicautcm

quia ciTentia diuina non

cft

quia habct natu;

&

hoc

etiam vult Philoibphus 4.dc Gcncr.Animal.c.i.
fed quod eft perfedionis in filio creato verius
compctit Filio incrcato;igitur,&c.
.Contra, in fempi^rnis non difFert
ex tertio Phyficorum, tcxt.ji.igitur
tcft

generarcicrgo aftu gencrat,&

rcs pcrfonae in diuinis

quam

a pojfe, Neg»tiuim.

ejft

fi

fic

Filius

po-

trcs.

fc,nifi fit rcfpecft

minor

falia;

principium produ-

RefolHtt FiliHm non pofft generare

vna

rationif

eji

produclio in diuinu

,

e^uia

vnitu

& quia ada-

;

quat produSlio principium produSliuum. Deinde
explicat tria dubia

^ demum docet cjuomodoge-

,

neratio diuina conuenit partim cum aSiiont

nenti

,

mma-

& farttm cum tranfeunti.

REfpondeo,qu6d

Filius n6n poteft gcnerarc,
ncgando primd potcntiam Logicam , qu«
fignificat non repugnantiam extremorum ; ficut
cnim (ignificatur quod haec propofitio eft impoflibilis,F(/»«^M^«r, & verum eftproptcr repugnantiam extrcmorum,fimiliter vcra cft,fi ncgacio negat potentiam rcalcm , fiue ncgctnr po-

minus

illius

gcnerationis

feipfum gigncrc:ncc

alia

,

&

idem non poteft

gencratione.quia quae-

poffct pcrttadari

illa

difficultas

produ(5tiuum

:

igitur fequitur

quod

principium
Filius nulla

Scd hic funttria dubia. Primum cft.quomodo
potcrt fuppofitum habcrc principium pcrfe(flum

produccndi
iiec

,

&

immcdiatum , non impcditum,
& tamen q«6d illo princi- ^^ i'»"»/"producere?non cnim vidctar po- ©|.7r, -verbi

exigens palfum

pio non poffit

,

tcnria agendi excludi ab aliquo adiuo, nifi pro- fuppofitum
non
pttefi
, vt patct indu-

pter defc(Stum alicuius iftorum

fit tale fippofitum, poipfum pofic gcncrare.

igitur Filius

^

I.

videtur.

fic

quens de
virtut^iTfHJe:\gnui

?

Qu6d

Ad Hebraeos primo

Filio zix',Pmans

Vcrbum

,

lo-

omnia ve>bo

habct vnde poflitge-

nerare;i?itur generat, fiuc generauit.

Secundum.

Itcm fecund6 fic:Auguftinus

}.

$giMitur.

& Forma in ifuolibet eiufdem rationti efl

propofitio fequitur ex prima in creaturis

i.^. q.4,*..»rttcg.

Richard t.i^to.^. I. D.Bonauent. ^ i. Durand.iM.
qu«dl.t. Vafqucz i.
JioAot hic if.vn:f*,n\7.& d-^o
pd.igf. Suarcz i.^.fw^. }.».4.y.(^ 10.

Arfprimum

;

g*^**'*"'

poficio eft vcra , nifi forma fit imperfcdta , cillm
conucniat formae fccundum fe; Secunda autein

Filitu fofit generare f

etf^rmatiuU.

».
Tri» dubia
eno^antur.

prtnciptum aSlionit eiu/dem rationii. Primapro-

II.

gcncrare

^^"'J^flTel^t

potentia poteft gcnerare.

rattonis

filius poflit

nm
'f**"*

quae ibi fbluta

,

cft,de adza[uatione produ(flionisad

Sed hic diccndum quod ifta difFerunt : Forma
eiufdem rationis efi prtnctpium aitionis eiufdem

T RV M

^*"y*

cunque produdio vnius rationis cantum eft vna yater genein diuinit,vt prii^s probatum eft diftindl. fecun- rarenec»Ua.
da * , quia quodlibet tale eft hoc in Deo. Et hic * ^- ^•°'*»

tifllme videtur

D.Thom.

gtntrart,

, quia Filiusnon
habct potentiam rcalcm ad iftum a^um generandi,quamuis habeat ad a£lum alium. Hoc autcm probatur fic : Filius non poteft generare eadcm generationc,qua Pater gencrat,quia eft ter- F«7«w

cendo;cum

QV^STIO

%,
TiUu* nequit

tentiain ratione principij rcaHs

Aionis,rcfpe(flu alicuius diftindi ad intra,nifi vc

Alenf. i.p.q.^T.tntmh.%.

*""°**

erunt plu-

C H O L I V M.

S

eft in fuppofito.

Vtrum

Aiiftot.

hasc accipi

poieft, vel prxcisc pro principio fotmali produ-

ccndi

,

ram aequ^ pctfcdlam cum gcnerante

dicit princi-

Deinde

vel patiendi.

tertio fic:Filius crcatus poteft generare,
rtrtium.

&

.*

Dco.Terti6 cftpotcntia

Itcm

& hoc eft pcrfcftionis in illo

contra Maxi-

non
vno

cft alia

forma vnius

fuppofito,

racionis

,

nifi

& non in duobus & ide6 eft in
,

fuppofito, vt eft conueniens a£lioni. Sed pofito,

si

per impoinbile,qu6daliqua vna forma

pluribus fuppofitis in crcaturis , ita

adzquatc communicata vni ab alio

efiet in

qu6d eflet
eadem nu-

mero, tuncellctraliaincreatunsilla propolino
fecunda. Vt fi calor,qui cft in ignc,c(Ietcommunicatus ligno adxquat^, hoc eft, qu6d calor dctcrminatctur ad hanc calcfa(5tioncm,impoffibile

hoclignum habcns

ponitur in litera:F»/»«« non gef>Hit,non ^Hta »onpotuir,/id tjHia non oportmt,Ced

quia non prima ca!efa£):ione,cum eius

du5negationcsaequiualctafiirmacioni:igitur,&c.

nus,& producacur per illam calefadtioncra

minum cap.n.&

quia

,

tantum in

elTcc

iftu

calorcm,calcfaccre:
fit

icrmi;

nec
alia

vna ftf
ejfit

m

P^-pbut fup'

^y'"*
,„

"**

etnmbus.

Qu^ftio II
aIsii«tlef«&iont

* quu t>o£tum dlqu^ ilii ca-

loriadcquata

hzc

iic

s-j"-j.
* i.

i. q. 7.

calefaAio, id

eft,

quM de-

ad hanc cale^ionem. Sic
eniro incelligo principdum producendi adzquari
«licui produdiofii , quando determinacur ad iilam, patet (upra diftin^^. i. * non quia potentia
fiu Gx exbaufla, per illain-, nec habeat terminum
iemper diftindum, vt prot>acum eft. *
ccrmiaetur ex

(e

£x hoc igitur

pacec

qu^ quando aliqua for-

quodam ita
qu6d ViMim- eorum communicac eam adzquace
altcci>iilud nippoiicum,cui adxquate communi^
cacur iic , non poceft per iliam formam agere.
tn* eft in

diuccfiis

fupfoucis ordine

,

ncc producere. Sic autem eft in propoHto, quia
fbrma,qu2 eft pcincipinnft getterandi,communi-r

canu adsquate

Filio a Patre.iSc-ideo io Filio non
principium genetaitdi. Vnde iaFilio illud
quod eft prinetpium generandi ,.eft impeditom
cft

ab intra , quia racio fuppoiiti , ia quo eft naui*'
ra , non eft conueniens taii zStioxii , icd ei talis
a^Uo , (iue produ^lioi repugnat, vc iam dedara-

tum eft;

ttndtm.

An Ttlius

Filius

beat potentiam generandi,(iue an iu Filia
temia genetandi?

(it

ha-

po-

&

^udfefri' foumia gtntrAndi. Qin'a vc didlura eft inqu«fti<Me prscedcnci , edentia przcise cft principiutn producendi, non prout eft dctcrminatum

hitMr,

*fi

gtnirandi

,

^quMtit

,

dicen- AdfnbMio^
mt,

qu6d Minor eft fal(a , quando dicituc
qu6d hic eft prasdicatio prarcifa , ejfenttA efi potentiagenerandt,Dico,(iu6d imo eft truncata, nifii
iasa

eft

dctcrminetur

(ic

,

efentia efi buic, fcilicet Patri,

non cft perfefta, nifi exquo zGtva (ignjficatus-per
gcrundium egreditur.Vnde non eft pcrfecla.nifi
•coiTiparetur gerundium ad fuppoiitum, ^ quo (ignihcat zQcam egrediendi.
potinttagenera»di,(^\i\i

plicetur fuppo(itum,i

Patet per haec refponiioad iliud (bphi(ma:ef, eirentia eftpotentia generandi^ ergo-potcntia generandi eil in Filio : quia v^

(cntiaeft in Filio

comparatur eflentia ad e(IeinFilio,(ibi cxtrancacurpocencia generandi ,

ci!kro (it

in Filio

,

(iib illa

di, vt praeoftcnium c(t.

Tcrtia vcr6 dubitatio

j

quoniam

in

Maior patctjquia in quo eft aliqua forma , illud
fecundum illara forraam , vr in

poteft dici talc

mancns

,

quia quando aliquid

repognabic habckC eilenab(olutc,faifa e(i

,

Ft-

(ic non eft in P^
dua peribnx , iicct tamcn per circumincefllonem (it in eodem Patre:

in eodera

:

autem

Filius

nataeft inefle alicui formaiiter,(i (ignificetur

poiito, quia nihil gignit fe

bi conuenire in abftraAo,(igni6catur formaiiter

non

folura per identitatem,(iue

per circumincc(fionem,aut aiiquo
patet

cum

albedo

dicitur

,

tali

modo, vt

paries habet aibedinem, (iue

ineft parietijigitur

cum

potentia nata

(it

fbrmaiiter incflc potcnti, (ine agenti,

& produ-

centi,& (igniiicatur

crgo
(i denoce-

(ibi inefle in abftradlo

;

formaUter (ignificatur haberi h. Filio ,
cur conuenire,& non Colnm per circuroincedionem ; (ed quando gerundium coniungitur cum
, quod formaiicer denotatur ab
aUquo haberi , notat aAum , vt egrcdientem ab
eodem fuppoiico a quo taie principium formaliter denotatur haberi,propter quod non conce-

principio adiuo

nerario a^iua.

Rcrpondco, qu6d gencratio aftiua non eft in Gtmer»tU
Filio,quod probacur dupliciter. Primo (ic;oppo- »i}fu» »««
fitac

ditur Fiiiuro habcre fcientiam
»

,

(iue voiuntatem

(icotconceditur fcire generationem,

uue velle generationero : tiec conceditnr Filium
habere (cientiam creandi , (ictu conceditur Filium fcire creationem. lungantur igitur ifta duo
fimul, (icut cikm dicitur Fuius habec potentiam
:

jgenerandi

,

& in Filio eft potentia

generandi

Ci-

gnificatur potentiaformafiterconuenire Filio,&
fbrroaliter iuberi

ab ipfo per primuro

fium eecundiuro conftruAum
ab

fecun-

cum fbrma

cuius (uppodti, cui forraaliter ineft,

a&um egredientem

&

ali-

& (ignificac

ip(b. Igitur (ic

dicendo,

Filim hnhtt fotentiam generandi , (igniiicat Pilium exetcere adlu gcnctan(ii:& quia hoc ialfum

funt in eodem (up- '^ '" ^''"fcd generatio paflio, ^^''"*""'f^"

non

relationes originis

;

padiua.cft inFilio;igitur non genecacio

fiue

aAiua.

Item

fic

,

generatio adiua,vel eft idcm Pater,

nitati,qiK>d verius credo,vcl

fi

non eft eadcm

Steundt.

fi-

bijfaltcm eft proxima ratio fundandi rclarioncm
paternitatis, quia quamuis relatio non fit fundamcnturo relationis realis , potcft tamcn eiTe proxima ratiofundandirelationem.Si primomodo,
habctur propoficum,qu6d fit in Patre, & non in
Filio: fi (ecundomodo, adhuc habctur propofituro , aliter enim non cllct proxima ratio fun-

dandi.

Ad

,

eenerandi

'^"

a^us imnu-

eft

crgo gcneratio z€tio eft tran(iens:tali$ autcm eft
in eo, in quo eft terminus ; igitur in Filio eft gc«

(i-

^**"

quia tunc non clTent

tre,

eft.

'»'-

Sif*'«

& termimis a<flionis (iint fbrma-

lim habet potenti/mgtnera"di,Sc non eft diftingtMnda fecundiim compoiitionem
diuiiionem ; nuic enim nulius lerrao tahs ciTet detertninate verus-,vt album habct potentiam diigregandl-,& calidura potcntiam caiefaciendi.
Vnde fciendum , quod quando ahqua fbrma

haberi ab ilio,&

»^

quoeftalbedo,potcftdici album. Minor proba- ^^IJr,t^!^
tas^ quoniam generatio adiua non eft aftus im- rati* tt^iiut,

iiter

fibi

cft ifta

illud potcft gc- Tirtimm
dit*
nerarc;(ed in Filio cft generatio adtiua, ergo,&c, bium.

tentiagenerandi,

&

potentiam generandi.

Ad fationes igitur illius dubitationis

nens,tunc aftio

ReK)ondeo,qu6d hkc

p$tinti»

lius

aliqua proprictate. Si igitur Filio icpugnct po-

tiam, auod faifum

Jn TiUt

detur c^Tc intencio vnius antiqui Dofkoris * pro * D.BoA.hl«
dubitatione literaii,vt patei intuenti iprum,& cft ?•*•
intentio Magiftri in Utera , quare non habet fi-

quocunque eft generatio adiua ,

£c videtur quod (ic:qnia in przdicatione prarbMiiitptuu.
fubietiam gnt- cifa cuicunque , repugnat przdicaium
ftumjfed hsceft praedicatioprsciia^irj^/i/M eii
nutdi.

StUtititr,

.

ratione.fub qua repugnat Hbi potentiagencran-

Dubicatia ver6 fecunda eft ifia:An

4-

69

vt praBoftendinf eft , ide^ ab(blute h\& eft
hzc:Fii(iM babet pttentiMm gtnerMtdi. Et hac tieft

eft

rationem igitur in contrarium , dicendum

quod adio immanens

in crcaturis

,

^.

8c cius AdrMitntm

& rccipicnte:'

rerminus habent idem pro agente
(ed adlio ibi tranfiens

,

& eius terminns habent

*'*

ttntr*-

''"'.'"•

aliud ab agente, quia faltem eius tcrminus eft in
{f^*Z'*,^.

recipiente,& non in agente. Nulla ver6 aAio re- m»ntni ^u*..
cipitur in fuo tcrmino , ita qu6d iranfit in fuum m-^dt difi'

terminum,quia tcnerur.quod aAio tranficns

cundum communem opinionem fit eadcm
liter

dum

motui,qui

eft in

mobili, quidquid

vericacem. In gencratione

Filij

tur materia,dc qua Filius generetur.

modo

generatio adliua io diuinis

aiiqua a(^io

,

(ccunt

nuilaponi-

Nullo igituc

eft

extra agensiigicurgencratio a6^iuaeft
in Patre generante

fit

fc«

rea-

in aliquo

immanens

ficut in diuinis poteft efte

immanens

,

(ed

non

fequitur

qu6d
cius

'*"''•

;

;

70

Libri

Nam

imraanens.

in creaturis

Curtnrininui

eiu5 tcrminus

^iihnis im-

adio immaneas,& tcrminuscius funt in codem,
quiatermiui ?6lionum immanentium incrcatu-

r/)^n^ntiifit

ifnmnnins
iti

^reittHris.

fit

lunr foima: inhacrcnics

ris

codem

fanr in

&

;

fequiturc concta

,

fi

tc.minusaiftionis

crcatum.requirit fccum

cxcra

ell

ineodem adionem,qua

producitur, hoc eft,quia huiufmodi adlio requi-

Vndc gcncraiio

acliua in diuinis

cum adione immanente

ccmicnit

,

fuppofjto generantcjconuenit autcm

tfi

ne tranfcunte quia terminus

quia

cum adio-

cius eft cxtra .'gen-

tcm.Ideo gcncraiio a^tiuain diuinis.ncc cftpro-

immancns.nec aftio tranficns

qiioad

pfiau<5iio

immnneis

vtramquc condiuoncm requifitam ad adionem

tifc trartfiis,

immancntcm

eonnentl

cum

t,tr»qM.

& tranieuntcm in crcatis

,

,

fcilicet

A J rationcm
quod

ma difiingyentitnplnidifftrre, quam dtftinEia
demum

prmiam principalem dicendum,

Ad fecundum cum
,

»0«

cjuia

tio infinitans

di

/.poftolus dc verbo vir-

,

,

dicituc

non potuit

quia non

R£fpondeo,qu6d

&

&

quod FUitunon

ibi accipitur

,

cft in

ncga-

vfu nota infinican-

gsntrancc

,

m gcnctance &c genico.Si primo

tes indiuidualcs

vniuocahsec generatio , quia affionis defumenda k
maxima vnitas naturae in gencrante ,

,

&

modo

nulja erit gencratio

,

vniuoca, quia propnecates indiuidualesfuntpri-

m6

diuerfx

&

,

Mephjif.qah
in illo

non

in aliquo

fi

^.& j.

difFercnuis difFcrrenc

fc

conucnirencpcrfe,cum

poftcnc differrc, igitutaHquibusahis
,

&

fic

non

Vnde impofnbile

difFerencia:.

vkimae
quod aUquid

cfrent

eft

vlrimatc

quantum conueniunt a*bedo

frofrittiUit

indiuidu/Ues

funt pTim»
diuerft,

diftinguentes,

&

lapis

igicur

:

fl

penes has airendecur generatio vniuocajomnino
nulla

efrc-c

vniuoca

,

fed

omnis

maxiroe

talis

sqoiuoca.

Secundo fic geueratio eft aflimilaciua , & diquod autcm fit aflimilatiua , habcc a
forma, vt forma cftjfed quod fit diftinitiua, haftindiua

:

peifedio fupplensimperfc6lionem,pofrc gc, fccundum quam communicacnr nnpcr,

condicio cantum agentis

nerire

ftdiojquia cnim natura creaca

non

poteft fe fuf-

vno fuppofico , idco
fupplcns iftam imperfeftioncm communicatam vni fuppofico , in illo eft principium comcommunicarc

in

rnunicandi fe alteri flippofitoifed pcrfcdtio

,

qixa

communicacur imperfcdlio , non eft in Dco poncnda , qualis cft ifta , qus ponicur in Filip
creato.

mmmmmmm
QV^STIO
111.

bet h forma, vt

h«c

eft

formx eft ra-

cipium agendi:non aurem fingularitas

fed eft

,

igiuu in gcncratione

:

ratio aflimilaciua eft racio

nobihor

diftin£fiua

igitur produftio eftnobihor,cuimag'S conuenit

ratioafHmilandi.

Hxcauremcfl pioduftio vni-

uoca:igitur haec eft nobih'or,quam arquiiioca;fed
ratio pcrfcAiflimae

produdionis conucnitpro-

duiflioni diuinx:igi[ur, Sic.

Hocctiam arguiturex partetermini;quiaharc
produdio habcc tcrminum aeque perfcdum cura
produccntcquod conucnit gencrationi vniuocs,
Simihter terminus produ6):us hic diucrfus
k produccnie

,

efl

quod non conucnic produdioni

;i?quiiioc2,fed vniuocae.

dicerent Injlsnti»

qu6d Philofophi non

iftam gencrationem elTc vniuocam,quid

nobifcum qu6d

Vide DoHores eitatos eiiuJHone /tntecedenti.

mitum?

ibi eft gcneracio

pcc

communi-

cacionero eiufdem nacurae perfedliflimx,dicerenc

'^^ Rgvmenta probancia
uoca, qusrc

alibi

,

quod

fic

vni-

* in quaEftionc vnica

diftiriftione fcptiraa.

Contra

Auguftinus 6.de Trinit.cap.vlt. loqucns de Filio quod cft imagoPatriSj dicit quod
,

Tertii.

non auiema:quiuocar.

ncc rcdcaequiuocam ; quia dicerent non eile generacionem in diuinis. Sed fi ipfi conccdercnt

vel aquiuoca ?

Probatiir fs'

eundi.

habens propriecacem in-

diuidualem,6c fingularem jfed racio

Si vero dicas

Vtritm getieratio diuina Jit vniuoca,

Auguft.

Ariftot.

illis :omnino ^im in nullo
Vnde nonrancum conucniimt pro-

cioperfefliorracioiicfirgularicacissquiaeftprin-

crg'' '^pis

.

^

(J»

przdicecurde

"on cft non vidcns, quia
quod lapis efter vidtns.
Ad lerrium dicendum qnod in Filio creaco
j

fcqueretut

,^

ducentis
pr^idulii.

:

cft iiniidcns

ficientcr

natur» fto-

vniucrfahteromniadiftingucn-

vlrima funt prim6 diueifa.vt pacet ex

ria

prietatcs indiuidoalcs

Diccndura quoJ non cft vcrum, quia non fcquitiir.lapis non eft ca:cus,vcl,fi hcec diccrc,non
fic

Vninocaiio

modo maximceft

per

iuftus.

vniM"

cn.

VrohntHt

conueniunt.

iignificandiim.

iij eji

bec actendi pcnes nacuram,vt diftinguitut contta
frimi.
proprictatem indiuidualemjaut pcnes propricta-

Vndcpo-

negatiuam de praedicaro priuatofcquitur affi'mjtiuadc prxdicaro finito, fiue
negatiua depi^dicato iimnitQ : vt fi Socrates
non eft iiiiuftus , crgo Socraics non cft non

1.

in fuppofico Ceneratiofi-

:

& genico cft nacura & propriccas in-

infinitura

Si dicatut ad

fic

diuiduahs:anc crgo vniuocatio generacionis de-

non habctur ibi

aptum natum ad

maxime vniuoca > quod

cft

probatiu tripliciter.Primo

vc fic diccrecur ,«0« ejnia impotuit.

nitur ibi ncgatio,quia

e(l

:

non tfje tdem altqua diftmgui,
hahere repugnamiam.
«ftendit

:

intclligcndus cft

genuit

ttrtiuw.

produBo,atque in producente. "Deinde docet vlti-

gcnito Si fccundo

jtdJefHndu,

Ad

&

&

haec eil

&

loljtitMr.

Refoluit gentrationem in diuinii effe maitime
in
vniuocam, (juiaeadem eft naiura ingenito ,
quia terminm eft (tque perfeUtu in
generante ,

quoadconditionem ex partc adioi.is,& termini

potentia ad creandum,&
tum pri/nnm tuofb, fcu de virtute
principale.
fic tota Trinitas habet vcrbum.

i»fi»tttitt.

C H O LI VM.

in vtiiqiicadlione.

7jfd at^nmen

xquiuocationis,& pet confevniuoca gencratio.

cft

S

cft in

fropriiaci

ftdpAf.im

quens

natuiaipjnqua reiipi'ur,quodnoncontingit

ric

in propofito.

m

omni modo fimilis jP^mjigitur non

efl

idco neccirario

ageutcm.igitur non cftadtio in-.mancns,fcd tranfiensiqiiia tcrminus adionis^quae eft cxtraagens

GtnerMto

imago

eft ibi aliqua ratio

non eft in Dco
ad tetminum fubfi-

^enevano acliuA cft
ftentem, id(.o non opmict vt huiufmodi terminus (ii formalJtcF in eodc n cum f»a adionemcc

'diHinh no

iSla

fpfiDaliu t.fcd fic

Nam

V II.

Diftindio

I.

illam vcique veriflimc efle vniuocaro

& non

,

aequiuocaro.

IntclHgenduro tamen

qu£ fiunt, quod

eft

propcer rationes,

diftinguentia vhiroa fimc

diucrfa,fcd diftinc^anunqua funt

ptimo

ptim6

diuerfa,

quia

mouttur.

r«»

Quxftio
Pijiinfui»t'A fune frl'

mi

diuerf»,

dijlindtv*'

3uia

aliquid vnius entis

(anx.

non

lorigitur

,

& conueniunt

cft t^nta diftin£lio

in

&C diuerfitas

QV^STIO

indiftinftis.quanta in diftingucntibus, quia non
tantum diueiTa funtjqnx non funt primo diucrfa, ficut illaquac fuiit

prim6 diuerfa, ideo

fcd illam differcntiam

;

dant.quz poteft coufurgcre cx natuia iUorum,&
ex natura,in qtia fint illsdifterentis vltims. Et
idco illorura fic diftinclorum , qus conftituuntur

per huiufmodi diffcreniias

,

,

Vtrttm Dettsjit immntahilis i
Alrnf, i.^. q. ^.memb,^. D. Thom. 1.^.^.9 «rfw.t.
D.Bonauiiic hic x.p.are i.q,i. Richard. art.i..q i. (^ 1.
Henrtc. qi-pdls. q.v, Ouiand. ^.}. Do€totinOxi»ien.
hic q.^.videetiam ^Mee.q i.^ deprimt prin.eol.x.Q' 4.
'» Thetre-r,.^

Cf

crit diffcrentia

mcdia.
2fen

ell

idem

tiU<fH»

di-

jlingui ab in

uicem jy

fi-

biTtpHgnitc,

aliqua diftingui

aliqua.qui

,

&

,

qu6d non

eft

Oc

*-

fit

idem

i

habcre rcpugnantiam imo
:

maximc diftinguuntur,minorcm ha-

.Nou

10
,

Aliud vero cft fciendura

II.

diftin-

guentia vltima nondnnt prxcise conftitutis per
ca illam diuerfiratem, fiue diftindlionem , quara
abfolu:c in fo habciu

71

I.

potefl pcobaii

Deum. (y

pr.Tn.ilFo quaeritur

rnuiabtlts

:

quod

fic

:

qutdl.-j.

Vtrum Detu

arguitur

:

Dcus

habtt habitudincm ad mut4>ile;igiiur
cft mutabilis ; antccedcns patet , quia

habei rationcm primi ad

jirg.primum
affirmati»«"''.

mutabiiia. Confe-

ifta

bentrepugnaniiam quam illa.quacformaliterrc-

quentia paict,quia mutato vno correlatiuorum,

pugnant.Hxcquxre,& cxtcra quacdixi.inqux-

mutatur illud ; quod habet habitudinem ad
ipfum , fiiltcm in quantura habet habitudincm
ad ipfum.
Itera fccundo fic Deus- habct opcrationem
gteMndnm.
proxirax cauGe ciHcicntis ad aliquid mutabile,
quod iraraediatc cft ab ipfis igituraliter fe ha-

ftionc fuptadicla.

:

:

DISTINCTIO
QV ^

«S

T

I

o

eodem modo fe habetet nunc /icut priiis, qux ellet ratio quod aliquid nunc producitur,& non prius ? llla non eft

VIII.
I.

^

Damafc. lib.i.Orthod.fidei, e»p i. ^
^. Albfrt. in
fumm»trail.^.q 9 memb.f,^ 4.^ t.d.t /erf.i j.Q- d.t,
srt.i. D.Boniufnt. id.t.are.i q,v. P, ihom. i.p.q.i.
i.d.i.artic.i.q t. Hentic. :»
art.^.^ i.con.gen.c.tx.
fumma art.ii.j.4.^ «r/.t^.^.}. Mayioa d i q.i.ar.t.
(yin frtl.q.'. 6. Smiiiug. de Deo v'no,trali.i diff,i.q.i,
i

^

R c A diftinftionem oSauam , vbi
Magi(tcr pcrtradat primo , qu6d
Detf verijjime efi:ei\ fciendum, quod
I

tct

dii2:is

in diftindione fccunda, pa-

quod Dcus

vcriflimc habct

mum

quoniam primum

fj^*,

&vcriri!me

vnoquoque
gencrc vcriflime eft ta!c. Sed vt probatum eft
dift.fccunda * Dcus eft primum incntitate , &
hoc omni primitate, qux non includit impcrfcdionem.igitur Deus vcriflime eft fuum ep,
eft

ejfe

,

in

;

Hoc confirmatur audboritate Damafceni lib.i.

Cenfir.

Datnafc.
CoroU»riMtn.

Othod.cap. 1
coiollarium,

InteUigtr*

fupfenit effe
ditiimtm.

vere efi totum in fe
&c. Ex hoc ieqiiitur

1, 'Detu eji, ejui

comprekendtns

,

vt pelagu*

,

quod tntelligere non

eft

primum

in

Dco,ncc primum dans f//^diuinum,fcd priraum
dans effe diuinum eft ipfum e^;ri.im,quia operatio nun poreft efte prima ratioeftcndijtura, quia
intelUgere prxfupponit rationem obiedi & potentix , hxc autcm prxf ipponunt rationem cntis

,

idco

intelltgere

non

cft

primum dans

ejfe

parte agcntis.quod

&

fic

Si dicatur

fi

nunc producit,

& non prius,

in ipfo crit mutatio, vt videiur.

Contrarium probatur in litera per audoritaces.
Iiixra hoc quxritur , Ftrum Deui fit perfeUe
(implex-.auxrc argumenta alibi. * Iftaquxftio fecunda pnmo cft (oiuenda , quia ex eius iolutione probabitur quod Deiii cft omnino fimplcx,&
deindc immutabilis : ptopter tamen proceflum
Magiftri in

ncra vero

lite

a alia prius quxritur

:

5.
Ratio ad tp?•/''**'•
<

<

folucio-

fecundz quxftiouisqusre alibi * vbi Dci fimph"citas oftcnditur , primo per *
oppofitum adttiplicem corapofitiont m; fecuniilius

,

do exeius

Quod

infinitate

autem

da:qnxre

ibi.

;

*

probatum

eft diftinctione

Quomodoautcm

Deus,
fccun-

cx fimplicitate

Dei probetur eius imrautabilitas, quxrc

in

ftionc priraa illius diftindionis

,

foLui

De4i

tbi fopra.

tcrtio cx parte neccire eflc.

fi:-aliqiiodens infiniium, vt

& necetfe clfc,

ftt immuta!'tlis

,

fcilicct

fPiima

*

q-|.

quxVirum

raiio princi-

, non habet rclationem realem ad aliquid extra. Solutionem vero fecund.x quxftionis principalis quxre

palis foluitur, quia.vt dicetur infct ius

vbi prius

qaindo fbluitur

,

ratio Atiftotelis

,

&

Aucrrois de qiratto Phyficorum.

di-

uinum.
JmjiMmttM.

prius:quia

ex parte mutabilitatis cffedus, quia huius caufa
quaeritur quare nunc producitur ; nec ex partc
pafli,quia nullum rcquit it : igitur caufa erit ex

Vtrum Deus veriprne eH ?

ex

quam

bct nunc

Q^^STIO

qu6d primum ept diuiuum cft viDco , non eft nifi intelligere &

III.

uere-.Uoc autera in

Ftrum quodlibet aliudk Deojit mutabtlei

velle,
Vita.

dupUci-

tfr 4ccefta,

Rcfpondco quod xquiuocatur viuere , nam
vno modo fignificat adtum primum , ficut vita,
tamen vctbaliter,ficut lux &c lucere idcm fignificant,& vtrumque fignificat aftum primum nifi
qu6d tucere fignificat adum primum vcrbalitcr.
Vndc fccundum Anfelmum in Menolog. cap.j,
idem fignificat ficut calor & calere. Alio autCm

V

d: DoSoics citatosquaeft. aniecetlenti.

V A
1

.bliira

,

Anrelm.

niodo accipitut pto adtu fecundo , vt pro operationc virali inrelligendi

dicuni

aAum ptimura

fupponunt.

,

aut volendi

,

qua:

non

forraaliter, fcd illum prac-

;

ifta diftindione non
determinai quod Deus non fic

Magiftcr in

inutabiiis,fcd fblus

Dcos

fit

^

irarautabi-

& imrautabilitatem
Dei.reftat quxrcrc de fimplicitate & immutabilis.ideo poft fimplicitatem

litate

creaturx.Quxritur

aliud a Deofit mutabile}

,

igitur,

Vtrum

quotilibet

Quod non videtur;quia

Philo(bphusu.A/fr4^fc^/!poftquam probaueral j{„um. tr»
fimplicitatcm ptimi cntis,& ciufdera immutabi- negatiu».
iitatcm,

Diftinaio VIII.

Libril

7Z

Ijtatem, quserii confcqucntcr, vitiim fim plurcs

fubftanciz talcs

qu6d fuht

nat

,

vcl vna

tantum

?

&

determi-

plurcs talcs fubftanti* fcparat^:

rcfpofioncm ipfius ad illam audloritatcm.Maius
enim inconuenicnseft,C6mentatorc,& pcrcoie-

Timotheumvltimo So/w

quens Ariftotelem, quod pro eodcm habct , cxpiicitc dixilTc oppofita.quam implicite;cum tafncn ifte Dodorpriiisdixerit Philoibphum no«

ergo &c.
jContri, prima» ad

tre nffirmn-

DeM
Tri» exartl

Ac fubftantia Orbis.quem crcditur penit^s idem
(cnfiftccum Philofbpho Ariftotclc , excludendo

:

habtt immrttabilitatem

,

& patct criam pcr

Augnftinum jn Ijtcra.
Quia in hac quaeftione eft controuerfia inter
Theoiogos & Philofophosildeo tria funt in hac
quacftioncfacicnda: Primo inquiicturintentio
Philofophorum in hac qusftione , fciHcet Ariftotclis,& Auicenna: , qui magis funt famofi in,

ter Philofophos. Secundo, poncntur tliquaerationcs pfQ corum opinione Tertio, eontra opinioncraeorum adducentur aliquje rationes. Et

pofuifle fubftantiam feparatam,ex (cneceirariam

& cfFediue ab alio, quia hoc includit contradiftioncm,quod non cft verum vt patebit , & (i cfverum, non nifi implicitc. Itcm , (ccimdo de
Coelo
Mundo, .Ab «.fcilicet ptimo , deriua(ct

(cilicet

,

quod

,

praferttm jinfioielti

,

& jiui-

cennt.quos Scotni reputat pottores. (jandauenfis
varios modos recitat, quibw aliqutd potefi habere
efte

,

tres

tamen funt pottores

,

& circa prtmum,

<jHO refert eos dixtjfe Intelligentiam fecundam ,fi-

ex fe necejfarta
formaliter,fed effe^iue aprima,vel a Deo , valde
dubitat Scotus , in cjuo cafu ttadtxerim , aut intteaiia

aprima

Inteiligentta,

effe

teliexerim ,adduBifejue aliquot ipfoturn authoritattbus , probat fecnndum eorum principia retie
fenftjfe

eofcjue

,

a quibufdam

ahfurdttatthus.

liberat

,

De

decem

E.V

di,i]Uos tionit

Jienric

trts

mdducit »d
prtpoptum.

CI

cundum ipfum ibidem

:

tietfeparati,qMt mouetur
pftibtli

& inteitigihilt

telligtbili.

,

Phflofophum non

Frimus mo- pafatis
dns.

:

lura.per

Commcno-

intcllexiftc in fubftantiis fc-

tum quia contradidioncm impUcat:
Commentatorem i i.Mctaphyfin quae,

Grammatici dcJMotu, quarc poperpecuari, ciim fit ab aHo, & non fubftan-

ftione loannis

tor.
tcft

^id

:

tiaaiiajtum, per rationem Philofophi,
fanfe. mentatoris contra PiatoneJ/^nwo Cdli

& Com-

& Mundi,

qui imponit etiam

fit ei»to.

fibi

quodipfe

fcnfcrit

omnes

fpecies incorruptibilcs elle ex fe ncceftarias, in-

principium moucat,vtamatum,fi-

& mouetur,ab illo intelli-

Intclligenti^ patitur
:

igitur

primum principium habct caufaliintelligere fccundae Intclligentix.

motu
Scd quod

diante

£x Aripttfrobatitr

le

»lia

priter

Denra

&

haberi

cAi*-

efficien-

ttm.

neceffaria cx fe formalitcr

,

alia

a

Deo, vtfubftantii fcparatai,fint aprimo effedliuc & quoJ habcant caufam cfFcdiuam» Probarur tinn.per Ariftotelcm/ic««<io Metaphyfc.x.
;

Atiftof.

CQmmcnoa-

contincat ipfum in virtute

;

,

nifi

non polfet pcrfcdc intelligerc primam,
primo moueat intclledum cius ad fui notitiam,& fi hoc , igitur & lefpedu fubftantijc fcfecuiida
nifi

primum moiiens habebit

cundae Intclligeniije

caufalitatem,quia fccundum intcntioncm PhilofbphijVt

ifte

intelligere eft

Dodor dicit & veium eft in hoc,
idcm cum fubftantia & natura In,

rationem qu6d fubfccundum intentionem Philofbphi, fit cffediue a primo principio.
Pfoptcrca fecundumintcntionem Philofophi,
tclligentia»:igitur paret per

flantia fcparata

c>um

virtutem infinitam

,

&

fum.x.cap

quamuis pcr intelleT
Phyficorum,
talis autcm potentia , qux
,

j.

&

c, vlt.

agens neceftario nonpomouere corpus aliquod immediate in temporcquia tunc fccundum rationcm cius in 8.
Phyficorum , Virtui finita & infinita mouerent
eft virtutis infinita:,&

in aquali

tempore , vt ibi probat igitur primum
poteft circularc coclum in inftanti,
:

mouens non

quod vnumcjuodcjue tale, &cintclligitur de caufa efficientc , vt pitct primo
conclufione rum,
Foflertorwn dc principio
quia dicitqiiod vnumquodque ficut ic habet ad

prius:patet igitur,quod fccundijm

&

effe, fic
fii

ab

;

ad veritatem:igitur vult quod ejfe'con\m

ipfa

neceftari6.Tum,pcr Commentatorein

li

eflct in fitu,in

lauit

8.
§lutirto.

& voluntatcro, vt patet ex 8.

quia tunc in quolibet inftanti quaclibctpars ccc-

l.Pofter.i. Tropter

7Ttrtih.

igitut Intelligcntia

dc principiis fempitcrnis , quorum primum ponirctiam caufamneeeflitatis in aHis. Et loquitur
dc cauia efficicntc tum , quia pvopofitio illa:
;

Atiftot

pcrfcdtam cbgnitioncm dc aliquo obiedo

tcft

carli.

,

effi

neceffariifify

Jtm

,

eft

canfare intelledionem

perfedlam in intelledu perfedo dc obiefto perrcdiori , quia nullum obiedum potcft caufare

agit neccftitatc naturali

:

torum incorruptibilc
cx fe ncceiratium, corruptibilc tamen fecundum
partes, vt fic nihil fit k primo moucnte,nifi mcfe

ptimum principium,

ue appctibile,& intelligibileiintcllc6lus fccundae

ikut pofuJt cle-

aut in pluriljus partibiis

,

Intelli-

cum primum

primum mouens habct

duis

Sccunda

& intelligit

coiruptibilium tamen fpecies in vno indiuiduo:
fpccies vero corruptibilium in pluribus indiui-

mentum fecandum

Ariftot.

& mouetur ab tn-

fic:

Et hoc ctiam probatur ratione:ImpofIibile

decem modos eftendi, de quiad propolitum quorum primus eft,
qu6d aiiquid (it ex fe forraalitcr ncccirarium,&
effcftiue ab alio. Et iftum raodum eficndi dicit
ires funt

cundo.

aprimo princtpio,vt,aP-

patitur

Ex hocarguitur

tatcm reipcdu

qu6d Ganda-

Trohatitrf*.

Intelletttts illius fuhftanw

gentia amat

q.i.art.i.

uenfis ponit

bus

Er-

& intelligibile. Et fe-

Deus,mouet vtappetibile

obiedum impcrfcdum

ptidis 'jfen

illa aliis.

Propterca per rationem Ariftotclis ix.Metaphyf.text.Com.^j.Ptimmn principium, quod eft

his vide 'Do5lorem

,

6.
Arinot.

vult

gibili

R c A primum fcicndum

verijft.

non quandoqtte funt vera,quandoque non;

caufa altquid ef},vt ftnt, fed

de quthus taxantnr,

tom.y trailatH de Reritm princtpio

ejfe

quod non habeant caufam eflendi.Et infri quod nonfint ab alio,& exfeformaliter necefy<inW,quia dicir quod funt necciraria vcriflima.
go

CircailUm exclHfiuam y fcilicet (^uoti mllum
a Deofit immMt^bUe ydubttatHr dememe

^littd

^htlofophorHm

Com.^.videtur clTc ad oppofitumjquia dicit quod
ma.-ejuia

I.

autem obfcurim,

principia femper extftenttum oportet

tiec tllii

SCHOLIVM

clariits.hte-

Sediiiaaudloritas dc fecundo Metaphyf.tcxt.

:

cx hoc apparebit veritas qua:lui
emnis creaturajit mntabtlu.

Aiiftor.

&

tum efl efTe,fcfc' cjw.dern

quo

ipfumjcum non

priiis fuit:igitur

aliter fe

non

habeat nunc

circu-

qu^m

ipfom , primum moucns non immcdiate fert ipfum coelunijfert autem ipfum localitcr,quia ex hoc conciudit ipfum cftc virtutis infinitx , quia fcilicet
mouct ipfum tempote infinito ; igitur fcquitut
fccundum intctionem eius,qu6d moueat coelun)
cfFcdiu^.

Atiftot.

;

Qu^ftio III.
effe^iue, (cd raediatr,^uia mediante alia Intel-

proximo mouente igitur fecundum
duo mouentia mouent idcm corpus,&

ligentia,vt

ipfum

illa

:

huc vfque nullus

mentera Philofbphi de-

(cicns

bet dubitare, hoe ipfum

7i

quatuor gencra caufaram
ter

non eodem modo,

fcd

,

quia

ficut Metaphyficus
Metaphyficus in confiderando ab-

ficut

a naturali.

ftrahit

& naturalfs fimiU-

,

Ica caufae

vt confideran-

tur a Mctaphyfico abftrahuntur ^ feipfis

(cnfifle.

,

vt

Sed tunc arguo ^ duo mouentia moucre idem
corpus, nonpotcftintelUgi , nifi triplicirer, vel
€iuot'modis
quia (ccundlim mouens moueat in virture priduomoHtntU »d idem mj,quia habct ejft ab ipfo ,
tunc habetnr promoHendum
pofitum. Vcl quia fccundum moucns rccipit i

confidcrantur i naturali

fofjuHt C0»~

nem, & motum ei proprium & finem, vt cft lerminus motus &" tranfinurationis. Scd fic a cau-

_

&

moucnte influcntiam

pr{nio

&

,

applicationcm

ad motum, qucmadmodiim, bacuuis mouetur a
adhuc femanii, a qua appl catur ad motum
quitur propofitum :quiafcciJndum intencionem
t

&

Philo(bphi,nullius accidcntis imclligentia

nouo

rfcccptiiia

influcntia

;

non

igitur

quac cft efe cius

,

eft

ibi nifi

de

cft

anciqua

& fic cft propofi-

,

tum. Vcl non eft hoc diccndum , cum dc fe fit
ad moncndum aptus natus dcicnninabilis per
incelle€tum , & voluntatcm fiiam. Vcl tcrcio
modo , quAd ambo immcdiate moueant idem
inobile, ordine tamen quodam , fic qu6d vnum
eorum eft eminentius,& reliquum imperfedius.
Quemadmodum fi mater habeat virtutem aftiuam in generatione proh's, concurrit immcdiaic
cum pacre ad produ(^ionem proh's,ordine tamen

quodam ;

quia pater vt caufa eminentior

,

fcd

mater vt caufaefFcdliua impetfedior.
Stcundum
Sed ifte tertius modus cft impo(fibilis fccunThtlofophum ^^^ Philofophum, quia tuncvirtus infinita im^
liirtusinnmih
'
mcdiatc caufaret motum
corpore
tempo.
tnnonmeuet
/t"
<t-i -t
r
unpouibile fecun^ » quod probatum eft« efle
immediMti
aliquodcof'
dum ipfum : Ergo fequitur propofitum fecunfus in ttm-' diim primum modum , fcilicet quod fecundum
?*'*^'
roouens moueat,invirtutc primi mouentis.quia
capit omnc ejfc ab eo ,
pro tanto dicatur primum mouens mediatc moucre propter quod
Commenta- Commentator 1 1. Metafhyf. ftfw.41. ponit cae-

m

m

&

:

lum moueri

^***^-

^M» rttiux'

a duplici motorc,fcilicer, coniundlo

^ (eparato &
,

tclis

fic

poteft faluari intentio Arifto-

quod^Deus mouct

in ratione caufa: effi-

t* mentem
philofephif^

cicntis,

mediate tamen,ita quod primus cfFe6kus

.dutrrots.

ei^s

fit

fiibftantia cfFeftibilis Intclligentis

non

tanti^m motus. Et ficetiam faluatur Auer-

,

rocs,

,

&

quod caelum mouetut in tcmpore, hoc haqu6d mo-

betur ^ motorc coniunfto,fecundum

uetur tempore infinito
td

,

,

habet ^ motorc fepara-

qui infinita duratione dat

ejfe

motori con-

iunflo.

Nec

IQ.
lafitinti* oc-

fi

pct

6»m

fc

qu6d primnm

valet dicetc

folum moucrct

,

principiurft,

tunc fequerctur fecun-

quodmoucrct in non tcmporc.non autcm fi moueatimmediacc,dummoc uf reeund»nondeter' ucat cum alio, quod eft virtutis infiniras , quia
minM vni- vniuerfalitcr fecunda caufa, non detcrminat motterftUter
dum agcndi primx caufaejfod ccontra. Sempcr
frlmatnfedi
gr,j,T, primura ajrens , fiue mouens
tcnct fuum
^
<ontr»tnmOm
f
_
,.
,.
ptopruim modum moucndi , fiue agcndi. Igitur
do itrendi.
fi
proprius
modus
prirai
moucntis
mouendi
cft,
Soluuntur
mtiones ton- nihil iramediatc moucre , nifi moueat in non
tr»Philtft'
tcmpote ,fcquitur quod nullum roouens fecundarium potcft dcte^inari ad moturointcmoftenditmn

turritur.

Philofbphura

,

,

,

/-

.

includert cS'

porc.

triuli&ionem

Quod igitur arguitur prim6 fecundum iftura
Do^OfC"' » quod hoc includit contrailidtioncm,
^^^^ aliquid fir ex fe formalitcr ncccflarium , Sc
tamcn habcat e£e ab alio caufaliter. Dicendum,
qu6d non, quia cfficientia abfttahit a raouenrc,
gf tranfmutanrc. Meraphyficus enim confiderat
Scot. OperTom. XI.

/Vl'*'^''**'

auid e^t ntetjfxrium in

fe

^ quei

h»bt»t

ilfe

nlt »lio.

fbphus cnim naturalis

gcntem

,

vt cft

mam

vt

& tranfinutans

fubicdium tranfmurationis

date^

,

Philo-

;

confiderat ciufam

moucns

vr cft

riam

Philofbpho

,

a-

mate-

& fbr-

per comparationcm ad aftio-

nam Mctaphyficus
caufam moucntcm, vt A^ejfe fine motu & tranfinutationc
apud Philofbphos hoc
eft poflibilc , quod aliquid h^hezxejfe ab alio fine tranfmutarionc, &motu,vtappaict pcr Aui- Auic^nra.
cennam 9. Metaph. cap. 10. Materiam ctiam
confidcrat, vt fubl^ftit forma?,a quaniformatur.
fis

abftrahit Mctaphyficus

:

abftrahit

,

Formam

&

etiam confidcrat

,

vtpraeciseeft quidi-

tas rcijfiuc pars quiditatis.Finem vcrb,vt cft

num

&

rci

,

bo-

ad quod ordinatur per fuam cflentiam,

Non ergo apud
qubd aliquid hnbeat ejfe eaufaiiterab alio,& tamen qubd fit in fc
non per

tranfmutationdra.

Philofbphos

eft

contradiftio

,

neGcflarium formalitcr.

Et hoc ctiam apparct fcctmditm iftum Doftorcm, qui ponit Filium in diuims gcnerari de cffcntia Patris,qnafi de

materia,& Filium efle pof-

hoc enim non bbftanre , ponit
Filium haberc neceflc ejfe cadem neccflitate,qna
Pater.. Ergo fi fecnndiira Philofopbbs Intelligentia fccunda fit h piima ncccffitate naturali,
non eft contradifkio qnbd fit ab ea ,
qubd fic
formaliter tamen necefpoffibilis obicdliue
faria.
Plus enim videtur includcrc contradi£lioncm , qubd aliquid fit ab alio & tamen fit
neccfle clle cadem nccefljtate , quam quod

fibilc obiedtiu^

,

II.
Idem ejtrndit »d horni-

nem

contr»

Henrit um.

&

,

,

alia.

Ad hoc vcrb.quod adducuntex i i.Meraph.&
primo Cali & Mundi oftcndcndum cft primb
ad illud dc perpetuitare motus, qubd non rcpugnat morui clTe poffibilc formalitcr in fuo efe
adtuali , & tamcn cfTe nccciririum ab alio ; nec
;

habcrc pcrperuitatem,& ram.cn

cfle

Explie»t

mentemjtriftotelit

fufrm

citati.

ab alio;quJa

motus non hahct totum fuum(r^fimul,(edpartem poft p.utem. Vnde fuum if^eft fempercum
innouatione ieali,fubftautia ycrb habet

ejfe

raancns totum fimul

accipit

fua caufi.tale

ideb quale

,

tjfe

perh.

ejfe retinec.

Aiguit ergo Philofophuspiimode Ccclo &
Mundojcontra Platonem dc fi aliqua fubftantia
:

accipit eftc poffibile a primo,
tiae

& cuilibet poren-

paffiua? nacurali coi tefponJet poteiuia atfli-

ua naturalis ; igitur iu natura eft putentia a£l(Ha , nata coirumpere poffibilc illud , fccundum illam porenriam paffiuam , nifi impediatur fed fecund^m ipfum , nuHnm violentum cft neccflarium i;;itur aliqoando corrumpcret illud. Vnde fecundi!im ipfum , omideb talc pofstbinc poffibile corrumperur ;
lc necefTarib dell^ruerur aliquando a rali po,Proprer quod benc argnerctur
tenria 3.ftiua.
fi
Plaro conccdcrcr afliimconrra Plaronem
ptum qubd cuilibet potenttt, aUtttt , &c. S'\
autemdicit (\c , ficnt nos dicimus, quod volun:

;

&

,

:

tate diuina

fit

non h:iargumcntum contra cum , ficut

neccfl^aria illa fiibftantia

bet etiideiuiam

,

nec contM nos.

Q

Si

U.

;;

M-

S\ dJcatiit

jlli* infldtt' Intelligentia:

ctntr»

tit,

h»nc doHri-

nam

txpe-

diuntur.

Diftinaio VIII.

Libril.

74
,

qu6d ita poflcnt poni plurcs alix
qus moueant mcdiatc, tnouendo

cundum fpcciem
telledlualitate

immcdiate m.oucntur a
, qui tamen
motoiibusconiundis j & tunc illas Intelligcntias fic mcdiatc mouentcs poneiet Philofoneceflarias ex fc habentcs

ab alio

ejfe

fed

,

&omnino primum

Hoc

confirmatur eflc dc intcntione PhilofoPrimo , quia ii. Metaphyfict

phi duplicitcr.

primum mouens eiTe
mouet in tcmporc infi-

tex.^i. poftquam oftcndit
virtutis infinit»

ponenda vna talis fubftanconfcqucnter oftendit qu6d

huiufmodi

fit

&

velplures?

quod

quia

,

vtium

nito,qu3eiit
tia

funt plurcs

fubftantiac

igitur vuit

j

primum mouenS

virtutis

infinitae

eflc talc

,

quia

quod

haec

,

igitur vult

:

cft

fcparatis

aliis fubftantii^

:

er-

a prima

mouens habeat luum

Inteliigentia

quaclibet

im- lubiedura infinuac virtutis

,

cum

illa:

habcant

ordinem aliquem rcfpcdiu primi fimpliciter,
vt ipfi conccdunt Philofophum fenfilfe , aliter
fubftantiam vniuerfi facerent inconnexam , fc-

cundum Philofophura

quod

oportet

,

aut fint

ciufHem fpcciei cura primo principio firapiicitcr.auc non, Non ergo pofuit Philofbphus omnes eflc ciufdcra fpcciei cum primo fimplicitcr:quia intcr illa quac funt ciufdcm fpecici non
JJon datur eft oido eflentialis neccflatio, cafu enim accidit
erdo effenti»- quod in eadem fpccic
eflet fic perfcftius,

vnum

luintr»e»n-

& rciiquura impcrfeftius
eadem

accidit in

;

fpecie,

nunquam cnim hoc
propter agens,

nifi

quod perfedius agit ad produdionem vnius,
quira alterius Non pofuit autcm eas efle al:

terius fpcciei

ordo

fit

,

,

capit

quod

:

vt cflentialitcr

&

reliquum
quamuis enim hoc non includac con-

infcrius in peifedione

fit

fuperius

non

quia inteilc<flus

ellcntialis inter illa quac funt infinicac

virtutis in natura inteilcifluaii

vnum

quac

tradiiSlionem in iliis,
Implic»t «»-

inteilcduaiis

,

tamen

,

quae funt

,

non

inciudit

funt naturac
concradidlio -

nem

in

funtinfiiiti

lis

quz cnim

•virtutis in

tam , licet eflcnt iiiimitata in illa pcrfedione , adhuc non elfcnt pcrfe»Sa fimpliciter,
fcd foium in tali natura. Vnde efleni adhuc
in gcnere determinato linca enim , etfi clTet

ter e«

<jud

nmur» in

el.

ieHunli ordo
ejfentt»tii.

j

iliis

naturac intcliedlua-

dicunt perfedionem

limica-

:

infinita

adhuc

perfeftionc quantitatis,

in

intcnfiuc

eflct in generc.

Et hoc ideo

eft

,

quia

nobilidlmura in natura infcriori , non eft nobiliflimum in natura fuperiori , quod tamen
Kohilifsimii

in

n».'ur»

enferiori
ejl

non

non
dc

omnimodam perfedionem. Vn-

arguit

infinitus in natuia afinci-

iicet afinus eflet

tatis

t»le tn/u-

ftriori.

,

adhuc non

animalitatis

,

ficut

ellet
eflet

fi

nobilifllmits afinus

non

infinitus in

natura

homo infinitus ,
eft

quia

nobiiiilimum ani-

mal.
l^-

in perfedkionc entitatis

& contradidlionera incluoit

:

eft

Sed ad hoc

quod

ficut

non

fcquitur.

,

aiiqua

pluraefle infinitz virtutis in inteiic£lualitate

& (ecundtim eos
non

pofuic

Philofophus contradiftioncm
non po-

igitur talia piuta entia

:

Implic»t
plurainfinit*
virtutis in

fuic.
,

quantum

argutum

potcft argui ficut fiipcrius eft

auc

vnum

illorum inteiligi aliud

ginere Intel.
ledunHtatii,

non videndum eft

cft intelligibile,aut

;

*q.4.n.3.

£x'his concludo quod quamlibet Inteiligentiam aliam a prima , pofuerit finicac virtutis ,

&

16.
Coneludit

nullam pofuit nifi mouentera coeIum,aut orbem iuxta Artfi».
aiiquem vt patct 12. Metaphyfics. Non enim telem quapt'
ponenda: funt iine Qpetatione fua
quaclibct libet intelli'
moucns coelum eft efi^cdiue a primo principio, gentiamfrtt.
terprimam
vt oftcnfum eft , fequitur ergo qu6d omnes aiiac
effe finit»
Incelligenciae funt a prima effcdiiuc.
virtuiit.
Quando igitur dicunt qu6d Philoibphus
Declarantur
quaciit, An fit vna tanttira,aut pIures?Dicendum
eius difcurfus
quia Philofbphus plure^ conclufiones cura mul- circa quati'
tis condicionibus probac, & concludit dc prirao tatesprim»
principio. Vnde
poftquara concludebat pri* inteltigentii.

&

&

mum

vinutis

eflfc

infinitac

concludit

,

qu6d

fit

& inalterabile & in talibus con-

impaflibilc

,

ditionibus

conucnit

,

prima lutcllig^niia cura

aliis.

Quxrit igitiir
nonquantiim ad
conditioncs

alias

Vnde

vtrum poncnda fit vna

,

:

ipfi faitant

Vtium

talis,

fed quanciim ad
i^on dubitat
vna , aut plurcs ? Thilofophus

infinitatera

,

vnum paragraphum

Phiiofo-

phi,& non bcne litcram cius continuant. Quando cnim dicunt qu6d huiufmodi funt piures
propter eandem caufam , dicendura qu6d iila
cauia non eft infinitae virtutis , vt ipfi concludunt

;

fed pfopter alias conditiones

deinfinitate

fed de

aliis

conditiont'
bits.

quac funt

,

comraunes oranibus Inteiligcntiis , fccundum
ipfum , quia firilicet non habenc matcriam ,
funt tantum adtus ; quam conditionem priiks

&

probauiteiscompctere: ideo faciunc fallaciam
Coniequencis , propccr eandem catifam , quara
pradixic. Non (olum enim hoc eft ex illa cau{a«
fcilicec infinitace viitutis, (cd

& condi-

ex caufa,

tionibusaliis, qua: eis conueniunt.

Quod

etiam dicunt de ipeciebus cprpora-

lium, qu6d funt cx (encceflariac,
feftiu^

non ab alio ef-

Adrationet
Htnr.n.^.

(ecundum intentionem Philofbphi. Di-

cendum qu6d non cft vcrum quia ciimfpccics
non habeat ejps reale, nifi in indiuiduis nifi ponas effs Platonicum , & fccundiim ejfe quod na,

,

bctin

in(;liuiduis, eft

Sk

primo

cfFcdliue, etiara fe-

cundumPhilofophum,quocuBquc alio mediantc,(equitur qu6d (pecicsiecundiim GiMmejfetCilc fit a primo principio cfFcftiue.
Quod etiam dicunt Philofophum fcnfifTc de
elementp, non eftvcrum, quiacum tota fiteiuf^

dcm rationis cum
alio, efFedliue

tum

,

partc

non

,

a nullo eiTc cffediue.

prout pars

coeli in

Sptcies

non

habtteftrta.

Itnifiinin^
diuiduis.

& pars elemcnti

potcft poni

fit ab
totum elemcn-

Vnde

partes eleraenti efle efFedbiuc
diciiur

Solwtur,

ergo impof-

,

:

demfpeiiem.

,

ergo

;

filiile cft ,

ibi.*

Sed contra arguitur , probando qnod omnis
Ad prir/tam fubftantia alia a prima fit cfFcdiue ab ca (ecundura intentionem Philofophi Si omnes huiufejlendit ux
t» Phtlofo
raodi fubftantix immediatc moueant , habetur
fhum umni proporitura , vt oftenfum cft , quia tunc non
i»m
fu»flM
erunt vir utis infinitac. Si antcm dicas quod

'fHgnntur.

quaclibet eft infinitain in-

fuprcmum

mobilcs fccundura fc,& finc niagnitudinc,proptcreandem caufam,caufaautcm , propter quam

go , &c.

So.utio

,' fi

InJiAntis
ttrti».

c^m vna fit peifedVior alia non

Refpondco ad hoc, qu6d hasc debet fubfumi,
i n tcilefbualis eft fuprema entitas
ideo quod eft fupremum in intelleftualitatc , eft

difiinil. 2.

caufa conueniat

e^eciiui.

eft infinitus in

infinita in entitatc.

Itera

plures virtuiis infinitz.

oftcndit

e§e

crgo

Intelligentiac diffcrant fe-

fcqiiitui.eft infinita in intelleftualitate

Itcm , ihidem concludit quod plurcs fuut fubftantix ncce(rarix,& naturac fempitcrnae, & im-

eft

,

:

cum

Ced cntita^

mouens.

(undu.

ita

:

fuis

tamcnvirtutisinfinitijficut

JnJlaatiA ft

animalicace

alios orbcs

phus

Ariftot.

eft infinitus in afineitate

<t

fhiloJophHt

ficut pofiiit

pofuit tltmi-

partibus cocli, tum tffediHe

vno tcmporc corrumpit, k cxlt.
plus

Qusftio III.
&

generat
plus de vno clemento in vna regione,
plus de iHo elemento in alio loco fecundum

aliam partcm

coeli

pofuit

fic

;

totum

qii6d

elemcntum cfFeifliuc elTet a coelo ficut i principio , a quo in ciTendo conferuatur , fecundum totum , licct corrumpitur (ccunJum

quantum ad iftum moduin

Sic ergo

eiTendi,

dico quod Philofophus pofuit omniaalia a Deo
iuxta hune
tntdum tffeti. cx fe neceflaria formaliiet , cflc cfFe£liue ab co.
di pefuit emNon tamen nouitcr accipicndo effe poft »0« effe

m» ixfeformtiliier ne-

eeffitri»

tfe-

II.

modum ef-

fmponit etiam ^andauenjis alium

fendi JPhilofopho , fcittcet quod aliquit [Hbfiantix
non
feparat* fint neceffari<e firmaliter ex fe ,
tamen ab ipfo neceffario
fint effeHiue ab alto ,

&

&

numerm maior a

dependeantyVt

^b

videlicet a binario.

hoc etiam abfurdo liberat

videltcet ijuhd fit poffibtle exfe,

rium ab

nam

SEcundus modus

£t demitm

affert

paucu-

eilcndi eft,

quo

aliquid in,

non

Ctkm

in fubftantiis ftparatis.

cnira pofueiit cas

habereordinem ad primam caufam flmplicitcr,
non ordinem caufalitatis, vt prius oftendeba-

&

tur:igitur pofuit alias fubftancias a

ordincm dcpendentix

modum
R^jtitur.

Son tenuit
Ihilefophui
»lieiu»d de-

fendeff a
Deo non t»-

men tfftdi'

refpe£):u

Deo habere

Dei

in fpeciebus figurarura,

qucmadnumero-

,

&

modum

Kumerui
m*iorincludit minorer»

Hoc autcm probatur

,

eft

ejje

,

quod non

licct

non

ne

alio in pocentia

:

non

narioin ipfb in potcntia

Nec

fic

triangalus in a(flu,

,

vnum

poteft cfTe

& hoc eft ,quia

eius : quacernarius enira

cies.

fit

Tamen non

de numero.

fic

(ic eft

poteft efle

fmc

autcm non

fi-

pars
ter-

eft fpe-

potcft creacura depcndcre a Deo.

infitepti».

Sic etiam eft de fpeciebus vniuerfi

vna depcndct ab

nontamen

gnofceiido,

:

mcnfurando,

alia in

quia

&

licec

in co-

in cfIcndo:nigrcdo

enim

fic

eft qu6d aliquid dependeat ab alio,
quod non pofler eire fine eo.
Tertius modus eflendi eft , qu6d aliquid fic

me-

Tertiu*

duteffendi.

Aoicen.

poflibile ex fc,

di pofuit

diccns
Trekitt

Henr, neceffc

AnffoteUm
tton

pofuje

& necefTarium ab alio quia neab illo & iftum modum cflen:

ccflarib caufatur

:

Auicenna fcxto 8c nono M>.caphyfica:

/n feparatis a materia tdtis a primo

effe.

Dicic

Anftotcles iftum
tis

:

i materia

hitncmtditm.

Probatio

: fi

,

efl

autem ptzdidlus Dodkor qu6d
modum non pofuit in fcpara-

quia contradiflioncm implicat.

enim

fit

Scot. Oper.

pofEbile cx fe

Tom.

XL

,

ponatur in

hnbuiffe

ejfe

ab iDee.

effe

:

fcd inccl-

non includeotem

,

dc fc habcns

,

efse

vt incellige-

vc eft in potcntia ad efse,

omue

eft in

potentia aJ

dum

ex

habet, pofHbilc tamen

fc

,

quantiim humanicas

quia

illud

,

quod noncompctc-

fibi

loquicur Auicenna de quiditatc,^ .yl/<r- Aaiceo.
taphyfcap.i. Vbi dicic omiie cale efse icciiem
re. Ec.fic

tentia, vt ad

modi. Et

ncm

cft

de formali conceptu cius,

omne huiufmodi cfTc
vnum & multum, & cztcra

fic

dico

qu6d

Ariftotcles pofuit

Intelligentiam aliam ^ prima cx

po>

in

huiuf^

om-

fc poflibi-

&

lem ,
in potentia ad ejfe , quia nulla in formali intelledu fuo includit ipfum effe. Concordantigitur Ariftotclcs

modus

& Auicenna.Ncc prirous

in re difFcrt a tertio.

Quod

, quod fl fit poflibile,
to.
Rcfpondeo quod vbi eft poffi- Adprebatiem
nem
Henr.
bilitas realis ante adium , ibi poreft poni in ejfe
Pofi.bilitat
realitcr. Sed quando non eft poflibilicas calis,
duflex.
fed foliim in concvptu , & fecundum naturam,

igitur arguitur

ponatur in

vnum

quia

efje.

naturalicer prxcedic aliud

,

ncc for-

maliter includit ipfum in fuo conccpcu,tunc de-

non in re fcd in conceptu fic
non eft cale. Excmplum dc cnte &
ciim cnim ens in conceptu fuo formali non

bcc poni in

viio,

num

,

effe,

:

,

fe

vnum

ex

fe

,

eft in

potcntia ad efTc v-

§luom«d»
flnt ali^uid
effe fofsibile

©•

nectffa-

ex hoc tamen non fcquitur qi od impof- riun.
fic ipfum non elTc vnum. Ncc fic debec

poni in ejse, fed quod non de fe cft vnum.& hoc
verum eft , nec fcquitur impoflibile.
Sic igitur parct

primum

piincipale,qiixfcili-

&

Perhocfatft

Auiccnna- circa Ad nrfunenentiafempitc.na. Pofucrunt cnim qnod fini ex tum frindcet

fe

fit

intencio Aiiftorelis

formalicer neccllaria

initio.

,

& ab aiio effedlluc fine

Et quod cadcm nec£

fint poflibilia

abeffe,

&

cx fc

,

(T.uia

fale,n.^.

formaliter,

pia-fiindendo quidiratcm

nec^ffariuinab alio

,

quod

necelTa-

Ideo habito qua; lit intCHtio Philofbphi circa immutabilitatem cniium , ponei>'
dx funr qusdam rationes ad confirmacioncm opinionis eorura , quas qnaMC alirio caufat.

*

bi.*
Terti6, ponenda: fimt

poceft efle fine albcdinc,ficut c conuetfb.Et idco

contradidHo

effe toffihiles

irobatur.

includit

praccise in

inccUigere ipfam

eft

fibilc

quadrangulus,

cft

humanicatcm

re

OT-

inteUigere quiditatem vt in potencia ad

e^e

&formaliter infinicum,nullo modo dependet ab alio.Dependentia enim non poergo hoc poleft ftare fine caufalitatc aliqua
nere implicat contradi^ioncm.
Ad cxemplum,qu6d vnus numerus,fiue figura non dependct ab alia in at^u. Poteft enini ef^
fic

quia quod capit

,

non

in fua quidicacc

,

includat

cefTc cflc a fe,

fcd

,

ntcefiiiiutjn

non pofuit , quia includit contradi6lionem:quia
quod nullo modahabet ejfe ab alio , & eft ne-

fe

Ariftetelet

telli^entitu

Ariftoceli

cludit.

quod de

rum.
Sed dico qu6d Philofophus iftum

:

fti.

modum cf-

ipfum in hoc cxponit, nec contradidionein in- (f

ad

necclTarium cx fe formaliter

telligitur

mam. Nec Auiccnna conrradicic

non

modui quem cfFediue, fcd dcpendenrer elTe ab aIio,& Dodor
imponit Philofopho iftum modum etTcndi

fhe.

Reifei/ur.

& quiditatem

imfonit Hen. ifte'
rie.Philofe-

includac
caufatur

,

ncceilarium ab

eft

Sed dico quod Ariftoteles iftum

ellcntiaijquod

^andauenfis contra opiniones vtnufque Tkilofophi , trtbufijue fuii canirmat.

iS.

igicur

:

non

nccellario

alio.

& necejfa-

lat rationes

Seeundus

caufa

k fua

modum ef

Scotut docmffe ^uicen-

alio admitttt

& Arifiotilem.

,

minori, ternariu4

Tertium autem

Scottu Ariiiotelem.
,

non
non

exCeeffe, crgo tunc

ligere quidicatcm prxcise

SCHOLIVM

fendi

& ante non habuic

Cum de conceptu fiio formali

effe,

alio

duradonc, fed natura.

Hiue i Dee.

fi t ,

fendipofuit in omnibus Intclligentiis citrapri- futauit

partes.
Jrilfotelei

7S

qno J nunc

tjfe , fcilicct ,

quxdam

In

Oxon.

rationcs con- hicq.vn.^.

&

quidam * arguuntconZI.
quod omne agcns Tri* »rgument»c»ntra
naturaliter perficitur fua produdione , vel
Philtfophos.
fuo produdo , Deus non perficiiur crgo.
* Hciiricut
in
fua
mancre
polfcc
aqua
non
Seeundo , fi
(juoiiUb. )..
Philofophos

tra

tta eos.

,

Ptimo per

htoc

,

:

frigidicace, nififrigefacerec aliquod frigcfaftibilc

,

tunc aliqualiter dcpcnderet ab

illo

:

Deus

a

nullo depcndcr.

Tcftio

,

porentia refpicicns aliquod obicftum

nonnccclTariftrcfpicitaliquidaliud

,

nifi hahc.-it

ordinem nccefFarium ad prinnim obie^ni , fed
volunus
G 1

S4.

CaEtera qita» hic impcrfedc Vbi Tapr^. Et ide6 nihil aliud rium.Thom. prsccr hoc.dequoliber nifi obuiat relatiua oppofitio:quia fi Deus Vubitim.5c. : quod noQ ejfeniiage- nerat. vbi principium eft magis jijcce(rarium. ^ quo non neccdario caufatur . per conueffionem. anceccdens : . quam non tenemus. Tn ere»tis h»- bens non tur.eft quidquid habecur ab eo.per hoc .i.quam conclufio: & camen ex negatione concUifiotiis fcquitur oppoficum principij. i. refpondendo qu6d illa propofitio cft verifCma. Diftinaio Libril.* Conccdo ergo |iic quad quodlibet aUud a Deo.Metafh.qu« dac efficere.quocunque alio non exiftenfejfcd Deus eft huiufmodijigitur. 76 ifta non conclu- *lbiin. £t per hoc tenet fecunda racio .ichar(l. habentur.eftDeus:igicurquidquid habecur ab ipfb.ficut nec ha:c: mens Auguquid ad fe Omnit homo prater afinum currtt : quia quod exnon cft pars pr2iacencis. ficuc dicic Augufl. if diuinu dtffolutt.{. habet ? Tunc enim parrialis veritas principij. boniras autem diuina non ergo. ipfc & quidquid habec ? vidccur qu6d non : quia aliqua crcacura fimplcx eft .dum alibi.& cocum. non qua.art. qu6d quando ficpotuic non ficri in fenfu diuifb.p.qaia in qualibet creacura difFert» eft Arg. memb.vel conferuan- fo & clare Hi£c propoficio concinec duos modos haben- fed nrt^.. poftctnon effe iliis non exiftentibus.f^ t.q. Terri6 . Icem (ecund6 Sffftnd*. & gujHni htt iieitur Expono prim6 Minorcm . de quoUbec in diuinis pracdicancur tft qutdhnbe' Stlutk.nifi habeacur abfolucc fine rcfpe- ^u ad aliud.i i . non pporjet aliquod ens magis ncceflarium defttui .4. aliquod camen concingcns poftec fieri. H/ijcitScMus eft fenteniiam thiltftphi frtmo.j.y. voco volunracem <v»lHntM effi. fed contingencer. Durand. igicur eft ipfcmec : cft forma quod fua. creatura Dei dicicur habere ali- quitrt cipicut fic declaracur . quod ad fc habec propccr idcm:idc6 conclufioncm ad vcramquepofuic. fed etiam ponituc furami ncccflarium. ica quod- & libec in eft Deo prsdicabitur de alio verum :quia haccnon eft vera . K. probatur maior TIO ytrhm verajimplicitas Dei confislat quod ipfe est . nifi il- (ed vo- : in hocy k\ea^. .Nec e conucrfb dixic quod Deus eft quidquid ad aliud dicicur. ficut nccminiis perfeftum poteft producere ens magis perfctf^um. <lift.q. I luntas diuina refpicit bonitatem fuam propriam pro obicAo . Sed hic occurric rna dubicacio. Scd dico quod aliquid concingencer fic ita. quia veritas conclufionis non cft nifi fic Quodcunquc : aliud cft habccur abillo. Auguftinus in licera fupr^ cicatus.q. Deus enim eft quidquid habec intrinfecc in nacura fua. p. «^/. obietflum non .cft ab ipfo efFcdiuc. trinfece.t. fiAlet^itC. videtur enim ex'hoc.i. mi- nus ncceiTarium Deo in entitate fua \ ied deftruiSta tali entitate minus neceftaria . dum primum obiedum : nihil iftorum conuenic inpropofito. hie z. Aoguft.alia. non neceiTario voluncacecfficacix. & III btum I Deus vulc.tirt. Hxcaucera ftini. jfffirmiuiuS.qua:rcr.qua breuiter : in aliud . &c.Vcriim nac. Doftor ^. quomodo voluncas diuina. "o caufarct vt probarur alibi.^/?"*ratutfjfusttt r jld ttrgum.y. fimpTicicatcm Dei decermi- . corrclaciuum. Hocaurem non eflcc poffibile fi Dcus nccelfa* In Oxon. Rcfpondeo . D. .q.ntgiai-' *'"''• & qutd.3.fed po^bilcj frincifitU. lud obiedlum fic fic . fui. Idco quaero. Dcus cft quid- Senfut qut- ^ habec praccer hocquod habet adaliud: ftionit quia non cft propofitio exceptiua.. quid incrinfcce vel ficuc .concl. proboeam Obie^um volicum non eft nece(Iari6 racio cendendi racio. nec pars . nifi illud aUudfit necefiarium .t.Bonauent.efficacem.iiiquorum concraPhilofophum.i. VIII.ficuc nec matcria. ^^ rationem ptincipalcm patct quid fit dicendum fecundum incencionem Philofbphi. aliter non cftet inter illa neceilaria habitudo. Sed fi habcrct neceftatiam caufalitatem ad caufandum aliai^fe. patec ex vna quacftionc przccdenti *:igitur habecur incrinfecc k Dco.propter principiutn complexurA. vt pars.quoniam omnis perfedlio . quod poflec durare per annum . quidquid & qusdam S HOL C S V M. ab ipfb eft formaliter neceffa- & in nihil vertibilc. vnum quo aliquid di .&c. !!!f-. formalicec . qu6d non quodlibct praedicatur quia atcribuca non .^. Prima X».c i o. ncc & camen incrinfeceKabecur igitut Deus cft quidquid ha- bet incrinfcce.vel ficuc maccria habet eft cocum habet parcem formam : in Deo non & forma.non materia. qux habecuc ab aliquo .quzre alibi diffuse *.* Principaliter hie adduco tres rationcs. (^ de primo princ.df S. "Deinde exortum ex hac refolutione du- circa veritatem pradicationum in Vcrumcnimcftqu6d bonitasdiuinaeft placec. ^ V1A & lina- Magifter prxcipui j licec i. Vuplieittr aliquid h»beripoteft. D. camcn non eft quidquid habec. voiuncacecoroplaccnte.c. eft & quidquid habec . Sic autcmincelUgendominorcm . comeffi) Pf0^ Sxplicat quomodo intelligenda fint verba tyittprobat Deum ejje quidquid habet in. quod Deus cft quic' quid habec . vel ad habendnm. Concrit. > Omne cns abfolutum fumme QV^ nece(tariiim non potcft non effe. hoe eft . dant. Ponitur autem in maiori propofitionc ens ab(blucum . fic : aliquid fjr concingencer in vniuer- ergo primum non neceftario caufac.1. de Ciuic.9. vera fimplicicas Dci confiftat in hoc qu6d .quidquid habecur^ Deo.vel ad confequendum. Auguft. &c.i}.quo relaciuum habcc fuum Non 1. 10. q j.qu6d omnis praedicatio in diuinis fit vera:& qu6d ibi praedicabitur quodlibet. potentia refpiciens aliquod refpicit aliud nece(Iari6 racio rendcndi in illud . eft ra- tio neceiTarid volendi alia volitione efficaci: aucem dicic Auguftinus .^ 9. & poftca corrumpi ^ fuo concrario.conclufioncm. non fumme IV.^. Expono quamuis Dcus necetrario caufaret omnia . dicicur habeie aliud & alium. & non cantijm hoc . Sc quo igicur.p.q.x. .

fi : prxdicamentum eftconceptus pollimc celblui igitur D. vtprardiftum eft: idc6 77 quM fapientit quamdc lapide. vbi cft fpecies . fapientia dicitur formalitet dc Deo.%. Hasc eft praidicatio .j^. Tom.quando au- mtrtm dthtt tem neutrura .de : & Trin.Sc ^mo. lib. Do&oc inOxon. fimplicitas Dei non impeditquin pofllt Secunda inPrxdicanicnto.prima eft Aleof.t. dicit Comdo ex Commentator quod illud primum. dubia.c 8. Ad hoc eft Boct. quae- caccm Auguftini. .^-f y»rt. ide6.& tamen funt in genere. j. Itcm . mo- retinct idco in abftradlo neu- . {J» 10.\6.intitatis funt ibi. I plicitas creacurs ftionis Ad Sententia Auguft.&c Paternitas tft homtat : In prima vtrumque cft ror- hicq.lib. & relatiuum de relatiuo.D. vbi vult G qu6d } y. & Dco . Hocautcm intel. & 01- Itcm.io.c. m*mb.SHbftantia.^.dc Trinit. Dlcitur ad quxftionem.fecundum quam Item.3. Deo praedJcantur veti de malicer & idcd : pratdicantur for- nifi . tct aliam ad minus accipitur gcnus . in eft falfa in abftradlo vnitatis illius . j^. quia Angeli accidcntia propric haberemateriam neris. £t ratjo cft . funt duo genera. gtntrat tjfentia : ncc etiam in maliter infinitnm trum vnum accidens in concrcto ptaediciitur alio proptcr vnitatcm fubicdli vnum.ii(r.eft ratio : : Damafc.i. 5.^. fubiedo Sed cns non in prxdicamcnci fubftantix^Deus eft huiufmodi ens ergo. ipfa eft in gcnere. frineifnlif ajfei V M. ex hoc.in .^.i. Contra viam iftam arguo fic quidquid : alitec dicerccur de pcrfe^ionis fimplicitcr. JtxtuCommeni.(^ de fritao frincipio. Q^ ^ S T Steittidum. igitur iftam infinitatem tenet & non relatiuum. efTcplus efTe realitarem a qua . In diuinis attributum prxdicatur in concreto dc atcributo Af^rtiuttmU.fJraei.4. eft . patet qu6d fimnon eft immenu.«r/.Metaph.Vium tffe in vnumprimura gentre frob»tur fecuttin omni genere . Metaph. ensdiuiditut ficut in cotradidoria in ens in fub- ftrtium. trum vere pracdicatur de Deo. fed relatio multtpltcat Auguft.reijcitrationem. Vtrumfimplicitati diuinse refugnet quodali.eft primus motor.lib. (eiua relatio. quod eft menfura tnenttttort.$uarez vbi Philofophus inuefligat . De hac refpoofione quxre in fine C HO L S illam vni- tatem retiherciit . . nec ma. &c. Alb. & in Elemcntario fuo idem ponit.materiam d^formam. mo Au. diutnis fn Uamarc. Trtnitatem. vel alcerum. Deo. poffit effe principium & realis differentix.i 5.cj.* ficuc in ^rg. 6> 7. vbi vult c.ii.ef. eft genus in Dco eft Dainafc. XI.e.fipientia efi bonita6. omnino fimplex qiiam rcalitatem in : n- eft calis:Subftantia. non definitur.^K x. rici.w. abftrado pracdicatqr vnuro dc alio. quia ncueft formaliter infinitum.& non formaliter dicuntur de Deo.& creaturis . qux eft ipfius difFceffeingenere. Gregor. Deus Deum ens indifferens ad intelledus eft & non Deum . Probatur ver6 quod non. non & prirous: Itcm. Orthodoxx fideic. fimilitcrproptcrauLJoritates.Richatd. nifi vtrumq.»rt. quod eft menfura. & hoc fecundum eadem rationcm. Cum realis. ieSto.i. in litcra. de ^uofufius agit DeOxon.vbi n.tt.a n. ratione.u 7.7..& Qu. Dicitur enim Deus magnus . ingenerc^? Mum frimum choch. opor- & Hoc . & in eadem alia rcalitas dc qua eft cnim eadcm non realitas a quaaccipiatur ratio. * . Subftantia Boet. in Elementario akfubftantia imelUtlualu continet Deurn. eft in qux fecimdum fceft poDeum non tentia ad aliam rcalitatcir.iS.Thomas negat dtto quam .art.Qu^ftio IV. & increatam per creatam crius Hearie. Deuseft ens . vbique . ergo conceptus neu- remanet. conelufi.Vcus eftin potentia ad aliam realiratcm.& attributum in abfttadlo. verc vnumde alio prardicarecur. Ariftot. I. quia Damafc. . ejfe .fofhiis omnt idea fiponatnr definitionem ligo fic .Bonau. d? Arifiot. fiare maleria ci» fot- dijm aliquosjAngcIus non habcc matcriam. Sc in ens non. com. qux fic trdbntur frile dicitur de creaturis quia ra- funt fimplicia. Sed quia dum Sed hxc : creaturis de in fecunda aiterum.. principale .fed refutatur lati irt qua D .& melius circquamnon Scot.&c.9. in genere Subftantix.^.aqua accipitur gcnus .Thom. fi pofiet argui fapientia efle Ptimo tripliciter. qut- ftionem hanc concernentia..t^etaphyfica . Deinde expltcat hic tangit Commentator tex. Rationes ad hoc. : quod .f.e. oportet quod decerminetur ad : : & ergo Dcum per aliquid habens rationem qualii refpeftu tio diiFcrentiaE poteft efle in enti$:igicur ra- Deo ergo ratiogc: Item . dicit ejfentit vnitatem . i.vt Probatur potcft intelligi contradla tionibm. conueuientix realis. primo. Eior fict Auiccn. eft in gencte & Dcus . in aliquo cfle eflc arguitur Dditur in titulo^r»j<i/»/fr propter illa prxdicata. a accipitur qua diffc- etiam patct cius auftoritate in y. V.& Auguftinus quincoh'- bro de Trinitate capite fecunao.48. gencrc habet ali- 5- Er triflici cnfite frobat . Ideo haic cft \tt3. Innafcibilitas tfi fatermtat . Ad acgumcntum . formx 3ccidentaTcs:fed intelligit quod in vna re fit aliqua realitas.5. . cui in refpOnfione ad audloii- .. dc Saxo.n.Maior probatur per aucloritatem doritas quod eft Philofophi & 8. vt : propcer infinicatem efientia: Quia In Oxon.infummaart. . formalis q.&c. quod non fit ingtttcre. Deumejfe in genere n. O I quid diiium de Deoformditerjit ntgitti- OpinioHen.f«f r<jritf.i. Occam ^. oportet ergo inlelligatur quod ptopric manent ibi fubftaniia.i. non quod intcUigat omne definibilc & formam:quia fccunr definibileion. principium difFerentix reiitia. cjux eft principiumcomicniencix rcaliscum alia fpecie. ratipnem longam. & rationem.& Auguft.cui non opponitur vt Tater eft ingenitus funt idem.fjj^ t.ergo. cap.qux tranfumptiuc. & aliorum Prxdicamcntorum. §luMrikm.f. quia oportet Quomodo inhabtmem quid tendit Philtt]uale. Auicenna i. fpecics per : rubie(fto. Optr. formaliter non cft vcra pradicaeffi ittfittitS: tio. Deum ejfe in genere ens & altorum) fuadetur aubtoritatibtu & Henrici plicitas diuina de attributis ttrgum.i. rciitia:fcd in Deo nuUa eft talis realitas.q.t5 pcrfeftionis firoplicitcr in Oppofitum Vt fr»iie»tt» ditate vltimatc abftrafta. ficuc eft finiidco non eft idcm . . i.0-Relatio.i.8.qu^d aliquid diftum Deo de formaliter. Ncc valct dicercquod manent quamodi fimiles fubftantix & rclationis quia modi fimilcs Qualitatis.^.Metaphy. fit fbrmalittrinfinicum. non in quo fiinc Quod alio.i. <}uid.4. Ci DeHt faptens eft hontu . non przdicantur verc dc qui-r eft in dUinitfit ftrm»Us (U- ttrtim fnltxtre- um non cft ha:c vera .^. bonus.

Im6 hoc nerajquoniam infinitum. non conueniunt nifi quanritati virtutis.quod cft formali- finita: ert . fit cxtrin- Dtum ftr modum nan fer difftrtm- (ecum realitari gcncris. : molisex i.fi deirasha- bens infinitatem vtgradum tcret diffcrentiam . triniccum prius coueniret realitatidiuinac. Si quando abftrahuntur gcnus non cnirahabent identitatera . idebquando abftrahuntur abftrahitur aliquid . funt Jrguiturft animalitas fit gcnere cft in non eft infinita. aliam. quod ncc eft finitum ncc infinitum formaliter.ibct conceptum de aliquo. tx nttijfitatt Vbi fic aiguit : Si ncceffc cflc ha.non intclligitur rationabilitas. bet genus Tertio probat fbrmalitct . "Ex infinitatf & gradus eius differcntia:& idcb conceptus cum modo cunquegradu cft entitasquiditatiua. cipitur pcr importarent (eorfum totam fi . quam conccptus (pecici ceptus fimplicior. dt>a m»i»r Hoc rMiioncj. quod cft intelligibilc.qua:io tum. magnum & paruum.\x non poteft eircconceptus . quem intrinfccus . iuxta Nam ptrfe6la fimplicitas qubd eft Dei quidquid habet ad fc. cnim piopofitio quod conci^'iiur obic-diuc:fic cnim concipicn- cft vcra. demcurn eftcntia. & Primum inconucnientia. ita Partes defi»iti9nft. definitio non fit primo cadcm dcfinito . quia tt. nitum infinitum. "FinitM (§• Ide6 infinittu cotn. fiuc obicdiue concido gcnus & ftrenti» fnuntur ab aU» c^ ali» ri»litanj. cluditur.odo. pcr identitatcm cft illa non .Diccndo Kcfpondco. fit alia intentio poteft eftc vt diffccflc . fiue pcrlbnalis. fic liiflamia.qu6d propri^ proprictates per(bnales. quod rcquiritur ad pijedicationem formalcm vcram. genere. tione. fcd in cadcm re duas rcalitatcs . concipitur aliquid quodcftin rc. Rcfpondco. quatum vna fit in potcntia ad pluics partes icales Trghttur e*- VIII. rei non eft tant^m conccptus (peciei cum n. .Ita in propofito. fcd tanrum habct locum in diumis. rem. potentii ad aliquod cum ratio infinitae perfe- nullam dcpcrminationcm cxpedlans. Ncc etiam creaturis. non vcl indiujdualis confiftit in hoc .habet pctfcdlionem geneti$ & Ncc ctiam eft cft in gc- differentiac.qu^m fuusmodus tis . . defirtitio4d tioftu. licct non formalirer . quia ncc (ic in diuinis. . Et aliud inconuenicns qu6d . qubd hic rentia(onrrahens. tunc cnim aliqua perfona haberet aliquam pcrfcdioncm . quam non habcret alia. quae ta- nifi ratione rei..tiam. tranfumptiue difta.fiuc ex neceflitate cHe : & harc eft ratio Auiccnnae 8. ftiuit folum 2uod habct quantitatem viitiuis diuiditur pcr tnti ^uamo.& gradum intrinfccum fux quantitatis virin SanAorum led nil Dei frobat poftct cflegc.quod fi in genere. ficut ipfum ncccfle tum.fcilicer qubd ipfum eft gcncrc huiuf- quidquid habet ad {c. qubd prsdicatio per identitatcm Solultur. Diftinaio 78 . aliquid huiufraodi. Quantum ad fccundara viam ex parte infinitatis arguitur fic Conceptus realitatis luncenim albedo nus.nonconcipeicturaliquid.qiK)d efl in rc . & cft finitum.aquaaccipiturgc. huiufmodi cft entitas quititati & gradum intrinfecum entitatis dicunt finitum & infinitutti . & non ratio bypoditatiua.Dti ad effi. rcntiara. Sed diceturqnod per iftam rarionem non exInjixmia.anT ibi fit in potentia ad aliam.& inter infinitnm & finitum non eft mcdium vcrgo pioprictas pcrfonalis cft in ftrfmales »fc funt fini. quia fapicntia non eft formalitcr bonitas .quin proprietatcs pcrfonalcs fint in geneic. pianturdiuerfis modis. eft quidquid habet ad fe. Minor patet. non quod con} quidquid aliud ponatut dcterminarcrealitatcm cius . totataracn rcalitas con- vtrumquc.Kx.PhyC. propofitionis in przdicando abftradura de abftrado. quia quidiras caiuflibet fcft fcmel. au- &: diffcrentia.vcI irrationabiiitas efte tatis . cuius ftatica. quod eft formalitcr finiidcm realiter cum eo. finc quiditatis C\. non & tunc totara rcalitatcm cxprimctct. modus intrinlccus animali- Scd adhuc intelligetur animalitas .& & jjer confeqiicns nuUa cft ibi par- : icalitas. {ecundb arguitur probabilitcr eandem viam. cft in aliud dctcrminatiuura. quim A Si ? infinitas primo modo . troprietiuts fit ntc infini- u. IntcUedlus con- cipicndo genusjh.adparies rei. Quod patet fic quoniam ficut finitum & infinitum propric acccpta non conucniunt nifi quan. : ff. licct illud pcr idcntitatem.infinitac. non habct locum increaturis.fcquitur qubd aliquid cx. pcrfct^io gcneris continct perfcdlib- Dei gcnus & diff. probatur pcr ratipneffi . fe. 6. aut infininim prius ciira illud . 9- Tcrtia via arguitur cx necefllitatc cffendi. cui infunt rcalitates corum.vel r4- ncm fpccici Vuit igitur quod dc- quodlibet quod habet ad finitionefum plmes partcs. fit Dicctur fortc qubd quamuis infinltum non differcniia contrahens conceptum commu- Contra . vel irrationabilitatc.Prtdicatio phus non dcterminauit dc huiufinodi prasdica. fibi intrinfccum.quod cft concipicndo diflferentiamobicdiuc . gradu eius intrinfeco fiue h. quia qua:libet inipib nulla finira lialis eft infinita.ibcns gradum fic.iffurhnontf' ftingtntr*. aut igitur inrentio gencris iftius eft Auiccn Alftaphj/ficit. innnitas tualis.aliter gcnus. vcl dcterminans in rationc dif- illud fcrcnrix ^.trahatur ad quam nus in Dco. intrinfcco rcalitatis fuat Deo cft .ha- intclligcretur ctiam fub di- uinitatc vt perfedlibilis per differcntiam cft in Conctftus fcd ffecitinontjl fiue . A^uii% §iuod tns cidcterminare illara rcalitatem.nifi vt fignificaniem candcm GtHHs 6ri'f rcalitatem. fcddc co. & rabtt locum in tio huius patct cx pizcedenti quaeftione titas tcra Cicifaptentia efi honitas. Libril. in quo- vt pcrfcdibilis a rationabilitate. rcalitatcin fpeciei tunc fcqucrentur duo qu^d {blum gcnus . ita finitum & infiAriftot. & non pcr identitatcm quod cft in gcnerc . quia . qua. quod nulla rcaiitas in ipfo cft in potcntia ad iliani. Vndc & Philofb.necfunt finitj^iecinfinitat:non enim funt funt perfcftiones fimpliciter. Quomodocunque cnim concij icnfu differcntiam .Sicnimanimalitas fit in vltimataadualitate habet plutesgradus. quia nihil . quz ncre.tanra enim cft fimplicitas in Dco. & : dici nem Deo. definitctor igiturquod : Sed dicctui qubd iia in defiuito (int quamuis non oporret fempcr eflc maicriam & foimam . &: non loquor dc (ccunda inccniionc gcncris. tncn fit Itera illa . videtur concludi pcr hanc ratio» omne. igitur conceptus fpeciei habcntis modi. impombilc eflet concipcrc diffctcntiam.tamcn non eft licct formaliter rationalitas tamen poteft .i^. dionis omninb Si fecundo illa rcalitas modo qubd pcr infinitatem.quia natura ciufmodi cntitatis. ficui in .quicftniodus infinita- habet ad prius detcrminetur non igitur vlrerius fc. Idco dico quod eft mcdium. Si igitur genus importat totam realitatcm definiti. Iftud vcib patet cxcmpIo.intelligendoipfam fubquo- cunque gradu.fer id*»tii»% tem nonh». cnira in diuinis fadla abftiadionc rcraanet idcn- proprietas pcrfonalis ter infinitum proprietas vero pcrfonalis eft ca- junio. aut intclligicur 8.quod in g-M^^^diccrctur de hominc:fic etiam do animal. vt Magiftcr declarat in littcta pcr auftoritates . nitum. nondicit nifi modum.

Qu£Eftio lO.n. . TxprtdiSu TOtitrtes dlic- rum taptunt *Hidenti»m. * In Ozon.5. hicq. Reijcitur. jHi» rntU Auitenn*. Th. HMie D.to V. Auguft. Utti fuhlUr* tucidtruibus tfi » m»gna imferf*ctio- ne velfum- m» p"ft '3ioM' II.

oenti. E?c praedidis patet prxoftenfum eft. Ad priqiam authoritatem & rationcm pro Qppofita opinionc de EleiTjentario Dama(ccni. : Commentator dicit 4. qu6d '\r\ modo modi modum & propter fe dicuntur.^. nec potcft ipfum determinari perincrcatum.vr per ptincipium. poftea dicit vnum vcrbum. Ad Soetium. &contra intcntionem PhiAd Comlofophi. vt praidi- flicem prtdicatur de tur fub I eft cjuidt nis dicunt perfeftioncm przdicari VN TIO .qu6d fimplicitas infinita in na- tura intellcd^ualijexcludit aliquid cftc in gencrc. finitum .i.vt eft in diuinis.*.nego confequentiam. hic q. det i fupcriori agcnte ex partcconditionisipfius adionis^vr Ci adio agcntis fit non poicfthabcrecffeftum cnim eft poflibile permotum. art.qui relatiui hoc contrahcns a conirahibili differentia a gcncrc.mtm. Deum modum cntitatis. 1-J- manctmo- quia Dais dicitur bonus & magnus fimili modo pra^dicandi increaturis.cus eft fpecies. fundari in ilb. & idc6 potcft agcrc.i. Durand. tis. & cr(.atHris. tum.pcrqijiod (bhutur toDicit cnim quod fubftantia .qu6d nullum gcnus.fcdnon rcfponcJcnti.cuius tcrmini nihil gencrarioni. naturale agcns.l. vel nem tft . vndp cft. quartii. modopraedimodujpra:di- Dicetur fortc qu6d fimili ratione vidctur litatis perfe »d ^ cteaturas. Sccundo probaturqu6d fit de fa6to. patcbitpofterius.Thom. duobus modis prxdicandi fimiles &quantitati$ DISTINCTIO . Vtrum generatio fly Deifit aterna Alenf. ex conditione caufie vel eft cx conditionc adionis talis caufje. Ad aliud concedo qu6d Dcus cft cns non in Ad fecunfubiedo. caufae : fed nulium iftorum inucnitur in gcncrationc Filij in diuinis.igy.difFercntia autem non dum. Ide6tam modus piaedicandiquantita- Hio^emfim vt infini- .fiue ad nifi ens non fitgenus genus. fubftantia . Et cum dicitur. quod ens contrahitur ad Cur creaturam per infinitum finitum. Primum non manet generatio fub ratione • <]. na & .n.-vt tur.vt didlum cft tum diftindtibnc 6.^t.t. non tamcn vt cft gcnus dum. quia non habec .i. «rM. qui vult qu6d (anJifimiles fubfian'lt^ nito rel. manetetiam ibi candi ad alterum. Replic». aeicrna. aliud dico . incn inipoffibilc.quod pcrfcdlionis fuperfiibftantialitcr.^ S. prxdicandi dieit qu6d cns fequitur prxdicamcn- & per confirquens non manet dus praedicandi a Selulit. fcilicet Subftantiac & Rclationis. tjl »tern»filij. proba" * Ncc eciam Patcr pruducic *q. nonfunt fimuhigitur repugnat quin fit JEtcrpcr confequens poflibile cft qu6d fit nis. Ad Irca diftindlionem nonam f^fitm generatio ritur. in (juid. quae eft primum ^«(c/ infinitum autem hiquantum tale. ibidem»rt.dico. finita.fiue finiturn.vnica.nego. Probatio primi. adue* * alibi. quod in hac: _J. I' aIiud. Bomueat.fcd aliqua natura. & Vens efl fns^ti praedicatio formalis. D ftum eft diftintlione fccunda. quod cftfibi poffibile. Metaphyfica'.nifi ratioHC mutatio- fimpliciter Deo in Ad i hancprimitatem omnia. fundamcniQ cxiftcnte fi- Modi fradi- & gencraliflimum. & niis diftat Secundum dcclaratur fc. quia contrahcns tum. (cilicet Qualitatis gc Qusntitatis. tuerna ? Rcfpondeo primo proba- leneratio d6qu6d : In diuinis aliud dico. Ad audoritatem vcr6 Boctij . In diuinis : qui fimiUs eft candi fubftantia. c^itid.quoniam Ht faao quod cfFccflusnon fit coaeuus fuae caufz. loquitur. Doft'>r «'» Oxtn q.printifli». ^ 4.tranfcen- pr$dicandi ciu$ qiiod p.n non dicitur dp Ad Deo.ttionum funt in impofllbile eft quin quidquid intcUigitur . qnae continct diuinitatem fupcrfubftantialitcr geuciahflimum Ad D»m»ft. cntitas. . de qua ifta fpccies.potcft im- peradioVcl quiadepen- pediri pcr indi^pofitione matcria». alter ramen ifto- rum continct fub fc modos praedicandi quorundam aliorum gencrum .per eandcm raiionem gencris. jd. mutationis. §luid impedit effeHura ejfe cetuum e»Mf». primuni motorem coniunftum. Vcl fic dcbct gloflkri .VcI fi cft . qu^eeft in gencre .8o DiftinaioVlII Libril.nQn ta- SolHMntur r»tienef »}i- ad nitnis uerft. quud ipfe intclligit ppr primum motorem.xdicandi denonninatiue cft propter diuinis c A. Ad primum principalc dico . quarc cfFcdus non fit coaeuus fua. f. 18. Ad qu6d genus generaliflimum habct conccptum itadeterminatum ficut homo. vcl hoc ttem».fcd habct aliquas condftiones fimiles conditionibus (pccici. * Scd generationi non rcpugnat aEtcrnitas. fcd dicit aliam rcalitatem k realitate gcneris.D. Si autcm per candcm rationem alicuius commu- Deum duo gencra maneant in diuinis.«l. I modo cftcntia:.di^. Adarg. li- & cct volcns producatur.crgo per difFcrcntiam. Ad frimum ex ratione Ad fecun- dum.^ Kichard. j^.aliquid impcrfcdionis. Fofsibilis bitur poftibihtas huius fic quae- Deifit filij ita fit dc : & fccun- fafto. finitunjjigitur to Ad aliud.& ide6 cosuum Non fibi : cogitarc nliquam aliam viam. habet quodlibet. fi qux eft in non nioris.quia Ariftotelcsdicitqu6d non eftquxfrtentatO' rendum iu fubftantia hoc ipfum vnum quod fit rtm.& fit T>eo. qu6d fapienti.Non primum>quia Filius non producituc in diuinis pcr voIunt3tcm. qus indiui- pr.I. dr «• Vafquez i. fic. . Filium vt agens nacurale inapedibilc . aUquid perfcclio- in rpccie crcata cft & Diuiijitas continet nis. Caetcra dc quxftione hac quxre cft fimilis .in qtttd ideo mjdo duo ilie modum modicontinen- illi pracdicandi in ^«i^ Sunt igitur in duo modi prxdicandi .vt fit di Ad tertium.Met q. & : fed prima caufa non fignificata. flulequid quam .quim quali[atis. Vndc quia modus praedicandi. menfura in .ncc modus pracdicandi . Ad aliud dico . illo genere. qua producit cfreftum vcl cft quia caufa agit voluntarie & non agere..^. falfum eft. intrinlecum gra- in- duorum generum. Rcfpondco primo infinitas in diuinis eft in encntia. maneat modus prxdicandi qua- diuinis Q V it prasdican- : vtia In Osoq.nccefle eft vt tam prxJicamenti quam modas pracdicandi fit ratio 16. cft D. qtjia mi- fir fotmali- ide6 in diuinis manent duo .h contrahitur cns adDeum. fiue ratlo alicuius gencris manct in diuinis . manet tamen duplex modus pracdicandi fimilis duobus modis aliorum gcncrum .& dicit de illa qu6d gcncrahflimum eft : igitur nihil ad (pecicm.quae ad dunt in S IX.natura fubicdla hoc ipfum vnum .quar eft Vna.quod . fcd tantijm produdionis. Et idcd licct fit diffi- cilcprohibere qiiin huiufinodi di geni^s. dicimtur .Dicendum.nop dicic quam realitas gcneris cft in pQtcntia. & non tamcn ter in diuinis ratio alicuius Praedicamcnti. formalitcr finitum. contrarij agentis fortioris.

hie doremfibi coauum. quam inielleftus. & cxptimit.quodiftorummagisdiciturdeDco? Et dicendum quod fccundum appropriarionem. eftentiam Sxtmflum I. 1.i6i.^qu»/ 1.aTt.. quia fito roodo eft de intelledu . »d 3. ciim non fit miniis aftiua. tamen cffediuc ab alio. Dcinde docet.non cft:vcl ipfum concomitatat non effe : idei appropriatc ptacdicata in diuinis magis gj pgj.T)ie>mA. Non etitm loquetuT k femetiffo :fed qntcunque Maior tamen exprcflio frtitrittm»' audiet.y. Deo pet vcrba dc ptxfenri.quiain diuiniseft produdio 2terna. notionalia.q. Item . I V PoflejMAm docuerat poJfibiU diuinam ejfe xternam. fed vcrde prstcrito plcnam pctfcdlionem Cmefe- Ttrtium. quia ibi non Ncc quia habet fuperius agcns. cludit contradidkioncm fccund^m mcntcm Phi- quo»i I cxemplum AuguftiPEr hanc rationem tenettiiagnis vcl i.q. quody/igww effet duernui. ygfbum de veritatis praBterito in diuinis:Dicendo. nifi vno uum.^. Argumenta '* fic ro pratfcnti.a.q.t.fupcf . Vtrttmvoluntas diuinafof- Quod non arguituf ptirao.dc Trinit. Scd ad propofitum dicitnr qu6d quafi oppovoluntate .* Sed contta hoc quod ^.intclledusvct6 quafi concotnitans .. non eft anificialc:igitut non poteft naiura diuina. Coinmencaillud : ***'* Vtrum autem vnum(jModque. vt dc- praefcnri. Vnde ibi intelligitut natu- intelleftum.quxre alibi.commento 46. fempet nafcitur : quia vcrbura apud nos confiftit in fieri . tione diftindl. . oft materia. in fupfoftto conueniente & additur ptet Filium . independens .Hentic quodl.K\c\titd.* erant in hac habctquandam vim Spifitum (anAum^ fibi afliftentem .\. Seotentia quarouis naturaliiatem contrahunt k natuta di. arguitur Principium producendi ^uo pcrfeftum.loijuetur. propofitura fcd habcns eandera natutam cum : comraunicandinaturam diuinam . uis.vt patet per Auguftinum. dicitur de aflifteniia te- fpeftu voluntatisin ptodudkionc Spititus fanfti. Idco .q. Non etiam propterindif^ofitioncm matcria. uina. O I diutnam ? effe liumfibi co(iHH>n.4.vnit» <y^M<//.de parni 6.A%. Filius ra diuina eft principium dc tenninatut per voluntatem .Occtm. in quo licct ponatui illud quod eft princi . notionalis gcncrandi.expUcat fecHndum mentem Auguftim.Heoiic.di!put. Et fic exponcndnra eft diftura loannis \6. »•" veritatis dcDco Priraum patet:quia apud nos prastcritum vt practetitum.mtmh i»rt. producit ReftJlitmr Contra ver6 iUud quod dicitur. voluntas non eft nifi primnro principium artificialium. qukm R c A diftinAionem decimam quacri- tuf Phyfic.X Qu£Efl:io vnica.thidem.qu6d naiura f'""' vt detetminaiut pet intcllcaum cft principium producendi.e]nomudoft igtii efet dternw haberetfple- tialia T ciftum communicandi ejfentiam M.quam pet verba de przterito.^i. de ij^odoi hieq.quia fi non repugnet produ(^ .quod aliquid fit formaliter neceflariam. Item per defcriptionem naturac argpituniVideft vis infita rebus ex fimilibusfimiliafrocreans : ergo natuta eft principium & non vo- sttuttdum.& hoc eadcm ncceflitate qua ptodu- * In Own. & fufficit pracisc ad agendum. (^quodl.Vafqacz \. ter eft agens ver modum naturA ferfeiliffmum.rX). non tamen natu- ra dctcrminari pcr quo produccndi.q l. D. & voluntas. AfrmAtiuM.i. quia nacura diuina non eft mutabilis: igiturrelinquitut qu6d dc fado generalio filij in diuinis flt srcrna.quoniaraapud Philoibphum cens. Ex hoc apparet . argumentatum cft fupti in otdina_ * In Oxoa. bum ri vbifupra. natura cft princioalis tatio 1 eliciriua.i .mult6 minus vidctur repugnans quod ptodudium fit coaiuum cum producente alia neccf{itate:&hoc magis apparet in declarationc exempli Auguftini .* Scd hic connderandum eft ciim vcrba ora"'^'™ tcmpotum dicantur de Deo . fiue producendum. quantum ad producente . non impedihtle . DISTINCTIO rnotum . ergo & voluntas. imo voluntas fua libertate eft principium producendi : natura taidco yt men diuina intelligitur vt afliftcns .i. quam Vcrbum. quod habetur aUbi.Ncc in ratione produ£ki. vcriiis dicuntur dc Deo vctba dc pratfcntii tamen quantura ad raaiorcm cxprcfl5oncm vcritatis * vecba dc practeritodicuntur dicuntut dc Verhum di magis. voluntas non eft minis principiam n.»". tum rui»ti^ quia vna natura non coramunicatuf ./]uia Pa- ari.\.f. fiuc ptoduaiua: fcd intclleaus poteft eflcprincipiumcoraraunicandi naiuram diuinam . quod fit nccdfe efte. quam inteUcau firoduftum pcr gcncrationcm priiis dicitut Fi- intcUigibili ius.^.c. Mcnf. tura luntas.qu2 eadcm cft cum communicante coraraumcari pet voluntatem. &proinde hnhetfi- b>c S Vtrum volantof diitma popt ejfeferfefrw- C H O L S QJJE ntlia dicuntur dt Ci». aBioni . .»• "* ah prL "«'/T* ' quo»d efft HOti» ptimo produdionis includit contradidionem . quomodo verba diuerforum temporum de Deo dtcantur.9cc. in fuppofito perfciflo coniieniente aftioni.& pro eodera principio habetur ars. &aliter : quia refpcftu aftus uivit. & defa^o tta getierationem ejfe. pro.p. Contta . vt magis propric dicarut Patet generaf e natura inteUcduali.i6. raodo communicandi pet Commentatotem 8.alitct taracn . 8f habet contratium ^ens pctfcAius.& quantiim ad eircntialia.*.n.q lofophi. Sed quamuis voluntas in diuina natuta contrahat qnandam naturalitatcm.Botna. Non enim ratione & : communicandi fit ejfeperfe pfrincifium diuinam ? I. & &' ah'a qus dicenda quaEftione. cum fit priraum agens vt probatum eft prius: Nec cx parte conditionis aftionis quas cil pcr .i. in fuTi.&non e conuctCo. vt probatum eft prius dift.haberet fplendorem quomodo non infiht cotuum.f.

& rationis in intellc(^u diuino eft ciufdem voluntatc:igitur potcft cfle formalis ratio vuluntati ad communicandum eflentiam.cuius .qu6d infinitas non pra:fenratum. efTcntia infinita. : bouum . effentiam fundamcn- & fic vcrum eft quod e(Icntia afliftit in ra- tionc fundamenti. per confeqnens circntiam diuinam . »* re.qu)a nifi non tas vt . fii Stcunila. r«r<i«. & non tar talis amftentia non coacurrat facit. vt ifti conp. .eft ibi confidcrare aOivtm illum fc- cundum vt eft fc. J\ luqtas per^cta fcilicet . tum . Non igitur quia voluntas eft infinita habcns obicctum diligibile infinitum . . Et : & in fpecialij fcilicet quiditatiuus vcl tale ficut eft in aAu principio eliciciuo. non propter afliftentiam tamen IntZeu'' afsiflcniia ejfenti* prc- dMcit Sfiriti iftud dupliciter poteft intcUigi "^lfi^'^' voluntati. nifi illud quod eft idem cftcntia diuina: formalitcr. voluntatc eft prior : naturam fiue cftentia prout accipiunt . principium & intelligo per amarem adtquatum amorem tan- dicit quz cuiuscllj vtpacctper oppofitum dc finito. C\x. neceftari^ erit principalius in iftaprodudione: igitur contradidioncm quod concurrat includit. ide6 potcft producere amorem infinitum.& ctiam non repugnaret Ci pollct conucnire yo- . adiuum Ci iit in qua fed napri- tres pcrfonae diuinat confiitut.non congregarct Etraiiopro- C H O L I V M. quaeraturquantacftiftaalbcdo? fcdum communicandi oinncm ef^ intrinfccum quantitatis vittualis. ram. S voluntas fimiliter cft iniinita : eft igitur . : non afliftit :iiT)6 in illo inftanti eft princi- quo voluntas contrahit iftam infinitatem ?Non poreft dici qued cam habeat nifi ab eilcntia. Si communicat fentia. quia vtroque raodo Voluntatft fiUtftpnrfim vt ciurn prin^t- habet infinicatem igitur voluntas : igitur . Sed neutrum re. principalius concurrit ad illam & tum fibi etfi Exemplum. nifi qu6d eft : eftentia afllftit quia voluntas obiedlo non diligibili pracfen- modum afliftendi ponunt ifti ponunt. quia ni- : Prsterek. igitur : concuirat ad aiitionem natura ifto Ci modo vt aftiftens voluntati. . I.ifi concomitansprincipium produccndi. quia re- infinitum.nccmodam malem rationem nifi modum .quando alitjua . tura adionem . Sed contra hanc rationcm obijcitur primo: quod ratio infinitatis non fit principium. ide6 liccteirct inHnita. afliftit . mo modo. docetnicatiuam natura. communicat eam tatis diuina: quo intellifuo ordine habens fuum dili.fiue forma. 3c non & hil eft formaliter infinitura ./m«/m formalis ratio producendi.8i Libri Diftinaio X.qua habentur ibi per modurn additionu. voluntas perfeda habens obie- diligibilc fibi praeieutatum.terea . vt ipfi dicunt. & in fatians & in obie&o. . vt afliftens concomitans voluniatem .quo voluntas communicat clIcMtiam ficut videtur ifta ratio proccdere. extra rationem arbcdinis. ptincipium communicandi amorcm infinitum. Scd ponunt eflentiam afljftere voluntati in ratione producendi . quia infinitas non produ6tiuo alium modum producendi . effct fic aflifterct. eius. voluntati Reftluth ^utsiionif. communicandi natuciTentiae. Exemplum dcob- itOto bcatifico.*'y*'»«"*»' diuina fub hile fibi frt.quod falfum eft liam principium produdliuum. dat principio .iIlud quod eftprius . quaniura poteft (k\ : fed eft fibi habens eftentiam diprxfentatam. St.vtpote ratio fpecifica aAus in taligenev & modus dcterminariuus adus. : infinita. diligibile fibi prxiens . vt vifio talis a(flus obie(flo vt cft poceoiiamfic eft in thitltiontm- ^nfimtiutjl ^'"'m'"*» froiHcitvo' Ide6 infinitas volun. non con: ucnit praeueniens .T vt fibi Ad primum iftorum diccndum. diuinam & & que ijuid fit proprie infimtoi .cft principiura perS"'''^ ^*^" ''^' fntate.fi in ratione principij produdliui. Hoc autem Q^zcunque Ctam . in .&vtfimplicem effe commuproduUiuam perjona. qu. nec di- pofitionis eft ReUta opinione Henrici de aJfiFientia ejfenti/t diuina vt voluntasjit produHiua Spiritw fancli. : aliter enim vt voluntas eft ^jjq . to) habeat infimtatem. producendi.& ve- in propofito. Verun- principiuro fufEciens cft qu6d vohabcns obieAum Efpondeo igitur ad quasftionem TJ .-nodo potell intelligi eircntiam . afllftc- ifto modo verum voluntati in pioducendo poteft produccre . efrentialicer principium produccndi termi- voluntas quamuis ponatur in Deo > quamuis intcndat alterius rationis. non-conuenit r^ obiiitto f*f»»«. ita obie- Non non cfl folum modus quo producit. quoniam formale principium producendi eft determinatum . pugnat albedini fecundum fe congrcgare . vt infinita gjtur voluntas in in lis efi ratio producendi fionera.qus cft radix &pelagus infinitum :igitur voluntati. afl^iftcntiam non quia paflionis. vnde hjic volunEx hac quiHtone tranjla- uerfum dum principio produ(5tiuo : fed voluntati inquaniiini & cft. tanquam gradus peire(tlior .Et fic dico quod r^ igitur voluntas. videtur quod ratio re voluntati.itebit in foluenido quaeftionemdgicedunt. luncati crcatae. nieTnit^"'^»- naturam. Si comraunicandi. quod fic . quia tali modo obiedum eft inHni- quaeritur & non alia pafllio Vnde voluntas producendi eft principium Et hoc probatut fic : comparando a(5lionem ad obicfbum. quoniam ficut in adbione funi duae rationes.^ inhoc eftcnriam afllfterc intclledlui in proFilij. & obiciflo: talis in obiedlo. & principium producendi & illi amorem adacquaium obie6to:poteft autem amare illud ob- iie^um amote ititinito.quaE fc habent Cecundijm prius &pofterius cocurrunt ad aliquam a(ilion. mo- rcpugnat communicare cficntiam. Vno modo januurfti . probatur fic. Item Hcundd fic quod eft repugnans alicui fecundum rationem fuam abfolutam . duiilione non di(^a concedat propofitum alterius opinionis . & diuerfis ptodu(5Huis. num naturalcm tafunt aliqua adfcriptnm Oxonitnfe. fcilicet afTiftentiam efi^ntix refpedlu voluntatis quia quaero. principiam agcndi > tamcn fuppofitum Filij non eft conucniens huic ackioni. Pra. gradus*albedinis. pium coramunicandi naturam. vel diledio bonum . infinitas non ver6 Infinitas . igitur voluntas diuina uinam fumme ^bi habetc refpcdlu talem paf- eft cJctra for- Non enim dicic eft. turamdilifi' ^bionem eilcn- aflSftit ^formalc principium alicuius.probat voluntatem vt infinitam.unJo. volun- .m. Vnd« diui- . tique in fenfu Henrici reieda. eft produccndi amorem adaequatum fibi nifi certus tura. diligibilcm. etiam tollendo vt comparatur ad produ- . nullo alio cointellcdlo. poteft affimi- lare vt principium in tali gencre (ub Mli modo.ide6 non poreft generare voliintas diuina eft fufficicns princif fccl : & pcrfc6lum in fuppofito perfcdo conuc- pium niente adioni refpedu produftionis. inratione obiedi ad potentiam. vt quod talis vel talis.

velalteri componibilJs. luncas propter idcm.tiuum. quia fcilicet in intcllcftu duplcx principium pofuic . * Ad cercium dicendum.erit principium communicandi cftentiam. cllet in- quo primo eft finilA. -proportionabilia his corteipon- modo. fcilicet operandi. 7- Itcm cft modus fed I. de. quai fiunt a po- . Vtrum veluntas popt ejfe prmcipmm nefroducendt aliquid i cejfario Vide Doftorescitatos (]Uift'oneantccedenii. QViESTIO HH t*J II. Ad prima duo argumcntapatet alibi. nifi . . i. lis c(t Sc volitiua: ergo cft infinitae incclligibilitatis afoU uina e^el in- inftami.ficut aftus fadliuus correfpondct aftiii voluntatis diuins refpc6lu creacurarum. quaslibct rreatur/trum cft infinica Steitndf' & man^rct . tali amori inhnito.fed Obitcttm «».ut infiiut».5. ftt effenli» eft infinita. Contra:Quod eft pcrfe(5lionis in prodnrtione R^i.cuius a<flum & tcrminum nonpoteft im- mediate ponere in edc. refpedu eorum infcrioribus reguluciiicc . formaliccr vero a le .cui eftpoflibilis. ira quod non folum per infinicatera vo- Voluntff dh luntas cft principium nin» pfoducit vt ir.vbi fnpri:igitur intelledlus diuinus eft formalijer infinitus. eft compofi- non & ftetmdJt co quodfundamcncalicer habcc fuaminfinitatem ab eftentia . cft nitus.i. cijm Ad Dico igirur ad formam rationis:quando quzquo voluncas habet fuaminfinicatem?Di- ritur ^ igitur voluntas per- in fe Terti^. non volibilitacis . Ad in diuinis:hanc fequuntur & cft infinitatis tcrtio vev6 ab cflcntia . Vltcrius fcquuntur enticaccs finitx crcatutatum . q. netit poccncia raciona. Ergo taiis amor non eft componibilis voluncati igitur eft fubfiftens iu cftencia . Sed nunquid per aliquid. paces infinicaiis. & & prscipiic refpcdtu quam producuntur pc r cialia.oppofici Potcntia raciona- videtur.q"a: funtin aionum fttnt infinirt voluntas.quae cft formaliter infiniia. fic . 8. fcd eft modus . agcre. adetnon repugnat produ(Sioni principij produ(5liui ptfitum.quod probatur qtiiacft neceftarium lis . fede & fibi fimplcjf . & & adliua tenciis fed . & quac nihil habet dc tuia. eft infinitaintelligibilitate. vtpa: tct per •«4* &!rf-e*3-«<j» •£«•«» Auguftinum ii. q"« piinio fequumur ^ax non funt infinitae Primo fic tn Oion.igirur fibi nonconuenit rcfj-c£lu alicu- modus principiandi neceirari6. Hoc enim repugnat fibi. merc intellciflualis. per Auguftinum. tiieart lUtit' r«m.i*^ Qu^ftio Vnde ficiit in ifto communicato eft confidcrare amorem .eifentia diuina. mo- dus principiandi conrinj^euccr conucnit volundiuinx . n. Vndc fincrec ellentia in fuo tettium dico. ficut cciam potcft argui formaliccr infi- de voluncarc.i.refpedhiquarum dicitur eflc artifcx . non arrifi- principium eft rei ar- mouendo aliquam potentiam infe- riorem. fub quo producit . Ergo voluntas perfcdc fimplcx . Voluncas aucem eft pcr fc principium produfii<ftionis. Namprimo eft terii»m.fihie non fi .frin- cft . quodintcr illa. eft infinita intelligibilitate voluntas func inconfcquens intellcdus cius. nec altcri componibilJs.ij. fcd .fiii. quarura quaElibct cft pcrrcdtio fimpliciiJeo fufficicntcr quatlibct carum capax tcr: iaDtt. cicncer. ij. finiitm etm- prchenditur ab incellc(5ku fuo . carum triplicicer. ada:- niilli fit componibilis igitur fi roluntas omnino : fimplcx fit principium produAiuum amoris.i. quarum funr dircdiua: . funt compcceie vni piincipio formali . . ica fccundum rationcm.cft prin^jpium produccndi amorcm ad^qiMti"^ "bi obiedlo.& ita etiam vo- quia voluncas . qus eft fundamentura omiiijm perfe- ftrftlHtnts h^c refpcdlu proprij adtus funt principia operaciua eft : tbit^ttnem.& volibilitacc:fcd 9- voluncas quodin intelle- proptiecates pcrfonalcs. inquancum comintcl- fref^eniitur ledus fuus isitur intelledlus : « -£«6 -St^J •§*} £*3.Ai nri. fecundo fic obie6lum infinicum non comprchcndicur nifi apocemia infinita. aiit fub aliquo alio modo . vt patet refpedu produdlionis crea- tati turarum. plicem vcr6 necefllitatem in a^u Du- notionali fpirandi. ficut nec gradus qualicatis aftiuarcft principium produccndi. Hic eft opinio Gandauc nfis poncntis a(^um voluntatis liaberc nc fummi boni . & amorem fub tali modo fcilicct duo tiua fimt infinito & voluntas fub dcntia amori. t» (^ vtjim fltx. & adu. vnam necc(irtatcm in volitio- fiue vltirai finis clarc vifi.qu6d ficut Philofbphus adoppofitaex nono Mccaphyf ^^.. (. Ad communicarc naturam proptcr imperfedionem eius in aliquo^potcft ramcn coniicnitc huic voluntari infinita:. •. repugnat communicare naturam. quia in omni conditione entis eft ciam pcrfc- membrum nobiiifCmum diuidens ens. eft ptincipium producendi amorcm ada?quatum fibi& obicfto. vcl producit fic & a- .. nec alteri componibilis . produceodi dicitur ptincipium quamm communicandi naturam? 85 tcrtio fic:infinita & diftindc nifi a potencia infinita.\. formalitcr naturalibus in diuina cflentia .Nam ta . Durand. principium communicandi fuffi. correipondens ^i xksM in potcntia voli- fic . quia cft Iimitata. 10.nriie. & omnino fimplici. ergo non fub quo . vt patet dus & cendi. Aiiftot. quin habeat fuum modum agendi . qu6d afsumptum eft falfum non enim volunrati inquantum voluntas cft. Item . vokincas cap. Capreolust/. natura qu^ mcre non eft intcllcdua- intelligibilitate. Vnde licct non conueniat incommuiii Ad fecundum dico. /)(V^. voluntas in fuo ordine finica. quae in fe non eft compofita . cficntia .fed intellcAus diuinus intelligit infinlta fimul. modo foliam fub fimplicitatis obiedo quac . Dico quod non tis modo fcd fub . tf- vtluntiu di- quia nec ca- .\%. nec potcft cflc ita fimplcx principium.& produccndiific in voUintare. Dei. eft na- intellcdiua & :alitercnim non beatificaretrigicur per volibilitace. vt amor cft abfblute .VoIuntas igitur tificialis. loqucndo dc perfe(flionibns TrtbMturfri- cjfe Si fer impef- per impofl^ibile.quam fuum oppofitum. uum fit & pcrfc(flum:igicur non repugnat fibi pro- duccre neccflari^. ad fcquentia. Pra:cerea. iguur pcxcft agerc. adhuc . voluntati diuinis. infinito. fciiicct Infinitas principium fotmale producendi. naturalcs proprietates c\az fimt in effcntia . Nunc autcin adus refpondet operatiuus voluntatis cor- Dco produdtiuo voluntatis in a<5lui refpcdu pcrfonac. quac eft ftten ctptilta. : yoluntati vt P( non Ttpu- gnM commu. funt faftiux pocenciae motiua. fiuc produgit : Dubium. AuguC.cap. lu- & berc potentiam fadliuam.Gtcgot. iftum ordinem intclligo.de Ciuit. & non modi principiandinonpof^ . fcd lis i eft . infinita- amorcm non intelliguntut afibu. »rt.in illo VoD formiIitcr. & & & finita in perfe6lionc. ius pcrfcdli:fed necefljtaseft peifc(flionis in produ- dtionc .

vt Sed cntitas ne- potcft contingcntcr conununicari. fcd huiufmodi non funt ifti necef. rcde . t. voUmtaseius vilcfierct .art. Libril. fario Si contingenttr circa adioncm . & hic ^Hislione vnica.Sicunda tio. cx fi coni- & pcr confequcns fc .i. fcmanct ncceffit.5 rocnto qujn maiot fit in fuudapoffibilc qu6d fit duplcx necef. non conucniunt cidcm tJteiff^rit principio . fuppofito conuenienti a^ioni tcft»cftu obicdti . quia non tcndit jn amorem inteiitum.Vo- fic Unitas infinita cft neccftari6 in zCta fccundo. eft cllisr .^ vult. Et per ratiuncm : llla rationes . Dicetur quod hxc probatio cft a pofterioii CQndiidcns cx neccffitate produiti . t ationem dicendura . non pofiunt clTe in codem principio adiuo:huiufmoAriftor.nifi quia tcndit prius in amorem infinitum & funimum clarc vifum jgitur non potcft cftc duplcx neceffitas in adu quo icndit in amorcm incentiuum produdum . volendi re£to : Itnui tffcntiS diuinamf voluntas igitur infinita necefla- primum obiedVum volibile. rationc fui neoellario eft diligendum fuppofito conucnienti adioni a-^Aitnu. diffufms tccitatur alibi . & quarc cft ptincipium ncccf ? ? Rcfpondeo. Et ide6 ficut ex necefsitate cft principium volcndi cipium necellario produccdi amorem.q. nue cqmmunicati . quam illa vna igitur fundatum da ifine ne. 8c corum qui funt ad fiiicm : ieitut nulla potentia quia poteneligit ens ad fincm propter fiiicm Tunc arguicur fic Neceftitas voluntatis ad volcndum aliquod obicftum dtligibilc fibi pia:- habet operaricirca vnum exttcmum in ordinc ad aheium . adlu volcndi . inipofllbilc cft clTc aliquafn nc- qi. fita.d. & cejfano uh aUufecundo. diftinguunt principia . quare voluntas cflfcntialcmdc fummo voluncas infinira habcns ob- jc(fium diligibilc fibi prae fens. : ^luarts. Rcijciiur.vbi non cft tota ratio oppofiti cft ad oppo.cft cademnccefsitas voluntatis in fup- cft . . Circa Contra hoc arguitur per auaoritatem Augu- X. igitur & dc ncceffitatc ellet in adlu volendi non rcdo . Sed quae eft raXlQ 4 prioti qu»rc yoluntas communica( edcq- jllius obiedi infiniti fibi pra:fcntis . adum redum fupcrioris potentiac mum in . ex fecundi) 'Thyftco- & luntas 'infinita de ncccffiiate cft in adtu vo- rum. * in quxftione nrt. qui (unt circa argum. .l. quia amorem cft . quae prius. vt Thom. clarc vifum.^.^. Si ein"m poflcc cflc in a6lu volcndi circa fccundum mum lolophus i. lcndi poteniia refpedu finis . & fummum bonum. quia non eft ex fe ncceflario re£ka .tex. frinfincm. C^ in aHn efi m atlu ctrca volendi rede. 1 Itcm. Si voluntas necefiaiio tcndit in contingenrer in ca . ceffitatcm in fundato 11.tif»l*. fcntatum. quo tcn: .Hoc probatur prmio fic Voluntas diuma clt prmci- : vc in Patre vtroquc eft principium neccffatio produccndi amorcm adaequatum primo inFilio nitum.j. & Cantum vna neccffitas in aftu volendi. & . habet operati circa vtrum- pofito conueniente adioni que .rcmanet neceiraiium. ccrtarium quod .i. randi tienric.tex.refoluit voluntntem in diuinis effe prtncipium neceffario producendi amerem^qHia eji cjuia vt iijinita eji nerefpeclu entii neccjfarij .ttr utn fwu Adaliud dicciidnm . \^etaphyf. alitct fua voluntas dcpenderet a voluntatc acccptante diligibilitatem .com.ej.qui AdfuuniB. di funt natura luntas diui- non po.Voluntas etiam cteata circa finem. Ifta igitur cft ratio a prjoti ncceffari6 fpirat diligibili . aut Itbera dkenda ntn non ejly^ua beatijk ejfe volnmHS. co quod cft primum adaiquatum obieftum eius. vt pro- voluntas infinita neceflario eft in a- amorcra adaequatum illi obicfto : fed ^u volcndi rc£to rci^pcdlu primi obie(Sli.. icmpcr neccirariu eft in aftu circa pri.quo voluiuas tcnJit in fincm.fiue priraum volibilc. : & fi noii fit maior JmAic^t ne. dit in fummum bonum Alia 5- Stnteutia D.c. & WhHHS . qua: funt ad fifinem . Sc tautiim vna in fundamcntOj quiacircumrcnptailla. ceifuM fun in fundamcnto. & non volcndo Sed voluntas infinita & idco voluntas infinita in : ncccflario cft udiA'. in diuinis potentia cft infinita qu6d voluntas opiuio.is fundamenti.x j. 84 . contingens communicatum non tiffiic»- prin- : ^•n»HeceJf». Henrici & S. quae funt ad finem .i. quia tunc non cifet cfiet produdkio neceftaria. fit fund. fcilicet cllcntiam di- uinam.quod ex S HfieSln C H O L I V M. Patei igitur quod vo- . qua: prim6 diftinguunt potentias aifliuas ab inuicem . hcut voluntas crcaturx dependct a voluntate prima acceptante. quod eft impoffibile de obiedo infinitae voluntatis primo.. cum non poflec mutari & cum omnis a^us non rc£tus habct rcgulari pcr 5Ttrti». 6. Sed contra . fed nequaquatn velle pojfimus.vt efe miferi no/t "vt »ut lihtr» tfl tfl. r4> obie(Stum volcndi circa primum. vUuntas di. : igitur non eft : tia. fur. quia non eft in circa recundum obiedum . * In Oxon.i.n» igitur nccefTario cft in a(^u fe- produeit neceffarth. quod neceflario fit in adu V^fluntm inJinit» ntctf- f»rio reSai^ in »Su w . quod ^ priori dcclaratur. neccllarium:igi- igitur in .Primum autem bonum.de cjuibiis dtfujiits agit in Oxon. fpcftu finiseft. Augiift. natuta : & fic re- neceirari6 vult. & fupnema pfimo ad fequitur i viti- quod fi voluntas infinita non poflit efle &€c\i non xefXo . qu6d poAd primuih refpc^u corum.^9. ad producendum . quia potcft teft aftu fecundo efte in mutari : & . libcre lo.^ num. ninntur .quae ponit cft tiam fari6 producendi iftius diftiniaionis. quia circa pri- Aridot. rcfpcdu vcro corum. ncc cft fitas in fundato . Sc ratio quarc tcndit in amorcm inccutiunm .Thom^fententiiicirca necejfitatem voluntatts diuint. qu^d modi oppofiti.^ I . 'Re-jdtur. vel fiue in «bic<fto diligibili. cundo. DIco .damcntum non nc: & eeifi alefun- damenti.quaetevbi batum & ncm K»Hokf'it' qunrive- ri rio cft in aftu volendi refto. voluncas innnica fempet lcndi non ficutarguit Phi- cft in aftu vo- poflet circ in adlu volendi fi non rcdo . fcd inuc. igitur quod voluntas diuina pium communicandi entitatem ncccirariam certaria non municatio prxccdcnie : . J^e^te enim culpanJa tfi volHntai i aut voluntas non efi .73. adhuc rcmanet alia in fundaco . folitm noltmus.pacct cx quaeftionc rtifrtducit. cft dc neccffitate volendi . cft impoffibilc : cjima- igitur <flus. nifi quia eft in a^u Item mum . er fcmper pnmum obieEluM . ita amotcm bonum infi- cx ncccfsitate cftprincipium fpirandi illius boni.dr d. ex ratione fui .^ cMlinitt.quam habetafundamentunc non to. primum volibilc . in fum DiftinaioX. ncccflari6 ^irat amorcm tur voluntas diuina cft principium necellario infiniti fibi prifcntis communicandi cniitatem ncccllariam. VotHntnt •voluntns ftiniinEnchir. ex fc poteft in finem Ad ptimam tentia rationalis Tolendo. quia amor dicitur Spiriius fan^us.micntum . neccffitatem in principio ad comrounicandum Sc produccndum.

t»niHm dtfadiui ptincipi). produces neceflario.nccinlibero. voluntas ^"^'^ eam modus agendi. quia ali-» aliquid ^id cft agens.vn.a n. quia voluntas eft voluncas. ex (e _ deterroioatuf ad ptinclpandum : (cd ptincipium quod ex fc decciminariit ad agendum. negUi- ncceflitas agendi ftat voluntatis:Hoc ptimo often- ? qus non poteft efle neccilaria cau(a. (eiexpreffmiy Refoluit fiare libertatem produ^ionii Spiritm faniiicum ntcijfitate eiufdem.libet condicio agendi po- cum libertate voluntatis^quae conditio non ponit moduti) agendl naturae. ad aliquam immcdiatam contingentcu).improbatueftpriiis. ft fequitur ceflario igttuc dato eft poflibile..fiue modus agendi voluntatis eft ex- prefliuus. cofidicio perfeftionis in lior diuidensjigitur Stntmi» ^^ffta* ^*^ dendumcft. XL Ad argumentuhi quod '^^"*'*^*' volHniatn.qux cft adiua.^ Rcfpondeo.ld.qu6d ficutquamlibet forniam. (ed accidcnta^ fcrtntU tu- rentia: cflentiales S C H O L I V M.confequitur immediate qu6d fit piin-. cu- non ideo eius eft cft S/V«/ »•/«>* "'"- idco criam quia hxc cft im. & hic 0nAy)afferentii volHntatemfpirare neceffkrio^on Seoti Ofer. voluntas pieflioneni. 'jiiin^Htnli fri^^ffTum ' sSiHum.Vnde ficut i^olumat ad natura ex ic dctcrminaiur ad producendum <?/"/'*• ius vnum eft caufa.nec fecundum.quse neccflario producit. »rt.quiaqua.adhuc autem figcret Primo voluntastft principium producedincccffario aroorem. in contrarium eft dicendum voluntas.vel cau{a. & quod contingenter agit IIL QusBftio I } ^militct in agente eft 8j tamen per modum natura . ad agendum. tet ftare .& modum agendi^t ficut quamlibctcn- non non \ quia tunc modus agendi ruturx non diftingucrecuramodo agendi voluntatis . ifi cur v«.& nAturale.eft principium aftiuum naturalje^red neceC- quo in fitas uaturalis igitnr.quomo«lo agetct. Arg. ^*!.Nequc prim& diftinguitur contra voluntatem. vn. vel HOn.j. np diftingui- |iberi:igitut tur quxftionc prx- cedentciigitur neccflitas non repugnabit libcrtati voluntaris in coparatione adeande produiSrionc. QViESTlO III.q.Sed fpecialirer ad pro- pofitumaiguitur fic : Si agens naturalc de nihilo per impoflibilcadhuc quaeredum de modo agendi eius. . quamlibet formam adliuam coniequituc imraediatc ficut modus agendi. |de6 modus agendi naturx eft modus imprefliuus. Non enim mp- dum mediata agitpet imprefllonem..Nam hasc eft immediata volunias vult.cx fe de- . &c. tuiali.iy& adquedlibeti/extii. non conuettibiles cHm piincipio adUuo na-.& explicat & quemedo fiat. quod igitur non repagnat potentix voluntati$.Ide6 licet yoluntas pet .& coUat.lo.&fuumoppofitumi& luncate necefllcas Sc libertas refpedu eiurdem teft ftare •. Donor RtieQafenttntia Htnrki{ie qua U^tiam inOxon. q'j6d H ^*_» tHm^^pri^ . Dicunt quidam qu6d non repugnant in vo- produ£lionis. ita nou eft medium incct ptincipiuni agcndi.Et determinati:ita & voluntas ad volendum neccflari6.t9.fiuc modum agendi naturaciNacura eniai agit fccimdum imprcflionem.s<\ centingentia funt ditFc.fiue eft piincipium agcndi pcr naturx. vcl contiogenter.ica in propofitionibu»c6tingeutibus opor- tf„iia etuini.ctim liberuro.ptr tres articulcs . eft ftarc ad aliquam immedianifi tam.d. Gregorius jiriminenfis locum hunc citar ex Re- portatu & verba ipfatranferibit . Vafquez if. hie q.Ec ideo ficut non eft aliquacaufaquaretalis foimaagat .led neccfllcas non repugnat volutari comparats ad produdioncm.aliquid fimul produci liberit nequtd ha nonfunt diffisrtntia eppofita . quod neccflaii6 agit ..nifi quia eft talis forma.^ bilitas fit poflibilis?Dico etgo piimo quod libcr- infltmma «rr. Vhdc ficut non eft caufa quatc calor eft calefadiuus.'V -'* roediata caula .Sicut eninv non eft medium ticaccm confequicur & paflun^jfed per comparation^ ad qu6d natur^ fuam adlionem: ageret pet imprcffion$. ide6 non eft huius aliqua quxrenda. quod eft fallum .j.^. tjuia mnper medHm imprejftui. H*Miti. SlHomeda H/^*'* modum agendi. Quod dicitur de adlione fionem relpcdu per imprcf- alicuius.vnjt. tcrminatur ad ptoducendum: &quandodicitur tnU.\6.dequo late quoM.d.54 Alinain. cipium agcndijfi^ qu6d agaciita immcdiatc c6- differentia nobi- non repugnac voluntati.Nam ex ne(equicur concingcns. quxri(ur de principio adiiD compatatione ad incei adliuum . f^trum in voimtate reffeEttttmfdtmfrodH^ Efpondco igitur quod itioms cnnpatiamitrfe necefitas tibertas dr cum libertate V 00 non videtur Quia : Do&ot hic ^ principiura. quafi materialis in di< uinis.vt probaturo cft in cllet Sed quomodo hoc deteimi- 4. fiue a propofito. . Necefllcas vet6 noa ponit conditioncm.i. Contr^.qu£ principium produ^iuum i igitur poteft ftarc fimul cum liberiatc in voluntatc.quia agens naturale ^i proprium.ica non eft alia cauu quare habct ta- amodo agendi volutatis. I f.i.i}. quia ^tAtitmr.Modus vcto agendi neccflario nec fibi decerminat primum modum. Propterca ficuc non cft alia caufa quare voluntas vult >nifi quia ita .Vide Sche- liHin Oxon.ij.vt cuparatur ad adlum. Tom. eft neceflltas repugnat libcttati . volHntat contmgenter producit: '^num u» .nifi quia calor cft calor.iti.. vidcatui pollc non agcret pei modum voluncatis. q. Contra.& per modum modus agendi natura.Et fccundoquomodo iftacoropofli. Sicut cnira ia piopoficionibus neccflariis . vnicautrt. Voluncas vet6 agit modo conctario pet expfef]lonem. les . & cejfario principij ailiuifed tiberii..& quia eft quia indifciplinati non imquxicnda alia caufa: quaeiere caufam illius. non tamen non ptoducit per im- producat Dcceflaiio modum naturae . cpmpatacui ad adlioncm. Nec iftx N»«y}i'«/ conditio- f^„ii^"fi^ nes adlionis neceffitM. qux cft libera.. repirgiut primo principio ptodu^biuo : fcd conditio ncceflicacis eft -prihcipio produftiuo . aliqua conditio inttinicca voluntati tas eft «..Perfedliio in prinpipio ptodu^iuo non ^frm»liHHm.^fus* eiuodl. formam & prindpium modus eflcndi eius pioprius. libeto.determinatur ex (e ad vnum? ^"/3. v«o ftii^ntut in priiicipio a£liuo quod ptirao di- ftinguitur ingencte potcntiz aftiuar .qua- contingenter. ^**" cum fit cft X.adhuc rcftat quztere modum quo diftinguitui ab ente fuu agenlibcto. iHntM viilf. pon fcpugnabit libcrtati eius. eft voluntasjita ncM\ ^ft alia rc voluntas vult fic neccflari6j. vc nafeadhocproduccndum. ex hoc quod liberum. nifi quia eft talis forma. nifi quia calor cft calor:ita non eft alia caufa qua-< lem re calor agit.

S A Refpondco qu6dfic. & tumiita oportct qu6d prxccdat aliquo modo intcUe^lus inproduccndo ofer»nd» voluntatcm in producen- dojcrgo Filius. ffi prtvognitum-.tum quin voIuntatis. dinem ftru*nt imelUergo ficut irjtellcdlus prarccdit voluntatcra in (lui (^ vooperando .i.Saat.traS. quo producirur Spititus Sandlus. jn fiippofito fJli> .&c.i. d. habeniera fibi prcfens. fi necedario detcrminatur ad producendura . 9 fimili in naturama gendratio qua: eft indiuinis eft produdlio fimilis a firailiin fubftantia. ^uodl. q cedat a Patre . &rc.frimum .dr CelUt.^.qui producitur pcr adura intclle- modo produdtionem tus {an6ti. iWady Diligam te Donfine.4.Non au- natura negationis e(l ta^ vt in fuppofito Patris. Bo:iaa.i.i.i. dum. Spiritusfa»(ii4i procedxt & Patre ^ Filio ? Vtritm voluntaf /it princifium producevM Spiritutnjan&um ? P Alcnf.ica & in producendo. ibid.Probatio confequcntix .q 4). 10 e t. vt tamen principium completum alia requirfrc.^. potcft iUo producerc. quia hihil cft amatura nifiprscogni.igitiu' modohabctprincipiura SpiSpiritos fan&us pcoducatur.primo modo accipiendo natur^m . ctiam ca qux concurrantcum prjncipio^M^.habtt pftncipiHnt ptrfcilkmf^ ctmpltte predit .Sundem er. fit rcs naturalis.vnic».f.(j.quia neceflltas fic non principij afbiui naturalis . vt pacct prius in diftin- decima * (Qerundi- ad^um . cft propria conditio ifto modo DISTINCTIO accipiendo naturamy vt patet pcr pradidla.fcq. cx natura fua detcrmin. vt cgrcdientem ii fuppofito.adArg. priiis quim Spiri- tuslandus producatur}igitur. vt docnit infinitum (Sbionc & dt^lrinant citat & tranfcrtbit .aniecedenti. Nihil veli^.i. Richacd. Ided voluntas . igitiir.quia hoc Sfiriluf» f^nlium ad hanc patct cx prsccdcntibus. ^it*muis nequamuis nccefTario determinctur ad producen- nitturale Ca abfolutc tatis . (ftum. fic. Spiritus fandi aliquo raodo . fed illud habec Filius pri6s aliquo modoquam producatur Spiritus fanAus. cognitionc intuiriua a qua:ritur. I.luntiu in Probatur jitiTnincH. vt pct principium tjHo Spiritus fan^tus producituri Pa^ tie & Filiojnon tamen propric dicitur quod voluntas ? fed vt patctcx didisin diftinftione^. Spiritus (andi * .m«OT. ruin cft voluniatc producatur «^ quod antequam voluntatc .i^S. habet entitatem. Dico cnim qu6d per voluntatem .qu6d JHalur 4 pli<it er Libri fre- dlKUt.xi-idrfefq.{^ 5. ^iSoVn q.i.xdtChriftoyC.vnumquod- 4iuina. Vide Do£tores citatos q. quia ficut intelle£tus bent ordincm in opcrando. S C H O L I V M. patct ibi.vel talis.^zm non oporict ai^um volun- ex fimili ex vifroduElioni^.l. Et ifto modo qunle dic i' ponitur Filius in diuinis prodiici naturaliter. vt prius patct:igitur eft principium. Henr. i. igitur.nifi in perfona.vt qnilibctexpcriturin {eipfb 'j^ «'^f^.Ncc tlu' Ii$. . M Refolutit qutftiottit. {ecundum licct quaratitas Alio princlpio naturali m Jimilii TrincipiM .quicquid producitur 1. tifale.qvnic.quia nihil producit (c.Tfcns in fiippofito pcrfcSo conucniente aiflioni .-»tur ad producenduni.htc art.t. Minorproba- & fit Refoluit voluntatem tur ficc principium Ftlitu eft effe princif>ium.»$'m»fiuttm.j 9. qahi (i ex fe determinetar ad producedurtijtunc ek natura fua determinatur.y. natura .Thoni. voluntas ha.86 »itH L I. tamen ve- : aliquid producatar obiedtum voluntatis . f.quiain illa efletitia que .quod przcrilit iftam aflionem. prout ntuura eft principium naturale.t.«t. per voluntatem Jfr^. Vpruntamcn voluntas cft principium. REiponfio Volumtu ?uemedo efi rlncifium producendi fit principium producendi Spiritum fan- non dicit |:anti4m principium f «». tejf. Locum hunc produAiuum voluntas infinita habens obicdlum diligibile SpiritSfannum etiampfoctitre i Fiti».fic nuUura accidensiquod pofEt in illa produci. propofito dc elTentia diuina diligibili. V 6 D non vidctur. quia Filius producitur alio principio . Fdiui antequam inttUi^atur SpirittufanSlm prtduci . fcd Filius habet principium produftiuura .qMO Pater producwit Spiritum fnntlHm . cft principium communi candi naturam. tdltimip. & q. r. D.^rr««i Spirittu fan^tufto- Spiritus fanftus pe^tftiuum.pd.4. XI.trtb X Diftindio Vnde /icdicimus. quia ex vi produdiionis fua procedit vt fimilis fur.^. yndeciraam & Ftlio ? fic:Quodcunquc fuppofitum pcrfcdlum habet ptincipium produftiuurnaliquoordincprius quam prpdudio ponatur in ejfi . hoc VoUif.& (jcerit principium naturale. hicq.i. qu^m . iiefolitiia. Spiri. quianihil aliud requiritur ad produ^io- ncm C H O LIV diftindbionera m6 duccntctn Hicronyraum fupcr Pfalmum i^. n. Dicenium qu6d natHra accipiiur vnp modo coiuunitcr pro «ffmia . hoc autcm ptobatur fic cx prxced^ncibus quoniam voluntas inQnita habens obiedum diligi. fluidquid freduiitur per volunta- tem non deiet frtce- gnofci.Probatjirpri- quae t^ntillm cft rcfpedu exiftentis . \.) lib fed I non prarcognofcitut \ antequam producatur quia hoc i'atrc 6c Filio non cllct . tium enim fibi praEfcns . amabilc oportet it ipfum & fic cft in .txi n «n efi princifia eft pro elTentia voluntatisjnon dctcrminatur ex n»tur»le . Do&or in Oxm. vc fiiprajigitur fic eft principium producendi perfoiiam in e(lcntia. w wrlS Wf^ QVJESriO ^:yj antcquam gnofci. prxco- fcilicet praecognitum eftc . fignificat quQ Patcr & Filius ptodutunt Spiritu fandlum.qui eft pcr adtum priori habct voluntatem infinitam obiedlura diligibilc infinitura Filius priijsaliquo ritus fandi.n. vt prjeoftenfum eft^igitur pcr volunta^em communicaeft cur natura diuina in fuppofito exiftente.f'^ QViESTIO w W r^ Vtrum IV.Et fimiliter natura qnantitatis e(l ta- fn' lis . ficut & & habet naturam.&C.circa.^9.5<. Yafq. ejuia non potcft coramunicari natura «j. fc confiderau non modo vt fumitur natura pio vif cjutdAm frodutitHA efi Ad arguracntum dicendum^quod hxc cft fal^d mrgif quidtjuid producitur ptr voluntatem mentO pritt. eft praecognitum . - Refoluit tjuia ^ inpredMctitd».fcd in illo frtcoxnitnm^ ^tus prscedit aliquo bile infinitum fibi pr.tem in fuppofito.huitu teftura. Contrarium patet perMagiftruminlitera.

Jf Trjwir.circumfcripto aliquo.quia relatio difparafa non dillin: nulla Vi- Oxon.Ec diI. . quia illud qn.i.qux. Augud. dc amorc iucundo.igitut H X now Secnndo.t J/i iecundum.9. Item.& poftta .quia ed illa conftituitur Nam fa-cun- Patcr.irc2«»i. Si quiditatcm. fi non proccdcret a Fi- D.gw* pofitio tionalcm. Ik tntilti- u^rg.^ vnic». Secu'ndo. Afg. Su.ficut principia produccndi Ibla ratione. poflunt fuftineti ratioiies difputationi$:^d p<j- C\ nitur aliquid includcs contradiftoria aequaliter.non diftinguereturab eoiqui. QJVJESTIO Ad hoc ctiam eft Richard. fcd Snimalitate. Cipicol.- .atio lan61-o. quod ptirao intcllcdu politio claudens non oppofitum de SectiiJo. Oper.Hoc poflct cire refpcftu Patris. Ofinto Thom.vel fono. cap. Sipattr tum gentrare.Vafq. Arimin. : .dc hoc qua:re alibi. Cirtumferipr» nliifMO effentiati . in fi Spiritus fanftus co non non pro- cflet relario oppofita.itio non conftituens in aliquo tjfe. Et talis pofitio eft Spiritum f-mftum non proccdere a Filio.! fole relationcs ^. nihil prohibtt j.nifi fucrit prascogniium.Quxftio predfi&luHm Splrittu fanBi.. fi fnecunditatc .oblipoflec admitci gatus debct negarc iftam non .dt iHr. XI. fi fit rcccptioum corporis tamcn antccedens riCjfi cflcc Ftrum fi Spklttu fdniius nm ptoccderct Filio difiingucreturrealitcr ab a : illo ? Alfnf.x. D.x cit Goffr.ecunilitM bcnt in Patre ordincm in eflcndo./«A.i ' i .j.mmirum volunttuem cum infinitam obieHo infinito diligihilifihi prtftn- tt\oftenditcjMe potentiiu . (jn<5lus .Thomat admittit pofiiionem fit impofftbilis .pof[ibile eft ntiefuid diuinis difting$ttt.& d. />.Ariftot. Richard. Secundo arguitur fic:In quocunquc fimt ptinordincm in agendo. 1. efte. Vafhx orio iattUidus Qr 'jnltmt^ttstn eperando & fpirandi.Thom. GofFrcd quoi/l 7.quia non ftijtutur ex nt- gationt altcutHS tjuod fft dt tfsttta tim. confequemram:Homo homo:quia fibi ncgandumcftmedium.'r«f?.4. Oppofitum. guiti dilparata fed Dlcitur quajftio nb IDeo dicitur quod quafftio eft rationalis. fed homincm non efle rifibilcm .^5. Mi- nor patet. ordinata in ellentia.-Krirur vt fci.ncquc fpirari refpicit ncceflario duas fpiratio- non enim requiric deprimo intelleftu nifi.^Sjtrt.&c.§. & tamcn anccccdcns eft impoflibile. fit j pltcat Tnnitattm. 11.fi vtrumque e(l perfedlc aftiuii(quod cipia zCtiaa.c.c[mz fictranfeunt ineflcntiam. quod fit refpcdlu vnius.Auguft. &c.itioncm iiifiatur vidctur quod intellcdlus & voluntas .c. aliud quaeri probatur w. Maior dcbet poni. hic n. ftnertiadi ditas in gi^nerando prior prior efl in rando. prjedica:o.D. hanc propofitiont.noneft perfciflc aftiua)fed in Patrcclc foecunditas ad gcnerandum &fpirandum.iit <j^o nega- & PhiUfopho.vt patct alibi. KtfutatHr prtmo.deTrinit. (iciic . fridi .an fibi adhuc poteft rcpugnet vel : eft qua:ri de pcr Ic dc aliquo infitjficut pcr imjxjflibile ab homine rationalirate diftingucrcfur a lapide .c]uia alio per plura. Ipatium vacuum.cum pcr hoc nonconftituitur in efle Cicft rifibilis:ergouon eft bi. Kichar. Riffonftc. vnus Dodlor qu6d incompoffibilia Oftnio Cof- 7? 4.iLiiicm./>/»'f. quod fic habcnt ordincm in producendo.talis bcnc potcft poni : ficut ponerc hominem non cflc ra. * voi (apra do. tum in producendo.hic.ftatim includit homincm non cjlc ho.net intcr intellcdlum &r voUmtatem . .Auguftinus j.z\K fecundiim quiditate.vcl Ibnus fine fiibiefto.!. &c. fcilicec fic de aftu dicendi proptcr pra:(entinm obiefti. color. antequam producaiutjigitur.}. tut^ intelieftu alicuius.Boetius dc Trinit. * Rcfpondco quod inter intellcdum & vohmtatem cft ordo m opcrando propter duo.^.fic non fccundiam diftinguit relatio nifi a rela- tionc oppofita.Non * In Okoo.hoc fummc falfumjcrgo claudit contradidioncm fed Spiri: quia non SEd contraiftam r.& nc tenct illa ratio. vt funt lundus femprincipiaprodu<5liua:manct tamcn fccundus orper mxnit. foKis Patcr cflet foccundus vrraquc . hieq. q. cportct conccdere repugnans ficut fequens.Co«rrrf tjuatur e. amota adhuc foltim diftin- guitur ab eo rationalitatc. Hcncic.& propter naturaleni ordinem potctiatum. vel (piratio adlioa.S..Ub. & tenet fanflus non diftingucretttr h Filio.f. mn admittenia fofni».^j:.difltngttit nb om>ii cirenre omnia fttnt idtm.PhiIoIbphus 4 Phjificortim. t.qHiirel. ftem. In opeiando cnim h. non.mfi a correlattuo.htc q.Non fecundiim primi. nes.\^. Anfclm.t.70 Wfw. comtnet vmtattmjrelaiio Eflenti.adhHC ejfcnt tres pcrfome. quia obiedum non potell clle pracfcns vohmtati. raadi.Bonaiienr.j. Terti'o.cft fumme verum:ergo quod eftfalfum.z i. Spiritus mn tffit innafcibilis. Sexio.a^rmittiuuin.fi folu* pppofita. 87 II. efioin rt tjuod tn eo cafu Spiritus (andti: Augufl. §!uinto.prohat tx j^Hguftino Rtchardo.quorum additur proprerfub(lantiam rubftantia. diftinguunt fuppofifa:aut ergo relationes fccun- ProbtUuf 'A\Xmejfe.habent & accidcns.ar. de modonatMyfid quomodo datm. quia pofitio poncns non dcbet poni . hanc. Bocc. Item.ltcet fe- « coiitradi[tut.inj.iWf.quia fpirarc no ert de primo intelleftu Filij. I. 4Tertto. Filium a Spititu Item. ^iunrih. quodl.ibcnt ordincm . etfi Ceefuatur ccmrndiUiof Quiafi ponit hominem nonefle rifibilem.perquodtenccc5fequentia. Non ijuo' j4dmitttndam {anf^us non procederet.i. Scot.quia quidquid eft in diuinis verum.ficut etiam patet in potentiis ahis inferiovibusjlicct autem primus no ma- qHOTum fe.14.^ in The»rem. Contraillud prim^^hacc pofitiocftfuga. Tim.Anfclmus de Proccflionc Spiritus _ frimum. V 6 D non. : Itcm. ccderct a Filio Itcm . SCHOLIVM D.& plcnum colorc. quia non . habcnt ordincm in operando .ij. 9. tantum difterrent produfta ratio- ne. etfi non proccderec a Filio.& ha- f. Dcftor •nOxoTt.tum in operando. O" Filius fblus fpiraret.an polfct rccipcre corpus:-& dicic quod hic.)6.quod faecunditatc in fpi- Pairefaetm. quo fandum non proccdere a Filio cft falfum. fiii. SCHOLIVM quiidl.SiSpiTims tfft diftingui Pattr neneraret. quod f difp. tamen Ci claudat folum per quadam extrinfeca.DOn potcftprobari. ftut principia proditihua in dikinii yhayert interfe ordin(m. vbi non obuiat rtlatio illo ejfe.efto Vtrum diftinguat frime.io f.nifi quo pofico fcd hafc cft huiufinodi quia nihil Scot. lib.irgiu'tur:Scd per potentiam generandi producitur Filius . lio.text. & claudic oppofita fccundiam inccllcftum fuiira.-irur prxcifum diftindiiium Imfugnatur Filij a Spiritu findlo.de Trinit.^. potentia vero dinite fpi' fpiratiua eft quafi aduentitia Patri conftituto:er- go fimilcm ordinem habebunt in operancto runc . & priiis ergo habct principium producitur Spiritus fandlus .ndmiitenda mincm . mgtttf Muta.t.Duiand.

prim6 potcntii? ad G/m- vt diftindii. (ecundum effe Suatczin I. & inquantum relatio diftinguit . fccundum eJfe^Dko & fecundiim efe .Atimin.: Hzc ergo manens . . & Spiritus faoft. & poteft eflc caufa in fubietflo refpe(ftu di& in ncutro prxdi- . . Thomt. quod relatio botcft accipi in habitudinc ad terminum. Contra illud non excludit rationem.quam in principiis Af- fumptutnpatet:quia vtrumque principium tam printipiatO' intclledus. & non fequituri crgo in quantum diftinguens cft idem:Sicut palacio.a(Siu2 DISTINCTIO QViESTIO ytrum Paterc^ & ^ fri^ti^pale. fibi tioneii Spiritu fan<ftu difFcrt adiua.& primo.iam non eft ad aliquid.& Concra . Item.»r.S.iftituat in /Jfe pcribnalijom- S.eius omnequod ab quia . pofTcnt Filias DiftinaioXII. ftinguitur jeftentialiter .cft. 8. eftent realiter diftinda:& efi m''- ratio.^.eft animal.quia illa identitas eft tranfcendens. fpiratione a(5liua. & in habitudine ad terminum noq in habitudinc ad certninum. tur praedicatura Dicitur . Thomt. fiiKfui. quim & Filiusconcorditer diligant fe:igitHr. li.ij' & relatio diftinguat Jii f»n4»aut jiyntum' D. producitur Pater .part.j «rr. & primo ratio perpln. & fe- & Dico qyod ctfi quidlibec tranfit . £t cuni di- d'fi'"tguun- vcrum tur quiditatejied difparatae paffiuae ncutro ftiii^ofito. & in quantiim relatio maiiet quantum manens. quiditas in quolibet.J qu6d non citur.i/. homo homo in quantiim eft ra- Sed (equi(ccundum idem fecundum quod animal igitur racionale eft . ttiul ftanr. quia homo Home differt diftinguitur a lapidc.aniraali./> tamcn hinc futnitur refponfio ad aurtioriAnielmi.j.ielafionesdifparatje fimul ftant. .fy I T. velnon in habitudine ad terminum non cft felatio. quocunquc figno gibile infinicu fibipraefens.quod tainen eft fimplicicer falfum. illud nihil£ft. «'•/. Alrnf. npn . Patrc. efta(fliuc in Ad fi fiippofiro.i.Efto quod anteccdens confequitur. '.non autem cft incompoffibileidem duabus ptodu6tionibus a£liuis communicare effe diftin^fVis perfonis. Opinio f^^tienfit.q %6.non flc manet. ilurn inqttantum vnftsfunt ? & jld primum nes a(fkiuae diftinguuntnr q-. Ideo dico ad quaBftioncm qn6d hrcc confcquentia non tcnetgratia fofmae:Filius diftinguitur a Spiritu fan(5l:o:ergo Spiritns faniflus proce- Sed riunc dit a Filio. fnncipiarif. tranfit.i. mnliiiui. Caufa.& non rclatio. Ad auifloritatcm Boctijdico.D. Sic queretur. prim6.adhuc effent ^. nes cbncedunt. .inquantum tranfit in eflentiani.&c.quo Patcr e conuetfo. .non enimoponet lantamefTediftindlionem.x.fic non manct quia fi fic.Thom. 'Bo diftingui- &: tur k Sptritu ifta pcrfonaliter diftinguitur pcr (e. qu6d homo non cati inanimatis diftinguttur animatione. per fe caufa refpe(flu alterius.f dijp.z.Cum. Rich^rd. Conlcquentia patet . I. fi non adxquata. & diftinguitot a quoUbct alio fuppoii- clufio.quam Patcr diligit principium eft modo prius in Filiu. io enim^^ft vera re- quantiim telatio eft eadem efrcntiiip . adhuc cflet per . & non maneret.quia relatio non in habitudine ad fundamentum. fecunfundtt- mentum D. ejfe.lib.fpiratio fjon (c hominem a quocunque de prxdicato Svlutio concludi- vlpi etfe in fubiC(flo rijjfpedlu prardi- uerforum praedicatorum . Et ciim dicirur .patei I. Dices. funt duplices.l. altquid in Vans tem illi dat ejfe difiin- Bienent. quia fi ad aliquid.Bonaiienr. in fic aliquo modo diligit FiUum.in tet exemplo. Dico qu6d ex fotma nunqu:^m fequitur con- non f otcft efleininor dillin6lio in principi'aiis. HaEc igitur rationalitas fola fi cftct .i.iUfl/M. Et ciim diftinguitur. quia inquantum .Ad dum tatibus in i^atre. Minot probatur dupliciter. & ciiftin(SH6nem.& principium eft produ(ftiuum in fuppofico conueniente produ(ftioni.qiukm voluntas cflct perfcdc produrum qu*m «^iuum:ergo fi (blus Pater fpiraret generaret.io c.^.Viic^i. efrent triafuppofitadiftindla.eftaliquo Parrc. fecundum idem maneret . quia idem duabus produ(flionibus oppofitis produci. quod relatione fmncio fpir» difparata poflct Filius diftingui : fcd rclationes tione affiu» paifiu.us diftingui nifi fola rationc.& filiatione.no'. for{naltt£r copftjtuiiur eo habct vnitatem correfpo.Doftor InOxoi hic q.dicit diftinguitur quiditatiucrationalitate. F-t intelligo tranfire non per compofirioneiii cum eflcntia. Et ldc6 fit (cquitur relatio inquanciam relario tranfit. quia principia produftiua adhuc vel incompoffibilitatem produ(£lionum a(ftiua- fi ciretsi folo ipecuUti» Logicn. to. quia idcm funt ejje. quarcnon fcr eft per fe rationalis.album. Capreol.quanta cft produ(flic»num paffiuat um . turjcrgo homo . fajfiMAfic.& cfl in fuppofitoconucniente huic produAioni:igitut prius aliquo modo Spiricus S.tranfit.& nigrum fpccie:fcd ilUid diftinguit pcr fc .& Spiritus (andus. & manct non tamen manet fine refpe^ftu .plura.poflibilc eft aliquid diftingui ab alio pcr nh caufam fic. modo aliudpro oppofira opinione citm dicitur: . rant amore concordi. non fupferundum pofito : (ed relationcs difparats pafliuae diftinr XII. Contrk 'B. pr6du6liones realitcrjigitur Sc produ(fVa. Ttor diftiniiio rum.cum AliquH dlio illa non fit alio di- diftinguitur pcr aliquod intrinfccum eftentialiter anim^ .eiicitur. quia impoflibiie cft idem bis accipere ejfe fimplicicer.^. & Filius (blus Ad fecundam cum dicitjur deduabus proptie. Qu6d6liatioco. Filius diftinguitur ^ Spiritu Jdius de fa- fan^fto duplicitcr. refponfumelt diJHrjH.p. quia exempdutn confirmat propofitii.eftdeellentia. cato non Refunitur.-igitur ha:c fola ha- bct Kerfonfio quocumque .& accipcre <fj^. fic^habitudo obiefium primum priot cft habitu- dine Rtiieittir. eftendi 8c conftituendi. »d Refolutio quislionem. negando maiorem. tionalis fe. /piraret. qu6d . ithiu* guuncur quiditate & fuppofito.iiditate. adhucdiftingue):enturFilius.in illo poteft efle pfodu^flioper taleprin- cipium:voIuntas infinita habens oDic(3.& fufficicns Pater foUis gcnerarct fi adhuc Item.vel in ijuantum. q I.i^f. Dico.nifi ab irrationalibusjcum quibus maximc conuenitifed ab : InfiMtif.-e^difparatx relatio^fiintione. ^coll»t.fed fiiiatione confti- ejfe ejfe . i. alio.^«ry*. igitur Filiusfilia- & non fpitationc intrinfcca per album & quantitas diftinguunturgenere. R c A diftin£lionem duodecimam & FiUusJpirpt quacritur^Ff »«»> Pater quatum vnuifunfi Opinio Gandauenfis eft qtlod fpi- j^ 'i/)^ Spiritwn fanfiu in Ci- condiim quiditatem. aut fecundum quiditatcm.nden- tuitur Filius in «j^^perfonali. non valet inquantum idem illidiftinguitur:crgo idem diftinguit.i5 intclii- quod produ(ftioni$ SpiricusS.88 Libril.70 wfOT. tatcnri eodcm Filit*ifpirent Spiritfff» fa»- 5. ReUrtciries iifp»r*t».D.quod eft pcr (e .&c c6uerfo.& non ad fundamcnrum. ^ pa^^t iraii. impoiTibile cft & Impofsibih *fi idem dunbus oppaprodufitis Hionibus aeeifere poffe.pcr fc:igitur a l/tpide anf.quia r» foreft Ji. hic q. . & primo.i. diftingucndi Item.

na prius lefpicit tit Sfiritnm fecnndum.Argumentum fro *fnc omnino fpitant .a Patre mediate. HiUr. Nonautem poteltcxponi vnojnifi diccndo quod fint vnus fbirator .diff. . & in Filio. gloflandum Tr0b»ii*pi- autcm triphciteroftendicur. vnum in fpirationc. & Filius non fpirant vohni- igitur fimihter Pater rate. .&c. : igitur fpiratiux corrcfpondet aliquod vel aliquis tjuis adaequace autem non illa vnus fpiracor. * cjttihus 4iueclinum. Hieronymus epiftolas oftogcfi.Trin.46mem. Stcundum. ^ hicqi.kTt. c-fate. I.i5.non ncc funt quod idcm cfl in Patte.igitur. Caufa prima S^intum.qua: eft principium autcm vis non plurificatur in aclus fpirandijhxc Patrc Ex & Filio.igitur.pra:cedeci. c. hma octaua.l7.Tliom.q. Richard.Filius omnino vniformiter fpirent Spritum fancium ? Alenf.c.ficatcontra prxcedentcm. quod non poteft terminare eius depedetiam.igiturnon vere dicitur quod Pater & Fiiius funt duo fpiratorcs. (^Modfuntvnumprincipium fpirans.an. non dici Filius funt in cis^fedfignificatumy^iir^/wnon plurihcaturin Patrc Pater Filiiis cntitatc for- mali:hc)c oppofitura tj" iec^iui. Vafqucz l. nifi fignificacu eius plurificctur dum fentcntiam m».cap.t:tr Tilius ^"•^fim «>»»- nir (3> frihs non habet pcr priminii nifi .&:c. Scd contra hanc rationem i*nftatar. qujc mihi magis hicq. quare.igitur (unt fpiratores Spiritus fandi.fq.igitur. dine ad fecundarium. III.ig.(cd plurcs crcan- huius adiedliui. ti»tio & III.de Trin. luntatis diuinx ctl ellentia etiim frodu. & exponendum fccun- neg»tiM.fedquodagit. mtntum pri» adieftiuo. H SCHO firmatiua.igicur. tcrmint nuquod poteft terminare depcndenciam cius. . Vrimum »rg.Richardus feptimo dcTrinitatc SpiriS^uartum. principium ad creatHrarn : refpcdlu autcm crea- & turx nullo modo S & duo funt plures.l. A«^ 5.&c. hfc q. his apparct vnum Scot.vcl aliquis ijttis illa fpiratorem cntitatc ens . Itcm tcrtio fic omni cntitati fonnali corrclpondct adiquatc aliqnod cns. quia a verbo ad participium tene: tur confequentia : & vUeriusfc- quitur. didc Auguft. efl Solmiur.hic c[. art.fecusdeadieiliuo.i.quod fpirat. appofitui fubjiantiuo. Non autem principiu ^»0.dcTrinit. Tertium..\.fro negatiu».o lucit Fiir.von.igitur funt Deus. Inftanti». thoribus.^. Piiuium vcro obicAum vo- Jiabiuklinein ad obic<ftum igitur voluntas diui- .i.t fignifiratum eiuf flurifi.& hoc coucnit pcr nomen /piratorti. quia cum cerminus numeralis additus alicui fubftantiuo. igitur oranino vniformitct.ad quos terminatur depcdentia tiui in eft hxc veva. volcns eft formahtcr fcd voluntate ab- . 11. Ad rationem patcc prtus. fic * QV^STIO Vfrum Pater fartu II. Maxirac quando potcntia (.\. quia iclatiua.t}.& ita videlur quod Pater & Filius funt vnum fpirans. SpiritHt fanElus eftaTatreproprie. i^ttod : & FihusfuntvniUTi Cy ejfe vnum vnum . neg»- tiu*. ideo dcnotr.f. f.f. Ricbard.fi vno noinine coucnienter exprimatur. tusfan^tts eft a Ftiio immediate.14./id In QVi^STIO Vtrhrrt Patcr argti- Oion. «i»/^.ficut Filtitt Auguft. Vo&oz in Oxon. quamduo habentes deitare. vt habeat & Filium in diligendo. tM fanttta ef{ a Patre per Verbum.funt vnumfpivnum creans. Prehaiio ter. Item. Quam rationem qua:re alibi . Itcm. OxoD. T»ter n'n quam . Prim6 fic:fubftantiuum nondiciturdcahquibus puiraHtcr cum termino numerah. J.Et in Filio. Et Ci vno nomine fignificcntur poteft vere dici dc Pairc & Filio.Qu^mo II.}.i 5. : plus influit. * ^ V6D WtB^^^^^ fpirant Spiritum fic videtur.6. In Secund» fr»' func vnii batie tefolu-^ Anguft. quia tunc fequitur qyod Pater funt duo fpiratores. Huiufmodi autem rationcm aflignant ahqui. non au- tem fubftantiua?Concedittir cnim quod Patcr & Filiuisfiint dao fpirantes . i.i.igitur fequitur vltra : fpirantes-.&c.* fbiute.ipfum numcrari. quod ficrfi Pa- fpirat. licct non dao fpiratores. corollatium quarc con- Tem. .ficHt Tatrr. igitur funt quod fint ynum principium fpirans. C H O L I V M. vero fuh- tioeis. principiii. .Auguft.Vide Doiiorem in O. Vo D n0n. gtMH=^tt^ it^rmiuiu*.PropoCi.&c.ponic mirali quin fuum fignificatum circa ipfum . tyfit Patrcm Filium aon fiantiu».Patcrigitur& principiu ficut Filius funt vnfj refpedu Spiritus fanc^i Spiritus fandlus igitur poterit conuenientcr dici fpirari dc Patre Fiho.Auguftinus j.Ita ramcn conceditur.c. XI. Rcliqua quacre aHbi. Sednon fequiturquod rmtvnkmfpirans.\^o. patct cx diftis quia adicdliuii fignat adiacentiam & Ktfolutio 5Obieeiie. q. Pacer & Fih'us (anftum igitur funt fpirantcs Spiritum fandum.tncl:im. quia adicAiuum fignificat formam in adiaccntia ad fuppofitiim.im in- 'Jt Patre5& Sccundo probatur Verbum gignit moria . ter Filiuifint duo Jpiratores ? Vide Oodlorcs citatos H^ttio 89 ccditur in diuinis adiedliaa plurificati & '•icq. Tater fpirat principaliter.qaia per hoccxprimitur fubftantiuum terminans depcndentiam fufficientcr ad- catum. obicdum illud qui funt obicda ieGundaria illo priori eft in /.ii. Sftblltntt- di- filnr detsli- Magiftri in hccra Hoc dift. Pater led vt non me- quia nongignit inrcUigentia formalitcr: telligl/ts.Minor probatur. non eftprincipium ^«o.quia fuppofitii r<i»/. qaia falfum cfl dicere quod fimt vnus (pirans. uis conccdatur ffir»us. Oper.n. autem paterclt prior. uum non §litMrein£' ulnu flttrificantur atUe- aliam tamen rationem afHgno. D. Et conccditur etiam quod fi vnum nomcn cHct impofitii illnd dicerccur decis.quia ficut adio fignificacaclumpcr modum habitus&qnictis:ita no- mcn verbale illius aiflionis tahs adius pcr fpirator dicit funt modum importat principium habitus &nuiecis : igitur vim fpiratiuam.qu6d non . D.Hieron. petit plurificari eius fitrnifi- fi §ifi»rt tcs.quam amot muin Oion. Itcm. j. & Filius funt duo Dij. Auguif. cttur cfiit» " & Fi- Secundo probatur ptopofitum fic:Patct lius funt Seidcontraiftam ratione inftabis fortc ia qaxftione aaceccden:!.hocautem eft nomcn fpirationif.& ahquando inueniatur ab aucft.^uia termintt) nHmeralis REfpondeo. habitudinem ad Patrem. Maior patet : & eft nifi Ipirator. & Filio.ratio eft.fcd vnus quod tia.Autlior de caufis. placecquam quxrc ibidem.Hilarius duodecimo de Trinitate: y/^irj.w. propter quod non conceditur quod Pater 6.Bonaaent. vnum principium Spiritus fanAi .N«n fic autcm quando additur ftcus fojfunt imuin & non duo. Contra. qaod ad fubftantiuum:& ideo quia plurcs funt fubftamafculino.& vna z€tio. Pater Cv* funt vnum princtpium ad Spiritum fanSpiritftt fanilns /itnt vnum [lHm. 0. minor illa fic vt adlu intclligens : . tuus. Oppofitu:Vnoprincipio formali.ni4.vt patctexq. . Itcm. quam fccunda.i.

(cd ficut ahquid habcrc ahquid propric. & tcrminum clfe produ6kum in e^e. ahquando conftruitur cuni vcrbo tranfitiuo.c3p. goieratio eJlaPatre . . : Ift? fcindic pec Pro farte negatiua. illius quod non adum fecunda: omnino firaul . diJHngui propter ordinem . Ma'or ij'.falfum cft. & ad ahum tcrminum. qu6d non fptrationcm Patris.vniea. §luodl 5. nonvt lit aliud. antequam ahquid intelhgatur deaha foecundicate. fed ordine quodam\<iuia Pater priits. tur habet .& voluntain ImcToU ratione djferant.Secnndum. Antccedens proba- Pater fpirat tur ibi de ly per.& fic dicicur mediate hoe acctptt . titer cenfiJe- refo- & cum DIco ad qiiirtionem quod miniim lutitnem.»»fmfe.i. SCHOLIVM Varias ctrca h^vc rem refert I.in O.c. g. fi capiatur vniuerfahtcr:fed fic e!( vc- fanEli fit generatio dcfur & fc^i. nifi mul JLi primum frincifaU.p. (edgencratio non. firmatiua. Vtrum frocepo SpirltmfanBifit tum fandtum. fed Contta. alietas eft relatio ciufciem rationis in cxtrcmis. in filius.idedplus influit:in diuinis.&c.quiaauthoritatiucitamcn diftingui- Ad ahudde Hi!ario. ergo Fihus non .xon. qnod picntis prius accipiat ejfe fpirationc fpirct Fihus. <flior. hic q. proceffio.!^ principaliter dfejpirat .quod aliud tum Henr. eft diftin£la per Fihum. . 90 cuhcUum.Bonaucnt. tahs ordo e(Ic Patrcm ge- 6ti fpiratijquia prius intelhgitur Vnica.fed diftinguitur feipfa. ma ratio dtPtnguendi. . fed hoc non eft ahqua prioritate termini acci- Atimin.ni(iquod accepit k Patrc 8c Fiho . T»jmt. reiicitur. & Fihum rcfpedu Spiritus fan per primam foecunditatcm .hic q. Richard. quodam . puta voluntatis. terminui creant.altera a duobut.conJiderato aEiu fptrandi infe & ad terminum.ficut fuppnnitur in rationc. a fti- mum. Coimk Augrj(i.acccpit a Paire. rum. quod non intclligcre dicitur ^d teriiufn.vnica.non potcft e(Te principium aUeti aha adionc.quatum Dico.diciturqu6d I.i. hjenrie. procejfiones non.i7. D.c.x.quare. eundem terminumbene a (e.&c.tenentem dijii>!gmper naturam.<ieTan.q.^intam reiicit fententiam Excmplum Anfelm. Augud. D.& pcr confequcns i/c j.i.igitur. Tertia Goffredi : dijitngui . Patris. quia nec forma Patris cft peifedlior. etntr» intcUigit inqiian- Pater dat illam fpirationcm Filio codcra agit Patcr.»ro/>nV.t»tis quam . Ad primam ergo obicdioncm dico. quodcumquc principium exit P*ter in & imrne- pet diucrfas tormas. Prasterea dio .fed a Fatre poteft con- acflio fiderari tiiplicircrivcl vt in {civcl modo . Jn .} dfip. nec etjam eft diucrfa. ergo & generatio aciiua dtfHnguuntur. q 9.ejio prjnv Boet.cjuta ah vno. nes. qu6d Au- a ie. eft relatio. vnde gencratiueft alia lelatio .Prima eU Varrenv cfr & reijcit epinio- ey££idij. cjuia idper acci~ dens eji. fed di- quodani Dodorc .fed eadcm adione & : vbi non obuiat relariua oppofitio fecundum Anfelmum de Proceffione SpiritM fancli. nec proceffio. producit ejfe -. Exemplumfccundi.zt a primo . f^fusi quodl. ylt refpeclu *Pater .i. Pri~ Me^cjuia terrntni peripfas diflinguHntHr. bet Filjus nafccndu. cjiiia jpiratio pafjiua nonjiat Jfiratio cum generatione .SpiritM fandliti proccffit non cjmmoda natu>.DiftinaioXIII.%7.fed quomodo datiu. adajquatum.i dehiidijferentem. fic vi- gcneratio non quoniam relationis non habet diftindione non . modo tcitio fic & Adaliud.qu6dcaufafuperior inferioraeit ja & rorma (upcrior cftperfe. 'Thorna dicit difiingui. diuinis. ficut rcfertur fcipfa.neutrum eft ve- Jtefoluli». & dcinde non frius accifit ejfe a Patre. Libril.q. ra. atliuajic . vcl jntranfitiuo. Doq.ii.quod principium habens terminum quam tilio. Item . diftinguiturcontra/OT/Tff/jr/^jitaquod vc- Fihum fpirare impropric . quam forma Filij.qudd non Soluuniur. ficui Patercreat & Fihus in crcando nihil ? Omnia funt cadcm in a proce(fione.tum. produ. quod per. ftindio imporrat relationem poteft. fcd hic non eft oppofitio relatiua.fi ifto tertio modo Pater priias (pirat. Vide 'Doiiorern Oxon. Paterkfe.&c idc6 principalitcr fpirar.fcd ordo inter cft tahs refpedlu Spiritus fan tii I R c A diftinftionem decimannertiam quaeritur Vtrum proceffio Spiri: tiii Sfiritusfan- Bus ejfeiita. quam ift. in Oxon. Fihus non a fe: inflantiam.quahseft interPatrem fpirantem. . ergo in priori Spiritus (Imdlus caipk non Filius fpirat:vcl fi fic. nibil dijtinguitur primo per negationem. cejfiones dtfiingui eji ahfoltttum. i.Quartii etiam D. quia Pater Thom.i alictas non cft alia relatio. Fdtm autem non afe. ficut idcntitas. cft generatio ? intcUigitur efFe6bum:fcd in illo priori princi- pium pecfcdlum (pirat. quod tamen omnes perfona: fi- principale guftinus intelhgit dicendum quod Pater habet . & fecundo Ad "*'»• diate. Secunda vna eji fententia 'D.i. Contra.artic^. Vifcjuci i.&c.Iftefacit hocpcf C H O L I V M. dcRichardo. Ad primum Quod ad accepit a Patre.p.5: IrtJlimtU quarw vtadter- vel vt in fuppofitis agentibus. ahum adiUum minum in Patrc intelligirur haberc ter- ad. quia quidquid ha- ordine DISTINCTIO intelliguntur omncsauthoritatcs.tj. tranfiii- uum quand» fr»pfit fjf aclio alierum. gencratio ehci prius agit prima fcecunditatc. Argum. nerantem.qudd Pa3 Ad frim»m ter priiis fpirar.& Filium genitum. non potcft cfle principium alteii. Ad & Ftlitu vniformiter ff>irant. qiua Paier a fe .Vidt Scot.7.igitur.Uie an.&c. ^ 4j. Ofi . Alcnf.qu6d Hictonymus capitibi.fedreiiciiur. fttppojttorum agentium »0« vniformiter fptrant.ijU£ vult pro- per terminos .i.S>c fccundum Boctium tnlib. ^d fetun. igitur proccffio Diceturforte quoddiftindtio non cftaliarelatio. qiila tem. Contra. ^ infum dor fxcunditatis communicat foecun- ditateni fccundamjita i. Profarie af.quare. Spiii- habere terminum adaiquatum in ahquo priori antequam aUud agac non potcft e(Ic principium ahcri Qv^sTio igitur XIII.Secundh. Ad 4dfeeund£.& Filij prius cxitPatcr quam Fihus.i. ita fcecunditatis. Aci:» tripUr»ri poteji.Jpiratto non ab vtroque.ordo non pettjl ejfe pn- accepic abalio. Primo oinnino vniformiter fpirant. S fapientiam fuam. dum. Contra.p. Ad aham. JST»» friits M^umfecuntermino 4* /oKundi.de Tnnit.vt a prirno. a generatione.S.quahsxft inter priinam foecunditacem cundam.nec Spiritusfanftus. q.

centra vtramquc opinionem.vlt.c. Reiicltur.Circa cuiusve- ritatcm oftcndcnda. Quantum ad primum.prima di- Secundo. Contra ordo nunquam poteft efte piima ratio diftingucndi. fi propter talcm firailicudincm dici. lur ficut •.4. cft cutn tctmino *xtionis cum formaterminanimperfedlum cum pcrfcfto & iluens cft eiufdcm rarionis te motum .n. effet REfpondeo ad quasftfone qu6d Spiritus fanAi proceflionon cft gcncratio. magis notum & generationem . quia hacc compatiuntur fpirationera eodera fe in &c.ipfam effeniiam.nectermini. 'Reiicitur frime.prim6 videnda eft diftinftto gencrationis i procefl3oncifccund6.& alia pcr modum voluntacis . . qua: non funt eiuf- dem rationis fecundum fe. : ciufdctn ra- illas tentia. ipfis confpicere . minus fpirationem paffiuam diftingui.fcilicec per proprietatcm nocionalem gcnerandi. : cft igitur oportet alia qukm rcpugnantiam .P/y/. ftinguentia oportct cftc prim6diucrfa.quac eft eis con- lo Ifta probatum cft <i»/7.8c ciun fuo oppofico alia vcro cum oppofito.& per propriccatcm notionalem fpitan- j .& i^-dicit qu6d eft Spi- ceflionis ex alia caufaprioriiigituc illa eric potius ritnsfanElm exit ab vtraqut perfona producem» ntn cjuomodo natM. cft Reiiciturfri.v AHgttfline prodiidlioncs. Motus & non plurcsj quoniara cum dicitmotum diftingui pcr terminos. Scd tcfpondct fic opinans.r*A:. & fic vna eft alia pracfuppofitiuc.Et confir- caiifa diftin^ucniii. Alia opinio ponit ipfas diftingui.fi diftindtio 6.fow». Fotmx htc H iu infcrioribus 4 diftjiv . quia non tfl hcc cogitatione Auguft.vbi affignatur Nam manifeftam.opinionem. adiuam . ciim in propofito illud. terminus primus ipHus motus eft aliquod ens per accidens.vtra- quc emanatio erit naturalis.-cfupponitdiftindtionchuiiisabhoc.n.N:c. Opinio quarta ponk quod diftinguuntur. di in Patre feipfis formaliter.quia Ci idcm fit formale principium produdtiuii.tur omtut prarcifajfcd nulla pracdidarura opinionum frJtdiHtfttl' ra.alitcr primo diftingucrent . nifi quia ipfiim ipfumipropter aliquod enim afErmatiuum re- pugnatahcri. . quia hoc hoc.tf. & alia ab vna. Contrk. quoniam deduco ad oppofitum opfo- caufam praecifam quare przcisc ifta: pro- infinitum.ficuc voluncas incelledi.ncc perfona: . Contra. maturpcr rationcm. non antem tar. vt omnirio indtflinSlam prin- . non fequi- 3iecunda Viuis Do6tor ponit & caufa diftindlionis magis manifcftae pcr quia raotus ftnitur. C H O LI VM II. non producuniur fblumper mo- dimifimilitudinisad inteile£tum &voluncacem.i j.T^hyfiext. guantur pcr principia formalia carum. vna tamen pcr modum natur<e.hoc n5 rufficit. Rifolutit qutfiiottit. Contra. .& cefnonesdiftinguuncur.igitur. in pafliuam ingcncre: vult igitur quod motus fit in gcncre tcrmini formalis. freii. eorum poffitrcduci ad aliquam caufam priorem.& ideo diftinguatur pec ipfum fcd hoc non eft nifi quia forma cft diftinguiper ipfum. Reiicitur primo. vi communicetur.eo qiio conftituitut.& nio fic quod non forma flucns fccundum vcriorcm Comraenti. nifi ncc ex .de Trinit.abomni non tali diftingnitur. finita perfont. quia non funt comparabirc(5to lcs.qui Reiicititr frimi.quod ptoport ionatur rao- Thom. mudura voIuntatis.Reiititur fi- cur Filius produci pcrmodia incclle(5tus ricus fandtus pec . & fpirationem diflingui S vide de tjuo enm in Oxon.fed cjuotnodo datuj.& quinta a quatuor. hoc non videtur clfead incentioncm Sanitoiura Reiicitur frimh. & Spi- cundo. quia ncgaciua nimationem darc. quia oranis rclatio ^quc naturaliter rcf^ picit fuum excremuni:igitur fi diftinguuntur pct pcoprictatcs in perfonis a quibus eraanant.nihii alicui repugnat . vt ibidem patet. ncc refpcdu eiufdem vbi. efte eiufdem rationis cum tertioifed quia funtaltcrius rationis:& ideo motus rc(ftus non diftinguitur k motu per tctminum motus^quia funtaltecius tui.ergo "k fuppofitis Tertin narum producencium funt principia elicitiua cmanationum & fic quod emanationcs diftin- circulari produdtiones non diftinguntur per terminos. fed fibi rcpugnar.t^48. Filius liicc pafliuam cnndo DeiHcit 91 Contra omnes iftasquacuor opiniones irguo: Itcnijordo cortucnit gcncrationi rc^ciflu pro- cipiare vtramejne emanatioiem .fit relatio cu termino formaIi. naturx.*quoniam vnumquodqnc.igitur. q.& propter calcm qrdinem diftinguuntur. * contra diftingunntur pcrperlonas. <]nod appetere voluntate . dicitur j. fic non diftinguun- k quibus funt iftac Tertia opinio ponic Gof vna non ftat ftat quod diftinguuntur. opiniones dicetur qu6d quatta pcrfbna di- ftinguitur \ tribus.itionem ftituns quaii adufntitiaiigicur cu/n Phitofa- Imfugnan» diftindio gcncracionis i proceflione eft ve. tjuia fic effent in- & Spiritn6 fan^i proceffto non Vide eum hic & tjuodl. Reflic».i9.loquiturde tcrminis formalibus non de terminis primis. quia fimilicu- dipemhabent iftxcmanationes cumillis.vt vultCommcnt.dicoquod formalitcr fcdiftinguuntur.eftenim ordo diftindlorum .&: Spiiitus fandlus donumiquu nihildicituc tio Ferbnm cx vi produ6lionis adum mciT)ori.t. quoniam non funt cinfdem rationis fecundiam fe . PraEtcrca. Phyf fi autem altera iftarum conditionum deficit . motum eft e(l'e in genere termini ad quem . I[cm. Item .-c donum . & quara gcnerationem aitiuam .licct ponatut in diuerfis .^^.id!]Me prohat e.ii.c. vel vera propter af- caufampriorem non ftate fimul. Oior q. Thom*.qu6d vtraqueemanatio fit naturalis . Seeundi. vna pdnit qu^d diftinguiintur pcr motus diftinguitur per tcrminos.per tetum.rn. In qu6d qui dicunt Verbuin pcoduci per a<ftum mcmoria:.& Spifitum fanAum per adura (ed quia fiunt fupcr aliam magnitudincmjigitur S. quacre alibi. Nulliu amaty efuod tmnino ignorat .vt li^ftum caitdum.l^eiicit fenteiti :m afferentem. imo pec pcrfona.vt produclio. terminosjfcilicct pcr pcr{onas.quia frim» ofMo & JEgid..Quod probatur pcr auchoritatem Auguftini. quia vna eft ab alia .n. fed quia vna cft prima alteri . y. non proptcr hoc variatur produAio. hoc tamen non cft originaliter. phi xd ftum- aflignac diftinguitur a Spiritu CnnfXo pcr gcner.i.tunc vtraque emanatiocfTcc per modum Steundi.quia cum alia. & pr. 4§lu»rt» S. & per genctationem a ttiuam Pater» Praeterca. producatur pct nifi produdlionis aliquid libetaliter per adtum voluntatis . libera.pioduiSlioncs idx diftinguunt formaAtiftot.quia vna praefupponit aliam.i. OPinio X. non eiufdcm rationrs eft cftenciatfequitur quod duabus perfonis.(. fuppofico.non eflecra- quare Filius ex vi produdtionis dicerctur yirbum.dcTrin. . & Filio.Qu^ftio Vnica.Sc 5.& impoflibilc cft aliqua .vt patetdcmotucirculati.ldeOjVt ibi dcdmSlum cft . Refoluitygeneratio?7em. Contra.<\m non funt ciufdem rationis cum tcrtio . in prima voluntatis. cft §iuinta Htn.illa ver6non.drc.i^. illud Jieifcitur fe- quod produdlioncs c fi erit circulus. pcrfonaSiVt & non pei" fpiranonem a«5tiuam. Contra.quiavnaeft ofi- proprictatcs perfb- rationis.infiifficicns eft rcfponfio.

MCcramcn rcducunturad vnum principium rc rationcquia impoflibile eii produ5Uoncs diucrfarucn rationum reduci ad non Magiftcr in QV^ST O * mittit fe. ficut tuari.& talcs rclationes funt gcncratio proccflio.fed Secuadi.XV. . Kichard. . 91 ftiu^^uuiuurfeipfis. igitur fi cflentia immediatum principium cmanationura . . p£r|bnnf.nMtioiics.l.it^.& ita non pro- nec Spiritus dicicur liber qiiatcnus yolfitas.vci re.vt patet pcr tione. refpe^fluciufdem. quorum di- rario diftin^aionis iftarum aiSliua.quia Pater fir in poteftatcnoftrahabi- quod tunc cffcnt qninquc (ftus In contrarium Idco dico quod diftinftio iftarii Jtcfolutio /f- rciducitur ad aliqua diftinda priora dwiQiio .^. fccundum Secund6 Cicfi Fi. hoc quaeritur .Arg.\. vt »d ^^ diftinfjtioncm principiorum . vt prarintelligittic fan(ftus procedit a fc. & illud cft ipla clfcntia di- qux acccpta. I emanationuiti . . Euclidem /.quia ^ecunio.6d non vi.quarimmediate fundatur fuper abfolutum.5 fanjf^i^ yj inrcllieitur pofita in tffe . m \ ccdit a fe. vt pa- XO. K<\iv\ la i. tum.n.i. 1 »rt.non intelhgitur libertas .fed Pra. igitur Ci Filius & Spiritus fan- potcfbtc noftra. fcilicct qu6d a(ftus voluntatis formalitcr non eft liber quia velic pofitum in ejfe eft .AJ-i^ ^untatU vo- tanttjm vt prxintelligitur in vohin- tatcpraeccdemenaturnIitcr:igiturprodu(ftioSpi- vt i. nnm reduci- imm vlterinrcmrcum igitiir perfonxdilHnguan- voluntatem perfeiSam ?!iftuig«unt conftitiua ScifCs^fottnx prirno di- .i^.& voluntate. Itcm (ecinid6 fic.&c.igirur Filius rcfcrtur ad fe. voIuntatem.Thom.quod falfum eft. feqnerctnr quod produ^n^io Spiritus fanciti non ellct pcr moJum liberratis.art.d. Cr \.& adlus mittcndi cllet cfrcntialit. In ' cens diflin.quod tum cx partc illimitatioms cxiftenti.& XV.. Minor probatur duplicitcr. & XV.inationes. primb.V qnxri- j.i. pnparte »«g/niua. vt eft omnino rc rationc bhir.crit principium per nio- libcnatis. a quibus fiunt ciuan.l^.quidquid vnius rationis indifFerens cft ^j plura ex fcnon dererminatur ad quxcumqnc talij>^ioc patet ram dc fpccie rcfpeftu indiniduo- I n^tum perfc^lionum. vtrum omnes ferfon/t dtuifit mitSpirirum fa»cium}Qu.s.cftcllenrialis. .^f ceffto\CTgo fimilitcr igitur foliim porencix vitali. Prrcterca arguitur fic & paffionis iO:u mittcndi rcfle^fbercnt fc fupra fc. EuclideSi ad rum.& per te. QjV & f cirentia diuina vt in intelle(5J:u.a(flns voluiuatis vt pofitus in <rj^.f3> d. omnium edcntix refpeclu ' Reitctur liidcerm':- flur» * quacftione hac. firmatiuum. .qux compcttt turae intclligibili.& non ifta- fccundum cllcntia tatio huius cftsprima a^ftio.crgo.j. '**''*• SpirittufanHi mijfio eft eitu pro- de Filio non gcncrat . cft liber. guunrnra feipfis.q. .vt ad memoriam pcrf(fdam.fi- ita naturaliter pcfficiens 4S. DISTINCTIO XIV.i.nfum cft.cuiuf- tur.libcra eft:vndclibeitas conue- cumque Yelleejlprin- dum ftp'urr>tiMU' pium mcrc pcr modum naturx. * opottet iftas vnum & Scd contra rationem hanc inftatur^quod cma- non refpondo alibi.iusmitcat fc. & q. non cft P fcnunT '»11 * r I.& ideoParer dicirur fc diccre •. > D. W i{(\. cft principium ft maliter diftinc^ui. cft pefmum. quia cft aiilus clfcntialis.^8. ftindlioipfarum cmanationum reducatur ad aliOpi»!o redu.qua*re Fationem vbi prius. cllentia. Tcrtiitm.opinionc vltima. cut albcdo panctcmjigiturin fcnonplus parrici. tur na- Oioa. pat ratione libcrtatis.quiamemou'a peife(5la. fcu formalis.vt parct dc habi- tft principium. perfona diuina tntttatur virum ejudtbet Z.& Spiritus (an.itlit rt.notamencrit piocclTusininfinitum .quam albcdo iiit Tcrtit reiicl O I Alenf.Cakt. & ratione cft prin- cipium diucrflirii emanationum:igiturnon dctcrminatur in qnot fuppofitis fitjigitur fi nihil alind pon.i. ita generatur habitus cx a(flibus ex adibus intellc(5lu$ : Vnde & ritus fiiKftus fimilitcr relationc iniitctis& miffi: fed hoc vidctur falfumjquia rclationcs pet modum a^flionis.itio liiera. iftx liint qiia: funt in- compoflibilcs in eodcm.&c. vbi relatiua. probatum cft diftincmanationcs feipfis for- tur per iftas cm. r.i i. ^ Spiritum fan&ttm ////«».& vlicnus diftmdtioncm ptinci- cludunt incompo(Iibilitatcm.qiiani dccaufa refpcdlu effe(fVus:fed cflentia poteft eflc in pluribus fuppo(itis.t. I. quia vltimo bicur ad aliquam rela- ft< tione.Mur dctcrminatimim.quid prijs?Vbi dicunt quidam * quod necclTc eft * quod relatio Ad fe:un- non fLindeturfuper aliam rclatione. tum . Suarez p.art.(.Reducunturcrgo nnAnatiead duo principia. D.non & one ar tecedenti.mmum tur tant Ftltum & dccur.^^.e.Bonauent. &.i. quod ira : Ftritm cjUieliht ^rfona diuina mittatur? ViHe D (ftore» citatos qua:ft VXTA ei}c(iliua.d.iH.&cft vnins ra- potefi tafiniu. dc miffione tc- agii lircra.quia dum.i.if vnica.\-jc.ionis.f 73. R.l. T Vtrum omntiferfmx diuin* mittAnt P/- eflet vt fic Mlnerproba#*. in R c A diftinaioncm quibus Magiftcr porali Spiritus f il fin(!ii.terck. r ''°^''^» lcd in prnicipio vt pracintclligitur ipirattfe non tsl tiom fcd in eflencia.qui in pctfbna aliqua refle(a:itutfuperfe. vE S • .& ponitur in I. tet aiibi in Contra.i.bi. qui gcncrantur pcr a<ilum voluntatis enim riacuraliter appcticus quamuis .qualis no cft aflus voluntatis. aut il- idem fecundum rem lud. quia fccundum Be jara in Homilia Dominica: primae poft Afccnfioncm. ad »f- II.vel originis *"'^* " eadcm piorum oportct rcducerc ad aliquid omnino yj„3 Qjiod probatur * vbi fupii funt ad memorimn <<p votuntMtm.q. »»*»».fertet. idcm . & . igitur Filius mittit fc:^ed fi confc- qucns vidctitr falfum. 1 • .traSt.non eft in .tJ^partu.& tunc conuenirct Pa- 4 principio r\p pofica in ejft 9.-E tum ex partc primitatis ftri(ftc *Iii i. fupcrquo fundatur rclatio originis.videlicct fi diiiicn.vcl rarionc. ft fed Filius . cit.omnisa(5tus.Geom. in.qu6dquamuis idcm.dif.vt eft principium prodiidliunm. non obuiat oppofitio Ad primum in diuinis.19. d. non determinatur ad produccndum hoc.non 8.^ d.in pr nc.& volunraspcrfc<5la func principia communicandi naturam . accidcns .oportct dicat pcrfcdf ionc fimplicitt rjtamen aliquac ReUtig ori- ginis non pO' teji fhndari relationes ali» pofTunt fundari fuper rclationem. Ite tcrtio fic. Spi- nitura.vt dio«c u.fed cuiufcumque velle eft princi- tibus.i5.ij i. . in ali» relAvt proprietates fuper proportionem.\.frincip»U. vt ofli. 1 XIV. igitur diftin- rum cmanationum. lati*nes fi>f- funt. iUonem jianc *Viilc Alcn. j.q. potcrit in infinita. Ad primam rationcm diccndum qu6d omnia diftindioncm ad hliquid prius reducerc. Ad fecundam dicendum. compecit cftj& idco hxc canla eft fibi fc.Srriimdum ftusmittat fc. Diftinaio Libril.veldifparata.quin ex volitio tri. ? Quj^d fic viArgum.&non por aliquam aliam for- Diftiuaio principium re&rationc. vt intelligibilil . no relinquatur habitus:igitur. * nationes non funt a fcipfis .. Dcftot Oxon.itrt.p.vt alias * dicctur.quia fic.XIV.Patct Ex hoc dcfcendo ad fccundum. quod Angclus 116 potefV producerc formas fubftatialcs. af- I dctur .n.quod cft de fe libcrum.i.

quaciitur: rtriim Spiritui ftn^o cenuemat miffio vtfibdii ? Quod non vi Jetur Auguft. dicuiKur v«rc de fuppofito fubfiftente in natura illa .n.rv -J^ A ? D. conucnit omnibus perfonis .nifi ^ tunc. naturam humanam in vnitate pcifonjgs. Item fecupdo fic. intellcdlus .Nonfic autcm Spirirus fandlus^quia non habet eire fpcciali modo in tali tcr vijibilis talis figni » frimum frincipaU.& in tantum minorem in qudn^ tumfaclum . ftratio interior.. Tiim .i. & quamais fint oppofitae .rn.p..4}.qu6d diuifio proccflionis in acternam & temporalem.Prophct* vci A crant diftradi . 1b Oxon. alibi.7.8c iterum.vt patct de intelligere ^i tntiitm..8ic. &proinde miffionfj r ifibiles Filij SptritMi fan^t fieri figms fenfibdtbus conue- ceffionii & menttbu«futproceffioni. *"•" norficut fi- inftitutione.quiaprophefi(j. fed diuifio alicuius in illad.vtpatetalibi * exqua.^. Vnde potentiae occupatac circa idem obicdlum fc non jmpcliiit. XVI. cflct vifibiliter qon?fi fio ? fruftrk fieret miflto vifibilis in aliquo figno extcriori. Ad tertium diccndum qu6d fecundum adlum DISTINCTIO Aaguil. ti. fi retur difti^jiflionem conccdo .ii. fibi eft natUf quo ipfius proceflio manifequod ea. fcd mitti non & fiitHis.& loan. eft minor Patre & Filio . ratione naturac vnitce. quia de Patfc & ad eumveniemM. l'>us. & paffioncm eius.i.& ide6 eft cf- niunt narurac V {entialcvt fic.Bonau.^. Vtrttm Spmtuifan^fo tonueniat Aleof.i9.]uxt^a\ihi*iAiitgameti. * non fccundum quiJ.icl»ard.vtcomMniter.& io.&ponrtur in\\icix:FAteamurFilium minorem fa[ium . M.diccndum eft .qu6d non ram figui fenfibilis.diJi>.fed confortant. quod fignum repr2fcntan/.& fic foluitur fecunda quaeftio ncgatiuc. aliud tior. poffunt tamcn eidem conuenire.""^* .Sitnili- quod intellciftus etiam cognofcit.Filius mittit fe: 9? circa exteriora diftrahit phctiac. I . QusEftio Vnica. Co»tra.*«. quod eft umpliciter tale. 4if*tundS.fcquitur quod Spiritus fandlius potcrit vifibilitet mitSpiritus De raiflTione ver6 fenfibili Filij .i ^ 3.nifi ex mipo & in tantumfaSium in quantti mif- fruftra cflet illa ap- non quod fignificaretur pertalem apparitio- nem exteiiorem non enim poteft cognolci ^\gnum cx inftitutione fub rationc reprasfentatiui.y< enim abtero mittam eum ad 'j^']^"*****' loaa.quia taHs apparitioexteriorfenfibilis 7.7. quod fenfibile aliud a fiio in- intclligitur circa diuerfa obie^la ie men . VNICA. Ad probationem diccndum.cratimagi- fignum a reuelationc imcriori .i. 14. fed confortatur. & ideo Filius poteft dici minor Patre. p» nigatiua. cum perfonam mitti fit manifc%• eamprocedere. relationem rationis . tftif- Deinde docet cjua.noneft vniuoci in vniuocata . quod mittere conueniat omnibus perfonis tanquam effentiale.Qflomodo autem contra iftam opinio- arguercturde alia opinione antiquorum Doitorum^quod nec mittere. ficui occupatio fcnfus -^d prtb/ttio- ab intclligendo per occu.vbi loquitur de miflionc temporah'. c conueniat Spiritui fan- paritio exterior.& fimiliter Spiritus fandkus fe. nifi concurrerct illuftratio inte- Durand.quac c6ue- M *'*"' Cft manifejlari potcft cfle reflexio.quod gnificatum.fed non fcquitut.& idco nou oportet Qjr ^ESTIO SrawMAwat.quandovolumuscole- conctirrat rcuelatio interior. Ad X. fcd tantiam pracccdentibus perfonis.vtpatet.39./»«.4.We^.qu6d Filius mittit {c. DISTIN .fi Spiritus fandus mitteretur eoqu6d cft de qua raiflione loquitur Auguft. plamur pafllionem eiu«.ii4</. per hoc foluitur prima quxftio .eft cum fio vifihilu figno fcnfibili cognofci perfonam proccdcre.-ile eos iuuerunt.nihil cognofce- non milFus vifibilitcr. Contrarium oftcndit Magifter in litera per Argumtn.ficut patct pcr Auguft. Alitcrpoteft dici. «t.^c. necacqui- uoci in squiuocata. Reftlutit Refpondeo fimul ad iftas quaEftiones . Ad primam rationem ptincipalem potcftdici^ vno modo.quia non erant couenienria fu^ nro- cxteriias fenfibile.& Spiritus fandki intelledum ab intcriori confidcratione. quxrc ftri.(.qu3nlura ad principale fignificatunrj tantum dicunt liuiufmodi relationes. ^d frimum m^g. quia t. XIV.74. frimt yufiioni*. nifi praEcognolcatur repraefentatum.quod miflio Filij.quam ponit Magifter <i//?. quod fic impediunt .t^ 5. Cum venertt tlle Spintus vtr. inittendiquantumad principale fignificatii.f. «w. . Ad piimam rationem dicendum. potcntiae cum ta- fcnfus occupatur circa fenfibilc alicuius aut concutrit reuelatio intctior aut praefcnseftfcnfiii.qu^d quamuis intellc(aus diftrahatut pationem fenfus circa tcUigibili. tunc non diftrahitur.cap.c.& hoc cft fecundum eius per <'to. quae fuit per incarnationem . ncc fcnfibili^ concurrat reuelatio intcrior? ergo fruftra fieret miflio fiue apparitio (enfibihs exterior. Ad fecundum dico quod mittere Sc w»u/».§iuidfitmif ftione praEcedentcmiflio palliua vifibilis.fcd in imaginationeerat aliquodlenfibile natiuae. vel confortant intelle6ium Moneo ex hoc opere tranftatam effe hic tjuitfHonem hanc ad Oxonienfe.i.f. ftabatur.& fecundum tjHid. Filio didtut loannis 14. Auguft. ^uinfiat ilbt- fenftbilia diftrahunt circa res fpirituales. cft eius proccffio.fedqu6dvcrumque connotct notionalc.i70. D. led bilius vuiuit libi fe fi- non autem quatum ad connotatum.do vel quomedo fimilcquia Spiritus fandus non vniuit intelligi. C H O LIV S qua pto- igitur pxocedit a fe."^ nifi ficut in figno. fortius contcm-.fiue mif- re Chriftum fi Spiritusfanftusmittaturi Patrc& Fiho.S. vbi fupri.tum p»rtit tutti. & u4it miffionem paffiuam vifibilem notam effeprodutna .quia tunc ad nihil eflet vtilis : fi autem obiedli . ideoilla quae dicuniurdenatura.nifi tcmporalitcr.tralt.Vi(q. quod non cft vcrum.de Trin. de Trinc^.addttque nuUamfieri ftonem aut reuelationem extenorem. ti» *• R natuta.i4.nec mitti conueniat omnibus.j.intuendo imagine Crucifixi.Tliom.fupcr Gcncfim.Augiift.z i. quod wrius fH*' opinio Magiftrividctur eftc . Suat.gf. R. Arg^frimum v.de ceffionc tcmporali loquitur Beda.eft minor . fenfibilitct diftraherct pracfens. dicetur libro tertio.4. /'*/««'•• quod quidem fignum oportet couucniens efle * ^° ^*°"' ad manifeftandum fuam proceflionem:cijm crgo R Efpondeo ftari fan^us poieft manifcftari procedere figno fenfibili conucniente fux proccflioni. tur igi- -Ad fttim^**"*' noneflct reuelatio interior.^.»»*m.iMh.& quonQodo tandcm cxponitur opinio Magi- ncm In Oxon.Vnde & intelledlus fortius intclligit obic<3:um quando fenfibile illius /«OT:igitur Fihus in ^t"'-"" .

x^.xquali conatu eliccre aftum diligendi aequc deuotum.quod in potcftatc vti.?y ''^ ^•""'' trinc.igitur oportet in eo.igitur animatan^um Terti6.V^* pcrtradlas illud ad K. .ftjf6. quia Filius Dei I & homintm non hoc cius potcft cire habitus. tem diuina. (^ i. mutatione ex partc cft & fpem quia hacc poflunt manere ctiam . Nam velle iftum faluari & nollc . quiacx oppofito (equitur oppofitum:quia fi aliquid pofTci. fi- variationem c(Tc in iuftificato ex partc natura. Hicimponitur Magiftroquod iple fequutus fit partem ncgatiua. hoc contingit aut quia eft non habet voluntas noftra fcenim cft ad diligendum pofitum.& cum habitu: qiiia habitus tribuit aliquam pcrfeclionem ciim perficiat ha- bitum bentem fed potentia voluntatis habituabilis efl : rcfpeftu diligibilis . 7.fcd fic cundum indifFcrcns fe i fe Deura. qus Quarto. i . SCHO 6.& per confcquens habituabilis.quo nunc acccptctur.. & cft bona pcr participacionem Seckitdum. Ex fccunda etiara Primo via arguitur quadriipliciter.t.ad cuius dileftionem fei udum cerram pioportioncm poftct aliud.Si igitur /icut diligendqs eft qua forma arguitur duplici via. .«'•^.quiaex partc Dei.4.CharttM. Aliaetiam via S liin» contradicloria cflent vcra.rt»^.Steundi. luxta vtraraquc viam arguo quatuor ra.aut aliquid prafcedcnsdifponcns ad dilc(9:ioncm?fi prirao modo. Sententiafri.quia Jiter co np contingit qnis habens voluerit.primo negatiuc ex partc habi- tus pcr duas rationes -Tun^^quia vii cum non Si:u»do. poieft inielliginon bona. ex parte pri- non aufercur nifi per habitum. fupponendo iulHficationcra peccatoris . j. . f^arti. (jbj adaquari in diledione .qua vult iftum faluati. fit habcbit paffiuc ad cam.vt iilo poffit vti. forma eius. mttlti putant fecun- 8.fi Spititus (an<fkns ligendi fc . ifta pperabatur operationcs naturs fuppofitatse. j .4 Doftot f 0x9« ^.mutaticne cuiuflibet alterius diligibi- fuam opcrationcm. tum .7 /» Conc. exparte rationes. ficns & fide fpc.c.Ezech.i. non:hunc vcto voco charitatem.de DISTINCTIO XVII. C H O L nondi- i'g't ad vitam a:ternani.vtpatet dc illo^qui eft in <5bione pofita.inc\u\t.j. nec in adibus fccundis. </c^.ii.quA trilmitur J[dagiFiro.dc moribus Eccl.k nobis. Amumenttma^rm*.c X.^ \\\. Vcga /.r<it. qui caufatur a Spiritu fimfto.c. IrcA diftinftionemXVII.%.i. dif- fut. >< 1 Bcllarm. «/«».ci!im iuftifica- tur.i.includuntconcradi6tionem. Comrariii patct per Auguft. Itb t. quod peccato.Vide infii Patet dc pariiulo n. ncc quantum ad fidera. .cr i8. nifi : principium formale cius ipfius.quaanimi noftri recliffma efl affe£lio. qiisritur. Qaart6.om. Vir^uez. quia Itcmfccundo fic. quod ncgant Sandi. acceptarc ipfura ad vitam atcrnam. 3 nobis.x.ncc mcrcmur. alitcr VeluniM di* diftin- ipfum faluari. M ^ I. crcatajigitur 3- tionibus voluntas diuina. 1 ditr/f QViESTIO ytrufff in «. ex Rtitetttir Ez.igitur non crit in po- fccundo modo. quia nifi fic eflct.Qnb\ participans potcft intelligi fine panicipato:chalitas fidem iuflificationem COntra hanc opinionc viatoris fit Mcejfc fonere animn & pofl Trid. Det hic dittuum terit iu Sententi» iia efl virttu. Secundo. & funt totidem . Tertio. eftautem a nobis in iniini: diligendiis:igitur per charitatem. illa funi in & poteftate noftra. cui . cf.non circtaliud in infinitum diUgendum. I^rima dinatia tc fit pcr habitum.non aliter fe habcrent cxtrcma nuncquam prius.i. adio me- Si pr:n(i^ pii4m nonfit in fotejlate naturalibus nec aiiio. Diftinaio Libril. quasro quis Terti».vcl no ricQria non fit eft in potcftatc noftra. a nobis fupcr om- & neralialiiftentiaDci polfunc in fuas opcrationcs. ytrUm in antmavtatorujic necejfepo- jfrg.fcd crat crror Pclagij. potcft intelligi nifi bona .D Thom. Doclor in Oxon.« meritorij <}ui> <flu aliqua potentia Minor probatiir . U)m.Si charitatis . cnim cotradidtoria cflent fimul vcra nuUa a nobis in infinitum diligcndus.qujc cum gcperfedior irrationali Magiftro.oi.£CjUe clar£.i.porentia habituabilis non poteft a:que operati fine habitu.omnis bona . cum V alibi. igittjrin voluntate rcfpedu determinata ad inclinationeni in oppofitum. S' . eft acceptarc ipfiun non tribuit Daim dele6tabi- opcrari.Trid r. nifi principium illias adus fit turfrimo.& funt ne aliqu» vnus aftus ex parte voluntatis diuins. nac. aut quia cftdcterminata adinclinandum in pro- tamen nihilderQgabatur.quia nuUa adtio eft in potcftate agen.cum autcm non tum eft Deus per habitHm. quia nuUa aftio . «. formaliter tis . eft alicuius (uppofiti nihilcnim dicitur agcrc forraaliter luxta »li»tn viam argutaliqua a^ione .^ ijarf. 94 aBus Jiecunda. I.non aliter. quia non habituabilisfit refpc- obiefti determinata . quod ritatem infufam fdit iuftificati. non volitionum oppofitarum.& iuftificato .nollc vitiofam qui non ftatim aufertur. cum plici via pcccato raortali:non tamc (emperpo- tcft.&c. R Darand ^. crcatura li quiatunc non videtur. cft fola bonum eft fitri inhtrentenfi. ex parte in[tificati.XVlI.negans cha- refutat dupUct via. augendo illud per finitum.&adionemmcritoriapofteelici primo.trimum nere charitatem creatam formahter he^afiwm. cui nihil asqualirer eft diligcjidum.crgo ad rationcm meriti indige- mus aliquo alio. moueai ad a£lum ditcrminus ilHus raotionis? Aut diledio.diligendifs in infinitum^rcd ad Minor probatur.Patet de poenitcntc habente habitu poflit fine aliqua eft in pcccato. autem ipfum Ialjari.i. Tum. dit in Aaguft.»rt.Non cftautem neccfle Ttrtio.O Bonau fc?VfliM ^ i.Patec potcntiaot- variatio cx par. eft i fed Deus diligendum in cft diligibilis nem proportionem lisjigitur cft :Pcnii:m.<' Crgr»t.YoIitio au. Qjtis nosfeparahit a charitate ChriJli.abfoluca.vel noii diligcndum : igitur rcfpc6tu talis obiciai cft indctetminaca.fi non ex pattc animac ? crgo anima iuftifiuationis xata non haberctalitct fe adDeum qukm pritis.»jfw.quia cftcaufa prima . i.i. quod voco habitum.i\. ftingait de baptizato.illud non cft hocnon lufhcit ali- creata.hoc voco ha- teftatc diligenris. vbi di.fch.ioi.diligibilt pertingcrc habet in lium per eilcntiam.ita qu6d fufficit Spiritus (an(flus finc tali habitujfufficit cnim Spiritus fanftus affi- i.mpo(it» Probtuur frimo.Pro cuius cpfirmatione duarguitur.qua vult iuftum faluari.& funt hic quatuor rationes clara: S(cundi.hoc arguitnr cx partc volitionis diui- tc obiefti . voUmtas cum rationalis Spixitusfanfti finc fpeciali affiftentia omni habitu informintc po- adum fuum.j *r^$. Sccundo.percharitatemdiligitur Dcus. chatH.nifi (c rationes prius tum.^8cc. charttatemformditer inhdtrerttern ? Alenf4/»^. cr «^.3.(ed naiura rationalis eft inanimata. aliqua diftinftio ex parte obicdtorum fit infini- Itcmtertio ficinatura pcrfedior pcrfc(5lius tcn- igitur qux in fc eft vna. confirmatur aflSrmatiuc cx partc Spiritus fandli.

qu6d Spiritus fan£tas de potcntia abfoluta potcftcaufare a(2um in AD ptiue. fcd omnium & . Scluitur.&: vt moueat voluntatem ad aftum meritoriii.quia non acquiricur ex a(Sibus. idc6ppeia naturacdicuntur^eeo percomunicationcmidiomatum .}. & credendi non mouet quia ad aftum fpcrandi mcdiantc habitu. & doEli argnmenta allata in De quthus lege ipfum in Qxon.quo inhabitat animam .quia cli ab obie- cft abftrahcre. §luemcdt pre/Uur» ho- n» poteft inMigi tu» ton*. ita quod intclligatur oppofitum fax bouitatis fibi intflc. Quantum tieinttrpr»- cft qucm ordmatur.quantijmad aftuin Spiritus fanftus Ad aliquis eam ad otinnem adtura meritoriunuficut c6fibi 10.dico circa charitatem. voluncate.quia Efpondco crgo ad quaEllionc.vt paffionibus fcdatis. obie<fti. Jli primum frmdpalt.non fecudum propria principia pra<IWca. mediaiite habitu . Ad conatu concingit aqualiccr co vti cacrcris par1l3us. nitatem cius .c.& Ad quartum. buit facili- tittem mtn- di.qa6d non habitus charicatisinformansanimarh fit ueat quod fenfifle. quid factt Detu per media .Ethic. Quanc(imadprimura.dico cjuod ficuti ordina- TJt^ltx »#. Vnde apprehenfio obiedi.ficuf radius dicitur participacioncm. quantiim cftdiligibilis. Ariftot. dclcftacioncm .quia cum maiori conatu non pofluntfcraper acqualctu deuotionem habere.& fit fic inhabicans mediante charita- Mi^. Ad probationcm diccndum.fi tanta cft dcletStacio uotisdelcdacio eft . SCHOLIVM ftcun- rionem adus diligendi .Vndc intelligi duplicitcr:aut abftradkiue.credcndi. aut ifta infinicas refcrtiir operatio natur* rationalis fcd non ipuim participacum. inDcoponitur duplexpotcntia. quod crcaturam bonam inteUigi non bonam. etiam clare quatuor argumenta opinione tributa Magiftro .4 «0«^ magis deleSlant.& eodem modocumdicitur.. fed dicitur potius cire participatio bonitatis per eflentiam participaco.ontr:. Ad fccundnm dico. Rcfpondeo quod licct non ^qualeni liabeant dcuotioncm. Ad aunri^. fufficit fibi potentia in operando eft rcfpc^lu .& in qucm continuc influic:& fic for* fi haberet zquc intcnfum refpedu Dei iQfficeiCt ad falutem.Non cnim idcm fro bere. quia quid-^ iniujiii. & circum- Ptimo modo verum eft qnod crearur» bona poteft inteliigi non bona intciligendo bo. J' ^.quicquid ab/iluta n«n creara:. do:tamen aqualem a<5Uim diligendi polTiint ha. qu. poteft II.q.. neceff*- qux no cft crtentia tei. Ad tcrtium. ii. & fic potcft intcUigi abftrahcndo .^ 9S tationcm ipfius.de quo latiitf tbidem ^. nihil ajfe^ rens. Et fi dicas qu6d dcuoti experiuntur contrarium. }.nifi ali«5 ftatneret. prim6 ad rcm JtVin jfd cenfi. m*tiincm. . cjuia potcntiam fuam T>t petentU "°" alligauit Sacramctis. dicitut patticipare bonitatcm fubieftum participat fe . non force non fempcr in de- facigationera poccncisc.habituata:quiacnim opc- fj?6ta eft .ncc fortc alicui formas immcdiatc poflit per fc. Uiihitus in- fufus t.Vnde mniinqu6d noii fempcr habent aeuctio in irris ff-iria?quakmdc!e6laiioncm hoc fortc contingit vel tuttUbus. iinalitcr refpeftu obiedi fupremi.qu6d primum. g'flri. fed a Dco imprimcnte. Ai nalis cft habet rationem deledtationis inclinandi poten«am. aut adapprctiabilitatem dtm.pcrcharitatcmDeuseftdiligcndus. ».Vno poteft cfle fine his dHigxbdi4.dicendum qu6d rcdla:. proptcr fatigationcm potcntia: quia fecundum i'hiio(bphum io. ratio rei naturalis.Primo modo non eft verum. poteflfine eit facere.& appetitu no alicer inclinan- latim ibidem q-i-k num.29.foluit itddutla 9.quia illa func ncceflaria eiuidde hac fcilicct . fecnndum fuas leges.de quibus 5.quo moucatur in tale obicftum.f.& illae ^iJi^n*.&fpcrandi.qu6d charitas non Ad teriiim. Qu^ftio L SCHOLIVM de Uge ordin*ria habitum ch^riutit p»^ -^Jfcrit nendum I. quas ftatuit. quando habet aftum diligendi inordinatfi:quem contingit illo habitu vti pofucritcharitatera in anima.quo inhabitat i moueat ad adum diligendi.ri pojfit Magifter . vel ab obicdlo appiclienfb. Ad fecun- diim. Ty «•f/f«>»«.i 3 fcriberc ttrtittm. ctiam opera piopria perfbna: diuinx pofTunt dici dc natuia. quod Chnfiiif Kin non tamen per huiufmodi aclus merHn a!lio.Ah*omodo. dflptM fieut duplex ncccffitas ci corrcfta.dl tamen vcra quantum a3 appretiabilitatcm obicdi:& ficpioccdit probatio. fcd ad mouet iraracdiatc . & non pcr cxercitium.* participans imo cffelux pcr eft participatio iucis folis.non quantiim ada(flum fecundum. quo inhabitat animam .}o.quod experfcdlioncnaturarratio. §l»tin.fcd habicus infufus cft ab aliq . fc . Deinde ponit Tnodum. & fccimdo quantum adintentioncm Magiftri.ad hoc vt iuftificet impium. «. Ad primam pro aiia opinione.Vcus cfi di. pcrjhii RfH!' vere potuit dici de illo crcauit aiiimas fic : inpropofico:fi Spiricus ianftus clkcretin voliinr.Idco potcntia te poteft faluari incentio Magiftri. OVteSio. qua acccptatur abip{b:qua:potentiadiciturordinata. quod f\ . ncccflitatur.iod natum eftcaufa- magnam rc inprincipio .vtinfundaccharitaterainformantem J^* & acccptcc animam. mc- & ficdiuerfimode ^iantc habitu. e/i cntium . vero ad intentionem Magiftri. Dcus autem de potcntia abfoluta non ** & & (irduphxpc. propccr adus continuecur.Tcrtio modo.an ttafenferit.ficut habitus acquificus.iic nt. Vide 'DoQorem tn Oxon.qu6d pofucrit charitatem quanium ad adum primum & fetatur cundum icatamcn : habitu fic eft quodSpiritus fandus in inhabitans animam vt ifto templum. {>ro ht. tnintic oriniont iH«. Nbn autcm potcft intelligi non bbna circumfaibcndo bonitatcm cius.cum q^^j ctiam legeseflcnt dicicur ipfum trjplicitcr poteft intclligi modo.& in illo habitu moucat voluntatcm ad aftum firum. ad So!uit clarijfme II. fccundum itnmcdiarc. & cum arquali te.quod habitus infufus non habitum habilitacnr per cxercitium a6luura.quo piefalua. ligendns furi. ad inten- & tantum Spititusfan<Jius aflSftens immediatc moinuniter imponitur in infinitum kno- fcnfilTc fed . de petentia tamen ^bfoluta nihil intrinfecum requiri ad iuftificationem. & inrelic^lu cxiftente in squafidifpoficione. qucmadjnodura formara. quc^jn^fi confcrcndo fibi charicacem.. Idco rcquirit habitum fpeciaiem motum.qu6dquia Vcrbum aHTimpficnaturam.tc. } ». comraquaspotcftdc potcntia abfoluta . . aut circufcri- MgH-.aut naturae irrationalis impcr- in acquircndo initia qudftionis. primum atgnmcntum dico .finc qua poteft cf. Ad tcrtium patct per difta.im6 pcccatoraiiper cmni».C£cttris parib'as.fiuc deledlationem.-ri meruit:quianoneranc in potcftace fiia vt homo.ficuc habitus acquifitus. & hominc Chrifto .oJo ifta quantitas codem modopoteft intciligirefcr.q. ab/blutarita pondcns.(juando eji potcft cum caufa fecunda.& alienante dcuotos. ipfum ad vicam atccnam . tamcn fua otdinata non iuftificat ali- ritmaliquid potentia illUfieatit* figgf^ £t quod fic eft Ad fccundum. niLus f^tof.-e habitum adlum diligcndi conferuat. qu6d non poflit ad omnem adum .

« ». Primo cnim (equitur quod cum voluncas lunuttt 4i'uimrelptifu Dei non necefTario velic alia . verc diccrCDtut deco.i^.& talis eft volitiodiuina.i..qu2 aljquando crunt.& quod alia non fint ni(i fecundari6 volita.& fequcntia patct.(ic aliquid (ibi inccinfecum icdum eft racio volendi alia.qua: . tanquam dignm vita in j. telle6tu$eius. non coopcretur ad bonum tunc non vult bonum fibi volunt^re luntas igiturDei efficax tantum bcnc quafi volitione eft cius. charitas non eft formalis ra- tio acccptationis cx parte elicientis adlii accepta- cionis. atlus acceptari a fitppafita 'Dei circa hec cciTaria enim refpedu cuiuflibet H poflibilis eiTe intellef^us diuinus ncccffari^ videc cnticacem poifibilcm. qua voluntas diuina vult aliquid efie volitione efficacf.4.e.c. n.&c. Libri 96 quiicm adus vdImitatis/ed non roeritorius.& feremia voad alia. Oediatn.rf. »14.quam Deum pcribnam acceprarc fed nihii poteft eire ratio .5. refpcdu fecudi obie^i potcA intelligi cripUcicer.& dc ifta. quia poiita ratione formali f uius.io-Sequicac (ari6 velic obiedlum primum volun- teriia differencia.quae C H O L I V M.iteli alit- na. (j. & charitatis. V i A j. qujc diftinguitur a volitionediuina fimplici. OAri>». ordinando ad maius bo- bonu copletiu^ fuae perfe^li^onis.igitur.t.quia cit aliquero no eft formalis ratio quate adlum voUintatis .vt cftetKiam diuinam. Contra. rum.Secundaacceptatiopoteftintclligi. &: Deo. d.^ II. ergo per charitatem non poted aftus yoluntatis cfle formalitcr acccptus. per quod diftinguitur abomni non tali:fcd pcr fblam charitatcmdiftinguitur acceptus Deo a no acce- •po Afguptrf fiuitt».primttm Quod non videtur .fecund6 arguitur ex parte perfonae acce- ^tcH»ium.& qutidl.Vo- refpcdu eo- Su* dieitft» velitit efim eax. tanquam dignus vita xterna i ^g.& idc6 relinquitur quod charitas fitratio acceptadiobic6ta.Vndc vnamacceptat adgtatiam> illi & aliara non.iS.ica voluntaseius vult omniaalia a (c. Pritmijfa clare triplici conJitione obieBi primi & & Dei incciligit orania alia \ fe.quod eft (ibi intrin» (ecura. idco conicquentcr qua:rixuv. Itcm.vt pro minori bo- maiusbonum dct. Vno modo firaplici complacentia:& haec eft nc- prcaturx raiionalis per fcd vt obiedum volurKacis.(i charitas gl»ii»um.iufcjue Dco . dicit adlum in- fed nihil creatum poteft ciTc ratio formalis adusintrinfcciinDeo.Sciendum ergopri- tc eius.qua re fic accc- ptat. ptantis. Tcrtia eft acceptatio diui- no folum vult rc cflc.Thom.J 6" 4. ficut omne fri- 4Triflicitet aliquid dicitur acceftarf kT)te. quens complacec fibi in volitione illius fimplici complacentia.Necde ifta acccptatione.!^ triplici ta'- & regni*terni.& .qu6d acceptaiio diuinaeft rcfpediu .<.licet .& quandoque non)& no ncr ceffari^ vulc alia a fe:igicur oporrec qu6d ncccf^ acccptac aliquod bonii ^oluntatii.<(« lufiific.& hoc cciam eft oftenfum (^>/?. ebie- tefi effe appichcnfum ab mum.Sequitur fecund6 qu^dfiiu primura obicdura.fcd confequens videtur fum.6' Dodorem ipfum in i.qHed diuidit inter Filios S . quia ad cius ejfe coopcracur.q«ia fic acceptatur aftus fiibftratus malitia: fccundum inomni peccatoiquia tale aftu adus vult Deus efte volun- fubftantia cate efficaci. funt aliqua prxmittenda diuina habet aliquod obicAum cipo Pecifio fiionif. fal-r Dco. Itcm.quia acceptare diuinum )itin(ccum in Deo . & efficaci. j.quod cnim non poceftcfleobieftura primotp fcdnihil aliud fccundari^ obic(Stum oportcf qq6d fic cxiftens . 19. vc acccptabili : ratio flyemode ch*rit0t tfi ratio eur «<- ceftetur quit .& ad quorii effecoo^trabatur.diff.c. Ideo oportet vc primum obiedlum voluncatis diuin£ ficuc in<- men Deo .&c. (W Gabr.l^trHm habens charitatem creatam per ipfarrf fit accepttu Deo. noftfa poteft vellc voluntate beneuolcntiae fimplici.& Filiosperdttionii (irfr«.ii. fed Deus eli- ipfa voluntas non diuina. qua quis accept^tur vt dignus vita aeterna . ritas confcratur ceptat ^em. rcA pedu maioris boni. quam cha- quia enim hanc perlonam ac- : & iilam non s idc6 huic confert c^arita- non. quare a6tus Deo acceptus k (jt : igitur non poteft non acccptusDeo. dc qua i ntclligitur quxftib.c^.lT.Pcr illud vnumquodque eft tale .ncac nec alia perfcdlio eius incrinfeca.fcilicetratio acccptabilitacis in .fed acceptat ca. 14.qus poteft eiTc rcfpedtu eorum. Voluntas alicui .quia non in potefta- & deinde ad HIcpropoHtum applicanda.Con- ciTc aftus a chariiate. Ex hoc (equitur triplcx diScrcntia voluntatis Trifltx ifif.qu6d fuum primu ob. in quasftione pra:cedcnti poni- tur charitas in voiuntate propter iu- adlionem meritoriam faluandam . ncce(Tari6 vclic fuifrimi obfijura primura obiedlum.ficut effe ad cuiuflibet pofitiui. primo ex parte DeiacccptgMiuum. loquente de chatitatcSolum hoc donit efl.f. primum obicAum eft ncceiTario volitum ab ipfb> quia cum nccc(Iari6 (ic in a6tu volendi(non cnim quandoquc (ic vult. Ad propofitum igicur dico ./.Vegzde {^ luJlificM. Hum eam:& pcr confe- abet hic pulcherrmam. ad vitam aternam crdinatione . obiediuaacceptandi. Diftinaio I. Merna Oo^Qrf» Vafquez Bellarm. qu6d Deus acceptet aliquam : perfbnam. volunratis (it formalis ratio. chariiatetn creatamper ipfjttt fit acceptfif pijn affina»- X V II.n.vcl ad Dei acceptatione ^ rill». Item. ita vulc . 19. primum.quianon cft ncccfte ali-.j.ponitur ipfum.igitur. opera eias ^(IutTipr>(rec fi eflet .).nuiiquamcrunt. qu6d acceptatio Bcatitudine. QViESTIO ytrum habens D.qu6d voiiitas }untatci^Aum diligcncji voluntatem.quod eft prxmium .& mo.qu6d tatis diuinae fit cft fiiticium in cfFccau ex natura rei. ptatae:quoniam illud non quod ptandi petfonam eft formalis rat jo acce- fequitur acceptationem perfonae:fcd perfona prius acceptatui.quia nihil aliud eft pcribna e(Ie acceptam ftificationcm . igitut non eft ncceftc eum ^Onxt^ charitatisacccptarc vc dignum vita jetcrna.14. .de Trin.intelligitur qiiaeftio. tcrtio arguitur cx parte aftus mcritorij yolimtatis . ad hoc ^u6d opcracionisrcalis fit : obicftura voluntatis charitatem hominem e. non tamen eftpropria flaram do£lrina. pius per aHquid a Dco j A<ftus debet ciTc acce- fcd charitas non cft for- jnaadlus.1.qui4 noncftprirau obicdu.quoniam omnis potetiaoperaciua exigit fuum obicdum primum:(ed voluntas diuina non neceftario exigit aliquid aliud aDeo.a n. diuinae in comparatione ad primum obie(^ura. & ? «f. 3 obicdo ^lflii^M n^f.n6 intcUigitur quaeftio.& refoluit : Ent fiaitium nonfo- aitcrno cft nu. au^ (icut intelledbus ptOjdicente Aug. Atiminen.quaeeft fibi perfe^io intrinfeca.qua. 1. \.ficuc enim in nobis.& quafeclufa hahens charitatem ndeo ejfet fic acceptM. Fide ^td hoc Scholium in Oxon. vc ad talis Dico crgo.

c inclinant in jur habitus charitatis fit eius. /j^^J ^T fed eft principium acccptandi adlum . ficut poflibiha erunt. quibu$ illa omnia tcndcrcnt . quJim adura eius acceptat Deus.quianon eft forma cius. tanquam tius afiumaliquid inclinans in ipfum . c. vel diim cjuid . .umfiium prjmarium iffum. lcgis vniucrfa!is.in particulari.fi-^i m prima r comparatio obiecti ad poten& in fecunda potcntix ad obicdhim. ita Leuia autcm. gendum de animi iuftitia . vobntatcm • : |9. vt pcr quendam decorem pulchritudinem acccptaturl^ & Dco didum ficut . aut difpofitio.quia nihil crcatum po. igitur habitum intelligibilemin- ficut imellcdlus per clinaturadobiedhirn videndam . pulchrum corpus quia non diligit . Sed • \ 1 quod tiam ( quia amqr O. Ad aha qua: fequuntur patct refponfio per Adalis prsdida . Cum igi- inclinatiuus voluntatis amorem primi diligibilis a peo.ji. pro quanto habct charitatcm . ratio acccptabilita- ^. vel proprer gratiam gratis datam . quia chaiitas non cftptincipium for. omnia . ludicium enim eft cxplicatio tjuodtprt a jyf^itjjp i„ aliquo fingulari aftu. . quoddam Oper.vt iamoftcnfum cft .&om- diheendi illud . Ideo dicitur dc Deo. Deum.''P""" dcin fimiliter. Rccolhgcndo igitur qu6d dicQ . qua tendit in ipfum .qu. fecundiam diuerfas opinioncs. Exemplum o & confcquens per in diligente ifto . fat incre»turit quando dicitur in minori.non prima. Tom. Charitas crgo cft ratio acce- obicdiua ttibucns habilitatem acceptaiionis paf/lux perfonz zdm. principiisclicicndi voluitab a»tcrno ipfum ordi- f xatnpla jjtcUnuur in ipfam poirct acceptare.fed habentis effe pofnbile ab a:terno . quam Deus pra^uidens ab xtetno .& iujiitiam. qua nunqiiam . conccdo qu6d petfonam acceptari ^ voluntatc diuina. habens ad illum. fimilitcr in propofi- cflentia diuina cft ccntruro . Ad ptimam rationem . fed proratio.f ea iudicium. eft acceptandi pcrfonam . Aliud cxcmpluin cft dc pulcjiritudine. . eft principium acceptandi male acceptandi a£lum.& fc l"al!Ti8. de qua qusrit qusftio. Ytptiusdeclaratum eft.non adluspcrfona: habcntis ejfein fola apprchenfionc. non diligerct:fic tiulim»^ to . quoniam non eft ratio formalis accc. diligcrc. & aftum . itahabirus appetitiuus inclinat appctitum ad appetibile dili- gcndum . & hoc per gra- qua pofFct '. cjua pulchri funt plodecUr»- alio . & cuius circumfercntia eft dirigitur voluntas Tt per pondus Scot. . ratioM. finequa. lujlitia Alioexrmefl <jutdam t)Mlchritudo animi . Alia ad virara jEternara . da^non nece(Taria.Pfal. quod aliquando crit . fcd fecun- 6. non tamen vult fore n(*h Vcluntiu di- Min» felum Wr ohieaii T^T "' ' quiavtprzdi£luraeft. quc .fedcontingcn$. vtiquc diligcret per quam aftus tendcntia: tis tcndunt ad jpfum grauiras tunc eflet quar jyeuseflctn- aut alia indifTcrcntcr habcnt. raodo vero . ratio obiedkiua aiicuius . neccftario "^ : folum ^^'^ qua Dcus quod omnis finaliter iuftus ftatuit fal- fcd cft ratio obicdiua acceptandi aliqnemadum. qui eo.m»litirr»ti9 tandi. & apprehcnfiim ab aircrno .voUmtas diuineccfl^ario vuU obie^anm primum. Uam ordinatam. ^^^*'*" fed vt habcns cundaria tioni ."' '*"» ptationis adus. fed non fecunda ratio obicftiua folum habens ejfe in apprchcnfione diuina.& eftquafi exphcatio uabitur . fcd diligcns aliquid propter fe propric amoreliberalitatis. igitur Dcus diligit omnia potentia diligcrc fuum primiim diligibilc. ' ficpft intclli- : quam non quar per charitatem. & tam ptandi ad^um diligcndi . uitatem qu6d . fub ratione intelligi- quodammodo in- habitus appctitiuus ita pbieftnm fub ratione appetibilis . & per ficut habitus intelledus includit i quodammodo obiedlum ^ilis . tftetu I QVi^STIO ^*^"' f»'* . ergo cft fccunda ratio obicftiuaaceptandi. . fi principium acceptationis grauis ccntrumhaberetvoluntatem. quod acccptati* pra. 97 fonim meum ) tendk . tmm fpiri- .qu6d arguitur. quatcnus aftus elicituc conformiter inclinarioni charitatis. quomodo eflct in centrum. fequitur qu6d habitus charitatis poteft in f fle ratio diligibilitatis afccptationi? diledlionis •.nihU eflf&rteft efle ratio formaUs voluntati diuinz accep. Vna cfi Ad fecun^*^- eft acceptatio quac eft acceptatio fecun- ^"'f'*"* qua Deus acccptat ad gratiam aliquam pcrfonam vcl proptcr motnm aliquem bonum . fecundiJtm Auguftinum S. fiue ad complcmcntum.ficut indiludkhim in j. quia illud pulchruHi accepr- : grauitatcm quam . hoc & cft acceptatio fequitur gratiara.dcTrin. pludit . fcu giauitate priijs pofitum. Sc & modo . homines ficutergo pulchritudo corporalis eft . Vndcille fuas pcr- a<flusdici- k Dco acccptus acccptatione acterna.qudd anima pcr ipfam. Ad fecundum. charitas cft ratio acceptandi obie£liua. nihil aliud fit. non. -^ ^^j^j T prjmum diligfbile.cedir gratiara : diccndura quod duplex gratia in raodo acccptandi. t.qua tas eft ratio acceptandi folum extrinfeca aftus qui accepratus elicitur conformiter inclinationi char jtatis. (ccundiam legem vniucrfalem . primum I •^'^ "'S"'^'""'^ prtnap»le. """ perfonam. ncc vt habcns efe nouum in cfFctau. vel inclinandi ji l- r Dcus autem hc dihgit obie. quia adus elicitur concorditer nem talis fecundiim inciinatio- principij. in . quam voluntatcmdiuinam ipfamacceptare:nifi •i. diligendi . ncc pcrfona. intelligo charitatcm.m ad iuftitiam. quod fic charitas cft ratio ctiam Non tamen elicitur ^ charitate. ipforum.io. quat poflent ad ipfum tendcre .Aliter eha"'« 'fi t^*'^ a(^um. "" ratio acceptationis tatut a diligcnte quid aliud orat . ex talibus efte ad przmium & fic charitas eft ratio : fic & pcr rationem.iiS.Qu^Eftio II. diligit omniadiligentiaillud quid dtUgtt ^ omm». prxccdcns gratiara . & non pcr XI. & motus cotum.«^''/"*"**«* *" ue piimo . ncc in cfFcdu folum. allcuians "^" ali- quia melius per- aut aliquid aliud operatur . quod cft vbinufquam . tamen vt cxiftcntis aduaiiter : quia Deus ab arterno voluit ah"quem nikam mcritorium fiituriim acceptare. Nam tabilitatis in fi ccnrrura habcrct voluntatcm. & qut funt ad i" amorem rN • eius amorem omnia. conccdo quod ncc clicitiuc . fcdfecundiim quam in particulari ordinanit ad fcftionis bonum perfedlum. Idc6 chari- Hoc autcm dcclaratur ViO^etitali- .ali- ejfe quando futurum poteft cfTc ratio obicftiua fctribucns primo habilitatem acceptapoftea de condigno fecundijm poten. vt patct per exemplum de pondcre . Necetiam charitaseft ratio obiedtiuaacceptandi aliqucm aftum fecundum legcm vniuerialem. . nec aAus cius eflcnt acceptata. Sed ficut quod aUquando crit.non amorc zelotypije.ur eire natum •j. ncc obicdii. j •. vt fic charitas fit ratio obieSiua accep- obiedlo .

generatur aliud fuppofi.Suatez inMet. quia termini mo1. virtusmora^** tugetur non oportec intelledlum .titcttur frtmo Godfr. formaprq- adlus tantum producerec ante parte.^ Qu. Atiftoc in intclledlu naturaliter prscedens. in . Primacft:Confimili modo aflus aliquis pofterior poffit augmcntare formam impugnatur praEced.c quod gencratur de virtute. fictit przmium rperitum ergo : Prsterea.i.^ .^ ^fuyii.t^6.prim6 fic arguitur.rontr. fcquitijr quo voluntas in fuo. rabitur.* QV^STIO Si dicas III.i.(ccijdum iftam via:igitHr frdcipuas ratitnes (joffredi.Wr. rcalitatis actus intcnfi.ii. Huic opinioni addo quodl.quaero } tuhc.yi. & Ttjeo- logos^nimiritm per augmentum nouA charitatif non corrumpi totam prnexiftentem .^'. 1 (^ BurUi. & . quia ytritm in aitgmentatione charitatis tota cha- Replic».i/.. quaeritur:^r«w in aHgmentU' ArgMmetm» fecundutn illc uon eft:crgo fi tunc indiuiduum.fpc(e diucrfis fpeciebus cies perfcAior & cxiftcns perfcdbiori modo. duas confirmationcs. q. fed pars poft quxftionem quar- Item. de Generat. : charitatis. ^ fola potentia tunc gcne- Irem.quatum vna eft maioris perfedlionis.fequitiirqu6d non dcn. vt patct in quantitate. [Uarto. Argumttum Contrk. Thilofophos .igitur perfedius habitum t ccdens non maneret Secundo confirmatur ficxonfimili modo videntur fc haberc maiijs & minus in formis acci- fit 4.tant© cft fimplicior: igilur ciim fimplrcitas omnibus eadem fpecie forma pernon habcns formam prsperfc(3:ionis in fit voluntatis'. Dicitur qu6d corrurapitur.Kidato.\x Secunda via arguitur fic tenfiori praccedente. f . SC edet fubieftum tranfinutaponis. ? duni gradus formae qualitatis. : Jielatam opimonem Goffredi repellit fex viii.\.voluntas poteft remittere aftum intcUligcndi.^/irM. fiuc gradibus caloris.i. ratio corum non concludit.vt pars in toto. alibi. Rabion.. f^ Bonauent.emittic a^um quia ille ^^* *'"'*" Secunih.quomodo fe habet in formisfubftan.cjuia nujla pars rota fimul alteratur. fi additamenti ha- habitum imperfcftiorem fibi adaequatum. Volhio fottli intelleBie- nttn imfedfr<->.dxquod ^ noncorrumpitur nifiquantum adefle in fe .aut in indiuifibili ? Non in partc diuifi- brH.Oi<?B.eiicitur primo. mium cum non quod ' eodem in A .difp.quia tunc eflct motus continuuSjCuiuspartcs non co^ pularentur ad terminum communem:quia mutatio copulans.f.7. quam totalitcr corrumpit.qu^m ccr: rumf»t.* * ViJ* Concedo crgo qu6d illa realitas fecundtim fc «« 4- ^'ft. in adlu intenfo praEcedentij non manct fub iDtenfione illa . .if.fequeretur tunc qu6d du Sententiarum remittit difcfttienda cum alia.^^n-}- inftanti dat .Thom.4. cum formapraecedente. non habct minorem cum quodam additOiimo quan- t6 fpccieseft pcf:feftior. J ciim pot6- & nulla pars eodem gradu caloris calcfiercc qu6d totum traflantur.^r/. Libril. tus func incompofTibiles. tam huius diftinEHonis .& perfc£lior igitur non dcntalibu$. nec ih noua inducatnr ? C^od fic videtur» aliter forma mutaretur de minori ad maius . calcfit.^. tione charitatis.ntcm. Oflnn Gofr. nullus cft in i(k. {$• i.i. . &c. «rM.fed tllicdtffufius mutatio omne calefa<5libilc. adluremiflb. Vpposita augmcnMtionc Augudihum chari- de Trin.»«>• «!•*• manetinaugmentarionccumaliogradu. ?hyfic.t. ^. tum frigidijquaero a quo patet alibi.& rarefa<flionc quamitatis poft co- fecr3tionc:fcd hoc argumentu pcrtpdtatur in 4. Telet. B.c.faltem in tia .q. Qua-ro quamPnon illam nouam.videtur qiiid in ccdciitcm cun>addito.igitut fi aAus tcmifTus noi? fit aUquid qu6d iii inftanti. in virtu- mo- virtus & non quan- generetur noqu & praecxiftens corrumpitu. refpondetque ad producctur ab impcrfciliori : nam illc habitus cxccdit virtutcm aftus praeccdcntis.fiaugmcntet.": imcfTe motus fccunpoflit .* * Ibid. r^*^^^^ fugnatur. . tjHod efi melius. eft meritorius^crgoprzfiipponitcha- ritatemtnilloinftanti . Rtfolttiic. in quo clicitur adus meritorius & tunc arguitur fic Ifte a£lus.& ad quartam . non in alio. I. Diftindio 98 prsfupponit illam.quan- do igitur reccditur a termino^ quo generatur alia forma.!. quo voluntas per adtum fuum intelledlus efle in zfkw fuo.Vnde fic fic fupponendo qu6d formis. Nunc autem (ecundum omncs ppncntes in fubltantia minus . tum moralium augmentationc . miffus»ug*t eft augmentatio:fi fic.orM.& non ab habitu. SecnnA.n. inquoelicitur.*. currunt enim ibi duo motus fimul igitur fccun.vt ponitur de Jitcr crit .t. ConfirmiHHr frimi. «^ 3 f audlum ntgatiuitm: oportet manere.ficundo frk- patur . SCHOLIVM I. fubftantia pcrfedior in cadem maius & tialibus & fpccie eft fimplicior addito. fi ibi ponantur maius minus.licet non fit aequc intcnfus cum in.tf.. non contincns aliam cum anima Chrifti j igitur fimi- de forma accideniali.n femper corrumpitur forma praecc. Deus poffit augmentarc charitatem in inftanti. XVII.feciindum partes mobilis (cd hoc cft falfum. & minus in habcnt prQportionabilitcr maius : (cd in ordine fpecierum.f.q.fequituc fierct calidum infinicJs caloribus..& in alio gradu.Phyf.qu^m alia..Tex. ftue rationibhu ''/<*«/«««»- non?fi no. fnhis ^u*r. q. fed quacirca rarefaRianem .y.aut fedior fimplicior a<5tus habitus prior corrumpatur. COntr2k. . Tota hic quizlHo per ^„' ^^^.fiipponcndo qu6d TR.ilIaenim (cquittir a^utp . Richatd. aut condenfationemfpecierumfacrumentalium in Calice htc breuiter infinuat.qui mcrptur augmentum . .quia fi ftatim. Tio^oi inOxon. Tertia via eft .vt patet ui quantitatp molis quando augmentatur.contta .quod patet:quia potcft omnem adum intelleftus corrumpere auertendo ipfum ^ confideratione ralis obic<^i:fedomnem adlum voluntatis naturalitcr przcedit adhis intelledus. vrx. tacis augctur pcr adlum elicitum do aftus cofrumfatur^ ^ noua inducatur ralis 6.q. illa cfit in indiuifibili.& ita pun^Slus fictet calidus. calidum corrumpens frigidum Ttrtia imfU' ^"*"''" prius remif tit ipfum .f. Bciffol. Arguttur.qu« praecxiftebar.anfuntmole magna.tantiim erir motus in finma qualitatis.igitur in illo inftanti.infinitis caloribus calcficrcttquia fint infinitae partes in calefa<llibili. qna-ro in qu6 fubic<5lo cft ? Aut in diuifibili.i.^7«w««rt dum hanc opinioncm . tota charitas praexiftetis corrHtn- & . Htifn. qujcrc *In. hoc eH matus . quiaillenaturaliterfequituradtum alio caIore.aut forma fequens perfe<aioribus pr^cedcntibus. ? t.qusacquiritur. quA communii \ fuam deinde efl inter [iatuit fententiam. merito : rit4f fraexifiens D D.cum habitus praecedcns impcrfcdior fuerit adzquatus a6libus modum hetur mfcripto Oxonienji .feci.

^Qnoi fic. commu- fide eumin O. Thonu docentis in intenficni gradus. tfUSK non ? . laftatui»- in Angclisinftatu innocentiz.c.x.y.vel Quiancqnc i. Iqm gradum Ad *rgH' efie rationera principalera . pofitiuum manens in augmeatatione tiUMmfri' charitatis. qui eft paflHo cito tranficns. i j. illa rcalitas DIco .poreft eflc intcnfior.69. Auguftinusi.aut non cft ciufdem ra- pt tota ejfentia charitatis .ficutdequantitatemolis. tetmicompoflibiles/cilicct forma nus adejuem cft forma fub taligradu.de que Suarez.Thom. quam forma vnius diei : vel rubor. & fic quicqufd aduenitquiditati. vcl pet intenfionem additur noua en- & foluit pulcherrtme argtimenta quibw vide ipfum in Oxon.quaE poflimt circ nmul.& quac Prima ftn- tionis. ita realitas.qu6d Philofophus loquitur ibi de fonnis /«\ . Porphyr. Suatei i» Met. Ncc valei illa opinio de amotione contrarij. Dodoti» Phyf. Metaphyficat t?x. Tora.dcTrin.& iJeo vna continetcircntiamal- teriusjfed jfd fetim- I. taphyfict.t. tunc habctur propofitura-.i.q.efletpars. XI. & non habeat illam formam raagis:fed hoc fiippoficum eftmagis albumquara illud. Ad hoc eft Item 10. valet illa opinio raagis cft de radicatione .j. auEia . quod eft intra ipfa. hic t.icd termi- »d mrgHtntnttimCieffrtdi. tia formalis ejl fpecifica.Me- num?.dicitur. valct diccrc de diipofitionc : quia illa eiufHem cflcniiaf cum forma. quia ex hoc funt incompofllbilia fimul in eodem fubicdo. TEncntcs primam AlcnUa etntinuation* <jr non eft in principio.t.i. Nequc QV^STIO (f aliarum formarum intenfihiliumy mtervtuntturrecentiores eft Ad & . Aia. D.crgo (ecunda non cftin fpecic. ibi concedit in fic igitur . crgo aliquid rcale in ipfis inrenfis quod non . fio opinioncm in quzftione praccdenti dicunt quod non eft alia fucccCin cflentia.«rt. Teniiim.5t.*rt. ncc noctntiav' nut habuijfet in hominibus. 6*i.hi( q. &c.y»i<j^Cl l. dicendum quod cermini pet (c motus funt inpriuatio .t ^. cflct in Ad primam rarionem dico.& tur. ficut differemia aducniens (. Rubion. impoflibile eft Tertio.&4. crgo prima non ifta ficautem.riicrgo addito variatur fpecics.i.d. Oxon. nulla quiditas fufcipic minu? quia abftrahit fecundum ft ab magis & indiuiduis : . Relicitur frimo.fit tota effcntia charitatis mum. dicendum quod non eft fubieftum mutationis fecundiim fc illa . SCHOLIVM quod non adueniat alia quam eft in eft fuit in in fpecie audlz eft toca rcalitas charitatis . idc6 vnus potcft eflc cum alio.ficft aliarealitas in audlo.& vnus plus habuiflct Nec non quam alius. . qui dicunt ccrtum gtadum quantitatis virtualis talis fordus. lia Item ficut impoflGbilc cft idcm numcro bis Secundo.xon. D.fuitdiipofitio contraria gratiar.^.bi:Non SfOti Opcr.t4. quia in forma accidcntali funt gradus. Qunrttim.quo minus in fubftanua . fed fc habct ficut fpecies ad duo indiui- tnfntumfrn rcalita5 stf/Ue. idc6 habcns cam quia fic habet cara taliter. quod aducnit quiditati indiuidui .f..fq.5. fuhieQo.io. & in alio. Rjchard.c<^«e de difermia.fic ctiam impoflibile cft non ad terminum realis. quia non funr aliqua incompolsibilia formalitcr. a n. Gabriel ^. quia conccdit ftantialem in fe indiuifibilcm clfc formam fub- idc6 nul- . eft cft in ipfis remi(sis : frius in ft inttmfofsilii.Bonau.ad fbrraam immcdiatam al- manens intenf* ? l. quia mx. cuius rationibiti in h»c quaUtone . d}fferen- Itcm.q. fe- ^undiun conditionem indiuidurJem. Nequc valct diccre quod funt incompofsibiin compararione ad fubiedtum .^. quia nunc eft in Vnde non cft motus vnp indiuiduo .& inuariabili anfifiens effentia.prob^rio Aiiftat. Author fcx Principiorum . tex. concedit in negat maius & i^cidentibus hoc autcm non cft fecundum parccs molis. ferm^ fimflici. diccndum quod j(d primttm cft ad oppofitura. formaf (ecundijm iftos gra- uon funt accidentia fupcraddita natura formx. vel (ecundum aliam formam .«»-/.t.c»UM. pcriintt ad fpccicm. Item . IV. Metus realis quod fit motus ad termi' produci.quia tenfrmnii»- dam charitatis nulUm illius ofdo fpecierum eft fccun- ordo fccundum gradus ciufdcm formq fccundum partes matcrialcs. Contri. Spccics funt ficut quocumque Z. imo fic conccdit ibi:igitur fecundum : gradus formae ncgat Vnde accidcntibus.i. nec alianoaa rcalitas in terraino.& tuncnon potcft raotus efle iramediatc ^ forma vnius fpccici.t. quia Philofophus co modo . tres pri- manens no charitas fcd fi . Ttrrntfunt tim in tcrmino a quo. fcmpcr corrumpatur.contraria in bilia reaiiter fed . 3Refetuti» fuppofito. ficut Plato & loqucbatur t.& tcrius. vt quiditas cft. flu4 grati* charitati.vbi varios explicandi modos huitu fententt* reijcit. Us quam i» nifi proprer aliquid. pofttiuum fr4fxiBens .%. eft oppofito modo . quod prasfiiit.ij. num realem.di^. Oppofitum.t.quam habitus V A RT 6 quatritur Vtrum : illMd naturalis.it. entitatem de nouo acquiri cfrcncias.c^. & nus i Vndc non oportct vt quicquid concomitatur cijfime tcrminum a ^uo.^. Ad aliam confirmarionem dicenduro quodeft ad oppofitum .j.Ideo oppofito modo eft hic & ibi.& melim ejfe.facitfpcciem aliara. non fummo funt incompofsiin remiiro effe quiapar- . G non. (cd funt modi intrinlcci .^. ait Hk compofsibilcm cum alio.^ifectf.1* . «t. rationem principalem pro illa opimonc. fccundapars motus efl realiter cft motus : fcquitur igi- rcaliccr.q.an. l t Ad Soluuntnr *y^'* ofpojiia in initieqiufi. citatiu. quia forma centum annorum forma. forma fub priuationc <juo eft 99 SCHOLIVM Ad j. Idem t/l in corporeis maitu effi. crgo aliquid reale inducit:&non illud. ^tetmdttm. principio quod 'Rffoluit titas. de ergo ad quzftionem propter mas raciones^qupd Item. diipofitio aut eft f^trum in 4ugmentatione charitatis illud i refutat effica- . Ad primam confirmatio»em.i. Opinionem D. aut fi fic . quia forma eft talis . SubieSum eft tale i tali forma. II. it r r lecunaura quiduatcm.& eft tale fcamdum cam:crgo quod hoc fuppofitum dicaturmagis album. vcl denon fpe- cie fpecicm.Qu^ftio IV. idem bis produceretur:crgo aliud realc.

Confequcntia probatur.formafimpUxfubieiltim effe non p«- tefi.aut non ? fi ha- non. enitn vni- fi non tetnario adueniat aliquid matcrialcquofl eft vnitas. Primum qq^d pofr f fuia ? Vide cttMts tf.non facir magis calidum.hic q. igitur fpecicrfccundo eft in ciera . quia (ecundum Boctium. f"nt j» ut ttitmer:. puta vtoppofitara magnitudini dicit ctiira : Prjndpiorum fimplcx eft fimplicem clFe fex .t. {ed ctiam in virtute. cft duplicitcr.quia nori quantitatc eft 4.^ tintt tria. for- fir fi. non ex partefubie^ifecundum .q. quia 5ImpieffiAtut tatio in charitatc per extradlioncm partiura vir. charitas attgeatur per extraifioaem a^um . raatcriz. quod non quia repidum apppficum squaliter tepido in zquali gradu. Secundo. . non facit m agis. quoniam vbicunique potcntix ad eft cxtradtio adumjicd cutncharitas augeatur.-A-/' accipicnda ex parte uibiecti uuc fibilitas non cft . quia intendi includit Itcii». mutatio . fi chatitas augcatur.frimo.hocnop cft pcc alicuius ciufdcm natutK appofitionem. & tertio coniuntiis . per appofitionem nouarum partium :fi illaergo fxtratto Henrici erft vera . Doftor</« }rimofriHcip. de Ctnflrmiuu.^%. &:per confequcns 'potentia ad ^'ilLkm' /« tHum. fed tion potentia ad aftum nifi acftus . Icem tur . 8c non cft pcaccis^ cea- quia conccdit latitudinem in cf- fbcma . habetur expreffe oppofitum fecundi.igitur cxtraAio nulla adkio erit. omjiis diffetentia Snrtomitu malis . prafertim VaticanOy& propterea Scoti interpretes dimiferunt abftjue commentario. nec quia pars pratxiftens corrumpitur .i. . fteundum.In ea autem refertDoiior fintemiam Henrtci. . .^.ii.i. dico quod ifta & tunc non fequitur.per hanc augmentationem .cum non 4e genirt*t. qu6d fiat augraen- quia tonc : Non primo efrct forraa naf uraliter cdudla. qut tria continet.Adffeunium. cai^.t.q. Ad Porphyrium txfonitur. formarum dificrentia H O L I V M. id ex cuim potentiafit . (equituC opppfitum fecundi. minatut Contr^. quin- lijuodperti- Ad aliud dico. go cducitur charitas . ad quara ter- nara.vel in cnentiaeacum. opoitet ponerc fentia augmcn . \oo N^ctaphyficjs quod non dicp. quia appoficio in formis non eft per partium appofitionem in fubftantia. Libril. cxtradHo . . P^ilofijphus intelligtt-ibi ^ quod fi altcriiis . fit %f ^^. tct ibi nem ponere m^tationem . ^ C fed lion opor- . quarum quaelibet cduda non folum in fubftanria ponit augmenvir^um. Tmium. cipium matcrialc.rr/t»lu. epc hoc ad fcriptum'0 xonienfe .crgo vna non cft prin- .frtcedintl. Nec fecuhdo raodo. fubieftiua. velut litas ifta pcioc . per quam potcft augmentatura cfficacius in propriara operationera fierct fi fimile apponeretur fimili . Contra iftam opinionem videtur qudd contradicat fibi nam coniungendo tcrtium ptimo.^r. ex primo tjuia infitbftantia habitut videtur Scoto inintelligibilis.quod pertinere ad fpecicm. concedo probat eain fiput ipfc .&G. cduda de potentia materi^: .CA\etiti. Secundum di(ftum.fedfitff^cacior ad operandum: tertium . i «. j. fed in virtute . ergo ab eodem augetur non fccundum effe in fubieSio tantum . .fi charitas augcatur pet extr a^kionem '^^ pot«""3 ^^ a<aum.^ ficnon augmcn- tabitur chatitas. fit igituc augmentatio extra£bione in &Stam partium virtualium in fiibftautia habitus. quia fi habitut infufus fit afolo Deo .dicit tria. ^. & ica forma naturalis. igitur potenti* ad a61tum. dc potcntia trahitur & cft extradio- extraftio de cducacur fed tota charitas : igitur : etr non cx- fccundiim par- icm. in augjtftnto fnrma infufa . & dfererttt* f»rm»rupt e^ variat fpeciem fit formalis tet qu6d omnis .q. Ergtt OPinio Gand.C3fteo\.aut igitur de potentia fub- ^^^.quantumcumque iilud intcndere- tut non tati in lormi. vti conftat exvetuflu codicibfu AfSS. nec pcioc rcalita$ coccumpiturfecundiim fic opinantcm : igitur terminatur ad realitatcm aliam k pcipci : cum ecgo faciat vnum cufn pciori . .quia creatio non rcquirit aliquod fubie^um: igitur genprafat compofitum ex pattc prsexiftehte. de quo edu- catur. in fua cfTentia habet pattc$. Ad qumum Ad Authorcm quod forma molis Ai . non & Plato. talts appofitio .vel ficut pattes cfsetialcs.t. non compofitum cx anima tc.cfuodl. Ad dccimum 4- funt formz vnius irationis. Confirmatur rcfuitarct qiiatcrnarius. 5c fiat maior. DiftinaioXVII. t. quia pet nullam adlionem diuiSi autcra eft aliqua realitas. charitas intenditur vt prius .reipcflu fQcmarutn cft diffcrentia forA^i tert'"tm. fic videtnr. 5 . igituc cft ibi gene- quia omnem mutatip: concomitatur generatip aliquarfcd omnis generatio eft coitipofiti igitur iri illa augmentatipnc charitatis genct^tur aliquod comratio alicuius tqtius nem : & charitapofitum . patct peri<icm. iEgiJ. augmentum fieri per extratlionemparI9C0 tium virtualtum exiflentium in afium. aduenicns alicui . H*c mo. Tertium diftum.ficut animal. Pri. Trin. nihil reale addi formtprxexiftenti. ergo mutafunigi- extrahitur de potentia ad adum. i. eft in cum eft fub mi- poccntia vt cducatur ad adlum. ^ OptntiGan- fcd cft accipieda ex parre ipfius formae in (c. ficut pars prima igitur in fpecic. . quia tunc charitas noncrearfitur. I Vtmm ad tartis iffius de fotentia ad augmcntationcm in forma in/V--J ri. V6D fA. tum. piifliciter »• & •. ^dum : illa fu- extrahitur de igitur. <y* irrationabilii eft omittenda. nec propter maio- rem radicationem infubieiio QV iE S T O V. defumendur» efft ex parte ipfituformA . rationalc rcfpedu hominis vel iicut pattcs tutitd^ecii. quia fubftantia tus in forma idem funt.Heatic.&alia perueniente. non fequitur . tualiura. vt Soctatcs. con.citp.opor- $^rm»tiMU. ^^uenfis & imnari.primum .qga ^ modo ^^^ chatitatis prarexiftentis. Aut igitur per iftam extradionera betiir aliqvia cntitas ilia noua. ^Qudflionem hanc aliqui tranfiulerHnt roalis. quia fubiciliua : eft modo pertinet ad fpe- contentura in fpecie & tunc non eft lealitas Primo modo non pertinec re^itas aduenicns ficut pars eilcntialis.

. mugetmfrointendicur. charitas Itera. fupponendum eft. non forma.cercum cft:non numcrahs. aHo & alioinftanti naturcquia priusnatura in ibimucatio. dicit non modum concipio produdlio cllet eft. citur proprie moueri .. igitur Ci rautatur fccun. y mffirmmtiui. .&c. fidicicurcompofituro geneiatijahquando 3« dabatur Spirttus faniita cap. SMhtiSum Per hocpatet ad argumentum. Quxro ergo quac Ariftor. Pacet rcfponfio per dida. nec nec fubie^tiim cius fufccptiuum. augecur . 14. . & quid excrabiDico ergo qu6d non iftum ahcui quam per appofitionem. Vnde dicic Auguftinus trati. vcl mouetur. noua cft ibi realitas addita pra:exifte'nti .& non in vanum. qUia talis quod (cd dico nec prodixAip . Oppoficum.quia gradus non eft aliud ab cflcntia . dicitur maceriam ge- Sic in prop<>fico.rubie6bum exicde potenciaad a6him . Promittitur. . cum . & hxc cft quae eft crcatio . prjefupponitur in infufionc gratia: &generatur fccupdum effe gratum . tur : propric quancicas fcd fubftantia quanta augetur. ij. Item. .lequicur quod magis proprie dicitqr ifta augmentatio iicri per appofitionen^ .- per hoc qu6d fuppofitum eft in potentiaad vtrumque contrariorum. Itcm .um ad gradum ? mutationu diucrfimode accri- aliquando vni. ficri nem ponere augmenca. Tom. vt anima chara. Ecclefiaoratgratiaminfundi.de Trinitate. licet forma infunderetur.capitcde Vacuo. Alia eft mucacio a fubiedo non charo ad effe charttm .idcm non addicurfibi. in In eodem in- quo eft creatio gratiac lamen. cjttarto FhjificerHm. . in epifl. Ad fccuqdum dicendum qubd non fequicur. gradus.&c. quod lic quam nabiliter dicic. nerari . ifta augraencatio fiac non pcr cxcradlioncm a fubiedo . vera mucatio quam animx . Arg. Vnde fecundum quam aliquid augehabens eniin formam fecundum eam mu- quantitas eft . ex i. nancem Vndc cum tem. quia alia maccria. tatio proprie difla .^ beatur. quod Cha- fid homo habens chantatem cref- Nomen camen buicurdiuerfis cuc I. cum fint eiufclem ejfe : appofitio fic rationiSjCrgo nulla differentia ma opinio 4Rifoiufio cft vir- & non partis accidentalis. imofubicdum vniformitcr mutatur k priuacione forms adformam . idco harc mutatio fecundum (juid poteft dici gcnera- crc^tio tjo. quia nihil pratfupponir. codcm ab' a quo gencratur .r fecundum cf^ ntgatiHMtru . quod prjr : intendi lOI vt fiibieAo . Tertiuat. hccc cocum charicacis vel .comm. charicas incendicur . I } SCHO Ttnitm. augmencacionc vircuaH.. vel chaticas creacur. in gratia. quod fi fiacargutranfit defo. fiuc . eft infufio gratiac. crefcit. quod aduenit aliquid nouum:igitur a multo fprrcfa(flio fit . Joamfis ntn & habccur in Ucera . Contra . femper vniformiter cxit de potencia in a(aum. nifi ahquid apponi . igicur forma educitur. : ergo bis & non receffit prior:crgo.frimum diam gradum. aliquando mutare. tualis.quia la cft a fubic(5lo » ejuinto §lmmrtum. quia tunc idem accipcrct bis & ergo ad aliquam realitatem nouam : . mutatu.a(f). 16. Ecclefia non fit crgo additur gradus gradui. & per confcquens cffentia non manet. Icem. cum . non qaiditaciui. Adficundn. Etquando dicitur quia tunc non efTet crcatio charitatis dicendum qubd in eodcm inftanti tcmporis . opi- fic igicur cft quia apponit aliam realica- . pcr appontionem vnius fieri eft ibi . Ad Ad priraam frimtm r»tion*m. vt plenius ba. quaeeft tcrminus gcnerationis . fubie(flum exic de potentia ad fi & q. vc ccrmino. Atiftot. dacur . Secuadun. quara per cxcradionem. fic eft ftmnti reali gratia creatitr infun- eodem inftami teropoVna a nqneffe graciae ad efe gracis .4. fic crit in Iccra . frii. . prafuit. ifta mutatio non eft fimphcitct nacuram . Scof. .• 5«»» reffiSuform^in. cft poncre igitur : per talem exiradionem ficri Item tfcundo.xexiftens . 9. & cocgii) cpmpoficura facimdiira qutd gcne& non fimpliciter quia fubftan- racur talc tia . non. quiafiue forma cducatur fiue infiindatur. Refpondentjifti quod hsc extradio tit!^np$. fimileinforma appofitura fimiU non augct. v^l & exiftencia. vt aoimam . tex. tatem intendi. nifi in duplum. rationem dico . Adtertium . quancicas molisaugecurjcrgo mu- Nam folum fubiccSlum di. &C compofitio .Arg. il- Metaph. crgo charicas mutatur non . QYJESriO VI Vtrumcharitoi angeatur per additioncm ^ra~ dtdi in ejfentia charitatu quia frxextjlentem Vide DoAores cicacos quasftioDe antccedcnti V6D /«/4. & & quia przfupponit fufceptiuum. Quxaio V. accidcn. rttat £it. neceftario eft ibi ahqua aAio rcali* &pafIio . ^ inftin- ditttrfed i» diuerjis na- tarminftantihtt. fcntiam. aut augeri attribuitur mutatio eft formz fccundiam & fic propric dicieur chari- . tatur. & ifta dicit ali- vel excra^io lale. Nam mctaimproprie intendi fiue augcri attriphorice tatur & Non enim buitur forma. genetatur autem babitus charitatis a Dco . igicur charicas cxcrahicur. & non cft mu- Vnde duplcx ris.quam TjRabiiustum fubie(flum. fed indiuidualcs ficut pactcs . Ethicorum cap. Ofer. zGtam . Imfugnatur. forma excrahicup de pocencia . .ffimum Charitatem igirur intendi non eft aliud.auc augeri. &non ad aiiquid pr. fed per agens fur pernacurale aliquid creando . fecundijm formam chairumditurno ritatis intendi fed tamen charicas proprie non . : diftin^aio eftinccr primum gradum & fecundum? Non fpecifica. conccdoqa^d compoficum ibi Ad ttriimr/fm prim6 generatur. crgo augmentatur ab jpfb. Auguflinus lib. qu6d non fcqui-r tur. quod compofifum inciudit fubie(5lum & terminum.& n6 pcrhoc.ii. homiha Auguft. ejji ncc quia prior corrumpicur fccundum tur. aiigmcntationem ad aliam tealitncis tionem eam vidctur . quod fine charicacc . opinans minus ratio- poncntcs angmcntatio- per appoiitionem fieri quia .Secundum.iz. tiori.i.& inilla confcqucncia eft fallaciaCon- non omnismutatio fubicdi cft per adioncm naturalcm educcntcm fbrmam. fed . quae terminatur ad aHquid . in aftum . Hoc habitus augmentatur A riftotHabkusMug' mentMMr k quo gentr»- non eft recundum autcra in fubtc^to ielum. ficut fequicur. ficut patct dc tcpido igicur nnnquara augetur charicas. mencum fub hac forma In omni mutatione tintia ad 4fubiedum quod mucicur exic depoccncia ad fequentis .

4. Dico quod fic . .quomodo ex tfS fe eft . . . effentia poteft fed . & fic in ef^ Et non fequitur quod mutatur in efTentia ablblute . quia fi duorura ponderofitas eirct. qu6d C\ for- indiuidui eftct in alio indiuiduo prx- matcriam fiiam. vultqiiod oninis potentia in niagnitudine . quia non dicitur gradus . tjuia non cor- tas fi & cum aliaconfirmat charitatem & non oportet quod illud quod ad- dimjnuta . . Item . quo5J>u« duhi» modo poteft gradus ^qualis augmcntare ficut etrc» Mugmitepidum*addiium tepido? Secund6. quam vnus igriis per fc:ergo G virtus vnius ignis. . $c omnia indiuidua vnigcnea de •vnum indi- ucrfaliter in quantum ad duo agentia contigua: quiaduo ignes zqualis virtutis . ^d aliud dc vacuo . per & mi- quando rion qnantitas molis. tota quantitas de fe eft vna. Atiftoc. Ideo dico .. duo diftindla:ergp cx hi$ non fit vnum. igitur cum . habctV^ fubftantia prius vnum tota realitas vt Kifolutia ficut cftintclleiaiua rum prxexiftens eft Aliter fubftantialis f^que eflet getur. 4nifi vnum fit porentia . intenfior eC- & cflScficior » qukm fit nuncjn vno ignc fe. Phyficornm textu 80.Oportet inefti durii VM. Pa- charitatis «qualis. fed folum fecundum quid. quia non qu^m in vna cft perfeftior in ita . rationem dico. Pe fecundo dubio » ex duobus non fit vnum.& non corrumpitur praexiftens^vt probaeft quacftione tertia. ignc fubftradla materia. Augufiinui ltb. SCH OLI . tet quam igitur fi eilct in vmo. tum ehttrit»- : eflet in alio fuppofito fradnum ad prttxtfientem rumpinur 1. primi dubij. Tet. eft. pro efrentia in indiuiduo. nec pritejciftens eft ttta charttat auita ex tf. non . difTcrenti^ fpccifica perfoms . tibtu. enim quzlibct & inatffia fimiliter. crgo aliquid aAionem augctur charitas qaoJ. quia fada fcfoJutione compofiti in matcriam .de Triait . parteivnigeneas. fi Hionem (cd dc minus calido fit magis & . Ad rationem in oppofitum gradus eft eflcntia. commento 49. & tentia charitas pet ad^itionem gradus KefaiutU Kefeluii» fe-r . (ic nen rtquiritur »£ius(^fe.mentum accipicndo in natura fpecifica in ifto .&potentiam fed . -Jc igitur Hmilis ratio eft tribus 'qM»libusfit habcr & hoc vni- vnigeneitas nata quia 'Sitr in plit- ^Homodo . quia quaEijbet Omni» vni^ genea n»ta eft efTc in vno indiuiduo. & DIco ad quzdionem y qu6d angmentatur vel partis . cft vnum fe nata funt efle uiduum.poftct formaliter. fubiedtz funt manentcs eacdem quantitatcm. ergo pracmittitur fufceptiuura : virruale ante quantitatem compofitio cx materia& forma . quia tam materia quam forma habet partes ciufciem rationis ex fe tcr Jf.tur raref»ritas .ad'vnum vni- geneifiitt. qu^m pcr vnum per fe. nec praecedens. non tcntia rifpcftu altcrius'.eiy. /idjecundum. fccundum qu6d adhuc fecundum alium gra- nori cft . . : . conftituitur totum vnigeneum . neque perextradioncm .ficut patet de tepido abfquc fuamatcria. Auguft. Primum eft. gradus gradus non funt accidentia forma.itur^ omnibus vnigeneis .Adrationem in centrariu. tex. intcnfam . aut (ccundum eftcritiam vel in gradibus tatio fit mu- & tamen raanet quod prarfuit. licct fc. fed : alterum nifi quod duobus eiufdcm ifta lic^t . MetafHudmod» tX duobui tr phyf. . dico qu6d quando fic Ad fecunmagis calidum dc minus calido . £t quod denfatitiuem nen ferdunt neque acqui- Philofophus fupra cicatus concedit runt m»tequ6d magnum paruum . Dicitur quod prior eft imperfcAior . per minus. in e(feiiria ad partem praiexiftfritem.& cilct in eo- & dcm formalircr. . fic fic ^ aduenirec anima c^m alia alia charitate quia necadueniens.etiain complemestum. forma fpccifica perfeftior eft in diuerfis indiui- duls quam . in- ma vnius vnum. Contra. . accipi pro quiditate eft aliud a ciam dicitur. jji vnitatem partium vnigencitatis tum eftentia.Libri 101 X V II. & alterum vnum vnigeneum fiat rationis a£lu$ iit neutrum ex po- fit cft inconucriiens quam vnitas vnigcn^itatis eft prior cfticaciam habct tcnniis& citius agnni incorabuftibile . ex <]. fed & ideo pofterior & ra vnige- neitatit . Ad cempeft- tum & nem fcilicet vnigeneitatis . non tamen maiori quantitate mult6 fortius ira erit . ttntia. nifi Ad »rgu- nullus gradus indi. vt probatum aduenit realitas cftin quinta gradum in ergo per oppolitionem gradus ad v his potcft vpum ? fieri Atiftot. ajfirmat. caliditato» qns 7- Ad terttum. neic. ctiam illi gradus funt Antlot. fenria augetur. alia pars fubftatitiar. nifi natUT potentia refpeftq pofterioris . Secundum cft de pondcrofirate . & maiorcm ior eftin maiori. tamen habct partcs eiufdem rationis fic partes quantitatis virtutis de fe funt vns. fcd virtutis. . Ad aliud dico . ficut loqaitur Ad Philofophus potentia . funt ibi abfque hoc quod alia matcria adueniat vel etiam corrumpatur : crgo omncs partes plus eft. fit tunc calida qux . forroam. Sed duo dubia occurrunt. princifalf. iiequc cundi duHj. nulla pars dum. ergo per gradw additoi. :Ut nugeant i & . titatc reccpta m probatum eft quarta. quomodo iempcr fitperfeftius. . Setundo augmentatio eft a£Ho realis noua ergo (y (ic eitttterminM. alterum a«9:us 7. parte tota.. jlliorum re- eft in Jpenpo. pofitum ex partibus clfentialibus. condenfiitionem . alia po- jlfdtxiftent . Primum eft de duobus lumiriibus: medium eft riiagis illuminatumperdiio lumina xqualia .%. it^diuiduum quam nuric efTct petfcdius. enimeft complementum. quia (i au- & (ed quia fub alia parte quantitatis . velaequaJe quia fic fjeinper augmcntarctur iii duplum igitur non eft adus refpedu gtadus prioris. Diftindio I. intcnfior alteraeorurn eflct per qu^d gradus fecundus poteft intendere charitatem . j.ri»m.cenfequunpofitio gradus ad gradum cum augetur cha. prius non fuic calida: Magnum ^ paruam qua ap. ergo additur gradus gradui. lur rarefadionem . indiuiduuip. .qaanfuntfaeere de fe .cap 1 Omriis 2.nonrequiriatlum . Similitcr dc minimr. Vnum . quod ficut in quantis quantitatc inolis. qu6(| huiufmodi formae intenduntur per aeqnale adueniens. oportet quod Deut agat reaTiter in infunonecharitati$. cum tcrminarc creaniis. non quia vna eft adus . f xempla ad hoc funt duo. . elTct chari- . & & vel rainor priorc. non enim eilet alia charitas audta . nec fit aullio per extra£iion4m ex (^ J . Mouet duodubia. an gradm tefualuttejuali augeatur:alterifm. Sumpta porr6 fuh. quae conf?quun. uifibiliseft rn efTcnria Itcrii.& variii ? exempltt confirfnat.adquid ergp terminatur ? non ad pra:cedens : crgo ad gradum : (ed primus gradus manet . Torm»/p*- Se4 quan- naturaliter fua De primo ^h\\o(o^)n\is.qu6d non potcft fierj com. terminans Char^Mtttn augtri ptr additionem pttforunf refoltdt . Hcnit . vtrumquc cxtremum habcnt hanc compofitio- pcr gr»ius etju». in vno & idc6 in diuiriis non eft . ma- eflc in alio cifie»perfi- pars quahbct. ex hitfttvnum Adpnmum.

quo diftinguntur funt vnum.igicur vlteriuspoteft illacha- fi ritasdirainui.& Ht non quomodo duac xquc diuerfx adinuicem coniundbe ftciunt vnum fupex illo. vnum vult punire.quia non cftcaula malum eft deficere.d.}. Itera fecmid6 fic : Deus acccptat xqualicer ac. . & diminui. per aliam quamcumtjuc caufam habttum hunc pati decrememitm . charitas non potetic ejft fit Dco diminui Hic tus aliqucra aftura tura vcniale eliciat atftum (ccan- habitus illius cundiim charrcatem (ecundum : : igitur.quafro tunc. quia potcntia . (ed chariias poieft aiigcri crgo Arg. vt maius minus in generc .ti. ita qu6d fi eliciat atflum . REfpondeo quod cura quxritur an . inTriden.ffmn' j f»UfiTmatiuim Stntndnm. raalura tur potcft clicefe citta inclinationem illius habi- & u»rtum. vel permanere tn eo gradut ijuo infufui ejl. igitur non funt acqualcs in chatitatcrigipeccatum veniale. & nHtrimentum eiut eji diminuti* Confequcntia ptobatur .aut erit a^us Lorca t.Auguftinus Sj. »lium non Non autem diligit acqualiter iliutn. in dili* gcndoaqtcm Dcum minusquamcreaturam. '*'/'»'«'"'» & tunc per iftum reraittetur habitus . Feruorem autem charitatit dupliciter tmminui prtmo pojitiue per aHui haud omnino conformes charitati . quia coh- .aliquid adimit. quia non e(l ncc agerc (e- ille adtus non eft . (^ /i^. .f.& peccct vcnialiter ciusdiininuitur.^*»*»»» fionem charitatis . cupiditatu. fed nihil poteft poni in anima contrarium fibi quod perlpeccatum pofllt adimi .corrumpitar chahtas . igi- tura tura.q. 10 Hcaric.«ut recipiendorum traria intenfa nata funt (c inuicera rcmittere:igi- tur fi charitas intcnia remittit cupiditatem .Accipiunturetgo duo acqua- & lcs in chaiitate. per tjuem volumas redditunninus habitualis ad elictendutn aiius chaeiut . ide6 diminuitur fcd fic diligere Deum eft peccatum mortale : igitur. Ar^umen. AJferit nullatenui diminui per niale charitatem . quia in diligendo Ocum vitra creaturam quaipcutiique augetut charitas . probat quod : Augnft. liec irapedit infufionem.c. (ccundo arguitur fpecialiier quod po(^ fit diminui pcr peccatum veniale . Secundo negattue non eltciendo aStus chaex t[ua onujjlone oritur quidam tepor vel torpor in antma.quia . loquendo de cupiditatc veniali : igitur c conucf (6 ptofedus . 4. Contra.iic. vt fi vnum pofsit corrumpere .potcft quaeri I charicas dc potcutia.i^yrd}. Practerca .y.&c. . aut non? non.vcl 4 cx Reftiuth el» ruqmtftionis. .e.aut non ? fi non.non eft alius ab illo.io. profct^us chatitatis eft diminutio cupiditatis.D. ad »on diminui. Dicunt & »rticul» lib. fic.y.Settmdi. fum qualiter cum creatura non corrumpiturcharitas. fic '^"''f""^ fi (ccundura habitutn iftum vitioin futnmo eliciatur adlus . poflit diminui.1}. pecccivnusvcnialiter.generatuf habitus ytrunt charitas fofsit dimi/iut? Vega eft ifte cupiditas augmentatur per pec.i^iy. 103 nenum efi fpes adipifcendorum. S CH O L I V M. & alia in eft per hoc . ipjtur cum charitatem nec non eftendi (ed .im tera . : cata vcnialia.^'* diminucio charitatis. aut zqualiter diligcntur a Deo . iinpcdit infu. & prtter inclinationem quigenerant habitum inclinantem in aBus quaft comrarios charitati . fiuc augmentatio cupidi- OfttuoAnti' ntutur per ritatis.i.. C\ tninor adue- eft dare in exi- Ad AiqMMrtum aliud dico . eftet in poteftate eius ncccftc ipfum peccare raortalicer qu6d chatitas dimi- peccatum vcniale.e»f ^.q. prius (eiplls erant diftindtae vnum.Thom. Anteccdcns pro- n%b. fuit fibi .tr»S^. quod gtadus oppoficus non & (i capiatur in illo priori. nei]ue peccatum vt-.fed vel totaliter corrumpi .Si dicatur q«6d fic .fM0^ 5. fi. Ca^ttha&an. igitur conleruationcm Vel fi nbn impediat confetuationcm eius cius. generatut habitus malus in iummo.& in tan. & &c. .igituf eft minor .x. quia non . fi tandcm continuet peccata venialia .qq. fi tuf charitas diminuitur per : quem vult punire nire igitur cum illo quem non vult pu- . Aupift. fi charitas rainiftia:fi imfugnatiar f'"*"'^'' non.habctur ille igitur tem. mortaIe. Contra.lib i fum.in quo creatur.. vna temporalium . J* tmfitgnMttr quia . Quart6. Dico itaqucquod fey fe fiuHt eft alia diffictiltas 'vnum dlrfer fe difimguii- eft in A€t\x partes . habetur propofitum. tum rcraittitur chatitas . Prim6 m generali ar- gucndo. ritatii TrobMttrfri' non oportct quod dijm totam inclinationcm bitum maius Sc minus videntur elle in eodem genere fecunduin virtutem . crgo in diUgendo Deum x: & 2. diftinguitur (pecie. qualesin charitate. illiiis ita : & mod6 (ecun- habitus fibi proportio- a^us non corrumpit charitadiminuit. malus. reUil. accipiatur aliquis habens charita- minim.jfi. qu6d haec feipfa f ft alia ab illa. ergo cum peccatum veniale fit malum. Viddtia/» chiuitittis. **^"'*"'' autcra adtus erit pccca- ille : non moftalc .^.&ex praccxiftente.qq. erit peccatum mnc ille habitus non Tettio exftiot.& tunc corrurapicurchatitas.i. ficut ponitur dc quantitate .aut igitur propofitura .qu6d per peccatum monale chariias diminuatur . peccatum veniale .i. nifi charitas.VII Quxftio qu« poteft extre per fe niret .\. &c.ix.ii. KntlCioiot. igitur.i^. opinati funt aliqui : totara incliuationem habitus ficut pritts. tendcrc ipfam deficerc.in tur. vitiofusj aut dij^ 10. Modus autem ponendi corum CtViESTIO cnim quod cum VII. rcliquum diminuere : fed peccatum tnortale & veniale fic videntur (c hapcre.&c. igiturctim per peccatum mortale charitascortumpatut. habens illura habitum cupiditatis Iicm . Contraria nata funt heri circa idem . I. fed ucut homogeneae quando coniunguntur ficut nunc fcipfis fiint .i^. po(fet augeri adhuc . ni/i Idco dico qu6d non pofitum. nec augetur . igitur pcccatum vcnialc fecundiim ha- proportionatura diim inclinationcm natam .Deus tnm nexMti- rriali & : non a eftcau(adcficicndi. Quod probacur primo Oc . ftentcm. non cum eodem. charitatis V 6 D fic videtnr.^. tatis erit Augoft.qui do Pattes tjut inftanti naturae. eft in fccun- vnum quoinfunditur. f.CWJMf// ve- . batur pcr Auguftinum S^. fequitur quod per peccatum veniale diminuatur. i contra cupiditas inten(a remittet charitatem. Contrk. . deaugmen. quia omne raahim inquantum malum aliquid adimit de hono (ecundum Auguftinum in inehirid.i.rf. Itcm tcrti6 .

Scd hic cft dnbium an fcruor charitatisdiminuacur pcr venialia?Etdicic quidam quod rharitas habet fuum feruorem cfrcntialcm .ille auteni ritorie de po- erdinata^ 6i pcr nullumagens crcatum*poteft eflcftiuc di- ncmjideo nulla virtuscrcaca potcft corrumpcrc aliquid quod de nihilo producicur. demcricum peccati mortalistotaiitcrcorrunipic.h.& contra incli- nationem eius.7rjc.vt ad pcccatiimidicitur qu6d quamuis Dcus dc pocpntia fua abfoluta poftit corrumperc . adibus charitatis:& fic voluntasdifpofitaper huiufmodi habitumrcdditurminus habitualis ad eliciendum a£lus charitatis. non. qu.tas fiod. fcd adimic de bono in aftu fecimdo . idcO potcft agetc prater inclinationcm eius.nifi adum charicatis. per quantum totailla quancitas diminui.it). quiahabilicas voluntacis per habicum gcncracum ex pcccatis venialibus. punttur. vcl in comparationc ad fuam caufam ChiritHf de principalcm.nc. fiuencgatiuc pcr amiflionem. nata eft generari in paftiuo approximatis fcquitur aftio adionis minus & non fcd a£tus eliciti ex charitate .Nam quidquid eft diuifibilc fecundum gradus intcnfionis. ritate.ficuc & lapis inclinationcm grnuiiatis . & ita tota qiiantitas diminui .omiflioncm aftuum charitacis. tunc enim paruuli bapcizaci. Vnde vulc illum vapuiare vc purgacus primiuni fuum rccipiar. pcr hoc augmcncum bonos ditas .Nunc autem omne demericum venialc eft minus malum. Trriio) chi. nori malo. ita ctiam quando & per confcqucns & dcle- cum ma- iore feruorcqukm fi fola charitate infufa. ptiram eorum . funt a6tus nati eftcnr illi quendam habicuin generarc elititis gene~ clicerentur a fola volunta- fi (Sfcabiliteroperetur . qui is i. auc tia fua ordinata . & non de bono quod ineft fed fccundijm quod nacum clTct incfte .non tamen fcquituc ex ftatuto diuino quod fi augetur per adum mcrirorium . con trariti oj>l- Tenet eciam confeqncntia Auguftini.fic charitas nuUa virtus inrx d:mi- XVII . Tetfjl ercti- tanicn inclinat in alios adlusquimcharitatis diuifibilis fccundum ejfe eius in fubie^flo. ncc diminuit cha- ritacem propcer pcccat^mi vcniale ferutr fer vsnialia? fed propter potcft diminuj per vcnialiaificuc nec ipfa-chatifcd i rem left Reiiiitnr. ficut quantitatis poteft ab alia auferri. in Scd hoc nihil eft.Nam formac pcrficientcs fua fubieda fub efe quicco non caufanc alias fonnas Chariitu non in fubiedis a feipfisjficuc albcdo no caufac aliud (lufjt ttltam effe in paricce. diminui . agendo autem pratter inclinationeni cQi:uau pcyhuiufmodi non fit omnidamnaiur vt inaliis.Argum. id fieuaAd fecundum. . fic per potentiam diuinam poteft vnus gradus ab alio uuferci in charitatc.: licct . chacicacis . vcniali habec . Solus igitur Dcus poceft charitatem corrumpcre .ita eciam pro maiori malo punic mi- & punit cicra condignum. nam a(iiuo& voliitate cuntur. tnfufieneirt ficut C\ non pcccaret venialiter. AiterHuti-.nam eliciuntur mcdiantc habitu charitatis. & alius .quam charicas fua ordinata fit bona. fcd fuum ejfe propriumcommuni- formatrt in »nim. fcd fubtrahcndo influentiam fuam. Ncc obftat quod vnum vultpunitc. . concedoqu6d conf I. &c ideo non plus caufit charicas in anima. camcn tcnec ReJpontU'u* crgo fequitur quod remit.t^ cac .fiuc habitus difponit voluntatem vt faciliter eft vcrfio in nihil cati vcnialis. Adccrcium. quia qiiscumquc forma eftdiuifibilis in fcpotcftdarc ejfe fubicclo diuifibilitcr.quia non omnis . quafi in aflus contrarios te fine charitate:igitur ficut pracfupponic aliquid.fcilicct fe potefl diminuL. fequicur intrndi aftus & mcritorips per quos diminuitur cupi& adus eius. & ide6 ficut charitas in (c cft aug. asqiialitcr infunditur charitas peccec venialicer . tamen de porenpro lege hoc . hoc eft per accidcns. tamen quiacharicas caufac aliuni fcruo- ayima. eft ex partc talis formar. grMit. adliui qu^m cftetftus igitur ad hoc. qu«e nata cilctinene.fic & diminuibilis.Similker fecundo modo cft cMsd diminuibilis quantiim cft cx partc fui . rraria habent ficri circa idem. pro quia ftatuic minori malo nunquam auferre maius bonum. quia pra^miac vltra condignum. Refpondco s.ficut ailua[is. &p!usde piimio habcrcnt.qu6d fctuor chari- diminui.quo voluntas eftct talis magis habilitata. Sccundum hoc igitur fcruor charitatis diminuitiir.mum prin'itiale. ficmam ficntfhpra didam cft. vel fi dtns itnpedit non camcn xquc intcnfum meritoric. qui citiuseuolat ad caclum niagis diligicur. non pcr aftioncm ali- tiuere chari . Ad primum principale . Vno modo pofipcr aiSlioncm pofitiuam:alio modo priuati- ratis dupliciter potcft tiijc nc.o & eligendo aftus .diccndiun quod per fe peccatum vcniale infufionem non impedit charitatis. ioltiitc Jubij. quantum ad naiu. fi illa dcfuirnitas non inclTec. in qucin inclinac. dA .ad in concrariis formalitcr.imuis vous pcccet dum. poteft libi aftus habitum gencrarc i.vcl fecundum clfe eiiis in fubicdo . dicendum qu6d confequencia non valcr. qui citius euolanc magis diligercncur . ritoriamjfi ex fc Deum:vtl ad primomodo.Libril. ratur quid» habitus Amoris. «rj.quia quod rclinquat poft adio- quam. quam albcdo in pariecc. nata ad aftus charitatis . Non otnnii. fcd no aliam formammanfiuam.non fUxrrtMn diminuntur quxdam quidam habitus amoris :quod probatur.& per confcqucns cft & tai m deme- fed creata potcft aliquid annihilare. Et ide6 omittcndo adus clicerc non generatur charitatis tns.•itiitis tttcr dufU- dimi- yaticur. Ad rationcm alcerius opinionis primam . qui non OpintoAnti. Ci fint acqualcs in cha. quia ci non opponicur & idt6 non coiiit hubicum .corum corruptio terttia abfo- de charitntis cx adlibus charitatis piinuijquia quascumque formae dcnihiloprodu- diminiierc charitatcm proptcr demcritum pec- Ittt» iion 9Alio etiam modo diminuitur feruor charitatis £x AHibiti negatiucjomittcndoclicereaduscharitatis.magis diiigitur. inciinans ipfami voluntas tamen non neceftjrio fcquitur inclinationem cias. vt patet cx didis. quia ficuc ex libcralitace bonicatis fuac dac maius boiiura pro minori bono . a<SI:us cupiditatis fuper charitatcm.quod tamcn regularitcr non eft vcrum. : . quod vna raretur.Vnde An elicitis charitas acquifita. Primo modo charitas cft pon- dus voluntatis. Ad (ecundum vcnialiter & alius non & squc diliguntur aDco. Ad fecu»' dico qu6d qu. enim vna pars ficut fic demequantum cfl caiifani potcft & quancitascxtenfiua . forma rac Ci aliam incendacur . 104 Diftinaio CK patte charitatis infc-. mentabilis. qu6d diminuctur pcr dcmeritorium . habir & incli- & magis fcrucnrer ope- Et idc6 fic negatiue diminuicur feruor charitatis per.potcft vnus gradusab alioau- rerrijiSc »h. Si autem comparetur ad caufam demeritoriam. qui rrrinus . Et idco depocencia non corrumpit.dico quod peccatum non adidtitit niit de bono fccunduin adum primum . Si aurem comparacur ad caufam agentcm. & ad «quaie pra:mium.& pcr confequcns ncc diminucrc. illum fcruorem fic caufaium popeccacum veniale diminuere. Non fic autcm poteft .& iftc ctiam fcruor mancr aliquando in volumate cxiftenti in peccato mortali icui.vt quia cum adu Teccuiun» viniale fo- lumperacci- non habet ita meritorium aftum . vnde tollit recbitudinem aftus. imib duobus elicietibus xqualem adUim mcritorium.nmuis vnus Quod aucem nnpediac.

f. Item fcptimo fic:intcr dantem. . . oporteat adlias.quo habet e(rentiam. & dati:(ed nuila fua fit donum: ergo cx proprietate fua eft donabi- proprictate perfonali X. qua Magiiter quxrit.»tt. vidctur. tjuia preprietas perfonalis efi ad intra. : cum fit relatio.\. eft cirentia : ergo non eo eflentia. quo Deus: eo autcm quo eft Deus.qu^m creatura.fed Auguft.-i%Mrt..q. hoc videtur impoftibile .hic.& dati:hoc (it quantum ad primam qnxftionem Magiftri . Item Auguftinus j. .aptitudinaliter. : quia tunc eadem ratione Filius diceretur donum. quam e(tet cui daretur : ergo proceiTus eius non cfiet ab zterno.»rf. (cntiam.Ssintttm.fccundum quam k SCHOLIVM I.cum fit nobis datus.t. appretiabilitatem obiedli quantam ad intenfionem & hoc quantum ad non licet .c[ao Dcus:nec Filius co Filius. quod falfum eft.f. QviESTio donum Vtritm Vnica.t. Jirg. Vnde diciturin Ifaia 9.^oni\i. Item ^cundo (ic : (1 Spiritus (andlus ex fua & Stamiut».^. &ficut ad tppofitum Auguft.tT»li. Filiut datus &c. ruMfanEli ? Qu6d non. nes oppo(it36.e. & non appa- apparet aittem eitm dicitur^do- entm efi Fitio procedit : Patris.&c.. eandem rationem in agendo.cap. cap.Richard.cap. de magnis. efi Filium k Patre efie : qua acccpit eirentiam : 3. fed hoo cft falfum. fed Deus fubtrahendo influentiam fuam.t.i. R4tit prima ab illofit. pcr conicqucns habcrcc qu6d fit fpiritus crcaturx hoc falfum eft. quo Dcus.q i. dcTrin.donantar dona.qux non competit Spiritui fando ab xtcrno .quod dicit Auguftinus 7. in Trinitate intelligitur in eo .quia Detu erat Patri.G.pt imum quaero Kn»tiuiim. Spirittu fanEltu intantHm incjuantum cLatur efi.Doftot in Oxen.i\..nec eo donum.& ad Patrem Pa- Spiritus fantltu.T)\om. eis denum quibtu datur . Auguft.1 j Suarez IR. acccpit eflentiam : (cd dicit nifi donfttionem. a Patre procedere:ita mitti efi cogntfci quod ab illo procedit.& a ita mitti efi Filio cognofci.drfi «emini detur. datum. ejiiia Fili) Spiritut efi:fed ipfa relatio ret in hoc nomine Dei.hoc fit ccrtum eft fcilicct qa6d : Patri . Et {c<\mtaT. hoc eft.q.habet fuam proprietatem pcrfbnalem quia . quod Spiritus (andlus dono fit e(Ientia.cap. Anper |e:qusro fymtutit. de Trin. relatio rcalisvel perfbnalis cft num fi nobis datus ex proprietatc fua per(bnali fit donum : igitur Spiritus refcrretur ad fe fccundum lelationera Spiritum faniium.i^i^ OccaBi. Spiritum (anftum dantur dona rcntur dona donum : fed cum per donum donum proprietate perfonali dicatur .& hsc ratio innui- & variis argumentis pro parte ^ofitis pulchris negante.& Filia coaterrc : ntu. dico quod charitas non {blum cotrumpiturjquando Deus minus diiigitur.iafum. tjuodproprie dicitur (inquit) ille SpiritiufanEltu relatiue dicitur citm . cat proprietatem per/onalem Spi- vnum Vtrum donum di^ . fecundiim eumdem ibidem. ftceiuntn fmrtmU d*merittrtiex- ftUit grA' tiam. SpiritusfanEltu ^ui non Trinitas .'**'*»• ludcui datur:igiturfi Spiritus fandus habet ex dical frofrietatem ferfonalem ? : k\tni. 1 1 . quiaSpiritus fandus non eft co donum. pet daquia (i in- includeret relatio- Spiritus fandlus ex proprietate go.de Trin. donantis. Patre Filioque protcdit. (edSpiritus fancftus dat tris. i XVIII. efi : Ergo Spiritus (andlus eo cft quo a Patre Filioque proccdit & per confequens <^»»m eft proprietas perfotialis Spi- Filio non'procedat donum . dici nofter i.pr4tnotandi^ dOniim accipi triplu:iter.& Tertio Ck .quod Spirituifanilo donum Dei ejje. : ritus fan6bi.i. donum ab zterno ex fua igitur creaturz dicatur non creatura. Donum a-'Patre.^ t> Kttixic. Qu^ftio Vnica. & fandus proccdit . 5. ergo n donum fandli 105 proprietas perfbnalis Spiritus fit donum dicet procciSoncm ciusquia Spi' . 1. IJtrum Spirittu fanUiu eadem ratione dieatur donum.6^.Met»fh.lib. Necpofiumtudicere ^uod Spiritttt. fanAus dicitur noftcr.(ima.aate(]uam cuiquam daretur. : fed non quia datur eis quibus datur.donum. vt donabilis Stptimum.15).' donabiiis polfit ficut Spiritus quantum adquintam qusfHoncra & Filio. deTrin.6i. fi : quia donabilis creaturx . & tis. & donati. Sicut enim fimjuit) natum eft proprictas pcrfbnalis ? & datumicft donum Magiftri. Filio. quia (ecundum Auguftinum ij. peccatum roortale fecundum Tuam formalitatem non corrumpit charitatem . itui fit an FiHus . Ai Ad tertium diceadum quod peccatum mor- ttkikP*.ac dnpUci loco Augufi\ad oppofitmn.hic.CA irtamdiftiH^oncm XVIII. t . efie proprietatem perfonalim Spirittu fanEiieX eo fotitm quod non repugnat V» donari : hanc refutat DdEifr : primo .& Ftlij^quia hacc iile j & etgddonum cius. Sed tamen sectmd».Afiertopinionem rici tenentis donum primo modo fumptism Hin. Itcm fcxto fic : donum habet relationem ad il.mtmb. DISTINCTIO quod falfum eft. quia ab xterno proceflit i Patre . quia eadem ratione Filius eflet Filius creaturz. includit rationem donabiiis :-rgitur cluderet rationem donantis TtMttitaf. .f^ y. hoc (itquantum ad illam quaeftioncm .<(» SpirittufanEliu referatur adfeipfitm.io.& aEiualiter. fiue dantis. Ti. Vtrum Spiriftu fanBui fit donakilu P^tri. cum non priiis daretur .Apudfe (inquit) autem Detu efi.i. hocquantum ad tertiamquaeftioHfcm Magiftri . (ed quando squaliter.j. co eft eifentia : (cd proceflionc habct eftentiam : crgo proceflione eft c^Tentia : ritus donum non : quia fihabet e(Ientiam.eft eirentia: fic igitur (cquitur .vel tantum nobis Item quarto fic:Propriotas per{bnz proccden- efinobii.AtiguftinuS'4.q. quia (emper debec diligi pluiquam creatora. quo procedit. tur in quarta qujeftioncMagiftri. . eiufdcm ad fe:er- efie. Itcm quintb ficrquo aliqua peribna accipit cf. co habct e(rentiam:fed Spiritus fanAus proccifionc accipic c({entiam ergo proccflione habet elIcntiara:ergo eodc addito vtrobiquc.dicir proccffionem . . datur cx tempo- (ic ergo ex fua proprietatc perfbnali non habet quod Cit donum. Item . & veniale non funt in eodem gencrc mali pcopinquo & ide6 non (equitur quod habeant tale .f.fciiicet dantis. habitualiter. Dei proce(Sone quod fit donum crcaturae . vbi (\i^ti. Ad quartum . ergo : Contra. & Filium r^fertur.' .

& x6f& iuxta hac. nifi creacurar. eft infinitum. quia func ad dhier(bs tw tum quia vna eft realis . fi relatio apcicudina- ipfa eftec alia relaci<t nifat ftcHA' itttn qttod- tunque eft creattt. 'ttecefeefe. fcd ad eztrk. nifi creaturaeftet. quia *id extra. incra . . diminu.fiue a^ualis . 4- OpiwHeor. im6 quidquid eft inttinfecum in diuinis fiueabfolucura non per : eflc in quid . Quant^m ad rem dico.idque notatur in ipfp fcriptoOxonienJi in ptargtne ad quafiionis initium. <}uia non eft relatio ad Batrem .per aliquem ipfa efte. P^trum ergo frat((up-' : { antetjuam daretur ifed nondum erat Trin.pro natura quia fic hoc nomcn fpiritus per(bnis : fcd accipiendo (piraro yoluntate vnica. Prim6 fcilicet aptitudinahter donum dicitur. & ideo creatura fccundum quodcumquc efe cius . vel eft donum ex proceUionc fua .mc\acefe eflcntiale fecundum quod- . jQuod fi dicdtur connocatis variis & tare efentiale tn diuinis . c. quia perfona qucclibet diuina habuit perfeAum «j^dtuinum. eft ens rationis : crgo. &c. neccfte eftc:creatura vero in nullo Ejft diminit' nec extrji. principium & per fu(Hciensproducendianioreminfinitum.cap. & peilunale. commpne tribus fpirituali *J. pro muit*. dt cjuo fupra. efe eft iifCfjfetffe. -neque in efe exiftcntix . f/toflendit 'DoElor i. vel ad Fi~ lium :ergp non efi proptietM.& Filio. conffituitur per refpeEium dum quodcumquc quia ex crr»tit- SCHOLIVM non ad Patrem nec ad Filium crgo . & T»tionit. creatura intelligi. vel intelligatur efte . quia to- tur fecundijra aliqaod efe. Secundo modo loquitur Auguftinus j. mihos non habet aliam proprietatem perfonalem. yarum no i fed donabilitas illanon eft ad intr^. & Filij. confcqucns per fe ftantcm. quia cui daretur. illud cft k coca Trinitate . necenaci6 cft poftetior Priut inttBigitur eotaTrl. Eam adhoc omnesve- tuSii.Dehoc cum. quia rclatio requiric cecQ:iinum fimul cum rationis bti ad turarum fignaturhoc nominc Spiritus fan£ius in fcnCa compofitionis. non Patri . : quia prius incelligicuc coca Trinitas in efe pcrfonali (ecun- Quia quodcumque . cum . fiue aptitudjnalis .l. ad creaturatn. cpnnotfmdo tertiam perfonam . nec in efe eftentiar.qua eft poftcrior crgo ciim re(pe€tus .nihilominu$ cflcc in fibi conuenic ad incr^ c\3. alia rationis. I u videatyr dicere qu6d eius rcIatio.Vno mctftio. (cilicet di' TninutOjiiuc intelleclo. & non ad cxitk: fe cft nec antequam Sc fuit aliqiia creatura. &c. Tamcn propter authoritatcm Auguftini oft Doniim «4riifumitur. voluntas habens infinite diligibile cft Spiritttsfan^us obiedum fibi praefen.magis ap- Secund6 probatur maipr Oijnie c^ intelligibiU crea-^ ta Trinitas prtcedit etiam go in illo priori eft pcrlbna tcrtia.q.ficut accipi tripli- haberc poffuraus Txini triplex ab Auguftinoin authoritatibuspraedi(^is. efe accribuicur creacurx fiue rcale 1. li.» ccftlo & non refpe<5bus eiufHein ad creaturam.vbiinquit ple donum } dooum an eo ipfo . ra ftcuttdum aliquod tfft.i. Probo maiorem . Sci hoc non concedo.Hcut loquitur AuVt guftinus in authoritatibus adoppoHtum . vel non neccire quam cflic:er- ertaturiu tft S. fiuc eius pro.Tcrtio roodo Joquitur Auguftitius in prima authoritatc allegata de dopo.ergo ptum Oxonienfe . quia non eft intellig^re aliquarn relationem eftc : t($ Declarat optime tjuomodonullaperfbna dinina ad creaturam. cumque efe reah\ fiuc in^clligibiii . (ciendum qu6d donum multipliciter pateft accipi.quam quim efe. fcilicec inquahtum donabilis. U.Diftinaio Libril io6 tfd extra : ftd nihil *d extrtf efi Secundoytlla donabilit^t efi ens rationis. tjuo daturut eutn erat *Deu«. dcTrin. quia conftitutvm fequitur dcbiliorem partcm:fed relatio Dci ad creaturam. ab(lrahitab pmni rcfpc6ku ad creacuram . qut. & fan<StaPatris.& qu6d (it falfum arguitur. tertiae perfbnx propriecas couftituiciua hoc nomine 7Sfiritutfr* intelligcndo pcr jpiritttm ^irato tfl tto- Spiritiu fynSius . quamuis Auguftinus j. dicere refpeUum rationit ad creaturam. nec Filio fic datur: Sequitur quod donum non fit proprictas confticreacuram. qua: eft ens realc : fi includerct relationem rationis. quo- fiue refpedtiuum^in Dcp quid- aliquo <(^. illa.& praferttm f^aticanus. quod maxime apparetillius quia reUtiq fe includitur in Dtfttrif. edetcns rationis.c[akm in pecfona diuina. connotando procefionemmifi . . (iue omni fj^ ad includeret . &ifto modo donuto habet rationcm proprietatis pcrfbnalis. qua eji ex vi fua proceftonit primus amor. qu« dicit cefpca«n> ad fpirantes . ueniens.iy. & cft prius quocumque efle creacurz . Etiam hoc ^xiftentia. qua: accipit efe l. qai fpiritus dicitur.d. Tora hac^utjiio tranflataefi ab hoc loco adfcrioptti Pariftenfe fpeRare probant codices ab X V III. adhuc Gtmper connotabit SpiritumfanElum : hocfacile capi poteji ex Jimili de mijjjone . »t ei non repugnat daii. fccundo modo habituali- tpodo ataualitcr. quae proprie hoc nominc Spiritus fanSius. fic ad : non eflec donum .quiane- tnm celCtas eft conditioexiftentis. iam donum erat^ antequam efet^ cut daretur. ab intri. fiue habitualis . vt patct in authoriutc fuperius Dico crgo. paret in hoc nomine doftum. aptum naium efl dari . ica qu6d (i per impoflibJle. prjetas perfonalis cft ad inirr^ Donum dicit . l.&per aSium amotis pre~ cedens a Patre Filio.i^. fic 6. Ratio huius eft. modo aptitudinalitcr terjtertio . fiue aquiuoc^. : fed tantum ipiratio paffi' Patrc. vel perfonale .vt (fet donabile . vna perfbnanon con- fticuicur formaliter di^abus relationibus diftin> ^is Scd Spiritus fan^u? pcr ipirationem pafliuarti . Xe/i!i4tt'o lbnali. HIc donHmfoze& dicitur qu6<l ciier. |ia Itcm ad principale fic . . quod fi eft & cale ^^abftra- eftet magis incon- ellct nccefle eftc in tali eflc rea- cx (e necellc effe prius eft. ad rem in fcs &cundd ad intentionem Auguftini. quam Scd quod illud. hit .d.Iicct diftinftionem approbemus. ante<)uam daretur ? dccparum iam donuT9 erat : & poft retpoiidet diccns :Sed quiafic procedebat. vt ad creaturam. confti: ruitur ihefe pcrfonali lij eil$t ncceiTacia : fed ad hoc . etficum hoc plurareartltt- . fxplicat jiMguflinum in ratione ad oppofitum. quo Spiricus (andbus dicicur denum .&:ide6 nihil incrin- (ecum in diuinis includic ncccflario refpe^um ad creacuram.primo. eft necefte efte. de Auguft.nec aliqua proprictas perfonalis dicic refpcdtum ad creaturam . nihUfermemutato.tiici{Mr /t- q.quia pro- h atijeitHr. quia cqitiua Spiritus faniii ua. eft ppflibile. ilui conBituitur perfpirationempaftu^. quia tali^ .&C if in futuro non daretur. vel incompolHbilc nihil aliud i Deo poflct allegata. non min ptrfirtatgntutn naturam intellcdlualcm .qu6d nulla periona conftituitut in efe perccfpcAum adcreaturam. d. Vno niodo pocoft donum dici quodcumquc libecali .Yertio Spiritut fan- intra donnbilitM . velfpiritualem: le.u&expli- doni acceptionibus refoluit donuin in propojtto. Probo . dicit fitnilem reffiefium ad creaturam . REfpondco.

cxemplum declaraiur. nihil prictatem perfonalera fanftus eft pro- poicft concedi Spiritum (ari- ab «cterno datura . amotis dantis . . conccdendura eft qu6d Spiritui 12.vt detur : proccdit taraen pencs (ccundum vt pofllbilis dari ^ l^atrc tu ian(5lo. (ecundumvnamopinionera j vcl me.quera gcnerat : non tamen po- tcft cfle Filius Pactis fui. & ita donum (i fit ef- fentialc per fe fignans rejpedum ad crcaturam. Non enim cultcUus .^«fl Sptritusfantitu habet ejfenttamyeoeft Dem : Ad quin' quia tum. & Filio . & & infinitus . Ad quartura.conftruiturcum co.& illcrcpcnditamorcmcundera. quia Spiritus ian^us procedit. vt corpus circularc deorfum modum .u Spiritgs (anftus autera cft quantum connotat & eft lem. & Fihatio . 6\(ki funt . Corpus etiam ncutrum . quia amor & fic ver^ libe- fuas.& Filij. Et ide6 dico qu6d ^0»«»» per fe aliquid vnum princx confcquenti aliud connocipaliter fignat .i. & per fe iignat refpcflum Jo. inquantum no quia ipfum dari ab sterno includit creaturam . Vndc fic dareScdari . . prietatem Spiritus faniSi. quod donabUe dicitur vnomodo quod eft aptura nattim donari.& Filius. Nec II.uitate eft Spiritus Deut.Qu^io lit>eratir«r prttdaXtam. Idem dant.pcr refpeiaum in hoc nominc donum . & a Filio & ^ Spiri. tunc erit fi dicatut quod a.qu6d fit dans. nec dcorfunt ifta . idcm vt patct in exem- plo pracallegato.& donum.& tunc lignat alinon pcr fc . quod pnmo. & quifquis darc potcft.i€i\im Vel cft. a{{i«rie. ficut dicit Auguftinus i$. qui cft ratio cuiufcumque altcrius doni.quomodo loquitur Rich. Ad tertium diccndum . & Alio 8. quod profrii nec dc fe eft natum fcrri furfum . prictate pcribnali. Ad qnArtttm nonrccipicntis. & tat . Nam conccdunt fpiritum c(rc</o««>wabactcrno. rius ad & cipalem fignificationem. benc:icdtamenconnotat proprictatem tcrtix & pcrfon* proced^ntis k Patrc. : & proprictatem notionalcm alicuius pcrfoconnotat tamcn rcfpc€kum rationis . (ed vt connotatura. ita quod idcm rcfpcdlu diucrforum fit Pater. refpcdlijm ad creaturara : . pet non rationis ipfius ad crcaturam ceflionem paflTmam . quod eft pofllibilc dari. fura . nifi quia communicatum amicabiliter aftu amatorio voluntatis . Nam non co Patcr .i. kndi nara in tantum cft donum .quia tunc idem produceret quod fc . quem prirao dat amato .& fpirari quuntnr faiifti dc dono. procedcns perafturo amoris a Patrc & Filio.ibi ti\xas. vt fu- ficrhat nac . qua. vnica. fed vc vcrbum declaratiuum & idc6 non procedit Filius pro- . Tlliui dafui lapidem enim eft pofllibilc fcrri furfum. non tamen naicibilitatd cft Deus . dantur dona omnia . cui datur fore ab ajterno non cnira poteft adiquid dari. quod donum dicat proprictatera pctfonalem Spiritus fandli non fccundum fua prinpcr connotationcm .vcl igne. fandlo prsftat cficntiam finc vllo temporis initio talia rationc ceflionis fuac eft l>tiUriUMr cis ctfi dona dicuntut ItMti» iini : datur na dentur : mifltoae.quia potcft cfle tamcn Patcr Patris (ui:& Fili. modum. pofl^bile cft dcferri Secundum autem primum perfona Spiricus fandi habct ex proccf- fione fua. & vt fumitur intciligcndae funt authoritates Auguftini fupc- i S. . tale. } de Trin.& ita non fui\t .calore fignificat ifte Abla- quod calor habitus in ligno Ut iio cum ver- bo aciiu». primura donuni quod dat . cft inconucnicn$.vel donatorcuiuflibetdoni.-e di£tionis penes primum modum.q. eft ipiamcflc Deum : ergo eodem ad. dator.frU {)rim6 ngnat proprietatem perfonalem Spiritus mHm. . ttrtiutn.quiuocum. qui cft primus amor cirentiae proceFflio pcradlum amoris. Intcr enira omnia dona dantis . (^ d»tum di rtfft' Ufirfo a».cum liberaliter producentibus .iieque ahquod exterius habet rationem dojii. quia ab doaum non dicit niu pi.Et ifto 6t\im & fic dare nihil aliud e(^ produccre:& d*ri modo zterno fpiratur:& fic efle. periiks * de dari6. non vt principalc figni- ficacum. Ad quintum.fcd prim6 fignat refpedum Hoc dator . ncque eo proceflione habcc eflentiam Deus.us Filij. Ad probationecn dico . liberalitcr ttifi duci.& a proprietate petfbnali aptitudincm.quod daturcrcaturs:ncc eft hoc inconueniens.vel dacura refpcdlu diucrfbrura.i. ponfio per ca. redonum. dico. nS deitate. rc pcrfonale . hoc aptitudincni. & fic cft vniuQcura fignat enim pcr fc rcfpcdkum rationis ad crcaturara. & furfum. non ramen ca cft quo Deus . quia per amorera . nifi inquantum cadit fub adtu amoris. .& ipfius Pater. per quam producitur primus amor Ipiratus infinitus:eodem modo don»m non lem Spiritas fanfli. nandi . cft donum. Nam giea di allar Ablaciuns quando conftruitur cum verbo adie- dito vtrobiqucquopcrfona habct eflentiam eft tiuo conftru- 6tiuo. liberaliter .veIin rationeprincipij adiui. Alio Ad modo dicit idem . Ei fic dentis k PatrC. rem Filio.Q>tier bo fubftantiut.<<* Trin. ficut patuit fupcrius Ttlius »«/f. nifi de fignat proprietatcra perfbnalcm Spititus fandi. tanon cft aptum nacum efle furfiim . vt lignum & habet e(ic calidum calore. quod non cft oppofi- AdprobiMio- eiufdcm: ntm. vt dixit prior opinio . vel principalitcr qood circBtiale . Supponendo tamcn qu6d fignat aliquid per fe. amor & Fifij. & donum. nego conlequentiam : ied cft fallacia Rtgula Lafigur. quia donum poteft triplicitcr accipi refin hoc peftu crcaturx . vt amot donabilis non : fic Filius cflcntiac Patris . cadcm quia aliquod eft poflibile ellc quod tamen non eftaptum natum eflctale.Sc qu6d ifta proccilio includatur Auguft.quo Pater impendit arao- De hoc fup concors Patris d. primus amor . fandus quo Deus .diccndum i)u6d illa eft falfa. cft araor cius . . de amore:& fic non intendit hlc Auguftinus loqui dc donOf quia fic donum . cft nium denO' vcrus cx vi proceflionis & Filio. quia donum non Ai arg. primo modo fic ndn loquamy/»»r4r*. connotando pro- vcl proprietatcm pcrfona- tamen ad vittutem fpiratiuam . vel rofa. pcrfbnam haberc tamen natieflentiam. Hoc nomen fignat prim6 refpcdum virtutis fpiratiuaEPatris. quod idcm cft quodrfwor.& tawcn tfi nohis. tio in relatiuis. ficut diftura cft. fieri . c.i. Et cum probamr . fecundiira aliam opinioncm. vel mercturnomen </(»«». ncc habet ad mtn non ejl donS.Spiritusauterafandusexvipro- dc Patre Filioque proccfliio .vcldo- . parrcm oppofitam allcgats. co Deus. idco omnia & : ita per fe agnificat connotat taracn pro- . Ad donum do- (ecundu^. fignat vtruroque per fe. nifi accipiantur refpcdku non enim opponuntur in eodem Paternitas . qi^ibus datur .& non fignat per fe vnura. 14. modo nt illud.o- quia ab «tcrno Spiritus fpiratus. cui datur. cft mcrc eflentialc. : f i. vel in ratione aiStionis.de 7rin. fimul donum .Nihil cnim habct rationem doni . connotabit tamcn ncccflari6 proprietatcm Spiritus (zn8c\. poteft intelligi per donum . Ad primam rationera principalcm patct ref10. per Auguftinum.»abilitatis ad crcaturara vel donatiui. in- cius proccfliionem perfbna- cum Patte .' conccdoqjuod per qui . vt habens aptitudinem. Filius criam naciuitate habet uitate hahit cflentiam. (ed dcit/uim. txtmflo. fcd nondari ab «ccr- aliud eft Rich. AifecUK' primura dum.Auguft.

Seeundum pcrfonam illam conftitutatn. ejt & fiiCcialiter pcr Ai^giidinn de fidc ad PitrHmc. nec illum connotat .1. cfu. conftruituicum eo in rationcprin: cipij foimalis c{Tencli:vt caliduni calorc. Vtritm in diuinis pcrfon^ relatio atjualitatis diliingmtur a relatione fimilitudtnis^ & I.^ t. fenttAs . forma- & didionis ex fimili tcrmina- ibi fallacia figur. Arg. collriiitui Ablatiiiiis in ratione fa6lionis.Deus eft magnus fineijuafitiergo nequein eo cft magmtudo.-. perfonie diitrna Jint <equales fecun- V XT A hoc quapritur^A^/rwT» i» dhm magnitudinem? diui3- nifperfonis relatio xquntlitaiis difitn- D. i. conftruitur Abla- lis -fr daciuus quanrum ad fui.Sic.j i.dcTrin. quoEritur Augaft./>.q. ^'^W^^ .prima.!ion ejfent Terthtm. dico qnod Spiritus pcrfbnarum in illis tribus.ftc nec dicimus tresmagnitudines Ti^ihu4 tjHitfitii htc refpondet pramijfa tamen . fextum . Prxdicamentis igitur fecundijm : : potentia non cft quanti- pdrentiam non attenditur jequalitas aliqua.^.<f*r». D. magnum ejfe fed huc idem eft illt ejfe (\:tod magnum ej]e propter ejuodficut nen dictmus tres ef. ergo ncc rclario «qualitatis fundaca magnitudinem : diftinguicur in diuinis ab efren- eft ' ^^ . magnitudonon tur quantitatis.{k Magifter in litcra probat hoc rclationcs in diuinis. poteft aigui de fimilirudine Deo fapiencem non diftinguuntur cfre.£A:/r enim non cjttomodo datus.Thom.w?m. vt pro- omnia.cosqualitaseftrclatio mutua. • gnttur a relatione ftmtlitudinis .^ ^.autfuperat poteffate.41. extra.aliud nus j. Conrra.\^. perPhilofophum s. Ircm. . fuprr diftinguitur a relationc identita- fiipcr efTcntiam & fubftantiam. lignutB habet elfecalidum calefa6lione.ci R*ti»»ff. *\ "^" alium aut prxcedit xteinitate. Hnnric.recunillum rcfpciiumjquem connotat ex fua pro- dicitur dum J^^j^^VxTA hoc q\. tia. fit eft . art. cjuafi mejfe. 1. ficut habent ean.ii. efi cotquatur ei .Bomv. ^ Athanaf. virtutem.& tde»r<?/w ? Quod non videtur. Ad 6)uMrr Sfiri- Vide Dodlores citaBos quxft."«I'"'**'"' ^i^^^^ tentiam tet in tas . Vide etiam 8.& Mh. art.}xntur: Vtrum it(juali~ ^^1^^ tof perfonarum diuinarum pracise at- celFione quia ficuc tionum primo figniflcat re- : connotando tamen fpedlun) ad creaturam . Augufti- dem nus j.T. late Tamett fumptas tmtenirt ^ojfe in quolibfi ^•.r tu^ attendatur fecundum magnitudi- cise cum vcibo inratione ai5lionis.T. & ita in propofito Spiritus fan- ««••£*3-S*3-e«"E*3-J*3- nem^ipotentiamy^ Aternitatem^. non eft perfcdionis hatur per Auguftinum Iib. tudine. .vt pa.fed quomodo natus.^. Contrarium patet per Auguftinum defidead R^tio »l>i>i>fiPetrum c.e iciuales fecmditm rnitgnitudinem.- .hic Suacez i. %ernnitnf>i.7. .a. & arrcrnitatcm.& alias perfediones fimplicitcr : igitur ficut fiint xquaica h. neoati iiumd c. (ic eft tionc. quod fuut diftinda: relationcs rcalitcriigicur in diuinis .& fpiritus nofter. q i. trali i. 13- II. KichitA.non fignificac refpeftum ad crcacurara.^o. S CHO L I V M.r. arqualitas ejfent itqUalia. lo.fy^. jgi- Contra. hic enim mutua . Ad fcptimum.^» futt cofijuales.Sc poriitur in litera. diceiidum quod Spirirus (anflns clonnm creatur. i . III.r.itqua- & litatif.dcTrin.r.cjuacft Deus quocf non . . doElrina de trtplici hac relatione tdentitatis. Met.^.i.MetJe.de Trin.i.&C Aiigult.(^ 1. quia naturalirer. R fint f c A diftinflionem deciniara Ar^ pritnum : Quod non:lnDeonon eft quantitasjy.vjrimo : Im^^qo (iperfetla.ncc fanclilus cfl iftc rcfpcdlus m. eft. vt didtum fed tanriim connotatum. ntjs nonam primo f^trttm perfonA dittin. ita funt zqna- perfeAionibus praccis^ confiftit asqualitas : igi- diuinarum ' i«nit^ proprietas cius pcrfonalis.85. i. & DcHs: fignificat ibiquocl proccfiio ratio . AuguftiNcn eft aliud i)eo ejfe. potentiam.cap. virtutcaliis non tur . Filiusautcm cx proceflione fua. fy-niiiis diMtiK-nejl r non tar»tH rihus. ^ ^ .c. 8. tcrnam procedionem ita : e ac- conuerfo Spiritus tendatur fecundum magnitudinem po(^ aternttatem ? Quod non vidctHr:x. ifta- . Prsterea /lindus priino fignificac proceffioncm xternam. &ifieri (cd cum dicitur Trocejfione cfl eflciitta.lib. c.fl.f.q i Alenf. I I.non lUudjut tmagtnt. cum dicitur lij^num eft . candcm fapicntiam . perfonx diuina. j. Irem. Seeumtum.f. aliud cft igitut .is ait prtcise fi^nptat^ fi*ndartjHperfundamentafubn:antiiit. tate. n^c funt idem non crit omnino cadem relacio. idemitatis ? Vide Doftores citatos qua. .fy.x.aut excedit magtii- vei Auguft. '^•i *'& quedl. ncqucgcnec fpecies .art. qq.DiftindioXIX.rt .t.14.^a.i. connotando refpechim apticudinalem ad crcaturam.C . fundata tis Itcm Si omnia . quia & Deum effe : non tmago .primum qualitaseftproprictas propriaquantitatis.&^m: ScJ quando Ablatiuus conftruitur cum vcrbo fubftantiuo . Nutlus horum.Doftor i» Oxon. Vtrum Aqualitas diuinarum perfonarumfrx- tiuus yf J ftxium •S*3"6*3-£*3 ••^^••gd^-S*j QViESTlO Utfs habet ejfc>iti'im procejjlone./>. de Trin.qu/tfl. fimtlitudinis.Ar£. hic.c. CHius Aoguft.cjttantiuKl^y & <]Halttatif.ignitudinem.il:>cnt les in illis rribus perfcdlionibus les in fapientia. LibriL io8 Ht principium calefaftionis in ligno cum vcro dicitni. QV JESriO DISTINCTIO Qv^stio ytrum XIX.\ qutfi.47. fcd ajqualitas eft proprictas . quodUh. Athanafius in fy mbolo.primum r>'gi*tinum. vt patct pcr Auguftinum 6. & non pcr modii doni proccdit.antecedenti.

ccndentia ficut : ccrtum autem cft quam de rcbus de gcpere Quartitatis. habcns p<^rfe(5tionis fimplicitcr.vt fuuerius oftenfum Rifoluti» cft primtqiiti- quam * ncc . quod non tantum padlo fimfjex conucrtibi- prinio pr. Tom. difcreta quantitatc difcrcta . poffunt poni in tas in nitura dicant diuinis. vt .Scf\c poteft ^ife funda- . probatum eft .Quxftio Deinde ^uolihet entc. . qnia non eft diuerfa in fuppofiris . Merjttm. pcfTMnt ellccommunes. communcs_.Mctaph. quod cft vt cisc fic .i fubicdi /ubjlantia linet ex »jm quod quantitas & gnum^paruum efi . igitur ciim fint tranfcendentia . fcd ctiam paf- . ficut ipfum gtatru. fici. vcl habct certum gradum pcrfc<3. . luper fundamenta rum nullo . Z)< ijiiolibet & .j. & eft vt attcnditur camcniis. . quod primo rt hocquodquando cns patet cx tes. vel falteni non imperfe£lioncm . femperalterum illorura di- diuiditur per aliqua .r/M /undittntnt» rehtitrsHm. geniis Idc6 prasdidfac rehtiones .c4p-dexQuanrir»re. 'DiO fit perfsUiffima magmttido perfe^ijfnnam tffe /cejualitatsm . iies fimilitudinis.ones . vt dcclatatum cft . vt tantiiin prq degcnere Subftantix.contmua eft dupiex . ? genu. explicans enim dc primo modo perfeitatis.nihil ad & diuerfitatc ita poflumus dice& inzqualitare fimiUtu- . fimile : inzquale . quiaait. modo quz . & fuppofira funt diftiniSla . ^"''''"''f eadera ratione mdiuiuis elt aliqua paflio gcneneauepafsie ris .. & ina:qualicacis. gcncribus. (ed trium gcne- Primo Aiiftot. Et ma- paifioncs quantitatis vt trausferantur ad alia. vcl . vcl Qualiqu. . vtraque pats vel . XI. Deo non efi in eo .q. vbi fupra.' . vt a(5lus . eft potevda in '^Deo.-Ji*"''"**' c„rt{hondet m diwnis fpondet actcrnitas in diuinis. fiuenon. riuTi i igirur enim fundatur fuper vnum identitas ynum Subftantiaiasqualitas fuper vnum /imilitudo fuper bent tria fundamenta .de quod differentia fubftanvno modo dicitur qualitas quod v»um dicitur de aliis. Hoc ctiam patet dc quaiitatcquod transfctturad alia Aciftor. in Qualitatc realitcr : 'jamuntHr late (y /?"- QuodUbet autcm funda- ppcfens de hoc.ilitas diflirailitudo .tf. Whi zcd^pit fubfia>:tiam prociTcmia: Aiif^ot.M"'*/'"'" damento(y • L L I gradum terminopi. cat opttrne qnMre »« dr vnitM diji. Sc per Sunt tamen r iclationes lunt tranlccn^.in qua praedicatiim cft dc elFcnti. vt pelagus intinicum nitur rcUtif. conlcquens prout dcntes nis : . transftruntur autem ad alia hac nomina. non quia zqualitas pracfccundum illa tria in Prardi- Nam continua •. vt fundantur d. ^ . diflimilitudinc cum non . paratum alteri ycl diiGmile tranicendens eft iio difiuiida ifta prius conuenicncia cnti quam . quod efi melitu. . inbic^ quzratur . &: de- applicanda funt ad folutiones ^ra:di&a- rum quiftionum./^.itio.ics fund ri fupcr fundamenta talia. . elTe tranicendens .v.quia conuercitur cimi ente igitui f Tidamenta iftarum relationum polliint dinc &c fic ha- cum quibuscon- currit vnitas.^. paret pcr 'PhiIofophum.xqualitatis. in crcaturis eft duplex quande .emittcnda fant aliqua in ge- nerali ciica rclationes identitatc eft ditm fapiemiam. rc de £qualitate fecundum prxdida in ifto libro fupcrius. Vbi Atiftot. cit r • 1 & alterum pcrfetSkionem. : • j- omncm pondct magnitudim fecundum Damafcenura ifta magnitudo communis eft tribus perfonis cum fumma vnitate. fucccfltua titas g. . & paruum fecundum fe quiquod maonum demj/iw cjuantitati pafp. quod nuU^ relatio /tjferit fatnmunij limitata adgtrms . Ad fccundam quacftionem dicendum . vult cuiuflibet rci : communia efle abis quam . importat ecnus.trimfcenden- r mx . ntfolut!» : crcaturis corre- . ^ Seciindo applicando ad propofitum fccun- dum fingulas quod in diuinis nulliun cft gcneris qusftiones Dico ad priraam. per Philofophum giualitate.PrthMurhne igitur habita & extremis diftin£lis magnitudinc h*betur re- ''»«'"'"»• fed in diuinis cfleniia conef. v: qutd efi. nis . quod ex pun(fkis.&fic quantitatem quafi virtualem : Sc fic fumlat rclaticnes com- muncs . .tex. mencum iftarum 'relationum poteft accipi du- pli^iter. (\ . rebus trium generum pfcTdiiftorum : igitur fnniJitcrvcl. 11.cir tctrainis pcimancntibas '"»*'* "'"i"** K cortc titatibus continuis iii . & . tialis Vbi . . lif.-equalc. 4« III. .cum vel : igitur inafqu. qnod funt tranf8c fundamcnu ca- quomodo cum conuertanrur nMgnitudo poteft vel asqualitas tj^^ & fic de aliis. 7. Quantitatis.s.Z<c. (ciendum quod (ecundum P!iiXo^o^^ham. (cilicet ftridc. Adetaphytextu Comment. vcl non imperfculioncm poteft poniin diuinis. habita ratione fundaraen?ft . diuerfi- imperfedlidnem . Scoti Oper. f"<»'u. oppofita eorum dicent petfeftioncm . & & ficut ifta* fun- rclatio- ideo comrauncs. Vel porcft feu aliconfiderari vc habet foimam ahquam qiiam perfedlionem formz infurmantis.io. lario jequahratis ' . fakem non iraperfcAioncra. vel extensc ad .temitm. fccundum quam dicitur qualis 5c Cic fundat rclatio. & idco cum quodlibec ens comidem fit vcl diucrfum . .Metaph. Ariftot.^.l^oc ctiam patet pcr Au- dicit Aogiift. fcilicct dicit . vf fupponimus pcr fidem igirur : quod coniiderari. & : fuppofita in diuinis & verifllmam haraagnitudinc & fic patet maximam bent zqualitacem in : ad quzftioncm primara.bonitatem. cxtremis rclatio. qu6d quodtnte dicimr libet-ens comparatum ad quodcumquc . Hoc autcm patct pcr Philoibphum .ilia tatij .^ .ionis. Et . Hoc tiv. . .vel Ex qiiibus refoluit.iteuJ». vt declacrunt tranlcendcntia. Et quod fnbftahtia fic poflitextcnfi- uc accipi paret pcr Philofophum^>-»»io l^ofieriorum Te. probatur fic habetur relatio cum : fundamentum vt vnitate . & 7. ente Diccndum ? ^"luitw^ cum lis ente nis & . qiiia paflio gcncris limitaia eft. in in Quantiraic. Metaphyfica. funt rcs ttium genc- funt in diuinis fed quatenus : fundamenta corum funt tranfccndcntia . rum. fcilicet : & quanrirari vero facccfliuae in fecimdtiiui:/'<"»«*• & &. fic . diuidatur in prxdidta. cap.(uie vt ratio fundandi.x non funt dc iftis . gudinum f.it expli- nqualitai fccitn- HIc mum „t.int rnole deTrin. fed cjtnefe^HitHrpaJJio/tem conuerttbilem etttif. rc & propiie. \o.omnibus vcro quan- *. vcl idtm vel di ficut dicit de cft idem fibi vel diueiilim . qua non mjgna h:c efi rnaius.y. nec tacio propter rationcm limirationis . iftz relationes hubent tria fundamenta diuerfa . ^ut in htsfun- & infra datur:de tjuolate efuodl.«di(fto modo ponendae funt in diui. Viide fciendum Sluomodo fftndarn has vdtuionts cft. . permanens . impetfe<flionem . difllmilitudinis damenta funt tranfcendentia ncs func tranfcendentes . omnia . nihil ad prtBfens: quantitas vcro.citm in nobtliorem difiunChtm. In his . vt patet difcurrendo tale autcm quod dicit pcrfetiiioncm . ratum eil potentia paflio- illius fuperius ficut . quomodo ponenda fit in diuinis.„„ pr. mencnm rclationis diucriitatis i quaslibct respotcft coramnnis idcntitatis vel potcft conhderari .

modum magnitudo dicit fimilitudinis licacis asquaUtas dicit . tet ^ocjiedquod plutificetur. (ed in propodiftindioncm perfona- atqualicas requirit Refpondeo. An iqnali- came litatis. & fimilitudinis. eft ponere ipfiim . & fic tenet illa ratio ibi . . adhuc haberet certain magnitudinera jnttinfecam formahccr infinicam.& tunc deftruere- fe eft II. & . Et idc6 toc funt quaUtaces . Sed hoc non valet .diftinguitur acalore. Nec valct diccrc quod /pccies ponitur manere in diuinis in ratioac difFcrentia: . non dicic nifi incrmfe. & identitate. iuflthet .quiaquodIibct in diuinis.7. . &rsternitate. di- eft . ira quin ex cius diuerfitate diucrfificaretur aquali- tfu plurift»- tur m diui- quod patet in relatione fimilitudinis ficut enim fcicntia.cum potentia in creaAnfitindi' tura non dicit quantitatem : nu t.frimt qiU' ftioHts.corpore. intriniecumcuiuflibet: Magnitudo intrinfecum. Ec tunc dicciur in propofico. fcca. . infinita: erunt aequahcates. magnicudinum qux fiue ficut lapientia a boni- tate. X. quorum pluralitatcm detetminarentur illa. modum quia dicit & aqua- huius re- vtramque ide6 non dicic eftc omnino aliam rclationem.Patctdelinea.& qualitates in funt ibi peifcdioncs. Ad frimuo» quia dicic Argumftum magnitudo tran^fer. & fimilicudincquantum ifta diftinguuntur inccc fc quia ncc . rationem principalem fpecies transfertur ad diuina perfedionem imperfeiflionem tur ad diuina . & . fupcr quam cjuania hafimdatur arqualitas . a fiwilitudtne : fi enim diuinis. quod eft dc effcntia eius . Vito modo C\c SflititHr fri- quia nihil vnuis rationis poccft plurificui in di- mh. fed & non genus & ideo non . nenj . non tameneruntperfe<5tc fimilia nifi ^qualia & tunc aequalitas non dicet aliam Jtqualia . vcriufque relationis.nonenini tantum diftinguitutiirqua. litas ab idcntitace. quod arqualitas in diuinis diftinguitur a fimilitudine.qu6d «qualicates no funtvnius ratio- nec illa. non ponere ipfum. alias perfediones. »t- gradu perfedionis cius. idc 6 comparata ad obiefta produci- 7nmum di*- litas biuni. modum JTqualitaf no dicii «lid .quod ^identitate .dicetur poft. ergo fi infinita: erunt ibi magnitugniiudinet cKiditur.niQdo quo di- eft. non videtur qu6d fit alia relacio fnndata fuper inagnitudine a fimilitudine . 8c ide6 fequitur racionis in diuinis i^on . quia ponere quod ali. fed eandcm aho modo compa- non tentia imporcat Scd hic eft dubium quod cnm magnitudo non videtur quod relatio . fito 5c de loco. relacionem afimilicudineillorum. vt cft (\c & eft vt non .ita fimilicudo. cum gradum fiuc modum fundamcncorum tum Tiuhiitm ttt' . f ilius ellct fimiu's Patri . fundamencum SoluitHrtirtitt qudjlio. coincelli- gendo ttuni tium. dicitur quia di- 14. vt efrentiar. . non illud . & vigorofai&: ideo po- fundamcntum alterius ajqualitatis . Alio modo poteft dici. quarb in diuinis non polTunt vniu$ rationis cft de fe hoc fcientiar. adhuc contingerct quaercre de triiiHti. tot quot & eft vnius rationis in diarqualitas. ficut fitpcr quae fundantur vt ficut . tur ratio fuperius pofita difttncHone fecunddt *.& tunc ratam. quantitas.fed dicec per- relaiioncm in diuinti fimpliciter ab identitate Qf fimilitudint. & fcftum moduravcriufque lelacionis.&: vnitace. fii aUa a relacione cum magnituperfedionis. lO. fed vt comparatur ad obieda extrinSniuti». efte plura fuppofi- inccife. : fundamcnta ilLirum diftinguuntur do in II. ica zqualitas ad . quas fundacur luper Sohitur. . & minor in FiUo. nis.coc funt magnicudines fua magnicudipc correfpondcnte. .vt pa- ex pcxdiftis. pcifedc eft fimiIdeo ficut intrinlecum funda- filius omnino mentorum .&fortcmeUus. vt fapicntia. Vnde potencia apponicur ad exprimendum quantitatem magnitudinis in diuinis . faluacur inquolilset fundamento fimih'tuinis. qu« fund^atur fuper vnitatem in calore . & petfeftionum funt alterius racioni« rum.Alitrum requid manct alicubi fecundiim fuam ratio. Ad primam cit : fed foliimdicere perfei5lum .fcilicet pDtentiam. qu6d zquaUtas fufficicntcr in c}iuinis confiftit in duobus. idenritatis. vnum fequiturex alio quia cnim viitus in fc magna eft.tuhi.fuperficie. quodlicetvnitasconciirratciifundamentoequa. qus dicic perfevlionem . qux eft fundamcnrum elle pcrfcflum fecundum Ariuni &Maximimaior deitas . Quia magnuudo . magnicudo «inis . Ad tertiam ccndum qua:ftioncm pet prasdida quod . ncm quamuis non aliammagnitudi- dicat k fuperficie.vel non. magnicudoin lapienciaeftalterius raciohisamagnicudine in bonicate. albius alio Quod fint illa . oeipalis. & & &hoc . quam magnitudo. non eft vnius rflcionis im6 alccrius i fimilitudine-fundatas : : ta fuper vnitacem in fcicncia. uinis per .& xqualitate in diuinis. 3uod. vnum fundamcncum tanfundamencum iiidifFerens. Ad hoc dupliciter poteft dici. Ideo magnitudiuinis non eft fed cft vniim . fundata fuper magnitudinem . Pacet igi- fint tur quantiiin ad iftam quarftionem fccundam. &hocin- fundata fuper eiTentiamifimiliter do dicat illimitationcm cUiditquamlibet perfedionem in diuinis .fiue modum fi cnim non eflet in diuinis nifi vnum attribuffl modus intrinftcus cu.•cqualitacem eft alcerius & non fcquitur quod aliquid vnius rationis plurificetur. fcilia^dicitureiTepotens.4. maneat ibi .quia in qtiahbct perfcdione fimpUciterin- Et idcpquot funt petfeftiones. dicit albedinem.rum inter fe. Sed quomodo tunc in diuinis poneretur squafecundum potentiam. Sed hic occurrit aliud dubium funt magnitudihes. "Dubium fe- tranfeat in eflentiam CHnJitm. diuinis pcifonis.quatiia* Rcfpondeo quod magnitudo virtualis in diuificundum nisnon tantiim habetintelligi vt comparatur ad fotentiauf i intrinfcca . fiue fimplicitatc .tnagnitudine. lationis fic & perfedam illius . identitatis . qii£ func vnius rationis ad certam pluralitatcm: .&vcrius Sccund)). . poceft fic &: declarari: duo alba quonmi vnuni eft Uccc non vciquc funt fimilia fint fi . X Diftinaio I. Ponendo rame^ fccundum fidem qnod deitas in vcroque. fit aiUrum perfeftionum fimpliciter. quot perfcctiones TotfuiU m*fimpUciter . I hoc autem non contingit de rationis. Itafi num in Patre eirct a:qualiter lis Patri .non eft fundamentum remocum.. Vnde (i qushbet eflet fine aha . quia omnes quantitates cbntinuae permanentcs importanc vt patcr niagnitudinem. refpeftu quorum debet habere vigorcm . nifi prxcxigat alia plura alcctius rationis.iponftt rtijcitur. ccrciuni. rclaciones reale$.- An autem qutt ptrfe- dines. Honefttaata di/liaillo tqualilatis cius diftinguicur a fundamencis illarum ficuc .: Libri 110 correfpondct magnitudo in diuinis . quod magnicudo indiuinisnon dicit accriUitum diftindum ab aliis fedgradum . & qu6d ta vnius rationis. fcd non JEqualis. . in vtroque fit quia fibi .n. Vndc zqualitas non vidctur fimplicitcr rclationem aliam importare in diuinis a fimilitudine idcncitatc in creaturis huius enim con- trarium nunc videturefledidum demagnitudi- ne. & non aliam quanticatem k magnicudine . & quod aliquod vnius de *q. lliones.

igtiur aer in cdo. 9«»'^'-^- 7S T"^'*/? T' . .vel faltem non dicit formaliinicqualitas vcro dicitimter imperfedhonem perfeiftioncm.„.quia crcatura l6.^.«r/. Si enim ahqua inaequaliter participant aliqaam naturam. diftingiicrcntur. dlionem in natura. . fcd txplicat po- Ariftot. Ad jecmf itun. Et ad probationem Auguftini. Gabriel g. Itcm. 4. Secundo. & hoc dupliciter.^. quis Ariftot. & laqueus in . K i Primo ofmioHenr. ncc fundamcntum fimpliciter diftin- fundamento magnitudo .non dicitur formaliter de perfona.i6.i. funt eiufdem naturx.perfonit fecundum eandem rationem ergo non fecunditm partem. in .z. Primo. Ide6 propter imperfe^ioncm creatura: fiipplcndi^ra. rarioncra con- idcm. perfectioncm litas dicit vel pra:fupponit perfe- . Filius non fibi Patrem.^/f «r/ i. effe in alia.i. Vafquez i. : tur Pater in Patie ^.ar/. nec fundamcntum eft ita vnum . quod squalitas non cft omnino &fimilitudine.. patet pcr didi tentiara fed tate nonperfunx.j. qu6d squalitas in magnUudine non cft ita vna rclatio ficut Cimilitiido guitur quod tia 4i»^-}'i' . nifi compofitio. & . non 2. & diftinguitur ab . qux fit ratio eflendi in. aliam difquiparantis. NOta quod diuerfi funt modi ponendi. poncretur qu6d duo monftra hahcanc commmune.cum dicitur Pater aflimilat fibi Filiimi. cflct ibi cft Filius in eft Filius.„ ^/. ergo tcntia virtutcm m.non efletnifi Quia fi non eflct nifi vna fpccics. I III ic hoc poteft efTc . : impcrfcdltoneiBi& ide6 imperfedionem fibi annexam habct . Vcl quod aliquid fit inalio. compofitio. . phum qualitas in cnrihus vniuerli cft pcrfedio fupplens pcrfe£l:ionem.&tuncnon perfcdio. .ij. quia/>r»»»o Phyficorum: iii quolibet . ad obicfta. alia ab ajqualifecundum magnuudinem. fi eft ibi aliquis modus cfTendi tn cx iis .i «r/. ficuc nec fundainentura a fundamento. liccc gcnus non ponatur ibi. Ad aUud de iqualicatc dicendum. ejfe in perfe cornpetitfortnaliter ejjentit . & fic in- fequeretur in aliquo Irem Patre & .lib. ficut fcien- aut alix petfeftiones.qnia ficut genus difFcrentiae ratio cft hmitaeft limitatum. ignu in cdo . eft. igitur Patcr Item. non alia. per Philofocontra Anaxagoram igitur. I. nus videtut valcrcqiiam primum.Filins exit Ad vnam ter aflimilat fibi Filuira »rg. Richard. ctim eflet in Tertiutn. &: nis .& Pater in Filio:igi.vt pes auis eftin laqueo. «r/. vel fapientia Ad . Hilai. ^ Q_y idco dico ad ratio- : vt ponitur in ncm. Secunda non. perfonx funt indiuifibiles qusimportaturpcrverbumpafliuum^&acliuum Prima relatio eft asqaipafibi corrcfpondens. quianon t[\.tr»ci. fi in §lu»rtum. aliquid eius eius : vt ali^uid fi : vc! quia illud .dico qu6d C:tr ir. rcquiritur insequalitas inter cntia vniuerfi. S Ftritm perfon^e diuina Jint in fe inuicem nec paflio alicuius generis aut fpehabens rationens fed eft tranfcendens . vt Pa- Ad 6. tjuedlib e. rationem quxftionis tettix patet etiam pcr dit^a . quod cotequari ajquiparantia: & . alia rclatioabidentitate. Captcol. tiarn eftde MTiagiiie. .f.de Trin. <l eft . quxlibct pcrfona cflet in qualibet inae- Item cum ellet tanta non cft capax tant^ atqualitate naturatu in vniuer- injcqualitatc. 1 : V6D fM m Ausulh in libro de <]uantitate animt. ficut effentia:Secundh. eft fpecies cies non ponitur ^ qr. qu6d magnitudo.vc patct ex dictis. . effet in l'a- quaft tnhizrens.6 de Trtnttate. art. non eft aliquid non eft quo eft eft pars eft. ta- men cum principalitate refpcdbu eius quia . vnde eft pcrfedio fupponens im- cum negatiuum. Patrc eft filiatio 5 .i. 4t ijUJLflif' vna fi . In hoc qu6d afllmilat . cjuiaftc FtltM . in me non eft in illo. proprietM commumcabtl's. in fu^mfecun.Phyfcap.j. aiterum illorum deficit ab habcndo pccfcdlionem illius naturaE:fed nulla natura pcr hoc quod cfTentialidiminutio eft rerhabetur ab aliqiiibus. ii Oppofjtum loan. nes tamcn inconclufione conueniunt cet hoc ratio om. fit modus ertendi »« perfbnarum.de imagine. & ide6 eft mutua . prif PhyficorHm tex. rantiz . Item aliud. Vna enim fpecics proptcr fui limitationem non capax tants pctfeftionis. lit<i4 creAtu- T»rum d'ci- iurferftiiio. Ideo tria funt 1.j. in quo eiiis. nonfecundkmfe totam.Qu^ftio V. ficut Arirtot. quatita: crcatura cft capax. clFcntia eft in aliquo fi tcUigit Auguft. nu. igitur illo.quantae omnes fed vbi ell tota pevfedio in vno ordine . tre.q. Dc pcimodicit vnus Dodor. igitur (b. quo qu6d aequalitas Iccundum ponon cft tertia zqnaliias . de ratione dilFcrcnti* fcd hoc mi.fedfecundum partem.4t.>.^. eius. Ratio efpoftta.t^u»' non. hicq. fic . Tom- XI alio. hic j.ignitudinis in comparationc & 17. Terti6.fart. quos ponit Ariftor. prim6.& hocvult Auguftinus T O I fer circuminfeponem? . qu6d diftinguitur fibi infunt muttto fecundae qua:ftionis excra ipfum Secundum. cjut etiarn efi alicjuid altertus id eii fecunditm effen- refutatur primh. maximc confufa. dijputat.fi in Patre eft FiIiHS. & Sextum. tiriiHm.Thom infinici. fi perfona cft ab illo eo cft filiatio fcquicur . indiuiilbile fit eft Filius.j. ideo ratio difFcrentia: ficut ncc ratio gcncris in diui- Dco. ita & ta.qn6d xquaAA [tC!{9' dum. . I. Suarez i.cuf. .i. Vel quia pars totius : eft in SfPti Ofet. vna natura. non D.Bonau.i.i.tamen illud. 65. ibi eft plum. vc vnum pcdcm. Henric. quia fecundum lc totum Vel qu6d aliquid fit m alio fccundum parcem . ibi ex- cft : cluditur omnis inaequalitas j fic autem eft in Deo. dicit duas relationes.qu6d aliquid ejfe in aliquo potcft efle tripliciter ad prxfcns.§luintum. !. fi dillinguitur ab alio perfc(Slioni$ 4d. Ariftot. eflent fufio in pcrlonis. D. yev fupradida. Tater Patre:ergo 14. entia Arg primum Si quodlibet cdet Ttrtio . SCHOLIVM Sententia Henrici vnam perfonatn I. uiiir efi in igne. £go in Patre.exevtt- Ad primam cilct . Ij- humana noncapiat fecundum Hi- larium y. Status qttt/'<""/• vidcnda. Do&oi in OxofJ. vt pat Aliud patet pcr przdida .

qiio pqnitur vna per- efiet fona in ferfo- fpiri- "R/ftionem inexiftendi vniui perfonA in ali4. non vt aliud in ajio . Item Tertjii. (bna per continentiam . . quiafic Patcreflet inPatre . non ineft honon habet partes incft alicui & hoc . commiinicabilis ter de ellcntia igitur j fi:cundiim nuUo modo . vt gcnerare. ternitas in Fiiio ficut circntia cpniequcns .cft . non inalTiftit. in fubfiftente diftinfto. aliquo propofitum. & . inexiflentiam vnitti fubfifientis in & .quodprobatdupliciier. de mou^ri prim6 7. Totum . Sc qu6d eircntia eft in : vel quod pars oft Deus. plii appofitifftmis txplicat intxifitntiam rum inft ^xtmftrfona- inuicem. Idc6 maior proptcr duo. & tunc talc praedicatum conucnit cuilibet . cft rario qu^mpars cft H. ajqualitcr. ciufdcm naruraecum dnuenfu.elU- ReUtio in»f. iccun- liem-tnt fuhieHo. Secund^ _/#- jta eft in alia vt fubfiftens in fubfiltentc arguitfic Qjjod : primo cft : jion poirunt du3c perfonae efre in inuicem fe : & non quia ineft perfona cffet relatio .ium. & alia . frohiU XIX. vnius partis biens aliam Prinotartdo quomodo quitdam prddicatit cen- dum ytruwqnt txemplifica- Excmplum vt patet de aftione . ergo proxima ratio eftendi eft ellentia cum proprie- modo totum hetcquod conuenit eft quare talc prsdicatum conucnit rifibile Item. vtcalinulli parti jubiecti tur.ambiturab illo: fcd impoffibile eft intelligerc qu6d idcm primo fit ambiens {e ergo fic : vero primocompctit perfona:. cllentia. quia fic perfont non vniformiter ineffent fihi inuictm y &fi. cntitatem eius prim6 tunc . .dicit ille Dodor qu6d vna pcrfonaeft prim6. Contr^. inquit . . quod primo mogeiieo illud alia. inrii. Libril. toti. igni. SCHOLIVM quia vna pars magis quando principium magis quim dicitur for- diciturformali- irt . fcd »ta incfte ac fubfiftcre vt in hib- fjftcut. fciendum cft (ecundum Hilaquod vna per- Trinitate verfHS finem. ejfe quod non formalitcr dc pcr- primi . conucniat parti nec ctiam dato qu6d conucmiat . in ficut . fis. Aliqu^ndo vero pra:dica- Dicitur qu6d maior eft vera de ifto. Refoluit circuminfefftonem. qu6d Vcl fi dctur maior in propofito .:: frohst ptlmo vn»m f a it\io Primo piodo nan poteft vna petfona cfie in p'-y[o alia.ciuando totum cft in aliquo piimo .vt quafi inhaercns Patrificut Ktiieitur dem mod» quomodo uenfis eft cui inexiftit niodu fecundum partcm fit inalia. vna pcrfona Df .de Com alia. eft neganda Ad prinmit qu6d oportct Gandnutnillud. elTe »«. quia eflcntiahtcr diftingucrentur partibiu non ita primo compofiti idem ^uia partes rnattrif. mouetur a fe ipfo primo . ergo dicit reiationem non originis ( quia ficut Pater eft in non fic eft de relatione originisjergooportet quod fit rclatio communis ergo conucriit fecondum eandcm rationem ergo non fccundim partem vtrique extrcmo Filio . jta quod vna fit am- /bna. cft Exemplum trcs jifiendi fo- mt. frique txtre' .& toti Filius fi hominc pcr eft in modus conuenit facicm^idco idcm fit in Patrc Pro folutione tamcn primae rationis Ganda* fciendum quod praedicatum quod pri- ni6 conucnit iieo tum . oportet quod (ed j tertip contincntis. quia /ecundum totara rationem cius habet rationem frimi. «0« AtiftQC. . . hoc quam noncompetit parti prim6. prim6 . vel fi conuenit SCHOLIVM nec aqualtter . Ide6 di.in qua eft alia . Dico & Impufftatm Henr. quod conuenit toti primo .ergo Ad feeuu- prim6 con. alicui parti ergo pcrfona cft in pcrfona fecundum partem aut crgo fecundo modo . impoffibile Yntm etemm Hilarius.fed toti .& non primo coniienit alicui. fi quia quando toti. oportet . conuenic vni parti. : inaffiftit ergp fecundiim totum i cui eft illud.gi ad fe. homo vcl uenit toti . vt agere perfetiiM conuenit for~ />*m effa '» nlia quid IIL non QVantum ad modum. per informationera. eui proprio ineft. qus con- quia eiuscaufa magiseft for- per corpus. quandocumque aliquid eft in aliquo toti . Phyficor.. ejll in corpore . & per partem per partem. . ftr de qua htc xmm. »0» quod tJtfalfHmt ergo ratio huitti ine- xifitntia . vt corpus in eo . & idem . quod prim6 conuenit homini magis pec animam. quodlibet eius eft in frimo co & . . alio fubfiflente prtfenttaliter 4HiUr.. fi tate eonuenit v- toti Vcl 8c talc praedicatum . 6 cum qnaelibet pars «qualircr Patcr fic in filio efifct alia : ergo squaliter efld pa- .in quaeft alia. . lecundiim totam folutio/e 0- eft & altcri . Prim6. nort prim6 habct triangulus eft rifibilis. prim6 eft vcl quia . idcm modus conuenit parti . alicui parti maquammatcria: Similiterde»»r#//»^*r*. albedo homini per faciem crgo . alias *Pater effet in neque folam relaiionem . non eft in alia illud. : ficcritJw. : in perfona. c contra fic . & qu6d cadem cum alia parte fit ira non habet vt . ficut totum prim6 cftc in fi. faciei. Seettndii. tamen diftinguerentur aiqualiter.y. Sc generari primo competit fuppofito . fed cft asqui- ejfe in. quod Sc in alir quo. quod eft proxima<atio cirendi »». quia aliquid eius iilapars nihilefteius fubfi- primo compettt igitur circ in cx partc vtriufquc cxtrcmi primo conuenit per(bna:. Contra. Diftinaio 1 11 : fccundum ipfum. 1.eplicat igitur . aliam rationem de ambire dico qu6d impoflibile eft tenta crgo Patercft Filius . eft in alia . quod vna peifona tamcn /ic g.i. in propofito non potcft int. cui aliquid tuam prslenriam primo. illa Gandauenfis Nec enim . denominatur ab inexiftentc . qua fubfiftcns eft . Dtut producertt alium Deum .Vnn ftrfona non ftntintco quod non tenctur qu6d peribna cft in pertur »b alia. Scd dc perfona. tex. tali illud dcftjruit pjincipalc Refctntiv. tnte . cjuam homini rifibile quodpritu . fit fed ficut fi duo Angcli cficnt . fcd pcr mufpirirualem . h ^td»m enoditndMpro pmionuGu». eft ira proptieras perfonz .ficnon cft fftentiacum aliquid eft in aliquando conucnit homoge- quia quslibet pars parti. fequitur uocatio de Ad . effe folam effentiam . di . intimi : ita fi . . ve^ . quia parte quiefcente poon mouetur totum. non conucnit vel . ficut patct. toto . rogcncum rclatione. tualia n'jn diftinguuniur pcrt/i>». alterius toti . rfi efftntia fimul cum rtlationt. ficut loquitur Philofoph. maiiterde peribna: fed .ita eft Filiu$. ftetc -cft falfijm. prim6 continens pars & fingulis partihtts titu. & . effe. .

di. 8c Hliacio In que eftfiliiu in poteft fic accipi in in rcfpeftu Filij concedicur qu6d abftrain aliquo . Item Stcuni».& ccontraper tuam pracfcnciaro. igitur categQrematicc . nifi reiatio.Phvfic. Dices . membrum e(i incongruum. vbi eflencia jpeft. quifi. & fi darctur quod fit. K Ambiof. . itgid. fequi- & Plato Cice- . aliud dieo non uinitas quid cius qu6d non . in cjuo . Oper. &S.5. (cxto Phyficor. in alio.6f r^aiis Deo •. Adfextum. tfrlii. «ff^M :' fic . qadd non Siejfcrit : cflcnt du2 duo vna lib. totam deitattm .cum ipfa rius rationis. ficut (i ambo eflent hic non fic dc fimultate pcrfona» rum £quiuocatur. non alium pcrfona in aiia & : eo Ci ficut .Bonau.adiui ad pafliuum tio originis. & 6 p fic vidccur. in altc- fit & pcrfon* vnifoBmi- cxtrcmo. Aihanaf. Quartum excmplum eft de potcntiis animjc. quod fi vcrumcft. DE fccundo principali. nec relatio . Damafcenum Orthod. . iBjproppfito. j.^n di(lindiiQ .Ad &c. pcr impoflibilc Dcum . non quia indiuifibilia in corporibus refpiciunt & tamcn neutrum eft in alior Dices. * In Oxon. nrnl valcr. Pcfcus de Taratitafia ^^.neutra ellct in aiia. eft indudit & eft illapfus.qutfi. patct 1. ^fcm.non va- nunquam conuertcndo : igitur Socrarcs eft fimilis Sbcrati. qutfi. ^V 1. compofitio tamen non Idc6 fcquitur qu6d & diftinguitiu: ab illo non .prius in re amc operationem intel- igitur in fi & §l30irtMm.-x.1tio effendi itt. quar- Top. cap. X /.^.fed torum.(endi in. Effentia fi- mid enm Luiene rt- eji ra/io tfftntCi quiro in alio . & aliud Romse. Dico quod eiTencia cft illud fundamcn- .quodcredo. j. V corpoj & $xtmflum. in crcaturis. Ciceroni. liccc non formalifi . ficuc filiatio cft & non fcquitur vltcriiis ergo Pater */? . concipifniK przlentiaiuifipe nlanucenetHia . Refltca. ponantur duo Angeli idcro in natura . Itcm Anibrofius in Hyrono: In Patretotn* Tertittm. AriftBt.:I>eusibeft ExfUcmur orTiili crcicurz teipliciter: Piimus mociiiiS eft txemplit. cjaar eft ratio eflcndi 6.Fid.6.^.: Quaftio IV. qutfi. fic Vtrum in Dcofit aliijua fatio atit maioritatis totalitatis^ T r. iti vnius pcrfon* ih alia?dico qu^d qon cft T>t r»n»n» eflcntia. i. c.quia rclaciuafunt fimuljtum. : quomodo .Ad formaliter ali- nifi fic (cd pcr(bna cft in alia.(i valet.s. . & procedendo.quia squiuocatio eft dcyt- quia fimultas reiatiuorum xque faluatur. non: funt plures dcitatcs . vnum album eflet hie. Ideo dc vir. frint. porcntiarum. . i. eft prjB^fitper eflentiam> SccMndutit ii^iitui. »ai». DamaiciJib. & runc ncgo hanc rcfpcdlu filiationis poteft eire . Ad aliud de ginis. dc pcribna. dicitur fimile fibi i fedad fimilitudinem requiri- tur diftindio:neqoc hoc fiiSicit vt fint diftuidina fimillimaj ergo requiritur alia vnitas: fic ergo vtrumque rcquiritur .^efttia eflcnt indiuifibilc ter fimt in fefntiiccm.. per quaei poflbmus mcliiis conciperc ijlum modum-tlTcndi. ficut patct difcurrendo .i. quod princip^iius cflentia eft r. Angelus eft cum aira alio corpotc glotiofo re. ivt fit fenfus . &cc. fi . circutnlfribcndo locam.neq«e cflentia (bla eft ratio eflendi f>r. . hoceft in aliquo pcrfbna poflct 7- maxime confufa vcrum cft.fit in codcmifed fi neutra eflc in aba. eft fimile. Q^^STIO Excmpla tamen poifunt poni' ad hoc . Ttniuitt. Pc jcrtio arciculo dico qu6d modus ifte ef- Quidfit mo.(ift ibi idcntitas na(ura. Damafc. &&n\ idotft eflenti£. pgta cffcntia cum rclationcrficut incrcaturis nihil idcm Filio.9. 3 Icem. tur : roni Vnde bene Sociates cft fimilis natoni : ergo Socratcs riata fimilttudinb eft fimilis jied Ad qutn- tttm. Argum. 3. & . . nifi for- malicer eodem ncquc in Spiritu (anAo. ar/. *d.Ad fritrnm bet. quia di(^um cft fupc rius * quod generatio non eft fic iramancns.proptcr qupd pon poieft non ineile relatio. vcl alicer poicft dici Aum non quia eji filiatio . fic eft Ad fupdamentum fi . Orch. 113 A(l primiim ptincipaledi! in Patre.6. dico.«xpraplum'. eodem loco fcrunt in fi- non minus dif- (ed indiuifibilia fpiritualia quoeftfilius Primum non Htticitur .cap. omnem fyncategorematice Filiut. nec eilcntia eft prsciHi ratio. cetterni fihi fnnt y&cc.q.t. conccdendo quod ter./ji 1.dicentem fojfent ejfefimul Dcus produceret . dij tion rplationes ori- Ircm . ficut in Ifta pjE^ifcn» cslo : Secuiidus & manutenouiam : Tertio. in fumm» Richafd. Itcm.adhuc> non concluderct Patrem efle in efi in Patre . (ed d^uinarnm cuilibet diffimilis magis x]uam fimilis> eft ferfi>iMrum. .crgo fimnltas. quem polUuejendiia nit Philatfbphus . pifieflet cxtra^ipfum.Anhtcconcedenda in tutc (crmonis non cft haec diftinguenda //M/io . Scot. . Ttriia. lc:^.i. relatio eft fufiicicns tatio vni pcifbnx eflendi in alio:cum. Filius . yr»b»tiifri- latio. Tom. ficcnim Pater cflct iBPatre^ nequc rctffenJt in.& tamen eft in eo. (cd non -acf epit ibi I. dtim. qutfi. ^. Prjroum excroplum cft dc illapfu. fi : €^»*d /«- eurtdum. Cv- tetu* tn Ferbo Pater. Ad aliudiqiiod Filiuscxit a Patre generatid- ne pa(Iiua. fic diim Philofophum qu6d di. Biulcfcr. Ad fecna' poflet diftineui ab indiuifibili. 9' qubdliber eflct totum inquoli. fidicit AnaXagora . pone identiiatcm naturi Tcrtium exeniplurp . tam. 1.a a j.neque relatio (bla. eft eflentia eft ibi eft eft filitu Dko fecun. quia Dainafc. V. noo' cft aliquis illorum . ncccfla-r in aiiquo.&:habeant aliam diftin^ioncm.^i. & fic in propofito. tantum dctcrminaturad vnum. hkiUrt. Idc6 dico quod . hHf. vbi altcrum tertium. deitatem. Genfrationn pt immantns 7. nec etiam Filium in Spiritu fando. niii- tum. rium elfc eft illud impoffibile eft. q. Confitemur vmnem Fid. cuius nccefl^ario fundamcntum. cflec fic in fecundijm .quia non relatio origini$. aliqualicer Vtut trifli' eitfr inejl per pracfentiam tiaiicas emnibus. cft ratio totius. ibi quod terminus eius fit immanens . cflet ibi prjefentia fimilis mutua. in Symbolo Athanafij:ror<* tresferfon* Secundum. aliquo cft in . Hetitlc. : aliquid eius. cftrcla-r quia gcncratio immanens eft : tum eius. quoad fri' mim. Ad aliud in regulis asquiparantiainon tenet. &c. Ncc valet fecundum . fi qued . Deum pcr [toentiam . quia non praemittitur de virtucc fermonis qUod abftradlum fit in aliquo. Ad aliud igitur tentiinus * .Sed pcr(bna in perfona. Et fic nifi arguit Philoibphus. libro frincifale. diftin<aionon tum. hoc gratia materia::fed conuertcndo non tcnet rcipcdlu altcrius a fe. fri' mum. Filtm.

tetum vt pela- .feclufa •• eji tttmen fcilicet ibt quod eif communicabili- eitu imperfeUione. clJe plurium . non tamen ficut ad partom. neque ratio mMteriit. Diftindio I. XIX.j. totalitas eflentiaiis . Secundum : In diuinii non eji maioritas. rugnti' ttum fri' . partc . vult dlcere ^ in illa qusftione huiusdi- vbi quaerit . Tertium. quje in creatis dicunt perfc- . cft Itcm. ncm nem tetum litera. Quia in crcatura fi innon eft ibi immenfitas in eteaturis.ficut fophum tertio Phyfic. ftinftionis runt eft tale . eji ihi tur. quas continet . quorum quodlihet efl ipfum non totum preprte diElum conjians partibus. ticulare vcro hypoftafis. §i vcr6 qliairatut . ^ quorum toturn vt ficcorrelaciuum eius . ftrifte . & fic totnm idem eft quAd perfc6tum. Damafc.qa6d diffe- ^ con- (teniunt. funSuaU. . quiaftc tota Tertium "Trinitas ejfet perfiBtor vna perfona. : bct partem prp correlatiuo qualitcrcumque acceptum . Burn Jn diuini^ : biu. §iugre »0?» Ita pafsim compofitionem . cjuaTH SpirttttsfanilHi. .6. dicitur quod contineat aliqua T[}if>lex »ect' fttfi lotiui. Item quam Damatcenum quia pcr lib. & iic totum aliquid «laius alio. "Atiftot. conceditur cffc in diuinis. non natura dicuntur quod ibi . Contra primum .tum.cundum atticulum. materialc principium.im diBum:Jn diuints eji citur in diusnts frius. maioritas intrinfcca:&: habctur Itcm. vel pluraUtas. . qudd qu6d non intclligo totum intclligat referatur quia . qu6d non ponitur in diiiinis nnlla : qu6d tcttio cundi »rttculi. ipfom totum tinct funt cft . fed totum . Excmplum Vndc uina. vt patet iransferrur ad diuina generalius accipicndo ro- numero . tre/ perfon* d^cantnr ejfe vn* tjfentia.c.quod Sfxtum. refcttur ad atiquid fui .& diuifibilitate. totalitatep in Non autem diuinis : dici abfolute ita .producitur de eo.quia Dcus prxdicaturde phuibus. non pars fit totum rotum & fi hic tunt quatuoi declaranquatuor proponuntur inquxftionc. . gus infinitum & ratio cft vniiferfalitasjquia-quid . & ponitur in htcra . fed aliquo- .qu6cUn Dco 6t totura vniucifalc arguitur. iii Verumtamcn quia totum indudens ratioperfefti . Non fic autcm concedendum eft rationem totius eftc in diuinis .. S( * Booau. & dependentiam rcfpcftu partium . & quia Deus : citate pundluali ide6 quidquid cft in ipfo fimplcx cft ipfum. tas. Pater dtu totam ejfemiam Etlio \ igitut itritws. Ar%. mum.<piens S nitur qujim vt habct partem pto correlatiuo. clionem.&c. Secundo modo non. cft ratio vniucr(alis. . refpcdlu propric . fiue fint fiuc non Cnt partes quae non funt ipfum partcs . . quod nendo relationes dicere perfeUtonem. non totumy ftd dicitpr abfijluabfolucndo ipfum i. quod .fcili- i^artidm di no» ejt totum ejfenttale ex partt- cet potentiatifate. refpcftu ad partem pertingjt ad fincm habcre fincm autem accipiendo in toto cohtinenttir fic lotiiT/t Vndc di- flicitatt qu£e con- . Hoc .quafi dc priucipio matcriali ttis qu« cft indiftincla . . ueniatur fimplicitas 'rton eji de fe hoc ficut Hilar. fi dicit ? poncnda in Dco cnim in przdi<S):a cft princ. licet non concedat Filium efte minorem Patre Scd totum pt imo modo prout ha- continct.communc. ^rticul'* tria dicit DoElor. non ad di- ratio prioris transfcrtut . vt partcm habet pro corrclatiuo. modo aliquo fit imtncnfitas includunt compofitionem. . Vnde omne rn cfcatura jicuntur partcs fiiic ftridtii correlatiuum partis. arguitur . textu 64. Cit qu^d de TrimtAtein Deo cft in prirtcipio. cft ip^. dico quod Ifcundijm Philo- REfpondco. nonfolim Pater non eft maior . Stcundurn.tum. tum Contra tcrtium.. polTunt iransfcrri ad diuina c conucrlo eorum oppofita. qua\t totum eft in anima rcfpe£lu fuarum potcntiarum. illa nou orhnimodam fimplicitatcm. .ci* tatns in qu6d totum vno modo dicitut abfolute . omnc totum maius fed in diuinis ncc eft maius nec minus. lud? Dico quod non inuenitur omnino fimile . fed immenfa . rotum qux . Filio ita paflSm transfcrtur pofierim ad diuina. quai um nulla cft ipfum. Orth. cui Jpfum.cap. videretur tamen ejfe. non icd . efTentia Dci cft igitur in Deo infinitmn maius non eft non iufinita. fed habet tcrminuna fua: perfcdlionis. tk & po- eft indiftin- ^um. in Ijtera : EJfentia diuina non efi materia trium perfonarum tanquam fecundum communem .omne ^intum. dicitur Patcr prior cfte origine rcpugnat fimplicitas di6lum:In diuink rtttio totius irtDeot correlatiua pelagus infinitum omnia c. . & tjt idco plura totum quia omnia fed aliquid tocius.fed nec Pattr&FiUuiJimulyaltcjuid mains fknt. de fubftantia Pa- fcd Filius producicor : in Pattc & . Auguftinus S.quxft. npn dicii de fc imperfedio- in diuinis tnaioritas arguituc Hiratiiitti /»t. quoIh diuinit de Trinitate in nuUaifln)»' pcrfona eft piaior alia niam fecundiim Hilarium principio in titfflutiofe- Quanti!ltn ad i1. Filio igi- . Primo modo eft poncre qua:ftione fcd aecipicndo 1§luals tfi hoc totumf latur hoc non cft cffe vcrc dicit .r. eandemejne naturam . quod ibi non lotum vni- fit & ponitur uerf^lcAuguftinus y. Deus cnim non cft fimplex fimpliDtus . . Libri 114 Itetn per quod . cuiufmodi cft totum il- ferfeilionii in vniuerfyli ferfeaum^ ficut . dc Trinitatc cap. Et quia . non fimpUxfim- . dico illa . 3. . . C H O L I V M. ficut pars . cjukm Filiui. &:c.fiuc quod producitur de aliquo totum non fbluni concinendp aliqua fed continendo alia qua.de Trinit. Alio modo dicitur tetum per comparationem ad paxtem. quoddam immenfum ficw cft Ide6 Dcus quidam Do<^or neque altqttid poteptiale. Quantum igitur ad atticulum primum de totaUtate in generali . Vndc totum dicitur refpcdlu eius.cumquc funt Quemodofo- dicitur (tibftantia eftipar- Similiter difFcrrc hypoftafes fit ide6 generalius accipicndo . .quia ihi non efl materia . fic . licct .elatio infinito: cft infinita . aliquid nitur in litcra. non tametj funt ipfiim . eft . citur fed perfc<!ium totum non quod .i. . quia diftindum. da. Aflimi- ramen toti virtuali in crcaturis . Nam Hilarius concedit tur. vt mihi videtur .6. po- quid tximflifica- fofleriusdi' poftctius Patre otiginc maiorcm & Filio .de S)}timHm.lib. vcl confcquuntur fe difFcrunt tamcu quiares dicirurperfeftacum non caret aliquo pcrtineiuc ad fuam perfedlioncm. j tc & fic eft Oeo. . totum & pcrfe«^um (unc idem . dicit limitationem. iiccundumAthanafium inSymbolo: igitur.& iUimitatio. quorumcumquc quse funt in ipfo . totalitas intcgritatis . fiia cft .quod ibi non fit maioritas. Contta fecundum. Augurt. non rom partium dicit continentiara quorum quodlibct . Non cnjm qu6d fit Filius Q_uaimr paflim conccdicur ita eft toturri Primum quoddam comentiuum Patrem .

i. Ideo rclatio in Deo non dicit fotmaliter pcrfc<Slionem : tamen propter identiti- rem materiar.nifi Tkrli». quodeft aptum Dubium. dico : .fid. nunc autcm hoc non concluderctiecundum rcfponfionera przdiclam . nec verc . tialc in diuinis .c. a6tiuam . Alias conditio.nec aliquam communitatem fibi ttibuunt . fiue detcrminabilc. quod proprictates non dcterminant naturam . eftaptafccundum fe . }. qudd in diuinis non cft totum vniuetfalc .y. Vult igiturquod ex hoc.faltcm rclatio fi fit perfedHo . qu6d in quolibet fuppofito non dctcfminato ad naturam . Dico ad hoc .Orth. quia vnus haDcret perfedionem. vel non habci Ipcum diftindlionc 13.n^. ncc forma altef-arttbtis eft rius hoc enim poneret in Dco C(-)mpofitionera in Diuinis. Quantura ad quartum atticulum . fint . quia dicctur fibi quod alius Dcus habet perfcdioncm squiualentem perfciftioni alterius Dei quamuis non eandcm. Itcm. dico qu6d IZ eft ibi totum cflcnciaic ex pat tibus ellentiaKeque tetum libus. dno dij .»' pcrfeftioncm.€ijcitiir. videtur in pottntia fccundum fe conceptum ad illam . . fuppofito determinatut ad ifto vtruraque ciunt naturani efle . ita eft dcterrainatum . fcd vt daret vndc non debet recipit potcntia ejfe Exemplum rc in perfona. Do(ftor Soluitur. : (ed Paterhabet re- & habct . fcd eft de fe hoc ReUtionet ante aduentum illatum . Et arguitur fic . quia vniucrfale ex hoc . ponitur pcrfcdlio fimpliciter : igituCkPater cflct CMtfirmUur Confirmatur . vt ex matcria & forma quia cflcntia non ejenti»le ex eft in potcntia . quia quando aliquid eft de fe hoc .Qopd eft fic Monol. Maior eft raanifefta .FnftHitvHt iraportat eire non eft habcrc aham pcrfcftionem«quia relatio no eft in (e perfei5lio:quod pcobatur prim6 ex pcrfedlionc fimpliciter. mclius cft ipfum quocumquc alio fibi incompoflibili . nec quafi matetia di- q. tjHam eji verum. Pater cf- (ct pcrfc^lior aliis perfbnis. qu6d hoc non fcquitur . quam non habet alia. fed cflcntia prout fccundum fe concipitur. alias natum habere fclationem . quia quod eft communercaliter.ncc formabilis . tunc verura rclationem rclationcm aliqua .quae eft pcifeftio fimpliciter. Damafc. nonin- fubrela- 4 tionibus du btj. quod habet omnia cum propria dlioncm alio.Nam re aliam rclationcm s coramuncm ficut : fi albedo aduenicns Socrati conftitueret ipfum in genere non Socrates tamen . * d. trobMturfri"»•- . quod dicit Damafcenus lib. fuppofitum cft incommunicabile & limitatum. quod non poteft determinari tale aurera non eft vniuerfale. : Vnde hjpejiafes. quod eftdcitas. eft nec ratio matcrix . quc pcrfedio .Qu^ftio V. an mperfonis diiiinis fit matcrialc principium? Dicit in pcde quaEftionis in Deo nullo modo. fecundum qu6d in quinta .c.&:nunc de fe habet : igiiur cft in potentia ad illam. fiuc quis^ in duas imperfe^ionis : quia vniucrfale Son. additur enim primi» ibi commnne realitcr pro natura quae fi fit communis fccundiim rationcm. neuter ejfet perfc^tu .quaquacritur. quia tunc aliqua perfcfiio cflct in vna pcrfbna. vniuer- Quantum ad Scd hic eft vnum dubiura : Nara omne abfolutum fecundimi lc conccprum . plUiter mrt t. tera cft perfe(£tio infinita ejl fpiratio : fcdhasc cil falla : : Ge- tcm rclationum ad eflcntiam . fi effent frima. ficut per oppofitum . & probatum cft fupra . Contra:ficutarguitDamafc. eft de anima in pri- intelligitur infundi recipere aliquid a corpore tibus corporis . PerfeSlio fm- melius ipfum . ve- " ifapientia ejiveritas quia vtraquc cft perfeftio. inteliigi eflencia jC Reftlutio . quod non conucnit in aliquo diuino fupponto. Patcr habet fecundijm omnes. . S. fiue potentix ad rccipiendura. nes irapeife(£lionis importat didum cft iiS & e^^e iHiaiitacommunicabile .qu6d vniucrlalc natura ^idquid rfl eft determinari ad fuppofitum.. vnum prxdi- Vnde hsc cft . potentiale de per eft Tunc Ic .cit. ris: quod eft fed cflentia diuina ejfc . de fidc orth. plus cnim rcSc tamen non eft uippofitum : quirituf ad rationem fuppofiti . . Ci pcrfe(iiones. quod aliapcrfeiflio eft alio. * hac diftin(3:ione inquxftione. Et ide6 no fequitur vnara pcribnameilc pcrfedio- rcm alia. quamuisaliam relationem habcat. Efenti» diuin» d»t relationi effie ^fubfifler». non : . quin ifto modo pofltt Sic igitur nulla cft maioritas virtualis vna pcrfbna qu« non fit tertium at ticulum. Ad dubium in alii.munierem. . vt a par. quia idcm feahtcr cum ilhs igitut &c.{icut alias * . quam non habercr alius. fed Damafc.facla abftradlionein diuinis. & diuifibile. Maior probatur. hoc. ti»»blh»a»' ^ci btn» vtrumvtrumque prasdicatur dc alio per identitatem.Ncccredo aliqucm Doftodixiflc contrariura exponi. ratione rclationis. 8. quia alneratio : & limitationcra. fc tejicut arguitut fic : nuUura vnioerfale eft ^ dc Dco cft dc le hocj Deo cft vniuerfalc. & CmxMxcrfaptentia eft paternitas. & cum habct infinitam perfc- vltfi. SfCMndh.non autcm Filius &Spiritus Ian6kus . Hum non Item.eft perfedlius lationes squalcs cum aliam rclationem . vel habere poteft aliam rela- tionem xqualcm rclationialtcriusperibnac..6. in igi(ur nulla perfona efl maiotalia in Nec perfedione. qus Spiritu fandbo vt fpirationcm quod fit ex tderfalu iuplici c/$fi- hoc. . & .i. nec eft in fed dat rclationi moinftanti. igitut fi relatio eflct pcrfedkio. quaslibet eft per idcntitatem infinita. tum .vnum 9 ctfi . eifct communon fa- nior. quia non cft plurificabile aliquod eflen. * igitur ncutra importat de fe 'fl^r^». fft vel alterum ^ fit vd altetum rtMfuiden- V /*''*'* : pcrfccflio infinira cabituf de alio in abftra(5to. Minor cft made fe hec rji nifefta . Nec effenti»m cStamcn ponain fuppofitum homo cnim eft pto. dc ratione vniucr- impetfeih». quodlibet ellentiale in ergo nulUim eflentiale in II Secundo. lalis. quod neutet fit perfcdus ficut arguitur m . non cft vniucrfalc: fed D?us ^^ communis rcalitcr tribus pcrfonis.indetermina. 8c quo. igitur otnnem perfc^lionetn qu« fandatur «{lencia . in I o. & eft ptoprius ^m» mn reddunt huiufmodi entis fotmalis . qao telligitur potcntia ad cft in non receptiua ctiam & fubfifte- . propter bile. . : pribm ^uid . aut proprius tjuif humanitatis. in eJltCfut in cjuoUbet ^fum.Damalc. Ita rclationcs aduenicntes cflentia ciunt eirentiam eflc comrauniorcra. Refolutio ttr tij articMli^ Indiuinu no ntuerf»l. non fa- rclationes aduenientcs Qualitatis in propofito de telationibus peribnarum fciUcet . igitur dicendum quod fi intel- ligam aliquid aptura natiun recipere relatio- nem . qui* Dicctur forte 7- pctfbna alia habet. Yndc quidam transfertur addiuina. quia habe- tiiUtitrun quia in lecundum Anfelmum & p^rft- dieit ciiontm.& nata habeiereiationem .7. lale & enim habet duas conditioncs perfcaionis. quas non cffet in alia. quatuor reIationcs. Vndenon eft materia ncc ratio perfeftior fimplicitcr.hb. partibus corpo. nec tranflumptiuc reperitur raatcconcedit in fequenti quxriale principium ftione qu6d in Dco fit propric quid . vt alias pa- tebit. quoa in Deo non ftin(5lione*dr£lameft materia. vna pcr- {bna aliquam perfedioncm habet .q.

crgo eft Si tamen accipiatur. ^ actum yolendi j quam Fiiiusjigitui pixhabet vcllc ad produdionem crcatura: . alia patet refponfio per ad qua^ftionem primam . potciHia. vt anima fiipejrficics iLibftrata dans infiniti (J]e albedini. vltimo .fW. . fcd : Omnipotent Filius non po- I.^. extenflonem .quianondicimus trespcrfonas cx cadcm cllentia . nec infinita. vt fupe- deripotefl fit rius in ifto libio * fuit Ad Ratio nd «f fofitum. barur. ad omnifcieniiam pertinet fcire gencirationem Filij \ igitur ad omnipotentiam !pertitct pcr fimilc. nrt. perfona produccreprobari in illo ilia eam poteft principio adiuo. Potentia aiii que enim poteft efte fine alio. quia vnus fagiiitur per qiioti iioii ccret aliiira nuiripotentcm : fic arguitur de per- * InDion.V^fqacz Phyfq. fallum eft . Item . omnibus tribus pcribnis. igitnr Fifius : . qu6d 3Deo. quianoneft comparatio fccundLim maiotitatcm nifi inter quanta virtutis.vel fecundiim intenfionenT.q. vt patec alibi. vt vult aliquid exrra .i. qua probat polfint efic plurcs dij. quod fecundum Auguftinum Maxim.qua:libet. jid fecnndd.i.ar: rationem Kichardij£.sqac ponitur in 4ferfont diuiat funt a- potentia quales in ft- diira tetttia exten. vt & fubieitiu*.1.de calore gene- qui cftsqus petfcdlionis . Ftrtm potentiageneranJi Filiurn per fepeytineat ad ommpotentiam > obicftiua. quia vniuctfale cft aptura natum detcrminari .^.ta .itio lit (i ^ctrum .ve- Vide Dodorcs citatosquzft. Ad argumenca paiet per dida quod enim diquod omne infinicum eft maius finito. rumcft fcd rclatio non eil: fin. 6 11 & nis dtuinis./>. . feqiiitur nQp Ad propofitiim dico illius potcntix .c. Confequentia pa- gcnerarc.41. &c. "De variis potenti<t acceptionibuf vi- DoQor d. eoAcm 'JtUepoffit prodiicctc qu6d PAter .b. . hoc gcnerandi Filium per didum e(V.q. Diftinaio Libril. Confirmatur jfta rario Pater prius ordine * r _r.tenfiua .^. QV. I. finitura. & non fcquitur fi noncft inSc iimicationcm ' : ratioTum grinipalem. (onis.17 »»f»»fr. 1 R c A diftindiojiem vigefimam qucro vtrumpetfor/it dtHW^fint <e(jnales in potemta?Qn6d noa.non tamcn infocmatione Etqnod dicimt innitcntes priori rationi. qua funt squa.qu6d non cft in potentia obiediua ncc fub- eircntia fetentia reeepiiu» «cn olfU^ina (ly aitus quod . fcd in potencia reccptiua.S*3-«*§- : 14 c..1. rel.c. vt *« S4^-S«*-MH-HK e»' fy «M-f*3-J*J"K». * brcui la 1. hic q.quod autera dicitur de pluribuseft vniuerfale. efi quantitiu vintltu vel tnolii ibi niU- U maicritiU. Ad primnm Vbi non & etiam contra Maximinum.. noneft paC. U. adqux ^ intem fiui. prius eft in ttibus pcrlbnis.D. tenfionem.i. Si PAter efl omitipQtens . ncrante. iedtiua. vbi non notatnr libii. Athanafius in fymbolo Pater. ad Are.verinii eft.frimunf de fubftantia.przccdenti. dicitur fi fit omnipotentiam Quod vero tertiam.l Vide eHrii in ^c. in gencrationcm calocis ptioris ? Alenf.* vnum fccindum rationcm in eis . foteft generare ^ln Oxoa.o.vn.f<r fnode Trin. . Contrariura paret ex . qu6d perfbna: diuina: fecundum intcntioncm .libro.ergo. . defide ad . q-I. £lor (» iMcen.probatfecuudiim vtrarfKjue aqualem ejfe in omnthus perfi- m. d^^crminct Fifium ad volcndum illud e(fe igicur Filius non libcrum yult illud.7. chard. omne enim finitum importat imperfedionem.^. pcrfcflionis importat. vi quairitur.. omnipotens Filius eft. qutliietenfionem . . . Quod ? arguitur afi-mati' fic per Auguftinum j. (cd vt cnilibct parti. potentia ad eft in eam habet eft potcntia reccptifubieiftiua. Vtrum ferCond clmn/t Excmplum tenfiutt alte- tum tia. /Egid. eft 1. Dicendum tia.yztet alibi.i. aEiiut tqualis fecttudum intenflonem. .£** 'M«M j?{»m=tmMiwi .0» i. Aueult. Duraiid.. a quo gencra- . vtriam potentia nebit polfe generare Filium.i. i i 69. in- REfpondco dida. Excmplam priua vna exnu. teft hicq. funtacqualcs inpocentia quia quidquid ponitur in illa a£|:iua . quianon potcft calor generatus in gencrationem fui ftnt aejHales in fotentia ra. fedoiiginisconfubftamialitas. vcl molis:relatio vero nullam virtHtem Quod qu6d illud. finitum.i.'.Minor habet qua:ftionei^«/»'<'^«(:^<o neceffario prafu^pqnat ad extra * prgfLH^tonem ad intra .vt patet dtHm^iont decifna nona* dmt ctiam aquales in potentia fc- cundumext^fionem tenfio huius potentia: quia ijta.' tianibtM. ' . «Sum. contra Maxi..quae ponitur in •S*3-f««-?*3.'luguftino z. fccundi.Vecifiofrifiua . qua aliquid producitur fecunpropriam magnitudinem.uum.€STIO II. QV^ T S o I rato I.?-*• Vii s*?- ^ ^f^f^-i^-m.&c. agendi in quolibet fijppofito . Vnde potentia receptiua noo rdationeni. Principium pcrfc- Probatt». vt fic fuppofi- . RiBdnau. ortginis hahet rum Anoail ^ . AthanaL SCHOLIVM de eflcn- SecuttdMm.qu6d Filius fe pcrtineat FtliHm. . cum calore ge- non fecundum extenfioncm .qu6d omne infinitum eft maius non finito. . 15.contra fona + i 5<li.miffa iiflinilione potentit. hoc&c Contra. vi fuperius V XT A [ . d. eft ftue xqualitcr in Probario.Wcij.f.nis. ex- func efFeftibilia refpcdlu quorum principi^m producliuura tribus perfonis. vel cft aliqua tertia potentia a poteniia fubiediua.iixj^. Ad ii) citur. didum arguitur.Thoni.5-1.dc charitate magna parua.u didum.i. cft minum.non rcpcriturqu6d pcr- Trs. litera.* ^ ^ Conhrmntur.^.& d. hoc nihil eft. quod prius eft| qtiam tgrminuscius producatur. & fecundum cxtenfionem . vtrum.m». 4. ijni^a.tracLi.quam inteUigatur aliqua crear tura produci :ergo. quia ad omnia diligibilia cx charitate : non tamen fecundiim in- lcs DISTINCTIO XX.L) L). potefteife priijcipium agcndi illi fuppofito . q. ficut hoc ab . tale pQlTct agerc illo prirtcipio qua producitur aliquod : fed poten- efFcs^ibile. quia XX.*<'/^. quod non contingit in propollto.f ^. fi creiruras Bjttit pffofi. Suiicz {.n.iteria. icd adiua poteft intelligi fecundum ex. liccc conceditur qu6d Filius fit dc fubftantia Patris .

qui non fit fit terminus fimplex po- potcft in adum omnipotens.fccundum quod di- * quando in creaturis alterum relatiuum dicit pcrfedlio- omnipotentiaigitureftrcfpedlucuiuf]ibeta6lus. vt opponitur necejfario. £t Ideo Deus non eft impotens . Tcrtid. prius habctur in tribus pcrfonis^quam qu&d velk quodcumquc obiedum rranteat fuper . prout pcrfedionem dicit non autem fuumcotrelariuum . & argumcnta eam improbantia. maioritate.iy q. quia T»trt non omnipotcntia eft rcfpcdtu omnium poflibiliBra.alia a pocentia produdliua. fi omnc poflibile. fl non poflet caufare inielUge- & curfum. omnium Rtiieitur 'primi^. quod : refpcdu c(rentix cft Triut qn*ti' hetptrfon» fuac. & ad aiflum gcnetandiFilium.(5. Ji Jumatur pro fundater. ver6 VniHr potentia adtiua tranfinutaiiua abftrahimus pore s. obicdlorum primariorum prius habeturi . cft eft in diftindione pra:cedenti : nem.fi pocentia ai^iua fic ttansfcrturad diuina. : tur. non vt in filio . cfl fct caufarc tentia non tamen . antequam tranleat fuper ali- qualibet perfbna ilum pri- mum quint quod obicftum extra producibile .C. fed cdc . omnipotentia eft rcfpedlu illius in fe : fi veid natus cft cflein alio . prius habetut a tribusper{bnis . Similiccrdcpriori & pofteriori & . ^e6 fi Filius 8c poteniia generandi itlud fiue iilc generandi . dico quod potentia ttttniiagt. obicdli creati "7 II.Met. Sed diftribuitur obiedu potentiaE. fed eft in diiiinis cft necelTariii cxCe.4- I» Dee ne» tft ftfsibile. non efTct omnipofi non poflet caufarc adum currendi in eo. Cum Dei non fit tale pofTibilc cfle . tria declarando.cap. in huc . quam tura fecundum fit in Patre. •HtfoiHti» includicur in omniporcnria ad dum led eflet impoiens 7' pofIibiIium. illo . fedaliquid communiusco. Nec cft tingcntcr produdbum illo adlu ^^ aliquid con- (cd tW/* refpc- . qula dicit im- pcrfcdlioncm. potentia a&iua ftri- potcntia tranfmutatiua . Qusftio breaker t»men ntinc probanir fic : Neccffarium ex fc prius cft non neccflario cx Ce .tinm. potentiam produ^iuam refpeSu ¥ilij generandi. cum illa fit rcfpeeft pojfibile. ntratiu* i» gcnerandi non pertinet ad omnipotentiam.id cftpotentia omnium poflibilium. vt patet cx przdidlis. damento remoto potemia : de quo latefupra dijlinTertium nos vltcriusabftrahereabvtraque potcntiam produftiuam .& fic cum in Deo formalitcrnon fit poccntiabouis. tia (k\i poflibilis.noncft neccflarium cx tale enim cft cfFcftibile.Et poflibilis tentia . Rcfpon'deo vno modo fic. quia potentia adiua dicit pcrfcd. primum po/se generare ^onfpeHa*d omhipotentiam . necafini. & Sione feptima. iftura fi illa po- & nonin Filio. qnx cft potentia ad eflc poffibile. vt opponitur neceffario a fe originatiue. qua pra:dii5la & hzc pohunc terminum. potens. H.non efret .qu6d /f fubicifliuumfcilicet inDeo non . vt patetin propofito. tunc cnim diftri. quod generare Filiuro Deuin non fit adus omnipotcntix : Nec Filius fit tcr- ObieHi».fi in di- uinis potenti» frediicii- icntiam adliuam. Ad principiumtranfmutandi alterum. f n. & poflibile. capiens fe i principium. f Trtnetimda. oninipoieniia eft re^ fpedlu illius in alio. illud quod dicit pcrfcdlionem poteft transfcrri ad diuina .Met. dicas. igitur fimiliter non poteft caufare intelligere in lapidc.dcqua poicntia loquitur Auiccnna. oportet potentia .quim ex libcrtatc propria. intra. aut voluntatis rcfpcdlu Pofterius tentia cfl aliqua potentia.Vnde Omniftttnomnipotcntia eft vna potcntia fingularis. dit.. Non tamen ifta potcntiaprodudiua includitur in omnipotentia . fequitur quod Filius Dci tcrminus omnipotcntiae . Primi . qua: non pof- adlum currendi . Ariftor. tpufiiettis. ycrum cft de illo velle . d. Ad rationem in contratium dicendum cft.qua ponitur res in eiufque obit^um efse pojftbile. qu6d auiem & non hoc acciSicut ad adlum currendi caufandum rcquiri- tur potentia.1 eft enim iiiuina. inquantum a£Hua eft.ide6 po» teft transferri ad diuina fub ratione potentiae produdliux .cmntftttti' butio potentix vniucrfaliter .quaJiione prima. Tum breuiter dico quod ad illum a(5lum>fiue ad illum terminum.eftpotentiaper (epertincns ad omnipotcntiam . SCH OLI VM . Similiter non dicitur im- re in intellcflu. vt iara probatum cft ideo quzlibet pcrfbna zquc liberc producit. }iic o. ficutprzcise loquendo potcntia adiiua eft alia a produdliua. 6. ftrtinet »d Quantum Non cnim cum dicitur omnipotentia .quz eft ti» qii* ! refpe^u omnium poflibilium habereefrc. Refpondco igitur ad quxftionem . c6m duplex Citpojfibi- & obiediuum. quam aliquid producatur ad cxtrk igipoft nonejfe ej/i igitur . non a. vt in crea- tione. i i. & fuum corrclatiuum impcrfcdiioncm .ad omnipotentia eft vna porentia fingularis rcfpeftu ttnti». quia per omnipotenriam non diftribuitur potenria fed obiedlum potentiaE Vnde perfbna producitur in eadcm natura. JEgid. ifta TrU ajferit. poientis. * In Oron.''^ fecundum totum fui . rationcs illius opinionis . minus omniporentiz. quod fic ttansfcrtur . tUiquodft- . Aliter poteft dici. poteft tamcn Prdfertim JubieQiMum. fintne zqualis ? ad primum . quamuis ponatur potcntia fubicdliua. : quid totius. pcrtinet omnipotentiam . fuum corrclatiuum.vt fit fenfusjomnipotentia. etfi non poflet caufare in fe curfum. Auiccana. Non igitur potcntia ifta produdliua impotens.Secundum.c^ 9. tcrminnra qadd ad quia prius tiniJum. Dcus formalitcr non cffet omnipotens. vlteriijs nos ponentcs produftionem in diuinisad quod in hac PaFUtMjint aqudes .&minoricate. Et quando dicitur quod Patcr prius habet velle . potentia! .noa aliunde dctcrminata. .dicitur quod po- tentia gencrandi . tencia eft ad : : rarr»nuf>». in omnipotentia .quod & pcr confequcns illa potentia adiprodudliua includitu. ^uia huiiu obieclum eftpof- ftbile obietliue.quo producitur aliqua creatura. .mem pojftbile . qui fecundum fe eft pofHbi- HefptSu c». quidquid quod autem producii adcxtra. Secund6 enim producitur crca- & potentia? quodcumquc ejft quam pcrfbna Refpondeoquod ficrnam dc fumpta. &c. ncc per confc- igitur Filius ex fe necellc non fit quens gencrare Filium Dcum a^s eft omtu- intclligatut Quantum ad fccundum : e'ftne adadumgenerandi Filium . ad iftum tetminandi aliqua pcrfbna: diuinac producuntur. 5i natus eft cfle pcr fe . vtefleali- Solntie. aliquis aCtMS intclledlus. qijod non eft natum currere . vt patct per Philofophum j .tionem. & non pars j fedaliquid communius parte . bucrerur pro potentia bouisA aiini. lis ims dieititr emnifttttt- . vt patet de toto . 6t diftri. vt eft in Patre . in quolibet animali: fiue termini poflibilis produci. & ejfe AD (ecundam qu£ftionem. & idc6 illa potentia. ponuntut alibi.

vtram./>. rand.l. i..\nsp9ten- qusdam . Et ideo cx oppofito confcquentis cum codcm addito. i.primiiK rit ergo folus : homo per exponentes currit & patctconfequentia . & iam potemi. '* . tcnet iffitur enim gratia matcrix poteftgene- proptcr pcife- . 118 que- rcalibi.crgo(bIus Pater cft Deus.* -^d fniniUa. Sententia Afagiftri admitte/ttts hanc Pater eft Deiis:. i . ter efttantus. quomodo potentia accipitur communitcr ficut dionc. •«*? •£*3-Wi«-fc*j-i*3"£*3- __. nttUum animal prtter ho^ninem cur- S C H L I V M.SecundHm. omnipottntia in prasdicato .Matth. quantaeft in Patre.7<«<!i latiuum.Suarcz i. vel ab alio tione . vt probatum cftin praiccdenti diftin- * li. p^^^^ Jijj^a Magi(tri . non eft igitur Deus : igitur alius 3 Patrc RMiotpptfi tantum Pater cft Deus.ir. Filifu.i accipiatur pro (i formaliter importaiur nom. Ad {ccundamrationemdeomnifcientia virtualem.quam mfotensU. tamcn omnino funt a:quales in potentia. vt diat pollibilitatem obiediiiam .id eft fafio ^ fg quja qnoj gf^ necedarjum a (e . j quod non fed de ^M^if : qu6d potcntia generandi qux eft renon fit in Filio nec in Spiritufando. f. quac habet difiin£iione 7. necmagnitudinem qitia * Si autcm accipiatur pro fundamento. poteft communicarcpcrfcfle fuam natutam producendo fibi fimiie quia quod fuppofitum non poffit producere fibi fimile > aut hoc eft quia non includit omnem perfedionem .c. y^jg fupponit & dat intclligere omnem pcrfc- omnem per.Thmn. ^ •£*3"KH-i^i^ t^i-it^-8** 'd' DISTINCTIO XXI. ideo fequitur:St Pater generare fibi Jimile : a coco in quancitatc eft omnipotens igiturpoteft non taincn j tenet per locum vt quia gcnerarc Filium tcrminus omnipotcnciz quia codem tpodo .vt dumeft quomodo tunc Pater . Ad primam rationcm dupliciter poteft dici.. fecundum cum illud "°" attcnditur asqualitas fit rclatio .1 tamen poni potentia obiediua r-fl qua potcft pro- .c Quod ? I. d. Diflindio Libril. quitur yfi Pater eft teli tntelli£ere\non fit (e- omnipotens . latio. : ciimdicitur^o/w/xi principium tranfmutandi eft cft vcrum de relafic potentia eft alifundamento qua magnitudo virtualis . 11.« & in- faciliter (aluari.Vafqacz diftinftioncm vigcfiraam priqua»ritur . Vuo modo. Patrcquae non includitur XXI. Secundo additum t^uia ifla non Patcr netjue in ftnfu compoftionis fjff (blus : relatiuum non excludit corre- . requirit . SecundiJm hqc polTunt Vtrum hxcfit vera folus Pacer cft Dcus? : quanca in Patre. rnus.^Mi/M<^ tr»ciauitUgic»lia hicttt£ia.'' quod .quod ponitur in fubicdo. in quo prxdicatum cft elllntialc ergo didio exclufiua addita termino perfonali refpe: (flu prxdicati cirentialis . fed repugnat neceffiodis . fmpliciter. £t Arc ^. Filius potcft gigni a Patre. folus Pater _ eft vtrum . • ^r nomnem perl-cctionem propter .v Philofopho. qua Patcr poteft gigncrc Filiuin . di- Fiiius funt ae- .& pioprer fuppofitum coueniens adioni gencrationis..i Dodot in Rc A mam qu6d po- diuinis poncfent genet&iioncm.faut poteft patere 1 idem. Sc per confe- quens haec eft veta. quod ponitur in fubicdo rcfpeftu adionis. fe. fic vide- Arg. nec uiaEquaiitas.5o/«//>rf.Auguftinus 6. 5. 131.uiim. Filium fcd . Vnde quitur oppofitum anteccdentis.quam prxfuponit omnipotentu orar r nipoccnte . qua adaequat ^tlu*nturJi aa Mig>ftri tcHjgi O.CTiplex. asqualis cft Patri. qu6d hacc confequentia tenet gratia primum argumentum maccriiE Tater eft omnipotens. quitur exclufiua affirrrwtiua de parte excepta:icquitur enim. quod Auguftinus probans Alia Maximinum. *. fequitur. Nunc fcquitui quod C\ Pater gc ncrat. quomodo verum eadcm poqua tentia. qua Filio. Iiem. liud eft eiic Filium fic poffibilem obicdiue.i. quod Pater genuit Filium .quo £)fi*f. Deits ha.& Spi. fit vcra. . '^^'^ diuintt m pliciccr.. Oxtin. quanttu efl Pater & ritus fan^m:(ed (ccundum ipCam. • I non efl ^ (imphciter. Du- vbi agit defronominibus.n potcll con- (ic ccdi ibi 6(16 poUibjie. aiius.-vidsri poteft de his relatiuo . quod Pacer podit generare /" Aliter poteft dici contra Filium fibi .faaitoru. Alenf. quid fic impotens. refutatur falfum eft ly folus dere correlatiuum Pater eft . igitur Pater po- quod intelligere Patris fit Hiiqus omnipoteqcixj fcd quia cft perfc^io ter- fiiT^- »ffirmilti' tur ad negatiuam vniuerfalem exccptiuam fc. Alia etiam didacius. &c Spiritufandlo. ^»»'4 non exclu- conuertuntur .. bile ^ Qu4ntum adtcrtium. rejjioa acqualcm. An. quafftionis. fclus.8. qutjUents. Vnde fic tanta eft potcntia in obftante . . /- '«ttUigere pttrts C terminmom. : Nemo nouit Ft- liummfi Pater\ergo folHs Pater nouit FiHum.. ficut fcquitur . accipiendo potentiam prout fecundum eam nata eft attendi luqualitas. folus eft.^.D. rare . ddci tealiter aliquid in diuinis. & gcneratum & illud podi: non repugnat nece^rario ex fe quia ilhii r<ltus ejipof ppffihilc non eft crcabile .&: .rb\Tartitct. . tccedens eft vcrum Mattha:i x i . vt Filius. Nunc autcm fuppofitum habens omnem porfc^lioncm congeniens gcncrationi aftiua: . . aut quia non eft fuppofitum conueniens taliadiioni. noii non itp mpQjgj^ g[|^ tcrminus potentiac aliquo modo. ^^^^^^^ eft cft & & Sandorum tbidem. de vniuerfali.hicq-vn. m.i i. . Voxilon. Leu- I intelligi. *lnOxon. chcc>Bargius.fi & eft omnipotcns.& (ic Filius elT: poQibilis: quia nihila- ohtedmum. Dei non pertinet ad om- tentia generandi Filiimi nipotcntiam-.quam e^Fe pioducibiicm. Namomnipotcntia confcquitur habcntcm omnem pcrfedionem.ita in propodto tenct con(equcntia * • quod .&9. «SLionem dcnotatam pcr praidicatum .& fic non- aliud. tres peront. faciliter polTunt Sic igitur patet ad fotmam & fi in ex Ad diclis. & proptcc coHucnicntcm modum fuppofiti .deTrin. fibi FiKum. Contra.foJus Patereft 'Deus. il- nondicit perfe(flionem. igitur & confe- quens . c^. nullus .>^. Filius eft Deus . qualis potentia: Refpojideo eiuomodo fmt iqu»les illo *" f "'"["* tu .. qua tanta eft in Filio.eoTnagnfu. : X.-Auguft. Oftendit etiam aut diuijionis hanc quetft.6j. Ommpoten. fcilicec Filium poilc generare. Qv^sTio Vnica. .p.iupponicab eo concclUim. cft fi aliqua poceiitia in in Filio .i.j.<SionerTi (implicitcr in omnipotcntc:fuppofitum fe^imem vero Patris cft conucniens gcncrationi adius. hoc dicerent Philolbphi i. igitur gencrat fibi squalem & ita fequeretur de Filio: Parer gencrat. qoia hoc dixic Maximinus (ed Filium minorcm fc. vcra eft.& non potcft gencrarc Filium fibi acqualem .de quibu4 eiiam videndus Mayroa. aflumptum cilct falfum.

vnum oppofitorum. de/iibflantia docei fyncategorema pofttHm a parte fubiecH non ejfe fHbteElt partem .excludit fiibieckum.igicut tur . Ad frimum : excludit reliquum.ergo imo vnincrfaliter excluditur omne iilnd. fed vt hoc huitu . ^Hdfl. Tantum Pater e^ Detu ad iftum articulum. non ejfe excluftHa k parte pndtcait . fed non eflentialiorera habicudinem habct accidens ad rubiciium. »ri. tjui efi. & cum fcmper intcr fc poflint diminucrctur comparati. Patet diftrahitur & diminuitur . fed de- fectu fi ponatur aparte prxdiCJtiyVide Scholiain Oxonien/ihicad n.agit dely ter k)kimmodo. igitur . tex. quia vnum rclatiuum includit aliud . quam vnum relatiuum ad fuum correlatiuum .i. ^'dub. frima./M»»0 mortuits. l. . & fimpHciter quiadidio Logi- exclufiua repugnat intelledlui Pattis. qu6d formaliter fequitur.^.&c. igitur \ Ttr. in abftrado.igituc Patcr eftj timum folus Pater eft .non dicitur de fubie. & quara dicuiu huic felus iUe eflc . folus 3' Ariftot.q. &primo falfa.1 ' 119 Ad aliuddicunrquidam. quod fed categorcraa. erit Ideo dico ad rationem . Pr2terca.vt fua pro- Vnde feqiiitur albedoeji.io.Tantum Pater eji.quam excliidif. efl.iKnt. contingit intclligere aliquid . fcquitur.dico quod Alirerdicitur. dilt2. igitur didio exclufiua addita vni non importat difpofitionem realem. foliu Patereji.M»iiftri. rcquirit Contta. \i' fyncatigomnMtci :& }. Item tertio . fcfpeftu nem non effe . modum cir. Contri. fcd data hac rcfponfionehoc clTctimpofribilc fignificare. ita ctiam addita vni relaiiuorum excludit fuum corrclatiuum oppofitum. .cap. prxcise inelTc vni correlatiuo. vcracft. Reihituf trinii.amedium iuxta illud Prifciani fccundo conftru. & ideo non fcquimv.qniadcnominarctur aliud relatiuum includi:igtturaliquid poflet vere intelIigi. Tertio.quod non podct verc fignari per aliquam propofitionem . quod non dicitur de inclufo.& ideo di- fali. Ai fi(h»' quia Pa. hic. vcl fecundum aliam habiludincm cafualem.excIuditur per di(5tione cxclu- ter ejialb is.&ide6 inclu. . Filius formaliter exr proptcrquod vtrumque fcquitur. folttt & tereji Pater./o/«x Pater efi DeMs^Cc 7cundiim compofitionem & diuifionem.^. in i. principia um non e^. fcd prsfupponit fignificatum eius . excIudecurFilins. quia in. vhi Jpcet ^ftomoJo . ftc dHplicirtr fKtnitur .ergo Fdiu* non efl fed grariamaterix fequitur folus ParereJi.& i. inter exigens ua refpcdu ciufdem.Vnde non fcquitur. f .fccundo modo ContrJl./o/»« Pa- albtis. exclufiua addita accci- non cxcladit fubicftum.(:^4.yo/»« Pater efi. eSt diuifionis . . quia cil de 6t\i quod fcd .ii. minuit ab eius fignificato. fi illud eft de incelledu Non aucem eft de incclledu eius vr hoc eius. folus Pater generat genccat. dionum .k : Qu^ftio Vnica. d.diccndum quod Ci accipiaturaccidcns igicur i cum Filius non-fit Pater. & Dlcicur qood hsc abfblurc vcncA folitt Of>i'*'o ter efl i)f*«.igitur Filius eft . ^ui vcram in fcnfu falfam in fenfu compofitionis. diminuiio.^.d. clTc .6. vclmafculinc qaod ficut vnum relatiuorum includitur in alio. non quia exbiuditur rcfpedlutalis prxdicati Fi- excludit illud $«(nnU^. AlUre(\en- tanta cft incompofHbilitas inter oppofica relari- qu6d»o/7 cutn alio Et idco ficut didtio cxclufiua addita vni oppofitorum fecundiim aliam opinionem excludit fuum oppofitum . quorum ncutrum dc fubiedo.inm. Rt^tpjie «UorHm. ergo fubftantia non eft . per negatiuam exponentcmexclufiuam afnrma- Ad aliud. q.fed materialitcrincluditur. ler adiecf iuum . vel paffio .-a ter. igitur fimiliterin fuoxquipollente. lerrainaticnem . fi modos figni- fubftantiuum Rtiidtu*.& & }. vt patct apud Philofophum ^riwo Thyfic. & aliter a parte priuat di^io exclufiiia/»/»» . \feitJtde.Psiicv in fubiefto diminueretnr. do ly loias.Conccdo igitur eft.quia didlio exclufiua non excludit aliquid. ij.ighm in hac.igitur 'Pater eft.. fcd fequitur oppofitum . ejfe tiuam 4. in lenet confequ'entia:iion JJofforit re- ffonjio.i.hoc enim importat cluditur. ita non excluditur vniuerfaliter ab eo per di- Alij diftinguunt hanc. Ci Pa- ficut intcr alia : dlionem exclufiuam . fcd igirur in noncxcludicur fic eft . 1'rabiUHr . ergofubjiantia non efi: tur oppofitum.d.i. CMpitur CAtegoreniAUce. fed deftrucrct. : alio diciturndeo noneft fimile. cft Diftio vero cxcluiiua non includitur in pec (c incelle- Item. non elfet \cvzfolu6 Pater eji Panec hxchomomortuus efi ho?no. fed cft fallada fecund^m qMid . coquoddicit modum dctcrminandi ipfum refpedu alterius extrcmi . .Quamuis igitur non fequifHr. : : diiSkio .ergo ^iliuseji. cllet falfa.quia accidcns : & ctiam non tertinm. ergo Pater homoy fequicur tamen foliu 'Pa- eff. Siiantttm princitium efi.i i.& fic non excludir. nofaalietatis inclufa in folo f".d.per Item vere& tertio fic : . denti Ariftor.(jHomo- tetincluditaflbciationem Filij.quod ciimfolus fignificctidem. eft adiedliuum fimiliicr fumetur . tris in Ta- hnc. quod eft incon- pria differcntia cnim efi . . ejnomedo diclio exclHfina nliter excludit apartefiibii6ii prtdicati. hanc no-n dcpendet ab alio quod FiHus in hic. & & medijtm efi : & tunc eadcm eft Pater .fcquitur:folus Pater eft. Tan^itm fcqui- poteft efTe finc tamen accipinon cxcludicur fubic6tum.Utteexailum cadit qui eft rali.Vnde hic. fiuam. comparationcm eorum aufcrr intct {(kifolus Taterefi /'4/fr.quod non praedicacur de alio.</*/?.qa^ in hicfolm Pei- vnus . Vnde quantiam Filij. hoc non vcrum. ergo inclufiiigitur. {£ vlterius. idcro includit oppofita:fi tur accidcns in concrcco .tantum album eft. quod Patcr Filij modo . . Vnde fi diminuerct non dicerec Contra . poteft diminucre vt »»orr««wi. Patet . Proba- pcr confequcns ter.p.fi/fl/*« diminueret a fignificato Pa.Ad fto. foliu Pater dit oppofita. & tH prtdicament. includit .hoc lius & Spiritus ianftus cffcc per le intellcdku eius. ueniens. (\c\it tioconfcquentii. modus prsfupponic fignificatummodificaiidi : alircr enim ipfum non modificarer. adieftiuum habct fuos ficandi ii fubftantiuo mafculinum & .diminuerc- fi vbicumque/o/«/ addecur ad Pattcm . fed . primo Phyf.comparacio fubiccli ad pra:dife. vl- igitur cxcluditur Filius pcr addicio- & Dcum cfle Paterefl Deut primo ad ergo Filius exclufiuam additam Patri Patrem idem cil: hac .fub 6.Bor. Ad primum pro alia opinione diccndum poteftfumi neutralirer. circa fignificatum determin. fcd includit.fatetur tarrten diHa cam tradifam de .vnde refpeclu alccriusprajdicaci.quia M*nifi vit.i.Seittnai. quo modo. didio fyncatcgorcmatica nunquam diminuit a fignificato fui difponibilis .i.2.Varto in j. quia gratia materix Pater ad fuum e/Je quo non vnum refpeftiuum Item fecundo. &^. Reijcitirr. fubftantiuum cadit . quod vere dicitur defubicdo fic aucem non cft dc oppofitis relatiuorum .ibilis aliud fignificatum catum non Filius.

*. pra:- hoc contingit duplidenotando fubiedlum praccisc cifioncm ciica fubicftum cui fic fiib tali modo fubieftum modum pra-dfum dicir modo fignificatur prjcditatum ineirc. nam hasc . igitur 'aliqnid ab homine non homine eft non homo quia anteccdens verum . : Pater eft . vfl Aiio modo ie£kum quo . vjc dicit rationem prsccifam in fubicAo . cui fic nens rem fuam circa fuumfubftantiuum . folus Pater efi quia cx ipfa (equitur qu6d omnis Deuj Pater .quia contradidlionem includit aliquid aliud elfc ab vtroque contradidoriorum . tranfpofitis. quod lolus homocft Grammaticus. Pater eft . * n. bucns . mcdium Dem mnefl AIio modo mtellJgiturdc- 4.qu6d aliquid fit fubie£lum. qui ert.ell tantus quanrus .Pater praccisc acccptps. fccundum il& hoc .quia non fub ratione mobilis. qu6d oratio non fit in fe falfa.quja fecundiim Hilarium.vt p«tet ^.de falfo:Cic zutem eft in propofito.quiaoratio. vtdicitfbljr tudinem <]uia quamuis fuifTct in «nedio eorum terminare fuum dcrerminabile in comparatione ad aliud:& fic cft iyncategorema. fandus Dauid . quia fiue fubiedlum J^"'"*J'* '*" fit.nec aliquid dc ea.& tunceftidem. fur vniuer(alis affirmatiua dc tcrminis tran(po.fcoOTO riftbtlis : Sc fic tenctur reduplicatiiic. folet dici qu6d ad negatiiiam dc fecundiim qu.Ide6 intel igoconftantiamfub- fed tcnetur ibi (pecificatiuc ratio cntis. dcTriu.& tunc fcqueretur quod materiafecun- omncm potentiam moueretur . Eft autem .cuius res vt fic. igitur ad ncgatiuam (equirur affirmaiiua de non eft c^contra cx op- pofito. vno modo ^ ^ldxquationem prxdicati ad fubicdlum.vtciim dicitnr. ideo requiritur talis & conftantia fubiedi .vel non hominc eft homo . prxcifionis circa fubiedlum ab- vero accipiatur exclufi- Si cft.\d eft. vtexcludit icfpedu prjcdicati & tamen homo praccisc confiderarus fccundum rationcm hominis . circa cxrremum.c. includcns concra. pracdicari.. o. & fic TU folus pro mille computaberis vidctur accipi cum dicitur . fic eft falfa. intjuantum ens. prsdicari. iq. alterum contradidoriorum dicitur de eo. Alio modo a poileriori pro. qitiod ifta di- Dicimus cnim quod homo pratcise eft Grammaticus. fan£{us. infinitum:de hac opi- °' Kefobnio Rcfpondeo igitur ad quaeftioncm quod /2/w importat ptiuaponcm aftociationis . c. ex qua arguitur vlreriiis . & fiibftantiimm vltcrius cadcret qui mcdium.g. »«/lus non Pater eft D. folw vno modo dicuiufcumquc alterius a fiibiedo refpedu prjEdicati. qux rationes patcnt alibi.fiue conuenientiam requifitam . efle in fe pra:cifum. fubftan. idc6 cum in tali fubicfto non tcnet confcqucncia . ^hA cnm folHi orom fyncategorema. ObieSiio. fit fenfus : eft omnisillc. circa Ariftot.quxnoneftinfi. Contra fi ica eflcr. ^otfoliiarie diuinis. qu6d praedicatum infiniturn contradicit prxdicato finito. adfor^narn mouetur . fpecificatiuc. prjccise ineft prajdicatum fic autem non recipitur in folum. igitur iuftiiia eftomnebonum . . non ^^^^ conccptum dcterminatum. diccns modum Atiftot. dc non mille. modum huTi cnim tenctur ibi caregorematicc . & vltcriiis inter adiediuum diftridciet ^uod eft & .vt in didione rcduplicatiua. fit caufa inhircntiac hnbitudincm caufali intjuantum homo eft ra- • fic iiriportat Inquantum taci$. Sed hic mihi videtur vlteriusdiftingucndum. ad hoc quod confequentia teneat..& non fecundum aliamific igirurintelligiturilludPhilofophi^. fi & medium.vera. Anftot. & 1. Sic etiam auchoriras Auguftini cft vera yfolus Pater quantHi . non praedicato infinito. & Filius & Spiritus . quando difponit fub- : potentia. & tunc foret diftinguen.vt homo cft * In .vt di<Stum uc refpcdu Deus fit talis protot modo dido. izo ad hcc. poteft apparerc in alia diiflione fyncatcgorcmatica.pihil aliud ab hominc. cft cate^orcma.ille. Ad . vbi addei crur adieftiuum impoiraict dctcrminatum conceptum. quod vcr6 ha:c diftindlio fit conuehicns.eft Deus. vt quodin fubiedto prcedicari .dicat . probatur dupliciter ex hoc quod di^flio . citcr. fulBcicnter exponitpraediiflam cxclufiuara pcr conucrfionem & vhcrius a negatiua de prxdicatoinfinito ad affirmatiuam dc prsdicato * vbifupti finito . & efTet quxrcndum de vc itatc ciiis in fenfu compofitionis & diuifionis .Met.ncc aliqua pioeffet poflibilc cxpri- : ReifaHntur. Non cularc tiemne^ati- cxclufiua denotat '^i^^Jj^Z'^' cnim intclligitur reduplicatiuc. Quod priori . quiaalius cciamfi fuiflet fortc computarctur: igitur tcnetur vt dicit modum folutc.hb. non cft Grammaticus fic accipituryo/#« . ^tlTiter fubic<^um tantM Oxon.tunc cnim fequitur quod fpccularetur quodcumque cns parti- fLtentia^tjUifpeculaturens. cft. Rcfpondeo .vt fppcificando vnam rationcm fi cius . cft fignificari pcr folttariM conjitend'ti. : & . fub nec tunc tenctur redicatur»»ij«m incfuantum in ineft fibi prasdicatum duplica(iuc.v.qui & fic in cnriir. fiue non. apparet in noftro modo loquendi .& per confequcns ad negatiuam depraedi- cato finito fcquitur affirmatiua dc prjcdicato infinita.quia fubftantiuum cafcmpcr inter adiediuum pofirio talis tiiio. nec quanti. & tioialu. eft & Filitu & SpiritfU . ftinflio fic habetur.De ontien* didioncm detali enim orationc nihil eftaffir. . non enim tenetur hic reduplicatiuctunc enim importaret vniuerfiilifatem. pracdicato finito fcquitur affirmatiua dc pra:di- cato infinitocum conftantiarujpicdi : hanc con- ftantiam fubiedli non intelligo elTc conftantiam ^5"^f'y'"" aflualiscxiftcntixfubicfti. da (crundum compofitioncm & diuifioncm tunc idem ciret diccrc oinnis homo curtir omnis illc «31«' eft homo. Vnomodo fiiMici refpedu pr«dicati:Alio jn th cfTe prarcifum.& tuncdenotant fubiedum fubiici refpcftu praedicati^alio n>odo dicit prjEcifioncm fubiedi in fe fccundum vnarn rationcm przfcindendo a\izs 8c fic denotatur Sic ergo dico in propofito cit mocjnm prascifionis : Rfjponfio. dijm tuj fecundiam (ed rtnetur fpecificatiuc : . : .igitur . fub qua prxdicatum fibi ineftj& ifto fecundo modocft hsc vera.j.cui additur in fc abfolure. circa finem . fcd fub ratione entitatis. iedi confiftcntia. &confequens. Met.Hocautcm eft.im de illo cft (cicntia. fpccificando vnam ra- tionem tantum .qua Pater illa cft.us . quia ad exclu(iuam affirmatiuam fi:qui. . nionc qna:ic pUis alibi. folniPatereft DeMfi^^au Pater pra^cise iccundilirn rationem fiiam./'''/* "'^'l : matiueverum.& circa fubicdum .^'f exclufnfitis. quod contjngir duplicitct vno modo prout intelligitur : V^fl"""^- dererminare illud.currit. Diftinaio Libril.determini* baxur per conicquentias medias .vt Patcr. '^*'''"" 'S"^ de nullo eft vcra. verafuiiret:nec tencturexclufiue rcfpciflii . po- & Soluf ttwd fropriefigai- fi"^. Scd <:qntra iftud diftum vhimumarguitur fic: non fcquitur.quje vno niodo denorat habitudinem fubicdi ad pr«- dicatum. ficut fequiPhilofophum luftitia eft bonum inquantUm bonum . fecundum quam mouetur ad formam.fdlfum dc praedicato finito .itaqu6d afjirmntiu» non excedat ipfum.fiue qiiiditatis abfolute.io.* "•^ XXI.

nifi Tatremfacientem .coQ. t.Thom.&eius applicationem.^. * .vidcliccc.fi]nc ineffabilia. Incellcftus ver6 crcacus. Alenf.fi taric loco exceptionis ponatur nota alietatiijapparejC qu6d Tera eft. & beacus.iz. tamen nomen fic impofitum ab intelledin Beati.rr-iS. fed fic fe habercttale nomcn ad intelledum viatoris .e. fibi teticumc.dicit quod nulli intelledui crcato potcft cfTencia diuina efle nota DISTINCTIO XXII.i.velad intciledum creatum ficari.4.qu£ Paulus audiuit.qu6d Humana voce fignifi- candafuuty^uat ejfenti* diuimt in fecomeniunt. dicit quod ficuc nos nomine ipfara fignificarc. qui talia facur. vnde & hoc fuperius probatum cft racione naturali dtfiwBione tertia* iigimi cognofcit elTenciam diuinam fub nomen tale m6 & priro6 imponitur creaturasjidco pri- principaliter illo nomine non fignificaquod fighificat per- rerur Deus. eft ineftabilis . Aaguft. i. Auguftinus concra Adamantium ha:- 1.3. quaeritur: f^iritm Dens fit nomtnabilii a nomine viatore fignificante fnam efien- tiam infeiQnpd non videtur.cuni hoc non pofllt a nobis exprimi.non r:»mfri7!ti. vc concinens pcrfcdlioncs ter fimpliciter. Primo modo. Iccm.Auguftinus fiiper loannem fermone fuper illud loannis quinto.Sc probacut Commenta.i\.i. ergo propofiium.io. Ambrof. non cfTct fignumexpfimendi illam cflentiam rcfpcAu intcTlei5^us viatoris.& iIlum.q. fed eric notnen.Vnde nominibus nem firaplicitcr quia Dcum cognofci- fic fignificantibus perfe<5Hor poflumus ipfum nominare. QViESTIO Vtrum Deui ^t nominabilis a viatore aliqtio nominefignijicante fttam ejfen^ tiam in fe D.tale aucem non eft aliquod nomen cranflacum acteatutis. Ariftot. in aliquo vifibih' quo ImprobaluT frimo. FiliHsnihilfacit. eiuintum. In 0. in qua dicirurquoddiuina eflentia a fbloiniellcdlu diuino cognofcibilis eft fub racione immefitatis. nHSHtNt^nstura inlelUgtbili aliHM}P. non poccft fignificari. Auguft. per racionem. ficut-fe habet nomen atbedinis ad reprsfcntaQdum rem fignificatam per illud no- men intelledtui cxci. q. & d illud . includatur cota ratio vifibiUtatis . hoc nomen Deus magis videtur fignificarc diuinam efrenciam . cactera Ofinit Camm. Et hoc.dicencis qo6d no- ratiotiie. quod poteft intclligi fed viatot cognofirit de cflen- tia diuina .per Auguftinum fcpcirao de Trinicace.diftribotio illa cxienditot f»ie. ^_ Ai rationem pritAam jiifco»qa^ ntma ibf non humana .nifi fic intelligit rem.qai Ioquitor. Item.quia non poteft imponcre nomcn. loan. fed eflenciadiuina non cognofcicur in fe fub propriatatiqneab incelleL^u viacoris.nifi in illo fit eft ens nift fed .Qusftio Vnica.fed /ingelorurh. ltem. vt patet de potentia vifiua . quod imponerc Irca alicjfio creatus poteft imponerc aliquod j. qaa eft ha:c. Affirmitti' ttum pri- mum.& Commencacore ^Afetaphyftext. exprefnuum fit Cor. quidicit fe in illo raptu audiuifle inefFabilia verba. 14. igitut Deus non poteft & pet con{equcns nec nominari.qu6d hoc non fit vctum.t^.atrefiauit F</«Mm. nullus in- lellciflHs fub ratione imrnenfitatis. ille eft inefFabilis. diut.t. &c. quanta poceft L eflfe in aliquo obie fit to- gnofctbiiu vt immtnfa. nomcn non licet & fic poteft ci nomcn poflca exprime- ellentiam diuinam diftindle fignificaret illud. vitnicpgirftiuaiO'.trimum negatiuum.ich3rd. vbi tot. quae & fic conncniupt fub proptia ratione .quod falfum eft.igitar hoc poteft viacor alinomine exprimere. 121 incelieftus diuinus Cognofcic propriam ellenciam fub racione immcnfitacis.& non ab incelIedtucreaco.qnod probatur ficrNulIa potentia quietacur in aliquo obhOto . Auguft.»rt. mus.c^.ji.q. qiio men vocalc dcbrt eflefymbolum inter illum. nifi in illo includatur tota pcrfcfbro fui primi obiedi . dicit quod quia beati vel viacotis. Hoc^eciaro arguicur pet Ambrofium primo de Trin. j .&: Spiritu fen<ao.ita quod res fignificata per nomen fit nota vtrique . Harc cniin-veraeft.Silet nonfolum vox mea. fub ratione crgo magis Qii»rtum.\. fi eflec d^tum ei ab Angelo ./j. poiletnacutaliter cognofcetc Trinicice perfbnati5.arguo fic.& tanta pecfedio entitatis . q^uae non quictatur jin elfentia duinit afclo inttUeOu di' uino . K. Quantum ver6 ad intellcdlum creacum. Vafqaezi/. quanco Tertium. poteft fignificari . 0»$.fic poffumus aliquo illa.c.ergo Dcus nominabilis cft. ^rrf.1 «rM. quod no- Adaliud per qa^realibi.curo fic non eft nota intelled):ui viatoris.7.poteft imponere ad placitura aliquam vocem fignificantem illam eflcntiamin fc.Similirer quit viierit Hilat. Selum Sum ohieinfini- tum bmt^cat. Sujicz i. In- omnia autem nomina. Doftor in Oxtn.i. vt fic per vocis prolationem.* ^ <JiAa patei in pofitjone . obicdium intelleftus noftri tale tranfccndcns : igicur obie(flo.f.^. vultqu6d virtus generationis«xcedac omtuim fecmonem. ki ex vfii (btuni difttibuit pronatura ad natoratn inrelligibilem habentem. Hic eftopinio Gandaoenfis.»». quia ciinc cognofceret veritates neceflarias de effcntia diuina. per ratiouem Auguftini dc Verbis Domini .coi loquituc.quia tale nomen comroune eft & Deo.quod non poceft incelligi. . j^ i D. quibus vcuncur Lacini . I.Hilarius ^.. immenfitatis fuae. cognofcit vtiquc ellentiam diuinam diftindl^ rct .cui imponit. jiAfttunin. feiSliioncm firoplicitcr .vc habetur a Philofbpho.de Trin./. & meniit fignnm talis rei . Aiiguft. vult quod vidcre Vctbiim fit ipfiim cHe Verbum . in illo primum vel aliquod non quietatur in ali- tanta cntir3s. Vnica. ? &ide6 fubracionc fuaeimmcnfitatis. filfificatnr funt alij pro Fili«i. vt cognofcant te folum Ific. dicicurquod Deus verius cogttaturquam dicitur. Goncra minorem ver6 . 1>eHm. ^.iro6 quod quilibet beatus videat eflentiaro diuinam lub racioneiramcnfitacis obie£biuae.48. Minorcm piobat perdidlum Apoftoli x.h<tc cfi vita aterna. Praterea.& creacurx.i.& rei cognita: recordationcapprehendatarres tali nomine Cgni- Poteft igitur eflentia diuina coroparari ad incelle^lum diuinum.j. itctmdum. f Htnuc. i.fi Secundum.ali^s enim non eflet beatus.pcr racionem. qui fic arguit G^tdquid potefi fari efi effabile. Arg. fum.j?. .Booau. »rt.& oraniaquae fide creduncur. Non placet camen hacc opinio. comparandoad illam effenciam.& beaco. : ied Deus fari. qma non in natuta iptelIigibiHj& figvera' eft ifta: Ecc\. 1. Burand. Ceim. 1 9. & concra maiorem propoficionero arguetur in refpondendo ad qusftioncm. .Sc fimilitet ifta. cap. nome. t. ^ r.GjfrumcaU axcMiMi/ola. ^. diftindlionem ii. quod eft hic . Quancum vet6ad intelledum viatoris . Gontra. illius etlcntiae intclligimus illam c{rentiam.i/.

S: tamen obiedum fub ratione infiniti tntclle(3:as crc. ficut aliquo nomine. livCt ca non coprehcndatiigitur poieft imponeie frthtndent quod propria.j. beaio potcft intellctflu imponi aliquod fignum.eptus menns. & 1.&: fimilitudo obiedi naturalitcr repra:fentas ij. vt ibiprobar 'Dotior . DiftinaioXXII Libril..qua flcntia di- diuinam . /icut fi- repr. fimilitudo obicfti bcatifici hoc Ci aikai intelieft is poteft compc tcmult6magis per aftum intellcdtus poteft imponi figiuun ad phcitum .de quo di£ia <j.igitu. & tum eam confuse cognofcut. difttnUe. Deus duptinmii' fiter nabiiu.id hoc . rcpraflcntaict ipfutn fub rationc infin ti.& nota fi-'iium.igitur elt iepra.alttjHM eiufdem prop»refellii^nmrkm ejfenttam dtuiHam non co- bittifcl ptum quiditatiuumde Dco Jtfio^es Deo.nomen fignifi^atenon C9neeptii.quia viator poteft habere aliquem conce- h ibeatur aliquis coccptus quiditatiuus de coife^l dc Ueo nonpoceft habciialiquis concepcus qui- ditatiuus. cfteius fubpropria. atguo fic.tt nomintt non tantum fubfianttiSffigntficatiua ipfarum .6.d.'^]! cmadmodu nomen aibedinu eft fignum inielletbii crci a J reprsefentandum naturam albcd nis. quam fignom ad placi- lum. Icdlus (ubrationc indifFcrcntiorijigitur intel- habet de Deo eft omnino fibi proprius:igitur. vt vidctur (ccundiim ditiltim cius alibi. » 9. Contra aliuddiftum inillaminore. qua Angeliis. quibus nomina impoliiit .vt con- cpptu» t.qucm intcUetfi^us habet dc non Relata opinione Henrici.f.v.vtin fecftjlicct caiTi non comprchendat:non igitur oportec quud ita perfe(5l(E cognofcat eftenriam diuinam gnum impofitum eam .in qua dicitur quod intcllc^lus crcatus non potcft nominarc edluciara diutnam aljquo nominc diftm^^i tcprsfcntantc cam.^.6.quod ftt contra ipfum. . & q.de rectd Nom.ii.}.De quo DoEior i. 7. quia (ccni C H O L I V M.vel refpeftu aTtcrii:s. 6c Angclico quantum difFert adlus inie.3. iieiiurfi» ejfintiitm di- uin»m ei imptntre Ttrtu).ifum.ix. Vno inodo.dicoqn6d fub gmni ratione obie£Hua.-conccdit qu6d Dcus poteft imponere nompn.inielis. igitur afttis intclligcndi in intcUeclu beati verius reprxfentat cfTentiam ejt.a d.rationt. Euchartitia* falfum.& nopojfe tntetle£tum Cf 1'i^terit' conceptus comunis fibi & aliijjita quod abfilutum. vt infceft. qitam ali- intclligi nc ab intelledu creato.contia aliam partem minoris. te.quam ipfcjfed »p' intelhgeremus abfentiam panis in fub rationc immcnfitaris in fc. dum crearur3c.^.fi tarct infinitum . i .a.e ^ coccptu & Conceptus reipedijms ipfum.i.cmquart6 fic:fignum nacurale veriils rcirx(enrat fuiun fignatum .non oporret i'mpi>» nentcm comprchaiderc iliud obicdii/cd tantum beatus diftiiitlcapprcliendit circiuiam diuinam.(cntatiau illius crit fimile intcllctftui viatoris. l^robatio anrccc- dencis. cflct lignum intcllctSlui viaroris.quod reprsfcnict qualicaciutim.|.vcl a6lus intelligendi.4. viatorem nonpojfe habreconceptum quidnatiuHm cfTet eius 4e Deo.d. Vndc arguo ficifubcaderaiionc obictliiia.quantum quia mmtnator intendit remjipotefi.num. no quic- igitur hoc fub ratione Sc non c(l obicdlum beatificum.ricntar. ad weteyn p»'e/{ ttomen.Ad lioc quod aliquod fignum impolitum cognofcenti di- apprchendciC. prt/Hpfnit cft Deo. ». Alio niodo. x.ieprxfentat infiniiiimjcrgo cft infinitum. quia (ecundiim Piato- fum nomina inuent4.efio ipfum non cognofcamus r. nifi prac- be.(iuerefpeftiuii dc aliquo.ui.oiiti.qui non ita diftindl^.T.& difimiih d. prehendatur talj intelleftu imponente non co quia non tanriiin difF. vt nomincctu: viaiore vtente ego poflUm vti ^ nominc impofiio ab alio .ic Auguftinum in proprto .ligendi .hoc non videtur fia- citur rc.q. ^.&c. nempe ejfefapientem.&q.« conueniet:fed S Jintit cegnefci.Poteft autem i.ione. eonreftam gnofci k "ieitu fub rattone tmmenfitatis.19.eft imago. * non ficut dico quod a quocumque .t ejt ftindc reprajfcntcc obiedium. d.n.& ijftn- ti» 1)1 it^nir. .qnandodiqu?d (ignum impofitum ab incllertu beato ad repracfcntundum elTciuinm diuinam .i.^.t}. Rtfpondco efie imponcnte nomen.fed impoflibilc eft habcre aliquc conceptum menfitacis R^fclhii». & nomen non cft eiTct k nobis.de ejuo i.^. Cencluft» frima.itto na rcbus.Z.lib. fen:atiuum eircntixdiuin.<l. licet ipfe tan- & fecundim ipfim i. potcftcnim haberc aliqucm conceptutp qualitatiaum fiuc reipediuii. ficut crant cognofciijiiiajaljter cujm Chriftus n5 pcifc^itis cognofceret ea in gcncic pioprip.ej. gmficare.prol. QVantiimergoadhuncarticuIum. Jtem (ecunclp.cft nomcn ei imponere .Tique concept js. & Adam imponemc nomi- Auguftim-. quod ad fignifi- candum non eft \ mc impofitum Gc ergo vcrbo vci contingit dupliciter.d. intel- ledus fignum quod Tadtm *H edcntisintellcdiui be^ti u» intelliBus viatoijs intelligu eam.vt eiie cntitas infinit^^ptrfc- cft fupra tatnr nifi in cntitate infinita * .quorum fotummedo habemus propnos conceptus\ergo fimditer videtur quod poJfHtnus nominare Det!m.q'Jod diftindlc fit & rcprx- cxprcfliuum.tfit rcsdifttnile noconcipi. : vcl mei:refpe^u alterius imponere Deo nem.n. tamen impontm. nifi coguofcat eam iuiiniti.i.fed conceptu tantum cemmuni.i. Ptrihtr. infinitatis .&hicp'ffuppontt conceptum tjutditatmnm. cft naturalis AHu ftieil fe- .^. fi igitur aliquod fignum impofitum ad placitMm k Dco repraefentet c(rentiam diuinam fub ratione im- mutt6 magis adui iiuelledus prs/encans ciTentiam Jiuinam.q.Hornm autern poftremum oflendit.Nam docetHenricMnot haheiecon- igitur a 1 qujEftionem.q. .itus poflit intale finitum quod licct eft . cficntiam diuinam.aliter creatum nominare ejfentiam diutfiarn fub ali^uo nomine dijttnde eam reprxfentante . poteft . GT q. curn^jue neget Henrtcm conceptum vniuecum c'eaturu. repisfeii- igiiur ciim (ignum.& beatus incelligit edentiam diuinam.& perfedc cognouit omuia.obic£ko. alioqu'f' £nchirx. ^.& de hoc exepleagit 4. qiiicu. R.quod Dcum nominabile ^ viatoie porcft intelligi duplicitcr.tntur.ichaclis Sc D.d. l'. poterit non videat fic .3.quod repiicfeniat fuam e(l'entiam immcnficatis:il!iid aufub ratione infinitatis tcin fljtarti.cft prim^ diuerfus a quocumq'.fiaj paflHo. 111 probatum ftionis.& i.i. Sc poicft piofctri datum nobis. c uina potc(t intelligi ab incllcibu diuino qtiitur.quod fit diftint^e rc- H.eoqu6d iinponere aliq^iod fignum.qu6d nominetura vistorc im- eeptum qualHatiuMrft dt Deo . accidentium.rt (ignum impofitum ab intellcdtu diumo.mljpiopriusci. ctiam fubracio- ncc tamen fequitur qu6d tcndcns in tale oblcdum infinituSjVt fupra fit & atSius fub ratione infiuitatis diiium eft . nec vt fic po. Explicat opiime <jUOmodo huiufmodi nomtna imponuntur. tlTcn- tiam diuiiiam fub tatione luct 4 fua: infinitatis . hcet ipfurn non tntelligat conceptu (jHta nec fubilttntiam fic ^mtlUgimus pro neteffatio quemciimque conccptum quiditatiuum Refoluit Doclor verifimiliter viatorem pvjfe nomen .fed mediante eo rem ipfani.qiiia alitcr 1C.Metaph. ratio ehiefli' quod fignum impofitum ad placiium qui 6. quia veriuscft fignum:fed con. Itcm tertio fic.^ille quiditatiuui erit proprtus Deo.Patct de BeMut hocjlatu.

id fignificandum ipfum fibi imponit.non tamen quancum ad fignum reprsfenratiuum ipfius.(bIiam Uubium.& patcc pcr hocad Ambrofiu.loquctur.ncc cogno- dico adquaeftioncm . StltitA. tendit pcr illud ad hoc notnc tetragrammatoni quod datur nobis )Scoti Ofer. vt tradta junt nomtna pgnificanti» diuinam ef» fentittm profrii. fit dc fafloJdubico. tori habcrc c5ccptum diftindum dc Deo.vt patet in Sacramcroaltaris. eft An autem hoc tlttf». Lotjuetur.Ec ficuc in veteri Icge fuic ftinde reprxfentabitipfum.vtincelIigatur. .cui ctiamfortcnonfuntacq.l cui fatur. ergo fubftantia linfJetn pc~ . fic dc fado Deus eft nominabilis a Viatorcnomine fignificantc cftcnriam cius vt in fe eft.*tiin fib[i»ntix.ciira diftinguimus cllentia contra relatio- ncs&' pcrfedioncs attributales.&conferuaiet quantitatctlti & figuram eius & alia accidcntia.quia vc pacet ex fine non gnofcuntury .arn do vna fubftantiaipccic diftinguatur ab alia.nifi phatafma.-E- aliquis habeat & conccptum diftin(!lHm. illu.ita qu6d fufficicntcr pcrlermoncs noftros Cr quartum. . & cui vtbr nomine. Et ide6 obicilrum. ficut §luilihetc»n» vt patcc ceftus noftcr' lie Dfc efi rt- de lapidem foluhiiis.& "ExemfitficMad hoc ctiam eftcxemplum pra:tcr illud .qu6d vircus generationis excedit (cr.fecuudum naturam fuara. ucnc intcllcdlum poflibilcm alia ver6. fubftantia.c. Intellectui non legeretur.n. vel pluribus . Sed foric qua»reret aliquis.qHtcMmque audiet.ibbi Moy fes lib. hocvcrbiianobisnonexprimitur. ia- cicnte in tcrram. fed tantviin cnm detcrrainacionc quofcumque pue a lO. vt quod pr. ponitur alibi. Ad aliud.diccndum qnod Deus cft II. Notnen magnum meiim Adonai nq indtcatti f<^i.i. ficut audire cft Spiricum fandhim procederc.foIum cognofcuntur abintel: ledtu in generalibus conccptibus .. cognofcit ipiam : iion igitur oportet . gnificari per tur. Ad rationcm dicendum . quamuis eam diftinflc non cognoicit. Dciisannihilarct fubftantiam fola. aliis Aliomodo.-itionem fubftaniix propriam .Similitet R. qitin in nouo Teftamenco aliquod nomen nobisrcliqueric .ficut patct tota dic in noftro qacndi.dico fic In U[t 'jftt' ri Dico tamcn quod mcdium huius coniequcnti^e non eft verum. in quo hiit. quia cuius nomine vtor addiftindle rcprxienrandum illatm ciuicatern. non exiftentc in icdto cognofccret incelledus abfentia cius obquia .eius abfeutiam cogriofcit. vel enentiam diuinam.nec determinari poflet vc (ic cogno(cerccur. Secitndo dico. Ad alitid.-quia ficut cognofcit. opinionis. alibi q.dicoqu6d Jiciinte diiii- ntm traditum dedutSkioDC Auguftini 6.vt paret de vifii & rcncbrx.fic igitur nunquam vidi.vcl nihil.S.cui fatur. Commencacuris.vt in fe cft.i?c lioc ^it:di. fubftantiam hominis.c. iignificatibus & Ezod. deTrin. ita nomen .vtin fc cft. cuiuf. aliter vtxtore cnifieti fi- enira omnes prjedicaiiones clfcnc accidenris dc ifiti- igicur viator imponit nomen ditittemfub- accidente fiuntn. eo^icfcit contradico maiori rationisprxdidx Hoc autcm tiam fub ratione fubftantia: in do quiditatem fc cut alibi in multis locis .i.qua5 non habent phantafma. . nomen cis talc modo. Non cxpcfi- murnoshabcre aliquem conccptum fimpliccm dc quia fi Deo . Hoc ctiam probatur alia ratione. vtcns vti poflic propcer (c . fupponcudo qnod incelleftus vi. aut ei nomcn impoprobatur fic. quia illc A. n5poteft exprimi.& 1^5 quoruquilibct eft rcfolubilis in priorcs.vel fcns eft intellcdui.vc diftum cft. ad qua non qu6d intcl- ledus ficcognofcatremjficuc fibi nomcn imponit. nunquam fuerunc in imponicfibi nomen diftinftc fifubftantiam .& tamcn aliquod no- Homtn im. fiucimponatur ab ipfo. ficut eft dc Roma.cum dicicur \ozn.ita nominctur .vnde fi tc^niyfctn frtftiUintU. squalitcr apprehcnderer fubftatiam tunc fubciTc ficiu prius. quod . qu6d nihil poceft C\.non cnim oportet quod ficut res intelligitui-.itoris non cognofcit fubftan- «1» fignificat elTenriara proprie fignificarcc eflentiam diuinam. natiir. pcrnomcnego ita ille in- nomeconcipere illa eflcntiam pcr illud.hoc autem patec ex Exod.Quo vcro modo hoc fic poffibile .Se cencipi.t. fimplcx vcl cocaliter cogno(citUr.totalitet a nobis cognofccrctur.impofito fiueimpoficis iDco.« T ceptus noftri Quseftio Vnica.quamuis viacor non diftiniSlc intelligat circntiam diuinam in fe.quam ui.. quod poflibile viatorem nominare aliquo nomine eflentiaro diuinam. quodillu4 videri eft Filium nafci a Ad fetnr^ium^ PacrejFilius enim quicquid haber afSu gencracionis accipic .(>.& hoc voccm nifi aliquo modo cognofca- & ad intcnrioncm Philofophi. Tom. dcclavatur * InOion.quia.n5 igiuir intclledi^s viatoris fcit cogno- quiditatcm fubftanti2.quia nihiimouet intclleiflum ad diftintflum conccptum alicuius. i. dc cntcprimo principio . fimplicitcr non Dco: haberemus aliquem talcm conccptum de qiio diftinguitur a Deo. vt irrrendat per nomen diftindlum conceptu Dei expumere?Rcfpondcoqu6d non. Dubium igitur poteft edcjfi primo modo Deus fit a Viatore nominabilis proptcr argumentum ad qucftionem. XI.tamcn diftindlius potcft pcr nofufficit L 1 nu .i6. 6.& idco effen- Secitndn fenciam diuinam fignificans diftindlcet- nullum cohceptum" firnplicsm habcmus deDeo.eftne poflibilc via11.& vi*torif icriberecur.\\oc eft quaecumque accipit.uquc obieili praefentiamcognofcit aliqna potetia. fimplicia ant totaltter coCi talcm conccptum d& : aitt nihil Ariftoc. & fic folum cognofcitur Dcus cognitione naturali a viatore. vc manifeftentur.nec quomof.intedimus cnim cfltntiam exprimerc per nomcn altcri. Sc fejiite abalio tamcn vtimur nomine fignificantc ellentiam fubimfoftto.inc * la Oion. diuinam fignificatione pura vbi plura habcncuc dc ifto nomine aliis.Conceptus enim eft aiftusintelle<flus.n.per . & Deo habcrcmus . fignificante.qu6d viator vtitur dc fadoali- C9t%. Vndc non eft de conceptu & caetcris huiufiTiodi. . nobu diftinquorum phantafmata cum intclledlu agcntc mo. Sluart Deus non poteft a lijmde illispotcftintellcduss habere coceptum.vel ad Vuiiim. fiuc noii.Ai t:r':u>rf mone. tamcn quod non diftinftc ipfum cognoicat. fignificandum fubftantiam fub ratione . * aliquis non apprehcndcns h..vcl ab Angclo . Met.quia viator non cogiiofcit Deum diftin(fle ergo fignum impofitum ab eo non di- tiam.6. & propter indigen- exprimendum quod apud (e eft. ncmine vti di- ftincie. cidentia cius nota phanrafia eius .quaiiis neutcr poteft diftinde illaellcntiam modo lo- concipcrc. frimnm fignum fibi fadlum non polTct dcucnire in notitiam Dci in (e:& fic ctiam cuilibct cft incffabilis quantum ad aitum comprchendendi ipfum.& proprium dc Dco .Et hoc probatur pcrra- cionem priorcm./ig/ii • nomine diftindc fignificantccllcntiam rciin fc. auo nomine vno. viator potcft vrialiquo 9 Potefi * per Si vero intcliigatur fecundo Auguft. ita videcur verifimile Si vcr6 quxftio inccUigicur quanciim qu6d ficuc inrendocxprimereeftentiam diuinam. gnificans illam . Ad primam lationem. cft oppofitum in adie€lo. non cognofcerctur a nobis Icr cundiam aliquas detcrminarioncs. quod Chriftus non dcreliquic nos . cognonreiec fubftautiam niiia rentit co- efi ^iofiere *h- fentiam ohieiiicuutsefl appiehcndcn- piobatur fic: fi- intellcdlus hic fi propiia quiditacc ilib fubftauciaE.Non cnimconcipimusfubftantiam in i^.& intclle(3usagens:&ide6fb- Selutit. quod tur.qui nihil reprifencat. ftantis vnius prout ab alia Ipccic diftinguitur.fcd intcllciftus viatoris icfpectu lucis non cognofcit abfcntiam fubftantis in obicdlo.Ad nmntum.& incfFabilisquantum ad illum.mcnimpoficuma viatorc fignilicat fubftantiam fojltum a fccundum r.

tertiam incommunicabilttatem repHgna>irit.lib. Ari. PISTINCTIO XXIIL & Item. ergo perfbna importac Irem.)& hinc coftat perfo/iam non fjfe fecundam intemionem. hoc eft refpcftu rei fub- poteft ferfona ftare pro tc prima: & fic habet Muina ^.& Henrici tentntinm & perfonam dtuinam ejfe Jecundarp intefitiontrn probat non effe tale pr^cise. Explicat rationem perfonn conftftere in duplici inccmmuni- duifiipnis realis.t.p.i.d. de tjMo hic locjuituy w 4. adhuc eft apta nata communicari in ratione formx:(ed diuinitas eft cpmmunicabitis vtroque modo.K qA*m Ttt efttifilitr. o.in quo coinmune numeratur eH ammune trihu* f^trum perfona. ter. fignificarj.cap.\ *»».Et indiuiduum. QVuESTIO eil.yei i.DoSt.\o.Secundomodo. quod perfona communiitiibus nondicit iiuciuionem fcciidam. arguit contra Boctium de definitione pctfonz dicentcm.Vnde aliquid competit fj>ecici.q. 'ilratat & .i.y.ytformamateria:.tj. har hitt.c. Rithardut rtiitit dtfi- ttitionem Btit^.rr«^*rJona/itnt tres res. it. Reiicit opinionem JS.& aptitftdivaliyde tjuo uerfaic ^enienti» ea-.n. iftutn Dodorcm. fed fic cfTec ferfona dicitUr de piuribus. perfona adoratur. &l.pro- betur.quim cogitart.*. eft vniucrn»- Jeifcdnullaiutentio prirpa diSti de Dco.fed niillnm abfolutum caufirur in fequitur communis cft afSrmacioneVn pluribus. Refpon- nificjnando negatio fit per colla- ^e negatioretn genere. diuina S quam quia fecundum Da- : pn jpecie fpecialifflma.irgo fibi q lera fc habet cortefpondet terminus. «.Et feqtiitur apud cufidem anfhotem.fi tantum negatio \ ergo fecuida eft detur non fecjui . in quibus diftinguitur:ergo non eft piima intentio. Dicoergo quod comtfnicabile dupliciter potcft cpmunicacur aliquibus.vn.-*tte . eadcm indiaidua biberent dcws (pccies fpeciajiflimas Pii^ar*.Primo modo. iftud de qua hic loquimur.0. .Boa.ndi definttione de perfona.hic an. 3 ..zi.K\e. poteft adorari.(ed dat intelligcfcfic nec perfbna dicit. fer-^ in tres & tamen non cft . k An vero abfirahi pojfit emceptns aliquislem- munK pofiiiHWfVelnegatiuus atrtbw perfonie.dub.6.i.ib.T cft creata pcr fteiinl» '«- adum ientia obicdlo pcr ilhuT) aftum rcalcmrfcd tantuiTi rela- tio re!* (ed modum duplicem incommunicabilitati$.licet non jratione intentioni. vt Augiift. . Prtmo.c i. non.Satt. i^tis.diciturqu6dfunt ticsfubfiftenres. Libril. ^i clfet -perfon.4.i loco indiuidui ponit incommunicabi.A.Etfi dicas.Cibt.eft vni- M:nr.de Trin. Et fi.& d. quia Richatdu^ i. V6p I. Sc tunc ad Augu- ftinum (licenJtjm .cj. i.gidij. diuitatem »^»- enim nthil ha- cabiUtaie aciuali.Omnecommunedii^um vniuocc yJc jegid. fic jntentionis. eft ficiibi C HOiIy non eft indiuiduum. communem pluribus.q.r5 0/ n.non fignificat primo naturam.vt homoSocrati bili dufltx Platoni.\.«.& diuidentis.8fc. k\eDCi. qtum dicitur^oniparando cogitationem .i^.i.i. fecondum ctiam piaedicatur in cfuid de Icem .§. r^ ext-a grnft».x q.& \i.hcut realitas de patcrni- fiiiationc. manafcenum lib. r»ti»ttu.i intentio ptima. fioriem intelleciit).'fic f*ob»turfritno.TJ».iS. in qua eft.q. n.ergo multa^ortiori iconftiruj\on.f.q.& d. IDeo dico ad quacftionem. lem.hicq. Perfond habein Additur vlcerius.^.quia cogitatio eft naturale fignum rcprscientans Deiimin5 fic aiuem vox/ed ad placitum. vr: dicit ratipnem fubiecii realitcr. iecundam. Tcitio ficieciindum illa dcfinitionem anima fepaiacaeflet perfona. fonii. & i.indi- ir Ijiduii in crcaturis.proprium cft in hominibus tantum.Auguftinus de Dodbrina Chriftiana : pbnitur in licera.q t9.C ficut (<J> »»cemmunicO' pcr oppofitum incammunicabile dicitur dupliciaccipi:vpl quia & Deus eft incomunicabitis in ratione formz: anima npn .miiis infcncio (ecund.U4 men Mintiui fi- gltfic. . tntentio. Jicct fit (eparata . d. A4 Wnila. eft naritrei thard».b<le. Perfona cft tcrj«inus pro- Item.tr i. ibi raiio vniticrfalis.fid.hie q. cjuibui frnendum Vnica.& d. itcHtdi. Ad rationem primam dicitur qu6d indimduum RatieHtt intentionem primam : quia hoc ens dicit frtdidorum vnitatem propriam:ergo indiuiduum intelledua.negatto non fc^lem. vt eft dgnura repr«{entatiuum ad vocem:fic cnim vcr iu$ eft. afi. Dicimusquodaccipitur \i\cffecies vno jnodovt przdic-itur de pluribus. f^tde eufnin OxoH. realitier : ergo dicit per relationem tunc extre- mum intelledlus componentis. a rdadonibiu abftrahitur prima intenno a conftituti^ per eai\fecunda tn- commKnis\ergo & tentio eft relafio rMioni*. pti. At nihil hic ponit percinens ad intentionem I. commimicabilitascft npgaiio comunicabilitatis: RefUca..ntgttt- Perfonam non bat ex Rich.i. agit late 1. jis i fed a con'Htucntibus pcrfohas por eft abftrahi aliqiiid taic & commune reale. Icem.quod eftjntenriofecudaquia ficiu.s.ij.i j .quodfonet fecundam intentionem. ipfos . Dicitur. ».h.negatio i^on eft nifi intccio (ecunda:in- 6. Iccni ficut relatio eft communis ad tt es . DiftinaioXXITI. non eft dininitas aliqijid coromune.itio. Jicere fectindam intentionem. in aliud praedic.i.. D. fiue Quia fi a conftitutiuis potcft abftrahi aliquidcommiinc .i.i.d.ibi pluribuSjin quibus diftinguitur. ( quia . dicat intentienenf fecttndam ? S C H O LIV M II.non fpecies fpecialidlmatquia {\ fic.ferfon* diuin» tx Jti-~ le. ad rcl.&c hcm.vel aliter.qo^d poteft adorari.i . qu6d Dcus vcrius cogitatur. corrigitur definttio 'Boetij df Oppoficum. rcla- tiones.Secundo ficir^f«»«<t/^.\.i.n.nz qno.vr fimpliciter rei abftradla. DIco 3" d fieiicitur fri- tamen qu6d iion irt) intentionem . eitct aliquod vniuetfalcinon eft gcnus . hoc eft.i. benj licct Contr^.p. vbi noneft Primo natii efl'e diuiduum. tio raMon'».i. dicit propriam entitatem in le dicit intelle£tualitate: non crgo intentionem (ecundam ptaecis^.quod rationalii naturtt tndiuidua fubj/antia. vbi Seeimd*.inrciifio fecunda r.libri primi. vcl prardicati .i.ide6 Ri^ chardus ponit fuam dcfinitionem quod perfbna 4« Refelmio. uiffirmati- Uum. qus funt Cemmunicaipfum.d.er- tantum iptentionem (ecundain. dicit pra:cisc (ecun- fiue dicat ipfam . qiduunj in crcaturis pctfona tn diuinis:(ed indi- eft intcntio {cciidaiergo. fic poteft dici de pcrfbna.4. perftna nart.vcl vi homo eft fpecies.rtHciftniur. Ircm.incommunicabile eft go dicit relatio racionis.ijuia recunditm . ». M diuina incommunicabilis exiftenVefinitil tia. Ort.art.DHttn.&ij.d. ergo per(bna tantikm dicet intentione (ecundam.

de vnitate eft .S. Contra. numerus autcm cffcntiali- fica numcri. non fecundum funftantiam . igitur.q.i.i. perquam fpccifice eft vna hoc autem difficile eft inuenire in numcro qnia fccundum Auicennamj.q. Tertiui» Damafc. Gabt.D.^ fic & fc- (ecundum ecjdm /cqui- tur propofitum.Prdtd.Met. aut diccretur . X /. quia tunc conuenirct.ttefttmontum.numerum dijferre a continuo penei ordinem partium .&c. Oper.is quitur propofituin geiHis. I. q. i.i . *d. dicitut.Orch.non tamcn raunjcabilc eft en$ rationis . priuationem .^ plmalitaj numeralis D. Vndc dico quod pcrfona nihil fe- intin- tlcnent.3.6.ii.& femperea ^«x &c.de ^uo largiffme egit in trad. hoc fequicur qu6d numcrus fit cns aWblutum. ^ut.Bonau.& .vt prius * dccla- cundx' intciHionis includit. intelligimtu tiacionem iiitcUeclus.quod non in encc. cft fnnt in fHpertori. MttltltHdoalia gdjere. fecunda. perfvntf \'}_^-^ dnimii ejt .qu6d vno modo eltncgacxcragenus:aliomodo ingeneie. fcd connoiat. Ad aliud dico. cft quantitaj.necdiuerficas. (^. q. ^^ Quod fic vidccur.igitur.c.&c.j.vbi aliqua nos adnotauimHs.Met. aut alia phiraliias fccundum fpeciem. nam du. tioi . effe e. Dco elFct numcrus .-vn (y ^. Thom. quia idcm eft relaiiuum realiter . hypofa- difcretam nihil fes rHmpriHC.i. quia non habercc aliquod correlatiuum.^^. Prxmiffis ii^. prtma .negacioe/lin- Dico.capitulo 17. habere aliam rattonem menfurandi .fcdTrinitas SecnnJiim. eam coufii- in }. &c pars. niunt. nnmeri rationem . aut feciidum rclationcin. aliafpecic. prxdicamentum abfolutum.&: fortc licet tancum iiicUideiit iiicommunicabilitatfm. nec tiesin quantum trcs.j.Quartam detnde recenfet fententiam tenentem.q.s AtU\otQlc. Vmi.fnmiitit ca ncsconcorJant.qu6d numeruseft fpecies quan. Dutand. qiiia eiis abfolutum aliud a continuo (inrellcdus cnim licct in fe caufet non adum fuum circa .Damafcenus lib.aut .q. non rcfe- runturad aliquod certium. Ad tati»m. AfHltttudo inqitantitm multitudo non efl vna.igitur. numert4i.non tffe aliant formam numen ejfentialis ejuam fit furma conti. tcrcftmultitudocx 10 Mct.iy. cft.Ec cum fccunda : qua: cll ne- rei.ncc Filius.ii 8.fic liccc vniuerfale fic cns tationis.rowj.q.&: prxdicati fealis.PLyfq 11 (y ^. licet tamendicatur dc mulcis. .vt habetnrab om. Alenf.lib i. ficutopponicur affiimationi. Qv^sTio Vnica. alid nHmero.caintn negacio gactuc cns ex nacuia ditn.erere. i. fniM- VJJ4US ratio- &c. Ad pfimum fecundura principale. Deumfine quantitate magnum.vtra animam.cjttam in continuo.i. aliudjnego ailumptiim.r^v.refelltt. fJnmero Q.i. igitur.n \i. & diuerfa fcd in pcrfonis diuiuis aut igitur numeralis.Etnonfequitur.& comunis elfec omnibus perfonis.d. negatur & qnod perlbna non producitur realfter adoratur:Dico cnim quod petfona dicit tiam in natuia.i. & non pcr nego- ncgadonem dicit Ai nullits efi diuina» funt vcriflimc vnum.p.tn ifMibiis ticatis.inferunt ea. nrg't- prin- M. Hicprimo videndum eftde rationenumeti his. fcd rationis.omnis numcriis cftquantitas:inDconon iecnndum.<^. defcendit ad indagandam eiui vnttatem Cpecificam. hic q.in quibttf a:tthorescn>icordat circa t.f.qu6d communicabilc&cincommunicabilc non opponuntur rationc.)& pecconfequcsdicat fpecicm alicuius gcneris. Sc qiiia quantitas eft vltcrius fcquitur quodfit ens reale.pofito qu6d fit relaiio.adhuc non clfet intencio fecunda .(ei perfons Arg. Augud.quia nec Pater dicitur trinus.y & fequcncibus ipfum.i .(y.Tria fHntyCjH.& hoc producitur.comcrntes de crgoincommunicabilc . eflaHqua SCHOLIVM ? diftinilionem i.non natura dicuitur fartitt.ficut«e/. TerfonAContan- not^t mr/i fecun- d%n% Ai minm itfft & Chima. quomodoinDeoponcnduscft numerus.j.vtduierlam teiitio lio moucc incelleitum ad nc- iiacura rei vtre vnum.tn. : DISTINCTIO XXIV.q. Circa primum fciendum eft. i.lih.in ^uo 125 fi in §!ii»rlum. quomodo non. adhuc connotat naturam.cx coniie.ptithHm negMiuum.Thom. vnius rationis eft . In quo nom crnnes ccrdant.fid. Nec fccundiim rclationcm poteft dici .fcJ iiicludic. .ci ©• <^.inquantiim dua^. ncquc cxiltcn- admittam fi quod dicat tantiim incommunicabilitatem .& fiienis.&: fotce efrenciam. 10.6.-runtur ad aliqucm tcrminum:igitur:&:c.cui magis videRe- tur a4h. Tertium.'5o- ylAiibns wrfi di- r. quia vnumoppofitum ex gationcm alcerius. quantttaiem Icem.i. itn- . Iccm fecuiidofic. non.E per(bnae.quae nonfunc vnius r3cionis. ihftriori. primam S.fed funt relatiuaoppoiita priuatione. c.i6.ideodifficile cft vidci-e^a ytr/m inperfonis diuini.fed difficultas difcordint diuerfi. quia tria faltem funt Prsdicamenta abfoluta. Ad efle n-s dhitur de c.quia fccundutn Auguft. ^Irca quo numcrus habct vnitate fpeci- & ide6 ciica hoc funt opiniones diuerfr.^. de Trin. tjuam dicentii eam confifiere irt fementiam hic&i'i O.y.quia ncgatio poteft vnius rationis.QujEftio Vnica.t vnitate zlttma.i<». in qua & forma /peci- Nam omnis fpccies habct aliquam fotraam. numcrus:ergo. fecundum fubJlantiam.i. Itcm coniicnic. Aiiftot. . vti & te'Uam Gatdaitenfis hui confiat effe ./*.ichara. S\'.. tamen obiedlum tantum cns caufat realitacem abfolutam.q:iam in cotinuo. variit ajfertioni- numerum accidenlnlem de genere f^antitatis . Item. nuitatiipnma vnitatis tertia.Mct.qu6d in hoc om. Do£tor hhq. Sicutcnim homo cft homo cx nacura teijfic nou cltafinus.&:c. ficasi.Boe Scoti iys in lib.& iic lunt ncgationes cncis ex nacura rci . Boct.xorr.Secundam.a n. & continui-yijHarta. Mct.in quibus cft in & fccundo cx hoc ad ptopofi- : qut- Stetius tum. numerum propter altum ordinem partium tn difcrefo. numcro. fpccic diuerfa cft aliqua pluralit. cjut tuat in ipfa difiretione perfictente vnitates tantjuam partes materialcs atejtte hanc etiam reiicit.4.ra lapidc. Atidoc.^o /t. c.ad quod poflct dici.rcf.^aliaa quancitacecontinu3. hif 'il.13. cjux fu>it tn vt diucrfi geneie funt diuerfa fpecie . .S:c. cap.quaeadoratur.de qua refert <juatuorfenten~ vigcfimain- /^V quatcam quxricur:^/r«w t>.de Trin. & tamcn diuerfum non.folttm . j.ili<jHuj>lHralvtis>mmeralti'>. loanncs in Cano- nica piima cipkalo ^. fingulaic: quia cflc vniueriale repugnat Soctati ex natura rei. f<. Ad primam horum quod perfona non dico dicit tantiim iiicomnuinicabilitatcm fcd ipfam .cafi. in Itcm^vbi eft Dco non cft laum numerus ibi cft totiim & parsrfed totum .de lUndefi L 3 Quidam Auiccn.it<:Z fri/naf tr.

fcnarij. quam fi igicur vnicatcs non func parces aU- cnios vnius per fe. mihi mi . & & pO' e^ for- tnx niimeri non non medio .i vt difcrccx numer. faciunt \ non habct dcterminatam. Sccundiim hoc cciam patct qu6d numerus .quas videturcfle facundum iutcmionem Anftotelis magis quam prior. fi . I vnitatem fpecificam ab vltima vnitate. pi» numeri.x fliu parres fc cundafen- . & per confequcns ab illa diftantia non poterit numerus habore vnitatcm fuam fpecific. oportet per^cere totam materiam totius. qu6d 4. Ubec eft difsreta . talem ordinem eft ex natura rci.Met. cffcc di- Sumerut non eft ftrfe & difcreta ab aUa. & & Kx dilcretiones.ita difctetio eft vnitas difcrcti. quae eft oppofitadifcietioni alten'us fpccici numeri.fcd fecundum quod habct determinatam di- dct form^Ti Ttrtig. cap. fic numeruscomponitur ex vnitatibus . . Scdcontri vltimavnitas alicuius numeri (i ferficie.cap. fi Alia opiniocft . aUam.- & tunc fequitur rei Toto : In tjHibufcum<jue nonfacit dtjferentmm infubftantia tnfigura. vcl folum in duobus. vel in me.quod illo quam non habenc fcorfum fed non habent maiorem vnitatem pei hoc. nam detur oppofitum. \ .qu6d aliqu. fu- materiaks iefpe£i:u continuitatis. tius eon' propter illam diftantiam \ prima vnitate. vt in fiat nec liejui- vltima diffcrentiain fiibftan- vltima vnitas cf- tia nuincci. & fccundum talem dift.eftdifcretio.intum eft in me. non ex numetis. ^eifcitnr fri- numcqis habet fua. Sccunquod fex funt femelfex .m Aantiam ad primam vnit. fequitur quod illa diftantia cum non elTe forma totius numeri in aifre potcft . fiue refpcdliuum. quia vna fpccies Vn* fpedef compjcta non cft pars potentialis altcrius fpe.fi non cflcnt in R. Met. & narij & ab .intiam ad primam vnitatem diftingiTuntur numeti fpccifice fecundum diuerfis dillaiias. cfTcnt in aliquo ftin^a . iqua habcnt fuam vnitanumcro forma.& tmti- Sicut nu- terius Pr«terea. cum illadiftantia fit in vno diftamc.ibiles. prima vnitas fict rei.item . diccntis non bu tiia. ^riftot. fcquitur . quam aU^ : qu6d potjjft dici modo forma todus nume- fit quia diftantja vnius vnitatis quod numerus* non quantitas fit > fed relatio mae ^ illis duabus vnitatibus vltimate diftantibus . foima cuiuAibet pairis numeri. text. numero quaeUbct . fcd tantum forma ptxcedentium non igitut inquantum hxc vnitas eft magis forma totius numeri .completa ntn elt p4ft p». Cilm igirur numerus cx hoc quod habet tenti^iu alceccam difcrctioncm vnitatum.niilla quod non forma complctiua.non funt panes alicuius totius. tentta. noii autcm abfbluce ab vnitate inquantiim vnitas.u6 QVidam dtcunt. ciini habeat oppofitam difcrctioncm .vt ficut continuitas eft vnitaS continui. Scd contra.igitut fequicurqnoi numerus non non aliquid perfe vnum.. & omncs pjirtes corporis hominisj-fed vhima vnitas non informat omnes vnitates prsccdcntes in numerojigitur non poteft efle forma totios numcri inquantum vnitas tahs eft. funt dif- crccz ab inuicemiqui. XX Diftinaio Libril. fpccificam : illa C\ adutttirt lapidcs prioies definuncefle fub alicui fiue incipiunt effe fub forma fepte. Cn complcta fpc- non componitur ex numeris cies in vnitatc fua fpecifica. fecundiim autcm qu6d qux- ab aUa. lialis . Qutntum ad iftam opinionem non videtuc fii . non poccrit efle pars eins . ^cut & ah's vnitates.haBc vnita«. & non po^eft efic in omnibus ynitatibus vt forma.aut eft cxcompararione anim. aut igicur inquan- inquantum diftansa priina ? non inquantiim haec vnitas. & per fe vnitas con- . de forma rcf^ formit abfo» lapidibus facientibus fenariumnuluta nan foaddacur vnus lapis per generationcm. vhima fi vnitas quaternarij non eflet pars totius materialis .qukm haberenc. quia ex n^tura rei non pKis babct vna vnitas quod fit vltima qiiam alia vt patet.igitur habentvni- cfl : . i6. & partes in cou- fx forma. fiue tiim haec vnitsis £ftjaut T>ift»ntla V. fic vnicaces. qu6d vliima vnitasmagis nuincri . Et huic concordat di- & tbi dicimr omnis non tottu C^ nurneris . &C non ia mediis.Tkomt. fcc & Ipccifica numcri. quod habent difcretioncm pec luimeio in quseUbct fine alia fe cflet prout habcnc difcrctionem . . vnitatem.q^arum omnium continuitas eft forma. pen tinuo. . quam pcima \ potret eire for- ncc ctiam fecundiim & diftat>tiam. cftc Ariftot.fi{cut diftantia . li fimul omnes crearentui:fi {ccundo nio.fui mutati»- ue creationcm forma forma habent vnitatem aliam fornu numcri fepcenarij fit igicut ab nliqua forma abfoluta nullo mutatur pcr hoc.vc facianc tionem $e(nnd* alia. & vc cx partibus matcrialibus . qu« eft fotma hominis . Trima epinh S. quia talis oido auc auimprima. du tinui ^ dif tretio tHfcrt" & jficut par^ funt partes tantiim matcriadifcrctio «ft forma talem diicretioncm habet jiumcrus terminara fpccie . confonare fcntemiae Phi- tinuii& partium eius in totoiita in . ponentis numcrum j.im . vnde talisdiftanti^diftinguit fpccificc numeros. difcrctioncm & hoc videcur magis hoc .atiima indifFereuter poteft incipere nimiera- quqd niimcrus ex natura e.T. in eadem fjjccic nuaftu efieoppofimcri non poffunt complcte. difcretione perficiente vnicares lofophi igitur & vhima prima. cft alia & & pct in de- cffc & fccundiim aliam & difcretioncm vnitatum aliam (pecics alia nuineri.vt patet in linea vniratibus . eft . vel in Praeterea concra toi nort & alia fpccics continui. ficiu anima . numerum .t. quadifto ^ pariein pariete . 9.\^. Ncc meti.& aUa fpecies.niorem 7vnitatemin roto.eft mate- ifCUnii. ftaret. de fojitto . Item fcGundo ficrimpoflibile folutam aduenire alicui quamuis hoc dicatur mcrum efTe poflibile StetmA. quia fecundum Philofo- opi . Eodem etiam modo numerum aliqucm.& aliam continuitatem eft ab aUa formaUter eft relatio igitur fi numerus (brtiatur fuam vnitatpm {pecificam ab vnirate ri e(l ftr- alia fic nuitiu & vnitas.qu6d /jcut continuitas eft forma. diim hocigirur videtur quod numerus fir cx fecundo . & illi fex lapides in quod de nouo gcneratuc qu6d forma numeci fepcena- . tacem in vnitates per firvnum. ciei.eftdiftin6la ab ea non maiorem vnitatem habent quando funt in toto .aliter tcrnarius effet quaternarius . fequitur yltir»» vrti- vnitM ftum Philofbphi f Ai't. cum illa diftantia vlriprima t^ntum fit in vltima vnitate. Parccs quz non habcnt m. eft per aliam. igitur eft formam ab- fine fui mutatione. te. Numerut componitur quantitatem difcretam.fed tantum aggregaConfequentia ptobarur quia d vnitares fic tione. tcm ioiiuuc fuam vnicatem in toto. quam quando func fcorfum componentes numeram.fi- peftiua:fed Ci teft .ftante fuadiferetio- ne .quud eftper frimo ft- vnum fubiedum enim includit piasdicatum. perficit totam matcriam. vnitas hacc les do. fi alicuius.eiiiitur toto.& corpore:ita fecundiim : & fpecicm illi . : . com.qiix eft vltima. .& fpecics aUcuius totius. fpf ciei. ficut fcd ex Ariftot.4 qua numcrus ex vnitatt- hus ^ ne» numtris. alius lapis. Scd tantum vnitaics funr panes numeri .& aUam tcs continuifunt non primo modo . numeci & illa quarum quacumque vnitate phuii) j.quia iHud quod eft forma.

quod cflenriam.qu6d fpecies vnius numeri non differt nifi piopteraliam diftantiam ad primam vnitatem . & tctjigitur datjfed potius exnatura priuaciui tejigiturilliduo binatij 9' Sccunda probatio fua eft. ciimperillam eiufiiem fpeciei.poftquam ab codiminuiturali- fimilircr & rius differt a binario eft da. pe confequens non fbla forma continuitatis eft fotma denarij .fi diminuitur aliquid Vnde fretum. binarius lapidis eft vnus binarius fingularis .quia fccundum Philo- ditur. fiuc nats funt difcindi. aut rcfpcdlum ab aliquo numcro.nec idem.io. vcl nati funt ptoflucrc ab vno conrinuo . rit cum iftij vnitatibus qu» . nutionem abillo continuo variantur.indifcrctoau. a qua aliam fcparat diuidit:& multo rainus caufabitur \n aiiquo. vnum binarium .quam binarius. tiim pondero . crgo fcx numero inquantum funt fex numcro. & vt vnum ad vna forma fimpUciter albi .Ariflot. qu6d fiipeir continuum ad- 1 a continuo. quaneft .nihil addit fiipcr con- Alia Bnriii. non cft alborom.io. L 4 Ad '/- .nifi qucndam. Item quart6 extra fic: hin*rij mfernnt infiait»t bintt- fitt. vnura autcra cft menfura multitudinis nuraeri . non differanr. quam lit forma continuitatis in ptima vnitate . & formae continuita- tis. vel ad. Ad hoc autcra fpatfim ibidem dux probatiovnitatu cius.tanquam duae : vnitatcs igitur illc eft alius ab Hoc autem quanttim ad vnitatcm fpecificam ^ numeri.. q. quia diuidit ab fi diuidens nihil caufei in partcquam alia . ncc per addicioiiem cft opinio Gandaucnfis qu6d nentis folus numerus po- ijuodl.^f .^ ejfentia rerum fe habent ficut numeri.non reraanctidera nuraerus. crunc in vno fubiedio numcro. o ir tem non.& hoc uon conuenit dilcreto exnatura alicuius pofitiui . ) . Itcm Tfrtil.igiturnec erit luram. aliaforma vnius continuatae anumero. & tunc fcquitur. Definitiones. fed .Met. fi Aiitlot. Vt quemadmodum formarum Atiftoc. vel quod natum erat exiftere dc natura matefis. accidcntalis non eft ex vnitatc profufa per diuifionem hoc vcl cius quod aliquando extitit nifi raultitudo .& in illum. quia habet hunc birarium pro vna vnitatc.nifi rationem ncgationis.-igitur iftorura duorum binariorura faciunt StcunJi. Quod probat pvim6 per hoc. Artftot. igitur ncc aliam 14Rfffondtl fil^i. aut nouenarij . mero a forma continuicatis .in qnantiim huiufhiodi. Probatio confcqucntia: tantum fint accipiatur . fequi- numcros zOca . Si dicasad hoc. cft tium formanumcri fi animam in ipfis tur infinitos cflc duo vnura accidcns nuracro tan- . } ficiu nuo. Numerus cnim non habct potcntiam diuidentis creatam. ncc aliaratio fotmalis vnius ab vnis.qu6d erunt inhniti nu- quid.ide6 terna- runt. gcneris tinaa.c.& fecundura re(pe6lura habentiura intcr ordinera par- & ^" f *» '1'f*continuo. cum numc- ditur i principali propofito ./*"""'?• fe in quai^titacc difcrc- magnumSc paruum non diftingunt fpccic mulium & paucum quantitatem difcretam .vt prius. vt ibidera pa- illc binarius lignorura. inquantum denarius.non vatiaretur . igitur ficut aliqua magnitudo parua crefceret fecundum additionem . ex quibus habet aliam ra- tionem menfurandi . & Seliiittir. foima ibfoluta cxtraanimam in Et hoc patet cx alto. quia hic fotte poteft cffc aliqua quam non penradlo. & qua: fub forma continui conftituunt numetura cftentialium difFercntium. quia in continuo copulantur '"'"" '?""' partcsad tcrminura communera. & . quomodo crgo differt numerus i continuo ? Rclpondet . fcquitur neceflarii qu6d crunt infiniti numeri in iStw . fccundum formara abib- vtroquc iftorum. tinuum. .a quo ncc aliam partera diuidit. a qua difcinduntur.vcl increatamjfed fi forma quaternarij fit forma realis in illis vni- & StUiitur. funt non cauquod concur- iiic ad facien- dum numerum.Secundura igitur hoc.Anima.quorum vnus noncft alius.& hoc quanttim ad naturam numeri in fc< Sed quomodofc habet illa vnitas continuitatis ad numcrosJdicit quod partium num^i . Hanc raraen non tan- tum 127 eflentialcm a continuitate priinar vnitaiis.ita ta:(cd C\ prima fieret & hoc idem ptobat magnum &c paruurn multum Scpaucum fecund6 'flf'"''^'' habent in conti.i. quia cnim tetnaritis alitcr diftar Aprimavnitate.fcd finon ficaliaformaabfoluta in nu. fi fint lantum duo numeri Philofophinumerus denarius.omnia menfurantur aliquo eodem eiufdem generk .j. in quodcficit ejfe .\. eft in euafio. crit ciufiiem inteUigi rium.& fic ininfinitum."""/"^ 'J* ' aliter fe aHter in difcreto fe in .non autem numerum fimplicitct tatis.non cft alia nes ponuntur. vel additur ligitur /ecundum intentionera numerus habeat fuam propriam formam. 10. & fieret continue maior . Qujeftio Vnica. fiuc forma cflentialis. .text. cft difFerentia inter fophum 8.i^ySc fic nume. quod cft corum dc pradicamcnto Quanti. /ed talis diftantia ad pri- ex natura vnitatum:quia fic ex partc materiaE aut pcr dimi- mam vnitatem cftaccidentaIisnumeio. quara habet quantitas con- & eft altera fpecies quantitatisquara con- tinua.& formaE continuitaris.numeri npn qiiantitatem continuanv. qux accidenraliter diffe- non remanebit definirio. bi- eft Olti*Si». & non magnitudo fpccic . Ad hoc ver6rc-fponder.per quam eft hic numerus rcalitcr. Obiicit vcro contra fc.Dubinn'. nifi accidcmalicer ptopter diftantiam ad ptimam vnitatem . f^nuTn fe habet ad mttlta. ita cum numcri fecundum vnara diftantiara . & & diuidit igitut in illo cxiftcntc : Romx labitur aliquod abfolutum cxiiOG. & fic numerus non h.text. differt ^ iiouenario.tcxt. nec cx ptiuationc continui fccundum Philofophum.ncc ipfum ab alio non rij alia fit feptem illis lapidibiis. nifi partium ad inuicem .Met.iber cfTct alia crefirunt formam /» fitcKbus fecun. quoniam poilibile eft quatcmarium diuidi in duas medietates pcr fub vna forma . ncc ctiam in partc .qu6J non eft alia forma eflenrialis numeri a forma continuitatis prima: vnitaris. & alium pro alia vnita- meri Ttrti* tfini$ & . eft pcr quilibet Obiicti fiet alius: tatibus:igitur poteft realitcr diuidi in hunc binafic crunt duo binarij in adu. . frtmh. fi duo binarij. aliquid fit vnitatibus difcretis.oranes nuraeri de ge- tum fibi JHinricus. vt album ad alba autcm alia . non vnus numcrus binarius . hic binarius lapidis . ro vnura narius lignorum cft alius binarius.fed tantura alia forma accidentalis. tcrtio fic vno fubiccio numero:fi igitur numerus fcnarius erit in vno fiibic6lo numcro . in a6ku.quianon ncrc Q^antitatis vel profluunt abvnocontinuo.licct fortnx alia: differcntes fpccieprius illa diuiderent. tunc rccc- continui Trobmtur diffctunt ruSjfiue difcrcta quantitas.qu6d fccundum Philoibphum codera decimo. qudd non continuura& di{cretum.Primacft»quiafecundiim Philoib- phum lo. numerus paruus fecundum fe i»n differr fpecie a magno .qu6d non pofiimt cilc duo binarij diftinfti in genere Quantitatis .qu^m multitudinis profluentis ab ipfb.

le- relpcdum.• & fimilitcr hascaqua . fcquitur icntiarei circntialiter variaruraddiuifionem no- numerus.diftinguitur a concinuo. concomicecur numcnon c-imcn eft prima ratio diftinguendieos.hocnonvidetur vcrum:quia tancnon habcrctalium raodum menfurandi.{ed ftatciusdiuifio ad vl- pnuifitcut coaceruatio. & & mareriale multitudinis. nam (ccundum Philofophii lO. quando arguicur dc magno & & ^^«fo. RefelUtur materia.fcd noji quoad iioc.Mcc.qui caufaturex diuifionccontinui.qux eft genus abfolucum. primam vnitatcm dicendum quod licct illa di. ad formalcm rationem vtriulque. ficut autcra nos diftinguimus numcrum a numcro pcr vnitatem aliam.vidctur ellc cotitra- contingitacis vniiatis. qua: prxccdunt quantitatcm.non per & con- intelligantur haberc nienfura Similiter haEc albedo i-7- omnium & fit & per priuacioncm.pcr fc diftinguitur:fi crgo numcrus folum diftinguitura continuoper mcn quantum numerum. non continuitatis vnWyciimfit ex plurtbu* vnuanhus tfi vcrba vidcntur fonare ficui . quo mcnfuracur tjut tTitnfuciufclcm formalitatis.& per confequcns numcrusnon cft pcr fe fpccies Quantivel pcr Quod eciam dicic. media. funt in illo gencre.8c alburn Sc alha.quam in concinuo . fccundum qua opponuntur.quam habet ad illam. & fubllradlionem qu6d . vt p.iniio.& pofitiuum . .itui. Libri illiid dc S. Diftinaio I. quando arguitur ficiquod vnum &multa Ad raiioneen vna.^.fiabrpt multurn non difTcrunc quantiim ad mate. riali3. illud autcm vuwm non cft vnum continuitatis primum. cit tinuitaiem.ii.itadi.auc pcr priuacionem. 11.primarrs /«•differunt ficut vnum ccndum qu6d hoc verum eft quoad aliquid . quitur Vndeficurpatet ex io. fit quod fit vna eft propter difFcnumcrus propter vltimam vnitatem.quas po- nir Philofophus lo. Quantumad fecundum. AriUot.quia in vnoquoquegcncrc fer aiiuJ j»/te^iiis gene- qu6d numerus. habent eandem naturam.>W«/r. Suitur in ali- genere quo ab alioruni. quam continuum. & priuationcm continuitatis . ^ fui repiicationem.perquatum vnam replicando menfuratur tota multitijdo.igicur func eiufdem n. . &illa aqua prius failla fimiliter eft ciunt multitudinem. funt partcs vnius rationis.quamin continuisjquia hic lapis prius eft hic lapis. ic indiui- igitut fi abipfb Gluodl. illa.texf. raniur <«• quando arguitur quod numcri dem mcnfura funt eiufdiftinguuntur per aliam &aliam diftantiam .q. albedo difFerunt .6d non fitpcr fc nem primum. nifi . Contra hoc. per continuiacont.i j.qua: funt vnius rationis faciunt multitudinem propriam: nniltitudo autem t. quoad aliquid non. . patet j. numerus & Vla numcrus tatis. Idconon capio benequomodo numCTus habeat formara cflentialem ex continuitate primac vnitatis. ii8 Ad f ffoiitix rc- rum hi- fc bent ficut iiiimfri fX' finiiur. ita numcrnm diium e(i hoc non k qunntUnte : effe dediffercntia cius a quantitatccontinua. a<n:u. menfurata per vnum.c fiuc Ad fecuit' Dicendum quod non fc.quo«j includjt quarum vna per fui rcplicationtn poteft mcnfurare totam multitudimultitudinii vnius rci.quod menis contradi(ftionera. timam difrcrentiam. quod pcr refpci£lum. Nam multurn vno modo diVnumJf mam . alhum alha. qtiodfimili replicatione conftituit nu^ pierum.-itcbic alias * quando crit fcrmo dc indiuiduacione.qu6d propcet aliumordi- & ZO. propter priuationem continuacionis . vtrumqucper fe conftituicur. &: ita numcrus vt cfTentialiter continuus. licct multitudo Qfjcntiarum differeiKium fpccie AriOoc eo con- gppofita fubiefta fua. dmilibilis in infiiiitum.^.quod primo dicir.qu. eciam indiuidua qualiratum verc numerum & fuciunt fecundum proprietates numeri.album & in illis a vnum & ba vna.ficuc albcdinenon conftituituraliquid. illa prsdidla polfunt accipi duplici AJ quAtlX.non per quantitatem.Mer. cap.v qu6d folus numcrus aeci- denialis.cftdiuiinBniium/cd diuiHo cius ftat ad vnita- igitur flbilis in di^tio continui.quia quslibet fpecics go difcrctam. "t jI- exfcni tur. fit tota naiura fpccifica. . aliam .Met.nifi in refpcdti- uo. habec aliam tationera mcnfurandi. qiio geocre aliafpecics fit ncni parcium in difcrcco.fiuc & quam cft numcro.dnm. Sicut contingit dedefini- l6.Dicendum fccundiara quod Ad quartum paruoymulto dicir.. fcforina primi numeri. non vidctur verum .indifFerentcr cnimquarlibA vnitatum in numero poteft efie prima . Ad aliud .& menfura' .& priuatiuo. & vltima: CLiicuraque tamcn conuenitede vliimam vnitatcm.^««OTcr.tex. : nacura fpeciei. Aiillot. prascipue non cum illavnitas quando numeri accidenraHtec habpnt ejfe. . quia hjec albedo.ii. ide6 oporrec poncte aliquid aliud .nifi ficut funt in fuo ordine prxdicameatali non fuum fubiedum^nihil cnim pertinensad aliquodgcnus eft in illo gcnerc pcr aliquod alrc- lit ftityirur vnum cft per Jenuilis fpccies quantitacis.quam fit forn)» prim« vnitatis.conucnit elle forraaIem.qux cft indiuifibilis. quicur non omiiiaenim qus habent menfuram ciufHem rationis.& lo. a quo nutnerus habet fuam vnicatem fpecificam.vt nx tatcra diftingijatur differentix. & ii* «fintonit.ciam ibidem fubJit Fhilofophus 'vnum cft alia )^oc cft (imilc.com. lius gcncris fit alia fpccie fibi quaeidcmgcneri fubiicicur. §lM*rto.ergo faciurit vcre iccci- QiiaDtum ad hocquod dicit tertio. quod numcrus difFcrt a concinuo pcnes ordinem partium.finitiojnon cft Jn nurnero non contingit affignare cjuomodo »g' forma numcri cflcntialis.qu6d folus numerus accidentalis cft dc gencrc Quantitatis..6c hoc propter de- tionc : nec ficut definitio rentiam vitimam . crgo hsc aqua. quando arguitur .difFcrunt formaliter.d II. aqua & hxc.non per conftituitatcm vcl quantitatem. Iitnur ftr c^uoA nb al/a oppcfita di- ftinguiluT. Di.vt probarum cft. quod multitudo menfuratur vno.habetur niirnerus efi multttudo iioe conftituitur aliquid.if& Giuodi^.fed vnunnquod cft pars nu- incri:fcd talcm vnitatemcftdarcinaliis. & cf- nifi 'mejfe albi fubaltcrna a quantitate continua. inenfiiramus per vnitatcm.fit in gcnerc Qtiantitatis .Vndc nonpotcft cfftancia diuetfa ncccirario ro# diftin(5io«.quam continuus l.(ciliccc & eius vnitaie fpecifica & .^ non bmnc quiditatiuuni.fiuc Qrdinem. quiaforma .Meraph. illa : iglcur hacc albcdo.quod non ^ihbet fpecies cvnfli.tz- i. . cum fecundttm fuam rationem formalern opponitur vni.Ai teriiam. .Met.ilis quae cft partium vnius Afi folutnu- {ieflKHtlir . tunc cnim fequitur qu. ita tcrminatara diftantiam. quin ctiam indiuidua dc gcnerc Subftautijc. «J)into tirti*. ri iiitmtrus XXIV.quo(j ^9t Tertie.qua: Dc hac ctiam generatione nurncri. ad df-m rati^nis.6. quod ficut definitio. & numerus formalis Non . ftcli dh. Ad rationes igicuc illius opinionis Ad priXI.ficuc aliam & formam vnum alio modo multum forma vnicacis.tJ.nifi in cft fimile atcipitur a prima. non Kon emnis cnim oporccc qn6d principium. refpondet qupd quoad quod ficut numciusnou.V«<.T iJlhil confii- quantftacis. rei.cicatus.fed concoraitatur ccitam difcrctioncm nuineri.eft numerys dc gcnercQuantitatis. priiis eft haec aq<ia.qu6d nume- ita forrtia ellcntialis varietur pcr additioncm . tcn^indiuiGbileoj vltimam. igttur video non degenere Quantit. Ad tertium . & talc non pofTunt habcrc nifi pcr aliquid in coqtinuitatis raaneat. qu<im intelligantur haberc continuitatcm ./<» illa tis.

(ecan<Ium qu6d magnitu- & muhttudi Canc fpecics Quantitatis}& alio Jieninnr dft' do.& inteliedlus pet aftura vnam picns vt vnum partcra iliius multitudinis poteft & menfuraiam poreft applicare ad multitudinem. minfHTM Rtfoluti» quAflionit. Nec eft & cf- fi fet elTcntis partitio. pauco Sc : verum cft qu6d ficut ifto modo magnum Sc paruum fiint paffioncs continui . & ficcadiare tempus. qitod dc qiiantitatc nihil eft animam non polfuni habere . fuiitr.quia 6lualiter .refpon- fuumacci- menfurare totam multitudincm intcllcdlam illa vnitate illiusintcUedi . &adluale.ncc protuere.qua: eft difcreta in anima. A(ei.quac cft continua cxtra fiirat per aliquid fui funt. ficut cns formaliter in anima.fic duplex cftquamitas.potcft eos roenmrarc . poteft per cxemplum vnitatem .qttem inpracedenti fiholio ntauttnM.&. nwdo icaindum quod funt paffioncs.fic accipiantut vt magnum oppotliiur paruo. non pcr vifum menfurat aliqnam ccttam prdpric numerus. gu1lin.h2C. Gandaiicnf ex tertia Summa art.fed per aHqtiam quantitatem. non non vnum in continuo . cft mcnfurata.non habcntia aliquam vnam formam numeralem. denominatiue prssdicari potcft de quamitate extra animam . & omnino vnum fimplcx.vna .hacc. ^md etiam docuit in traci. Prima quamuis torum difFcrcmiam . Si tamen ex hoc concludatur.vt partes materiaformam numeri. Atlftot. & ncgotiari circa eampera(5tum fuum:tota enim multitudo extta animam potcft accipi ab intclle(ftu .de Rtrum prtnc. contenta. tres perfiinac fic non erit propric numeius. funt pluradiuifa.proptcr magnitudinem. ptet diG:retionem. pracipuc pcribna non poteft intciligi in diuinis vt potcntiale . qu6d ficutduplex cft ttlatio . anima. Nam anima poteft accipere ali- doeas adpropo(itum.& extraanimam quac funt SC H OLI VM Refaluic ^uttfiionemajferendo non ejfe II.& ideo (blum numerus habct fuam vnitatem ab anima.A ad propofitam quarftioncm ali» quae multitudo intcllc^ ab vnitate fic comparata. &omniain Deofunt vnum ifecundHm quartam vero opiniontm ajftrendo numemm acctpere fuam vnttatem. Primo modo verum eft quod rtcut magnum & faruum /e habent in conttnuis. tur & numerus denominatiu^ a numero Hoc Zxemflifiett- . corpore. opinione refpondet in Sc dicit duiones quo- quod nata funt iu vnitate continui vnius clle rum in-.nifi penes tnmnonfunt aliam aliam rationem diuifibilitatis tmagnum ^ufdtm fpt' ycii» Sc paruum non variantut pencs aliam eiti^cut m»aliam rationcm diicretionis .non tamen .& anima poteft vti illaquan- vniratem numcri .quam poftea applicando ad^lia dilcreta. & tra.^uia dicit potenriatttatem. taniam funt hTC.ha:c. & qudem fccimdumprimara opinionem . ^uantitttttm fccun- rcaliter & mcnfurati. quia omnino ihdiuifibilis vt patct ca^ 8.Sic fort^ intcilcxit Au- vnita . ncc vnara numcrum confti- tum ad adum 'vuitMtm ttuttitri mt ifft rttttMft.Qu^ftio Vnica.afiimeri func duxcondiriones. ^4- fignificabit illam quanti- dum primamfententiam Alia opinio cft Vtdttttf 'Do' & variatur eius fpecies.&indiuiiibilitei vna encniia in ni-mirut in diuinispeilonis tmr.^. rocnfurandi tantae efficaciac eft vel maiotis. & perfonarum diftin(5tioncm. Iftam autem tnukitudinem intelligibilcm fic cognitam .ficut dum ha:c iila .quo<I eft (blum ia anima . hsc. poteft enim anima concipere lotum fluxum raotus fimul . fcd in ejfe quam etiam fecunda conditio numcri ibi.quarum vna eft. * Sccundtim hoc igitur poteft faluarf inrentio Ariftotelis . non fpecie numeci. quia numerata ponit diuifa.quam partes habcnt.c. non fonendut ncnrcm vnitateminniimero. Aogqft.qn?e tantum eft hasC.non tamen funt diucrfa ad inuiccm . eft.& conftttuttonem per intelleSlnm. ciim in diuinis non fit aliquod poten'iale. difcretis .qu6d gn:lt du»t numtri (onilla. Geomc- virgam. iia multum & paucum in & ideo ficut magnitudo eft alterius ra- tibnis in coniinuis>vt in linea & fuperiicie & in .i qua vt numcri habet fuam vnitatcni. quod ap- . multum ver6 Sc gnum & & (f ftuuuta. cuius partes addita vnitatc variaturfpecics numeri ciTcnti^li.quiacontinuanon v«!. bc per illam multitudinem intcllefSlam menfurareillam extra . hec pro- SEcundiimi opiniones diuerfas de nume- iftas ptet vnitatem continuitatis primac vnitatis. Secundum etiam opinionem lecundam . fed an hoc di verura fortc dicciui in Ce^ cundo libro. Si vcr6 accipi>n.Conftjf.illatamen.in quibus proprie inucnitur. quac tantum fpiriiualibus eft in mateiiaii- fecundum ipfum.'iantur.qui tttiMsi. fcd cxtra animam. cun omnes . numernm fecunin diuinii .^u6d ficut magnum & paruum funt ftc paffiofies ^iur tnul- magnitudinis ciufdem fpeciei. S^cunda menfuratur cxtra poteft denominari ^ multitudine intclle£la ter ro in his. vna realis. ita muUurn Sc paucMm fimt pafliones difcrcti. Sc fic cognofcere totam quantitatem illius multitudinis. cum iij Deo non fit diftantia quam muhitudinem extrj .ita multitudo in numeris variatur fecun- diim ipecies diuerfas. qua: funt extra menfurat ficqiiantitas Diuinit frofrii. & intelligibile.nii. ncc proptcr diftantiam vhima: vnitatis a prima. quatquc fic menfurata .qua: numerantur.Ac tempore. imponctcquod primo polTunt menfurare ter animam-.cuiusparmi».ncc quan- eflenr nata faccre cft ibi titas accidentalis bus. faucum variantur per difcretionem prout opponuntur.i i. fic quan- ritate intelle(fluali animamrficut tjtte tes diui(2 extra Smttm illi & tbi nulla eft dtftantia ide^ non ftant multum Scpaucum tn eadem alia ratio- quam anima mcnpoteftanima nomen tatem in anima .& nonin .a qua runt diuifie .& ipiam difcretionem Cetmttr» fir x)n»rH in propofitOjtntclledliis luxta trtt ftimin epi' funt indiftanter. 6c multum.(ed Vfllt ad menfurandum aliam extra omnino realis.non autem fic forma continuitatis. vnitatis eft quod de ratione nuHtnr.ur fccundo modcprout funt pafliones. ergo non eiic pcrfonarum quantitatcm.i> nis. ficut pofiierunr treS opiniones prs- dendum dida:.^.q. qnia materia:& per confequens.Vnde quia forma numeri eft magisprzci(a . & hacc.nifi quantitascohtinua. po. fic intelle- aliquam mflltitudinem intelle<aa. Dicendumqu^dnon tum «^ t"*' eft fimile.quamuis in diuinis funt plura aiiqua. pHcando ad moius exteriores.ne- fecundum tertiam.quodita multum 8c paucum ecunt padioncs eiufdem nuroeri fecundum fpeciem.Sc- cund6.& vna rationis.^^. vcl perticam mcnfurat aliam ducei]- illa fic dici- in patcre de a. *d.hacc. qua: cft cxtra.q.vtali- prim6 mcnfiirat nionet t(l lcs. 129 illa roultitudine intelle<5la. (^uia vniu* ab alto.qua: diuifa cflenr.ne^ue iuxtafe- cundamfententiam. & illum totum aliqua parte eius menfurare rcalis. cenfet numerum in Diuinit ejfe admittendum.icninon iniienirur in diiiinis .ideQ quantumcunque augmentetur magtiitudo .hatc. quia turin Dittir in diuinis fint plura (ecundum attribu. & cllct fi fi cllet extra animam. Mtgnititi» diipliciter : vno mo<io. .

tum.ita Ad tertium. feu acci- vnius e(l Std hoc non videtut mihi verum. igitur dicirur non lecundum fubftantiam. cap. go non . quod ex perfch Boct.& correlaciuum. fed conftans eft citur ad fc.nec oportcc quod tunc haberet ritur & poncndum . nis trahit originem. quacxtremum.quam vni- uoca. Ncmp^ mam & . vrparet de hoc nominc IliM\oz~ do etiam fignificat omn^s relationes vniuerfi. Auguftinum ^. D.Sicindi- Xrinlt/u fn»- e.Libri ijo eadem tameii fub fpecic contenta. non nem & vna & nc cxponit Magiftcr inoppofitum.magis conuenir cum numcro formali . vt cum tres /»irr/o/7«. Thom. qu6d eft ibi Ad fecurtnumerus finequantitate.im6 quslibet illorum numerus . vel Auguft. Iicm . quaeFiritm petCom dicatnr fecundkm (iibflantiam. authoritatcm d. quam ternarij ^. vltimo. nec pauciores. mitioritittis.qu<lm ad aliquid nomine 7?»- «i. Ad . R c A difiinSionem 1 j.ficut dicitur adfe .ijart i. dentali . Arg. i.ichaid. ^^ fe (juippe dicitur perfbna non ad Ftlium . eft aliquorum. traii. X7' i^umerus pO' umUyfeeun- Aum qu»r- ^^m minoritatis intellcdlu?. tripJicitatis. ad fubflantiam non pertinere: ergo rault6 fortiijs.q.^ecundum. na: dioina non habcnt difFcrcntiam recundum (peciem .cap.pritnum negatiHHm numeralc.}.4.t.q. piens aliqua multa & diucrfa raodo. omnc nomen . Ad aliud patet.& ide^ determinationc ponitur ibi. cap. ^. in aliquo .raodoquodidkum cft. 8.^ 9-{^.quara triplicitas. quam cum numero formali . dcnominon faciunt aliquod totum cxtra aniquod nonicn fic impofituni fignificat pra:cifionem maiorltatis fi- eft vel in conci- i?itiuc. aut rainoris .dc Trin. (.v hoc de rebus exrerioribus.c|.rn vna fpecies.magis cnim abnumero Trinitaitfmc Tri- ftrahit ^ diuerfitate in »M^. funt ibi plures fa- picnti«. memb.qHi teftimoninm dant in & hic. quam ad ponendum aliquid.8. quam nominibus frmcip/tle. cum numero conuenit quorura vnius rationis eft. magjs tamen vtimur in diuinis noraine Trinitatis.&di- ftindio in vnitate cffcntia:. Deut matum primum gnus (fr bonus. nt non dif.Sc ternariiu. fubflantialiter dtQitur alitjuid dicitur dicitur . tamen indiflinda importac . Heiicitur. Ji quid aliud huiufmodi. & alias formas.fione maioris& minorisaggregationis.non fignificat aliquid nifi rum quxlibet fccundum fc habet dicitur.i^. qui cft diucrforum (ecundum fpeciem. ficut Magiftcr dicit. Diftindio I. quia efTc. qMtt' determinatc fignificaret. Richu. quia minotem diuerfitatem numpro important-.y. quac magis diffcrunt. leu in aliquo qui plucimum .p.fferunr. Suarez art.zf artie. qnia ter. qui .qaianotyien gu fr/ifcipdit Trinitatis roagis abftrahit a diuerfitaie triplicitatis cnim . p. Teneamtu quod & Auguft.necejfe eji vocabulum.quaE fjumerut cum .deTrinit. ^. q i. Ad Pamafcenum qu6d fan<^ nypoflafe$ dif- ' : fubftantiam .7.. Argumestm Spiritumfanilum. Et quia coiiceditur fic in diuinis fecundum ilIampra:cifioncm. Itcm terti6 Jlichard. vidctur primo per cap.& partium eius: ficut Trinitas ctiam in diuinis plu- .Nomtne autem pcrfbnx fiunquam inteUtgitHr nifi vmts aliquis foltu ab omnibtii aliu fignificari proprietate difcretut.cap. l.dicit &c.denoiat 7r*«/><« pluralitatem in vnitate formac iti 5 & diuinis eft piucalitas fuppofitorum. d.tunc dicr- dicitpr fubftantialiter.quam cum numero matcriali. diuina : qnod autem ad nan fubjlantialiter . Bonau. tur vt alia vnitas ab alia Ili<u Ad qusftioncm vcrolccundumvltimamopi- ni'ur in di- nurpcro fcruni: £lu-. quac in fe func . Patrcm. Boet. titM. . indicac . & illum cum ptzcimi. diuerfitate formac. D.connotando pra:cifionem maioris pluralitatis. quo ponitur fecie.nam in intclledku noftro perfbna Per hoc patec ad Auguftinum rationis. i» ytrum perfona dkattirfecundumfuhHan-' tiam^ kiel' fecundum relafionem ? AlcDf.7.ficuc cft in creaturis. . * ide6 nu- in diuinis .de Ttinit. fatis iam parct cx guflino. 'rUHt ffecie XXV. Contra.-id eft.Auguftinus ^. lapidei.dico.vel fecHnditm relationem} Qu6dnon fccundum I tjuando^ad fe dtcitur prdflantifflma illa ca. Nam numerus non dicit in rcbus nifi priuationcm maiori. i. & minoris . na diuift fint. Secundim.vr prius in ifto libro di^lum merus eo modo. 1. Scot. qui^ hic ^ pluribus coelo.4.vn. IteniiBOctiuS in fine lib.quam noniine tripHciim duplici. Gabr. K.qu6d illud verc vnum.& Spiritum fanftum. nec quafi (ecundum fpeciein.i.ide6magis lerminis numeralibus vtimur in diuinis ad re- & diuerfitate poteft diftin^la & quam tripU- nomen res relationcs importat in fignificato fuo Filium. quhn aliquif defignatur. iftain nionemeftdiccDdum. ficut nec Iliat qu? non infunt. in Oxon.ad quosadditur.vt patct cx pracdidis. fncnfurat aliquo pracdicatur de rcbus exterioribus illud' accipi- quo nullus eft numcrus dc gcnercQuantitatis.Sc tnagis Ad fecHndU. fcilicec numctus ittiportans diftin^aioncm cum praccifionc pluralitatis maioris.^. qu6d ficut in diuinis eft plu- & numcrus. Siperfo. j. Ad vltimum quod . tnouendum coelo. uec quafi aliterelletgeneratio magis £EquiHoca.Vrcum dico.vbi dum.terminus numcralis connotat prarcifibncm alterius ab illis. Capr. /ed (^ uinis. magis quod eft aliqux minus d.nec plures Patres.ide6 vcimut in diuinis illisnominibus numeralibus.hic q. deno- i vnpn» impoficum ad fignificandum multas relationes. i. . ralitas.non dico aliquam vnam formam in iftis. vcl vnius rationis ibi aliqiia plura ./#»« Diniinus formahs perGna: produft<T eft elfentia.fcd modo quo didura eft.primtim negattuum.qnia perfo16.quia numerum vt HipieiHia Pater cum Patre } quia npn ccre . proptcr quod non oportct vt cotfuovni perfbn2. & minpiritatis & prac- tantwm hunc lapidcm . fuii tando quod in diuinis funt praccis^ Parcr Filius Spiritus fandns . vbivnamrclatio- DISTINCTIO QVvtSTIO XXV. Ad primam rarioncn^ Ad primum modo vera eft.& imponerjs illis . art. vcl quam' nomen . quod perfona non enim dicerctur cflcncialiter . qu6d numcio in diuinis nugis ytimur ad remoucn- 'jptnio- cnuraeratione in intcllc- . vnum nomen rnific/tt prt- ralitatis tiorltatit . ncc pcrfbna.rm dicat cifionem plu- Arg. hicart.S< dmUtatit . nec plurcs.8c duplicitatts. nop func qux poflimt facum fapientia . per quod refpondetur affirirutti- & Mum conucniei^tcr dd quaeftionem fadUm per quid. principalem. & hic pra:cis^ accepti & paucioribus tefiimdnium danc in &c. i. Ad primum niat tatis mm. dumex AhAd illud de toto & partc .patet quo- T^tifitnt. nonaliaperfbna.fed relatiue fuhlimitas.deTrinit.i.iV<7w«7tf Tertium. perfonx non tam quid . qui cum eftqu. 8c in finc i9. tertium. Ad fupradidis.

perfoia fignificat fiibftantiam non fccundam^fed primam. i o.{cd pcr Aaguft. per quod podic conuenienter refpondcri . quam abftra(ftum .. fingulari propter cius di- qua non cadit in ciTentiam cft in tribus fine eius . fictOMur. mini in fingulari idcm fignificatum fignificans. . tamen dcterminatc ficut in proprio nomine. non dicitur de tribui fecundum fubffantiam . ficui dicit »i>»^. Sed tcmporc Auguftini nomen ptrfone trandatum ad diuina .& ^. Secundum varia tempora adquacftioncm hxieticorum ^«.\^\tav adPcttum.c.?">"""• . (icut patet per Richardum vbtprtus cap. & lin- nomine inre. .a <r<i. & C H O L I V M.^u". Kto Si. : quia idem fignificarum. Cum '" >ii»i>^i.ntc fecundum relaiientm. loco quorum cantus .Igitur (ccundiim ipfimi dc vi vocis . vel «rii (unt in diuinis . cum f"}f*""-*'» auliraacnvn r concrctummagisconccrnat (uppolitnm .nulla (cntentiacertior reddirur. quod 'Decifio ff«*- ad quxftionem intclligitur Trin. ignis eft fubftantia ifubin abftradto in diainis.cuius vicccan.Vndc ficut perfona fignificat idem quod habensnaturam inteiledualem .ljif^uuc qux non conucnit nifi vni fub cuius proptieras. &c.^nifi nomcn perfont. tia intcllc<aualis cft cimus. illc. propter quod hiftriones rcprxicntantes dignos. magis refbnabant. fignificet plurali Ausuft.S. 9ili. frcquentatum eft a Cacholicis ad fignificandum fubfiltentein incommunicrii)i|iLer in aliiid tenet raentem . Vndc . de Tnn. Fhde nomen .6.quia (ccundtim ipfiim. Ha:c eft inrcntio Auguftini 7. Ricbard. vl. qiiod trcs.Etnoraine^fr/o«/. na Eccltfia vntutrfaltttr frecjuentatum. quia & qui imponit Augulliiio non Sod poft tcmpore Aiigfftini quando vis nominis perfonx m.quo ac- ftini ait fic : ttrno & fic eft idem qnod nea ex his in plurali^quod hic plurts .ttum. fuii aliqui Patcr cft pctfona Hanc opinionem H. Konorabiles viros .^^ concorditer volunt Sanfti . prxFerebant. accifnurfubfiantta in corx:reto. fignific.cn concretum fignificans e(rentiam. prout fignificat fubftantiam primam. S^udt Ifrael Dommits Dctu tutu. cap.fcilicec Diui . S Beec. in &Spi- Filius.i ^«f/^qnxiitdefubftan- fiomsn pfrfo/ix relponfam cft ab Ecdefia hxreticis qusrentibns .mt}^ _ " .de Trtmt.faciem de ritus (anftus fiint perfbnar. nec diuinafumptum.^.texc. (iue fubfiftentias.qui in Comcedia. eft nomine/'^*-/»»»^» ifto loquenduiucft vt plurcs i«odo.Auguftinus de Trrtii. VndefeciJndum ipfiim. p/„.vfque ad cap. Pater. »5« merc effentialc .quia ex primo Topicornni.fed qrfem . lioc cft pcrfccte.7.nam cuilibct plurali corrcfpondct fingulare eiufdem fignificati . Cgnihcat hypoft.^fikm tres ahcjuns figmjicamuj.& po- Pater in perfona^Uu* eft fi in plurali fignificet hy- poftafim. tria tempora & tres 8. fubihntiam f.% ftanno. quod ad nomcn perfoli.-irc-s.cap. hoc nomen. ft^miain/elrvt patet pcr ipfiim cxprcfse -/.6c antmalis.VX Qusftio ] indicst (ubft3mram. hoc ramen noir.-. fcu tragoediis ludorum theatrorum alios reprx- (cntabant .'^""''^* ti.^uta commnnu tfi trtbuifed dictre conceptum vnurnfignifi- cantem aliquid pofitiuum commune in ^tialtbet perfona prater ejjentiam. hoc vnde perfena fignificans apud correfpondebit ctiam no- Auguftinum fubftantiam . : fubftantia intelleclHalu . primo Au«uft ejfenttn iuxta etiam art^uitur per rationem. I. qoia illi hiftiones per Ttrf^ . Stem^do.mmquam intclligimus ni fi vnam fi)lam fub- & ftanriam fecundum Boetium perfena fecundum rationem Mtocabuli didU cft iperfonande.j. fubintclligitur proptictas indinidu.<]utd aUud.& rclationem proptcrciusplurificatio- nem .nfLn]!lZt.f<»»».c. Itcm. Hic Tnmaopinie Miapfirt.u\(. fubftan- fcd fubfiantta aliquando accipitur . tres perfonofdi- Juxta intelligenttam yfecHndUm quara accij^imus perfonam iuxta eandem prerfus intiliigentiamac- tam dtfuse in ab(tra<5lo. lcm dictt variai habutffe fignifkationes r. : tur pluralicer.ilc.de Trin.iuciturpri- 4. quam j.vt quod ftb- fingulari gulmri fignifcat pfrfan» tjund iaplu- quod perfon£ vcr6 relation«m:& hsc opinio videtur Magiftri. & .non ^uid. fubftantiam .Auguftini. fcd ficut fubftantia fecunda.9.cft idcm & fic noii dicitur pluraliter ficiK & Dodores. ibidem.Sed quia non fuit primitiis aliquod nomen . fed fi perfona in plurali importat relatio- Hoc nem. qullmqua: ex commoni acceptioneanimi formatur. 5- qiiomodo dicitur quod fiantii quod amem ejfentta.i) tcmpure Auguftini diceba- nomen perujnac demnmaitnon fgnificare aliquidproprium vni perfonit. Nemen ali- Uco vndc a tcmport Augutantum valuit nomen perfona .cx intentione improbare vt dicit ibijfecnndum Idem injin.(iuc hypoftafim fignifie^tu.'*'?'"»''' fi- accipimus eani folus datur intelligi.-iiis fin- gularis incomunicabilis. quare.in plurali. Vndc vtendu .fed in qua veritateper Sptrittim & a Lati- vtrttatis fit iran/lateribui inifir.milla font. na.'tfj"u^ intcllcdualcni .-t:itTncm & perfona REfpondeo Slifre tem"*"'"' ^i*— fignificabant. cap. fiuc eftentiam . O" ix. . ficvn multum diftat imcr (igiiihcatio- nem homi'iis.7.cum dich.6. magis poteft numerari fecundum numcrationcm fuppofitorum . de Paruis.dt fccundiim nomen perfon^ habuit fignificationes . ft^bfiantta li- line^ ex Arifioc. tia.& fignificabat apud ipfum . quod fccundiim ex diftis Richardi ^.mtia . ciptmus per. '^".f""""^' tabant.f. ita & nomen perfent apud Auguftinum mete fuit clfen. quantutD iliud Philofophi cipimus pcrfonara in fingulari fiietlK. nomeh in rali opinio vna eft qo* fingijlari (ignificat dicii fubftautiam. quamuu fubft Heuter.i.j.Pei(oni. non numcratur .in plu- quod ferfona ciim elfc dicitur in & Filius cft perfo- fadam^quxrcprxfcnrabat illuin. .Cum emni dtligentia ^u^ramHi nen iamfub qna acceptione primo humanis ex ejua ntceffitate fit pofiea ad fit impofuum . cum nominamns^«r/o. hxc efi effentia modo Alio " poft.>/./^j^.quod elt perfona idem fignifi- igitur cat hic quod fignjficabit in plurali.qoi.ntilm iutellcaua. GiMndo perfontabfcjue dulno nominantur varia & idco ficut cxiftimant . vii docct Augu(tinusin litera.vcj dc cupro ferfeBavtrt .cii innotuir . vbi vult quod multuni cft intcr fignincationem fubjtantiA . .cap.autem accipitur in concreto fubfi. qu« diftindione. quia fi:riptura hoc prohibct Deuteronomij j.7'> fi- . quod innuit cap. ad rcprxicntandum quid dignitatis in fubftantiam verocum dicitur . 6. Nam fi- cut patet pcr Boetium dc duabus naturis. natura intclleiftuali . his.perfon£ vocabantur .qui ponit m».lfi. in concrcto numeratur fccundiim numerationem fuppofitorum.Ex quo concludit.Cum dicitur perfona pro certo intelligitur aliqms vnw \ cltm nominantur tres ftn* .ili:er. vnui efi. abftraclum .nunqnamii)telligimus nifi vnam folam gularem ali(|uam qusdam . & cxpreiTa voce fonando qoandam laruam.de Mannis.^.. illicvnu! aliqtti. non ficut prima fubftantia.nomen perfonA prirao fignificabat eos. Migiftri vidctur Richard. "'.rr/.ftd dicit alitjuidgtfitraliiei.eodem modo in ftinclionem cadcm . nitur in litera:y^/»«< fide eji Filitis in pt)tfona.

qu£E .in conuenii"cnt. pri- vnus conceconucniunt in illo fic:quia a qiiibus abftrahitur prtmit intenttonii.eiia exdi(5Vis in difiinclione z3. fi numcrcturinfcrius» peraliqnam affirm. . : quia cflct cf- & prardicarctnr in cjuid dc & filiatione:fcd pct hoc quod relatio fcntialitcr rclatio : . potcft abftrahi conceptus Maior probatur ptus communis Dditvr quo bereiir.ficut eft^cn- tia. SffHndutn. fi igitur ab illla entttate in & Spiritu fando poffir abftrahi Patrc 8c Filo vnus conccptus i!ofiiiuus. nec c contra:crgo &c. qui cft pofitiuus. eius pjropriam fignificiationcm. Filiiu CJr aurcm ad quxftioncm . Diftinaio I. fignificitnc fublUntiam vej rclationcm » Ccrtum ? enim e(t aliquod proprium alicui cotnmune eft numcratur in cis cis hocqnod edperfona fccundtim Auguftinumi no communicata! squiupcatiotiis. t Res quibuifrnendum eft. & c^ui fit ipfis in cjaid prttdicabilii: Vide DoUorem in Cxon. & Sptntiii fandKi. neir/iti- communis vniuocurn ahfirahi pojfe a rrtbtu perfoais ferfonis ? ^rc. quod numera- quod non fignificat perfonae. & pars.&c.& filia- &c prim?r inccntionis ordinati:fcd talij conccptus coinmunisfi abftra- non conccptus commutiis perfonis communitate paternitatc Cadem habcrc & de non tranfiret in .de Trin. (ic : tioni. quia funt comraunia.ncc quia qi^ando non numcratur inferius.Auguftinus primo dc dodtrina Chriftiana cap. Maior probatur. commune hatur.qu6d cft aliquis diuinis tionc fi .n.qi. diftinftionc zj. &: Magiftii. patet igitur. non eflent vltiroatc diftinprimo diucrfa. Augnft. Vide Doftores citatos quxniofie antccedenci. QV^STIO nis ntc .communitacc rcali.funt Pater . quod non quia omnis conccptus pofitiuus prima^ intentionis comniunis communitatc raArgiiitur . tur in eisiigitureit commune vniuocc.quia habctquicquid pertinecad rarionem vniucrfilis.cui repugnac com- municatio. fiue non hatur a pcrfonis conceptus com- cft aliquis in dtulofola propter tribus pcrfonis. &c. frimum. primo (\c: Prebalitfri' rclatiopradicatur inquiddc patcrnitafc. fiue priorem. numerariin etf fed vniucrlalc non ponitur in diuinis. communitM ratigcommunitatem huius nominis Detu. fcquitur illanegaiio vnius rationis:fi poteft abftrahi . ab eifdem indiuiduis abftrahuntur Juo conccptus immed atc non habcntesordincm. comeptm fofitiuus pritmt irj" communisfoU com- munttate rntionis diuinis ttnm 3Tertiiim. numcrarcntur. dum Htfaiiui». crgo noii includit couceptum Dei. patet cciam. & d. . communem Refoluit conceptum Item fecundo fic Ab cifdcm indiuiduis non abftrahuutur duo conccptns inordinati. filiatione fcquitur qu6d rclatio in diuinis iti- non fecunda intentio. cft Simihter Magiftcr in ponit quomodo ifta Patcr &c Filius . intcntio fecnnda.i. affirmarimm.&(ccundutn Aaguftinum j. gationcm dnplicis communicabiiitatis.quia oppofiia affirmationi vnius rationis XXV. vt dtci de pLuitbu* . quia nam PrpbatiQ minoris.vlt. Datur con- : quibus conftiiuitur patcr patcrnitas igitur includic conceptura rationis. non numcratur fupcrius conceptus autctn.Libri 1^1 thodo accipicndd j!»er/««4wi fecun- Ifto ig!cut 6. non tollitur cius ratio formalis non impedit quin iticludatcflcntialitcr rc- eft idein clTcntia: lationem vt tentionis fit pracdicctur in tjuidde pa- .igitur I.illudautcm affirmatinum non fcntia. ralis quam conautcmnon conceptus pofitiuns .cum ha- tnuni vnico.ncc feipfis cflcnt licet nonfit vniuerfale. crgo a proprietatibus relaciuis pctKJna- rum non tentionis po(?it ejfe ne in>- rum munis pcrfjnis diuinis communitatc primi intcntionis pofitiuus. ra- Ctam. tres fubfiilcntes. tres cntitatcs & Spiritus fan- hoc qu6d func dlus funt plurcs perfonae . . aliter noti qux fcquitur.paret. aliquis. um cabicpofiti prim£E intentionis .s.fed iinpofllibilceftaliqua (x indiuidua plures fpccicsfpecialifliinascom- Umncsiigitur impoflibilc cft ab cifdcm indiuiduis Refolutlo qntfiionis. alitcr non vidco quomoteftui comdo poffint faliiari difta Auguftini . cui rcpiignat communicari.ille conceptus fignifititas alia.alit«r hxc non cflet falfa: relatio eft paternitas .conccptus autcm iUcnutncratur: : eigo conceptus Dei non includit illum cluditurjigitur Item teEti6 non fic:Siib vltimis diftinf^iuis aliquo- diftindoruin non poteft abftrahi conceptufi commutiisjfed proprierates relatiuac funt vltimabit poft . quod conftat eire commu- poflit c^le .qu6d/'f>yo'/<? dicif nc- abftrahi duos concepttis non Jncommuni V niiis r»tionis non conufn-t pluribui nifi fer affi-ma tionem pritrem.quia vnus non cric fiib alio .nnicabile .itionem fubftra- nifi imm^iate tule tcdiftinguentes pcrlonasivtfupponitur.quia tunc giicntia. primae inccntionis:ergo. qina numcracur tUe conccptus in pet(bnts. & filius animatn . illa negatio praecise fignificat ? Rcfpondeo. ferfonis. exf Secundum. funt ordinati. conccptucoinmuni } vltimaautcm diftitigucntia non polfunc conuenire in vno conceptu com- d. fit verum vel non .ergo. rationis I. cll Sed nomen perfona an hoc 7' ftbitiiM .quia squinifi iecimdiam voccm . nifi per affirmationcm. tnam intencionem.iod ha:c ncgatio iiicomrounicabilitatis non conuenit pluribus fecuodum vnam tionem.pct talia : dtcuni pri- • SCHOLIVM & & porcntialiSj&c. quia . Coutra. REfpondeo ad hanc quacftioncm prim6. & pate- pcrfonisjncc ab eflentia. quia Ci acquiuocc diceretuc frima. ftatuitur hxc qu£Eftio roeratur > e contra . ncc ncgationcm folum . 0«.i^. qa^x ncgjtio eft vnius rationis.ij.quia illacommunicabilis cft.communecft cis fccundiim fuum fignificatum.vterqueeftqua/i conceptus fpeciei fpecialiflimae.^q. uocuni non numeratur quod enimnumcraturin aliquibus.nihil enim eft'incomm. quia tunc ibi ellet totum. & non fecundam . Vtrum abftra^ fi luimecatur 6c fuperius:ied conceptus Dei non nu- tunc perfona non fignificabit aliquein conceptum pofitiuum primaeintentionis .eft conceptus vnincrfalis. Eft autem conceptus paternitati Omnit Secunila intentit ntn frtdicatur intcnin quii d<^ igiturcum (ecunda non prxdicctur in tjuid dc rcbus primae tetnitate.non includit conccptum Dei. munis tribut vt ert argutum ad oppofitura quxftionis. idc6 vt vidcatur an hoc inordinatos.-Ced conftat quod res Argum. c. Hoc confirmatur duplici ratione . tio & fic relatio rciationis communis & filiationi.igitur eft ef- cft cn- noncft formalitcr cflentia. 4Aiiguft. & & . pofitiuum . 1. D« pon numeratur.

. fupcr qua: fundatur relatio.irent quia ex huius dcterminatione naiurx non tollitur eorum vniras quidi- relationc. ^ dubius &" ccrrus. circntiaj. & .r» habct vnitatem quiditaris . ncs poteft abftrahi talis concepcus communis fccundum rationcm. fuam fcntcntiam etiam proccfllim fuum. fccundum rationcm. igiturfilijtioni. illa dctcrminantia non tatiuas rationes deftrucrct. fundamcntum vniucrfaie diftiBguibile. gcneris in fpecies eft 5 generis . di- Fui. ad ali- dctciminatur.ili idco : problema de re- in diuinis & poftca in fcilicet relationis vnitatem quiditatiuam altcrius gcncris tradcrctnotitiam dcrclacionibus. pollet ftantix li aliquod genus cllet alia & c- iiili .daujentum autcm non inrludit rclationcm . mo- eo . nem & cfle relationcm cflc originis enim non ter vcl . funda^*" iplb.inc iii diuinis .non fuis !ii. ideo dc- eft tgrinfnabilis pcr aliquod detcrrainatiuiim eiufaci'"^ gencris . Non enim . qu. Confcquentia pajj^jj jg codcm conceptu non potcft cfvt **'*' . fe aliquis batur il- Antccedcns pro- quia aliquis poreft eflc certus relatiot. maiorem utna j': efl vltt. tunc cft iclatio fundata vcl indiuidua fic : quia eircntia. omnino oppofito modo cft in diuinis . pollet abftrahi conccptus .^cio- aliquis porcft ede ccrcus : relationcra ciTc in diuinis & . hoc cafu pofito fimilitudo ucrfalis . rclatio infra . ' j • .mmunis compatatur ad illud. per non relatione •^•1 ^ • quia conccptus quidicatiuus tniiMtiSecm tanciim a natiir^ ic quiditate abftrahitur. primo in gc- & & pertinent ad dcccrminantia .ili. conccptus commanis prima intentionis. eft vniuccfalis .lurcra (implicitcr Kain» . jf^ cft ratio naturx diuinae a nam natura creaia diftiii(5tio huius : vltimatc dctcrminara . Exemplum. nili paccrnitas fic & . . diftindlio in generc in fiias cft alicuius . ali- fieri commnni Jationibus in dcterminabilis pcr ali- eft quid eiufdcm gcneris ccptuscommunis quiditatiuus .V y Qu^mo 1 : & ficeicuirtclaiio dr p. natura 1. quo ponitur ibi gcnus. narent. toate deter- fingularitatis ftrahi ooQit aliquis . DoCtor quod . quxftio dc relatione in generali in fpeciali tancum in nomine nifi . Reiieint. & dc his qux pcttincnt ad & dubitarc dc his relationem in conimuni . fundamentum rclationum. Sc ti-c. . Iccm fecundo lic &c . per rationcs oftenduntur &c idco : non dicuntur . quam vnita- . qu2 detcrminarctur pcr homincm &: afiiium ad diucrfas fubfiftentias . '^^'"'^o q. pioptcrquod retincnt gcneris . . fpeci.i. quac pertincnt ad cclationem in & . de hac conccptus diibicarc : tum cmmu- lius jgj . : (cquituc aliquis potcft eflc ccrtus de relatio- communi . frimum *''i""*"'^>">* ^ffon^o^nlut DtSertt. Excmplum . do . ncc . quod tinss perfc^ qus . Ji clt lisi igitur i»te ReLuhittm rclationis cll alius a conccptu huius fjft itr. abhuiulmodideterminatiuisporeftabftrahi con- . communis quidinon determi- iilam albcdincm fi qux . niii . eft fingulariflima- Conrri fpecics omnis . non po- calc . cjuam a .qua: autem non elt ^<^ 9. . igitur . Vltcrius tanc argnitur magis potcil abftrahi conccptus commnnis a conftitutis . vt potcntiale ad aftuale. quiatunc non deterquiditatem ad rationcm fingularita» tumi niinarct tis . quia vnitatem indiuiduali- cieterminancibus nacuram ^'*'"'!* ficut .T pcrtinent fpecialiter ad relarioncs in fpcci. cum niti commnni .i Jirtributionc «quiiiocum relatio filiatione primx intcntionis pjfitiuus.ner!iiratc pioomnibus fimpliciter quia numcratur & in infcrioiibus . ac fi naturam non dcterminarent . fcd peralia ergo quod Dc in media & fpecialiota . nam ibi Soot. vel pioceflionis. ellet ciuxl omnis relatio in diuinis fali. - ma dcterminaiidlma eft igitur a conftitutiuis fiue . nec ctiam fundamcntum cum rtlatione includit mcntum cum •j non Opera Tom. noii Ji'tnbii!Hii vnic. . h. ficut fi naturam non dctermin. vclilla. gulare. Et idco abiliisdcterminariuis ris natucacrcata jg o-irum i«i- ahn. &.itis . omnis . aliquis abftrahi . . pcr nihil pcrrincns fi»bftantia* ibi aliqua fint ratiuus fierrct nerali ' Vnde natiuiim. quia non habcnt naturam aliam a natura in codem gcncrc. r ficincreaturis? misanllitn- 8. quaie igi- m illius non cft ita in gencre Rclationis .imcn dubitarc h. rur illud in quod didi in tjuid de fit diftindio iilis includit . communis paternicati cft aliquis conceptus communitacc rationis & . m & . communcm in ^atd.r. relationcm • • qoia . fpecici fccundiim quod eft uerfalis licet nifi analogiam : non potcft fundamentum fit igitur fal- eile vni- rclatio vniiierfale. ideo ab huiufmodi . relpcctu cuiuseft in potentia. fcd foliam tribucrenr libi vnitatcs fuorum gcncrum. I idco nihil in <jmd potcft prardicari . & conceptus communis. fed habet vnitatem icm quiditatiuam t. ftinguibilc. igi. non habcanc fundamenpoteft tamen effc fi. commuuis illis. funt detcrminantia altcrius nun tribuentia fingularitatcm . in cadem numero albedine poiTunt tur reUtitne ni- quod enim hilprMua- : igitur. funt altcrius genc- Sic cft in propofito dc ellentia refpcdhi rclationum Ic Rcfpondeo . & hliatione pacern!C.ire commnnc ciFe teft cft . Et idco quando rationas. non dctcrminarent & com- fi poteft illis : abftrahi conccprus munis. nuUius pcr fe cft fc rccipit * de diftiniflio per aliquas diiFcrentias pra:dicationcm »«»'» quid. RcfpoD Tenie.» impotcacconcepcum diclum dc provno. Sed fre»i». Sed qiiomodo * conftitutiuis cft polllbile quod ab vltimij perfonsrum diuinarum ahfirahaiur & non conditioncm indiuidualitatis . . hominc albo vnum fundari plurcs fimilitndincs rcfpectu diucrib- rum .cif- ideo non fingnlarifll- per rel. & tamen fundamentum quia eft efl vnifia-. quac pcrtinent ad relationcm in fpeciali &: idco relationibus in diuinis potcli filiatione vt a patcrnitatc . Et ideo huiufmodi determinantia habent vnitatcm quiditatis . fi cfliit vna albedo fingularis. cft in propofiro. potcntiale ad tale dctcrmi- cft tunc de rclatione in fpcciali. M "*' ^' pcr mentocum vnum f^icit r. ca non ea qu. . cum fit genus ? Item .X l. qux tum eiufdcm militudo fum .«ucis.-hi r»- [q nof.y ncc . habcns fpccics.&c. tatiua.iiditaciuus. quicumquc Magiftcr Thcologire ftudcntibns tiam . t »0» a m.imuis fortc ab^ cenccptus commupis .fcd inalio gencre. Ad Ad primam rcfpondet vnus gcnus fuum non diftinguitur in fpccics nili pcr fundamenta. Cur «& vUi- & idco tribucrcnt albcdini aliquam fingularitatem. conftituencibus & confticutis pcrfbnis diftiniflis. ficut ncc de non Itcm vnum. ccrtum fuppofitiim rccinentia fuas quidi- lcd ad ideo ab ac .ftimt.jj aucem determinatiuum natur^ creatx non tt:!u. quod gcnus de gencrc fub- lcilicct .

quafi com- fit nec conconceptus fubftantiae . vcl vc fpccies. vt pacebic alias . quam cfie ad fe . Ad hoc eiret vniuctfaUs oportercc . ica qu6d determinace conceptus cius Utiuo {3* 4^- non cft in re conccpcus huius non fic perfbna . * fie etiam cft de aliis vniucrfalibus > quoniam omnc vniucrfale rcduciturad gcnus .qui abftrahitur ^ prQprietatc determinance . alio- . docet pcrfonamy^wi^frf- ejuitftione re iltud covirnMne pojtttuum aliacft icali- q. . 1 1.RefUm. & nomen impoficum commune cft . quaeftionem igitur illam diccndum perfona non figniftcat conceditur qu6d diuinis . dicit celaciuc illius liflimum igicuc fi : . communem ad illos modos proprios . vbi detenninans cft habens propriam q<iidicaccm. munis ad & quaniuis foUu».6. Ihrfona igicuc non Auguftinus fignificat rela- tioncm fub cationc rclationis . in fit reali- pocen- Ad fecundum. folum fecundiim diucrfos conccptils . fuppofico naturae iucreacai . : . poccncialis vltcrius dccerminabilis.fiuc a peifonis habcncibus vc fupra. eric quafi fpecics tura indiuidui Damafc. in quo conuenic cum alio. nec flibftanciam accidens . a qua accipicur fpccics. DiftindioXXV. quia ficui di£lum cft alias .quia quidicas Stluiiur. & alium. Stluti».q. non in aliqua diuinis fuppoficis. jtd fecitn- ^umargumenturtt. quap cia ad realicatem determinantem. qux cft extra naturam vniuerfalis . . . quod perfona igicur qu6d haberec tatcm fibi coricfpondentem . capite vltimo. . ejfe neque fecun. lubftancix in & qutfiiontm. ficuc . liccc eft fpccificus . & fic vfquc ad gcnus generaad Filiumj fed Pacer dicitur relatiue perfona dicccetuc relaciuc.quod eft proprium vcl diffcrencia re- gattuHrn Vt aliquidfit (petSbu 'vniucrfale non fufficit qnod contrah. fed fub aliqua racione communiorj . (equitur. II. quia conccptus (pcciei fpecialiftima: fcmper cft abftradus k na- qu6d perfqnas in di- incoipmunicabilicacis Pacri . tLifponfio ve r». fitcommunis quia noti eft .. rcquiritur non Sc diitinguatur . municibilis pofico. poteft abftrahi concepcus quidiraritius alius k . pcrfbna ergopoceft fignificarc modum quendain poficiuum abflra^lum a modis propriis perfbna- quod falfum eft . non fufficit qu6dcontraharur pcr conccpturo. vcl ad fpccicm. quia nullo modo rcalicacc.qu6d ille conceptus. & negaret . vcl proprictacis incommunicabilis. nunc ad fblucionem dico. 7. iJlis nullus concep- deccrminaciuis caces quidicatiuas . j poceft camen & prarcipuc ab qui retinenc proprias vni- ficuc func determinaciua in circ incommunicabilc De to figuificM- ruminu : perfoos. IG. ad quem modum communem fequicur illa duplex quod dum prxfuppoquipotcR ab- runi Et ad probationem diceneft. accipicur gcnus. ficut pacec pcr Auguftinum . 8c ide6 cantum vnum cum naturaillius a narura abftrahitur conceptus quidicaciuus non propriecace a vc pra:didum eft . qu6d vniucrfalis poteft abftrahi ab vl- timis conftitutiuis . conceptus Dei eft quafi quia abftrahicur a nacura . ceptus eius erit conceptus accidentis. fecundum & ccm habcntem mopcoptictatem incommunicabilem hoc perfbna dum . }. Filij uiduante RtJ^ondetur ad fritnnm incommunicabilibus.T aqua illa.& ab illa. cap. VM C H O LI S canci-aliitur per conceptum'. §l. REdco munis Refpondeo fic neque diceretur tres .qukmab ditFcreriti. S>c fic cft in proalcerius generis QheSio. fedeciamaliarealitas abilla. alterum. non tamen conccptum vniuerfalcm . Nam illud. fcd rcquiritur ad racioncm vniuerfalis. qu6d tunc non fe totis diftinguan. & nunquam k proprietate indiDamafcenum. ciufdcm iridiuidui erunc quafi du^ fpecies/pecialiHimz. Sc camen k. a qua . nis. in fiut ordinati hoc elfc .S. Sicuc igituc perfona dicic naturam intcllcdualem pec modum habendi eam incommunicabilitec.. Quoniameciam tas formaliter>a qua accipicur diffcrcncia indiuidualis ab ilia. vt prius. Ad tus tertium dicendum communis . Libril.conccpcu quiditatiuQ nacurs . fuorum infcrjorum fc habcc vt gcnus. ille illa prforis quzftio pofitiuum conccptus non erit vt conccptus fpeciei fpccialiflimje . & .?. II.qa6d rcs conccpta concrahacur pcr aliam rcm conccpcain. qu6d maioi: falfa abfol uce plus cnim rcquituur ad rationem vniuetfalis . ideo fecundum Orthod. fubftanriam fint tres concedituc quid Kefolutit quiftionis frimu . dicic aliquid commu- celatiuum. in quo difFcrr.quidtantum ill* propriecaces decermiuanre^ conueniuuc in conccpcu. quia lunc habecec realica- cem decerminabilcm pcr aliam abftrahi concepcus communis . nue diftinguitur ab alio . puta modi . fiuc in natuca nius . dum tur ad quod ftquuHr normnari rcs relaca incom- & nort dicitur relatiue per fe. tie- mnii. non numerare- 14. quia non cft Jbi aliqua rcalicas Si dicas tur. concepcus fpeciei »3- fubjiantiam rejpcftu Ith.4d teriinm.vc hoc eft duplum rcfpedu illius . fimplicicer potcft caufare conccpcum . & uaincommunic^biliscommunis cft . ica rcs rclaci- ncgacio. 154 Refpondco igitut ad radoncm . de Trinitate. dicicuc ad ipfum fccundum omne fupccii^s relaciuum.id rcqui- ritur ud ra- tionem v/li- uerjltlu» * d. Vr ficuc res reiaciua communis eft . a qua accipitur Pro prirna ra- tio difter5cix:ficenim cft de vniuerfalrate fjiceici rcfpedu indiuidui. non ta- conceptus naturcc. Pater fi &cunc poiejt cjuin Seddices. & Filio & cflct com- Patcr dicercrur perlona . fed diftin<aionc & diuifione rcali. fpccialiflima. Diccndumquod non fequicur. igituc non dicic rclacionem prim6 . vel ad firahit m rtalterum . . qu2 cft ad Sicut patcc dc concepci) entis . eonifi Diccndum quod liecc conccdicur verum in fuppofitis natura: creaca: .ttnr conce- flu. quam qu6d (it communc. . Et probacur fic per racionem : Quando aKquid dicicuc celatiuc ad aliud . Ynieperfona fignificat TtrfeHt e»netpius »baliquid communius . efl: & quod pUuificctur in infciioribus enim qu6d diuidatur in cis . eft multiplcx Perfona nt» frimo riUtUnem. nomcii hoc fignificans communc cflet pecfona . } concepcus aucem qui abftrahicur a propriecacc incommunicabili incn . *i concepcas vniuerialis accipitur ab alia realitate. Et idco ad hoc quod aliquis conceplus fit vniuerfalis. iSc nis duplicis quod nicquendammodum ftrahi a propriecacibus per illaspropriecatcs & . vel illius nifi . quod verfona Filij ejfet quia . Ad fignificans incelle6luali qukm . quando arguicur qnod ab dem non polfunc abftrahi plurss conccptus . quibus propriccas iudiuiduans naturam facic generis . uegacio vnius racio vc prius declaracum eft . accipitur conccptus & non cantani gcnos . .

eiasdifcipnli. refutatur tribH» elaris DoUor late in Oxon.* *Vide 0x6. fignificato relationcm fiio ncc proptiam Sc gener. ^. qnod ad aliud dicatur .i.qu6d indtuiduHtn nunc Pacer& Filiusfpiranc. * quomDdo eft xquiuocacio. guicur ^ Filio. Et . i . (^Jifuadetnr trihus rattonihies. Similiter pcr auchoricates mulus hoc probatur ab aliis. ergq fi vna conincommunicabilitacem .fic enim Pacer Spiricus iandusgencratent. cut indiuiduumj dicendum eft.&c. 4.quia quxlibet iclaiioorl- tibus incommunicabilibus. fed aiiquid . Tres funt ^ui teftimonium dant in coelo Patr.i. Sententia communis perfonas conflitui . Clrca dc Trin. Filit & Spiritui .vc paccc per rccicacur opinio qu6d peribnx fcipfis diftinguuncur primo . Secuui». Marfil.»rt.f»- Buminfrinq 1 » 1. : SCHOLIVM Tcrrio. vlcimo.fq.t.^T. Wcq. Sententia prima eft Prapofitiuiy dicentis ferfo- •£«9"HH-£«*-t**-6«"£*J^ DISTINCTIO XXVI. Sed. igi- &c.pacernicas eftecincommunicabilis. fubcft cercior fenrentia. Icem .4. vt nibus rclaciuis Macth. manence fua formali racione . fextam quzrituc ftrum perfona diuina conftiruitur efentialiter i» effe quam Mayor hic . ^.ix.Terti^ ua i Filio .i.qux ex commuBi animi con- . vt di(Snm . qui ponic ter per authoricaccs Auguftini . quam Vide fup» ponic vcerque. e^.j.de quo fcncia i. adducil M X eilo rati» . ci6 . xquc fimplcx liacione : plidttr. de Si Pater non eft adfe.^. Minor probacuc ScotiOper. fc.ilius Quxfliol. ftance fna racione formali.n.c. .i. vt Bargim . Concra .-jrum. fcd In Oxon.(jyd. tfuanto magis Detu ? Et loquici^r de fulfftfiere pcrfons:Ec per Richardum.qu^m illa. fed relario originis non cft formalitcf inicoRnnunicabilis .rvy-'.& & Xaie eos in nornine Patris cis inarg Gon- & ad quaeftionem fadlam per patcc rcfponfio alibi ^mW . non videncur habcre efficaciam fuam. <J. dot Uo- inOxonq.difp. cradens nomina pcrfbn. diftinguicur k igicurPaccr fcipfo eft Pater . vc cadic Richardus.quia per inuocacioncm TrinicaSacramcnta dcbenc habcrc efhcaciara fuam : fccundz intentionis . Contra I & fic conflitui hus. : tionis originis eft incommunicabilicas intcncionis Ad primam praidifta . jldr*ti»nem Ad aliud. Boecium. conceptus illud eft aliquis i relatione commu- communius.^.n. & nomina relaciuaexprimuntur. . hxc.4. Vtritm ferfena diuina conHituitur ejfentiali- Alenf. perracionem:^fr/o«4 cabilis fubfiftentia. . Ec breuitcr in nouo Teftamenco vbicumque nominantur . «r^^. eft incommuniRichardum.). Pater non diftinguicur fpiracione adli.* fecunda» incentionis. Trin. eft arguicur pcr il- nomenFilij eim. communis abflraiStus (il nec eriam im- . nominauit eas nonri- accipimr vno nrodo abfoluc^.t.D. Vafquez i RcA . & proprieta- . fanai.i7.j. igicur. & rrahic municabiles. eciam fr/tfefiiiuue crgo. Duraod. rationi- Prxpoficiui.& Ofinio tr»ftfitini. Confirmacur. 58.^irtiem.fi deracione formali rela- in * zquc cadem eilencix . vbi D. Q V vE T O D.Tom.i. cr I. loano.& dicicur in rcfpcftu ad fpccicm.3o. fi- & diftin- . quia perfona eft xquc firoplex ficuc ef- & Tfrtium. quod £tfi Pafibile alia •.Tn. alia cum cerquia oppofitz relaciones func xque incora- ginis.x%. J Omnis fuhftantia adfefuhfiftit .qu6d reQ)ondccur eft & . vccft correlaciuum fic ij. dicendu^ fecundum racionetii nomen perfond cjuod Auguftinus pcr . nonapparec relacio. feijuuntur Antifiodor. Ad illudquodadduAum •VidcD.dcTrimc cap. ficut & ccptione formatur. : qux : in aliquo conueniunt . & diftindiioncm vigefimam : perfonali per relationem crigi- nis ? Qudd non hid Salomonis Prou. Ar^. quxftionem primo 7. adhuc fibi conuenicr. Ctnfirmati». ^regor. qnia quidicas quarlibet eft communicabilis . Oxon. fn ftingui perrelationes & qua Ddilor his in . huntes hapti. eft. . Filiui . imfugnxtur Icem.f.SecHttd».Tli0ta. Quarc6. Chriftus ^etitCtc nominans.ficuc fpiracroa^iuanunc eft. lib. t.non fpiratiocfiec intcllexic fubftanciam inconcreco vfum Ipquendi. Spiritttt faniim. hicq i.itrM. & quod perfona de fe eft hxc .y. a num. vc concernit fccundum quod iignificar. I. quacumquc poficione impoflibili pofica .S. dicenccm.nifi fub propriis nominibus Trinitacis perfonarum . eft mx fiippoficuro. FrobatUT frimi. & . c fi per impof.* quia in defioicione ^rr/ffnic . petperfonam.&diuifioiiem eius ab nocando..^« Trin. qu6cl finc ibi tres perfbnx portat in nem . per tur. quarum vna poffic inefle .3*" quia aliquando quxritur de fubiedlo .^. taces.4. fi nefli? Sccando Secnndum.tiuum.f.& definiticme.<<. tum.t.c. Richard.i}n. & modo accipitur indiuidui^^umo modo in deAlio prima: incentionis.Bonau.i.vnie»l»tiffime.non poftec communicari:quia ftanciain rationalem incommpnicabiliccr fubfi- quando aliquid eft de formali racionc alicuius.quacumque pofitione fi€tz.2.4O. Min»rfr0b4tur qundTk- Item .frimo. igitur fe ipfa diftingnitur. quod perfana nem rei in fic cft eft nomen fuic diftinHiene fi- dicic indiuifio- omni alio. eft Pater. c.tr»il. SCHOLIVM •t«i-£*3-t*3-e**£*3"£«- •?• UMfeipftsfatis diftingui S I terin efCcperfonaliperreUtionem originis ? refert q. quando arguitur.iijfirttt»- Matth. non eft omnino. non ineilec ergo non fe coto primo Ancecedens pacec per Auguftinum Auguft. vt dicic Richardus. perfona vero accipicur tantum primo modo. &c. in eadcm perfbna func plures proprie. ttdhuc poftet £ene- rare.c. Gregor. ergojion fe II. fcd patcrnitas fe ipfa eft di£Fcrunt & pacecnitas. Richard.de Trin.Xf. autheritatihus adduclis ad eppofitum . Similiccr loannesin Canonica fua c. Dc ifto patet per Richardum. ns quatuor mediis : ram. diftinguirur. mn effet innafcibilis .S\izKZ if.^K^.fcd de vi vocis na. Paret in exemplo de rationali fcd pofito quod flentem. etiam impofIibili.^«o<i . prima produdio.5. aliquando vero de me(lio.& eft concepcus pri- Aittr^. quia Filiuseam habec toto prim6. lib.^.

quarum pri- ipa cftcx fcrcunditatc fuppofiti rittionibu*. fcilicet perfonas conftitui relationibm prima» pcrfona: in diuinis cx fcecunditatc uia cifc iecunda.fcilicet de gcnere fubftan- (cd rius gcncris. cffcnti^ fi f^^ luppofitum conftitucrecur per aliquod abdiuina detcrminarerur pcr ali. diuifibilis . idtb non r. (^mira fubtilttate quadruplici viaimpu~ gnat communemfententiarn . quia repugnat & & . diuiditur {„„„1^(5^ Relttiones non non eft proqubd non di- fed propter infi- . : : & non con- : ergo funt acci- dico qudd . SCHOLIVM fi.quam- Adillud ctiam Auguftini Omnis fubftantui Ad . ejnant contra ipfam opinionem commmem. -r o ^*^ compofitio aut ommilo tranht . in diuinis tum diftingucrc . dcfe determiiiata fcd dctcrminabilis.Hoc probatur fic:qnia abfoki- foUituin qnoiconfli-.quode^ priiis fit aliquid abfbhitum. eft tiones. Ad rationem principalcmprimamdicendum.fuftinendoqu?ftionem proptcrauthofitatcs . & adducoaUas rationcs.c relationcm manerc non . jnm no. .!k fccundo pcr adlum gencrationis Relationet dicatur. fcd Pater per gencratipnem nihil ha- : igitnr rdatip priginis perfpnx & . dentia. nifi .ibfolutum fibi cfie fine . qubd : etfi fit . quia relatiuo. 1 . . Senteniia tuanturper reiattones. • • compofitioncm facit proprip cum principium indiuiduationis nec fic & & nciit mcrcaturisablo- 1 nc aboUitum: lutum noii eft k : omnimod» man^t.non per fe habet e£e. Tertib flcromnecontrahibilepcr aliquid ciuf- dem gcncris cft pptcntialp refpcftu non uis potehtialc rcfpcdlu contrahcntis al- fit diciturproptcrauthoritatemChrifti. argumento.. /. ti* poteft elTt diuidatur in eis Itcn). Patrisi npn aduentitia eft & pcr cpnfequcns cft cpnftituti- eius.o. & tunc 1 ' ^ .latijfime a ni rejpondet in Ad locum yiugufti- num. Et ideb vltra naturam non rcquiritur aliquod conftitutiuum . de Tnnitate cap. /> r o /- Soluiiur fe- igitur eftet potentialis ergo rationisjvtrumqueeftfalfinn. Et cum diciturJgitur aut quod 1 & in crcaturis poteft abfbUi& non facere conipofitionem.^ \ . quanto magts Deus ? Refpondc& : ad fefubfiftit recundutn ftrtiiuti. non ficut fequitur.. quod paict de rclationibus originis pafliuis. mtinem nliis Elico crgo. non poterit eiTc in diuinis nifi vna gcncratio paftiua.quia perfona abfoUita. fcd eft quo perfona habct e/fe ficnc patetpcr Auguftinum 7. in Oxon.qnia fcquitur qubd funt relationcs hcqc rclationcs ad crcaturas funt rationis.& conftjtiiun- cum abfoluto poteft efte eodem. allatas in. & faceret fcP. guftini fenfu dixerit perfonas fubjtflere .d argumtntum primifaU. priiis ori- ginc eftet qutj. tum. vt ojlendit de a£iiua relatione originis. .vt relatiuo. dicoqupd itaper (\ abfblu- nicatem fubfiftentia:. autem relationes originis funt incommunicabi.itrcm cxcon- fequcnti. fcd conftitucretur per . Diftinaio Libril. & ita cum non ppfTet gcnerarc alium. tioni . Fide DoHorem memem Au- ibtdem num. tamcn rclationes ad intra licet . non fi- fequitur eigo funt acci- .' . faceret Patrcra Plato albus faceret cx cpnfequenti fc . in fuppofito ideb (^uia natuia creata non eft nifi : .fic po(Ict ha. habciet in qd Filij illud Auguftini fcptimo Paterfi non Patcr.originu inles .vltiir. <juhd perfona confti- bet tuuntur per relattones : fed fuftinendo opinionem communem adducitpro ea tres alias rationes. nonconftituunt . qu6d terius gencris. Frima ratio. ftinii.-erit vt eft pcrfona tc.quod dicendum qubd fi Pater non naturam abfolutam . non fubefle compofimumfenun. natura quid eiufdem generis. Soluit argumenta in inttio contra tentiam communem fen- & alia tnulta contra eandem foluit hie . ergo accidcntia. Vtde Datlorem ibidem a num. &r itac^m non ppffit ellc in diuinis nifi vnus Filius. cx alia parte fic . refpedu illius. Trolnt fententiitm cem. non ij^tura abfbUtta in diucrfis abfolutis diuiderctur in Terlio.io. Auguft. non qua: . quia impoffibile eft eandem perfon«m bis prodfci . efl aliqifid fc Ad fttun- dc Trinitate ci. 5 z. quoci conftituitur igitur pcr aliquid altc- 5 perfona fufticit i»communicabilitas fit mitm ratio de concUifione. (jiuQ vbi doHe expUcat adfe.xhabet origine perfona abfolura . Et ideb vltra naturam non requiritur ad ratio- fuppofi^p nem fuppcfiti nifi incommunicabilitas. diftinguit. rcpugnat cftc finc Replutf» qutjlicnif. ^^^^^-^^ p^ mancrc . & vna (piratip pafllua. Itcm fecundb Filij. tenet qnia cft . Ad primutTi hornm Soluit fr cund» . oUendens . j.relationcs funt aducntitix ciientiadicet fe fubfiftunt rela- eftcnt in ferigiturhpc jmpcrfedionem cuntur abfoUitum in diuinis Sojuiturter. Nequc ratioiiis. quiditate. . in diuinis abfolii- incarnandi. illius. llituunt ReUtio cjutmodo manet fi perfona» diftinguuntur pcr abibluta. A -LX. lur rclatiuc atl fccundam . r»tio. cut patct dc fpirationc adiua tueretjt fer fenof.ficut pter 7ropter rationes authoritates. Patcr eirct acquircrct paternitatem pcr artiim genciationis. generationis : fed fi Filij. quidquid . fic j non repugnarct Ad nihil acquirit fibi pcr adum totum pr. non idc» habct in fcquitur fc qubd aliquid. Patet ex ptascedcnti qua:ftionc: communu tut pcr rclationes. Tirti».d rclationis & fimul tranfit compofitionc & fic poftct ratio cdentiaE fit quod muUb fortipii in diuinis. aliter cnim conucnirct Filio. . ratio non coiicUidit . prima pcrfona fi .ccipit ejfe pcr proprietatem in qubd fcd & prtcipue propter . ficut rclatio manet. quia ad rationem cum natura: relationes funt incommunicabiles tam de pajfiua quam . ad fe. igitur fiint aduentitia: &cns dens. facicns aUum album fimilem .Diqubd eft ratio ibi finc : . . dum. 156 tres illas rationes . & vnus Spiritus fanflus .fcd quacunquc perfona. generaret fe. Hpc cciam patet dp generatione adb'ua . fiue perfona prima. . npn ad alte- rum diccretur . & non rejario Igitur co.fat's ua rMiones acutas & claras. & hoc eft de ratione fund^menti.-) Liter . & tunc non ^ compofinone. rclationes (unt in pcrfbnis. fiue bis accfperc ejfe . & . iytntnfit. n:? in & prima petfbna faUcm dici- cxticmo. Ad frimum fine fccunda. falfura eft cis. quia ficut nemfrocom.non efi omntno. vbicumque natura per fc diuifibilis.finc in Quia aut fimul manet . vbi confequeretur paterniratem fuse . Qucmadmpdum ex confequcnti. Salomon vcrb ctim qua:^:it nomen noraen ad alterum fc : fi. fi clfct primum nomen fecunda: perlbdiuinis. 5 Secunxo. non pon confti- tiuint. cfientia: conflt- ^'^ aliud dicitur . vrobtHHr peiTona: diftinguuntiir.XXVI. Ad aHud. Iteti) cadem . qupd eft impoflibile. communem fententiam. fed rtijcit non plus facere contra ponerttes perfonas c