Januari 2013

Boränteråd
från SEB:s privatekonom

Riksbanken sänkte som väntat – räkna med en sänkning till
Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter till 1 procent och öppnar dörren svagt på glänt för ännu en sänkning. SEB:s prognos är att det blir en sänkning till i februari eller april. Tremånadersräntan bör då bli billigast både 2013 och 2014. Men för den som tänker behålla sin bostad så länge ser femårsräntan fortsatt mest attraktiv ut.
Riksbanken konstaterar att den svaga utvecklingen i euroområdet nu tydligt påverkar svensk ekonomi. I princip allt har gått sämre de senaste månaderna än vad Riksbanken räknat med. Jämfört med tidigare prognoser bedömer Riksbanken nu att bruttonationalprodukten (BNP) kommer att öka långsammare och arbetslösheten öka mer. Riksbanken konstaterar att hushållen håller hårdare än väntat i plånböckerna och att företagen investerar mindre. Riksbanken hade visserligen räknat med att den svaga utvecklingen i Euroområdet skulle påverka svensk ekonomi, men effekten har blivit mer kraftfull. Inflationen väntas också bli lägre än i tidigare prognosen. Just nu ligger inflationen, mätt som KPI, faktiskt strax under nollstrecket! Men eftersom hushållens räntekostnader ligger med i KPI, och dessa kostnader ju sjunker när Riksbanken sänker räntan är det mer relevant att titta på inflationsmåttet KPIF, där effekten av räntesänkningarna räknats ifrån. KPIF låg i november på 0,8 procent, alltså klart under Riksbankens mål på två procent. Man kan säga att alla tänkbara motiv för att sänka är på plats och kritiker menar att Riksbanken borde ha sänkt redan i oktober. Men Riksbanken har länge uttalat en oro över hushållens lån. I ett internationellt perspektiv har vi svenska hushåll stora skulder i förhållande till våra inkomster. Riksbanken har tvekat att sänka reporäntan ytterligare eftersom det skulle kunna uppmuntra till mer lån. Nu väger dock behovet av en lägre ränta tyngre för Riksbanken och dessutom ökar inte hushållslånen i samma takt som tidigare. Riksbankens huvudspår är att det är färdigsänkt nu, men med en liten chans till ännu en sänkning. Räkna med att det blir en sänkning till i början av nästa år. Om sänkningen kommer i februari eller april är en öppen fråga. Och räkna också med att reporäntan kommer att ligga kvar på 0,75 procent fram till slutet av 2014. Med en sänkning till bör tremånadersräntan bli det billigaste alternativet både 2013 och 2014. I ett längre perspektiv ser dock femårsräntan mest attraktiv ut, för den som tänkt bo kvar så länge. Femårsräntan ligger just nu på strax över 3 procent, Så snart konjunkturen förbättras kommer Riksbanken att successivt höja reporäntan tillbaka mot en mer normal nivå, det vill säga 3,5 – 4 procent. Då kommer tremånadersräntan sannolikt att landa på över 5 procent.

Gunilla Nyström
SEB:s Privatekonom

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful