You are on page 1of 14

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

MODUL PENGAJARAN TINGKATAN 5 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Topik: 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Fasa-fasa multimedia

Modul Teras Asas Tingkatan Topik

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 5 Fasa-fasa Multimedia

PENGENALAN

Pelajar dapat menyenaraikan 6 fasa yang terdapat dalam fasa multimedia berdasarkan penerangan dan latihan daripada guru. Selain itu, pelajar dapat mengenalpasti dengan lebih terperinci dan dalam mengaplikasikan setiap fasa dalam produksi multimedia. Pelajar akan dapat: 1.0 Pelajar dapat menerangkan fasa multimedia dengan betul mengikut urutan. 2.0 Pelajar dapat mengaplikasikan setiap fasa analisis dalam menjawab latihan yang diberi oleh guru. Aktiviti 1: 1. Guru menggunakan persembahan MS PowerPoint untuk menerangkan fasa-fasa multimedia kepada pelajar. 2. Guru membimbing pelajar untuk menggunakan persembahan MS PowerPoint secara optimum. 3. Beberapa orang pelajar diminta memberikan respon tentang pertanyaan guru berdasarkan persembahan MS PowerPoint yang ditayangkan. 4. Pelajar diberikan lembaran bercetak yang mengandungi satu situasi dan aktiviti berkumpulan. 5. Guru membimbing pelajar menjalankan aktiviti dan melakukan perbincangan.

Standard Pembelajaran TMK

Aktiviti

1|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

MODUL PENGAJARAN TINGKATAN 5 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3.1 Fasa-fasa multimedia

Fasa-fasa multimedia adalah seperti berikut:


Analysis (Analisis)

Sebelum produksi
Design (Rekabentuk)

Implementation (Pelaksanaan)

Semasa produksi
Testing (Pengujian)

Evaluation (Penilaian)

Selepas produksi

Publishing (Pengedaran)

2|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Fasa analisis ini menetapkan fokus projek: Mengenalpasti skop pembangunan projek Dalam melaksanakan atau membangunkan sesuatu projek multimedia, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah memilih dan mengenalpasti skop projek. Ini meliputi definisi secara jelas mengenai sesuatu projek yang hendak dan skop atau ruang masalah yang akan diselesaikan.

Definisi projek Adalah berkaitan dengan kerja-kerja atau aktiviti yang terlibat sebelum, semasa dan selepas sesuatu produk multimedia dihasilkan. Ini termasuklah membuat beberapa penyelidikan dan mengumpulkan maklumat produk yang hendak dibangunkan.

Perancangan Dalam merancang sesuatu projek multimedia perkaitan antara masa, kos dan kualiti dalam penghasilan sesuatu produk perlu diambilkira.

Menetapkan konsep persembahan Pereka bentuk perlu menetapkan konsep persembahan yang akan dibangunakan. Jenisjenis elemen yang akan dimasukkan dalam persembahan multimedia bergantung sepenuhnya kepada jenis perisian yang dipilih.

Menulis proposal selepas mengenalpasti projek.

3|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Fasa Rekabentuk ini merupakan sesuatu fasa yang dibuat sebelum produksi dijalankan. Dalam fasa ini, pelajar boleh merekabentuk pelan, melukis carta alir, merekabentuk papan cerita (Storyboard) yang mengandungi isi kandungan dan sistem navigasi. Terdapat prinsip mereka bentuk iaitu CASPER bagi memastikan reka bentuk mesra pengguna. c -content (Isikandungan) a alignment (keselarasan) s simplicity (kesederhanaan) p proximity (berhubungan) e emphasis (penekanan) r repitition (pengulangan) Papan cerita (Storyboard) Papan cerita adalah model kepada skrip yang telah ditulis. Ia menerangkan adegan-adegan bagi sesuatu skrin dalam perincian grafik dan teks. Antara perkara yang perlu ada dalam papan cerita adalah seperti senarai susunan media, nama-nama fail yang menyimpan media, skrin hamparan, pengaturcaraan atau skrip, carta alir, bingkai (frame).

4|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Pemilihan media dan teknik. Pemilihan perkakasan dan perisian Kaedah pembangunan antaramuka pangguna Merekabentuk skrip

5|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Fasa ini merupakan fasa semasa produksi. Fasa ini bermula setelah papan cerita dipersetujui. -Merupakan proses memindahkan pelan kepada multimedia seperti merekacipta teks, meletakan grafik, animasi, audio, video, hiperrangkai.

Peringkat ini merupakan tahap yang penting kerana kekuatan dan keberkesanan suatu projek yang dihasilkan bergantung sepenuhnya kepada penggunaan teks, grafik. Audio, video dan animasi yang merupakan teras kepada projek yang dihasilkan dan pengguna akan menilai sama ada suatu persembahan yang dihasilkan benar-benar berkesan atau sebaliknya bergantung kepada penggunaan elemen-elemen multimedia.

6|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Fasa ini dilakukan semasa produksi pembangunan multimedia. Fasa ini dibuat bagi memastikan program multimedia yang dibina berjalan dengan lancar dan betul. Pereka bentuk membetulkan program jika ada ralat berdasarkan senarai semak yang telah dibuat. Senarai semak mengandungi (teks, grafik, animasi, audio, video, bahasa, sistem navigasi dan juga mengandungi CASPER.

Fasa penilaian dibangunkan selepas produksi. Fasa ini menilai isi kandungan. Permulaan Antaramuka pengguna (konsisten, kekemasan, isi kandungan, navigasi, dan fleksibiliti)

Mengambil secara rawak pengguna awal bagi menggunakannya dan diminta memberi tindak balas sebelum produk ini diedarkan kepada orang awam supaya memastikan tiada masalah pepijat dan dapat memenuhi kehendak pengguna.

7|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Fasa ini merupakan fasa selepas produksi. Apabila program multimedia telah siap sepenuhnya, ia akan dikeluarkan dalam 2 bentuk yang biasa iaitu: 1. Berasaskan web 2. Berasaskan CD

8|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

LATIHAN MODUL : 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Fasa-fasa multimedia SECTION A 1. Figure 9 shows the phases in multimedia production Rajah 9 menunjukkan fasa-fasa dalam pengeluaran multimedia.

(SPM 2009)

Analysis/ Analisis Testing /Pengujian Y

Design / Reka bentuk

Publishing / Penerbitan

Figure 9/Rajah 9 Based on Figure 9, identify:/ Berdasarkan Rajah 9, kenal pasti: (i) X (ii) Y 2. The following statements refer to tasks carried out in one phase of multimedia production. Pernyataan berikut merujuk kepada tugasan yang dilaksanakan dalam satu fasa produksi multimedia

(SPM 2010)

9|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Take pictures using a digital camera Ambil gambar menggunakan kamera digital Download pictures from the Internet Muat turun gambar dari Internet Edit pictures using an image editor Sunting gambar menggunakan editor imej

State the name of the phase. / Nyatakan nama fasa itu. . 3. The statement in table 5,shows one of the activities in multimedia development phase. Pernyataan dalam jadual 5, menunjukkan salah satu daripada aktiviti dalam fasa pembangunan multimedia.

(JOHOR 2011)

Table 5 / Jadual 5 Based on the statement in table 5, state the phase of the multimedia development. Berdasarkan pernyataan dalam jadual 5, nyatakan fasa pembangunan multimedia tersebut. ..

10 | M u k a S u r a t

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

4.

Figure 6 shows the phase in multimedia production. Rajah 6 menunjukkan fasa-fasa dalam penghasilan multimedia. Based on Figure 6 below identify:/Berdasarkan Rajah 6 di bawah, kenalpasti: (KELANTAN 2011) Analysis Analisis Publishing Penerbitan (i) (ii) x Y X Implementation Implementasi Y

Evaluation Penilaian

5.

Table 1shows some steps for two activities used in multimedia production Jadual 1 menunjukkan sebahagian langkah-langkah bagi dua aktiviti dalam produksi multimedia. Activities Aktiviti A Steps Langkah-langkah Choose the colours and layout of each individual screen Pilih warna dan susun letak setiap skrin Determine the position of navigation buttons Tentukan kedudukan butang navigasi Package the presentation using suitable software Pakejkan persembahan menggunakan perisian yang sesuai Distribute the presentation for public viewing Edar persembahan untuk tatapan umum Table 1 / Jadual 1

(WILAYAH 2011)

11 | M u k a S u r a t

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Based on table 1, name the phase which involve the following activities: Berdasarkan Jadual 1, namakan fasa yang terlibat dengan aktiviti berikut: i) Activity A / Aktiviti A Activity B / Aktiviti B

ii)

6.

Figures below refer to one of the the multimedia production phase that carries out to produce multimedia product. Rajah di bawah merujuk kepada salah satu fasa pembangunan multimedia yang dijalankan untuk menghasilkan produk multimedia. (MELAKA 2011)

State the name of the phase. / Namakan fasa tersebut.

12 | M u k a S u r a t

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

SECTION B 1. There are six phases in multimedia development. / Terdapat enam fasa dalam pembangunan multimedia. (a) (i) State the first phase in multimedia development. Nyatakan fasa pertama dalam pembangunan multimedia. = (ii) Storyboard plays an important role in multimedia. In which phase does this activity occurs? Papan cerita memainkan peranan penting dalam multimedia. Dalam fasa manakah aktiviti ini berlaku? =

(b)

Explain the fifth phase in multimedia production. Terangkan fasa kelima dalam pembangunan multimedia. . . . (KEDAH 2010)

SECTION C 1. A group of foreign students will be visiting your school. As the president of your school Multimedia Club, you are asked to form a team to develop an interactive multimedia presentation to introduce your school to the visitors. In the presentation, you should include all the multimedia elements and navigation button. Sekumpulan pelajar dari luar negara akan melawat sekolah anda. Sebagai pengerusi Kelab Multimedia sekolah , anda diminta untuk menubuhkan satu pasukan bagi tujuan membangunkan persembahan multimedia yang interaktif untuk memperkenalkan sekolah anda kepada pelajar-pelajar tersebut. Di dalam 13 | M u k a S u r a t

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

persembahan itu, anda dikehendaki memasukkan kesemua elemen multimedia dan butang navigasi.. (a) Draw a storyboard of any one slide which fulfills the above requirements. Lukiskan satu papan cerita bagi sebarang slaid yang memenuhi keperluan di atas.

(N.SEMBILAN 2010)

14 | M u k a S u r a t