ஐந்஡ற஧ன௅ம் த஡ரல்கரப்தி஦ன௅ம்

ஐந்஡ற஧ம் குநறத்஡ரண தெய்஡றகளும் அ஡ன் த஡ரல்கரப்தி஦த் த஡ரடர்ன௃களும்
இன்நபவும் ஬ர஡ எ஡றர்஬ர஡ங்களுக்கு இட஥பித்துள்பண. ஑ன௉ ெறன
குநறப்ன௃களப ள஬த்துக் தகரண்டு ஐந்஡ற஧ம் ஑ன௉ ஬டத஥ர஫ற இனக்க஠
த௄ல் என்தது த஡ரடர்தில் தர்ணல் த஡ரி஬ித்஡ கன௉த்து இங்குக் குநறப்திடத்
஡க்கது

I should remark that the ........that of Indra is the one which apparently is most open to doubt; the
older grammarians (I believe) never mention the Aindra Grammar, and hence, the frequent
references to it in other works seem questionable.
஬டத஥ர஫ற஦ில் உள்ப ெறன குநறப்ன௃களப அடிப்தளட஦ரகக் தகரண்டு
ஐந்஡ற஧ம் ஑ன௉ ஬டத஥ர஫ற இனக்க஠ த௄ல் என்று ஐனே றுகறன்நணர்.
஡஥ற஫றல் த஡ரல்கரப்தி஦ப் தர஦ி஧ம்,ெறனப்த஡றகர஧ம், கம்த஧ர஥ர஦஠ம்
஥ற்றும் ஡றன௉க்குநள் பதரன்ந஬ற்நறல் உள்ப குநறப்ன௃கள் னெனம்
இ஡ற்கரண ஥ரநரண த஡பிவுகள் ததநனரம்
இவ்஬ிடத்஡றல் தர்ணனரல் எடுத்஡ரபப்தடும் ஡றததத்஡ற஦த் ஡ர஧ணர஡ர்
குநறப்திடும் தெரற்கள் ஥றகவும் ன௅க்கற஦஥ரணள஬.
In his account of Panini (whom he makes out to have lived under Nanda or in the fourth century
B. C), he states that though it is said in Tibet that the Indravyakarana is earlier, this must be held
of the region of the gods, and not of Aryadesa.
ெறனப்த஡றகர஧த்ள஡னேம் த஡ரல்கரப்தி஦ப் தர஦ி஧த்ள஡னேம் தகரண்டு கூட்டிப்
ததரன௉ள் கண்டரல், ஐந்஡ற஧ம் ஬஫ங்கற஦ இடம் தற்நற ஬ிபங்கும்
தெந்஡஥றழ் இ஦ற்ளக ெற஬஠ி஦ ஢றனத்த஡ரடு
ன௅ந்துத௄ல் கண்டு ன௅ளநப்தட எண்஠ிப்
ன௃னந்த஡ரகுத் ப஡ரபண பதரக்கறு தனு஬ல்
.............
.............
.............
.............

஥ல்கு஢ீர் ஬ள஧ப்தின் ஐந்஡ற஧ம்
என்று தணம்தர஧ணரர் கூநற஦ ெறநப்ன௃ப் தர஦ி஧த்஡றல் உள்ப தெரற்களுள் ஥ல்கு஢ீர்
஬ள஧ப்தின் பதரக்கறு தனு஬ல் ன௅ந்துத௄ல் கண்டு என்று தகரண்டு கூட்டுக.
஬ள஧ப்ன௃ என்ந தெரல்லுக்குக் குபம் என்ந ததரன௉ளும் எல்ளன என்ந
ததரன௉ளும் உள்பண. இபங்பகர஬டிகள், ெறனப்த஡றகர஧த்஡றல் ஥துள஧க்கரண்டம் 11.
கரடு கரண் கரள஡஦ில்
஡றன௉஥ரல் குன்நத்துச் தெல்கு஬ி ஧ர஦ின்,
ததன௉஥ரல் தகடுக்கும் தினன௅ண்டு; ஆங்கு
஬ிண்ப஠ர ப஧த்தும் ஬ி஦த்஡கு ஥஧திற்
ன௃ண்஠ி஦ ெ஧஬஠ம் த஬கர ஧஠ித஦ர
டிட்ட ெறத்஡ற த஦னும்தத஦ர் பதரகற
஬ிட்டு ஢ீங்கர ஬ிபங்கற஦ ததரய்ளக
ன௅ட்டரச் ெறநப்தின் னென்றுப;
என்று கடவுள் ஬ரழும் ஡றன௉஥ரல் குன்நம் - அ஫கர் ஡றன௉஥ளன தற்நறனேம்
அ஡றலுள்ப ( ஥ளநப஦ரணரல் ஬டதெரற் தத஦ர் ததற்ந) னென்று குபங்களபப்
தற்நறனேம் குநறப்திட்டுள்பரர்.

இந்஡ப் தகு஡ற (஡றன௉஥ரல் குன்நம்) ஦ிபனப஦ ஬஫க்கு அறு (பதரக்கறு)
஢றளன஦ிணின்ந தனு஬னரகற஦ ன௅ந்து த௄ல் ஐந்஡ற஧ம் தரதுகரப்தரக அல்னது
஥ளந஬ரக ள஬க்கப்தட்டு இன௉ந்஡றன௉க்க ப஬ண்டும்.
ஆங்குப்

ன௃ண்஠ி஦ ெ஧஬஠ம் ததரன௉ந்து஬ி ஧ர஦ின்
஬ிண்஠஬ர் பகர஥ரன் ஬ிழுத௄ தனய்து஬ிர்; (ெறனப்.11:98-9)
ன௃ண்஠ி஦ச் ெ஧஬஠ம் அளடந்஡ரல் இந்஡ற஧ன் தெய்஡ ஬ிழு த௄ல்(ஐந்஡ற஧ம்)
ததநனரம் என்று ப஥லும் கூறுகறநரர் இபங்பகர஬டிகள்.

இங்கு ஬ிண்஠஬ர் பகர஥ரன் எனும் இந்஡ற஧ன் அகனறளகள஦ ஆளட ஥ரற்நற
஬ல் இ஧ரக்க஡ப் ன௃஠ர்வு தெய்஡ இந்஡ற஧ணர என்தள஡ ஆய்வு தெய்஦ ப஬ண்டும்.
இள஡ அநற஦ ஢ரம் ஡றன௉க்குநள் ஢ரடிணரல் ஬ிபங்கும்.
஡றன௉஬ள்ளு஬ர் ஡றன௉க்குநபில் ஢ீத்஡ரர் ததன௉ள஥ எனும் அ஡றகர஧த்஡றல் கல ழ்க்
கண்ட஬ரறு கூறுகறநரர்.

஑ழுக்கத்து ஢ீத்஡ரர் ததன௉ள஥ ஬ிழுப்தத்து
ப஬ண்டும் தனு஬ல் து஠ிவு. குநள் 21
அ஡ர஬து ஑ழுக்கத்஡றல் ஢றளனத்து ஢றன்று தற்று ஬ிட்ட஬ர்கபின் ததன௉ள஥ள஦ச்
ெறநந்஡஡ரக பதரற்நற கூறு஬ப஡ த௄ல்கபின் து஠ி஬ரகும். அ஡ன்தடி

ஐந்஡஬ித்஡ரன் ஆற்நல் அகல்஬ிசும்ன௃ பரர்பகர஥ரன்
இந்஡ற஧பண ெரலுங் கரி. குநள் 25.
அ஡ர஬து ஐந்து ன௃னன்கபரனரகும் ஆளெகளப ஑஫றத்஡஬னுளட஦
஬ல்னள஥க்கு, இந்஡ற஧பண பதரது஥ரண ெரன்று ஆ஬ரன்.
ஐம்ன௃னன் அடக்கரது அகனறளகள஦ச் பெர்ந்஡ (இ஧ர஥஦஠த்஡றல் கூநப்தட்ட)
இந்஡ற஧ன் தற்நற ஑ழுக்கத்஡றல் ஢ீத்஡ரர் என்று ஬ள்ளு஬ர் கூந஬ில்ளன.
஬ள்ளு஬ர் கூறும் இந்஡ற஧ன் ஐம்ன௃னன் அடக்கற ஢ீத்஡ரர் ததன௉ள஥ தகரண்ட஬ன்
அ஡ணரபனப஦, இந்஡ற஧ம் ஥ற்றும் அ஡ன் ஡றரிதரண இந்஡றரி஦ம், இந்஡ற஦ம் என்ந
தெரற்களுக்கும் ன௃னன் என்தப஡ ன௅஡ற்ததரன௉ள். இன்று அள஬ ஬ிந்து என்ந
ததரன௉ள் ஥ன௉஬ிக் தகரண்டுள்பண.

ன௃னன் ஆளெள஦ ஬ினக்கற஦ இந்஡ற஧ன் தற்நறப஦ ெறனப்த஡றகர஧ன௅ம்
஡றன௉க்குநளும் பதசுகறன்நண.
தெ஦ற்கரி஦ தெய்஬ரர் ததரி஦ர் ெறநற஦ர்
தெ஦ற்கரி஦ தெய்கனர ஡ரர். குநள் 26
தெய்஬஡ற்கு அன௉ள஥஦ரண தெ஦ல்களப தெய்஦ ஬ல்ன஬ப஧ ததரிப஦ரர்.
தெய்஬஡ற்கு அரி஦ தெ஦ல்களபச் தெய்஦஥ரட்டர஡஬ர் ெறநறப஦ரர்.. என்றும்
஢றளநத஥ர஫ற ஥ரந்஡ர் ததன௉ள஥ ஢றனத்து
஥ளநத஥ர஫ற கரட்டி ஬ிடும். குநள் 28
஢றளந஬ரண ஬ரக்குப் ததன௉ள஥ உளட஦ ப஥ன் ஥க்கபின் உ஦ர்ள஬, அ஬ர்கள்
இவ்வுனகறல் தெரன்ண ஥ந்஡ற஧ச் தெரற்கபப அளட஦ரபம் கரட்டி஬ிடும் என்றும்
஢ீத்஡ரர் ததன௉ள஥஦ில் ஑ழுக்கத்து ஢ீத்஡ரர் ததன௉ள஥ ஬ிழுப்தத்து ப஬ண்டும்
தனு஬ல் து஠ிவு என்றும் ஬ள்ளு஬ர் கூநறனேள்ப஡ரல் இங்குக் கரட்டப் தட்ட
இந்஡ற஧ன் ஢ீத்஡ரர் ததன௉ள஥ தகரண்ட஬ன்.

ப஥லும் ஢ீத்஡ரர் ததன௉ள஥஦ில் அகல்஬ிசும்ன௃ பரர்பகர஥ரன் என்று இந்஡ற஧ளண
஬ள்ளு஬ர் குநறப்திட்டுள்பரர்.
஬ிசும்ன௃ என்ந தெரல்லுக்கு இங்கு கல ழ்க்கண்ட ததரன௉ள் தகரள்க
஬ிசும்ன௃-஡ல் visumbu- , 1. To throw away in contempt; to toss aside; to cast away;
த஬றுப்ன௃டன் ஬ினக்கு஡ல்.
எணப஬ அகல்஬ிசும்ன௃பரர் பகர஥ரன் என்தள஡ உனக஬ரழ்஬ில் ஢ீள் த஬றுப்ன௃க்
தகரண்ட அந்஡ண்ள஥ ன௅ணி஬ன் இந்஡ற஧ன் என்றும், அ஬ன் தெய்஡ ஬ிழு த௄பன
ஐந்஡ற஧ம் என்றும் தகரள்க. அவ்஬ிந்஡ற஧பண அவ்஬ிந்஡ற஧பண ஡஥ற஫ர் கண்ட
஬ிண்஠஬ர் பகர஥ரன் ஆ஬ரன். இ஧ர஥ர஦஠ இந்஡ற஧ன், ன௃னன் அடக்கர஡஬ன்
த஡஬ி ஆளெ தகரண்ட஬ன், பதரர் த஬நற தகரண்ட஬ன். இ஧ர஥ர஦஠ இந்஡ற஧ளண
஬ள்ளு஬ர் கூந஬ில்ளன.

கரடு கரண் கரள஡஦ில் கரவுந்஡ற கூற்நரகக் கல ழ்க் கண்ட உள஧஦ரடளன
இபங்பகர஬டிகள் த஡றவு தெய்துள்பரர்

஢னம்ன௃ரி தகரள்ளக ஢ரன்஥ளந ஦ரப
தினம்ன௃க ப஬ண்டும் ததற்நறஈங் கறல்ளன
இந்஡ற஧ன் கரட்டி஦ ஬ிழுத௄ல் கர஠ப் தின (கு஫ற அல்னது குளக/திபவு)஬ினுள்
த௃ள஫஦ கரரி஦ன௅ளந இங்கு இல்ளன என்று கூநற஦஡ரல் அ஡னுள் த௃ள஫஬து
஥றகக் கடிணம் என்தது ஡றண்஠ம்.
கப்தத் ஡றந்஡ற஧ன் கரட்டி஦ த௄னறன்
த஥ய்ப்தரட் டி஦ற்ளக஦ின் ஬ிபங்கக் கர஠ரய்
என்ந஡ணரல், அவ்஬ரறு (஢ரன்஥ளந஦ரபர்) தினத்஡றனுள் ஐந்஡ற஧த்ள஡ ள஬த்து
஥ளநத்஡ரலும் ஡஥றழ் த௄னரண ஐந்஡ற஧த்ள஡க்் கரவுந்஡ற஦டிகள் பதரன்ந
ெ஥஠ர்கள் ெறனப்த஡றகர஧க் கரனத்தும் அநறந்஡றன௉ந்஡ரர்கள் என்ததும் த஡பிவு.
த஥ய்ப்தரட் டி஦ற்ளக஦ின் ஬ிபங்கக் கர஠ரய் என்நதடி
இநந்஡ திநப்தின் எய்஡ற஦ த஬ல்னரம்
திநந்஡ திநப்திற் கர஠ர ப஦ர஢ீ
஬ரய்ள஥஦ின் ஬஫ரது ஥ன்னு஦ி ப஧ரம்ன௃஢ர்க்
கற஦ர஬து ன௅ண்படர எய்஡ர அன௉ம்ததரன௉ள்
(அ஡ணரல் ததரய்ளக ஢ீ஧ரட ப஬ண்டி஦஡றல்ளன), (஢னம்ன௃ரி தகரள்ளக ஢ரன்஥ளந
஦ரப என்று இகழ்ச்ெறக் குநறப்ன௃டன்) என்று கரவுந்஡ற஦டிகள் கூநற஦஡ரல்,
த஡ரல்கரப்தி஦ம் பதரனப஬, ஐந்஡ற஧ த௄லும், த஬றும் இனக்க஠ த௄ல்
஥ட்டு஥ன்நற ஬ரழ்஬ி஦ல்(஥஠) த௄னரகவும் இன௉ந்துள்பது த஡பி஬ரகும்.
தணம்தர஧ணரர் ன௃னன்த஡ரகுத்த஡ரபண பதரக்கறு தனு஬ல் என்ந஡ணரல்
த஡ரல்கரப்தி஦ர் ஐந்஡ற஧ த௄னறல் இன௉ந்஡ த஥ய்ப்தரட்டி஦னறன் கறளடத்஡ (கர஡னன்

கர஡னற த஡ரடர்தில் ஢டக்கும் த஥ய்ப்தரடுகள் குநறத்஡ரண) தகு஡றகளபத்
(த஡ரல்கரப்தி஦ம் த஥ய்ப்தரட்டி஦ல் 13 ன௅஡ல் 18) த஡ரகுத்துள்பரர் என்தது
த஡பிவு.. ப஥லும் த஥ய்ப்தரட்டி஦னறல் த஥ர஫றத, என்த என்று த஡ரல்கரப்தி஦ர்
தெரல்னறனேள்ப஡ரல், த஥ய்ப்தரட்டி஦ல் த஡ரகுக்கப்தட்டது என்ததும் த஡பிவு. இது
பதரன்ந கர஧஠ங்கபரபனப஦ த஡ரல்கரப்தி஦ர் ஐந்஡ற஧ம் ஢றளநந்஡஬ர் என்று
தணம்தர஧ணரர் குநறப்திட்டரர்.

இன்ளந஦ கன௉஢ரடகப் தகு஡றள஦ச் பெர்ந்஡ கறட்கறந்ள஡ ஬ரழ்஢ன் (஬ண ஢஧ன்)
ஆகற஦ அனு஥ன் ஐந்஡ற஧ம் அநறந்஡றன௉ந்஡஡ரகக் கம்தன் கூறுகறநரர்.
6403. இள஦ந்஡ண இள஦ந்஡ண இளண஦ கூநலும்,
஥஦ிந்஡னும் து஥றந்஡னும் என்னும் ஥ரண்திணரர்,
அனிந்திபம் ஥ிற஫ந்தயன் ஆள஠ ஏ஬னரல்,
஢஦ம் த஡ரி கர஬னர் இன௉஬ர், ஢ண்஠ிணரர்.

஬ரண஧ ஬஧ர்
ீ ஡஥க்குத் ப஡ரன்நற஦ள஬களப எல்னரம்; இவ்஬ரறு கூநற஦பதரது;
஥஦ிந்஡னும் து஥றந்஡னும் என்னும் ஥ரண்திணரர் அ஦ிந்஡ற஧ம் ஢றளநந்஡஬ன்ஐந்஡ற஧ம் என்னும் இனக்க஠த்ள஡க் கற்று ஢ற஧ம்தி஦஬ணரண அனு஥ரணது; ஆள஠
ஏ஬னரல் ஢ீ஡றள஦த் த஡ரிந்஡ கர஬னர்கள் இ஧ண்டு பதர் அங்கு ஬ந்஡ளடந்஡ணர்.
6404. ஬ினக்கறணர் தளடஞள஧; ப஬஡ம், ஢ீ஡ற த௄ல்,
இனக்க஠ம், ப஢ரக்கற஦ இ஦ல்தர் எய்஡றணரர்,ெனக் குநற இனர்' எண, அன௉கு ெரர்ந்஡ணர்ன௃னக் குநற அந த஢நற ததரன௉ந்஡ ப஢ரக்கறணரர்.

஥஦ிந்஡னும், து஥றந்஡னும் ஬ரண஧ப் தளட஬஧ர்களப

஬ினகும்தடி தெய்஡ரர்கள்;
ப஬஡ம் ஢ீ஡ற த௄ல்- ப஬஡த்஡றலும், ஢ீ஡ற த௄ல்கபிலும் கூநப்தட்ட; இனக்க஠ம்
ப஢ரக்கற஦ இ஦ல்ன௃ளட஦ அக்கர஬னர்கள் ஬ிதீட஠ன் ன௅஡னறப஦ரள஧
த஢ன௉ங்கறணர்; 'ெனக்குநற இனர்' எண அ஬ர்களுக்கு஥றக அன௉கறல் தென்நணர்;
ெறநந்஡ ஞரணன௅ள்பள஥க்குரி஦ அளட஦ரபத்ள஡னேம், அநத஢நற ஢றன்ந஬ர்
என்தள஡னேம் ததரன௉ந்஡ற஦ின௉ப்தள஡ப் தரர்த்஡ணர்.

இ஡றனறன௉ந்து ஐந்஡ற஧ம் என்தது உடல் கூநற஦ளனனேம் (த஥ய்ப்தரடு/ெரன௅த்஡றரிளக)
அனு஥னும் அ஬ர் ஡ம்ள஥ச் பெர்ந்஡ ஥஦ிந்஡னும், து஥றந்஡னும் அ஡றல்
ப஡ர்ந்஡றன௉ந்஡ணர் என்ததும் கம்தரின் கூற்றுப் தடி, இ஧ர஥ர஦஠க் கரனத்஡றல்
கன௉஢ரடகக் கறட்கறந்ள஡ப் தகு஡ற஦ில் ஡஥றழ் இனக்க஠஥ரண ஐந்஡ற஧ம் கற்கப்தட்டு
இன௉ந்஡து என்ததும், அனு஥னும் ஥஦ிந்஡னும், து஥றந்஡னும் பதரன்பநரன௉ம்
ஐந்஡ற஧ம் கற்நறன௉ந்஡ணர் என்தள஡க் கம்தர் அநறந்஡றன௉ந்஡ரர் என்ததும் ஡றண்஠ம்.
கரவுந்஡ற அடிகள் கூற்நரண
கப்தத் ஡றந்஡ற஧ன் கரட்டி஦ த௄னறன்
மநய்ப்஧ாட் டினற்றைனின் ஬ிபங்கக் கர஠ரய்
என்தள஡ இங்குப் ததரன௉த்஡றக் கரண்க.

தர்ணலும் ஐந்஡ற஧ன௅ம்
த஬று஥பண, த஡ரல்கரப்தி஦த்ள஡னேம் அட்டரத்஡ற஦ர஦ீள஦னேம் ஑ப்திட்டுக்
தகரண்டு, த஡ரல்கரப்தி஦ம் இனக்க஠க் குநறப்ன௃களப அட்டர஡஡ற஦ர஦ீ஦ில்
இன௉ந்஡ தெரற்களப த஥ர஫ற தத஦ர்த்஡து என்று ஐந்஡ற஧ம் என்ணத஬ன்று
கூடத் த஡ரி஦ரது தர்ணல் அ஬ர்கள், தெரல்னறக் தகரள்கறநரர்.

த஡ரல்கரப்தி஦ர், தி஧஡஥, து஬ி஡ீ஦ர,஡றரி஡ீ஦ர, ெதூர்த்஡ீ, தஞ்ெ஥ீ , ெஷ்டீ, ெப்஡஥ீ
஬ிதக்஡ற என்தள஡ த஥ர஫ற தகரண்டு ன௅஡ல் இ஧ண்டரம், னென்நரம்
஢ரன்கரம்,ஐந்஡ரம் ஆநரம் ஏ஫ரம் ப஬ற்றுள஥கள் என்று த஥ர஫ற
தத஦ர்த்஡ர஧ரம்.
ஏ஫ற஦ல் ன௅ளந஦து எ஡றர்ன௅க ப஬ற்றுள஥
ப஬றுஎண ஬ிபம்தரன் தத஦஧து ஬ிகர஧ம் என்று
ஒ஡ற஦ ன௃ன஬னும் உபன்஑ன௉ ஬ளக஦ரன்
இந்஡ற஧ன் எட்டரம் ப஬ற்றுள஥ என்நணன்
என்நரர் ஆெறரி஦ர் அகத்஡ற஦ணரன௉ம் என்க
ப஬ற்றுள஥ ஏத஫ன்று தெரல்லு஬ரர் ஬டத௄ல் ஆெறரி஦஧ரகற஦

தின௉கற்த஡ற஦ர஬ர். அ஬ன௉க்கு ஬ிபிள஦ எழு஬ரனேள் அடக்கு஬து
கன௉த்து.எட்டரம் ப஬ற்றுள஥ள஦ப் தத஦ர்(எழு஬ரய்) ப஬ற்றுள஥஦ின்
஡றரின௃ எண அ஬ன் தகரண்டரன். இந்஡ற஧ன் என்த஬ன் ஬ிபிப஬ற்றுள஥ள஦
எட்டரம் ப஬ற்றுள஥ என்நரன்.

ப஥ற்கூநற஦ தெய்னேபிணின்று இந்஡ற஧ன் பதரனப஬ ப஬தநரன௉ இனக்க஠ம்
தெரன்ண ன௃ன஬ன் இன௉ந்஡ரன் என்றும் இந்஡ற஧ன் ஬ிபி ப஬ற்றுள஥ள஦

எட்டரம் ப஬ற்றுள஥ என்நரன் என்றும் அகத்஡ற஦ச் தெய்னேள் கூறுகறநது.
இள஡ ன௅ன்ணிட்பட, த஡ரல்கரப்தி஦ர் ப஬ற்றுள஥களபக் கல ழ்க்
கண்ட஬ரறு ஬ிபக்குகறநரர்

ப஬ற்றுள஥ ஡ரப஥ ஏத஫ண த஥ர஫றத
஬ிபி தகரள்஬஡ன்கண் ஬ிபிப஦ரடு எட்பட
என்று தெரல்னற ஬ிபி தகரள்஬஡ணரல் ப஬ற்றுள஥ எட்பட என்ந
இந்஡ற஧ன் தகரள்ளககளபத் த஡ரகுத்து ப஬ற்றுள஥ ஬ி஡றகளப
஬ள஧஦ளந தெய்துள்பரர்.
஬டத஥ர஫ற஦ில் எட்டு ப஬ற்றுள஥கள் இன௉ந்஡ரலும் कायकभ ् kārakam ஆக (1)
कतत; (2) कभतन ्; (3) कयण; (4) संप्रदान; (5) अऩादान; (6) अधधकयण. என்று ஆநறனுக்கு

஥ட்டும் தத஦ர் ஬ள஧஦ளந தெய்கறநரர் (Ashtādhyāyi, I.4.24-54). संफन्ध ஥ற்றும்
संफोधन/संफुद्धिः பதரன்ந஬ற்நறக்கு ஬ிபக்கம் ஡஧஬ில்ளன.

எணப஬ த஡ரல்கரப்தி஦த்஡றற்கும் அ஡ன் தின்ணிட்டுத் ப஡ரன்நற஦
அட்டரத்஡ற஦ர஦ீனேக்கும் ன௅ன்பத, எ஡றர்ன௅க ப஬ற்றுள஥ என்தள஡
எட்டரம் ப஬ற்றுள஥ என்று இந்஡ற஧ன் தெரன்ண஡ரல், ஡஥ற஫றபனப஦
ப஬ற்றுள஥களப ஑ன்று இ஧ண்டு....... என்று
஬ள஧஦றுக்கப்தட்டது என்தது ன௃னணரம். ன௅஡ல் ப஬ற்றுள஥ள஦, எழு஬ரய்
ப஬ற்றுள஥ என்றும் த஡ரல்கரப்தி஦ர் கூறு஬஡றல் இன௉ந்து ஡஥ற஫றல்
ப஬ற்றுள஥களுக்குப் தத஦ர் இன௉ந்஡ண என்ததும் த஡பிவு .
ப஥லும் ஡஥ற஫றலும் ஬டத஥ர஫ற஦ிலும் ப஬ற்றுள஥ உன௉ன௃கள் ன௅ற்நறலும்
ப஬றுதட்டண . ஬டத஥ர஫றள஦க் கரட்டிலும் ஡஥ற஫றல் ப஬ற்றுள஥

உன௉ன௃கள் அ஡றக஥ரம். ஬டத஥ர஫ற பதரனன்நற இவ்வுன௉ன௃கள் எல்னரப்
தரலுக்கும் ஑ப஧ பதரல் ஢றற்தண. ப஬ற்றுள஥ப் தத஦ர் ள஬த்஡஡ரல் உள்ப
த஬றும் தத஦ர் ஑ற்றுள஥ள஦ ள஬த்துக் தகரண்டு த஡ரல்கரப்தி஦ர்,
அட்டரத்஡ற஦ர஦ீணின்று த஥ர஫ற தத஦ர்த்துச் தெரல்லு஡ல் ஬ழு஬ரம்
ப஬ற்றுள஥கள் எவ்஬பவு; ஐந்஡ற஧ன௅ம், தின௉கற்த஡றனேம் என்ண

கூறுகறன்நணர்; த஡ரல்கரப்தி஦த்஡றல் ப஬ற்றுள஥களபக் குநறத்துத்
த஡ரல்கரப்தி஦ர் என்ண஬ரறு கூநறனேள்பபரர் என்று ஑ன்றும் த஡ரி஦ரது
த஡ரல்கரப்தி஦த்ள஡னேம் அட்டரத்஡ற஦ர஦ீள஦னேம் தர்ணல் ஑ப்திடுகறநரர்

஡஥ற஫றல் ஬ிபி ப஬ற்றுள஥ள஦ எட்டரம் ப஬ற்றுள஥ என்று தெரல்஬து
பதரல் ஬டத஥ர஫ற஦ில் अष्टभी द्िबक्तत/அஷ்ட஥ீ ஬ிதக்஡ற என்று

தெரல்஬஡றல்ளன. ஬ட த௄னரர் எட்டரம் ப஬ற்றுள஥ள஦ आभक्न्ितद्िबक्तत
என்றும் संफद्ु धिः/संफोधनभ ् என்று தெரல்஬து ஡ரம் ஬஫ள஥

த஡ரல்கரப்தி஦ச் ெறநப்ன௃ப் தர஦ி஧த்ள஡ உன்ணித்துப் தரர்த்஡ரல்,

த஡ரல்கரப்தி஦த்ள஡ அ஧ங்பகற்நத் த஡ரல்கரப்தி஦ர் தட்ட தரட்ளடப்
தணம்தர஧ணரர் ஬ிபக்கற஦ின௉ப்தது ஬ிபங்கும்.
ன௅ந்துத௄ல் கண்டு ன௅ளநப்தட எண்஠ிப்

ன௃னந்த஡ரகுத் ப஡ரபண பதரக்கறு தனு஬ல்
..................................
.....................................
........................................஢ரன்஥ளந ன௅ற்நற஦
அ஡ங்பகரட் டரெரற்கரில்஡தத் த஡ரிந்து
ஐந்஡ற஧ த௄ல் இனக்க஠ த௄ற்தநரகுப்ன௃ ன௅ளந஦ரக ஏற்ன௃ச் தெய்஦ப்தட
஬ில்ளன, அ஡ணரல், ெறநறது ெறநற஡ரக அந்த௄ல் ததரது஥க்கள்
த஦ன்தரட்டிணின்றும் ன௃ன஬ர் ஏற்திணின்றும் ஬ினக்கப் தட்டு அது
஡றன௉஥ரல் குன்நம் எனும் அ஫கர் ஥ளன஦ில் (஢ரன்஥ளந஦ரப஧ரல்)
தினத்஡றல் ஥ளநத்து ள஬க்கப் தட்டது. இந்஡ த௄ல் ஡஥றழ்
இனக்க஠த்ள஡னேம் த஥ய்ப்தரட்டி஦ல் (கர஥ த௄ல், கர஡ல் த௄ல், உடல்
கூறு) ஬ிபக்க்கற஦஡ரம். பதரக்கற்றுப் பதரண (பதரக்கறு
தனு஬ல்)அ஡ளணத் த஡ரல்கரப்தி஦ர் த஡ரகுத்து அபித்஡ரர். ஆணரல்

அ஡ளண த௄னரக ஏற்க ஢ரன்஥ளந஦ரப஧ரண அ஡ங் பகரட்டரெரன்
஥றுத்஡ரர். ஡஥ற஫ர் அநறஞர்கள் "அ஡ங்பகரட் டரெரற்கரில்஡தத் த஡ரிந்து"
என்தள஡ அ஡ங்பகரட்டரெரற்கு அரில்஡தத் த஡ரிந்து" என்று தெய்து

அ஡ங்பகரட் டர ெரனுக்குக் குற்நம் தகடத் த஡ரிந்து என்று தெரற்தநரடர்
஬ழு஬ி஦஬ரறு ஡஬நரண ஬ிபக்கம் தகரடுக்கறன்நணர். அ஡ளண
"அ஡ங்பகரட் டரெரன் கரில்஡தத் த஡ரிந்து" என்று திரித்துப் ததரன௉ள்
கண்டரல் அ஡ங்பகரட் டரெரணின் குற்நம் தகடத் த஡ரிந்து என்ந
உண்ள஥ ஬ிபக்கம் த஡ரினேம். இள஡ப் தற்நற அநற஦ச் ெறநப்ன௃ப்
தர஦ி஧த்஡றல் ஬ன௉ம் அடுத்஡ ஬ரிள஦ப் தடித்துப் தரர்க்க.
அதங்கைாட் டாசான் ைரில்த஧த் மதரிந்து
நனங்ைா நப஧ின் எழுத்துமுற஫ ைாட்டி
த஡ரல்கரப்தி஦ரின் கரனத்஡றல் தெரல் ஬஫க்கு த஥ர஫ற஦ரக ஥ட்டுப஥

இன௉ந்஡ ஬டத஥ர஫றக்கு எழுத்துகள் உன௉஬ரகற ஬ிட்டண. அ஡ணரபனப஦
஬டதெரற் கறப஬ி என்று த஡ரல்கரப்தி஦ர் குநறப்திட்டரர். (கறப ஬ர஠ம்->
கல ர்஬ர஠ம் )
வ்ட எழுத்துகள் 52 தகரண்டின௉ந்஡ரலும், த஡ரல்கரப்தி஦ர் 30 எழுத்துகளப
஥ட்டும் ஡஥றழ் எழுத்து இனக்க஠த்஡றல் த௄ன்஥஧தில் குநறப்திட்டரர். ஬ட
எழுத்துகளபத் ஡஥றழ்ச் தெய்னேள்கபில் ன௃குத்஡ற ஬ிடு஬ரர்கள் என்த஡ணரல்
஬டதெரற் கறப஬ி ஬டத஬ழுத் த஡ரரீஇ
எழுத்த஡ரடு ன௃஠ர்ந்஡ தெரல்னர கும்ப஥'
என்று தெரல்னற ஬ட தெரல்னறன் கறப஬ிகளப ஬டத஬ழுத்து ஢ீக்கற எழு஡
ப஬ண்டும் என்று குநறப்திட்டரர். அ஡ணரல் ஡ற்ெ஥ம் ஡ற்த஬ம் என்ந
தரகுதரபட ஡஥ற஫றல் இல்ளன.
ெறள஡ந்஡ண ஬ரினும் இள஦ந்஡ண ஬ள஧஦ரர் என்தது ஡஥றழுக்குச்
தெரன்ணது. அன௉஥ன௉ந்஡ன்ண-அன௉஥ரந்஡-அன௉஥ந்஡என்ந ஥னொஉச் ெறள஡வுச்
தெரற்களுக்கு அது ஬ள஧஦ள஧஦ரம். ஬ட தெரற் ெறள஡வுகளுக்கு அன்று.

இ஡ணரல் அ஡ங்பகரட் டரெரன் த஡ரல்கரப்தி஦த்ள஡ ஏற்க ஬ின௉ம்த
஬ில்ளன. அ஡ங்பகரட் டரெரன் ஑ன௉ ஢ரன்஥ளந஦ரபர் என்தள஡க்
க஬ணிக்க. இ஡ணரபனப஦
அ஡ங்பகரட் டரெரன் கரில்஡தத் த஡ரிந்து
஥஦ங்கர ஥஧தின் எழுத்துன௅ளந கரட்டி
என்று அ஡ங்பகரட் டரெரணின் குற்நம் த஡ரிந்து ஥஦க்க஥றன்நற ஐந்஡ற஧
஥஧ன௃ப்தடி எழுத்து ன௅ளநள஦க் கரட்டிணர் என்தள஡ப் தணம்தர஧ணரர்
ெறநப்ன௃ப் தர஦ி஧த்஡றல் அ஫கரக எடுத்து இ஦ம்திணரர்.
இ஡ணரபனப஦
஥ல்கு஢ீர் ஬ள஧ப்தின் ஐந்஡ற஧ம் ஢றளநந்஡

த஡ரல்கரப் தி஦தணணத் ஡ன்தத஦ர் ப஡ரற்நறப்
தல்ன௃கழ் ஢றறுத்஡ தடிள஥ ப஦ரபண.
என்று கூநற ன௅ந்து த௄ல்/த஡ரன்னூல் (த஡ரல் த௄ல் அ஡ர஬து ஐந்஡ற஧ம் )
கரப்ன௃ச் தெய்து, அ஡ணரல் ஡ன் தத஦ள஧த் த஡ரல்கரப்தி஦ன் என்று
ப஡ரன்நச் தெய்து அ஡ங்பகரட்டரெரன் குற்நம் த஡ரிந்து எழுத்து ன௅ளந
கரட்டிப் தல் ன௃கள஫ ஢றறுத்஡ற஦ ஬டி஬ிணன் என்று தணம்தர஧ணரர்

ன௃கழ்கறன்நரர் . ஆகப஬, த஡ரல்கரப்தி஦ர் என்தது த஡ரல்கரப்தி஦ரின்
இ஦ற்தத஦ர் அன்று.
நனங்ைா நப஧ின் எழுத்துமுற஫
எழுத்துக்ை஭ின் ஧ி஫ப்புக்குப் பு஫஦றட
எல்஬ா மயழுத்தும் மய஭ிப்஧டக் ைி஭ந்து
மசால்஬ின ஧ள்஭ி மனழுதரு ய஭ினின்
஧ி஫ப்ம஧ாடு யிடுயமி உ஫ழ்ச்சி யாபத்
தைத்மதழு ய஭ினிறச னரில்த஧ ஥ாடி
அ஭஧ிற் கைாடல் அந்தணர் நற஫த்கத

த஬பிப்தடக் கறபந்து உச்ெரிக்கறன்ந தெரற்களப (எழுதும் ஡ன்ள஥னேள்ப)
எல்னர எழுத்துக்களும் (உ஦ிர், த஥ய், உ஦ிர்த஥ய் எழுத்துகள்), எழுகறன்ந
஬பி஦ரல், ஡ரம் திநக்குந் த஡ர஫றலுளட஦஬ர஡தனரடு ஡ம்ள஥ச் தெரல்லும்
இடத்து, (உநழ்ச்ெற) ஡றரி஡ன௉ங் கூற்ளநனேளட஦ உண்஠ின்று எழும் ஬பி஦ரணர஦
இளெள஦க் குற்நம் தகட ஆ஧ரய்ந்து, ஥ரத்஡றள஧ ஬ள஧஦ளந஦ரற் பகரடல்
என்தது அந்஡஠ர் (இந்஡ற஧ன்) கரத்஡து (கரப்பத,஥ளநப்பத=஥ளநத்ப஡) ஆகும் .

அந்஡஠ர் ஥ளநத்து என்தள஡ப் தரர்ப்தரர் ப஬஡த்துக் கண்஠து என்று ததரன௉ள்
தகரள்பனரகர. ஢ரன்஥ளந என்று த஡ரல்கரப்தி஦ர் குநறப்திட஬ில்ளன. ப஥லும்
எந்஡ ஬டத஥ர஫ற ப஬஡த்஡றலும் எழுத்துகபின் ஥ரத்஡றள஧/அபன௃ தற்நறக்
குநறப்திடப் தட஬ில்ளன. ஡஥ற஫றல் ஥ளந (஥ளநத்஡ல்) என்ந தெரல்லுக்கு
னெடு஡ல், கரத்஡ல், ஑னறத்஡ல் என்ந ததரன௉ள்கள் உண்டு.
த஥ய்த஦ழுத்துகபிற் ெறன஬ற்நறற்கு ஈத஧ரனறனேம் ெறன஬ற்நறற்கு னெத஬ரனறனே
ப஥லுன௅ப=உநழ்ச்ெற).
எ-டு :
க --

1. அக்கர என்னும் தெரல்னறல் க், k. (஬னற஦ கக஧ம்.)
2. உனகு, அகம் என்னும் தெரற்கபில் த஥ல்னற஦ கக஧ம், கக஧த்஡றற்கும்

ஆய்஡த்஡றற்கும் இளடத்஡஧ ஑னற.
3. ஡ங்கம், என்னும் தெரல்னறல் g பதரன்ந த஡ரணிப்ததரனற (voiced letter).

அஃதியண் நுய஬ா மதழுந்துபு஫த் திறசக்கும்
மநய்மதரி ய஭ினிறச அ஭புநுயன் ஫ிசிக஦.

அ஡ளண இந்த௄னறடத்துச் தெரல்னரது. எழுந்து ன௃நத்து இளெக்கும், ததரன௉ண்ள஥
த஡ரிகறன்ந ஬பி஦ரணர஦ இளெ஦து ஥ரத்஡றள஧஦ிளண, ஦ரன் ஈண்டுக் கூநறபணன்
ன௅க்கு஡ல், ெலழ்க்ளக஦டித்஡ல் ன௅஡னற஦ண ன௅஦ற்ெற஦ரற் திநக்குத஥ணினும்,
ததரன௉ள் த஡ரி஦ர ஢றளனள஥஦ ஬ரகனறன் அ஬ற்நறற்கு அபன௃

கூநர஧ர஦ிணரத஧ன்தது ததநப்தட்டது. ஥ரடு ஬ி஧ட்டு஡ல் பதரன்நள஬ தெய்஦ ஢ர
஥டித்து எழுப்ன௃ம் ஑னற எழு஡ இ஦னர஡஡ரளக஦ரல், அ஬ற்நறற்கும் அபன௃
இல்ளன

஥஦ங்கர த௄ன் ஥஧ன௃ -தநிழ் யண்ணநாற஬
எழுத்த஡ணப் தடுத
ன௅ப்தஃ த஡ன்த
தன்ண ீ த஧ழுத்தும் உ஦ித஧ண த஥ர஫றத.
த஡றதணண் த஠ழுத்தும் த஥ய்த஦ண த஥ர஫றத.

தநிழ் அரியரினில் உனிர் முன்னும் மநய் ஧ின்னும் ஆய்தம் இறடயும்,
உனிருள் கு஫ில் முன்னும் ம஥டில் ஧ின்னும், மநய்யுள் ய஬ி முன்னும் மந஬ி
஧ின்னும் இறட இறடயும் றயக்ைப்஧ட்ட஦. உ஦ிர்த஥ய் ஬ரினேம் எழுத்து
ன௅ளநனேம் ஡஥றழுக்பக ெறநப்தரகும். இந்஡ற஦ த஥ர஫றகட்தகல்னரம் இள஬
திற்கரனத்ப஡ ஡஥றள஫ப் தின்தற்நற ப஦ற்தட்டண. அ஧தி, யீப்ன௉ ன௅஡னற஦
பெ஥ற஦க் (Semitic) கள஬த஥ர஫றகள் எல்னர஬ற்நறற்கும், ெ஥ற்கறன௉஡ த஥ர஫றந்஡
ஆரி஦க் கள஬த஥ர஫றகள் எல்னர ஬ற்நறற்கும் இள஬஦ில்ளன. எழுத்துகள்
உ஦ின௉ம் த஥ய்னேம் ப஬று ப஬று அடுத்஡டுத் த஡ழு஡ப்தடு஬துடன், அரி஬ரி஦ில்
உ஦ின௉ம் த஥ய்னேம் ன௅ளந஦ின்நற ஥஦ங்கறக் கறடக்கும்.

நனங்ைின நூன்நபபு - யடமநாமி யண்ணநாற஬
஡஥றள஫ப் பதரல் அன்நற ஬டத஥ர஫ற ஬ண்஠஥ரளனள஦ப் தர஠ிணி ஥ரற்நறக்
குநறத்துள்பரர் अइउण ् । कखक् ।
एओङ् । ऐऔच ् । हमियट् । रण ् । ञभङणनभ ् । झबञ ् । घढधष ् । जफगडदश ् । खपछठथचटति ् ।
कऩम ् ।
शषसय् । हर ् । என்று ஥பகசு஧ச் சூத்஡ற஧த்஡றல் (भाहे श्िय सूिाणण ஥ரபகசு஬஧ச்
சூத்஡ற஧ங்கள்) கூநறனேள்பரர்.
஥பகசு஧ச் சூத்஡ற஧த்ள஡ ஆய்வு தெய்஡ரல்
஥பகசு஧ச் சூத்஡ற஧ம்- ஬டத஥ர஫றக் குறுங்க஠க்கு த௄ற்தரக்கள்
உ஦ிர் : अइउण ् ऋऌक् एओङ् ऐऔच ् = अ इ उ ऋ ऌ ए ओ ऐ औ
த஥ய் : हमियट् रण ् ञभङणनभ ् झबञ ् घढधष ् जफगडदश ् खपछठथचटति ् कऩम ् शषसय्
இளட஦ிணம்: म ् य् र ् ि ्
இள஧ப்திணம்: श ् ष ् स ्
னெச்தெரனற : ह्
இள஡ ப஥லும் ஆய்வு தெய்஡ரல்
1ம் ஬குப்ன௃ : ञभङणनभ ् -> ञ ् भ ् ङ् ण ् न ् भ ् -तारु

ओष्ठ

कण्ठ भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ

2ம் ஬குப்ன௃ : झबञ ् घढधष ् -> झ ् ब ् घ ् ढ् ध ् -तारु

ओष्ठ

कण्ठ भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ

3ம் ஬குப்ன௃ : जफगडदश ् -> ज ् फ ् ग ् ड् द् -तारु

ओष्ठ

कण्ठ भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ

4ம் ஬குப்ன௃ : खपछठथ -> ख ् प् छ् ठ् थ ् - कण्ठ ओष्ठ तारु भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ
5ம் ஬குப்ன௃ : कऩम ् चटति ् -> क् ऩ ् च ् ट् त ् - कण्ठ ओष्ठ तारु भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ
हमियट् रण ् ञभङणनभ ् झबञ ् घढधष ् जफगडदश ् खपछठथचटति ् कऩम ् शषसय् என்த஡றனறன௉ந்து
चटति ् कऩम ् என்தள஡ कऩम ् चटति ् என்று ன௅ளந ஥ரற்நறப் தடிக்கவும்.
க ஬ன௉க்கம் ங ெ ஬ன௉க்கம் ன௅஡னற஦ண தர஠ிணி஦ ஥பகசு஧ச் சூத்஡ற஧த்஡றல்
கல ஫றன௉ந்து ன௅ளந ஥ரற்நற எழு஡ப் தட்டின௉க்கறன்நண. க ஬ன௉க்கம் ஆணது 5ம், 4ம்,

஬குப்தில் क् & ख ् ன௅஡னறலும்; னென்நரம், இ஧ண்டரம் ஬குப்தில் ग ् & घ ् னென்நரம்
எழுத்஡ரகவும் ங 1ம் ஬குப்தில் னென்நரம் எழுத்஡ரகவும் குநறக்கப்தட்டுள்பண.
இது பதரனப஬ ஥ற்ளந ஬ன௉க்க எழுத்துகளும் ஥ற்ந இண எழுத்துகளும்
குநறக்கப்தட்டுள்பண. कण्ठ तारु भूधात दन्त

ओष्ठ कण्ठतारु

कण्ठोष्ठ दन्तोष्ठ என்ந

ன௅ளந஦ில் அல்னர஥ல் कण्ठ ओष्ठ तारु भूधात दन्त ஥ற்றும் तारु

ओष्ठ

कण्ठ भूधात

दन्त ன௅ளந஦ில் த஥ய்த஦ழுத்துகள் ஢ற஧ல் தடுத்஡ப் தட்டுள்பண.

अइउण ् । कखक् । एओङ् தர஠ிணி஦ உ஦ித஧ழுத்துக் குநற஦ீட்டில்
कण्ठ तारु

ओष्ठ

भूधात

दन्त कण्ठतारु

कण्ठोष्ठ

ए, ऐ,

ओ, औ

अ,इ,उ,ऋ,ऌ, பதரன்ந குநறல் உ஦ித஧ழுத்துகபின் आ, ई, क, ऊ த஢டில்

஬டி஬ங்கள் ஥பகசு஧ச் சூத்஡ற஧த்஡றல் இல்ளன . ऐ ஆணது औ வுக்கு ன௅ன்ன௃
ள஬க்கப்தட்டுள்பது. உ஦ித஧ழுத்துகள் कण्ठ तारु
कण्ठतारु

ओष्ठ

कण्ठोष्ठ ன௅ளந஦ில் ஢ற஧ல்தடுத்஡ப் தட்டுள்பண.

भूधात

दन्त

ஐந்஡ற஧த்ள஡ப் தற்நறப் பதசும் பதரது, தர்ணல், கல ழ்க்கண்ட஬ரறு கூறுகறநரர்
In Tamil the four classes of words are called peyarssol, vinaissol, idaissol, and urissol; literally: nameword, act-word, middle-word, peculiar-word. The first is a literal translation of the Sanskrit nama(-pada),
the second is for kriya; akhyata being, apparently, untranslatable in Tamil.
தர஬ர஠ரின் கூற்றுப்தடி
எல்னர த஥ர஫றகபிலும் இனக்க஠஬ளகச் தெரற்கள் தத஦ர் , ஬ிளண, இளட எண
னென்பந. இள஬ ெறளை, ஢றன௉க்஡ம் என்னும் த஡ரடக்க ஬டத௄ல்கபில் , ஢ர஥(ம்),
ஆக்஦ர஡(ம்), ஢றதர஡(ம்) எணக் குநறக்கப்தட்டண. தர஠ிணி இ஬ற்ளந ன௅ளநப஦
சுதந்஡ம், ஡றஙந்஡ம், அவ்஦஦(ம்) எணக் குநறத்஡ரர். ஆரி஦ர் இந்஡ற஦ர஬ிற்கு
஬ன௉ன௅ன்பத, ஢ர஥ம் என்னுஞ் தெரல் ப஥ளன ஦ரரி஦த்஡றல் namon, nomen என்று
஬஫ங்கற஦஡ரகத் த஡ரி஬ ஡ரலும்,஡றனைத்஡ரணி஦த்஡றல் ஬ிளண஦ரகவும் ஬஫ங்கற

஬ன௉஬஡ணரலும், ஑ன௉கரல் அது ப஥ளன஦ரரி஦ச் தெரல்னரக இன௉ப்தினும்
இன௉க்கனரம். ஆக்஦ர஡ (kh) என்னும் தெரல், தெரல் என்பந ததரன௉ள்தடு஬து.
இது ததரன௉பிலும் ஆட்ெற஦ிலும் verb (L. verbum) என்னும் ஆங்கறனச் தெரல்ளன
த஦ரத்஡து. (ख्मा khyā) கற஦ர=தெரல். verb=தெரல்.
verb ஬ிளணள஦க் குநறக்கும் -க்ரி஦ர என்தது ஬஫க்தகர஫றந்து, ஑ன்நறன்
஡ன்ள஥ள஦ப் தி஧஡ரண஥ரகச் தெரல்லு஡ல் என்னும் आख्मातभ ् ākhyātam ஆக்஦ர஡ம்
என்று ஬டத஥ர஫ற ஬஫ங்குகறநது.
தத஦ர்ச் தெரல், ஬ிளணச் தெரல் ஬ள஧஦ளநகபில் ஡஥றழுக்கும், ஬டத஥ர஫றக்கும்
஢றளந஦ ப஬றுதரடுகள் உள்பண. த஬று஥பண த஡ரல்கரப்தி஦ம் ஥ற்றும்
அட்டரத்஡ற஦ர஦ீ஦ிற்கும் உள்ப இனக்க஠ப் தத஦ர் ஑ற்றுள஥களப ள஬த்துக்
தகரண்டு தர்ணல் ஐந்஡ற஧த்ள஡ப் தற்நற ஬ிபக்கம் ஡ன௉கறநரர். (஬ிளணச்தெரல்)
஡றஙந்஡ என்ணத஬ணில் ஡ரது என்னும் ன௅஡ணிளனத஦ரடு கரன த஬ண் ஠ிடங்
கரட்டும் ஈறுபெரின் ஬ிளணப்த஡஥ரம். ஡஥றள஫ப் பதரல் அன்நற, ெ஥ற்கறன௉஡
஬ிளணகள், ஆறுகரனங்களும் (Tenses), ஢ரன்கு தடிசுகளும் (Moods), னென்று
உநவுகளும் (Voices) தகரள்ளும் .
(தத஦ர்ச்தெரல்) மளதந்஡ என்ணத஬ணில் ஡ரது எணப்தடும் ன௅஡ணிளனத஦ரடு,
கறன௉த் எணப்தடும் தத஦஧டி஦ிளடத஦ரட்டும் ஡த்஡ற஡ன் எணப்தடும் ஬஫ற஢றளன
஦ிளடத஦ரட்டும் பெர்ந்஡ ஬டி஬ிற்குப் தி஧கறன௉஡ற அல்னது தி஧ர஡றத஡றகம் என்று
தத஦ர். இப்தி஧ர஡றத஡றகத்துடன் ப஬ற்றுள஥ னேன௉ன௃ பெரின் தத஦ர்ப்த஡஥ரம். அது
சுதந்஡ம் எணப்தடும். சுப் (மள ப்) என்தது ப஬ற்றுள஥னேன௉ன௃களப த஦ல்னரம்
ததரது஬ரகக் குநறக்கும் தர஠ிண ீ஦க் குநற஦ீடு . அந்஡ம் ஈறு. கறன௉த் ஈறு
கறன௉஡ந்஡ம் என்றும், ஡த்஡ற஡ ஈறு ஡த்஡ற஡ரந்஡ம் என்றும் தெரல்னப்தடும். ஆணரல்
஡஥ற஫றல் தத஦ர்ச்தெரல் என்தது ஑ன்நன் தத஦ள஧ உ஠ர்த்தும் தெரல் ஆகும்
ததரன௉ள், இடம், கரனம், ெறளண, கு஠ம், த஡ர஫றல் என்னும் ஆநறன் அடிப்தளட஦ில்
தத஦ர்ச்தெரற்கள் ப஡ரன்றும்.

த஡ரல்கரப்தி஦ர் , ஬டத஥ர஫ற க்ரி஦ர த஡ம் என்தள஡ ஬ிளணச்தெரல் என்று
த஥ர஫ற தத஦ர்த்து இன௉ந்஡ரல், ஬டத஥ர஫ற஦ில் உள்ப ஬ிளணச் தெரல்ளனக்
குநறக்கும் आख्मातभ ् ākhyātam என்ந தெரல்லுக்கும் verbum என்ந இனத்஡றன்
தெரல்லுக்கும் verb என்ந ஆங்கறனச் தெரல்லுக்கும் த஥ர஫ற தத஦ர்ப்ன௃ உநவுகள்
என்ண என்தள஡ தர்ணல் ஡ரன் ஬ிபக்க ப஬ண்டும்.

தர்ணல் த஥ய்த஦ழுத்துப் திரிப்ன௃களபப் தற்நறக் கல ழ்க்கண்ட஬ரறு
குநறப்திடுகறநரர்.
The Tamil Grammar divides the consonants into vali 'strong', meli 'soft', and idai or 'medial'). The first (k,
S, t, t, p) and second (ṅa ña ṇa na
ma) do not correspond to the aghosha and ghoshavat classes of the Sanskrit and Pali Grammars; the
difference in name is owing to the
peculiar phonetic system of Tamil which differs altogether from the Sanskrit. The idai (or medial) letters
(y, r, 1, v, 1 and 1) correspond
with the Sanskrit antasthaA) and the Tamil name is an exact translation of the Sanskrit.
த஥ய்த஦ழுத்துகள் ஬ல்னறணம், த஥ல்னறணம், இளட஦ிணம் என்று னென்று
஬ளக஦ரகப் திரிக்கப்தட்டின௉க்கறன்நண. ஆணரல் அள஬ இந்஡ னென்று
஬ரிளெப்தடி அடுக்கப்தட஬ில்ளன. த஥ய்த஦ழுத்துகள் த஡றதணட்டில் ன௅஡னறல்
஬ன௉ம் தத்து எழுத்துகள் ஑ன௉ ஬ல்னறணம், ஑ன௉ த஥ல்னறணம் என்ந அள஥ப்தில்
அடுத்஡டுத்து அள஥க்கப்தட்டின௉க்கறன்நண. அ஡ன் தின்ணர் இளட஦ிண
எழுத்துகள் ஆறும் த஡ரடர்ந்து ஑ன்நன்தின் ஑ன்நரக ள஬க்கப்தட்டுள்பண.
களடெற஦ில் இன௉க்கும் இ஧ண்டு எழுத்துகளும் ஑ன௉ ஬ல்னறணம், ஑ன௉
த஥ல்னறணம் என்ந ன௅ளந஦ில் அள஥ந்துள்பண.
த஥ய்த஦ழுத்துகபின் ஬ளகப்தரடு :
஬ல்னறணம்

: க், ச், ட், த், ப், ற்

த஥ல்னறணம்

: ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்

இளட஦ிணம்

: ய், ர், ல், வ், ழ், ள்

தர஠ிணி஦ ஥பகசு஧ச் சூத்஡ற஧ங்களும் ப஥ற்தடி஦ரண ஆறு த஡ரகு஡ற னென்று
(஬ல்னறண, த஥ல்னறண,

இளட஦ிணங்கள்) ஬குப்ன௃த் ஡஥றழ் ன௅ளநள஦ப் தின்தற்நறத் ஡ரன்
1ம் ஬குப்ன௃ : ञभङणनभ ् -> ञ ् भ ् ङ् ण ् न ् भ ् -तारु

ओष्ठ

कण्ठ भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ

2ம் ஬குப்ன௃ : झबञ ् घढधष ् -> झ ् ब ् घ ् ढ् ध ् -तारु

ओष्ठ

कण्ठ भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ

3ம் ஬குப்ன௃ : जफगडदश ् -> ज ् फ ् ग ् ड् द् -तारु

ओष्ठ

कण्ठ भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ

4ம் ஬குப்ன௃ : खपछठथ -> ख ् प् छ् ठ् थ ् - कण्ठ ओष्ठ तारु भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ
5ம் ஬குப்ன௃ : कऩम ् चटति ् -> क् ऩ ् च ् ट् त ् - कण्ठ ओष्ठ तारु भूधात दन्त ன௅ளந ஬ரிளெ
இளட஦ிணம்: म ् य् र ् ि ्
இள஧ப்திணம்: श ् ष ् स ्
னெச்தெரனற : ह्
என்தண஬ற்ளந हमियट् रण ् ञभङणनभ ् झबञ ् घढधष ् जफगडदश ् खपछठथचटति ् कऩम ् शषसय्
என்று ஐந்து எழுத்துத் த஡ரகு஡றகளப ஐந்து ஬குப்தரக்கற ஆணரல் ஢ற஧ல்ன௅ளந
஥ரற்நறத் ஡ளனகல ஫ரக அடுக்கறனேள்பரர்.
஡஥றழ் த஥ய்த஦ழுத்துகள் க், ச், ட், த், ப், ற், ங், ஞ், ண், ந், ம், ன், ய், ர், ல், வ், ழ், ள்
என்று ஡஥றழ் ன௅ளநப்தடி ஬ரிளெப்தடுத்஡ப் தட்டுள்பண. ஬டத஥ர஫ற஦ில்
஥பகசு஧ச் சூத்஡ற஧த்஡றல் म ् य् र ् ि ् ञ ् भ ् ङ् ण ् न ् भ ् झ ् ब ् घ ् ढ् ध ् ज ् फ ् ग ् ड् द् ख ् प् छ् ठ् थ ् क्
ऩ ् च ् ट् त ् என்தது ஬டத஥ர஫ற த஥ய்த஦ழுத்துகள் ஡ளனகல ழ் ஢ற஧ல் ஬ரிளெப் தடி
஑ழுங்கறன்நற ஬ளகப்தடுத்஡ப்தட்டுள்பண.
஬ல்னறண, த஥ல்னறண இளட஦ிணம் என்று ஡஥றழ் எழுத்துகள் ன௅ளநப்தடி
஬ளகப்தடுத்஡றன௉க்க, ஬டத஥ர஫ற த஥ய்த஦ழுத்துகளப ஑ழுங்கறன்நற ஢ற஧ல்தடுத்஡ப்
தட்டு உள்பது. இவ்஬பவு ப஢ர்த்஡றதகரண்ட இனக்க஠த்஡றல் பதரனேம் பதரனேம்
अन्तसथािः என்ந ஑ன௉ தெரல்ளனத் த஡ரல்கரப்தி஦ர் இளட஦ிணம் என்று த஥ர஫ற
தத஦ர்க்க ப஬ண்டி஦஡றல்ளன. ஡஥றழ் ன௅ளந஦ினரண ஬ல்னறண, த஥ல்னறண
இளட஦ிண த஥ய்த஦ழுத்துகளபப் தர஠ிணி, ஡஬நரண ஢ற஧னறல்அடுக்கற
ள஬த்துள்பரர்.
The Tamils considered the Nasals as soft sounds while, for the Sanskritists the Voiced sounds were Soft .
In Sanskrit, Un-Voiced (Aghoṣa) Varga Consonants are known as Kaṭhina (Hard Consonants). The Voiced

(Ghoṣa) non-nasal Varga Consonants are called Mṛdu (Soft Consonants). Compare linguistic classification
of Aghoṣa of Sanskrit with Un-Voiced, and Ghoṣa of Sanskrit with Voiced.
஬ரன்஥ீ கற ஡ரன் எழு஡ற஦ இ஧ர஥஦஠த்஡றல் ஬ண ஢஧ன் (கரடுளநப஬ரன்) ஆகற஦
அனு஥ன் இனக்க஠ம் த஦ின்ந஬஧ரகக் கரட்டினேள்பரர். கறட்கறந்ள஡க்
கரண்டத்஡றல்
नूनभ ् व्मकयणभ ् कृत्ससनभ ् अनेन फहुधा श्रुतभ ् |
फहु व्माहयता अनेनन ककं धचत ् अऩ शक्ददतभ ् || ४-३-२९

"Definitely grammar is severally and comprehensively learnt by him... and though much is said by him
not a single word has gone amiss of verbiage... [4-3-29]

கம்தபணர அனு஥ளண ஐந்஡ற஧ இனக்க஠ம் அநறந்஡஬ன் என்று கூறுகறநரர்.

6403. இள஦ந்஡ண இள஦ந்஡ண இளண஦ கூநலும்,
஥஦ிந்஡னும் து஥றந்஡னும் என்னும் ஥ரண்திணரர்,
அனிந்திபம் ஥ிற஫ந்தயன் ஆள஠ ஏ஬னரல்,
஢஦ம் த஡ரி கர஬னர் இன௉஬ர், ஢ண்஠ிணரர்.

஢஬ ஬ி஦ரக஧஠ தண்டி஡ர் என்று அனு஥ளணக் கூறும்பதரது அ஬ர் 9
இனக்க஠ங்களப அநறந்஡றன௉ந்஡஡ரக ஬ிபக்கம் அபிக்கப் தட்ட பதரதும் ஢஬
என்ந தெரல்லுக்குப் ன௃஡ற஦ என்ந ததரன௉ள் தகரண்டு இ஧ர஥஦஠க் கரனத்஡றல்
ன௃஡ற஡ரக இ஦ற்நப்தட்ட இனக்க஠த்ள஡ அநறந்஡றன௉ந்஡ரர் என்தப஡ ெரி஦ரண
஬ிபக்கம் ஆகும். ஏதணணில் ஬ரன்஥ீ கற ஡ன் இ஧ர஥஦஠த்஡றல் ஬டத஥ர஫றக்கு
இனக்க஠ம் இன௉ந்஡஡ரகக் கூந஬ில்ளன ஆணரல் ஬ரன்஥ீ கற஦ின்
இ஧ர஥ர஦஠த்ள஡க் குற்ந஥ந ஆ஧ரய்ந்து ஡றன௉஥றகு ஢ர஧ர஦஠ ஐ஦ங்கரர்
அனு஥ன் ெலள஡னேடன் ஡஥ற஫றல் பதெறணரர் என்றும் , ப஡஬தரள஭ (ப஡஬ர்கள்
பதசும் த஥ர஫ற஦ரண ஬டத஥ர஫ற)஦ின் ஥று஡ளன஦ரண ஥ரனு஭ீ தரள஭க்கு
(஥ரணிடர்கள் பதசும் த஥ர஫ற) இனக்க஠ம் இன௉ந்஡஡ரகக் குநறப்திட்டு அந்஡

஥ரனு஭ீ தரள஭ ஡ரன் ஡஥றழ் என்றும் ஡ணது ஬ரன்஥ீ கன௉ம் ஡஥றழும் என்ந
ன௃த்஡கத்஡றல் த஥ய்ப்தித்துக் குநறப்திடுகறநரர்.

அவ்஬ரதநணின் ஡஥றழுக்கு இனக்க஠ம் இ஧ர஥ர஦஠க் கரனத்஡றபனப஦ ப஡ரன்நற
஬ிட்டது என்ததும், அது ஐந்஡ற஧ம் என்ததும் அந்஡ ஐந்஡ற஧த்ள஡ அனு஥ன்
அநறந்஡றன௉ந்஡ரர் என்ததும் அ஡ணரபனப஦ கம்தன் ஐந்஡ற஧ம் ஢றளநந்஡஬ன் என்று
அனு஥ளணக் குநறப்திடு஬தும் த஡பிவு.
ப஡஬ தரள஭ என்று ெ஥ஸ்கறன௉஡த்ள஡ச் தெரல்஬ரர்கள். ஬ரன்஥ீ கற஦ின்
கூற்றுப்தடிப் தி஧ர஥஠ர்கள் பதெற஦து ஬டத஥ர஫ற ஥ணி஡ர்கள் பதசு஬து ஥ணி஡
தரள஭.அப்தடி ஑ப஧ ஑ன௉ தரள஭ இன௉ந்஡றன௉ந்஡ரல்஡ரன் அள஡ அனு஥ன்
‘஥ணி஡ தரள஭’ என்று அள஫த்஡றன௉க்க ன௅டினேம். அள஡ ‘஥ரனு஭ீம் ஬ரெம்’
என்றும், (஬ரல்஥ீ கற ஧ர஥ர஦஠ம்- 5-30-17). “஥ரனுடம் ஬ரக்஦ம்” என்றும்
குநறப்திடுகறநரன். அனு஥ன் (஬ரல்஥ீ கற ஧ர஥ர஦஠ம்- 5-30-19).
अहभ ् हह अतततनुिः चैि िानयिः च द्िशेषतिः |
िाचभ ् च उदाहरयष्मामभ भानष
ु ीभ ् इह संसकृताभ ् || ५-३०-१७
"However, I am very small in stature, particularly as a monkey and can speak now Sanskrit, the human
language too."
ெ஥ஸ்கறன௉த்஡றல் பதெறணரல் என்ண என்று ன௅஡னறல் அனு஥ன் ப஦ரெறக்கறநரன்.
஑ன௉ ஬ரண஧த்துக்கு ெ஥ஸ்கறன௉஡ம் எப்தடித் த஡ரினேம் என்று ெலள஡ ஢றளணப்தரள்.

महद िाचभ ् प्रदासमामभ द्द्िजाततिः इि संसकृताभ ् |
यािणभ ् भन्मभाना भाभ ् सीता बीता बद्िष्मतत || ५-३०-१८
िानयसम द्िशेषेण कथं समादमबबाषणम्भ ् |
"If I use Sanskrit language like a brahmin, Seetha will get frightened, thinking me as Ravana. Especially,
how can a monkey speak it?"
஧ர஬஠பண ஬ரண஧ ப஬டம் ன௄ண்டு ஡ன்னுடன் ெ஥ஸ்கறன௉஡த்஡றல் பதசுகறநரன்

என்று ஢றளணப்தரள். அ஡ணரல் ஥ணி஡ தரள஭஦ிபனப஦ பதெனரம் என்று ன௅டிவு
தெய்கறநரன்.
ெர஡ர஧஠ ஥க்கள் பதெற஦ ஥ணி஡ தரள஭, ஬ரண஧ணரண அனு஥னுக்கும்
த஡ரிந்஡றன௉க்கறநது. அள஡ச் தெரல்லு஥றடத்஡றல், “஥ரனுடம் ஬ரக்஦ம் அர்த்஡஬த்” (530-19) என்கறநரன்.
अिश्मभ ् एि िततव्मभ ् भानुषभ ् िातमभ ् अथतित ् || ५-३०-१९
भमा सान्त्सितमतुभ ् शतमा न अन्मथा इमभ ् अतनक्न्दता |
அ஡ர஬து ‘அர்த்஡ங்கள் அடங்கற஦ ஥ணி஡ ஬ரக்கற஦ம்’ என்கறநரன். இள஡ப்
தடிக்கும் பதரது அர்த்஡ங்கள் இல்னர஡ ஥ணி஡ ஬ரக்கற஦ம், அர்த்஡ங்கள்
அடங்கற஦ ஥ணி஡ ஬ரக்கற஦ம் என்று இ஧ண்டு ஬ி஡ம் இன௉ந்஡஡ர என்ந ெந்ப஡கம்
஬ன௉கறநது. ஥ணி஡ தரள஭ என்தது ஑ன௉ ஑னறக் குநறப்ன௃ என்த஡ரக ஥ட்டும்
இல்னர஥ல், ஏப஡ர ஆழ்ந்஡ அர்த்஡ங்களபத் த஡ரி஬ிப்த஡ரகவும்
இன௉ந்஡றன௉க்கறநது.

஥ணி஡ தரள஭஦ில் பதெனரம் என்று அனு஥ன் ஢றச்ெ஦ித்஡ பதரது உண்ள஥
ததரன௉ந்஡ற஦, அ஡ர஬து ‘அ஬ி஡஡ம்’ ததரன௉ந்஡ற஦ ஥ணி஡ தரள஭ள஦ப் பதெனரம்
என்று ன௅டிவு தெய்஡ரன் “஥து஧ம் அ஬ி஡஡ம் ஜகர஡ ஬ரக்஦ம்” (5-30-44)
என்கறநரன்.
इतत स फहु द्िधभ ् भहाअनुबािो |
जगतत ऩतेिः प्रभदाभ ् अिेऺभाणिः |
भधुयभ ् अद्ितथभ ् जगाद िातमभ ् |
द्रभ
ु द्िटऩ अन्तयभ ् आक्सथतो || ५-३०-४४

‘ததரய்஦ில்னர஡, உண்ள஥஦ரண ஥து஧ம் ஬ரக்கற஦த்ள஡ பதெனரம்’ என்று
஢றளணக்கறநரன். ஥து஧ம் என்நரல் இணிள஥ என்று ததரன௉ள். ததரய்஦ில்னர஡,
உண்ள஥஦ரண, இணிள஥஦ரண ஬ரக்கற஦ம் என்று எல்பனரன௉ம் அர்த்஡ம்
தெரல்கறநரர்கள். ஆணரல் இங்கு ’஬ரக்கற஦ம்’ என்தது ஑ன௉ள஥஦ில் ஬ந்துள்பது.

஑ன௉ ஬ரக்கற஦ம் ஥ட்டு஥ர பதெப்பதரகறநரன்? இல்ளனப஦!, தன ஬ரக்கற஦ங்கபில்
அல்ன஬ர பதெப்பதரகறநரன். அ஡ணரல் ’஥து஧ம் ஬ரக்கற஦ம்’ என்த஡றல் உள்ப
஬ரக்கற஦ம் என்தது த஥ர஫ற என்ந ததரன௉பில் ஬ந்துள்பது என்கறநரர் ஢ர஧ர஦஠
ஐ஦ங்கரர் அ஬ர்கள். அ஡ர஬து ‘ததரய்஦ில்னர஡ ஥து஧ த஥ர஫ற஦ில் பதெனரம்
என்று அனு஥ன் ஢றளணத்஡ரன்.
஢ர஧ர஦஠ ஐ஦ங்கரர் எடுத்துக் கரட்டினேள்ப இந்஡ இடத்ள஡த் ஡஬ி஧ திந
இடங்கபிலும், ஥து஧ம் என்ந தி஧ப஦ரகம் ஬ன௉கறநது. ஬ரல்஥ீ கற கரண்டம்
ன௅ழு஬஡றலும் என்று தரர்க்ளக஦ில், தன இடங்கபிலும், பதச்சு என்த஡ற்கு
ஏப஡னும் ஑ன௉ அளடத஥ர஫ற தகரடுத்துச் தெரல்னப்தட்டுள்பது. யற஡஥ரகப்
பதெறணரன், ஡ர்஥னேகத்஥ரகப் பதெறணரன், ெரதுர்஦஥ரகப் பதெறணரன், ஬ிபக்க஥ரகப்
பதெறணரன் என்று தன஬ரறு ஬ர்஠ளண ஬ந்஡ரலும், ‘஥து஧஥ரகப்’ பதெறணரன்'
என்தது சுந்஡஧ கரண்டத்஡றல் அனு஥ன் – ெலள஡ ெம்தர஭ள஠஦ில் ஥ட்டும்
஬ன௉கறநது. ஥து஧ம் என்தள஡ ‘இணிள஥஦ரகப் பதெறணரன்’ என்ந அர்த்த்஡றல்
எடுத்துக் தகரண்டரல் எல்னர இடங்கபிலும் அது ததரன௉த்஡஥ரக இல்ளன.
எப்தடித஦ல்னரம் அ஬பிடம் பதெ ப஬ண்டும் என்று ன௅஡னறபனப஦ அனு஥ன்
஢றச்ெ஦ித்துக் தகரள்கறநரன்.
इक्ष्िाकूणाभ ् िरयष्ठसम याभसम द्िहदत आत्सभनिः || ५-३०-४२
शुबातन धभत मुततातन िचनातन सभऩतमन ् |
श्राितमष्मामभ सिातणण भधुयाभ ् प्रब्रुिन ् धगयभ ् || ५-३०-४३
श्रधासमतत मथा हह इमभ ् तथा सितभ ् सभादधे |
“சுதரணி, ஡ர்஥னேக்஡ரணி, ஬ெணரணி ெ஥ர்ப்த஦ன்
ச்஧ர஬஦ிஷ்஦ர஥ற ெர்஬ர஠ி ஥து஧ம் ப்஧ப்ன௉஬ன் கற஧ம்’ (5-30-42 &43) என்கறநரன்.
’சுத஥ரண, ஡ர்஥னேக்஡஥ரண ஬ெணங்களபச் ெ஥ர்ப்திப்பதன். ன௃ரிந்து தகரள்பச்
தெய்ப஬ன். எல்னர஬ற்ளநனேம் ஥து஧ தெரற்கபரல் த஬பிக்தகர஠ர்ந்து
பதசுப஬ன்’ என்கறநரன்.
இங்கு ஥து஧ம் என்தள஡ப் ததரது஬ரக இணிள஥ என்று ததரன௉ள் தகரள்பனரம்.

ஆணரல் ஬ெணரணி, ெர்஬ர஠ி என்று தன்ள஥஦ில் தெரல்னற ஬ந்து, ’஥து஧ம்
கற஧ம்’ என்றும் தெரல்னப்தடப஬, ஥து஧ம் என்தது ஑ன௉ தத஦ர்ச் தெரல்னரக
஬ன௉கறநது. இணிள஥ள஦க் குநறப்த஡ரக ஬஧஬ில்ளன. ஥து஧ம் கற஧ம் என்தள஡
஥து஧ த஥ர஫ற என்று ததரன௉ள் தகரள்பனரம்.

ள஡஦ிடம் பதெ ஆ஧ம்திக்கும் பதரது அ஬ள் கர஡றல் ஥ட்டும் ஬ிழும்தடி ‘஥து஧ம்
஬ரக்கற஦ம்’ பதெறணரன் (5-31-1) என்று ஬ன௉கறநது. கர஡றல் ஬ிழும்தடி
த஥ன்ள஥஦ரகப் பதெறணரன் என்தது அல்ன஬ர ததரன௉த்஡஥ரக இன௉க்கும்? அங்கு
஥து஧ம் எ஡ற்கு?
एिभ ् फहु द्िधाभ ् धचन्ताभ ् धचन्ततमत्सि भहाकद्ऩिः |
संश्रिे भधुयभ ् िातमभ ् िैदेह्मा व्माजहाय ह || ५-३१-१
஧ர஥ணது ததன௉ள஥ள஦ச் சுன௉க்க஥ரக ஥து஧ம் ஬ரக்கற஦த்஡றல் தெரல்னற஬ிட்டு,
஥஧த்஡றனறன௉ந்து கல ப஫ இநங்குகறநரன் அனு஥ன். திநகு ளக கூப்திணதடிப஦
ெலள஡ள஦ ப஢ரக்கற ஬ந்து பதெ ஆ஧ம்திக்கும் பதரதும் “஥து஧஦ர கற஧ர” –
஥து஧஥ரகப் பதெனரணரன் என்று ஬ன௉கறநது (5-33-2)

அனு஥ன் ெலள஡ள஦ த஢ன௉ங்கற பதெ ஆ஧ம்தித்஡பதரது அ஬ன் ஧ர஬஠பணர என்று
ெலள஡ ெந்ப஡கறக்கறநரள். அ஬ளணப் தரர்த்து த஦ந்து ஬ிடுகறநரள். அ஡ணரல்
ஒ஧஥ரக உட்கரர்ந்து ன௅கத்ள஡த் ஡றன௉ம்திக் தகரண்டு ஬ிடுகறநரள். ஆணரலும்,
அனு஥ரன் ஬஠ங்கற஦தடிப஦ த஠ி஬ரக ஢றற்கறநரன். அள஡ கண்டு ததன௉னெச்சு
஬ிட்டுக் தகரண்டு ெலள஡ பதெ ஆ஧ம்திக்கறநரள். ‘஢ீ ப஬ட஡ரரி஦ரண ஧ர஬஠ணரக
இன௉ந்஡ரல் எணக்கு இன்னும் துன்தத்ள஡க் தகரடுத்துக் தகரண்டின௉க்கறநரய். இது
஢ல்ன஡ல்ன”, என்கறநரள்.
இந்஡ ஬ரிகளப ஑ன௉ க஬ிஞன் எழுதும் பதரது எப்தடி ஬ர்஠ிப்தரன்?
஬ன௉த்த்துடன் தெரன்ணரள் என்பநர அல்னது பகரத஥ரகச் தெரன்ணரள்
என்பநர஡ரபண ஬ர்஠ிப்தரன்? ஆணரல் ஬ரல்஥ீ கற எப்தடி ஬ர்஠ிக்கறநரர்
த஡ரினே஥ர? “஥து஧ ஸ்஬஧ர”஬ில் தெரன்ணரள் ெலள஡ என்கறநரர்.

तभ ् दृष्ट्िा िन्दभानभ ् तु सीता शमश तनब आनना || ५-३४-१३
अब्रिीत ् दीघतभ ् उच्छ्िसम िानयभ ् भधुय सिया |
“அப்஧஬த்
ீ ஡ீர்க்கம் உச்ச்஬ஸ்஦ ஬ரண஧ம் ஥து஧ ஸ்஬஧ர” (5-34-13)
ஆழ்ந்஡ ததன௉னெச்சு ஬ிட்டு, ஬ரண஧த்஡றடம் ஥து஧ த஥ர஫ற஦ில் தெரன்ணரள் –
என்தது இ஡ன் ததரன௉ள். ததன௉னெச்சு ஬ிட்டுக் தகரண்டு, (ன௅ந்஡றண
ஸ்பனரகத்஡றல்) துக்கத்துடனும், த஦த்துடனும் இன௉ந்஡ அ஬ள், ‘஢ீ தெய்஬து
஢ல்ன஡ல்ன’ என்தள஡ ஥து஧஥ரண ஸ்஬஧த்஡றல் தெரன்ணரள் என்று ஦ர஧ர஬து
எழுது஬ரர்கபர? அல்னது எழு஡ ன௅டினே஥ர?
हनभ
ु ानद्ऩ दिःु खाताां तां दृष्ट्िा बमभोहहताभ ् |
अिन्दत भहाफाहुिः ततिः ताभ ् जनक आत्सभजाभ ् || ५-३४-१२
सा च एनभ ् बम द्ििसता बूमो न एि अभ्मुदैऺत |
Seeing Seetha afflicted with grief and deluded with fear, the great armed Hanuma also then simply
saluted her. She too, trembling with fear, did not look towards him again.
அங்கு இணிள஥஦ரண ஸ்஬஧த்஡றல் தெரல்ன அ஬ெற஦஥றல்ளன, ததரன௉த்஡஥ரகவும்
இல்ளன. ஥து஧ ஸ்஬஧ம் என்தது, ஥து஧ம் என்ந தத஦ர் தகரண்ட த஥ர஫ற஦ரக
இன௉ந்஡ரல் ஥ட்டுப஥ அப்தடிச் தெரல்ன ன௅டினேம்.

஧ர஥ன் தரர்ப்த஡ற்கு எப்தடி இன௉ப்தரன்? அ஬ன் கு஠ர஡றெ஦ங்கள் என்ண என்று
பகட்கறநரள்.
ताभ ् तु याभ कथाभ ् श्रुत्सिा िैदेही िानय ऋषबात ् |
उिाच िचनभ ् सान्त्सिभ ् इदभ ् भधुयमा धगया || ५-३५-१
“உ஬ரெ ஬ெணம் ெரந்த்஬ம் இ஡ம் ஥து஧஦ர கற஧ர” (5-35-1)
ெரந்஡஥ரகக் கூறுகறநரள் (உ஬ரெ) என்று தெரல்னற஬ிட்டு, உடன் ஥து஧஥ரகக்

கூறுகறநரள் (கற஧ர) என்று எப்தடி ஬ன௉ம்?
धगया girā 1 Speech, speaking, language, voice. -2 Praise.
கற஧ர என்தள஡ த஥ர஫ற என்று எடுத்துக்தகரண்டரல் ’஥து஧ த஥ர஫ற஦ில்
ெரந்஡஥ரக இள஡க் கூறுகறநரள்’ என்தது ததரன௉த்஡஥ரக இன௉க்கும்.

஡஥றழ் என்ந தெரல்லுக்கு இணிள஥, ஥து஧ம் என்று ததரன௉ள். ஡஥றழ் என்ந
தெரல்ளன அப்தடிப஦ ஬டத஥ர஫ற஦ில் எழு஡ இ஦னர஡஡ரல் அ஡ன் ஡றரின௃
஬டி஬஥ரண ஡ற஧ர஬ிடம் என்ந ஬டிள஬ப் த஦ன்தடுத்஡ ஬ரன்஥ீ கற
஬ின௉ம்தர஡஡ரலும் ஡ற஧ர஬ிடம் என்ந தெரல்லுக்குத் ஡஥றழ் என்ந தெரல்னறன்
ததரன௉ள் ஬ர஧஡஡ரலும் இணிள஥ என்று ததரன௉ள் ஡ன௉ம் ஥து஧ம் என்ந
தெரல்ளன அ஬ர் ஡஥றழ் என்ந தெரல்லுக்கு இள஠஦ரகப் த஦ன்தடுத்஡ற
உள்பரர் என்று ஢ர஧ர஦஠ அய்஦ங்கரர் கூநறனேள்பரர்
இ஬ற்நரல் ஥ரனுட தரளெ என்தது ஡஥றழ் என்தது த஡பிவு. அந்஡ ஥ரனுட
தரளெ஦ில் அனு஥னும் ெலள஡னேம் உள஧஦ரடிணர் என்தது ஡றன௉ ஢ர஧ர஦஠
அய்஦ங்கரரின் ன௅டிந்஡ ன௅டின௃.
஢ர஧ர஦஠ ஐ஦ங்கரரின் கூற்றுப் தடி
இங்கு அனு஥ரன் பதெத் த஡ரிந்து தகரண்டுள்ப தரள஭கள்
தெரல்னப்தடுகறன்நண.அள஬:- 1 ஥ரனு஭ீ ஬ரக் 2. ெம்ஸ் க்ன௉஡ர ஬ரக் 3.
஥ரனு஭ம் ஬ரக்஦ம்
இ஬ற்றுள் ஬ரக், ஬ரக்஦ம் என்தண ஏக஬ெணத்஡ரல் தரள஭ப஦ ஦ரம் . ஆகப஬
஥ரனு஭ீ ஬ரக், ஥ரனு஭ம் ஬ரக்஦ம் என்னும் இ஧ண்டும் ஥ரனுட தரள஭
என்றும் ெம்ஸ் க்ன௉஡ர ஬ரக் என்தது ெம்ஸ்க்ன௉஡ தரள஭ என்றும் ததரன௉ள்
தகரபத் ஡கும். இ஬ற்றுள் ஢ரன்கர஬து ஬ரக்஦த்஡றல் ( िाचभ ् च उदाहरयष्मामभ भानुषीभ ्
इह संसकृताभ ् )என்று ஥ரனுட தரள஭ ெம்ஸ்க்ன௉஡ ெப்஡த்஡ரல் ஬ிப஭஭றக்கப்
தட்டின௉க்கறநது. இ஡ன் ததரன௉ள் இனக்க஠த்஡ரல் ஢ன்நரகச் தெய்஦ப்தட்ட஥ரனுட
தரள஭ என்த஡ரம்.

ஐந்஡ர஬து ஬ரக்஦த்஡றல் महद िाचभ ् प्रदासमामभ द्द्िजाततिः इि संसकृताभ ् என்று ெம்ஸ் க்ன௉஡
தரள஭ தெரல்னப் தட்டின௉க்கறநது. இ஡றலுள்ப ெம்ஸ் க்ன௉஡ ெப்஡ம் கர஧஠
஬ிடுகுநற஦ரய்க் கல ர்஬ர஠ தரள஭ள஦ உ஠ர்த்துகறநது.ப஥லும் இ஡ளண ஥ரனுட
தரள஭ள஦ அடுத்து ள஬த்஡ள஥஦ரல் அ஡ன் ஥று஡ளன஦ரண ப஡஬தரள஭
எனும் ததரன௉ளும் குநறப்தரல் ப஡ரன்றுகறநது.
எட்டர஬து ஬ரக்கற஦த்஡றல் தெரல்னற஦ ஥ரத௃஭ம் ஬ரக்஦ம் என்த஡ற்கு அர்த்஡஬த்
என்ந ஬ிபெ஭஠ம் தகரடுக்கப் தட்டின௉க்கறநது. அர்த்஡஬த் என்த஡ற்குப்
ததரன௉ளுளட஦து என்தது ததரன௉பரகறநது ததரன௉ளுளட஦ரகர஡ தரள஭ என்று
திநறத஡ரன்றும் இன்ள஥஦ரல் இந்஡ ஥ரனுட தரள஭ள஦ ஥ட்டும்
ததரன௉ளுளட஦து என்று தெரல்னற஦ின௉ப்தது த஦ணில் கூற்நர஬ரன்
தெல்லும்.அ஡ளண ஢ீக்கு஡ற்கு இங்குச் தெரல்லுகறந ஥ரனுட தரள஭க்குரி஦
ததரன௉ளுளடள஥஦ர஬து ஑வ்த஬ரன௉ தெரல்லும் அ஡஡ற்குரி஦
தெம்ததரன௉ளுளட஦ ஬ர஦ின௉த்஡ல் என்பந தகரள்ப ப஬ண்டும். தகரள்பப஬,
இது தெம்ததரன௉ள் உளட஦ தெஞ் தெரற்தநரடர்கபரல் உனக ஬஫க்கரகப்
பதெப்தடும் ஥ரனுட தரள஭ என்த஡ரம். இந்஡ அர்த்஡஬த் என்னும் ஬ிபெ஭஠ம்
஢ரன்கர஬து ஬ரக்கற஦த்஡றற் தெரல்னற஦ ஥ரனுட தரள஭க்குக் தகரடுக்கப்
தட஬ில்ளன இ஡ணரல் அது கற்பநரன௉க்கல்னரது ஥ற்பநரன௉க்குப் ததரன௉ள்
இணிது ன௃னப்தடர஡ தெய்னேள் ஢ளட பதரலுள்ப ஥ரனுட தரள஭
என்ந஬ரநர஦ிற்று. அ஡ற்குக் தகரடுக்கப் தட்டின௉க்கும் ெம்ஸ் க்ன௉஡ரம்
(இனக்க஠த்஡ரல் ஢ன்நரகச் தெய்஦ப் தட்டது) என்னும் ஬ிபெ஭஠ம் இந்஡
எட்டர஬து ஬ரக்கற஦த்஡றல் தெரல்னற஦ ஥ரனுட தரள஭க்குக்
தகரடுக்கப்தட஬ில்ளன
இ஬ற்நரல் ஢ரன்கர஬து ஬ரக்கற஦த்஡றற் தெரல்னப்தட்ட ஥ரனுட தரள஭க்கு,
இனக்க஠ன௅ளடள஥ ெறநந்஡த஡ன்றும் தெம்ததரன௉ளுளடள஥ ெறநந்஡஡றல்ளன
என்றும் எட்டர஬து ஬ரக்கற஦த்஡றற் தெரல்னற஦ ஥ரனுட தரள஭க்குச்
தெம்ததரன௉ளுளடள஥ ெறநந்஡த஡ன்றும் இனக்க஠ன௅ளடள஥ ெறநந்஡஡றல்ளன
என்றும் தெரல்னற஦஬ர஧ர஦ிற்று. ஢ரன்கர஬து ஬ரக்கற஦த்஡றற் தெரல்னப்தட்ட
஥ரனுட தரள஭ இங்கு ஬ினக்கத்஡றற்கு இனக்கரகவும் எட்டர஬து ஬ரக்கற஦த்஡றல்

தெரல்னப்தட்ட ஥ரனுட தரள஭ இங்கு அனு஥ன் பதெ ப஬ண்டி எடுத்துக்
தகரள்பற்கு இனக்கரகவும் தெரல்னப்தட்டண
஡஥றழ்கூறு ஢ல்லுனகத்து
யமக்கும் மசால்லும் ஆனிரு ன௅஡னறன்
இ஬ற்நரல் ஥ரனுட தரள஭ ஡஥றழ் இன௉ப஬று ஬ளகத்஡஡ரகப்
தகுக்கப்தட்ட஡ர஦ிற்று.
஬ரன்஥ீ கற அனு஥ன் இனக்க஠த்ள஡ ஢ன்கு கற்ந஬ன் என்று அனு஥ளணப் தற்நற
இ஧ர஥ன் கூநற஦஡ரகச் தெரல்கறநரர்.
नन
ू भ ् व्मकयणभ ् कृत्ससनभ ् अनेन फहुधा श्रत
ु भ् |
फहु व्माहयता अनेन न ककं धचत ् अऩ शक्ददतभ ् || ४-३-२९
"Definitely grammar is severally and comprehensively learnt by him... and though much is said by him
not a single word has gone amiss of verbiage... [4-3-29]
இ஡ணரபனப஦ கம்தர் அனு஥ளணப் தற்நறக் கூறும்பதரது
அ஦ிந்஡ற஧ம் ஢றளநந்஡஬ன் ஆள஠ ஏ஬னரல்,
஢஦ம் த஡ரி கர஬னர் இன௉஬ர், ஢ண்஠ிணரர்.
என்று ஡஥றழ் இனக்க஠஥ரண ஐந்஡ற஧த்ள஡க் கற்ந஬ன் எண அனு஥ன்
ெறநப்திக்கப் தடுகறநரன்.
அனு஥ன் ஢஬ ஬ி஦ரக஧஠ப் தண்டி஡ன் என்தள஡ ஑ன்தது இனக்க஠ப் தண்டி஡ன்
என்று தகரள்஬து ஡஬று.ன௃஡ற஦ இனக்க஠த்ள஡க் (ஐந்஡ற஧ம்) கற்ந தண்டி஡ன்
என்று ததரன௉ள் தகரள்஬ப஡ ெறநந்஡து. இ஧ர஥஦஠க் கரனத்஡றல் இனக்க஠ம்
தகரண்ட த஥ர஫ற஦ரக ஬டத஥ர஫றள஦ ஬ரன்஥ீ கற குநறப்திட஬ில்ளன . திநகு
எப்தடி ஑ன்தது இனக்க஠ம் அநறந்஡஬ன் என்று அனு஥ளணக் குநறக்க ன௅டினேம்
அவ்஬ரறு தெரல்னப்தடும் ஑ன்தது ஬டத஥ர஫ற இனக்க஠ங்களும் ஥றகவும்
திற்கரனத்஡ண

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful