You are on page 1of 8

Shiva Aksharamala Stotram - Shri Samba Sadashiva Aksharamala Lyrics & Video

Shiva Aksharamala Stotram, also known as Shri Samba Sadashiva Aksharamala, is a great Lord Shiva Devotional Song in praise of Lord Shiva. You can find Lyrics of Shiva Aksharamala Stotram and the Video here.

Shiva Aksharamala Stotram Lyrics - Shri Samba Sadashiva Aksharamala Lyrics

Samba Sadashiva Samba Sadashiva Samba Sadashiva Samba Shiva (X3)

Adbhutavigraha Amaradhishvara Aganita Gunagana Amrita Shiva Anandamrita Ashritarakshhaka Atmananda Mahesha Shiva

Indukaladara Indradipriya Sundararupa Suresha Shiva Isha Suresha Mahesha Janapriya Keshava Sevita Kirti Shiva

Uragadipriya Uragavibhushhana Narakavinasha Natesha Shiva Urjitadana Vanasha Paratpara ArjitapApavinAsha Shiva

Rigvedashruti Mauli Vibhushhana Ravi Chandragnitrinetra Shiva Ripanamadi Prapajnchavilakshhana Tapanivarana Tatva Shiva

Lullisvarupa Sahasrakarottama Vagishvara Varadesha Shiva LuItadhishvara Rupapriya Hara

Vedantapriya Vedya Shiva

(Samba Sadashiva)

Ekaneka Svarupa Sadashiva Bhogadipriya Purna Shiva Aishvaryashraya Chinmaya Chidghana Sachchidananda Suresha Shiva

Omkarapriya Uragavibhushhana Hri.Nnkarapriya Isha Shiva Aurasalalita Antakanashana Gaurisameta Girisha Shiva

Ambaravasa Chidambara Nayaka Tumburu Narada Sevya Shiva Aharapriya Ashhta Digishvara YogihrIdi Priyavasa Shiva

Kamalapujita Kailasapriya Karunasagara Kashi Shiva Khadgashula Mr^Iga Tan^Kadhanurdhara Vikramarupa Vishvesha Shiva

Ga.Nga Girisuta Vallabha Shan^Kara Ganahita Sarvajanesha Shiva Ghatakabha.Njana Patakanashana Dinajanapriya Dipti Shiva

N^Antasvarupananda Janashraya Vedasvarupa Vedya Shiva Chandavinashana Sakalajanapriya Mandaladhisha Mahesha Shiva

Chhatrakirita Sukundala Shobhita Putrapriya Bhuvanesha Shiva Janmajara Mr^Ityadi Vinashana Kalmashharahita Kashi Shiva

Jhan^Karapriya Bhr^I.Ngiritapriya On^Kareshvara Vishvesha Shiva Jnanajnana Vinashana Nirmala Dinajanapriya Dipti Shiva

Tan^Kasvarupa Sahasrakarottama Vagishvara Varadesha Shiva Thakkadyayudha Sevita Suragana Lavanyamr^Ita Lasita Shiva

Dambhavinashana Dindimabhushhana Ambaravasa Chideka Shiva Dha.Ndha.Ndamaruka Dharaninishchala Dhu.Ndhivinayakka Sevya Shiva

Nanamanigana Bhushhananirguna Natajanaputa sanatha shiva Tatvamasyadi vakyartha svarupa Nityasvarupa nijesha shiva

Sthavaraja.ngama bhuvanavilakshhana Tapanivarana tatva shiva Dantivinashana dalitamanobhava Chandana lepita charana shiva

Dharanidharashubha dhavalavibhasita Dhanadadipriya dana shiva

Nalinavilochana natanamanohara Aliulabhushhana amr^ita shiva

Parvatinayaka pannagabhushhana Paramananda paresha shiva Phalavilochana bhanukotiprabha Halahaladhara amr^ita shiva

bandhavimochana bR^ihatIpAvana skandAdipriya kanaka shiva bhasmavilepana bhavabhayamochana vismayarUpa vishvesha shiva

Manmathanashana madhuranayaka Mandaraparvatavasa shiva Yatijana hr^idayadhinivasa Vidhivishhnvadi suresha shiva

Lan^kadhishvara suragana sevita Lavanyamr^ita lasita shiva Varadabhayakara vasukibhushhana Vanamaladi vibhushha shiva

Shanti svarupatipriya sundara Vagishvara varadesha shiva Shhanmukhajanaka surendramunipriya Shhadgunyadi sameta shiva

Samsararnava nashana shashvata Sadhujana priyavasa shiva Harapurushhottama advaitamr^ita Muraripusevya mr^idesha shiva

Lalita bhaktajanesha nijeshvara Kalinateshvara kama shiva Kshhararupabhi priyanvita sundara sakshhat.h Svaminnamba sameta shiva

Samba Sadashiva Samba Sadashiva Samba Sadashiva Samba Shiva

shri sAMba sadAshiva akshharamAlAstavaH sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva | sAMba sadAshiva sAMba shiva || adbhutavigraha amarAdhIshvara agaNita guNagaNa amR^ita shiva - hara - sAMba AnandAmR^ita Ashritarakshhaka AtmAnanda mahesha shiva - hara - sAMba indukalAdara indrAdipriya sundararUpa suresha shiva - hara - sAMba Isha suresha mahesha janapriya keshava sevita kIrti shiva - hara - sAMba uragAdipriya uragavibhUshhaNa narakavinAsha natesha shiva - hara - sAMba UrjitadAna vanAsha parAtpara ArjitapApavinAsha shiva - hara - sAMba R^igvedashruti mauli vibhUshhaNa ravi chandrAgnitrinetra shiva - hara - sAMba R^IpanAmAdi prapaJNchavilakshhaNa tApanivAraNa tatva shiva - hara - sAMba L^illisvarUpa sahasrakarottama vAgIshvara varadesha shiva - hara - sAMba L^ItAdhIshvara rUpapriya hara vedAntapriya vedya shiva - hara - sAMba ekAneka svarUpa sadAshiva bhogAdipriya pUrNa shiva - hara - sAMba aishvaryAshraya chinmaya chidghana sachchidAnanda suresha shiva - hara - sAMba oN^kArapriya uragavibhUshhaNa hrI.nN^kArapriya Isha shiva - hara - sAMba aurasalAlita antakanAshana gaurisameta girIsha shiva - hara - sAMba aMbaravAsa chidaMbara nAyaka tuMburu nArada sevya shiva - hara - sAMba AhArapriya ashhta digIshvara yogihR^idi priyavAsa shiva - hara - sAMba kamalApUjita kailAsapriya karuNAsAgara kAshi shiva - hara - sAMba khaDgashUla mR^iga TaN^kadhanurdhara

vikramarUpa vishvesha shiva - hara - sAMba ga.ngA girisuta vallabha shaN^kara gaNahita sarvajanesha shiva - hara - sAMba ghAtakabha.njana pAtakanAshana dInajanapriya dIpti shiva - hara - sAMba N^AntAsvarUpAnanda janAshraya vedasvarUpa vedya shiva - hara - sAMba chaNDavinAshana sakalajanapriya maNDalAdhIsha mahesha shiva - hara - sAMba chhatrakirITa sukuNDala shobhita putrapriya bhuvanesha shiva - hara - sAMba janmajarA mR^ityAdi vinAshana kalmashharahita kAshi shiva - hara - sAMba jhaN^kArapriya bhR^i.ngiriTapriya oN^kAreshvara vishvesha shiva - hara - sAMba JNAnAJNAna vinAshana nirmala dInajanapriya dIpti shiva - hara - sAMba TaN^kasvarUpa sahasrakarottama vAgIshvara varadesha shiva - hara - sAMba ThakkAdyAyudha sevita suragaNa lAvaNyAmR^ita lasita shiva - hara - sAMba DaMbhavinAshana DiNDimabhUshhaNa aMbaravAsa chideka shiva - hara - sAMba Dha.nDha.nDamaruka dharaNInishchala Dhu.nDhivinAyakka sevya shiva - hara - sAMba NANAmaNigaNa bhUshhaNanirguNa natajanapUta sanAtha shiva - hara - sAMba tatvamasyAdi vAkyArtha svarUpa nityasvarUpa nijesha shiva - hara - sAMba sthAvaraja.ngama bhuvanavilakshhaNa tApanivAraNa tatva shiva - hara - sAMba dantivinAshana daLitamanobhava chandana lepita charaNa shiva - hara - sAMba dharaNIdharashubha dhavaLavibhAsita dhanadAdipriya dAna shiva - hara - sAMba naLinavilochana naTanamanohara aLiulabhUshhaNa amR^ita shiva - hara - sAMba pArvatinAyaka pannagabhUshhaNa

paramAnanda paresha shiva - hara - shAMba phAlavilochana bhAnukoTiprabha hAlAhaladhara amR^ita shiva - hara - sAMba bandhavimochana bR^ihatIpAvana skandAdipriya kanaka shiva - hara - sAMba bhasmavilepana bhavabhayamochana vismayarUpa vishvesha shiva - hara - sAMba manmathanAshana madhurAnAyaka mandaraparvatavAsa shiva - hara - sAMba yatijana hR^idayAdhinivAsa vidhivishhNvAdi suresha shiva - hara - sAMba laN^kAdhIshvara suragaNa sevita lAvaNyAmR^ita lasita shiva - hara - sAMba varadAbhayakara vAsukibhUshhaNa vanamAlAdi vibhUshha shiva - hara - sAMba shAnti svarUpAtipriya sundara vAgIshvara varadesha shiva - hara - sAMba shhaNmukhajanaka surendramunipriya shhADguNyAdi sameta shiva - hara - sAMba saMsArArNava nAshana shAshvata sAdhujana priyavAsa shiva - hara - sAMba harapurushhottama advaitAmR^ita muraripusevya mR^idesha shiva - hara - sAMba lALita bhaktajanesha nijeshvara kALinaTeshvara kAma shiva - hara - sAMba kshhararUpAbhi priyAnvita sundara sAkshhAt.h svAminnaMbA sameta shiva - hara - sAMba sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva sAMba shiva