You are on page 1of 4

I semestar: Pregled opte knjievnosti I (grupe 01, 05, 36) Istorija knjievnosti starog veka i antike Istone knjievnosti

Ep o Gilgameu Biblija (Stari zavet: Knjiga o Jovu, Pesma nad pesmama, Knjiga propovednikova; Novi zavet: jevandjelje po izboru) Antika grka knjievnost Homer: Ilijada i Odiseja Eshil: Orestija Sofokle: Antigona, Car Edip Euripid: Medeja, Hipolit Aristofan: abe Platon: Drava (glave II, III i X, odlomci) Aristotel: Poetika (O pesnkoj umetnosti) Rimska latinska knjievnost Plaut: Aulularija ili Menehmi Vergilije: Eneida (esto pevanje i odlomci) Horacije: Poslanica Pizonima Preporuena literatura: 1. M. uri, Istorija helenske knjievnosti, Beograd, vie izdanja. 2. M. Budimir, M. Flaar, Pregled rimske knjievnosti, Beograd, vie izdanja. 3. Z. Milutinovi, Opta knjievnost (hrestomatija), Beograd, Kragujevac, 1999. 4. T. Popovi, Renik knjievnih termina, Beograd, 2007. 5. E. Auerbah, Mimesis, Beograd, 1978. 6. M. uri, Patnja i mudrost, Titograd, 1962. 7. A. Leski, Grka tragedija, Novi Sad, 1995. 8. V. Kaufman, Tragedija i filosofija, Novi Sad, 1989. Pitanja za ispit 1) Opta pitanja za svako delo: predoiti u 10 reenica osnovne crte sadraja, radnje, zapleta, fabule, ukljuujui mitsku i istorijsku pozadinu dela (ukoliko ih ima). 2) Opta knjievnoistorijska pitanja koja se tiu npr. nastanka i podele Biblije, pojma antike tradicije i njene periodizacije 3) Opta pitanja iz poetike, npr. razumevanje pojma podraavanja, svrhe umetnosti, podele knjievnih rodova i vrste, odnos grke i rimske knjievnosti, uticaj i vanost Biblije 4) Identifikacija teksta i njegovo razumevanje (daje se karakteristian odlomak, koji se prepoznaje i analizira, npr. kovanje Ahilejevog tita)

5) Pojedinana pitanja: Istone knjievnosti Gilgame tumaenje i sutina dela, istorijat, sadraj, pitanje junaka i epske tradicije i sl. Biblija, analiza Knjige o Jovu, Knjige Propovednikove i Pesme nad pesmama, tumaenje, sadrina Jevanelje opis Hristovog ivota, ta ini hriansku doktrinu, na koji nain se izlae, o kakvim je oblicima re (moe i konkretnije da se postavi pitanje, npr. po parabolama i scenama, Maslinova gora, Gologota, zaee, podvizi i uda i njihovo znaenje i sl.) Antika Homer Homer i homersko pitanje, problem autorstva Epske tehnike, opta mesta, formule (digresije, retardacije, katalozi, nabrajanja kompozicione formule, stih, izraz); Problem kompozicije i epskog pripovedanja. Odnos Ilijada/Odiseja. Aristotel o tome. Pojedinane epizode u Ilijadi i Odiseji: Hektor i Andromaha, posmrtne sveanosti oko Patroklove sahrane, Prijam i Ahilej, prvo pevanje i sukob Ahileja i Agamemnona, zato se Ahilej ljuti i kako je stepenovana njegova srdba, itd. Odisejeva lutanja, gde se saznaje o njima, kako su sve avanture opisane, povratak na Itaku, odnos prema porodici, prepoznavanja, osveta itd. Mitska pozadina, Trojanski rat. Antiki panteon; mesto i uloga bogova u Homerovom delu; herojski ideal; eshatoloke predstave; predstavljanje pojedinih junaka itd. Tragedija Poreklo tragedije, njen istorijat i obredni karakter, sutina. Razumevanje tragike krivice kod sva tri tragiara ponaosob. Objasniti ta znae pojmovi: organska trilogija, teomahija, teodiceja, hamartija, hibris, katarza, stasimon, paroda, epizoda uvek uz poveyivanje sa delom iy programa. Aristotelova definicija tragedije; podela tragedije u Poetici; karakteri i nain njihovog prikazivanja prema Aristotelu. Orestija, v. pod 1 (sadraj, zaplet, mitska pozadina, tragika krivica, razvoj dogaaja, tumaenje, odnos etike i politike, pojedinani likovi, pojedinane tragedije u Orestiji, rei ta se u njima deava itd.) Sofokle, analiza oba dela, tragika krivica, mitska pozadina, Hegelovo tumaenje itd. Evripid, veza sa savremenim trenutkom, odnos prema sofistima, nain prikazivanja likova, psiholoka karakterizacija, deus ex machina, osnovne teme, kao i sve ono to je reeno za ostala dela (sadraj, zaplet, tumaenje itd). Aristofan i komedija ta je komedija, njen znaaj; odnos tragedije i komedije u antikoj Grkoj. Stara atika komedija, struktura, znaaj abe i njihova veza sa istorijskim dogaajima Odnos umetnosti i politike u abama Agon Eshil / Evripid u abama Znaaj i mesto Dionisa u delu, mitu, obiajima Odnos sluga/gospodar, ko je Ksantija? Kako izgelda svet mrtvih? Antike poetike

Osim optih pitanja pod 3 i onih vezanih za tragediju, niz pojedinanih: Osnovne ideje u Platonovoj Dravi. ta je po Platonu: svrha i priroda umetnosti, podraavanje? Njegova podela na knjievne rodove. Zato osuuje poeziju? Aristotelelova teorija (definicija) tragedije, odbrana poezije, tj. odnos prema Platonu, odnos istorije i knjievnosti Mesto Horacija, njegovo shvatanje prirode i svrhe umetnosti, odnos prema grkoj tradiciji. Rimska knjievnost Palijata i grki uzor. Analiza dela, tj. zaplet, tip komedije i tip junaka, nain na koji se proizvode komini efekti. Znaaj palijate za razvoj evropske komedigrafije. Vergilije, odnos prema grkim uzorima, problem alegoreze, simbolizacije, odnos prema politikom i istorijskom trenutku. Test se sastoji od 10 pitanja, od koje svako nosi po 10 poena, prolazno je 50, a ocene idu sledeim redosledom: 51-60 = 6; 61-70= 7; 71-80= 8; 81-90=9; 91-100=10. Primer

1) . , ; . 2) ? , ? 3) ? 4) ( ) 5) . ? 6) ? 7) ? 8) ? ? 9) ? 10) ?