You are on page 1of 22

SULIT

NO. KADPENGENALAN

ANGKAGILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO8 1449t2
MATIIEMATICS
Kertas 2
Nov./Dis.
z* iu Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

t. Tulis nombor kad pengenalan dan
angka giliran anda pada petak yang Untuk Kegunaan Pemerilcsa
disediakan. Kod Pemeriksa:
2. Kertas soalan ini adalah dalum Bahagian Soalan Markah Markah
Penuh Diwrolel
dwibahasa. 1 3
3 . Soalan dalarn bahasa Inggeris 2 4
mendahuluisoalanyang sepadan dalam 3 4
bahasaMelayu.
4 5
4. Calon dibenarkanmenjawab keseluruhan 5 5
atau sebahagiansoalan satnaada dalam A 6 5
bahasaInggeris atau bahasaMelayu.
7 6
Calon dikehendaki membacamaklumat 8 6
di halamanbelakangkertassoalan ini. 9 6
10 5
11 3
t2 t2
13 12
B t4 L2
15 I2
t6 L2
Iumlah

Kertassoalanini mengandungi36 halamanbercetak
ll,ihat sebelah
144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

iltililililil|l
5 144912 For
Examiner's
Use
Section A
Bahagign A
f52 marlcsl
152markahl
Answerall questionsin this section.
Jawabsemuasoalandalarnbahagianini.

The Venn diagramin the answerspaceshowssets,P, Q andRsuchthat the universal
s e t ,{ =P vQvR .
Gambarrajah Venndi ruangjawapan fnenuniukkanset P, set Q dan set R dengan
keadaanset semesta,( = P v Qw R.

On the diagramsin the answerspace,shade
Pada rojah di ruangjawapan,lorekkan

( a ) P n Q,

(b) (P' rt Q)w R .
13marlesl
13markahl

AnswerlJawapan:

(a)

(b)

ll,ihat sebelah
144912 @ 2008 Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT
For SULIT r449n
Examlner's
Use 2 linearequations:
Calculatethevalueof x andofy that satisfythefollowing simultaneoars
Hitung nilai x dan nilai y yang mernuaskan persamaanlinear serentakberihrt:
?
x+;y__3

4x-!=16
14marksl
14markahl

AnswerlJowapan:

144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia StrJLIT
ST]LIT 7 144912 For
Examiner's
Use
3 Solvethequadraticequation:
SeIesaikanpersamaankuadratik;

-r-l - 6- 3x
2x
14marlcsl
[4 narkahl

AnswerlJawapan:

ll,ihat sebelah
144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT
For SULIT
Examiner's 1449t2
Use 4 Diagram4 shows-acompositesolid form"9 by the combination
of a right prism and
a half circular cylinder at the rectangularplaneABFE.Right angteJ
tri?ngreDFE is
the uniformcross-section of the prism.
Raiah.4 menuniukkan,sebuah gabunganpepeiql yang dibentuk daripada cantuman
sebuah prisma tegakdansebuah
sepiruisiiiiaiipiio satahttsiiiiii'iipat,enFE.
segitiga bersuduttegakDFE ialah keratanrritoLi)ogo* prisma itu.

D

6cm

F Z?
z --

---- -/
-?
-/

\.
\.

"filt:foo
The diameterof the half circular cylinder is 7 cm and the volume
of the composite
solidis 451.5cm3.
Usingn=4, calculate
I
Diameterseparuhsilinder itu ialah 7 cm dan isipadugabunganpepejal
itu ialah
451.5cm3.
Menggunakan
n=+, hitung
7'
(a) the volume,in cm3,of thehalf circularcylinder,
isipadu, dalam cm3,bagi separuhsilinder itu,

(b) the length,in cm, of BC.
panjang, dalam cm, BC.
15marksl
t5 markahl

1449t2 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia
SULIT
For SULIT 10
Examiner's
Use 5 (a) Statewhetherthefollowingcompound
statementis trueor false:
Nyatakansatnaadapernyataanberikutadalahbenarataupalsu:

53= 125 and - 6<- 7
53= L25 dan - 6< - 7

(b) Write down two implicationsbasedon the following compoundstatement:
Tulis dlaaimplikasi berdasarkanpernyataan berikut:

x3 = -64 if and only if x = - {.
x3 = - 64 jiko dan hanya jika x - - 4.

(c) It is giventhat theinterior angleof a regularpolygonof n sidesi, [r - ?] x 180o.
\n)
Make one conclusionby deductionon the size of the interior angle of
a regularhexagon.

Diberi bahawa sudut pedalaman sebuahpoligon sekata dengan n sisi
(t\
ialahlt_:lxlg0o.
\n)
Buat satu kesimpulan secara dedulcsi tentang saiz sudut pedalaman sebuah
helcsagonsekata.
[5 marksl
[5 markahl

144912 @ 200sHak cipra KerajaanMalaysia SULIT
r&r
,&s@r
*&{se

(b) Implicationl I Implikasi l:

q]rrx;rgsii.X
r) l1r.iirfi

l:*i;d
t'ii:',]

,1{-4*.: li }ri r'i;1,:
r.il ' ;]l

.ii r',t..l'"

X . 'CS, l f l i i i l i '; r : i l i : : : r . 1 ! {. , '. : : . r r " '; " : J i t; t $ f i . i iati
. t,ii, e.l.t"t:ii n':'r.;',: i':li:*o ;.iil:'*.Lt\Eiq.
l; *rr',"i i"j
i'l;:*x*r* lJ

l"lltlWl @2008rlat cipra Kerajaa_a.gafaysia
For sulrr 12 144912
Examiner's
Use 6 Diagram6 showsa trapeziumPpfiS drawnon a Cartesianplane.Srt is parallelto PQ.
Rajah 6 menunjukkantropezium PQRSyang dilukis pada suatu satah Cartesan.
SRadalah selari denganPQ.

Q QI,I)

Diagram6
Rajah 6

Find
Cari

(a) the equationof the straightline SjR,
persarnaangaris lurus SR,

(b) they-interceptof the straightline SR.
pintasan-ybagi garis lurus SR.
15marksl
15markahl

144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT
For sulrT 14 1449t2
Examiner's
Use 7 In Diagram 7, PQ and RS are arcs of two different circles which have the same
centreO. OPRis a straightline.
Dalam Raiah 7, PO dan RS ialah lengkokbagi dua bulatanyong berlainan tetapi
mempunyoipusatyang samaO. OPR ialah garis lurus.

P+l4cm+o

Diagram 7
RajahT

It is given that IPOQ = 36" and /. ROS= 60o.
Diberi bahawa IPOQ = 36o dan Z.ROS = 60o.
7)
U si n sn =a .ca l cu l a te
I

22
Menggunakan n=7 , hitung

(a) the perimeter, in cm, of the sector ORS,
perimeter, dalam cm, sektor ORS,

(b) the area,in cm2, of the coloured region.
luas, dalam cm2,kawasan yang berwarna.
16marlcsl
16markahl

144912 @ 2008Hak CipraKerajaanMalaysia SULIT
For SULIT t6 t449t2
Examiner's
Use
(z 3) L (7 -3)
8 matrixot
Theinverse 7)k kl* 2).
[+
(z 3) r(7 -3)
sonssanstasi
Matriks t)iaUn rr* 2).
l+
(a) Find the value of m andof k.
Cari nilai m dan nilai k.

(b) Write the following simultaneouslinearequationsasmatrix equation:
Tulispersamaanlinear serentakberikut dalam bentukpersamaanmaffiks:

2 n + 3Y = - 1
4 x + 7Y = 5

Hence,using matrix method,calculatethe valueof x andof y.
Seterusnya,rnenggunakan kaedshmatriks, hitung nilai x dan nilai y.
16marlcsl
16markahl

AnswerlJawapan:

(a)

(r)

144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalavsia SULIT
SULIT t7 1449t2 For
Examiner's
9 Diagram 9 showsthe speed-timegraphfor the movementof a particle for a period Use

of t seconds.
Rajah 9 menunjukkangraf laju-masabagi pergerakansuatu zarah dalam tempoh
t saat.
Speed(m s-t)
Laju (m s-r)

Time (s)
Masa(s)
Diagram9
Raiah 9

(a) Statethe uniforrn speed,in m s-1,of the particle.
Nyatakanlaju seragarn,dalam ffi s-1,zarah itu.
(b) Calculatetherateof changeof speed,in m s-2,of theparticlein thefirst 4 seconds.
Hitung kadarperubahanlaju, dalam m s-2,zarah itu dalam 4 saatpertama.
(c) The total distancetravelledin / secondsis 184metres.
Calculatethe valueof /.
Jumlahjarakyang dilalui dalam t saat iqlah I84 meter.
Hitungnilait.
[6 marlcs]
16markahl
AnswerlJawapan:

(a)

(b)

(c)

ll,ihat sebelah
144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT
For SULIT 18 1449t2
Examiner's
Use 10 Diagram10showsthreenumberedcardsin box P andtwo cardslabelledwith letters
in box Q.
Rajah IO menunjukkantiga kad nombor di dalam kotak P dan dua kad huruf
di dalan kotak Q.

tr ffi r ffi ffi
P o
Diagram10
Rajah l0

A card is picked at randomfrom box P and then a card is picked at random from
box Q.
Satukad dipilih secararawak daripadakotakP dan kemudiansatu kadpula dipilih
secararawak daripada kotak Q.

By listing the sampleof all the possibleoutcomesof the event, find the
probabilitythat
Dengan menyenaraikansampel bagi sernuakesudahanperistiwa yang mungkin,
cari kebarangkalian

(a) a card with an evennumberand the card labelledY arepicked,
satu kad nomborgenopdan kad berlabel Y dipilih,

(b) a card with a numberwhich is multiple of 3 or the card labelledR arepicked.
satu kad nomborgandaan3 atau kad berlabel R dipilih.
15narksj
[5 markah]

AnswerlJawapan:

(a)

(b)

144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT
SULIT 19 1449t2 For
Examiner's
11 Diagram11 showsa cuboid.Mis the midpointof the sideEH andAM = 15 cm. Use

Rajah II menunjukkansebuahkuboid. M ialah titik tengah bagi sisi EH dan
AM = 15cm.

D

Diagram 11
Rajah ll

(a) Name the angle between the line AM andthe plane ADEF.
Namakan sudut di antara garis AM dengan satah ADEF.

(b) Calculate the angle between the line AM andthe plane ADEF.
Hitung sudut di antara garis AM dengan satah ADEF.
[3 marks]
13narkahl

Answer lJawapan:

(a)

(b)

ll.ihat sebelah
144912 @ 2008Hak cipra KerajaanMalaysia SULIT
For SULIT 20 1449t2
Examiner's
Use Section B
Bahagian B
[48 marks]
148markahl
Answeranyfour questionsfrom this section.
Jawabmana-rnanaempat soalandaripada bahagianini.

36
t2 (a) CompleteTable 12 in the answerspacefor the equationy = by writing
x
down the valuesofy whenx = 6 andx = 10. [2 marksT
36
Lengkapkan Jadual 12 di ruang jawapan bagi persatndan y = - aengan
menulis nilai-nilai y apabila x = 6 danx = 10. 12markahl
(b) For this partof the question,usethe graphpaperprovidedon page23.
You may usea flexible curverule.
Untuk ceraian soalan ini, guna kertasgraf pada hslaman 23.
Anda bolehgunapembarisfleksibel.
Using a scaleof 1 cm to 1 unit on the x-axis and I cm to I unit on they-axis,

d ra w th e g ra pohf y - {
fo, 2< x < 14. [4 narks]
Menggunakanskala I cm kepada I unit pada paksi-x dan I cmkepada1 unit
y =+
padapaksi-y,lukisgrafbagi untuk2< x < 14. 14markahl
x
(c) From the graphin 12(b),find
Dari grafdi l2(b), cari
(i) the valueof y whenx = 2.8,
n i l a i ya p a b ilax= 2.8,
(ii) the valueof x when! = 5.
n i l a i xa p a b ilay- 5.
12marksl
12markahl

@ Draw a suitable straight line on the graphin 12(b)to find the valuesof x which

satisfy the equation { + x- 14= 0for 2<x< 14.
)c
Statethesevalues of x. [4 marlcsl
Lukis satu garis lurus yang sesuaipada graf di l2(b) untuk mencari nilai-nilai x

yangmemuaskanpersamaor+ + x - 14 = 0 untuk2< x < 14.
x
Nyatakan nilai-nilai x ini. 14 markahl

144912 @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT
24 144912
For SULIT
Examiner's
=
Use 13 (a) TransformationP is a reflectionin the line x k' (0' 4)'
itunrro*ation R is a clockwiserotationof 90oaboutthe centre
(5)
. i..
TransformationT is a translation 3J .
[-
PenjelmaanP
-priiitiiii"R islah pantulanpada garis lurus x = k'
ialah'putaran 90" ttctttarahiam pada pusaf (0' 4).

PenielmaanTialoh translasi[t-r,,|
rs)
P'
(i) The point (8, 6) is the imageof the point (- 4, 6) underthetransformation
Statethe valueof k.
T rti k(8 ,6 )a d a ta himeibagititik( - 4,6) dibar yahpenielmaanP '
Nyatakanniloi bagi k.

(ii) Find the coordinatesof the image of point (2, 8) under the following
combinedtransformations :
berikut:
Cari koordinatimej bagi titik (2, 8) di bawahgabunganpenielmaan
(a) T2 ,

(b) rR.
15marksl
[5 markahl
drawn on a
(b) Diagram 13 showsthree pentagons,ABCDE, FGHIJ andKLMNJ,
CartesianPlane.
KLMNJ, dilukis
Rajah 13 menuniukkantiga pentagon,ABCDE, FGHIJ dan
pada suatusatah Cartesan'

Diagram13
Rajah 13 SULIT
144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalavsia
SULIT 25 t449t2 For
Examiner's
Use
(i) KLMNJ isthe imageof ABCDEunder a combinedtransformationVU.
KLMNJ iatah imej bagi aBCDE di bawahgabunganpenielmaanYU.
Describein full the transformation
Huraikan selengkaprry a p enieImaan

(a) IJ,

(b) v.
(ii) It is given that pentagonKLMNJrepresentsa region of area42'5 m2.
Calculatethe area,inrr?, of the regionrepresentedby the colouredregion.

Diberi bahava pentagonKLMNJ mewakili luas 42'5 r*.
Hitung luas,dalam n?, kau,asanyang diwakili ol ehkawasany ang berwarna.
t7 marksl
U markahl

AnswerlJawapan:

(a'l (i)

(ii) (a)

(b)

(6) (i) (a)

(6)

(ii)

ll,ihat sebelah
144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SIJLIT
26 144912
For SULIT
Exarniner's
booth'
Use t4 The databelow showsthe payment,in RM, by 40 drivers at a toll
Data di bawah menuniukkanbayaran, dalam F;iv[,oleh 40 pemandu
di sebuah
pondok tol.

38 34 41 25 19 32 28 42

32 25 32 27 42 23 18 46

2L 42 36 30 33 37 43 25

24 18 26 35 47 22 38 33

3023 3 7 4 8 3 9 3 / - 4 1 2 7

(a) Basedon the data,completeTable 14 in the answerspace. 13marlesl
Berdasarkandata itu,lengkapkanJaduat 14 di ruongiawapan. 13markahl
paid by
(b) Basedon Table 14 in 1,4(a'5,calculate the estimated mean of the toll
a driver. 13 marlcs\
bagi
Berdasarkan Jadual 1,4di lfi(a), hitung min anggaran bayaran tol
seorangpemandu. 13norkahl

(c) For this part of the question,usethe graphpaperprovided onpage29'
29'
untuk ceraian soalan ini, guna kertasgraf yang dkediakanpada halaman
I' driver on
By usingthe scaleof 2 cmto RM5 on the horizontalaxis and2 cm to
thl vertiial axis, draw a frequencypolygon for the data.
dan
Dengan ,nenggunakanskala 2 9 kepada RM5 lada paksi-mengufuk
2 cikepaaof iriiii" poda palesimincancang,lu6s satupoligon kekerapan
bagi data tersebut'
[5 marks]
15markahT

the numberof drivers who paid
@ Basedon the frequencypolygon in 14(c), state
morethanRM34 for the toll. U narkl
dil4(c),nyatakanbilanganpemanduyang
- tglqh
Berdasarkanpoligonleekerapan
tL markahl
membuattoyiifn tot tebih'daripadaRNi34'

SULIT
144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalavsia
SULIT i L4M{2 For
Exaniner's
Use
AnswerlJmtapan:

14 (a) Classinterval Midpoint Frequency
Selangkelas Titiktongah Kekerapan
1 5 -1 9 t7

Table 14
Jadual 14

(b)

Refer graph onpage29.
Rujuk graf pada halamsn29.

@

ll,ihdsrcfteW
'i"'i'i; JSIISIT
',!1Wll2 o 2@EHat Cipta Kerajam Malavsia
For SULIT 30 t449t2
Examiner's
Use 15 You arenot allowedto usegraphpaperto answerthis question.
Anda tidak dibenarkan menggunakankertas graf untuk menjawabsoslan ini.

(a) Diagram 15(i) shows a solid right prism with rectangularbaseABHG on
a horizontalplane.The surfaceABCDEis theuniform crosl-sectionof the prism.
AE andBC.are.verticaledges.RectangleDEFI( is aninclinedplaneandreciangle
CDKJis a horizontalplane.
Raiah li(i) menunjukkansebuahpepejal berbentukprismategakdengantapak
segiempattepat ABHG terletak di atas satah mengufuk.Permukaai1nCOn
ialah keratan reltry,serlgan prisma itu. Tepi iE dan BC adalah tegak.
Segiempattepat DEFK ialah satah condong dan segiempattepat CDKJ ntalt
satah mengufuk.

K 3cm

E

4cm

A

Diagraml5(i)
Rajah l5(i)

Draw to full scale,the elevationof the solid on a vertical planeparallel to AB as
viewedfromX. t3 marksl
LuHs dgnganskalapenuh, dongakanpepejat itu pada satah mencancangyang
selari denganAB sebagaimanadilihat dari X. tl markan

1449t2 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia SULIT
For SULIT 32
Examiner's 1449t2
Use (b) A solidcuboidis cut andremovedfrom the solid in Diagram
--e- l5(i).
Theremaining_solid is shownin DiagramlS(ii).
RectangleQRSZisa horizontalplane.SB = ) cm,UT =3 cm and,SZ=
4 cm.
$bug\ ??peial kuboid dipotong dan dikeruarkan daripada pepejar pada
Rajah15(i).
yang tinggg! ditunjukkandi Rajah ts(ii).
lep.ejal
segiempat tepat QRST dah satoh iengufuk.,sB = 2 cm, (JT =
3 cm dqn
SZ= 4 cm.
K 3cm
J

5cm

E Hr

4 cm

A
B

Diagram15(ii)
Rajah l5(ii)
Draw to full scale,
Lukis denganskalapenuh,

(i) the plan of the remainingsolid,
14marksl
pelan pepejal yang tinggal itu,
[4 markahl
(ii) the elevation of the remaining solid on a vertical plane
parallel to BH
asviewedfrom L
15narksl
dgngakan_pepejalyang tinggal itu pada satah mencancang yang selari
denganBH sebagaimanadilihat dari y.
[5 markah]

1449t2 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia
SULIT
For SULIT 34 1449t2
Examiner's
Use 16 P(53' N, 84' W),Q63' N, 25" In, R andV nefour pointson the surfaceof theearth.
PR is the diameterof the parallelof latitudeof 53" N.
P(53" (J,84" B), Q63" (J,25" B), R dan v adalahempattitik di ataspermukaan
bumi. PR ialah diameterselarian latitud 53" U.

(a) Statethe locationof ,R. 13marlcsl
Nyatakan kedudukanbagi R. 13narkahl
(b) Calculatethe shortestdistance,in nauticalmile, from P to R measuredalongthe
surfaceof the earth. 12marlcsl
Hitung jarak terpendek, dalam batu nautika, dari p ke R diukur sepanjang
permukaanburnt. lZ nai*onl
(c) Calculatethe distance,in nauticalmile, from P dueeastto p measuredalongthe
commonparalleloflatitude. 13narlcsl
Hilung iayfr, dalam batu zaufika, dari P arah fimur tre e dizfur sepanjang
selarian latitud sepunya. 13markahl
@ An aeroplanetook off from Q andflew duesouthto V.Theaveragespeedof the
flight was 420knotsandthe time taken*u, 6l hours.
2
Sebuahkapal terbgng berlepas dari Q arah ke selatan ke V. Purata laju
penerbanganitu ialah 42Okttot dan masayang diambil untukpenerbanganitu

ulah 6! iam.
2-
Calculate
Hitung

(i) the distance,in nauticalmile, from Q to Zmeasuredalongthe meridian,
jarak, dalam batu nautika, dari Q ke V diukur sepanjangmeridian,

(ii) the latitudeof Z.
Iatitud bagi V.
14marksl
14narkah]

144912 @ 2008 Hak cipta KerajaanMalaysia
SULIT 144912

INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTI]K CALON

1. This questionpaperconsistsof two sections:SectionA andSectionB.
Kertas soalan ini rnengandungidua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Answerall questionsin SectionA and any four questionsfrom SectionB.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan rnana-manaempat soalan daripada
Bahagian B.

3. Write your answersin the spacesprovidedin the questionpaper.
Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan dalam kertas
soalanini.

4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk
rnendapatkanmarkah.

5. If you wish to change your answer, cross out the answer that you
havedone.Then write down the new answer.
Jilwandahendakmenukarjowapan,batalkan jawapanyangtelahdibuat.Kernudian
tulis jawapan yang baru.

6. The diagramsin the questionsprovidedarenot drawnto scaleunlessstated.
Rajah yang rnengiringi soalan tidak diluhis mengikutskala kecuali dilryatakan.

7. The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown
in brackets.
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraion soalan ditunjukkan
dalarn kurungan.

8. A list of formulaeis providedon pages2 to 4.
Satu senarai rumus disediakandi halarnan2 hingga 4.

9. A bookletof four-figuremathematicaltablesis provided.
Sebuahbuku silir tnatematikempatangka disediakan.

10. You may usea non-programmable
scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakankalhtlator saintiJik yang tidak boleh diprogram.

11. Handin this questionpaperto the invigilator at the end of the examination.
Serahlcankertas soalan ini kepadapengawaspeperiksaanpada akhir peperilcsaan.

144912 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT