You are on page 1of 7

SULIT

NO. KADPENGENALAN

ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO8 L249t2
SEJARAH
Kertas 2
Nov./Dis.
z) iam Duajamtiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 . Tulis nombor kad pengenalan dan angka Untuk Kegunaan Pemeriksa
giliran anda pada petak yang disediakon.
2. Kertas soalan ini mengondungi dua Kod Pemeriksa:
bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Markah Markah
Bahagiar Soalan
a
J. Jawab semua soalan dalam Bahagian A Penuh Diperoleh
dantiga soalan daripada Bahagian B.
I 10
4 . Jawapan bagi Bahagian A hendaklah
ditulis pada ruang yang disediakan dalam 2 10
kertas soalan.
A a
J 10
5 . Jawapan bagi Bahagian B hendaklah
4 10
ditulis dalam buku jawapan yang
dibekalkan oleh Pengawas Peperiksaan. 5 20
Sekiranyabukujawapan tidak mencukupi,
sila dapatkan helaian tambahan daripada 6 20
pengowas peperiksaan. B
7 20
6 . Ceraikan Bahagian B daripada kertas
soalan ini. Ikat buku jawapan bersama-
8 20
sama kertas soalan ini dan serahkan 9 20
kepada Pengawas Peperiksaanpada akhir
peperiksaan. Jumlah
7 . Markah yang diperuntukkan bagi setiap
soalan atau ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Kertas soalanini mengandungi8 halamanbercetakdan 4 halamantidak bercetak

ll-ihat sebelah
124912 o 2008Hak CiptaKerajaan
Malaysia SULIT

]rilililililil
E

SULIT
1249t2
Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan.

1 Sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens lebih kurang
3 000 tahun dahulu
telah diwarisi oleh hampir iemua negaradi dunia padahari inil

(a) Apakah maksud demokrasi?

ll markah)
(b) Nyatakantiga ciri sistempemerintahan
demokrasiyangdiamalkandi Athens.
(i)

(ii)

(iii)
[3 markah]
(c) Senaraikan dua buahnegarayangmengamalkan
sistempemerintahan
demokrasi
padahari ini.

(i)

(i0
[2 markah]
(d) Sekiranyaandadilantiksebag-ai
pemimpindi sebuahnegarayangmengamalkan
sistem pemerintahandemokrasi,apikah ciri-ciri t"epimfifrun-ving-
utu"
andaamalkan?

(i)

(ii)
12markahl
(e) Pada pandangan anda, apakah kebaikan sistem pemerintahan
demokrasi
kepadasesebuahnegara?

(ii)
12markahl

124912 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia
SULIT
SULIT 3 1249t2
2 Jadualberikutmenerangkan
tentangPerjanjianHudaibiyah.

Tahun Peristiwa

628Masihibersamaan
6 Hijrah PerjanjianHudaibiyahdimeterai

(a) Senaraikan
dua pihakyangmenandatangani
perjanjiantersebut.

(i)

(ii)
12markahl
(b) Nyatakandua peristiwake arahtermeterainya
perjanjianitu.

(i)

(ii)
12markahl
(c) Berdasarkan
pengetahuan
anda,apakahkepentingan
PerjanjianHudaibiyahkepada
perkembanganIslam?

(i)

(iD
(iii)
13markahl
(d) Jelaskaniktibar yang boleh diambil daripadaPerjanjianHudaibiyahdemi
memperkukuhkan perpaduandankeamanan negarakita Malaysia.
(i)

(ii)

(iii)
13markahl

ll.ihat sebelah
124912 @2008Hak CiptaKerajaan
Malaysia SULIT
SULIT 4 D4g2
3 Pada8 Februari1946,Vyner Brooke telah mengisytiharkan
penyerahan
Sarawak
kepadaBritish. Pengisytiharan
ini menimbulkanbantahanpenduduktempatan
di Sarawak.

(a) Mengapakah
VynerBrookebertindaksedemikian?

lL markahl
(b) Senaraikan
dua persatuan
yangmenentang
penyerahan
SarawakkepadaBritish.
(i)

(ii)
12markahl
(c) Mengapakah
penduduktempatanSarawakmenentang
penyerahan
itu?
(i)

(ii)
12markahl
@ Bagaimanakah
masyarakattempatanmenentangpenyerahan
tersebut?
(i)

(ii)

(iii)
13markahl
(e) Padapandangan
anda,mengapakah
penentangan
tersebutgagal?
(i)

(ii)
12markahl

124912 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia SULIT
\y

SULIT 5 124912

4 Bangsa-Bangsa
Pertubuhan Bersatu(PBB)telahditubuhkanpadatahun1945apabila
Malaysiatelahmenyertai
Liga Bangsadibubarkan.Setelahmencapaikemerdekaan,
PBB padatahun1957.

(a) ApakahmatlamatPiagamPBB?

(i)

(ii)
12markahl

(b) Bagaimanakah
Malaysiamembantu
PBB menyelesaikan
konflik antarabangsa?

(i)

(ii)

(iii)
13markahl
(c) Jelaskan
manfaatkeahlianMalaysiadalamPBB.

(i)

(ii;

(iii)
[3 markah]

@ Padapandangananda,adakahPBB berjayamelaksanakan
tanggungjawab
sebagaibadanpengaman
dunia?
Berikanalasananda.

(i)

(ii)
[2 markah]

ll,ihat sebelah
124912 o 2008Hak cipta Kerajaan
Mataysia SULIT
J
SULIT 1249t2
Bahagian B
160 markahl
Jawab tiga soalan sahaja.

5 Pada sekitar tahun 3 500 S.M., Tamadun Mesir Purba berkembangmenjadi pusat
tamadunawal dunia"

(a) Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir Purba yang
menyumbangkepadakemunculanMesir sebagaipusattamadunawal dunia?
l8 markahl

(b) TerangkansumbanganTamadunMesir Purbakepadamasyarakatdunia yang kekal
hinggake hari ini. 16markahl

(c) Kegemilangansesuatunegaraitu tidak akan dapatdinikmati oleh generasiakan
datang sekiranyamasyarakatkini tidak meninggalkan warisan sertakhazanah
bangsanyauntuk dikagumi.
Berdasarkanpemerhatiananda, apakah pencapaianMalaysia kini yang boleh
menjadi kebanggaangenerasiakandatang? 16 markahl

Dari tahun 300 M. hingga 610 M., masyarakatArab hidup padazamanyang dikenali
sebagaiZaman Jahili ah.

(a) Mengapakah masyarakat pada zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat
Arab Jahiliah? 14 markahl

(b) Terangkanciri-ciri kehidupanmasyarakatArab Jahiliah. ll0 markah)

(c) Bagaimanakah pengamalan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah
menghalangpembentukanmasyarakatbermoral? [6 markah]

Penentanganmasyarakattempatanterhadapcampur tanganBritish bertujuan untuk
mempertahankanhak merekadaripadadicerobohi oleh kuasaluar.

(a) Huraikan tindakan penjajah British yang membawakepadapenentangantersebut.
16 markahl

(b) Ceritakantentangperjuangantokoh-tokoh berikut menentangBritish:

(i) Dol Said (Naning) [5 markah]

(ii) Mat Salleh (Sabah) 15 markah)

(c) Berikan empat cadangankepadagenerasimuda hari ini supayamerekamenjadi
w arganegaraMal aysia yang berupayamempertahankankedaulatannegara.
14 markahl

ll.ihat sebelah
124912 Mataysia
@2008Hak cipta Kerajaan SULIT
t

SULIT 1249t2
8 SebelumcampurtanganBritish di TanahMelayu, orang Melayu merupakanpengusaha
perlombonganbij ih timah sejak zaman-berzaman.

(a) JelaskanperananpembesarMelayu dalamperusahaanperlombonganbijih timah
pada abadke-19. 14 markahl
(b) Berdasarkanpengetahuansejarahanda,mengapakahpembesarMelayutidak dapat
meneruskanpenguasaan merekaterhadapperusahaanperlombonganbijih timahZ
[8 markah]
(c) Apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh pembesar Melayu unruk
memastikanmerekaterusmenguasaiperusahaanperlombonganbijih timah pada
masairu? g maikahl

Dasarpembangunanekonomi negaradiperkenalkanuntuk memenuhikeperluan
ekonomimodenyangberteraskan
perindustrian.

(a) Jelaskan
dasar-dasar
pembangunan
ekonomiberikut:
(i) DasarPertanianNegara(DPN) [4 markah]
(ii) DasarPersyarikatan
Malaysia 14markahl
(iii) DasarPenswastaan 14markahl
(b) Berdasarkanpengetahuananda,jelaskan kejayaanyang telah dicapai oleh kerajaan
melalui dasar-dasar
tersebut. 14 mar-kahl
(c) Jelaskanperanangenerasimuda Malaysia dalammemajukanekonomi negara.
[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

124912 @ 2008HakCiptaKerajaan
Malaysia SULIT