You are on page 1of 498

СРПСRА RPAЉEBCRA ARA,llEMИJA

ЗБОРНИК
Зд

ИСТОРИЈУ, ЈЕЗИК И RЊИЖЕВНОСТ СРПСКОГ НАРОДА

ПРВО ОДЕЉЕЊЕ

СПОМЕНИЦИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

КЊИГА

XVI

4.

:--~-

СР. КАРЛОВЦИ
IПТA.IIAHO У fЈРПСКОЈ МАНАСТИРСRОЈ ШТАМПАРИЈИ

1927.

СТАРИ СРПСКИ РО~ОtЈОВИ И Ј~ТОПИСИ

СРЕДИО ИХ

,;ьУВ. _}:тоЈАНОВИЋ

.

СР. КАРЛОВЦИ
lll'fAMllAHO

.

У СРПСКОЈ МАНАСТИРОКОЈ ШТАМПАРИ,ЈЦ

1927.

..

Преглед.
Страна

I<a~~:o је nриређено ово издање

1

Приступ.

. . . . . . . . . . . . VII

Родослови и Летописи

1.

Родосnови

1.
2.

Попис текстова
Време постанка

. . . . . . . . . . . . VIII
. . . . . . . . . . . . Xl
З. Текстови међу собом ·и према првобитном XIV
4. Извори
XXIX
5. Писац . . . . . . . . . . . . . . .
XXXIII
11.

Петописи
хххш

Подела летоnиса

А. Старији Летоииси
1. Попис текстова

. . . . . .

Текстови међу собом и доба постанка
Б. Мла!Ји Летоииси . . . . . . . . . . . . . .

2.

С

r ·,/ '

Прва група, летописи

који почињу Душановом

XXXIV

xxxv

XL

cмpliy

1)
2)

Попис текстова . . .
Текстови међу собом

. . . . • . . . . XLI
XLII

Друга група, летописи у којима се о
Немањиliи~ говори укратко

Немањи~- и

t) Попис текстова . . . . . . . . . .

2}

Текстови међу собом

. . . . . . .

Трена група, летописи у којима се о Немањи и

XLIV
XLV

Немањиhима говори опширно

1)
2)

Попис текстова

. . . .
.

Текстови међу собом

Четврта група, засебни летописи
Групе међу собом . . . . . . .

.
. . .

В. Старији и .мла!Ји летоаиси .ме!Ју собом
Г. Оашта историја у Летоаиси.ма
1) У млађим летописима прве групе
а) Хамартолово Сказаније . . . .
б) Друга опширнија и дужа редакција
Сказанија

2)

XLVII
LII
LVI
LVIII
LIX
LXI

. . . . . . . . . . . . . LXIV
LXIX
LXIX

в) Разлика између ова два Сказанија
.
r) Постанак дужег Сказани.tа . . . . . .
У млађим летописима друге, тpelie и четврте

групе

. .

. . . . . . . . . t.XXIII

Vlll
Страна

З) У старијим летописима
Д. Постанак летоииса
Ћ Извори

LXXIV
LXXVIII

. . . . .

1) Старијим летописима
LXXXIII
2) Млађим летописима
...љ) Од смрти Душанове па даље . . . . LXXXIV

..

б) О Немањиhима (до Душанове смрти)
et) У летописима друге групе . .
. LXXXVIII
~) У летописима треhе групе
. . . ХС
у) У летописима четврте групе . . . XCII
Е. Године, датуми и недељни дани
1) У старијим летописима . . . .
XCIV
2) У млађим летописима
XCVI
а) О Немањинима . . . . . . .
et) У летописи.ма друге групе ,
XCVI
XCVII
~) У летописима треhе групе . .
у) У летописима четврте групе .
хсvш

))/

Датуми и недељни дани
б) После Немањина . . . . .

111.

XCIX
Cl

. .
. .

Литерарна и историсна вредност родослова и
летоnиса . . . . • . . . . • . . . • • • .

. CIII

Тенстови:

1

Родослови

1-4.Карловачки, 3агреnски, Пајсијев И Врхобрезнички
(бр. 1 25)
. . . . . . . . . . . .. .
Додатак к Пајсијеву тексту (бр. 2б, 27) • .
.Карловачки текст (продужење) (бр. 28-Зб)
5 Константинов (бр. З7-З9)
б Пејатовинев (бр. 40-б8) . .
7 Ћоровilhев (бр. б9-78) . . .
8 Руварчев (бр. 79-100) . . .
9 Новаковиhев (бр. 101-111) .
10 Хаџи-јорданов (бр. 112-119)

2

40
41
44
45
51

53
57
58

11 Летоnиси
А. Старији летоииси
1) О владао цима

1--4
5
2)

Копорински, Пенки, Студенички и Цетињски
(бр. 120-1З5) . . . . . . . •
. . . . •

Цетињски (продужење) (бр. 1Зб-141)
Врхобрезнички (бр. 142-15З) . . . .

62
. . . 100
. .
101

О патријарсима

Пеhки (бр. 154-1б2}
. . .
Даничинев (бр. 1б3-1б5)
.
З. Драгосављевинев и Руварчев

1.
2.

. . . . . . . . 104
. . . . • . . . 105
(бр. 1бб-1б9)

IОб

Б. Млаlји летоииси

\.

3амеци и изводи из летописа
1. У Данилчеву Типику (бр. Ј

70- 181)

, . . • 1 11

IX
Страна

11.
IV.
V.

У рук. Нар. б,ибл. и 111. хаџи-јорданов Летоиис
(бр. 182-205) . . . . . . . . . . . . . .
У рук. Доминик. ман. (бр. 206-211) .
У Горажданском штампаном псалтиру

(бр.

212--217) . . . . . . . . . . . .

У рук. Нар. БЈ.Јбл. бр. 491 (бр. 218-224)
У рук. Нар. Библ. бр. 600 (бр. 225-239)
У рук. ман. Хиландара (бр. 240-~49) . .
IX. У рук. ман. I<рушедола (бр. 250-252). .
Х. У једном одломi<у неi<ог руi<описа (бр. 253-263)
Xl. У pyi<. Соф. Нар. Библ. (бр. 264-270) .
Xll. У pyi<. црЈ<ве Ниi<ољца (бр. 271-277) .
ХШ. У pyi<. Румјанц. Музеја (бр. 278-287)
XIV 3al·peucкu летоиис (бр. 288-3 12) . . .
XV. У pyi<. Прашког Музеја (бр. 313-321). . .
XVI. У ст. шт. књизи l{арл. Библ. (бр. 3~2-333)

Vl.
Vll.
Vlll.

2.

112
115

Општа историја у летописима
а) У летописима прве груnе,

Григоровиhеву (бр. :Ј34-

хаџи-јорданову

115
Ј 16
117
118
118
119
119
120
120
121
122
122

и

347) . . . . . . . 124

б) У летоnисима друге, треhе и четврте груnе и
загрепском

1)
2)
3.

Руварчев други (бр. 348-158) . . . . . .
Дорnатски, Рачански и Руварчев nрви
(бр. 359-369) . . . . .
. . . . . .
Шафариков, Београдски други, Сеченичl<и,
Мt~гарашевиhев, јанков, СофисЈ<и други,
Реметсi<и, Васиhев и ПодгоричЈ<и (бр.

·370-382) . . . . . . . . .
4)
5)

154
156

. . . . 160
164

3агрепсi<и . . . . . . . . . . . . . . .
Габровски, Григоровиhев, Вуi<омановиhев,
Хиландарски, Сеничi<и и ДечансЈ<и
(бр. 383-385) . . . . . . . . . . . .

(Почетак руског Лаврентијевског ;Јетописа)
З. О Немањиhима (до смрти Душанове)
а) У Летописним замецима . . . . . . . . .

164
. 165

. 167

б) У Летописима друге групе; у Шафарикову,
Габровсi<ом, Београдском првом и другом,
Григоровиhеву и l<увеждинском
(бр. 385-401) . . . . . . . . . . . . . .
в) У летописима треhе групе.

1.

Врхобрезнички (бр.

402-418) .

169
174

2. Руварчева други Софисi<и други Реметски,
Васиhев и Подгорички (бр. 41 9-477)
З. Дорпатсi<и, Рачански и Руварчев први

(бр.

4. 5.

448-464)

. . . . .

175

. . . . . 181

Вукоманови};ев, Сенички, Магараше-

виhев и Хиландарсi<И (бр.

465-481). . 184
482-503) . 190

б. Верковиhев и Остојиhев (бр.

х

4.
5.

111

.

Страна

И ДечаНСI<И (бр. 504-519)
г) У летописима четврте групе. ·
1. Сеченичi<и (бр. 520-548) . . .
2. Белопољсi<и (бр. 549-558) . .
З. I<овиљсi<и (бр. 529-574) . . . . . . . . .
Свод свих летописа и ааметаi<а од Душанове смрти па
доi<ле I<оји траје (бр. 575-1046) . . . . . . . . .
Бранi<овиhев летопис (бр. Ю47-1299)

7. jaHI<OB

193
197
201
202
205
277

О турсним царевима.

Из летописа 1, 2 (бр. 1300-1301)
Из рукописа (бр. 1302-1314) . .

.

305
307

!ЈоЈЈатан.

1)
2)

Раваничi<и летопис (бр. 1315-1383).
Летописачi<е белешi<е 1-21 (1384-1737)

Речи из родослова и летописа .
Речи из додатка .
Регистар . . . . • . . . . . .

--~-

31i
321
353
356
359

СТАРИ СРПСI{И

РОДОСЛОВИ И ЛЕТОПИСИ

Моnим Аа се пре употребе исправе ове штампарске погрешке:
Стр.
»

>

"'
~

"
~

"'
~

"
~

бр.

XLl\' в р. 4 овдо Попис.
XLVI
29 нема, и шо: у
XLVII • 20 ДО 7022.
L
"' 4 овдо а ре.м.. пет.
10б вр. 32
ФнАонофню.
np-k&Wcn.
lla • 6
12б ~
4
Ofllll-kCTHTH Cl.
18
266
Н K:l K<IXJ>.
27б ~ 25-6 C.. oHp41T"I..
46
3uннмнр4.
11
62а " 5-6 Н 110 ПОТОПI Д4Жf.
5 C.. GHRШOI( Cf.
946 ~
1456 • 29
дкi: д iшстк-k.
7
OGJ.IT"I. GЫR"I..
155
213 A-kn ·S· THCOI(IЏh.

бр.

~

~

~

1

,swoA

.
>

622б (Ш,"

657г (беог.

616lj

201)
I)

~

691д

~

704

('tli:ДHHHKJ..

~

706а (•·sц2д·)

~

688в

беог. П).

(рем.)

(VI, !ИВ)
261.
(lX. 251.

>>

1

-

593о додати: (хил.)


~

578б подг.

~

691в Х,

789 в. бр. 823).
891 Вр. 2. fЛК4Ш4
933 r•30A·
965 после њега додати
965а

нов број

Како је приређена ово И3Аање.
Први летопис (Давидовиhев) наштампан је
у

12

св. Лет. М. Српске, и одмах

у

1829

1828.

године

св. Лет. наштам­

16

пан је други (Магарашевиhев), али не у целини веh су само
објављене разлике од првог.

својој књизи
једном

више

Pamatky dtev.
летописа:

1851

г. издао је П. Шафарик у

pisemп.

jihoslov. (V

карловачки

родослов,

одељак) од­
копорињски

старији и осам (заједно с два веh издана) млађих летописа.
Ове млађе летописе није издао сваки посебно, веh је општи
.11.ео издао само из сеченичког и рачанског, а о Немањиhима
до Вукашина рачански летопис комбиновао је са сеченичким,
а понешто

целину.

и

с

осталим

"Другу грану"

узео је поглавито

летописима

и направио као једну

од Вуi<ана до смрти деспота Лазара

из сеченичког летописа и. понешто попу­

нио из осталих. Затим је сеченички летопис
иwм~~. ДА

KI\311.KI)ATHMII. с1 наштампао

:

цео

где

од:
се

к11. n!)-kжд­
он

прекида

наставио је рачанским, а оданде где се и он свршава, проду­

жио је и завршио

Магарашевиhевим.

Оне белешке којих у

овима није било повадио је из осталих и на своје место хро­
нолошким

редом

уметнуо.

Овај начин издавања летописа хвалили су у своје време,
па и доцније,

као

добар,

јер

се

мислило да

(или два) летописа могу груписати сви.

У

се око једног

оваком своду не

види се шта у ком летопису има, а то би морало бити. АлИ
да је баш и то учињено, опет није

тад

било

време

да

се

свод прави, јер је грађе било и сувише мало. Боље би било
да је сваки летопис у целини потпуно издан.

Доцније, кад се искупило још доста грађе, и ја сам на­
правио један свод

на

мало

друге белешке о појединим

летописима угледајуни

1400

до

1450,

друкчијој основи и унео у њ и

догађајима

које

се не налазе у

се на свод летописних бележака O.tl

које је за своје Пример~ из књижевности са­

ставио пок. Ст. Новаковиh (који ме је уосталом и охрабрио
Родословв в Летоnвси

11
да

овај

посао

радиМ'). Кад

сам један део рукописа послао

пок. Ил. Руварцу питајуЬ.и га да ли је овако добро, сеЬ.ам се
да ми је одговорио да се мах нем "тога јаловог посла", а ако
баш неЬ.у, онда да нипошто ту не уносим друге белешке, вeli
само оне што су у летописима. ја сам послушао само други

савет. I<ад је тај мој рад дошао

пред Учено Друштво, пок.

П. Среhковиh, како сам чуо, био је противан да се прими. И
боље би било да су га други послушали него што су га при­

мили и штампали у

ra

послушали

добар.

LIII

велим

књ. Гласника.

зато,

што

Он, уосталом, није

ни

ни

Боље би било да су

овај

мој свод није био

могао бити бољи прво зато,

што ни тад није било време да се свод прави, јер још није
било прикупљено довољно грађе; друго,

што

ми је

сметао

Шафариков свод, јер сам само кроз њега могао гледати на

оних

шест

(управо

седам) посебно неизданих летописа; и

треЬ.е, ако xolieтe најглавније, што ја тада, још ђаком будуЬ.и
ва Великој Школи, нисам био дорастао да то радим.
Али веЬ. поодавно тај се посао могао с успехом преду­
зети, јер

је

толико

пронађе, нelie

моhи

грађе

скупљено, да нова грађа, ако се

много

пореметити

свод

који би се из

ове досадашње саставио. И како се нико од млађих тога по­
сла досад не прихвати, то се ја, сад на доколици, и не слу­

шајуhи

ни

•ахнем,

одлучих

љега

сад

саиет
да

се

Руварчев да се "тога јаловог посла"
после

четрдесет

и

пет

година опет на

вратим.

*

Расматрајуhи целу грађу која је била преда мном, окре­
тао

сам од сваке руке не би ли се дао направити по један

свод за родослове, за старије и за млађе летописе, али се то
никако

није

дало

учинити,

а да колико толико

буде јасан

преглед шта је у ком родослову или летопису.
Зато сам наштампао четири главна род_9С.[Јова упоредо
-~-------",...----.,~ .... ,..,....;о-.~---~"'"""'"""''~'-·'~....

~тири~'!Х_пца удесирши

тако

да

. .. .

"""""""•·-

.

.

иста ме.::та дођу Једно

према другом, јер се само тако добија јасан преглед I<ако они
стоје међу собом, шта је једнаi<о или слично

у

или у три или у два, а шта је у појединим

различно

1-36). -

cвtt

четири

(бр.

Осталих шест родослова штампао сам сваки по----------

..-

...

-··-

себно, јер су толико. прера9_ивани и .. мењани,

.

.

·········.--<-<:<.>...,..,_..

а неки толиi<о

сКРаћенИ;-дiИКаД би бИЛ-о -~~~ни~ке могуhности да се и они
упоредо

штампају,

прва четири (бр.

слабо

37-119}.

би

се видела веза између њих и

ш
То сам и из истог разлога ураДио и с четири

ст<шЈUа.

Јiетоnиса (бр. 120~141), а пети, }(Ој и је саМ"сГ113в~е>,i_~~iГ !~.!!'~Ј

iirta:ffio ..caм-aiceбн·o-(б!)~··т4:Г=I53):·,-~----·--o. . --~~

~--

.

~ ~---

I<ако се уз пенки летопис налази и одељак о патријар-

·сима (тиме је он постао као нека паралела Данилову 3бор­
t~ику), унео сам и њега, иако не сnада у

леrописе,

и

додао

.му и три доцнија списка патријараха. Сваки је штамлан за­

·еебно,

а

nоследња

два,

.другог<~, упоредо (бр.
~~~~Ъе

сам

I<оји су очевидно nостали' један из

154-1 69).
летоnисе у Пристуnу ре1<ао да је nрв9,.._

редакција постала надовезивањем пданде_ rде. се старији ле-

ТОilйёеврuсiВ~;-рти·дуЋiilнове Па ·да~е-~tпРБа'ГiЈу~~-).
~1ЏГјё)'iОiЏјйје исnред тога стављен кратак nре г лед догађаја
-о Немањиitима

(друга

груnа)

који је, још доцније, замењен

.другом оnширнијом редакцијом (трена и четврта група). Зато
сам ове доцније додатке

о

Немањинима морао издвојити, и

.засебно наштамnати оне из друге, а засебно оне из трене и
·четврте

груnе.

Текст испред летоnиса друге групе вадили су летоnисци

-~_E!дE.!!l~~-~~.Qшica, и свих шест сам наШТа.мiiао-уnореДоу
·четири стуnца, у првом и другом по један, а у тренем и че­
·твртом направио сам свод из по два летоnиса, једно што су

·врло слични, а друго што је технич1<и незгодно на две стране
штампати

шест

стубаца.

Али сам и ту у загради означио

·разлике изме-ђу једног и другог, а где ништа није назначено

.зн2.Чи да је у оба једнако (бр. 386-401).
Текстови nак код трене и четврте

груnе

компйлирани

·еу из ·родослова и из старијих летоnиса, али су меiју собом
толи1<о различнй да се један свод, с јасним nр~гледом шта је
у ком, никако није могао саставити. 3ато
неке посебно,

неке,

сродне,

упоредо,

•правио сам свод означујуни и ту

{бр.

у

а

сам их

од

штампао

сасвим

загради

шта

сродних
је

у

ком

402-574).
Од смрти Душанове, одакле управо и nочињу прави ле­

тописи, направио сам

од

један свон, али тако да се

свих
у

бележака

њему

види

.свака белешка у сваком летоnису (бр.

из

свих летописа

како

тачно

гласи

575-1046).

Нисам могао ини оним хронолошким редом како су бе­
лежене белешке у појединим летоnисима, јер

су

nонекад

у

њима године за исти дога-ђај различне. 3ато сам белешке о
једном дoraiJ.ajy скупио из разних летоnиса заједно под један

*

IV
реЈЈ.ни број. -

Како јё врло често исти цбгађај у разним лето­

писима казан различно (ја то зовем различна редакција), то
сам сваку друкчију редакцију исписао под истим бројем за­

себно под а, б, в, итд. У једну редакцију рачунао сам ако су
разлике ситне, н. пр. једна је реч замењена другом, или је у

једном има, а у другом нема, или је година различна, или у
једном има и датум,. а у другом га нема, али је свуда у за­
гради означено како је у ком,

тако да

текста јасно види како у

летопису

ком

се

из

та

овог сводног

белешка

Н. пр. белешка о смрти деспота Стевана под бр.

гл·аси.

гласи:

638

а) f'SIJ,M' ПОСТИЖI Gl\dЖIH'HI!IO КОН'ЧННI! Gl\drOЧI\CTHKkl rОСПО•

дннh. деспотh. Gтефdнh. .oнi'd ·к· "" cкtтord iлi'd (соф. 1). То значи
да се та редакција налази са·мо у софиском првом летопису.

б) пр'kст<iкн Cf Gт1фdнh. деспотh. .oлi'd
JIOAi'd

(беог.

н· беОГ.

11.)

11. -

·,о,'ј-

i'IOH,

беог. Ј.)

·дi'·

Н

(шаф.

григ.

IJ,dj1CTKOKd '1\К'

-

л'kTh.

То значи да се та редакција налази у Шафарикову

и у Гриrоровићеву летопису; у београдском другом други је
датум, а у београдском првом и други месец; у београдском
другом има

t

још

додатак

колико је

царовао.

И

тако

да.7ре

друге редакције под в) г) ... до к). На тај на.чин очуван је
сваки текст у целини, и казано је у којим је све летописима
тај догађај забележен.
Ако се нека белешка налази у једној редакцији а с раз­
ним годинама у разним летописима, тражио сам која је nрава

и стављао је у хронолошки ред, а у загради

је у другима.

-

бележио

како'

Ако та белешка има више редакција, на прво

место под а) обично стављао сам ону с правом годином.

-

Исто тако ако су разни датуми, а има у ком и недељни дан,

на прво место стављен је онај датум који се слаже с недељ­
ним даном, а

остали

су

стављени

у

заград~;

Често је у летописима забеле>Кено под

истом

годином

uше догађаја, али не увек и хџонолошким редом како су се

аоrаlјали. И ту сам, по датумима

(ако

су. забележени), или

8&a'le (највише по јиречековој Историји Срба) тражио
ВО.Јiоmки ред, и тако их поређао почињуlш

јеАве ао првог септембра

друге

године.

од

1

Тако је

хро­

септембра

и

у

томе

успостаа.ев арави хрi)НОЈЈОшки ред. Само је смрт Урошева
остuа •спреа сарти Вукашинове, јер је тако у свима лето­
п•сиаа.

Да би се видело које се белешке у ком летопису налазе,

додао сам на крају таблицу у којој је по редним

бројевима

v
забележено у ком се летопису и у којој редакцији која бе­

лешка налази. Уз њу сам додао и nреглед оних бележака које
се само у по једном летопису налазе.

Ред којим се у

диним летописима ређају белеш~~. нинако се у

овом

поје­
своду

није могао претставити. Конто xoiie да види, мора глецати

посебна

--

издања летописа.-··----

--,_ ________ _

--Уза свакИ'Догађај uабележена је само

~----------------.

.

.

љено оно стереотипно к11 дtто. Ако

година, а изостав-

у летопису стоји место

године кk тожде дtто, ставио сам ту годину у· заграду. Ако
је казано Д!)оуго или т!)етiе дtто, ставио сам, опет у заграду,

на коју се годину то односи. Ако испред неке редакције овде
није стављена годрна, значи да је Рста и онако (без заграде
или с њом) како је у- nретходној. Понегде се под истом
годином налазе по два ~догађаја без ознаке вь тожде лето, а

у другим летописима је тај догађај обележен или 1·одином или
је казано вь тожде лето.- У таким случајевима овде је тај до­

гађај стављен под годину као што је у том другом летопису.
БранковиЋев летопис

наштампао

сам

засебно,

јер

је

оригиналне редакције, и да је разбијен, не би се јасно видело
какав изгледа. Али

сам

и

ту после сваке

белешке додао у

загради коме броју одговара у своду.

Како је старији летопис постао као допуна једноме

ПQ __

~~:::3Js~~~~~~~:::J!Q:el4~~i~=2~~~~-

--

иcropиje, то би

слика

наших

летописа

без

потпуна, па сам и то наштамnао и ставио

као што се обично и

валази.

укратко суштим од Адама до
налазе

испред летописа

То

су, прво,

данашњега

тога

била

исriред

два

не-

летописа

"Сказанија

времена"

која се

прве групе, и друго, изводи из другог

Сказанија који се у разним облицима

налазе

испреД лето-

писа осталих група. ~j-~-~!!.~J~--~J?.!!!.!1S.~~--JC~~~J?_T..Q::­
~?-~~e, које се налази на

њену

завршетку, ~

опширније и~уже, по моме је мишљењу српска компи._Ј_Ј_~ција

ИзРађеНа-~~- г-рЧКИм- -кронИ~;мз:-о·в-а -ёа·м-наШтамnао УrЈ<)редi:Гдi-се··тасно вйДе'"ЈеднЗКости и разлию.• међу ЊИМ'З
(бр.

334-347).

Изводе

пак из другог

групама штампао сам неке

одвојено,

Сказанија у
а

из

сасвим

осталим
сличних

направио сам свод, и обележио у загради шта је у ком раз­
лично (бр.

348-574).

Бројеви

су

бележени

само

код

васе­

ленских сабора и догађаја српских или словенских.
Испред свега тога ставио сам заметке и изводе из

тописа који

cv

ле­

служили као грађа прв~м летописцима. Њих

Vl
сам

наштампао

двапут,

прво

историјског проматр,рња

сваки

у целини ради литерарно­

o.~XVII бр.

170- 333),

и ЏОС.1Је

догађаја о Немањинима направио сам свод и ставио

бележака о њима у летописима

(стр.

а

167, 168},

И3-

испред.

белещке­

од Душанове смрти па даље умешао сам у свод свих летописа~
Издвојио сам засебно (као што су издвојенц и у

____

лето­

писима) прегледе
ц_арев(!, и из пет, који су по~тали
..._,...,.........турских
-· .........._

.

~

Један

из

међу

другог,

њима

у

направио

загради,

а

--~--··,...

сам .свод

остале

оаначивши

опет

сам наштампао

разf!ике·

посебно.

У додатку сам наштампао раванички летопис и, по од­

луци Академије, летописачке беле[!"Јк·;;·-й33а0иеа ·и Натписа.
У регистру еу побележена сва имена лица и места цоД.

бројевима у којима се помињу; у којим белешкама их нема~
ставио сам о чему су; глад, куга ("смртоносије"), јака зима,.
трус, помрачење итд. Поред тога саставио сам и списак речи
Ј<оје

се

не

наЈ1азе

у

Даничиневу

Рјечнику

из

I<њижевних.

Старина.

*

У Приступу овом издању покушао

сам решити

·проблеме о постанку и развитку ове врсте
ковне

историске

књижевности,

и

надам

се

наше
да

главне­

средњеве­

сам у крупниъt

цртама и решио, остављајуни млађима да та питаља детаљ­

није разрађу.iу, јер ја сам

вefi

у

годинама

више доспети да се на овај посао и

по

и

трени

јамачно
пут

нену

вранам.

Нека буде од мене доста и ово оволико.
У Београду
о новој

1927-ој

години.

Љуб. <:тојановин.

Приступ
Родослови и Летописи.
Све до Ил, Руварца није се

правила

разлика

између

родослова и летописа. Шафарик их зове "кратки српски ле­

тописи

(kurze

seгblsche

Annalen),

и ређа их: копорињски, се­

ченички, карловачки (родослов), Давидовиhев итд.

(Gesch. d ..
sildsl. Literatur Ш 245). - И јап1h их све зове летописима:
(Annalen). Али је он први nO'i{yiiiiio да их класификује поде­
ливши их на две групе: старију,
летопис и њему сличне,
и летописе

и

у коју ставља копорињски

и млаlју, у коју ставља све остале

родослове.

Пошто

је рекао у чему се те две

групе равликују једна од друге, додаје

да млађа група чини

једну ц~лину само према старијој, "али тиме не велим да су

сви њени текстови постали из једног оригинала.

. . , . Они

су

међу собом толико испреплетани да се ја не могу уnуштати

у истраживање њихова стабла и разгранавања". О времену

постанка рекао је да је ~ ГРУ!'~~-~З52:.~.~-!!Q~...!Р~
а млађа не пре. по-!!овине XV. века, а обе као додатак нек.Q.,М.е.

=-~-~---~_:т~!?.~~~~~f~~-~~Й,~-~~ (А:~). -

Ст. НоваковиЬ, изда]уhи заrрепски родослов, а наведевши те
-..,_,.,.._0"~'"'"''''"'''

јаrиЬеве речи, вели: "Наш

Родослов

познијем облику аросrпранога

припада

леrпоаиса"

томе другом,

(Starine IX, 63).

И

њему је дакле и родослов летопис и то простр~и мл~и за
разлику од пространог старијег као што је н. Пр. коnорињ­

ски.

-

Ил. Руварац (О кнезу Лазару

237-39)

је издвојио ро­

дослове оД)i'ё'Т'оп'иса, а летописе поделио на "аокушаје" да се
састави летопис (као што је копорињски и др.) и
тописе (као што је сеченички и др.)

родословима и летописима

араве л~­

С. Томин пишуhи о
------~{Просв. Гласник
1888) о класи-

-

фикацији не каже ништа ново, веЬ само наводи шта су rорња

тројица рек.rщ

Он у родослове убраја и ~OMПИJI~!l!'J~..ЉI!Yt«:_

~1;!-~. .Х.УШ века (као што је TP~~!i.l!ШWC и др.).

што"""!~ . }-~~=~ан_._Е~~!~ ~~)!f.. J~---~~9!_~~-!!~..P-C?Љ.2~2-~!'~--!L_q_.a

VIII
летс>nисима, и

ll!> ,!l_apQд!!<>i~!PJUl.!HЦtj,!! и по руском преВОАУ

~~_та тако' да управо и не долази уова) ред старё'кЊи~

жевности вeli готово у нову.

I
Род ослови
Попис текстова.

1.

Досад познатих и издатих родослова 11ма десет. По вре­
мену

постанка

њихова данашњега текста или

етанка рукописа у коме се налазе могу се

по

времену по­

овако

1. Константинов. (конст.) - Константин
шуни 1431 године Житије деспота Стефана,

поређати:

Философ пи­
у

14, 15

и tб

глави излаже родослов Немањин и његовюс: синова Стевана
и Вукана

до

деспота

Стевана.

То Житије издао је по рук.

Одеске унив. библ. српске редакције јагин

(у Гл. С. Уч. Др.

XLII, 223}, а по руским, краliим реДаКцијаМаi\.--поiiОв{У
И3борнику, ~тр. 92) no рукоп. Тројицко-Сергијевско Лавре, а
ј. Шафарик (у Гл. Срп. Уч. Др. XXVIII; 363) по рук. Одес.
унив. библ.

Овај исти родослов, овакав какав је у целини (с једним
важним отступањем), налази се и у једном руском хронографу

прве редакције (у
Т.

IV, 143),

а у осталих десет,

реiјивао, скранен
цiи,

рук. Толстојевом у Петр. публ. библ. Л·
упо­

1, 96, 193-195).
2. Руварчев. (рув.) -

175.

колико их је А. Попов

је (Обзоръ Хронографовъ руссiкой редак­

Он допире до у

XVI

Грозног

(1533- 1584),
(дакле био је жив. 1712-1725, јер се у

јер

бр.

У рук. Карл. патр. библиотеке бр.
век, и састављен је за владе Ивdна
се

100.)

на

њега велике наде полажу

Рукоnис пак п~~о~сан је измеiју
..............

~>"""•·-

!

'"• с-.~

"•"

О •

-·~·

·о._

-, ___

списку патријараха, који је иза родо-

~иње Мојсије Петровин који је у овим годинама
патријарховао. Иза патријараха је мла~и летоnис. Све троје

сам издао у Споменику

111, 105 и 123.
Исти овакавРОдОёЈiоВ (моwда баш из овога рукописа

nреписан) има и у Милорадовиневу Зборнику који је опи­

сао и цео родослов издао П. Ровински у Лет. М. С.

181, 64.

Pa3JI8Ke су минималне, језик мало више посрбљен, и понека
реч •аостављева.

tX
З. Ј<арловачки (карл.)

-

Овај се текст налази у једном

рукопису Карл. патријарш. библиотеке, и издао га је П. Ша­

фарик у својим

Pamatkama V одељ. стр. 55. Он допире до

одласка владике Максима после смрти брата му деспота јо­
вана у Влашку војводи Радулу. Како је брат му умро

10 де­

цембра

родо­

1501,

а Радул владао до

1508

г. то би и

овај

слов, прво~итно могао бити нап_!!~~~- _и~међу _2..\!ШL.!'.QA~~·

Руварац ·гз -и--сТавЉа ИЗмеђу"Т5оl и 1520 ·ГоДИне (о Кнезу
238). Али у њему има нешто што га, у овом облику

Лазару,

какав је сад, помиче чак на крај тpelie четвртине
Наиме,
вели

описујуtш

како

призренску, цркву

св.

XVI

Арханђела,

века.
писац

тамошњи људи говоре "да призренске цркве патос,

дечанска црква, uehкa

upeaparaa, бањско злато и ресавско
писаније нигде се не налазе" (бр. 22). Међутим, ако је савре­

мен натпис више северних врата Пеhке цркве (3ап. и Нато.

6310), препрату је подигао и пописао патријарх М2карије
године 7070 (1561) сунчаног круга 28, а месечева 5, индикта 9,
златног броја

8,

т~меља

28,

месеца септембра

8,

и та реч је

могла постати после њена грађења, па, дакле, и писање овог
родослова. Рекох ако је натпис савремен, јер паскални елементи

7070

године били су сунчев круг

темељи

22,

14,

месечев

2,

златни број

5,

и индикат

5, а горе поменути паскални елементи
7168 (1659), па да не буде ове године и нат­
година 7070 из доба Макаријева стављена је или

одговарају години
пис написан; а

по традицији или по неком другом податку. Али

било друго, факт да је њу подигао Макарије
лази, -мислим,

у

питање,

и

према

било једно

не до­

(1557-1573)

томе и оне речи пишчеве

о

њој, и писање родослова, могли су постатlf после њена грађења.

4. Врхобреанички. (врх.) бр.

29.

Рукопис Прашког Музеја

То је хронограф коме је на

крају

додат

овај

родо-

слов, за њим старији па млађи летопис. Писао га је познати

писац и~~~К-.[~~.ЕЈЈЛ-~ине у ____Ј\!~!1.:.....!3Р..~-~б?.~~~ици .. !<Од
Плеваља. Он сам вели да се много потрудио сабирајуhи

од

раЗнИх летописаца. И у хронографу и у овом родослову и
у летописима види се да

Гаврило

није

просто

преписивао,

вен да је збиља "састављао" дајуhи саставима своју
цију. Почетак родослова штампао је Шафарик у

V, 56,

а завршетак и оба летописа издао сам у Споменику Ш,

стр. 99, 98 и 150.

5.

редак­

Pamatkama

Пајсијев.

(najc.) -

Житије цара Уроша

---~-~

·
Патријарх

унео је неки

Пајсије

ро,щслов

састављајуhи

као

увод

nред

v---/

х
опис владе Душанове
и Урошеве.
.

И ако није

.

nреписан.

цео

опет оно што је (до Душана) није мноrn мењано, и доста се
слаже са заrрепским текстом. Како је Житије писано 1б42 г.
то је рукопис родослова из кога је Пајсије исписивао у Жи­
тије свакојака старији, али ништа ближе одредити не можемо.

Издао га је Ил. Руварац у Летопису Мат. Срп. књ.
Али су листови с

којих

је

слагач

треба са стр.

слагао

стр.

77.

испреметани,

те

15Q

речи 31'1'01( Ck f'1Ыдокн преhи

на стр.

79 врсте 19 после
80 вр. 17 и наставити: н

вр.

14

на

&ыс'Гь. 'l'j}f'I'H "РХ'iшнскоnь.,

се

вратити на стр.

кк11 • • •

на

81

до

речи:

79

и

стр.

п реЂи на

'I'HHd
роди

А

стр.

н

(о'~')

nнлотd o&d ... до

наставити: н 16C'I'h. Kh. кмнкон

после речи

80
стр. 81

јЫКНd

в р.

24

у

в р.

1б- 17:

KoнC'I'dH­

и наставити: ~'l'flj>dнь. Дечdнскн

••• итд.

О осталим рукописима не можемо ближе
кад

и

па

црk-.

су

они

постаЈiи

ни

родослови

б. 3arpeucкu. (загр.)

501,

мије бр.

-

у

одредити

ни

њима.

У рук.

XVII века Југосл. Акаде­
Knjizevniku Ш 121, има
Новаковиfi у Starinama IX, 71.

о коме говори јагиh у

један родослов који је издао Ст.

И он допире до деспота Стевана као и Константинов. После
~~а _d!~I.Q.!I_Иc,
топис, и

о

њему

fie

управо

бити

~-----

покушај .да се састави ле-

говора

ниже

у

изворима

лето­

писним.

Други исправнији текст овога родослова био је у неком
великом рукоnису од кога се. очув<ю само један лист на коме

је почетак овог родослова.

Тај је

лист

Ил. Руварац, и он га је на штампао у
њему је овде наштамnан почетак.

-

послао

Starinama

Новаковиhу

Х,

174,

и по

Tpefiи текст налази се

у рук. nроф. г. Душана Д. Вуксана који је био љубазан да ми

пошље препис, али м.и је стигао кад је т.екст родослова био
вefi наштампан. Он се разликује од загр. у овоме.
После бр.

Љl\\dHI6
~ddK-k

13

и.'•\ а овај у метак: Gынь. же кмнк<~Ро жorn<~H4

G./\1\Kk, &j)d1'h.

Пj)h.KOM"'(

Пj}h.KORfНЧdH0•\\01(

dј)Х'i'щисКОПОI(

~'f'flj>dHOI( и CKf'JТ.OM"'(

Kj)d/\10

Сј)ћ&СКОМОI( ,-

Сh.И

Жf

:C.h.I\Kh. ј}ОДИ ~Tflj>dHd KMHKdf'O Kt1fSd CdMOДj)h.Ж<IKHd/'0

Rfi\ИKИ
KI\CIX'h.

KНfS~
Cj)k&-

CKiHX'h. Sf•\\1\h. Н П~MOj}CKiHX'h. Н X'l\h.MCKiHX'k. ~Tflj>dHI\ Жf &1\JC'I'h. KCdKI:I~H ДО&ј}ОДЕ'Гf/\<\\Н OV"K!)diiJEHI\ &1\df'OHj)dKИd Н Kj)O'fh.KHX'h. ПОN&Е ј)ОДОI(

xPiCTidHCKOMOt,' Ch.SДdKI\ MHOI'OKj>dCI-!OYIO Цj)h.KKh.

KCdKHMH

Пj)dROCI\dK.,

НИМИ SHdMEHh.MИ oyKj)dШfHOI(IO КК ИМI OI(CШHid np-kCRf'J'Иf &Оf'Ој)ОДИIЏ

QY ј\\0.\)dЧН

Kl. 1\ОI(ЦИ 1'1\df'O/\EMИI ЈiЕј}ИСИМ/\И

Kl.

oynoKO&Нit

lf'O, Н 'ГО,. ПOЧИRdf.'l'h. HfKj)IДИMh. И ДО НИН1<1 МОЦЈН CRI'J'if.

МОЦЈЕМI\.

XI

Оно место о синов.има Првоџнчанога (бр.
за г р. покварена гласи: &мдисл.tкh. и G:тнЈ~dнh.,
слЕд ни CKfЦifHИЧhCKhllf

14) које је у

П1ндислdкt.. По­

/HHh Кh.СПј}Иf'Гh. И Hdj)ИЦdf'Гh Cf •••••

1

Пос,11е тога има о Владиславу ово: ~лdдисмкt. Ch.3Дd Ц!}h.­
кокh. nј}и ј}Щt МимщtКI-! кк им1 Kh.3нtctнld госnоднrа Kh. ornoкofиie ·

MOЦif•"h. CKf'Гdr'O G:dKf, И 'ГОI( Пj}-k&HKdf'Гh. HfKj}IДИM'h. СКf'ГН G:dKd
до

И

нннr.t.

О деци Стевана Дечанског (бр.

21) има још: и G:им•wиh. и

rtj}h.Kd дщ•и ег~ ~мч11, ктој)d же Ђwдо!}<~, као у пајс, тексту.

Друга грана Немањина (бр

.25) према загр.

гласи: G:h.lнh. же

KMHKdr'O KHf3d &лh.Kd ј}ОДИ ChiHd ДМИ'Гј)d, ••• G:h.И Жf ј}ОДИ ChiHИ И

ДdЦifj}H: Пј)h.КН Ch.JHh. fr'O &.лd'Гh.КО КМИКН KHf3h., G:h. Жf \}ОДН ChiHИ

И ДdЦЈfј}И: 'd' ДЩIИ ••••• ~VI'tнid MOHdXid, Н Cid ј}ОДИ •••••

Изгубљен је један лист (или два) где се говори о сукобу
l{онстантинову с Максентијем до доношења знамења у Цари­

град (бр.

4

и

5).

Иначе се текст слаже са загр. сем неколика

места где преписивач није разумео оригинал и правио ногрешке.

бр.

7.
631

Пејатовиhев. (пејат.)
(штам. Катал. бр.

478),

У рук.

XVII

који је

пре

Пејатовиfiа, има један родослов који

нику XXXVIII, 123.
8. Ћоровићев. (hop.) -

__

Влад. ЋоровиЂ у Споменику
LXVI,
..,..-_....,,.,......-.....,_,
..

9.

Хаџи-јорданов. (јорд.)

Библ. бр.
једно

у

с

312

(штамп.

он

издао

у

Ат.

Сnоме-

~
У рук. Ј<раја XVII или почетка

века југосл. Академије (Ш а

XVIII

је

века Нар. Библ.
био својина

Катал.

43;

пре бр·

У рук.

бр.

издао га

707):

237,

XVI-XVII

века Нар

који сам издао, за­

471),

летописом који се непосредно иза њега продужује

Starinama XIII, 173.
\0. Новаковићев

(нов.)

-

Налази се на једном од четири

листиhа неког веhег рукописа нађена у Старој Србији и по­

. слата

Ст. Новаковиhу који га је објавио у

2.

Starinama IX, 89,

Време постанка.

За одређивање времена nостанка родослова имамоутвр­
ђену ј~дну годину после које нцје могао nостати. То је година

1430/31, када је Константин Филосрф ~аqисао Житије десnота
14, 15 и 16 r;1ави родоСЈ;I()В ~оји поњему

Стевана и у њему у
зов~мо

Констанrинов. ја бих.

р~као

ц·а ч њеrов до~Ћ<!Нак

~оже nомађи јощ бар за. неколщ<р rодиuа уназад~ ~·ј~з·_~l!Щ'
разлога,

,

~~

V

Xll
Родослови се по обиму деле на опширне, у које долаае
карл. загр. пајс. врх. ·и пејат., и кратке, у које долазе остали..

Константинов

долази

међу кратке.

њему има свега петнаест врста

Први и други одељак у

(у другима још мање), док

је у опширнима много пространији. Само су две могуЬности
постанка ове разлике:

или је Константин прво написао ове

одељке овако кратко, па их некu доцније проширио; или су

прво били написани опширно,

(пре г.

1431),

па Константин

из њих направио извод и унео у Житије Деспотово. !:I13.~P.!!!,
је, истина, рекао: "Из 14, 15 и 16 главе у животу деспота

Стефана од Константина-ФИ-~~~офа--;:;~икли су родослови;

·или друкчије: т..:_;.Р.!! гла:ве у.~~ ~~!!Q!..s..J.!~2~.~~­

~Л.. и о~нова н~~~~?сл~~-~ил~ и ис!.~~~!]!~
!!.~.!:!!.~LSЕ!:д~.!~.~.~~~Ј~до_~-~~~~ом~ o~~,l" (O'i<ti. Лазару 237),
што ће рећи да су опширни родослови постали доцније nроширивањем Константинова. Али он не

наводи

никакве раз­

логе који су га до тога закључка довели. Мени се пак чини

да је било баш обратно, а из овог разлога.
Наши стари nреписивачи преnисујући какав текст, ако

t'
1

га не nреnишу од речи до речи, они га или nрепричfiју сво­
јим

речима

просто

и

тиме

прескаче,

или

га обично
узму

скрате, или поједина места

понешто

из

другог

истој ствари, па то или nросто уметну,

или

ког

текста

о

са својим тек­

стом саставе, те постане један опширнији текст. Таких nри­
мера

има доста и у ових родослова, а нарОЧЈ!ТО
у летописа.
.,________
....
.
Ниже ћу показати да и у Константина и у оnширнИЬГтек~--

стовима ~~е.

Ако

би сад узели да

је прво постао Константинов кратки текст, па nосле оnширни,
а и једно и друго вађено из

3онаре, значило би да је овај

посао двапут рађен, а то ми се не чини

нимало

вероватно.

M~~--~e.-~~P!!~~!f иј~.--~!!.I:IИ м~је._!!?~О. . Ьl_~2~~--<:_~~~_l~~-м,
и то опширно, па i~.Ј(он~_;антин. из њега наnравио

кратак

извод и-~~L_5g~~~1~А.е~~отово. Н~ј·аГначИн родосЛо_в_~~­

био nостао пре 14Зt године, негде у nрвој четвртини -~У вец_а

..

~~:!§"ё~-.

----·-

и Новаковић је рекао да је родослов "nостао у
и то не касније од прве четвртине његове, ако н~

почетку"

(Starine IX, 65).

XV
у

веку.

самом

Тај закључак извео је nосредно до­

казујући да је загр. текст најближи оригиналу. Ту 'старину
загр.

текста видео је у томе што се

у

њему Ликиније још

не зове Србином, већ тек у Константинову, и по томе је за-

хш

кључио да је постао пре

г. До те погрешне аргумента­

1431

ције дошао је овим путем. ТражеЬи извор онога што је страно

у загр. тексту (т. ј. у првом одељку).~чинило .му се да је писац
имао пре~ очима највише 3онару. (И јагиЬ је, уосталом, об­

ратио пажњу на српство Ликинијево у летописима и ·у 3о­
нари). [Од

словенског

Паралипомен

(од

превода

r. 1408

3онаре

имао је пред собом

у познијем руском препису у рук.

В('lлоколамског јосифова манастира издано.м. у Москов. Чте­

нијама

1847, 1), и цитате из пуног 3онаре (у Попова. Обзр.

Хрногр. из рукоп. Ундољског из ХVШ века), и обоје је поре-·
дио с грчким оригиналом и талијански~ преводом. Од родо­
слова били су тад издани карловачки цео, из врхобрезничког
први одељак и Константинов у Житију Деспотову. Нашавши

да оба слов. текста 3онаре зову Даке Србима, а не и ориги.:.
нал, даље, да млађи рук. Ундољскоr Србином зове и Лики­
нија, као и Констангинов" карл. и врхобр. родослов, а не зову
га тако ни старији рук., Паралипомен, ни заrр. родослов, по­

ставио је овај хронолошки ред: а) препис 3онаре и иденти­
фиковање старе географије и етнографије наших

и околних

земаља са Србима и тадашњом географијом и етнографијом;

б) загрепски

Родослов; в) Живот деспота Стевана од Кон­

стантИна, у коме је Ликиније вefi Србин, што у

горе .nоме­

нута два де,ла још није; г) продирање Ликинијева "српства"
у

потоњ~

време

познијим

и

у она оба првашња дела, као што то у

преписима

видимо

(рук. Ундољског,

и

карлов. и

врхобр. род.) "А све се то у целини добро слаже с претпо­
ставком,

да

је"

загреб.

родослов

"исписиван из рукописа

врло блиска оригиналу, и да се на ономе чиме се"

он "сад.

свршује, имао свршивати и првобитни облик тога родослова.
Потоњи су преписивач и, наравно, скраЬиващt, додавали. итд~
али веЬ није тешко

првашњи

облик

ако не усnоставити, а.

оно познати"
не може

(Starine IX, 69 -70). Али се ова аргументација.
више одржати. Ми сад знамо још за родослов najc.,.

и у целини родосл. врхобр. о којима се такође мора ВС~дити
рачуна. Даље знамо још за три рукописа

3онарина,

вачке патр. библиотеке по исписима Качановског (у

XIV, 129 1)
t)

карло­

Starinama

и даље) И3 којих се види да и он назива Ликинија.

l<ачановски вет1 да је те исписе извадио ив рук. који се чува­

у Београду, али

како

рукописа 3онариноr нема и није га било ни у­

Нар. Библ. ни у Библ. Академије наука (а сумњам да га је било и
којој

другој),

и

како

се

њеrов11

r

исписи по моме пореlјењу потпуно-

XIV
Србином.

С

тим

се

Зонаре (Споменик Ш,

исписима потпуно с.тiаже и бечки рук.

206),

и Паралипомен Крушедолске библ.

(Опис рукоп. С. Петковиhа,

222),

а то

реhи да се у свима

he

рукопИсима и 3онаре и Пара.Липомена Ликиније назива Ср­
бином. Што то није и у Парал. Волоколамском, то је погре•
шка русr<ог

жЕ

G-k

род

преписивача,

који у место да напише: н tl'iк'iн'iE

w м " G р "s н н "• s -k

ЖЕ Sf'l'ћ км'iкомt:1 Констdнтннt:1,

ftмы с•стрt:1 н·о, прескочио је vд првога жЕна речи после другога

ж·Е и написао:

tlнкнн'iЕ ЖЕ

SЕТћ кмнкомt:1 Констњн'тl-lнt:1

.. ;.

а

то се преписивачима (као и штампарсr<им слагачима) често
дешава. Да је заиста тако било, види се по томе што му је
реченица остала крња, без глагола. Кад се тако у Ликинијt>ву

српству

слажу

сви

текстови

3онаре

и сви родослови

загр., мора се претпоставити да је то било

сем

и у првобитном

тексту, и у загр. случајно испало (или намерно изсстављено) .

. Hehe

бити тачно ни

могуhности

оно што Љ. }(овачевиh вели да су две

довођења Немањина порекла од Ликинија и се­

<:тре Константинове:

или је то

Константинова

комбинација

или је он то затекао у Србији као готово мишљење. "ја бих­
вели

ђено

-

пре рекао, да је Константин затекао у Србији УТВЈ?­

мишљење о пореклу Немањину од "Србина" Ликинија

и сестре цара Константина,

~ можда ни смео

38).

Лиr<инија је

r<oje

он,

раније начинио

дилац 3онаре (при

""

странац, није хтео,

r<pajy

Ar<. LVIII,

стр.

37,

Србином слоsенсr<и прево­

прве половине

је и Даке и њихова вођу Декевала:
Дdкы, сир-ktњ

r<ao

да одбаци". (Глас С. К

XIV

века),

r<ao

Gрмшв ... ; TpdtaHћ .... nos-kди GpћGAI6;

дин" Жf СрћGСКЫ ДЕКЕКМЈ. WTћЧdi<IK Cl,

што

&оинсткокd ЖЕ Tpdr.iнь

SdKi\d

""

Госnо­

СЕ СdМћ ИТД. још На

неколико места, и то у сва три рук. 3онаре и у оба Паралипо­

.мена. Исто тако мало је вероватно да је у народу било икад
успомене на Ликинија, јер што се у народу зна за цара Кон­
стантина, то је ушло из црквене r<њижевности, а одатле можда

и врло помуhена успомена на цара Дуr<љана или Дуr<л~ана.

3. Текстови ме~у собом н према првобИтном.
Караr<теристично је да се од д~S~! _д.осац_ .П9~.1!~Ти~­
~а седам налазе само у по јеДном препису; рув. се наслажу са карлов. текстом не само у речима него и у правопису, то ја

миспим да се I<ачан, ypeljyjytи ва wтампу своје белешке помео и назвао

.ra

београдским рукописом.

xv
лази у два преписа и несумњиво је други преписан иа првог;

<>д заrр. има одломаi< (почетак) у неi<ом другом руi<опису, и
једнак је са загр., а у другом рук. има неi<их измена

према

загр.; I<онст. је из Житија унесен у руске хрон:)графе. Свих
Десет претстављају, више мање, различне редаi<ције,
је језгро садржине, о

прецима

и

nотомцима

али

им

Немањиним,

у

свима једно исто, таi<о да се као несумњиво може узети да

су сви потеi<ли из једног оригинала. Али самим тим што се

меiЈусобо-м~тоЛ~";;·'ј)а3Л.Икуfу;]ас·н~ је да ниједан собом не
претставља првобитни

текст. Сви

су они

што су или сi<раhивани 'йзостављањем

прекрајани тиме
или

сажи­

мањем у краhе, или попуњавањем другим чим чега у

понечега

прво­

битном теi<сту није било. Зато, да

прво­

би

се успоставио

битни облиi<, потребно је извршити меi)усобно пореi)ење свих
теi<стова те видети шта је у Ј<ом изостављено

или ci<paheнo,

и излучити оно што је цодато. Може бити да је нешто изо­

he

{;Тављено у свима теi<стовима, и то
Зато и за слику која
Ђе бити потпуно

he

верна

нам остати непознато.

се таi<о добити ие може се реhи да
оригиналу,

ближна, онаi<а, отлрилиi<е,

I<ao

lie

али

I<ад

би

се

бити

по

врло

деци

при­

сли1<али

родитељи.,

Садржина родослова може
неједнака одељка:

1

о

се

римсi<им

поделити

царевима

у

пре

ова

четири

Константина

ВелиЈ<ог, о њему и о царевима савременицима му (бр.
П о nopei<лy Немањину, о њему и

(бр.

IV

7-13);

о браћи

и

Ш о nотомцима сина му Стевана (бр.

о потомцима сина му Вуi<ана (бр.
треhи

и

му

14-24)

и

Први и други оце­

25).

ља!< готово су nодједнаi<и и заузимају нешто више

.десетина целога текста;

1-6);

синовима

Чt'ТВрти

од

осам

непуне две

десе­

•ине; нарочито је крата1< четврти, заузима једну треhину треhег.

1.

l{ад се текст nрвог одељка упоредо прегледа у свима

родословима који га имају, добија се утиса!< да је он у ори­
тиналу био оnширан, али да га ниједан преписач није

лини преписао, веh је сваки (неnосредно из

оригинала,

у це­

или

nосредно из млаi)их преписа) вадио из њега оно што му се
свидело,

а

изостављао

или

сажимао

оно

што

му

се

чинило

мање важно. Не бих могао реhи да је што додавано, и nрема
'Томе вероватно је да је у оригиналу било све чега сад

има

ма само у једном препису, нарочито ако се то

и

налази

Зонариној кроници или његову Паралипомену. Не

у

може се

реhи .ни да су се преписачи верно држали оригиналног теi<ста;

XVI
јер има грубих поtрешака, кварења и збрке, ни да су

се у

свему држали реда иалагања који је био у оригиналу.

Почетак (бр.

1)

гласи: "Глагољут истини списатеље јако

Лики(ни)ју Србину бити родом,јелину мудрованијем, и вса срп­

ска идолу служаше Дагону, or суду и Дагони и Даки именујут се;
ат Сера же Србље". Ово има само у. карл., а ја бих рекао да је
било и у оригиналу, јер се згоднијим речима, којима се ауто­
ритетом "истиних списатеља" (а у самој ствари

не се

ниже видети

-

као што

-

ауторитетом Зонарина

преводиоца)

утврiјује истоветност Дака и Срба и Ликинија као Србина,
није могао почети

Србина

спис

Немању доведе

коме је

у

главни задатак

сродство

царем преко зета му Србuна Ликинија. Ако је
вачев

дометак,

Бр.

2.

може

му

се

само

и

био

да

с првим хришiiанским
то

преписи­

честитати.

О римским царевима аред Консшантином. Карл.:

у она мучитељска нре~t~ена владаше

Диоклитијан

"родом

од

Зете" (јамачно по сличности имена Диоклитије, Дукље, као и
у нар. традицији "цар Дуклијан") западом к Риму и др., Макси­
мијан јеркулије истоком јеладом и др., Конста 3елени Врrта­
нијом к северу и др.; даље, о њихову сродству по женама и

о

синовима

Константиновим.

Пошто

су

се

Дио~литијан и

Максимијан, побивши на хиљаде мученика, одрекли власти и
"в простом житији у строј или

се",

Максентије у Риму и Галерије

пријемници

Максимијан

су

је оборио Константин. Ликиније се још не помиње.

(бр.

37),

им

били

на истоку, које

-

У Конст.

где је цео први одељак сажет у десегак врста, почиње

се Констом Зеленим и његовим царовањем на северу у Вре­
танији и др., даље, о одрицању власти Диоклитијана и Максен­

тија, и њихову "житији в прости х", и њиховим пријемницима
исто као и у Карл. О Констину царовању у Вретанији

и у Зонаре на два места (Паралит.

83

и

86,

има

и у Карл. тексту).

У Конст. има и· још један детаљ, наиме да је цар Констант:ин

био "у талствјеи у Максентија, што има и у

Зонаре:

.,даст

јего Галерију т ал ца (у Парал. "талника ") утвержденијг ради и
љубве". И јамачно је све то било

и

у

првој

редакцији.

-

У загр. и пајс. само завршетак, кране и друкчије: у она му­

читељска времена царовао
Максимијан !), на

истоку

киније

и

северним

је

Г ал

у

Риму

Максентије (у

Максимијан, . а

западним

странама.

по

Пајс.

пајс.

среди Ли··

још

додаје:.

"јеже Србин јест". То је све несумњиво дЬцнија прерада. У
осталим

текстовима

овога

и

нема.

XVII
Бр. З. Проааст Максентиiева. У загр. почиње похвалом

Константину: "Васијавает благораслна вјетв от

корене бла..:,

гочастива велми, просијавшому у вери благочастивој првому

и великому ва христијанех цару Константину". Присвоји себw

цара Ликинија (не вели да је Србин) и да му за жену сестру
своју

l<онстантију.

"Тада

господ

господствујуштих

и

цар

царствујуштих вседржителном својом десницом вручајет скиri­
тро царства великому цару Константину, овоме просијавшу.

благочастивоi лози од корена и але.мена раш"оrа госаодства
и сродства Авrусша

fiecapa,

ара коме се

телесно роди tос­

аод наш Исус Христос. Би од ро:ж:даства Христова до бла­

rочастивоr цара Константина .З40 rодина". (Ово

истичем.

зато што су неки млађи летописи ово, мало измењено, пре­

нели на Немању, о чему

ниже код летописа бити говора}.

he

Даље описује какав је биQ Константин, и кад је још дететом
примио престо, одмах је полетео на стрица свог Максентија

у Рим. Овај му се одупре надајуhи на бесе своје
хвалеhи се мнuжином тисуhа својих војника

и

лукаве

и

многим ла­

ђама, и пређе реку Тивер. При судару ·Константин се веома:.
охрабри "знамењем на небу јављеноr часног крста од

Пре­

светих

Кон­

звезда и гласом

стантине, овом

чувшим

потпором

побеђуј

се

у

ваздуху:

враге

царе

своје~. Тад ишче­

зоше сви беси Максентијеви и сва сила његова би побеђена•
Војници Константинови исекоше многе тисуhе војника, други•

побегоше и покорише ~е цару Константину. Максентије по­
беже ка своме граду, аЛи кад је био на мосту, овај се про­
вали и он се утопи у реци.

-

У карл. нема похвале Констан­

тину, веh се почиње да је Константин по смрти очевој при­
мио царство и да га је отац још за живота поставио царем,·
и брану му hесарима;

да

је Присвојио себи Ликинија цара

српског и дао му сестру. Даље се описује судар

с

Максен­

тијем и Константинова победа, али има и разлика. По карл.
Константина су позвали

Римљани

да

их

ослQбоди

мучења

Максентијева, и после победе биЈiа је у .Риму велика радост,

чега у заrр. нема. У карл. опет нема о појави звезде и гласу.
у ваздуху. јамачно је у оригиналу било опш11рно о свему, па

су преписивачи на разне начине направили изводе. Али сва­
којака су оба ова текста ближа оригиналу него остали.

У

-

пајс. ПОХВала Константину је скраhена; у врх. је нема НИКаКСI.
Судар с Максентијем у пајс. је врло кратак и вели да је био

"у странама вити ниским". у врх., који се овим ·и почи·ње.
Родослови и Летописи

2

хvш
Константин се дигар "о галијах бретаниских" на Максентија
јеркулија {1), победио га. и узео Рим. Царствујуhи у њему им~о
је бољарина неког Србина именом Ликинија, и дао му сестру.
У оба је јамачно скраhен и покварен извод.
дословима

Бр.

нема

о

томе

Проиасш Максими;анова.

4.

.Максимијан

диже

У осталим ро­

ништа.

се на

царство

У загр .. Чувши то

Максентијево

и

на

Гал
Кон­

·стантина. Овај имајуhи са собом зета цара Лнкијина полети
r.на њ, и

сударе

се

у

странама

витиниским.

Војници

l{он­

··стантинови исеку многе тисуhе војнике МаксИмијанових, а он
у борби буде збачен с коња.

Уплашивши се, збаци с главе

царски венац (у карл. царску багреницу), и бежеhи од села
до села доlје у неком селу у неку куhу и изнемогавши, падне.
Из уста му стане излазити огњени пламен, а по свима удо­
IВима стану i<иптети

црви;

тости, и

Тада

'<:тво.

сконча се.

-

У врх. који о

очи

му искошише од многе љу-

по целој земљи преста мучитељ­

Максентију

говори

врло

укратко, о

iМаксимијану је опширан и готово у свему једнак са загр.
У карл.

исто тако само не описује борбу, и место

венца каже царску багреницу.

загр.

тексту.

-

У пајс. је кратак извод по

Вероватно је загр. текст најближи

-У пејат. је бр.

2,

З и

4

nобедивши Максентија

сажет у пво ме (бр.
и

-.

царског

Максимијана,

40):

оригиналу.
Константин,

"обрете" Ликинија,

t<оји је царовао на северним странама и био од царског ко­

лена, унук Олимпијаде, матере Александра Македонског. 3зто

што му је много "храбровао" nри Константину, заволи га и
постави га царем у Риму. С Константијом роди Бела Уроша.

-

И у конст.

три сина:

сажета

су сва три бр. у ово: Конста је имао

Константина,

Константија и Консту, и кhер Кон­

стантију, коју Константин да Ликинију, и одели му чест грчке
земље,

јер

га

способствоваше.

"послушаше

родом Србин". (бр.
Бр.

на

му•tитељск.:>

Овај Ликиниј беше

37).

разрушеније и

далматински

господин

У осталима нема ништа.

5. Ликиније .мучи

xpuшfiaнe.

3arp.

1\онстантин постави

Ликинија за цара у Риму и над целим западом, а сам цара­

ваше у источним странама.

Ликиније

се брзо "преложи на

идолослуженије", и стане мучити хришhане. Цар Константин
са

својом

матером

дође у Визант, и украси га и утврди и

назва својим именом, Цариград Константинов. nосла матер
своју

у јерусалим да тражи Христов крст, и она нашавши

га, до.несе у Цариград с преславним знамељима. Константија

XIX
.сестра Константинова роци сина с белим власима и на3ваше

"Га

Бела

Ирину.

Урощ
Ову

и

кhерку

часну

и

Филанофију,

добропобедну

у крштењу названу

мученицу изведоше из

куле трапезариске, и отац је Ликиније нуiјаше да се уда. Она
не хтеде, омrзну оца, одрече се свих богова његових, и оне­

вести

се

жениху

господу

Христу,

Отац је поче м учити и

1нареди да се изведе на народно позориште, где би прикована
:за кола да је прегазе

и да тако

умре. Ликиније

стаiаше у

·народу, и један коњ отрже се од кола и полете на Л11кинија,

.отрже му десну руку, и цар оста као
Ирину

говореhи

јој,

ходи,

мртав.

Народ

откова

дево, да виДиш умрла оца. Она

·узевши руку цареву, положи је гд~ је била, и створи га здрава.

:ова добропобедна мученица Христова створи многа знамења
.и чудеса у граду Дамасиском, Калиничком,
!Кога

је

:хиљада.

Марија

-

.оnисује

Не

У пајс.

се

каже

."синове и

Магдаљанка;

слично, али

опширно

се

да

кћери".

мучење

и Магдалину, од

приведе у веру Христову
у

130

врло

кратком изводу. Не

Иринино

као ни у осталима,

Константија

родила Бела Уроша, већ

У карл. и врх. исто тако кратко, али

-

мало различно. У оба је Константин поставио Ликинија ца­
;рем

у

Никомидији,

и у оба се говори украtко о Ирини. У

.врх. се говори о Б~ла Урошу као и у загр. (а у карл.

mora

.нема), и у њему се не говори о подизању Византије. У карл.·
.се каже да је Ликиније мучио свете Теодоре и Ирину, а пре

·тога јермила и Стратоника и друге многе "у Дагони близу

rИстра".-У пејат. (бр.

40),

да је Ликиније постављен у Риму

·(а Константин био на истоку), да му је Константија родила Бела
:Уроша, да је стао мучити хришћане и своју кhер Филонофију

-

Ирину. "Потом начет на самодршца ков ставити и ваздвиже

.воје на њ".- Све, као што се види, још краhе. У осталима нема
ништа.

-

Како се јасно види да је пајс. кратак извод из заrр.,

·то је врло вероватно да

ie

загр. текст најближи првобитном.

Бр. б. Смрт Ликинијева. У свих пет готово подједнако

-само у пејат, (~р.

40)

мучио је "јермолаја" и Стратоника "при

:реци Истру у Београду" пре него га је Константин преселио

:У Солун,

а у карл. о њима ·не говори јер је раније

речено;

и додаје на завршетку "и преста гоњење", што је у другима
у бр.

·4.

јамачно је овде најмање мењан првобитни текст. У

.осталима нема ништа:

11. -

Бела Урош, синови му и унуци.

-

Бр

7.

3агр; и врх.

!Видевши то син му .Бела Урош уплаши се Й побегне у 8ахумље1..

хх
ожени се Јiерком фР.,анчаскnг краља Аном и роди Техомила

к Чудомила. Они п~~~рвомучеН!Ц<L_G!!!!!!!IЈ..
Древима. Тамошњи људи назоQу из потсм~ха Техомила по­

nом

а

Чедомила

епископом.

Тахомил

(узме Јiерку чешког

краља, врх) роди 3авиду, Срацимира, Првослава и СтеQана Не­
мању. -Тако и у пајс. сем почетка, који је друкчији.

-

У карл.

се први пут сад помиње Бела Урош, "иже от сестри цареви

Константије", остало исто само мало кpalie.- У џејат. (бр.

42)

побегла је Константија са сином. Бела Урошева жена зватt

се

Катарина,

а

Техомилова

је

била

сестра "фарватског"

краља 3ванимира. Остало исто. -,.У нонст. само: Бела

роди Техомила, Техомил светог Симеона (бр.
са овим почиње: Бела Урош би изгнан

38). -

бугарским

Ypow

Ћоров.
царем и

прибеже у 3ету, и тамо роди Техомила а Техомил Стевана

Немању,
(бр.

који је свети Симеон" (бр.

"Првеје убо корен лопатоју слова откопавше,

79)

корене

древо

васем

ставим откуду

бист

мања",

се

(Тако

руским

тинова

Рув. се почиње­

69). -

покажем

велики

nочиње

хронографима

кliep

(1)

беше

и

сладост

плода

господар
"родослов

српски
срnских

из којих је ово

и

словом

и

от

пред­

Стефан

Не­

деспота"

у

узето). Констан­

<Ја Ликинијем, од ње роди Ликиније­

Бела Уроша "краља иже бист васеи ttемецкој земљи краљ".

Ликиније

ррди

Тt:хомила,

Техомил

Стевана

Немању.

-

Нов. почиње (бр. Ј ОЈ -03): Константин имађаше сестру Ј< он­
стантију, и
Бела

Урош

даде

је

роди

Ликин11ју,

и роди с њом Бела

Уроша.

Техомила и

Чудомила, Чудомил

3авиду.

Срацимира, Првослава и Стевана Немању.
почиње и ређа имена обратно: св

-

Симеона

јорд. (бр.
роди

112}

Техомил,.

а· Техомила Бело Урош; Урош би син Ликинијев од сестре:·
Константин ове.

Тако је, ето, по свима ро~ос1ювима (сем пајс.) Немања'
праунук

Константинов

по сестри му иако их раставља

година! То им је силно убијало вредност

а нарочито

800.

Кон­

стантину Философу, и чудило се t<ако је он_ тако што могао.
написати. Нико није nосумњао. да ту не буде каква кварења
од доцнијих преписивача, зато што је тако у свима, па и у

његову Житију

Деспотову

препису и у оба досад

XXVIII, 363

и

..rрафе. Москв~:~

Изборникъ

1869, 92).

у иначе врло добром српском.

издана руска
статей

(Глас. С. Уч. Друштва.

унесених у руске хроно­

А нико опет није

обратио

пажњу

'"а то да. се овај Константинов родослов, цео, од почетка до.

XXI
~<раја, налази и у

једном

од

једанаест

руских

хронографа

прве редакције (колико их је А. Попов упоређивао), и за који
држи да је у томе

ближи

од

осталих

првобитном

облику

хронографа. Не сличност вен једнакост је толика да не може
бити никакве

његовим

се

сумње е је у њ унесен с друге које стране, 'а

текстом

на три места исправља Константинов

1<ако нам је досад познат у Житију.
(бр.

38)

да је Конста

Константија

и

1)

У Константина стојИ

(3елени) имао три сина, Константина,

l<онсту.

Очевидна

погрешка, јер су се тако

-звали Константинови синови, којима је оставио
хронографу пак стоји; "Се Конста

3еленiи

царство. У

роди три сыны,

великако Кон'стантина, lанавилиана и Далматина". У Парали­

помену

(стр.

83), одакле је ово и извађено, стоји да му је

Константин био ОД ' прве жене, а ОД друге, Теодоре, нерке
Максимијана јеркулија,

да

је

имао

стi\\нтина глаголемаго Анавалиана

пак род. (бр.

2), да

и

друга два сина, "Кон~
Кон'стантiа";

у

карл.

је од Теодоре, кнери јеркулијеве имао Гала

и Далматија1 а од Јелене Ве;шкога Константина.

-

Да ли је то

место у првобитном родосл6йу гласило као у конст. (110 бо.:.
љем тексту у хронографу)

И-!ЈИ као у карл. тексту,~ или јон:Ј

Rако друкчије, не знамо. На ову трену могуhност наводи нас

једно место у неким млађим летописима. у софиском другом,
реметском, Васиliеву и подгоричком каже се да је Немања био

"праунук Константије сес~ре великога цара Константина 3е­
леног од кhepu Клавдијеве". Летопишчева је јамачно погрешка

сесшре место кhepu, а да је кhи l.<лё:lвдијева била жена

Кон­

стантина 3еленог несумњиво је узео из неког родослова, јер
у свима летописима у којима се опширније говори о Немањм,
све је из родоrлова. У томе случају ово не би 15ило по 3о.:.
нари, вен по неком житију цара Константина. У прологу Нар.

Библ. (бр.
био син
s-kш•

686,

w д~цщ11

Ликиније

шт. катал. бр.

Константина

386}

каЖе се да је Константиfl

3еленог "н 6мнћl ч~СТIЉЈf, иво Кон'стА

Клdк •д'itкћl".

-

2) У

l<онст. стоји: (бр.

38):

"Овај

беше далматински господин, родом Србин, и роди

од Константије сИна Бела Уроша, а Бела Урош роди Техо'~
мила;

у

хрон. пак:

сподинъ родомъ

"Бi\\ше же сеи Лt~кинiи далматскiи го.:.

Сербинъ, И роди

w Константiи

сына,

w не;.

гоже ао кол1томъ их мнова ивыдоша, даже и до Бtтоуроша,

иже роди Тtхомила ",

-

И напослетку

3),

завршетак у К он ст.

гласи (бр. 39): "Исаавь бо·, рече, роди Рагоуила •.. итд.; а у
хрон.: "Исав бtЈ сынъ /сааковъ, браш Же /аковль, вънукъ же

_

XXII
Авраа.мль, роди Рагоуила

итд. (А. Поповъ, Обзоръ хроно­

...

rрафовъ Москва 1866, 1, 189, 192, 193).
Да ово нису исправке и допуне руског преписивача, којw
је све остало верно преписао, не треба доказивати,

мање,

што је нешто

утолико

слично било и у опширном родослqву

:~<оји је постао пре КРнстантинова. То је очувано у пајс., где­

-стоји (бр.

7)

да је син Ликинијев побегао "в готскују земљу.

и ша.мо иожив, и роди сина

uo

роду и

uo

колену.

И ошуду

иреселник бив в сриску;у ве.млу, и роди сина, и нарекоше име

јему Бела У,рqш". ја ово разумем тако да се од синова сина
Ликинијев:.~ у, rотској земљи изродило више пасова, и да се
један

од ·потомака

доселио

у

српску земљу и родио Бела

Уроша. А тако ј~. рекао бих, разумевао и Пајсије, јер пона­
вљајуни, .после

једног

уметка, родослов по други пут, вели

(бр .. 26): "И роди Ликиније синrt и дштери

uo роду

и колену

u

до Бела Уроша, јакоже и прежде сi<аВахом•. А да Пајсијев.
текст води порекло од неког врло старог закључујем по по­
четку бр.

7;

~i'd Жf КНД -kКШН CI\IHk fr'O & f 1' оу le С f, Н Kk CTj1.1Cf Н!

oyж.tcf н cf&f &r!'сткоу кд.tстk.·••• Оно &fr'orte cf мислим

да треба читати

г оу te с f (аорист од ст сл. гла гола bl\Ttt ен.,.

&•

Њ\\Ж сп\), што Пајсије (или писац његова оригинала) није ра ..
ЗуМеО,

па

ПОНОВИО:

Н

Cf&f

&fГСТКоу

KДdCTk.

Тако се уклања један анахронизам који је досад толикQо
удио и родословима и I<онстантину.

Бр.

8.

Стеван Не.мања.

-

Карл. загр. пајс. врх. и пејат~

Пошто је одрастао и познао праву веру (излажу се доста оп~
ширио догме васељенских сабора) доlје у праотачаство своје
.рашко

да

наследи

прадедовину,

и

крсти

се

у

цркви

св.

апо­

стола у Расу руком епископа Леонтија у тридесетој години.
~ 3агр. излаже догме мало краhе, а пајс. још краhе; врх, и
пејат.

не

говоре ништа. У загр. врх. каже се да је "оплчив.

се"· дошао у Рашку; У
:архистратига

пајс. да је прво крштен у цркви св.

у· латинској јереси, и после крштења у

Расу

почео војевати и примио "од поморске земље 3ету с градо­

вима ..•" итд. као у Житију Немањнну од св. Саве. У· пејат.
(бр.

43) да је "оплчив се" око себе на Хрвате, Словине и Дал­

матине

и

победивши

их

отишао

низ Дунав и примио све

.градове до мора, "јаже глагољут се I<јелије", па се вратио у
Рашку и крстио се у цркви св. апостола
здал. Тит а~остол".
.среди српске

У рув. (бр~

-

зем.ље

у

79)

11 јеју

же бјеше са­

само да се крстио по

цркви св. апостола, "еже сазда Тит

ххш
апостол,· Павлов ученик, јако српска земља еште от апостол

крстила се".

У Ћоров. (бр.

69) изложено је прилично оп­
ширно
цело ЖиТиiе Неман.ино по св. Сави, па иза
тоГас
~------""~--._.....• -~,..--~"~' ··~">.,_..,._",..,.,.~-~··~~....._.·,~~...._.
.
-

поновљеним н~тnисом: "о родословиЈу српских господин", да
је Бела Урош

родио

Техомила,

а

овај

Немању

"иже јест

свети Симеон, иже утврди православије, јереси ота гна" (бр.
И у русЈ<им хронографима стоји:

.~Сей убо Неманя утверди

православiе въ своей земли, ереси отогна" (Избсрникъ

--'-

70).
29).

У конст. нов. и јnрд. ~:~ема ништа.

Затим се говори у загр. карл.

кв;tма које је сазидао,

У свима

najc.

врх. и пејат. о Цр­

углавном

исто, али

најоп­

ширније у загр. (и Веров·атно је тако било и у· првобитном
тексту), мало краhе у карл., још мало краhе у врх. и пејат ..

а најкраhе у пајс.

-

После тога се замонашио у Студеници,

отишао у Св. Гору, и пuдиrао Хиландар. У карл. и загр. го­

тово истЈ (и ја,\\ачно је тако било и у оригиналу), у врх.
пејат. мало краhе.

У карл.

има

да

је

тамо

раније

св. Сава и замонашио се, што је јамачно познИји додатак.
У пајс. место тога каже се да је после владања од

родио три сина, Вукана,
Стевана и Раска.
Бр.

9. Браhа

-

кнеза

(на

првом

37

-

година

месту!),

У осталима нема ништа.

Немањина зидају цркве.- У свима опширним

родословима исто с
нема

великог

и

отишао

малим раsликама

у

обиму;

у

кратким:

ништа.

Бр.

10. У

карл. и врх. Немања, иако најмлађи међу браhом,

би самодржавни господин све срnске

и

поморске

земље

Диоклитије и Далмације и Травуније и Захумља. У sагр.

и пејат. (бр.

45)

и

najc.

има још цитат из Давида. јамачно је тако било

и у првобитном тексту. Кратки родослови тога немају.

Бр. 11. Синови Немањшш. - Карл. аагр. врх,, а пејат. и
јорд. (бр. 113) Родио с А11ом Стевана, Вука и Раска. У пајс.
речено раније. (бр. ~б). - Конст. (бр. 38) hоров., (бр. 70) и
јорд. без имена жене му, и Рув. (бр.

менут Стеван.

-

Свети Сава.

17

79) само поименце по­
Нов. и једну кhер именом Влку (бр. 104).
_:_ У I<арл.· најоilширније и најтачније. Од

година побегао с руским монахом у Св.· Гору. у м. Пан­

телејмон; ту се постригао, прешао у Ватоnед где је дошао и
отац му; подигли Хиландар. Судом и саветом цара Алексија
и патријарха аосmављен ароmом Св.

Горе, после

архијепи­

скоnом. Дошао у отачаство, просветио земљу, помазао брата
на краљевство, уредио сав свеШтенички· чин, поставио . два-

X:XIV
наест епискоnа поименце. ту и ту, и nреnоручио им да чувају

правос.tЈавну веру. __:У загр, мало краhе: не помиње се ·руски

монах ЈЈИ ман. Пантелејмон, веh да се у Ватоnеду постригао;
не помиц,е се подизање Хиландара, а ·цар, патријарх и прот.

Св, Горе поставили су га Ra архијеписчопа; даље као у карл.­
У ерх. BP.;IJO укратко до постављаtЬа епископа, а даље као у
карл. "'· загр. - Тако 11 у пејат. (бр. 46); патријарх је бuо
Ће-р14ан. ·У пајс, још кpalie; патријарх Ману ил, не помиње
поименце где су постављени . епископи.- У јорд. (бр.

кође уџратко и без места епископских.

113)

та­

У осталима нема

-

нuwта.

Бр.

12. Венчање

Сшеваново. -У загр. карл. и врх. Наредио

да се сазове сабор у Жичи, венчао брата

Стевана венцем

краљевства и уредио сав краљевски "синклит".

(бр.

украhе.

47)

-

У пај. бр.

11

брата на краљевство. Тако и у I<онст. (бр.

-

Неџа ц.ршта у нов.
Бр.

13.

је у свих у

liop.

-

У

пејат.

речено само да /је венчао

38) и у

јорд. (бр.

113).

и рув.

У Карл. се говори о потомцима Вукановим, што

IV

-

одељку, што и он укратко ·тамо понавља.

У заrр. по Вуксанову тексту овде се вели да је Вукан родио
Стевана, великог кнеза и самодршца свих српских земаља и
nоморских и хумских, који је сазидао

родичина

у

Морачи,

у

луци

званој

храм

данас леже свете мошти (в. горе стр. Х).
да је у

IV

успенија

Берисимли,

где

бого­

му

и

И ово би требало

одељку. Обоје је јамачно у .. оба доцније уметнуто.

У треliем и четвртом одељку има доста доцнијих

уме­

так~ и ,продужења. Првобитним се текстом јамачно хтело д.а

~е i:амо поброје директни потомци Немањини. од СтеваЈtа

и

-од Вукана и само понешто рече о њиховим задужбинама као
mто је речено 11 о Немањиним и бpalie му. Доцнијим препи­
сивачима, кој11ма. су били познати и летописи, то се учинило

мад.о, па су из њих попуњавали. Нарочито је пејат. текст са~
па

су

гоцине из млађих летописа, тако и )'t~.

испреплетан белешкама из летописа,

45,

још

унесене

и

поред онога што

је у бр. 10 још да се "назвао" вельки жупан год. 6647 и ца­
ровао

42

године.

Како се у томе међу собом не слажу, то

се види да је сваки радио на своју руку. ја.

hy

покушати да

у::поставим првобитни текст, покажем скраliења (којих

није

много) и издвојим уметке.
Щ. -

и рув. (бр.

Сшеванови потомци. Бр.

79)

14. У,карл. загр.

пајс. врх.

Стеван првовенчани краљ родио с нерком грч-

xxv
ког цара Алексија Радослава, Владислава Стевана и Преди­
слава. Доцније скраhено у конст.

114)

јорд. (бр.

(бр.

48)

владу г.
Бр.

hop.

у којима се не помиње

да се звала Марија,

и

(бр.

71),

нов. (бр.

жена. Додато

из летописа

6789 царовао 42 године.
15. У карл. и загр. Предислав

у

да је

105),
пејат.

примио

се замонашио и варе­

чен Сава. други, архијепископ српски. Измељено по старијим

летописима: пајс. био треhи архијепископ и до данас је у
великој цркви у гробници испуштајуhи ;,благоуханије"; рув.
(бр.

83)

постригао се и био треhи аркијепископ свој српској

земљи, и његове мошти целе и нерушиме; врх. био архије­

пископ по св. Арсенију "ва всем подобен стрију својему св.
Саве"; hоров .. (бр.

71) поревновао стрицу

своме св. Сави и био

треhи архијепископ по св. Арсенију; пејат. (бр. 51) био Сава
други, архијепископ треhи.- Не помиње се у конст. нов. и јорд.

После Предислава дометнуто: у пајс. да је ·Радослав по
очевој смрти био његов пријемник и да га је Сава венчао у

Ж:ичи за живота очева; у пејат. (бр.

6731,

после Стевана краљевство г.

49)

да је Радослав примио

11
cpara

царовао

бесплодан и оставио краљевство сину свога

у рув. (бр.

80) да је

година, био
Драгославу;

Радослав био краљ, био "малоуман", остави

краљевство и постриже се; у змр. по

да је. BлaJtВCilB 110дигао

Милешеву

рукопису

за

Вукаснову

упокојење

Савиним,. где и па данас пребива невредим (стр.

моштима

XI),

у пејат,

да је Владислав пренео св. Саву стрица свога .украд от Бел­
града(! ваљда од Бугара?); у рув. да је

Владислав

постао

краљем и умро бесчедан. Мошти му цели и нерушими;

по­

лоЖен у Милешеви; где и мошти св. Саве.
Бр

16. У

карл. Стеван, син првовенчаног краља, роди сина

и назва га Бела Урош. У загр. и врк. још: у

свога

-

име прадеда~

11 сиреч Стефан Краљ" (у врх. "сиреч Стефана Краља").

У пејат. (бр.

и

49

50).

Радослав је предао скиnтар сину

брата свога Драгославу, који би први Урош

у

име

прадеца

свога; и оо друrи пут (бр.

53):

по Радославу прими краљев­

ство

Драгослав,

братанац

му,

храпави

6743

г. и царова

35

Драгослава храпавог краља.
кварење, и да је

у

краљ,

година.- И у нов. (бр.

-

првоt>итно~

106):

nрви

Урош

Стеван роди

Све ово биhе да је доцније
тексту

било

као

у

конст•

(бр. 38): Стеван наречен би Урош у име прадеда свога, и би
храпави краљ. Тако је и у hоров. (бр. 71). рув. {бр. 82) и јорд
(бр.

113).

У пајс. нема.

·XXVI
Бр .

У карл. Стеван је био први Урош и родио с је­

17.

леном, Ђерком yrapcRor краља, Стевана краља, који је држао
сремску и угарску (у загр. усорску) земљу, и Милутина; у
загр. и врх. додаје се даје овај после био велики краљ Урош

други,

и

сазидао

цркву

св. Стевана

при реци Бањској за

упокојење својим моштима. јамачно је тако било и у прво­

битном тексту.- У nејат. (бр.

53)

каже се да је С1еван др­

жао "Срем и угарску земљу" и да је отац му сазидао храм
св. Трqјице на реци Рашкој. --У пајс. се о томе говори мало
ниже. У свима осталим само да је родио Стевана и Милутина.
Бр.

18. Само у карл. о Владиславу и како је пренео св.

Саву из Трнава у Милешеву. Несумњиво' познији ДоДатак.
Бр.

19.

У кард. Jl пајс. О смрти Првовенчаног, и како га

је Сава васкрсао и ностригао,

али врло збуњено и нејасно.

У загр. врана се опет на .f:>адослава .11.а

ie

.владао., 11 .година,

и збачен, а постављен Владис.r.ав. И то је несумњиво познији
уметак. После тога да је Урош родио Милутttна и Драгутина

од јелене, liepкe "франчашког"

кра .ъа,

која је била "благо­

частива".
Бр.

20. У

загр. и врх. говори се о Милутину и Дечанском

уједно. Пошто је раније речено

Стевана,

каже

се

који је б;ю треliи Урош,

и Душану .. -

да је

Милутин

сазидао св.

само да је родио Константина и Стевана

Може

сазидао

Дечане, и родио Душмана

бити .да је тако било и у првобитном

тексту. Остали говоре о сваком nосебно. У

загр. тексту по

рукоnису Вуксанову nомиње се и Симеон и две кliери јелача
и Теодора.

-

Карл. овде говори о цркви у Бањској, о синовима

Константину и Стевану, даље, да је владао
зидао

40

40

година и са­

манастира; набраја десетак, и завршује да почива у

Софији, где га је из Трепче пренео митрополит Силоан. Ово

је несумњиво све доцније проширење.- У пејат. (бр.

54)

при­

мио краљевство 6778 г. и владао 47 година, родио ·констан­
тина и Стевана и сазидао цркву у Бањској, "где не досеже
његова рука милостињом и добротом!" ---:-У рув. {бр.
владао

42

85)

да је

године, родио синове, умро и мошти му "цели и не­

рушими" .-У пајс. конст. (бр. 39), liopoв. (бр.

78) и

каже се само да је

Стевана. -У нов.

(бр.

107)

родио Константина и

јорд. (бр.

116)

преписач (или слага ч при штампању ?) прескочио је

Дечанског и синове му придао Милутину.

Бр.

21.

Карл. Стеван је сазидао Дечане и оnширно опи­

сује њихову лепоту; даље, о ослепљењу и повратку вида од св.

XXVIl
Николе, о боју на ВелбужЈЈ;у, .и о .снQовима му 1\Qflс'tантину (!~

Душману и Дущаюt. И ово је Qесу_мњиво Д~Цнија прерада.

-

У пајс. родио Дуruмана и Дуwана. Дущан ,мр(} у Царнrраду~
и Душман био "оцу· непокорив. преступају~" вапоеедп соојих
родитеља; треhи син Симеон; и две кhерi(Јелачсt u Teo.~topa.
- Пејат. (бр. 55} да је примио царство (Sg25 ·r. и вла)tао 1~

година, родио Душмана, Душану, Семшу и Јелачу и саз11дао.
Дечане. Има и један чланак ив хроноrрафа ,.о трпенији сеГ(}

светаrо краља" (бр.

56},

и после (бр. 57)да је после· њега при­

мио краљевство син му Душана, и удавцо га

узвикнуо пред смрт.- Рув. (бр.

6844.,

и шта је

да га је отац осЈtепио и

86}

св. Никола му дао очи; родио два сина, Стевана, кoiu се вен­
.чао на царство и .,предао·(ща удављенију"; мошти Стеваноsн

,.цели
(бр.

и

117)

нерушими" у Дечанима.

-

1\онст. (бр

33.}

и јорд.

само да је родио Душмана и Душану.- Ћоров (бр.

74)

Константин (!) роди Душмана и Душана. ·::_ Цео бр: 21 несум­
њнво је доцнија прерада, проширење н скраtiење.

Бр.

22. Има

две редакције н ја не бих могао реhи која је

ближа првобитној.

У загр. и врх.: Овај Дуwана (врх.: Ду­

-

.шан) би краљ, из краљевства би венчаli на царство Србима
Грцима

(бр.

и

западним

75): Orraj Душапа

странама.- У конст. (бр.

.се самовласно цар.- У јорд. (бр.
се родио

6820

33)

и hоров.

престуrrи пределе-отаца својих и пос:rави

118)

мало опширније: Душа н

и био краљ, доцније, покоривши rрчке -земље

и преступивши nределе отаца својих, постави се ,.самосили­

јем" цар 6Ь54, године.

још

oceha

У овој другој редакцији као.да се

оно нерасположење против Душана које је завла­

дало после Урошеве смрти и распада царства, и што се на­

ла-зи у ковст., може бити да је тако нешто било и у првом.
родослову, па је у доцнијим преписима из6ачено.
је као у заrр. и врх. с додатком

-

ханђела и описује се њеrова лепота.- У пејат. (бр.
завладао

6844,

ство'\ владао

У ·карл.

да је подигао ман. св. Ар­

58)

да се­

доцније ,.преложио име од краљевства на цар­

24

rод11не и подигао храм св. Арханђела.- У

пајс. рув. и нов. нема ништа.
Бр.

23. У

карл. заrр. и врх. Стеван роди Уроша који би

четврти Урош.- У конст. (бр.

33)

Стеван роди Уроша који

не имаде деце "и оста без .памети лова та". Тако и у hopo~t.
(бр. 75, 76} и у јорд. (бр. 118, 119 .,оста беэродна "),и јамачн(}
је тако било и у првобитном тексту.

-

У карл. има подуже

продужење о Урошу и о Вукашину, шт~ је несумњиво доц-

XXVIII
t~ији додатак.- У пејат. (бр.

59) сасвим друкчије и несумњиво

погнија прерада.- ·у рув. (бр. 87, 88): Стеван родио Уроша
Стевана и великога .кнеза Лазара. Стеван био "младоуман"
и велможи га предали удављенију.

У нов. само да је Сте­

-

ван родио Уроша, а у пајс. нема ништа.

Бр.

24. Драt·ушинови аошо.мци. У

карл. загр. и пејат. (бр. 60)

Стеван роди с Каталином, li~рком угарског краља Владислава,
Урошица и јелисавету; у врх. с liерком угарског краља Вла­
.цислава роди Владислава Урошица и јелисавету. јелисавета

роди Стевана, босанског бана, Инослава и Владислава; Вла­
..'Ј,ислав, Твртка

бан;t и Вукина. У загр. место Вукина стоји

Вукашина, а у Вуксанову рукопису, Вука. У пејат. још да је

Урош

млад отишао господу. - У ћоров. (бр. 77) друкчије:
Стеван родио Владислава краља и Урошица, којн· је био то­
Лико "въ добродетелех" да му из гроба миро истиче. Стеван

nоставио на краљевство брата и умро
и њеним. потомцима н~:ма ништа.

-

6825

г. О јелисаветн

У пајс., ко н ст., рув., нов.

и јорд. нема ништа.
3ато што је ова белешка написана збуњено: таст Дра­

rутинов

.aarp.

био

је Стеван, а син му

се

звао

Владислав,

па у

и карл. то име придато тасту му, а син му Владислав

изостављен, а у врх. оба су се звали Владислав; што је ова
()елешка дошла на крај, а не после Драгутина, где би јој било
место; и што јој је у

пејат.

написано

по

летопису

сасвим

друкчнје, а у осталима, нарочито у конст., никакоје и нема­
зато, може бити, да је није

ни

било

у

првобитном

тексту,

вeli је доцније додата.

IV.

Потомци Вуканови. Бр.

25.

Рув. и јорд. немају овоr

одељка. Од осталих рекао бих да је првобитном тексту нај­
ближи загр. Син великога жупана Немање Вукан, брат Пр­

вовенчаном Краљу и Сави, велики кнез, роди Дмитра жуnана.
нареченог у калу9ерству Давид, који сазида храм богојављења
ц:а Лиму у Бродареву и роди синове и кћери, први му син кнез

Врат-ислав. Вратислав

роди

синоне и

кliери;

први

му

син

В ратко. В ратко. роди синове и khepи; и nрва му кhи Милица,
наречена у калу9ерству јев9енија, роди

синове

и

кliери,

и.

nрви јој син Стеван, који би велики деспот Србима и rоспо­
цин

обема странама

Подунавља. (У

врх. је

Вратко

Братислава, а овај Милицу). Тако је и у конст. (бр.
ћоров. (бр.

78),

родио

34)

и у

само мало кpalie и не помиње се зидање цркве,

а синови су Миличини: Стеван, Вук и Добривој.

--

У карл.

XXIX
је

(§ 13)

као у заrр. само је Вратко

и Милицу, а она {бр.
В. Бранк. син).

-

25)

роЈЈ.ИО

Николу жупана

Стевана, Вука и Лазара (а Лазар је-­

У пајс. {бр.

27)

Вукан је родио Стевана, овај

Вратка, Вратко Николу жупана и Кнегињу Милицу.- У пејат.
{бр.

61-64)

Вукан роди Дмитра и 3авиду, даље као у загр.

до Братислава, а Вратислав је родио великог кнеза Вратиhа
и Алтомана и Ксенију, Николу жупана Покрајца. Вратко Ми­
лицу, а она Лазара и Вука и пет кhери помињуhи сваку П()

имену и за ким је која била.
имена:

Вукан

роди

Дмитра

и

У

нов. {бр.

109, 110)

3авиду, Дмитар

самО'

Братислава~

Вратислав Вратка, Вратко Милицу, Милица Стевана.
Како је родослов постао за Стеванове владе, то се, до­
веден до њега, морао овим и свршаватИ, и

све

што

још има, познији је додатак: у крал. Мара родила
Ћурђа, Лазара и Гргура,

и

све даље

у бр.

ком.

Вуком

28 - 36;

у врх.::

Мара родила три сина, и први је био деспот Ћурађ;

(бр.

у

с

у нов.

t 11) 3авид, син Вуканов родио Ћурица, овај Младена;

Младен Бранllа, овај Вука, Вук Ћурђа деспота, и овај Гргура,.

Стевана и Лазара. Рув. и иначе овога нема, а остало (бр.

100)

89 до.

познија је самостална обрада.

4.

И3ворн роАосnова.

У колико се по очуваним текстов.tма могао успоставипt
nрвобитни

текст

родослова,

може

се реhи да је писац, са­

стављајуhи га, употребио ~о~ару, Жи.t.~Јк~~
тин~.~ш~~~-~~~~"._.ДР~!Ј!љ}. >!5ит~ја. Немањиf!!_д.8..~!!.!!!!.Јt
r!~e. ~Дос~-~~,&е и народне традиције св~
времена. Све је он то читао и знао, али пишуhи као да није­

'ИМаОпред собом ниједног текста, вefi је, по плану који је:
себи саста.вио, писао из главе, по cetiaњy. То закључујем П()

томе

што

излаже догађаје другим редом,

често друкчије, и.

преноси рад једне личности на другу.
У првом је одељку рекао да је Константин прво побе­

дио Макс-ентија у Риму, па имајуhи са собом зета Ликинија~
кога је ОДЈЈиковао ·чином hесарства (врх.) пошао на Максен ...
тија, савладао га и на његово место у Никомидији поставио­

Јiикинија (карл, и врх., по загр., а пајс. и пејат. поставио га,

је за цара у Риму) итд. 3онара (по карл. рукоп.) ивлаже то-··
друкчије. Максимијан је "приопштио" на· царство .ilикинија;
који је био Србин и зет Константи нов, d оставио га у Бу-·

ххх
f"арима да се бори с::. "језицима" који су досаlјивали Адриано­
пољу, а сам nош•о у Рим на Максентија. Али бојеtш се да

'Га њеrови војницп не nредаду Максентију, :врати се. После
-се покајао што је узео Ликиньја, и почео му тајно раДити о

.злу, па се
-бежању

јавно дигне на њ; али га Лики.није победи и у

tt

убије.

Други

веле

што је био гонитељ хришhана,

Бог је пустио на њега тешку рану посред бедара од које му се

распадош~

"близанци" и од ёмрада "ускиn~ше и црви". Он

ее покаје, и престане мучити хришhане и излечи се. Неки веле

.да се није излечио, веh од ране умро,
.му

иsидоше

црви

из

уста."

--

""

кад умре, веле, да

Кад је Константин примио

после оца царство у Вретанији, била су још два цара Лики­

.није и Максентије

који је држао Рим и Италију. Он је му­

чио хришнане, и Римљани позову Константина 'да их осло­
-боди, и он поiје.Константину се јави знамење крста на не­
()есима у родне tЈаписано зв~здама: знаком овим побеlјуј. Он

направи златан

крст, и заповеди

да се носи пред војском.

Победи М<щсентија. Кад је Максеt!.тије ueжeliи био на мосту,

.мост се оровали и он се утопи у реци. Остадоше да царују
Константин

и

Ликиније,

и

почеше један другоме завидети.

Неки веле да је Љtкиније наследио део Галеријев, јер му је
-био пријатељ, а други, да га је I<онстантин због своје сестре
и

поставио

iiecapoм,

што

се

борио

против

Максимијана,

.али да не мучи хришhане. Ликиније га не послуша, и Кон­
-стантин пођ~ ffa њ с војском и победи га, па се опет измири

.с њим. Ликиније опет nочне мучити хришhане, и Константин
-опет

noije

на њ, а Off пошље своју жену да га моли, и Кон-

-стантин му оп~т опрости, и премести га у Солун. На то се

побуне војсковође, и Константин нареди, те га погубе. (карл.
рук. 3онаре).
Као што се види о свему овоме, има

-словима (бр.

3-6),

говора и у

рода­

али разбацано, другим редом и друкчије,

онако како је писцу од читања ос·rала слика у глави о тим

.догађајима.

О мученицима

Ликинијевим

узео је

писац из ·житија

.светаца у пролазима. У житију јермила и Стратоника

(13 ја­

нуара) стоји да их је Ликиније мучио на Дунаву у Београду.

Тако и у житију ТеоД()ра Стратилата
Теодора Ти)Юна
Максимијану;

(17

Како

фебр.) каже
су

били

се

(8

фебр.). Али у житију

да је

мучен

савременици, то

и

велика погрешка као ШТ(t је она, што је учинио

при

цару

није

тако

с Ирином.,

·

XXXI
У њену житију

кfiи

Ликинија,

"василиска" града Македона у Тракији, и матере

Ликиније,

да

јој

је

(5

било

маја) каже се

име

и

зато

је

била

Пинелопа, и да ју је крстио Тимотије,

ученик апосто.'!а Павла.
краfiи

да

О њену мучењу има у загр. тексту

нејасан извод из тога житија (у другим тек­

стовима само не·колико речи.) Писац родослова, због једнаког
имена,

од

"цapuha"

Ликинија

из првьг века после Христа.

начинио је цара Ликинија, који је живео у четвртом веку, и

рекао да је он мучио своју кfiep Ирину!
У другом одељку о Бели Урошу и његовим синовима и
унуцима јамачно је писао по традицијама које су тада у на­
роду-

кружиле.

Немањин

-

долазак

у

Рашку

крштење прво по "латинскоЈ јереси" (у
светих Аnостола кад му је било

Немањина

од

Првовенчаног.

najc.),

и

његово

nосле у Щ:?КВИ

година, узео ј~ из Житија

30

О зидању цркава узето је по

свој прилици из Житија од св. Саве, а не из Првовенчаног.
У лаје. се помињу и крајеви које је Немања освојио од Грка,

а и то је из Житија

св. Саве.

групе (дорп. с рач. и рув.

У

неким

летописима трене

вук. маг. и хил.)

1,

набрајају

се

градови које је Немања разорио, што се налази у Житију до

Првовенчаног.

Како

је

све

о

Немањи у летописима тpeht::

групе раlјено по родословима, то је вероватно и ово Из: њих
узето, а не директно из Првовенчаног. По свему овоме, и по
томе што се и у другим

"оплчив се"· дпшао
битном

тексту

родословима

у Рашку,

било

нешто

вели

да

је

Немања

·

вероватно је да је и у прво­
о ратовима Немањиним, а.1и у

ком обиму и облику не може се утврдити. О зидању цркава

бране му, опет по традицији.
тија

од

Теодосија.

uocmpurao

О св. Сави, из Савина Жи­

-

Ш ro се у загр. тексту kаже да се Сава

у Ватопеду, може бити да је такоlје из Првовен-

чаног где се вели да су изасланици Немањини нашли Саву,
а

писац

родослова

узео

да

се

ту

и

постригао.

Савиних "дванаест" еnископија постали су,'мислим, тако,
што је из хрисовуља Оса е вана Првовенчанvr и св. Саве (у коме

су јамачно била и имена епископа као у Бањском) исписано
свих оса.м, и додате им још четири, браничt-вска, београдска,
липљанска и призренска, које су Qиле у држави Деспотовој
кад

.ie

родослов састављен, а број

каку улогу. То је био

јзмачно

"12"

жички

није

ту

хрисовуљ,

играо

ни­

кога

сад

нема (очувао се само препис у кули Жичкој, без набрајан.а

еnискоnија, ади

се сачувала једна белеuiка

n његови» епи~

·

~
rг~:~:::~с·

· XXXII
скопијама у крушедQ.Лском рукопису (у коме је и копорињ­

ски старији летопис) од године

бр.

301-304).

3ап. и

1453 (Pam. 54;

Натn.

Да је та белешка заиста верна, показује њено

продужење, где се набрајају епископије и игуманије Бањског
хрисовуља

што

се

од

слова

до

слова

слаже

са

само нема имена епископа (Споменик С. К. Ак.

оригиналом,

IV).

Из Тео­

досија је· и венчање Стеваново на краљевство.

Не умем да објасним како је у треЈ:iем одељку од четвртог сина Стевана првовенчаног направио двојицу, оца Сте­
вана и сина. му Бела Уроша,

храпавог

то по некој традицији. Али из тога
за Данила

и

краља. Ваљада је и

видим да или није знао

старији летопис или на ~nих није обратио ни­

какву пажњу, јер иначе не би пао у таку погрешку.

једино

се у. врх. тексту за Предислава вели "к" кс•м"' поДовенk стрiю·
скоемоr ск•томоr ~dк'k", као што је у сва четири текста ста­
ријег летописа, али и то можда није узето директно вен преко

хронографа (Изборникъ,

37).

Остало о потомцима Немањиним

тако је кратко казано да је писац то могао напамет написати.

Четврти одељак написан је опет по традицијама народним.
Доцнијим
као

прераiјивачима и настављачим~

служили

су

извор:

Житије Немањино од св. Саве, ЋоровиЈ:iеву.
Цамблаково

Житије Дечанског: о Дечанском у карл. и

нарочито у пејат., али не директно вен преко хроноrрафа.
Житије деспота Стевана: у карл. о кнезу Лазару и де­

споту Стевану.
Летописи: о Радославу у
карл. и пејат.; о У.рошу

najc.

пејат.

и пејат.; о Владиславу у
и

najc.,

о

Милутиновим.

задужбинама у карл. (ако није по личном знању и гледању
задужбина); о Урошу и Вукаluину у карл. пеiат. и рув. нешто
помешано и с традицијом. У пејат. и о другим НемањиЈ:iима~
о rиновима Драгутиновим у норов.
Народна ·традиција: у Вуксанову рукопису о

Вуканову·

сину Стевану и подизању ман. Мораче; о пореклу кнеза Ла-,
зара у рув.; о последњим БранковиЈ:iима у карл.; и у четвр­
том одељку све што је различно од загр. и конст. текста, у

карл. пајс. пејат. и нов.

.

По личном посматрању и знању; у карл., опис Дечана,.

св. Арханђела Душанова, св. Димитрија ~укашииова и Мар-­
кова.

-

По. традицији и по ·лич~:~ом знању

као блиском са­

временику' у рув. о кнезу Лазару и цаље до краја.

"

.

-.~ .-", ~-

"'

·

хххш·
св~ што је у с~ има родословима, а није унето из неког
писаног извора, п ис ци су дали и први за писали традиције о
догађајима старијег времена, или су први записали догађаје
св.ога времена или блиске времену кад су они живели.

Писац родоспова.

5.

Ст. Новаковиh је рекао да је довођење племена
њина од цара Константина преко зета му Ликинија
"могло изаhи из оне

исте-

средњевековне

Нема­
Србина

тежње која веже

све и сва за хришhанство и његове знатности .... Шта више

могло би се .Мислит~ чак и то,

осим

Кон­

стантинове и није могла онако што мислити. У таком

да друга

глава

слу­

чају још би могло бити питање шта је Константин

написао

прво, да ли тС:tј родослов српске в.rtадал2чке куне свога времена

или живот Деспотов"

(Starine IX, 65,

бб). И ја мислим да је

така идеја могла пониhи само у глави f{онстантиновој, а на
питање шта је прво

написао, одговорио бих да је прво на­

писао родослов, али не онај кратки у Житију, веh опширан,
од кога имамо прераде у пет редакција, па је из њега доц­
није направио извод и унео у Деспотово Житије.

п
Летописи
Полела Летописа.
Рекох горе да је јагиh и родослове и летописе поделио
у две групе: старије и млађе летописе убројивши у млађе и
родослове,

а

Руварац да је, издвојивши родослове, поделио

на две групе:
и млађе,

старије,

праве

као покушаје да се састави летопис,

летописе.

Новаковиh

је,

штампајуhи

београдски летопис наговестио нову поделу:

око летопис, као што је Вукомановиhев,

други

.Узимајуhи на

па упоредивши

га

с овим на местима о роду Немањину и о роду деспота Сте­
фана, не можемо. се отети мисли, да

he

и

кратке

летопис е

требати исто тако раздвојити као и простране. И они као да

су постали једни (са знацима старијег облика пространијих)
негде У.

XIV

веку,

а други (Вукомановиhев

грепског родослова) негде позније". Тако

са
би

знацима за­
његова

шема

била овака:
Родослови и Летописи

3

.XXXIV

____ ____

---------~--------"....
_"_
млађи

_"_
старији

кратки

nростран и
(1<0ПОрИЉСIОИ Ј' АР·)

простrани

(АРУГИ беоrр. И

Rостали "негде у

XIV

___ ____

летопис и

кратки

(кар.t. РОА· и АР·)

Al>·)

веку"

(Вукомапозиhев и An.)

постали "негде позније".

Али како родослове ваља издвојити, а кратки летописи
сви су млађи, то и шема пада. Уосталом он се сам оградио

рекавши: "ну о томе би

ваљало више тражити и писати"
Сем тога, називи. кра ни и опширниј и лето­

(Starine IX, 62).

nиса незгодни су, јер се краткона и опширност не односи на

целе летописе, вен само на онај део који

говори о Немањи

и о Немањинима.
Остаје једина

Руварчева

подела,

на

старије

летописе

(која он назива првим покушајима) и на млађе (за које он вели
,аа су прави летописи).

А) Старији Летописи.

Коиорињски.

1.
отеке

1.
-

Попис текстова.
У рукопису писаном

ман.· l{рушедола

(опис

руv.описа

Зборника у коме је Новаковинево
Властара

по

С. Петковина

1453

г.

у

овом

бр.

в.

. изДање

1453.
у IV

г. (библи­

књ. овога

Синтагме Матије

рукопису, и у Опису рук. l{рушедол. од

86),

писаном, као што се из записа види,

Копорињи. по

заповести

архијепископа

зетског

јосифа руком ђакона Дамјана. Издао га П. Шафарик у својим

Pamatkama (V оде љ. стр. 51 ).
2. Пећки. - У рук. Петрог. публ. t5ибл. (F. XVII. N. 16)
fЈисаном (по јагину) ночетком XVI века. То је одломак, 14
листова, венег рукописа (кват. 63, друга пGловина, 64 и два
л. 65- 0 r). Летопис је од л. 4 б. до 12 б. На изгубљеним ли­
стовима био је завршетак

о

Милутину,

све о Дечанском и

почетак о Душану. Иза тога је О IЫ'ђ\H.tpc-kx~o. .SEM/\16 срt.&ск~tв.

Хи.Љфердинг га је донео из· Пени. Почетак и свршетак лето­
писа

и

Archiv-y

о

патријарсима

(књ. П стр.

94).

у

изводу

Обоје

у

издао· В. јагин у своме
целини (у колико је очу­

вано) нашт<tмпао сам у Споменику С. К Ак.
З. Сшуденички.

-

У рук.

XVI

111, 94.

века Нар. Библ. бр.

Издао га В. Вулетин-Вукасовиli у Споменику С. К. Ак.

(стр.

112.;

в. ту и опис

целог рукописа) заједно

летописом који је одмах после њега.

с

1209,
XXX.VIII
млађим

·.xxxv·
Ст. ВерковиЂ. преписао је овакав летопис из неког ру­
t<описа писаног

1760

год. у ман, Студеници, који је био сво­

јина неког калуђера ПеЂ.ке патријаршије и у коме су

·

вели

била

-

.,житија

Симеона

Немање,

светог

како:

-

Арсенија;

еветог Саве другог, јевстатија, Никодима итд. итд." По томе

његову препису (у Нар. Библ. бр.

објавио сам га у

43)

Нема сумње да је томе

rinama XIII, 167.

Sta1760

препису од г.

био оригинал овај рукопис.

4.

-

Цесаањска.

У зборнику с краја

·владика Црногорски

XVI

.сада је у Одеској универз. библ. У њему је,
и l<онстантиновn

века

који ·је

год. поклонио проф. l<ухарском, а

1830

Житије

деспота

Стевана

поред осталог,
које је јагиh по

.овом рукопису објавио у Гласнику С. Ун. Др. књ. XLII, 244. ·
и

-

што је карактеристично

један

-

млађи

летопис

исте

редакције које је и онај уз Студенички. Овај старији је лt>топ.
на л.

179

и даље, а млађи на л.

Archiv-y 11
5. Врхобрезнички. -

ЈагиЂ. у своме

стр.

и

545

77

и

даље.

92.

Оба

је

издао

.

У хронографу Прашког Музеја иза

родослова, о коме је горе било говора, а· после њега је млађи
летопис, зли

друге

редакције, а не као у претходним. Писао

.га је, као што је горе речено, инок Гаврило

2.

1650

године.

Текстови меqусобом и доба постанка.

Саставља ч !!Ј!.Е!бреаничкоr

што није просто

преПиёао

свој

текста,

инок Гаврило,

као

Родослов, веЂ., rкраЂ.ујуЂ.и

·Оригинал који је пред собом имао,

дао .му

своју редакцију,

тако је урадио и са г.етописом. Натпис му није као код оста­

лих, веЂ. (као продужење родослова, или боље рени као до­
пуна му): П.:~кы

нdчнем"

~

Пемdнн

Gт&фdноу, nрь.комоу

·r~сnоднноr срl\&скомоr, н ж • н ед~ к о t1 ч" •• "• н" к~ н ч" т н &ли-к~

.м о ч• н~.

Оригинал по коме је радио био је истоветан с ко·~

.порињским текстом, оба допиру до смрти Вукашинове и Уро­

шеве, и он га је само .скраЂ.ивао. 3авршетак је мало разли­
·чан: Прdк-kдны

Ж&

Оrрош"

dЦЈ&

н nостр"д" нзгнdнiе

w

ЧI\C'I'H

IJ,dpCKMf WЧI\CTKd СКО&Г'~, Hl\ ПО ср-kд& CKN€ З&ММ€ Kh. ГОСПОДQУ
11СХ'ОДН'1'1\ 1) К 1\

Л -k '1' О

f

S W

М f С f 1~ d

Дf Кf М К р јd

·Kfl\HKOV Жdl\QC'I'h. OCTdKl\b WЧI\C'I'Koy,

Д h. Н h.

:CI\ л-kто r•swn· Mf-

.CfiJ,d с&кт&мкрi'" ·кs· дkн" О\'&н&нь. sыст" :Соукdшнн~ "'
w т or р"~ .. Kl\ ПfTI\K11 ДI\H&Mh. Kl1 М.tкџонi'н, .

.Оугл16Шd
1)

3а равлику од Вукашина који је ван своје вемље погинуо.

.XXXVI
Коиорињски текст nредставља несумњиво најранију (упра­

во nрву) редакцију која је постала одмах после смрти Вука­
шинояе к Урошеве
liима

док се још под Лазаром, Вуком и Балши­

нису, како тако, средиле прилике у северним и запад­

ним областима

српске државе

које још

нису

rютлале

пад.

врховну турску власт као источне и јужне. Да је nисац био.

савременик Душанов и Урошев, могло би се, мислим, закљу­
чити по ономе месту где говори о Душану: .... wчь.стко сков:
KIJ.iCf, Rl\dC'rfl\f CKOf ДdPOI(f CK-k'ri\HMH CKH'rd.MH Н ПО­
rа с н .91\ .t т н м tt ц. .t рс к h.l м н {(ip. 1:iO) чега у други м текстовима
немаl). То би се, може бити,

могло

закључити

и

по

оном.

месту где се говори о синовима полубрата Душанова,

цара

Симеона: Роди Ж1 (Симеон) н сь.~н.t дк.t, нж• н дь.нkсh. кнднмь.~·

cS'rh., OGdЧf ПО НdШНХ гp-kc-kx кром-k СКОfГО WЧh.C'rKd WSIMI\h.C'rKOKdHft
&h.IШf, к к s н р .t 10 IP f с к н .t м н н .t G" .t г о s т р о & i' • к к с • др ж н­
т f " ra Gо r .t, м о г S rp .t г о н w к .t м f н f 1 с р d н " 1(1 w ц. 01( н .t ш 1м s.
к vp G:i' м • w_ н s ч • д .t ккs д к н г н s т н. (бр. 139)Држимдајео~им.
мало мутним наговештајем хтео у оно хаотично време изразити.
као неку наду да бог I~toжe nреко њих још продужити

лозу·

Немањину на српском лрестолу. 2 ) Како је ово место гласило.
у леliком, не знамо, јер су листови изгубљени, али
било као у студеничком: Роди Жf ДКd

jt' јамачно·
Ch.IHd, о ннхж• Hf OI(K'k-

д-krь. нsк-kстно что пнс.tнi'.о пр-kд.tтн, 'rkч'i.o сль.~ш.trь., rако н т'iк

по ннынхk stмлrахь. пр-kтнк.trоv сЕ. Види се да је свака нада
томt изгубљена.

-

Напослетку то

<.:е

види

и

из

у•

његових:

рођених речи у уводу где вели да

xoile са говори кто н.tчм-·
сткок.tшf кк н~ен (т. ј. Срnској 3емљи) и кк ci.t н .t ш .t посл-kд­
н.t.t кр-kмtн.t. У neli. тексту нема речи наша.
3авршетак гласи: Ть ЖЕ пр.tк1дны, di.Jif н п·остр.tд.t кь. нsr­
H.t!Jiн _Ц.dPh.CKh.ll Чh.C'rH. WЧkC'rK'id СКОIГО, Hh. ПО ср-kд -k :скОЈ€ .!JfM/\1€.
КК (cKOIH Чh.C'rH Ц.dрСКОН Cl\dKHO КК GOГS HCXOДH'rh.. Ј)к 1\-k'rO·
,swoд.

погн&f

Gль.к.tшннh.

н

~гл~еш.t

кк

М.tк~едонiн

кк

Пl'rdKh..

дь.н1мь.. {бр. 139, 140). Нема, дакле, године смрти Урошеве ни меt)
с 11 О f r О

Што даље вели: И т4ко к 1 с 1 л 1111 01{ с 1 1 м оу- к" ч" с,. н ц 4 р с т к~
OfMhiCAHBt. Н СZЗД4 ДОМЕ. 4PJ(ICTP4THГS I\'HJC4Haoy-,, , ТО су ОбИЧНИ нараВИ

у хр'исовуљима Душановим и Урощевим, и ·можда су уаете ив хрисо­
вуља си. Арханђелу.

')

После год.

1369.

Симеон се више у споменицама не помиње, а

син му, цар јован Урош Палеолог
својом

земљом

,.ћесару"

Алексију

или јован Дука, предао је владу над_
Анђелу,

господару Тесалије, и закалуђерио се

Јоасаф око

1.&22-23

1381

последњем

хришћанском

године; умро је као монах.

године. Оиречек, Историја Срба).

XXXVII
.сеца поГибије Ву.кашинове. И да није у врхобр. Заf!ршетак
Е\t>рније очуван, могло би се мислити да је у капор. доцније
.до.писан, а овако се мора узети· да је то покварио писац или

је у његову оригиналу вен било покварена.

могло би се објаснити

6879,

.септембру, дакле

у

.да годину nомакне на

-ro

тиме

nочетку

оnет излази година

што

године,

се

Што

је

година

догађај десио

у

па је писац заборавио

6880.

Али како он месец и не помиње

1371.

У ос;алам и преводилац Диони­

нија Ареоnагита, MOHdX Исаија, који је први и опширно за­
fiИСао бип<у на Мари ци и њене. последице, вели да је

руко­

пис свршио

Натn.

бр,

4944},

године не помињуни месец

6779

(3ап. и

и да није онога кt. штt.кt. д"нtмt. могло би се ми­

-слити да је nисац коп. летописа годину од њега узео.
Прву праву прераду и продужење прве редакције овога

.летописа даје нам Пеhки текст. Према копорињском разлике

.су ове. Мало опширнији увод.

Опширније о

Немањи:

како

.су се рашириле јереси по срnској земљи и "начелствујушти"
се нису старали да их истребе док није Немања самовласно
завладао земљом, r.~коже к" жнтни · 'Гdмо емоr нд -kже wsp-kтdte'l'
се пише
11

w нtемk,

оставио

како је богоугодно поживео у мирском животу

земаљску

славу,

узео крст господњи, одао се иноч­

ком постничком животу и .отишао у Свету Гору, одакле
.синови

му

пренели

после

смрти

мошти

његове

у

су

отачаство.

Прво говори о :шдању храмова, па о трима синовима (у оста­

лима обратно-бр.

(136.-

121 ).

Краве говори ·о М ил ут и новим црквама.

завршетак о њему, о Дечанском и почетак о Душану

нема, погубљени листови). Има година и месец смрти
шеве. О погибији

Вукашиновој

друкчије

Уро­

и опширније,

али

без године. Затим долази продужење о кнезу Лазару, о Ко­
-совском боју, и о преносу Лазарева тела с Косова у Раваницу

1391

године.

(139-143).

Писац је несумњиво био савременик
је ово одмах nосле г.

1391.

То

се

види

Лазарев, и писао
по

овим

речима у

опису боја Косовског. Пошто је рекао да је пао "нечастиви

насилник" посред разбоја од мача, остао је његов један син,.
па наставља: И кь кoнiJ,IS ct.pdжeнi'd тоrо, н е к -k м" ч т о 11 с т и н­
но

te

р t ЦЈ и

r р " н te н i' "
t •, и

piSKdXh.

w с • м "•
и

1\

и

тоrо

и

s д" н

n" ч • с

or д ~·

Kt.SИMd,

и

к

... м"

w с к о te r о

в

... к"

.. о ж i' 10 w с • м " с " в н к ш s
n о "' н о r н Х " м IS к" Х" t" м 11.

or

(син који је остао) ч"стнtS.о н &лdroroк-kнннtSro r"" к
te r о w тч •· Док он не зна шта је узрок пораз9", издаја ЈЈИ, или суд

4: -k

XXXVIII
божији, млађе прер.аде (студен. и цет.) директно Говоре о
бежању или о издаји: п.. нж• cz. ннм~t. кz.ш~t.дмш (у бој) кz.­
сnрн•ш• GAdЖШHit..IH КОНЦh ј Н -k Ц f Н Ж f С Т ј1 cSX d А Н ј1 d Д Н Н А lt
н • к -k р i'" р .s д н с к о • г о & -k г 01( с • • ш •· још јасније се види
да

је

писац

био

савременик

из

овога

што

даље

говори:

flp-kЖДf GO ТОГО СЬМј1hТН Klt. A-kTO Tl}eтi'e CAhHЦf Klt. Tlt.M~ ПјЈ-kАОЖН

Cf, r.tKO Н SK-kSДdMit. Klt. ПАdДН-k r.IKHTH Cf Н AOI(8-k Klt. Kj11t.Kit. 1 ПO­
KctSt:ile в-kдОI( xoтeЦJt:iiO &lt.ITИ w ChiHOKit. ИsмcSHAIK-kX"'· Дакле је
својим очима гледао помрачење сунца, и казује
је то било, док

млађе

прераде

веле

:

годину

Г~ .s г о А 10 т

ж е,

ка~t

r.t к о

n p-k д"' т о г о с z. м р"' т i' 10 CAit.HIЏ кz. тмоr nр-kАожн се тмнко~
r.tкo н sк-ksдeм~t. кz. nMOI(ДhHf r.tкнтн с• JJOKcSSOI(I в-kдоr хотеЦЈОI(IО
по CH(It. &~t..~тн. Говоре дакле по причању, а не као очевидци.
и без године. (бр. 142)
Сшуденички је текст друга прерада. Писац га не назива
више Жнтi'1 веЬ. Пок-kст,.. Нема никаква увода

вен

се

одмах

nочиње Немањом. Што има више него у копор., то су само

богословски цитати. Осим вен горе поменутих разлика, још
је мало опширније речено о црквама Милутиновим, и о смрти

Дечанског. О смрти Урошевој има гоДина юiо у пен. и још
ДОДаТаК:

Н

KZ. Tlt.ЖДf A-kTO RZ. НЈеЖЕ CZ.ГHdHh. Glt..ICTit., Clt.Mj)lt.Ti'IO

пр-kм-kнн его господ"' sдtшн~t..~хь. што нема
ваљда је

тим хтео рени

да је

умро

на ко11. ни

исте

године

пен.

и

кад је и

збачен с престола. О погибији Вукашиновој друкчије него у

.пен., и без године. (бр. '139,

140)

Укупно у3евши овај се текст

више наслања на коп. ·него на пен., али је и

то

прrрађено.

У првој половини о Лазару нема о његову пореклу и њеrо­
вој скромности, а друга се половина у главном слаже
је мало опширнија. Много је

. опширније

о

Косовском

иако
боју,

али је унесено и све из пен; с изменама које су горе поме­

нуте. О преносу Јlазкревих моштију друкttије је.
Ова је прерада постала доцније од пен. и писац није био
савремени« ни nоследњих догађаја. Ако се оне речи о кнезу
Лазару: н.s том &о к-kд -kш• се по Констлнтнноr кz.c.sк.s доврод -k-

'I'Mit., IOЖf сSЦЈЕ рtчtшн, односи на I<онстантиново житије деспота
Стевана, онда је ова прерада постала најраније у другој че­

твртини

XV

столена. Иначе

каква

вена

зависност од дела

I<онстантинова не види се .

.. .'

Цешињски је текст проширење и продужење студеничког.

Све чиме се студ. разликује од коп. и пеЬ..,

овај. Од студ. пак разликује

се у

разликује

се

овоме. Владислав је

и

за

XXXIX
живота пренео

Савине

щнuти

у

Милешеву.

Набраја

више

цркава које је Милутин подигао него други, а на завршетку

говори о Св. Стевану у Бањској. Помињуни Милицу, приводи
и њен родослов од Вукана. Помиње и тренег сина Лазарева

Добровоја. Од "језика" који су били с

Муратом

на ·Косову

помиње само Татаре и Карамане (Аџамије). Описује како је
"неки благородни муж" убио Мурата. Нема два .богословска
цитата.

-

У продужењу

доста

опширно

Стевану, а врло укратко о деспоту

говори

Ћурђу

и

о

деспоту

синовима

му

Стевану и Гргуру, и о синовима Стевановьм деспотујовану
и владици Максиму.

По овом З':!Вршетку види се да је

Максимове

(1516).

постао

1572,

смрти

Како се у истом рукопису налази и млађи

летопис исте редющије које је и у студ. само
г.

после

није немогуне да

је

око

те

године

и

продужен
ова

до

прерада

извршена.

Сви текстови сем цет. имају и године уз

чињуни од смрти Драгутинове

владаоце

nо­

(r. 6825-1317).

Резултат овог проматрања био би:

а) да су сви старији летописи постали

из

једног

ори­

гинала;

б) да је први старији летопис постао уl')рзо после смрти

цара Уроша

(1371

г.);

в) да коп. текст, ако није веран препис тог првобитног
оригинала, а. оно му је свакојако најближи; и
г) да су остали само проширење и продужење тог

пр­

вобитног оригинала.
Цетињским

текстом

завршена

је

развијање

старијих

летописа, и ако се нађе још који, он јамачно нене ини даље
од

овога.

Ови летописи показују као

неки

паралелизам

с

рода­

словима у томе што су сви постали ив једног оригинала који
је nрерађиван и

продужаван.

није случајно што се цет.

Карактеристично

лет.

и

карл.

је

родослов

и

можда

завршују

истим догађајем, смрну владике Максима, те можда има неке

међусобне веае међу њима. Смрну Максимовом ивумро је у
мушкој линији

--ако је веровати НоваковиЂеву родослову­

род Немањин у десетом колену, а nозитивно у шестом колену"
род војводе Стевана Дечанског

-

Мшщена.

XL
Б.) Млађи летописи.
Док су сви старији летописи потекли из једног

ориги­

нала, дотле су млађи имали више редакција, били животни и
развијајуhи се ч.ак до краја

века, расли обимом. Они су

XVII

расли не само продужавањем вeli

и

унутрашљим

ширењем

или што су две редакцијЕ" стапане, и тако постајао један ле­
топис, или што су преписивачи уплетали у свој препис

гађаје којих у њихову. оригиналу

није

било,

а

они

до­

су

их

знали или где нашли записане. Кад је тако један преписивач
'lfаправио нову редакцију, она је за доцније преписиваче била
<>ригинал, који су они опет сваки на свој

начин

,nродужавали, и тако за нове преписиваче

од

;нала стварали

два

или

три

или

непрестано за читавих двеста

До

нас

готових

је

дошло

летописа

и

више

нових,

и

и

ориги­

тако

даље

годИна.

четрдесет

два

ширили

једног

и

два

покуюаја),

текста

и

(четрдесет

могло би

се

реhи

да је то довољно да се утврди првобитни текст (или текстови)

и покаже његово (или њихово) даље развиhе. Али није тако.
Многи од ових текстова представљају сплет разних редакција
и разних продужења у разно доба, и да би се тај сплет могао

размрсити, потребно би било да имамо очуване све текстове.

Овако ми имамо искидане комаде једног или више низова у
којима,

истина,

нека

зрна

стоје

на

своме

месту

једно
и

бљена. Сем тога посао отежава и

очуване

nрве редакције или

то,

што

немамо

веhином млађе или

~

те

не

XVI

знамо

Peh

су

најмлађе, и, напослетку, што су рукописи,

у којима су летописи очувани,

nоловини

погу­

првих редакција, tnтo међу очуваним

текстовима врло је мало оних од старијих редаю..~,ија

11

уз

друго, али ~у многа између једног и дpyror комада

писани

века, а веhина их је из

како .су

изгледали

њихови

У ово врло замршено питање
улазио да га раамрси. ја

hy

само

XVJI,

у

другој

XVIII,

оригинали.

нико

покушати

неки

па чак и из

досад
да

га

није

дубље

према

досад

објављеној грађи колико толико расплетем. Мислим да ми је
пощло за руком да ух·13атим главне линије по којима су

се

летописи развијали, а нарочито да покажем везу између ста­
ријих и млађих летописа о којој се досад мислило да је нема.

Како је ово први покушај, то се (као од сваког првог) не

може очекивати да буде потпуно успешан. Али ако се буде
показало

l(a

су резултати до којих

.:ам

дошао

тачни,

неhе

XLI
бити тешко другим испитивачима да се ближе примакну или
да

сасвим

реше

ово

врло

ваплетено

питање.

При само поврцшом прегледу летописа пада

у

очи

да

једни почињу смрhу Душановом, а други од Немање. Код ових
других у једнима се говори о Немањи и Немањиhима краhе,

код других опширније. ја

их по ов.им групама и прегле­

hy

дати, јер .су летописи у њима међу со~ом ближи и по садр­
жини један другоме. Сем ових има још шест летописа, од којих
четири (сеченички, белопољски, ковиљсюr и Бранковиhев) по
својој редакцији не могу се ставити ни у једн·у од ове три групе,

веh стоје сваки о себи, и њих hу,·као четврту групу, прегледати

сваког ва себе, а· два (Хаџи-јорданов и вагрепски) уnраво и
нису још готови летописи веh покушаји да се

и о њима

hy

говорити код извора

они

саставе,

летописа,

ПРВА ГРУПА

Лето писи кој и почињу смрЂ.у Душа новом.
Попис текстова.

1.

1.

Софиски арви. (соф.

Библ. бр.

68

1) -

У рук.

XVI

века Соф. Нар.

(Цонев. Опис рук. Соф. Н. Библ. Софија

Издао га је Е. Калужњацки у јагиhеву
губљени лист попунио је

ив

.1910).

Archiv-y XVI, 54.

истоветног

Из­

текста млађег ру­

кописа (XVIII) в.) Библ. Буг. Књ. Друштва. Тај. изгубљени
1859. 11, јер се
прекинута реч управо тамо наставља: KPh.l к.tко кндно ••• , само

лист наштампан је у Московским Чтенијама
је у Чтен. погрешно прочитано:

2.

Кијевски (киј.)

-

У

...

к.tко кндно.

рукопису

Музеја

Академије пис.аним равним рукама и у равно

Кијев. Духов.·
доба,

а вавр­

шен је ив.\\еђу
по русе.

1554 и 1562 год. (в. опис рук. у Ислtдованiя
языку, т. 1, 576). Писан је у Молдавији, и редакција

је мешовита,

средњебугарска

и

српска, а

Издао га је проф. Ј. Богдан у јагиhеву

Archiv-y Xlll, 502.

З. Сrиуденички (студ.) -·У рукопису
бр.

1209

у коме је и студенички старији

је горе говорено.

Издао

га

је. В.

има и русивама.

На р. Библиотеке
ЈЈетопис, и о коме

В. Вукасовив

заједно са

старијим летописом.

4.

СарQЈlдааорски (сар.)

музаја, у коме је литургија

-

додан

У рук. Сарајевског вемаљ.
је на крају

рукопис пи­

сан другом руком, на коме овај летопис."Ивдао га је Ћ. Тру-

XLII
хелка у Гласнику зе~~:lа г. 1894 (IV, стр. 453. В. јрш
исправке у"-СПо~ени-ку LXVI.)
5. Цешињски (цет.) - У ру к. у коме је ·и ·старији цет.
лет. и о коме је горе говорено.

Српски

део

издао је Јагиli

заједно са старијим летописом, а општи део у целини издао

сам у Споменику Ш,

197.

Текстрви меi]у собом.

2.

Соф. текст сврщава се годином

кога

је

преписан

допирао

лет. догађај nод то.'t\

је

годином

7056

би

се

али

год.

оригинал са

6969

(осталh

стављају у

белешке

од којих се она под г.

гом летопису. По томе

до

тачније

је преписивач додао још трн

7075,

7075,

само

6967), па
7046, 7056 и

из год.

не налази ни у ком дру­

могло

закључити

да је овај

1567.

рукопис постао одмах после

Кад се упореди овај ток ст с
прво, да је краhи, јер остали иду

ос~ ал а
даље

четири,

од г.

6967,

види

се,

и, друго,

38 бележака, док остала че­
85. Од тих 38 бележака у осталима
нема четири (бр. 606 672 676 729), две има само у њему н
у цет. (бр. 659 664) од остале 32 белешке само су девет
једнаке редакције у свих пет текстова, а 23 су у соф. раз-

да је мршавији. Он има само
тири имају до те године

• од

личне

осталих.

Остали текстови допиру даље, и то киј. студ. до г.
сар. до после

7018,

управо траје до г.

а цет.

6992,

до

7082.

Али

њихова

6998,

заједница

а посл~ се разилазе. У том времену

(дР r. 6992) они се међу собом разликују што киј. нема о
освојењу Солуна и о смрти краља Жигмунда (бр. 644, 654):
студ. о женидби деспота Лазара и о тр.усу, о бекству царице

Маре на Порту и о победи Мисираца у Анадолији (бр.

680, 719, 796);

сар. о смрти кнегиње Милице

Вукову Србије (бр.

678).

и

о

679,

плењену

цет. нема о боју на Варни (бр.

212, 615);

Што један нема, а сва три остала имају, то се може обја­

снити тако да су преписивачи

преписујуtiи из старијег тек­

ста прес~<.очили по једну белешку, а може бити и да су то
учинили и сами издава'lи преписујуtiи (или слагачи у штам­

парији, па коректор не опазио), као што се то

дању сар. текста (в.

Споменик

о доласку султанову у ман.

LXVI).

види

у из­

Напротив у сар. има

Сарардапор

и о

rлади и суши

(бр. 739 и 761) што. нема не само у остала три, него ни у
једном другом .летоnису, У Цет. има тринаест бележака које

XLIII
остала три немају. Од њих налазе се четири

само у

њему ;-

о смрти ёnис. круnничког јаkова

(685), игум; рилског јоаса­
фа (745) и проигум.ана Дамјана (бр. 769), о преносу св. јов.
Ри.riског из Трнова у рил. ман. (бр. 760), и о томе како је
опаднута у цара сестра цари ц~ Маре I<атакузина (бр. 774). Оста­
лих осам налазе се и у другим. летописима или исто као у њему.

или мало различно, али је ствар иста. То су под бр. 577 ~
659, 664, 709, 740, 762, 771, 778). Оне белешке које се не
налазе

ни

у

ком

другом

лет.

сем

у

њиво су унели сами преписивачи

њиховим.

оригиналима;

оне пак

сар.

или

текстова,

у

у

а

цет. које

цет.,

нису

несум•

биле у

се налазе и у

)l.ругим лет. јамачно -је преnисивач однекле преписао. Има
још неколико случајева где се текст .У
не подудара, али

то

је

могло

доћи

сва четири. потпуно

од

самих преписивача

који нису верно преписали већ казали "својим. речима".
После

1484 ови се текстови ·меiју
1490, гд~ се свршава киј.

собом

те године до

бележака, од којих
и у другим

се

осам

летописима.

у по једпом. од њих: у

том (бр.

Од

игум.

Цариграду

80У)

(807,

остале три, прво

налазе само у њима, а четири
пrх

осам

киј. о победи

у студ. о

810),

у сар. о смрти

походу
у

пет

цареву

цет.

се налазе само

Мисираца над Бајази­

сарандапорскоr

и

разилазе. Од

и студ. има дванаест

на Арбанасе (816)~

Арсенија и о трусу у

о горењу Мелника

војевање на Мисир

студ.

(796)

(808). 01(
нема, а у

остал~ три · је подједнако; друго војевање на Мисир
студ. такођер нема,

у

киј. и студ.

је

једнак,

а

у

цет.

(866)
раз­

личан текст; трећу белешку, како је гром запалио муницију

у Цариграду

(817), имају киј. и сар. али текст је различан,

а дtЈуга два

немају је

никако.

Од остале

четири

белешке.

које се налазе и у другим летописима, она о смрти

јакшића

(798)

једнако је записана у сва

туми различни, друга, о смрти
лична је у сва четири; трену,

краља
о

смрти

Дмитра

четири, али су да­

Мати]аша
царице

(813)

Маре

раз­

(802)

киј. и студ. записали су на један, а сар. и цет. на други на­
чин; и четврта, о

смрти

деспота

Вука,

у студ. је записана

на један, а остала три на други начин.

Сар. је продужен до

1510

год. (и две три

белешке не­

потпуно очуван~ после те године). Има тринаест

бележака,

од којих се девет налазе само у њему, три још и

у

· цет.,- а

једна у још једном лет. али су све четири различно забе.liежене.
Цет. је продужен до г.

1572

и има

'54

белешке, од којих

XLIV
осам долазе у време.ну од

1490

до

и то четири само у

1510;

~ему, три и у сар; а једна у друг. лет.,

различне. Од

46

бележака између

-се налазе само у њему, а

1510

и

али све

1572,

qетири

су

двадес~т и осам

осамнаест у другим летописима, од

нојих се текстом слажу само три, а петнаест је текст различан.

Као резултат овога проматрања било би:

а) да су текстови ове групе постали из две

разне

ре­

дакције од којих је она у соф. старија;

б) да су црпли грађу нешто иа истог из~ора, а много више
соф. из једног, а

остала четири из другог (или из других);

в) да је оригинал соф. допhрао
четири до г.
гuдина

и

1484,

и да

су

ти

до

год.

оригинали

а

1458

одмах

осте:~ла

после

тих

постали;

г) да су преписивачи ова друга четири летописа сваки
независно један од другога продужили дописивање :щгађаја и

.цаље којих није било у њихову оригиналу, и то киј. и студ.
до г.

1490,

с,ар. до после г,

1510,,

и цет. до г.

1572;

д) да је киј. и студ. продужен од по јединог преписивача,
сар. можда од два (јер је размак од
најмање •од три, (јер је размак од

88

26

година), а

цет. нај­

година);

ђ) да ]е сар. продуживач био негде у ОI<Олини саранда­
порског манастира, ако не баш неки сарандапорски монах, и

да и први цет. продуживач није од њега био далеt<о, јер

су

оба унели у текст ло~~:алне догађаје тога краја; и
е) да су ови продужени текстови остали више мање иао­
Јювани према осталим летописима, јер две треhине њихових
()ележака налазе се само у њима, а и од оне· треЬ.е треhине
врло их је мало који су текстом једнаки

другим

летопи­

сима, веЬ. су великом· веЬ.ином друкчије редигован и. Само
Бранковиhев летопис показује извесно сродство с цетињским.

ДРУГА ГРУПА

Летописи у којима се о Немањи и о
Немањићима говори укратко.

1.

Опис текстова.

1. Шафари"ов (шаф.).- У зборнику Чешког Музеја бр. 19
XVII века (Сперански 66). Издао сам,
ra у Споменику 111 148. Иза њега је и "родослов од Адама",
такође издан у Споменику III, 101.
писаном око половине

XLV
2.

Григоровиhев

(григ.)

У рук. библ. Одеског

-

верзитета (Григоровиhева збирка бр.

38).

јагиh у

у

а

Archiv-y 11, 102,

општи

ја

Изгубљен је један лист (или два?)
З. Београдски први (беог.
биб.ii. бр.

184.

(штамп. Катал.

Starinama jugosl. Ak. VI, 20.
и

6972

4.

1) 475).

рук.

допуне у Споменику

492).

36)..

etc.

века Нар.

6963

6993.

Издао га В. Григоровиh

(Казань

в. исправке и

1859;

LXVI.)

Београдски други (беог.

(штамп. Катал.

XVI

Издао га Ст. Новаковиli у

У рук. библ. Одеског универзи­

-

у својој књижици О Сербiи

6.

У

Ш, 110.
6882-6907.

год.

Нема једног листа измеiју г.

тета (Григоровиhева .збирка бр.

5.

Споменику

између

и нема завршетка; прекида се на год.

Габровски (габр.)

уни­

Српски део издао

11.) -

У рук. Нар. Библ. бр.

273

Издао га Ст. Новаковиh у

Кувеждински (кув.)

Одломак

-

Starinama IX, 77
неког рукописа од 4·

листиhа из ман. Кувеждинз. Нема завршетка; прекида се на
г.

6964.

Издао сам га у Спnменику

2.

111, 154.

Текстови ме~у с:обом.

Одреiјивање меiјусо(5них односа текстова ове групе оте­

1 немају завршетка. Кув. се
1456, а беог. 1 на 1485. Сем тога григ. нема
једног ли::та од г. 1374 до 1399, а беог. 1 два или три од..
Г. 1455 ДО 1464.
Шаф. текст допире до г. 1488, али од 1460 до ове го­
дине им1 само две белешке, једну из год. 1476 (бр. 777) и
другу .из г. 1488 (бр. 802). Григ. допире до г. 1482, али и он
између г. Ј 460 и ове има по једну белешку из г. 1463, 1473~
и 1476 (бр. 745, 765, 776) четири белешке из г. 1481 (бр. 81ћ,
816, 819 и 820) и једну из t. 1482 (бр. 876). Очевидно је да
жана је тиме што кув. и беог.

прекида на г.

ове белешке нй:су б~ле у њиховим оригиналима

веh

су

их

преписивачи дописали, да је дакле и једноме и другоме ори­

гинал допирао до

1460

године.

Разлика је измеiју ова два теЈ<ста до ове године само у

томе што је григ. текст пунији. Од

(не рачунајуhи бр.
једне (бр.

707)

586-602

налазе се

и

редакцији, сем у пет. где је

где
у

53

белешке шаф. текста

григ. нема листа) све
григ. тексту

редакција

нешто

и у

друкчија. Али

су у григ. текст, од самог почетка, уткане још
којих шаф. нема.

-

сем

истоветној

23

белешке

Та разлика меiју њима могла је постати

на два начина: или је у· illaф. тексту изоётављене оно што-је

XLVI
више у григ., или

у григ. текст уношено оно чега нема у

jt;

шаф. Свакојака је вероватније ово друго. I<ако се ове белешке
rpиr.

текста

налазе

и

у

другим

летописима

вен и прве и трене групе (разуме се

не

не све

у

само

ове

свима),

то

еу оне биле или растурене по једна или по неколике у раз­

ним записима, или биле вен скупљене у једну нову редакцију
.летописа, или покушаја да се састави

летопис

таких

је

покушаја било више, што ну ниже показати), па их је писац
rриг. текста хронолошким

редом

.који је био као шаф. текст. ја

умешао

бих

у

рекао

оригинал .

свој

да

је

ово

друго

вероватније. Ако је тако, онда би изишло да у тој другој ре­

_.акцији летописа није није ни било више бележака до
.лико колико

у григ. текст унесено, јер да их је било више

jf'

јамачно би и њих унео. I<аквог би разлога могао
нешто уноси, а нешто изоставља?
-бити, указује

ово­

и то

што

о

Да је тако

смрти

цара

имати

да

нешто могло

Душана

и

кнегиње

1

Милице има по две белешке ) (575а ид, и б12а и б), од којих
по једна одговара тексту какав је у шаф. и друга,
у

другим

l{ако према григ. тексту стоје

Dратити само до год.

1455,

прекида сасв1-1м кув.,

а од беог.

fla

остала

(до бр. б98

1

подужа

1455

мену т. ј. до год.

2,

и

IЗ99

У том вре­

rриг. има З2 белешке од којих беог.

1

11 10; а имају друге које нема
8, а кув. и беог. 11 по б.- Између
поредити само с габ. и беоr. 11. Од

габ. З, кув. б и беог.

сриг. и то: беог.

rод.

701-718).

се ту

празнина,

и ту не знамо како је с белешкама између IЗ74

нема

је

четири, можемо

закључио) јер

настаје

rодине, јер у григ. ту нема листа (бр.

17

какав

летописима.

1455

1

и габ. по

и 14б0 можемо

бележака, које се ту налаае у rpиr., нема у габ. само З, а у

-беог. П

9; а има других, којих нема у rpиr., и то у габ. 7 а у
11 З. - l{ao што се види, сва четири су врло блиска григо. ровиневу; беог. 1 и габ. ближи, а рув. и беог. 11 мало даљи.
После 14б0 год. беоr. 1, габ. и беог. 11 имају продужење,
-беоr.

.али

-беоr.

се

1

међу

собом

од г. 14б4 до

више

1485

разилазе

него

(где се прекида) има

<>д којих у оба друга има једнаю.sх само

ком, али друкчије, а б има једино беог.

11 5

(од којих су

•)

4

до

једнаке) које беоr.

5,

г. 14б0. Тако

17

бележака

и по три у

1., а габ.
1 нема.

има

7

сва­

и беог.

На ово је обратио пажњу и jarиli издајуliи rpиr. текст, и рекао

да то иесумњиво показује да је он потекао

{Archiv, 11, 103 nota 1.)

·

из два разлвчна извора

XLVII
још је вена разлика између габ. и беог.
и

1504

где се свршава габ. У томе времену

лежака, беог.

само·

11 само 15, и од
10, а остале различне.

Габ. се управо
њему од г.

-

11 између г. i460
габ. има 28 бе­

1504

до

свршава

1578

њих

су

међу

год.

1504.

собом

једнаке

јер оне белешке у

писале су на истом рук. разне руке.

Беог. П има продужење до г.

1522.

О белешкама о Немањи и Неманиliима говорину ниже
код

извора.

Из овога поређеља могли би се извести ови закључци:

.
је

а) Одмах после бg68 године састављен је летопис који
почињао

Н

емањом,

'S51io
а

свршавао се том

годином.

жио као оригинал шаф. који му је додао још

О

.

н Је слу-

две белешке.

б) Поред тога летописа био је још један летопис друге
редакције или су биле растурене летописне белешке по раз­
ним рукописима и

nисац

текст и продужио до

григ.

текста

уплео их је у шаф.

године.

6990

в) Тај нови оригинал био је основица за остала четири
летописа који су га даље продужавали, кув. и беог.
аокле, јер су им завршеци изгубљени, га б.
АО

до

1 не знамо
2, а беог.

70Ј

7030.
ТРЕЋА ГРУПА

Летопис:и у којима с~ о Немањи и

НеманиЋима говори опширније.
Међу текстовима ове групе има их коiи су јез,наки, или
ако има разлике, оне
самих

преписивача,

а

су таRо
не

незнатне да су

од разлика у

aor.JW

оригиналу

дони
с

од

ког су

nреписивани. Неки се међу собом разликују само тиме што

су даље продужени. Сви су међу

собом

врло сродни, само

су неки пунији, а неки мршавији. једино се мало више раз­

лИкује Верковинев (и Остојинев).

1.
1.

Попис текстова.

Дориашски (дорп.)- У рукопису библиотеке Дорпат­

ског универзитета, и новији · препис у Румјанцовском муiеју

у Москви. Григоровин је,

иsдајуни габрnвски летопис при-·

ве·о под текстом осам бележака из њеrа, а у целини сам га

издао у Споменику

111, 123.

Свршава се rодином

1687.

XLVШ

Руварчев ирви (ру в.

·2.

У рукопису Карловачkе

1) -

патр. библ. бр. 175," у коме је и Руварчев родослов и о коме
је горе говорено. Свршава се годином

1672.
З. Рачански (рач.) - У рукопису Чешког Музеја бр.
(опис у Сперанског стр. 51), писаном око 1670 год. Шафа­
рик је њиме продужио свој свод одакле се прекида сеченички
текст. Свршава се годином

1667-69.

Сва три су ова текста потекла из једног или из једна­
ког оригинала, и ја сам уз
чему се разликују.

дорп.

текст подвео варијанте у

Раз.1ике су међу њима ове: у рач. су

-

две белешке {бр. 584 и 593) друкчије редакције, а једна (бр.
1035) је пунија; рув. 1 и дорп. имају по једну белещку (бР..
621, 578) којих у друга два нема; дорп. нема једне белешке
{бр. 650} и једна је пунија (бр. 1037). Како су .те белеЦЈке
преоисивачи случаЈно испустили, то разлике међу њима го­
тово

нема

4.
бр.

111

никакв~

Сенички (сен.)

ције. Издао сам га у
ном

1529

5.

Био је у рукопису Нар. Библиотеке

-

(штамп. Катал.

али је украден За време окупа­

498),

и једна белешка из г.

Хиландарски (хил.)

био у Хиландару,

Свршава се годи­

Starinama XIII, 175.

али

-;----

као

га монах Сава не помиње

1555.
У

да га

у

рук.

који је у

XVIII

веку

сад таУLо више нема (бар

свом

Каталогу

хи:Ландарских

рукоnиса). Преnисао га је јован РајиЬ, и његов је препис у
Карл. патр. библиотеци. Употребио га је
своду. По том

LXVI.

Wафарик у своме

РајиЬеву nрепису издао сам га у Споменику

Свршава се годином

1552.

б. Врхобреанички (врх.)

-

У рук. Чешког мучеја у коме

је и родослов и старији летопис, и о коме је горе говорено.

Издао сам га у Сnоменику Ш,

1651.

156. ·-

Свршава се годином

Идко овај летопис о Немањи и о НемањиЬима говори

укратко, он ипак припада овој групи, јер не само да се о,стали

део текста

нас.Лања

на теЈ(стове ове групе, веЬ се и о Не­

мањи и о НемањиЬима не слаже са

онима

из

друге груnе,

веЬ се и ово наслања на ове из треЬе групе само је кратко.
Рекао бих да је сам писац Гаврило саставио овако укратко
према неком летопису ове групе, јер му се учинило сувишно
да понавља оnширно оно исто што је у родослову ·и стари­

јем летопису испред тога веЬ казао. Свој извод из старијег
летописа

озаглавио

ПI)ЫОМОI( I"ОСПОДННОI(

је: П

11 к н н11чнемь о Немdнн CтecjsdHOI(,
НЖI
Н 1Д ~.К О Н Ч d Н d Н d К О Н-

Сј]ЬПСКОМОI(,

XLIX
ч" т и

Ел и к о

rлавио

га

м о ЦЈ н о, па и сад додајуkй млађи летопис оза­

је:

п" к

w G-тЕ*"""

XOЦJQV НАЧf'ГИ

...

НfмАнtе н KZCA

RZSQI'I\AKH'ГИ.

У рукопису Нар. Библ. бр. 42.
1738 год. Издао сам га у Starinama
Xlll, 181. Свршава се годином 1562 и додате су му неколике
белешке из год. 1737 и 38.
8. Маrарашевићев (маг.) -- У рукопису који је некад
био 'Ђ. Магарашевиkа. У Летопису М. С. књ. 16, стр. 35 из­

7.

Подrорички (подг.)

(штамп. Катал.

-

писан

511 ),

дате су разлике овог Летописа од

Летопи~у књ.

Давидовиkева

и у целини завршетак одакле

12.)

(изданог

се

у

прекида

Давидовиkев текст. Употребио га је Шафарик у своме своду
за даље одакле се
У

1698. -

прекида

Гласнику

рачански.

l, 169

после

Свршава

се

годином

издања једног летописа

штампан је завршетак (у изводу) летописа "из друге књиге".
Како се ове белешке (у колико су издане) потпуно слажу и
текстом и правописом са завршетком Маг.

1б,

то

онај

ia

који

мислим да је то
је био

у

био један

Нар. Библ.

под.

мислим зато, што издавач у Гласнику

иду даље од год.

1698

и

лет. у

исти

бр.

1

41.

Летопису

рукопис,
Ово

вели да

(управо ка() у Маг. лет.)

и

то

последње

записке

"осим

не

што

се по другим листовима из почетка налазе погдекоје белешке

које се не протежу даље од год. 1717," а описујуkи рук. бр.
41 (Каталог Нар. Библ. IV., рукописи и ст. шт. књ. БеограД
1903), рекао сам да се на л. 3ба налази летопис чији је
завршетак штампан у Гласнику 1 169, а записи да су штам­
пани у Записима и Натписима бр. 2123 .... 1324. а овај по­
следњи је управо из 1717 гоцине, и зато што је и натпис
овом летоnису исти како је наштамnан у Лет. 16 и у овом

Каталогу.

Рекох

да

је

рук.

био

у

Нар. Библ.

јер

га

сад

више нема; украден је он за време окупације Србије у рату.

9. Вуко.мановиhев (вук.) - У рук. XVII века Нар. Библ.
бр. 536 (штамn. Катал. 495). Издао га је А. Вукомановиk у
Гласнику С. Уч. Др. Xl, 144. Свршава се годином 1554.
10. Давидовиhев. - Штампан у Летоnису М. С. књ. 12
стр. 113. Уnотребио га је Шафарик у своме своду.- Летопис
штампан у Гласнику 1. 163 слаже се с овим и текстом и
nравописом толико, да је тако слагање у два разна рукописа

немогуkно, и зато ја држим да је то један исти рукопис

XVII

века који је био у Нар. Библ. бр.

и он

40

(шт. I<атал .

485};

је украден за време окупације,
Родослови и Летописи

4

L

-

ЦариrрадСКIЈ..

11.

У рук. Библ. јерусалимског метоха

у Цариграду. Издао га Ст. Новаковин у Споменику
Бечки.

12.

-

Издао сам га у Гласнику С. Уч. Др.
прекида се на години

-

Био је у збирци рукописа проф.

Тихонравова у Москви. Штампао сам завршетак

у бечком у Споменику Ш,

439

(шт. I<атал.

издан, али сам о њему говорио у Споменику
t<олико

листова

15.

из

што

не1w1а

122.

У рук. Нар. Библ. бр.

14.

76.

Нема свршетка;

LXIII, 44.

6487.

Тихонравовљев.

13.

Ll, 1.

У рук. Цар. дворске библ. у Бечу бр.

486)
LXVI.

који није
Нема не-

.

средине.

У пок. Добр. Ружина био је један рукопис са лето­

писом, о коме сам такоiје говорио у истом Споменику.
Свих седам ових летописа (бр.

потпуно

9-15}

су јед­

наки и дужином и садржином, тако да ну их цитирати само

по првом (вук.). Сви се свршују год.

1б.

Руварчев други

nатр. библиотеке бр.

-

(рув.)

17.

у

Софији

бр.

11.) -

63

Издао га је Е. Спространов у

Лама н ског

1, 114


Флоринског
се

с

њим

18.

(Петроград

У рукопису

(Цонев, Опис.
целини

1907),

Карло в.

135.

у

XVII

Зборнику

а ја сам,

века у

рук. стр.
по

у

200).
сЛаву

препису

Т.

подвео из њега варијанте уа Руварчев други. јер

врло

много

слаже.

Ремесаски (рем.)

У рук.

-

Ремети. И он се слаже с рув.
у Споменнку

19.

рукопису

Споменику Ш,

1675.

Софиски други (соф.

Библ.

У

Издао сам га у

17.

Свршава се годином

Нар.

1554.

11). -

11,

и

XVII

у

сам

ман.

Вел.

побележио

LXVI.

Bacuheв (вас.) и Нешковиhев.

Библ. С. К Академије бр.
тог рукоnиса,

века

разлике

који

је

335

био

-

Два нова пре писа у

по свој прилици са једног ис­

у владике јанинија

Нешковина.

Оба се меiју собом потпуно слаЖу. Сва три се свршавају
годином

1649.

И ова су четири летописа (бр.
оригинала, само је рув.

њима у овоме: рув.

11

16-19)

мало продужен.

потекла из истог

Разлика је

међу

11 нема једне белешке (бр. 878), соф. 11
четири (бр. 575, 578, 729, 870), и једна је друге редакције
(бр. 591), а нема пет бележака (бр. 656, 711, 858, 870, 905);
рем. има једну белешку (бр. 588) коју други немају; тако и
вас. (бр. 577). Сем тога у вас. нема 88 бележака ( 8/ 5 ) никако,
и има заједнички с осталима само 52. ја не бих могао рени

LI
да је он старији, и да су

ови

њега, јер се свршава кад и

други

постали

соф. П

и

рем.

попуњавањем

Мора

се дакле

претпоставити да је неко бирао ив ових других и уносио што
му

се

свидело,

а

чиме

се

при

томе

руководио,

по

унесеним

белешкама не може се ништа закључити.

20.

јанков (јанк.)

У хартијама јанка Шафарика нађен

-

је њеrов препис овог летописа ив неког рукописа, и Ст. Но­
ваковиh је по томе

препису

Вукомановиhева летописа у

21.

Дечански (деч.).

наштампао

сва

одступања

од

Starinama IX, 82.
у рукопису ман. Дечана. и.щао га

-

Серафим Ристиh у својој књижици Дечански Споменици стр.
Ивдање је врло непоуздано, и ако

рукопис је писан у

11

пол.

XVIII

је

колико

толико

века, јер је руске редакције.

Оба се ова летописа свршавају годином

једну белешку ив год.

1614,

·без означених година. Због

1.

верно,

и

1568,

имају

и у оба су белешке после г.

1482

рђавог

само

издања

.објављених раЗлика првог од летописа

другог,

и

који му није другар,

тешко је што ближе реhи о њиховој сличности и разликама.

Свакојака је први текст старији и бољи. Деч. је много интер­
полиран, и то не којим другим текстом

веh

народном

тра­

дицијом. Ко је то урадио? Да ли позни преписивач ив друге

половине

XVIII

века, јер је редакција руска

(тако

је

бар

у

издању) или можда сам издавач? Кад би се ово "друго могло
утврдити, могло би се мислити да
рукопИс, само двапут

22.

Верковиhев (верк.)

'Библ. бр.

44,

је

то

био

један

и

исти

Препис Ст. Верковиhа у

Нар.

издан.

-

по коме ~ам га издао у

Starinama

ХШ,

190.

Ако

је препис веран, рук. је руске редакције, дакле из друге по­

ловине

23.

XVIII

века. Нема свршетка.

Осшојиhев (ост.)

-

По препису из

неког рукописа

Т. Остојиtщ коiи ми је дао Ил. Руварац штампао сам у Спо­
менику Ш,

156

само разлике од

верк.

текста,

кога у верк. нема. Свршава се годином

1638,

и

вавршетак

и има још две

белешке из раније1· доба без године.
И с ова два летописа имам муку као и са претходним
што је први текст врло позан, и што нема свршетка, а други,
нешто бољи и старији, српске рецензије, нисам издао у це­
лини, веh само варијанте према првом, па је
као мање важно, остати непоменуто.

Види

се

могло

нешто,

само

толико

да су оба потекла ив истог оригинала, који такође није био

.добар, јер му је хронологија била врло абркана и нетачна,,

*

LII
Библиографске- потпуности ради реhи

hy

да

Шафарик

помиње још

24. Свешоандре;ски летопис, који би можда дошао у ову
групу, и из кога је он за свој свод употрt;био само

нат једног имена (под г. 6951
ништеа.

не

на стр. 77), а о

варија­

коме

више:

знам.

Текстови ме~у собом.

2.

I<ад се изостави светоандрејски летопис, и не рачунају
се тринаест једнаких, остаје

десет летописа: рув.

да

се

у

(с вас. рем. и

11

овој

соф.

групи

говори

П) јан к.

о·

деч.),.

вук. (с осталих шест) подг., врх., хил., маг., сен., дорп. (с рув.

1

и рач.) и верк. (с ост.). По годинама докле доnиру најстарџји.
би био сен. (до г.

1555 ја­
мачно је допунио препмсивач), а најмлађи маг. (до г. 1698)L
1529,

јер ону једну белешку из г.

По очевидној сродности која се опажа међу њи ма мора
се закључити да су сви постали продужавањем неког зајед­
ничког оригинала, и њихови завршеци показују само последњу
редакцију

свакога

од

њих,

а ни у једном се не види ирва_

Та настављања познају се по томе, што за раније доба (до·
г. 1460) скоро у свакој години има забележен по који дога­
ђај, а често и по више у истој години. Ако је која година и~
пропуштена, она је пропуштена у свима. У доцније пак доба

има пропуштених година чешhе, и то не по једна и две, веh
у некима нема чак за д~сет и више година забележен

дан догађај.
сима

није­

Сем тога у ово позније доба у некима летопи­

помињу

се једне

године,

а

други

или их немају илио

имају само неке, а имају друге, које први немају.

Пратиhемо их до год.
свршава

1552

год.

1529,

1552

докле иду сви (сен. се, истина •.

али после те године има у осталима до

само седам бележака). Те се год. свршава хил., а убрзо.

за њим у вук.
ту оне
После

две
те

(1554),

белешке

и подг.
из

г.

(1562) и јанк. (1568, јер је и
1614 јамачно додао преписивач)~

године имају белешке само ост.алих пет летописа

и о њима неhу нарочито говорити.

Поредеhи их наhи немо да су скоро у свима заступљене·

исте

године до

једнички

два нису

1458 (пад Смедерева бр. 735). Неки иду за­
1467, и од те године разилазе се тако да нИ
потпуно једнака. То би значило да је око 1460 го­
до

г.

дине постао основни текст, који су после разни продуживачи
независно један од другога продужавали.

-

I<ако су и којим.


редом та продужавања ишла, не могу утврдити (као што ни­
сам могао

ни

у

другој групи), јер је верига или ни3 иски­

.Дан, и многи колути или зрна погубљени. Пада у очи да ив­

међу

најмлађег летописа

из XVI века (јанк. 1568 г.) и uај­
XVII века (рем. г. 1649) има размак од читавих

.старијег Из

.80

година да немамо очувана ниједног текста, а није мorylie

_да их није било.

-

Према горе реченој разлици белешке

поделити у два дела. У први долазе оне до г.
~не ·од

1458

1552

до

У првом делу има

17,

а у другом само
делу

има

једном летопису,

а

и у други

године.

99

бел~жака и у другом

налазе најмање у два летописа.
У првом

1458,

Jiy

1, које
18, а у
у

Од

се налазе
другом

63,

које се

њих у првом делу има

5,

у. свима

летописима

којих нема само у IJO

осталих девет има. Ако узмемо да су

-оне слу,чајно погрешком преписивача испуштене, и урачунамо
их како да су у свима, онда у првом делу има
гом б, које су у свима летописима, те
.Делу има
мање

у

64,

два

а у другом

57

35,

а у дру­

према томе у првом

бележака које се не налазе нај­

летописа.

Појединачно те белешке у летописима стоје овако:
у

првом

89
90
83
78
74
73
67
50
42
60

јан к.
вук.
подг.
врх.
ХИЈЈ,

маг.

се к.
дорп.
ве р к.

у

нема

има

li

рув.

делу

10

9
15
21
25
26
32
49
57
39

другом

делу

има

нема

44
54
::S8
33
27
21
42
16
9
26

19
9
25
30
36
42
21
47
54
37

У свима летописима готово све су белешке исте или од
две редакције; само де.сетаR их има од три или више редакција.
Прво да видимо Ј<ако стоји

дорп.

као

белешкама

QСкуднији с најбогатијим рув.

II.

врло

Наиме, све белешке

интересантан

резултат.

нај­

Поредеliи их добијамо овај

(42)

које

има дорп. има и ру в.

и у истој редакцији. Рачанска је ре­

дакција само

и

у

бр.

Il,
576

5,77

и исте је ред. као сен., а рув.
Даље,

све

белешке

које

(ову последњу има само вас.

11,

соф.

нема рув.

11 и ре.м. и немају је).
11, (10) нема ни дорп. И

LIV
што је нарочито карактеристично, исти

је однос међу њима

и у другом делу. Све белешке које има дорп.

11,

а које нема дорп. нема ни

(бр.

4

рув.

11.

Само

(9) има и рув.
једну

белешку

има и то само вас. коју дорп. нема. Редакција је у

737)

иста, а у

4

различна. То се исто понавља и у сен. тексту.

Све белешке које има сен.

има и рув.

(50)

и готово све у

11

истој редакцији (сем десет), и све белешке које нема рув. П
нема ни он. У другом делу има

11

и у истој редакцији

Овај однос

између

између сен. и рув.

чан односу

сем

бележака које има и ру в.

12

две, и има још

дорп.

и рув.

11

које рув. нема.

4

(а готово је исти и

толико је карактеристичан ц тако сли­

11)

између шаф. и rриг. да се мора извест~ и исти

закључак. Наиме, као што сам горе рекао да је григ.

веро­

ватно постао оД шаф. попуњавањем, уплетањем бележака из
неког другог летописа, тако је вероватно и рув.

11.

постао оц

дорп. на исти начин. (Какво ближе сродство између шаф. и
дорп.

с

једне

и

гриr.

у шаф. и дорп.

7,

11

и рув.

јер оне белешке које имају

с друге стране, не види се,

заједнички- а њих није много:

а у rриг. и рув.

налазе се у истој

11 31 -

редакцији готово у свима летописима, нарочито у онима из

друге и треhе групе).

-

Томе ништа не смета што се дорп.

и сен. не слажу међу собом у

оним

немају према рув.

бележака

других

бележака,

Поред

11.

три, они немају још

26

које

tO

белешкама
којих

истих и дорп. још

рув.

има.

11

То

којих

они

немају

сва

а сен. још

21,

13

нарочито ништа не

смета кад речем да је у сен. очевидно испала белешка о боју

Ангорском, а догађај који је у вези

године (тожд•

л-kто

1406

и

1427

њим

nомиње

скЕз.t GтЕф.tнh. Ћorpr.t :Слh.кокнh.t

гр.tдоv), и да у њему

нема

(између бр.

ове групе има их

с

13,

ниједне белешке
а

616-638),

те је и ту

у

морао

се

or

без

Ц.tрн­

између године

другим летописима
испасти

један

лист

(ако не и два, јер је рук..врло малог формата). Да тог~ није,
он би се, може бити, још више слагао с рув. Н и држао би
као неку средину, као неки прелаз од дорп. ка рув.

Остали летописи према рув.

11

У првом делу рув.

бележака, а

има,

11

има

89

стоји овако.

од којих има и рув.

а нема

7

јанк.

90 .

вук.

83

83
80

подг.

78

76

2

врх.

74

69

5

з

11.

'

LV
од којих

има,

и

има

а

рув.

нема

73

71

2

маг.

б7

б3

4

ве р к.

бО

52

8

х ил.

Руварац нема
нема

јанк.

10

бележака, а

од којих

з

вук.

подг.

21

врх.

25

хил.

7
8
5
8

маг.

рув.

а

9
ЈЗ

20

18

37

·2

У другом делу: рув.
има,

ОД

II

има

б

б

32
39

верк.

ни

нема

9

44

има

којих има

и

белешке, а
рув.

а

нема

38
33

38
28
32

јан~<.

54

вук.
подг.

10
1

врх.

27

4

хил.

21

з

маг.

42

18
35

верк.

10

Рув. П нема
нема

јан к.

19

1

бележака,

од којих нема ни рув.

а

з

9

има

б

вук.

25

9

подг.

зо

12

врх.

35

18
15 .

21

хил.

42

маг.

21
3'1

12
9

9
28

вук.

Иs овог прегледа види се да је сродност међу овим ле­
тописима несумњива.

има јанк.

(90),

-

Највише

њих поступно, по реду како
иsмеђу рув.

11

бележака

у

првом делу

а нnјмање верк. (бО). Остали се ређају између
и

осталих

другом пак делу раs:шке

се

иs

прегледа види. Раsлика

крене

се

између

су

два

и

осам.

и иsмеђу њих и према рув.

У

11

знатно вене и нема оне поступности .м.еlју њима као у првом
делу. У оба дела највише одступа од осталих верк. И редак­
ција његових бележака различна је од осталих у 2б случа­
јева, а једнака у

30,

од

којих

у

9

је_ }еднака у

летописима

LVI
све три групе. То је јамачно зато што је њеrов преписивач

био врло невешт, што

показује и хронологија која је код

њега, као што горе рекох, врло збркана у нетачна.

Резултат овога проматрања био би:

а) да је и у овој групи првобитна редакција завршена
око

1460

године, коју сад претставља дорп. текст, или боље

реЬи његов први оригинал;

б) да је тај текст доцније
разних

преписивача;

попуњаван и продужаван од

и

в) да можда сен. текст nретставља nрво nоnуњавање и
nродужавање, а рув.

11

последње.

ЧЕТВРТА ГРУПА

Засебни летописи.

1. Сеченички (сеч.) - У рукопису Чешког Музеја бр.
12 (Сперански, Опис 46). Нема свршетка, прекида се на год.
1474. Шафарик га је у своме своду узео за основу, а у це­
лини сам га издао у Споменику Ш, 129.
Овај сам летопис ставио као засебан из ова три разлога:

1.

Његов опширни текст о Немањи и о НемањиЬима раз­

лячан је од осталих, и независно је према осталима израђен;

2.

Што има цешнаесш бележака

нала:3е (к. таблу);

које

се

само у њему

и

З. Што редющија

њеrових

бележака

48

свих осталих. Његова редакција у

јако

пдудара

од

бележака не слаже се

ни с једним другим летописом који те белешке има; а у
бележака се слаже, и то
с треЬом,
пом; а у

2
18

1 . са

првом

с првом и другом, и

4

с

групом,

2

с другом,

16
7

другом и треЬом гру­

случајева слаже се с понеким летописом из прве,

друге или из трене групе.

-

гим летописима, али у свима

У

25

случајева слаже се с дру­

тим белешкама

слажу се сви

летоnиси из све .три групе, који их имају.

Зато што нема парњака (није дакле преписиван и про­
дужаван), и што се код њега не осена као неки nрелом из­

међу бележака до

1460

текст који је до нас
nрекида се година

2.

године и после, ја држим да је овај

дошао

1474,

сам

оригинал.

Нема сврщетка,

те не знамо кад је постао.

Нема парњака ни Бранковиhев летопис,

који је био

својина самозваnог деспота Ћорђа Бранковина. Он је дошао
у руке Пејачевину који га да превести на латински,

а

шта

LVII
је после било с оригиналом, не ана
реч

у

реч

слаже

с

понеким

се.

познатим

Превод

се

летописом,

наместа

а

понегде

је скраhиван. 3авршетак није преведен, јер говори о турским
стварима, које Пејачевиhа, како вели, нису

интересовале.

И

он је особита компилација, те држим да је и то био оригинал,
који није више преписиван. Како опширније говори о влашким

стварима, чега у другим летописима

нема,

вероватно

га је

писао неки Србин у Ердељу. Могло би се мислити на самога
деспота да на оригиналу нису биле

мене

да

није

онако

како

је

издао је Кукуљевиh у свом
књ.

sku

неколике

казано.

Тај

његове

латински

напо­

превод

Arkivu za povjestnizu jugoslaven-

111.
XVI

Руски хронограф дошао је к нама при крају

века

(најраније у почетк.у друге половине). Српски преписивачи су
правили из њега изводе мењајуhи у њима понешто у српском
делу

према

летописима.

хроноrрафа додали су

Писци

им

као

белопољског

завршетак

и

ковиљског

исписе

из

неких

млађих летописа. Ти исписи, који нису једнаки у оба, ј;1мачно
су извађени из неких летописа треhе групе, али ја нисам могао
утврдити из којих су од очуваних текстова они приписивани.
те

сам

и

њих

зато

ставио

у

З. Белоиољски (белоп.)
С. К Академије бр.

33

четврту

-

групу.

У рукопису (хронограф) библ.

(штамп. Каталог

130).

Рук.

је

доба­

вљен из Белог Поља, и издао га је у целини А. Вукомановиh

у Гласнику С. У. Др. Х,
Овде је у

211.

хронограф

Дечанског унесено је

5

групе (кад је завладао

уплетен

и

летопис.

После

смрт

бележака које имају и летописи друге

Душан,

умро Душан, кад су Турци

кад

прешли

се

родио

Урош,

на Калипољу

и

кад је

кад је

завладао Лазар), па о Лазару по хронографу. Изгледа да је ту
у оригиналу пишчеву био испао један лист,

јер

се

прекида

причање о боју Косовском, па се одмах у продужењу наставља

о преласку турском на l<алипољу (по други пут), о смрти Мом­
чиловој, о Маричком боју и смрти Урошевој. Ту опет као да

је у оригиналу испао лист јер се .продужује (без почетка) о
смрти Вука Бранковиhа. Од год.

1428

(кад се одеспотио Ћу­

раlј) настаје до краја летопис. Свршава се годином

1517,

али

можда је било још, јер се последња белешка (смрт краља Вл<t­

дислава) налази на другој страни nоследњег листа у дну.
Од те белешке (од г.
од којих

9

има само у

1428) па до краја има 104 белешке
њега, а 8 још само у по једном ле-

LVIII
топису. У

25

бележ'!_ка је различна. редакција према осталим

лето писи ма који те белешке имају. У

бележака слаже се

22

редакција са летописима треЬ.е групе, а у
прве, друге или из треЬе групе. У
свима,

4.

или

готово· са

свима.

Ковиљски (ков.)

(Сперански, Опис

са понекима из

бележака слаже се са

30

80),

·-

У рукопису Чешког Музt>ја бр.

у коме између

и хронограф у који је уплr.тен

и

осталих

после

чланака

продужен

26

има

летопис.

Употребио га је Шафарик у своме Своду, а српски део хро­
нографа у колико се

разликује

од

текста

у

Изборнику

Попова, и цео летопис издао сам у Споменику

А.

111, 145.

Као што је српски део у овом хрuнографу различан од
н. пр. белопољског или ЖhтомишљиЬког, и представља само­
сталну прераду, тако је и овај на хронограф настављени ле­

топис различан од онога у белоп. Он почиње Ћурђем Бран­
ковиЬем, и нема оних бележака за раније догађаје које ·има
белоп., и свршава се годином
времена има само

2-3

-

тако

бележака, и то искидане

35

маха настављан. Први пут као да је

до год.
г.

Али за

1672.

1464 (пад Босне),
1526, одатле се

одсек

као

да

био

доведен

је

у

па онда има пет бележака

између

скаче на г.

и даље.·

1564,

па на

Због о.вако малог броја бележака, које

се и

1503

и

лет.

дуг

1595

редакција.\\

слажу или са свима или са многим летописима, немогуЬ.е је
одредити на који се летопис он ближе

наслања,

те

сам

га

зато издвојио као засебан, а не зато што би он био неке на­

рочите редакције.

-

Or.

има с-амо једну белешку (бр.

996)

коју други немају.

Групе ме~у собом.
Као што се

из

приложене табле

види, има

бележака

које се налазе само у једној групи, а има их које су у
а највише их је у све три групе. Тако само

има

15

(у првом делу

9,

у другом

првом делу

другом

у другом

24);
8, у

у две групе, и то

8,

nрвом делу
делу

1,

у другом

другом

11,

31
7);

6),

само у

само у трен~
у првој

у

првој

другој

две,

групи

11

(у првом делу

32

првој
и

у

и другој

треЬој

12

понајвише из цет. летописа);

15

првом

у другој

и треЬој 39 (у првом делу 32, а у другом 7), у све три груnе
83, и то у nрвом делу 62, а у треhем срега 21.
.
Пада у очи да бележака само у треЬој групи

има

на-

LIX
рочито много у другом делу

(24

према

8

у првом), и да бе­

.пежака у другој и тpelioj групи и у све три групе има

више у првом делу (у
према

21

7

другој

и

тpelioj

у другом делу; и у све три

62

групи

32

у

нај­

првом,

у првом, према сам()

у другом делу).
Редакција ако није у свима групама једнака, обично је

једнака код летописа исте групе. Али не увек.

Готово сви летописи имају по коју белешку (а неки и
повише) које се само у њега налазе (в. таблу).

В.) Старији и млађи летописи меlју собом.
Досад се сматрало да између старијих и млађих
писа

нема

никакве

везе,

да

су

то

два

самостална

зависна један од другога. Али то нelie бити тачно.
обликом различни и временом

лето­

рада

не­

Иако

постанка растављени

су

готово

читавим. столеliем, они су ипак у вези и млађи се наслањају
на старије.

Cмpliy

Урошевом

пропало

је

и

номинално

једцнств<>

срnског царства, а погибијом Вукашиновом на Марици источне
и јужне провинције потпале су под турско вазалство.

Тиме

је завршен један период српске историје од. Немање до

1371

године, који је у то доба "украпсо" описао састављач првог
старијег летописа, од кога нам се очувао најстарији препис

у копорињском тексту од

године (дакле на неких осам:­

1453

десет година после његова постанка) и који углавном

прет­

ставља оригинал, и у изводу у вр.хобрезничком тексту од
године

1650.

Пеhки, студенички и цетињски

текст, као што

је горе речено, његова су продужења и прераде.

Падом .Смедерева
сталност

српска,

и

1459

тим

године nропала је државна само­

је

завршен

други

период

српске

историје, који је још краhе у то доба описао састављач првог
млађег летописа прве групе који нам је очуван у

првом летопису писаном око

1567

ове групе, кијевски, студенички,

године.

софиском.

Остали

сарандапорски

и

текстови
цетињски

само су његови попуњавачи и продужавачи; Сви они почињу

бележење догађаја од

смрти Душанове

ништа не говори о Немањи и
се, мислим, може

објаснити

па даље, и

Немањиliима

само

тако . ако

до
се

ниједа»

Душана.
узме да

То
је

састављач -првог летописа (а и његови настављачи) сматрао

да је његов задатак да настави, да доl'lуни оданде где је са-

LX
·стављач првог летописа

стао.

Да

су

ово

тако

схватали

и

.Доцнији летописци, моrло би се закључити и из тога, што се
·у рукопису у коме је студенички старији летопис одмах иза

њега нала·зи

и

овај

студенички млађи, и што се и у

руко­

пису у коме је цетињски старији летопис налази и овај це­

тињски млађи, истина нису један

уз други,

али

су

опет

у

истој књизи.

А што није цошло до тога да

постане

један

продужен

старији летопис, као што је пеhки и студенички, а нарочито
цетињски, то је дошло отуда што су млађи летописи састав­

љани другим начином. Док су догађаји у сrаријем

летопису

излагани

стављене

сразмерно

опширно

и

само

су

понегде

године (а тако су радили и продуживачи, па се настављање
слабо и

састављач млађег летописа (који можда 'није

oceha),

ни знао за студ. и сар. продуживача, а цет. је и онако· постао

после његова

рада)

бележи

догађаје кратким,

сухим

рече­

ницама хронолошким редом стављајуliи испред сваког годину
кад се десио. То је::, вероватно, учинио зато, што тај летопис

није постао изједна, као н. пр. I<Оnорињски, вeli. су скуnљене
у једну целину разне расуте белешке о nојединим догађајима

«Оје су на тај начин биле забележене.
Али и поред свега тога старији летоnиси и прва група
.млађих
чине

чине

целу

Млађи
четка,

једну

српску

сами за
као

органску
историју

себе

целину,

јер

од Немање

само су

што је старији,

они

па

скупа

до

узети

свога

доба.

одломt~к, продужење без по­

за доба кад

су

постали

млађи,

непотпун, само почетак без свршетка.

Ту

неједнакост

Уроша и друге

од

инмеђу
Уроша

прве

па

половине

даље

од

уклонио

Немање

је

до

састављач

првог летописа друге групе. Он је, наиме, из старијег лето­
писа

покупио

редиговао

их

податке
у

о

Немањиliима

заједно

с годинама,

кратким реченицама ставивши годину напред,

и наставио је на њих

ређање

догађаја

млађим летописима прве групе. На

тај

од Уроша

начин

су

као

се

и

у

млађи

.летописи индивидуалисали као засебна целина према стари­
јима, иако у самој ствари први део није никаква самостална
обрада веh извод из старијег.

Ово индавидуашfсање млађих

летописа

као

независне

целине према старијем нарочито је изведено код млађих ле­
тописа тpelie групе и код сеченичког, јер су

се, говореhи

о

Немањи и о Немањиhима, и садржином издвојили од старијих.

LXI
Они

су

а.а

Немању

направили

навод (ко веhи, ко мањи)

из родослова, а и аа остале Немањиhе служили су се пореа
родослова

и

старијим

друпе. О томе

летописом

више

него

они иа друге

више бити говора доцније код . иавора.

he

Мислим да се иа овога јасно види веаа између старијих
летописа и млађих и њихово

раавијање,

а

летописи

треhе­

групе стоје, поред тога, у вези и с родословима.

Г) Општа историја у детописима.

1.

У мnа~им петописима прве групе.
а). Хамартоnово "Сназан и је."

Грчки текст Хамартолове кроник~ не налазе се само у

једној

редакцији

веh

га

има и с поанијим додацима. Он је·

двапут пре вођен на словенски, и не по истој редакцији. Млађи
превод,

очуван

само

у

српским

рукописима

с

траговима

среnњебугарске реценсије (по чему се аакључује да је њоме
nрвобитно био nисан), има на крају кратак преглед догађаја
светске

историје

до

цара Теофила Трофора (г.

.t 3 .t н "ј f к ь. к 11 d 'Т' ц -k с s ЦЈ 1 н м ь.
к 11-k '"Е н Е. Такав преглед има и у

писом С: к

ш н r.t г о

842)

w t1 д .t м .t

с нат­

до д н ь.­

грчким рукописима

с истоветним натписом~ Uба текста, који се потпуно не слажу,..
надао _је по синодалним
сковским Чтенијама

рукописима

{1846, 4).

кнез Оболе неки у Мо­

Оно се налази и у другим ру­

кописима Хамартола н. пр. у Бечком (варијанте према Гри­

горовиhеву летопису подвео сам у Спом. Ш,
hеном Хамартолу:

л-kтокник.t
бр.

24,

d-kтокиикь.

I'fWj)ГJd мних.t и ПИСIЈ,.t

штамп. Катал. бр.

Доста рано

106

пренесено

је

110),

cћ.K!}.tЦJfHh.

стр.

и

па и скра­

И3Gр.tнь.

w

(рук. у Акад. Наука

175).

ово

Скаааније иа кронике у

друге рукописе као засебан чланак. Најстарији досад познати

препис је у српском требнику Синод. библ. бр.

374 иа прве
XV века (на последњем је листу рукописа паска­
1423 до 1430 г. - Гор. и Нев. Опис 111, 1 стр. 197 и

половине
лија од

198)

са истим натписом као и у кроници.

у томе што су од јеврејских
насије

испуштена

царева

тројица: јоат,

испред Константина

Великог

између

Ахаа

стављен

Разлика је

само

Ааарије и Ма­

и )езекија, и што ј(>
као

аасебен

Х11iстi'.tнско Ц.tј1стко. У грчком оригиналу стоји Арх~

натпис:

,;ti>v

X?~­

a,;~avti>v ~a:atЛetaGt;;. На крају је додата беле ш ка: СЬ tlд.tм.t до ~т•­
Ц.SI).S nl)ь.к.tro Gl)ћ.GI\teMЬ кь.кiSn-k л-kт ,~SWI-IS• инднкт.s tJI)Ь.KAro,.

*"""

LXII
·кд·, лiSJth.l К111Sгь

<A'-HI\01( K1101(d

.

·si·

На завршетку, у дну стране,

додато је истом руком. И седмdго скет.tго
sыс(т'-)

CI\&WI1d

иж(е) кто11оЈО

Шюен l1dд скетынх н чстнынх W&jЫSK ПIШ Цdi1H Кон·

Kl\

-ст.tнтi'н-k, н n11н м.t'I'Je11H его, ·таs· скетынх WЦ'-· (Варијанте према
Григор. лет. подвео сам у Спом. Ш
је послао г. М. Н.

Сперански).

У

110

том

по препису који ми
је

рукопису

испред

Сказанија преписан и чланак: Cvмewн.t м.tггi'С'ГI1d н лог,о,о,ет.t
MHI1Щ-kMb Ch.'ГKOI1fHi'H
ее

налази

испред

W l1dSt\HЧHI\JHf
Сказанија

Има и један препи~: у рук.

313,

штам. I<ат. бр.

472

w

А-k'ГОКНИЈ\1!. Н CIIHCd'Гfi\JeH, КОјИ

и у Хамартоловој кроници.

XVII века у
315), али

--

Нар. Библиотеци (бр.

стр.

нема

ни

почетка ни

~вршетка ни неких листова из средине; оно што је очувано

слаже се с Хамартоловим текстом.
У рук. Прашког Музеја бр.

летопис,

има

:fi д" м" до

члана к

t1 к 11" м dd,

с

19,

у коме је и Шафариков

натписом:

С' ж'

11 од о с;\ о к ь.

w

коме је прва половина ово Скаааније,

а друга испис иа I<онстантинова Житија деспота Стевана од
-половине

13

краја главе
на

крају:

главе

22

(од:

(Г л ас н. С. У ч. Др.

Конщl\

семоv.

испред I<онстантина
х

11 н с т" lif

Подо&.tЈеТI\

нскм м

h.

И

у

Великог

к-kд-kтн,

ci'" .... )

XLII, 256-262)

њему
као

r.tкo

(налик

засебан

до

с додатком

на синод.) има

натпис:

к"" г о ч ь. с т н к н м ь. ц" 111 м,

Н" ч е" о
што још

-

ближе одговара грчком оригиналу. Иначе се, сем натписа, у

-евему слаже са Сказанијем не рачунеliи ту ситна отступања
неиабежна у сваком препису. У та отступања рачунам и слу­

·чајне пропусте пишчеве, што је после
стио Фt~лнnнкь.

·s·

(јањачно због два

клија ставио: Костннь.

iИ.tанмнr.tнl\

·s'),

·s·

испу­

и што је после Ира­

(он тако пише и друге I<онстантине)

·i\ место: Костнн" сынь. И11dKAHJeKh. ·si· iоrстннь. ·•·, и н::~послетку.
место: Фнлнnню.. ·&·, dь.кь. ·г·, t1\jrнMdl1h. ·s·, iоrстинi'dнь.
nикh. ·к·, t1н<~с·r<~сн~е

....

·s·, Фнлн­

прешао је од првог Филипика (јамачно

.због два; другог у грчком оригиналу и нема) одмах на Ана­
стасија. Иадао сам га у Спом. Ш,

10\

под именом Шафари­

ков "родослов", како га је писац назвао.
Ово се Сказаније налааи и испред три српска летописа,
-испред хоџи-јорданова, Софиског првог прве и ГригоровиЬева
друге групе млађих летописа.

Испред
преписан

и

хаџи-јорданова
чисто

механички

је Хамартолов текст у целини
стављен

испред

српског

Jie·ro-

nчca (који има свој засебан натпис), само је назван С .к" з .t.н i • w

t1 д" м -k; ваљада је nисац увИдео да оно "до данашњеr

LХШ
времена"

не

одговара

више

времену када је он састављао

свој летопис (о ко.~е Ђе бити говор доцније).
Кад су састављачи млађих летописа прве групе узели да

продуже ређање догађаја оданде где је старији летоnис стао,
и пред њих су стављали општи део.

нала соф.

1 летописа

Тако

је

писац

ориги­

ставио ово исто Сказаније, али не онако

механички као што је у хаџи-јорданову.

Он му је

задржао

исти назив иако му не приличи, јер оно ~.до данашњега вре­

мена" не може се односити ни на време

од

коrа

је

почео

бележити догађаје, а још мање на време кад је завршио. Од
поче1'ка

па

све

до

Антонија

Бира

текст

се,

сем

ситница,

слаже с Хамартоловим, сем онога места код Мојсија. ДQК то

место код Хамартола

6r\(ПT..t. -

и

осталих

гласи:

сьн

itзкеде А!ОДН

~ !'Iкl)..tM..t д~ исх~д..t Иcl)..tИI\EK..t 1\'kTh. ·ф,о;,

Ж Е 1\ -k Т l\ r · ..t с$ О А' ј KI\KOI(!I-k

f1Д..tM..t

W

ДО

Д..tKiiД..t

w

w n о т о n ..t

1\-kTI\ r· ДISO',

овде г ла си: с& и изкџе А!Од'iи Iисl)..tИАtеки w 11 ..t к о т ti Ф ..t 1) ..t w н о к и,
~ n о т о 11 ..t до исход..t Iиcl)..tИI\IeK..t л-kтt. r 'r с$ о А.' K&KOI(n-k w
f'Iд..tм..t до Д..tкида л-kть. r:дvo· -

На овом месту сви текстови

отступају од грчког оригинала. Тамо стоји:
'tfj~ €~6oou ё-о71 ср&',

А

IX

IX 1t

Ь

о

z

-о ·ђ ~

ё~

6о о u

'A1tb 'А~р!Х&џ. ёrо~

u [ fu v

'I cr р IX ~ Л

~ ro ~

~(о е-о1Ј 'хџ.~Х.

варијанат

Myralt ово место наводи у преводу на грчки као
очуван само у словенском преводу. (Уч. 3ап. VI, 915).

Између Антонија Бира и Диоклитијана испуштено је једанаест
царева. А од после Константина
тонов

текст

измењен.

Белешке

Великог много
о

саборима

је

Хамар­

су uпширније,

каже се колико је на 'КОМ било св. отаца, кога су проклели,
а шта су утврдили, и колико

сења

тога

до

првог

сабора,

од јулијаца

11Вадесет

и

седам

а

је

година

колико од

"Преступника"

nротекло

од вазне­

једног до другог. Сем

па до краја не помиње се

царева. Додат је цар Михаило и мати му

и седми сабор. После Константина и Ирине и шестог сабора
о дм~ х наставља:. Мнхаилh. и матн его ·ке· и дк..t м•сщ..t. lll)и cнxtt.
sысть.

·.s.i

сь.коl)ь., скетыихь. wцr.. ·ти·, и nl)окмше, нже не tl~KI\..tHiiltOTь

СЕ CKETh.IИMh. ИКОН..tМћ. ~ IШCT..tf"O ДО ·.s·-ro 'I)KK

1\'kTt., а

ТОГа

нема у Хамартола јер се он свршава његовим оцем Теофилом.
Писац је хтео да

на

то

надовеже

српски

део, али је

испало нештu збуњено. После Михаила и седмог сабора стоји:

ro t'lд..tм..t ДО Кост..tнтин..t
CK..tf"O Ц..tl)..t A-kT r·swns

Ц..tl)..t 1\-k'I'Ь. r·&wмг·' ДО G:т&ф..tн..t ЖЕ Cl)bK~
'iнДНК 'т'iwн ·..t• C/\1\HЦIS KI)OI(f"ћ ·кд·, 1\0\(Hic

• д'i· Ц..tl)..t G:'J'Eф..tH..t nОСТНЖЕ Ch.MI)ћT, Н НЕ M..tl\..t CKI)h.KЬ. Kh.ICTb ТО!"Д..t;
Тако је у оригиналу по читању г. М. н; Сперанског и пок. Б.

LXIV
Цонева,

а И3давач. је по другим летописима поправио: л'kть

r·swнs· да

је

R.ь л-kт<~

првобитно

r·sw~д·
ту

синод. рукопису,

индиктiwнь

била

белешка

·о<~· ••• итд. Мора бити
о

Душану

каква

је

па је неки од преnисивача ту

нешто

нбр­

у

као. После тога наставља се о погибији Вукашиновој, о ра­
сипању
преко

Николе

Жупана

Константина

итд.

покушао

Тако је писац на неки начин
да

свој

летопис

веже 3а ово

Ска3аније.
У Григоровиhев
1<акво је у соф.

1.,

летопис

пренесено

је

ово

Ска3аније

само tieмa оног одступања код Мојсија, а

испала су (као код синод.) она три јеврејска цара, јоат, Ахаа
и

Јеаекија.

w WfCTdl"<l
f'JДdMd

Д<~

l<арактеристично .је и отету пање на аавршетку:

д<~ ·s·-ro л-kтh. ·ј)кк· r·s с q s· н нд н к т w н ·• •· - G)
K<~HCTdHTИHd Цdj)d л"kтh. t'fWMI"' д<~ GтtфdHd Жf Cj)h.&-

Цdj)d, па даље нема ништа. Чисто би човек помислио

CKdl"<l ;".

да је преписивао са софиског текста,

па видевши да је оно

што даље иде бесмислице, прекинуо и

није

даље

преписао.

И у овом је летопису (као и у хаџи-Јорданову) ово Ска­
gаније чисто механички СI(Лопљено с летописом, који дuлааи
после
Цdj)h.

њега с натписом:

Д<l

.3ДЕ

KTQ

Н

df(тo )пнсh.Цh.

Цdj)CTRQRd-

Н

KdKQ

Cj)l!.ncкнxh.
СКОНЧd

Cf,

I"<!СnQдинн
НаТПИС,

н

КаО

што се види, потсеhа на натписе у старијим летописима. ·по­
чиње с белешком о Ћирилу и словенским сдовима, и о от­

~.:rупању Латина од православља, па прелааи на Немаљу.

б) Друга, оnwирнија и дужа редакција Сназанија.
Испред остала четири млађа летописа прве групе, испред
кијевског, студеничког, сарандапорскоr и цетињског има једно

опширније и дуже Ска3аније (допире до
лојована,

тексту: Gкdsdн"ie

KI!.Kj)dтц'k

CQI(q.!'iнмh.

Kl)'kмem. А тако је и у остала три
њима:

у

КИј.

l{аf:lтакуаена и Ка­

године) са истоветним натписом у цетињском,

1354

KJ!.Kj)dTЦ'k л'kTQMh.

и киј. нынr.twнr.ti"O

место

w

tlдdмd д<~

с овим

Дh.Hh.WHr.tl"o

ситним отступа­

.•. Kl)-kMfНf I)OДQML! у СТуд.

ДI!.Hh.WHr.ti"Q;

и

у

сар.

нема

речи

KJ!.K\)dTЦ'k..

Како је ово Ска3аније гласило у првобитној редакцији,
не можемо тачно 3Нати, јер међу текстовима има отступања,
па не можемо

поу3дано

утврдити

који

од њих представља

првобитну редакцију, а који иамењену.

Главна је ранлика међу њима иg.међу киј. текста
и

остала

три

с

друге

стране

-

у

овоме:

с једне·

LXV
а) Киј. је у nочетку опширнији него остала три. У киј.
гласи:

t'lдdм~

sыкь. л-kть. ·сл· роди (}шј>d, н

н OI(Mp-kтk, жнтk ки.с-kхь. л-kть. ·цл·

Gнocd, н

nрнжнть.

л-kть. ·\frs· н

-

nрнжнт"

(}нд"-, выкь.

оrмр-kть., и тако

Исуса Навина; у друга пак три

peijajy

·\fr· л-kт"
л-kть. ·ct·, роди
даље

све до

само имена ко је кога

родио: t1д11ми. роди (}ндd, (}ндь. 6носd итд. Поред тога киј. го-.
вори о тр.има синовима. Нојевим и о noтony, о трима

вима Тариним и

6

сино­

Лоту, о дванаесторици синова Аврамових

и јаковљевих, и има две три хронолошке белешке чега свега
уостi\ла три текста

-

нема.

Шта је првобитно, опширнија

редакција у киј., или ова краћа у остала три? -ја бих ре~_<ао
да киј. текст nретставља nрвобитну редакцију, а из ова два

..

разлога.

Прво,

юто

имају још два

чланка

слична .овоме и пи­

сана по Хам. Кроющи, и оба су ближа киј. тексту негq оста­
лима.

-

Библ.

Један је у руском
испред

хронографу Петроградске Публ.

кога је наnред

увезано

неко.1щко

лис:rова из

неког српског рукоnиса на којима је чланак: .G) л-kтопнсц11
flДdMd Н О ЦdРfХЬ. 'iQVДfHCKh.IHXЬ. И ph.IMCKh.IXЬ.,

И то је неко Скаsаније

које

се

нотопу,

опширно говори
о

његоРим

о

w

KЬ.Kpd'l'Ц-k.

почиње Адамом, а свршава се

цар.овањем Соломоновим. И у IЫМУ се не
већ

СЛОЖfНО

само имена.

peijajy

Ситу, после Ламеха о Ноју и. о

синовима

и

синовима

његових

синова,

даље, о стdь.nоткоренiн, о 6кнре, и тако даље о другим патри­
јарсима, о

судијама, о сdмокмстi!Q ц о царевима

виду и Соломону.

Саулу, Да­

Ту се nрекида и, према натпису, или ру­

копису није цео, или даље није нц цspaђetf. И3дао сам ти у

Спомен. 111, 112-118. графа у прашком
писом:

О

Други је Испред ковиљског хроно­

Музеју бр.

родослокiн

w

26

(Сnерански стр.

82)

с нат­

л-kтопнсц11 сложшо ки.кр.:~тц-k. Он није

иsдан, али ми је npenиc nослао пријатељ .ми г. р. Поливка,
на чему сам му

врло

захвалан, те сам

видео да је сличан

nрвом, само је краћи; после сирти Нојеве одмах прелази на
стль.поткорщi' и о 6кtpt, а nосле тога је нешто друго а не оно

щто је у петроградском. У оба су nочеци као киј. само нема
оно и nрижить. л-kть.,

.•

Н. пр. у nетрогр.: t'lд.:~мь., лрь.кыи чло­

к-kкk sысть ·.сл· л-kть. н роди (}ид.:~ (па нема и 11рижнть.
већ само:) и жить. ки.с-kхь. л-kтh. ·1\л- и orмpi{тh.;

ком:. 6нось. sыкь. лtтомh.

с•· роди

KdHHdHd

·\fr·

л-kтh.,

или у праш­

(па нема tt прижнтh.

·\frtl' л-kть.,. већ само:) н ЖИ'f'Ь. ксtхь.. л-kть 'IЏ' Н оумр-k, ИТД.

Године живота не слажу се увек с киј. •
Родослони и Летоnиси

5

LXVI
Друго (и главније) што је ово Сказаније (као што ће.мо
ниже видети) извод из Хамартолове кронике, па ако би узели
да је првобитно био крани текст, па доцније у киј. проши­
;рен, онда би овај посао морао бити двапут рађен, а то, др­
-жим, није вероватiЮ. Текст је дакле у сар. студ. и цет. лето­
"Пису

доцније

скранен, или

Харматолова Сказанија,

јер

управо

се

с

рени

замењен текстом

њим потпуно

слаже сем

што у њему има још напомена да је у дане Нојеве био по•
топ, чега

у

хам.

б.} У киј.

нема.

су

белешке о васеленским саборима читави

чланци који понекад заузимају читаву страну, док је у остала
три

о

њима

речено највише у

текст несумњиво доцније

2-3

-

врсте.

прошириван, или

Овим је киј.

боље рени уме­

тани су преписи већ готових чланака. Коликu је то уметање
било чисто механичко, види се по томе што се, н. пр. код nрвог

сабора ве11и: lll)и CfMh. (т. ј. цару Константину) EhiCTh. н nph.KH
к:r.см•нскhlн c:r.EOj)h. ижt к:r. Ннкtн (као у остала три текста).

na

се наставља да је од вазнесења до првог сабора З 18 година,
а

од почетка света године 5818 &h.ICTh. CK./1\ThiH к:r.смtнскhlн
t:r.EOj)h. нжt к:r. Пнкtн nј)н -кt~нц'kм~о. ЦАј)Н КонстАнтнн'k (понавља

се што је већ речено) к:r. 1·-т•• л'kто ЦАј)СТКА
л-kть ·ли·, а

испред тога

tero,

ижt ЦАј)сткокА

говорени о Константину речено је

да је Царовао ·дА' л'kто. Тако су године царовања и осталих
царева nри којима су били сабори

различне

испред чланка

о саборима и у самом чланку.

још се сар. разликује од остала три што има опширне

чланке о крштељу Бугара и Руса. И ово је несумњиво доц­
нија допуна
слов.

за

коју знамо и одакле је узета. У библ. југо­

Академије

познати
описао

има

један

велики

Зборник

Владислав ђак или граматик
и

неке

Starinama 1, 44.

чланке

из

његз

1469

наштампао

је

Ћ. Даничин у

Ту је Владислав уз понеке чланке на марги­

нама додавао своје напомене као објашњење
онога што

који је писао

године и који је

у

тексту.

или

тумачење

Те је напомене. исписао и обј1вио

М. Сперански у Сборнику бугар. мин. нар. просв. (књ. XVI
и XVII, 325). - Уз чланак Пок'kстh. пм~о.sнА w dАтнн'kr~о., коrдА
wлоrчншt ct
Гl)h.Kh. (л. 524--701) налазе се, међу осталима,

w

и онi: две белешке о крштењу Бугара и Руса, које се налазе
и у саран. летопису. Истоветност је толика да не може бити
никакве сумње Аа

су одавде

извађене. Само им је почетак

мало прилагођен осталим белешкама у летопису. Тако поче-

LXVIt
так о крштењу

Бугара у лет. гласи:

~кwн н.sчмннк11. liорнш" к-kрок.s

6.!1hiKOMk

.све

E/\1\Гdj)CKhiHMii.,

а

При тirr жд• н sлt·.sp'­

Хрнстоки н кр11.стн с• ех к.хс-kмt.

KdKO

даље,

Жf Н

KOHMI\ WEI)d.!IOM .. , .

до краја потпуно је једнако на оба места. Тако и о кр­

штењу

Руса:

Христ.s

н

При

кр~t.сти

~sр.sзомь ж•

ctмlt.
с•

ех

Сперански

flечи до речи узета
flрича.на

кxcicмlt. 6.!1hiKWм

р~·шкhlнм,

па

даље:

снкокhlнм • . • • па до краја опет једнако у оба.

Као што је

XIV, 133,

KHfSit. роушк~t.~н &.лџ,имнрt. кirpoк.s Klt.

Паралип.

из

по"'Ј<азао,

3онаре

100),

или

прва

је

белешка

Паралипомена

од

(Starine

в друга је у првој половини про­

по 3онари, а у другој. опе-т

прост

препис

(Starine

:XIV, 149).
Остале разлике меiју њима у главнuм су ове:

а) У киј. и

цет.: Сх (Нерон)

oy&Hтlt. господин .sпостол"'

- у саран .
KPit.XOKHhlf .sпостолн Пrтр.s h П.sкл.s && Рнмiс ; oкwro оувw
.t'l'j11t.MOГЛdKH Hd Kj)kCTic j)dCПIKI\ 1 ОКWГО Жf M&ЧfMk oycicKHoyKk, Н
ttlplt.Kit.IH ГOHI6Hi'f Hd X'PHCTi'dHhl ПОДКНЖf ј - СЛИЧНО И СТуд. саМО

11tтp.s н П.sкл.s, н прt.кiсн rон~енi• н.s хрнстi'.sнн н.sчtтlt.;
.(}:~н оу&н

обратним

редом:

Сх

пt)kK'kf

подкнж•

roн~eнit

н.s

rрнстi.sны.

·Оvв.нт же н .sпостолы господн~е П.тр.s н П.sкл.s, окого l:!в.о

,стр .. МОГЛdКh. 1 WКОГО Жf

p.scntTit.

0\"CicKHOVKh. •\\h.ЧfMh..

б) У цет. При см'" ср.sцнн~о.скh.lн лхж• nророк..

.Яorx.sмtт.t~.

:t.IKH Cf ш Хрнсток.s OVEO KI\.!IHfCfHid r·фqз· MHMOШkДit.ШHMh. лirтомh.,
·W с:~зд.sнi.s же мiр~· к" лiсто r·зpN; - у остала три само: При
,CfMh. liiKH' Cf ср.tЦИН' CKh.IИ Л&ЖfПрорОКh. iИ.Od<\\fДk.
в) У. цет. и киј.: При CfMh. Рнмлr.tнн wстоуnнше w Гplt.Kk и
.OI(ДPit.Ж.tUJf (оудР~t.Ж.s с• киј.) Рнм11. о ctв.ic д.sж1 н до. см-k; у
студ..... н о ce&ic Рнмt. ct. прочнмн з.sn.sдннмн стр.sн.sмн оудр~о.­
ж.sшt д.sж• .'••. ; - у сара н. При с•м~о. Рим" wcтt4nн w ђн~.к .. н о
,Cf&-k W TM-k оуДj)lt.Жd Cf ДdЖf ... ,
г) У цет. ~&Н л.sкроу сл.sкноу.о к" Ск•т-kн l'opir с:~зд.s ех
..eкeтh.lмlt. t1,o..sн.scitмlt. d:,o.oн~t.cKh.IHMit.. Cxtt зд.sнit н.tчlt.нlt. к11. коtкод­
rекомlt. с.sноу соуЦЈS tмоу кх А-kто t·sva.o.·; - у киј.: При ctмlt.
,AdKp.i H.iЧn\Th. .!IДd'I'H Cl КХ •• , , , fi,O.OHCKhiMit. К& KOfKOДCKOMit.,, • , .; ·у студ.: При ceмlt. л.tкр.t кмнк.s кх

Скетirи Гор-k t1,о.он<~ cкtTh.IMit.

d:.o.<~н<~citмlt. t1,o.oнcк~t.tмh. с~t.ст<~кн с• (без године);

.A-k'I'O

r·sva.o.·

-

у саран.; .G..t

Й,O..iH.iCif H.iЧf'f'lt. ЗД.i'I'Н A.iKpiS ЦРКОКННЦIS.

Ц) У ЦеТ. И КИј.: При CИX'It. OGHOKH Cf ПP.iKOCAA&it Н ИКОНИ
>t&l'l'hlf Kk Цj)lt.KRH KЬC'I'.iKHIUf Cf П.iKhl, Н llлbГ.ipH X'PHC'I'iAHhl Eh1Шf 1
1И CAORfC.i CЬC'I'.iKHUJf Cf CRI'I'hiMЬ КнрНЛОМЬ КЬ л-k'Ј'о r·sтa· ј ТаКО Н
dl

у саран. само о бугарском крштењу Засебан опширан чла;..-

LXVIII
нак;

у студ. нема

-

.

вршетак~.,,

Eh.IUJf,. ,,, ,
lj) И

-

о Бугарима (као

CAOKfCd HdUJd

И

ни

131\JKIS

ПО

завршетак није у свима једнак.

о

Русима) а за­

cZCTdKAteH.t.

HdШfMIS

У њему .има оче­

видних погрешака и поправака .. Мислим да је оригиналу нај­

ближи студ, текст који гласц:

.

М.нхаиль ffзнмить, Ch.IHЬ н·о, Памwлоrь л-kть :н'i·

ffHДI)OHHKЬ, Ch.IHЬ lldAfWt\OГOKЬ :л~·· А-kТЬ.

· G.zкorn-k

w ffдама

до sд Ћ л.-kть ,·swлs·

Катакоrs•нz Ипосиrлнтннь кzк~vпЋ\ н Кмо'iоаннь, смнь ffн,&.polfнкa Палtwлоrа л-kть ·"'
·
Маноrиль Ch.IHЬ Iоа1ша Памwлоr·а ·л•· л-kть.

У цет. и сар. збьг··nонављања речи Палеолог прескочен
је АнДроньк па остао само МихаИл али са Андрониковим
гоnИнама владања: М.их<~нль ffsимнть, сh.lнь

•ro Па<~tо.iо•·окь ·л'

"Ћ т ь. Рекао бих да је у са р. то исто учињено и с

послед­

њом двој'ицом и о<.:тао Кантакузен и Калојован с Манојловим
годинама владања: Катакоrsшь ...... Паммоrа
Година

Дао до

1328

6836

· "• ·

"Ћ т ь.

добра је за Андроника јер је он nонета вла­

године. У киј. ту стоји година

6866 (1358),

и била

би приближно добра да је стављена после Кантакузена који
је био принуђен да

отстуriи

t 354 (6862)

године .. Можда

нр~писач на Њега и мислио, те тако и поправио годину

· преносени је,
сар. се ова (6866)
не

као

година

iюсле ње_ се одмах

мена

постиже

што

би

заиста и
У

6836

требало, иза l{антакузена. У

налази на ;завршетку, и

наставља срnски летопис:

смрт.....

је

цет.

ва

таже вре­

на Т()М месту стоји година

6856 (1348). ·И овде је преписач јамачно хтео поправити го­
дину и узео ову, која можда (како liy ниже рен'и), озна­
чава годину кад је први пут

nре~од

српском

рецензијом

преписан·

Хамартолове l{ронике.

П()~ледњи владалац Манојло
ДИна, али ј~ то било од

1391

до

владао

1425

је,

истина,

35

го­

године, те према томе

ова белеwка није могла бити у првобитном тексту веh је:
Доцниј~ уметнута.

·

За све ове, уосталом ситне, разлике можемо само то­

лико peliи да је о овоме било говора и у првобитном- тексту,.

а у којој управо
'
према

'

свему

редакцији,

казатом,

jeдJIDM .. изf!ору.

главно

остаје
да

сва

нам

непознато. Али је,.

четири

текста, воде

'

к.

L:Xix
в) Разnике измеt;у ова два Сказанија.
'

'

Rад овако успостављену првобитну редакцију овог Дру-

r<>г Скаsанија упоредимо с Хамартоловим, нани

немо

да се

{)Д њеrа разликује:

а) што

му је почетак

(од

Адама

до

Исуса

Навина)

<~натно опширнији;

·б) што говори и о судијама и3раиљским;

в) што помиње вени број царева nерсиских и римских;

а и оне, којИ се помињу у оба, често другим речима;

г) што су белешке о

васеленским саборима оnширније

не само код киј. него и у остала три;

· '

д) што се кронолоrија и број година владања поједини~
царева често разликује;
-

ђ) што говори о појави Мухамеда и о отступаЊу Рима
од право'славља;

· е) шiо не nомиње пророковање Михеја; Илије и јели.:.
сеја

ва време јосафата, ни

ШЈењење јерусилима за

време

јоакима;

·ж) што је дуже.
Узеnши све то скупа може

се, дрЖим, с

поузданошну

закључитИ да је оно засебан рад који је могао постатИ уrле.:
дањем на Хамартолово Сказаниј'е,

али не из њега

попуња­

вањем и ПРQдужавањем.

r)

Постанан другог, дужег Сназанија.

О постанку овог сказанија у
прављао

је,

киј. и цет. летоnису рас­

у колико ми је познато, само ј. Богдан штам.­

пајуни киј. летопис.

Али

странпутицом, па су му

је
и

он,

по

мом мишљењу, удар~Јо

закључци

или сасвим

norpeшнk;

или тако слабо образложени да се никако nримити не могу;
А како је ово питање врло

важно, јер од

правилна његова

решења зависи и пра.вилно решење још увек нерешеног пи­

тања постанка летописа, то ну ја, прво, ма11о подробније из ..:
ложити њеrово гледиште, па после, критикујуни га, рени своје~
Он је за киј. текст рекао да је "прва досад позната бу-1

rарска редакција

оног

се налази у највише

општег

дела .српских летописа који

рукописа,

било

1<роника

(ljetopisi),

било генеадогија

Gкdsdнi•

кr.кpd'rц-k

сiSЦЈiнмћ

·w

кратких

dДdMd

анала, било

под

именом.

до д~ншнr.tго

крем•н•";

(rodoslovi)

Даље је рекао да му је најближи цетињски текст (остала два
нису тад била nозната), а разлику међу" њима у првом делу

LXX
(до Исуса Навина) објашњава

разним

изворима

Скаванија.

"Сраској редакцији ·(т. ј. цет. т.ексту) био је извор кратки

хронолошки nреглед светске историје који се налази на крају

у неким рукописима грчког Хамартола с натписом •Epџ.'rjve€«

iv auv•oџ.q> li1to 'АS!Хџ. lw~ -roG vav xatpoG. Потпуно слаrање нат­
писа и текста

(1)

да прво није

ништа

сраскоr Сказанија с грч. •Ерџ.Ујvе€ос доказује
друго

до

превод

Ј!ругог..

За наше

..

Сказаније (т. ј. киј. "rекст) морамо претпоставити неко друго

'Ерџ.Ујvе€~ које се од текста који је издао
писки

Vl)

(Ученыя За­

Muralt

битно разликује тиме што је имало, место сасвим

кратких података о

патријарс:има

до

Исуса

Навина, онако

како се у киј. тексту налази .... У другом делу
Исуса Навина) оба су текста једнака

(осим

(т. ј. после

чланака

о са­

борима), и претпостављају неко_ •Ерџ.Ујvе€ос, које је готово· иден­

Muralt,

тично с текстом који је издао

само је продужено ДQ

цара Манојла или до Михаила Палеолога(!)
ватно да је ово

продужење

самостална

....

Није веро­

компилација

југо­

славенског nреводиоца; били су веh готови оригинали, а зна
се да у

оваким

случајевима

југословенски

компилаrори и

преводиоци нису имали обичај мучити се да нова дела ства­

рају." Према свему овоме

закључује

приличном сигур-:

ношhу" да су извори наше светске кронике (т. ј. киј. текста)

били: .,а) неко ерџ.Ујvе€ос по Хамартолу и патр. Ниhифору про­
дужено до Манојла Палеолога, б) G.toкo о cкii\TI\Ifk ки.с.t•нск"'Х"­

е1Ј.sор-kхь ив l{рмчије или из неког Зборника.

Од словенског

ко.мпилатора потичу ови додаци: а) о покрштењу

Ћирилову састављ3њу

словенских

Руса, в) о оснивању св. Лавре

на

·

Бугара и

слова,

б)

о покрштењу

Светој

Гори, можда још

г) о латинском заузимању Цариграда. Три прва податка нема
ни у Нинифора ни у ерџ.Ујvа€ос. а чеrврти ~tма у о()а у другој
редакцији"

(Arch. Xlll, 483-86).

Прва је и основна његова погрешка што

мисли

да

су

киј. и цет. текст (с којима се слаже и студ. и сар.) потекли

из два извора, и полавени с тог поrреШНIЈГ гледишта, падао
је из погрешке у погрешку, тако

да

замрсио него што га је расправио.

је

цело

Тај свој

питање
први

више

закључак

он је извео само из тога, што се почетак цет. текста слаже

е Хамартоловим Сказанијем, а у киј. је опширнији. Да је он
пажљиво и у целини упоредио оба ·секста

меlју

собом

Хањартоловим, видео би, прво, да тај почетак (или

и

како

с

га

ок зове "први цео") који је у оба текста различан, не износи

LXX1
ни једну десетину целог текста, а

"други део", који

износи

више од девет десетина, да је у оба текстаједнак, а различан

од Хам. (а није, како он вели, с њим "готово идентичан") и
својом опширношhу (као што је горе показано) и дужином;
друго, нашао би да се оба текста слажу међу собом у оном
у чему се разликују од текста у Кроннци, н. пр; о Дарију Асу­
ирову сину, или о Свендату и Киверију; треhе: да оба текста

имају белешку о -Саманији (после

Сампсона) и

белешку о

укупним годинама од смрти Навинове до Саулове, и од Ноја

и потопа, и укупно од Адама, којих: у Кроници нема. Па на­
шавши толику једнакост у оба текста, а разлику од Хамар­
толова Сказанија, тешко би могаЈ реhи да су потекли из два
извора, веh би морао извести једини правилан закључак да

су потекли из заједничког извора, а разлику у "nрвом деду"
трудио би се да објасни на неки други начин. Али он·на киј.
и цет. текст гледа
ТО

као да су

првобитни

оригинали, а они:

HltCy.

Kan

су, даRле, оба (или, сад се може рени, сва четири}

текста потекла из једног оригинала, кога немамо, и који смо
пореiјењем

ова

четири

преписа

покушали

да

успоставимо,

онда сва његова разлагања отпадају.

Он је, даље,
rрчког

готовог

рекао да

оригинала

је

киј. Сказаније

који

још

није

образложава само тим. што мисли да

превод

неког

пронађен,

и

јужнословенски

то

књи­

жевници нРсу били способни да тако нешто ураде._:. Док се:
тај оригинал не нађе, могуhна је друга и, по мом мишљењу,.

вероватнија nретпоставка. А ево зашто. Богдан је уз кијевски
текст уnутио у нотама на паралелна места у грчком ориги­

налу Хамартолове Кронике, у њену срnском nреводу, и у

неки'i грчким текстовима.

-

још

Кад се упореди текст овог Ска­

занија са српским nреводом Кронике, јасно се и несумњиво

види да је на оба места nревод један и исти, јер све што је

у Сказанију с речи на реч потпуно се слаже с

. Кроници.

Кад би ово био какав нов

превод

с

преводом у
неког другог

rрчког оригинала, макар буди он био извађен из самог .Ха­
мартола, толиког .слагања апсолутно не би могло бити; било

би макар каквих: разлика, а њих ето нема никако. Сем тога,
да је ово друго Сказаније било написано на грчком, тешко је
претпостав~tти да би мУ био

исти

назив

као

у

Хамартола;

Богдан наводи да се сличан сцис патр. Нићифора зове

xpovo-

yprџfltx(;lv cruv~oџ.ov, а онај минхенског ко~кса, xpovo:Лoytx(;lv crбv-

LXXII
't'oџ.ov, па би ваљда ~акар мало разлике било између Хамар­
толова назива и d'Вог претпостављеног новог грчког оригинала.

··Зато ја мислим да је Скаааније компилација неког срп­

ског писц;1, који је nредузео да напише "въкратцt"

пре г лед

главних догађаја светске историје од Адама до свога ("да~
нашњег") времена, као што је Хамартол написао до свога', и
зато је свом Скааанију дао исти назив као Хамартол своме;
Али он није хтео наставити Хамартолово Скаааније где је он
стао, и довести га до свога времена, веЬ је узео српски превод

његове Кронике и из ње исписивао·· редом

и

иоауњавао ·из

његова кратког Скааан!fја на крају Кроlfике оним чега у Кра­
ници није било, н. пр. колико је година прошло од Адама до

потопа, о иавоt.;ењу Иараиља из Мисира и колико је година

од Аврама дотле, о саадању Византије (уа Манасију), о осле­
ппењу ·седекије и палењу храма (уз њега), о смрти Алексан­
дровој и колико је година од Адама до њега, о Птоломејима
па све до Тиверија, и т. д. Тако је радио док је трајао српски

превод (до НиЬифора Фоке), па је даље продужио вадити
>Његова грчког оригинала (до

НиЬифора

Вонијата),

и

из

напо­

..слетку, из неке друге грчке кронике. Последње владаоце, као

.своје савременике, није ни морао тражчти по

кроникама (а

можда их тамо иије ни било), вeli је сам дописао.
Према овоме држим да се не може ни очекивати да Ђе
се грчки оригинал наЬи, јер га није. ни било.

ПИтање је само да ли је словенски писац био кадар то
израдити. Богдан је рекао да није, што се, божем, јужносло­

вен.::ки компилатори и nреводиоци нису мучили да стварају
нова дела. Тај приговор, дајбуди

nисаца друге половине

XIV

у

колико се тиче српских

и nрве

XV

века, сасвим је неу­

местан. Против њега говоре горе поменута два чланка који
долазе у исту врсту списа као и ово Скаааније, и за које ја
држи м да нису· nрости преводи, веЬ компликације по Ха­
мгртолу. А нарочито то мишљење nпровргава 3онарин Па­
ралиnомен, у

коме

ГрИrорије, показао
виаантиске

писао

1408

и

је (у
tако

предговору)
широко

историске литературе, и

с

планом

и

смишљено

његов

поанавање

писац,
и

поручени му

по

3онари

монах

класичне
спис

и
на­

и Хамартолу

године.

Богдан је киј. текст назвао бугарском редакцијом (а
цет. српском) што је nисан "прилично чистом" бугарском
реценсијом,

а

молдавски

калуlјери

XVI

века били су тако'

t.ххш
.ма·Ло. уnућени у разне

словенске реценсије да нИсу били у

стању срп:ки- оригинал превест.и на тако 'чИсту средЊебу:..
га реку· реценсију. Допушта

да је :В еко то и могао учинити;

али јеr·невероватно, iuтo је српски део пун -србизама иако се

писац трудио да и њега обрне на средњебугарску рецензију.
--·-Може бити да је Пред молдавским преписивачем био неки

ередњебугарски

текст, али· према свему што је Горе

речено

писац првог оригинала морао је бити Србин.

2. У мnа'ђим nетоnисима друге тpeile и четврте групе.
I<ако су ле-тописци ових група имали циЉ да напишу
само

цео ЛеТОП11С, ТО су ОНИ И друкчИје

CpUCKU

гледали на

општу историју која ]е б1-1ла испред летописа прве груnе.
Њима је

она

била

нешто сасвим споредно, нешто што су

задрЖали само по традицији, па су је Зато свели на најмању

меру.- Изоставили су помињање свих владалаца сем неколико,

(па, 'И ЊИХ ПОМИЊУ догађаја ради I<ОјИ се за ЊИХ Везују, а .
не Њих самих ради), а задржоли су

само белешке с. гоnи­

нама колико је година прошло од Адама до ког догађаја (илИ

између једног

догађаја

и

другог) и белешке о саборима. У

томе је готово сваi<и Поступао 'самостално без разлиi<е којој
групи припада, тако да се иначе различни летопИси у српскоМ:,

општем делу слажу, или се сродни разликују јеДан од другога.
Н. пр. сродни летоnис и јан к. и деч. или рув.
се

општим

делом,

а

различни,

н.

пр.

11 И

маг.

и

соф.

11 разликују

сеч.,

СЈIЗЖУ

се.

Нису им једнаки ни натписи.
једнак

је

оПШти

дорп. рач. и Ј)УВ.

део У -и иначе

једнаким

леtописима­

тринаест бележаi<а и о са·борима у којима

се I<аже не само ради I<ога су јере·тика и при ком цару са­

звани, него и h~й ком ри~сRом папи и цариградском патр~~

јарху.

-

И у· заrр. има тринаест бележака, али нису у свему

једнаке с овима, ~tt' о саборима се само каже колико је го~
дина

протеi<ло између једног и другог. Сличан је углавном

општи део у шаф. беог. П, маг. јанк. соф. П (са рем. и вас.)
и

сеченичком. У

само

у

по

свима- има

једном или у

no

19

бележака, од којих ·Понеке

два од

њих, а. у беле ш ка ма

саборима не помињу се паnе ни· патријарси. Беог.

11

о

не по ..

миње саборе. Подr. је сличан овима по саборима, и од дРУ"'

гих догађаја помиње са"о четири.
имају

само

по две белешке,

-

Г'риг. вуt<. хил; ·и сен.

габ. још и трећу,

једну. Ниједан од ових не помиње сабо~е.

а

деч. само

LXXIV
Сви ов~ изводи Qзваlјени су из другог Сказанија, јер у

свима има бележака којих у Хамартолову нема. Не бих ре­
као да је првобитно био један извод из кога су остали пре­
писивали

и

понешто

мењали,

вен их је било

најмање два,

један као у дорп., и други као у ост.алима.

Сасвим засебну и јединствену редакцију има општи део
рув.

летопис. И то је извод само врло опширан из другог

11

Сказанија, али је писац имао пред собом и Хамартолово, јер
помиње

гом

пророковање Михеја,

Сказанију

белещке, даље

нема.

је

Илије и јелисија, чега у дру­

Од Адама

опширнији.

до Саула има само четири

Изм~::ђу

великих уметака којих у Сказанијама
сам

којеоткуда

покупио.

Августа и Тита

има

нема, и које је писац

Ту се говори о Ироду и његовим

делим и "lilкoж• Iоснфь rлdrолtеть", о сину му Архслају о Ан­
тип и Ироду и његовим деЛИмеt и- о ·крiптењу Исусову "~акоже

I)IЧJ

sожьстк•нн

dovкA", о Агрипи

Ироду

треhем,

о

Агрипи

другом, о плењењу јерусалима од Тита. Затим долази "Мак­
си.мово

Слово",

овде је

краhе

Starinama

Х,

које

се

налази и засебно у рукописима,

и

од онога што је штампао Ст. Новаковин (у
даље, шта је све fioг урадио у недељу, како

47),

је јаков, брат господњи ранделио

стране

апостолима где не

који проповедати, и колико су живели јосиф и Аlшм. и Ана.
Иза

тога се помиње

неколика

римска цара, па се прелази

на саборе; помињу се и године кад је који бно и понеки цар

између сабора.
Немају ништа од

општег

дела

врхобрезнички,

кувеж­

дински, београдски први, Остојинев и Верковинев, а ковиљ­
ском и белопољском општи је део хронограф.
И овај овако скранен извод,

се

-

истина доста ретко

-

и оно о саборима налази

у неким рукописима и без срп­

ског летописа, н. пр. у ру к. На р.· БибЛИотеке бр.

Прашког Музеја бр.

3.

184'

и

547,

14 и 15 (у номоканонима). ~

У старијим nетописима.

Ни испред једног досад познатог старијег летописа нема
никаква ни дужег ни кранег прегледа догађаја светске исто­

рије, а да га је у првобитном тексту било, несумњиво се види
из увода у коп. и пeli. летоnис. Тај увод гласи:

Понtеж• в.~КI)<~тц-k слож•но .sысть

w

n"""тн др•к•li'иrь кirкь

И СКОј)ОТIК~ЦЈНХ' Kj)irMIHIX' k л-kт-kr, Н W &ЫКШИХ' i~dPIX', KdKO Ц~ј)­

СТКОВ.dШf

W HdЧfl\d

Н 110 nO'J'OПI Д d Ж 1 n ДО С И Х' Ь n О С 1\ -k Д Н Н Х'

LXXV
К р ir М f Н, П0ДОВНО teC'I'Ь KJ.CП0MIHISTH Н W СРЬВСКОН SfMAH, КАКО'
0'(&-kptH.t Rh.ICTЬ, КТО Ak H.tЧfACTKOB.t В& НtвН Н В Ј. С i .t П О С А -k Д Н .t 4
н .t ш" к р ic '" • н" (у neh. мало опширније: к.sко oyв'k~ttн.t вh.lеть
кь н.sчм-k, nоtвж• пры'kн
П.tKI\J Н КННМЬ

вмгочьетi.s orг.settiSтн n~tonos'kдн, КАКО'

BTOt)Otв КЬ npьRirH,

liiЖc\ .tПOCTOAOMk

npon~SicД.tH­

Hicf RA.ti'0ЧkCTi.t Rirphl npHBAirЧIH.t RhiCTЬ, КЬ HleHЖI Н CK'frTA'ktв Cf
ЗрИТЬ Cf Н 1 ПОtвЖI П.tKI\J Пj)OCBirTH СЕ ВА4ГОЧЬСТi10 КЬ НtвИ, КТО H.tЧ'fACTBOB.tlllf CfiO к-ь ei.t noeл'kд~tlil вр-kмtн.t). - Кь т'kмь во н.tмь
СА\'ВО

1111-kдмжнть

&л.sголiОвьsно

н

кье.sкоt nочьетн доетон'но.

liiBHШf ВО

Cf ВЈ. НtвН КfАНЦН CK-k'I'HA 'HHI.I,H мнрiS, WKH .tПОСТМОМЬ
1
р.tВНОЧЬСТНI\ЈН 1 Дj10'(8h.l МI(РО'РОЧ' ЦИ ~ ЧIОДОТВ\'ј\ ЦН HHiH ISЧHTiдi'f
кмнцн и .ti)Ii•P•i• доет\'&д.sжш'нh.l, н множьетко flp'knoдo&нiиr lf
пр.sв•днiнrь). Пећки се летописац, даље, пита: wкorдor 01(&0'
н.sмь tветь н до&рiснш• сьткорнти н.ttlfAO? и одговара: liiB-k t.tкo­
WKOI(ДOI( Жf tветь н подо&но, т. ј. од Немање и објашњава за­
што? У српској се земљи,

вели, угасило прво

благочашliе­

многим јересима кпје су се умножиле од много година, а она

који су у њој владали, нису се старали да искорене јересну
плеву све до Немање, који обладавши самовласно њоме ис­

треби јереси, насади благочашliе, подиже цркве. итд. итд.
Што тога кратког прегледа с~етских догађа испред тих.
летописа сад нема. не мора значити да је он сасвим и про­

пао. Њега треба потражити меlју кратким

прегледима свет­

СI<их догађаја којих има и као засебних чланака по рукопи­

сима

и

испред

готово

свих

млаiјих летописа. Ако се буде

тамо где очувао, лако lieмo га познати по опису у горе на­

ведеt!им уводима коn. и пeli. старијег летописа. Он треба да

је укратко нааисан {"сложен", "списаti~) о усаоменама древ­
них векова и ирошлих времена и rодина о бuвшши царевима

од иочесика. т. ј. 9д Адама, и

uo

иошоиу, чак до ових иослед­

њих времена, т. ј. до времена постанка првог старијег лето­

писа (одмах пuсле смрти Урошеве).
Држеliи
горе

се

тога

nоменута· ч11анка

описа
у

не

можемо :~зети у обзир оба

петро градском и прашком рукопису.

јер су, nрво, доста опll!ирни, и, друго

не доnиру

до

"ових

последњих времена". То није могао бити ни извод из Хамар­
толове

кронике: d'kтокннкь еькр.tЦЈfНЬ н нssр.sнь w л'kтокннк.1
l'twp•·i.s мннr.s н пнец.t .(рукопис у Акад. Наука бр. 24, штамп.

катаЈЈ, бр.

106 стр. 175) једно што је доста опширан, а друго

што ни он не допире до "последњих времена". То није био
~:~иједан од оних многих кратких прегледа светских догађаја

LXXVI
испред

млађих

почињу

летописа

Адамом

(као

и

друге

горе

и тpefie групе Rоји, истина;

поменути),

али ·говоре врло

мало о древним временима, а о царевима готово ништа (по­
мињу свега два три)

и свршаRају

се

далеко, далеко испреД

смрти Урошеве. Хамартолово Сказаније -ређа спомене о nрев­
ним временима, говори. о бивши м

царевима

од Адама и по

потопу, испуњава, дакле, све захтеве поменуте у уводима сем
последњег: ·не

допире

до

последњих

времена,

Теофилом Трофором, те и оно. мора отпасти.

с·вршава се

Друга пак

-

редакција Сказанија, која се сад наЈiааи испред киј. студ сар;
и цет. лето п иса испуњава и тај последњи

ј-е до I<антакузена и l{алојована
к~Ћ:мень,

и ја као

(1358

захтев,

иоуадано држим да је овај

биrано био исиред ирвог

cmapujel'

доведена

г.), до с'iнх пом-kднюхъ

mel€cm

ирво­

лemouuca.

I<ад·је писац хаџи-јорданова текста покушао (око

1440 г.)

да састави летопис, направио је за Немањиhе кратак иэвод

из неког родослова, додао десетак

бележака

из доба

Немањиfiа, ксЈје је нашао готове, и у мешао неколико

(или в~fi готових), па хоте.fiи
рији летоnис

-

__:_

после

својих

јамачно по угледању на ста­

да има и општи део, ставио је исnред њега

Хамартолово Сказаније.

--

То је исто, и

јамачнq

из

истог

р;:нтога, само у мало измењеном и скраfiеном облику, учинио

и састављач nрвог млађег летописа прве групе, који је хтео

да настави српски део где се старији летопис свршавао (соф.
првИ), а од њега је то доцније узео и
летописа. (Ниже немо видети

-

писац Григоровиfiева

код извора

иначе купио у свој летопис белешке с

·-

да

је

он

разних страна).

Али попуњавачу и продужавачу првог ле:r9писа прве

и

___,.

групе,

п.реrходнику киј. и др. летописа, учинило се згодније да мест.о

Хамар11олова Сказанија узме оно друго што је било

испред

старијег ·ле;гописа и да на њега непосредно

српски

настави

летопис:

Кdтdк~уsень Иnоснrклнтннь кr.кoyn-k н Кмо'iw11ннь, сынь flн­
Дj}OHHKd lldЛfOЛOГd ·м· лii:'Ј'Ь.

:Cr.~Coyn-k w flдdмd до sд• r·swi!s· л-kть.
'.J;.r. 'J'dЖ.f Kj}.ii:&BHd ПОСТНЖf СI.Мј}ЬТЬ Н RЛ/\ГОЧЬ•
с 'Г н к d r о r о с n од и н d ~ ј} ь s л te м ь ц А ј}" ~т е;) d н d, к ь л 'k т о
r·swЛд· •.. итд. (сар. тексt). Може бити да је због тога и nочео
свој летопис Душановом смрЬу, а. не догађајима после смрти
Урошеве чиме је старији ле1опис завршен. На тај начин ово
Скаааније добило је вид као да је ~ нарочито

састављt>но да

LXXVIJ
послужи као неки увод да би

се

на

њега

наставио

српски

летопис. Да оно пак није било написано ни за овај летопис.

щt у време кад је он постао, види се по tьеrову натпису. Оно

ређа догађаје "до данашњег времена\ а то "данашње време"
било је време Кантакузеново и Калојованово, а
дине

1460

не око

ro~

кад је овај летопис постао.

.

Пошто је тако ово Ска3аније из старијег летопи..:а пре.;.
несено у млађи, доцнији преписивачи старијег летописа изо~

~та вили су га у. својим преписима. Како се оно не налази већ
у копорињс~ом тексту .писаном

1453

године, то мора бити дii>

је то преношење, па и постанак млађег летописа са тим Ска­
занијем, до те године било извршено. Може бити да је

пре~

писивач конорињског текста био и састављач тог млађег ле­

тописа, па ставивши испред њеrа ово Сказаније, изоставио га
је преписујуhи. старији летопис. А

летопис, у који је

пренесено

може бити

Сказаније

да је

млађи

из старијег, .постао

доцније, само ја онда не видим разлога зашто су га

щ:ш.

и

пеh. изоставили а задржали спомен о њему у уводима. Зашто

и њих нису изоставили и одмах почели с Немањом као Ш·ТО
су то учинили млаiји преписивачи и продуживаttи у студ.

и

цет. тексту, и тако затрли сваки траг да је пред њима била
и општа историја.

Ако. је ово тачно, могло би се и време постанка млађег
превода Хамартолове Кронике, које Вајнгарт ставља у треhу,
помаhи у другу четврт

XIV

века, јер је у треhој четврти морао

бити веh готов не само средњебугарски превод веh и српски
пре п ис, по. коме је у то доба састављено ово Сказаније и на.,.

писан. старији летопис. Ја бих ишао

први српски препис постао

чак тако

далеко

да је

6856 (1348) за време Душаново.

На то ме упуhује она белешка на завршетку преписа Ха~ар­

толова Сказанија у синод. требнику; -~ бд<~мd до Gтfф""" ц<~~<L
П!)ЫdГО GpЬGl\16MЬ КЬКО\(П-k A-k'f'Ь

f

~WH:;J' HHДHK'f'd Пј)Ыdr'О САЬНI\0\(

кpovr ·кд·· ј\Sны. крsrь, ·s•· (бр.

344). Она се налази.и у соф.l.
{6887) и месечевим I<ругом (14), и по,.;.
грещцо везана за смрт Душа нову- (бр. 343) .. Бе? индикта и

с погрешНОЪ\ годином

кругова има је и у летописном заметку у једном хиландар ....

ском рукопису (бр. 240);'И у оuштем делу шаф. и сеч. летописа
370), а без године у григ. и рув. П (бр. 343; 358)., и, }fаiю­

(бр,

слетку rом је годином у
nqправир

6836

дужем

Сказанију

цет. нреписива<Ј

грдину студеничкоr текст.а. Та годица за Душана

н.е 3Н~'ЈИ ~:~иiuта; :нит .. се он те годин1рн;1крал,.ио·н.и за ца рио (то.

LXXVIII
су летописи тачно З<!бележи11И годином 6854-том бр.

151, 339),

нити се преставио, нити се игде у белешкама ове врсте по­

мињу индикат и кругоRи. ОнИ се стављају кад се за извесну
f"Одину фиксира какав догађај, а најчешhе у nоговорима пи­

i:аца рукописа. Зато ја и мислим да је она извађена из првог

српског преписа Хамартолове кронике. На овај начин превод
Хамартола могао би бити савремен преводу 3онаре који се
-такође само у српским рукописима налази, и за који Роаов

вели да је постао

1332

године (Прилози

V, 271).

Па уччнио

()их још једну претпоставку, наиме, да су оба преаода постала

у Светој Гори.

Постанан летописа.

,4)

После свега досад казанога неhе бити тешко одговорити
на

питање

како

су

постали

летоnиси.

На то питање (уколико знам) јtдино је јагиh покушао
-одговорити. Он је, наведавши

текст, рекао (у

почетке

Archiv-y 11, 68-70)

ристични, јер показују како се мора

тописе ,.према

рођеном

схватању

прегледе

главних

догађаја

llo

опште

у

гледати

самих

њиховим "јасно исказаним речима они
-оnште, да насло не

увода

коп. и пен.

да су они врло каракте­
на српске ле­

летописаца."

xoiie

историје, као

српске догађаје, као

По

на компендиске
на нешто

нешто специјално."

њиховој, дакле, жељи .,ваља увек почети ређањем глав­

них догађаја од Адама до

,ових

последњих

врt>мена',

и на

љих надовезати помињање домаiiих, српских." Што баш у ова
_два

летописа

тих

општих

прегледа

нема,

мора

се,

вели,

ми­

слити да су их доцнији преписивачи изоставили. Наслуhујући
.за

решење

овог

питања

велику

f'Леда који су .,при иадавању

важност

тих

кратких

пре­

српских летописа обично изо­

.стављани, вели, да на њнх ваља

обратити нарочиту пажњу,

јер су од велике литерарноисториске важности. Оно што је Ша­

-фарик на С и

D

(сеченички и рачански) објавио

и

сувише

је незнатно да би се о овим ,светскоисториским' набрајањ11ма
_добила јасна претстава."

-

Мал" је чудновато да он сам није

-тако поступио, а пред њим су била баш два најважнија тек­
i:Та, Хамартолово Скаааније испред Григоровићева летописа,
и друго дуже испред

цетињског

млађег;

он

је издајући та

..два летописа општи део из оба изоставио. Да је мало дубље
ушао у испитивање

грађе

о

овим

општи.м

деловима коју

LXXIX
је имао пред собом, јамачно би њеrов
тање био друкчији, и

не

одговор

би мислио да

"они

на

ово пи­

могу бити од

пресудног значаја у питању постанка хронографа."

Ако је моје досадашње излагање

о

летописима

тачно

(а мислим да јесте), одговор на питање како су постали наши
ста)Јији летописи био би овај.
Не много после преписа на

српски

нике. а јамачно по угледу на кратко

Хамартолове

Кро­

Сказаније којим је за­

вршена, и које је (као што је горе речено) брзо постало по­
пуларно, неки српски књиж~вник предузме да по истој Кро­

ници састави једно ново, мало опширније, своје Сказаније, и да
га

по

другим

кроникама

доведе

до

свога

времена

као

што

је Хамартол своје довео до свога, и назове га истим именом

као Хамартол своЈе. Свршивши

то и не нашавши у грчким

кроникама ништа о Србима, а "подобно је поменути и о срп­
ској земљи како уверена би, ко ли у њој владаше

и

у ова

иоследња нdша времена, јер се у њој јавише велики светил­
ници свету једни равночасни

апостолима,

други

мироточци

и чудотворци, трећи велики учитељи и достоблажени архи­

ј~реји и мноштво nреподобних и праведних", и држећи да је
тако "слово благољубазио и сваке почасти достојно," напише

Жнтiе ·н жнтеАьстко

"""

коАнко

крсмh.. и

f\4ptн

срьсских-,

кон

по ко.иь

ц.tрсткок.t од Немање до свога времена, спис који

ми сад зовемо старији летопис, и које ће му име јамачно и
остати. иако он у самој ствари то није.

Да је компилатор Сказанија и

оригинални

писац овог

Житија једно исто лице, види се, мислим, јасно из горе на­
веденог почетка увода у копорињски летопис: како је укратко
написано о памети древних времена

...

итд., треба поменути

и о српској земљи. Писац, пошто је свршио говор о другим

народима, продужава да то рече и о Србима, и каже и разлог
зашто то чини. Ни по чему се не може закључити да су то
радила два човека и независно један од другога.

Није, дакле, ово житије српских краљева

целина, већ је целина Gк.ts.sнit кsкј).tтц-k

....

нека засебна

у комеје писа.!,l..

~_....,...... ......... -~.~..-, •. ._,_,,._._"~·""'··-•·'·'~·'"""'',...···'""""'"''··-'·r···""·>·--,."..., •._..,.," ••

.,..,.,._.-

~~~~!:~-H:.~;;:J~~i~)!~--:~·-~~~-~~~T;;;(::~~[!;
зЗilirо""С'~·"·Щ>ат.ио)~~~~':~ском _и:!~~~-~-м El(~e

опет до свога вре~до смрти 1.~ара Уро~­
~Па ~о обоје још ниГеiЮТiliНа целина уколико

~

.

се бар тиче пеiiког текста. У њему после- летописа има чла-

LXXX
на к

n4TpJ4jJCrRX. 3ftMAI6 tрћССКЫ16 са

0

испред летописа:

СЛИЧНИМ

уВОДОМ . као

Пон16Жf BћKpdTЦrR внnоttнноухомћ

ВdШfИ АЮСRЫ. W KTH'I'OPrRXћ НdШИХЬ, rосnОДћ 3fMAI6 cp~GCKћtl6,

w nopoЖДtflћl светdrо Gнмeotld: Нем.tн16 д" ћ ж н о

re с~ ћ н

ro

n " т р ј d р с Ћ х ћ т о 16 3 f -М А 16 м d "о ч т о р нр и, к"'
n р ћ в ы н ћl с т ћ, к о и Х

н ћl х ћ

n о с ы Х ћ в А 4 r о д. Ћ т ћ с к е т d r о

Д оу Х d И 3 С р d, Ш Mdttoy GO nOt\ћ30\('. ПрИ16МАЮТћ ИЖf
СВfТЫХћ

И

.

w

ДОСТОСАdЖfННћiХћ

СВfТИТfАћ

ВћСnОМИНdЮТћ,

TrRXI\
В ћ1 Ш

,f

в о - n о н с т и н rk о в ы А n о с т о А о м ћ р " R н о ч ћ с т н ы и с в .Е•
'Ј'ИТfА16Мћ С.ћПј)rRСТОАНЫ И Пј)rRIIОДОСНЫМћ И llj)d_•

в f д н ћl м"

f ди

н о r" d с н ы. Јединство се, како веh рекох;

изгубило и Житије добило вид самосталног списа кад је доц ..

није

изостављен

летопис)

општи део .и

од,_ Душанове

изостављен

и

смрти

пренесем на летопис (прави
па

даље,

а нарочито Ј<ад је

увод и промењен нааи.в (студ.

и

цет. теl(ст).

Може бити да је и у првој редакцији било неПЈто и о архи..,
јепископима и патријарсима, али ми се чини вероватније да
је

ов_о

допунио

свакојака

први

sa

је

продуживач

првобитног тЕ'кста.

прототип, пеЬког текра

целина:

историја

од Адама до Кантакуsена и Кал ој Щ1ана 1

историја

од Немање до преноса

Лааарева

Али

1)

општа

2)

српска

тела у Раваницу

(1391 г.), и З) Скаsаније о nатријарсима од св. Саве до <;nй""
ридона. Спиридон је умро пре 1403 г., јер се око те године
помиње

као

патријарх

ватно постала између

Данил, те је и ова

1391

и пре

1403

р~акција

веро­

годане.

~ени ~~ИH~_!!_~_!IJ?~ii~"li!'!.. !\Я.YrCI... еењ.~~ЦИ.Јi ~!~Р.~ј.е.г
~SJ?§~~!!~~.J:.J.~.!!~~!!.e.PY· jal(~x дo-

I<asa sa

то

f!~_мам,

али

неке наговештаје

налазим у овоме..

Прво, у Ј<оџ, тексту се_ за синове Симеунове (Душаиова,.по­
лубрата), вели: иже

н

ДћНћСћ

види ми

сSтћ, WBdЧf . :no НdШИХ

rprf\cЋX'ћ Kj)OMoR СВОfГО WЧћC'I'Bd W3fMAћCTBOBdHИ ВЫШf, :~~Zћ/pd~
IOIJlf. с~ ,нdмн __ ,Нd BttdroSтpocie в~сfДј)ћЖИТfА1'21 вord мorSЦJdro

it w

KdMfНf lcpdИtiiO wцо\(' HdШtмS кvptt GiмtoнS ч1д4 в~3двиrнSти.
ДС~ су "и данас видими", пре је мо.гао реЬи мноi'О ближи им
Хиландарац

него

какав Хиландарац

какав

из Србије, исто

надати

на неку

тако могао се дре

Н;,ихову рестаурацију (ја

тако разумем sавршетак) него човек

из Србије. У пен. -тек""

ету овде је изгубљен лист. Друго, писац !ЈеЬ. те.кста за
битке Косовске

1:1;!,.\dH АИ Кћ!Мћ

вели _да . не зна что

W СК016ГО

~стнно16

рЕЦЈН

J<Piilt

w. с~мь.~

ВЫ~ X'PdH_I6Hid НАИ nd\ff соуДО' ~~Жi~ 'W

смt~ ,сttвн~щ~ се, Да i~, I(~O савЈ)еменик -,био у Срf)иј;и;-Ј~:,

LXXXI
мачно би што позитивније знао рени, а као Хиландарац мо~
гао је разне

гласове

тивно тврди.

И тpelie,

Саву вели да је

чути, и не

у

w м" 4 д 111 Х ћ

и брану и по јеванlјелском
Христу". Тај се

иsрађ

i

ИХћ

llћiHXћ

Н о К 'Г 1 И • ; • •
ИСКО'(ШIНћiИХћ

w Rћс-kхћ
молбу

И.ЗВ4КИ

вељу писали.

да

ишта

Кћ

П4ЧI

слову узевши

w юностн44rо
МНWrћiИХћ

Жl

били

sa

св.

крст "последовао
Стевана

ми Rћ3р4С'Г4 и м" 4~

.3110АЮТН111Хћ

СћМрћ'ГIХћ

калуђера

су му

пози­

патријарсима

н о к т 1 н оставио оца и матер

м1 rосЈЈОДћ, а

хиландарских

нир Теодора који

о

налази и у повељи деспота

у којој за себе вели: 43ћ
Д

усуђује се

Сказанију

ПОПО\(ЦЈIНћ

И

НIСћ'ГVћ"'

ВћiХћ.

• •

И

тај је хрисовуљ издао на
старца

нир јована

дошли и можда

и

попа

и саму по­

(Mon. Serb. 331)

..

о поgанч '!Ј'!азвит~~'!,!..Ј!tl2!!!НЈ' казано је вен
напред. Прво су постали летописи којима се хтело да се

ClllJ.:"

ски догађ~-~«-~Р.?.f!.~~~~,~~!:'д~~~Ј~~~тае_~-~ и почели су

бележење догађаја од Душанове смрти, а напред су ставили,.
по угледању на старији летопис, или Хамартолово Сказаније­

или пренели ово друго из старијег летописа (прва група). Тако
су и познији српски преписивачи руског хронографа додава­
љем на његову завршетку вен готових летописа продужили

ређање српских догађаја.

Затим је учињен први покушај да.
____.______..,...........--""'""""~·'"''-~"""-·"'M'"".".•-._~~,..:w .,_~

fX.. из стари---~---_,..
Ј~Г ~~.д~'!~~-беМЦ!.'5L~~~?

се састави српски летопис у целини тиме што
~----~·-··~-...-..--·-_....--

-

kима, а напред, као увод, по традицији ранијих летописа, стављен кратак извод из другог Сказанија (друга група). Напослет-

-...,.........ку је састављен потпун цео летопис тиме ~~~....1>2~-~~л-~!~.

из_ ста~јег летописа н~иC~,.!!_H_?_B_~~!Ilili!.P.!!!:fl!:f_'!,~aнц~_.<?.~­
мaњи и Немањинима, а напрtщ, опет по традицији, додани или

;с:rи-ил~води као у другој групи из другог Сказанија (трена група и сеченички из четврте).

Исто .тако вен је речено да ~~И..UQYДU~_gjQьt

~и~«:>_~~ока_зуј~~-~~~~--~Р.?.~.~~~~- o~_.c~P!.~.AI!:!I.a.I!.Q.~.~JLO
пада СмеДерева [1355-1459) и да се после у многом ~азилаз!!,
према че~.м-у-њ-ИХО'в" поста'тi'к nада око годи~е 1460. - Кад
упоредимо белешке тога времена у три белешкама најоску­
днија летописа, у софиском из прве, шафариковом из друге и
дорпаТСКОМ И3 тpelie групе, НаНИ немо да ОД

88

се налазе само у по једном од њих, и то у соф.
и у дорп.

шаф.

12

15;

да

29

бележака,

15,

бележака има у по два, и то:

у шаф.
у

(од којих само три исте редакцйје), у соф;

Родослови ЈЈ Летописи

49
19,

соф.

и

и дорп.
б

LXXXII
само две (обе различне редакције), и у шаф. и дорп.

(од

15

којих 10 једнаке реДакције); а да само 10 бележака има у
сва три летописа, и ниједна није у сва три летописа једна((е
редакцијв, а у по два једнаке

су

и

дорп.

четири, и у соф. и шаф. једна; осталих пет су разних

реда­

кција у сва три летописа.

А

кључити да

нису

ови

летописи

редакције

из

тога

у

се,

постали

шаф.

мислим, сме
из

за­

једног ориги­

цала, веЬ их је било најмање два, а вероватно и више

који

су постали независно један од другога, и јамачно на разним
местима.

У даљем развоју ови летописи су расли обимом саста­

вљањем два летописа раЗНих·реДакцнја у један, и дописива.­
њем познијих дoralja]a од савременИка препис;;;~~ГДа су~о
Два летописасастав'Љана у једа·и;··-може сё "з'а'к;ьу·ч~·ти из тога, '
што се све белешке шаф. лет. налазР. у григ. и у

истој

дакцији сем пет, и све белешке дорп. у рув. П опет у
редакцији сем две. још непосреднији
томе што се у григ. лет. налазе

доказ

по две

за

то

ре­

истој

имамо

белешке

у

у

рааним

редакцијама о смрти Душановој и о смрти кнегиње Милице,
а у белоп. две белешке не потпуно исте редакције о преласку

Турака на I<алипољу.
по томе

што

Дописивање преписивача пuзнаје се

-

иначе једнаки

летописи

не

свршују

се

увеl<

истом годином, веЬ их има који иду и даље, н. пр. киј. сар.
студ. и цет. иду паралелно с малим разликама до г.

1486,

па

се разилазе, и белеШке су им или о другим догаiјајима, или
ако говоре о истим, друге су редакције, и сва четири допиру

до разних година. Тако и дорп. рач. и рув.
"

летописа

у

~

КОЈИМа

су

доцније

други

1,

писци

и остали. Има
........,.,.,

продужили

)

на

~~иналу_3~ПИ~~-в~~~ савременн·х им догађаја, н. пр.
габ. и подг. У другима се то до~шсивање

види

што

измеiју

последње белешке у оригиналу и преписивачева продужења
има повеhи размак у годинама, н. пр. у сен.

соф.

1 чак 1461

вршено

у

и

више

1529

и

1555,

у

Код неких је летописа то дописивање

1538.

махова

н.

пр.

у

цет.

*
Тако је и

Кnонике

био

у

~---"_·-~·~.._.,...., ...._,, •• _

-

књижевност,
..",.

-~

века.

као

.. _ _ _ _ _ .......,..

само

друге половине

XIV

нас,

повод да

Xl,

што

а

у

и

у

Руса,

се развије

превод

~----""-· ••.••••• ~._,-~~,--~.--.~~-~----·~···

је

нас

то

у

Хамартолов~

д~маliа-.ле·тоnисачка

Русији

:;.'!-""'~

било

~'

••

у

'"'

-

·-

;,, .•

·~·-

почетку

тек у почетку друге полО!Н~!Џ~

------------·--·---·-··-· · · ·· ·

·-

...

LХХХШ

'Љ) Извори детописима.

1.

Старијим nетописима.

Први старији летопис nостао је цео одједном О!!МЭХ iJ.o;

-спе tз7ТГОДиНё:-д~~~~~~~·~вi?ё~·;;··н·а-СаМ-]ёПИ·с-аЦкiю савр,е:-

_

меник забележио. 3а старије доба служио се Житијама Немё:t:

Њиним-од· ПрВО'Венчаног
и од св~СЗВе,са;;ИНим.оДТ~~.
...·-·--··--··-·-·- ....- ..
....
....... ....
~------,~-~-···-

~---~--'""."""~'-

---~~

- ~~---"'·

~ ~рагутино~~-~-~W.~l!.l!~l:!.!!ла. Али ја

>Нисам могао утврдити ни једно место

које би било

.сано из ма ког од ових Житије, вefi је све

nрепи­

писано напамет

ло c~fiaњy из ч~о". Тако Немањино утврђи­
·вање православља. и истребљење јереси оnомиње на Житије

·Од Првовенчаног, а благосиљање Стевана "као
благословио ја кова", на Житије од Св.

Саве.

што је Исак
Радослављеву

"Далиду" помиње Теодосије у Савину Житију. Оно што го'Вори

n

Драгутину, Милутину и Дечанском, начином излагања

јако опомиње на ДанилоRа Житија, али нема никакве директне

1юзајмице. О nодизању задужбина могло је такође бити узето
.из Житија, ако и у колико nисцу није било познато и по тра­

:Дицији. Не види се траг да се слу?.!<ио
.~--~~if---....--~-..---~

--~~----

и ј!Q.~~~.тијаном.

-~--~-,--.~_.,..--

~

Све

• .,.._,..

{)С~~љЉ~~IТ2_l~..!!'!~ОВ~_!-~_:I~~?-~П~~

-

.fiРви продуживач у пе\1. тексту инриком спомиње Житије Не.мањино, и у колико се разликује од оригинала, сам је мењао,

·и не бих рекао да је одакле преписивао. Продужење о кнезу
.Лазару такође је сам као савременик саставио.

-

Tpefie

и

·четврто продужење у студ. и цет. тексту о кнезу Лазару из­

•гледа да је рађено по неком Слову о кне3у Лазару (има их
очувана неколика, али није ни из једног од њих). Оно место

'Где се за Лазара вели на томћ во кндrkше се n о К о н с т .s ""'
.с т .s н т н н оу кr.sк.s довродrkтмћ .... ако се односи на Кон­
стантина Философа, значи да им је било

познато

·Деспотово, аюt студ. из њега није ништа

узео, а

-цет. налази различно од студ., оно је извађено

тина.

-

и Житије
што

се

у

из Констан­

О деспоту Стевану у цет. све је израђена по

Кон­

.стантину, а од деспота Ћурђа па до краја тако је кратко да
је писац могао сам написати не позајмљујући ни од кога. У

-оба ова последља текста има о Немањи једна реченица која
..се налази и у Доменrијана: ~с~коже мене

видите ткореЦЈа, т.sко

11 кн ткорнте, али није употребљена у истом реченичком склопу,.
.а може бити да и није из њега, него онако.

-'LXXXIV
Ј

.2.

Мnаt,им nетописима.

а) Од смрти Дуwанове па д~ље.
Ј. Карактерна је одлика млађих летопи~а што он"!
ређају догађаје по го.динама (доста често и с датумима): ва·
Лето то и то би то и то -месеца и дана тога и тога. Око 146(}
rодине имамо готову peд!!<_l!~jy~.!tQ.!:..l~!!~J. ..jreЂ~·!iO:ia

'ioja обухват_! време од С_!О и '!~!Ш!<~.IУД~I!~~Н~§5-:- Н:2Р).

3а догађаје ближе писцу, рецимо за

20-25

година пре

1460,_

могао је писац као савременик сам знати њихову годину (и

месец) не преписујуhи је ниодакле, као што су и настављачи
уносили године о догађајима

Ј(Ьји

су

се

за њихово

време­

догађали. Али за раније доба писац није могао напамет знати·
које се године и месеца и дана који догаiјај догодио, веh је·
морао однекле преписивати.

Колико се досад
~~---

зна,

од

исто:-

.....- _ .__.,.._......,." ..... ,...,..,~-·-"'r""·...r~"""

риских списа тога времена Једино му j~.-fu!лo на распол 0 - - -...---·~
.......o"r.=~"-'-"""'·"""·_."...,.-'"·""""""~''--~

жењу Житије деспота Стевана ~-~ин.~.-~1!:!!.2с~фа. И

заиста у њему, nоред догађај4 којих нема у летописима, има
их доста забележених којих има и у њима. Н. пр. о Косом­

ском боју и боју на Ровинама, о походу турском на

о боју· на Никопољу и под Ан гором,

о

Турцима и његовим неhацима, о смрти

Босну.

борби Десnотовој

с

кнегиње

О·

Милиц~,

борби Стевановој с братом му Вуком, о смрти брата му Вука
и неhака Лазара, о борбамя с царем
смрти на Исtсру, о повратку

"Мусијом"

Ђурђеву

из

и

Солуна,

неhака му Балше, о његову походу на Скадар, о

његовој­
о

смрти

смрти бу-­

гарског цара Константина, о походима турским на Влахе,
смрти Деспотовој, и још

понешто. Али, прво, о свима

догађајима у Житију је поменута година само код

5-6,

а у

летописима су све датиране; и друго, ниједна се б~лешка
летописима не подудара с текстом који је
исписи из Житија у карл. родослову и

О·

овим.
у

у Житију, док се

цет.

старијем

лето­

пису готово потпуно слажу. Ако би баш и пре·rпоставили да
су баш из Житија узете, то није .Довољно, јер Житије не обу­
хва·та све време које је обухваhено летописима, и што у ле­
тописима има бележака о догађајима Деспотова времена којих

у Житију нема. ~орало.i~.М.ЈS~~.iош.љ~.к~-~..,~.~~2~·

2. -

Ти други

извори

били

су

лесаоаисачке

белешке

(замеци ле~ко·-·сам-·н}Гнавii·а~; коЈе-·се···~гобЛИКQМ
~одударају с летописима, и ко·е с

,

по мо

ишљењу, бЈ!.[I~

уг лед и потстицај да се њлаiји д~_!Q..I!.~ нацщ~у. То су ЈЈИ-

LXXXV
.зови

од

по

неколико

бележака које су поједини писци по

разним рукописима записивали, а од којих је до нас дошло

(или досад објављено) дванаест, и који се овде поново издају
у целини (Ј, Н,
морало

бити

IV-XIII,
још

бр.

много

170-188, 206-287),

али

их је

више, јер у овима што их знамо,

има бележака које нису ушле у летописе

или су унесене у

другој реДакцији, дакле из

низова.

летоnисачких

бележака

нас су дошле оне ив

неких

других

вероватно било и у

XV

и

XVI

XIV

Таких је
веку, а Д()

века.

Неке од њих обухватају догађаје од неколико година и

и јамачно их је записао савременик, н. пр. заметак
белешке од

1453
1622,

до

преписане. ТаЈ<ав

he

«ом године

г.;

1482

XIII

од

до

1504

1520

има

Xll

(с белеш­

која можда значи да су те године одн е кл е
бити и зам.

који, истина, има прву

VIII,

белешку коли1<о је година од Адама до цара Стефана, другу

до боја I<осовс1<ог (треhа је нечитка), па онда белешке од г.

1419

до

Друге обухватају дужи период и морали су

1439. -

почеци бити nреписани однекле и допуњени савременим до­
гађајима. Такав је заметак

11

који почиње Душановом смрhу

и завршава се смрhу кнегЈЈње Милице
смрти

Дечанског

последњи има као неки мали

"(Сказаније)

о

(1355-140-t), и Х, од
(1331 ~ 1459). Овај

до пропаспt Смедерева

последњем

увод,

у

времену

Благослови оче!" Такав је и

Xl,

почетку

оштеЬен:

...

умилено зело nолезно.

с првом белеш1<ом старијом

(без године), а другом и даље од г.

до

1449

1522.

У неi<има су догађаји из српске историје надовезани на

догађаје

из опш,те.

Та1<о

1,

најстарији очувани <Јаметак по­

чиње трима белешЈ<ама, Ј<олико је година прошло од седмог
васеленсi<ог сабора, од св. Ћирила

1416,

и од

Немањ~ до године

па се наставља постављаљем св. Саве за архијеписЈ<оnа

до смрти Гргура, сина деспота Ћурђа

(1218-1408). Прве

три

белешке написане су начином као код оnштих летописа: од
тога

до

тога

толико

тописа: ва лето .....

и

-

толико

У зам.

ГQдина:

VIII

а

остале

прва је

начином

белеtуЈ<а

ле­

колико

је година од Адама до цара Стефана, друга, до боја Косов"'
ског, трена замрљана и нечит1<а па даље од г.

-

У зам.

IX,

1418

до

1438.

Ј<олико је година прошло од Адама до Христова

рођења, од Христова рођења до вазнесења, од вазнесења до
првог сабора, од првог сабора до седмог,

до

цара

Стевана

и

од сед·мог сабора

1<ад се преставио, од цара Стевана до

заузеhа Цариграда и кад је освојен. И ту се и свршава. __:.

~LXXXVI

још опширније ве&}'је се
после помена

V

зам. за општу историју, у коме­

догађаја од Адама до св. Ћирила наставља.

1t

се све истим начином колико је прошло од

Саве и Стевана првовенчаног, од Стевана
цара

Стевана,

и

од

Адама

Ћирила

до

св;.

првовенчаног до

до њих, и од цара Стевана до­

Уроша, па је на крају додата савремена белешка о освојењу·

Београда
сан је у

1521. - Овај цео заметак од речи до речи препи­
VI, и додато је још пет бележака из г. 1386-1453

(не у хронолошком реду), три белешке о годинама
вим и две из г.
топис исти

1510. -

У

VII

зам. преписан

pyR. 1

онакав као у дорп. рач. и

шке о крштењу Руса, о св. Ћирилу

и

Христо­

општи

.ie

ле­

и додате беле­

од отступању

Рима

од православља, па шест бележа!{а о српским догађајима од

св. Саве до другог заузена Смедерева. Познији преписач и3г.

1648

додао је још белешку о појави пророка

Мухамеда Нl·

три из г.

у

1567, 1594 и 1597.
Занимљив је IV заметак писан несумњиво у Дубровнику.
коме су 7 бележака које се тичу Дубровника и ·једна 6·

погибији Вукашиновој. Оне се све по·шњу као многи записи~.

Нека се зна

....

Од бележака у овим замецима неке се налазе

само

по једном, а неке у два или у више њих. Венина их се

лази и у летописима, и то неке

у

истој,

или

у

у
на­

сличној,

а

неке у различној редакцији. Како оне стоје и међу собом и-·
према летописима, види се из таблице додате на крају књиге ..

З.

-

Прелаз од

ових

заметака

ка

првим

летоnисима

чине покушаји да се састами летопис. У те покушаје ја убра­
јам хаџи-јорданов и загрепски летопис.

Хаџи-јорданов (јорд.) летопис је у рук.
(штамп. Каталог бр.

471).

liap.

Библ. бр·.

312.

3а општи део писац је узео Хамар­

толово Сказаније, као што је горе речено. Српски део о Не­
мањинима до цара Уроша управо и није летопис вен кратак
извод из родослова без година који је вероватно сам

извео, и таЈ<о га је назвао

(Gt

итд.), а који сам ја овде међу родослове и уврстио (бр.

119).

писац.

Жf родосмвif rocllOД!i змt~tre ..•

112-

После тога непосредно је настављен летопис од смрти

Дечанскоr до смрти влашког војводе Дана
тако да су од г.
само је уз

18

6864

до

6941

(1331-1432),

али.

исписане све годИне редом, а

година забележен и догађај, а

59

су остале

не­

попуњене. Не усуђујуни се изводити никакве закључке, напо­
мињем само да је тако писан и руски Лаврентијевски лето-

LXXXVIl
пис од кога сам почетак наштампао на стр.
томе је и у ~ам.

л-kт~

·.t·,

11,

само што место

165. Сасвим слично

празних година стоји

·к·, т· итд. па година с догађајем. једнакост је још

и у томе што у оба после године стоји енtе л-kто би то и то.

а тога нема ни у једном ни заметку ни летопису. 3ам.

свр­

11

шава се смрhу кнегиње Милице, а јорд. има и даље још се­
дам бележака. Докле иду оба текста, у зам.

11

има три беле­

шке које у јорд. нема (бр.

189, 19! и 196), и у јорд. има три
којих нема у зам. 11 (бр. 182, 183 и 187;) прва беле.шка о
смрти Дечанског узета је из

старијег

летоnиса,

а

друга,

о

Душанову освојењу Босне, не знам одакле ј.е. У осталим бе­
лешкама р~дакција је или исто8етна или слична. Негде се не

11

слажу године, и где се разликују, оне у

зам.

тачније

су_

Све ово, мислим, показује да је пред писцем јорд. летописа био
неки сличан текст

11

зам., али не истоветан, да дакле

11 зам.

био усамљен. Оба текста на штампао сам упоредо (бр.

није

182-205)_

И aarpeacкu (загр.) летопис држим да је један

покушај

састављања летопи.::а. Он се налази у рук. југосл. Академије
у коме и загр. родослов, и о њему је горе била реч. Ст. Но­
ваковиh је из њега подвео варијанте уз издање беоr.

писа, а у целини сам га наштампао у Слом.
нам он није очуван у

првобитној

редакцији,

11

LXVI 277.
веh

је

лето­

Али

двапут

продужаван. Првих

Вука Бранковиhа

17 бележака од краља Радослава до смрти
(1399) мислим да претстављају првоби­

тну редакцију. I<арактеристично је да се овде nомињу године

рођен-.а цара Стевана и Уроша, што је несумњиво
из старијег летописа.

бележака из год.
3аузећу Београда

1455
1521

Прво

и

продужење

1456,

извађено

претстављају седам

а друго, последња белешка о

која је узета из

V

заметка.

-

Испред

српског је дела општи, али се не може ништа. реhи да ли је
био у првобитној редакцији, или га је неки продуживач доц­

није дометнуо. (Општи део штампан је на стр.
под

164, а српски

XIV бр. 288-312).
Изводи из летописа (штампани под

XV и XVI, бр. З 13"7'333,

и неколика млађа у Додатку) немају важности за ово питање.

4. -

Има још један извор из

грађу, а то су поговори писаца

у

кога су летописци црпли
рукописима, у

којима је

понекад забележен и какав важнији савремени догађај. Таких
бележака има прили•tан број, и кад би се све скупиле. и nо­
ређале хронолошки, добио би се читав мали летопис. Тако у

поговору превода Дионисија Ареопагита од монаха Исаије за

·.

LXXXVIII
глад која је настуnила у земљи после погибије

w смжшi~t

вели се: hlкокын же ·не ·выстt.

Вукашинове

мир~, ннж& nотом
т~tкокын, Христе мнмстнкын, ,4,11 в~детt.. (Зап. и Нато. 4944),
а то је од ·речи до речи пренесено у лет. дорп. на глад која

је била

1358

поговора

217)

(бр.

5776).

Тако је и белешка о паду Београда из

горажданског штампаног псалтира (у зам.

одатле пренесена у лет. загр.

и у

(312)

V. бр.'

више летописа

(бр. 875ж). Тако су, мислим, и друге белешке које се налазе
само у по једном летопису, а старијег су датума него што је
препис летописа, пренесене- из неких таки х бележака. Н. пр.

у врх. лет. белеlUКа о победи Турака над херцегом Степаном
на реци Врхобрезници
Херцеговој

1466

г. {бр.

1463
752).

г. (бр.

742),

и у беоr.

И неке савремене

смрти

белешке на­

лазе се и у рук. и у лет. н. пр. последња белешка у врх. лет.

о зидању Колашинског града (бр.

налази се и у минеју

од истог писца (Зап. и Нато.

несумљиво и белешка

3
.1481

986)
1458). А

о смрти Мехмедовој

маја и Бајазитову ступању на престо

маја у суботу

године у лет. прве групе (бр. 781а и б)

19

стоји у вези са записом о томе у поговору једног рукописа

(Зал. и Натп.

350),

нарочито кад се узме у обзир да је тај

рукопис писао Владислав граматик у јежеву ло наредби рил­
.ског игумана ТеофаfМ, и да ти летописи имају и других ло­

:«алних бележака о ман. рилском и сарандапорском, по кuјима
.се може судити да су ти п·реписи ту и

постали, и кад

још додамо да су из другог једног Владислављева

унесене у општи део белешке о

крштењу

томе

рукописа

Бугара и Руса,

Ј<ао што је напред речено.

о) О Немањиt.има (до Дуwанове смрти).

Beh

сам рекао да је писац летописа прве групе сматрао

свој .рад као продужење старијег летописа, и зато не говори

ништа о Немањиhима до Душанове смрти, и кад се изгубила
веза са старијим летописима додат је део о Немањиhима да

би се добио потпун <.~рпски летопис од Немање па даље. То
је рађено двапут, први пут онако како је у -1етописима друге,
а други пут како је у летописима треhе и четврте груп~
а:) Јiетопиои друrе rрупе.
У летописима ове групе l')ележака има мало li врло су

кратке;· сасвим у стилу бележака од Душанове смрти.

- Прва

нам редакција није очувана, а у шест преписа што су до нас

LXXXIX
дошли она је различна и бројем бележака и њиховом редак­
цијом.

беог.

Свега

има

бележака. Највиш~ их је у габ.,

15

П.и rриг. по'Ј2; у кув.

11;

13,
8.-

а у шаф. само

у

У

свима се налазе само три белешке: битка на Велбужду, Дум

шаново постављање

за ·цара и његова смрт (бр.

Белешке о Душановој

400).

смрти

нема,

али то је случајна поrрешка пишчева,

истина,

што

у

396, 399
у

беоr.

обе

и

11,

белешке

о постављању и о смрти (које су једна до друге) стоји Gте­
ф.tнk ц.tpk, па је

писац

с

прве

белешке

прешао

на другу

изоставши њен почетак, и саставио њен крај с nрвом, те од

две белешке направио једну: С. "· of·swмд· nocт.tRH се L~dpEMk
(}: '1' f ф d Н 11 Ц d р ћ (С. А. ,f·SWЙД· nprkcт.tRH Cf (}'Ј' Е ф d Н ћ Ц d р ћ

дtк. ·кд·) н Ц4ј)С'Ј'КОR4 ·кд· ""'"'"· -

Ако претпоставимо да је

писац шаф. лет. случајно испустио белешку о Душанову ро­

iјењу (бр.

398),

,в.а писац беог.

а писац кув. о роiјењу Урошеву (бр.

1.

нема белешке о Немањи (бр.

401), и
386, коју имају

сви млаiји летописи друге, треhе и четврте групе) зато што
нема почетка, онда би у свима

Од осталих

било

свега

шест

бележака.

1 и 11 Савино постављање за ар­
хијепископа (бр. 387 и 389); у шаф. и беог. 1 Стеваново ету~
пање на владу (бр, 388); у шаф. габ. григ. и кув. његово по­
стављање за краља (бр. 390); у шаф. беог.l и 11 његова смрт
(бр.. З91); у шаф. rриг. и кув. Радослављево ступање на владу
(бр. 392); у шаф. ступање на владу "Храпавог краља"; Ми­
лутиново и Дечанског (бр. 393--..:.95); у габ. беог. 1 и 11 смрт
Дечанског (бр. 397). I<арактеристично је што ниједан не
9

нема: у беог.

помиње краља Владислава ни краља Драгутина.

Прва и друга белешка веома је слична, готово истоветн.а,
с белешкама у првом заметку:

Лет. бр.

386, 387.

Зам.

Ark'J'o I•SXMЗ· (I·SXM'
,f·SXMR· кув.) HdЗRd СЕ

григ.;
Htм.tнlil rосnоднн11 GpћRAieMћ

(GpћRAieMI\

rocnoд.tpћ

Н Цd!)C'J'ROKd

11,

кув.)

·MR·
AE'J'd.

(·М.О,·

шаф.)

6924

бр.

171, 172.
HEM4Hiil

HdЗRd rocnoдJtHћ Gpi\RAieMћ
.ДО Aok'l'd КИШЕ ПНСdН' HdrO
,f·SЦКД·='"0 HMd'J'k Ark'J' ·СОН·

беог.

С" Arkтo of·stкз· пост.tкн
rE ске'Ј'м
G.tк" "~хншнско\{'•
ПОМћ.
I<ад од год.

1

wкоАн се GvмEwн

одузмемо

278

Uoc'J'JRH сЕ cRE'J'ћl (}"к" nрћ•
•ш .tp·'xi•nнcкonћ GрkвА~ем кћ

Ark'I'O О'·SфКЗ·
д-обивамо год.

6646,

само за Ј

различЈЈу од год. у лет. О Сави се године слажу. Не може

хс
бити никакве сумње. да су об.е белешке узете ако не баш из
овог, а

оно

из

неког

сличног

заметка.

О боју на Велбужду узето је из· старијег летописа.

-

Тако исто и све три белешке о ДушаЈiу (рођење, постављање

за цара и смрт) и о рођењу Урошеву

несумњиво

су

узете

из старијег летописа, што се нарочито види и по томе
нису у хронолошком поретку:

6820,

што

6~54, 68б4, б845, а тако

је и у старијем летопису. Из старијег су летописа у шаф. о
смрти Милутиновој с годином, а у осталима је без ње, и

о

смрти Де•fанског опет с годином, а у григ. и кув. без ње,

а

у осталима је никако и нема.

На овај начин излази да су прва и друга белешка узете

у свима из неког заметr<а. Осталих шест бележака шаф. ле­
тописа, све из старијег летоnиса, а у

осталима

су

по

свој

прилици доцније преправљане према летописим~ тpefie групе,
а можда и доцније уношене, јер се
од шаф.

-

и

редакцијом

разликују

Према оволиким неједнакостима тешко

је

одре­

дити да ли је nрвобитно био један извод, па га доцнији пре­
писивачи различно nреправљали, или је било
сних

више

незави­

извода.

~) Јiетописи треiе rрупе.
У

овим

се

летописима

говори

Немањинима

n

много

опширније. Ни у једном од очуваних летописа немамо прво­
битног текста; све су познији различно прераiјени

преписи.

О Немањи. У свима је поч~так као у летописима друге

групе, па се даље наставља дужим илИ краЂи м
родослова бр. З,

5-10,

из водом. и3

и то по неком тексту који је био бли­

зак загр., јер се у свима вели да је Константин био у срод­

ству с Августом hесаром за време

кога

се родио

Христос.

Али нити је задржан ред којим је nричање у родослову, нити

је у ~вчма извод у истом обиму. Најопширнији је у рув.
У иначе њему сасвим једнаким соф.

У дорп. (с рув.

бр. З, б и

сен. из бр.

И3

5

5, б, 9 и 10.
7; вук. маг. и

11,

вода из бр.

5,

вас. и рем. нема

11

и

рач.) нема

11.
из­

И3

а у хил. јанк. (с деч.)

И б.

У дорп. (с рач. и рув.

1)

помињу се (у бр.

10

род.) и сви

градови сем l<озла које је Немања разорио, али ја мислим да
то није узето директно из Житија од Првовенчаног, Bt'H опет­
из неке редакције родослова која до данас није дошла. У вук.

н хил. помиње се половина

(7)

градова.

XCl
У хил. и вер. (ост.) почиtЬе

се да

је

НемаtЬа примио·

владу у српској земљи 24-.те годи11е владања

Манојла

I<ом­

нена, а брат му Мирослав да је .био кнез у хумској земљи;

Дал~ацију су држали Грци. У вер. (ост.) додаје ~е да су тад

12

великих властела дигли гоњење на Бугаре и Грi<е и раз­

рушили њихове градове. Одакле је то узето, не знам.
О св. Сави из род. бр.

11

у свима, али укратко: nостао·

је архијепископ И при којим је црквама основао епископије.
У рув.

11

и верк. да га је пoclileтt~o патријарх М~нtојло, а .н~

Ћерман као у Доментијана, Теодосија и др.
Одавде па даље почињу позајмице и из старијег летописа~

О Стевану Првовенчаном из род. бр.

12

и

14

да је по­

дигао ~ичу и родио четири сина,а то има и у летопису. у·
некима се вели да га је св. Сава вен<Јао краљевским венцемr
О Радославу и о Владиславу као

владаоцима

у

родо-­

слову се не говори ништа. У свима летописима каже се за.

11

Радослава само да је владао

гuдина, а Владислава помињу

само подг. и дорп. (са рач. и рув.

1)

и

кажу

да

је

сазидаО<

Милешеву. То је могло бити узето из ст. летописа.

О Стевану Урошу

1 само

се у дорп. (рач. рув.

I)

по ст~

лет. вели да је био син Првовенчаноr, а у свима осталим по

родослову да је био "анеnсеј" Радославу. да је сазидао Сопо­
нане, и родио Драгутина и Милутин<~.

Сви (сем дорп. рач. рув.

подг.) зову га Драго"славом,..

што такође не знам откуда је.

О Драгутину се у рув.

11,

соф. рем. и

вас. вели да

је·

владао десет година, сазидао Рачу на Дрини, сатiю ногу под.
јелечем планином што је устао на свога оца, и да је предао

царство брату. Милутину. У ру в.

11

још да је сазидао цркву "на.

Проте" и обновио врата св. Ћорђу рашком, и јелисавета ро­
дила "три сина: Вратка и Вука". Ово је онакажен текст белешке·
која се налази у нер. (и ост.) бр.

рув.

1)

494. -

И у дорп. (рач

и

се .поюtње. да је сатро. ногу на лову под Јелечем, и.

додаје се да се покалуђерио и добио име Теоктист, и да почива
у Ћурђевим Ступовима. У подг. се само каже да је владао
десет година, а у остаЈЈима се никако и не

помиње.

--

3и­

дање Раче јамачно је узето по традицији, а да је сломио ногу
под јелечем, и да се покалуђерио, из Данила, јер се о томе не
говори

ни

у

Род.

ни

у

ст.

лет.

О Милутину у свима по ст. летопису да је био

мног<>

милостив, и које је поименце цркве п<Јдиrао (у ~Iеком

их ј~

Xtll
више поменуто у не(\ОМ мање), и да је родио Константина и

Стевана који је од оца претрпео "много скрби".

и о Дечанском је по ст. летопису да је сазидао Дечане
я родио Стевана и Симеона који

је

у Трикалу

царовао. О

њеrовој смрти, по Цамблаку, али не директно веh ив хроно­

графа, нарочито у дорп. тексту (бр.

463). -

О боју на Вел­

<>ужду опет ив ст. летописа.

Тако је по ст. летопису и о Душану да је сазидао цркву
~в. Арханђела у Призрену и родио Уроша.

У врх. летопису се врло укратко говори о Немањиhима

и помиње их све и Радослава и Владислава и "синовца" му
Драгослава и Драгутина, али Владислава и Драгутина без го­
дина кад су завладали. Писац је ово учинио јамачно зато што

је испред млађег летописа веh био исписао и родослов и ста•
рији летопис, па није хтео опет понављати о појединим вла­
даоцима што .је у род. и ст. лет. веh о њима речено.

Тако

је

и

родослов

Вуканових

потомака

извађен

ив

родослова само је стављен у хронолошки ред и проткан бе­

.

лешкама о другим догађајима.

у) Летописи чеrврте
Ив напред

ивложеног

rpyne.

упоредног

прегледа

о Немањи­

Ћима у лет. треhе групе може се као врло вероватно закљу­

чити да је првобитно био састављен један текст ив кога су
потекли сви остали с равним скраhењима и умецима било ив

првобитног текста, било један из

другога по доцнијим пре­

писима. У лет. четврте групе као да није тако било.
Иако се не може поуздано реhи да је писац сеченичког

~етописа..са.м-пй- р.одОслову саставио овај одељак,
и пред њим био

неки

веh

готов

текст,

~reh ца је

може се слободно

реhи да је он тај готов текст много слободније прерађивао
него- писци ив треhе групе. и д<s је пред собом .имао и ста­
рији летопис и њему родослов прилаrођивао и ив њеrа више
вадио

него

што

су

то

остали

чинили.

Тако о Немањи иде истим
З,

5, 7-10.

редом

као

и родослов, бр.

О св. Сави и Првовеtfчаном је као у летописима

треhе групе. Али

се даље

одваја. Не

помиње ни Радослава

ни Владислава као ни родослов, али му је Урош
венчаног као у ст. лет., а не унук
говори после Уроша

1

r.:ao

у

род.

1

син Прво­

О Дрэгутину

као штu је и ред, а не на крају после

Дуwана и Уроша као што је у род. l<aжt: да је сазидао цркву

хс ш
"на Проте" и врата обновио св.

мачно одавде унесено

у рув.

Ђорђу рашком, што је ја­

Одакле је пак узето, не знам..

11.

О потомцима му говори правилно

као у врх. род. а не по­

грешно као у осталим или осаканено као у рув.

11.

му Владиславу

краљем на

вели

да

је

"изгнан

Дечансi<им

Угре" по ст. летопису. О I<овстантину
свете мошти леже у граду 3вечану,

о Симеону Дечанског да је царовао

О сину

Милутинову, да му

опет по ст. лет.,

I<ao

и

у Триi<алу (што има и

у неколика летописа трене групе~
У свима летописима трене групе

после

помена о Ду.,.

шану и Урошу долазе белешке (не у сви~а једнаi<о)

о

за­

царењv Урошеву, о његовој смрти, о гладној години, о пре­

ласку Турака на

l{алипољу,

о

пропасти

Вукашиновој и о

ступању на владу кнеза Лазара, па се понавља реченица из,

родослова испред бр.

. сује

се родослов

25:

"к преждним въвратим се", и испи-

потомаЈ<а

Вуканових до кнегиње

и синова јој и кнери, и која је за
лази на реlјање других догађаја:
жупана Николу итд.

-

да је кнез

У сеч. пак говори

шанову и смрти му, о
·цара и о смрти му,

рођењу

и

о

Милице

ким била. После се пре­

Урошеву,

Лазар

"расуо"

се о рођењу Ду­

о постављању за

пропасти Вукашиновој,

све из ст.

летописа с годинама, датумима и недељним данима. Затим до­
лази родосло'в

Вуканових

Вратко веh се

вели

да

потомака, у коме

је Вратислав био

се не помиње

таст

Лазарев, и

наставља се о кнезу л~зару, о I<осовском боју, и да му тело

дежи у Раваници, обоје с годинама и по старијем летопису.
Даље се наставља

женама

и

говор

синовима

и

о

свима

кнерима

влада.оцима,

о њиховим.

до смрти деспота Лазара.

па тек онда стоји: "к преждним да въвратим се", и прва је
белешка о отступању

Рима

од православља, друга о глад­

нај гощ1ни, трена о nреласку Турака на I<алипољу итд.

l{ao

што се види, цела је композиција унеколико друк ...

чија,.виде се две половине: nошто је прво више мање опширно·

говорено о свима владаоцџ.ма од Немање
Лазара

6966

године,

врана

се

до смрти деспота

натраг на го~ину

6866.

и ре­

ђају се, сад укратко, догаiјају од те године па даље. У овом
даљем ређању, у хронолошком реду

на свом месту, rов.ори

се, али укратко, и о догаiјајима вен .поменутим н. пр. о бuју

I<осовском, о смрти деспота Стевана ит~. Она ·реченица "к
пре~дним вънратим се" која има места овде, а· имала је ме.,.
ста и у р_одослову, јер се врана

на

Вукана, .у

летописима.

:XCIV

rpyne

1рене

чисто је. механички уметнута, јер нема органске

везе ни с оним што је исnред ни што је ива тога.

У ковиљском хронографу овај део је, nрема руском, уне­
колико попуњен родословом и ст. летоnисом. Тако о Немањи

7, 8

,је по род. бр.

и

10,

али мало краЂе него у осталим ле­

•описима. О св. Сави је као у. осталим летописима. О Прво4Венчаном, Радославу, Владиславу, Предиславу, Урошу

гутину онако је као у рус. хронографу (Изборникъ стр.

37

и

38).

1 и Дра­
33-34,

О Милутину се по род. набрајају цркве које је по­

.дигао, па се наставља о Дечанском као у рус. хрон. (Избор­

·никъ стр.

с додатком на завршетку по ст. мтоnису да је

47)

{:имеон господовао у Трикалу и тамо се скончао.
.Дечанског опет као у рус. хрон. (Изборникъ стр.

О

смрти
и

51

52)

с

додатком на завршетку да је положен у Дечанима и да је ца­

·ровао

19

година.

У белопољском хронографу, који је у главном једнак с
·житомищљиким а краhи од ковиљског, нема ништа
и ст. ЈЈет. веh

И3

род.

све по рус. хрон. само скраhено.

jt:

Е) Го4ине, 4атуми и не4ељни 4ани
у

летописима.

У старијим nетописима.

1.

У старијим летописима нема година о Немањи, св. Сави,

.Првовенчаном,

Радославу, Владиславу

и

Урошу

·чињу тек од Драгутина и овим нехронолошким
смрт

1.

Оне по­

редом:

6825

Драгутинова,

6829 смрт Милутинова, 6838 велбушка
6840 смрт Дечанског, 6820 роiјење Душаноно, 6856 за­
царење, 6864 20 децембра. у недељу смрт, 6845 роiјење Уро­
,шево, 6880 4 децембра смрт, 6879 смрт Вукашинова, и у пен.
и студ. 6897 Косовска битка и 6899 nренос Лаварева тела у
битка,

.Раваницу, У пеh. тексту изгубљени су листови, те нема го­
дина од смрти Милутинове до смрти Душанове. У цет. ~е го­
-дине

никако

не

помињу.

Како је ст. летопис

постао одмах после

-од прве вабележене године раставља

га

1371

дина, то су му и године или сасвим тачне или

·правим годинама.
"марта

12

-

године и.

свега каких
врло

50

го­

близу

Данило вели да се Драгутин преставио

треhе недеље свете четрдесетнице

девети час", а то је све тако било
љет. забележена једна година

у дан петак у

6924 годи~е, дакле је у
више. -. Јиречек је утврдио да

xcv
је Милутин био жив
преставио

29

године, а како се, опет по Данилу,

1321

октобра, то би година од Адама била

6830, једну

годину у лет. мање.- Година

6829. У

С. Уч. Др.

Дечански вели да је са сином вен­

одељ. књ.

11

XII, 2)

чан на

краљевство

6829, 6

јануара индикша иешоt·,

руком

архијепископа
а

године. Година у лет. је дакле за
шке

битке

тачна

6838,

хрисовуљу (стр.
ђења Душанова,

Дечанском хрисовуљу (Гл.
Никодима

године

пети индикат био је

--

мања.

1

6830

Гnдина Велбу­

је, јер је тако забележен<t и у Деч.

136) још и с
6920, налази

датумом

28

јуна.- Година ро­

се, колhко знам, први пут овде,

и одавде је пренесена у неке млађе летописе и у српске пре..,

-

раде хронографа; и вероватно тачна је.

Душанова у врх. је
шанова

Законика

године.

6854

У

година

6856,

првом

српском

6854,
вели

6866 20

да је

то

било о ускрсу

пут,

препису

Хамартолове

LXXVI-VIII.-

кронике, о којој сам

Смрт Душанова у свима

децембра, а у коп. и врх. забележено је да је то било

Роiјење Урошева·,

-

одакле

је

nренесено

пeli. и врх. је под г.

децембра те

20

6845, такође долази овде први

у н~ке млађе летописе. И она је

вероватно тачна. У студ. се не помиње.

6880 4

децембра.

Смрт Урошева у

-

У

коп.

се

помиње, а у студ. је нешто покварена: ,,кl\ л<kто

cen.

·К·~'.

априла

и ја мислим да је то она година која је била на

у недељу. И она је тачна, јер је недеља била

године.

16

студ. тексту она ~:е не памиње. У копор. је

говорио горе на стр.
је

Година зацарења

и она је тачна, јер се у уводу Ду­

Датум

4

година не

:l'·.sw·

дец. је у заметку треЂем {бр.

м<kсщ4

187); 2

дец.

у Данилчеву типику (Зап. и Натп.

5022) у заметку првом (бр.
177), седмом (бр. 230) и у габ. беог. 1, кув. и деч. летопису;

у сеч. је и недељни дан четвртак, а

недеља;
Натп.

З дец. у

5005

и

5022

Романову

дец. те године била је

нота): Јиречек узима

гибија Вукашинова у врх. је

децембар.

4

забележе!fа

септембра у петак, који је и био

neli.

2

и у још једном тиr1ику (Зап. и
под

те године

се каже да је била исте године

(6880)

год.

-

По­

6880 26

тога датума. У

кад се Урош пре­

ставио, без датума, а у студ. се година не помиње. У коп. се

каже да је погинуо год.
Дионисија Ареопагита

6879

у петак. У позниј~м преnисима

преводилац, монах Исаија, најопшир­

није је записао погибију Вукашинову и њене последице, па на
завршетку вели да је превод довршио

године

6879

деветог

индикта. (3ап. и Натп. 4944). Индикат је те године заиста био
девети, па је вероватно та година била 1t у оригиналном ру-

XCVI
копи.::у. Да не буде Исаија заборавио првим септембром по­

мани 6879 на 6880"rодину?
Године Косовске битке и nреноса Лазарева тела с Ко­
сова у Раваницу јамачно су најстарији помени о томе на срп­
ском језику записани у пен. летопису од савременика.

У мnаiјим nетописима.

2.

О Немањиttима.

R)

У свима млаiјим летописима готово уза сваког владаоца
забележена је година кад је завладао или кад се

(некад и датум), у доста њих
владао. Али како
им и
све

године,

у

су

они

колико

постали
нису

преставио

су обе, и колико је година
тек

узете

око

из

г.

1460,

то

су

старијег летописа,

погрешне.

У свима се почетак

6647,

Немањине

владе

а Савино постављење годином

бележи

Савина је година

6727.

тачна, а Немањина погрешна, и од ове

годином

погрешке

потичу

и

све остале. Обе су године јама ч но уаете ,из неког летописног
заметка налик на први, јер се обе те белешке и

годином

текстом слажу с белешкама у летопис има (в. горе стр.

и

LXXXIX).

-Одакле су узимали године колико је који владао, не знам,
али

су

и

оне

погрешне.

ех:) Јiетописи друrе групе.
Горе је речено да у оRим летописима

има

маЈIО

беле­

жака о Немањинима, и да су ваiјене из ст. летописа, али

у

некима има утицај текста из летописа тpelie групе. То се види
и

по

годинама.

Ступање Немањино на владу у григ. је

а у осталима

6647;

у беог.

1

42. -

11

Савино посвенење

покварено, а у беог.

1

и

11

и

кув.

6727,

беог.

49
у

година,

шаф. је

6642,
а по

нешто

нема.- Стеван првовенчани

што је узето из лет. трене групе; у беог.
и кув. без године је, а у

у 1<ув.

нема те белешке (можда је из­

губљен лист). Владао. је по беог.
осталима

66t.O,

шаф.

нема.

11. 6700,

6690,

у габ. у григ.

Постављен

краљем

у

11 6727 и царовао 8 година; у осталима
нема. Преставио се у габ. 6729 и царовао 42 године (а према
постављењу 6690 требало би 39); у григ. и кув. без године,
1 6729,

у беог.

и да је владао "многа л1па"; у осталим нема. -Радослав у
rаб. беог.

1 и It 6732

и владао

11

година, из лет. треhе групе;

XCVII
у осталима нема. ~·Драгослав "анепсеј" мУ у габ. беог.

6743

и владао

лима нема.

-

35

1 и 11

година; и то је из лет. треЬе групе; у ост<t­

Милутин у rаб. беоr.

1 6778,

у беоr.

11 6770

(из

лет. треЬе групе) у грю·. и кув. без године, а у шаф. нема.

Преставио се у шаф.

6729 (из ст. лет.): преставио се у габ.
1 29 октобра, а у оба без године. Владао је у
шаф. и григ. 42, а у осталима 47 година, Дечански у габ.
и беог. 1 6825, у беог. 11 6826; у сва три и у кув. владао 19
година, а преставио се у габ. и беог. 1 11 новембра без го­
дине. У шаф. григ. и кув. преставио се 6840, 13 новембра (из
ст. летописа). Битка на Велбужду у свима 6838, такође
из ст. летописа. - Душан у свима (сем шаф.) родио се 6820
Зацарио се у шаф. rриг. и кув. 6854, из ст. лет.: у габ. беог. I
и 11 6844, из лет. тpelie групе. Преставио се у свима 6864.
24 децембра (кув. нема датума), и nаровао 24 године. из ст,
лет. -- Рођење Урошево у свима (сем кув.) 6845, опет из ст.
летописа. Зацарио се 6865 у габ. и беог. 1 и П; у осталима
нема. Преставио се у свима (сем беог. 11) 6880, опет из ст.

25,

а у беог.

летописа.

Као што се види у овим летописима у годинама је ме­

шавина између година ст. летописа и летописа тpelie групе.

~) Летописz треtе rрупе.
У лет. треЬе групе

питање

је

сасвим

упрошЬено.

На

годину ступања на владу једног владаоца додају се (не знам
откуд узете)

године његова владања и збир претставља го­
дину смрти му (или год. силаска с престола) и уједно годину
ступања на владу наследника му. На ту годину додаду се го­
дине његова владања, и збир је година смрти му и ступање

6647 + 42 = 6689. Ову
6690, а после иде
све правилно: Стеван првовенчани (и у pyв.ll) 6690+42=6732;
-Радослав 6732
11 = 6743;- Драгослав 6743 + 35 = 6778;
-Милутин 6778+47=6825;- Дечански 6825+19=6844;
Душан 6844+20=6864. О Урошу је различно, као што је
на владу треliег, итд. Тако
годину има само рув.

11,

Немања

а у осталима је г.

+

различан

и

текст.

Али ово је доследно проведено само код вук. хил. и врх.
иако се у овом nоследњем nомиње и Владислав и Драгутин,
али без година, тако да се године осталих нимало не ремете.

У осталима има отстуnања. Тако у сен. не помиње се година

смрти Душанове, и каже се да је владао 27 година. Родослова и Летописи

У соф.
7

XCVПI
рем. и. вас. Драг9слав се nреставио

11,

љио Драгутин и ца ров ао

6782 fl
како

царовао

би

збир

6743 г. и
11 окрунио

година;

тада

Милутин

·године, а преставио се

42

захтевао.

царовао

6772,

закра­

се закраљио
а не

6825,

6824

У подг. Владислав се закраљио

-

година

8

се

и

преставио

се" Стеван и царовао

се

6751.

година, а

35

То

лето

не помиње се

година смрти. То лето (не помињуkи које) окрунио се Дра­
гутин и царовао

10

година. То лето (опет не помињуfiи које)

окрунlfо се Милутин, царовао
г.

У дорп. рач. и рув.

-

1

42

године и преставио се

не помиње се година

дослављеве, а Владислав и Урош

1 без

6778.

1

година, а Милутин се закраљио
Милут~н
се

се

(а не

6825

закраљио

6826). ·-

постригао

и

царовао

6778,

У рув.

Сава,

6782,
6824). -

(а не

6880

11

царовао

6825,

рене,

ни г.

тако

да

се

њима

у)

V

42

године и

48

год., а преставио се

имају још године 66о7

(!)

кад се постригао Немања.

после

г.

кад

-

У

6190

У верк. и ост. године су сасвим исква­

6864. о

да

Тако и у јанк. и деч.

маг. (цо изводу судеkи) не помиње се Н!fШТа
до

вели

После њега се помиње Драгутин без икаких

преставио се опет

6825

смрти Ра­

година кад су завла­

дали и колико су владали, само се за Уроша

преставио

6825

не

вреди

ни

говорити.

лет описима четврте rрупе.

У сеч. је мешавина година старијих и млађих летописа,
па изишле недоследности.

Не помиње

се

година

отступања

Немањина ни година смрти Првовенчаног, а Радослав никако,
веk за ступање

6743,

владао

њега

помиње

35

+

на владу Уроша

1

имају

две године

6732

и

година, а не помиње се година смрти. После

се

Драгутин

без

година, ·а за њим Милутин

6778 47 = 6825 као у лет. трен е групе. Дечански завладао
6825, царовао 19 година (по млађем лет.), а преставио се
6840 (по ст. лет.) 11 новембра. Душан рођен 6820 (по ст.
лет.), зацарио се 6844 (по млађем), царовао 24 године, а пре­
ставио се 6864, 24 дец. у недељу (по ст. лет.) Урош се родио
6845, зацарио се 6865, а преставио се 6880 (све по ст. лет.)
У ков. и белоп.

о

Немањинима

ским хронографима, па година

нографима. У ков. има година
дао

42

је као у осталим срп-·

или нема или су као у хро­

6782

о Милутину и да је вла­

г., а у белоп. из млађег летописа година

6844

кад се

зацарио Душан, и из старијег роlјење Урошево 68~5 и смрт
Душанова

6864.

XCIX

*
У рув.

11,

·хил. верк. и сеч. има и једна година од Хри­

ста: "Бист же од рождества Хf)истова до Немаље, иже бист
жупан, лет

1117". ја

мислим да је ова година постала по загр.

родослову у коме се вели (бр. З) да је од рођеља Христова до
цара Константина било

година, па је писац летописа то

340

пренео на Немаљу што је од г.
колико му је било

кад

се

6647

крстио

прошло од Адама до Христа, те

и

одузео прво

30 година
5500 колико је
годину 1117, ваљада

после

добио

као годину Немаљина рођеља.

Датум и недељни дани.
Датума уз године за ово доба у летописtfма има мало;

недељних дана још маље. Ако нису забележени од савреме­

ника, мог ли су бити узети из типика у којИма је често
лежено

кога

дана

бе­

коме ктитору ваља држати годишљи nомен.

Они се налазе у ст. летоnисима, у летописним заме~има, у
првој и другој груnи

млађих

летописа,

груnи само о смрти Вукашиновој.

и

у

сеч.;

Нису у свима

у

треlюј

једнаки

о

једном истом догађају.

Смрт Милутинова забележена је у nрвnм заметку {бр.

6829, 29

октобра; без године под истим датумом

у

беог.

Тако је и у Данилу и у свима типицима (Зап. и Натn.

5019),

и тај је датум несумљиво тачан, а

у зам.

XIV

(бр.

289)

25

nкт. (без године)

и у габ. погрешан.

новембра; сеч. (бр.

530)

исте године под

под истим дат.умом без године и зам.
беог.

1.

Под

коме је
метку је

15

13

1.

5002,

Смрт Дечанског бележи шаф. григ. и кув. годином

13

173)

нов. (Заn. и Натп.

(бр.

XIV

нов. је у свима тиnицима

11

6840

·1-!овембра, а

290)

и габ. и

сем Данилчева,

5004, 5020).

Али у првом

у

за­

15 јула г. 6840 (бр. 175). Код оволиких разлика вре­

дно је на овоме се питаљу мало задржати.
јиречек вели да је Душан у мају

и свраhао у Дубровник (Ист. Срба

133\ био на Требиљу
269), Данилов настављач

каже да је архијеnископ Данило крунисао Душана

Госпојину

(8. cen.)

тога датума била

у недељу (Данило

1331 (6840)

218-19),

а

на

Малу

недеља је

године. Према томе збациваље

Дечанског било је између јуна и
то је било у авl"усту. Ако он није

8

септембра. По Јиречеку
имао

нарочитих

разлога

за то, 1\\оr.цо ($и с~ &бацивцц,~ цомаhи и·у јули . .Та.ко би од

*

с
збацивања до смрти му било протекло три (или четири) ме­

сеца, а то се не сЛаже ни с казивањем Данилова настављача
ни с Цамблаковим. Данилов настављач каже да Дечански после
збацивања "малу вре.мени .минувшу", промислом божим,
ненада, нико не зна у

господу (Данило
затворио

у

214),

Звечан,

који

дан

или

из­

предаде дух

свој

а Цамблак, да га Душан, пошто га је
"ао

днех неких удављенија гuрчајшој

смрти осуждајет" (Глас. С. Уч. Др.
је Дечански одмах по

час,

збачењу

ствари свршавају брзо, у

Xl, -79).

лишен

првој

И ја би рекао да

живота, јер

ватри,

и

ако

се

таке

се

одмах

не

сврше, после се више не убија, н. пр. Радослав и Владислав
живели су после збачења

дуго

и

умрли

Па да не буде датум Данилчева типика,

(или

13

или

15)

природном

15

нов. датум преноса тела му

Дечане, после крунисања Душанова?
судбина постигла и Уроша

I,

-

смр:kу.

јули, тачан, а

11

из Звечана у

Ко зна да није иста

за кога Данило вели да је "оти­

шао" у другу земљу, "и тамо конац житија скоро (у једном
еаријанту: "по мале времени") пријет". Тако би се могла обја­

снити Драгутинова силна грижа савести и кајање, које га је
до смрти морило, јер само збацивање с престола (бар за оно
време) није био тако велики грех да би тражио толику покору.
Смрт Душанова обележена је у ст. лет. коп. и врх. и у
заметку треЬем (бр.
те године

20

г.

184) 6864

20

дец. у недељу, и како је

дец. пао у недељу, то је све и тачно. Исти да­

тум без недељног дана има и ст. пет. пе:k.

прве

групе

киј.

и

од

млаlјих из

сар. студ. и цет. и заметак први {бр.

176).
18 дец. (Зап.
датум 24 дец. који

Тако је и у свима типицима сем једног, где је
и Натп.

5006

се налази у

и

5021).
вам. XIV

Погрешан је, дакле,
(бр.

293), у
533, где
направиле 24

свима млаlјим летописима

друге групе и у сеч. (бр.

такоlје стоји у недељу), и

забуну су јамачно

године

његова

царовања,

које се у свима тим летописима налазе.

Урошеву
дином

смрт бележе пeli. лет. и зам.

6880, 4 дец.;

2.дец. је у зам.

друге групе и сеч. (бр.

536

1 (бр. 177),

111

(бр.

187)

го­

у свима мл. пет.

"у четвртак"). Тако је и у типи­

цима сем Романова и још једног где је З дец. (Зап. и Натп.

5005

и

5022).

Други дец. има и деч. с годином

твртак сеч. летописа

пада на

4

6870. -

Че­

децембар, а ваљада Ђе то и

бити прави. датум.
Вукашинову

погибију

на

Марици

бележе датумима и

мл; лет. _треhе групе. У врх. ст. пет. то је било године

6880,

CI
26

сеп. у пеrиак, и како је те године

так,

то

киј.

студ.

бео г.

је

све

сар.

тачно.

цет.

габ. и сеч. (бр.

а у ру в.

1 20,

11,

и тога датума био пе­

Исто је само без недељноЈ' дана и у

с оф.

11,

У беог.

537).

је

11

бити да је у првом случају непажњом писац заменио

у другом испустио јединицу ('к
тицу

(·s·

место ·кs

ту м.

Исти

је датум с год.

хил. сеч. врх. рув.

(6870)

1 дорп.

је

20

у рач. и

6

186),
6870.

са з,

а у вук.

С истом

у маг. где су писци

такође испустили први јединицу, а другу десетицу.

је

s

такоiје тај да­

у аам. Ш (бр.

6779

и белоп. с годином

годином а датумом

у

место ·кs·), а у тренем десе­

У Данилчеву тип и ку

).

27,

ре м; и ·вас. б септембар. Може

У

подг.

"октерца".

6882, 6

б) Посnе Немањиt.а.
Од смрти Душанове до Косовске битке у свима летопи­
сима

скупа

нема

више

16

од

бележака, на две године по

једна. Зауаимање Калипоља, које је у опширнијој редакцији у

лет. прве групе написано по Деспотову Житију (Гласи.

260)

стављено

1354 (6862) 2

је

у

год.

6867,

марта. још је вена погрешка о смрти Момчи­

ловој. Лето писи је стављају у год.

(6853).

XLII,

док Ј иречек вели да је било

а Ј иречек у г.

6869,

1345

У осталим белешкама године су или тачне, или врло

близу правој.

За
догађаја

мињу

Деспотове
који

Cl:'

и

се

у

владе

у

њима

има

много

помињу

више

скоро

две

бележака.

Од

тренине

по­

Житију (поред других којих у Житију нема).

Али у Житију године су аабележене само уа десетак, и све
се налазе и у летописима

Ресаве. Како је прва
стављена око

1460

сем године кад је почето аидање

редакција

првог

млађег летописа са­

године то писац није могао напамет знати

године свих догађаја који су се десили на

100

година раније.

Он је то могао знати само за догађаје којима је био савре­
меник или сам, или старији од њега љу~и од којих је дознао.
За старије догађаје морао је

имати

неке

писане податке, а

то су јамачно били летописачки замеци и друге какве беле­
шке које до нас нису дошле. још вени број бележака после

смрти Деспотове објашњава се баш савременошну писца који
их је бележио.
Даље

дописивање

догађаја

вршили

меници и, разуме се, знали су кад

се

су

што

такође

савре­

догодило Према

томе очекивалц би да су rодиt~е о истим догађајима у свима

CII
11етописима

исте,

• али

није

тако.

Има

много

бележака

у којима су године у једном летопису једне, у другом друге,

а понекад у треtiем тpelie. Разлика је обично за једну годину,
ређе аа две, само код

старијих

догаiјаја

има

разлике. Међу тим разним годинама готово

понегде

вене

увек има у не·

ком летопису права година, врло ретко је у свима погрешна.

Те разлике нису могле бити у првобитном

оригиналу.

Оне

падају на терет познијим преписивачима, јер Бог зна колико

је пута један

11етопис

преписиван док је до нас дошао. Уз­

роци тим погрешкама могли су бити различни. Како се све

белешке поч .. њу стереотип н им

"ва лето", а кратке су, пре­

писивач и су могли с једног "ва лето" npehи

на

догађаi

из

другог, и испустивши тако догаiјај под том годином, другом
догађају приписати годину првог. Или су рђаво

прочитали,

нарочито

и

s

испустили јединицу или

s, "

и д,

десетицу;

коју

цифру

" и д; или (код датума)
или

место јуна

ставити

јули, место ацрила, авrусша и обратно, итд. Кад једну погре10ку
направи један, други је верно пренесе у с.вој препис, од њега
трена, итд. Међу оваким. ногрешкама има поуздано и штам­

парских, или погрешака самих невештијих

или непажљиви­

јих издавача. Ко пажљиво буде читао текст, наhи не потврде

за све оваке случајеве, те није потребно да их

-

Зато при употреби летописа,

бити

врло

обазрив,

и

·

што

овде

реiјам.

се година тиче,

ваља

где се не може по другим изворима

утврдити права година, ·ваља навести обе или све три.

~

ш
Литерарна и историска вредност
родослова

и

летописа.

О родословима и летописима изрекли су врло оштар и
неповољан

суд

и

историци

књижевности

и

историци

поли­

тичке историје. Историци књижевности незадовољни су њима

што су као литерарни списи од слабе вредности, а политички,
што у њима има мало па и то непоуздане историске ~аЪ,е. По

моме ~акоnретеран-о···оwтар···с-уд-·~н'И'Ие'.3ас·л.ужују.
С литерарне стране ми родослов и не

можемо

проце­

њивати, јер оригинала немамо. Успостављен према различним

прерадама он

је

изгледао, отприлике, овако.

На

првом

се

месту истиче српско порекло цара ЛИI~инија. Затим се говори
о

римским

цар.евима

после

Диоклитијана

и

Максимијана

јеркулија, о њиховим међусобицама и о победама "првог хри­

шЋанског цара" Константина Великог одржаним над Максен­
тијем и Максимијаном Галеријем, и после о односима Кон­
стантиновим према зету му цару Ликинију. Ликиније се од­

мене од хришЋанства и мучи хришћане; међу њима

и своју

кЋер Ирину. Константин покушава да га од тога одврати, и

кад то не поможе, нареди те му от::еку главу.

-

Син Лики­

нијев од страха бежи у "готску земљу" и тамо рађа потом­

ство. један од потомака врана се у "српску 3емљу" и добива
сина Бела Уроша, кога "бугарски цар" изагна из земље и он

прпбегне у 3ахумље. Ту роДи два сина, Техомила. и Чудомила,
и сазидају цркву св. Стевана у Древима. Техомилов син Не-.
мања с браном врана се у Рашку, своје отачаство, да наследи
дедовину, осваја је, постаје самодржавни господар и подиже

цркве. То раде и његова браћа. Најмлађи му син Сава бежи
у Св. Гору и калуђери се. И он пред смрт предаје владу сину,
калуђери се, иде сину у Св. Гору и подижу Хиландар. Сава
nостаје архијеnископ, враћа се у отаџбину, уређује самосталну
цркву, поставља епискоn~ и сав свештени чин, крунише брата
краљевском круном, и уређује државно краљевско чиновни­
штво.

-

Кад је писац тако доста опширно изложио порекло

CIV
Немаљино и постанак независне државе и цркве, прелази на

реiјаље НемаЊиних потомака од оба му сина, прво од Сте­
вана до цара Уроша, па од Вукана. до деспота Стевана. Све
је то, истина, кратко, збијено, аЈЈи је изложено јасно

и чини

округлу, логички изведену цели11у, која одговара циљу

који

је писац себи поставио: да напише родослов племена Нема­
љина доводеЬи му порекло од цара Константина преко сестре
му Константије и зета Ликинија, од које је лозе и владалац

за време кога је и писао, деспо:r Стеван, ако
оно

по

стране

матери.
и

мора

и изводима

-

Тако

посматр~н

посматрати,

а

не

не

по

оцу,

а

а тако се с литера~не

-

по

унакаженим

родослов није без~ литерарне

преписима

вредносги,

као

што се могло и очекивати од cqиda једног Константина Фи­

лософа (ако га је он писао).

Што· су доцнији

преписивачи

разним скраЬељима и умецима покварили хармоничност ље­

---

гова дела, писац није крив.
И летописи, nосматрани у Р. рвобитној редакцији,

имају

ве н у литерарну вредност него у овако истрганом стаљу како
су

до

нас

дошли.

____ _____
·

У првобитном летопису писац је из грЧких крон~:~~.~.Јf<3Ј!~О...

сув, врло кратак
изводопште1iстО'Ри]е~о·ГЛавнИ.М.Доrађајима
и
,
..
~·-

-·~~-.."...,-

личностима од Адама до· свога времена (до византијских ца­

рева Кантакузена и Калојована). Нt~нашавши у својим изво­
рима никаква помена о "српској земљи", саставио је кратак
преглед српских владалаца од Немање до цара Уроша. Про­

дуживач је (пен.) наставио до Косовског боја и додао врло
кратак преглед ("тьчију

имена")

српских

архијепископа

и

патријараха до тога доба. Тако је први летопис управо кратка
О

О

- - . . - - . - · - - -• . . - , , , , . " . , - - - - - -.......

..

-«~~~·-~-~--

~ о""•м"•ц'

~-~!.Е.е~~-~'!~!!.!!Q. __~а... !.анн;.~~~· lf комп_озi.'Ч':fЈИ се
Ште забавити. С литерарне стране о општем делу

• •

"'

нема
нема

ё'ё'Ui'та;~;орити, јер је просто ређање имена, и ретко где
има врло кратких помена о другим догађајима.

CpncR'и пак

део, иако су белешке доста кратке, опширнији је.

О сваком

се владаоцу каже к~ји су му били синови и шта је с њима
било ако нису наследили престо; уз неке се помињу и жене
им и од ког рода;

урадили, и уза

помиње

свакога

се

уз

главне

(код Милутина више, јер их је
казано јасно и прегледно,

тако

неке

и

задужбине

највише
да

има

понешто

шта

су

које су подигли

и подигао). Све' је
и

своју

литерарну

вредност и поред све своје краткоЬе.

I<ад би на

старији летопис

првобитног облика

наста-

CV
вили који млађи летопис nрве груnе, добили би оnшту исто­
рију са срnском од Немање до пред крај
опет чинило једну целину.

Али

века,

XV

што

би

то није учињено веЂ је nр­

вашња целина раскинута. На оnшту историју старијег лето­
писа настављено

је

реlјање

укратко

догађаја од

Душанове

смрти, те место првобитног облика добила се оn шта историја до

I<антакузена

и

I<алојовина

и

срnска, као наставак од тога

доба (од Душанове смрти па даље), која и начином излагања
и сухоhом не пружа

грађе да се о њој с литерарне стrане

може говорити.

мање се о томе може говорити кад је

још

(у другој групи) из дугачког општег дела и опширног српског
направљен

врло

кратак

иавод

и

стављен

испред летописа од

Душанове смрти. То није поправљена ни у летописима трене
групе, у којима је дЕ'о о Немањинима nроширен према ономе
у лет. друге групе,

али је тако неспретно и сакато изведен

из родослова, и ст. летописа да се без њих не може ни како
ваља раз у мети.

Све те промене и прераде литерарни историк нема чим
похвалити;

он

може

само констатовати декаденцију која је

доцније наступ~tла, и говорити само о првобитноfредакцији.
Али, с друге стране, он не сме заборавити
I<аки су да су,

једина

веза

која

спаја

"'-«----.. _. .

~""""''""*"···"~~·..-~--.. ,...~-........

да

нашу

..

су

летописи,

стару, у

све-

~ ----,.~ -..-~~

товним списима и иначе оскудну, књижевност с новом. I<ад
_....~•::»"~"-"'~-~-,...".,":d--""-"·"-~~~-·'"·-'""'""->""""""~'"-'-~.-~-.."•c~~<"'""-"-'" ... ,-,_.-.-.·~~"'·•'"'',.-..,~-"""~""'"'.,..#""'"""-·...,~

је у

XVI

и

веку с~оро сасвим за~рла свака књи~евцSt

XVII

радња: 1Гсамосе· ·пр~еПИсИвзли·стii>И ·рук~п·ис-и··(хва~а·' буДи

~

fi?J""'"',.,..~""'"'-""'""''""""'

писцима

и

на

.-.;.,_.,_,..,_,-.•-~"'~"""'"""''__ ,.,.",,..._._~_,...._ ..,.,~,...._.,._,_"-"_"'~-~----....,.-,_.,,.._.,.;-."....,..,,..,...,~

томе, ]ер

нам

њихови преписи

данас замењу]у

погубљене о ри ги н ал е), ~~T_?!!!!~l,.~.:..~<:~~~.,~e~-~.~З~~-a-~!!.},~ii

Х~~~;~-:-:о~~iр~и~~~:·~и~~Ј~Ј~~-с-~у~~с~~:~ ;ај~ен.ве;~
њиltle се веЂ улази у нову књижевност.

Мање nрава имају историци политичке историје да буду
неза11.nвољни

родословима

и

лето':Јисима.

У првом одељку родослова они, истина. неЂе нани ни­

чега новога. Писац је све, заједно с
позаiмио

од

3онаре

и

пропричао

Ликинијевим

српством.

на свој начин. једино је

његово што је тракиског "царина" Ликинија из првог поме­
шао

с

римским

царем

Ликинијем

из четвртог века после

Христа. Али ко зна да то није неко негде пре њега веЋ учи­

нио, и он и то нашао готово.

-

Али

прелазени

"':1!1•" ,__. - . •

на

српск~-

~,.,, ._-;,.."у"",,.._._4-""""'

историју писац је оригиналан, он се НИЈе задовољио да почне
~---,...-

ОД

....-"'"'""""'"'"'"•',_,~.,.,."..,,,,~...... .,_,.._,"-"-'~·,<•• ,,~.--

Немање,

веЂ

му

је пронашао и брану и оца им и деда

*

CVI
Бела Уроша, потомка Ликинијева.

Ово

последње

вероватно

је његова комбинацИја или и3мишљотина. Како о Щ>аliи, оцу
и деду Немањину није имао никаких писаних споменика, то

се несумњиво послужио народном традицијом која је живела

у његово доба. Како је од деда Немањина прошло на
дина, то није чудо што се традиција удаљила

од

400

го­

историске

истине. Али свакој традицији подлога је неки историски факт,
па ма како он у дугу времену био И3Мењtн,
цима је да И3 традиције и3вуку

и

на

истори­

оно што је истина и одвоје

доцнија наслагања и И3мене. Тако је пок. Љ. Ковачевиli врло

духовито

ра3мрсивао

помуliену традицију да је тобоже Те­

хомил био Немањин отац, а дед му Бела Урош. Његова ком­
бинација

Србије

да

924

је

историска

године нала3и

подлога традицији била пропаст

неку потврду у пајс. родослову у

коме се и3риком вели да је бугарски цар прогнао Белу Уроша
у 3ету. Што пејат. родослов каже

да

се

Техомил

оженио

сестром "фарватског" краља 3ванимира, то опомиње на бек­
ство 3ахаријино у Хрватску.

На истом месту он је начисто

и3вео забуну у родословима о брани и оцу Немањину.

И родослов Вуканових потомака
традицији: Вукан

лица

-

Дмитар

-

С'{еван. Сем Братислава

другим споменицима,

те

he

писан )е по народној

Вратислав

-

о

-

свима

Вратко

Ми­

-

има nомена и у

бити да је историски тачан.

-

У карл. и пајс. помиње се поред Милице и син Вратков жу­

пан Никола. Он је можда исти с оним Николом који се

1369

године помиње као жупан у Виталини, и који је имао и свога

"логопета" (Пуциh
лом за кога се

11. 29),

и можда с оним жупаном Нико­

1395 г. заузимао деспот Стеван код Дубров­

чана да му се плати

неко

његово

потраживање

(Пуциli

1,

З, два писма). По пејат. род. он је био син Вратислављев и
брат Вратков (што he јамачно бити погрешно), и зове га
жупан

Никола

Покрајац,

а

деспот

Стеван је

1408

годинЕ'

слао у Млетке

3 некој мисији своје властеле некога Кузму
и Вука Покрајчиhа (у Пуциhа 1 93 погрешно наштампано
Покранчиli, па тако

унео

и Даничиli у свој Рјечник). Може

бити да је то био син жупана

рођаку {брату

Николе, и

од ујака) и поверио ту

Николино време тако

је

блиско

деспот му је као

мисију.

постанку

У осталом

родослова да је

кака <Јабуна о њему искључена. Што га пак не помиње Кон­
стантин у свом родослову, ако није

изостављен из тежње за

краткоhом, могло је то бити учињено из политичких раsлога~

CVII
најкраiiем

i1o
је рода

и

-

3авида

(Новсtковиiiеву)

Ћурађ

Бранковин:

Ћуриц

-

Младен

родослову од Вуканова

Вукан

-

Дмитар

-

Бранко

Стеван и Лазар. 3авиду као другог сина

и

Ћурађ

3авида;

-

Гргур,

Вуканова

помиње

и пејат. род. И ово је јамачно по народној

традицији, и ве­

роватно у почетку има забуне у именима;

али да су и они

били рођаци Стевановим

се

потомцима може

закључити и

·

по томе што је Младен био велики војвода краља Дечанског,
а Душан је Бранку дао

братом (3ак. Спом.

I<ao

савастократорски

чин

и назива га

632.)

што се из овога

види,

родослови

иису

тако

без

икаке вредности за политичку историју. Што те грађе нема
више, писац се није ни подухватио

само родослов владалачке куне.

да

пише

историју,

вeii

А што се при томе за ста­

рије доба, у недостатку икаких писаних споменика, послужио

традицијом,

и

сачувао

нам

савремено

давној прошлости, за то га не

треба

историско

знање о

кудити, вен само по­

хвалити.

У

ст,аријим летописима_q Н~~а.њиiiи~'! .. ~ало..ч.~га .има

што
И3 .. Житија или иначе, али оне што
....._. не"бИ
.. бЙло. познато
. ..
-~-

.

~----··

има.-liарочито из

XIV

.

.,

века као блиско времену пишчеву или

савремено му, може се узети да је тачно. У млађим летопи­
сима о томе нема новог ничега, јер је све извађено из родо­

слова

и

старијих

летописа.

Од смрти пак Душанове у све

четири групе има много разних

почетка

у годину, све

1430

и

бележака о догађајима. Од

владе деспоте Стевана оне се, тако рени из године

1460

више

умножавају,

и

највише их има између

године. Има их доста које се налазе и у Житију

Деспотову,

има доста које житије не помиње, а нарочито је

.важно

су

што

све

датиране,

те

се

њима

осветљава

кроно­

логија у Житију. Оне не бележе само догађаје који се тичу
само Срба. вeii све савремене редом и о
Власима, Грцима и Персијанци ма.

Има

Турцима,

Угрима,

их и таких које гQ~-

в~3~~~2~ји~~-~-а~~-l--~~.~~-· ~-а~~~~И.~~~-и·--~~~~~е,_ ~-~Ще. ·_

!ако у Њима за историке има више грађе

вима.

Сва

им

је

11его

у

родосло-

мана што су фрагментарне и кратке, али

."кад нема кише, добар је и град".
Свакојака наши се летописи не могу

никако

поредити

-с руским који су тако пуни историске грађе. Али, прво, руски
је летопис постао у врло рано доба руске књижевности под'

Јfепосредним утицајем превода Хамарто.11ове кронике, и писац

CVIII
се на њу угледао излажући руске догађаје опширно

за·

100

година. Доцнији прЪдуживачи су тако и наставили. Наши пак
постали су у доцнијем времену наше књижевности

поводом

новог превода Хамартола, и писац се, на жалост, угледа•) не
на пуни текст крониК'е, вен на кратки извод

на

крају,

је, више мање, само попунио и продужио до свога
и на њега исто тако укратко

наставио

српску

који

времена,

историју.

И

друго, руски и наши летописи две су раанородне ствари које

се не могу упоређивати. Најстарији су оригинални
Руса лешоииси, а у наr жишија владалаца, и ко

списи

xohe

у

да упо­

ређује руску историску литературу с нашом, мора упоређи­
вати руске летописе с нашим житијама,
закључак бити тачан.

Lf25i;[)

и· онда

lie

му

тек

1.

РОДОСЛОВИ.

1.

КRРЛОВRЧКИ

2,

Исторid R7i крdт*цrk о
С р

7i R С

К Ы ИХ

lt. .

Ц

3RГРЕПСКИ

Р о д ос А о к i 1 с к е т ћl Х ћ к т ы~

d р 1 И.

тoplt. и rосnодћ cpћiHKЫXIt.·

1\dГOA/O'J'It. ИСТИ Н • НЫ Clt.ПИCd~
'J'MJI liiKO .Llикito Gp~t.sинS нити
poдмtlt., 6~t • ~tiнS мSдPORdHiMtlt.,

f

И

RCd Cplt.RCKd ИДО/\0\( Cltl4ЖdШI

Дdroнt;,

ro

соудоу

и Дdrонн

и

ro

Дdкlt.• им1н~уют с1 ;
G'Р" же
Gplt.1MJ6.
2
g7i RprRMfНd Жf MO\(ЧH'J'Miil•
Hdd C7iДplt.Жf!piИMit. .3/\0Чit.C'rHKit.IНM
ЦdptMit. R7iC'J'OKOMit. И .3<ШdДOMit.,
R7i НИХЖf ДioKAИ'J'JdHit., рОДОМћ
З•те, к~tdдt;~pt; к· clt. зdnd),lt.
K7i Римt; и Г. р' MdHOM н Иcl'pt;
и 6кроniю, Gкiтiю, TpiRdAito,
Tpdкt;~tito. j,dAMd'J'ito. lИdi'}i~
Midнt; i6pKO\(Itito K7iC'J'OK KCit.
ffi~tцt; K7i Gомун~ и Тр.tкiю
н Помор'id, (К)онстrk Зe~trk•
номt; gpiтdнiю K7i ceкrkpt;, Gи•
KJ61\JIO, f d/\J/0 1 fl~tdHi/0 И npOЧff.
G7iи Констd IЫ.troЧJt.C'J'ИRћ

ro

ИМоRШI ЖtнS etwдopt;, Д7i!рtрћ ·
ffipкt;AJ6Rl4, W Hl6fЖf ИMoRf СЫНИ
Гd~td, дd~t'мd'J'id,
6~tены ке~tи·
кыи К он' C'J'dH' тiнћ. 6р' кt;Аие ж1

ro

им-kш1 женt; Д7ilfJf!Њ Дiwк~tитi·
dHOKO'(, W HJ6fЖf eewдopd И
iИ.ti'}fH'J'if, 1И.ti'}ИМЈdНћ f dltlpie,
МНћ/0 7 СЫНћ Rlt.I'J'И ДiWKAИ'J'itШOK.
Giи же моучитмiе Дiок~tи•
rri.tнћ и Мс~i'}нмi.tнћ noк7iшer дс~

-

gћ RpoRMfHd Жf OHd МО\(ЧН•
'I'MCKdd СћДрlt.Жf!рЫМћ К'СО\( KCI•
1\JfHH0\(/0 .31\0ЧћC'J'It.IKit.IMћ Н КМИ•
КЫМћ ЦdjlfMћ CKfpoRIIЫMћ: Кћ
Рым-k цс~рсткоую~роу lИdKћCfH"
'J'i/0 МО\(ЧИ'Ј'М/0, Hd КћС'Ј'ОЧНоRИ
Жf C'J'pdHoR Цd\)С'Ј'КО\(/ОЦЈО\( fd.t/\0\{'
1Ис~ксiмiс~ноу, no cp-kдrk же тrkхћ
ЦdpC'l'KO\(IO!pO\( HfЧfC'J'ИROMO'((!) .Lli•
кунiю rrkк1p •ными и .3t1Пdдными
C'J'\)dHdMИ,
- Ч'rО ПО СИХћ RH•
Rdi6'J'ћ?

3.

ПАЈСИЈев

4.

ВР2(0БРЕ3НИЧКИ

G= К d 3 d Н i' f

R Ь. К pd 'Г Ц f О С р Ь. В :о

скь.•хь.

&ь. Rp-kMtнd OHd М~ЧИ'ГfАСКd 1

СЬ.Д\)Ь.ЖIШИ

RCO'{ RЬ.CfAIШH~IO 31\0•

'Њ~'ГИRiНМИ 1\d\)' МИ Н CRtp-kПИMH

кь. Рнм-k оуво .Ll:Idкciмidнoy моу"
ЧИ'ГfЛIО,

f

Hd

RЬ.С'ГОЧНОИ

С'Г\)dНИ

dЛ~ МО'(4И1'М10 iИdKCiMidH~, ПО

сред -k Жf нхь. ц.tрст~tо!ЏО'{ ди.
кi<~ноу
И

моучитtлю

3dП4ДННМН

сек-kрнiнми

C1'\)4HdMH,

fЖf

Gрь.вннь. ltсть..

·,
\

1

rocnoдdX'Ь.·

3АГРЕПСКИ

РОД. КАРЛОВАЧRИ

4
мноrы

т.tмы оувывшем~ моуче·

НИК~I,

И

Cl

HdCИLJ.IdШИM

wcт.tкttlёltoT

ц.tрство,

Kp~KI,

еrоже

не­

достоинrk имоуi.Ј.Iе, и к~ простем~
житы oycтp.tlёltoT с1, ид rkжt и
ЖИ'riе .St\rR р4.3Вр4ТИШI, t\IOTrR
Н4 MHOSrR WBOr4 ПОК4.34НИ ВЫ•
ш1

w

Btt4roпoycтнie

lёi.SK~I.

-

llpiiMHИЦИ ВЫК410Т TrR~ ЗАОЧ~•
cтito lИ4i1tljTil в~ Римrk, 41\f-

r

pil

1И4i1И.Мi4н~

в~стоком,

ttto ..

тrkише к~здкиrше Н4 ~ристi4НЫ
roНIIнie, и~' же соу д' вожiи Н4
ДAkSrR Hl WСТ4КИ жити. Оудовно
Жl
ц.tр4

HИ.SA4r4toT
и

Cl W

пр~к4rо

Kft\ИK4rO

~ристi4ном~

Конст4нтин.t.

_&~ci.tBdiTk BA.trOp4Ci\~H44 KrR•
T~Bk W KOprRHI BA.trOЧkCTИK44
Bltt' ми, nросi.tв'шомоу .Bk вrkprk

з

ВА4rОЧkС'ГИВОИ

ПрВОМОУ

И

ВIАИ•

комоу Bk ~picтi.tнtxь. Цdроу Кон ..
с:т.tнтиноу. Gk жt ВАdrоЧkстывiн
ц.tpk Ко н' ст.tнтинk

присв.t~с~еть.

к~ сев-k Цdpd .Lliкiнi.t. к~д.tв4еть.
1моу сестроу своtо Кон'стdн'тitо

в~ жtноу
С:ПОД~

11ro. Tor Д4 же ro•

rосПОЦТКОУIОLЈ.IИХћ

И

Ц4рЬ.

Цdрствоуtоi.Ј.IЫ~Ь. ВСiдрЖИ 'Tft\' НО !О

CBOIIO

ДIСНИЦIЈО BkpO~ Ч41Т~ скуп' •

тро

Ц4pCTRi4

Kft\HKOMOY

Кон'ст11нтиноу,

семоу

Ц4р0t(

жt про ..

Сi4ВШОУ BA4ГOЧh.CTЫRrRH i\O.SrR
KOpiНI

И

ПMMIHI

р4Ш~СК4rО

W
ro.,

СПОДСТВd И С~рОДСТК4 .flвroytT4

KIC4p4, Пј)Н HIMЖI ПО' ПА~ТИ ро"
ди се rоспод~ Н4ШЬ. Јус. Хри•

w

стось.. Б.ысть. же
рождь.ствА
Хрнстовd до ВА4rочь.стыв4rо Цсt•

р4 Конст11нтнн.t ·т м· А-kть.,
!l• Ц4рЬ.
1

·1\1·,

н

О НИ~kЖI ПИС4Нi4 СК4"

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

ПАЈСИЈЕВ

Tor д• вмidt'l'ћ RAdrOЧћC'l'ИBd
п.Јiтвћ, n1њвомts вк xpicтidн.Jix
келнкоМО'{' Цdј)Ю Конст•нтннts.
GћЖI RАdrочћс'l'нвiн Констdн~
'l'ННћ Пj)HCBdf(ll'f'ћ Кћ СШI il.н~
Н

KiHid,

ВћД41!'1'ћ

I!MO\{'

CliC'l'jJIS

(ВОЮ Koнc'l'dH'l'iю вк жено'{'. Ge·

МО\{'

Жl

RAdrOЧћC'l'HKOMO\{'

Пj)OCidBШIS КК RAdrOЧћC'l'H
Mtнli

н

rосnодсткd

flvrO\{'C'l'd
KICdj)d,
роди се rосnодћ

и

Цdј)Ю

WПАf•

Сћродстк"

Пј)Н

Н4Шћ

HlfMЖI

1.

Хр.

5

РОД. КАРЛОВАЧКИ

б

3АГРЕПСКИ

30\('IО'Гћ

Вћ

КНИГ.1Хћ

ЦdрСКЫХћ,

кто, н кdково жнтiе nроkшьдь,
ск он •ч.1 се.

Тк же ВА.1rочм:тнвы Кон•
ст.1н'тiнь
no ~мрьтн wчевоk
npieM' ННКћ ВЫВ.11'Гћ Ц.1рћСТRi4.
6ЦЈе живtiЦЈ~ wцоу ero, cero
nост.1ВАtс~еть ц.1р.1, моr~ш.1 wти•
рdтн сАьзы христidном

;

вpdтito

же ero к~ec.1pito оустрои. При•
свd~с~еть же кк сене н iliкiннa
Цdj)d

СрћВСКdГО,

сестр~

своtо

женоу

вмик~1

ВКД4Вdi'Гћ

К он' стdн 'тito

Gьн
'ГННћ

Цdрћ

н •рdвiемь.

ВћiС'Гћ

К он •ст.1н ••

МО\('Жћ ВА.1ГО•

кроть.кь,

вА.1rочь.стiе,

тнхь, Atoвt

nосове

родоу

XPi•

стi.1нскомоу. Gемоу же выв'шоу,
II.JII Д оR'ГИЦЈО\(' CO\('IJJO\(', IIГ Д.1 ВЬ.рО\('•
чшо высть. ем оу скуn •тро Цdр•

ем~

вк

Цdрћ Констdн '•

тннь. Кк сем~ же nриснА.1•
tотћ РимА~с~не, еже роук~ noMOI.JIИ
ДdRdTH ИМћ W МО\('ЧИТIАС'ГВd

.iИd~ШTifВd. И .1Bit 0\('С'ГрћМИВ' Cf
Hd .iИd~ШTid. И 'Гћ npoRMO еМО\('

стриц.1 своеrо

0\('ГOTOBAtiii'Г се, АКС'ГИRНЫН МОС'Гћ

кь.

0\('C'Гj)dtiii'Г

npokмo ~ем оу, над ok~e ct н.1 в-kси

Hd

трИR~АС'ГоRИ роRЦЕ,

ствid,

н

.1вiе

Рымь..

CBOI AO\('K.1KiE.

ти, ид-kжЕ Пdче СdМћ nоrрезает.
Gzp.1жшito вык •ш~ и nр-kдид -k·
ЦЈ~ 11роkд вон Ко н •ст.1нтiек-kмн
чстном~ (крьстоу), nовоkжмет
сЕ Лld~tнтie, иже и воkr~нь вы•

С'ГRОМЬ.

Hd

0\('XИIJJptH 'НЫИ МОС'Гћ

н~еrо С.1Мћ дошьд, norpokndtTћ
К% poRЦoR СК ВОН СRОИМИ ; ПрО•

се

НА

Ц"Р" .М.1ксентi.1

Нь. и ть.

МНЕ СЕ Н4 Н16Мћ Ц4РО\(' norpш' НО\('•

В.1ЕТћ,

оустрь.мн

оnАь.чн се

И RIAHЧ.1E се МНОЖЬ.•

Th.ICO\('I.Jiћ

ROH

СRОИХЬ.

И

мноrымн корdв' АН. О npokидt
роkкоу rAdГOAfM0\('10 8iвЕрь.. По ..
'ГОМћ ЖЕ

ВћiС'Гћ И Ch.HH'Гito р4Т•

номоу, вьсnрием'шоу Rонст4Н•
'ГИНО\(' RЕАИКО ДVћЗНОRЕНif W 3Н.1•

Cf

w

MШid

чiн

чь.стнdrо крь.стd оврdзомь npok•
СRоR'ГАНХћ 3ВоR3Дћ, И ГАdСО\(' САЫ•
1
ШdК ШО\(' се Hd Rћ.SДO\('CoR : ЦdрО\{'

npHA.1rdtoTћ

се

кк

Цdроу.

Онк oкd.1HrR сн•kд pokцok и orнto
воkчном\S выв.1tт~. Gokт же, tоже
npocтpok нном~, СdМћ оувеsе се
вк н ~ви. Ц.1рь же Рим\S npieм '•

Н.1

НШIСИ

К он ст.1нтнне,
1

I<IRAћUJ.1ГO

сымь

nосовiемь

рdДОС'ГН

nовоkжд"" вpdrћl ско~в! Тоrд4
нсчезоше
ксн воkсоке iИ4КШ•
тiеки, и ксd сиА4 ~ero noвrkж·

noc ..

денd высть.; конни же. RонстdН•

nоkшннкь вывь н исти н' ноkн
кokpok nоворннк' сы.

тiноки мноrые тисоуЦЈt НЗ соk­
1
коше кои iИ4ксtН тiекоkхь. ини

НИКћ

ВЫR.11Тћ,

КIАИКОИ

и nр.1ядньств\S христi.1ном

1

же воkrь.сткоv кь.дdше се, и
киноуше

се

кь

воннстко

no•

ц.1роr

ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧRИ

Gћ ж1 Константин ВћiС'f"ћ вАаrо­

И ВћiС'Ј"ћ . ВћНitГ Дd Кћ.SДВН•
rноутн се кмнкомоу Ц4роу Кон"
C'f'dH'f'HHO\( W ГdAidX'ћ Bptk'I"dHH•

ЧћС'f"НКћ н кроткћ. GLJ.II юнћ ен,
Kћpoyttdl'f'ћ

W

СКОНХ'ћ

IМО'Г

CKVI1'1"pd

pOДH'f'rkAћ,

oyc'I"pћMAiill'f' СН

Hd

lИ4KCIH'J"id,

ВћiС'Ј"ћ

Н

Ц4рС'1'd

Н

dBil

C.'I"piЦd CKOIIГO

CћHH'f'iiO

pd'I"HOMO KZ C'I"pdHdX'ћ "CH'J"HHiH•
скнхћ. Torда н Koнc'f'dH'f'HHћ
дPћ.SHORIHil npiiMћ W liiRAћШdГO
се .SHdMIHid, н nовrkдн 1И.ш­
сентi4.

СКћiХ'ћ Hd 1Иai11H'f'id GpKOyAid Вћ
Рнмћ, н оувнкћ ero nprklt'f'ћ
Рнмћ. И царсткоуе Вћ НlвМћ
нмоkше вм~с~рннd нrkкoero Gрћ•
вина, именемћ .dнкннiа. И Вћ•
даетћ емоr сестроу свою Кон•
C'f'dH'J"ИIO

Кћ

ЖIHOV·

РОД. КАРЛОВАЧКИ

8

3АГРЕПСКИ

Констс~нтнно'l'. Оксtlilнны же цс~рь.
Мс~ксентiе нokr' ство'l' се вь.дс~сть.,

Kh.
се,

0\(C'rph.MIIIile'l'h.

СВОеМО\( Гр4ДО\('
ПрИ

НlвМЬ.Же,

врь.r' ШО\(

Cl,

Н

MOC'I'O\(

'ГО МО\(

НсПрО•

Bh.

'Ј' ОН

pokцok поrрш'шо'(.

4

Gict Cllћ/Ш4Bh. BZC'I'OЧ Нћ/Н МО\($
ЧH'I'Mh., BZ Mctllofi W ГOHIGHI4
cznpokrrctв' се npokcrrct вz Mctllok
W ГOHIGHi4, Н П4Кћ/ Hp4Hil0 Н4
Ц4Р4 OY"ПP4BIIIile'l' се. Н 0\(C'I'ph.•
МНВ Ш~ се цс~р~ Кwнстсtн'тiн~ cz
вон свонмн Н4 вzсточ'нсtrо cero
MOY'11H'I'Miil, HM.Jie cz СОНО/0 Н
1

1

зетсt

скоеrо

.dикинiсt, н нывш~

сь.рсtжtнi/0 вz

crrp.tH4X:

внrrннiи~

скь.1их нрс~нн, поноkждень. нывсtеть.
МО\(Чit'ГМЬ.

Ch.

ВОН

СВОИМИ.

Н

Н liiЖe ВС4 Вћ/Д .Јiкь. НЖI 'I'ОГ Д4

Hd Bh.C'rOЦ.Ji ЦdpC'rBO\(IGH fct11 'llh.
.М.сtкснмiсtнь., подвыrн веttнкы
вь.здвнжеть. н.t ц.tрство М.tк•
СеН' 'l'iiBO, Н Н4 R114ГОЧЬ.СТИВ4ГО

цctpct Консrrсtнтннс~ О'(С'I'рмн се.
Цсtрь. Консrr.tнтннь. сь. вон сво•

нмн, нмЋ с~ соно10 н 'зет.t своrо
Ц.tр4 .dИK\(Hi.t BOIOIOJ.Џ4, Н ОПАЬ.•
чс~еrrь. се нс~ цс~рсt .М.tксимiсtнсt.
Gь.и же им-kе сь. сопо10 множь.•

C'I'BO 'I'HCO'(I.Џh. RОИ СRОИХ:Ь., И
HblC'rl1 Ch.HH'I'i/0 pct'I'HOMO\( Bh.
c'rp4H.tX:h. ВИ'I'ћЈНiИСКЬ.IХ:Ь., RОИНН
же Косrr.tнтиноки мноrые ти$
СО\(Ј.Џе ИЗ' соfiкоше ВОИ iИ.ctKCH•

мiсtнокоkх:ь.. Цс~рь. же .М.tксимiсt~ь.

Ц41ЈСК0\(/О Н4Гр1ННЦ~ WBpЬ.rh., /ОЖI

w

ноkдосrrонноk носнвь., н
всtсн
вz всtсь. крые се, н вz ноkкоеи
ХР4МННЬ.I нывь., н по сроkд ok п с~ ..
Д4е'ГЬ.,

11/О'ГО

ИЗНfМ4Г4f,

Н4Преr

Hd 'I'OH Hp.tHH Ch.Bj)ЖfHh. Rћ/C'I'h.
Ch. KOHiil CBOIGГO, Н Bh. 0\(Ж.tc.fi
RМИЦ oJi ННВЬ., Ch.HHM4f'l'h. Ch. Гlld"
Rћl CBOII ЦdpCKh.l в.Јiн 'ЦЬ. 1 Н W
Bh.CH Rh. Rh.Ch. нofir.tt, Н Rh. нofi•
коен вь.сн вь. ХР4МННО'( прнвоkrь.,
по cpofiдrfi Х:РdМИНН '1'01 114ДI'I'h. 1

се. Н НСХОЖД4Шf W 0\(C'rh. fГО
п11с~мн, н мноrынмь. чроkвмь.

11/0'rO HЗHfMdГdf, НСХОЖД4Ше НО
W 0\(C'rh. IIГO ПlldMeHЬ. ОГН 1 НЬ.Нћ/

кыш~.рнм

н

w вzсоkх:ь. О'( д Ћх

w

ero,

н очи ем~ нскочнсrrоk
мноrь.11
11/0'rOC'rH, И '1'4КО Зllofi КОНЦЬ.
вzcnpierrz WK44HHOM~ своем~ жиs
BO'r~.

по

мноrымь.

всех:ь.

lвМО\(

чрь.вемь.

О'( д&сехь.

ИЗ' CKOЧHC'I'd

кнш~.рымь.

~ero,

W

н

очи

MHOГh.ll

AIO'rOC'rH, И 'rdKO ЗЛе Rh.CilpH•
IGMAe'rh. КОНЦЬ. OK41i1H 1 HOMO\( ЖН•
rri10. Torд.t же по кь.сен в'сt ..
AIIH' н.Јiи Hl OHprR'I'I Cf МО\(ЧНiо
'I'MC'I'Rd.

ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

Gi.t же САЫш.tвь. "" вь.стоцrk.

r """

М.tксiмi4Нћ, nодвиr

Cf ""

ц.tрство .М..sксентiево и н.s Цdр•
ство Конст.sнтiево. Оустрь.ми же

9

GАЫШdВћ же .М..tйимi.sнь.

r ""

мрiе, ц.sрствоуш н.s вь.стоцrk вь.
Пикомиди, tt~кo оувiень. высть.
Конст.sнтиномь. .М..sйентiе, и Н4•

се ц.tрь. Конс·r.tнтинь. rь. вон
СВОИtИИ, ПрИЗИВdll'ћ Кћ CfBrR И
зет.t своеrо .ilикинi.s ц.tp.s, во~~
~ЦЈd И ОПАОЧd~ЦЈd СЕ Н4 .М..sк~

четь. rотовити се кь. Конст.sн•
тиноу н.s ср.sнь.. Конст.sнтин же

ciмi.tHd. И секоше мноriе во е .М..sк~

мi.tн.s,

сiмi.tновихь., и сdмь. зАе npon.sдe

зет.s,

WKd4HO

ПОЧћАћ BrRШf. .iИ..tKCHMH4H Жt
им-kе сь. сово~ множь.стко, изы~

СКОНЧd

Cf.

И 'ГОГ Дd ПО ВћСеИ ЗftИАИ
~HprR'Гf Се tИО\(ЧИ'ГfАСТВО.

Не

СВОе

ЖИ'Гif

САЫШ4В

се,

СЬ.Н\}4Rћ

ј)ИtИСКћlf

ROf

rprkдeшe "" вмтокь. н.s .М..sйи•
имrkе сь. сово~ .ilикинi.s

KI6C4jJCTRd

fГОЖf

С4НОМЬ.

де 11ротивоу Конст.tнтиноу.
высть.

сь.нитiе

р.sтное

И

вь. стр.s~

Н.:IХЬ. ВИ'ГИНh.IСКЫХЬ. С:оин~ Же
Конст4нтиновь.1 мноriе Th.ICO\(ЦJf

изсrkкоше вон :М.4~ими.sновrkхь..
Ц4рћ

же

М.s~ими.sнь.

ВрdНИ

СЬ.Rј)ћЖШ

вь. тон

Ch. KOHiil

НЫС'Гћ,

и вь. oyж.scrk вмицЋ вь.1кь., сь.ш•
МАiе'Гћ Сћ

ГА4Rћl

w

CROff

1\4рћСКЫИ

вrkнць., и
вми кь. кь.сь. вrkr.te,
и вь. нrkкоеи R4СИ npивrkrь. кь.
ХР4МИНО\(,
П4Дћ

АЮ'ГО

и

тон

ХiЈdtИИНЫ

ИЗНfМ4Гdf'Гћ,

ИСХОЖ•

ДdШf ВО W 0\(С'Гћ fГО ПАdМfНЬ.
wrнь.ны, мноrымь. чрь.вrkмь. КИ•

nщ.1имь. по оу д Ћсехь.

ero,

ftИO\(

tИHOГif

ИСКОЧИС'Гd

т~сти,
доушоу.

и

rr.sкo

W

зArk

и wчи
АЮ•

изврь.же

10

РОД. КАРЛОВАЧКИ

5

3АГРЕПСКИ

По смњ noc'l'dKA~e'l'ћ кмикы
Ц4рћ ilикyнid, зетd скоеrо, Цdpd

кzстокоу кz Никомндiи кути­
нiистrkи1 сdм же кz Рнмћ К!.3•
крщыет

rрџ

се.

По

c!.3HДde'l',

семћ

и

ЦdрСКћl

nprkчиcтrkи

По

семћ

C'l'dH'I'ИHћ

кмикk.l

ilикyнid

1ero

Цdрћ

Кон·

3e'l'd

СКО•

Цdрсткокdти

Кћ.

ПOC'I'dBAicle'l'l\

Римrk и к' ксrkхћ стр.ЈНdХћ зd ..
ndднь.•хь., с.1мь. же КонстdН'I'ИНћ
ЦdрћС'I'КО\(16'1'1\

Кћ

КћС'I'ОЧНЬЈХћ

c'l'pdHdXћ·

-

Чde'I'J1, И К!. HlfMћ ·К· A.Ji'l' Цdр•
сткок.1. И вz Римrk то~tико

[\dрствiн

Кћ &Аdrоnокорни

н.1c'id (!) noc~t•L: к~1ше. -

ilику•

с~tоуженiе. и HdЧI моучити xpicтi•

KAdt'I'('I'ћ),

dНИ.- Цdроу Конст.1нтиноу Шћ•

81\ИН' C'I'KO,

C'I'Kil Cћ'I'Bop'woy Hd КћС'I'ОЧНО'(
C'l'pdHO\( Сћ СКО16Ю Md'l'lpiю 16:АЕ•

КАdдичици

нiе

же,

'l'ћЦЈе

Се

коrородици

~с~ко

nрiемћ

KZC'I'dKИ'I'И

н кzздкиже rоНiвнiе

KZ

кzроу•

Hd христidни,
f)ew•

Н16МЖе И МО\(ЧИ ске'I'ЬЈХ

дорћ

и

дztрерћ

скою кмнкомоу•

ченицg ИринS, ~с~же nод мноrых

ilикунiе же Кћ томћ.

nрrkкикь., nрrkмжи се

ною Кћ rpdдoy &из.1н'тию. Gћн

чюдес ве мноrы 'l'ћМЬЈ npикrkдrk

И

3dКОНОnОАОЖеНМИ

к.Jipg,

~с~же

кorg

Hd идоАО•

же rрdДћ Конст.1н'тинћ*) коrомћ
ДdрОКdНИ
IMO\( RAdrOHdpdRHИMИ

КУ.

Христокg

MdAO

СКОИМИ

ЦdрСКИМИ

КЫИКИМН

0\(КрdtИВћ

И

~вдиномg кrkдoMk.IH. Прrkжде cero
мSчи скетых моученикћ 6рмНАd

0\('I'В\}ћДИRћ. HdpИЦdl'l'ћ

И (}тpd'I'OHИKd,

nOCi\d Мd'Герћ СКОЮ 6AetiO\( Кћ
6ро~Сdi\ИМћ Hd Кћ3ИСКdНИ1 ЧћC'I'­
HdrO крћС'I'd Христовtt. Он" же
окрrkтши, nринесе Вћ Цdриrрџћ

Btpe

СЬЈ К!. ДdrO•

ни RАИ3 Истрd, и ИНЬЈХ мноrых.

Вћ ИМ.Јi

ское ЦdриrрdДћ КонћС'I'dН'I'ИНОКћ,

Сћ

КћС1Пр1САd1ШИМИ

-

Конмтttнти

C'l'dH'I'ИHd

ero,

Жf

емоуже

Цdpd

кише

кми,

Оурошћ;

и

СЬЈНћ.

rAdRИ

н.1рекоше

(!)

Конћ•

рОДИ

Ki\dcи

:&ы.1

C'l'dH'I'ИHћ

3НdМfНМИ.

cec'Гpdd

име

ero
ero

роди же Конћ•
Дdtрерћ

именемь.

Фн~tонофию, кь. скетемь. крћ•
tренiи Нdреченоую Ириноу. Тон
чмтнои д Ћвlщи н докро11окед"
нон моученици RћiC'I'ћ ~с~ко

w

MO'(ЧИ'I'IAћC'I'Kd
С'ГАћПd

И3КfДЕНfН

'ГрdШ3dрИе.

е и ц.1роу ilикинию
nосdrноути

*)
чиње

Кћ

И3ћ

И

W'ГћЦО\(

cito

н оуДЕЦЈО'(
wнd

же

Довде Руварчев, а одавде

по­

вагреnски

крdк~у.

текст.

По

том

Ц<~рћ. Жf К:оНС'Г4Н'ГННћ.

Btt4roчь.crrикiи К:он ..

С'Г4Н'ГИНћ. КМИКН OC'Г4Ri\tiii'Гћ.

.31'1'4

АИКИНi4 Ц4рС'ГКОК4'ГИ Кћ.

CKOI6rO

кыи

nocrr4Rtttiii'Гћ.

.dикинi4

ц<~р4

Рим-k, онь.же orrxoдиrrь. Н4 Кћ.•

rlpИ'ГRdp4toЦJ4

crroчнie

R4'ГИ.

crrp4HИ.

кь. rrомь.
ложи

се

мало
Н4

Аикинiе же

-

np-kыcrrь.,

np-k•

идолосмуженiе,

и

нс~чеrr моучиrrи ~pиcrri4Hf. Ц4рtо
Жl К:ОНС'Г4Н'ГИН~ Кћ. &и.34Н'ГiИ
И Сћ. M4Tepito CROito. И nОСИ•
А41'Гћ. М4'Г1рћ. CKOto Кћ. Н~р~С4•
АИМћ.

крь.сrr4

Н4

Кћ..3ИСК4Нil

ХрисТ'ОК4,

Чћ.С'ГН4rО

и

oвp-krr•

и

nринесе кь. К:онсrr4нrrинь. rрць..
- К:оНС'Г4НЦi4 Жl рОДИ СИНЫ
И Дћ.ЦНрИ, СЕСТр4 К:оНСТ4НТИНОR4.
Роди же дь.ц1ерь. Фiлiмiнito, кь.
CRI'I'rRMћ.
Крћ.LЈННiИ HdptЧfHH~to

lpiнoy. И оцемь. н~днм4 ве кь.
IЧJdK~, и не nо1шн~ се,
М~ЧИМ4 Вћ.IС'Гћ..

'r4KO Кћ.
СКОНЧ4 Cf.
И

И

11

ВРХОБРЕВНИЧRИ

ПАЈСИЈЕВ

Hl

Аtо'Г"Х'ћ.

и мноrо

nокорИ

се,

МО\(КdХ'ћ.

-

Зt'Г4

вь.

Kfi\И"
скоеrо

Никомиды,

Х'РИС'ГИ4НС'ГRО•

Cf

.d.нкинiе

Жl Rћ. 'ГОМЬ.

I\4PC'Т'Rh.l Hl npoRBћ.IC'Гh Rl. Bi\4•
ronoкop-kнiи, нь. nр-kвр4'ГИ се ""
идмослоуженiе, и

чиrrи хрнсrri4ны.
же

cecrrp4

-

H4Чtrrь.

моу..

Консrr4Н'ГИ4

Консrr4нrrинов4, жен4

.d.икинiев4, роди .d.икинitо Ch.IH4,
емоуже вtt4СИ rtt4RoR ero више

в-kли, и н4рекоше име емоу

R-ktt4

Оурошь.. Роди же Koнcrr4нrri4 и
ДћЦЈtрь. имtнемь. Филонitо, вь.
CRI'ГoRMh. КрћЦЈIНiИ H4p1ЧIHHO\(to
Ирииоу tоже и моучи Xpиcrr4

Р"ди

nослrkжде.

Gi4

же

чtо­

дод rRИC'ГKOR4RWiИ МНОr4ЖДИ, И
nрнкед rk кь. Христ оу ·ptt· rrь.мь.
члок-kкь..

•ов.ьчз оЈо.ь ~.ьоХэчв ан чж аин

•И>!ИV ·vа.ьзVЫ.ИhАОW ffi ч •.ын
.. v.ь38du v'v' o>Jill •а.Аоэиuчя ИЈИН>Ј
'AOWI IJ.adu V'v' ЈОЯМ "IVOW v'v' ЈОВМ
{i) IHO>I fИHViJBVБ'И ИЈ.VVИЗОU
ЈОЯЗ

љvн ОIИНИ>ЈИV .Aodv'n .AoJ.as .Aowa
•ОВЗ Ч>! ЧНИ.ЬНVЈ.ЗЧНО}Ј IЖ чdv}J
·чwч..ь · v · и · d · иrh.Аоз
O>llll 'v'v'odvн ов...Lзvжонw .Аоао.ьз
.Аоdав чв 1'v'aaиdu 'V!dvw

ЧHI'v'Ж~BOU

И

'И!'f'ИWО>IИН

инvdв OI!H•жvdz:~ и am,aiЧs awa:J
И 'I:J Э/VWI ИHVdB И ЧН '.LIVBIЧB
ЧWИVО.ЬАОЈН IЖ Ч,i "V!HIIHOJ т
И.LV.L:J~du '~.ь~du V'f' ЈОВО IVOW
V'v' ЈОЯО 'ЧЯVШIЧVЗ V!:J 1 АОWЭ .LIVVИ:J
·иdu ни.ь,нv.ы,ноя •ж

чdv)I

9

•иdх

иниvv'v' JVW

ажоЈан

т

'иниvv'v'

•JVW Ч'v'VdJ ЧЯ И ЧWIЈ.ЗЧhИНИVI'}Ј

1'v'vdJ чв и ш'nзизvwу a'v'vdJ чв
V!HJW
иdоа.ьчз vзa'v'Oih vняvvзнltJ и

•VНБ' VJOHW 'VЯОЈ.:ЈИiЈХ V'nИHЉAOW
vнVшouodвo'v' 'ов vв~'v' V!{) "VBViJ'v'Б" OЯIZI ОЈЈ ИdОЯ.ЬЧЈ И 'VНЈЖ

•ЧdJ.ffi ~в аж~ Vи 01 ижоvоu и
J\oaadv'n AO>IA06 ИШWVБ'ЧЯ IЖ VHtn

·vmdvw.Ao

оЈаояз

v'nm ч'v'жия и

иdsчя ·оя~V т :и а

.AoXvvoJVVJ

и

'а'nинз~vо>Ј т .Аониdи .Ао,шнљ
01.Ао..ьаяз amиVsoaJm и'v'od

·.Aow
•vн

чdv'n

аж

иrhao..ь:~Vadп

ч.ьзtчв

и

·чяvЈ.чdw

•.Ao>J.\od

•JJ'f' ~OWI ЈЖЧdЈ.т И

01.Аон

'ViJV'n VH 13

!WVd.ЬЗAO И ~'nИHJIVt>l т 13

•Чd..LJ.M ЧНО>I ЧНИ'v'Ј 'a'f'odvн ЧЯ ОIИН

.. и>~иv .Aodv'n .Аоrhао.ьз vVЈОЈ.. И
·ч.ыdwЛо иmяив vнvduou иwа.ь
v'f' O>llll 'Ч>IVНБ' VH и\tИHJ~VO>I
ИО>IЗНО>I Ч>! ЧЈ.IVЯIЧВ VHIИBИdU И

'~rhиdosou аон'v'оdvна:~я vн OI!:J
ИЈ.:ЈIВ IV~ЯOU И 101 И.ЬИhАОW ИWHIV
"WО.Ь

ИWИЈОНW

ЧЈ.ЉVН

I!HИ>IИV

чdv'n ИЈ ЈЖ ч'nч.ь<:;> ·.Ао •.ыиdх ·дl
.АоХин•ж .Ao'v'ouзoJ .Аоwон...LзЧh~зчii
13 И..LИ.L:ЈЧВIНАО ИVОВБ'И IЖ lhi'U
'OJI ЧЈОВ ЧХЈЗЧЯ IJ IЖЧiЈЯ.ЬМ
ОЈО.Ь

'И.L!dOЯ.LV:J

V'nЧ.LM

И

'ОЈЈОЯ:Ј

l'v'ИЯVНIНБ'ЧВ

~.ьоХ:ЈЧВ

IH
ИЯЬVНОПdVЯ 'lТOd

ИЯ:)ШidJVS

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

ПАЈСИЈЕВ

Ц4рћ же
Ш4Кh.,

H4ЧITh.

Конст4Н'ГННћ

слы•

Kh.

ЗIТО\(

ПОСНI\4'1'Н

13

0Ah.IШ4Kh. же Ц4(Јћ Конст4Н•
'ГННћ,

Н4Ч1

ПОСИI\4'1'Н

Кћ

ЗIТО\(

скоtмоу ilнкннiю нз&орнiе сА~rы
ское, окоr Д4 мом, н окоr4 np-kтe

CKOIMO\( .dHKHHito HЗGp4HHh.lt Cl\0\(•
rы еко е, wкor Д4 моАе tro, wкor Д4

tмоу,

же н np-kтe tмоу, и кннrы Кћ•
сnисоуе hiKO Д4 пp-kcт4HITh. w
MO\(ЧII'J'MC'J'R4. ilиKHHil Жl Ht

кннrн

кћnнс~~в.

~с~ко

Д4

np-ktT4HE'I'h. OTh. MO\(ЧH't'fi\CTK4.
ilнкнни1в

не

к~t.схот-k

посАО'(•

РОД. КАРЛОВАЧКИ

14

3А:ГРЕПСКИ

BЫRI1 W ROH Ц4рекtх 1 ЖНR ПрИ•
Ц4р0\(. Н ПО МНО•

рнтн. TorД4 посi\4 Ц4р11Конь.стdн•
тннь. кое скоЕ Рим4, пре(се)Аи ero

сzмр11тн прrL:ме"

кћ rр4ДЬ. GоАО\(Нћ, некАи нн се

Hlёlf'r се, н WAO'(Ч4f'rћ ем~ Ц4р11

WC'r4RHi\ћ МО\(ЧН'ГЫЬ.С'ГR4, ~НО•

ROДH'r се

KZ

r11шх мо~1енiн

Gмо\(н&.. Он 'же нн

'r4MO wст4•

·

се, сzМО\(ЦЈенiе н rон1енiе

Ri\lill'r

RI1C'r4Ri\lёlf'rl1. Пок•lыоkк4е'r
Гi\4RO\(

Ц4р11

W8'rbl МО\(ЧН'ГМIО, 8ЖI Н
Hl ПО MHOSI, Н пp.JiC'r4

ВЬ.IС'ГЬ.

ГOНI6Hil.

w

МО\(ЖI

C'rRO

П4Ч1

Н4

ropWI

МО\(ЧИ'ГIМ

ct, Н BHRWO\(
IMO\( Н4 РЩI ДО'(Н4RЩ'kИ Н МО\(ЧНН
'ГО\( RrkAИKil Rl1 МО\(ЧfННЦIХЬ. 8р•
МОА4 н Gтр4тоник4 н инихь. мно ..
О~ С'ГрћМНRШО\(

Ж4С'ГRО,

Hitt1H4

ИХЬ.ЖI

Rћ КНИГ4Хћ

жнкотннхь.. Ц4рћ же Конь.ст4н ..
тннь.,

виде

воримое

31Т4

скоеrо

жестосрь.дне

тмь.стко

томн­

Н4 XPic'ri4НIXћ,

ПОRЫI

Ц4р&. Конь.ст4нтинь.
КИНИIО

7

Gi4 к ид rkк11 сын11 ero Б.rkA4

Gi4

неnре•

н

МО\(ЧИТI/10\(

WCILJ.IH

ди~

Гi\4RO\(.

же кидекь. сын

Ero

Б.еАь.

w

Оурошь. кь. кыицrkн стр4ХО'( и

Д4С'r, KZ ткрь.д rkи 31Mi\H 34ХА11~
мi4 npивrkr11. Н вр4к11 кz сене

0\(ЖdCI BЫRdeT&., И Cf в.Jir&.CTRO\(
RЬ.ДdЕТЬ. Кћ ТRрћДfН И 3dПdДHrkИ
С'Грdн.Јi 3ЕМАИ 34ХАМИ10, И BpdKO\(
ceвrk ЖШО\( ЖЕНИ'ГКI СЬ.ЧЕ'Ј'dRdЕ'Ј'Ь.,

0\(рошь., нже
сестры Ц4рекы
Конст4н'тiе, н вrL:rстк~ сене кz•

ПpieMi\IE'rћ.

фр4НЧШСКdГО

Ki)4i\~

ДZЦЈЕрЬ. !Јн' HOIO, Н рОДИ

дк"'

с111Н4,

ТехомнА4

НIIIO
н Ч10до­

CZ

МНА4. Gzткорн же н цр11ков11 кz

Дprkкrkxz кz име

скет4rо Gте­

ф4Н4 прь.комо\(ченнк4.
Mi\16 тон:: жнты~е

HMO\(LJ.If

Tor Д4 зе•
кисок~ Rl1110

МО\( дpOR4HieMI1 Н Bi\fДEЦJI

И

СК4ГО

RftiXЬ.

RЬ.

досмки,

вид.'

Gр4ЦИМИрЬ.,

Gтеф4Н11 Heм4Hiil.

llp11ROCi\4RЬ.,

ДRdd

фр4Н&.Ч•

CblHd,

•tМћЖI

ИМе

CRETdГO

ПрRОМО\(•

ченнкd Gтефана Hd помоцњ ceвrk.
Tor Д4 земле тое кrkлеречики Rћ
wхкdлнои

ci4: 34-

СО\(ПрО\(ЖННЦЕIО

дь.цнри10

ИМШ4 HdpiЧE, П~ћRОМО\( 'fexo•
мирћ, вь. тороМО\( Ч10доми"ь.;
и ен сь.тв~рише црь.ковь. Rћ Дprk·

КZС4ЧЬ.СКЫНМ ~Kp4WeHH Н

сть.к'нын, им'же НМЕН4

сь.

KpdAiёl

о'(корнзн4мн, н4рекоше Tewxo '·
МИА4 ntп4, Ч10ДОМНА4 еnископ4.
'ћхwмнА же роди ·д· сыноке
МО\(Ж•

CROEIO

роДiИ СЬ.

!lн'но10,

И

своеи
сице

0\(КОрИЗНО\(

Техомн""

и

вле

..

вь. nоношшне

СИМЬ.,

HdpiKOWe

попомь. " Ч10домнл4

епнскопомь..
ди ·д"

rрћДitни

рече

Техомиль.

же

ро­

Ch.IНORe R4С4ЧЬ.СКНМН ДОВро

TdMH 0\(KpdWEHilf

и XP4BpdC'rROMћ

МО\(ЖdС'ГIШНМћ, ИМЬ.ЖЕ ИМЕНd

Cid

СО'(Т: 34RИД4, Gрщнмнрь., Прь.•
косАdВ&., Gтефшь. Пемdнь..

ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧRИ

Шd'I'H. Tor д" nocAd Цdр Кон~
C'l'dH'I'HHћ np<\i~tAH'I'H ЗE'I'd CROfГO
ilнкннid Вћ Gомунћ, некАн моу­
читмствd OC'I'd'I'H се. Оном~ же
ПdЧе Hd ГО(ЈШd 0\('С'I'рћМНВШ~ Cf,
н вывш$ ем$ Hd рщоk Д$НdRћ•
щоkн, н м$чн GpMHAd н Gтpd•
'I'OHHKd Н ННЫ~ћ МНОЖћС'I'ВО.
Цdрћ же Koнc'l'dli'I'HHћ cAЫШdRh
Зe'l'd СВОе~О HfHC'I'OBC'I'RO\('IOЦJd Hd
христidне, н nocAd, н отсекоше
ГАdВО\('

еМО\(.

Gid же вид оkкшн сннћ ero,
18 се, Н Rћ C'I'(JdCe Н 0\('ЖdCf

ВеГО\('
Н

СЕВЕ

СКО\('10

RfГC'I'RO\('
ЗfMAIO,

н роди сннн

RДdC'I'ћ
Н

'l'dMO

ГО'I'•

ПОЖНКћ,

n6 ко•
AokHO'('. Н W'I'O\(' ДО\( npokctAHHKћ
Bh.IRћ Rћ C(Jh.BCK0\('10 ЗIMAIO. Н
~одн сннd н Нdроkкоше нмоk емоу
E.eAd ~рош, nон18же нмоkrш ВАdСИ
вмн erд" роди се. Пон18же нзrнd
ЈtХћ

по

ВК

Бt1ћГ dјЈћСКН

род~ н

Цd(ЈЬ,

Н

Пј)ИБе•

rоше Rћ Зетоу, ткрћд~IО ЗЕМАIО,
tЖI 18С'I'ћ 3dXAћMid, Н Бј)dКћ сшоk
Ch.Чe'l'4e'l'ћ, И Rћ3е'l'ћ ДћЦЈI(Јћ фрd•
HdЧdCKdГO K(JdAf(l, НМfНеМћ 1ЈННО\(',

нмен"

Сћ Hl810 дк" сннd, нмже
с$тћ : nрћкомоу T·kxo"

мнАь.,

второмоу

н

роди

Че.ЈуомнАь..

И

15

вь.схотоk тоrо nocAO'('Шd'I'H. Tor д"
nocAd Цd(Јћ Koнc'l'dH'I'HHћ ское вое
Рнмd, н npokctAf(lt'l'ћ ero
Пнкомндiе Вћ r~dДh. GоАоунь.,
ЕД4 KdKO 0\('GOf(IBh. Cf .npokC'I'dHI'I'ћ

w

w

w MOI(ЧHTEAC'I'Bd.

Ономоу же
Hd ropwee OI(C'I'pћMHRШO\(' Cf,
И ВћiВШО'(' fMO\(' Hd p•kц<\i ДО'(•
НdКI::ЦоkИ, Н '1'0\(' МО\('ЧН ВМИКЫf
вь. моl(чtннцоkхь. 8рмоА" н Gтpd•
'I'OHHKd Н ННЫХh МНОЖћС'I'ВО.
Цdрћ же КонстdН'I'ННћ вид оkвћ
ilикнннеко жестоЧh.ство н томи•
тмство "" хрнстidноkхь., н по·
Be~tokRde'l'ћ WC-kiJJH ГAdBOI( ilHKИ•
HiiO MOI(ЧH'I'MIO.
Gi4 же видоkвћ сынћ ero E.okAd
Оl(рОШћ и OI(C'I'j)dWHRћ се, в-k•
Гdf'l'ћ Kh. 'I'В(ЈLДШ ЗЕМАН 34ХАћМ•
СКОИ Kh. ЗdПdДО'('. И 11018МА18'Гћ
СШоR КК Б(JdKOI( flHHOI(, ДћЦЈЕ(Јћ
фр4Нh.ЧdСКdГО Kj)di\f(l, Н ј)ОДИ Ch.
HeiO ДR4 CblHd, ИМh.ЖЕ ИМЕНd
ПdЧI

н.:tрече nph.вoмol( Техомнлh., кто•
'I'OMO\( Ч10ДОМИАћ и Ch.'I'ROpHШf
БАН3h.
Г\)4Дd, НЖЕ Hd•
рнчет re Дроkвесd, Rh. име све•
'l'dro rlрћвомоl(чtник" Gтеф.:tн4
Н4 noMOЦJh. севоk. Tor Д4 земА18
'I'OE RE~tokpeЧИRiИ Rh. OX'RdAHokH
СRОеИ Г(Јh.ДННИ Н BAokДOCAOBiiO Bh.
Ц{Jh.KOKh.

nоношенiе

Н4реКОШЕ

н

оукорнзНОI(

ЂхоМНi\4

снмh.

ПОПОМh.

4
Техо•

сы жнв-kстd не М4Ао вроkме, н
сh.творнше црь.кк~ кь. Дроkвсеоkхь.

Ч10доми114
шискоnомh..
MИilh. ЖЕ noe'l'h. Дh.tpeph. ЧЕШКОГ4
K(J4Af(l, И рОДИ Ch. HIIIO ·д' СЫНЫ

вь. име светdrо моученик" Gте­

доврн

ф"""·

Тог д"

выоkречики АIОДН

31MAI8 'I'OIE, В~ BEA<kXBdAHOИ СВОШ
rрћдинн

коризноl(,

н

Вћ nоношенiн и

Нdрекоше

О'(•

Чцомилd

н

XP4Б(Jh.l и

МОI(ЖћС'I'ВНЫ,

ИМh.Же ИМЕН4 COI('I'Ь. Cid: 34ВИД4,
Gрщимирh., Прh.восл.:tвћ, Gте·
ф4Нh. Пем4Нf(l, иже и Bh.C'I'dBh. н
ОПАh.Ч+Шћ се nр<\iХ'ОДИ'Гћ Прh.ВОЕ

16

РОД. RАРЛОВАЧRИ

8

3АГРЕПСRИ

gьнеrДtl нытн емоу кь разоу•

(}к же (}тефt~нь в~Нiеrдt~ до~

сn-kтн вк сккр~шенн
МО\(ЖЬСТКd

з~мь

ккзрt~сть
Н

RK pd•

кrkры

nрнхо·

ДOHilfC1'H,

нстнн'ные

днть вк rocnoдa нашеrо fcoyct~

Хрнстt~,

скетые

стны1, wца

доухt~
wца

вк

троицн

н

ксечь•

сынt~ н скетаrо

еднном

ножkсткrk,

MIHH

МО\(ЖЬ

CbRpШIHb

ДOHAfCTdRHdd,
се

емоу

Н

ПОЗНdТН

Тј)ОНЦО'{'

стке

'I'OrДd

до' шекнне

RCIMH

wчн

видети

lciRdCT4RHO CRET0\(10

CAdRИTH

WЦ4

Н

WRpbЗOШf

н

ВЬ fДННОВОЖЬ•

сын4

ДО'(Х4 ј

Т4КОЖДЕ

ПfТИ Н

CAdRHTiH

н

Жf

свет4rо
ИСТИ Н' НО

нез'начел'нt~, сынt~ с~нез'~

Н4ЧЕА' Н4, доухd скnрнсносоуЦЈН4,
ножьстко

еднно

н

царство,

не

wцоу nрrkшьдш~ вк рожденiе,
ны сын~ nрrkмжьш~ се вк ис•
ХОЖДfНiе, НЬ

ДО\(ХЬ СRеТЫ

жденiе ИМ4Т,
Н 6ДНННЦ4

RK

нсхо~

троиц4 вк еднни
трОИI\И, трИ АИЦ4

едннь ноrь, т.tко нсnокrkдАтн н
ПOKAdHiciTH

Cl

И

Td•
CAdRHTH

CAdRHTИj

кожде исти н' но nrkтн н
nprkчнcт~yto ноrомdтерь rornoдd

н11шеrо lcoyc Христd, н ккс·kмь
скетымк о Хрнстrk оnракдdк'•
шим' се н кк кrkprk просidкшим~,
их'же

CBITdd CKHOpHd

Jl dПOtTOA•

CKd ЦрЬКОRЬ ПOKfArRRdET CAdRHTH
Н TrRX КК CIGe R~ МО ~Н~ ПрИ КО•
ДНТН .. gAdCTito U'lldC~fT Cl 11рН~

Н ПОКА4Н4ТН Cf

Пр1ЧНСТ111 НОrорОДИЦН СО\(ЦЈОН М4•

тери rоспод4 нашеrо Ју. Хрнrтd,
н ксескетнмь

w Христе

wnp4BД4R•

шнхь се 4nостмомь н пророкомь

и моученнкwмь н ксеи же t1р4во ..

CAdBHeH верн ПрОСН4RШНХЬ, НХЬЖf
CRIT4 ПpdKOCA4BHd4 СЬНОрН44 4ПО•
СТОАСК44 ЦрЬКR4 110KEAeKdfTb ПрО•
CAdR41'H, Н TIXb Rb МОАНО\( КЬ CfHrR
ПрНКОДНТЬ. Н OIIAbЧHRi f

(!) ПрН•

ходитн кк ское nрrkwчьстко зе~
М1Ш рdШКЫе, Н ВК СИХЬ H4CilrRД•

ЗIMild

никь

ннкь ннт.н дџьннмн ен. При•

ныти

••рrkдrkднынх.

Н

npHXOДH'I'b
RK 1\pbKORb CRfTЬIX
dr\OCTOAdd fiET!Id И fidRild, НЖI
!еСТ р dC' Cd, И Т~ npleMAieT CRI•

тое

крьцннiе

роукоtо

к' сеоске-

ходнть

кь

CROf

wчьство прькее

р4ШКИХЬ 1 Н К СНХЬ Н4САfД•

ХОДНТЬ

CKf1'HXb

Же

Пр1ЖДЕ

Rb

ЦрЬКОК~

Н 1ШХЬф4АНИХЬ 4110СТОА~

крьхокнихь Њтрd н lldKA4, иже
аесть по среде Р 4Cd. Т оу nрнемАеть

.

ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

enнcкotJ.t, " Tokxoмн..t.t поnом.
Тоkхомн..t~ же роди · д • сннн,
К~С4ЧћСКНМИ
шенн

н

р.tШКЫХ~•

Н

К~

СНХ~

Н4

САоRДННК~ B~IC'J'~ ДIДНН~КН (!),

0\{'K!J.t•

ДОВ!ЈО'1"4МН

хр.tвр~ством~

ЗIМА~

17

н

моу•

ЖIC'J'ROM~, НМЖI HMoRH.t C\S'J'~:
3.tкнд.t, Gрщнмнр~, Пр~кос..t.tк~,
Gт&ф.tнь Heм.tнhl.

с:~неr д" вытн -ем~ к~ p.t•
З~МоR, O'I"R!J~30C'J'4 Cl IM~ Д~•
ШIKHoRH ОЧИ ВИД oR'J'H Н ПО3Н4'Ј'Н
CRt'J'O\{'~

'ГрОНЦО\{' 1

OL~4

Н

СНН4 Н

CKI'J'.tro ДSX.t СА'4КН'Ј'Н К~ ЕДН•
HOMh. ВОЖ~С'Ј'К'k, Н ПOKA4Hhi'J'H
Ct Н ПОЧН'Ј'4'Ј'Н nptЧHC'J'~~ НОГО•
роднцоу, м.tтер~ rocnoд.t H.tшero

н ксем~ скетнм~. И nри•
ХОДН'Ј'~ np~KoRI К~ Цр~КК~ CKt'l"iHX

1. X.t

.tpXiC'I"!Jd'I"HГћ

СНА~

BtCПA~'J'HiHX,

н npieм~ кр~ЦЈенiе ..t.tтннскiе ересн.

Поr..tоkдн nрнходнт~ к~ u,р~r.к~к
скетынх .tnocтo..t~ Петр.t н П.tк..t.t.
нже ~ест~ по сроkд ok Р .tc.t, н то у
npitMAie'J'~

CKI'J'OI

Kp~ЦJIHil јЈО\{'•

ко~ npokocкeЦJtH.t.tro .tpxienнcкon.t
Родослови и Летописи

Прнходнт~

же

nр-kжде

кь

Ц!ЊКОКЬ СКt'Ј'ЫХЬ 4ПОС'Ј'ОАћ

fil'l"p.t
н :tl.tк..t.t, еже 1сть no c:pokдok
P.tc:.t, н тоу nри~вм~ет~ rкетоt
Кр~ЦЈIНН8. !JO\{'KOtO KbrtOC:KIЦJfHH4ГO
2

РОД. КАРЛОВАЧКИ

18

3АГРЕПСitИ

ЦЈfН НdГО 8ПИСКОП4.р4Ш'К4ГО .dt•
w( Н )Tid, K~pdC:TOM С: И •А· ArRTH11.
4

CBf'ГOf

КрћЦЈfНИЕ

р О\{ К( 10

BCfWCBf-

ЦJIHdГO fПНСКОПd pdWdC:KdГO .dE"
WHTЉt, Кћ.3р4С:ТОМЬ. С:И •А· АrR'ГНЬ.,

Т 6 Жf HdЧfTI1 .3Д4ТИ C:RfTklf
вожс:ткныt црь.кки. Прь.коkе rь.•

Т dЖЕ НdЧЕТЬ. .3ИДdТН
свпие вожь.с'I'Кtние Ц\lћКIШ. Прь.•

.3ИД4

Rff

Цр11КОКЬ.

CBfTdГO

КfАИКО"

МО\(ЧfНИКd ftwprid 821 .(> dC:' С~ Hd
кь.~с:оцоk м-kс:тоk. По томь. с:z­
знд"

црь.ковь.

CKfTdГO

4pXitpt4

Христов" Ннкм-k оу Т оnАнци.
Б.АИ.3Ь. Жf MoRC:Td 'ГОГО С:21.3ИД4
црь.кокь. nр-kчис:тоkи воrорџнци
nри p-kц-k Кось.ниц-k. И ПdКЬ.I
c:кtтdro Ннкм~ оу Ивроk. Мно•
Гћ.IИМ

ЖЕ

ИННћ.IМ

C:BfTЬ.IM

ММЬ."

C:d.3Дdd Ц\}Ь.КВЬ.

и С:КО\}dГО

кь. ПОМОIЈ.IЕХЬ. tpdp. Х"

Мноrнмь.

Цр11КОВћ ВОГороДНЦН В21 ПОХВ4А~

НdЧННdЕТЬ.

ЦИ,

МНоГћ.IМ

ННОКОМ

ЖНАНЦЈd,

ВЕАНКО•

Христов" НнкоАи оу ТоnАИЦН.
Њшзь. же мест.:t тоrо с.:tзд""
црь.квь. nрЕс:вtтИЕ Goropoдиt~-k
11рЕМ4 рще Кос4нице. И С:4.3Дd4
црьквь. с:кетdrо НнкоАн оу Ивроу.

ВНћ.IЕ ХР4МИ К21.3ДКЬ.IЖЕ и о в. нови
вz с:коеи оВАdс:ти. По сем Н4ЧНН4ЕТ
И С:21ТВорИ СВЕТО\( И npoRC:AdBH~IO

И 0\(C:ПfHiE Вћ Д21BiJ0.3pdЧHoRM21
мрdморн nри р-Ец rk Gтоу ден н•

C:KETdf'O

MO\(ЧfHHKd ftwpГid W ДBdd СТАЬ.•
Пd Вћ .Pdct Hd ВНСОЦf Mtc'Цt.
Потом~ td.3J,d.:t црь.ккь. cкtт.:tro

же

нннмь.

MOAdBHHE X\JdMH

с:кетнмь.

Кћ.3ДВИЖЕ н

WR"

нови кь. с:вош WВАt~с:тн. По семь.
Цр11КВЬ.

ДИВНО\{

Кћ

МАЬ.ВО\(

Н
Н

nрtсветне

воrороднцн

ХВ4АО'{ н

oyc:ntHHE

ВМИКО\(
Кћ

н

вь.

C:AdBO\{
кь.

110"

мно(rо )•

И . rtвrf.: Жf И t'ВОИМЬ. КоС'ГЕМ
оуnокоенiЕ, ид -kже и до нь.lнlil

своkт(А)нхь. н мноrозрdчннхь. МР""

C:BETЬ.If

ДtННЦ4.

fГО

МОЦЈИ

АfЖЕТЬ.,

М\{рО

морн при рще ГА4ГОАЕМЕИ Gтоу•
мноrнмь.

ннокомь.

вь.

мноrочь.с:тно нст4Ч410ТЬ. вzс:-kм11

ЖНАНЦЈf, ctBrfi: ЖЕ Н С:ВОНМЬ. МО"

cz.в-kpoiO П9ИXOAfiJ.IHM МОЦЈЕМ ero.

ЦЈЕМЬ. Вћ 0\(ПОКОЕНiЕ, НДЕЖ'I Н ДО
HЬ.IH/il

ЧћС:ТННf

Н

C:BtTil

МОЦЈН

ЕГО ПpiBHBdiOTЬ. HfB\}fДHMrfi: Н МИрО
МНОГОЧЬ.С:'I'НО
IОТЬ.

ВЬ.СfМћ

lbldГOBOHO
Сћ

Bl\}010

HCTdЧd"
П\}НС'I'О'(•

ПАЈСИЈЕВ

iJ.rR~'Гi4,, 'ГОГД4
·Л·~'ГИМI.\. И

npit'ГI.\

·w

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

ArR'rOMI1 /ЊIС'Г
. ВОfК3'ГИ 1 • И·

еnискоnа рашкаrо Аtонтiа

Н4Чf'ГI.\

paC'J'OMI.\

(w)

Р4КН4 (тре­

w

ба P4RH4) Пил.от4 OR4, и
rp11чcкit stмлte Г4цково (треба
П4ткоко) и Фостно 'све, и По~
АРИМtв, и Костр'Ц11, и Дрl.\шко~
вино\(', и Gитннцоv, и .dмil.\,
.dиnмс~нl.\ и Д~&очиц~.
Ptкt,
Оvшк~. н Помор4кiе, 34rpi.\A4'1'o'(,
.dек 'чt и :Нынц~. '1'4 КС4 npи­
o&prkтt
'1'\}0\( ДОМ!.\ С:КОИМI.\. И
С:I.\3Д4 npi.\KrRt мон4стирћ ov То~
Пi\ИЦИ с:к1таrо НикоАи и ДК4
стАыы cnprkд4, и др~rн XP4MI.\
nрrkсветые &оrородицt Н4 prkкe
Кос4ници Ri\И311, и П4КИ

-

Tk Жf Н4•
ЧfTI.\

rьзд4

ДИКНI.\,

0\(C:ШHif

Roropo~

дице, tвЖf ter.тl.\ &ыика Gтov~
1'·

3ИДа'ГИ

C:Bf'Гblf

Црi.\КВИ.

СЬ3ИДа Цpi.\KOKI.\ С:Вf'Г4ГО
МО'(ЧfНИКа ftopria W ДВа С:'Гi\1.\П4
Bl.\ ·Р4се на кыс:оцrk мrkcтt. По
том!.\ сьзда ЦР'-'КОКI.\ свtтаrо Ни~
ко ли ov Т о nлици. Јјлизl.\ жt
мrkc:·ra тоrо ЦPI.\KOKI.\ с:вtтыt &о~
rородицt nprkмo prkцt Кос4иници.
И дpo\('rov ЦР'-'КОКI.\ свtтаrо Ни~
кми О\(' И&prk, и инiи мноriи

llpi.\KrRf

црl.\кокl.\ скtт4rо Николи на prkцe
HRpt и&и (ижt ?) Bl.\ Кончюлн~
кох. По том Жf rl.\зда мона~

.џница.

в~з"

СЫ ·1\·~ArR'ГHI.\.

noмopcкit зtмАи Зетоv

и '"' rрџ,ови; н

С'ГИрl.\

1~

.

C:Bf'Гblf храмы. КI.\ЗДКИЖf

Bl1 .СКОЕИ

Ki\ac'rи. Послrkдиже сь.зда кра~
СНО'(Ю Цpi.\KOKI.\ nprRC:Bf'l'OИ Roro~
роДИЦИ

Bl.\

СЛ4КО\( 0\(С:ШНiа fl ПрИ

piщt Gтov дшици Bl.\ oynoкotнie
МОЦЊМ11

С:КОИМ11,

мноrымl.\

Kl.\

ИНОКОМ11

жили~ре.

Жf

-

РОД. КАРЛО ВА ЧRИ

20

По сих же њiчин.sет HA.sro"
ЧkСТНО И
се

ТрО\{' Д.ОАIОННО

ПОД.КИSdl

д.онрым nод.кнrом, ocт.sKIIIiiiT

ц.sрстко и cA.sкts

ero н npieмAiвT
CKITkl .srrMCKH Н ННОЧ11СКЫ 0Нр4З
KZ (}т~Д.IНИЦН, Н Нд.t KZ СЫНО\{'

Пd10ЦЈИМ11
Kk јЈЩf И МОЦЈIМЬ.
tro, П О СИХЬ. ЖоR HdЧИHdfTk Glld"
rочнно
TiJO\{'д.оАО\{'НННМk nод.ки­
rом.li ПОД.КН.ЗdТИ Cl. ~СТdКИ L~dp•
CTRO .SIAMkH' HOI И ClldRO\{' tro,
н

nрнемь.

скети .srrемкн wнp.s.s11

н нд.• к11

скоемts кz GкеТО\{'10 Гopts d,o,oн.s,

НеНЖf

KZ

Цр11КК11

GкеТО\{'10

Кk.ЗД.КИЖf

Горо\{',

Rk

MHOrOЧkC.TH0\{'10

(W) WCHOKdHid Kk MOIIBO\{'

MHOrO%"
СТН111 MOHdCTklpk W WCHORdHid KZ
riOXKdAIS Пl)oRCKIToRИ Gоrород.НЦИ

дици KkKfД.fHi.s,, r~t.srOAIM0\{'10 Фи"

r~t.sroAI6MH Xн~t.sнд..spk кzкед. tkнi.s,

АОН11Д.dр11,

HI6HЖI

КZЗД.ВНЖI

Н ННЫI MH0r1111 ЦpkKKoR OGHOKH,
liiKOЖI ПHCdHil W HIIMk WПOKoR•
д.tsет11. Проkжд.е сын11 ero
G.sк.s Wход.ит11
р$, Н

Н

ПOXRdiiO\{'

и

ПјНСКеТfН

по

нш

Horopo•

мноrш црь."

кин к11зд.кнже и wнновн к11 Gке•
теи Гори.

кz Gкет$10 То"

TdMO npi1MIII61'
OGjJd.Sk.

9

3АГРЕПСRИ

ННОЧ11СКЫН

По'f:ОМ же и &p.sтi.s ero ст.sр"
оRИШd НdЧIШf ЗД.d1'И Цj)kKRH.
З.sкнд.и (!) с11зд..s цр~s;ковь. снетыих
.snocтo~tl\ Петр.s и П.sк~t.s к~

По

том

Жf wнp.s.SO\{' и ст.s ..

р1ИШd

Gj)dTid HdЧfШf ЗНД.d'Ј'И
CKITif Kk ПОМО!рk CIB-k:
ед.нноwнр.sз' но. З.sвид..s с.sзид."
Црi\КRИ

Б.ocHkl Hd v.-tщ Ћ .d.нм.Ћ. Пр11К0" цр11кок11 скетнх11 .s11осто~tь. Петр"
llldRk CZ.SДd ЦјЈ11КОК11 ~RITdrO н Љss~t.s. w дк.s.s стА11П11 nри
Гewpri.s к~ Б.!Sд.им' АН, (}рщи" . рщ-k: .d.нме. fipkKOCIIdRk Cd.SДd"
ЦР11КК11 CKfTdro feopri.s W Д.Kdd
МИјЈk CZ.SД.d ЦјЊКОКk GOrOI)OД.HI~H
cтAklld О\{' Но\{' д.нм11е. Gр.sцнмнрь.
Гр.sд.Щk nри pokцok Mwp.sкok.
c.sзд.s.s ЦР11КК11 nрескетiе Horopo..
ДИЦI Гр.sд.dЦk w Д.Kdd CTIII1Пd
nри рще Мор.sке.
10
Gтtф.sн' же Heм.sнlil Mlldд.fH ·
Gтаф.sн11 Нем.sн11 .s~pe и МАd­
HblCTk HlldrOKOIII6HifMI1 HOЖiMik д.еншн HblCTk Kk HpdTH СКОеН,
Hd HCПIIIt.HHШ-k: Cf Hd НfMk rAdroAH скет.srо шкц.s npopoк.s ц.sр"
Д.sКИДd: GOЖf,
ј)fКИ

Д.dЖД.k,

СО\{' Д.k ТКОИ Цd­
И

ПрdКД.О\{'

TKOIO

.ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

По
OCTdRi\liiiTћ

И

Кi\4СТћ

nрИ18М1118Тћ.

CRITЬ.I

21

сихћ

же

31М11ћНОую

И

dГГ111ћ•

СКћiИ о&р43ћ Кћ монdстири Gтоу•

мннци, и иде кь Gк1тоую Го•
роу,

Кћ

Н18ИЖI Кћ3ДКИЖI МНОГО•

чьстћноую

црькокћ

&Фrородици

Кћ

nprkcкeтtkи

nохк411оу

кькедt­

Нid .., Г114ГО1118МiИ ХИ114НД4рћ.

МИН~КШИМћ • 113 • 11rRTOMћ

'Кi\4ДИЧћСТК4 ero, и роди Сћ

пр~жннцrkю

t:ИН4: &11ћК4Н4 Кf11ИК4ГО
я ·Gтеф4н4 и Р4стк4.
Т 4КОЖД1

с~~

скот dtmoю • r •
KHI34,

И &p4Ti4 IГО СТ4р~

По ТОМ!> Жl О&р.:13ОУ И CTdp-1\ ..

-rkиw4 Н4Чеше 3Д4ТИ скетые ХР4•

ИШ44 IГО Rp4Ti4 HdЧIWI 3ИД4ТИ

МИ Rh. ПОМОЦЉ Cf&f fДИНООR\)43НО.

скетые црщки "" nомоцњ ctБrk.
34КИДd С1>3Дd Цpi>KOKI> CRITЬJXI>

.34КИДё1 Сћ3Д4 ЦрћККћ CKITЬ.IX
4ПОСТО11ћ Љтр4 и ll4K114
ДК4

w

стАћП4 nри prkцe А имrk. llpћKO•
t:114Кћ Сћ3Д4 црћККћ ск1т4rо Г~вwр•

оу &оу ДИМ1118 W ДR4 СТ11ћПd,
црћККћ пprk~

ri4

Gр4Цifмирь С4ЗД4
,скетые
).Kd

&оrородице

СТ11ћПd ПрИ

Гр4Д4Цћ

w

рщi iИ.opdKI.

Gтеф4Нћ же Heм4Hiil, diJ.If и
М114Д4ИШИ

GЬ.IСТћ,

Нћ

Hd

Н18Мћ

ИСПi\~НИ Cl ПrRCHOПrRKЦd Г114ГО11ћ
ДttКИДОКћ:
GOЖI, соу Дћ ТКОИ
Ц4РfКИ

(ЬЈН~

ДћЖДћ 1

И

nр4кдоу ТКОЮ

Ц4рtкоу. Gтtф4Нћ Жl љ~

w

4ПостоА~> Љтр4 и П4К114
дк4
С'1'111>Пd при р•lще .d.имrk. Пр~>ко•
CI14Rh С1>3Д4 Цpi>KOKI> CKITdГO fe.
opri4 W ДКd СТ111>П4 оу Б. оу ДИМА И.
GрdЦИМИр~> С1>3Д4 цр~>кокъ nprk·
скетые &оrородиц•, Грџщ~>

w

ДК4 СТ111>П4 ПрИ prRЦrR, iИ.op4KoW.

Gтеф4Н~>

же ЊiM4Hiil 4ЦЈ1 и

IОНIИШiИ RћiCTI> К!. Rp4TiИ, RЬ.ICTI.

22

РОД;КАРЛОВАЧКИ

3АГРЕПСКИ

СННО\(

\ •.

,,

~~

.'

1,

!.,
·.т'·,
_, .,. ;,.
!
~IJI!\HKI\1 ·ЩО:\('ПоVf Н t4~А9~Ж4~' НЫ

;ГQСП:~Аftнћ.. кctkx· с.ры~ск~t.tх sмыь,
~КОЖ. К_НШI .!)IЧI Cl, IJM10pi4 KZ

sa:naд~.. н .. ДiwкАнтiе,. н
: мантiе,

н

к.~ Цс'ђЈS..

ЗахАьмiа· н. Tpati~нi•
. ~

(}z Жl G'l•tфань

11

ДаА•

Њман!(Ј cz

Н

ПdКЫ

:

М4АЬ.

&НХ'Ь Rb &j)d'I'H МОШ Н Rb ДОМО\{'
wца мotro, н &оrћ &Асtl'окмн w

мнЕ. И &ысть Gт&фсtнь Њмсtнсt

к•kАНКН
Ж4ВНН

ЖО\(114Нћ

Н

ГОСПоДННћ

СЬМОДј)Ь•

RЬCIXb

Сј)Ь&Ь•

скнхь зtмАь н nоморскихь, Днw•
KAH'I'Иf,
Да А' M4'1'if, Т j)4RO\(Hft,
3ctXA4MHie.

Ga же Gтtфань

Нtманd

сь

CROfiO СZП!)О\(ЖННЦfЮ flн • НОЮ ро•

CROfiO СО\(ЩIО\(ЖННЦЕЮ .flн 'НОЮ И

ди ·r· сыны им'жt

ј)О,Ј.И

нмшd

cid:
Gтtфань, прькок-kнчани крмь, н
CAbKdH, RfAHKЫ KHfSb, Tpt'I'H
.Жt сынь tro Р dC • еко Wлращаtт
.

Ц4j)IRO\(,

СЕ W jJOДH'I'IAb СКОНХ', RZЗj)dC'I'OMb
сы ·Bi· А-kтом, вz н-kкою странS

П(ЈоЕД оЕАЬ ЩМА!е ИХ CZ RAdC'I'.AИ
свонмн sвоkры мвнтн, и w всоkх
O'('ГdHR • се Gкпs~ ГорS достн•

в мт, мннхs ноkкоtмS Po\(CHifO\(
ВОД оRЦЈО\( ero, Н RZ ј)О\(ШКЫ МО•
HdC'I'Hj)b RЫRb Rb X!JdMoE CRf'l'"ro

lldн'тмоkнмонd МО\(Чtннка, ндоk·
жt

н

вАаси

cz

чюв'стьв'ны

'l'j)H

CO\('I'b:

,СЫНН,

. ИМћЖf HMfHd

Gт&фшћ, nрьвовоkнчанн

Кј)4АЬ, и САЬ~4НЬ, вмнкн КНf3Ь ;
трtтн же сынь Растько wnpaв"
ДO\(f'l'b
Cf 0\( јЈОДН'ГfЈ\Ь CROHXb,
RbЗ4j)4C'I'OMb CiH ·Зi · AoE'I'Hb, СЬ.
RA4C'I'EAH CROИMiH 3Rfj)HI MRH•
ти, н no&EЖt вь ~Kt'I'O\(IO Го•
· ро'Г. н nостнжt монастирь, rAct•
ro~JtMH gkd,O,WПtДb, Н КЬ НfMh.
WC'I'jJHЖf
RA4CH I"ЩН · .еко е ~ И
RћД4t'l'h ИХI. jJOДН'ndf.U. .. CROHMb;
C4Mh.. Жt КЬСПј)НfАiћ CKtTiH ННОЧ"
СКИ

мысАн W1'Аож, нхж• w rоннмых Gава
ero WДdE'I' роднтм~ем свонм,
Пј)iЕМћ CRf'I'Ы dГГМt'КЫ . О&ј)4З,
Нdј)ЕЧfНћ GaRd монах. и по rfMb '
wходнть вz ско1t их монастнрь
Сатощдь, ндоkжt н wць ero
прнходнть. Т 4 же w Cctтoneдct

W&ј)4Зћ

Н

монахь.

Hdj)fЧfHИ

&ЫС'I'Ь.

ВРХ0Бl'Е3НИ9КИ

ПАЈСИЈЕВ

M4HI<I
и

ВЫС'Г11

ЖО'(П4Н11

С11МОдР11ЖћЦ11

RCEX11

RЕАИКЫ

С~ВСКИХ11

и поморских11

земл11, Дiоклiтiе,

и

"

Д4АМ4'ГiЕ,

Tp4RO'(Hit

"

ЖO'(f14HI.

И

С4МОДр!.Ж4ВН111Н

23
ГО"

СПОДИНI. КШИ Ср!.ВЩоЕИ ЗI!ИАИ Н
поморщоkн и Диоклитiи и Д4А•
М4'ГiИ и Tp4KO'(HiH и 3dXALMiИ.

34XAI1MiE.

'

И WCT4RAI<IETI1 СИН41 СRОЕГО. Н4

n 11okcтoAok кр4А16Кс'ГВ4 Gтtф4Н4,

4 CAI1K4H11 ВЫС'Г11 KHE.SI\ ВЕАИК111,
4 Р4стко

ВЕГ41Т11

Горо'( и 'Г4МО
СRЕ'ГИ

0Вр4!Њ,

рОДИ'ГfАI<I

к11

npiEMI1
lt

СКОЕГО,

G=вЕ'ГО'(Ю
4rrмски

ПрИЗЫR4Е'Г11
И

И

OBH4RAI<IIO'ГI\

ХИА4НДdр11.

(}:1. ЖЕ (}:теф4НI. Cl. CKOIIO СО'(•
Пј10'(ЖНИЦЕЮ fiHHOIO рОДИС'Г4 ·Г•
СЫНI\1,

ИМI.ЖЕ

ИМЕН4 СО'(Тћ Ci4:

(}:теф4НI., 11р!.ВОКоЕНЧ4НН111И Kp4AI.1
и CAI.KdHI., REAHKI\IH KHf.SI.; 'ГрЕ•
.тiи Рс~стко иже вист~> инок~>
Н4рtченны G4кd, nослоkди же 4Р"
хiшискоn~> ср~>вск11ш

nр~>вы,

ч.Хи..ыяз
VUO)I:JHШ

~wvdX
• ,Я\'Ј.:ЈОU

'''d
Ф

Ло ч •.ыvv ,яv.ыоu
! VHJdMIJ ОЈ\'Ј.IЯ:Ј

чя нvwн'v' .Ао н Ло ЧJ.avv
\'UO)IJHUI

.'f'.

! HVO)IHH

.. аяз~du ~wvdX 'IЯ ·~vvw ~'nин
-~ V Ло.L{) Ло 'RНЈОф Ло tчяv.ьзоu

оЈv.ьэаm

! чvо.ьэоuv Хtч.LЈЯЈ ~wvdX

'ZЯ •Лоз,эv 0 Ло OJ\'.LIU ~ \'!Jdm
·•Ј оЈv.ьая:~ ~wv!IX 'IЯ •иwн'v'Лон
~wvd.X 'IЯ ·.Х~dвч}' 'IЯ .LJIZIVЯV.L:JOU

! IЧVO)IИH OJV.Ltaз

оЈvЈ.аяз ч.Xswv!IX чя ч.Х~dвч]' чя
Ч,bl\'VЯ\'.LJOU \'UO)I:JHUЭ ·Ј· ~ \'VHVX

•HW

\'JH.L\'II.L;нt.Xdv

~wv~JX

Ло OJV.L чdя.ьљ

.. аяз~du ~wvdX 'IЯ ·~н 1 VO.L{) Ло
иvwas HO)IJ, wчvx Ло vuоязнuэ

·Лоd IЖ WИОЯ{) 'ИUO)IJИUI 5!НЯ.LЗ

! H'nH'f'OdOJOB IIЧ.L

~wvd.X 'IЯ 'V!dOWOU WM)IJH!.LИV)I

Ло ч.Lavv, яv.1..зоu vuo)IJИШ • я •
: tч'nн'v'oiJoJoв аљыязаdu ч.Хшо.ь{)
Ло нvw1s ИО)!Ј, wчvx Ло vtJO)IJHШ

oJV!.Lid.L !vvнvXн W VJ!.LVd.ьзнX 1 dv

01/.IJOWOU ЧWO)f:JHИ.LИV)IMH'f' 'И.L~~

• V • Ч,bl\'V ,ЯV.L:JOU ЧWI!HIЖOVOUO)I

•ЧЖОВ adИ.LJVIJ 'IJ.I\'V ,ЯV.L:JOU ч.Хиз
'ижЛоw анн.ычh~Јя vdзvsн •ч.Хvя
•)!чд'n ч.Хння.ьэчжов

чя

vя.Lэчhm

оЈаовз ч.Xsv~V~du ч.Х~зя ou ч.ыvя
•VVЯ\'.LJOIJ

H)IJ'IBЧdJ

•ишн.Хdv иячdu

\'Я\'{) 'IUO)I;J

ннarhaязmadu

аж

·ч.Lаvнчvвэн vнv'v'adu s'v'ж

•М!'Г а.ьа~ Ло .LJIZivav.ьзou vuo)lз
•НUЭ OJVdO.L,Я

ОЈ\'ЯЧdU

.LIIZIVЯV.LЗOU

•OLIOЯЛod IЖ

WИОЯ{)

'IWI!HIЖOV

'/ЧUО)!ЈЈШЭ

! IIЧН;ЯОЯЧd'n ~diЧ.LЭVU .LIIZIVЯV.L;J
•OIJ Хн:Ј 'ажЛоw

'ХVЯ)!Чd\Ј

аtчн.ьљ яvdвslfl
ХtчНЯ.LЈЧЖОВ чя VЯ.L:I<

•'lhm ОЈIОЯЈ ч.Х~v~ 'f'~dU .Х~ЗЯ OU:

~ИШ!Хdv

•adu ч.Хаdовчз Н)!ЈШvазчя vн и'nm

Ч.LIIZIVЯV.LЗOU VЯV{) IЧЯЈВЧd:Ј ЧUОЖЈ'

НЧ{) -

IЧЯЧdU . И

И!ШrhiЯ:JO~du

и'nm ИIЧНЈ.Ј'IЫЗ'ZЯ И IЧ.LIЯЗ IЖИ
'ЧНИh НIНВЧЖЛОVЗ 'IЗЯ И ИНОЯ

•OUH 'ИНО)!\'!'\" Н 'HUOU И 'Ч,ЫIZIVЯ

•O)!Vt>Лo X~dOB'IJ Xtч)IJHЭIVI;I'IЯ \'Н

'ЧНИh ИНВ\'ЖЛОVЈ ЧЈ\'Я 11 'ИHO)IV!'v'

аж И'l{) -

НWИН.LЭЧЫЈЯ

И

Ч'fИ.LIЯЈ

ИUО)!ЈИШ

•\'.LJOU
•ИШ!Хdv

'IWИЯ\'З\'Я

0/VWIS

ОЈ50ЯЗ 0/ОЯЈ

IЖИ

''IWOЯ.LJЧUO)IJ

''IWOЯ.LJЯЭIV\'d)l

•ouv ч.Хи.ьаяз ч.X~vияvdu
•ИЯ\'VЈОЯ\'dU
ОЈОЯЈ

ЧVОЈ.:Ј

ou чwа
\'Я.LJ'Ihm

И.L~ЯЗОdU Н \'Я.LЗ'Ihm

0/VWIS

'IЯ \'Я\'{) 'ld.A)I

ишrhJяэm~du J'v'нdu И ·чvw•s
ЧХНЖIUЧd:Ј
ЧХI:ЈЧЯ
'ILIOЯЗHШ!Xdv
\'Я\'{) 'I.LJЭI v'v' 'и6ОЈ JH.Lill{)
чwo.ьodu н чwo.X,~Jvнd.ьvu и чwad

""'" нwняз'f'vdJodv'n ЈЈ ч.ьЈvvяv.ьэ
"OU IЖ 'IWJЗ О П

·amv'v'~du

•ЈЯ;Ј

н

Н

и

щнщ

н

•V!'f''f'OIJ И ИHO)IV!'f'
IЧUO)IJИUЭ

"ЯЭIVVd)l

И ЈЧ)!НН, нsrh
IЖV.L

'WМЯ.LЗ

'1'0\'S\'WOU ОЈIОЯЗ

•чяv.ьзЛо

•ouv

Xtч)IJЧhm

н

V.L\'dB

чvо.ьз

ч.Хн.ьаяз ~vивvdu... wtчяvз'lя о

ЧХНОЯЗ H'v'OIV 0/VWIS ЧЯH.LIЯ:JOdU
и 'oa..Lзчhm аояэ 'IЯ ч'v'чmнdu
IЖИ 'ЭIVWIS IIЧЯЗЧВdЗ .Х(н) НIОЯЗ
IJ .LIRЗИHO.LOda.X 'IUОЯЗИШ!.Хdv IЖ
v.ь 'tчdo Ј аtч.ьая{) .ьodu J.aVЛов
WНI'Iяз'v'vdJиdv'n
wo.Xdv!d.L

v'v'

Н

•\'U

WI!~IVIJ

dля

ОЈ\'ЯЗЧhЧdЈ

vdv'n wо.ь~я'lз 'IЗ и
.ьаvdивџн vяv{) ч.Хиз

.. нvvнх

wm 'v'Лоз аэ
оп ·чdv'v'

'I.LO/Illvav.ьз'lз чdн.а.зvноw

.Х( и) ИОЯ:Ј IЖ~'v'И 'ОЈ.З~W 'I.LOIRUЛoя
И~VHOirdVЯ 'П'Оd

ИЖ)Ј1ЗdЈV8

ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

н CBI'rbl G4B4 hO•
cт4BAI'iiiT

се

"РХiеnискоnо..и

Вћ

Конст4нтин1S rрадоу роуко~ П4•
трi4РХ'4 1Њш1SИА4, Ц-4рствiS~ЦЈоу
ТОЈ"Д4

&114ГОЧћСТИВО..ИОУ

ПOCT4RI11'i11Tћ

Жl

G4B4

25

Ц4р1..ИL.

Ц4рОГ(Ј4ДL.СКћ1Н..И.L И П4Трi6рХ'О..ИI.

н

nрото..иL

Gветћll Горы. -

[~4р~

Ко..инин~S. Н nрИШћДћ Вћ Gрћ&•

При•

CKIS~ .31..И11~, И Сћ3Д4 ..И4Н4СТНј)ћ

ШLДL же np-kocв&lfJEHHћl G4B4 вь.
04LCTBO CBOf cpr.&CKOY .31..И11~ ~Жf
Н ПpOCRoRTH BLC4ЧLCKћi..Иh Пр4ВО•

· Жнтч~ Сћ &р4ТО..Ић свои..ић Gте•
ф4но..иr. Вћ и..и-k RћSHICIHi4 Xpi•
С1'4 &or4, еже
iИ4сАичнiе Горы.
И. то~ вrkнч4 ero К'kнце..ић кpd­
AieBCTB4, и Н4рече се Gтеф41Љ
Щ1ћВОКrRНЧ4НИ Кр411ћ. И ТО~ р4.3,
ДЕАИ ..иитроnмнтrk, н Н4!НЧЕ
fНИСКОПЕ
КО..ИО~
r Дf Н ЧИН Н
оуст4в, н оурежденiе K(J4AieRCTR4
r1o · чнн~S и стшш~, t.tкоже по·
,J,ORHO lеСТћ.

w

CI14Bif..ИL Н ЕПИСКОПИ, НЖI ПОСТ4•

RAI'ilfTL Bh 'cBITЫXL ЦphKB4XI:. ПО
BLCoRXL npriџ -k11-kX'" W41-.ств4 сво­
еrо.

Gвои..иh же ро~коnомженiе..иr.
ПOCT4BI11'i11TL: ПрL.В4ГО ЕnИСКОП" Вћ

34Х'Аhмскон земАн оу Gтoнrk,
Bh XP4MoR 11p'kcвtтћlt &oropo•
ДНЦЕ ј

В1'0\}4ГО

Al'illeTћ

оу

IПНСКОП4

3 fTћl,

ПОСТ"В•

ДiOKAH'I'iH­

CKO..ИL ПО..ИОрi'~, BL X'P"MoR 4РХИ·
стр!IТИГ4 iИHX4HI14j третi4ГО tПИ•
CKOII4 ПO,T4BI11'i111'h BL ДL&poRXL,

в~ XP"..иrk cвt'l'dro Пнко11н; че•
TRpLT4ГO

'IIIHCKOI'14

ПOCTB4111'i11TL

оу &оу ДИ ..И АН, оу · хра..иоу CBI•
T4ro -Гeopri4; neт"ro еnнскоn4

•IJ.{) OU о'f'ЖОЈIОЯ \'Ј.НVЯ'IННЗ VЗЯ
1

'IJ.I~vdJ.зJ\o Ј\оwаз 'ZЯ аж аУжояvЈ.
'VЯЈ.ЗШVVdЯ

(i)

'IWI'nИVIЯ o-I!.LЗ'Ih

'IHVUJ\oж ОЈIОЯЗ VJ.VdB 'IJ.IVЯVhHIЯ
HWVЯJ.HVOW HWHHHhiЯЗ HWIJ. 'IЗ Н

~ 'IWHЯHVIЯ

'1WHVVW 'J\OJ.'IVЯ'IHHЗ
Ј\ОWIЗЯ Н J\oHHh J\oWOЯЗ'Ih!H,HIIfiiЯЗ
Ј\оwазя н J\ovvdя .Лоwонvhнlяоя
•'ldU 'IHVфi.L{) 'AOhH}R o-I!UOЯЗHUI
•!Xdv о-ЈАОЯНVIЯ 'IЯ OJI HJ.ЗVVBM
VVWIS чХннљаd adu 'IXIЗ'IЯ m
.... аз
НЈ.нu.Аояvячз Ј\оdовчз 'IJ.IVЯivaяou
VЯV{) 'IUOЯЗHШ!Xdv IЖ 'IХНз ОП
·чХнз .1\онояvs ou
Н o-JVHЯVdiJ OU HJ.HdOЯ.L VЗЯ VHH
1

'IHHVhНIЯ Н IHШrhdя
o'f''ldЯ.L

'ЯЯЈ.З, ЯЭIVVdЯ ЯВЖАОV:Ј 'ZЯ ''IWIOЯ:J .
нн~шЈ.э

oU

о'rжо.ноя

'I.LHVЯ

• ,нн' чзя ч.:ы~vd.Lз.Ло .Лоwаз 'ZЯ
н tУжояv Ј. ·rя.L:JЯЭivvdя 'IW~'n
•Н~Я

Н

о-/!Ј.Љ

ОЈIОЯЗ · V.LVIIB

VJ.IVLIЯЖ

WMJ.~Э'Z:J Н 'ЯННh
ЯWIЗ,Я

Н

OJVЯHVIЯ

.LIVЯVhH~,Я

~~,ЈЯ

AWOH, HHfiiЯ:J

'ЯЈ.НVЯННЗ

Н

'o-JVVdЯ

ЯWОН, HVhH~ЯOЯ'IdU $НVфЫ{) 'o-Jh
•H}R о-/!UОЯЗНUЭ!Х, dv o-I$ЯHVIЯ 'ZB
H.LЗVVBO OJI Xi!JoV~ \'~dLJ Xi~fo:JЯ т
~v1aou H.LI'IB J\odos'Z:J Хн' оп
~1

HJ.V'f'o-JVB'IЗ

'IWVЯЯ'Id'n НWННЯЈ.З'IЖОВ

~i) .Лоншчvuзнан vd~вvз нvаЈ.tљ.Ло
НWНЯЗНII'IЗ'IЯ. H'nffi HWHJ.lЯJ HЯVIJ
Н

'I!Hv'f'IЯOfJOdU

HVO.LЗOUV

ОWНШVОЯОШН

~чdУ vYaяouvs

Н

oYчda..L

ИЈ.VЖ

VBV{) чd.Ля инаrh

•aязm•du чXvнvd.Lз чХ1.1. чХшr И
'V!V!Xdlf v'nm oJv.Ltяз чXv'nняvdow
АО VUОЯЗНШ 'I.LIVVЯV.LЗOU ·!Я· ~ 1'11
•H'f'odOJOB I!.LIЯЗ нa)iчd'n 'IB .JioY
"VdJMIH Ј\о VUOЯ:IHUI 'IJ.IVVЯV.LЗ
•ou ·!V· ! .Лояљннvdз .Ло нvоянп
VЯОЈ.ЗНdХ

v'ndoя.i.o'f'o-Jh

'.Xt'IJ.IЯЗ

HWH.L .

.. аяз 'o-~J\o.LIЯJ .Лоdая .Лоняvvзояvd11

ОЈV,ЫВЗ

IWVdX 'ЧЯ 'I.LIVV ,ЯV.LЗOU VIIOЯЗHUI

.Х~ Yi!Joяouv~; ou и.Lнd~a.L vзя vни
Н

H.LVЖ'Ii~Y I!Hirh'ldЯ oYчda.L РУ

•i!JoBOUVБ 'IWVЯЯ'Id'n

И 'tlHЭIH'IVUЗH

WI'IH'IS.L:JЖOM

~Н, doB'ZЗ

ИWI'IЯЗ

", HЭIVf:J'ZЯ H'nJ.o I'IЯVU 'о-Ј~Н, HV'f'~Я
•OUiiU HVIJ.Hh~O HWHJ.IЯ:J .Jiod~S
о-ЈЈ\оЈ.IЯ:Ј о-ЈАО Н, ЯVV:JOSVdU OWIOI~V
•ОЯОШН Н o'f''ldЯ.L IV~ЯOU H.LVЖ

•'ldi" VЯV{)

I'IH, HlrhiЯ:JM~du ~1'1:!
~vнvd.L:J Х~:Јя 'ZB и 'V!VHX,dp
"'l.LO OJV.LIЯ:J ~Wvi~X 'ZЯ •.Xv'n

.. нavdow .Ло оЈ•·!Я· ~н'nнУоdоЈов
·!· ~ н'nнvuoJ. .Ло нvотtн oJv.L
•IЯ:Ј ~WvdX 'IЯ 'I.LIVVЯV.L:JOU VUOЯ:J
IH.LIЯ:J~du HBЯ'Id'n 'ZЯ '.JioYvdJЧV~·H
•НШ ·'d· ~ l'nHHVhVdJ АО l'nlf'f'odoJ
Ло HЯV.L:JOU ·!V· : Јчvоянн OJVJ.IЯ:J
•ОВ I!.LIЯ:JidU IWvdX 'IB 'I.LIVVЯV.L:J
~wvdX ~я '$яљitнvdн $ оЈ·!·
-OU VUОЯ:ЈНШ ·Н· : l'nH'f'OdOJOB I!.L . ~ H'nHVUO Ј. АО I'IVOЯHH OJV.LIЯЗ
•IЯ:J~du awvdX чя · .Лон1dsнdп .Ло ~wvdX 'ZЯ HЯV.L:JOU OJ•·'d· ~ н'nн'f'od
'IJ.IVVЯV.LЗOU VUOЯ:JHUI ·S· ~ l'nHHI'f'
•ОЈ"В ~wvdX 'ZЯ 1 ~'nHHVhVdJ Ј\о
OJVW:JO : H'nH'f'OdOJOB ai'I.LIЯ:J~dU
•J\O.L{) АО a'nн'f'odoJOB IH.LIЯ:JidU
~wvdX ЧЯ 'I.LIVV ,ЯV.L:JOU VUOЯ:J
~wvdX 'ZB '~oн~d~;нdn .Ло нsv.L:J
•OU OJVW'f'IЗ : н'nн'f'odOJOB II'I.L
•НШ ·S· ~ VVSVП Н Vd.LIП 'IVOJ.:JOIJV
ия::ш::ыЈVЕ

IOЊVHOirdVЯ 'lТOd

. gz

ПАЈСИЈЕВ

27

ВРХОБРЕ3НИ9КИ

nocт.tRAiciETI:. оу Р .tc·k, IЊ XP.tMrk
ске_тых~:. .tnocтo~tl:. Љтр.t н Њш~t.t~
ШIС'ГdГО IПНСКОП4 ПOCT4BI\tiii'ГI:. О'(

Хвосноу, к1:. · XP"~-k nprkcвeть.lt во­
rороднцы оу (}то у дениц!\; сед~
М(IГО

ШНСК0114

ПOCT4BI\ICIITI:.

О'(

Прнзј}Еноу, в1:. хрс~м-k nроk~ветыt
ЕОГО\)ОДНЦЕ;

ОСМdГО ШНСКОП4 ПО•

C'Г4Riltcii'ГI:. оу Гр4Ч4ННЦН, Rl:. XP4Mrk
nр•kскетые воrороднl~f; дштаrо­
шискоn4

nоставмс~етh

оу

То•

nлици, в1:.

XP4M-k свет4rо Нико"

Л Иј ДfСIТ4ГО ШНСКОП4 ПOCT4RIItiii'ГЬ.

оу E.p4HHЧIROY,

Bl:. XP4MrR СВЕ'Г4ГО

Ннко~tн; npi:.B4ro "" дщте еnи­
скоnа tЈоставл~с~ет оу Б.-k~tиrр4доу,.
Bl:. црькв.ы nр-kскеть.IЈ воrороднце;
К'ГО\)4ГО

Н4

cт.tBAiiiПI:.

ДfCf'fl

оу

1ПНСКО114

Мор4ВИЦ4ХI:.,

ПО.,

вь.

1 XP"""-k светА го
вcrkx~:.

flxн~ti.t. И кь.
стi"'""Х" nprkocвe ..

тrkx~:.

цнннын KV(11:. G.tB4 34fЈОК'ЁДА
дрi:.Ж4'ГИ ТВрi:.ДО Н HШOKOdaffBH•

МО ПpdBOCI\dRHOYIO вaffpoy.

По снх~:. же светь.1и G.tв.t сь.
внрiп1:. вме ти• шискоnы nprkд­
pt•lftШЬ.IE ПOBit1IIНiEMI:.

В\)41'4

tro

nр~:.вовоkнчанн4rо кp4Лiil Gтеф.tнА

н в"'" сьво,њ хрнстi4нскы

wв11соkхь.

BI:.CI:. CHHI\HTI:., Md•
BMHKЬ.IMI:., Bl:. ВМНКОУ~

ОВЛ4СТiИ ЕГО Н
ЛНМI:.

Н

apxiшнcкoniro Жнчrо, н с1:. тrkмн

.

СВЩЈIННћiМН

МО/\.I'ГВ4МИ

ВIНЧ4"'

В41'Гh Врd'Г4 CROIГO ВМНК4ГО Ж~У"'

"""" Gтeф.ttl4 чьстirо в-kнцемь.
KpddlвRC'ГBd, Т dКОЖДI · Н BMI:. СИН•
llttTh • oycтp41i11Th коrождо по

РОД. КАРЛОВАЧКИ

28

3АГРЕПСКИ

ljs4HИ

(!)

CROIM~ Вћ САО'(ЖВО\{

Kpd•

AfRC'J'BO'(.

:С1ЊКdШИН (!) же, врd'Г~ Gтt#
lјын~ пр~ков-kн'iыном~ кpd.t/0 и
Gd&l, роди сннd Дмнтрd жNrrdHd.
в~ иноч~скwм оврdз-k Нdрtчен~
Д4ВИД~, ИЖе СZЗ~Дd ЦР~КОВ~ СВе•
т.:1rо liiR.treнid при р-kц-k дим-k

вz м-kст-k Б.родdрtк-k оу Б.осн-k.
(}:zи Же рОДИ C~IH~I И Д~ЦЈере'
:Cpd'J'ИCdRd

И

KHI.Sd 1

:Cpd'J'ИCdK~

:Ср4'Ј''К4 KHI.Sd, И :Ср4'Ј'КО KHeS~
Ннко.t~ ж~ndH4 и Мн.tиц~ кнrв•
r~IH/0.

14

Gтtljsdн же пр~вок-kнчdнн кpd.t

роди cz ДZЦЈtрiю · кvр(") tlmйi4
Ц4р4 ·д' С~lнове: P4ДOCA4Rd, :C.t4•
Дl:iCAdR4, Gтtф4Н4 Пр-Rднс4В4.
15
(}z Же llpoR(ДИ )CA4R~ СВеЦЈе$
НИ%СК~IИ

прiем~

И

н

к'торы,

ИН~ЧћСКЫ

Н4рtчен~

0Вр43'

вык~

"PXitnиcкon~

G4K4

ср~вrкын.

Gтeljsdн~ ж-k првов'kнчdнiн
кр4А~ вмст~ сын~ в-k.tнк4rо жоу­

"""" Htм4Ht; с~ своею со, npoy•
жннцт, дщнрню кp4tt4 rpчcкdro

кур

llмкcid,

скоn~

Gем~ же В!Ј4'1'~ Gтеlјын~, сын~
11p~кoк-ktt •ч •н ом~ Gтtф4н~ Кр4•
А/0 1

р~ДН

CI\IH4

И

HdptЧI

ero

Б.-Rл4 Оурош~.

·д·

сынове

:C~tdДИCAdR~, ПОСАIДИ Жf СВfЦЈеНИ•
чески

wвр43~

Ц4t'Ј'~ се

16

роди

ИМ~Жf ИMflfd СО\{''Ј'Ь: Р4ДОСА4В~,
в~сnрием~

G4R4

""Р"$

вьтори, "РХiши•

ср~в~ски.

Gtмoy же врd'Г~ Gтеф4н~,
СЬЈН~ nрвов-ktНЧ4НОМО'( KpdAO'(
Нdречени,

роДИ

СЬ/Нd,

И

HdpiЧt

име емоу Б.мd Оурош~, в~ име

npdДIДd своеrо, сир•ч~ Gтеф4н4

Kpd.td.
Ј7

Gzн
ХР4П4вын

sыст~
кр4л~

пр~кы
н роди

Оурош,

cz

своею

соуnро'('ЖНИЦt/0 8тною, ДZЦЈtрiю
Ki)iЫtll ~rрмк4rо, Gтtljs.tн.t кp4.ttil,

Оурош~

сьи

в~rст~

n~рви

Оурош~, ХР4ПdЈШ кpd.t~, и роди

с~ скот соуnроужницею 8мною,
ДdЦЈерию

oyrdp~cкdro

кpd.td

ДКd

ПАЈСЙ:ЈЕВ

ВРХОВРЕ3НИЧКИ

СТЕПенИ

CKOfMt.

29

КЬ С/\0\{'ЖВО\{

Кр4"'

мкствоу.

Н
чани

роди Gтtфанћ nр11кокrkн•

r11

кpa~th

соуnроужницtю

rрћЧћtкаrо
цара
кvр
flмкcia
(дьцнрiю) роди · д · сина, имже
имена cSrrь: Радос~tакь, С~tади•

tAdKћ, Gтtфанћ, ПvrkдисАdКћ.
G11же Прrkдис~tакћ noc~trkдoк4
rкетомоу

G4кt и выст11

архишискоnћ,
КОИ ЦрћККИ

и

~ecrr11

Кћ

И ДО ДћНћСћ Кћ

трети

Жf

сь.

своtю

соуnроужннцею,

ДЬЦНрiю rрЬЧЬСК4ГО. Ц4р4 !Јм~i4,
роди ·Д· СЬ.IНћl, НМЬ Жf

HMfH4 Co,·rr~.o

Р4ДоtА4КЬ, С~t4ДНСА4ВЬ, Gте"
фань, Прrkднсл4кь нже noc~tokждf
ННОЧЬ.СКh.l 0Bpd3L ПрНЕ'ГЬ Н4 CEB.fl

cid:

кми"

н Н4рицаtть се Gaкd, и в~Bdt'ГI.
d!JXitnИCKOПL C!)LBCKћl ПО CKf'ГrEMI.

rpOK•

dрсенiи, кь ксемь nодовень стрitо­

НИЦИ BAdГO'(XdHid ИСПО\{'ЦШ.

р dДОСАаК

Gн жt Gтfф4НЬ nрьковrkнч4НЬ.I
кр4АЬ

своемоу скtтомоу G4кrk.

ПрiЕМНИКћ Вћl•

Каt'Гћ ПО ОЧЕКЕ СћМрћ'ГИ И КоЕН•
Ч4t'ГЬ. ero скt'ГЬ.I Gак4 "PXitnИ•
скоnь. кь. Житчи ЩЈt nри жн•
котrk WЦ4 скоеrо nркокrkнчdН4
Gтефан4 крамс~.
Gtмoy же Вр41'Ь нарtчtнн

(}:,.,.

фdНЬ, СЬ.IНЬ ПрЬВОВrЕНЧdНОМО\{' Кр4•
АЮ,

нарtче

н.иf

tмоу Б.rk~t4 Оурошь кь име

роди

nprk•

доkда

сын•

скоеrо,

и

снречь.

Grrtф4HL.

кра~tь Оурошь.
Gь Вћlсть прьки Оурошь, ХР4"
П4ВН

краАЬ, Н !)ОДН СЬ

проужннцtю

GАеною,

CBOIIO CO\{':or
ДЬЦЈtрНIО'

оуrрыжаrо кp4Aiil, !)ОД~ ДВ4

Ch.IH4:

Зо

. РОД.

КАРЛОВАЧКИ

! '

С~ДјЊЖЕЦЈ4ГО cptMCK~t(IO ЗЕМ/\10

IScop'cкiSto;

к'торыи

сын"

3АГРЕПСКИ

СЫН4 : (}теф4Н4

i

ero

ЦЈ4ГО

iПиАIS'ГИНћ.

и

Kp4Ad

сремьскоуtо

oyropcкoyto;

К4соу

Кћ'Ј'ори

С"дР"Жf•
землоу
же

сын"

ero Милоутинћ nос11еди же н"'"
K4E'J'It. кrkлики КР""" G=тeф4Hit.
Оурош" ктори, иже СћЗД4 кми•

коуtо ЦР"КR" СКI'Г4ГО (}тефdноу
nр"коу моученикоу к" оу11окоенш

мо~.рем"

18

Четкр"'Гћl

жt

сынћ

ero

nри рще Б4нскои.

G=тtф4•

"" nрћкокrkнч4н4rо, :СА4ДИС4Кћ,
Кр4t\ћ

GЫRћ

ПО

OЧIRE

СКОНЧ4НИ,

Gр4'Г4Н' Ц" CKf'ГOMIS G=4Kf ПpliKOMIS,
иже и тrkAo tro nprkнrkcrk
ТрћНОК4. и с~зд" iИимшекiS,
НД .f\же И 'J'.f\1\0 СRf'Г4ГО (}dRЫ

w

1\ЕЖИ'Ј'ћ.

19

Сi)Цћ
Кр4А

Жl

ЕГО,

рЕЧ ЕН' НЫН,

скыи

НЖI
Прi1Мћ

онр4Зћ, eroжt

Пр"КЫН
ННОЧћ•

G=4K4

к~с·

креснкћ nострiже, н4рече G=vмwн

МОН4Х· ilEЖI'J' ЖЕ МОЦЈН ЕГО
:Смнкои G=тtsдrkннцн, идrkже

Rl.
н

·

WЦk ero G=vмewн. :с~ кp4i116R' •
tткrk еЦЈt сы, nрrkноснтћ тrk11o
~ro
G=кетыt Горы, идоkжt и
,ДО HЫHtil OGOH 1\fЖf'J', Ц.f\А'GЫ

w

ншрrkст4н'ные nрiиходе~.рь.rм
,Д4R4tо'Г

к~

no•
CA4RIS E.oroy npo-

.CA4RA"woмiS ИХ"·

.20

Прrkждt

рtчен"r

МиАIS'Ј'ИНћ

кр411,· G=теф4н Оурош к'торыи,
их'Же (!) СI.ЗД4 KЫHKISto ЦрћКОКћ

G=4и роди дк4 сын4: Конћ•
С'Ј'4Нћ 'Ј'ИН4 И (}теф4Н4 И (!) Kp4i14 1
тpeтi.tro Оурош4, иже сЈ.ЗД4 кр4•

ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

. Gтеф&нd СLдРЬЖЩЈ4Го срЕМскоую
3ЕМАЮ

н

оусорьскоую;

кьтори

CћiHL ЕГО iИ.ИАО'(ТИНL, НЖЕ ПО"
САrRЖДЕ &blBdt1'L · КМИКН KpdAL
GтЕфанL OypowL вLторы, иже
СL3Д4

КМИ КО'(Ю

ЦpLKOBL

CBITdГO

nрhвомоrченнк4 GтЕфанil BL no..

KOfНi'E MOЦIIML СВОИМL ПрИ p.Ji:ЦrR
Е4НСКОИ.

И 'ГОГ Дd npiEMћ ЈНОЧћСКћl О&•
р43ћ, И НdрЕЧЕНћ &ћiС'Гћ Hd ОЧИНО

имЕ

Gимонћ

монdхћ, и rrpEMћ

ЧdСОМћ миноукшимћ, rr-k"o &ЕВћ~
д~шно кидимо кrk. Дикнћ &оrћ
Кћ СКЕ'ГћiХћ СКОИХћ! И ПрИШћДћ
сКЕ'Гћl G4R4 и nомо"и сЕ 1<1КОЖЕ

О&ИЧdИ

ИМ.Јi:ШЕ, И Кћ

'Гћ

ЧdСћ

ОЖИ Д~ХОМћ, И ПОС'ГрИ34Е'Гћ ЕГО,

И ПdКН Кћ Md".Ji: О'(СПf 1 1<1КОЖЕ
И Rd Жi'ГiЮ ЕГО

Р4ДОСАdКћ

кр-kмЕ
ПdКћl

ПИШЕТћ.

ЖЕ

Кр4Аћ

Md/tO

nрrkдРћЖdКћ, • di • А-kтћ,
НИ3А4Г4ЮТћ

KMiiiOTћ KpdAI<1
np-kcтoA-k.

GтЕф.iнћ

ЖЕ

ЕГО,

И

ПОСТd~

gAdДИCAdRd

ХР"""ки

Hd

кр4Аћ

рОДИ • К • СИНd: iИИА~ТИНd И
Др.tГ~'ГИНd W 8АЕНИ ИЖI &ћiСТћ
фр.tНЧdШКdГО KpdAI<1 ДћiЏИ, &ћiСТћ
&АdГОЧћСТНКd.

GтефАНћ же .МиА~ТИНћ роди
дк.t син": Gтеф.tн.t Дечdнск.trо
н КонсТdН'ГИНd.

GLн роди дк" сын.t: Кон­
ст4нтнн.t и Gтеф.m4 кр4А1<1, тре­
тi4го Oypow.t, НЖ1 с'LЗД4 К94"

32

РОД. КАРЛОВАЧКИ

3АГРЕПСКИ

свtтомts Gтtljынts • nрћвом~уче•
HИKIS, O'f'nOKOEHil МОЦЈЕМћ СRОИМ,
nри . р.Јщ rk Б.dнскои. с~ и роди
ДRd CћiHd: KoHC'l'dH 'ДИНd и Gтt•
фdHd KpdAiil, 'l'pE'ГidГO ~\)ОШd, И
·М•. ArR'l'k Ц41)Ь.С'ГRОRd, И ·М· ВЕ•
АИЦИ
МОН4СТИ\)Ь.I
СI.'ГR~ј)И:
Rl.

СНО\{'10 Цј)Ь.КRЬ. CKI'l'dГO КЬ.ЗНIСЕНi4

itpoC4AИMrR 4РХИС'Ј'iЈd'l'ИГWМЬ.

И

вoAHИI\IS.

ХиАdНД4рћ pdЗRdAИRћ
npћRIS И W oCHOK4Hi4 GOAШIS Rl.3•

ДRh.IЖE,

ИЖЕ

ДО

HЬ.IHiil

С'l'ОИ'l'Ь.,

ДOGj)O'l'OIO

nрrRRћСХОДИ'Гћ RCrRX,
иже кь. Gкетые Горы; Продрwмь.
конћ (}ерезd, KocEНИI\IS. Xopтid'l'Ь. кон Go~tiSнd, G4pdH•
Дdnорћ CKE'l'OMO'f' О'l'ЦО'{' iu•dKVMIS,
Пшин'ском~ llpoxopts, Hdropи•
чино свЕтомiS fEwpriiO, троЕроу•
чицts еко n' cкiS, пpнsprkнcкiS ми•
тpono~tiiO,

Н4МЬ.

и

инм

мноrы,

liiЖI

НЬ. GOГO'f',
.dioЦJH ЖЕ ЕГо АЕЖЕ'l'Ь. Hh.IHiil O'f'

Gофiи

НЕК.Ј\ДоМh.IМЬ.,

срrkдь.чкои,

npь.w·kcrkнrk

Gh.IRШE
Трш'че
тwм Gи~tоdНЈемь.,

митроnми•
nprkcAdR 'Hd

w

ЧIОДЕС4 И GAdГOO'('XdHid ИсnО'('ЦЈ41

21

кrkpo10 nриходtЦЈимь..
.Gь.1нь. ЖЕ ЕГо речЕ н' ны Gтt•
ф4НЬ., ИЖI И ДEЧdHCKh.l ИMrR•
ноуемћ, трЕтiи Оурошь., и сь.
СЬ.3Д4 Цј)ћКОRЬ. nprRKj)dCHIS СВЕ•
'Г4ГО RI.!JHECEНid Н4 prRц.Ji flИC'l'j)И•
ЦИ Н4 ДЕЧ4НrRХЬ., ИДrRЖЕ ЧћC'l'Hh.l
ЕГО МОЦЈИ АfЖf'ГЬ. ЦrRАИ И НЕ•
Rj)rRДИMh.l И С:АdДКЬ.IЕ КоНЈе ИЗ•
АИR410'1' до дћнь.сь.. Иже Rc4кiS
МЬ.IСАЬ. nprRK' С:ХОДН'l'ћ ДOGj)O'l'OIO
ЦрЬ.КОR ЖЕ ЕГО, liiЖE З4 ·SI· ArR'l'Ь.
СЬ.ЗД4 СЕ Mj)4MOpiiM И RЕАНЧЬ.•
. C'l'ROMЬ. Н ИЗKdHidMH ј)4ЗАИЧ '•
НЫХЬ. RИДФВћ HC'l'ISK4HHЫXћ 1 liiЖI

госnоднd nри рще Б.и(стри)це,
ДЕЧ4Нif, ИДIЖI ЧћC'l'Hil МОЦЈН
ЕГО ПОЧНR410'ГЬ., АИЦt IГО HfRj)IДHO.

И роДИ ДК4

И До'('Ш4НО'f'.

Ch.IH4

До\{'ШћМ4Н4

ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

СНО'(Ю

ЦIЊKORI.

RI.3HfCEНi4

зз
ПрИ

р·lщЋ Е.исrrрнцн, Дечdни, идеже
%C'ГHh.lt

МОЦЈИ

И роди ДRd
Н ДО'(ШdНО'(.

Родослови и Летописи

tro
Ch.IHd:

AfЖf'ГI..

-

До'(ШМ4Н4

з

РОД. КАРЛОВАЧКИ

34

3АГРЕПСКИ

н1 докл~t'1"11 л~то к~ nовtkд4нiю.
:C:~sop Жl Цр11КВ~ ВС~;(11 BIIДOBf
н

wчи

зрнuих'

тр~ЖД41'1"11

w

S~i\Hbll СВ~'Ј'i\ОС'Ј'И Мј)4МОр4, hl•
КОЖI H~Kdhl SR~SД4 Д~НИЦ4 ИЗ11
~'{''1"94 cidiOЦJiи. а~пис4 же сл~жп~
tro И ЖИ'Ј'it f piropit Ц4М 'Gi\4KI1.
A4rOAIO'J'I1 GO, О 'Ј' ЦО\(' tro Ми·
.А~'Ј'ИН~ ОСА~ПИR'ЦЈ~ ј)4ДИ Ki\I'J'BI
М4ЦЈI;(И tro, вrоже nр~сл4вно
поr11 П4К111 зр~ти оустрои вми•
КЫМ ЧЮДО'Ј'ВОј)ЦIМ11 4р ';(itptWMI1
Христов~м11 Никол4wм, и nptk•

r

fMHИKI1

Kj)di\16RC'J'B4

GЫBI1

ПО

ОЧIВ~ СКОН' Ч4НИ. И 0\('G"'BI1 Gi\11•
f'dj)' CKdrO Ц4ј)4 .diИ;(dИi\4 Hd :С:м•
Е~ЖДiИ, И ЦјЊКОВ11 CBI'J'drO В~З•

пшнi4 с~ЗД4'1"И т оу, ид Ћже
'I'~H''J'ft 1r0 GtR, ИЖI И ДО HЫHhl
t:'J'OИ'J'I1, В~СIИ ЗfМАИ 'Ј'ОИ Зp~Hil
ДOGj)O'J'bl ПОД4В41'Ј'. а~ Жf ј)ОДИ
дв4 с11ша: Конст4Н 'тина и Д~ш·
"'"""

22

н Д!Sш4Н4,

а~ Жl До\('Ш4Н4 GЫC'J'I1 Kj)di\11,
И Kj)di\16R'C'J'B4 В~Н'Ч4Н11 GI11C'J'I1

Цdј)С'Ј'ВО ap11Gi\16M и Гр11КWМ
н д""""'"' стр4Н4М. аz.твори жt
""

Н Цј)11КОIЊ

llj)~Ci\dB' HS СВf'Ј'ИМ11

4р;(iстр4тirомь IS Е.ист(р )и 1\И Bh.l•
ше ПризрtН4, 6ИЖI тьчно nод
Ci\11HЦIM11

Hl

МНЮ

Gbl'J'И

НИЧ'Ј'О•

Жf. И 'Ј'4КОВ4 ДОGј)О'Ј'4 rp~;( ради
МОИ;(

Gi\ИЗ

IС'Ј'ћ (14SOj)IHi'4. До•

Gj)O'J'OIO Жf Н ;(SДОЖ11С'Ј'ВОМћ Пj)tR•

а11и же Доуш""" пыст11 кр~л11,
ИЗ11

Hd

Kj)4AIBI1C'J'B4

Цdј)С'Ј'ВО

KOMI1

И

BfHЧ4HI1

Gp11Gi\16MI1

З4П4ДННМ11

G"'C'J'I1

и Грћ•

C'J'j)4H4MI1.

ПАЈСИЈЕВ

Grreф4Hh

же

ВРХОБРЕЗНИЧКИ

Э5

Деч4нскн роди

.JI,K4 СЬЈН4: Д~ШМ4Н4 И Д~Ш4Н4;
t1 Д~Ш4Нћ

О'fМНр41'Г.ћ Кћ Ц4р•
стк~кнроумоу rр4Д~. Доушм4нь

Жf ОЦ~ HfПOKOpHRh Н np.f!:crr~П4f
З4ПОК.Јi:ДН рОДН'ГМћ СКО11Хћ; 'ГрЕ•
rriн Жf сннћ ero Gvмeom, н
дк-1!: ДћЦЈfРЬЈ, nрк4 дьtрн :ero
~А4Ч4, К'ГОр4 f)&ОДОр4. (Даље
.види на стр. 40 ).
(}~н До'{'Ш4Н!. Пh.IC'ГI> Kp4AI>, Н
Kp4AteKI>C'ГROR4 K-fi:HЧ4HI> ПћiС'Г!. Н4
, Ц4р!.сrrко

ср~>пское н Гр~>ком~> н

.34П4ДНИАЊ

С'Гр4Н4М!..

3АГРЕПСКИ

РОД. КА.РЛОВАЧКИ

. 36

RћСХОДИТ11ДtЧ4НСК~.U,р11КОR кром-k
Мј14МОр4 1

И

RMИЧ11CTRWM

i\SЧ4•

ш4 Деч4НСК44. Тоkм же и rt~4ro~

ti/OT

житti\16

npиspokнcкok
ДtЧ4НСК44

стр4НИ

цр11ккоk
ЦрћКRИ,

тое

~ко

n4тwc
И

и

ШКћСК44

nриnр4т, и &4н'ско 3ti4To, и ре~
C4R •еко nИt4HiE не овроkт4ет се
ниr деже.

23

Ц4р11 же Gтtф4Нћ роди ti11H4
Оурош4 Ц4р4, IЊICT ·д·тrн Оурош11.
(}?>И

Ц4рћ же Gтеф4Нћ роди сынсtt
име емоу Оурошћ Ц4рћ. G11н Жl
выстћ четвр11ти. Оурошћ.

С7.3Д4 ЦрћКОКћ рОЖДћСТRО

воrородици оу Gкoniю; М4Тћl
же ero ~ Чр11мные Горы RћiШе
Жеrt~иrок4. Gero ~морише кр4t1
Сt~ћК4шин и Oyrt~eш(4) дес••от
и Гоико
жити,

их'же воrћ НЕ ОСТ4RИ

Нћ

Ч4Ш~ ЕЈОЖЕ rосnодин~

CROtMS ПОЧрћПОШf, Т~ С4МИ ПО
M4tlok ИСПИIШ ro Т~р'Кћ rop'l\-k
н.шоtни выше. Н4 М11риц-k &i\ИS
ЧрћНОМЕН4

R. СЕ

RОИН. CTRO

ПОТОПi\16НО ВћiСТћ,

M4tlћl ноkцiн
С4А\ћl

\U

ост4ЈШ,

П4ДОШе,

их

·О· ТћiСОУЦЉ

идоkже

Пр4RfДћНћ

,

и

соу Дћ

вожiи nрiеџн. !Iцн не IЊI вожiи

соу д •, кtiко моrt~и выше ·д· Тћl•
соуЦЈе ·О· OДOIIok'J•И? (}:70 Жf Кр4t1ћ
роди ·r· сынове: .Мо~~ р 'к4, Дмитр4,
!Iн' ме~ш4. G?>творише и ЦРћ•
КОRћ CRfTOM~ Димитрi10 ~· (}оу• l!
шнцtk кwн Gкoni4.
П 4 к 111 к ћ n р ok д н и м ћ 11 о•
Т еЧf Мћ
х

24

\U Н ~ Д ~

Же

И 3 И Д О•

1
'

w м ћ.

(}теф4Нћ ЖЕ Kpdi\. Вр4Т АlИ•
"~тин~ кр4л10, ~рош~ к'торомоу,
ИЖf (}рем СSЏрћЖ41Ш, С?> CROf/0
соуnроужннцею K4T4i\EНOIO, ,.\'••
цнрiю кр11л~ oyrpћCK4ro, Сt~4ДН•
с.мкЈ род11. ~рошиц4 i GА.и•

Gтtф4нћ
Мнлоутинћ
Rћторомоу,

же кр4Аћ, вр4т ..
краму, ОурошоУ'
сћ

скоm

coynpoy•

ЖNИЦf/0 K4T4i\HHOIO, Д41Џfi)Hf0.
крал4
О\(Т4рск4rо,
Сt~цнс114В4.

род.н Оурошиц4

и

~i\Иtсtкетоу..

ПАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

Gь Жf G'Гtф""" ј)ОДИ CћiHd,
и Hdj)IЧf име емоу Оуј)ошь Цd\Њ•
Gь IЊIC'f'l> .д"'f'И Оу!)ошь.

G'J"IфdHI>
1ИиАоу1'иноу
К'Горомоу, сь

Жl Kj)dAI>, Bj)d'f'h
крdм~, Оурошоу
скот

соуn!)оужни•

це~ Kd'f'dAинo~, ДћЦiерi~ кpdAiil

oyrpьcкdro :C:AdДИCAdKd, роди :С:"""

ДИСАdКd: Оурошиц" и 8мtсак,о,оу.

{
1

РОД. RАРЛОВАЧКИ

3АГРЕПСRИ

R4к'т~. i 8АИС4RТ4 р~ди ·Г· Ch.tнћ.l:

8AИCdRITd рОДИ Трiи Ch.IHA:
GтефАнА, восс~нскАго BAtiA, Ино·
CA4RA, С.ААДИСАRА. И :С:ААДИ•
CARh. роди двА Ch.IHA : Ткрь.ткь.
RAHd И С.Аh.КАШИНА, (!)
Кь. п,нждь.нимh. ДА кь.з' ..

38

Gтtф4Н4, во сАн еко гА В4Н4, Ин о$
CdRd И С.А4ДИС4Rd. И С.А4ДИС4Rh.
роди Ткрh.ДК4 В4Н4 н САh.кик~с~.
1

ВрАТИМh.

25

lёiKOЖI Rh.IШI рЕЧЕ СЕ
о 11рh.кокrkнчАнмњ, кр4Аiёl GтЕ•
ф4Н4 ВрАТ C.Ah.K4Hh. И ЕГОR4 nprkкz ..
1
НО\(К4 С.р4Т КО KHESh. RtAИKh.l ро•
ДИ Ch.IHbl И Дh.ЦJtph.l, W НИХЖI
fl4Kh.J,

Cl.

Gынь. же RIАИК4ГО жоуnАНА
НемАНЕ :САь.кАнь., врАтd же прь.•
кокенчАномоу крААоу Gтtф4ноr
и скtтомоу Gc~кrk, nрь.комоу Ар•
XiiПHCKonoy Cph.BCKOMOV,

Ch.H Жf

выстk МнАИЦ4 кн~вгин~с~, иже

:С:АЬ.КdШННћ, RtAИKH КНfЗЬ., рОДИ

НdрЕЧЕН4 Bћ.ICTh. 8VГIHi4 MWH4•
роди ·Г· сыны : GтЕфсtнсS
ДЕСПОТА, И C.Ah.Kd, И il.cSЗdpd, И
.М4роу. И MA!Jd имы gAh.KcS
1
Б.рАнкокнк~с~,
егоже Гюр Гh.

Ch.IH4

XiA,

десnотћ, н

w

il434p

н Грћг~рћ.

ДмитрА жоуiынА, кь. нно•

ЧАСКОМЬ. WB!J43rk' HdpfЧIHO HMf
IГО ДАRИДћ, ИЖf СЬ.3Д4А ЦрКВh.
CRETdГO

ВОГОiёiRАЕНИiёl

ПрИ

рЩI

ilиме кь. местrk &poдAptвrk. Gь.н
ЖЕ

рОДИ

Ch.IHИ И

Д4ЦЈЕрИ

:

Прh.ВН

Ch.IHЬ. ЕГО С.ААТНСААRЬ. (!) KHfЗh..
C.pctTHCAARЬ. рОДИ Ch.IHH Н ДАЦЈf•
1
ptt: Прk-ВН Сћ.IНЬ. ЕГО :С: рАТ КО KHIЗh.

вrkАнкн.

Gь.

жt роди сынн н ДА•

ЦЈЕрН : ·d· ДАЦЈН fГО КНfГНН4 .Ми•

АНЦ4, RЬ. . ННОЧdСТfМЬ. WBpAЗrk
HdpiЧfHd 8\(ГfAiAHid (!) Жf рОДИ
Ch.IHH

Н

GтtфАнь..

Д4ЦЈЕрН:

И

·А·

Bh.ICTЬ.

Ch.IHh.

IГО

GтtфAHh.

кмнкы деспоть. Gpь.BAIMh. н rь.
WBOIO CTpdHO\( lloдO\(HdRiA ГО•
сnодннь..

НАЈСИЈЕВ

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

39

И GлнcdB,O.d роди ·r· сыны:
GтeфdHd, восdнскdrо GdHd, н
Инot:Ad~d н :C:ttdДHCAdBd, И :C:ttd•
днс111Њ роди дв11 сын11 : Твр~>ДКd
GdHd н .G.оукнЬ11.
fidKЫ Кћ ПроRЖДНЫ/\11.

-

вћз в р

"тн

м

с е.

Gынћ великс~rо жoyndHd Не·
MdHI6 .C.ttћKdHћ, RpdTћ ПрћВОRоRН•
ч11номоr кpdAto Gтеф11ноу, Сћ же
Слћкdнћ, велики кнезћ, роди сын11
ДMH'I"pd ЖОУП4Нd, Вћ ННОЧћСКОМћ
ов,мзоk н11речены Д11вндћ, нже
Сћ.ЗДd

ЦРћКОВЬ

C:Bf'J'6ГQ

GОГО~".

BAI6Hid при p.fщok ilнмok. вь моk..
стоk &род11ревоk. - G11 же роди
СћiНћl

I!ГО

Н

ДћЦЈtрЫ ј

BfAHIШ

КНf.Зћ

ПрћВН

CћiHIII

:C:pd'I"KO. -

:с:,мтко роди Cpd'I"Hc.ывd. - И
:C:pdTHCAdBћ рОДИ СЫНW Н ДЬЦЈI!рНј

npЬ.Вdl<l ,&.ћЦЈИ кнirнн1<1 Мнлиц11,
Вћ ННОЧћЩ -fiMћ 0Gp4Вrk HdptЧfHd
Gвreнid ..иoHdXid. Gi11 роди
СћiНћl Н ДћЦЈfрН. llpћBH СЫНћ tf

Gтефсtнћ. И RЫС'Ј'ћ Gтl!фdНћ Bt•
АНКћl КНI!Зћ ДfСПО'Ј'ћ GрћGА16Мћ н

овоtо стр11ноу Подоун11вitо rocno•
дин~.. И npћRdl<l ДћЦЈН 11 Mdpd,
cfcтpd велик.1rо GтtфdHd.

роди ·r· сыны. GћiНћ ее
деспот~. Гоур11r1..

-

Gid
nрћВН

ДОДАТАК К ПАЈСИЈЕВУ ТЕКСТУ

40

ДЬдатак к Пајсијеву тексту.
Пајсије,

пошто

је

изреlјао

децу

Дечанскоr (Дvшмана,

Душана, Симеона, јелачу и Теодору), говори о боју на Вел­
бужду, и прелази на Душана, Уроша и Вукашина.
што

hy

о

њима

вели

има

неког

трага у неким

О ономе

летописима,

што

ниже код летописа поменути. На завршt:тку тога вели да

су се скупили

Срби који су остали

да

траже

кога

he

по­

ставити на престо пошто се угасила лоза Немањина, и дого­

ворили су се да поставе кнеза Лазара, nон~еже вrk кьзыь
МиАиц~ ВАdrочьстиноу rоспождоу.
:С:АћКdнокех сьродннкь,
tliKOЖf ИМdШН ПО MdA~ оук.Јiд.Јi'Ј'Н. Н Дd оук.Јiсн СћрОДС'Ј'~О
ЗДI Дd СКdЖОУ RћПр.ЈiКћl Дd н.Јi HIR.JipC'I'RifMћ WВдрћЖНUН Cf
сАиши н рdзоумен тrkмыь (}рь&АiеМћ и понавља родослов

w

само у кранем облику:

26

w

8ЦЈе по рdздм~внiи ~езикь имrkноRdНИ с~ть Gрьвинь
н.Јiкоеrо 8MHd, ИЖЕ 8АdДО\(' HdCfAИ, И Rћ С'Ј'АПО'Ј'КОренiи pdS•
мrkшши выше езици, и wтмrk npoSRd се Gрьнинь, и wтoArk
мимошьдш~ мноrо АоХ'Гћ, dvrScть Цdрћ. При семь род11 се

госnод. НdШћ Iи. Хс. Просьфте

Rћ xpic<ridHC'J'Krk ВАdГОЧћС'Ј'КiН

Ц"Р Конс-rdН'ГИНћ. .dftкынie же Gрьвннь вrk, н npнcRdleerrь ~его
Кћ ceвrk и IЉДdеть. ем~у cecrrpoy скою, н Ot'J'dRAtllf'Гћ ero Кћ

Римrk Ц4рсrrкоК4'Ги,

" tdMћ отходить "" кмrrочные crrpdHИ,

.:С:ИЗdН'ГiЮ ГAdГOAieMSIO . .dиКИНiе Же Hd MSЧH'Г-kAt'J'RO np.JiRpd'ГИ
te, и мsчи скою дьЦЈЕрћ Нринs мsченицs многими н Аюrrими
моук4ми, и инiих мноrихь. Н роди .dикинiе сини и дь~рери по

рОДS И

KOA.JilfS И ДО Б..JiAd ~рОШd, tliKOЖE И ПрЕЖДf CKdSdXOMћ.
Н Б.rk"" Оурошь роди дк" син": Т ехо ми"" и Чедоми""· Trk·

хомИАћ роди ЧЕ'ГИрИ СИНd: 34RИД4, Gрщимирd, llpћROCAdRd,
Grreфшd Немdню. Роди скеrrы Hrkм4Htll GтtфdHd, nркокrkнч4Н4
IКSJdAI"ll, 11 :C:~tћKdHd Rfi\ИKdГO, и Р4ШКd, fЖЕ lеС'Ј'ћ CRf'J'ћl G4Kd.

Н роди GrreфdH, nрькокЋнчdНИ КР"" ·Д· синd: Р4досА4Кd,
llprkдйcAdВd, .C:~t4ДHCA4R4, Grreф4H4. Gтеф4Нћ роди .М.иА~'ГИНd
н Дp4royrrинd. .М.иА~тинь роди Grreфdн" Дечdнскоrd и Кон·
t'J'dH'ГИHd, Gтеф4Нћ Дечdнскы роди Цdpd GrrendHd и ДSш4Н4.
Ц4рћ GrrendHћ роды Оурошd; ocrrd AOSd ВfСПАОДН4, ~t~коже и
СЩ1.Јiди CKt.ISdXOMћ.

27

ДpSr.t ГSЈ"""· :С:АћКdНћ, кнезь кыикь, роди Grreф4Hd. (}те•
ф•ШЬ Димитрi4, ВћiС'Гћ ИНОКћ. ДиМИ'ГSЈiЕ роди СИНИ И ДћЦЈЕрН;
n1њ1ш .Gp4rrкo кншь. :C:p4rrкo кнезь роди НикоАS жоуљшd и

кнеrиню lИt~AИI\OY, и кьд""" выстrь кнезS

ll4sdpS.

КАРЛОВАЧКИ ТЕКСТ

41

Даље се говори о кнезу Лазару и синовима му, и мало

о деспоту Ћурlју. што такоlје има понешто у летописима, о
чему Ђе се тамо говорити.

Карnовачки текст
(продужење)

&p41'i4 ЖЕ Gтеф4Н4 ДЕСП01'4 САћК н .ddsdp wв-kroшe Hd
"
1'0\(р 1 СКОМО'(, ИХ 1 ЖЕ НdRЦОШЕ Hd cpћGCKQ
ЗЕМ/110 Н

28

"
nорт~ ЦdpQ

ПОрОВНШе

Н ПА~Нћ GеЗСЧНСАћНћ СZ.'ГRОрНше, НЖЕ Н ЖНRО'Гd АН•
мzзд~ Т оу р' кь. n(liEwe, Hd кz.скрь.сенiе Xpнcrr.o!Io ~вiЕнн

шЕнiе

GћiШЕ. Г 114ГО11101' RO lёiKO НЕ СО\(ЦЈS СВеЦЈЕН' НИК~ Т~ Gi\НЗћ nor$•

GIIKШJd НХ'ћ 1 lёiGIIћKO р43Д .JiAHIШ CEGE RZ. ИМе 'ГrRi\4 Н КрћRН
Хрнстокiн npiewE, н ПОМОА. ше СЕ ГI14Rћl ИМћ WCrRKOШE.
29
Hz. ПОНЈеЖе ПOCIIrRДORdHie ПlleM~He срь.ВСК4ГО КОН'Цћ npiE1'ћ
до nocA~ДHiёlro OypoLiы, н к том~ ш кz.ст4 кнеsЈ. кz. ннх,
pdЗ&rR .iИНАНЦWМћ KHEГiHWMk ЗdНЈе Cid W рОДd ОНОГЈ RЕДЕШЕ СЕ,
w н~ееже RћЈrть. GтЕф.,нь. дЕсnоть.. -..
1
30
с:>t\ћ же ЕГО КНЕSћ .d.tЗdpћ CZ. 1Иоу 1141'~М Ц.tреМћ R(ldR се
Hd Косов~, овон ПdД.tto•r т.tмо н воннстко &ЕС ЧНСАћНО много.
Т~Ао ЖЕ ero nоложено Rћ1С1'ћ кz. Р4в.tннцн м~нЈстнр~, еrовrkмь.
'Г\)~ДWМ W OCHORdHid СZ.ЗИДЈНIIМћ RZ. ClldB~ RZ.ЗHfCWOM~ СЕ
Хрнстоу.
З1
Gтеф.tнь. же десnоть. не кzст.tвн с~мЕне, вл4rоЧЈ.стно н
RlldГO~ГOДHO ПОЖНВk Н МНОГd IIHCdHid nprRR~Д rR W ГрћЧћСКћiНХ
ПНС4НiН ПdЧf HHrRX' 11рrRЖДЕ RћiBWHX' 'ГОГО. (}z.здd ЖЕ Н MOHd•
стнрь. достохкн.tнћ скетrkн Тронци "" p-kцrk Pec.1вrk кz. nом•
женiе моЦЈемь. сконмь.. Gz.творн же н X'I14BpoвdHi4 н довл~естн
1

н

вр.шы,

npнcRdlёiET се н

Ц4роу

ll41ё1Знтоу,

н

кz.д4ет

емоу

сестр~ своtо Деспнн$ кz. жен$. Trkм же cz. нимь. R TOpo во•
1
ИН С1'R$е1'ћ RZ. .flн' KVp~ Hd ДЕМНрd, Н П4Дdf1'ћ fidlёiЗH1'1!. Н RCd
eroкd вz.схь.ЈЦЈdет Демнрь., кz. снм же н ж~н~ ero Десnнн$ 1 иже
w ДЕмнр4 н~nнтоует се w которћiХ' роднтеле ЈеС'Гћ н Н4внкн$
lёiKO cet1'p4 ПрНА$ЧН се Бћ11'Н {}rефа~ Д1СПО'Т'~, О'(Ж4t4Нћ RћiRћ,
RHДrR RO ДORi\EC1'H ero Н МО\(ЖћС'ГRО, Н CROHM ero СПсШНЈЕ Н
1

1

nовrkдн нхже nок4з4ше "" Rj)dHь.t, тrkм же cz. чь.стitо н д4рмн
Kei\HI\rJi:MH cito ПОЧћ'Гћ Н CIIORШI МИрНћiМН KZ. НЈеМ$ HdpEKORd
1
И KZ. СRОШ BlldC'ГH ПpHCRdlёlf. ДеСЈЈО1' Же 'ГdКО Н Тћ MHpHd
WB.JiTOBd, Н KZ. Ц4рНГрdДО\( ПрНХОДИ'Гћ, И W 1'~Д$ 'ГrRMH ПрО•
В4ЖД4Е'Г СЕ в G4RpOM41'ito, 1) н cz. BEi\HKOIO Чћt1'ito w тrkхь.
t)

Са стране: к:~ клАшкs зtмлю.

42

КАРЛО ВАЧКИ ТЕКСТ

нс~чыникс~ прiемАЈв'Г се, .М.ирче коекод ok, и др~rОАюи 'з но ~чреж~
Дclf'Гk Hcl МНОГЫН ДkНiИ, Ю& СRОеИ ero ЗеМАИ ПрОR4ЖД4е'1'11,_
ИДоRЖе И ДОUЊД/1 MOH4C'I'blpk ПprkCAciK'Hk С~ЗД4R11, lciKOЖI RЫШf
рече се, cz мирwмk сконч4R4ет се. Проkемник КА4СТИ иы­
В4ет ш ти ero Гюр' r11 деспот11. Житiе же к се по ред~ њs•
пис~ет се Констс~н'rrиН11•фимсофwм11 по
мнозе
О'(МОАЈвНИ
СИНКАИ'I'/1, П4ЧI же erORИM/1 'l'ptM/1 lciRAieH' НЫИМ/1 .34ПpoRIJH"
нieMk, IЖI И Н4Ч4Н11 W ДICI'1'111X11 CAOR/1 МWИСIИСК4ГО .34КОН0'"
ПOAOЖIHfcl, . '1'4Жf
eroB~
R~.3p4C'I'~ И
ВА4С'I'И И
RA4ГO%C'I'il0
0\( ДOI)I)O'ГROjJИR/1 И О\(Кр4СИВ11 ПAI'I'fH 'МИ И Rf'I'ИCKI\IMИ ГА4ГОА111,
4ЦН К 'Ј' О НН/1 дроRКНЫХ11 AIOROMO\{ дР 'Цk lciKO RIAИK~ CAdДWC'I'k Н
~MHAJeHif tlpt(ЧH)'Г4IOЦJiHMI1, И BCcl П4Mf'I'H ДОС'Ј'ОИН4 HciПHCciR И
~ХЫТрИК RY.CПOMИHdf Жf И ТОГДсl Ц4рС'1'RОВ4RШИХ r Дf Н КОН
и· кс~ко, и o'(&ieнit .М.о'{сiино Н4 Пс~АИК4рiи н прочiих, tc~ЖI мы
не докА-ktмk к~ покrkсти, т11ч"iю w чести кУ.спомrkно'{ХWМ,
ДАI\ГО'I'И CAOR4 0\{RoRЖciB'Шt lciKO Жl W HoRKOI ПО\(ЧИНЫ 0\(ЖсiСНН
кр4н КУ.зехwм, д" ш потопАЈвНit ~"'" подимоkм11 и пpkRd емА~ем•
Cf, НЖf Н4М 0\( ДORHd
3:l
Vамше речен'нh.l Гюр'r11 О'(ицоk скоем~ nроk&мникk иык11,
ДORprk И RAdГOЧI\C'I'HO ПОЖИК/1 И ДОRОА 'Hdd AoR'I'd ORA4ДdRk, СУ.
МИрОМ!\ КОНЦ/1 ЖИЗНИ ПpitM/1 ј)ОДИКЬ. CZ. CROEIO СО'(ПРО\(Ж' НИI\110
6рh.lною ·r· rh.IH/11: il4Зttp"4 и Гр11r~р-" н GтendHd и .Мdр8 н
К.tт4к8зин~. il.tзdpk иык11 деспо•r11 по очиноk ко н 'чини MdAO
и О'{МР'kт. Гр11r8р и Gт1ф4н11 иоkст.t О'( Ц"Р" .М.~р4'1'4. с~д"А. но R~Шf ~1(11-0'1'11 Гюрr~, WЦk ·ИХ!., Д~ЦЈерk ·CROIO .Al4pS
к11 жен8 Цdр8, К"т"к~зин~ же ЦИА' ском о'{ R4H~ <Х>р 'АИХ~· Цdpk Жl, hiKO ИМЫ .CkiHkl ДfСПОТОRИ, СИХ ОСАоRПИ, ПО MHC'SoR
к~ wцо'{ I:IX" посиА4fТ.
33
И по w•1инrk с~мртн wходнт11 Gтtn4HL. кz. Дм' М4тiю "'
'l'dMO ПpitMAie'l'k C~Rpkr'Гit' Д:&IJ!fpk flp4HИ'J'ORrkX ПA.fMfHk, flн' •
.rЈвАИН~, н с~ нюю ро).И дк" СЫ114: Гюр' r1c1, iw,ш4, н по мноsоkх
зАострцdн' ныих кон' ц11 жизны прiемАЈвТћ. И прихо~ит11 с~ ..
1
R!ЊCTit. ero flнrJeAiH4 с~ r111Нокм скоимн Гюр rем11, lw4HWMI1.
кz Gpokм11 к:& rрц К~пнннк11 носеше с~ соиою тokAw WЦd скоеrо
вr. кокчезе, н принесоwе к~ ХР"'" cкtтdro 4ПОС'1'ОА4 i tк4нrмiст"
1
il~KЫ, RА4ГОЮ ВС'НЮ ИСПО\(ЦЈ41 И 0\(MHAJeHit RfAit Н ПОА SO\( Hf
'1'1\ЧiЮ СЫНОМ IГО IЦJf СО\{ЦЈIМ/1 С~ Md'l'epiю ИХ11, Hk И W R~CSДS
пpiHXOДfЦJIIM Hd ПOKAOH1811if ЧI\С'Ј'НЫМ ЕГО МОЦЈеМ/1. lciKOЖI нofi,.
KOIM~ CJLtkTИA.~ R.CdKZ.. ПОА~НОЦЈ' НОМ~ ТОК~ ПјЈОСRIЦЈ4ТИ rt cz.
WKpkC'I'Hh.IMИ CTpdHc\Md RИДoRif.ll НОВ4ГО СRоR'1'ИА'НИК4 К~ ПОСАоRД"
Hlef ДkНiИ CiciiOЦJd,

43

КАРЛОRАЧКИ ТЕКСТ

34

&р.tт же erw Грћr~рћ мнихћ &ћiiШ'l', н.tречшћ ћрм.tнћ,
&A.tro~roднo nожикћ cz. миром nочи. TotAo же ero nрiноси'Ј'
Cf КУ. СRОИ•;(ћ MOHdC'l'ћlp ХИАdН. Дdј)ћ.

35

Gecтp.t Жf И;(ћ Map.t ц.tpиt~.t. no ~Мрћ'l'И Цdj)d сковод~
nоА~чик'ши, житiе им-kшЕ &АИ3ћ 6ф.tитћ. мноrыим Вћlк'шнмh.(!)
застоуnннц.t, изр-kдн·k же GкЕТћlе Гoptt 11,о,она, tliKO ВАИ3ћ соуцш,

н мннхwм Gкетћl Горћl н ннымћ мон.tстнромћ tliKO м.tтн овр-k~
'l'dLШ Cf И ;(OДd'l'dИЦd КУ. L~d\)C'l'K~IOЦJOM~, ПОНIЕ:Же

tliKO

П\)НСН~Ю

скою м.tтЕрћ ц.tрћ М~хамЕд AюRлtllшE и nочитокаше, .tЦ.Је н
нек-kр •Нћ Сћl, Нћ вожiе ксЕс~матр<~ю~рее око ~стр он cEro р.tдн
nроtизр.Ј.ДНdГО MlfAOK.tH'it Е е, И BAdГOC'l'H IIOKOЛ' Hd ЕН КУ. no~

трtв-k .noclм.twe. ПpнciKZ.K"\{'ПA/iiiE:'l' же н сестр~ скою K.tт.t•
К~3НН~ W Il~Aie КУ. CfBot, 11 ДОКОАН 'О RpotMf К' Z.KO\{IIf HMS\J.If,
И ВАМ 04ћC'l'tl0 ЖH'l'i'e 11\)С;(ОДIЦ.Је, И W CIH.Ji: ДОВроt 0\(C'I'\)OHK' Ше,
11 СКОН;( AIC ДЕ;( Н MOHdC'l'ћJ(IotX W СКОН;(ћ W\)OK onpotДdJ-0'1' Cf,
ок.t кz. Кос.ttiНЦИ мо н 1C'l'IIIJ.Ji:, К.t·r.tк~знн.t же оу Ко н 'че кыше
G=тр~мнцн.
fidKћl

W nр•kдћр14fН'НОМћ RZ.3Kj)d'l'ИM се.

Гюp'rtll, l\\•.tн.t, сыномћ вык'шемh. cAotrJ.tro Gтеф.tн.t, wст.tк•

36

А~t~етћ имћ крdАћ кz.rрћ~Кћl Gp-kм кz. нtемћ житн н rocnoN
сткок.tтн. И ш по мноs-k n.tкы о ст dRAiiiET Гюр •Гћ rосnодстко
Н

CAdR~ IГО Н

npiiMAIE:'l'ћ СRеТЫ

dГГеА 'СКћl

Н

ННОЧћСКћl

0Врd3ћ

кz. rp.tд .Ј. Ко'{nнник8, M.tl}i'м~> нмш~ет се, кz. ;(p.tм•k скет.trо
.tnocтoAd д~кы, ид-kже WЦћ · его АIЖЦ.Тћ,
rtokк.oero еr~мен.t
Аt-kстћ КоучdИСКћiХ· реком' же Жрыо, nострнз11ет се ноЦ.Јi'ю

w

wан

м.tтере скоее 11н'reAIIHћl и &pd'l'd скоеrо Iw.tн.t. По соkм

ж1 nрисиАает,i 11~см~iЕ митроџоАнт~

ссфiиском~ 1\dAERii'l'~, н сУ.

nрихо днт кz. rpaдh. К~nиннк, и nocт.tкAiiiE'I'ћ

Ero

cREЦ.JIH •ннкомћ.

Htlћl;( мноs-kхћ земАtе ср-kмскои 11о:т.tкн скщ11н'никћ1 и дi'.tконн

н nодi'акони. -

Б.р.tтћ жt ero У~uанћ дЕсnотћ Gp-kм~ вык.ttт

н 11рi'емлtе r1ш сz.крћстiе ДћЦЈiрћ GтttJdHd Мк 'шнк/il ЊttHO'{,
ВАdГОЧћСТНО Н ВОГО~ГОДНО fЈОЖИRћ, КУ. MdAot КУ. ВОГ~ npotHДe.
::- Mal}iм' ЖЕ н1 моrћl жити кz. Gp-kмoy в-kзћ вp.t'l'd скоеrо
lwdн.t, 3Mite крdАћ np·kд.tк.tE'l' Gp kм нном~ no ПАIМIНИ скоем~

ГOCIJOДC'l'RORd'l'H Н OBAdДd'l'И, fi!JotXCДH'l'ћ СУ.

Md'l'f\)il-0 CROEJ-0 Jlrre•
Аi'ною к G.tcpoAt.tтiю кz. ll.tчмннк~ 3EAIAte тоt Iw.tн$ Рџ$А~
KOIKOД'R НОСЕ СУ. СОВОЈ-0 ДRd KOK'чer.t СУ. МО\ЏМИ W'l'Цd CKOero
Gтtф..tн.l и ВЏТ4 скоЕrо Iw.tнн.t.

РОД. КОНСТАНТИНОВ

44

. 5.
37

КОНСТf\НТИНОВ.

О род о<. 11 о Rи и ж е н 11 м ь. r" о Rо. - Б.·kше Kotњrrrt~
Се11икыи, Земнь.t нt~рrчнњtи, C:eiiiiKdro Koнь.crrt~IIЬ.TitHd оrrь.ць.,

,мужь. no кь.семоу кро'Г41111шии, Hilt~roчь.rrrИJe 11юне. T-kмh же
х~исrrи~с~ни ni}ИteMiltc~Шe, Rh. C:pe1'dHtiИ цt~рь.rrrюне npt~Re кь. ilrR'rd
он11, ter д11 Дttокмtrrи~с~нь. и Мt~кснми~с~нь. ffipкoy1111te, no tвже
nоНИ1'11 rr-kмь. мноrь.ttе rrь.мы XPttr1'tttc~нь., orrdRilh.Wd '\"{Jh.rrrкo
11 кь. tf!ЈОС1'Ь.IИХЬ. жити11 нrkc1'd, Мt~ксими~с~нь. же 1111 кь.rrroцrk
оу дрь.жt~, оу

'rdiiЬ.C1'RrR

юеrо

нrkше.

же мoyчИ1'fillcl Коttь.rћ:~нь. тинь. Се111tкь.ш оу

Lllt~кcm1'Hte же

кь. rt~момь. RfiiHЦ'kмь. Римrk

1\d{JЬ.C'ГRORddШf.

38

С:е11икь.tи оуно Конь.r1'd роди три сь.tнь.t, Конь.стdНЬ.1'ИНd,
и Конь.с1'dНЬ.'ГИiсl tt Конь.с1'оу, и Дћlfl!рь. Конь.стмњ1'ню, юже
C:eiiiiKЬ.IIt Конь.с1'dНЬ.1'Иttь. кь.дмrrь. Анкнн111о кь. жтоу, tемоуже
Н rрЬ.ЧЬ.СКоую Ч!С'ГЬ. ОТЬ.ДоRi\11 Цd{JћC1'EHicl, lciKO ПOCiiOYШIIdШf Hd
мoyчll1'filћrкote

рt~здrоушшНiе и rt.rJocorљcrROEddШf.

Gt.жe Ан·

KIIHИte нrkwe Дdilћilld1'ИHrкt.tH rосnодинь., родомћ Gрышнћ, и
роди О1'ћ Конt.r1'<~нтнtе љtнd E.e11t1 Oyl)oWd, Емt~·Оурошь. же
роди Т >Rхомим, Trkxoмиilh же роди cвe'Гt~dro Gимеонt~, rвerrhtи же
Gи.шонь. роди сћ сћnр..,ужt.ницею три љtнћt: G=1'еф.нм nрь.во•

E'RHhЧIIHddro

K{Jd-'tc~, 11 &,њкdltd EfiiИKddro кнезt~ и Рt~сткd, no•
r11rkдижЕ нt~peчmt~t~ro Gt~вoy, npћr<dt~ro t~pxиtenиcкont~ срt.нмкt~rо.

Gh же Rp111'd rвotero G1'eфt~Hd в·kнt.Чd 1111 крt~лtевь.сrrво. G=1'fфi.!нь. же кpt~ilh роди -д- сынћt: Pt~дocildEd

&ilt~ДttCildRd. G1'eфt~Hd,

llpeдttcildEd. И G=1'еф.шь.

o'Ro нt~речень. RЬ.IС1'Ь. Оl(рОШћ Ећ nprk·
д rkд11 cкoter•o, 11 сь. tес1'ћ ХР"""выи кpt~IIЬ.. G=t. же роди ДRII
rь.tн11: G=1'eфt~нd и MttiiOI('I'ИHJ, RIIHhCKII.tro кpt~illcl. iИиМ1(1'ИНЬ.
роди Конь.с1'ЈНЬ.'ГИНЈ 11 (}т.ефt~нd Дечt~нь.tсКdrо. Дечdtњскь.m же
роди ДRd cь.ttJd: Дoi(WЬ.MdHd и Дoi(Шdi-IOI(. Gь. Дoi(WdHd n~rk·
С'ГОI(ПИ nprkдrk11ь.1 orr&.t\Ь. сво11хь., 11 noc'rdRillclte'rћ се CdMORildC'ГЬ.Ho
цt~рь.. И род н сь.tнt~ Ol(powd, tt Оl(рошь. не им11 д rR1'tt, 11 ocrr11
Ш3Ь.

39

ПdМf'ГИ

110311 'rd.

Й: R'r'Opdlcl rildRd {JOДOCi\QEitlcl: .C:iiЬ.KdHЬ., RTO{Jh.l Ch.IHЬ. CRf•
rrdro Gttмeoнd, нрЈ'ГЬ. же CRf1'0MOI( G=t~кrk, RfiiИKЫ кнеsь., роди
CЬ.IHd жoynt~Hd ДИМ111'рd, RЬ. ИНОЧЬ.СКОМЬ. Жf СЕf1'0Мћ OHpdЗrR
Дt~RИДЬ.. (}ь. Жf ДdRИДЬ. !)ОДИ .C:pd'ГIICildEd KНISd. C:pd'ГIICildEЬ.
же родн r.pt~rrкd кнеsd. :C:pt~rrь.кo же poдtt дь.цнрь. МиiiИЦОI(.

G=н~с~ же Hh.IEdte1'Ь. col(npo~жь.нltl\11 EfiiИKdllro кнез" At~sdpd, и роди
Ch.IHЬ.I 1'{ЈИ

и

: Rfi\ИKOИMfНH1'ddГO cerw, Гi\dГOIIIO, ДfСП01'd G=1'eфdHd,
.C:ii&.Kd, и Донрово~с~. И мноrо OI(HO мз.t 'rd nроцвь.rrе. Й:ЦЈf

45

РОД. ПЕЈАТОВИЋЕВ

КонћС'Ј'4Нћ'Ј'ћllеЮ, щн АИ же и ilикиниюмћ, н-Rстћ' чоу ДћНО.
Исмкh r;o, р1чt, роди Р4ГО\{'ИА4, Р4ГО'(ИАћ же роди 34р4, 3"Р"

же роди nр4RЕДћН44ГО Ioкd. Зры, комtкћ цк-kтћ изрdсти cor11.
и зд-k 11крммоу и Ис44коу.
б. Пt:Јf\ТОВИЋЕВ

Н4чЕАО Ark(тonи)c" срћ&'скыих г(осподћ) и кp4..tleRћ: ·"·

40

gмикы Rћ xpиc•ridHEX КонстdНТИНћ Ц4рћ, er д" nocrkди
Лl4§tнтi4 ри." •ск4rо '~"Р" и .М4§ИМi4Н4 Rћсточнdго Ц"i~"• онрrkт•
ilИKИHid Hd CIRI(I'HИX C'ГpdHdX Цdj)C'I'RSIOЦJd. И Сћ &rt W Ц4рћ•
СК4ГО KOilrtttJ, В~НSКћ 0AИM&i4Дrt, Md'J'f(Jf ЙАf§4НдРd .iИdKie"
донскdrо Ц4р4, и много хр,шрок4Вћ nри Конст4нтiшs l~dpS. И
зdnокrkды

рци

к~з..tю&ћl

ero Цdрћ, и ДdСТћ емS штрS свою

Констднтiю в~ жшS, и nостdки Ц"Р" в~ Рим-!., CdM же Цdр•
стRSПћ "" tљсточ'ных с•rрмых.
ilикинiе роди

љ Ко н •с'r4нтiею CћiHd, ем~же &ћiШЕ

I{AdCM

c-k..tи RPћXS ГAdRh.l его, и Нdрече име ем~ E.-i.Ad Оурошћ.
Gћ же ilикинiе Mt\M крrkме nprk&ћiCTћ Вћ смrочм:ти

;.
"" идомсмужшiе, ;t НdЧЕ'Гћ м~чити ХРИ•
стi,ше. fi4Kћl Жf ПО НfИС'Ј'ОВСИ (!), Прћвrtе МSЧИ ДћЦЈtр~ CROIO
nр-kкр4ТИ се rtdKИ

Фимн~фiю,
томћ

RO!e lfd

светrkм' же

крћЦЈШitt

Hd СdМОДрћЖ' Цd

КОRћ

НdреченS

Ко н' C'l'dH 'тинћ

с..tћ1Ш4Rћ

C'ГdRIITИ,

lpiнS.
И

По­

ВЬ3ДВИЖf

1/ћ

Ц4рћ

41

Вћ

НdЧI'Гћ

XPИC'ГidHf и

же

&pdllћ ГрfДi'Гћ

""

""

I<IKO ilикинiе м~читћ

ВћС'ГОКћ, Н4Чf'Гћ 110СИА4'ГИ ЕМ~

овог д" мом его, око г д" 11prkтe емS н·kг..tи м~читеА •cTRd nprk·
СТ4НПћ. ilикинiе rop' ш н ~<~ре се "" rdмодрћж 'ц" и м~чи ве..tИКћlе
Rћ м~ченицехћ 6pмoAdl<l и GтpdTHИKd 11ри pol.щrk Иc•rpoc-k Rћ.

E.-k..trpdД rk.

6r д" же oyc..tћiWd Ц4рћ Констdнтин &ћшшее же•
С'ГОЧћС'ГRО &~ИС'ГВО ilHKHIIifRO, HdД'ke Cl Hd CHIIS K(IC'J'd, ПОСi\4
ВО!е СВО!е Hd ilИKИHid nprtДIIДЩJS Крст~. И &ћiВШИ р4ТИ, ЖИВА
ilHKИHid Сћ С'Гр4Н4Х gi,O,..trteм 'СКћiХ 0\{'XRd'ГИWf 11 Кћ СdМОдРћЖЦ~·
nриRедоше. Н.ыгочстиви же Ко н •ст4нтин не Вћсхот-k nоустити
rн·kкd и I<I(JOCTћ "" Нћ, Нћ мн..tо~рћДОВdRћ и 110cT4Btt Вћ Go ...
..t~н·k жити, Тћчiю rJo,"ћiWAI<Ie, ед" К4КО noKdleT се. Тћ жде
WК44Нћ1И ГО р' Wlf nр.Ј...tћС'ГИ Д(lћЖf СЕ ОНО !е, И ПdКћl НdЧf.'Гћ Ht\1
СdМОД\)Ж' Цd АћС'Гћ СћС'ГdRАI<I'ГИ, И IIOC..td ПО RћСО'( ДО'( 34 AdДi'e
во е 114ИМ4'ГИ,

х оте СdМОдР~Ж. Цd nотрrkннти

1

w ЖИRitЈХћ·

Ко н

1
"

C'J'dH '1'ИН Жf 0\{'CAћiWdRћ cie, IIOC..td Вћ Go..t~Hћ ВО!е и wcrkкћ.
r..tdвS дttкинiю.

РОД. ПЕЈАТОВИЋЕВ

46
42

43

Gi"4 же САЫ.Ш4R"' Кон'ст4н'тi4 K?i КЕМЩ~ стр4с-k и оуж4с•k
ны в • ш и, н-krь.ствts ctн-k кь.д41е'Ј'I> сь. сыномь. скоимь. Б-kА4~0уро­
ШЕМЬ. кь. ткрь.дш 34П4ДНоRИ С'Ј'(Ј4Н~ З4Х'. АЬ.МЈЮ, и ОЖЕНИВЬ.
СЬ.IН4 CKOErO НЬ.3Е ДЬ.IЈЈЕVЬ. фрщ' ЧЬ.СК4rО Kp4Aitl ВЬ. ЖЕНIS IMIS, ЕИ
ЖЕ име К4т4рИН4. Gь. н~ею ЖЕ роди Б.-kА4 Оурошь. сын" дв4,
Техоми"" и Чюдомrы4. И сь.зд4ШЕ црь.ковь. кь. Др~КЕСЕХ'Ь. вь.
двор-Е скоемь. кь. име свет4rо nрь.вомоучтик" Gтеф"""· Б.ош•
tttt~HE ЖЕ кь. nоноствrk н вь. веАиц-kн rрь.дннь.r ""рекошЕ Техо·
МНА4 nоnомь. 4 Чюдомњы ~еnнскоr1омь.. ЧюдомиА ЖЕ nр-kнь.rсть.
НЕПАWДНЬ. ј Т IX'OMHA 'ЖЕ рОДИ СЬ. CHOIIO ciSnpoyЖHHЦfiO CIC'f'pOIO
Звонимнр4 кp4Aitl ф4р'К41'МК4rо (!) сь.rны ·д·: З4KH,J.IS, Gрщн­
мир4, Прь.косА4К4, Gтеф4Н4 Њм4НЮ.
Gь.н ЖЕ Gтfф4НЬ. Heм4Hitl np4BOCA4RHЬ. сiн, нь. и щн НЕ

HoR КрЬ.С'Ј'НА' СЕ. И nрь.к•k1е ОПАЬ.ЧНК СЕ Н4 ОКрЬ.С'Ј'НЬ.If СЕН~, ЕЖЕ
соуть. Хрь.К41'Н, Gмв~rн-k, Д4А 'М4ТННЕ, н сiнхь. nон-kждь. и
ИДЕ ннзь. p~кts Истрось., rЛ4rOAieMISю Дtsн4вь., н nрн~емь. КСЕ
rp4Дh.l

до

мор4 tt~жe

rА4rмют сЕ K~eAie.

П4кы к?>зь.врщы~ет

се, н nрь.к-k~е nриходнть. Кћ Фчь.стко сiн Вћ Рьшнi'е (!)

стр4ны,

вь. цр11ковь. светь.шхь. 4nостоАь. Њтр4 н ll4RA4 no срџ ~ Р"'".
6ЮЖI HoRШf СЬ.ЗД4АЬ. Тi'ть. 4ПОС'ГОАЬ., Н npiEMAE'f'Ь. CBE'J'Of KpLJ.IEНil
рtsкою np-kocвtLJ.IIHH4ro шискоn4 (14Ш 'к44rо деwнтi4 ·А-·А~ть.нь.
СЬ.I. fi W СIМЬ. оумь.tША!t!Е'f'Ь. НЗрЕДНОf ОУМЫШАiеНiЕ, ЕЖЕ
сь.зд41'Н црковь. "" nомоцљ СЕН~ н кь. оуткрь.жд.нйе np4KOCA4Bid.
Прь.в~Е сь.зм црь.кокь. скетсSrо Гewpri4 вь. Р cScciS Н4 внсоц -k
м-Ест~ w• ДК4 стАЬ.114; no томь. сь.зм цркокь. скет4rо Никмь.r
оу ТоnАНЦИ; н ELJ.IE сь.зд4 1\ркокь. nр-kсветь.tЕ ноrородНЦЕ Н4
Кос4Аннци, н сь.зд4 црь. ковь. скетсSrо НнкоАн оу Инрts, и ннынх
CRI'J'Ь.IНX'

MHOrh.lle

Х'Р4МЬ.I

К7i3ДВНЖЕ

ф

'J'EMEAi4

И ОННОВЬ.I

ВЬ.

свош онА4стн. Gь.зд4 ЖЕ н кмнкtsю кр4снtsю цркокь. nри p-kц-k

GтtsдЕннце вь.

cAAKIS

свонмь. вь. оупокоенi·е.
Н

44

RЬ.CПpHieMAie'f'Ь.

оусшнi4 nроkсвЕть.rе ноrороднце н MOLJ.IEMЬ.

-

CRE'f'Ь.I

По семь. oCT4KAitlle'f'Ь. Ц4рстко ЗIМАЬ.НОЕ
4rrfAh.rKЬ.I

ОН(Ј43Ь. 1

Н

Н4рЕЧЕНћ

НЬ.IС'Ј'Ь.

Giмwнь. МОН4Х'· И иде вь. Grнтоую Гopts fl,Q,OH4 1 B?i н~енжЕ
мноrые светь.11 Х'Р4МЬ.I окновiн н к?>лдкнже. Gь.зм же н вмнкtsю
Ц\)11КОRЬ. ф ОСНОВ4НЈ4 ВЬ. МОА 'нiS И ПOX"R4AIS np~CBE'rh.lf НОrОрОДНЦН,
еже ~ест11 ФiАННД4рь..
По том же овр4з1S н С1'4\ЈЕНШ4 ero нр41'i4 Н4ЧЕШI ЗД41'Н
CKI'f'Ь.IE Х'\Ј4МН Hd IIOMOLJ.IЬ. СЕН~: 34КНД4 Cl13,\4 Ц(IКОВЬ. СКЕ'Ј'111НХ'Ь.
4постоАь. при р~це дим-Е ; Gр4цимнрь. сь.зд4 црь.ковь. np~cвt•
1'Ь.IЕ воrородНЦЕ при р~це Мор •.ш~, ЕЖЕ ~есть. Гр4дь. (!); Прьво·
tА4ВЬ. сь.зд4 црковь. свет4rо Гewpri4 вь. Е.оуднми при р~це днм-k.

РОД. ПЕЈАТОВИЋЕВ

45

47

Gтефшћ HмtdHI<I dЦJt н МАd,&.ћ ныстћ, Нћ сћ&ћiСТћ се ""
НlеМћ ПHCdHif П~СНОПНЩd ДdВНДd ГАdГОАЮЦЈd: НОЖf, соу Дћ ТВОН

ЦdрfВН ДdЖДћ; Md;lћ Н~Х Вћ HpdTiH МОШ, Нћ RAdГOBOAiH W МН~
ноrћ, н помdЗd
фdНћ

ме

Нем4н~<~

Мdстiю пoмdЗdHid сво~еrо. Нt~зв" же Gте·

вмнкы

жоуnt~нћ и сdМОдРћЖdвнын

rосподннћ

RС~Хћ срћНСКћiХЬ ЗЕМ' 11ћ И ПОМ Ор' СКЫИХћ, ДioKAHTif, ДdAMdTi"e,
Тр4к~нiе, .34Х11ћмiе Rћ A~·ro l·sхмз·, н 1\dрствов" А~т ·MR·.
46
Gћ же Gтеф4Нћ Њм4Н1<1 сћ своею соупр~жннцею flн'ною
роди сыны ·r· н ДћЦЈерь ·d·: Gтtфdнd, прћков<kн' ЧdHdro кнез"
н PdcKd и C~tћKdHd. Рdско же СћiНћ веАНКАrо жоуп""" Не·
MdHie, ·Зi·•A<kT' Нћ СИ 1 оукрdДf се оу С ВОН Х рОДНТfАћ WПрОСНВ се
sв<kpћl мвнтн, н понде Rћ Gке1'оую Гор~, и остриже RAdcH
rAdBћl свое1е кz. монdстнрћl Р~шком~, н од·k" се све•rымћ drrмћ•

СКћiНМћ онр4ЗОМћ, н Н4реченнћ НћiСТћ Gdвd мон"Х· По сем' же
постdкА~t~ет се "Р 'хi"епнскопомь G"в" ЦdроrрАДСКћiИМ Цdремћ
llм~iемь н Пd1'рidрхомћ кvрћ Г~врмАнwм н протwм Gютые
Горы вс~х срћRСКћiИХ зем' Аћ н пом ор' скћiИХћ вz. А~Т /·stкз·
- Gћи же пр~освеЦЈШНћiН GARd "РХiепнскопћ по пр<kдАнiю
све1'ћ1НХ

dПОСТ'ОАћ

Пј)ОЧНМИ CdHOIШ
ЦрћКОКНћiНМ

свое

wчћстко

прdВОСАdвiемћ

ЧИНWМ;

Rl1dCTMИ

рdЗ11ИЧННМИ:

KpdAieRCTBOMћ

КНеЖћС'ГВОМћ, ДеСПО'Гd, Ж~ПdНС'ГВОМ 1 ROfВOCTBOM
ЧНМН

CdHOIШ

оуткрћДИВћ н

оуКрdСИRћ: diЈХiНIИСКОПС'ГВИ, !еПИСКОПИ И KCdKћiM

ј)d3АНЧННМИ

ПО

~CTdRoy

Н

ННiИМИ

Цdј)СКЬIИХ ДОМОВ,

И

ПрО•

I<IKO

Же

~t<k11o ~естћ ныти. По семћ же изврt~ вмнкы кvрћ G"в" по
IIOH CROfH ОНМС'ГН МОУЖЕ ЧС'ГНЫИ Н СRt'ГОА~ПНћiН СВеЦЈfНС'ГRОМћ
oyKpdШfНiH

своем

И

ННОЧћС'ГВОМћ

wчћствiн

н

Н

о&Аdстн:

ПOC'rdBAI<It'Гћ

·d· R7.

СiИХ

ЕПИСКОПИ

ХАћмскон зем111е вь Gтоне

Rћ ХР"'"~ пр~скtТћiЕ н~rороднце; ·R· оу Зtтt вь ХР"'"~ светћНtХ
"РХi"стрАтНrћ; ·r· Rћ ДьнрlеХћ Вћ ХР"М~ скетdrо Николи; ·д' вz.
Б.оуднмАн вz. XP"'"<k светАrо Гewprid; + вz. P4c'crk Rћ XP"'"rk
светћiНХ

dПОсТ'ОАћ

Пtтрd

н

ЊtRAd

; ·S· Rћ Хвоrн~ Rћ ХРАМ~

скетћlе ноrороднце Gт~деннцн; ·З· Rћ Призрен~ Rћ ХР"М~ све•
Тћlе ноrороднце; ·Н· вz. Т оnАнци вь XP"'"<k cвtтdro Нн км н; ·~; вz.
Брt~ннчев~ Rћ XPAMt cкt1'dro Николи; ·i'· вz. БмћrрАде Rћ ХР"М~
пprkcвtTћlt ноrороднцн; ·di'· Rћ MopdRHIЏX Вћ ХР"'"е светdrо

47

.flpxн11i""; ·Ri· вz. Грdчdннцн вz. ХРАМ е скетћlt ногороднце.
По семћ вшtкы "РХiепнскоrњ кvрь Gdкd повемвdt'Гћ всемћ
"РХiеnнскопомь нрdтн ct Вћ кеАнк~ "PXienнcкoni"ю Жнтчю. И
сiнмћ сьнрdвшнм се и в сем~ СћНWр~ сры~· ском~ н свет ем и све~

ЦЈенннмн ммнткdМН в~ н· ЧdRdleTh вpdTd своеrо вторdrо
ПdHd ЧСТ'i"ю И к<kНЦfМ Kj)dЛieRћC'ГBd 0\{ПpdRH.

жоу•

РОД. ПЕЈАТОВИЋЕВ

49

48

Родосло.кiе Gтеф""" npћRdro кpdi\/(1,
Gтtфdн' же nркок-kнчdнi'и кpdllћ, СћiНћ келикdrо жoyndH4
Нtмdню, Сћ скОfю сSrЈрSжницею iИt~pieю, дыЈнр/ю rpћЧI>CKdro
Ц"Р" .flм~id, роди сћrни ·д-: PdдocildRd, &AdДИCildBd, GтtфdHd,
Ilp·kдиcAdRd. Gћ же nрћкок-kнчdНћl Gтефt~Нћ Kj)dilћ ОIМО­
ЖШћ БЫС'Ј'ћ скvnтромћ срћ&скимћ
родитем<t rкoero GтефdН4
Њмdню Rћ iloR'J'. /·s\jrn,o,· и цt~рстковd ·Мв· А'Rт., и nр-kнде Кћ

w

rocnoдoy.

49

По nрков-kнчdноkм • же крмю GтефdнS np-kю крt~Аюк' етно
ero PdДOCildBћ крdЛћ llћ А'kт. /·S\jrild·, и Цd(IC'ГBOBd ·di·
ii'R'f'., И llp-k&ЫC'J'ћ &fCIIIIOДI.Hћ, И WC'J'dRИ cкvn' тро KjJdiiiOB' С'ГВd
СћiНћ

сћrноу cpd'Гd своеrо Дpt~rocildRS.

Gћ же XPdndRИ Kj)dilћ РџосАdRћ (!) &ћrсть nрькы Оурошћ
Rћ име np·kдeдd скоеrо.
51
ПprkдиcAdR' же Брd'Гћ кpdil/(1 PdДOCildBd Rћ3t'Ј'ћ иноЧћСКћl

50

осрt~зћ, и нt~речtнћ БћiС'Ј'ћ кторы

Gdвd, "PXItnиcкonћ ·r·•ти.

C:AdДИCildR' же 1111-kнесе скетdrо

52

W Б.tilћrpdДd (!

јама ч но

место

GdRS

стриц" скоеrо оукрdДћ

W Б.Аћrdрћ ?)

~ х р " n " к о м ћ к р " " ю Оу р о ш S.

53

По Р dДOCildRS KpdAIO 11prkю крdАЮRство ДpdrOCildRћ, &j)d•
'Ј'dНЦћ его, ХРdЉШћl KjJdllћ, nрћВћl Оурошћ Rћ 11-k:то /·s\jrмs· и
ЦdpC'ГKORd ·118· iloR'J'ћ, и оумре'Гћ. Gћ же XPdndiШ кpdilћ РО"
ди

Сћ

своею

соуnрSжницею, дыЈнр/ю oyrpћCKdro кpdil/(1,

ною, 11оди сьшd ДRd : Gтeфt~Hd
Оусор' скоую зем11ю,

li

кpdll /(1

6м·

СћДјЈЬЖЩЈdrо Gp-kм н

iИиАSТИНd rрћБ' cкdro кpdllf(l, и СћЗЫД4

чстнsю цркокћ ХР"Мћ CIH1'Ыt троице nри р-kце Рdшкои
Родос11окiе iИи11S'ГИНd кpdil/(1 CQћБCKdro.

По ХР"""комћ крdАЮ np·kю крdАЮкство сынz. ero iИиАS•

54

'ГIШћ кpdilћ, втори Оурошћ, Rћ iloR'J'. ,t·s\jroи· 11 i~dpcтRORd ·МЗ·
11-k1'. Gћ же Мимутинћ KjJdlll. роди СћiНИ ДRd: Конс'ГdН'ГИНd
и GтtфdHd, и оумрtтћ. Gћзд" же ХРdМћ CBI'J'dro rrрћRомоуче"

никd G1'tфdl!d при prkt~·k Б.dн'скои. ~ днвмтво! wм чюдо!
XPИC'J'OIIIOБit ctr-' Б.ldrOЧћC'J'HBdro Kpdil/(1 Мимутинd! Дf не

w

r

ДОСеЖе

pO\(Kd ero МIIМСТИНЮЮ И ДОБјЈО'ГОЮ?!
р о д о с " о в ј е G 'Г е ф " н d к р " " /(1 с 111 н d м и" s 'Ј' и н о Rd.
55
Но .Ми.tsтнн-k же крdАЮ np•kю крdмкство сћЈНћ ero Gте•
фdНћ. трети Оурошћ, Rћ AoR1'0 ,t·swкe·, и Цdрствокd 11-kт. ·,o,i·
и оумретћ. Gћн же GтефdНћ кpdilћ третiн Оурошћ, роди rын4

·r· Доушммr" и Доушdноу и Uем'шs и 611dчю. Gћзыд" жt
и ХРdМћ мноrоЧћстнr, Вћ cildKS Rћзнесенid rccnoднf(l nри p-kц•k
Б.истрЈЩ!, pEKOMd ДtЧdНИ.

РОД. ПЕЈАТОВИЋЕВ

49

~ 'f'!JћПrRHif CRf'l'dГO СfГО K!Jdilltl
6r Дd БћiС'Ј'ћ Вћ СћВјЊШШНОМћ М~ЖћС'I'В~ Н јЈОДН СћiНћl,

56

oкMBf'l'dHћ БћiС'I'ћ

Md'I'E!JiiO О\{" O'I'Цd своеrо
Kj)dti/6B' С 'Ј' ВО ВћЗе'ГИ.

Х:ОIЈН'Гћ, fГО 0\("БИВћ,

Mиii~'J'HHd
И

KjJdilltl

tt~кo

HdBdЖДeHifMћ fГО

сЋсовскыим мукdвое оноtе жшЋ Жиii~'I'HHd кpdilltl, щн и светь
н мноrомимсrrивь, ос11Ћnи СћiНd своеrо GтeфdHd кpdllltl, и Зd~
точи ero Rћ Цdриrрdдћ. Gьи же Бildrоrовоkиныи моужь всd
'ГјЈћПоЈi:ше, ltiKO Жf ОRЧе НОШdШе Kj)O'I'' це. И fГ Дd БћЈС'I'ћ RrRДOMћ
кь Грькомь Hd ~вчю Поilю
троу д" nочившеи БiiИЗћ црьквь1

w

СВе'ГdГО Ником, И С'Ј'~ЖИВћ nрiиде Cћ'J'ROj)H'I'H ПOKIIOHteHi"e, И
nponildKdRћ nprkд X:l'dMOMh cceтdro Никоilћl, rор'ко вьсrrоуживь

и dБie оус'ноу. И Rh c'нrk же ltiRH се ем~ выикь1 Ннкмdtе чю­
дотвор' Цh НОСе Вћ р О\(" Ц rR CROH SfНHЦf ero, И MHIIOCjJћДOBdRћ О
НtеМћ, ВћД Ћноу очи ero Rћ ГildR~ ем~. и erДd вьсnреноу
CHd,
Бћl зроk и видЪ:. Ghи же npocildBИ светdrо, и ЗdвЋсивь очи,
tt~кo и c11oknь вЋдолњ, и nрiнде вь Ц"риr1ыдь. И прrkсьшь
'ГdМО нЋкмико вprkмf, fldKћl же pdCKddB се Жимутинь wць
ero, к~ЗВ!Јd'I'Н н•о вь GphБilte. Не вЋди tt~кo имrkти ем~ очи,

ro

КонсЋШ'I'ИНd же

врrkме ЩJHIISЧH

воtе

w Грькь

и

Hd крdiltевство
Cf HrRKOH jJd'I'H, И

w Б.ilћГdјЈћ

оутврћЖДdШf.

И

сысть ино

ШћД к~ш'с'Ј'dН '1'ННћ HЊHd'I'H
0

и· ЗdКћснЋ 'l'dMO, Мнмуrrинh же

wць ero оумреrrь. GтефdН' же сЋ вь llимrk, и cilћiШdRh tt~кo
wць их Жи11оутннь K(Jdilћ nр•kиде
житid вьнезdnоу, сьнрdВћ
ROte СВО/еН OHildC'I'H Rћ ilнмЋ И npiИДf Вћ Ш'l'ћКћ И стемоу(!)
KjJdilteв'c'fBd вьзмжи Hd ГildB~ свою. По тwм nocild Koнc'l'dH•

w

тин~ Rћ ГphKI\1, мо11е его јЫЗдыиrrи

по ждршiю. ~н 'же т вьсх:оте,

зем11ю и rocnoдcтвoRd'I'H

оу к~ ри ero мноrо, Гild•
c11•knd Ц"Р" нrkcrrь ннrде; c11rknщь не можеть Цdрство•
Rd'I'H, И рече ГО'Ј'ОRН'ГН Cf ем~ Hd НОН, Hf нЋх:оу НО W ЏИНI
Md'l'tpe. Б.рdНћl Жf Сћј)dЗНВШН се nод .3веЧdН/еМћ ГрdДОМh Hd

Hh dHie

rмte:

Дмитровичкомь nо11ю, rrонtеждень

HI\IC'I'ћ Koнc'l'dH'I'HHћ и

снtенћ. И 'l'dKW RћЦ"Р" се GтефdНћ кpdilћ r11rknы
р о А о с" о Rј f w д оу ш d н f к р d 11 1\). и ж е R 111 с 'Г ћ

оу•

G 'Г f•

ф " н ћ n р ћ в о в Ћ н ч d н и ц " р ћ.

57

По Gтефdноу же

крdiltевстко

сћiНћ

KpdiiiO c11rknoм~, тр~тiем Оурош~, npЋte

rro Д~ШdНd. Оу д""" О'ГЦd своеrо Gтеф"""

кpdilltl c11rkn"ro вь 11Ћт. ,l'·swмд· Ghи же r11rknkl кpdilh рече er Дd
X:O'I'eX:~ f/'0 оу ДdВИ'Ј'И Rћ .3веЧdНЮ rрџоу: 0\(Вћl! САћЈШИ, НfRO,
вьноуши, зМ111е! wць ме oc11-kn111, " CI\IHJ. оу д"вiи!
58
Gьи же Д~ш""" 11pokte Kj)dilteв' етно вь 11Ћт. ,l'·swмД· По

семь nј}Ћ,tожи име

w Kpdilte' C'ГRd

Родослови и Летописи

"" Цdрётко, и нысть Gте~
4

РОД. ПЕЈАТОВИЋЕВ

50

фшь. Ц4јЈh. ПрЬ.R!'I rрн' СКЬ.I. Н Ц4рС'ГRОR4 G=тtф4НЬ. Ц4р1> ДS'
Ш4Н4 ·КД· лrkт4 и оумрrkт~>. G=ьэь.1д4 же и XP4MI> мноrоЧ~>стнь.
скпым 4рхiстр4тиrомь. Мих4илwм кь. Призреноу. Роди же n
ское10 с~nр~жнт~е10 6лено10 сь.lн4, и Нdрече Име ем~ Оурошь

вь. име nprkдrkд4 скоеrо.
Р о до с л о в ј е

59

·

w Оу р о ш ~

1.1, 4 р ~ к т ор о м ~.

По G=теф4ноу же Ц4роу Ц4pc'I'ROR4 сь.1н~> ero Оурошь. Др~=
ro10 же чест'i10 Ром.шј110 и Зетом~>, П ок4рЬ.Д4рјем~>, онл4д4ше
р41Њ ero .С.оук4ШИН~> кр4ль.. Прrkнысть. же Oypowh неnлwдн~> rh
соуnр~жнице10. .С.щ4рИ же се Оурош~> Rh л•kт .t·swi}в· -

G=ызид4 же и мноrочь.стныи ХР"МЬ. nрrkскетые ноrородице Rh
G=кoni'10. Прrkст4RИ се Oypowh Ц4рь. вь. лrkт. 1·swrl· мrkсщ4
ДIК.

W CROIГO Сi\~Ге Д4Мi4Н4.
Р о д о с л о к ј е G= т е ф 4 н 4 к р 4 л 1<1 с р rk '" с к 4 r о, н р 4 т 4
м и"~ 'Г и н~ к р 4 " 10.

60

·R·

W'Гр~RШЬ.

G=тефмњ Же кр4АЬ. G=рем~ и Оусоре, СЬ.IНh ХР4114ВОГ4 кp4AI<I,
GјЈd'ГЬ. Жf
оуrрь.скоr4

С'Г4рЕИ 1Иљt~'ГНН4 KpdЛI<I, СЬ. CBOIIO roynpOI(ЖHИLЏIO,
ЩJdi\1<1 С:114ДИС114R4, роди сь.1н4 Оl(рОШИЦ4 н 611и=

с4к' ет~ дь.цнрь еднн~. G=ь.и Оl(рошь. М114ДЬ. Kh rocnoдol( wтиде.
- 6лис4к'т4 же роди сыни три: G=теф4Н4, (но)сhнск4rо Н4На,
и Иноrл4R4 и .C.ii4ДHCi\dR4. &114ДИCi\4Rh роr~,и ·В· Ch.IH4:
ТврhДК4

R4H4

и &ль.кь.IКI<Ј.

р О Д О С i\ О

61

Ri f g

i\ Ь. К

4Н 4

Род о с" о к i' е Дм н т р

62

КНfЗ

4,

С Ь.l Н

4 ff f М 4 Н

И Н

&ль.к4нь. кнезь., сынь. келик4rо Пем4Нiе жоуп4Н4, роди
·В·: Дмитр4 жоуn4Н4 и 34кид~.

4.
Ch.IH4

4 ж оу n 4 11 4,

ДмитрЬ. ЖО1(114НЬ. RZ.Зf'ГЬ. ИНО4ћСКИ 0Нр4ЗЬ. И Н4р14fНЬ. Нh.IС'ГЬ.
Д4RИДЬ. МОН4Х.. G=ћЗД4 Жf ЦјЈћКО&Ь. CRf1'4ГO HOГOI</Ri\leHJ4 Пplt

pщrk ilимrk в~> Б.род4ревrk.
63
Ср.tтисл4RЬ. кнез!\ роди С:114'ГИК1<1 кнез4 RtiiИK4ro и flлто=

М4Н4 и ~енi'10, Нико11~ жоуn4Н4 Покр4ИЦ4.

64

i:

1

.С.р4'ГКW КНШћ pOДif СћiНЬ.I И ДћЦЈfРЬ.I. fipћR4 ДЬ.ЦЈИ ero
юнrин1<1 Мнi1ИЦ4. Gi4 же юнrин1<1 Милш~" онроучен4 нь.1сть.
кнезоу il434poy rкетомS и великом~. Н родише СЬ.IН4 ·в· и
ДЬ.ЦНре Ф: G=теф4Н4, ВМИК4ГО ДеСПО'Г4 ПрћR4ГО СрћНt'К4ГО, И
~~i\Ь.К4, и ОливrkрS и 1И.tр~ и Др4ГLIН~ и 6ло~· и еwдор~. Он4
Жf Сћ1Н4 IIX npoRRћiШf IHCПIIOДHH. 1И4р4 Жf ORp~4fH4 НИВШИ
.C.ilћK~ Бр4НКовикоу, о.шкер4 ДECIIII/14 Ц411~ tl4p111'S (!); ),р4ГdН4
НћiСТћ fl..нi}<iHДPO\(' 1\dPO\( НilћГ4р'ском~; 6лен4 онрS4fН4
tљ1сть. Б.411Тf (!), no томь. G=4HД-1AIO l\p4AIO оуrрь.ском~.

tMpe4fH4

РОД. ЋОРОВИЋЕВ

51

il -k т о в н и к ћ с р ћ с с к ћl и Х ћ r о с n о д ћ и ц 4 р ћ.

65

gк А-kт. l·sтй· Н411НС4ШЕ се НdШ4 смвес4
софом и оучитшем чАов-kчмкыим (!),

КvриАом фi'м·

&к А-kт. l·s·rqд- Нћtст ·3· СћНWрћ Н4 ФАеШi'4.
&к А-kт. t·sфнв· ФАSЧИIШ се il4TИHћl Ф np4ROCA4Rн-kи

66
67

в-kp-k Кћ 43ИМИ'ГИ.
.
68
&к А-kт. t·sхмз· H43R4 се Нем4Н111
И i\4pC'ГROR4 ·MR· A-k'Гf.

7.

rосnодинћ GpћillвMћ,

ЋОРОВИЋЕВ.

Р о д о с " о в -k

с р ћ н с к ћ1 Х' r о с n о д ћ.

&-kA4 Оурошћ RИRћШћl rосnодинћ срс( c)Kћlf ЗIМАИ изrН4Нћ

69

RИС'Гћ R(il)r4pCKћiMћ Ц4р1Мћ И nрнн-krћ Rћ 3fт~ ЗIМАЮ. Т4МО роди
е ехом им и еемМИАћ РОДћl Grr-kф. Н4 HtM4HIO, ИЖI ест CRI'Гћl
Gимеwнћ Rћ моkсте рекомћl РинНИI\4. И 11риетћ 'Г4МО крцнн~
Hћlf i\4Нћ'ГИНћСКОI Rћ ХР4МIХ'ћ светих 4РХИС'Гр4ТИrћ. и Фт~д~

nрИШ4Дћ

R:&

4nОС'ГОАћ

ф

Рмћ и nриетћ Rћ ·R· крћцннiе Rћ XP4Mf светихћ
611VCKO\('n4 nрћRОГI(НС'ГОilћН4ГО KVp ilfWHTi'4, И МИ•
!)ОМ!. IГО nOM434Je. И RИС'Гћ rосnОДИНћ срћRСКОИ 31Mi\11 И RO'f•
Г4р'скои и nоморию и 34n4ДНћ1Мћ стр4Н4Мћ, и nvиu·нp-krre тр~·
ДОМћ СRОИМћ И RћiСТћ СћМОД(ЊЖdЦ. И Сћ3Д4 nрћRИ М4Н4С'ГИрћ
ОуnАицоу (!) cвerr4ro НикоАоу, и Х114Мћ Богородице. ll4Kћl Сћ3Д4
Х!Ј4Мћ сRЕ'Г4Го выикомоученик4 Гewpri4 Rћ P4c-k, и nосА(е)ди
же сьздd МdНdстщљ дивdtlћ cвtrrie ноrородице оу. Gтov де ници.
И миноув'ши же ·А3· Аf'Гћ !!ildДИЧћС'ГR4 его и np-kдdr'Гћ RAd•
личћство сиt1оу своем~ Grr-kфdнS щњвовеНћ44Номоу кр4АЮ. И
r4Ш4ДЬ Rћ мон4стирћ Gт~деницоу, и 11риетh свети 4ГrЕАћСКћl

WHp43b М411И ЖЕ И IНАНКћl Rh iii'ГO I·S 'ГИ·

·tr·

·кi· Ф еnискоуn4 К411ИН(и)к4. &ћ 'Г4ЖДI ДћНћ
ЕГО

lfH4 nрИЕТћ

СRI'ГИ

dГГЕi\ћСКИ

и

м-krЩ4 М4р'Г4
соvr1роужницd

WRp43ћ 1 И IШСТћ lfH4C'Г4Ci'4

моН4Хi4, н иде Rћ Рмћ к i~рћкви светiе ногоро).НЦI IЊ ЖfНћСКћl
МОН4С'ГИрћ

Ri\И3ћ

IПИCKO\('nif pdШKћlf

И

'ГО'{

П\)ШНС'Гћ, И

НОГ~

ДО'('Хћ ЕГО П\}fД4С'Гћ. И no O'f'CIНHit ЖЕ npEНECIH44 НИС'Гћ И nOAO•
женм Rћ Grroy дт ици. И nр-k11одонн1t же Gимеwнћ иночћ•
( с)ткоуюцЈН до ср е и nреннстћ Rћ Gтоу ДЕННЦН ·R· A-krr4, н П4Кћl
Ш4Дћ Rћ Gкетоую Гор~ d,о,он4 Rћ Aerro ·s\jrs· м-kсе/~4 wк. ·н· Rћ
мон4стнрћ Gчдошжд·k (!) ноемр4 ·Ё· дћнћ. И nршнстh Rћ томћ
МОН4С'ГИрtв М'ГО ·d· Н ·'i· м-kсЩ:& 1 Н СdМћ WRHORH 34n~СТШШИ
Х4114НћДdрћ. И ll(ЈНШЈДћ Rћ него, н rJ\\ЖHR·k Rћ немћ ·н· м-kсщь,

ПО'IН

W

ГОСПОДН 1 Н ПОАОЖIНћ RНСТћ Rћ Нf,Мћ фрћRd\}Ј4 ·ГI·

-

*

~-=·

РОД. ЋОРОВИЋЕВ

52

.оИИМОШdДћШОМS • ·И· iloR'Гћ СIН'ГОМО\( Rћ rpOHf. И HHWf Мf'ГеЖН
Rћ шицехћ мноriе и приш4дше д.~тиш RћЗШif Ц(.t)риrр4Дћ н
IЉАшоше Ећ Gнtтоую ГорS. И r1нти G4Rd RHДfRћ метежи мноriе
и 11одонно нрfмt и момнiе нр.1ти rнom Gт1lјынS кр4АЮ и .С:Аћ•
к.1ноу немtкомоу кшзs, Фнрћзох си rронћ 11ршодонн4rо си W'I'Ц4
И WНре'ГОХћ НИЧИМ.ћ Жf RpfЖДIНd. И IЊЗdМ CRI'ГJf МОЦЈИ И nри~
ДОХћ

ШИКћl И Мf'ГfЖИ

CKp03f MHOrie

скрозt

СТ'рdНћl

'ГОН, I<IKOЖf

wrнћ и нодS, и ншредимћ wтоу дs 11роидохом11 зdстоу·

( n)мнi'емћ ПрrRЧНС'Гi'е НОГОМ4'Герf И МОАИ'ГRdМИ nрЕПОДОННdГО WЦ4.
И llpHutdДћWO\( ми Rћ ЗЕМАЮ rрћ&скоую Rћ МЕС'ГО реком111 Фосно,
н 'ГО\{ српе tro сь..модрdЖЈЕћНћ кpdAZ. G'rfzjsJHћ и RfAHKћl КНfЗћ
gSI\dHћ Сћ еnискSпи иrSMIНћl и RћСfМћ Нildrородними, и nок.1он' ше
се tмS, и npи1we tro и npинtrowe IЊ моНdС'ГИрћ Gтоу деницS, н
nомжише Rћ мрЈМОрћt. Gm же npmmнie ныстћ мrkcщd фћрћ~
Rdpid ·,o,t· ДћНћ. Оунедети же w семћ НАdЖmемћ WЦIМћ
НdШИМћ и хтиторомћ и rосrtодином GимfWHOMZ. ф рОЖДdС'ГRf
Д4Жf и до концd. Рождс'ГRО ero нистћ Rћ Зете оу Ринници,
И КрћЦЈеНО\( НИRћШS fMO\( Ећ ереси. И rtpИШdДWS емS Ећ МИ'ГјЈО"
IIOilћiiO Rћ ЦрћКОRћ СRf'ГИХ dnOC'ГOilћ И npifMћ 'ГdМО Rћ'ГОрое КЏћ"

ЦННЈf ф npћROnpec'ГOAHdГO fllИCK~Ild

ero

IШIЉШS

ПрИ'Гћ

СRе'Гћl

(!)

·MS· АеТћ.

fMS

RildTИЧdC'ГRd

И

(!),

dГГеilћСКћl WHpd.3ћ.

11 Rћcero жинотd

tмS

И

тS

KVp ilfWHћTid
dGHte нorS

ф рОЖДћС'Ј'Rd
ИЗRОАИЕћШS И

nреНИС'Гћ Rћ НfМћ ·АЗ· Аf'Гћ, И npie'J'Ь..

Н ПОЖИRе Rћ 'Ј'ОМћ

·ns· ArRT.

\!'Gpd.3f

·Г· AeTd~

ПpeC'ГdRAHtie еже НИС'Гћ НАdже~

ноумs Фцs и ктиторS и rосподинS Giм1wнoy Ећ мто ·S· 'ГИЦЈ.
·о/И·

MfrfЦd

фlpћRdpid

ДћНћ,

·ri·

и

nрможи

се

Кћ

Rtчнимь..

WGИTfЛfMћ.

С::> род о с" о н i ю с р ћ н ћ с к и Х 11 r о с n о д н 11.
Б.мЈ Оурошь.. роди efXOMИild. eiXOMИilћ роди HtMdHIO,.

70

нже естћ скЕТЈ! GимщЈНћ, иже оутвр11ди

npdROCAdRie, 1реси Ф4ГН4"

Gi.ttf\!'Hћ роди ·г· снни. G'ГtфdHd, rtpћROREНЧdнord кpdAI<I н .С:Аћ•

KJHd RIIIHKdro кншd, Рмкd, ГАt~rомми СIН'ГИ G4Rd.
Gтнfынћ

71

же

роди ·д· сини, P4ДOCA4Rd

и

gAdДИCAdRd

Jt

Gтефt~нd и llpf(Д)IICAIIRd. Gтес'јынь.. HdptЧfHћ нисть.. nрь..ни Оурошь..,

rь..и te( сть..) ХР"""ки КР"""· П Pf..\IICAdRh. ·Г· rюњ G=тeфdHd поре н•
н.u с'Грiю скоемоу CRf'ГoмS
rrfтe•.. fl,..c•нiю.

Х ~Јn.акн кри.. "одн ·R· cHHd, Gтеф.1Нd н МиАS'ГИНd GdHћCKdГO~
R 1ы.њ . .Пн.•5тнн.. "•АН Кt~нст(4Н'Г)Инt1, Gтефt~нd ДfЧdНћ•

72
73
rкdro

74

G4RH, н нисть.. ·Г· "PXИtnvcкSnь.. n~

KpdiiJ.
Ко11СТ4Нћтинz. (!) ЖЕ
;';;;<;ЛЈ ћЈ1k

\JO.J.It

·:::·

ени•, Дlшl.t.MdHd и ДSш.1на.,

8
~~

РОД. РУВАРЧЕВ

75

76
77

53

G11 ДSшdНћ npecrroyndf'Гћ npfДEi\H WЦd cRoEro н nocЋ\Ri\df'Г
СЕ CdMORi\dcrrнo Цdрћ Grrе4ынк, н родн сннd Oypowd.
Н 0\('\IОШћ НЕ ИМЕ 16 ДЕ'Гћl, WC'Гd i\03d НЕС ПdМf'ГИ,
Grrнf>dHћ ЖЕ Oypotlrd XP"""Rdro KpdAtzl СliНћ роди ·R· синd,
ЖЕ 11 RћдРi\ЕКћ (!)
rpoнd ero и миро
иcrrEKdf'Гћ. Grreфdнћ WЦћ ero nocrrdRi\tziE'Гh нрd'Гd скоеrо Hd крd•
мсrrко, сы 16(crr) МиАS'ГИНћ, кrrори Оl(рОшћ; rћМћ скон'ч" се
.C.AdДHCdRd кpdAtzl и Оурошицd. И 'ГОi\ИКЫ
rшcrrh Орошиц~:. Rћ до(н)родеrrшхь. и tt~кo

w

f(ћ i\oR'Г. ·!:Щ!Кf·.

78

.C.AdKdHћ (!) Rfi\HKћl кнезь, нрd'Гћ cRErrord GdRRf, роди синd
жSndHd и (!) Димиrрid, Rh иноцехћ ДdRИДћ. G11и ДdRИДК роди
Xpиcrrиci\dRd (!) кнезd. ХрисrrисАdКћ XpdKd (!) КНћ3d. Xpdrrкo роди
дмџерh МиАИL~S. Gиtt~ ЖЕ .МиАИЦd пнсrrь соуnрSжниц" KHE3d
ilJзdpd, и роди ·r· rини RЕАИКОИМЕНИЋirо GrrEфdHd и .C.Sкd и
ДoпpoROtzl.
Gии родосмкь исrшсd скеrrи GdRd Rh ЖИ'ГЕ CROEMI:.. И 'ГЕХI:.
СКЕ'ГИХh M\'li\И'ГRdi\l(d), ПОЖЕ, llOMИi\SИ HdCZ, dMИII.

8

РУВRРЧЕВ.

01( К d 3 11 W С јЈ 1:. П С К И Х h Ц d р Е Х К И К р d i\ 16 Х ћ И ДЕ С n О 'Г Е Х ћ
И

R Е i\

И К И Х ћ

К Н Е

3

Е Х

h.

Пркн оуно корнљ Aon<\rroю Ci\ORd orrкondKWE

79
ДрЕRО

RdCfMI>

ПОКdЖЕМћ,

11

Ci\dДOCl'fl nMДd Сi\ОКОМћ

н

w корЕНЕ•

nрЕДС'ГdRНМћ

Ш коу доу ниrrrћ RЕАики rocrloдdpћ ср11нски Grrtф<IHћ HeмdHtzl.
-RoHCТ'dH'ГHHd Цdpd Rfi\HKdrO ДdlјНрћ ero ПЕШf 3d ilИКИНiЕМћ,

Ш НЕЕ роди дикинiе Е.Ћ"" Oypowd крdм иже писrr11 RdCtH НЕ•
мщкои 3fMiiИ кr""" и њ"" Oypowd роди три CИHORI, Техо·
ми""· ТехомиАh роди REi\ИI(dro Grreфdнd Немdню, нже ecrrr:. скЕ'Гћllt
Gr1меонь. мироrrоч<~Цh. Gdи кр11сrrи СЕ no среде српкскiе земАи
оу ЦрћКRИ СRЕ'ГћiХћ dПOCl'Oi\h fie'Гpd И fidRi\d 1 ЕЖI Cd3Дd 8И'Гћ
i\ IIOC'Г0i\h 1 fidl~i\OKK 0\('ЧIHHKZ, tziKO срПћСКd 31Mi\tzl Hj.Jf W dnOC'ГOi\ћ
J<pcrrи"" се. И GrrtфdHћ ЊмdHtzl роди трн синоке: Grreфмrd,
tlpћRORfHЧdHdrO Kpdiltz1 1 И МОЦЈИ
ero L~fi\И И HfpO\('WHMИ Rd МО•
Н..lсrrири ЖHROHdЧdi\H'ie rrроице зокоми Gоnоlынн. И rrркокен•
ЧdНИ КР""" роди ·д· синоке: PdДOCi\dRd и .C.AdДИCI\dRd и Grre•
фdHd Н fipfДHCi\dRd.

80
И

и PdДOCi\dRћ РОДНRћ СЕ ПНС'Гћ КР"""' и RНС'Гћ Mdi\00\('MdHћ,
Kpdi\16RћC'ГRO И ПОС1'рИrћ Cf.

ОС'ГdRИRћ

54

РОД. РУВАРЧЕВ

И GИС'Ј'ћ G\)Ј1'ћ 11'0 &АЈДИСА/\Rћ К\)ЈАћ И оумре Ш3ЧЕДdНI\.

8\

И МОЦЈИ

ero

СТИ\)ћ 11'0

ц <kАн

и

нероушими. Помженћ IШСТћ вк мо н,,,

RKCEД\)ЖИTEAtll

RK3HНfHi'J

1'0СПОДН111

30RОМћ

i1l11111•

WERJ, ИДЕЖЕ и МОЦЈИ IIОЧИRЈЮТћ CRETJI'O GJRRИ.

И GИСТћ n'-' НЕМћ '1'\ЈЕТИ G!)ЈТћ ero GтефЈНI. Оурошћ крЈњ,

82
ИЖЕ

30RЕТћ

fl

83

СЕ

;(\МПЈRИ

К\)ЈАћ.

·д· Б\).1Тћ 11'0 llpfДИCAJRћ IIOCT\)Иrћ СЕ

И БИСТћ ·R· CRf-

TћiИ GJKRJ, еже ЕСТћ трЕти "РХИеnискоnћ &Јсои С!)Gћскои ЗEMAII.

И ЕГО MOIJ.IИ ЦЕАН Н НЕ!)ОУШИМИ.
84
XpJIIJRH ЖЕ KIJdAћ GтЕфЈНћ

роди ДRЈ СћiНЈ, GтЕфdНЈ 11

МнАоутlшЈ ОурошЈ,
85
И МиАоутинћ ннстћ

·

крЈАћ ·м· н ·R· А<kтЈ. И Мнмутннћ 11одн ДRЈ синЈ, GтефЈнЈ и Констм•тинЈ. И Мнмути111.
llp'kCTdRH СЕ, И МОЦЈИ ЕГО ЦЕАН Н НЕ!)ОУШИАIН.
86
И GтефЈнћ сннћ ero GћiCTI\ крЈi\ћ, н ежЕ Шцћ Ero K!)Jilћ
iИимутннh оrмnн, и свети моу Н~tкоАЈЕ nЈки очи ДЈДЕ. ll
Gтефмњ, иже ныстh cA·kni'н, рџ,н дс" CI\IHJ, GтефЈнЈ ЦЈ!)Ј.
НЖЕ КЕНЧЈ СЕ НЈ ЦdpCTRO RdCOH 3EMIIH С\)НћСКОИ, 11 np<kДJ( c)Th
оцЈ скоеrо оу ДЈRАенi'ю,

крЈА111 Gтефdн<t,
нерSшнмн вh монмтнроу ДечЈНЕ;(h.

и АIОЦЈИ

ero ЦJAII 11

И Gтефнh ЦЈ!)h роди дсЈ синЈ, Oyvowc~ GтефЈнЈ н REAII,

87

KJI'o кнезd ildзdpd. И '~"Р" GтефЈнh np·kcтdRИ се.

88

89

И сынh EI'O GтeфJIIh МАс~дооумdнh неше, н кеАможiе tro
np<kДdWE 0\(' ДdRAEHi'IO:
И REAitKH KHE3h ilJЗd\)1. ПОНЕЖЕ Rh ROAOYHCKO'('IO 3ЕМАЮ. Jl
ilJ3J\) Ш НЕШЕ Ш 3JKOHiE ЦЈ~ИЦЕ рОЖДЕНI., IIJ Ш HEKOTOpi'E KHI•

rи111е нАоу домh роди Ц" Р" GтeфJII!J.. .
90
1l ТИ RfAMOЖi'e НЖЕ oyДJRAfНiiO np<kДdWI l~d\)IRd СИ~d
ОурошЈ н<kхоу три нрdтd, nр1.ви ноА1111ЈН Мрн111вчекиhи зокоми:
OyrAI8Wd lwdHI. 1t
ср!.БhСКО\(

ЗIМАЮ

&оукdШИIЉ

Hd

11

·r· ЧЕСТИ,

Гоико воекодЈ. И рЈЗДЕАИШI

И

П\)ЈIШМI.

соу ДОМ!.

НОЖiИМh

np<kдdHi'И НИШЕ Rl. р о уЦЕ HIЗJKOHi'И;(I. ЙrdpEtlh, И О'(НИfНИ Ш НИ;(h,
И

9\

C\)I.HCKOY

ЗЕМАЮ

d/'4\)EHCKd

ЧЕДЈ

RKC;(HTИWE.

И ПО TOMh Rd3R\)J1'И СЕ с<kАИКИ KHIЗh ilJ3Jpl., СИН!. I~A\'d
GтЕфшЈ, и нистh RЕАики кнез1. и roc11oдdph кмш ЗЕМАИ срнh•
скои и HJCMДIIИKh WЧhCTRJ скоеrо. И роди сннЈ GтEфdHd д1
СП01'd И ДhWE\)h RЕАИКОУЮ iИЈроу. И RЕАИКИ KHE3h ildЗd\)1. HpJI h
се Cd [~Јремh тоуvскнмh МоурЈтомћ, coeR0,.1,d ild3d!)ERI. illи,,owh

КоRИАНЧh ножемћ nponpdRI. '\"Р" MoypdTd Hd Косокоу. Tor д"
Rli\IIKH KHIЗh ild3Jph крвiю RIHЦEMh R'kHЧd СЕ, И CRI1'd EI'O l'i\dKJ
WCfЧIHd RЫCTh. И ПОАОЖfНИ НИШЕ MOЦJit er•o СЈ I'AdROIO RK 11'0•

РОД. PYBAPЧEI:I

55

кемr. мolldCтipE, Rћ кемщен .ыурн РЈкdннце, Хl'"м" Bd.3HEC1Нi'&
ГОСПОДtН(!. И МОЦIН ЕГО Цli\И li 1/f(!О\(ШИМИ, Н R<iiiИKd иcц.J.м­
tlid '1'041Th.

92

По томr. сынt. ЕГО GтефdНћ

дernoтt. 1шстr. коксш зем.н1

С(!IЊСКОИ ГОСПОДd(lћ И R-kiiИK~ П!}dBOCildlйf npoc'id IЉ HI6Mh Н
Пpll H16Mh RZ. il'kTd fГо IIOBfilfНifMh К Н ИГО\( С i\OREНCKO' Ю BZ.TOpot
носмдо1шш 11 гpt~мt~тiriю гречмкоую Hd rрытш шикr. npm11·
CdWE. И Hd Тоурке XPdHpdE ROfBdRh, и RЕЗЧЕДdНh npEcTdBИ се Kd
ГОСilОДО\(. Н Поi\ОЖfН IЉICTh Rh MoHdCTИph ЖИBoHd4EilhHiE ТроИЦЕ
R?.. rpoHtiiЩИ ИЖЕ CdMh Cd3Дd 11d RM-kCildRO\(lfJOMO\( Г(!dДО\( JiEill••
грџ,оу.

93

fl CfCTpd ЕГО RrkiiiiKd KHfГi'Htzl iИdpd ДdiiИ Е НЕХО\( 3<1
gO\(Kd JipdHKORИЧd, Зd БО(ii)ШdГО R-kilћMO\(Жd REi\ИKdГO КНЕЗd .d,l•
Зdi!d, и
нн роди Cf ЋоурdlЊ ДfСПОТћ. и ДfCIIOTћ Ћоурdћћ
роди Gтfфdнd Дfcnoтd и Ћоурt.ћd Иi\И Грt.гоурd, и ДdЦЈЕ(Јћ.
iИdpoy, и ДdДЕ ю Зd coyi\TdHћ•iИoypdЂ\. И nocAd Ћoypdht..
ДЕСПО'Гћ riiHИ CROI Кћ CO\(ATdHћ,Moypd'I'O\( RZ. ЦdрСТВО\(ЮЦЈИ ГрdДћ
ВИДЕТИ ИМћ CfCTpoy CROIO. И Ollћ. II(!EAdC'ГHili змi'и, ПО ИСТИНЕ

ro

тздоушни

коумирt.,

юtдевt.

ХРdНdрстко

ИХћ

и

донротоу

АИЦd

IIXћ оужt~СdНћ никћ, и нz.си к-kt~t.можiи и сдветнiци ГАdГоАdХоу
емоу: се ЖEAdEMd кz. роуцЕ ткоихt. npџt~cтt. TfHE госnодь. &огt.,
и ЈЈооучt~кЈхоу его nр-kдt~ти их ороужiю. Онь. ЖЕ НЕ Rdcxoтe.
"" IIOBEIIE OCAifiИ'I'И ихћ. н oCAfnИ ихћ, н отrrоустн ИХћ R?..

94

cкotzJ си. И САИШdВћ Ћоурt~ћћ Дfcnoтt., многие ШЧdАИ и скрни
исrЈМIИRћ СЕ, rro вр-kмmн Пј)ЕИДЕ Kd госnодоу.
Gинћ же его GтшdНћ десnотt. САЕПИ нистt. госnодt~рћ

Gpt.RIII611iћ, " H(ldTћ fГО r,њгоурr. ДЕСПО'Гћ CArkrtи роди СИНd
gilћKd д·kcriO'I'd, и НИС'I'Ь. XPdlidpћ и воинь. sмо RfiiИKћ. Н no
то.\\ћ же Фцh его CilfiiИ ШdДЬ. кz. Gнпоую Гороу в2. монdстирь.
XHildHДdpћ, и 11\'СТ(IИГЬ. СЕ Kd иноце re,JJOIMЬ., и ТdЖЕ nочiи
ГОСIIОДИ,

95

И

tziBII

ЕГО

НОI'ћ

w

Чo\(Дifd.

Gтефt~нь. ЖЕ ,џr.nоть. Ф диокiiИ'Ј'ИdНскi'Е C'I'pt~нiи, иже EC'f ћ
dpHJHdШKd ЗEMAtzl, Ф ЧрноfRИЧd госnожд~'~У r1oпr. flнь.гмiю сна

СО~ЈIIРО\(ЖНИЦО\(,

Н

роДИ Cd 1/fiO ДRd CHHd. ДICIIOTd JodHHd 11

Ћoyphd ДECrloTd. И GтЕПdНЬ. д1сnотћ cA'k11iи, Фць. нхь. npf•
CTJRii СЕ И MOIJ.IИ ЕГО Ц'RiiИ И tllpO\(IIIИMИ, И lloi\oЖEHi Bd ЕГО•
кем м~нЈстири nр·kчистiе н''"гoк•kiJHHif, зовоми КроушЕдоњ
R?.. Ф,Јоушкои Гори.

И 11о mмь. ннсть. госnо,Ј,dрћ Gрнt.ммь. синь. ЕГо lwdнћ

д1сноть.. Н IJOfTћ CERE Ж111оу соунроужНЈщоу Gi\11/Hoy госnождо,·.
ДdЦЈЕрћ GтfфdHd RofROДE IПкћшнht~, • сЕст(lоу dнни кнЕгннtt

56

РОД.'РУВАРЧЕВ

ГАинскои. Х"О'ГЕ

Ц деспоть Ћоурd!'Јћ нрd'Гћ lwdHHd ДЕСПО'Гd т

ПрИЧЕС'ГИ'ГИ

СЕ

Нрdкоу,

НО

ПОС'ГрИrћ

Cf

И

НИСl'ћ

МИ'ГрОПО•

АИ'Гћ НЕАИrрадскiи, и почи о rосподи. И MOIJ.IН ero crнl'ћl и
Н!роуШИМИ И RЕАНКИ ltCTOЧHИKh ЦЕАНdМћ. И TdMO ПОi\ОЖЕНћ
нrtсть Rd томь монЈстироу иже емоу и ОТdЦћ свети Gтеzјынь.

ИокЈнь ш име синd тЈкьмо дщнри, и rtочи о
ero цем кь томь монмтирЕ идеже и wць
ero И Md'I'И Н Hpd'I'ћ Ero.
97
ПосА-kжде ихь престЈrш се MdTH нхь деспотИЦd dнreAi'd,
И MOLJIИ ff ЦЕАН И Н!роушИМИ. И 1101\0ЖEifd ННС'Ј'ћ RZ. 'I'OMZ.ЖДI
монЈстирн идежЕ н rосподdрћ 11 cA-krrн Gтепмњ деспоть н
CHHORI 11.
98
И посмжде кz.сехь остd GA!Hd деспотнцd, соупроужннцd
JodHHd ДЕСПОТ4, Cd ДdЦЈ!рИМИ СRОНМИ, IЖI ЕСl'ћ CEC'I'pd KHfrHHH
Г АИНСКОИ. И OHd ДdRZ.WH ДdЦЈ!ре CROI Зd моужн, ПрћRОУIО Дd•
ЦЈ!рћ CROIO iИ.dpi'IO ДdДе Зd ll-kтpd ROHROДoy Ri\dWKOrd, d ДRе

-

Деспотz.

rосподн,

н

МОЦЈИ

ДdЦЈери ское о~ .dнтокьскоую земАю, еднноу Зd кнезd ИRdHd
&нw'нteRdЧЬKOrd, d дРОI((rоу)ю Зd КНеЗd 8еодорd &АdДИМИрћ•

cкord. ПосА-kжде пp-kcтdRH сЕ кr.. rосподоу ДЕСПО'I'ИЦd GAEНd, и
МОЦ-ЈИ ff ЦеАН И НЕроушИМИ. &z. 'Ј' ОМ' ЖДЕ MOHdC'I'HpИ Ш'Ј"ОрЕ
МОЦЈИ ЦЕАН и нероушими и сАмшми. Притекdюrрнмь Kd рdцехь
МОЦЈfИ
нord,

НХ'ћ

иже

ПрИfМ,110'Гћ

пpoci\dRi\111E'I'ћ

И Cil HdiHICdX'ћ

99

ИЦЕМНi'Е

МНОrИ

оуrодники

рОДОСi\ОRИе

ско1

CAdiШjiE

'l'dKMO CHHd

111КО

ero.

ПО ОЦОI(, сiиречь

(?)

Н K\)di\ICRCKHX'ћ

110 Нрdтi'н roCПOДC'I'KORdR•
LIIHX'ћ
Н
НIЗЧfДНН
нехоу, И МНОЗИ
(ld'I'ORdRWe се О RdCЩJИe'Гit
NCПOДCTRd
дРОI(rћ дPOyrd И Hpd'I'b
H\)d'l'd oyHИRdWe, Н МНОЗИ
W НИХћ CRe'l'h.IИ И ч оу ДОТRОр!НИ. И СИХ'ћ не НdПИСdХ'ћ, 'l'dKMO
ci'e НdПИСdХ'ћ fЖf Repi'H (!) ИМdШе CHHORe И W оцекь Ri\dC'I'ћ Н
rосподьстRd. Темже и ci'd снмь и снмь подоННd111 IIОRIА'Ённемь
rocПOДћC1'RORd'I'И НdПИСdХ'ћ, еАНКО ИЗћ оусть ПО инехь И ci'e RеМћ
исти но. Н ПdКИ о семь к-Rдомо ноу дtt Чd1'ОУLЈIИМћ о Gтt•

1оо

РОДОСi\ОIШХ'ћ,

Hi\drOДdpEЦJE

просАdRА111101ЈЈИХ'ћ

roCПOДdpd ПО rOCilOДdpd, d HpdTiiO ИХ'ћ Ц~ћКRН
не

Н

мноrихь Нрdтi'н

фdноу коикоде Мкшићоу.
Мкшићи нехоу HOAWII Rei\AIOЖII оу Цdрћ и оу KpdAerњ и оу

lli\IMeHe ИХ'ћ И W
родокь, к-kдtше се, K(ldi\teRcкJro. Gтефмrь RotROДd роди
Md(IKd ROfROДOY и G'I·eфdHd 11 три ДdЦЈери : кнеrиню
АИНћ•
скоую, и 6мноу дdспотицоу, и Ириноу rоспождоу, иже нисть
RОИRОДИ СрНСКћiИХ'ћ ДdЖе И ДО дес:ЈЈО1'Ь, И

W

r

Зd моужемь Зd херцеrомь

rосnодdремь

МикАеоушемь Е.dоши•

РОД. НОВАКОВИЋЕВ

lнмь.

57

Н4

З4П4ДН/GМО\( nоморiю, и роди С4 H/GIO НикОАО\( х•р·
KZ. 0\( ДОf (!) CROfMЬ., И IЉЊМИ ХР4Н4рь И ДОНрО•
род4нь. соною. &ь.тор4 же дщш Gтtф4Н4 Мкшић4 кнеrин~t~
L\fГ4, ИНН4Чf ЖИR

flнн4

: иже ю noe-rь. З4 сене кнезь. Смилие il4кокичь. К4 литок•
СКОМО\( Kp411/GKC'J'KO\(. И роди КНfЗЬ. С4сИЛif И KНfГИHitl fiHH4 RfЛИКО\(
кнеrиню 6лшо\(. По томь. Hil4roкrkpнiи rосnод4рь. кншь. &милiе
Ик4но1шчь., СdМОдРЖdЦЬ. кмеи Ро\(сi'и nоеть. сене СО\(ПРО\(ЖНИЦО'{'
RfiiИKO\(IO КНfГИНЮ 6МНО\( 1 И рОДИ W H/Gf ДR4 СИНd, l\dp4 И Rfi\И•

к.1rо кнезd ИкdНd, сdмодрь.шц4 кмш Ро\(сiи, no ис-гине кмик4rо
Конс'Ј'dН'Ј'ИН4, еже R4здкиже нокdrо и кz.скреси RrRHdЦЬ. Цdрски
нoRdro

Rdcero
!Kdro

ИcpdИiltil, и nоискdRЬ.

дрекнь.н~t~rо кмеrо O'J'dЧd•

Н4сл~вди~t~ и Hil4roмnitt~. Понеже ·nрежде 6лшd Ц4РИЦd
срнскdrо роди Ц4Р4 KoнcтdH'riнd Hildroчecтикdro R4e&M Грекомь.,
И4 nоследdКЬ. же кь.торd Gii&Hd ЦdРИЦd, кыикd кнеrин~t~ срь.нск.s,
.роди Цdpd и к·kлИКdrо кнеЗ4 њ~dН4 СмилifRИЧd, СdМОдРЬ.ЖЬ.Цd
Rde&И Ро\(сiи, Н4ДfЖДО\( Rde&ro нок4rо HcpdИilltl. И кz.тор4rо
.роди син4 кнезd Гewpri4, иже и nочи о rосnоди. По томь.
третi4 ,&,iiЦЈерь. GтeфdHd коекоде

Мкшиlы,

штр4 flннин4, кне•

f'ИНИ f 1\ИНСКОИ, НИС'Ј'Ь. Зd десПО'Ј'ОМЬ. ЈоdННfМЬ., С(ЈНСКИМЬ. rocno ·
Дdремь.,
.коекод.1,

ltiKOЖf
сь.шь.

~НрdЗdНЬ. И

кише

C'J'dpdro

rехомь. w неизи. Потомь.
коекоде GтeфdHd Мкшић.1 нrkше

RdCdKИMЬ. HildГOЧdC'J'ifMЬ. 0\(КрdШfНЬ., 'ГОМЬ. Же

ш ше нрd'Ј'Ь. кнеrини Г линскои.
н роди

трiи

синомь

ero. fl

цнрми
кк

дщнри

ИНd

онildд.tеть.

О\(rdрскои

и

же

зем11~ею

зем11и

и

и

рОДdНЬ.

wнь. оженикь. се Ш (С)rkнщие (?)
и онь.

rocnoждd

ero

nочи

w

ПoiiИi'!eнid

rр.1докими

д.1же

и

rосnоди

и

cd

cz.

трими Дd•

до

nосмднихь.

npoчd.

9.
Рwдwслокiе
(О 1

cь.IHd,

I

AldpKO
Hildro•

НОВRКОВИЋЕВ.

срь.нскихь.

rocnoдdxь..

Ц.1рь. Кост4ндинь., кь. xpиc'J'idнexz. nрь.ки Цdрь., им.1uн
ш•rроу скою Костdндию, н кь.д4сть. ю ilнкiнiю 1\dPIO кь.
ЖЕНО\(

ero,

И рWДН СЬ. Н16Ю CЬ.IHd, ИМfНЕМЬ В.eild 0\(рWШЬ..

(02
103

Њл4 Оурwшь. роди ·R· сь.1н4, Тихwмнлм н Чюдомнл.1.
И Тихоми11ь. рwдн ·д· сыноке: 34RИДd, Gрщнрь., Прь.ко•

l 04

cлdRd, G-reфdнd Нем.1ню.
Gтеф.1нь. же Heмdнtt~ рwди ·r· ен ни и еднно\( дь.цщь.,
имшrмь. С.ль.ко\(; ·4· Cl\IHЬ. Gтеф.1нь. кpdiiЬ., ·R· CilћKdHЬ., ·r· Р dсть.ко,
еже свети G.1кd .М.нмшекскн.

РОД. ХАЏИ-ЈОРДАНОВ

58

Gтефt~нћ же крdtЊ рwди ·д- сћшоке:
t;:тефt~нd, Пprkдиci\dKd.
И рwди Gтефt~нћ ДpdГOCi\dKd, сирt4ћ
106
Kpdi\ћ же XPMidKИ роди ·К· сынd Gтефdнd,
iИимутинћ же крdi\ћ роди ·к· сћrНЈ
107
wt~нoy, еже нзстћ Цdрћ GтtndHћ.
Цdрћ же Gтent~Hћ рwди Оурошd.
108
t:;i\ћKdHt- же, ·К· СћiИћ Heмt~нrk, рwди
109
и 3dкидоу.

Pџoci\dKd,

105

С:""д"~

Ci\dRd,

11 О

r;{,митр11

C:pt~TKd.
рwди

р wди

C:pdтИci\dRd.

·к· cћtHd:

Дмитрd

C:pd'I'ИCi\dRћ

-

-- С:рdтко р wди кнеrиню iИи"ицю. -

GтrфdHd

Зt~кИДћ

111

же

XPdПdRИ крdi\ћ, iИимутинd КР""·'
Доушмt~на и Доу~

pwдrt

Кнеrин '"

лесnотd.

же

CI\JHI\ C:~tdKdHWR (!) роди Гюр'riцd. -

Гюрrицћ pw,t,и iИмденd. И iИttdДШћ р\vди &pt~HћKd.
И Брt~нко рwди C:ttћKd. - И C:i\ћKt- роди Гюprdd десnотd.
Д.есrЈО'Ј'ћ Гюрrћ рwди Грћrюрd и Gтtфо1њ1 и ilt~зdpd.

И

-

10. ((RUИ-JOPДRHOB.

Ge

жt родосi\окiе rосnодћ земi\и трикii\ћtКћlf еж~

rес(тћ)

tрћССКћrе,

НdЧћНћ

w

скето1rо

Gимеоно1,

кЪ:домо д" ec('l't-).
Констdнтiнd кмикdrо ~~dpd родосi\окiимћ сћr.

роди

Rrk"o Оурошћ. -

читмti!, иже

11 З

w скетм·.,.

Gкпdr·o Gi'мeoнd роди Техомиi\h именемћ, иже

112

w сестрћr

Техоми"" же

-

Оурошћ же СћЈС'Ј'ћ сынh ili'кiнid моу·
скетм•о

w

KotJCTdHTIHd

Цdpd.

w

GкеТћiИ же Giмеою~
род" тоrо СћiИ и
Пi\rRMШe ск е~
Цdpd KoнcтdHTi'Hd. РоДЈt же Giмеонћ HtMdHtil Сћ
соуnроужни1~ею скоею d11t1oю три љrнс1: Gтефdнd rlрћкок-kнчdн•

Tdro
НdГО

Kpdi\141,

ti\rRДdKћ

и C:i\ћKdHd

ВћЈСТћ

Rfi\ИKdГO

KHf3d,

Rfi\ИKO nроскЪ:цннi'е

и

НЖf

PdCKd,

земttн своеи. -

tfd

ПО•

OcтdKilћ

Цdј)ћстко и WЦd и MdTfj)ћ 11 r1остиз.1етћ ropoy · fl,о,онћ и TdM"'
CћiKdf'J'ћ МНИХћ ti!KO nрЪ:ити ем оу мноrыихћ RћiCO'J'OIO жи•ri,l'
НЖf 'J'dMO ЖНКОуЦЈiНХћ· И ПО i\rRT'kXћ МНОГћiНХћ ПOt'J'dRi\1<11"1'

се "РХiеnискоnћ срћвскон земi\и Цdрtмћ и ndтpi"PXOMћ Koнcтdll•
тiнс1 rpdдd. И oвttdCTћ исnросикћ светћrи
Вћ земi\И

скоеrо

np·kдdнiю

скетих11

3ftHtiiO CROI0 1

И

WЧћCTRd

Wl\ћ

GdKd

tmtcкonћl и ксћ

седмћrХh

IIOCTdKi\l<lfTI\ 110

поnове же и дi'dKOHћl, и np•kдdKZ

с11ворокћ.
СКfТЫХћ

еже

notTdRi\I<ITit
no

ЩЈКОIШћiИ чинћ

И 11рихолитћ кh.
ЦрћКВ<\Хћ

fПИСI\ОПћl.

им Jldt'ГH Црћкокћ вожi'ю и

РОД. ХАЏИ-ЈОР ДА НОВ

59

11ооучи1љ t~~коже WЦћ ЧЕДd ско111. пocтdRAtiii'Гћ имћ &јМ'Гd cRoero

C'Гdp•krd Gтнfынd,
Gпфмњ же
cAdKII, &ddДИCAJRd,
115
Gтефнњ же
lldRћiИ крdАћ. G11

114

M\('Гi'Hd, GdHCK<IrO

.МнАоутинћ

116

и скоею роукою к·kн.чdRd!Тћ ero кpdAt/1.
KiJdAh rlpћRoкrkнчdHHћiИ роди ·д- СЫНћЈ: Рdдо~

GтeфdHd, llprkдиcAdRd.
нdречнњ &ыстћ Оурошћ, еже Сћ ЈеС'Гћ X'l'd~
же крdАћ роди ДRd ЉЈНd : GтeфdHd и .Мв
Щ)di\t"d.

роди ·R· CћiHd:

СонстdН'ГИНИd,

и

GтефdН4

ДEЧdHCKdrO.

ДeЧdiiCKћl ЖЕ ј)ОДИ ·1(· CћiHd: ДО'(ШМ4Нd И ДO'(WdHO\(.

117
118

И
Kj)dAI6Mћ.

Доуш.tНd
Т dЖЕ

0\(НО рdЖДdЕ'1' СЕ Rћ ..trk'Гo I·SWK· И НћiКdЕ'Гћ
ДОС'ГИrћ

rрћ4ћСКћ116

ЗIММ

И

Cil6 ПОRИНО\(I!ћ

ЈЈОДћ сЕ, JJ 1)·kc1'0\(t1ИRћ ЖЕ r~prkд rk..tћl WЦћ скоихћ noc'ГdRAtiiE'Гћ
сЕ СdАtосилiЕМћ ц<~рћ Rћ Arkтo 1-swнд- И ј)ОДИ cћiHd Oypow.t
119
Оl(рОШћ же не jiOДit сыни, и СС'Гd &Езродн& Кћ томоу
АОЗd

'l'd.

ll.

ЛЕТОПИСИ.

А. СТАРИЈИ ЛЕТОПИСИ

1)

О ВЛRДf\ОЦИМR.

КОПОРИЊСКИ

1.

Житi'е
И

р .е и
И А

120

'1'

1А С '1' RО

К р

Пон~еже кz. кр4тц<k с~tожено
ныс( т) w n4мети мекнiих к<kкь.
и скортекSцшх кр<kменех и А'Ё­
т<Ехь., И W Bh.IKWИX Ц4рех, KdKO
Ц4j)C'I'ROK4We

W Н4•НА4

ПЕЋКИ

Житi4 и Н4ЧЕНТR4 срнь.•

4 А Ь. И Ц 4•
с р 1\ н с к и х ; к о и n о к w м
И К О А И К О Ц 4р С '1' К О R4,

Ж И

2.

И ПО ПО­

с к ь.1 х ь.

r ос n од • к о и по
К О А Н К О Ц 4 р С 'Г RО В 4.

К И М

Пон~еже сь.nис4нно нысть.

т-kхь. И W Bh.IRWЬ.IXћ Цdрехь. KdKO
Цdj)C'l'RORdWI

W

HdЧeAd И

ТОПЕ и до сихь. nос~t-kдних кр-k·

тon-k дс~же и до

мт~>,

днь.1хь. вр-kмшь.,

нSти

nодовно
и

w

~ес(т)

кz.сnоме·

срь.нскои зем~tи, кt~ко

оукоkрtн4 Нh.IС'ГЬ.,

K'l'O АИ НdЧМ•
C'I'ROK4We RZ. HleH И RZ. Ci4 ПО•
СА-kДНс14 HdWd Rр'ЁМЕНd.

w

ПdМе'Ј'И дP-kRHh.IXЬ. воkкь. И МИ•
мотекоуЦЈiихь. вр-kмен-kхь. н A-k•
ПО•

110

сi"нхь. noc~t-k·
nодонно ~есть.

вь.сnомшоути и о

скрь.вскон

(!)

ЗеМАћ.l, KdKO оук-kр1Н4 НЬ.IС'ГЬ. IЊ
HdЧeA'k, nо~еже 11рь.к-kи HA4ro•
чь.стitt оуr4снSти nроnок-kдь.~, К4ко

114Kh.l

И

КИИМЬ.

R'I'0\)016

КЬ.

ПрЬ.•

В'ЁИ, tt~Жe 4110С'ГОАОМ1. Пj)OIIO•
кЋд4нн-kи НА4rочь.стi4 вrkpћl nри·
ВАrkЧЕН4 НћiС'ГЬ., RЬ. НlеИЖе И cвof\­

'I'Ark!e се .3\)И'Г се, И ПО16Же П4Кћl
nроскrkти се НА4rочь.стiю вь. н~еи,
К'ГО

H44MC'I'ROR4We CIIO

Ci4

noc~tokднtt~ врrkменd.
Кь. т-kм вw Н4МЬ. П4че смво

Кь. тоkм • но H4MI. П4'Н np-kд·

nроRДМЖИ'Г RAdrOAIOBЬ.ЗHO И RZ.•

МЖiИ'l'ћ

сt~кое nочь.стн достоино . .Шкише

вь.с<~кое nочь.стн достоино . .Шкн•

ВО се

ше ВО

RZ.

НlеИ RМИЦИ

СR-k'ГИА' •

CAORO
СЕ

НА4rОАЮНћ.3НО

Rћ НlеИ

Н

RМИЦИ сво!\•

3.

СТУДЕНИЧКИ

rOCilOДdXћ

W

.s Е м 11 ћ,

к о

срћНћСКћiХћ

и к о к ои

11

и како nрi'ими
И

KQ11ИKQ

K'I'O no

К

Q

W

о ж и т ћ,

rосnодстко

ЦdpC'I'RORd,

КћiМћ

R ћ1 М ћ К

n

Q

R Е 11 И К d r

м

d

Ж

Q

ЗndНd

н

le.

И

И

1
Н Ц Е М ћ li р oR И Д Е,

Q

HI\IC'I'ћ

ЦЕТИЊСКИ

4.

Kd•

fi Е•

И.3110ЖЕНd

r

о с

срћНСКћiХћ

W

n w д ћћ,

и ж Е

R ћ 3 Е М 11 И С р ћ Н С '1'
1

С '1' R d

С RО Е

О,

r

С

'1' R Q

К Q 11 И К О

w к З дЗ

nож и тћ и
К ћl М ћ

ж и

n р Q .9

Е Н Е,
ћ

И

С

'1'

к

Q

н·~ -k м ћ.

11

К

d

К '1'
1

Q

н а ч Е 11,
К

R ћ1

Rш Е

oR И WЧ ћ•

К О

'1' Q n Q
R ћ1

М ћ

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

64

ПЕЋКИ

IIЬ.ЩИ МИрS, WRИ dllOIO'l'Oi\OM \)dRIJO;

'ГИЈIНЬ.ЩII

ЧЬ.С'ГНЬ.IIf,

i\OMb

Д\)0\(SИ M\('\)Wl'OЧ' ЦИ И

МИ\)0\(,

W&Ь.I

рdRНОЧћС'ГНЬ.I,

ч~дотвор • ц н, инiи SчитеАЛiе ве~

\)ОТОЧЦН

i\IЩH 11 d\)XJ8\)IJ8 ДОС'ГОGi\dЖIН' Hh.l,

0\(ЧH'l'li\1116 RIАИЦИ И

и

ДOC'l'OGAdЖIHHЬ.I

мнwжьство

11\МRЏНЈНХЬ..

прrknодоннiнх

11

Н

dnOC'l'O•

Д\)О\(3Ь.I

А\11"

ЧIОДО'ГRО\)ЦИ,

nр•kподонныхь

ИНЫ

dpXHilpfИ16

И

МНОЖћС'ГRО

и

tlрt~кь.днь.rхь..

МО\(~!111.

(~)КО\( ДО\( 0\(RO lldMb 16С'ГЬ Н
ДOGprRHШI
Cb'l'R0\)11'1'11
HdЧI/\0 ?
Пlк·k ~t~ко
н оу до'( же 16С'ГЬ н
подонно. По16же, ~t~коже prkxь.,
ПpћRrRH GildГ6ЧhC'J'Jd О'(ГdСНО'('ГН
11\)0IIORrRДЬ.I nprkДdH/IrRH СRI'ГЫИМН
dllOC'ГOAЬ.I RЬ. 31МАЬ.I CpћGCЦrRH И

w

16\)fCfMћ

рd3АИЧНЬ.IМ[.

0\(МНОЖИR"

ШЈИМ Cf i;h НКШ Hd ArR'Гd МНОГd,
И

HliKdKO Жf HdЧfi\C'l'RO\(IOЦJi'И W

И С 'Г\} !1~ А 1611 h.lli f\} IC/1 Ь.IНХЬ. n ArRBIAЬ.
nOII'RKIUf се, ДdЖf И ДО RprRMШf
Rћ HI6Жf

ti!EII Cf

Rfi\ИKЬ.I

Жоуn<~Нћ.

HtMdHitl, ИЖЕ и CAMORAdC'ГHO 31•
'1'010

Mi\EIO

lt!KOЖf

"'Rildf\d,

RЬ.

ЖHTIIII Ђ:IМО ЕМО\( ИДrRЖf WБ\)rR•
Cf

'Гd16'Г

nИШЕ lt!Ж8

W

Н16Мћ,

KdKO

ноrоSrодно nожить. мирско16 жи.,

'1'1116

nроходе, И

KdKO CildEO\(

Цd\)•

cтRid земАь.ноуiО Sмети вь.мшикь..
и

110

ri10 wст.шАь., rосnоднь.
IIИCdHHOMO\(

Ш'ГЬ.IХЬ.

ЖН'ГИIО

Rћ3ћМ~

крь.сть..
И

\)dC•

ПОС'ГНИЧЬ.СКWМО'(

GOГQAIOIШRЬ.JXЬ. ИНОКћ npИMrRCИRћ.
CfБrR ЖИ'ГИ ЈIЮБО'Г\)0\( ДHrR, W'Г\)IK
re зелtАЬ.I-Iыхь., кь. Гор-k !l,о,онщrkн
И3RОАИ, Rћ HI611Жf И 11\)ОЧd ArR'Гd.
llOДRЬ.~dR Cf КЬ. Жfi\dfMOMO\( П\)rR•
ИДf. (;")оу ДО\( Жl ndKћl И Rћ CRQf'
WЧћС'ГRО Д\}ћЖdRh.l GOГOAIOGHRЬ.IMH•
"''ГjldCi\hMII, CЬ.IIIЬ.I, ГildГQi\10 1

CROH•·

Mh.l, ЧћС'ГНrR MI1\}WMћ МОЦЈЕИ CRO•

ихь. светыхь. оумщм16, nр·kнюнь..
НЬ.IС"Гћ,

lt!KOЖf

3\)II'Г

Cf

И

ДНЬ.Сћ.~

СТУДЕНИЧКИ

Родослови и Летописи

65

ЦЕТИЉСКИ

5

66
12\

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

&z. НИХЖЕ tc1RИ Се RеАИКЬ.IИ
WЦЬ.
НdШЬ. И npћRЬ.I СRоR'ГИА 'никь. тое земА~в, скеть.ш Giмнuн
Немt~нtа,
нокь.ш
муроточь.ць.,
оуткрь.дикь. np4ROCA4Rit; noтpok~
викь. ереси скоеrо wчь.сткt~ срь.в•
CKЬ.If

ПЕЋКИ

При жикотоk жt и кь. нt~•tм ..

С'ГRЫ еЦЈЕ СО\(ЦЈО\( fMO\(, nотр•Јшы

tpech.l

RЬ.Се ДрЬ.ЖdRЬ.I

CROiee

ЗеМАiв

СрЬ.НСКЬ.IIе, И HdCdДЬ.I НАdГОЧЬ.С'ГИiе.

31MAie.

Роди же и сь.шы ·r·: G1'tф4H4
nрь.к~коkнчt~ннt~rо крмtа, и &Аь.•
K4Hd, кнезd ксои Зете и Х11ь.мскои
земАи, и cвtтdro GdкS, npь.кdro
-"PX'ienиcкond.

И еАИК4 мнwr4 донродоkt~нi4
СZ.'ГRОрИ, И X'PdMh.l
npdROCAdRie RZ.CoRd,
'HoRC'f'Ь. МОЦЈНО И3реЦЈИ, WHdЧf CdMd
ilbldГOДd'ГЬ. CRf'ГdГO ДО\(Х'd Hd НlеМЬ.

11

МИАОС'ГИН!е

'R2!.3ДRИЖе И

<Н.SЬ.tс1RИ.

Gz.зид" же и црь.ккь.1 ке11икые,
rAdrOAIO, кtАикSю
A4RpS, nроkскеть.1е ноrородице, и

И црь.ккь.1 сь.зд" мноrы. Gь.·
3Д4 жt и кыикоу црћкокь. Gтоу ..

S Т ОПАНЦИ Х'РdМЬ. npoRCRf'ГЬ.I 8 НО•

ть.11е ноrородице, и Hd ТоnАИЦИ
црь.кокь. скетомоу ПикwА4S. Т оу:::

G1'~деницS жt,

rородице, и cкtтdro Никмь.1 Х'Р"'"

дшицоу &ыикоую, дwмь. npokcкt"

ЦЕТИЊСRИ

СТУДЕНИЧRИ

G р z н" tll

ц" р z ·d· -

nосА-k(д)и. Нdречшь.

нысть.

Gz

Gv-

мewнz R% МНИШћСКОМћ WHpdЗok,
ИЖе И Д okAd ДОСТОИНd ИМШИ
noкdзd.

Gь.и

оуТR!)ћДИ

с~еть.ш

Gvмеwнь.

П\)dROCAdRiE

Rћ ЗЕМАИ

срь.нсц<kи, ереси но nотр-kнь.1,
И tliKOЖe HrRKЬ.IИ оучитеАћ 1 WR\'1
~Че, WRO СRОИМћ ЖИТifМћ ИС•
ПpdRAtlll

И

HdKdЗOye,

томоу

tliKOЖe

9ЩЈИ

и

ТеА И

И WНI.JЫrO RAdДћiKћl

tliKOЖe

мене

СИЦе

Rћl

И

no

НИ

своемь. оучи•

RИДИ'Ј'е

rAdCOY:

TRO\)fЦJd,

ТRОрИте.

·4· Н е м" н tll.
Gтефdнь.
HEMdHtll, RfAИKћl Ж~ПdНћ, Сћћ
НdреЧЕНћ HЬ.ICTI. RZ. МНИШћсКWМћ
oHpdзok Giмеwнь. иже и д·k""
дwстоИНd нмени nок434. Gzи
светь.1н Giмеwнь. ~тврь.ди npd•
ROCAdRi'e Rћ ЗеМАН AdAMdTie,

Д"к'iи, rAdrOAiвMЬ.IXћ Gрь.нАь., н
ереси nотр-kни, и tliKO н<kкь.1и
~ЧИТfАћ, WRW ~HW СR~ИМћ Жlf•
тi'емь. lfCП!JdRAI/Ie И HdKdЗ~e, 1/1•
коже ни реЦЈИ и том~ no скоемь.
~ЧИТfАИ И WHЦJdrO R,tdДћiKH rAd•
С~ : tliKOЖf Мене, !Jfl.ff, RИДИТf
TROpeЦJd

И TdKo ноrо~rодно np<kнь.IRde,
и Шчь.ство свое npdвrk, роди три

67

1

СИЦе

И

Rћl

ТRорите.

И TdKO ноrо~rодно np<kнь.IRde

RbC'fИ Зете и ХАЬ.МСКОИ ЗfМАИ.
н светdrо G4воу, nрь.в.1rо све•

np4Rt, роди же
и три сь.IНЬ.I: GтrфdHd, П!ЈћRО•
R-kHЧdHHdrO K\)di\1/1, И :C:AћKdHd,
кнш" вь.сои Зете и ХАь.м •скон
ЗЕМАИ, и cRE'Т'dro GdRRS, npz.-

TltTeAtll и oyчитtAtll

Rdro CRE'J'И'I'Ei\1/1 И 8Чif'Т'eAt<l срь.н' •

сь.IНЬ.I: Gтеф"""· nрь.вов-kнчdН•
HdrO KpdAtll, И :C:AЬ.KdHd. КНЕЗd

срь.н'ск4rо.

и Шчь.ство ское

cкdro

И 8AИKh.l ДОНрОД оk'Т'ЕАИ СћR!Јћ•
Ш 11 И ИСПрdRИ! И Кћ ИНћiМћ
вь.с-kмь.
np-kмнoro
мимстивь.
fЉIСТћ. и X!JdMћl RZ.ЗДRИЖЕ, и
ИНЬ.IХЬ. ПО Hosok троу ДОRћ КО•
лико nодвиже, н-kсть. МОЦЈНО
110д1ЈОНН~ CKd3dTИ. Hz. dЦJf и
мы ньшtll w семь. не nростр<kсмо

R%

CAOKd, рЕКЬ.IИ: CAd•
ВЕЦЈН
ме,
ll!JOCAdRAIO, 'l'ћ скоеrо
~rОДНИКd npOCAdRAtllf, ПdМЕТћ ero
кь. pw,\ и рwд сz.ткори. И мь.1
W тоrо ДОН!ЈћiИХ ТћЦЈdНiИ MdAdd
ДАЬ.rотоу

сnов<kмь.1. Gzзд" црь.квь.1 ВЕ•
АИКЬ.IИ: единоу nprkcвeт<kи RАЦН•
чици НdiШИ ноrородици, Grtoy•
.дениц~, вмикоу AdRp~ оу Рмоу, и
.,др~rоую

CRETOMOY

"PXiEpE~

И

И еАИКћl ДОН~ОД okтrkAћl СћR!)ћ•
ШИ

И

ИСП!)dRИ!

И Кћ НННћiМћ

кь.с-kмь. np-kмнwr·o миАостивь.
НћiСТћ. и X!JdMћl RћЗДRИЖf, и

ИНЬ.IХћ ПО HOS~ Т!)~ДWRћ еАИКО
ПOKd3d ноkсТћ МОЦЈНО ПОд!ЈОНН~
CKd3dTИ. Нь. dЦЈе и Мћl HћiHtll

W СfМћ Rl. ДАЬ.rот~ CAQRd НЕ
nростр<kхwмь., рекыи но CAdReЦJre
мr

НИКd

npocAdRAю,

ть. cвorro ~rод•

П!)OCAdRAtll(!e)Tћ И lldMfTћ

ero вь. !)ОД~ и
Т-kм Жf и МЬ.I

ro

родь. сь.твори.

тоrо донрь.lхь.

Tћi.J.IdHiи м""" rћпов-kми. Gь.зд"
1\!}ћi{RЬ.I вrАикые: XiAdHДd!Jћ вь.
GReт<kн Гор-k
й,о,он'стrkи, и

Gт~де~ицs, кмик~ю ""вр~. ндеже
И
ЧћСТНћlf
ero MOЦJif АеЖе'Ј'ћ,

*

68

ЛЕТ. RОПОРИЊСRИ

ПЕЋRИ

MИ1'j)OIIOЛi~, И ИHh.l.6 BOЖЬ.C1'RHh.le

жде киноу "" ТоnлИL\И црь.ковь.

XiJ4MЬ.I, ихже Hf досnrkхомь. к~~

np-kcкeтrkи

СIЈОМIНО\('ГИ.

CRI'I'Ь.II6

воrородици,

ХiЈ4Мь.Ј

ПО

и

31Мi\ь.Ј

инit
СRОШ.

И ин" мик4 мноr4 довр44 д rRA4
И МИАОС'Ј'Ь.IНИ СЬ.'I'RО\}И
И W П\}4•
ROCA4Rh.IH И W ПрОЧИХЬ. Д rRArRXЬ.

воrо~rоднь.rхь.,

изрнџи

HrRC1'Ь.,

WB4Чf

CdM4

CRf'J'drO

ДО'(Х4

МОLЏНО

RAdrOД4'Г~

npotliRИ

Hd

Н16МЬ.,

Роди же и сынь.r ·r·: Grretjын",
Пj)Ь.RORrRHЧdHHdro

KpdAtll, И :САЬ.•

KdH4, КН134 RСОИ Зerre и х"""
мскои зе."Аы, и cкtтdro Gdвoy,
tl!Жf

И

nрь.ки

оучиrrель.

~rrкрь.ждены

Ј 22

ВАdrочь.стии

и

Н

по
WЦ4

Bi\drocмкшie Шц" скоеrо no Мкок~,
no к~сrkм~ nодовь.нь. высrr Шцоу

CROI6rO RЬ. 31Мi\ь.Ј СрЬ.ВСЦ .fш Bь.JC'I'h...
Grrtфdн же сынь. 16ro npи16Mh.
BAdrOCЛORIНit WЦd CROI6ro, tliKOЖI
idKWRЬ. icd4Kd WЦ4 CROI6ro, ПО

скоемоу,

RCIMOV

Gте;Јынь. Жf, сь.rнь. 16rw, nрiемь.

rл4rОЛК' же воrоi\К'ВИкь.,

МИ/\ОС'ГИRЬ.,

123

diЈХИШИСКОПЬ.

nро11окrkдн

no

Bi\di'Ь.,

Кј)О'Ј'Ь.КЬ., Bi\4~

ПОДОВЬ.НЬ.

ВЬ.IС'Гћ

WЦ~

скоюмоу, rмrоАю же, воrолювивь.

rор43~МЬ.Н, И 81\ИКd СИМ ПОДОВН4,

МИАОС'Ј'ИRЬ., Кј)О'ГЬ.КЬ.,

доврrk np4Rt и сь.вi\ЮД4е wчь.сrrко
ское. Роди же и сь.rни ·д-, Р4ДО•
Ci\4R4, П,ЈrRДИСЛ4R4, :Ci\4ДHCi\4R4 и
nрь.к4rо Оурош4. G~зь.ЈД4 же и

МИКЬ., И
ДОВј)f

BA4rOp430\(•

16АИК4 СiИМЬ.

Пj)dRf

И

ПОДО1Шd4,

СЬ.ВАЮДd16

CROI

Rti\ИK~ црь.ккь. "PXienиcкoni~ Жид•

Шчь.стко. Роди же и сынь.r ·д-,
.P4ДOCAdBd, 0prRДИCЛ4Rd, :САdДИ•
CAdRd и Оурошd npь.кdro. G~зд&

Чl~ с~ инными мнwrыми Х'Р4МЬ.Ј.

Жl

~C'I'4Ri\tll8'1' Жf Kj)4i\16RC'I'RO СИНО\(
скоемоу P4ДOCi\4R~.

rкoniю Жичоу, и иныхћ много.
~C'I'dRAtlll6'1'' Жf KpdЛI6RC'I'RO СЬ.I•
ноу скоrемоу Рџосл4воу.

При"~ч и же се Р 4ДОСЛ4R~ кр4лю
ЖЕН4 Д4i\ИД4 WЊI, Иi\И ј)fiЏИ HORЬ.I

И

RIAHKO\(IO

Прнл~чи
кр4лtо

ЖН14

же

Цј)Ь.КОКЬ. 4iJX'Иflllt~

се

ДdМЏ,d

Рt~досл4коу-

WHd, ИЛЊ

чюдо'Ј'корцоу Нико11-k, иже ""
ТоniiИЦИ, и скетоkи ногородици
ЦРћКОR~,
ХРdМЫ

И

no

ИНЫЕ

скош

НОЖћС'ГRНћlf

3fMIIИ.

MVj)O

HildГOROH 'НО

Gтнјын же,
110 Wl~И СRОЕМћ,
HildГOCIIOREHifMћ ( KpdilfR~

Ц" р ь. ·R·
С

'Ј' ОГО

oC'rRO), ПО R~~fMO\( IIОДО&Нћ НЬ.IС'Ј'

ИСЦ .f\11tвHiE

ПОДdRdЮ'Ј'ћ. И CRf'J'OMS dp \i•
epES и чюдоткорцS Шкw11dS Hd
Тоn11ицы и S Рм~ мi'f'pwnoili'ю
кь. wчr.c'J'RИ си и скп•kи ного•

X'PdMbl

npi'fMћ

И311ИRdЮЦН,

RћСdКЫМћ C'rpdC'J'fMI.

рОДИI\И,

(:~IНћ ЕГО,

69

ЦЕТИЉСКИ

СТУДЕНИЧКИ

-

И

МНWГь.Ј

ПО

cROfИ

HOЖJ.C'J'RHblf

3fMIIH.

·R· II р ћ. Rо R ·k н ч " н и к р"" ћ..
Gтеф11н' же сь.rнr. его no

'Ј'ОМћ npifMA/61'ћ. ПО С!Мћ Сћ. 'Ј'ОГО

wr~oy скоЕмоу, Гildi'OIIIO ЖЕ ного~

RildГOCIIORIНifMћ KpdilteR' C'J'RO, И
no ксоkмS нь.rс'Ј'ь. rroдoHћtlћ wr\S,

iiiOIШEMћ И МИIIОС1'ИRћ. И Кр01'ћКI•,

ГtldГOIIIO

fii\JГOpd30\(MIНЊ

с•kми

fJO),OHHdd,

И

И

6iiИKd

ДОНр'Ьl

СИМћ

rlpdR.f\

И

Жf

HOГOIIIO&iEAЉ

tћ&iiiOДdf wчь.стко ское, роди же

микь., и eiiИKd

н љrнь.r ·д·, P"дocildRd, Пр.Ыди•
CtldRd, :C:AdДHCildRd И 0\(IIOШd 11рћ•
•ш·о. Gь.здd же и кмнкоую црь.•

И

t\OIЉ "РХ'iшискоniю Житчю и
1НIЫХ МНОГО. cac'J'dRИ 11 Сћ Kpd•
i\16 :{С1'КО
Сћ.IНО\( CROfMO\( р dДО•
CIIJRO'(.
Ц" р ~ ·Г· 1lри11оучи же се
Р.џос.tdкоу кр.111Ю ЖЕНd ДdiiИДd

И

Ећ"

донрими дok'J'eilи, и ми•
IIOC'rHRћ И КрО'ГЈ.Кћ И Hildi'Op63S•
ДО&р.f\

с'iими

~llpdRill.

И

noдo&Hd.

CI.HiiiOДћ

wчr.стко си, роди же и сь.rны
ЧfТЬ.rри, Р dДocildRd, IIpEдиcildRd,
:C:ildдicAdRd и Оурошd rrpь.RJro.

Gr.здd же и RIIIHKSro црь.ковь.
"PXienиcкorliю Жи'Ј''чю и инь.r
МИWГћlf, 0 C'J'dRii И С!.!. KpdilteR' ~
c'J'RQ Сћ.IНS CRQ!MS р dДOCildRS,

·к· Р" дос"" к ь..- Ilрrы~чи же

се PdДOCild&S кр<~Аю женd Дмi'д"

70

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

ПЕЋКИ

6зс1tљњ, н е"нкс1 qостр4д4, нь
WGc:\Чf Hf СћН'RДfН GћiCT ехiДНОЮ.

РЩЈИ HORћl 634Rfi\ћ, 8i\HK4 ПО•
стр4Д4, WG4ЧE НЕ СћНrRДЕНћ RћiCT
ехь.•дною.

124

С:А4ДНСi\4Rћ Жf ПО HleM nprR•
8Mi\16T Kp4Л16RCTRO. И Тћ Жf
ногоlkодно н GААГоЧћстно n~жнкь.,
Жf н ХР4Мћ Rei\HK н ЧћС•
ть.нь., сл4кное к~знесенiв Христе:\

С~3НД4

ногс1 НЈШЕГо, глс1гол~емн

Мнм•

&Л4ДНСi\4Rћ ЖЕ Нр4Т !еГО nprR•
leMi\leTћ Kp4AI6KCTRO. И Тћ

ЖЕ

tJo•
ЖНВћ, Сћ3Д4 ЖЕ Н Rfi\HKO\( i\4Rpoy
кь.знЕсенiю Христе:\ ног4 Н4ШЕГо,
Гi\c:\ГOi\leMO\(IO .iИHЛEШERdd.
ногоугодно

н

RЛ4Гочь.стно

ЖЕ

nрrk~еммт

ШJRd.

125

По СЕМћ nprkeмAieT кр4Аiекстко
н
Н4рЕЧЕн'ны XIMПc:\Rћl Кр4Лћ. и Тћ
Gi\с:\ГОЧЬ.СТНО llОЖИRћ Н ДOGprR Пр4RЕ
срс1т его r1рь.кь.1 ~рошь., нже

npc1кocлc:\Rie WL~ћ скоих, мнwгс1 же

W3i\0Gi\16Hi4 Н СКрћGН W ~ГрћСКс:\ГО
Kp4Лtll

П{IИ8Мi\16Т,

ПО

nрорОЧћ•

ском~ CAOR~: многiи скрь.ни ttpd•

RЕДНiИМ,

Нћ

W R~CrRXЬ. H3Gc:\IШ
его госnодь.. Роди же н cь.tHd
дкс1, Дрdг~тнн" н МнА~тННd,
нже Н4рtченнь.tх Gтефdн крdль. н
Оурош крdль.. G~зид" же н
црь.ккн келнкь.t6, Gоnокt~~нн, Гi\d•

голю, н Гр~.~дь.ць., н """ досто•
ДHRHdd

HCПpdRi\leHid CY.TROpH, рЕ•

кн~е nрdкослdк.iю ~конх роднтмiн.

По .СЕМ

НМЕНО\(1€Мћl XPdПdRћl K(ldi\ћ. и
Нi\4ГОЧћСТНЕО ПОЖНВЬ. Н ДОБрrR Прd•
RE Пpdi~OCi\dEHie WЦЬ. СRОНХћ, МНОГе:\
ЖЕ 031\QRi\EИid Н CKpRћl W KpdЛt/1
оугь.рскс1го nрi~еть. no nророчь.•
СКОМО\( Ci\QRO\(:
МНОГћl
СКрћRћl
Пр4ЕЕДНћ1Мћ, Нћ W RCrRXЬ. IIXЬ.
Н3R4Енть. 1€ госnодь.. Роди же
н сь.1Нс1 ·Е•, Дрс1гоутнн4 н Ми·
лоутин4, нже НdрЕЧtНЬ.IХЬ. GтЕ•
фdHd

кp4Atll

н

Оурош4

кp.tAt/1.

Gь.зд4 же н црь.ккы
REi\111€,
Gоnокt~~нн, ГЛ4ГОАЮ, н Гр4дьць.,
Н Hffd ДОСТОДИRНd4 ИCПp4Ri\EHi4
СЬ.ТRОрћl pERHO\(E npdROCi\dRHIO CRO•
ИХЬ.

126

K(l4•

л~екстко нрс1ть. ЕГО Оурошь. nрвы,

рОДИТЕi\Ь..

Прrkднслdк' ЖЕ, сь.tнь np~кoRrRHЧdHHdГO кpdлtll GтeфdHd, то•
nлою кrkрою pd3' горrkк се н

ПрrkдисА4Rћ же, сь.tнь. Прь.ко•
вrkнч4ННdГО кpdAtll Gтеф4Н4 то•
Пi\ОЮ RrRpOIO р4ЖДЕГћ СЕ Н GОЖћ•

GОЖЬ.СТћRНћШМћ

CTRHћiMI:.

pc1CП4i\HR

Кр4СН44

CRETdГO

ДО\(Х4

Cf WГ'HieM, Н R~Cd
RrRK4 СЕГО НИЧТОЖЕ R'&•

СRЕТ4ГО

ДО'(Х4

ОГН1€Мћ

RCd K(J4CH4tll МИр4
СЕГО НН Rћ ЧТОЖЕ RћMrRHИIЊ 1 И3•

р4СП4i\ИК

СЕ, Н

СТУДЕНИЧКИ

ЦЕТИЊСКИ

WHd, ИАИ рЩШ НОRЬ.IИ 'ftЗdRIAћ 1
И

MHOГdd

nOC'l'pdДdRZ,

WGdЧf

НЕ

СНоRДЕНћ GЬ.IC'f'b ЕХЬ.IДНОЮ.
Цd р Z ·Д· CAdДИCAdR ЖЕ
Gpd'l'Ь. 61'0 nрИЕ'f'Ь. no НtеМЬ. Kpd~
AteRC'f'RO. И 'f'Ь. ЖЕ GОГОАЮGЦЬ.
ноrоSrодно

nожикь.

и

GAdro~

71

WHdd, ИАИ 11НЈ.IИ НОВћiИ 8АЗdВЕАЬ,
И MHWГd
noc'l'pdДdBћ., WGdЧE
Hf
СZНоRДЕНћ. Gh.IC'f'ћ. ехiдною.
·Г· g А d Д И С А d В ћ. R'Ad~
ДicAdB ЖЕ Gpd'l'b ero npiEMћ. no
НtеМћ. кpddteK'C'f'GO. И 'f'ћ. Жt
GA( d)roSrOДHO И GАdГОЧћС'f'НО 110~

REAHKSIO
AdRpoy Христ" нord HdШEro, .Ми·

ЖИКћ 1 СЬ.ЗДd Жf И ВЕАИкSю AdBpS,

JIEШEBS.

скеть.rе

ЧЬ.С'f'НО,

СZЗДd

ЖЕ

И

ГAdi'OAteMSIO .МiAeШIBd,

ИДЕЖЕ И

моцш

ero мжеть.. Пре~
шсЕ ЖЕ и щн nри живот-Е
своемь. и моцш свет.:~rо Gdв' ви,
И nоАОЖИ Rћ. nl1oRДj)fKOMrf1Mћ
X11dMrk .МиАIШЕв-k, иже и до
днь.сь. стоеть wнои ц rkAи и ш~
рdЗДј)SШИМИ.

Ц" р к ·е· По сЕм
npiE'f'Ь.
KpdAteBC'f'KO Gpd'l'ћ
Оу11ошь

nрь.кь.ш,

Жf
ЕГО

имЕноуЕмь.rи

Xl1dndRЬ.IИ крdАћ. и GAdГOЧћ.C'f'tiO
nоживь., и донроk npdRoR npdRO•
CAdRiE кь. wчь.сткiн ~ЋОЕМЬ., мно~
Гdd ЖЕ W3AOGAteHid И СКрћ.GЬ.I W
оуrрЬ.СКdГО KpdAill npiE'f'ћ, no n110•
11окоу рНЈ.Ш:

мноrы

RfДHh.IMЬ., И

W

ск11ь.ны

"!"''

RKCoRXЬ. ИХЬ. ИЗ•

Gdкить. н:: rосnодь.. Роди ЖЕ и
ДRd Cћ.IHd, ДрdГО\('f'ИНd И .Ми~
мутинd, ижЕ и НdрЕчшныхь. GтЕ•

*"""

кpdAill и Оурош" кpdAill.

Gкзд" ЖЕ и Ц11Ь.ккь.r кмикь.r,
Gоnок111ни, rAdГOAIO. и Грdдь.ць., и
ИHHdd ДOC'f'OДИRHdd
СК'I'ВОрИ,
"Хћ

ИcnpdBAteHid

pEBHSE npdROCAdBiiO СЕО•

·д· Оу 11 о ш ь. n 11 ь. в ь.r.
По сtм же npitть. К11dАtев'ств~
Gj)d'f'ћ. ero Оурошь nрькь.rи, имЕ".
Н~ЈеМћЈИ Х11dПdВЬ.IИ Kl1dAb. и GAd•
rочь.стно nоживь и дон11-k SnpdBAь
nl1dROCAdBiE Rћ. WЧћ.С'Ј'ВiИ СВОfМЬ.,
МНОГd

ЖЕ

nодн::мь.

WЗAOGAfНi"d

w

И

вSrpь.cкdro

CKI1ћ.GI\I

крd.Н11,

no rll10j)OKS ј)НЏИ: МН\IЈГћ.l СКрћGЬЈ
nрdкtднь.rмь, и
вь.сrkхь из~
н.:~вить н rосnодь. Роди жt дв"
CЬ.IHd, д11di'S'J'ИHd И .МiAS'f'ИHd,
иже Нdречш • ь.rхь. Gтtф""" кpdAill
и Оурошd кpdAill. О ьзд" же 11
t\рьквы вмикь.н, Gonoкtllни, rAd•

w

rмю, и Грdдьць, и """ досто•
ДНВНd

иcnpdBAteHid Сћ'f'ВОј)ћ, рев­

НSЕ npdBOCAdRiю своихь 11одитмь.

рОДН'f'ЕАћ.

ПрrkдисАdВ же, nрквовrkнчdН•
Hdro кpdAill GтЕф""" сь.rнь., то•
nAOIO BoRpOIO рdЖДЕГћ. Cf И GОЖћ.~
C'f'RHћiMћ. CBf'f'dГO ДО'(Хd 11dCndAHB
СЕ WГНН::Мћ., И BKL'd K11dL'Hd МИрd

П р Ед и с А" в ь.. ПрџiсАdВ
же, сынь nрьвов-kнч4Н4ГО кр4А111
Gтеф.:~нd, тоnмю в-kрою р4ж­
деr' Cf И GОЖћС'Ј'ћВНћiИМћ СВЕ•

СЕГО НИ Вћ. Чћ.'f'О ЖЕ RZMoRHHBћ.,

И ВћСd• Кј}ћ.СНd МИрd СЕГО

'f'dГO ДSXd WГНН::Мћ 11dСП4АИВ СЕ,

НИ Вћ

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

72

ПЕЋКИ

м-kникь, изкоАи иночr.кое жиrrie.
ПоrА-kди
же llorrr.sRAiilerrь re
"PXienkкonoм

кь

ско~вмь Фчь~

rrrк-k no rкerr-kмь flp 'rшiи, rrpe·
rrыи no rкеrrомь G=,ш-k, rrrpiи
rROiвM, Н 'ГК Жf G=4R4 H4pf 1 1fHћ
1ЉIК46'Гћ,
И
RK RCfMћ ПОДОННћ

ко11и иночскоtв жиrrиtв. Поr11-kди
Жf nor'Г4Ri\lilf'Гћ

Cf

4РХИЕnИСКОПОМћ

rкоtвмћ Фчьстк-k no скеrr-kмь fl!),.
сшiн, rrp-krrы no скеrr-kмь G=4к-k,
С'Грћl CROieMI>, 'Г4КОЖДf И Сћ G=4Rd
30RОМћ
Нћ1R41в'Гћ 1 И
ПО
RCfMO\{'
llОДОНћНћ Нћ.lr'Гћ С'ГрИ!О CRO!eMO',

crrpi~ скоем~.

127

G=rreфш же, Оl('ј)ОШек сынь,
no скоtвм Фци np-keмAte'Г кр4~
i\leRC'ГR0 1 И П4Ч(е) Hd i\IOHOIЊ НО•
Жi!О И Hd np4ROCi\dRie p4CП4illil6 Cf

G=rreф.tнь. же, Оl(рошекь сынь,
no ско~вмь Фци 11р-ktвмАtв1'ћ кр4~
i\leRC'ГRO, И П4Чf Н4 i\IOHORћ НОЖИ/0
И

Пј)dRОСЛ41ШiвМћ p4rП4i\lille се, И

И ДOC'ГOXRdi\' НО Н Hi\4rOO\(%C'ГHO

доrтохк<.~лно

(2',Нi\10Д46 WЧћС'ГRО

&Аюдаtв Фчьстко си nожить но~

си,

ПОЖИ'Гћ

Roro~roднo жнrrie, нноныихь

и

н11аrочьстно

rь~

i\IOHf,

11/0Hf,
1
t'l'4{1 ЦЕ ПОЧН'1'46, Мi\4Дћ1НХ ПИ'ГоRе.

rт.tpь.IXh.

С:~С4К~ ЖЕ Пј)dRД~ И НС'ГИН~ ИС•

'ГоRiв, R~C4KO\(' Жf П{ldRДO\{' И ИС'ГИ•

ni\ьHiile,

кь

rим

же

norrroм

и

rооуrодно ЖИ'ГН!е ИНОКЬ.IХћ

НО\(

nочитоуе,

ИCПilћHiilf,

Кћ

м.sдыхь

СИМћ

Жf

nи·

ПО•

МОi\И'ГRО/0 CROf Т'oRi\0 ~Дј)~Ч4f,
6i\ИКО И3ј1оRЦЈИ НН'Г МОЦЈ НО, рОДИ

С'ГОМћ И МОАИ1'R4Мћl CROf 'ГoRi\0
0\( ДРО\(ЧМ, ЕЛИ КО НfМОЦЈНО lвС'fћ

ЖЕ И Сћ1Н4 ДR4, С:i\4ДИСМR4 кра~

изрЕЦЈИ. Роди же и сын4 ·К·, Е:Аа,

i\lil и ОуроШИI\d. Ть же ~ро~
ШИЦћ CRoR'Гi\0 RK Hi\drOЧћC'fћiИ
кончин~ ПiЈiемь, rрон~ np-kд.sк.serr

дисА.tR4 и Ol(poшiц.s. Ть Оу!)о•
ШiИI\ћ CR'R'Гi\0 Rћ Нi\4ГОЧћС'ГiИ
кончиноу nриtвмь, rроноу np-&,
Д.tK4te1' re. И nомжшо НћiС'Гћ
'l'oRi\0 ero кь митроnоАiи скет.sl'о
СКЕЦЈfННОМО\(ЧfНИКd lJxилid, И Hi\4•
rод rkтию скетаrо ДО'(Хd миро
И311ИR41в'ГI>, liiKOЖf RCoRMћ tвr'Гћ
кrkдомо. C:iiЦИCi\.tRћ же npor
Н4Нћ НћiС'Гћ Д•kч4НСКЬ.1Мћ K{ld•

се.

По11ожен

llOЛiИ

нысrrь

<lXiЛ' СКОИ,

И

к~ миrrро•
HЛdrOД4'ГiiO

CRE Т'dro ДО'{'Х4 мvро И3i\ИRdf'ГI>,
liiKOЖf lвС1'ћ RoRДOMO R~CoRMћ.
- C:Л4ДИCildR' Жf И3rН4Нћ Нh.IС'Гћ
Д оRЧ4НСКћ1Мћ Kj)dilleM Hd ~rj)oR
И 'ГdМО КОНћЦ npifM-11e1'. G=·rеф<~нь же кр.s11ь, сихь Фць
nр-kжде речш'нын, Сh3Д4Rћ Цј)~
К!(ћ cкerrdro Гtewpri.t оу P4cS, и

iltвMћ "" Oyrpe и тt~мо конћЦh
житiа npиteMi\lerrh. G=rreф.sнh

HildЖftiНSIO

рЕЧfННћl,

КОНЧННS

ПОС'ГИ346'Гћ

И3М'RНИКћ 3fMi\ћHћiM
Ц4рС1'КО
нншное, кь. i\oRТ'O /·swкe·. G=~ же
(}rеф.sнь. Kj)4ilћ, похк4i\tвнiн Ш
Д'Ri\ћ rкоих, nри ЖНКО'ГоR rкоtвм
nрнзык.tеrrь.

нр.t'Г4

скоеrо,

rке·

же

КР"""·

ciиxh

Фць

Гlр-kжде

CRf1'41'0
Гewpri.1 кь. Р .1c-k, и Hii4ЖfНHO\('IO
ПОС'ГИ341в'Гћ КОНћЧИНО\(', И3МоR·
НИКћ 3fМАЬ.НИМћ Цdрr'ГRОМћ
Hf•
HfCHOf, Rћ i\rR'ГO /·SWKf. (}ь Жf
G=rreф4Hћ кр411Ь. 1 nохк4iltвнны Ф
Сћ3Д4

!~рћКОRћ

ЦЕТИЊСRИ

СТУДЕНИЧRИ

изко11и иночьское житiе. lloc~tokди
Жf

ПОС'ГdR11111Е'Г

dрХ'ifПИСКОП~

Cf

вz своем?> WЧћCTR-k по скет-kмћ
!Iрсшiи, третiи по скет-kмћ Go~кrk,
С'ГрИЦИ

CROfMћ,

И

'ГdКОЖДЕ

И

С?>И

Go~Rd 30ROM?> IЉ.IRdf'Гћ, и
ПО R?>CEMO\( ПОДОННћ НћiС'Гћ rтрiи

скоемоу.

73

Ч'ГОЖе RћМ-kНИRћ, И3RО11И ИНОЧћ~
ское житiе. lloc~trkждe пocт<t­
RI1111f'Г Cf dрХiШИСКОПћ Rћ СRОеМћ

WЧћCTR-k по свет-kм11 dpcшill,
трпи о~рхiепископћ по скет-kм11
Go~кrk, cтvitt своемћ и тdкожде
и сzи GdRdd имш~емћ, lf по
RZC'RM~ IIОДОНћНћ НћiС'Гћ стрiи
CROfMћ.

Ц" р ћ ·.S· СћtНћ

Gтнјsо~н же,

Оуроинк?>

прiем~t~етћ

по

+

G

т е ф " н 11

к р d " 11.
Oypowd прћ•

Gтефdн же, сын11

скоемоу wцоу кpd1116CTRO, и С?>И

RdГO, ПрiеМА!е'Г' ПО СКОЕМћ 01'11•

ршноуе wцемћ скоимћ, им-kше

ц~

Аюнов?>

WТћЦЕМћ СRОИМћ, ИM'RdWe 11Ю•
НОRћ И RrR(I~ Кћ нort!, И ПpdRO•

и

к-kроу

ЩJdROCI1dRiE

X'Rdi\HO

И

к~:.

ноrоу, и

OH110HИ3df

Н

Нi\dГОЧћС'ГНО

ДОСТО•

C?iHIIIOДdf

WЧћСТRо ское, поживе ноrоtkодно

кро~А~евстко,

C114Rie

И

AIOHE,

НildГОЧћС'ГНО
ское

11ожике

ПОЧИ'Гdf,

ПрО•

3ДЕ,

И:fWKћl

llocAoywo~

Tdf 1

МildДЫХЬ.

сто
ЕО

кzс-kхћ ми11оуе.
И

СZИ

110\(Ш,

R11dДћiKO\(

ПOMИMRdH?i
ПрdRДО\(

R?iCdKO\(
llii~H111f,

Кћ

СИМ

И

И

реКШd:

МИ•

НО\( де'Гћ 1
ИС'ГИНО\(
Же

И
ИС•

ПOCTWI\tћ

И MOIIИ'ГROIO CROe T-fiM ~Др~Чdе,
ЗdДН111d 3dHћ1RdE, R?> П!)-fiДH111d Жf
11ростиро~е се по dttocтoAoy. Роди
ЖЕ ДRd CћiHd, C:AdДИCI1dRd Kpdi\111

и Оурошицо~. G?> же ОурошtЩћ
CRrRTi\0 И R-fipнo llOЖИRZ, Вћ Hi\d•
ГОЧћС'ГiИ

КОНI~ћ ЖИ'ГiЮ 11рiетћ, И

:rроноу прrkдо~кмт се. Помжено
Жf НћiСТћ. 'ГoRi\0 ero R?i митrо~
·пo.titt, 11д -kже lеИ'ћ хро~мz све~
'ГdГО СRНЈШIНОМО'(ЧШИКd !J~ИII'id.
·11

нАо~rод·kтiю

MVjJO

скето~rо

ИПdЧdfТћ,

111КОЖf

И

«t:KO'(IO

ЗеМ.tЮ,

И

'Гd•ИО

ДOCTOXRdi\HO

И

WЧI:.CTRO

RAdro~roднo житiе
С'Гd!)ИЕ

IIIOHf,

IIИ'Гdf,

R11dДI:\IK~ ре к' WdГO;

И

ПОЧИ~
nросто

МИЈI~еи,

110•

MИi\ORdHћ Н~Де'Гћ, И RћCdKS ПpdR$
ДS И
Жf

ИС'ГИН~ ИС1МћН111е, Кћ сiИМ

МОАИТRОЮ

И

ПOCTWMI:.

CROf

'ГrRi\0 ~др~Чdе, 3dДН111 3dHћiRdf, Rћ
прrkдн111 же npoc·rиpo~e re 110 dПО•

стоА~. Роди же дк" љtно~, g""~
диrмв<1 K(ldi\111 и Oypowиt~d. Gzи
же Оурошицz rв-kтм 11 кrkрно
ПОЖIIИћ. ИЈ:\ НildГОЧ~ПiИ

КОНћЦћ

житiю 11\Јiетћ, и rрон~ IIP'RДdeT
се. Помжено же &ћiС'Гћ тrkAo
ero K?i MJT(IOIIOAiИ, И ЏЖЕ lеr'Гћ
ХРdМћ CRe'l'dГO

!JpXiAi'd

H~IH111

дt!X'd

КОНI:.Цћ

ре внSе

ЕћС'RХћ МИА~е. Jioci\~Wd НО И СћИ

доухо~

СRИД'R'Гf.tћС'ГRО'(Ю'Гћ RltД -fiвшеи.
C:.tdДИCi\dR Жf П(IОГНdНћ НћiСТћ
Д -kчо~нћСКћiМI:. крt11116Мћ но~ ОI(ТРћ•

сzи

CћHi\IOДdf

ЖН'Гiе зде, ИНОКћl i\IOHf, С'Гdрћ1Х'ћ
MildД"X'~ ШITde,

и

И

CRHJ.IfHOM~ЧEHИKd

HildГOДd'ГiiO

СRЕ'Г<IГО

MV(!O lfC'ГdЧdE'I'I:\, 111КОЖе

И

НЫН111
CR'RД rRTei\1\C'ГR~IO'Гћ ви~
ДrRRWШ. gildДИCi\dBћ Жf 11(10•
ГНdН НћiСТћ Де т' ЧdНСКћiМћ Kpd•
1118Мћ • Hd R~Г(IћCK~IO 3fMI1IO И

74

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

кp.tAI(I

rr.tro

RЦ~4de'f'ћ

Ol(poщd,

11\)dRH'f'И

ПЕЋКИ

и

rroм~

KIJdAJeRC'f'RO

wчьc'rRd си.

ДrRАћ СRОИХ'ћ, nрИ ЖИRO'f'rR
еМћ

Hpd'f'd

11рИ3ИRdЈе'f'ћ

и

OI(pOWd,

CRO,.

CROJero-

Rћj)0\{'4dle'f'ћ

'f'OMO\{'

11р.tкиrrи крdЈекстко скоеrо wчь ..
C'f'Rd

Gь же кrrори Оурошь 11prk.eм~

Gк же к'rrорыи ~рошь nprk·

128

ЈеМАЈе'f'ћ

RK

W

MHWrћ

KpdAJeRC'f'RO,

МИАОС'f'ИНИ HћiC'f',

tаКОЖе

СИ
ИНћ

К\)dАћ И Цdрћ НИК'f'О НИ Пр:&•

RrRe /ЈИЖе

ПО СИХ•

Н r де но не CAћiW.twe се eroкd
ПО RKCrRX'

еыц·kх?! Досrrыз11Је'Гћ же и Rћ·
C'f'04Hif

CiH

Rћ МИ•

МС'f'ИНИ НћЈС'f'ћ !(!КО ИНћ

W К\)dАћ_

Kj)di\JeRC'f'RO,

С'Гј)dНћl,

Жf

rAdrOAIO

МНОrћ

И Цdј)ћ НИК'f'ОЖе НИ Пj)I\RrR/6 НИ
no

МИАОС'ГИН!(! И llj)dRДd

Сћl.

!'ћЈХћ.

Гдrk но не CAћiWd се .eroR4
МИАОС'ГИНd И llj)dRДd ПО RCrRX~
езћщrkхь?! ДостизdЈе'Г же и Rћ•
С'ГО4Нћ1Је

C'f'j)dHћl,

rAdrOAI-0

Жf

IеросdАИМћ и G=инм~ и 6rvnть­

ЦdриrрdДћ и lfpOI(CdAИMћ и Gи·

ск~ю

н.tискоую Гор~

СКОИ
и

ЗеМАЮ И
И

ПО RКСОИ

САОСЕНСКОИ

rрћ4ћ•

3fMAH,

wстроки nомwрскые

и

ДdЖf

з.tмор•

СКћ16, 'f'dMO RКС~Д~ erORd МИАО•

C'f'HHI(I

ДОС'f'ИЖf,

И

peRHOC'f'ћ

И

crrpdHћl

и

и

wcrrpocы nоморскые и

3dМОј)ћСКћ1Је И 110
СКОИ

И

6rvnьrrcKћJie

Сј)ћНСКОИ

RCrRИ

rрћ4ћ•

ЗfМАИ ВћСО\( ДО'{'

JerORd MHARC'f'HHI(I

И

j)fiШOC'f'ћ И•

AfOHWRћ !(!Же W HOSrR, WHI(IRИ се.

AfOHORJ:., I(!Жf W HOЗrR, WHћf(IRИ Cf,_

Н црккы скзыдduн се и н м' •

-Н Цј)ћКRћl Сћ3ДdШе се И RОА•­

-

НИЦе

СК 1 1ИНИШf

се,

1(11\ОЖf

'f'dMO

ЖИR~ЦЈiИМћ НI\I'ГИ RK 01( ДИRАЈеНiИ.

НИЦе

Сћ4ИНШf

Cf,

1(11\ОЖе

И 'f'dМо­

ЖИR~ЦЈi'ИМћ Нћi'ГИ Rћ О'{' ДИRAJeHif~

СТУДЕНИЧКИ

жнтid

nрiеть.

Gтнјын

-

же

крdАЬ., сь.•нхь. WL~ь. nр.fџречшнь.1и,
CZ3Дd

RZ

ЦрЬ.КОRћ

кеАикомоучшнкd

ИМ&

CR&TdГO

Г~ewpь.ri'd

оу

И ть. IМdженноую кон•
чиноу nости3мть. И3м-kникь. 3&•

Pdcoy.

Мi\Ь.НО&

ЦdpbCTRO

11rkтo 1·.swкe·.

RZ

Не!ШЬНЬ.IМћ

Gz

же Gтефшь.

w

крмь. noxкt~AJeнie
д -k11ь. nри#
емь., nри жикотrk скоемь. npH3Ь.I·
Кd&Ть.

нpdTd

семоу

скоеrо

кzроучмть.

Оурошd,

nрdкитн

н

крd#

i\16RЬ.CTRO WЧЬ.CTRd нхь..

ЦЕТИЉСКИ

75

TdMO КОНЬЦћ ЖИТid
- Gтефdн же крt~Аь.

npi&Mi\16Tћ.

сiнхь. wць.
nprfi:дPeЧft/HћiИ СЬ3Д4 ЦрЬ.КОIЊ Rћ

HMf CR&TdГO "R&i\HKOM~ЧfНИKd f&#
"'llrid ~ Pdcc~. И тьн ножьст?.,.
НН~Ю KOIIЧ'iHS nоСТИ3d&Тћ· HЗMrfi:,.
НИВЬ.

3fМЈ\Ь.Нћ1Мћ

Н&Не#

w

ЧdfТЬ.

CTBid

·R· ~рошz, Цdpz ·3·- Gz же

ЦdiJCTRO

сное. Gьи же Gтефdнь. крdАЬ.
noxкdi11€Hie
д -kАь. nрiемА~еть.,
nри жиоот-k скоемь. rrpH3ЫRde'Т'Ь.
нратd скоеrо Оурошd, семS кь.р~#
rn

t

11pdRitTH Kpdi\16R CTRO

WЧЬ"

ИХЬ.

Оурошь. кторын nршмь. кpdAJeR#

R ћ Т О р Ь.l Н. Gzн же Оурошь. вь.торын rrpieмь.

CTRO

краА~екстко,

Н

RZ

МНОГЬ.

НЫСТ, lliKOЖe

W

МНМС'Ј'ЫНН

Цdрћ И KpdAI6Rћ

ннктоже

0 ур О Ш ћ

·.S·

н

мноrь.

стыны GЬ.It'Th 1 lliKOЖe

вь.

W

мим­

Цdрћ Н

до cero крikмене НЕ
wнprkтece, no сь.•х же щн ноу·
деть. не кrkми; единомоу к-k#
домо к-kдщ.1омоу коrождо np-k•

меш не wнр-kте се, 110 сi'их' Жf
dЦЈе н~деть., не кrkми, fДitномоу

жде

ДIНid

Не

рождшid

Ci\ћiШdCf

И

ero.

6Г0Rd

r де

но

МИМСТИН111

И

Kpdi\I€Rћ НИКТОЖ& И ДО

cero Kprfi:•

в•kдомо к•kд-kц.•ом~ nprkждe рож•

ero

~Сi\ИШd

коrождо. И

се

erORd

но

Hf

МИ/\ОСТЫН111

r де

Н

npdRДd?! Е.rkсть. но, рече, до•
НјЈОД rfi:Tfi\ћ npOCi\dRi\lliTH CTf3dR#

rrp<tRДd?! Е.rkсть. но, рече, донро-.
Дrfi:Tei\Ь. npOCi\dRi\dTИ rTeЖdBWdГO

Шdro

ю. Досезdше но тоrо мимстын14Ј

тоу.

MЬ.IMCTHHill

CTpdHtiXb,
и

Досе3dШе

no

И

Гороу,
онS

тоrо

Гi\dГOi\IO Же ЦdрИГрdДћ

Iepoycdi\ИMЬ.

и

Gннdискоую

6rvnть.ско~ ю

ос'I'роки

но

RЬСТОЧНЫХЬ.

морь.скь.н, щн

стрdн~.

11ридоннти,

ид -kже
111коже

3емАю
же

и

и

Сi\ЫШdШе

донрын

что

lliKOЖf Rћ CRI'fH 3fMi\И,
no кь.соу доу кzс-kхь ми·

i\~f. Тdкокоу но Аюнонь. кь. нн#
ЦЈИмь, сицекоу рекность. no нo.srk
стежd. И црь.ккы сь.здd мнw·
rын,

И

и

TdMO

ВЬ.СТ~ЧНЬ.IХЬ.

cтpdHdXb, ГЈ\d#

же Констdнтiнокь. rрdдь. н

Iер~соАУмь. н Giн<tиrкd скетd Го•
И 6rvnTЬ.CKd

3fMi\111 И "'CTpWRit

МОр' t'KЬ.I&, еЦЈ& Ж& И WНОНЬ. nOi\ћ
морd,

идеже

r де

сАышаше

что

nридоrшти, 111ко донрь.1н к~nь.ць.

и11и мвьць.

коуnь.ць.,

сице и

И riO
roi\/o

СИЦf

r де иrк~rнrkише oнprk•
Ј\ОВЬ:. lliKO НО Вћ CROfИ 3fМАИ,
И no Rћt'~Д~ MИi\Sf. Т dKO#

кSю

i\~HOBh Кћ

ЦЈfТ

НИЦЈiИМЈ.

И

СИ#

цев~ рекность. rro нo.srk стежсt. И црькки rь3Дd мнwrы и кь.

111коже

Т~ЖЬ.IХЬ. 3&Мi\ћ, И HWJ\HИL~f ~строИ 1

ЖНRОуЦЈiНМћ ДИRИТН С&.

111коже и Тdмо сSЦЈiимь. дивити се.

ноАннце

оустрои,

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

76

ПЕЋЮI

Gtro

Р"А"

KjJdЛН:RC'J'RO

16ГО

ПоНiеЖе
н

соrь.

Sмножн

Цdрь.ство ero

RОГЬ.

llјЈОДЛЬ.ЖII

ЦdјЈЬ.С'ГКОRd RW ЛоЕ'Г(d) ·MR·. (}~311·
А" Жf R'Z wчств"k L"ROICЛ\ цrь.-­

лrkть. ·MR· Gь.зд" же 11 вь. сво•
16МЬ. WЧЬ.С'ГR.f1 ЦjJЬ.KRh.l RfЛИ((Ь.IН:

КIШ

11

BEЛИKh.lf

ЧЬ.С'ГНЬ.If

11

оуКрdСИ, ltiKOЖf

11

11

CIIX

ДО tlћltlltl RIIДH•

Гor-k вtлltкSю ""cpS, домь. нр-k·
ч11сть.1е

ноrород11ЦЕ

CRf"ГdГO lljJћROMOyЧIНIIKd

XIIЛdHДdp-

ltiKOЖf

И

ДО

11

Сь.IХЬ.

HЬ.Itlltl

oyKj)d-

RИДIIMO

1ссть., rлdroмo же кь. Gвет-kи
Гoprk домь. np-kcвtтыtc ноrоро•

МО 16С'ГЬ., ГЛdГОЛIО Жf l:ћ (jiH'J'OH

CKh.l€ 1 11

MtiOГOЧЬ.C'J'Hh.llt,

CII,

r

дицt

Х""""д"рь.скь.rк:.

1

Христокd Gтtфdttd np11 rрџоу
Звt~dHII, ежt tссть. &dнrкt~. IIДE~
Жf

d

11

CRfTћiiC

€ГО

MOIJIH

ЛfЖЕ'ГЬ.,

RZCf C'J'oRHII 3Лd'ГОМ 0\(KjJdCII,

f11KOЖf MH.f1'ГII СЕ IIOЛII'Гf ИЛИ
1103ЛdЦJfll нrf1 RЫТИ, €Цif Жf И
1

Ц(ЈћКRЬ. 611ИИCI\OIIi10 ГjJ<\,J,'IdHL"KSto,

11 S Призр•kне

мнтро11олiю,
cRE'Гdro Gтtфш", 11

и

оу Gко11iи Tpofp~чll цS,
11 CRfTdГO ГЕ\\'јЈГЈd Hd

G·kpdв·k, 11 Ј(~ Ht~ropiiЧIItlf скt•
"Pdro Гtcw,>riJ. И вк GолSщ Cl{f•

И кь. Gолоунь.r црь.ковь. светь.tн:

•rSJV 1'јЈОИ ЦS С~3ДdRЬ. 11 0\{'KjJdCIIR?..

'ГјЈОИЦf

11 IIOЛdTf R?.3ДRIIГЬ. 11 XPJCOROYЛh

Лd'Г'R

оуТR\IћДИRЬ.

IIHOKWMЬ.

оу ЦdјЈЬ. Г\IЬ.IfhCKь.IИX,

СЬ.3ДdRЬ.
0\{'K~dCь.l
И 110•
ЧЬ.С'ГНh.l 11 КIСЛЈЕ llj)И НН:И
Сћ'Ј'RОјЈЬ.I

И

оу

Цdј)Ь.

f11KO Дd IССТћ К~ U'RЛЈСТЬ. ДОМS

rрь.чь.rкь.tхь. XiJIICoвoy.•и оутврь.дь.r,

11\I'RCIH'J'Ь.I€ RОГОјЈОДНЦЕ ХИЛdНДdјЈ

f11KO

СКЬ.I€.

nprkcкt'ГЬ.II6

Дd

IСС'ГЬ. RЬ.

ДdjJCKЬ.IIC.

WRЛdС'ГЬ. ДОМОу

ноrороднце

Х"""""

СТУДЕНИЧRИ

ЦЕТИЉСКИ

77

E'11lepscмимrk cRfТ'ћiM11llpx'icтp4"
'l'irwмl1, Хорi'атћ кwtt' GwA~H4,

Косшнц8 ноrородици, Продr\\'Мћ
кwн • GEpE34, Rl1 Ко н • стАнтинrk

стRо ero ·MR· ArRTE. G11зд.t ЖЕ

rpџ•k d!JXIcTj)4TИrWMI1 И НОА:о
ниц8. Понюже и rocnoд11 ~мно•
Жtt Цdj)C1'Ro Ero ·МЕ· Arkтrk. (}z.зд"

и

Жf 11 Е11 СRОМЊ W411CTRИ Цј)ћКRИ

ПонюжЕ и rocnoд11 ~множи ц.tр11=
Rl1

cR,OEMI1 W%C1'Riи

REAИKI11
HЫHI<I

И

Кј)4СНИ

RИДИМО

цр11кюt

I<IKOЖE

И

ДО•

REIIИKII

H11HII<I

16CTI1.

И

Kj)dCHII,

RIIДИi\10

I<IKOЖE

И

ДО

teCTI1.

Кон rр4Д4
SR•kч4H4 X'iJdMI1 RZ. ИМЕ CRE1'4ro
Пј)11RОМО\(4ЕНИК4

G1'Eф.tн.t,

и

ДОRОАНО,

И

4jJX'iдi'.tKOHd

оrкрми

3A4TOMI1

И

ИНЫМИ

Кј)4С11111МИ

П01'j)rRCdMИ 1

ИД rRЖf

И

Ero

МОЦЈИ

CRE'J'I11E

АЕЖЕТ11,

и fЦЈе ol( Гр.tД= Mi'тponoi\11 Гр4ЧdНIЩ~, и ~ Прн"
ч.tнице шискоnitо, и О\( Прt13ј)Е• ' 3Д!)1Нћ MJ'J'jJOIIOi\ћ 1 lt дР~r810 ЦјЈ11•
НО\( МИ'Гј)ОПОАiiО, дРО\(rО\(10 Цј)11=
кокh. скет<.~rо "РХiдi'<.~кон4 GтЕ=
KORI1 CRETdrO ПjJI1ROM0\(4iНI!Kd И
фdН4 ~ Прttздрш~, н ~ 6кonito
4рх'iдi4кон4 G'rЕф4н4, и ~ Gко·
Х'IЈ4·И11 соr~rодици, r,t.trоАюмюн
ПiiO X'!J4MI1 П!JECRE'rrRИ &OrO!)OДII• ТроЕр8чtЩ4, н Н4 Gep4к•k CRET4ro
fEW!Iri'd н Д(l8r810 Rl1 Н.trоричинн.
ци, rAAroA16Mh.IИ Троероrчиц.t, и
X'!J4MI1 Rl1

ИМЕ

At84fНIIK4

ftewpri4 Hd rA4rOAI6=

CRE'Гdro

REi\ИKO•

мои GEpdRE, и д!Јо\(rО\(10 RZ. НА•
rоричиноr. И О\( GoAO\(H~ цр11кок11
RZ.

име

0\(Кј)dСИ

CRf1'111E
И

ПОА41'Н

ХРО'(Соком

cz.

О\(Т'Rј)11ДИ,

I<IKO

ДОМО\(

троицЕ

CRET111E

ЦАРИ

сzзд4

RZ.3ДКИЖЕ

RZ.

И

i\dTI11

OlbldCTћ

соrороДИЦЕ Х'Иi14Н

д.tрСКћiЕ. Gzзд4 но Rl1 GREТ'fИ
Гoprk мон4стир11 RfiiИK11 rAdro•
AI6Mh.llt

Хиi\4НД11Рћ,

RА4ДИ4ИЦћl

И ДОСТОИНО

н.tшен

GoA~HS

Rl1

Тј)ОИЦd

rр11%скыми

Д4 1еrт11

И

и

np-kcштrktt
ноrородuци,

CZ.3Д.tH'iiO '1'4KOR4rO

Цdj)l1

С113Д4

ЦјЈ11КОRћ
И

RI13,J,RИЖE

И

rp11411CKћiX'I1

CIHTI11e

t!Kj)dCИ,

И

ПW•

X'!JiCORSAИ

0\(ТR\)ћДИ,

~

I<IKO

Дd leCTI1 R11 WCi\dC'/'11 ДОМ~ 11j)rR•
CRfTћlf НОrО!)ОДИЦf X'iAdH ),dj.ICKћiE.

и Хi'А4НДd!Њ
HJ4 p43Edi\И

И

11 ДОС1'0ИНО

Cћ3ДMtiiO

w OCHOR4-

HOi\Wf R113ДRHЖf
TdKORdrO

RI1CrRMИ ПOT(lrRHdMH
Н Пј)ИАОЖЦИ ПО CjJ11HCTrRИ И Hi\11~

MOH,j1CTI11j)4

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

78

ПЕЋКИ

Gz.зд" же и кz. ноi'ОСћ3ДdННrRМћ
Конс'NН'I'ИНе I'VЏrR t~рмши, и
НО/\НИЦf

RZ.3ДR11Жf,

Н

МО•

K'I'O

Жf'l'ћ СНХ RZ. K(Jd'l'l\rR И3(ЈЩЈИ 61\И•
Kd

СZ.3ИД4

3ЕММ21Х 1

И

Ч'I'О

WGHORH
Жf

АН

ПО

16С'Г

ИНћiХ

RZ.

СИХ

BZ.CПrR'I'H ? UJR4Чf G/\ћ/'ОЧћС'I'НО И
GoroSrOДHO ПОЖНRћ, R/\4ЖЕН 'НЫ
КОНћl~ћ ПОС'I'И346'1'ћ BZ. 11-k'I'O
t·swк,o; Роди же и сын4
дкd, G'1'eфdH4 K(Jdi\f(l Дfчdнскd•
ro, О\{рош4 'I'(Jf'l'idro, н Кон' •
C'l'dH'I'ИHd 1 иже кz. ЗкечdНН rpd•
ДО\(

329

i\fЖf'l'ћ

CRf'Гћlf

МОЦЈН

IC/'0.

G'1'Еф4Нћ Жf 0\{рОШћ MH\v•
l'ћiB СК(ЈћНН И 031\0/blffiHJd nрЪ:•
'ГрћnЪ: Ш WЦd скоеrо, Ећ Ц4рИ•
I'(JdД1: дРћЖИМћ Н RZ. Т d'l'd(JfXћ
nprkждe ныкћ. И no СћМ(Ј'I'И Wl~d
СКО61'0 ЩJdi\I&RC'I'KO П(JrRfM/\ffi'l'ћ

И ДОНi\ћ KZ.
WЧћC'I'Rrk скоюм nок434 се. По•
&rRДИ Жf И 63ћ1Кћ1 MHWI'ћl, f(I(Jf•

•1шх се и rредSцЈiнхћ "" wЧћс'l'ко
Cz. 1\rR'I'o t·SW/\И· нзиде
Н4Чf/\НИК!. СКН,О,'СКћiН, l'lld/'01\I&Mbl

ero.

iИИXdHIIћ
I'OIO,

Н

Цd(Јћ CZ. t"Иi\OIO
CZ.

ННМћ

MHW•

WК(ЈћС'I'НћiИ

езыци, .rAdroAю же Td'Гd(JH, &d•

rdpdRИ cz. nрочнми, н 'l'rRXћ кеди

Gћ3Д4 Жf н Rћ · - -

-

-

(нема листова)

-

- -

--

-

СТУДЕНИЧRИ

ЦЕТИЊСRИ

МОНdС'ГИрd R~CfMИ noтpokHdMИ И
nрљ1ожци по срь.нщЋи и н11ь.~
ГdрЩоkИ 3fMiiИ ДМ'Гh. И30HbliiHO.

Гdрстоkи 3еМАИ ДdСТЬ. И3Ь.WIШАНО.
И кь. име cкtтdro nрь.комоуче·
ник<~ Gтttj>dHd и 3Аdтомь. Sкрми
WHЬ.IiiHO,

ЖЕТЬ.

G~3Дd

же

и

79

ИДtЖе

МОЦЈИ

И

tro 111•
\!).

CRf'Гh.lf

CRE'Гh.le

ero

к~ ноrо3д<~ншмь.

Конст<~нтинок-k rр<~д -k црь.ккь.1,
и Rмнице RЬ.3,џиже, еже н-kсть.
МОЦЈНО И3реЦЈИ ПО fДИНОМЬ. fi\ИКЫ

no

ХР<~Мы с~3Дd и онноки

скоихь.

и инмхь. 3емм<~хь.. Gице же HAd~
rочь.с•rно

и

ноrоуrодно

НАdЖеННЫИ

nожикь.,

fi\ИKЬ.I

MHWrh.l ОННОRИ

no

скоихь. и тtsждихь. 3tMAt11XЬ.,

нrkсть. МОЦЈНО н3рtЦЈИ. Gице же
ВildГОЧЬ.СТНО

И

HildГO!SГOДHO ПО•

ЖИRЬ., НАdЖfННЬ.IИ КОНЬ.ЦЬ. ПОС'ГИЖf.

11-kто t·swк,o; Роди же и
cь.IHd ДR<~, Gтetj>dHd, кpdAtll Дe­
ЧdHCKdro, еже ~есть. третiн Оу·

- Роди жt и cь.IHd ДRd, Gт1tj>d•
""· KpdARI Детч<~н •ск.1rо и Ко н•
ст<~нтинd, нже кь. rр.1д -k Sке·
ЧdHrR АЕЖЕ'ГЬ. CRE'ГЬ.If МОЦЈИ ero.

и

rpdД .f1

ПОС'ГИЖе

ИНi'И

RЬ.

рошь.

КОНЦЬ.

И

Кост,штiнd,

нже

R~

3кеЧdН.f1 ilfЖf'ГЬ.

CRf'Гь.le

ero.
·r· ~рош~, ЦdР~ ·И· -

Gте·

МОЦЈИ

*""W3i10Hiii6Hid HfMdAd

же Оурошь. мноrи cкpdHh.l

И
Фц<~

nостр<~Дd:

кь.

W CROero

Ц<~риrр<~дrk

мь.жимь. и RK Td'Гdprkxь. nprkждe НЬ.IRЬ.. По с~мрь.ти же Фц<~
скоеrо

nриеть.

крdА16Rстко.

·3· О у р о w ь. т р е т и.
Gтtфdн же сь.и нь.Јсть. трети
Оурошь. и мнwrы скрь.ны и
W3ii0Biii6Hid

Mdild W CROero

Не

Ф ца nострадd: очiю извод rkнie,

И RЬ. ЦapиrpdДrR RЬ. 3d'ГО41НИ
дРЬ.ЖИМЬ., И R~ Т d'Гdpokx~ npok~
жде ныкь.. По сь.мрь.ти же wть.•

1\d

CROIГO

npi'eMЬ.

Kpdi116RC'ГRO, И

np-kждt rь.мрь.ти Фты~d скоеrо
ноrь.

ДdpORd

ем!S

ПdКЬ.I

Фчьсткi'и
ЖДdf'ГЬ.

скоемь.
MHOГh.l

се и rредоуЦЈИХЬ.

gz.

f3Ь.IKЬ.I

tllpeЦJHX

ЦdрИ СЕ. И ДОGАЫИ RЬ. WТЬ.ЧЬ.•
сткiи скоемь. нь.1кь., nон-kжд<~еть.
МНWГЬ.I

163h.IKh.l

tllpeЦJiИX

Cl

Н Грl•

"" Фчь.стко ero.

дSЦЈiнхь. "" Фчь.стко ero. Иsь.ЈДt

Аоk'ГО же ,t'·SWIIИ· И3Ь.1Дf Hd~

ЖЕ И НdЧЕАНИКЬ. СКV'Г' СКћiИ Гild•
ГО1116МЬ.IН lИiXdИiiЬ. ЦdрЬ. СЬ. СИ•

41/\НИКh.

МихdИАЬ.
rою,

И ДОIЫiН RЬ.
нь.1кь.. Понrk·

lt
R?.•

ОЧИ,

никтоже не Sвrkд-k, дондеже

и

63Ь.ЈЦИ,

СКV'ГСКЬ.IИ,

ГildГOii16MЬ.I

ЦdрЬ., с~ СИ/1010 МНО•
сь.

нимь.

ГildГО/\Ю'ГЬ.

Т d'Гdpok И Б.dcdpdHbl

wкрь.стныи

Же

RIKO,

И

ПО16'Г~ С~

мю
С'ГНН

мноrою
ШћЩИ

и

сь.

нимь.

ГildГOiiiO

Жf

wкрь.·

t/IKO

И

Т d'ГdpE Н IJdCdpdGf ПО16Тћ С~
соною .. И си це Sстрь.мик • се кь.с-

ЛЕТ. RОПОРИЊСКИ

80

ПЕЋКИ

CZ. COGOIO 0\јС'Г(ЊМИ Cf RZ.CXИ'f'И'f'll

ШЧћстко
С'ГИRО

ero, и rr11 СdМћ

И

<'\('КОрИ3НћНЕ

НЕЧћ,

lldДdE'f'ћ,

t/IKOЖE 3Д 1;: C?.Gћl'f'И СЕ nрорОЧћ•
СКОМ~

CAOR~

И3!ЈИ

И

I'Adi'OAIOЦJ~:

ИCKOIId

И

!ЈОRћ

R?.ndДI

R?.

ti!M~, юже с?.ткори, и кz д-k·
А-kХћ р~К~ CR06IO O\jRI31 rr•kшНИКћ.
G11 ЖЕ nожитћ цrkАоМ~Д{ЈћНО и
&АdrоЧћстно и соrо~rодно. И RE•
АИК

и

ЧћС'I'Нћ

R?.СЕД\)ћЖИ'ГfАЮ

ДЕЧdНИ,
его

R?.

MOЦJit

'l'ilo

НW.МЖЕ

CRE'I'blle

Постизdе1'

CћiHd CR061'0 С?.Мрћ•

моучтичr,скою
И

С7.3ДdRћ,

6ЖЕ ffiC'f'h

И

МЖЕТћ.

КОНЧИН~ W
I·S~~M·

ХРdМћ

&Or~,

С?.

Nkтo

МО\јЧIНИКћl

!JdRHO•

ЧћСТi6 1101\~ЧИ.

0\јрОШћ
tjsdHd,

род11

npkRdi'O

G?. ЖЕ тpETћllt
rынd дкd, GтЕ•
ЦdрЈ И np•kJ,OC•

At/11'0 (}j,шWHd, /IЖЕ R?. rpћЧCKOII

ЗIМАИ Rћ rрџоу ТрикdА-k Цdр•
CTRORd. И TdMO

ltpieмAt&Tћ.

КОНI\Цћ

Роди

же

ЖИТiЮ

11

сын"

ДRd, ИЖЕ И ДћНhСћ RИДИМћl С~Тћ,

wcdЧE no наших rpokc-kx кром·k
ское о WЧћСТКd wзeмAћC'I'ROKdHII
&ћiШf,

R?.3hlpdiOIJIE

С?.

НdМИ

НЈ

HAdl'oSтpociE RZCfД(ЊЖИTEAill HOI'd

мor~IJidrO

и

ro

KdMEtl( IcpdИi\IO '

СТУДЕНИЧКИ

ЦЕТИЊСКИ

сосою. И сицЕ оустрь.ми сЕ ·к:&·

хь.•тити Wчьстсо ero, нь. no•
rprkши иском.:~rо, ~коризь.ннrk

схытити

Wчь.стко

ero. нь. no•

81

rр·kши~:& HdЧИHdHIE, оукоризннЋ
ПdДdЕ'Гћ НеЧћС'ГИRћiИ, tliKO И 3ДоR

ПdДdе'Гћ

ШЧћС'I'ИRћiИ,

С~Сћi'ГИ

СЕ

С2Шћi'ГИ се

Гt1dГОt1ЮЦЈ~:

рОСћ ИЦИ И ИСКОПd

И1

СЕ Rћ

110

nрорОЧћСКОМS

CAORS

Гt1dГOt1IOIJJO\(: \)ОRћ И3рИ И ИСКОПd,

И

tliKO i" 3ДЕ
CAORS

nрорОЧћСКОМ~

RћПdДе

tliM~ 1

И

И R:&lldДe се R:& tl!MO\(, И R:& ДоR•

д-kttrkxь. р~кs скоЕю ~кнн. Ettdro•

t1oRXћ роукS CROEIO ~Кезе.

ЧћС'ГИRћiИ Жf Kpdt1ћ ПОЖИ'Гћ L\rRM•
мSдрь.нно и ноrо~rодно. Gь.зм
же и REt1ИK~ lldRp~ Детч<.tнrк~ю,

E.ttdГO•

чь.стикь.1и ЖЕ кp<.tttћ Gтеф<.tнь.
nожить. ц-kttoмoy дрь.но и coro•
~rодно. Gь.зд" же и кеttикоую

кь.

нк:иже

скеть.11

МОЦЈИ

t1dR\}O\( ДеЧdНСКО\(10, R:& Hlf:ИЖf
и ciH'Гћlf моцш ero ttежеть.. По•
С'ГИЗМ'Г Жf ero КОНЦћ ЖИ'ГЈd

жеть..

П ости;шт'

ЖИ'Гi"d

М~tiШИЧћСКОЮ

моученичь.скою

сi"ю же nрi"еть.

же

11рiе'Гћ

с~мрь.тlю.

СћiНОМћ

Cf•\lћ ТеЖКО

СRОИМћ

lt:С'Гћ

R~

Gi'ю
И

W

Дt1ћГО'Г~

О СfМћ

же

ero

м-

конь.ць.

СћМрћ'ГiЮ,

W сь.1н<.t скоеrо, и
I&С'Гћ Ci\ORO R~•

НfМОЦЈНО

дttь.rот~ nростр<kти, crkд rkт' но

смео nростр-kти, сЋдет со с~си

RћСИ

tliKO

СоRЧћСКОЕ IIОНО\(ЖДdЕ'Гћ Сt1ћ3И'ГИ.

Чt10RrRЧћCKOe ПОН~ЖДdе'Г СllћЗИ'ГИ.
G.:~м 'н w Scw сь.мрь.ть. nprkдь.

И СdМћ СО СИМћ 0Сј)d30Мћ СћМ!Њ'Гћ

wчим.:~

nр-kдь.

KrRЦJd

'ГdKOCdd RЩЈћ

очим<.t

lf:С'ГћС'ГRО ЧМ•

зре,

nророчь.ское

tliKO

'ГdKORd &Нрћ

Sзре,

6С'ГћС'ГСО

nророчмкое

Гt1dГOt1dHi"e:

npo•

Сt1ћ1ШИ, рече,

nрокЋчы peчmi"e: сль.1ши. рече,
HeGO И R~HO\(LIIИ, ЗеМt1tв. И МИО•
ЗИ RоRДf'Гћ 'ГОГО КОНћЧНОе cie
nporildГOttdH(e. И 'ГdКО СМј)ћ'ГИ

НШО И RћНSШИ 1 3fMt11в. И MHWSИ

npoRДde'Г се &21. t1oR'ГO I·SWM·> И
СоR\}0\(еМћ, tliKO С~ МО\(ЧНIИКћl
р<.tкночь.стiе nомучи. G?.и третlи

М~ЧЕНИКћl

Оурошь. роди дс" сын<.t, Gте•
ф<.ttld llj)ћRdГO Цdpd, И np•kдo•
Cl1tllro Gvмt~vн<.t, иже к~ rрь.•
чь.щЋи зettti1И кь. rp"д·k Три•
l:di1'R ЦdpћC'ГRORd, И 'ГdМО КОНћЦћ
Жltтl<.t r1рi'Е'Гћ. Родв же и дк"
CblHd, О НН;(Жf 1Н 0\(RrRД rR;(ћ Н3•
RrRC'ГHO Ч'ГО ПIICdlйk' nprRДd'ГИ,

Оурошь. роди сь.1н<.t дк.:~, Gте•
ф<.tHd npRdГO L~dpd И npoRДOHt1tll•
ro Giмewн.:~, ИЖЕ кь. rрь.чстrkи
3ЕМt1И Rћ rpdД rR Т pИKdt1S Ц.:! р•

'ГћЧЈIО

ПО

ть.чiю

ИНЫН;(ћ Зf,iit1ti1;(ћ fl\)rR'ГHKd;(O\( Cf.

ИНћl;(ћ

Сt1ћ1ШЈ;(ћ,

Родослови п Летописи

tt'IKO li Till

кrkд·kть. •roro

конь.чноЕ nporttd•

rott.:~нie. И т<.tко Sд.:~кою сь.мрь.ти
nрrkд.нт се и к<kрSемь., tliKO сь.
ј)dКНОЧћС'Гiе

ПОt1~ЧИ.

о~и третi"и

C'ГRORd

И

'ГdМО

КОНIЩћ

ЖII'Гid

прiеть.. Роди же и сь.и дс" сы•

Hd, О НИХ'ЖЕ
к·kстно

что

Нf ~RrRДrR;(ћ ИЗ•
nиc<.tнiS nр·kд<.tти,

rttћiШd;(ћ

ШMt1111;(h

тiи

no

Пj)rR'ГHKd;(~

СЕ.

tliKO

н

6

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

82

ПЕЋКИ

wцоу нашем~ кvрь. Giмewн~ чеда
в~эдкиrн~ти.

130
Пp.fiRћiCOKћl Жf и G11dГО4ћСТИ•
вы Gтефань. царь. nрь.вы роди

Cf В~ 11.fiтo I·.SWK·, И LЊIRћ Kpd•
1116Мћ,

таже

ЗfMI\16

и

вмilеть.

11.fiтo

се

nовин~кь., nоста•

в~

н~еи

1·.swн.s·.

wчь.ство

зем11ю

достиrь., rрь.чьскые

сiю

И

царемь.

вы' ми

nрос~tавивь.,

срь.пск~ю, и

расnр.tстранивь.

и

и

в~

сво е

nочь.ть.

w вмоу доу

разшири3ь.,

и

wкрмтные еэыкы nовин~вь., пра•

ни в~здвизае и nоп.Ыди
И Bfi1ИK~

ТИШИН~

И

творе,

Gl\dГОДћНћ•

ствiе своем~ wчмтв~ nод.tде.
Б.оЖЬ.СТRНh.IВ Х"РdМИ R~3ДBИ3dl6 • И ПOHd'KI\1118, W

виэае

се,

Gl1dГ04ћCTi"~t ПОД<

wчмтво

ское

кр.tсе,

В11.tсте11е свое д.tроуе св.Ыт~tыми
СВИ'ГdМИ

И

ПО111СИ

И

rtOHdBI\11118

И

W

Gl\dГОЧЬ.СТiИ

nодкнз.t~е се, wчмтво

своtе оу•

KpdШdle.

Зl\dТИМИ

ЦdрСКћiМИ, И TdKO BECfi1HJ.IO\{ Cf
емоу

вь.

чь.сти

~\(МћiСI\ИRЬ. И

L~арствd

С~3Дd

своеrо

ВЕ11ИКћ ДОМЬ.

dрхiстратиr~ Mиxdиll~ и Г dвp"i•
НА~ в~ rрц -k Приэр·kне, идеже
no скончании скоемь. nр.Ынесенн

ВћiШf

MOLJ.IИ ero.

ПOX"Bdi\HO

И

fip~GЬ.IRЬ ЖЕ

В11dГО4ћСТНО

КОНћЦ

И TdKO

~емоу

np•kcn-kвмoLЏoy вь. чмти

ЦdpћC'I'Rd

Сћ3Дd

СВО16ГО

Bfi\ИKћl

0\(МИСI\ИВЬ.

ДWМћ

И

dPX"ИCTpd•

ТИГО\( iИ.ИХ"dИI\0\( И f dRpiИI\0\(
nри rpdд -k Приэр-kне, ид rkжe по
CKOH4dHitJ lero nр.Ј.н.Ј.сЕНИ GћiШЕ
MOLJ.IИ !еГО. fip.J.GЫRШE IIOX"Bdi\HO
И

Gl1dГ04Ь.CTИRO

КОНЬ.Цћ

ПОСТИ•

ПОСТИ3dе'rћ R~ ~t•kтo ,f·.SWЙД· ДЕК.

3di6Tћ вь. 11.fiтo l·.swйд· мЋсщd

·К·

ДEKfMBpi'd ·К· ДћНћ WCTdBI1Bћ ВЕ•

В

мrть.

НfД., WCTdRИB
и

П11d4ћ

Bfi\ИK~ Жd•

срь.пскои

зем11и.

1\НКО\( Жdi\ОСТћ
моу

Роди же и сына nр.Ыкраснаrо

131

Оурошd в~
Оурош no
С'ГОДИRНћ
С~МЫСММ,
и

кроть.кь.

11.fiтo l·.swмe·. G~ же
истнн-k крмнь. и до•
RИД -kнileM, ММД ЖЕ
ttpoRИ311ИXd МИI\ОС'rИRћ
t<tви

се,

старь.чь.скые

с~в.fiти wм.fitJH, М11dДИХ" ЖЕ с~·

и

П11d4ћ

wчь.сткоу
зем11ы

CBOI6•

срь.нскои.

Роди же и сынd Оурошd че•
тврь.таrо вь. 11.fiтo l·.swмe·. Ть. же
Оу\ЈОШћ КрdСЬ.Нћ и ДОСТОДИВћНЬ.
вид Ћниюмь., МАdД же сь.мисммь.,
s-k же rtp-kизAИX"d кроть.кь. и
МИАОСТИВ, СТdрћ4ћСКћ116 сь.к.Ј.ти
WMfLJ.If, МАdДИХ же сь.вЋти nри•

СТУДЕНИЧКИ

ЦЕТИЉСКИ

s-з

Ц d р ћ ·р,· fip•kкћiCOKI:\IИ ЖЕ
Н ВАdrОЧЬ.С'ГИКћНI G=тефшь., Цdрћ
прь.кь.t, роди се кz. 11-krro ,t·.S\IJK·,
и вь.tкь. кра11юмь. дондЪ:же rto~

·И· Ц 4 р ћ (} 'Г f ф d Н Ь..
Пр-kкысокын же и ВАdrочь.с'I'И•
кь.ш 1\4РЬ. G=rrеф4нь. прь.кыи вы~ь.

RИНО\(

CKgiO ЗIМАЮ И 'I'IIMO Rћ НlеИ ПО•
C'l'dRAiilf'l' се царемь.. И ке11 'ми

rрЬ.ЧћСКО\'Ю

C'l'dRilltll'l'

ЗЕМАЮ,

llOЧћ'l'l:\

ОК!ЊС'I'НЬН

и враны
'I'ROpf, И

просАаtшкь.,

чь.ть. зем11ю срь.в'скgю, и Ф Rћ•

ј14СПросrrраникь.

и

CgДg

63ћ1Кћl

ПОRИНО\(Rћ,

G11dГОДЬ.НћС'ГRО CROfM~ WЧЬ.C'I'RO\(
ПОДdДf. И BOЖЬ.C'I'Rtlћlf ~jldMЬ.I
И

просАdкикь., и по•

И

ккздкизdе и пон-kди
Rfi111KO\( 'ГИШИНО\( И

RКЗДRИЗdf

ское Фчь.сrrко

СрЬ.ВСКО\(Ю,

ЗЕМАЮ

н WRZ.CO\( ДО\(
Н

ПО•

1\dРЕМЬ. R НlеИ. И

Cf

ке11ми ское Фчь.сrrко
Н

И

крdАюмь. дондеже покинg rрь.чь.•

OIШdR11tllf,

И О

BAd•

гочь.сrriи подки.sdе се, и Фчь.сrrко

р4СПроС'ГрdНИRћ И

Hh.lf езыкы
кь.эдкизdе и
Rf11ИKg

покинgкь.

WКрћС'Г•
и

врdни

nов-kды rrкope, и

'ГЫШИНg И BAdrOДЬ.HC'I'KO

CROfMg WЧЬ.C'J'IIS ПОДd6, И ВОЖћ.
C'I'/IћHI:\If ~pdMЬ.I Rћ3ДRИ3d6 И WB.
HdRAt"de, и w НАд rочь.стiн подки.
зtte се, и wчь.crr&o ское Sкрдшdе

CROE 0\(KjldWdf.

И 'l'dKO IMO\( Rl~
Cfi\ЩJO\(

скоеrо

Cf

RZ.

сz.здd

ЧћС'ГИ

и

кеАнкь.ш

ЦdjlC'I'Rd

ХР"'"ь.

И 'l'dKO fMg Rf•
CfAfЦJ8
СЬ3Дd

Cf
и

RЬ.

ЦdрС'ГRИ

Кf11ИКЬ.IИ

ХРdМћ

CROfMћ,

ИМЕ

RZ. ИМЕ CRf'ГI:\I~ћ BfCПi\1:\THI:\IH~ћ
"PXiC'I'jld'I'ИI'ћ 1ИИХ<~И11d И Г dKpi'·
ИАd, кz. rр11д Ъ: Призрен-k, ид -kже
по сконч11нiи ero пр-kнесене вь.tше
мщtи ero. Пр-kвыс'l' же жизнь.

скеrrь.tхь. "11Xi'c'l'j1d'l'i'rь. Ali'X<~ИAd и
Г dкi'и"" нь. rpttд Ъ: П рiзмЪ:н-k;
идеже принесени выше МWЦЈИ ero
по скончttны ero. Пр-kвысrrь. же
ЖИ3Нћ
CROIO ПO~RdAHO И Bl1d•

скою

rочь.сrrно и коtњць. жиrr'itt пр'iеть,

похкdАНО

и

BAdroчь.crrнo, и

КОНЦћ ПОСТИЗdf'ГI:\ ero RZ. 11'R'I'O
1·.SW~Д· M-kCЩd ДЕК. ·К· НЕ Mdl10\(
WC1'dRИRZ. cкpi\BI:\ WЧЬ.С'I'КО\( CRO•
tMO\( CROf пpokc'J'dRAftlif.
Ц" р z. ·i· Роди же и сын11
OypoiiJd, ero же rAdro~tюrrь. KpdCHd
BЬ.IRWd '1'-kАОМЬ., tlћ Hf И pd30\(•
МОМЬ.

WBdЧf

И

СЬ.

MHAOC'I'ИRI:\

K'I'O HHI:\ И КрО'ГЬ.Кћ
111RИ Cf. Нь., liiKOЖf jlf'lf Cf, '"""~
BI:\IC'I'ћ

.доgмнь.

dЦН

сы,

стdрь.чскь.lf

Фмщн

ш MdAg ФcrrdRИRЬ.

скрь.вь. Фчь.·

C'I'Rg CROfM8.

·А· 0 \(р о ш ь. 11 о с" Ъ: д н i и.
- Роди же сь.tнd 0\(IJOWd, еrоже
1'11drOI1IO'Гћ KpdCHd BћiRWd 'J'ok•
АWМЬ.,
И СЬ.И

НЬ.

Ш И pd.SgMOMћ, WBdЧf

МИАОС'ГИRЬ. ВћiС'Ј'Ь. dЦJI

К'ГО

инћ., и кporri:\KЬ. t~~кн се. Пь., liiKo•
Жf рече ·се, Ml1dДOgMЬ.HI:\ СЬ.I С'Гd\)ћ"

*

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

84

ПЕЋКИ

КоRТИ npИteMt\te И .AIOIH, ТОЖДЕ
nм~чи, 111кожЕ и Рокоdм~ wн~,

16Mt\te

и11и рщ.1и 111кожЕ Мих"""~ ц11р~
rр~%скыи
скоеrо pdHd :&dcиAid

МИ;(dИ/1~ WH~ Цdр~ 1'\)~ЧћСКИ
CROICI'O

nocтpdДd,

СНЦf

w

nодонно

ЖЕ

и љ

w

и

моне,

тождЕ

nомучи,

111коже и Рокоdм~ wн~,
:&dCИЛid

\)dRd

И WH~

MHOI'd

рнџи

"""

w

IIOCT\)dДd,

W3MRt\teHi'd

CROEI'O ;(\}dHteHid ПОСТ\)dДd, И МНО•

И М~СТИ И TOM.НHi'il П(ЈИ16Т~

l'd W3t\OHt\teHid И

СКОИ;(~ \)dHh. !'.ЊКdШИНd li 0\(rt\te•

М~СТИ И ТОМ•

W

nprl\тp~n.f.:, l't\di'Ot\IO ЖЕ W
:&t\~KdlUИHd И 0\{'Гt\teWE. 0~ ЖЕ

ШЕ. 0~ ЖЕ :&11~KdlliИHh. СПОДI'НИ

:&t\~КdШИН~ СПОДОНИ СЕ

СЕ

ilteHid

%СТИ ДЕСПОТ~СКdi'О

CdHd,

W

Htero

ПОТОМ~

ЖЕ И RoRHЧdiШ6T~ 161'0 1 ПОСt\'RДИ
Жf и сцин~ ero с~ np-kcтoAd

W

Htero Ч~СТИ

ДECriOTd'Т'CKdi'O

CdHJ, 110 'I'QM~ ЖЕ И RoRHЧdK<II6T~

WЧћCTRd скоеrо, и к~.ЗAilrdET~ Hd

lf с~рИНО\{' lf.I'O
с~ пp·kc'I'Ot\d Цd(JЬCKdro и Ећ.Зt\d•
l'dteT~ Hd СЕ ErRHh.Ц~ K\)dt\16ECTRd

Cf RoRH~Ц~ K\)dt\16RCTKd C(J~RCKd/'0,

C\)hRfKdГO,

нр11тS же скоемоу ОуrА-kши к~р~·

0'(1'1116ШИ

Чd8Т~

.3EMII_te

с~

CT(JdH~I

с11ном~

3fMAte

1'\)~Ч~СК~Iе

десnот' скые

%сти.

161'0, 110CII'RДИ ЖЕ

Жf

R(JdTO\{'

CRNMO'{'

rљpO'{'ЧdteT~

rр~ЧћСКЫ16

С~

СТ!МНИ

СdНМ\ћ Дf­

С110Т~ТСКЫ16 Ч~СТИ. т~и Жf

Т~ ЖЕ П(ЈdRЏНЫ, dlfH И ПОСТ(Јd•

.ЗMRИKћllf МО\{'Жћ, tЩН

Дd Е~ li31'HdHiИ Цd\)ћСКЫе %С'I'И

Дd Кћ lf.З~I'HdHI\IIf

wчмтRid

W'l'ЧћCTRd cRu•tero, llћ ПdКћl

cкofi'O,

н~

no ср-kд -k

ское

.земАtе к~ скоеи %СТИ Цd\)•

rкои

c.1dKHO

К~

нorS

ИС;(ОДИТ~.

ср-kд Ћ
3EMilћl

.ЗЕМi\16
И

И

Rf3•

110CT\)d•

Цd(JCKћlte %СТИ

скоtеЕ

ЧћСТ/11

no

rљ скоtеи

1\d(JCKQИ

Кћ

RO•

11(ЈоR;(ОДИТћ, R~ t\oRTO /·.SWП·
м-krщ" д1кtекрi<1 ·д-днћ, коtњчноу

1'0,

ЖdiiOCTh.

3EMt\lf

С(ЈћRС КОИ

\\1 CTd•

КИЕћ.

132

g~ t\oRTO I.SWO~; 110/'ИIН gt\J\.•
КdШИН~ И ~l't\teШd Е~ iИ.dКЕДО•
НiИ

К~

ПЕТ~К

Д~НfМ~.
!{рај.

gћ ТОЖДЕ ll(JoRЖДE TOI'\\J ll(JrR•
l"ћl'tldEШfИ tei'O
W Цd\)CTEd :&ilbKdLIJHH~ Kpdll~ И
Oyri116Шd ,џrnoтh.
rh.IHOE~
ЊзмЈИiltекrkх~ с~ 11рrkмноrым~
CTdEilteH'id ilrR'I'O

w

МНОЖ~СТЕОМ~

133

EOII

СRОИ;(~

llOHИte•

НЫ R~IIIIE Hd \)'RЦ'R, l'ildi'Ot\teM-kИ
MdpИI~d, IIIKW нн TrRIIIOM~ их~
онрrkсти се.
По сiнх жЕ к~с·kх~ nprkteмl1teTћ.
Hi\Чfi\CTKO

Rl1di'OЧћCTHR~IH

КНЕ3~

ild.Зd(Jћ НН Жf СћiН~ НН ЖЕ К~НО\{'Кћ.

ЦЕТИЉСКИ

СТУДЕНИЧКИ

С~&rfПИ, npИttEЖJWE C~~rfi:'f'OMћ
ПОДОЈШћiХћ CE&rfi:, 110110\(ЧЈЕТ' ЖЕ
н·kчто no)..O&H-' Рокммоу wно•
,и~у,

И11И

tziKOЖE

С111\ЈШ4

СЕ

О

Мих4и.1оk '~"ри rрћчћсц·kмћ, Что
110СТ'рЈД4 ф р4&4 CROEro C:4CIMJ4.

Gћ &о ~~ошћ мг~оrЈ4 3114Ј

no•

летћ Ф р4&ћ с&~Щћ Књк4ШИН4,
t•мrом~, и Ol(r.нewE. Тћ &-' &11ћ•
КЈШИНћ р4&ћ Сћl И H4&'k'f'HИI\ћ tziiШ
СЕ, CIJOДO&It
CROEro

&О СЕ

ЧћСТ'Н

ф roCIIOДИH4

ДfCПO'f'CK.tro

С4Н4

том ЖЕ 11 коkнч4&4ЕТ'ћ ero,
IJOCЛrfi:ДИ ЖЕ C~I'H4 6РО Сћ 11prfi:•

85

чскыЕ Фмнре сћкоkrrн 11рИАеЖ4ШЕ
Же CћRrfi:1'WMI. ПОДW&НћiХЈ. Cf&f,
noi\SЧ4E1'
ЖЕ нrfi:чrro IIOДO&HO
Рокw4мS онwмS, НАИ tzЈкоже САЫ•
ш4 се о Ј1нх4иАоk ц.1рн rрћЧЈ.•
crrokмћ, что nостр4Д4 Ф р4&4
&<~снлi4. G?.н &о Оурошћ .инwr4
1

31\4 IIOДie Гћ ф рd&ћ СRОИХћ, gi\ћ•

К4ШИНЈ, rAdroAю, и OyrA~ewe.
Т!. RO C:AI>KdWИHћ (Jd&l. Сћl И
HdRrfi:1'1111Kћ tziRII СЕ, СIIОДО&И RO
сЕ Ф rocnoдitы своеrо Чћстн ,џ­

110

cno'f'd'f'CI~41'o

C'Ni\4

коkч4RМ1' Ero, nocAokДJt же сћrН4
ero Сћ nQokc•rм4 l\dpcк4ro и Rћ•
3Л4rdE'f'ћ Hd CERrfi: Rrfi:HЦћ кrdtti6R •

L~4pћCK4rO,

И

R~3.1Jrle4'f'

НЈ CE&rfi: l{'kНЦћ Kp4,\leRC'f'RJ С1Њ•
rљск4rо, &р4тоу ЖЕ скоЕмоу Оу·
r,\16ШИ

1116

Rћ~О'(ЧЈЕl'ћ

rрћЧћСКћ.\Е

CZ

СКћ\1 Чћс·rи. Gћ
di.J-IE

И

1\0C'f'(ldДd

C'f'\}4Hћl

3fill•

'I'OM

Же Н

1

C1'R4 срћ&' СКdГО, &(14'f'S Же скоемS

Оl(r,,~вши к~рS•шrrћ С1'\}4Нћl 3ем­

С4НОМћ ДЕСI\О'f"­

Аiе

ЖЕ

Т41''скь.rе ЧJ.C'f'lt. Gћи же nр4кед•

11рЈRЕДНћiИ,

'f'4KORdd,

Нћ

цоЕи 3EMillt слм~но кк Госnодоу

113J..IДI

ПО

CdHd,

Arfi:'f'O

I·SW·

Mrfi:CЩ4

rрћЧћСКЫе

Нћ1И 1
Нћ

noдS

И

4LJ-IE
СRОШ

Сћ

СdНОМћ

IJI)C'I'pdДd
3ЕМАИ

nр•kиде Ф

ДЕСПО•

'f'dKOR4,

Ct\dRHO Kl. ro•

житi4

cero

н

CIIJ. ·К· И Сћ MHOrS CK(IJ..RJ.. WC'f'4•

мноrS скрћ&ћ

IШ ФчћС1'RО'{ скоЕмоу \VRO w

И3•

CROEMS, WRO О И3rНdНИ, ORW 11\}rf.i:•

rН4НЈИ, ОКО Жi nprfi:CЂШi\leHJeMћ
СКОИМћ. И R~ 'Ј'ОЖДЕ Arfi:1'0 R~

стdкл~енiемћ скоимћ. И вь rro S&o

НlеЖе С?.rНЈНћ &J..IC1'J.., СћМ(IЈ..Т'ЈЮ

11prfi:мrfi:ни ero ГОСПО).,ћ 3ДШНЈ..1Х"И НЕ мноrо МЕждоу сими
gi\ћКdШИН4 KpdЛtzl ROИCKJ..I, И Т'О•
ro &р41'4
'f'lt

с4ми

Оуrл~ешЕ
&рdrrенци

ДЕСrЈОТ'4 1
nо&иени

и

&ћl•

ШЕ Ф множћСТ'R4 ТоурћЦћ к~
М4к~едонiи, tzJKO ни rrokлmмћ
ИХћ не w&p·kc1'и се.

\VСТ'4!Ш

ФчћсткS

4'\i:Т'о IЉ НlеЖЕ СЬ.rНdНћ НћiС'f'ћ,
сь.мр1'iю r~роkмоkни ero r\'lcnoдћ
W1'ћ

3ДЕШНћ1ХЬ..

И ю мнwРо моkждs сi'ими
&лћК4ШИНd KpdAtzl Roиcцrfi:, 11 'ГО•
ro &(14'1"4 ОуРлlешЕ дЕсnотd, и
'f'ЈИ СdМИ &(ld1'fНЦИ ll"&i'EНИ &ћiШЕ

ф MHOЖћC'f'Rd drdp4Hћ

Rћ A\d•

кЕдон'iи, Hd р·kци .М<~риц·k, tz~кo
ни тrkАЕСЕМћ ИХћ wвр•kсти сЕ,
Нћ Rћ сноkдь sвоkр·kмћ н nтн­
ЦdМћ Дd &SдSть..

К н е 3 ~ ·4 i· По си х ЖЕ
R~crfi:xь ПрИЕМЛ!еТ'ћ Н4ЧЕi\ћС1'RО

cix жЕ кћсЋхћ npiEMAie'f'ћ &J\Jro•

&А4rочћсТ'НRћiИ

ЧЬ.С'ГИRћЈП

н

хrисrrоАю&и,

·d·

к нЕ3 ћ

il 113 d р ћ.

-

и ХРИС'ГОi\Ю&ИRћl и

По
Cd•

86

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

ПЕЋКИ

npoRЖ),f рЕЧШНЬ.IХЬ. ЦdрЕН Пi\oRME~
НЕ Koro, Нћ 1'016 .3EMi\H CpЬ.RCKЬ.Ite
nр-kроднтеАь. сконхћ рожденiе
RЬ.CilН'f'rRHHte RrR НЕ W npoR11pOC'f'ћiXЬ.· Роднте11н тоrо c-k"xoy
REIIMWЖЬ.H, НЬ. 11рЬ.Rћl Rћ ПOi\d'f'oR
Цdрстт·kн nprkждe реченныхь. ц"~

w

рЕН,

Н

СdНОМЬ.

ПОЧ'f'ЕНН

Жf,

Н

WRildДdiOI.J.IE RЬ. ДОМWХЬ. ЦdрСКћiХЬ.

.3ptXO'( СЕ. E.ttHЖHKЬ.I Жi Вћ СЬ.рОД•
C'f'RoR НоRЦН СdМОдРЬ.ЖЦfМЬ. RrRd•
ХО'(,

dЦ.IE

Ј(IКОЖЕ

llpИAO'(Чdte'f'

СЕ

WДdАИRШЕ се rь.Аоучн re тwr д",

Жш" же тоrо

w CdMЬ.Ite

крь.ке

ЦdpCKЬ.Ite.

Нь. Дd Нf K'f'O .3d.3H•
pdte Rћ.3Ь.МНН'f'' Cf .3d.3HpdE CЬ.I!poR•
ЖIННIО СЬ.IИМЬ., HMoRteH рd.3~Мћ
н рdссоуждшиtе никdко же

семоу

.3d.3рћlть.. fficть. со pdccoy днтел~
нимн nокы-kно моужмы w сь.род­
никwхь., КЬ.IМЬ. RЬ..3ИМdТН Cf, Kh.IX
ЖЕ i\H ~Дdi\ICITH СЕ рdДћl КрћRО~
мecid. Gtro рџн и зде pdccoy•
ДНRШf,

Ј(IКОЖЕ

ПdЧЕ

Сl:.рОДНћiКWМЬ. ПрОЦЈIНО

'f'dKORЬ.IMЬ.
teC'f'ћ

RЬ.•

.3HMd'f'H tE, ЈеЖЕ Н RћiC'f'k Gьн же nриtелњ nр-kжде речен•
НО\{10 ДРЬ.ЖdRО\{ .3fMiiH tpЬ.BCKћlte,

СТУДЕНИЧКИ

R~IH

Н

кнезћ

ЦЕТИЉСКИ

СаМОДрћЖћЦћ

дазарћ

царћСКћlе

Не

IЊЈRае'Гћ

н-kше но

w

КрћRе,

w пр-kжде

МОДрћЖћЦћ Rћ1Rае1'ћ

зарћ. Њ н-kше

же

КНf3ћ да•

w

царскtее

КрћRе,

'ГћЧiЮ ЖЕНа

'Гћ 'liiO ЖЕНа

11оменоуrrћiХ"ћ царь
пмменrk RћiiШIН.

ero

87

ero

wnprkждe noмrkнSrrћiX'ћ царћ

ПАоRМЕНе RћiRШH: .САћКаНћ, REAH~
кын кнеs11, СћiНћ cкerraro Giмe"
wна Нtмане, Rparr же cкerroмS
Gакк-k, роди сына жSnана Дi·

Mirrpa,

ИНОЧћСКWМћ

Же

СВЕ"

rrомь wнpaЗrk Давндћ. Gћ же
ДаRИДћ рОДИ .Сра'ГНСАаRа KHfSa,
.Сра'ГИСАаR Жf рОДИ .Cparrкa кне~

за, .Cparrкo же роди Д7.ЦНРћ .Ми~
АНЦS. (}ја Же RћiBaf'ГI. СћПрSж ..
ница

вынкаrо

С'ГНВаrо .dазара.

cero

н

RАаrочь"

88

ПЕЋКИ

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

н-k же моужь HAdrь, кротькь,
см-kрен Же npoRИ3AИXd, I<ШОЖе И
се tiiRлtttte'f'ь тоrо np-kмнorote
см-kреннtе. G-kдwoy же томоу
Hd дPhЖdiШhiMh nр-kстцм-k IJ,d'
реи nрьвыхь, никdко
СИR

се

ПO'f'hЦJd

сен-k Цdр•kм

~но вьзвы•

СЕ

же

IIOC'f'dBИ'f'И

и11и

крdАtемь

ИАИ ДECJIO'f'OMh, Hh Bh см•kреНЫИ
своtемь НАdrорdзоумн·kмь np-k•

HhiC'f'h ДdЖе ДО дне ИСХОДd СВО•
ter-', носе име ноrом' Жf и t~d·
ремь еМО'( Пph.BoRte (ДdHHOte). llp-k•
жде но сdмодrь.жщь. Цdpd Gт~·
фщd rАМ'оАю, Шд Ћ~tивь tet.JH
ПрИ ЖИRO'f'oR CROteMh C'f'pdHO\('
ЦИНО'(

СRОЕГО

BhpO\('ЧdETh,

KHf3h

C'ГpdHhl

Иже и

кь

Цd\)hCKdГO

Цd!IC'f'Bd,

сею

ОНИ

чьсть

'f'OMO'(

ДOBAИ'f'lt

Се

Нd!!ИЦd'f'И

И

се.

сЈмодрьЖЈНid

RЬ.ЯhШЬДh, НЕ

XO'f'e

И3•

MoRHit'f'И KHf3hЧh.CKJГO Hd\)ИIJ,dHid.
нь. се wtшoce ничнм' же

мьн'•

шин вь вс-kхь nрькh.ствоую~рiихь
Щ!dАtеи же и Цdрь nр-kжде тоrо
нывшlнхь noкd3d се, инокыхь АЮ•
не, C'f'd\)hiИXh ПОЧИ'f'~tе, МАdДЫХЈ,

ПИ'f'oRte, НИЦЈttе ·"ИАО\('tе, tiiKOЖt
мноз-kмь им-kти тоrо ДdВИ,О,d
И ДО'(ШО\(' flвpJdMd ННЦЈЕАЮIШ'
BddГo им-kе вид-kше се.

Ми11остивь &о tНАмы н-k. не ть•
чiю но по зем11ы Gрь.нь.скои то•

ГОВЬ.I MИAOC'f'hiHte зр•kЈХО\(' се,
И

ВЬ.

BCt

RhC'f'OЧHИte

C'f'\)dHhl

Hh

ПрО•

стр-kше се, вь стр.1ни же 6r\{'Пh'f'h•

скыtе и Gинdю, Iероусо~tимь до•

СТУ ДЕНIIЧКII

89

ЦЕТПЊСКИ

Gк ЖЕ ничим жЕ

Gки !Sно ничим ЖЕ

МћНШИ К?> ДОНј)ОДrR'ГЕi\НћiХ 1'ћ•
ЦЈdНћiХ ti!IШ СЕ И3RQi\16HifMћ Пj)rR•

Кћ
ДOHj)OДrR'f'Ei\~HћiX' 'f'ћlЏdHiИ
СК!SДћНћ ti!RИ СЕ И3RQi\16HiEMћ Пј)rR­

ЖДf

'Гоrо

i\16Rћ.

HћiKШ!i.IX

Цdј)ћ

ИНQЧћС'ГКQ\(ЮLЏИХ

С'f'dј)ћiИХћ

И

Kj)d•
i\IOGE,

ПQЧИ1'0\(Е, Mi\dД!i.IXћ

Сћ

ЖДЕ тоrо

i\16Rb,

нысшихь

Ц.Јј)ћ

ИH\VЧhC'f'R!SIOЦJiИXћ

C'f'diJћiXћ

и

крd•

i\IOGE,

ПQЧИ'f'dЕ,

HltltJHXћ Сћ

ННЦЈiИХћ rк ~Сј)ћДiЕМћ

0\(Сј)ћДifМЬ МИМ\(Е, RK Kj)Q1'QC'f'И

MИII!Sf, кь кротости сы и ист•kи
npocтoтrk 'f'dKORћ, f(JKO мнwrо
имшоRd'f'Н тоrо кро'Гкdrо Дd•
RИДd. Н.1 'f'OM' НО RИД rRШf Cf ПО
Кwн'стdн'тlн!S RKCdKd донродrk•
'f'fl\ћ ЮЖf dlЏE ј)fЧЕШИ. И СИЦfRћ

MHMRdHi'fMћ

ПH'f'df,

И CRE'f'rRH Пj)QC'f'Ql'rR 'f'dKQRK,
1(11\Q MHQ3rRMћ 'f'QrO ИМЕНОКd'f'И
кроткdrо ДdiШДd. Hd том ко
кндrkшЕ Cf no Roc'l'dH'f'ИIIO\( кк•
cdKdd донрод'R'Гfi\ћ, южЕ dlJlf pf•
ЧЕШИ. И СИЦЕКК RZ МНАQС'ГИНћl

Cli.l

Бli.IC1'ћ 1

ti!KO Hf 'f'ћЧiЮ IИ& CROfИ

RK

МИМС'f'ћiНИ

'Т'ћЧiЮ Кћ

CROfИ

Нћ1С'f'ћ 1

ЗfМi\И

ti!KO Hf
НИЦiiИХћ

'I'рЕНО\(ЮLЏНХћ

И 'f'j)rRG!SIOLЏiXћ MИi\QKd'f'И XO'f'rRШf,

MHdORd'f'И xoтrkwE, Нћ и до GкЕ•

Нћ И ОД lEp\SCOi\ИMd. .Сь RCrRMћ

'f'li.IE Горы npoc'f'Hj)d'f'И

MИi\QRdHiИ ПОДОННИКћ

ЗЕМi\И

ЖЕ ДО

НИLЏНХћ

И

ffipO\(CddH.Иd.

сЕ, и Дd•
.Ск IШМћ

C'f'ИROMti.

Сћl

МИМ•

90

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

ПЕЋКИ

СЕЖ44ХО'( И ПА11н-kхоу СЕ TltOpИMИIG~

G113Д4 ЖЕ и I\PI1KOIЉ RЕАИКО'(
т4ко и с11 rр4дом11 свЕтомоу Хри•
С'Г4

&01'4

H4WErO

В113НЕСЕНИЮ

Rl..

Љтроусоk, Н4 p-kцok rА4rоА~вмоkн
Р4R11ННИЦ4, Rl1 tiiGИЖE и wнцш
МНИХОМ11 С11С'Г4ВЫ ЖИТИIG, И ИНИIG

ROЖI1CTRHЫIG ХР4МЫ, wв-kxl1 ПО•

W OCHOR4Hi4

H4Ri\t111G, дроуrии ЖЕ

R113ДВИЯ416. Роди ЖЕ и С111Н4 ·в.
Gтеф4Н4, ИЖЕ и ДЕС11ОТ11, и &А11К4.

134

И СИЦЕ Rl1 RCoRMI1 ДORpoR Н
GA4rOЧI1CTHO GoR npokcn-kR41G, Rl1•
С'Г41GТ11

ИЖЕ

RhrErO BI1CTOK4

Ц4р!..

wсынов11 Иsм4ИА1вв-kх11, Al~p4TI1
ИМЕ ИМ~ЦЈ4, и всоу Гр11Ч11СКО\(Ю
И Б.A11r4pCK~IO SEMAIO np•fi:IGMI1,
И

Н4

CEro

ПрИХОДИТ11,

МНОЖ11С'ГВО RЕДЫ

GECЧitCAHO

Cl1 COROIO: CI11HORf

Йr4рины с11 Т 41'4р111, K4pMИ4Hrk
ЖЕ Cl1 G4рХ4НИТЫ, Гр11КЫ ЖЕ н
Њњr4рЕ и llрв4нити.
Том оу
ЖЕ

с11

63111КЫ,

nоr,шими
СЕМО\(

НЕ ПОП~ЦЫIОЦЈ~
ТИАИЦЈ4

ЖЕ

t14СТ~П4ЮЦ-'~
HA4rOЧI1CTИIG

ПОПр4ТН

GOЖI1CTRI1H44

И

И

СВЕ•

Kp11CTI1

~НИЧИЖИRШЕ WСКRр11НИТИ, Н Chp4,.
ЖЕНИIО
И

Rl1

МЕЖДО\( WGОИМИ GЫRWO'(,

С11р4ЖШИ

'ГОМ11

НЕ%С'ГИВЫ

СТУДЕНИЧКИ

ЦЕТИЊСКИ

MИAORdHifMh. ПОДОIШИКI.

i\OC'I'HROMO\(
С~

И

ЖfAdf

ПiJdRfДHh.IMII

Дd

Ch.l МИ"
И WHh.

0\{САh.IШИ'Гћ

СПОДd ПiJИ3ћiRdiOIJ.Id И

ro~

rAdrOAIOIJ.Id:

w

nрiид okrre, RAaroc~toкeнiи
ца мо"
ero. И еже cz сими и к~ сим~
црь.ккь.1 nроkиз~иха

91

noмdf"'awe и

к~сакымь. окрь.мменiемь.

nодки•

Кь. сиiмь. и црь.ккн

nроRИЗАИХd дар~dШf И Rh.CdKh.IMЬ.

ЖИ'Гif

OKph.MAieHifMh. ПОДRИЗdf И OIШd•
RAI<If. Gьзд" же и монdсrrырь.
Rћ докри чесrrи rори К~чаинскь.lf,
кь. crrpdнok Љrrр~щ оkи, rAdroAie"
мь.ш Ракь.н'ница, кь. н.еиже и
ORIJ.Iff жнrrie cь.c'l'dRH. Gь.да же

C~C'I'dRИ. G~3Дd Жf и ИНћlf RОЖћ•

и инiи ножt.сткнь.lf ХР"'""· wкоkхь.

C'J'RHћlf ХР"'""'· wкоkхь. ПOHdRMilf,

ПOHdRAI<If, WRoRXћ W OCHORdHi'd
кь.здкизdе. Роди же rrpiн cыHh.l :
Grreф4Hd дecnorrd и :Cilh.Kd н

Жf и

Жf и
Rh. Дh.RiJИ ro•
ры Ко\{чанне, кь. crrpaнok Пет"
ро\{шщоkи, r~taro~tleMh.IИ Ракt.НИ•
Цd,

G~3Дd

WRHdRMilf.

МОНdС'ГИрћ

RfAИKh.

R~ НlеИ

Жf

WЮ.ЈШ

Д\}0\(rh.lle Жf

W OCHORdHid R~3d•
кизае. Роди же и дка сь.1на,
Grreфaнa ДЕсnота и :С~tь.ка.
И СИЦf ДOR!)OДoR'ГfAHoR И Rh.
RAaro•њcrriи np-kiЉIRdE, и кь. до•
крод oR'I'Mie(h. npokcnokкat, кz.crra•
Е'Гћ иже 11rаренwмь. царь. "'""Р"
llмo\{parr~.
И MHoro Rh.C'I'OЧHh.IИXћ с'ГрdНћ, ПО
ROЖiiO

ПОПО\{ЦЈЕНiЈО,

llpИIMh.

R~

HdWf HdKd3dHif, ПdЧf Жf 3d 11\}oR"
сто~ nil.eнi'a к~ WMkiJ.Itнif. И их
Жf

11рiИМИ

C~RИpdf'l'h.

R~Cf

С~

'1'0\{PCKh.IMИ МНОЖћС'ГRИ И Т d'Гdph.
И ИHh.lf R~C'I'OЧHh.Jf 6.Sh.IKћl И rAdrOAieMh.lf Kass~~Uaнe, · Грь.кы жt и
H~tь.raph.l и На capaRh.l с llрканаrи,
исходиrrь. "" cero к~tаrочь.сrrикаrо
кнеза Аазара, xorre и etro nодь.
COROIO 0\{ЧИНН'ГИ. GtMO\{ Жf Hf
WC'I'dRMiiiOIJ.IO\( RZ.HH'I'И ШЧћС'ГИ"
Rh.IMh. R~ CRf'I'ИAИIJ.If ROЖif, И СНЦf
R~ЗRpdHI<IIOIJ.IO\{, WHOMO\( Жf
Hd"

C'ГO\(ПdiOIJ.IO\(, czpdЖfHiiO Жf KћiR"

WHk ПО
Жf Ch.C'I'dWf Cf

ШО\{ ПdДif'Гћ ШЧћС'ГИRh.IИ

CiJoRД oR Hd Н ЈеМ

Докр~ко1<1.

И си це докрод okrrмнok н Rt.
RAdroЧh.crriи npokcnokкм н проkкы"
Rdf, Rh.C'I'df'l' Жf ИЖf frrdpfНWMh.

Цd!Јћ "'"'Р" 11м~рd'Гћ, сынь. Ор•
КdНокь., кь.н~кь. WcмdHd np4WЦd
НХћ Н IIOKOpИ МНОЖ4ИШИХћ

C'l'iJdHh.

RћC'I'WЧHh.IXI. ПО ROЖiiO ПOП~IJ.IfНiiO,
ИСХОДИ'Гћ Hd etro RAdrOЧh.C'I'H"
каrо кнеsа ildзdpd. Gь.&ь.Јрdf'Гћ
Rh.Cf Сћ '1'~\)СКЫМИ MHOЖh.C'I'Rћl И
Т d'Гdpf И ИНiИ Rh.C'I'OЧHif 6.3ћ1Кћl
и rAarм.eмie Кdраманiе сыроkЧћ
llчdMie,
XO'I'f И ctro ПОДћ COROIO 0\{С'ГрО"

И

И'ГИ. GtMO\( Жf Hf WC'I'dRAI<IIOЦJ~
НfЧh.С'ГИRИМћ Вh.НИ'ГИ Rh. СВf'ГИ•
AИIJ.If RoЖif И СИЦf R~ЗRpdHI<IIOЦJ~,

Кћ Ch.pdЖfHiiO RpfMfHИ ПрИСПоRR' •
ШО\{ rAdrOAoR'I'h R,.ldrOЧh.C'I'ИRћiH
..dd.3dpt.. Кћ CROHMI.:

92

ЛЕТ. КОПОРИЊСЮI

ПЕЋКИ

НdСИi\НИКћ ntiДdle'Гћ

W

Мћ4.'\

no

ср·kд Ћ р<~зною и 'r-kAWMћ и д~·
ШНО

Сћ

MHWЖћC'rRWMћ

HorollpO'rHIШћl;(ћ КОИ.
ЖЕ

'roro

СћiНћ

единћ.

СRОН;(ћ

~C'rdle'rћ

СТУДЕНИЧКИ

ЦЕТИЉСКИ

93

t1МИ Косокоу. GтdE'I' же R% м-k·
сто ero сынћ lldi"d3ИTћ.

W

RAdГOЧћCTIH{I\IИ,
Mli Жf
ИАИ

Кћ

СRОИ"(ћ С% НИ•

им-\i:ше Е% A\1\ICAii

ЖИRОТћ

И~И

G11и же

8ДИНО

110\(ЖДИ

Дd

СЕОЕИ

IIMdiOTh.,

ПрИШћДћШf

W

Христ·k dЦ.Н соу детћ и СћМIЊТћ
ПО

R{1dTI1i

CRO!Ii И

ПО

ПАћТИ,

R%Cd

roAdW е,

R%

С%{10ДНИКWХћ

Дd

ИAidMJf,

ГАd•

CildRO\(

ножlю.

П о•

НЈ6Жf, {JfЧf, САЫШИМ%, Jf3R{1MJНdГO

Христомћ
rосnодемћ HdWИi\lћ
СКСО\( Дd IldRild, lliK-' 111 ТћКМО
СИЮ

RИДИМО\(10

Tfljld

СКМрћТћ

!1{1JffTИ, Нћ И

w Христс.1

Hf

dHd,\'\filid

ХО•

JЉITh.l

MOAiliWE се. И ПdКЫ
н-kкс.1ко моученичнкыи npoв-k·
ЦJdRdWf riiMћ: Gтс.1н-kм11 моужћ•
ctљt, Rpdтie, ~%n'ie, Нf nр•kдdДИАЊ

RpdTJ6, IH nр-\i:ДdДИМћ

RAdГOЧћCTid

стi'с.1 11с.11шrо, не т11кмо no скрwд­

HdWfГO НЕ '!'ћКМО ПО

СћрОДНifКWХћ

HdLUИXћ,

Нћ

11

Чћ•

Gтс.1н•kмћ м~ж'скћtИ,

НИI\WХ"-

HdWИXI>,

Нћ

Ri14ГОЧћ•
ради

И

CTIIh.IIIXћ рdДИ M'RC'rћ Wtt-li:Xћ, RK

ЧћСТНЫХћ i\PRCTћ wн-kхћ, Ећ IIИX•

HIJXЖI

RKCИildiO'I'

Жl

ГОСПОДО\(.

Кћ rocrtoдoy. И еже ИМdМћt nr-k·

Cf

Дh.Нћ

MOIIRћl

И

НОЦiћ

НМћ

W

К%

И еже Иi\t4Mћl nр•kсысокые стњ·
llh.l

no

3ЕМАИ

дoyxocнhtf

WЧћСТЕd

моуже,

no3HdRdfMЫ,

оrш

нмшrо,

wкы
же

ti

н4мы

единомоу

R'RДOM И с-\i:д -li:IJJOMO\( СрћДЦd И
оутронь.t чмк•kкомh, дс.1 ЈН3ћ
chMO'(lJ.IfH'id и &% тишин•k 11p-k•
Rh.IRdiOЦJf,

И

Tbl \V 114Ch

к,tdдыкоу н<~шеrо

Icoy

0\(МОА!Тћ

Xp1tCTd.

Кк сиАњ с•kсте 111ко ti П<.1стырс.1
li

0\(ЧИТ'Iiltll

Иi\i4Mh.l

ti4ШfГO

liCrtOpO\('ЧHИKh.l

И

ИНЈ,IIIХћ

34

lldCh

dЦJI 1\ТО W lldCh. ЖИТii 3Дf !Jp-\i:•
м-kiiИT О, 111 ТћЧitо RO ИЦНМћ

Ећ3СИАdЮТ

Cf

MWiiRћl

W

lldCћ

RЫCOI\h.lf CTAћllh.l 110 3fMAif WЧћ•
стс" нс.1шеrо, д~ховнi'и же мoyж'iti,
WRilf 114МИ

!10311dEdfMћl, WRИ

Жf

единомоу к-kдоми к•kд·kц.rом~
срћдЦ" и оутроны чмк<kкwмћ,
да еез c~>м~tJIШid и (в%) тишин·k
rtp'RRh.IBdiOЦJf, И Т'iИ О IIMћ ~МО•
А!Тћ

RAdДћiK~

ГОСПОДd

HdШIГd

Iисоу Хrистс.1. К% с'iимћ к-kсте,
I<!KO И
wero
lldCћ

lldCTh.l\}d

И

~ЧИT!Aill

lld•

и инныхћ исnwr~чникь.t 3d
ИMdMh.l.

94

ЛЕТ. КОПОРИЊСКИ

ПЕЋКИ

И Кћ конц~ c11p.sжшi.s rroro, не
RoRMћ 4'ГО ИС'ГНННО/е рЩШ W
СfМћ ИЗДdН i\И КЫМћ
RЫRћ XPdH/eHJd, Иi\И
ROЖiiO W СfМћ

р~к.sхь.

МНОrИХЬ.

W CRO/erO

Пd4f соу ДО\{'

СћRИRШО\{'

rroro

М~КdХћ

к11зим.s

СdМћ

Сћ,

И

и

no

4ћС'ГН~Ю

и нмrоrок-kннн~ю rAdRO\{' .ero
W'ГCoR4f. И ПО 'ГОМћ ПОдР~4НИКЫ
к11зим.s кс-kх11.

СТУДЕНИЧКИ

CROИXk

си,

HZ.

Дd СПdС~Т Cf.

мноrыхk

ЦЕТИЊСКИ

95

ПО/\30\(

И МНОГО llO~ЧИRI.

И мноrо nо~чикь.

RZ.ДRИГk, RZ.HИ•

И KZ. М~ЖћСТRS Rћ3ДRИГћ RkHИ•

дошt, и ч то по сроkд ok сихh cz.

дwwt, и что nocpokдok сiихь. сь.

и

KZ.

MOVЖI.CTRO'(

RћНИДf

&Aaro•

ГОЧkСТИRЫ KHf3k ilk34pk, f(IKOЖf

ЧћСТИRh.IИ KШSk il43apь.,

f(IKOЖf

1Ш рЩ.IИ ИMrRf ЧИСТО\( CZ.RrRCTk
кz. воrоу и чАокоkкwм!.. Hz. ижt

ви рнџи имоk.е чист~ сь.коkсть. кь.
ВОГ~ И ЧAORoRKW' Мћ. ll1. ИЖf

НЏ.fЖДfЮ

'l'dKOROIO

CZ.

RZ.HИДf

lbld•

НИМk WRЫ RКШkДћШf RZ.СПј)И•

fШf Bi\dЖfHHћiН КОНЦh.; HrRЦiИ Жf
t:TP4X4 АИ р4ДИ ИАИ Hfк•kpi4 р4ДИ

CROfГO ВоRГО\( Cf 6Wf.

тако

НаДЕЖДЕЮ

ШћДШf

Сћ

НИМk ВАdЖfННћiИ

Rh.C•

npieшe конkць., ноkцiи же страха
ради ИАИ шкоkрiа ради вokr~ .еше
се • .М.~ж вw ноkкто &Ааrородь.нь.,
еrоже W&Ah.rdx~ закид оkцни и
HERrRp 'на

MoRHf(IX~ Кћ ВАаГОЧћ•

етиком~, d&ie кроkмf nодовно
wнpokтk, Sстрkми се кь. самом~
н.:~чеАник~ mко wвоkзае. 8r д" же
Bi\И3k BћiCTk, И a&if
И

RћН3И

rpь.дdro

Мh.Чћ
и

Orli\kЧdfT СЕ

'l'ОГО

стр.:~шн.:~rо

дРkж'ца. Т~ Жf И t'dMћ

CdMdГO
и

с.:~ма

W HHXh.

nадаеть., воr~ т.1ко rJonScтикws,

f(IKO

да кыикь.rи сь. м~ченiа коkн"

Ц rRMћ SRISf'l'

Cf

И ИЖf Сћ HHMk,

ЕА4ЖfННћiИ Жf КОНkЦћ nостизаf'fћ

~СоRЧЕНifМћ Гi\аRНћ1Мћ. 1 )
И сице сz.ткор•
ШЕМ!. 'l'rRMћ, f(IKOЖf И 3Дf ПрО­
ј)ОЧћСКОf

\IJHO

рНЏИ Кћ t'ИMZ.,

d!J.If

ROAieiO Cif CZ.'I'ROj)ИШf, 6Жf: f(IДh.IИ

XArRHћ

мои

RZ.3КfАИЧИАћ

leC'l'k

Н4 Mf TdKORd KORdj)CTRid, И 63ЫКk
ИХћ

МћЧћ

WНОЮДО\(

WСТј)ћ ј

ацн

АИ СТР4Х4 p4Дii, 'IAORoRЧћCKO\(IO
НЕМОЦЉ RrRДILЏf, НЕ RM'RXћ ЧАО•
R'RKћ, ГА4ГОАIО, Hk ИЖf RZ. Та•
KORoRMћ Пj)Oii3ROAieHiИ HblRШiiMћ,

')

Овај је уметак уает иа

19-те

главе

I<онстантинова

спота Стефана, али скраћен тако да се аавршетак (од:

&oroy

Житија де·

Т4КО nоnоустнкшоу)

оuде односи на тога мужа, док се по Житију то односи на кнева Лавара,

(Гласник С. У. Д.

4?, 261).

96

ЛЕТ. КОПОРИЊСRИ

ПЕЋКИ

IlprkЖДE НО 'I'ОГО t'ћМрћ'ГИ Rћ
лrkrro rrprkrr'IE сАћНЦЕ Rћ rrмS nprk~
МЖИ сЕ, ltl/\0 И sкrkЗД4Мћ Rћ
nЛdДHrfi ltiRИ'ГИ СЕ li 1\0\(Hrfi Rћ
KphRћ, no/\43~/e нЋдоу xorrнџs~
Нћi'Ги
СћiНОRћ Измdимкrkхћ.

w

СТУДЕНИЧКП

91

ЦЕТИЉСКИ

Чilокrkчь.ско нrkчто и с'iи nocтpd•
д<~ше. Gь.и же IМ<~женныи имже
ОI('ЧdШЕ,
1',\Е'ГЬ.

c'id и сь.твори, и
ДОI('ШS

w

свою

IIOild•
МvДЕХЬ.

своихь.. и тоРо с•kше 1шд·kти no
(НКШОМОI(': мнrk со еже жита
Христось., и еже оу.ир·Јп•11 nри•
wcp·kтm'ie; досрод·krrшнн со жи•
'ГIЕ КQЬ.С'Гh И С~МQЬ.'ГЬ. B:&Mrfi:HI<IE'Г
се. fi СИIЏ 'ГЕСКНЬ.IМЬ. 110\('ГЕМЬ. ШЬ.•
C'ГBOI('IOLJ.I'iИMh CildДKЬ. 16С'ГЬ. Гilt\CЬ.
\IЈНЬ.

nрорОЧЬ.СКЬ.I, ЕЖЕ:

И3ВfДИ ИС

'ГЬ.МIIIЩИ ДOI('WOI(' МОЮ, И
lfi\И

С~И

dПОСТОiiЬ.СКЬ.IИ

npOЧdd,
ГildCЬ.:

w

кто ме изiшшть. тrk"" сzмрь.ти
ен, и рdздрrkшити се Жfildюrrь.,
11 еже cz Христомь. сыти. G11це
Же, I<IKOЖe рЕЧЕ се OIM~ &h.IBdiO•
IJ.IIIMЬ.,

вz

роукt~хь.

е з ычь.скь.rхь.

СИХЬ. SBrRpOBIIДt1ћii1XЬ. BI-Џ.'IШIE се
ОВЧе C•IOBECHdГO 11 CBE'Гdi'Q С'ГdДd
ХрИС'ГОВd, 81'0ЖЕ СdМЬ. dMИ(Jd
СВОЕЮ рО\(КОЮ ЧЬ.СТНОI('I~ CZH k•
•Н1116'ГЬ. 11 СВПО\(Ю PildBS. Т dЖЕ
11 3ЕМ11Ю rpЬ.CCKOI('IO 110ВИНО\(Е'Гh,
И HrRKћl ДdНИ W 'ГОЕ IIQИfM.II6TЬ.,
rprRX'ћ ПО НdШИХЬ. Q<IДИ Ctd ПО•
СТрdДdХОМЬ. 11 сеСЧИСiiЬ.НЬ.IЕ БrRДИ
110 тоrо сzмрь.ти
nодехwмь..
Г ildrOIIIO'Г ЖЕ, I<IKO ПQrRДЬ. 'ГО ГО
CZM(JЬ.l'iiO CilћiЩE В% TMOI(' nprfi:•
iiOЖif СЕ 'ГОIIИКО, I<IKO И 3BrR3•
дt~мь.

в-&

nмоу дь.rн

1<1виrrи

се,

Gнце, 1<1коже рече се, с'iимь. сык­
шi'имь.,

вь.

рSкt~хь.

езычь.скь.rхь.

C'iИXh SRrRpWBИДHЬ.IXЬ. RИД rkwe се
WВЧЕ CMBECHJI'O И CRe'Гdi'O С'ГdДd
Христовt~, еrоже сt~мь. dMИpd Ил •"'
ДрМ Б.d.:13И'Гh, HЬ.ЧfiiHИKd ПdД•
Wdi'O СЬ.IНЬ. CROEIO pSKOIO ЧЬ.С'ГRНSЮ
сь.немметь. и свЕтSю ero rilt~BS.
Т dЖе И зеМi\Ю срь.с 'скSю ПОIШ"'
нSеть., и дdнь.r нrkкie
тое np'i•
емметь., rprRXЬ. &W рdДИ НdШИХЬ.
C'id ПOc'ГpdДdXWMh И ШСЧИСЛhНIЕ
с·kдь.r no торо сь.мрь.т11 noN
1€ХWМЬ.. Г ildi'OJIIO'Г' Жf, I<IKO ll(JrRДЬ.

w

тоrо сь.мрь.т'iю

сА·ь.нце

вь.

тмS

ПрrRМЖИ Cf 'ГО1\ИКО, I<IKQ И SBrR•
зд11мь.

gz

поАSдш

~<~вити

се,

r1окt~зоуе crkдo'l' хотеrроую no
rихь. IЊI'Гif. Gице МО\(Ченичь.сt\Ь.IИ

noкt~зSe crkдs хотнрSю no ci'иxr.
СЬ.IТИ. Gице мSчтичь.скь.rи исхо·

ИСХОДII'Гћ

Д,И'ГЬ.

сzи

HOBЬ.IIt

и

веi\ИКЫИ

В% МО\(ЧЕНИЦ'kХЬ. И 110 ГОСilОДНЮ
l'ildCOI(' r'ie IЉIВМ'ГЬ., еже рече: мно•
зь.rи НО\( доуть. nocilrk,J,нь.rн nрь.кь.rи,
И ПQЬ.RЬ.IИ ПОСili.ДНЬ.fИ. И СЕРО BZ
пос11rkднь.rмz. род•k npь.Bdi'O R%
Родослови и Летописи

СZИ

НОRЬ.IИ

И

RfiiИKЬ.IH

RЬ.

мSчтнцrkхь. и no rосnодню rilt~cS
c'ie сввt~ет' еже рече: мнwsв cS·
ДSТЬ. ПOCilrRДHИ llpЬ.RIIi И 11рRИ 1
rJOCilrfi:ДHИ. ll Cfi'Q ВЬ llOCilrRДHЬ.IXЬ.
QWД rkxь. 'ПpЬ.Rdi'O НЬ. МSЧЕНIЩ rkxь.

7

98

135

ЛЕТ. RОПОРИЊСRИ

ПЕЋRИ

И Rћ П!)ИАЕЖЕЦЈi'ИМћ '1'4МО rр4Д rk
поrрrkншо нысть. тrkм юrо c:Re•
'1'016, Rћ Ark'I'O I·SWG3·
И ПО Н16Мћ П!)ИЮМАЮ'Гћ Hd"
ЧfA~'I'RO CћiHORf 16rO G=теф4Нћ
ДЕСПО'Гћ,

6ЦЈЕ

СО\(ЦЈИ, И

Жf

И

Md'l'f!)ћl

Н4Шћ1Хћ !)4Дћl

~GИRWWMO\(

WЦ4

ИХћ

16rO

rprRXћ

GћiR4IO'I'ћ

ПОдРО\(ЧНИЦИ. И 'I'Oro 34RrRЦJ4•
НИ16

Сћ

KAf'I'ROIO

CЬ.IHORf

16ro

RИ•

д rkкwe w т тоrо речшное; liiKO
r ДrR AIOGO КОНћЦћ ЖИ1'i4 ПОС'I'ИrН~,

ниrдrk же инде ть.кмо Rћ троудrk
3Д4Нi4

M016f · ЦрћКRf

ПОАОЖИ1'И

ми се, юже и сь.ткорише сь. сь.кrk•
тwмь. патрi4РХ'" и митрополiить.ь.
и

иrоумшь.ь.

и

поустинно

про•

ходеЦЈi'ИХћ ЖИ'I'i'f. Сь.сы CћGp4RWE
Cf Кћ р4Ц'k МО\(Ж4 W'I'KpћiR4IO'I'ћ
rронь. и wнprk'1'4IO'I'ћ скетыю мо•
ЦЈИ 16rO Ц.НАИ И НЕ{)~ШИМИ, И
мноrо
liiKOЖE

нлаrоконi'е
И

HћiHiil

ис:ПО\(ЦЈdЮЦЈf,

RИДИМИ

С:О\('1'1..

И r1prkнrkcwe и кь. неже wт нюrо
Сћ3Д4ННrkмћ МОНdС'I'ИрИ ЧћС1'НrR
ПОАОЖИШf Нћ Ark'l'o I·SW· И ·G,o,·.
1\рај.

СТУДЕНИЧКИ

ЦЕТИЊСКИ

моучшИ[\оRХЬ. nоложено нысть.
CRETOE ero ToR/\0 R~ nрИАЕЖЕЦЈИМЬ.
м-kстоу rр4Д -k, Н4 н ~ем же ci4
GЬ.НШ, R~ AoRTO ,1·SWCj3·
Ц 4 р ~ ·Ri· fipИEMi\16'1' Жl Hd•
'ЧЕАСТRО Ch.IHЬ. ero СЬ. M4Ttpito
tCкoeto десnоть. Gтеф4н~. И не

110

мноз-k

кремени

к~схот-kше

11р-kшсеиiе сь.ткорити нок4rо к~

.моучшиц-Rхь. и CA4RH4ro к~ nод•
.виs-Rхь. скет4rо кнез" .d434p4.
G~ сь.к-kтом же n4тpi4PX" и
·R~cero CRoRTA4rO С~НО\)4 Сј)~Н·

·CK4rO CiE HЬ.IRdETЬ., &>крИR410ТЬ.
-оуно IJ4K~, ИДоRЖЕ CRET4rO ToRAO
.i\ЕЖ44ШЕ, wн-kтоше же •ro нер43дроушtно, НЬ. R~C44CKh.l Ц oRAO
11 мноrо нмrоконiе И3Д4R410ЦЈЕ к~
'fiOXR4AO\( И CA4RO\( И 34СТО\(ПА1е•
'tliE И OCREЦJEHiE R~СЕИ (}рЬ.НЩоRИ
земАи иже к-kpoto npиcтoyn4to•
'ЦЈИАЊ,

И

tt!KOЖE

И

HЬ.IНttl RИДИТ СЕ.

npoRHECШE

ПОАОЖИШЕ R~ С~•
ЗД4ННIМЬ. W HlerO МОНdСТИј)Ы,
.Е~ АоR'ГО ,f·SWq,O,·
I<paj.

99

nоложшо нысть. ске·rое ero т~Ао

RЬ. ПрИАЕЖЕЦЈИМЬ. М~ СТ~ rр4Д ~~
Hd НlеМЖЕ Cid Hh.IШE·
-~· Днnоть. Gтtф4нь..­
ПрiемА16т' же Н4чм'стко сынь.
ero r~ M4TepTto своеtо десnоть.
Gтеф4нь. И tH no мноs~ кр-k•

мши кь.схот-kше np-kнeceнie сь...
ткорнти нок4rо кь. м~чшиц-kхь.
И CAdRHdrO RЬ. ПОДRИSоRХЬ. CRE•
T4ro кнеs4 д434р4. Gь. сь.к~..
ТWМЬ. П4Трi41ЈХ4 И KЬ.ctro CR~•
TAdrO СЬ.НОј)d (}phl>' СКЫЕ 3EMAI6

сТЕ HЬ.IRdETћ. ffiкpЫRdiOTЬ. ~НО
j)dK~, ИДЕЖЕ CRETOE ToRAO АЕЖ4Ш&,
онр-kтоше же то tЩЈ43Др~шно,
НЬ. RЬ.СdЧћСКЬ.IН Ц oRAO, И MHWrO
RA4roкoнie И3Д4КdtоЦЈ& кь. nохк4А~
И

CAdR~

И 34CT~ПAI6HiE

И

WCKE:o
ЦЈШiЕ RЬСШ 3ЕМАИ И RoRIJOIO Пј)И•
СТ~П410ЦЈiИМЬ.,
tt!KOЖE И Hh.IHttl
ВИДИ Т СЕ. И npoRHEc' ШЕ ПОАОЖИШЕ
КЬ. СЬ.3Д4ННоRМЬ. W НН>rО MWH4"
стыри .

ЛЕТ. ЦЕТИЊСКИ

100

Цетињски.
(Продужење.)

Gыtњ

136

сnвrkтомь.

же ero

tl4тpi4PX"

Gтеlјынь. сь. RIIМ'очь.стивою

и

вь.с·kхь. скнџеннь.tхћ

rоmождею

и

сь.сор11, Х"'д"т"ем •

же сь.rlldСИЕшiимь. о дь.цнрн ~ее МћНШОII Оливер•k, вь.дdеть. сlю
RЬ. жт~

IIMEph

RIIIИкw.н~,

Ећ еже

ctldCIHO

Rћtти стадо ХРИС'I w~

IЈМIНИ'ГНО W Еi\ћКћ r~&rRLJJIHXћ !е, W HdЧfiiC'I'ErR Жf RЩНИ Md-

'1'1\)Hbli\111 oдrkr::ae'l' се AIOIIИ'I'RdMИ и Фчьское дц•стоинство HdCII'k~
доуетћ. и TdKO Sно wсходе земi\ю WЧЬ.C'J'Rid СЕОIГО и \\'K\)hC'I'Hd
сь.мирикь. дрSРь.t стRори, и w дршл~е нарек'ш" се ть.чlю срь.с'"
ск" RЬ. н•kк" Rр•kмена, и Ђ\ кь. cшrk tlptiRilrRЧe, н·kк" же и
11окори. МимстиНiею же оrрмкдь. се и донродrkте11iS, сь.зд" жt
н црь.ко!'>ь. мi"тро110111ю RЬ. EeiiPP"A rk; сьздd же и стр"ннопрlем~
11111~~; СЬ.ЯДd Жf И ДР~Р~Ю ЦРЬ.К(IRЬ. ЕЬ. Бе11' l'j}dД'k IЉН~'I'ј}Ь. rpdДd.
Т dЖI сь.тRори rиликSю 1\рь.кокь. кь. At•kcт·k l'•ldPOilleillrRмь. Pect~Rd.
Rрать. же еРо прrkмечmнь.tи .С11 'кь. w сеРо w&rkr<~e и кz.
LIMИpl RЬ.СХОДИ'ГЬ. И 11\)ОСИ'ГЬ.

W ЦLij}d RWIJ

МН\\1 ЖЬ.С'ГRО, И ИЗЬ.ШЬ.ДЬ.

rlilrRH~eть. зем11ю wчь.cтRid сноеРо. Посл•kжде амирd и iИSciJ,
ср11ть. tlp·kждepeчmaPo, nor11rkди Llмi"pe Илмь.м~, зак1111Rь. 1i11ь.к4

11 HI'Гid ero .ild.3Jpa, иже RЬ. м·kсто тrk"" и крыш ll!RIIЬ.Ko раз•
ДrRiiiHШ, П\)1\ЧIСТИШI Cl. iИ~ci"d Жl nлrkHSdWI C'I'\)Mih.l €1'0; WИ
же сь. зпомь. скоимь. Илмь.м П1111.3i'томь. с•rран~ еро пон11рахs.
Оусiен же IЉtсть. .М~сi"11 dMИpd, о

w толrk ЖИ'Гfi\Ь.с'I'RО и RЩШ

RЬ.rd 11mрн11 сь.с•гоанi"11 Rь.спрi'еше. И н.ыrомре ноРd w tњс·kхь.
ИХ Жl СЬ.'f RОрИ ЕЬ. RCI ДНi'И ЖIЈ~ОЂ:I CRQIГO, И &•k Д rRi\0 €1'0 МИ,
i\OC'Гh.IHill HШp<kc'l'diШd, €11ИКО СdМЬ. IIС;(ОДИ'I'И RЬ. HOlJ-IИ ПО СТЬ.•
ГIМХЬ. lt ;(dЛSI'd;(ћ

СRО€К'

pSKOIO

НИЦ!i"ИМЬ. И.3"iddlllf,

11

'I'Ь.Чi"Ю €ДИ•

ноrо носщмrо зл<~то IIIIИ rр1Бро сь. со&ою nolei\lilll!LШ. 6диною
же 'l'o.нS pd.3ДIIЮIJI~ r1р11шь.дь. ющљ, 11одмть. ем~, еrоже """"
ЖfНHЬ.III llOЗI!dRЬ. llp'RД'ГIК'Шd, lldl\h.l RЬ.Topole ПОДdС'I'Ь. емS MHWЖdte,

11

llJKЬ.I

MHWЖd€

1'\)f'ГIЩ!IO

IIOДdC'I'Ь.

€i\l~,

ПОЗНdRЬ.

'l'diiO

ПdКЫ

IIOДdCTЬ.

ТОГО

ПрИШЬ.,".Шd,

Cid p1KI\: Hd

IДd

lt

;(Ь.Il)-IHIIЧI.

Ть. же Шк•kцм: rн 11зь. хь.rцшикь. ни кль.хна, нь. ты иже зем11ь.•
tЉti\lh.

L~dрс·tЋомь.

кь.схь.tLЈЈdШЈИ
Gице тнормш RЬ. Rce
W 01\ј}Ь.СТНЫХЬ. С'Г\)dНЬ.. 11\JIIi'ГИ IIHLJJIИi\th.
и снщmш•о нџ,Srа cSL!li"llмь.. R·k же снrkтль. кь. ксrkхь., в Ч'l'о­

ДIНi ЖIШO'I'd

rнсесное

€1'0, llll\0

И

ршS, ,Ј,онрол·k'Ј•елв же змн11 sде"·kти не Sдell'k.
же

eлtS

c~tp~

rtorтdRI1Illf1'ћ нe·ri11

ЖfHHh.IИ КОНЬ.Цћ RM!l\li"f'I'ћ. И

w н~еrо монllс'rыри PerdR'k.

сtннrо Гew11Pi'",

При жtt•roтrk

11 'l'dKO см~
TdKO ПOI'\liiRd€'1' П Rl> СЬ.ЗДdi!НОМћ.

:ТЕТ.

ВРХОБРЕЗНИЧКИ

у. ДЕ с 11 о rr ь. Г ю р r• ь..

137

сnрiЕМћ

CKVn'f'pO

ДfCПQ'f'CKdГO

crrынrer~

р~кd

H1\'f'oRHћ

IIQC'f'{Ji\ДdRћ,

101

&i\droчь.crrнcь.r

-

CdHd

Н

ЖЕ Гюрrь. сь.-

/ЉIС'Гћ КрО'ГћКћ

rlростгрь.тгd кь. ННЦЈНМћ. и мнwrd

Гllћ&ОЦ'k

Н

31\d Ш Измd~

C'f'dpOC'l'~l Жll'f'id RlldЖEНHћiН

n\Јi'Е'Гћ конь.ць.. Родн ЖЕ ДRd Ch.IНd Grrнjынd 11 ГEwprid,
rемь. dMH{Jd М~р11т' хмњ wc11-krн1.
138
о. ДЕ с n о 'Ј' ь. с" -k п ь.. GтЕфdнь. ЖЕ сынь. ero
ДЕС/l~'l'ћ 110 \U'f'ћ'HR<k CI\OHЧdHII lf RlldГO~ГOДtio nоЖНRћ 11
м~дrь.но 1љ. 11~ц·k ножlн д~ш~ nр•kстмш. Роди же 11 сь.

ДRd
13;)

дЕсnотd

Iw.:tt/,1

r 11 ћ r ~ 11 ћ.

OG{Jd3ћ tld\JEЧEIЊ
11р·kдмть..

t 40

1w d н.

s.

11 ( .•.

их'жЕ
нысь.
ЦoRi\0~
љrнd

име истругано).

Гн\•рri'е

-

MHAQ~

ЖЕ

RћCII{JfE'l'ћ

CRE l'ћllf

IIIJQЧћCKћiИ

ГfpAidtlћ MOtldXћ. И 'l'dKO /Љ {Ј~ЦоR GОГ~ ДSХћ

lц1 dH ЖЕ ДЕСПОТ'ћ RЫIЉ

-

llQ

WЧER'k СКОНЧdНИ

СћДQћЖН'l'ЕIIћ RћСЕИ C{JfM' СКОН 31Мi\И, И иcnpdRi\leHfd RlldГO~
~ГОДНd ROГQIШ IIQI\d3dRћ, 1\ћ с•kчны,"ћ nроRИДЕ WGћl'f'filleMћ,

11

141

s.

§ 11 '" ь. Г ••• (иструrано) ЖЕ RћiiЉ Rћ иночь.сrr-kм~
MИ1' 1 10il0i\lf'f'ћ RћСQИ С{ЈЕМ' СКОИ 31.1\IIИ ; no npoRCl'dRi\le~

Md

OR{M3'k 11

НЈИ Жt П{ЈdЋI 81'0 lWdiШd СћД\)ћЖII'Ј'ЕIIћ ПћiRd!Тћ RћСОИ СрЕМ 1 ~
СКОН 3EMIIH, f\UdH~ ЖЕ ЧfДd t/E WC'I'dRIIћШ~. И GlldГQ~ГQДHO ro~
crroд!Rif IIOCII~ЖHHћ 11 llO{JJПOTdRћ, љ мир\UМћ Кћ rocnoдS Шид1.

Моrри ЖЕ

IIX"" МЖЕТћ сь. сь.здdнн<kмћ Ш НИХћ моНdСТЫрн, Гlld~

f'QJ\1611\'kMћ Kp~ШfДOII<k.
Glихь. скпыхь. моАитс11мн 113RdRИ
«oRЧHdi'O М~ЧЕНЈd,

5.
П" к ы
с n о д и

н"

'1

н е м"

ВР}(ОБРЕЗНИЧКИ.

о И Е м" н и

11 Ol( с р п ћ с к о м Ol(, 11 ж Е
6 i\ lf

] -12

Нdсь., RlldДЫI\o Христе 1

К Q

i\1

G т Е ф" н Ol(,

11

р" rз о м Ol( r о"

н 1 д о 1~ о н ч d н "

11 " к о н •1" т н

о Цl Н О.

E.e111fi\H Gимеонь. HEA\dlll<l роди ·Г· CЬ.IIIh.l: G•reфмtd r1рь.ко~
к•kнчdtldi'O КР"""'· 11 t;.llћi\JHd KHE3d rљcm Зе·rи 11 3dXIIMћcкorr
3ЕМi\И, 11 Рмтк<t, иже rљrсть. GJcd инокь., 11рыљr "РХИЕnискоnь.
срь.нскы.

143

GтЕфdнћ

же

nрь.кок•kнчdнrt

кpdllћ роди А сь.нњr: Р dдо~

ClldRd, E.lld.J.IIc.ш<d, Ilp-kдиclldRd, GтeфdHd. 1) G~зид" же REIIHKOI(IO

црь.кокь. Жичю.
PdДOCIIdROI(.
')

OcтdRIII<IПћ

же

K\JdllleRЬ.cтco

Састругана једна или две речи па написано

cЫIIOI( ccoEMOI(

w ДрdrосмкS кр4л.

102

ЛЕТ. ВРХОБРЕ3НИЧКИ

Примучи жr се РџосА4коу KIJ4AIO женd Д4АИД4 ИАИ рнџн
НОВИ 8Аћ3dRеАћ, еюже CHrkДtHћ I<IKOЖe ехидною.
145
:С.АdДИСI\dКћ же ПО Н16Мћ nprktMAf'Гћ К!ЈdА16КћС'ГКО. lИ.оужь.

144

RАdrоЧћстикь.

сnод"

146

и

аоrооуrоднь., иже

сь.зд4

XIJdMћ

кь.знесенld

ro"

aord Hdwero кь. Ми~tшнк-k.

По семь. же nprk16MAI6Tћ крdА16Кстко синокць. ero Оурошь.
·d·, сь.шь. Gтеф4нокь. Н4речены ХIЈ4П4КИ кр4Аћ. Mнord же озАо•
IЫI6Hid и скрь.аи nод16'Гћ w оуrрь.ск4rо кр4А111. Роди же дк"

Сћ1Н4: Др4ГОУ1'ИН4 И А\ило, 'ГИН4, ИЖf Н41ЈfЧfНИ Др4ГОУТИНЬ.
Gтеф4Нћ КIЈ4Аћ и Ми~tоутинь. Оурошь. кр4Аћ. Gь.1хь. же отць.
ХIЈ4Љ1Кћl кр4Аћ сь.зд4 же црь.ккы RЕАикые, Gonoк~t~нe, rA4•
rо"ю Грџць..
147
Gтеф4н же, иже и Др4r8тинь., no ско16Мћ wци np-k16м"
А16Тћ кр4А16Кћстко. Роди же и дк" сын4: :С.А4ДИСА4Кd кр4А1<1 н
Оурошиц4. Gь. же Оурошиць. донр-k кь. RА4rочь.сти nодки•
34Кћ се, и сконч4 се. Поrршень. нысть. кь. митроnоАiИ 4ХИА1искои,

. в '1'4Кокв RA4roд -kти сnодони re, 111ко lt миро И3АИК4'ГИ w
rpOR4 CKOEro. - :С.А4ДИСI\dКћ ЖЕ nporHtiHћ Rh.IC'l'ћ ДЕЧ4НСКh.IМЬ.
кр4А16Мћ Н4 Oyrp-k и '1'4МО конць. nри16МА16'1'ћ жит'iю. Gтеф4Нћ же сихь. wць. Сћ3ћ1Д4 црь.кокь. скет4rо Гeopri4 оу P4crk.
- Но семь. nризик4е'l'ь. RIJ4T4 скоеrо Ми~tоутинt~, кторt~r~
Oypow4, и 'l'омоу кь.роучt~еть. nрt~кити KIJ4AI6KћC'l'Ko wчь.сткt~ си,
И 'Г4КО СКОНЧ4 се Кћ 1\rR'ГO I·SWKf·.
148
Мимутинь. же, иже и Оурошь. к'l'ори, no cpt~т-k скоемь.
G'Геф.ш-k
~t~коже w

npt16MAI6'1'ћ кр4А16кстко. Мноrь. сь.1 кь. мимс'l'ини,
кр.ыь. никтоже ни npь.кrk16 ни n~ сихь.. 8roкt~ жt
ми11ость. досnе кь. Gкетоую Гороу и Gинt~искоую и ffipoyc4•
1\ИМћ И 8riП'Гћ, И ПО Вћсоу доу 1\ј)ћККИ И RОАНИЦИ СћЧИНИШf
се; cero р4ДИ и Rorь. оумножи кpdi116KC'l'KO ero Nkть. ·мз· (}ь...
3ћ1Дd Жf и Кћ wчь.сткrk Ц(\ћККћl мноrь.l, рекоу Жf и Rh. Gветrkн
Гoprk ке~tикоу Аt~кроу ФиА4НД4рь. оукрdсикь. и р4сnростр4никь. н
Сћ3ДdКћ. И скет4rо nрь.комоученик4 Gтtф4Hd 1\рћкокь. RАћiЗЬ.
rр4Д4 .3RfЧ4H4, ИДrRЖf МОIЏИ ero АЕЖЕ'I'ћ. 81Џt Жf Ц(\ћКОКЬ.
еnискоnию rрdч4ничкоу, и оу Призреноу митроnолi'ю и светdrо

Gтефt~н4, и оу Gкonlю 'l'роероучицоу и скетdrо Гeopri4 н4
Pecdк-k (!), и оу Н4rоричиноу скетdrо Гeopr'i4. и кь. Gмoyнrk
скетоую 'l'роицоу сь.здdкь., и llOAdTe вь.здкиrь., и xpиcoкoy~trk
оуткрь.дикь.

Ц4рћ

rрь.чь.скыхь.

соrородице ХИА4НДdрСКћ1Е;

и

~t~ко

мноrА

д"

16сть.

ИН4

вь.

о&Аdсть.

иcnp4KAI6Hid

скетыf

noK434. -

Роди же и сын" дв4: Gтеф4Н4 и (!Ј К\)41\111 дечdнск4rо, сиречь.
третi4rо Оурош4 1 и Констdнтин4,

ero же MOIJIИ светь.1е мжеть.

ЛЕТ.

ВРХОБРЕ3НИЧКИ

103

Rћ rp4д-k 3кеч4н-k. Gтеф4Нћ же Оурошћ мноrые скрмљ.1
и oзлoRi\16Hi4 nр-kтрмн w своеrо WЦ4, Rћ Ц4риrр4д-k дРћЖИМћ
и кь. Т4т4р-kхь. nр-kжде RћiRћ. 6:ro же WЦћ .Милоутинћ
КОНЦћ ЖИ'ГiЮ ПрИе'Гћ Rћ t\oR'J'O ,1'·.9WK,O,,

149

По оци же своемћ .Милоутин-k Gтеф4нћ, иже естћ третiи
Оуронљ, кр4А16Rћстко nри~вмлЈв'Гћ) и дослћ Rћ WЧћствЪ: своем~

noK434 се. Пос·kди же и мноrћtf еЗћiКћl lёlpiLJ-IИXћ се и rредоуЦЈИХћ
Н4 wчм:тво ero. gћ л-kто N~Wt\И· иsыде Н4ЧtАНИКћ скитскы,
rtt4r0t\16Mћl iИИХ4Иt\ћ 1~4рћ, Сћ СИЛОЮ МНОrою И Сћ ИНћiМИ ОКрћ~
C'I'HћiMII 83ћ1КИ, rtt4rOЛIO Же Т 41'4\)И И Б.4С4р4Gћl, И 'ГоRХћ ВIДћiИ
сћ сосо10

оустрћми се tњсхитити

1'4МО П4Д411'ћ;

тоужд4

wчћство

ЖЕЛ4ЕИ и сво ~с~

и нечћстивно

ero,

noroycы. -

же

GтfфШћ Сh.ЗД4 вмикоу10 tt4кpoy Деч4нскоу10 Rћ оуnокоенiе
МОЦ-ЈЕМ своимћ. Пр·иемл~втћ же конu,ћ w Сћ1Н4 своеrо СћМрћ~

тi10

моучителм:кою
Сh.ЧЕ1'4К41'Гћ Cf.

150

Rh.

А-kто l·.swм·~ и Сћ моученики

р4кно

Gћ же трети Оурошь. роди Сћ1Н4 ДВ4: Gтеф4Н4 npћR4ro
Цdр4 и np-knoдocнdr4 Gимеон4, иже Rћ rрћЧћЩоRИ земли вь.
.rр4доу Трикdлоу Ц4рм:ткок4, и 1'4Мо концћ nриемл~втћ. Роди

Же И CћiHd ДR4, ИЖI И ДћНћСћ RИДИМИ СО\('I'ћ, OG4Чf
р4ДИ Нdшихь. кром-k своЕrо wчћС'ГR4 nоrрЕсени RћiШЕ.
II~J-kRћtcoкь.t ЖЕ

151

и смrочм:тикь.Ји

GтЕф4Нћ

Ц4рћ

rpoRXћ
npћRћl

\)ОДН СЕ Rћ ЛоR'ГО ,1'·.9WK·, И Rh.IBћ Кр4Л16Мћ, 1'4Жf ДОС'ГИrћ rрћЧћ~
СКћiЕ ЗЕМt\16

И

сiю

ПОRИНО'(Rћ, ПОС'ГdRЛiёiЕ'Гћ

СЕ

Н16И

Цd\)fМћ

Rћ лЪ: то l·swнд ·• И км ми сво Е wчм:тво nросл4RИRћ, и землю
СрћGСКО\( W RћСО\( ДО'( (14СП\}ОС'Гј)4НИRћ И р43ШИј)ИRћ, И ПОRИНО\(Rћ
ОКрћС'ГћНЬ.116 8.9Ь.IКИ G\JdHИ И ПОRоRДИ 'ГROpoR, И 'ГИШИНО\( CRO~
емоу wчм:твоу noдt~E и Х'Р"Мћl кћздвизАе. И Сћ3Д4 ХР4Мћ 4рхи~
С1'\)41'Иrоу iИИХ4ИЛО\( И f 4Вј)ИЛО\( Вћ rр4Д oR fl рИ3рЕНоR Rћ 0\{'ПO­
KOIHil СRОИМћ MOLJ-I~Mћ, ИДоRЖI И ПОМЖtНћ RћiС'Гћ СКОНЧ4Rћ Cl
Rћ ЛrR'ГО 1·.9U'~Д· МШЦ4 ДEKfMRpi4 ·К· ДНћ Вћ ШДЕЛIО, МИОrћ

nл4Чћ ост4вивћ срћRскои землн. -

Роди же и сь.ЈН4 проkкр4-

сн4rо Оурош4 Rћ Nkтo l·swмe·.

152

нi'емћ,

~с~ви

же

Оурошћ no истиноk крмнћ и достоднкнћ видоk·

МЛ4Дћ Жl СћМЬ.IСЛОМћ,

ПроRИ3ЛИХ4 МИЛОС'ГИRћ И Кј)О'ГКћ

се. стћрчћскые сћкrkти wмоkЦЈе. IОНћiХ'ћ же сћк•kты nри~
~вмл~в и IIIORrR, nостр4Д4 ~с~коже и Рокоdмь. w Оу4, или ~с~коже
rрћЧЬ.СКЬ.I Цdрћ iИНХ4Иt\ћ W \}dGd CROtro gdCИЛi4 iИ.4К16ДО4, MHOrd
03t\ORЛI6Hid И 'ГОМЛ16Нi4 np-li:тpћПI, rll4rOIIIO Же, W gt\ћК4ШИН4
и Оуrл~вше. Gћ же gt\ћКdШИНћ сnодоси се w н~вrо ЧћС'ГИ де~
СПО'ГСКdРО CdHd, ПО 'ГОМћ И к-li:HЧ4'kdf'Гћ ero. gЛћК4ШИНћ ЖЕ

ПЕЋКИ

104
с11рИН~\( ero

С/1

11p-kC'I'OIId WЧM'I'Rd

CROfrO И RhЗi\drdE'I'/1 Hd СЕ

с·kнц11 кpdi\16RC'I'Rd. срhсскм'о; ср.:~тоу же СR\Чмоу OyrAI6WИ с11~
()0\(Чdf'I'/1

-

Cl'()dHbl ЗЕМi\16 rp11%CKh.IE CI\HOM/1 ДECilO'ГC'J'Rd nОЧћ'Ј'Ь. И.

Пр.:~с-kдны Ж!

Оl(рОш/1 .:~цн и 11остр.:~д.:~ ИЗI'н.:~нiе Ш чь.сти

t~.:1р11скые ШЧ11C'I'Rd скоеrо, нь. 11оср·kде ссое ЗEi\li\16 Kh rocnoдoy
ИСХОДИ'ГЬ. Rћ i\'R'I'O I·.SWil· МЕСЕЦ.:\ ДEKfMRpld "д" ДЬ.Н11, Rfi\ИKO\(
ЖdiiOC'I'Ь. OC'J'dRi\Ь. Ш%С'ГRО\(.

153

л-kто I·.SWII· MfCЩd CfK'ГfMRpi'd ·K.S· ДhHh ~\(CHfНh СЫС'ГЬ.
gоук.:~шинh и OyrAI6Шd Ш Тоур.:~кћ с~> llf'I'I>Kh ДhHfM~> с~> М.:~~
.&11

кедонi'и.

2) О Пf\ТРИЈRРСИМR.
Пенки.

1.

0

n d 'Г р

r d р С -k Х h

3 Е М 11 16

С р Ь. Б С К 111

/6,

Пон16ЖЕ к11кр.:~тц-k смпоменоух1мњ с.:~шеи лю&Rh.l

w кти•

'l'O()'R'('- HdWИX'I1, rocnoд11 ЗЕМi\16 cp?;CCI\ЫI6, W nорОЖДIНћ.l CRE'I'dГO

Gчмеон.:~ Нем.:~н16, длћжно 16C'I'I1 и
M.:\i\0

w

n.:~тp'i.:~pc-kx11 то16 земА16

Ч'Ј'О ()ЕШИ, 1\bl Ш Hh.IX'I1 npЬ.Rћl СЫС'Ј'Ь.,

КОИХ

ЛИ

смrод -kт11 скет.~rо ДО\(Х" изср.:1.:1, щ м.:~лоу со поль.зо~

110

Ch.IX'h.

nри16М•

i\101'11, ИЖЕ т<l\хь. CRf'I'Ь.IXh. И ДOC'I'OБIIdЖEHHh.IXI1 CRE'I'И'I'fi\11 IЉСПО•

MИHdiO'I'h.. CI\IШf СО 110 ИС'Ј'ИН-k ORh.l dnOC'J'Oi\OMh. ()dRHOЧI\C'I'Hh.l И
CRE'I'Ii'I'Ei\16Mh.

Cl111p-kc'I'Oi\Hh.l

И

nр·\шОДОСНћiМЬ.

И

11рdRЕДНЫМЬ.

6ДИHOI'IIdCHЬ.I.

154

Gь.иих/1 (&ь. них11?) ЖЕ Ch.IC'J'/1 np11Rbl CRE'I'И'J'fi\h. и 0\(ЧИ'I'EIIh.
Cl{f'f'h.l G.:~к.:~, сын11 ссет.:~rо Gимeotld миpo'I'O'Ih.t~4 11же 11 Нем.:~нt11,
1\ЖЕ Ш мл.:~дыхь. нокrеи Шц.:~ и м.:~тер11 и ср.:~тl1о wст.:~сль., ц.:~рь.стсо
ЖЕ 11 Ci\dRO\( ЗЕМi\1\НО\(К\ НИ Rh. Ч'ГО ЖЕ RhM'RHИRh.. 110 E\(rfilћCKOMO\j

слосес111 кь.зь.мh. крь.стћ, nocл-kдoкdd Хрвсrоу, и Gкtтоую ГорS
IIOC1'И3d(16'1'11), И Rћ lfi6И drri\CI\h.l nOЖIIRћ, 11 orHI6Mћ

fiAWHd

моске и скп.:~rо до'iХ'" pћcndi\tiiEMћ силоК\, Rћ wчь.стко сь.1 nри•

Х'-'ДН'Г11, И СЈНХ'ћ dllOC'I'Oi\ћCKИ Н.:\0\(Ч.:\16'1'11 11 1\()ћЦЈ416'1'11 W ll()dRИ\6
R'R(}ћl ~\(1\i\ОНШИХ СЕ, И RCdl\0\( ересћ ИС'Г\1Шi\t1116'1'11, И Цd!ЊC'rRi'd
к•kНЦЕМЬ. 3EMi\IO С(ЈћССI\~\(К\ ~\(1\pdШdf'I'Ь., CER'R ЖЕ Ch. MIIOrOM/1
111)Н~\(ЖДЕНИ16М11 d(}X'Jf(}f\ЏMЬ. IIOC1'.:\Ri\tlll61'1> tlf ИCKh.t CROИ;(I> Сћl
ночь.ст'iи, Н/1 кс-kи :нмль.1 тон npocк-kЦJeH'i.:l 11 сnмен'i.:~. Что же
rto сихћ? П.:~l\ь.l GкетоуК~ Гороу llостиз.:~·~еть., r1o сiихь. ..н с11

Ц.:~риrр.:1д11 nриходuтћ сторое,

'1'.:1

же к11 П.:~л•kстиtiО\( н Rћ Iepo, •

ДАНИ9ИЋЕВ

105

С411ИМЬ. И IЉ Д4М4СКЬ. И Н4 G=ИHdl~ И RCO\(' fr~\('ПЬ.'ГЬ.СКО\('Ю 3ЕМАЮ

11 ПО\('С'ГИ~fЮ WIЉLUДЬ., ДОС'ГИ3dЮ'ГЬ. И RfiiИKь.l g,IRИAOHЬ., И W'ГО\(' ДО\(
IЉ3RpdlfldiO'Г се и вь.ходить. n.:1кы сь. Iероуr4Аимь. и множь.стко
ССf'ГЫХЬ

И

ЧћС'ГНЬ.IХћ М\'IЦЈЈИ

СћRћКО\('ПИRћ

И

ННЫХЬ.

ЦрКОRНЫХЬ.

Цdрскыхь. nотр·k&ь. сь.нрмљ ссоюмоу wчь.стсоу nриноситћ.
Giихь. же скЕтыхь. мokc'l'h и по дс" кр4ти wнrreкh. tt~коже wрь.11ь.
1ШСОК\'IП4рНћl По IШСО'Г.f\ tlfGfCH.f\И RЬ.311.f\'J'df GONO\('rOДHO ПОЖИRћ

11

GAdЖfНHь.l

155

K\'ltlhi\Ь. llOC'ГII3diO'Гћ dПОС'ГоММЬ. рdRНОЧћС'ГИf П\'11\Q\(ЧИRћ.

При жисот•k же cRofMћ noc'ГdRAtt~f'Гћ "PXИfiНICKond cRotro
0\(ЧНШКd CRИ'dro ffprfНJd. И 'Гћ IHIIИIЉ ЧЮДО'ГRорћЦћ И CR.f\'ГИIIћ~
llћiKћ 171BiH Cf IЉ ЖИRorr•k И По СћМрћ'ГИ.
Пoc'Т'dRAt<lf'Г же се по 1lрс1нi·и

156

G=dRd кторь.r, сь.r нћ npћRo~

в·kнчt~нн<~r~ K(ldMll G=тефdнd.

157
158

Т dd Жf JwdHИKI\116 CRf'ГЬ.I, ИЖf МЖИ'Гћ L~.f\Aћ Rћ G=onoKt<!H'kXћ•
И ДО HI\IHt<! ПОДdRdf'Гћ

И ПО СfМћ CRfTH 6ycrrd'Г,OJf, ИЖf
иcцokмt~i'f.

По семь. ЕЉIRdЮТћ ldкWRћ. -

159

-

Т"" же дroyriи 6:ycrrt~'Г,Q,ћ1IO.

И IIOCfAiћ G=t~R4 троkтiи.

Ј 60

И по СЬ.IХћ скпь.1 Пикодимь. ИЖI и црь.кљ Сћ3Дd CRf'Г4ro
Димитрi'<~ вь. nt~rrpi'dpxi'и, идоkже и сспыю мщт юrо МЖЕ'Гћ
Rћ I\ORЧE3'k.
\61
И 110 СIМЬ. CRf'f'ь.J ДdNJIIIIЬ. Gћ1Rdi6Tћ dpxиi'tpfИ RЕМIКћ. -

Т м Жf ЈоdникыЈе сторы. .162

lf

110

семь. G="c" чfтRрћтiи •

И по сыхћ сс·kхь. сюты 6:фр1мь., и u·crrt~cAtt~юrrь. npokcrrotlћ
и "" Ш3МАь.сию WАО\(4dЮ'ГЬ. rf. И по Н16Мћ G=пиридо(нь.)
IЉRОДII'Гћ

Cf.

G=i'ИХЬ. СRf'ГЫХЬ. RfАИКћiХЬ. cв.f\rrиrrfiiЬ. ТћЧЈЮ IIMfНd.
(Издан у С.:nом. Ш,

96).

2.

Даничиhев.

G к " 3 " н 'ј 1 о " р Х 'ј е n и с к О\' 11 е хь. с р h Б ь. с к ћl Х ћ и ж е Rь.

ll
163

f

К 11

G ћl

R W И Х ћ,

f1рћхiтиск~ль. (}"с" llрћt<оссtтитмь.. 11рхiнтск~л ·с· 1fr·
cttJie. flрь.~iеnиск~ль. ·r· G="в" ·R· ro. flрь.хiннtск~пк ·д6: <с rt~тi't. -, 11рь.х-iтискS•њ ·е· Никоди.иь.. flрћхi'тиск~лћ ·.S·
Дши,њ. flpь.ximиcкSrљ ·3· lwt~ннк'if. - · !Iрь.хi'шиск~пь. ·и·
6:фремь.. flrь.xienиcк~ "" ·А· G=1111ридонь..
flrь.x·jenиcк~nћ
·i'· JdKORћ. flрћХЈfПИСК~Пћ ·di· 6:RC'Г1'ri'!: flрЬ.ХiЕПИСК~Пћ
·КЈ· G=t~Rd.

ДР АГОСАRЉЕВИЋЕВ

106

РУВАРЧЕВ

До зд·k IЉ.I!,llf dpь.xien~:~cкSnи кz. Пек(и) до Ц"Р" Grrнјын",

164

И noC'ГdRAtd/O'Г

KdKo

СЕ nd'ГpidpЬ.CJИ. Н 3Дf И3111ВИМЬ. KdKO RИШЕ, Н
се nоС'ГdRИше. - Б.А4rочь.сrrики Ц"Р" GrrfljЫHћ кz.зимdеrrь.

RАdС'Гћ

И

НdЧfАћС'ГRО

RZ.

3ЕМАИ

W'ГdЧћС'ГВd СВОЕГО И

nOC'ГdRAitlf'ГЬ.

cкord мroфerrd "" np-kcrroм cкerrdro G.Јки, "P"XienиcкSIId кvрь.

iwdHИKid, и nр-k&ћiС'Гћ кz. "PXienиcкSnмrrвe ·Н· Arkrrћ. Tor Дd жt
rwcnoдинS кpdAto GrreфdнS кz. rrwм11 врrkмен/и npieм11шS мнorit
земм и rрцок·k r1њчскiе: nр11ве~е 11p/err11 rpdД11 cl\dRilнiи Охрид11,
и rpdД11 CAdRI1Hiи ПpиArknll идеже и Цdрскы двор11 сше кz. nprk ..
RИ&dн'ie czrpdДИ и кz.sдвиже, и rpdДZ. CAd&llHИ

GrrpgмицS, rpdд11 ХАерин11, rpdД11
rpdД11 Ч11мрен11. Gid RCd nрiе'Гћ кz.

венчd

се

KocrrSp11,

rрdдь.

Жшзн11Ц11, rpdД11 :&одн11,
·r· Ark'Гd кpdii11C'ГRd скоеrо, н

"" Цdp!lcrrкo оу rрцоу Gкoniи, "PI1XienиcкSIId кvрь.

iWdHИKid nOC'ГdRИ П4'ГpidpXWMI1, И nOЖИRrk BZ. CRI'ГИ'ГfAI1C'ГRI Hd.
np-kcrroAe cкerrdro Gdви Arkrrll ·si· и [·и·] мrkсщ11, и сь. мирwмь.

Scne о госnоди м·kсщd сек. ·r· ДћН11 кz. ·s· ЧdСћ НОЦЈИ.
о

noC'ГdRAiвHiИ

Rll'ГOpdГO

KV\)11
И no np-kcrrdRAJeHiи
RAdГOArknie.

•• • • . • . •

Исто што и у Данилу стр.

165

nd'ГpidPX"

Gp11RAiвMЬ.

GdBИ.

и

npierr11 ndKI11

380-83.,

црь.ккы

скоf

па се паставља:

Н 'Гdко ныше Gрь.&АiвМ11 n4rrpi4pь.cы: lldrrpi4P4Xћ

·r· 6фремь.,
lldrrpi'"PX" ·д· Gnиридонь.. ll4rrpi4p~ь. ·е· Д4НИАЬ.. ll4rrpi4pxь. ·s· GdtШ4, П4rrpi4pX', ·3· КvрiиАћ. п.,rrpi4pxь.
·н· Пикwнћ. ll4тpi"PX" ·р; flpмeнie. - lldrrpidP"X'" ·i· Нико#
дим11. ll4rrpl4pX11 ·di· ill4K4pi'e. - П4rrpidPX'I1 ·Bi· lldVAћ. lldrrpid!JX11 ·ri· flн,o,oнie. - lldrrp14p11XI1 ·дi· ГерdсiИМћ. - lldrr,.
p'i"PX.Il ·ei'· GdRd'Гie. - lldrrpid!JX" ·si· Пнк"нSр11. - lldrrpi<~pxь.
·3i· Iw4HH11. - ll4'Гpid!JXI1 ·Иi· lldvcш. lldrrpi4PX" ·,o,i· r dR..
рi'ИАћ. П4'Г(ЈЈАРХ" ·К· Њ4йVМћ. ,1'·3р03· lldrrpldPX" ·Kd·
!lp11ceнle.
У рук. Акад. Наука
сFЈику С. У. Др. XI, 160.

3.

бр.

Драгосављевиtlев.

25.

Иадао Ћ. Даничиli у Гла­

4.

Руварчев.

О n " rr р и " р с е.

166

Gкd3dHJI кр4'ГКО1в

w Aerronи•

er Дd W
f ре кок W RћCEAEHCKie cкerrie BZ.•
СЦd C(IRCKdГO

И3Rр4ННО

w

Gкdsdнle кр4rrкое
Arkrronи ..
СЦ4 С!)RСК4ГО И3RpdHHd, e(r)Дd W
Грекокћ
Rdcrroчнle скеrrые црь.::

w

РУRАРЧЕВ

ДРАГОСАВЉЕВИЋЕВ

107

с rочнiе 1\ркве ЊtrdpИ и norrмњ

квн nр11ве БАrdрИ nриеше cвerrot

G 1шйи 11рнемше CRf'Г<'f крь.цннiе,

крцнние кz. А-kто ·ф!}·, nотомь.
Gр11ни вь. A-krro ·фч· и rречески•

и

110 крь.цннiн

CKOIIMh.l
МИ

И

rрz.чщнмн

ши•

CRfЦJfHHЧZ.CKHMH

KZ.Cf•
HdKd•

0\{С'ГdRМИ

Зdемн н-kхоу

0\{ЧНМН

кz.

Н

ноrорdзоумiю

МИ НIИСКО\{Шf(И) CRHJ.IfHИKH 0\{ЧН•

BHRdXO'{ Rd

Md

Вi\drорdзоумню

вrkpiн Христови.

Iнсоус Xplcrroвн в-kрн.
Потом же ножiим · Чilов-kко"

167

Alolii'eмz. Gрнiн н БоуАrdрн

er Дd

o&AdДdRWf н nокорнLш ороужiемz.
мноriе зеМА/6

нiи,

rror д"

ДOYXORHh.IH

н

езикн

cz.нopz.

Gi\drOCi\ORШJfMZ.

RZ.Cfi\fHCKdro

'ГfiiWdro

CKf•

crrpdHdMИ.

lld'ГpHdPXИ

Т orд" CdHpdRIШ с.1нор11 доуховнiи
Hi\droCi\ORfНJfMI1 CRf'ГfИWdrO

RdCf•

i\fНCKdrO

iИd•

lld'ГpИdpXd

KOHC'ГdH'ГИHOI\Oi\CKdrO,

HO\{Иi\d.

eporroннcdAZ cвerrdro G.1коу срн•

dPXIШlИCKO\{IIOMћ

CKdrO Hd

Аf'ГО

KipVd, Ki•
pVd, KipVd 6MdHO\{ИAd, 'ГОН RO

е.ноу
RildC'Гh.,

di)XiШИCKOIIC'ГRO, И ДdДf

вz.соу
И

скоnскiн
Mlt'Гpoy

"РХiеnискоnскоую

evнreAi'f,

И

eporroннc,нrrz,

cz. кpcrroмz., и
Hd Т'i\dROI( ero
RZ.CZ. ЧИН% ДdС'ГZ.

и

RfHЧdRdf'ГZ. Н

w Gрнокz.

Цdj)f

CdMZ,

Дd МИ•

н
И

кpdAf

110 tlfMZ.

ннвшiн вz. в-kкiи. Gен же ннcrrz.
11\)И HildrOЧC'ГHRfНWfM КОНС'ГdН'ГН•

нonoiiЩfM

·

rрчцем ЦdрН flмксiи

ДоуЦf И 8еодорИ gildCKдj)f i\f'Гd

Hdf

Ср11НСКИМ11
RZ
J·d·H·c·, no осми Af'Гh. nprk•

C'ГdRI1AШid ОЦd своеrо

жeзdi\Z

rrpono11H'ГH н епiскоnи

w нiтid

Тон xeperroyниcdRI1 CRf'Гdro Gdвoy

diJXi'ШИ•

6МО\{ С% CdMORi\dC'ГifMI1

Дd

кvрь.

1101\0ЖHi\Z.

омофоромz. ИН%

168

мноriми

crrpd•

н

cz.&pdRZLШ

fio'ГOMI1 НОЖИМ11 И3ROi\/eHJfMЬ.
Gрнz.Аи и &A11r.1piи OHAdДdWt

f·~нjrdi'· то Gице 'nочи•

ДdС'ГЬ. емоу CdMORi\dC'Гif Дd МИ•
rrponмиrre

Сј)Н11СЦfИ

и еnискоуnе

IIOC'ГdRi\l(lf'ГI1,

Rd

ЗfMilh.l

И

Цdpl

И

KpdA/e Дd RrR( Н )чd( Rd )1'Г11 CdMI1, И
no н~емь. нивши Rd кrkки. Ge
Жf

НИС'ГЬ

ПрИ

Gi\droЧdC'ГHROMO\{

Цdроу rрчdскомоу ЙАе!}iи Доуце
И 8еодоро~ ildCKdpoy Rd i\f'ГO
'·~нJ·di·

'ГО.

Gвerriн

GdRd nрви "РХiШН•
CKOI1h. срнскiН IIOC'Гd!Ш Cf RZ
Aokrro W НИ1'Јd ,I'·S~ГKR·

Gкerrи GdRd "РХШnискоуn11 срн•
СКИ IIOC'ГdRИ Cf i\f'ГO GH'ГJd

f·StKR·,
no

По немоу же нисrr11 nр11ви

именоу flpceнie, в11rrори dрхиеnи•
dpceнie

CRf'ГH

GdRd
6vcrrp.1rrie
Ннколим11

·d· ·R·

·R· ·r·
·d· ·л·д· +

~
"Q
;;..'(

--·

:::::1

=
\\

скоуn11 срн11скiи

·К·

GdRd ·r· .1рхишискоуn11.
·d· 6vf'Гdrri'e ·д- <1рхиеnискоуn11.
·d· Николимь. ·е· "Рхиеnискоуn11.

ДРАГОСАВЉЕВИЋЕВ

108

ДdHИil?i

·d·

JOdHИKi'f
6фр1М7i
Gnиридон?i
ПlкoR?i

6vcтpdтi'e

Gм~"

&i

169
11

·S·
.·3·

PYRAPЧF:B

n

·il·
·ii· ·и·

.Ј. ·А·
·d· ·i'·
·Ё· ·di'·
·r· ·Ri'·

.....

::;

=
"Q

~

n

::-:

=

3де nочнш се rrостаrшt~ти

и,"d'I'И

'rlllldpxcи

L~,,,щ

ПрИ

кр.1111<1

ИdКОIЊ

(11)

CKSIO

ЈIМ,\'ГИ

!1 llOC'rdRi\1<1•
RdCO\( 11,\'r\)HdpШd•

'1'11'1'0\('М\(

Пd•
11рИ

Grrrфdн•k,; сине
и

.;. "PXHIIIHC/\01(1111.

6RCЂ.I'I'i'f ·di· d\IXHfПIICKO\(ПI1.
G.1Ra ·ci'· <~pxинmrкoytrl1.

БildrOЧћC'ГИROM?i

срнсцсмь

cкerr.1ro

6фр1м11 ·и· dpxиemtcкoynl1.
GIIH!)IfДOH11 ·р,· "I'XШIIНCK0\(1111 .

'1'11

ти r•оуму, и именосdнiе 11 nо·~·гоу
R~ro'i' n<~трИdршскоую rрнсци

Iомйкiе ·3· .tрхитискоуn11 .

&) 3Дf IIOЧIILII

Пd'l'pi'I<1~L/ICKO,IO

R?iCO\(

,il,dHИi\11 ·S· d\ЈХИfПИСКОI(П11,

·d·
·d·
·d·
·d·
·d·
·R·
·r·

::-:
о

БttdrOЧdC'I'HROMO\(

Цdроу rр1љскомо'Г Gпфм•оу, си,

моученикd, нже

НО'(

R?i ДечdНоRХ'&.

Rd

скет<~rо

K\)di\1<1

11

iltoyч. иже

ДечdНIХ11·

Gie ИМ'& noчetto:
lоdникi'е

·Ё·

·d·

Gмшd

·;i,-

·R·

·Ё·

·r·

6фрем7i
Gпиридон?i

·Ё· ·д·

·R· lodiiHKif, ·d· II.I'Г!1Hd\)XI1 срБ11СКИ.
·д- G<~кd, ·R· lld1'!1ИJPXћ. срн11ски.
·С· 6фреМћ, ·r· lld1'iJИd!1Xћ срБћСКИ.
·&· GtiiЧЩ!,OI'Њ, ·,1,' lld1'\)HdPX"

=
s:;.

-3

С\)Бћt'/;11.

ДdHИi\?i

·Ё·

·Е·

"Q

=

GdCJ

·i· ·s·

КирИ117i

·d·· ·3·

s:;.

Никон?i

·ii·

•И·

-::.

flнкодим?i

·Ё· 'А'

;;.о;

dpcшie

·Ё·

·i··

·R· ДЈ 11/li\ћ, -1- lld'ГpHdiJXћ срБћСКН.
·е· G.:~cd, ·s· Пd1'!1Иd\)Хћ срБћrкit.
·.t· Кнри''"· ·3· IIJ'I'I'''"IJXћ срБћски.
•Ј· Никонћ ·И· ''""'IJHdPX" срБћrки.
·с· Никодимћ,

'А'

lldl'pHdiJXћ

rpRhCKII.

=

:--к.· dpr!Нie, ·i· IIJT!JH<~PX11 срн11ски.
При о.ић

IIJ'I'IJHdPXO'( rrpiiMIILШ

drapiНit r,,\rJpcкoy•o и срrљскоую

Mdкdpie

lldRdll?i
flнтонi'е
ff\JdCИillћ

G.tкdтie
fiИKdHG\)?i

ЈоЈ Н'&

·Ј·

·.ti'·
·d· ·Gi'·
·d· ·ri·
·d· ·дi'·
·d· ·e'i·
·ii· ·si'·
·.1· ·3i'·

n

-::.
~

n

::-:

=

1

31MJIO, 1t Hd IОЖИШf L\filltKH Дd•
'J'd/\11 НЈ lld 1'\)Јd~ШСКО\(Ю RildCTI1,
Но re.u11 БltC'I'I1
·Ј· Mdкdpi'e. ··:li'· lla'I'Pi"PXI1·
·d· IldVJilћ ·&'i· lldTpi,IPX"·
·d· dt!P,ottle, ·ri· ndтpi<~PX"·
·d· Ге 1ЈЈсимћ, ·дi· rJJ'I't'i'drxь.
·d· G,шdтle, ·•i'· ПJ1'pidi'X"·
·.t· !;Јик.tнорћ. ·si· ndтp'idi'X"·
·d· lodнHI1, ·si· rr.tтpi'.:~rx"·

ДРАГОСАВЉЕВИЋЕВ

·d·
·d·

РУВАРЧЕВ

109

·Иi'·

·.t· Пt.tvcщ ·иi'· ndтpi"PXћ·

·,o,i'·

·d· Г dV'QИIIћ, ·P,i· Пd'Грi'dрХћ·

Gнt

СIШЈННОМ01јЧЕН16

СКОНЧ()

Жll'l'il CRO! HfllpdR!ДHO OKi\!E!'l'dHЬ.

БИСТћ 11 norHШEtlћ GHC'l'ћ Rd Hi'~
КЕ11

CI\Ot!Чd

ЖН'l'Ш,

rро!љ ero. Родомћ

'l'dMO

Ж!

w Рмi'!.

tt

иже

Нћlнtл rAdrмre'l'ћ се G1'.tp'iи g".tXћ•

w кеси

IJlи1'KORd.
Посемћ нис'l'ћ
·d· Мdксимћ, ·к· n.t1'pi'.tpxћ.

flrcш'ie

При

(-!-)

lllнt,иИIШ

CI\OijiO
С'ГRО

·f·

flpcmlи

lf

Rfi\ИJ\Oijl~

ПdTQ'i,IQШKOijiO

Г dR(HIII?;

Бilrt.tp'

3!1\li\IO

1'\}di\ШCTRO

Toyptџr

nt.tтpi'<~pxoy

flr<~p.tн.f.

rpGCI\OijiO

li

·r· llpcm'1E ·Kd· tM'l'pH.tPXћ, 3о"-

·Kd·

(·R·)

И

Цd\1•

lldi\OЖИШ!

rоулtмоу

Hd

Ri\dC'J'h.

·d· ·P,i'- ПdТ(Ji'dQXd срБ~

rкlи Olj,\dRMH~ БИС'Гћ Ш Тоурк?;
IIH!pdRO

OKIIER!'l'dllћ.

Б""жннишi'1t llrcнli! ·1'· Чр?;•
IIO!RIIЬ?; R'k 11\)dR'R Пр'RС'ГОМ111

коАш ЧrноЕtШЧћ, 311нrе Биrтћ w
Чр11нi'е Гори и po.J,d ClldRHd, и

IIJTPII"IIXШCKHM?; въ

Бисть

i\'R'ГO Ж!
IIJW!I'O •

II•klli'и с~

W R?;IIIIЦHHII//1

Iиcoycd

Xp11C'I'd

l{d

мто

rосподн~<~

f·dxnr·

I'ОСПОДd

r.dXПI'·.

!fl'dQfНCKi'fl IН3110Жtlfl ЈМИрd С~
f:f'O БОГОБО(НIИМ?; CЪRoR'ГtiHKH СЪ•

t;.f.'J'ORJШ! OljMHCIIHШ! 11 ПOДRII•
rонн L{<kмшoylo и АЮ'Го\(lо БрdНћ.
g!i\IIKMo Бf3RoЖIIHKd dMИpll По~
RfMHifAI

RIIIИKill lldC,

K<~p.t-Mo\(c'Г.tф.t
KoiiCTMI'l'lltiЪ.

(!)

Rf3ИрЪ

GdШd И3ИД!

w
·d· }{d,1Инttкz, ·KR· Пd'l'pH.:!pXZ•
Родомћ БИС'l'ћ
Gкorrиr<t.
·.t· lf,Q,dlldCi'E, ·КГ· 11d'ГpidpXћ.
·d· Моисщ ·КД·
Пd1'pHdPXY·
Родо,нћ Ш Pdcie, cAIIIШd родd

w

RИС'Гћ. llp·kждe Ж! БНRШО\( 8i\lolj
митроriоАИ'Го\( р.tшколtо\(, и Rd3•

ДР АГОСАВЉЕВИЋЕВ

110

РУВАРЧЕВ

RЕДfНћ

НИС'l'ћ

Н4 llpEC'l'OAћ cpRCIШ

R4 л-kто rосnодше r·d\jrкi· митро~
ПОАИ'l'ОМћ
'l'Or Дd ОRрЕ'l'dЮЦЈИМћ
СЕ оу срНћСКОИ ЗfМАИ : .iИfAE'l'iE,
ЗdXAMCКII ИАИ'l'И ХЕРЦЕrОRdЧКЈИ ;
iИ.оИСЕИ, ROCdHCKИ, ПОСАЕДИ RИС'l'ћ

н-kлrрdдски; Koнc'l'dH'l'iИћ, скоn ..

ски; l'pиropi'&, d~хилскiи ; lodHИ•
KiE, ЕПИСКО'(Пћ RoRAOЦp(K)RoRHћCKH

И НИШКИ; ДdHHilћ, t'dMOKOKCKИ.
- И ПOC'l'dRAI<IE'l'ћ c'i& CROEIO роу"

кою: nрћtШ Т&мишкdроу lodHИ•
Kid, MИ'l'pOПOAH'l'd 'l'EMИWRdpCKdro;
.Моис&~<~

шискоуnd

сшишкdrd;

1fpcEHid, МИ'l'рОПОАИ'l'd 3dХАМИ;
1fpcEHJd, МИ'l'рОПОАИ'l'А pdWKOГd;
Курилd, митроnоАИ'l'd скопскdrо ;
ДосИ,О,Е111, ЕПИСКО'(Пd

RdAERCKOГd;

Kv\'ИAd, митроnоАИ'l'd Призршоу;

ЈсdИЮ, МИ'ГрОПОАИ'l'd dРХИАСКdГО;
Доси,о,е~<~, enиcкoynd сdмококскоrd;

&иcdpИWHd, шискоуљt Колdсiи ;
и ndKИ 6фремd, еnискоу1ы Ко ..

лмiи ; Gdкoy, митроnоАИ'l'd Gкш­
дерiи; Gтефi\нd, &nиcкoynd ДdА•
мщiи.

*
И у Милорадовиhеву рукопису и.ма чланак о патријарси.ма,
али је издавач изреlјао само имена њихова. Разлика је од ова
два што је од патријарха на треhем .месту поменут Спиридон,

а на четвртом јеврем; сед.мога (Ћирила) .место је непоnуњено;

једанаести је Никодим (по други пут, .место Макарије); двана­
естога (Павла) .место је непопуњено; Атанасије је 23-ћи а Мој­
сије "Чурла" 24-ти додат је
није дописани као

с.

181. 44.)

26

и

27.

још и Арсеније, и са стране доц­
јаниhије Грк и Атанасије (Лет. М.

Б. МЛАЋИ ЛЕТОПИСИ

1)

ЗRМЕЦИ И ИЗВОДИ ИЗ ЛЕТОПИСА.

1.
У ДаниЈiчеву типику писаном

(Archiv XXIII 633. -

ffi
170 fl

1416 год. у Нар. Библ.
5134-46).

у Београду бр.

590

Записи и Натписи

СЏМdГО RћCfi\IGH' СКdГО Cbl~Opd ДО i\oR'J'd r·!ЩКД·го A-k'J' ·х,о,·
Ф

коАи Cli np-kRiiД(Ii)
t·SЧКД·го ·\(,O,i· i\oR'J'.

cpћRCKdd

книrd К\(рiиАwм до

i\oRT4

171 С::) коАи Cf Gумеwн HI!MdHI(I Hd3Rd rосnодинћ GpћRi\IGM до i\oRTd
кише nИ!'dH' Hdro r·sцкд-го HMd'J't. i\'R'J' ·сон·
172 Пoc'J'dRH Cf CKii'J'ћl GdRd rlpћRћl dp. хi'еnискоnћ GpћRi\IGM Rћ i\oR'J'O
r·stкs·

173 .С:ћ Аоkт( о) r·swк,o,· w к. ·к,о,· np-kcтdRH cf CRI!Tћl крdА МиА~ТИНћ.

114 .С:ћ i\oR1'( о) f·swAи· о'(нише Gpћlмte 1\dPI(I Михd"""·
175
176
177
178

.С:ћ i\oR'J'( О) t·S\VM· ПpoRC'J'dRH Cf Ci\oRПH Kj)di\ћ i'Юi\1(1 ·fi· ДћНћ.

.С:ћ А-kт(о) r·swiJд- np-kcтdRH се Gтliфdн Цdрћ ДfК. ·К·
.С:ћ i\oR'J'( О)

f·'!J\VП· 11poRC'J'dRH Cf 1\dрћ 0\(рОШ ДfК. ·R·

.С:ћ то А-kто O\(RHWe

Т~рци К{Jdi\1(1

.C:i1ћKdWHH4 и RpdT(d)

м~

0\(Гi\fW~.

179 .С:ћ А-kт( о) r·swш· nр-kстdки Cf Гюрrћ ЕdАћШИК rш. ·д·
180 .С:ћ i\oR'J'( О) f·SWq3· npoRC'J'dRH Cf REi\HKћl КНШћ Сј)ћRСКћl .Ll434pl1,
O\(RHWf r" Т~рци "" Косок-k Пми iюн. ·ei·
181 .С:ћ А-kт(о) r·sцsi· np-kcтdRH Cf Грћr~рћ MOHdX ћр4сим. , .:, ,:
Q._
ћ,!

"

~

'

'~

,·'

11 ~

ЗАl\l!ЩИ И ИЗВОДИ ИЗ ЛЕТОПИСА

II.
На

једном

листу

Београду (Прилози Ш
Натписи

Ш.

1
у

Хаџи-Јорданов летопис (Starine ХШ,

Нар. Библ. у

46 -

Записи и

17-!).

9918-31).

_g~

182

ЖЕ

llrR'J'Q

G=rreфdHЬ.

'·SWM·

Kpdll~ ДЕЧdНСIЉ КОНЧИН~ 110С'Т'И•

W СИНd

3Јf'Т'~

СRОЕГО И Ch МО\(•

ЧЕНИКhl рdRН\\ЧћС'ГiЕ 11011\\\(Ч\1.

Gтефш~ ЖЕ 1\dr~ C!JhRCKbl пrЋж~
ДЕ С~М\Њ1'И CROEE Hd ·ri'· ll'kTЬ.

183

коЕЕd Hd Босноу,
Цd(JИI\fl~

СЕ\\ЕЮ

И

110Д

СЕ.

11\\RИHOI(E~

184 Ј:::~ 11rR'ГO 1·SW§д" r,,мrOЧћC'Г~IRdrO
И IЉ\ИКdГО Цdrd G=тEфdl~<t ХРИ•
стиdt~оАњ nостиже

'·SW§); мЋсщ,,

11'RTo

кь. Nkтo
дек. R~ НЕД.

gh.

llrR'I'Q

'·S\\J§E· (nразно).
1

·

·S\\1§S· (; iE llrR'ГO r,\,Ц•

Hd rодинd ныс(т).

ГОДИНd.

_g~ II'R'Т'o ,t·SW§3· I·SW§И· 1·30§,0,·

Д rRTO ·d·E·Г"д"E·S·3·И·pJid·Ei'·

I·S\IJO· ,l'·S\\J\)d·

186

RЬ.С\1\(

3ftИIIИ.

.С.ь. дkто

,l'·S\\J§S· G=иЕ 11rR'Т'O IШC'I'~ ГildN
Hd

ci"IO

(ЈЫДЈНiЕ ~1 lf,1dЧ~ \\C'ГdRIIЬ. Ср2'.Н•
СКОИ

r.~ 11rR'N r sw§E· (nразно).

и сь.

Постrшмт~ кончиноу

с~мr·т~.

185 Hil третию rодин~. .С.ъ

'Т'dКО

Hd трЕтие Hd дЕсе•rо NRT\1 . .С.ъ

I·SWOr·
t·S\ЏOH·

(празно).
_gh Nk'Т'o t·S~OP,· G=iE Nk'Т'o K(Jdi\Ь.

11'RTo ;swop,· G=юе Nkтo нис·г~

НОН K\J(d)ibl g~l\t:ILШIHJ
CIIO'I'd Hd iИdpИL~E.

,l'·SW\'JR·

r SWO,J; t·SWOE· r·SWOS·

.С.1111К.tшинь. и дЕсrtоть. Oyr111C•
Wd оунiены нышЕ к~ М.tкЕ•

И ДЕ•

донhш

w Тоурць.

p•fщ.-k, ti\K\1
g~

187
д•kто ·d R·

11

""

Mdџi'ц.-k

'Т'rRMCfMЬ.

ИХЬ.

НЕ or,prRTHIOM IЊI'Т'И, СЕК. ·KS·
'Т'ОЖДЕ i\rR'ro Ј1р'RС'Т'd!Ш СЕ

1\d(ЈЬ. Оуrошь. дЕк. ·д.С.ь. i\'R'I'O '·SWil· 'SWIId· '·SWIJR·
(празно).

188 Hil

·r· II'R'Т'o • .С.ъ

llrR'Т'O I·SWilR·
G=111e llrR'Т'O pi.ICIIIIJ КНЕЗ~ дd•

С:ь. i\'RTQ '·SWI\r· G='ie i\rR'Т'O pdCЫIId

скеть.r кнезь. жoyr1<1Hd Ник•моу.

Зd(Jh ж~ltdнc~ Нико11~.

il.-kтo ·d·R·r·д-e-

gh Nkтo t·SWIIд" t·S\\JIIE· '·SWIIS·
'·SWII3· rSWI\Ii (праЗНО).

,;

3АМIЩИ И ИЗВОДИ ИЗ ЛЕТОПИСА

11 '3

189 Њ\ ·S· i\rRTO. С.и. A'kTo /·SWПИ·
GИЈе Nkтo кириw ниса

(==

к и•

риwнасха).

190 Си.

А'kто

/·swnp.; GИЈе А•kто
ниrть. Чprktlotњ нон "" Д~#

Сь. л·kто

r·swn,o,· G=i'e лrkто Нь.IСТЬ.
Ч11'kпою, нон "" Доунр11tшци.

HpdKHИL~E.

Сь. лrkто

Arkтo ·d·K·r·д·

r·swqr·
19t н" ·s· (!) "-Ето. си. "rkтo ,t·swGд­

r·SWG"' r·swqк·

f·SWq·

r·swqд- (празно).

Сь. л-Ето r·ьwqe·

G=ИJe i\rR'I'O ПОНЕЖЕ ЈИ~рdТЬ. И
кнезь. А11311рь. с Пмчникd ис

Gi1 л-kто

110•

HIЖI fiMO\(j}dTЬ. И СКЕТЬ.IИ КН1.3Ь.
с Плочник11.

TollAIЩE.

А-kто

·d·K·

192 Н", ·r· л·k1•о. Си. лrk•ro 1·swqз·
Gи~е л-Ето кнезь. ildзdpь. сь.­

ткори вон "" Косок~ сь. .flм~­
рdтомь. м•kсщ11 ~ни11
и

MSpdTd

·el·

Сь. л-Ето f·SWqS· r·SWq3· (празно).
Сь. Nkтo r·swqи· Gie лrkто м-k·
СЩd i'O'('Hd ·fi· ДdНЬ. IЋЕТЬ.IИ.
кншь. сон сь.ткори "" Косокоу,

дь.нь.,

dMipO\( 0\('IЩ И СdМЬ. Ш НИХЬ.
Tor д" нл.iчь. и рь.1дdнiе.
i\oRTO r·SЦq,O,· r SЦ· r·SЦd· f·SЦK·

lf

1111де.

~ни

Сь.

·d·к·r· д-е·

r·SI\Г· r.SЦд'

193 Н" ·s· Си. л-Ето 1·sцr· Gи~е л-Ето
Т~рци "" &""хе коек11ше и

Сь. л-k'I'O ;·st~E·

(празно).

Gi'e л-kт" Тоурци

кошdше "" Сл"Х' и "Р""ь. М11рк~
и Кост<~динь. nоrь.шоше .

.М11рко и Кост11динћ 11оrиноше.

194 ·К· Си. л-Ето

r sцд · G=и~е лrkто
ТSр11,и "" ~rp•k ходише. Дми·

трокце 11р-kселише ~ Бр~с~.
Сь

195

·6· &и.

л-k•ro r.SЦf·

Gи~е Nkтo

Т~рци ~ &осн~ ходи1ш и но•

i\rRTO

r·SЦS· (празно) .

.&ь. ЛoR'I'O r·SЦ3· Gie Ј•kто 3dГ.f11•
ноше Тоурци оу Бош-k.

ГННОШf.

196 ·S· &и. лrkто r·SЦS· Gи~е л-kто
изroprk Р dКЬ.НИЦ"·
ilrkтo ·H·r· д·

Сь. ло!\то ;·SЦИ· r·SЦ,O,· r·SЦi'· t·SЦdi'·
r·SЦR'i· (nразно).

197 + Си. лrkто r·SЦdl· Gиle л-kто
ПОГИНЕ ЦdрЬ. lldd3ИTЬ.
flнr~ромь. Ш Демир11.

А-Ето

110ДЬ.

·11·

198 ·К· g и. Nkтo r·sцrl· Gи~е лrkто
~ 111\'kCTdKИ СЕ RАdГОЧЬ.СТИКd ГW•

Сь. лrkто r·SI~ri'· Gi'e лrkто .3drь.шrk
hdd3И'I'Ь. Ш ДeMIIpd IIОДЬ. flн­
ГО\(\}01\tь..

Сь. лrkто f·SЦДI· r·sцei'· (празно).
Ch. л·kто r.sцsi· Gie л-Ето 11p-k•
C'l'diШ re rocnorr-<1 6vr.1i'11 (!)

CllOГd 6KI'Шifd
Родослови п Летописи

8

114

3АМЕЦИ И ИЗВОДИ И3 ЛЕТОПИСА

\
199

gь. л~то r-sцзi· r-sциi· (празно).
С:ь. i\~'J'o r·sц,o,i· Git лrkто nл•k.­

нишt То"vци сь. С:ль.комь. срь.вs
скоу

200

3fMMO.

gь. лоkто r·sцк·

Ki\o:\Wf &ЛЬ.Кd
Mdi'd ·ei·

201

И

Git л~то 3d"
.dd3dpd, МIСЩ4

С:ь. i\~'J'O '·SЦKd· rSЦKR· (празно).
С:ь. ,,~ .... о r·sцкr· Git i\~'J'O ЦdрЬ.
.Моусiи 11оrь.ше.
С:ь. i\~'J'O r·3ЦКд" r·SЦKf· r·SЦK3·
(празно).

20~

203

С:ь. i\~'J'O r·SЦКИ· Git лrkто ПОС'Ј'И•
Жf СЬМ!Ј'f'Ь. ROIROДOY .Мирч~.
С:ь. i\~1'0 r·SЦКД· r·S[\i\· (празно).
С:ь. л-kтн r·SЦi\d· Git л-kто оу.­
мр-k соултdнь. Крiжчи.
С:ь. i\~'J'O r·SЦi\R· t·SЦi\r· rSЦi\8·
(празно).

204

gь. л-kто r·sцлs· Git л~то пр~ ..
C'J'dRИ се rосnодинь. Gрь.вл~вмь.
дtсnоть. Gтнјынь. м~СЩ4 ioy"

i\Jd

·Иi· OC'J'dRИRЬ. RfAИKoy Ж4-

i\ОС'Ј'Ь. срь.вскои земли.
Пi\о:\ЧЬ. И

Tor Д4

pЬ.IДdHif

С:ь л-kто r·ЗЦi\3· r·sцли· '·S[\i\Д·
(празно).

205

Кь лЋто r-sцм·

Git

л-kто

np-k•

С'Ј'4RИ Cf д•'"" ROIROДd XPd"
вровdв~> довл~встьвн~ Но:\ Из•
М4Иi\'Ј'И

:С:ь Лоk'Ј'О r•SЦM4· (праЗНО).

3АМIЩИ И l131:ЮДИ :И3 ЛЕТОПИСА

11~

IV.
На nослРдњем

листу

hирилицом

ском ман. у Дубровнику. (Срђ,

писаног лекционара у Доминикан­

1904, 776).

206 Њк4 Cl 3Н4 К4Д Cf 110[0111 ДS]нрокНitКћ Гј)4ДИ'ГИ ro Гј)4Д4 Ц411•
•r<~т4 "" ·хкr· 62 6 rоди1~ы Христов<~.
:207 HtK4 се 3Hd К4Д4 rt ДOHICI ГA4Rd ro ск(е)тоr4 .C:AdCH s ДSнров­
НИКћ 114 ·'tiR· 1о 13 АIН'Г4 ХрИС'ГОВЈ.
:208 Нrк4 се 3Н4 КЈД4 се n( о )че cвt'rd Гос11оh4 CИД<t'rll S Д~щ1овник~
no џномS Kj)dAS и Кј)4АИЦИ ro Инь.rАитtрt и rид" се. и.
ГОДИЦЈ4 И KOC'r4 ·fi· •rнrSb4 114 ·Чif~ 1160.
:209 Нек4 се 3Н4 к4ко д4рок4 Ц4Рћ Gтнн14Нћ ДSнровникS rр4Дћ
Gтонь. Н4 .Qfiir· 1333 .1ИIТ4 Христокd.
:210 Њкd се 3114 К4КО ~rAtW4 десnот4 и Нј)4'1'4 мS С:SкашИН4 IШfWf
НОИI 114 рИЩII iИd!lНЦИ ДШМћ S Ш'rаКЬ. ИЈ ·ifT~d· 13 6 1 AИf'r4,
211 Нtк4 се ЗН4 к<~ко ИА\4 ДSнрокникь. ј)d'Гћ с Никоммь. жSn4номь.
114 ·Ч то Ј 3 70 i\ИI'ГО.

v.
У Гораждинском псалтиру с часловцем штампаном

·тобра

(Arhiv

О у к а з. ь.

ХХШ,

308. -

Заnиси и Натnиси

1521

год.

25

ок­

5589, 90).

" 1: т о м ь. в ·k ч н ь.t м h к о " и к о

wк о r о

к 1: к 4.

,G) flДdMa ДО 1\О'ГОI\4 А.f.:'Г ·R· 'rHCSЦJf ·CMR·
.G) llO'ГOita ДО C'ri\ћiiO'ГRO!)fHid A.f.:'J' ·фМ~·
.ffi C'ГAћiiO'ГROj)flfi4 ДО 1JBpdM4 А.f.:'Гћ ·фНК·
,G) flвpaM4 ДО ИСХОДd A.f.:T ·уА·

,ffi исходd до Дакид4 л·kт ·ум·
.ffi Давида до trpь.кaro nprkrшвнi4 lероус4АИМ4 Arkт ·уми·

.f':J

11p•krt.118Hi4 ДО .f1Af~4H,J,Pa Цара ArR'Г ·'ГИi·

,ffi llttt~aнмa до скет.srо рож. rl'~noд" нашеrо lcoyc Христ4
А'kТћ ·ТАГ·
.С:ь.сrkхь. А'kт
flдaмd до ХрИС'r4 ·8· 'Ј'ИСО\(ЦЈЬ. ·Ф·

ro

G> ХристоR4 рож. до Констандrш.t Цd\14 Христiаном ~Ћть. ·'I'Иi·

212 (Ј Конст4нтина цара до KvpИAd Фимсоф4 сь.ткоршаrо САОВ4
163Ь.IКОУ CAORrRHCKOMO\(,
Aokтz ·фмк·

..C:ь.crkx ЖЕ hrR'I'

ro

И

1Иrkтод'i4 НIИСКО114,

Hp4'r4 !еГО,

llдdмa до KvpHAd ·~· 'rltCO\(ЦJћ ·Т~·

*

3АМЕЦИ И И3БuДИ: И3 ЛЕТОПИСА

116
213

G> Кvри"" фимсоф4 до сс~тио G4tЉ.I np11к4ro 4рхiшискоnсs,
4nocтoi\d, и &(ld'Гd

C(lbliCK4ГO, НОКdГО 110 ИС'ГИНf
ero Gт-kфЈн4 npt.кoК'kнч4Hdro кр4Л1<1!

С(111&СК4ГО ЛоR'Г ·СП·,

W

0\(ЧИТ'Ii\1<1

214

G>

11

11(111КОСК~'ГИ'ГIЛ1<1

ЙД4М4 ЖЕ Л'R'Г11 ·.3· 'ГИСО\(ЦIЬ. ·ХМ·

Gтоkф4Н4 ж~ nр11кокоkнч.tн<1rо K(ldЛI<I до ЦЈ(\4 Gтokф4Hd, &Л4"
ГОЧ11С'ГИК4ГО
Ц'.\(Id

и ХРИС'1'0ЛIО&ИК4ГО

С(111&11СК4ГО

w

и

мнихолiО&ИКdГО

1lp11B4ГQ­

·С4·

215 .&cokx ж~ лоkт11
llдdM4 до ЦЈрстс4 G•r-kфdH4 [~4(14 лоkт ·s·
.
1'ИСО\(ЦЈ ·WНГ·
21 б G> ц4р4 Gтrkф4H4 до сын4 tero ц<~рd ~рош.t лоkт ·t'i·
КО Н

11 Ц 11

·.3· . М О М 0\( К rk К

0\(, 11 О Ч Е Л О W С М О i\1 0\{' К rR К О'(
11 м л •k т w м.

с л ok д н

217 &11 л-kто ,t·зкр,· Gl1e л-kто nце соулт4Н11 Gоумим11њ Н4 p-kкor
G4коу сь. множ11стком Изм.нtлт~н11, 11 nроkхожд4ХО'(' роkк~
G4коу, 1<1коже no соноу c'iиpokчt. ·но мwстоу Н4 wн nоль..
Gp-kм4, и инlи ж~ КУ. корdнли ЩНПЛО'f'IШ, ~<~коже н~ н•k
мо ш но ни p•Rк4MI1 тоkмь. силн1tмь. Излшмте11е оу Д(111Ж41'Јt,
1еже Оуrринь. имоkше Н4ДЕЖДО'( Hd те11 ен л •НЕ р•kке, rл4~
rомо G4к\$ и Доун4Кћ. И wвст\$nише wкьсоу Д\$ слокоуЦЈ»

hЕЛ11Гј)4Дћ t IIHHIE WK(IhCHИie Г(МДИ, 11 i\oR'ГIX'O'(' I<IKOЖE 3МИ1е
КјiИi\Ј'ГЕ СЕ/\4 И Г94ДОКI lldЛfЦJI. ~ЛЕ Ч !ОД О 'ГОГД4 'ГdКWКОИ'
СК!)ћ&И

З!МЛИ

ТОН

ИМО\{'ЦЈИ!

fi Rh

'ГОН

3fМЛИ, Гi\4ГOЛIQ­

Gpokмe, ДIIKtJd мест4 и rEi\4 З4nоустеше, " црькк11 и rp4•
доRе рdзорише, 4 слокоуцш Б.-kльrр4Дh и некол~ею Оуrрнн ..
nрrkдмть. Изм4ил 'теном, и кьнидоше кь нь р,зр,t~ишu•nр,
чем м-kсщ" Јкrоустd ·КИ· дыњ. li rосnожд4 ffiлeн4
ны1( Ш4 деспоти Ц4 и некомю wст4ки сл4кни Г(ldДћ Ко'('•
ri'itiИKI:. И Д4Д'R СЕ &.Ј.rс'Г[(О'(' ll(I'RKO poRK~ До'(Н4К4 О'{'
КhНО\{''Г(IћН\$ 0\{'Г\JiiO, 4 Сi\41ШО\( 11 ДИЮIО\ј . 3~МЛ\О ДНПО'ГОКО'(
Тоурци

ПО\111ЕНИШI,

4 мни

rp4Дh

Коуn11никr,

рdЗОрИШf·

i\lrRCI\~4 СЕК. ·р,· ДI,Hh.

Vl.
У руr>опису На р. Библ. у Београду бр.

491.

Ово под

преписано са ониы продужењем (Записи и Натниси бр.

V од речи
9969- 80):

до речrо

218 С.У. л.Ј.то r-sц~· llj)ИI Ц(l~р'(!) ЈИеХ'МIДЈо. 1],4(\СТКО, 4 Н4 ·~4· лr\i:т·k
np11мi' Ц4риrрdд11.

219 gy. л-kт( о) r·SI~4· npи~we Т\$рt~И Tpi\HOIЉ.

ЗАМЕЦИ И ИЗВОДИ ИЗ ЛЕТОПИСА

117

220 &7. лrkт( о) r-s\IJGд" nомрь.че сль.нце.
221 И вь. то лrkто исходн Цdрћ .М~рd'Гћ "" llлочникh.
, , 222 gy. лrkто r-swG3· r.шсть. &он Hd Косов~ кнrk3и сь. 1И~рdтомь.,
_M'RCЩd ИIOHИtzl ·Ei· Дh.Нћ.
~ !lд"·"" до R?.Чt\ОRЕЧЕНИd Xpиc'J'ORd IIE'J' r-еф·
Цdрствовd Тнверие ·KR· лrkт7. и м·tшць. ·3· :&7. ·И· же лето Цdр~
крсти се rосподь.

C'J'RJ ero

~ЧеНИI HdЧf(1')h. И

·Иi'·

Rh.

HdWI. Исоус Христос и еvrь.лское
i\i'J'O Ц<I\}C'J'Rd ero ПОС'Ј'\}dДd Н4Сћ·

(МДИ RO/\H~IO С' 'Г\)dС'Ј'ћ

~ !lд"'"" до rоснодне вь.янесение

AE'I'h. r-ефлr·

'223 gь. t\7.1'( о) r.яиi· &нс(ть.) тр~сь. великь. вь. Констdнтине rpdдe.

224 То же ,н,•о н cнerh rыде мrkсщ" июлиd по ropd~ ·д· nеди.
Wr::pпe rр'чь.к~ю книr~ Мерк~рие.

КоАико д~шh. исходить.
д~ше; толико

же

Hd
и

дь.нь.

rt ""

нщљ.

·Ri·

тнс~ц..rе н :кл.

pdЖДdi'J' се.

VII.
У рукопису Нар. Библ. бр.

с дорп. рач. и рув. првим

100

(Спом. ПI,

има

општи летопис потпуно једнак

123-24)

и

с истим

после седмог сабора има ово продужење (Зап. и Натп. бр.

ваглављем, али

9943-59):

w Грь.кь. вь. л-kто w С7.3Дd~
wрожствd Христов" ·цrш·, wкрцннid ·хкн·.

'225 Роусь. кр'сти с(е) 11prR31. gwлдимерd
нi'Ј скrkт" r-syчe·,

'226 gь. ttrR1'0 r-sт~· C7.C'I'dRиwe се HdWd с11овесd светымь. Kvpiлoмh..
227 g" л·kто r·sф11в· w стоупи Римь. w npdROCtldRid
2~8 g~, t\rkтo r:stк3· noc'J'diШ се свпь.ш Gdвd

"PX'ifll искоnwмr-. .

. 229 g.., лrkто r·sw§я· nрiидоше Тоурци "" Кt1лиnол-k.
230 g~, лrkто r-swn: nprkcтdви се Цd(Њ Oypowr-..
,231 g.., то t~•kтo оу&ыше Тоурцiи кpdtltzl &:t~ькdwirtнd "" 1ИЈрнци.

232
233
234
235

&ь лrkто
g.., л'kто
g.., А'kто
g.., лrkто
g~, лrkто

r-swq· (праано).
r-swqя· norн&rk кнrkяь ilr-.sdpr-..
r-sЦAH· прi'нми Ц"Р" .Моурd'ГI. Gол~нr-..

r-sц~"· rrpire Ц"Р" Мехмедr-. Цdpнrpdдr-..
r-sц~s· прiнмн Ц"Р" iИехмедr-. Gм·kдереко.

На новој страни:

236
237

:&7.

лrkто r-scлe· Rh.IC1'1. iИ~Х"'"едr-. т~рскы npopoкr-.
C'J'dH'J'iHd Цdpd R7.HO\(Kd Ирdклi'евd

gy. t\rR'J'O f·30f·

ПОМ\)I.Че СtЊНЦе dП\)Htli.d

·S·

R7.

днiн Кон~

ДhHI. оу ПOti~ДHf

R7.

cprkд( оу).
Среда је

ове

гоцnне била

16

априла и можда је место

sl. па рђаво преписано пв оригинала.

.s.

било

ЗАМЕЦИ И ИЗВОДИ ИЗ ЛЕТОПИСА

118

238 &z. A.Jil'O '·3јН· P.dTh Г dTAЧKd, ДервiШh н-krh
239 &h АЋто r-зрв· XмdHh ПdШd КАон~чdревић Hd T~jiOR~.
Gie npиnиcdXh (јамачно се односи на четири nоследње белешке)
R7. А'kто r-вrн.s· Tor Дd н-1!:
нитi'" r-зрн.s· кр~r &:AI.HЦIS
·.Si· "
рож. ХрнстоRd t·dXMII· А~н. ·вi· смво 3HdMfHO ·А·.

w

w

VIJI.
У
бр.

рукопису

ман.

Хиландара

(псалтир)

бр.

94

(Записи

и

Натп.

9960-68):

240 ~ flд"'""

же r·swн.s· до GтtZJSdHd же lljlhBJro Ц"Р" Gp1."
Hi\I€Mh.
241 (.;) flд"'"" же до но111 кншd ilt~BJ}Id "" Косов~ вжt ch Измd­
НАтн, A'kTo I·SW(\3·

242 r-.sцк.s· Git A-kl'o nocl'liЖE chMjlh'l'h AIЋIIЧIO вotRoдS.
243 &h А-k(то) r.sцкз· llj!ЋCl'dВii Cf Пdl'\}ИI<I\}Xh KvpИAh.
244 ~h А-~!:(••• о) r.sцки· np-kcl'&RII се ~~"PXh Ио•дорh.
2.+5 И 'Ј'ОЖДЕ d.Ji:(тo) dMЩJd C!:\ii'Т'dH npiE С.лdШК!:\ ЗЕМi\10,
246 Ch A-k( то) r-sцк,о,· оумрЋ Kpvcчid "'""Р" и КосТdНДИНh Цd\}1. IЫI."
rdjiCKЫИ, И E.dAШd 3!1'СКИ, И ДЕСПО'Т'h Пj!if flpHdHdCf.
247 g., .t-kтo r·SЦi\.9· nr-kcTdRИ ('f ДfCIIO'Т'h G'l'EфdHh м-k&:Щd i!S.tid
·Иi· ДhНћ. Tor д" rJi\dЧh и рыдdнiе.
248 G.h ArRl'O '·.SЦMS· И3Дf dMII\}d .. ,. И j)dCHПd rpdДh lJophЧh., .• Н
rpdДh РЈiљниц~ pdctilld и r1ожеже ..... ПildЧh и ридdнit. И
подdДЕ имh десвот Г10ј}r1. ttd thмиpmit Ждр-kАо и С.и(ше?)"
CAdRh l'jiЏ,ORf.
249 Tor д" и llji1CtAI€Hie мноrим инокwм
сво их витd.tицњ.

w

~ни

(!:\ви?).

IX.
У рукоп. ман. Крушедола (Е.

V. 23;

Лествица има у почетку на првом

листу општи натпис. Опис рук. м. Кр. 149. -

Записи и Натписи 9981, 82) •

........
~ .flдdMd до XpitC'Т'OBd јiОЖћС'Т'Gd ..• о

~ роЖћСТВd Хрис·rовd до вћзнесшid .••• ·Ar· A'kTd.
~ tњзнесенi'd rосnодн111 до lljlћRdro cћ&Wpd КонстdТИНd Цdjld •••••
A.Ji:Td ·'Т'Иi· А-k'Т'ћ.

ЗАМЕЦИ И ИЗВОДИ ИЗ ЛЕТОПИСА

&>

119

npbKdГO C~BW(ld ДО се(д)АЫГО Чf'Гh.l(lH С'Гd И СfДdМЬ. ДfСI'ГЬ. И
Wt'dMЬ. i\'R'Гd.

250 (;::) се(д)i\ыrо с~вwр" до np-kcrr4Ri\lвHi4 Gтеф""" Ц"Р" срь.вь.~
СК41'О ·фнs· л-kт",

,......

,t·SW·

Н

" np-kcrr4KH се Gтеф.:1нь. Ц4рь. вь. л-kто

·i!Д·.

251 ~ пр-kст4влюнв~с~ Gтеф4НОR4 до npiИMi\leHИicl Ц4риrр4дS де~
ве(де)сеть. н

+

t~rkт.

252 :С:ь. Л"krro .t·SЦЙ"' nрiими

Ц4рь.

Ме(х)ме(д)

Ц.:1риrр4дь. M4Иicl

·к,о,· вь.то(к).

Х.
На једном

листиhу

с врха

сасечену у два

ступца записан је овај

заметак летописа; не зна се је ли било продужења. (Лет.
и Натписи

25, 20. -

Записи

9932-42) .

....... зл4тост.:1ро ....... w nосi\еднемь. кремrkни
s е" о 11 о"" з н о. ~ч е в"" r о с" о в и.
Кто не днRН'I' (f

н не чSднт се вшS семS,

Sмнлен\\

к.:1ко wcrr4RЛIH4 с~

R(loRMfНd

CIJicl 34 ll(li~MHOЖIНHM Г!Щd ЧЛОR'kКОМЬ.! :С:ь. HIД(ld

С'ГdНIМћ

Н'&3И

R'&СИ

lciKOЖE

рОЖДIНIЈ,

(:С-& i\I'ГO .... npe)C'ГdRИ Cl ,i\ЕЧdНИ .. , ..•
:С-& лето .t·sw(й)з· Т~рцв Н4 К.:1лиnоли.
:С-& лето .t.swn. nоrнвоше Мр-&н~с~кчнh.
:С:.:1 ЛI'ГО ,t·SWЧ3· IIOГИBI КНЕЗ'& .d434p.
С:-& мто .t·sцмз· (прими цар Смедерево?)
~58 С:-& лето .t·sцнк· оузе wшть. Ћ~р4Ь-& Gмџереко.

253
254
255
256
257
259
260
261
262
263

:С-&
:С-&
(:С-&
С:-&

лето .t·sцнз· р4зви Цdр-& 1Пнк.:1 н-& КосокS.
лето .t·s(ц)чr· npecrrdRH се :С:~к-& десnоть..
лето .. , . 1 nрими Ц4()-& .М. ех мџ Ц.:1риrр.:1дь..
i\Е'ГО .t·sцйs· 11рест4кн се Gтеф.:1нь. (!) деспод-&.

:С-& мто .t·sцйз· П4КИ nрими Цdр-& Мехмед.-& Gмџереко.

XI.
У рукопису Нар. Библ. у
Записи и Натписи

Софији бр.

313

(Цонев, Опис рук.

122. -

9983-39).

264 Донде цр-& Hd Ив-&Н4.
265 :С-& лето .t·sцнs· донде 1\4(1-& Hd Gкедер-&•ВЕr4 н Sзе мs Gветн
Гр4'ГZ.

3АМЕЦИ И И3RОДИ И3 ЛЕТОПИСА

t20

266 &7. АЕ'Т'О I·SЧЙЕ· ДОНДЕ 6сИНК7. Hd Дн;р7..
267 С7. АЕ'Т'о 1-sцод- дондЕ Цdpz. .МехмЕ'lчнк7. "" ДfБрск~ земА~

Hd

ОкедЕрк-ВЕrd; Цидн~ nорwни и nосече, МЕСЩd

Mdd

·А·

ДН7. R7. С~RО'Т'~.
268 &7. АЕ'Т'О 1·3КД· и ~зЕ Цdрь. 0ЕАИМћ. rpd'1'7. AlнcEpz., и ~БИ Ц"Р"
1)

Kz.зAЬ.RdШd.

269 &z. мrro I·ЗAR· и ~3Е Цdрь. О~АЕМdНћ. rpdrrz. Pwдwcz..
дО &7. Апо 1·ЗАД· wrrидE Цdрь. O~AEMd(нz. "" зЕмА~ ~rdpz.cкo ""
&~дим~t. н рмиnd Б~днмь..
1)

Мај

9

ове године пао је у петак а

6975

у суб()ту.

XII.
У рук. цркве Никољца у Бијелом Пољу (Записи и Натписи

5219 25):

271 ilErrw l·sцй(~)- rод" (ходи ?) ц<tрь. .Мех .... "" &осн~ и nрiием
Г(ЈdДћ. ПIИЦЕ И ИНf rрdДОКИ БOCdHCKf.

272 И 'Т'ОЖ,Џ A-k'l'( О) ХОДН Hd &Ac:IXE.
273 И nрiими ЗЕМАЮ 1Iм~рЕю э rрџокiЕми.
:l74 &ь. АоR'Т'О I·SЦOR· ХОДИ Цd(Јћ. ДIЈХМfД Hd &оси~ Н рс:13БИШЕ Гd
nод Пlицемь..

275 &ь. л-krro r.sц(11,0. ?)' оумр-k Цdрь. iИЕ:(МЕДЬ. ~ Њtrroлie.
276 lf 'Т'ОЖДЕ Aok'l'( О) RОЦd(ЈИ (!?) СЕ Сћ.IН~ (!) МО\(' &с:\1113111'1!..
277 &ь. л-kто r-sцq· 11оrиБе Пlкшикь. н.:1 мост~ 6зdкскwм~ кь. Gм-k·
ДЕ ре к~ ·н •мь.. ·S·

XIII.
У рукопису Румјапцовског Мувеја у Москви бр. 1478 (Записи и

278
279
280
281
282
::1.83
284
285

Натписи бр.

3235-44).

r.g. 'Т''iС~Ч.

·K'i·

3ИМd AЮ'l'd И CHoRЖHd.

И Hd 'Т'О3И AoR'f'O Г(ЈdДИШЕ Г(ЈdД ДрdЧћ..
Т dd3ћ.l roдi'Hd ГАdДНd, d AdHCKd MO(JHdd.
il-k'l'(o) r.з· rri'c~ч. ·r'i· донде ко'R жirro 3d ·рк·?
rg. rric~ч.

·Kd· npie

Цd(JC'l'KO Gыимћ•drt.t.

(Т)ожЕ 11-kто ~мр-k Цd(Јћ. Пм-t~зит.
(r·з·) тiс~.

·KR· ~БИ СЕ IJ,d(Jћ. GЕлiм со
(1з·) rrиcoy1p ·кr· оусн Цd(Јћ. GEttИM .

(!) Кь.зttнсt.tши.
. . . Нџокttiю.

ЗАМЕЦИ И ИЗВОДИ ИЗ Ш:ТОПИСА

.121

286 дЋт(о) t'ЗКЕ· npie ЦdРћ Gыим~ш(d)\) illicepь.
287 ilЋт,о) ,.зки· "l''kc'f'diШ се GеАИАИМ (!) nрие 1\dрстко
GoyAШMdH .

Цdрћ

.С: А<kто м(!) ,·з· тiс~ч. и ·р· и ·tt· 1)
1

)

Ова последња белешка можда означава годину кад је написана.

XIV.
Загрепски nетопис.

fl

С

f W G И 'Т' Н d К d Ж Е

'1' ћ.

&) flд"м" до 11О'Т'ОПd .... итд. до ваанесења Христова два­
наест

бележаr<а.

3атим од наанесења до првог сабора,

од nрвог до другог
иза

...

од

шестог до седмог. Непосредно

тога:

288 .С:ь А<kт( о) rs'fмr· nриеть HdЧEAC'f'RO dHE\jrш РцосА/.\Rћ, X!MПdRiи

(! таr<о и даље) ·М· АоR'Т',
rs'foи· RћКрdАИ СЕ Мимутиtљ, Kpdllћ GdHCKiИ, и ЦdР•
C'J'Rd ·МИ· А<k'г, И оумрЕ WK ·Kf·.
К А. iSWKE· кькрdАИ се GтtфдНћ, кpt~Ah ДЕЧdнски, и ЦdpC'ГRd
·p,i- А<kть. н O'f'Mpt ноtмрi'" ·di·

239 .с:.
290

КрdАћ, и Цdpr.'Т'Rd

291 .С:. "· ,.swAи· оуни крdАћ ДЕчdнrки Мих""""· ц"Р" н8r11рск11rо
"" &мнА8жд~.
292 К "· iSц•к· роди ct Цdрћ GтЕф.1нь.
293 К А. i.SЦ'~Д· tlpEC'J'dRИ СЕ ДШ. ·Кд', ЦdpC'Т'RORd ЖЕ ·КД· A<k'f'.
294 &, А. r·SWME· роди СЕ ~рОШЬ,
295 g. "· r'SWПR· pllcИnd кнtза ild3dpћ НикоАоу ж~п"""·
296 :С:. "· isw~з· nрtидошЕ Т~рци "" К<~Аиnом.
297 :с:. "· r·S[w]qд- исходи L\dPћ Moylld'Т'ћ Hd КНШd ild3d!)d и
:2{8

Jl

nрими Нишь.
Rћ 'ГОН AE'I'o ПОМрЬЧЕ САНЦЕ.

299 С". "· r·S[ w ]qз· nоrинЋ CRE'f'iи кншь l1..1зарь на Косок~ моkсща
i'юнi'а ·Ei"., 1\11\}C'f'Ra ·3i· AoR'f'.
300 И кь тон мто npEte начfАстко сынь Ero кмики дЕсnо'rћ Gтtфань.
301 К "· t'SЦd· П\'ИМИШf Тоурци rрад Т1љноко.
302 &. "· iSцr· nоrинЋ :&dtt~зить на .&мсiехь, и сћ
Кр11АЕRнкь и Конст.1динь.
303 &. А. r·SЦE nоrиношЕ Тоурци Hd Б.oc'fiE.
304 &, "· r'SЦ3· 11pECTdiШ СЕ .С:оукь Б.рdНКОRИКћ.

нимь

Марко

ЗАМЕЦИ И ИЗВОДИ ИЗ ЛЕТОПИСА

122
305

.&.

л. ,.~щ~··· оухк.ЈТИ Шнкоуль Фери:Јiнrо•шкь оу Кроушнщоу ,_
WK.

·К·.

И тон ЛЕТО о, ни Дмит4рh Р 4доевикћ Љтр4 Кок4чекик4 по­
сред R!Јћницомћ (
под Gршрћницомћ) М41<1.
307 И тон AITO при[ ми Ц4рћ Alf'(MfДћ Поко &рћдо, и кrе rp4a

305

1

доке

308
З(Ј9

=

rитничке.

.&. л. ,·sц~д· оухв4ти Grшл4екикћ iИИХ4НАd дrсnот4 Гюр'r4, "'
скез4 rd оу Њлћrр4(доу 1 дек. ·3i·
И ТОН ЛЕТО ВћКр4АИ СЕ .&А4ДИС4Кћ Кр4Аћ, СЫНh, fiARfTf (!)
кр4А4, мр ·3i·

Зtо И 'Т'ои ЛЕто р431Ш Шнколћ Ц4р4 .Мех'мџ4 подћ Њлћrр4домћ.
311 И тон лето оумре Шнко~лћ О\( liMhf"P4ДO\( мrkсщ4 4к'rо\(СТ4.
·4i· ДћНћ 0\( C!lfДOy.
312 Конщћ ·3· момоv кrkко\( .... исто што и бр. 217.
Сnоменик С. К Ак.

LXVI, 227.

xv.
У рук. Прашког Муа{'ја бр.

19. (Слом. Ш, 105; Записи и Натписи 5245-53)-

Gћ летописћ коrд" 0\(3fШf се rрdдоки подО\(НdКсцiн,.
Т оу р' ц н к " .д ћ и х ћ n р и м и ш е.

313 Б.миrр4Дћ лrkто i3·К·И·
314 .&4р4ДИНћ лrkто i3·A·
315 &o'i димћ лrkто ,·3·H·r·
З 16 8емишк4рћ лето r3·~·4·
З 17 Gereтh лето i3:o·K·
318 Gеrединћ ЛЕТо i3·П·
З19 И RћiСТћ соушнd rОДИНd t·3·G·R·
З20 Б.ечкерЕКћ Кћ лrkто i3·p·
321 .&11 лето 1 3·р·к·, rљ дмriи Пер.'скdrо Ц4~ Rћ3f'l:'ћ

RhiCTh

свети,.,

TfAh G4R4 Rћ ШТdКћ кмикы, оуки мнrk rprkш'нoMO\(.

XVI.
У старој штампаној књиаи у Карл. библ. (Записи и натписи број

5155-66) ..

3 н 4 к о л и к о е w к 4 .д е с ~ Т оу р •ц и n р -k ш' л н
н " w к ~ с т р " н ~ м о р "·
З22 ~ К4липол1<1 ,.c·n·3· лrkт.
Д 4 се

32З ~ Косокd н KНf3d ild34p4 ·с·н·д- лrkт.

ЗАМЕЦИ И ИЗВОДИ ИЗ ЛЕТОПИСА

324

~ Gмедерекd ·С·З· лrkrr.

325

ffi

326

а)

327

ffi

~
329 ~
328

330

ffi

ј3 1 ~
332

ffi

333

~

123

Цdрнrр"д" ·р·q·д·
&елиrр"д" ·р·к·s· л<kт.
Ћмиш'к"r" ·q·E· лrkrr.
Gtrerr' Rd!Jd ·П·d· лrkrr.
сSш •tlrR године ·~·r· лrkrr.
Gис'к" ·Н·д' A'krr.
E.ei}KE!JfKd ·Н·Г· ЛrR'Г.
.iИdp •Kd Кралюкић" и Ко н •crrинd Жеrлнrокц<~ ·С· Н·<~· лrkrr.
GолSн" ·c·s·l· лrk(rr 111.

Ilнc"X '·З·р·н·д·

2. ОПШТf\ ИСТОРИЈR
а) У nетописима прве rpyne, 2(аџи- Јорданову
и Григорови'hеву
СоФиски први, Григоровиtев,

хаџи-Јор­

Кијевски, стуАенички, саранАаnорски и

Аанов, Хамарто.11ов и СиноАа.11ни.

цетињски.

Gказанi'е
(Оуказанi'е
соф.) к ~ к р d т ц -R с S ЦЈ н м 11 i]
!JДdMd ДО Д~H~ШHI<II'O (H~I~
н 1<1 ш н 1<1 r о
с оф.)
к р -R м е н е
(Gказанiе w !lдам•k јорд.)

т о м ~ 1<иј.) с о '1' ЦЈ н м~ i] fl д а~
м d до д ~н~ ш н 1<1 r о (н~~ н -R~
Ш Н 'R r О I<Иј.) R р f М f Н f (р О•

1Iдам~ роди Gнр,а.

G к d 3 4 н i' f

'Г ц rk

(" rk·

ДО М~ I<Иј.)

fiДdM~ (H~IIЊ iloR'Г~ ·CII· I<Иј.)
роди Gнp,d (н nрнжнтz ·t· II'R'Г~
н оумр·kт~; жнтh Rы·kxh 11-krrh
·Цil· I<Иј

Gнр,~ 6носа, (же 6ноха јорд.)

R ~к р d

)

Gиp,h (нык~ 11rkrrh ·се· 1<иј.)
роди 6носd (н 11рнжнт~ 11rkт~
·tз· н оумр-Rт~; жнтh R7 c-Rx~
lloR'Гh ·ЦRi· I<Иј.)

6ноr~ (енох~ јорд.) Каинана,

6носh

(H~IC'Гh 11-kт~ ·p<i·, роди
K4HHdttd (и nрнжнт~ ·tei·
AoR'Гh ; жит~ Rzcrkx~ 11-kт~ ·це·
1<иј.)
I<Иј.)

Каннан~ .МaiiMШIId,

Канн.tн~ (н~IC1'h 11rkт~ ·ро·, (!О­
дн I<Иј.) iИ.diiШИIId (И 11рИЖИ'Гh

AlaiiШHA~ Иареда,

lаред11 6ноха,

11rkт~ ·tм·, 11 oyм•kr~; жит~
кzcrkxh t~-kт~ ·ЦII· ~<иј.)
iИ..ttiШHIIh (RhiC'Г~ Ark'Гh ·р~е·
роди 1<иј.) Н.tред" (и nрижнт~
II'R'Г~ ·tд-, И оумр-kт~; ЖИ'Г~
RZCoRXh ЛоR'Г~ ·WGE· I<Иј.)
Иаредh (ш~IС'Гh лrkrrh ·p~R· ро~
ди ~<иј.) 6ноха (и nрижнтh л-Rт~

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

1

125

·w·; IЉIC'Гh R~C~X11 i\~1'11 ·Ц~R· RИј.}
6нох11 (ныст11 "~т11 ·р~е· роди
КИј.) iИЈ,О,О\(СЈ.1Ј (И ПрИЖ111'11 i\~1'11
·с· G% IH oy,"p'RTI1, нж пр~сТАR•
.1EHh НЬ.IС1'11 1 tttKQЖE HQГI\ R~C1'11,
HblRh R~c-kxь 11~1'11 ·Т~Е· I<Иј.)
iИJ,0,8CJIII1 ( НЬ.IС1'11 ·р~3· i\~1'11,
QОДИ киј.) ilJMEXd (11 nрНЖИ1'11
11~1'11 ·WR·; ЖИТ11 R~C~X11 II~'Гh
·Ц~,О,· I<Иј.)
ilJMEX%

(RЫС1'11 II~'ГЬ. ·рnи·
род11 I<иј.) Но" ( пожит11 11~ть.
·ф~е· И оумр~1'11 ; HI11C1'.11 R%C~XI1
11~'1'11 ·о/Нр,· киј.)
Ное нь.~еть 11-kт11 ·Ф· роди ·r·
С111НЬ.Ј: GимЈ, Xмtd, flфeтd. По
рожденiн 3d ·р· 11·kть. д oRIIM
КОRЧЕГЬ. И R~НИДЕ R% IЊ Д~ЖДО\(
шедшS ·М· дь.неи, и R~rљ 3fMIIoR
ПOK\)ZREIIJ

НЬ.IС'ГЬ.

RОДЖ

RЬ.IWE

в~С'kхь. rорь. ·ei· АЈК?.ть.. Дь.нi1t
·рК· Пi\dZd КОRЧЕГЬ. ПО ВОД~ ·Ri·

И.ое GltMJ

(rpиr. јорд, хам.

син.)

М'RСЛ\ЦЈ И ·di"· ДЬ.Нh 11 НЬ.IС'ГЬ. ·х·
II~'ГЬ. HCIIt1~HI1. :&% П\)%ROI t1oR'ГO
седм"rо стА житid cl{oero Ное
И3Ь.IДЕ ИС КОК ЧЕГА И 11рИЖИ'Г11 ll~'l'li.
·Т/1· 11 0\(AtpoRTI1, ЖIIRЬ.. R%C.f\X11
А"kть. ·цн· (Њн G1tMJ. :&% дни
же Ноеtш IЊtCTh НЫКЈЕ1'11 студ.

-

noNJtЬ. студ. сар. цет.)

(Gоуть оуно rpиr. ј ~Рд. хам.
СИН.) W fiДJMJ ДО ПОТОПЈ A'R1'11

(И сар. цет.) соут11 оуно (же
I<Иј) W flДdMd ДО П01'Qf14 А'kТ'Ь.

,t·RCMB· (I·KMR· јорд.).

'·RCMR·

Ное роди Gим" (соф.)
По потоrн

же

Gим11,

Ноек11, poдti !lрф"~"д"
!lрф"~"Л" соф.).

C111HI1

(По пото11rk же студ.) Gн,,њ

(Gим11

( np~RЬ.IIt к иј.) сь.1нь. Ноекь. (ныс1'Ь.
11-kть. ·pR· м•шжкшимь. ·к·-м 4 NRтмt<~ НdС1'0ЉЦЈ8 ·r· i\oRTS Ј<иј.)
рО,Ј,И flpфd~dДd (11 ПpiiЖIITЬ. NIПЬ.
·Ф· и оумр·kть.; жи·rь. кzc·k~l1

NR'I'r:

·х~· киј.)

ОПШТА ИСТОРИЈА

126

.flрфаi}4Дћ. (Вћ.IС'Гћ. АоR'Гћ. ·рАК
киј.) роди Каннана, (nрнжнть.

llрфаi}адь. Каннан4"

А-kть.

·vr·;

жить.

кzс-kхь.

А-kть.

·Фш· и оумр-kть. киј.)
Каннань.

Каннань. (вь.1сть. АоRть. ·рАз·
роди к иј.) GaaAS, (nрижнть. АоR'Гћ.

GaaAa,

·'ГА· и оумр-kть.; жнть. вкс-kхь.
А•kть. ·vi}з· киј.)

GааАћ.

(GaAa

же јорд.) 6вера,

GaaAa (Вћ.IСТћ. АоR'Гћ. •!М· рОДИ
6vepa (и nрнжнть. А-kть.
·vr·; жнть. вzсоkхь. AoR'I'ћ. ·фАr·
киј.)

н оумр-kть. киј.)

6верь. Фамка.

6верь. (выст АоRТћ. ·рАд· роди
6кта н киј.) Фа11ека. (C.z ДћНИ
Фамкоюi сzздашАI стАznь. за ·М·
АоRТћ. ДО ПО11ћ. Rћ.IСО'ГИ НЕН.fСНћ.ЈН,
н тоr да разд oRAH нorz земА-k
·ОК·

h\3blKOMa

ННКћ. 1

Н

ПО

Rћ.IШAI

ЧИСА~

НаЧАIА•

Rlo HfC'&rAaCHio

А13ћ.1Кћ. киј.)

ЗIMAI<I.

Фамкь. нь.1стz А-kть. ·рА· роди
(Р)аr41Ы, nрИЖИ'Гћ. АоR'Гћ. ·С~;
оум-kть.; жить. кzс-kхь. А-kть. ·'ГА,О,·
(киј. - Фамк Раrава . .Сь. днн
ФаАекокн разд-kАи с& зeMAI<I. При

При сем~о rтАћ.IЈотворенiе сь.тво•

СfМћ. Н С'Г11ћ.ПО'ГRОр1Нif RЫС'Гћ. (цет.

9Ј\

-

Фамкь. Раrава . .Сь. днн

AIKORH

ра3Дii\1На

Вћ.ЈС'Гћ.

Фа·

Cl.

сьтвори с& сар.

-

сь.ткори с& н

взи1~н разм-kсише се студ.)

w

Gжть. оуно
llдама до no•
'ГОПа АоR'Гћ. I·RCi}R·, W ПОТОПа ДО
разд oRAШia А13ћ.1Кћ. И ДО СКОНЧа•
нiа Фамкока ·фАs· (киј.)
Р аrавь. вь.1сть. А-kть. ·pAR· роди

По Ф4АЩоR Раrавь. роди
роуха,

Gероухь. Нахора,

Gt•

Gep~xa, nрижить. А-kть. ·сз· н
оумр-kть.; жнть кzс-kхь. А-kть
·'ГА,О; (По ФаАщ-k Раrакь. роди
Gep~xa студ. сар. цет.)
Gероухь. (сь.1сть. А-kть. ·рА· роди
киј.) Нахора, (и nрнжнть. А-kть.
·с·; нысть. кzс-kхь. А-kть ·тА· (}z
Нахорь. начА~ть. npzк•ke &АНН•

У Лt;ТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

СКОЕ О'{'ЧЕНit

127
Пр~RЫ~~ HdЧA\i\HHK~

МЖЖ~СТR4 ИХ~ И XЫTpOCAORid I<Иј.)

НАхор~ (пыст~ Arkт~ ioA: роАи
I<Иј.) Эdр~, (nрИЖИТ~ i\rRT~ ·pKR· 1
O'{'MprRT~ ПћiВ~ R~CrRX~ i\rRT~ ·СН·
fiprRLЊICT~ HДOi\ћrKd llprRA~CT~ W
Gep~X'd до ДћНИ СЕГО еdррн киј.)

Эdpd (G~ICT~ i\rRT~ ·О· Н РОДИ

киј.) .!lкpdMd (н HdXOP4 и iнр4,
wL~4 доток4. G~ iнdp~ оумрrkт~
nprkждe WЦ4 CROtro еdррн, н по
СЕМћ ПОЖНТ~ Эdрр4 1\rR'Г~ ·pi\t·,
ПЫС'Г~ RKCrRXJ. i\~T~ ·СЕ· И С~•
'ГRОрИША\ ПOr~l W дprRRd И Kd~
мшiе киј.)

До

(~ dдdM4 до .!lвpdMd соф.)
к~ кoynrk (григ. јорд. хам. син.)
лrkт~ 1·rткi·

cero

IЊICT~

род~

·К·

w

!IДdMd, 4 i\rRT~ ,HVMR· (С~ KO'{'ПrR
GћiR4IOT~ i\rRT4 - ПЫR4Е'Г~ i\rRT~
цет.

W

-

fiДdMd

ДО

l1Rp4Md

нсо3· студ. сар. цет.)

iloт~ рОДИ Сћ1Н4 ДR4 W ДRОЮ
Д~ЦIЕРКI CROEIO, iИOdBd Н .!lмoHd,
W НИХ~ ЖЕ illodRH'ГE Н fiM4HHTt
(киј.)

!Iкрмм~ роди Н3М4ИЛ4 w
рdGЫНИ CROA\ СЖЦШ W
8rиnтrkнин~1, и w И3М4ИЛd роди
СА\ ·к·i· љшок~: ·4· Нtк4о,о,~. ·R·

!Irdp~l

Kv Д4р~. ·r·
CdH~,

·t·

Н4RЕИА~. ·): ill4cИ­
iИ43М4 1 •.S· Д~М4, ·3·

.М4сси, ·И· :Ход4Дћ, ·,о,· И.Џеt•
М4н~. ·i· Нtтоур~. ·4i· Н4фtс~.
·кi· Кедм4, нже c~JWA\ кНА\.SИ
А\3ћ1КоМћ. Прiиде 1Iкр44М~

w Междоур kчid, w rр4д~ flx4•
d w дом~ WЧdd, кк 3tМЛА\

pddHћ

:XdHddH~cкж, иже ест~ Пt~Аtсти"''•

ЙRpdM~ роди lcdK4,

иДеже ptчt ем~ cor~ (киј.)
flкpd4M~ (пыст~ Аiт~ ·ot· киј.)
роди Hct~кd (к~ 3tMi\H :Xt~HddH~
стrkн • киј.)

ОПШТА ИСТОРИЈА

128

~ pd3Д-kllfHi'd h'l3h.IK11 ДО nри.,
WfC'IЋi'd flкpdi!MS кк

XiiiMdHI1 1t1
јЈОЖД11С'ГКd lCddKORd 11-k'Г11 ·xsi\
&ЫС'Г11 кк XdHddH'k i\rR'ГI1 ·КЕ·,.
жик11 к~с·kх11 "'kт11 llкpadMh. ·рое·
киј.)

lrdKb (роди rpиr.) ldKORd,

њ~di1KI1 (Gh.IC'ГI1 ·~· ЛrR'ГI1 рОДИ!

Исdак(в ?)d

и

киј.) Iакокd

Ut

11рИЖИ'Г11 ЛrR'ГI1 •!ЈК•; &ЫС'Г11 R~"
c•kx11 лrkт11 ·pll· киј.)

ldKOI:Љ GЫC'I'11 л-kт11 ·Ш· pOДit

·Ri'·

СЫНNЉ, ИЖЕ

/'lldrOIIh\'1'11

Ch\. ·

·кi'· lld'Гplilpcи: РSкем11, Gi'мfOHI1,

ileккi'a, loy д~.· Исахdр11, 3dкоу•
мн11, Гаdдh, lосиф11, &шиdМИН11,.
Њф·rdЛИМ11, flcиp11. -

Дмњ.

Ger·o l11кокd Hdprчe drre1111 вp?;R~>t
f3Дj)dlllll1, ИЖЕ Пр<! Ch'l СК НИМЬ.
и к ид -k л·kсткицж (ldKORI1 ileкi'ю

ldKOKI1 iiHi'd,

студ. сар. цет.)

ilшi'd (пыст11 л-kт11 ·МЕ· роди
киј.) Kмp,il, (врижитh. лrkт11 ·G'
11 оу ,ироkт11; жнт11 ккс-kх11 л-kть.

ilfKi'd KdiiP,il,

'IJil· Ј<иј.)

Kilt1P,I1

Кмр,11 (пыст11 11-k'l'l1 ·~· род»
киј.) f1лшрмtd, (11рижит11 л-kть.
.о· 11 oyмp-k•r11 ; жит11 кксrkхь.

!lкp.1Md

!lкpddMI1 .Мwvш

( соф.) npo'

Л'RTI1 ·pll· киј.)
flмкрмњ ( нш•r11 11-kть. ·о· роди
!lрон<~ и киј.)

Movcfd (вророк.t
студ. сар. цет.) (и врижит11 лrkть.
.,,. " оумр·kть; жит11 кксrkхь.

pOKil.

лrk·r11 ·рлз· И ск вророк11 .МQVCH

w6rvrl'Гd
w pd&OTI11 Ф"l"'"

с-~~~ IШRfДf м~дi'и

(11. IиcpdiШRII
WHORII СОф.)

~ ЙRpdMd ДО ИСХОДd lcpdll•

IIШd 11<k'l'!>. ·фр,·, Ш no•ronil же
11•kт11 1·11фор,· R?;кoyn·k
flдмtd
ДО ДiiRИДd 11-k'1'11 r.дt.;· (W 110'1'0>

w

изкед11 люди IздpdИIIERИ

w6rvn•

'Гd. киј.) - (G~ И3RЕДЕ ЛЮДИ
6r'VII'Гd студ. сар. цет.)

W

&_) flкpildMil до ис х~ Дd IздрdИ ..
лшil

лrkт11

·фр,·.

r.t~фop,· (Gоуть. Q\{'БО

d w nот о љ\
W fiRpdt!MOKd

np·kcмreвi'd кь. зем11ю XiiHddHcк~

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

"" до исход4 Iиcp4ИilteK4 iloR'Т'ћ
'·rфор·

КћКО\(11-k

W

1fДdM4

f\4RИД4 r·доу· соф.)

ДО

129

до исход4 Нср4Иi\Н:К4

iloRTћ

w

w 6rvri'Т'd

сконч.:~нi.:~ Ic~c"
- Н.:~киљt студ. цет. ·vqe·
W flД4M4 Жl ii~Tћ r·rtoд- студ.
·VA·,

4

сар. цет.)

По Icoyc-k же Н.:~кiне со~ дidМИ
CПdCdWI &Оrћ i\IOДiИ OCK!JћGJI((IIMћiИ

ОК!ЈћСТНЫИХћ

W

ИHOПiloRMIHHKћ,

Кћ нихћ же nрћк-kе Н4Чћнћ Ioy д"•
СО\( ДiИ .~IОДIМћ ·3· iloRTћ.
Ilo Ioyд-k же кыс'Т'ћ соудi"

Го,о,онИАћ ·Н· iloR'Т'ћ.
По ГотониА-k же dкодћ ·n·
iloR'Т'ћ.
По dкод-k же G.:~меr4рћ ·3·
iloR'Т'ћ
По G4мer.:~p-k же g4114Кћ и
Дшорd II!JO(JOЧИL~d,

ЖШ4

.d4фИ"'

донок.:~ (Ф.:~Аiдwнок4 студ.) ·м·
iloR'rћ.
По g.:~pщok же Гедеонћ ·м·
iloRTћ.
По ћдеwн-k же 1fgимшхћ,
СЫНI\ Ero, iloR'Т'd ·r·
По dкимшс•k Жl ewi\4 iloR'Т'ћ
·кr·

По ем-k Жl Н.tирћ ·кR· iloR'rћ.
По Н.:~ир-k же 6ф,о,м iloR'Т'ћ ·s·

По

6ф,о,.:~е

же

6ксшонћ

i\oR'J'ћ ·3·
По
6ксекон-k же
6rломћ
ii'RTћ ·i·
По 6rлом-k же dдонь (.d.:~в•
донћ сар. студ.) iloRTћ ·И·
По dндон-k (il.:~кдон-k сар.
студ.) Gt~мtонћ iloRTћ ·К·
По G.:~мtoн-k же о&А4Д4 АIОД•
ми G4АЈ4нiи А-kто ед и но (eдtro
студ. сар.)

И ПО СИХћ GћiС'Т'ћ
Rћ СВ!IНХћ ·М· А<kтћ.
Родослови и Летописи

Gf3Ri14C'J'il
9

ОПШТА ИСТОРИЈА

130

По томь. же И11i'и i'ереи онл"д"
МОДМИ ·К· lloR'l'ћ.
По Илiи

же

Gt~м~ИIIћ

(npo·

рокь. киј. студ. цет.) nр-kемь. све•
'l'И'l'fllћC'l'RO

lloR'l'ћ

И

ВЛdС'l'ћ

ДрћЖd_

·11·

IlћiRdiO'l'ћ

~\(НО

W

CKOHЧdHid

IcoycoRJ до GЈмоуимкы С?;Мрћ•
'ГИ лrkть. ·xi'·, " ro Hod и ro 110•
'1'011d II'R1'ћ '·RpK·, d W fiДdMd
же

Дt~кидь. (же јорд.) роди Go•
MMOHd И ЦdpC'l'ROBd ·М· lloR'l'ћ.
(дiЈћЖd L~dpC'l'BO 3d ·М· lloR'l'ћ

'·дтnк·

По Gt~мoyttл-k же ць.рстRОRd
Gму11ь ·м· 11-k·rь..
По Gt~oyл-k же Дt~кидь. 11-kть. ·М·

хам. син.)

Gоммоtlћ роди Poвot~Md
ЦdpC'l'BOBd ·М· lloR'l'ћ. (·АН·

и

11.

По
СћiНћ

Дt~кид -k же Gоммонь.,
ЛоR'Гћ ·М·

ero,

rpиr.)

Рокоt~Мћ цt~рствовd
!lвid

·r·

·3i· lloR'l'ћ

л-Rтt~

!lct~ ·М· Nkть

Iосмiыть. ·л,о.,· л-kть.. При семь.
flророчь.ствовt~ iИихм
6лисеи.
Hot~pdMћ л-kть. ·,о.,·
~;(03i'd ЛоR'l'ћ ·d·

Iwмь. л-kть. ·М·
!lмecid (лrkть. соф. хам.) ·К,О.,·
flзt~pid (Зt~;(t~pid јорд.) ·нр.,·

lodp.,ћ ·11· (хам. јорд. соф.)

·si'·

ero,

ЛоR'Гћ ·Иi·

llкid, cћltlћ Ровоt~ MOIЉ,IIoR'l'ћ
!lrcd ·Md· А-kто.
Иосt~фt~тћ л-kть. ·Ке·

·s·

и Иi\id и

Готолiд, мt~ти Охозiевt~ лЋть. ·3·

!l;(d3ћ

J?oROdMћ, Сћ\Н?;

(хам. јорд. соф.)

6:зек'it~ ·к,о.,· (хам. јорд. соф.)
iИt~нt~cid ·нв· При семь. Сћ3Дd
се С"изt~нтid
!l,иось. ·R·
Iocie ·Ad· (-11~1?! соф.)
lWd;(d3ћ ·d·

lo<1pdMћ ·И· ЛоRТћ.
~xoз'it~ едино л-kто.
Го,о.,олid ·И· Л'R'Гћ.

lоЈсћ ·М·' лrk'l'l,.

flмecit~ ·К,О.,· ЛоR'Гћ
Озi'Ј (и !lзt~p'it~ киј. цет.)
Ark'1'ћ.

·HR·

loJ.O,dMћ ·.si· л-kть.
fl х d3ћ ·.Si· II'R'l'ћ
6зекi't1 ·к,о.,· 11-kть. ,
iИt~нJcid ·не· 11-kть.. При семь.
с?;ЗДd се V.изt~н•rid.

!lмось. ·R· Л'R'Г'R.

loc'iti ·Ad· Л'R'I'O
lod;(dЗћ месще ·r·

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

131

lWdKVMћ ·,l.i· (llpи СfМћ НћiС'Гћ
lllloRHIНi~ lf(JO'(CdiiИMS - rJ(JћROf
rpиr. - wНdкоухмоносорd соф.
rpиr.)

Iexoнiil мtсще ·r·

Iexoнid lloR1'ћ ·d· (нема јорд.)
Geдtкid ·дi'· Gero oc11-RnиRћ
Пноукодоносорћ, llll'kникd вћ~
Яt'Гћ, и X"IJdMћ wrmeмћ IIOndllleHb
IЉIС'Гћ

ffi
новd

w HdRS3d(JДdtld.

Hd4fiiJ
д,о

1\dPCТ,R"

(;едекi'" ·di· л·kто. Gero ocлrk­
llИIЊ
Нill~оуходоносорћ
(Цdрћ
сар.) rJЛ'kHИKd R~ .C:di~Vi\OHћ Зd~
кеде, tt XiJdMћ rосЈЈОДНћ ЗdЖЕЖЕНћ

w

Gмомо~

nмншid Ioy довd

ижЕ

Нћ &dRdiШIIOHoR 11-kТћ ·ф,О.i· (rpиr.
хам. син. јорд.)

НћiС'Гћ
HJR0\(3d(JДdHd.
l:lћiRdiO'J'ћ оусо
GdO\("IId, 11рћ~

w

Rdro '\"Р" 6вреомћ до n11rkшe~
нid Ioy докd НdRоуходоносоромћ
·ф,о.i'· лrkтћ (11•kтћ ·VS· студ. сар.),
d Ш cKOH4dHid Iroyrd HdRИHd
'·d(1· 11·kтћ, " Ш Ио11 и noтond
'·RX· ll'k'Гћ, d Ш ЙДdМd '·ДWOR·
Н,IRО'(ХОДОНОСО(Јћ Жt, rJO fЖЕ

rlllrkHHTИ ЕМО'( ltpOI(CdlliMћ И pd~
31)plt1'И, Цd(JCTRORd i\оR'Гћ ·КЕ·, d
nprkЖДE 1'1)r0 ·,О.Ј·, tiiKO Gћ11'И Rћ­
С'RХ"ћ 11-k'Гћ Цd(JCTRd ero ·Мд" 11-kTd.
По Нdво~ходоносор-R Цd(JCTRO•
Rd ЈИdрОДdХћ, Сћl/1 tro, 11-kтћ ·Ri·
.C:diiTMd(Jћ ·r·

~dii'Гd3dl'ћ, Нрd'Гћ ЕГО, i\oRTћ ·До
Д<~рiЕ, ЙСО\(И(ЈОRћ СћiНћ, 11-kТћ ·Зi·
Курћ ЊрсЕНИiњ ·Лd· 11-kто.

ДdpiE ·Зi·
Кvрћ .,,".

КdМRИСћ ·КА·

КdМRИСћ ·И· llrR'Гћ.
6фЕНД<\'Гћ И I0RE(JДJE, G(Jd'Гd
и RllћXRd, Лlиденин" родомћ,
RKC'ГdRWd Цd(JCTRORdCTd МfСЕЦћ ·И

Д11рiе

в 'торы

(дрSr·и

григ.

хам. син.) ·КИ·

.flpтd§d!'~" ·llr· ~·llд" јорд.)
ri\d!Ji"E ('r9ЕТИ 1р и г. јорд. со ф.)

Q!р§ћ, Дd(JIHRћ СћiНћ, 11-k'Ј'ћ ·К·
ffp'ГdRdHћ
.к·

11\ECЩil

·3· (МЕСЩd

студ.)

.flpтd§Ep§ћ
i\-kтo. •

Д,llћГО(ЈО'(КћiИ ·Md·

ОПШТА ИСТОРИЈА

132
Охосћ

·Kd·
аер§ћ RTO(IIi MfCЩd ·R·
G=oдidHћ МIСЩћ ·3·
Дdpie д~нод ~ичицљ лоkтћ ·,o.."i·
!Јр1'd§ер§ћ, Сћ!Нћ ДdрiеЕћ, ·MR·

i\oR'I'oR.
flpтd§ep§ћ, НdречmнћtИ Ихосћ,

·KR л<kтоk.
Hdpri'e л<kт" ·д·
Дdpie flpcdMћ лоkтћ ·S·

!lpиcicwxћ ·к·

Дdpie !lpcdMћ ·s· л~тћ. G=ero
0\(IШRI:. 1ltЩ1dHДdpћ Mdкeдoнtil'

G=ero

0\(НИЕI> !Јм§dНД\}ћ iИdК16ДОНСКћtИ,

И Цd(JC'ГROEdRћ Л~'Гћ ·Ei·, И СКОН•

pd3optt Цdрстко Љрское, ЛћРЖ"к"
wete Rћcrtxћ л-kтt. ·Т· И Цdр•
C'ГROEd i\oRTћ ·RJ· И ·S· МеСЩћ.

''" се Rћ Сdкvлон~. сћt л~тћ ·i\R·

G=конч.1 се Rћ &dкvмн-k, сы Nkть.

Iloкopi

·ЛЕ·

нин~-. и рd3О(Њ Пер11ское Цdрстко,

·KR·

же

Rd(Шd(JCKћiXћ

63ИКћ

:С.11коуn~

w

!Iд"'"" до !lле•

§dHдlld ( Цd(Jd с оф.) i\oRTћ r.epnи·
По скончЈНИ

же

6гvn·

cero

'ГОМћ И flлe§dHд\)JEIO

Поко1ш

же

63ћ1Кћ ·КЕ·, И

И KOi\fНd 6/\ИНСКd ·Гi·

Цd\)CТROEd

Птоломеи (Потоломш јорд. тако

Rd(ЈЕd(ЈћСКћiИХЬ.

KOiloRHd 6/IИHCKdd ·Г"i·

~7.. кoyn·k

w flд""'"

до !Iле•

§dHД(Jd 1\оR'Гћ r•f\1ПИ·
По скоНЧdНИ же !lлe§dHДPORoR
6rVП'ГОМћ li fl.Н§dHД\}Jf~ Цd\)C'I'EO•
Rd Птолом-ktt .ddroeкh л-kтћ ·М·

и даље) лоk'Гћ ·кд·
Птоломеи

Филdдш}њ

rни Ilт јорд.)

тол~IЩћ
семћ

Ећ

-

(соф. rpиr.)

екреиские

елdдскы,

(ДрS•

сирfЧћ

·Л·

скщннi'е

(рекше

&pd•
При

книгћt

п 1'0/\0Mfli
ФИildДfilфh
·ЛИ·
л-kтћ. При сfМћ екршскћtе скщн•
Hћlf

КНИГћl

6/\dДСКћiИ

631\11\Ь..

ЩJoRПifCdWf Cf.

rрћчскы,

rpиr. соф) 63ћ1Кћ npoknиcdtiН се.
Птоломеи 6кf\1Гf'Гћ (II. треты

Птоломеи 6керrетћ ·кs· л•kтћ.

јорд.) ·ке·

П толомеи Филоndртћ ·3"i· (И
ПО СfМћ Чf'ГR~'Гћl fi. јорд.)
6nttфdHЬ. ·КГ·
Филомиторћ ·Ле·

(Дроуги хам. соф. rpиr.) 61нр•
Гf'Гћ

П 'Ј'ололtш Фи лоndторћ

л-kть..

•3"i·
Птолом1и 6nифdнiе ·кг· л~тh.
Птоломеtt
л-k•rћ.

ФttЛОМИ'I'орћ

Дроуrы 6кергетћ

л-kтћ

·i\f·

·КА·

·КА·

Фискћ

·s"i·

П1•оломеи Фsсконћ л-kтћ
им·kсщ

·s·

·3"i··

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

133

Птоммш н11реченны !Iм~4
л•k'f'ь..

·i·

!Iле~4НдРЬ. ·r· ЛoR'f'd.

!Iм~dHД{II1 ·r·
П'f'оломш Gо1'ир11 ·И·

Rмond,o,op11 (RAEoПd'f'pd хам.)
·KR·
С11 1'рЕ'Гi'Е ЖЕ ll'k'f'o CEro nрь.кџ
€,\ИHo~.dЧEЛC'f'RORd
110
3dKOHO'('
Г.нн ltмl1, кес11рь., Ф HEro ЖЕ

П 'f'оломш
н4рЕчинь.t Gn<1cь.
Л'R'f'Ь. ·И·
Il'f'оломеи
НdрЕчшны Нокы
Дioнi'ci'e ii'R'f' ·t1Kмot14'f'pd, Нок11rо Д'ioнi'ci'd
Д7.111И, ·KR· tloR'f''R.
:С?. ЧЕ1'RрЬ.1'оЕ Жf ti'R'f'O Clte
Цd\)C'f'Kd ПpЬ.RoRf 6ДИНОН4ЧЕЛЬ.С1'Rо•
к11 110 Зdконоу Г 411 Iюль., кес<1рь.

юсdр"iи

и nрочи

tloR1'4

{HdЧHIIE

rpиr.

Дioнici'E ·ки·

Зl{d'f'H

ЦdpiE

јорд.

tldpEKOШE

хам. син.)

с<1ри

СЕ.

.д. и мтць. ·З· СЂ нtero

Жf и nрочiи
HdЧIШI

Ц4рiе
3Rd'f'И

римсцiи

ке­

СЕ.

llpocиr'r11 -д-

REcdp11 !Iкrоусть.
.1\'R'f'o Цd\)11C'f'Rd ero

с~. ·Ei'·
Kмond1'pd
{RtiEOПd'f'!IO'(' хам.) оу&~нљ, nрь.•

ШЕ НИЗI\ОЖИ lf'f'OЛOMEoRIRO l~dp•
-с I'RO, НЖЕ ЦdpC1'RORdШI ЛoR'f'd
.локолнм ( Л'R1'11 ·си· јорд. ха м.
·СИН.)

(Б.!.tRdlo'f'Ь. OI(HO rpиr. јорд.
хам. син.}
fiAdAtd до НdЧЕЛd
;l~d\IC'f'Rd !iRГO'('C'f'ORd ПО H3RoRC1'•

w

IIIIX'ћ tloR'f'OПHCdl~l1 л.f;:'f'ћ t-f~H3·

Сь.
(IOДII

·мr·

re

Л'R'f'o Цdрс1'вл ero

rJ.Њ'f'i'to

По ltoлiи же t~dpc1'ROR4 ilк·

•1/.S·

rосnодь.

НdШЬ.

icoyc11 Xpиc'f'OCI1 Ф ске'f'Ь.IЕ ноrо•
родице. Ку1шнь. же ChR'R'f'oмь.
ltli\1\iO'('ЖiИ
llOCtldHh НЫС'f'Ь. Rl1

royc1'11 ·н.s·

л-k'f'ь. и месщь. ·д­
t/4 ДICI'f'Of tloR'f'O
1~4pC1'R4 скоеrо Rмon41'poy оуннкь.
И 6t'VIl'f'Ь. RЬ.СЬ. IIORИHO'('Rћ. П!)Ь.•
RoRI 11И3ЛОЖИ fi'f'OtiOMIИCKOI Цd!)•
C'J'RO Д!)Ь.ЖdRШ116 1\oR'f'Ь. •С«;·
И HЬ.IRd/O'fЬ. OI(HO ф ilД4M4 ДО
Нdчем t~Jpc1'Rd !Iкroyc'f'oR4 no
изк•kс'f'НћiХ'ћ tloR'f'OПIIЩIX'ћ 1\'R'f'ћ
f·IVHif·
:С?. ·MRj ( Чf'f'И!)И Hd ДUI'f'Of
сар.) же л•k'f'o !Iкroyc'f'oR4 Ц4р<
C'f'R4 роди re nль.'f'ito rосnодь.

с~. Чl'f'K!)h'f'O

Н4ШЬ. Iсоусь. Хрис'f'ось. Ф ске'f'ЫЕ
ноrороднце. Rирннh же nосл4НЬ.

·у-'1( Дf/0 WПifCJHi'E С111'КО(ЈИ1'Н ИМЕ•

&111С1'11 вь. Ioy дею c?.RoR'f'oмь. км•

tнtlr\Њ И ЖИ'f'Еi\оRМЬ.

мoyжi'ti Фnис11нiе ( ownиc<1нi'e са р,)
C?.TRO!IH'f'И

ИМЕНН!Мћ

·и

ЖH'f'f•

ЛtеМЬ..

СЂ f1дd.Иd до нь.члок-kчЕнid
XpИC'f'ORd 1\oR'f'Ь. r·Еф·

СЂ !Iд11м11 (жf ныкdtо'f'ь. студ.)
до
r·Еф·

кчлок<kчшi'd Xpиc'f'OBd iloR'f'

ОПШТА ИСТОРИЈА

134

Tиiщlie Цdrсткос•.t л<kтћ ·кк·

Но dRroycт•k Цdрствок.t Ти~
керiе, rынћ ero, ·КК· л·k•r<k и
МЕСЩћ

Сћ

·ei·

л•kто 1\dрстк.t

ero

'iey~

Гltti-.CKOI 0\(ЧitfiE lldЧI'I'ћ ГОС110Дћ,

11 Сћ ·дi'· nocтpdДd Нdсћ
ROIIHO\(IO C'l'pdC'l'ћ ( СћМ(!ћ'l'ћ

рdДИ

rpиr.)

·З·

g~ ·ei· л<kто Цd(!CTRd ero крћ•
с•rи re rосnодћ HdW Iсоусћ Хри~
С'ГОСћ {W JodHd К~ ЈоР.Ј,dНИ И
ету д.)

'iеvrелћское

оученiе

(см ко

сар.) НdЧЕ'Гћ, и .~~. ·иi· л<kто Ц4р~

c'l'Rd ero ( тоrоже
ПOC'l'pdДd

Н6Сћ

Цdr.

студ.)

ROIIHO\(IO

рdДИ

стrм"'" ( смrь тћ к иј. са р.)
(Gоутћ же rpиr. јорд. хам.
син.)
flд.tмd до rосnодн1<1
I:hзнecetti'd л<kтћ •·ефлr·
Г dll (1\dPCTROCd јорд.) ii'R'Гћ ·д'

w

KAdR,J.il

w

Gоутћ же
dдdMd до roc~
CIIOДH1<1 RћЗHicetti"d А<kТћ f·!фllr·
По

Тикерiю

л<kтh ·r· и
Кл,шдiе,

·дi'·

Пе,IОНћ ·дi·, и БЕЖdКћ 11orp<k1н
ЖIIKd, ( пr·kАОЖИ СЕ Сћ. RЕ11рћ

Пероtњ

ЦdpC'ГRORd

r diE

МШЦћ ·i· (+ студ.)
·ri· л~тћ и МЕСIЦћ ·е·

·ri·

л<kтћ

11

МНЩћ ·И·,

rl Б<k

и н·kж.tкћ поrрше cFБI ЖИRd. G~

соф. rpиr.)

оунитћ rоrпо,Ј.НИ ЈП<'столи Петр.t

и

ll4Rild, и ''l'ћK'ke roнteнie Hd

христidни
110ДКИЖЕ

НdЧЕТћ. (G=~
ГOIII6HiE

lld

11р11к<kе

ХРИСТidНЫ.

Оуюп же и dllостолы rоrподнtе
Ппр.t

11

П.tRAd, окоРо Sно

pdc•

штћ rт~ћмоrл.tкћ, wвoro же оу•

МћЧЕМћ студ. G=~И
оушt KJЊXWRtthte Јностоли Петр.t
и lldкм R~ Рим·k, oьwro оунw
C'l rћMOГildiШ Hd K!JћC'l''R рdСПЕСћ,

c1:KHO\(Rh

oкwro

же

И llpћRЫII

му;чемћ о' сЋкноуRћ,

roHtetfiE Hd

xrиc'l'idHbl

ПОДRИЖЕ сар.)

OyecrшidHћ ·i· &11 кторое л<kто
ЦdpcrR.t ero БћtСТћ nл<kнmie leroy·
r,ш1моу w Рим<~1<1Нћ, no ·МК· (·м·
син

хам. јорд.) л·kтћ

roc11oдd

tшшrо Icoyc.t Христ.t к~нюиiи.

Г diiRdCћ МНЩћ ·~; И ·Ei· ДћHill.
Одонћ меrщћ ·r· и ·11· дћнiи.
&ttтdlliE л<kто 8.Ј.ННО.
OyecnмidHћ ·i'· лrkтћ. Н Rћ к~торое л·k'Го ЦdрсткЈ ero БћiС'l'ћ nлrk·

нtен"iе lероуrЈлнмоу w Рнм111<1Нћ
no ·м·,томћ л·kт·k rocr1oд.t """
wero Је оу с" Христ" кzзнюн·, и.

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

Тiтћ A-krr-k ·в·

Титћ (Цdpћcrrвocd соф. син.)

·r· А-k'Гћ.

135
и

МЮЦћ ·r·

(·и· сар.)

Домштi~t~Нћ

Домшт'idНћ

·ii·

·E'i· A-krrћ н ме~

СЩћ

·di·
HepRd

Њр~и (A-krro хам. син.) ·d·

А-kто

Едино

и

МЕ"'

сщ ·д·

'f pdidHћ
flндpi'dHћ

TpdidHћ

·Иi·
·ке·

СЩћ

Тћi'Гћ 1l11тонћ (dнтонинћ соф.
хам. син.) ·КЕ· (·к· јорд. хам. син.)
iИdрко, сынћ

Ero, ·si'·

A-krrћ и месщ ·S·

fliiД(JidHћ 6Aif ·К· А'k'Гћ И МЕ"'

(·Kd· хам. син.

јорд.)

·di·

1fНДОНИНћ &АdrОЧћС'ГИRiИ ·КД·

А-k'Гћ.
Мdрко dндонинћ

·.o,i· A-krrћ.

dнтонiе .С:ирћ ·3·

Rомодћ ·Ri· A'krrћ и МfеfЦћ +
IJ f!Ј'ГИНd~ћ ДћНiН ·n3·

Rомодћ ·Bi· (хам. син. јорд.)
1fH'ГOHiE дr~riИ ·Д· (хам. СИН.

JoyAidHћ ДидiЕ ДћНИ ·~S·
Gширћ ·3i· A-krrћ и мюцћ ·И·

јорд.)

GЕвИрћ ·Иi· (хам

син. јорд.)

1fН'ГОНИ//ћ MECfЦd

·R· (хам. СИН.

јорд.)

dнтонинћ,
А -kтћ ·S·

сынћ

G1кировћ.

.iИdрКИНћ А-k'ГО fДИНО И м·k~
СЩd

dвитћ ·r· A-k'Т'd и МfеfЦћ ·А·
1fAШ~dHA!Jh iИdМЕИ ·ri· А-k'Гћ

11АЕ~dНДd(Јћ iИdMdAћ ·ri· (хам.
син. јорд.)

.iИdК~ИМИНК

И

·3· (хам.

ДRd.

СИН.

МЕСЩћ

·И·

Мd~ИМИНћ A-krrћ ·s·
.iИd~ИМћ И .С:dАRИНћ ДћНИ ·KR·
fopдidHћ А'kТћ ·S·
ФиАиnћ + A-krrћ.
ДЕкi'Е ·R· A-kT-k.
l'dAћ И .C:oyAoycidHћ A-krrok ·R·

јорд.)

ФiАИnћ ·S· (хам. син. јорд.)
Д1кi'е Едно (хам. син. јорд.)
И

МНЩћ

·И·

6МИАidНћ ·Д· МЕСЩЕ.
OyмrpidHћ и Г dААИНћ, СћiНћ
ErO, ·Ei'· А-k'Гћ

RAdRДiE Aokrro едино.
КиндИАћ,

ДћНiИ

dкpiA'idH~ ·S· (хам. син. јорд.)

&рd'Гћ

RAdRДiEBћ,

·3·

dвpи,t'idHћ А-kтћ ·s·
Т dКИ1'ћ A-krr-k ·R·
Пр~кћ и ФАорidНћ A-krrok ·R·

Пров~ ·3· (хам. син. јорд.)
И

МЕСЩЕ

·R·

ОПШТА ИСТОРИЈА

136

Kt~p~ ·к· (хам. син., јорд.)
ДioKAH'I'idHћ

Kt~p н КdрННћ н
AoR'ГoR ·R·

ДioKAH•ri'dHћ Н illt~l!HMidHћ Ср~

•Kf· (·к. хам. син.

јррд.)

Констt~нтннћ gfi\HKЫ ·Ad· (А-kто

НоумерidНћ

KOYAif ·Kd· АоR'ГО,
Констt~нтiе ·R· A-kт-k.

rpиr.)

Констt~нтинћ gfAИK111·Ad· АоR'ГО,
G~и кмик111н ц<~рсткоуюЦЈiн rрць.
кь. gH3dH'I'i'н кь. ское име Ш Рим<~

334

R~СШСНL"Кћl јорд.)

nрИШ11Дћ CI\3Дd Rl1 ·Kf· АоR'ГО CRO•
1r0 ЦdpC'I'Rd, Ш C113ДdHid Жf МИрd
R~ А-k'Го r·fWi\3·
При семћ НЫС'Гh и npi1Rћl Rћ•
СfАЈенскын r~сорћ, нже Rћ Никеи

со ф. ха м. син.)

·'ГНi· соrоносныхћ WЦћ, "" flpid

При

нор11.

семћ

&ћiС'rћ

nрмйн

CI1H0\)11 (јорд.
иже ( Прыш r11~

G11cop11 оусо nр111ш rpиr.)

Rћ Ннюен, ·тнi· скетыхћ Шц11,
нже nрокАеше flpid ~t nponoк-k•
,дdWf коkроу шnороч'н8ю н npt~•
I«OCi\dRHOyю. (Ш

RI13HI1CIHid - no
ДО II!JћRdrO
.-"copd л-kтћ ·ткн· ·R· '"'СЩd rpиr.
с оф. - Goy'l'l\ оусо Ш rocnoд" Hdwero RћЧAORoRЧШid до ·d·-ro ccopd

!Rћ3HfCIHiH соф.

•тнi· хам. син. јорд.)

RОГОСО\)НdГО

C'ГHRHrR

C?.ROДflJ.IdГO

НfЧћ~

(R~ROДflJ.IdHf

сар.)

'I'Rd!Jћ СИНd COЖid, Н
R~

Сћ3ДdННd

И

pdC'kl\diOLJ.Id

HfCћ3dHHd

6Жf

riO ОЦИ Н riO СИНоR И СRf'ГОМћ
доус-k noкAdHilleмoe единосожћ~
стко.

Goy'l'ћ

оусо

Ш

rocnoдd

HdWiro (lcoy Христ<~ студ.) Rћ·
Чi\ORrRIJШid ДО npћRdГO СћНО\)d,
иже Rћ Никеи ·тiи· АrR'Гћ (студ.
сар.),

W

fiMl!dHдpd Жf illdKIДO•

HlliHИHd ·хм~· AoR'I'ћ (цет.)
(G~сорћ Rfi\ИKћl И 11рћl.~ћl.
При

семћ НћiС'Гћ

и

11р~кы

к~~

семнскь.1и с~норћ иже кz Никеи.
G) кzзнюнid XpиcrroRd до npz•
Rdro c~copd AoR'I'Ь. ·тиi·, "
HdЧhti\d МИроу !{?; АоR'ГО t·fWHi·.

w

&1.\IС'Гћ СRА>t'ГЬ.IИ R~Cfi\ШCKЫ llp~RЬ.I

с?.сорь. R7. Пикш 11ри RIAИЦrRAIЬ.
Цdри Кон~тdнтин-k к~ ·kгое AoR'I'O
1\dPC'I'Rd ero, НЖf ЦdpC'ГROKd АоR'ГЬ.
·Ан·. G1'<~р-kншннь.Ј же с-kхж cz~

сор8 GиАикестрz. """" рiмскы,
flмl!<~HдP~ Koнc'l'dH'I'ИHrR rpdДd,

nри Митрофdноk nd'Гpi"pc-k, flм·

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

137

ЙdНдРZ., nLinLI Lli\IЙLIHдPZ.CKh.l 1
nL11'ptL1pXћ

C'I'LI,O,i'e,

iИLIKLipil,

ДО Ш А\

i'EpO'(Cdi\ИMCKЬ.I.

ЖЕ СА\ lld

дрz.нЈrо,

6v•

LIH'I'ИOXiИCKЬ.I,

G=z.HИ•

СО'{ЕМЖ ·

flpi'LI

nрезкитерЈ

ныкш4rо

LIMЙLIHдl)i'Иcкь.tж

црz.кке,

XO'(AA'I•

Ц.ld Ch.IHLI НОЖЈd

rocnOДLI

HLIWfro

Icoyc<~ ХоистЈ, истиннЈrо ноrЈ,
'J'RdpЬ. тоrо rALirOALILIШE НЕЧИС'Ј'ИRИ

и Hf едtтосжЦЈн"
ЖЕ

CEI'O

f(IKO
И

KO'{nl-10

CRA\'J'Ь.I

ero

wцоу. Тrkмь.

Bpdrd

ИС'ГИННrR

CZ.

fДИHOMh.ICi\ZHИKh.l

СZ.И

CZ.HO!Jh. npOKi\A\Th

и wкpzжf, и 6vceRi'LI никомидi'и$
CKLiro, И iИ.LIKfДOHJd И 6VHOMi'd,

"4-' Е

но

lt Ci\ORECh.l pL1.3i\<Y-. ЧLIX ж

НЖ 1\ОДОIШО flpi'ШИ

СА\,

W ИС'ГИННЬ.I

WnЈДОША\. fipdROR.f.pHЖA\ ЖЕ RrR•
рж

оутврь.дивь.ше

СRА>~тi'и wци

fДИНОСЖЦЈd WЦS npoiiORrRДLIRШE
'Ј'КОрЦd R~CrRЧЬ.CKh.IMћ, d НЕ 'I'Rdpћ,
И

и

HOrd

ИC'I'ИHHLiro

И

Ri\dДhiKЖ

rос11~д", no npopoкS rALirOAA'I'

ЦJSMS:

ис

чр.f.кЈ

11р.f.жде ДЕН•

НИЦЖ рОДИХ:ћ 'ГА\, Ј(ЈКОЖЕ И.3i\ОЖЕ•

нiе RrRiiЬ.I HMLITћ, сирrkчь., воkрSж
RZ.

8ДИHLirO

ROrLI,

8ЖЕ K~ДZ.XHORE•

HJEMh rRA'I'J'Liro ДО'{Хd 11pori\LICИШA\.

ОустЈRЬ.I же сz.и CRA'I'I'h.IИ и кz.,
CEi\EIICKh.l

сzнорЬ. И CRA'I'J'ЖA\ lldCXЖ

npL1.3HORd'J'И IILIMЬ., f(IKOЖE IIЬ.III.f.
no онь.tчмо дрz.жимь., н-kцiи но

wnрrkжднi'ихь. кz. ·дi'· MLip'I'i'LI м<k·
CAЩLI

G=кoHЧLIRЬ.
:&еАикь.tи

СЕ

СћiИ

ArR'J'Ь.

КонстЈнтинь.,

·ЙЕ·

остЈRИ

11pL1.3HORLidXЖ

nЈСХЖ· Ј<Иј.)

Н rкончЈt{ се (:&eмtKhiИ Кон•
С'Ј'dНl'ИНћ Ј< Иј. ету д.) Ch.llt i\rR'ГЬ.

'1'\)ЕМЬ. СЬ.IНОRОМЬ. СRОИМЬ. ( Ch.IHOMЬ.

·йЕ· (r·SEMR· сар.) И OC'I'dRИ 'ГрЕМЬ.

со ф.) ЦЈрстко: Kocтrk, КонстЈН$

сь.tномь. rROIIMЬ. Цdрстко: Констrk.

тинS и КостЈнт/ю, иже и ц<~р$

и КонстЈнтS (Конст~нтинS студ.

·C'I'RORLIШE А'k'ГЬ. ·Кд'

сар. Цет.) И K~HC'I'dH'I'i'IO ИЖЕ И
1\dPC'I'ROR,\IJJE ArR'I' ·КД"

ОПШТА ИСТОРИЈА

138

IoyAidHh
i\oR'!'oR.

Пр-kстSqникћ

дк~

По Конст.:tнтiю же (По сихћ
же студ. Т .:~же no нихћ са р.)

ц.:~рсткокd lo\{'i\ИdHh Пp•kcтol(n•
НИК i\oR'I'~ ДR~.
Иоукi'.:tнћ

'А'

м~СЩћ

(јорд.

хам. син.)

Iоукi.:~нћ А-kто вдино и м•k·­
СЩћ

01(di\fHTi'dHh С.мнкћiИ i\~'l'h ·i·

·И·

0\(di\IН'I'ИHi'dHh ·ri· Aok'J'h.

(јорд. хам. син.)

loy.:~Ah (јорд. хам. снн)
Гр.:tтi.:tнћ

·S· (хам. син.)
01(.:tАентi'.:tнћ ·ei· (хам. син.)
8ewдoci'e С.МИКћl ·Si· i\'k'l'h.
335
При (Гp.:t'J'idHh ·s·, еrоже р~·
IШ Бћi'ГН 8ewдoci'd .C:ei\1/KdrO, nрИ
јорд.)

HfMh

БћiС'Гћ

(јорд. хам. син.)

·R· СћБОј)ћ
Rh Кон'ст.:tн'•

•rин-k rp.:tд -k, скетћiХћ WЦћ ·р н·
11же npoкAeuJe .М.:~кедонi'.:t доухо·
1\ОрЦd Н npOIIOR'kДdWf 'l'(lOИЦS

единосSцшSю. ~ nphR.:tro СћБор.:~
до_, к'тор.:~rо А~Тћ ·~· (соф. rpиr.)

Ol(""h (ср.:~тћ er•o студ. сар~
це т.) i\oR'I'd ·r·
Гр11тidНћ ·r· Aokтd.
8eoдoci'f .C:ei\ИKhl ·3i· i\oR'I'h
При семћ (нtемћ сар.) БћiСТћ.

·R· сћБОрћ Rh Конст.:~нтине r1мде,
·рн· скетћiХ'ћ WЦћ, Hd .М11кедонid.
дoyxoRopL~d Конст.:~нтин.:t rp.:tдd,

Rh 'I'Rdph

С:&RОДfЦЈО\( ДО'(Х'ћ

pd3CoRЦdiOЦJO\( НИ4ИМћ Жf

CfMOI( Rh

Ch3ДdHHd

11

CRf'l'hl
M:&HWf-

Ш C:&3ДdHHd.

6ДИНО БОЖh.СТRО. Gђс'Ј'ОИ'Гћ Жf
K'I'Ophl СZБОрћ W ll(lhRdrO Aok'l'oR
·HR·

студ. сар. цет.)

(~ np~RdГO С:&БОрd ДО ·R·•rO
i\ri.Th ·HR· -

Jiтophl Жf CRЬ.'I'hl И

к:&сfмнскћl с:&Борћ БћiС'Гћ

R:& Кон·

C'l'dH'I'ИHok rp.:IДoR R:& i\oR'I'O HWOJ,·
R:& ц.:~рстко Њoдorid .С:еАик.:~rо R:&
Аоkто ·R· ц.:~рстк.:~ ero, и же ц.:~ р•
CTRORd Аоkтћ ·3i'· Б.Ћхл- Жf СRЬ.•
'ГћiИ WЦИ с:&ШfДIШИ СЬ. 4Исi\0Мћ

·рн· Gт.:~роkишннћl же c·kx.v- тоrо

c:&cop.:t Д.:~ммћ, """"

римскы,

Нект.:~рiе, n.:tтpi.:~pxh Конст.:tнтин.:t
rp.:~д.:t, КvрИАћ, n.:~тpidpX'h iepO\{'•
сdi\ИМСКћШ, Тимо.о,ш, n.:tтpi'.:tPX'h
di\f~dHдPiИCKhiИ, .Мштif ; lld'l'(li•
"РХћ dНтiохi'искыи, Гриrорiе ни•
ciиcKhl н ГрнNрiе Б.оrосмкћ

npd-

RЬ. np-kcтol\h Конст.:~нтин.:t rp.:tДd,.

У ЛЕТОПИСИМА ПРRЕ ГРУПЕ

139

ИЖЕ BZ. B'l'O!)rRMћ CK.t\\'l'rRMh. CZ.•
HOЏrR pttcnpи НћiВШИ СВОЕЖ ВОi\ЕЖ

nprRДћ CZ.RO!)OMћ W!)ЕЧЕ C.t\\ nprR-

. C'l'OAd,

И

СZ.'l'ВО!)ИВћ

OC'I'dBMHH

О

nprkcтoAd слово, и о nришЕств н
'l"kxь CB.t\\'l'ћiXћ WЦћ И nрОЧћ'l'ћ.
nр-kдь вz.r•kмь сz.норомь wиде
вz. Пttнзi'ttзонь.

Gz.нидош.t\\

c.t\\ riи ·рн· св.t\\тi wци Hd

же

Mtt•

кедонitt доухосорцtt, ижЕ јЈttзнои~

ничьrкьr nрrkстоль Конс•rttнтннrk
rpttдd

вz.схьrтившм·о, xoyл.tl'lцмro

ДО\(Хћ CB.t\\'l'ћl, Гi\di'Oi\dtiWE Вћ
'I'Bd!)ћ

I'CIЖДf

d

Сћl'l'И,

НЕ

HOI'd,. и·

СЖЦЈћС'l'Rd 8ГОЖЕ

СћiНћ, И '1'0\(ЖДdГО

W

'1'01'0

НЕ то~

WЦћ И

СОЖћС'l'Вd.

Gz. но МttкедонiЕ щн жикь сы
fiCIДOCHO flpiERИ xoyi\oRLШ. GEro
0\(СО t/IKO B!)dl'd 11\)dROC,\dBHoRH
в-Rp-k cz. GttкtAiEмь ливiискымь,
и

сь

rкь.rмь,

flnoAИHttpieмь
и

Аttод(ик)iи·

единомысАz.никы

npOKi\.t\\UJ.t\\

И

ихь

ОСЖДИШ.t\\ CR.t\\'l'iИ

wци

t~~ко rz.дoywнtt nлz.ть r о•
cnoдtt HdJШro Icoyc,, Христtt ~'"""
roA.ti'IIJIOM~

ЖЕ

тz.кмо,

и

не
нж

оумнtt, НЕ
вz.

тоrо

тридьнЕвои

M{JZ.'l'ROC'l'И 'l'rf1AШ rocnOДII'k CZ.
тrkАомь и ножьствоу оу мprkrrи
rAttroлttttXЖ. Gк.t\\ТЫИ wци сz.дж•
шнж и оумнж nA?.'rћ rocnoд"

Hd•

ШIГО Сћi'I'И ИЗBrRC'rИW.t\\, ДО\(ШЖ
ИМ.t\\ЦЈ.t\\ НdШИМЬ ДО\(ШdМЬ fДИНО•

сжtџнж, и нol'd иrтиннttrо и

l'ocno•

Дd ЖИRO'l'RO!).t\\ЦJdi'O lljJrRCB.t\\'l'di'O
ДО\(Хd 0\(tiiCHИUJ.t\\ 8ДИНОСЖЦЈНd WЦ~
и сын~ тоl'о нь.rти nponoвrkдttw.t\\

11 '1'01'0 ЖЕ HOЖћC'l'Rd И СИi\ћl, tiiЖI
CB.t\\'l'Of И3i\ОЖЕНiЕ BoRp•k nprRдpZ.•
ЖИ'I'ћ, 8ЖI 'I'И tiiCHrRI CR.t\\'l'di'O ДО\(•
Х" IO\ttroдttтi.tl'l и rAttroAdШ.t\\ киј.)

\40

ОПШТА ИСТОРИЈА

flpKdДi"E (c!i.IHћ 8toдo~i"ERћ соф.l
rpиr.} 'д'

8toдocie iИdAiИ l Art'l'ћ со ф.
rpиr.) ·MR·
336
При семь БћiС'I'ћ третiи Сћ•
G~\lћ (јорд хам. син.) 1~1. 6фщ.
GtiETћiXћ Фt~ћ ·с·, tld Њсторi"d
ЕЈ'ОЖЕ 11\}ОКАЕШЕ И 11\}ИI10RrtДdШE

llр•kчистоую д·kвоу БОГО\}ОДИI~О\('.

(;) ктор.:~rо , cьsopd до
~trkт.:~ •Н· (соф. rpиr.)

(llo 81одосiи

ЖЕ

ЦdpC'ГRORd

киј. цет. По семь студ.) flp~
KdДiE (Сћ1Нћ ЕГО ЦеТ. I<Иј.) ·KR·
~trkть.

eeoдocif Ммiн (СћiНћ flpкd~
дiЕ«ћ киј. цет.} ·АГ· ArtTd.
При СЕМћ БћiСТћ 'rpE'I'iИ сь~
sорь вь 6фес•k, ·с· светьtхь Фць,
Hd Hecтopid, 11dT\)idPX" RoiiCTdH•
ТИНd ГрdДd, 6Жf 110 CћC'I'dRO\{' Сћf•

ДИНЕНИf

wмrkтм~ч•оу "" Хри·

•rpeтi'.:~ro · cтrk тоrо sожмтвd и чмкЋчь·
стк.:~, 11 юже rако кь истиноу
рождшоую коr.:~, дrkвоу soropo·
ДIIЦО\{'

Нlil\dl\0 Жf

Г11dГOi\d'I'И

хо~

тrktpoy. @СТОИТћ Жf ф КТОр.:!ГО
czsopd третiи ·Md· ~trkтo. (&\СТN1Тћ

ci RТОрИ
·Md· цет.)

~trkть

КТОрdГО

({;)

<~Ћть ·м<~· -ТћiИ

кz

6фecrk

кz

третi'ЕГd

!'?.БОрd

ДО

·r·-ro

Третi'11

же

скљ•

KhCfi\IHCKћiИ

Цd\}CTRO

ф

С?.GОјЊ

RћiC'I'ћ

~trkтo .нцеi'· R?.

8ЕОДОСИd

.iИdAdГQ

К?.

i\rRTO ТiЈИ Hd ДЕСЉТОЕ ЦdpC'I'Rd
6ГО, ИЖf IJ,dpCTKOKd ArRTb ·MR·
и ДRd мrkсљц<~. G?.и же с?.&орь

·r· llj)ZRћl R?. 6фtc•k RћiC'I'ћ. Gь·
ШfДШfИ СЛ\ СRЉТiИ WL~И HrRXЖ
чисммь ·с· Gт.:~рrkишины ЖЕ
нrkхж с?.нор8 Кv1ЈИАћ, tldlld .:~м~"""
Д\}?.скы, lliJLIKЉ и 11рrkстоАћ Ке·
мстинd, 11.111.1 римrкdrо, и Oyкt­

"""i'e, ll.:!Tpi.:!pXh.
.iИEMHOIIћ,

G?.НИДЕ

CTKpid

СЛ\

iEpO\{'Cdi\ИMCKћl И

EIIИCKRII?.

ЕфЕсћСКћl.

С?.И С?.&Орћ tld НЕ•

3110ЧћСТИRdГО,

EIIИCKOIId

Конст.:~нтiн•k rр"д", оу чмвrkкd
кrkpoy жцыrо Христ.:~, р<~зд rk~trkж·
цыrо и nprkcrkЦdЖЦJdГO npocтd
БО ТОГО Чi\OKrkKd БћiТИ Гi\dГО-

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

AddWE, d IH

141

ВОГd R~nА~ЦЉШd

дк" сын" о

единrkмь.

CAI,

Хрнстrk

BOS'R ГАdГОААI Н ДКd C~C'ГdKd, Н
ЕДИI/dГО оуво ВЫ'ГИ IIЖE ш WЦd
!)ОЖДЕIIdГО

CAOI:!d,
.Aidpid !)ОЖДЕШdГО
ПО

АЮВКЬ.I

САОК~

Н

ЖЕ

Д\}~ГdГО ЖЕ

W

CAI Чi\OKoRKd,

C~K~KO\(Пi\~1/Jd

'Г~30ИМЕНИ'ГСЛ\~

Ch\

Cbllld.

1tмен~љ, тrkм1. нн воrородицж,
1/Ж ХРИС'ГО!)ОДiЦЖ rlроRЧИС'ГЖh\
д rkкж .Мdрi'ж рожд11шжљ тоrо

rornoд" HdШEro

н

воr" Icoyca.

Христ" именок.tdLШ. Toro Р"д"
И С% СНАI'ГЫ СZВОрћ np'RBЫKdЖЦJd.

тоrо К% 'ГdKOR'Ri\Њ ХО'(АЕНИ 113•
RpћГOUIAI

tl\KO

ЖИДОRСКdd

С~МЫ•

Ci\AIЦI~ R% Чi\ORoRKd с•kрО\(ЖЦЈdГО
Несторi" и р•kснотж истиннжh\
соrородице nречистжљ д оkсж no•
Kd3dШA~, и Ш неж ве~соkмене R-&nAz"

ЦЈ!.Шdrо

ch\

rocnoдd Hdшero Icoyra.

Хрнс•rи, cыttd вожi.:~ н вord ИС1'ИН•

ttt~ro nропосrkдdшљ; Њcl'cpie ж•
ИЗГНdНЬ
iИdpKidH!. (Цdj}C'ГROKd СИН.) ·S·

АоR'Г!..

По ееодосiи illdAИM!. l~dp•
C'ГRORd iИd~Ki'dH!. ArR'Г!. ·di'· 1t
мrkсщ11 ·е·
При

При Н16МЖЕ ВЫС'Г!. ·д--тrн С!.•

337

во1њ (јорд. хам. син.)

и

си

К!.

Ц11риrр"дrk и к11 Х"Акидонrk (и
сын К!. Констdн'Гинrk кь. rр"д rk

1111 ХdАКНДОНЕ rриг.) ске'Г!.IНХ"
Шц" ·хА·, "" 6vтнхi" и Дiоско•
Р"·

"Х"

КЕДdiШ

ШЬ.Нd

же

nрокАеше,

С!.Кј}Ь.ШЕНd

н

ВОГd

ЧtiOK'RKd rocnOДd

Icoy Христ".
ворd

ДО

(соф.

григ,)

(-5

И

npono~

C!.Rp!.•
НdШЕГО

.rrpe'Гidro С!.•

Ч&'ГRј}'ГdГО

А'R'Г!.

.ј.

Bh.IC'Г!. СУ. 0dCИtlћ. киј.)

сем!.

вь.IС'Г!. ·д'

љворь.

с1. Х""rшдонrk, ·хА· скет"'Х" Шц~.,
"" 6cтiXi"" и Дiоск"Р"• ЕДИtlо
ЕС'Г!.С'ГКО "" Христ•k nр-kдмо•
I!Јi'ИХЬ. SAoR. @С'ГОИ'Г!. ЖЕ ·д' С!.•
ВОрЬ. Ш 'Гј}f'Ј'ИЕГd ArR'Г!. ·А·

(W 'Г\)E'I'idi'O ЖЕ с~ворd ДО ·д·-rо­
Л'R'Г!. ·А·- Четкр%'ГЬ.I же скљтын
И

K~CEi\fHCKЬ.IИ

С~ВО\)Ь.

ВЬ.IС'Гћ

R%

Х"Акндо11rk с~ Arkтo I·ЩМЕ· nри
Цdј}И .AidpiШdHrR R% ·R·- 1 АоR'ГО Цd~•
C'J'Rd ero, ИЖЕ 1\d\)C'ГRORd АоR'ГЬ..
is"i· li MoRCAIЦ!. ·S· &Ћхж Жf С~•
ШЕАШШ

CAI

CRAI'Г.iИ WЦИ ЧИСi\ОМЬ..

ОПШТА ИСТОРИЈА

142

·хА· Gт1.1рrkишины ж1 н-Rхж с~~

HopS .ilEOHTil, ndnd рИМСКh.IИ, И
!IHi.ITOAi'E, nJтpii.IPXћ KotfCTJnти~
н-Ј. rpi.IДd, lf 0yREНi.ll1il, nA'rpidPXћ
'ilpO'(Cdi1ИMCKh.l И .iИdЙИМћ, nJ•
ТрИi.IРХћ dНТИОХiИСКћl, !IHi.ICTJCil
митроно11ить.

со 'оунrкы,

Gте~

zЈынь., eфtcћCKh.t. G~нpdШAI CAI
НЈ ДiWCKOpd, Hh.IRWdГO IIJTpiJpXd
dMЙi.IHДp~CKdГO

И Hd GVTИXi'd,
"РХ''"'""дРИТd КонстЈнтинЋ rpdДd. (}id НО ClblCd И ROГd Hi.IШIГO
Icoycd Христd RЧMR<kчeнid wм-k~
Ti.IC'I'd до tNHt~d, wнждћ тоrо
npИRИД.J.HiiMh. n11~Тћ noHICWd
HdCHOCMRoRCTd ГAdГMAILJJd, lliKO

nA~'I'ћ

rocnoдн-k

Нi.\Мћ IIЖ

W ).ROIO

ЕДИНОСЖЦЈНd
O'(RO IC'Гh.CTRS

с~единшiю

ныти,

tдиномоу же

с~Rр~шити

сА~

с~цинши,

К~ RОЖћСТКS

по

С'l'рdС'ГИ

и

1lpИ11dГd•

i.lcTJ. Toro но рdДИ ci1.1 R~ тЈ~
KORoRИ
С~

np'RI1~C'ГИ

CRAITh.lИ

npoRHћiRdЖЦJd

C~&Oph.

И3Rр3ЖI

И

Гtp0K11AI'I'ћ И3ГI1i.ICИRWI C~Rp~WIНd

НОГd. И C~Rp~ШH!d ЧMRoRKd 'ГОГО

R?; ДRОЮ ICTћCTRS НЕСМ.Ј1СНО 11
Hfpi.13Д oRAH\' rocrtOДi.l нмшrо Icoy•
с1.1 Христ1.1, ДR-k Жf р!КШЕ ЕС'Гћ•

CTR'R, киј.)
ilыљ g:ЕАИкiи ·и'i·

Но iИ.JQKii.IHoR же ЦdpCTRORd
ilztљ C.ti1ИKh.IИ II'R'Гћ ·Иi·
ilzRћ iИ.ЈАћl, Rzноук ero, 11-k~
то

Зинонћ ·зi'· (јорд. хам. син.)
анdСТddИ·КЗ·{јорд.хам.синЈ

Iоустинћ (IоустiЈНћ соф. 8рi.1Йћ јорд. хам. син.) ·А·
Дроуrь.ш (соф. хам. јорд.)

Ioycтi'Jнh. (Иоустинћ син. IоустiнiЈНћ &111ИКЫ јорд.) ·ri·

џ,ино.

Зиноtњ, wt~ћ ero, АоRТћ ·3i·
!lнi.ICTdcif ДИI\Орћ ·К3· AoRTh.

Iоустинћ ТрЈйћ 'А' 11rR'Гћ.
Iостиниi.\Нћ С.е11икыи ·АА· АоRТћ.

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

338

При НЈеМћЖЕ RћiС'Гћ tlпiн Сћ•

При семћ RћiС'Гћ ·е·~тiи Сћ&орћ

(јорд. хам. rин.) Rћ Ц.:~риrр.:~да.
GкетћiХћ WЦћ ·рйе·, Hd Ориrш.:~
и 6кr.:~pi.:~, ИХћ же 11рокмше cRtтiи Шци. ~ четRрћ'Г<:~rо до 111~
т.:~rо ( Сћ&Орd соф.) А'k'Гћ ·р·
(соф. rpиr.)

143

норћ

Конст.:~н'Гнн-k

·рйЕ· СRf'ГћiХћ WЦћ.
HoRKOEro И Дiодорd

rр.:~де,

Hd ееодорd
'ГddЖДf Љ~

C'ГOj)ifRd МО\(' Дрћr'ГRО\('Ю!ЈйИХ И С?\
IIИCdHMИ

OHOrORd

О'(''ГRрћЖДdЮ~

ЦЈНХћ, Орнrен.:~ же и ДltДИМd и
6~.:~rpid н.f1коеrо Rf'I'XћiMћ 0\('RO
СО'(ЦЈfМћ RdCHOCiiORHdd Жf нЪ:~
Kdd R?. ROЖi'IO ЦРћКОRћ ,.....npИRћRf~
С'ГИ НdЧИНdЮЦЈИМћ. ~С'ГОИ'Гћ
Жf

neтiH

СћRО!Њ

W

Чf'ГRpћTdrO

11.f1'Гћ ·pR·
((~ ·Д·~rо Жf C?\RO(M ДО +~ro
lloRTћ ·pR· - Пь.'Гћl Жf CRAI'Гћl С?\~
норћ RћiС'Гћ R?\ Rонст.:~нтин·t: rpd~

д·k

R?.

11-kто l·.sмз· ври Цdри Ioy~

стинi"м1-k ДpeRHћiMh, R?\ 11-kто ·K.S·
ЦdpC'ГRd ero, ИЖf ЦdpCTRORd llrf.:Tћ
·IIИ· и мrf.:сь.цћ ·з· Б·kхж же
с?>шедшеи сь. rсь.тi'и Шци, чне~

11оАњ ·рйЕ· Gтdр·kишины же нЋхж
C?\ROpS gи,·i,\i"и ndnd pИMCKhl,

6v•

тихrе, n.:~триdрХћ Констdнтин<k
rpdДd, flnoiiИHdpi'E diiiЙ•ШДрЫКћl,
Домmћ .:~итиох·iискћl, 6vтихiе
iepO\('CdlllfMCKh.l, ДdMidHћ co.sono~
IIII'ГCKћl. Gz. CRf'Гћllf CZROpћ С?.•
Rp~Шii O\(RO иже кz. X<~IIIOЏoнt
C?\ROpd lf npdRO;~-kpH<Id lf ClldCHd
nORfllrRflid ero R? СА. С2Шр?.ШfНО
0\('ТR(ЈZДИ

11р0Кi\АI'Гћ
Жf

И

R?>3рdС'ГћШЖАI

ЕрН~

и wкрzже.

11\101\,\АI'Гћ

Тdкожде
11pZROORpd31/0 Жf

оуно Ореrен.:~ REЗSMћHdro и вzc•k
нtЧћC'Гitf1dd ero оис.:~иi·.:~, 6crdpid
ЖЕ 11 ДИДИМd Дp!Rilf RћiRШdd И
113i\ОЖЕННЬ.IЬ.

W НfЮ

rlldRћl, рЕКћШf

CZIIИCdHid. 1<11\0 0\('ЧЕНИКd 0(HirfНS
Н

fДifHOMhiCIIAIЦid

И

С?>

fllillfH-

C!ЉJMII• Cil\rRШfНd noREII-ktfi"И, ИRО

144

ОПШТА ИСТuРИЈА

СИМћ т.Ј.МСfМћ, ИМЖf НЫН.Ј. ORAO~
жшн есмы, юзоумн·k ршошь. не
ккскрксжти,

БАА'IДЬ.ХЖ

н

НЈН

же

кк семоу

1'1\di'OAIOLJH, МКО ДО'('ША\

lliJ?.R'fШWA'IAI СЖ'Гћ т.Ј.Ане Н llj)'k•
ж,џ тЋмсе родишь. сь., и w
fАI\ИНСКћiХћ Hd4ИHtiЖЦif ПORfNk~
нiи

прЪ XOЖДfHif

rr·k11~:~

ДО\('ШtiМћ

W

т.Ј.Ао оуч..tхж; конщћ

R7.

же ныти к•kчн.Ј.и мжц<k rA..tro~

A..t..t;(Ж, и н•krомћ JltiKЫ кк nрк~
RћЈИ r..tнћ оустроити сь.; и Хри•
ПОДОIШd

CTd

ничто

же

НdМћ

Hdrћ ;(SЛ.Ј.;(Ж

!f

&ћi'ГН,

р..t3АЖЧtЈо

нмоkти w

'ГiЈ'КОКddНћiИ ј iJdИ

Жf OKMRfTdd;(Ж

1<\КО Н.Ј.СТћ ск~

'ГЮ~(!Шћ W &ОГd, НИ

Бћi'ГИ fMS ј

Н

ГАdГОЛdd;(Ж

Жf

flJif

1<\КО НИ

К'К

'ГОМS

R'К ПА'КТИ

С'К3Дd1Њ &ЫСТћ

!ЈДdМћ, И ИНd дрО\('Гdd 'Г'КМdМИ
ИCilИCdRћWf ОБМ14fНИ

;(0\('1\Hdd

&ћl~

ШЬ.. И МНОГћl W Цј)'ККRf ГО'('•
БЬ.ЦН 1<\Жf CKПИCdHid Hf 1<\R.J. И
tMHO 11(101<\Rt<.J.r.љ СА\, НЖ W н.Ј.•
КћiИ)\ћ R'К TdHH.J. Дј)КЖНМd Б'k;(Ж,
НИЖf ДО КОНЦd ОБАИЧfНИ БћiШf

Hd

четнр?.'ГОМћ скнор.Ј., dЦН и н·k·
цiи w СRЬ.Тћl)\ћ WЦћ ci..t wм<k·
Tdd;(Ж, l!&o nр·kж,џ тоrо ск&орd
&-R;(Ж &ћiАИ тpit 8\)fTИ.SI! Rpd.SИ
nрокАь.тi'l!. 6rдd же кк мноrы
AIOДii

'ГJKORd

AЖKdRd

Hd4A'IWA\

СА\ j)d3R.J.Rd'ГИ 0\('Чftlid, 'ГОГ Дd С'КИ
скнрd

сь.

СИ;(ћ Жf

И

Cf!Ь.'Гh.lli

;(0\('iiHdd

КАЬ.ШЬ~,
C'l'iiiCKJI'O
0\('ЧfНИКd

скнорћ

nь.тв,

И 8ДiiHOMЫCAKHHKh.l

li

li;(L\

CKflliC..tHi'd

ИХ11

npo•

же li мем\јгоуе•
ееодорd li Hecтopid
HJ.Jf

81'0

С?.

;(0\('AHiiMII

ero

C?.fJИCdHII 1<\КО CKRj)'КHh.IAI Пil<kRћl
li

IШRj)?.I'OWA'I.

!<Иј.)

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

145

По Io'"cтинidнrk же Iоустинь
Тиrщi~

·r·

illdi\ЬJ Цd(JC'ГRORd (Но, С'ГННћ illd~
i\Ь.IИ сар.) ·ri· А-kть.
Тиrнрiе + Аrkть.
iИ,шрнкiе ·К· А-kть.

Фокd Кdndдокь ·И· А-kтћ.
И (JdKi\if ·А: i\оt'Гћ,

(јорд. хам. син.)

iЊшрикiе ·К·

Фокd ·И·

HpdKi\if ·i\·

Констdнтйнь, сынь ero, Аоtто

Констdнтинћ сЬЈНћ И pdKi\iERћ
Цd(JC'ГRORd i\rR'Гћ ·Зi· (хам, СИН,­
сьшћ

ero

едино.

·зi· јорд.)

ИpdKAOHd cz. Md'ГEpito си коуn­
но .iИdp'ГHHOIO МЕСЩЕ ·Д·
Констd,
(СЬ.IНћ Констdнтиновь, вz.ноукь HpdKAifRћ сар.)
·КЗ· i\rR'Гb.
При семь ltiRИ се срdцинскь.t
i\Z.ЖНЈророк iИО'(ХdМеть (Ф Хри~

338а

стовd оу&о

RћЗНЕсенid ·ФGз· ми~

МОШћДћШИМh. i\otTOMћ, ф сz.з~
ДdHid Жf MipO\{' Rћ i\oR'ГO ,I'·Spi\•
ц ет.)

Констdнтинћ, сынћ Конrтинћ
·Зi· i\oR'Гh..
llptt rfMћ &ЫС'I'ћ шестiи сћ~
&орћ вz. Констdнтине rpdдe, ·ро·

339

светыхћ Фц11, "" GEprid и Пирd
и

0dRi\d 1

Констdнтином rрdдом

нdчЕi\ћстноуюЦЈиХћ ФметdtоЦЈi'ихћ

"" Христ-k, еже коемоуждо двою
fСТћС'ГRО'( ДRotИCTRot И Д&оt хо~
т-kнiч. (;Ћстонть же uштiн сь•
&орћ Ф штdrо Аrkть ·рм.о,·

(f5

i\rR'J'ћ

·f·-ro Жf

·pK,Q,· -

CZ.&O()d ДО .g.-ro
lliEC'I'h.l Жf CRAI'J'ћl

кz.семнrкы сz.&орћ &ћtсть вz. Кон~

Cl'dH'J'ИHrR r1мд ot RZ. i\ot'J'O ·>'SOS·
nри LЏРИ Kotlc'l'dii'I'Ин-k н Фци
0'(&0

1

Ропословn и Летоnиси

JSC'J'IIHidHORoR, RHO\(Цot Жf

ИpdK.tieк-k, R7. i\otтo ·ri· Цd!JC'I'ff4
ero, ИЖf Цd()C'I'RORd i\ot'l'ћ •3i·
&-kхз же сzцн.щн с"' скАiтiи
10

146

ОПШТА ИСТОРИЈА

rоци ЧИСЛОМh ·ро· Gт.1р-kиш••ны

же н-kх~ сzнор~ !lrd,o,oнћ, """"
римскы, Гeo11ri'e, lldTpi'dp;(ћ Кон•

С'ГdНТИН.Јi: Г(ЈdДd, 8foljsdHh, dH~
TiO;(iИCKhl' и Њт~h, мнихь
ЙМ~dНдрiЖ, nонеже RДORCTRORd•
ше тог д" np-kcтottћ dM~dндrz~
екhiЖ црzкве. Gzнр11шљ же сљ

ro

Hd

ОННОНИRШЖЉ

свљт•kи

ст-kи

СЉ

сzнорн-kи

Rb

ерЕСЬ

и

dnocтoA~

црzкви, ГАdГОАЉ

фdpdнcкdro et1иrкond и

же ""
"" Оно~

Kvpd dAe~dHдPZ•
cкdro, Hd Geprid же и Пирd,

pid

римск11rо и

Пм~Аd и Петрd,
скоnи

Hli.IRWЖЉ

КонсЋштинЪ:

и

epeC!i.
11р.Јi:жде HdПИCdHH!i.l;(b f!ЈИ'ГИКћ Hd
CfMh свљт-kмћ rzнop•k, се Иd

fЦН

Hd

ши~

rpdДd,

ОННОRИRШЉЉ

СЉ

.iИdKd\)Jd. ИMfНORdHHdГO dН'Гi'О;(ЈИ•

cкdro llpzкoc-kдdAHИKd и "" Gте~

*"""

оучтик11 ero и "" nонор~

Нћl ихћ. Giи но nр·kжде \)fЧfHiИ
f!Јf'ГИЦИ ееодорћ и Онорiе, Пирћ
же и Geprie, Кvрћ, lldвeњ, Љ·
трz, iИ.dк<~pie же и Gтfфdнь,

оу•нникћ

ero,

единж во А љ

дрzзнжше

и

рецш

едино д Ъ:истко

liМ'К'ГИ госnод~ нdшем~ lroycoy
Христоу и no кznАzцнни сzжзћ
П!JdRO&•kpid Р•13дР'RШИ'ГИ RZC;(O~
т-kвшж. Ger'o р11ди свљтыи RZ•
семнскы czнopz nр-kжде nисdн~
HhiЉ

lt!KO БОГОНО!ЈЦЉ
RZCf;(O'('AHd ИХ'h ПО•

f\)f'ГИK!i.l

ПрОКАЉ'Гh

И

вм-kнi'd и вzс·kхћ т-kми nодонно
м~дrzсткоужЦЈИ;(ћ

ИАИ

м~м~~

Hf3h ПО•
KdMйd np-kныRdЖtjJИ;(h, cz т-kми

С'ГRОRd'ГИ

;(О'ГЉЦЈИ;(h

И

Жf и ПоАихrонid М11dдооумнмо
С'Гd\)Цd, ИЖf М!ЈZ'ГIЉ.IЉ RZС'ГdRИ'ГИ

У ЛЕТОПИСИМА ПРВЕ ГРУПЕ

147

R~ TdKORrRH tрЕСИ REMprRЧIOЖЦJd,
ТИШИНћl

неr д"

ЖЕ

ш

HOAWdГO

nомучИRШd

И

R~3дкиrн~·rи

XOYAEHid,

ОНАИЧНRIШ,

R~·

и

ЕЦЈЕ

ТdКОRЖЛ\ Ерtсћ

nрОКАЛ\ШЛ\, ПpdROREp•

Hdd ЖЕ ПOREArRHJd !((CHrRf С~ СRЛ\•
ТћiИ С~НО~ћ И3ГАdСНRћ ДRrR RO•
АН, СИр'RЧћ XOTrRHИ, И ДRrR ЕСТћ"
CTR'R И Д'RИCTRrR И3R'RСТИШЛ\
имrkти по R?;ПА~ЦЈЕНН rocnoдoy

HdWtмoy icoycoy Христ~,

и R~

рd3доkмни

АИЦd

НЖ IIОШЖЕ

НИ ЕДИНМt~ ECTI-.CTR~

tff

нжди то,

Христокоу Нtзћ RОАЛ\. pEKWE RЕ3ћ

XOToRHi'd, И НЕ Д rRHCTRHS НћiТИ,
ИRО TdKOHd W tCTt-.CTRS ОТЕМАЛ\•
ЦЈЕ COHCTRd, I<Иј.)

Iоустинћ ·i· (јорд. хам. син.)

По

Констdнтинrk

Цdj)CTRORd

СћiНћ ero Iоустинi'dНћ (IоустИdНћ.
ЦР.Т. ОустинidНћ, СћiНћ Кон•
СТdНТИНОRћ сар.) ArR'I'ћ ·'i'
ФiAi'niкћ ·R· (јорд. хам. син.)

.Lleoнтie ·r· ArRTd.
ЉЈrимdрћ ·3· ArRTћ.

d.ћRћ ·r· (јорд. хам. син.)

Тикерiе

!1\јrи~tырћ

·3·

(јорд.

хам. син.)

(lldкИ Iоустини цет.) Iоусти•

И;)'(стннidНћ ·s· (јорд.хам. син.)

Фi'Aini'кћ ·R· (ха м. син.- 'f· ј орд.)

fiHdCTdCJf

flpTEMћ

·R· (јорд.

хам. син.)

eeoдocit ·d· (јорд. хам. син.)
ilћRћ Кононћ ·d· ИкононорћЦћ
(јорд. хам. син.)

340

HidHћ RТОј)ИЦЕIО ·S· t\rRTћ.
Фи11иnнкћ C.di)ДdHie ·R· ArRTd.
flpтeмie иже (же киј. и flнd•
стм'iе сар. киј. студ.) ·R· Arkтrk.
8eoдori'E ·R· ArRT'R.

ilћRћ Канонћ Икононорцћ ·КД·
ArRTћ,
При СЕМћ Римм11т wстоупише
Гј)ћКћ и оу Дј)ћЖdШЕ (оу Дј)ћЖd СЕ

w

к иј.) Рим!\ о ceнrk (н о cшrk Рнмћ

rtрочи(мн) 3dl