You are on page 1of 2

Testi1 – Gjuhë programuese – Kl XII2

Shkolla mesme profesionale
"Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka"

Kaçanik Emri................................ Mbiemri ..................................... Nr...........

Në pyetjet më poshtë vetëm një përgjigjeje është e saktë qarko shkronjë n për numërim në listë të renditur ose nënvizo përgjigjen e saktë . 1A. Komentet janë të hapura dhe të mbyllura me A. B. C. D. {} /* */ ;; REM 2A. Iinstruksioni end. do të thotë A. B. C. D. fund i procedurës fund i programit fillimi i procedurës fillimi i programit 3A. Komanda e cila deklaron një karakter të quajtur shkronja është A. B. C. D. 6A. Cili nga funksionet e Pascal-it si më poshtë e ndryshon vlerën 6.6 në një vlerë integer 7 A. B. C. D. Odd Round Trunk abs char := shkronja; type shkronja = char; shkronja = character; shkronja: char;

4A. Komanda e cila deklaron një variabël të quajtur para e cila mund të përdoret të mban valuta është A. B. C. D. para : float; real = para; para: real; integer : para

5A. Nëse programi( në Pascal standard) kërkon dhënien e të dhënave prej tastiere, rreshti i parë i programit është

A. program EMRI ( output ); B. program EMRI ( input ); C. program ( input, output )EMRI;program EMRI ( input)

7A. Cili prej funksioneve si më poshtë kthen kodin ASCII të shkronjës ‘A’ A. B. C. D. chr('A') ; pred('A') ; succ('A') ; ord('A') ;

8A. Cili prej funksioneve si më poshtë kthen vlerën paraardhëse para ‘Z’ A. B. C. D. ord('Z') ; chr('Z') ; succ('Z') ; pred('Z') ;

9A. Si quhet funksioni cili përdoret të hap fajllin për shkrim? A. B. C. D. reset append open rewrite

Kaçanik 06/12/2012

Arsimtari i lëndës Ismail Dashi

Testi1 – Gjuhë programuese – Kl XII2

Shkolla mesme profesionale
"Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka"

Kaçanik Emri................................ Mbiemri ..................................... Nr...........

Në pyetjet më poshtë vetëm një përgjigjeje është e saktë qarko shkronjë n për numërim në listë të renditur ose nënvizo përgjigjen e saktë . 1B. 3B. 2B. Komentet janë të hapura dhe të mbyllura me A. (* *) B. /* */ C. ; ; REM 4B. Komanda e cila deklaron një variabël të quajtur para e cila mund të përdoret të mban valuta është A. B. C. D. para : float; real = para; para: real; integer : para 5B. Nëse programi ( në Pascal standard) kërkon dhënien e të dhënave prej tastiere si dhe nxjerrjen e të dhënave në ekran, rreshti i parë i programit është
A. B. C. D. program EMRI ( output ); program EMRI input ); program ( input, output ) EMRI; program EMRI ( input, output );

Secila komandë(fjali) përfundon me A. B. C. D. rresht të ri me pikë presje me pik me presje

Komanda që korrekt definon një numër të plotë të quajtur shuma është A. B. C. D. 6B. Cili nga funksionet e Pascal-it si më poshtë e ndryshon vlerën 6.6 në një vlerë integer 6 A. B. C. D. Odd Round Trunk abs shuma : integer; integer shuma; integer : shuma shuma integer;

7B. Cili prej funksioneve si më poshtë kthen vlerë 52 të prezantuar në kodin ASCII A. B. C. D. ord(52) ; pred(52) ; chr(52) ; succ(52)

8B. Cili prej funksioneve si më poshtë kthen vlerën pasardhëse pas ‘B’ A. B. C. D. ord(' B ') ; chr(' B ') ; succ(' B ') ; pred(' B ') ;

9B. Si quhet funksioni cili përdoret të hap fajllin për lexim? A. B. C. D. reset append open rewrite

Kaçanik 06/12/2012

Arsimtari i lëndës Ismail Dashi