You are on page 1of 50

{Š ZPlñ{

1

1C

E
†+] 1òrnÖ b<µ ØÛ$ Ó³Ú( ] éC§QrM48) äÖ^‰… äm †,Ú 1Òæ… >ÒŸ à³_6 ³n

å‚Þ‡ 1‰]‚ì Íôçì Ù' çi oñç³a ä³Þ l'^³Â o³Ò ½^³njôu] o³Ò á^³e‡
6³³nÚ l…ç³³‘ o³³Ò 1³³Þç³³³a

! 1³+ 6³³m<³³³µæ… ¸5

k×n–Ê oÒ Ìm† æ…öö
Èâ 
Û »

,
k
Š ØLO g ƒ8Ô¡
a• ZçaLÔ ,
k+
2 ÁÎg

5ÅŠ
@*
™gz™Ã( 4Ùª)L−7,u 0*
›z¥ ™6,ígzZ **
™]ÒÅÞZ虣 :ì k
åE
,
F

DNSO” Äm ‚ô fø Öû] Ùö çû Ïø Öûø]E

yZª ~g !*
gŠ x ÓgzZ Zgi óNgzZ { 
á Š !*
X à |Š ‚ ïF
- k ä }Š ZP
F8Nq
ä³³þ ³þ ßþ m‚³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ
EÒ5G
G(
"
gZzßg0+ZÆÜæÈé/
œ%ã åM$M@¬ÆòsZ‹úŠ q
-’Ï()K¬Å<
L zy KŒ
Û üLG3 EäD°Z ê:X»',#
Ö ZŠ kßù³Š×³a] †ô³nÚ]yÒt C1
ô ×rÚX
äßm‚ÛÖ] èöfjÓÚ ‹

G
E
GE
Xì#
Ö }
.çLwqUk,
’B‚ƱŸZzçF,
Xåc*
âÛ ~(12-5-11KbMêPONp†ìŸ] p^Ûq9)q é)-L8ES}½V ð34O]
1

{Š ZPlñ{

2

( › ) Xì &¤gkŠ6
,
k Q Ø$ qæˆ$ ÂJ 7,
u 0*
›z¥™g !*
-Z6,
q
íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

E
ålñ{ {Š ZPp@Š™ÒÃä ƒ
 ! 7m1ì Š
HHƒÃkZ æ:LW
E
NóN!*
ÆÙñ{X ;g„lñ{
yŠq
-ZX c*
W7t ç¤MðÃ~]Ñ©Æ}Š ZPŠ ð8E
ñJ m
¾6,y¾X `Ég D » Vz0
+
6,{ Z_Æ V¹‚ LZ {Š ZPlñ{
" Æ|
3OF
V ðG
æF
# ¦ šu
pq
-Z
# ¦ š~ãZÔ å;g™lˆ{0
+
M%M~k Q Z9nÆ|
9NÆ
5ŸE
æF
+Z Æ åHE
ä kQÔ å HQ ' Ô ðWi ZzWÅ%1 Æ }0
+
M%M ËÐ g0
G.\MÅ i ZzW Ug ¯
X Î LG,
gzZ Z¤
/™ƒ Âi {0
+
6,q
-Z Ù Š „ Ù Š gzZ c*
Š `¾ ï
æF
„ s1 1 ; g #
Ö s ålñ{J
-Z
# {0
+
M%M:VQw1 g(Z" {Š ZPlñ{
X ! Z 7,
w1Ì~:
L Æ%1ÆkZ ! k\ZgzZ Š
H0: ¶
K»¾
IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

G
?+t ÂõÎ~g ïF
á™/ çLE
F8N
EG G
® ! ð¸ } Z
Üæ ÿL ¨¢ Î ð$N 6,V!*

1a àÚø] 6nÚ oçÚ^ì

&‡**
+Š F,ÿLE
h
t 1„ ]{ðe
$©t !Ǹ òsZ { {
G
Š !*
,‰
'
Ü z »Š Z
Û ZvŠgzZ CZ Ô êŠ™g66,%1 ÃVzuzŠ ¿ã ð$N!* 
ì |
G
-Z
# y¨
KZ ö™¢LZz Ôì @*
lñ{J
VQ ã.6,;g !*
gzZ @*
D™w1g !*
FÔ @*

G;XNE
(Mì Lg
Xì Lg~ðRÐV:W~g ‚ ï
2

{Š ZPlñ{

3
E

G3O8E
( ãZd) X Š
HwÈ3 Zg » ï
{ zŠ
HwÈ −7
,
u 0*
› z¥ ™6
,
í¿ : Ü×$‰æ ä´³Ö!æ ä³n׳ o³³ÖF^³³Ã³i ä³³×#³Ö] o³³×$ ³‘ø

å‚Þ†ø øµ …æ] Ý]†`e

æF
-ZÐQÔ å´nÆ|
# ¦ š Ëx Z¾ :ë
~Š ð‹i Zz M Å}0
+
M%Mq
æF
KZ «™Åy*
ÆVâzŠ}0
+
M%MgzZ y¨
!® :ÎìQ c*

/g â ÐQ ä k QgzZ
E
5©!Nn
/Zì åG
*
ƒ: uhÂmey!*
®KZ {0
+æF
M%Mt¤
D MPS ” Mt ͆_jŠÚö E X @

1ËF_ø’Ú àônÚô]†Ê …^2 †µ k×n–Ê oÒ oçÚ^ì
E

&m‚u NNQ” Pt p„Úô †iô EX ð0*
C+Mäk Q ;gg
# ª
] éE

^røÞø køÛø‘ø àû³Úø —1™

…ç$ªÛe Œæ%ø †³Ëô ³Öûø]EXìg ZŠuÅt Ü RÙñ{ Ñ¡øìûŸøû] ‚önùô ‰
ø köÛû’$ ³Ö]ë—
—2™DNQLU

ÅZgŠ dZÙñ{ éô%ø^føÃôÖû] ÄöÊø…ûø] köÛû’
$ ³ÖR—
—3™DOTQL&m‚uPMS”Nt h^_ù í³Öû]
Ð]Š „Åw‚ 60xgì‡6,
Ùñ{»ò š W —4™DOTPU&³m‚u ^÷³³–³mø]EXì ]Š „
DPU QO &m‚u NPQ” Pt á^ÛmŸôû] gö Ãø Aö E

Xì 4

ku^•æ oÒ †j`e 1‰ l^f oÒ Ù^‰60
E
M
©
l
L
O
ö
û
¶a
y{g c*
£Z?]
è |k³³³Ú$ Ÿ] Üö³³nÓ³³³u ÖçL !N
ILG
"u
/Z ª: D â 
Û Æu 0*
{Š c*
i1}™]Š „w‚J‚¿ðä
ì
9O
%Nö FZÔ}™Ì'!*
lñ{k
,
Š ~hðì 4tÐ kS }™:×~]!*
~æE
E
M
G
E
Q$E
Ô Ìt Zç94L]S ~ë›zs§ é›!MÔ Ìø© — & S Ô ðƒÌ„~Ùñ{èYìg
M 뙣
5.N\Æ
D]†’jíÚ ORM”Rt xnq^ßÛÖ]é!†ÚE
X ÌK Z%Ô Ì**
Ω¨~g åE
3

{Š ZPlñ{

4

( ”0Z) X Š
Hƒh$+{zïJ 7,: u 0*
›z¥ ™6,íäk QgzZ Zƒ™£ Z÷k0*
ÆT : Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä³×#³Ö] o³×$³‘ø

l^Þ^’ÏÞ ˆnì å‡†Ö …^2 1Ò 7çi^e çjÖ^Ê
N]!*
èð8F
w‰É ÔáZz ä¯ +»]!*
ÔáZz ä™ ó ’
ó Ÿ

 LL
EE
™ aÎt 7{ k
Hì ^
,Y
Ì{z D™'!*
w ð{N¢N„grL „,Ë c*

EE
5LO_‹|Ý¡‰Ÿô û] èör$ uö Ð×ôù ³Ã³jøÚö ÆVÂ!*
w ð{N¢N
åNG
àZ ç·0·0·æq1Zx â Z **
EE
w ð{N¢ÃN \WLZgzZN â Û î>E8MÕä$N(]ZæI%NX_RX Š)l]†³%$^*³³³iÆ
NóNg eyZ ä
Å]; ð8E

\WX N Zg eÐ ]**
vg eyS ÆW
EE
EE
N éE
G!‡åME
"L
$MÅVÂ!*
w ð{N¢6,
w ð{N¢N—1™:ì ðâ 
Ûï
wqZª) ànfôiô ^Ò^÷³Ú]†³Òô'!*
5E
E %N
I
NEáZz ™
}™xçQaMÐ yZce ÃòŠ W Z® Ô C7,˜Ã( V¤çL¤Lvg æE
26 {g 0*

Ô?

EE
G.9Q® Å ™ '*
! w ð{N¢N7ZgzZ
X }Š : ï
:ì @*
â
Û Š
á gZ~18e
$W

7Ðy!*
i{z]!*
ðÃ: á^ÛmŸ]ˆß³Ò äÿ ³Û³qø†³i
Xƒ´:g »ƒõq
-Zk0*
ÆkZ mï

{ Çg !*
Å

9
)**
wqZg7½Ð VÂ*
! w‰ 7ö OFZ ]!*
t—2™

CZ ǃ¬Ã}È t ‚Æt‘x Ó~g !*
gŠÆ

—3™ƒ7~

G

KZÔ ÏVƒt ‚Æ kZ V`u +pÅ#
Ö G
é5¢L[Z ! î ‹™| 7,)**
wqZ
%M
G3E
‡8E

Ôσ „g^I#Ð uÈÔǃ ‚\ JÔ Çƒ ( ^ª:X øQ¦X ‚)^æE
4

{Š ZPlñ{

5
E

G

é5¢LÐQJ7,u0*
(Z
+Zz²Z…)XÏ A®
) é¨^IM~÷yŠÆ#
Ö G
Šè zg™xá û%kŠgzZðû%kŠ6,íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

,Z < Âg¨Ô σ ˆ~Š™È 6,kQs
# Zg ÅnC
Ù gzZ ǃ Š
Hc*
Š uzgÐ äY
EE
¡M ¾ **
g åMG
‹ ™| 7,)*
* wqZ g7½Ð VÂ*
! w ð{N¢N~ ]Ñq {› 1
EE !L
N ,
M 15sÜ: Zizg¤
/Z Î[ˆ) ! ǃ èE±y.6
ƹq
-Z ÂÅ'!*
w ð{N¢NÌïH3E
éSŒ^MzR: ZizgJ
-w‚k ä ËnÁ éE
&LÔ] 90Æw‚q
-ZgzZ ñƒ] ]‚ñ h ‚
EE !L
G
3M 15
ZZiÐ { âb ªñƒ] 12 yŠ 187 ÂÅWw ð{N¢NïHE
»Ö# G
é5¢L! â 
Û g¨ÂÔ+
I
&LÚ~ ò¤
ÕäE
/!*
çNaƒ +ZÔ Çƒ ;g ‚'
,v W™{g6,éZÎsçwL`gÎ~TyŠ u ܃
EE !L
3M {gGð- s çwLÂt! Çn ‹™| 7,
[ éh8L» ðÍw ð{N¢NÅ ïHE
ó)
ó **
wqZ L LyÃJ
-{ âb9z
EE
Ô D Y g¦
/~ó ó’
Ÿ
 w ð{N¢NL LB‚Æ V2zŠ ] FF]‡zZ Î Â}g øXì

EE
%Mh
%NvŠgzZ '!*
+'
× V×ZæE
Ö ª¯ z'
,
~½Vƒk
H
6,VÂ!*
w ð{¢ÃN }È #
—4™( VWæE
: [Z ðà » kZ k0*
Æ}È X ÇñY H{qÑÃkQgzZ ÏñY Å#
Ö 5
&MzxÑt ‚Æ
X ÇñYƒã0*
ã0*
Ð#
Ö Z åE
DRS” àm‚eô ^ÃÖ] tö ^`ßÚô E

Ç VzŠ ~ ! { W[ˆ b§¾ » ÂC
Ù
IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

EG
N
®
Üæ ÿL ¨¢ « ƒ » V!*

5

{zgzZ ǃ

{Š ZPlñ{

6

( t Zi°Z† ) X Å § äk Q J 7
,
: pÑŠz¥ ™6,
íäk QgzZ Zƒ™£ Z÷k0*
ÆT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

ˆn2 åô á^’ÏÞ å^m‡ô 1‰ g‰
~g !*
-Z :D â 
q
Û

E _
5LO ‹|
ä³×# ³Ö]‚ö³fÂ0y G
åNG
é5©^N**

}÷\W !

ä³×# Ö] Ùø糉…^³m:ÅnçQ•M~ª
‚g {è Çg !*
ä

Ü槻u Â? ïŠg Z Œ
Û £ qè{Š yvgzZ u **
ç{Š c*
iÐ ƒ
n
â
Û Š
á g Z™ñu¦ IÈ*
!®KZä
ó Xó ÐS L L:c*
DNPMT &m‚u MTP” Pt p„Úô †iô àô ßø ‰ö E

ça… ·2ö ^m æ†Ò l^e oÒ oñ¡ãe

E\L
ILG
" ut Å pÑ ~g g ! l»
ƒ ÷ Zg ~ r â Š z èE4QX£ }g ø u 0*
ì
æûø] ]†÷nûìø ØûÏönø×ûÊø †ôìôŸF û] ÝôçûnøÖû]æø äô×#Ö^eô àöÚô©ûmö áø^Òø àû³Úø :ì Ìt~TÔ ñY
G
é5¢LgzZ
ó Xó ìglñ{c*
} ™] !*
Åð>’ eÐQì ‚
rgyZZ6,#
Ö G 

L L kû³Ûö³’û³³nøÖô

·,Å äßm‚ÛÖ] èöfjÓÚ}g ZŠ Z 
á S ÆòsZ‹úŠDRLMT&m‚uMLQ” P t p…^íeöE
E
( ànßôÚô ©³Ûö ³Öû]†ö ³nÚ]6,91 ä³vø³Ëû³‘øó ó'!*
ÅVß Zzä×#³Ö]L LÔ[ÂŒ6,] éC§QrM217
7ð> ðÃ~ ]!*
k Q L L: D â 
Û

$ åLOu**
5LO_‹|
åNG
º Z þLG

5LO_]|DSM”Mt ð^nÖæŸû] èö nø ×ûuô Eó Xó ƒ: ~ŠÛpÅ
x â Z **
åNG
ÐQ
Ô **
™Ýq ê ‘LQÔì Cƒ Ùñ{wÍZ »]Š „:c*
â
Ûä

Š°ÐT
~gNyç

DR”Rt %]‚Çe îm…^iE X **
;ÐZgzZ **
™¿6,
kZQÔ **
™Š c*
ÐZˆÆkZ
6

{Š ZPlñ{

7

G
MÅk QyŠÆ#
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø
( w é)™ÅZ+ ) X ÇVz™®
) é¨E^I
Ö G

óóóçi ça …^Ò… kß$ q †+]

E
G
G.ŠM“M!*
ï
L !}

5LO_‹|
ä×# ³Ö] |öæ… }**
åNG

ó Xó #
Ö ß1L L L:c*
â
Û Š
á g ZXA ¼
A ÐT C¿(ZðÃ:Hn²äVÍß
9O
F
ó Xó ß ï#
Ö ¼Ðy!*
® ZÎÆ]!*
ö Z L L:c*
â
Û X Yƒ7Ât:Ån²
DMOR” Ot Ýç×Ãö Öû] ðö^nuô]E

IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

Üæ æL°f ìg ? VŠƒ } ç'L ÒZ
EG
®
Üæ ÿL ¨¢ « ƒ » V!*

1a äÃm…ôƒø ^Ò ojÚø¡‰ oÒ á^Ûm] oçÚ^ì
{z Ô Ïƒ CY ¬ ¦» ]!*
Å ËC
Ù b§Å 8y!*
® Å ‚$
+T
9O
F
{çÌt aÆ ¿ãÂ!*
É ÇìgxzøÐKb§ ö Z ]!*
Å}uzŠ

E

X N Y ò] *
c ç«Q±N

Ð y!*
® ñƒ D™,
-,
-ì Lg
E8
N
5LO_‹|Ý¡³³³‰Ÿô û] èör$ ³³³uö îF
åNG
@L+ éE
àZ ç·0·0·æq1Zx â Z **
5F
GE
M ¸ » VÍg æE
%N‰~ ó óx‰ZæY §S L L
NE 
g lñ{ : D â 
Û ñƒ D™ ÿ¨Q$w
û 2ügzZì Lg #
Ö s+Š » k Q û 1ü CYƒ ¦VÒpzŠ ~ ¿áZz
9O
F
Xì ©
8™b§ ö Z]!*
DMOS” Ot Ýç×Ãö Öû] ðö^nuô]E
Å}uzŠ
7

{Š ZPlñ{

8

( x1Z ) Xì ]g Ón}g vt—" z™]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,
í:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

1a 况 ^Ò Øa^q oçÚ^ì
àºmû‡ø köÛû³’$ ³Öø] :c*
â
Ûä

5LO_‹|
äßnû nø Âö à³e á^³nËû ³‰ö **
åNG

ÅL
Xì {Š6,
»IYgzZg ‡z» ê ¬Ùñ{Øôaô^rø×ûÖôù †ºjû‰ôæø ÜôÖô^Ãø×ûÖùô
DPSLM&m‚u TR ” St á^ÛmŸôû] gö Ãø Aö E

1a oe^2 oÒ l^f oçÚ^ì
Å]Š „Ùñ{{Š c*
i :ì ~z%Ð

5LO_‹|
åNG
yçx â Z **

DPORÜÎ…NQQ”St ^nÞû ‚% Ö] oeô ø] àe] èÂç‰çÚ ÄÚ kÛ’$ Öø]E

Xì ! e

óóóóá^e‡ø†,Ú 1a á^‰I k¾^Ëu oÒ Ù^Ú
5LO_‹|ä ÄÊô ^ßùÖ] äô ³×#³Ö] èöÛø³u…ø ä³n׳ ü^LZz0·**
5LO_‹|
åNG
åNG
0 ëÉL â **
{Š c*
i Ð «™Å wâ «™Å y!*
® c y¨
KZ :c*
â
ÛÐ

g bŠ
XìgZØ™

D MPP”Utp‚neˆù ×Ö é%ø ^Šù Ö] Íö ^viô]E

-ZC
q
Ù ˜ ð.N’N~ ( õÑ$MX é‘MX Â) õÑ$M é›!NÆ «™Å wâ LZ ! k\Z
J
ƒgâƒ
!k\Z hz™œXì y v» *Š sçwLŠ
H̃ ü$LŸwâèÑqÔì @*

!® GÔì ˆ{¦ Áe
$. aÎÅ«™Åy!*
®
L Æä™: «™Åy*
:
E
Xì ykZ Zg7Zg7Ì» ~Š !*
,
'
Å] æ:LWB‚B‚ÆyvÆ*Š
8

{Š ZPlñ{

9

( ã Zd) X ì (J
-íŠ z ¥ ™ Zg vð7,Š z ¥ ™6,íƒ ÌV ˜ ?:Ü×$‰æ ä´ Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

}Š ª
çLa: ]Š ¬tÅ,
-,
EG
N
®
Üæ ÿL ¨¢ « ƒ » V!*

1a ^i^jã3µ ^a… ^e Ÿ]æ 1ßÖçe

&‡**
~ g lñ{ì |h
+Š F,ÿLE
t !Ǹ òsZ {{
G;XNE
(MykZ » #
&M
;g !*
Ð ]Š ¬ Å ó óä7,w1L Lµñ" µñZ
# ì Áï
Ö Z åE
~ì @*
ƒZzD~wŠ „wŠQ c*
ì C7,Óâ ° é›!NgzZ @*
7,I SORRY
9L
9OZ Â@*
C EÅáZzt ‚6,%1 }÷VY å é£F
~7Ô ˆh Q ëE
ƒ Ñ1 : VŒ
E
E EE
4
NÔ Š
9L»V Õä¡E
Ìg ‡zCZX Š
HÄ ™wŠ »V Õä¡NÔ Š
HF,
Q { çX=F
HƒnZg **
V Õä¡NÔ ~ 7,ö- ]N~7
?&M
o$…ô^³u †³–û³Þø 0·**
5LO_]|X {)z{)zZƒbzçE
:ì ~z%Ð
åNG
DQNÜÎ…RL”St ^nÞû ‚% Ö] oeô ø] àô eû Ÿô kÛû ’$ Öø]E

Xì Lg @*
Y(/$+Š )g ‡ËÐ%1{Š c*
i

^ã2ù ] ^Þ^jã3µ XX†Ò Ùçe äÞ ZZ 1‰ 1Þ^jã3µ XX†Ò ÙçeZZ

9OZ **
ó™
ó 3{Š c*
i L LgzZ é£F
D ó™
ó w1 : LÐ
L äD ó ™
ó w1 L LÔ ì s
9OZ **
gzZì Lg "
† ~V6{zì Lg m1 é£F
Dó ™
ó 3Á L Ð
L äD
gzZ @*
Yƒg D »9*
ƒ ~Š ¬ » ä3{Š c*
i
N ð!MÒZ Ô Í™{n{ å›Q!LCZ {zì @*
̃Y}gŠÐnZ%R~ãZ¤
/ZÔì Lg~Š ®ÅV- g FÅ b§b§
9

{Š ZPlñ{

10

( ãZd)X ì @
*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q Ø$ qæˆ$ ÂJ 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

Æ ä3{Š c*
i X ì @*
Y 0 ó ónçM'M0*
Zu L L]‡zZ Î ˆ Æ Âe ãZ ˆ

GE
4‡] Èé c + Y {)z ` ´Æ 9*
NñgzZ ]**
v
[!*
Æ wÍ Z ¢ ï
EG
XØâ 
Û îœMÅMéŒ!N» óÜ
ó æ ÿL ¨¢»ùL L

1a^ja…ø 6nÚ c‚ñ^Ê ^,Þç+ö

4E
&L*
)ì Lg ~ }Z
+Ã éE
* ÂñY ¬Š !Ǹ òsZ {{
5G
É6,VzŠ%RÔäg˜ÃV¦ú
s ; L LËÔÚ ŠóZg Ÿ `Ô% Z eó~½] åOE
²YNÑ£²N
H
E
E
4
£
/
XÐ Vƒk
HÆ V‘ éº$L$
ó
+{)z {)zÚ Š 3ZggzZ õ õ ÆáZz ó Ì
Y

ànßô Úô ©ÛöÖû]†ö nÚ] Xì L¦pôÐV:Wg Ñ"Åy !*
®Ìó ð±Nb§ÏS Xì L¦
5LO_‹|
ðc*
ÍJ
-uÅä×# ³Ö]†³Òƒô 1@*
åNG
ƒóÍ~l» :D â 
Û & åLOuL–1Z **
G3O8&Å%1ª)
D QTNR &m‚vÖ] kø vi TS” MLt xniô ^ËÛø Öû] éö ^Άû ³Úô E X CƒÝq ( ïG

]gúi ZgŠy!*
®q
-Zä
DMPN ” Ot Ýç×Ãö Öû] ðö^nuô]E

5LO_‹|:ì ~ó ó Ýç×öÃö Ö] ðö ^nu]ôL L
ZŠg š1Z **
åNG
X å4~hÆkZ ÂCƒ Ít¤
/Z :c*
â
Û Â@Š

=1ße 1ŠnÒ å…]ç`+ ^Ò àÚø] †ã+

! éCtM{{Æ

‡W}g \ }g \
E
á gZ Æ
ðÎL L‰
Ü ËC
Ù ,™Ýq kgŠ äòsZ {z ~g øî ð{N8NÐ Š 
›
Û Ð äÎOŠ S ÅOŠ QgzZOŠ QÅOŠ SgzZg\~ó ó~÷~¾L gLzZ ó óðu
10

{Š ZPlñ{

11

(9 F,z(F,)X ì ¿+ F,
k<Ð~VÍß{zÂñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™£Z÷k0*
ÆT :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

EG
¨
ÅyZ ÂBÎóÜ
ó æ ÿL ¢ L L6,y!*
® KZ~ Vs9äòsZ¤
/Z X '0*
7
G;XNE
(M{)z V×Z± Å É k‚gzZ Vªe**
ï
Ð Vzg ZŠ ºg ÔV*.6,w y
+{Zg ‚»}g ‚gzZ N Yƒib)}g ‚
èY ñY 0{g Z‘ » èE!QRyZ0

G
!®} ×wy,
F{Š *
ci
X DƒL
:Æ„w é)™4L]Z Y"Æy*
äíŠÞö oÞ‚ø Úø ^Ò 1Þ^9ÛÞ ]<,ãq ^Ò ç`e Œ^‰

"MK.
HF
ó L LƒC™ì
†³³³fû‘ø sçwLgzZsçwLceà ó É
$Z e¤
/Z k‚
LZ Ô}™: e
$D ÌÃÙCØLZgzZ¾ : ÌÂq
-Z 6 Z Ãk‚KZ Ô}™
:M: ÌìÉ ñC :¼ Ì~ ³
BO+ELZ2ÔñJæHF
Ì6,{)zVà'
,c*
V ðF
E
Xáï: î~O “
qZ L L:ì @*
Y¹X Ïá xa xŠÆkZ ! x»
43X eÃk‚ ƒ C™ Z×Ð ó ók‚ L LKZÉ ðä
õJ/G
/Z b§ÏS ó Xó ñZç8XMÃÎ ïF
F8N
GŠ8
Û ËÆy}™g (Z „Ùñ{sçwLÔ}™: ðZzg »! Z Ç éE
&L
LZ ö-Š
._Æóõ
ó ÎïF
-Z L L:]z¹kZ
F8Nq

X}™: e
$DÌÃW
d

Y
6,
ó ó°ã åM$ML LkZÆ äö ³ßûÂø oø³Ëô ³Âö Üæ ëL ]~Vs9¤
/ZV;YX Ïñ0*

ygzZ Ï ñYƒ »ðZ±ÅÉ k‚ „¢$

Š
HH¿

ã åM$M}½Õc ` ´ÆVz×ÆÉk‚X ÇñY0{g Z‘ »ðR
4»$ó ó! ¶ù {g Z‘»ðZ y L L V.C.D.Œ6,
NE
< ÿuLqÐÜ=Z îG
0G
VßY
11

{Š ZPlñ{

12

( Áq )X ñ 7
,: u 0*
Šè z¥ ™6,í{zgzZƒæ°Q£ Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

± Õä$N6,WWW.DAWATEISLAMI.NET :V
$‚d
$zÅòsZ‹úŠ c*
!` 0{g Z‘»ðZ yFЕ
',Å v.c.d.kS
IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

XØâ Û

-#F
+
Šì
V é<XE
L ì ̇~ Ùñ{/$
EG
® ! ð¸ } Z
Üæ ÿL ¨¢ Î Â 6,V!*

k‰]çì… 6nÚ kÚ‚ì oÒ á^e‡ø

9O F
9O
F
ö Z ö ZÐ kZgzZ Ïìg S¦y!*
®Z
# !Ǹ òsZ{{
IM
9L
Ô »çH¡E
ÃË ÕäS5!M¬Sdt¤
/ZgzZ ÇñVZŸ„ Zg ‚{Z
+ûkZ ÂǃŸ »VÂ!*
ŸÌ~*Š]‡zZ ÎÂÑ1^ÑÔ ÅUzÕÔ ~Š™ C çE
O•" ÅËÔ ~Š àÇ
9O
"LÅ
tÜRlpgzZ õ F
ZЃ
 gzZ}g \ }g \ {{}g øXì CYƒð éH
5F
-rN
E Èâ 
KZ Z
# L L :ì é¨rM!*
Û »
‡W
Æ k Q Âì @*
™ ÷ Ey¨
$MZzÐëèYg eÐDØ$ ³³qøæø ˆ$ ³³³Âø E
îG
0kE

9Né}E“QR
~}g !*
}g ø:ëÐy*
!®™ë£E

G
N ZgzZÐ gñ¦Ìë ÂÏìg S¦ ðG
N Z

N Yƒñ dÌë ˆƒ Sd ð$¤
/
/
DNPMQ &m‚uMTO” Ptp„Úô †iô àô ßø ‰ö E

IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

E
! Vß1 L¼ ZÎÆ ]gzçwM: [g c*
EG
N
®
Üæ ÿL ¨¢ « ƒ » V!*
12

ó Xó Ð

{Š ZPlñ{

13

N¯ zg6,íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø
(w é)™ÅZ + )X ÐVƒs é›!N{ k
HÆw ‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
›z¥ ™g !*
ÎzŠîœ.N9E

G3E
‡8EÈâ 
ï
Û »

k×n–Ê oÒ 1Þ†Ò l^e oã2ù]

G3E
‡8E
ï
zW,
à ëL ÉL â Ô ª
‚g§Z.
]*
@

GE
3‡8E:ì y¶
-ZXì @*Y ¬ŠÐ ç8XM!*
q
K
»X ä{Ñ!*
,Z~ ï
g0
+ZgzZÐg0
+Z ç8XM!*

a Æ ¾t !

9O
F
Ô} ™W ö Z aÆk Qt :c*
â
Û Š
á gZä
vß Z
# ñ 7,i úaÆ

:Å nçQ•M™ J Q ä ! Z²R
\W?

™J QÃ] ZggzZÔÇg} izg†³³³iô ]ç³³³jøÚö Ô ñî **
3
X VƒñƒñÎ

DNQOQ&m‚u NOS” Ptp„Úô †iô àô ßø ‰ö E

1ãi 1Ö]æ oçÚ^ì Ømç› ^ÎI
ªX kÛû’$ Ö] Øømçô›ø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òø
D OQTU &m‚u PQ” St pçÇfø ×ôÖ èß$ Š% Ö] |ö †AEX¸á ZzÙñ{sî

E

M
ILG
" ukS
Æu 0*
ì
y{g c*
£Z?]
è |kÚ$ Ÿö û] Üö³nÓ³u ÖçLlO©!N
E
) kŠZ§ ð{N8N:gz Ùñ{Ð x¯ ~z*Šì Š Z%Ð Ùñ{:D â 
Û
Ð VÍß Ô ¶Sg F,~ ™£ Æ(

)

pÑ y!*
®Å(

E&L
pÑy!*
®½/Âx¯^
,Y**
Ô »x¯^
,Y왣tX¸D â 
Û 7x¯]gzçwM ÕäE

6,
ug Iy!*
iÌg !*
-Z~pÑ/~g ‚{)zUÔÕÔ^ÑX 7„c*
q
M6,
13

{Š ZPlñ{

14
( ~°0Z )

X ÇÇØg6,
?Ø$ qæˆ$ Âð7,
pÑŠz¥ ™6,
í: Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# ³Ö] o³×$³‘ø

ù ð‚g Å ÿƒL!*
-\ MQh0*
J
Zu(

)g—X ñ M:

DTM”Tt xnq^ßÛÖ]éö !†Úô E

6nÛŠÎô æ oÒ 1ßa… ·2ö …æ] 1ßÖçe

DM
õ§‹{!Èâ Û

lôçû³³³Óö³³³Š% Ö] àø³³³Úôù †º³³³³nûìø:ì

9O
F
xglñ{gzZì 4ÐÙñ{I]!*
ö Z ª †ôùe$ Ö] ðô¡øÚûô] àûÚôù †º³nûìø löçû³Óö³Š% Ö]æø
%N
5LO_‹|DPROU&m‚u QT” St á^³Û³mŸôû] gö ³Ãø ³Aö E Xì4Ðì]!*
åNG
0Z**
~æE

jm @*
ZŠszHZ~k,
Wy¢

Dâ
Û ~ XXhçrövÛøÖ] ÌöGÒøL L

b§ÏS Ôë!*
į ZuzŠgzZ hįqZXì @*
ƒ » b§zŠ ( Ü1ª) x¯ : 
EI
E
I E
M
( 1) :ì CƒÅ b§zŠ ÌÙñ{
{)znð8Mzg¨6,
x ©R¦çQaMc*
] æ:LWæL¾¡ ÕäS5!M)Ñ!*
G
"Æ*Š c*
]Zg ðO{$}n ä³ ³ ³ ³#׳ ³ Ö]ƒø^³ ³ ³ ³Ã³ ³ Úøc*
) ~½ê( 2) ( xg ïF
F8Nª) Ùñ{( c

9O
F
ö Z [p~ ª
q Å ( Ùñ{ ª) ] ð½]NÿC
Ù X Ùñ{( g7 ½Ð ]ÑìY

/ZgzZì 4Ð Ùñ{Åk Q Ü1Âì hÜ1»kS ¤
¤
/Z’ e¢
8™g¨b§
E
j m @*
ZŠg ð{8NX ì 4Ð %1 ÆkZ Ùñ{ Åk Q Âì ÿƒL!*
Ü1 » kQ
GE
G!
-Z c äŒþÒOL›3 Æäƒ ÿƒL!*
e©q
c*
hÆW
ÿ¨Q$M$
5LO_è]|û%q
-Z : D â 
Û ñƒ D™
åNG
~Š Z (–1Z **
&M
-Z ñƒDg¦
/
Ð õÑOCM q
löçû³³Óö³³³Š% Öø] :å;gÈ{z‹Ã¿q
-ZÆpÑŠ Z
14

{Š ZPlñ{

15
EE

( RìY) Xì ]ç«Lš!McVƒk
H}g v−7,u0*
›z¥ ™6,íZg v—"ð7,u0*
›z¥ ™Ð ]Ò6,í: Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o³×$³‘ø

:c*
â
Û ÐZ ä

\WXì4Ð%1Ùñ{ª Ýô¡øÓø³Öû] àø³Úôù †º³³³nûìø
9OZ xglñ{Z¾ Ð%1}¾L L
ó Xó ì4Ðglñ{Ü1Z÷gzZì é£F
DPLN” hçrvÛÖ] ÌeÒ ‡ø] ƒçì^ÚE

Ìm†Ãi oÒ l^e ZvÊö

9O
F
ö Z sçwL ! äòsZgzZ ð¸ òsZ {z ‚ lp Ä
J VÍß ó ó]úŠ Å nL L[p [pgzZ D Ñ ~ •
 æM:MÃ y*
!® „ cW
E
I N
G;XNE
(MÅ VÍßÀ ` W ! k\Z X D à
øB ÏVƒ Cƒ +Z #Á„ ï
G
M rQE
QG
Š8
¢

+
h
á X D 0*
7$Ð kZ ÌŠ Z
Û ZÆ ü ü Ë Iè ö- Vƒ u 0*
ÐVÂ!*
(L
t p°Å ]*
g  ! ë £ ]!*
e @*
ƒ è 7ö:XG
! e:H
7Z
gñQu oѪ èôvøm†ô’
$ Ö] lô]…ø^føÃôÖû^eô èôvøføÏûjøŠûÛö³Öû] …ôçÚö Ÿöû] àôÂø †önûfôÃûj$ Öø]:ì
%NgzZ}n ÕäSI
5M!M)
™{™E
+
~p ÖZA » ( ]5ç} æE
{zÂDMQM” O t Ýç×ÃÖ] ðö^nuô]E X **

Åpg ~}Š6,gzZ VÂïÅV-Š 
á { Z ({ Zp§{ ÅúÅ]á yZ â
E
G
IB N
™ÍsÜÉá Zzä™'!*
Å ð§" ª ø 2ÔDC õzO ¢ÆVÂ!*
ä™}g 
á S : âÑ" ÔáZz äÑ 6,y!*
® V1Ç ~n Ôá Zz ä wŠ
É~n L LgzZá Zz äƒ iz0
w”Æó óVÂåOE
+Z ¯Ð Vzg 
á Z}nyZÔáZz
N yZ )óZg Ÿ `§{Å
ÕäX3LwŠq
-ZáZzÚ Š ( ì Cƒg â½Å ð§" ˜ ð.N’~
15

{Š ZPlñ{

16
G

G

.¥LgzZq`Ro ZçG.¥Lq
( tZi°Z† )Xì Ah N å7NQo ZçG
-Zck QØ$ qæˆ$ Âì k7,pÑŠz¥ ™q
-Z6,í : Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#³Ö] o³×$³‘ø

E8
N,i°Ð~0
+
zZ}
.½pgzZ³7,
g !*
g !*
$Zzg à Zz¶Š
e
îF
@L+ éE
5F

^+ ça ^a… äe ·nµ …æ] áçì 1‰ äßÚ
E
9
-‡;XE

4E
&Mâ Æ v WgzZ ã0*
ª) èEG
sÅ ö+ Æ b§g e :ì w®

"Nz sË DQ M ¸ ( y G
3NI
¿{z q
-ZÐ ~ yZ Ô fƒ _â ( •
 h ª) g ðE
é5!LgŠ
E
9
-‡;XE
+
" ÔypÐ îE 
Zƒ HÃh$
+kSL L:Ð}ö Ô Çƒ ;g/ ï3F
0!NÆkZ

ǃ ;g/ ï
FGLÔypÐ î0

%Nh$
ª)ÖgzZ ~æE
+tL L :Ç ñY ¹

ó ó?ì êŠ G †ŸS ~ 1 ~g ø
E

L 6å@*
Íö ^viô] Eó Xó ÐVÂ!*
VQ] åOÉÐk Q™ƒäqùô çø jøÚö s§Å]!*
( ~n
Å q é)9E

}náZzäW~}g!*
ÆVzŠçM'QR c*
V¦ú)DMTS” Ut p‚neˆù ×Ö é%ø ^³Šù Ö]
Y
%N™ú1yYÔ ä) î<E
~n L LÔä#×Ö]ƒø^ÃÚ gzZä é)²ÃN Šp~]Ñì} æE
‰Â6,
VÎÎË
G
ÿuLq]‡Ð e
$Zzg {Š™yÒÃVß ZzäVQ] åOEÉ)§¢Æg ð‰{$Æó ó•
 æM:M
X ’ eã™
IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

]Ñì }n= : N WÐðM^Ë :
EG
N
.» wŠ gzZ » ‚£ }Š
Üæ ÿL ¨¢ ! Z}

Ÿ]æ ØÓø oÒ 1jùÒö

E
IB N
Û
ò¯ ø L L : D â 

4Q$M0 Z'
5LO_ ‹|
åNG
,
Z **
{ çlMG

16

{Š ZPlñ{

17

( ãZd)X ÐgD ™glS c kZ º 
Û Çìg~ k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
›z¥™6,í~[ ÂäT :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

I
G
M O/²N
ó Xó Çñ M~ ÿ¹^Å õG
yŠÆ#
Ö G
é5¢LÑZzä™( '!*
Åð G
é58M"ª)
DMUL” Ut p‚neˆù ×Ö é%ø ^Šù Ö] Íö ^viô]E

1a Ý]†u kßùq

E
g ð{N8N
Û ÔÜæ§Z]
.@*
Ä çnOš!NïE
L 8L™ÔBz»§Z Œ

E
IB N
G3E
‡8E
8x »Ð ( ]!*
©
Å ð§" ª) ðÍ øì x Zwï
6,¿k Q L L:ìÜŒ
Û !*
Èâ 
Û»
DONQ&m‚uNLP”St ^nÞû ‚% Ö] oeô ø] àô eû Ÿô kÛû ’$ Öø]E

ó Xó ì

XXäj‰‚×+ oÎæ…^Ê ZZ^Ò 7çÖçãµ oÞ‚øÚø l^‰
5LO_‹| ànÃô eø…Ÿø ]û ÜöÛôùjøÚö (ànÖKô ^ÃÖ] Ýö^Ú](ànßô Úô ©Ûö³Öû]†ö ³nÚ]
åNG
¾zg Ã/**

EE
Å «ð**
ZŠ zÕÃá Zz vÐ ðÍw ð{N¢NÁ: D â 
Û
WZ
EE
IE
E&L
ª„ów ð{N¢NÁì CY
»» ði8NÃáZz vÐ Ú ŠOŠ QOŠ S ]gzçwM ÕäE
EE
$Lc*
.pE
E
b§nÆ] åOEÉsçQwLÆuÈËçG
**
3™^e ª )x é›…Mw ð{N¢NÁ( ¯È ð½]N)
É~]Š éE
Щw‰Áì CY~Š] åOE
5“LÃá Zzähg( **
3,qÅ b§
yZZ§âÃáZz vÐ ~’t ZèÁ ì @*
ƒe
$Á/$
+Š z −
) ¥Ãá Zz v
E
Áì CY~Š kf$vøÚø Å] æ:LWÃáZzvÐkf$vøÚø Å *™Áì @*
ƒ‚
Xì Q=ÂÅ b & ZÅVlLZÃáZzvÐä&
+
ðeÍÆVzuzŠ
DTU” l^`fßÛÖ] ‡ø]ƒçì^Ú E
17

{Š ZPlñ{

18

( › ) Xì &¤gkŠ6
,
k Q Ø$ qæˆ$ ÂJ 7,
u 0*
›z¥™g !*
-Z6,
q
íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

.....1ñ^q ça ^Šm] = [^Ò c]

á ‚g kS ÃpÑc¬ Æ { â ã åM$MC
Ù ÇòsZgzZ ð¸ òsZÙC
G
kC~p0Z ]ª~ ïEÒQ¡MLZ
Ôá ¯ w©» õ˜ÅM éŒ!NÆ
$L_Æ46gzZ 45x ÅS ã åM$MXÐ N â 
+4 » «™Å y!*
® ¿þE
Û
E
V/ÁÌW ~gzçwM c % Z e ]Š ¬ Å v Ð ðÍ w‰ Z®ì =§¢
II
]!*
w‰gzZ < øbLÃÅä™™ÉgzZÐ}g 
á Z]!*
¼:¼ 2ñ~
X k¯w©»"7,
pÑŠz¥™g!*
&c*
-Z Ug ¯~]gßÅäYòÐì
q

‡]… ^Ò 1Þça ojß$ q 1Ò oe^v‘
ø Ôm]

D
õ§‹M{!ã åM$MöÀO$Ô ‡W{{}g ø
E
9
-‡;XE
G4E
7t¸ f
ì ö- ‡E
¬ÅáZz äWÉ ö+ c*
e yT„™NŠÃVÍßЫÅ
G4E
E8N
‡7
5 FÔq®zš c*
ì ö- E
îF
@L+ éE
{z CYƒ¸Ð„
1³ñ^³³Þ]ŠÔhç³fv³Úø Æ
Ð} i ZzgŠ kZ¬Ðƒ
 ¿ L L:c*
â
Û Š
á g Zä
hç³³nö Æö
Ø$ qøæø ˆ$ Âø 

E

E

G7
5LO_‹|~ãS ó Xó ǃ ö-4‡E
{zǃ ÿ7LZŠ
xs0 ä³³³³³×# ³³Ö]‚³³³f **
åNG
E
E
¾æ:LW HÄc*
gŠ ñƒïŠŠ ·¦ IÃyZäVÍßÔ ñƒ ÿ7LZŠÐ} i ZzgŠ

:c*
â
Ûä

5LO_?B]Š XtÃ\W:
xs0ä³×# ³Ö]‚³f **
L Æ¿
åNG

5!OZÐ
}÷{z Vƒ ‚
rg åG

G;XNE
(M¿Z÷
~ ÅTgzZ ì Z hð„ ï
18

{Š ZPlñ{

19
E

G3O8E
( ãZd) X Š
HwÈ3 Zg » ï
{ zŠ
HwÈ −7
,
u 0*
› z¥ ™6
,
í¿ : Ü×$ ‰æ ä´³Ö!æ ä³n× o³³ÖF^³³Ã³i ä³³×#³Ö] o³³×$³‘ø

DMMM ÜÎ…TR”St^nÞû ‚% Ö] oeô ø] àô eû Ÿô kÛû ’$ Öø]EXì **
hgÃV Â!*
Ñ"gzZäsÅJ
g

G!M
ILG
" ukZ
Ðó óö- sÅJ
ì
gL Lªó ó …‚û³’$ ³Ö] èöÚø¡³³‰øL Lp ÖZÆu 0*
EM
¸Z%R{)z åhM 8MgzZ ( {Šƒ"ª) ]G
~wŠgzZ **
ƒu0*
Ðä³ $nßô ³ ›ô!*
é&OðLšQÅ»wŠŠ Zç'N
G
ÀMC-oM!N N
Xì **
ƒ ê z ¾¢»yZZ
IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

EY
}Š }Š » g ZŠ™ » g éG
5©±N » g ëg
EG
E
Ù
.Ãí }Š » ð{“NC
Üæ ÿL ¨¢ Z}

6nÖ^%Úô oÒ 7çi^e Ùç–öÊö

EE
ðÃ~ kS ë @*
7{ k
HîF
<L¤
/Z ó ó'!*
w ð{N¢NL L !Ǹ òsZ{{
È!*
®Ã

5LO_‹|!
xs0ä³³×# ³Ö]‚ö³fÂ**
åNG

-Z ~
q

G3‡8E~ „ *™Ð ª
$LÅ ï
\W ! ˆƒ e
$Á ]g éhIE
‚g

X 7Ìð>

E
EE
kQ @*
ƒ: î>^LZzÐ x »TÔ¸D 7,7~ VÂ*
! w ð{N¢N L¶Ìt !p

G
-y7~}g !*
Æ
þÒ‰›$Ì»gz™Ð ] Õä$Mé›!NXZg ø! k\ZpÔ¸7J
I
M
ƒ7
ÄtÁ ÕäS5!XM Tg„D™]ÑZ ð^NY"г×ôù ³Ãø ³jøÚö Æk QÌQ @*

E
4´L {z ?1~
/G
~ ykÆËÁ?ì ;g^ î ¸ H »^ö (V Õä¡N? Õä$L~ õE
?ì HtZæ°L ?} #Ä ?1 »Ä :ì @*
ƒwZ ð^NÂ1yk*ä Ëc*

19

{Š ZPlñ{

20

( ”0Z) X Š
Hƒh$+{zïJ 7,: u 0*
›z¥ ™6,íäk QgzZ Zƒ™f Z÷k0*
ÆT : Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä³×#³Ö] o³×$³‘ø

N ) ?ì ÷´ â yk
ì @*
Y0:
L »%Å{ i ZzgŠ »ozÕä³ ³ ³#׳ Ö]ƒø^³ ³ ³Ã³ ³ÚøÒZwZ ð^t
I
G;XNE
(M´ â ykZg ø:ì MZ½Vƒk
&L˜À[Z »kZèY
Hb§kZ¼¦çQaM‹i YZ ÕäE

ðÃZ
# b§ÏSÁ {)z {)z ( ì k<&ZæHJ%Zz&r â Šy
&Z m
Å&Jd&3g"&` Z'
×
Ô ~g ZG0*
Ôî ¸ » kZÐ áZ z äh
+y

zzšÂ}h
+y
{)zR,
jZ c*
Ôg »Ô y»Š 5
G!
T!% {g e" Á D Y G ]ÑZ ð^NþÒOL›3 Ð {)z VÇÔg JŠ ZÔ×
‰ y¨
KZ yZŠ **
á Zz ä™]Š G
é5“L ‰ÌÐ k Qì @*
Y 7J
-Ñ1 Ð
D™x¥]¬ƒ
 gzZ f
e[ éh8LZg7Zg7V- Vƒ: ó óËZ e ÌÆVzËZ e L L

c,
6W¤
/ZgzZD™wßóNÌÏ š™g »Å~R,

8gzZ}8 ZJ
-VŒ

GŠ8
&Lƒ Zƒ
eb7 J
-Š Z®ÅVæN*
)§¢Æ]ÑZ ð^Nzz ÕäE
ó(
ó ÅxÑ L
L ö- Ô f
M" ‰ÌA
4L7S -» k QxçQaI
kS X D âÑ7ñƒ D™[ éhG
$ƒX »

EE
~Šu c*
ò¤
/Ág7úb§ËÐ VzŠ%Ì'¦ú~]1ð{N¢NÅ b§
I
\L
\L
M
&L6,µñÆCš c*
# q ÕäE
~
ê ñÆò¤
/ÕäS5!MCƒ'!*
i ¶ÅkS ~ ê ñÆ
EE
ì ò¤
/JÀ` W Âq
-Z :Ð}ñƒ D™ ó ós Q ! s Q L Lw ð{©ÅZ1Z‰~
B‚Æ ~g » ZŠ Z~V-Šu b§ÏZÁ ì CY ¬ g !*
g !*
ÌðÐ 6,
zQgzZ
\L
G;XNE
(MÂ` W:Ð}ñƒD O/ï
ì ê ñ»l§!*
/ZÁì ~ŠuÅÆZ š
¤
$ZŠ

I
E&L
M
G;XNE
(M/§!*
"M) {ûÌ6
YH ( { ¦X ·X ìEG
ï
ÂÀ ` W ÕäS5!Mì @*
Â
,kZ ]gzçwM ÕäE
20

{Š ZPlñ{

21
E

G

é5¢LÐQJ7,u0*
(Z
+Zz²Z…)XÏ A®
) é¨^IM~÷yŠÆ#
Ö G
Šè zg™xá û%kŠgzZðû%kŠ6,íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

G"
C™7wì ðà » äZz™s ™Að éŒE3LE
S Ôì Š
Hƒ Z9 ã0*
s§C
Ù Ô „gƒ
" ÕäE
&L6,]ÑqÏ(gzZ ±b§ÏS Á{)z {)z
Ï(ZÔ}ûY" b & S ïGLG3OE
&L6,Vkg 0*
é5µL ^ » o c*
{!gzZVzh N Æ V;z Âì G
à ËÁ, Wzz ÕäE
E
E&L
M ÅVzg Zi
{)z{)zyÒ]gzçwM ÕäE
»]¬ÅVÃvgzZVâ kÔ É©~gzçw)
EE
N t
4ÉZ ?ì HgzZ Â7ðÍw ð{¢ƒ
ë¤
/Z~}g !*
ÆgñQÑ!*
{gÃèìgŠ *
c t îG

0OE

YN
~E™ ~ç8XLª]‡zZ‰èYN XÐã é)²$+
Ã\WLZ ÂN 0*
Zƒ@*
™'!*
ÃË
9O
EE
GG3OE
" ö FZ Ì'!*
X g7~]1ð{N¢NÁi Z Ác* 
CYƒ[Z N§»¯
) !*
Æï
1a ^i ça …]ç ^ß3e 1‰ å^ß+ 1Ò 1ÇøÖ^fÚö 1:çãq ^Ò ç+ Ùç–öÊö

EE
HÜ1 w‰ìg ~ ‚£ t
ì‰
Ü z kQ sÜðÍw ð{N¢N17{ k
E !N
G
&L²
~ ð3ÅVƒk
HÂG õ˜ÅM éE
5 L Ѥ
/Z Ô}™yÒ 99gzZ ï
Q ^Q»z Á ÕäE 

**
™yÒ „
 ¥™™wÂ\**
ÃWÅ b§kSìt ]!*
Å÷¡! Z¤
/Y
EE
E !N
G;XNE
(Mtñ(,
õ˜ÅM éE
5 L ÑÒZÔì @*
ƒ ç'QRÂï
:ÐWÐuÅ ó óðÍw ð{N¢NL L
EE
Æ{)z V-g Zi WwŠgzZ V- gŠ ÍÔ V®Ô V·; g !*
Íw ð{N¢NÔ D Y „ƒ
GG3‡¢E
8NqZì ~„g ïF
¬Z®Xì @*
,
7YÌ~w åMÉš
X ôÀ]NÎï
F8Nï
FF
1ñ^q ØÚ l^É oÒ 1ßÖçi †Ò †`ã: ]…ƒ ØfÎ 1‰ 1ßÖçe=[^Ò

G

ÂáZ e ]Š ¬ Åä™g¨ª ó%
ó ÂL LIÐ%1 y¨
KZ ðä
/Z ö ¢LZz
21

{Š ZPlñ{

22

( t Zi°Z† ) X Å § äk Q J 7
,
: pÑŠz¥ ™6,
íäk QgzZ Zƒ™f Z÷k0*
ÆT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

EE
EE
I
! w ð{N¢Ng Ñ" KZ ÐQ
w ð{N¢NL Ls çQwL! N Yƒ qzçaN ムkC„Šp '*
I
M
vÆb§F17{ k
HîF
<L¤
/Z ÂVƒ ó ó'!*
VÂ!*
yZ ÕäS5!M Šñ~ yZ ]**
G.9Q®Åä`y!*
GG
¢QËËgzZ Cƒ ï
´Š c*
ä×# Ö] †ö Òƒô k
®~
,
ŠâQ¤
/Zì @*
ƒŠ !*

'
GE
4‡]ðÃc*
ÔñY1™îœMÅMéŒ!N
X ñYµ ( g !*
X ôQR )g mR »[Z NÂñY~Š™yÒ ï

c†Òô„i Ùç–öÊö 1Ò 7çm†+ kaaø

EE
w ð{N¢ÃN VÍß'ˆƒ]ZŠ§ZzÅ~Š¤
/cŠ}ä×# Ö]ƒø^óÚb§ÏS
»Ï Q(C
Ù !Š
HWB;„qçñq
-Z cc~½VƒH
k~V¦߉É
G aM
G
{)zg7 c*
Kg0*
ÌËÐ bZ Ô}ûõÁ&N " Ô V×Zg Wk G
é5¢L0*
zç " Ô { æ°L E
+
»Ì kZç8XLz sp~ VÍßÔ7„ ó ów‰ L LWt ÒZ X {)z bŠ Î o6,
I“L!*
VÃ}Š Ô k 
Ìóz
ó z L LÅäƒ 0*
,óu gzZ :
'
L » äƒx¤
/Z ¯RÔ ï
# Z"ÃÑ~ä‹G
X-LE
]‡zZ ÎÔì CƒpŠ é<G
g'ZŠ§ZzÅV- Š¤
/cŠgzZ
Æä‹G
g ,¸& «~ VÇZ Å»1 Dƒp ÖZ× ¬Š6,¨

9N/_
8M)§¢
.»äƒiz0
+Z¯gzZ äVQ ( }'
ÅÑ! l»Ôì @*
ƒF
é5ŸF
× ª) ûOE
epŠ~Vz™E
h
+
ÆVÃ}ŠgzZV-Š¤
/cŠëñƒ… àÃ]g ZÑkZ
ÅV⠛决³$ùô ^*³³³³jÚö gzZVPiÔVß Zzä0*
]Š Þ: â ¤V;X N YWi !*
Ð
YN
x »Æ[Z NtñY H: m,æ°Ð Vî ¬Š Åäsz ðZgzZ Vá}
.Ô V-Šg^
22

{Š ZPlñ{

23

G
MÅk QyŠÆ#
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø
( w é)™ÅZ+ ) X ÇVz™®
) é¨E^I
Ö G

8™g¨6,wŠ LZ ƒ Za ]gßÅG
¢
g ä™WÅ b§kS ÌZ
# 'X 
9O
E
G;XNE
GG3OE
GG3‡
(MgzZ { ÂN 0*
" ö FZ¤
" ’e
WÅnkZ ÒZ1ì {ï
ï
/Z ?ì H ï
Xì @*
Yc*
0*
„~iz0
+Z¯Ðó ó«L LÿuLq »

1jnÖ >Ò… †ãjùµ 6nÚ äßÚ †fÒ] Ðôm‚ôù‘
Ì~ }g !*
Æ kS Ôì ÚxÅ
Ìy!*
®!p
qgŠ *
c
G
G
$ åOuL*
5LO_X ñYH:w é)™L4]Z Y"¦
/
Ù »kZ Z®Ôì **
C
ƒwZ ð^NizgÆ#
Ö G
é5¢L
þLG
* åNG
G
E
G
Q
¢M
GB&N
47
E
NóN!*
Æäƒ ö ö
D™ ;go é5 u"ÐV:WÅy*
!®Š ð8E
ºZ
LZ

E8N
5LO_‹|:ì ~ó ó Ýç×öÃö ³Öû] ðö ^³³nu]ôL LîF
& åOuL–1Z **
åNG
5 F¸
@L+ éE
G-O#F
Xìg: „µñ»ä™]!* 
@*
¸D™ 1Ägç¡ ~ìu¦ I

DMOS” OtÝç×Ãö Öû] ðö^nuô]E

IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

G-‡#F
~ èE4MXš –1Z èE_Nç¡ ¸ f
e Äg
EG G
® ! ð¸ } Z
Üæ ÿL ¨¢ Î ð$N 6,V!*

ÐaÚø oÒ oçÚ^ì Ôi Œ†e40

G
 T e **
¯ ]Š ¬ ÅÙñ{ ö™¢LZz \W¤
/Z !Ǹ òsZ{{

Ed
5B-E
6,y!*
®Ð ÒÃ~uu:gz ¯ 7,ã™w[pgzZ Ô Çƒ **
™g¨Ð ÏåMG
6,kS
23

{Š ZPlñ{

24

( x1Z ) Xì ]g Ón}g vt—" z™]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,
í:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

EG
¨
D Zg e ÊpÐ V- g » { n Å wEZ Y " Æ y!*
® Xì g ZØŠ 5Üæ ÿL ¢
Æ\W! x»

Øâ 
Û [g7½Åä¯]Š ¬ÅÙñ{ñƒ
G II
ä™ÒÃq
-Z ! WX ’ e ãƒB‚Æ#
Ö é¨G4L]Z øbLÃ1X Ïóa xŠ
E
5LO_ ]|Ô F
5!N0 { ¤g R **
ge
$© Å #
Ö /Z ÅáZz
åNG
g åLE

I
-Z :D â 
Û 
;g @*
™ ó óþi!ML Lb§kZ Åg lñ{J
-w‚:e¿q
G-O#F
G-O#F
W c*
Å
ä3J
-VŒÔ ‚
rg ç¡ ~ì LZ
:Ðìç¡ {z {z´ÆäÎ c*
G-O#F
M ƒ: N*
þÒQ7
g Ú Zç¡ !ìgŠ c*
DPOTÜÎ…NQR”St ^nÞû ‚% Ö] oeô ø] àô eû Ÿô kÛû ’$ ³Öø]EX mï
G-O#F
¡
q Å} izg 2}−Z e~ Â~(,Ë™F,
QnÐ
3g: ç ~ì~ª
H!L
Xì $
Ë Y~ þÒQ7M{)z ö-O ÅkSñY

.…ˆöeö oÃôe^i 1Ö]æ 1Þ†Ò äf‰ø^vÚö †Ò >ÓÖ ç,jË+
5LO_]
ܳnû %øìö0 ijneô…ø **
è |
åG
-QrN
ÉÐQ s1½yŠgzZ f
eá ½»gzZ]Zzš¯ÂCƒ ÷ EZ
# Ô Å7Ð y!*
®

]!*
~z*™J
-w‚ä}
DMOS”O t Ýç×Ãö Öû] ðö^nuô]E

X Dâ
Û îE
0_MéC&NCZ ( ._Æñƒ‘k Q )Ãx á gzZ f
e

äÏm†› ^Ò 1f‰^vÚö 1Ò kn2 l^e
LZÆ™g¨6,]!*
ÙC
C
Ù KZìt VŒ Š Zç'NÐ ä™ ó óîE
0_MõL LCZ
EI
M
%Ni !*
?¶~
# q HÅ%1 6,x £ k Q ?ÅVY ]!*
V Õä¡N ÕäS5!M**
Ð \W
™kæF
24

{Š ZPlñ{

25

( ã Zd) X ì (J
-íŠ z ¥ ™ Zg vð7,Š z ¥ ™6,íƒ ÌV ˜ ?:Ü×$‰æ ä´ Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

E
E E
Y
Y
+ZiÃV Õä¡NV Õä¡N~kZ1¶$
Z
Ë YðÌ~p ÖZ ãZ ( ð±NX ïG©E±N )WV Õä¡N
E
I
Ôå9gZi WwŠÉ å:Ð ]i YZ ¦çaM{z ¹ä ?] Ð V Õä¡N?á1 VY
kQÔùâ Ì° é›!NÐ ð¸ òsZ k QgzZ z™Ì/Âg[Z ǃ 3™ wŠ » kQ
E E
EE
V Õä¡NV Õä¡NgzZCƒ Ì'!*
w ð{N¢NV;zì x¥Z
# ‰ VY~‚
ä?É ¶ˆ7,>
6ÌÕ»V;z ?¶ð5VYV; ~V; ä ?~]!*

ÀO

& g¶à ÌpŠ~G
X z™ÇÌ»ggz™Ð Vk+ZgzZ/ öF

V- Xì Y™îE
0_MéC&N»] Õä$Mé›!N]Æ{ çO'izgÉ WKZ òŠ Wg Zfb§kS
G;XNE
(MKZÔVpôS " Ô { k
» b & S gzZ‰Wt ‚Vx{gzZVc*
gz$~g ‚ ï
H

E

d õ~ wj â ã åM$MÆ òsZ ‹úŠ Xì Yƒ yâ ‚
gzZ ëÜæ æL¾¡Ãõ/E
E
M!L12Ái Z Á: Zizg~òsZ‹úŠ
]â ÅS ã åM$MyZgzŠ kS gzZ ä™ÜææL¾¡ïH3E
%N!‚g »
Xì @*
Yc*
Š èE4QX£ »ä™æF
IIE
B+EJ
( 16Pm ømL ÿL & ‚z)

ìg V!*
® ›gÌ ~{ C
Ù Šz¥™ z ™£
EE
zŠ wï ]Š ¬ Å ðÍ w ð{N¢N ~÷

1ñæ… †Ò Hçãµ Hçãµ ˆmˆÃÖ]‚f àe †ÛøÂö
-Z ‹ä~D â 
q
Û

5LO_‹|
ä³×# ³Ö]‚ö³f 1Z **
åNG
25

{Š ZPlñ{

26

( ãZd)X ì @
*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q Ø$ qæˆ$ ÂJ 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

ÅL
5LO_‹|ïE8L™ ê ¬
åNG
m,
+Z†0/**
ÅL
%1 Vƒ &~ :c*
â
Û Xì @*
ƒ b§ Å „ ݬ áZz %1 Ìó óê ¬
EE
M
G
ÅL
ü©Q$ »áZz%1n kS ǃaZÐ ê ¬áZzg ïF
Ö G
é5¢LÑZz
F8NyŠÆ#
:á1 ïE8L™Ý¬{zXì M{Z
+ÃCZ f sçwLÃáZzg ïF
F8N²ì (ÃVÍß
G
5LO_‹|ó ó? ý¢LZz**
ÐVKÆ%1\ M H ! ànßôÚô ©ÛöÖû]†ø nÚ]^³møL L
0/**
åNG
lñ{L L:Ñ ìt ‚Æ

^nÞû ‚% Ö] oeô ø] àô eû Ÿô kÛû ’$ Öø]EX ñzg ( ™^Y^Yª)h
+”™Ít

p…^Ûa 1΂‘
ø 1Ò á]ö …æ] ça kÛu…ø †µ á]ö oÒ

5“
m,+Z åNE
DRPTÜÎ…OPQ”St

X ça l†ôËÇÚ h^Šu 1e

ku^•æø oÒ km^Óuô

%N}g ø !Ǹ òsZ{{
NE
Z}
.½p î0E
!_
.gzZ …ôZ ÅVÍg æE
I
GN
4ÉZ ! x%
¦çaMÔ **
â
Û Ãz÷z » +Š ñ é)БNo é5B&
7— ðÃ~ ]!*
kS îG
0‡E
E 4›EÒOLE
G
5!ÔN **
~ «£Æ Ùñ{Ô bŠ ]úŠ Å nÔ **
™yÒ Z½V ð34O] » èEG
C x ©R
{ Çg !*
Å

5LO_» ïE8L™Ý¬ yQ1Xì ¿+F,
aZ
åNG
m,
+Z†0/**

G
(KZ ó ó? ý¢LZz**
ÐVKÆ%1\WH L
þL *
*™nçQ•tM ä³³nfôß³iø § ~
ÅL
G
.(ZgzZ å„
 ¥™
Ýð0.ÅZ çNG
.½p »
êL ¬ yQ Ì**
zgg 錢Lzg ZiРZ}
G
E
EM
GE
9OZ ö™¢LZzX åÐzz ÅîJ
üQ©Q$c t‘îF
<L¤
/Z Ü1 é£F
&O¦
-M Å} ç«¢LkS Æã éE
26

{Š ZPlñ{

27

( 9F,z(F,)X ì ¿+ F
,k<Ð~VÍß{zÂñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

E 
ŠñÌ]ZçÆ]ZŠ éh¢MF~ kS nÆáZz%1 Šppì j
E5!N 9O SI
M
E
&Mz s
# é}¢MKZ Âì üÒLE
Ð s§ÅVzuzŠ6,ãZz¦ÅWgzZº
) ÕäE
é£FZ¤
/Z Õä5!M
YM
+G
M
²
B

H
4
h
E
I
E
G
w
L
L
8
u
M
M
.

L
O
3
Õ
Ã\WLZ c*
ï !*
Æ å5 6,ïGä KZ sçQ c*
L Æ èGz Š ZŠ à Zz Y
:
GG3‡E
"^sçQwLc*
u JŠ6,VzuzŠÐzz Å ï
+ YHÃVzuzŠgzZKó¼
ó LL
GE
^F,
Å {)z ]Zç«¢L{ å)’Nz ]Zg Ë éC&N[p§{ Å äZz™{ Zz { Zz KZgzZ äè

VKÆ{)z{)z%1p ÖZ]gzp c*
ªt š RckS 2g D™
3“N6,wew1! çM•M¤
ö» ãZŠ ! çM•MKZ~]**
Òz]!*
ÂZ ð4NXg ðE
/ZXì Y7,~
G
G4$
G
ÏS Ôì Yƒ Õä5ME
~Æw é)™4L]ZÆ{)z Vßð©N!M! çM•M[p§{ Åä)
9O
²YL
F
¡
8
N
ÅVÁZ ÒZ vßèðFÔì Lg Zç ~ VzçÌ{zƒ ö Z i ZzWÅT b§
9O
E
F
(N L L6,T D™p°
î0G
0‡‹L“MÃi ZzW ö Z ÔäYƒ gzç9!MÆ k Q ™ ó ów ð F
M»V!{)zá
˜å7E
ˆ ™w¾ CZ ñOÆK( 錓MÅ
ª) ~0
+
zZ}
.
G
EO5! ™¢L
Å 
ö ZzgzZì Oä³nfôßiø г×ôù ³Ã³jøÚö Æó%
{gÃè üÒLE
ó 1L LÅ ã éE
&Og êL ¬yQ ÂXì Lg
E
G;XNE
(M~ hLZÆk Q Ü1 »k Qƒ ‚
4¢E
LZ (,ï
$M
0G
rg] é¨ErLxð!NåE
»]æ:LW„Š !*
,gzZîE
'
E$E
M
Xƒ( ü©QÐ
k QÃt‘îF
<L¤
/Zì yâ ‚

äíŠÞ àm†j`e ^Ò 1Þ†Ò Õ^µ 1‰ l^nÖç–öÊö çÒ l^e

G

ºÅ]!*
KZ c yQqéZp ö ¢LZzÆäѶ~WKZ
27

{Š ZPlñ{

28

( Áq )X ñ 7
,: u 0*
Šè z¥ ™6,í{zgzZƒæ°Q£ Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

Vñ{ZgzZV/Z
+ZiÐ ]gz¢c*
Y"ÃWKZgzZ ä™( èEG4E&LyYª)
N {› yv2 ä™u 0*
N¢E
.(WÅ]1ð{E
É
Ð
ó óx‰Z Y § S L Lc äX Ð lçE
LG

E8
Nì @*
5LO_‹|Ý¡‰Ÿô û] èör$ uö îF
åNG
0·0·x â Z **
5F
YH7¯+4q
-ZÐ
@L+ éE
G
4)g¢gL e Å W:ì BÜ » y
á ÑZz Èâ 
ÛÆ
: èG
àZ ç·

À
À
+Ã ÿ)‡ $û 2ü]!*
{› yv ÿ)O $û 1ü
yv ]!*
+Zû 3ü ]!*q}Z

:X yv:ƒ {Z
+Ã: ~ T]!*
+Zû 4ügzZ X Ìq}Z
+ÃgzZƒ Ì{›
G
À
¢L
E
g
$
)
O
M
Åê «
ÏZgzZ Xì ~gzçwÌ6,å Ð k Qì {› yvÿ ]!*
¢L
gG
x¯ ÑÈÌÐ kZÔVâzŠ {Z
+ÃgzZyv~T]!*
àZz ê ~Šb§
E
E
¢L
gG
N
N
¢
{
„:gzZì {Z
+ÃðÃ: »k Qì ï
á ~]1 ð {zì ê ¶agzZXì
J
kZX ì „ y v» b§q
-Z Ì*
*™ ü$LŸ‰
Ü Ë~ ]!*
+Z Z®yvðÃ
G
g¢L
ðåa &Ð ~ VÂ!*
ªì CY { ¦ ]!*
Å ê „ ~uzŠ s܈ Æ
&‡ Â( 75%ª)
{Z
+Ã ]!*
( 25%ª) ðåa q
-Z sÜgzZ 7wEZ ÿLE

G &
G &
c*
§ Ånq
-g !*
g0
+ZÆ]!*
w é)™4L]Z ÿLE
‡kS 1ì w é)™4L]Z ÿLE
‡„ óN'ì q
E
z ¤KZ ª ó óÄWÅ ä™~ ~ L Lõ˜Å I L ÑÔ ÕÔ ^Ë ¯ Ô ~g »
EE
VÂ!*
w ð{N¢ND™D™Wq{Z
+Ã280
+Z {)z{)zá
ˆ ™yÒÏ À 0*
$LgZ » { k
ƒ [ é¹G
H~ kS ñƒ _(,ÐWh
+'
× )§¢Æ kZQ ä7,Y ~
28

{Š ZPlñ{

29

N¯ zg6,íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø
(w é)™ÅZ + )X ÐVƒs é›!N{ k
HÆw ‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
›z¥ ™g !*
ÎzŠîœ.N9E

ÐQ
GG3‡ÅLð.N\I
ƒ7ê ‘L»Tì q
Ô@*
-g !*
+Z ï
tN gzZ ï
á ]
á}
.{)z {)z äY
Y²L
G &
Xì Lg Zç¡ ~]Zçy¨
KZÌ)§¢Æ]!*
w é)™4L]Z ÿLE
‡kZ Z®
(MOT”O t Ýç×Ãö Öû] ðö^nuô]‡] “í$ ×øÚö E

IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

G
?+t ÂõÎ~g ïF
á ™/ çLE
F8N
EG
N
® ! ð¸ } Z
Üæ ÿL ¨¢ Î Â 6,V!*

1a^jÖçe 12ç‰ 1e ÍçÎöæö 1e

ì m1 ÐìQì mÂÃ]!*
¬q=!Ǹ òsZ{{

VY?f „HÐzzÅkS ì eÔì @*
Y`m1ñW~Y¼ÍçÎöçö neø gzZ
E8
N X } 7,**
5LO_ ‹|îF
åNG
~ VÍß : D â 
Û
~y Œ**
5F
ƒ:
@L+ éE
wŠ LZ¬Ðä™]!*
{zì CƒúÆwŠÆk Qy!*
®ÅW 
åg
E
5©!N¤
:gzì H Âì Cƒ åG
/Z ?V¼: c*
V¼ì @*
™g¨ªì @*
™ q ¥Ð
ÅwŠ ªOŠ Sì CƒÐWÆwŠÆk Q y!*
® Ås ¸ç²X ì Lg ïF
F8N
Xì êŠÈ c*
W6,
y!*
®¼ 'CW7„"
$âÅä™q ¥s§
DMMQ” àn×Êô ^ÇÖû] äö nfô ßiø‡ø] “í$ ×øÚö E

äÏm†› ^Ò 1ßÖçi 1×`µ 1‰ 1ßÖçe

D
õ§‹M{! ã åM$M öÀO$Ô ‡W{{}g ø! q
pgŠ c*
!Ǹ òsZ }g \
29

{Š ZPlñ{

30
( ~°0Z )

X ÇÇØg6,
?Ø$ qæˆ$ Âð7,
pÑŠz¥ ™6,
í:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

NæG
%MþOL 8È!*
c*
â
Û 7ZŠ Z ÂpÃðÃÐy é)9E
®KZ ÌLä

GGM
Îî>X§MAX L„:gzZ
X N Yƒx ¬Ì6njß$³‰ö Å©:ÐgzigzZÙñ{t! l»X c* 
ìti§»% ÂX N Y0~Š ¬Æó%
ó ÂL L¬Ðó%
ó 1L Lë! l»} Z
»%1 kSñY 1™wZ ð^NÐ wŠ LZ VƒZŠ ZÐ y!*
®p ÖZ¬ Ð kS
VƒLe Ü1~ ]!*
tH ?Vƒ;g}Š]úŠ ÅnÃË~H ?ì HÑ
%NÐ õE
˜ÅM éE
= 7ÂæF
5!N,Z}]!*
~÷?ì >»}uzŠ Ëc*
Z÷~ kZ
E !N
G4$
(äÃm†G$ Ö] …ö ‚‘ñƒïŠwVÅ õ˜ÅM éE
5 L ÑX}Š™ Õä5ME
~{ k
HÆ^Ñ
: D â 
Û

pZZëZ·?**
Ññ) ÕäO‘ ‹| ä³Ïm†³_$ ³Ö] …ö ‚³e

Ìt (162Ô161 m16 î~O 8 <ѧ·) ó Xó ì *
NÑ Â c*
Wû%g ZD
Ù c*
ŠÈt gzZ c*
Wû%q
-Z¤
/Z L L
~÷?„gƒ7ÂÕÅË?;g™7Âp°KÑÅË}~dÎ
&M™ w1? ¨Y Ä ™ 7ÂwŠ » ËÐ ]!*
ä™ q ¥ :
L Æ#
Ö Z åE
kZ
ðƒ ½~ l ª Ue™uð? Ï ñW7Â"
$âÅì SORRYc*
$MZz ]!*
V¹™7Âlà i Zg » }uzŠ Ë c*
CZ }? ¯ 7,h 7Â øF
ì œ:~]!*
kZ ðWt ‚Ì]!*

/Z~% ÂÃ]!*
¬Ð%1?Ç
yv» b§q
-Z~ ¶Š w1 ]!*
t ÌA
$Ô{ k
H:ì [Z N„:gzZ yv:
G.9Q® cW{Z
ñOƶŠ ï
+Ã"gzZ w‰Å b§kS Ãy!*
®èYì „
30

{Š ZPlñ{

31
EE

( RìY)X ì ]ç«Lš!McVƒk
H}g v−7,u0*
›z¥ ™6,íZg v—"ð7,u0*
›z¥ ™Ð] Ò6,í:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

Šz¥ ™ c*
ñY1È D

Eä³×# Ö] Ùöç‰ö…$ ‚ºÛ$ vø³Úö äö ³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸ? ø¤
/Z

+ 4 »‰
Ü z w%Z LZtgzZì {Z
+Ä {Z
+Ã~ kS GÂñY 1| 7,pÑ
J
G
Xì „yv˜¯ ÑÌ**
+Ãx,ZÔì w é)™4L]Z
ƒ ü$LŸ»}Z
IIE
B+EJ
( 16Pm ømL ÿL & ‚z)

ìg V!*
® ›gÌ ~{ C
Ù Šz¥™ z ™£
EE
zŠ wï ]Š ¬ Å ðÍ w ð{N¢N ~÷

äÏm†› ^Ò 1ßa… ·2ö

EE
Y
5±N ðÍw ð{N¢N!Ǹ òsZ }g \
°»gzZVxzø~ kS 1: { éE
E
!l» } Z ! l» ! l»X ì ~gzçwMu" È Ð kS Z® Šñ]**
v
G
E
X CY ï]Š X Å äÎó óÜæ ÿL ¨¢ L 6,
L y!*
® c % Z e ]Š ¬ Å Ùñ{
-ZD â 
Û
îÏ$Mé›!N(Zq

5LO_‹|:$
åNG
o×ô ³rû³Âô Ñ…ùô çø Úö **

ÔÅk Q ÌQ1e: 0*
p;g @*
™ÒÃÅä™ÝqJ
-w‚ 20~&
‚Ûuø] Ý^³³Ú¡³ôÖ ‚³aû ˆ% ³³Öø]EX x¦lñ{ :c*
â
Û ?ì Hqë Z {z:Š
HY7X ~hg7

: ZizgñOÆä™Ðy!*
®’ eÃg ¤ÆÙñ{DMSRNܳ³³³³³³Î…OML”
G;XNE
(M~hð
b§kS
}™ 1™ÌÐ }g
á Z*
c ™É'!*
ï
I
X ÏñYƒqzçaN]Š ¬ÅÙñ{

Ðs§Å ó óòsZ‹úŠ L L

\W ` W H :ì Ìt x ÅS ã åM$Mq
-Z » ó ó]â ÅZ ã åM$ML L° xÆ“
W(
31

{Š ZPlñ{

32
G

G

(t Zi°Z†)Xì Ah N å7NQo ZçG.¥LgzZ q`
Ro ZçG.¥Lq
-Zck QØ$ qæˆ$ Âì k7,pÑŠz¥ ™q
-Z6,í :Ü×$ ‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

EG
E
E
N
¨
N
¢
{
!® ä
Æ% Z e ]Š ¬ ÅvÐ ðÍw ð ñƒ D ÎÜæ ÿL ¢»y*
]Š ¬ Å Ùñ{ ?ÅW™Ég *
! g e Ái Z ÁgzZÐ }g á Z¼:¼ a
EE
N ì YƒÌ(ZyZgzšÆÒÃÅä¯
izgP~ÒÃÅvÐðÍw ð{N¢
Ö ÈẪ (Z ¤
#
/ZÔ ñYƒ w©èø
D ]Š ¬ Å%1Q1B! x»
E
ƒ Ýq gzçwM ! x»
 Zƒ éF
.< ÒÃg!*
g !*
ÔØg ;
CO\/_
9LCZ yZgzŠÆ ä™wÅä¯ ]Š ¬ ÅÙñ{X Ï
 o ´g @*
ƒ
Zæ¾h!N{ çX=F
(N
Õä£FLì
ÅÙñ{Xì Zƒ ó óc*
L =nZg **
Ð k Q\WÑ:tÃË @*
ì
E
6,
kQ¦
/
Ù Âñ0*
C
™: {g 
á Z »\Wðä
/Z Z®ì Y| (,î~O “~VâŠÆÒÃ

{)z}g 
á Z X $™: { k
H» {)z ~g Zi WwŠ Y" } <: gÖZ »N
Ôƒ °Wë6£ Å\WB‚ÆXì Sgƒ
 oB‚Æ7Z sÜWÐ
ƒ ó ónZg **
L LÐ \W:
L ÆWÅ{)z}g 
á Zì YƒòŠ Wkâ â **
c*
bZ
E
~ V¦ßFÉ X k ™’
A ]!*
Ð y!*
® mgzçwMB‚Æ k Q Z®Ô ñY
I
M
Ð ËX {)z [Z » xsÆ C‡5 ÕäS5!MX ì @*
Yƒ ÌïE
®
E8LZz Ü1 Ð y!*

GE
4‡] **
„ V-Xì ï
™ Ð y!*
®7Ð }g 
á S Ìxs ‰
Ü z Æ ]‡5
Ô ÑZzC
Ù !*
~ [Z Â?ì yÃñY Y7 Ð g0
+ZgzZ}Š .Š ðÃ6,} i ZzgŠ

GE
4‡]ɾ: {)zó óVƒ~L LÔó ó!ßÅ !ÜæL L
X ñCx **
CZìt ï
32

{Š ZPlñ{

33

( ãZd)X ÐgD ™glS c kZ º 
Û Çìg~ k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
›z¥™6,í~[ ÂäT :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

1òm^ÛÒ h]ç$ †Ò…^Óµ †µ ‡]‚Þ] 1ã2ù]

IL
9OZ *
&NÃË™wïi ZzWÅ ó óÙøIb
ÕäE
Ô7i Z0
+Z é£F
*™ äqùô çø jøÚö c*
**

L VŠƒ
GG
"M X èE±N) R c*

x **
É 7Ì™È ó ó !Üæ L L~ ]gßÅäƒx¥x **

GE
4‡] }g åÐ
äg å™È óÜ
ó æL L6,V»~ngzZVâ {¼Z îSÔì ï
$L_Æ sç•NÆ x £ k Q ƒ x¥: x **
þE
/Z Xì ]gz¢JÅ v Ð
¤
N }Ñ é›!N}gø ÕäSI
MO<X&
5M!MÔ ñYZg å~i Z0
ð¸! yYð¸ÃyZ â ˜ ð.N’~
+Z[ åE
(MX Dg å ™È{)z !Íg )
wqçX=ME
,! yY R :Ã{¦g/gzZ ! ð¸} (,! ïE8L™
9O
GG3OE
"Å[Z NÆä™lpwŠ »ð¸ ÂñYZg åÃËÌZ
~ õ FZB‚Æ ï
#
E
9OZ
c*
ó óð¸ L LÂ~ æ:LWÐ 9
L o Å µñ2 ñY 1 Zg7 Ìx **
gzZƒ i Z0
+Z é£F
ÃTX ñY1™ï
á Ì» ó óYq L L Âì H eÔƒ†ŸZ Ì»{)zó óïE8L™L L
Æ òsZ è]úŠ

X¾ ( Vƒ¢q ~ ª) ó óÔnf$ øÖ L L{z Š
HZgå

>¹ ~G
g ì @*
Y ¹ ó óÔnf$ øÖ L L 6Z 6,g å Å ËÒZ ~ wj â ã åM$M
x Z™ î0E
!ô2Xì $
Ë ƒ4ZŠ Ùp~wŠÆy›ÐkS ì @*
ƒx¥
ó óÔnf$ øÖL 6,
L ( 䚪) äâ 
Û Š c*
Æ

Ý^³³ÞŸø ]û †ö ³³nìÓ÷ »

Ð÷Æ ä×#Ö] o% ³Öæ q
-Z {z´ÆkZÔìgÃè~g
$Š q Z bŠ[ZB‚Æ
47MVzhz™î@+EéE
5E
NXì M]o»kZ Ì
5LO_‹|Z§xÆV ðG3ÒE
åNG
0£Zx â Z **
FL 58F
33

{Š ZPlñ{

34

( › ) Xì &¤gkŠ6
,
k Q Ø$ qæˆ$ ÂJ 7,
u 0*
›z¥™g !*
-Z6,
q
íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

s§KZ ðÃZ
# 7Z a Æ {7 ( !RX ø!M)X Ð

m
N

D NUT” p‡çr×Ö Øfßu àe ‚³Û³u] Ý^³ÚŸ] g³Î^³ß³ÚE X D â 
Û ó óÔnf$ ÖL LÒZ Â@*
™î<E

G \IJ
I
A+ E
4$ö öà³nû’ô³uø à³³’û³³uô ÷ ÷Ø éG

4h!
õ EúB ë ð±ïE
5µä ðAXg!ö²í ó0é‘ áì ðE
E8Êõ7X èG
ô
4$Øù ð8EðG
&
$ õ)J ÕäE
DMLP” àn’u à’uE
XÔnf$ ÖÊõ?X² èG
ô

6m…^`e oÞ‚øÚø àni oÒ kÒ†e oÒ oçÚ^ì

%MÅÙñ{û1ü
‹M{!§Z+
§õD
hŠÐ
•æME

5ÅNïE
}g ZŠ Z 
á S ÆòsZ ‹úŠ :ì [ éE
,
’ÅÇòsZ qZ
LO ÅN»k
E
G
yÒ}½V ð34O]F
F6,
kn$Ûôùâø ]øÅÙñ{{Š™~gYÐs§Å äßm‚Û³Ö] èöfjÓ³Ú

EG
¢ y!*
¨
]Š ¬ÅÙñ{ªÅ qzÑIF,
ÅÜæ ÿL Æ
®ä~™èE_NîÅ

¡M ¾~ ¬ Š
'!*
pÃg åMG
Hƒ { i Z0
+Z = ~ y Š „ &Ô HŸ »% Z e

9O 9O
%MÅ Ùñ{
Ã[Zp õ FZ õ FZ = Ð •
 æME

! ¶C™ H
EE
ä³ßm‚Û³Ö] èöfjÓ³Úä~yŠ}ŠÆÒÃÅvÐðÍw ð{N¢NÔÑ äW
E
G
ó ó ë£ ®
) ¤S L Lx ¯ î-e Wh
+'
×q
-Z ÅyÒ}½V ð34O]{Š™~g Y Å
EdN
¢LZzq
[Zp= îœG
-Z {Š™yÒ~î
ÂðÎZ
# ]ZgX öÅ ÔŠ
Üæ §»uÔåu » k
B L L !Î ¶Š ð3Š ~
N7*
O±N{zÔD™: Zzg Ã
* åN5O_‹|aÆ ÏÎY
f åE
Æg é¨E

GL

34

{Š ZPlñ{

35
E

G3O8E
( ãZd) X Š
HwÈ3 Zg » ï
{ zŠ
HwÈ −7
,
u 0*
› z¥ ™6
,
í¿ : Ü×$‰æ ä´³Ö!æ ä³n׳ o³³ÖF^³³Ã³i ä³³×#³Ö] o³³×$ ³‘ø

E

M
-8E

E

y ›J
-ÌZ ) y G
Æ V ð.G
é5©^N1Z ]|g ZŠuÆg é¨O±N7Z  ík0*

7N**
5LO_ ñƒ … Y ÔµñÔ D WÃñƒ} 9 ( ¸ ñƒ 7
f åME
åNG

ÅM
eJ m
¾6,y ¾
ê ¬ zŠ§»u7Z f

E

N ( **
Å÷Z ã åM$MLZ îF@L+ éE
58F
™#
Ö h Y C ðÃ:ì x|» T ) ì @
*
WŠ c*
¬»
E
‚g§Z]
ª
.@*
Ðä`¾ñƒD™)
®¤Z
™ƒçwLqQÔTgi !*
$

%M!*
G
X D™7ÏŠ™g »~•
ï
L !}

 æME

! éCtMzŠgzZ
x Zæ°L î0E

Üæ §»u ~ [Zp kZ =
E
t
L
E
á®™ç‡Loƒ
 ¹!*
Ôðƒ‚]g *
c ¯,
6gî ÷ Zz[pÅ
EE
ÅvÐ ðÍw ð{N¢NÅyŠ &sÜ!
G;XNE
(M»
'Ô Š
Hƒ x™ Z (,ï

:ì –h
+'
× ó óX¸ìg WÃ
II
ݬ zŠ ñ‡W6,íÐ øbLÃ

G

!® ~÷ÌLì éE
~< ¬Š\WX†: ÂpÃðÃÐy*
5O.'~÷
II
X Vî Yƒ[x»~ øbLÃkZ KZ
X ǃ ;g W—g °»6,ÇòsZ ‚lpkZÃV“ òsZ îS
G

M
G
(
'
M
Æ VzŠç VYì ]!*
~(,ï;XNEö ¢LZz**
™g(Z Ùñ{ » Ç òsZ Ë
N «£
X r1{Š c*
i'¦ú˜ ð.N’~
35

{Š ZPlñ{

36

( ”0Z) X Š
Hƒh$+{zïJ 7,: u 0*
›z¥ ™6,íäk QgzZ Zƒ™f Z÷k0*
ÆT : Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä³×#³Ö] o³×$³‘ø

IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

EG
®
Üæ ÿL ¨¢ « ƒ » V!*
EG
Üæ ÿL ¨¢ Î Vß 6,V!*
i ! l» ~

…]†Ò^Ò oçÚ^ì 6nÚ 1Þ^ße Ùçu^Ú oÞ‚øÚø 6nÚ 1ΡÂøû 2ü

Y
5ÅNïE
[ éE
qZ
LO ÅN »kQ 5[¯Ãäö ³ßû³Âø oø³³Ëô ³Âö Üæ ëL ]äð¸òsZE
E
G
G
G
yÒZ½V ð34O]Ð×ôù Ãø jøÚö ÆÙñ{~q é)-L8E
Z}½V ð34O]Æó óòsZ‹úŠ L

EE

G;XNE
(M~ Š ð8E
NóN!*
Ô åÍ w ð{N¢Nï
Æ äƒ hZz Ð wj â ã åM$M~ ¬ Ð G
g
I II
8NÐ Z
Ôì Å qzçaNøbLÃÅg ïF
# X ¶: ]Òm{ ðÃÅpÑŠz¥ ™
F

OŠ S ‰
Ü Ë w%Z Z÷:gz X ì ;gƒ ‚ −,
7 pÑŠz¥™g ZÙD qZ: Zizg
I+ME EE
Šz¥ ™ gZD
Ù 12 ñƒ ñ 7,
~ yŠ {g !*
X å @*
Y ƒ Š !*
,~ V ð3B w ð{¢NÅOŠ Q
'
N
E+G
}÷ì n²h
+'
× X Vƒ@*
™ ( [Z NÁ‰Z ª)7 éSG
5©B Ã\W[Z N » pÑ
G
+E
N
× ã ð$N!*
Є
 ðBNÅ ( VÂ!*
S¦yZª) o³³%v³eø sû³³Òøà Zz䃯
) !*
Æ` Z'
VâŠÔX å@*
Y VyvÌÃx » ã åM$MÆòsZ‹úŠ~ ô~¢}g ø
GE
]ªñÑ!*
]ªÔ Zƒ {gtã åM$MaÆäs Õä5L8Z »:W~ô}g ø

Hƒ ܳjûìø o³Þ^³³‰«³³³eøZ×Zg‚
}g øX Š
L ÆÙñ{~÷
:
E
$
Ò‰¹G
§
: c*
â
Û b§kZ¼ ~ ö " Ðíñƒ D™gÖZ » Ùpäó óu 0*
ÈZô L L
36

{Š ZPlñ{

37
E

G

é5¢LÐQJ7,u0*
(Z
+Zz²Z…)XÏ A®
) é¨^IM~÷yŠÆ#
Ö G
Šè zg™xá û%kŠgzZðû%kŠ6,íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

I
G;XNE
(M= L L
ÇñY0+»]!*
gzZÐ,™ qzçaNc\Wh
+
á å;gµge ï 
ìt ]!*
ÝZgŠ ó Xó Œs
# Zg …ä ÚÅäCZ Ùñ{Æ \Wp
G
EE
¢M kS

í ÿE
ó}
ó gtã åM$ML L:
L Æ$
+‹Š ¬Å,
-,
-gzZcw ð{N¢NÅëÑ**

E
X å@*
™ c*
Yƒ[Zæ:Mwj â »{)z

…^nãja oÞ‚øÚø 1ò×nÒ 7çÚ^Ò oÞ‚øÚø

EE
Vñ» ã åM$MÈÐ VÂ!*
w ð{N¢N?ä\W¬Š !ǸòsZ{{

EO5! G
E
ÍÁgzZ {¤~ wqÙC ÂÐQì üÒLE
»V ð34O] Z®X ìÆgŠ¾c

G H%MH%M
ÑZzä7,w1~Ö
@g !*
g !*
Ô ÑZzU»]!*
ÅVzuzŠÔ ã ð$N!*
Ô c*

æEæE Xce *

+ŠÐzË ÅkQƒ ÑZz äg @*
Q ó ów3Åw!*
L gLzZ ä™g Zƒz c6,]!*
]!*
Ô
GE
B\M»îyvÃx »Æ
»ä–g â Ãy- Ùñ{VYÔì Lg60
+Z ï
ä

E
~g é¨E“Lg ¢1Z **
tÐ kS ì ógó Ïã åM$ML L
åNG5LO_‹|Xì xzø‚$+
D
G3‡rzÃ
ئÈY õ§‹M{!Ôª
‚§§Z]
.@*
ñƒD™ïG

E
Q
AŠæ~Vñ»Æ+Š»gzZ ǃ ü¢šy-ÐkZß™x¯ ÑÃ]ÒÅÙñ{L L:c*
â
Û
DPUPN&m‚uNPN” Pt á^ÛmŸôû] gö Ãø Aö E

}Š }Š ]ñ? VZZ¬ Ð kS
IIE
B+EJ
( 108m ømL ÿL & ‚z)

G
4O]ƒ Ð :
L } ç'L Vv
» Ñï
LE
37

ó Xó Ï

{Š ZPlñ{

38

( t Zi°Z† ) X Å § äk Q J 7
,
: pÑŠz¥ ™6,
íäk QgzZ Zƒ™f Z÷k0*
ÆT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

…]†Ò ^Ò oçÚ^ì 6nÚ 1Þ^ße Ùçu^Ú oÞ‚ø Úø 6nÚ †ã+û 3ü
E
%MðG
$gN zZÔt ZèçÔ]!*
]ZŠ ¬Åt ZæHG
]gzçwM" !ǸòsZ{{
&Ng ‡z »\WÌ~ yÐ ¶Š wï
5ÒE
6 {¤Æ\WŠ Z
Û ZÆyZ
# gzZ ǃ åE
G;XNE
(Mó ó]úŠ ÅnL LÅ\W6,
}™W,
Z¢ï
yZ ÂÐVƒD†$ôX ']øXløXÝöE†$ùô ^*³jÚö Ð
E8N
‹úŠ L LîF@L+ éE
5 FX Ï ñYƒ ã‚ W~ ä¯ Â Zƒ: wj â ã åM$M~ ygzZ Ï
E
E
G
G
G
-Z ZƒH6,
kn$Ûôùâø ]øÅÙñ{~q é)-L8E
Z}½V ð34O]Æó óòsZ
yÒZ½V ð34O]q

E
E
G
ˆ~Š~ yÒ}½V ð34O]:ìB Õä7N»k Q ~Šk
,
’ ä ð¸òsZq
-Z™èE_N
G
$L_Æ e
$Z e ]Š ¬ Å Ùñ{ ä ò š W ã ð$N!*
í
þE
$Z@
EE
w ð{©ÅZ1Z }÷Ôì ;g V{Z
+Ãu" = » kZ !
Ôì ~Š™ qzÑ

8NÐZ
yÔì H qzÑ x¦ ï
# 1¸ó$
+ÐíŠ Z
Û ZÆyÐzzÅäƒ
FF
E
gZÜ[pÐí Vâ ~g \ ~g \ ~÷îð{N8gN zZì ˆ0ó óci7L L~÷~
9O
F
O& L Lï
G;XNE
(M~¬èð8F
NÔ ˆƒ lpu" [Z‰C™ ;g
ö Z ~÷Z® å ó óöÀE
GE
4‡]ðÃZ
{z ÂVƒ@*
C{)z ï
# ÃyY ö&OZ~[Z1‰CYƒ W,
Z" Ì'!*
II
X C™øbLÃÌÅä™¿É =
6ÐpŠsçQwL:
38

{Š ZPlñ{

39

G
MÅk QyŠÆ#
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø
( w é)™ÅZ+ ) X ÇVz™®
) é¨E^I
Ö G

IIE
B+EJ
( 66m ømL ÿL & ‚z)

E
M
}g \ }%} Zg ‡z Ð Ùð.9ì k(,
EG G
® ! ð¸ } Z
Üæ ÿL ¨¢ Î ð$N 6,V!*

G
G
3O!
§
ù
ö
1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†ö uö ‹nÞ] 1Òó ó¯ ö …! *™Ø
OL g *
cLL
Ùçãµ o³Þ‚ø ³Úø 19 1Ò 1Þ^³ße XXÙç³u^³³Ú o³Þ‚ø ³Úø ZZ6³nÚ †³ã+
X <xsÐi ZzW—D YD W~y û 1ü
XØYƒ} 9 ˆ™NŠ D WÃïE8L™ åÉLZzc*
{åÉLZz û 2ü
Vâ äòsZgzZÆ ïE8L™åÉLZz ð¸ òsZg !*
-Z Ái Z Á~ yŠ û 3ü
q
X ,™ âaVƒ 0*
gzZB;Æ
˜ Ô 5: ¦
/
Ù @WÐ yZÔ q
C
pg äŠ i ZzWt ‚Æ + åMÉLZz û 4ü
X <’
A ]!*
„™Ägó
I E
X nZ e™êZg ¯ƒ: q çaM½ Õä7Lx »{zC
Ù ZƒxλyZû 5ü
G
G
#M " RÔg é¹G
$N ð$N~yXØCZ Ϥû 6ü
6,
]!*
]!*
Ô ä™~’tZègzZ õ/E
Ô äg â Ô äh ÄÃV“ ð¸ LgÔ % ïÍ~ ä3Ô äYƒ N
îG
!OË ¦ CZ ÂVƒ'š ¬ Å\W¤
/Z Åg D™Ôk
½QÐ Vz(,
Æy
G
X k™ ° äÕ&M° é›!NÐq
-ZC
Ù Ô £Š™sp8
39

{Š ZPlñ{

40

( x1Z ) Xì ]g Ón}g vt—" z™]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,
í:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

Æy

ÂÐ N Yƒ {¤\W(C
ÙC
Ù !*
gzZ ~ yû 7ü
MÌg0
%MÅkSgzçwE
X ÏVƒç8XLªQæME
+Z
&O
AO+EÆ yŠ q
BO+E
ÌÃ õF
-ZÆ( ç8XM!*
gzZ) y2ÐQ ƒ ö Z ÅV ðF
É V â û 8ü
X Vƒ ïE…L#„™È ó ó\W L L
&M
G“M) ÅY (~ åE
CLg!Å õÑOCM LZ û 9ü
g0
+ZÆ]zŠ™áÐ ‰
Ü ËÆ ï
G
²N
E
C‰:X( ! l»XØYÎg0
CLg!) ã‚ 7 Âòèi é)'MÁi Z Á:gzñY ÿ£çW~ åE
«ÅåE
+Z
GobN
) )!*
~ ýrM
Xƒ: ö- Ì~` »x »QgzZ ñW†Š$ nø Úö ( ®
GobN
E
M Z~Š Z
äÇgzZ VñZg Ÿ VIÔ Ï š6,"Ô ö- ÅVzi é)'¤
/
Û ZÆyû 10ü
E
EdN
LO …2Ô7„
Y ö- 7Å\ Wì ¨
¸ èE
 6,

/Z\ WgzZƒŸ»V !*
%ÃM ƒ
$M» ðH
$gM !*
~g YÐä³ßm‚Û³Ö] èöfjÓ³ÚB‚ÆòæE
 ÔñOÆu ðH
g !*
ÂÏñ
E
G
ã åM$MÔ 3Š Ø‹ m,e Ï- eÌ &- e WÔ]- e WÅ ] **
Ò } ½V ð34O]{ å]IN
XÐVƒæW',ó óò}ã åM$ML L

XØ3ŠM
m

\W¤
/ZX < †³f‘ø gzZ †³f‘ø†³³f‘øÔ} 7,Ìg âÉ .
$Z e „X~yû11ü
$Lh+' 
ì Yƒ Za h éºE
× É 7åG5!OQ ðÃÅ“
W ó ówj â ã åM$ML L ÂÐN` y!*
®
LÃVÍßy-]‡zZ ÎÐä™ ñY"
Xì êŠ ¯~åuE

È é: Zizg~yì Ìt=§¢ +4q
-Z »ä¯wj â ã åM$Mû 12ü
E E E
GE
4‡]
XH
gc*
£ŠgzçwMgzçwMgzçwMkg š » ï
40

{Š ZPlñ{

41

( ã Zd) X ì (J
-íŠ z ¥ ™ Zg vð7,Š z ¥ ™6,íƒ ÌV ˜ ?:Ü×$‰æ ä´ Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

E
̬ŠB‚Æ~iÎwŠ nÆ~4Å]æ:LWz *Š ÅVß Zz yLZû 13ü
D
àôÚô ç+ Ûö Ö] |ö¡ø‰ô ðö ^‚% ³Ö]ø:ì
Û ’g D™
õ§‹M{!Èâ 
Xìg Ï» èE!L¸ ¬™ ª
V˜ gzZ wZçlbNV;z ì ™£ » yV˜V 1Zz g ~ wZçlbNû 14ü
L j8N„ óNB‚Æ çlMbNgzZ k‚V;zì ™£ »+ åMÉLZz
ðòNÑOuðÒ]NèE
IE
4-Ôóa : Vƒ 0*
B; ÆOÉì ~gz¢o ôZt V; Xƒ: ¦çaMüL$Lâ
DMTQQ&m‚u MRN ” Nt ÜÒô ^v×û ôÖ Õ…ø ‚jø ŠÛö Öûø]E

XÆk‚Š â ZŠ

E
E
Ù'M :ì6,
290 ävøË‘ø á! †³Ïö³Ö] Øö³ñ^³ŠÚû 15ü
æ:LWzwÍ Z ¬™tˆÆi é)C
E
G
Æ V ð34O]a w!*
Ô k | 7,g !*
-ZB‚Æ pÑŠzg ™
q
1C

DÜ$ ãö ×# Ö]ø E ( :ìt¬Š )X ǃì‡wj â ã åM$M~ygzZÐFÈ0*
GLG
" W XX Ü$ ãö ×# Ö]øZZE
( 7î~O 8» ã KŒ
Ûì

} 9ä; çaLÆk QJ
-yŠ 21c*
11ƒ c*
ÎZ
# Z(
,c*îF@O+Eyâ Û **
û 16ü
²N
C2
: õÑ£:çWÅk Q# 7,Ði ZzWâZg !*
-ZsÜg I‹c*
q
Wt™ƒ
ä³³þ ³þ ßþ m‚³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ
»Vzg ÇÌ6,…gzZuQÅV\WЊ ÑzZ~gøgzZVà ~gø}Š…[g}gø} Z Vá^ÛmŸ] ˆß³Ò äÿ ³Û³qø†³i C1
I
E&M M
D NN(NM Vtæ†fÖ](OL ¸EX ~p ð©B — ðÅì y KŒ
Û ÑZzs çMaMw¾{zÉ V á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†i C2 D SP á^ΆËÖ](MU ¸EX ¯Z§
41

{Š ZPlñ{

42

( ãZd)X ì @
*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q Ø$ qæˆ$ ÂJ 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

E

ä;u D ÎDΠƒ yâ 
Û **
Z(,!ìg Š *
c (pÑŠz¥™û%q
-ZÔæ:LWÔwÍ Z )
tÔƒ: ~’ÅkZZ
# îSì60
+Z »u YÆkZ~"7,nz
V;zƒsp »V˜ Z®ì ; gÎ c* 
È @WsÜì »è
X}™:¿t6,
Ù ØLZ ~ç™m{ñYH:¿t
C
E
'ŠM Zç'NÁ ð{N8N@*
? M¯ é)E
ˆÆ çE
aÆä¯g ZŠ'
,Vâ 
Û ÃŠ ÑzZyâ 
Û **
2û 17ü
E
Šz¥ ™g !*
-ZÔ æ:LWzwÍZ )X # 7
q
,
g !*
21ó ó ‚ö ³nû ãô `ø ^³³mø L Æ
L ™ c ¥s§Åy W
( pÑ

$L_Æ ]â ÅS ã åM$Mû 18ü
ÆŠ Z
Û Z XÆ ygzZد ]Š ¬ Å¿þE
%gM0
G
Æiï
L .À7gzZ ò3,
~Š ÑzR Â \!*
/Z \WgzZ~ yQ N *
¤
0 ˜ÍxæE
+Z
GE
[ Õä¨L$ Z ã åM$M~yРئÅ

L»]â ÅS ã åM$MB‚
Ô < f é¨E$E
X ÇñYƒ0*
,
'

E
G
I
¡
Ñ
^
L
ÆwÎg È é¨ ¬~ õ L ‡ ã åM$MÆyŠ &Ái Z Á{ âC
Ù Ð ~È0*
û 19ü
E
%MÅ^~ õÑ¡E
34O]B‚
L ‡ã åM$MX < ¬Š ÌcVß ZzyÆ™^Z½V ðG
 æME

Wwj â ã åM$M~VzyÌÐ
X QÃG
gó ó,g ·ã åM$ML LÅ“
gzZ ¤ÅL
<ñƒ D Ñ s§Åx !ZÃyÒ!Ǹ òsZ{{
MÔª
4<XM\I
Ó éhIE
‚g§Z]
.@*
X Vƒ @*
™ ÿuLq ]š X Å ä™yÒ [ZŠ WgzZ~P
42

{Š ZPlñ{

43

(9 F,z(F,)X ì ¿+ F,
k<Ð~VÍß{zÂñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

M
D
\I
E
.
I
M
$
M
A x)
¼
,î0` ð Ôe
$Z@Ä)
,üL ÔئÈY õ§‹M{!Ô lç$ ³³fö Þö

»

T gzZÅkf$vøÚø Ðíäk QÅkf$vøÚø Ð<
<~÷äT:ì y¶
L

A Èâ
Û
DOPO”Ut †Òô ^ŠÂø àô eô]E

X ǃB‚}÷~A
¼{zÅkf$vøÚø Ðíä

GE
4O] ~ F,B
‡W ¶ Üæ » ï
**
¯ CZ ? = Ïz7,~ ¼
A

GE
4O]*
o³Ò Íæ†ö ³uö ‹³³ne 1³Òóì
ó g Iï
*™uZzL L

Ùç³ãµ o³³Þ‚ø ³³Úø 20 1³Ò Õ]糊Úô 1³³‰ k³³³fŠÞ
:Vı5

1ËF ³_ø ³’³Ú àônÚ]†³³Êø æ¬

gnaô †j$ Ö]æø gnÆô †j$ Öø]Eì aRÐVѦ 70ÅuZ ði!L%−7
,
Æ™uZ ði!L«¦zŠ ï

gzZ ðÌÅì~kSèYß™x¯ ÑnLZwES »uZ ði!LïDMT&³m‚³³u MLN” Mt

ïDQTRU &m‚³uPOT” Nt Øfßu àe ‚³Û³u] Ý^³Úô] ‚ô ³ß³ŠÚö E ì :
L » Ÿ§Å\¬[g
wÍ Z¢ <ѧ· ·,Åä³ß³m‚³Û³Ö] èöfjÓ³Ú}g ZŠ Z 
á S ÆòsZ‹úŠ

pZZëZ·?**
Ññ) ÕäO‘‹| äÏm†_$ Ö] …ö ‚e( äÃm†G$ Ö] …ö ‚‘6,
288 ävøËû‘ø
D%ƒ ~Š ¬ » uZ ði!L¿ : D â 
Û x Zæ°L õ éhI!MÔ ˜
‚äÛ×ô Ò ÐZ‰
Ü Ë D%ƒ@*
3yARgzZ ǃ‚−,
7äÛ×ô ÒÐQ‰
Ü Ë
43

{Š ZPlñ{

44

( Áq )X ñ 7
,: u 0*
Šè z¥ ™6,í{zgzZƒæ°Q£ Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q :Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

# Z **
5LO_‹|ïǃ:
åNG
k éE
5O“ èE
LE

kŠ~uZ ði!Lì e
$ZzgÐ

Ôì C™gz™•Ô CJ(,ðÓ
CÔì C¯o¢Ãñ h ðiN!MÔ C™s ™ì:VÒp
E
GE
4O]Ô C™ »1$
Ôì @*
ƒ èZg [g Ô Dƒ lp º
Û Ôì þ¢LZ ð!NÆ ï
+Åì
ïDMPTRS &m‚uNPU” Qt o›çnöŠ% ׳ôÖ Ä³Úô ]ç³rø ³Öû] Äö ³Ûû ³qø Eì C™„
 ¥ ™ {ngzZ CJ(,
n

I
5LO_‹|
åNG
]|g !*
-Z :D™Üo³Þ]…ç³ß%³Ö] åö †% ³³‰ Œø‚ôù³³ÎöãZç9^M[ é3XOß Z†**
q
E
5LO_è
Ôðƒ ]gzçwMÅ uZ ði!L‰
Ü ËÆçz Ã
~Š Z (–1Z **
åG
X ðâ 
Û wEZ™h+y
uZ ði!L~( °ÑZÅäÎq
-Zª)g bŠq
-Z Z®ÔB:1Ålˆ
G;XNE
(Mä\ M Ât : ¹ä VÍ߉
à uZ ði!LÌPâZ}!ÑZ e™ ay
{Š c*

A&
O
F
¡
6,Æ ç q
-Š 4,
Æ
,q x ÓÅ kZgzZ *Št G: c*
â
Û ?ì CY
G
‡4G
58Ì',Z',
[ Z H Â1b7tÐíä
Ö G
#
/ZÔ‰g7ïGG3I
¤
é5¢L¯ z',
GE
4O]ÅÔ}g \ }÷ä  L L: ÇVzŠ
z wâ ?ÅuF,
VY ( uZ ði!L) ï
ÂÔ ¶7Ì'
,
Z'
,
6,
Æ ( q
-Š 4,
}÷) Â|Åk Q åc*
ŠNä~ª
zŠ
GE
4O] xkS ª
7ay
VY 6,ä™ Ýq à ( uZ ði!L ) ï
zŠ H+Z y
W
E
5LO_ï DOT ” …]ç³ÞŸ] x³Î]ç³Ö‡] “³í$ ³×ø³³Úö Eó ó?Å
Dâ
á x â Z **
ö™¢L
Û
åG
G
M
w‰ : CJ (,=,q g e:
éCÑuNÔw é)™4L]Z » uZ ði!LÔÌ6,Ð V Â!*
uZ ði!LïDNS”O t Ýç׳Ãö ³Öû] ðö^³³nuô]E*
*™¿6,
DLZgzZÄÅVÍß(ª
44

{Š ZPlñ{

45

N¯ zg6,íäT:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø
(w é)™ÅZ + )X ÐVƒs é›!N{ k
HÆw ‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
›z¥ ™g !*
ÎzŠîœ.N9E

ÆiQ KgªA ðN*
ñÅuZ ði!LïƒÅ~Ç~zš
/{)z4c*
yìi c*
d
GI
iÅL!*
kS ïì Íy-6,k Q:gzƒ: D{Š c*
iÐ ï
-Z u Z ði!Lïƒ'
q
,
Z'
,
E
) !*
¯
» (GAP) Õä7MyxgŠÆVðh ðiN!MgzZVÕZŠ8 ¦JVƒx3,
8 ¦Æ
Y (L
3™ ð½M£E
x,
~ k†Æã0*
,
k
Š¼:gz ( 4ª) [p ƒ { i @*
uZ ði!Lï ‘
W

-‰
J
Ü z k Q 8 ¦ ’g 3»: Zizg 8 ¦Æ kS ì ƒ
 o ïk™
G
E
Ñ&M
M Å VÕZŠ ï ìg ¹!*
öA ~ y Z J
uZ ði!L~ ðZ h ð8F
-Z
# Tg æ Mg »
uZ ði!Lïk ðŠ g!*
Ù ï < g !*
C
&Ái Z Áƒ ã™uZ ði!LÌZ
# ï<
&Å Ö
@gzZnÆ kZ iQ Kgª A k b§kS ~B; ñ¦
yQQ6,VÕZŠÆ6,
zZÆ s§S¦¬ïƒ6,} çaLVùZgzZ6,
zQ V Ä
_Q
ï < uZ ði!Ln s§yQQn s§S¦Q6,VÕZŠÆ6,
zZÆs§
G
4‡]Åçz uZ ði!L ïì60
+Z »äYƒ§Z1Ð ä™uZ ði!L™|0
+!*
¯
ï
LE
G
5¢M
4ÉZì îG
( 623m1`tçg òzëiZ fp â )ƒ1$
+~ì²ì ‰
Ü zÏ Q å‚øÒ$ ç* Úö kôß$‰ îG
0ÒE
0OE
&‡**
4O]ñZŠ Z î0È Mt £Š#
ËÔì ïGE
Ö N ÂñYƒwES ÿLE
# uZ ði!Lï
Z
X £Š1e~g«™|0
+!*
yiz{)zßc*
£Š™®š c*
£ŠÄgÐo ôS(
4»$c ]â ¥-)
( kâ
Û ·_ » 295@*
294™wÍZ¢<ѧ ··,ÅÜ=Z îG
0G
E
45

{Š ZPlñ{

46
( g]gŠ )X ÇÇØg6
,
?Ø$ qæˆ$ Âð7,
pÑŠz¥™6,
í:Ü×$‰æ ä´ Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] o×$‘ø

6,] ,312( 1)ÃzŠ·,Å ä³ß³m‚³Û³Ö] èöfjÓ³ÚnÆI~Vzg ZÙD

ó ó[ ZŠ WgzZ~L L[ ÂÅ] ,120( 2)gzZ 16 î~O 8ó ó<ѧ·L L[ ÂŒ

GG3OE
"F,
SG
!MO@
ÆòsZ ]úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
ÅVX # 7,gzZ < Ýq îG
L¬~Vj‡ã åM$M
Xì Ì^Z½VB‚ÆwÎgÈ é¨G^I
g ~ ¶‡ ~ I
E
g ~ õÑ¡L ‡ ‘
á Vƒ »

E

zÜæ êL ïELŤ
G$
z]nz üG3©E
E
ïG3O8E[ˆ"
‡W~ kzŠÁZ
kz7,»

g ~ ¶‡ ¤¦ Uß
g ~ ¶ ‡ ÁiÏ Vƒ

õÎg
#q
-Z

| MPOOÝ]†vÖ] Ýö†$ vøÚö ÜÓm

1òrm cçÒ c†‰æ †Ò b<µ äÖ^‰…ô äm

äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ~{)zŠ ~µ"gzZkZ²RÔ]¬½ZÔ]â½Åa~Šá
/ÃVƒ ÇÔ ¾[Z NÆ™„íŒ6,VßYã åM$MgzZ b‚g {Š™ù 
áÆ
"
VØzÛ g ¶ZÔ¯w©»pgb‚gÌ6,Vâ » ™KZ c ¶Š~[Z NïGLG3OE
E
&
M
G
BO+Ec*
ã åM$Mc*
!‚g Z½V ð34O]Š°q
-Z Ái Z Á: ;â ~ yyÆ õÑOCM LZ)§¢Æ V ðF
X ¾[Z N[pgzZ î~ðŠ Å]úŠ Ån™ àí»VßY

46

{Š ZPlñ{

47
EE

( RìY)X ì ]ç«Lš!McVƒk
H}g v−7,u0*
›z¥ ™6,íZg v—"ð7,u0*
›z¥ ™Ð] Ò6,í:Ü×$‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

Œ†ãÊ

á]çßÂ

á]çßÂ

™IZg fIÐ%1!l» 10

! ¶ù {g Z‘»ðR y

ñYï]Š XÅ% Â 11

E
î@Eg$Nã åM$M»äZ×»Ék‚

EE
N V-Š¤
w ð{N¢Æ
/cš 12
22

á]çßÂ

1

¤ÅpÑŠz¥ ™

2

ì ðR~Ùñ{

 ZpgŠ~#

Ö }
.Åy !*
®

3

{0
+
6,
gzZx Z¾

} æ°L E
+ 13

9O
F
¤Åä™]!*
ö Z

3

D E4$
L ZÛ g e6,¤ÅÙñ{
õ§‹M{!èG

23

GO#-F
$ åLOu 13
eÄgç¡ ~ìº Z þLG
f

¸á ZzÙñ{sî‡W

3

#
sŸzÅ4Ð]Š „Åw‚ 60

23

I
þi!MÅÙñ{J
-k',40 14

9zŠÅg ïF
F8NgzZ% 1 4
E
I N
p°Å]!*
øB 6

21

24

$L
N ÉW
E
N%Nö™E
vg æE
@*
á Zzä™îE
0_MéC&™

15

]**
v&{ i°g eÆVÂ!*

q{›yv{Š c*
iЃ

24

N ’
d éC&Æ
i§» õ/E
A ] !* 16

ǃ;g/3
M gzZypÐì

6

ƒg ïF
z™] !*
Å ð>
F8Nc*

25

ñzg™ ^Y^Ym,+Z†0/ 16

I
ÑZz ÿ¹^MÅ õG/O²N

7

GE
3‡8E
/Z
¤
‰‰‰Âƒg »gŠ ï

26

# ŸËÅe
s
$ é¹8L 17

E
ì x ZwïG3O8E 7

ì=§¢ »äsÅyZZÙñ{

27

EE
¯+4»ä™u0*
Ð]1ð{N¢ÃN ]!* 17

ó3
ó ‡ ¹zgÃL L»VßY ã åM$M ]‚

8

ì {Š6,
»IYÙñ{

29

G
ì m1dÎ" s ð¢NóN" 18

.....ñYƒ(Z ! l»} Z

8

ì !e Å]Š „Ùñ{

29

i§»% ¬Ð% 1 18

GE
4‡7 tM
i Zg »äƒ ö- E
Æ! éC q
-Z

8

‰‰‰‰y!*
i1ì y‚ W«™Åwâ

31

i§»g ïF
F8N 19

EE
BVÅVÂ!*
w ð{N¢N 9

ì @*
D ;g !*
ÑZz%1

EE
E
{k
HÆ õ˜ÅM IL Ñ»Íw ð{N¢N 9

9OZ **
é£F
D ó ™ó w1: L Ð
L äD ó ™
ó w1

33
34

9O
ؾ[ ZN™g å6,i Z0+Z õ FZ
, g·ã åM$M&Å•
',ÅÙñ{ 21

ì@*
ƒg ZØŠ ÈÐ

47

10

Y
ì Lg~}Z
+Ãóð±N

{Š ZPlñ{

48
G

G

(t Zi°Z†)Xì Ah N å7NQo ZçG.¥LgzZ q`
Ro ZçG.¥Lq
-Zck QØ$ qæˆ$ Âì k7,pÑŠz¥ ™q
-Z6,í :Ü×$ ‰æ ä´Ö!æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o×$‘ø

Æ ä¯ wj â ãæ ~ y
wYãæ19

39
43

gÏãæcVñ» ãæ 34

37

ä¯wjâãåM$M~y( 3)

wYã åM$M20ÆuZz 38

D
%MÅÙñ{ ( 1)
õ§‹M{!§Z+
hŠÐ
•æME

ä¯wjâ ãåM$M~º Õä‘M(2)

g ZŠ™»Ùñ{~ 36

g ZŠ™ »Ùñ{~

Äq]†Úæ „ì^Ú
·,

·,

gƒÑY1zÑZœ
/
%ÅXy KÅZY M

ß‚Z > K%

4»$
0G
cZ™Ü=Z[!*
Ü=Z îGE

u 0*
y KŒ
Û

0.ЛÅZ^Zg ZŠ
]zÛ G
îG

>Š —Zs $Z

4»$
0G
cZ™Ü=Z[!*
Ü=Z îGE

yZÑZ + î0*9E
F,

]zÛgŠ ™g ZŠ

x‰ZY §Z

]zÛ G
îG
0.ЛÅZ^Zg ZŠ

~gg 9

]zÛËZg ZŠ

G
sçn3k!

]zÛËZgZŠ

~èF,
ò

]zÛy*
c °Z îGpb¸

]zÛËZgZŠ

£Zx â Zµ

]zÛ! ²Z[2Zg ZŠ

#^ZwÁZ
4Ó¡E
èEG
¸ZÒ

0.ЛÅZ^Zg ZŠ
]zÛ G
îG

~«Z‹Z

0.ЛÅZ^Zg ZŠ
]zÛ G
îG

+$
+°Z ` u

]zÛ G
î£E
HZg ZŠ

5k.ÅZ
ug åG

0.ЛÅZ^Zg ZŠ
]zÛ G
îG

Š Zõg @*

0.ЛÅZ^Zg ZŠ
]zÛ G
îG

yZÑZ™

]zÛËZg ZŠ

wŠ õg @*

]zÛ G
îG
0.ЛÅZ^Zg ZŠ

E
[ éŒBÄZg N1kzŠÁZ

gƒÑY 1zÑZ /
œ%iÚ6,
Ü z ñ Zâ

hçrvÛÖ] ÌÒ

]zÛ G
îG
0.ЛÅZ^Zg ZŠ

ìZœZ ¦

gz?

-4E
)ÅZ
] é<XE

*−Z! Z0Z îG”ÎñìïG.|ÅZ

]zÛ! ²Z_ZnZY §Zg ZŠ

G
 
g ZâÑZ ÷ Zß

4»)ÅZ
]zÛ îG
!uZ îGE
0G
G
0.ЛÅZ^Zg ZŠ
]zÛ G
îG

w Z bÑ

gƒÑY 1zÑZœ
/
%c&
+ƒ ßg

tçg ~ óWë

4»)ÅZ
!uZ îGE
0G
]zÛ G
îG

ad

4»$
0G
cZ™Ü=Z[!*
Ü=Z îGE

<ѧ·

]zÛyzº0Zg ZŠ

m 0£Zˆ
N
Ü o

4»$
cZ™Ü=Z[!*
Ü=Z îGE
0G

„b‚z

]zÛËZgZŠ

@VZ > ‡%

48