You are on page 1of 94

‫ں  ۔‬

‫  
   ‬
‫س  ‬
‫س ں اورا  ‬
‫ ر د‪،‬ا  ‬

‫&د اور اس ‪" #‬ج‬

‫  ‬
‫ ‬

‫‬
‫ِ‬
‫(‬
‫دت ا  ‬

ی  ری ٰ )‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫ ب ا ا‬
‫ ‬
‫‬
‫ ا  ‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‬

‫‪2‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ ٰ‬
‫   ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‪  ! "#‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‬

‬
‫
ٰ ‬
‫ ‬

‫ ‬
‫س  ج‬
‫
م ن‪ :‬د اور ا  ‬
‫‬
‫ ‬
‫ی ُ ری ٰ) ِ‬
‫د‪$‬ت ا!  (‬
‫  ‬
‫‪ :‬‬
‫  ‬
‫ ‬
‫&‬
‫‪2010‬‬‫*‪  ١٤٣١‬ھ‪  ./ 01‬‬
‫) ('‪+:‬ن ا  ‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫‪;)6‬ا‪(:‬‬
‫ 
‪9 
$%&  ' ( ) *+ :5‬ب ا‪  7‬‬
‫‬
‫  ‬
‫  ‬
‫ ‬
‫ ا‬
‫ ‬
‫>= <را د  ر 
‪9‬ب ا‪; 67‬ا‪:‬‬
‫‪  6‬‬
‫? ا‪  7‬‬
‫ ‬
‫? ا‪ 67‬در 
‪9‬ر ‪G‬ر‪ D E F‬روڈ ا‪.‬و‪B‬ء ‪@.‬ر‬
‫ ‬
‫ ‪  M‬د‪K L‬ہ ‪،‬راو‪H‬ی‬
‫? ا‪ 67‬ا‪G O‬ل روڈ ‬
‫? ا‪ 67‬ا‪  S T‬ر
‪9‬زا  ر‪Q ،‬دار آ 
‪  9‬د)‪ U‬آ
‪9‬د(‬
‫ ‬
‫‪Z‬‬
‫ ‪M‬د  ` ‪` a‬‬
‫ ]\ ‪ WX Y‬ا‪.‬و‪B‬ء ‪V‬ن‬
‫‪ b‬وا  _= ا^رون [ ‬
‫? ا‪ 67‬‬
‫‪Z h‬‬
‫‪ّ i‬‬
‫‪c ،d  fg‬ر آ
‪9‬د‬
‫? ا‪  j 67‬‬
‫ں‪  S k‬ر)‪(o‬‬
‫? ا‪n 67‬ک >ا  ‬
‫‪E.mail.maktaba@dawateislami.net‬‬
‫‪www.dawateislami.net‬‬
‫‪Ph:4921389-93‬‬

‫ ۔‬
‫ ‬
‫ت‬
‫ ‬
‫ از‬
‫ ا‪ $ :‬او  ر  ‪ "#‬ر!    ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪2‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪3‬‬
‫‪‬‬

‫‪3211119‬‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫(' &۔ ‬
‫ )  ‬
‫‪ *+‬‬
‫   ۔  ‪ / .- ,‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ‬
‫   ٹ ‬
‫  ‬
‫  ‬
‫ت  ‬
‫ ار  ‪ ،‬ارا  ‬
‫ور ً ‬
‫‬
‫!‬
‫دورانِ  "  ‬

‫‪11161‬‬

‫‪1311‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪11161‬‬

‫‪1311‬‬

‫‪3‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪4‬‬
‫‪‬‬

‫‪#‬‬
‫‪$‬‬
‫‬
‫ّ!‬
‫‬
‫‬
‫“‪”  14‬‬
‫“ د اور ا  ‬
‫  ‬
‫   ‬
‫ اس ر  ‬
‫  ‬
‫ف  ‬
‫س ج”‪ُ 14‬و  ‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫‬
‫ٖ  ‬
‫*‬
‫‬
‫)‬
‫‪3‬‬
‫(‬
‫'‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪+‬‬
‫‬
‫‪+‬‬
‫‪-.‬نِ   & ٰﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ! و ﺳﻠ ﻢ‪1ٖ 2 45 6 ' 7 :‬۔‪0‬ن  ّ  ‪ 1‬‬
‫‬

‫‪  5‬‬
‫  ‬
‫س  ‬
‫ا  ‬
‫‪  3 4‬۔)‪,‬ﻟﻤﻌﺠﻢ ‪,‬ﻟﻜ‪45‬ﺮ ‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪ 25942 :‬ج‪ 26‬ص‪(185‬‬

‫دو َ َ    ل‪:‬‬

‫? ‪# ّ= #‬‬
‫‪1‬‬
‫@ ا> ‬
‫‪ِ k‬‬
‫ب‪6 7‬۔ ‬
‫‪9  :ِ5‬ا  ‬
‫< ;   ‬
‫ ‪    1‬‬
‫ّ ‪#‬‬
‫= ‪$‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ّ G k‬ا>   ّ!   ِز ‪BC‬دہ‪ُ   ،‬ا‪9  E‬اب  ;   ِز ‪BC‬دہ۔ ‬
‫‪َY‬‬

‫ `_ ^رات ھ [ ‬
‫‪d  e‬اُو‪ d‬دی ‪ ab‬دو َ َ‬
‫‪P‬ذو)‪    V!ِWX (4‬آ‪T‬ز  ‪S‬وں  ‪Q‬۔  )ا‪   f‬‬
‫‪B‬ر‪  J‬و  )‪ٰN(2‬ۃ  اور)‪ّ ُ (3‬‬
‫‪H َ ?C  L‬‬
‫)‪ K (1‬‬

‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫َ‬
‫ ‪k‬روں ّ ‪j i‬ں ‪ (5)(Q ghb 5 d‬ر‪  gt‬ا‪  p qٰrs‬اس  ر   اول  ‪ BC‬آ ‪S  mn‬وں  ‪Q‬۔  )‪  qّyz(6‬ا‪ vْ wْ َx‬‬
‫‪#‬‬
‫ƒ‬
‫{  اور  )‪ ُ V~?!ِ (7‬رو  ‪S  Vَ|َ}n‬وں  ‪.(8)  Q‬آ€  آ ‪CB‬ت  اور  )‪ِ (9‬‬
‫ا…د„  ‚ر    ز ‪BC‬رت  ‪S‬وں  ‪ Q‬‬
‫اِس     ‪ُ ?CB‬و ُ ‪i‬‬
‫‪#‬‬
‫ ‚رک  آ‪ g‬‬
‫)‪†(10‬ں  †ں“”  ‪Bِ C‬م   ‪=CB‬ک  آ‪  Q g‬وˆں   ﻋﺰ و ﺟ ﻞاور†ں  †ں  “Šر”  ا ِ ْ‹ َ‬
‫   دŽؤں ‪Q‬۔ ‬
‫ں ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢŒں ‪  Q‬۔)‪(11‬دوŠوں ’ ر‘   ‬
‫‪ Q‬وˆ  ‬
‫–‬
‫ƒ‬
‫)‪(12‬اس ِ‬
‫ •  ”۔  )ﻣﺆﻃ'‪,‬ﻣ'م‬
‫‪   ”ۡ = < ۡ :‬اœ  دوŠے  š  دو  آ™ ˜  — ? ‬
‫ “„   ‪=CB‬ک  “‪ 9 8‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫ﻣ'ﻟ‪,2G‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪21731:‬ج‪22‬ص‪   5  d(407‬‬
‫ ‪ )    1‬اœ  ‪?ِ BC‬‬
‫‪  S  ¢‬دوŠوں    ¡ً  دوں ‬
‫ Ÿ ž(’  ر‘   ‪H‬‬

‫‬
‫‪Q‬۔)‪(13‬اس ر  ‪§  S mn‬د ;  د  ¦ں ‪ Q‬اور دوŠوں  ; اس ‪   £¤  ¥‬‬
‫‪#‬‬
‫‪#‬‬
‫¨ ‪S‬وں ‪Q‬۔ )‪? (14‬‬
‫‪ „²‬و‪±‬ہ ˜ ­‪  ¬­BC ž ® ¯ °‬‬
‫ «ی ‪ª‬ر‪S © d‬وں ‪ ¬­BC) Q‬‬

‫ص‪  (BCb 7 ³‬۔ )‪$ ,‬ن ﺷ ٓ' ء ‪ *+,‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ(‬
‫€· د¶ ‪  µ‬‬
‫ں ا‪º‬ط ¸ف ز ‪  ?CB‬‬
‫ ‪  »²‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪4‬‬
‫‪‬‬

5


‫د او  راس   ج‬

1111111111
(1)
111
 
: 
  
   ‫درود‬ 

‫ا    
  اب     ا   ک    د‬
 ‫” ُن‬:    ‫ا‬، 

 /  0”:“‫ل  *ں۔‬,‫ے  ا‬.  ُ ‫” 'ے‬:&% ‫اب  د‬$ 
  ‫   ُاس‬# “‫!؟‬
2
(2)
َ
ِ
; 

“‫ <ت ۔‬5‫ک‬
  &% ‫”درود‬:&% ‫بد‬
  ‫ا‬$

   ‫ اس‬#“ ‫رت !؟‬8 4 5‫ت‬
  %3 

ٰ F8 @B

!
>(
?
& D @ٰ A E
@ A B


!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

2
ِ
‫  د  و‬P ‫'ری‬5$‫ﻟ‬,*!‫ری   ﺳ ﻠ ﻤ‬K  ‫ان‬L  M  NO  ٰ ‫ری‬J  F  ‫ی‬HE  ِ‫ان‬D  ‫@  و‬A‫ت  ا‬B‫ د‬
ِC  >?‫(=  ر‬1) 

2 

 [.  
‫  \وری‬$‫  !  ۔‬XY  Z ”UV  P  W  /  ‫د  اور  اس‬T“  ‫” اور‬RS  5  ‫د‬T“ :‫ت‬%&Q
‫^ ر] !۔‬4
  _
  `
  ? Pa
  b‫وا‬

.255 ‫ ص‬2‫ﻟﺦ‬,.. ‫ﻟﺼﻼة‬, S,‫ﻲ ﺛﻮ‬U ‫ﻲ‬V'‫ﻟﺜ‬, S'5‫ﻟ‬, 2‫ﺪ ﻳﻊ‬5$ ‫ﻟ‬, ‫ﻟ ﻘﻮ *ل‬$ ,(2)

5


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

6


‫د او  راس   ج‬

: ‫ ن   در‬
ِ ،‫ُ دو  ال‬
! ٖ ‫ﻟ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫      آ    
ل   ﺻ‬،‫ رل    ل‬ 

ِ 

!
!  

ِ (  )  ‫  *  دو‬+‫اج  د‬-  . 
 ‫ ارض  &س‬
ِ #  / “:   ‫  ار" د‬# َ َ ‫َو‬
;
7 
    ‫ن‬6  *  8  ‫ ں‬:  <‫ د‬
 C ‫  در‬8‫ا‬ 
=  >‫  @  ?  آ‬،A  B(‫س‬1‫ ا‬2 3) 
D  E 
/ 
 D  F  ‫ا‬H  )‫ا‬I‫  دو‬C  ‫رے‬K    ‫ اور  در‬F  ‫ا‬G  ‫ا‬H  )  8‫ ا‬ 
 
  ‫  در‬،L  MG  N‫  ر‬O  PQ  
 )  ‫  ]\د‬/
 ‫  ارادہ‬S  T UVW X  ZY   [   
7
7 _ 
)  ‫ا‬H  C  ‫رے‬K  e  d
 ، ^‫ د‬ 
`  a  b  ‫  اس‬c‫  ا‬d  ‫  ر‬C      ‫  اس‬O  8‫ ا‬
7
7 
 *  f‫  ر‬G  ‫ح‬h  i‫ا‬
 e  d  ‫  ارادہ‬S  #‫  آ‬C  ‫رے‬K  )(
‫   [  وہ  )دروا‬
7 _ 
، ^‫ د‬
 ‫  در‬m“:jk  #  /  
`  l‫  وا‬c‫  ا‬d  ‫  ر‬O  C      ‫ا)  اس‬I‫دو‬
(1) 

”‫“  د   وا ۔‬:r ‫؟”  \اب‬n ‫ن‬o  / 

:‫ی‬
  ‫ ر‬ 

   ‫ہ‬uv ‫را‬w Y ‫ں‬x y‫!  !  اور   رے  ا  ! { ز‬
7
_
Y  

ƒ‫ و‬،n „  ‫†ر  ~ا…ں‬
   ‫ ~ی }ی‬ 
 ‫ے‬uv ‫رے‬w €‫ ~ ~ا‬ 
?َ ‫ ا‬8‫ ا‬
7 

  (Interest)  ‫  Ž  د‬o    
    ‫*  اب‬n  ‡  ‫  وہ‬،n  ˆ‫ ‹ھ  ر‬ 
‫وان‬C  ŒQ
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

.14‫ص‬22‫ج‬22085:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,2!5Z'‫ﻟﺮ^'وﺷ']ﺪہ وﻛ‬, ‫ﻛﻞ‬,S'^ 2‫ﻟﺒﻴﻮع‬,S'a‫ﻛ‬2‫ﺨ'ری‬5‫ﻟ‬, ‫(ﺻﺤﻴﺢ‬1)

6


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

7


‫د او  راس   ج‬  

  !    ‫ ا  آ  اس    ری    رے‬ 
‫(
        ۔‬Loan)  ‫ض‬ 

 0‫  ض د‬234 ‫ ! ر"  ۔‬# $  ‫ے‬%& ‫ *ح ' (رے‬+  ‫ ا و‬- . /

 ،67 ‫۔‬/ ‫وی‬8 9: ‫< ;ر‬
  

 ‫ن‬GH  ِ‫ن‬I  D

:‫ ے‬

‫ش‬

  

‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫  را@  ?  و  >   ﺻ‬،AB  ‫ ِر‬DE 

 Q ‫ دروازے‬S    T  ‫  وہ‬V W   ‫ ا!زت‬Y ‫وں‬P  MN  ‫ *ح‬L“:
a
 .  ،‫ل    ورء‬c  ‫(۔۔۔‬١) :^_  ‫  ا`ر‬/\  ] .  ‫  اور‬Z!    [‫  دا‬/\  


 ‫(۔۔۔ اور‬٣)   ‫  ض  د^۔‬Y  ‫وں‬i  @4  .  ‫(۔۔۔‬٢)  ‫ن  &ف  _  د^۔‬f  D  gh 

( 1) 

  
  ‫  ز‬k ‫  ض‬l  
'.
”‫ _^۔‬mn o% &
 
 G HI‫دس   ر‬j 

ٰ F8 @B

& D @ٰ A E
!
>(
?
@ A B

a
ِ - ‫    اور  رے  ا  !  اس‬
 ‫ش‬f  L    ‫ک‬s  tu   


.    w  ‫ ا  وہ‬-   x    ‫_ہ‬y  D  ‫وں‬P  v
 ‫   ۔‬z‫  ض  د‬Y  ‫وں‬i  @4  

ِ 

 ‚!  ‫ …„ ƒ ƒ _ د‬D ‫ اˆ و ‡اب‬ 
Q‫  وز € ا‬z‫  ض د‬Y ‫ | ~ج‬. 2{  

 ‘  ‫ ‡اب‬D  ‫اور  آˆت‬،  ‫ !    Š  Žد‬ 
-‫‰۔  Š  ا‹س! '(رے  ں  ض    د‬ 

a
a 
s
ِ
   234 ،!  
’‫د‬
:— Q‫ک‬
   tu ‫ اس‬Y‫س‬
  ‫“  ا‬
  D   ‫ضد– • ”ر ‡اب‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

.‫ﺮ ﻗﻠﻴﻞ‬4‫ﻐ‬a^ 2196‫ص‬22 ‫ج‬21788‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2+,‫ﺪ‬5‫ ﻣﺴﻨﺪ ﺟ'^ﺮ ^ﻦ ﻋ‬2‫ﻲ‬-‫ﻌ‬f
ٰ ‫ﺑﻲ‬, ‫(ﻣﺴﻨﺪ‬1)

7


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

8


‫د او  راس   ج‬

:‫   اب‬
  ‫ض د‬ 


ِ
 ،‫  ُ دو  ال‬ 
    ‫ روا‬ 
  !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫  د   ر‬+,‫ﺪ‬5‫ت  ﻋ‬
# % 

(1)
+
ِ
”‫ ۔‬-. ‫ض‬$ " ,
" “: !"$ ‫ ار&د‬ 
'‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫رل  ل ﺻ‬
#
 ،‫ٔ   >ک‬9‫ر‬:      ‫ﻨ *!  <وی‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫   ر‬4‫  ا‬57 
ُ ِ ّ ‫ح  ت‬2  3‫ا‬
#
%
%
ِ '  E    !"$  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ  '  ار&د‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫حِ  اَ?ک   ﺻ‬A
ِ 
ّ   ،‫ک‬BC 
 D  
# 
#
 F  G‫ض  د‬$ " ‫  اور‬H  
‫اب  دس‬J  F  -.    K‫ا  د‬L  M  N  ‫  دروازے‬Q  R  ‫اج‬T 

# 
‫اب  ا\رہ‬J
 Q  ‫ض‬$ "   UV  E  ‫    اس   رے‬W‫ا‬X  '  E  ،YZ  ‫  ۔‬H 
#
  j h! i ‫ `( وہ‬-.)  ] ' ‫ ؟ ` ا_ں‬b‫ و‬c d 'L e‫  ا‬-.  


(2)
‫  ۔‬k! l ‫ض‬$ " m Q ‫ورت‬n ‫ و‬o 

B‫ وا‬p! ‫ض‬$ " qL
  r   ‫ج‬s t

: 
  

  
   ‫ض‬
  ‫و‬

#
ِ     ‫ﻨ *!    <وی‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫ہ   ر‬u"
 w‫  ِہ‬x  ،‫م‬zَ‫ رل  ا‬
" , + v‫  ا‬57 
ُ ِ ّ ‫ ت‬
# %
 c  r  ‫م‬F  |  }~    '  €  ‫“ ا‬: !"$  ‫ ار&د‬ 
' ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫آدم   ﺻ‬  

‫ل‬
  ‰Š ‫   ‹وض‬z †  ‫وں‬z ‡‫  اور ا‬z  ‫ض د‬$ " ~ ‫ˆں‬C ‫ ƒں ا‚! وہ‬،„ 

# # # 

‘

5 ’" “ ‫"!  اور‬$ ‫  `    Œ )• در”ر‬L  DŽ  ‫"ض    Œ  اور  ا‬$    ‫  `  اس‬L
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

345‫ص‬22 ‫ج‬23498 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻻوﺳﻂ‬, ‫ﻟﻤﻌﺠﻢ‬,(1)
154‫ص‬23 ‫ ج‬22431:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ض‬r‫ﻟ‬, S'^ 2p'‫ﻟﺼﺪﻗ‬, S'a‫ ﻛ‬2!‫^ﻦ ﻣ'ﺟ‬, ‫ﻦ‬o‫(ﺳ‬2)

8


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

9


‫د او  راس   ج‬  

، !  ”‫ رب ﻋﺰ و ﺟ ﻞ      درر  ۔‬
 ‫   اس‬
‫دے د(۔  اے   ش! را‬
ّ 

 1  +  "  #“:,-  .,-‫  اس    در‬+ ‫  " ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬#  ‫چ‬%    &'  ِ‫  *ن‬+
=
=
< ->  ,-‫  ض  د‬%  ‫  @?ں‬A !8‫ں  ا‬:  ،;“:4  ‫ض‬7  +  ‫؟”اس‬4    5  2%
=
= 
   ‫اور‬
"      ‫ل‬DE  F  <  ->  
G  ‫  "  ا‬H  I  J  KL‫  و‬4  ‫  ض‬%  ‫دم‬N  O‫  ا‬ 

=
= 
 J\
‫ [( ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬
  ‫  )ا‬F P Q R ،->  ‫  درر‬S  T U   VW  X  T Y 
] 

    (!‫“)`ؤ‬:,-  ‫  ار^د‬+ ‫      درر  ۔”  "   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬
( 1)

”‫ د ۔‬

=
= 
 ‫  اور‬d  e 
‫  اور‬f‫! ض  د‬+  ‫  آپ‬c‫    ا  !  د‬
=
=
 ‫ت   ض‬r  ‫ف‬h‫۔  رے  ا‬2R  ij  
 kl  
 ‫ر‬m  n  4  o  ‫  و‬p‫  ر‬q  VW
=
= 
 #    wx    ‫  و  درر‬v  ‫  اور‬p‫  ر‬q  VW‫  اور‬d  e
  tu  tu  J  f‫د‬
 ، ! ‫۔‬y z> 

: ‫ف د‬
  
 ‫را ض‬  

ِ
 ‫ ام ا‬-}~ 
ُ ,ِ ّ ‫ ت‬A F ‚ z !‫ﻴ‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ { €  ر‬- }~ 
ُ ,ِ ّ ‫ ت‬

ِ
 ‫ د‡ > † … اور‬% ‫ ا‰ ˆ آپ‬, F < :‫ ` ر‬tu  J !‫ﻴ‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ام  ا„ ƒ  ر‬ 

 ‫۔‬# ‫دو’ا را‘ ار‬
 + Š F ‹Œ " -, ‫ وہ آ‬،‫ ا Žرا‬+ ‫ا " آپ‬R ‫ م‬% ‫  آپ‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

285‫ص‬23 ‫ ج‬28738:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮہ‬, ‫ ﻣﺴﻨﺪ‬2‫ﻞ‬5‫ﺣﻤﺪ ^ﻦ ﺣﻨ‬, ‫ﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻼﻣ'م‬,(1)

9


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

10


‫د او  راس   ج‬

‫ض‬
  ‫“  آپ    و‬:  ‫را   ں  ل  د ؟  اور   ں    ؟  اس    ض‬
" 

    ‫  *ر  )  (  اور‬+  ,  %      ‫!ار  در  د‬$ # ‫  دس‬%  ‫      آپ‬،‫'ں‬
"
.
. 

$ $‫ﻻ‬, +, ‫ ﻤ *ﺔ‬$‫ﻴ! رﺣ‬$ ‫   ﻋﻠ‬5‫م  ا‬/‫  'ں۔”  ا‬/0 

v

: 

/!
8  

‫م‬
,

1

‫پ‬
‫ آ‬
،
‫ 'ں‬
23 

$ 

J

.
.
D
    ‫ف‬F  G  ‫!ض‬8 ‫را‬C    !‫ؤ‬:  ،(  ;<  =  ‫  ?ری‬1  @‫ی  و‬A !
 O P ‫۔  اور‬Q R 1  S ‫ہ‬T‫۔  اب آ‬I  ‫اہ‬K L M  N‫  ا‬% ‫  آپ‬N‫د ۔ اور    ا‬
( 1)

”‫ دو۔‬D‫ف‬
  F U‫ و  ہ‬V‫ا '  ا‬W 1 @‫ی و‬A ‫ل‬
  ‫ف ?رے د‬Y
.
Z
ِ   " _c
ُ ِ ّ َ  [: 
‫! ]ن‬8 !  ‫    اور  "رے  ا‬
 5‫م ا‬/‫ا‬
"
.
ِ
 ‫ اور‬f/!8 g L 23 ‫ر‬h i ،L ‫ت‬k ‫رک‬m  !‫ﻴ‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫  ر‬d e‫م  ا‬/‫ا‬
.
 @‫ل در‬n U L ‫ا 'ا اس‬W ‫ف‬Y O  ‫ دل‬o ‫ اس‬p  ‫ د‬D ‫ف‬F ‫ض‬8 ! q‫ف ا‬r R
"
 ‫ ر( ۔‬Ds
   ,F t' uD ‫ہ‬$v 
! # ‫ی‬
  ‫ر‬w‫ی و ا‬xy 
!] 
ِ 5‫م  ا‬/‫ا‬
ِ   " _c
 d  e‫م  ا‬/‫ ا‬
ُ ِ ّ َ !  ‫    اور  "رے  ا‬
.
. ]
 uD  ‫ض د‬8!  ‫ف‬r R % ‫<~ }وں‬
 ‫۔ آپ‬z  @‫ل در‬n ٰ‫ﻴ!  |ی‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ر‬
.
 „‫…دہ ر‬Y † 1  €   ‚ L ‫ض‬8 ! ‫۔ اور‬uD ƒ ‫ م‬U 1 ‫ در*ر‬p
ِ 5‫م  ا‬/‫ا‬
ِ   " _c
‹    ‫ﻴ! Šد‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫   ر‬d  e‫م  ا‬/‫ ا‬
ُ ِ ّ َ ،‫ؤں‬:  '  R  ‰    ‫‡  ˆ Šد‬
،   ‫ ‘۔‬uD ŽŒ 
  ‫ت‬
   o، ‫Šد‬
  ] ] oٰ  ‫ |ی‬N‫ ا‬U1

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

260 ‫ ص‬2‫ﻻول‬, ‫ﻟﺠﺰء‬, 21‫ ج‬2!‫ )ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠﻴ‬+, ‫ﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ! رﺣﻤﺔ‬, ‫ﻻﻋﻈﻢ‬, ‫ﻻﻣ'م‬, y‫(ﻣﻨ'ﻗ‬1)

10


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

11


‫د او  راس   ج‬

:   ‫ت‬
  
 ‫  د‬

ِ ‫ام  ا‬
ِ   

 ،        ‫ﻴ!   ا  زہ‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ ام  ا     ر‬ 
ُ ِ ّ َ
4 
$ %& ، ' (& )* ‫ں‬,‫ اور و‬/ ‫ت‬1 ‫ی‬6 
 ; ، ‫ " !ن‬# ‫ ا‬
3 5 7 ‫پ‬9‫د‬
ِ ‫ ام ا‬
ِ 

 ‫ض‬C D !‫ﻴ‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ ام ا   ر‬
ُ ِ ّ < ‫ار " &( د@ ? >=ں‬A‫ د‬7
P
ِ K‫ے  آ‬N  ‫۔‬QR  
S  ‫ے‬H  I  (&  J  ‫ر! اس  !ن‬E  F  7
‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫ ام  ا   ﻋﻠ‬
U
‫ا  ر‬A‫ د‬7 ‫ < اس‬I Z‫ اور ا‬W ‫وض‬X ‫ا‬N Y " ‫ اس !ن‬F  3T ‫د‬V‫ ار‬
< ‫م‬v $ ‫ﻻ‬,$ +,
U

[
ُ 
6 J  F ‫ں‬S  ‫ ڈر‬I ] ^ _` a b D
'   ‫ ر‬c I ‫ وا>ں‬d ‫د‬e f ‫د‬3

 ;“:W  ‫ن‬3T  " ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫   ﺻ‬h  ‫  وا‬ij  kl  ‫ؤں۔‬R  S
[
( 1)
‫  ۔‬W‫ے ر‬H I $‫پ‬
  9‫ آپ د‬،rs” ‫۔‬W ‫د‬e ‫ وہ‬oR p ab
   D ‫ض‬
  T3 

:‫  د‬
  
    ‫ض‬
  

 € ٔ'‫ وا‬،x  ‫ و‬y‫ ِد د‬z ،{‫ ام ا‬،‫  ا}ٰ  |ت‬I t  (u‫وی ٰ ر‬w

[

[
 ˆ3T  ‰  J  d  a    ‫ض‬T3   ‫ﺣ ٰﻤﻦ‬$ ‫ﻟ ﺮ‬, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫  ‚  ا„ہ  ا‡  ر†  …ن   ﻋﻠ‬،ƒ&‫ر‬
[
[
5 ‫ وہ‬S _` ‫ و Žہ‬a   ‫ض‬T 
‫  ۔‬W ‫د اور Œا ‹ام‬e  
3 * ‫ وا‬i‫ض د‬T3 “:Š

U 
M K I HO“:Š  ˆ3T  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬+, ‫  رﺳﻮل‬W  I  ‘’
K L N 

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

188‫ ص‬2‫ﻻوﻟﻴ'ء‬, ‫ة‬v‫ﺬ‬Z(1)

11


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

12


‫د او  راس   ج‬ 

S
S
” ‫ ہ     وہ  د ۔‬
  ‫ض‬
  ”= 9 R 'F P % Q

( 1)

1191113113 21111 291 19111213
1

 ‫رے  ا  ! د  ام اور !      وا م‬
# # 
 ‫دود‬. ‫ اور‬- ‫ری   * ) وہ‬, ‫  اور  ام ( ' اس‬ 
$  
 % & ‫۔ اس‬ 

 &  ‫( ﻋﺰ و ﺟ ﻞ    آنِ  =<;ک    اس‬2   &  3  ‫ل‬5  6‫ا‬7  &  ‫  اس‬8)‫دۃ  ۔‬/‫ا‬
#  

K
  &‫  ہ‬M ‫  رہ‬
:  278 ;= 275 JL‫ آ‬
ٔ ،CD ‫ ۔‬EF %G ‫ر‬HI 

  S   TU  ‫د‬V X ُ   ‫ وہ‬: ‫ن‬O‫  ا‬P    ٔ Q R ‫ﻮ ن‬$ ‫ﻮ *ﻣ‬$ ‫ *ﻘ‬f ‫ ﻻ‬,‫ﻟﺮ{^ٰﻮ‬, ‫ﻮ ن‬$ ‫ﻛ * *ﻠ‬$'‫ﻳ ﻦ ﻳ‬$ ‫ ﻟ ﺬ‬, 

  Y   Z  ‫  _  دن  ^  ]ے  )ں‬%` !* ‫ *ﻄ‬5‫ ﺨ‬a ‫ی ﻳ‬$ ‫ﻟ ﺬ‬, ‫ﻮ *م‬$ ‫ *ﻘ‬f '‫ ﻻ ﻛ ﻤ‬, 

b K d  ‫  ]ا  )= ;    وہ‬e ‫ﻢ‬$ €* ‫ ^ 'ﻧ‬G
  a     c‫ آ‬
~‫ﻟ ﻤ {ﺲ‬$ , ‫ﻴ ٰﻄ *ﻦ ﻣ ﻦ‬$ ‫ﻟﺸ‬, 
‫ؕ ذٰﻟ‬
    ‫ ں‬f‫  ا‬g   h   ‫  ا س‬i   )   ; K= ‫  د‬j   ‫ط‬l  ' 

  ‫    او ر‬m F  _   6   ‫ د‬V X ُ n   o   p   q
  d   n   ‫ د‬V X ُ   ‫  او ر  ا م‬r   p     ‫ ل‬s  
  ‫  او ر‬E‫  آ‬t     ‫ا س   _  ر ب   _   = <; س‬
  v     w       ‫ ل‬s  ‫  ا‬n   x ‫; ز  ر‬b =   ‫و ہ‬

ۘ,‫ﻟﺮ{^ٰﻮ‬, ‫ﺜ *ﻞ‬$ ‫ﻴ *ﻊ ﻣ‬$ K5 ‫ﻟ‬$ , '‫ ﻤ‬K ‫ ﻧ‬, ,‫ﻗ' *ﻟ ‚ﻮ‬

,‫ﻟﺮ{^ٰﻮ‬, ‫ﻴ ﻊ و … م‬$ K5 ‫ﻟ‬$ , *+, ‫ ﺣ ﻞ‬,‫و‬
!{ٖ ^‫ﻦ ر‬$ ‫ﻮﻋ ﻈ ‰ﺔ {ﻣ‬$ ‫ہ ﻣ‬ ‫ﻦ ﺟ ٓ' ء‬$ ‫ﻓ ﻤ‬
‫ط‬

‫ﻣﺮ* Œہ‬$ ,‫ﻒؕ و‬ 
‫! ﻣ' ﺳﻠ‬ ‫ ٰ€ﻲ ﻓ ﻠ‬a $ ‫ﻓ'ﻧ‬
G
~ +, ‫& ﻲ‬, 
‫ﻦ ﻋ' د ﻓ'*وﻟ Žﺌ‬$ ‫ؕ و ﻣ‬

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

(1)
713‫ ص‬217‫ ج‬2 !‫'وی رﺿﻮﻳ‬a‫ﻓ‬
ٰ

12


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫ۚ ]* ‪$‬ﻢ ﻓ ‪ $‬ﻴ €' ٰﺧﻠ *ﺪ ‪$‬و ن‬
‫‪$ ,‬ﺻ ٰﺤ *‪, y‬ﻟ ﻨ'ر ~‬
‫‪, +‬ﻟﺮ{^ٰﻮ‪ ,‬وﻳ* ‪$‬ﺮﺑ ﻲ‬
‫“‪ —۲۷۵‬ﻳ ‪$‬ﻤ ﺤ *ﻖ ‪* ,‬‬
‫‪ +‬ﻻ ﻳ* ﺤ š‪ y‬ﻛ * ﻞ‬
‫‪,‬ﻟﺼ ﺪ ٰﻗ™ ~‬
‫ؕ و‪* ,‬‬
‫ﻛ ﻔ' ›ر ‪,‬ﺛ ‪ $‬ﻴ‪› K‬ﻢ “‪ ,—۲۷۶‬ن ‪,‬ﻟ ﺬ ‪$‬ﻳ ﻦ  ﻣﻨ* ‪$‬ﻮ‪,‬‬

‫‪,‬ﻟﺼﻠ ٰﺤ™ و‪,‬ﻗ' *ﻣﻮ‪, ,‬ﻟﺼ ﻠ ٰﻮ ة‬
‫و ﻋﻤ *ﻠﻮ‪ž ,‬‬
‫و ‪* Z‬ﻮ‪, ,‬ﻟﺰ ﻛٰﻮ ة ﻟ *€ ‪$‬ﻢ ‪$ ,‬ﺟﺮ* *] ‪$‬ﻢ ﻋ ‪$‬ﻨ ﺪ‬
‫ر {^ € ‪$‬ﻢۚ~ و ﻻ ﺧ ‪$‬ﻮ ‰ف ﻋ ﻠ ‪$‬ﻴ€ ‪$‬ﻢ و ﻻ *] ‪$‬ﻢ‬
‫ﻳ ‪$‬ﺤﺰﻧ ‪*$‬ﻮ ن “‪ —۲۷۷‬ﻳ Ž ' šﻳ €' ‪,‬ﻟ ﺬ ‪$‬ﻳ ﻦ  ﻣ *ﻨﻮ‪,‬‬
‫‪ +‬وذ *ر ‪$‬و‪ ,‬ﻣ' ^‪  ‬ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫‪* ),‬ﻘﻮ‪ , ,‬‬
‫‪,‬ﻟﺮ{^Žﻮ‪$ , ,‬ن *ﻛ ‪$‬ﻨ *‪$ a‬ﻢ šﻣ ‪$‬ﺆ ﻣﻨ ‪ $ 4‬ﻦ “‪—۲۷۸‬‬
‫)پ‪,23‬ﻟ‪r5‬ة‪( 278'Z275 :‬‬

‫ ‬
‫نِ   ول‪:‬‬

‫‪13‬‬
‫‪‬‬

‫ ‬
‫او ر  ا س     م   ا    
د    او ر    ا ب  ‬

‫ا    ے     وہ  دوز    و ہ  ‬
‫اس    ں  ر   ۔   ‪#‬ک ‬
‫‪( ,‬‬
‫(‬
‫) '   ُ ‪/1‬د  ‪  $‬اور ‪&  ')*+ . -‬ات  ‪  $‬اور ‬
‫ ‬
‫(‬
‫‪,‬‬
‫ ‪  5  6  $‬آ)'  ‪2')  3$‬ا   ‪+.-‬ا  ‪7‬ر۔ ‬
‫>  =  وہ    ا<ن  ‪  9:‬اور  ا‪  8‬م  ? ‬
‫اور  ‪D‬ز  ‪  A  BC‬اور  ز‪ٰ$‬ۃ  دی  اُن    ‪  E‬ان ‬
‫  رب    )‪'J‬س    اور  ‪  I‬ا‪ H  5‬‬
‫ا‪  K  LM‬اور  ‪  O  H  I‬۔  اے  ا<ن  وا‪  N‬‬
‫‪  Q‬ڈرو  اور  ‪V‬ڑ  دو    )‪  T'-‬رہ  ‪R    S‬د  ‬
‫ا‪W X‬ن ‪K‬۔‬
‫ ‬

‫ِ‬
‫`ت  ^] ‪ٰ Z‬‬
‫ \[ '   ‪  d   e   f‬ا‪a  bc‬ا د  آ ) ‪'-‬دی   ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! ر ‪$‬ﺣ ﻤ *ﺔ‬
‫ﺻﺪر ‪,‬ﻻﻓ'ﺿﻞ‪  ،‬‬

‫‪ l‬‬
‫ ‬
‫‪( Z‬‬
‫‪$ , +,‬ﻟ ﻬ'د ی “ ا  ان”    اس ِ‬
‫ آ‪'m    i  j‬نِ  ‪+ .‬ول    )‪'-‬رے ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‪( Z‬‬
‫  ‪n  H‬ں  ‪  u“ :  op+ q‬آ‪  j‬اُن  ا‪t‬ب    ‪')    s‬زل  ‪R    3K‬د  ‪ A‬‬
‫( ‬
‫ُ| ‪' )  {+‬زل  ‪R  y  Q  zK‬دی  ‪  x‬د‪  w  o  b‬اور  اُ ن  ‪X  A‬اں  ‪v‬ر  ‪R‬دی ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪13‬‬
‫‪‬‬

14


‫د او  راس   ج‬


  ‫  اس      د 
     د     
زل‬، 
 ‫ر! ُ د ووں   ذ‬ 

 *   +,    -.  /  
 0  ‫  ا  د  *  اب‬#  ‫ر‬$  %  ‫ وا)  ا(ک  &  اور‬
5
( 1)
ٖ”‫۔‬3 4 67
>
:; 
<4 
= ‫ار?د‬ 
‫ 'ر ک و ) ﻌ'&ٰﻲ‬5 Z /  ‫اس‬

 G H ‫و‬I  J K‫  ا‬L‫  ا‬M :‫ن‬DE‫  ا‬F ٔB46 ‫ {ﻣ ﻦ‬S
› ¥
$ ^ ,‫*ﻮ‬$ ‫' ذﻧ‬$ ‫ ﻓ‬,‫ﻮ‬$ ‫ﻌ *ﻠ‬$ ‫ﻢ )ﻔ‬$ ‫ن ﻟ‬$ '‫ﻓ‬
 ‫  اور‬O  P‫ا‬Q  R  ‫   اور    رل‬NI
 S T J N U ‫  <ل‬V‫ ا‬W‫  ا‬H ‫و‬I  XH T L‫ا‬
‫ ] [ن ۔‬J  ‫ؤ‬Z ‫\ [ن‬

‫ﻢ‬$ *‫*ﻢ ﻓ ﻠﻜ‬$ a$‫*ﺒ‬Z ‫ن‬$ , ‫ﻮﻟ ٖ!ۚ و‬$ ‫ و ر *ﺳ‬+,
‫ﻮ ن و ﻻ‬$ ‫ ﻠ *ﻤ‬$‫ﻈ‬Z ‫ۚﻻ‬ 
‫ﻢ‬$ *‫ﻟ ﻜ‬,‫ﻣ ﻮ‬$ , ‫و *س‬$ ‫*ر *ء‬
(279 :‫ة‬r5‫ﻟ‬,23‫— )پ‬۲۷۹“ ‫ﻮ ن‬$ ‫ ﻠ *ﻤ‬$‫*ﻈ‬Z

:

ِ
ٰ a  ‫ت‬d
+, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫اد  آ 
دی   ﻋﻠ‬g  hi‫  ا‬j  k  l  _` 
  ‫ﻻﻓ'ﺿﻞ‬, ‫ﺻﺪر‬


> َ

ِ   ‫ﻟ ﻬ'د ی  اس‬$ ,
‫{  ;۔‬
v y 
v vwِ xَt  ‫  و‬u‫   َو‬s“:&  m<4=  n    ‫ر‬o  p‫آ‬
v ‫  و‬zo    {

 ‫  اُن‬،ƒ„  ‫ے۔‬I  *  ‫  ‚ر‬O  P‫ا‬Q  R  ‫)}(€    ل     اور  اس  رل‬
 R ‫     اور  اس  رل‬# ‫  ‰ض‬s  ‫…  ‹ڑے  اور‬,  ‫ا‡ب    ا†  دی‬
5

( 2) 

 ‫  
ب؟ اور‬# Œ
  P
  ‫ا‬Q
”‫ Ž۔‬p
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

278 ‫ﻻﻳﺔ‬, ™‫ﺤ‬Z :‫ة‬r5‫ﻟ‬,23‫ پ‬2‫ﻟﻌﺮﻓ'ن‬, ‫ﻦ‬Ò,‫(ﺧﺰ‬1)

279 ‫ﻻﻳﺔ‬, ™‫ﺤ‬Z 2‫ﻟﺴ'^ﻖ‬, ‫ﻟﻤﺮﺟﻊ‬,(2)

14


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

15


‫د او  راس   ج‬

3113 21111 291 111111591131
1 


ِ 
، ‫   ۔‬
   

‫ اد  ر    د ر‬

:  ‫ ت‬
   

 ‫ت‬2“:  '*+,  ِ‫  ن‬.  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫  و)   ﺻ‬%‫&و ِر‬،'(  ِ ‫ہ‬#

 ‫ﻦ‬$ 4‫ﺟ ﻤ ﻌ‬$ ,‫ﻢ‬$ €‫ﻴ‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ *ن‬,‫ﺿ ﻮ‬$ ‫@  <ام  ر‬A  ”‫۔‬9  :‫د  <;  وا‬+,* =+ ‫ہ  و‬3    4  5  6  ‫وں‬8

 ‫*د‬G‫؟” ار‬9  E  D8  ‫ت‬2  ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ!وہ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+* ,‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬+, ‫“ﻳ'رﺳﻮل‬:  ‫ض‬C  ;    

‫*   ﻋﺰ‬,<  K  .  M    *,<  K  L*,  6‫(ا‬3) ,< 
* ‫دو‬J(2) *,<  ‫ک‬I(1)“:* , 

 

 T  U‫  و‬R VW  ‫  دوران‬R  S+ (6)  *,O  ‫  ل‬.  Q(5) *,O  ‫(د‬4)  E  ‫ام‬N  ;  ‫و ﺟ ﻞ‬ 

(1)
* ‫گ‬Z<X
”‫۔‬,a 
* b c ‫ں‬d‫ر‬e]
  ^ ،‫*دی _ہ‬G،]‫\ا‬,[* ‫(اور‬7),J 

:   ‫ی ک‬
  ‫  د ر‬ 

+ +    ‫وی‬l 6 !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫ ^ﻦ ﻣﺴﻌﻮد ر‬+,‫ﺪ‬5‫* ﻋ‬,k
m
    n  o
h ُ ِ ّ َ   ‫ ت‬f 

‫ے‬
  ‫زت  د‬J‫ک  <;    ا‬t  u  ‫ں‬v‫  وا‬m  ‫   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  اس‬d  pJ  q  ‫*  اور  د‬,‫  ز‬
(2)

‫ ۔‬w‫د‬

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

‫ل‬,‫ﻣﻮ‬, ‫ﻟﺬﻳﻦ ﻳ'ﻛﻠﻮن‬, ‫ن‬, ‫ )ﻌ' ٰ&ﻲ‬+, ‫ ﻗﻮل‬S'^ 2'‫ﻟﻮﺻ'ﻳ‬, S'a‫ ﻛ‬2‫ﺨ'ری‬5‫ﻟ‬, ‫(ﺻﺤﻴﺢ‬1)
242‫ص‬22 ‫ ج‬22766:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻻﻳﺔ‬,..ªa‫ﻟﻴ‬,
69‫ ص‬2‫ﻟﺜ'ﻧﻴﺔ ﻋ¬ة‬, ‫ﺮة‬45‫ﻟﻜ‬, 2j‫ﺮ ﻟﻠﺬﻫﺒ‬Ò'5‫ﻟﻜ‬, S'a‫(ﻛ‬2)

15


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

16


‫د او  راس   ج‬ 


  
  
  ‫  د‬
:    

 ‫ ن‬ 
‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ    ن  ت‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫و ِر  ذن   ﺻ‬،‫ں    
ن‬ 
% 
%
( 1)
”‫ "!  ۔‬#$ &
  '
  $ ( )
  ‫  م‬+ ‫ "!   اس‬#$ ‫  د‬- )‫  م‬+ .“: 

:  

  

  ‫  د  ر‬ 

 ،‫ =ِ رو ِز ُ ;ر‬،>‫ے آ‬A B  ‫وی‬D E !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫ہ  ر‬2 
" 4 3 5‫( ا‬79 
ُ "ِ ّ ‫ ت‬: 

Iِ B Q R ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫ر  ﺻ‬F‫ورد‬G  ِ‫  ذْن‬I(ِ ‫ر‬J  ‫  و‬K    LM  ‫دو‬
 ‫اج‬O P 
]

]

 ،_ (‫ے‬2 I ‫ے‬2I )  ‫ح‬Z  [  ‫وں‬X  U    V  ،‫را‬WE  ‫س‬$(     ‫م‬+  S‫  ا‬T‫)   "ا‬ 

$ )  V
 j“:cd  E  e‫ا‬f  g  )  ‫  ر  _۔‬h  i‫  د‬E  4 
3 I(    ‫  `ں‬ab 
( 2)

”‫۔‬Q ‫ر‬r ‫د‬- j“:[ ‫ض‬qg
  ‫ں‬
  o‫؟”ا‬Q ‫گ‬m ‫ن‬n
 s t ،uh v ‫ا‬w b xy z‫ ) ا‬U ‫ {رے‬3 ‫وڑ  آہ! آج‬$  %  ‫آہ‬ 

 

 gˆ  ‫د‬- ‫  ƒ‚  ؟‬P‫دا‬2 I „  ‫  ‡  †اب‬j    €  ‫ (  ۔‬h  ‫)  ~}ل  آ‬
]
 ) ‫ے Œں۔ان‬X    ‫ Ž ن‬B  ‫ے Œں‬2 I ‹‫  ا‬U   ‫‰ں‬m  Š‫وا‬ 

$
 • ‫ 'ر ک و ) ﻌ'&ٰﻲ‬5 Z ‫  †اب  ۔‬T”  ‫  اور   و‘ہ  Œں  ۔  “  ’ر‬ab 

 ‫۔‬u ‫ —ظ‬E˜
  ‫  د[ آ‬- nP
 I
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

70 ‫ ص‬2‫ﻟﺜ'ﻧﻴﺔ ﻋ¬ة‬, ‫ﺮة‬45‫ﻟﻜ‬, 2j‫ﺮ ﻟﻠﺬﻫﺒ‬Ò'5‫ﻟﻜ‬, S'a‫(ﻛ‬1)
72‫ص‬23‫ج‬22273:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2'^‫ﻟﺮ‬, ‫ﻲ‬U ‫ﻐﻠﻴﻆ‬a‫ﻟ‬, S'^ 2p,‫ﺠ'ر‬a‫ﻟ‬, S'a‫ ﻛ‬2!‫^ﻦ ﻣ'ﺟ‬, ‫ﻦ‬o‫(ﺳ‬2)

16


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪17‬‬
‫‪‬‬

‫ ‬
‫ ِ‬
‫  ‪:‬‬
‫ ‬
‫‬
‫دی  رو  ر   ‬‫  ‬
‫    ر‪ ) *+, j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *!    وی     ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ب‪ ،‬‬
‫ت ّ ِ ُ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ٖ‬
‫‬
‫دا ُ ب‪*   ،‬ﻣ ﻨﺰ ‰ہ ﻋ ﻦ ‪$ ,‬ﻟ *ﻌ *ﻴﻮ‪ S‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ! و ﺳﻠ ﻢ "  ‪%‬د  ‪  "$‬وا‪ ،#‬‬
‫ ‬


‫‪ " /‬وا‪ ،#‬ا س  & ‬
‫ ‪ -   .‬وا ‪ #‬او ر ا س   ‪+‬ا*ں (  ' &  اور  ‪ 0    1 2‬‬

‫‪ 7)  3‬ہ ‪ (5‬‬
‫‬
‫ا   ‪:‬۔ ‬

‫)‪(1‬‬

‫وی۔‬
‫او  ر‪  %‬د( ‪+‬ا  ہ> وا=! د‪A B C‬ر و@   ‬‫;  ‬
‫اے ‪%‬دی ‪  $‬‬

‫ ‬
‫‬
‫ ز ‪:‬‬
‫ں ‬
‫  ا   ‬

‫  د‬
‪J‬‬
‫‪  FG  H‬آ‪ D‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠ ﻢ  ‪12  M‬نِ  ‪L‬ت  ‪ K‬ن  ‪  %  P  Q“:‬د‬


‫ ز ‬
‫  ‪ 72‬دروازے  ‪  ،:‬ان  ‪  XY    5‬ا‪  TU  V    W‬د  ا‪1  S‬ں    ‬

‫‪Z‬ے۔”‬

‫)‪( 2‬‬

‫`‬

‫`‬

‫ا‪ e‬‬
‫ روا‪ِ Mc  5  d‬ر  وا‪ a َ b‬ر‪]  Q  ^  ،‬ں    ‪G‬د\ر   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬‫`‬

‪J‬‬
‫  ا‪ TU f  g‬‬
‫ ‪K‬ن ‪%“:‬د  ‪ 70‬دروازے ‪ ،:‬ان ‪ h  5‬‬
‫‪12 M‬نِ  ‪L‬ت ‬


‫)‪( 3‬‬
‫ ز  ‪Z‬ے۔”‬
‫ں ‬
‫  دا‪  1 S‬‬
‫ﻣ‪KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‬ﺪﻳﻨ!‬

‫)‪(1‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ 2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﻤﺴ'ﻗ'‪ S'^ 2p‬ﻟﻌﻦ ٓ‪,‬ﻛﻞ ‪,‬ﻟﺮ^' و ﻣﻮﻛﻠ!‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪21598:‬ص‪862‬‬
‫)‪,(2‬ﻟﻤﻌﺠﻢ ‪,‬ﻻوﺳﻂ‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪ 27151:‬ج‪25‬ص‪227‬‬
‫)‪(3‬ﺷﻌ‪, y‬ﻻﻳﻤ'ن‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪25520:‬ج‪24‬ص‪394‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪17‬‬
‫‪‬‬

18


‫د او  راس   ج‬

ِ ،‫   ت‬
ٰ ‫ے  آ  ا‬
ٰ  ‫  وی‬p$ ‫ﻟ ﻌﺰ‬$ , S{ ‫ﺣ ﻤ *ﺔ ر‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫ ِد  د  و   ﻋﻠ‬،‫ ام  ا‬
*
ِ + ‫ اس‬. 307 ‫ ص‬،17 ‫ر ج‬
 ‫د‬1 2 3 4“:    ! "# $ % ‫  ')(ک‬,- 
*
 ‫=ن‬5  ‫  ذرا‬4 6 ?  ‫ ار@د‬
' ;  ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬+, ‫  رﺳﻮل‬5‫  ا‬67  8  9  :‫ ا‬+ ;
 ‫ر‬R)' (70)A A B ‫ ں‬D‫') ا‬+  6 ‫ل‬F G H ; 9 ‫ اس‬I J ‫چ‬1 L # ‫ ڈال‬N O
T T
( 1)
”‫۔‬V ‫ح روا‬X Y8
  ;  Z
  6
  [
  ‫^و ]  ہ  و‬
  ‫ _ا  م‬8‫  د‬1‫)  ۔‬# 
' )‫ز‬
' 

:‫ ا   گ‬

 d  O  ‫  دور‬e  a c ( ُ ‫    اور  رے ا  ! اس‬

T
 B  ‫ح‬X  ‫ح‬X  ‫    اور‬g#  ‫م‬h  i  O  ‫'رے‬R )  ! (Interest)  ‫د‬1  ‫اد‬a f‫ا‬
 l‫  ا‬m  ‫د‬1  I    n  o   ،  g#  p %  m  qr  ‫  را‬O  ‫ت‬jk  ‫دی‬1
 #  x  ‫ر‬R')‫دی  ;رو‬1  5‫    ا‬n  o   ‫؟‬6  t   u  m  ‫وں‬v‫'ت  اور  و‬+)‫  روا‬w

 #  €  ‚  O (International Market)  ‫ی‬y  z‫  }  ا|{ا‬4  ~  ‫د‬
 ‡  ˆ‰‫  ا‬o   ‫  ƒ  رہ  ‹Š  ~۔  اور‬B  ‫    دو…ی  {„ں‬n  o   ‫†  ~؟‬
   m  ‫ح‬X  ‫ح‬X  ،  gŽ‫  ا‬%  ‫  ں‬#  J  ‫  آڑ‬m (Interest rate)  ‫د‬1  ِ‫Œح‬
“
 ‫ ۔‬g# p% m q’ ‫ را‬a c
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

(1)
307‫ص‬
  217‫ ج‬2!‫'وی رﺿﻮﻳ‬a‫ﻓ‬
ٰ

18


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

19


‫د او  راس   ج‬ 

ِ ،‫ا ٰ 
ت‬
 "‫  اہ ام ا‬ 
، ‫  ر‬
ِ  ٔ‫ وا‬، ‫  ِد د و‬،‫ ام ا‬

 &  ‫ ) ا*  (ال‬+  ,  -‫  ا‬.   ‫ﺣ ٰﻤﻦ وی ٰ  ر‬$ ‫ﻟ~ﺮ‬, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫ن   ﻋﻠ‬$  %‫ر‬ 

4
‫ﻴ *ﻊ‬$ K5 ‫ﻟ‬$ , '‫ ﻤ‬K ‫ ﻧ‬,) :  <  =  ‫وں  @  ا?اض‬23& “:0  123  ‫د‬5‫  ار‬67  8‫اب  د‬/ 
 
‫ل  او  ر‬K  L  M‫و‬23  ‫و‬NO2) P  /  Q  ‫۔‬C  D  E  ‫  (د‬F  G  H  IJ (ۘ,‫ﻟﺮ{^ٰﻮ‬, ‫ﻞ‬
* ‫ﺜ‬$ ‫ ﻣ‬ 

”‫۔‬C 7  
VW
  F  G
  .
  H
  ‫؟‬C
  ‫ق‬
  3 
2 =.
  ‫ن‬
  ‫ ا‬71
  S ‫ام‬T L‫(  د‬
 [  &  ‫ @   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬p$ ‫ﻟ ﻌﺰ‬$ ,S{ ‫ﺣ ﻤ *ﺔ ر‬$ ‫ﻴ! ر‬$ ‫  ا ٰ  
ت   ﻋﻠ‬Y  +  @S  Z  ‫[  ا?اض‬ 

‫ ﺣ‬,‫ ) و‬:=  Z  ‫ن‬23
 ‫ام‬T  ‫  اور‬H  E  ‫ل‬K  @   \ ( ,‫ﻟﺮ{^ٰﻮ‬, ‫ﻴ ﻊ و … م‬$ ‫ﻟﺒ‬$ , *+, ‫ﻞ‬ 
4
c e ‫و۔‬S ^ _` a
L   d 
ِ  ،7 ‫ن؟ `ے‬L 7 17 Q“:) 23 ‫د‬5‫ار‬ 
 ] ‫= (د۔اور‬
f
c p  +  @q  r،0  1h  g‫د‬
)
 .  ij  +  k  l‫  آج  د‬،17  o  d 

 ‫ں‬s  [  ،C  hJ  [  t  ‫ے‬S  ‫ی‬v  ‫ف‬T    x‫  د‬y  z  ‫  |{ن‬t  C  ‫  }ل‬E  y 

c c  ‫ ~۔‬7 
‫ن‬
  ‚ ƒ  + ‫ ˆ ‡† }زی „ں‬M 
‫ €ں‬،~ 7  
 ‫؟ €ں‬C
4
 ‫ں اور‬s ‫ ‰ر‬+ ‫ اَŠی‬،Œ َ‫ اَز‬، ِ‫ہ‬5‫د‬c ،‫ اس  اک‬F ‘7 o ‫ }ل‬E ‫و’اں‬ 

( 1)
”‫۔‬C †‫”“ دا‬
  k 
  ‫& دم‬،  p • 

 ‫  دی‬S  ‫  [  ”  —د  –    زم‬t  C  S  
˜  ™  `  ‫  š  و‬L  ‫  ان  ا›ت‬/  ‫اور‬
J
   ‫ آج‬/“:0 C‫   ر‬p$ ‫ﻟ ﻌﺰ‬$ ,S{ ‫ﺣ ﻤ *ﺔ ر‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫ ِد  د  و     ﻋﻠ‬،  ‫  
ت‬
ٰ ‫œ؟  ا™  ا‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

(1)
359‫ ص‬217‫ ج‬2!‫'وی رﺿﻮﻳ‬a‫ﻓ‬
ٰ

19


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

20


‫د او  راس   ج‬ 


 &$َّ %ُ    ‫       ر    ۔  اور    آج  ا م‬ 
         
    ‫ی‬
,
'
”‫ ۔‬/(01‫ی‬
  ‫ر‬
  ‫ آزاد‬4) 
  َ ( ‫ے‬+. - 
'
' 8
0   6  7  ‫ا س‬
@
    7  = 
+ ،  BC    @  7  ‫ن‬E  ?‫  >  د‬:  ;<+=  ‫د‬9‫ار‬
' 
'
ِ S  ِGH  ‫  اور‬I‫  و‬4  ‫ال‬K‫  ا‬4  ‫وں‬+=  >  M  N  O  P  ‫ں‬QE  ،R'
: 1‫ _ار‬
0
‫ دن‬
   `a
  !]

‫ے‬
  ‫۔ ا‬T‫ د‬U‫  ڑ‬W ‫ہ‬Y ‫ف‬H 4‫ت‬
  \ ‫آزادی اور‬
   f ،‫د‬d‫ او‬B  ‫ دے‬e ‫ <ل‬B ‫ دن‬c
 7  ‫  دل‬j‫  وا‬gh  ‫ر‬i  7 

‫ ﻻ‬, WVVۙ U ‫ﻮ ن‬$ *‫'ل و ﻻ ^ﻨ‬
‰ ‫ﻨ ﻔ *ﻊ ﻣ‬$ ‫ﻮ م ﻻ ﻳ‬$ ‫ﻳ‬
WVYX U ‫ﻴ ›ﻢ‬$ ‫› ﺳﻠ‬y‫ﻠ‬$ ‫ ﺑ ﻘ‬+ 
, ‫ﻲ‬°, ‫ﻦ‬$ ‫ﻣ‬

‫   ا۔‬mnk
  l (89،88:‫ء‬,‫ﻟﺸﻌﺮ‬,219‫)پ‬
' 

: 10 ‫<د‬+= a op
   N ‫ب‬
  ‫ے ر‬r !] ‫اے‬
 ‫  اس  د?وی‬v‫  د‬B  U  u‫  ا‬s‫  آ‬t‫ا‬
'
 7  ‫وں‬+ =  N  y    ‫ف‬H  4  wx‫ز‬
 ‫} ~  دی‬+ .-  7  ‫ر`ں‬z  ‫|  {دوں  و‬ 

 ‫ اور‬:‫ €   ے ر‬7 ‫ > وہ اس‬0 1
( 1)

!ٖ ۤ ^ '‫ﻌ ﻨ‬$ a ‫& ٰﻲ ﻣ' ﻣ‬, G 
‫ﻴ‬$ ‫ﻴ ﻨ‬$ ‫ *ﻤ ﺪ ن ﻋ‬Z ‫و ﻻ‬
Z[Z'‫ ﻴ‬$ ‫ﻟﺪﻧ‬,
š ‫ﻟ ﺤ ٰﻴﻮة‬$ , ‫] ﺮ ة‬$ ‫ﻢ ز‬$ €* ‫ﻨ‬$ ‫ﺟ' {ﻣ‬² ,‫ و‬$‫ز‬, 
‫ ‰ﺮ و‬$ 4‫ ﺧ‬G{ ^‫ *ق ر‬$µ ‫ﻴ !ؕ و ر‬$ ‫ﻢ ﻓ‬$ €* ‫ﻔﺘ ﻨ‬$ ‫ﻟ ﻨ‬

(131:!‫ﻃ‬216‫ )پ‬W\]\U ‫ﻲ‬ ٰ $^,

‫۔‬d‫‡ ر† وا‬-10 ‫ˆ او  ر‬
  ‫ق‬
  ‫ب رز‬
  ‫ے ر‬r ‫ …„ ں اور‬P‫  د‬10 ‫ری‬0 ‚

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬
(1)
360‫ ص‬217‫ ج‬2!‫'وی رﺿﻮﻳ‬a‫ﻓ‬
ٰ

20


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

21


‫د او  راس   ج‬

:‫ف  اا ِز  ت‬
  
َ‫ا‬

 ‫    اور  رے  ا  ! رے  ا ف    اا ِز‬
"
  ‫ت‬
  #‫ آ‬
! %‫*و آرا) ( دور ر  ہ‬
  ‫ی‬
  ‫و‬,‫  ح ُ د‬
     ‫ت‬
  
َ

،78‫  ۔‬. /‫ار‬0 1‫ ز‬2‫ وا‬34 5

:‫ َ رو ے‬
  ‫ د‬
  ‫"!رو‬ 

;< " ? َ ‫ت‬B 
‫ﺣﻤ *ﺔ‬$ ‫  ﻋﻠﻴ! ر‬9:ِ ُ   ِ=‫ >  ا‬A 
 ‫ش‬D E F‫   د‬G H‫ رو‬I> J‫  دن  ا‬L‫  ا‬3  ‫ﻟﺴﻤ ﻴﻊ‬,
ُ ِّ ِ
"
" 

  ‫ن! ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬Y  ‫رت‬ZD  ‫“اے‬: >P!Q  ‫د>  اور‬%  ‫وع‬S  >‫ رو‬
ً‫را‬U  V M  NO
b
"
b "
b
َ
I
ِ a‫>  اور  ا‬O 
 E   >O _  >d ] !f 
g

‫ر‬
h
!
#‫ آ‬
‫ش‬D  (  c  ]  E  ^O  _  ‫  `ت‬a‫\  !ا‬
ْ
"
b
ََ ‫ اِس‬q   3P!Q r”‫۔‬iO ‫ی‬j k‫ی  آ‬l  (  ‫ں‬n‫ اور  اس    ر‬,‫د‬
 ‫?ر‬p 
َ
(1)

‫  ۔‬s ‫ھ‬u ‫ں‬v w
  ‫رو‬

%
0
:) ‫ص‬+ ,‫ی‬
  ‫ر‬1/ ّ #
  ‫ت‬

&‫ آ‬
$ ِ (‫د‬

" {
" "
"

;
ِ
I   z  3  !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫   ر‬x  ِ‫ن‬y  > A 
}I~ ُ  ‫ی‬#‫ آ‬
? ُ ِ ّ َ ‫ت‬B
] ‫>  اس‬P!Q ‫ ار|د‬
! ِ ( €
"
"
ْ ,‫  ƒ  د‬3 ‫“ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬:  ‚  r
 Šِ‫‰      ˆ  ا‡   َذر‬P!Q …  † ‫„  اس‬
"
"
"
ِ
ْ ,‫ د‬،‫ؤ‬d ‫ َ رہ‬%O  Ž‫‰  ˆ ا‬P!Q  … † ‫و  اور اِس‬% ‫ ّ  Œ ری‬b  ‫!ت‬#‫آ‬
 „
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬ 

‫'ف‬
32‫ص‬214‫ج‬2p‫ﻟﻤﻮ‬,v‫ﻲ ذ‬U ‫ﻻول‬, S'5‫ﻟ‬, 2‫ وﻣ'ﺑﻌﺪہ‬p‫ﻟﻤﻮ‬, v‫ ذ‬S'a‫ﻛ‬2‫ﻦ‬$ 4 ‫ﻘ‬a· ‫ﻤ‬$* ‫ﻟ‬, ‫ﻟﺴ' دة‬,
* ‫ ﺤ‬Z ,(1)

21


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

22


‫د او  راس   ج‬ 

ِ ‫  اور‬
    !  "#  $(‫ آت  
 ۔  )د(    َ 

 )آت‬ 

,
ِْ 6َ7ْ8ُ:
ِ /‫  وا‬0‫  
 ر‬1  ‫  د‬/‫  وا‬23 ( %،‫دے‬
َ ‫ آت‬
5   ‫  !  دو*)  د‬+-.  

ِ

َ =
‫@  ۔ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬A  ‫ف‬C  D ‫    اور  ?  >   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬/‫  وا‬2(  (5ْ ;‫۔ق۔‬
ْ ُ)

,
 QPْ ‫   َذ ِر‬J N  O ‫ل  اور ُاس‬M‫  ) َروک اور(  ڈ‬F  ‫اب‬H  I  ‫  ڈر  اس‬J  ‫  ڈرو  *)  اس‬$
(1) 

  ‫ د‬

 ‫ آ‬
ِ ‫ و‬ 

‫دہ‬ 
    ‫س ا‬

‫ ر ا‬

”‫۔‬

:‫آہ   د! د‬
P X  1  ‫ن‬Z !&'  ()‫رے  ا‬%  ‫  اور‬#  #
 T‫  د‬U  V‫ ز‬ 

 ‫ _اوا د^   ا] آپ‬D ‫ `ل‬I ‫ر‬a ‫ا  ے اور‬b ‫ن و‬c d ef I ‫[ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬
‫ج‬
  ‫س!  آ‬+‫وڑ  ا‬.  / !‫س‬+‫  ا‬,  g  ،‫   ے‬h  d  ‫ام  روزی‬k  1 

q
P
D ‫ ۔ اور د‬n‫ ر‬3 o p-  ‫ف‬C D ‫
(ں‬s tu I D
 ? ‫ن‬Z
m
  ‫ و ز‬V‫ ز‬
,
,
‫ض‬
  _  
w  [  x‫  ر‬U  ‫واہ‬.  z  D  ‫  اس  
ت‬$‫    [  ا‬n‫  ر‬3  ( 

{  ‫  اس  |ر‬d
‫(۔‬Interest)‫
 }د‬P   
  n  ‫€ ر‬.  (Interest)‫ وہ }  د‬n  ‫( ~ ر‬Loan)
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

369‫ص‬27‫ ج‬10612:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,2‫ﻻﻣﻞ‬, ¸‫ﻟﺰﻫﺪ و ﻗ‬,‫ﻲ‬U S'a‫ﻛ‬2‫ﻻﻳﻤ'ن‬,y‫(ﺷﻌ‬1)

22


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪23‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫   ر ‪ ،‬ن       وں؟ ‬
‫ ا ‪  ،‬‬
‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔     ‬
‫‪" #$ %‬رہ د ‪“:‬ارے ن ‪.‬ں ‪ -‬؟ ‪* + ,‬دی ادارے ‬
‫ ‪0‬‬
‫ ‪/  ،  12‬ن  ‪   %‬و‪ ،‬‬
‫‪   7  ،8  9  :‬ت  ‪   %‬و‪   ،‬ت   ‪3  4  5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫>‬
‫@   ‬
‫ ?  ‪= < ،‬ض  )‪  ،D  E (Loan‬وہ  @ < =ض  )‪ (Loan‬دے  د‪ F‬‬
‫د دے د ۔”‬
‫‪   H،G‬‬
‫ ‬

‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔  ا‪P !J‬را  ‪  O‬اس      ‪N‬ش      ر‪L‬؟  ‪.‬ں  ن    ر ‬
‫‪0‬‬
‫؟  ا‪ ُ T  $  U  V‬ر‪R‬ؤ! ا‪N  +‬ش   و‪ W  #$  ،D  E  X    Y    Z  ،‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪= < ،‬ض د\ وا‪ E‬ادارے ‪= < [ ،8 ,‬ض ‪،  D E‬د دے د  ۔‬
‫>‬
‫‬
‫<‪ a‬‬
‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔  _ی  ?^  ؟  ]اوار  )‪  ^c<d   (Production‬؟  ‪` b‬‬
‫‪0‬‬
‫>‬
‫ر‪8  5o  5p‬؟  رور  ‪  $‬و‪  n‬و  ‪  m<d‬د‪  l‬؟  ا‪ efghijk‬‬
‫)‪    (Investment‬؟  ‪  s  t  u  (Capital)  Zqr‬؟  ‪.‬ں  ن   ‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ر  ؟  *دی ادارے  ‪<=  ،,‬ض  د\  وا‪  E‬ادارے ‪<= ،,‬ض  ‪،  D  E‬‬
‫د دے د  ۔‬

‫‪v‬‬
‫>‬
‫   ؟  ‪.‬ں  ن  ؟”  ن  اس  ‪    y‬ر‪ L‬‬
‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔  “‪w  4  x‬دی ‬
‫‪v‬‬
‫ں    }د|  ‪w  +‬دی  ‪D    %‬ں  {  ‪  Z  z‬ر*‪q‬ت ‪(Customs,‬‬
‫>‬
‫> >‬
‫‚‚  ِڈں  ~ ‬
‫‪  Z‬‬
‫‪  ،  ƒZ‬‬
‫ {  ‪  ،‬‬
‫)‪ Z،  Traditions‬ڈ‡†  ‪… Z،‬ی‪  Z ،‬چ ‬
‫‪,‬‬
‫اور ˆ ‪‹D + ,‬ں ‪ ‰   Š $‬اŒ ت Ž ‪ 4‬س۔ اس  ‪   %‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪23‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪24‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫‬
‫ ی ر
  ۔   رہ د ‪#“:‬ں ! ن  ؟   ا   ‬
‫‪%‬‬
‫‪% %‬‬
‫‪3‬‬
‫ض‬
‫‪24  5‬دی  ‪ !  ،/  0  1‬ن  ‪&  ،  .‬ض  د‪  -‬وا‪  +‬ادارے  )  (‪  &  ،‬‬
‫‪،0 +‬د دے د  ۔”‬

‫ن ر ؟ ‬
‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔ <ڑی   ؟‪( 9 :‬؟ ‪! 8‬واہ  ‪#،‬ں !  ‬
‫‪%‬‬
‫ &ض ‪،  0 +‬د دے د  ۔‬
‫‪%‬‬
‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔  ‪   AB  >C‬؟  &ض  ‪@  ،0  +‬د  دے  د?۔  >=   ؟ ‬
‫‪H‬ں ‪E F G‬ل  ؟ ‬
‫‪%‬‬
‫ان  ‪M‬م  ‪K‬وں  ‪   J  F  G‬؟    ‪  ،9  I‬ادارے  )  (‪&  ،‬ض ‬
‫‪%‬‬
‫‬
‫د‪ -‬وا‪   )  +‬ھ ‪ ،( P‬آؤ! آؤ! ‪ & S T‬ض د‪ X‬د  ں۔ ‪:/ UV W‬‬
‫‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫ &ض [ ‪ 2YZ‬؟ ‪ !9 !9‬ض     ‪  ،‬د  دے  د  ‪،‬‬
‫‪ \] 8‬‬
‫^‬
‫ ‪YZ‬۔ ‬
‫`‪@ 1‬د _ ‪2‬‬
‫‪ a‬د?   ‪   `،‬‬
‫‪b c‬ڑ  ا‪  @ B‬د  ‬
‫‪%‬‬
‫^‬
‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔ ‪ de fg‬؟  &ض ‪،  0 +‬د دے د  ۔‬
‫ ^‬
‫ت‬
‫ ‪  Yk‬؟    ‪  2Y‬‬
‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔  ا‪i‬رٹ  )‪(Import‬ا‪j‬رٹ  )‪2 (Export‬‬
‫‪%‬‬
‫ض)‪،0 +(Loan‬د دے د  ۔‬
‫ &  ‬
‫‪ ،9‬‬
‫^ ^‬
‫‬
‫‪m‬‬
‫‪ ‬۔۔۔۔۔۔  ‪v‬ٹ  ‪  Yr2 t s u‬؟  ‪   q‬ھ  ر‪p  ،(  a‬ب  ر
 ‪  n‬‬
‫^‬
‫ ڈر‪  ،9  Y‬ادارے  )  (‪ ،‬‬
‫)‪2 ،9  I    ،  z  {C  |  (Financing‬‬
‫‪%‬‬
‫^‬
‫^‬
‫@د  !  &ض  ‪  ،0  +‬ز} )‪|  ،0  rt s u (Land‬ر  )‪v  | (Corner‬ٹ  ‪ ،0  rt s u‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪24‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪25‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫ ‬
‫َ‬
‫   ‪  ،‬د دے د  ۔‬
‫ی ی  ض    ‪
 ،‬ں 
ں   ‬

‫آج    ذرا  ا ِغ  )‪  ( (Media‬ذر'  &‪%‬ں      ‪  #$‬دے    ‬
‫‬
‫‪+‬حِ  )د  )‪)  (    -(Interest rate‬د  ‪  ,‬ض  )‪ُ   ,  6(Loan‬ا‪  0 1234‬ر
 ‪)  ،/‬د  ‪ .‬‬
‫‬
‫‬
‫ ر
‪/‬۔ ‬
‫;‪ : ,‬ا‪B‬ازی اور ا?>ت < ‪ #$‬د ‪  0 312‬‬
‫‪  9‬‬
‫در‪8‬ا‪(  Application)7‬دا  ‬
‫ ‬
‫‪I‬ے  ‪  H  H‬اور  ‪G‬رے  ا‪ / M N O K !CD EF‬؟ ارے >ل و د‪ Q‬‬
‫اور ‪S‬ی ‪R‬ں ‪ ; X0 T .‬ا‪ W‬ا‪   VB‬د ‪) U 312‬دی <رو ‪Y31‬ر اور )دی ] د\ [ ‪ Z‬‬
‫‪a‬‬
‫^۔ا_   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ‪13‬راض  ‪  M  N‬اور  اس  (  ‪G‬رے  `‪   b  ِ`،‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ‬
‫‪j k O‬؟ ‬
‫‪e fg‬اب ; آ‪  i   h‬‬
‫ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ  ﻢرو‪ ^ c‬اور )  د‪ .‬و  ‬

‫ ‬
‫د   ر انِ  ‪:‬‬

‫)د  ‪8‬ر   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  اور ِ‬
‫‪.‬‬
‫ ر)ل  اَ م‪ِ  o  ،‬ہ‪  m‬آدم   ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠ ﻢ  ‬
‫‪x‬‬
‫‪a‬‬
‫ار‪ِ y‬د ‪1Y3‬ری | ٰ {‪:/‬‬
‫ ‪ <s‬ا‪r‬ن ‪/‬۔‪1 ،  vw‬‬
‫ف‪  Y f‬‬
‫‪  u‬‬
‫‬
‫‪      ٔ ‚ S‬ا‪~$‬ن‪  … :‬ا_  ا„  ƒ   و  ‪ i‬‬
‫‪› ¥‬‬
‫ﻓ' ‪$‬ن ﻟ ‪$‬ﻢ )ﻔ ‪$‬ﻌ *ﻠ ‪$‬ﻮ‪ ,‬ﻓ'‪ $‬ذﻧ ‪*$‬ﻮ‪$ ^ ,‬‬

‫{ﻣ ﻦ ‪ +,‬و ر *ﺳ ‪$‬ﻮﻟ ٖ!ۚ و ‪$ ,‬ن ‪*Z‬ﺒ ‪$ a* $‬ﻢ‬
‫ﻓ ﻠﻜ* ‪$‬ﻢ *ر *ء ‪$‬و *س ‪$ ,‬ﻣ ﻮ‪,‬ﻟ ﻜ* ‪$‬ﻢۚ ﻻ‬
‫‪Z‬ﻈ‪ $‬ﻠ *ﻤ ‪$‬ﻮ ن و ﻻ ‪*Z‬ﻈ‪ $‬ﻠ *ﻤ ‪$‬ﻮ ن “‪—۲۷۹‬‬

‫)پ‪,23‬ﻟ‪r5‬ة‪(279 :‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫†     اور   (  ر)ل  ‪ f‬‬

‫‹ا  <  اور  ا_  Š  ‪   ‰i‬و  ‪  i‬اˆ  ا‡  >ل ‬
‫    ƒ  Š      ن  Žؤ  ƒ  Œ ‬
‫ن ‪N‬۔‬

‫‪25‬‬
‫‪‬‬

26


‫د او  راس   ج‬ 

*+, ‫  ام   رﺣ ﻤ *€ *ﻢ‬
 ‫ﻟﺴ ﻼم        دو  ں     ا  
  ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬, 

 ‫اوت‬- ! +, ‫وﻟﻴ'ء‬, ‫ے‬+‫ 'ا(  د & اور دو‬:     ِ‫ف ! ا ن‬# $

 ،12‫۔‬/‫ر‬ 

ِ
' ّ   ،‫ک‬9:  ;< 
  ِ‫  ن‬A  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ک   ﺻ‬4‫حِ  ا‬68
،‫ک‬6=>  ?‫@ر‬ 

F
E
I
  ‫اوت  ر‬-  !  J‫ے  
 و‬K  L  M“:D6>  ‫د‬6G‫     ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ار‬D  ‫ن‬BC 

 $  R‫ے   ا‬K  L  ‫ے‬Q 
  ‫ے‬K  ،      ِ‫  ا ن‬OP    ‫اس‬L  N
E
    S‫ا‬T  ‫ہ‬Q  ‫ا‬K  ‫      اور‬VW  ‫ا   ب‬K  !  Y  ‫ب‬Z  ‫دہ‬6'>‫^آوری  !  ز‬
E
E
E
 c  L  d  !  ‫  اس‬N    (  ‫  _ں‬D  `‫  ر‬6 >  VW  ‫ا   ب‬K  a‫ذر‬
E 
 ،‫ں‬f
 e  ‫ں‬f  6 >g  h  ‫ن‬A    ‫  اس‬N  i  ‫ں‬f  c  L  d  !  ‫  اس‬N  ; 
E
E
 h  Oj    ‫  اس‬،D  k‫  !  وہ  د‬e  ‫ں‬f  6 >g  h  l‫  آ‬$  ‫  اس‬،D  6 m  ‫!  وہ‬
E
E
E
 n‫  ا‬،D  o  ‫ !  وہ‬e  ‫ں‬f  6 >g h  ‫ؤں‬6=>    ‫  اور  اس‬D  6 >q  ‫  !  وہ‬e  ‫ں‬f  6 >g
E 
 ‫ہ‬s  ‫ی‬K  !  t 
  n‫ں  اور  ا‬f  6 >   u  ‫ور‬v  !‫  ا‬N  i ‫  !   ال  ے‬r  ‫وہ‬
E 
(1)
”‫ں۔‬f 6 > u ‫ہ‬s ‫ور‬v !‫ ا‬N i Dx 

 !  J‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ    و‬z  ‫  اور‬D    ِ‫  اس  !  {  ا ن‬D  |  ‫   د‬z  }
E 

 ‫۔‬D   ِ‫~{ ا ن‬
     ‫ اس‬D‫ ر‬
6  €‫اوت و‬!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

248‫ص‬24‫ج‬26502 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,2‫ﺿﻊ‬,‫ﻮ‬a‫ﻟ‬, S'^2‫ﻟﺮﻗ'ق‬, S'a‫ﻛ‬2‫ﺨ'ری‬5‫ﻟ‬, ‫(ﺻﺤﻴﺢ‬1)

26


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪27‬‬
‫‪‬‬

‫اے  د   ر!   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  اور  اس    
رے  رل   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲﻋﻠ ‪$‬ﻴ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳﻠ  ﻢ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫  ‪%‬ے ‬
‫آت " !اب  '& ‬
‫  ُاوی  ُ دوی     ‪   ،‬د و  ‬

‫‬
‫(۔  ‪,‬ر    ‪  ،‬چ  ‪   *  ،‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  اور  اس    ‪   -‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠ ﻢ    ‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4 6‬‬
‫‬
‫ ‬
‫*‬
‫ ‬
‫؟‬
‫ ‪3‬‬
‫ ‪5‬‬
‫?‬
‫ !اب  ا=<ٰ‪8  9  :‬دا‪3 5  7‬؟ ‪. / 1 0 ،. / 1 0‬۔   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ‬
‫ِ‬
‫‪4 6‬‬
‫‪C .‬۔ ‬
‫دا‪  7‬‬
‫ ‬
‫ !اب ا=<ٰ‪8  :‬‬
‫‪  F‬‬
‫‪   G9 !@ A‬‬
‫‪ِ DE‬‬
‫‪4‬‬
‫اے  د   ر!    ‪  ،5    .  LM    N  O‬ا‪H  IJ  K‬ری ‬
‫‪ 4‬‬
‫‬
‫‪4 6‬‬
‫ ‪Q‬ی  ا‪P‬ر ‬
‫ ‪Y‬ہ  ‪3 T  U V W‬؟  ‪ ،  RS‬‬
‫)‪8 (Disease‬دا‪ S 5    . 7‬‬
‫ اور `ڑ دو ^م دی \ں   ‪9‬۔ ؎‬
‫ ‬

‫‬
‫  ی‬
‫ ‬
‫ب ر‬
‫ ‬
‫‪R‬ر‬
‫   ‬
‫ ‬
‫‬
‫‬
‫َ‬
‫‬
‫ا      ی‬
‫  "  ور!  ‬
‫‬

‫‪219111111321111113113621111‬‬
‫)‪( The Curse of Interest‬‬

‫‪4‬‬
‫‪  #  #‬اور  (رے  ا'&  ‪!$%‬آ‪ !a‬د ‪ 7b A‬اور اس ‬
‫‬
‫ آت ‪c A‬ہ ر ں ‪ gh ،d ef‬اب دی ادارے ‪ ،j j‬د‪ i‬د‪  f i‬‬
‫‪  A‬د   و ‬
‫ے‬
‫د ‪ U‬ر‪ n‬د‪(Staff) k  l    m‬ر‪ r‬ر‪  #  # s ،d  q‬اور  (ر  ‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫ ‪  G9  ،f‬آ    آپ  ‪  9‬دو‪v    wx  y‬ر\‪   t  u‬‬
‫ا'&  ‪  !$%‬آپ  |  { ‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫ آت }۔ ‬
‫ے   د د  }  ‪ 8‬د ‪ q ~3‬اور ‬
‫ض " €   | د  ‬
‫دی  ƒ  ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪27‬‬
‫‪‬‬

28


‫د او  راس   ج‬

:    

   ‫د ر‬ 

    ‫    ۔اس       اس   ض  وا‬ 

   ‫د ر‬ 

   ‫ہ‬+  ,-‫  اِس    آ‬0  1(  2  3  ‫     ُاس‬،‫ے‬#  $%  
&    ‫!  ('  اور‬  


  5 ‫ اور  ض  ار دے‬5 6  # $%  
‫ وہ‬7‫ ا‬8 ‫  ض‬9 ‫ اِس  د‬: ; <= ‫۔‬ 

 ‫ڑ۔‬A  
BC   D
  ‫ ا‬E F‫?۔‬
  6
   >,
  -‫س  آ‬
  ‫ا‬
O
O
َ N ُ ُ ِ ‫ہ‬Q
 E“:  ‫ن‬ST  ِ‫ن‬Q  C  ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+* , ‫ﻲ‬-‫وت   ﺻ‬H‫د  و‬I  ِJ،  ‫ّت‬MP  

 ‫ح‬X  ;      
Y  ‫ح‬X  ‫  اس‬Z  ‫  \ں‬E  <=  ‫(  ]  ر‬Envy,Jealousy)
( 1)

”‫   ۔‬YZ ‫آگ _^ں‬

:    


‫د   ر ر‬  

 ‫ر‬f    ‫ر‬f  ،‫ آ‬ 
B  ‫س‬%  9  b  ‫     ا‬ 
c  d‫  دل    ر‬3  ‫د  ر‬ 

g
g
 ‫ دے‬l‫ ر‬9 ‫ؤں‬n 3 ‫ اس‬# ‫ ار‬op  q ‫ وہ‬7‫  اور ا‬h‫ں ر‬i %‫ ا‬i j‫ آ‬3 ‫ اس‬k 

   t‫ ا‬i v u ‫ ۔ اوروہ‬i‫ د‬# C Z s 3  ‫ اس‬: ‫ آ ۔ =< د‬B d‫ ا ر‬r  

N
   ‫  و  }اب‬y‫ ا‬ 
z  ‫  اس‬3  {‫ح  ض  د‬X  ‫    اور  اس‬#  
Xx    &  ‫د  د‬-  wQ  

  ‫  وم‬r 
  ‚‫         ~ن  ا    ض د{  ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  „  ƒر را‬  

ٖ 

 ،†  ‡  ‚‫ﻟ ! و ﺳﻠ ﻢ  ˆ  را‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫  …   ﺻ‬3  ‫  ض  د{    اس‬،
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

361‫ص‬24‫ج‬24903‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻟﺤﺴﺪ‬, ‫ﻲ‬U S'^ 2S‫ﻻد‬, S'a‫ ﻛ‬2‫ﺅد‬,‫ﺑﻲ د‬, ‫ﻦ‬o‫(ﺳ‬1)

28


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

29


‫د او  راس   ج‬

   ‫  
ض د   ن‬،     ‫
ض د     ر  ں  ا‬

      ‫  اُو      اب‬#  ‫  اس‬$    ‫د‬%  &'  (    *+ 
) *), -    ‫ر  ش‬

2
 : ; <   7  ‫ر‬8 9 # ‫  
ض د‬56  ‫اب‬0 ‫وی‬3‫ اور  ُا‬4‫ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ر‬

2
‫ ) *  م  د>   ۔‬# ‫د‬%  >
  ‫
ض د‬
2

, ّ   ،‫ک‬FG  IJ 
  ِ‫ن‬N
  O  ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ک ﺻ‬A‫)حِ  ا‬E
،‫)ک‬K*  L‫ر‬M

2
( 1)
  UG V“:
  ‫ن‬
  PQ
”‫*)۔‬N
 7 T‫س  ر‬
  ‫*)  ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ا‬+ 7 T‫ں  ر‬

:      ‫ل‬
   ‫د ر‬

H ‫  _ہ‬X  #  X  ،‫د  ر‬%
H ،   ) *+  ‫)د‬H * ]‫ و‬
 ‫ل‬N  ‫* )    اور‬Y  X  Z‫  ا‬+  ‫ڑ‬-‫ \    ا‬
2

 a  ) *+  7  ‫ارا‬U  :   ) *+  ‫  وات‬cd  ،   e‫  ر‬fg  ‫  وار‬h‫ا‬i‫  د‬j  k  
 uv  wx‫    اآ‬n    o‫  وہ  ڈ‬O  q‫  ر‬r  &s  ‫۔‬t-    h  l  ‫ل‬N  m


    ) *-    ‫  ر‬O  ‫  اس  ر  €ص‬j  z+  {  o‫  ڈ‬O  |‫   ۔    ~}  دو‬w+
2

 ‫  ‡  †ں‬:    ‫*)  اور ا„  اƒ  و  ‚ل‬+  7  ‫ چ‬3  q‫  ر‬:    ‫  ا„  اƒ  و  ‚ل‬a
2
 ‫ر‬O  3‫* )   ۔  اور  آ‬-  ˆ  ) *+  {  ‫)ں‬,*‰    |‫ل  و  دو‬N  Š  ،7  ) *‹  ) *Œ  j

 ‫ ڈا  ۔‬Y Ž‫ ا‬O ‫ س و €ص ا ‘  آگ‬r   |‫دو‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,2‫ﻟﺦ‬,‫ )ﻌ' ٰ&ﻲ ﻋﻠﻴ» وﺳﻠﻢ۔۔۔۔‬+, ‫ﻰ‬-‫» ﺻ‬a‫ رﺣﻤ‬S'^2‫ﻞ‬Ò'‫ﻟﻔﻀ‬, S'a‫ﻛ‬2‫(ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‬1)

1268‫ص‬22319

29


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

30


‫د او  راس   ج‬

:‫گ  ڈرو‬

‫آ‬  

   ‫ن‬ 
  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ  نِ  ت‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫  ا   ﺻ‬
ُ ‫  ا‬،
  ‫ ُ  ا‬ 

!
    ‫  اور   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬,‫  ا‬-  .  /  ‫م‬1  ‫*ں‬+"   ‫  !     ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬#‫ " ا‬% $ &  ' " (“:
G 
=
" @‫ہ  ا‬B  ‫  وہ‬C 
: >‫ دا‬
: : ،. D E ‫ن‬FH IJ ‫ن‬K
 9  4  5‫  ا&  و‬6 . 7‫  ڈا‬9 ;<  
" ‫در‬
= 

: : ‫ اور‬R S 
: " : T‫ آ‬M ‫ت‬N‫ آ‬
  ‫ وہ ا‬C 
 &‫ ا‬6.  7
  ‫ ڈا‬9;< 
  : >" :Q@ 
O ‫ اس‬P.   /‫آ‬
Y[
: : ^ ،R S 
: " : T‫ آ‬O ‫ اس‬P . /‫ آ‬9 5‫و‬
 ‫ا‬U ! ‫ ا& آگ‬6.   WX Z ‫ وہ ا]  \ د‬C  

(1)
”‫۔‬D b‫ ذر‬ 
ٰ ،. /‫ آ‬E9
   4
" ! ‫ر‬d 5 #‫ " ا‬ef‫ ا‬،‫ `ا آگ & ڈرو‬ 

ٕ  ‫  راہ‬E    j‫  د‬Ok  ‫چ‬N  4  m  ‫ں‬n  o  p  ‫ل‬r‫  و‬s‫س  ا‬D  t  ‫  ل‬u !  ‫آہ‬ 

= 

 v w ! ‫ن‬x‫ و ا‬y‫س د‬D t ‫ ل و <ہ‬- z‫د ر‬Q"  ‫ ۔‬j‫ د‬Ok ‫چ‬N  
4 m‫{ا‬ 

 ،|} ‫ک ۔‬Q  
€ 

G ِ ِ G
 ،‰ ‫{ار  ر‬: Q  -  ‡  ˆ  !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫†ت  …  „  ƒ  ا‚ری   ر‬ 
 

ْ َ
 !’  ‫“دو‬:"Q  ‫  ار‘د‬O ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ Žنِ  ‹دوŠوت   ﺻ‬
،‫ *ت‬: ُ ِ ‫ہ‬
=
"
 ‫  ل  اور‬-  “  ˆ”  •  ‫  ا—  –ن‬/<  "Q‫  ™ڑ  د‬m  ‫ž   œ  ›šں‬ 

G
( 2)
”‫  ۔‬Q” ‫ –ن‬J y‫Ÿ ا ن ! د‬    ¡¢
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

507‫ص‬21016 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻟﺦ‬,‫ﻟﺼﺪﻗﺔوﻟﻮﺑﺸﻖ۔۔۔‬,‫ﻲ‬-‫ﻟﺤﺚﻋ‬, S'^ 2 ‫ﻟﺰﻛ'ة‬, S'a‫ﻛ‬2‫(ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‬1)
166‫ص‬24‫ ج‬22383 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,243 S'^ 2‫¾ ﺪ‬$ š‫ﻟﺰ‬, S'a ‫ﻛ‬2‫ﻟ½ﺮﻣﺬی‬,‫ﻦ‬o‫(ﺳ‬2)

30


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

31


‫د او  راس   ج‬

:
  

‫ف ڈ‬
  
  ‫    ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬ 

‫   و‬
!‫     دار!دار! دار‬
 ‫رب‬ 
ُ   ‫   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬
ِّ !‫اے  در‬

ْ ‫  َذ ِر‬, ‫ں‬34‫ (ں اورآ‬،!" #$ % & $ '‫ ا‬
 ‫ں‬$*+ , ‫ح‬. ‫ح‬. 0

:
: ِ ِ
IJ;َ K
ّ
 =  H   L‫ن  اور ل  و   َد‬G  (‫رت‬D  B)  ‫*   ُ?>ول‬6 7  7  ‫  اور‬8‫  ر‬9  ; < 
=
[ [
W
; ; = S LM‫ا‬
ِ Z N ‫ ۔ اِس‬P" Q R 
ِ ‫ آ‬T ‫ی‬V XY 
‫  \آ! _^ ] اور‬X

`

ِ 
b       
> ُ ِ ّ ‫ت‬k
:a‫ّا‬
   !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫ ر‬de  Q  f;gْhiُ   *6j  
ُ ‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬

W
[ ِ

‫ر‬
،‫*ک‬6t   ‫ٴ‬m‫ر‬n،8  X‫وا‬
 ‫*ن‬v‫َت‬u  ِ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ=  \ ن‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫ک   ﺻ‬pq  rs 

; ; “:8
   8  €‫*ہ  }ر  |ے  {  وہ  ‚  دے  ر‬+  Z  ~‫  &   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ُد‬x‫  د‬y  r

[
[
ِ َ ˆŽ
   ‫ف‬. ‫س‬
  ‫ˆ ُا‬
   ‰ ƒ „
  ‫ُا‬
:# \ ‫ Œ ِ ‹*وت‬X‫ آ‬
  ” ‫۔‬8 …‫ ِڈ‬
; ; Ž: ‫ﻻﻳﻤ'ن‬,‫ﺮﺟﻤ! ﻛﻨﺰ‬Z
    ‫  ا‘  ں‬r 
ٔ

 ‚ – 
• — ‫*  “ ا’  ” ™ ˜  ان‬6 ‫د‬
`
[
; ; &  š  ‫  ›ں‬a‫ د‬ 
‫  دروازے  œل‬,
 r 

 šž‫ اس —  اŸ _‰ ˜  ا‬P$ ‫ش‬
(1)

‫ رہ ¡۔‬¢ £ ‫اب وہ آس‬¤¥ Ÿ‫ا‬

{
'‫ﺤ ﻨ‬$ a ‫ ^ ٖ! ﻓ‬,‫و‬$ v*
* ‫ ﻣ' ذ‬,‫ﻮ‬$ ‫ﻓ ﻠ ﻤ' ¿ *ﺴ‬
jÀ Á‫ ›ءؕ ﺣ‬j$ Â {‫ ﻛ*ﻞ‬S, 
‫ ﻮ‬$^, ‫ﻢ‬$ € ‫ﻴ‬$ ‫ﻋ ﻠ‬

‫ﻢ‬$ €* ٰ ‫ﺬﻧ‬$ ‫ ﺧ‬, ,‫* ‚ﻮ‬Z‫*و‬$ , 'ۤ ‫ ^ ﻤ‬,‫ﻮ‬$ ‫ *ﺣ‬à ,‫ ذ‬,
—۴۴“ ‫ﻮ ن‬$ ‫ﻠ *ﺴ‬5$ ‫ﻢ šﻣ‬$ ]* ,‫ﺔ ﻓ' ذ‬² a ‫ﻐ‬$ ‫ﺑ‬
(44:‫ﻻ¿ﻌ'م‬,27‫)پ‬

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

122 ‫ص‬2 6 ‫ ج‬217313:‫ ﺣﺪﻳﺚ‬2‫ﻞ‬5‫ﺣﻤﺪ^ﻦ ﺣﻨ‬, ‫ﺴ ﻨﺪﻟﻼﻣ'م‬$ ‫( *ﻣ‬1)

31


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

32


‫د او  راس   ج‬  

ُ
ُ
ْ 

ّ
:   
  
‫ ا‬ 
  ‫ں‬
  

ٕ  

 ِ 
ٕ
َ  

ِ َ ‫ﻟ ﺤﻨ'ن اس‬$ , +,‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫ ا  ا  ر  ن   ﻋﻠ‬ 
  ، ْ   ٕ
ّ َُ
  !  #‫ آ‬
ْ
, 
َ 
 ِ
ِ َ ‫ اس‬:)  *+ -  . ”‫ﻟﻌﺮﻓ'ن‬, ‫ﺮ ﻧﻮ *ر‬4‫  “)ﻔﺴ‬%  &
 0  ‫ا‬1  ‫م‬3  4  ِ!  #‫ آ‬ 

,
,,
9
8
7
> Hَ I  J‫   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬5  6 ‫?د ُ د;ی  را‬
= > ُ ‫  &   > ُو‬AB‫ و‬ 
َ ‫ہ‬D 

(L  1  M)  ‫اب‬F  ‫  اور‬G
,
, 

 0 O !  
‫ل‬Q R S ، O T  
1U‫  ِد‬V ‫ہ‬D  
! 1 WX ‫ن اور ز دہ‬Z‫ ا‬ 
4 ‫ اِس‬0 O
, , (1 )
a ,
 V  j :+ -  gh i   ‫  ۔‬O dْeُf  ^  ”[  \  ]  ^  _  \‫  ور‬O  `  b‫ہ ّ ا‬D “ 

,
ُ
>
ْ
ُ
f
>
ُ v  1  V  ‫ر‬q  &  k  ‫  اور‬l 
ّ ،m  n‫  ا‬1  
‫ش‬p
 &  w n‫ اور ا‬O ‫ر‬xّy ُ   ‫ٴ‬st‫ اور‬O ‫ا‬u 
‫۔‬O |}s
 ‫ ٴ‬t ،O z v1
  {

: ‫ت ا‬

,
,
„…
†
ِ 

 ‫  ن‬xƒ ُ   ‡“:)  *+ -  ‫ﻟ ﻘﻮ ی‬$ , +, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫  ا ُ >َ~ = ز! َّ  ‚ ﻋﻠ‬g ُ  
ِ ّ َ ‫ت‬
َّ a 
‫س‬a  &  ‫  اُ س‬0 Š  ‫  Œ‹د‬.  Ž  ‫ˆ  ‰ا“ƒ’ ِ‘    َِ ام‬
  ”  •‫ ا‬
,
ْ 
˜™  V  š  ›  (Stone)
 ™  œ  َ ‫(Ÿ۔اُ س  ž  ا‬Engraved)  ‫ہ‬g –  u— 
,
,
, 

©
ِ
>
‫ھ‬¥  ™  ‫  ¦  ‹  ا ِس‬J  ž  > ُ
 ˆ   ª
> ‫    َو‬g ُ 
ُa
ِ ّ ‫ رگ  ت‬u  ¨   ‫  §ر‬،¡ ¢‫۔‬£ 
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

,,
, ,
  µ ‫ن‬T ™‫س‬
  ِ ‫ ۔ا‬O ‫ض‬-  ! 
  ²‫ ا‬ 
  a ّ ! ´
  ²‫ ا‬ 
  aّ ³
‫ت‬
  ¯ ^° ‫۔‬O d ْ eُf± 
­‫  ہ‬D  
™‫  ہ‬D ®(1) 

ِ {&
V  ‫ت‬
  xÇْeÈ692


  · ¸¹
  º‫ے» ا‬
  ‫ ا¾½ ادار‬ 
&¿
  À‫ت ا‬Á‫ د‬
  Â
  T ‫ت‬Ã ¸
,
Ë 
- ÍÎَÏÐ J  ”‫ال "اب‬$% ُ &‫ے‬
‫۔‬Ì+
  É Ê
  1 “‫ب‬
  ‫*)(ر‬
  ‫ت‬
  
+,ِ./0

32


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

33


‫د او  راس   ج‬

!‫“اے  ا!ِ  آدم‬:      ‫  اس‬،  ‫ﻴ!    اور  ا‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ ُ َ ِّ   ر‬
'
'
$
ِ 
&(  )  ‫ت‬+  ,‫  ا‬- . ُ /‫ا‬
 ‫ر‬9 ‫  ا‬:  ‫وں    <رہ‬0ُ‫  ا‬1  1  2  3  ‫ن‬5  6  78  %

ِ ‫ے‬A  ‫ن‬HI  J  K‫ َد‬L$M ‫)  ا@  ?  >   ِز‬A
 B  7C  D‫  اور  د‬E‫&ص  و‬G‫ اور‬
' 'ِ ِ
 [  \L]
$ ‫ روز‬2  W  X  ‫م‬Y  ‫ے‬Z  /‫!( ا‬U‫د  ر‬L$M)  ‫د  ے  ۔‬A  P  QRS
'

 ^  [  ‫`  _  اور‬58  ‫  زار‬a    b  ‫ل‬d‫  و‬eَ‫ے  ا‬Z  ‫۔‬f  8  gI  J  \‫ا‬h iَ
'

َ 
$ ‫پ  اور‬LM  ‫ں‬H  ‫ے‬Z  ‫  _۔‬Q‫ڑ  د‬r  L s 
 `58  ‫ا‬h j  ُ   b  k  ‫ب‬m  َ ‫ &  وا‬no 
'
'
ُ
   D‫د‬A  ‫ {ٹ‬-.  w‫  _۔‬Q‫  د‬x  yI ‫ا‬Z  ‫  دار‬t‫  ر‬u&(  ‫ی  ا َود  اور‬Z  ‫_  ۔‬
'
'

َ ‫۔‚ اُس ت‬f ~A ƒ„ِ ‫ } |ں  ا‬xf ~‫آ‬
    €I B  \‫ا‬h i‫ و‬

(1)
ِ
”‫۔‬3A > … ‫ &ت‬G‫آ‬ 

  َ       ‫وہ      و  ت‬
"
  ََ ‫   ی    ا‬ 
   ‫!ک‬#  ‫ں‬%
"
ْ ,ْ َ-   ‫  اس‬/‫  اب  ا‬1
  &  ) ' ُ * 
  ‫ل‬3  4‫از  ا‬6‫    ا‬7  8 
  9  :‫?  >  =<  ;  د‬
A 
  9  BC 
! 
  D  ;  ‫  @ت‬8
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

436‫ ص‬21270 ‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,2‫ﻟﺨﻤﺴﻮن‬, S'a‫ﻟﻜ‬, 2‫ﻮی‬
ٰ ‫ﻟ ﻬ‬, ‫(ذ šم‬1)

33


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪34‬‬
‫‪‬‬
‫‬

‫‬
‫‬
‫    ا   !َْْ        وہ  ا
  َ   ِز    ہ ‬
‫‬
‫‬
‫‪ ،9‬ا‪3)7 8‬ں ‪ِ )* 5‬دم ‪ -3‬ان ‪- ./ 0 1‬ے ‪ِ  ،‬ز*')دہ '‬
‫ د  ِز ہ ر‪ُ  $ %‬ا" ! ‬
‫?َ ‬
‫?‬
‫ِ‬
‫ ‪ E‬و  آ‪B‬ت  ‪)@ ' ّ $‬ری  <  ;را ً   ‪  K‬اَ‪O‬ل  ‪،L  M  I‬‬
‫د‪G  H  I  !J‬ے  ‪ْ D F‬‬
‫‬
‫?‬
‫?‬
‫َدو‪  T‬و  ‪S‬ل  اور  اَ‪  R‬و‪Q‬ل  ‪َ D $‬‬
‫ ‪W I  P‬ں  ‪V‬ڑے  ‪3)7  H‬ں  ‪G  I‬ے    ان ‬
‫ّ‬
‫?َ ‬
‫ِ‬
‫‪D‬‬
‫ ‪ E‬وآ‪B‬ت ‪ F‬د[‪ Z I‬م آ‪ Y‬۔‬
‫`  _^ ‪ /‬دم ] \ اور ‪W‬ں ‪ْ D‬‬
‫&‬
‫َ‪!#‬ب‪ ،‬دم   ‪ ،‬‬
‫)( ‪،‬ا ْ ‬
‫ ٹ  ‬
‫  ُ ‬
‫'‪%‬‬
‫‪- 0‬‬
‫ ‪  ،  ./‬رے   ِر*  ‪/‬ٹ    ‬
‫‪3‬ں  ‪!.  1‬ر !‬

‫‬
‫?ْ ?‬
‫ِ‬
‫    اور  ‪4‬رے  ا   !ا‪  ِc  d‬آ‪ B‬ت  اُ ‪َ   b‬و ‪  a‬‬
‫‪? ْ? e‬‬
‫‪D D \  j 3  kl‬‬
‫ ‪g  h  i‬ت    ‪َ f‬و ‪  a‬ا
 آ‪o‬ں  !  _ ‪  n‬ر‪  m‬اور  اس ‬
‫?‬
‫دارِ  ‪  st  $  u‬ا َ‪r‬ء  ‪  $‬دل  ‪ُ   p  I‬و { ْ‪w  H  x  yَ z‬۔‪D D F‬‬
‫ ‪  Z   i‬ا ِس  د[  ‪ v  $‬‬

‫}    د|  ‪;  /3  kl  „…  -‬را ً € * ‪)D‬ت *')د  ‪D '   ƒ-‬‬
‫ ‚  €  ‪ ~  )'*   3  u‬‬
‫‬
‫ا ِ‪V 1‬ڑ ‪G ) * -‬ے ‡۔ ؎‬
‫&‬
‫‪0‬‬
‫ ‬
‫ (م  ‪  :‬اُ‪  8  9‬دو  ا‪7‬‬
‫‪  6‬اس َ ‪%‬‬

‫اور  ا=  <  ر;    ( ‪%‬ا(‪%‬‬
‫@ ‪0 ْ0‬‬
‫‪%‬و?  >ِ ‪ C‬‬
‫ ‪B  ;  6‬‬
‫‪A  1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪I‬ں  ‪%( ِ H‬ا  دل  ‪DE  ;  F‬‬
‫‪  L  MN  O  P‬د‪; J  K‬‬
‫‪Q‬‬
‫ ‪; JRS‬‬
‫ !‬
‫;‬
‫‪  L‬‬
‫ت  ‬
‫ ‬
‫‪U 1‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪34‬‬
‫‪‬‬

35


‫د او  راس   ج‬

ٰ F8 @B
& D @ٰ A E
 

!>(?
@ A B

: ‫  د‬
  
   ‫د   ر  ل ا‬

‫
 ے      اس    ل  ا        دے      وہ ا‬
  ‫د  ر‬
 ‫   ل  و‬
‫ ڑ    ۔‬

 ‫ا"ب‬

ِ ،‫ال‬.  ‫دو‬/1 ُ  
%
ِ
!ٖ ‫ﻟ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫  *  *  آ(  '  &ل   ﺻ‬،‫ل‬,  -  ‫ رل‬

7
;
;
 ‫ف‬B   ‫<ا  ل۔  @&?  اس    ل‬،‫ ل‬
6
‫ <ا‬
6 2  =  ‫“>ہ‬:  2  ‫ن‬45  ِ‫ن‬68  ‫و ﺳ ﻠﻢ‬
; K  TO (۲)  IJ; ‫  د‬K  L  K  M  N  ‫  اس‬O(۱) :2    ‫ح‬D  E
O (۳)  ‫ اور‬I;J‫  د‬K ‫ہ‬QRS 
   V  K  ‫  ڑ‬W  '  ‫ں‬YZ  ‫  وہ‬2  [  O  ‫۔اس  '  \وہ‬I];   K  ‫  '  _ظ‬K  `a
(1)

”‫ ۔‬ 

:
   ‫  د  ا  م‬

7
i
 ‫ف‬B  IJK  d  ‫واہ‬e  f  g  ‫  اور‬h‫را‬IJ  f  ‫?   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬c  ‫د  ر‬
i
 2  j‫  د‬K  p    m‫د‬I;J‫ف  اس  ز‬B    ‫   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬o  ‫۔‬2  j‫  د‬k6l  m‫د‬I;J‫  ز‬f  ‫ل‬
i
 e  v  w‫م  ا‬y‫  اس  د  ر    ا‬s  t  ‫ں‬u  ‫۔‬2  j‫ د‬K  p  q     ‫  ل‬r‫  ا‬
i
‫۔‬2 { | q  ‫ ا د روں  ~}ہ‬s €، 2 I Jz
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

1582‫ص‬22958 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻖ‬Ò'‫ﻟﺮﻗ‬,‫ﻟﺰﻫﺪو‬, S'a‫ ﻛ‬2 ‫(ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‬1)

35


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

36


‫د او  راس   ج‬ 

         
  ِ‫ا   ض        وہ  ا  د        اس  دار‬ 

 ‫ت‬.‫  و  آ‬0‫ " !د    دے  ۔  اور  د‬# ! ‫ہ  و‬$  ‫ں  *  )(ں  اس    &ل‬+‫ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  اس  *  وار‬
3
 ،;<  ‫ ۔‬9‫ آ‬6 7) 8 ‫ا‬2 * 1‫ا‬2‫  ور‬4‫ ذ‬ 

ٕ
:= ‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ   &ن  @?ن‬
3
 =  "  ‫ک‬D : ‫ﻻﻳﻤ'ن‬,‫ﺮﺟﻤ! ﻛﻨﺰ‬Z
ؕ
~ ™‫ﻟﺼ ﺪ ٰﻗ‬, ‫ﺮﺑ ﻲ‬$ *‫ وﻳ‬,‫ﻟﺮ{^ٰﻮ‬, +
* , ‫ﻤ ﺤ *ﻖ‬$ ‫ﻳ‬
ٔ
3 H 
* ‫ ﻛ‬yš ‫ ﻻ ﻳ* ﺤ‬+ 
  ‫  اور‬E  ‫ات‬F  = "G # ! ‫  اور‬E  ‫د‬IKُ
—۲۷۶“ ‫ﻴ ›ﻢ‬$ ‫ﺛ‬, ‫ﻞ ﻛ ﻔ' ›ر‬
* ,‫و‬ 
3
H
‫ر۔‬O ‫ ا‬#!  ‫ا‬L " 1E  "‫ آ‬M N E
(276:‫ة‬r5‫ﻟ‬, 23‫)پ‬ 

3
َ 

ٖ 

 ‫ﻟ ! و ﺳﻠﻢ    &نِ  @?ن‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫در   ﺻ‬Q  *  ‫ں‬R  S  T  ،‫!ر‬V  W‫ ِر  وا‬P 

3
( 1)
”‫] " =۔‬a
  ‫  م‬c‫راس  ا‬.‫ آ‬d
  ‫"د  ہ‬e ‫ ز‬g‫د ا‬2 (] ‫\[ی ^ر‬ 
Z )“:=
 m n‫  د‬T  9‫(آ‬Temptation) k2‫ و‬l  ‫ * دل‬j  = i 

 ،s‫ د‬M t ‫"!د‬#  
! E j  u T ،m =‫ل ر‬v w ‫ب‬r  ‫د‬2 ‫ہ‬o‫ر و‬p 
3
 ‫" |" =؟‬e ‫ ڈرا‬z‫{ں ا‬d
  x
   

 M ‫   € =؟  آپ‬E ‫ارے  ے   دان  ا  ! آپ‬

! (Worm) ‫(ƒا‬Cow-dung)#‚ 
!     |
 ˆ „  =…‫‡ز†ہ  ر‬#‚
(Boan)  ‫راک  Œی‬r  (Dog)  ‹

!   ‰ (Nightingale)
‫  Š۔ اور‬M  N  #‚

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

109 ‫ص‬22‫ ج‬24026 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2 ‫ ^ﻦ ﻣﺴﻌﻮد‬+,‫ﺪ‬5‫ ﻣﺴﻨﺪ ﻋ‬2 ‫ﻞ‬5‫ﺣﻤﺪ ^ﻦ ﺣﻨ‬, ‫ﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻼﻣ'م‬,(1)

36


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪37‬‬
‫‪‬‬


‫   ۔ ‬
‫  ‬
‫    ی  )‪(Goat‬ی  )‪    (Boan‬۔      ‪ ،‬‬

‫اے  ن! ُا  ‪*  +‬ام  (  وا'  &  د‪"  #    $‬ں  و    ‪0‬ر  ‪.  -.‬؟ ‬


‫‪5‬‬
‫? ‪ C‬و‪ AB‬و دا@ ‪ ? ،‬ا>ن = <وری ‪ ،‬ان  ِ‬
‫ ;ت ‪8‬ل ‪ 6‬د‪  ،4‬د ر‪ 2 3‬‬


‫  ق   ۔‬
‫‪ EF‬‬
‫ت  ‬
‫‪ G IH‬اور ;  ‬

‫ ‬
‫ت  ق‪:‬‬
‫ ‬
‫  اور ‬

‫;ت ‪  K  L  M‬زد  اور   ‪NOPQ R  S  ،T  U  K  L  M G IH‬۔  ‪ +‬‬

‫`ڑی ^ ] \رک ‪XY E Z .‬ہ د‪ G IH  ،ab ، V‬وا‪` c‬ڑی ^  ‪H‬رش ‬
‫ر‪;      .  e‬ت  =   ‪H‬رش   ‪h  f‬اب  ‪    T  j  i‬۔  ‪  m‬آپ   ‬
‫‪5 ْ
H‬‬
‫د ‪o  2  n‬ل   ‪   F‬‬
‫ا‪  t َ u v(Bitch) q  p‬؟ اور ‬
‫ ا‪  p‬ی  ‪ xy‬و‪w‬ہ ‬
‫‪5 ْ
H‬‬
‫‪
َH‬‬
‫‬
‫ } ‪   ، T‬‬
‫‪K  tَ u v‬؟|ر { ‪z Z‬م ‪o q 2 y
 .‬ل ‪ْ u ~ ~ F‬‬
‫‪5ْ H‬‬
‫‪   xy‬ی و‪w‬ہ   ا‪ p‬دو ‪ K t َ € u‬اور اس ‪H M‬ود ر„ڑ ‪ i‬اƒ ‪ ‚ M‬‬
‫‪ fM‬ر„  ڑ ‚۔ ‬
‫‪K‬اور…ں   ‬
‫ ‬


‫ا^ ‡ح روزا‪ Š ‰ S‬اروں = ˆاد ‪ xy F‬اور  ں ذŒ = ‪ K T‬اور ‹ ‪ M‬‬
‫ِ

‫ٰ‬
‫دŽں  –  ‪”  M‬ان  ‪  ،F‬ان  “’ر  ‘ؤں  ‪3  F‬ں  =  ˆاد  ‪ŽT  ?  F‬ر ‬
‫ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  =  راہ  ‪  F‬ذŒ  —  ‪  ،K  -T‬ن  وڑوں  =  ˆاد  ‪  xy  “  ˜    F‬او  ر‬
‫‬
‫وں  &  ﻋﺰ و ﺟ ﻞ =  راہ  ‪ F‬ذŒ ‪K -‬۔  ? ™ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ = راہ ‪   f F‬‬
‫‪5‬‬
‫‪F‬‬
‫š‪*  ?  ›"  ،‬ام    ۔ ž    œ  &   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ (  *ام   ار  د    وہ  ˆاد    ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪37‬‬
‫‪‬‬

38
 


‫د او  راس   ج‬ 

   ‫                
   اور     ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ل  ار  د‬
‫!  ود    وا
   ۔‬
  ‫و  ہ‬ 

:   ‫  ک‬
  ‫د ر  م د‬

 $%‫  اس     'س  ا&  ا‬،)  *  +,  
 ‫  و‬-,  ‫  )  ا‬./  ‫ ا‬ 
 ‫گ‬1  2  ‫ر‬3  ‫د‬4

 ‫د  و=ل‬4   > ‫ ) اور‬9  ‫  و<ا  د‬5   ‫ں‬78   ‫ر‬3  ‫د‬4 ،9‫ا‬:‫; ر‬ 

 ‫دی‬M  N‫  ا‬O C ‫ ۔ اور‬/   ‫ر‬E  F  ‫ؤں‬H‫د‬I  J  ‫    @ً  ان‬A  
B   C   D  A 
T V 

 J ‫م‬Q RS  U  
W F X     ‫ و‬ 
 Y   ‫ل‬% ‫ن و‬/ J ‫   اس‬Z 

،[\ ‫  ۔‬ 
;‫ب‬
  ^ _2 ‫ اور  ﻋﺰ و ﺟ ﻞ   در`ن‬H‫د‬
T 

T
d ُ ِ ّ َ   ‫ ت‬b
 m  n  ،‫ر‬o َ p‫ ِر  وا‬Fl  k  )  9%  '‫ﻨ *€ ﻤ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫س   ر‬j  i‫  ا‬h
T 
 ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ر   ﺻ‬q‫د‬r    ‫ں‬s
 2  !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫ذ   ر‬v  dh
ُ ِ ّ َ   ‫ت‬b  t 
T V
  ‫  اس    اور   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬RS  ،|    H‫د‬I  J  ‫م‬Q“:%  ‫د‬w‫    ار‬x  y
(1) 
”‫ب;  ۔‬
  ^ _2 ‫در`ن‬
V
ِ
 ˆ  ‰  ‫ َŒ‹Šت‬853  ~  J  €‫„  ادارے  ‚  ا‬w‫ ا‬ 

  …†‫د‡ت  ا‬
‰  719  َ‹ْŒَ   ‫       وا  ال”   اول‬

“  ،   ‫Ž ب‬

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

2‫ﻟﻤﻈﻠﻮم‬, ‫ﻟﺤﺬر ﻣﻦ دﻋﻮة‬,‫ﻻ)ﻘ'ء و‬, S'^ 2y‫ﻟﻐﺼ‬, ‫ﻟﻤﻈ'ﻟﻢ و‬, S'a‫ ﻛ‬2‫ﺨ'ری‬5‫ﻟ‬, ‫(ﺻﺤﻴﺢ‬1)
128‫ص‬22 ‫ ج‬22448 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,

38


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

39

 

‫د او  راس   ج‬  

ُ ِ ‫  ہ‬،‫    ک         ا ِر  ر‬
ِ ‫ ا‬
‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ ت   ﺻ‬ 

 
   "#$  ‫ار&د‬
 ‫  ار&د‬2 ‫م‬0  ‫  *  د)  (    '   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  اس‬+  ,  -.  ‫م‬0  1 


( 1)
”‫۔‬6 78
   ‫ت‬9 : ;<‫ں= ا‬
  ‫"ؤ‬#$ ‫د‬9 ‫ی‬A ‫ور‬C “: "# 
$
 ‫    اور  رے  ا   !د  ر        ر‬
$ $   ‫  وا  ا  رت‬
    ‫  "  د!      اس‬#  ‫  ا  د  ر‬% 
،EF‫ ا آ* )( '  ۔‬, ‫م‬.‫ا‬

:‫ت‬/ ‫ک‬12  3

‫د   ر‬ 

 ‫  ا  دن‬،R N  ‫ن‬O‫  د‬P  Q  M  ‫(   ا‬HI ‫ن‬K) ‫ء‬6‫و‬7‫  ا‬89 

ِ
 ‫`ت‬a
  ‫  اور‬YZ  ‫  \ز‬P  ‫  ^ء‬، _  _  ،W  X  (  6  ‫رغ‬T  2  U  V  ‫&م‬ 
  M   ‫وہ‬ 

O ‫ رات‬1 
  ‫۔‬W b ( 6 ‫رغ‬T 2 c
 ‫ اور‬g‫گ ا‬i M ‫ وہ‬d‫ ' ا‬W ‫ر‬e f ‫ ا‬

 8  ,  q‫ د‬
# :  ،r  ‫ری‬s  t  P  u  v  n  ‫۔  اس‬W  j  (  k‫  ر‬lm  n  o  p‫ا‬ 
  { P |* ‫  ~} اور‬X ‫ € اور م‬oO   ‫ا  اس‬6 \‫ں رو‬w x y z ‫ ا‬ 

‫ * | ا‬،† ‡  ˆ ‫ … ‹ ‹ Šرے‬،‫ی‬Z ‚ Yƒ‫آ‬
 ‫اد‬#$‫  Œ ا‬r { 
 ‫ را'ں رات Ž  اور اس‬V ‫ ں‬, ‘‫رŠر‬O ’“   ”• –
ِ ‫ ا‬،— 6 ˜ ‫šش‬
‫ ›ا د  ۔‬
# œ 2
  ž
  (
   ‫ وا¡ =ڑی  ڈا‬¢( ‫ڑا‬V V‫ش‬
  ` ‫* |دار‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

719 ‫ ص‬21‫ج‬2‫ﻋﻤ'ل‬, Æ‫ﻟ‬,‫ و‬Ç'‫ ﺟ‬Æ‫(ﺟ€ﻨﻢ ﻣﻴﮟ ﻟ‬1)

39


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪40‬‬
‫‪‬‬

‫      ‬
‫ا  اس   وا   م   
    ‬
‫‬
‫"‬
‫ ‪2 56‬اب & ‪0‬ر ‪- $ .‬ا۔ اس ‬
‫ ‪   #$‬اس ‪7‬ر ‪3 4‬‬
‫ (ا &م ‪! %‬‬
‫ آ   ا‪+ ,‬ن ) ' ‬
‫‬
‫?; ا>م   ‪4 <. =9‬‬
‫ ا;  ‪  @ A    #!4 9 :‬وہ ‪E‬دی ‪ B‬‬
‫"‬
‫ ‪    #$‬اور)‪  J‬وا‪  I‬دن  اس  ‪4 :‬‬
‫‪O‬‬
‫ ا;  ‪L‬وض  ‪N‬رت  ‪E  Q‬دی  ر‪    P‬‬
‫د‪! %  G  H‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪UV R :.‬ی ‪ R S ،‬اس ‪V :‬د‪ W‬دی اور ‪Y‬ں   ‪E‬دی ‪ B‬د‪  H‬و‪   Z‬‬
‫ب‪ Q‬دو]  ر‪\ .‬۔‬
‫[_ک ‪2‬ا  ‬

‫    د    ‪:‬‬
‫  د  ‬

‫"‬
‫"‬
‫ ‪ #g‬‬
‫  ‪E‬د  ‪a  Q  b    c  de    f‬رت  &  د‪Y‬ا`  )‪! h(Insolvent‬‬
‫"‬
‫"‬
‫ ‪  c i‬دو‪ m j‬اداروں ‪l 
 f‬ود ‪ $ .‬رہ ‪ c kg‬اور  دو‪ S  j‬‬
‫‪c‬۔ ‬
‫"‬
‫@  ذر‪a  n‬رت  )‪c  k.  (Trading‬۔   ' '‬
‫‪  r‬دو‪ m (Wealth/money)  j‬‬
‫"‬
‫‪ Gt‬رک ‪s <g‬۔ ‬
‫ی  &  ‬
‫‪s v‬ڑ  ‬
‫ ‬
‫<‪w   x‬‬
‫ں‪l ; f‬و  د‪  g .‬‬
‫ادارو  ‬
‫‬
‫"‬
‫"‬
‫}ل @ {ر ‪4
 R‬‬
‫ ‪#.‬۔ اور ‬
‫ ا; ]در  ‪ #3! 54‬اور ‪] z : S‬در ‪ y‬اس ‪! ~ +‬‬
‫€‬
‫€ €‬
‫‪3‬‬
‫ ڈ‚‪  Q  S  ( ' 5‬اس    اوار  ‪  ( ' G‬اور  ˆ  ‡ے   ‬
‫اس  …ح  ]در  ‬
‫€‬
‫€‬
‫‰ ‬
‫ ڈاŠ  )‪    (Dying‬ا‪Œ35‬ی  ‹‪E  ،‬ت  )‪&  &  (Yarn‬م  Ž‪  ،‬س ‬
‫ا‪Œ35‬ی  ‹‪4 ،‬‬
‫  "‬
‫ (”  “  ‪E  •  ،’.‬د ‬
‫‪…  ،kg    d&  5‬ح  …ح   ' ‬
‫)‪3 4 ‘      (Cotton‬‬
‫‪™ QZ‬گ —ر  ‬
‫@ šل  و  ‬
‫ں
 ‬
‫œ‪E › $‬دی ادارو  ‬
‫–)‪  Q(Market‬ا  ‬
‫تž ‪c kg‬۔ ‬
‫‪W :‬د  ‬
‫‪  Ÿ <  ¡¢‬‬
‫¨ ‪$‬وا د§ ¦۔ ‪ ¤¥‬ا‪   £‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪40‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪41‬‬
‫‪‬‬

‫  ا ‪:‬‬
‫ا  ‬

‫‬
‫‬
‫ د         ‬
‫  ای  )‪   (Industry‬د          !رت ‬
‫‬
‫)‪        "  (Trading‬اور  اس  ‪%‬ح  (  روز&ری  )‪ ) (Unemployment‬‬
‫‬
‫‬
‫۔ ‬
‫ )      ‪+‬ا*  ‪  /‬ا‪     -.‬۔  ‪3‬ر‪   0    12‬‬
‫   (  روز  &ری ‬

‫‪?@  A  4  B‬ں    =ور;  ‪  :  ;  <  0‬وہ  اب  ‪  7‬ان    ‪4    5‬۔ ‬
‫‪ F ،IJ‬ا‪ ( G‬روز&ر ‪ E‬‬
‫   د‪P C  D‬ی ‪N O‬ک  ‪ RS ِ L‬ر ‪Q ،4‬ں ‬
‫‬
‫ پ  ُا`_  ^] ‪& VW X Y Z [ \ C 4‬۔ اب  ‪   E  a‬د    اس   ‬
‫‬
‫ ‪ X‬؟ ‬
‫)‪  (The curse of ineterest‬و‪ d  b‬‬
‫آہ! اب  ‪mn  a‬ان  ‪j  k l  3  g‬ن  ‪3    g  ،  h  i‬ر  ‪ g  ،  h  i‬‬
‫‬
‫ ‪r    s‬س  ‪Q‬ر  ‪  h‬۔  ‪mn  p  q‬ان  دو‪    o‬‬
‫‪  /  w  x‬ڈ‪  v‬ڈا‪ F   g  ،  t‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ ‪ X‬۔ ا‪ y‬دو‪ %2   o‬‬
‫‪ X G ~ %2‬د} ‪ ،‬ا‪ y‬دو‪{| %2   o‬ں ‪ z r‬‬
‫@گ €   ‪+  x‬ا*  ‪…  3‬ر  ‪ 4 B‬اور  اس ‪%‬ح  „ƒے ‪+  /‬ا* ‪ F 3‬ا‪ G‬‬
‫‬
‫‬
‫  ۔ ‬
‫  † ‬
‫"‰ ‪ 1‬وا‪‡ ˆ W‬ا ‬
‫ ‬
‫‬
‫‪ X Z m E a C ‹  Š < a‬رŒ  در ‪ X‬رŒ ‪ X  a ًŽ : ،‬رŒ ‬
‫— ‬
‫‪‘  a  ،‬م   ™  ڈ‪  v‬و  ˜ری  ‪j  k l  ،‬ن   –•“‪?@  ،’“”F‬ں   œ  ‪w  ،›3‬وں š ‬
‫‬
‫@›‪ž  ،‬ر‪F‬ں  ف  ‪  X‬وŸہ  ‪ a‬‬
‫     ‪،‬ا¦  ‪  ¡  ¢  £  ¤  ¥‬اور ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  اور ‬
‫ب‪ 3‬ا^« ۔ ‬
‫§ ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ  ُرو‪¬ ­  © ª‬ا  ‬
‫ ‬
‫اس ‪¨ x‬رے ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪41‬‬
‫‪‬‬

42


‫د او  راس   ج‬

  
  
  ‫ اداروں  و  د  ر  ہ‬
   ‫
دو‬

  ‫ و‬
   ‫د  ا‬

     -  .  /  ‫"و!  اور  رت    ۔  اب  اس‬#  ‫و‬$&"% '  (‫  *  ذر‬+
4 5
‫  ۔‬1 2‫  ھ‬6 
" 5 7‫ '"ا‬8‫ے‬
  :;
 <=  >  ?  @  *  ‫ت‬A‫    اور  رے  ا   !  ر‬

 ‫م    ر‬/  ‫  =<  ادارے‬C  *  ‫م‬D  ‫ری    روک‬G  ،1  ‫م    ر‬/  ‫ادارے‬
4
 <=  IJ  K  C  *  LM  ‫  و‬N  I  O6 
" 5 ‫۔اے   ش! د    اس‬1

 ‫ رو*۔‬J  

‫   د اس‬P،  QR S‫ادار  ہ‬ 

: ‫ د   ر‬

‫و ِز‬

 ،Z[ ‫ﻟﺤﻔﻴﻆ۔۔۔‬,‫ﻻﻣ'ن و‬, T   ‫  م‬U‫ وہ ا‬V‫"و ِ ز‬6 5 / ‫ر‬Y ‫د‬

 !f 
،gh ِ‫ہ‬i   ‫وی‬j 
 !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫ ]\  ر‬S ‫ _ف‬a` $d 
ُ %ِ ّ ‫ ت‬e
m

m
ِ 6 ُ n`
%
ِ 5a  ،o  p
*
    uv“:`a]"#  ‫`د‬q‫  ار‬r  ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬k  ‫"ول‬
( 1)

”‫۔‬T ‫س‬
  ‫ا‬w‫ط ا‬y ‫و‬z  ‫ وہ د{ا‬T  Q
  R `%a|‫ ا‬8‫ل‬
  } ‫ اس‬J‫  ر‬Y ‫دن د‬

 €    ‚R  ƒ„  ƒ…  †‫    ‡ف  ا‬V    ˆ‫ر  ‰وں  
 ا‬Y  ‫Š  د‬
 ‫  Œ  ‹  ۔‬z  ‫  
 وہ  ں‬+  ‫    دے۔‬z‫  >  Žن  ار      ا
 د{ا‬
5 5   C  ‫ا س‬
     ‘  ‫‚    اور  ’    ‡ف‬R  Q|‫ !  ”گ  ‰وں  
 ا‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

60‫ ص‬218‫ ج‬2110:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2G‫ ﻋﻮف ^ﻦ ﻣ'ﻟ‬2‫ﺮ‬45‫ﻟﻜ‬, ‫ﻟﻤﻌﺠﻢ‬,(1)

42


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

43

‫د او  راس   ج‬  

       
      ‫  ں      ر    در          د  ر‬

‫ د ر " !ن  ۔‬# ‫اور‬

:‫     ض‬
  ‫ل‬
      ‫د   ر‬ 

 ،(  ،‫  *ات‬،+,  -  ‫  اس‬،  ./01  ‫ک‬3  4  ‫ت‬05‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  د  ر    آ‬ 

‫  ?د‬،@‫  ر‬A
 7  ‫ل‬/  ‫ں  اس  دی‬:  ‫ د      اس  =    اس  <  ;ری‬0 >     

 B  ‫ل‬/  -  ‫  اس  د  ر‬،C    D  ‫اب‬0 5    F  -  G  ‫اب‬0 5  HI  ‫"  ں  ۔‬ 

 ،OP ‫۔‬J K ‫ت‬L B  .‫م آ‬-  N‫ و‬K ‫ت‬L 7‫ا‬ 

S ُ Vِ ّ َ   ‫ ت‬Q
 -  ‫“د  ر‬:  C  ‫وی‬Y  7'‫ﻨ *€ ﻤ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫'س ر‬5‫ ^ﻦ ﻋ‬+,‫ﺪ‬5‫  ﻋ‬X
(1)

”‫ ر@۔‬A D B ‫ ( اور‬B ، ‫ ?د‬B ،  .\ ] ‫ ^ل‬+, B 

:‫گ‬

‫" د! آ‬#

$
  ‫د  ر‬

 f‫ا‬g  K  %‫    (ل  'ر  &  وا‬C  ‫س  ;ل  `  "   ت‬a  ًcd  7  ‫آج‬ 

  h
  ‫ ا‬
  V "i
  j
 K ‫ آگ‬،)    ‫ات    د*    آگ‬,  .
-7

 |ٰ z{‫اب ا‬t 
ِ ‫ ا‬،m no  V ‫ د‬pq‫ د‬r‫ وا‬7 ‫ دور‬s
ِ u v ‫ن‬wx 4 h ‫ اس‬+j l 

V
،OP‫ ۔‬m ‫}ن‬u ~ 
o €‫  اد‬

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

274‫ ص‬2‫ﻟﺜ'ﻟﺚ‬, ‫ﻟﺠﺰء‬,22‫ج‬2276:‫ﻵﻳﺔ‬, ™‫ﺤ‬Z2‫ة‬r5‫ﻟ‬, 2j‫ﻃﺒ‬Ê ‫ﺮ‬4‫()ﻔﺴ‬1)

43


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪44‬‬
‫‪‬‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ہ ن ۔ وہ  
رگ  دن ‬
‫وہ ا!  
رگ   رہ      اور م

‫‪ 0‬‬
‫'‬
‫!  اس  &اب  وا‪   "  #  $‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ‪  /‬ذ‪  ,-  -‬ر‪  )  ،+‬اَورادو   َو‪   12‬‬
‫ ‬
‫‪  :‬وہ  &اب    ‪9‬رت  آ‪6‬ں  ‪  4‬او‪ 3‬‬
‫@ل  ر‪  +‬اور  >  =  د<;    

‫ ‪N #  CH‬‬
‫ِ ‬
‫‪A‬۔ &اب  وا‪ D  E  #  $‬‬
‫ی‬
‫ ‪ 
O2‬‬
‫ ‪B  C‬ت    ‪I  J  K  L  F‬‬

‫ ‬

‫‪  Q‬‬
‫ن  ‬
‫‪  T‬ر  "  ‪  R SL‬‬
‫‪  P‬د    د    ۔‬
‫    اور  رے  ا  ! ‪   VW  U‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ‪ /‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‪N‬‬
‫[  ‪ Y  Z‬ہ  "   زل  ‪ Y 
O  `  ،W‬ہ  ‪\]  ^-  _L  4‬۔  `      ‪ a‬‬
‫‪+‬؟  ارے  ل  اورد‪  V  h    i‬ا‪  g‬ا‪  -  ef‬د  ‪d  I‬دی  ‪/‬رو ر  اور  ‪d‬دی  ‪ j‬‬
‫'‬
‫ ‬
‫د‪d  -    l    k‬د  "  ‪
o‬ض  ‪rp  E  m‬ر    ‪q‬۔  ا‪   s‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  راض    ‪ a‬‬
‫اور  اس  ‪u  E‬رے  ‪   t‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ رو‪  q  v‬اور  ‪d‬د    و‪ 4  w‬‬
‫&اب ‪ V‬آ ‪x y-  L z‬؟ ‬

‫‬
‫ ی‬
‫  ‪  _L‬رب  "  ر!  ‬
‫‬
‫*  )  ور(  'ا  &‪$  %‬ی‬
‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫ آ‪,  .‬ت  ‬
‫‬
‫ا‪  3‬دن  ‪  0‬‬
‫‬‫‬‫ آ‪,  .‬ت  ‬
‫‬
‫  ‪    4‬‬

‫آ<ہ  ا‪,  :‬ت  ‪5  6  78  9‬‬
‫س   ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ن ‬
‫‪  AB‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫ ?" = ‪5‬‬
‫>  ‬

‫‪44‬‬
‫‪‬‬

45


‫د او  راس   ج‬ 

:   

  ‫لو ا  م‬
  

‫    اور  رے  ا  !  
ل  ام  آ    اور‬ 

 َ 
 ‫آہ!اب وہ دور آ   ے  ل وام‬
  ‫ن 
ل‬%‫ ا‬
$ ،   ! "  
 ،12 ‫۔‬0‫ آ‬/ (‫ ا ) 
ل (' ۔‬، ! *+‫ ا‬, 
;ِ 
ّ   ،‫ک‬9:  <= 
  ِ‫
ن‬C  D  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ک   ﺻ‬4َ‫حِ  ا‬$8
،‫ک‬$>?  ‫ٴ‬A‫ر‬B

 I J ‫  اس‬K ‫ے‬L M N ‫واہ‬O > َ P‫  آد‬K 0‫ آ‬Q‫ ا‬M
‫ ز‬S‫  ا‬T ‫ں‬V:“ : ‫ن‬EF
(1)

”‫? ام ۔‬$ 
   ‫ ؟ ل‬XY
  Z ‫ں‬
  [

ٕ !  ‫    اور  رے  ا‬
 ،] ^_ ^I , ‫
ل ام‬ 

ٕ ، ‫دی‬$;?O ; a ‫دی‬$;?O ; , ‫ اس‬g
 , ‫ اس‬a M  ?! 
$ ‫ل‬b cd e X  ‫ 
ل ام‬ 
;
; ; Dj
،  12 ‫ ۔‬h 
$ i 
  ‫اب‬k 
  ٕ l ‫ے‬m L ‫ڑ‬o ‫ اور‬p
  ! qO ;

ِ
: ‫! ل‬
  " #$
  %
  ‫'ل ا  م‬ 


 ‫ ِر‬Dx      w‫ روا‬ 
  !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫ ^ﻦ ﻣﺴﻌﻮد ر‬+,‫ﺪ‬5‫  ﻋ‬$?t 
s ُ ِ ّ َ ‫ت‬v 

ِ ‫“|  {ہ‬:  ‫ن‬EF  ‫
ن‬C  D  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫   ﺻ‬yz
   $?L  YZ  ‫ 
ل  ام‬ 

 ] qO  
; , ‫ اس ‚   ُاس‬l ‫ے‬L ‫ €چ‬ 
‫ ~ل ] اور‬l ‫ے‬L cd I ‫ا}  ُاس‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

2'^‫ﻟ {ﺮ‬, ,‫ﻛ*ﻠ*ﻮ‬$ÌZ ‫ ﻻ‬,‫ ﻣﻨ*ﻮ‬# ‫ﻳﻦ‬ 
‫ﻟ ﺬ‬, 'Ë ‫ ﻳ Ž ' šﻳ‬:‫ ) ﻌ'& ﻰ‬+, ‫ﻮ ل‬$ ‫ ﻗ‬S'^ 2‫ﻟﺒﻴﻮع‬, S'a‫ ﻛ‬2‫ﺨ'ری‬5‫ﻟ‬, ‫(ﺻﺤﻴﺢ‬1)
14‫ص‬22 ‫ ج‬22083:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,

45


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪46‬‬
‫‪‬‬

‫اور   ڑ    ے            ن  ‪   ،‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ   ا     ا     ‬
‫)‪( 1‬‬

‫( (  "!۔”‬
‫ ‬
‫*)  ‬
‫ "د&   ‪  ،‬‬
‫  ‬
‫‪  #‬ا  ‬
‫ں  ‬
‫"!‪  %  ،‬‬

‫‬
‫ ا  م  وا     ر‪:‬‬

‫‬‫    ر‪ ) *+, j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *!   ‪2‬‬
‫ ‪ ! /4‬‬
‫ روا;    ‪/7 !  89  :‬ار‬
‫‪ 6‬ت َ ّ ِ‪ُ 2‬‬
‫‬‫=‬
‫=‬
‫‬‫‪H‬‬
‫ ار>د  < ‪B  CD  E“:!2‬ام    اُ    )‪   M   (  G  J I َ K‬‬
‫ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ! و ﺳ ﻠﻢ ‬
‫ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ‬

‫‪- -‬‬

‫ ‪  :  ( Q M‬اس  _  ^  آگ  ز!‪2‬دہ ‬
‫ن!‪  RS‬‬
‫‪Y‬اء‪  T UV ،‬‬
‫دا‪  N  O  P‬۔  )  ‬
‫‪K‬ا ِ ً‬
‫)‪(2‬‬

‫` ۔”‬

‫ل ‪:‬‬
‫  د   ‬
‫ ا  م  ‬

‫‬‫‪gh ُ   ab‬دو  ‪f‬ال‪ِ ،‬‬
‫ِ‬
‫ ر‪e‬ل  *  ‪d‬ل ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ  < نِ  ‪ij‬ن ‬

‫‪ “:‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  !‪I‬ک    اور  !‪I‬ک  ‪    k‬دو‪  C‬ر‪    m‬اور  اس    ‪   no‬‬
‫= ‪-‬‬
‫و‪ p k‬د!‪ p  q E  2‬د!‪t 2‬۔‪ ،rs‬اس  ر‪ue‬ں  ار> د < ! ‪2:‬‬

‫‪,‬ﻟﺮ *ﺳ *ﻞ ﻛ * *ﻠ ‪$‬ﻮ‪ ,‬ﻣ ﻦ ‬
‫‪,‬ﻟﻄﻴ ٰ{‪ ™5‬و‬
‫ﻳ Ž ' šﻳ €' š‬
‫‪$ ,‬ﻋ ﻤ *ﻠ ‪$‬ﻮ‪ ,‬ﺻ'ﻟ ‪²‬ﺤ'ؕ‪$ Í V,‬ﻲ ^ ﻤ' ) ‪$‬ﻌ ﻤ *ﻠ ‪$‬ﻮ ن‬
‫ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ‰ﻢ ‪) W^\X U‬پ‪,218‬ﻟﻤﻮﻣﻨﻮن‪(51:‬‬

‫‪w‬ٴ ‪z‬ا‪xy‬ن‪  :‬اے  |و  !‪{I‬ہ  ~} ‬
‫ؤ  اور  ا  م   و     ‬
‫     
 ۔‬

‫ﻣ‪KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‬ﺪﻳﻨ!‬

‫)‪,(1‬ﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻼﻣ'م ‪,‬ﺣﻤﺪ ^ﻦ ﺣﻨ‪5‬ﻞ‪ 2‬ﻣﺴﻨﺪ ﻋ‪5‬ﺪ‪^ +,‬ﻦ ﻣﺴﻌﻮد‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪23672 :‬ج‪22‬ص‪34‬‬
‫)‪,(2‬ﻟﻤﺮﺟﻊ ‪,‬ﻟﺴ'^ﻖ‪ 2‬ﻣﺴﻨﺪ ﺟ'^ﺮ ^ﻦﻋ‪5‬ﺪ‪, 2 +,‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪214448 :‬ج‪25‬ص‪64‬ﻣﻠ‪a‬ﻘﻄ ‪'²‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪46‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫ ‬
‫ار  د ‪:‬‬
‫ ‬
‫ں  ‬
‫ اور   ‬

‫ﻳ Ž ' šﻳ €' ‪,‬ﻟ ﺬﻳ‪ $‬ﻦ  ﻣﻨ* ‪$‬ﻮ‪ ,‬ﻛ * *ﻠ ‪$‬ﻮ‪ ,‬ﻣ ‪$‬ﻦ‬
‫ﻃﻴ ٰ{‪ ™5‬ﻣ' ر‪$ µ‬ﻗ ٰﻨﻜ* ‪$‬ﻢ)پ‪,22‬ﻟ‪r5‬ة‪(172:‬‬

‫‪47‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫ٴ ان‪  :‬اے  ان  وا    ؤ‬

‫&' ری دی ‪" #$‬ی )(۔‬
‫‬
‫‪ 6  7‬‬
‫ ‪ .  /،1 2  3  45‬‬
‫‪  -‬آپ   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ<  ا;  ‪  9  :‬ذ‪   2‬‬

‫‬
‫ ‪B‬ل  @?ن  اور>ن  =ر  آ د  ‪  L)1‬اس  ‪  IJ  K‬ا‪6  G  1  H‬د‪2  F‬ے  وہ  ‪D‬ل  ‪  ($‬اور ‬

‫‬
‫ رب! ‪  XJ  1Y‬اس  ‪Z    9‬ام  ‪،$‬‬
‫ رب! ّ‬
‫ا‪  TU  V‬آ‪S‬ن  ‪R  K‬ف  ا‪ّ   2  P‬‬
‫‬
‫)‪( 2‬‬
‫ل‪` $‬۔”‬
‫س‪ K‬د‪  D a(1)F‬‬
‫] ^  ‪Z‬ا  م‪\ ،‬س ‪Z‬ا  ماور_ا ‪Z‬ام‪ - ،‬ا  ‬

‫‬
‫ ‬
‫'‪, S‬ﻟ ﺪ ﻋﻮ‪ 9  n p,‬‬
‫ روا‪f  c  d‬ت   َ ّ ِ ُ ‪h‬‬
‫ا;‬
‫‪   l  k‬ر‪ ) +* ,j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *!‪*   m‬ﻣ ‪$‬ﺴ ‪ a‬ﺠ *‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‪ q‬‬
‫ ار د   ‪“:‬اے ‬
‫‪u‬ب  ‪t‬دق  وا‪   r‬ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) +* ,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ  < ‬
‫ ار د  ‪ِ   o$  p‬‬
‫'‪, S‬ﻟ ﺪ ﻋﻮ‪z  $ p,‬ؤ  ‪،y‬اس ِ‬
‫ ذات  ] ک  ‪ {  K‬‬
‫‪ !l‬ا‪_  x‬ا  ] ک  ‪* !   2‬ﻣ ‪$‬ﺴ ‪ a‬ﺠ *‬
‫‪  .  /‬ٴ  ~رت ‬
‫ }  | ) ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ(‪z  K‬ن  ‪€ !1‬ہ  ‪Z‬ام  ‪ 9‬‬
‫‬
‫  ا‪† ] V‬‬
‫‬
‫ ‡ ‬
‫ }  ڈا„  ‪  ƒ  1‬ا‚  ‪ 40‬دن  ‪D  ‹  .‬ل  Š  ‪ p$‬اور  ‪ /‬‬
‫ ‬
‫†‬
‫)‪(3‬‬
‫€ے ‪Z  Œ 9‬ام اور Žد    ‪ $    B‬ا‚ ” آگ ز دہ ‘‪1‬۔”‬
‫ﻣ‪KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‬ﺪﻳﻨ!‬

‫ٕ‬
‫‪D‬لد‪ .F‬اžب رŸ۔‬
‫ ا–‪D‬ل د  ‪œ KF‬ا› ‪™ ِšƒ$‬ل ا˜ر‪2‬و‪ G‬ا‚ — ِ  ‬
‫)‪L(1‬‬
‫)‪,(2‬ﻟﻤﺴﻨﺪﻟﻼﻣ'م ‪,‬ﺣﻤﺪ ^ﻦ ﺣﻨ‪5‬ﻞ ‪ 2‬ﻣﺴﻨﺪ ‪,‬ﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮہ ‪,2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪ 28356 :‬ج‪ 23‬ص ‪220‬‬
‫)‪,(3‬ﻟﻤﻌﺠﻢ ‪,‬ﻻوﺳﻂ ‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪ 26495 :‬ج‪ 2 5‬ص ‪34‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪47‬‬
‫‪‬‬

48


‫د او  راس   ج‬

 ‫  اور  رے ا
  !ا د    ا    ل‬
 ،()‫۔‬+‫ا‬,. ‫ے‬/‫&دو‬
  $  ‫  زاو  ر‬# $%
    ‫س د ل‬
  ‫!  ا‬
  ‫ا  ر‬
$    A  ‫“@د  ر‬:  %  ‫ﻨ *€ ﻤ'  =  <وی‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫'س ر‬5‫ ^ﻦ ﻋ‬+,‫ﺪ‬5‫  ﻋ‬9:6 
1 ُ 4ِ ّ َ ‫ ت‬8
(1)

”‫۔‬B‫ ر‬C&
  $  ‫ او  ر‬D$  ،  ‫  د‬E $،  F  G
  H I‫ل‬
   JK

: ‫ک‬
  
 ‫آہ!ں‬

- ُ
!ٖ ‫ﻟ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬S‫ﻟ *ﻌﻴﻮ‬$ , ‫ﻦ‬
‫   *ﻣ ﻨﺰ ‰ہ ﻋ‬،‫ب‬OP 4 G9:‫  دا‬،‫ب‬N‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬
\ \
T
 ‫س‬:9     U  ،F  GH9:4 V  W  ‫ں‬YZ  [  ‫]    دن‬9^4 “:%  ‫ن‬R  ِ‫ن‬S,.  A  ‫و ﺳ ﻠﻢ‬
\
_ _ !  a  ‫ں‬9b 4 c  ‫ں  ں‬9d 
4 4 e    ‫ڑوں‬g !‫ €' ﻣ‬Z
‫    ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬F GH  94:V  W  ‫ `  ان‬
- Tp 4
4 t ،F ‫ دے‬u ‫ح‬w   ‫ک‬i j ‫  ُاڑ‬W ‫ں‬k  ‫ان‬
 GH :94 ‫ د‬lm4no  q  r  s‫ ا‬
 ‫؟”  آپ‬F    |}~n  4€ !‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬+, ‫“ﻳ' رﺳﻮل‬:x    ‫ض‬z  ”‫۔‬F
- ƒ
\
4 ‫ٰۃ‬W‫  ز‬،‰Š  ‫ز‬#  ‫“وہ‬:94:S,.  ‫د‬9„‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ …  ار‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ﺻ‬
 Œ‫  روزے  ر‬،  †‫ د‬
ƒ T \
- 4 •  ‫–  ں‬u  D  ‫اور‬
4 ` 
4 , ‘ 
4 T ‫  “ام‬jW  s‫ ا‬
_ _ ” 
4     H     
   Ž 
( 2)

”‫۔‬F ‫ ˜ دے‬W‫ل‬
  ™‫ن ا‬
  ‫— ﻋﺰ و ﺟ  ﻞا‬

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

274‫ص‬22‫ج‬2276:‫ﻵﻳﺔ‬, ™‫ﺤ‬Z2‫ة‬r5‫ﻟ‬, ‫ﺳﻮرة‬2j‫ﻃﺒ‬Ê ‫ﺮ‬4‫()ﻔﺴ‬1)
136‫ص‬2 ‫ﻟﺦ‬,‫ﻲ ﻣﻦ ۔۔۔‬U ‫ﻓﺼﻞ‬2‫ﻟﻌ¬ون‬,‫ﻟﺜ'ﻣﻨﺔو‬, ‫ﺮة‬45‫ﻟﻜ‬,2j‫ﺮﻟﻠﺬ]ﺒ‬Ò'5‫ﻟﻜ‬, S'a‫(ﻛ‬2)

48


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪49‬‬
‫‪‬‬

‫   ‪:‬‬
‫  ‬
‫د   ر اژد  ‬
‫  ا  ا  آ  ز  ا 
ا    ا     ل     ‬
‫‬
‫ ‬
‫ن    ا      دہ    '    ا&‪%‬ر‪  !"  #‬اس  و  ں    ف ‬
‫‪/‬‬
‫‬‫ )  دے   ‪0‬‬
‫و‪,.‬اس  ‪( ( *  +‬‬
‫‪34  .%‬۔ ‬
‫ ‪   1‬ا  اژد‪    7  8  9‬ا‪, - (&  5  6‬‬
‫?ت    =<    ہ  ‪  D‬ر‪  BC‬ا‪A‬ل  @ *۔  ‪ِ G‬ز  ‪I‬زہ    ‪( ( H‬‬
‫ )  دہ   ‬
‫‬
‫ ‬
‫'    ا&‪%‬ر‪  #‬و  اس    او‪L  J‬ا  ‪  M  *  &% K‬ا  س        او‪  ! #‬‬
‫ ا"‬
‫‪O‬‬
‫‪T‬‬
‫'‬
‫ )  ‪%‬ا  ‪N%P  Q  ،$‬وں  =< ‪0‬‬
‫ں‬
‫ ‪  UV‬دے    &‪%0‬ؤ  ‬
‫‪,‬ک  اژد* ( &‬
‫‬
‫‬
‫ "&  "ا  اس    ‪    5‬او‪W  J‬۔ ں  ‪   %&[  8‬‬
‫ ‪"  &Y‬ا  ‪X‬رے  ‪%   7‬‬
‫ ( ‪% Z‬‬

‫‪0‬‬

‫‪/‬ک ‪  %‬وا‪ - .‬د ‪! 5‬‬
‫ں  ‬
‫ ا" ‪    4‬رو‪3&1‬ر ‪ $ &12‬اور ]  ء‪   8‬‬
‫‪T‬‬
‫‪0‬‬
‫ےد ‪&%‬۔‬
‫‪ ` D8‬د  ‬
‫‪ !"#‬ا‪c d‬ح د‪  @ a‬‬
‫‪  @ ^ 8‬‬
‫‪_ UV‬ر  ‬
‫‪T‬‬
‫ ‪g h‬ظ ‪!_,e‬۔ ‬
‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ‪  ( i‬‬

‫‪111 11111‬‬

‫)‪(The Cure of Interest‬‬

‫‪ُ 7‬ا‪9‬وں = <رہ ;‪:‬‬
‫ج  ‬
‫‪   6‬‬

‫‬
‫‪  D‬اور  ‪C‬رے  ا‪j!>?  @A‬د ‪g  hl m‬ظ ر‪  k‬‬

‫‪v mu‬ورت ۔ ‪،wx‬‬
‫کر  ‬
‫‪  &0%   o‬‬
‫‪ r s‬ا‪q‬وں  ا‪ p‬دا  ‬
‫ ‪  h‬‬
‫‪ ( t‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪49‬‬
‫‪‬‬

50


‫د او  راس   ج‬

:F G5
  H 
  ( I   ‫س‬

JK 3 ‫ن‬
  M  

ُ ّ َ   ‫ﻨ *!  وی      ت‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫  ا     ری   ر‬ 
  
ُ ّ َ   ‫ت‬ 

#
  
  ‫ُا‬
 $‫ﻨ *!  ا‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫ز     !"   ر‬
ُ ّ َ   ‫ﻨ *!  ت‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫ ز   ر‬ 

4
‫ی اور‬0
1 ) ‫ر‬2‫ د‬3 $‫ی  ا‬5

‫* ) ﻌ'&ٰﻲ‬+,‫ﻲ‬-‫ * )  (ٴ ا&م  ﺻ‬+ ‫ر‬,‫ اد‬. $ / $‫ ا‬ 

 .  >  $‫    ?    ا‬7&  @  A  B  ‫  =   ُا‬+“ :6  7809  :  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫ﻋﻠ‬ 
4
 ? J K ‫ ۔ اس ذات‬E‫ھ ر‬G! H
1 ‫ی‬5 
D & ‫ر‬,‫اد‬
  ‫ ا‬I*  
   ‫ی ۔ اس‬0
! ! Z‫ن !)  ا\ آ‬N ‫ی‬O ) ‫رت‬P ‫ٴ‬Q D
 + ‫ل‬T U * VW X Y 
! ! ‫  `  اور‬a  &  b  ‫ی  روح‬O ‫  _  ^  &    ]   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬
 \‫  )  ا‬Y 

d
    b  ‫ی  روح‬O  ]    &  e  ‫ں    ا‬d  &  
‫ل‬T  U  *  ‫ں‬d  g‫ ا‬ 
Z‫آ‬ 

! !   ‫  اور‬h  iN 
‫ل‬T  U  *  ‫ں‬d  g‫ ا‬ 
o  )   Y
]
    ]    jklmn  D  ‫      اس‬d  

#
 z‫  |    *  ا{  آ‬x  y‫! ا‬wu‫“اے  ا‬: 809  ‫د‬s‫  ار‬t  r‫۔” ا‬h  iN  ‫ت  آ‬p
 ‫ن  ?  !ت‬N ‫ی‬O ) ‫رت‬P Q
‫   ٴ‬J K ‫اس ذات‬،‫ں ) ~ر &و‬5 ‫دہ‬ 

(1)
  ‚
   + ‫= وƒہ‬
  . 
   1ˆ 
0 ! ‫ت( وہ آ وا  ‰ او  ر= ا‬p …)
”‫@& ‡۔‬
F  N    =  ‫ت‬P  Q‫ہ  ا‬R‫آ‬
F G  5  H ( I    ‫س‬JK 3   ‫ن‬M
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

355‫ص‬27 ‫ج‬2 10564 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻷﻣﻞ‬, ¸‫ﻟﺰ¾ﺪ و ﻗ‬, ‫ﻲ‬U S'^ 2‫ﻻﻳﻤ'ن‬, y‫(ﺷﻌ‬1)

50


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪51‬‬
‫‪‬‬

‫ ‬
‫ روا      ر  ت      ل  ‪    ،‬وہ    ا     ‬
‫اس‬
‫‬
‫‪12 ./‬ں اور ‪ ./‬ز‪ * +,‬ا " )دی & 'ض ‪ $‬د‪ " #‬آ دہ  د ۔ ‪ 3‬‬
‫; د ‪:‬۔ ‬
‫ں <ں * ادا  ‬
‫‪ 76 8‬دس ‪  45‬‬
‫‪  976‬‬

‫=‬
‫    اور  رے  ا   ! ‪67‬د  ر>!  اوں  @ ‬

‫‪O‬دی ‪M M‬‬
‫ت‪  AB C‬د ‬
‫ے‪  D E‬‬
‫‪  G HI‬‬
‫*  ‬
‫‪ K‬ل اور د  ‪  J‬‬
‫‪ LI‬او  ر  ‬
‫*  ‬
‫ ‪ N‬د  ‪  J‬‬
‫‪L‬۔   ‪M M   V‬‬
‫‪ X‬دم [وف ر‪L Y‬۔ ‬
‫ ‪ N‬وہ د‪ U @ J‬وآرام ‪& W  P  Q RS‬‬
‫‬
‫‪e‬‬
‫_  ^  ]ں    د\ر  ‪ِ @a  ،‬ر  وا‪6Mc َ d‬ر ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ    ‪  g‬ار‪6f‬دات   ‬
‫‪m‬‬
‫‪e‬‬
‫ آ‪n‬ت * ‪l‬ری @ ذ‪L i j‬۔ اور ان ار‪6f‬دات ‬
‫‪C q‬د‪p C I * J‬ن ‪o‬ا  &‬
‫ ‪M M‬‬
‫ ‪ N‬اور ‪t‬ج دو‪r‬ں ‪D‬د   ۔‪ ،uv‬‬

‫‬
‫“ﻃ *ﻮ ل ‪ ,‬ﻣﻞ”    وف          ‬
‫‬
‫ا"ٰ ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬
‫ ‬
‫او  ‬
‫‬
‫ں ‪   y‬‬

‫‪m‬‬
‫‪e‬‬
‫‪m‬‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫~|‪  67‬ﻋ‪5‬ﺪ‪^ +,‬ﻦ ﻣﺴﻌﻮد ر‪ ) *+,j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *! '&    ‪  ِ  3‬روز  €‪6‬ر‪ ،‬‬
‫)‪ (1‬۔۔۔ ‪z‬ت   َ ّ ُ‬
‫دو  †…     „  و  ƒر ِ‪  M76‬ذْنِ  "ورد\ر   ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ  ‪6Š W Q‬رے  ‪ ‡  ˆ‰  P‬‬

‫  ا  ‹  ۔  اس    در’ن  ‘  ا  ‹  ‪  Ž  ،‬اس    د  Œ  ‹ ‬
‫•  اور  ا  ‹      اس  ‰ˆ  ‪& W M7  C‬‬
‫‪  p  X6‬ر‪”  H‬۔  Ž  آپ   ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ!‬
‫‪m‬‬
‫و ﺳ ﻠﻢ  ‪L  ˜ K  ™ šp  › ˜“:76 &'  Q‬؟”  _  ‪œ  Q‬ض  *‪ “:‬اور  اس @  ر)ل   ﺻ‪-‬ﻲ‬

‫‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ    ‪  šp‬۔”  ž  آپ   ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ  ‪  Q‬در’ن  واŸ ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪51‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪52‬‬
‫‪‬‬
‫‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ ان  اور     رے      ت  ‬
‫   رے      ‬
‫!‬
‫‬
‫ *ے  )(    اور    در&ن  وا‪$  %‬‬
‫ ا‪
+‬‬
‫ ‪      "#‬اس        ا ‬
‫ ‬
‫‪3 6‬‬

ا=  ‪  ;  (4  <  +‬دو‪:‬ے    ‪ 8 7 9‬ھ  ‪    4‬اور   ‪ 1‬‬
‫ ‪  ,-./0  2‬وا‪       %‬رے   ‬
‫‬
‫)‪( 1‬‬
‫ ا?   ۔‬
‫
   ‬
‫‬
‫‬
‫‪H  I  F‬ی   ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! ر ‪$‬ﺣ ﻤ *ﺔ ‪$ , +,‬ﻟ ﻘﻮ ی ‪O      J‬ہ ِ  ‪L‬ش ‬
‫)‪ (2‬۔۔۔ ‪A‬ت   َ ّ
ُ ‪C‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ XYِZ‬ل‪  V ُ ِW  ،‬و‪U‬ل‪  ،‬دا‪  ِS‬ر‪  R‬و َ ‬
‫ ‪Q‬ل   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ  _  ^]  \ام  ر ‪$‬ﺿ ﻮ‪* ,‬ن‬
‫‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫‬


‫‪ ) +,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ€ ‪$‬ﻢ ‪$ ,‬ﺟ ﻤ ﻌ‪$ 4‬ﻦ‪  +‬در
`   ‪)  hi  4    c  d  e  f“:‬؟”  ا‪l‬ں ‬
‫ﻳ' رﺳﻮل ‪ +,‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ!”  ;  آپ   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ‬

‫_  ‪o‬ض  ‪p  q“:m‬ں!‬
‫‪ u‬‬


‫‪w‬‬
‫ ار‪v‬د   ‪“ :‬ا?‪  |  $‬ر‪  ،w‬ا{  ت    آ‪z‬ں    ‪  xy‬ر  ‬
‫ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ  _ ‬
‫)‪( 2‬‬

‫_  ~}   ۔”‬
‫ح \  ‬
‫ح \  و‚   ‬
‫او  ر ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ‪ +‬اس   ‬
‫‪3‬‬
‫ ˆ†ر‪…  ،‬نِ َ‬
‫ „ و َ  ƒ   ﺻ‪-‬ﻲ‪*+,‬‬
‫)‪ (3‬۔۔۔ ر    ‪Œ  ،W‬م  ‹ں   َ ْ ‬
‫ Š َور‪  ،‬دو  ‰ں     ْ َ‬
‫‬
‫‪”  CF‬ذ ’ ‘ ‪ +‬ان   ان ‪  ; Ž   m‬ا‪l‬ں _ ‬
‫) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ _  َ ّ
ُ‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪o‬ض  ‪ “ :m‬‬
‫ š  ™  ˜  —م  ا–  )ں ;   •ل  \  )ں   اس   ›  دو‪  :‬ا‬
‫)‪(3‬‬

‫—  مž ا–ؤں œ۔”‬

‫ﻣ‪KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‬ﺪﻳﻨ!‬

‫)‪(1‬ﺻﺤﻴﺢ ‪,‬ﻟ‪5‬ﺨ'ری‪ 2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﺮﻗ'ق‪U 2‬ﻲ ‪,‬ﻻﻣﻞ وﻃﻮﻟ!‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪26417:‬ج‪24‬ص‪224‬‬
‫)‪(2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﺰ]ﺪ ﻻ^ﻦ ﻣ‪'5‬رک‪, S'^ 2‬ﻟﻬﺮ‪ S‬ﻣﻦ ‪,‬ﻟﺨﻄ'ﻳ' و ‪,‬ﻟﺬﻧﻮ‪, 2S‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪2317 :‬ص ‪107‬‬
‫)‪(3‬ﺣﻠﻴﺔ ‪,‬ﻻوﻟﻴ'ء‪, 2‬ﻟﺮﻗﻢ ‪36‬ﻣﻌ'ذ ^ﻦ ﺟ‪5‬ﻞ‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪2816:‬ج ‪21‬ص‪306‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪52‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪53‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫)‪ (4‬۔۔۔ ت  ﻋ‪5‬ﺪ‪  +,‬د   ر‪ ) *+,j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *!    


‫   رٴ  ک‪ ،‬‬
‫‬
‫*‬
‫‪ِ ! -.‬‬
‫ِ

‫‪#$  %‬ک‪! ّ  ،‬‬
‫ آ‪) +‬ر  (وت &‪:‬‬
‫"حِ  اَک  ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ  ﻢ  ‬
‫*‬
‫‪3 4‬ٴ    ‪  2‬ا‪1#‬ن‪ :‬اور  ‪   5‬راہ ‬
‫¬ ‪$‬ح‬
‫ﻓ ﻤ ‪$‬ﻦ šﻳﺮ د ‪* ,‬‬
‫‪$ , +‬ن ﻳ ‪ €$‬ﺪ ﻳ ‪ $ f !‬‬
‫‬
‫د?  >=  اس  <  ;  ا‪:‬م  ‪ 7  8‬‬
‫ﺻ ‪$‬ﺪ ر ‪‬ہ ﻟ ‪$‬ﻼ ‪$‬ﺳ ﻼم ۚ‬

‫‪B‬ل د@ =۔‬
‫)پ‪,28‬ﻻ¿ﻌ'م‪(125 :‬‬
‫‬
‫‪F‬‬
‫‬
‫اس  ‪  E8‬آپ   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ  ‪  .‬ار‪G‬د  !‪

“ :‬‬
‫ ‪  J  K‬دا‪ I‬‬
‫  ‪L‬ر !‬
‫*‬
‫*‬
‫‬
‫‪=  M  N  ;  O  =  P‬۔”  ‪U‬ض  ‪“:R  S‬ﻳ' رﺳﻮل ‪ +,‬ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ!‬
‫*‬
‫`  اس  ‪  8  \  =  ]^  &_  S‬ذر‪Y  Z‬ن  ‪X  P‬؟”  ‪  O‬آپ   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ!‬
‫‪ F‬‬
‫ع‬
‫ار‪G‬د  !‪h“:‬ں د‪ 8f‬وا‪ d a e‬دور ر‪ ،c‬دا‪j S a b‬ف ر‪  l‬‬
‫و ﺳ ﻠﻢ ‪  .‬‬

‫‬
‫‬
‫‪o 78‬ری ‪m‬۔”‬
‫س  ‬
‫‪ pd‬ا  ‬
‫‪  .‬‬
‫ت‪ 8‬آ  ‬
‫‪ m‬اور ‪  q‬‬

‫)‪( 1‬‬

‫)‪ (5‬۔۔۔ ت  ﻋ‪5‬ﺪ‪^ +,‬ﻦ ﻋﻤﺮ ر‪ ) *+,j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *€ ﻤ'  ‪r  d‬وی  =     !ا‪  t‬روز  ر ٴ‬
‫* *‬
‫ *‬
‫ک‪
ِ ،‬‬
‫‪#$  %‬ک ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ
‪  O  v#  wxzy‬ا‪  {u‬د‪f‬پ  در  ‬
‫‪ F‬‬
‫*‬
‫‬
‫‪€  S‬ں  ‪}  ~    t‬۔  |  آپ   ﺻ‪-‬ﻲ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ  ‪  .‬ار‪G‬د   !‪“ :‬د‚  ا  ‬
‫* *‬
‫)‪(2‬‬
‫‪ -J‬و{  
ƒ =۔”‬
‫„  ‬
‫ن‪  … 8‬‬
‫=\ ˆر ‡رے ‪ vP‬د  ‬
‫‪  R‬‬
‫ˆ  ر 
ƒ ر  ہ  ‬
‫ﻣ‪KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‬ﺪﻳﻨ!‬

‫)‪,(1‬ﻟﻤﺴ‪a‬ﺪرک ﻟﻠﺤ'ﻛﻢ‪ 2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﺮﻗ'ق‪, S'^ 2‬ﻋﻼم ‪,‬ﻟﻨﻮر ‪U‬ﻲ ‪,‬ﻟﺼﺪور‪,2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪2 7933:‬ج ‪25‬ص‪442‬‬

‫)‪(2‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻟﻼﻣ'م ‪^,‬ﻦ ‪,‬ﺑﻲ ‪,‬ﻟﺪﻧﻴ'‪ 2‬ﻛ‪ S'a‬ﻗ¸ ‪,‬ﻻﻣﻞ‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ ‪2120‬ج ‪23‬ص‪331‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪53‬‬
‫‪‬‬

54


‫د او  راس   ج‬ 

،  ‫ﻨ *!       ﻋﺰ و ﺟ ﻞ    ب‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫( ۔۔۔
ت  و    ف   ر‬6)
َ 

! 

'
  “:  ‫  ار"د‬$  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬S‫ﻟ *ﻌﻴﻮ‬$ , ‫   *ﻣ ﻨﺰ ‰ہ ﻋ ﻦ‬،‫دا ُ  ب‬
2
 6 7 ‫ دی‬8 9‫ د‬/ 0  5 ‫ف‬+ 4،3 *  ‫ف‬+ , ‫ی‬. / 0 1 !(

 3  @‫  وہ  >گ  ر‬6  ‫ؤ‬7  3  @‫  ر‬1  ‫  اس‬0  :  ،;  <  ‫  دی‬8  /  ‫  ?  وا>ں‬,  0
( 1)

”‫ د ۔‬3 ‫ک‬D *‫ ا‬6‫ے‬
  ‫ د‬3 ‫ک‬D EF
  ‫ و‬G ‫ اور‬H 

ِ ‫ج‬
:‫   را‬
   ‫دو ا‬
  ‫دو د‬

2
    S‫  د‬T  ‫ے‬UV  R‫  ا‬Q  ،5  ‫ د‬3  ‫د‬M  N  $  O  '  P‫وی  دو‬9‫د‬
2
 , ‫ اس ت‬: ` ,‫ ا‬،5 _‫ ر‬7 ^ E ‫ \ [ دوڑا‬Y‫ آ‬W  ‫وں‬X P‫  دو‬
2
 E ` ‫ اور‬5 _‫ آ ر‬d e‫ او‬f‫ ا‬3g ‫ا‬h / ‫رت‬i ' ‫د‬j  X P‫ دو‬k  5 ‫ض‬c aT
2
 k E o‫ا‬+ : ' ‫ اس‬n،al m P‫ دو‬k $ ‫   اس‬5 ‫واہ‬/ aT ' ‫ اس  ت‬,‫ا‬
2 
  ،q r ‫ >گ‬s F‫ ا‬T ‫ ۔ آج آپ‬7  X P‫ دو‬p ‫   وہ‬5
 , ‫ ان‬v 
2
 T  ‫“  آپ‬:q  ~  : ‫   ؟‬z{  ‫  |ں‬W    ‫وں‬X  P‫    ان  دو‬xy
2
2
2
،  5  ‫  „ت‬,  P‫  دو‬،5  ‫  ت‬,  P‫  دو‬،5  ‫  ƒ  ‚وری‬P‫*  €    دو‬
2 
, P‫دو‬
”‫۔‬5 … † 
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

‫ج‬26425 :‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻟﺦ‬,.. '‫ ﻴ‬$ ‫ﻟﺪﻧ‬,
š ‫ﻦ ز¾ﺮة‬$ ‫ﺤ ﺬ *ر ﻣ‬$ *‫ ﻣ' ﻳ‬S'^ 2‫ﻟﺮﻗ'ق‬, S'a‫ ﻛ‬2‫ﺨ'ری‬5‫ﻟ‬, ‫(ﺻﺤﻴﺢ‬1)

'² ‫ﻘﻄ‬a‫ ﻣﻠ‬225‫ص‬24

54


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫ ‬
‫  دو ‪:‬‬

‫‪55‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫ دو  ‬
‫ ‬
‫لو‬
‫    اور  رے  ا  !د      ‬
‫‬
‫دو  ی ٰ‪  ،‬ری‪ِ ،‬‬
‫ف  !ا  اور"ِ  ‪ #‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ‬
‫        ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ ‪  $‬اور   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ‪  ,‬دو  ا‪  %  &  $  '( )*  +  %‬را‪ '(-  .‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪$‬۔  ‪0‬ا  دو  و  ‪;'(    456789  '(-  1  23‬ت    ‪$‬۔  =<  *)?ن‪@  ،‬ود  اور ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪C‬رون ‪ A B‬دو و ‪ 23‬وا‪E D‬۔‪ H‬ان  دو و ‪ 23‬ا ا‪G‬ی ‪ F‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪Q‬‬
‫‪P  %‬ظ  ‪  N‬ر‪K  %  &  L  M‬م  ‪-‬ا  ‪  23  I‬اور  دو  ‪ R';(  1  456789  '(-  1‬‬
‫‬
‫‪Q‬‬
‫‪   I  $  ,  A  R';(  1  456789  ،‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ‪  %  S‬را‪  ،TU -  .‬ی   ٰو ‬
‫‬
‫ رب  را‪]  ،-  .‬ل  اور  ^ ‬
‫ری  ‪TU  V‬۔  اور  ا‪  X‬دو  ‪  A  W‬وہ  &    \   ّ‬
‫‬
‫‪'`(  %‬ک  ‪-‬۔ ‪  I  a‬دو  ‪c  '(d  A‬ن  ‪  b‬اور  ‪i‬ت  ‪h  '(d‬ا‪?  e  fg‬ف ‬
‫‬
‫ر‪ ) *+, j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *€ ﻤ'    (`'س  ‪  H  ،j  B‬ان    دو  ‪k‬ام  اور  ^     ل  ‪'`(  %‬ک ‬
‫‬
‫‬
‫‪j‬۔اور  ا  ‪  l‬دو  ‪ m  B‬ا‪  %‬ا‪q‬م    ('م    *)(';ن  ‪  nU  o  np‬اور ‬

‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  اور  ر‪r‬ل  ‪   sp‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ  ر‪u    t‬ل    ‪ v‬‬
‫‬
‫‬
‫‪E  np‬۔ }|‪  ،‬دو  {  ‪p  yz‬ام  ‪  x‬ا‪  w‬دو  ‪  %‬ا  ا  €م  آزاد ‬
‫‚  ‪  I‬اƒں  ‪  ِ"  x‬ر‪r‬ل   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ  ‡زوال  †…  ر‰  ˆ۔‬
‫Œ‬
‫‘  ا  اŽ‹Š  ‪i‬ت َ ّ ِ ُ‪6‬‬
‫ ” ('  —–  ا•   ر‪ ) *+,j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *!  ‪i  x‬ت َ ّ ِ ُ‪6‬‬
‫ ” ('  ™ل  ˜ ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪55‬‬
‫‪‬‬

56


‫د او  راس   ج‬ 

      ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ    رہ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫ﻨ *!  آزاد     ِر   ﺻ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫ر‬
 ‫"    ا&  ن‬#  ‫ل‬%  !    ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫  ﺻ‬

  ِ    ‫  اور    اں‬
 ‫( *)۔‬

: ‫ب‬

‫ل  ب اور ا  م   ا‬
  

2  ‫ت‬0‫  و‬.‫  دو‬, !  ‫    ا‬
 34 1 
 ،BC‫ے ۔‬E F‫بد‬
  A   ‫س‬
  ‫=ا‬
  
  > ‫ ?ل‬.‫<  مدو‬5
  6‫ ا‬،8 9:‫آز‬
I
I
I
 ‫  اور  دار‬N  O  ‫  ر‬Q‫ ا‬P R  8  S:TU !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫ری   ر‬HJ  K  L‫ت  ا‬M
\ 
ُ ‫  ^ِ  رو ِز‬،‫  `  _ں    در‬O  ،‫ر‬b  َ c‫   ِر  وا‬R  V  W>  X  ‫گ‬Z
*+, ‫ﻲ‬-‫ ]ر   ﺻ‬
- P
   d  ِ‫آن‬TU  e  Q‫  ا‬f‫اس  و‬،Wc  gh  ‫س‬i  ‫رے‬kj ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬
\
 ‫د‬s‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ    ار‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﻲ‬-‫  آپ   ﺻ‬m  ‫۔‬n  o‫    ر‬p‫  د‬q  ‫رے‬k j ‫  اور‬n  o‫وت    ر‬r
I 
“:P:TU
 ‫    ا}  |  {ت‬x‫ی  ا‬y    z  q  ‫   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬vw  1
I \
 Š ‫“Œاء‬:P :U T ‫د‬s‫ ار‬ 
”‫ … „۔‬P ‫ ~ ƒ‚ ˆ ر‡   † د‬، ‫ے €ا‬
\
-I
     Ž  ‫ں  &  آد  دن‬Z  ‘  ‫  وہ‬R  >  ‫    روز   ”  “ر    ’رت‬x•  

-I
‫ں‬
      ‫› š ƒل  ™ار Ž دا˜ >ں — – Œاء‬i  œ — ‫دا˜ >ں‬
( 1)

”‫> ۔‬o  ‫* ر‬
   
  ¡  ‫ں‬
  Z ‘‫ں— او  ر‬
  > „‫>ر‬
  ‫&Ÿ اžو  ز‬

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

382‫ص‬25 ‫ ج‬228:‫ﻻﻳﺔ‬, ™‫ﺤ‬Z 2‫ﻟﻜﻬﻒ‬, 2‫ﻟﻤﻨﺜﻮر‬, ‫ﻟﺪر‬,(1)

56


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪57‬‬
‫‪‬‬

‫    اور   رے  ا  !   ل   ل     ‬
‫‬
‫وا  ُا"اء   وہ گ    ل  ل     دن  ں  ‬
‫  وہ ‬
‫ا‪   4‬ل  ‪2  3‬ب  دے  ر‪  /‬ں    ‪-  .‬اء  ان   ُا"اء     ‪,‬اروں  *   ')(&  ‪$  %‬ل ‬
‫‪8‬‬
‫‪ 7 9  :‬دا‪ 6‬ں ۔ =ر < ;  ‬
‫  ‪  A‬ل  ل @ وا )('& ‪> ?  %‬س ‬
‫‬
‫‪ B‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ‪')  D‬ر‪C‬ہ  ‪2  7‬ب  د‪  .    E‬اس  ‪J‬ام  ‪I‬ر    ‪%‬د  ‪I‬ر  ‪  H  3‬ا‪G‬م ‬
‫‬
‫ ‪ِ  C‬‬
‫  ل  ‪J‬ام   رو ِز      ‪C‬۔‬

‫‬
‫ا ج ‪:‬‬

‫‪8‬‬
‫‪N‬ت  ﻋ‪5‬ﺪ‪^ +,‬ﻦ ﻋﻤﺮو ر‪ ) *+, j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *€ ﻤ'  ‪   ;  O  P > Q‬ﺷ ﻔﻴ *ﻊ ‪$ ,‬ﻟ *ﻤ ‪$‬ﺬﻧ ‪$ 4K 5K‬ﻦ‪2‬‬
‫‪8 S‬‬
‫ﻴﺲ ‪$ ,‬ﻟ ﻐﺮ ﻳ‪4 5$‬ﻦ ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ    ار‪'T‬د  ‪Y3 “:'R) >Q‬ب    ‪W    X‬ن ‬
‫‪,‬ﻧ *‬
‫‪c‬‬
‫‬
‫ِ ‪ R‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫ \[  رزق د)‪ X 'R‬اور   ا* ‪R‬‬
‫ا اور ]ر‬
‫ د‪  _` a b  d‬دی۔”‬
‫‬
‫‬
‫اور  ‪N‬ت  ا‪>?>R g f h‬ہ   ر‪ ) *+, j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *! *  "وی  ‪ij' )  ;  /‬ا ِر   ِر‪k  ،m$‬ہ  ِ‬
‫‪8‬‬
‫َ ‪8 ْ8‬‬
‫‬
‫‬
‫ُ ‪rs‬ت‪>q ،‬نِ  دو‪n‬وت  ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳﻠ  ﻢ د‪:D t‬‬
‫ٰ‬
‫‪S‬‬
‫ۡ ۡ ۡ‬
‫_ ‪F L‬‬
‫”‬
‫‪ a ` H‬‬
‫‪“ 8ۡ I &M D b‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‪8‬‬
‫‬
‫)‪( 2‬‬
‫ِ‬
‫ں‪ D‬روزی ]ر ورت ‪w‬ر ‪ >Q‬۔‬
‫?>‪:u‬اے  ﻋﺰ و ﺟ ﻞ! ‪ x  y‬وا  ‬
‫ﻣ‪KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‬ﺪﻳﻨ!‬

‫)‪(1‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ 2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﺰﻛ'ة‪U S'^ 2‬ﻲ ‪,‬ﻟﻜﻔ'ف و‪,‬ﻟﻘﻨ'ﻋﺔ‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ ‪ 21054‬ص‪524‬‬
‫)‪(2‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ 2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﺰﻛ'ة‪U S'^ 2‬ﻲ ‪,‬ﻟﻜﻔ'ف و‪,‬ﻟﻘﻨ'ﻋﺔ‪, 2‬ﻟﺤﺪﻳﺚ ‪ 21055‬ص‪524‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪57‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪58‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫‬
‫    اور   رے  ا  !ان   ا ِ 
ر    ا ‬
‫‬
‫ ‪+  ,‬ت *) ( ر' &  ‪%‬رِ  ‪$‬ورت ل !   ‪ ،‬زدہ ل  س ‬

‫  ذ‪  7‬و‪6‬ار  ‪  5‬ں    زدہ  ل    س  ‪3‬ل  و  ‪2‬ام    ‪  0‬ا‪  /‬د‪  &  .‬اور  ‪ -‬‬
‫‪9‬ہ  =د‪  ،‬ر<ت‪;  ،‬وٹ  اور  اس  ‪D‬ح  ‪  B‬دو‪A‬ے  ذرا?  ا>ر    ‪  B‬ا‪  F‬د‪  E‬و  ‬
‫‬
‫آ‪ L‬ت دو‪K‬ں  داؤ ! ‪ I‬د‪& H‬۔ ‬
‫‪N‬‬
‫    اور   رے  ا  !ان ِ‬
‫ ا‪P‬د‪
  O‬ر   ‬
‫[‪X  B  YZ‬ر  ‪U  VW‬ل  ‪T‬ن  ‪ (۱) :  Q  R  S‬ا`ن  )‪d(۲‬ی ٰ  )‪% (۳‬رِ ‬
‫ رب ‬
‫‪$‬ورت  ل  اور  )‪i (۴‬ڑے  ل  !  ‪g‬۔  ‪  m    n  o  ,  j‬اس  ! ّ‬
‫‪t‬‬
‫‪ u + [ v‬ا ‪ s‬و م  ‪ ،p‬وہ [‪Z‬ب ر‪ r‬اور د‪Z[ q E‬ب ‪p‬۔ ‬
‫‬
‫‬
‫اے   ش! ‪   |   { yz ،x( n    w‬وہ ~د} ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪ +‬‬
‫ ‪ 5 & „ …P‬دو† ‡ ‬
‫ا  &‪~ ،‬دہ €ا اورس  [ƒ (‚ &‪،‬ا‪ q‬دو† ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫۔   اور  {    |  ‪  ،  5‬وہ  ‪2‬ص  و  Š‰  [  ˆر    (  &‪   Œ ،  Ž    ،‬‬
‫‬
‫ ‬
‫ • ”ت آ“ &۔‬
‫س!  َد— š™  ُ د— =ار „ &‪– ،‬ں  ‬
‫و’ ا  ‬

‫‬
‫ ‪:‬‬
‫ ‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫  اž Œ  ‬
‫ ‪u‬ہ   ر‪ ) *+, j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *!  [  ‪T‬ن  &‪œ¢+   ،‬ا ِر   ِر~†‪¡  ،‬ہ ِ ُ ‪Ÿ  +‬ت‪ ،‬‬
‫› ت   َ ّ ِ ُ œ‬
‫‬
‫َ ْ ‬
‫‪ ¥‬نِ  {دو‪£‬وت   ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) *+,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ  ™  ¦  ‪“:   q‬اے  اž Œ  ‪ u‬ہ  ) ر‪*+, j k‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪58‬‬
‫‪‬‬

59


‫د او  راس   ج‬ 

   (!* ‫ﻨ‬$ ‫) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬
 ‫      ک    ا  رو  اور      ا  
   ارہ و  اور‬
$
( 1)
”‫ں۔‬# ‫ &ڑ‬ 
'!  ‫ دو  د! اورا ِ د‬ 

:  ‫  ت‬

7
7
 9  :;<= ‫ﻢ‬$‫ﻳ‬Ð$
ِ   ٰ,-‫  ا‬.  ‫ت‬01  234  ‫ت‬5 
   ‫ا‬68  *
 ‫ﻟ‬, !* € ‫ﺟ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ و‬+, ‫ م‬v
$
( 2)
‫ا۔‬# F‫ ذ‬HI
  3 AE
  ‫?او  ر‬

  ‫ت‬
  @ A‫س‬
  ‫ ا‬BCD 

AE
  > 

:‫ ؤ‬

‫ل    ُا‬
   ‫ں‬
  

7
 A  UV‫  >   ا  د‬R  ‫وی‬S  T  !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫ری   ر‬O‫ب  ا‬Q‫  ا‬M
6 ُ ِ ّ َ   ‫ ت‬5
$ 7
‫“ﻳ'رﺳﻮل‬:B  ‫  ^ض‬#  Z[    \68  B  ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫   ﺻ‬XY  ‫ ِر‬1W
7
7 

“: ;<= ”‫۔‬d;<=  e‫  و‬b  ‫  ا‬c ! ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬+,
 ‫ز‬g  
7
< B  jk‫  ز‬l  mn
v
      T  E  ‫  و‬r  ‫  ت‬s‫<  ا‬ut   ‫  اور‬mn  ( p)  ‫ز‬g  ‫ی‬h‫ آ‬
7
7
(3)
”‫ ؤ۔‬# }‫  ا‬T‫س‬
  ‫رت‬w
  ‫ ا‬Rx
  y
  ‫س‬
   
  ‫ں‬
  z{ ‫ے اور‬n   

:  !"

#
  $
  %  &
  

  ‫ن‬
  (‫ا‬

7 €
7
 B  ‫ ا…ن  ƒ  ;ل‬ 
†‫“ا‬:9  :;<=  ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ  ارد‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫   ﺻ‬XY ‫ ِر‬1W

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

295‫ص‬27 ‫ج‬210366: ‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,2‫ﻻﻣﻞ‬, ¸‫ﻟﺰﻫﺪ وﻗ‬, ‫ﻲ‬U S'^ 2‫ﻻﻳﻤ'ن‬, y‫(ﺷﻌ‬1)
100‫ص‬24 ‫ ج‬2‫ﻟﻨﻮن‬, ‫ﻟﻘ'ف ﻣﻊ‬, S'^ 2‫ﻟﻨﻬ'ﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰری‬,(2)
130‫ص‬2 9‫ج‬223557: ‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻻ¿ﺼ'ری‬, S‫ﻳﻮ‬, ‫ﺑﻲ‬, ‫ ﺣﺪﻳﺚ‬2‫ﻞ‬5‫ﺣﻤﺪ ^ﻦ ﺣﻨ‬, ‫ﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻼﻣ'م‬,(3)

59


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

60

 

‫د او  راس   ج‬ 

     ‫دو  واد ں ں   وہ  ی وادی     ے  اور ا ن    ف‬
# 
#
( 1)
”‫(' !۔‬ 
) ‫ل‬+ $ ‫س‬
  ‫!  ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ا‬
    
  $ %&
  ‫اور‬
  ! 
  "
.
    /  ‫    اور   رے   رے  ا  ! آپ‬ 

#
 D‫@ دو‬A( B ‫ وہ‬C ”‫ “= 'ل <;۔اب >۔‬9   7 8 5 6  ‫ار‬4' 2 3
#
 6  &  9    J  8  K‫  ا‬LM  N  ‫ح‬H  I‫  !۔ اور  ا‬E‫   ر‬ 
F    /< 

# V
   [  @A( B  LM  (ZY   C ”‫۔‬8  WX  
  UT  @A( B  Q  ‫  اب‬،;  ‫ھ‬T  =“:O
 ،^_ ‫ !۔‬E‫] \ ر‬

a
a
 ‫“دو‬:!  ‫د‬j‫  ار‬k  ‫ﻟ ٖ! و ﺳ ﻠﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ر   ﺻ‬b  
ُ ‫  رو ِز‬e
ِ   ،‫در‬f    ‫ں‬g  h  i
#
( 2) 
،o 8p
”‫۔‬lm k [‫ا‬q‫ او  ردو‬lm k ‫ 'ل‬n‫ ا‬
  .
  l
  m
#
 Q  ‫د‬r ،!   
s = t u ‫ وہ‬9 v‫ ر‬w ‫ے‬q‫ے  'ل  آ‬q‫دو‬ 

#
V V 9 ! E‫  ر‬
  ‫ی‬T ‫ورت‬y . { ‫ د و۔ اس‬z  ‫ورت‬y  3 W  
3 )‫آ‬
( 

 ‫ دل‬k ‫ آد‬9 € ‚  = ƒ„‫ ے  و…ہ ا‬8 | ، ‫ '~ }ں‬t ‫اس‬ 

a
ˆ
 ‫   ۔‬8  ‹Œ 
( t  ”‫  !۔  د  ر‰!“د  وا” ا ن  “  وا‬E‫‡†  ر‬
a
 ،^_ ‫ Œ‹ ۔‬
( ‫ور‬y ’
  ƒ
   8‫ل‬
  + ‫او  رآپ‬
  ‫ د‘ آ‬N
  ‫اŽ !ا‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

521‫ص‬21048 ‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻟﺦ‬,...‫دم‬, ‫ن ﻻ^ﻦ‬, ‫ ﻟﻮ‬S'^ 2‫ﻟﺰﻛ'ة‬, S'a‫ ﻛ‬2‫(ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‬1)
282‫ص‬21‫ج‬2 318:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻌ'ن‬5‫ﺸ‬f ‫ ﻣﻨﻬﻮﻣ'ن ﻻ‬S'^ 2‫ﻟﻌﻠﻢ‬, S'a‫ ﻛ‬2‫ﺪرک ﻟﻠﺤ'ﻛﻢ‬a‫ﻟﻤﺴ‬,(2)

60


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

61


‫د او  راس   ج‬

ۡ   ‫&ﻲ‬,‫ﻮ‬$‫ﻟ‬, +, ‫  ام  ا  ﻋﻠﻴ ! رﺣﻤ *ﺔ‬ 
e 'c

َ
" A
/ 


‫ت‬

"
# 

$ 

ّ
d 
$ 

ُ 

ِ 

:   ‫  ار‬
   ۡ& 
3
ۡ ۡ
i
8
h
! 

g 


fF 
M l kj 5 
K* 8 "
 

"
"
‫۔‬$ %& ‫ں *) (ل‬
  ,‫ د‬.‫ او  ر‬0%
  & ‫ر‬1 23
  4  ‫ں‬
  56 .7
  : #!
ۡ ۡ
p
ۡ 

$o Kۡ 8 
n
f
F
=
m
% I 

ۡ ۡ
ۡ
K3 
g fF 8 q 
G qK8 

"
"
"
F
    ‫  آزادی‬،‫ک  > دے‬# 
! C‫ا‬D  ;‫۔  اور  ا‬0  3‫  را<  ر‬،  >  ‫@  ا?ر‬A    $9‫ا;  ز‬: #!

‫۔‬0 ‫ارے‬1 $9‫ ز‬IJ

p
M )ۡ
k K R
$ I r

3 3 ۡ
3 Gs 
: hI  >

"
(1)
L L F‫ں‬
‫۔‬3 M‫ آ‬N‫ ذر‬F‫ں‬
  ‫ؤ‬Q‫ ڈا‬S 
  TU ‫ت اور‬V ،  W ‫ت‬U‫ر‬LK
  : #!  

 `‫  رو‬a  !‫ﻴ‬$ ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+,‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫  _  ^  وا]   ر‬

ُ ِ ّ َ   ‫  ت‬X    Y!Z    [!

\ 

"
" "
 g h ‫ وہ‬3 > @A j ‫ اس‬k 2“: Y!Z ‫اور‬e  Yd F > # 
!  bc  Q
( 2)

”‫۔‬l‫ ر‬m‫ج‬
  o 4

!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

‫ﻟﻄﻤﻊ وﻣﺪح‬,‫ص و‬¥‫ﻟ‬, ‫ ^ﻴ'ن ذم‬2‫ﻟﻤ'ل‬, y‫ﺨﻞ وذم ﺣ‬5‫ﻟ‬, ‫ ذم‬S'a‫ ﻛ‬2 ‫ﻟﺪﻳﻦ‬, ‫ﺣﻴ'ء ﻋﻠﻮم‬Ñ(1)
295‫ص‬23‫ ج‬2‫ﻟﻨ'س‬, ‫ﻳﺪی‬Ò ‫ﻲ‬U '‫س ﻣﻤ‬Ì‫ﻟﻴ‬,‫ﻟﻘﻨ'ﻋﺔ و‬,
‫ﻟﺴ'^ﻖ‬, ‫ﻟﻤﺮﺟﻊ‬,(2)

61


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪62‬‬
‫‪‬‬

‫  اور ا   ری ت ۔ ‬
‫‪ ! ,J‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ   ان 
 ر  ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫  "! ‪%  $  #‬ن   ر ‪$‬ﺣ ﻤ *ﺔ ‪ ) +,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ!  *)('  &‪  “:‬اے  ا‪-‬ن!  ‪2‬ا  ‪ 0  1‬‬
‫ ت   َ ّ ِ ُ ‬

‫‪  6  7  8‬ا‪ 7  ،  :  ;  34  5‬‬
‫ ا‪<  34  5‬رس‪B  ،‬ر  ‪  ?  :  @  A‬وہ  = ‬
‫‬
‫ دا  ‪“:N  OP  Q‬آپ  ‪(  U‬ل  ‪:  S‬؟”  ا‪X‬ں ‬
‫دوزخ  ‪G  H‬ں  ‪CD  E‬؟”اور  ‪ R‬‬
‫‬
‫]‬
‫ ‪ d‬اور ‪ c Z‬‬
‫‪ H ab‬ا` _^ ‪ H‬ر\‪ fg H h4  ،‬روی ا‪e‬ر ‬
‫[ ‪Z‬اب د ‪) “:‬‬
‫ )‪( 1‬‬
‫ ۔”‬
‫س‪i( Q‬س ‬
‫س‪ :‬ا  ‬
‫‪  j k‬‬
‫ں  ‬
‫‪  lm‬‬

‫‬
‫‬
‫  م  ؟‬
‫ں  ‬
‫   د  ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫‬
‫  ﻗﺒ ‪$‬ﻴ ﺼﻪ ^ ‪$‬ﻦ *ﻋ ‪$‬ﻘ ‪5‬ﻪ ر ‪$‬ﺣ ﻤ *ﺔ‪ ) +,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ!  ‪  q  r  Q‬ا‪  5‬روز  ‪ nop‬‬
‫ ت   َ ّ ِ ُ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‪t‬ام  ‪  w_  xy  k‬ا‪  ،‬آپ   ر ‪$‬ﺣﻤ *ﺔ ‪ ) +,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ!  [  ن  ‪ { |}~  Q‬‬
‫‪v  U  s‬ادہ  ا‪ ّ u‬‬
‫‬

‫‪) ƒU  H‬‬
‫ د‚  €۔  اس  
 اس  ‪‡  k‬د†ں  [  …ر  ‪ˆ“:„  d‬ر!  آپ  ) ر ‪$‬ﺣ ﻤ *ﺔ ‪ ) +,‬ﻌ'&ٰﻲ‬
‫Š‬

‫‪$ , G‬ﻟﺠ ‪'5‬ل )‪ 7‬ڑوں ‪4 k‬د‹ہ(  ‪v  U‬ادہ  ا  ‪  :‬اور  آپ  & ‬
‫ﻋﻠ ‪$‬ﻴ!(  ‪  k‬دروازہ  
  ﻣﻠ *‬
‫ ]‬
‫‬
‫‬
‫  ﻗﺒ ‪$‬ﻴ ﺼﻪ ر ‪$‬ﺣ ﻤ *ﺔ ‪ ) +,‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ! •  رو”  ‪ k‬‬
‫‘  ‪  { |}~  Q‬۔”  “  ’  ‪  d‬ت   َ ّ ِ ُ ‬
‫Š ‬
‫ ار‹د  *)( ‪  Ÿ  Z  “:‬دž  ‪ H‬‬
‫‪  C›  œ  a‬اور  دš'  ‪ C‬‬
‫™˜  —ے  –  ‪) 4‬‬
‫]‬
‫‪$ , G‬ﻟﺠ ‪'5‬ل‪U  S Q‬م؟   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ‬
‫ا‪  kd  ¢£ 
  A  ¤‬را¡  ‪     ‬اس ‪   p‬ﻣﻠ *‬
‫)‪( 2‬‬
‫§ ‪d‬وں ¦۔”‬
‫ت  ‬
‫‪  4 Q‬‬
‫س  ‬
‫‪ H  !¥‬ا  ‬
‫ﻣ‪KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‬ﺪﻳﻨ!‬

‫)‪Ñ(1‬ﺣﻴ'ء ﻋﻠﻮم ‪,‬ﻟﺪﻳﻦ ‪ 2‬ﻛ‪ S'a‬ذم ‪,‬ﻟ‪5‬ﺨﻞ ‪^ 2‬ﻴ'ن ذم ‪,‬ﻟ‪¥‬ص ‪, ..‬ﻟﺦ‪ 2‬ج‪23‬ص‪295‬‬
‫)‪Z(2‬ﺬ‪v‬ة ‪,‬ﻟﺤﻔ'ظ‪, 2‬ﻟﺮﻗﻢ ‪ 370‬ﻗﺒﻴﺼ! ^ﻦ ﻋﻘ‪2!5‬ج‪, 21‬ﻟﺠﺰء ‪,‬ﻻول‪ 2‬ص‪274‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪62‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪63‬‬
‫‪‬‬

‫ن   
ری ت ۔‬
‫ اور ا  ‬
‫ن ر  ‬
‫ ﻋﺰ و ﺟ  ﻞ ا  ‬

‫    اور  رے  ا   !    ل       ‬
‫(‬
‫(‬
‫ دو) ا'&  ‪ٕ %‬‬
‫ د‪#‬ت ا!    ل  وا ‬
‫‪.‬را 
‪ &,-‬اور ‪ *+‬‬

‫  ‪  /‬۔  ا;ت    ‪  :‬اور    ‪89‬ں  ‪  4  5  6‬ا'  ‪3‬ل  ‪1  2‬۔  ‪ 0‬‬

‫‪ B‬ا‪ @  A‬ر?>  =< ‬
‫‪  '%& '()*+‬ری & وا‪ C‬ا ٕ‬

‫ت‪1 2‬۔ ‪ ،EF‬‬
‫ ‪G‬د  ‬

‫‬
‫   ا‪:‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ ا‬
‫ِ‬
‫ا‬

‫‪J‬‬
‫‪L‬ن ‪IK‬ھ ‪ O‬ر‪M N‬ی ‪P‬را‪ U  (S) Q‬ا‪ Y‬ا!  ‪ 
-U V & WX‬؁‪2002‬ء  ‬
‫‪b‬‬
‫‪b‬‬
‫ ‪^_ ،` ac‬ں ‪ 4‬‬
‫ ‪j‬ے دو‪h‬ں   ‪f *
]-  g‬ہ  ‪
6 d‬‬

‪]-‬ت \‪I ] 6  ،‬‬
‫(‬
‫‪kJ k‬‬
‫ر‪ 
opqUp,r -‬اور ‪mn‬ں ‪B l‬ا ‪3‬ل ‪ ،v‬ن ‪~s tu‬ے }ل |‪ y z { ،‬آ‪]
-‬‬
‫ ‪ w‬‬


‫(‬
‫(‬
‫    ‪  6‬ا'‪  ،
-‬دن  ‪]-
  ƒ  6‬ر  ‚ے  €  ‪† ،
-s‬ا…  „  )‪  (Jeans‬دو‡ی ‬
‫‪( J,‬‬
‫ ‹“  ‪ Y‬‬
‫‰  ˆ  Š‪ ،‬آوارہ  دو‪h‬ں   ?’ ‘م   ‪ s‬رات Ž    _Œ  اور دن ‪I‬‬
‫(‬
‫(‬
‫]‬
‫ ‪v -s‬۔‬
‫”  žزَ
‪]-‬ن درازی

‫ ›š ™ ا˜ل — ‪– ،v‬ہ ں •  ‬
‫†‪ -‬ر‪ ،‬واœ‬


‫ِ‬
‫§‬
‫دت  ا    ¦  ‪9£  &  WX  ¤¥
]-‬ت   ‪ U‬ا‪ ٕ Y‬ر?  ‬
‫  ‪U‬ا‪  ¡¢  Y‬‬
‫‬
‫(‪k‬‬
‫”‪%‬ت    ‪!#$‬د"!ہ“ )¨  ‪©  6‬ر   ِ‬
‫¬ث  ‪,
-‬ک   ر‪ ) *+, j k‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋ ‪$‬ﻨ *! ™  ¯®‪s‬ہ  \( ‪ °‬‬
‫‪  6  ±‬د‪  ž²³  ،
U-‬ا‪´  µ‬۔‪U 6  q( ,t+‬‬
‫ ا‪  Y‬دن  ¦  ¶  ‪ &  6‬‬

‫  ‪º‬دت  ‪  ž  ¹‬ا¸ق   ‪U‬‬
‫ ا‪  ¼¥  »  »  Y‬اور  ‪¿  À‬س  ‪¾  6‬س  ½ہ ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪63‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪64‬‬
‫‪‬‬

‫ان      ی‪   ،‬م   ا    ں    ۔  اں    درسِ  نِ  ‬
‫‬
‫  د'&‪    ،!  "  #  $  %‬درس  اں        اادی        ‬
‫ِ‬
‫دت  ا  ‪67  89  :‬ل  ‪  ،./  01 3 2 4‬ان  ا‪(  )  *+  ,-‬س  اس ‬
‫=‬
‫‪B‬‬
‫=‬
‫َ‬
‫‪2‬‬
‫> ;ر ‪Q‬دہ ‪2 ،H   I  J KL M N O P‬‬
‫ ‪  G‬ان ‪ % 'C D E F‬آ'&‪ $ %‬وہ ‬
‫‪W‬‬
‫‪Q R%2 ' S‬دہ ‪  #  ،P‬ان  ‪Q  4‬د‪  1 3X  Y  D Z‬ا‪  V  ،‬ان ‪ #  ،T  U  D‬‬
‫ان ‪^_ D‬ت ‪ F‬آ \ [۔‬
‫ا‪b‬ق  ‪  D‬ا  ‪    :‬ان  ا‪e  )  *+  ,-‬ح  ‪c    ،P‬رے & ‪2‬‬
‫ ‪  fg‬‬
‫=‬
‫اور  ‪i  j  H  kl‬ت  ‪%2 '  4‬ت    ‪  O  n‬اں    اس  ' ‪%2‬ت  )  ‪  V‬ذرا  ‪ S‬‬
‫‪W‬‬
‫ا‪q‬س ‪   p‬د'&‪ %‬اور ‪ t7 4 u v w o‬ا‪9‬اد ‪s F‬ال ‪r‬۔ ‪ #‬اور ز'&‪%‬دہ ‪ 1 3X‬‬
‫ِ‬
‫دت  ا      ل { ‪z‬را ‪ ،y‬اس ‪ :‬وا}ن | ‬
‫ ا ‪ /-+‬‬
‫ِ‬
‫دت  ا  ‪€  U  4‬ے  دل  ‪ #‬‬
‫ر  ‪Q‬دہ  اور  ~د  دار  ۔ ?&‬
‫=‬
‫‪  ،T    ‚  E‬ں  ‪„…    #  O  J‬نِ  ر‪s‬ل  ‪†  :‬اہ  ‪8‬دن  ‪   :‬‬
‫ ‪r ˆ #‬۔ €ے دل ‪ 4‬د‰  َز &‪1 3‬وزَ َ ‪ 89 #  ،T  1 32‬اŒب ‪  %Š'1 3 2‬‬
‫‪B‬‬
‫ِ‬
‫دت  ا  ‪ :‬‬
‫!  اور  ‪ % ‘    #‬ں  ‪  :  $    D‬اŽ  ذات    ‬
‫‪˜ B‬‬
‫‪6‬ا’   د'&‪%‬۔ ?&    ‪  89‬رš Š ™ ‪  O  —1‬آج  •  ‪“  *^”  #‬ورت ‬
‫ِ‬
‫دت  ا  ‪Ÿ)  89  :‬ں  ‪ 4‬‬
‫‪ž  :‬ان  ‪  D    4‬اœ  ” ›  ‪  #‬‬
‫د‪¡ #¢‬ر‪   ‬ں۔‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪64‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‬
‫ی   ‬
‫د   ‪  ،‬‬

‫‪65‬‬
‫‪‬‬

‫آپ    ‪        ،‬‬
‫ں‬
‫بددار &‪'%‬ں اور ش ا‪  "#‬‬
‫ ‬
‫‬
‫‬
‫آ*  )  (        ‬
‫‪.‬‬
‫ل‬
‫‪3‬ن  رل  ‪  ,  -  /  01‬‬
‫آؤ  ‪      ،  4‬‬
‫‬
‫‪ٰ F8 @B‬‬
‫‪& D @ٰ A E‬‬
‫ ‪ @ A B‬‬
‫?(>!  ‬

‫‬
‫ں ظ ۔‬
‫  د آ  ‬
‫ن     ‬
‫    اور ا  ‬
‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ   ‬

‫ت  ‪8‬ر‪:‬‬
‫ ‬
‫ج‪:‬‬
‫  د   ‪   67‬‬

‫‪  B  B‬اور  ‪A‬رے  ا?>  =<!د    " ‬
‫ !ا  ‪$‬ج ‬
‫    ‬
‫‪ 0‬د  ‪67 8‬ں ‪ 9‬‬
‫‪  %‬‬
‫‪  1‬‬
‫ت  ‪  2‬‬
‫ (*  ‬
‫ت   )(*د ر'&  ‪ 4،‬ا‪3‬س   ‬
‫ ‪ /‬دم ‪  ,‬‬
‫‪ . 0%‬‬
‫ ‬

‫ !‪ & I H B‬‬
‫<ل ‪,  :‬ت  ? >= ‪ @ A :‬اور ‪G‬ام روزی  ‪D‬ف ‬
‫‬
‫ ‪K H*L‬۔ ‬
‫‪(  M   9   0 %‬‬
‫‪ O‬ر  ‪  N‬‬
‫چ  ‬
‫‪   1Q‬‬
‫ ‪   /‬‬
‫‪ . (*) R %S‬‬
‫ر‪ ،@ %‬ا‪   J‬‬
‫‪T‬‬
‫‪  B‬اور  ‪A‬رے  ا?>  =<!‪  1‬آپ    ‪V‬ل  ‪()*  ،  %‬د  ر‪ Y !U‬‬
‫‬
‫‪  % *L‬۔؂‬
‫[و  ر (‬
‫د  ‪Z 98‬ا ‪  :‬ا‪ %‬ا  ‬
‫‬
‫‬
‫&‬
‫‪D‬‬
‫ آ  ‪:‬ت    ‬
‫ا‪  F‬دن  ‪ D  %'E‬‬
‫‬
‫‬
‫‪D‬‬
‫ آ  ‪:‬ت    ‬
‫‪ D  %'G  H  I  G‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪65‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‬
‫ ‬
‫ آ   ت    ‬
‫   آن ‬
‫د  ر ‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫ آ   ت    ‬
‫      ان ‬
‫‬
‫‬
‫ اروں  آد  ‬
‫‪  !"  !#‬‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫ آ   ت    ‬
‫‪  $%‬و  دان ‬

‫‪66‬‬
‫‪‬‬

‫&‬
‫‪  -  ./  0‬دل  ‪  ِ*  +‬ز'    ‬
‫‬
‫ ‬
‫ آ   ت    ‬
‫‪2‬دہ    "ن ‬
‫ ‬
‫   ‪    +  3‬‬
‫‪ 4  5  67  ِ8‬‬
‫‬
‫ ‬
‫ آ   ت    ‬
‫;  ‪   9  :‬ن ‬
‫<‬
‫‪A‬ر@  ?  >  =    ‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫ آ   ت    ‬
‫‪B‬ن      ‪B‬ن ‬

‫‪  C   C‬اور  ‪H‬رے  ا‪  !DE  F‬د    ں    ‬
‫ ‪ ،‬ت    د   اور  ل      دل        ۔‬

‫‪A A K‬‬
‫ ‪:J‬‬
‫ ‬
‫&‬
‫ت  ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫‪% %‬‬
‫ت *ات ‬
‫  ‪ )،‬و &( ‪  +‬‬
‫ں  ‬
‫ 'ے "ں اور !  ‬
‫ 'ے & ‪$‬‬
‫‪$ & ،‬‬
‫ل  ‬
‫س  ‬
‫د   او  را  ‬
‫‪3‬‬
‫  اور  ل  و  زر    ‪,‬ت        ‪0  1‬د  ‪    .  /‬د  ‪2‬۔   د  ر‪& &   4‬‬
‫‪  5‬ت ‬
‫?‬
‫آ=  ‪< ; 8‬را  ‪9  :‬را    دے  ‪& 7  ،8‬‬
‫ ‪+  6‬ت‪B  7  ،‬ری  دو@‪ !  7  ،‬ں  اور  ‪ 7‬‬
‫‪L‬‬
‫;‬
‫‪C‬ڑ ں &‬
‫ ‪  H  6‬رہ  ‪8  EF‬۔  <را  ‪D‬ورد‪C‬ر   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ‪  M $ N  1‬ر‪J  2  K‬رہ  ‪0  22‬رہ ٴ‬
‫‪? T‬‬
‫ ?‬
‫‪Q‬‬
‫‪  R‬‬
‫ ‪:2 S‬‬
‫ ار‪U‬د ‬
‫ آ‪ /5   P‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪66‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫'س ‪ ,‬ن و ‪$‬ﻋ ﺪ ‪ +,‬‬
‫ﻳ Ž ' šﻳ €' ‪,‬ﻟ ﻨ *‬
‫ﺣ ‪Õ‬ﻖ ﻓ ﻼ ) *ﻐ ﺮﻧﻜ* *ﻢ ‪$ ,‬ﻟ ﺤ ٰﻴﻮة*‬
‫‪,‬ﻟﺪﻧ ‪ $‬ﻴ' ~‪ ٝ‬و ﻻ ‪* f‬ﻐ ﺮﻧ ‪K‬ﻜ* ‪$‬ﻢ ^ '‪ +‬‬
‫š‬
‫‪$ ,‬ﻟ ﻐﺮ* ‪$‬و *ر “‪) —۵‬پ‪, 2 22‬ﻟﻔ'× ‪(5:‬‬

‫‪4‬‬
‫‪: 35‬‬
‫ ‪2‬رہ   ‬
‫اور ٴ‬

‫‪67‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫ٴ  ا
ن‪ :‬اے      ‬

‫     د    دے ‬
‫  وہ       ‬
‫د&  ‪  %‬ز‪  "#‬اور       (  ' ‬
‫‪+‬‬‫‪+‬‬
‫‪/‬‬
‫‪. ,  1‬‬
‫ ا ‪*,‬۔‬
‫‪  0‬دے وہ ‪ .‬‬

‫‬
‫ٴ    ا
ن‪      :‬‬
‫‪$ ,‬ﻟ ٰ€ﻜ* *ﻢ ‪,‬ﻟ ‪a‬ﻜ'ﺛ*ﺮ* ‪W\ۙ U‬‬
‫‬
‫)پ‪, 230‬ﻟ‪a‬ﻜ'ﺛﺮ‪
      (1:‬۔‬
‫‪+‬‬
‫ِ‬
‫‪B‬ت  ?> ‪ٰ /‬‬
‫ =<‪  I  J  K  :‬ا‪F  GH‬اد  آ‪:.D‬دی   ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! ر ‪$‬ﺣ ﻤ *ﺔ ‪ +,‬‬
‫‪8‬ر  ا ‪  ،67‬‬
‫‪+‬‬
‫‬
‫‪ /‬‬
‫‪$ ,‬ﻟ ﻬ'د ی “ا  ا ن”  ‪  3‬اس ِ‬
‫ آ‪P  0‬ر‪ O  Q  RS,  3  N  %  O‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ - ./‬‬
‫‪      !  "#$ %&' (     )*     %‬‬
‫‪ِ ,   0 1 "2 3‬‬
‫‬
‫‬
‫ ‪ ! :   " ; 3 4 &ُ %‬۔‬
‫‪ِ 6 7 ٓ 9 1‬‬

‫ ‬
‫ َ ی‪:‬‬
‫ ‬

‫‪= ^ ًU‬ت اور اس ( ] وا\ [‪ Y Z‬آ‪X‬ہ  وہ د& ‪ %‬ر‪W‬ں اور اس ‬
‫‪_ `a‬۔ ‪،  fg‬‬
‫‪  3‬‬
‫(  ‬
‫‪ %‬آ‪de‬ں ‪2 c‬د اور ر‪b‬ت ( د  ‬
‫‪+‬‬
‫ ‪i  :Dk m‬ح ﻋ‪ٰ-‬ﻲ ﻧﺒ {ﻴ ﻨ' و ﻋﻠ ‪$‬ﻴ ! ‪,‬ﻟﺼ ﻠٰﻮة* و ‬
‫‪,‬ﻟﺴ ﻼ *م ‪/ r‬‬
‫ ا‪e  q‬دہ  ‪ p‬‬
‫‪o‬ل    ‪B  O‬ت ّ ‪ُ ِ/‬‬
‫‪+‬‬
‫‪z{  %  |.:D‬ی  ‪  3‬ر‪  xy‬ا‪w‬ر  ‪u  ،vS,‬ض  ‪  O    €“:s  %‬آپ ‪/‬‬
‫ ا‪}  q‬ہ ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪67‬‬
‫‪‬‬

68


‫د او  راس   ج‬ 

 " # $ ‫“     )    ت   ( اس‬:   ”‫ ن 
   ۔‬
(1)

”‫ ۔‬% &

: ‫ت‬
  

ُّ ) ‫م‬-  . 
) ) $  *+ 
) /  ‫  ت‬0  1  ‫س‬2‫ا‬
 /  ‫  ت‬ 
‫ہ‬8 
7 ُ ‫ہ‬8 
7 ُ 3  4‫ ُ د‬6  

C
)
 <‫ر‬،? 
@  ‫  ا‬،A)B  D‫   ت    ا‬ 
E‫  ا‬0‫۔‬F  ‫  ;ل‬3  ‫
ات‬  

ُ
ُ
 GH  ‫ب‬J  K  ‫ا  ورک‬N‫ا‬،  ‫   ُو ْڈ َو ْرک‬R،‫ل  ورک‬T
ِ   R  ،  ‫  وارڈ  روب‬،U‫ر‬V
a 

 /  f  /  _W  X  3  ‫از‬Z‫`  _  ^  ]ر  درد  \ے  ا‬b  
cd  
َ َ e‫۔ا‬F
 ‫۔‬g hi، 
ُ

p 
S 
% `
L 
$ 8i
) = v

A #G  

 ( > 

w H F 
v
q B q 4 


q
ِ ‫ اور‬o/
x
  ِ ‫ف  ا‬z 
   kl /‫ت‬
  m‫ آ‬
  4  ‫ )د‬
ْ ِ ‫  د{  اور‬w‫   ن    ز‬E‫  ا‬tu ُ v   p )ِ /  rs (K 

a
  _
  } ‫ آ )د‬
‫۔‬g‚‫ا‬ 
  َ   ‫ن‬
   ‫ €( اِس‬$ _ ‫)ے‬7 ~ b‫ا ۔ او  ر‬g |3 

S 
7 O +
ٖ$= Kx " e v  

h = H

& I $ 7yz R
 ‫ ‹  ۔‬
7 َ) %   Œ
   K‫ت‬
    Ž ‫ وہ‬
  ‫ ڑی †…„ Š‰ف(‘  ر‬/)‫ ƒ ا ّ  م‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

146 ‫ ص‬23 ‫ج‬2p‫ﻟﻤﻮ‬, ‫ﻲ‬U ‫ ﻗﻮﻟﻬﻢ‬S'^ 2‫ﻳﺪ‬Ù‫ﻟ‬, ‫ﻟﻌﻘﺪ‬,(1)

68


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

69


‫د او  راس   ج‬ 

3  

v
 |  9 8{ / i 
p 
 | 
 
v
~
$ 

}# G  

  ِ ‫"ر  !    ا‬#    ‫ے‬%    ‫ ل ( اُ(و َ ر'ء‬ 
ُ ُ   ‫ اور  آ َد
 )دوی‬:

‫ہ !  ۔‬,- ./ 0‫س‬
  ‫*اُ(وں  ا‬
  + 

ٰ
S 
 R
 {
 K =& 8 € R : 

h   : ( + ‚ 
&ƒR 


C
ِ D)  >‫  !  @  ?  ا‬A  ( ‫ٴ =م‬:ِ‫   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ) ذ‬6َْ 5 ‫  ا‬7  ‫ان‬3  ‫ اُس‬:
 HI  0  EFGُ   (  ‫ت‬6‫ وآ‬
O 

(1)
F Q‫ او  ر‬0
‫۔‬0 ‫ی‬J  ?= ‫ری‬FM L ّ 0 ‫ت‬N ‫م‬P‫ و‬

ِR
   ‫رے‬FTS  !‫  "!!اے   ش‬#$‫'  '  اور  &رے  ا‬

 [  a  ‫چ‬c  d`_ َ َ   ^    UV‫  ز‬X‫ر‬Y  0  ‫  اور  اس  د‬Z'  [  ‫  \ر‬7  ‫ت‬N  ]
5 l  ،‫  [س‬0  ?=  e  ‫ل‬f  !‫۔اے   ش‬Z'
 ‫  اس‬،Z'  h  i  ‫ں‬j‫    د‬k 
   p  0  ‫ل‬f  ‫ہ  اس‬qr  ‫را‬FTS   ‫  اور‬mFL ‫  د‬n‫د  =    ر‬5mF   
5 ‫ہ  و‬o  ^  ?  p  0  ‫ل  ود‬f

 ‫!۔‬t [u
      v s
    ‫د‬c

 ‫رے  دل‬FT S #‫ اے   ش! ا‬،z  ‫  'ن‬x  ‫ں‬FLmy  ./  0  ‫د‬c  ?  ‫آپ‬

 ‫ وہ رت‬0 ‫ل‬f ‫ اور‬Z' h p ‫ { و‬0 ‫ ~ہ }ات اور 'ہ و |ت‬، ‫ل‬f i
C
 ،€ ‫۔‬Z' [ a ^ ‚ ƒ  „ ‫  ر…ں‬5 3 †‡ ‫و‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

146 ‫ ص‬23 ‫ج‬2p‫ﻟﻤﻮ‬, ‫ﻲ‬U ‫ ﻗﻮﻟﻬﻢ‬S'^ 2‫ﻳﺪ‬Ù‫ﻟ‬, ‫ﻟﻌﻘﺪ‬,(1)

69


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪70‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫ِ‬
‫ ا  ادارے    ا   ‪ َ   1548‬ت    ‬
‫دت ا   ‬
‫‪0 3‬‬
‫ّ *‬
‫ ‪  & ”,‬اول   ََْ'  ‪  ،)*  ِ+    366‬ا‪  ِ9‬ا‪-./   ،1ّ457 68‬ٴ   ِ‬
‫دت ‬
‫ب‪.“،‬نِ‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫ا  ‪E‬ت  ‪ CD‬‬
‫ <ر  ;دری   د‪ ,‬ﻣ ‪ ^ ™$‬ﺮﻛ '‪* €* *Z‬ﻢ ‪$ ,‬ﻟ ﻌ'ﻟ ﻴ ‪ FGHI  !$‬‬
‫ ‪  /AB‬ا@  ?ل  >  ا=س ّ‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫ ‪  / PR‬ا‪G‬م  >  ‪M‬ا‪  L‬ﻋﻠﻴ! رﺣﻤﺔ‪, +,‬ﻟﻮ‪&,‬ﻲ  ‪(١) :J  FGHI‬‬
‫‪* “:J‬ﺣ ﺠ *ﺔ ‪,$‬ﻻ ﺳﻼم ‪E‬ت ّ ِ‪ُ Q‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫ِ‬
‫ ‪U  V  / PR‬ی  ﻋﻠﻴ ! ر ﺣﻤ *ﺔ ‪, +,‬ﻟ ﻘﻮی  ‪PW“:J  FGHI‬ا   ﻋﺰ و ﺟ ﻞ    ‪ِ   [ !X‬در‪ Z‬‬
‫‪E‬ت ّ ِ‪ُ Q‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‬
‫ ^‪،‬‬
‫‬
‫ _‪/‬‬
‫)] دو\(    `ّت‬
‫رب  ا‪ّd‬ت  اُ‪  c‬ذِ ّ\  د‪^  a‬۔” )‪f (٢‬ل ‬
‫ّ‬
‫‬
‫ ‪ِ  u c v‬د ‪7‬‬
‫^‪. ،‬‬
‫ر‪ t‬و  ِد‪s‬ر ‪p q r‬ن ‪ o‬ان ‪ُ  g‬ا‪ _ n‬ا‪  -5Q4kl m‬ر‪ i j‬ان ‪ g‬‬
‫َ‬
‫‪0‬‬
‫ِ ‬
‫‪E‬ت‬
‫ ‪    y‬وہ  ‪9‬ا  {م  ^۔” )‪,‬ﻟﻌ ﻴ'ذ ^'‪(٣) (+‬‬
‫ُ‪w k‬‬
‫‪  Gx‬اور  @‪  o  z“:A‬ان  ‪َّ . c‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3 0‬‬
‫†‬
‫…‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‬
‫‪}  ~  Q€‚  /PR‬ن  ﻋﻠﻴ! رﺣﻤﺔ ‪,‬ﻟﻤ ·ﻨ'ن  ‪  “:/Q GHI  o‬در‪  Z‬و  د‪s‬ر  )‪G‬ل  و  دو\(   ُ‡ „‪w‬ں    ‬
‫ّ ِ‪ُ Q‬‬
‫ َذ ِر دوزخ  *ف ‹ Š‰ ˆ  ۔”‬
‫‪ J‬وہ ان   ‬
‫‘  ‬

‫  ا‪0‬م‪:‬‬
‫ ‬

‫‪3‬‬
‫'  '  ا‪' 5 Z !!"  #$‬ر ک و ) ﻌ'&ٰﻲ آپ  ‪  g‬اور  ”  “’ر  ‪ g‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪G‬ل  و  دو\    ž  ‪  c‬ظ  ‪›GHI‬۔  آج  ‪  Z‬د™ا˜  وار  ‪G‬ل  و  دو\    —س   ‬

‫ا‪  ،J  £  —  ¤¥‬ا‪¡  ¢‬ی  ‪ ‬ں  Ÿ  ‪*  ¨    ©/k   ª‬ح  *ح    ¦  «‪ o‬‬
‫­‪¡    ¬  J  F‬ی  ‪ ‬ں  Ÿ  ‪k/   ª‬ل  ر¯  —ں‪  ،‬ا®  ¨  ‪  ²‬ر¯  —ں‪_  ±  ،‬وں  ‪°‬ام ‬
‫‪3‬‬
‫روزی ‪¶  o²‬ا ‪´ µg‬را ‪¸ ³‬۔ ارے ‪/‬دان ا ·‪º — ± »!µ‬؟ ¡ی ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪70‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪71‬‬
‫‪‬‬

‫ں     اور ان   و ت  ز د     ام روزی   ‬
‫(‬
‫ )&  ‪  %‬اور ‬
‫‪  1‬ا‪/‬م    ‪.‬ی  ا‪,-‬ں    ‪' *+‬‬
‫‪$‬وف  "  !  اور  ان    د ِ‬
‫(‬
‫ا‪5 6‬ل ‪  9: ; < = > ،! " @A B 2 3‬دن ا‪7 8‬ی  ں ‬
‫ ‪ ِM‬د‪ K L 1‬اور  ام روزی ‪ J   2‬و ‪I‬ل ‪ GH‬آ‪  D E‬۔‪،NO‬‬
‫‪S‬‬
‫ِ‬
‫ ا‪ RT‬ادارے ‪  X  $%& '()*+‬‬
‫د‪V‬ت ا‪  U/‬‬
‫ت ‪ Y‬‬
‫‪  Z[\^َ  146W‬‬

‫‪`  a‬ب  ‪j  ;  f  Y 93  dَ[ْ\^َ ”,F KI“  ،‬د  ‪  i  B‬ر‪  h‬وا‪,‬ں    ‪ g‬‬
‫(‬

‫اس    زو‪  n‬اور  اس    او‪m‬د  ‪I l  ،f‬‬
‫ ‪7  q)  k‬ی  ‪ (  9:  p،‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ   ‬
‫‪z‬‬
‫ رب ﻋﺰ و ﺟ ﻞ!~  اس  }  ‪ B‬‬
‫‪w  GH‬ے  "‪v  %‬ض  ‪“:  s  t%‬اے  {رے ّ‬
‫‪{z‬را  ‡  †  ‪  %‬دے‪  „…  ،‬اس    ƒ  ~  د‚  اُ €ر      ‪  6‬دی  اور  ‪ l‬‬
‫(‬
‫~   ام  ‪‰  L  M ~    ˆ‰ 2‬۔”  ‹  اس  }     ام    ‪  Y‬اس  Šر ‬
‫‪( S‬‬
‫‘راŒ‪  ;D  E‬اس    ‪  ‹D  EŒ  k‬اس    Žان    س  ‪ ،D  EŒm‬‬
‫š‬
‫› '™  ˜ڑ   ‪I ) I‬‬
‫'ا) '  اس    –ں  ‪  ”  s  •m‬اس    “ل    ‪ B‬‬
‫ ا’  } ‬
‫ž‬
‫آ‪' ) I s‬ھ  ‪Ÿ“:D  œ  %‬ی  –ں  ¡  ‪ ‬۔” ”  وہ  اس    ‪¢‬ں    ‪ †  †  B‬‬
‫(‬
‫‪ ‹،D‬دو‪¤‬ا آ ‪¥  ¦  §¨ُ “:D  œ  %‬د  ‪‰   2‬۔”  اور  اس    ‪¢‬ں    ‪ B‬‬
‫†  †  ‪D‬اس  «ح  اس    ©  وا†  اس   ‪I‬‬
‫ ‪–  k‬ں  †  Œ•  ‪  s‬اور  وہ  ا‪ 8‬‬
‫š‬
‫ا®  و“ل    «ف  ­ت  وس  ‪  B‬د¬  ‪“:D  œ  %‬اب  Ÿی  ¯دن  ‪  Y‬وہ  ‪ °‬ہ  و ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪71‬‬
‫‪‬‬

72
 


‫د او  راس   ج‬  !“:        ( ‫
 رہ          رے       ۔”)اس و‬

 $‫  و‬%  ‫ں  اس  )  (  وا'  '    اور  !  ان‬+  %  ,  -  .  (" #)  ‫وہ‬
( 1)

”‫۔‬2 1  / 0

!!" #$‫'  ' اور &رے ا‬
 ‫ ؟‬4‫ آ‬6 ‫ز‬89 : 0 ‫ @ اب > =ام روزی‬
 ‫ ؟‬4‫ آ‬6 ‫ز‬98 : 0 A‫ د‬C ) ‫ت‬E‫د اور ر‬F > ‫ @ اب‬ 

 ‫ ؟‬4‫ آ‬6 ‫ز‬89 : 0  GH > ‫ @ اب‬ 

 ‫ ؟‬I‫ ر‬JK  GH  ‫رے‬L‫ ا‬M‫ @ اب > ا‬
N 


Y ‫ @  اب  >  اس‬
 ‫ ی‬O 9 P  ‫ں‬Q‫  و‬R    SK  ‫ر‬T‫  ا‬U‫ز‬V  ‫ری‬WX  0  Z 
 ] ‫    اور  `اہ  >  _ری  ^    اور‬SK  >  ‫ں‬a ‫ب‬b  ،-  ‫\ٹ‬
ِ ‫اس‬
‫^ ؟‬8d: e W ‫ں‬f ‫ی‬g 0 ‫ل  =ام‬j 
 ‫ ؟‬k 6 l W ‫رت‬m > ‫ @ اب‬ 

p
9
 R  s  ‫ن‬L  R  8 :  t  uv  )  ‫رت‬m  ‫  وہ‬R  -  ‫زم‬r  n  o8 :  R  q‫د  ر‬8Y:
،}~ ‫ح =ام؟‬x y ‫ اور‬z { ‫ح روزی |ل‬x y
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

93‫ ص‬2‫ﻟﻌﻴﻮن‬, ‫ة‬Ê(1)

72


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

73


‫د او  راس   ج‬

ِ
 ‫ َت‬312    $%& '()*+  ‫ ا 
 ادارے‬ 
  ‫دت  ا‬
&B  121  "ََْ   16  !  ”   ‫“ ِر‬،‫    ب‬
„$F…
) 
)
ِ
 2345  ‫ﻟ ﻘﻮ ی‬$ , +, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫   ﻋﻠ‬$‫  ا‬%  &‫  (  '  ا‬,-  
ٰ + .0  ‫ت‬1
$†K j &=
ّ) ) ) K 
>)
K
8 8 “:6
 ‫ @? = اور ;ن‬
4 A B ‫ ;ن‬C ‫ں‬E F ‫م‬H IJ   9‫و‬45‫و‬LM4+ N O 9
)> )
K K K
”‫ے۔‬Q F ‫رت‬R O S‫ اس و‬،4?@T
)
>
)
ِ XZY [\‫ ا]  ا‬T L_ 
 ‫رے‬a ` C 2Q T+ 345 !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫  ر‬U‫روق  ا‬W 
ُ +ِ ّ ‫ت‬1 ‫اور‬
( 1)
‫  ۔‬E F‫  ر‬n ‫د‬o ‫ اور‬E hi j kf
   l‫ د‬m b‫ آ‬d e‫ و‬f‫زا  ر‬8T

  ِ‫ن‬8T‫گ  ز‬q  r  ‫  آج‬،=  t4? 8   ‫  اس‬uv  r  ‫آہ    اس!  آج‬
 f  ‫زار‬8T  ‫رے‬a ` C  6  }  ‫ ~ور‬s
F + w  ‫ل‬y  ِ‫ن‬8T‫  ز‬z  {  F  w  ‫|ل‬
€ 

8 m  b‫  آ‬d  e‫ƒف  و‬
 „  …  ‫ = ۔  ‡†  آد‬s F   ‫۔‬E  ‫ز‬8T  ‫ ?ا  د‬
4 8 w   

 ‰ ‫د … ارŠب‬o ‫   Žح Œام روزی اور‬r ‫ ‘ع =۔ آج‬e ’‫ دا‬f ‫زار‬8T T+ ˆ
K
€
 w  ‫šل‬3  ‫  اور  œں  ›ے‬l‫ی  وž  ِ  د‬4? 8   ‫  =  –    •”ہ  —۔  ™ً اس‬T@
)
K
K ) ) )
8 ‫اروں‬LM4+ N ‫وں اور‬4N8 T ‫دوری =۔‬
 9‫و‬45 ‫ و‬LM4+ N Ÿ ‫ Ÿ از‬C = ‫زم‬  ¡    
) >
 f ‫ت‬4N‫د ر©  آ‬+T!¥¦  ‫  اور  §رے  ا‬¤  ¤  F‫۔ ور‬¢ £ IJ 
€
+ O‫ا‬
+
 ‫ =۔‬M­ 
L + ‫ ?ی‬
4 8 ®
  ‫ « اور ﻋﺰ و ﺟ  ﻞ‬E ‫ ّ ذرے … ¬ب‬O‫ ا‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

267‫ص‬2‫ﻟﺜ'ﻟﺚ‬, ‫ﻟﺠﺰء‬,22‫ج‬2279:‫ﻻﻳﺔ‬, ™‫ﺤ‬Z 2‫ة‬r5‫ﻟ‬, 2j‫ﻃﺒ‬r‫ن ﻟﻠ‬,r‫ﻟ‬, ‫ﻟﺠ'ﻣﻊ ﻻﺣﻜ'م‬,(1)

73


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

74


‫د او  راس   ج‬

:  

  ‫اں ج   د‬ 

         ‫    اور  رے  ا  ! ں‬

 !   "  #‫  ا‬$  %  ‫دی  رو ر    ا  آپ    ظ  ر       ۔  اس‬ 

 ‫ً  *   د    )(    'ؤ‬,  ‫  وہ‬.    /‫ار  ر‬0‫  ا‬1  2‫ام    ا‬4  ‫ء‬6  ‫  اور‬7
;;
= @ A 
 ،CD ‫۔‬89: < : >? 
J
ِ 
L MN‫ت ا‬Q‫د‬
 T U ‫ت‬V WXZَ  108 RS  EF‫ ا‬G ‫ ادارے‬IK‫ ا‬

 a
ِ   U  67 'Z 65  _َWْXZَ   ”‫“"ے  !  رے    ال  اب‬،‫\ب‬
; 
; k jl
ّhi ‫  ا‬m
ِ 

 ‫ر‬n 
‫س‬
o‫ ا‬
p

‫ل‬
r 
s
‫ ا‬ 

tu 
v
w 
‫ت‬
x 
M
N‫ ا‬
‫ت‬Q‫د‬

ِ ‫ ا‬،bc
e
‫ٴ‬ 


،
f
ّ
   ‫ = ا   ال‬z  {|  }  ‫  رے‬L  ~t‫  €  د‬L   !$ ‫ﻟ ﻌ'ﻟ ﻴ‬$ , ‫ *€ *ﻢ‬Z* ' ‫™ ^ ﺮﻛ‬$ ‫ ﻣ‬,‫دری   د‬y
; J 

J
J
َ
†
=
   Ž  ِ_ِ‫آن  و  Š  اور‬:<  ‫ ‰   „از‬
: ‫ ِ ‡ =ˆَ_ٴ‬$  …  89:<  ‫د‬K‫ ار‬ 
‚  ƒ‫„اب  د‬
; 
”‡َ •ُ–
;
—
ّ
ِ 
‫ﻟﺼ ﻠ ٰﻮ *ة و‬, ! ‫ﻴ‬$ ‫ ٰﻲ ﻧﺒ {ﻴ ﻨ' و ﻋﻠ‬-‫ ›š  ا =œب   ﻋ‬ 
ُ ُ “: 

  ‫ﻟﺴ ﻼ *م‬,
ُ =ِ ّ ‫ت‬x  ،C˜ ُ ‫„د  ™۔‬u  }  ’  
‫ﻟﺼ ﻠ ٰﻮ *ة و‬, ! ‫ﻴ‬$ ‫ ٰﻲ ﻧﺒ {ﻴ ﻨ' و ﻋﻠ‬-‫!  }  آپ   ﻋ‬9 َ‫  ز‬L  ‫žری‬
'€ ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫   ر‬v   ‫ﻟﺴ ﻼ *م  زَ وŸٴ‬,
; 

; 
‫ﻟﺼ ﻠ ٰﻮة* و‬, ! ‫ﻴ‬$ ‫ ٰﻲ ﻧﺒ {ﻴ ﻨ' و ﻋﻠ‬-‫  آپ   ﻋ‬.  ¦  §¨ 
ِ ¤  ‫ا =  ر‬
: ِ   ¥  }  ¡  — ‫ا‬¢  £š
‫ﻟﺴ ﻼ *م‬, 

ّ   ”‫روں  ­۔‬9  ‫  ڑے‬100  4    (‫ ُُر‬ª  }“  $  A/  ©  !
U ! ‫¯ =ب‬
; J
( 1)
‫ =۔‬9:< ‫د‬K‫ ار‬ 
²  !‫ر‬9 ‫ڑو‬³ ‫ں‬
  ±100 °‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ! ا‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

'² ‫ ﻣﻠ ·ﺨﺼ‬.728‫ﻟﻌﺮﻓ'ن ص‬, ‫(ﻧﻮر‬1)

74


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

75
 


‫د او  راس   ج‬ٓ ‰
:  
 ‫ ارد‬ 
 44  ‫ آ‬ 
ˆ 
23‫'ر ک و )ﻌ' ٰ&ﻲ ر  ہ‬5Z 


   
  
:‫ﻻﻳﻤ'ن‬, ‫ﺮﺟﻤ! ﻛﻨﺰ‬Z
‫ ^ ٖ{! و ﻻ‬S$ Ú'
$ ‫ﺜ' ﻓ‬² ‫ﻐ‬$ ‫*ﺬ ^ ﻴﺪ ک ﺿ‬$ ‫و ﺧ‬
ٔ 

  
(‫      )"  !ں  وا‬
(44 ‫ ص‬223‫ﺚؕ )پ‬$ ‫ﺤ ﻨ‬$ Z 

‫  ۔‬

   
  
     

ٕ
S'a‫ﻛ‬


‫م‬ 


)  /    ‫ب‬1   2  - ‫*ں  ) ا‬+, ('   ”‫“ ی‬
* 

> 

    B‫  ر‬C  )  D  EF ('ِ   A“،  ”;َ(ِ= ‫ ?ب  ا‬
‫ی‬
5
9:

،
ِ 7ُ   ‫ﻟﺤ ﻴﻞ”  ۔‬,
ُ 

1   َ J ;ِK1    BI ‫ا‬G H 1 ُ  ‫اس‬
 EF ('ِ A ‫وہ  اور‬P ‫ وہ‬QR M NO L‫ د‬
 ‫    ۔  اس‬X‫ ا‬ 
ّ ‫  وہ‬Y  I  Z[  \  ‫    ^ل‬QR  S  J  ‫ام‬T  U‫  آ َد‬V  QR  M  N  ‫اِس‬ 

b
: ‫ ن‬d)  ‫ د`  ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬B
  a cR  
O ‫*ں‬+, ('ِ O
  _

       
  
:‫ﻻﻳﻤ'ن‬, ‫ﺮﺟﻤ! ﻛﻨﺰ‬Z
ٔ 

       
(‫    )"  !ں  وا‬
(1) 
‫  ۔‬

   
  
 

!{ٖ ^ S$ Ú'
$ ‫ﺜ' ﻓ‬² ‫ﻐ‬$ ‫*ﺬ ^ ﻴﺪ ک ﺿ‬$ ‫و ﺧ‬
(44 ‫ ص‬223‫ﺚؕ )پ‬$ ‫ﺤ ﻨ‬$ Z ‫و ﻻ‬ 

‫ ا  ؟‬
  ‫ج‬
  ‫ َ روا‬
  َ‫ن‬
  

 b
l 

ِ 
  Em'َ   f  
ُ `‫  اور  د‬-‫  ا‬g  ‫*از‬i 1 َ O  j
+,‫ﺪ‬5‫  ﻋ‬o 
n ُ ِ ّ ‫ت‬q
  ،5ِ 7ُ   ‫۔‬k 

ِ 
1ّ   ِs‫ا‬
ِ q‫ر‬1   - ‫  ا‬V    ‫  روا‬J  '‫ﻨ *€ ﻤ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫س   ر‬r
 ‫ت‬q 
‫رہ  اور‬tuُ no 
َ ِ ّ   ‫ت‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

(1)
390‫ ص‬26‫ ج‬2‫ﺮی‬4‫'وی ﻋ'ﻟﻤﮕ‬a‫ﻓ‬
ٰ

75


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

76


‫د او  راس   ج‬ 

ِ "#!

ُ 
َ 
ُ 
ِ 
َ ِ ّ ‫ ت‬
‫   َ ! َ      ۔‬$  '‫ﻨ *€ ﻤ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫  ہ   ر‬
 '€ ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,j k‫ 
 رہ   ر‬
َ ِ ّ

  8 3 '€ ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫ہ  ر‬
  ‫۔‬0
   ‫ں‬23 4567ُ , 
َ   %&
   '( )‫* ا‬+
  ,
  - ./

ِ
ِ 
‫ﻟﺼ ﻠ ٰﻮة* و‬, ! ‫ﻴ‬$ ‫  ;   ﻋﻠ‬9  :
 

 : 
‫ﻟﺴ ﻼ *م‬,
/ ‫ ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬
ُ ِ ّ ‫ت‬8
ُ ِ ّ ‫ ت‬

FG 

‫ﻟﺼ ﻠ ٰﻮ *ة و‬, ! ‫ﻴ‬$ ‫ ٰﻲ ﻧﺒ {ﻴ ﻨ' و ﻋﻠ‬-‫ ﻋ‬H 5  =‫ا<ا‬
 ‫وا‬D  E ُ     ‫  ان‬+  A    >?  @ ‫ﻟﺴ ﻼ *م‬, 

+“:@  ‫ض‬K  /  '€ ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫  ُ 
 رہ   ر‬
ِ
‫  ۔‬I‫د‬ 
َ ِ ّ ‫ ت‬
 P ”‫ 
'  Š؟‬

ِ 

:  
‫ﻟﺼ ﻠ ٰﻮة* و‬, ! ‫ﻴ‬$ ‫ ٰﻲ ﻧﺒ {ﻴ ﻨ' و ﻋﻠ‬-‫ ﻋ‬H 5 =‫ ا<ا‬ 
ِ ّ ‫ ت‬
% ‫ ؟‬U  VW T#ِ  R 3 . ‫ی‬Q
‫ﻟﺴ ﻼ *م‬,
ُ 

ِ
ِ
َ  (‫ وہ )ت‬+ ‫ ^ دو‬8('€ ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫ت(رہ) ر‬
j k‫ ہ ) ر‬
)  +  ,  ‫ ِزل‬: 
Z‫[   َو‬
ْ
!
!
1)
‫ا۔‬h ‫ َ رواج‬3 /b T_َ` ‫ن‬3 a ‫ں‬%‫ر‬c 
f
‫  َو‬g‫ ۔  ُا‬I‫ د‬b T_َ` ‫ن‬3 a('€ ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+,
d

َ

(

: ‫   ر‬
  
  ‫  د‬ 

ِ
 [  ‫
ت‬tuvwَ 1182  jk  @  lm‫  ا‬n  ‫  ادارے‬p
q‫  ا‬a  rs‫ت  ا‬c‫د‬
&B  [ 779 'Z 776  Vَuْvwَ   ‫  “~ ِر  }|”    دوم‬،‫ب‬z  { 
&= „$F… ِ
ٰ ‰
Š  ‫ت‬
$†Kj
 +  ‹  ŒŽ ‫ﻟ ﻘﻮ ی‬$ , +, ‫ﺣ ﻤ *ﺔ‬$ ‫ﻴ ! ر‬$ ‫ ˆ‡
 …  „  اƒ  ‚  ا   ﻋﻠ‬

ّ

 ‘‫  ”۔  “’ں‬R  ‫  ˜د  د—  –  •ام‬: 
Ž  ‫  œ  ›ح  ˜د  ™  •ام‬/  ‫}|ِ  ہ‬

 + ” ‫ ˜د @ اŸ žت‬  ‫ا< ‹۔ آج‬ 
 <  ‫ں‬¢‫ دو‬+ : 
Ž ‫ ” اور‬,Ž £ [ ‫ں‬¢‫دو‬
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

295‫ ص‬23‫ ج‬2‫ﺮ‬Ò'‫ﻟﻨﻈ‬,‫'ہ و‬5‫ﻻﺷ‬, ‫ح‬Ü ‫ﺮ‬Ò'‫ﺼ‬5‫ﻟ‬, ‫(ﻏﻤﺰﻋﻴﻮن‬1)

76


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪77‬‬
‫‪‬‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ِ‬
‫         دو  وا
      رو  د ‬
‫ض    دی ‬
‫‪ ,‬‬
‫‪ ,‬‬
‫ ‪  )*  +  -.‬اس  (  'ظ  ‪  !  "#  $  %‬دی ‬
‫ ‪  -.‬ا‪/‬‬
‫‪  $  12‬اور  ا‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫?‬
‫ آ‪8‬ت  (  ‪  4  5‬و ‪,‬ل  ) ‪@  ,‬ا >اب(  اس  ‪ B  C  B  D  E‬‬
‫رو  ;  ‪ :‬‬
‫‪H‬‬
‫‪H‬‬
‫‪P‬۔  ‪I  B  +O  BO‬دی۔  ‪  M‬اور  د‪JK  L‬ت  ‪I‬دی  و‪  :  G‬ا‪  /‬و‪ E  F‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪,‬‬
‫ ‪X  12  #‬۔  @ادری  اور  ‪VW‬ان  ‪  +‬رم  ‪  :‬ا[  ‪  Z‬ے  ‪ X  P‬‬
‫ ‪8‬چ ‬
‫ز دہ ‬
‫‪7‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‪ _  `  b‬‬
‫ ا^  ‪  ]  $‬رم  ‪    f#  c  :‬ا‪  /‬ذ  ‪ d‬‬
‫)\ ‪ a !  (X P‬‬

‫‪X‬۔ ‪ r‬ا‪p q‬ن ‪no‬ں  او‪ ! X "# h i j ًl‬ان رم ‪g B‬ل )‪ ،tu‬‬

‫‪7‬‬
‫ آ‪8‬ت  ‪{  +‬ہ  ‪ E  xy  z‬‬
‫آ‪2،w  E  (v‬در‪  E‬ز دہ  ؤں  €  ~  اور ُ د|  و ‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫اد‪:‬‬
‫Œ‪ +‬ا  ‬
‫  ‬
‫ د@  ‪‚  B‬ت  )ˆ‡(  ا‹‪  :  Š  P‬م  آوری  )  ‬
‫ڈر…۔  „ڑی ‬
‫?‬
‫Žت( ( ’ل ‪ +#‬آ‘ہ ز‪)   V‬د“ار( € ‪…#‬۔ ا˜ — –گ ا‪,  E ” a /‬ز € ‬
‫ ‬
‫آ~  ض  ( ‪,‬ر˜اں  )‪o‬ری  ‪ (tu‬ا‪  ›œ  q‬رš  ‪ (C)  ™  B  D  X  12‬‬
‫‪H‬‬
‫‪Ÿ   !  ¡  "#  $‬ہ  اž   ‪  j  ŸI‬اب ‪¥ a‬ری  دوœی  ‪  £¤‬ان  ‪¢p‬ں  ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫! دی  ض ‪,   +‬‬
‫¦ € ~۔‬
‫—  ‬
‫ ‬
‫‪7‬‬
‫ ‬
‫‪  !X‬‬
‫‪    i%‬‬
‫ @¨ ‪ $‬اور ‪Ÿ ‬ات و§ ‪,‬ت   ‬
‫«‪ ª‬آ© اس ‪ , :‬‬
‫!­‪  ¬,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫? ?‬
‫ @ی ‪²‬اد… د ‪{  :‬ہ ‪  — X ±‬ال  اس و‪, , !  ®  ¯ °‬‬
‫ ‪ -‬دی ‬
‫‪@ ,‬ی ‪ ,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ض  €  ¶  ‪    j  P‬دی  ض    ن  د‪ُ   ´  µ‬ان ُ د“ار‪³‬ں    »  ‪º‬ح  ¸  · ‬
‫‪7‬‬
‫ ¿@  ¾½  ‪ُ   !  X‬ان ‬
‫‪P‬۔  اس  ‪¥ a ¼  +‬رے  ‪#  PÃ‬ام  ‪Â  `  f‬ر‪  Á‬ا‪ À‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪77‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪78‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫‬
‫ ‬
‫!‬
‫ ا(  ‪$  %‬ہ  "    ‬
‫ں      
 د      و  )  اور  ے ‬
‫‬
‫&‬
‫ &‬
‫  
 ‪ 56 4  7‬‬
‫ 
 ‪2 3  4‬ا‪ُ  / 0 1‬اس  ‪ , -‬‬
‫اور  ‪+‬ض د)  وا( '  ‬
‫ &‬
‫‬
‫ ‪I JK (EF) 8‬ے ‪H‬۔ ‪ 
   G‬‬
‫‪! CD‬۔ ‪A‬ف ?  َد=  <رت ‪ 9 :‬‬

‫و‪P‬ا  م‪N %‬ؤ ‪L 
D‬۔‬
‫‬
‫ \ ‪(100) [ ! T‬د` ‪X‬‬
‫‪S T U V Y‬ل ‪ [ D‬دل  ‪ :‬‬
‫ ا_ دس ‬
‫‪WX Z‬‬
‫‬
‫ ‪ [  g  hi  K‬‬
‫)‪b
  ,(110‬۔  ‪  a‬د  ‪ُ   c  d  ef  %‬اس  ‪  T  ,  -‬وا‪ j‬‬
‫ &‬
‫&‬
‫  
 ‪  X m‬وہ  ‪  l‬اس  ‪t )  k‬س‪S،‬ل(  ‪  
  %‬و  ‪P‬ام ‬
‫‪r‬ع  ‪ U  n  '  o  p‬‬
‫‬
‫| ‪CD‬۔ د{ ا‪ z‬رو‪xi % y‬ی ‪WYX w‬ی اور ‪ X‬ا_ رو‪X  u‬‬
‫ ا_ € ‪ %‬زا~ } ‪ T‬‬
‫‬
‫‬
‫‪S‬‬
‫‪ X‬‬
‫ „ƒ ‪HM ‹ = #‹ + ' t P = ' t P “،  ! ‚ :‬‬
‫† دو ‪P‬ام !۔ …ف‬
‫‬
‫ ‬
‫‪ X 3o‬ا_ ‪X‬‬
‫ & ‪”S= HtPŒ &M = S‬اور ا‪X ًŠ z‬‬
‫‪y‬‬
‫‹( Ž رہ رو  ‬
‫ی  ‬
‫ اŒ  ‬
‫ ا_ ˆ )  ‬
‫‬
‫‬
‫‪Y‬ی   ‪  ’  X‬آ‪  o‬ں    دو  رو‪ u‬‬
‫  ‪ُ D‬اس  ‪    %‬رو‪  X   €  y‬اور  ز ‪X‬دہ  ‪xi‬ی  ‪W X w‬‬
‫‬
‫‪Y‬ی  ا‪  –z‬اس  ‪•3‬د  ”  و“  !  [  ‪xi‬ی  ز ‪X‬دہ  }  
 ‪  G‬د|  اور  ‪ T‬‬
‫€  ‪W X w‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ X‬‬
‫‪ ! %‬‬
‫‪,‬‬
‫<رت  †ً ™ل  !‪،‬‬
‫ „ƒ  ˜  ‪ r ) 5 s “:  X —+  :‬‬
‫‪ Ž - r  F (R‬‬
‫۔” Ÿم  ‪D‬ا  [  Žاز  و ِ‬
‫ žم  Žاز  œ›  ‪!    n‬۔  ‪ n‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫‪ ‬ل  
 ‪   ¡  L‬ل  
 ‪L‬۔  اس  ‪  U  ¢‬ز ‪X‬دہ  وا‪  c  ,  -  oK  j‬دو  ‪ £„  ٢‬‬
‫ذ‪g ¤K K‬۔ ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪78‬‬
‫‪‬‬

79


‫د او  راس   ج‬ 

‫    ا
   ری‬
       ،‫ﻨ *€ ﻤ'    وی‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫ہ   ر‬ 

‫ وا‬

‫ں‬
  ‫  وہ  و‬،      !  "  #  $  %  &‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ '  ا‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬+, ‫رﺳﻮل‬ 
.
6 
) *+,  ‫)د‬/‫۔  ار‬12  3‫ر‬4  ‫ہ‬5    7  8  (‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫  (ر  ) ﺻ‬
@ 8  #  ;“:
‫* ) ﻌ'&ٰﻲ‬+, ‫ﻲ‬-‫! ) ﺻ‬+, ‫   *)  رﺳﻮل‬E  ،8  ‫ض‬D”‫  ا?  >=  ؟‬3‫ر‬4  A 
 G ‫ع‬I J ‫  اور‬K ‫ع‬I &‫روں "  ا‬4 ‫ ان‬MN G ‫ع‬I ‫ دو‬O  (‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫ﻋﻠ‬ 

 P‫  رو‬Q  R    P‫  رو‬$  ‫روں‬4  ST  ،‫  و‬U  V‫“ا‬:*) +,  ‫  ۔‬K  ‫ع‬I  ‫  دو‬MN 

( 1)
”‫ *)۔‬+, ZV
  ‫[ ا‬
   ‫ \وں‬8‫ل‬
  ^‫ا و او  ر‬W 
 X 3‫ر‬4 8Y
  ‫س‬
  ‫ ا‬ 

 a  !* ‫ﻨ‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫  `ل   ر‬،‫ﻨ *!    وی‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋ‬+, j k‫    ا 
 ری   ر‬ 
.
6 
 ‫ں‬d“:  )*+,  ‫)د‬/‫۔  ار‬12  3‫ر‬4  c  
@   7  8 ‫ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠ ﻢ‬#‫ﻴ ! و‬$ ‫* ) ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ‬+, ‫ﻲ‬-‫   ﺻ‬b 

 G  ‫  ان‬$  ‫ع‬I  ‫  دو‬G  ‫   ُان‬،f  3‫ر‬4  ‫اب‬X  ‫ں‬h  ‫)رے‬j  ،8  ‫ض‬D  ”‫؟‬12  
.
^    p  ،q  ‫د‬r  s@*)   ^  p  ‫س‬t‫“ا‬:*) +,  ‫د‬/‫ ار‬
) ‫۔‬2‫  ڈا‬o    (MN)  ‫ض‬k  G  ‫ع‬I  &‫ا‬ 

 u‫  ا‬Q    o  3‫ر‬4  v‫'  "  ارادہ  >  ^  ا‬W 
 X  G  ‫  ان‬w‫ *  ں  ا‬
) UV‫  ا‬،q  ‫د‬r  s@*) 

( 2)
”‫و۔‬W X
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

22302 22201:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬,2‫ﻟﺦ‬Ñ...‫ﻤﺮ‬Z ‫د ^ﻴﻊ‬,‫ر‬, ,‫ذ‬, S'^2‫ﻟﺒﻴﻮع‬, S'a‫ﻛ‬2‫ﺨ'ری‬5‫ﻟ‬, ‫(ﺻﺤﻴﺢ‬1)
.79244‫ص‬22‫ج‬
.83‫ ص‬22‫ ج‬22312:‫ﻟﺤﺪﻳﺚ‬, 2‫ﻟﺦ‬Ñ...‫ﻟﻮﻛﻴﻞ‬, ‫ ^'ع‬,‫ذ‬, S'^2‫ﻟﻮﻛ'ﻟﺔ‬, S'a‫ﻛ‬2‫ﺨ'ری‬5‫ﻟ‬, ‫(ﺻﺤﻴﺢ‬2)

79


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

80


‫د او  راس   ج‬ 


   
 ‫ان دوں ں  وا ا   ت و   ہ ر‬
(
 $    %‫   ۔  اور  ا&  ر  رو‬ 
‫  *  "  )د‬+‫  ا&  ر  ز 
دہ  د‬- " 

:
 .  ‫وٰے‬1  2‫ں  ا‬3  45  ‫م‬7‫    ا‬8‫  و‬9‫ <;  ۔  ا‬
=  
  ‫?ا>  ر‬ 

A ‘G H‹+   "  E7 F  ;G 

=  H  @  A‫ر‬B  C  D  ‫)د‬
( 1)

‫ { =‘  ۔‬$7 ‫ ﻋﻠﻴ! وﺳﻠﻢ‬+, ‫ﻲ‬-‫ ﺻ‬

&B  I  J  K  L  ‫اس‬
 N  .  ‫  رے‬J  D    ‫  )د‬M $F… 

:" E7 F H E?‫ن‬
  Q A‫ر‬B‫وی   ر‬P

 ‫ن    ^]  \  اُن  دس‬ST  M  ‫  اُس‬V  W‫  دس  رو‬X  ‫ے‬Y‫  دو‬J  Z  [‫
ا‬:(1) 

 _  .  ‫`  رہ‬a  J  ‫ن‬ST  ^  \  9‫ ُا‬b  c?  d  eX  f  ‫  اور‬g

  .  ‫ں‬h‫رو‬
 i ‫ رہ‬j  C ‫دس‬X ‫   ُاس‬J ‫ اب اس‬l‫  ڈا‬$ J?  ‫ر‬n ‫د‬o [‫
 ا‬C  M? ‫ل‬B‫و‬
( 2)

(u3) (2) ‫ ا۔‬q‫ ااور )د‬rs   W‫اور ا دو رو‬
(
(
  ‫ے‬Y‫  دو‬M  [‫
ا‬:(2)
 ‫ ض‬F )  ‫ِض‬n \  ]^  &‫  ا‬w‫  د‬x  ‫  وہ‬y  z  ‫ض‬F 
:

‫ د‬

W‫  )رو‬M  ‫   ُاس‬g‫  ڈا‬$  .  W‫`  )رو‬a  J  (}‫د~ وا‬
 c?  e  X  \  ‫  اور‬
(
(
َ


‫  و‡ہ‬J  ˆ ‫ض  ‰ل‬n \ ‫ و‬M (}‫ض† وا‬
 ‫ا[ )دس‬X 
  F )  ‫…ُ„ƒ €ِض‬b
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

408‫ص‬22‫ج‬2'^‫ﻟﺮ‬, ‫ﻋﻦ‬²,‫ر‬,Ã ‫ﻳﻜﻮن‬Þ‫ﻓﺼﻞ ﻓ‬2‫ﻟﺒﻴﻊ‬, S'a‫ﻛ‬2‫ﻟﺨ'ﻧﻴﺔ‬, ‫'وی‬a‫ﻟﻔ‬,(1)
‫ﻟﺴ'^ﻖ‬, ‫ﻟﻤﺮﺟﻊ‬,(2)

80


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪81‬‬
‫‪‬‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫    ۔   ض    رو  د ‬
‫  اور  ا  د  س  رو ‬
‫     ‬
‫رو     ‬
‫*ض  )  ذ‪/  0‬زم  "‪  ,‬اور  ا‪*  +‬ض  )   &('س   ‪    !  "  #  $  %‬اس  ح ‬

‫  ‪7‬ے  ‪   5‬ض  *ض  )  ‪  34‬ا‪  $  %   2‬ا  دس  رو      ‪7‬ے  اور ‬
‫ے‪ 9‬اس ‪ 8‬‬
‫ د  ‬
‫ض ُا= <) ‪ 34‬رو  ; اور ‪ :‬‬
‫ے‪  * 9‬‬
‫ د  ‬
‫‪ :‬‬
‫‬
‫‪  A‬اور@  ادا‪7‬دے  اوروہ  *ض    رو ‬
‫ا?  ‪   B‬ض  رو     ‬
‫@ ادا ‪7‬دے۔ ‪"  I‬ا‪  H‬ض ‪ُ  $ G‬اس )  &'(س آ‪ E‬اور *ض   رو ‪ D‬‬
‫)‪(1‬‬

‫‪  J,‬ض ) اس ) ذ‪  0‬‬
‫ ‬
‫ ا دس رو ‪/‬زم ر  ۔)‪(LM) (1‬‬

‫)‪ :(3‬ض    ا‪*  $  %   2‬ض  )  ‪T  34‬ہ  رو    ‪  )  R  S‬و‪Q‬ہ  ‪   P‬‬
‫‪ G‬اور ‪ :‬‬
‫ د &( ‪* 9‬ض   ا‪   $ Y‬ا? ) ‪X 34‬اور اس  ‪ W‬ا‪ 9 )7 UV‬‬
‫ا‪   Y‬ض  )  ‪  34‬دس  رو    ‪  X‬اور  رو  ‪  Z  A‬اس  ‪"  I    [W‬ا  ‪ H‬‬
‫ ض ‪  $ G‬وا\ آ‪  E‬اور *ض   دس رو ‪  J , D‬ض  ) اس ) ذ‪ 0‬‬
‫)‪( 2‬‬

‫)‪( 3‬‬

‫‪T‬ہ رو)‪^ ^  (2‬‬
‫وا_ "]۔)‪(LM) (3‬‬

‫ﻣ‪KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‬ﺪﻳﻨ!‬

‫)‪,(1‬ﻟﻔ‪'a‬وی ‪,‬ﻟﺨ'ﻧﻴﺔ‪2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﺒﻴﻊ‪ 2‬ﻓﺼﻞ ﻓ‪ Þ‬ﻳﻜﻮن ‪,Ã‬ر ‪ ,²‬ﻋﻦ ‪,‬ﻟﺮ^'‪2‬ج‪21‬ص‪408‬‬
‫`‬
‫)‪(2‬اس ‪i‬رت  ا‪^(&   h +‬ت "‪b @ c d G   e $ f H %‬ی ‪ُ  B‬اس ‪   B‬‬
‫‬
‫ی  ‪  pq  J‬اس  ‪i‬رت  ‪o‬و‪   n‬‬
‫‪E‬‬
‫ ا    ‪  f‬ا?  ‪  %"  B‬در‪m‬ن    ‪  "  jk‬‬
‫   ‬
‫‬
‫‬
‫    ۔‬
‫ ‬
‫‪  s‬ا  ‬
‫ٰ‬
‫)‪,(3‬ﻟﻔ‪'a‬وی ‪,‬ﻟﺨ'ﻧﻴﺔ‪2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﺒﻴﻊ‪2‬ﻓﺼﻞ ﻓ‪ Þ‬ﻳﻜﻮن ‪,Ã‬ر ‪ ,²‬ﻋﻦ ‪,‬ﻟﺮ^'‪2‬ج‪21‬ص‪408‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪81‬‬
‫‪‬‬

82


‫د او  راس   ج‬

  
ِ  :   ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ‬+,!* ‫ د      ا  رت    
   ام     رﺣ ﻤ‬:(4)
.
 ‫ "!   اور ام‬# $%  & '  ‫ اور * )ک‬+,  ‫  ض‬/0   ‫وہ‬2

.

 6‫  وا‬7    8  9  ‫  ا@  ?  >  =  اس  <  ;ج‬A :  ‫ ) ﻌ'&ٰﻲ‬+,!* ‫   رﺣ ﻤ‬345‫ا‬

J 

ِ
 ‫رے‬K 
َ   :     B  CD  ‫  "!   ۔‬#    ‫  وہ  د‬/0    ‫اب‬G  H

 O ‫  ۔   
  رت‬P  ‫ں‬RST UVW X‫  ا‬Y‫ز‬
  ‫ے‬M‫  دو‬N ‫ ا‬
.
.
 b O A ‫ >ں‬c7  d‫ ا‬O [‫ دو‬9  ‫ً دس رو_  ض ^   ُاس   \ <  ض‬a

V

  o _‫ ا زار < دس رو‬fghi >" j k‫  >ں ا‬l  <  _‫رہ رو‬V mn ‫رے‬e
 ‫۔‬r>   ‫ رت‬s‫اور ا‬t uv w ‫م‬x ‫ اور‬y zv { _‫ دس رو‬p q‫د‬7

 b  ‫ دس‬A  6 ‚  O x    ‫  اور د‬7  ƒ„  & ‫| ) وا~(  ز دہ‬V
 x ‫ˆں  اس‬f … ‫ & { †۔‬o ‫اہ اس‬, $% ‫ † اور‬w ‫م‬x x ‫دی  ُاس‬7  < ‫رہ‬V
.
.
Œ
 ‫ض‬،‫اہ‬, ‫ض) ض‬
  ‰
ِ Š
   ‹7 {  
<
  Ž
  ‫ ا‬oN
   ‫ ے‬A
     ‘$ O
.
.
Œ Œ
˜  ‫رہ < ™ اور‬V o ‫  ُاس‬mn ” ‫(  –ار‬6‫د“ وا‬
 ” •  ‫ — –ار‬gh‫ د‬
˜  7  š  <  _‫  دس  رو‬mn
 ˜  ‫  دس  رو_  <  ™اور‬mn  ”  ‫  اس    ‰ض‬gh‫ د‬
.

 A ‫ >ا‬O › ‫ے‬h‫ د‬
g o ‫” –ار‬7 ‫  اور دس رو_  ” ‰ض  ول‬gh‫د‬
.
V
V
 <‫ر  ہ‬b
  ‫ و  ہ‬/0 y ‹ž “‫Ÿرہ د‬
   
  > ‫ دس رو_ ول‬o~
  ‫ض ¡ وا‬

( 1)
g i
(‫'ر‬a‫ﻟﻤﺤ‬,‫ رد‬2‫ﺢ‬a‫ ﻓ‬2!‫ی  ۔ )ﺧ'ﻧﻴ‬h
!‫ﺪﻳﻨ‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ﻣ‬

S'a‫ ﻛ‬2‫ﻟﻘﺪﻳﺮ‬, ‫ﺢ‬a‫وﻓ‬.408‫ص‬21‫ج‬2'^‫ﻟﺮ‬, ‫ ﻋﻦ‬,² ‫ر‬,Ã ‫ ﻳﻜﻮن‬Þ‫ ﻓﺼﻞ ﻓ‬2‫ﻟﺒﻴﻊ‬, S'a‫ﻛ‬2‫ﻟﺨ'ﻧﻴﺔ‬, ‫'وی‬a‫ﻟﻔ‬,(1)

82


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪83‬‬
‫‪‬‬

‫وٹ وا  رو  ر   ‪:‬‬
‫    ا  !  ِ  د    اور  
    ‬
‫ ا   ‬
‫‬
‫ ‪ِ ،‬‬
‫ذر‪ِ #‬‬
‫  ‬
‫ دت ا  ‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ں ‬
‫ دت ا  "  ‬
‫‪6‬‬
‫ ‪ ، 3‬اس ‪12‬ل ‪ /‬وا‪+, - ( .‬ے  *ے (' &گ ‬
‫ ی ‪ 4‬‬
‫‪12‬ل  ‪ 4‬‬
‫‪8 9:‬۔ <;‪ ،‬‬
‫  ‬
‫ں  ‬
‫"  ‬
‫ب  ا‬

‫    رہ >  "  رہ    ?  ‪    ،‬ا  ا ‬

‫‪G    HI‬ن  @‪  ،‬اس   ‪4‬‬
‫ ‪D  E‬ب  ‪A  B‬ں  @‪ :‬وہ  ?    ‪  Q  K‬ا‪N  O  P‬زی  ‪ K  L‬‬
‫‬
‫^‬
‫[‬
‫‪N    Z‬ز    ‪L  WX  Y‬۔  ‪V‬ش  ‪`  ِa  S  Q  /  T‬ان  و  _    ]  \  ‬
‫‬
‫‪ِ h‬‬
‫‬
‫ دت  ا    ‪f  g‬ا ِر  ‪  d  e‬آ‪b‬ہ  ‪no‬ج  ‪kl  Q‬نِ  ر‪j‬ل    ‪i‬ا  ہ‬
‫^‬
‫آ‪t‬ی  ‪s‬ہ  ر‪r‬ن  ا‪q‬رک  ‪2004‬ء  ‪1425  uv‬ھ    ا|{  ا‪z‬ف  ‪    x  Q‬‬
‫€دت ~  ۔ دس دن ‪kl Q‬نِ  ر‪j‬ل   † ‪…  S‬ی „ ƒ ‚ ل ‬
‫‬
‫ ‬
‫  ر‡  د ‪no‬۔   ? & ﻋﺰ و ﺟ ﻞ  ‪N  B  Š  B  S  Q‬ز  ‰  ˆ  اور  ‪Œno‬ں  و‹    ‪ِ N‬ز ‬‫‬
‫‪–  9  —on     ˜™n4o‬۔  اور  •  ”  ‪  “l‬در  ر’  ‘ر  ‪  Q‬دا  (  ‪Ž  -‬ر ‬
‫ِ‬
‫ رب ‪' 5 Z‬ر ک و ) ﻌ'&ٰﻲ    ‪  ¤‬و  ‪-‬م  ‪  ¢  /‬ا¡ل    ا‪ P‬‬
‫‪ ‬ث  اž   ›‬
‫ œ    ‪–  9‬۔ ّ‬
‫©®ری @۔‬
‫‪  ‚  ª‬‬
‫ت«    ‬
‫¦و ‪ /63 ¥‬زا­  ا¬‪  2‬‬
‫‪  K‬‬
‫§  ‬
‫¨  ‬
‫ذ  ‬

‫‪,‬ﻟﻜﻔ'ﻟﺔ‪2‬ج‪ 26‬ص‪ .324‬ورد‪,‬ﻟﻤﺤ‪'a‬ر‪2‬ﻛ‪, S'a‬ﻟﺒﻴﻮع‪, S'^ 2‬ﻟ¸ف‪ 2‬ﻣﻄﻠ‪U:y‬ﻲ ^ﻴﻊ ‪,‬ﻟﻌﻴﻨﺔ‪2‬ج‪27‬ص‪576‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪83‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪84‬‬
‫‪‬‬

‫‪    $%& '()*+‬ر  ت         دت      اور ‬
‫‬
‫ ‬
‫ا‪#‬ف  !  ا  ا  ام            وٹ  وا  چ      ‬
‫‪$‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ ک    ‬
‫     وہ ‬
‫)(    'ھ  !    ‪#%‬ں  !ا   م ‬
‫د‪+‬۔  ‪-‬ے  ‪!    *+‬ر)(  '  &‪ (44)  ً%‬زم  !م  ‪  (  '  ،3  ./‬وہ ‬
‫ >‬
‫‬
‫ ے  ;(  ‪!  !  678+  9)  :‬رو ‪54‬ر ‬
‫!ر)‪  /  A  B  C‬د ‪  ?@  54‬دور  ا  ‪45‬زک  <‪ ،‬‬
‫> ‪N‬‬
‫ ‪  B  OP‬د‪M‬ار  <‪  ،‬آج  ‪HI  J‬ں    ‪ D  E    F‬‬
‫‪45  R)    (/‬زار  '  ‪45Q‬‬
‫‪N‬‬
‫‪a s‬ام۔  _^ل ‬
‫ی  <  \   ‪45‬ر  [‪Z‬ں  ‪  D‬دو‪V  WX  Y‬اہ  وہ  ‪U‬ل  ‪ F +   45  S‬‬
‫' ِ‬
‫ل‪b S‬۔ ‬
‫ رزق ‪U‬ل  ‪d‬ل ' ‪  c‬‬
‫ ‪   g‬‬
‫ ‪   h‬‬
‫ ‪k‬نِ  ر‪i‬ل   ‬
‫‬

‫ِ‬
‫د‪0‬ت  ا‪mn  op    ,-‬ل    ‪    g‬ا‪l‬اق  و ‬
‫? & ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬
‫ ‬

‫‪N y‬‬
‫ ‪  q‬دت  ۔ ‬
‫‪r ' st‬ز   ‬
‫‪  u‬‬
‫‪ ،zX‬اوا‪ x‬اور ‪H  w‬ا‪   u  v‬‬

‫ ِ‬
‫ د}ت ا|{  ا‪#‬ف   ا  ر <  ا  وٹ ‪ (/‬وا ~ ‪ E‬‬
‫‪ِ g‬‬
‫‚‪ /‬د ‪54‬۔ ‬
‫‪ b‬اور اƒ وہ !رو ‪  54‬ر‪   B‬‬
‫ رزق ‪U‬ل „( وا    ‬
‫   ‬
‫…ر ‪mn op‬ل  ‬
‫>‬
‫‪ِ q‬‬
‫Š‰ ˆ‪‡n‬۔ ‬
‫(  ‹  ‬
‫اŽل Œ ‪  /‬‬
‫ ‪  D  z‬‬
‫ ‪' 5 Z‬ر ک و ) ﻌ'& ٰ  ﻲ†  ‬
‫ۡ‬

‫ۡ‬

‫ۡ‬

‫‪,‬ﻟ! و ‬
‫” ‪ ’+ e‬ﺻ‪-‬ﻲ ‪ ) +,‬ﻌ'&ﻲ ﻋﻠﻴ! و ٖ‬
‫ﺳﻠﻢ‬
‫‪ %‬‬
‫“  ‬
‫‪ ’+ b‬‬
‫ٰ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫ ‬

‫‪84‬‬
‫‪‬‬

85


‫د او  راس   ج‬

. :  1
% &'  ! "#$ :  2
.  + 1340()*
.+ 1391 3* 1',-  20!:), *- ./0 3
.  +1367 3* :7;9 7! % 8',- '6:), %45./0 4
."D.; 07 +671 ()* (@A BC- ?*;: $< =!> 5
J, ? (,)I (@*'6 % % FGH ! :*E  ./0 6
."D.; 07 + 911()* &'
+256 3* :K O'PQ %; 1R ? *;S !T ::K L'MN 7
."D.; '1, U 7
+261 3* :.V WXY %; 8/! Z/Y *;S !T :8/ L'MN 8
. 5$ %; 7 
7 +273 3* &H! %; 5 %; 1R ? *;S !T :&H! %; % 6 9
."D.; ),
`'$Q 7 +275 3* ]/X/ ^,I_ %; 1'6 7[7 *; !T :7[7 \S % 6 10
."D.; \, a 
7 +279 3* :b! c/' %; 1R c/'*;S !T::b! % 6 11
."D.; 0

85


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

86


‫د او  راس   ج‬ 

7 +303 3* 4/ U',I %; S % *;S !T :4/ % 6 12
."D.; '1, U
."D.; 0 7 +241 3* O $ %; S !T :S /! 13
&' d, ? '-77 (; %; 1R %; ? ;*; :&*6* 14
. '1, U7 + 281()*
. '1, U7 ‫ ه‬307()* (N*! (, *; G6< e'I (, (; /! 15
`'$Q 7 +360 3* ]fg S %; 1'6 86 *;S !T :. 8X, 16
."D.; \, a
`'$Q 7 +360 3* ]fg S %; 1'6 86 *;S !T :h6D< 8X, 17
."D.; \, a
. ),7 ‫ ه‬405()* 8j$ ? %; 1R ! :i/ 18
. '1, U7 + 430()* ]l0N 8',-*; k)$ ! :`'D< &'$ 19
. '1, U 7 + 458 ()* (l'; Z/$ %; ;*; ! :m< U,I 20
. '1, U 7 + 181 3* :pD! i! %; ? !<:+5 no 21
. > q 7 +241 3* O $ %; S !T :+5 no 22
%! D + 1161 3* t- e'I -<*! u &!G: r sD0 23
.0 7 r `1
.DV; + 592 3* : HpD *C ! %; %/$ A : '-v :D0 24
.&4*o + 1252 3* !I % ; %; Z! 1R '6 &!G:w 7 25
.&4*o + 8613* u %; % F1o &!G: L) 26
+1340 3* % &'  S !T : * sD0 27
.*+< %V -[) 

86


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

87


‫د او  راس   ج‬

:*1Y 1R %; '6 &!G:4t D ‫ﮦ‬Iy zI 4C *'51x 28
.Vo {7 + 970 3* :C
.  : A P %; 1R ^' *; &'):(8H!)*', {A 29 
7 + 328 3* /-< &; %; 1R %; &'0: 0 , 30
.&'1, U
.&'1, U7 +748 3* +b %;1R !<:~0Y {ob 31
.7C 7 + 505 3* d5x 1R %; 1R ! !$ *;:% * `'$ 32
:5> .Eo %; 1R %; i "7,/ \ % € !<: l 33
.&'1, U 7 +606 3*
.DV + 7483* +b 1E %; %; 1R !<:4 34
35 
1'+X$ %; 1R %; ‚, *; &!G،‫    وا ال‬
.  + 974 3*
.DV + 597 3* :p*> %; % W0 \ !< ::*r ƒ 36
3* :';p †'/$ 1R %; 1R '6 &!G:Z {7/ „… 37
. '1, U 7 + 1205
"V- + 616/606 3* g 1R %  ) e'I:`'D< {ob 38
.‰ & 'X ˆ
.&4*o+568 3*  %; Š)* !<: 0' $ \ 8t< !< UA ! 39
. /6‹! +9023* :DK6 % %; 1R k)$ !<:= F* 40
.  +568 3* 1t € 1R 20!:Œ, I  41
.  B* :7A g ‚' 1R FG; *; Œ /+ .!:Œ 6 Ž #') 42
.  Œ /+ .! :n*H F*6 ‫  ے ﮯ رے ﮟ‬43

87


‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬

ٰ

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪88‬‬
‫‪‬‬

‫ﻓﮩﺮﺳﺖ‬

‫ ‬

د دا‪3 ----------------------------------------------------------‬‬
‫) ‬
‫*&‬
‫ّ'‬
‫&‬
‫‪4 --- ”%

14‬‬
‫“  ‬
‫  ‬
‫   ‬
‫   اس ر  ‬
‫ف  ‬
‫س ج ”‪"$ُ 14‬و  ‬
‫“د اور ا  ‬
‫)‬
‫‬
‫‪5 ------------------------------------------------ :+,
'-.‬‬
‫‪  /‬‬
‫درود ‪  0‬‬
‫ن در
‪6 -------------------------------------------------------- :‬‬
‫‪  4‬‬
‫)‬
‫ی‪6 ------------------------------------------------------ :‬‬
‫‪7 89‬ر  ‬
‫ش< ;ے‪7 ----------------------------------------------- :‬‬
‫> ‪  4‬‬
‫‬
‫‪@ A‬اب‪8 -------------------------------------------------- :‬‬
‫"‪C‬ض د  ‬
‫‪8 ------------------------------------------ :F GH‬‬
‫  ‬
‫‪  I‬‬
‫ض‪  J K‬‬
‫‪L‬و  ‬
‫‬
‫ف‪ M‬د
‪9 ------------------------------------------------ :‬‬
‫را " ‪C‬ض ‪  N‬‬
‫ت ‪11 -----------------------------------------------:P‬‬
‫  د ‪  R‬‬
‫‬
‫‪ TU‬د ‪11 ----------------------------------------------- :S‬‬
‫ض  ‪  K‬‬
‫"‪  C‬‬
‫‬
‫‬
‫ ‪X YZ‬ن ‪12 ---------------------------------------‬‬
‫ ‬
‫\[   د‬
‫‪"C‬آنِ  ‪  M‬‬
‫ ))‬
‫` نِ  _"ول‪13 ------------------------------------------------------- :‬‬
‫‪14 ----------------------------------------------------------- :a‬‬
‫‬
‫‬

ِ‬
‫ا‪e‬د‪c d‬ر  ‬
‫‪   [b‬د ‪15 ---------------------------------------- YZ‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪88‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪89‬‬
‫‪‬‬


 ت ‪15 ----------------------------------------------- :‬‬
‫  ‬
‫ک  ‪15 -------------------------------------- :‬‬
‫ی   ‬
‫  د ر  ‬
‫‪ #‬‬
‫‪16 -------------------------------------------- : !" $‬‬
‫‪  %‬‬
‫ &"  ‬
‫  د  ‬
‫(‬
‫‪" *+‬‬
‫ )‪16 -------------------------------------------- :‬‬
‫‪  ,‬‬
‫د ‪  -‬ر  ‬
‫‪0‬‬
‫‪17 ---------------------------------- : .1‬‬

& ‪  ِ 2‬‬
‫دی ‪5‬رو &‪  2‬ر* ‪  3‬‬
‫( (‬
‫(‬
‫ ز& ‪17 ---------------------------------------- :&7‬‬
‫ں ‬
‫ =&< ا; ‪  :‬‬
‫د  ‬
‫(‬
‫&‪ BC‬ا‪? @A‬گ‪18 ------------------------------------------------ :‬‬
‫ف‪ 5‬ا‪A‬ا ِز ‪F‬ت‪21 ------------------------------------------------ :‬‬
‫اَ‪  H‬‬
‫‪ َ 7L‬رو ‪K‬ے‪21 --------------------------------------------- :‬‬
‫‪ MN‬د  ‬
‫&‪2‬رو  ‬
‫(‬
‫‬
‫ّ‬
‫ی‪P Q‬ص ‪21 ------------------------------------- :‬‬
‫ آ‪  V‬‬
‫د‪U ِ X‬‬
‫ت‪S T‬ر  ‬
‫آہ   د‪ Y‬د‪22 ----------------------------------------------------- :‬‬
‫(‬
‫د ‪  -‬ر^ ا]نِ ‪25 ------------------------------------------------ :[ 2‬‬
‫‬
‫س‪a T‬ہ ‪5‬ر&ں ‪27 ---------------------------------------‬‬
‫  د‪ _` T‬اور ا  ‬
‫‬
‫ & ‪28 ---------------------------------------------- :‬‬
‫‪ bc‬‬
‫د ‪-‬ر ‪  d‬‬
‫‬
‫ & ‪28 --------------------------------------------- :‬‬
‫‪ e‬‬
‫د ‪  -‬ر‪ f‬ر  ‬
‫‬
‫ل‪29 ------------------------------------------- : & gh 5‬‬
‫د ‪-‬ر ‪  :‬‬
‫گ ڈرو‪30 ----------------------------------------------------- :‬‬
‫آ  ‬
‫‪31 ---------------------------------- :‬‬
‫‪  p‬‬
‫ف ڈ  ‬
‫‪ n‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ ‪  q T‬‬
‫ ‪  o‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪89‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪90‬‬
‫‪‬‬

‫‬

ُ ْ  ‪32 -------------------------------------------- :‬‬
‫ُ  ‬
‫ ا  ‬
‫ں ّ   ‬

‫ت ا ‪32 ----------------------------------------------------:‬‬
‫ د‪35 --------------------------------------- :‬‬

‫!‬
‫"  ‬
‫)د (  ر& ‪%‬ل ا‪   #‬‬
‫‪+‬‬
‫‪35 ---------------------------------------------- :‬‬
‫)  د& ا‪  0‬م‪  ,- .‬‬
‫‬
‫ت‪5 6‬ق‪37 ---------------------------------------------:‬‬
‫‪ 132‬اور ‪  7‬‬
‫‪+‬‬
‫ ‪38 ---------------------------------- : ,:‬‬
‫ک ‬
‫)د(ر@  م? >د  =‪  < #‬‬
‫‪C ?D‬ک ‪B‬ت‪39 ----------------------------------------- :‬‬
‫)د (  ر  ‬
‫‪  2 ,3 2 G#‬د ‪40 ---------------------------------------- : F:‬‬
‫)  د  ‬
‫‪ &M‬ا‪41 ----------------------------------------------------- :KL‬‬
‫‪J‬ا  ‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪32‬و ِز ‪) QR‬د (  ر? ‪42 ------------------------------------------ :OP‬‬
‫‬
‫  ‪5 " VW‬ض‪43 -------------------------------------- :‬‬
‫ل  ‬
‫)د (  ر  &‪  X Y‬‬
‫ ‪+‬‬
‫گ^]\[‪43 --------------------------------------- :Z‬‬
‫‪ #b‬د‪ a‬آ  ‬
‫?  ‬
‫)د(  ر  ‬

‫‬
‫ ‪45 ------------------------------------------- :,‬‬
‫‪ c&  d‬‬
‫?  ‬
‫لو ‪e‬ا  م  ‬
‫‪  f‬‬

‫ِ‬
‫ل‬
‫‪  g hi jk‬‬
‫‪  #‬‬
‫‪%‬ل ‪e‬ا  م  ‬
‫‬
‫‪e‬ام ‪ no‬وا  ‪,  lm‬ر ‪46 ------------------------------------------- :‬‬

‫‪45 ------------------------------------- :‬‬

‫ل‬
‫‪ #n‬د= ‪  X‬‬
‫‪e‬ام ‪  o‬‬

‫ ‪46 ---------------------------------------:F‬‬

‫ک ‪48 ---------------------------------------------- :s‬‬
‫آہ!‪u‬ں ‪  t‬‬
‫‪49 ------------------------------------------ :v wn‬‬
‫‪  x‬‬
‫)د (ر  اژد  ‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪90‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪91‬‬
‫‪‬‬

‫  د ج ‪49 --------------------------------------------------------‬‬
‫ں رہ  ‪49 --------------------------------------- :‬‬
‫اُو  ‬
‫ج  ‬
‫   ‬
‫ ‪50 --------------------------------------- :‬‬
‫   ‬
‫س    ‬
‫ !  ‬
‫ن ‬
‫‪  #$‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ ) +‬ﻌ'&ٰﻲ ﻋﻠ ‪$‬ﻴ !‬
‫*ٰ ﺻ‪-‬ﻲ‪* ,‬‬
‫‪  +‬‬
‫‪- ./‬ا  ‬
‫‪  0‬‬
‫ں  ‬
‫ او  ‬
‫‪  1‬‬
‫  ‬
‫ف  ‬
‫‪3 .0‬و  ‬
‫“ﻃ*ﻮ ل ‪ ,‬ﻣﻞ”  ‬
‫و‪#‬ﻟ ٖ ! و ﺳ ﻠﻢ ‪51 --------------------------------------------------------‬‬
‫‪8‬‬
‫دو‪:‬ا ج ِ‬
‫ دو‪ 9‬د  ‪5 6‬را‪54 ---------------------------------------- :‬‬
‫‪8‬‬
‫; دو‪55 ------------------------------------------------------ :9‬‬
‫ل> @ب اور ‪3‬ا  م> =اب ‪56 -------------------------------------- :‬‬
‫‪  B‬‬
‫‪8‬‬
‫‪F‬ا ج ‪57 -------------------------------------------------- :DE‬‬
‫‪8‬‬
‫‪58 ----------------------------------------------------- : HDE‬‬
‫ ‬
‫‪8‬‬
‫‪K DE‬ت ‪59 ----------------------------------------------- :‬‬
‫ ‬
‫‪,‬‬
‫‪M N‬ؤ‪59 ----------------------------------------- :‬‬
‫ل  ‪ُ P O‬ا  ‬
‫ں‪  # 0‬‬
‫‪  QR‬‬
‫‪,‬‬
‫‪59 -------------------------------------- : ST‬‬
‫‪  U‬‬
‫‪  V‬‬
‫‪  W  X‬‬
‫‪  0‬‬
‫ن  ‬
‫ا‪  Y‬‬
‫‪O‬‬
‫\‬
‫‪8‬‬
‫[ م؟ ‪62 --------------------------------------‬‬
‫ں  ‬
‫^‪OP W‬د]‪  NO‬‬
‫‪  DE‬‬
‫ ‬
‫\‬
‫ ا!‪63 ---------------------------------------------- :‬‬
‫ ‪ !a‬‬
‫‪  ` b‬‬
‫ ‬
‫‪ c‬ا‬
‫ا ِ‬
‫ت ‪g‬ر‪65 ------------------------------------------ :‬‬
‫  د  ‪ ef‬ج ‪  h‬‬
‫‪66 ---------------------------------------------- :i j‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ت  ‬
‫‪  h‬‬
‫‪lmo َ p‬ی‪67 -------------------------------------------------- :‬‬
‫‪  PO‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫‪91‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫د او  راس   ج‬

‫‪92‬‬
‫‪‬‬

‫ت ‪68 ---------------------------------------------------:‬‬
‫  ‬
‫ ام‪70 ----------------------------------------------------- :‬‬
‫ ‬
‫ ‪74 ----------------------------------------- :‬‬
‫  ‬
‫اں ج   د  ‬
‫‬
‫‪ َ $‬روا  ‬
‫ن*َ)('&‪  %‬‬
‫ج   ا؟ ‪75 ----------------------------------------‬‬
‫  ‬
‫‪. /‬ر‪76 ---------------------------------------------- :-‬‬
‫  ‬
‫  د  ‬
‫‪5‬وٹ وا‪ 3‬رو ‪  2‬ر ‪83 ------------------------------------------- :01‬‬
‫ﻣ‪ß‬ﺧﺬ و ﻣﺮ‪,‬ﺟﻊ ‪85 ---------------------------------------------------‬‬
‫‪7‬‬
‫‪88 ---------------------------------------------------------- 89‬‬

‫ ‬
‫  د ف   ‬
‫ری ر ‬
‫ۡ‬

‫‪ /.‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬‫‪ ,‬‬

‫ ‬

‫ں ر‬
‫  ‬

‫‬

‫ٕ ‬

‫د  ردر‬

‫ۡ‬

‫ ر ‬

‫‪ /.‬ﻋﺰ و ﺟ ﻞ‬‫‪ ,‬‬

‫‪‬‬
‫ﺷﻮری‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﺮﻛی‬
‫ ‬
‫ٰ‬

‫ ‬

‫‬

‫‪92‬‬
‫‪‬‬