EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/...

Page 1 of 15

ใชรวมกัน

รายงานการละเมิด

บล็อกถัดไป»

สรางบล็อก

ลงชื่อเขาใช

EDUTAINMENT SOCIETY BY
THANIKA
FREEDOM YOURS

คนหาบล็อกนี้
เว็บไซตที่นาสนใจ
เรียงตามตัวอักษร
ฐานิกาพานิช happy &friendly
supermarket

คนหา
สนับสนุนโดย

Free Counter and
Web Stats

2011/07/14

ฐานิกาแลนด เราจะทําใหดีที่สุด
อู3ป.ยานยนตกลการ อูของคุณ

จํานวนการดูหนาเว็บ
รวม

เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย
1/2554

หนาแรก

เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/2554

รวมคลิปการพยาบาล

เกี่ยวกับฐานิกา บุษมงคล

พื้นฐานกอนการพยาบาล
การพยาบาล

184,928

1. ประธานรัฐสภามีคําสั่งใหขาราชการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเขาดูแลอาคารสถานที่ชวงเหตุการณไม
สงบ เปนกฎหมายหรือไม เพราะเหตุใด

รวมแนวขอสอบสภาการ
พยาบาล new...

บทความที่ไดรับ
ความนิยม

เฉลย ไมมีเฉลย

สิ่งดีดีที่ไมควรมองขาม

แนวขอสอบสภา(การพยาบาล
ผูใหญ)
1. ขอใดไมใชหนาที่ของ
แมกนีเซียม A.

2. น.ส.ก พยาบาลเตรียมยากินไวในกระบอกยาฉีด น.ส.ข พยาบาลนํายาที่เตรียมไวไปฉีดใหผูปวย ผู

Neuromusclular ativity B.
Formation of bone and
teeth C. Contraction of
myocardium D. Transpo...
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(การพยาบาลมารดาและทารก)
1.เนื้อเยื่อที่หุมของเหลวของ
เอมบริโอ คือ ก.Funis ข.
Amnion ค. Chorion ง. Yolk
sac 2.การทํางานที่สําคัญของ
โปรเจสเตอโรน คือ ก. ก...
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(จริยศาสตรและกฎหมาย
วิชาชีพ)
1. ขอใดเปนลักษณะของ
กฎหมาย ก. บังคับใชกับ
บางกลุมโดยเฉพาะเจาะจง ข.
เปนความสัมพันธระหวางเอกชน
กับรัฐบาล ค. มีการบังคับที่เปน
กิจจะ...

Central
venous
pressure
(CVP)
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นป
ที่ 2 ที่กําลังฝกปฏิบัติหลักการ
และเทคนิคการพยาบาล ถาม
อาจารยวา "CVP" คืออะไร
อาจารยก็เลยคิดหนักเพราะ ตอง
หาวิธี...
แนวทางการเขียนขอวินิจฉัยทาง
การพยาบาล
แนวทางการเขียนขอวินิจฉัยทาง
การพยาบาล 1.ใชขอความที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ ไมใช
ความตองการทางการ
พยาบาล “ตองการสารอาหาร
เพิ่มขึ้น” ...

แลกเปลี่ยน เรียนรู

ปวยเสียชีวิต ใครเปนผูรับผิด
เฉลย น.ส.กและน.ส.ข รับผิดรวมกันในฐานกระทําความผิดโดยประมาททําใหผูอื่นเสียชีวิต

3. ใครเปนผูมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพพยาบาล

การบริหารการพยาบาล new...

ICU ER OR

บทความเรียงตามตัว
อักษร
100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม
(ดร.วรภัทร ภูเจริญ)
11 กฎเหล็กการสรางแบรนดบน

ก.นส.ก สอบไมผานชุดวิชาเดียว
ข.นส.ข สอบไมผานวิชาการผดุงครรภชุดวิชาเดียว
ค.นส.ค อยูในระหวางรอผลสอบสภาฯ

อินเตอรเน็ต แปลโดย สิทธิพร
ชื่นชุมจิตร

1999
2554 มคอ.3 การบริหารการ

เฉลย ข.

พยาบาล

2554 เตรียมสอบจริยศาสตรและ
กฎหมายวิชาชีพพยาบาล

2554สรุปเนื้อหาขอสอบเพื่อขึ้น

4. ขอใดเปนสิทธิ์ของผูถูกกลาวหา

ทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพพยาบาล

ค. สิทธิ์ในการไมยื่นหลักฐานภายใน 15 วัน

A caring approach in
nursing administration

ง. สิทธิ์ในการคัดคานประธานคณะกรรมการสอบสวน

anatomy: the heart

เฉลย ไมมีเฉลยคะ

anatomy:Area ตาง ๆ ของ
cerebrum เฉพาะ must know
anatomy:BRAIN STEM

5. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย
แนวการตอบ สิทธิ์ในการถอนตัวจากงานวิจัยเมื่อใดก็ได

anatomy:Cranial Nerves
anatomy:gyrus-sulcus of
cerebrum
anatomy:medial of
cerebrum

6. ขณะถูกเพิกถอนใบอนุญาต แตไดประกอบวิชาชีพการพยาบาล

anatomy:X-section of
cerebrum

แนวการตอบ มีบทลงโทษจําคุก 2 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท

Best practice ของ
Joannabriggs
breath sound :เสียงหายใจ
Buddy splint for finger

7. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสิทธิตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

clavicle strapping

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/... Page 2 of 15

เทคนิคการทําขอสอบสภาการ
พยาบาล
1. เทคนิควิธีการเตรียมสอบฯ ที่
เปนประโยชน 1.1 วิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน - การทํา
ขอสอบมากๆ อาจารยเฉลยและตี
ความ โดยเฉพาะการหา
keywords ใน...

แนวการตอบ สิทธิ์ในการขอรับเงินทดแทน

congenital diaphramatic
hernia ไสเลื่อนกระบังลม
Cutdown (Venesection)
Cylinder cast

8. ชาวตางประเทศที่มีสิทธิประกอบวิชาชีพในประเทศไทยตองปฏิบัติอยางไร

e-book: medication errors
Cohen MR.
Fur Elise เพลงนี้ที่คุณไมควร

การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
วัตถุประสงคของการใหสารน้ํา
ทางหลอดเลือดดํา 1.รักษาภาวะ
สมดุลของน้ําและสารน้ําในราง
กาย 2.ใหสารอาหาร วิตามิน
และเปนแหลงพลังงานแกผู...

แนวการตอบ ขอสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพตอสภาการพยาบาล

แนวขอสอบสภาการพยาบาล
พรอมเฉลยฉบับที1

แนวขอสอบสภาการพยาบาล
พรอมเฉลยฉบับที1
่ 1. เมื่อปาก
มดลูกเปด 7 ซม. บาง 100 %
station 0 MR ผูคลอดรูสึก
อยากเบงขณะมดลูกหดรัดตัว
ควรใหการพ...

ก.พยาบาลวิชาชีพ

heart sound assessment:

ข.พยาบาลที่อบรมหลักสูตรวิสัญญี

heart sound:เสียงหัวใจ

2553: แนวคิดและทฤษฎีการ
บริหารการพยาบาล ฉบับ 2553
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย เอกสารประกอบ
การสอน รายวิชา 503 429 การ
บริหารการพยาบาล ประจําปการ
ศึกษา 2553 หนวยการเรียนที่
1 แนวคิ...
รวมคลิปการพยาบาล
รวมคลิปวีดีโอความรูทางการ
พยาบาลและสาขาที่เกี่ยวของ
โดยอาจารยฐานิกา บุษมงคล
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

perfusion song X-section of
cere...

ลิงค
แหลงสารสนเทศทางการ
พยาบาลบนอินเตอรเน็ต

ThailandResearchJournal
JONA:Journal of nursing
administration
โปรแกรมวิเคราะหขอสอบ

Gypney strap
hanging arm cast

9. ใครเปนผูมีสิทธิ์ในการใหยาระงับความรูสึก

ประกาศผลการสอบสภาการ
พยาบาล

Health care administration
การฟงเสียงหัวใจ

inter locking sling
เฉลย ข

interlocking sling
JONA: JOURNAL of
NURSING
ADMINISTRATION

10. การลงมติคณะกรรมการสภาการพยาบาลดวยคะแนน 20 ตอ 1 จะสามารถใชไดในกรณีใด

Journal of BMC CANCER
Journal of BMC Pediatric

เฉลย ไมมีเฉลย

Journal of BMC Psychiatry

11. การสิ้นสุดของสมาชิกภาพคณะกรรมการสภาการพยาบาลตองมีมติอยางไร
เฉลย กรณีนี้จะตองมีมติ2/3 คณะกรรมการทั้งคณะ หมายความวากรรมการทั้งหมดมี 32 คน 2/3 คือ
ตองมีมติตั้งแต 21 คนขึ้นไป

Journal of Cardiothoracic
Surgery
Journal of Health and
Quality of Life Outcomes
Journal of Health Research
Policy and Systems

ควรทบทวนเรื่องตอไปนี้เพิ่มเติมดวยคะ

Journal of Psychosomatic
Research

- หลักยุติธรรม

Journal of TRIAL

- หลักประโยชนนิยม

Kenny G สุดยอดแซ็กโซโฟน

เขียนโดย ฐานิกา บุษมงคล ที่ 22:50
แนะนําใน Google

ปายกํากับ:ภาพถาย เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/2554

0 ความคิดเห็น:

music is a visible thing นาน
แคไหน...ที่คุณใชเพียงตาดูหู
ฟง...
MV Perfusion song ของนัก
ศึกษาพยาบาลศาสตรปที่ 2
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Nursing Administration
Nursing administration
handbook

evana 401
การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน

พลาด

แสดงความคิดเห็น

PAPERS ON THE
SCIENCE OF
ADMINISTRATION
patellar bearing cast

BMC psychiatry journal

Richard Clayderman จิต

BMC Cancer journal

วิญญาณแหงเปยโน

Health and Quality of Life
Outcomes Journal

short arm cast

trialsjournal

Six Rights ( 6r ) Of
Medication Administration

oxfordjournals
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
ระเบียบวิธีวิจัย

แสดงความคิดเห็นในฐานะ: เลือกโปรไฟล...

สงความคิดเห็น

แสดงตัวอยาง

การใหยา

SME ตีแตก ตอน ธุรกิจ
ปาทองโก
the 10 rights of drug
administration

วารสารกองการพยาบาล

The “Seven Rights”( 7r) of
Medication Administration

สํานักการพยาบาล

Thoracentesis

สมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

Thyroidectomy

ศูนยการพยาบาลสาธารณภัย
แหงชาติ

ulnar gutter slab

วารสารสภาการพยาบาล

กระบวนการพยาบาล

วารสารพยาบาล

กานดาวศรี พยาบาลแมพระ

สมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล

U slab

Z THEORY

ลิงกไปยังบทความนี้

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
การ draw ยาจาก ampule
การจัดการความรู

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/... Page 3 of 15

มหาวิทยาลัยขอนแกน

การฉีดยา

สรางลิงก

สภาการพยาบาลแหงประเทศ
ไทย

การฉีดยาเขาหลอดเลือดดําโดย
ตรง

สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุด
ทายของชีวิต

บทความใหมกวา

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สมัครสมาชิก: สงความคิดเห็น (Atom)

หนาแรก

บทความที่เกากวา

การฉีดยาเขาหลอดเลือดดําโดย
ผานชุด heparin lock
การฉีดอินซูลินดวยตนเอง
การชวยฟนคืนชีพ

รายการบล็อกของ
ฉัน
ฐานิกาพานิช
มอคโคนา 3 ซอง 10 บาทที่
ฐานิกาพานิชคะ
3 เดือนที่ผานมา

Share it แนะนําบล็อกนี้ใหเพื่อนๆ

การชวยฟนชีวิตทารกและทารก
แรกเกิด

Share this on Facebook

การดูดเสมหะ

Tweet this

การดูดเสมหะทางจมูก

View stats

Nasopharyngeal Suctioning

[NEW!] Try Share It-Pro >>

การดูแลทารกที่ไดรับการรักษา
ดวยการสองไฟ
การตรวจครรภ
การตรวจรางกาย Head To

ใหมลาสุด โนเกีย N9

สมารทโฟน จอสัมผัสขนาด
ใหญ สุดยอดแอปและเกม
ชมVDO ที่นี่!
www.nokia.co.th/N9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Programs at the
Best US Universities.
Apply Online Now!

www.applyesl.com/StudyEnglish…

น้ําหอม ปลุคอารมณ
ทางเพส
ดึงดูดผูคนทั่งหลาย ไดงายๆ
เขาชม โปรโมชั่น สินคาแถม
ฟรีของเรา

เว็บไซตฟรีสําหรับธุรกิจ

Toe Nursing Assessment

สรางเว็บไซตงายๆ เพียง 20
นาที ฟรีจาก Google ใหกับ
ธุรกิจของคุณ

การตรวจรางกายทารกแรกเกิด

www.goonline.in.th

เตรียมสอบ ป,ตรี โท เอก
ที่สถาบัน เดอะ ไบรท เบรน
สอนสด ทุกมหาวิทยาลัย
สอบไมผานเรียนฟรี
www.thebrightbrain.com

ติว
GED/IGCSE/SAT/CUATS
โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะ สุดยอดผูนําติวเขา
จุฬาฯ อินเตอร

www.sanaeh.com

www.studypluscenter.com

NailPRo Academy
Thailand

ขอสอบ ป 1 สาธิต

สถาบันสอนทําเล็บที่มียอด
นร.เปดราน อยางประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดในไทย

ตัวอยางขอสอบเตรียม ป 1
เขาสาธิต แนวขอสอบเขา
สาธิตมากกวา 1,200 ขอ
www.SatitOnlinePretest.com

www.nailpro-academy.com/086…

แชทออนไลนกับหนุม
ฝรั่ง

คุยกับหนุมตางชาติที่อยาก
พบสาวไทย เพื่อสราง
มิตรภาพและแลกเปลี่ยน
ภาษา

ติว TOEIC 990เต็มได
งายๆ
เลื่อนตําแหนง เงินเดือน
เรียนตอ รูทันขัอสอบ เทคนิค
เด็ดๆพรอมสอนให
www.u-success-centre.com

www.ThaiLoveLinks.com

การตรวจรางกายระบบหายใจ

Physical Examination of
Respiratory System
การตรวจรางกายสําหรับพยาบาล
การตั้งชื่อเรื่องวิจัย
การตอสายเครื่องดูดเสมหะแบบ
เคลื่อนที่(mobile suction)
การถอดสายสวนปสสาวะ (
Removal of Indwelling
catheter )
การถอดเล็บ
การทบทวนวรรณกรรมและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ
การทํากายภาพบําบัดทรวงอกใน
ทารกและเด็ก
การทําคลอด(เฉพาะอายุ18ป+)
การนวดหลัง ( Back
rub/massage )
การบริหารผูบังคับบัญชาทั้ง 10
ประการ
การบริหารภาพลักษณวิชาชีพ
พยาบาล : การสราง Nursing

Brand
การบริหารองคการพยาบาล
การบริหารเปนทั้งศาสตรและ
ศิลป
การปฏิบัติตัวกอนและหลังผาตัด
ขอเขาเทียม
การปฏิบัติตัวหลังใสเครื่อง
กระตุนหัวใจ
การผาตัดคลอด(เฉพาะ18ป+)
การผาตัดคลอดพรอมคําอธิบาย
(ผูชมตองอายุ18ปขึ้นไป)
การผาตัดฝ
การพยาบาลทารกคลอดกอน
กําหนด
การพยาบาลผูปวยที่มีไข
การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการ
เจาะหลอดลมคอ
การพยาบาลเด็กที่มีการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน
การลางมือ 7 ขั้นตอน
การสระผม(bed shampooing)
การสรางมาตรฐานการพยาบาล
ตามแนวคิดของเมสัน
การสรางมาตรฐานการพยาบาลผู
ปวยหลังผาตัดหัวใจชนิดเปด
การสรางแรงจูงใจ
การสวนปสสาวะ

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/... Page 4 of 15

การสื่อสารกับผูปวยหลังผาตัด
หัวใจในระยะวิกฤต: ฐานิกา บุ
ษมงคล
การเกิดปญหาวิจัย
การเจาะ Aretrial blood gas
การเช็ดตัวลดไข
การเช็ดตัวแบบ complete bed

bath
การเตรียมนักศึกษาสอบขอรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
การเพิ่มGoogle Gadgetใน

blog
การเย็บแผล
การแปลบทความอยางงาย
การแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติ
การ
การใชเครื่องชวยหายใจ
การใสสายยางใหอาหาร

Nasogastric intubation
การใสเฝอกและการถอดเฝอก
การใหความรูดานประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา
การใหยา
การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
การใหอภัย(Forgive)
กาแฟดอยชาง...กาแฟพันลาน
ขอนแกนโมเดล
ขอรองใหทําคลอดกอนกําหนด
แลวอุมลูกวิ่งหนีไป
ขั้นตอนการสวมหนากากอนามัย
ขอคิดและปรัชญา
คน (Man)ทรัพยากรการบริหาร
อันทรงคุณคา
คลายเครียด:สุดยอดเด็กฉลาด
คลิปทารกดิ้นในครรภ
คลื่นไฟฟาหัวใจ
ความรักของแมกบ
ความสําคัญของการบริหาร
ความสําคัญของการบริหารการ
พยาบาล
ความสุขของอาจารยคลื่นที่แผ
ไปถึงศิษย
ความหมายของการบริหาร
ความหมายของการบริหารการ
พยาบาล
ความหมายองคการพยาบาล

(nursing organization)
คําคมสมเด็จยา
คําถามวิจัย
คําวารัก...บอกไดไมตองรีรอ...
คุณเคยสงสัยใชมั้ย...ทําไมชาว
ตางชาติอยากมาเที่ยวเมือง
ไทย...
จากองคการนาซา...สูปาชาไทย
จิตตปญญาศึกษา
จิตปญญา
จิตปญญาบําบัด (Wisdom
Psychotherapy) - จิตบําบัด
แนวพุทธธรรม
ฉีดยาเขาหลอดเลือดดําโดยผาน
ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
ดํา
ชีพจร (Pulse)
ช็อค ขอนแกนเปนมะเร็งทอน้ําดี
อันดับหนึ่งของโลก

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/... Page 5 of 15

ดูใหดีกอนตัดสินใคร
ถารูวันตายของตัวเอง...คุณจะทํา
อยางผูหญิงคนนี้มั้ย...
ทฤษฎี X (The Traditional
View of Direction and
Control)
ทฤษฎี Y(The integration of
Individual and Organization
Goal)
ทักษะการประสานงาน
ทักษะการเจรจาตอรอง
ทักษะของผูบริหาร
นักดนตรีของมนุษยชาติ...ผูไมรู
ตัวโนต...KITARO
นักวิจัย...มือใหมหัดทํา
บรรยากาศในงานประกวดรอง
เพลง สสส CAS singing
Contest 2010 รอบชิงชนะเลิศ
บันทึกทางการพยาบาล
ประวัติฟลอเรนซ ไนติงเกล
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
องคการพยาบาล
ปดทองหลังพระ...คําสอนของ
ในหลวง
ผม...อยากขอเวลาเพิ่มอีกสักนิด
ผูชายมีบานเล็กเพราะอะไรและ
ทําไมผูหญิงถึงรักผัวเขา
ผูบริหารการพยาบาล
ผูหญิงที่ดีที่สุด
พยาบาล..เสนทางแหงความเสีย
สละ
พยาบาลที่โลกลืมรพ.วิกฤติปด
วอรด
พอครับ ขอยืมตังคหนอย new
ฟงธรรมมงคลชีวิต38ประการ
มนุษยสัมพันธบทที่ 1
มนุษยสัมพันธบทที่ 10
มนุษยสัมพันธบทที่ 11
มนุษยสัมพันธบทที่ 12
มนุษยสัมพันธบทที่ 13
มนุษยสัมพันธบทที่ 2
มนุษยสัมพันธบทที่ 3
มนุษยสัมพันธบทที่ 4
มนุษยสัมพันธบทที่ 5
มนุษยสัมพันธบทที่ 6
มนุษยสัมพันธบทที่ 7
มนุษยสัมพันธบทที่ 8
มนุษยสัมพันธบทที่ 9
มหัศจรรยแหงทราย
มาตรฐานการบริหาร
องคกรบริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ
มาหัวเราะกับมอรแกนกัน
มโนทัศนการบริหาร: สิ่งที่ผู
บริหารการพยาบาลตองศึกษา
ตอนที่ 2
มโนทัศนการบริหาร: สิ่งที่ผู
บริหารการพยาบาลตองศึกษา
ตอนที่1
ยายยิ้ม-ยิ้มเยยยาก
รวมคลิปการพยาบาล
รวมคลิปการเช็ดตัวลดไข
รวมบทความ การบริการดวย
หัวใจมนุษย
รวมลิงคการจัดการความรู

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/... Page 6 of 15

รวมสื่อการสอนการพยาบาลเด็ก
ระเบียบวิธีวิจัย
ลักษณะขององคการที่ไมมี
ประสิทธิผล
ลิขิตฟา...หรือจะสูมานะตน
วงจรเดมมิ่ง PDCA
วัตถุประสงคขององคการ
พยาบาล
วิจัยชี้คนมีคู “สุขภาพดี
วิจัยเรื่อง ผาวิกฤตน้ําแพรกหนาม
แดง
วีดีทัศนอําลาสถาบันของ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียรุนที่1
สมดุลกรด - ดาง
สรีรวิทยา: the heart
สรีรวิทยา:Cardiovascular

System
สรีรวิทยา:Circulatory system
สรีรวิทยา:Digestion
สรีรวิทยา:Skeleton System
สรีรวิทยา:The Human
respiratory system
สรีรวิทยา:Urinary System
สรีรวิทยา:Urinary System 2
หนังสั้น: Forget อะไร คือ ความ
สุข
หนังสั้นที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ:

change
หมอจินทะลุมิติ ตอนการผลิตยา
เพนนิซิลิน
หยาดเพชร บทเพลงเพื่อ คุณ
หมอเพ็ญแข ชนะวงศ
หลักการเขียนความสําคัญของ
ปญหาวิจัย
หลักของซามูไร 4 ประการ วาทะ
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ
หลักเกณฑสําคัญในการเขียน
วัตถุประสงคการวิจัย
องคประกอบการบริหารการ
พยาบาล
อัตลักษณ และ แบรนด ความ
เกี่ยวพันที่นาฉงน
อุณหภูมิของรางกาย ( Body

temperature)
อโรคยาปารตี้ มะเร็งมดลูก
อโรคยาปารตี้ โรคกรวยไต
อักเสบ
เกณฑที่ใชพิจารณาในการเลือก
หัวขอปญหาวิจัย
เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชา
กฎหมาย1/2554
เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชา
ผดุงครรภ1/2554
เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชา
เด็ก1/2554
เงิน (Money)
เทคนิคการทําขอสอบสภาการ
พยาบาล
เทคนิคการสรางความพึงพอใจ
ในการพยาบาล
เทคนิคการสั่งจิตใตสํานึกเพื่อ
ผอนคลายความเครียด
เพลง คําวา...แม
เพลง คิดถึงบาน พงษเทพ
กระโดนชํานาญ
เพลง ใชฉันหรือเปลา: กะลา

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/... Page 7 of 15

เพลง:ที่ฉันรู - บอย โกสิยพงษ
ft. แชมป
เพลงขอเรื่องเดียว ไอซ ศรัญยู
เพลงคนไทยรักสงบ
เพลงครึ่งหนึ่งของชีวิต
เพลงดั่งดอกไมบาน
เพลงมงคลชีวิต 38 ประการ
เพลงสมตํา(ประสานเสียง)
papaya pok pok (chorus)
เพลงเพื่อมวลชนและ
ประชาธิปไตย
แนวขอสอบสภา(การพยาบาล
ผูใหญ)
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ
จิต)
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(การพยาบาลมารดาและทารก)
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
(จริยศาสตรและกฎหมาย
วิชาชีพ)
แนวขอสอบสภาการพยาบาล
พรอมเฉลยฉบับที1

แนวขอสอบสภาการพยาบาล
เรื่องโรคหลอดเลือดแดงสวน
ปลายอุดตัน
แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบง
เปน 5 ระยะ
แนวคิดมนุษยสัมพันธ
แนวคิดแบบดั้งเดิม
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการ
พยาบาล
แนวทางการเขียนขอวินิจฉัยทาง
การพยาบาล
แบบฝกหัดการประกันคุณภาพ
การพยาบาลและการจัดการความ
รู
แบบฝกหัดหัวขอ ปญหาการวิจัย
แบบสอบถาม Hospital

Anxiety and Depression
Scale ฉบับภาษาไทยในผูปวย
โรคมะเร็ง
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการดูด
เสมหะ
แหลงของปญหาการวิจัยทางการ
พยาบาล
โรคDM
โอ อนุชิตปวยเปนโรคปลาย
ประสาทอักเสบคูที่ 7 Bell's

Palsy
ใครวา...ลาโง
ใบงานรายวิชา การวิจัยทางการ
พยาบาล
ไมมีแขน...ไมมีขา...ไมใชปญหา
“five rights” หรือ “5 R” ในการ
บริหารยา(drug

administration)

ความเห็นลาสุด

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/... Page 8 of 15

Anonymous wrote...
อยากไดสรุปผดุงครรภ

Anonymous wrote...
มีเฉลยไหมคะ

sujana wrote...
เพิ่งมาเจอ และขอชื่นชมวาเปน
บล็อคที่ดีมีประโยชนตอวิชาชีพสูง
มากคะ

Anonymous wrote...
ขอบคุณคะ

Anonymous wrote...
จบพยาบาลมาหลายปแลว ไดกลับ
มาทบทวนความรู ขอบคุณที่ทํา
web ดี ๆ ใหเรียนรู ตั้งไวเปนโฮมเพ
จเลยคะ

ฐานิกา wrote...
ขอบคุณคะที่แจงเตือนมา สันนิษฐาน
วาขึ้นกับความเร็วเน็ตดวยนะคะลอง
ดูชวงเน็ตเร็ว หนูเปดอันที่ 4 เปนคิว
แรกดูนะคะ รายงานผลดวยจะ

Anonymous wrote...
video ที่4 มักเปดไมขึ้นคะอาจารย

Anonymous wrote...
ขอบคุณมาก ๆคะ จากนศ.พยาบาล
ม.สยาม

Anonymous wrote...
เขาใจงายดีคะ

Anonymous wrote...
ขอบคุณมากๆนะครับ....อานแลวเขา
ใจงายมากเลยครับ

ผูติดตาม
เขารวมเว็บไซตนี้
Google Friend Connect

สมาชิก (95) เพิ่มเติม »

เปนสมาชิกแลวหรือลงชื่อเขาใช

สมัครสมาชิก

โปรดอางอิง thethanika.blogspot.com. เทมเพลต Watermark. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1/... Page 9 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมา... Page 10 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมา... Page 11 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมา... Page 12 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมา... Page 13 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมา... Page 14 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

EDUTAINMENT SOCIETY BY THANIKA: เก็งขอสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมา... Page 15 of 15

http://thethanika.blogspot.com/2011/07/12554.html

3/12/2554

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful