Regionalna integracija u svetskoj privredi1

U svetskom trgovinskom sistemu sve je ve}i udeo regionalnih trgovinskih sporazuma (RTS). U martu 2003. godine samo ~etiri ~lanice Svetske trgovinske organizacije (STO) : Hongkong (Kina), Makao (Kina), Mongolija i Kineski Taipei, nisu bile u~esnice nekog regionalnog trgovinskog sporazuma. S izuzetkom Mongolije, sve one pregovaraju o regionalnim trgovinskim sporazumima.2 Uzroci regionalizma su razli~iti. Mogu}nosti multilaterane saradnje mogu biti ote`ane, a dr`ave `ele br`u, efikasniju i, po tro{kovima, jeftiniju saradnju nego {to je mogu}e u multilateralnim odnosima. Regionalni trgovinski sporazumi ponekad slu`e za spre~avanje marginalizacije zemalja ili za pove}anje njihove pregovara~ke mo}i u svetskim trgovinskim odnosima. RTS mogu da pove}aju regionalnu bezbednost i pouzdanost ispunjenja obaveza dr`ava nego u multilateralnom kontekstu. Regionalni trgovinski sporazumi se stvaraju i u cilju za{tite privreda zemalja ~lanica. Odobravanjem carinskih povlastica ili bescarinskog tretmana proizvodima iz zemalja ~lanica, dolazi do pove}anja njihove me|usobne razmene. Regionalizam bi mogao da bude prolazna faza ka daljoj liberalizaciji trgovine na multilateralnom nivou. Me|utim, rastu}i broj RTS tako|e mo`e da bude prepreka tome. Mno{tvo RTS }e neizbe`no izazvati izvesnu meru "skretanja" trgovine (smanjenje razmene sa tre}im zemljama). Preklapanje velikog broja RTS mo`e da pravila razmene u~ini nepreglednijim i time ugrozi osnovne principe Svetske trgovinske organizacije. STO za prevazila`enje tog stanja predla`e primenu dva principa. Prvo, da zemlje ne stvaraju RTS sa me|usobnim povlasticama koje ne bi bile spremne da odobre i drugim zemljama, na multilateralnoj osnovi. Drugo, da postoje}i RTS postave vremenski plan postepene, nediskriminatorne multilateralne primene me|usobno odobrenih povlastica.
1 2

U pripremi ovog teksta u estvovali su Vujanovi Gordana, Srdanovi World Trade Report, World Trade Organization, 2003, p.XVI.

Zorica i Filipovi

Nenad.

1

Regionalna integracija u svetskoj privredi

Sekretarijat Svetske trgovinske organizacije (STO) prikuplja podatke o svim RTS u cilju da se ima snimak mre`e me|usobnih odnosa regionalnih trgovinskih sporazuma na podregionalnom, regionalnom i me|uregionalnom, kao i na globalnom nivou. Njeni podaci pokazuju, tamo gde je to mogu}e, kako }e se ova mre`a najverovatnije menjati tokom vremena do 2005.godine, imaju}i u vidu uticaj trgovinskih sporazuma koji su trenutno u pregovorima. Podaci se odnose na sve regionalne sporazume, koji su poznati Sekretarijatu Svetske trgovinske organizacije (STO) a koji imaju oblik slobodnotrgovinskih zona (FTA), carinskih unija (CU) ili sporazuma koji vode stvaranju jednog od ova dva, bilo da su na snazi od 31.jula 2000.godine ili su u pregovorima. Uklju~eni su slede}i tipovi sporazuma, bilo da su na snazi ili su u planu: Slobodne trgovinske zone, kao sporazumi izme|u dve ili vi{e strana, u kojima se razmenjuju recipro~ni carinski preferencijali (povlastice). Carinske unije, definisane kao regionalni trgovinski sporazumi sa zajedni~kom eksternom carinskom tarifom. Slobodne trgovinske zone i carinske unije koje su po prirodi asimetri~ne, tj. koje dozvoljavaju jednoj ili vi{e strana (obi~no onim manje razvijenim ili ekonomijama u tranziciji) du`i preiod tranzicije kako bi izvr{ile redukcije carinskih stopa. Za Carinske unije ili slobodno-trgovninske zone se pretpostavlja da stupaju na snagu onda kada je sporazum potpisan i overen. Treba imati na umu da ovo ne zna~i obavezno da su sve odredbe sporazuma u potpunosti izvr{ene. STO prati stanje regionalnih trgovinskih soprazuma u pet geografskih grupa: - Evro-mediteranska (podeljena na zapadnoevropsku, centralnoevropsku i tri Balti~ke zemlje, severnu Afriku i srednji Istok); - Pod-saharska Afrika; - Isto~na Evropa i Centralna Azija (koje uklju~uju i zemlje biv{eg Sovjetskog Saveza izuzev tri Balti~ke zemlje); - Azija i Pacifik; - Severna i Ju`na Amerika.

5.1

Pregled regionalnih trgovinskih sporazuma3

Regionalni trgovinski sporazumi se me|usobno razlikuju po obuhvatu. U njihovoj najjednostavnijoj formi, obezbe|uju razmenu preferencijala na ograni~eni
3

World Trade Organization, Mapping of Regional Trade Agreements, 2000.

2

Pregled regionalnih trgovinskih sporazuma broj proizvoda izme|u dve ili vi{e strana sporazuma. Sa druge strane, oni mogu da liberalizuju su{tinski celu trgovinu i sadr`e trgovinske mere koje }e se pro{iriti daleko izvan tradicionalne eliminacije carina na oblasti kao {to su standardi, usluge, intelektualna svojina i konkurencija. Zone slobodne trgovine generalno, izuzev u Africi, mnogo vi{e su zastupljene nego carinske unije. One ~ine gotovo 90% svih regionalnih trgovinskih sporazuma. Malo zona slobodne trgovine obezbe|uje kompletnu eliminaciju svih carina i necarinskih mera izme|u svojih ~lanica. Ve}ina obezbe|uje eliminaciju i redukciju ve} postoje}ih carina , sa variraju}im stepenom izuzetaka. Carinske unije generalno obezbe|uju postepeno uvo|enje zajedni~kih spoljnih carina u velikom broju faza koje }e se ostvariti tokom vremena. Ne samo da se regionalni trgovinski sporazumi (RTS) zna~ajno razlikuju po obimu, nego je i njihova konfiguracija razli~ita. Najjednostavija konfiguracija je bilateralni sporazum formiran izme|u dve strane zatim, plurilateralni sporazum koji ujedinjuje tri ili vi{e strana. Kompleksniji su oni sporazumi u kojima jedna ili vi{e strana sporazuma ~ini regionalnu trgovinsku oblast (RTS). Ovo se mo`e desiti bilo u slu~aju carinske unije (npr. sporazum sklopljen izme|u Evropske unije i Evromediteranskih zemalja) ili slobodno-trgovinsih zona (npr. sli~na mre`a sporazuma potpisana od strane Evropske asocijacije slobodne trgovine (EFTA). Ukupan broj regionalnih trgovinskih sporazuma identifikovanih u STO je 240, od kojih je 172, {to je oko 70%, na snazi od jula 2000.godine, {to se vidi na Grafikonu 1. Preostalih 68 definisani su kao oni koji su u pregovorima. Grafikon 5.1 RTS po vrstama na snazi i u planu jula 2000. godine

1 67 RTS na snazi CU na snazi RTS u planu CU u planu

24

148

3

Regionalna integracija u svetskoj privredi

Ipak, ove brojke treba uzeti sa dozom opreza. Prvo, treba imati u vidu da }e neki regionalni trgovinski sporazumi koji su u pregovorima zameniti ve} postoje}e sporazume. Drugo, tokom slede}ih pet godina o~ekuje se da }e i Evropska unija i MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj) pove}ati broj ~lanica. Pristup novih ~lanica carinskim unijama menja mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma. Tre}e, tokom slede}ih pet godina mogu}e je da }e nove alijanse koje trenutno ne postoje ili jo{ nisu poznate javnosti, biti stvorene, a stare raspu{tene. Grafikon 5.2 Geografski raspored RTS na snazi i u planu
120 100 80 Broj RTS 60 40 20 0
Americas Asia Pacific Eastern Europe & Central Asia Euro-Mediterranean Sub-Saharan Cross Regional

RTS u planu CU u planu RTS na snazi CU na snazi

Region

Grafikon 5.2 pokazuje geografski razme{taj regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi, kao i onih koji su u pregovorima. Istorijski, Evromediteranska oblast, koja ~ini preko 50% svih regionalnih trgovinskih sporazuma koji su trenutno na snazi, je uvek bila region sa najve}om koncentracijom regionalnih trgovinskih sporazuma. Iako je najverovatnije da }e ovaj trend kratkoro~no i u budu}e da se nastavi, to nije izvesno jer je skoro svaki regionalni trgovinski sporazum koji je trenutno u pregovorima u Americi i u Evromediteranskoj zoni. Nedavno je ovaj proces zapo~et u Azijsko-pacifi~kom regionu koji u pro{losti nije bio plodno podru~je za regionalne trgovinske sporazume. Izvestan broj inicijativa je u toku u isto~noj Evropi i Centralnoj Aziji a koje bi u narednih nekoliko godina mogle da konsoliduju ve} postoje}e regionalne trgovinske sporazume. Me|uregionalna grupa sporazuma, koja se odnosi na regionalne trgovinske sporazume koji obuhvataju jednu ili vi{e potpisnica iz dve ili vi{e od pet geografskih grupa identifikovanih ranije, o~ekuje se da }e se pro{iriti na 15 regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi i jo{ 14 koji su u pregovorima. Pod-saharska Afrika je jedini region koji trenutno nema novih
4

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma regionalnih trgovinskih sporazuma u pregovorima na subregionalnom nivou. Me|utim, jedna afri~ka regionalna grupa trenutno pregovara za me|uregionalni trgovinski sporazum. Ne}e svaki regionalni trgovinski sporazum koji je u pregovorima automatski pove}ati broj sporazuma koji su na snazi. Grafikon 5.3 Struktura RTS
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Na snazi U planu

Sve članice su posebne RTS Najmanje 1 članica je RTS Plurilateralni Bilateralni

Sastav regionalnih trgovinskih sporazuma varira, od jednostavnih bilateralnih, pa do sporazuma u kojima su sve u~esnice i same razli~iti regionalni trgovinski sporazumi. Grafikon 5.3 pokazuje analizu sastava ~lanica regionalnih trgovinskih sporazuma, sporazuma koji su na snazi i onih koji su u pregovorima. Sporazuma koji su sastavljeni od dve ~lanice ima 98 ili skoro 60% od 173 sporazuma koji su na snazi, a ~ine polovinu svih sporazuma koji su u pregovorima. Plurilateralni regionalni trgovinski sporazumi ~ine 16% od svih regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi, ali ~ine manje od 10% sporazuma koji su u pregovorima. Procenat regionalnih trgovinskih sporazuma gde je najmanje jedna ~lanica i sama regionalni sporazum je oko 30% i onih koji su na snazi i onih koji su u pregovorima. Razvoj koji je vredan pomena a koji se o~ekuje u slede}ih pet godina je pojava nove kategorije regionalnih trgovinskih sporazuma gde }e svaka ~lanica biti i sama odvojen sporazum.

5.2

Broj RTS

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

Regionalni trgovinski sporazumi se najplasti~nije prikazuju na geografskim mapama. Prikaz RTS sadr`i mape dva razli~ita tipa:

5

Regionalna integracija u svetskoj privredi

-

prvi tip (mape 1-14), pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma (RTA) koji su na snazi od jula 2000.godine, i promene koje se o~ekuju da }e se desiti do 2005.godine na regionalnom, podregionalnom i me|uregionalnom nivou. drugi (mape 15-16), su mape gustine koje pokazuju u~e{}e individualnih zemalja u regionalnim trgovinskim sporazumima, kako onih na snazi, tako i onih koji su u pregovorima. Strelice na mapama pokazuju postojanje bilateralnih sporazuma izme|u dve zemlje. Plurilateralni sporazumi su prikazani u boji, ili simbolima ako su u pitanju sporazumi koji se preklapaju.

-

MAPA 1 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi od jula 2000.godine izme|u Evropske unije (EU), Evropske slobodnotrgovinske asocijacije(EFTA) i drugih zemalja u Evro-mediteranskom regionu. Evropska unija ima bilateralni regionalni trgovinski sporazum sa svakom od ~etiri zemlje Evropske slobodno-trgovinske asocijacije. Iako su mre`e sporazuma izme|u Evropske unije i Evropske slobodno-trgovinske asocijacije sa tre}im zemljama blisko povezane, ima i izuzetaka. Od jula 2000.godine samo Evropska unija ima sporazume sa Tunisom, Jordanom, Kiprom, San Marinom, Andorom i Maltom. MAPA 2 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e biti na snazi do 2005.godine izme|u Evropske unije i Evropske slobodno-trgovinske asocijacije sa drugim zemljama Evro-mediteranskog regiona. Do 2005.godine se o~ekuje da }e EFTA sklopiti regionalni trgovinski sporazum sa Maltom, Tunisom, Jordanom, Libanom, Egiptom, Albanijom i Biv{om jugoslovenskom republikom Makedonijom. U me|uvremenu se o~ekuje da }e Evropska unija da pro{iri svoju mre`u na Al`ir, Liban, Egipat i Siriju. Regionalni trgovinski sporazum izme|u Evropske unije i Evropske slobodno-trgovinske asocijacije i {est ~lanica Zalivskog Saveta za saradnju bi trebalo da stupe na snagu do 2005.godine Pove}anje Evropske unije, koje je planirano za 2004.godinu, ~ini}e Kipar, Malta, ^e{ka, Slova~ka, Estonija, Letonija, Litvanija, Ma|arska, Poljska, Slovenija. Deset novih ~lanica Evropske unije }e automatski postati ~lanice postoje}e mre`e sporazuma Evropske unije, tako {to }e suspendovati bilateralne regionalne trgovinske sporazume. Govore}i uop{teno, Evro-mediteranska zona bi mogla da za`ivi do 2010.godine MAPA 3 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma (RTS) koji su na snazi od jula 2000.godine u Centralnoj Evropi, u tri Balti~ke zemlje i u nekim zemljama Srednjeg Istoka. Dva plurilateralna regionalna trgovinska sporazuma u ovom subregionu su: - Centralno-evropski slobodno-trgovinski sporazum (CEFTA) sa sedam ~lanica - Balti~ki slobodno-trgovinski sporazum (BAFTA)

6

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

7

Regionalna integracija u svetskoj privredi

8

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

9

Regionalna integracija u svetskoj privredi

Dok postoji veliki broj bilateralnih sporazuma koji su na snazi, izme|u zemalja ~lanica Centralno-evropskog slobodno-trgovinskog sporazuma i Balti~kih zemalja, Turske i Izraela, ova mre`a regionalnih trgovinskih sporazuma nije simetri~na. Dve od ~lanica Centralno-evropskog slobodno-trgovinskog sporazuma, ^e{ka i Slova~ka, povezane su carinskom unijom. Slovenija i Bugarska imaju regionalni trgovinski sporazum sa Makedonijom, dok Slovenija ima i sa Hrvatskom. U prilog me|uregionalnim sporazumima, Rumunija ima regionalni trgovinski sporazum sa Moldavijom, a tri Balti~ke zemlje imaju bilateralni regionalni trgovinski sporazum sa Ukrajinom. MAPA 4 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005.godine u Centralnoj Evropi, u tri Balti~ke zemlje i u nekim zemljama Srednjeg Istoka. Pove}anje Evropske unije sa 15 na 25 ~lanica, koje je planirano za 2004.godinu, }e pojednostaviti i konsolidovati mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi u ovom subregionu, ostavljaju}i Centralno-evropski slobodno-trgovinski sporazum sa 2 od 7 ~lanica koliko ih trenutno ima. Veliki broj bilateralnih regionalnih trgovinskih sporazuma, gde su ~lanice Turska i Izrael, }e se vremenom smanjiti, imaju}i u vidu da }e njihovi bilateralni regionalni trgovinski sporazumi sa 6 ~lanica Evropske unije biti potisnute sa regionalnim trgovinskim sporazumom same Evropske unije. Carinske unija izme|u ^e{ke i Slova~ke }e prestati da postoji. MAPA 5 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi u Severnoj Africi i Srednjem Istoku. Postoje 3 plurilateralna regionalna trgovinska sporazuma u ovom pod-regionu: - Arapska Magreb Unija (AMU) sa 5 ~lanica - Zalivski savet za saradnju (GCC) sa 6 ~lanica - Arapsko slobodno-trgovinsko podru~je (AFTA) koje spaja svih18 zemalja, uklju~uju}i sve ~lanice Zalivskog saveta za saradnju, 3 od 5 ~lanica Arapske Magreb Unije i 8 drugih zemalja. MAPA 6 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005.godine u Severnoj Africi i Srednjem Istoku. Do 2005.godine Turska, Maroko i Egipat o~ekuju da pro{ire svoje mre`e bilateralnih regionalnih trgovinskih sporazuma, dok ve}ina zemalja u ovom podregionu treba da postane deo Evro-mediteranskog slobodno-trgovinskog sprorazuma koji je planiran za 2010.godinu. MAPA 7 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za Afriku kao jednu celinu koja va`i i za 2000. i za 2005.godinu, imaju}i u vidu da se za sve regionalne trgovinske sporazume o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005.godine. Jedna subregionalna grupa je ve} u aktivnim pregovorima za osnivanje me|uregionalnih trgovinskih sporazuma.

10

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

11

Regionalna integracija u svetskoj privredi

12

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

13

Regionalna integracija u svetskoj privredi

14

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma Osnovna odlika Afrike je {to postoji veliki broj plurilateralnih sporazuma (trenutno 13), od kojih je ve}ina sa ~lanicama koje su u vi{e regionalnih trgovinskih sporazuma, ali i sa isto tako potencijalno suprotstavljenim ciljevima. U Severnoj Africi postoje dva plurilateralna regionalna trgovinska sporazuma: - Arapska Magreb Unija (AMU) sa 5 ~lanica me|uregionalno arapsko slobodno-trgovinsko podru~je (AFTA) koje uklju~uje sve severno-afri~ke zemlje izuzev Al`ira. Egipat je jedina severno-afri~ka zemlja koja je ~lanica zajedni~kog tr`i{ta za Isto~nu i Ju`nu Afriku (COMESA).

U Zapadnoj Africi postoje plurilateralni regionalni trgovinski sporazumi: - Mano river union (MRU) sa 3 ~lanice - zapadno-afri~ka ekonomska i monetarna unija (WAEMU) sa Kejp Verde,Gambijom, Ganom, Mauritanijom i Nigerijom kao ~lanicama. U Centralnoj Africi postoje dva plurilateralna regionalna trgovinska sporazuma: - Centralno-afri~ka ekonomska i monetarna unija (CEMAK) sa 6 ~lanica - Ekonomska zajednica Centralno-afri~kih zemalja (ECCAS) sa 6 ~lanica Centralno-afri~ke ekonomske i monetarne unije i sa jo{ 5 drugih zemalja regiona. U Ju`noj Africi pet ~lanica Ju`no-afri~ke carinske unije (SACU) su istovremeno i ~lanice Ju`no-afri~ke razvojne zajednice (SADC) koja broji 14 ~lanica. U Isto~noj Africi, isto~no-afri~ka kooperacija (EAC) ima 3 ~lanice, dok Me|ugrani~na Inicijativa (CBI) koja se prote`e preko Isto~ne i Ju`ne Afrike ima 14 ~lanica. Zajedni~ko tr`i{te za isto~nu i ju`nu Afriku ima ukupno 20 ~lanica iz severne, isto~ne i ju`ne Afrike. Jedini {iroko-kontinentalni regionalni trgovinski sporazum je Afri~ka ekonomska zajednica koja trenutno uklju~uje sve afri~ke zemlje izuzev Maroka. Dok ~lanstvo u nekim plurilateralnim regionalnim trgovinskim sporazumima podrazumeva i neke lingvisti~ke sli~nosti (WAEMU) ili geografske principe (SACU i SADS) druge razdvajaju ove podele (ECOWAS i COMESA). Ve}ina afri~kih zemalja je istovremeno ~lanica po tri regionalna trgovinska sporazuma. Namibija i Svazilend su ~lanice 4 regionalna trgovinska sporazuma. Izvesno je da }e do}i do konsolidacije pod-saharskog regionalnog trgovinskog sporazuma, bilo da je re~ o redukovanom ili modifikovanom ~lanstvu ovog sporazuma, spajanju ili zastarevanju. Govore}i dugoro~no, afri~ka ekonomska zajednica kao svoj osnovni cilj ima stvaranje afri~kog zajedni~kog tr`i{ta do 2020.godine

15

Regionalna integracija u svetskoj privredi

MAPA 8 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi u isto~noj Evropi i Centralnoj Aziji, od jula 2000.godine Veliki broj bilateralnih sporazuma je ve} na snazi kao i slobodno-trgovinski sporazum koji ujedinjuje svih 12 zemalja ovog regiona izuzev Turkmenistana. Ruska federacija, Kazahstan, Kirgiztan, Tad`ikistan i Belorusija su ~lanice carinske unije. Postoji i odre|en broj bilateralnih sporazuma koji su u pregovorima a koji bi trebalo da stupe na snagu do 2005.godine. MAPA 9 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi u Pacifi~koj Aziji, regionu sa trenutno najmanjim brojem sporazuma na snazi. Tri najva`nija sporazuma su: Asocijacija jugoisto~no-azijskih nacija (ASEAN), i slobodno-trgovinska zona (AFTA) sa 10 ~lanica Ju`no-azijska asocijacija za regionalnu kooperaciju (SAARC) sa 7 ~lanica

Sporazum o bliskim ekonomskim odnosima (CER) sa 2 ~lanice Iako pokrivaju zna~ajan broj ekonomija ova tri najzna~ajnija regionalna trgovinska sporazuma ne uklju~uju neke najva`nije trgovinske zemlje kao {to su Kina, Japan, Hong Kong ili Koreja. MAPA 10 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu u Pacifi~koj Aziji do 2005.godine Do ovog vremena o~ekuje se da }e do}i do pove}anja broja regionalnih trgovinskih sporazuma u ovom regionu, kao i konsolidacije me|u onima koji ve} postoje. Pregovori su u toku izme|u dva najva`nija regionalna trgovinska sporazuma: ju`no-azijske asocijacije za regionalnu kooperaciju (ASEAN) i sporazuma o bliskim ekonomskim odnosima (CER). ^lanice ju`no-pacifi~kog foruma koji uklju~uje 14 pacifi~kih ostrva, kao i Australiju i Novi Zeland, }e zaklju~iti pacifi~ki regionalni trgovinski sporazum (PARTA). U isto vreme Japan, Koreja i Singapur imaju u vidu potpisivanje novog bilateralnog trgovinskog sporazuma ne samo sa partnerima iz regiona ve} i iz Amerike. MAPA 11 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi od jula 2000.godine u Americi. Sve zemlje u regionu, izuzev Kube, ^ilea, Dominikanske Republike i Paname, su trenutno ~lanice jednog od pet najva`nijih plurilateralnih sporazuma u regionu, koji su na snazi u Severnoj Americi. Ti sporazumi su: - Severno-ameri~ki slobodno-trgovinski sporazum (NAFTA) - Centralno-ameri~ko zajedni~ko tr`i{te (CACM) - Karipska zajednica (CARICOM) - Andska zajednica i MERCOSUR.

16

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

17

Regionalna integracija u svetskoj privredi

18

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

19

Regionalna integracija u svetskoj privredi

20

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma MAPA 12 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005.godine u Americi. Do tog vremena }e skoro jo{ 20 regionalnih trgovinskih sporazuma biti zaklju~eno, {to bi na prvi pogled moglo da pove}a kompleksnost mre`e u regionu. U stvari, ova faza }e najverovatnije dovesti do parcijalne konsolidacije, gde }e neke od navedenih regionalnih trgovinskih sporazuma sklopiti slobodno-trgovinske sporazume me|usobno ili u nekim slu~ajevima sa pojedinim zemljama. Na primer, sporazum Andske zajednice sa Argentinom i Brazilom }e najverovatnije biti potisnut njihovim sporazumom sa MERCOSUR-om, a i bar neki od ^ileanskih bilateralnih sporazuma }e biti potisnuti zbog njegovog ~lanstva u MERCOSUR. Tako|e, sve ~lanice Centralno-ameri~kog zajedni~kog tr`i{ta (CACM) }e zaklju~iti odvojene sporazume sa Meksikom kako bi finalizirali sporazum izme|u Centralno-ameri~kog zajedni~kog tr`i{ta i Meksi~ke slobodno-trgovinske zone. [ta vi{e, broj me|uregionalnih sporazuma koji uklju~uju zemlje ~lanice regionalnih trgovinskih sporazuma ove regije }e se zna~ajno pove}ati do 2005.godine Alternativni scenario bi mogao da se pojavi nakon stupanja na snagu slobodno-trgovinskih zona Amerike (FTAA), koje bi pokrivale 34 zemlje. Ostaje tek da se vidi kakav }e imati efekat jedan takav aran`man na ve} postoje}ih pet plurilateralnih sporazuma u Americi. MAPA 13 pokazuje mre`u me|u-regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi od jula 2000.godine Trenutno Izrael ima regionalni trgovinski sporazum sa Kanadom, Meksikom, USA, dok Evropska unija ima regionalni trgovinski sporazum sa Meksikom i Ju`nom Afrikom. MAPA 14 pokazuje mre`u me|u-regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005.godine. Lako se mo`e videti pri upore|enju mapa 13 i 14 da postoji trend zaklju~ivanja me|uregionalnih sporazuma od kojih su neki izme|u razli~itih regionalnih trgovinskih sporazuma, npr. Evropska unija-MERCOSUR, Ju`noafri~ka carinska unija-MERCOSUR. Neke zemlje iz Azijskopacifi~kog regiona koje do sada nisu zaklju~ile nijedan bilateralni sporazum, kao {to su Japan, Koreja, Singapur istovremeno pregovaraju za regionalne i me|u-regionalne trgovinske sporazume. MAPA 15 pokazuje nivo u~estvovanja pojedinih zemalja i carinskih teritorija u regionalnim trgovinskim sporazumima u 2000.godini. Drugim re~ima, to pokazuje koncentraciju sporazuma na pojedine delove svetske privrede. O~igledno je da je Evropa pokrivena gustom mre`om sporazuma. Kao {to je to ve} pokazano u ranijim mapama, dok neke zemlje nisu uklju~ene ni u jedan sporazum neke su potpisnice mnogih. MAPA 16 je nadgradnja mape 15 i pokazuje o~ekivani nivo u~e{}a pojedinih zemalja ili carinskih teritorija u sporazumima 2005.godine. Upore|ivanje sa mapom 15 pokazuje da }e zna~ajan broj zemalja najverovatnije biti uklju~eno u

21

Regionalna integracija u svetskoj privredi

vi{e sporazuma istovremeno. Ovaj trend je o~igledan u Americi i Isto~noj Evropi, kao i u Centralnoj Aziji, delom i u Evro-mediteranskoj regiji. Nasuprot tome, zemlje pod-saharske regije verovatno ne}e zaklju~iti nove regionalne sporazume, ali }e se usredsrediti na izvr{enje, konsolidaciju i pro{irenje ve} postoje}ih.

22

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

23

Regionalna integracija u svetskoj privredi

24

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

25

Regionalna integracija u svetskoj privredi

26

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma

LISTA SKRA]ENICA AFTA AMU ASEAN BAFTA CACM CARICOM CBI CEFTA CEMAC CER COMESA EAC EC ECCAS ECOWAS EFTA FTAA GCC LAIA MRU NAFTA PARTA SAARC SACU SADC WAEMU Arab Free Trade Area Arab Maghreb Union Association of South East Asian Nations Baltic Free Trade Area Central American Common Market Caribbean Community Cross Border Initiative Central European Free Trade Agreement Central African Economic and Monetary Union Closer Economic Relations Agreement Common Market for Eastern and Southern Africa East African Cooperation European Communities Economic Community of Central African States Economic Community of Western African States European Free Trade Association Free Trade Area of the Americas Gulf Cooperation Council Latin American Integration Association Mano River Union North American Free Trade Agreement Pacific Regional Trade Agreement South Asian Association for Regional Cooperation Southern African Customs Union Southern African Development Community West African Economic and Monetary Union

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful