You are on page 1of 16

^ò~êqò Lae WûKùe ù^ùf www.nijuktikhabar.

net iìP^û
1 ahðKê U.260.00 GZŸßûeû WûKù~ûùM ^ò~êqò Lae
6 cûiKê U.130.00 cMûC[ôa
ô û icÉ MâûjKcû^uê RYûA
3 cûiKê U.65.00 \ò@û~ûC@Qò ù~ ùicûù^ Lae
Uuû c^ò@Wÿe
ð / aýûu Wâû`Ö @ûKûeùe KûMR iµKð ù e ù~ùKøYiò
_VûA _ûeòùa ö
Manager, Nijukti Khabar, ù~ûMûù~ûM ùaùk MâûjK ^´e
TS-3/193, Mancheswar I.E., CùfäL Keòaû Reêeú @ùUö
Bhubaneswar - 10 - _âiûe _eòPûkK
NIJUKTI KHABAR Postal Regd. No.
RNI No. 52621/93 Employment & Education based Leading weekly
BN/43/09-11

16g ahð iõLýû- 35 bêaù^gße 07-13 ù`aé@ûeú 2009 cìfý-5.00 Tel: 2587532, 2582533 Fax : 2582535
VOLL-XVI ISSUE - 35 BHUBANESWAR 07-13 February 2009 Re. 5.00 e-mail: nijuktikhabar@gmail.com
MEMBER

IWÿògû ùfûK ùiaû @ûùdûM _¬ûa ^ýûi^ûf aýûu


IWÿògû RêWÿòiò@ûf ibòði _eúlû - 2009
aòmû_^ ^õ. 10/2008-09 \eLûÉ MâjYe ùgh ZûeòL :2.3.2009 @_eûjÜ 5Uû c¤ùe ùcûU gì^ý_\ iõLýû : 134
IWÿògû ùfûKùiaû @ûùdûM 77 ùMûUò RêWÿòiò@ûf ibòðiþ ^òcù« \eLûÉ @ûjßû^ KeêQ«ò ö
KýûUûMeú KýûUûMeò @^ê~ûdú gì^ý_\ KýûUûMeò @^ê~ûdú cjòkûcû^u _ûAñ iõelY _¬ûa ^ýûi^ûf aýûu, GPþ@ûeþWò WòbòR^. 7 bòKûRú Kûcû ù_äiþ, ^òdê\òfäú bûeZúd ^ûMeòKcû^u Vûeê 127
iû]ûeY 38 13 ùMûUò KäKð Gaõ 7 ùMûUò cýûù^Re _\aú ^òcù« \eLûÉ @ûjßû^ KeêQ«ò ö
@^êiP ì Zò RûZò 12 04 @^þ fûA^þ @ûe¸ ZûeòL : 02.02.2009
@^êiP ì Zò ò C_RûZò 17 06
@^þfûA^þ ùgh ZûeòL : 02.03.2009
iûcûRòK I gòlûùlZâùe _Qê@û aMð 09 03
gûeúeòK @lc 01 - KäKð _\aú _ûAñ fòLòZ _eúlû ZûeòL : 26.04.2009
iõ_ì‰ð aòaeYú bòZe _éÂûùe..... iõ_ì‰ð aòaeYú bòZe _éÂûùe....

IWÿògû Áû`þ iòùfKþi^ Kcòg^ ARMY RECRUITING OFFICE - CUTTACK ARMY RECRUITMENT RALLY -11 FEB 09
1. VENUE : POLICE GROUND, CUTTACK (b) Height. 169/*162 Cms (* For ST candidates).
ùÆgò@ûf eòKýî Uþùc• WâûAb 2. CATEGORY : SOLDIER TECHNICAL ONLY (FOR ALL
DISTRICTS OF ORISSA).
(c)
(d)
Weight
Chest
50/*48kg (* for ST candidates)
77/82 Cms.
IWÿg
ò û KcðPûeú Pd^ @ûùdûM, bêaù^gße AŠÁâú ^òùŸðgûkd, IWÿgò û @]ú^ùe [ôaû 3. The revised recruitment procedure will be done in the 6. Educational Qualification: 10+2/ Intermediate exam simple
30 ùMûUò AŠÁâú _âùcûi^ @`òie _\ ^òcù« Pêqb ò •
ò ùò e ^ò~q
ê ò ^òcù« \eLûÉ following steps:- passed with Physics, Chemistry, Math and English.
(a) Step-l Documentation & Physical Documents Required:-
@ûjßû^ KeêQ«ò ö \eLûÉ MâjYe ùgh ZûeòL 5.3.2009
Measurement. (a) Original and Xerox copy of Admit Card(s), Mark Sheet(s)
gì ^ ý_\ (i) Rough Height Check. and Board Certificate(s) duly attested.
KýûUûMeò _êeh
ê cjòkû ùcûU (ii) Documents Check and Registration. (b) Original and Xerox copy of Permanent Residential
Giþiò 04 03 07 (iii) Physical Measurement. Certificate issued by the Tahasildar on office letter pad duly
(iv) Issue of Admit Card for appearing in CEE. affixed with round stamp specifying that the candidate is
GiþUò 10 04 14
(b) Step-ll Common Entrance Exam (CEE). permanent resident of that village (Permanent Residential
GiþAaòiò 06 03 09 (i) Appear for Common Entrance Examination certificate valid for one year from date of issue).
ùcûU 30 (CEE). (c) In case of non Oriya candidates, Original and Xerox copy of
iõ_ì‰ð aòaeYú bòZe _éÂûùe (ii) Announcement of result of Common Domicile certificate/Nativity certificate are required to be
Entrance Examination (CEE). issued by the Addl District Magistrate/District Magistrate as
(c) Step-lll Physical Fitness Tests (PFT) for
Raþ jûAfûAUþi Successful Candidates.
per rule applicable in respective Districts with round and
designation stamp.
GµäARþ ùÁUþ A^þiýê eû^è Kù_ðûùei^, _\aú iõLýû-17 (i) Physical Fitness Test (PFT) to include the (d) Original and Xerox copy of Character certificate from village
following :- Sarpanch (duly endorsed with married/unmarried as
bûeZ ùjbò AùfKþUK òâ ûfè fòü., _\aú iõLýû-40 (aa) 1.6KmsRun.
bûeZúd Rúa^ aúcû, _\aú iõLýû - 70 applicable) and from Principal in case of those candidates
(ab) Beam. who are still studying, on official pad duly affixed with round
IWÿògû ùfûKùiaû @ûùdûM, _\aú iõLýû- 24 (ac) 9 Feet Ditch. stamp (Character certificate valid for six months from
Giþia ò ò ùcWÿK
ò ûf KùfR, _\aú iõLýû-3 (ad) Balance.
date of issue).
iò.Wò.Gcþ.I, ùKûeû_êU, 43 ùMûUò Gcþ_òGPþWaäëý _\aú Lûfò (d) Step-IV Medical Exam for Physically Fit
(e) Original and Xerox copy of Caste certificate for ST (Adivasi)
Candidates.
Gaõ @ûjêeò @ù^K...... candidates only, duly signed by the Tahasildar as per format
(i) Medical Examination of successful
authorized by Govt of Orissa and should have been issued
candidates.
within three years.Original and Xerox copy of NCC ‘A’, ‘B’
(ii) Permanent Temporary unfit candidates wiii
Fireman Aæ¯ÿÉ¿Lÿ be referred to Ch(EC) Kolkata for review. and ‘C’ Certificate if held.
(f) Original and Xerox copy of Bonafide certificate from
Govt. Registered Vide No. 680/2003 (iii) Merit list preparation of initial and review
HxÿçÉæ F¯ÿó HxÿçÉæ ¯ÿæÜÿæ{Àÿ Qæàÿç $#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê fit candidates. concerned Record Office, issued by any officer i.e. CRO/
SëxÿçLÿ ¨æBô 22f~ Fireman Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > (iv) Declaration of final merit list. SRO/ARO with personal No, Rank & name in case of son of
{ÓþæœÿZëÿ Fire and Safety {Àÿ †ÿæàÿçþ ’ÿçAæ¾æB (e) Step-V Declaration of Final Merit List and Servicemen and Ex-Servicemen (original and xerox copy of
¯ÿçµÿçŸ Industry þæœÿZÿ{Àÿ þæÓçLÿ Rs. 4,500/-* Despatch to Various Trg Centre. discharge book) (Army Personnel only)/War Widow (Army
4. The screening will be carried out on 11 Feb 09 in following Personnel only). (Relationship certificate from Zila
{¯ÿ†ÿœÿÜÿæÀÿ{Àÿ Lÿæ¾ö¿ ’ÿä†ÿæ Aœëÿ¾æßê œÿç¾ëNÿç
manner :- Sainik Board will not be accepted)
’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ Estd. - 1999 (g) Outstanding sportsmen (National and State level) those who
(a) Rough Height Check.
(b) Documentation. have represented State/University/Board Championship and
* Conditions apply

Bbë ÿ Lÿ ¨÷ æ $ö ê þæ{œÿ þ¿æs÷ ç L ë ÿ {àÿÓœú ÿ earned 1st/2nd position).


(c) Physical Measurement.
Óæs}üÿç{Lÿsú œÿLÿàÿ F¯ÿó ’ëÿBsç ¨æÉú{¨æsö (d) Issue of Admit Card for CEE held on 22 Feb 09. (h) Eighteen copies of passport size of latest colour photographs
üÿ{sæ ÓÜÿ AæÓ;ÿæ 7th & 8th Feb. 2009 (e) Date for declaration of result, PFT and Medical (unattested) with negative not more than three months old.
{Àÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ Óþß 9sæÀëÿ 5sæ Examination will be intimated later Attested and Computer photographs will not be
þ™¿{Àÿ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ {¾æS{¾æS LÿÀÿ;ëÿ> Note:- PFT and Medical Exam will be carried out of those accepted. All Xerox copies will be attested by authorized
Height : 5'6" or more, Age 18 to 28yrs. candidates who passed in Common Entrance Exam. signatories.
5 Qualitative requirement for the candidates is as follows:- IN CASE OF ANY DOUBT / ENQUIRY CONTACT ARO
INDIAN SCHOOL OF FIRE & SAFETY ENGINEERING (a) Age. 17 Years & 6 months to 23 years (as on CUTTACK PERSONNALLY OR ON TELEPHONE 0671-2305280
A/49, Sahid Nagar, Near Satsang Bus Stop, # NH-5 the first day of the rally).
BHUBANESWAR—751 007, 0674–2546392, BETWEEN 10 AM TO12 AM EXCEPT SUNDAY AND HOLIDAYS
(i) Candidates not born before : 12 Feb 1986.
Mobile: 9937040664, firesafetybbsr@yahoo.co.in
www.isfsefiresafety.com
(ii) Candidates not born after : 11 Aug 1991. Director Recruiting ARO Cuttack

PûKòeò ùLûRòaû ijR ùjfû,


^ò~q
ê ò Lae Gùa Aeù^Uþùe www.nijuktikhabar.net
CMYK
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 2
Mission Directorate NRHM, Orissa @ûMÜòK ^ò~êqò iìP^û
Orissa State Health & Family Welfare Society IWÿ ò g û @MÜ ò g c ùiaû iõiÚ û ùe @ûMÜ ò K ^ò ~ ê q ò ^ò c ù« fò L ô Z _eúlû Zû
@ûagýK
Deptt. of Health & Family Welfare, Govt. of Orissa 9.02.09eòL \òaû 10 N. icdùe I.Giþ.G._ò, 6Â aûUûfò@^ _Wÿò@û, KUK, IWÿgò ûe icÉ ijeû•k Gaõ R^aiZò @•kùe bûeZúd ÊûiÚý iêelû aòbûM HCI
Annex Building of SIH & FW, Nayapalli Unit-8, eòRbð ù_ûfòi _Wÿò@û i´f_êe Gaõ aâjà_êeVûùe GK icdùe @^êÂòZ ùja ö \ßûeû @ûi«û 1 @ù_âfþ 2009 \ò^Vê iaðZâ GKKûkú^ R^ ÊûiÚý iùPZ^Zû ùK¦â
Bhubaneswar KUKVûùe gûeúeò K \lZû _eúlû ù\A[ô a û _â û [ð ú cûù^ I.Giþ . G._ò 6 ~êq HCI e Jh]ôd \âaý ù~ûMûY ùK¦âMêWÿòKe gêb C\þNûU^ Keû~ûA ^òdcòZ
ATTENTION: APPLICANTS FOR STATE ACCOUNTS MANAGER aûUûfò@^ _Wÿò@û KUK, i´f_êeVûùe _eúlû ù\A[ôaû _âû[ðúcûù^ eòRbð ù_ûfòi Kû~ðý Keòa ö Gjûe _eòPûk^û ^òcù« ^òcÜfòLôZ _\aú _ûAñ \eLûÉ @ûjßû^
The list of all shortlisted candidates for the post of State Accounts _Wÿò@û i´f_êìeVûùe Gaõ aâjà_êeVûùe _eúlû ù\A[ôaû _âû[ðúcûù^ eòRbð ù_ûfòi
_Wÿò@û, aâjà_êeVûùe fòLôZ _eúlûùe ù~ûMù\ùa ö fòLôZ _eúlû _ûAñ ù~ûMý Keû~ûCQò ö
Manager has been published in the official website
www.orissahealth.org. All the shortlisted candidates are aòùaPòZ _âû[ðúcû^ue ZûfòKû @MÜògcû]ôKûeú, IWÿògû, KUK, C_@MÜògcû]ôKûeú, 1. Booth Manager iÜûZK @û•kòK ùK¦â _ûAñ
required to appear for Written test & Tally Test on 10.02.2009 at i´f_êe Gaõ aâjà_êeu Kû~ðýûkdVûùe còkò_ûeòa ö _âû[ðúcûù^ Zû 9.2,2009eòL 2. Health Worker cýûUâK
ò @û•kòK ùK¦â _ûAñ
9.30AM. For details please visit the website. \ò^ N. 9.30 cò. icdùe _eúlû ùK¦âùe ù~ûMù\ùa ö fòLôZ _eúlû _ûAñ
_âû[ðúcûù^ Kfc Gaõ _Uû iûwùe @ûYò[ôùa Gaõ ^òRe _âùag_Zâ (ADMIT 3. Medical Representative iÜûZK iaðZâ
Sd/- Mission Director
NRHM, Orissa CARD) _eúlû ùK¦âùe \ûLf Keòùa ö @MÜògcû]ôKûeú, IWÿògû, KUK 18 ahðeê 35 ahðe @ûMâjú _âû[ðú/_âû[ôð^ú ^òRe Bio Data, 3Uò _ûiù_ûUð `ùUû,
2Uò 5.00 Uuò@û eò_ûä A f`û_û ij cù^û^d^ I aòaeYú _êÉK ò û `òRþ U 100/
(I.P.O) ùgh ZûeòL 28-2-2009 iê¡û ùKak WûK ù~ûùM _VûAùa ö iû]ûeY
gòùÌûù\ýûMú aòKûg _âZòÂû^, IWÿògû, bêaù^gße ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION varification _ùe cù^û^òZ aýqòuê Pêqò bò•òK bûaùe \ûdòZß \ò@û~òa ö
123, ùiKÖe-G, ùRû^þ-G, cù•gße AŠÁò@
â ûfþ CUTTACK VòKYû: Director, Healthcare of India,
AùÁUþ, bêaù^gße- 751010 This is for information of the candidates that it has been decided Khandagiri-1226, Bhubaneswar-30
by the Commissiion to hold the Written Examination for Recruitment
aòmû_^ to the posts of Inspector of Motor Vehicle/Additional Regional
ùUâ^òõ Gaõ ^ò~êqò iìP^û
Transport Officer (Enforcement) in class-II (Group-B) of Orissa
‘gqò ijûdòKû’ Zûfòc _ûAñ @ûùa\^ _Zâ
Transport Engineering Service under Commerce and Transport
còg^ ‘gqò’ , aýaiûd aòKûg ùiaû _â\û^ KûeòYú (aò.Wò.Giþ._ò)cû^u RûZúd Gaõ @«RðûZúd Éeùe gò_d þ ûWð, WKþdûWð Gaõ @GfþeM ò i
þ AZýû\òùe aò_k
ê
(Transport) Department pursuant to Advertisement No. 05 of 2008-
_ûAñ gqò ijûdòKû Zûfòcþ _eòPûk^û \ûdòZß gòùÌûù\ýûMú aòKûg _âZòÂû^, IWÿògû, 09 on 01.03.2009 at Bhubanananda Orissa School of Engineering, _eòcûYùe ùceûA^þ `òUe Gaõ ùceûA^þ eòMe \eKûe ùjC[ôaûeê dêùeû
bêaù^gßeuê _â\û^ KeòQ«ò ö Zobra, Cuttack. ùceòUûAcþ GKûùWcú Gjûe 5c aýûPþe @ûWcòi^ ù^C@Qò ö ^òKUùe cûùeKè
còg^þ ‘gqò’ IWÿògû ieKûeu ,GK _âcêL Kû~ðýKâc ö ÊdõijûdòKû ùMûÂú 1st sitting 10.00 A.M. to 1.00 P.M. General Studies aêùfUò^e þ GK iùaðlYeê RYû_WÿQò ò ù~ @ûMûcú Zò^a ò hð bòZùe `òUe, ùIßfWe,
cû¤cùe ^ûeú igqòKeY Gjûe flý ö iõ_âZò còg^þ ‘gqò’ Zò^ò fleê D¡ßð (Paper-I) eòMe ùlZâùe 3,00,000eê D¡ßð \l KcðPûeúe @ûagýKZû, @û«RðûZòK Éeùe
2nd sitting 2.00 P.M. to 5.00 P.M. Automobile Engineering ejò@Qò ö
Êdõ ijûdòKû ùMûÂúuê ù^A IWÿògûùe Kû~ðýeZ ö (Paper-II)
aòbò^Ü Êdõ ijûdòKû \ke Ée ^òeì_Y Keò ijûdòKûcû^u Reò@ûùe Gjò _ûVýKâc- (1) ùceûA^þ ùcKû^òKþ `òUe, (2) ùceûA^þ eòMe, ù~ûMýZû-
Admission Certificates to the concerned eligible candidates
\kcû^uê ^òRÊ bûùa @ûZà ^ò~êqò ù~ûMûA C^ÜZò _[ùe @ûùMA ù^aû còg^þ will be sent in due course. The candidate who does not receive
ùKûið (1) ^òc• ò ITI (`òUe ùUâW) Kò´û 10th/+2 (any stream) Gaõ Z\ê¡ßð,
gqòe CùŸgý ö the same by 25.02.2009 may contact the undersigned on ùKûið (2) ^òc• ò 10th pass/fail, icdiúcû- `òUe ùUâW _ûAñ 4 cûi, 10th/
iõ_éq ijûdòKûcûù^ còg^þ ‘gqò’e ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^ \ßûeû PòjÜU ùjùa 26.02.2009 & 27.02.2009 during 10.00 A.M. to 5.00 P.M. to obtain +2 or above _ûAñ 12 cûi ùKûið, (2) ^òc• ò 3 cûi ùUâ^õò \ò@û~ûG ö ^ò~êqò
Gaõ Zûfòcþ _ûAùa ö Gjò Zûfòc _âû¯ _âû[ðúcûù^ ùicû^ue Zûfòcþ ùgh the Duplicate Admission Certificate. The candidates may visit iêù~ûM- Gjò ùKûið icû¯òe 3 cûi c¤ùe ùUâ^ecû^uê @«RðûZúd Éeùe
Website of the Commission at http://opsc.nic.in. ^ò~êqò còkòa ö G[ô_ûAñ EMA aŠ ù__eþùe ^ò~êqò guarantee ù\C@Qò ö
ùjaû_ùe ÊdõijûdòKû ùMûÂú I cjûiõNKê ^òŸòðÁ ùiaû cìfýùe ùiaû Special Secretary
ù~ûMûAù\ùa ö @]ôKûõg Zûfòcþ Lyð còg^þ \ßûeû aj^ Keû~òa ö ^ò¡ðûeòZ G[ô^c
ò •ò a•ðcû^ @^êÂû^e @ûWþci ò ^þ Pûfê@Qò ö _âû[ðúcûù^ U 200/- _âiùþ _KÖiþ
Zûfòcþ _âû¯ ijûdòKûcûù^ Êdõ ijûdK ùMûÂú I cjûiõNMêWÿòKe RúaòKû ^òaðûj ^òcò• Gaõ U 2000/- (ùeRòùÁâi^þ `òiþ) ù\aûKê _Wÿòa ö @ûc ùK¦â \ßûeû
_ûAñ ù~ûûR^û c¤ Keò_ûeòùa ö
Coal India Limited _â\• iûUð` ò ùò KUþ @«RðûZúd Éeùe @^êùcû\òZ
(A Govt. of India Enterprise)
cdìeb¬ (aûeò_\û), ùK¦âû_Wÿû Gaõ RMZþiòõj_êe Ròfäûùe _â[c[e
Coal India Limited, a Schedule-A Navratna Public Sector
Eeuro Maritime Academy (ESTD-2000)
_ûAñ Cq _âKÌ Kû~ðýKûeú KeûAaû ^òcù« còg^ ‘gqò’ ^ò¿•ò ù^AQò, ù~ùjZê Undertaking- the single largest coal producing company in the (Managed by oceanic venture shipping, Mumbai)
Cq Ròfäûùe @]ôK iõLýûùe Êdõ ijûdK ùMûÂú ejòQ«ò ö Cq Ròfäûe iõ_éq world having more than 4.15 lakhs employees with corporate 166, Soubhagya Nagar, Siripur- Unit-8, Bhubaneswar
ijûdòKûcû^uê ^ò¡ðûeY Keòaû I Zûfòc ù\aû ^òcù« gòùÌûù\ýûMú aòKûg Hqrs. at Kolkata, invites applications from Indian Nationals for Ph- 0674-2385773(M), 9437114882/9438255254/ 9937316730
_âZòÂû^ IWÿògû, bêaù^geKê PòjÜU Keû~ûAQò ö ^ò~êqò còg^ IWÿògû Gjò ZûfòcK appointment to the following posts:
Kû~ðýKâcKê ijûdZû KeêQ«ò ö G[ô ^òcù« @ûMâjú cjòkû _âû[ô^ ò úcû^uVûeê \eLûÉ Sl. Name of Post Grade Scale of Pay No. BERHAMPUR UNIVERSITY
@ûjßû^ Keû~ûCQò ö Ròfûä e _âZò aäKc
þ û^uùe Gjò ijûdòKûcû^uê Pd^ Keû~òa ö No. of Post BHANJA BIHAR: BERHAMPUR- 760007 (GANJAM) ORISSA
1. General Manager M2 Rs. 19500/- 1 CORRIGENDUM
ù~ûMýZû i•ðûakú: (Corporate Commu- Rs. 25000/- (one) In continuation to the Advertisement No. 699/Admn-I dated 22.1.2009 the
• @ûùa\^Kûeú RùY cjòkû ùjûA[ôùa ö nications & Public (Pre-revised)* qualification and experience required for the following posts are indicated
• ùi ù~Cñ aäKþ _ûAñ @ûùa\^ KeêQ«ò ùijò aäKþe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùa ö Relations) against each for information of all concerned.
• ùi @^ìý^ \gc ùgâYú C•ú‰ð ùjûA[ôùa ö 2. Dy. Chief Manager/ M1 Rs. 18500- 7 Sl. Name of the post Qualification and Experience
• @ûA.Uò.@ûA Kò´û Wòù_äûcû Kò´û ]¦ûcìkK gòlû fûb Keò[a ô û _âû[ð^
ò úuê @Mâû]ôKûe Dy. GM (CC&PR) Rs. 23900/- (Seven) No.
(Pre-revised)* 1. Placement Officer for P.G. Deptt. * Good academic record with a
\ò@û~òa ö of Business Admn One (UR) doctoral degree or equivalent
3. Aircraft pilot E5 Rs.17500- 1
• Êdõ ijûdòKû ùMûÂúcû^u \ßûeû cù^û^úZ ùjûA[ôaû _âû[ðò^úuê @Mâû]ôKûe Rs. 22300/- (one)
published work in (i) research or
(ii) innovation in teaching or (iii)
\ò@û~òa ö (Pre-revised)* production of teaching materials.
• Cù\ýûMbò•òK Kû~ðýùe ^ò~êq [ôaû _âû[òð^úuê @Mâû]ôKûe \ò@û~òa ö 4. Helicopter Pilot E5 Rs.17500- 1 * About five years experience of
• @ûùa\^Kûeú Q@eê iûZ cûi @ûaûiòK bò•òùe Zûfòcþ ù^aû_ûAñ Pêqòa¡ Rs.22300/- (one) teaching and/or research provided
that at least three of these years
ùjùa Gaõ GK jRûe Uuû (1000/-) _â\û^ Keòùa ö Zûjû gòùÌûù\ýûMú (Pre-revised)*
should have been as a lecturer or
aòKûg _âZòÂû^ bêaù^gßeu (Institute of Enterepreneurship * Pay Scale are due for upward revision w.e.f. 1.1.2007 in an equivalent position. This
condition may be relaxed in the
Development, Orissa, Bhubaneswar) ^ûcùe Wâû`Ö @ûKûeùe For details regarding Qualification, Experience, Upper Age case of candidates with outstanding
@ûùa\^_Zâ ij iõfMÜ Keòùa ö Pd^ _âKâòdûùe ù~ûMý aòùaPòZ limit, relaxation in Upper Age limit, General Instructions records of teaching/research.
* Additional requirement: The
ùjûA^[ôaû _âû[ôð^úcû^ue @û\ûd Wâû`Ö ù`eÉ \ò@û~òa ö and How to apply, please visit our website candidate must have good
@ûùa\^ _Zâ communication skills (both written
www.coalindia.nic.in and www.coalindia.gov.in. Last and oral) and must have and
â^ûc : ...........................
\êAUò date of receipt of applications is 16th March, 2009. Any apptitude for counselling the
ù~ûMûù~ûM VòKYû : ........................... `ùUûMâû`þ students for career development.
\ìebûh ^´e : ........................... iõfMÜ Ke«ê amendment/ corrigendum will be hosted on CIL’s website Should be able to interact
effectively with potential
gòlûMZ ù~ûMýZû (`ùUû K_ò iõfMÜ Ke«ê) only. Address for communication: Dy. Chief Personnel employees of MBA degree holders.
gòlûMZ ù~ûMýZû C•ú‰ð ùjûA[ôaû C•ú‰ð ahð jûif Keò[ôaû Manager (Recruitment), Coal India Limited, “Coal 2. Students Welfare * A post-graduate with at least 55%
Officer-One (UR) of marks or equivalent grade.
@^êÂû^e ^ûc ^´e Bhawan”, 10 Netaji Subhas Road, Kolkata 700001; * Minimum five years of
Ph: 033-22488099. experience in educational institution
or comparable experience.
Visit us at www.coalindia.nic.in 3. Micro Analyst for the P.G. deptt. * M.Sc. Chemistry
of Chemistry-One (UR)
@ûùa\^ Keò[ôaû aäKþe ^ûc : ...................... 4. Programme Coordinator (Aca- * A Post-graduate degree with at
~\ò Cq aäKþe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[û«ò: jñ/ ^ûjó demic) for DEC-One (UR) least 55% of marks or equivalent
MâjY Keòaû _ûAñ @ûMâjú ö ùcûe \éXÿ aògßûi ù~ cêñ ùcûe a¡òðZ \lZûKê Êdõ grade.
~\ò iÚûdú aûiò¦û Zû ùjùf ù~ ùKøYiò ùMûUòG _âcûY _Zâ \ûLf Ke«ê ö ijûdòKû ùMûÂúcû^u c¤ùe @ûZà^ò~êqò iéÁò Keòaû ùlZâùe C_~êq aò^òù~ûM * Minimum five years of
(ù~_eò LûCUò KûWð, aò_òGfþ KûWÿð, ùbûU _eòPd _Zâ, ùeiòùW^þi iûUòð`òùKU, Keòaûùe ic[ð ùjaò ö experience in managing affairs of
educational institution or in a
Äêfþ iûUòð`òùKUþ AZýû\ò) @ûùa\^Kûeúu Êûle supervisory capacity and in
ùKøYiò Êdõ ijûdòKû ùMûÂú \ßûeû cù^û^úZ ùjûAQ«ò Kò ? ZûeòL: ................. handling financial matters.
(~\ò jñ, ùMûÂúe ^ûc CùfäL Ke«ê Gaõ ùMûÂú iµKðòZ PòVò iõfMÜ Ke«ê) ö * Preference shall be given to candidates
(aòùgh \âÁaý: iµì‰ð bûùa _ìeY ùjûA[ôaû @ûùa\^_Zâ,Wâû`Ö ij ^òcÜfòLôZ having Ph.D in Management Studies
_ìaðeê Azû]ô^ú bûùa Kò´û Cù\ýûM bò•òK Kû~ðýùe RWÿòZ @Q«ò Kò ? (~\ò jñ, VòKYûùe Zû 25.02.2009eòL c¤ùe _j•ôaû CPòZþ ö (1) 123, ùiKÖe- including degree in Law.
iµì‰ð aòaeYú ij `ùUû K_ò iõfMÜ Ke«ê) * The expenditure towards salary and
G, ùRû^þ-G, cù•gße AŠÁòâ@ûfþ AùÁUþ, bêaù^gße-10 aû (2) gògê aòKûg other allowances for the aforesaid post
ùNûhYû _Zâ _âKÌ @]ôKûeú ö (3) Ròfäû icûR KfýûY @]ôKûeú ö ù~ûMûù~ûM @]ôKûeú gâú shall be met from the earnings of
cêñ iµì‰ð @aMZ ù~, Gjò @ûaûiòK Êdõ ijûdòKû ùMûÂú ijù~ûMú Zûfòc ùKak cêqûe @fæú, (ùcû) 94372-71566 (RMZþiõò j_êe), gâú aò.ùK.^ûdK (ùcû) DEC (self-financing) of the
University and there will be no financial
@ûZà^ò~êqòKê @MâMûcú ùjaûùe iûjû~ý Kùe Gaõ cêñ _ea•ðú icdùe IWÿògû 94374-81791, (ùK¦âû_Wÿû), gâú G. cjû_ûZâ (ùcû) 94371-41200 burden on the state government.
ieKûeu ijòZ ùKøYiò ^ò~êqò iµKðòZ \ûaò Keòaò ^ûjó ö ù~ùjZê iµéq Zûfòc @iµì‰ð @ûùa\^_ZâMêWÿòK MâjY Keû~òa ^ûjó ö NOTE: The last date for selling of application is 25-02-2009.
ùcûe \lZû aXÿûAaûùe ~ù[Á iûjû~ý Keòa ùZYê cêñ AzûKéZ bûùa GjûKê Sd/- A.K. Mishra, REGISTRAR
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 3
ADVERTISEMENT
CORRIGENDUM TO ADVERTISEMENT
REGARDING “RECRUITMENT OF FOREST There are vacancies for the following posts in A.R.T. Centre, S.C.B. Medical
College, Cuttack. Applications are invited from eligible candidates having
@ûagýK
GUARDS IN NABARANGPUR K.L. DIVISION” requisite qualification and experience so as to reach the undersigned within
10 days from the date of publication of this advertisement. The candidates
bêaù^gße,ùLû¡ðû, aâj_ à e
ê , _ûeû\ú_ I KUK _ûAñ iòKýê eòUò MûWð , M^þcýû^þ
DURING 2009. Notice No. 215-M should submit their detailed bio-data alongwith attested copies of all
I iê_eþbûARe @ûagýKö CyZû: iòbòfòG^þ _ûAñ 5.7A•ö \ecû: iòbòfòG^þ
testimonials in support of age, qualification, experience and an attested MûWð : 2500eê 3000, iòbòfòG^þ M^cýû^þ 4000eê 5000, iòbòfþ
253-M- 6. The time and place of examination will be passport size photograph. The appointments are purely contractual and initial iê_eþbûARe 4500 eê 5000, GKè ibòi ð þ cýû^þ iê_ebûARe, ^ûGK iêùa\ûe,
intimated to each eligible candidates by ordinary post contract is for a period of one year or till the end of the project period
whichever is earlier, extendable on performance basis.
iêùa\ûe 5000 eê 10,000 ö Gjû aýZúZ ejòaû cûMYû I LûAaû _ûAñ
in self addressed and stamped envelope furnished by Sl. Name of the Vacancies Qualification Age as on Salary Experience ùciþe iêaò]ûe ejòQòö E.P.F./ E.S.I ù_^þi^þ Gaõ _âùcûi^e iêaò\û
him/her. Anybody who fails to get this letter of intimation No. Post 31.12.2008 ejòQòö AzêK _âû[ðú ~[û gúNâ ^òcÜ VòKYûùe iûlûZ Ke«êö iûlûZ Kûe icdùe
01 B.Sc. Nursing
should contact the office of the undersigned on any or General
_âû[ðú ^òRe IeòRò^ûfþ iûUòð`òùKUþ Gaõ GKè ibðòiþcýû^þ ^òRe WòiþPûRð aêKþ ijòZ
Nursing & 4 ùMûUò _ûiþù_ûUð I ù_ûÁ KûWð `ùUû 2Uò @ûYò[ôaû @ûagýK ö
working day between 06/02/2009 & 14/02/2009 instead Staff Nurse 01 Midwifery from Rs. 10,000/-
of 20/02/2009. Govt./Govt.
recognised
Industrial Security and Allied Services
Divisional Forest Officer, Insitutte. Experience F3 F5 . Indradhanu Market, IRC Village, Nayapalli,BBSR
02 Degree or in the field Tel.0674- 2553146, 2553878, 9937555171, 9437003386, 9938679684
Nabarangpur, K.L. Division. Diploma in of
Pharmacy & Within the HIV/AIDS

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION


Pharmacist 01 registered in age of 45 Rs.8000/- sector or Dev Sanskrit Vishwavidyalaya
Pharmacy years. Candidates

COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION(I)- 2009


Council,
Bhubaneswar,
trained by
NACO will
Shantikunj, Haridwar (UK)
Orissa. be given INVITES APPLICATION FORMS FOR ADMISSION INTO
The Union Public Service Commission will be conducting the Combined
Defence Services Examination (1)-2009 at 41 Centres in the country on
preference FOLLOWING COURSES THROUGH
03 Intermediate
15/2/2009 (Sunday). Admission Certificates to all the eligible candidates (12th) Standard Rs.4000/-
DISTANCE EDUCATION MODE ON OR BEFORE 28-Feb-09
for the Examination have been dispatched. Rejection Letters citing the Community passed with (Including COURSE ELIGIBILITY DURATION
ground(s) for rejection have also been dispatched. If any applicant has not Care 01 good working Travel 1. Personality Refinements 10+2 45 month
received either the Admission Certificate or the Rejection Letter, he/she Coordinator knowledge ot costs)
2. Family Management 10+2 45 month
English and
may contact the UPSC Facilitation Counter on Telephone Nos. 011- 3. Indian Culture 10+2 45 month
Oriya
23385271, 011-23381125,& 011-23098543 and 011-23387402 on any working
N.B. For all the posts, candidates with higher qualification will be given 4. Yoga 10+2 45 month
days. The candidates can also send FAX message on FAX No. 011-
23387310. Detailed information of “Venues” is also available at Union preference. Selection will be done on Merit-cum-Interview method. No. T.A & max age 35 years
Public Service Commission Website http://www.upsc.gov.in D.A is admissible for attending the interview. The Vacancies may be subject 5. Health Preservation 10+2 45 month
to change in future. Decisions of the Steering Committee will be final & no
“MOBILE PHONES AND OTHER SIMILAR IT GADGETS ARE BANNED further correspondence will be entertained in this regard. STUDY CENTER
IN THE CAMPUS OF UPSC EXAMINATION HALLS” Sd/- Principal,S.C.B. Medical College, Cuttack. MITS, Rayagada MITS School of Biotechnology
Sriram Vihar, Rayagada- 765017 2(p), Infocity, Patia, Bhubaneswar-24
Ph: 9938972114 Ph: 9437108410, 9338845936
CORRIGENDUM TO
CIPET SATELLITE CENTRE ADVERTISEMENT
Web: www.mitscollege.ac.in Web: www.msb.ac.in

(MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS, GOVT. OF INDIA) REGARDING OFFICE OF THE MUNICIPAL
Shed No. S-3/79, Sector-A, Zone-B,
Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar- 751010
“RECRUITMENT OF COUNCIL, BARBIL
Ph.No.: 0674-2588203, 2588087 FOREST CONTRACTUAL APPOINTMENT
CENTRAL INSTITUTE OF PLASTICS ENGINEERING & TECHNOLOGY GUARDS IN Applications are invited from the intending candidates for the
SUMMER VACATION COURSES FOR ENGINEERING STUDENTS NABARANGPUR K.L. post of Asst. Engineer (Civil) in the Office of the Barbil
CIPET is a pioneering national institution imparting various long-term and short-term programmes in Municipality on Contractual basis with definite consolidated pay
the field of Plastics Engg. & Technology. CIPET Satelite Centre offers Skilled Development
DIVISION” of Rs.7,000/- (Rupees Seven Thousand) only per month for
Programmes in the areas of Hardwar & Networking, Electrical, Mechanical, Electronics etc. During DURING 2009 implementation of Backward Region Grants Fund( B.R.G.F.)
the year or 2008, CIPET has offered Summer Vacation training programme for 1000 Engineering Scheme. The engagement is purely temporary and terminable at
students including 200 girls from 50 colleges of different locations. NOTICE NO. 215-M any point of time. The service of the Asst. Engineer would be co-
For the year 2009-10 we offer the following courses during April/May/June/July, 2009 The time place of terminus with the Scheme and on closure of the project the post
SN Courses Eligibility Duration Course Fee examination will be cease to exist automatically. The required qualification and
Auto CAD BE/B.Tech./Diploma/ITI Rs. 3,500/- experience is detailed below.
intimated to each eligible
01 PRO-E (Mechanical, Electrical, 01 Month for Rs. 5,000/- candidate by ordinary post Qualification & Experience :-
CATIA Mechatronics, Production each course Rs. 5,000/- (1) Degree Engineer in Civil having 10 years of experience.
in self addressed and
Unigraphics Automobile) Rs. 5,000/-
Master CAM Rs. 4,500/-
stamped envelope (2) Retired person having requisite qualification and experience
Computer BE/B.Tech./Diploma/ITI furnished by him/her. can also apply.
02 Hardware & Computer Science, Electrical Anybody who fails to get (3) Dismissal Govt. servants are not eligible.
Networking Electronics & Instrumentation, I.T. 02 Months Rs. 8,000/- this letter of intimation (4) The applicant should have good physique with adequate
Electronics & Telecommunication should contact the office touring capacity.
Cisco Certified BE/B.Tech./Diploma/ITI of the undersigned on any (5) Interested candidates meeting the above criteria may apply
03 Networking Computer Science, Electrical, working day between with complete biodata and copies of certificates/marksheets/
Associate (CCNA) Electronics & Instrumentation, I.T. 2.5 Months Rs. 12,000/-
06.02.2009 & 14.02.2009 testimonials (starting from HSC onwards) and a recent
Electronics & Telecommunication passport size photograph by 12.02.2009.
Discount of 10% for group of 10 Students. Registration can be done by paying Rs. 1,000/- and the
instead on 20/02/2009
remaining course fee has to be paid at the time of admission. * Hostel for boys & girls available Divisional Forest Officer (6) The applicants are requested to provide their contact phone
separately. Nabarangpur K.L. and e-mail address.
For details please contact Mob. No. 9437171558/9938805779/9853994415 Division Sd./- Executive Officer, Barbil Municipality

Duration : Two Years Eligibility : Graduates of any discipline


PROSPECTUS AND ADMISSION FORM: Available on payment of Rs. 501- (Fifty) by Cash from the Institute’s
Counter or by sending MO/IPO/Bank Draft of Rs. 50/- (Fifty) in the name of “Indian Institute of Human Rights”
payable at New Delhi alongwith complete postal address of the applicant.
EXAMINATION CENTRES :Ahmedabad, Allahabad, Aurangabad, Bangalore, Baramulla, Bareilly, Bhopal, Bhubaneshwar,
Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Goa, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Kolkata,
Kota, Lucknow, Mumbai, Muzaffarpur, Nagpur, Port Blair, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Srinagar, Shimla, Trivandrum,
Udaipur, Varanasi, Vishakhapatnam. Annual Examinations will be held in June and December every year. New
Centres may also be opened.
LAST DATE: Completed admission form alongwith first year fee must reach the Admissions Office by registered
post only latest by 4th March 2009.
www.rightsedu.net
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 4
(ii) The standard of papers shall be that of LLB. course and in respect of Compulsory Paper-1, it shall be of a

ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION (iii)


degree course.
The Commission shall call the candidates for interview who have secured not less than 45 (forty five) per-
centum of marks in aggregate and a minimum of 33 (thirty three) per-centum of marks in each paper in the Main
ADVERTISEMENT No. 10 OF 2008-09 Written Examination.
B. Interview: Interview shall carry 100 (one hundred) marks. Questions to be asked in the interview may not ordinarily
be outside the syllabus prescribed for the Main Written Examination. In the interview, questions covering broad National
ORISSA JUDICIAL SERVICE EXAMINATION, 2009 and International issues and matters of common interest in the field of Arts and Science may also be asked.
Provided that the names of the candidates shall not be included in the merit list unless such candidates
WEBSITE - http://opsc.nic.in secure a minimum of forty per-centum of marks in the interview.
NOTE:-
(1) The Optional Subjects and their Code Numbers for the Main Written Examination are mentioned below:-
THE LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION - 2nd March, 2009 BY 5 . 00 P.M. Sl. No. Name of Code No. for Main
WARNING : Applications received incomplete in any respect are liable to be summarily rejected. No Optional Subject Written Examination.
(i) Law of Crime & Law of Torts — 47
correspondence on that score will be entertained. The Short Application Form should be folded
(ii) Personal Law — 50
only at appropriate places as indicated in the Form itself. (iii) Law of Property — 49
1. Applications in the prescribed Short Form are invited from candidates for admission to the Competitive Examination (iv) Law of Contract — 48
(v) Jurisprudence and Constitution of India — 46
consisting of three parts, viz - Preliminary Written Examination, Main Written Examination and Interview to be
(2) (a) The candidates are required to mention the Code Numbers of any three Optional Subjects in the appropriate
conducted by the Orissa Public Service Commission under the provisions of the Orissa Superior Judicial Service & place under Column-19 of the Short Application Form submitted for the Preliminary Written Examination. (b)
Orissa Judicial Service Rules, 2007 ( as amended from time to time) for recruitment to 77 posts of Civil Judges in The Optional Subjects for the Main Written Examination, mentioned by the candidates under Column-19 of the
Orissa Judicial Service under Law Department by direct recruitment in the Pay Scale of Rs. 9,000-250-10,750-300- Short Application Form, will be treated as final, if they qualify at the Preliminary Written Examination. (c ) The
13,150-350-14,550/-, with usual Dearness Allowances and other allowances as sanctioned by the Government of candidates are not required to fill up Column -22 of the Long Application Form (regarding choice of Optional
Orissa from time to time. Subjects), to be supplied to them, if they qualify for the Main Written Examination.
The Examination Code is and the Post Code is , which should be mentioned by the candidates at the appropriate place (3) REQUEST FOR CHANGE OF OPTIONAL SUBJECT(S) WILL NOT BE ENTERTAINED.
of Column No.01 of the Short Application Form. 4. AGE LIMITS: A candidate must not be below 21 (twenty-one) years of age and not above 32 (thirty-two) years of
2. VACANCY POSITION: age on the 1st August, 2009 and he/she must not have been born earlier than the 2nd August, 1977 and not later than
the 1st August, 1988.
Category No. of Category-wise The upper age limit prescribed above will be relaxable:-
vacancies reservation for (i) Up to a maximum of five years, if a candidate belongs to Scheduled Caste (S.C.)or Scheduled Tribe (S.T.),
Category-wise. Women or a Woman, or an Orthopaedically Handicapped (O.H.);
(ii) Up to a maximum of three years in the case of a candidate belonging to Socially and Eduationally Backward
(i) Un-reserved — 38 13 Classes (SEBC), who is eligible to avail of reservation applicable to such candidate;
(ii) Scheduled Caste — 12 04 (iii) Up to a maximum of seven years, i.e. not more than 39 (thirty-nine) years of age in respect of Departmental
candidates as mentioned under Para-5 of the Advertisement.
(iii) Scheduled Tribe — 17 06 Provided that, a candidate who comes under more than one category mentioned above, shall be eligible for
(iv) S.E.B.C. — 09 03 only one age relaxation benefit, which shall be considered most beneficial to him/her.
SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.
(v) Orthopaedically Handicapped — 01 - The Date of Birth entered in the High School Certificate or equivalent Certificate issued by the concerned Board/
Total – 77 26 Council will be accepted by the Commission. This Certificate is required to be submitted only at the time of applying
for the Orissa Judicial Service Main Written Examination.
NOTE:
No other document relating to age like horoscope, affidavit, birth extracts from Municipal Corporation, service
(a) In case of non-availability of eligible and suitable Women candidate(s) belonging to the respective category, records and the like will be accepted.
the unfilled vacancies of that category shall be filled up by eligible and suitable Male candidate(s) of the same NOTE 1 : Candidates should also note that once a Date of Birth has been claimed by them and entered in the
category. records of the Commission for the purpose of admission to an examination, no change will be allowed
(b) In case of non-availability or availability of insufficient number of candidates of any reserved category of subsequently (or at any other examination of the Commission) on any ground whatsoever.
S.C., S.T. and S.E.B.C., the vacancies shall be filled up by the candidates of the un-reserved category. NOTE 2: The candidates should exercise due care while entering their Date of Birth in Column-11 of the Short
(c) In case of non-availability of Orthopaedically Handicapped candidates, the vacancy reserved for that Application Form for the Preliminary Written Examination. If, on verification at any subsequent stage,
any variation is found in their Date of Birth from the one entered in their High School Certificate or
category shall be filled up in accordance with the merit list.
equivalent certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission as per the Rules.
(d) 29 numbers of vacancies, out of the total number advertised as above, shall be filled up only on accrual of 5. EDUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE :
such vacancies during the year 2009 and that such vacancies may be increased or decreased by the A candidate must be a Graduate in Law of a University or Institution recognized by the Government.
Government without notice, depending upon the exigencies of public service at the discretion of the State A Superintendent or a Ministerial Officer in the High Court or any Civil or Criminal Court sub-ordinate to the High Court
Government. or an Assistant Law Officer or Translator of the Law Department of Government, shall also be eligible for appearing
3. PLAN OF EXAMINATION: at the Competitive Examination for recruitment to the posts of Civil Judges in Orissa Judicial Service, if he/she is
Direct recruitment to the Cadre of Civil Judges shall be made by the Commission through a Competitive Examination a Graduate in Law of a University recognized by the Government, has approved service in the High Court or in any
which shall consist of three parts; viz- Preliminary Written Examination, Main Written Examination and Interview in Civil or Criminal Court sub-ordinate to the High Court or in the Law Department of not less than seven years by the
the manner provided in the Rules and in accordance with the Syllabus as specified below :- last date fixed for receipt of applications for the said Competitive Examination, has been recommended by the
I. The Preliminary Written Examination shall be of one paper carrying 100 marks with a duration of one and half hours respective appointing authority; and is not more than thirty nine years of age on the 1st August, 2009. ‘Approved
of examination with objective type questions of multiple choice (100 questions of one mark each) on the following Service’ for this purpose means qualifying service as defined in the Orissa Civil Service (Pension) Rules, 1992.
A candidate of the above category should furnish, with his/her Application, necessary evidence to the effect that
subjects and the Answer Sheets may be scrutinized by the Computer, if possible.
his/her case has been recommended by the competent authority and that he /she satisfies the aforesaid
Preliminary Written Examination : conditions of eligibility.
(a) Constitution of India; 6. OTHER ELIGIBILITY CONDITIONS :
(b) Code of Civil Procedure; (i) A candidate must be a citizen of India ;
(c) Code of Criminal Procedure; (ii) He/She must be of good character and of sound health and free from any organic defects and physical
(d) Evidence Act; infirmity (not applicable in case of Orthopaedically Handicapped);
(e) Indian Penal Code; (iii) He/She must be able to speak, read and write Oriya fluently and must have passed:
(f) Limitation Act; (a) at least an examination in Oriya Language equivalent to that of Middle English School Standard conducted
(g) Transfer of Property Act; by the Board of Secondary Education; or
(h) Contract Act; (b) the Matriculation or its equivalent examination with Oriya as medium of non-language subjects or as a
(i) Law of Succession (Indian Succession Act and Hindu Succession Act); language subject (to be certified by the concerned High School recognized by the Board of Secondary
Education, Orissa); or
(j) Specific Relief Act.
(c) at least a test in Oriya equivalent to Middle English School Standard conducted by the School & Mass
N.B.: The Commission shall call the candidates for Main Written Examination who have secured not less than thirty- Education Department of Government of Orissa.
five per-centum of marks in case of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates and forty per-centum of (iv) A candidate, who has more than one spouse living or in case of a woman candidate, if married to a person
marks in case of others in the Preliminary Written Examination. having one spouse living, shall not be eligible for appearing at the Examination:
II. The Main Written Examination shall be on the following two compulsory papers and three optional papers. Each of Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law
the compulsory papers shall carry 150 marks with a duration of two and half hours of examination and each of the applicable to such person or there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this
optional papers shall carry 150 marks with a duration of three hours. rule;
A. Main Written Examination: (v) Government Servants, whether permanent or temporary or on probation against a vacancy in permanent posts
(1) Compulsory Papers. in any Department of Government, are eligible to appear at the Examination, provided they possess the
Paper-1. requisite qualification and are within the prescribed age limit as provided under Para-4 & 5 of this Advertisement.
General English- However, they are required to submit undertaking to the effect that they have informed in writing to their Head
of Office/Department that they have applied for the Examination. Further, they will be required to enclose an
(a) Translation and retranslation of ten lines each.
attested copy of the “No Objection Certificate” issued by the appointing authority with the Long Application
(b) A short Essay of about 150 words. Form to be submitted after qualifying in the Preliminary Written Examination for appearing at the Main Written
(c) Precis writing consisting of 300 words. 150 marks Examination.
(d) 1 (one) passage of about 500 words with 5 questions. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission
N.B.:- For “Translation and retranslation of ten lines each”, there will be two passages, i.e. one in English to be withholding permission to the candidates applying for/appearing at the
translated into Oriya and another in Oriya to be retranslated into English. Examination, their Applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled;
Paper-2 (vi) If a candidate has at any time been debarred for a certain period/chance(s) by the Orissa Public Service
Procedural Laws- Commission or other State Public Service Commission or U.P.S.C. from appearing at any Examination/
(a) The Code of Criminal Procedure,1973 Interview, he/she will not be eligible for such recruitment for that specified period/chance(s);
(b) The Code of Civil Procedure, 1908 150 marks (vii) Only those candidates, who possess the requisite qualifications and fulfil other eligibility conditions by the
(c) The Indian Evidence Act, 1872 closing date of receipt of applications, will be considered eligible;
(viii) The selected candidates must be physically fit and shall be required to appear before the State Medical Board
(2) Optional Papers.
before final appointment.
A candidate may choose any of the three subjects among the following: (ix) The period of probation is for two years. The period of probation may be extended by the appointing authority
(1) Law of Crime & Law of Torts —— 150 marks on the recommendation of the High Court by such period not exceeding a further period of two years.
(2) Personal Law: 7. OTHER CONDITIONS :
(a) Hindu Law 150 marks (i) The provisions of the Orissa Conduct of Examinations Act, 1988 ( Orissa Act-2 of 1988 ) are applicable to this
(b) Mohammedan Law Examination (Preliminary & Main) conducted by the Orissa Public Service Commission. Any violation of the
(3) Law of Property: provisions of the above Act and violation of instructions to candidates (as provided in the Advertisement,
(a) Transfer of Property Act, 1882 Application Forms, Brochure, Admission Certificates and Answer Scripts etc.) will be seriously viewed and
(b) Specific Relief Act, 1963 150 marks disciplinary action will be taken against the concerned candidates as deemed proper;
(c) Indian Limitation Act, 1963 (ii) At present, Applications in the Short Form are invited from candidates for admission to the Orissa Judicial
(4) Law of Contract: Service Preliminary Written Examination, 2009 only. Candidates, who qualify in the Preliminary Written
Examination for admission to the Main Written Examination, will be supplied with Long Application Forms by the
(a) Indian Contract Act, 1872
Commission’s Office for further action;
(b) Sales of Goods Act, 1930 150 marks (iii) The candidates are to be in readiness to submit, along with the Long Application Form, true copies of the
(c) Partnership Act, 1932 following documents duly attested by a Gazetted Officer or Notary Public. The candidates are also required to
(d) Negotiable Instrument Act, 1881 mention on each document “submitted by me” and put their full signature on the same. They must not attach
(5) Jurisprudence and Constitution of India —— 150 marks to their applications the original certificates. Only those, who are called for Interview, will be required to bring
NOTE: (i) A candidate shall answer the papers in English unless otherwise directed. with them the original documents for verification at the time of Interview.
Continued on next page....
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 5
Orissa Public Service Commission ....Continuation of previous page (iv) APPLICATIONS WITHOUT FEE, PHOTOGRAPH AND DECLARATION NOT SIGNED BY THE CANDIDATES
(ALSO NOT SIGNED AT ALL THE PLACES PROVIDED FOR SIGNATURE OF THE CANDIDATE) IN SHORT
APPLICATION FORM, APPLICATIONS WITHOUT CHOICE OF CENTRES, APPLICATIONS WITHOUT MENTION
If a candidate fails to furnish any of the original documents in respect of the attested copies, submitted with OF CODE NUMBERS OF THREE OPTIONAL SUBJECTS AND/OR INCOMPLETE IN ANY RESPECT WILL
the Long Application, for verification on the date of interview, before the interview starts, he/she shall not be BE SUMMARILY REJECTED. SIMILARLY, APPLICATIONS RECEIVED LATE AND APPLICATIONS FROM
allowed to appear at the Interview :- OVERAGED/UNDERAGED CANDIDATES WILL ALSO BE SUMMARILY REJECTED;
(a) H.S.C. or equivalent certificate showing Date of Birth issued by the Concerned Board/Council; (v) Candidates are required to keep the Short Application Form in the Special Envelope, supplied by the Commission’s
(b) Intermidate/+2 Examination Certificate issued by the concerned Board/Council; Office, after filling in the same.
(c) Bachelor’s Degree/Master’s Degree Certificate issued by the concerned University; The candidates must take due care in handling and folding the Short Application Form.
(d) Certificate of Degree of Law issued by the concerned University or Institution; (vi) Candidates should clearly note that the Commission will in no case be responsible for non-receipt of their
(e) Certificate of any other higher qualification issued by the concerned Unive- rsity/Institution; Applications or any delay in receipt thereof in the Commission’s Office on any account whatsoever. NO
(f) Mark Lists in support of all the aforesaid Examinations issued by the concerned Board/Council/ APPLICATION RECEIVED AFTER THE PRESCRIBED LAST DATE WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY
University; CIRCUMSTANCES AND ALL THE LATE APPLICATIONS WILL BE SUMMARILY REJECTED. They should,
(g) Complete Mark Sheet(s) of LL.B. Examination issued by the concerned University; therefore, ensure that their Applications reach the Commission’s Office on or before the prescribed last date;
(h) Caste Certificate from competent authority in support of claim as S.C./S.T./S.E.B.C., wherever (vii) Candidates are advised to send their Applications in prescribed form by Registered Post/Speed Post/Courier
applicable; Service to the Special Secretary, Orissa Public Service Commission, 19, Dr. P.K. Parija Road, Cuttack-
(i) Oriya Test Pass Certificate from the Board of Secondary Education, Orissa or any other Board or 753001. They may also deliver their Applications in closed covers personally at the Commission’s Office
Council of Secondary Education approved by the Government in support of passing of Oriya Language Counter against proper acknowledgement receipt on or before the last date for receipt of Application on working
Test equivalent to M.E. School standard, if not passed H.S.C. or equivalent Examination having Oriya days between 10.30 A.M. & 1.30 P.M. and 2.00 P.M & 5.00 P.M.
as one of the subjects; (viii) Applications received after the closing date shall not be entertained. However, if an Application is received by
(j) Certificate of service experience, if any, from competent authority (showing date of joining) in support Registered Post/Speed Post/Courier Service after the due date, it may be accepted provided the date of
of approved service as required under Para-5 of the Advertisement, who claim age relaxation as posting marked on the body of the cover/envelope by the Postal Department/Courier Service indicates that
Departmental candidate; it was posted at least seven days before the last date fixed for receipt of applications;
(k) Certificate of good character from the Principal/Proctor/Dean or Professor in charge of Department of (ix) CANDIDATES SHOULD VERIFY THE FOLLOWING BEFORE MAILING/SENDING THE APPLICATIONS:
Teaching of the College or University/ Institution in which last studied; (a) That you have used the Application Form purchased from the Office of the O.P.S.C. only;
(l) Orthopaedically Handicapped Certificate (indicating the percentage of disability) issued by the concerned (b) That you have filled in all the relevant columns of the Application Form by blackening the appropriate
Medical Board along with Identity Card issued by the District Social Welfare Officer; circles by H.B. Pencil and also written the corresponding Code(s) in the boxes. It may be carefully
(m) Two recent passport size photographs with signature on its front. All the photographs should be identical checked that there is no variation between the entries made by you by darkening the circles and those
with that submitted with the Short Application Form. written in the accompanying boxes;
NOTE - 1 : Candidates claiming to be belonging to S.C./S.T./S.E.B.C. category are required to retain with them the (c) That you have affixed your recent photograph in black and white (unsigned and unattested) in Column-
relevant Caste Certificate issued by the competent authority in the prescribed form. Candidates of 14 of the Application Form;
S.E.B.C category (other than Creamy Layer) must have obtained Caste Certificate from the competent (d) That you have put your full signatures in the appropriate boxes against Columns 15 and 21 of the
authority issued within the last three years from the date of this Advertisement. Application Form;
The competent authorities are: - District Magistrate/Collector or Additional District Magistrate or Sub- (e) That you have filled in the Acknowledgement Card (supplied along with the Application Form) and
Divisional Magistrate/Sub-Collector or Executive Magistrate or Revenue Officers not below the rank of affixed postage stamp of Rs.6/- at the appropriate place of the Card and inserted it into the Special
Tahasildar/Additional Tahasildar of the Government of Orissa. Envelope meant for mailing your Application to the Commission;
NOTE - 2: Bachelor’s Degree/Master’s Degree/Law Degree Certificate, Caste Certificate, Oriya Test Pass Certificate, (f) That in case you are required to pay Examination Fee of Rs.100/-, the Original Treasury Chalan/Indian
Service Experience Certificate in case of Departmental candidates and Medical Certificate/Disability Postal Order/Bank Draft/Pay Order, as the case may be, should be accompanied with your Application
Certificate in case of candidates belonging to Orthopaedically Handicapped category, must have been and inserted into the Special Envelope before sealing the envelope by gum for despatch;
issued by the competent authority within the last date fixed for receipt of Applications. (g) That you have written the name of the Examination, viz: “Orissa Judicial Service (Preliminary)
NOTE - 3: If a candidate claims to possess qualification equivalent to the prescribed qualification, the rule/ Examination,2009” on the Special Envelope meant for mailing of the Application;
authority under which it is so treated, must be furnished. (h) The Special Envelope should contain only three things, viz - (i) Application Form duly filled in, signed and
(iv) Concession meant for S.C./S.T./S.E.B.C. by birth, are admissible to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ photograph affixed, (ii) Original Treasury Chalan/Indian Postal Order/Bank Draft/Pay Order, as the case
Socially & Educationally Backward Classes of Orissa only; may be, and (iii) Acknowledgement Card duly filled in and affixed with postage stamp of Rs.6/- only. No
(v) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his/her candidature by any means or any attempt other enclosure should be attached thereof.
to gain undue advantage in the selection shall disqualify him/her for recruitment. The aforesaid documents are not to be tagged/pinned/stitched to the Short Application Form.
Any candidate, who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or submitting NOTE: (1) While filling in the Short Application Form, the candidate should carefully decide about his/her choice for
fabricated document or documents which have been tampered with or making statements which are incorrect the Zone of Examination. More than one Application from a candidate, giving different Zones of Examination, will not
or false or suppressing material information or using or attempting to use unfair means in the Examination Hall be accepted in any case. Even if a candidate sends more than one completed Application, the Commission will
or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the Examination accept only one Application at their discretion and the Commission’s decision in the matter shall be final. If any
may, in addition to rendering himself/herself liable to a criminal prosecution, be debarred either permanently candidate appears at a Centre/Optional Subject (Main Written Examination) other than the one indicated by the
or for a specified period :- Commission in his/her Admission Certificate, the papers of such a candidate will not be valued and his/her
(a) by the Commission from admission to any examination or appearance at any interview held by the candidature will be liable to cancellation. (2) Since these Short Application Forms are to be processed in a
Commission for selection of candidate; and computerized system, due care should be taken by the candidates to fill up their Short Application Forms correctly.
(b) by the State Government from employment under the Government; Necessary instructions for filling up the Short Application Form may be seen in the Brochure supplied and relevant
(vi) This Advertisement should not be construed as binding on the Government to make appointment; portion of the Advertisement. No column of the Short Application Form should be left blank. INCOMPLETE OR
(vii) Mere inclusion of the name of a candidate in the list of successful candidates confers no right to appointment DEFECTIVE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. No representation or correspondence regarding
unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be deemed necessary, that the candidate such rejection shall be entertained under any circumstances. (3) Candidates are not required to submit, along with
having regard to his/her character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Post/ their Short Applications, any copy of the certificate in support of their claims regarding Age, Educational Qualification,
Service; Scheduled Castes/Scheduled Tribes/S.E.B.C./Orthopaedically Handicapped or any other certificate. The relevant
(viii) Mere empanelment in the list of successful candidates shall not confer any right for appointment; documents are to be submitted along with the Long Application Form for the Main Written Examination, if selected
(ix) Candidates must answer the Papers in their own hand-writing. In no circumstances, a candidate will be allowed in the Preliminary Written Examination. (4) The candidates, while applying for the Preliminary Written Examination,
the help of a Scribe to write the answers for him/her; should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the
(x) Candidates must use the Short Application Form supplied with the Brochure and they should in no case use stages of the Examination, i.e. Preliminary Written Examination, Main Written Examination & Interview will be
photocopy/reproduction/unauthorisedly printed copy of the Short Application Form. Each such Form can be PURELY PROVISIONAL, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time
used only once and only for one Examination/Service; before or after the Preliminary Written Examination, Main Written Examination & Interview, it is found that they do
(xi) All persons appointed under the Government of Orissa on or after 1st January, 2005 shall not be eligible for not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the Examination will be cancelled by the Commission.
pension as defined under Sub-rule (1) of Rule-3 of the Orissa Civil Services (Pensions) Rules, 1992; but shall If any of their claims is found to be incorrect, they may render themselves liable to imposition of penalty as may
be covered by the defined Contribution Pension Scheme in accordance with the Orissa Civil Services be decided by the Commission in term of Rule-21 of the Orissa Superior Judicial Service & Orissa Judicial Service,
(Pension) Amendment Rules,2005; Rules, 2007.
(xii) MOBILE PHONES OR ANY OTHER COMMUNICATION DEVICES ARE BANNED IN THE PREMISES WHERE 12. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS : Immediately on receipt of Application of a candidate, the
THE EXAMINATION IS CONDUCTED BY THE COMMISSION AND IN THE OFFICE OF THE COMMISSION. Acknowledgement Card submitted by him/her along with the Application Form, will be despatched by the
8. PLACE(S) OF EXAMINATION : Commission’s Office to him/her. The mere fact that a candidate’s Application has been acknowledged by the
(i) The Preliminary Written Examination may be held at 5 Zonal Centres; viz Cuttack, Bhubaneswar, Balasore, Commission, does not mean that his/her candidature for the recruitment has been accepted by the Commission.
Berhampur & Samabalpur. In case sufficient number of candidates are not available for any of the Zones of 13. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION : The Commission will not enter into any correspondence with
Balasore, Bhubaneswar, Berhampur and Sambalpur, the candidates opting for those Zones will be accommodated the candidates about their candidature except in the following cases:
at Cuttack. i) If a candidate does not receive the Acknowledgement Card within 30 days from the last date of receipt of
(ii) The Main Written Examination may be held either at the above 5 Zonal Centres or at Cuttack Zone only taking Applications, he/she should contact the Commission’s Office quoting his/her full name, name of Examination,
into view the number of candidates admitted to the said Examination. Application Form No.(8 Digits) and Advertisement No.;
(iii) The candidates are required to write the Code Number of the Zone of their choice where they would like to ii) Admission Certificates including their Roll Number will be issued to the candidates who are admitted to the
appear at the Examination in Column No.2 of the Application Form. While every effort will be made to allot Examination. The Admission Certificates will bear photographs of the candidates. If a candidate does not
candidates to the Zone of their choice, the Commission may, at their discretion, allot any other Zone to the receive the Admission Certificate or any other communication two weeks before the commencement of the
candidates when circumstances so warrant. REQUEST FOR CHANGE OF ZONE WILL NOT BE ENTERTAINED. Examination, he/she should at once contact the Office of the Commission;
9. DATE(S) OF EXAMINATION : iii) In case no communication is received in the Commission’s Office from the candidate regarding non-receipt of
(i) The Preliminary Written Examination is likely to be held on 15.5.2009. The venue of Examination with detailed the Admission Certificate at least two weeks before the Examination, he/she will be solely responsible for non-
Examination Programme will be notified well in advance. receipt of Admission Certificate. It may be noted that the Admission Certificate will be issued at the address
(ii) The Main Written Examination is likely to be held from 15.7.2009 to 18.7.2009 in respect of the candidates, as photocopied from the Short Application Form filled in by the candidate. The candidate should, therefore,
who qualify in the Preliminary Written Examination. The place of Examination with detailed Programme will be ensure that address given by him/her in the Short Application Form is correct and complete with PIN Code;
notified well in advance. iv) All communications to the Commission should invariably contain the following particulars :-
10. EXAMINATION FEE : A candidate is required to pay a non-refundable and non-adjustable fee of Rs.100/- (a) Full Name of the candidate (in Bold Capital Letters);
(Rupees one hundred) only either in shape of deposit of the amount in the Government Treasury under the Head (b) Name of the Examination;
“0051-PSC-105-State PSC - Examination Fee” or in the form of Crossed Indian Postal Order payable to the (c) Application Form Number (8 digits);
Secretary, Orissa Public Service Commission at General Post Office, Cuttack or Account Payee Bank Draft/Pay (d) Roll No., if received by the candidate.
Order drawn in favour of the Secretary, Orissa Public Service Commission payable at any Scheduled Bank at NOTE : (1) No candidate will ordinarily be allowed to take the Examination unless he/she holds a certificate of
Cuttack. Treasury Chalan with wrong mention of Head of Account or wrong mention of designation of the authority admission for the Examination. On receipt of the Admission Certificate, it should be checked carefully and
in the I.P.O./Bank Draft/Pay Order shall not be accepted. The Original Treasury Chalan/Postal Order/Bank Draft/Pay discrepancies/errors, if any, should be brought to the notice of the Commission immediately. (2) The candidates
Order, as the case may be, must be sent to the Commission along with the Short Application. Candidates belonging should note that their admission to the Examination (Preliminary/Main/Interview) will be PURELY PROVISIONAL
to Scheduled Castes/Scheduled Tribes of Orissa only are exempted from payment of this fee. No fee exemption based on the information given by them in the Application Form. This will be subject to verification of all the eligibility
is, however, available to S.E.B.C. candidates. They are required to pay the full prescribed fee. conditions by the Commission in accordance with the terms and conditions of this advertisement. (3) The mere fact
Neither claim for refund of fee will be entertained nor the fee will be held in reserve for any other recruitment/ that a certificate of admission to the Examination has been issued to a candidate, will not imply that his/her
purpose. APPLICATIONS NOT ACCOMPANIED BY THE PRESCRIBED FEE SHALL BE SUMMARILY REJECTED. candidature has been finally cleared by the Commission or that entries made by the candidate in his/her Short
11. HOW TO APPLY : Application for the Preliminary Written Examination have been accepted by the Commission as true and correct.
(i) Application Form : Candidates are required to apply to the Special Secretary to the Commission in the Candidates may note that the Commission take up the verification of eligibility conditions of a candidate, with
prescribed Short Application Form which, along with a Brochure containing General Instructions for filling up reference to the original documents, only after the candidate has qualified for/qualified in the Orissa Judicial Service
the Form, a copy of Long Advertisement containing the details of the recruitment, an Acknowledgement Card Main Written Examination. Unless candidature is formally confirmed by the Commission, it continues to be
and a Special Envelope for sending the Short Application to the Commission’s Office, can be obtained from provisional. The decision of the Commission, as to the eligibility or otherwise of the candidate for admission to the
the Commission’s Office on payment of cash of Rs.30/- (Rupees thirty) only between 11.00 A.M. & 1.30 P.M. Examination, shall be final.
and 2.00 P.M. & 4.00 P.M. on any working day or by Registered Post on remittance of Rs.55/- (Rupees fifty- 14. FACILITATION COUNTER AND WEBSITE FOR GUIDANCE OF CANDIDATES :- In case of any guidance/
five) only by Money Order to the Secretary, Orissa Public Service Commission, 19, Dr. P.K. Parija Road, information regarding Application or candidature etc., candidates may contact the O.P.S.C. Facilitation Counter over
Cuttack-753001. Full address of the candidate, Advertisement Number & name of the Post/Service must be Telephone No. 95671-2304141/2305611 and Extn.-115 & 126 on working days between 10.30 A.M. & 1.30 P.M. and
specified in the Money Order coupon in BOLD CAPITAL LETTERS; 2.00 P.M. & 5.00 P.M.
(ii) If Money-Order from any candidates for supply of prescribed Application Form is not received in the Office The candidates may also visit the Website of the Commission at http://opsc.nic.in for detailed information about the
of the O.P.S.C. before 10 (Ten) days from the last date for receipt of applications, the same shall not be programme of conduct of the Examination(s) etc. and also keep track of publication of various Notices to the effect
accepted and accordingly, no Application Form will be supplied to such candidates by Registered Post; in the leading local daily newspapers for information.
(iii) Candidates must follow instructions meticulously for filling up the Short Application Form as enumerated in CUTTACK, SPECIAL SECRETARY,
the Brochure enclosed; DATE :- 30th January, 2009 . ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION, CUTTACK.
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 6
REGIONAL OFFICE 5. No. TA/DA will be paid to any candidate for appearing in the written test.

Employee’s State Insurance Corporation 6. Wrong declaration/submission of false information or any other action contrary to law shall lead to cancellation
of the candidature/offer of appointment at any stage and may lead dismissal from service.
Panchdeep, Bhawan, Wing No.4,. Shivpuri, Premnagar, 7. Mere submission of application does not vest in the candidate any right to be called for written test/offer of
Dehradun, Uttarakhand PIN Code: 248007 appointment.
Ph: 0135-2774762, 2773706 Fax: 0135-2771542 8. The selected candidates are likely to be posted anywhere in UTTARAKHAND REGION (with all India Liability)
Applications, in the prescribed format, are invited for filling up 17 posts of Peons in Employees’ State Insurance REGIONAL DIRECTOR, UTTARAKHAND REGION
Corporation, UTTARAKHAND REGION as shown below in the Pay Band of Rs. 5,200-20,200/- plus Grade Pay Rs.
1,800/-. The break-up of the vacancies are as under:- APPLICATION FOR THE POST OF PEON
SC ST OBC UR TOTAL IN UTTARAKHAND REGION, ESIC
03 Nil 02 12 17 1. Name in full (In Capital Letters):.......................................................................
Paste your recent
THREE Vacancies are reserved for Ex-Servicemen. 2. (a) Amount of fee Rupees : ...........................................................................
(b) Name of Issuing Bank ............................................................................ passport size
Note: Photograph
(A) Candidates belonging to reserved categories are free to apply against vacancies announced for Unreserved/ (c) Demand Draft No./Date .............................................................................
3. Father’s/Husband’s Name: .............................................................................. Attested by a
General category. Gr. “A”/ “B”
(B) Applications received for post which is not advertised will not be entertained. 4. Nationality: ....................................................................................................
5. Religion: ........................................................................................................ Gazetted Officer
(C) The number of vacancies are provisional and may vary. The Corporation reserves the right to fill up vacancies
6. Date of Birth in Christian era DD MM YYYY
as per its actual requirement.
(In figures and in words):
Pay & allowances: The above post will carry pay Band as given below plus allowances payable to the Corporation’s
7. Are you a citizen of India: ................................................................................
employees:- by birth and/or by domicile ?
Pay Band Rs. 5,200-20,200/- plus Grade Pay Rs. 1,800/- 8. Permanent Address (in Capital Letters): .............................................................
02 Relaxation in Age:- Age Limit: Between 18-27 years as on 27.02.2009 (with Pin Code Number)
(a) 05 years in case of SC/ST candidates. 9. a. Mailing Address (in Capital Letters): ...............................................................
(b) 03 years for Other Backward Classes (OBC) with a Pin Code Number
(c) In case of Ex-Servicemen, number of years service rendered in the Armaed forces plus 03 years. b. Telephone Number: .................................... c. Mobile No. .............................
(d) In case of Physically Handicapped-10 years. 10. Category you belong to Code of Category
(e) Relaxable in the case of ESIC employees to the extent of their service in the Corporation and Govt. servants (UR-01, SC-02, ST-03, OBC-04): .......................................................................
as per rules. 11. Whether you are PH or Ex-Serviceman
03. Educational Qualification- Essential Qualification (PH-05, Ex-Serviceman-06): ..............................................................................
High School or equivalent pass with English from a recognized Board of Education/ Institution under the 10+2 12. LANGUAGE HINDI ENGLISH OTHER Language
system. KNOWN
04. Fee for examination:- MODE- DEMAND DRAFT ONLY Languages Known SPEAK
A Demand Draft should be drawn on State Bank of India in favour of ESIC Fund A/C No.1, DEHRADUN as READ
under:- WRITE
Category Fee Postal Charges Total 13. Educational qualifications (From matriculation onwards including computer knowledge):-
General/OBC Rs. 50/- Rs.25/- Rs.75/-
Sl. Qualifications University/Board Subject Percentage of Remarks
For SC/ST/PH/EXS, Deptt. - Rs.25/- Rs.25/-
No. Studied marks obtained
Candidates
1. High School (EQ)
Candidates belonging to SC/ST/PH/Ex-Servicemen category and employees of E.S.I. Corporation are exempted 14. Experience/Particulars of previous and present employment:-
from the payment of examination fee. They should pay postal charges only.
Note:- Sl. Name & full Designation/ Scale of Period of Employment
(i) Fee once paid will not be refunded under any circumstances. No. address of Employer Duties of post Pay From To
(ii) DD should be drawn on SBI Dehradun on or after the date of publication only. DD prior to the date of publication
of this advertisement will not be accepted and application will be summarily rejected.
(iii) Candidates must write his/her name & address at the back of the Demand Draft. 15. Details of other academic achievement, extra curricular activities and professional achievements, if any.
05. Disqualification; No Person. 16. List of enclosures : (Check list)
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living. 1. ..................................... 2. .................................... 3 ...................................
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for 4. ..................................... 5. .................................... 6. ..................................
appointment to the said posts; provided that the Director General of the Employees State Insurance Corporation 7. ..................................... 8. .................................... 9. ..................................
may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the 10. ...................................
other party to the marriage and that there are other grounds for so diong, exempt any person from the operation DECLARATION
I hereby declare that the information furnished in the application are true, complete and correct to the best of my
of these Regulations.
knowledge and belief. I understand that in the vent of any information being found false or incorrect at any stage,
06. Scheme of Examination:
my candidature/appointment is liable to cancellation/termination without any notice or any compensation in lieu
a. The selection shall be done on the basis of written examination.
thereof.
b. The written test shall be held in DEHRADUN only.
Date : ..................... Signature of candidate .....................
c. The written test shall comprise objective questions on English, Mathematics, Reasoning and General Awareness.
Place: ..................... Name ............................................
07. How to apply:-
ANNEXURE-B
Application in the prescribed form (As per Annexure-A) may be submitted in the envelope superscribed
Form of certificate to be produced by other backward classes applying for appointment to posts under the
“Application for the post of Peon” at the following address:-
Govt. of India.
REGIONAL OFFICE
(G.I., Dept. of Per. & Trg. O.M. No. 36033/28/94-Estt. (Res.), Dated 02-07-1997)
EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION
This is to certify that _________, son of _______, of Village ________ District/Division ______ in the _____ State
Panchdeep Bhawan, Wing No.4, Shivpuri Premnagar, Dehradun, Uttarkhand
______ belongs to the ______ Community which is recognized as a Backward Class under:-
BIT Code: I Pin Code: 248007 * (i) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/68/93-BCC (C), dated the 10th September,
Ph.: 0135-2774762 Fax: 0135-2771542 1993, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, SectionI, No. 186, dated the 13th Septemeber1993.
The following documents should be attached with the application from:- * (ii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated the 19th October, 1994.
(a) Two copies of recent passport size photographs duly attested by a Group “A”/ Group “B”/ Gazetted officer with published in the Gazett of India, Extraordinary, Part-I, SectionI, No. 163 dated the 20th October, 1994.
one photograph pasted on the application form. *(iii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995,
(b) Attested copies of certificates and testimonials in proof of age/date of birth/educational qualification. published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1 No. 88, dated the 25th May, 1995.
(c) Attested copy of Community/Caste/Disability/Discharge Certificate in the prescribed from in respect of *(iv) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996,
candidates belonging to OBC/SC/ST/PH/Ex-servicemen category respectively. Candidates claiming reservation/ published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I no. 210, dated the 11th December, 1996.
age relaxation on grounds of belonging to OBC should submit the Community Certificate in Annexure “B” Shri ________ and/ or his family ordinarily resie(s) in the _________ District/Division of _______ the State.
prescribed vide Govt of India, Department of personnal and Training OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in
08.09.1993 and modified vide G.O.I., DOPT’s OM No. 36033/3/2004-EST(Res.) dated 09.03.2004 failing which Column 3 of the Scheduled to the Government of India, Department of Personnel and Training, OM.N. 36012/
the benefit of reservation/relaxation will not be given. 22/93-Estt. (SCT), dated 8-9-1993.
(d) Demand Draft only of Rs. 75/- or Rs. 25/- as the case may be, drawn in favour of ESIC Fund A/C No.1 District Magistrate,
payable at DEHRADUN. Deputy Commissioner, etc.,
(e) Annexure-C duly filled-in as per instructions. Dated : .................
(f) The candidate applying under OBC category must submit the certificate in the form to be produced SEAL
by other backward classes applying for appointment to the posts under the Government of India. The * Strike out whichever is not applicable.
candidate belonging to only such castes/communities falling in the Central list of the OBC prepared N.B.-
by Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India are entitled for reservation in the (a) The term ‘Ordinarily’ used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the
services under the Government of India. The Candidates who shall not be submitting the OBC People’s Act, 1950.
certificate in the proforma prescribed for appointment to the posts under the government of India (b) The authorities competent to issue caste certificates are indicated below:-
shall not be considered for reservation under OBC category. (i) District Magistrate/Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/
Those candidates who are employed in Govt./Semi-Govt./autonomous bodies etc. should send their application Deputy Collector/First Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluk Magistrate/Executive
“Through Proper Channel”. However, they may send an advance copy of their application along with Magistrte/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of First Class Stipendiary Magistrate)
certificates and testimonials so as to reach this office on or before the due date. (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
NOTE- I: The application and the other documents should be arranged in the following order, one below the other (iii) Revenue Officer not below the rank iof Tehsildar and
properly stapled on the left hand side top corner. (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.
1. Additional photographs. 2. Applications form. ANNEXURE-C
3. Attested copies of certificates. 4. Two self addressed envelopes 9”x 4” (UNSTAMPED) REGIONAL OFFICE
NOTE- II: The Demand Draft should not be tagged or stapled, but should be pinned or clipped at the top of the EMPLOYEE’S STATE INSURANCE CORPORATION
application form. PANCHDEEP BHAWAN, WING NO.4, SHIVPURI, PREMNAGAR, DEHRADUN, UTTARAKHAND
08. The last date for receipt of application form is 27/02/2009 (4.00 PM) Recruitment of Peon: 2008-09
The application form is to be sent by registered/speed post to the ESIC, REGIONAL OFFICE, DEHRADUN as (1) Roll No.: ................................................................................................................................
mentioned at Sr. No.7 (2) Name of the Candidate ............................................................................................................
The date and venue of the written examination shall be intimated later. (3) Fahter’s/Husband’s Name: ................................................................................................... .....
09. General Conditions: (4) Postal Address: .......................................................................................................................
1. Candidate should submit one application only. Submission of more than one application may lead to rejection ..............................................................................................................................................
of all the applications submitted. Contact No.: ...................................................................................................................................
2. Application should be submitted in the prescribed Form only. It should be filled up in Capital Letters in (5) Centre of Examination: DEHRADUN
candidate’s own handwriting. (6) Category : ..............................................................................................................................
3. Application should be sent in a cover superscribed “ Application for the Post of Peon” by registered post/ (7) Schedule of Examination: ..........................................................................................................
speed post so as to reach this office latest by the stipulated date i.e. 27.02.2009 (8) Signature of the Applicant : .......................................................................................................
4. Incomplete/unsigned applications and applications received without photographs certified copies of required (9) Paste your recent attested size photo .....................................................................................
certificates such as educational qualification, caste/community/PH/Ex-serviceman etc. and those received REGIONAL DIRECTOR
after the prescribed last date i.e. 27.02.2009 will summarily be rejected without any communication to Instruction: Sl. Nos. 2,3, 4,6,8 & 9 are to be filled/completed by the candidate in his/ her own handwriting in
the candidates. capital letters. To ensure correct postage delivery the particulares may be filled carefully.
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 7
02 Company Below 35 Company Secretary Minimum 05 Years full time

Punjab National Bank Secretary


(SMG Scale V)
Years post qualification experience
as Company Secretary in
Public Sector
(A Govt. of India Undertaking) Undertaking/Bank/Fls/
Publication
Head Office: HRD Division
03 Chief Manager Below 40 -Post Graduate Degree in Public Minimum 08 years full time
7 Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 (Corporate) Years Relations/Mass Communication post qualification experience
Communication) from recognized University/ in senior capacity of handling
OPENING DATE FOR ONLINE REGISTRATION 02.02.2009 SMG Scale-IV Institution job relating to Brand
CLOSING DATE FOR ONLINE REGISTRATION 02.03.2009 OR Management/Media
-Master Degree in Journalism & Relation/Strategic
(Including for candidates from far-flung areas) Public Relations from Communication in Public
DATE OF WRITTEN EXAMINATION FOR THE POST OF CLERK 26.04.2009 recognized University/ Institution Sector
-Proficiency in oral and written Undertaking/Bank/Fls/
communication especially in the Publication, out of which 03
PUNJAB NATIONAL BANK INVITES ONLINE APPLICATIONS area of Banking & Finance. years in the senior capacity as
FROM INDIAN CITIZENS FOR THE FOLLOWING POSTS: 04 Senior Manager Below 35 -Degree in Public
Corporate Communicator.
Minimum 04 years full time
(Corporate Years Relations/Mass Communication post qualification experience
Post Name of post Grade/ No.of Scale of pay
Communication OR in handling job relating to
code scale vacancies MMG Scale-III -Post Graduate Diploma in Brand Management/Media
01 Corporate Communicator TEG 01 26620-680/4-29340* Public Relations/Mass Relation/Strategic
(DGM) Scale-VI Communication from recognized Communication in Public
University/Institution. Sector
02 Company Secretary SMG 01 24140-620/4-26620*
-Proficiency in oral and written Undertaking/Bank/Fls/
Scale V communication especially in the Publication.
03 Chief Manager (Corporate SMG 01 20480-560/-1-21040-620/5-24140* area of Banking & Finance.
Communication) Scale IV 05 Librarian Max.32 Bachelor’s degree in Library Essential: 2 Years post
04 Senior Manager (Corporate MMG 02 18240-560/5-21040-620/2-22280* (MMG Years Science qualification experience
Scale II) relevant to the post in
Communication) Scale-III
recognized Library for the
05 Librarian MMG 02 13820-500/1-14320-560/10-19920* OR candidates with Bachelor’s
Scale-II degree in Lib Science.
06 Clerks Clerical 127 4410-215/3-5055-335/3-6060-470/4-7940-500/3- Master’s degree in Library No experience required if
Science having Master’s degree in
9440-560/4-11,680-970/1-12650-560/1-13210** Lib. Science.
TOTAL 134 Desirable: The candidate
*DA, CCA, HRA/leased accommodation, Leave Fare Concession, hospitalisation benefits, retirement benefits and with back ground in
other perquisites shall be as per Bank rules. Banking/ Finance/Economics/
**Plus Other Allowances Like DA, HRA etc. as per Bank Rules. commerce, with experience
RESERVATION OF POSTS of working on library software.
Cadre/Scale No. of Posts SC ST OBC GEN 06 Clerk Above 20 Graduate in any discipline with --
Years and 50% marks OR equivalent
TEG SCALE VI 01 - - - 01 Below 25 qualification, and working
SMG SCALE V 01 - - - 01 Years knowledge of MS Office.
Relaxation in Educational
SMG SCALE IV 01 - - - 01 Qualifications for
MMG SCALE III 02 01 - - 01 SC/ST/EXSM/PH
Candidates:
MMG SCALE II 02 - 01 01 -
Graduate in any discipline from a
STATEWISE BREAK-UP OF CLERICAL VACANCIES recognized University, and
working knowledge of MS Office.
State SC ST OBC General Total Out of which NOTE:-
OC HI VI EXSM The educational qualifications prescribed for the post are the minimum. Candidates must possess above
qualifications/ work experience as on date of advertisement, and must submit marks sheet & Degree issued from
Assam - 08 -7 13 28 the University if called for interview.
RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT
Arunchal - 05 - 08 13
Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates 5 Years
Pradesh Other Backward Classes candidates 3 Years
Manipur - 01 02 04 07 Physically Challenged candidates 10 Years
All persons who are ordinarily been 5 Years
Meghalaya - - 01 05 06 02 07 domiciled in Kashmir Division of J & K
State during 01.01.80 to 31.2.89
Mizoram - 04 - 05 09
Ex-Serviceman (Only for Clerks) 3yrs in addition to the actual period of service rendered
Nagaland - 05 - 05 10 in Defence services subject to a maximum age of 50
years
Tripura 01 01 - 01 03
Ex-Serviceman (Only for posts other than Ex-Service Commissioned Officers, including
J&K - 30 13 08 51 01 05 Clerks) ECOs/SSCOs, who have rendered at least 05 years
military service and have been released on completion of
Total 01 54 23 49 127 03 12 assignment (including those whose assignment is due to
be completed within one year from the last date for
Abbreviations stand for: SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, GEN- receipt of applications) otherwise than by way of
General Category, OC: Orthopaedically Challenged, HI - Hearing Impaired, VI – Visually Impaired, EXSM – Ex- dismissal or discharge on account of misconduct or
Servicemen. PC includes HI, VI and OC. inefficiency or on account of physical disability
attributable to military service or on invalid ment-5 years
NOTE: (A) Candidates belonging to reserved categories for which no vacancy has been announced are free to apply Widows, Divorced women & women 9 Years
against vacancies announced for Unreserved/General category. The number of vacancies as also the number of Judicially separated from their husbands &
reserved vacancies is provisional and may vary according to the actual requirements of the Bank. (B) The who are not remarried. (Only for Clerks)
recruitment for post code 06 (Clerks) would be on State-wise basis. Candidates can apply for vacancies in one Children/family members of those who died 3 Years
State only, and have to appear for the examination from a centre of that particular State. (C) The existing PNB in the 1981 riots
employees can also apply for the posts code 01, 02, 03 & 04 as per eligibility criteria. (D)As the reservation for VI/ Definition of Ex-Serviceman (EXSM):
HI/OC and Ex-Servicemen candidates is on horizontal basis, the selected candidates will be placed in the appropriate (i) Only those candidates shall be treated as Ex-Servicemen who fulfill the revised definition as laid down in
category to which the candidate belongs. The definitions of the categories of disability shall be as per Govt of India Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Personnel & Administrative Reforms Notification No.36034/
guidelines. It is clarified that it may not be possible to employ physically challenged candidates at all offices/ 5/85/Estt (SCT) dated 27.10.1986 as amended from time to time.
branches of the Bank and they will have to work in the posts identified by the Bank as suitable for them. (ii) Disabled Ex-Servicemen (DISXS): Ex-Servicemen who while serving in Armed Forces of the Union were
3. ELIGIBILITY CRITERIA:- disabled in operation against the enemy or in disturbed areas shall be treated as DISXS.
NATIONALITY/ CITIZENSHIP: (iii) Dependents of Ex-Servicemen killed in action (DXS): Servicemen killed in the following operations would be
A candidate must be either i) a Citizen of India or ii) a subject of Nepal or iii) subject of Bhutan or iv) a Tibetan refugee deemed to have been killed in action attributable to military service (a) war (b) war like operations or Border
who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India or v) a person of Skirmishes either with Pakistan on cease fire line or any other country, (c) fighting against armed hostiles in
a counter insurgency environment, viz. Nagaland, Mizoram, etc. (d) serving with peace keeping mission
Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the
abroad, (e) laying or clearance of mines including enemy mines as also mine sweeping operation between one
United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with
month before and three months after conclusion of an operation, (f) frost bite during actual operations or
the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) & (v) during the period specified by the Government, (g) dealing with agitating para military forces personnel, (h)
above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.A IPKF Personnel killed during the operations in Sri Lanka.
candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination/interview Note: (1) Candidates still serving in Defence Services and desirous of applying under Ex- Servicemen category
conducted by the Bank but on final selection, the offer of appointment may be given only after the necessary should submit a certificate from the competent authority that they would be released/retired on or before 01.04.2009
eligibility Certificate has been issued to him by the Government of India. and (2) Ex-servicemen candidates who have already secured employment under the Central Govt. in Group ‘C’ & ‘D’
AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND POST QUALIFICATION WORK EXPERIENCE REQUIRED will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for Ex-Servicemen for securing another employment in
Post Post Age as on Educational Qualifications Experience a higher grade or cadre in Group ‘C’/’D’ under the Central Govt. However, such candidates will not be eligible for the
Code 01.01.2009 As on date of advertisement benefit of reservation for Ex-Servicemen in Central Govt. jobs.
01 Corporate Below 45 -MBA (Finance/Banking/ Minimum 10 years full time 4. SELECTION PROCEDURE: Selection for post code 06(Clerks) will be made on the basis of performance in the
Communicator Years Marketing and Post Graduate post qualification experience Written Test and Interview and for post code 01/02/03/04 & 05(All Posts except Clerks) through interview only.
(DGM) TEG Degree in Public Relations/Mass in handling job relating to Merely satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate to be called for Test or Interview. The Written Test
Scale-VI Communication from Brand Management/Media for the posts of clerks will be Objective and Descriptive type. The questions in objective test Paper will be
Recognised University/ Relation/Strategic printed in bilingual, i.e. English and Hindi except for the Test of English. The written test will include Objective
Insitution. Communication in Public Tests of Reasoning, English, Quantitative Aptitude, Marketing & Computer and Descriptive Test in English Composition.
-Proficiency in oral and written Sector The Written Test for the posts of clerks will be held on Sunday, the 26th April, 2009 at the following centres:
communication especially in the Undertaking/Bank/Fls./ Sr. No. State Name Centre Code No Name of Centre
area of Banking & Finance. Publication, out of which 05
1 North East States 11 Guwahati
years in the senior capacity as
Corporate Communicator. 2 J&K 12 Jammu
Continued....
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 8
Punjab National Bank.... Continued from page....7 k) Appointment of selected candidates is subject to their being declared medically fit as per the requirements
of the Bank. Such appointment will also be subject to the Service & Conduct Rules of the Bank.
- Bank, however, reserves the right to cancel any of the above mentioned Centres and/ or add l) As On-Line applications are to be processed by a computerized system, it is essential that the application
some other Centres, depending upon the response of the candidates, administrative feasibility, is properly and completely filled in. NO OTHER MODE OF APPLICATION/PRINTOUT OR DRAFT ETC.
etc. WILL BE ACCEPTED.
- The Candidates will have to appear for the written examination at the allotted Centre from the ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT. Candidates are advised in their own
State for which he/she has applied at their own expenses and risks and the Bank will not be interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered, fabricated or should not
responsible for any injury or losses etc. of any nature. No request for change of centre will be suppress any material information while filling up the application form.
entertained.
At the time of written examination/interview, if a candidate is/has been found guilty of:
- The date of the test is tentative. The exact date will be communicated to the candidates
using unfair means during the examination or
through the call letters for the examination. The Bank reserves the right to cancel or make any
impersonating or procuring impersonation by any person or
change in the date of the test, if necessary.
misbehaving in the examination hall or taking away the question booklet/answer sheet from the
USE OF SCRIBE:
The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is affected by cerebral palsy can examination hall or
use their own scribe at their cost during the written examination. In all such cases where a scribe is used, resorting to any irregular or improper means in connection with his/her candidature by selection or
the following rules will apply: obtaining support for his/her candidature by any means, such a candidate may in addition to
i) The candidate will have to arrange his/her own scribe at his/her own cost. rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable:
ii) The academic qualification of the scribe should be one grade lower than the stipulated eligibility (a) to be disqualified from the examination for which he/she is a candidate
criteria (b) to be debarred, either permanently or for a specified period, from any examination or
iii) The scribe should be from any academic discipline. The scribe should possess 60% or lesser marks. recruitment conducted by the Bank.
iv) Both the candidate as well as the scribe will have to give a suitable undertaking, confirming that 7. THE COMPETENT AUTHORITY FOR THE ISSUE OF THE CERTIFICATE TO SC/ST/OBC/PC IS AS
the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe as mentioned above. Further, in UNDER:
case it later transpires that he/she did not fulfill any of the laid down eligibility criteria or suppressed (a) For SC/ST/OBC : District Magistrate/Additional Dist. Magistrate/Collector/ Deputy Commissioner/
material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of Additional Dy. Commissioner/Dy. Collector/ First Class Stipendary Magistrate/Sub-Division Magistrate/
the written examination. Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner/Chief Presidency Magistrate/
v) Such candidates who use a scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour of Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/Revenue Officer not below the rank of
the examination. Tahsildar/Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
Pre-Examination Training (For Clerks) (b) For Physically Challenged : Authorized Certifying Authority will be a Medical Board duly constituted
It is proposed to impart free Pre-Examination Training to a limited number of candidates for the posts of by the Central/State Govt. having at least 3 members consisting of Chief Medical Officer, Sub-Divisional
Clerks belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Minority Communities /Ex-servicemen/Physically Medical Officer
Challenged candidates on “First come first serve basis” at Guwahati and Jammu centres. Eligible in the District and an Orthopedic Surgeon, Ophthalmology Surgeon, ENT Surgeon as the case may be.
candidates who wish to avail Pre-Examination Training should fill in the relevant column in the 8. HOW TO APPLY:-
Application format. All expenses regarding travelling, boarding, lodging etc. will be borne by the Procedure for Depositing Fee:
candidates for attending the Pre-Examination Training programme at the concerned Pre- Examination The application fee must be paid in cash, separately for each post at any branch of Punjab National
Training Centre. Bank. Before depositing the fee, the candidate must download a copy of the Cash voucher from our
5. Application Fee and Postage Charges (Non-Refundable) website www.pnbindia.com. The voucher will be in duplicate. The following details must be entered
FOR POST CODE 01/02/03/04/05 (OTHER THAN CLERK) into both copies of the voucher:
(i) Candidate’s name, (ii) Candidate’s category, (iii) Name and code no. of the Branch selected for
SC/ST/PC Category Candidates Rs.50/- per candidate (only postage charges) payment, (iv) Date of payment and (v) Fee to be paid (vi) post applied for. Thereafter, the voucher is to
General /OBC/EXSM Category candidates be presented at the Branch, along with the application fee. After payment, the candidate must ensure
that the transaction id generated is entered into the voucher. The candidate’s copy of the voucher will
FOR POST CODE 06 (CLERK)
then be handed over to him/her. Payment of fee should be made on or before 02.03.2009. The date will
SC/ST/PC/EXSM Category Rs.50/- per candidate (Only postage charges) be the same for candidates belonging to far-flung areas.
General /OBC Category candidates Rs.300/- per candidate Procedure to Apply for post code 06 (Clerks): Candidates should log onto our website
www.pnbindia.com (Recruitment Section) The candidates must apply online only.
6. GENERAL INSTRUCTIONS The transaction Id provided by the Branch after payment must be quoted in the application and the
Candidates (except Clerks) are advised to note that if selected, they will be required to execute a bond
Original Cash voucher must be produced along with the call letter at the time of the written test.
with surety for serving the Bank for a specified period, as below, and in the event of their resignation from
Application registration on our website will be open from 02.02.2009 to 02.03.2009. The last date for
the post before the end of this period they must indemnify and refund to the Bank the said amount of the
registering applications On-Line is 02.03.2009.
indemnity bond. Selected officers shall execute the indemnity bond before joining the Bank.
The candidate should have a valid email id. This will enable him/her to receive call letter/ interview
Scale Amount of Bond Period advice etc. by email. Candidates should keep a printout of the completed application as well as
TEG Scale VI Rs. 7 lacs 5 Years original Cash Voucher, as the same is to be produced at the Examination Hall. An Information
SMG Scale V Rs. 7 lacs 5 Years Handout will be sent to the candidates along with the call letter for written test. On-Line applications are
to be processed by a computerized system, it is essential that the application is properly and completely
SMG Scale IV Rs. 7 lacs 5 Years filled in. NO OTHER MODE OF APPLICATION/PRINTOUT OR DRAFT ETC. WILL BE ACCEPTED. Procedure
MMG Scale III Rs. 7 lacs 5 Years to Apply for post code No. 01/02/03/04 & 05 (All advertised posts except Clerks) is as under:
MMG Scale II Rs. 2 lacs 3 Years The candidates are required to follow the above procedure for deposit of fee and submission of online
(Librarians) applications. A printout of the application after submitting online application alongwith the Cash voucher
The Bank takes no responsibility for any delay in receipt or loss in postal transit of any communication. and duly attested copies of certificates pertaining to age, educational qualifications, and work experience
Candidates shall produce original caste/ relevant certificates at the time of interview, failing which his/ be sent at the following address;
her candidature will be cancelled. OBC Candidates, availing reservation will have to produce OBC THE DY GENERAL MANAGER,
certificate with Non-creamy layer clause issued on or after 01.04.2008 at the time of interview. The PUNJAB NATIONAL BANK,
competent authority for issue of Caste/Disability certificate has been defined at point No. 7 below. HRD DIVISION, HEAD OFFICE,
a) Before applying for the above posts, the candidate should ensure that he/she fulfils the eligibility and 7 BHIKHAIJI CAMA PLACE, NEW DELHI - 110 066
other norms mentioned in this advertisement. Applications, once submitted, will not be allowed to be The application printout should be sent only by ordinary post and envelope should be marked
withdrawn and the application fee/ postage, once paid, shall be neither refunded nor held in reserve for “APPLICATION FOR THE POST OF ____________________________.” An application printout not
any other examination. The Bank would be free to reject any application, at any stage of the Recruitment accompanied by requisite application fee payment voucher(Original), duly attested copies of age/
Process, if the candidate is found ineligible for the post for which he/she has applied. The decision of the education/work experience certificate and not signed by the candidate or incomplete in any respect will
Bank regarding eligibility of the candidates, the stage at which scrutiny of eligibility is to be undertaken, not be entertained. The Application printouts for the above posts alongwith other documents should
qualifications and other eligibility norms, the documents to be produced for the purpose of conduct of reach the specified address on or before 19.03.2009. For the candidates staying abroad and for those
interview/selection etc. and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the posting applications from the Andaman & Nicobar islands, Lakshdweep, Assam, Meghalaya, Arunachal
candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the Bank in this behalf. If Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak division of J & K state, Lahoul and Spiti
any of these shortcomings is/are detected even after appointment, his/her services are liable to be district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the last date for receipt of
terminated. application printouts for above posts will be 26.03.2009. An application received after the last date will
b) A recent, recognizable colour passport size photograph should be firmly pasted on the call letter for
not be entertained. The Bank will not be responsible for loss of applications in transit or for rejection of
written examination duly signed across by the candidate. Copies of the same photograph should be
applications on account of non-receipt on or before the stipulated last date. FOR CLERICAL POSTS
retained for use at the time of interview. Candidates are advised not to change their appearance till the
APPLICATIONS/ATTESTED CERTIFICATES ETC. ARE NOT REQUIRED TO BE SENT AT THE ABOVE
recruitment process is complete. Failure to produce the same photograph at the time of the written test/
interview may lead to disqualification. ADDRESS.
c) Candidates serving in Govt/quasi-Govt/Public Sector Undertakings(including nationalized banks and 10. CALL LETTERS FOR THE WRITTEN EXAMINATION (CLERKS)
financial institutions) will be required to produce a “No Objection Certificate” from their employer at the The date of the Written Examination for Clerical posts has been tentatively fixed for 26.04.2009
time of interview, in the absence of which their candidature may not be considered. (Sunday). However, the date of Examination shall be intimated in the Call Letter alongwith the
d) Any resulting dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of the Centre/Venue address.
Courts situated at NCT of Delhi.
e) No Travelling Allowance is payable to candidates who are called for the written test. However, Call letters will be issued by post to the correspondence addresses provided by the candidates. An
only successful SC/ST Candidates in the Written Test for the post code 06 and the SC/ST candidates eligible candidate who does not receive the Call letter by 20.04.2009 should contact the following with
for post code 04 and 05 who are called for interview will be paid actual to and fro 2ND Class Rail/ a printout of the completed application and a copy of the payment voucher, for obtaining duplicate call
Ordinary Bus fare in terms of govt. guidelines by the shortest route on production of evidence of letters. Duplicate call letters will be issued between 22.4.2009 and 25.4.2009 from 10:00 am to 5:00 pm.
travel, i.e. Railway Receipt/Ticket(s) for attending the interview. Sr. No. Centre Address
f) No candidate is permitted to use Calculators, Mobile Phones, Pagers or any other instruments in the
1 Guwahati Circle Office: Nilgiri Mansion, Bhangaghar, GS Road, Guwahati -
Examination Hall.
g) Canvassing in any form will be a disqualification. The Bank will be comparing the responses of a 781005. Tel. No. 0361 - 2463812 Fax No. 0361 - 2529229
candidate with those of other candidates to detect patterns of similarity. If as per the laid down 2 Jammu Circle Office: Bahu Plaza, Rail Head Complex, Jammu-188012
procedure it is suspected that responses have been shared and scores obtained are not genuine/ Tel. No. 0191-2472208 Fax No. 0191-2475271
valid, the Bank reserves right to cancel his/her candidature.
h) All candidates will have to produce, if called for interview, originals as well as attested photocopies Last Date for submission of Online Applications : 02.03.2009
of their educational and experience certificates as well as caste certificate, certificate of disability The above advertisement can also be viewed at the Bank’s Website:-www.pnbindia.com
or any other certificate in support of their eligibility, failing which their candidature will be cancelled.
i) Any request for change of address will not be entertained. DY. GENERAL MANAGER (HRD)
j) In case any dispute arises on account of interpretation of version other than English, English version
PUNJAB NATIONAL BANK
will prevail.
Cash deposit slip can be down loaded from bank website : www.pnbindia.com
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 9
Bharat Heavy Electricals Limited LIC Mutual Fund Asset Management Company Ltd.
(A Govt. of India Undertaking)
LIC MF
Power Sector: Project Engineering Management Investment managers to LIC MUTUAL FUND
Plot No. 25, Sector -16 A, NOIDA - 201 301 (UP). Tel.: 0120-4368512 Fax:0120-4329027 Your trusted partner in wealth creation
NEEDS EXPERIENCED ENGINEERING PROFESSIONALS Industrial Assurance Bldg, 4th floor. Opp. Churchgate Station. Mumbai 400 020. www.llcmutual.com
BHEL, the country’s premier engineering organization and one of the NAVRATNA PSU, catering to core sectors of
Indian economy viz Power Generation, Transmission Industry, Transportation, Telecommunication and Renewable
Energy, requires engineering professional for its Project Engineering Management Division at Noida (UP). Discipline
RECRUITMENT OF RELATIONSHIP MANAGERS
wise requirement is given below: LIC Mutual Fund Asset Management Company Ltd. is looking for young bright achievers having aptitude in sales
Sl.No. Position Grade Mechanical Electrical Control & Instrumentation Civil especially of financial products and services, with good communication skills and interested in marketing mutual
fund products, for recruitment for the posts of Relationship Manager for its Area offices & Business Centres
1 Sr. Manager E-5 06 03 01 01 spread all over India.
2. Manager E-4 06 03 01 02 NO. OF VACANCIES AREA OFFICE WISE (including Business Centres): (Total: 70). Ahmedabad (2), Bangalore
3. Dy. Manager E-3 04 02 03 02 (1), Bhubaneshwar (1), Chennai (2), Delhi (1), Goa (2), Guwahati (3), Hyderabad (3), Indore (5), Jaipur (3), Kanpur
(6), Kolkata (7), Ludhiana (6), Mangalore (5), Mumbai (4), Nagpur (4), Nashik (3), Patna (2), Raipur (7), Ranch! (3).
4. Sr.Engineer E2 04 02 -- -- For detailed information with regard to likely place of posting within the jurisdiction of each of aforesaid
TOTAL 20 10 05 05 Area Office, please visit our website: www.licmutual.com
SCALE OF PAY : Rs. 7370-485 (3)-8825-540(15)-16925.
RESERVATION:
EMOLUMENTS & BENEFITS : Total emoluments at the minimum of the scale will be Rs.11000/- p.m. (apprx.) plus
Unreserved Reserved Posts No. of Posts reimbursement of conveyance charges (other benefits such as PF, Gratuity, Encashment of Leave, LTC,
SC ST OBC (Non-Creamy Layer) mediclaim etc. are applicable as per Company’s policy), performance linked incentives.
21 04 05 10 40 ELIGIBILITY CONDITIONS:
1. Age (as on 1st January 2009): Minimum 21 years & maximum 28 years.
The above vacancies are tentative and subject to revision based on Final assessment. 2. Qualifications: a) At least Bachelor’s degree from a recognized university with minimum 60% marks. (If any
QUALIFICATIONS: Full time Bachelor’s Degree in Mechanical /Chemical / Electrica I / Electronics/ Control and
Instrumentation / Power Engineering from a recognized Institute, with minimum 65% marks in aggregate. Post graduate university awards grades instead of marks, applicants should clearly mention the numerical equivalent of the
Degree in Power Engineering will be added advantage to the candidates. grades in terms of aggregate marks) AND
AGE LIMIT & EXPERIENCE (as on 1 st January 2009): b) The Candidates must possess knowledge of PC operation and working experience in MS Office;
Note: Candidates having experience in Sales & Marketing of financial service products especially of mutual
Sl.No. Position Grade Experience (In Years) Maximum Age Limit
fund / life insurance will be given preference.
1 Sr. Manager E-5 16 43 3. APPLICATION FEES: A Non-refundable amount of Rs.100/- (Rupees one hundred only) by way of Demand
2. Manager E-4 12 39 Draft drawn in favour of “LICMF AMC Ltd.”, payable at Mumbai, should be enclosed with the application.
3. Dy. Manager E-3 9 36 Incomplete applications or • applications with defective demand drafts shall be liable for rejection.
4. SELECTION PROCEDURE: Eligible candidates will be called for a personal interview to be conducted at the
4. Sr.Engineer E2 5 32 Area Offices at Bangalore, New Delhi, Kolkata, Guwahati and Mumbai as may be notified by the company.
@ Maximum Age limit is relaxably by 2 years for candidates with Post Graduate Degree Candidates will be short listed for personal interview on the basis of qualification and experience in sales and
ESSENTIAL CONDITIONS FOR EXPERIENCE: The required experience should be with reputed organization engaged marketing. The number of candidates to be called for interview shall be restricted to five times of the total number
in engineering of Thermal Power Plants of minimum rating of 100 MW/ Unit. The organization should have completed of vacancies notified for each Area Office. Candidates will have to apply for one Area Office only. Candidates will
engineering of a minimum of 2 thermal power plants of 100MW / Unit or more during the last 5 years. The organization have to attend the personal interview at the notified centres at their own cost. Candidates are advised to ensure
should also be certified under ISO 9001-2000. Experience in organizations doing engineering of other Heavy Industrial
Plants such as Petrochemicals and Gas Nuclear & Hydro Power Plants may also be considered. before applying that they fulfill the eligibility conditions as regards to age, qualification etc. and if found ineligible,
SPECIFIC DISCIPLINE-WISE WORK EXPERIENCE LARGELY IN FOLLOWING AREAS: their candidature will be cancelled at any stage of recruitment.
MECHANICAL Candidates called for interview shall be required to submit a non-refundable amount of Rs. 400/- (Rupees Four
Proposal/Basic/Detailed Engineering for Thermal Power Plants in the areas of Plot Plan & Main Equipment hundred only) by Demand Draft drawn in favour of “LICMF AMC Ltd.” payable at Mumbai, along with other
Layout for Power Block, Piping Plans & Isometrics, Stress Analysis and Hanger Engineering. Familiarity with documents as called for.
drafting packages like AUTOCAD is essential. Exposure to National / International Piping and Valves Standards Last date for receipt of application forms: 18.02.2009.
is necessary. It is desirable to have exposure to knowledge of latest 3D modeling tools, preferably PDMS and Date of interview: Exact date will be communicated to short listed candidates in due course.
Stress Analysis Package like CAESAR etc. Place: Mumbai
System Engineering of Power Cycle Systems, Water System Engg. including procurement engg. of associated Date : 31 01 2009 AGM (Administration)
equipments viz Cooling Towers, Pumps etc.
Coal Handling Plant, Ash Handling Plant, Limestone Milling & Transportation System, HVAC, Fire Protection CANDIDATES SATISFYING THE ELIGIBILITY CONDITIONS MAY SEND THEIR
Systems, Compressors, Cranes, Elevators, Water Treatment Plants, Waste / Sewage Treatment Plants. APPLICATIONS IN THE FORMAT GIVEN BELOW (Please read the General
ELECTRICAL Instructions before filling the Application Form):
Proposal/basic/detailed/procurement engineering and site support activities for thermal power plants in the functional APPLICATION FORMAT
areas of electrical equipment selection and sizing, generator and transformer protection, AC auxiliary system protection, Paste
electrical controls, and layout, cabling and grounding etc. The design activities include preparation ot design documentation APPLICATION FOR THE POST OF “RELATIONSHIP MANAGER” IN LIC MUTUAL passport
/ calculations, schematic layout drawings, cable schedules and interconnections, and relay setting calculations. FUND ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. size colour
Procurement engineering activities include preparation of technical specifications, technical review of offers, and 1. Name (capital letters) in full (as it appears in SSC mark-sheet):__________________ photograph
vendor document review. 2. Father’s Name:___________________________________________________________
The equipment and systems include 3. Name & Occupation of the spouse, if married:_________________________________
Power and Distribution Transformers 11kV, 6.6kV, 3.3kV and 415V Switchgear 4. Address for correspondence:__________________________________________________________________
Isolateted Segregated/Non-Segregated phase busducts Generator Circuit Breaker Telephone Numbers (Residence/Office):-Mobile:_______________________E-mail ID:._____________________
DC Batteries and Chargers Cables and Cabling 5. Permanent Address:________________________________________________________________________
Grounding and Lightning Protection Lighting System 6. Dateof Birth::______________________________________________________________________________
Standby Supply System [DG] Communication System Age in completed years (as on 01/01/2009):
Cathodfc Protection System
Persons having similar experience as above for large process industries such as refineries, petrc-chemica! 7. Qualifications:
complexes, etc. may be considered if found suitable. Experience of working on PDMS / PDS, AUTOCAD and ETAP Name of the Exam Month & Year of Aggregate
is desirable and shall be added advantage to the candidates. Board/University Passed Passing % of marks
CONTROL & INSTRUMENTATION
Instrumentation: Preparation of specification datasheets, Quality requirements and knowledge of relevant SSC
standards. HSC
P&ID engineering
Control and measurement schemes, drive lists, signal lists etc. Graduation
TechnicalEvaluationofControlValvesandFlowDevices Post Graduation
DCS, PLC configurations and their applications.
CIVIL 8. Whether qualified MBA (Yes / No), If ‘Yes’
RCC Designs of superstructures.open foundations.pilecaps. Name of the Stream/ Month & Year Duration of the Whether full time
Structural steel design of Power House Bldg/Mill Bunker Bay. Institution/University Subject of passing Programme (1 Yr./2Yr,/3Yr. or part time
Design of tall Chimneys of heights 220 m and above.
RELAXATION: 9. Any other technical / Professional qualifications:
Age limit is relaxable by 3 years for. OBC (Non Creamy Layer) and 5 years for SC / ST candidates and 10 years for 10. Marketing experience if any
Physically Challenged candidates (Locomotor or Hearing Impairment disability). Relaxation in upper age-limit for Ex- Post held Name of the employer Type of Job Completed No. of years of experience
Servicemen is 3 years and 5 years for the candidates who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu &
Kashmir during the period from 01.01.1980 to 31.12.1989 11. Proof of Residence.
Disabilities under Persons with Disability Act are defined as Locomotor Disability (Orthopaedically Handicapped) - (enclose xerox copy of Ration-card/Pass-port/voter I.D./Driving License)
means at least 40% disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the 12. Place (Within jurisdiction of Area Office) applied for:_____________________________________________
limbs. 13. Is there any criminal case/complaint/FIR instituted or pending against you and/or have you ever been arrested
Hearing Impairment means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. or convicted in any criminal case ____ (yes/no). If yes give details_________________________________
PAY SCALE AND SALARY GRADES: 14. Application Fees of Rs.100/-.
SL NO. POSITION GRADE PAY SCALE (IDA-PATTERN) Bank Draft No.:____________________ Date. Amount Rs.______________________________________
Name of the Bank _______________________ . Address of the issuing Bank:._____________________
1 Sr. Manager E5 18500-740-23900*
I hereby declare that all the statements made in this application are true and correct to the best of my knowledge and
2 Manager E4 17500-700-22300* belief. I undertake that in the event of any information being found false or incorrect, my candidature for the applied
post is liable to be cancelled/rejected at any stage of recruitment.
3. Dy. Manager E3 16000-640-20800*
Date :
4. Sr.Engineer E2 13750-550-18300* Place:____________________ (Signature of the applicant)
‘The pay scales are due for revision retrospectively w.e.f 01.01.2007 GENERAL INSTRUCTIONS: 1. Application should be on a foolscap paper neatly typed or hand-written in CAPITAL
In addition to pay and Industrial DA, incumbents will be eligible for other benefits such as HRA or company assisted LETTERS and in the above format only. The application form can also be downloaded from our web site
accommodation, PF, Gratuity, Leave Travel Concession / Leave encashment, Group Insurance, Medical facilities, / www.Licmutual.com. 2 The envelope containing the application should be superscribed “Application tor the post-
Conveyance reimbursement/ Plant Performance Payment etc. LIC MF Relationship Manager “ for ________________ (Area Office) 3. Enclose self-attested copies of (i) SSC
PROCESSING FEE: A crossed demand draft for Rs.250/- for General and OBC candidates in favour of “Bharat certificate showing date of birth (ii) Degree/post graduate certlflcate/s and mark sheets (iii) Experience certificate/s
Heavy Electricals Ltd.”, Payable at Delhi should accompany the application. (Write Name, Serial No., Position, Grade (iv) A demand draft for Rs.100/-. 4. Furnishing false information or suppression of any factual information in the
& Discipline applied for on-the reverse of demand draft).No processing Fee is applicable for SC/ ST & Physically Application Form or the Certificate would be a disqualification and will render the candidate unfit for employment and
Challenged candidates his/her services would be terminated. 5. The Candidates by virtue of their mere participation in the selection process
MODEOFSELECTION: The mode of selection of candidates shall be personal interview. However, if the number of or even the subsequent selection do not get any indefeasible right to the appointment and the Company shall, at its
eligible applications received for a particular position in excess of 1:10 to the no. of vacancies, Written Test shall be discretion, cancel the Recruitment/ Selection of the selected candidates at any time. 6 Applications complete in all
conducted only for the purposes of short listing candidates in the ratio of 1:3 for being called for interview, on the basis respects together with the enclosures should be addressed to “The AGM, Recruitment Cell, LIC Mutual Fund AMC
of their Written Test marks. In the event of receiving good response of applications the maximum no. of candidates Ltd., 4th Floor. Industrial Assurance Bldg., Opp. Church gate Station, Mumtul 400 020” and must reach on
to be called for written test will be in the ratio of 1:20 to the no. of vacancies, or before 18th February 2009. Applications received after the due date for any reason whatsoever will be rejected.
GENERAL INSTRUCTIONS: (1) Candidates called for interview will be reimbursed for self, to and fro AC 2-tier rail fare 7. Applications should be sent only Registered/Speed post Applications sent through any other mode including hand
by mail / express train from their starting station or mailing address, whichever is near to the place of Interview on delivery/ courier service etc. will not be accepted. 8. No correspondence/enquiries regarding receipt/ non-receipt of
production of rail ticket. (2) Candidates presently employed with Govt. Deptts, PSUs and Autonomous Bodies must individual applications shall be entertained.
apply through proper channel or produce a “No Objection Certificate” at the time of interview. (3) Candidates should
be in sound health. On selection, their appointment will be subject to meeting the medical standards as per company www.bhelpem.com) duly filled in and completed in all respect along with the self attested recent passport size
policy. (4) Management reserves the right to restrict the number of candidates to be called for interview. (5) Incomplete Photograph pasted on the application and photo copies of all educational qualifications, date of birth, mark sheets,
applications or those in format other than the one prescribed in this advertisement will not be entertained. (6) Higher experience, caste /community certificate, attested by gazetted officer should be sent through speed post/ courier to
start for deserving candidates may be considered. Sr. Manager (HR), BHEL / Power Sector, Project Engineering Management, Human Resources Department,
HOW TO APPLY: Applications strictly in the prescribed format (can be downloaded from www.bhel.com or PPEI Building, Plot No.25 Sector: -16 A, NOIDA-201301 (UP), so as to reach latest by 15.02.2009. The envelope
should superscribe, Serial No, Position, Grade & Discipline applied for.
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 10
the normal verification of character and antecedents prior to his/her appointment. (ii) (a) A candidate found guilty of

ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION seeking support for his/her candidature by offering illegal gratification or applying pressure on any person connected
with the conduct of the recruitment process or found indulging in any type of malpractice in course of the selection
or otherwise, shall, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be disqualified not only for
ADVERTISEMENT NO. 09 OF 2008–09 (SHORT) the recruitment for which he/she is a candidate, but also may be debarred, either permanently or for a specified
period, from any recruitment or selection to be conducted by the Commission;
Recruitment of Assistant Engineer (Electrical) in Class-II (Group-B) (b) The provisions of the Orissa Conduct of Examination Act 1988 (Orissa Act-2 of 1988) are applicable to the
examination conducted by the Orissa Public Service Commission.
of Orissa Engineering Service under Department of Energy. (iii) Applications (both Short & Long) found to be incomplete in any respect are liable to rejection_without entertaining
any correspondence with the applicants on that score; (iv) Admission to Examination/viva voce will be provisional.
WEBSITE – http://opsc.nic.in If on verification at any stage before or after the examination/viva voce, it is found that a candidate does not fulfil
THE LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION 25th FEBRUARY 2009 by 5.00 P.M. all the eligibility conditions, his/her candidature will be liable to rejection. Decision of the Commission in regard to
eligibility or otherwise of candidate shall be final. (v) This advertisement should not be construed as binding on the
WARNING: Applications received incomplete in any respect are liable to be summarily rejected. No Government to make appointment; (vi) Concessions meant for S.C., S.T. & SEBC by Birth are admissible to the
correspondence on that score will be entertained. The Short application form should be folded Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Socially & Educationally Backward Classes of Orissa only; (vii) Candidates
only at appropriate places as indicated in the form itself. are required to take due care to annex with the applications, the copies of certificates and other documents as stated
under Para-10 and mention the total number of the annexed documents at the appropriate place of Annexure-I of the
Applications in the prescribed form (both Short & Long) are invited from the prospective candidates for recruitment Long application form; (viii) No one will be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of admission
to 24 (twenty-four) posts of Assistant Engineer (Electrical) (Examination Code-12, Post Code-108) in Class-II
issued by the Commission; (ix) All persons appointed under the Government of Orissa on or after 1st January, 2005
(Group-B) of Orissa Engineering Service under Department of Energy in the scale of pay of Rs.6,500-200-10,500
shall not be eligible for pension as defined under sub-rule(1) of Rule-3 of the Orissa Electrical Service (Pension)
with usual Dearness and other Allowances as may be sanctioned by the Government of Orissa from time to time.
Rules, 1992; but shall be covered by the defined Contribution Pension Scheme in accordance with the Orissa
The posts are temporary but likely to be made permanent.
Electrical Service (Pension) Amendment Rules, 2005; (x) Mere empanelment in the select list shall not confer any
2. VACANCY POSITION :
right for appointment unless the Government is satisfied after making such enquiry as may be deemed necessary
Category No. of Posts that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
10. MAIN JOB CHART :
(i) SEBC 03 (1 -Woman)
(i) The officer is responsible to Divisional Officer in all matters concerned with the efficient management and
(ii) Scheduled Tribe 13 (4 -Women) execution of work within his jurisdiction. (ii) Timely and careful field survey and investigation, preparation of plans
and estimates. Any mistake should be brought to the notice of the Divisional Officer. (iii) Prompt and efficient
(iii) Scheduled Caste 08 (3 -Woman)
execution of work according to the terms. (iv) Regular inspection of work to ensure their execution. (v) To ensure that
Total - 24 (8 -Women) the Sub-ordinate staff are performing their duties properly. (vi) The Officer must satisfy himself that the work has
actually been executed in accordance with the detailed measurements recorded. (vii) The Officer is responsible to
(a) In case of non-availability of eligible and suitable Women candidates belonging to the respective category, the
see that proper accounts of stores and tools and plants are maintained in accordance with the prescribed rules and
unfilled vacancies shall be filled up by eligible and suitable Male candidates of the same category.
procedure. (viii) The Officer is responsible for the correct assessment and prompt recovery of all Government
(b) In the event of non-availability of eligible and suitable Scheduled Tribe candidates, Scheduled Caste candidates
revenue and other dues under his jurisdiction. (ix) The Officer must report immediately any unusual, extra-ordinary
will not be considered and vice versa.
or peculiar occurrence, which takes place within his jurisdiction to his Divisional Officer and to any other authorities
(c) The number of vacancies to be filled up on the basis of this recruitment is subject to change by Government
as may be necessary. The duties indicated above are illustrative and no exhaustive.
without notice depending upon the exigencies of public service at the discretion of the Government.
11. CERTIFICATES TO BE ATTACHED : Candidates are required to submit along with their Long Applications, true
3. EDUCATIONAL QUALIFICATION : A candidate must (a) hold a Degree in Electrical Engineering from an Indian
copies of the following documents duly attested by a Gazetted Officer or Notary Public. The candidates are also
University or a Diploma in Electrical Engineering from an Indian Engineering College; or (b) be an Associated Member
required to mention on each document “submitted by me” and put their full signature on the same. They must not
of the Institution of Engineers Electrical (India), or (c) hold a degree or Diploma in Electrical Engineering from one of
attach to their applications the original certificates. Only those, who are called for the viva voce test will be required
the Universities or Electrical Engineering Colleges in the United Kingdom enumerated in the Appendix-I to this
to bring with them the original certificates, mark-sheets etc. of the attested copies for verification at the time of viva
advertisement or have passed one of the examinations mentioned therein.
voce test. If a candidate fails to furnish any of the original documents in respect of the attested copies submitted
4. AGE : (i) A candidate must be under 32 (thirty two) years and above 21 (twenty one) years of age on the 1st August,
with the application for verification on the date of interview before the interview starts, he/she shall not be allowed
2008 i.e. he/she must have been born not earlier than 2nd August, 1976, and not later than 1st August, 1987.
to appear at the interview.
The upper age-limit prescribed above will be relaxable:
(i) H.S.C. or equivalent certificate in support of declaration of age issued by the concerned Board/Council; (ii) P.U./
(a) Up to a maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to a Schedule Tribe(S.T.) or a Schedule Caste(S.C.)
P.P./Intermediate/+2 Examination Certificate issued by the concerned Board/Council; (iii) Degree/Diploma (Engineering-
or a Woman; (b) Up to a maximum of 3 (Three) years in the case of a candidate belonging to Socially and
Electrical) Certificate from recognised University issued by the University; .(iv) Mark-lists of all semesters/Annual
Educationally Backward Classes (S.E.B.C.), who is eligible to avail of reservation applicable to such candidate;
Examinations in support of Degree/Diploma (Engineering-Electrical) passed including fail marks, if any;
Provided that a candidate who comes under more than one category mentioned above, shall be eligible for only one
NOTE - Candidates who have not been awarded percentage of marks, but only “GRADE MARKS”, should, along with
age relaxation benefit, which shall be considered most beneficial to him/her.
their applications, produce the conversion certificate from the concerned University indicating the actual equivalent
SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.
percentage of marks and the conversion formula failing which, their applications are liable to be rejected. While filling
Date of birth entered in the High School Certificate or an equivalent Certificate issued by the concerned Board/
up the table under Sl.Nos.5 & 6 of column No.15 of the Long application form, the candidate has to mention details
Council will be accepted by the Commission. No other document relating to age like horoscope, affidavit, birth
of marks secured in each Semester/Annual examination leading to award of Diploma/Degree.
extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.
(v) Required Oriya Test pass certificate from Competent Authority, wherever applicable.. (vi) Candidates claiming to
5. METHOD OF SELECTION : (a)The selection of candidates for recruitment to the post shall be made on the basis
belong to S.C./S.T./S.E.B.C. category BY BIRTH are required to enclose with applications,the copies of the recent
of career assessment, written examination and Viva Voce Test. (b) The Commission will short-list the candidates to
relevant Caste/Tribe Certificates issued by the competent authority in the prescribed form. Candidates claiming to
be called for viva voce test to a reasonable number taking into consideration the marks secured in the written
be belonging to SEBC category must enclose certificate issued by the competent authority in the prescribed form
examination above the cutoff point to be fixed by the Commission together with the evaluation of their academic
within the last three years from the date of advertisement.
career. The broad outlines of the syllabi for the said examination are enclosed (Appendix-II).
The competent authorities are: - District Magistrate/Collector or Additional District Magistrate or Sub-divisional
6. PLACE OF EXAMINATION : The written examination will be held at Cuttack. It may also be held at Bhubaneswar/
Magistrate/Sub-Collectors or Executive Magistrates or Revenue Officers, not below the rank of Tahasildar/Additional
Balasore/Berhampur/Sambalpur depending on the number of candidates from the respective zone.
Tahasildar of Government of Orissa. (vii) If a candidate claims to possess qualification, equivalent to the prescribed
The candidates are to mention their choice of Examination Zone at appropriate place in the prescribed application
qualification, the rule/authority (with number and date) under which it is so treated, must be furnished with the
form (both Short & Long).
application form;
7. EXAMINATION FEE : A candidate is required to pay a non-refundable and non-adjustable fee of Rs.100/- (Rupees
12. HOW TO APPLY : (a) (i) Application Form : Candidates are required to apply to the Special Secretary to the
one hundred) only either in shape of deposit of the amount in the Government Treasury under the Head “0051-P.S.C.-
Commission in the prescribed Application Forms (both Short & Long) which, along with other particulars are obtainable
105-State P.S.C. Examination Fees”, or in the form of Crossed Indian Postal Order payable to the Secretary, Orissa
either in person from the Office of the Orissa Public Service Commission, 19, Dr. P.K. Parija Road, Cuttack-753001
Public Service Commission at General Post Office, Cuttack. Or Account Payee Bank Draft/Pay Order drawn in
from 11 A.M. to 1.30 P.M. and 2 P.M. to 4 P.M. on any working day on cash payment of Rs.30/- (Rupees thirty) only
favour of Secretary, Orissa Public Service Commission payable at any scheduled bank at Cuttack. Treasury
or by Registered Post on remittance of Rs.55/- (Rupees fifty-five) only by money-order. Full address of the
Challan with wrong mention of Head of Account or wrong mention of designation of the authority in the I.P.O./Bank
candidate, name of the post/service advertised and Advertisement Number must be specified in the money-order
Draft/Pay Order shall not be accepted. The original Treasury Challan/Postal Order/Bank Draft/Pay Order, as the
coupon in BOLD CAPITAL LETTERS. (ii) If Money-Order from any candidates for supply of prescribed Application
case may be, must be sent to the Commission along with the application. Candidates belonging to Scheduled
Forms is not received in the Office of the O.P.S.C. before 10 (Ten) days from the last date for receipt of applications,
Castes, Scheduled Tribes of Orissa only are exempted from payment of this fee. No fee exemption is, however,
the same shall not be accepted and accordingly no Application Form will be supplied to such candidates by
available to S.E.B.C. candidates. They are required to pay the full prescribed fee. Neither claim for refund of fee will
Registered Post. (iii) Candidates must follow instructions meticulously for filling up the Short Application Form as
be entertained nor the fee will be held in reserve for any other recruitment/purpose. Applications not accompanied by
enumerated in Brochure enclosed. (iv) Applications without fee, photograph and declaration not signed by the
the prescribed fee shall be summarily rejected.
candidates (also at all the places provided for signature both in short application form and long application form) will
8. OTHER ELIGIBILITY CONDITIONS :
be summarily rejected. Similarly, applications received late and from overaged /underaged candidates will also be
(a) (i) The candidate must be a citizen of India;
summarily rejected. (v) Candidates are required to keep the short application form in the envelope supplied by the
(ii) The candidate must be of (a) good moral character, and (b) sound health, good physique and active habits and
office after filling in the same. The candidates must take due care in handling and folding the short application form.
free from organic defects or bodily infirmity (except the Physically Handicapped);
The candidates are not required to affix postage stamp on this envelope. The Long application form along with the
(iii) The candidate should be able to speak, read and write Oriya and should have had Oriya as a language subject in
other documents and the envelope containing the Short application form should be kept in another envelope of bigger
the Middle English School standard or any equivalent examination, or has been declared to have passed a test in
size 30cm X 21cm. The closed envelope containing the application must be superscribed “Application for recruitment
Oriya language equivalent to the Middle English School Standard conducted by the School & Mass Education
to the post of Assistant Engineer (Electrical)” and “Advertisement Number”.
Department of Government of Orissa;
(b) (i) Last date for receipt of applications : Candidates are required to send their applications in prescribed form by
(iv) A person, who has more than one spouse living, will not be eligible for appointment unless the State Government
Registered Post/Speed Post/Courier Service to the Special Secretary, O.P.S.C., 19, Dr. P.K. Parija Road, Cuttack-
has exempted his/her case from operation of this limitation for any good and sufficient reasons;
753001 by the last date for receipt of applications. The Commission will not take any responsibility if the application
(v) Government servants, whether temporary or permanent, are eligible to apply provided that they possess the
is not received in time. The candidates may also submit their applications in closed covers in the office of Orissa
requisite qualification and are within the prescribed age-limit as provided under Para-3 & 4 of the Advertisement. They
Public Service Commission directly/personally on or before the last date of receipt of applications at the Counter.
must inform their respective Heads of Offices in writing regarding submission of their applications for this recruitment
The closed envelope containing the application must be superscribed “Application for recruitment to the post of
and obtain “No Objection Certificate”;
Assistant Engineer (Electrical)”. The candidates submitting their applications directly/personally at the Counter of
(vi) A candidate will not be eligible for consideration if, at any time, he/she has been debarred by any State Public
Orissa Public Service Commission will be given proper acknowledgement receipt.
Service Commission or by U.P.S.C. from appearing at any examination;
(vii) Only those candidates, who fulfil the requisite qualification and other conditions by the closing date of receipt (ii) Applications (both Short & Long) received after the closing date shall not be entertained. However, if an application
of application, will be considered eligible; is received by Registered Post/Speed Post/Courier Service after due date, it may be accepted provided the date of
(b) Every candidate selected for appointment shall be examined by the Medical Board. A candidate, who fails to posting marked on the body of the cover/envelope by the Postal Department/Courier Service indicate that it was
satisfy the Medical Board, shall not be appointed; posted at least seven days before the last date fixed for receipt of applications.
9. OTHER CONDITIONS : 13. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS : Immediately on receipt of Application Form of a candidate, the
(i) Candidates are required to submit along with the applications :- Acknowledgement Card submitted by him/her along with the Application Form, will be despatched by the Commission’s
(a) Affix one recent photograph in Black & White (undersigned & unattested) in column 14 of the Short Application Office to him/her. The mere fact that a candidate’s application has been acknowledged by the Commission, does not
Form. Three recent passport size photographs signed by the candidate on the front of the photographs, i.e. one mean that his/her candidature for the recruitment has been accepted by the Commission.
pasted on the right hand corner of the first page of the Long Application Form and other two stitched to the Long
14. FACILITATION COUNTER : In case of any guidance/information regarding application or candidature etc.,
Application Form. (b) The self-addressed Acknowledgement Card (Supplied by this office) mentioning particulars of
candidates may contact the O. P. S. C. Facilitation Counter over Telephone No.95671-2304141/2305611 & Extn.-112
present postal address, short application form number, Long application form number, Advertisement No. etc. and
& 126.
affixing of stamp Rs.6/-; (c) Certificates of character and conduct from :-
(i) The Principal/Proctor/Dean or Professor in charge of a Department of Teaching of the College or University in
CUTTACK SPECIAL SECRETARY
which he/she last studied; and (ii) Two Gazetted Officers or respectable persons (not being relations) who are well
DATE : 06.01. 2009
acquainted with him/her in private life and unconnected with his/her College or University career without prejudice to Continued on next page....
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 11
Orissa Public Service Commission ....Continuation of previous page THE ORISSA MINING CORPORATION LTD
APPENDIX–I (A GOVERNMENT OF ORISSA UNDERTAKING)
List of Engineering Degrees from Universities of the United Kingdom and examinations, which will be accepted by the
Government of Orissa as qualifying for appointment to the Orissa Service of Engineers. BHUBANESWAR- 751001
Engineering Degrees – SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR SC/ST/SEBC CANDIDATES
Oxford - B.A. with Honours in the Engineering science Final Honours School.
St. Andrews - B.Sc. in Engineering Following posts in diferent Field Units are to be filled up on regular basis as per following details.
Glasgow - B.Sc. in Engineering Sl. Post No. of Post Qualification Date of Walk-in-
Edinburgh - B.Sc. in Engineering
No. Interview
Dublin - B.A.I. (Ordinary or with Honours in Engineering)
Birmingham - B.Sc. in Electrical Engineering (Honours or ordinary Degree) 1. Executive Trainee (Mining) SEBC-1(W) Degree in Mining Engineering 11.02.2009.
Liverpool - B. Engineering in Electrical (Honours or ordinary Degree) SC-1 (W) with 2nd Class Mines Managers at 10.00 A.M
Leeds - B.Sc. in Electrical l Engineering (Honours or ordinary Degree) ST-2 Certificate of Competency
Sheffield - B. Engineering in Electrical Engineering (Honours degree or ordinary degree with a first Class in ST-1(W) under MMR- 1961
the final Examination)
Bristol - B.Sc. in Electrical Engineering.(Honours or ordinary Degree) 2. Executive Trainee(Geology) SEBC-1(W) 1st Class M.Sc. (Geology) or 12.02.2009
Victoria SC-1 Applied Geology at 10.00 A.M
University ST-1(W)
(Manchester) - B.Sc. with Honours in Electrical Engineering, (Honours Division in the final examination). SC-1
University
of Wales - B.Sc. in Electrical Engineering. 3. Medical Officer SC-1 MBBS. 13.02.2009
National University at 10.00 A.M
of Ireland - B.E. 1. Candidates will be appointed as Executive Trainee (Mining)/ Executive Trainee (Geology) for a
Queer’s University period of one year training on a consolidated pay. On satisfactory completion of training, they
Belfast - B.Sc. in Electrical Engineering. may be appointd as Asst. Manager (mining)/Asst.Manager (Geology) in E-1 grade in the pay
Note :- The above degrees will be accepted only if taken after three years’ study and the passing of the regular scale of Rs. 7300-200-10,500/- (under revision) and other allowances.
examination in the several University. The Rule requiring three years’ study will not, however, apply to Indians, who
having taken an Indian degree, which exempts them from part of the University course, have taken one of the above 2. Medical Officer shall be appointed in the pay scale of Rs. 7,300-200-10,500/- (under revision)
degrees in less than three years in accordance with the regulations of the University concerned. and other allowances.
2. A pass in Section A and B at the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India). GENERAL:
APPENDIX-II 1. Preference will be given to experienced candidates and those having higher qualification. In
Plan of Examination case of non-availability of eligible woman candidate(s)j of any particular community, candidature
1. The written examination will consist of two papers with 600 marks. Paper-I General Ability Test . of male candidate of that community will be considered.
2. Interested candidates may report at OMC House, Corporate Office, Bhubaneswar for “Walk-in-
Sl. General AbilityTest Pattern No. of Total Duration
No. Questions Marks Interview’ as per above details, along with their Bio-Data, copies of educational certificate and
marks sheets from HSC onwards, Caste Certificate, experience certificate, No Objection
(i) Basic Engineering Objective type/ 50 100 Certificate from their employees and one passport size photograph duly attested alongwith
Aptitude Multiple choice original certificates for verification.
(ii) General English Ditto 50 100 2.30 Hours 3. Fresh SC/ST candidates attending interviews will be reimbursed to & fro Train/Bus fare by
shortest route on producation of Ticket.
(iii) General Studies Ditto 50 100
4. OMC reserves the right to cancel the interview without assigning any reason.
Total 150 300 General Manager (P&A)
Paper-II Electrical Engineering – (Part ‘A’ & ‘B’) Mathematical modeling of physical systems. Block diagrams and signal flow graphs and their reduction. Time domain
and frequency domain analysis of linear dynamical system. Errors for different type of inputs and stability criteria for
Subject Pattern No. of Total Duration for both feedback systems. Stability analysis using Routh-Hurwitz array, Root locus, Nyquist plot and Bode plot. and the
Question Marks the parts together estimation of gain and phase margin.
Electrical Objective type/ 75 150 Basic concepts of compensator design, design of lead-lag compensators. Proportional, PI, PID controllers. State-
Engineering Part A Multiple Choice variable representation and analysis of control systems. Principles of discrete-control systems. Stability of sample
data system.
Electrical 2.30 Hours Non-linear control analysis: Describing Function Method, Phase Plane Analysis, Liapunov Method.
Engineering Part B Ditto 75 150 Control system components, electromechanical, hydraulic, pneumatic components.
Total 150 300 Paper-II-Part-B
Electrical Machines
Schedule to Appendix-II Principles of electromechanical energy conversion: Torque and emf in rotating machines.
Magnetic Circuits, Analysis and design of power transformers, construction and testing, equivalent circuits. Losses
Standard and syllabi and efficiency. regulation. auto-transformer, 3-phase transformer. Parallel operation.
2. The standard of papers in the Engineering subjects will be that of Engineering Degree Examination. D.C. Machines, Construction, excitation methods. circuit models, armature reaction and commutation. characteristics
3. There will be negative marking for wrong answers. and performance analysis of generators and motors, starting and speed control. Testing, losses and efficiency.
4. (i) All question papers will be set in English and the same should be answered in English only. (ii) The candidates are Synchronous Machines, construction, circuit model, operating characteristics and performance analysis. synchronous
not allowed to bring calculators or any other electronic devices to the examination hall/examination campus reactance, efficiency. Voltage regulation. Salient-pole machine, Parallel operation. Hunting.
for use. (iii) Mobile phones, pagers or any other communication devices are not allowed inside the premises of the Induction Machines. Construction and principle of operation, Characteristics and performance analysis, determination
Examination Centre and Office of the Commission. of circuit model, circle diagram, starting and speed control, cogging and crawling
Any infringement of these instructions shall entail disciplinary action including ban from future examination. Special machines- Stepper motors, brushless dc motors, permanent magnet motors single-phase motors.
Broad outline of Paper-I General Ability Test Power Electronics and Electric Drives
(i) Basic Engineering Aptitude (Broad Outline) Semiconductor power devices, thyristor, triac, GTO, MOSFET, IGBT–static characteristics and principles of operation,
1. Basic Electrical Engineering. triggering circuits, phase control rectifiers.
2. Basic Civil Engineering (Building Material) Bridge converters, fully-controlled and half-controlled. Principles of inverters, single-phase and 3-phase. Pulse width
3. General Drg., Building Drg. & M/C Drg. modulation. Sinusoidal modulation with uniform sampling. Switched mode power supplies.
4. Basic Electronics. Choppers and their application. Basic concepts of speed control of dc and ac motor drives applications of variable-
5. Applied thermodynamics. speed drives.
6. Principles of Management. Electrical Power Systems
7. Introduction to strength of Material/Mechanics of material. Types of power stations, Hydro, Thermal and Nuclear Stations. Pumped storage plants. Economics and operating
8. Engineering Mechanics (Static & dynamics) factors.
9. Computer Fundamentals. Steady-state performance of overhead transmission lines and cables, Ferranti effect, Types of Insulators, string
(ii) General English. The question paper in General English will be designed to test the candidate’s understanding of efficiency, corona, principles of active and reactive power transfer and distribution, per-unit quantities; bus admittance
English and workmanlike use of words. and impedance matrices, load flow; voltage control and power factor correction; economic operation; symmetrical
(iii) General Studies : The paper in General Studies will include knowledge of current events and of such matters as of components, analysis of symmetrical and unsymmetrical faults. Concept of system stability: swing curves and equal
everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The paper area criterion. Static VAR system. Basic concepts of HVDC transmission; FACTS.. Active power control: Speed
will also include questions on History of India and Geography of a nature which the candidates should be able to answer control of generators, tie-line control, frequency control, VAR control, Economic dispatch
without special study. Principles of overcurrent, differential and distance protection. Concept of solid state relays.
SYLLABUS Computer aided protection- Introduction; line, bus, generator, transformer protection;
Paper-II Operation of various types of Circuit breakers
Non-conventional Energy Sources and Energy Management
Electrical Engineering Introduction to the energy problem, difficulties with conventional energy sources. Wind-Energy: Basics of Wind
Part-A turbine aerodynamics; wind-energy conversion systems and their integration into electrical grid.
Electric Circuits: Theory and Applications Solar-Energy, Thermal conversion: photo-voltaic conversion. Wave-energy. Importance of Energy Management:
Circuit components. Average and Effective Values of Waveforms. Network graphs. KCL, KVL, Nodal analysis, Mesh Energy audit; energy economics : discount rate, payback period, internal rate of return, life cycle costing.
analysis, basic network theorems and applications. Transient analysis, RL, RC and RLC circuits, Sinusoidal steady Analog and Digital Electronics and Circuits
state analysis; series and parallel resonant circuits and applications. Coupled circuits and applications. Three phase Characteristics and equivalent circuits (large and small-signal) of Diode, BJT, JFET and MOSFET. Diode circuits,
circuits. Two-port networks. Driving point and transfer impedances. poles and zeros of network functions. Elements of clipping, clamping, rectifier, Biasing and bias stability. FET amplifiers, single and multi-stage, differential, operational,
networks synthesis, Filter-theory, design and applications. feedback and power. Analysis of amplifiers, frequency-response of amplifiers.
Signals & Systems OPAMP circuits. Filters, Sinusoidal oscillators, criterion for oscillation, single-transistor and OPAMP configurations,
Representation of continuous–time and discrete-time signals & systems, LTI systems, convolution, impulse response, Function generators and wave-shaping circuits. Power supplies.
time-domain analysis of LTI systems based on convolution and differential/difference equations. Boolean algebra, minimisation of Boolean functions, logic gates, digital IC families (DTL, TTL, ECL, MOS, CMOS).
Fourier transform, Laplace transform, Z-transform, Transfer function. Sampling and recovery of signals DFT, FFT Combinational circuits, arithmetic circuits, code converters, multiplexers and decoders. Sequential circuits, latches
Processing of analog signals through discrete-time systems. and flip-flops, counters and shift-registers. Comparators, timers, multivibrators. Sample and hold circuits, ADCs and
Electromagnetic Field Theory DACs. Semiconductor memories. Logic implementation using programmable devices.
Static Electric and Magnetic fields, Gauss’s Law and Amperes Law, Fields in dielectrics, conductors and magnetic Microprocessors and microcomputers
materials. Maxwell’s equations. Time varying Electromagnetic fields. Plane-Wave propagating in dielectric and conducting 8-bit microprocessor- Architecture, CPU, module design, memory interfacing, I/O, Peripheral controllers, Multiprocessing,
media. Wave guide propagation with dispersion, Transmission lines. Programming, Advanced microprocessors.
Radiation of Electromagnetic Waves, Short dipole, Long dipole and magnetic dipole antenna. Antenna arrays. Introduction to Microcontroller.
Electrical Engineering Materials Analog Communication
Electrical/electronic behaviour of materials, conductivity; free-electrons and band-theory; intrinsic and extrinsic Random variables, continuous, discrete, probability, probability functions. Statistical averages, probability models,
semiconductor, p-n junction; solar cells, super-conductivity. Dielectric behaviour of materials; polarization phenomena; Random signals and noise, white noise, noise equivalent bandwidth, signal transmission with noise, signal to noise
piezo-electric phenomena. Magnetic materials, Ferro and ferri magnetism.. Hall effect and its applications Photonic ratio. Linear CW modulation: Amplitude modulation, DSB, DSB-SC and SSB. Modulators and Demodulators, Phase and
materials: refractive index, absorption and emission of light, optical fibres, lasers and opto-electronic materials. Frequency modulation, PM & FM signals, narrowband FM, generation & detection of FM and PM, Deemphasis,
Electrical Measurements and Instrumentation Preemphasis. CW modulation system: Superhetrodyne receivers, AM receivers, communication receivers, FM
Error analysis, measurement of current, Voltage, Power, Power-factor and Energy. Indicating instruments. Measurement receivers, phase locked loop, SSB receiver, Signal to noise ratio calculation for AM and FM receivers
of resistance, inductance, Capacitance and frequency. Bridge measurements. Electronic measuring instruments. Digital Communication
Digital Voltmeter and frequency counter. Transducers and their applications to the measurement of non-electrical Pulse code modulation (PCM), differential pulse code modulation (DPCM), delta modulation (DM), Digital modulation
quantities like temperature, pressure, flow-rate displacement, acceleration, noise level etc. and demodulation schemes: amplitude, phase and frequency keying schemes (ASK, PSK, FSK). Error control coding:
Data acquisition systems. A/D and D/A converters. error detection and correction, linear block codes, convolution codes. Information measure and source coding. Data
Control Systems networks, 7-layer architecture
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 12
JOINT ENTRANCE EXAMINATION- 2009, ORISSA COLLECTORATE : GAJAPATI
FOR ADMISSION TO B.TECH.; MBBS; BDS; B.PHARM.; MCA;
AND MBA COURSES AND LATERAL ENTRY TO B.TECH AND B.PHARM. (S.W. SECTION)
COURSES IN GOVERNMENT AND PRIVATE COLLEGES
Date of Examination
Sale of Application from begins on
: Sunday, May 24, 2009
: February 20, 2009
ADVERTISEMENT
Last date of sale of application form : March 20, 2009 Applications in the prescribed forms are invited from the residents of Gajapati District for the
Last date of receipt of completed application form : March 23, 2009 Selection/recruitment in the post of SEO/LSEO in the W&CD Department, Orissa managed Blocks of
The Joint Entrance Examination for the year 2009-2010, Orissa be held on Sunday, May 24, 2009 at Gajapati District.
selected centres for admission to the first year Degree courses in Engineering/ Technology, MBBS/ 1. No. of vacancies likely to be filled up - 4 (Four)
BDS, Pharmacy, MCA, MBA and to the Lateral Entry of State candidates to third semester of degree a)S.C-1 b) UR-3 Total =4
courses in Engineering/Technology and Pharmacy. 2. The vacant posts are purely temporary on contractual basis with consolidated pay Rs. 4750/
ELIGIBILITY - per month and can be terminated at any time without assigning any reason thereof.
(A) For admission to First Year Bachlor programme in 3) Eligibility : (i) He/She must be a citizen of India (ii) He/She must be native of Gajapati District (iii)
(i) Engineering/Technology: Pass or appearing in 10+2 examination of CHSE, Orissa or equivalent He/She must be under 32 years and over 21 years of age on the 1st day of August 2008
with Physics, Mathematics and one from Chemistry/Computer Science/Biology/Biotechnology provided that the maximum upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of candidates
or pass in 10+3 diploma course in engineering including those having less than 60% marks in belonging to the S.Cs and S.Ts by 10 years in case of physical Handicapped person and by
aggregate from SCTE & T, Orissa or equivalent. 5 years in case of women candidates 3 year in case of SEBC candidates and shall be
(ii) Pharmacy: Pass or appearing in 10+2 examination of CHSE, Orissa or equivalent with Physics relaxable to Ex-Servicemen as per Orissa Ex-Servicemen Rule 1989 (iv) He/She must be
and Chemistry and one from Mathematics/Biotechnology/computer Science/Biology or pass in good character and shall furnish the copy of character/conduct certificate granted by the
10+3 diploma course in Pharmacy including those having less than 60% marks in aggregate Head of the Institution in which He/She last studies, (v) He/She must be able to speak read
from SCTE &T, Orissa or equivalent. and write Oriya and must have passed the H.S.C Examination or equivalent Oriya as principal
(iii) MBBS/BDS: Pass or appearing in 10+2 examination of CHSE, Orissa or equivalent with Physics, subject or passed Oriya text equivalent to M.E School standard conducted by the Education
Chemistry and Biology with at least 50% marks in aggregate in these subjects taken together Department of Government of Orissa, (vii) He/She must have registered his/her name in the
(40% for SC/ST) with age between 17 and 25 years as on 31.12.2009 (relaxable upto 3 years local Employment Exchange of Gajapati District and the registration must be valid up to the
for SC/ST candidates). date of applications, (viii) The candidates must be a Graduate with B.A/B.Sc/B.Com from any
(B) For admission to First Year Masters programme in recognized University (ix) He/She shall be selected on the basis of percentage of Marks
(i) Computer Application (MCA): Pass or appearing in 2009 three years Bachelor’s Degree secured in HSC or equivalent examination, Higher Secondary or equivalent examination and
examination in any discipline with pass in Mathematics at 10+2 level. the Degree Examination (x) Application must be accompanied with a Bank Draft of Rs. 50/-
(ii) Business Administration (MBA): Pass or appearing in 2009 three years Bachelor’s Degree drawn in favour of DSWO, Gajapati payable at SBI, Parlakhemundi. Applicants of SC/ST
examination in any discipline from a UGC recognized University. category are exempted from the fee subject to submission of relevant documentary evidence
(C) For admission to Second Year Engineering/Technology and Pharmacy under Lateral (caste certificate) duly issued by the competent authority.
Entry 4. Documents to be enclosed with the application
Pass or appearing in 3 years diploma course in Engineering and Pharmacy with a minimum 60% The application form should be filled in by the candidate in his/her own handwriting and the
marks in aggregate from SCTE & VT, Orissa or equivalent. following documents should be firmly enclosed with the application otherwise the same will
(D) For admission to Second Year Engineering/Technology under Lateral Entry be reject. Attested Xerox copies of (a) Academic qualification certificate (b) Mark sheet of
Pass or appearing in 2009, for the Bachlor’s Degree examination of three years duragion in Examinations (c) Recent (of current year) caste certificate from the competent authority in
Science from any University of Orissa or equivalent recognised by UGC and have passed with case of SC/ST/SEBC from Tahasildar/Sub-Collector /ADM/Collector. (d) Certificate in support
a minimum of 60% marks in aggregate (First Division) with Mathematics at +3 level. of physically Handicapped/Ex-Servicemen/ Sportsmen duly granted by the competent authority
(E) For admission to Second Year Pharmacy under Lateral Entry (e) Employment Registration card having validity (f) Character certificate of Head of the
Pass or appearing in 2009, for the Bachlor’s Degree examination of three years duration in institution last studies, (g) Xerox copy of recently acquired residential certificate of Gajapati
Science from any University of Orissa or equivalent recognised by UGC and have passed with District for issued for service purpose by Tahasildars of Gajapati District, (h) One recent
a minimum of 60% marks in aggregate (First Division) with Biology at +3 level. passport size photograph duly attested by Gazetted Officer (i) self addressed envelop
The ratio of distribution of seats under lateral entry for Diploma: B.Sc. is 80:20. affixing requisite postal stamps.
Note: Candidates are to produce their complete result alongwith original marksheet of 5. The application completed in all respects should be sent to the District Social Welfare Officer,
qualifying examination at the time of counselling for admission. Gajapati so as to reach on or before 16.02.2009.
RESERVATION 6. The candidate shall be selected on the basis of percentage of marks secured in the HSC or
The percentage of seats to be reserved for different categories is subject to change and the equivalent Examination. Higher Secondary or equivalent examination and in the Degree
decision of the State Government as on the date of admission will be applicable. Examination. For instance, the total marks of a candidate who has secured 65% in HSC Exam.
OUTSIDE STATE CANDIDATE 52% in Higher Secondary Exam and 43% in Degree Exam will be 150. A merit list of the
Outside State candidates are not eligible for admission in Govt. Colleges but they are eligible for candidates shall be prepared on the basis of total marks.
admission to Private Colleges except private Medical Colleges in MBBS courses. 7. The undersigned reserve the right for rejection of application (any or all) and cancellation of
HOW TO GET APPLICATION FORM advertisement without assigning any reason thereof.
Sd/- Collector, Gajapati
On payment of Rs. 520/- (including Rs.20/- as service charges) from the following branches of
Syndicate Bank/State Bank of India/Post offices. APPLICATION FORM FOR THE POST OF SOCIAL EDUCATION ORGANISER /
SYNDICATE BANK LADY SOCIAL EDUCATION ORGANISER ON CONTRACTUAL BASIS IN
Angul, Ainthapali, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur, Bhadrak, Bhubaneswar (IRC, Kalpana GAJAPATI DISTRICT
Square, Nayapalli, Utkal University Campus, Vanivihar, DDC), Chandikhol, Cuttack (Choudhury Bazar, 1. Name of the applicant :-
B.K. Road), Jagatsinghpur, Jajpur Road, Jharsuguda, Jeypore, Kavisuryanagar, Kendrapada, Keonjhar,
2. Name of Father/Guardian :- Affix recent
paradeep, Puri, Roukela, Salipur, Sambalpur, Asanslo, Bhilai, Balashpur, Bokaro, Burdwan, Dhanbad,
3. Date of Birth :- passport size
Durgapur, Deopgahar, Hazaribag, Gaya, Guwahati, Hyderabad (Khairatabad), Jamshedpur, Kharagpur
photograph duly
Kolkata (Dharamtalla, Gariahat, Barabazar, Rasbehari Avenue, Salt Lake), New Delhi (Transport 4. District Domicile :-
attested by Gazetted
Bhawan), Patna, Raipur, Ranchi, Vishakpatnam (main). Nayapalli Branch, Bhunaneswar will act as 5. Sex :- Officer
controlling Branch.
6. Please mention if ST/SC/SEBC :-
STATE BANK OF INDIA
Angul, Aska, Athagarh, Balangir, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur (Main), Bhadrak, 7. Marital Status :-
Bhanjanagar, Bhawanipatna, Bhubaneswar (Main Branch, OUAT Campurs, Laxmisagar), Boudh, 8. Present contact address :-
Chatrapur, Cuttack (Main Branch, Link Road), Deogarh, Dhenkanal, Jagatsinghpur, Jajpur Town, 9. Educational qualification Higher School onwards,
Jaleswar, Jeypore, Jharsuguda, Kendrapara, Keonjhar, Khurda, Malkangiri, Nawarangpur, Nawapara, Please list your qualification :-
Nayagarh, parlakhemundi, Phulbani, Puri, Rairangpur, Rayagada, Rourkela (Main, Uditnager), Sambalpur
(main), Sonepur, Sundargarh, Talcher, SBI main branch, Bhubaneswar will act as controlling Branch. Degree Institution Year Marks
POST OFFICES Board & Full Mark %
Angul (HO), Balasore (HO), Bhadrak (HO), Balangir (HO), Bhubaneswar (GPO) Bhubaneswar (BJB Location Mark Secured
Nagar), Berhampur (GM)(HO), Cuttack (GPO), Cuttack (College squre Mukhya Dakaghar), Jagatsingpur Matriculate
(HO), Jajpur (HO), Koraput (HO), Nayagarh (HO), Puri (HO), Rayagada (HO),
Rourkela(HO),Sundergarh(HO), Sambalpur (HO), Nimapara (Mukhya Dak Ghar). Candidates can +2(Arts/Science/Commerce)
also apply for Application Form by post on payment of A/C payee Demand Draft for Rs. 500/- drawn
+3(Arts/Science/Commerce)
in favour of JEE-2009 on any nationalized bank Payable at Bhubaneswar along with a stamped (Rs.
75/-) 30cm x 25 cm Size cloth lined self addressed envelope from the Office of the Cahirman, JEE- I do hereby declare that the information given by me in the foregoing paras of this application best
2009. Old question papers of JEE-2007 and JEE-2008 for RS10/- per booklet will be on sale from the of my knowledge and belief.
following branches of Syndicate Bank only subject to availability: Angul, Balasore, Baripada,
Date :
Berhampur, Bhubaneswar (Kalpana Square, Nayapalli, Vanivihar), Cuttack (Choudhury Bazar),
Place : Signature of the Applicant
Rourkela, Sambalpur and all branches of State Bank of India as mentioned above.
Note : 1) One recent passport size attested photograph to be affixed in the application. 2) The
HOW TO SEND APPLICATION FORM
following attested documents are to be attached along with the application (a) Residential Certificate
The completed application from is to be submitted to the Banks/Post Offices from which it is
recently issued by Tahasildar for Service purpose, (b) Attested photocopies of all Mark sheets /
purchased or be sent by registred/speed post/registered courier service to the address given
certificates in proof of the claim made by the candidate relating to his qualification (c) Recent caste
below.
certificate in case of SC/ST/SEBC from competent authority (d) Employment Registration card
CONTACT ADDRESS: Chairman, JEE-2009, Orissa; JEE Complex,
having validity (e) One self Addressed envelope affixing requisite postal stamp, (f) Character
Gandamunda, Po: Khandagiri, Bhubaneswar-751030
certificate from the Head of the Institution last studied (g) Bank draft of Rs. 50/- (Rupees fifty) only
CHAIRMAN, JEE-2009, Orissa (h) Any other certificate/documents as required in the advertisement.
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 13
ORISSA STAFF SELECTION COMMISSION, BHUBANESWAR DISTRICT WATER AND SANITATION MISSION, KORAPUT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Application in following format with detailed bio-data and recent passport size photographs from civil Engineering
No. IIE-60/2008-335/OSSC.Dt.29.1.2009 diploma holders who have scored minimum 60% marks in Diploma examination for engagement as Asst Project.
Availablity of application forms w.e.f. 3.2.2009. Last date of receipt of application Coordinator (TSC) for 3 (three) numbers supported by UNICEF i.e one each at Koraput, Jeypore and Laxmipur with
remuneration of Rs.5000/ - per month alongwith Travel Allowance Rs.3000/-per month (maximum). The engagement
forms 5.3.2009
is temporary, contractual and fixed to the RWS & S sub-division area of operation only initially for period of one
(SPECIAL RECRUITMENT DRIVE) year, which may be renewed subsequently on the basis of performance and funds flow from UNICEF. Preference
shall be given to, experienced, local candidates with good communication skill and computer knowledge. The
Applications are invited in prescribed form from eligible candidates for recruitment to the post of Industries
selected candidate shall have to stay at Jeypore, Laxmipur and Koraput and extensively tour with their own motor
Promotion Officer under the Directorate of Industries, Orissa on contractual basis with the consolidated remuneration
cycle to Promote Individual house hold Latrines, Anganwadi and School toilets with water supply and to ^prepare
of Rs.4,750/- per month so as to reach the Commission by 5.3.2009.
PWS schemes alongwith IEC & HRD activities in the blocks under the RWS&S sub-division jurisdiction. They will
2. Vacancy Position
assist Assistant Engineer, Junior Engineer, RWS&S and Project Coordinator, DWSM and closely monitor and
Category Men Women Total coordinate the TSC activities under the DWSM, Koraput alongwith report UNICEF monthly on their activity. An
SC 04 03 07 agreement at the time of joining will be executed by the applicant and DWSM, Koraput that he/she shall not claim
for regular appointment in future & not take shelter of law, Performance of posting place will be given to the
ST 10 04 14
candidate, who has scored highest mark i.e career marking, interview on communication skills and computer
SEBC 06 03 09 knowledge which is purely on merit basis.
Total 30 Applications form alongwith copy of HSC certificate, diploma certificate and mark sheet and experience certificate
if any is to be sent to the Member Secretary, District Water and Sanitation Mission, Koraput- C-ll/2, DNK Officers
Reservation for special category (Ex-Servicemen. Physically Handicapped/Sports person) will
Quarters, in front of Chandan Pokhori, Po/Dist- Koraput. Pin-764020, through Registered post/ Speed post by
be made as per relevant Rules. The category-wise reservations are subject to change as per Rules of reservation
date- 15.02.2009. Application received after due date shall not be considered. The authority reserves the right to
policy as would be prevalent at the time of short-listing/publication of result. The number of vacancies is also
reject any / all applications without assigning any reason.
subject to change.
If further any information is required, you may contact this office Phone-06852-252869/E-mail ID-
3. Special consideration: The appointment is valid upto the end of February of the year in which post is created
dwsmkrp@sancharnet.in
and renewal of the contractual appointment can be considered only if the continuance of the post is extended
subject to satisfactory performance. Member Secretary, Collector-Cum-Chairman
4. Educational qualification: Degree in Engineering or Diploma from Polytechnics or Engineering School of DWSC, Koraput DWSC, Koraput
Orissa or equivalent thereto.
5. Age limit: The candidate shall not be less than 21 years as on 1.1.2009 and more than 32 years of age as on APPLICATION FOR ENGAGEMENT OF ASSISTANT PROJECT
1.1.2008. The upper age limit is relaxable by 5 years in case’of SC/ST and women candidates, 3 years in case of COORDINATOR (JUNIOR ENGINEER CIVIL) UNDER DISTRICT WATER AND
SEBC candidates, 10 years for physical handicapped candidates and the period of entire admissible service SANITATION MISSION, KORAPUT
rendered as per rules in case of Ex-Servicemen. Only one type of relaxation in age is permissible. 1. Full Name of the Applicant : Affix recent colour
6. Eligibility: A candidate must be a citizen of India, of good moral character, sound health, good physique and 2. Name of the post Applied for :
free from organic defect or bodily infirmity (not applicable in case of physically handicapped candidates), must not passport size
3. Date of birth : photographs duly
have more than one spouse living and should have passed (As per the Matriculation Certificate)
- Middle School Examination with Oriya as a language subject or 4. Age as on the date of advertisement
attested by
- HSC/equivalent examination with Oriya as medium of examination in non-language subject or 5. Present Address Gazetted Officer
-passed in Oriya as language subject in the final examination of Class-VII and above or 6. Permanent Address with seal
-a test in Oriya in ME School standard conducted by the Education Deptt. of the State Govt. must not have been 7. Father’s / Husband’s Name
debarred from appearing in any other competitive examination or holding Govt. service as ordered by the 8. Qualification
competent authority. (Attested copy of certificates &
7. Place & date of written examination: The date/time/venue of the examination will be intimated to the eligible Mark sheet to be enclosed)
candidates in due course. The preliminary examination will be tentatively held during the month of April, 2009.
8. Application form: Candidates should apply in the prescribed OMR application form available in all Collectorates/ Name of the Name of the Year of Division % of Marks
Office of the ADM, Bhubaneswar, Rourkela and Sub-Collectorate at Berhampur and Jeypore on payment of Rs. Institution Examination Passing
30/- (Rupees thirty) only in shape of Treasury Chalan under Head of Account “0051-PSC-104-UPSC/SSC
Examination Fees-0047-Fees collected for conducting examination-02041 -Examination fees”. The treasury
chalan in original shall be submitted by the candidate at any of the above offices to obtain application form. 9. Experience :
9. Examination fee: Candidates other than ST/SC are required to deposit Rs. 75/- (Rupees seventy five) only (Attested copy of Certificate to be enclosed)
through Treasury Chalan under the Head of Account mentioned at para-8 above The ST/SC candidates are Date :
exempted from payment of examination fee. The fee deposited is neither refundable nor adjustable. Place : Full Signature of the applicant
10. Documents to be attached: Candidates are required to send the following documents along with the application Declaration
form: I do hereby declare that all the above information are true to the best of my knowledge and belief.
(a) Treasury Chalan in original in support of remittance of examination fee of Rs. 75/- (Rupees seventy five) Full Signature of the applicant
only (except SC/ST candidates);
(b) One recent colour photograph (3.5 x 4.5Cm size) without any writing should be pasted on the application form
at the space provided for. Another photograph duly attested by a Gazetted Officer should also be enclosed; ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF M.PH.W. ON
c) Postage stamp worth Rs. 6/- and Rs.5/- respectively to be affixed on the acknowledgement card and window
envelope supplied with the application form. The candidate is required to write his/her mailing address on the CONTRACTUAL BASIS UNDER NVDCP OF II & FAMILY
acknowledgement card only. No address should be written on the window envelope.
(d) Self attested copies of certificates from HSC to Diploma/Degree in Engineering, as the case may be
WELFARE DEPARTMENT / C.D.M.O. KORAPUT
(e) Self attested copy of caste certificate issued by competent authority in support of caste (SC/ST/SEBC). Applications are invited from the eligible candidates in the prescribed format given below for selection to the post
(f) In case of Ex-Servicemen, an attested copy of identity card issued by competent authority and the of M.PH.W. (Male) on contractual basis under NVDCP in the Koraput District.
document indicating the period of service rendered in Armed forces. Sl.No. Category of Post No. of Posts Consolidated Salary Qualification
(g) In case of Sports persons, attested copy of identity card issued by Director of Sports & Youth Services;
(h) In case of Physically Handicapped, attested copy of the identity card issued by competent authority. 1. MPHW (Male) Total-43, Rs.6000/- per month 1. HSC of above/ Minimum
11. Post code: The post code for industries Promotion Officer is 14 which should be written at column-8 of the UR-15, SEBC-12 10th pass
Application form. The abbreviated form of the post is IPO ST-07, SC-06,PH-02 2. Preference will be given to the
12. Plan & pattern of Examination Ex-Serviceman-01 local candidate of block/district
The process of recruitment consists of the following 3 phases: General conditions for the contractual engagement for the post of MPHW (Male).
i) Preliminary Written Examination (Qualifying nature) . - 100 marks 1.Candidate of the concerned block/district will be given preference. 2.The engagement is purely temporary and
ii) Main Written Examination - 300 marks
may be terminated at any time with out assigning any reason thereof. 3. The selected candidates will have to
iii) Viva-voce Test - 30 marks
submit an undertaking to the effect that they will not claim Govt. Post/Regular appointment in future. 4.The
i) Preliminary Examination
The preliminary examination will comprise 100 questions with 100 marks of one-hour duration in one sitting on application with all required documents should be reached in the Office of the Chief District Medical Officer,
General Awarness in OMR response sheet. The questions will be of objective type with multiple choice of answers KORAPUT on or before 15th February 09 by Registered post/ Speed post only. 5.Age limit : The candidate shall
and will cover subjects like General Science, Current events, Geography, Economic, Planning & Development, not be less than 18 years and not more than 32 years of age & the age will be relaxable 5 years in case if SC &
Indian polity, basic knowledge in Engineering, Arithmetic (HSC standard), problem solving and test of reasoning. ST. 3 years of age incase of SEBC candidates. 6.Name of the post applied for should be written in capital top of
The preliminary written examination is only qualifying nature and the marks secured in the examination will not be the envelope. 7. The vacancy will be filled up observing 80 point roster ORV act.
counted towards final selection. For each wrong answer 1/2 mark will be deducted from the marks secured. There Documents to be submitting alongwith Application form:
shall be no deducation or not attempting any question. 1.Attested Xerox copy of HSC certificate or equivalent. 2. Attested copy of Passport size one recent Photograph.
i) Main written Examination 3.Attested Xerox copy of residence/nativity certificate. 4. An envelope of size 24 x 10 cm with postage stamp
Candidates in the ratio of 20 times of the number of vacancies of each category will be shortlisted to appear in the value of Rs. 10/- (Ten only) with self addressed. 5. Attested Xerox copy of caste certificate in case of SC or ST
Main Written Examination on the basis of marks secured in the preliminary written examination. The subjects, candidates.
pattern of questions, marks and duration of main written examination shall be as follows.
Chief District Medical Officer, KORAPUT
a) General English (Grammer, Composition, Comprehension, Precis, Essay) - 50 marks -1 hour
b) Oriya Language (Grammer, Essay/Letter,Comprehension, Retranslation) - 50 marks -1 hour APPLICATION FORM Affix recent
c) Technical Subject (in OMR answer sheet) - 200 marks - 2 hours (1) Name of the post applied for (2) Name of the candidate in full in Block Letter) (3) Father’s passport size
The questions in the Technical subject will cover basic knowledge in Engineering and entrepreneurship management name (4) Permanent Address (5) Present Address (6) Date of Birth photograph
concept prescribed for 1 st and 2nd Semester course under BPUT for Degree/Diploma Engineers such as (7) Qualification:
Mathematics,Physics, Chemistry, Mechanics, Basic Electronics, Basic Electrical Engineering, Thermodynamics &
Examination Board Year of Division Total Marks %
Engineering drawing.
iii) Viva-Voce test-30 marks Passed University Passing Marks Secured
Candidates three times the number of vacancies in each category will be called for viva-voce test.
13. Select list: The Select list shall be prepared on the basis of the total marks secured by the candidates in the
Main Written Examination and Viva-voice in each category.
14. Important Note: Candidates are required to apply in the prescribed OMR (Optical Mark Reader) application 8. Employment registration No. Name of the Employment Exchange.
Form only. No form other than the original OMR form will be acceptable. The candidates should follow the
instructions contained in the OMR application form carefully before filling in the form. Applications complete in all
DECLARATION
respect should reach: The Secretary, Orissa Staff Selection Commission, Unit-V, Bhubaneswar-751054 by post or I do hereby declare that all the information and facts indicated above are ture to the best of my knowledge and
put in the box kept in the Commission’s office by 5.3.2009. Incomplete applications, applications without signature belief.
in running letter and applications received late will be rejected. The Commission shall not be held responsible for Place:
postal delay. This advertisement is also available in the advertisement page of the website; http://www.orissa.gov.in Date: Signature of the Candidate.
Secretary Chief District Medical Officer, Koraput
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 14
bêaù^gße, 07-13 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 07-13 Feb. 2009 15
gòùÌûù\ýûMú aòKûg _âZòÂû^, IWÿògû, bêaù^gße gòùÌûù\ýûMú aòKûg _âZòÂû^, IWÿògû, bêaù^gße ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION
123, ùiKÖe-G, ùRû^þ-G, cù•gße AŠÁò@
â ûfþ 123, ùiKÖe-G, ùRû^þ-G, cù•gße AŠÁò@
â ûfþ CUTTACK
AùÁUþ, bêaù^gße- 751010 AùÁUþ, bêaù^gße- 751010 This is for information of the candidates that it has been decided
by the Commissiion to hold the Written Examination for Recruitment
aòmû_^ aòmû_^ to the posts of Inspector of Motor Vehicle/Additional Regional
‘gqò ijûdòKû’ Zûfòc _ûAñ @ûùa\^ _Zâ Transport Officer (Enforcement) in class-II (Group-B) of Orissa
‘gqò ijûdòKû’ Zûfòc _ûAñ @ûùa\^ _Zâ Transport Engineering Service under Commerce and Transport
còg^ ‘gqò’ , aýaiûd aòKûg ùiaû _â\û^KûeòYú (aò.Wò.Giþ._ò)cû^u _ûAñ còg^ ‘gqò’ , aýaiûd aòKûg ùiaû _â\û^ KûeòYú (aò.Wò.Giþ._ò)cû^u (Transport) Department pursuant to Advertisement No. 05 of 2008-
gqò ijûdòKû Zûfòcþ _eòPûk^û \ûdòZß gòùÌûù\ýûMú aòKûg _âZòÂû^, IWÿògû, _ûAñ gqò ijûdòKû Zûfòcþ _eòPûk^û \ûdòZß gòùÌûù\ýûMú aòKûg _âZòÂû^, IWÿògû, 09 on 01.03.2009 at Bhubanananda Orissa School of Engineering,
bêaù^gßeuê _â\û^ KeòQ«ò ö bêaù^gßeuê _â\û^ KeòQ«ò ö Zobra, Cuttack.
còg^þ ‘gqò’ IWÿògû ieKûeu ,GK _âcêL Kû~ðýKâc ö Êdõ ijûdòKû ùMûÂú còg^þ ‘gqò’ IWÿògû ieKûeu ,GK _âcêL Kû~ðýKâc ö ÊdõijûdòKû ùMûÂú 1st sitting 10.00 A.M. to 1.00 P.M. General Studies
cû¤cùe ^ûeú igqòKeY Gjûe flý ö iõ_âZò còg^þ ‘gqò’ Zò^ò fleê D¡ßð (Paper-I)
cû¤cùe ^ûeú igqòKeY Gjûe flý ö iõ_âZò còg^þ ‘gqò’ Zò^ò fleê D¡ßð
2nd sitting 2.00 P.M. to 5.00 P.M. Automobile Engineering
Êdõ ijûdòKû ùMûÂúuê ù^A IWÿògûùe Kû~ðýeZ ö Êdõ ijûdòKû ùMûÂúuê ù^A IWÿògûùe Kû~ðýeZ ö (Paper-II)
aòbò^Ü Êdõ ijûdòKû \ke Ée ^òeì_Y Keò ijûdòKûcû^u Reò@ûùe Gjò aòbò^Ü Êdõ ijûdòKû \ke Ée ^òeì_Y Keò ijûdòKûcû^u Reò@ûùe Gjò Admission Certificates to the concerned eligible candidates
\kcû^uê ^òRÊ bûùa @ûZà ^ò~êqò ù~ûMûA C^ÜZò _[ùe @ûùMA ù^aû còg^þ \kcû^uê ^òRÊ bûùa @ûZà ^ò~êqò ù~ûMûA C^ÜZò _[ùe @ûùMA ù^aû còg^þ will be sent in due course. The candidate who does not receive
gqòe CùŸgý ö gqòe CùŸgý ö the same by 25.02.2009 may contact the undersigned on
iõ_éq ijûdòKûcûù^ còg^þ ‘gqò’e ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^ \ßûeû PòjÜU ùjùa iõ_éq ijûdòKûcûù^ còg^þ ‘gqò’e ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^ \ßûeû PòjÜU ùjùa 26.02.2009 & 27.02.2009 during 10.00 A.M. to 5.00 P.M. to obtain
Gaõ Zûfòcþ _ûAùa ö Gjò Zûfòc _âû¯ _âû[ôð^úcûù^ ùicû^ue Zûfòcþ ùgh the Duplicate Admission Certificate. The candidates may visit
Gaõ Zûfòcþ _ûAùa ö Gjò Zûfòc _âû¯ _âû[ðúcûù^ ùicû^ue Zûfòcþ ùgh Website of the Commission at http://opsc.nic.in.
ùjaû_ùe Êdõ ijûdòKû ùMûÂú I cjûiõNKê ^òŸòðÁ ùiaû cìfýùe ùiaû ùjaû_ùe ÊdõijûdòKû ùMûÂú I cjûiõNKê ^òŸòðÁ ùiaû cìfýùe ùiaû Special Secretary
ù~ûMûAù\ùa ö @]ôKûõg Zûfòcþ Lyð còg^þ \ßûeû aj^ Keû~òa ö ^ò¡ðûeòZ ù~ûMûAù\ùa ö @]ôKûõg Zûfòcþ Lyð còg^þ \ßûeû aj^ Keû~òa ö ^ò¡ðûeòZ
Zûfòcþ _âû¯ ijûdòKûcûù^ Êdõ ijûdK ùMûÂú I cjûiõNMêWÿòKe RúaòKû ^òaðûj Zûfòcþ _âû¯ ijûdòKûcûù^ Êdõ ijûdK ùMûÂú I cjûiõNMêWÿòKe RúaòKû ^òaðûj
_ûAñ ù~ûûR^û c¤ Keò_ûeòùa ö _ûAñ ù~ûûR^û c¤ Keò_ûeòùa ö
Coal India Limited
KkûjûŠò (baû^ú_ûUYû), ù\aMWÿ Gaõ SûeiêMêWÿû Ròfäûùe _â[c[e _ûAñ (A Govt. of India Enterprise)
cdìeb¬ (aûeò_\û), ùK¦âû_Wÿû Gaõ RMZþiòõj_êe Ròfäûùe _â[c[e Coal India Limited, a Schedule-A Navratna Public Sector
Cq _âKÌ Kû~ðýKûeú KeûAaû ^òcù« còg^ ‘gqò’ ^ò¿•ò ù^AQò, ù~ùjZê Cq _ûAñ Cq _âKÌ Kû~ðýKûeú KeûAaû ^òcù« còg^ ‘gqò’ ^ò¿•ò ù^AQò, ù~ùjZê Undertaking- the single largest coal producing company in the
Ròfäûùe @]ôK iõLýûùe Êdõ ijûdK ùMûÂú ejòQ«ò ö Cq Ròfäûe iõ_éq Cq Ròfäûùe @]ôK iõLýûùe Êdõ ijûdK ùMûÂú ejòQ«ò ö Cq Ròfäûe iõ_éq world having more than 4.15 lakhs employees with corporate
ijûdòKûcû^uê ^ò¡ðûeY Keòaû I Zûfòc ù\aû ^òcù« gòùÌûù\ýûMú aòKûg ijûdòKûcû^uê ^ò¡ðûeY Keòaû I Zûfòc ù\aû ^òcù« gòùÌûù\ýûMú aòKûg Hqrs. at Kolkata, invites applications from Indian Nationals for
_âZòÂû^ IWÿògû, bêaù^geKê PòjÜU Keû~ûAQò ö ^ò~êqò còg^ IWÿògû Gjò Zûfòc _âZòÂû^ IWÿògû, bêaù^geKê PòjÜU Keû~ûAQò ö ^ò~êqò còg^ IWÿògû Gjò ZûfòcK appointment to the following posts:
Kû~ðýKâcKê ijûdZû KeêQ«ò ö G[ô ^òcù« @ûMâjú cjòkû _âû[ô^ ð úcû^uVûeê \eLûÉ Kû~ðýKâcKê ijûdZû KeêQ«ò ö G[ô ^òcù« @ûMâjú cjòkû _âû[ô^ ò úcû^uVûeê \eLûÉ Sl. Name of Post Grade Scale of Pay No.
@ûjßû^ Keû~ûCQò ö Ròfûä e _âZò aäKc
þ û^ueê Gjò ijûdòKûcû^uê Pd^ Keû~òa ö No. of Post
@ûjßû^ Keû~ûCQò ö Ròfûä e _âZò aäKc
þ û^uùe Gjò ijûdòKûcû^uê Pd^ Keû~òa ö 1. General Manager M2 Rs. 19500/- 1
ù~ûMýZû i•ðûakú: ù~ûMýZû i•ðûakú: (Corporate Commu- Rs. 25000/- (one)
• @ûùa\^Kûeú RùY cjòkû ùjûA[ôùa ö • @ûùa\^Kûeú RùY cjòkû ùjûA[ôùa ö nications & Public (Pre-revised)*
• ùi ù~Cñ aäKþ _ûAñ @ûùa\^ KeêQ«ò ùijò aäKþe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùa ö • ùi ù~Cñ aäKþ _ûAñ @ûùa\^ KeêQ«ò ùijò aäKþe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùa ö Relations)
• ùi @^ìý^ \gc ùgâYú C•ú‰ð ùjûA[ôùa ö • ùi @^ìý^ \gc ùgâYú C•ú‰ð ùjûA[ôùa ö 2. Dy. Chief Manager/ M1 Rs. 18500- 7
• @ûA.Uò.@ûA Kò´û Wòù_äûcû Kò´û ]¦ûcìkK gòlû fûb Keò[a ô û _âû[ð^
ò úuê @Mâû]ôKûe • @ûA.Uò.@ûA Kò´û Wòù_äûcû Kò´û ]¦ûcìkK gòlû fûb Keò[a ô û _âû[ð^
ò úuê @Mâû]ôKûe Dy. GM (CC&PR) Rs. 23900/- (Seven)
\ò@û~òa ö (Pre-revised)*
\ò@û~òa ö 3. Aircraft pilot E5 Rs.17500- 1
• Êdõ ijûdòKû ùMûÂúcû^u \ßûeû cù^û^úZ ùjûA[ôaû _âû[ðò^úuê @Mâû]ôKûe • Êdõ ijûdòKû ùMûÂúcû^u \ßûeû cù^û^úZ ùjûA[ôaû _âû[ðò^úuê @Mâû]ôKûe Rs. 22300/- (one)
\ò@û~òa ö \ò@û~òa ö (Pre-revised)*
• Cù\ýûMbò•òK Kû~ðýùe ^ò~êq [ôaû _âû[òð^úuê @Mâû]ôKûe \ò@û~òa ö • Cù\ýûMbò•òK Kû~ðýùe ^ò~êq [ôaû _âû[òð^úuê @Mâû]ôKûe \ò@û~òa ö 4. Helicopter Pilot E5 Rs.17500- 1
• @ûùa\^Kûeú Q@eê iûZ cûi @ûaûiòK bò•òùe Zûfòcþ ù^aû_ûAñ Pêqòa¡ • @ûùa\^Kûeú Q@eê iûZ cûi @ûaûiòK bò•òùe Zûfòcþ ù^aû_ûAñ Pêqòa¡ Rs.22300/- (one)
ùjùa Gaõ GK jRûe Uuû (1000/-) _â\û^ Keòùa ö Zûjû gòùÌûù\ýûMú ùjùa Gaõ GK jRûe Uuû (1000/-) _â\û^ Keòùa ö Zûjû gòùÌûù\ýûMú (Pre-revised)*
aòKûg _âZòÂû^ bêaù^gßeu (Institute of Enterepreneurship * Pay Scale are due for upward revision w.e.f. 1.1.2007
aòKûg _âZòÂû^ bêaù^gßeu (Institute of Enterepreneurship For details regarding Qualification, Experience, Upper Age limit,
Development, Orissa, Bhubaneswar) ^ûcùe Wâû`Ö @ûKûeùe Development, Orissa, Bhubaneswar) ^ûcùe Wâû`Ö @ûKûeùe relaxation in Upper Age limit, General Instructions and How to
@ûùa\^_Zâ ij iõfMÜ Keòùa ö Pd^ _âKâòdûùe ù~ûMý aòùaPòZ @ûùa\^_Zâ ij iõfMÜ Keòùa ö Pd^ _âKâòdûùe ù~ûMý aòùaPòZ apply, please visit our website www.coalindia.nic.in and
ùjûA^[ôaû _âû[ôð^úcû^ue @û\ûd Wâû`Ö ù`eÉ \ò@û~òa ö ùjûA^[ôaû _âû[ôð^úcû^ue @û\ûd Wâû`Ö ù`eÉ \ò@û~òa ö www.coalindia.gov.in. Last date of receipt of applications is
@ûùa\^ _Zâ @ûùa\^ _Zâ 16th March, 2009. Any amendment/ corrigendum will be hosted
â^ûc : ........................... â^ûc : ........................... on CIL’s website only. Address for communication: Dy. Chief
\êAUò \êAUò Personnel Manager (Recruitment), Coal India Limited, “Coal
ù~ûMûù~ûM VòKYû : ........................... `ùUûMâû`þ ù~ûMûù~ûM VòKYû : ........................... `ùUûMâû`þ Bhawan”, 10 Netaji Subhas Road, Kolkata 700001;
\ìebûh ^´e : ........................... iõfMÜ Ke«ê \ìebûh ^´e : ........................... iõfMÜ Ke«ê Ph: 033-22488099.
gòlûMZ ù~ûMýZû (`ùUû K_ò iõfMÜ Ke«ê) gòlûMZ ù~ûMýZû (`ùUû K_ò iõfMÜ Ke«ê) Visit us at www.coalindia.nic.in
gòlûMZ ù~ûMýZû C•ú‰ð ùjûA[ôaû C•ú‰ð ahð jûif Keò[ôaû gòlûMZ ù~ûMýZû C•ú‰ð ùjûA[ôaû C•ú‰ð ahð jûif Keò[ôaû
@^êÂû^e ^ûc ^´e @^êÂû^e ^ûc ^´e
ADMISSION NOTICE
ATTENTION ! ITI PASS OUT STUDENTS
@ûùa\^ Keò[ôaû aäKþe ^ûc : ...................... @ûùa\^ Keò[ôaû aäKþe ^ûc : ...................... Applications are invited on prescribed form for admission to the
following course.
~\ò Cq aäKþe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[û«ò: jñ/ ^ûjó ~\ò Cq aäKþe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[û«ò: jñ/ ^ûjó
Certificate Course in Advance Machining (One Year)
~\ò iÚûdú aûiò¦û Zû ùjùf ù~ ùKøYiò ùMûUòG _âcûY _Zâ \ûLf Ke«ê ö ~\ò iÚûdú aûiò¦û Zû ùjùf ù~ ùKøYiò ùMûUòG _âcûY _Zâ \ûLf Ke«ê ö
(ù~_eò LûCUò KûWð, aò_òGfþ KûWÿð, ùbûU _eòPd _Zâ, ùeiòùW^þi iûUòð`òùKU, (ù~_eò LûCUò KûWð, aò_òGfþ KûWÿð, ùbûU _eòPd _Zâ, ùeiòùW^þi iûUòð`òùKU, At CTTC Rayagada Extension Centre
Äêfþ iûUòð`òùKUþ AZýû\ò) Course Starting : 03.03.09
Äêfþ iûUòð`òùKUþ AZýû\ò)
Eligibility : ITI pass in the Trade of Fitter
ùKøYiò Êdõ ijûdòKû ùMûÂú \ßûeû cù^û^úZ ùjûAQ«ò Kò ? ùKøYiò Êdõ ijûdòKû ùMûÂú \ßûeû cù^û^úZ ùjûAQ«ò Kò ? Course Contact : 20% theory and 80% practical on
(~\ò jñ, ùMûÂúe ^ûc CùfäL Ke«ê Gaõ ùMûÂú iµKðòZ PòVò iõfMÜ Ke«ê) ö (~\ò jñ, ùMûÂúe ^ûc CùfäL Ke«ê Gaõ ùMûÂú iµKðòZ PòVò iõfMÜ Ke«ê) ö Precision Conventional Machine Tools
_ìaðeê Azû]ú^ bûùa Kò´û Cù\ýûM bò•òK Kû~ðýùe RWÿòZ @Q«ò Kò ? (~\ò jñ, _ìaðeê Azû]ô^ú bûùa Kò´û Cù\ýûM bò•òK Kû~ðýùe RWÿòZ @Q«ò Kò ? (~\ò jñ, & Exposure to CAD & CNC Milling, CNC
iµì‰ð aòaeYú ij `ùUû K_ò iõfMÜ Ke«ê) iµì‰ð aòaeYú ij `ùUû K_ò iõfMÜ Ke«ê) Turning & EDM.
ùNûhYû _Zâ Intake : 24
ùNûhYû _Zâ Fees : Rs. 20,000/- (to be paid in two equal
cêñ iµì‰ð @aMZ ù~, Gjò @ûaûiòK Êdõ ijûdòKû ùMûÂú ijù~ûMú Zûfòc ùKak cêñ iµì‰ð @aMZ ù~, Gjò @ûaûiòK Êdõ ijûdòKû ùMûÂú ijù~ûMú Zûfòc ùKak
installments)
@ûZà^ò~êqòKê @MâMûcú ùjaûùe iûjû~ý Kùe Gaõ cêñ _ea•ðú icdùe IWÿògû @ûZà^ò~êqòKê @MâMûcú ùjaûùe iûjû~ý Kùe Gaõ cêñ _ea•ðú icdùe IWÿògû Selection will be made on first come first serve basis.
ieKûeu ijòZ ùKøYiò ^ò~êqò iµKðòZ \ûaò Keòaò ^ûjó ö ù~ùjZê iµéq Zûfòc ieKûeu ijòZ ùKøYiò ^ò~êqò iµKðòZ \ûaò Keòaò ^ûjó ö ù~ùjZê iµéq Zûfòc 22.5% seats are reserved for SC/ST candidates for whom no
ùcûe \lZû aXÿûAaûùe ~ù[Á iûjû~ý Keòa ùZYê cêñ AzûKéZ bûùa GjûKê fee will be charged subject to production of two photo copies of
ùcûe \lZû aXÿûAaûùe ~ù[Á iûjû~ý Keòa ùZYê cêñ AzûKéZ bûùa GjûKê Caste Certificate duly attested by Gazetted Officer. At the time of
MâjY Keòaû _ûAñ @ûMâjú ö ùcûe \éXÿ aògßûi ù~ cêñ ùcûe a¡òðZ \lZûKê Êdõ
MâjY Keòaû _ûAñ @ûMâjú ö ùcûe \éXÿ aògßûi ù~ cêñ ùcûe a¡òðZ \lZûKê Êdõ admission a caution deposit of Rs. 1000/- is to be paid in shape of
ijûdòKû ùMûÂúcû^u c¤ùe @ûZà^ò~êqò iéÁò Keòaû ùlZâùe C_~êq aò^òù~ûM
ijûdòKû ùMûÂúcû^u c¤ùe @ûZà^ò~êqò iéÁò Keòaû ùlZâùe C_~êq aò^òù~ûM Demand Draft which will be refunded after successful completion
Keòaûùe ic[ð ùjaò ö of Training with minimum 85% attendance. Caste Certificate in
Keòaûùe ic[ð ùjaò ö @ûùa\^Kûeúu Êûle original from competent authority is to be produced for verification
ZûeòL: ................. @ûùa\^Kûeúu Êûle ZûeòL: ................. at the time of admission which may be reverified from the Issuing
(aòùgh \âÁaý: iµì‰ð bûùa _ìeY ùjûA[ôaû @ûùa\^_Zâ,Wâû`Ö ij ^òcÜfòLôZ Authority.
(aòùgh \âÁaý: iµì‰ð bûùa _ìeY ùjûA[ôaû @ûùa\^_Zâ,Wâû`Ö ij ^òcÜfòLôZ For Admission Contact: Training in-charge (Mob:
VòKYûùe Zû 25.02.2009eòL c¤ùe _j•ôaû CPòZ ö (1) 123, ùiKÖe-
VòKYûùe Zû 25.02.2009eòL c¤ùe _j•ôaû CPòZþ ö (1) 123, ùiKÖe- 09437205450)
G, ùRû^þ-G, cù•gße AŠÁòâ@ûfþ AùÁUþ, bêaù^gße-10 aû (2) gògê aòKûg
G, ùRû^þ-G, cù•gße AŠÁòâ@ûfþ AùÁUþ, bêaù^gße-10 aû (2) gògê aòKûg CENTRAL TOOL ROOM & TRAINING CENTRE
_âKÌ @]ôKûeú ö (3) Ròfäû icûR KfýûY @]ôKûeú ö ù~ûMûù~ûM @]ôKûeú gâú
_âKÌ @]ôKûeú ö (3) Ròfäû icûR KfýûY @]ôKûeú ö ù~ûMûù~ûM @]ôKûeú gâú (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt. of India)
G.ùK. ùMûÊûcú (ùcû) 99374-22552(ù\aMWÿ, SûeiêMêWÿû), gâú cêqûe @fæú, (ùcû) 94372-71566 (RMZþiòõj_êe), gâú aò.ùK.^ûdK Rayagada Extension Centre, UGMIT Campus, Rayagada,
Rò.G^þ.ùbûk (ùcû) 94370-36346, (KkûjûŠò), @iµì‰ð @ûùa\^_ZâMW ê K
òÿ (ùcû) 94374-81791, (ùK¦âû_Wÿû), gâú G. cjû_ûZâ (ùcû) 94371- Dist.: Rayagada, Tele Fax No.: 06856-225451,
MâjY Keû~òa ^ûjó ö 41200 @iµì‰ð @ûùa\^_ZâMêWÿòK MâjY Keû~òa ^ûjó ö E-mail: cttc @satyam.net.in, Website: www.cttcbbsr.co.in
RNI No. 52621/93, Postal Regd. No. BN/43/09-11 Approved by Govt. of India (DAVP, Min. of I & B) & Govt. of Odisha 07-13 Feb. 2009 16
B.J.B
aòmû_^ Autonomous Giþia
ò ò ùcWÿK
ò ûf KùfR _ûAñ Áû`þ ^ið, `ûcûðiÁ
ò
‘gqò ijûdòKû’ Zûfòc _ûAñ @ûùa\^ _Zâ College
(còg^þ ‘gqò’ Ze`eê iò.Giþ.@ûeþ.A.Gcþ. _ûekûùLcêŠò \ßûeû @^êÂòZ)
còg^ ‘gqò’ IWÿògû ieKûeu GK _âcêL Kû~ðýKâc ö Êdõ ijûdòKû ùMûÂú
Bhubaneswar-
751014
Gaõ Kcêý^òUþ ùKdûe ùKû-@Wÿðòù^Ue @ûagýK
cû¤cùe ^ûeú igqòKeY Gjûe flý ö iõ_âZò còg^þ ‘gqò’ Zò^ò fl _Pûg jRûeeê G.@ûeþ.Uò. ùi•e, Giþ.iò.aò. ùcWÿòKûf KùfR, KUKùe Keò[ùô a ö adiiúcû (31.12.2008 iê¡û) -45 ahð
D¡ßð Êdõ ijûdòKû ùMûÂúuê ù^A IWÿògûùe Kû~ðýeZ ö WALK-IN- ù~ûMýZû Gaõ @bòmZû [ôaû ù~ûMý _âû[ðúu Vûeê \eLûÉ c¤ùe ö \ecû- U. 8000/- ö
còg^þ ‘gqò’ aòbò^Ü Êdõ ijûdòKû \ke Ée ^òeì_Y Keò ijûdòKûcû^u Reò@ûùe
Gjò \kcû^uê ^òRÊ bûùa @ûZà ^ò~êqò ù~ûMûA C^ÜZò _[ùe @ûùMA ù^aû Gjûe INTERVIEW @ûjßû^ Keû~ûC@Qò ö aòmû_^ _âKûg^e 10 \ò^ c¤ùe 3. _\aú ^ûc: Kcêý^òUò ùKdûe ùKû-@Wÿùòð ^Ue, gì^ý_\-
CùŸgý ö Walk in interview for one \eLûÉMêWK òÿ ^òcÜ _\û]ôKûeúu ^òKUùe _j•òaû @ûagýK ö 1 (GK), gòlûMZ ù~ûMýZû- A•ecòWGòÿ Uþ (\ßû\g) ÁûŠûWÿð
iõ_éq ijûdòKûcûù^ còg^þ ‘gqò’e ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^ \ßûeû PòjÜU ùjùa Gaõ project fellow under the Major _âû[ðú _ì‰ð aûùdûWûUû ij adi, gòlûMZ ù~ûMýZû, @bòmZû _ûiþ ij AõeûRú Gaõ IWÿ@
ò ûùe C•c Kû~ðýKûeú mû^ [ôa ö
Zûfòcþ _ûAùa ö Gjò Zûfòc _âû¯ _âû[ðúcûù^ ùicû^ue Zûfòcþ ùgh ùjaû_ùe Êdõ Research Project Entitled Gaõ ùMûUòG _ûiþù_ûUð iûAR `ùUûMâû`e @ûùUùÁWþ adiiúcû (31.12.2008 iê¡û) -45 ahð c¤ùe ö
ijûdòKû ùMûÂú I cjûiõNKê ^òŸòðÁ ùiaû cìfýùe ùiaû ù~ûMûAù\ùa ö @]ôKûõg “Antioxidant and free Radical K_ò \eLûÉ ijòZ _VûAùa ö Gjò ^ò~q ê ò iµì‰ð Pêqb
ò •
ò K
ò
Zûfòcþ Lyð còg^þ \ßûeû aj^ Keû~òa ö ^ò¡ðûeòZ Zûfòcþ _âû¯ ijûdòKûcûù^ Êdõ Scavenging Activity of
\ecû- U.4000/- (~ûZûdûZ Lyð ijòZ) ö
Gaõ @û_ûZZü Gjû 1 ahð _ûAñ Kò´û ù_âûùRKÖ ùgh ùjaû
ijûdK ùMûÂú I cjûiõNMêWÿòKe RúaòKû ^òaðûj _ûAñ ù~ûûR^û c¤ Keò_ûeòùa ö Medicinal Plants in vivo and in @bòmZû icÉ _âû[ðúu ùlZâùe GPþ@ûAbò/GWþi i´§úd
vitro. Funded by U.G.C. will be _~ðý« ù~CñUò _â[ùc ieòa Gaõ C•c _â\gð^ @^ê~ûdú
^dûMWÿ, b\âK I ùKCñSe, ^ì@û_Wÿû I ùaø¡, iê¦eMWÿ Cq _âKÌ Kû~ðýKûeú @bòmZû [ôa Kò´û NACO \ßûeû Zûfòc_âû¯ _âû[ðúuê iêù~ûM
KeûAaû ^òcù« còg^ ‘gqò’ ^ò¿•ò ù^AQò, ù~ùjZê Cq Ròfäûùe @]ôK iõLýûùe held on 10.02.2009 in Deptt. c¤ a¡ðòZ ùjûA_ûeòa ö
_â\û^ Keû~òa ö
Êdõ ijûdK ùMûÂú ejòQ«ò ö C_ùeûq Ròfäûe iõ_éq ijûdòKûcû^uê ^ò¡ðûeY of Botany by 10.00 am. 1. _\aú ^ûc: Áû`þ ^ið, gì^ý_\-1 (GK), gòlûMZ
Keòaû I Zûfòc ù^aû ^òcù« _ûekûùLcêŠi ò Z
òÚ ùi•êe@ ò û^þ Äêfþ @`þ eêeûf G•e_âûARþ Essential Qualification :
aò.\â.: icÉ _\ _ûAñ Cy gòlû jûif Keò[ôaû _âû[ðúuê
ù~ûMýZû: ieKûeú/ ieKûeú ÊúKéZ_ ò ûâ ¯ @^êÂû^eê aò.Giþiò
cýûù^Rþùc• iõiÚûKê PòjU Ü Keû~ûCQò ö G[ô ^òcù« @ûMâjú cjòkû _âû[ðúcû^uVûeê M.Sc. Botany/ @Mâû]ôKûe \ò@û~òa ö ùceòU Gaõ A•ebêý @û]ûeùe Pd^
^iòõð Kò´û ùRù^eûf ^iòõð Gaõ còWIþ ûß A`eò _ûiþ Keò[ùô a,
\eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQò ö Ròfäûe _âZò aäKþcû^uùe Gjò ijûdòKûcû^uê Pd^ Biotechnology Keû~òa ö A•ebêýùe ù~ûM ù\aû_ûAñ ùKøYiò Uò.G Gaõ
adiiúcû (31.12.2008 iê¡û) -45 ahð c¤ùe ö
Keû~òa ö Desitable : Wò.G. _â\û^ Keû~òa ^ûjó ö baòhýZùe gì^ý_\ _eòa•ð^
ù~ûMýZû i•ðûakú: Experience in Plant Tissue
\ecû- U.10000/- ö
ùjûA_ûùe ö Áò@eòõ KcòUe ò ^ò¿•ò PìWûÿ « Gaõ Gjò aòhdùe
@ûùa\^Kûeú RùY cjòkû ùjûA[ôùa ö Culture 2. _\aú ^ûc: `ûcðûiòÁ, gì^ý_\- 1 (GK), gòlûMZ ùKøYiò ù~ûMûù~ûM MâjY Keû~òa ^ûjó ö
ùi ù~Cñ aäKþ _ûAñ @ûùa\^ KeêQ«ò ùijò aäKþe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùa ö Duration of the Project : ù~ûMýZû- `ûcðûiúùe WòMâú Kò´û Wòù_äûcû Keò[ôùa Gaõ
ùi @^ìý^ \gc ùgâYú C•ú‰ð ùjûA[ôùa ö Three Years `ûcðûiú KûC^þiòf, bêaù^gße, IWÿògûùe ^ûc _¬òKeY
@ûA.Uò.@ûA Kò´û Wòù_äûcû Kò´û ]¦ûcìkK gòlû Kò´û Cy gòlû fûb Keò[ôaû Emoluments :
Êû/- _â^
ò _
òè ûf, Giþia
ò ò ùcWÿK
ò ûf KùfR, KUK
_âû[ðò^úuê @Mâû]ôKûe \ò@û~òa ö Rs. 8000.00 P.M.
PkòZ gòlûahð ^òcù« Pêqòbò•òùe ^òcÜfòLòZ gòlK _\aú _ìeY _ûAñ iû\û KûMRùe ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðúu
adi iúcû 18eê 35 ahð c¤ùe ùjûA[ôa ö
RûZòMZ _âcûY_Zâ G[ôijòZ iõfMÜ Ke«ê ö
Êdõ ijûdòKû ùMûÂúcû^u \ßûeû cù^û^úZ ùjûA[ôaû _âû[ðò^úuê @Mâû]ôKûe
Interested candidates should
bring their bio-data (3 Sets)
with 3 Passport size
gò Vûeê \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQò ö Gjò _\MêWÿòK ieKûeú ^òdcû^êiûùe ^aúKeY Keû~òa ö
1. _\aú ^ûc - ùU⊠MâûRêGUþ UòPe (aòmû^), gì^ý_\- 2 (\êA), iõelY- GiþUò-1, iû]ûeY-1,
\ò@û~òa ö photographs and attested 1.1.2008 iê¡û adiiúcû- 18 ahðeê 32 ahð, c¤ùe, ù~ûMýZû - aò.Giþi,ò aò.AWò, cûiòK _ûeògc â K
ò -
Cù\ýûMbò•òK Kû~ðýùe ^ò~êq [ôaû _âû[òð^úuê @Mâû]ôKûe \ò@û~òa ö
@ûùa\^Kûeú Q@ cûi Zûfòcþ ù^aû _ûAñ Pêqòa¡ ùjùa Gaõ \êA jRûe Uuû
(2000/-) _â\û^ Keòùa ö
copies of certificates/mark
sheets/experience certificate/
caste certificate at the time of
l U.5000/-
2. _\aú ^ûc - ùU⊠MâûRêGUþ UòPe (Kkû), gì^ý_\- 1 (GK), iõelY- Gjò _\Uò ùKak iû]ûeY
Pd^ _âKâòdû:- interview. Original certificates _âû[ðúu _ûAñ CŸòÁ, adiiúcû- 1.1.2008 iê¡û18 ahðeê 32 ahð, ù~ûMýZû - aò.G, aò.AWò, cûiòK
@ûMâjú I ù~ûMý _âû[ðò^úcûù^ aòmû_^ùe \ò@û~ûA[ôaû @ûùa\^ _Zâe ^Kf
\ßûeû \eLûÉ _Zâ _â\û^ Keò_ûeòùa ö
iûlûZKûe bò•ùò e _âû[ð^ ò ú Pd^ Keû~òa ö iûlûZKûe _ûAñ 100 cûKðe GK
may be produced for
verification. No TA/DA will be
paid for attending the
K _ûeògâcòK- U.5000/-
3. _\aú ^ûc - Rê^@ ò e KäK,ð gì^ý_\- 1 (GK), iõelY- Gjò _\Uò ùKak iû]ûeY _âû[ðúu _ûAñ CŸòÁ,
interview. adiiúcû- 1.1.2008 iê¡û 18 ahðeê 32 ahð, c¤ùe, ù~ûMýZû - KµêýUe ^ùfR Gaõ AõeûRú
cìfýûu^ Keû~òa ö ùi[ôeê 60 cûKð \gc Gaõ Wòù_äûcû]ûeú Z[û @ûA.Uò.@ûA
_âû[ðò^úcû^uê _â\û^ Keû~òa ö GVûùe iìP^ûù~ûMý ù~, \gc ùgâYú _âû[ðò^úuê
Mâ j Y Keû~ò a ~\ò iûlûZKûe icdùe @ûA.Uò . @ûA Kò ´ û Wò ù _ä û cû]ûeú
PRINCIPAL INVESTIGATOR @û UûA_òwùe cò^òU _âZò 40 ÆòWþ ij iÜûZK _ûiþ Keò[ôùa ö cûiòK _ûeògâcòK- U.3050/- ö
(K) afûwúe Ròfäûe _âû[ðúuê _â[ùc @Mâû]ôKûe \ò@û~òa ö ~\ò Gjò Ròfäûe _âû[ðú ^còk«ò ùZùa @^ý Ròfäûe
@ûùa\^Kûeú @^ê_iÚòZ ej«ò ö _âû[ðúu @ûùa\^ aòPûeKê ^ò@û~òa ö (L) ùU⊠MâûRêGUþ UòPe (aòmû^) Gaõ ùU⊠MâûRêGUþ UòPe (Kkû)
Cy gòlû ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðò^úuê \g cûKð @]ôKû \ò@û~òa ö
Êdõ ijûdòKû ùMûÂúcû^u \ßûeû cù^û^úZ _âû[ð^
_ìae
ò úuê _û• cûKð _â\û^ Keû~òa ö
ð ê Cq _âKÌ ij iõ_éq [ôaû @ûùa\^Kûeúuê _û• cûKð _â\û^ Keû~òa ö
REGIONAL PLANT
RESOURCE a _\MêWK òÿ iµì‰ð ùceòUþ @û]ûeùe Pd^ Keû~òa ö Rê^@ ò e KäKð _\Uò Kýûeò@e Gaõ KµêýUe mû^ Gaõ UûA_òõ
ùUÁ cû¤cùe Pd^ Keû~òa ö (M) ùU⊠MâûRêGUþ UòPe (aòmû^)/ ùU⊠MâûRêGUþ UòPe (Kkû) _âû[ðúu _ûAñ
iûlûZKûe \ßûeû 20 cûKð _â\û^ Keû~òa ö CENTRE GPþ.Giþ.iò, 10+2, aòG/aòGiþiò, aòAWò iûUòð`òùKUþ Gaõ cûKð iòUþe @ûùUùÁWÿþ K_ò Gaõ Rê^òde KäKðcû^u
C_ùeûq c ûKðMêWÿòKê ù^A _âû[ðò^úcû^ue GK i¸ûaý ù~ûMýZû ZûfòKû _âÉêZ
Keû~òa ö
Gjò ZûfòKûKê @û]ûe Keò _âû[ðò^ú Pd^ Keû~òa ö
Nayapally, Bhubhaneswar-
751015, Orissa
Forest & Environment
gý _ûAñ GPþ.Giþ.iò, 10+2, aòGiþiò iûUò`
ð ùò KUþ Gaõ KµêýUe I UûA_òwùe mû^ [ôaû iûUò`
K_ò ij \êAUò i\ýZc _ûiþù_ûUð iûARþ `ùUûMâû`, \êAUò Ê-VòKYû fòLZ
ð ùò KUþe @ûùUùÁWþ
ô Gaõ Áûµ~êq f`û_û, Gµädùc•
ùeRòùÁâi^ KûWÿð, RûZòMZ _âcûY_Zâ (~\ò [ûG) aûiò¦û _âcûY_Zâ ijòZ @ûùa\^ _ZâMêWÿòK ùeRòÁWÿ
@ûùa\^ _Zâ
^ûc
ù~ûMûù~ûM VòKYû
: ...........................
: ........................... GK `ùUû ij
Department
Government of Orissa
Tel no.- 0674-2557925,
K ù_ûÁ/ ùKûeò@e cû¤cùe District Welfare Officer, Bolangir u ^òKUKê _Vû~òa ö (N) \eLûÉ
MâjYe ùgh ZûeòL : 13.02.2009 ö Ròfûä _ûk, afûwúe
\ìebûh ^´e/ ù`û^þ ^´e : ........................... iõfMÜ Ke«ê 2556912, Fax no. 0674-
gòlûMZ ù~ûMýZû (`ùUû K_ò iõfMÜ Ke«ê)
gòlûMZ ù~ûMýZû C•ú‰ð ùjûA[ôaû C•ú‰ð ahð jûif Keò[a
ô û
2550274
Email: Recognized Government Certified
@^êÂû^e ^ûc ^´e rprcbbsr@gmail.com
Website: www.rprc.in
Course in the field of health care
WALK-IN-INTERVIEW services for 10+/Equivalent


@ûùa\^ Keò[ôaû aäKþe ^ûc : ......................
~\ò Cq aäKþe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[û«ò: jñ/ ^ûjó ENGAGEMENT OF (Both Boys & Girls)
• ~\ò iÚûdú aûiò¦û Zû ùjùf ù~ ùKøYiò ùMûUòG _âcûY _Zâ \ûLf Ke«ê ö JUNIOR
(ù~_eò LûCUò KûWð, aò_òGfþ KûWÿð, ùbûU _eòPd _Zâ, ùeiòùW^þi iûUòð`òùKU, HORITCULTURIST Affiliated by BSS (National Development Agency,
Äêfþ iûUòð`òùKUþ AZýû\ò) Applications are invited from Promoted by Govt. of India) Approved Unanimously by
• RûZòMZ _âcûY_Zâ G[ô ijòZ iõfMÜ Ke«ê ö Kò´û (I.aò.iò., Giþ.iò.aò.iò.,
Giþ.iò.Uò., ùRù^eûfþ) √ PòjÜ \ò@«ê ö
eligible candidates for Indian Parliament & in association with ST. John Ambulance
engagement of Junior
• ùKøYiò Êdõ ijûdòKû ùMûÂú \ßûeû cù^û^úZ ùjûAQ«ò Kò ? (~\ò jñ ùMûÂúe
Horticulturist on contractual
(STATE CENTRE)
^ûc CùfäL Ke«ê Gaõ ùMûÂú iµKðòZ PòVò iõfMÜ Ke«ê ö
• _ìaðeê Azû]ú^ bûùa Kò´û Cù\ýûMbò•òK Kû~ðýùe RWòZ @Q«ò Kò ? (~\ò jñ basis for one year, likely to be
extended.
DIPLOMA IN DURATION
iµì‰ð aòaeYú ij `ùUû K_ò iõfMÜ Ke«ê)
• adi- @ûRòe \ò^ _~ðý« Minimum qualification: B.Sc MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN TWO YEARS
ùNûhYû _Zâ Agriculture/ Horticulture/
cêñ iµì‰ð @aMZ ù~, Êdõ ijûdòKû ùMûÂú ijù~ûMú Zûfòc ùKak @ûZà^ò~êqòKê Floriculture or Diploma in X-RAY TECHNICIAN TWO YEARS
@MâMûcú ùjaûùe iûjû~ý Kùe Gaõ cêñ _ea•ðú icdùe iò.Giþ.@ûe.A.Gcþ, Horticulture.
_ûeûkûùLcêŠò Kò´û IWÿògû ieKûeu ijòZ ùKøYiò ^ò~êqò iµKðòZ \ûaò Keòaò Candidates having higher PHYSIOTHERAPY & OCCUPATIONAL THERAPY TWO YEARS
^ûjó ö ù~ùjZê iµéq Zûfòc ùcûe \lZû aXÿûAaûùe iûjû~ý Keòa ö ùZYê cêñ qualification and experience in
AzûKéZ bûùa GjûKê MâjY KeòaûKê @ûMâjú ö ùcûe \éXÿ aògßûi ù~ cêñ ùcûe a¡òðZ plant propogation/nursery HEALTH INSPECTOR TWO YEARS
\lZûKê Êdõ ijûdòKû ùMûÂúcû^u bkò @ûZà^ò~êqò iéÁò Keòaû ùlZâùe C_~êq management/ landscaping
aò^òù~ûM Keòaûùe ic[ð ùjaò ö
would be preferred.
NURSING ASSISTANT TWO YEARS
ZûeòL: ................. @ûùa\^Kûeúu Êûle
(aòùgh \âÁaý: iµì‰ð bûùa _ìeY ùjûA[ôaû @ûùa\^_Zâ, @ûùa\^Kûeú ^òR aäKþ Monthly remuneration: OPERATION THEATRE TECHNOLOGY TWO YEARS
@]ú^ùe [ôaû ic^ßòZ gògê aòKûg ù~ûR^û Kû~ðýûkdKê Zû. 28.02.2009eòL Rs.10,000/-per month
iê¡û _VûAaû CPòZþ ö @iµì‰ð @ûùa\^_ZâMêWÿòK MâjY Keû~òa ^ûjó ö (Consolidated)
Application should be reached in this Address: CDPO, ICDS Office, concerned Block Interested qualified candidates For further Information and form : Send M.O Rs100/-
@]ôK aòaeYú _ûAñ ù~ûMûù~ûM Ke«ê:- may appear in the walk-in-
^dûMWÿ : _â \ ú_ Kê c ûe iò õ j, CSREM, JITM , _ûekûùLcê Š ò \ì e bûh- interview with all relevant
9438115346, b\â K I ùKCñ S e: @^« PeY _Šû, CSREM, JITM
_ûekûùLcêŠò, \ìebûh- 9437119862, ^ì@û_Wÿû I ùaø¡: ù\ùa¦â Kêcûe
ùa\aûKþ , CSREM, JITM , _ûekûùLcê Š ò , \ì e bûh- 94377706586,
documents and CV on 20th
February, 2009 (11.00 AM to
RMTI CAREER EDUCATION
iê ¦ eMWÿ : \ú¯ò _â i û\ \ûi, CSREM, JITM , _ûekûùLcê Š ò , \ì e bûh- 4.00 PM). 3489, Palasuni, P.O. G.G.P, Bhubaneswar -25
9438643521 Sd./- Ph.: (0674) 2370415, 9937440788
CHIEF EXECUTIVE

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193,Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010,
Phone No.(0674) 2587532, 2582533, FAX: 2582535 e-mail: nijuktikhabar@gmail.com iµû\K - iê]úe Kêcûe _Š û Editor - Sudhir Kumar Panda
CMYK