RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK

Minggu Tema / Tajuk
TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 1 Aktiviti Keluarga Kim Ho

Standard Kandungan
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

Cadangan Evidens
B1 DL1 E1(1.2.6)

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul . 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

B4 DL1 E1(1.5.1)

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

B3 DB1 E1(2.2.2)

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. B6 DB1 E1(4.1.1)

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks.

B1 DL1 E1(5.1.1) B1 DT1 E1(5.1.1) B2 DT2 E1(5.1.1) B3 DL1 E2(5.1.1) B3 DB1 E1(5.1.1) B2 DL1 E1(1.3.1)

TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 2 Lawatan Keluarga

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks .

B4 DL1 E1(1.5.1)

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

B3 DB1 E1(2.2.2)

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

B2 DT2 E1(3.3.3)

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

B1 DL1 E1(5.1.2) B2 DT2 E1(5.1.2) B6 DT1 E1(5.1.2)

3 Membina dan menulis perkataan.3) B3 DL1 E3(5.2. 2.4.3) B1 DB1 E1(2.1.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.1.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. perkataan.3.1.1) B1 DT1 E1(3. B1 DB1 E1(5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks.2) TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 3 Keluargaku di Sarawak 1.3) B5 DL1 E1(5.3.4 Bertutur. 1.3.5.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. B1 DB1 E1(5.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Mendengar. 4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mendengar.1.2 Membaca dan memahami perkataan. B2 DT2 E1(3. dan ayat dengan betul.3) B3 DL1 E3(5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. B3 DL1 E1(1. frasa.1.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks. 5.6) B1 DT1 E2(3. 3.3) B2 DL1 E1(1. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2) 2.3.1.6) 3.1.3) 4. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab. 1.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 2. 2.1. 5.2 Menulis huruf.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.3) B3 DL1 E1(5.2.4. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.3) B5 DL1 E1(5.2. . suku kata.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3) B3 DL1 E1(5.2.1.

3. 3.5.4) . B4 DB1 E1(4.1) 3.1.1.1.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 2.4) B2 DT1 E1(5.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat.1. frasa.3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4) B4 DB1 E1(5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.2.4) B5 DT1 E1(5.4) B5 DB1 E1(5. B1 DB1 E1(2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul. 1. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.3 Mendengar. 3. vokal berganding. perkataan.3 Mendengar.1.1. B4 DT1 E1(3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1.4.2) B2 DB1 E1(5.2.2 Menulis huruf.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. 5.4) B6 DL1 E2(5.1) 3.1.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 4 Hari Mesra Taman Bestari 1.2 Membaca dan memahami perkataan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5.4) B4 DT1 E1(5.2.3.1.1.3. 3. 4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. suku kata.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. dan ayat dengan betul. B2 DL1 E1(1. 2. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 4. 2.4) B6 DL1 E1(5. 3.2) 2.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.3) B3 DB1 E1(2. 3.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.

3.2 Membaca dan memahami perkataan.1) 3.4) B6 DL1 E1(5. .4 Bertutur. 2.3. 1.1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. 2.4.4.4) B5 DB1 E1(5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut konteks.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4) B4 DB1 E1(5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.1.1.1.5) B3 DT1 E1(5.1.4) B6 DL1 E2(5.3. 2.2) B2 DT1 E1(3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.1. 3.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. B2 DB1 E1(5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.5) B6 DT1 E1(5.1.3) B2 DB1 E1(3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.4) B2 DT1 E1(5.4 Menulis imlak dengan tepat. B1 DB1 E1(2. 2.5) 5.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1. 3.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 5 Perpustakaan Awam Taman Harmoni 1.4) B1 DT1 E1(5.1. frasa. B2 DT2 E1(3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5.3 Membina dan menulis perkataan.1. dan ayat dengan betul.4) B5 DT1 E1(5.1.3.2) 5.4) B4 DT1 E1(5. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

3. 2. B4 DT1 E1(3.5.5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.2) 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3) B5 DL1 E1(5. B1 DB1 E1(5.2) 1. 5.1.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 6 Program PIBG 1.2. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.3) B3 DL1 E1(5.5.1) 4.3) B3 DL1 E3(5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. .1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.1. B4 DL1 E2(1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Bertutur.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks.4.1.5.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 4.1. 1.4.3) 5. B3 DL1 E1(1.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.4.1) 2.7. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.5.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. B4 DL1 E1(4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 3.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.6) B5 DT1 E1(5.2. 1.2. B3 DL1 E1(1.6) .1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta mimic muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. frasa.6) B4 DL1 E2(5. 3.4 Bertutur.6) B4 DL1 E1(5.3) B3 DL1 E2(1.1.1.3. 4.6) B5 DB1 E1(5.7.1.4. B6 DB1 E1(4.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 7 Bersih dan Sihat 1.1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2) 5. 3.1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. B1 DT1 E2(5.4.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 1. 4. 4.4.4. 2.1.1) 3.3 Membina dan menulis perkataan. 5. dan ayat dengan betul.3) B6 DL1 E1(1.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.1) .1) B6 DT1 E1(5.1) B3 DT1 E1(5.1.3.4) 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. B5 DB1 E1(2. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. B6 DB1 E1(2.4. B3 DL1 E3(1.3.2 Membaca. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.7) B4 DL1 E1(5.1) B3 DL1 E3(5.3.7) B2 DL1 E1(5.3.1) B3 DL1 E1(5.7) B1 DT1 E1(5.3.1) B5 DT1 E1(5. 3.4.3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.3) 2.6. 5. 5.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.4. B1 DB1 E1(5.4 Bertutur.7) B1 DT1 E2(5.4.1) B5 DL1 E1(5. dan masa dengan betul mengikut konteks.1.1.3 Membaca.3.3.1) B2 DT2 E1(5.5 Membaca.5.1) 5. 2. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.1) B4 DT1 E1(5.7) B3 DL1 E2(5.5.3.3) 3. B5 DT1 E1(3. 5.7) B4 DL1 E2(5.3.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 8 Mari Bersenam 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.1.1. arah.

1) B2 DT1 E1(5.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 9 Sedap dan Berkhasiat 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7. 5.5.4.1) B6 DB1 E1(5. 2.1) 2.5. 2.2.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.2) B2 DB1 E1(5.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. B3 DL1 E3(1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.6.2.1) B4 DL1 E2(1.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul. 3. 1.5 Membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.4) 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5. 1.5. B5 DL1 E1(1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.1) B6 DT2 E1(5.1. B4 DB1 E1(4.3) .2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur. 5. B6 DT1 E1(3. 1.1) B6 DL1 E1(5. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.7.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.6. 4.1) B6 DL1 E2(5.2) TEMA 4 KESELAMATAN Unit 10 Utamakan Keselamatan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN. B4 DL1 E1(1.4.1) 4. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5. 3.1.2. 2. 1.2.4 Bertutur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.

1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.6) B5 DT1 E1(5. 5.1) B6 DB1 E1(2.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.3.1.7.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1) B3 DL1 E3(5.2.2.2) B2 DL1 E1(5.3.1. 3.3.7.2 Membaca. 2. B6 DT1 E1(3.6) B3 DB1 E1(5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.2) B4 DB1 E1(5.3.1) B4 DT1 E1(5.2. .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.6) B5 DB1 E1(5. 2.1.3.1. 5. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. B3 DL1 E1(4.1) B6 DT1 E1(5.3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. 3. 5.6) B4 DL1 E2(5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.1) B3 DT1 E1(5.5.1) B5 DT1 E1(5.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur.1) B1 DT1 E2(5.2) B6 DB1 E1(5.1.5 Membaca.1) B2 DT2 E1(5.3.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.1) 5. 5.2. 2. 4. 5. 3.1) B5 DL1 E1(5.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.3.3.6) B4 DL1 E1(5.3) 2.yang sesuai secara bertatasusila.6. 4.2) B5 DB1 E1(5.2. 3.1) B3 DL1 E1(5.

1) B6 DL1 E2(5.6 Mendengar.4.6) B1 DT1 E2(3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6) 2. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.1) B2 DT1 E1(5. 5.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.2. 3. B1 DT1 E1(3. 3.2. 2. B2 DB1 E1(5.5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1) B6 DB1 E1(5.2.2 Membaca.7. mengecam.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN. suku kata.6) 3.2 Mendengar. iaitu abjad.2.3 Membaca. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.5.2 Menulis huruf.3) 3. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3. dan menyebut bunyi bahasa.4 Membaca dan memahami maklumat yang . 1.1) B6 DL1 E1(5.2. 1. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2.2.5 Membaca.5.6. B5 DB1 E1(2. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.TEMA 4 KESELAMATAN Unit 11 Jaga Keselamatan 1.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul. TEMA 4 KESELAMATAN Unit 12 Keselamatan di Pusat Beli-belah 1.2. perkataan.2.2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.1) B1 DL1 E1(1. perkataan. 1. dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. suku kata.6. memahami. frasa dan ayat dengan betul. 1. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.1) B6 DT2 E1(5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.2.

1) 4. kosa kata umum dan kosa kata 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.1) B6 DL1 E2(5.2) 5.1) B5 DL1 E1(1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila. 2.1) B6 DB1 E1(5. 4. 2.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.5. 2. 2.1) . 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.1) B4 DB1 E1(2. 5. 1. B4 DB1 E1(2.1) B2 DT1 E1(5.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.3. B2 DB1 E1(5.1) 2.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.6.2.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3. B6 DT2 E1(3.1) B6 DT2 E1(5.8.8.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Membaca. kosa kata umum dan kosa kata istilah.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5 Membaca. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2. B1 DB1 E1(2. daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B5 DL1 E1(4. 3.3) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 13 Halaman Indah 1.2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan. 2. 2.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.6.6. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. imbuhan dan tanda baca dengan betul.1) B6 DL1 E1(5.2 Membaca dan memahami perkataan.

6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1) B3 DL1 E3(5.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 1.6.3. 3.3) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 14 Saling Membantu 1.1) B4 DT1 E1(5.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan.2. perkataan.8.3.1) B5 DL1 E1(5. 3.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Menulis huruf.6.6) 3. 3. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1) B2 DT2 E1(5.2. 5. B4 DL1 E2(1.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Mendengar.1) B5 DT1 E1(5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 5.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan. 2.6) B1 DT1 E2(3.1) .1) B2 DL1 E1(1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.3.3.3.3 Mendengar.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4. 1. dan tanda baca dengan betul. B2 DL1 E1(5. B6 DL1 E1(1. 1.3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.1) B1 DT1 E1(3.3.7.7.1) B6 DT1 E1(5.1) B3 DL1 E1(5.4.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. suku kata.1) B3 DT1 E1(5. 3. 4. B1 DL1 E1(4.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.5.2) 1. 4. 3.3.istilah.5. 1.3.

frasa.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis perkataan.3.1) B2 DB1 E1(4. B4 DT1 E1(3.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul . B2 DB1 E1(5. 3.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.1) B6 DL1 E2(1. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 4. dan ayat dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.2 Membaca dan memahami perkataan. B4 DB1 E1(2.2. 3.3) 3.2.1) B6 DL1 E2(5.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.2) 5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. 3.2) 2.2) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 15 Bekerjasama Amalan Mulia 1.1) B6 DB1 E1(5. 1. 2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.6. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. B4 DT1 E1(3. B2 DT2 E1(3.4.2. B3 DB1 E1(2.5. dan ayat dengan betul. 2. 3. 3.5.2. 3.1) B6 DL1 E1(5.2.2.3 Membina dan menulis perkataan.2.6. 4.2. vokal berganding.1) B6 DT2 E1(5.7.5.3.5.2. 5. 2. kosa kata umum dan kosa kata istilah.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.1) 3.1) B2 DT1 E1(5.3. frasa.2.2. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.7.1) .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.

3.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2) B3 DB1 E1(5.2) B2 DL1 E1(5.1. B1 DT1 E1(5. dan menyebut bunyi bahasa.1. 3.4.5) B3 DT1 E1(5.1.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul .6) 5.2 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami perkataan. 1.2) B6 DT1 E1(5.1.2.2.5) .2. 5. frasa dan ayat dengan betul.2) B5 DL1 E1(5.2) B6 DB1 E1(5. memahami. perkataan.3.3.2) B1 DL1 E1(1.3.6 Mendengar.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 3.2.1.1.2) B6 DT2 E1(5.5.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2) B5 DB1 E1(5. suku kata.1.2) B6 DL1 E1(5. iaitu abjad. 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut konteks. 5.2. mengecam.2) B6 DL1 E2(5. 3.3. 5.4 Menulis imlak dengan tepat.2) B3 DT1 E1(5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.5. B1 DL1 E1(5.2) B4 DB1 E1(5.5) B6 DT1 E1(5.2.2. dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat.2) B2 DT2 E1(5.1. TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 16 Permainan Rakyat 1. 2.3.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks .

1) B6 DL1 E2(5.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2) 5.3.3. memahami.3.2) 3.2. B6 DT1 E1(3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.1) B2 DB1 E1(3.2) B2 DL1 E1(1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5. 2. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2) B6 DL1 E2(5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.2) B5 DL1 E1(5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.3.3.3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. 3. 2.2) B6 DT2 E1(5. TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 18 Tarian Tradisional 1.2.1) B6 DL1 E1(5.4.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1) B6 DB1 E1(5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3.7.3.2. B2 DL1 E1(1. 1.7.3. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2) B6 DL1 E1(5.2. 2.1) B2 DT1 E1(5.3. B2 DB1 E1(5.TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 17 Makanan Rakyat 1. 3.4.2.3 Mendengar.1) B6 DT2 E1(5.4 Menulis imlak dengan tepat. B1 DB1 E1(2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Mendengar.1) B2 DL1 E1(5.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.4.2) B3 DT1 E1(5.4.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.3 Mendengar.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul.2) B2 DT1 E1(3.1) 2.3.1) 5. 5. .2.2 Mendengar.

3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.2) 5.4. B4 DL1 E1(1.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4. 3.3.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.1) 2. B4 DT1 E1(3.1.2) B6 DT2 E1(5.3. 2.2) B3 DT1 E1(5.4.6.6. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. kosa kata umum dan kosa kata istilah.1.1. B1 DT1 E2(5.3.5 Membaca. 2. 1.6) B5 DT1 E1(5. 5. 1.1.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 4. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2) B5 DL1 E1(5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. .3.5. 1.5.5.3) 5.3. 3.6) B5 DB1 E1(5.2) B2 DL1 E1(1.3.3 Mendengar. 5.2 Membaca.6) B2 DL1 E1(5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. TEMA 6 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 19 Warisan Negara 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B4 DB1 E1(2.6) B4 DL1 E1(5.2) B6 DL1 E1(5. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6) B4 DL1 E2(5.1. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.1) B2 DB1 E1(4.2.1) 2.3 Mendengar.2) B6 DL1 E2(5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.5.3.

4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.1) 4.5.1.1.6. arah.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2) B1 DB1 E1(5.6.3) 2.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur. 2.1.1) 4.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. 1.1.4.6. 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.7) .4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.3. B3 DL1 E1(4.1. 5. 5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 3.1.1) 3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur.3.6. 4.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.7) B4 DL1 E2(5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.7.7) B3 DL1 E2(5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. B6 DB1 E1(2. B6 DL1 E2(1.7) B4 DL1 E1(5.1. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7. dan masa dengan betul mengikut konteks. B4 DB1 E1(2. 3.4 Bertutur.7) B1 DT1 E1(5. B4 DB1 E1(4.4.4.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. TEMA 7 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 20 Malaysia Berjaya 1. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.2) 2.1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat. B5 DT1 E1(3. kosa kata umum dan kosa kata istilah.7) B1 DT1 E2(5.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. dan ayat dengan betul.4.3) 3.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. 2.4. B2 DT2 E1(3. B5 DB1 E1(2. 2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Bertutur.1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.4. 5.5 Membaca. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.3.3) B3 DL1 E2(1. 1. B3 DL1 E1(1.4) B4 DB1 E1(5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.5.4) B6 DL1 E1(5.5 Membaca.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2. B6 DB1 E1(2.4.1.4. 3. 2.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. .1.1.3) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 22 Pertanian 1.2 Membaca dan memahami perkataan.4. 1. frasa.4) B2 DT1 E1(5.2.4) B4 DT1 E1(5.1. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.4) B6 DL1 E2(5. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.4) B5 DT1 E1(5.6.4) B3 DL1 E1(1.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.3) 2. B2 DB1 E1(5.1.5.2) 2.4) B5 DB1 E1(5. 5.1.TEMA 7 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 21 Anak Malaysia 1.3) 3.4.3 Membaca.4 Bertutur.1.3. 1.5.

4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.6.6.4. 4.7.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.4 B2 DB1 E1(4.4.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.2) 5.3) 2.2) B5 DB1 E1(5.4 Bertutur.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.3. 5.2) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 23 Penternakan 1. B3 DL1 E1(1.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.5 Membaca. 3. B6 DT1 E1(3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3) B3 DL1 E2(1. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6.1) 3.7.4. 3.2) B6 DB1 E1(5. B6 DT1 E1(3.7.2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. B3 DB1 E1(5.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.2.2.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. B5 DT1 E1(3.4.7. 3.1) 3.5. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 4.2 . 1. 1.1) 4.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2) B4 DB1 E1(5.

5. B5 DB1 E1(2. .8.3) 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat. 3.1) 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. imbuhan dan tanda baca dengan betul.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.4) B6 DL1 E1(5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2) 1. 4.4) B5 DT1 E1(5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. B1 DL1 E1(4.1.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1.1.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 1.1) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 24 Pengusaha Jaya 1.1.5.5.3 Membaca. B1 DL1 E1(5.4.7 3.6. B6 DT2 E1(3.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.4) B4 DL1 E1(1.4) B5 DB1 E1(5.4. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.1.1) B1 DT1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. 1. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1) B3 DB1 E1(5.1.4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.4) B2 DT1 E1(5. 5.1. 3.1.4) B4 DB1 E1(5. B4 DL1 E2(1.8.1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.1) B2 DT2 E1(5.1) 5.1) 2.4) B4 DT1 E1(5. 1. B2 DB1 E1(5.1.1) B3 DL1 E2(5.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4) B6 DL1 E2(5.5 Membaca.7.1. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.1.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan. .2.7.2.8.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. B1 DT1 E2(5.4.5.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.6. 3. 1. 1.7. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2) B2 DT1 E1(3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6) B4 DL1 E1(5. 2. 4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. 3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan.6) B5 DB1 E1(5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 3.4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B6 DL1 E2(1. B4 DB1 E1(2.6) B4 DL1 E2(5.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.1. 3.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.1.2) 4. 2.2) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 25 Sayangi Alam 1.6) B5 DT1 E1(5. 2.1.1.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta mimic muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.2) 2.2.1.2 Membaca dan memahami perkataan.6) B4 DL1 E2(1.5.5.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.1) 3.6.2) 3.1. B2 DB1 E1(3. B4 DL1 E1(4. dan tanda baca dengan betul.4. kosa kata umum dan kosa kata istilah. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

2.1) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 26 Hargai Alam dan Sumbernya 1.6.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3. 1.2 Berbicara Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.7.untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1. B1 DB1 E1(5.1. 3. dan masa dengan betul mengikut konteks.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan.7) B4 DL1 E2(5.7) B4 DL1 E1(1.1.5.6.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5. B2 DT2 E1(3.3) 3. 1. 3. arah.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1.1.7) B1 DT1 E2(5.3. TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 27 Mesra Alam 1.6.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1.1) . 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.7) B3 DL1 E2(5.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.3 Membina dan menulis perkataan. 1.3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 4. B3 DL1 E1(4.1. 1. frasa.7) B4 DL1 E1(5.1.7) B1 DT1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.3. dan ayat dengan betul.5. 3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

2) B6 DL1 E2(5.5. 2.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.2.2 Menulis huruf. 1.2.3.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.2) B5 DB1 E1(5.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila. 2. .2) B5 DL1 E1(5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B3 DB1 E1(5. perkataan. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. suku kata.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2) B6 DL1 E1(5.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. dan ayat dengan betul.2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2.2.2) B6 DT2 E1(5.6. 5.3. 3. 2. frasa.3.3.2) 5.6. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.3. 2.6.1) 3.2) B3 DT1 E1(5.3.3.3.2.2) B6 DB1 E1(5.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5 Membaca.3) 2.2) B4 DB1 E1(5. B1 DB1 E1(2.2.5 Membaca. 3. 2.3. B5 DL1 E1(1. 5.3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2) B2 DL1 E1(5. TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 28 Manusia Semakin Maju 1. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

4.1) B4 DT1 E1(5.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar. B2 DB1 E1(3. 5. B5 DL1 E1(4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7.1. 2.1.3.7.7.1) B3 DL1 E3(5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.7) B1 DT1 E1(5.3. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.4.7) B3 DL1 E2(5.7) B2 DL1 E1(5.7) B1 DT1 E2(5. 5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.3) 3.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.3.1.1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. 3.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2) 5.4 Menulis imlak dengan tepat. arah.1) B6 DL1 E1(1.3.3.1) B2 DT2 E1(5.1) B3 DT1 E1(5. 2.1.1) 5.3. 2.1) B6 DT1 E1(5. TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 29 Melawat Ke Pameran 1.7) B4 DL1 E1(5.2) B2 DT1 E1(3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3. B1 DB1 E1(5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.3. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. dan masa dengan betul mengikut konteks.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.1.4.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.3.3.2) 4. 4. 1. B6 DB1 E1(2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1) B3 DL1 E1(5.1) B5 DL1 E1(5.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.1) B5 DT1 E1(5.1. .7) B4 DL1 E2(5.

1.4) B6 DL1 E1(5. 2.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.3.2) TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 30 Projek Sains Saya 1.6.1) 5.1. imbuhan dan tanda baca dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.1.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4) B5 DT1 E1(5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4) B4 DB1 E1(5.1. dan tanda baca dengan betul. 5.1. B6 DT2 E1(3.2) B2 DB1 E1(5. kosa kata umum dan kosa kata istilah.1.4) B6 DL1 E2(5.8. 2.8. B1 DL1 E1(5.1.1.1) . 2.5 Membaca.2) B6 DT1 E1(5.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks .4) B4 DT1 E1(5.1.6. 2. 1. B4 DB1 E1(2.3 Mendengar.8. 3.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan.1.5.2) B2 DT2 E1(5.7. 1.4) B2 DL1 E1(1.4) B2 DT1 E1(5.3.1.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.2 Mendengar.2) 2.4) B5 DB1 E1(5.7.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab. 5. 3. B6 DL1 E2(1.4.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 2.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2) B3 DT1 E1(5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5. B2 DL1 E1(5.2) B6 DL1 E1(5.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur. 4. B1 DL1 E1(4. 5.4. 3.1) 5.2) B5 DL1 E1(5.3.3.3.2) B6 DT2 E1(5. B5 DL1 E1(4. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2) .3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. 4.2) 4.3.4.2) B6 DL1 E2(5.3.3.3.3.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful