POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Bucuresti 2002

1

La elaborarea textelor acestor bosuri au contribuit:
Experti: ILEANA PASCAL STEFAN DEACONU CODRU VRABIE NICULAE FABIAN Supervizare: AUREL CIOBANU - DORDEA ELENA SIMINA TANASESCU

În cadrul proiectului „Campanie de informare a functionarilor publici privind continutul acquis-ului comunitar“ au fost elaborate brosuri privind primele 15 capitole de negociere.

© CRJ 2002 ISBN 973-8338-58-1

2

Lista capitolelor în care este împartit acquis-ul comunitar, în vederea negocierilor cu statele care adera la Uniunea Europeana
Capitolul 1: Libera circulatie a marfurilor Capitolul 2: Libera circulatie a persoanelor Capitolul 3: Libera circulatie a serviciilor Capitolul 4: Libera circulatie a capitalului Capitolul 5: Dreptul societatilor comerciale Capitolul 6: Politica în domeniul concurentei Capitolul 7: Agricultura Capitolul 8: Pescuitul Capitolul 9: Politica în domeniul transporturilor Capitolul 10: Impozitare Capitolul 11: Uniune economica si monetara Capitolul 12: Statistica Capitolul 13: Politici sociale si ocuparea fortei de munca Capitolul 14: Energie Capitolul 15: Politica industriala Capitolul 16: Întreprinderi mici si mijlocii Capitolul 17: Stiinta si cercetare Capitolul 18: Educatie, formare profesionala si tineret Capitolul 19: Telecomunicatii si tehnologia informatiilor Capitolul 20: Cultura si politica în domeniul audiovizualului Capitolul 21: Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale Capitolul 22: Protectia mediului înconjurator Capitolul 23: Protectia consumatorilor si a sanatatii Capitolul 24: Justitie si afaceri interne Capitolul 25: Uniune vamala Capitolul 26: Relatii externe Capitolul 27: Politica externa si de securitate comuna Capitolul 28: Control financiar Capitolul 29: Dispozitii financiare si bugetare Capitolul 30: Institutii Capitolul 31: Diverse 3

ABREVIERI
AEIF AFER AND ARR CE CEE Codul ISM JOCE MLPTL OACI OMLPTL ONU RAR RNTR 1 Asociatia Europeana pentru Interoperabilitate Feroviara Autoritatea Feroviara Româna Autoritatea Nationala a Drumurilor Autoritatea Rutiera Româna Comisia Europeana Comunitatea Economica Europeana Codul International de Management pentru Operarea în Siguranta a Navelor si Prevenirea Poluarii Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Organizatiei Aviatiei Civile Internationale Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Organizatia Natiunilor Unite Registrul Auto Român Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta acestora conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România Societatii Nationale a Cailor Ferate Române Transporturile Aeriene Române Reteaua Trans-Europeana de Transport Specificatiile tehnice privind interoperabilitatea Reteaua Trans-Europeana de Transport Feroviar de Marfuri Uniunea Europeana

RNTR 2 SNCFR TAROM TEN –T TSI TERFN UE

4

Actele normative adoptate la nivel comunitar
Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificarilor si completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana si Tratatului asupra Uniunii Europene), legislatia în vigoare, legislatia în pregatire, precum si hotarârile recente pronuntate de Curtea Europeana de Justitie se regasesc în cadrul bazei de date cu acces gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex). În temeiul si în conformitate cu dispozitiile tratatelor constitutive, institutiile UE cu competente în procesul legislativ adopta, în esenta, urmatoarele acte normative: • Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data intrarii lor în vigoare atât pentru statele membre, cât si pentru persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora. Regulamentele se aplica direct pe teritoriul statelor membre, carora le este interzis sa adopte masuri de transpunere sau orice alte masuri care ar putea îngradi aplicarea lor directa. Daca în text nu este precizata data intrarii în vigoare, aceasta va fi reprezentata de cea de a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. • Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii pentru statele membre, lasând la latitudinea acestora modalitatile de atingere a lor. În text este precizata data pâna la care statele membre trebuie sa adopte masurile de adaptare la directiva în cauza. Directivele se aplica si ele direct pe teritoriul statelor membre, dar numai dupa expirarea termenului de transpunere. • Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele membre sau persoanele juridice carora le sunt adresate. Unele au caracter individual (având un singur destinatar sau un numar limitat de destinatari), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru toate statele membre si pentru persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora).

5

Recomandarile, rezolutiile si avizele sunt acte fara caracter obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea legislatiilor si practicilor nationale. • Acordurile si conventiile sunt întelegeri în forma scrisa supuse dreptului international dar încheiate fie de catre Comunitati cu state terte, fie de catre acestea si statele membre cu state terte, fie numai între statele membre, în conformitate cu competentele stabilite prin tratatele constitutive. Într-o serie de domenii, în afara actelor normative mai sus aratate, institutiile Uniunii adopta si alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea vor fi aratate si explicate în cadrul prezentarii domeniilor respective. Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative în vigoare sau în pregatire prin intermediul mai multor facilitati de cautare: 1. Indexul analitic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei în functie de domeniu); 2. Indexul alfabetic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei dupa termeni cheie ordonati alfabetic); 3. Cautare dupa numarul Jurnalului Oficial în care s-a publicat actul legislativ; 4. Cautare dupa numarul actului legislativ (cu ajutorul unui cod format automat de catre facilitatea de cautare); 5. Cautare dupa cuvinte cheie în text. Toate aceste facilitati de cautare usureaza considerabil regasirea unui act legislativ sau a actelor legislative încadrate la un anumit domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea mai utila facilitate este indexul analitic al directorului de legislatie (cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind împartit cel putin pe subcapitole).

6

Cuprins
I. Introducere....................................................................................9 II. Acquis-ul comunitar în domeniul transporturilor............................12 1. Temeiul legal..................................................................... 12 2. Transport rutier .................................................................. 13 a) Permise de conducere si reguli privind admiterea în profesia de transportator de marfuri si transportator de pasageri............ 13 b) Greutatea si dimensiunile vehiculelor ............................... 14 c) Liberalizarea cabotajului................................................. 14 d) Pasageri ....................................................................... 14 3. Transport feroviar............................................................... 15 a) Separarea infrastructurii feroviare de serviciile de transport feroviar......................................................................... 15 b) Licente de operare si alocarea rutelor ............................... 16 c) Cartea Alba privind Strategia de Revitalizare a sistemului feroviar al Comunitatii Europene (1996) ........................... 16 d) Programul legislativ privind infrastructura ........................ 17 e) Cartea Alba privind „Politica Europeana de Transport: E timpul deciziei” (2001) ............................................................. 18 f) Interoperabilitatea sistemului trans-european de mare viteza 18 g) Interoperabilitatea sistemului feroviar conventional transeuropean....................................................................... 19 4. Transportul pe caile navigabile interioare............................. 19 5. Transportul maritim ............................................................ 19 a) Libertatea de furnizare de servicii ................................... 20 b) Siguranta maritima ....................................................... 20 c) Infrastructura portuara .................................................. 21 6. Transportul aerian............................................................... 21 a) Acces la piata ............................................................... 21 b) Managementul traficului aerian ...................................... 22 c) Siguranta transporturilor aeriene.................................... 22 d) Protectia pasagerilor ..................................................... 22 e) Cer European Unic........................................................ 23 7. Reteaua transeuropeana de transport (TEN –T) .................... 23 7

III. Transpunerea acquis –ului comunitar în România ........................23 1. Transportul rutier................................................................ 24 a) Armonizarea legislatiei.................................................. 24 b) Capacitatea administrativa............................................. 25 2.Transportul feroviar............................................................. 26 a)Armonizarea legislatiei................................................... 26 b) Capacitatea administrativa............................................. 27 3. Transportul pe caile navigabile interioare............................. 27 a) Armonizarea legislatiei.................................................. 27 4.Transportul maritim............................................................. 28 a) Armonizarea legislatiei.................................................. 28 5.Transportul aerian................................................................ 29 a) Armonizarea legislatiei.................................................. 29 b) Capacitatea administrativa............................................. 30 6. Reteaua transeuropeana de transport (TEN –T) .................... 30 a) Armonizarea legislatiei.................................................. 30 7. În perspectiva ..................................................................... 31

8

I. Introducere
Importanta unor structuri de transport integrate a fost recunoscuta înca de la Tratatul de la Roma (1957), dar progresele înregistrate pâna în a doua jumatate a anilor ’80 au fost destul de mici. Aparitia Cartii Albe asupra finalizarii pietei interne (1985) a facut o serie de recomandari privind garantarea libertatii de prestare de servicii si a stabilit liniile directoare pentru politica comuna în domeniul transporturilor. Aceste linii directoare au fost aprobate de Consiliul de Ministri care a adoptat si un plan de actiune având ca obiective principale: dezvoltarea infrastructurii de interes comunitar, reducerea controalelor si formalitatilor la frontiere, precum si îmbunatatirea sigurantei transportului. Introducerea pietei comune, la 1 ianuarie 1993, a reprezentat un punct de cotitura în politica în domeniul transporturilor. Numai daca ne gândim la eliminarea granitelor dintre statele membre, ca si la alte masuri de liberalizare (cum ar fi cabotajul) ne putem da seama de natura constrângerilor care s-au ivit, acestea referindu-se în special la: cele de ordin social, prin care libertatea de a presta servicii de transport sa nu duca la nerespectarea legislatiilor nationale mai stricte. Procesul de liberalizare a serviciilor de transport trebuia însotit de armonizarea conditiilor sociale ca si a legislatiei referitoare la prestarea de servicii si la recunoasterea calificarilor. cele de ordin economic, prin care investitiile în infrastructura, în special în domeniul transportului rutier, sa nu fie exploatate de beneficiari ce nu au contribuit la finantarea respectivelor investitii. În domeniul transportului feroviar au trebuit luate masuri pentru a nu se perpetua modul de organizare fragmentata a acestui mod de transport. cele legate de garantarea rutelor, în asa fel încât introducerea noilor factori concurentiali sa nu afecteze continuitatea furnizarii serviciului. 9

-

-

Masurile ce au fost luate pentru liberalizarea transporturilor au fost adaptate specificului fiecarui tip de transport (rutier, feroviar, maritim, aerian si fluvial), avându-se în vedere particularitatile furnizarii serviciilor internationale (transportul între doua State Membre) si cabotajului (transportul în interiorul altui Stat Membru). La finele anului 1992 este adoptata Cartea Alba asupra dezvoltarii viitoare a politicii comune în domeniul transporturilor, document ce marcheaza abordarea integrata a diferitelor tipuri de transport bazata pe mobilitatea durabila. Aceasta înseamna organizarea transportului astfel încât consumul de energie, timpul de transport, ca si rutele si conditiile de transport sa fie optime. Planul de actiune pe perioada 1995- 2000 era axat pe îmbunatatirea calitatii transporturilor prin introducerea sistemelor integrate bazate pe tehnologii noi, în care sa se tina seama de protectia mediului, îmbunatatirea operarii pietei unice prin încurajarea concurentei respectând standardele sociale ca si dezvoltarea dimensiunii externe prin îmbunatatirea legaturilor de transport cu terte tari si prin sprijinirea operatorilor comunitari pe pietele externe. Cartea Verde referitoare la politica fiscala în domeniul transporturilor (1995), considera taxele ca una din modalitatile prin care statul poate avea impact asupra acestui sector. Dezvoltarea accelerata a noilor tehnologii, în special a celor informationale si de comunicare, conduce la introducerea aplicatiilor telematice ce dezvolta servicii de informare, radio-navigare si telecomunicatii moderne, specifice fiecarui tip de transport. Mai mult, Comisia Europeana pledeaza pentru o strategie europeana privind reteaua globala de navigare prin satelit, retea ce ar permite Europei sa controleze serviciile de pozitionare si navigare de pe întregul sau teritoriu pentru toate tipurile de transport. În septembrie 2001 este elaborata noua Carte Alba în domeniul transporturilor, intitulata „Politica europeana în domeniul transporturilor: e timpul deciziei”, înca nepublicata în Jurnalul Oficial, având ca obiectiv gasirea unui echilibru între dezvoltarea economica si calitatea si siguranta ceruta de societate în vederea dezvoltarii unui sistem de transport modern si durabil. 10

Dat fiind cresterea continua a traficului atât de pasageri cât si de marfuri, a aglomerarii retelelor rutiere, a problemelor de mediu si siguranta transportului, Comisia propune în Cartea Alba (2001) o serie de obiective prin care problemele enumerate sa îsi gaseasca solutionare: • • revitalizarea pâna în 2010 a transportului feroviar si promovarea transportului maritim si fluvial; sisteme de impozitare în domeniul transporturilor care sa reflecte costul real, în care sa fie incluse costurile colaterale, cum ar fi cele legate de daunele aduse mediului, aglomerarea traficului sau accidentelor; detinerea unor sisteme de transport mai eficiente si mai sigure.

• •

Printre masurile propuse, se pot enumera: promovarea drepturilor pasagerilor, prin masuri de protectie a pasagerilor ce calatoresc cu diferite tipuri de transport. Aceste masuri ce se vor aplica inclusiv transportului urban de calatori; îmbunatatirea sigurantei rutiere (având ca obiectiv înjumatatirea numarului de accidente cauzatoare de moarte pâna în anul 2010); prevenirea aglomeratiilor prin promovarea mai multor tipuri de transport (printr-un nou program „Marco Polo”); armonizarea impozitarii combustibilului pentru transportul feroviar; crearea unor noi retele de infrastructura, în contextul retelelor trans-europene; cresterea participarii Uniunii Europene în organizatiile internationale, în special în Organizatia Internationala Maritima (IMO) ca si în Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (ICAO).

• • • • •

11

II. Acquis-ul comunitar în domeniul transporturilor
1. Temeiul legal
Politica comuna în domeniul transporturilor (Titlul V – Transporturi Articolele 70/80 ale Tratatului Comunitatii Europene) stabileste regulile de baza aplicabile transportului international în cadrul statelor membre. De asemenea, titlul stabileste conditiile în care transportatorii nonrezidenti pot opera în statele membre (Art. 71.1), masurile ce trebuie luate pentru îmbunatatirea sigurantei transporturilor (Art. 71.2) si abolirea discriminarii aplicarii unor tarife diferite (Art. 75). Acquis-ul în domeniul transporturilor este alcatuit în principal din legislatia secundara, constituita de câteva sute de regulamente, directive si decizii. Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, deciziile în domeniul transporturilor sunt luate în urma unor co-decizii (potrivit Art. 251) dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor. Prevederile Titlului V se aplica integral transportului rutier, feroviar si fluvial. În cazul unor masuri specifice aplicabile transportului maritim si aerian, dat fiind faptul ca aceste tipuri de transport sunt reglementate la nivel international, Consiliul decide cu majoritate de voturi asupra procedurii ce trebuie aplicata fiecarui caz în parte (Art. 80). Pentru cazurile speciale, cum ar fi cele legate de masurile cu un impact major asupra conditiilor de viata, a fortei de munca sau a operarii facilitatilor de transport, Consiliul adopta decizii unanime dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social. În vederea atingerii obiectivelor legate de libera circulatie a marfurilor, persoanelor, serviciilor si a capitalului, Uniunea Europeana a stabilit si dezvoltat retele trans-europene în domeniul transporturilor, telecomunicatiilor si energiei (Titlul V – Retele Trans-Europene, Art. 154/156). Retelele se refera atât la cele rutiere, fluviale si feroviare cât si la cele spatiale, cum ar fi sistemul trans-european de navigare prin satelit. 12

Conform Art. 156, adoptarea principiilor directoare, a masurilor referitoare la retelele trans-europene ca si a proiectelor de interes comun se face prin consultarea prealabila a Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor. De mare importanta este politica Comisiei Europene de taxare a infrastructurii de transport, prin care taxele si tarifele aplicate fiecarui tip de transport în parte trebuie sa reflecte costul poluarii, a timpului de calatorie ca si cel al infrastructurii. În acest sens, în 1998 Comisia a publicat Cartea Alba referitoare la plati corecte percepute pentru folosirea infrastructurii.

2. Transport rutier
Acquis-ul comunitar în domeniul transportului rutier implica reglementari de ordin social, tehnic, fiscal, de siguranta si, nu în cele din urma, de protectia mediului. Printre cele mai importante vor fi amintite cele referitoare la admiterea în profesia de transportator de marfuri si de pasageri, reglementari privind dimensiunile si greutatea vehiculelor, a transportului de pasageri, ca si a transportului în interiorul altui stat membru. a) Permise de conducere si reguli privind admiterea în profesia de transportator de marfuri si transportator de pasageri Începând cu 1 ianuarie 1993 orice operator ce doreste sa transporte marfuri sau pasageri, cel putin între doua state membre, trebuie sa posede un permis de conducere recunoscut de Comunitate. Permisul, emis de statul membru în care operatorul îsi are resedinta, permite operatorului un acces nelimitat la toata piata interna. Conditiile de obtinere a unui astfel de permis sunt stabilite de Directiva 96/26/CE privind admiterea în profesia de transportator de marfuri si transportator de pasageri. Dintre conditiile impuse se pot aminti cele legate de buna reputatie, competenta profesionala si situatia financiara a operatorilor, ca si inspectia ce trebuie facuta pentru a verifica conditiile mentionate. Având în vedere ca diplomele emise de un stat membru trebuie recunoscute de toate celelalte state membre, directiva stipuleaza ca statele

13

membre sa emita o licenta comunitara unica pentru transportatorii ce au dovedit competentele profesionale. b) Greutatea si dimensiunile vehiculelor Piata unica in transportul rutier de marfuri necesita reguli comune aplicabile vehiculelor, si în mod special cele referitoare la autorizarea greutatii si dimensiunilor pentru vehiculele grele de marfuri. Specificatiile tehnice comune referitoare la greutatea si dimensiunile maxim admisibile privind vehiculelor folosite în transportul international au fost stabilite de Directiva 96/53/CE, care mai precizeaza si alte caracteristici tehnice ce trebuie îndeplinite de vehicule, cum ar fi cele referitoare la sistemul de frânare si iluminare sau la nivelul de poluare fonica. c) Liberalizarea cabotajului În perioada 1990 –1998 transportul catre si dinspre un stat membru, ca si transportul în interiorul unui alt stat membru (cabotaj), se facea pe baza unor licente anuale emise de fiecare stat membru. Începând cu 1998, cabotajul rutier a fost pe deplin liberalizat. Acest lucru înseamna ca un transportator din oricare din statele membre poate transporta marfuri oriunde în Uniunea Europeana, inclusiv într-un stat membru în care el nu îsi are resedinta, cu conditia ca acesta sa posede licenta comunitara unica (Regulamentele Consiliului 881/92 si 3118/93). Chiar daca au fost voci care au contestat aceasta decizie, aducând drept argument declinul conditiilor sociale în unele state membre, studiile au aratat ca cei mai competitivi operatori sunt aceia care furnizeaza clientilor servicii de cea mai buna calitate, servicii care nu sunt neaparat si cele mai ieftine. d) Pasageri Transportul international de pasageri cu autocarul sau autobuzul necesita o licenta eliberata de statele membre (Regulamentul Consiliului 684/92). Pâna în anul 1999 eliberarea unei astfel de licente putea fi blocata daca ruta pentru care se elibera licenta era deservita de transportul feroviar. Transportul pasagerilor pe teritoriul unui alt stat membru este permis numai pentru servicii ocazionale ce sunt extensia unei calatorii 14

internationale sau pentru servicii speciale. Serviciile ocazionale de transport, cum ar fi cele referitoare la calatoriile facute de grupuri de turisti pe teritoriul unui alt stat membru, nu necesita licenta unica, ci doar certificatul de inspectie emis de autoritatea competenta si care este identic în toate statele membre.

3. Transport feroviar
Dezvoltarea transportului feroviar a început în prima jumatate a secolului al XIX-lea, când în Anglia a fost construita prima cale ferata. De atunci, sistemul a evoluat, ajungând ca în zilele noastre sa joace un rol crucial în dezvoltarea economica. Fiind un sector de importanta nationala si considerat de interes public, sistemul feroviar din orice tara s-a dezvoltat în conformitate cu standardele tehnice si organizatorice specifice fiecarei tari. Diferentele între standarde la nivelul tarilor Europei, cum ar fi cele referitoare la ecartament, gabarit, sisteme de alimentare cu curent electric, sisteme de gestionare a traficului feroviar sau a personalului, au facut ca serviciile de transport feroviar sa fie mai putin competitive decât cele rutiere. Cererea crescânda de transport, rezultata din crearea pietei interne, ca si oferta, insuficienta datorita impedimentelor majore din infrastructura nationala, au condus la necesitatea integrarii sistemului feroviar al statelor membre într-un sistem feroviar european. Revitalizarea transportului feroviar a devenit o prioritate a Uniunii Europene, motiv pentru care au fost luate o serie de masuri legislative, în care obiectivele stabilite în Tratatul de la Roma ca si în Politica Comuna în domeniul Transportului sa fie atinse. Au fost emise o serie de regulamente si directive ce contin prevederi detaliate privind deschiderea pietelor nationale la transportul feroviar de marfuri si de pasageri, interoperabilitatea între sistemele de trenuri de mare viteza si sistemele conventionale, a conditiilor în care statele pot acorda subventii sistemului feroviar, a accesului la diferitele retele, etc. a) Separarea infrastructurii feroviare de serviciile de transport feroviar Prima masura importanta si care introduce un prim grad de liberalizare a fost adoptarea directivei Consiliului de Ministri 91/440/CEE prin care

15

statelor membre li se cere ca împreuna cu operatorii feroviari, sa reduca datoriile din sector, sa-l faca mai competitiv si mai sanatos din punct de vedere financiar. Pentru o mai mare transparenta a folosirii fondurilor publice si o mai buna monitorizare a performantei, se impune ca sistemul de contabilitate al infrastructurii feroviare sa fie tinut separat de cel al operarii serviciilor de transport. Ca urmare, statele membre au înfiintat autoritati care administreaza infrastructura feroviara si sunt separate de companiile de transport feroviar care se ocupa de transportul feroviar, de marfuri sau de calatori. Prin aceasta directiva, operatorilor din transportul feroviar li se garanteaza accesul la serviciile de transport combinat, însemnând transportul marfurilor la o anumita destinatie cu unul sau mai multe tipuri de transport. b) Licente de operare si alocarea rutelor În 1995 este adoptata Directiva 95/18/CE care stabileste criteriile comune pentru licentierea întreprinzatorilor feroviari stabiliti în Uniunea Europeana. Conditiile ce trebuie îndeplinite pentru obtinerea licentei se refera la buna reputatie, competenta profesionala, situatia financiara si raspunderea civila. Aceeasi directiva stabileste si „alocarea rutelor”, adica cine si în ce conditii poate folosi calea ferata pentru a deplasa un tren între doua destinatii la un anumit moment. Astfel, în statele membre ale UE a fost creata functia de Manager de Infrastructura, care are drept sarcina alocarea corecta si nedescriminatorie a infrastructurii feroviare întreprinzatorilor feroviari licentiati. Directiva introduce si principiile de taxare a infrastructurii folosite, preturile fixate fiind cele ale pietei. c) Cartea Alba privind Strategia de Revitalizare a sistemului feroviar al Comunitatii Europene (1996) Cartea Alba este documentul prin care sunt stabilite intentiile politicii într-un anumit domeniu si propune un program legislativ. Dintre principalele directii ale politicii în transporturi mentionate în acest document pot fi enumerate: acordarea unei importante crescânde fortelor pietei si încurajarea operatorilor sa ofere produse noi si o mai buna calitate a serviciilor;

16

-

separarea responsabilitatilor între stat si companiile feroviare (care vor avea o structura financiara separata si administrata independent); crearea unor rute alocate numai transportului de marfuri care sa duca la accesul la pietele nationale;

-

d) Programul legislativ privind infrastructura Începând cu 1998 Comisia Europeana a propus îmbunatatirea legislatiei existente, finalizata cu „Programul legislativ privind infrastructura feroviara” adoptat de Consiliul Uniunii în februarie 2001, program pe care statele membre ale UE sunt obligate sa-l implementeze pâna în martie 2003. Acest program legislativ este alcatuit din trei directive: Directiva 2001/12 prin care se modifica Directiva 91/440 privind dezvoltarea sistemului feroviar. Statelor membre ale UE li se cere sa-si adapteze legislatia nationala astfel încât sa permita extinderea accesului serviciilor de transport international de marfuri la sectiunea nationala a Retelei Trans-Europene de Transport Feroviar de Marfuri (TERFN). Începând cu 2008 întreaga Retea Europeana Feroviara ar trebui sa fie deschisa serviciilor internationale. Pentru a permite patrunderea pe piata a noilor operatori, directiva prevede ca functiunile esentiale, cum ar fi alocarea capacitatii de cale ferata, taxarea infrastructurii si licentierea, sa fie separate de operatiunile de transport. Directiva 2001/13 amendeaza Directiva 95/18 care stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de societatile de transport pentru obtinerea licentei de furnizare de servicii de transport feroviar de marfuri pe reteaua TERFN. Licenta este valabila pe tot teritoriul Comunitatii Europene, iar lista societatilor detinatoare de licente este publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru a furniza servicii de transport operatorii au nevoie si de alocarea uneia sau a mai multor rute. Alocarea rutelor si taxele pentru folosirea infrastructurii feroviare sunt stabilite de Directiva 2001/14, care înlocuieste Directiva

-

-

17

95/19 si se aplica întregii retele, stabilind conditiile de acces la retea, regulile de alocare a rutelor si informatii de natura tehnica. e) Cartea Alba privind „Politica Europeana de Transport: E timpul deciziei” (2001) Pentru prima data în septembrie 2001, prin publicarea acestei Carti Albe, Comisia Europeana a bazat politica comuna în domeniul transporturilor feroviare pe nevoile utilizatorilor, propunând peste 60 de masuri care sa vina în întâmpinarea nevoilor cetatenilor. Prima dintre aceste masuri este legata de echilibrarea diferitelor tipuri de transport pâna în anul 2010 prin revitalizarea transportului feroviar, promovarea transportului maritim si a transportului naval pe apele de interior si legarea acestor tipuri de transport. Comisia Europeana a anuntat si intentia sa de a face noi propuneri pentru îmbunatatirea retelei feroviare de transport de marfuri si pentru amendarea directivelor existente referitoare la interoperabilitatea sistemelor conventionale feroviare si a trenurilor de mare viteza; ea a lansat si propunerea de înfiintare a Agentiei Europene de Siguranta si Interoperabilitate a Cailor Ferate. f) Interoperabilitatea sistemului trans-european de mare viteza Articolele 154 si 155 ale Tratatului de înfiintare a Comunitatii Europene prevad stabilirea si dezvoltarea retelelor trans-europene în domeniul transportului. Pentru atingerea acestui obiectiv, Comunitatea trebuie sa ia masurile necesare în vederea asigurarii interoperabilitatii retelelor, mai ales în domeniul standardizarii tehnice. O prima masura a fost luata prin adoptarea Directivei 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului trans-european de mare viteza. Prin interoperabilitate se întelege întregul sistem de masuri ce se refera la proiectarea, constructia, punerea în functiune, îmbunatatirea, reînnoirea, functionarea si întretinerea partilor din sistem, ca si la calificarile profesionale si conditiile de siguranta si de sanatate al personalului ce opereaza acest sistem. Asociatia Europeana pentru Interoperabilitate Feroviara (AEIF) a stabilit specificatiile tehnice privind interoperabilitatea (TSI), în urma carora Comisia Europeana a adoptat Decizia 2001/260/CE privind caracteristicile Sistemului European de Management al Traficului Feroviar si a emis Recomandarea 2001/290/CE 18

privind parametrii de baza ai sistemului trans-european de trenuri de mare viteza. g) Interoperabilitatea sistemului feroviar conventional trans-european Directiva 2001/16/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar conventional prevede procedurile referitoare la pregatirea si adoptarea specificatiilor tehnice privind interoperabilitatea (TSI) si regulile aplicabile certificarii pentru conformitate a acestor specificatii. Se prevede ca pâna în anul 2004 sa fie implementate specificatiile tehnice privind sistemele de semnalizare si de comanda-control, cele privind aplicatiile telematice, de operare si management al traficului ca si cele referitoare la poluarea fonica.

4. Transportul pe caile navigabile interioare
Transporturile pe apele de interior sunt înca insuficient exploatate, motiv pentru care se propune promovarea sustinuta acestui tip de transport durabil (Cartea Alba 2001). În vederea introducerii unor noi tehnologii, Regulamentul Consiliului 718/99 prevede diferite forme de ajutor venite din partea statului. Mai mult, pentru achizitionarea de motoare care sa reduca consumul de energie, poluarea si zgomotul, Comisia ar putea acorda subventii daca va fi adoptata „politica europeana de acordare a subventiilor pentru achizitionarea de motoare”, propusa de Cartea Alba. Accesul nediscriminatoriu la piata fortei de munca si echivalarea calificarilor sunt reglementate de Directiva 87/540/CEE. Recunoasterea reciproca a certificatelor de conducator de nava pentru transportul fluvial de marfuri si pasageri este reglementata de Directiva 91/672/CE, iar Directiva 96/50/CE armonizeaza conditiile în care se elibereaza aceste certificate.

5. Transportul maritim
Politica comuna în domeniul transportului maritim se refera în special la siguranta în domeniu, relatiile externe si promovarea transportului maritim al Comunitatii.

19

a) Libertatea de furnizare de servicii Libertatea de furnizare a serviciilor, fara nici o discriminare pe baza nationalitatii furnizorului de servicii sau a navei, prin care un transportator având resedinta într-un stat poate furniza servicii în interiorul unui alt stat (cabotaj) este stipulata în Regulamentul 3577/92. Regulile detaliate privind acordurile tehnice, serviciile acordate si tarifarea, precum si modul de efectuare a inspectiilor si investigatiilor sunt stabilite de Regulamentul 4056/86. b) Siguranta maritima Directiva 93/75 reglementeaza cerintele minime ce trebuie îndeplinite de comandantul navei si echipajul sau daca transporta marfuri periculoase sau poluante. Marfurile periculoase sau poluante trebuie înregistrate si trebuie sa poarte semne de identificare în cazul substantelor solide. Autoritatile portuare vor fi informate asupra acestor transporturi. Directiva prevede si masurile ce trebuie luate în caz de avarie a acestor nave. În cadrul Directivei 2001/25 sunt stabilite cerintele minime de instruire a navigatorilor. Pentru fiecare categorie de navigatori este stabilita pregatirea necesara, certificarea, standardele de calitate si recunoasterea diplomelor. Regulile comune si standardele privind inspectia navelor, certificarea si controlul efectuat de organizatiile abilitate sunt stabilite de Directiva 94/57. Standarde internationale privind prevenirea poluarii si conditiile de munca si de trai la bordul navelor (controlul statului de port) sunt stabilite de Directiva 95/21. Directiva stabileste si criterii comune pentru controlul navelor si armonizeaza procedurile de inspectie si detentie a navelor, luând în considerare angajamentele facute de autoritatile maritime ale statelor membre în Memorandumul de Întelegere de la Paris. Operarea feriboturilor în conditii de siguranta este reglementata de Regulamentul Consiliului 3051/95. Feriboturile trebuie sa fie în concordanta cu Codul ISM (Codul International de Management pentru Operarea în Siguranta a Navelor si Prevenirea Poluarii), prin stabilirea si 20

mentinerea corespunzatoare a sistemelor de siguranta atât la bordul navei cât si la tarm si sa se supuna controlului administratiilor din statele respective. Pentru prevenirea poluarii marine si întarirea standardelor de siguranta se cere folosirea de echipamente de acelasi tip ce vor fi plasate la bordul navelor (Directiva 96/98). Pentru aceste nave vor fi emise certificate de siguranta de catre statele membre ale UE. În anexe sunt precizate echipamentele, procedurile de conformitate si de evaluare si modul de efectuare a inspectiei. În vederea stabilirii unui set de reguli si standarde de siguranta pentru navele de pasageri, Directiva 98/18 introduce un nivel uniform de siguranta pentru viata si bunurile pasagerilor. c) Infrastructura portuara Directiva 96/1692 prevede ca pâna în anul 2010 va fi stabilita reteaua trans-europeana de transport ce va integra retelele rutiere, aeriene si maritime ca si infrastructura aferenta de pe teritoriul Comunitatii. În ceea ce priveste porturile maritime, Comisia Europeana a identificat porturile ce intra în aceasta retea, ca si proiectele de interes comun care sa promoveze interoperabilitatea si combinarea diferitelor tipuri de transport.

6. Transportul aerian
Cresterea accentuata a traficului aerian a condus inevitabil la aglomerarea aeroporturilor si numeroase întârzieri. Comunitatea si statele membre ale UE au consimtit la adoptarea unei reforme în managementul traficului aerian, ce implica, în primul rând, cresterea sigurantei transportului aerian printr-o organizare coerenta la nivelul Comunitatii. a) Acces la piata Legislatia ce reglementeaza accesul la piata se refera în special la acordarea licentelor, la accesul la rutele Comunitatii si la taxele si tarifele pentru serviciile furnizate. Directiva 2407/92 reglementeaza modul de atribuire si mentinere, ca si valabilitatea licentelor de operare aeriene pentru transportatorii stabiliti în 21

Comunitate. Criteriile si procedurile aplicabile în materie de stabilire a costului calatoriei si tarifele pentru serviciile de transport aerian sunt reglementate de Directiva 2409/92/CE. Conform acestei directive, tarifele se stabilesc liber, în functie de cererea existenta pe piata. b) Managementul traficului aerian Managementul traficului aerian este reglementat de Directiva 93/65, amendata ulterior în 1997 si 2000. Directiva hotaraste folosirea de sisteme si echipamente compatibile, în special cele referitoare la sistemele de comunicatii, sistemele de supraveghere, sistemele de asistare automata a controlului traficului aerian si sistemele de navigare. Conform directivei, echipamentele si sistemele trebuie sa corespunda standardelor Eurocontrol. c) Siguranta transporturilor aeriene Siguranta transporturilor aeriene privind armonizarea cerintelor tehnice si a procedurilor administrative este reglementata de Regulamentul Consiliului 3922/91, ulterior adaptat la cerintele noilor tehnologii prin Regulamentele Comisiei 1064/99 si 3922/2000. Pentru viitorul apropiat Comisia propune crearea unui mecanism de control bazat pe sistemul controlului calitatii fiecarui operator si aeroport, implementat de autoritatea nationala a fiecarui stat membru al UE. Sistemul va fi creat în fiecare stat membru si va fi monitorizat de echipe multinationale apartinând inspectiei înfiintate în cadrul Comisiei. Principiile de baza ce guverneaza investigarea accidentelor si incidentelor din aviatia civila sunt stabilite de Directiva 94/56, conform careia investigatia este facuta de o autoritate civila permanenta, stabilita de fiecare stat membru al UE. d) Protectia pasagerilor Directiva 2027/97 stabileste obligatiile transportatorilor aerieni referitoare la despagubirile în caz de accidente provocatoare de moarte, raniri sau orice pagube fizice suferite de un pasager, daca accidentul a avut loc la bordul aeronavei sau în cursul îmbarcarii sau debarcarii.

22

e) Cer European Unic În vederea crearii pâna în anul 2004 a unui Cer European Unic Comisia Europeana a adoptat un set de propuneri prin care sunt stabilite principiile de operare. Dintre masurile specifice se pot enumera furnizarea serviciilor de navigare aeriana, organizarea si folosirea spatiului aerian ca si interoperabilitatea echipamentului.

7. Reteaua transeuropeana de transport (TEN –T)
Principiile directoare de dezvoltare a acestui program major de infrastructura au fost adoptate atât de Parlamentul European, cât si de Consiliu în anul 1996 (prin Decizia 1692/96/CE). Obiectivele retelei se refera la asigurarea mobilitatii persoanelor si bunurilor, combinarea tipurilor de transport, asigurarea unei infrastructuri de buna calitate, utilizarea optima a capacitatilor existente, acoperirea întregului spatiu comunitar si extinderea catre restul statelor europene. Dat fiind costurile enorm de ridicate ale acestui program, Regulamentul 2236/95/CE stipuleaza regulile de baza ale finantarii din bugetul Comunitatii a proiectelor incluse în reteaua TEN-T si promovarea parteneriatelor între sectorul public si cel privat.

III. Transpunerea acquis–ului comunitar în România
Transpunerea acquis-ului comunitar în tara noastra presupune nu numai armonizarea legislativa, si aici este vorba de adoptarea unei legislatiei europene de câteva sute de reglementari, directive si decizii, ci mai ales un nivel adecvat al capacitatii administrative de punere în aplicare a acestei legislatii. În domeniul transportului rutier se impun cerinte de ordin tehnic, social si fiscal, iar liberalizarea transportului feroviar necesita o deschidere a pietei nationale catre piata concurenta din statele membre ale UE. Probleme precum accesul la piata sau siguranta si organizarea infrastructurii se cer a fi rezolvate în domeniul transportului aerian si în cel maritim. România a deschis spre negociere capitolul 9 - “Politica în domeniul transporturilor” în luna iunie 2001. Raportul periodic al Comisiei 23

Europene din anul 2001 aprecia faptul ca România a facut un progres semnificativ în transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor.

1. Transportul rutier
a) Armonizarea legislatiei România a parafat si este pregatita pentru semnarea „Acordului între România si Comunitatea Europeana instituind anumite conditii pentru transportul rutier de marfuri si promovarea transportului combinat”. Acest acord a fost ratificat prin Legea nr. 110/2002, care a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2002. De asemenea, a fost semnat „Acordul între România si Comunitatea Europeana privind transporturile ocazionale internationale de calatori derulate cu autobuze si autocare”. Sunt în curs de adoptare doua proiecte de acte normative: Legea pentru necesitatile de infrastructura, care transpune Decizia nr. 1692/96/CE si Hotarârea de Guvern privind masurile ce trebuie luate în cazul unei crize pe piata transporturilor rutiere, prin care se transpun prevederile Regulamentului nr. 3916/90/CEE. A fost adoptat un pachet legislativ care permite aplicarea în România a celor mai importante acte comunitare din domeniul sigurantei rutiere si a legislatiei sociale: Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale care transpune Regulamentul nr. 3820/85/CEE privind armonizarea anumitor prevederi legislative referitoare la transportul rutier. Aceasta completeaza legislatia existenta referitoare la aplicarea în transporturile internationale a prevederilor acordului AETR. Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei (OMLPTL) nr. 1842/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora care transpune conditia de prag financiar pentru accesul la ocupatia de transportator rutier. Legislatia este

-

24

implementata de catre Autoritatea Rutiera Româna (ARR) prin efectuarea de controale periodice la sediul întreprinderilor, la eliberarea licentelor sau, anual, la reînnoirea licentei de transport. Pentru a raspunde prevederilor Directivei nr. 6/92/CEE, Regulamentului nr. 3820/85/CEE, Regulamentului nr. 3821/85/CEE, Directivei nr. 459/89/CEE, Directivei nr. 671/91/CEE, Directivei nr. 95/50/CE, Directivei nr. 55/94/CE, Directivei nr. 53/96/CE si Directivei nr. 599/88/CEE privind sistemul de efectuare a controalelor au fost emise Ordinul MLPTL nr. 29/11.01.2002 si Ordinul ministrului de interne nr. 206/16.01.2002. Conform acestor ordine au fost înfiintate echipaje mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome Autoritatea Nationala a Drumurilor (AND), Registrul Auto Român (RAR) si Autoritatea Rutiera Româna (ARR), împreuna cu organele de control apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. Reprezentantii acestor entitati vor controla în trafic greutatile si dimensiunile, licentele, inspectiile tehnice periodice, limitele de poluare, dotarea vehiculelor cu centuri de siguranta. Prin Ordonanta Guvernului nr. 79/2001 privind regimul drumurilor s-a armonizat legislatia româna cu prevederile Directivei nr. 96/53/CE privind dimensiunile si greutatile. Prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 1806/30.11.2001 privind instituirea tarifelor la transportul rutier public de marfuri, s-a armonizat legislatia nationala cu prevederile aplicabile ale Regulamentului nr. 4058/89/CEE privind stabilirea tarifelor pentru transportul rutier de marfuri între statele membre.

-

-

b) Capacitatea administrativa Capacitatea administrativa în domeniul transportului rutier este asigurata de Autoritatea Rutiera Româna (ARR), înfiintata în anul 1998 si reorganizata în anul 2001. În cadrul ARR functioneaza Inspectoratul

25

Rutier, însarcinat cu activitatile de inspectie si control, atât în trafic, cât si la sediul operatorilor. Aplicarea legislatiei si reglementarilor care transpun Directivele nr. 96/96/CE privind inspectiile tehnice periodice se efectueaza de catre Registrul Auto Român, organism tehnic aflat sub autoritatea MLPTL. Aceasta activitate se deruleaza ca urmare a aprobarii OMLPT nr. 1938/2001 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2 si OMLPTL nr. 1959/2001 privind aprobarea Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta acestora conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1. Prin Hotarârea Guvernului nr. 259/2002 s-a aprobat mandatul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind realizarea strategiei de privatizare a unor societati comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din România (organismul care gestioneaza infrastructura rutiera) si declarate ca fiind de interes strategic.

2. Transportul feroviar
a) Armonizarea legislatiei Reforma sistemului feroviar a început în anul 1998 prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române (SNCFR). Aceasta s-a divizat într-o companie nationala, doua societati nationale si doua societati comerciale având ca obiecte de activitate: gestionarea infrastructurii feroviare si a patrimoniului auxiliar feroviar, transportul feroviar de marfuri, transportul feroviar de calatori, administrarea excedentului de active rezultat din divizarea SNCFR si asigurarea serviciilor financiar-contabile si juridice. Prin aceasta divizare s-a realizat separarea contabila si financiara a infrastructurii de partea de exploatare si s-a transpus Directiva nr. 91/440/CEE privind dezvoltarea cailor ferate comunitare.

26

Metodologia de stabilire a taxei de utilizare a infrastructurii feroviare aprobata prin OMLPTL nr. 457/2002 transpune prevederile Directivei nr. 95/19/CE privind alocarea capacitatilor infrastructurii feroviare si perceperea taxei de utilizare. Prin OMLPTL nr. 1741/2001 privind parametrii fundamentali ai subsistemului “control-comanda-semnalizare” relativa la sistemul feroviar de mare viteza, s-au transpus prevederile Deciziei nr. 1999/569/CE privind parametrii de baza ai subsistemelor de semnalizare si comanda - control ai retelei feroviare de mare viteza. Pentru aplicare, CFR Infrastructura deruleaza un proiect pilot cu firma Siemens pentru introducerea sistemului de transmitere a informatiilor GSM - R. b) Capacitatea administrativa Capacitatea administrativa în domeniul transportului feroviar este asigurata de Autoritatea Feroviara Româna - AFER, „organism notificat” în sensul Directivelor nr. 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului trans-european de mare viteza si Directiva nr. 2001/16/CE privind interoperabilitatea sistemului trans-european feroviar conventional. Autoritatea Feroviara Româna are ca atributii licentierea transportatorilor feroviari, inspectia sistemului din punct de vedere al sigurantei traficului si cea de certificare în domeniu.

3. Transportul pe caile navigabile interioare
În domeniul transporturilor pe caile navigabile interioare, România a preluat cea mai mare parte a acquis-ului comunitar cu exceptia cerintelor tehnice pentru care, în prezent, sunt în vigoare regulile CEE - ONU. Navigatia fluviala este în continuare foarte critica datorita blocarii Dunarii ca urmare a crizei din Kosovo. a) Armonizarea legislatiei Prin OMLPTL nr. 984/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor si certificatelor de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial si OMLPTL nr. 1755/2001 pentru aprobarea modelului si continutului carnetelor de marinar, certificatelor de competenta pentru personalul navigant maritim si maritim-portuar si documentele de atestare pentru personalul navigant fluvial au fost 27

transpuse în legislatia nationala prevederile Directivei nr. 96/50/CE referitoare la armonizarea conditiilor de obtinere a certificatelor nationale de conducator al navelor pentru navigatia interioara pentru transportul marfurilor si persoanelor în Comunitate. În ceea ce priveste cresterea sigurantei navigatiei s-a finalizat implementarea unui sistem performant de urmarire a traficului (VTMS) pe canalele Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia.

4.Transportul maritim
Dat fiind faptul ca majoritatea reglementarilor în domeniul transportului maritim fac parte din dreptul international public si nu din cel strict comunitar, în cele ce urmeaza vor fi evidentiate doar actele normative ce fac obiectul armonizarii acquis-ului comunitar. a) Armonizarea legislatiei Au fost adoptate în legislatia nationala prevederile – chei ale acquis-ului comunitar, mai ales în ceea ce priveste controlul statului de port, precum si toate conventiile IMO si ILO care au un rol foarte important în aplicarea acquis-ului. Referitor la accesul nerestrictionat la piata si trafic ca si la dreptul de stabilire a agentilor economici ce deruleaza activitati de transport maritm, legislatia româna în vigoare nu cuprinde restrictii sau descriminari. Prin OMLPTL nr. 1414/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor OG nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime care utilizeaza porturile românesti sau care navigheaza în apele nationale s-au preluat prevederile Directivei nr. 95/21/CE (amendata), Directivei nr. 96/40/CE si Directivei nr. 99/95/CE. În scopul transpunerii si aplicarii efective a acquis-ului din domeniile transportului maritim si sigurantei maritime România a elaborat Legea pentru aprobarea OG nr. 42/1997 privind transporturile navale, care se afla în faza finala de aprobare în Parlament.

28

5.Transportul aerian
Ca si în cazul transportului maritim, legislatia româna este armonizata cu cea la nivel international, România fiind membru al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, al Eurocontrol, al Conferintei Europene a Aviatiei Civile si a Joint Aviation Authority. a) Armonizarea legislatiei Acordarea licentelor pentru operatorii aerieni români se face în baza OMLPTL nr. 578/1998 pentru aprobarea Reglementarii privind acordarea licentei de transport aerian, modificat prin OMLPTL nr. 813/2000, prin care au fost preluate în cea mai mare parte prevederile aplicabile ale Regulamentului nr. 2407/92/CE privind licentierea transportatorilor aerieni. Toti operatorii aerieni români detinatori de licenta de operatori de transport aerian au acces nediscriminatoriu pe rutele interne. Drepturile de trafic pe rutele internationale se acorda în conformitate cu prevederile acordurilor aeriene bilaterale încheiate de România. Prin Hotarârea Guvernului nr. 271/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian au fost preluate în legislatia nationala prevederile aplicabile ale Regulamentului nr. 2299/89/CEE privind codul de conduita pentru sistemele de rezervari computerizate, asa cum a fost el amendat prin Regulamentele nr. 3089/93/CEE si nr. 393/99/CE. Regulamentul nr. 2082/2000/CE pentru adoptarea standardelor EUROCONTROL si pentru amendarea Directivelor nr. 97/15/CE si nr. 93/65/CEE a fost implementat prin OMLPTL nr. 1496/2001 pentru modificarea OMLPTL nr. 319/99 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurarii echipamentelor si sistemelor pentru managementul aerian. Conform angajamentelor asumate prin documentul de pozitie complementar, prevederile aplicabile cuprinse în Regulamentul nr. 295/91/CEE au fost preluate în proiectul unei Hotarâri de Guvern pentru aprobarea unui sistem de compensare de catre transportatorii aerieni ai

29

pasagerilor carora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2003. În prezent, acest proiect se afla în procedura de avizare de catre ministerele implicate. b) Capacitatea administrativa Inspectoratul Aviatiei Civile a fost separat de directia cu specific de aviatie din ministerul de resort, prin HG nr. 3/2001, fiind astfel subordonat direct ministrului. Prin aceasta separare au fost îndeplinite cerintele prevazute în Directiva nr. 94/56/CEE privind investigarea accidentelor si incidentelor în aviatia civila, iar inspectoratul a devenit un organism independent din punct de vedere functional, atât fata de directia de specialitate din minister, cât si fata de toate entitatile responsabile cu navigabilitatea, întretinerea, operatiunile de zbor si aeroportuare, certificarea, licentierea, controlul traficului aerian si, în general, fata de orice entitati cu ale caror interese se poate intra în conflict în cazul exercitarii sarcinilor ce revin inspectoratului. Inspectoratul Aviatiei Civile îsi desfasoara activitatea în baza Ordonantei Guvernului nr. 51/1999 privind investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor din aviatia civila (care implementeaza directiva comunitara corespunzatoare). În prezent, pentru activitatea de investigare a accidentelor si incidentelor, finantarea se asigura din sursele de alimentare ale Fondului special al aviatiei civile (Legea nr. 212/2001 pentru aprobarea OG nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile). Reglementarile Joint Aviation Authorities cuprinse în Anexa II a Regulamentului Consiliului 3922/91 sunt aplicate de organismul tehnic care este Autoritatea Aeronautica Civila.

6. Reteaua transeuropeana de transport (TEN –T)
a) Armonizarea legislatiei Progresele înregistrate în Reteaua Transeuropeana de Transport se refera la dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii rutiere nationale. România este parte la Memorandum-ul de întelegere privind dezvoltarea Coridorului de transport pan-european VII si la Acordul european privind

30

principalele cai navigabile interioare de importanta internationala (AGN), 1996. Pentru a transpune principiile Deciziei nr.1692/96/CE privind liniile directoare pentru dezvoltarea retelelor trans-europene si ale raportului final TINA, s-a elaborat un proiect de lege care stabileste proiectele prioritare ale României în infrastructura pâna în anul 2015. De asemenea, a fost aprobata prin Legea nr. 1/2002, OG nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor din România. Programul cuprinde sectiuni de autostrada având o lungime totala de 1481 km, amplasate pe coridoarele paneuropene de transport nr. IV si nr. IX. S-a reabilitat autostrada Bucuresti-Pitesti si a început constructia autostrazii Bucuresti-Fetesti aflate de-a lungul Coridorului IV. Lucrarile se vor termina în anul 2004. În perioada 2002-2005 vor începe lucrarile la centurile de ocolire ale oraselor Deva, Orastie, Sebes, Sibiu, Pitesti, precum si Centura Bucuresti Sud si Nord.

7. În perspectiva
România a facut progrese semnificative în transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar. Raportul periodic al Comisiei Europene din anul 2000 apreciaza ca principala problema ramâne cea a resurselor financiare necesare implementarii legislatiei adoptate. Conform aceluiasi Raport, pe termen scurt, România ar trebui sa se concentreze asupra armonizarii fiscale în transportul rutier, sigurantei în transportul maritim si restructurarii TAROM-ului. În mare parte prevederile aquis-ului comunitar au fost transpuse în legislatia româna. Dat fiind constrângerile, în mare parte cele de ordin financiar, pentru anumite acte s-au cerut perioade de tranzitie în care reglementarile sa se faca etapizat: Privind aplicarea Directivei Consiliului 96/53 care stabileste dimensiunile maxime admise în traficul national si international si greutatile maxime admise în traficul international pentru anumite vehicule rutiere care circula în cadrul Comunitatii s-a cerut o perioada de tranzitie pâna la 31 decembrie 2022.

31

-

Taxarea vehiculelor grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Directiva 99/62) se va face pâna la 31 decembrie 2011. Aplicarea reglementarilor prevazute în Regulamentul Consiliului 3921/91 privind conditiile în care transportatorii nerezidenti pot transporta marfuri sau calatori pe caile navigabile interioare de pe teritoriul unui Stat Membru vor fi implementate pâna la 31 decembrie 2011. Perioada de tranzitie pentru licentierea transportatorilor aerieni (Regulamentul Consiliului 2407/92) este pâna la 31 decembrie 2009. Pentru aplicarea reglementarilor Directivei 82/714 privind cerintele tehnice pentru navele de navigatie interioara, perioada de tranzitie este pâna la 31 decembrie 2001.

-

Termenele pentru armonizarea altor acte normative sunt mai scurte, iar punerea în aplicare a unora dintre ele ar putea fi facuta chiar înainte de termenul prevazut. Introducerea unui sistem contabil pentru cheltuielile de infrastructura privind transportul feroviar, rutier si pe cai navigabile interioare (Regulamentul Consiliului 1108/70) va fi aplicat pâna în 1 ianuarie 2005. Regulamentele Consiliului 881/92 si 3118/93 referitoare la cabotaj sunt prevazute a fi aplicate pâna la 1 ianuarie 2007. Sistemul unitar de evidenta privind stabilirea tarifelor pentru transportul rutier de marfuri între statele membre (Regulamentul Consiliului 89/4058) va fi realizat pâna la 31 decembrie 2003. Aplicarea Regulamentului Consiliului 12/98 privitor la conditiile în care transportatorii nerezidenti pot presta servicii de transport rutier national de calatori pe teritoriul unui stat membru al UE se va aplica de la 1 ianuarie 2007. Directivele consiliului 87/540 privind accesul la profesie, 91/672 privind recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale si 76/135

-

-

-

32

privind recunoasterea reciproca a certificatelor de navigabilitate vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2007. Potrivit Programului National de Aderare la Uniunea Europeana pâna în anul 2003 ar mai trebui armonizate urmatoarele acte normative: Decizia 1692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 23 iulie 1996 privind dezvoltarea retelei trans-europene de transport; Regulamentul Consiliului 1172/98 din data de 25 mai 1998 privind rezultatele statistice referitoare la transportul rutier de marfuri; Regulamentul Consiliului 613/91 din data de 4 martie 1991 privind transferul navelor dintr-un registru în altul în cadrul Comunitatii; Directiva Consiliului 96/98 din data de 20 decembrie 1996 privind echipamentul maritim.

-

33

ANEXA Legislatia comunitara relevanta în domeniul trasporturilor

Legenda:
32002R1221 Codul alocat actului normativ, sub care acesta poate fi cautat în original în limbile oficiale ale UE în bazele de date legislative Celex si Eur-Lex Denumirea actului normativ în limba engleza Denumirea actului normativ în limba româna Publicatia oficiala a UE în care actul normativ a fost publicat initial, si eventualele modificari si completari ale formei initiale Prezentarea pe scurt a continutului actului normativ (rezumatul are valoare strict orientativa) Cuvinte-cheie în limba engleza cu care pot fi operate cercetari tematice în bazele de date legislative Celex si Eur-Lex Cuvinte-cheie în limba româna cu care pot fi operate cercetari tematice în baza de date legislative a Centrului de Informare al Comisiei Europene la Bucuresti, www.infoeuropa.ro, si a Centrului de Resurse Juridice, www.crj.ro.

Regulation/Directive/Decision … Regulamentul/Directiva/Decizia Publicatia:

Continut: Xxxxxxxxxx

Key words:

Cuvinte cheie:

34

31999Y0803(01) Council Resolution on the 19 th of July 1999 on the involvement of Europe in a new generation of satellite navigation services - GalileoDefinition phase. Rezolutia Consiliului din 19 iulie 1999 asupra implicarii Europei în noua generatie de servicii de navigare prin satelit – Galileo – Faza initiala. Publicatia: OJ C 221 03.08.1999 p.1 Continut Pentru dezvoltarea unor noi servicii de navigare prin satelit Comisia este invitata sa conceapa o strategie de cooperare, sa întocmeasca o analiza cost–beneficiu a proiectului si sa prezinte diferite variante ale proiectului (inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate public – privat) pâna la finele anului 2000. Key words : cooperation policy; new technology; satellite; transEuropean network; transport infrastructure. Cuvinte cheie: politica de cooperare, noi tehnologii, satelit, retea transeuropeana, infrastructura în transporturi. 21994A0103(63) Agreement on the European Economic Area - Annex XIII Transport - List provided for in Article 47. Acord asupra Ariei Economice Europene – Anexa XIII – Transport – Lista furnizata de Articolul 47. Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.422 Amendamente: Amended by 22000D0003 (OJ L 103 12.04.2001 p.5) Amended by 22000D0210(08) (OJ L 035 10.02.2000 p.39) Amended by 22000D0210(09) (OJ L 035 10.02.2000 p.40) Amended by 22000D0210(10) (OJ L 035 10.02.2000 p.41) Amended by 22000D0210(11) (OJ L 035 10.02.2000 p.42) Amended by 22000D0210(13) (OJ L 035 10.02.2000 p.45) Amended by 22000D0921(13) (OJ L 237 21.09.2000 p.76) Amended by 22000D1005(04) (OJ L 250 05.10.2000 p.51) Amended by 22000D1005(05) (OJ L 250 05.10.2000 p.52) Amended by 22000D1019(11) (OJ L 266 19.10.2000 p.27)

35

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by

22000D1019(12) 22000D1019(13) 22000D1109(10) 22000D1109(11) 22000D1109(23) 22000D1123(10) 22000D1123(11) 22000D1214(09) 22000D1221(16) 22000D1221(20) 22001D0018 22001D0049 22001D0050 22001D0051 22001D0052 22001D0074 22001D0075 22001D0076 22001D0077 22001D0078 22001D0093 22001D0094 22001D0095 22001D0111(08) 22001D0111(09) 22001D0118 22001D0118(22) 22001D0118(23) 22001D0118(24) 22001D0118(25) 22001D0119 22001D0222(02) 22001D0222(03) 21994A0103(73) 21994D0628(01)

(OJ L 266 19.10.2000 p.45) (OJ L 266 19.10.2000 p.46) (OJ L 284 09.11.2000 p.15) (OJ L 284 09.11.2000 p.17) (OJ L 284 09.11.2000 p.54) (OJ L 296 23.11.2000 p.45) (OJ L 296 23.11.2000 p.46) (OJ L 315 14.12.2000 p.20) (OJ L 325 21.12.2000 p.31) (OJ L 325 21.12.2000 p.36) (OJ L 117 26.04.2001 p.23) (OJ L 158 14.06.2001 p.65) (OJ L 158 14.06.2001 p.66) (OJ L 158 14.06.2001 p.67) (OJ L 158 14.06.2001 p.69) (OJ L 238 06.09.2001 p.23) (OJ L 238 06.09.2001 p.24) (OJ L 238 06.09.2001 p.26) (OJ L 238 06.09.2001 p.27) (OJ L 238 06.09.2001 p.28) (OJ L 251 20.09.2001 p.19) (OJ L 251 20.09.2001 p.21) (OJ L 251 20.09.2001 p.22) (OJ L 007 11.01.2001 p.17) (OJ L 007 11.01.2001 p.19) (OJ L 322 06.12.2001 p.32) (OJ L 015 18.01.2001 p.43) (OJ L 015 18.01.2001 p.45) (OJ L 015 18.01.2001 p.47) (OJ L 015 18.01.2001 p.49) (OJ L 322 06.12.2001 p.35) (OJ L 052 22.02.2001 p.35) (OJ L 052 22.02.2001 p.36) (OJ L 001 03.01.1994 p.572) (OJ L 160 28.06.1994 p.1)

36

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by

21994D1217(08) 21994D1217(09) 21994D1229(06) 21995D0420(01) 21995D0708(02) 21995D0928(01) 21995D0928(02) 21995D1116(02) 21995D1116(03) 21995D1116(04) 21995D1116(05) 21995D1116(06) 21995D1116(07) 21996D0307(03) 21996D0307(04) 21996D0307(05) 21996D0307(06) 21996D0307(07) 21996D0425(05) 21996D0523(11) 21996D0523(12) 21996D0523(13) 21996D0613(13) 21996D0613(14) 21996D0613(15) 21996D0613(16) 21996D0725(01) 21996D0725(06) 21996D1003(05) 21997D0417(09) 21997D0710(05) 21997D0710(06) 21997D0710(07) 21997D0710(08) 21997D0710(09)

(OJ L 325 17.12.1994 p.72) (OJ L 325 17.12.1994 p.73) (OJ L 339 29.12.1994 p.89) (OJ L 086 20.04.1995 p.58) (OJ L 158 08.07.1995 p.42) (OJ L 231 28.09.1995 p.57) (OJ L 231 28.09.1995 p.59) (OJ L 273 16.11.1995 p.48) (OJ L 273 16.11.1995 p.49) (OJ L 273 16.11.1995 p.50) (OJ L 273 16.11.1995 p.51) (OJ L 273 16.11.1995 p.52) (OJ L 273 16.11.1995 p.53) (OJ L 057 07.03.1996 p.36) (OJ L 057 07.03.1996 p.37) (OJ L 057 07.03.1996 p.38) (OJ L 057 07.03.1996 p.39) (OJ L 057 07.03.1996 p.40) (OJ L 102 25.04.1996 p.51) (OJ L 124 23.05.1996 p.27) (OJ L 124 23.05.1996 p.28) (OJ L 124 23.05.1996 p.29) (OJ L 140 13.06.1996 p.46) (OJ L 140 13.06.1996 p.47) (OJ L 140 13.06.1996 p.48) (OJ L 140 13.06.1996 p.49) (OJ L 186 25.07.1996 p.73) (OJ L 186 25.07.1996 p.80) (OJ L 251 03.10.1996 p.30) (OJ L 100 17.04.1997 p.69) (OJ L 182 10.07.1997 p.35) (OJ L 182 10.07.1997 p.36) (OJ L 182 10.07.1997 p.37) (OJ L 182 10.07.1997 p.39) (OJ L 182 14.03.1997 p.40)

37

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Adopted by Amended by Amended by

21997D0710(10) 21997D0710(16) 21997D0710(17) 21997D0904(03) 21997D0904(04) 21997D0904(05) 21997D1002(01) 21998D0205(10) 21998D0205(11) 21998D0604(04) 21998D1008(02) 21998D1008(03) 21998D1008(04) 21998D1008(05) 21998D1119(05) 21998D1119(11) 21998D1119(12) 21998D1119(13) 21999D0169 21999D0170 21999D0171 21999D0176 21999D0177 21999D0178 21999D0179 21999D0180 21999D0181 21999D0182 21999D0729(04) 21999D1028(07) 21999D1118(08) 21999D1118(10) 31994D0001 22001D0158 22002D0005

(OJ L 182 10.07.1997 p.41) (OJ L 182 10.07.1997 p.50) (OJ L 182 10.07.1997 p.52) (OJ L 242 04.09.1997 p.70) (OJ L 242 04.09.1997 p.72) (OJ L 242 04.09.1997 p.74) (OJ L 270 02.10.1997 p.19) (OJ L 030 05.02.1998 p.41) (OJ L 030 05.02.1998 p.42) (OJ L 160 04.06.1998 p.40) (OJ L 272 08.10.1998 p.3) (OJ L 272 08.10.1998 p.5) (OJ L 272 08.10.1998 p.6) (OJ L 272 08.10.1998 p.7) (OJ L 310 19.11.1998 p.8) (OJ L 310 19.11.1998 p.19) (OJ L 310 19.11.1998 p.20) (OJ L 310 19.11.1998 p.21) (OJ L 061 01.03.2001 p.25) (OJ L 061 01.03.2001 p.29) (OJ L 061 01.03.2001 p.30) (OJ L 074 15.03.2001 p.3) (OJ L 074 15.03.2001 p.4) (OJ L 074 15.03.2001 p.6) (OJ L 074 15.03.2001 p.7) (OJ L 074 15.03.2001 p.8) (OJ L 074 15.03.2001 p.9) (OJ L 074 15.03.2001 p.10) (OJ L 197 29.07.1999 p.55) (OJ L 277 28.10.1999 p.49) (OJ L 297 18.11.1999 p.47) (OJ L 297 18.11.1999 p.50) (OJ L 001 03.01.1994 p.1) (OJ L 065 07.03.2002 p.36) (OJ L 088 04.04.2002 p.9)

38

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Continut:

22002D0006 (OJ L 088 04.04.2002 p.12) 22002D0016 (OJ L 110 25.04.2002 p.11) 22002D0017 (OJ L 110 25.04.2002 p.13) 22002D0018 (OJ L 110 25.04.2002 p.15) 22002D0019 (OJ L 110 25.04.2002 p.17) 22002D0038 (OJ L 154 13.06.2002 p.24) Acordul se refera la drepturile si obligatiile transportatorilor din Statele Membre în diferite domenii cum ar fi controlul fuziunilor dintre companii, acorduri de exclusivitate, acorduri în vederea acordarii licentelor si/sau patentelor, acorduri de cercetare si specializare, de franciza sau de know-how. De asemenea, este prevazuta lista actelor normative din domeniul transporturilor. Key words : European Economic Area; transport policy; maritime transport; land transport; air transport; inland waterway transport. Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana, politica în domeniul transporturilor, transport maritim, transport terestru, transport aerian, transport pe apele interioare. 31992R3912 Council Regulation (EEC) No 3912/92 on the 17th of December 1992 on controls carried out within the Community in the field of road and inland waterway transport in respect of means of transport registered or put into circulation in a third country. Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3912/92 din 17 decembrie 1992 asupra controlului întreprins în cadrul Comunitatii în domeniul transportului terestru si al transportului pe apelele de interior referitor la mijloacele de transport înregistrate sau în circulatie într-o terta tara. Publicatia: OJ L 395 31.12.1992 p.6 Continut: Începând cu data de 1 ianuarie 1993 controlul, inspectia si verificarea vehiculelor si a navelor apartinând statelor membre nu se mai face la frontierele dintre aceste state ci de catre statul caruia 39

îi apartine vehiculul sau nava respectiva. Statele membre vor încuraja cooperarile dintre autoritatile competente Key words : inland waterway transport; customs inspection; vehicle registration; third country; administrative cooperation; road transport. Cuvinte cheie: transport pe apele de interior, inspectia vamala, înregistrarea vehiculelor, cooperare administrativa, transport rutier. 31989R4060 Council Regulation (EEC) No 4060/89 on the 21st of December 1989 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport. Regulamantul Consiliului (CEE) Nr. 4060/89 din data de 21 decembrie 1989 asupra eliminarii controalelor întreprinse la frontierele statelor membre în domeniul transportului rutier si a celui de pe apele de interior. Publicatia: OJ L 390 30.12.1989 p.18 Amendamente: - 31991R3356 (OJ L 318 20.11.1991 p.1) Continut: În vederea stabilirii pietei comune se elimina controalele la frontierele Statelor Membre în domeniul transportului rutier si a celui de pe apele de interior. Key words : carriage of goods; inland waterway transport; road transport; customs inspection. Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport pe apele de interior, transport rutier, inspectie vamala. 31976R3237 Council Regulation (EEC) No 3237/76 on the 21st of December 1976 on the advance implementation of the Technical Annexes and the advance use of the specimen TIR carnet of the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) on the 14 th of November 1975, Geneva.

40

Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 3237/76 din data de 21 decembrie 1976 asupra progresului implementarii Anexelor Tehnice si a progresului folosirii specimenelor carnetelor TIR ale Conventiei Vamilor asupra transportului international de marfuri - Conventia TIR din 14 noiembrie 1975, Geneva. Publicatia: OJ L 368 31.12.1976 p.1 Amendamente: 31981R3020 (OJ L 302 23.10.1981 p.6) Continut: Începând cu data de 1 ianuarie 1977 Conventia TIR se aplica statelor membre. În anexe sunt prezentate specimenele de carnete TIR, regulamentele si procedurile privitoare la conditiile tehnice aplicabile vehiculelor rutiere. Key words : transport document; international transport; form; customs regulations; customs formalities. Cuvinte cheie: documente de transport, transport international, regulamente vamale, formalitati vamale. 31996D1692 Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council on the 23rd of July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network Decizia Nr. 1692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 1996 asupra principiilor directoare ale Comunitatii referitoare la dezvoltarea retelei transeuropene de transport. Publicatia: OJ L 228 09.09.1996 p.1 Amendamente: 32001D1346 (OJ L 185 06.07.2001 p.1) Continut: Principille directoare ale retelei transeuropene de transport constituie cadrul general de referinta, cuprinzând obiective, prioritati si o serie de masuri ca si proiecte de interes comun. Punctele de interconectare ale retelei ce includ porturi maritime si de interior ca si terminale intermodale constituie o preconditie a integrarii diferitelor tipuri de transport într-o retea multimodala. Se face o clasificare a porturilor, pe baza unor criterii cantitative (pentru 41

cele maritime) sau în functie de natura echipamentului sau volumul traficului (pentru cele de interior). Decizia face o definire a proiectelor de interes comun. Key words : common transport policy; economic and social cohesion; environmental protection; trans-European network; transport network; EC committee. Cuvinte cheie: politica comuna în domeniul transporturilor, coeziune economica si sociala, protectia mediului, retele transeuropene, retele de transport, Comitet CEE. 31987R4070 Council Regulation (EEC) No 4070/87 on the 22nd of December 1987 on the grant of support to transport infrastructure projects Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 4070/87 din 22 decembrie 1987 asupra sprijinului financiar nerambursabil pentru proiectele de infrastructura în domeniul transportului Publicatia: OJ L 380 31.12.1987 p.33 Continut: Sunt prezentate conditiile ca si lista proiectelor de infrastructura în domeniul transportului în care Comunitatea acorda sprijin financiar. Key words : transport infrastructure; investment project; Community financing; economic infrastructure. Cuvinte cheie: infrastructura în domeniul transportului, investitii în proiecte, finantare din partea Comunitatii, infrastructura economica. 31984R3620 Council Regulation (EEC) No 3620/84 on the 19th of December 1984 on a specific measure in the field of transport infrastructure. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 3620/84 din data de 19 decembrie 1984 asupra unor masuri specifice aplicabile infrastructurii în domeniul transportului. Publicatia: OJ L 333 21.12.1984 p.58

42

Continut:

Comunitatea acorda sprijin financiar pentru acele proiecte de infrastructura în domeniul transportului care contribuie la dezvoltarea armonioasa a retelei de infrastructura, garanteaza beneficii socio-economice si contribuie la îmbunatatirea traficului. Key words : transport infrastructure. Cuvinte cheie: infrastructura în domeniul transportului. 32001L0014 Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council on the 26 th of February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification. Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 26 februarie 2001 asupra alocarii capacitatii de infrastructura feroviara si a tarifarii pentru folosirea infrastructurii feroviare si siguranta certificarii. Publicatia: OJ L 075 15.03.2001 p.29 Continut: Se propune un nou cadru legal referitor la conditii de acces la infrastructura feroviara, având ca obiectiv asigurarea unui tratament echitabil a companiilor feroviare, o utilizare mai eficienta a infrastructurii si o îmbunatatire a competitivitatii transportului feroviar fata de alte mijloace de transport. Key words : rail transport; transport policy; charges for use of infrastructure; transport safety; Community certification; transport capacity. Cuvinte cheie: Transport feroviar, politica în domeniul transportului, tarife pentru folosirea infrastructurii, siguranta în transport, cerificarea Comunitatii, capacitate de transport. 31999L0062 Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council on the 17 th of June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures. 43

Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 17 iunie 1999 pentru taxarea vehiculelor grele de marfuri ce folosesc infrastructura. Publicatia: OJ L 187 20.07.1999 p.42 Continut: Directiva se aplica vehiculelor care pot fi taxate pentru folosirea infrastructurii rutiere, definindu-se tipurile de vehicule. Procedurile de stabilire si colectare a taxelor sunt determinate de statele membre. Key words : commercial vehicle; toll; transport infrastructure; vehicle tax. Cuvinte cheie: vehicul comercial, taxa, infrastructura de transport, impozit pe vehicul. 31971R0281 Commission Regulation (EEC) No 281/71 on the 9th of February 1971 determining the composition of the list of waterways of a maritime character provided for in Article 3 (e) of Council Regulation (EEC) No 1108/70 on the 4 th of June 1970. Regulamentul Comisiei (CEE) Nr. 281/71 din data de 9 februarie 1971 ce stabileste lista cailor fluviale cu caracter maritim furnizata de Articolul 3 (e) a Regulamentului Consiliului (CEE) Nr 1108/70 din 7 iunie 1970. Publicatia: OJ L 033 10.02.1971 p.11 Amendamente: - 194N Incorporata in 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Continut: Este furnizata lista cailor fluviale cu caracter maritim. Key words : transport infrastructure; inland waterway shipping; estuary; transport regulations. Cuvinte cheie: infrastructura pentru transporturi, transport naval pe apele de interior, estuar, regulamente de transport. 31970R1108 Regulation (EEC) No 1108/70 of the Council on the 4th of June 1970 introducing an accounting system for expenditure on infrastructure in respect of transport by rail, road and inland waterway. 44

Regulamentul (CEE) Nr. 1108/70 al Consiliului din data de 4 iunie 1970 referitor la introducerea unui sistem de contabilitate pentru înregistrarea cheltuielilor de infrastructura pentru transportul feroviar, rutier si pe apele de interior. Publicatia: OJ L 130 15.06.1970 p.4 Amendamente: - Amended by 179H Completed by 185I Amended by 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Implemented by 31970R2598 (OJ L 278 23.12.1970 p.1) (SE SER1 I p.0899) Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1) Amended by 31979R1384 (OJ L 167 05.07.1979 p.1) Amended by 31981R3021 (OJ L 302 23.10.1981 p.8) Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12) Continut: Se introduce un sistem de contabilitate standard cu caracter permanent pentru înregistrarea cheltuielilor de infrastructura pentru transportul feroviar, rutier si pe apele de interior. Key words : transport regulations; accounting; transport infrastructure; rail transport; road transport; inland waterway transport. Cuvinte cheie: reglementari în domeniul transportului, contabilitate, infrastructura în domeniul transportului, transport feroviar, transport rutier, transport pe apele de interior. 31998R2843 Commission Regulation (EC) No 2843/98 on the 22nd of December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector (Text with EEA relevance). Regulamentul Comisiiei (CE) Nr. 2843/98 din data de 22 decembrie 1998 referitoare la forma, continutul si alte detalii referitoare la cereri si notificari facute în baza Regulamentului Consiliului (CEE) Nr. 1017/68,

45

(CEE) Nr. 4056/86 si (CEE) Nr. 3975/87 prin care se aplica regulile concurentei în sectorul transporturilor. Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.22 Continut: Regulamentul permite companiilor transportatoare sau asociatiilor ale acestora sa informeze Comisia asupra unor practici necorespunzatoare si care împiedica competitia (cum ar fi cele de natura pozitiilor de dominare a pietei sau a cartelurilor). Informarea se face în baza unor formulare a caror forma si continut sunt standardizate. Key words : control of restrictive practices; form; inter-company agreement; organization of transport; transport policy; withdrawal from an agreement. Cuvinte cheie: controlul practicilor restrictive, formulare, acorduri între companii, organizarea transportului, politica în domeniul transportului, retragere dintr-un angajament. 21994A0103(64) Agreement on the European Economic Area - Annex XIV Competition - List provided for in Article 60. Acordul referitor la Aria Economica Europeana - Anexa XIV Concurenta – Lista furnizata pentru Articolul 60. Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.446 Amendamente: - 22000D0018 (OJ L 103 12.04.2001 p.36) Amended by 22000D0921(02) (OJ L 237 21.09.2000 p.60) Amended by 22000D1123(12) (OJ L 296 23.11.2000 p.47) Amended by 22001D0096 (OJ L 251 20.09.2001 p.23) Amended by 22001D0222(05) (OJ L 052 22.02.2001 p.38) Amended by 21994D0628(01) (OJ L 160 28.06.1994 p.1) Amended by 21995D0622(01) (OJ L 139 22.06.1995 p.14) Amended by 21995D1019(01) (OJ L 251 19.10.1995 p.31) Amended by 21996D0111(02) (OJ L 008 11.01.1996 p.36) Amended by 21996D0523(02) (OJ L 124 23.05.1996 p.13) Amended by 21996D1114(09) (OJ L 291 14.11.1996 p.39) 46

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Adopted by Continut:

21997D0313(06) (OJ L 071 13.03.1997 p.38) 21997D0710(11) (OJ L 182 10.07.1997 p.42) 21998D0604(05) (OJ L 160 04.06.1998 p.42) 21998D0709(21) (OJ L 193 09.07.1998 p.65) 21998D0709(22) (OJ L 193 09.07.1998 p.67) 21998D0709(23) (OJ L 193 09.07.1998 p.69) 21998D0709(24) (OJ L 193 09.07.1998 p.71) 21999D0175 (OJ L 074 15.03.2001 p.1) 31994D0001 (OJ L 001 03.01.1994 p.1) Acordul se refera la drepturile si obligatiile transportatorilor din statele membre în diferite domenii cum ar fi controlul fuziunilor dintre companii, acorduri de exclusivitate, acorduri în vederea acordarii licentelor si/ sau patentelor, acorduri de cercetare si specializare, de franciza sau de know-how. De asemenea, este prevazuta lista actelor normative din domeniul transporturilor. Key words : European Economic Area; restrictive trade practice; competition law; competition policy; business policy; economic concentration. Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana; practici restrictive în domeniul comertului; reguli ale concurentei, politica afacerilor, concentrare economica. 31969R1192 Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on the 26 th of June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings. Regulamentul (CEE) Nr. 1192/69 a Consiliului din data de 26 iunie 1969 asupra regulilor comune necesare normalizarii sistemului de contabilitate aplicabil întreprinderilor feroviare. Publicatia: OJ L 156 28.06.1969 p.8 Amendamente: - Amended by 172B Amended by 179H

47

Amended by 185I Amended by 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1) Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12) Continut: Normalizarea sistemului de contabilitate aplicabil companiilor feroviare consta în determinarea pierderilor sau beneficiilor ca si a acordarii unor plati compensatorii Key words : transport regulations; transport company; accounting; rail transport; standardization. Cuvinte cheie: reglementari în domeniul transportului, companie de transporturi, contabilitate, transport feroviar, standardizare. 31969R1191 Regulation (EEC) No 1191/69 of the Council on the 26 th of June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway Regulamentul (CEE) Nr. 119/69 a Consiliului din data de 26 iunie 1969 referitor la obligatiile ce revin din conceptul de serviciu public în transportul feroviar, rutier si pe apele de interior Publicatia: OJ L 156 28.06.1969 p.1 Amendamente: Amended by 172B Implemented by 179H Amended by 185I Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1) Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12) Amended by 31991R1893 (OJ L 169 29.06.1991 p.1) Continut: Regulamentul defineste notiunea de serviciu public ca fiind obligatia unui transportator de a opera, de a accepta si transporta pasageri sau marfuri la un anumit pret si în anumite conditii si de a aplica tarife 48

fixate si aprobate de autoritatea publica, contrare intereselor comerciale ale transportatorului pentru care acesta poate fi compensat. Regulamentul stabileste si procedura de compensare. Key words : rail transport; inland waterway transport; public service; transport company; road transport; transport regulations. Cuvinte cheie: transport feroviar, transport pe apele de interior, serviciu public, companie de transport, transport rutier, regulamente în domeniul transportului. 31968R1017 Regulation (EEC) No 1017/68 of the Council on the 19 th of July 1968 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway. Regulamentul (CEE) Nr. 1017/68 a Consiliului din data de 19 iulie 1968 privind aplicarea regulilor concurentei în domeniul transportului feroviar, rutier sau pe apele de interior. Publicatia: OJ L 175 23.07.1968 p.1 Amendamente: Amended by 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Incorporated by 21994A0103(64) (OJ L 001 03.01.1994 p.446) Continut: Prevederile regulamentului se aplica tuturor acordurilor, deciziilor si practicilor transportatorilor ce contravin liberei concurente cum ar fi: limitarea controlului în furnizarea serviciului, împartirea pietelor de transport. Sunt prevazute si acele activitati care fac exceptie si pentru care se aplica prevederi speciale. Regulamentul se aplica transportului rutier, feroviar si celui pe apele de interior. Key words : road transport; rail transport; inland waterway transport; competition policy; organization of transport; control of restrictive practices.

49

Cuvinte cheie: transport rutier, transport feroviar, transport pe apele de interior, politica in domeniul concurentei, organizare si transport, controlul practicilor restrictive. 31999R0805 Commission Regulation (EC) No 805/1999 on the 16 th of April 1999 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EC) No 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 805/1999 din data de 16 aprilie 1999 referitor la anumite masuri privind implementarea Regulamentului Consiliului (EC) Nr. 718/1999 asupra politicii Comunitatii privind capacitatea flotei pentru promovarea transportului pe apele de interior Publicatia: OJ L 102 17.04.1999 p.64 Amendamente: by 32000R1532 (OJ L 175 14.07.2000 p.74) Amended by 32001R0997 (OJ L 139 23.05.2001 p.11) Amended by 32002R0336 (OJ L 053 23.02.2002 p.11) Continut: Prevederile regulamentului se refera la aranjamentele practice referitoare la politica privind capacitatea flotei, pentru anumite tipuri de vase cu diferite capacitati de transport cât si la sprijinul financiar necesar pentru punerea lor în aplicare Key words : inland waterway fleet; inland waterway transport; inland waterway shipping; carriage of goods; transport regulations. Cuvinte cheie: flota apelor de interior, transport pe apele de interior, transport naval pe apele de interior, transport de marfuri, regulamente. 31999R0718 Council Regulation (EC) No 718/1999 on the 29 th of March 1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 718/1999 din data de 29 martie 1999

50

asupra politicii Comunitatii privind capacitatea flotei pentru promovarea transportului pe apele de interior. Publicatia: OJ L 090 02.04.1999 p.1 Amendamente: Implemented by 31999R0805 (OJ L 102 17.04.1999 p.64) Continut: Prevederile regulamentului se refera la aranjamentele ce trebuie facute pentru introducerea unor noi capacitati de transport pentru vasele ce transporta marfuri între unul sau mai multe porturi din cadrul Statelor Membre. Key words : inland waterway fleet; inland waterway transport; inland waterway shipping; carriage of goods; transport regulations. Cuvinte cheie: flota apelor de interior, transport pe apele de interior, transport naval pe apele de interior, transport de marfuri, regulamente. 31989R1101 Council Regulation (EEC) No 1101/89 on the 27th of April 1989 on structural improvements in inland waterway transport. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 1101/89 din data de 27 aprilie 1989 referitor la îmbunatatirile structurale prinvind transportul pe apele de interior. Publicatia: OJ L 116 28.04.1989 p.25 Amendamente: 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12) Amended by 31994R0844 (OJ L 098 16.04.1994 p.1) Amended by 31994R2812 (OJ L 298 19.11.1994 p.22) Amended by 31994R3314 (OJ L 350 31.12.1994 p.8) Amended by 31995R2819 (OJ L 292 07.12.1995 p.7) Amended by 31996R2254 (OJ L 304 27.11.1996 p.1) Amended by 31996R2310 (OJ L 313 03.12.1996 p.8) Amended by 31998R0742 (OJ L 103 03.04.1998 p.3) Continut: Regulamentul se refera la conditiile ce trebuie îndeplinite pentru îmbunatatirea transportului pe

51

apele de interior. Masurile se refera în special la reducerea supracapacitatilor de transport. Key words : inland waterway shipping; inland waterway fleet; industrial restructuring; inland transport; carriage of goods; vessel Cuvinte cheie: transport de marfuri pe apele de interior, flota în apele de interior, restructurare industriala, transport intern, transport de marfuri, nave. 31982Y0622(01) Council Resolution on the 15 th of December 1981 on Community railway policy. Rezolutia Consiliului din data de 15 decembrie 1981 referitoare la politica feroviara. Publicatia: OJ C 157 22.06.1982 p.1 Continut: Rezolutia se refera la cadrul general al politicii comune în transportul feroviar, în mod special la folosirea optima a capacitatii feroviare existente, la strângerea cooperarii internationale (în mod special a celei comerciale), la relatiile dintre transportatorii feroviari si guvern care sa acorde transportatorilor suficienta independenta în stabilirea relatiilor comerciale si adaptarea la cerintele pietei, eliminarea distorsiunilor concurentei, dezvoltarea transportului combinat. Se mai face referire si la promovarea cooperarii dintre transportatorii feroviari. Key words : railway industry; approximation of laws; transport policy; restriction on competition; rail transport. Cuvinte cheie: industrie feroviara, aproximare legislativa, restrictionari în domeniul concurentei, transport feroviar. 31970R1107 Regulation (EEC) No 1107/70 of the Council on the 4th of June 1970 on the granting of aids for transport by rail, road and inland waterway. 52

Regulamentul (CEE) Nr. 1107/70 a Consiliului din data de 4 iunie 1970 referitor la acordarea de ajutoare financiare nerambursabile transportului feroviar, rutier si pe apele de interior. Publicatia: OJ L 130 15.06.1970 p.1 Amendamente: 31982R1658 (OJ L 184 29.06.1982 p.1) Amended by 31992R3578 (OJ L 364 12.12.1992 p.11) Amended by 31996R2255 (OJ L 304 27.11.1996 p.3) Amended by 31997R0543 (OJ L 084 26.03.1997 p.6) Continut: Regulamentul face referire la activitatile pentru care se pot acorda ajutoare financiare nerambursabile ca si a exceptiilor. Regulamentul se aplica transportului feroviar, transportului rutier si transportului pe apele de interior Key words : transport regulations; transport infrastructure; rail transport; road transport; inland waterway transport; aid system. Cuvinte cheie: regulamente în domeniul transportului, infrastructura, transport feroviar, transport rutier, transport pe apele de interior, sistem de ajutorare. 31969R1192 Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on the 26 th of June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings. Regulamentul (CEE) Nr. 1192/69 a Consiliului din data de 26 iunie 1969 asupra regulilor comune necesare normalizarii sistemului de contabilitate aplicabil transportatorilor feroviari. Publicatia: OJ L 156 28.06.1969 p.8 Amendamente: Amended by 172B Amended by 179H Amended by 185I Amended by 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)

53

Amended by Continut:

31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12) Normalizarea sistemului de contabilitate aplicabil transportatorilor feroviari consta în determinarea pierderilor sau beneficiilor ca si a acordarii unor plati compensatorii. Key words : transport regulations; transport company; accounting; rail transport; standardization. Cuvinte cheie: reglementari în domeniul transportului, companie de transporturi, contabilitate, transport feroviar, standardizare. 31969R1191 Regulation (EEC) No 1191/69 of the Council on the 26 th of June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway. Regulamentul (CEE) Nr. 119/69 a Consiliului din data de 26 iunie 1969 referitor la obligatiile ce revin din conceptul de serviciu public în transportul feroviar, rutier si pe apele de interior. Publicatia: OJ L 156 28.06.1969 p.1 Amendamente: Amended by 172B Implemented by 179H Amended by 185I Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1) Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12) Amended by 31991R1893 (OJ L 169 29.06.1991 p.1) Continut: Regulamentul defineste notiunea de serviciu public ca fiind obligatia unui transportator de a opera, de a accepta si transporta pasageri sau marfuri la un anumit pret si în anumite conditii si de a aplica tarife fixate si aprobate de autoritatea publica, contrare intereselor comerciale ale transportatorului pentru

54

care acesta poate fi compensat. Regulamentul stabileste si procedura de compensare. Key words : rail transport; inland waterway transport; public service; transport company; road transport; transport regulations Cuvinte cheie: transport feroviar, transport pe apele de interior, serviciu public, companie de transport, transport rutier, regulamente în domeniul transportului. 31996L0026 Council Directive 96/26/EC on the 29 th of April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations. Directiva Consiliului 96/26/CE din data de 29 aprilie 1996 referitoare la recunoasterea meseriilor de transportatori de marfuri si de pasageri ca si la recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor sau a altor acte oficiale, în vederea facilitarii acestor transportatori a dreptului de operare în domeniul transportului national si international. Publicatia: OJ L 124 23.05.1996 p.1 Amendamente: by 31998L0076 (OJ L 277 14.10.1998 p.17) Continut: Directiva se refera la definirea operatorilor, a conditiilor ce trebuie îndeplinite de acestia pentru a putea opera (a competentelor profesionale, a celor de natura financiara) ca si a exceptiilor aplicate. De asemenea, se impune abolirea restrictiilor referitoare la dreptul de stabilire si operare pe teritoriul altui Stat Membru. În urma dovedirii competentelor profesionale se face recunoasterea reciproca a diplomelor si certificatelor. Key words : carriage of goods; carriage of passengers; carrier; recognition of diplomas; right of establishment; road transport.

55

Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport de pasageri, transportator, recunoasterea diplomelor, dreptul de stabilire, transport rutier. 31994Y1105(04) Council Resolution on the 24 th of October 1994 on structural improvements in inland waterway transport. Rezolutia Consiliului din data de 24 octombrie 1994 referitoare la îmbunatatirile structurale în domeniul transportului pe apele de interior. Publicatia: OJ C 309 05.11.1994 p.5 Continut: Consiliul cere Comisiei sa faca propuneri sau sa adopte masuri care sa duca la îmbunatatiri structurale si sa faca o propunere referitoare la organizarea operatiunilor de pe piata în domeniul transportului pe apele de interior. Key words : inland waterway shipping; inland waterway transport; industrial restructuring; inland waterway fleet; development plan. Cuvinte cheie: transport naval pe apele de interior, transport pe apele de interior, restructurare industriala, flota apelor de interior, plan de dezvoltare. 31994Y1105(03) Council Resolution on the 24 th of October 1994 on road freight transport in the single European market. Rezolutia Consiliului din data de 24 octombrie 1994 referitoare la transportul rutier de marfuri în piata unica europeana. Publicatia: OJ C 309 05.11.1994 p.4 Continut: Pentru functionarea pietei interne în domeniul transportului rutier de marfuri legislatia trebuie completata prin îndepartarea restrictiilor cantitative referitoare la accesul la piata ca si liberalizarea care sa conduca la concurenta diferitelor tipuri de transport ca si în cadrul transportului rutier. Se cere 56

aplicarea uniforma a tuturor regulamentelor, în special a celor referitoare la siguranta transportului, a conditiilor de mediu si sociale si eventual la modernizarea si simplificarea aplicarii acestor cerinte. Key words : road transport; carriage of goods; liberalization of trade; information transfer; administrative cooperation; vocational training. Cuvinte cheie: transport rutier, transport de marfuri, liberalizarea comertului, transfer de informatii, cooperare administrativa, formare profesionala 31992L0012 Council Directive 92/12/EEC on the 25th of February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products. Directiva Consiliului 92/12/CEE din data de 25 februarie 1992 referitoare la reglementarile generale privind produsele ce produc impozite indirecte si la detinerea, miscarea si monitorizarea acestor produse. Publicatia: OJ L 076 23.03.1992 p.1 Amendamente: by 32000L0044 (OJ L 161 01.07.2000 p.82) Amended by 32000L0047 (OJ L 193 29.07.2000 p.73) Amended by 31992L0108 (OJ L 390 31.12.1992 p.124) Amended by 31994L0074 (OJ L 365 31.12.1994 p.46) Amended by 31996L0099 (OJ L 008 11.01.1997 p.12) Continut: Directiva se aplica în statele membre referindu-se la produsele ce au accize sau alte taxe indirecte ce sunt percepute direct sau indirect prin consumul acestor produse, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata, precum si la producerea, miscarea si monitorizarea acestor produse, furnizându-se o lista a acestor produse. Key words : mineral oil; free movement of goods; quantitative restriction; tobacco; excise duty; alcoholic beverage.

57

Cuvinte cheie: ulei mineral, libera circulatie a marfurilor, restrictii cantitative, tutun, accize, bauturi alcoolice. 31990R3916 Council Regulation (EEC) No 3916/90 on the 21st of December 1990 on measures to be taken in the event of a crisis in the market in the carriage of goods by road. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3916/90 din data de 21 decembrie 1990 asupra masurilor ce trebuie luate în eventualitatea producerii unei crize pe piata transportatorilor rutieri de marfuri. Publicatia: OJ L 375 31.12.1990 p.10 Continut: Pentru prevenirea producerii unei crize pe piata transportatorilor rutieri de marfuri, criza care ar putea conduce la destabilizare financiara, Statele Membre coopereaza cu comisia în vederea monitorizarii pietei de transport rutier, prin strângerea, comunicarea si procesarea datelor. În cazul existentei unei astfel de crize va lua masurile necesare limitarii si restrictionarii accesului unor noi transportatori. Key words : carriage of goods; international road transport; transport policy; organization of transport; transport capacity. Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport rutier international, politica în domeniul transportului, organizare, capacitate de transport. 32001R2163 Commission Regulation (EC) No 2163/2001 on the 7th of November 2001 concerning the technical arrangements for data transmission for statistics on the carriage of goods by road (Text with EEA relevance) Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 2163/2001 din data de 7 noiembrie 2001 referitor la reglementarile tehnice privind transmiterea de date statistice referitoare la transportul rutier de marfuri. Publicatia: OJ L 291 08.11.2001 p.13

58

Continut:

Comisia stabileste formularele tehnice pentru transmiterea de date catre Eurostat. Datele contin variabile referitoare la vehicule, marfuri si calatorii, perioadele de culegere si transmisie a datelor. Key words : data transmission; transport statistics; carriage of goods; road transport; intra-Community transport. Cuvinte cheie: transmisii de date, statistica în domeniul transportului, transport de marfuri, transport rutier, transport intracomunitar. 31998R1172 Council Regulation (EC) No 1172/98 on the 25 th of May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road. Regulamentul Consiliului (CE) Nr 1172/98 din data de 25 mai 1998 referitor la raportarile statistice privind transportul rutier de marfuri. Publicatia: OJ L 163 06.06.1998 p.1 Amendamente: 31999R2691 (OJ L 326 18.12.1999 p.39) Continut: Regulamentul precizeaza modul de întocmire si trimitere a rapoartelor statistice privind transportul rutier de marfuri. Este specificat modul de culegere a datelor, metodele de procesare a acestor date, transmisia datelor la Eurostat, modul de diseminare a rezultatelor si procedurile de implementare a regulamentului. Key words : information transfer; intra-Community transport; road transport; statistical method; Community statistics. Cuvinte cheie: transfer de informatii, transport intracomunitar, transport rutier, metoda statistica, statistica comunitara. 21994A0103(71) Agreement on the European Economic Area - Annex XXI - Statistics - List provided for in Article 76. Acord Acordul referitor la Aria Economica Europeana - Anexa XXI Statistica – Lista furnizata pentru Articolul 76. Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.501

59

Amendamente: - by 22000D0016 (OJ L 103 12.04.2001 p.32) Amended by 22000D0016 (OJ L 103 12.04.2001 p.32) Amended by 22000D0023 (OJ L 103 12.04.2001 p.48) Amended by 22000D0511(01) (OJ L 112 11.05.2000 p.67) Amended by 22000D0511(02) (OJ L 112 11.05.2000 p.73) Amended by 22000D0921(15) (OJ L 237 21.09.2000 p.79) Amended by 22000D0921(16) (OJ L 237 21.09.2000 p.81) Amended by 22000D1214(10) (OJ L 315 14.12.2000 p.22) Amended by 22000D1214(11) (OJ L 315 14.12.2000 p.24) Amended by 22000D1221(23) (OJ L 325 21.12.2000 p.41) Amended by 22000D1221(24) (OJ L 325 21.12.2000 p.43) Amended by 22001D0022 (OJ L 117 26.04.2001 p.30) Amended by 22001D0023 (OJ L 117 26.04.2001 p.32) Amended by 22001D0024 (OJ L 117 26.04.2001 p.33) Amended by 22001D0053 (OJ L 158 14.06.2001 p.71) Amended by 22001D0057 (OJ L 165 21.06.2001 p.63) Amended by 22001D0082 (OJ L 238 06.09.2001 p.33) Amended by 22001D0083 (OJ L 238 06.09.2001 p.34) Amended by 22001D0084 (OJ L 238 06.09.2001 p.36) Amended by 22001D0085 (OJ L 238 06.09.2001 p.38) Amended by 22001D0086 (OJ L 238 06.09.2001 p.39) Amended by 22001D0111(13) (OJ L 007 11.01.2001 p.27) Amended by 21994A0103(73) (OJ L 001 03.01.1994 p.572) Amended by 21994D0628(01) (OJ L 160 28.06.1994 p.1) Amended by 21995D0420(01) (OJ L 086 20.04.1995 p.58) Amended by 21998D1008(17) (OJ L 272 08.10.1998 p.24) Amended by 21998D1119(17) (OJ L 310 19.11.1998 p.27) Adopted by 31994D0001 (OJ L 001 03.01.1994 p.1) Amended by 22002D0020 (OJ L 110 25.04.2002 p.19) Amended by 22002D0021 (OJ L 110 25.04.2002 p.21) Amended by 22002D0022 (OJ L 110 25.04.2002 p.23) Amended by 22002D0023 (OJ L 110 25.04.2002 p.25) Amended by 22002D0024 (OJ L 110 25.04.2002 p.26) Amended by 22002D0025 (OJ L 110 25.04.2002 p.27) Amended by 22002D0044 (OJ L 154 13.06.2002 p.30)

60

Amended by Continut:

22002D0045 (OJ L 154 13.06.2002 p.32) Acordul se refera la clasificarea statistica a activitatilor economice din Statele Membre (industrie, transporturi, agricultura, energie, pescuit) la confidentialitatea datelor si nomenclatoare. Acordul contine o lista a actelor normative în domeniul statisticii. Key words : European Economic Area; transport statistics; agricultural statistics, demographic statistics, fishing statistics, industrial statistics, energy. Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana; statistica în domeniul transportului; statistica în domeniul agriculturii, statistica demografica, statistica în domeniul pescuitului, statistica în domeniul industriei, energie. 31992Y0407(01) Council Resolution on the 26 th of March 1992 on the extension of the system for observing the markets for the carriage of goods by rail, road and inland waterway. Rezolutia Consiliului din data de 26 martie 1992 privind extinderea sistemului pentru observarea pietelor pentru transportul de marfuri pe calea ferata, rutier sau pe apele de interior. Publicatia: OJ C 086 07.04.1992 p.4 Continut: Sistemul de observare a pietelor pentru transportul de marfuri pe calea ferata, rutier sau pe apele de interior va continua pâna la implementarea sa definitiv. Key words : carriage of goods; market; fact-finding mission; inland waterway transport; road transport; rail transport. Cuvinte cheie: transport de marfuri, piata, misiuni de identificare, transport pe apele de interior, transport rutier, transport feroviar.

61

32001L0014 Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council on the 26 th of February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 26 februarie 2001 referitoare la alocarea capacitatii de infrastructura feroviara si la perceperea taxelor pentru folosirea infrastructurii feroviare si siguranta certificarii Publicatia: OJ L 075 15.03.2001 p.29 Continut: Directiva se refera la principiile si procedurile ce trebuie aplicate pentru stabilirea, determinarea si colectarea tarifelor si taxelor pentru infrastructura feroviara, la costul infrastructurii, principiile ce stau la baza stabilirii taxelor, exceptii cât si schemele compensatorii pentru costurile de mediu si infrastructura. Alocarea capacitatii de infrastructura anumitor operatori se refera la alocarea capacitatilor pentru anumite rute si acordurile cadru care se aplica ca si la certificarea în domeniul sigurantei. Directiva se aplica atât pentru serviciile interne cât si pentru cele internationale. Key words : rail transport; transport policy; charges for use of infrastructure; transport safety; Community certification; transport capacity. Cuvinte cheie: transport feroviar, politica în domeniul transportului, taxe pentru folosirea infrastructurii, siguranta în transport, certificare comunitara, capacitate de transport. 31998R0012 Council Regulation (EC) No 12/98 on the 11 th of December 1997 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State.

62

Regulamentul Consiliului (CE) Nr 12/98 din data de 11 decembrie 1997 privind conditiile ce trebuie îndeplinite de transportatorii nerezidenti pentru a putea opera servicii nationale de transport rutier de pasageri în interiorul unui stat membru. Publicatia: OJ L 004 08.01.1998 p.10 Amendamente: Implemented by 31998R2121 (OJ L 268 03.10.1998 p.10) Continut: Potrivit regulamentului operatiile de cabotaj rutier sunt autorizate pentru servicii regulate speciale, având la baza un contract si servicii ocazionale. Furnizarea serviciilor de cabotaj rutier pot fi facute de operatori nerezidenti daca sunt în conformitate cu legislatia referitoare la contractele privind transportul, dimensiuni si greutati ale vehiculelor, conditii de lucru a soferilor. Se aplica si legislatia referitoare la autorizatii, rutele de operare, frecventa acestora, continuitatea si itinerariul. Vehiculele trebuie sa respecte dispozitiile referitoare la echipamentul de bord si sa fie în conformitate cu standardele tehnice. Key words : administrative sanction; carriage of passengers; freedom to provide services; international transport; road cabotage; transport licence. Cuvinte cheie: sanctiune administrativa, transport de pasageri, libertatea de furnizare a serviciilor, transport international, cabotaj rutier, licenta de transport. 31995L0018 Council Directive 95/18/EC on the 19 th of June 1995 on the licensing of railway undertakings Directiva Consiliului 95/18/CE din data de 19 iunie 1995 privind licentierea operatorilor feroviari. Publicatia: OJ L 143 27.06.1995 p. Amendamente: by 32001L0013 (OJ L 075 15.03.2001 p.26)

63

Continut:

Directiva se refera la criteriile aplicabile emiterii, reînnoirii sau amendarii licentelor de catre un stat membru pentru transportatorii feroviari care sunt sau se vor stabili în Comunitate pentru a furniza servicii. Directiva nu se aplica serviciilor întreprinse în mediul urban, suburban sau regional. Key words : common transport policy; freedom to provide services; rail transport; trade licence; transport safety; transport company. Cuvinte cheie: politica comuna în domeniul transportului, libertatea de a furniza servicii, transport feroviar, licente de comert, siguranta în domeniul transportului, companii de transport. 31994R3315 Council Regulation (EC) No 3315/94 on the 22 nd of December 1994 amending Regulation (EEC) No 3118/93 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State. Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 3315/94 din data de 22 decembrie 1994 ce amendeaza Regulamentul (CEE) Nr. 3118/93 ce stabileste conditiile prin care transportatorii non/rezidenti pot opera servicii de transport de marfuri într-un stat membru. Publicatia: OJ L 350 31.12.1994 p.9 Amendamente: by 32001L0013 (OJ L 075 15.03.2001 p.26) Continut: Directiva se refera la conditiile ce trebuie îndeplinite de transportatorii non-rezidenti pentru a furniza servicii de transport într-un stat membru. Key words : enlargement of the Community; transport document; transport licence; transport regulations; EC transitional period. Cuvinte cheie: Extinderea Comunitatii, documente de transport, licente de transport, regulamente de transport, perioada de tranzitie.

64

31993R3118 Council Regulation (EEC) No 3118/93 on the 25th of October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3118/93 din data de 25 octombrie 1993 referitor la conditiile în care transportatorii nerezidenti pot opera servicii de transport national de marfuri pe teritoriul statelor membre. Publicatia: OJ L 279 12.11.1993 p.1 Amendamente: Implemented by 31994R0792 (OJ L 092 09.04.1994 p.13) Amended by 31994R3315 (OJ L 350 31.12.1994 p.9) Amended by 32002R0484 (OJ L 076 19.03.2002 p.1) Continut: Conform directivei orice transportator nerezident poate opera servicii de transporturi de marfuri pe teritoriul statelor membre (cabotaj) cu conditia sa posede o autorizatie (conform Regulamentului CEE 881/92). Key words : road transport; transport document; transport licence; transport quota; transport regulations. Cuvinte cheie: transport rutier, documente de transport, licente de transport, cota de transport, regulamente în domeniul transporturilor. 31992R0881 Council Regulation (EEC) No 881/92 on the 26 th of March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 881/92 din data de 26 martie 1992 privind accesul pe piata al transportatorilor rutieri de marfuri pe drumurile Comunitatii catre si dinspre teritoriul unui stat membru sau tranzitând teritoriul unuia sau mai multor state membre. Publicatia: OJ L 095 09.04.1992 p.1 Amendamente: by 194N Amended by 32002R0484 (OJ L 076 19.03.2002 p.1) 65

Continut:

Directiva se refera la conditiile ce trebuie îndeplinite de transportatorii rutieri de marfuri pentru operatiuni de cabotaj. Se fac referiri la cotele de cabotaj ca si la obtinerea autorizatiilor si a perioadelor de valabilitate ale acestora. Key words : road transport; transport document; transport licence; transport quota; transport regulations Cuvinte cheie: transport rutier, documente de transport, licente de transport, cota de transport, regulamente în domeniul transporturilor 31992R0684 Council Regulation (EEC) No 684/92 on the 16 th of March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 684/92 din data de 16 martie 1992 referitor la regulile generale aplicabile transportului international de pasageri cu autocare sau autobuze. Publicatia: OJ L 074 20.03.1992 p.1 Amendamente: by 31998R0011 (OJ L 004 08.01.1998 p.1) Implemented by 31998R2121 (OJ L 268 03.10.1998 p.10) Continut: Regulamentul stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de transportatori pentru serviciile regulate si ocazionale, pentru transportul organizat sau pe cont propriu. Se stabilesc regulile eliberarii autorizatiilor, natura autorizarii, procedura de autorizare ca si cea de reînnoire, controlul documentelor, inspectia rutiera ca si asistenta reciproca. Key words : freedom to provide services; common transport policy; transport regulations; carriage of passengers; bus; international transport. Cuvinte cheie: libertatea de a furniza servicii, politica comuna în domeniul transportului, regulamente în domeniul

66

transportului, transport de pasageri, autobuz, transport international. 31991R3921 Council Regulation (EEC) No 3921/91 on the 16th of December 1991 laying down the conditions under which non-resident carriers may transport goods or passengers by inland waterway within a Member State. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3921/91 din data de 16 decembrie 1991 ce stabileste conditiile în care transportatorii non-rezidenti pot efectua transporturi de marfuri sau pasageri pe apele de interior în statele membre. Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.1 Amendamente: Continut: Regulamentul stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de transportatorii non-rezidenti pentru a efectua transporturi de marfuri sau pasageri pe apele de interior în statele membre. Se face referire la documentele de transport ca si la specificatiile tehnice ce trebuie îndeplinite de nave. Key words : freedom of navigation; inland waterway shipping; carriage of goods; carriage of passengers; intra-Community transport. Cuvinte cheie: libertatea de a naviga, transport pe apele de interior, transport de marfuri, transport de pasageri, transport în interiorul Comunitatii. 31991L0672 Council Directive 91/672/EEC on the 16 th of December 1991 on the reciprocal recognition of national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway. Directiva Consiliului 91/672/CEE din data de 16 decembrie 1991 privind recunoasterea reciproca a cerificatelor de capitan de nava privind transportul de marfuri si pasageri pe apele interioare. Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.29

67

Amendamente: 194N Continut: Directiva stabileste ca începând cu 1 ianuarie 1993 certificatele de capitan de nava ce efectueaza transporturi de marfuri si pasageri pe apele de interior sa fie recunoscute pe baza de reciprocitate. Certificatele de capitan de nava pentru navigarea pe Rin sunt recunoscute pe toate apele de interior din Comunitate Key words : ship's passport; inland waterway shipping; recognition of diplomas; carriage of goods; carriage of passengers. Cuvinte cheie: pasaportul navei, transport pe apele de interior, recunoasterea diplomelor, transport de marfuri, transport de pasageri. 31982L0714 Council Directive 82/714/EEC on the 4th of October 1982 laying down technical requirements for inland waterway vessels. Directiva Consiliului 82/71/CEE din data de 4 Octombrie 1982 referitoare la cerintele tehnice ce trebuie îndeplinite de vasele de pe apele de interior. Publicatia: OJ L 301 28.10.1982 p.1 Amendamente: by 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Continut: Directiva face o clasificare a zonelor apelor de interior. Se prezinta modele de certificare, modul de efectuare a inspectiei, eliberarea certificatelor, perioada lor de validitate, modul de reînnoire ca si verificarea acestora. Se face referire si la dispozitiile aplicabile navelor din terte tari. Key words : inland waterway shipping; vessel; competition; Community certification; Rhine Valley. Cuvinte cheie: transport pe apele de interior, nave, concurenta, certificare comunitara, Valea Rinului

68

31989R4058 Council Regulation (EEC) No 4058/89 on the 21st of December 1989 on the fixing of rates for the carriage of goods by road between Member States. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 4058/89 din data de 21 decembrie 1989 privind stabilirea taxelor privind transportul rutier de marfuri între statele membre. Publicatia: OJ L 390 30.12.1989 p.1 Amendamente: Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Continut: De la 1 ianuarie 1990, taxele privind transportul rutier de marfuri se stabilesc de comun acord între statele membre. Key words : carriage of goods; road transport; transport price; price formation. Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport rutier, pret de transport, formarea pretului. 32001L0014 Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council on the 26 th of February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification. Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 26 februarie 2001 asupra alocarii capacitatii de infrastructura feroviara si la tarifarea pentru folosirea infrastructurii feroviare si siguranta certificarii. Publicatia: OJ L 075 15.03.2001 p.29 Continut: Se propune un nou cadru legal referitor la conditii de acces la infrastructura feroviara, având ca obiectiv asigurarea unui tratament echitabil a companiilor feroviare, o utilizare mai eficienta a infrastructurii si o îmbunatatire a competitivitatii transportului feroviar fata de alte mijloace de transport.

69

Key words :

rail transport; transport policy; charges for use of infrastructure; transport safety; Community certification; transport capacity. Cuvinte cheie: Transport feroviar, politica în domeniul transportului, tarife pentru folosirea infrastructurii, siguranta în transport, cerificarea Comunitatii, capacitate de transport. 31998R2411 Council Regulation (EC) No 2411/98 on the 3rd of November 1998 on the recognition in intra-Community traffic of the distinguishing sign of the Member State in which motor vehicles and their trailers are registered. Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2411/98 din data de 3 noiembrie 1998 privind recunoasterea în traficul intra-comunitar a semnului distinctiv de stat membru în care vehiculele cu motor si remorcile sunt înregistrate. Publicatia: OJ L 299 10.11.1998 p.1 Continut: Regulamentul se aplica vehiculelor înregistrate în statele membre, conform caruia vehiculele trebuie sa poarte semnul distinctiv Key words : approximation of laws; commercial vehicle; motor vehicle; vehicle registration; European symbol; EC countries. Cuvinte cheie: aproximarea legilor, vehicul comercial, vehicul cu motor, înregistrarea vehiculelor, simbol european, tari CE. 31992L0006 Council Directive 92/6/EEC on the 10 th of February 1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community. Directiva Consiliului 92/6/CEE din data de 10 februarie 1992 privind instalarea si folosirea dispozitivelor de limitare a vitezei pentru anumite categorii de vehicule. Publicatia: OJ L 057 02.03.1992 p.27 Continut: Directiva precizeaza categoriile de vehicule cu motor ca si limitele de viteze 70

Key words :

road transport; carriage of goods; liberalization of the market; competition; road safety; organization of work. Cuvinte cheie: transport rutier, transport de marfuri, liberalizarea pietei, concurenta, siguranta rutiera, organizare. 31991L0440 Council Directive 91/440/EEC on the 29 th of July 1991 on the development of the Community's railways. Directiva Consiliului 91/440/CEE din data de 29 iulie 1991 privind dezvoltarea cailor ferate în Comunitate. Publicatia: OJ L 237 24.08.1991 p.25 Amendamente: 32001L0012 (OJ L 075 15.03.2001 p.1) Continut: Scopul Directivei este de a facilita adoptarea transportului feroviar la nevoile pietei unice si la cresterea eficientei sectorului. În vederea eficientizarii se cere separarea managementului infrastructurii de activitatile de transport feroviar. Key words : EC Directive; EC Council; common transport policy; rail transport. Cuvinte cheie: Directiva CE, Consiliul CE, politica comuna de transport, transport feroviar. 32001H0551 Commission Recommendation on the 4 th of July 2001 on the development of a legal and business framework for participation of the private sector in deploying telematics-based Traffic and Travel Information (TTI) services in Europe (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1102). Recomandarea Comisiei din data de 4 iulie 2001 referitoare la dezvoltarea unui cadru legal si de afaceri pentru participarea sectorului privat în folosirea în Europa a serviciilor de Informatii despre Calatorie si Trafic (ITT) bazate pe aplicatii telematice. Publicatia: OJ L 199 24.07.2001 p.20 Continut: Comisia recomanda statelor membre sa dezvolte un cadru legal si de afaceri pentru participarea 71

sectorului privat în folosirea serviciilor de Informatii despre Calatorie si Trafic (ITT) având drept scop îmbunatatirea surselor de informatii despre calatorie, cum ar fi noutati despre calatorie aparute pe Internet, linii telefonice care sa dea informatii despre calatorie. De asemenea se cere armonizarea acestor servicii la nivel national, regional si local. Furnizarea unor astfel de servicii si produse se va face pe baze comerciale. Key words : telematics; road network; road traffic; project of Community interest; private sector; drafting of Community law. Cuvinte cheie: aplicatii telematice, retea de drumuri, trafic rutier, proiect de interes comunitar, sector privat, proiect de lege comunitar. 32001D0509 2001/509/EC: Council Decision on the 26th of June 2001 on the accession of the European Community to Regulation 108 of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers. 2001/509/CE: Decizia Consiliului din data de 26 iunie 2001 privind introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 108 al Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la aprobarea producerii de pneuri retratate pentru vehiculele cu motor si remorci. Publicatia: OJ L 183 06.07.2001 p.37 Continut: Comisia decide introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 108 al Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la aprobarea producerii de pneuri retratate pentru vehiculele cu motor si remorci. Key words : Ecosoc; approval; technical standard; pneumatic tyre; motor car; commercial vehicle.

72

Cuvinte cheie: Ecosoc, aprobare, standard tehnic, pneu, masina, vehicul comercial. 32001D0506 2001/506/EC: Council Decision on the 26th of June 2001 on the accession of the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No 104 on the approval of retroreflecting markings for heavy and long vehicles and their trailers. 2001/507/CE: Decizia Consiliului din data de 26 iunie 2001 privind introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 104 al Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la aprobarea dispozitivelor retro-reflectorizante pentru vehiculele lungi si grele si remorcilor acestora. Publicatia: OJ L 183 06.07.2001 p.34 Continut: Comisia decide introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 104 al Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la aprobarea dispozitivelor retroreflectorizante pentru vehiculele lungi si grele si remorcilor acestora. Key words : Ecosoc; approval; signaling device, commercial vehicle. Cuvinte cheie: Ecosoc, aprobare, dispozitiv de semnalizare, vehicul comercial. 32001D0505 2001/505/EC: Council Decision on the 26th of June 2001 on the accession of the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No 105 on the approval of vehicles intended for the carriage of dangerous goods with regard to their specific constructional features. 2001/507/CE: Decizia Consiliului din data de 26 iunie 2001 privind introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 105 al Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la aprobarea vehiculelor pentru transportul de marfuri periculoase functie de caracteristicile lor constructive.

73

Publicatia: Continut:

OJ L 183 06.07.2001 p.33 Comisia decide introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 105 al Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la aprobarea vehiculelor pentru transportul de marfuri periculoase functie de caracteristicile lor constructive. Key words : Ecosoc; approval; transport of dangerous goods, commercial vehicle, technical standard. Cuvinte cheie: Ecosoc, aprobare, transport de marfuri periculoase, vehicul comercial, standard tehnic. 32001Y0214(01) Commission recommendation on the 17th of January 2001 on the maximum permitted blood alcohol content (BAC) for drivers of motorised vehicles (Text with EEA relevance). Recomandarea Comisiei din data de 17 ianuarie 2001 a Continutului maxim de alcool permis în sange (BAC) pentru conducatorii vehiculelor motorizate. Publicatia: OJ C 048 14.02.2001 p.2 Continut: În vederea îmbunatatirii sigurantei traficului rutier Comisia recomanda limita maxima a Continutului de alcool în sânge ca si o limita maxima pentru anumite grupuri specifice. Recomandarile se fac tinând cont de estimarea reducerii accidentelor rutiere ca si a impactului economic produs de o astfel de reducere. Comisia mai recomanda îmbunatatirea datelor statistice atât la nivel national cât si la nivel EU ca si folosirea de echipamente standard de testare a alcoolemiei. Key words : alcoholism; road safety; transport safety; approximation of laws; European Union; narcotic. Cuvinte cheie: alcoolemie, siguranta rutiera, siguranta în transport, aproximarea legislatiei, Uniunea Europeana, narcotic.

74

32000Y0731(01) Council resolution on the 26 th of June 2000 on the improvement of road safety. Rezolutia Consiliului din data de 26 iunie 200 referitor la îmbunatatirea sigurantei rutiere. Publicatia: OJ C 218 31.07.2000 p.1 Continut: Consiliul ia nota de progresul înregistrat în domeniul îmbunatatirii sigurantei rutiere si considera ca esentiale urmatoarele masuri: cele de natura legislativa, investigativa si de informare, încurajând comisia sa continue lucrarile în aceste domenii. Key words : cooperation policy; highway code; investment; road safety. Cuvinte cheie: politica de cooperare, cod pentru autostrazi, investitii, siguranta rutiera. 32000D0275 2000/275/EC: Commission Decision on the 21 st of March 2000 on equivalences between certain categories of driving licences (notified under document number C(2000) 511) (Text with EEA relevance). 2000/275/CE: Decizia Comisiei din data de 21 martie 2000 referitor la echivalarea anumitor categorii de permise de conducere (semnalate în documentul C(2000) 511). Publicatia: OJ L 091 12.04.2000 p.1 Amendamente: by 32002D0256 (OJ L 087 04.04.2002 p.57) Continut: Este prezentat tabelul cu echivalentele dintre diferite categorii de permise de conducere care au fost emise în statele membre înainte de implementarea Directivei 91/439/CEE. Detinatorii acestor permise pot circula fara restrictii Codurile de restrictionare sunt armonizate la nivelul Comunitatii. Key words : aproximation of laws, driving licence; mutual recognition principle; EC countries. Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, permis de conducere, principiul recunoasterii reciproce, tari CE.

75

32000L0030 Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council on the 6th of June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 6 iunie 2000 referitor la inspectia tehnica rutiera facuta vehiculelor comerciale care circula în Comunitate. Publicatia: OJ L 203 10.08.2000 p.1 Continut: În vederea îmbunatatirii sigurantei rutiere si a mediului vehiculele comerciale care circula pe teritoriul statelor membre ale Comunitatii trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice impuse de Directiva 96/96/CE. Aceasta directiva stabileste posibilitatea unei inspectii tehnice rutiere diferita de cea facuta de statele membre. Fiecare stat membru trebuie sa introduca inspectia tehnica rutiera care sa tina cont de Directiva 2000/30/CE dar si reglementarile proprii fiecarei tari. Key words : commercial vehicle; intra-Community transport; road transport; roadworthiness tests; transport regulations. Cuvinte cheie: vehicul comercial, transport intra-comunitar, transport rutier, teste, regulamente de transport. 32000L0018 Directive 2000/18/EC of the European Parliament and of the Council on the 17 th of April 2000 on minimum examination requirements for safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail or inland waterway. Directiva 2000/18/ CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 17 august 2000 referitor la cerintele minime de examinare ale consilierilor în domeniul sigurantei transportului de marfuri periculoase pe cale ferata, rutiera sau pe apele de interior. Publicatia: OJ L 118 19.05.2000 p.41 Continut: Directiva stabileste cerintele minime ce trebuie îndeplinite pentru obtinerea unui certificat CE ca 76

formator – consilier în domeniul sigurantei transportului de marfuri periculoase prevazute de Directiva 96/35/CE. Directiva stabileste în ce consta examinarea si care sunt criteriile aplicabile comisiei de examinare. Key words : examination; inland waterway transport; land transport; self-employed person; transport of dangerous goods; transport safety. Cuvinte cheie: examinare, transport pe apele de interior, transport rutier, transport de marfuri periculoase, siguranta transportului. 32000L0009 Directive 2000/9/EC of the European Parliament and of the Council on the 20 th of March 2000 relating to cableway installations designed to carry persons. Directiva 2000/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 20 martie 2000 referitoare la instalatiile pe cablu destinate transportului de persoane. Publicatia: OJ L 106 03.05.2000 p.21 Continut: Directiva stabileste cerintele esentiale ce trebuie îndeplinite de instalatiile pe cablu destinate transportului de persoane, referindu-se nu numai la acele instalatii dar si la infrastructura lor, a subsistemelor si componentelor de siguranta ale acestora. Directiva nu se aplica tramvaielor, lifturilor, instalatiilor din parcurile de amuzament sau celor miniere. Se cere statelor membre sa introduca autoritatea responsabila cu verificarea procedurilor de conformitate. Instalatiile verificate vor purta semnul de conformitate al CE. Key words : cable transport; carriage of passengers; harmonization of standards; transport safety; EC conformity marking. Cuvinte cheie: transport pe cablu, transport de persoane, armonizarea standardelor, siguranta în transport, semn de conformitate al CE.

77

31999L0037 Council Directive 1999/37/EC on the 29th of April 1999 on the registration documents for vehicles. Directiva Consiliului 1999/37/CE din data de 29 aprilie 1999 referitoare la înregistrarea documentelor pentru vehicule. Publicatia: OJ L 138 01.06.1999 p.57 Continut: Directiva stabileste ca statele membre sa emita un certificat de înregistrare pentru vehicule. Certificatul va cuprinde date despre caracteristicile vehiculului, iar statele membre vor autoriza institutiile care vor completa aceste date. Key words : motor vehicle; commercial vehicle; vehicle documents; vehicle registration; technical standard; transport regulations. Cuvinte cheie: vehicul cu motor, vehicul comercial, documente pentru vehicule, înregistrarea vehiculelor, standard tehnic, regulament de transport. 31999L0036 Council Directive 1999/36/EC on the 29th of April 1999 on transportable pressure equipment. Directiva Consiliului 1999/36/CE din data de 29 aprilie 1999 referitoare la echipamentul de transport sub presiune. Publicatia: OJ L 138 01.06.1999 p.20 Amendamente: 32002L0050 (OJ L 149 07.06.2002 p.28) Continut: Scopul directivei este de a întari siguranta echipamentului de transport sub presiune aprobat pentru transportul interior feroviar sau rutier al marfurilor periculoase. Conform directivei echipamentele de transport sub presiune vor trebui sa fie certificate si inspectate periodic si vor purta semnul de conformitate al CE. Key words : transport safety; transport of dangerous goods; pressure equipment; safety standard; EC conformity marking.

78

Cuvinte cheie: siguranta în transport, transport de marfuri periculoase, echipament sub presiune, standard de siguranta, semn de conformitate al CE. 21998A0710(01) Agreement between the European Community, the European Space Agency and the European Organisation for the Safety of Air Navigation on a European Contribution to the development of a global navigation satellite system (GNSS). Acord între Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene asupra Contributiei Europene la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin satelit (GNSS). Publicatia: OJ L 194 10.07.1998 p.16 Amendamente: - by 31998D0434 (OJ L 194 10.07.1998 p.15) Continut: Scopul acordului este stabilirea relatiilor de cooperare dintre Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene în vederea contributiei fiecarei parti la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin satelit (GNSS), ceea ce va permite Europei sa furnizeze astfel de servicii care sa satisfaca cerintele utilizatorilor. Key words : air traffic; cooperation policy; satellite; Eurocontrol; EC agreement; ESA; maritime shipping; road transport; satellite; transport safety. Cuvinte cheie: trafic aerian, politica de cooperare, satelit, Eurocontrol, acord CE, ESA, transport maritim, transport rutier, satelit, siguranta transportului. 31998L0091 Directive 98/91/EC of the European Parliament and of the Council on the 14th of December 1998 relating to motor vehicles and their trailers intended for the transport of dangerous goods by road and

79

amending Directive 70/156/EEC relating to the type approval of motor vehicles and their trailers. Directiva 98/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 14 decembrie 1998 referitoare la vehiculele cu motor si remorcilor acestora destinate transportului rutier si care transporta marfuri periculoase care amendeaza Directiva 70/156/CEE referitoare la tipul aprobarilor acestor vehicule. Publicatia: OJ L 011 16.01.1999 p.25 Continut: Directiva completeaza Directiva 70/156/CEE prin adaugarea unor dispozitii speciale referitoare la echipamentele electrice si a altor echipamente ca si la prevenirea riscurilor de incendiu. Key words : commercial vehicle; motor vehicle; road transport; transport of dangerous goods. Cuvinte cheie: vehicul comercial, vehicul cu motor, transport rutier, transport de marfuri periculoase. 31996L0096 Council Directive 96/96/EC on the 20 th of December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers. Directiva Consiliului 96/96 /CE din data de 20 decembrie 1996 privind aproximarea legislatiei statelor membre referitoare la testele vehiculelor cu motor si a remorcilor acestora. Publicatia: OJ L 046 17.02.1997 p.1 Amendamente: 32001L0009 (OJ L 048 17.02.2001 p.18) Amended by 32001L0011 (OJ L 048 17.02.2001 p.20) Amended by 31999L0052 (OJ L 142 05.06.1999 p.26) Continut: Directiva specifica categoriile de vehicule ce vor fi testate, frecventa testarilor, a partilor de vehicule ce vor fi supuse testarii si autoritatile ce vor face testarea. Anexele directivei prevad testele ce vor trebui facute. Key words : approximation of laws; commercial vehicle; motor vehicle; safety device; transport regulations.

80

Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, vehicul comercial, vehicul cu motor, mecanisme de siguranta, regulament de transport. 31996L0053 Council Directive 96/53/EC on the 25 th of July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic. Directiva Consiliului 96/53/CE din data de 25 iulie 1996 prin care se specifica dimensiunile si greutatile maxim admisibile pentru vehiculele ce circula în spatiul comunitatii. Publicatia: OJ L 235 17.09.1996 p.59 Amendamente: by 32002L0007 (OJ L 067 09.03.2002 p.47) Continut: Directiva specifica tipurile de vehicule, dimensiunile si greutatile maxim admise traficului national si international, obligatiile statelor membre de a respecta directiva, ca si exceptiile aplicabile. Key words : commercial vehicle; common transport policy; inland transport; international transport; weight and size. Cuvinte cheie: vehicul comercial, politica comuna în domeniul transportului, transport interior, transport international, greutate si dimensiune. 31996L0050 Council Directive 96/50/EC on the 23 rd of July 1996 on the harmonization of the conditions for obtaining national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway in the Community. Directiva Consiliului 96/50/CE din data de 23 iulie 1996 privind armonizarea conditiilor necesare pentru obtinerea certificatelor nationale de capitan de nava pentru transportul de marfuri si pasageri pe apele interioare în cadrul Comunitatii. Publicatia: OJ L 235 17.09.1996 p.31 Continut: Directiva specifica modelul certificatului ce trebuie obtinut de capitani pentru a putea transporta marfuri 81

si pasageri pe apele de interior. Eliberarea certificatelor este facuta de autoritatile competente din statele membre având toate caracteristicile impuse de Directiva 91/672/CEE. Directiva specifica tipurile de nave ca si conditiile de obtinere a certificatelor. Key words : approximation of laws; carriage of goods; carriage of passengers; inland waterway transport; intra-Community transport; ship's passport. Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, transport de marfuri, transport de pasageri, transport pe apele interioare, transport intracomunitar, pasaport pentru nava. 31995L0050 Council Directive 95/50/EC on the 6th of October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road. Directiva Consiliului 95/50/CE din data de 6 octombrie 1995 privind procedurile uniforme aplicabile verificarii transportului rutier de marfuri periculoase. Publicatia: OJ L 249 17.10.1995 p.35 Amendamente: by 32001L0026 (OJ L 168 23.06.2001 p.23) Continut: Directiva specifica modul în care se face verificarea vehiculelor ce transporta marfuri periculoase, Continutul listei de verificare, a locului unde se face verificarea, a penalitatilor aplicabile si a modului de raportare a acestor verificari. Key words : approximation of laws; road transport; safety standard; transport document; transport of dangerous goods; transport safety. Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, transport rutier, standard de siguranta, document de transport, transport de marfuri periculoase, siguranta transportului. 31994L0055 Council Directive 94/55/EC on the 21 st of November 1994 on the 82

approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road. Directiva Consiliului 94/55/CE din data de 21 noiembrie 1994 privind aproximarea legislatiei statelor membre referitoare la transportul rutier de marfuri periculoase. Publicatia: OJ L 319 12.12.1994 p.7 Amendamente: 32000L0061 (OJ L 279 01.11.2000 p.40) Amended by 32001L0007 (OJ L 030 01.02.2001 p.43) Amended by 31996L0086 (OJ L 335 24.12.1996 p.43) Amended by 31999L0047 (OJ L 169 05.07.1999 p.1) Continut: Directiva este aplicabila transportului rutier de marfuri periculoase între sau în interiorul statelor membre. Directiva stabileste modul în care se va face transportul, iar anexele directivei prevad lista marfurilor periculoase interzise a fi transportate. Key words : approximation of laws; freedom to provide services; intra-Community transport; road transport; transport of dangerous goods; transport safety. Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, libertatea de furnizare a serviciilor, transport intracomunitar, transport rutier, transport de marfuri periculoase, siguranta transportului. 31993D0704 93/704/EC: Council Decision on the 30 th of November 1993 on the creation of a Community database on road accidents. 93/704/CE: Decizia Consiliului din data de 30 noiembrie 1993 asupra crearii unei baze de date a Comunitatii referitoare la accidentele rutiere. Publicatia: OJ L 329 30.12.1993 p.63 Continut: Statele Membre vor colecta date referitoare la accidentele rutiere soldate cu moartea sau accidentarea persoanelor, date ce vor fi comunicate Oficiului de Statistica a Comunitatii Europene. Key words : common transport policy; database; road safety; transport accident; Community statistics.

83

Cuvinte cheie: politica comuna în domeniul transportului, baza de date, siguranta rutiera, accident, Statistica Comunitatii. 31991L0671 Council Directive 91/671/EEC on the 16 th of December 1991 on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes. Directiva Consiliului 91/671/CEE din data de 16 decembrie 1991 privind aproximarea legislatiei în statele membre referitoare la folosirea obligatorie a centurilor de siguranta pentru vehiculele cu mai putin de 3,5 tone. Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.26 Continut: Folosirea centurilor de siguranta pentru vehiculele cu mai putin de 3,5 tone este obligatorie pentru vehiculele ce circula în statele membre. Sunt prevazute si situatiile exceptionale în care aceste prevederi nu se aplica. Key words : safety device; approximation of laws; motor vehicle. Cuvinte cheie: dispozitive de siguranta, aproximarea legislatiei, vehicul cu motor. 31991L0439 Council Directive 91/439/EEC on the 29 th of July 1991 on driving licences. Directiva Consiliului 91/439/CEE din data de 29 iulie 1991 referitoare la permisele de conducere. Publicatia: OJ L 237 24.08.1991 p.1 Amendamente: by 194N Amended by 32000L0056 (OJ L 237 21.09.2000 p.45) Amended by 31994L0072 (OJ L 337 24.12.1994 p.86) Amended by 31996L0047 (OJ L 235 17.09.1996 p.1) Amended by 31997L0026 (OJ L 150 07.06.1997 p.41) Continut: Statele Membre vor introduce permise de conducere nationale bazate pe modelul prescris de Comunitate ce vor fi reciproc recunoscute. Permisele vor stabili 84

perioada pentru care persoana este autorizata sa conduca ca si tipul vehiculului. Directiva stabileste vârsta minima de obtinere a permisului, exceptiile ca si conditiile de obtinere. Key words : driving licence; harmonization of standards; European driving licence; European standard; traffic regulations; technical standard. Cuvinte cheie: permis de conducere, armonizarea standardelor, permis de conducere european, standard european, regulament privind traficul, standard tehnic. 31989L0459 Council Directive 89/459/EEC on the 18 th of July 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to the tread depth of tyres of certain categories of motor vehicles and their trailers. Directiva Consiliului 89/459/CEE din data de 18 iulie 1989 privind aproximarea legislatiei din statele membre referitoare la adâncimea striurilor anvelopelor pentru anumite categorii de vehicule cu motor si a remorcilor acestora. Publicatia: OJ L 226 03.08.1989 p.4 Amendamente: Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Continut: Adâncimea striurilor reglementata de Directiva este de 1,6 mm. Se prevad tipurile de anvelope carora li se aplica aceasta directiva. Fac exceptie de la directiva vehiculele declarate de interes istoric sau vehiculele a caror anvelope aveau la momentul achizitiei dimensiuni mai mici de 1,6 mm. Key words : pneumatic tyre; vehicle parts; commercial vehicle; motor vehicle; transport safety. Cuvinte cheie: anvelope, subansamble, vehicule comerciale, vehicule cu motor, siguranta transportului.

85

31982L0714 Council Directive 82/714/EEC on the 4th of October 1982 laying down technical requirements for inland waterway vessels. Directiva consiliului 82/714/CEE din data de 4 octombrie 1982 referitoare la cerintele tehnice pentru navele de pe apele de interior. Publicatia: OJ L 301 28.10.1982 p.1 Amendamente: by 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Continut: Directiva face o clasificare a apelor de interior, a navelor pentru care se aplica directiva ca si a exceptiilor, modul în care se face certificarea navelor, a emiterii cerificatelor, a modului de efectuare a inspectiei, validitatea acesteia ca si a posibilitatilor de reînnoire. Se prevede modul de efectuare a verificarii certificatului ca si a dispozitiilor aplicabile navelor apartinând tertelor tari. Key words : inland waterway shipping; vessel; competition; Community certification; Rhine Valley. Cuvinte cheie: transport naval de marfuri pe apele de interior, nava, concurenta, certificare comunitara, Valea Rinului. 32002L0015 Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council on the 11 th of March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities. Directiva 2992/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 11 martie 2002 referitor la organizarea timpului de lucru a persoanelor ce întreprind activitati mobile în transportul rutier. Publicatia: OJ L 080 23.03.2002 p.35 Continut: Directiva se refera la organizarea timpului de lucru a persoanelor ce întreprind activitati mobile de transport. Este stabilit numarul maxim de ore de lucru efectuat e saptamânal, durata pauzelor, a perioadelor de odihna. Compensarile pentru lucrul de noapte sunt acordate în functie de legislatia nationala. 86

Raportarile asupra cazuisticii se fac de catre statele membre la fiecare doi ani. Key words : road transport; arrangement of working time; road safety; occupational safety. Cuvinte cheie: transport rutier, reglementari pentru timpul de lucru, siguranta transportului, siguranta ocupationala. 31998R2135 Council Regulation (EC) No 2135/98 on the 24 th of September 1998 amending Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/84 and (EEC) No 3821/85. Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2135/98 din data de 24 septembrie 1998 care amendeaza Regulamentul (CEE) Nr 3821/85 referitor la echipamentul de înregistrare din transportul rutier si Directiva 88/599/ CEE referitoare la aplicarea Regulamentului (CEE) Nr 3820/84 si (CEE) Nr 3821/85. Publicatia: OJ L 274 09.10.1998 p.1 Continut: Regulamentul aduce îmbunatatiri precedentului regulament, privitoare la echipamentele electronice de înregistrare folosire la timpii de lucru ai soferilor si a vehiculelor, a modului de înregistrare si stocare a datelor de pe cardurile soferilor si reglementari privind pierderea sau furtul acestora. Key words : electronic component; electronic device; information storage; rest period; road transport; working time. Cuvinte cheie: componenta electronica, dispozitiv electronic, stocarea informatiei, perioada de odihna, transport rutier. 31993D0173 93/173/EEC: Commission Decision on the 22 nd of February 1993 drawing up the standard form provided for by Article 16 of Council Regulation (EEC) No 3820/85 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport.

87

93/173/CEE: Decizia Comisiei din data de 22 februarie 1993 ce furnizeaza formatul standard în aplicarea Articolului 16 al Regulamentului Consiliului (CEE) Nr 3820/85 privind armonizarea legislatiei sociale din domeniul transportului rutier. Publicatia: OJ L 072 25.03.1993 p.33 Continut: Formatul standard prevede numarul minim de verificari ce trebuie efectuate asupra vehiculelor, numarul abaterilor înregistrate si penalitatea care se aplica. Key words : road transport; traffic control; report; information transfer; approximation of laws; road safety. Cuvinte cheie: transport rutier, controlul traficului, raport, transfer de informatii, aproximare legislativa, siguranta în domeniul transportului. 31988L0599 Council Directive 88/599/EEC on the 23 rd of November 1988 on standard checking procedures for the implementation of Regulation (EEC) No 3820/85 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport and Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport. Directiva Consiliului 88/599/CEE din data de 23 noiembrie 1988 referitoare la procedurile standard de verificare privind implementarea Regulamentului (CEE) Nr. 3820/85 referitor la armonizarea unei anumite parti a legislatiei în domeniul social privind transportul rutier si a Regulamentului (CEE) Nr 3821/85 la echipamentele de înregistrare folosite în transportul rutier. Publicatia: OJ L 325 29.11.1988 p.55 Amendamente : 31998R2135 (OJ L 274 09.10.1998 p.1) Continut: În vederea eliminarii concurentei neloiale se cere introducerea standardizata a echipamentelor de înregistrare folosite în transportul rutier. Directivele se refera la modul de verificare, la sistemele de verificare, verificari facute pe teren si schimbul de informatii asupra verificarilor efectuate. 88

Key words :

road transport; police checks; Community control; approximation of laws; drivers, information transfer. Cuvinte cheie: transport rutier, controlul politiei, Controlul Comunitatii, aproximare legislativa, soferi, transfer de informatii. 31985R3821 Council Regulation (EEC) No 3821/85 on the 20th of December 1985 on recording equipment in road transport. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3821/85 din data de 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier. Publicatia: OJ L 370 31.12.1985 p.8 Amendamente : - 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Amended by 31990R3314 (OJ L 318 17.11.1990 p.20) Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12) Amended by 31992R3688 (OJ L 374 22.12.1992 p.12) Derogation in 31994D0451 (OJ L 187 22.07.1994 p.9) Amended by 31995R2479 (OJ L 256 26.10.1995 p.8) Amended by 31997R1056 (OJ L 154 12.06.1997 p.21) Amended by 31998R2135 (OJ L 274 09.10.1998 p.1) Continut: Regulamentul prevede ca echipamentul de înregistrare folosit în transportul rutier sa fie în concordanta cu cerintele stabilite în anexele regulamentului. Cerintele sunt aplicabile costruirii, folosirii, instalarii si testarii echipamentului. Echipamentul va fi instalat si folosit de vehiculele de transport de marfuri si pasageri înregistrate în Statele Membre. Reglementari sunt facute asupra folosirii echipamentului si a modului de efectuare a inspectiei. Key words : road transport; traffic control; transport safety. Cuvinte cheie: transport rutier, controlul traficului, siguranta în transport.

89

31985R3820 Council Regulation (EEC) No 3820/85 on the 20th of December 1985 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3820/85 din data de 20 decembrie 1985 privind armonizarea legislatiei sociale referitoare la transportul rutier. Publicatia: OJ L 370 31.12.1985 p.1 Amendamente : - 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Derogation in 31994D0451 (OJ L 187 22.07.1994 p.9) Continut: Regulamentul prevede vârsta echipajului ce efectueaza transporturi internationale, obligativitatea certificatului de competenta profesionala, timpul efectiv de conducere a vehiculului, perioadele de odihna si de pauza în timpul cursei, perioadele de odihna între curse. Este prevazut modul de efectuare a controlului si de aplicare a penalitatilor. Key words : approximation of laws; social legislation; road transport; AETR agreement; international transport; occupational safety. Cuvinte cheie: aproximare legislativa, legislatie sociala, transport rutier, acord AETR, transport international, siguranta ocupatiei. 22002A0531(02) Agreement between the European Community and Romania establishing certain conditions for the carriage of goods by road and the promotion of combined transport - Information on the entry into force of the Road Transit Agreement between the European Community and Romania for the carriage of goods. Acord între Comunitatea Europeana si România stabilind unele conditii pentru transportarea marfurilor pe cale rutiera si promovarea transportului combinat – Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de Tranzit Rutier între Comunitatea Europeana si România privind transportul rutier de marfuri. 90

Publicatia: OJ L 142 31.05.2002 p.75 Amendamente: - 32002D0409 (OJ L 142 31.05.2002 p.74) Continut: Acordul se refera la transportul rutier de marfuri, luând în considerare masurile legislative si administrative ce se impun, în mod special cele referitoare la impozitare, masuri comerciale, tehnice si sociale. Se prevede cooperarea în vederea dezvoltarii unui sistem de transport combinat. Key words : EC Agreement, Romania, carriage of goods, road transport, combined transport. Cuvinte cheie: acord CE, Romania, transport rutier de marfuri, transport rutier, transport combinat. 31995Y0705(01) Council Resolution on the 19 th of June 1995 on the development of rail transport and combined transport. Rezolutia Consiliului din data de 19 iunie 1995 privind dezvoltarea transportului feroviar si a transportului combinat. Publicatia: OJ C 169 05.07.1995 p.1 Continut: Politica comuna în domeniul transportului feroviar prevede organizarea pietei în domeniu, dezvoltarea retelei de infrastructura tinând cont de reteaua transeuropeana de transport, interoperabilitatea acesteia, motiv pentru care se cere statelor membre sa continue cooperarea prin implicarea operatorilor în transportul combinat. Se cere Comisiei sa promoveze reteaua feroviara transeuropeana. Key words : rail transport; combined transport; common transport policy; organization of transport; trans-European network; competition Cuvinte cheie: transport feroviar, transport combinat, politica comuna în domeniul transportului, organizare, retea transeuropeana, concurenta.

91

31992L0106 th Council Directive 92/106/EEC on the 7 of December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States. Directiva Consiliului 92/106/CEE din data de 7 decembrie 1992 privind stabilirea regulilor comune pentru anumite tipuri de transport combinat de marfuri între statele membre. Publicatia: OJ L 368 17.12.1992 p.38 Amendamente: 194N Continut: Directiva se aplica operatiunilor de transport combinat din statele membre care trimit Comisiei datele statistice ce vor fi analizate si în baza carora se vor promova noi masuri. Key words : carriage of goods, combined transport, common transport policy. Cuvinte cheie: transport rutier de marfuri, transport combinat, politica comuna în domeniul transportului. 32002D0314 2002/314/EC: Commission Decision on the 25 th of April 2002 on the implementation of Decision 507/2001/EC of the European Parliament and of the Council concerning a set of actions relating to the transEuropean network for the collection, production and dissemination of statistics on the trading of goods within the Community and between the Community and non-member countries (Edicom) (notified under document number C(2002) 1282). 2002/314/CE: Decizia Comisiei din data de 25 aprilie 2002 privind implementarea Deciziei 597/2001/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind un set de actiuni referitor la reteaua europeana de transport privind colectarea, producerea si diseminarea datelor statistice referitoare la comercializarea marfurilor în cadrul Comunitatii si între Comunitate si tarile ne-membre (Edicom). Publicatia: OJ L 113 30.04.2002 p.23 Continut: Comisia stabileste sumele cu care va fi finantat programul de lucru pe anul 2002 referitor la proiectul 92

Edicom. Acest proiect se refera la colectarea, producerea si diseminarea datelor statistice referitoare la comercializarea marfurilor în cadrul Comunitatii si între Comunitate si tarile ne-membre Key words : trans-European network; information network; Community statistics; intra-Community trade; extraCommunity trade; electronic mail. Cuvinte cheie: retea trans-europeana, retea de informatii; statistica Comunitatii, comert intra-comunitar, comert extra – comunitar, posta electronica. 32001D0507 Decision No 507/2001/EC of the European Parliament and of the Council on the 12th of March 2001 concerning a set of actions relating to the trans-European network for the collection, production and dissemination of statistics on the trading of goods within the Community and between the Community and non-member countries (Edicom). Decizia Nr 507/2001/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 12 martie 2001 privind un set de actiuni referitor la reteaua europeana de transport privind colectarea, producerea si diseminarea datelor statistice referitoare la comercializarea marfurilor în cadrul Comunitatii si între Comunitate si tarile ne-membre (Edicom). Publicatia: OJ L 076 16.03.2001 p.1 Implemented by 32001D0490 (OJ L 177 30.06.2001 p.81) Continut Decizia se refera la Programul Edicom folosit la colectarea, producerea si diseminarea datelor statistice referitoare la comercializarea marfurilor în cadrul Comunitatii si între Comunitate si tarile nemembre, program folosit în reteaua europeana de transport. Decizia stabileste programul anual de lucru ca si bugetul programului, procedurile de introducere a noilor date în sistemul general de statistica al Comunitatii si modul de transmitere a acestor date de catre Statele Membre, modul de 93

evaluare al programului precum si perioada de valabilitate. Key words : trans-European network; Community statistics; intraCommunity trade; extra-Community trade; electronic mail. Cuvinte cheie: retea trans-europeana, statistica Comunitatii, comert intra-comunitar, comert extra-comunitar, posta electronica. 32001H0290 Commission Recommendation on the 21 st of March 2001 on the basic parameters of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 5(3)(b) of Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 745). Recomandarea Comisiei din data de 21 martie 2001 referitoare la parametri de baza ai sistemului trans-european de trenuri de mare viteza la care se refera Articolul 5 (3) (b) al Directivei 96/48/CE (notificat sub numarul C(2000) 745). Publicatia: OJ L 100 11.04.2001 p.17 Continut: Comisia recomanda parametri de baza ai sistemului trans-european de trenuri de mare viteza. Caracteristicile acestor parametri sunt descrise în anexa recomandarii Comisiei. Key words : rail transport; trans-European network; high-speed transport; technical regulations; harmonization of standards; transport safety. Cuvinte cheie: transport feroviar, retea trans-europeana, transport cu mare viteza, regulamente tehnice, armonizarea standardelor, siguranta transportului. 32001D0260 2001/260/EC: Commission Decision on the 21 st of March 2001 on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to as "ERTMS

94

characteristics" in Annex II(3) to Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 746). 2001/260/CE: Decizia Comisiei din data de 21 martie 2001 referitoare la parametrii de baza ai sistemului comanda-control si de semnalizare ai sistemului trans-european de trenuri de mare viteza, sau „caracteristicile ERTMS” la care face referire Anexa II (3) a Directivei 96/48/CE (notificat sub documentul numarul C (2001) 746). Publicatia: OJ L 093 03.04.2001 p.53 Continut: Comisia decide ca parametri de baza ai sistemului comanda-control si de semnalizare ai sistemului trans-european de trenuri de mare viteza, cunoscut sub denumirea sau „caracteristicile ERTMS” trebuie pusi în practica de catre statele membre. Caracteristicile acestor parametri sunt descrise in anexa recomandarii Comisiei. Key words : rail transport; trans-European network; high-speed transport; technical regulations; harmonization of standards; transport safety Cuvinte cheie: transport feroviar, retea trans-europeana, transport cu mare viteza, regulamente tehnice, armonizarea standardelor, siguranta transportului 32001L0016 Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council on the 19 th of March 2001 on the interoperability of the transEuropean conventional rail system. Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar conventional trans-european. Publicatia: OJ L 110 20.04.2001 p.1 Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite pentru ca sistemul feroviar conventional transeuropean sa devina interoperabil. Conditiile se refera la proiectarea, constructia, punerea în functiune, îmbunatatirea, reînnoirea, functionarea si între95

tinerea partilor din sistem ca si la calificarile profesionale si conditiile de siguranta si de sanatate al personalului ce opereaza acest sistem. Directiva se aplica subsistemelor si subansamblelor care contribuie la interoperabilitate, care trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice pentru interoperabilitate (TSI) si sa poarte marca certificarii pentru conformitate. Autoritatile care elibereaza certificatele de conformitate vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene. Key words : rail transport; trans-European network; technical rule; harmonization of standards. Cuvinte cheie: transport feroviar, retea trans-europeana, regula tehnica, armonizarea standardelor. 31999D0569 1999/569/EC: Commission Decision on the 28 th of July 1999 on the basic parameters for the command-and-control and signalling subsystem relating to the trans-European high-speed rail system (notified under document number C(1999) 2475) - (Text with EEA relevance). 1999/569/CE: Decizia Comisiei din data de 28 iulie1999 referitoare la parametrii de baza ai sistemului comanda-control si de semnalizare ai sistemului trans-european de trenuri de mare viteza, (notificat sub documentul numarul C (1999) 2475). Publicatia: OJ L 216 14.08.1999 p.23 Continut: Comisia decide intensitatile si frecventele de unda radio ce trebuie folosite în sistemul comanda–control si semnalizare pentru trenurile de mare viteza. Key words : harmonization of standards; high-speed transport; rail transport; technical regulations; trans-European network; transport safety. Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, transport cu mare viteza, transport feroviar, regulamente tehnice, retea transeuropeana, siguranta transportului.

96

31997Y0625(01) Council Resolution on the 17 th of June 1997 on the development of telematics in road transport, in particular with respect to electronic fee collection. Rezolutia Consiliului din 17 iunie 1997 referitoare la dezvoltarea aplicatiilor telematice în transportul rutier, în special asupra colectarii electronice a taxelor. Publicatia: OJ C 194 25.06.1997 p.5 Continut În vederea obtinerii unui nivel corespunzator de interoperabilitate Consiliul cere Comisiei sa conceapa o strategie prin care sa se defineasca standardele tehnice pentru introducerea aplicatiilor telematice în transportul rutier. Key words : telematics; road transport; toll; European standard; cooperation policy; EC countries. Cuvinte cheie: aplicatii telematice, transport rutier, vama, standard european, politica de cooperare, tarile EC. 31996D1692 Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council on the 23rd of July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network. Decizia Nr 1692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 23 iulie 1996 privind liniile directoare ale Comunitatii referitoare la dezvoltarea retelei trans-europene de transport. Publicatia: OJ L 228 09.09.1996 p.1 Amendamente: 32001D1346 (OJ L 185 06.07.2001 p.1) Continut: Directiva pre vede ca pâna în anul 2010 va fi stabilita reteaua trans-europeana de transport ce va integra retelele rutiere, aeriene si maritime ca si infrastructura aferenta de pe teritoriul Comunitatii. Principalele masuri constau în proiectarea retelei, identificarea proiectelor de interes comun, adaptarea retelelor existente, promovarea interoperabilitatii,

97

combinarea diferitelor tipuri de transport, promovarea cooperarii cu statele nemembre. Key words : common transport policy; economic and social cohesion; environmental protection; trans-European network; transport network; EC committee. Cuvinte cheie: politica comuna în transporturi, coeziune economica si sociala, protectia mediului, retea trans-europeana, retea de transport, comitet CE. 31996L0048 Council Directive 96/48/EC on the 23 rd of July 1996 on the interoperability of the trans-European high-speed rail system. Directiva Consiliului 96/48/CE din data de 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar trans-european de mare viteza. Publicatia: OJ L 235 17.09.1996 p.6 Amendamente: 32001H0290 (OJ L 100 11.04.2001 p.17) Continut: Directiva se aplica tuturor subsistemelor, parametrilor, interfetelor ca si procedurilor care sa asigure compatibilitatea sistemului feroviar de mare viteza, compatibilitate ce este o preconditie a interoperabilitatii. Directiva prevede specificatiile tehnice, a certificarilor de conformitate, autorizarea producatorilor si a verificarilor. Key words : harmonization of standards; high-speed transport; rail transport; technical regulations; trans-European network; transport safety. Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, transport de mare viteza, transport feroviar, regulamente tehnice, retea transeuropeana, siguranta în transport. 31995R2236 Council Regulation (EC) No 2236/95 on the 18 th of September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks.

98

Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2236/95 din data de 18 septembrie 1995 privind regulile generale de acordare de ajutoare financiare din partea Comunitatii în domeniul retelelor trans-europene. Publicatia: OJ L 228 23.09.1995 p.1 Amendamente: 31999R1655 (OJ L 197 29.07.1999 p.1) Continut: Regulamentul defineste conditiile si procedurile aplicabile acordarii de ajutoare financiare din partea Comunitatii pentru proiectele de interes comun în domeniul retelelor trans-europene. Regulamentul se refera la conditiile de eligibilitate, formele de ajutoare, criteriile de selectie, informatiile necesare pentru identificarea aplicantului, prevederile financiare, controlul finaciar, monitorizarea si evaluarea proiectelor ca si informarea si publicitatea. Key words : aid system; energy transport; intra-Community transport; telecommunications; transport infrastructure; Community financial instrument. Cuvinte cheie: sistem de ajutoare, transport intracomunitar, telecomunicatii, infrastructura de transport, instrument financiar al Comunitatii. 31997Y0408(01) Council Resolution on the 24 th of March 1997 on a new strategy to increase the competitiveness of Community shipping. Rezolutia Consiliului din data de 24 martie 1997 referitor la o noua strategie în vederea cresterii competitivitatii transportului naval în Comunitate. Publicatia: OJ C 109 08.04.1997 p.1 Continut: Rezolutia se refera la strategia „Catre o noua strategie maritima” care se bazeaza pe competitivitatea la nivel international a flotei Comunitatii, siguranta în transport, piata libera si concurenta loiala. Key words : maritime transport; shipping policy; crew; economic development; competitiveness.

99

Cuvinte cheie: transport maritim, politica în domeniul transportului naval, echipaj, dezvoltare economica, competitivitate. 21994A0103(20) Agreement on the European Economic Area - Protocol 19 on maritime transport Acord asupra Ariei Economice Europene – Protocolul 19 referitor la transportul maritim Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.180 Amendamente: 31994D0001 (OJ L 001 03.01.1994 p.1) Continut: Acordul se refera la coordonarea actiunilor si masurilor partilor contractante catre terte tari si companiile din aceste tari în domeniul transportului maritim Key words : European Economic Area; protocol to an agreement; maritime transport; Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana, protocol la un acord, transport maritim. 31998R2843 Commission Regulation (EC) No 2843/98 on the 22nd of December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector (Text with EEA relevance). Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 2843/98 din data de 22 decembrie 1998 referitoare la forma, Continutul si alte detalii referitoare la cereri si notificari facute în baza Regulamentului Consiliului (CEE) Nr. 1017/68, (CEE) Nr. 4056/86 si (CEE) Nr. 3975/87 prin care se aplica regulile concurentei în sectorul transporturilor. Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.22 Continut: Regulamentul permite companiilor transportatoare sau asociatii ale acestora sa informeze Comisia asupra unor practici necorespunzatoare si care împiedica competitia (cum ar fi cele de natura pozitiilor de 100

dominare a pietei sau a cartelurilor). Informarea se face în baza unor formulare a caror forma si continut sunt standardizate. Key words : control of restrictive practices; form; inter-company agreement; organization of transport; transport policy; withdrawal from an agreement. Cuvinte cheie: controlul practicilor restrictive, formulare, acorduri între companii, organizarea transportului, politica în domeniul transportului, retragere dintr-un angajament. 31992R0479 Council Regulation (EEC) No 479/92 on the 25 th of February 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia). Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 479/92 din data de 25 februarie 1992 referitor la aplicarea Articolului 85 (3) al Tratatului pentru anumite categorii de acorduri, decizii si practici între companiile navale de linie. Publicatia: OJ L 055 29.02.1992 p.3 Amendamente: - by 194N Continut: Consiliul reglementeaza aplicarea Articolulul 85 al Tratatului, aratând ca acesta nu se aplica anumitor categorii de transportatori sau asociatii ale acestora care au drept scop promovarea sau stabilirea de actiuni de cooperare comune privind serviciile de transport maritim Key words : competition; maritime law; restrictive trade practice; maritime transport; price agreement. Cuvinte cheie: concurenta, legea maritima, practici comerciale restrictive, transport maritim, acord de pret. 31986R4056 Council Regulation (EEC) No 4056/86 on the 22nd of December 1986 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport. 101

Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 4056/86 din data de 22 decembrie 1986 privind regulile detaliate de aplicare a Articolului 85 si 86 al Tratatului privind transportul maritim. Publicatia: OJ L 378 31.12.1986 p.4 Amendamente: by 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Incorporated by 21994A0103(64) (OJ L 001 03.01.1994 p.446) Continut: Sunt prezentate reguli privind acordurile tehnice, serviciile acordate si tarifare. Se stabilesc si procedurile de formulare a obiectiunilor, investigatiile si inspectiile, ca si a duratei si procedurii de revocare a deciziei aplicate. Key words: maritime transport; common transport policy; transportation tariff; competition law; restriction on competition. Cuvinte cheie: transport maritim, politica comuna în domeniul transporturilor, tarife în transport, legea concurentei, restrictii privind concurenta. 32002L0006 Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council on the 18 th of February 2002 on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States of the Community (Text with EEA relevance). Directiva 2002//6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 18 februarie 2000 referitor la formalitatile pentru navele ce sosesc sau pleaca din porturile statelor membre ale Comunitatii. Publicatia: OJ L 067 09.03.2002 p.31 Continut: În vederea facilitarii transportului maritim Directiva introduce formalitati de raportare standardizate pentru navele ce sosesc sau pleaca din porturile statelor membre. Formalitatile se refera la nava, efectele echipajului, lista echipajului, bunurile

102

transportate spre a fi vândute pasagerilor, si eventual lista pasagerilor. Key words : maritime transport; vessel; harbour installation; administrative formalities; transport document; harmonization of standards. Cuvinte cheie: transport maritim, nava, instalatie portuara, formalitati administrative, document de transport, armonizarea standardelor. 32001D0423 2001/423/EC: Commission Decision on the 22 nd of May 2001 on arrangements for publication or dissemination of the statistical data collected pursuant to Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1456). 2001/423/CE: Decizia Comisiei din data de 22 mai 2001 referitoare la reglementarile privind publicarea si diseminarea datelor statistice colectate ca urmare a aplicarii Directivei Consiliului 95/64/CE privind raportarile statistice privind transportul maritim de marfuri si pasageri. Publicatia: OJ L 151 07.06.2001 p.41 Continut: În cadrul general al politicii de informare în domeniul statisticii, Comisia stabileste reglementarile ce trebuie facute pentru publicarea si diseminarea datelor privind transportul maritim de marfuri si pasageri. Reglementarile se refera la periodicitatea publicarii si diseminarii datelor, la nivelul de diseminare si la confidentialitate. Key words : maritime transport; carriage of passengers; carriage of goods; data collection; statistics; dissemination of information. Cuvinte cheie: transport maritim, transport de pasageri, transport de marfuri, colectarea datelor, statistica, diseminarea informatiei.

103

31995L0064 Council directive 95/64/EC on the 8th of December 1995 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea. Directiva Consiliului 95/64/CE din data de 8 decembrie 1995 referitoare la raportarile statistice privind transportul maritim de marfuri si pasageri. Publicatia: OJ L 320 30.12.1995 p.25 Amendamente: 32000D0363 (OJ L 132 05.06.2000 p.1) Amended by 31998D0385 (OJ L 174 18.06.1998 p.1) Continut: Statele Membre vor culege date referitoare la transportul pe mare a marfurilor sau pasagerilor. Directiva stabileste caracteristicile datelor ce trebuie colectate cât si o lista a porturilor codificate si clasificate. Se prevede periodicitatea culegerii datelor, procesarea, raportarea si transmiterea lor. Key words : carriage of goods; carriage of passengers; maritime transport; report; statistics. Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport de pasageri, transport maritim, raport, statistica. 31991R0613 Council Regulation (EEC) No 613/91 on the 4 th of March 1991 on the transfer of ships from one register to another within the Community. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 613/91 din data de 4 martie 1991 referitor la transferul de nave dintr-un registru în altul în cadrul Comunitatii. Publicatia: OJ L 068 15.03.1991 p.1 Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Continut: Statele Membre vor culege date referitoare la transportul pe mare a marfurilor sau pasagerilor. Directiva stabileste caracteristicile datelor ce trebuie colectate cât si o lista a porturilor codificate si clasificate. Se prevede periodicitatea culegerii datelor, procesarea, raportarea si transmiterea lor. Key words : carriage of goods; carriage of passengers; maritime transport; report; statistics.

104

Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport de pasageri, transport maritim, raport, statistica. 32000Y0229(02) Council Resolution on the 14 th of February 2000 on the promotion of short sea shipping. Rezolutia Consiliului din data de 14 februarie 2000 privind promovarea transportului maritim pe distante mici. Publicatia: OJ C 056 29.02.2000 p.3 Continut: Considerând ca promovarea transportului maritim pe distante mici este un obiectiv prioritar si ca un prim pas este acela de a îndeparta obstacolele ce stau în calea dezvoltarii acestui domeniu, Consiliul invita Comisia si statele membre sa gaseasca solutii pentru înlaturarea acestor obstacole. Actiunile se vor axa pe îmbunatatirea eficientei punctelor de încarcare – descarcare existente în retea prin înlaturarea barierelor administrative si dezvoltarea serviciilor tehnice si de infrastructura, pe promovarea solutiilor bazate pe facilitati integrate, cum ar fi birouri unice si pe crearea si testarea unor noi oportunitati ale pietei. Key words: carriage of goods, cooperation policy, maritime transport, EC countries. Cuvinte cheie: transport de marfuri, politica de cooperare, transport maritim, tari CE. 32000Y0229(01) Council Resolution on the 14 th of February 2000 on the promotion of intermodality and intermodal freight transport in the European Union. Rezolutia Consiliului din data de 14 februarie 2000 privind promovarea intermodalitatii si a transportului intermodal în Uniunea Europeana. Publicatia: OJ C 056 29.02.2000 p.1 Continut: Considerând ca transportul intermodal contribuie la dezvoltarea activitatilor economice în cadrul 105

Comunitatii, fiind atât în beneficiul cetatenilor cât si a companiior, Consiliul invita Comisia si Statele Membre sa includa intermodalitatea în Reteaua Transeuropeana de Transport, sa integreze societatea informationala în sistemul de transport european prin alcatuirea unei noi arhitecturi a transferului de date, sa contribuie la realizarea unui sistem de informare si tranzactionare reale si la timp si sa dezvolte un sistem inteligent de aplicatii bazate pe comertul electronic. Key words: carriage of goods, combined transport, transport policy, European Union, EC countries. Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport combinat, politica în domeniul transportului, Uniunea Europeana, tari CE. 31978D0774 78/774/EEC: Council Decision on the 19 th of September 1978 concerning the activities of certain third countries in the field of cargo shipping. 78/774/CEE: Decizia Consiliului din data de 19 septembrie 1978 referitoare la activitatile anumitor terte tari în domeniul transportului cargo. Publicatia: OJ L 258 21.09.1978 p.35 Amendamente: 31989D0242 (OJ L 097 11.04.1989 p.47) Continut: Se cere instituirea unui sistem care sa permita culegerea de informatii referitoare la activitatile flotelor tertelor tari ale caror practici aduc prejudicii Statelor Membre, în special în comertul maritim international. Key words: third country; maritime transport; information system; international waters; information transfer. Cuvinte cheie: terte tari, transport maritim, sistem de informatii, ape internationale, transfer de informatii.

106

32002R0417 Regulation (EC) No 417/2002 of the European Parliament and of the Council on the 18th of February 2002 on the accelerated phasing-in of double hull or equivalent design requirements for single hull oil tankers and repealing Council Regulation (EC) No 2978/94. Regulamentul (CE) Nr 417/2002 a Parlamentului European si a Consiliului din data de 18 februarie 2002 privind accelerarea trecerii tancurilor petroliere de la carene simple la carene duble sau echivalente ale acestora si abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr. 2978/94. Publicatia: OJ L 064 07.03.2002 p.1 Continut: Regulamentul stabileste trecerea tancurilor petroliere de la carene simple la carene duble sau echivalente ale acestora (MARPOL 73/78). Regulamentul se aplica tancurilor petroliere de mai mult de 5000 tdw. Se prevede calendarul de aplicare a regulamentului, pe ani si pe tipuri de tancuri petroliere ca si exceptiile care se aplica. Key words: international convention; international standard; oil pollution; prevention of pollution; tanker; IMO. Cuvinte cheie: conventie internationala, standard interational, poluare cu petrol, prevenirea poluarii, tank, IMO. 32001L0096 Directive 2001/96/EC of the European Parliament and of the Council on the 4th of December 2001 establishing harmonised requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers (Text with EEA relevance). Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 4 decembrie 2001 privind stabilirea de proceduri si exigente armonizate pentru încarcarea si descarcarea cargourilor. Publicatia: OJ L 013 16.01.2002 p.9 Continut: În vederea reducerii riscului de avarii a structurii navei în timpul încarcarii si descarcarii si tinând cont de proceduri armonizate de cooperare si comunicare între nave si terminale, autoritatile autorizate ale 107

statelor membre vor face verificarile necesare atât asupra terminalelor cât si a navelor. Va fi dezvoltat, implementat si mentinut un sistem de management al calitatii în conformitate cu standardele ISO 9001:2000 ca si certificarea acestuia conform ISO 10011:1991. Se fac precizari asupra procedurilor, a responsabilitatilor, a modului de verificare si raportare cât si a modului de evaluare. Key words: approximation of laws; maritime transport; carriage of goods; load; international standard; vessel. Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, transport maritim, transport de marfuri, încarcatura, standard international, nava. 32001L0025 Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council on the 4th of April 2001 on the minimum level of training of seafarers. Directiva 2001/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 4 aprilie 2001 referitoare la nivelul minim de instruire al navigatorilor. Publicatia: OJ L 136 18.05.2001 p.17 Continut: Directiva prevede nivelul minim de instruire al navigatorilor. Sunt descrise categoriile de navigatori si exceptiile, educatia necesara, certificarea, standardele de calitate si recunoasterea diplomelor. Se stabilesc standardele pentru emiterea si înregistrarea certificatelor medicale ca si a revalidarii lor. De asemenea sunt stabilite responsabilitatile companiilor angajatoare si a Statelor Membre. Key words: maritime shipping; crew; vocational training; transport safety; recognition of diplomas; ship's passport. Cuvinte cheie: transport maritim, echipaj, formare profesionala, siguranta în transporturi, recunoasterea diplomelor, pasaport naval. 21998A0710(01) Agreement between the European Community, the European Space 108

Agency and the European Organisation for the Safety of Air Navigation on a European Contribution to the development of a global navigation satellite system (GNSS). Acord între Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene asupra Contributiei Europene la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin satelit (GNSS). Publicatia: OJ L 194 10.07.1998 p.16 Amendamente: by 31998D0434 (OJ L 194 10.07.1998 p.15) Continut: Scopul acordului este stabilirea relatiilor de cooperare dintre Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene în vederea contributiei fiecarei parti la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin satelit (GNSS), ceea ce va permite Europei sa furnizeze astfel de servicii care sa satisfaca cerintele utilizatorilor. Key words : air traffic; cooperation policy; satellite; Eurocontrol; EC agreement; ESA; maritime shipping; road transport; satellite; transport safety. Cuvinte cheie: trafic aerian, politica de cooperare, satelit, Eurocontrol, acord CE, ESA, transport maritim, transport rutier, satelit, siguranta transportului. 31998L0018 Council Directive 98/18/EC on the 17 th of March 1998 on safety rules and standards for passenger ships. Directiva Consiliului 98/18/CE din data de 17 martie 1998 referitoare la regulile si standardele de siguranta pentru navele de pasageri. Publicatia: OJ L 144 15.05.1998 p.1 Amendamente: by 32002L0025 (OJ L 098 15.04.2002 p.1) Continut: Directiva introduce un nivel uniform de siguranta pentru viata si bunurile pasagerilor. Se precizeaza categoriile de nave, cerintele de siguranta, ca si exceptiile aplicabile. Directiva stabileste procedurile 109

de supraveghere a noilor nave, a certificarii cât si a penalitatilor. Key words : carriage of passengers; maritime safety; maritime transport; safety standard; transport safety; IMO Cuvinte cheie: transport de pasageri, siguranta maritima, transport maritim, standard de siguranta, siguranta în transport, IMO 31997L0070 Council Directive 97/70/EC on the 11 th of December 1997 setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over. Directiva Consiliului 97/70/CE din data de 11 decembrie 1997 referitoare la stabilirea unui regim de siguranta armonizat privind navele de pescuit de 24 de metri lungime sau mai mari. Publicatia: OJ L 034 09.02.1998 p.1 Amendamente: by 31999L0019 (OJ L 083 27.03.1999 p.48) Amended by 32002L0035 (OJ L 112 27.04.2002 p.21). Continut: Directiva stabileste standardele de siguranta aplicabile navelor de pescuit de 24 de metri lungime sau mai mari, nave ce apartin statelor membre si sunt înregistrate în Comunitate, pentru navele ce opereaza în apele teritoriale sau de interior a statelor membre sau care ancoreaza într-un port din statele membre. În anexe sunt specificate tipurile de nave, cerintele, exceptiile si echivalentele cerintelor, standardele de proiectare, constructie si întretinere ca si controlul si certificarea. Key words : fishing vessel; harmonization of standards; maritime safety; quality control of industrial products; quality label; technical standard. Cuvinte cheie: nave de pescuit, armonizarea standardelor, siguranta maritima, controlul calitatii produselor industriale, eticheta pentru certificarea calitatii, standard tehnic

110

31996D0587 96/587/EC: Commission Decision on the 30th of September 1996 on the publication of the list of recognized organizations which have been notified by Member States in accordance with Council Directive 94/57/EC (Text with EEA relevance). 96/587/CE: Decizia Comisiei din data de 30 septembrie 1996 referitoare la publicarea unei liste a organizatiilor recunoscute facute cunoscute de statele membre în concordanta cu Directiva Consiliului 94/57/CE. Publicatia: OJ L 257 10.10.1996 p.43 Amendamente: by 31998D0403 (OJ L 178 23.06.1998 p.39) Amended by 32002D0221 (OJ L 073 15.03.2002 p.30) Continut: Referitor la organizatiile abilitate si recunoscute de Statele Membre ca pot efecuta inspectii ale navelor conform standardelor, Statele Membre prezinta Comisiei lista acestor organizatii. Key words: international standard; prevention of pollution; transport safety; vessel. Cuvinte cheie: standard international, prevenirea poluarii, siguranta în transport, nava. 31996L0098 Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment. Directiva Consiliului 96/98/CE din data de 20 decembrie 1996 referitoare la echipamentul marin. Publicatia: OJ L 046 17.02.1997 p.25 Amendamente: 32001L0053 (OJ L 204 28.07.2001 p.1) Amended by 31998L0085 (OJ L 315 25.11.1998 p.14) Continut: Pentru prevenirea poluarii marine si întarirea standardelor de siguranta se cere aplicarea uniforma a echipamentelor ce vor fi plasate la bordul navelor. Pentru aceste nave vor fi emise certificate de siguranta emise de statele membre si care sunt în concordanta cu cerintele directivei. În anexe sunt

111

precizate echipamentele, procedurile de conformitate si de evaluare si modul de efectuare a inspectiei. Key words: carriage of passengers; maritime safety; maritime transport; prevention of pollution; safety standard; IMO. Cuvinte cheie: transport de pasageri, siguranta maritima, transport maritim, prevenirea poluarii, standard de siguranta, IMO. 31996L0040 Commission Directive 96/40/EC on the 25 th of June 1996 establishing a common model for an identity card for inspectors carrying out port State control (Text with EEA relevance). Directiva Comisiei 96/40/CE din data de 25 iunie 1996 privind stabilirea unui model unic pentru cartea de identitate a inspectorilor ce întreprind activitati de control. Publicatia: OJ L 196 07.08.1996 p.8 Continut: Directiva prezinta modelul cartii de identitate a inspectorilor ce întreprind activitati de control 07.30.50 Transport policy - Shipping - International relations Politica în domeniul transporturilor – Transport naval – Relatii internationale Key words: harbour installation; identity document; maritime transport. Cuvinte cheie: instalatie portuara, document de identitate, transport maritim. 31995R3051 Council Regulation (EC) No 3051/95 on the 8th of December 1995 on the safety management of roll-on/roll-off passenger ferries (ro-ro ferries). Regulamentul Consiliului (CE) Nr 3051/95 din data de 8 decembrie 1995 referitor la operarea în conditii de siguranta al feriboturilor. Publicatia: OJ L 320 30.12.1995 p.14 Amendamente: by 31998R0179 (OJ L 019 24.01.1998 p.35)

112

Continut:

În vederea prevenirii poluarii marine si operarii în siguranta a feriboturilor, acestea trebuie sa fie în concordanta cu Codul ISM (Codul International de Management pentru Operarea în Siguranta a Navelor si Prevenirea Poluarii), prin stabilirea si mentinerea corespunzatoare a sistemelor de siguranta atât la bordul navei cât si la tarm si sa se supuna controlului administratiilor din statele respective. Key words: carriage of passengers; ferryboat, marine pollution, maritime safety; maritime transport; prevention of pollution. Cuvinte cheie: transport de pasageri, feribot, poluare marina, siguranta maritima, transport maritim, prevenirea poluarii. 31995L0021 Council Directive 95/21/EC on the 19 th of June 1995 concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control). Directiva Consiliului 95/21/CE din data de 19 iunie 1995 referitoare la aplicarea standardelor internationale privind siguranta navelor, prevenirea poluarii si traiul bord si conditiile de munca, referitoare la navele ce folosesc porturile Comunitatii si navigheaza în apele aflate sub jurisdictia statelor membre. Publicatia: OJ L 157 07.07.1995 p.1 Amendamente: by 31998L0025 (OJ L 133 07.05.1998 p.19) Amended by 31998L0042 (OJ L 184 27.06.1998 p.40) Amended by 31999L0097 (OJ L 331 23.12.1999 p.67) Amended by 32001L0106 (OJ L 019 22.01.2002 p.17) Continut: Scopul directivei este de a reduce numarul vaselor care nu sunt conform standardelor internationale. Navele trebuie sa fie în conformitate cu legislatia Comunitatii si cea internationala referitoare la siguranta maritima, protectia mediului marin, cât si 113

cu traiul la bord si conditiile de lucru. Directiva stabileste criterii comune pentru controlul navelor si armonizeaza procedurile de inspectie si detentie a navelor luând în considerare angajamentele facute de autoritatile maritime ale Statelor Membre în Memorandumul de Întelegere de la Paris. Key words: harbour installation; international standard; maritime transport; prevention of pollution; transport safety; working conditions. Cuvinte cheie: instalatie portuara, standard international, transport maritim, prevenirea poluarii, siguranta în transport, conditii de munca. 31994L0057 Council Directive 94/57/EC on the 22 th of November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations. Directiva Consiliului 94/57/CE din data de 22 noiembrie 1994 referitoare la regulile comune si standardele privind inspectia navelor si controlul efectuat de organizatiile abilitate si a activitatilor în domeniu a administratiilor maritime. Publicatia: OJ L 319 12.12.1994 p.20 Amendamente: by 31997L0058 (OJ L 274 07.10.1997 p.8) Amended by 32001L0105 (OJ L 019 22.01.2002 p.9) Continut: Scopul directivei este de a stabili masuri ce trebuie luate de organizatiile ce efectueaza inspectia, controlul si certificarea navelor pentru a fi în conformitate cu conventiile internationale privitoare la siguranta pe mare si prevenirea poluarii marine. Acest lucru necesita dezvoltarea si implementarea cerintelor de siguranta la carene si la instalatiile si echipamentele mecanice, electrice si de control. Key words: international standard; prevention of pollution; supervisory body; transport safety; vessel.

114

Cuvinte cheie: standard international, prevenirea poluarii, autoritate de supraveghere, siguranta transportului, nava. 31993L0075 Council Directive 93/75/EEC on the 13th of September 1993 concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods. Directiva Consiliului 93/75/CEE din data de 13 septembrie 1993 referitoare la cerintele minime pentru navele care au destinatia sau parasesc porturile Comunitatii si transporta marfuri periculoase sau poluante. Publicatia: OJ L 247 05.10.1993 p.19 Amendamente: by 31997L0034 (OJ L 158 17.06.1997 p.40) Amended by 31998L0055 (OJ L 215 01.08.1998 p.65) Amended by 31998L0074 (OJ L 276 13.10.1998 p.7) Continut: Directiva se refera la cerintele minime ce trebuie îndeplinite de comandantul navei si echipajul sau ale caror nave transporta marfuri periculoase sau poluante. Marfurile periculoase sau poluante trebuie înregistrate si trebuie sa poarte semne de identificare în cazul substantelor solide. Autoritatile portuare vor fi informate asupra acestor transporturi. Directiva prevede si masurie ce trebuie luate în caz de avarie a acestor nave. Key words: transport of dangerous goods; maritime transport; information transfer; transport safety; pollution from ships; prevention of pollution. Cuvinte cheie: transport de marfuri periculoase, transport maritim, transfer de informatii, siguranta transportului, poluarea navelor, prevenirea poluarii. 32002L0006 Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council on the 18 th of February 2002 on reporting formalities for ships

115

arriving in and/or departing from ports of the Member States of the Community (Text with EEA relevance). Directiva 2002//6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 18 februarie 2000 referitor la formalitatile pentru navele ce sosesc sau pleaca din porturile statelor membre ale Comunitatii. Publicatia: OJ L 067 09.03.2002 p.31 Continut: În vederea facilitarii transportului maritim Directiva introduce formalitati de raportare standardizate pentru navele ce sosesc sau pleaca din porturile statelor membre. Formalitatile se refera la nava, efectele echipajului, lista echipajului, bunurile transportate spre a fi vândute pasagerilor, si eventual lista pasagerilor. Key words : maritime transport; vessel; harbour installation; administrative formalities; transport document; harmonization of standards. Cuvinte cheie: transport maritim, nava, instalatie portuara, formalitati administrative, document de transport, armonizarea standardelor. 32000D0638 2000/638/EC: Commission Decision on the 22 nd of September 2000 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to marine radio communication equipment intended to be fitted to seagoing non-SOLAS vessels and which is intended to participate in the global maritime distress and safety system (GMDSS) and not covered by Council Directive 96/98/EC on marine equipment (notified under document number C(2000) 2719) (Text with EEA relevance). 2000/638/CE: Decizia Comisiei din data de 22 septembrie 2000 privind aplicarea Articolului 3(3) (e) a Directivei 1999/5/CE referitoare la echipamentul maritim de radiotelecomunicatii ce urmeaza a se amplasa pe navele maritime non-SOLAS si care îsi propun sa participe la sistemul maritim global de dezastre si siguranta (GMDSS) si care nu intra sub incidenta Directivei Consiliului 96/98/CE privind echipamentul maritim (specificat în documentul numarul C (2000) 2719).

116

Publicatia: Continut:

OJ L 269 21.10.2000 p.52 Directiva prevede echipamentele ce trebuie amplasate pe anumite nave maritime. Sunt stabilite categoriile navelor si caracteristicile echipamentului radio. Key words: international convention; maritime safety; maritime transport; safety device; satellite communications; telecommunications equipment. Cuvinte cheie: conventie internationala, siguranta maritima, transport maritim, mecanism de siguranta, comunicatii prin satelit, echipament de telecomunicatii. 32000D0637 2000/637/EC: Commission Decision on the 22 nd of September 2000 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to radio equipment covered by the regional arrangement concerning the radiotelephone service on inland waterways (notified under document number C(2000) 2718) (Text with EEA relevance). 2000/637/CE : Decizia Comisiei din data de 22 septembrie 2000 privind aplicarea Articolului 3(3)(e) a Directivei 1999/5/CE referitoare la echipamentul de radio privitor la reglementarile regionale referitoare la serviciile de radiofonie pe apele de interior (specificat în documentul numarul C (2000) 2718). Publicatia: OJ L 269 21.10.2000 p.50 Continut: Echipamentele radio ce functioneaza pe frecventele de unda stabilite de serviciile de radiotelefonie pentru apele de interior trebuie sa implementeze sistemul automat de identificare a transmiterii (ATIS). Key words: harmonization of standards; inland waterway shipping; radio telecommunications; satellite communications; technical standard; telecommunications equipment. Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, transport pe apele de interior, radio telecomunicatii, comunicatii prin satelit, standard tehnic, echipament de telecomunicatii.

117

31999L0095 Directive 1999/95/EC of the European Parliament and of the Council on the 13 th of December 1999 concerning the enforcement of provisions in respect of seafarers' hours of work on board ships calling at Community ports. Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 13 decembrie 1999 referitoare la întarirea prevederilor referitoare la orele de lucru ale navigatorilor la bordul vaselor stationate în porturile Comunitatii. Publicatia: OJ L 014 20.01.2000 p.29 Continut: Scopul directivei este de a furniza un mecanism de verificare a orelor de lucru ale navigatorilor de la bordul navelor stationate în porturile statelor membre, verificare ce este în concordanta cu Directiva 1999/63/CE. Mecanismul de verificare are în vedere îmbunatatirea sigurantei maritime, a conditiilor de lucru si a sanatatii si sigurantei navigatorilor. Mecanismul prevede modul de efectuare a inspectiei, raportarea, modul de rectificare a deficientelor si procedurile administrative Key words: crew; harbour installation; organization of work; rest period; working time. Cuvinte cheie: echipaj, instalatie portuara, organizarea muncii, perioada de odihna, timp de lucru. 31999L0063 Council Directive 1999/63/EC on the 21st of June 1999 concerning the Agreement on the organisation of working time of seafarers concluded by the European Community Shipowners' Association (ECSA) and the Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) - Annex: European Agreement on the organisation of working time of seafarers. Directiva Consiliului 1999/63/CE din data de 21 iunie 1999 referitoare la Acordul privind organizarea timpului de lucru al navigatorilor decise de Asociatia Comunitatii Europene a Posesorilor de Nave (ESCA) si

118

Federatia Uniunii Lucratorilor în Transport în Uniunea Europeana (FST) – Anexa: Acordul European privind organizarea timpului de lucru al navigatorilor. Publicatia: OJ L 167 02.07.1999 p.33 Continut: Scopul directivei este de a pune în practica Acordul privind organizarea timpului de lucru al navigatorilor decise de organizatiile reprezentând organizarea muncii în sectorul maritim (ESCA si FST). Key words: carrier; crew; organization of work; professional association; trade union; working time. Cuvinte cheie: transportator, echipaj, organizarea muncii, asociatie profesionala, sindicat, timp de lucru. 31996L0040 Commission Directive 96/40/EC on the 25 th of June 1996 establishing a common model for an identity card for inspectors carrying out port State control (Text with EEA relevance). Directiva Comisiei 96/40/CE din data de 25 iunie 1996 privind stabilirea unui model unic pentru cartea de identitate a inspectorilor ce întreprind activitati de control privind controlul statului de port. Publicatia: OJ L 196 07.08.1996 p.8 Continut: Directiva prezinta modelul cartii de identitate a inspectorilor ce întreprind activitati de control. Key words: harbour installation; identity document; maritime transport Cuvinte cheie: instalatie portuara, document de identitate, transport maritim. 31995L0021 Council Directive 95/21/EC on the 19 th of June 1995 concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control).

119

Directiva Consiliului 95/21/CE din data de 19 iunie 1995 referitoare la aplicarea standardelor internationale privind siguranta navelor, prevenirea poluarii si traiul la bord si conditiile de munca, referitoare la navele ce folosesc porturile Comunitatii si navigheaza în apele aflate sub jurisdictia statelor membre (Controlul statului de port). Publicatia: OJ L 157 07.07.1995 p.1 Amendamente: by 31998L0025 (OJ L 133 07.05.1998 p.19) Amended by 31998L0042 (OJ L 184 27.06.1998 p.40) Amended by 31999L0097 (OJ L 331 23.12.1999 p.67) Amended by 32001L0106 (OJ L 019 22.01.2002 p.17) Continut: Scopul directivei este de a reduce numarul vaselor care nu sunt conform standardelor internationale. Navele trebuie sa fie în conformitate cu legislatia Comunitatii si cea internationala referitoare la siguranta maritima, protectia mediului marin, cât si cu traiul la bord si conditiile de lucru. Directiva stabileste criterii comune pentru controlul navelor si armonizeaza procedurile de inspectie si detentie a navelor luând în considerare angajamentele facute de autoritatile maritime ale statelor membre în Memorandumul de Întelegere de la Paris. Key words: harbour installation; international standard; maritime transport; prevention of pollution; transport safety; working conditions. Cuvinte cheie: instalatie portuara, standard international, transport maritim, prevenirea poluarii, siguranta în transport, conditii de munca. 31992L0029 Council Directive 92/29/EEC on the 31st of March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels. Directiva Consiliului 92/29/CEE din data de 31 martie 1992 privind cerintele minime de siguranta si sanatate referitoare la îmbunatatirea tratamentului medical la bordul vaselor.

120

Publicatia: Continut:

OJ L 113 30.04.1992 p.19 Directiva prevede cerintele minime referitoare la medicamentele, antidoturile si echipamentul medical ce trebuie sa se afle la bord în functie de tipul si capacitatea navelor. Se mai prevad responsabilitatile si formarea profesionala, transmiterea informatiilor, acordarea de ajutor medical prin radio si modul de efectuare a inspectiei. Key words: medicine; medical and surgical instruments; crew; vessel. Cuvinte cheie: medicament, instrumente medicale si chirurgicale, echipaj, nava. 31986R4056 Council Regulation (EEC) No 4056/86 on the 22nd of December 1986 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 4056/86 din data de 22 decembrie 1986 privind regulile detaliate de aplicare a Articolului 85 si 86 al Tratatului privind transportul maritim. Publicatia: OJ L 378 31.12.1986 p.4 Amendamente: by 194N Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Incorporated by 21994A0103(64) (OJ L 001 03.01.1994 p.446) Continut: Sunt prezentate reguli privind acordurile tehnice, serviciile acordate si tarifare. Se stabilesc si procedurile de formulare a obiectiunilor, investigatiile si inspectiile ca si a duratei si procedurii de revocare a deciziei aplicate. Key words: maritime transport; common transport policy; transportation tariff; competition law; restriction on competition. Cuvinte cheie: transport maritim, politica comuna în domeniul transporturilor, tarife în transport, legea concurentei, restrictii privind concurenta.

121

31998R2843 Commission Regulation (EC) No 2843/98 on the 22nd of December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector (Text with EEA relevance). Regulamentul Comisiei (CE) Nr 2843/98 din data de 22 decembrie 1998 referitor la modelul, Continutul si alte detalii privind cererile si notificarile prevazute de Regulamentele Consiliului (CEE) Nr 1017/68, (CEE) Nr 4056/86 si (CEE) Nr 3975/87 privind aplicarea regulilor referitoare la concurenta în sectorul transporturilor. Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.22 Continut: Directiva prezinta modelul si Continutul cererilor si notificarilor facute de întreprinzatori sau asociatii ale acestora, modul de supunere a cererilor si notificarilor cât si rezolvarea problemelor ivite în urma arbitrajului. Key words: control of restrictive practices; form; inter-company agreement; organization of transport; transport policy. Cuvinte cheie: controlul practicilor restrictive, model, acord între companii, organizarea transportului, politica în domeniul transportului. 31987R3976 Council Regulation (EEC) No 3976/87 on the 14th of December 1987 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3976 din data de 14 decembrie 1987 privind aplicarea Articolului 85 (3) al Tratatului anumitor categorii de acorduri si practici în transportul aerian. Publicatia: OJ L 374 31.12.1987 p.9 Amendamente: 194N Amended by 31992R2411 (OJ L 240 24.08.1992 p.19) Continut: Regulamentul specifica exceptiile de aplicare a Articolului 85 (3) al Tratatului. Aceste exceptii 122

privesc actiunile comune întreprinse de companiile aeriene de a ocupa locurile pe o anumita ruta, consultari asupra tarifelor aplicate pasagerilor sau marfurilor, procurarea, dezvoltarea si folosirea în comun a anumitor sisteme de rezervare si vindere a biletelor, operatiuni tehnice efectuate la sol cum ar fi încarcarea cu combustibil, serviciile de curatenie sau serviciile de securitate, serviciile postale, serviciile de însotire a pasagerilor sau de încarcare – descarcare a marfurilor si bagajelor. Key words: air transport; inter-company agreement; intraCommunity transport; competition. Cuvinte cheie: transport aerian, acord între companii, Transport în cadrul Comunitatii, concurenta. 31987R3975 Council Regulation (EEC) No 3975/87 on the 14th of December 1987 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3975/87 din data de 14 decembrie 1987 privind procedura de aplicare a regulilor referitoare la concurenta întreprinzatorilor din transportul aerian. Publicatia: OJ L 374 31.12.1987 p.1 Amendamente: Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Amended by 31991R1284 (OJ L 122 17.05.1991 p.2) Amended by 31992R2410 (OJ L 240 24.08.1992 p.18) Continut: Regulamentul specifica exceptiile de aplicare a Articolele 85 si 86 ale Tratatului. Aceste exceptii privesc actiunile comune întreprinse de companiile aeriene, deciziilor si practicilor acestora atâta timp cât au ca obiect si efect obtinerea cooperarii si îmbunatatiri tehnice în domeniu.

123

Key words: air transport; transport company; competition law; intraCommunity transport; EC advisory committee; dominant position. Cuvinte cheie: transport aerian, companie de transport legea concurentei, transport intra-comunitar, Comitetul de consiliere al CE, pozitie dominanta. 31993R1617 Commission Regulation (EEC) No 1617/93 on the 25 th of June 1993 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices concerning joint planning and coordination of schedules, joint operations, consultations on passenger and cargo tariffs on scheduled air services and slot allocation at airports Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 1617/93 din data de 25 Iunie 1993 referitor la aplicarea Articolului 85 (3) al Tratatului aplicabil anumitor categorii de acorduri si practici referitoare la actiunile comune de planificare si coordonare a orarelor, a operatiilor facute în colaborare, a consultarilor privind tarifele aplicabile pasagerilor sau marfurilor în serviciile aeriene programate. Publicatia: OJ L 155 26.06.1993 p.18 Amendamente: 194N Applic. extended by 32001R1324 (OJ L 177 30.06.2001 p.56) Amended by 31996R1523 (OJ L 190 31.07.1996 p.11) Amended by 31999R1083 (OJ L 131 27.05.1999 p.27) Applic. extended by 32002R1105 (OJ L 167 26.06.2002 p.6) Continut: Regulamentul specifica exceptiile de aplicare a Articolului 85 (3) a Tratatului. Aceste exceptii privesc actiunile comune si de coordonare întreprinse de companiile aeriene privind programarea unui serviciu aerian între aeroporturi apartinând Comunitatii, actiuni comune privind planificarea unei noi rute de zbor sau a unei rute cu densitate scazuta, consultari referitoare la tarifele referitoare la transportul de pasageri si a bagajelor acestora. 124

Key words:

air freight rate; air transport; competition; intraCommunity transport; transport planning. Cuvinte cheie: taxa pentru încarcatura, transport aerian, concurenta, transport intra-comunitar, planificarea transportului. 31991R0295 Council Regulation (EEC) No 295/91 on the 4th of February 1991 establishing common rules for a denied-boarding compensation system in scheduled air transport. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 295/91 din data de 4 februarie 1991 privind stabilirea regulilor comune aplicabile transportatorilor aerieni ai caror pasageri li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate. Publicatia: OJ L 036 08.02.1991 p.5 Amendamente: Incorporat in 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Continut: Regulamentul stabileste regulile minime aplicabile transportatorilor aerieni ai caror pasageri li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate supraaglomerate pentru care poseda un bilet valabil sau o rezervare confirmata. Se stabileste nivelul minim al compensarilor acordate. Key words: indemnification; air transport; carriage of passengers. Cuvinte cheie: compensare, transport aerian, transport de pasageri. 31989R2299 Council Regulation (EEC) No 2299/89 on the 24th of July 1989 on a code of conduct for computerized reservation systems. Regulamentul consiliului (CEE) Nr 2299/89 din data de 24 iulie 1989 referitor la codul de conduita privind sistemul de rezervare computerizata. Publicatia: OJ L 220 29.07.1989 p.1 Amendamente: Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422) Amended by 31993R3089 (OJ L 278 11.11.1993 p.1)

125

Amended by Continut:

31999R0323 (OJ L 040 13.02.1999 p.1) Regulamentul se aplica sistemelor de rezervare computerizate (CRS) folosite pe teritoriul Comunitatii pentru distribuirea si vinderea produselor de transport aeriene Key words: code of conduct; information system; ticket; air transport; consumer protection; reservation. Cuvinte cheie: cod de conduita, sistem de informare, tichet, transport aerian, protectia consumatorului, rezervare. 31998R2843 Commission Regulation (EC) No 2843/98 on the 22nd of December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector (Text with EEA relevance). Regulamentul Comisiei (CE) Nr 2843/98 din data de 22 decembrie 1998 referitor la modelul, Continutul si alte detalii privind cererile si notificarile prevazute de Regulamentele Consiliului (CEE) Nr 1017/68, (CEE) Nr 4056/86 si (CEE) Nr 3975/87 privind aplicarea regulilor referitoare la concurenta în sectorul transporturilor. Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.22 Continut: Directiva prezinta modelul si Continutul cererilor si notificarilor facute de întreprinzatori sau asociatii ale acestora, modul de supunere a cererilor si notificarilor cât si rezolvarea problemelor ivite în urma arbitrajului Key words: control of restrictive practices; form; inter-company agreement; organization of transport; transport policy. Cuvinte cheie: controlul practicilor restrictive, model, acord între companii, organizarea transportului, politica în domeniul transportului.

126

31996L0067 Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community airports. Directiva Consiliului 96/67/CE din data de 15 octombrie 1996 privind accesul la serviciile de la sol pe aeroporturile Comunitatii. Publicatia: OJ L 272 25.10.1996 p.36 Continut: Directiva se aplica aeroporturilor deschise traficului comercial. Sunt reglementate relatiile dintre autoritatile ce se ocupa de administrarea si managementul infrastructurii aeroportului cât si de coordonarea si controlul activitatilor diferitilor operatori din aeroport ca si serviciile oferite de terte parti, selectia furnizorilor, a codului de conduita si sunt stabilite conditiile de siguranta si securitate, sociale si de protectia mediului. Key words: airport; consumer protection; management; market access; provision of services; transport infrastructure. Cuvinte cheie: aeroport, protectia consumatorului, management, acces la piata, furnizare de servicii, infrastructura pentru transport. 31992R2407 Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 2407/92 din data de 23 iulie 1992 privind licentele de operare aeriene. Publicatia: OJ L 240 24.08.1992 p.1 Continut: Regulamentul se aplica cererilor de atribuire si mentinere a licentelor de operare aeriene pentru transportatorii aerieni stabiliti în Comunitate. Se reglementeaza modul si conditiile de atribuire a acestor licente, a valabilitatii acestora cât si a exceptiilor. Key words: transport licence; common transport policy; air transport; carrier; safety standard

127

Cuvinte cheie: licenta de transport, politica comuna în domeniul transportului, transport aerian, transportator, standard de siguranta 31992L0014 Council Directive 92/14/EEC on the 2 nd of March 1992 on the limitation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 2, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988). Directiva Consiliului 92/14/CEE din data de 2 marrtie 1992 privind limitarea operatiunilor aeroplanelor ce intra sub incidenta Partii II, Capitolul 2, Volumul 1 a Anexei 16 a Conventiei privind Aviatia Civila Internationala, editia a doua (1988). Publicatia: OJ L 076 23.03.1992 p.21 Amendamente: 32001R0991 (OJ L 138 22.05.2001 p.12) Amended by 31998L0020 (OJ L 107 07.04.1998 p.4) Amended by 31999L0028 (OJ L 118 06.05.1999 p.53) Continut: Directiva are ca obiectiv restrictionarea functionarii aeroplanelor civile cu o capacitate mai mare de 34.000 kg la decolare sau peste 90 de pasageri. Sunt specificate conditiile ce trebuie îndeplinite de aceste avioane pentru a putea opera, exceptiile si durata pentru punerea în aplicare a directivei. Key words: noise level; standard; civil aviation; aircraft; noise. Cuvinte cheie: nivel de zgomot, standard, aviatie civila, avion, zgomot. 31991L0670 Council Directive 91/670/EEC on the 16 th of December 1991 on mutual acceptance of personnel licences for the exercise of functions in civil aviation. Directiva Consiliului 91/670/CEE din data de 16 decembrie 1991 privind acceptarea reciproca a licentelor profesionale pentru exercitarea functiilor în aviatia civila. Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.21

128

Continut:

Directiva are ca obiectiv acceptarea reciproca a licentelor profesionale din aviatia civila emise de autoritatile Statelor Membre. Key words: transport licence; crew; recognition of diplomas; civil aviation. Cuvinte cheie: licenta de transport, echipaj, recunoasterea diplomelor, aviatie civila. 32000R2082 Commission Regulation (EC) No 2082/2000 on the 6th of September 2000 adopting Eurocontrol standards and amending Directive 97/15/EC, adopting Eurocontrol standards and amending Council Directive 93/65/EEC. Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2082/2000 din data de 6 septembrie 2000 privind adoptarea standardelor Eurocontrol si amendarea Directivei 97/15/CE, ce adopta standardele Eurocontrol si amendând Directiva Consiliului 93/65/CEE. Publicatia: OJ L 254 09.10.2000 p.1 Amendamente: 32002R0980 (OJ L 150 08.06.2002 p.38) Continut: Regulamentul stabileste documentele standard emise de Eurocontrol ce trebuie aplicate în vederea implementarii unui sistem integrat de management al traficului. Key words: air traffic; air traffic control; electronic equipment; technical specification; technical standard; Eurocontrol. Cuvinte cheie: trafic aerian, controlul traficului aerian, echipament electronic, specificatie tehnica, standard tehnic, Eurocontrol. 31993L0065 Council Directive 93/65/EEC on the 19th of July 1993 on the definition and use of compatible technical specifications for the procurement of air-traffic- management equipment and systems.

129

Directiva Consiliului 93/65/CEE din data de 19 iulie privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile pentru achizitionarea de sisteme si echipamente de managemet al traficului aerian. Publicatia: OJ L 187 29.07.1993 p.52 Amendamente: 194N Continut: Directiva hotaraste folosirea de sisteme si echipamente de management al traficului aerian compatibile, în mod special cele referitoare la sistemele de comunicatii, sistemele de supraveghere, sisteme de asistare automata a controlului traficului aerian si a sistemelor de navigare Key words: air traffic; technical specification; Eurocontrol; technical standard; air traffic control; electronic equipment. Cuvinte cheie: trafic aerian, specificatie tehnica, Eurocontrol, standard tehnic, controlul traficului aerian, echipament electronic. 31992R2409 Council Regulation (EEC) No 2409/92 on the 23rd of July 1992 on fares and rates for air services. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 2409/92 din data de 23 iulie 1992 privind costul calatoriei si a taxelor în serviciile aeriene. Publicatia: OJ L 240 24.08.1992 p.15 Continut: Regulamentul stabileste criteriile si procedurile aplicabile la stabilirea costului calatoriei si a taxelor din serviciile aeriene de pe teritoriul Comunitatii. Key words: freight rate; air transport; carriage of passengers; intraCommunity transport. Cuvinte cheie: taxa pe greutate, transport aerian, transport de pasageri, transport intra-comunitar. 32000R2082 Commission Regulation (EC) No 2082/2000 on the 6th of September 2000 adopting Eurocontrol standards and amending Directive

130

97/15/EC, adopting Eurocontrol standards and amending Council Directive 93/65/EEC. Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2082/2000 din data de 6 septembrie 2000 privind adoptarea standardelor Eurocontrol si amendarea Directivei 97/15/CE, ce adopta standardele Eurocontrol si amendând Directiva Consiliului 93/65/CEE. Publicatia: OJ L 254 09.10.2000 p.1 Amendamente: 32002R0980 (OJ L 150 08.06.2002 p.38) Continut: Regulamentul stabileste documentele standard emise de Eurocontrol ce trebuie aplicate în vederea implementarii unui sistem integrat de management al traficului. Key words: air traffic; air traffic control; electronic equipment; technical specification; technical standard; Eurocontrol. Cuvinte cheie: trafic aerian, controlul traficului aerian, echipament electronic, specificatie tehnica, standard tehnic, Eurocontrol. 21998A0710(01) Agreement between the European Community, the European Space Agency and the European Organisation for the Safety of Air Navigation on a European Contribution to the development of a global navigation satellite system (GNSS). Acord între Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene asupra Contributiei Europene la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin satelit (GNSS). Publicatia: OJ L 194 10.07.1998 p.16 Amendamente: by 31998D0434 (OJ L 194 10.07.1998 p.15) Continut: Scopul acordului este stabilirea relatiilor de cooperare dintre Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene în vederea contributiei fiecarei parti la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin satelit (GNSS), ceea ce va 131

permite Europei sa furnizeze astfel de servicii care sa satisfaca cerintele utilizatorilor. Key words : air traffic; cooperation policy; satellite; Eurocontrol; EC agreement; ESA; maritime shipping; road transport; satellite; transport safety. Cuvinte cheie: trafic aerian, politica de cooperare, satelit, Eurocontrol, acord CE, ESA, transport maritim, transport rutier, satelit, siguranta transportului. 31997R2027 Council Regulation (EC) No 2027/97 on the 9th of October 1997 on air carrier liability in the event of accidents Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2027/97 din data de 9 octombrie 1997 privind raspunderea transportatorilor aerieni în caz de accidente Publicatia: OJ L 285 17.10.1997 p.1 Amendamente: 32002R0889 (OJ L 140 30.05.2002 p.2) Continut: Regulamentul stabileste obligatiile transportatorilor aerieni referitoare la despagubirile în caz de accidente provocatoare de moarte, raniri sau orice paguba fizica suferita de un pasager daca accidentul a avut loc la bordul aeronavei sau în cursul îmbarcarii sau debarcarii. Key words : air transport; carrier; national implementation of Community law; indemnification; transport accident; traveller. Cuvinte cheie: transport aerian, transportator, implementarea la nivel national a legislatiei Comunitatii, despagubire, accident de transport, calator. 31994L0056 Council Directive 94/56/EC on the 21 st of November 1994 establishing the fundamental principles governing the investigation of civil aviation accidents and incidents.

132

Directiva Consiliului 94/56/CE din data de 21 noiembrie 1994 referitoare la principiile de baza ce guverneaza investigarea accidentelor si incidentelor din aviatia civila. Publicatia: OJ L 319 12.12.1994 p.14 Continut: Directiva hotaraste asupra principiilor de investigare a accidentelor si incidentelor. Conform directivei, accidentele si incidentele serioase fac obiectul unei investigatii, investigatie facuta de o autoritate civila permanenta, stabilita de fiecare Stat Membru. Key words: civil aviation; report; supervisory body; transport accident; transport safety. Cuvinte cheie: aviatie civila, raport, autoritate de supervizare, accident de transport, siguranta transportului. 31993L0065 Council Directive 93/65/EEC on the 19th of July 1993 on the definition and use of compatible technical specifications for the procurement of air-traffic- management equipment and systems. Directiva Consiliului 93/65/CEE din data de 19 iulie privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile pentru achizitionarea de sisteme si echipamente de managemet al traficului aerian. Publicatia: OJ L 187 29.07.1993 p.52 Amendamente: 194N Continut: Directiva hotaraste folosirea de sisteme si echipamente de management al traficului aerian compatibile, în mod special cele referitoare la sistemele de comunicatii, sistemele de supraveghere, sisteme de asistare automata a controlului traficului aerian si a sistemelor de navigare. Key words: air traffic; technical specification; Eurocontrol; technical standard; air traffic control; electronic equipment. Cuvinte cheie: trafic aerian, specificatie tehnica, Eurocontrol, standard tehnic, controlul traficului aerian, echipament electronic.

133

31991R3922 Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the 16th of December 1991 on the harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3922/91 din data de 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerintelor tehnice si a procedurilor administrative în domeniul aviatiei civile. Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.4 Amendamente: 32000R2871 (OJ L 333 29.12.2000 p.47) Continut: Armonizarea cerintelor tehnice si a procedurilor administrative în domeniul aviatiei civile se aplica în mod special proiectarii, construirii, operarii si întretinerii avioanelor ca si persoanelor si organizatiilor implicate în aceste domenii, inclusiv operatorilor. Key words: harmonization of standards; administrative procedure; transport safety; civil aviation; ECAC. Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, procedura administrativa, siguranta transportului, aviatie civila, ECAC. 32002L0030 Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council on the 26 th of March 2002 on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airports (Text with EEA relevance). Directiva 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 26 martie 2002 referitoare la stabilirea regulilor si procedurilor privind introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile Comunitatii. Publicatia: OJ L 085 28.03.2002 p.40 Continut: Având în vedere reducerea numarului de persoane afectate de poluarea sonora, Directiva stabileste obligatiile statelor membre fata de acest subiect. Sunt definite regulile generale aplicabile managementului 134

poluarii sonore facuta de avioane, reguli de evaluare, restrictiile de operare ca si exceptiile. Sunt stabilite responsabilitatile autoritatilor din statele membre si perioada de implementare a directivei. Key words: airport; noise level; environmental protection; noise protection; harmonization of standards. Cuvinte cheie: aeroport, protectia mediului, protectie fonica, armonizarea standardelor. 21994A0103(52) Agreement on the European Economic Area - Annex II - Technical Regulations, standards, testing and certification - List provided for in Article 23. Acordul referitor la Aria Economica Europeana - Anexa II – Reglementari tehnice, standarde, testare si certificare – Lista furnizata de Articolul 23. Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.263 Amendamente: - 22000D0001 (OJ L 103 12.04.2001 p.1) Amended by 22000D0002 (OJ L 103 12.04.2001 p.3) Amended by 22000D0003 (OJ L 103 12.04.2001 p.5) Amended by 22000D0004 (OJ L 103 12.04.2001 p.7) Amended by 22000D0005 (OJ L 103 12.04.2001 p.9) Amended by 22000D0006 (OJ L 103 12.04.2001 p.11) Amended by 22000D0019 (OJ L 103 12.04.2001 p.39) Amended by 22000D0210(01) (OJ L 035 10.02.2000 p.28) Amended by 22000D0210(02) (OJ L 035 10.02.2000 p.30) Amended by 22000D0210(03) (OJ L 035 10.02.2000 p.31) Amended by 22000D0210(04) (OJ L 035 10.02.2000 p.32) Amended by 22000D0210(05) (OJ L 035 10.02.2000 p.33) Amended by 22000D0615(01) (OJ L 141 15.06.2000 p.44) Amended by 22000D0615(02) (OJ L 141 15.06.2000 p.46) Amended by 22000D0615(03) (OJ L 141 15.06.2000 p.47) Amended by 22000D0615(04) (OJ L 141 15.06.2000 p.49) Amended by 22000D0615(05) (OJ L 141 15.06.2000 p.51) 135

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by 136

22000D0615(06) 22000D0622(01) 22000D0622(02) 22000D0622(03) 22000D0622(04) 22000D0713(01) 22000D0713(02) 22000D0921(01) 22000D0921(03) 22000D0921(04) 22000D0921(05) 22000D0921(06) 22000D0921(07) 22000D0921(08) 22000D0921(10) 22000D0921(11) 22000D1019(01) 22000D1019(02) 22000D1019(03) 22000D1019(04) 22000D1019(05) 22000D1109(01) 22000D1109(02) 22000D1109(03) 22000D1109(04) 22000D1109(05) 22000D1109(06) 22000D1109(07) 22000D1109(16) 22000D1109(17) 22000D1109(18) 22000D1109(19)

(OJ L 141 15.06.2000 p.53) (OJ L 148 22.06.2000 p.40) (OJ L 148 22.06.2000 p.42) (OJ L 148 22.06.2000 p.43) (OJ L 148 22.06.2000 p.44) (OJ L 174 13.07.2000 p.51) (OJ L 174 13.07.2000 p.53) (OJ L 237 21.09.2000 p.58) (OJ L 237 21.09.2000 p.62) (OJ L 237 21.09.2000 p.64) (OJ L 237 21.09.2000 p.65) (OJ L 237 21.09.2000 p.66) (OJ L 237 21.09.2000 p.68) (OJ L 237 21.09.2000 p.70) (OJ L 237 21.09.2000 p.73) (OJ L 237 21.09.2000 p.74) (OJ L 266 19.10.2000 p.1) (OJ L 266 19.10.2000 p.5) (OJ L 266 19.10.2000 p.14) (OJ L 266 19.10.2000 p.15) (OJ L 266 19.10.2000 p.16) (OJ L 284 09.11.2000 p.1) (OJ L 284 09.11.2000 p.3) (OJ L 284 09.11.2000 p.4) (OJ L 284 09.11.2000 p.6) (OJ L 284 09.11.2000 p.8) (OJ L 284 09.11.2000 p.9) (OJ L 284 09.11.2000 p.10) (OJ L 284 09.11.2000 p.41) (OJ L 284 09.11.2000 p.43) (OJ L 284 09.11.2000 p.45) (OJ L 284 09.11.2000 p.47)

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by

22000D1109(20) 22000D1109(21) 22000D1109(22) 22000D1109(29) 22000D1109(30) 22000D1123(02) 22000D1123(03) 22000D1123(04) 22000D1123(16) 22000D1123(17) 22000D1123(18) 22000D1123(19) 22000D1214(02) 22000D1214(03) 22000D1214(04) 22000D1214(05) 22000D1214(06) 22000D1214(07) 22000D1214(08) 22000D1221(02) 22000D1221(03) 22000D1221(04) 22000D1221(05) 22000D1221(06) 22000D1221(07) 22000D1221(08) 22000D1221(09) 22000D1221(10) 22000D1221(11) 22000D1221(12) 22000D1221(13) 22000D1221(14)

(OJ L 284 09.11.2000 p.49) (OJ L 284 09.11.2000 p.51) (OJ L 284 09.11.2000 p.53) (OJ L 284 09.11.2000 p.65) (OJ L 284 09.11.2000 p.71) (OJ L 296 23.11.2000 p.29) (OJ L 296 23.11.2000 p.31) (OJ L 296 23.11.2000 p.33) (OJ L 296 23.11.2000 p.55) (OJ L 296 23.11.2000 p.56) (OJ L 296 23.11.2000 p.58) (OJ L 296 23.11.2000 p.60) (OJ L 315 14.12.2000 p.7) (OJ L 315 14.12.2000 p.9) (OJ L 315 14.12.2000 p.11) (OJ L 315 14.12.2000 p.12) (OJ L 315 14.12.2000 p.14) (OJ L 315 14.12.2000 p.16) (OJ L 315 14.12.2000 p.18) (OJ L 325 21.12.2000 p.5) (OJ L 325 21.12.2000 p.7) (OJ L 325 21.12.2000 p.8) (OJ L 325 21.12.2000 p.9) (OJ L 325 21.12.2000 p.11) (OJ L 325 21.12.2000 p.13) (OJ L 325 21.12.2000 p.15) (OJ L 325 21.12.2000 p.17) (OJ L 325 21.12.2000 p.19) (OJ L 325 21.12.2000 p.21) (OJ L 325 21.12.2000 p.23) (OJ L 325 21.12.2000 p.25) (OJ L 325 21.12.2000 p.27) 137

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by 138

22000D1221(15) 22001D0001 22001D0002 22001D0003 22001D0009 22001D0010 22001D0011 22001D0012 22001D0013 22001D0014 22001D0016 22001D0062 22001D0063 22001D0064 22001D0065 22001D0066 22001D0067 22001D0068 22001D0069 22001D0070 22001D0090 22001D0091 22001D0092 22001D0093 22001D0104 22001D0105 22001D0106 22001D0107 22001D0108 22001D0109 22001D0110 22001D0111

(OJ L 325 21.12.2000 p.29) (OJ L 066 08.03.2001 p.42) (OJ L 066 08.03.2001 p.44) (OJ L 066 08.03.2001 p.45) (OJ L 117 26.04.2001 p.1) (OJ L 117 26.04.2001 p.3) (OJ L 117 26.04.2001 p.5) (OJ L 117 26.04.2001 p.7) (OJ L 117 26.04.2001 p.9) (OJ L 117 26.04.2001 p.11) (OJ L 117 26.04.2001 p.16) (OJ L 238 06.09.2001 p.5) (OJ L 238 06.09.2001 p.7) (OJ L 238 06.09.2001 p.8) (OJ L 238 06.09.2001 p.9) (OJ L 238 06.09.2001 p.10) (OJ L 238 06.09.2001 p.12) (OJ L 238 06.09.2001 p.14) (OJ L 238 06.09.2001 p.15) (OJ L 238 06.09.2001 p.17) (OJ L 251 20.09.2001 p.15) (OJ L 251 20.09.2001 p.17) (OJ L 251 20.09.2001 p.18) (OJ L 251 20.09.2001 p.19) (OJ L 322 06.12.2001 p.10) (OJ L 322 06.12.2001 p.11) (OJ L 322 06.12.2001 p.13) (OJ L 322 06.12.2001 p.15) (OJ L 322 06.12.2001 p.17) (OJ L 322 06.12.2001 p.18) (OJ L 322 06.12.2001 p.20) (OJ L 322 06.12.2001 p.22)

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by

22001D0112 22001D0113 22001D0114 22001D0115 22001D0118(18) 22001D0118(19) 22001D0118(20) 22001D0118(21) 22001D0215(01) 22001D0215(02) 22001D0215(04) 22001D0215(05) 22001D0222(01) 21994A0103(73) 21994D0628(01) 21994D1112(01) 21994D1217(01) 21994D1217(02) 21994D1217(03) 21994D1217(04) 21994D1231(01) 21994D1231(02) 21994D1231(03) 21994D1231(04) 21994D1231(05) 21994D1231(06) 21994D1231(07) 21994D1231(08) 21994D1231(09) 21994D1231(10) 21994D1231(11) 21994D1231(12)

(OJ L 322 06.12.2001 p.23) (OJ L 322 06.12.2001 p.25) (OJ L 322 06.12.2001 p.26) (OJ L 322 06.12.2001 p.27) (OJ L 015 18.01.2001 p.36) (OJ L 015 18.01.2001 p.38) (OJ L 015 18.01.2001 p.39) (OJ L 015 18.01.2001 p.40) (OJ L 045 15.02.2001 p.1) (OJ L 045 15.02.2001 p.3) (OJ L 045 15.02.2001 p.7) (OJ L 045 15.02.2001 p.45) (OJ L 052 22.02.2001 p.33) (OJ L 001 03.01.1994 p.572) (OJ L 160 28.06.1994 p.1) (OJ L 292 12.11.1994 p.39) (OJ L 325 17.12.1994 p.64) (OJ L 325 17.12.1994 p.65) (OJ L 325 17.12.1994 p.66) (OJ L 325 17.12.1994 p.67) (OJ L 372 31.12.1994 p.1) (OJ L 372 31.12.1994 p.3) (OJ L 372 31.12.1994 p.4) (OJ L 372 31.12.1994 p.5) (OJ L 372 31.12.1994 p.7) (OJ L 372 31.12.1994 p.8) (OJ L 372 31.12.1994 p.9) (OJ L 372 31.12.1994 p.10) (OJ L 372 31.12.1994 p.11) (OJ L 372 31.12.1994 p.12) (OJ L 372 31.12.1994 p.14) (OJ L 372 31.12.1994 p.16) 139

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by 140

21994D1231(13) 21994D1231(14) 21994D1231(15) 21995D0302(05) 21995D0302(06) 21995D0302(07) 21995D0302(08) 21995D0302(09) 21995D0413(01) 21995D0413(02) 21995D0413(03) 21995D0413(04) 21995D0413(05) 21995D0413(06) 21995D0413(07) 21995D0420(01) 21995D1214(01) 21995D1214(02) 21996D0111(01) 21996D0111(04) 21996D0307(01) 21996D0523(01) 21996D0523(04) 21996D0523(05) 21996D0523(08) 21996D0523(09) 21996D0523(10) 21996D0613(04) 21996D0613(05) 21996D0613(06) 21996D0613(07) 21996D0613(08)

(OJ L 372 31.12.1994 p.17) (OJ L 372 31.12.1994 p.19) (OJ L 372 31.12.1994 p.20) (OJ L 047 02.03.1995 p.25) (OJ L 047 02.03.1995 p.26) (OJ L 047 02.03.1995 p.27) (OJ L 047 02.03.1995 p.28) (OJ L 047 02.03.1995 p.29) (OJ L 083 13.04.1995 p.41) (OJ L 083 13.04.1995 p.43) (OJ L 083 13.04.1995 p.44) (OJ L 083 13.04.1995 p.45) (OJ L 083 13.04.1995 p.46) (OJ L 083 13.04.1995 p.47) (OJ L 083 13.04.1995 p.48) (OJ L 086 20.04.1995 p.58) (OJ L 301 14.12.1995 p.36) (OJ L 301 14.12.1995 p.38) (OJ L 008 11.01.1996 p.34) (OJ L 008 11.01.1996 p.38) (OJ L 057 07.03.1996 p.33) (OJ L 124 23.05.1996 p.11) (OJ L 124 23.05.1996 p.16) (OJ L 124 23.05.1996 p.17) (OJ L 124 23.05.1996 p.23) (OJ L 124 23.05.1996 p.24) (OJ L 124 23.05.1996 p.26) (OJ L 140 13.06.1996 p.36) (OJ L 140 13.06.1996 p.37) (OJ L 140 13.06.1996 p.38) (OJ L 140 13.06.1996 p.39) (OJ L 140 13.06.1996 p.40)

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by

21996D0613(09) 21996D0613(10) 21996D0613(11) 21996D0613(12) 21996D0725(02) 21996D0725(05) 21996D0919(01) 21996D1003(02) 21996D1003(03) 21996D1003(04) 21997D0123(01) 21997D0123(02) 21997D0123(03) 21997D0123(04) 21997D0313(01) 21997D0327(02) 21997D0417(01) 21997D0417(02) 21997D0417(03) 21997D0417(04) 21997D0417(05) 21997D0417(08) 21997D0710(02) 21997D0710(03) 21997D0710(13) 21997D0710(14) 21997D0710(15) 21997D0904(01) 21997D0904(09) 21997D0904(10) 21997D0904(11) 21997D0904(12)

(OJ L 140 13.06.1996 p.41) (OJ L 140 13.06.1996 p.42) (OJ L 140 13.06.1996 p.43) (OJ L 140 13.06.1996 p.45) (OJ L 186 25.07.1996 p.75) (OJ L 186 25.07.1996 p.78) (OJ L 237 19.09.1996 p.25) (OJ L 251 03.10.1996 p.27) (OJ L 251 03.10.1996 p.28) (OJ L 251 03.10.1996 p.29) (OJ L 021 23.01.1997 p.1) (OJ L 021 23.01.1997 p.3) (OJ L 021 23.01.1997 p.4) (OJ L 021 23.01.1997 p.6) (OJ L 071 13.03.1997 p.27) (OJ L 085 27.03.1997 p.66) (OJ L 100 17.04.1997 p.60) (OJ L 100 17.04.1997 p.62) (OJ L 100 17.04.1997 p.63) (OJ L 100 17.04.1997 p.64) (OJ L 100 17.04.1997 p.65) (OJ L 100 17.04.1997 p.68) (OJ L 182 10.07.1997 p.30) (OJ L 182 10.07.1997 p.32) (OJ L 182 10.07.1997 p.46) (OJ L 182 10.07.1997 p.47) (OJ L 182 10.07.1997 p.49) (OJ L 242 04.09.1997 p.67) (OJ L 242 04.09.1997 p.78) (OJ L 242 04.09.1997 p.79) (OJ L 242 04.09.1997 p.80) (OJ L 242 04.09.1997 p.81) 141

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by 142

21997D1023(09) 21997D1023(10) 21997D1120(01) 21997D1120(02) 21997D1120(03) 21997D1120(04) 21997D1120(05) 21997D1120(06) 21997D1120(07) 21997D1120(08) 21998D0205(01) 21998D0205(02) 21998D0205(03) 21998D0205(04) 21998D0205(05) 21998D0205(06) 21998D0205(07) 21998D0205(08) 21998D0205(09) 21998D0507(01) 21998D0507(02) 21998D0507(03) 21998D0507(04) 21998D0507(05) 21998D0507(06) 21998D0507(07) 21998D0604(01) 21998D0709(04) 21998D0709(05) 21998D0709(06) 21998D0709(07) 21998D0709(08)

(OJ L 290 23.10.1997 p.33) (OJ L 290 23.10.1997 p.34) (OJ L 316 20.11.1997 p.12) (OJ L 316 20.11.1997 p.14) (OJ L 316 20.11.1997 p.15) (OJ L 316 20.11.1997 p.16) (OJ L 316 20.11.1997 p.17) (OJ L 316 20.11.1997 p.18) (OJ L 316 20.11.1997 p.19) (OJ L 316 20.11.1997 p.20) (OJ L 030 05.02.1998 p.30) (OJ L 030 05.02.1998 p.32) (OJ L 030 05.02.1998 p.33) (OJ L 030 05.02.1998 p.34) (OJ L 030 05.02.1998 p.35) (OJ L 030 05.02.1998 p.36) (OJ L 030 05.02.1998 p.37) (OJ L 030 05.02.1998 p.38) (OJ L 030 05.02.1998 p.40) (OJ L 134 07.05.1998 p.1) (OJ L 134 07.05.1998 p.3) (OJ L 134 07.05.1998 p.4) (OJ L 134 07.05.1998 p.5) (OJ L 134 07.05.1998 p.6) (OJ L 134 07.05.1998 p.8) (OJ L 134 07.05.1998 p.9) (OJ L 160 04.06.1998 p.36) (OJ L 193 09.07.1998 p.41) (OJ L 193 09.07.1998 p.43) (OJ L 193 09.07.1998 p.44) (OJ L 193 09.07.1998 p.45) (OJ L 193 09.07.1998 p.46)

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by

21998D0709(09) 21998D0709(10) 21998D0709(11) 21998D0709(12) 21998D0709(17) 21998D0709(18) 21998D1008(07) 21998D1008(08) 21998D1008(09) 21998D1008(10) 21998D1008(11) 21998D1119(01) 21998D1119(07) 21998D1119(08) 21998D1119(09) 21998D1217(01) 21999D0157 21999D0158 21999D0159 21999D0160 21999D0161 21999D0162 21999D0163 21999D0164 21999D0165 21999D0166 21999D0204(01) 21999D0204(02) 21999D0204(03) 21999D0204(04) 21999D0204(05) 21999D0204(06)

(OJ L 193 09.07.1998 p.48) (OJ L 193 09.07.1998 p.49) (OJ L 193 09.07.1998 p.50) (OJ L 193 09.07.1998 p.51) (OJ L 193 09.07.1998 p.60) (OJ L 193 09.07.1998 p.61) (OJ L 272 08.10.1998 p.10) (OJ L 272 08.10.1998 p.12) (OJ L 272 08.10.1998 p.13) (OJ L 272 08.10.1998 p.14) (OJ L 272 08.10.1998 p.16) (OJ L 310 19.11.1998 p.1) (OJ L 310 19.11.1998 p.12) (OJ L 310 19.11.1998 p.13) (OJ L 310 19.11.1998 p.14) (OJ L 342 17.12.1998 p.32) (OJ L 061 01.03.2001 p.5) (OJ L 061 01.03.2001 p.8) (OJ L 061 01.03.2001 p.9) (OJ L 061 01.03.2001 p.10) (OJ L 061 01.03.2001 p.12) (OJ L 061 01.03.2001 p.13) (OJ L 061 01.03.2001 p.14) (OJ L 061 01.03.2001 p.15) (OJ L 061 01.03.2001 p.16) (OJ L 061 01.03.2001 p.17) (OJ L 030 04.02.1999 p.37) (OJ L 030 04.02.1999 p.39) (OJ L 030 04.02.1999 p.40) (OJ L 030 04.02.1999 p.41) (OJ L 030 04.02.1999 p.42) (OJ L 030 04.02.1999 p.43) 143

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by 144

21999D0204(07) 21999D0204(08) 21999D0204(09) 21999D0204(10) 21999D0204(11) 21999D0204(12) 21999D0204(13) 21999D0204(14) 21999D0415(01) 21999D0415(02) 21999D0415(03) 21999D0415(04) 21999D0415(05) 21999D0415(06) 21999D0415(07) 21999D0415(08) 21999D0415(09) 21999D0415(10) 21999D0415(11) 21999D0708(01) 21999D0708(02) 21999D0708(03) 21999D0722(01) 21999D0722(02) 21999D0722(03) 21999D0722(04) 21999D0722(05) 21999D0722(06) 21999D0722(07) 21999D0722(08) 21999D0722(09) 21999D0729(01)

(OJ L 030 04.02.1999 p.44) (OJ L 030 04.02.1999 p.46) (OJ L 030 04.02.1999 p.47) (OJ L 030 04.02.1999 p.48) (OJ L 030 04.02.1999 p.50) (OJ L 030 04.02.1999 p.51) (OJ L 030 04.02.1999 p.52) (OJ L 030 04.02.1999 p.54) (OJ L 100 15.04.1999 p.38) (OJ L 100 15.04.1999 p.40) (OJ L 100 15.04.1999 p.41) (OJ L 100 15.04.1999 p.42) (OJ L 100 15.04.1999 p.43) (OJ L 100 15.04.1999 p.44) (OJ L 100 15.04.1999 p.46) (OJ L 100 15.04.1999 p.48) (OJ L 100 15.04.1999 p.50) (OJ L 100 15.04.1999 p.52) (OJ L 100 15.04.1999 p.54) (OJ L 172 08.07.1999 p.49) (OJ L 172 08.07.1999 p.50) (OJ L 172 08.07.1999 p.51) (OJ L 189 22.07.1999 p.52) (OJ L 189 22.07.1999 p.54) (OJ L 189 22.07.1999 p.56) (OJ L 189 22.07.1999 p.57) (OJ L 189 22.07.1999 p.58) (OJ L 189 22.07.1999 p.60) (OJ L 189 22.07.1999 p.61) (OJ L 189 22.07.1999 p.62) (OJ L 189 22.07.1999 p.63) (OJ L 197 29.07.1999 p.51)

Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Adopted by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by Amended by

21999D0729(02) 21999D0729(03) 21999D1028(01) 21999D1028(02) 21999D1118(04) 21999D1118(05) 21999D1118(06) 21999D1118(07) 21999D1118(08) 31994D0001 22001D0133 22001D0134 22001D0135 22001D0136 22001D0137 22001D0152(01) 22001D0153(01) 22001D0154 22001D0155 22001D0156 22002D0001 22002D0002 22002D0003 22002D0011 22002D0012 22002D0013 22002D0014 22002D0015 22002D0032 22002D0034 22002D0035

(OJ L 197 29.07.1999 p.53) (OJ L 197 29.07.1999 p.54) (OJ L 277 28.10.1999 p.37) (OJ L 277 28.10.1999 p.42) (OJ L 297 18.11.1999 p.40) (OJ L 297 18.11.1999 p.42) (OJ L 297 18.11.1999 p.44) (OJ L 297 18.11.1999 p.46) (OJ L 297 18.11.1999 p.47) (OJ L 001 03.01.1994 p.1) (OJ L 022 24.01.2002 p.20) (OJ L 022 24.01.2002 p.22) (OJ L 022 24.01.2002 p.24) (OJ L 022 24.01.2002 p.26) (OJ L 022 24.01.2002 p.28) (OJ L 065 07.03.2002 p.26) (OJ L 065 07.03.2002 p.28) (OJ L 065 07.03.2002 p.30) (OJ L 065 07.03.2002 p.32) (OJ L 065 07.03.2002 p.34) (OJ L 088 04.04.2002 p.1) (OJ L 088 04.04.2002 p.3) (OJ L 088 04.04.2002 p.5) (OJ L 110 25.04.2002 p.1) (OJ L 110 25.04.2002 p.3) (OJ L 110 25.04.2002 p.5) (OJ L 110 25.04.2002 p.7) (OJ L 110 25.04.2002 p.9) (OJ L 154 13.06.2002 p.12) (OJ L 154 13.06.2002 p.16) (OJ L 154 13.06.2002 p.18)

145

Continut:

Acordul se refera la reglementarile tehnice, standardizarea, testarea si certificarea produselor si articolelor. Este prevazuta lista actelor normative aplicabile fiecarui produs sau articol, cum ar fi: vehicule cu motor, tractoare agricole si forestiere, aparatura electrocasnica, vase de presiune, aparate de masurat, materiale electrice, textile, produse medicinale, produse alimentare, substante periculoase, produse cosmetice, aparatura de telecomunicatii, tehnologia informatiei si procesare de date, produse si echipamente folosite în constructii, echipamente de protectie pentru uz personal, echipamente de protectia mediului, jucarii, tutun, bauturi alcoolice s.a. Key words : European Economic Area; standardization, mutual regognition of principle, technical barrier, technical regulation. Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana; standardizare, principiul recunoasterii reciproce, bariera tehnica, regulament tehnic. 31992R2407 Council Regulation (EEC) No 2407/92 on the 23rd of July 1992 on licensing of air carriers. Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 2407/92 din data de 23 iulie 1992 privind licentele de operare aeriene. Publicatia: OJ L 240 24.08.1992 p.1 Continut: Regulamentul se aplica cererilor de atribuire si mentinere a licentelor de operare aeriene pentru transportatorii aerieni stabiliti în Comunitate. Se reglementeaza modul si conditiile de atribuire a acestor licente, a valabilitatii acestora cât si a exceptiilor.

146

Key words:

transport licence; common transport policy; air transport; carrier; safety standard. Cuvinte cheie: licenta de transport, politica comuna în domeniul transportului, transport aerian, transportator, standard de siguranta. 31980L0051 Council Directive 80/51/EEC on the 20th of December 1979 on the limitation of noise emissions from subsonic aircraft. Directiva Consiliului 80/51/CEE din data de 20 decembrie 1979 privind limitarea emisiilor fonice ale avioanelor subsonice. Publicatia: OJ L 018 24.01.1980 p.26 Amendamente: Incorporated by 21994A0103(52) (OJ L 001 03.01.1994 p.263) Amended by 31983L0206 (OJ L 117 04.05.1983 p.15) Continut: Directiva stabileste categoriile de avioane pentru care trebuie emise certificate de poluare sonora, standardele de certificare si nivelul poluarii admise. Key words: noise pollution; aircraft; environmental standard; disclosure of information. Cuvinte cheie: poluare sonora, avion, standard de mediu, divulgarea informatiei.

147

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful