You are on page 1of 4

KERSTTOESPRAAK WAARNEMEND GOUVERNEUR MW. MR. A.P.

VAN DER PLUIJM-VREDE 25 DECEMBER 2012

Beste medeburgers, vandaag staan wij weer stil bij de kerstviering. Een viering die wij met onze dierbaren doorbrengen, waar wij stil staan bij hetgeen wij allemaal dankbaar voor zijn, en stil staan bij de naastenliefde die wij voor elkaar hebben. Dit jaar, mag ik wel zeggen, is bijzonder. Voor het eerst zal ik u als waarnemend Gouverneur toespreken. De afgelopen 10 jaar heeft de heer Goedgedrag u als Gouverneur en medeburger toegesproken. Maar zoals jullie allemaal weten hebben we onlangs afscheid genomen van de heer Goedgedrag als Gouverneur. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn inzet van de afgelopen jaren voor de Nederlandse Antillen en Curaçao en wens hem en zijn gezin het allerbeste toe. De eindejaarsfeestdagen zijn altijd weer een periode van bezinning, waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar is een zeer bewogen jaar geweest met veel verdeeldheid in onze gemeenschap. Er lag daarom een moeilijke opgave voor het interim-kabinet. Niet alleen was het haar taak om wederom de bestuurlijke rust in Curaçao en in de relatie van Curaçao met de overige landen van het Koninkrijk te doen terugkeren, maar er moest ook de rust in de gemeenschap en het vertrouwen in het bestuur worden teruggebracht. Rust, vrede en saamhorigheid is wat we nu nodig hebben in ons mooie land Curaçao. Een begin is gemaakt, maar zal verder moeten worden uitgebouwd. Geachte medeburgers, dat brengt mij op het andere aspect van de feestdagen. Want de feestdagen zijn niet alleen om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken. Waar willen we naar toe? En wat willen we bereiken?
1

Zoals ik al zei, er is een begin gemaakt om de rust en eenheid binnen de gemeenschap terug te brengen. Dit moeten wij nu voortzetten en verder uitbouwen. En dat geldt ook voor het herwinnen van het vertrouwen in het bestuur en het onderlinge vertrouwen in elkaar. Er is daarom nog veel werk te verzetten. Als wij dit samen doen, dan ben ik er van overtuigd dat we een positief vooruitzicht in het verschiet hebben. Zolang wij het accent niet leggen op de verschillen die we met elkaar hebben, maar op de overeenkomsten, komen wij een heel eind. Samen een land opbouwen, waarbij iedereen zich betrokken voelt en betrokken wordt, levert uiteindelijk het beste resultaat. Het zorgt voor een saamhorigheidsgevoel, in plaats van verdeeldheid en onrust. Maar het zorgt ook voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Dit zal ook betekenen dat wij in plaats van elkaar te benijden en te bestrijden, wij elkaar het beste moeten leren gunnen en elkaar steeds op positieve wijze moeten benaderen en moeten stimuleren. Daarom is het belangrijk dat wij met elkaar blijven communiceren. En dat die communicatie ook vooral op een open, eerlijke, transparante en objectieve manier plaatsvindt. Dat geldt niet alleen voor de bestuurders van ons land, maar ook voor u, als medeburger. Veel misverstanden worden opgelost door een duidelijke, heldere en respectvolle communicatie. Het aankomend kabinet heeft hier al een voorschot op genomen, door in haar regeerakkoord “Pas, Trankilidat i Prosperidat” de nadruk te leggen op onder andere een nationaal dialoog, maar ook op “nationbuilding”, om zo te werken aan de bewustwording van het volk, zijn eigen waarde en om zodoende de vrede, rust, saamhorigheid en voorspoed terug te brengen. Ook zij laten daarmee zien dat het uitermate van belang is dat wij met elkaar blijven communiceren, en dat wij samen de verantwoordelijkheid nemen voor de opbouw van ons land. En daar zal een ieder een rol in dienen te vervullen. Bij die opbouw, is het belangrijk dat we ook een financiële en economische waarde van rust en saamhorigheid kennen. Er zullen door een ieder offers
2

moeten worden gebracht, waarbij de meest zwakke schouders het meest ontzien dienen te worden. In economisch moeilijke tijden is het voor het behoud van - en het creëren van werkgelegenheid van essentieel belang dat de overheid vertrouwen geeft aan werkgevers, bedrijven en potentiële investeerders. Dat is in ieders belang, zeker ook van de werknemers. Een dergelijk vertrouwen komt er alleen als de overheid als een betrouwbare partner wordt gezien, die zelf het goede voorbeeld geeft, respect toont en rust en gezag uitstraalt. Een overheid waarop men kan rekenen. Onze bestuurders vervullen nu eenmaal een voorbeeldfunctie. En een goed voorbeeld doet volgen. Dat is altijd zo geweest. Maar zij kunnen het niet alleen. U, als medeburger, heeft ook de taak om uw verantwoordelijkheid hierin te nemen en te tonen dat U mee wilt werken aan de opbouw van ons mooie land. Geachte medeburgers, ik zie, met uw medewerking, dan ook een hoopvolle tijd tegemoet, waarin wij ons allen zullen inzetten voor het welzijn van ons volk en voor de ontwikkeling van “nos dushi Kòrsou”. Laten wij in deze periode van reflectie stilstaan bij het feit dat wij gezegend zijn dat wij in een prachtig land als Curaçao, een land met heel veel potentie, woonachtig mogen zijn en dat wij daar dankbaar voor moeten zijn; Laten wij trots zijn op onze geschiedenis en onze helden en laten wij daarvan lering trekken voor onze toekomst, zonder in het verleden te blijven hangen; Laten wij inzien dat wij naast allerlei rechten ook plichten hebben; Laten wij ons het komende jaar realiseren dat wij het toch zelf moeten doen en dat wij met z’n allen de mouwen moeten opstropen, zelf hard zullen moeten werken en offers zullen moeten brengen om vooruit te komen; Laten wij respect tonen voor onze medeburgers en voor al onze instituten; Laten wij het belang van goed onderwijs voor onze kinderen erkennen en hen steeds motiveren om hun best te doen op school, wat vaak de enige mogelijkheid biedt om hogerop te komen in het leven;
3

Laten wij het komende jaar er met z’n allen voor gaan om samen te werken aan de opbouw van ons land en er voor zorg te dragen dat wij met z’n allen weer trots zullen zijn om een yu di Kòrsou te zijn. Ik weet dat wij dat kunnen, dus laten wij ervoor gaan. Ik wens u, mede namens mijn echtgenoot Rob, een gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

4