You are on page 1of 19

DEFINIŢII

• In DEX costul este definit ca fiind suma de bani cheltuită pentru producerea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu. • In ramura construcţiilor costul de execuţie a unei lucrări de construcţie este definit ca fiind expresia valorică a consumului de resurse – forţă de muncă, materiale, utilaje de construcții – necesare pentru executarea unei lucrări de calitate, în condiţii organizatorice şi tehnologice stabilite de beneficiar.

Structura costului unei construcţii depinde de destinaţia şi particularităţile soluţiei constructive adoptate. De exemplu, în cazul unei clădiri de locuit cu pereţii din zidărie, structura costului se prezintă astfel:

• • • • •

pereţi portanţi interiori şi exteriori, cu soclu şi fundaţii, finisaje interioare şi exterioare, tâmplărie şi trotuare: 32-35% planşee cu tencuieli, zugrăveli şi pardoseală: 32-25% şarpanta cu învelitoare şi izolaţie termică: 3-4% pereţi despărţitori cu tencuieli şi zugrăveli: 7% diverse alte lucrări de construcţii: 10% instalaţii interioare (încălzire, electrice, sanitare, etc.): 24-20%

In structura costului de deviz pe capitole de lucrări realizate la o construcţie:

• •

lucrările de roşu reprezintă 45% (din care materiale 65%, manoperă 15%, utilaje 3%, indirecte 17%); lucrările de finisaj – 35% (din care materiale 55%, manoperă 25%, utilaje 2%, indirecte 18%); instalaţiile – 20% (din care materiale 60%, manoperă 15%, indirecte 25%).

Repartiţia cheltuielilor la o clădire, pe capitole sau categorii de lucrări, pentru principalele două tipuri de structuri, cu pereţi portanţi şi schelet de beton armat (cadre), poate fi prezentată prin următoarele proporţii:

1. construcţii
– – – – cu pereţi portanţi la P+4E cu schelet de beton armat (cadre) clădiri cu pereţi portanţi clădiri cu schelet 70% 67% 23% 26%

2. instalaţii

3. indirecte

7%

Cdeviz = CD + CI(R) + BD +CL+TVA
Costurile directe sunt costurile nemijlocit legate de executarea proceselor de construcţie şi sunt constituite din expresia valorică a consumurilor de materiale, forţă de muncă, utilaje şi echipamente de construcţie, şi anume:
CD = Cm + Sb + Cemm + CAS + CAM Cm – costul materialelor Sb – salariul de baza al muncitorilor Cemm – cheltuielile de exploatere al masinilor si mecanismelor CAS – contributiile pentru asigurari sociale CAM – contributiile pentru asigurari medicale CI = CD x 14,5%/100% - LCM BD = (CD + CI) x 6%/100% CL = (CD + CI + BD) x 4,2%/100% TVA = (CD + CI + BD + CL) x 20%/100%

Cm = PF + CA + Ct + Cmd + P
Costul materialelor cuprinde următoarele elemente primare:

 PF - materialele de bază, materii prime, semifabricate, prefabricate, etc. la preţul de livrare al furnizorului;  CA - cheltuielile de ambalare şi amenajare a diferitelor dispozitive în mijloacele de transport;  Ct,Cmd - cheltuielile de transport şi manipulare-depozitare;
c1) cheltuielile de transport a materialelor cuprind:
– transportul (auto, CF, naval) al materialelor, semifabricatelor, prefabricatelor, etc. pe distanţele de la locurile prevăzute în condiţiile de livrare legal stabilite sau de la locurile de preparare sau confecţionare, după caz, până la depozitul intermediar sau la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijlocului de ridicat (în cazul lucrărilor liniare); taxele şi tarifele pentru operaţiunile auxiliare şi adiacente, aferente transporturilor, prevăzute în tarifele în vigoare, şi anume: • taxele pentru recântăriri; • taxele pentru spălarea, dezinfectarea sau curăţarea vagoanelor, după caz; • tarifele pentru avizele de expediţie; • taxele pentru manevre în raport cu distanţa şi numărul de vagoane, etc.

c2) cheltuielile cu manipularea materialelor cuprind:

– –

– –

încărcările şi descărcările în /din mijloacele de transport ale materialelor, semifabricatelor, prefabricatelor, confecţiilor, etc.; apropierea materialelor în raza de încărcare a mijloacelor de transport şi îndepărtarea acestora de la locul de descărcare a autovehiculelor, pentru asigurarea gabaritului de acces la punctul de descărcare; manipulările şi transporturile manuale locale (prin purtat direct, cu roaba, etc.) în magazii, depozite şi şantiere şi de la locurile de depozitare la obiectele de construcţie în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, respectiv până la locurile de punere în operă (în cazul lucrărilor liniare); salariul însoţitorilor mijloacelor de transport; aşezarea materialelor în stive, figuri sau în rafturile magaziilor sau depozitelor, precum şi orice operaţiuni de manipulare care intervin în timpul transportului materialelor de la locurile de livrare, în condiţiile de livrare legal stabilite, până la obiectul de construcţie în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, respectiv până la locurile de punere în operă, indiferent dacă materialele trec prin unul sau mai multe depozite sau magazii.

 P - pierderile de materiale (pe timpul transportului, manipulării) în limita normelor legale de perisabilitate.

Sb = Sn + Iv + Cp + CAM
• Salariul muncitorilor cuprinde salariul cîștigat al muncitorilor, nemijlocit implicaţi în procesul de construcţie, diferite plăţi suplimentare cu caracter de compensare sau stimulare (pentru condiţii nocive, lucrul timp de noapte, vechimea în muncă etc.), premii, inclusiv taxele sociale aferente:
– salariul net pentru lucrările executate; – impozitul pe salariu(venit);Vi < 25200 lei/an Vi > 25200 lei/an 7% 18%

 Scutirea personală – 8640 lei/an,  Scutirea pentru persoanele întreținute – 1920 lei/an,

– contribuţiile pentru asigurări medicale(3,5%); – contribuţiile pentru asigurări sociale sau cota pentru pensii(6%); – cota pentru şomaj;, etc.

o Orice salariat are dreptul la un salariu minim garantat. o Salariul minim reprezintă mărimea minimă a retribuţiei evaluată în monedă naţională, mărime stabilită de către stat pentru o muncă simplă, necalificată, sub nivelul căreia angajatorul nu este în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau pe oră îndeplinită de salariat. o În salariul minim nu se includ adaosurile, sporurile, plăţile de stimulare şi compensare. o Cuantumul salariului minim este obligatoriu pentru toţi angajatorii persoane juridice sau fizice care utilizează munca salariată, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. Acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contractul colectiv de muncă, nici prin contractul individual de muncă. o Cuantumul salariului minim se garantează salariaţilor numai cu condiţia executării de către ei a obligaţiilor (normelor) de muncă în orele de program stabilite de legislaţia în vigoare. o Salariul mediu include toate drepturile salariale din care, conform legislaţiei în vigoare, se calculează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, cu excepţia plăţilor cu caracter unic. o Salariul mediu se garantează salariaţilor în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective şi/sau cele individuale de muncă. o Modul de calculare a salariului mediu al salariatului este unic şi se stabileşte de Guvern.

Salariaţilor li se garantează, în domeniul normării muncii : • aplicarea sistemelor de normare a muncii stabilite de angajator împreună cu reprezentanţii salariaţilor şi stipulate în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ la nivel de unitate. Prin norme de muncă se înţeleg normele de producţie, de timp, de deservire, de personal care se stabilesc de către angajator pentru salariaţi în concordanţă cu nivelul atins al tehnicii şi tehnologiei, al organizării producţiei şi a muncii, astfel încît să corespundă condiţiilor concrete din unitate şi să nu conducă la suprasolicitarea salariaţilor. • La retribuirea muncii în acord, tarifele se stabilesc pornindu-se de la categoriile de muncă, salariile tarifare (salariile funcţiei) şi normele de producţie (normele de timp) în vigoare. • Tariful pentru munca plătită în acord se stabileşte prin împărţirea salariului tarifar pe oră (pe zi), care corespunde categoriei muncii prestate, la norma de producţie pe oră (pe zi). Tariful pentru munca plătită în acord poate fi stabilit, de asemenea, prin înmulţirea salariului tarifar pe oră (pe zi), care corespunde categoriei muncii prestate, cu norma de timp în ore sau zile. • Angajatorul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice care au fost puse la baza elaborării normelor de muncă şi să creeze condiţii de muncă necesare îndeplinirii normelor de producţie (de deservire). Aceste condiţii sînt: • a) starea bună a maşinilor, a maşinilor-unelte şi a dispozitivelor; • b) asigurarea la timp cu documentaţie tehnică; • c) calitatea corespunzătoare a materialelor şi instrumentelor necesare pentru prestarea muncii, precum şi aprovizionarea la timp cu ele; • d) alimentarea la timp a procesului de producţie cu energie electrică, cu gaze şi cu alte surse de energie;

e) asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi securităţii de producţie .

Cemm = Cin + Ca + Cex
Cheltuielile legate de exploatarea utilajelor de construcţii se determină prin costul unei utilaj-ore (1 h-ut.) pe tipuri de utilaje. Costul utilajelor şi echipamentelor cuprinde costurile aferente utilajelor folosite pentru executarea lucrărilor de construcţie, care sunt: • cheltuielile iniţiale:
– cheltuielile ocazionate de încărcarea-descărcarea şi transportul utilajelor de construcţii la /de la şantier; – montarea, demontarea şi proba de funcţionare a utilajului; – mutarea utilajului în cadrul şantierului; – construirea şi demontarea instalaţiilor provizorii, ajutătoare necesare funcţionării utilajului, etc.

• cheltuieli anuale:
– amortizări; – reparaţii capitale; – modernizări.

• cheltuieli de exploatare:
– deservire tehnică, reparaţii curente; – costul materialelor de întreţinere, uleiurilor, combustibililor, energiei electrice; – salariul muncitorilor şi mecanicilor ocupaţi cu conducerea şi întreţinerea utilajelor.

Cheltuielile indirecte reprezintă totalitatea consumurilor legate de crearea condiţiilor pentru execuţia construcţiilor, organizarea, administrarea şi deservirea acestora. Cheltuielile indirecte se stabilesc în mod indirect, în procente din consumuri directe. Cheltuielile indirecte sunt divizate în 4 capitole: •cheltuielile generale şi administrative; •cheltuielile pentru deservirea lucrătorilor din construcţii; •cheltuielile pentru organizarea de şantier; •alte cheltuieli generale şi de antrepriză.

Costurile administrativ-auxiliare cuprind : a) salariul de bază şi suplimentar al personalului de conducere, administrativ, economic, tehnic, auxiliar, precum şi impozitul şi contribuţiile la asigurările sociale aferente; b) costurile legate de activităţile cu caracter tehnic şi economic din birourile firmei de construcţie; c) costurile pentru întreţinerea clădirilor şi încăperilor de serviciu (încălzirea, iluminatul, canalizarea, alimentarea cu apă etc.), pentru reparaţiile curente a acestora, precum şi a inventarului cu destinaţie administrativă şi gospodărească; d) costurile pentru întreţinerea şi exploatarea transportului auto de serviciu; e) costurile privind compensaţiile (în limitele normelor stabilite) personalului administrativ pentru utilizarea în interes de serviciu a autoturismelor personale; f) costurile privind deplasările în interes de serviciu ale personalului administrativ-auxiliar; g) amortizarea fondurilor fixe destinate deservirii aparatului administrativ; h) costurile de întreţinere şi deservire a tehnicii de calcul, dactilografiat, multiplicat etc.;

CI = CD x 14,5%/100% - LCM CI = Sb x 76% /100% - MUT

Costurile pentru organizarea de şantier cuprind:
decontările de amortizare (plata de arendă), costurile pentru reparaţiile curente şi dislocarea utilajului şi echipamentelor, incluse în componenţa mijloacelor fixe sau arendate, întreţinerea cărora nu este inclusă în costurile directe; costurile pentru reparaţia sculelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată; costurile privind reparaţia, întreţinerea, montarea şi demontarea construcţiilor provizorii, a dispozitivelor şi instalaţiilor (birourile şi magaziile şefilor de şantier şi a maiştrilor, încăperile de depozitare şi şoproanele de pe şantier, baracamentele muncitorilor, schelele, eşafodajele, scările, gardurile şi parapetul de protecţie etc.); costurile pentru întreţinerea serviciilor de pază şi antiincendiare; costurile de întreţinere şi amenajare a şantierului, a drumurilor provizorii din incinta şantierului; costurile în legătură cu predarea lucrărilor terminate la beneficiar (evacuarea materialelor neconsumate şi a deşeurilor, lucrări de curăţenie, lucrări pentru măsurători şi verificări etc.);

Costurile pentru deservirea lucratorilor din ramura construcţiilor sunt constituite din:
costurile privind transportul muncitorilor nelocalnici în conformitate cu prevederile legale; costurile pentru asigurarea condiţiilor sanitaro-igienice; costurile cu protecţia muncii, etc.

 Alte costuri indirecte:
transportul obiectelor de inventar şi de interes general, cazarmament de la depozit la şantier; costurile legate de aprovizionare cu apă a baracamentelor; impozitul pe clădiri şi prime de asigurare; taxe de circulaţie;

Beneficiul de deviz reprezintă suma mijloacelor necesare pentru acoperirea unor cheltuieli generale ale întreprinderii de antrepriză, un plus de valoare, care constituie partea normată (garantată) a valorii producţiei de construcţii (plata impozitelor, dezvoltarea producţiei, modernizarea utilajelor, plata dobînzilor pentru folosirea creditelor bancare, etc).

BD = (CD + CI) x 6%/100%
Cheltuielile limitate - sunt rezerva beneficiarului şi se determină printr-un rând aparte: K = 1,015 x 1,005 x 1,0066 x 1,015 = 1,042, unde: 1,015 – cheltuielile pentru organizarea de şantier (1,5 %); 1,005 - plata pentru energia electrică (0,5 %); 1,0066 - scumpirea de timp friguros (0,66 %); 1,015 - cheltuielile neprevăzute (1,5 %).

CL = (CD + CI + BD) x 4,2%/100%
Taxa pe valoarea adăugată – impozit direct, se include conform legislaţiei în vigoare:

TVA = (CD + CI + BD + CL) x 20%/100%

Baza normativa de deviz
Norma de deviz reprezintă o specificaţie tehnico-economică aferentă unui proces de producţie care cuprinde consumurile normate de resurse (materiale, forţă de muncă, utilaje de construcţii) necesare execuţiei unei unităţi de măsură din lucrarea respectivă. Conform Ordinului Nr. 137 din 23 noiembrie 2001 al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova, au fost aprobate ca naţionale Indicatoare de Norme de deviz pentru lucrări de construcţii, de montare a utilajului tehnologic, de restaurări, consolidări şi reparaţii la construcţii.
PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII: Pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic: Pentru lucrări de restaurări, consolidari si reparaţii

07,08,10,11,33,34,36H,37H,38H, 39H,40H,41H,42H,47v,Ac,C,D,F,FJ,G,I, IF,IZ,Ms,P,RM,RD1...RD9,S,TF,TR,Ts,V
40

9 M 1 , M 2 , M 3, M 4, M 5 , M 6 , M 7 , M 8 , M 9.

RpC, RCS,RpAc,
RpD,RpG,RpIz, RpI,RpS,RpV, RpAr,RpE

11

Deviz al investitorului Aprobate

Deviz al antreprenorului Reieşite

Norme de deviz orientative 01.01.2001

Baza normativă proprie a utilizatorului

Organul Naţional de dirijare în construcţii

Condiţiile reale de activitate

Fig.7. Baza normativă de deviz

1. Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţie montaj prin metoda de resurse. (CPL.01.01.-2001) Prezentul document normativ stabileşte modul de întocmire a documentaţiei de deviz pentru lucrările de construcţie-montaj prin metoda de resurse. Metoda de resurse poate fi utilizată la orice fază de elaborare a documentaţiei de deviz pentru construcţii: studiu de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie, proiectul de execuţie. De asemenea cuprinde structura şi tipurile de formulare care formează documentaţia de deviz. 2. Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii.(CPL.01.02.-2000) Prezentul normativ stabileşte modul de calculare a valorii mijloacelor de salarizare pentru includerea în deviz, contractele de construcţii şi efectuarea decontărilor pentru lucrările executate. Instrucţiunile au fost elaborate în scopul asigurării unei noi metodologii unitare, care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de construcţii, indiferent de apartenenţă şi forma de proprietate. Valoarea de calcul a mijloacelor de salarizare în preţuri curente se face pe baza manoperei de lucru, exprimată în hom, cu formula: S = (M x Slun) / t, unde: S - valoarea de calcul a mijloacelor de salarizare a muncitorilor - constructori în preţuri curente, inclusă in componenţa cheltuielilor directe ale devizelor locale, preţurilor contractuale şi proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, lei sau mii lei; M - manopera lucrărilor în componenţa cheltuielilor directe (consumul de muncă al muncitorilor-constructori) care se determină conform normelor de deviz pentru lucrările construcţii, montaj şi reparaţii-construcţii, în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sau normelor folosite în organizaţiile de antrepriză, h-om; Slun- salariu mediu lunar al unui muncitor-constructor în organizaţia de antrepriză sau inclus (convenit cu beneficiarul) în componenta preţului contractual pentru construirea obiectului concret, (în conformitate cu pct.20b) al S.N.C. 11 "Contractele de construcţii"; t - numărul mediu lunar de ore de lucru, aplicat la determinarea salariului tarifar orar din salariu tarifar lunar stabilit (pentru săptămâna de 40 ore lucrătoare - 169 h/lună).

3. Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor indirecte la determinarea valorii obiectivelor (CP L.01.03 - 2000) Prezentul document normativ stabileşte structura, conţinutul şi modul de calculare a cheltuielilor indirecte care face parte din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Conform Instrucţiunilor, întreprinderile de antrepriză determină normele individuale de cheltuieli indirecte pe baza cheltuielilor indirecte din datele şi rapoartele financiare contabile. Normativele individuale se aprobă de către conducerea întreprinderii de construcţii. Normativul cheltuielilor indirecte (Nci) se calculează ca raportul dintre valoarea cheltuielilor indirecte pentru perioada corespunzătoare a anului precedent (CIpr) şi valoarea cheltuielilor directe pentru aceeaşi perioadă (CDpr) : Nci = (CIpr : CDpr) x 100 %, În devizele investitorului normativul de cheltuieli indirecte se aplică în mărime medie pe ramură “Construcţii ”: • din cheltuieli directe 14,5% • b) din salariul muncitorilor-constructori (pentru lucrări de montare a utilajelor, instalaţiilor electrotehnice etc.) 76% 4. Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii (CP L.01.04 - 2000) Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor (maşinilor) de construcţii. Instrucţiunile au fost elaborate cu scopul de a asigura o metodologie unitară, care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de construcţii, privind calcularea cheltuielilor pentru funcţionarea utilajelor de construcţii şi includerea lor în devize, contracte de construcţii, decontări pentru lucrările şi serviciile executate.

5. Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de
construcţie (CPL. 01.05.-2001) Instrucţiunea stabileşte modul de calculare a valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii pentru întreprinderile care execută lucrări de construcţii în Republica Moldova, indiferent de forma de proprietate a acestora. Instrucţiunile sunt destinate specialiştilor care practică elaborarea documentaţiei de deviz pentru construcţii, normelor de deviz şi formarea preţurilor în construcţii şi se utilizează la întocmirea devizelor, la determinarea valorii obiectivelor scoase la licitaţii şi la formarea preţurilor contractuale. Norma beneficiului de deviz (Nbd) se calculează ca raportul dintre valoarea beneficiului de deviz pentru perioada precedentă (BDpr) şi costul lucrărilor executate pentru aceeaşi perioadă (Cdpr) : Nbd = (BDpr : Cdpr) x 100 %, În devizele investitorului norma beneficiului de deviz se include în mărime medie pe ramură – 6%. Documentaţie de deviz – documentaţie întocmită pentru determinarea valorii de deviz pentru execuţia clădirilor şi construcţiilor proiectate. Elaborarea documentaţiei de deviz se efectuează în conformitate cu “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii–montaj prin metoda de resurse” –CP L.01.01-2001. Documentaţia de deviz se compune din: 1. listele cu cantităţile de lucrări; 2. borderourile de resurse; 3. cataloagele de preţuri unitare; 4. calculele şi devizele locale; 5. devizele pe obiect; 6. devizul general.

Devizele locale – documente de deviz primare, care se întocmesc pe categorii de lucrări şi cheltuieli pentru execuţia unei clădiri, construcţii sau lucrărilor pe baza listelor cu cantităţile de lucrări, care se stabilesc la elaborarea detaliilor de execuţie. Valoarea stabilită de devizele locale cuprinde cheltuielile directe, cheltuielile indirecte şi beneficiul de deviz (Formularul nr.7 din CP L.01.01-2001). Devizul pe obiect – se efectuează conform Formularului nr.8 din CP L.01.01-2001 prin însumarea datelor din devizele locale. Devizul general pentru execuţia clădirilor şi construcţiilor – se întocmeşte conform Formularului nr. 9 din CP L.01.01-2001. În devizul general se includ, prin rînduri aparte, totalurile pe devizele pe obiecte şi calculele pe tipuri de cheltuieli, precum şi se evidenţiază structura tehnologică a investiţiilor. În devizele generale sunt structurate pe următoarele capitole: • Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului. • Obiectivul investiţii de bază. • Obiecte auxiliare şi de deservire. • Obiecte energetice. • Obiecte de comunicaţii şi transport. • Construcţii inginereşti şi reţele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze). • Amenajarea terenului. • Organizarea de şantier. • Alte cheltuieli. • Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor (instituţiilor) în construcţie. • Pregătirea personalului de exploatare. • Lucrări de proiectări, prosperări, controlul de autor.

Descompunere a unui obiectiv de construcţii pentru elaborarea documentaţiei de deviz
Obiectiv de construcţie Deviz general

Obiect de construcţie

Deviz local n+1 Deviz pe obiect Reţele exterioare

Ansamblu
Parte de obiect de constr ucţie

Subansamblu

Deviz local 1 LCM

Deviz local 2 Reţele int AAC

Element de construcţie
Deviz local n Proces elementar (Articol de lucrare)

Articol de deviz