You are on page 1of 13

Baza normativa de deviz

Norma de deviz reprezintă o specificaţie tehnico-economică aferentă unui proces de producţie care cuprinde consumurile normate de resurse (materiale, forţă de muncă, utilaje de construcţii) necesare execuţiei unei unităţi de măsură din lucrarea respectivă. norma de muncă - sarcină de muncă ce se stabileşte unui executant, care are calificarea corespunzătoare, pentru efectuarea unei lucrări sau îndeplinirea unei funcţii, în anumite condiţii tehnico – organizatorice precizate. Norma de muncă reprezintă detalierea obiectivului general al întreprinderii la nivelul fiecărui loc de muncă; norme de timp (NT) - care reprezintă volumul de muncă stabilit unui executant (individual sau colectiv), care are calificarea corespunzătoare, pentru efectuarea unei unităţi de lucrare (produs) sau pentru îndeplinirea unei funcţii, în condiţii tehnico-organizatorice precizate ale locului de muncă; norme de producţie (NP) - care arată cantitatea de produse sau de lucrări stabilită, a se efectua în unitatea de timp, de către un executant care are calificarea corespunzătoare, în condiţii tehnico-organizatorice precizate ale locului de muncă. norme locale - stabilite pentru condiţiile tehnico-organizatorice specifice unei singure unităţi, care le elaborează şi în care se aplica (trust, întreprindere, şantier). Aceste norme se elaborează numai dacă nu sînt prevăzute în normele unificate ; norme unificate - care se elaborează pentru elemente tipizate ale procesului de producţie, sau pentru aceleaşi procese elementare de lucru care se execută în condiţii de muncă identice în mai multe unităţi. Normele unificate sînt obligatorii pentru toate unităţile în care există sau se pot crea condiţiile prevăzute în normele respective. Normele de muncă pot fi unificate pe grupuri de întreprinderi, pe minister (sau organ echivalent) sau pe republică. norme provizorii -, care se elaborează pentru procese de lucru, metode de muncă sau tehnologii noi; aceste norme se pot întocmi local cu valabilitate de cel mult 3 luni, pînă la stabilirea normei definitive; norme de însuşire - care se stabilesc pentru un proces de producţie nou şi care are nevoie de un timp mai lung pentru asimilare. Pe parcursul aplicării (6 luni, excepţional 12 luni) norma se corectează treptat prin reducerea volumului de muncă acordat (norma de timp) pînă la forma definitivă ; norme definitive - care se stabilesc respectînd principiile şi etapele normării tehnice. Aceste norme au în general caracter unificat, cu aplicabilitate în întreaga ţară.

Structura timpului de muncă al executantului

Structura timpului de folosire a utilajului

Timpul de folosire a utilajului (TFU)

Timp de funcţionare utilă (Tfu)

Timp de funcţionare inutilă (Tfi)

Timp de nefuncţionare (Tnf)

Timp util de mers în sarcină (tms)

Timp util de mers în gol (tmg)

Timp de întreruperi reglementate (tîru)

Timp de întreruperi nereglement ate (tînu)

Timp de întreruperi corespunzătoare timpului de odihnă şi necesităţi fireşti necesare executanţilor (tonu)

Timp de întreruperi condiţionat de tehnologia stabilită şi de organizarea producţiei (ttou)

Indepen dent de utilaj (tiu)

Depend ent de utilaj (tdu)

Structura normei de timp
Norma de timp (NT)

Timp de pregătire şi încheere (Tpî)

Timp operativ (Top)

Timp de deservire a locului de muncă (Tdl)

Timp de întreruperi reglementate (Tîr)

Timp de bază (tb)

Timp ajutător (ta)

Timp de Timp de deservire deservire tehnică organizat (tdt) orică (tdo)

Timp de odihnă şi necesităţi fireşti(ton )

Timp de întreruperi condiţionat de tehnologia stabilită şi de organizarea producţiei(tto)

Cu privire la aprobarea Indicatoarelor de Norme de deviz ROM pentru lucrările de construcţii, montaj şi reparaţi MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA MD 2005 mun.Chisinau, MD 2005 мун.Кишинэу, Str.Cosmonautilor 9 ул.Космонавтов 9 Tel.22-86-08,22-16-67, tel/fax. 22тел.22-86-08,22-16-67, тел/факс.22-0707-48 48 E-mail:egreta@mediu.moldova.md E-mail:egreta@mediu.moldova.md 23/11/2001 ORDIN Nr . 137 23 noiembrie 2001 Cu privire la aprobarea Indicatoarelor de Norme de deviz pentru lucrările de construcţii, montaj şi reparaţii În temeiul Regulamentului Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 703 din 23 iulie 2001; Avînd în vedere avizul Comitetului tehnic CT-C L.01 nr. 2 din 23 noiembrie 2001, emit următorul ORDIN: 1. Se aprobă ca naţionale Indicatoarele de Norme de deviz pentru lucrările deconstrucţii: Ts, C, I, S, V, E, At, F, Ac, Tf, Iz, D, P, Te, G, W1M, W1ML, W2, W2L,T, L1, L2, Lc, Cs, Fj,H1, H2, IF, TR - Anexa nr. 1. 2. Se aprobă ca naţionale Indicatoarele de Norme de deviz pentru lucrările demontare a utilajelor tehnologice: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 - Anexa nr.2. 3. Se aprobă ca naţionale Indicatoarele de Norme de deviz pentru lucrările derestaurări, consolidări şi reparaţii la construcţii: RCs, RpC, Rpl, RpS, RpV, RpE, RpG,RpAc, Anexa nr.3. 4. Indicatoarele de Norme de deviz de la punctele 1,2 şi 3 se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2002. 5. Direcţia tehnică, normative, autorizare şi atestare va efectua înregistrarea Indicatoarelor de Norme de deviz în modul stabilit. 6. Centrul Republican de Cercetări şi Reglementări în Construcţii "CERCON", va asigura numărul necesar de Indicatoare de Norme de deviz aprobate. Ministru Gheorghe Duca mun. Chişinău

-----------

Anexa nr. 1 Indicatoare de Norme de deviz pentru lucrări de construcţii

ROM

Anexa nr. 1 Indicatoare de Norme de deviz pentru lucrări de construcţii 1. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de terasamente - Ts, 1981. 2. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale - C, ediţia 1981, volumul I, II, III, IV, revizuit şi completat la nivelul anului 1999. 3. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de instalaţii de încălzire centrală şi gaze la construcţii - I, 1981. 4. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de instalaţii sanitare - S, ediţia 1981, volumul I, II, revizuit şi completat la nivelul anului 1999. 5. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii civile, industriale şi social-culturale - V, ediţia 1981. revizuit şi completat la nivelul anului 1999. 6. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de instalaţii electrice la construcţii - E, 1981. 7. Norme de consum orientative pe articole de deviz pentru lucrări de automatizare - At, 1994. 8. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de instalaţii frigorifice - F, 1981. 9. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de alimentări cu apă şi canalizare - Ac , 1981. 10. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de termoficare - Tf, 1981. 11. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de izolaţii la construcţii şi instalaţii - Iz, 981. 12. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de drumuri - D, 1981. 13. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de poduri - P, 1981. 14. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de telecomunicaţii - Tc, 1981. 15. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de conducte pentru transport şi distribuţie a gazelor şi lichidelor petroliere - G, 1981. 16. Specificaţie tehnică de consumuri de resurse medii pe articole de deviz pentru lucrări de reţele electrice, aeriene, subterane şi posturi de transformare pentru tensiunea de 20 KV - W1M, 1981, vol. 1,2. 17. Liste Anexe de materiale la Specificaţie tehnică de consumuri de resurse medii pe articole de deviz pentru lucrări de reţele electrice, aeriene, subterane şi posturi de transformare pentru tensiunea de 20 KV - W1ML, 1981. 18. Specificaţie tehnică de consumuri de resurse medii pe articole de deviz pentru lucrări de reţele de distribuţie a energiei electrice, pentru iluminatul public şi pentru branşamente electrice aeriene şi subterane din reţelele cu tensiuni sub 1KV - W2, 1981, vol. 1, 2,. 19. Liste Anexe de materiale la Specificaţie tehnică de consumuri de resurse medii pe articole de deviz pentru lucrări de reţele de distribuţie a energiei electrice, pentru iluminatul public şi pentru branşamente electrice aeriene şi subterane din reţelele cu tensiuni sub 1KV - W2L, 1981. 20. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de tuneluri - T, 1981. 21. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de linii ferate normale şi înguste – L1, ediţia II, 1983. 22. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de construcţii pentru linii de tramvai şi cabluri subterane de curent continuu pentru tramvaie şi troleibuze — L2, 1981 23. Norme de consum orientative pe articole de deviz pentru lucrări de linii de contact pentru tracţiunea electrică feroviară - Lc, 1994. 24. Norme de consum orientative pe articole de deviz pentru lucrări de centralizări şi semnalizări feroviare - Cs, 1995. 25. Norme de consum orientative pe articole de deviz pentru lucrări de foraje pentru alimentări

----------

Anexa nr.2 Indicatoare de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor tehnologice

ROM

Anexa nr.2 Indicatoare de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor tehnologice 1. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic de folosinţă comună şi a conductelor din instalaţiile tehnologice – M1, 1981, volumul I,II. 2. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic - din industria minieră (la suprafaţă) şi lucrări de construcţii de funiculare - M2, 1981. 3. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic din industria chimică, celuloză, hîrtie, petrolieră - M3, 1981. 4. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic din industria lemnului M4, 1981. 5. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic în industria uşoară - M5, 1981. 6. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic din industria alimentară, agricultură şi zootehnice - M6, 1981. 7. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic din centralele termo şi hidrotehnice - M7 , 1981. 8. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic din industria metalurgică - M8, 1981. 9. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic din industria materialelor de construcţii - M9, 1981.

----------

Anexa nr.3 Indicatoare de Norme de deviz pentru lucrări de restaurări, consolidări şi reparaţii la construcţii şi instalaţii

ROM

Anexa nr.3 Indicatoare de Norme de deviz pentru lucrări de restaurări, consolidări şi reparaţii la construcţii şi instalaţii 1. Norme de deviz pentru lucrări de restaurări, consolidări şi reparaţii la construcţiile avariate, civile, industriale sau social-culturale - RCs , ediţia 1997. - 4 vol, 2. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile, industriale şi social-culturale - RpC, ediţia 1981, volumul I, II, III, IV, revizuit şi completat la nivelul anului 1999. 3. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de încălzire centrală Rpl, ediţia 1981, revizuit şi completat la nivelul anului 1999. 4. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii sanitare - RpS, ediţia 1981, volumul I,II, revizuit şi completat la nivelul anului 1999. 5. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii civile, industriale şi social-culturale RpV, 1981. 6. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice - RpE, ediţia 1981, revizuit şi completat la nivelul anului 1999. 7. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la alimentări cu apă şi canalizare Rp Ac , 1981. – 2 vol. 8. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze naturale RpG, ediţia 1981, revizuit şi completat la nivelul anului 1999.

Prin Ordinul Nr. 137 din 23 noiembrie 2001 al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova, au fost aprobate ca naţionale Indicatoarele de Norme de deviz pentru lucrări de construcţii, de montare a utilajului tehnologic, de restaurări, consolidări şi reparaţii la construcţii.

PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII:

Pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic:

Pentru lucrări de restaurări, consolidari si reparaţii

07,08,10,11,33,34,36H,37H,38H, 39H,40H,41H,42H,47v,Ac,C,D,F,FJ,G,I, IF,IZ,Ms,P,RM,RD1...RD9,S,TF,TR,Ts,V
40

9 M 1 , M 2 , M 3, M 4, M 5 , M 6 , M 7 , M 8 , M 9.

RpC, RCS,RpAc,
RpD,RpG,RpIz, RpI,RpS,RpV, RpAr,RpE

11

Deviz al investitorului Aprobate

Deviz al antreprenorului Reieşite

Norme de deviz orientative 01.01.2001

Baza normativă proprie a utilizatorului

Organul Naţional de dirijare în construcţii

Condiţiile reale de activitate

Fig.7. Baza normativă de deviz

1. Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţie montaj prin metoda de resurse. (CPL.01.01.-2001) Prezentul document normativ stabileşte modul de întocmire a documentaţiei de deviz pentru lucrările de construcţie-montaj prin metoda de resurse. Metoda de resurse poate fi utilizată la orice fază de elaborare a documentaţiei de deviz pentru construcţii: studiu de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie, proiectul de execuţie. De asemenea cuprinde structura şi tipurile de formulare care formează documentaţia de deviz. 2. Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii.(CPL.01.02.-2000) Prezentul normativ stabileşte modul de calculare a valorii mijloacelor de salarizare pentru includerea în deviz, contractele de construcţii şi efectuarea decontărilor pentru lucrările executate. Instrucţiunile au fost elaborate în scopul asigurării unei noi metodologii unitare, care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de construcţii, indiferent de apartenenţă şi forma de proprietate. Valoarea de calcul a mijloacelor de salarizare în preţuri curente se face pe baza manoperei de lucru, exprimată în h-om, cu formula: S = (M x Slun) / t, unde: S - valoarea de calcul a mijloacelor de salarizare a muncitorilor - constructori în preţuri curente, inclusă in componenţa cheltuielilor directe ale devizelor locale, preţurilor contractuale şi proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, lei sau mii lei; M - manopera lucrărilor în componenţa cheltuielilor directe (consumul de muncă al muncitorilor-constructori) care se determină conform normelor de deviz pentru lucrările construcţii, montaj şi reparaţii-construcţii, în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sau normelor folosite în organizaţiile de antrepriză, h-om; Slun- salariu mediu lunar al unui muncitor-constructor în organizaţia de antrepriză sau inclus (convenit cu beneficiarul) în componenta preţului contractual pentru construirea obiectului concret, (în conformitate cu pct.20b) al S.N.C. 11 "Contractele de construcţii"; t - numărul mediu lunar de ore de lucru, aplicat la determinarea salariului tarifar orar din salariu tarifar lunar stabilit (pentru săptămâna de 40 ore lucrătoare - 169 h/lună).

3. Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor indirecte la determinarea valorii obiectivelor (CP L.01.03 - 2000) Prezentul document normativ stabileşte structura, conţinutul şi modul de calculare a cheltuielilor indirecte care face parte din valoarea lucrărilor de construcţiimontaj. Conform Instrucţiunilor, întreprinderile de antrepriză determină normele individuale de cheltuieli indirecte pe baza cheltuielilor indirecte din datele şi rapoartele financiare contabile. Normativele individuale se aprobă de către conducerea întreprinderii de construcţii. Normativul cheltuielilor indirecte (Nci) se calculează ca raportul dintre valoarea cheltuielilor indirecte pentru perioada corespunzătoare a anului precedent (CIpr) şi valoarea cheltuielilor directe pentru aceeaşi perioadă (CDpr) : Nci = (CIpr : CDpr) x 100 %, În devizele investitorului normativul de cheltuieli indirecte se aplică în mărime medie pe ramură ―Construcţii ‖: • din cheltuieli directe 14,5% pentru Lucrari de constrctii generale • b) din salariul muncitorilor-constructori 76% (pentru lucrări de montare a utilajelor tehnologice, instalaţiilor electrotehnice etc.)

4. Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii (CP L.01.04 - 2000) Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor (maşinilor) de construcţii. Instrucţiunile au fost elaborate cu scopul de a asigura o metodologie unitară, care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de construcţii, privind calcularea cheltuielilor pentru funcţionarea utilajelor de construcţii şi includerea lor în devize, contracte de construcţii, decontări pentru lucrările şi serviciile executate.

5. Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea
preţurilor la producţia de construcţie (CPL. 01.05.-2001) Instrucţiunea stabileşte modul de calculare a valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii pentru întreprinderile care execută lucrări de construcţii în Republica Moldova, indiferent de forma de proprietate a acestora. Instrucţiunile sunt destinate specialiştilor care practică elaborarea documentaţiei de deviz pentru construcţii, normelor de deviz şi formarea preţurilor în construcţii şi se utilizează la întocmirea devizelor, la determinarea valorii obiectivelor scoase la licitaţii şi la formarea preţurilor contractuale. Norma beneficiului de deviz (Nbd) se calculează ca raportul dintre valoarea beneficiului de deviz pentru perioada precedentă (BDpr) şi costul lucrărilor executate pentru aceeaşi perioadă (Cdpr) : Nbd = (BDpr : Cdpr) x 100 %, În devizele investitorului norma beneficiului de deviz se include în mărime medie pe ramură – 6%. Documentaţie de deviz – documentaţie întocmită pentru determinarea valorii de deviz pentru execuţia clădirilor şi construcţiilor proiectate. Elaborarea documentaţiei de deviz se efectuează în conformitate cu “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii–montaj prin metoda de resurse” –CP L.01.01-2001. Documentaţia de deviz se compune din: 1. listele cu cantităţile de lucrări; 2. borderourile de resurse; 3. cataloagele de preţuri unitare; 4. calculele şi devizele locale; 5. devizele pe obiect; 6. devizul general.

Devizele locale – documente de deviz primare, care se întocmesc pe categorii de lucrări şi cheltuieli pentru execuţia unei clădiri, construcţii sau lucrărilor pe baza listelor cu cantităţile de lucrări, care se stabilesc la elaborarea detaliilor de execuţie. Valoarea stabilită de devizele locale cuprinde cheltuielile directe, cheltuielile indirecte şi beneficiul de deviz (Formularul nr.7 din CP L.01.012001). Devizul pe obiect – se efectuează conform Formularului nr.8 din CP L.01.01-2001 prin însumarea datelor din devizele locale. Devizul general pentru execuţia clădirilor şi construcţiilor – se întocmeşte conform Formularului nr. 9 din CP L.01.01-2001. În devizul general se includ, prin rînduri aparte, totalurile pe devizele pe obiecte şi calculele pe tipuri de cheltuieli, precum şi se evidenţiază structura tehnologică a investiţiilor. În devizele generale sunt structurate pe următoarele capitole: • Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului. • Obiectivul investiţii de bază. • Obiecte auxiliare şi de deservire. • Obiecte energetice. • Obiecte de comunicaţii şi transport. • Construcţii inginereşti şi reţele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze). • Amenajarea terenului. • Organizarea de şantier. • Alte cheltuieli. • Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor (instituţiilor) în construcţie. • Pregătirea personalului de exploatare. • Lucrări de proiectări, prosperări, controlul de autor.

Descompunere a unui obiectiv de construcţii pentru elaborarea documentaţiei de deviz
Obiectiv de construcţie Deviz general

Obiect de construcţie

Deviz pe obiect

Deviz local n+1

Reţele exterioare
Ansamblu

Part e de obie ct de cons truc ţie

Subansamblu Deviz local 1 Deviz local 2 Reţele int AAC

LCM
Element de construcţie

Deviz local n Proces elementar (Articol de lucrare) Articol de deviz