You are on page 1of 35

REPUBLICA MOLDOVA

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII
ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE

CP L.01.01-2001
EDIŢIA 2 OFICIALĂ

MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA CHIŞINĂU * 2001 CHIŞINĂU ∗ 2000 MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI AL REPUBLICII

ICS 91-040 ELABORAT de ing.-econ. T. Serebreanu, ing. L. Kupţova ACCEPTAT de Comitetul Tehnic CT-C L.01 “Economia Construcţiilor”: Preşedinte: Ing. I. Răileanu Secretar: Ing. L. Kupţova Membri: Ing. O. Caminschi Econ.T. Serebreanu Ing. G. Perepeliuc Ing. I. Rusu Ing. I. Cocerva Ing. A. Vrînceanu Ing. I. Timofte Ing. V. Dubova - Centrul Republican “Cercon” - Centrul Republican “Cercon” - Centrul Republican “Cercon” - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului - S.A. “LUSMECON” - S.A. “MONOLIT” - S.A. “CONSOCIVIL” - Institutul “INDUSTRIALPROIECT” - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

APROBAT de Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 69 din 7 septembrie 2001, cu aplicare din 1 noiembrie 2001. Odată cu intrarea în vigoare a prezentelor Instrucţiuni, se anulează valabilitatea dispoziţiilor de la punctele 7.3.2.1, 7.3.2.2 din “Instrucţiuni metodologice privind modul de întocmire a devizului centralizator pentru realizarea obiectivelor de investiţii ţinînd seama de preţurile curente” aprobate prin ordinul Ministrului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr. 30 din 24.01.2000 (Monitorul Construcţiilor, 2001, vol. 1 (22-23)).
© MECDT 2001
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului normativ în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al MECDT.

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII Economia construcţiilor

CP L.01.01-2001

Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse
Economy of construction

Instruction on elaboration of the estimates for the building and instalation works by method of resourcis
Экономика строительства

Инструкция по составлению смет на строительные и монтажные работы ресурсным методом

Ediţie oficială 1 DOMENIU DE APLICARE

1.1 Prezentul document normativ (Instrucţiuni) stabileşte modul de întocmire a devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse şi reprezintă unul din documentele normative ale capitolului “Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii.
1.2

Instrucţiunile au fost elaborate cu scopul de a asigura o metodologie unitară, care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de construcţii privind determinarea valorii de deviz a obiectivului de investiţii, formarea preţurilor contractuale pentru lucrările executate.

1.3 Metoda de resurse poate fi utilizată la orice fază de elaborare a documentaţiei de proiect pentru construcţii: studiu de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie, proiectul de execuţie. 1.4 Pentru determinarea valorii obiectului de investiţii la faza studiilor de fezabilitate se utilizează norme comasate, inclusiv de resurse. De aceea se recomandă ca persoanele care întocmesc documentaţia de proiect şi deviz să formeze bănci de date automatizate privind valoarea şi indicii de resurse pentru obiectele proiectate, construite şi date în exploatare. 2 REFERINŢE Norme metodologice privind conţinutul-cadru al documentelor de licitaţie, ofertelor şi al contractelor privind execuţia investiţiilor publice Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii

Ordinul MDTCGC nr. 73 din 01.08.97 CP L.01.02-2000

CP L.01.01-2001 pag.2 CP L.01.03-2000 CP L.01.04-2000 CP L.01.05-2001 Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii Norme de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros

NCM L.01.03-2001 NCM L.01.04-2001 3

PRINCIPII GENERALE

3.1 În condiţiile economiei de piaţă, cînd factorii valorici sunt extrem de instabili, determinarea valorii de deviz a obiectivelor de investiţii se stabileşte în baza indicilor de resurse evidenţiaţi în documentaţia de proiect şi deviz: materiale, manoperă, utilaje de construcţii-montaj şi preţurilor de livrare a acestor resurse.. O astfel de metodă se numeşte metoda de resurse şi ea dă posibilitate de a determina cu mare exactitate, în orice moment, valoarea obiectivelor de investiţii pornind de la preţurile curente ale resurselor materiale, energetice şi de manoperă 3.2 Metoda se utilizează pentru lucrările de construcţii, montaj, de construcţii speciale şi reparaţii (reparaţii capitale şi curente ale clădirilor şi construcţiilor). 3.3 Eficienţa maximă a metodei de resurse se asigură prin utilizarea tehnicii de calcul şi a mijloacelor de programare. 3.4 Documentaţia de deviz se recomandă să fie predată beneficiarului de investiţii şi pe suporţi magnetici pentru a efectua evaluarea indicilor de resurse, în perioada de organizare a licitaţiilor şi de execuţie a obiectivului în orice moment, ţinînd cont de modificarea preţurilor şi a tarifelor. 3.5 În prezente Instrucţiuni se aplică termeni şi definiţii prezentate în Anexa A. 4 ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE 4.1 DE

Întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări

CP L.01.01-2001 pag.3 4.1.1 La etapa de elaborare a detaliilor de execuţie (a proiectului de execuţie) organizaţia de proiectare întocmeşte şi predă în mod obligatoriu Listele cu cantităţile de lucrări. 4.1.2 În funcţie de particularităţile unor categorii de lucrări, de specializarea întreprinderilor de construcţii-montaj, de structura documentaţiei de proiect, listele cu cantităţile de lucrări se întocmesc separat: pentru clădiri şi construcţii: pentru lucrările de construcţii, lucrările de construcţii speciale, lucrările tehnico-sanitare interioare, iluminatul electric interior, instalaţiile electrice de forţă, utilajele tehnologice şi alte tipuri de utilaje, aparatele de măsură şi control şi mijloacele de automatică, instalaţiile de curenţi slabi (telecomunicaţii, semnalizări etc.), procurarea mobilierului, inventarului şi pentru alte lucrări; pentru lucrări de amenajare a şantierului: pentru sistematizarea pe verticală, construirea reţelelor edilitare, căilor şi drumurilor, amenajarea teritoriului, formele arhitectonice mici etc.

-

În plus, în cadrul listelor cu cantităţile de lucrări se efectuează gruparea categoriilor de lucrări pe capitole conform cu succesiunea tehnologică şi specificul categoriilor de lucrări: lista cu cantităţile de lucrări de construcţii trebuie să cuprindă următoarele capitole: lucrări de terasamente, fundaţii şi pereţi la subsol, pereţi, schelet, planşee, pereţi despărţitori, pardoseli, acoperiri şi învelitori, ferestre, uşi, scări şi podeste, lucrări de finisaj la interior, lucrări de finisaj la exterior, diferite lucrări (cerdace, straturi de etanşare etc.) ş. a; lista cu cantităţile de lucrări de construcţii speciale: fundaţii pentru utilaje, paturi de fundaţie speciale, canale şi gropi de descărcare, înzidiri, căptuşeli şi izolaţii, acoperiri chimice de protecţie etc.; lista cu cantităţile de lucrări pentru instalaţii sanitare interioare: conducte de apă, canalizare, încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului etc; etc.

-

-

-

4.1.3 La obiectivele relativ simple gruparea categoriilor de lucrări pe capitole poate să nu se efectueze.

4.1.4 Categoriile de lucrări, codurile lor, unităţile de măsură a lucrărilor şi resurselor care se includ în lista cu cantităţile de lucrări, trebuie să corespundă cu articolele de deviz, cu codurile lor şi cu unităţile de măsură prevăzute în CP L.01.01-2001 pag.4 Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcţii, montaj şi reparaţii care sînt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 4.1.5 La obiectivele pentru care se vor ţine licitaţii cu participarea investitorilor străini, codurile articolelor de deviz nu se înscriu, categoriile de lucrări se descriu detaliat. 4.1.6 Pentru a reduce volumul documentaţiei, organizaţia de proiectare, la întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări, poate să grupeze categoriile de lucrări de acelaşi tip conform formularului prezentat în anexa nr.8 la Normele metodologice privind conţinutul cadru al documentelor de licitaţie, ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor publice, aprobate de Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale prin ordinul nr.73 din 1.08.97 (varianta pentru tendere fără participarea investitorilor străini). 4.1.7 Lista cu cantităţile de lucrări pe categorii se întocmeşte conform Formularului nr.1 comasat cu formularul deviz-ofertă (se anexează). Formularul cuprinde coloanele “Preţ pe unitatea de măsură” şi “Total”, pe care organizaţia de proiectare nu le completează, le completează ofertantul (contractantul). 4.1.8 La obiectele pentru care nu este necesar să se elaboreze documentaţia de proiect (de exemplu, pentru reparaţia curentă a unei clădiri, în valoare de pînă la 100 mii lei), listele cu cantităţile de lucrări pe categorii, cataloagele de preţuri unitare şi devizele se întocmesc de către beneficiar sau, la rugămintea lui, de către antreprenor cu avizarea ulterioară de către beneficiar. 4.2 Modul de evidenţiere a indicilor de resurse

4.2.1 Evidenţierea resurselor se efectuează în conformitate cu normele de deviz în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 4.2.2 În Republica Moldova se utilizează două tipuri de norme de deviz: a) norme de deviz orientative, care figurează ca Norme de deviz pentru lucrări de construcţii, montaj şi reparaţii, puse în aplicare de la 1 ianuarie 2001 prin ordinul Ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr. 137 din 22 noiembrie 2001. Normele de deviz orientative se utilizează pentru întocmirea devizului investitorului, de asemenea pot fi utilizate de către întreprinderile de construcţii; b) baza normativă proprie a utilizatorului, din care fac parte normativele de deviz individuale, care ţin cont de condiţiile reale de activitate a

întreprinderii executant de lucrări. De regulă, această bază normativă se bazează pe normele de deviz orientative. Baza normativă proprie a utilizatorului se utilizează pentru întocmirea devizelor antreprenorului (determinarea valorii ofertelor). CP L.01.01-2001 pag.5 Dacă indicii de resurse din normele de deviz aprobate diferă de consumurile resurselor reale cu mai mult de 5 %, în normele de deviz urmează să fie introduse modificările necesare. Pentru tipurile de lucrări, care lipsesc în Indicatoare, se elaborează norme de deviz suplimentare, care vor fi avizate şi aprobate de către Organul Naţional de dirijare în Construcţii, înregistrate în Registrul documentelor normative al ONC. Normele de deviz suplimentare aprobate urmează să fie publicate în revista Мonitorul Construcţiilor. 4.2.3 Fiecare categorie de lucrări se reprezintă sub formă de indici de resurse: manopera (h-om), necesarul de utilaje de construcţii (h-ut.), necesarul de resurse materiale (în unităţi de măsură adoptate: m³ ; m² ; t etc.). 4.2.4 Pentru evidenţierea resurselor se întocmesc borderourile de consumuri de resurse, în continuare denumite borderourile de resurse conform Formularului nr.2 sau se întocmeşte catalogul preţurilor unitare conform Formularului nr.5 (desfăşurat), (formularele se anexează). 4.2.5 Pentru obiectivele finanţate din bugetul de stat sau din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale borderourile de resurse sau cataloagele de preţuri unitare şi devizele se eliberează în mod obligatoriu ca parte componentă a documentaţiei de proiect. Pentru obiectivele finanţate din alte surse, borderourile de resurse, cataloagele de preţuri unitare şi devizele se eliberează la cererea beneficiarului. Pentru evaluarea valorică a ofertelor sau a contractelor de construcţii, întreprinderea de antrepriză întocmeşte cataloagele de preţuri unitare şi devizele–oferte. Contractantul-cîştigător prezintă, în mod obligatoriu, investitorului cataloagele de preţuri unitare, în a căror bază au fost evaluate devizele-oferte. Volumele şi preţurile în devizul-ofertă rămîn constante pe parcursul întregii perioade de construcţii, dacă altfel nu prevăd condiţiile speciale stipulate în contractul de antrepriză. 4.3 Întocmirea devizelor locale prin metoda de resurse

4.3.1 Se propun două procedee de întocmire a devizelor locale prin metoda de resurse: a) procedeul 1 – pe baza resurselor evidenţiate în total conform listelor respective cu cantităţile de lucrări, pe obiecte sau pentru obiectivul în ansamblu. Se recomandă pentru întocmirea devizelor investitorilor;

b) procedeul 2 – prin întocmirea preţurilor unitare individuale pentru fiecare categorie de lucrări, inclusă în lista cu cantităţile de lucrări. Se recomandă pentru evaluarea valorică a ofertelor. La dorinţa titularului devizele investitorilor se pot întocmi şi prin procedeul 2. CP L.01.01-2001 pag.6 4.3.2 Procedeul 1

4.3.2.1 Indicii de resurse de acelaşi tip se însumează conform totalului din lista de resurse în următoarea consecutivitate: Manopera: Zidar Finisor Săpător etc. h – om; h – om ; h – om ;

sau

Manopera: Muncitor-constructor Utilaje de construcţii: Buldozer Excavator Automacara etc. Resurse materiale: Nisip Ciment Beton Sticlă etc. h – ut.; h – ut.; h – ut.; h – om.

m³; t ; m³; m²;

4.3.2.2 Indicii de resurse globali obţinuţi prin însumarea totalurilor din borderoul de resurse se evaluează în preţurile curente pentru a obţine cheltuielile directe. 4.3.2.3 Valoarea de deviz a lucrărilor se determină conform formularului pentru devizul local, Formularul nr. 3 (se anexează). 4.3.2.4 Pentru evaluarea indicilor de resurse în preţuri curente se utilizează valoarea resurselor determinată în felul următor:

a) valoarea 1 h–om – se determină conform CP L.01.02-2000 “Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii”, capitolul 4.2. Conform Instrucţiunilor sus–indicate, valoarea 1 h–om se determină pornind de la salariul lunar al unui muncitor constructor dintr-o întreprindere de antrepriză sau de la salariul acceptat (pus de acord cu beneficiarul) în structura preţului contractual pentru execuţia unui obiectiv concret avînd structura CP L.01.01-2001 pag.7 corespunzătoare pct. 20 b) НСБУ 11 “Contractele de construcţii”. Determinarea salariului mediu al muncitorilor se poate face diferenţiat, pe profesii, prevăzute în norme. La elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, de licitaţie la comanda investitorului (beneficiarului) în devizele investitorilor cheltuielile pentru salarizare se recomandă să se determine pornind de la salariul mediu lunar în ramura “Construcţii”, fixat trimestrial de către Departamentul Statistică şi Sociologie; b) valoarea 1 h–ut. se determină conform CP L.01.04.-2000 “Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii”. Conform Instrucţiunilor susindicate valoarea 1 h–ut. pe tipuri de utilaje se calculează de către întreprinderile de antrepriză, deţinătoare de tehnică de construcţii, prin calcularea cheltuielilor (pentru carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, amortismente, salarizarea mecanicilor, deservirea şi reamplasarea utilajelor etc.) În documentaţia de deviz şi de licitaţie elaborată la comanda investitorului (devizul investitorului) valoarea 1 h–ut. pe tipurile de utilaje se adoptă pornind de la informaţia pe care o deţine alcătuitorul privind preţurile pentru acest tip de cheltuieli. De regulă, acestea sînt preţurile medii pentru 1 h–ut. de exploatare pe tipuri de utilaje de construcţii pentru judeţul, localitatea dată, în care se execută construcţia. Pentru întreprinderile de antrepriză, care au la bilanţ utilaje de construcţii, se recomandă să înmagazineze în computer şi să ţină în stare de lucru borderourile cu datele primare privind valoarea de funcţionare a utilajelor de construcţii.

c) valoarea resurselor materiale se determină pornind de la informaţia pe care o deţine alcătuitorul privind preţurile pentru acest tip de cheltuieli. Pentru întreprinderile de antrepriză acestea sînt datele medii privind valoarea efectivă a materialelor, elementelor şi articolelor (ţinînd cont de cheltuielile pentru transport pînă la depozitele obiectivului, inclusiv pentru lucrările de încărcaredescărcare şi de cheltuielile pentru achiziţionare-depozitare suportate de întreprinderea de antrepriză), care se determină pe baza preţurilor de piaţă şi a tarifelor furnizorilor şi pe baza datelor din evidenţă contabilă. Cheltuielile de transport pot fi determinate luînd în calcul datele efective sau cele medii pe unitatea de măsură adoptată pentru materialul transportat (pe m³, t, m² etc.), în procente din valoarea materialelor, pe 1 t – km de încărcătură. Cheltuielile de achiziţionare-depozitare se iau în calcul sub formă de procentenorme din valoarea materialelor şi a cheltuielilor de transport. Fiecare întreprindere de antrepriză calculează şi aprobă pentru sine o normă individuală de cheltuieli pentru achiziţionare-depozitare, stabilită pe baza datelor din evidenţa contabilă. În caz de necesitate normele pot fi revizuite şi reaprobate , de regulă, o dată pe an. CP L.01.01-2001 pag.8 În documentaţia de deviz şi de licitaţie elaborată la comanda investitorului (devizul investitorului) valoarea resurselor materiale se determină pe baza preţurilor de piaţă pentru materiale, articole şi elemente, tarifelor medii pentru transportul încărcăturilor şi cheltuielile de achiziţionare-depozitare. Normele cheltuielilor de achiziţionare-depozitare se adoptă din valoarea materialelor şi a cheltuielilor de transport pînă la depozitele obiectivului: а) pentru materiale de construcţii şi tehnico-sanitare – 2 %; b) pentru utilaje – 1,2 %; c) pentru construcţii metalice – 0,75 %. Informaţia privind preţurile curente pentru resursele materiale folosite în construcţii poate fi obţinută de la organele de statistică, din diferite materiale informative publicate, de la fabricanţii de materiale şi de la întreprinderile de antrepriză. 4.3.2.5 Formularul borderoului de preţuri curente pentru resursele materiale şi de muncă poate fi arbitrar, se recomandă de a-l întocmi pe elemente de cheltuieli conform Formularului nr. 4 (se anexează). Sursa de informaţie se indică în coloana “Sursa de informaţie”, în Formularul nr. 4. 4.3.2.6 Pentru obiectivele nescutite legal de taxa pe valoarea adăugată (TVA), valoarea materialelor, resurselor energetice, serviciilor de transport, altor servicii achiziţionate se iau în calcul fără TVA.

Pentru obiectivele scutite legal de TVA valoarea materialelor, resurselor energetice, serviciilor de transport, altor servicii achiziţionate se iau în calcul ţinînd cont de TVA. În ambele cazuri trebuie să existe, în mod obligatoriu, factura care confirmă includerea TVA în structura preţului. 4.3.3 Procedeul 2

4.3.3.1 Pentru categoriile de lucrări (articolele de deviz) incluse în lista cu cantităţile de lucrări se întocmeşte un catalog de preţuri unitare, pe baza normelor de deviz. Pentru fiecare categorie de lucrări, în modul stabilit la pct. 4.3.2.4 a), b) c), se efectuează evaluarea resurselor şi însumarea valorilor lor, adică se formează preţurile unitare. Se întocmesc două formulare obligatorii: desfăşurat – Formularul nr.5 şi sumar – Formularul nr.6 (se anexează). CP L.01.01-2001 pag.9 Pentru fiecare obiectiv de construcţii (construcţie) se întocmeşte un catalog individual de preţuri unitare. După totalul fiecărui preţ unitar se evidenţiază indicele: ,,inclusiv: salariul muncitorilor constructori”. Devizele locale pentru procedeul 2 se întocmesc conform Formularului nr. 7 (se anexează). 4.3.3.2 Pentru ambele procedee (Formularele nr. 3 şi 7), după totalul devizului, se efectuează calculul: contribuţiilor la asigurările sociale defalcate din cheltuielile pentru salarizarea muncitorilor constructori în mărimea stabilită de legislaţia în vigoare; cheltuielilor de regie din totalul cheltuielilor directe; beneficiului de deviz din totalul cheltuielilor directe şi cheltuielilor de regie.

-

4.3.3.3 Pentru procedeul 2 contribuţiile la asigurările sociale, cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz pot fi luate în calculul preţurilor unitare. În acest caz Catalogul de preţuri unitare trebuie să aibă menţiunea respectivă: “preţurile au fost formate ţinînd cont de cheltuielile de regie, beneficiul de deviz şi de contribuţiile la asigurările sociale”, iar devizele locale se întocmesc fără a include în calcul aceste cheltuieli. 4.3.3.4 În devizele-oferte antreprenorul ia în considerare cheltuielile limitate, printr-un rînd aparte, de exemplu:

cheltuieli limitate k = 1,042: k = 1,015 x 1,005 x 1,0066 x 1,015 = 1,042, în care 1,015 – coeficient care ia în considerare cheltuielile pentru organizarea de şantier (1,5%) – corespunde conţinutului cheltuielilor din capitolul 8 al devizului general (pct. 6.6), se calculează de către antreprenor în baza datelor proprii; 1,005 - coeficient care ia în considerare plata pentru energia electrică (0,5%); 1,0066 – coeficient care ia în considerare scumpirea pe timp friguros (0,66%); 1,015 – coeficient care ia în considerare cheltuielile neprevăzute (1,5%). Taxa pe valoarea adăugată se include conform legislaţiei în vigoare.

CP L.01.01-2001 pag.10 4.4 Cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz în devizele locale întocmite prin metoda de resurse. 4.4.1 Calcularea cheltuielilor de regie se realizează în baza normelor determinate conform CP L.01.03-2000 “Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”. Conform Instrucţiunilor sus-indicate, întreprinderile de antrepriză determină normele individuale de cheltuieli de regie pe baza cheltuielilor efective. Normele individuale de cheltuieli se aprobă de către conducerea întreprinderii de construcţii. În caz de necesitate normele de cheltuieli de regie se revizuiesc şi se reaprobă. Condiţiile de aplicare a normelor modificate de cheltuieli de regie în decontările pentru lucrările executate în perioada de execuţie a contractului, se stipulează prin condiţii speciale în contractul de executare a lucrărilor de construcţii. În devizele investitorului normativul de cheltuieli de regie se aplică în mărime medie pe ramura “Construcţii”. 4.4.2 Normativul de beneficiu de deviz se include în devizele locale în modul următor: a) întreprinderea de antrepriză determină normativul de beneficiu de deviz conform CP L.01.05-2001 “Instrucţiuni pentru determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor libere pentru producţia de construcţii”. Acest normativ se include în devizeleoferte ale antreprenorului, în procesul de evaluare a acestora;

b) în devizele investitorului normativul de beneficiu de deviz se include în mărime medie pe ramură; c) datele privind norma medie pe ramură pentru cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz se comunică de către ministerul de profil, la începutul fiecărui an. 4.5 Întocmirea devizelor la procurare şi montaj a utilajelor tehnologice 4.5.1 La întocmirea devizelor la procurare şi montaj a utilajelor tehnologice pentru capitolul “Montarea utilajelor tehnologice” se utilizează aceleiaşi principii ca pentru lucrări de construcţii. 4.5.2 Valoarea de deviz a utilajelor tehnologice se determină ca suma cheltuielilor pentru procurarea şi transportarea lor la depozitul anexă sau locul de predare în montaj. CP L.01.01-2001 pag.11 Valoarea de deviz a utilajelor tehnologice constă din: preţul liber (de piaţă) de procurare a utilajelor; valoarea pieselor de schimb; cheltuielile de completare; cheltuielile de aprovizionare şi depozitare; alte cheltuielile care se raportă la valoarea utilajelor. valoarea ambalajului; cheltuielile de transport şi servicii intermediare sau aprovizionare;

Dacă datele concrete privind piesele de schimb, ambalajul şi cheltuielile de transport lipsesc, cheltuielile acestora se iau în mărime prevăzută de Catalogul normativelor comasate de cheltuieli pentru piese de schimb, ambalaj şi cheltuielile de transport pentru determinarea valorii de deviz a utilajelor (Gosstroi U.S.S.R. Moscova. Stroiizdat. 1989). 5 ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PE OBIECTE

5.1 Întocmirea devizelor pe obiecte se efectuează conform Formularului nr.8 (se anexează), prin însumarea datelor din devizele locale. 6 ÎNTOCMIREA DEVIZELOR GENERALE

6.1 Devizul general pentru execuţia clădirilor şi construcţiilor se întocmeşte conform Formularului nr. 9 (se anexează). În devizul general se includ, prin rînduri aparte, totalurile pe devizele pe obiecte şi pe devizele şi calculele pe tipuri de cheltuieli. Devizele generale se întocmesc şi se aprobă separat pentru obiectivele de producere şi civile. 6.2 În devizele generale pentru obiective de producere şi obiective civile mijloacele se repartizează pe următoarele capitole: 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului. 2. Obiectivul investiţii de bază. 3. Obiecte auxiliare şi de deservire. 4. Obiecte energetice. 5. Obiecte de comunicaţii şi transport. 6. Construcţii inginereşti şi reţele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze). CP L.01.01-2001 pag.12 7. Amenajarea terenului. 8. Organizarea de şantier. 9. Alte cheltuieli. 10. Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor (instituţiilor) în construcţie. 11. Pregătirea personalului de exploatare. 12. Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor. 6.3 Pentru devizul general se întocmeşte un memoriu explicativ în care se prezintă: nivelul preţurilor de deviz pe a căror bază a fost întocmit devizul general (trimestru, an); lista Indicatoarelor de norme de deviz pentru lucrări de construcţii, montaj şi reparaţii-construcţii; normele de cheltuieli de regie şi de beneficiu de deviz; alte date privind modul de determinare a valorii, caracteristice pentru obiectivul dat (existenţa proiectelor de execuţie a obiectelor de uz comun, documentelor privind includerea mijloacelor pentru construcţie în obiectele de uz comun, proporţional cu necesarul de servicii ale obiectelor de uz comun etc).

6.4 În capitolul 1 “Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului” se includ mijloacele pentru lucrările şi cheltuielile legate de obţinerea şi

amenajarea terenului de construcţii. Valoarea lucrărilor pregătitoare se determină pe baza volumelor prevăzute în proiect şi a preţurilor în vigoare. 6.5 În capitolele 2-7 se includ obiectele, a căror denumire corespunde cu cea a capitolelor. 6.6 În capitolul 8 “Organizarea de şantier” se includ mijloacele pentru: execuţia şi demontarea clădirilor şi construcţiilor provizorii, prevăzute în lista de titluri, conform NCM L.01.032001 “Norme de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii” – în coloanele 4, 5 şi 8; plata autorizaţiilor de conectare la reţelele provizorii sau permanente de telecomunicaţii, de alimentare cu apă, energie electrică, termice, gaze, plata autorizaţiilor necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii, montaj, speciale, în cazuri admise de legislaţie: cheltuieli suplimentare pentru transportul muncitorilor care execută lucrări cu caracter mobil sau ambulant, cheltuieli de deplasare, metoda de schimb etc. În devizele învestitorului aceste cheltuieli se includ în mărime de 0,3% (valoarea medie pe ramura) din lucrările de CP L.01.01-2001 pag.13 construcţii-montaj (col.4 plus col.5) conform totalului capitolelor 17, în coloanele 7 şi 8. 6.6.1 În devizele-oferte cheltuielile pentru organizarea şantierului se includ conform calculelor întreprinderii de antrepriză. 6.7 În capitolul 9 “Alte cheltuieli” se includ mijloacele pentru: cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros, conform normativului NCM L.01.04-2001 “Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros” – în coloanele 4, 5 şi 8; plata pentru energia electrică. La întocmirea devizului general plata pentru energia electrică se determină în baza Normelor de consum de energie electrică, prezentate în Anexa B, din col. 4 plus col. 5 conform totalului capitolelor 1-8, utilizîndu-se tarifele energiei electrice în vigoare la data întocmirii devizului general, se înscrie în coloanele 4, 5, 8. La întocmirea devizelor-oferte antreprenorul include plata pentru energia electrică în conformitate cu Normele de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale înregistrate la obiectele analogice; alte cheltuieli neluate în considerare în capitolele anterioare.

-

-

6.8 În capitolul 10 “Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor (instituţiilor) în construcţie” se includ mijloacele pentru întreţinerea serviciului beneficiarului. 6.8.1 Pentru obiectivele care se execută pe contul mijloacelor din bugetul de stat sau din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacele pentru întreţinerea serviciilor beneficiarului se determină prin aplicarea limitelor de cheltuieli, prezentate în Anexa C la prezentele Instrucţiuni. Limitele de cheltuieli se aplică la totalul capitolelor 1-9 ale devizului general şi se înscriu în coloanele 7 şi 8. 6.8.2 Pentru obiectivele care se execută pe contul mijloacelor proprii ale persoanelor juridice sau fizice, mijloacele pentru întreţinerea serviciilor beneficiarului se determină prin înţelegerea între beneficiar (ordonatorul de credite) şi titular (investitor) în conformitate cu Indicaţiile metodice cu privire la modul determinării cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului beneficiarului, aprobate de Colegiul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor prin Hotărîrea nr. 4 din 10 martie 1995 (Monitorul construcţiilor, 1995, nr. 1 (7)); 6.9 În capitolul 11 “Pregătirea personalului de exploatare” se includ mijloacele pentru pregătirea personalului de exploatare pentru întreprinderile în construcţie sau în reconstrucţie, care se determină prin calcule pornind de la numărul şi structura pe calificări, termenele de instruire, cheltuielile pentru CP L.01.01-2001 pag.14 instruirea teoretică şi în producţie, salariile (bursele) muncitorilor care se instruiesc, costul călătoriei pînă la locul de studii, tur-retur etc. 6.10 În capitolul 12 “ Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor” (în coloanele 7 şi 8) se includ mijloacele pentru: executarea lucrărilor de cercetări si prospectări – aparte pentru lucrările de cercetări şi cele de prospectări; efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcţii de către organizaţiile de proiectare; efectuarea expertizei documentaţiei de fezabilitate, documentaţiei de proiect şi deviz; efectuarea avizărilor cu plată, obţinerea prescripţiilor tehnice şi a autorizaţiilor cu plată; organizarea licitaţiilor (tenderelor) pentru proiectarea sau executarea lucrărilor de antrepriză; plata pentru obţinerea certificatului de urbanism şi prelungirea lui, pentru autorizaţia de construire sau desfiinţare a obiectului; încercarea piloţilor executată de organizaţia de antrepriză de construcţii-montaj conform sarcinii tehnice a beneficiarului.

6.10.1 Valoarea lucrărilor de cercetări şi prospectări se determină în conformitate cu documentele normative în vigoare la momentul încheierii contractului de executare a lucrărilor de proiectări şi prospectări, se include în coloanele 7 şi 8. La data de 1 iulie 2001 valoarea lucrărilor de cercetări şi proiectări se determină în conformitate cu Recomandările metodice provizorii cu privire la modul determinării preţurilor contractuale pentru lucrările de proiectare şi prospecţiuni pentru construcţii şi expertiza documentaţiei de proiect şi deviz în condiţiile liberalizării preţurilor (Monitorul construcţiilor, 1995, nr. 2 (8)). Pentru obiectivele care se finanţează din bugetul de stat sau din bugete unităţilor administrativ-teritoriale, valoarea de bază a lucrărilor de proiectări şi prospectări se determină conform Cataloagelor de preţuri pentru lucrările de proiectări şi prospectări, în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. Recalcularea în preţuri curente se face cu ajutorul unui coeficient care pentru acest tip de lucrări periodic se aprobă de către Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. În preţul contractual se include suplimentar rentabilitatea planificată. La data de 1 iunie 2001 se aplică coeficientul 4900 pentru lucrările de proiectări şi coeficientul 5700 - pentru cele de prospectări. CP L.01.01-2001 pag.15 (Scrisoarea Ministerului Economiei şi Reformelor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, nr. 32/17-720 din 1.03.2001, nr. 04-3/9 din 2.03.2001, nr. 274-10-01 din 6.02.2001). 6.10.2 Mijloacele pentru efectuarea controlului de autor de către organizaţiile de proiectare privind execuţia lucrărilor de construcţii se determină prin calculul întocmit pe bază de contract. 6.10.3 Cheltuielile pentru expertiza documentaţiei de fezabilitate şi a documentaţiei de proiect şi deviz se determină în conformitate cu documentele normative în vigoare la data întocmirii devizului general, se înscriu în coloanele 7 şi 8. Pentru obiectivele finanţate din bugetul de stat sau din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale cheltuielile pentru expertiza documentaţiei de fezabilitate şi a documentaţiei de proiect şi deviz se determină în conformitate cu Recomandările metodice provizorii cu privire la modul determinării preţurilor contractuale pentru lucrările de proiectare şi prospecţiuni pentru construcţii şi expertiza documentaţiei de proiect şi deviz în condiţiile liberalizării preţurilor (Monitorul Construcţiilor, 1995, nr. 2 (8)). La data de 1 iunie 2001 recalcularea în preţuri curente se face cu ajutorul coeficientului 3600. (Scrisoarea Ministerului Economiei şi Reformelor, Ministerului Finanţelor, Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului, nr. 32/17-720 din

1.03.2001, nr. 04-3/9 din 2.03.2001, nr. 274-10-01 din 6.02.2001). În preţul contractual se include suplimentar rentabilitatea planificată. 6.10.4 Cheltuielile pentru avizarea cu plată, obţinerea prescripţiilor tehnice şi autorizaţiilor cu plată se determină pe baza tarifelor serviciilor care emit avize, PT sau autorizaţii. 6.10.5 Cheltuielile privind plata pentru obţinerea certificatului de urbanism, şi prelungirea lui pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau desfiinţare a obiectului se determină în conformitate cu Anexa nr.12 la Regulamentul “Privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr. 360 din 18 aprilie 1997 (Monitorul Construcţiilor nr. 1 (15) ; nr. 2 (16), 1997); 6.10.6 Cheltuielile privind organizarea licitaţiilor (tenderelor) pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de antrepriză (dacă licitaţiile au fost ţinute sau vor fi ţinute) se determină în conformitate cu pct. 2.2 din Normele metodologice privind conţinutul-cadru al documentelor de licitaţie, ofertelor şi al contractelor privind execuţia investiţiilor publice. 6.10.7 Mijloacele ce ţin de încercarea piloţilor, efectuată de întreprinderea de antrepriză de construcţii-montaj conform sarcinii tehnice a beneficiarului (achiziţionarea piloţilor, transportarea lor şi înfigerea în terenul de fundare, amenajarea dispozitivelor de încărcare, încercarea piloţilor în teren cu sarcini CP L.01.01-2001 pag.16 dinamice şi statice, realizarea conducerii şi observării în perioade de încercare, prelucrarea datelor de la încercări etc.) se determină prin calcul, pe baza datelor din proiect şi a normelor de deviz pentru lucrări de construcţii cu calcularea cheltuielilor de regie şi a beneficiului de deviz. Aceste mijloace se includ în coloanele 4 şi 8 ale devizului general. 6.11 După totalul capitolelor 1-12 în devizul general printr-un rînd aparte se include rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute, destinată acoperirii cheltuielilor care apar în procesul de elaborare a documentaţiei de execuţie sau în procesul de construcţie ca rezultat al precizării soluţiilor de proiect sau a condiţiilor de construcţie pe obiecte (pe categorii de lucrări), prevăzute în proiectul aprobat. Această rezervă se determină din totalul capitolelor 1-12, în mărime de 2% pentru obiectivele din sfera socială şi de 3% pentru obiectivele de producere şi se includ în coloanele 4-8. O parte din rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute, prevăzută în devizul general, în mărime convenită de beneficiar şi antreprenor, poate fi inclusă în structura preţului contractual fix. Dacă preţul contractual este deschis şi decontările între beneficiar şi antreprenor se efectuează pentru volumele de lucrări efectiv executate, această parte din rezervă nu se transmite antreprenorului, ea rămîne la beneficiar.

6.12 În conformitate cu Regulamentul “Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 216 din 20 martie 2001, după totalul care cuprinde rezerva pentru cheltuielile neprevăzute, se include rîndul : “Defalcările în fondul bazei normative în construcţii (fondul BNC)”. Suma defalcărilor, în funcţie de sursa de finanţare, se determină în conformitate cu prevederile literelor a) şi b) ale punctului 5 din Regulamentul privind fondul BNC şi se include în coloanele 4, 5, 6, 7, 8. 6.12.1 Defalcările din volumul de investiţii capitale, finanţate din bugetele de stat sau locale au fost stabilite în mărime de 0,3%. Defalcările din volumul de investiţii capitale, finanţate din alte surse au fost stabilite în mărime de 0,5%. 6.12.2 Investiţiile capitale cuprind: valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (construcţie nouă, reconstrucţie, extindere, reutilare tehnică a întreprinderilor în funcţiune), cheltuieli pentru utilaje şi inventar, lucrări de proiectări şi prospectări, lucrări de expertiză a documentaţiei de proiect şi deviz, supravegherea tehnică şi de autor a lucrărilor de construcţii, precum şi alte cheltuieli prevăzute în devizul general. 6.13 Cheltuielile cuprinse în capitolele 1-12 ale devizului general se determină fără aplicarea taxei pe valoarea adăugată. CP L.01.01-2001 pag.17 6.14 Din totalul care ia în considerare defalcările pentru fondul BNC se calculează, taxa pe valoarea adăugată (TVA ), conform modului şi mărimii stabilite şi se include în coloanele 4, 5, 6, 7, 8 . 6.14.1 Conform articolului 103 (4) din capitolul III al Codului fiscal, din 1 iulie 1998 lucrările de construcţii la clădirile de locuit, realizate cu atragerea mijloacelor bugetare de orice nivel şi a fondurilor extrabugetare speciale, sînt scutite de plata TVA, cu condiţia că aceste mijloace constituie minimum 40% din valoarea lucrărilor. În acest caz materialele, articolele, elementele de construcţii, resursele energetice, serviciile de transport, alte servicii achiziţionate pentru executarea lucrărilor la clădirile de locuit sus-indicate se includ în devizele locale (devizele-oferte) luînd în considerare taxa pe valoarea adăugată. Din lucrările de executare a clădirilor de locuit fac parte doar lucrările de construcţii-montaj. Valoarea utilajelor, lucrările de proiectări şi prospectări, supravegherea tehnică şi cea de autor, lucrările de expertiză a documentaţiei de proiect şi deviz, alte lucrări şi cheltuieli care fac parte din activitatea beneficiarului, prevăzute în devizul general pentru execuţia obiectivului, lucrările de reglare-demarare, lucrările de reparaţii-construcţii nu se scutesc de plata TVA. În acest caz taxa pe valoarea adăugată se calculează din totalul care ia în considerare defalcările pentru fondul BNC, din coloanele 6,7 şi se include în coloanele 6,7 şi respectiv 8 ale devizului general.

6.15 Conform Codului fiscal, capitolul III, lucrările de construcţii-montaj şi cele de reparaţii-construcţii executate cu forţe proprii (construcţii de case de locuit individuale, construcţii în regie proprie, lucrări de reparaţii-construcţii executate cu forţe proprii) nu se consideră livrări impozabile. În acest caz taxa pe valoarea adăugată se ia în calcul conform alineatului 1 al punctului 6.14.1 din prezentele Instrucţiuni. 6.16 6.17 Se supune aprobării suma totalului “Total deviz general”. După totalul devizului general se indică: sumele rambursate, care se formează din sumele rambursate indicate în devizele pe obiecte (locale); valoarea de bilanţ (valoarea reziduală) a utilajelor demontate sau reamplasate în limitele întreprinderii de reconstruit sau de reutilat tehnic în funcţiune. (În acest caz indicatorii tehnico-economici ai proiectului se determină ţinînd cont de valoarea totală a obiectivului, care cuprinde şi valoarea utilajelor reamplasate); datele privind cotele de participare a întreprinderilor şi organizaţiilor la execuţia obiectivelor de uz comun;

-

CP L.01.01-2001 pag.18 datele-totaluri privind repartizarea valorii totale de deviz a obiectivului de execuţie a unui complex de clădiri de locuit şi sociale pe direcţii de investiţii capitale, în cazul în care în componenţa acestui obiectiv se prevăd clădiri şi construcţii încorporate, anexate sau izolate care fac parte din diferite direcţii de investiţii capitale (comerţ şi alimentaţie publică, întreprinderi de deservire socială, gospodărie comunală etc.)

6.18 Documentaţia de deviz pe obiectele de construcţii începute, eliberată pînă la punerea în aplicarea a prezentelor Instrucţiuni, nu se reîntocmeşte şi nu se recalculează. 6.19 Devizul investitorului întocmit pentru licitaţie se precizează în conformitate cu devizele-oferte de contractantului-cîştigător şi condiţiile contractului de antrepriză încheiat şi se aprobă de către investitor. Devizul general precizat se prezintă pentru deschiderea finanţării investiţiilor capitale.

CP L.01.01-2001 pag.19
FORMULAR NR.1 Investitor______________________________________ (denumirea) Obiect ________________________________________ (denumirea obiectului) Lista cu cantiţaţile de lucrări nr. 5001-1-1 Deviz-ofertă nr. 5001-1-1 Lucrări de construcţii (denumirea lucrări) Simbol Nr. norme, Crt. cod resurse

Denumire lucrări

U.M.

Cantitate

1 1. 2.

2

3

4

5

Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) 6

Total, lei (col.5x col.6)

7

Capitolul 1. Lucrări de terasamente TSCO3F1 Săpătură mecanică, teren cat.II cu excavatorul 0,4-0,7 m³ TSA01B1 Săpătură manuală

100 m³ m³

6,52 13,50

3.

CA03F

Capitolul 2. Fundaţii Beton turnat în fundaţii, М-150 etc. Total Contribuţii la asigurări sociale – 26.5% din salariu Cheltuieli de regie - 14,5% Total Beneficiu de deviz - 6% Total Cheltuieli limitate k = 1,042 Total TVA – 20% L.S.

m³ lei lei lei lei lei lei lei lei lei

56,50

L.S. Proiectant_____________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) APROBAT: L.S.

Ofertant________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele)

Investitor___________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele)

NOTĂ – Preţul pe unitate de măsură (col.6) poate fi calculat ţinînd cont de contribuţiile la asigurările sociale, cheltuielile de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile limitate. În acest caz după primul “Total” se include doar TVA.

CP L.01.01-2001 pag.20

FORMULARUL NR.2

Investitor_____________________________________ (denumirea) Obiect _______________________________________ (denumirea obiectului) Borderou de resurse nr. 5001-1-1

Lucrări de construcţii (denumirea lucrări)
Nr crt. Simbol norme Cod resurse 2 Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U.M. Cantitate pe unitate conform de măsură datelor din proiect 5 6

1

3

4

Capitolul 1. Lucrări de terasamente 1 TSCO3F1 Săpătură mecanică, teren cat.II cu excavatorul 0,4-0,7 m³ Excavator pe şenile Săpătură manuală Muncitor Capitolul 2. Fundaţii 3 СA03F Beton turnat în fundaţii, М-150 Muncitor Vibrator de adîncime Beton M-150 Apă Material mărunt ------------------------------------------Total lista de resurse: Manopera: Muncitor Utilaje de construcţii: Excavator pe şenile, 0,4-0,7 m³ Vibrator de adîncime Materiale: Beton М-150 Apă Material mărunt m³ h-om h-ut. 3,8 m³ 5 m³ 0,60 % 1,025 ----------0,10 1,5 ------------h-om h-ut. h-ut. m³ m³ % 56,5 217,53 33,90 57,91 5,65 --------227,93 14,67 33,90 57,91 5,65 1,5 100 m³ h-ut. m³ h-om 7 6,52 14,67 13,50 10,40

2,25 0,7

2

TSA01B1

Întocmit_______________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) Verificat_______________________________________

CP L.01.01-2001 pag.21
FORMULAR NR.3

_______________________________________ (denumirea obiectivului) Deviz local nr. 5001-1-1 Lucrări de construcţii (denumire lucrări şi cheltuieli, denumire obiect) Valoare de deviz _______mii lei Întocmit în preţuri curente trimestru III, anul 2000
Nr crt. Simbol norme şi Cod resurse 2 Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate conform datelor din proiect 4 Valoare de deviz, lei Pe unitate de măsură 5 Total 6

1

3

4

Total borderou de resurse nr. 5001-1-1: Manopera: Muncitor ------------------------------------Total manopera Utilaje de construcţii: Excavator pe şenile, 0,4-0,7 m³ Vibrator de adîncime ------------------------------------Total utilaje de construcţii Materiale: Beton М-150 Apă Material mărunt din pct.(4+5) ------------------------------------Total materiale de construcţii Total: Contribuţii asigurări sociale – 31% (din 821) ------------------------------------Total cheltuieli directe Cheltuieli de regie - 15 % Total cu cheltuielile de regie Beneficiu de deviz – 6% Total deviz h-om -------lei h-ut. h-ut. -------lei m³ m³ % -------lei lei lei -------lei lei lei lei lei -------------------227,93 --------14,67 33,90 --------57,91 5,65 1,5 --------3,60 -----------68,60 1,92 -----------331,79 9,75 -----------821 --------821 1006 65 --------1071 19214 55 289 --------19558 21450 255 --------21705 3256 24961 1498 26459

1

2 3

4 5 6

Întocmit_______________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) Verificat_______________________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)

L.01.01-2001 pag.22
FORMULAR NR. 4

Lista de preţuri pentru resursele materiale şi de muncă
а) manopera
Nr crt. 1 2 3 4 5 Denumire profesii Săpător Betonist Zidar Dulgher Finisor U.M. h-om h-om h-om h-om h-om Salariu mediu orar lei/h-om 2,50 3,40 3,50 3,20 3,80 Informaţie preţuri Date S.A. “Monolit” --''---''---''---''--

6 7 1

Parchetar etc. Muncitor-constructor

h-om 3,80 ... ... Sau pentru devizul investitorului: h-om 3,60

--''-... Date statistice

b) funcţionare utilaje de construcţii
Nr crt. 1 2 Valoarea 1 h-ut., lei Denumire utilaje Excavator pe şenile, 0,4-0,7 m³ Vibrator de adîncime etc U.M. h-ut. h-ut. ... 68,60 1,92 ... Informaţie preţuri Date S.A. “Lusmecom” --''-...

с) materiale de construcţii
Nr crt. Denumire materiale 2 Beton М-150 Apă U.M Preţuri de achiziţionare fără TVA, lei 4 304,00 9,75 Cheltuieli transport, lei 5 21,28 Cheltuieli achiziţionaredepozi-tare, lei 2% din col.(4+5) 6 6,51 Valoare de deviz, lei col. (4+5+6) 7 331,79 9,75 Informaţie preţuri 8 Date S.A “Monolit” Ordin MMAT nr.178 din 17.04.2001 ...

1 1 2

3 m3 m³

etc.

...

...

CP L.01.01-2001 pag.23
FORMULAR NR.5 Investitor_____________________________ (denumire) Obiect _______________________________________ (denumirea obiectului) CATALOG DE PREŢURI UNITARE PENTRU OBIECTUL nr. 5001 (formular desfăşurat)
Simbol U.M. Consum de resurValoare, lei

Nr crt. 1 1

norme şi Cod resurse 2 TSCO3F1

Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse 3 Săpătură mecanică, teren cat.II cu excavatorul 0,4-0,7 m³ Excavator pe şenile 4 100 m³ h-ut. m³ h-om m³ h-om h-ut. m³ m³ %

se pe unitate de măsură 5

Pe unitate de măsură 6

Total (inclusiv salariu) 7 154,35 (-) 154,35 2,77 (2,77)

2,25

68,60

2

TSA01B1

Săpătură manuală Muncitor

0,77

3,60

2,77 361,41 (13,86)

3

СA03F

Beton turnat în fundaţii, М-150 Muncitor Vibrator de adîncime Beton М-150 Apă Material mărunt (din 341,06) etc.

3,85 0,60 1,025 0,10 1,5

3,60 1,92 331,79 9,75

13,86 1,15 340,08 0,98 5,34

L.S. Ofertant_______________________
______ funcţia, semnătura (numele, prenumele)

APROBAT: L.S. Investitor_____________________________
funcţia, semnătura (numele, prenum.)

NOTĂ

- Dacă organizaţia de proiectare întocmeşte catalogul de preţuri unitare pentru devizul investitorului, atunci semnăturile se prezintă în felul următor: Verificat__________________________
funcţia, semnătura (numele, pren.)

Întocmit______________________________

CP L.01.01-2001 pag.24

funcţia, semnătura (numele, prenumele)

FORMULAR NR.6 Investitor_____________________________ (denumire) Obiect _______________________________________ (denumirea obiectului) CATALOG DE PREŢURI UNITARE PENTRU OBIECTUL nr. 5001 (formular sumar)

Nr Simbol crt. norme 1 1 2 TSC01F1

Denumire lucrări

U.M.

3 Săpătură mecanică, teren cat.II cu excavatorul 0,4-0,7 m³ Săpătură manuală

4 100 m³

Valoare, lei pe unitate de măsură (inclusiv salariu) 5 154,35 (-) 2,77 (2,77) 361,38 (13,86)

2

TSA01B1

3

СA03F

Beton turnat în fundaţii, М-150 etc.

APROBAT: L.S. Ofertant __________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)

L.S. Investitor_________________________
funcţia, semnătura (numele, prenum.)

NOTĂ

- Dacă organizaţia de proiectare întocmeşte catalogul de preţuri unitare pentru devizul investitorului, atunci semnăturile se prezintă în felul următor: Întocmit ___________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)

Verificat___________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)

CP L.01.01-2001 pag.25
FORMULAR NR.7 _______________________________________ (denumirea obiectivului) DEVIZ LOCAL nr. 5001-1-1 ____________________________________________________

(denumire lucrări şi cheltuieli, denumire obiect) Întocmit în preţuri curente trimestrul III, anul 2000.
Nr. crt. Simbol norme şi Cod resurse 2 TSC01F1 TSA01B1 U.M. Lucrări şi cheltuieli

Valoarea de deviz_______mii lei
Cantitate conform datelor din proiect 5 6,52 13,50 Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură (inclusiv. salariu) 6 154,35 (-) 2,77 (2,77) 361,41 (13,86) Total (inclusiv salariu) 7 1006 (-) 38 (38) 20420 (783) 21464 (821) 255 ---------21719 3258 24977 1499 26476

1

3 Capitolul 1. Lucrări de terasamente Săpătură mecanică, teren cat.II cu excavatorul 0,4-0,7 m³ Săpătură manuală Capitolul 2. Fundaţii

4 100 m³ m³

1 2

3

СA03F

Beton turnat în fundaţii, М-150 Total Inclusiv salariu Contribuţii la asigurările sociale – 31% (din 821) -----------------------------------Total cheltuieli directe Cheltuieli de regie- 15 % Total cu cheltuieli de regie Beneficiu de deviz – 6% Total deviz

m³ lei lei lei -------lei lei lei lei lei

56,50

----------

------------

Întocmit_________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) Verificat_________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele)

CP L.01.01-2001 pag.26 FORMULAR NR.8
_______________________________________ (denumirea obiectivului) DEVIZ PE OBIECT nr. 5001-1 ___________________________________________________

(denumire obiect) Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară _________________________m³ (m²) Valoarea de deviz ______________mii lei Întocmit în preţuri curente trimestru III, anul 2000
Valoare de deviz, mii lei Nr crt. Număr devize şi calcule 2 5001-1-1 5001-1-2 5001-1-3 Denumire lucrări şi cheltuieli Lucrări de construcţii 4 Lucrări de montaj 5 Utilaj, mobilier, inventar 6 Alte cheltu -ieli 7 Total Indici valori unitar e 9

1 1 2 3

3 Lucrări de construcţii Lucrări de instalaţii sanitare interioare Iluminatul electric interior Etc. Total TVA – 20% Total

8

Inginer şef de proiect___________________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) Şef___________________secţie________________________________ (denumire secţie) funcţia, semnătura (numele, prenumele) Întocmit________________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) Verificat______________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele)

CP L.01.01-2001 pag. 27
FORMULAR NR.9 Investitor____________________________________________________________ APROBAT Deviz general în valoare de _________________________________________mii lei Inclusiv suma rambersată__________________________________________ mii lei

_____________________________________________________________________ (referinţă la documentul privind aprobarea ) “___”______________200__ DEVIZ GENERAL nr. 5001 __________________________________________________________________________ (denumirea obiectivului) Întocmit în preţurile curente, trimestrul III anul 2000
Nr. crt. Număr devize şi calcule 2 Denumire capitole, obiecte, lucrări şi cheltuieli Valoare de deviz Lucrări de construcţii 4 Lucrări de montaj 5 Utilaj, mobilier, inventar 6 Alte cheltuieli 7

mii lei
Valoare de deviz totală

1

3

8

Conducător organizaţia de proiectare__________________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) Inginer şef de proiect_______________________________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) Şef_____________________________secţie____________________________________ (denumire secţie) funcţia, semnătura (numele, prenumele) Întocmit______________________________________ funcţia, semnătura (numele, prenumele) Verificat______________________________________ (funcţia, semnătura, iniţialele, numele)

CP L.01.01-2001 pag.28 ANEXA A TERMENI ŞI DEFINIŢII 1. Metodă de resurse – metodă de determinare a preţurilor pentru produsele de construcţii prin calcularea în preţuri şi tarife curente a elementelor de cheltuieli (a resurselor) necesare pentru realizarea proiectului.

2. Nivel de preţuri curente (preţuri curente) – preţuri în vigoare la momentul determinării valorii. 3. Valoare a construcţiei – termen generic utilizat în diferite documente valorice care fac parte din setul de documente tehnice pentru execuţia obiectivelor de investiţii. 4. Obiectiv de investiţii – construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a întreprinderilor, reparaţia capitală sau curentă a clădirilor şi construcţiilor. 5. Valoare de deviz a construcţiei - sumă mijloacelor băneşti necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii în conformitate cu proiectul. 6. Deviz al investitorului – denumire generică a setului de documente valorice, întocmite la cererea investitorului (beneficiarului), care fac parte din studiile de fezabilitate sau documentaţia de proiect a construcţiei. În devizul investitorului se prezintă valoarea de deviz totală pentru realizarea obiectivului de investiţii, inclusiv valoarea utilajelor tehnologice, lucrărilor de cercetare şi proiectare, întreţinerea serviciului investitorului care se ocupă de realizarea proiectului etc. 7. Deviz al antreprenorului (deviz-ofertă) – denumire generică a setului de documente valorice întocmite de antreprenor pe baza documentaţiei de licitaţie declarate (expediate) de către investitor. În această documentaţie se prezintă valoarea lucrărilor şi a cheltuielilor ofertate de antreprenor pentru execuţie (valoarea ofertei); 8. Ofertant (contractant) - orice persoană juridică sau fizică – partener real sau potenţial al investitorului în contractul de executare a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiţii. 9. Documentaţie de licitaţie – set de documente care cuprind informaţia primară privind caracteristicile tehnice, comerciale, organizaţionale etc. ale obiectivelor de investiţii, precum şi condiţiile şi procedura de ţinere a licitaţiilor, pe a căror bază antreprenorii pregătesc contraoferta pentru valoarea obiectivelor de investiţii şi întocmesc devizul aferent al antreprenorului (valoarea ofertei). CP L.01.01-2001 pag.29 10. Norme de deviz – ansamblu de consumuri de resurse medii pe articolele de deviz (materiale, manoperă, utilaje de construcţii-montaj), stabilit pe unitatea de măsură a lucrărilor de construcţii, montaj etc. Normele de deviz cuprind întregul complex de operaţii necesare pentru executarea unei anumite categorii de lucrări în condiţii normale medii. La executarea lucrărilor în condiţii nenormale (strîmte, aer poluat cu gaze, în vecinătate cu utilaje în funcţiune etc.) la normele de deviz se aplică coeficienţii prezentaţi în părţile generale ale indicatoarelor de norme de deviz.

11. Documentaţie de deviz – documentaţie întocmită pentru determinarea valorii de deviz pentru execuţia clădirilor şi construcţiilor proiectate. Documentaţia de deviz se compune din: listele cu cantităţile de lucrări, borderourile de resurse, calculele şi devizele locale, cataloagele de preţuri unitare individuale, calculele şi devizele pe obiecte, calculele de deviz pe tipuri de cheltuieli, calculele şi devizele generale, centralizatoare de cheltuieli etc. 12. Devize locale – documente de deviz primare, care se întocmesc pe categorii de lucrări şi cheltuieli pentru execuţia unei clădiri, construcţii sau lucrărilor de organizare a şantierului, pe baza listelor cu cantităţile de lucrări, care se stabilesc la elaborarea detaliilor de execuţie (a proiectului de execuţie). Valoarea stabilită de devizele locale cuprinde cheltuielile directe, cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz. 13. Cheltuieli directe – cheltuieli pentru salarizare ţinînd cont de contribuţiile la asigurările sociale, cheltuielile pentru funcţionarea utilajelor de construcţii, pentru cumpărarea materialelor, articolelor şi elementelor de construcţii. 14. Deviz pe obiect – deviz care, în structura sa pe obiect în ansamblu centralizează datele din devizele locale. 15. Deviz general pentru execuţia obiectivelor de investiţii (sau a etapelor) – deviz care se întocmeşte pe baza devizelor pe obiect şi a devizelor pe categorii de cheltuieli. 16. Cheltuieli de regie – cheltuieli care ţin cont de cheltuielile organizaţiilor de antrepriză legate de crearea condiţiilor generale de producţie în construcţii (condiţiilor de construcţii), de deservire, de organizare şi de conducere a construcţiei. 17. Beneficiu de deviz – suma mijloacelor necesară pentru acoperirea parţială (totală) a cheltuielilor generale ale organizaţiei de antrepriză, care nu se includ în preţul de cost al lucrărilor şi care este partea normativă (garantată) a valorii produsului de construcţii. 18. Preţ contractual fix – preţ final, constant pînă la finalizarea construcţiei.

CP L.01.01-2001 pag.30 ANEXA B NORME DE CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ, mii kWh PENTRU 1 mil. lei AL VALORII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII-MONTAJ 1. Construcţia întreprinderilor metalurgice, chimice, de prelucrare a petrolului, de celuloză-hîrtie şi de construcţie a

maşinilor 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Construcţia întreprinderilor industriei de prelucrare a lemnului, construcţia rezervoarelor metalice pentru petrol şi elevatoare Construcţia întreprinderilor industriei uşoare şi alimentare Construcţia termocentralelor electrice, întreprinderilor industriei construcţiilor şi de producere a materialelor de construcţii Construcţia obiectelor agriculturii Construcţia centralelor hidroelectrice Construcţia căilor ferate (fără poduri şi tunele) Construcţia autostrăzi (fără poduri mari şi tunele): din beton şi ciment din beton şi asfalt diverse Construcţia podurilor mari şi a altor constricţii artificiale în afara complexului construcţiei de drumuri Construcţia obiectelor hidrotehnice

11 10 8 10 7 12 7 7 9 4 22 7 7 8 6

9.

10. Construcţia obiectelor pentru transportul fluvial 11. 12. Construcţia de locuinţe şi de obiecte civile şi comunale 13. Diverse categorii de construcţii

NOTE 1. Indicii nu includ consumul de energie electrică folosit pe şantier pentru pregătirea betoanelor, mortarelor, betoanelor din asfalt, a altor semifabricate şi elemente. Costul materialelor sus-numite va fi determinat ţinîndu-se cont de energia electrică utilizată. 2. Norme nu conţin consumurile de energie electrică pentru lucrările de terasamente, executate prin metoda de hidromecanizare, lucrările de epuisment pentru perioada executării lucrărilor. CP L.01.01-2001 pag.31 ANEXA C LIMITELE DE CHELTUIELI PENTRU ÎNTREŢINEREA SERVICIILOR BENEFICIARULUI

1 Limitele de cheltuieli pentru întreţinerea direcţiilor întreprinderilor şi unităţilor în construcţie se aplică la determinarea valorii de deviz a obiectivului, în devizele generale pentru proiecte tehnice (pentru proiectele de execuţie) în următoarele mărimi: În cazul valorii de deviz a obiectivului pe capitolele 1-9 1 pînă la 50 mil. lei (supravegherea tehnică) pînă la 50 mil. lei (acolo unde funcţionea-ză serviciul beneficiarului) pînă la 50 mil. lei (acolo unde funcţionea-ză serviciul beneficiarului) peste 50 mil. lei pînă la 200 mil. lei peste 50 mil. lei pînă la 200 mil. lei peste 200 mil. Lei pînă la 400 mil. lei peste 200 mil. lei pînă la 400 mil. lei peste 400 mil. lei pînă la 2000 mil. lei peste 400 mil. lei pînă la 2000 mil. lei Amplasarea teritorială a obiectivelor de construcţii 2 1 localitate 1,3 Mai mult de 1 localitate 1,4 1 localitate Mai mult de 1 localitate 1 localitate Mai mult de 1 localitate 1 localitate Mai mult de 1 localitate 1,2 1,3 1,1 1,2 1,0 1,1 % din totalul pe capitolele 1-9 3 1,0

2 Normativele prezentate nu includ cheltuielile legate de activitatea de aprovizionare- depozitare, conservare şi depozitare a obiectivelor de construcţii nefinalizate. Cheltuielile menţionate se finanţează din alte surse, în modul stabilit.

CP L.01.01-2001 pag.32 CUPRINS 1 2 Domeniu de aplicare.....................................................................................1 Referinţe........................................................................................................1

3 4

Principii generale..........................................................................................2 Întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse.........................................................................................4 4.1 4.2 4.3 4.4 Întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări......................................4 Modul de evidenţiere a indicilor de resurse....................................6 Întocmirea devizelor locale prin metoda de resurse ........................7 Cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz în devizele locale întocmite prin metoda de resurse...................................................11

4.5 Întocmirea devizelor la montaj şi procurare a utilajelor tehnologice.....................................................................................12 5 6 Întocmirea devizelor pe obiecte..................................................................12 Întocmirea devizelor generale.....................................................................13

Formular nr.1....................................................................................................19 Formular nr.2....................................................................................................20 Formular nr.3....................................................................................................21 Formular nr.4....................................................................................................22 Formular nr.5....................................................................................................23 Formular nr.6....................................................................................................24 Formular nr.7....................................................................................................25 Formular nr.8....................................................................................................26 Formular nr.9....................................................................................................27 Anexa A. Anexa B. Anexa C. Termeni şi definiţii.........................................................................28 Norme de consum de energie electrică, mii kWh pentru 1 mil. lei al valorii lucrărilor de construcţii-montaj......................30 Limitele de cheltuieli pentru întreţinerea serviciilor beneficiarului.................................................................................31