You are on page 1of 114

!

• pôt £]

[òZÆq Ë~ i ú........................ [Â

.Z Ô™· • ................................ ³¸

Ës ƒ°Z†vZ† .............................Wá

ãæ Œƒq ................................... x È!
Y 2006 ðÑŽ .................................. wÍ Z T

ö6ì6u Q ................................... -

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

3

q Ë~ i ú
›z»g gzZ [òZ
;@

.Z Ô™· •

Ës ƒ°Z†vZ†

4

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

5

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

k³³þ ‰
þ †³þ`³Ê
þ
¸²
................................................................... Ñ*

ÌZ Å q Ë
16 .................................................. *
™C
Ù ªØ/ à q Ë

20................................................................. q ˬ

23 ............................................................ q Ë[ òZ

[òZá Zz ä™ Za q Ë
27 ............................................ ~g » ågzZ x ÈZ » i ú a
29 ............................................... yEZz yj~ i ú b

30 ...................................................Š c
Å]ñ~ i ú c

31 .............................................. „zg¨~g » f Zz ]c
Wd

6

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

37 ................................. ] Y Z Œ
Û µ Z µ Z Åe
Wq
Z q
Z e
37 ..................................... ãÒZ lpgz Z %F
~ ] YZŒ
Û f

39.............................. uZgŠ Zz kˆZ » \¬~g !
[ ZŽ ~ i ú
40 ............................................................. x ÈZ » {,

42 ...............................-0
!
6B7Z™ÄgB; Vc
ZŠ6N !
43 ............................................. ´g iÃ%ÃÃ6(Å {>

47 ................. -7B‚Æ qàÃÜŠ Rzg » f ZgzZgÎz ] c
W~ i ú
55 .................................................... 5ZŠ Z Å]zˆ›@

57 ................................... ‰â { C ÐVÎÎzgzZÑÆ y65.............................. BVÅ„zg¨Æ s s Z~ i úèª
q

69 .................................. ´g ÄcŤŠq Ë~ i ú
72 ............................ *
™ ¬Š [p~ {>m<!
gzZ ¬Š ‹â £

7 6 ................................................. ÜŠ Zzg » f Zƈ i ú

[ òZáZz ä™ »Ã q Ë
81 .............................. gñZá Zz ä™w'0Ð i úÄ£

83 ......................... Ì6Ð i ú~ VzÀgqz +'
× gzZ ‚

7

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

84 ................................... Ì6Ð i ú~ ÏŠŽñÅ ä3

85 ........................... Ì6Ð "7i ú™uzgÃ: {0
z [%

86 .......................................... Ì6Ð i ú~ ƒ !
ŠÆóz Z

87 ................... Ì6Ð i úúÆ ¿ñÎ c
w'~ VÂ!

88 ............................ Ì6Ð ä™'
Z'Vc
èyZgzŠÆ i ú
90 .................... Ì6Ð % Z e ~ ÷¡ÃVzuzŠÐ ]zˆKZ

91 ............................................ Ì6ÐzÂOŠ QOŠ S ~ i ú
94.................................... Ì6Ð äV Z {ós§Åy• W

95 ..................................... Ì6Ð 1ðt ‚ LZ ~ i ú
96 ........................................... Ì6Ð ð) yZgzŠÆ i ú

97.................................... Ì6Ð "7i ú™ÄgB; 6#

98 .......................................... Ì6Ð Ù‚ø‰ø yZgzŠÆ i ú

99 ............................................ Ì6Ð ¹xÅV-0
a
101 .................. [ZŽ » wZÎq
Z ~}g !
Æ äWÐÎz ~ i ú
104 .................................................................... Ø{

8

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

Ñ *
¸²
~g—ÅwŠ ÐZ y›¤
ZXì ` ZcÅ+ ŠgzZ y2 » xs Z ói úL

g OZ Æ Tì Ì] ‡5B‚Æ vZt Âñ 7B‚Æ î Î ¯gz Z

Xì Lg ÎÐ KwŠ » ð¸{È ~

Ñ!
zŠ Ã¯Æ kZ V˜ -7B‚ Æ qíz q Ë}g7 Ãi ú

pXì @
ƒ Ýq ÌyEZz yjà Š à ~i ú, Z V;z Ôì ꊙ

ä™ ZŠ ZB‚Æ bzg ÇÅ kZ Ãi úpÔ• F Â~i ú ` Wž k\Z

:ì HV- {“» wŽgßÏZ ä w
ò D Z { ´X • w{ w{ vßáZz
¶CY ,
»Ð T}i — zg {>{z
! [ Zø z Ÿ
 • 5 F` W Ã ÏZ

ZŠ ZB‚Æ [_
kZÃi ú}È ( ‰ÆvZ Ì~gzŠ kZ%Z

ÑXì CYƒ ~g ¤ ªm{q
Z Ì6VßZzÚ Š ÃyZž• D™

¨Ð óyˆZ LêÏZ Å]Š „~ðsƒèg
ug•ä 1*™

: ì ¹~}g !
Æ WZg ZÆ i ú+Z ä ²•
á gzZXì H

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

9

ì &VZ¤
Â& {>uS {z

! ] •Ã•ì êŠÐ Vz>g ZD
Ù

Ãk

i ?ƒ Za b§¾ bzg Å]‡5Ð kZgzZ mÐvZ ~ i ú

gzZ ÌZ Å qíz q Ë~ [ !
¬ Æ Tì ¸ qçñ »^Â

Xì Š
H{™E
»[ òZ yZ ~ [ !
}uzŠˆÆ x|z pÆ kZ

q Ë~ [ !
}ŠXì $
Ë Y Å Za ªÅ q Ë~ Vzi úÐ
™ $ Ð yZž @
ìŠ
H™f à [ òZ áZz “
 ^z»g ~ { Zg Å

òzë‰6qçñÏZ ~y
WXn Y 3g g Z Œ
Û 'qíz q Ë~ Vzi ú
X • ˆÅ `gŠ ÌsP gz Z

gzZ +Š ݬ szcÆ )(l .Z Ô™ · • 'Æ [ Â

[ Â kZ ä VM• æg › ¤
•
á Æòã]Z + -ZÜ*
·)´)“ö
}g !
ÆNC
ÙC
Ù g zZ Ôì c
ŠK
 F
g Zz ] ï ñO Å,~ha DÃ

kZ Ð y!
i ! ²X • bŠ ™ 7 ÌbÑŠ ¦ÑÐ <
 z yWŒ
Û~
~ o lZ½XgŠ ~ kg ¯ _
ó öL)xâ Ik'FÀFzŠg Q » [ Â

ÃÀF
kZ ëÃ7Æ e
Š ÃZz ÌZgzZ ]gz¢Å qçñX å Zƒ ù•
á

!Zj‰~ [ Â }X • ìg™ ù •
á ˆ Æ ãU
ÃÐ [ Â ÝZ

°e a^gÆ {g ZŠ Z Ô¸ 7ŠŽñ c
¸ ‰ bŠÆ U Z% ~â U
]Y

Ð Ã ÝZ » yZ {z´ Æ ŠÅ ]Y !Zj ä C
Ù ¤ yZ%» [ »

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

10

,Z Xì c
Š™ `gŠ Ì!Zj » äƒ 9Æ g
uC
Ù gzZ ì H Ìîœ8E
Z%

ñƒ D™ ãU
Ã6ÀF
zŠg Q ä & œÅZ ·[ » °e }g ø „

ƪ
œÅMg ‡2ì c
Š ¯ ûx ¬g z Z VZzg Ô(h
'
× ÃVÂg „ OY
Xì Š
c
Š™„~ [ Z1Z &Ã[  n

Å Vzi úÅ V⠛з_Æ [  kZžì ¬Š Ð \¬vZ

KZ ™ VJ
 bzg Å i úáZz "7i úgzZ ƒ Zg7 Ñ( » b & Z

X Ù¿6] x~¯Åxs Z ~ Ï0

i ~g7

ã挃q

k
æ

òsÑZ HZ >

11

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

wÍZ [ !

ÌZ Å q Ë
¤ gzZ

12

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

13

ÌZ Å q Ë

:c
â•
Û ~ ŽƒÂ KZ ä Tì aÆ rZ „gvZ p°x Ó
—àønû jô Þô ^Îø ô² ]çûÚö çûÎöæø™
ó óX z™ Zƒ} 9Ð ~ b
¬Ð MÆvZgzZ L L
a

:ì Š•
á g Z » T~}g !
Æ i úgz Z

—àønû Ãô ŽôíFÖû] o×øÂø Ÿ$ž 麆ø nû fôÓøÖø ^ãø Þ$ žæø™
ó Xó 6Vß Zz q Ë1ì ~g ¸ {z —" gzZ L L
b

wÎg · ànÕ^íÖ] ‚n‰ gzZ ànÏjÛÖ] Ý^Ú]ô ƒ wi *
xsz ŠzgŠ gz Z

! !6[ ôZ z w M x ÓÆ å\ WgzZ61vZ

Æ qíz q ËgzZ ì Ág Z (Ð ƒ
 ~ y»g Z iÆ +Š i ú

ä 7+Z ÔŠÆ vZ pÔì [£Ã<Ñ5ZŠ Z Å kZ „B‚

Ž7Z=g fÆ w¸kZ LZ ÊpgzZì 3g™Ç » ä™{ ZeÃxŠ M µ
žì 3g ¯ È0
»% Z e ~

àûÂøæø Üûãôßô ÛFmû œ àûÂøæø ÜûãôËô ×ûìø àûÚô æø Üûãômû ‚ômû œ àônû eø àûÚô Üûãö ß$ nø iô ŸF ø Ü$ $ö ™
c
—Üûãô×ô ñô ^Ûø•ø
MSV Í]†Â¢]c

PQVé†ÏfÖ] b

NTMV é†ÏfÖ] a

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

14

yZ ÔÐ ú Æ yZ Ô Ð Ð M Æ yZ Ô Ç V ƒ M k0
Æ yZ ~Q L L

ó Xó Ð N !
Æ yZgzZÐ N ZŠÆ

Ð i ú b§ËÃVÍßžì Cƒt ÒÃ~(Ð ƒ
 Å kZçO

kZ {zž @
} Š™ Za •Îz ~ i ú ÂA : ! x»~ kZ ¤
Z Ô} Š uzg

X $ÅÃ[ Z Nz`
Z Æ kZ gzZ N Yƒ xzøÐ ]¯ Å ]Š „x

Æ y-~nçkZ vßÐ ¹ Ð ~ ëž 7— ðÃ~ kZ

~g øX • `ƒ xÝ gzZ }È Æ kZÉ • ìg ƒ g D » VzN

:ì ; g M tŠ ™6ëw¸t »f
ñ v
]|gzZì ;gƒ »q ËÐ Vzi ú
àÚ áæ‚ÏËi ^Ú †ì•æ ÅçŽíÖ] ÜÓßm• àÚ áæ‚ÏËi ^Ú ÙæùœZZ
Øì‚i ᜠԕçmæ(änÊ †nì Ÿ Øù’Úö hù…ö æ éçF×’Ö] ÜÓßm•
d

XX^Ã÷ •^ì ÜãnÊ pF†i ¡Ê ‚rŠÛÖ]

+Š LZ ?y
s !
gzZ ǃ Ág qËÐ +Š }g v¬ Ð ƒ
 LL
ðÃ~ XÐ Vƒ áZz "7i úÐ ¹ XÐ ¹Å Ìi úÐ

q Ëà Ë~ kZ gzZ Ѓ 4ZŠ~ K ?d
kgzZ σ 7ð>
ó Xó Ð ƒ 0
: ÑZz "7i úB‚Æ

Å•
á » q ËÈ Zh¿C
Ù gzZì 2~ Ä M ÅVÎÎz òŠ MC
Ù `M

Ð qçñÏZt X ñY –¼ 6qçñkZžì ]gz¢n kZ Ôì

y›x Ó }÷ gzZ n }÷ Šp ~ T ì ^¿q
Z 0
QNM)MV èm‡çrÖ] ÜnÏÖ] àeŸ ànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú d

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

15

j œn Æ q
ZC
Ù ÐZ \¬vZ Xì yâ ‚ » ]‡n Æ VǸ
!} M Xñ
þ ¯ Ægz Z

: ìŠ •
á g Z » \¬vZ

e

—áøçû Ãö ŽôìF Üûãôiô ¡ø‘ø ±Êô Üûâö àømû „ôÖ$ ] þ áøçû ßöÚô ©ûÛöÖû] xø×øÊûœø ‚ûÎø™

ó ó• D™ ZŠ ZB‚Æ q Ë,i úKZŽ • g ZŠ yZZ {z [ c
b #L L
X • D™ ZŠ RB‚Æ yjz spª

:• ë óq Ëž
L n kZ

t žZ
 Ã~g ÎZ z äZ ÂgzZg‡z z ϤÔyEZ z yj

X Vƒ Za Ðzz ÅK Z%Æ kZgzZ spÆvZ ]‚ ˆZ

f

:• ˜ ³
ò 0Z)´

B‚Æ ~g Î Z z ~ 
b ¬ t ‚Æ vZ wŠ » y¨
Zžì t q ËL L
g
ó Xó ƒ Z9

:• Dâ •
Û ò@W]|~‚Å —àønû jô Þô ^Îø ô² ]çûÚö çûÎöæø™

~b
¬ ñq { óÔñ\
zi !
Ð spÆvZ y¨
Zžì t ]¦L L
h
ó Xó ñYƒ Z9ßB‚Æ yjz

DƒC
Ù ª6bg ZŽ z ¡
Z ] Z WZ Æ kZ pÔ ì wŠ x £» q Ë

c
ê q Ë » wŠ Z
 b§ÏZX • Dƒ ,@
Æ wŠ {z èY Ô•
gÃŽÖ] …]•ó½(PMP)R †n%Ò àe] †nŠËi f
N(MV áçßÚ©ÛÖ] e
MTT)MV éçF×’Ö] …‚Î Ün¿Ãi h QNL)MVànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú g

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

16

wŠ Xì Cƒ [ Zy
Ìe
ŠˆÅ bg ZŽ z ¡
Z Âì @
™Ðzz Å•Îz
gzZ• Y ¯gzZ ~HÆ kZ bg ZŽ z ¡
Z gzZ ì Å {•
á Š !
Z w Å
q

KZ wŠ ªÔ Ç ñYƒ wzd{ •
á Š !
 X • È0
Z
Æ ¬Æ kZ ‰
Ü z!
N Yƒ ù Ÿ Ì bg ZŽ z ¡
Z ª Y ¯Æ kZ Â Ç Æ Å e
Šˆ

! !'Ð


*™C
Ù ªØ/à q Ë

Xì °oÆ mÜZtž n kZ Ôì q N
*™C
Ù ªÃ q ËØ/


Y7 ó '
ó ”Ð t Î »ËL L:• D â•
Û f
ñ v
]| é
:c
â•
Û ä VrQ Â

?ì HtÎ »Ë

q ËwŠ pÔ Vƒ ] ZW
Z Æ qË Â6y$
žì t t Î q ËL L
ó Xó ƒ à {Ð

:c
â•
Û än
ò È0 j é

Xóóì ~ wŠÆkZ A}™C
Ù ªqË{Šc
iÐ kZ òŠ Mžì {z(tLL

:c
â•
Û ™NŠ _7i úñq y$
gzZ ñ\
J+ÃËä Ý ¬ Ë

LZgzZì 7VŒ X H {g •
á Z s§ÅB LZgzZì VŒ q ËL L
i

ó Xó H {g •
á Z s§Åñ+

s
 Ÿz Å t•
Û yxgŠÆ yZZ » ËgzZ tÎ » ˳
ò 0Z)´ é
QNM)M V ànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú i

17

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ž• ˜ ñƒ D™

B‚Ƨz spgzZ-Âz Wn ÆvZ wŠžì t y ZZ » ËL L

kˆZÆ Ú{ C " ÅvZgzZ ›z §gzZ Äz xÑgzZ ñY Ì

Z Ô Çƒ Ýq q ËŽ ˜i Ñ ‰
Ü z kZ ÔñY ^Y ^I Ç!
Ð

XÐ , ™ q nZ ÅkZ bg ZŽz
/ ÐZ 6bg ZŽ z Y ¡
Zž • ë ÐZ t Î » Ës Ü'Æ kZ
ó Xó ƒ à {Ð q ËwŠèÑq ñY HC
Ù ªØ

Ô¸ _â {C Ð t Î » ËŽZ :vZ yZçg x Z™/ô‰ é

?ì Ht Î » Ë:Š
Y7 Ð yZ

~g ¬Ð qËwŠgzZƒ k] » qË6y$

žìt tÎ »Ë:c
â•
Û LL

_Uv M Å] ÷ZpÅTì {È {z »vZ X² Ä•^ìž
L t ¿Xƒ
gzZ Ôƒ ;g Ýgâ » ÑÅvZ ~J
 Ôƒ [ƒ »J
VZðŠ » kZgzZƒ

" Ã bg ZŽ z Y ¡
 ZgzZ {Š%Ã] ÷Zpx ÓÅ kZ ä g‡z z spÆvZ
GE
34»]6kZ gzZ ƒ hZz Ð [ » ÅvZ wŠ Xƒ c
» ïG
Š™ ¡e gzZ y Y

z qËwŠ gzZƒ ‚ u u Ç!
t ‚Æ vZ {z Ð zz Å Tƒ wz4
Xì CY½Ð ã0
}i ¬ b§Tƒ Š
½ b§kZÐ yEZ

gzZ WÅ kZ g—Æ [g LZ {È ž ì t #
Ö ´ Å qËkZ
Å wŠ Äg LZ J
Z
 ž }™ {> (Z g7½Ð ~g Î Z z ~ b
¬
: „u CZ Ð {>Ôá™: ]‡5 Ð k Z gzZ á :NŠ Ð V\ M
!'y ZZ » ËìtÔñVQ

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

18

LZ n Æ ä3Š ÃVÍß {È žì t t Î » Ë.
Þ W!
Æ kZ

ã^g0
Z pÔ}™C
Ù ª f" gzZ Á‚ b§ ËÃ bg ZŽ z Y ¡
Z
ÑZz q Ëp¤
ZC
Ù „ ¿(ZX Vƒ {i @
zF
gzZ yZŽ } Š Zg Z gzZ ] ÷Zp

u @
ÅgD Ö Ž ìè » kgzZ ,
‚ » ~Š Zz íÑ pÔì @M Ã
j
ó Xó ì Lg~

n Æ kZ ÃwŠ Ž ì @
ƒ Ýq ÃVÍß „ yZ sÜ q Ë~ i ú

gzZ • Dƒ w'~ kZ ™ƒ „" Ð Vzq x ÓÔ• D™ rg Ã

 !
¯
i ú n Æ yZ ‰
Ü z kZ X • ï Š ßFÐZ 6Vzq x ÓvŠ

:ì c
â•
Û ä 1Ñž 6Xì Cƒ uQÅç M gzZ s
 Zg z yj
k

9é¡’Ö] ±Ê ±ßn é†ù Î k×Ãô qö0

ó Xó ì ~ i úuQÅV\ M ~÷L L

~ yÒ Æ s ™zR Æ VzÈ Ô™ gzZ ( LZ ä \¬ vZ

yZžì ~Š ]g t
t 7QgzZì H™f Ì» l^Õ^ì gzZ ànÕ^ì

Xì g »x`
ZgzZ ]nnÆ

l

Ñ gzZ y‚ M n Æ kZ i ú Âì @
ƒ Ýq q ËÃ y¨
Z Z

éô çF×’$ Ö]æø †ôfû ’$ Ö^eô ]çûßönû Ãô jø‰û]æø™:ì c
â•
Û ä \¬ vZ Ôì CYƒ

á•…Ÿ] (†ÓËÖ] …]• ½(OMP ” |æ†Ö] h^jÒ j
ONUMV èvnv’Ö] è׊׊Ö] ( ST)S V±Ï`nf×Ö p†F fÓÖ] à߉ k
OQ V h]ˆu¢] é…ç‰ l

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

19

( 45:>ÂZ ) —àønû Ãô ŽôíFÖû] o×øÂø $Ÿ]ô 麆ø nû fôÓøÖø ^ãø Þ$ žæø

I
Xóó6èEG4›^{1ì ~g ¸ {z GÔz™ÝqŠæ )g fÆ > [zñgzZ L L

4›^I{ú Åi úª
Xì ú1 n Æ}uzŠ {z´Æ èEG

m

Ð Â~(Ž ì x *
» ªui *
gzZ y•Z x+Z q
Z q Ë

kZ ~: â iÆ ` M 6gîm{ Xì Sg CY ¢¹gz Zì Cƒ Ýq
Äʆm ®n• Ùæœ0 :ì ò Z¤
Š •
á g Z » 1*™Ñ Xì [ å Z (ŠŽ z »
n

9^Ã÷ •^ì ^ãnÊ p†F i Ÿ oju ÅçŽíÖ] èÚ¢] å„â àÚ

kZ Nž J
 VŒ ǃ Ág q ˬ Ð ƒ
 Ð#
Ö Z kZ L L
ó Xó Ç ñ M: ÃðÃÑZz q Ë~

žì w¸» q
ZÐ ~ s s Z

Å
H ÂÔì CY ~Št@ Ãu ðÒ) Z oŽ ì Å ~0
!
Z w V Åi úL L
q
ÔÏcB; Ô ã» S0
Z Ô~6à ßÐZŽ ~ }g !
Æ ¿kZ ì wì

b§kZ :X}Št@ ~&

ßyY " ðƒ ~%É Šß M yp]gß$
gF
Æ kZvZ Âì e [½»vZÐ kZgzZÇk0
ÆvZ ðä
Z i úÅ
%z {•gzZ {À 0
z q {z ì q \¬vZ G ?Ç }™ HB‚
gzZ q¿*
™Š Zi M ÃxÝ ñƒ}% b§TXì @
™wJ„ ,q
o

ó Xó $
Ë ƒ 7qz {•Ìi úà{Ð bzg b§ÏZ 7%

QPOVgnƆjÖ] xnv‘ n

MNQ)MV †n%Ò àe] †nŠËi m
QNR)MV ànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú o

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

20

q ˬ

ò 0Z)´ xsÑZ •Xì Z
Š
 Zz q Ë~i úžì t w¸ SZg

:• D â •
Û

麆ø nû fôÓøÖø ^ãø Þ$ žæø éô çF×’$ Ö]æø †ôfû ’$ Ö^eô ]çûßönû Ãô jø‰û]æø ™:w¸t » \¬vZ L L
4›^I{)—àønû Ãô ŽôíFÖû] o×øÂø Ÿ
$ ]ô
<ÑgzZ ì @
™ª
ÑŠ 6#
Ö è Å èEG

)Z
 Ô ì Cƒ „ 6[‚gZ Æ x Zw c
uF
Æ óZ
 ZzL#
Ö è~
4›^I{
ó Xó ì Z
 Zz q Ëž Zƒ "
U
ˆ M #
Ö è Å èEG

:ì @
™ª
ÑŠ Ìw¸t » \¬vZ6[ŽzÆ q Ë

þ áøçûÃö •ô^ìø Üûãôiô ¡ø‘ø ±Êô Üûâö àømû „ôÖ$ ] þ áøçûßöÚô ç+ ÛöÖû] xø×øÊûœø ‚ûÎø™

þ áøçû×öÃô ÊF éô çÒFˆ$ ×Öô Üûaö àømû „ôÖ$ ]æø þ áøçû•ö†ôÃû Úö çôÇû×$ Ö] àôÂø Üûaö àømû „ôÖ$ ]æø
^Úø æû]* Üû`qô]æø‡û ]* o³?F ×þ Âø Ÿ$ž þ áøçû¿öËô uF Üû`ôqôæû†ö ËöÖô Üûaö àømû „ôÖ$ ]æø

ÔøÖô ƒø ðø ]…ø æø oÇFjøeû ] àôÛøÊø þ àønû Úô çû ×öÚø †ö nû Æø Üû`ö Þ$ ¬ôÊø Üû`ö ßöÛFmû ]* kûÓø×øÚø
þ áøçûÂö]…ø Üûaô‚ô`û Âøæø Üû`ôjô ßFÚF Ÿôø Üûaö àømû „ôÖ$ ]æø þ áøæû‚öÃF Öû] Üöaö Ôøòô ³F þÖæû ^öÊø
þ áøçû$ö…ô]çøÖû] Üöâö Ôøòô ³F þÖæû œö þ áøçû¿öÊô ^vømö Üû`ôiô çFבø oF×Âø Üûaö àømû „ôÖ$ ]æø
p

—áøæû ‚ö×ô ìF ^ãø nû Êô Üûâö Œøæû •ø †û Ëô Öû] áøçû $ö†ômø àømû „ôÖ$ ]

g (Z ~ b
¬ ( qË ) ~ i ú KZ Ž • [c
] •áZz yZZ {zL L
Ž Ô• á Zz ä™ ZŠ Z > 2iŽ Ô• f
 hñìÐ ]c
½Ž • D™

Å !gzZ Æ V- ç KZ S• á Zz ä™ «™ Å VƒTÑ KZ
MM ^i M V áçßÚ©ÛÖ] é…ç‰ p

21

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

G

ß
Ô•e gzZ¼ ZÎÆ kZ Ž • 7Ð ~ V ðG34$5t G ÔÆ V-&
«™ Å}°z gzZ VÕâZ KZ ŽX • á Zz äY ™izˆÐ u „z
 vß „z Ô• D™ 㘠ŠVzi ú KZ Ž Ô• áZz ä™
¼
ó Xó Ð •gå ~ kZgzZÐ Vƒ _g ZzÆ kzŠÁZ

kzŠÁZ ¼
 vß ¸ž ì ~Š ¸ä \¬z : 4vZ ~ ]c
M yZ

 vß }uzŠ {z ´Æ yZž ì t F» TÐ Vƒ _g Zz Æ
¼

 Zz q Ë~i úž Š
Z
ƒ x¥t Z
 XÐ Vƒ7_g ZzÆ kzŠÁZ
ì ï•
á Ã~g Î Z z ~ 
b¬ gzZ ÜE
Ô qíÔ yEZ Ôyj ; q ËgzZ ì

J¦ÔÇ}™7{>Ð yjÔÇ}g â f^b§Å} à ~i úŽ Â

q ËŽ gzZ Ôǃ 7ÑZz ä™ q Ë~ Š@z qÃg LZ {z Ô Çƒ: Z9

X ǃ y⠕
Û *
gzZg Õ{z ÔÇ} ™7

Ž ÿkZž ©ì ÅÒ Ã q Ë¿g @
Ìä 1ÑÆvZ é

kZ }žì c
Zg e Ð ] !
kZ Ôì @
VQ s§Å y• M { ó KZ ~ i ú
Ôì Z
 Zz q Ëžì @
ƒ"
U
t ÌÐ kZ X ñY à : n
à Qç M Å

q ËgzZ °oÆ q Ë*
ƒOŠ ZOŠ ZÐZgzZ *
VQ s§Åy• M Ãç M gz Z
Xì s ÜÆ ª
 q Åá Zz ä™

» 1Ñ 0Æ #
Ö è Å ä™uF
ÃkZgzZ ¤Å q Ë é

:ì Ìyâ •
Ût

22

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

àãñç•æ àøŠøuøœ àÚ(oFÖ^Ãi ²] à㕆jÊ] l]çב ‹Ûì0
²] o× äÖ á^Ò àãÂçŽìæ àãÂçÒ… Ü$ iœæ àãjÎçÖ àâ¡ù‘æ
áž(‚ã ²] o× äÖ ‹n×Ê ØûÃËm ÜÖ àÚæ(äÖ †ËÇm ᜠ‚ãÂ
q
9äe„ù ð^• ážæ äÖ†ËÆ ð^•
}™çzÐ b§hZ n Æ yZŽ • Å n•
Û ävZ ,i ú õ 
0 LL

Çt »vZ Â}™ Zg7 Ã q Ëz qÃgÆ y ZgzZ }™ ZŠ Z6‰
Ü z 7ZgzZ
Ç ðà »vZ c kZ ÔÇ}™7(ZŽ gzZ Ç}Š™s çÐZ {zžì

ó Xó }Š [Z±ÐZ Âì e¤
ZgzZ} Š™s çÐZ Âì e¤
Z Ôì 7

žì Ìg
ut Å 1\ M ~ŸkZ é

^Ûãn× ØfÏm ànjÃÒ… oב Ü$ ðç•çÖ] àŠuªÊ ª•çi àÚ0

þ äfÞƒ àÚ Ý‚Ïi^Ú äÖ†ËÆ äŠËÞ ^ÛãnÊ '‚ùvmŸÿ äãqææ äf×Ïe
r
9èßrÖ] äÖ kfqæ
~g7 Ð {n gzZ wŠ i ú«g zŠ gzZ}™çz Ð j§iZ ¿Ž L L
\ M LZ ~ VâzŠ y Zžì ~ e
Zzg q
Z) Xñ 7™ƒzá b§
kZ gzZ( • D Yƒ s ç {k
—‚ x ÓÆ kZ Â}™:WÌÐ
ó Xó ì CYƒ Z
 Zz ¼
 nÆ

PMLÜÎ… V±Þ^fÖ£Ö •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ q
MQMV ±ñ^ŠßÖ] à߉ (MQU V°…^ífÖ] xnv‘ r

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

23

q ˃òR

: • Æ b§zŠ q ˃òZ

X • D àe
¾7QgzZ D™ Za q ËŽ [ òZ {z :wÍ Z

gZŒ
Û 'Ã q ËgzZ • á Zz ä™ »c
gz$Ã q ËŽ [ òZ {z :xzŠ

b§VâzŠ ~ [ Â kZ ä ëgzZ Xì ~gz¢!Zi Z » yZ n Æ p
g

Xì H™f {e{eÃ[ òZÆ

ž ì H yÒ b§ kZ Ã q Ëè[ òZ 4Z ä Š
ò 0Z xsÑZ •

:• ,q zŠ à Zz 䙊æ ~ q Ë

ØÆ^ŽÖ] ÌÕ ) ±–jÏÛÖ] éçÎ
š…^³³þ ³þ ³þ ³þ Ãþ Ö] Ù]æ‡

c

gzZKÐZ Ô} ™gz Z¾ ¼ Ž ~ i ú{Èžìt V±–jÏÛÖ] éçÎ

vZ {zž}™kCtgzZ }™ÒÃÅ ä™'D

~ ] Y ZŒ
Û gzZ ¬Š z ™f

@
ƒ ~ i úZ
 ~i úž n kZ Ôì ;gNŠ ÐZ gzZ ì ;g™ ÙÍuÐ
ÅvZ ? L Lž ì ~ pÑ g
u gzZ ì @
™ ÙÍuÐ „g LZ Âì

»{z ÂM
NŠ 7ÐZ ?¤
Z ÔƒìgNŠ ÐZ c
Íz™ b§kZ ]Š „

{È Xì Š
H¨Ð óyˆZ ÃL ªkZ gÃè ~ g
u ó Xó ì ; gNŠ

yZZ ‹ ¸Å kZQgzZ ì @
0
]¯ Åi ú Âì k7i ú b§kZ Z

Xì @
Y| (s§Åi ú ƒ ¿ » kZÐ g ±ZÆ

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

24

V ÜÒ^nÞ• àÚ ±$ Öøž gf( uö0 :¸ D â •
Û 1*™ Ñ n ÏZ gzZ
s

9éçF×’Ö] ±Ê ±ßn é†Î k×Ãqöæ gn_Ö]æ ð^ŠßÖ]

~÷gzZ ÒpgzZ 'gú:I~Š ¯ [8,q zŠ Å *Š n }÷L L

ó Xó ì ~ i úuQÅç M

:c
â•
Û ä 1\ M ~ g
u ~uzŠ q
Z
t

9Ù¡e ^m éçF×’Ö^e ^ßu…œ0

ó Xó ƒ às
 Zg=g fÆ i ú… ! wš } Z ZZ

gzZ ] ÷Zp à Zz ä™ …¸ Ð i ú {È ž ì tVš…^ÃÖ] Ù]æ‡

ŠŽñ•z Á~ Vâ ¨
Z x Óž Ž } ™ÒÃÅ ä™ «Š Ãg °Z ªÑ

wŠ » T Ô• Dƒ {Š c
i ]2gzZ ]ág0
Z Æ ¿TX • Tg

{Š c
i A ~ „Å ä™gzŠ à ] ;z(gzZ é Zp Å w”Æ ]!
8

X • D Y ñ0
~ wŠÆ kZÐ ƒ
 ÚÏZ ÌÐÎz Ôì Lg w'

CY Å7n«Å q ˃òZ ~ sf ñƒ D ¯ Š ã
ÄÏZ
o¢ÐZ gzZ D™ Za q ËŽ ì 
@YH yÒ Ã [ òZ yZ ªÔì

Ž [òZ Æ n~uzŠ yZ ~ [!
{ÒWgzZ Ô• ¹ tgzZ • D ¯

X Ç ñY H™f ÃÔ• Dƒ "
U
^z»g ~ { Zg Å q Ë
ORTL V ±ñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ s
PMSM V •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ t

25

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

xzŠ [ !

Za à q Ë
[òZáZE™

26

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

{™E
»[òZ,Z
D™ Za à q ËŽ
• D™¢ ÐZgzZ

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

27

~g » ågzZ x ÈZ » i ú a

» yZ f Z ‹ Ü{Èžì t x ÈZ g7½ » kZ gzZ ~g » åÅ i ú é

:ìt Ž ñ 
7 ¬™ qzæˆ Æ yZ f ZgzZ} Š [ ZŽ

]‚÷Û$ vøÚö lô•(èô Ûøñô ^ÏøÖû] éô çF×’$ Ö]æø èô Ú$ «j$ Ö] éô çøÂû‚$ Ö] åô „ôâF h$ …ø Ü$ ãö×# Ö]ø0
a
9äü i$ ‚ûÂøæø °û„ôÖ$ ] ]•÷ çûÛövûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø äü %ûÃøeû ]æø èø×ønû –ôËøÖû]æø èø×ønû ‰ôçøÖû]
1·Ô„g Æ i ú à Zz •g ¹!
å gzZ ]úŠ ï» kZ !vZ } Z L L

Ð yZ ä Â » T à ~ ŠúÄ £ 7Q gzZ }Š ¤gzZaz Ã
ó Xó ì H{°z

n Æ ¬™ yxgŠÆ Ö#‡Zz yZ f Z {Èžì Ìt x ÈZ » i úé

¬Š y%ˆ Æ çz gzZ } ™çz b§hZ ™| 7vZ p Xá ï ‰
Ü z

: ìt Ž Ôñ7

á$ ]ø ‚öãø•û]øæø äü Öø Ôømû †ô•ø
±ûßô ×ûÃøqû]æø àønû eô]ç$ j$ Ö] àûÚô

ø åü ‚øuûæø ²
$ áûœ ‚öãø •û]* 0
Ÿ
ö ] $Ÿžô äø ³F Öþ ]ô Ÿ
±ûßô ×ûÃøqû] Ü$ ãö×ùÖ](äü Ööçû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö
9àømû †ôã( _øjøÛöÖû] àøÚô

gzZ 7h'
ŠqðÃ{z´Æ q
ÑÑ {uz vZž Vƒ êŠ „ZÍ~L L

/Â=!vZ} Z Ô• wÎggzZ}È Æ kZ 1·ž Vƒ êŠ „ZÍ~
b
ó Xó ¯ ÑZz•g s ™u 0
gzZ ÑZz ä™

Tž @
Çg wì m{» uZz~ i úžì Ìt x ÈZ » i úé
PT V°„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ b

RMPV°…^ífÖ] xnv‘ a

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

28

ÑX ñYƒ s ™ z u 0
Ç!
{z Ôì ã™]zˆ Å u 0
yMŒ
Û Ðì
c

9ᕆÏ×Ö ÜÓâø]çÊœ ]æ†ã( ›ø0 :ì y â •
Û » 1*™

ó Xó z™ H{ À 0
aÆ( ]zˆÅ ) *™yWŒ
Û ÃVrñLZ L L

X} À {•gzZiZ s Ë s ™ y¨
Zžì Ìt x ÈZ » i ú é

:ì Š •
á g Z » \¬vZèY ÔñYK™

d

— ‚õrôŠûÚø Ø( Òö ‚øßûÂô ÜûÓöjøßømû ‡ô ]æû„öìö Ýø•ø • oûßô fø mF ™

ó Xó z™g (Z “
 i‰
Ü zÆ i úC
Ù ! œÆ xŠ M } Z L L

n kZ Ôì •{Š c
iÐ ƒ
 »“
 i =°Z „g vZ — "

+4Ž Ô} ™@d
i Z À YZ n Æ ä M ~ Kž ’ e à ~i ú
Xƒ kˆZ » s
 Zg ¯Å b§q
Z ÃáZz Ü ž @
Ôƒ Î Ð VƒÒp

X’ e 
*™Ì6Ð ä M ~K™X} ÀÆ ä™x »gzZ äÎ

KÔ ~¢qÐ ¬ n Æ i úÔÏ À 0
Å(ÔÙ7 , b§ÏZ é

i úÔ[AZÐ ä{Q ~ : WÃVèQÔ žZzgÐ g ‡zz yjs§Å
•%Æ ÏŠ ¤gz Z, Ã ËyxgŠÆ V$gzZ \
gŠ ÅV$Ôg OZ »

 yxgŠ Æ V$ž n kZXì ï•
Z
á ~ x ÈZ Æi ú Ì~È

à { yZ vâ Â Dƒ } 97™ ï]Z| ~i úÔ• Dƒ A Ã
X • D™ ~i Z0
Z ñ™ß~ V»

e

RNMV•æ]• ±eœ à߉ xnv‘e OMV Í]†Â¢ ] d MNMOV èvnv’Ö] è׊׊Ö]c

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

29

yEZ z yj~ i ú b

X ¶C M ^ß6(KZ ~AÙCž¸_7iúÐ yEZ ãZ1Ñ

f

Æ yEZz yj äå\ M Ãá Zz "7i úB‚ Æ ~i !
¢é

:c
â•
Û gzZ c
Š ¬» "7i úB‚

9ÔÖƒ ØÃËm oju ÜÒ‚uœ éçב Üùjô iø Ÿ0

g

ó Xó $
Ë ƒ 7~g7 i úÅ ËÐ ~ ?%Æ yEZ z yjkZ L L

:c
â•
Û ä 1Ñžì e
ZzgÐ {ñŠ y1Z ]| é

Ù牅^m V]çÖ^Î 9äiçFב àÚ Ñ†Šm °„Ö] èΆ‰ Œ^ßÖ] œç‰œ0
h
9^â•çr‰ Ÿæ ^ãÂçÒ… Üjm Ÿ0VÙ^Î äi¡‘ цŠm ÌnÒ =²]
:Y7 ä/
ñ ôXì @
™ ~ga ~ i úKZ Ž ì {z ga Z'Ð ƒ
 LL
i úž b§kZ:c
â•
Û ?ì Cƒù ~ga ~ i ú! 1wÎgÆ vZ } Z

ó Xó }™: Zg7 Š@z qÃg~

:c
â•
Û ä 1Ñžì e
ZzgÐ ~
ñ ÄZvZ†1Z ]| é
Äñ^rÖ] Ø%Ú å•çr‰ ±Ê †Ïßmæ äÂçÒ… Üjm Ÿ °„Ö] Ø%Ú0
i

9^òn• äß á^nßÇmŸ(àni†ÛjÖ]æ é†ÛjÖ] ØÒªm

kZ wVÅ kZ Ôì @
g â õa ~Vz>gzZ @
™7Zg7 qÃg ~i úŽ L L

 ZgÐ uÈÐZt ( ìC
s
Ù ª) X ñ3„gLzŠ q
ZŽ ì ÅÆÈ
SRPV •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ g
TNT V °…^ífÖ] xnv‘ f
UTR V ±Þ^fÖ¢] înŽ×Ö ÄÚ^rÖ] xnv‘( OML)Q VØfßu àe ‚Ûuœ ‚ßŠÚ h
QNU ÜÎ… Vgna†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv‘ i

30

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ó Xó Ï,Š 7

q Ë~ i úÅkZgzZ }™: ZŠ Z i úÐ yEZ y¨
Zžì e
*t

õa b§Å}ÃgzZ ì îŠ Zh Q à qË~i!
¢ž n kZ ÔñYƒ Za

Xì îŠ SÃ[ZN~i!

Š c
Å]ñ~ i ú c

: ì yâ •
Û » 1vZ wÎg é

±Ê lçÛÖ] †Òƒ ]ƒž Øq†Ö] á¬Ê Ôiçב ±Ê lçÛÖ] †Òƒ] 0
à¿m Ÿ Øq… éçFב Ø( ‘æ(äi¡‘ àŠvm ᜠ°†vÖ äi¡‘
j

9^â†nÆ o×’m äÞœ

Š c
Ã]ñ~ i úKZ Z
 òŠ Wž n kZ Ôz™Š c
Ã]ñ~ i úKZL L
yQt & ð7i úÏÅ òŠ M kZ gzZÔ Çñ7b§hZ i ú Â Ç}™

ó Xó Çn| 7Ìi úgzZ ðÃˆÆ kZž7

ñ[-Z1Z ]|ä \ M Ž ì ̤zt Å 1Ñ Åx|ÏZ é
k
9Å•ù çÚö é¡‘ Ø( ’øÊ Ôi¡‘ ±Ê køÛÎö ]ƒžæ0 ž ¶ðâ •
ÛÃ
Xóóð7i úÅáZEƒ Ág ( Ð *Š ) ƒ} 9~ i ú ?Z
 LL

~uzŠ ðÈ Æ kZžì &t Ž ð7i ú b§Å ~i úkZ ª

X Çn| 77Li ú

MPNMV èvnv’Ö] è׊׊Ö] j
SQQV ÄÚ^rÖ] xnv‘(PMN)QV ‚Ûuœ ‚ßŠÚ k

31

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

Ë: ËÅ kZ gzZ ì ) {'
× » ]ñyŠ q
Z : q
Z Ã ~i úC
Ù Z

ZŠ ZB‚Æ qíz q Ëi úC
Ù KZž ’ eÐZ Âì *
ƒ i ú~y
M Ãi ú
! ! ñY0 i ú~y
M i ú¸ ÅkZì eÔ¸ HÐZž n kZ Ô} ™

öu iB‚Æ yZgzZ„zg¨~g »f Rz ]c
Md

:ì Š •
á g Z » \¬vZ Xì Zƒ wi *
n Æ„zg¨*™y M Œ
Û

†ø Ò$ „$ ³jþø nø Öô æø ä´iô ^³møþ ! •æû†ö ³e$þ ‚$ nø ³þÖ( Õº…ø ^fø Úö Ôønû Öøž äö ³³þ ßþF ³þÖûˆø Þûœø gºjF³Òôþ ™
l
—hô^fø ³þÖû¢ø] ]çû³³þ Öþö æûœö

]c
M Å kZ vßž @
ì Å wi *
[Â ug Iq
Z 6\ M ä ë L L

ó Xó ,™ÝqÃá Zz =gzZ ,™g¨~

ƒ D» y M Œ
Û ãç k0
Æ kZ Z
 ì Y™‰
Ü z ÏZ y¨
Z 'D

t

WOÐ yZ ÔÇ} ™g¨{z ÌZ
 ~ ] c
M à Zz äY S7~ i úgz Z

:c
â•
Û ä \¬vZ X ÏVƒk
5
WZgzZg 
! — Z Ì@ M gzZ ǃ

^ãø ³nûþ ×øÂø ]æû †% ³³þ þíômø ÜûÖø Üûãôe( …ø lô^mø «³³þ þeô ]æû†ö³³þ þÒ( ƒö ]ƒøž àømû „ôÖ$ ]æø ™
m
— ^Þ÷^nø ³þÛûÂöæ$ ^Û& ‘ö
c
ŒÐ ]c
M Å „gÆ yZ 7Q Z
 ž • vß {z ( ( ) gzZ L L
ó Xó D¤
7™ƒ}¾gzZñ0
Z6kZ {z ÂñY

ò`

k
0Z Ôì CƒC
Ù ªÌÌZ ÅIyWŒ
Û ‚zÀF
Ð ] c
M yZ

:• D â •
Û

SO V á^ΆËÖ] é…ç‰ m

NUV ”
? é…ç‰ l

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

32

X } Y 7‚Å kZ pÔì k7y M Œ
Û Ž ì À6¿kZ =L L
n

ó Xó ǃ iz0
Z ¯ùÐ ] Y ZŒ
Û ÅkZ {z

kZgzZ ñY c
ZC
Ù Šg !
g !
Éžì QŠæ ~(Ð kZ~ ] c
Mè'D

Zzg q
e
Z Ô¸ D™ (Z Ì 1*™Ñ X ñY Hg¨g !
g !
~ pÆ
žì ~

g !
g !
Ãe
M q
Z gzZ ñƒ } 9 ~ i ú ] Zg q
Z 1*™ Ñ L L

áûž™ :¶t `™èe
 M Ôˆƒ ðž J
VŒÔìg D ZC
Ù Š Ôìg D ZC
ÙŠ
ˆö mû ˆôÃø Öû] køÞûœø ÔøÞ$ ¬Êø Üûãö Öø†û Ëô Çûiø áûžæø Õø•ö ^fø Âô Üûãö Þ$ ¬Êø Üûãö eû „( Ãø iö
ZgzZ • }È }¾ {z —" Â}Š [Z± 7Z ¤
¤
Z L L —Üönû ÓôvøÖû]
o

ó Xó ì ÑZz Õz ]³ ÂG Â}Š™s ç7Q Â

|
7 Ž y¨
Zžì QŠæ ¹ ÌÐ%Z kZ ~ y M ÅZ ° 'D
ï

žì ~z%Ðf
ñ v
ž 6Ô} ™Ì¿CZ „ ._ Æ kZ Ôƒ ;g

™IIÃ]c
M {z ÔS7i ú ]Zg q
Z B‚Æ 1Ñ ä ~L L

D™ ÄÂ Cƒ Ä~ T Dg ¦
Ð e
 M +Z ËZ
 X¸ _7
Ð fËèe
M Z
 Ô¸ D™w ZÎ ÂDg¦
Ð w ZÎe
M Z
 Ô¸
p

ó Xó ¸ _â {C ÂDg ¦

] Zg q
ZB‚Æ 1vZ wÎg ä~L ž
L ì~e
Zzg q
Z é

6[ Z±èe
 M ÔD™wZÎ ÂDg ¦
Ð Øgèe
M Z
 \ M ÔS7i ú
MNN)NV†n%Ò àe] †nŠËi o

ML)MV p†f› †nŠËi äÚ‚ÏÚ V†Ò^• •çÛvÚ n
SSNVÜ×ŠÚ xnv‘ p

33

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

vZ Â @
ƒ™f » Ä~ T D M 6e
 M +Z ËZ
 gzZ _â { C Â í
Xì ðƒŠg Zz ~ŸÆ éZ x ªg
ut qX D™yÒ Å 0
Å

} 9 n Æ i ú ] Zg q
Z y
ñ ˆ0 {Š y ]| wÎg ! ô é

ÏZg !
g !
Ôñ (7Ð M Ð —‚ºuø]ø ö²]çø âö ØûÎö™ ~ ] Y Z Œ
Û gzZ ñƒ
Xìg D ZC
Ù ŠÃ

r

ypgæ
ò 0G ä ~ž • ë ð®Z D0 G]| é

: ‹ D ZC
Ù Šg !
g !
Ã]c
M yZ ñƒ D™#
Ö â Z~

Øö‰ô¡ø³þŠ$ Ö]æø Üûãô³Îôþ ^ßøÂûœø ±?Êô Ùö¡³ø ³þ þÆû¢ø] ƒô žô þ áøçûÛö×øÃû mø Íøçû Šø³Êþ ø ™
s
— áøæû†ö røŠûmö …ô^ß$ Ö] ±Êô Ü$ $ö Üônû ÛôvøÖû] ±Êô þ áøçû fö vøŠûmö
~ V⊤
Å y Z ,îi gzZ tîZ
 Ð B yY { z d
k:L L

ó Xó Ð N Yê Ñ~ v MQgzZÐ N Y h~ ã0

ÔÏVƒ

] Zg q
Zæ
ò 0 G]| ä ~ž • ë Ì
ò ‡]|gzZ é

:c
ZC
Ù Šû%Z
ZiÐ äÃe
 M kZ ä VrQ Ô ¬Š _7i ú

^Úøù ‹õËûÞø Ø% Òö oÊ# çøiö Ü$ $ö ²
ô ] oÖø]ô äô nû Êô áøçûÃö qø†û iö ^Ú÷ çûmø ]çûÏöi$ ]æø ™
— áøçûÛö×ø¿ûmö Ÿø Üûaöæø kûfø ŠøÒø
ÃyYC
Ù QgzZÐ ƒ Y ñN
ß s§ÅvZ ?~ Tzg e Ð yŠ kZ L L

ONS)MV éçF ×’Ö] …‚Î Ün¿Ãi q
QU)UV °…^fÖ] xjÊ(QLMOV °…^ífÖ] xnv‘ r
SN(SLV†Ê^ÇÖ] s

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

34
t

ó Xó Ð N YK 7Õ{zgzZ ÇA !$
Zg7 »GÆ kZ

]|] Zg q
Z ä ëž • ë vZ†1Z vg )
q
ZÆ ®´ é

HgzZ ñƒ} 9n Æ i úÃ] Zg {z X ~g Z ¦
J
k0
Æ~
ò yŒ
u
—^âøçû’övûiö Ÿø ô²] èøÛøÃû Þô ]æû‚% Ãö iø áû]ôæø™ :ìg D ZC
Ù Š Ãe
Mq
Z kZ
]|ä ~ ð ó Xó Ð j™7g Ñ ÂÏä™g ÑÃVzÅvZ ?¤
Z L L

:c
â•
Û Âñ (7Ð M Ð e
 M kZ \ M ] Zgž Y7 Ð ~
ò yŒ

t{z: gzZ A7, ~÷ÔVƒ 8 Š yâ‚ » ]‡~ kZ ~L L

» VzXÅvZ gzZ ì CYƒ wi *
ÚðÃ: ðÃÅ kZ 6í1ì
ó Xó • {Š c
i }Ð Vz~C
Ù ªy Z {z 7D=

Î gzZ Dƒ } 9 n Æ z] Zg ~
ò ¦Q [!
g 0 yzg ;é
^ßøjønû ×ømF ]çû Öö^ÏøÊø™:Tg D zg gzZ Tg D ZC
Ù ŠJ
 ðà e
 M kZ ] ‡z Z

—àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] àøÚô áøçûÓöÞøæø ^ßøe( …ø kômF ^F³þeô hø„( ÓøÞö Ÿøæø •% †ø Þö

v

†Å ]c
d
M Å „g LZgzZN Y bŠ N
ß ë l» :Ð }:L L

ó Xó Fg Z0
ZZgzZ ,™:

Š c
à Vƒ ¬Š q–z ZÅ > [È »g Z gzZ ¡ Æ y M Œ
Û b§ ÏZ

Ôñ7~ i úÃ
 yZ ~i úž Z
 ì Q Šæ ~ 'D
ÌÐ ä™

X}™„zg¨~ yZgzZŒ

gzZ ¸z 'D
~ yZ gzZ g Zƒ»g » f Z z ] c
M ªÔwqZ x Ótµ š ï
NSVÝ^ÃÞ¢] v

OPVÜna]†ežu

NTMVé†ÏfÖ]t

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

35

vZ X • Ð ~ [ òZ ë Zgz Z} (áZz 䙆ŸZ ~ q ËW@
i

:ì Š•
á g Z » \¬

w

—^Â÷çûŽöìö Üûâö‚ömû ˆômø æø áøçûÓöfû mø áô^Îøƒû¡* ûÖô áøæû†% íômø æø™

ó Xó ì @
Yƒ {Šc
i qË»yZgzZ•D¤
.
Þ ÆV-h^ñƒ DzggzZLL

'
Æ 1*™ Ñ ~ T• D™k
D

’§Zz (Z q
Z ~ sf ï

:ÌyÒ » [Ž zÆ ] c
s Z °¸gz Zì Ì™f » q Ëgz Z

ñ ¬ ]|B‚Æ@0 D~ž ì e
È
Zzg Ð ò« ]| L L

Å 1vZ wÎg Ð ëž Å lg Z ¦
Ð yZ ä @0Z ÂÔ Š
k0
Æ

[ M {z Ôì H {@x ä \
ñ M » T Ô< yÒ q Ð {Š c
iÐ ƒ

:Nƒ c
Íñƒ D zggzZ Iƒ {h
Š

„g LZ ~ ÔzŠ hg= !È
ñ ¬ } Z :c
â•
Û gzZ`Q 1\ M ] Zg q
Z

Xì m³"
Œ
Û z]
å äÅ \ M = !vZz :¹ä ~ ÂÔVß™]Š „Å

kZgzZ Å qzÑi úQgzZ ÅÝq ]g ÓÔñƒ} 9 1\ MçO

F
}ižJ
VŒ Ôìg D zg'
Z'ÌQ Ôˆ… yŠ
¤ž ñzg Ú Z ~

:á1 ™NŠ @
zg à \
å M Ôñ M ¶Š¸Å i úÃ\
å Mw
ñ š ]|gzZ ˆƒ

ÔŒZ Æ \ M ä vZèÑqÔ• D zg \ M ! 1wÎg Æ vZ } Z

:c
â•
Û ä 1\ M  • bŠ™s ç { k
}g ‚
MLU V Ønñ]†‰œ ±ße w

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

36

Ømæ(l^m• è×n×Ö] ±$ × kÖˆÞ ‚ÏÖó]…÷ çÓ• ]‚÷f áçÒœ ¡Êœ0
lô]çøÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø ±Êô á$ ž™ V^ãnÊ †³³þ Óþ Ëjm ÜÖæ ^³³þ ³þ âþ œ†Î àÛÖ
9—èm¤] ‰‰‰š
ô …û ¢ø]æø

wi *
]c
M ¼ 6í ] Zg ` M ?V´ : {È gZ ¦

] ( »vZ )~ H L L
ì•
 h n Æ kZ Ô}™:g¨~ yZ gzZ ñ77QŽ Ô• ðƒ
x
—è³mþ ¤] ‰‰‰ lô]çøÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø ±Êô á$ ž™ ( :•t ] c
M {zgzZ)

½} M ˆ Æ Bà ïgΞ ì Ìt ° M ëB‚ Æ ] c

:ì Š •
á g Z » 1vZ wÎgXì [ Z N Z (» kZÔñY

èÓñ¡ÛÖ] ànÚªi äßnÚªi ÐÊ]æ àÚ äÞ¬Ê ]çßÚ( ªÊ Ý^Ú¦] àÚù œ ]ƒž0
y

9äfÞƒ àÚ Ý‚ùÏi^Ú äÖ†ËÆ

} M Å V¤•
Û } M Å ¿TÔ¼} M Ì? ¾ } M x â Z Z
 LL

ó Xó Ð N YbŠ™s ç { k
—‚x ÓÆ kZ Ô ˆƒ }WëÐ

Ì bŠ [ ZŽ » åü ‚øÛôuø àûÛøÖô ö²] ÄøÛô‰ø B‚ Æ x âZ b§ ÏZ é

àûÛøÖô ö²] ÄøÛô‰ø Æ x â Z Ôì Ð ~ öuz ° M ëB‚ Æ g » f Z

Z Z (Ì» kZ gzZ Ǿ ‚öÛûvøÖû] ÔøÖøæø ^ßøe$ …ø ~Lj Æ ì åü ‚øÛôuø
`
žì e
ZzgÐ ñ¹gi «Zg 0·Ãg ]| Xì

ä\
å MZ
 Ô ¸ ìg™ ZŠ Z i úú Æ 1*™ Ñ ë izg q
Z L L

ZúÆ \
q
å M X ¹ åü ‚øÛôuø àûÛøÖô ²
ö ] ÄøÛô‰ø Âc
VQ ug IuÐ qÃg
STL V °…^ífÖ] xnv‘ y

RTVèvnv’Ö] è׊׊Ö] x

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

37

ª X ¹XXäô nû Êô ^Ò÷…ø ^fø Ú% ^f÷ n( ›ø ]†÷ nû %ô Òø ]‚÷Ûûuø ‚öÛûvøÖû] ÔøÖø ^ßøe$ …ø ZZ ä ¿
gzZ { À 0
Ô{Š c
i ¹Ô• a }¾=° x Ó ! „g }gø } Z L L

¾]Üt:Y7 Â Z¢xsgzZ Å »i úä \
å MZ
 Ôó ó=°ug I

å M X¸ ¾ ä ~ ( w
\
å ÎgÆvZ) :c
Š [ZŽ ä ¿kZ ?¸¾ ä

:c
â•
Ûä

Ð ~! s§Å kZ q
ZC
Ù Ô ¬Š ÃV¤•
Û {Š c
i Ð Mä ~L L
z
ó Xó ñY 0{z A
» ª Ð ƒ
 » kZž @å ;g hzŠ

] YZŒ
Û µ Z µ Z Åe
Mq
Z q
Z e

gzZ ì Cƒ ã‚ M ~ 䙄zg¨~ yZgzZKÃ] c
M ÌÐ kZ

kZ ] Y Z Œ
Û Å\
å M Ðñ• ÅQ ]|Xì Ì<
 Å 1*™ Ñ t

kZžì ~ e
Zzg q
Z y Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô :ì ~z% b§

àôÛFuû†$ Ö]ø :ëQgzZ Èg àønû Ûô×øÃF Öû] h( …ø ô²‚öÛûvøÖû]ø :ëQ þ gzZ Èg6
óàômû‚( Ö] Ýôçûmø Ôô×ô ÚF :ë Q þgz Z Ègž ì ~ e
Zzg q
Z y Üônû uô†$ Ö]
X _7Æ™µ Z µ ZÃe
Mq
Z q
Z

ã

ãÒZ lpgzZ %F
~ ] Y ZŒ
Û f

( 4:ØÚù ˆù ÛöÖ]) —¡÷nû iô †û iø áø•†û ÏöÖû] Øôi( …øæø™ :ì c
â•
Û ä \¬vZ

SUU V°…^ífÖ] xnv‘ z
NOOR V°„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ ( OOSU V•æ]• ±eœ à߉ xnv‘ ã

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

38

ó óXð7™IIÃy M Œ
Û gzZ ZZ

: å @
Yƒ ãZz s ™swq
Z q
ZÐ ] Y Z Œ
Û Å 1*™Ñgz Z

^ã×i†nÊ é…çŠÖ^e œ†Ïm á^ÒæZZ ä XX^Ê÷†u ^Ê÷†u é÷†Š$ ËÚ é ð]†ÎæZZ
å

XX^ãßÚ Ù盜 àÚ Ù盜 áçÓi oju
LZ {zžJ
V Œ ÔD™%FÂ_7
Ã]gÎËZ
 1 ÑgzZL L
ó Xó CYƒ DÌÐ VÂgÎD{ Š c

ì @
ƒ†ŸZŽ ~ q ËgzZ¸z'D
Ð "7™IIgzZ %F
kZ

X Yƒ 7Ð ] Y Z Œ
Û Å³gzZ ~i !
¢{ z

y MŒ
Û B‚ Æ i Zz M hZ gzZ ä™ ]zˆB‚ Æ ã ÒZ lp ï

:ì @
ƒC
Ù ªÐ V(u Fž 6Ôì QŠæ ~ q ËÌÐ "7

ᕆ³þÏÖ] ]çß³mùþ ‡ :ìgÃè yâ•
Û t» 1 \ M ~ g
u q
Z é

9^ߊuö ᕆÏÖ] ‚mˆm àŠvÖ] lç’Ö] á¬Ê ÜÓi]瑪e

Œ» y M Œ
Û Ð i Zz M hZ —"ÔzŠ “
 i Ð i Zz M KZ Ãy M Œ
Û LL

ó Xó ì k
G(

4hB+ é
I Z c
y@é~gz¢) Å i ZzWÑ » ãÒZ lpgzZ ]ßèE
LG

ì ] Y ZŒ
Û Å i Zz M hZö M §É ì 7à Õ ÅLgzZ i§z ¢Æ [
MLQ ” V ±Þ^fÖ£Ö ±fßÖ] é¡‘ èË‘ (NUP)RV ‚Ûuœ ‚ßŠÚ ä
SOOV Ü×ŠÚ xnv‘ å
OQTMV±Þ^fÖ¢] àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ înŽ×Ö ÄÚ^rÖ] xnv‘ ‚

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

39

^i÷ç‘ Œ^ßÖ] àŠuœ àÚ áž0 :ì w®~ g
u Ð \
å Mž 6
ƒ

9²] oŽím åçÛjfŠu œ†Ïm åçÛjÃÛ‰ ]ƒž °„Ö] ᕆÏÖ^e

vZžƒ x¥ Â’] Y Z Œ
Û Å kZ Z
 žì {z ~g ‡ ÑZz i Zz M hZ L L

ó Xó ì ;gg eÐ

~ iúg
uZgŠ S z kˆ Z » äƒ Z9g—Æ \¬ ~g !
žì c
â•
Û ä Vz³vZžì Š •
á g Z » 1*™Ñ

gzZ ì 1™„JŠ M JŠ M y xgŠ Æ }È gzZ LZ Ãi úä ~L L

Xì ¢q n Æ kZ Ôóâ¼ Ž ä }È }÷~ i ú

@
â•
Û \¬vZ Âì Hàønû Ûô×øÃF Öû] h( …ø ²
ô ‚öÛûvøÖû]ø {È Z
 ~i ú

Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö]ø {z Z
 X Å p° ~÷ ä }È }÷ :ì
Ôô×ô ÚF {z Z
 ÔÅ yÒ z ~÷ ä }È }÷ :ì @
â•
Û vZ Âì H

ÅWz œ~÷ä }È }÷ :ì @
â•
Û vZ Âì H àômû ‚( Ö] Ýôçû mø
t :ì @
â•
Û \¬vZ Âì Hàönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$ žæø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$ ž {z Z
 gzZ

ÔŽ ä }È }÷gzZ ì y xgŠ Æ }È }÷gzZ }÷
Xì ¢q nÆ kZÔH

køÛûÃø Þû]* àømû „ôÖ$ ] ½ø]†ø ‘ô þ Üønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’( Ö] ^Þø‚ôâûž {z Z
 QgzZ

\¬ vZ Âì H ànû Ö( «–$ Ö] Ÿøæø Üûãônû ×øÂø hôçû–öÇûÛøÖû] †ônû Æø Üû`ônû ×øÂø
MMLMV äq^Ú àe] à߉ xnv‘ ƒ

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

40

«_¼ Ž ä }È }÷gzZ • n Æ }È }÷t:ì @
â•
Û
óóX • ½gzZg» nÆ kZƒ
 ÔG

ÂÇg Š c
~i úC
Ù ÐZ ¤
Z Ôì g;Z YgzZ y•Z x~(g
ut

Ôñ0
WZ Z• Z (6
zZ LZ »Bà ïgÎkZ gzZ ƒ Ýq q Ë °»ÐZ G

kZ {z gzZ ì ¥#Ð „g LZ {zž ǃ kˆZt ÐZ Ð kZèY

Xì ;g} Š [ ZŽ » ] ÑZÎÆ kZgzZì ;g™ Zg7 Ã] ]_Æ

Ñ ž n kZ Xì ~gz¢ ÏÙgŠ gzZ -  z WÅ ¥• kZ

äe… ±q^ßm ^Ûñ^Î ±×’m Ý^Î ]ƒž ÜÒ‚uœ áž0 :ì c
â•
Û ä 1*™

9änq^ßm ÌnÒ †¿ßn×Ê

„g LZ Âì @
ƒ Z9n Æ i úZ
q
ZC
Ù Ð ~ ?—" L L

ó óX}™ÙÍu b§¾Ð kZž’ e OÎÐZ :Ôì @
™ÙÍuÐ

5ZŠ Z Åi ú™ƒ d
Œ
Û Ð kZgzZ x ÈZ » {, h

» {,~ yZ Ôì QŠæ Ð Vzq X~ w”Æ q Ë~ i ú

•zÃÅ ~i úÐ kZ Ôì Ì5ZŠ Z Åi ú™ƒ d
Œ
Û Ð kZgzZ x ÈZ

Æ VÍßÐ t ‚gzZ ì Cƒ«™ÅkZÐ y-Ôì CY u¥6

äg ¦
Æ VzuzŠèY Ôì @
Yƒ »Ç!
c
Á¹ ÌykZ » äg ¦

OUQV Ü×ŠÚ xnv‘ „
MQOTV ÄÚ^rÖ] xnv‘ (NOR)MV ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ …

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

41

:ì c
â•
Û ä 1*™Ñ Ôì Cƒ ¶~`
ZgzZ ÷¡~ i úÐ

9^ãßÚ áö‚ûnø Öæ é†j‰ oÖž Ø( ’ønö ×ûÊø ÜÒ‚uœ o×# ‘ ]ƒž0

Ð kZgzZÆ™ cg s§Å {, Âñ7i ú ðÃZ
 Ð ~ ?L L
ó Xó ñ 7™ƒ d
Œ
Û

:ì c
â•
Û ä 1 Ñ Ôì {Z
à Z (»"7i ú™ƒ d
Œ
Û Ð {, é
á^_nŽÖ] Ä_Ïm Ÿ ^ãßÚ á‚n×Ê é†j‰ oÖž ÜÒ‚uœ o×# ‘ ]ƒž0

9äiçב än×Â

Ð kZ gzZÆ™ cg s§Å {, Âñ7i ú ðÃZ
 Ð ~ ?LL

ó Xó @
™7si úÅ kZ y-Ð kZ Ôñ 7™ƒ d
Œ
Û

yxgŠ Æ {,gzZ ~i úž ì t <
 ~ äƒ d
Œ
Û Ð {, é

Ôƒ(½äg ¦
Æ ~–q
Z Îâ Æ {>Ä £z {,gzZ, Ã »B; &

Xì Šg Zz ~ V(u 9ž 6

ˆ

LZgzZ LZÃËžì ÌÃt Å 1*™Ñ n Æ ~i ú é

:c
â•
Û ä\
å MçOX} Š: äg ¦
Ð yxgŠÆ {,

圅‚nÖæy äm‚m àne †Ûm ]‚÷uœ Å‚m ¡Ê ±×’m ÜÒ‚uœ á^Ò ]ƒž0

9àm†ÏÖ] äÃÚ á¬Ê ä×i^Ïn×Ê oFeœ á¬Ê wÅ^_j‰] ^Ú

RPOÜÎ… V ^–÷mœ ‡

ROR V•æ]• ±eœ à߉ xnv‘ †
QLR(PUR V°…^ífÖ] xnv‘ ˆ
SQQ V ÄÚ^rÖ] xnv‘æ QLRV Ü×ŠÚ xnv‘ ‰

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

42

}Š : äg¦
Ð Ð M LZ ÃË Âñ 7i úZ
 ðÃÐ ~ ? L L

kZž n kZ } ±Ð kZ Âäâ : ¤
Z Ô}™ÒÃ~g7 Å1zgÐZ

ó Xó ì y-B‚Æ

ìg ŠzöJ
•z { óž ì t , » {,L Lž • D â •
Û ò~zâx â Z

ÌÃy- {,t 2 Ô,g ¦
: Ð Ð M Æ ~i úvß Ôñ (: Ð M
Š

ó Xó ì ÂzgÐ ä™[ Zy

Ãi úgz Z h YCÔäg ¦

-0
!
6B7Q™ÄgB; Vc
ZŠ6N!
i

N!
ÃB; NZŠ LZ ÂDƒ } 9~ i úZ
 1*™ ѵš

:ì ò Z¤
›•
á g Z »\
å M 2 ‹X¸ n
g6BÃVâzŠ yZgzZ ¸ n
g6B;

±Ê ^ß×ñ^Û• o× ^ßÞ^Ûmœ Ä–Þ áœ‰‰‰^Þ†Úô œö ð^nfÞ¢] †ŽÃÚ ^Þž0

• ZŠ LZ ~ i úëžì ¬Ã®
 )Å m
Z ë—" L L Œ 9éç×’Ö]
ó Xó Og6Vð; N !
LZÃVð;

}uzŠ ÃB; q
Z ~ x ªèª
 qž Š
Y7 Ð òN
 0£Z x â Z é

:c
â•
Û ä\
ò M Â ?ì zz HÅp
g6

NMR)PV °æçß×Ö Ü×ŠÚ xnv‘ |†• Š
RTS V •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ ‹
I-43X
ž ¹äòö+ GgzZ MLQ)NV ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ Œ

ó Xó • wYgÆ9wYgÆ kZgzZì He
Zzg ~ †nfÓÖ] ä ãZdÐZ L L

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

43

Ôr" z ~gz$ KZÐ M Æ ( „
 Š'igzZ áZz ]³) ˆmˆÃÖ] tL L
ñ

ó Xó ì g ÖZ » äz ª
fgzZ ~g Î Z z ~ b
¬

:• D â •
Û òã ?v0Z)´ é

ˆ ÏÅáZz`â ?f q
Ztžì t ÕÅ kZž ¹ä fL L
ò
ó Xó ì CàJ
 qíz qËgzZ CXÐ w‰gzZ…Ãy¨
ZŽ ì

´g iÃ%ÃÃ6(Å {> j

ÃuLZ Â_7i úZ
 1 vZ wÎgžì e
ZzgÐñȬ ]|

Âñƒ 4ZŠ ~~\
å MZ
 gzZ óX¸ ï Š ) 6}iÃÃgzZ f
q
X ñ M òÐ V;z \ MžJ
VŒ ÔŽ7Ð Š@äñ•óÅ\
å M

ô

& ¶Cƒ6iQ à Zz ä™ {g •
á Z ÃÅ 1\ M ~ ¾p ï

:ì 0Æ 1\ Mž 6Ô¸ ïŠ •
w~¾ \
å M

冒fe ±Ú†mæ è×fÏÖ] oFÖž Ý^`e¦] ±×i ±jÖ] äÃf‘ªe †nŽmæZZ

XX^`nÖž

äi…^•ž 冒e ‡æ^rm ÜÖæ èe^fŠÖ^e …^•œ æZZ èm]æ… ±Êæ

NNP)NV°…^fÖ] xjÊ ò

NM ” Vgq… àeŸ éçF×’Ö] oÊ ÅçŽíÖ] ñ

TU” V ±Þ^fÖ£Ö±fßÖ] é¡‘ èË‘ ó
Å yZ ä If gzZ ì ¹ 96oÑÅ TÐZ ä Áq PSU)MV ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ ô
Xì ÅkZñ
MRU” V ±Þ^fÖ£Ö ±fßÖ] é¡‘ èË‘ ‘
TSPV •¨]• ±eœ à߉ xnv‘ (O)P ‚Ûuœ ‚ßŠÚ ’

44

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

s§Å‚Ð iZ µÐ `ùZ  ä
 n Æ ¾\ M Z
 LL

~e
Zzg q
Z gzZX Ù Š s§Å kZ Ð V\ M KZ gzZ D™ {g •
á Z
ó Xó S(7Ð M Ð {g •
á Z { ógzZ H{g •
á ZÐ/òä \
å Mžì

~ i úž ì Y W ÌwZÎt ~ ‚f Æ V- i ú‰VŒ ï

?}™kCqË{Šc
i~ ÏZ ~iúžZ
 ì ¬H » ä™È @ M

~g ¦
ÌZž Ž ì s ÜÆ Vžw®Ð 1Ñ x »tVh]çq

Ì<
 ÅÚ Š ÃiQ à Zz {g •
á Z gzZ Š@äñÐ ä™È ç M 2 X •

:ƒ±5 ]g „ų
ò 0Z)´ c ,h
'
× ÅXkZXì CYƒ ]¯
" X N Y à™È @ M ~ i úžì 7i§ » 1*™ÑtL L

6iQ ÃV\ M KZ ~ ¾ 1\ M a ž ì _ g¦
g
ut —
‰‰‰ ¶f(7Ð M Ð {g •
á Z { ó Å\
å M gzZ¸ ï Š )

ü
 ~ sã è>+ä1\ M bžì Ìt ~ bÑŠ Æ kZ

å\W c b§ ÏZ X B™Ýq ÚpÆ kZž @
c J (B; gzZ ¬Š
gu^‘ gzZ ]gúà Zz © ~ kZgzZ ¬Š Ìà c izŠ ~ i úèª
q ä

Ð Ð M ~ i ú » 1\ M d b§ ÏZ Ô¬Š Ìà “àrøvÛôÖ]

Æ •gzZf )zg Ð äg ¦
Ã` z ae gzZt0
a áZz äg¦

Ð }uzŠ q
ZÃV¸zŠ ( Å ïEÒŒ.ÅZ†µ) à Zz ä™ Z×™ M t ‚

[ZŽ Ð {g •
á Z » Vß Zz ä™xs~ i úèª
q b§ÏZ g X 
*™µ Z

X å @
Zl
yâ ‚ÆVæq=g fÆ_ÑKZ ¿t : ¡ª àrvÚô “

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

45

¸ D™ {g •
á Z s§Å VÍß yZ 1\ Mž n kZ Ôhu Å ¶Š
äY M t ‚Æ y- ~ i úèª
q b§ÏZ h X¸ Ù Š ÐZ gzZ

{z´Æ y ZgzZ V (u yZ Ôå c
Š.
˜†™ñ ä \
å M&g
u à Zz

È ÃV\ M KZ ~ i ú\
å Mž ì @
ƒ"
U
t Ð V (u ÌgzZ i

x â Z ;ì s %Z ~X kZ V; Æ x Z™} •%Z X¸ D â •
Û7

)q
®
Z Ô• … ZŠ¤
Š·è÷Ð Z gzZ • ë {z(ÐZ {)z £
ò Z
‰‰‰97{h
I*
gzZ {z(gzZì Š^
YÐZ

ì aZ „z ƒ: ñ~ q ËÐ p
g ?ç Mžì t ]!
9

Ð % Åç M Ð zz Åg ó z îgzZ öâi z öZg M Å t ‚ ¤
Z gzZ
‡
*™È ç M ‰
Ü z kZ ƒ [ ZCZ ~ wŠ gzZƒ µZz ñ~ q Ë

œ£z wßQÆ <Ñ *
ƒ ï» kZ ‰
Ü z kZÉ X ǃ7{z(
Ì~ ]gßkZ ä VÍß ‰p¤
ZXì @
ƒ x¥d
Œ
Û {Š c

óD
ó ZvZz Xì ¹{z(Ãä™È ç M

žt ÑS Ôì <
 „ *
™È : @ M ~ i úžì C
Ù ªÐ c kZ

X ñYƒ ~gz¢ *
™È 7Z n Æ äXÐ ñgzZg¢Ã q Ë

ì g D » „Zz6
Ñ gzZ êÅ V- i ú9 ÌXt VW'h
'
× ï

Z ¯xÆ kZ {z : èYÔ ñY ~Š •
Z
wÃ]Š Þè¶Z ~ ¾ž

~ e kZ X • ¸!
Ð ]Z W
Z Æ kZ 6q Ë: gz Z • •Zz Ð
èÖ^‰†Ö] 芉©Ú ó½ NUP)M V•^ÃÛÖ] •]‡ ”

46

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

9‚m‚vÖ] àÚ á^_nŽÖ] o× ‚•œ ±ãÖ0 :ì Š •
á g Z » 1Ñ

ó Xó ì J{Š c
iÐ ì ß6y-t —"L L

: ì x ¸%~íqÆ ±Þ^e†Ö] xjÊ •Æ e
Zzg kZ é

Ð g â Åìß6y - èe^fŠÖ^e é…^•] yZgzŠÆ¾~ i úªL L
]Š „gzZ +
 Zuz ÅvZ Ãy ¨
Z {g •
á Ztž n kZ Ôì h
” {Š c

…vZ Ôì @
™I*
{Š c
iÐ ƒ
 y-& ì @
ÑŠ Š c
Å mÜ Z ~

! } M ó Xó Çg pôÐÑÆ kZ

vZ yZçg x Z™/ôÐ zz Å {Z
Ã xÏZÆ èe^fŠÖ^e é…^•ž é

ŠpgzZ Tg øwÆ kZ ÔD™ SÃ}uzŠ q
Z Å kZ ŽZ :
¹ Ð ~ ë ` M p¸ D™ yez Ç n Æ kZ Ð \ M LZ

:ì c
M ~ V(uµš Ôì c
Š™i Z0
ZÙ™à©ÐZ ä VÍßÐ

±ßÃm ˜Ãe o× Ü`–Ãe „ìªm ! ±fßÖ] h^v‘œ á^ÒZZ

XXð^‚Ö] ±Ê Äf‘¢^e é…^•¦]

Ĥ
Å }uzŠ q
Z6ä™: {g •
á Z ~ ¬Š /
ñ ôÆ 1*™ Ñ L L
ó Xó ¸ D™

]Š Þè¶Z ~ ª
q žžìt <
 ~ èe^fŠÖ^e é…^•ž é

X ñY ~Š •
wÐZgzZ ñY H{g •
á Z s§Å‚Ð

XàŠuL MSM”V±fßÖ] é¡‘ èË‘(MMU)N V‚Ûuœ ‚ßŠÚ •
MQ)P V±i^Â^Š×Ö ±Þ^fnŽÖ] Øfßu àe ‚Ûuœ ‚ßŠÚ gni†jÖ ±Þ^e†Ö] xjËÖ] –
XàŠuL SM ” :±fßÖ] é¡‘ èË‘ :¶ Š 2PTP)NVènfn• ±eœ àe] Ìß’Ú —

47

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

-7™w$
w$
ÃÜŠ Zzg»f ZgzZg ðM^z ]c
M ~ iú k

-7™w$
w$
7Q gzZ 
*™ Za qà~ÜŠ Z z gÎgzZ ] c
M zg »f Z

}pz ãç 6 6 Ð kZ Xì :
 » q ËÁ¾gzZ y%Ì

ngzZ p#{z Ð X• D M t ‚Æ ~i úg » f Z z ] c
M Œ6
„ N ¬Š gzZ 'gÎ Kg KggzZ V tP à ~i úTpXì @
ƒ

X Yƒ 7i Z•
Û uÐ {Z
à kZ {z ÔVƒŠ c

¹ Ô¸ _7~ i úÅò 1*™Ñ Î'gÎug I {z ï

Ô{)z Ñ? gzZ …ç_Ö](èÃÎ]çÖ] é…ç‰ Ð ~ ×ÁZî‰ Ô• {Š c
i
t X {)z &f ðš!gzZ èÖˆÖˆÖ](l…çùÒ ‹ÛŽÖ] ]ƒž Ð ~ קŸ
~ ò Ãk³F Ëþ ’# Ö] gzZ ànŠmF (Ýæ†Ö] é…ç‰ ä \
å Mž ì "
UÌ

] YZŒ
Û Å†a‚Ö] é…ç‰ gzZ é‚rŠÖ] é…ç‰ ~òèi úizgÆ- ÔJ 7
X åw©» 1\ M

_7d
Œ
Û Æ Vì M M~ VÑg zŠ 1\ M ~ i úÅ× é

oFŽÇm ]ƒž Øn×Ö]æ gzZtæ†fÖ] (Ñ…^_Ö] é…ç‰ Ð \
å M ~ kZ X¸
Xì "
U
] Y ZŒ
ÛÅ

n µ Æ Vì M {gG ~ VÑg zŠ 1\ M ~ i ú Å )é

yZÐ \
å M Ì~ )Ôì Zƒ™f » VÂgÎX~ ׯ úgzZ ¸ _7
Xì M ]o» ] Y Z Œ
ÛÅ

48

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ànjÖ]æ } Ô¸ _7Ã ×g Ÿ 1\ M ~ i ú Å [fé

l¡‰†ÛÖ] gzZ …ç_Ö](‚ÛvÚ é…ç‰ ~ [f2 X {)z áçjmˆÖ]æ
Xì "
U
Ð 1\ M Ì] Y Z Œ
Û Å {)z

^ãvF•æ ‹ÛŽÖ]æ ‰¸ _7Ã×¹ ‚zZ ~ i úÅY (é

Y (¯ úž å c
Š ¬ä1\ M à fñ ç X {)z kÏŽÞ] ð^ÛŠÖ] ]ƒž gzZ

X ,™] Y Z Œ
Û Å {)z oFŽÇm ]ƒž ØnÖ]æ gzZ Ü×ÏÖ](oF×¢] >gÎ~

Ð V(uX¸ _7'gÎDDÒZ 1\ M ~ éZ x ªé

Ô¸ _7J
] c
M k• gzZ ] c
M Îq
Z Ô]c
M ÎzŠ \
å Mžì "
U
X¸ D™ r Z Ì6] Y Z Œ
Û ¿LL%Z

z g » f Z gzZ y M Œ
Û ‹ Y ZŒ
Û Å i úÅ 1*™ Ñ ë Z
 b§ÏZ ï

D 0
{ž b§ ~g7 VŒ Æ \
¤
å M à qàkZ • D™g¨6ÜŠ Z

:•"
U
Ð \ M N ¬Š sfzgqÅ b K Z }Ô•
Ñô†ôŽûÛøÖû] àønû eø l$ ‚ûÂø^eø ^ÛøÒø °ø^mø ^_øìø àønû eøæø ±ûßô nû eø ‚ûÂô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø a
* ] höçû%$ Ö] oÏ$ ßømö ^ÛøÒø ^ømø^_øíøÖû] àøÚô ±ûßô Ï( Þø Ü$ ãö ×# Ö]ø hô†ôÇûÛøÖû]æø
˜
ö nøeû Ÿ

•ô †ø føÖû]æø sô×û%$ Ö]æø ðô ^ÛøÖû^eô °ø^mø ^_øìø ØûŠôÆû] Ü$ ãö ×# Ö]ø (‹ôÞø‚$ Ö] àøÚô

˜

Î} Š™ ~gzŠ âZ yxgŠ Æ Vƒ æ ~÷ gzZ }÷ !vZ } Z L L

Vƒ æ ~÷ Â !vZ } Z Xì ¿g y xgŠ Æ [fz tæä Â~gzŠ
SPPV°…^ífÖ] xnv‘˜

49

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

u 0
Ð Ø éÃ} À C 6 Ô}Š™ s ™ z u0
(Z = Ð

Xì 
@Y Hs ™z
ó Xó }Š ðŠÐ VßzZgzZ s'
z ã0
ÃVƒ æ ~÷Ðí  !vZ} Z

^Þøœø ^Úø æ$ ^Ë÷nû ßô uø š
ø …û øŸ]æø lô]çFÛFŠ$ Ö] †ø _øÊø pû„ô×$ Öô ±øãôqûæø köãû q$ æø b
h( …ø ô² ±ûiô ^ÛøÚø æø °ø^nø vûÚø æø oûÓôŠöÞöæø ±ûiô ¡ø‘ø á$ ž àønû Òô †ôŽûÛöÖû] àøÚô
àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô ^Þø]øæø lö†û Úô ]ö ÔøÖô „Feôæø äü Öø Ôømû †ô•ø Ÿø àønû ÛôÖø^Ãø Öû]

Vâ • M ä T 1¢™ƒ;s§Å]Zf kZÃ{n LZ ä ~L L
~÷Ôi ú~÷G X Vƒ 7Ð ~ VÃæ~gzZ H Za ÃV•igzZ

ðà » kZ Ôì n Æ rZ „g vZ ]ñ~÷gzZ Ï0
i ~÷Ôã!
Û
Œ
ó óX Vƒ y›ª ~gzZì Š
c
Š ¬= » ]!
ÏZ Ô7q
Ñ

Ÿøæø Õø‚% qø oFÖ^Ãø iøæø ÔøÛö‰û] Õø…ø ^fø iøæø Õø‚ôÛûvøeôæø Ü$ ãö ×# Ö] ÔøÞø^vøfû ‰ö c
š

Õ
ø †ö nû Æø äø ³F þÖ]ô

~¾Ôì •
'

!
x *
Z¾Ôì n }¾p°Ôì u 0
 !vZ } Z L L
ó Xó ì 7ëÑÆ ]Š „ðà ZÎ}¾gzZ Ôì — y•
á

w$
w$
ÃVƒ ¬Š yZž ’ e Ã~i úÔ• N ¬Š ÌgzZ {z´Æ yZ

Xìg k7™

: }Ô• q–Ìg » f ZgzZ N ¬Š Å qÃg Å 1 Ñ „,Z ï
NLNV °„Ú†jÖ] à߉ xnv‘š

SSMVÜ×ŠÚ xnv‘™

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

50

ó ó„gxZ÷ì u 0
L L Üônû ¿ôÃø Öû] oøe( …ø áø^vøfû‰ö a

gzZ ] Z f u 0
. ÂL L |ôæû†% Ö]æø èô Óøñô ¡ÛøÖû] h% …ø Œºæû‚% Îö |ºçûf% ‰ö b
e
ó Xó ì „g » ( sƒ) }ÑZ bzggzZ V¤•
Û Ôì ÑZz Úu 0

œ

ÄøŽøìø oûe( …ø køÞû]* köÛû×ø‰û]* ÔøÖøæø kößûÚø • Ôøeôæø köÃû Òø…ø ÔøÖø Ü$ ãö ×# Ö]ø c

àønû Ûô×øÃF Öû] h( …øô²±ûfô’øÂøæø ±ûÛô¿ûÂøæø ±ûí( Úö æø °û†ô’øeøæø±ûÃô Ûû‰ø ÔøÖø
„ ~¾Ôc
Ñ yZZ 6„ • ÔH qÃg n „ }¾ ä ~ !vZ L L

[¡ZgzZ V
c A Ô å Ôç M Ôy»}÷Xì „g Z÷ ÂgzZ Å ~g ZŠÎ â•
Û
Xóó• ñƒv n Æ rZ „gvZƒ

÷

ˆ Æì åü ‚øÛôuø àûÛøÖô ö²] ÄøÛô‰ø gzZ äVQuÐ qÃg ï

X ë ‚öÛûvøÖû] ÔøÖøæø ^ßøe$ …ø L 1\ M a

ó Xó • =°~g‚ n „}¾ ! „g}g ø } ZL L

Xë ‚öÛûvøÖû] ÔøÖø ^ßøe$ …ø L b

X ë ‚öÛûvøÖû] ÔøÖøæø ^ßøe$ …ø Ü$ `ö ×# Ö]ø L c
:ë Ìt h
'
× B‚Æ kZ L d

‚öÃûeø ®õnû •ø àûÚô køòû•ô ^Úø ðö ØûÚô æø š
ô …û *Ÿ] ðö ØûÚô æø lô]æø^ÛøŠ$ Ö] ðö ØûÚô


'
Z'
Æ }i gzZ Vâ • M ì p°~¾ Ôg ÇŠgz6}gø !vZ } Z L L

ó Xó '
Z'Æ kZì e Âq Ž {z´Æ kZgzZ

ø

PTSV^–÷mœœ
SSMVÜ×ŠÚ xnv‘ø

SSNVÜ×ŠÚ xnv‘›
NSNMV°„Ú†jÖ] à߉ xnv‘÷

51

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

:D â •
Û †ŸZ Ì» ]ÜyZ L 1\ MB‚Æ ƒ
 yZ e

ø Ü$ ãö ×# Ö]ø (‚ôrûÛøÖû]æø ðô ^ßø%$ Ö] Øöâû]*
±ø_ôÃûÚö Ÿøæø kønû _øÂû]* ^ÛøÖô ÄøÞô ^Úø Ÿ
Ÿ

‚% røÖû] ÔøßûÚô ‚( røÖû] ]ƒø ÄöËøßûmø Ÿøæø køÃûßøÚø ^ÛøÖô

Â&gzZ Y™7xzøðÃÐZ}iZâ Â& !vZáZz Ïg)
z p°LL

}¾ª
zŠ Åqª
zŠ ËgzZ 7ðÃÑZz ä™ «ÐZ }Š™xzø
ó Xó $
Ë M 7x »~¨£

:‰ Ô• "
U
N¬Š q–gzZŠ¼Ð 1\ M Ì~ {> ï

ó ó„g y•
á à ¬ Z÷ì u 0
L L 9oF×Âû¢] ±øe( …ø áø^vøfû ‰ö0 a

ú

¡

9|ôæû †% Ö]æø èô Óøñô ¡øÛøÖû] h% …ø Œºæû ‚% Îö |ºçûf% ‰ö0 b

ó Xó ì „g » bzggzZÀ5Ôì ÑZz ]Ìu0
gzZ]Zf u0
. ÂL L
e
¢

9±ûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø Õø‚ôÛûvøeôæø ^ßøe$ …ø Ü$ ãö ×# Ö] ÔøÞø^vøfû ‰ö0 c

ó Xó }Š™s ç= !vZ} ZÔì p°„ ~¾Ôì u 0
 !vZ c
LL

±ãôqûæø ‚ørø‰ø köÛû×ø‰û]* ÔøÖøæø kößûÚø • Ôøeôæø l% ‚ûrø‰ø ÔøÖø Ü$ `ö ×# Ö]ø0 d
àöŠøuû]* ö²] Õø…ø ^fø iø (åü †ø ’øeø æø äü Ãø Ûû‰ø Ð$ •øæø åü …ø ç$ ‘øæø äü Ïø×øìø °û„ô×$ Öô
£

SNQVäq^Ú àe] à߉ xnv‘ ú
SUPV°…^ífÖ] xnv‘¢

9àønû Ïô Öô ^íøÖû]

PSMVÜ×ŠÚ xnv‘Ÿ
PTSVÜ×ŠÚ xnv‘ ¡
SSMVÜ×ŠÚ xnv‘£

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

52

„ ~¾ Ô c
Ñ y ZZ 6„ •ÔH {>n „ }¾ ä ~ !vZ } Z L L
ÔH Za ÐZ ä T H {>» ] Zf kZ ä {n }÷ÔÅ ~g ZŠ'V â•
Û
+4gzZì ÑZz VÆ'
vZ X Å «ç M gzZ y »ÐZ Ô ð¯ ]gßÅ kZ
ó Xó ì ÑZz ä™ Za

N ¬Š Z Ð 1\ M Ì~* yxgŠ Æ Vz>VâzŠ ï
:• "
U
¤

9±ûÖô †û Ëô Æû] h( …ø ±ûÖô †û Ëô Æû] h( …ø 0 a

ó Xó }Š™s ç= ! „g}÷Ô}Š™s ç=! „g}÷L L

±ûÞô ‚ôâû]æø ±ûßô Ãû Êø…û]æø ±ûÞô †û fö qû]æø oûßôÛûuø…û ]æø ±ûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø0 b
¥

9±ûßô Îû‡ö …û ]æø ±ûßô Êô ^Âøæø

Ô}Š™gzŠ à ¿~÷ Ô™ 3g 6íÔ }Š â •
Û ]n ~÷vZ } Z L L
ó Xó ™ «tigz s¬gzZ e
Z@ z fg=

:}Ô • ~z%Ð1 *™Ñ p ÖZ FÌnƾ ï
ø $ Ö]ø lö^fø ³³þ n(þ _$ Ö]æø lö]çø×ø³þ’$ Ö]æø ²
^ãø ³m%þ ]* Ôønû ×øÂø Ýö¡Š
ô lö^³$ nþ vôj$ Ö]ø a

ô²] •^fø Âô oF×Âøæø ^ßønû ×øÂø Ýø¡Š$ Ö] äü iö^Òø†ø eø æø ô²] èö³þÛøuû…øæø ±% fôß$ Ö]

NRUSVÜ×ŠÚ xnv‘¥
SSSV•æ]• ±eœ à߉ xnv‘¤
SONVäq^Ú àe] à߉ xnv‘æNOO V°„Ú†jÖ] à߉ xnv‘æ

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

53

¦

9îÖ]‰‰‰ àønû vôÖô ^’$ Ö]

xs6\ M Ñ
å } Z Ô• n Æ „ vZ 'Š „àâ gzZ ã$
Ô à ¸x ÓL L
ó ó ÕZ‰‰‰Vƒ wi *
6\WQ'gzZ¤g ÅvZgzZƒ

ø $ Ö] ²
Ôønû ×øÂø Ýö¡Š
ô lö^fø n( _$ Ö] lö]çø ×ø’$ Ö] lö^Òø…ø ^fø ÛöÖû] lö^n$ vôj$ Ö]ø b
ø Š$ Ö] äü iö^Òø†ø eø æø ô²] èö³þÛøuû…øæø ±% fôß$ Ö] ^ãø m% ]*
îÖ] ‰‰‰ ^ßønû ×øÂø Ý¡

§

\ M !Ñ
å } Z Ô• n ÆvZ 'Š „{À 0
x ÓgzZ ]Üug Ix ÓL L
ó ó ÕZ‰‰‰ ƒ xs6

ø $ Ö]ø ²
îÖ] ‰‰‰ ±% fôß$ Ö] ^ãø m% ]* Ôønû ×øÂø Ýö¡Š
ô lö]çø ×ø’$ Ö] lö^fø n( _$ Ö] lö^n$ vôj$ Ö]ø c
6\ M Ñ
å } Z Ô• c vZ ]‡œgzZ ] ZŠ „ Ô]Ü { À 0
x ÓL L
ó ó ÕZ‰‰‰Vƒ wi *
6\WQ'gzZ¤g ÅvZgzZƒxs

Xà ¬Š ~uzŠ LgzZñ 7à ¬Š q
Z Lž ’ eÃ~i ú

¨

:‰Ô• ñƒŠg Zz \ZÌc -ŠzgŠ61 Ñ ~i úï

o³F ×þ Âø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• o³F ×þ Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø a
Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$ ž Üønû aô]†ø eû ž Ùô• o×FÂøæø Üønû aô]†ø eû ž
Üønû aô]†ø eû ž o×FÂø køÒû…ø ^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• o³F ×þ Âøæø ‚õÛ$ vøÚö o³F ×þ Âø
©
‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$ ž Üønû aô]†ø eû ž Ùô• o×FÂøæø
•Z'

Z ä Â b§T â•
Û wi *
Øg6·
å Á M gzZ 1· Â ! vZ} ZL L
PLOVÜ×ŠÚ xnv‘§
OOSLV°…^ífÖ] xnv‘©

MNLNV°…^ífÖ] xnv‘¦
PLPV^–÷mœ¨

54

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

•Âz p° —" Ô ðâ •
Û wi *
Øg 6w M Å yZ gzZ x?Zm

wi *
Q'
6·Á M Ô1· Â !vZ } ZXì ÑZz Ïg )

gzZ ì ëÑ Æ
—" ÔN â •
Û wi *
Q'6ð•Z'
Z Á M gzZ ð•Z'
Z ä Â b§T â•
Û
ó Xó ì ÑZz Ïg )
gzZì ëÑÆ •Âz p° Â

o³F ×þ Âø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø äô jô m$ …( ƒöæø äô qô]æø‡û ]* æ$ ‚õÛ$ vøÚö o³F ×þ Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø b
^ÛøÒø äô jô m$ …( ƒöæø äô qô]æø ‡û ]* æ$ ‚õÛ$ vøÚö o³F ×þ Âø Õû…ô^eøæø Ünû aô]†ø eûž Ùô•
ª
‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$ ž Üønû aô]†ø eû ž Ùô• oF×Âø køÒû…ø ^eø
/

 b§T â•
Û wi *
Øg6Š ÑzZz ` Zzi Z ÅyZgzZ61· Â !vZ c
LL

ÑZz Ïg )
gzZ p°ëÑ Â—" X ðâ•
Û wi *
Øg 6ð•Z'
ZÁ M ä
Q'
ä Â b§T6Š ÑzZ z ` Zzi Z éZgzZ6·
å â•
Û wi *
Q'ÂgzZì

Xóóì ÑZz Ïg )
gzZ p°ëÑ Â—" Ô6ð•Z'
Z Á M ÔN â •
Û wi *

^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âøæø ±( Ú( ¢] ±( fôß$ Ö] ‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø c
‚õÛ$ vøÚö Ùô• o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Õû…ô^eø æø Üønû aô]†ø eû ž Ùô• o×FÂø kønû ×$ ‘ø
«
‚ºnûrôÚ$ ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$ ž àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ±Êô Üønûaô]†ø eûž Ùô• o×FÂø køÒû…ø ^eø ^ÛøÒø
b§T â •
Û wi *
¤g 6·
å Á M gzZ 61·ò Q Ñ Â !vZ } ZL L
wi *
Q'
6·
å w M gzZ 1·gzZ N â•
Û wi *
¤g6ð•Z'Z Á M äÂ

OORUV°…^ífÖ] xnv‘ ª

yZ äòã]Z)´p• ñWÌp ÖZÆäjne Øaœæ ~ e
Zzg Å •æ]• ±eœ à߉ /

NLT V•æ]• ±eœ à߉ ÌnÕ:¶ Š Xì c
Šg Z Œ
Û ®Ãe
Zzg kZB‚Æp ÖZ
TRRV•æ]• ±eœ à߉ xnv‘(PLQVÜ×ŠÚ xnv‘ «

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

55

GÔN â •
Û wi *
Q'~ Vß Zz *Š 6ð•Z'
Z w M ä Â b§T â•
Û

ó Xó ì ÑZz Ïg )

gzZ p°.
Þ ‡Â

ìt <
 gzZ ì "
U
ŠzgŠ ÌB‚Æ p ÖZ }uzŠgzZ {z´Æ yZ

{Š c
iÐ ‰Ã‰%Z ÔñY J 7™w$
w$
Ãq
ZC
Ù Ð ~ yZž

•¬ %Z Xì 7q NÌ-79 z ÒZÃq
Z Ð ~ yZ c
-7
½ÅTgzZ ì ~ ¸gzZg•{Š c
i~ g
uèÊzgŠ {” `gŠ •Æ
1\ M äVrQ Z
 ¶~Š ‰
Ü z kZ Ã[ ôZ LZ ä 1*™ Ñ

X ¶ÅÄc
gŠ ªÅpÑŠzgŠÐ

5ZŠ Z Å]zˆ›@ l

{> Âã6{>èe
 M ~g ‡Z
 ž ì Ìt Ð ~ ]zˆƒZŠ M

žì HyÒ •zt » G™z Y m
Z ~ *™È M Œ
Û ä \¬vZX} ™
—^n& Óôeö æ$ ]‚÷r$ ‰ö ]æû†% ìø àôÛFuû†$ Ö] kömF ! Üûãônû ×øÂø o³F ×þ jûiö ]ƒøž™

gzZ • D Y ¤
~ {>Â • CY S7t M Å Ýg 6y Z Z
 LL
( 58:*%)

ó Xó • ” äzg

ì q )Z » fx Ó6ÎzæÅ {>VŒLž
L • D â•
ÛM
ò 0Z)´
¬

ó Xó ñ M ~ ¿ Z MZ ÅyZgzZ q nZ Å3 ZgÆ G™z Y m
Z yZž @

†ŸZ ~ q ËÆ ~i úÐ yZ Ôì ÌZ ~(Å]zˆ›@~ i ú

gÃŽÖ]…]• V½ NOT)Q V†n%Ò àeŸ Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi ¬

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

56

áøçûÓöfû mø áô^Îøƒû£Öô áøæû†% íômø æø™:ì Š •
á g Z » \¬ vZ ž 6 Ôì @
ƒ
­
D zg Ô• D Y ¤
.
Þ Æ V-h^vߎ gzZ L L —^Â÷çûŽöìö Üûâö‚ömû ˆômø æø
ó Xó ì @
YƒP zŠ q Ë» yZÐ kZgzZ •

b§ ÏZÔì "
U
Ð 1\ M ~ i ú]zˆ Ò> » Ü ÒgÎ é

žì e
ZzgÐ «Zg1Z ]|

]ƒøž ü ä VrQ ÂS7i ú Å (B‚Æ {ñk

Ù 1Z ]|ä ~L L
C
yZ ~ }g !
Æ kZ ä ~ X H {>gzZ J 7Ã —kûÏ$ ŽøÞû] ðö «ÛøŠ$ Ö]
gzZìH {>ä ~ú Æ 1ÌØZ1Z6e
 M kZ :c
â•
Û Â Y7 Ð
®

ó Xó VC YÐ yZžJ
VŒ ÇVƒg @
™{>t J
‰
Ü z kZ

,™ ~È0
Å]zˆ›@~ i ú6gîm{ ëž ’ e …n kZ

kZ Ôì C7[¢6~i !
we Å y-Ð kZž OgŠ c
Ã] !
kZgz Z
X • CY7ŠulÃÅkZ Å ä• Ã~i úgzZì Cƒ Z
z ª
f Å
:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì e
ZzgÐ {ñk

Ù 1Z ]| é
C

(±Ófm á^_nŽÖ] ÙˆjÂ](‚rŠÊ é‚rŠÖ] Ý•• àe] œ†Î ]ƒž0
(èßrÖ] ä×Ê ‚rŠÊ •çrŠÖ^e Ý•• àe] †Úœ (ä×mæ ^m VÙçÏm
¯
9…^ßÖ] ±ø×Ê köneªÊ •çrŠÖ^e l†Úœæ
@
zg™ƒ µ Z y- Âì @
™{>gzZì k7Ã ó{ãZLxŠ M 0Z Z
 LL
SRR V°…^ífÖ] xnv‘ ®

MLU VØnñ]†‰ž ±ße ­
TM VÜ×ŠÚ xnv‘ ¯

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

57

{>ä kZ Ô Zƒ ¬» Vz>ÃxŠ M 0Z Ô•
 h ~÷ñ; :ì HgzZ ì

}÷gzZ Hg ïZ ä ~ ÔZƒ ¬» {>= Ôì 
¼ n Æ kZgzZ H
ó Xó ì 3n

‰â {C Ð VÎÎzgzZÑÆ y- m

KZ {zÆ™ ~i Z0
Z•Îz ~ Vzi ú~g øXì ÔŠ à i Z Zg ø y-

q Ë Zg øgzZÔN Yƒ ûÒ$ i ,i ú ~g øžì Le gzZ ì mï #Š

@
ƒzás§Å =°Z „g vZ ÌŽ B‚Æ g » f Z z ™f Xìg : ¹!
Ã{È ~ ‰
Ü z,Z Ôì @
7
*™ o‚ » VÎÎzÆ y- ˜i ÑÐZ Ôì

ÐZ Ôìg w'~ i úgzZ g » f Zz ™f LZB‚Æ ]× b
{zž ’ e

Šp i Z Vc
i Z0
Z ÐÎz gzZ Vc
i ]e Å y-Ð kZ Ô} ™: uF¦

Ù
C
°

:ì Š •
á g Z » \¬vZ Ô ÏN Yƒz•
Û

—^Ë÷nû Ãô •ø áø^Òø àô_6 nû Ž$ Ö] ‚ønû Òø á$ ž™

ó Xó ì gz$w e Åy -—"L L

b§ b§gzZ ÐÎz Ôì @
ƒzás§ÅvZ Ð wŠ ÌZ
 {È

@
J (xŠ CZ s§ÅvZ ÌZ
 {z Ô• D Yƒ qzÑ *
M ] ÑìÆ

¹Ð s s Z ‰Xì @
Yƒ Z9™uzg3 Zg y- Ôì

~ [ZŽ Â Dƒ 72 ~ VÎÎz ëž • ë òg » z Š·L L

SRVð^ŠßÖ] é…ç‰ °

58

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ó Xó ‚
g 7g »zu ðÃÐ Vzyy Zk

z y-Ô• ë s {z :c
â•
Û

» {•
á Š !
Z Ô• y&žì ˆÅ yÒt wV]gzpq
q
Z Å kZ

kZ ZuzŠ Ô• }íf Æ ] ZC
Ù ZŽ gzZ Vâ Z •
Æ kZ ~ T Ôì y

7‰ {•
á Š !
p• ] ZC
Ù ZŽ gzZ äZ •
Ì~ kZÔì y » xÝÆ

~ga gzZ ñ M ga ¤
Z [Z Ôì 7̼ ~ kZ Ôì y à { ZŠX •
?Ç}™ ~ga ~ y¾{z Â} ™

±

ž n kZì @
™ú6kZ y- Âì @
ƒ Z9n Æ i úZ
 {È

Þ ‡*
.
gzZ {h
I *
ð•Z n Æ y-Ž ì @
ƒ Z9n Æ x »,Z {z

n Æ kZ {zžì Cƒ ÒÃ ~g7 gzZ éZp Å y- Xì “
 ZŠ'

Å b§ b§ÐZ Ôì Lg Î'Z'úÆ kZ {zÐ ÑkZ Ôƒ: Z9

Ôì Lg mï wì » i úÐ ‚f Æ kZ Ôì ‚
g ñ{Z~ Vƒ ig M

kZnç » i úž J
VŒ Ôì êŠ Î ÃHƒ Ñ } g7 LZ s ÜÆ kZ

gzZ ähgÐZ {z Q gzZ ì @
Yƒ à ©gzZ wz " gzZ - q
Š 4
Æ

{È Ô@
ƒ 7[ x» ~ ÒÃkZ KZ y-¤
Z pÔì 4ä™uF

i úÔŠt » vZ Âì @
Yƒ Z9 n Æi ú™ $ Ð d
•
Û z(Æ kZ

wŠ Æ kZ gzZ Æ kZ Ôì @
™g Zz 6ÑÆ kZ gzZ @M k0
Æ kZ~

qzÑi úŽ ì @
ÑŠŠ c
,q +Z +Z ÐZ Xì @
Yƒ bq yxgŠ Æ
PO” V gn’Ö] Øe]çÖ] ±

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

59

@
ÑŠ Š c
Ì,q +Z {z Â] ‡zZ Î gzZ ‰7Š c
Ð Z ¬ Ð ä™

[ƒ y Q *
gz Z k-â Ç!
Ð T c
ì @
ƒ [ wÈÇ!
{È & ì

~ q kZgzZ ñY Q Ð vZ wŠ » ~i úž ì @
ƒt ÑÔì @
ƒ

ÅvZžÐ àŠ " gzZ µ Â" kZ pÔñ7Âi ú{z ÔñYƒ w'

ÝqÃVÍß yZ sÜtž n kZ Xìg „ xzøÐ ] •
á i Zâz ] c
Á

Dƒzás§ÅvZB‚Æ »§—}g7~ VziúKZŽ • Cƒ

~ ú1 Æ Vƒk
Æ kZž L ß b§kZ Ð i úKZ {z Q gzZ Ô•

s çÆ VÍß 4Q {k
Ð iúž n kZ Xƒ ðƒ : fÌðÃ

• _7ÐZB‚Æ q Ëï»gzZ • D™ ZŠ Z h» i úŽ • Dƒ

X • Dƒ} 9B‚ÆVâzŠ¨
‡z »t‚Æ „g LZgzZ

²

ä–gzŠ ÃVÎÎz Æ kZ gzZ 䙨 £ » we kZ Å y- ï

:• ñC ° sf `gŠ …ä 1*™Ñ nÆ

ž ¹Ð 1vZ wÎg ä ~ž• D™yÒ m
ñ °Z1Z ]| a
}÷ÐZgzZ ì 
@Yƒ bq yxgŠÆ i ú~÷gzZ }÷y-L L

:c
â•
Û ä 1\ M Âì ꊙu‡gzZ ûÒ$in

äßÚ ²^e ƒûç$ ÃjøÊ äjøŠŠøuœ ]ƒ^Ê(hˆßìô äÖ Ù^Ïm á^_n• Õ]ƒ0
³

9±ß ²] äfâƒªÊ ÔÖƒ k×ÃËÊVÙ^Î0(9^$¡$ Õ…^Šm o× ØËi]æ
NNLOV Ü×ŠÚ xnv‘ ³

OR” gn’Ö] Øe]çÖ] ²

60

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

kZ Âz™ kCÐZ ?Z
 Xì @
Y¹ hˆø ßûìô & ì y- {zL L

D â•
Û m
ñ °Z1Z ]|X zŠ uðg !
&+
Y N !
gzZ ùâ {C ÅvZÐ
ó Xó ~Š }Š {C = Ð kZ ävZ Â H„ (Z ä ~ :•

wÎg ¸ Å T ì ÌgzZ we q
Z Å y- s ÜÆ ~i ú b

žì ~Š ~ g
u kZB‚Æ ` ´…ä 1vZ

oju än× ‹f×Ê á^_nŽÖ] ð^q o×’m Ý^Î ]ƒž ÜÒ‚uœ áž0
àni‚r‰ ‚rŠn×Ê ÜÒ‚uœ ÔÖƒ ‚qæ ]ƒ¬Ê (o×# ‘ ÜÒ °…‚mŸ
´

9‹Ö^q çâæ

kZgzZì @M y - Âì @
ƒ Z9n Æ i ú ðÃZ
 Ð ~ ?LL

Æ kZ ÐZ gzZ ì ꊙ ûÒ$ iÃi ú Å kZ ) ì ꊙ`Ãi ú6

@
Y {g 7DÌÚ Z ÐZž J
VŒ ( ì êŠ w Ze ~ — ~ }g!
Âñ M 7 wq ‹gßt ÃËZ
 Ð ~ ?X S7i úXä kZž

ó Xó á™}>zŠÆÆž ’ eÐZ

Ì~ g
u kZ Å 1*™Ñ we gzZ q
Z Å y- b§ÏZ c
žì gÃè
æœ '‚uœ å†e• ±Ê èÒ†u ‚qçÊ éçF×’Ö] ±Ê ÜÒ‚uœ á^Ò ]ƒž0
æœ ^i÷ç‘ ÄÛŠm oju ͆’ßm ¡Ê än× ØÓ•ªÊ '‚vm ÜÖ
µ

9^v÷m… ‚rm

MROV •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ µ MNONV°…^ífÖ] xnv‘ ´

61

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

't n Æ kZ gzZ ñ0
w~ A KZ ðÃZ

 Ð ~ ?LL

iZz Mž J
VŒ } hg: i ú{z Â7c
Zƒ _Š q {zž ñYƒ Â
ó Xó áóÎ1 c
áÍ

‰Å kZ Ôì ¸ Be ttgzZ @
™QwÐÐXy-

wÎgž • gÃè Ì~ g
u kZ Å k
ñ „0 vZ†]| ]¬
ƒµi úÈ ZgzŠ & Š
Š
Y7 ~ }g !
Æ òŠ M ,Z q
Z Ð 1vZ
:c
â•
Û ä1vZ wÎg  ?7c
ì N
Içz » kZž

xjËm oju äiçFב ±Ê çâæ ÜÒ‚uœ ±iªm á^_nŽÖ] áž0
ÜÒ‚uœ ‚qæ ]ƒ¬Ê('‚vm ÜÖæ '‚uœ äÞœ änÖž Ønù ínö Ê äi‚ÃÏÚ
xm… ‚rm æœ äÞƒªe ÔÖƒ lç‘ ÄÛŠm oju àʆ’ßm ¡Ê ÔÖƒ

9ä³³þ Ëþ Þªe ÔÖƒ
ì mÅA Å kZ Ôì 
@ Y Vk0
Æ Ë~ i úy -—"L L
7`g { ZƒèÑq ˆƒ `g { Zƒžì @
ƒ kC(Z Ã ~i úÐ T
}Q: ¦

Ù Ð i úKZ ƒ o‚ÃË » w q ‹gßkZ¤
C
Z ÔCƒ ðƒ
Ð u *
KZ 1 $
Å kZ c
á ÍÐ y» LZ i Zz M Å kZž J
VŒ
ó Xó áóÎ

Æ V-i úiZ ‰{zžì Ìt we ã-q
Z Å hˆø ³þßûìô ï

w'~ „Å wqZ ( }uzŠ ñO Æ i ú7Q gzZ ì ( k0
‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ gzZ Ô 11556 :¶gÔ 222B11:ì H e
Zzg ~†nfÓÖ] äòãZdx â Z ÐZ ¶
I-43X
242B1:• 9wYgÆkZž c
â•
Û äòö+ Gx â Z ~

62

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

gzZ ì êŠ {Q6gî6f ~gñQ CúŠgzZ b)d7Z LÔì ꊙ

VrZž Lg 7Š c
Ìt 7Qž • Dƒ t¾ b§kZ ~ kZ {z Q

ì êŠ ª Ì~X kZ 7Q L ?;g ¹!
HgzZ J 7H~ i úä
ðà » b§kZ Ìä ?¤
Z ) ¸ ïŠ K
 F
H~ i úÌ/
ñ ]|ž

ä™`)gz Z ãZz s ™ÃX kZ ë • M ( ?ì `w H  1™x »

X ,™{Š .ZÐ k

’ÅŠ
ò 0Z)´ nÆ

ˆãq¢ ±ÞžæZZ ž W
Z kZ ~z%Ð [
ñ æ0 /]|Š
ò 0Z)´

Æ ó óX Vƒ êŠ K
 F
H CZ ~ i ú~L L XXéçF×’Ö] ±Ê ^Þœæ ±Žnq

ž• D â •
Û t ~}g !

Š •Z÷Z Ð zz Å äƒ w¬Æ Š ˜ Ô¸ Ý>Z÷Z /
ñ ]|L L

t ‚Æ ÔŠ Ž ¶ˆƒ ÏÅ ~i úkZ w Å yZ 6¯ kZ ¸ Ì

Ìi úÃ/
ñ ]|~ wqC
Ù ÔÈ c
ƒ ~g Y ðZ±Xì k7sp èL[

©‰
Ü z à ÃV- gZŠ)f VâzŠ yZ Ô ¶
*™ÌãZôÅŠ ˜ gzZ ¶-7
]ƒøž ]çûßöÚø • àømû „ôÖ$ ] ^ãø m% ^ømF ™ :ì yâ •
Û » \¬vZ gzZ å *
™ Zg7 ykÑZ

yZZ} Z L L —áøçûvö×ô Ëûiö ÜûÓö×$ Ãø Ö$ ]†÷ nû %ô Òø ø²] ]æû†ö Òöƒû]æø ]çû jöfö $û^Êø è÷òøÊô Üûjönû Ïô Öø

b #ž @
z™Š c
[pÃvZgzZƒg xŠ"
U
ƒ o‚Ð V7Š Z
 !ß Zz

t Ú Z wŠ yZgzŠ Æ ðZ±m<!
~ Š ˜ ž ì x¥] !
tó Xó ƒ 0

~ i úÐ zz ÅŠ ˜ ¤
Z n kZ Ôì Lg~ ðZèª
q A Lg 7

63

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ðÃ~ 
®¤Z z yZZ Á ¾Æ {È Ð kZ Ì ÂñY Ì{g Ú¼

i úÅŠ ˜èª
q ~¨£Æ ðZèª
q ä vZ n ÏZ X @
77t•
Û
\¬z: 4vZˆ Æ {™E

Æ sp èL[çOXì ~Š™Ìf~

kûÞø^Òø éøç³F ×þ ’$ Ö] á$ ž éøç³F ×þ ’$ Ö] ]çûÛönû Îô ^* Êø Üûjö³þßûÞø^ûÛø›û] ]ƒø^ô Êø™ :c
â•
Ûä

Ôz™ì‡i ú ÂñYƒ yEZ Z
 L L —^i÷çûÎöçûÚ$ ^e÷ ^jøÒô àønû ³ßôþ Úô ç+ ÛöÖû] o×øÂø
Xóóì n•
Û ~ {gHè‰
Ü z6ݸi ú—"

» > [è#
Ö ‡Z TÃ{È ~ ª
q ÅyEZ z yjgzZ yâ Z z ðZ ª

Xì 7¬» kZ ~Š ˜ z k
 gzZ spèª
q Ôì ¬

@
ƒ o¢yZZ » ¿T Dƒ 7'
Z'vßx Óžì Ìt zz q
Z

Ôì Lg¢q~ i úwŠ » kZŠŽ z!
Æ„zg¨~ ]5ç}uzŠ Ôì

à h6»z y!
i Æ \ M ä vZž ¶xâZ ,Å /
ñ ]|

yQ Ôå @
ƒ x AZ6wŠ gzZ ¶Cƒ ZŠ Z ] !
Ð y!
i Åy Z Ô å c
Š™ ~g Y

ÌHCZ~ i ú{zž YY H7g ïZÐ ]!
kZ n Æ y¨
Z‰

Ô@
ƒ 7Ýq ÃVzuzŠ Ž ƒ Ú Z »§—ŠŽz!
Æ kZgzZ ,Š K
 F
G ¯¢q Å yZ %Æ ók
 z HÛD
Lž 7— ðÃ~ kZ p

èª
q Å 1vZ wÎgž 7µ ðÃÌ~ kZgzZ ¶Cƒ ~ ¸{Š c
igzZ
Cƒ ï» {Š c
i Ð i ú Å spèª
q ~ wdZ ~C
Ù ª ,i ú Å ðZ

c
Š™ s ç Ã] ‚Zz ~C
Ù ª ‰~ spèª
q ä vZ Z
 ÂX ‰
?Ç ñâ •
Û f7VY~ ]‚Zz m!
Âì

64

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

gzZ • Dƒ Z
 Zz ‰Ô• DƒÆ b§F > }Z °¸žt¿

p• Dƒ ÂZ
 Zz Ž }uzŠ ‰Ôì @
ƒ ß̉
Ü z n Æ yZ

X Dƒ 7„ Z
 Zz Ð }u ‰gzZ @
ƒ 7߉
Ü z n Æ yZ

{zž n kZ Ôƒ e ï:C
Ù !
Æi ú µñ » áÛD
Ã/
ñ ]|ì e
LZÃòŠ MC
Ù Ð XÔå LgxW » ]Z¸6
zZÆ yZ Ô¸ x â ZÆ #
Ö Q

Š c
,q {z ~ i úÃòŠ M ÒZgzZ Ôì @
7—‚Ð [ˆÆû% LZ

Ð s§Å y -t ˜ÀgzZ ' M 7Š c
Ù !
C
Æ i úŽ • C™ c
YM

H™f » ¿,Z q
Z k0
Æ yZžì w®Ð s sZ ‰Xì @
ƒ
VrQ ÂÔ H®Š V¹ÐZž Š
wÈt gzZ H®Š Ãwâ LZ ä T Š

ÂÅ qzÑi úgzZ S0
!
 ÔZƒ Z9 {z Ôð7i úgzZƒ } 9 :c
+
â•
Ûä

VrQ Â ?Zƒù D» kZ Ã\ Mž Š
Y7 Ð yZ Ôˆ M Š c
(Å®Š

Ç ñÑŠ Š c
q +Z ðÃ~ i úÐ Zgz¢y-ž åx¥= :c
â•
Ûä

~uzŠ ðÃë Z {Š c
iÐ ®Š Ä£ ‰
Ü z kZgzZ}Š™…¸Ð i úÐZŽ

X ¶7q
Š 4
Æ kZq

gñQx ÓÆ i úB‚Æ ¯¢q å{zžì ~gz¢t 'c y¨
Z

„g Xì ¸ ~g⃠z ÅÑe Ô}™ÒÃg7½Å ä™ Zg7 Ãx ©Z z
·

ó Xó ì k0
Æ AZ ƒZvZ sÜ{z ÂÅ=ÂgzZ ]¸z ‰
Ü ¤]!
RLU)NNV pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ·

65

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

BVÅ„zg¨Æ s sZ ~ i úèª
q n

Ôì @
ƒ Za /_
» q nZ z Z M ZgzZ ì @
ƒ†ŸZ ~ q ËÌÐ kZ

[ Zø Z
 {z Ôf
 NŠ _7i ú Ã Ë Ð ~ s s Z \ W l»

t Ug ¯~ wŠÆ yZ ÂD™ qzÑx¯Ð „g LZgzZ Dƒ} 9~
Dƒ } 9 n Æ =°Z „g vß V˜ ì ( {z ¸ž @M wì

X CYƒ Ë=gzZ @
Y IŠ wŠ » yZQgzZ Ô•

¸

: • Dâ•
Û @ò W]| é

Å q ËÐ Vƒó KZ Â Dƒ } 9 n Æ i úZ
 vß {zL L
öB‚Æ q ËÔäU Vc
èÔäƒ záOŠ ZOŠ Z ÔÚ Š s§

žt ÑS Ô¸ Dg e ÌÐ ä™Ð ÑLZ ]!
ðÃÅ *Š c
ä™
¹
ó Xó ¶Sgg ZŒ
Û 'J
íZÆ i úªt gzZ ÔN Y wÈ

zz Å q Ë ÂDƒ} 9n Æ i úZ
Û
ñ i0vZ†]| é

U{ s ÜÆ yZ Ð s§ÅŠ- 0 ` sX Dƒ x¥ Ú » ~ÇÐ
Dƒ ìg ¤
ߊ¤
Šg Z ÔDƒ ~ {>{z gz Z 5'ßÐ ¦6~
º

X Dƒ: éÐ FÌ‚ Zg f ž åݬt » tZ¢Z ~ i úp

µ v Wà yyZgzŠ ÏZž¸ ìg| 7i ú~ y gò ( 0 › é

NN ” V gq… àeŸ é¡’Ö] ±Ê ÅçŽíÖ] ¸
MTT)MV é¡’Ö] …‚Î Ün¿Ãi ¹
OOQ)M V ð^nÖæ¢] èn×u (ORU)OVð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ º

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

66

X Zƒ 7ÌkˆZ zgÅ » kZ 7QpÔ Š
c
Š uÃkZgzZ ˆ

»

~ i ú {zžì M {™E
J
VŒ Â~ }g !
Æ s s Z ‰é

Ð i ú KZ ‰X ì ; g v Z À ‰ @
ƒ kCV- Â Dƒ } 9

zz Å äƒ } 9t ‚Æ vZ 8
g » yZž 3ß b§kZ ™ƒ rg Ã
yÃN ZŠ Æ yZž ¶Sg 7¸ÌâZ ~ i úÉgzZ @
Y w$
Ð
Ôå @
Yƒ Šgi „ D™çz n Æ i ú Â8
g » ‰ ? yÃN !
gzZ ì

á$
á$
wZj ZÆ \ M „ D™çz n Æ i úž @
Y Y7 Ð yZ

t ‚ Æ ¾ž Vƒ }Y ~ :c
â•
Û ?ì Hzz Ô• ” ¶Š ð3Š
X Vƒ ;g Y äƒ} 9

@
Y w$
8
g » {n Æ yZ Â @M ‰
Ü z » i úZ
 Ô• Z
ñ ]|t é
4E
& » {z gzZ å
/F
!nÅvZ :c
â•
Û ?Š
ƒ HÃ\ M :Y7 ä VÍßX¸ ” õE
ÔH76Vzh N gzZ }i z y• M ä vZ & ì Š
M ‰
Ü z»â Z kZ

X 1 VQÐZ ä ëp‰ g egzZ c
Š™g ï ZÐ äVQÐZ ä ƒ
 yZ

Vc
QÅVƒ² M ÂDƒ} 9"7i úZ
q
ò àG]| é

X 'Y VJ
Sh ZŠ™Ë Ðg ÄggzZ 'Y µ

x¥t ~ }g !
Æ X• É@
,Z Ð ¹ Ð b§kZ é

w$
8
g » {n Æ yZ ¸ Dƒ } 9n Æ i ú{z Z
 žì Zƒ
MTT)M Vé¡’Ö] …‚Î Ün¿Ãi ( QMN)P V ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ »

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

67

;g Y äƒ Z9t ‚Æ ¾~žƒ … Y ? H L L:¸ ë {z X å @
Y
ó óX Vƒ ; g Y ä™ÙÍuÐ ¾gzZ Vƒ

‡ ÜÉ@
z/ôyZ ~ wŠ Æ Tì yÃÐ ~ ë ` M

! !'?ì Äz

LZ ~ i úÌ\ Mž Y7 Ð ®†0%¬ ]|ä VÍß é

Æ Tì q ÏyÃ[8{Š c
iÐ i ú :c
â•
Û ?• D™WÐ \ M

\ M LZ ~ i ú Âë :¹ä VÍßX Vz™WÐ \ M LZ ~ }g !
D™] !
~}g !
Ƽ
 gzZ y…zgj H :Y7X • D™] !
Ð

D™] !
~ }g !
Æ Š ZGYz wZñZ gzZ wÈz IZ LZ Ô7:¹ ?ƒ

“z ¾ Š¼ ~B}÷ž ì t 4 ˜g$
ÂÐ kZ :c
â•
Û X•

X N Yƒ„
k

{ z¤
Z Ô• Ï&g0
Z }÷ž • D â •
Û fñ ç0Ä]| é

Z9~ i ú~ Z
 X Ç Vƒ Yƒ òŠ M » x » ~ ÂI{g g Z Œ
Û '½Ï0

i

~Z
 Ô @
™ 7Ð ÑLZ ~ ] !
ðà ÅC
Ù !
Æ i ú ÂVƒ @
ƒ

ðÃ~ äƒ h'gzZ 9Æ kZ ÂVƒ ù
] !
ðÃÐ 1vZ wÎg

„z sÜÐ ÑLZ ÂVƒ @
ƒ ~ {i » ~ Z
 Ô@
™7µz —

Xì @
Y ¹Ð kZŽ gzZì H{i » Ž Vƒ H] !

¼

RLQ)NN V ènÛni àe] Ý¡‰¦] în• pFæ^jÊ ÅçÛrÚ ¼

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

68

ÔVƒ @
ƒ Z9Ð ¬Æ vZ ~ž • D â •
Û ò?q1Z x â Z ]| é

ÔVƒ @
™ qzÑi úB‚Æ +
 ·ÜZ ÔVƒ ¸B‚Æ spÆ kZ
G
.¿¨E$z %F
ÔVƒ HrB‚Æ ÑÅ kZ
ÔVƒ k7y M Œ
Û B‚Æ çG

n Æ ¾ÔVƒ @
™ {>B‚Æ äZ ÂÔVƒ @
™ qÃgB‚Æ q Ë
gzZ Vƒ @
¢xsB‚Æ +
 9ÔVƒ Í Ð yEZz yj}g7

Vƒ Òß n Äz sp~ wŠ ÔVƒ @
™ »i úB‚Æ Œz mï

ì ÒÃ~g7 ~÷ÔñYƒ: w=*
{z }žVƒ @
g e Ð ] !
kZgz Z

X Vƒg ì‡6ªkZ J
]ñž
E
r

3
0 ·gz Z ~
ò i Zg ?q1Z ªÔVñâZ zŠ ä ~ž • ë òö E–1Z é
½

0Z ä ~ pì 7Ýq  q •Ð VâzŠ yZ = :c
0
à ò~iz%¾
6ã%
ÅyZ ä ¿q
Zž `Ø = X @Š 7Å Ëi úhZÐ ¾
ò
X Å7•
wä VrQpc
Š™ F{n ™Ë ä ypÔ 1^»

7Å ËiúhZÐ ¾0·ä ~ :• ë xy
R [© 0· é

Æ yZ ëX¸ 7Ìb; ÐZ {z  ß6y» Æ yZ íX@Š

{z X¸ D™À6Äz spÆ yZ c iúgzZ qËŒÔ> [èŒ
X¸ Dƒx¥~Çðƒ ~¥
Ç!
gzZ¸ ïŠÄg6J
 LZÃ~h^KZ

bg ZŽ z Y ¡
Z Æ yZ Â _7i úZ
Š
ò 0Z x â Z xsÑZ •é

NT(NS” V é¡’Ö] ±Ê ÅçŽíÖ] ½

69

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

4E

/F
X¸ ”sN !
N ZŠÐzz ÅkZ {zgzZ ” õE

¾

» ] Ñ©gzZ ] Ñq LZ Zg f ë ! • M Ô,i úÅ xò Z™s s Z • t

Ô8 I KZ ðÃÔì 8 Š ~{KZ ~ i ú ðÃ~ ë Ô,™Ð yZ : i Zñ

~ „i ú ðÃÔì ; g öÐ u *
KZ ðÃXì @
™Çm
™gzZ wâ zg

îÆ {Š = ðÃÔì ;g ™ 2
Ì Å wâ LZ ðÃÔì Î ~ |
 z•
Û zh
y

ÿá Zz U ðÃgzZ ì Z 7~ íZ meÆ ¿ðÃÔì c
Å~ g óz

Xì sz^~ + T

´gŠ c
ÐZgzZ 'YäŠq Ë~ i ú o

éçFב 冖vi Ü×ŠÚ -†Ú] àÚ ^Ú0 :c
â•
Û ä 1vZ wÎg óœ

é…^ËÒ kÞ^Ò Ÿž ^ãÂçÒ…æ ^ãÂçŽìæ ^â ðç•æ àŠvnÊ èeçjÓÚ
¿

9ä×Ò †â‚Ö] ÔÖƒæ(é†nfÒ lªm ÜÖ ^Ú hçÞ„Ö] àÚ ^ã×fÎ ^ÛÖ

ì k7i úÆ™çz b§hZ ‰
Ü z Æ i ún•
Û y›ðÃZ
 LL

n Æ Vƒk
Iâ i ú{z Å kZ Âì @
™yˆ Z Ì~ q Ëz qÃggzZ
ó Xó Çìg @
ƒJ
#
Ö ªt gzZ Vƒ: {LªÆì CYƒ {g ñ

:ì òZ¤

Š•
á gZ » 1\ M Ôì M._Æqíz qË[ZN »iúóh
(TO” V±Ú†ÓÖ] ±Â†ÛÖ ènÛni àe] ‚`jrÛÖ] gÎ^ßÚ oÊ èm…‚Ö] gÒ]çÓÖ] ¾
±Ú¡‰¦] h†ÇÖ] …]• ó½
NNT V Ü×ŠÚ xnv‘¿

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

70

(^ãÊi(^↎ Ÿž äÖ gjÓm ^Ú éçF×’Ö] o×’nÖ ‚fÃÖ] áœ0
À

9 ^ãË’Þ(^ã%×$ (^ãÃe…(^ãŠÛì(^㉂‰(^ãÃf‰(^ãßÛ$

ÔÙ ÔVZ‚ÔVZ^ M ÔV ZâÔVZΊ `
Z pÔì k7i úòŠ M GL L

ó Xó ì M ÛgzZ ðäÔðåa ÔzVZv0

0 vZ †]|Ôñ 7™™{z & ì „z ÝZgŠ i ú Å {Èót
Á

:ì ~z%Ð k
ñ „

XX^ãßÚ kø×ÏøÂø ^Ú Ÿž Ôi¡‘ àÚ ÔÖ ‹nÖZZ

ó Xó ì &Ð ~ kZ Â Aì M „ Ú QN Ð i ú~¾L L

Æ kZ Âì k7i úB‚Æ w¾z x ÓgzZ qíz q Ë{È Z
 ó•

:ì Š •
á g Z » 1*™Ñž 6Ô• D YQ{k

䉜… o× k×ÃrÊ ^ã×( Ò äeçÞö„e ±øi]. ±×’m Ý^Î ]ƒž ‚fÃÖ] ážZZ
Â

9äß kû_Î^Ši ‚r‰ æœ ÄÒ… ^Û×ÓÊ änÏi^Âæ

gzZuÆ kZ {k
Æ kZ Âì @
ƒ Z9n Æ i úZ
 {È —"L L

Ð kZ Ôì @
™{> c
qÃg {z Z
 QgzZ • D Y bŠÄg 6Vð+
ó Xó • D Y D¤

Ág q
Z » i úZ
 {zžì t Š Z%Ð kZž • D â •
Û~
ò zo)´

~g7 i úÅ kZ Z
 žJ
VŒ Ôì 
@Y¤

zq
Z » {k
Âì @
™ Zg7
MRNRV ÄÚ^rÖ] xnv‘ (ONM)P V‚Ûuœ ‚ßŠÚ À
RMN)NNVpFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ Á
ML)OV±Ï`nf×Ö pF†fÓÖ] àߊÖ] Â

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

71

ì n Æ i úkZt pÔì @
Yƒ Zg7 Ìo d » Vƒk
Âì Cƒ

Ý^nÎ gzZ ‚f ž 6Ôƒ: Ú~ yEZz q ËgzZ y»g Z z ozÑÆ T

?f z b
¬ t ‚Æ <Z ´ â ~ kZèY Ôì @
ƒ x¥Ð ÂÆ
Xì {g •
á Z » äƒ} 9 b§ÅxÝz {È

Ã

ÐZ Âì ÒßÐ i úKZ Z
 ÑZz "7i úB‚Æ q Ë—"

Æ kZ Ô‰ FQú1 Æ kZ Ôˆƒ ÑËÅ kZ c
Íì @
ƒ kC(Z

ì 4WÎ{z Q gzZ Š
ƒ Za gzugzZ o ¶
z T » b§m{ q
Z g0
Z

Å kZ {zž n kZ Ô Lg w'å ~ ÏZÔÀ
: Ð i ú {z l»ž

» *Š Å kZ gzZ ¼
 Å wŠÆ kZ Ô+
 8Å bzg Å kZÔuQÅç M

ÐZC
Ù !
Æ i úXì M x Zg M ~ „ i úÃkZÔì CY 0 s
 Zg z yj

Ôì @
™kC~ {gz Z ;Å b§q
Z Êp {zÔì Cƒ 1gzZ P

Qs
 Zg • _7i úžì Cƒ ¸ ]!
ÅVß Zz 䙛Рi ú
:¸ D â •
Û\
å M Ô¶C™ 5à 1*™Ñgz ZZ
‡z x â Z} g øž 6Ôì
Ä

9éçF×’Ö^e ^ßu…œ Ù¡e ^m0

ó Xó ƒ às
 Zg=gfÆ i ú…w
ñ š }ZLL

Å

9éçF×’Ö] ±Ê ±ßn é†Î k×Ãq0 :c
â•
Û Ìt ä 1\ M

ó Xó ì ˆð¯ ~ i úuQÅç M ~÷L L

PMSM V•æ]• ±eœ à߉ xnv‘Ä

ORT)NV †m‚ÏÖ] ˜nÊ Ã
ORTM V±ñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘Å

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

72

7g Z Œ
Û %Æ i úÐZ Ô ñY ~Š ¯ ~ i úuQÅç M ÅTgzZ

X Y™7uF
LÃi ú{z Ôì Y M


*™ ¬Š [p~ {>m<!
gzZ ¬Š ‹â £ p

f KZ t ‚Æ kZ ] YoÐ \¬vZž 7— ðÃ~ kZ
ª

b ÒZ 6kZ gzZ g ZƒÅ ]]_ z ] ÑZÎ LZ Ð kZ Ôg ÖZ » ~ 
b¬z

q Ë » kZ gzZ ì @
ƒ o¢m» {È B‚Æ „g LZ Ð g ZÜZz

wÎg Xì Š
c
Š Ð N @~(¬ » kZ ~ <
 z y MŒ
Û Xì k(

rZ „ggzZ ó Xó ì ]Š „„ ¬Š Lž
L c
â•
Û ~ }g !
Æ ¬™ ä1vZ

—è÷nø Ëûìöæ$ ^Â÷†% –øiø ÜûÓöe$ …ø ]çûÂö•û ]ö™ :c
â•
Û Š•
á g Z ñƒ ï Š ¬» kZ ä
( 55:s Z²ÑZ ) ó Xó zg å Ð Ùñ{z ~ 
b¬Ã„g LZ L L

ž c
Š â•
Û yÒ J
VŒ Âä 1*™Ñ ~ g
uq
Z
Æ

9än× g–Çm ²] ÙªŠm ÜÖ àÚ0

ó Xó ì @
ƒ nZg *
6kZvZ Ô‡â 7ÐvZŽ L L

B‚Æ ¤S] â£P Ð 1*™ÑÐ mÆ ¬Š ~ i ú

X Έ ƾgzZ {ƒÎâ Æ Vz>Ô} >:•t Ž • "
U

:ì Š•
á gZ » 1Ñž=ZÔ• }>Ñ!
gzZëZÐ ƒ
 ~yZ A
9ð^‚Ö] ]æ†%ÒªÊ ‚q^‰ çâæ äe… àÚ ‚fÃÖ] áçÓm^Ú h†Îœ 0

NRTR V °„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Æ

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

73

{>{z Z
 ì @
ƒd
Œ
Û {Š c
iÐ ƒ
‰
Ü z kZ Ð „g LZ {ÈZZ
Ç

ó Xó ù
þ â N ¬Š [p~ {>Z®Ôì @
ƒ~

:ì Š •
á g Z Ìt » 1\ M é

9ÜÓÖ h^rjŠm ᜠàÛÏÊ ð^‚Ö] ±Ê ]æ‚ãjq^Ê •çrŠÖ] ^Úœ0

ó Xó • Cƒ [|{z Ôz™N ¬Š [p~ Vz> L L

: ì Ìt q
ZÐ ~ Vƒ ¬Š Å {>Å 1\ M é

XXåü †$ ‰ôæø äü jønø Þô ¡øÂøæø åü †ø ìô•æ äü Öøæ$ ]* æø ä×$ qôæø äÎ$ •ô ±ûfôÞûƒø ±ûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]øZZ
à Vƒk
ƒ
 í!
zC
Ù ªgzZ y
M z wÍ Z Ô} (Lg}÷ !vZ L L

ó óX}Š™s ç

:ì Ìt ¬Š q
Z b§ÏZ é

9kößû×øÂû]* ^Úø æø lö…û †ø ‰û]* ^Úø ±ûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø0

ó Xó } Š™s ç { k
| gzZA}÷!vZ} Z L L

,Å kZ ?¸ _7H 1\ M yxgŠ Æ Vz>VâzŠ ï

XN â•
Û ±5652•™Xì _g ¦
•Æ 11•:

½Åq
ZÐ ~ yZ Ô¸ D™N ¬Š Ž 1\ M ˆ Æ ¾ B

žì ˆ~Š ~ g
u kZ …

àÚ VÄe…œ àÚ ²^e ƒçÃjn×Ê †ì¤] ‚`ŽjÖ] àÚ ÜÒ‚uœ É†Ê ]ƒž0
PSU V Ü×ŠÚ xnv‘ 
MLSRVoñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ 

PTN ÜÎ… V Ü×ŠÚ xnv‘ Ç
PTO V Ü×ŠÚ xnv‘ 

74

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

l^ÛÛÖ]æ ^nvÛÖ] èßjÊ àÚæ †fÏÖ] h]„Â àÚæ Üß`q h]„Â
V wÙçÏm á^Òæy(Ù^q‚Ö] xnŠÛÖ] †• àÚæ
ØûÛøÂû]* ÜûÖø ^Úø †( •ø àûÚô æø kö×ûÛôÂø ^Úø †( •ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* ±ûÞ( ž Ü$ ãö×# Ö]ø0

9 w]†÷ nû Šôm$ ^e÷ ^Šøuô ±ûßô fû ‰ô^uø Ü$ ãö ×# Ö]øy
Ð Vzq gež ’ e ÐZ ƒ rgà Р¾ðÃZ
 Ð~ ? L L

ŽÆ ]˜z ]§ ÔÐ [Z±ÆGÔÐ [Z±Æ 3:fâ {C ÅvZ

~ !vZ } ZL L:¸ D™ ̬Št 1\ M ÐÑÆ w YŠ [gzZ Ð

Vñ» yZgzZVƒ [™~ ÎÐÑÆ Vñ» yZVƒ Le {C ~¾

ó Xó ¢
[ˆy ‚ M Z÷ Â !vZ} Z 2 ÔH7ä ~ ÎÐÑÆ

:¶~Š ½Å"7t ˆÆ¾Ã ñ& œ–1Z ä 1\ M é

køÞû]* Ÿž$ høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿæø ø ]†÷ nû %ô Òø ^Û÷×û¾ö ±ûŠôËûÞø köÛû×ø¾ø ±ûÞ( ž Ü$ ãö×# Ö]ø0

9Üönû uô†$ Ö] …ö çûËöÇøÖû] køÞû]* ÔøÞ$ ž ±ûßô Ûûuø…û ]æø Õø‚ôßûÂô àûÚô é÷†ø Ëô ÇûÚø ±ûôÖô †û Ëô Æû^Êø

Ôì ¿ „ ÂÃVƒk
gzZì HÕ¹6ÑLZ ä ~ !vZ} Z L L

ó Xó ì °g ÑZzÛ Â—" Ôâ •
Û 3g6íÔ}Š jÃVƒk
}÷

:‹ ñƒ ët ~¾ÃòŠ M q
Z ä 1\ M é

* ] ‚öuô]çøÖû] Ôø³þÞ$ ^* eô ö²] ^mø ÔøÖöªø‰û]* ±ûÞ( ž Ü$ ãö×# Ö]ø
°û„ôÖ$ ] ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸ

±ûeôçûÞöƒö ±ûÖô †ø Ëô Çûiø áûœ ‚ºuøœ ]ç÷ËöÒö äü Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö ÜûÖøæø ‚û×ô mø ÜûÖø
PT)RV‚Ûuœ ‚ߊÚ(NSMR(QTT V Ü×ŠÚ xnv‘ 
TOPV°…^ífÖ] xnv‘ 

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

75

^$¡$ 9äÖ†ËÆ ‚Î0V"
# Ù^ÏÊ(Üönû uô†$ Ö] …ö çûËöÇøÖû] køÞû]* Ôø³Þþ$ ž

ÂÔì i * " Ôì q
Z ÂvZ} ZX Vƒ @
™w ZÎЕ~ !vZ} Z L L

Ð •~ Ô7ðÃ'Z'}¾gzZ ì Š
» Â:gzZ 7» Ã Ëä

3ggzZ ä™s ç µš Ô}Š™s çÃVƒk
}÷žVƒ @
™w ZÎ

Å kZ — " :c
â•
Û û% & ä 1\ M ™ Ít Xì ÑZz ä™

ó Xó ˆƒ ]n

:‹ _7t ~¾ä 1\ M Ã~i úgzZ q
Z é
áö^ß$ ÛøÖû] køÞû]* Ÿž$ äø ÖFžô Ÿø(‚öÛûvøÖû] ÔøÖø á$ ^* eô ÔøÖöªø‰û]* ±ûÞ( ž Ü$ ãö×# Ö]øZZ

^mø ±% uø ^mø (Ýô]†ø Òû¦]æø Ùô¡ørøÖû] ]ƒø ^mø (š
ô …û *Ÿ]æø lô]çFÛFŠ$ Ö] Äömû ‚ôeø
9[^• ^Ûe áæ…‚i0 Väe^v‘¢ "
# ±fßÖ] Ù^ÏÊXXÔøÖö^* ‰ûœø ±ûÞ( žô =Ýöçûn% Îø
²] ^• ‚ÏÖ å‚ne ±ŠËÞ °„Ö]æ0 VÙ^Î =Ü×Âœ äÖç‰…æ ²] V]çÖ^Î

9oF_Âœ äe Øò‰ö ]ƒžæ h^qœ äe oø•ö ]ƒž °„Ö] Ün¿ÃÖ] äÛ‰¬e

Ôì n }¾p°x Ó—" ÔVƒ @
™wZÎЕ~ !vZ} ZL L

Æ }i z y• M } Z Ôì ÑZz ä™yˆ Z ¹ÂXì „ Âh'Šq

(» ¼
 ) Ð •~ ! x¶ z k} Z! ´ â Æ w° z ]³} Z ! Û{

… Y ?H :Y7 Ð[
ñ ôZ LZ ä 1*™Ñ™ÍtX Vƒ @
™wZÎ

… Y {Š c
iw
å Îg » kZ gzZ vZ :á1 {z ?Å ¬Š b§¾ä kZž ƒ

ÆvZ ä kZ !ì yY ~÷~B; Æ TÅ]Zf kZ n:c
â•
Û X•
MNOOV^–÷mœ 

MNOPV±ñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘

76

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

Â ì 
ù
@Y Zg å ÐZB‚Æ kZ Z
 Ôì Hw ZÎB‚Æ xÌZ
ó Xó ì @
™ « Âì 
@Y HwZÎÐ kZB‚Æ kZgzZ ì

¬Št 1*™Ñ ~y
WÐ ƒ
 yxgŠÆ ä¢xsgzZ¾ C

:¸ _7

^Úø æø lö…û †ø ‰û]* ^Úø æø lö†û ³þì$ œø ^Úø æø köÚû ‚$ ³þÎø ^Úø ±ûÖô †û Ëô ³Æþ û ] Ü$ ãö×# Ö]ø0

køÞû]* æø Ýö‚( ÏøÛöÖû] køÞû]* ±ûß( Úô äô eô Üö×øÂû]* køÞû]* ^Úø æø köÊû†ø ‰û]* ^Úø æø kößû³þ×øÂû]*

ø †ö ì( ©ÛöÖû]
9køÞû]* Ÿž$ äÖFž Ÿ

s çÃVZŠ c
igzZ Vƒk
x Ó| A ÔÔŒZ}÷ Â !vZ} Z L L

„ Â) }Š™s çƒ
 Ôì } Y ~ }g !
}÷ ¼ Ž gzZ }Š™

ú ( Ð w °Ó Çg !
KZ) „ ÂgzZ ÑZz ä™Ð M ( ~ ]³Ó Çg !
KZ
ó Xó ì 7ŠqðÃ{z´}¾Ôì ÑZz ä™

7„ x¥7Q Ô• Tg lñ{™ƒ rg ÃÐ ¾vßÐ ¹

?³7H[ Z {zúÆ x âZž

! !ì ` ´ +4 » Ùñ{gzZ ÂkZ ¢
™¡ÃVƒ ¬Š Ñ!
{gÃè

ÜŠ Z zg » f Zˆ Æ i ú q

Æ q Ë~ wŠ gzZ • Cƒ Ýq ] »'gzZ Z
Z ¯Ž Ãy¨
ZÐ i ú

gZ Œ
Û 'z "
U
7Q ÜŠ Z z g » f Z Æ ˆ Æi úÔ• Dƒ Za ] Z WZ Ž
SSMVÜ×ŠÚ xnv‘

77

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ÔÏÈ xkZž ’ e Ã~i úC
Ù n kZ X • Dƒ yzçz@~ p
g

i úXÇg ‘Ð g » f Zz ™f ªÔ ®
 ¤Z ~uzŠ ˆ Æ i ún•
Ûª

û% & {zž ǃ x¥  ñY Hg¨¤
Z ~ ÜŠ Z z g » f Z Æ ˆ Æ
Æ i úÐ „g LZ c
Í ~i ú=g fÆ TÔ• Dƒ qzÑÐ g l Z

Xì Le °çz ]gmn Æ ¶Å q ËgzZ ñ
t Xì Ì *
™ ~È0
Å …Zâ ®
 ¤Z ë Z q
Z Å ˆ Æ i ú ï

°ˆ Å ÷ÕÆ qíz q Ë2 Vñ{ gzZ V‘@
à ŠøZ•
Û Ô…Zâ
X • 

78

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

79

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

xÎ[ !

»Ã q Ë
[òZáZE™

80

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

{™E
»[òZ,Z
ÅkZgzZ D™ »Ã q ËŽ
•‘
 ^z»g~ {Zg

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

81

» VIz»g yZ [Z ˆ Æ yÒ Æ [ òZ á Zz ä™ Za à q Ë

à q ËÔ• D¢Ð kZ Ãy¨
Z c
D™[ Zy
à q ËŽ ǃ {™E

Xì ~gz¢!Zi Z zØ{ » yZ nÆ ä™Ýq

gñQá ZE™w'Ãy¨
Z ~} g !
Æ(Åi ú r

‚gzZ 3g q
Z k0
ÆÈ
ñ ¬ ]|žì e
ZzgÐ ñ÷Z ]|

ä 1x™ Z Ñ X å 3g \
s§q
ZÆ {# LZ ä VrQ& å{Š6
:c
â•
Û Ð yZ

a

9±i¡‘ ±Ê ±Ö š†Ãi å†mæ^’i Ù]ˆi Ÿ äÞ¬Ê ±ß ±_nÚœ0

ó Xó • C M t ‚}÷~ i ú,k

¦Å kZ ÔzŠ™gzŠÐíÐZ L L

Vzk

¦k0
Æ yZž • D™e
Zzg ÐÈ
ñ ¬ ]|Ì
ñ ‡]|

Z ÑZz
cg s§Å kZ 1*™ÑX å Zƒ ;s§Å b{vŽ å Z Àq
:c
â•
Û ~}g !
Æ kZ ä 1\ M Ô¸ _7i úÆ™
ó óX zŠ U Ðt ‚ÐZ L L 9±ß ämû †ôìôù]* 0

X c
Š ¯‡» kZgzZ c
Š U Ð V;zÐZ äÈ
ñ ¬ ]|Q

c

QUQUV°…^ífÖ] xnv‘ a
~ÅÃÔ y N
gb
NMLS)OV Ü×ŠÚ xnv‘ c

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

82

~~ 1\ Mž ì Ìg
ut Å 1*™ Ñ Å x|ÏZ é

rg ÃÐ i úXAŠ -zŠÆñ•~ kZÂñƒ 4ZŠ n Æ i ú
:c
â•
Û Ð±³fþ ru y
ñ ¢ Âñƒ

ᜠ±Çfßm ‹nÖ äÞ¬Ê ànÞ†ÏÖ] †Ûíi ᜠՆڕ ᜠknŠÞ ±Þž0
d

9±×’ÛÖ] ØÇŽm ®n• knfÖ] ±Ê áçÓm


¦
C
Ù t X zŠ ,
J e ÃV®VâzŠ y Zž Š
wÈ bŠ ¬t »~L L

w'ÐZ Ž ƒŠŽñq +Z ðÃ~ yt ‚Æ ~i úž 7ƒ
o
ó Xó }Š™

] !
gzZ V»Å VñugØÔVƒÇg ¦
ò Zúžì @
ƒ x¥Ð kZ

b§ÏZX ’ e 
*™i Z •Z Ð "7i úÌd
Œ
Û Æ Vß Zz ä™’

à Zz ä™w'ÃVƒóV˜ ’ e 
*™Ì6Ð "7i ú6V»+Z

V˜ ’ e È ÌÐ "7i ú( +Z ƒ e¤
Z ÔVƒ , q ½gz Z

~ ò¤
ä 1*™ Ñž n kZ Ôƒ ò¤
{Š c
i ¹ c
~Šu {Š c

:c
â•
Û ä³
ò 0Z)´Xì c
ŠÐzz ÏZ ¬» ä™ ZQÃ× > [


Z ‰
Ü z kZgzZì ÇzgÐ q ËgzZ »§—Ã~i úò¤
h
”L L

ÕÅx?Zm qg •
á t a kZì @
™Ð àŠ " gzZ \
Zp *
]Š „

gzZ ñY ^Igzi » ò¤

ž @c
Š ¬»í@
~ × èL[ä VrQžì

MSTRV•æ]• ±eœ à߉ xnv‘ d

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

83

T6ÅvZ dw D ZgzZ q ËÐ ZgzZn | 7i úB‚Æ ¯¢q {È

ó Xó ì Š°z [£» i úžŽ nƒÝq ]¯

Ì6Ð i ú~ VzÀgqz + '
× gzZ ‚ s

~ } Àg ZŠ íZ me q
Z 1*™Ñžì e
Zzg ÐÈ
ñ ¬ ]|

å M gzZ Ôñƒ } 9n Æ "7i úÔ‰OÑgÃa gzZ D~ T
\

:c
â•
Û Š•
á g Z ˆ Æ ä™ »i úX ˆ 76Vá´gzZ VÅZ me yZ ÃÅ
9
:E
Z gzZ ƒ Y á k0
Æ fv
0 ê X1Z ÃgŠ e kZ
ƒ M á gŠ e±Þ^røfôÞ]ø q
( ‰Cƒ 7Vc
g JŠ c
íZ me ~ kZ )
e

9±i¡‘ ±Ê ^ËÞ• ±ßjãÖœ ^ãÞ¬Ê0

ó Xó c
Š™…¸ yZgzŠÆ i ú‰
Ü z kZ= ä kZ L L

Zzg q
e
Z Ôc
Š™…¸ = ä ] *
Æ kZžì ~ e

Zzg q
Z

i úL\ M Ð zz Å T ¶gŠ e g ZŠ íZ me q
Z k0
Æ yZžì ~

X¸ D Yƒ w'yxgŠÆ

e

³7: i ú„ Ç!
~ VzÀáZz k

¦ëž ’ e …n kZ

kZ •gzZ ` Zzg » XVƒ , k

¦Å Vzg Z0
Y ~ VzÀ Xm<!
Xì ;g Y k(~: â i

QQR V Ü×ŠÚ xnv‘ e

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

84

Ì6Ð i ú~ ÏŠŽñÅ ä3 t

Ô’ e -77i ú n ~ wŠ é Zp Å ä3 ƒ ŠŽñ *
3
f

9Ý^Ã_Ö] 醖ve éçFבŸ0 :ì Š •
á g Z » 1vZ wÎg

ó Xó ì 7i ú~ ÏŠŽñÅ ä3 L L

yEZ ™½ù ¬ ž ’ e Ãy¨
Z ÂñY c
ŠÄg t ‚ *
3Z

{z ¤
Zž n kZÔ ñ7i úQ gzZ } ™: ~i !
¢Ôñ3 *
3B‚Æ
Çnƒ 7Ýq q Ë~ i ú Âì @
ƒ Z9n Æ i ú™ hg *
3

:ì yâ•
Û » 1vZ wÎg X Çìg Î s§Å ä3wŠgz Z

ᜠØfÎ äe ]樂e^Ê (éçF×’Ö] l†–uæ ð^ŽÃÖ] h†Î ]ƒž 0
g

9 ÜÓñ^ŽÂ à ]ç×rÃi Ÿæ h†ÇÛÖ] ]ç×’i

éçF ×’Ö] kÛnÎœæ ÜÒ‚uœ ð^ŽÂ Ä•æ ]ƒž 0 èm]æ… ±Êæ
g

9 äßÚ É†Ëm oju à$ ×ørÃm Ÿæ ð^ŽÃÖ^e ]樂e^Ê

*
3¬ Ð [f¯ ú ÂñYƒ ̉
Ü z » i úgzZƒ d
Œ
Û *
3Z
 LL

?Z
 L Lž ì ~ e
Zzg q
Z gzZ ó óX z™: ~i !
¢~ ä3gzZ ƒ 3

ñYƒ Ì#
Ö ‡Z Å i úgzZ ñY c
ŠÄg *
3 »x •
á n Æ ËÐ ~

ó Xó ƒ Yƒ rg ÞJ
VŒ z™: ~i !
¢~ kZgzZ ƒ 3 *
3¬ Â
QRLVÜ×ŠÚ xnv‘f
QQU æ QQSV Ü×ŠÚ xnv‘ g

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

85

Ì6Ð "7i ú™uzgÃ: { 0
z [%
u

Æ q Ë -7i ú™ uzg Ã: { 0
[%
ž 7— ðÃ~ kZ

H IÐ "7i ú~ wq kZ ä 1vZ wÎg n ÏZ gz Z Ôì °o
Xƒ ñƒÆzg: { 0
c
[%
òŠ MžZ
ì

h

KZ ™ Y ~ s Z š
 ¬ž ’ e ÐZ Ôƒg ezŠ Ð wq kZ ¿Ž

 ) Å kZ Ð zz Å kZ ì e Ôñ 7i úQ gzZ } ™ ~g7 ~
®
q

•]…œ ]ƒžæ0 :ì Š •
á g Z » 1*™Ñž n kZ X ñYƒ: VY „ ] ¯
i

9ð¡íÖ^e œ‚fn×Ê é¡’Ö] kÚ^Îæ ð¡íÖ] gâ„m ᜠÜÒ‚uœ

Ö#‡Z Å i úgzZ }™ {Š Zg Z » äY ~ Ü ðÃÐ ~ ?Z
 LL

ó Xó ñY ~ sZ š
 ¬ž’ eÐZ ÂñYƒ

ÐZ ÂñY 7]gz¢Å: { 0
[%
Ãˤ
Z ÌyZgzŠÆ i ú é

Ýq ]g ÓQgzZ} ™~g7 ~
 q KZ¬ Ôce ´ Š™ {i úKZ
j

:ì Š •
á g Z » 1*™Ñž n kZ Ôñ 7i úÆ™

9á^%fì¢] äÃÊ]‚m çâ Ÿæ Ý^Ã_Ö] 醖ve éçFב Ÿ0

ÖzŠ Ãy¨
Zž Z
‰
Ü z kZ: gzZ 7i ú~ ÏŠŽñÅ ä3 L L

ó Xó Vƒ „g™y.6,q

QLL(PUUV äq^Ú àe] à߉ xnv‘ h
TLV •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ i
QRLVÜ×ŠÚ xnv‘ j

86

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

»q ˵ š ÌÐ kZž n kZ Ôì Ì»1 zgà ôg ¬¸ é

Xì @

Ì6Ð i ú~ ƒ !
ŠÆózZ v

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì e
ZzgÐ ÷
ñ Z ]|
k

9œ†Ïm ^Ú Ü×Ãm oju Üßn×Ê éçF×’Ö] ±Ê ÜÒ‚uœ ‹ÃÞ ]ƒž0

žJ
VŒ ñYΞ ’ e ÐZ Âñ M ózZ ÃËZ
 Ð ~ ?LL

»’ Å kZž ñÎ Ú Z ª )ì ;g | 7H {zžÑ äƒ x¥ÐZ
ó Xó ( ñYƒ

Ôì ~Š™yÒ Ìzz ÅkZ ä 1*™Ñ ~ g
u ~uzŠ q
Z é

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì e
ZzgÐÈ
ñ ¬ ]|

ä³þß gâ„m oju ‚³³þ þΆn×Ê o×’m çâæ ÜÒ‚uœ ‹³þÃÞ ]ƒž0
ä×ÃÖ °…‚m Ÿ ‹Â^Þ çâæ o×$ ‘ ]ƒž ÜÒ‚uœ á¬Ê(ÝçßÖ]
l

9äŠËÞ g$ Šönø Ê †Ë³þÇjŠm

kZ ÔñYƒ »’ž ©ñYÎ {z Âñ M ózZ Ã ËZ
 ~ i úL L

ì eÔì k7Hž ǃ 7x¥ÐZ Âñ7i úñƒ ×zZž n
%NÊpñOÆg lZ
ó Xó Ñ ì ZæE

ƒ »Æ ‰
Ü z Æ kZ² ì ï•
á ÌÃVzi ún•
Û ~
å tèg
ut
NMOV °…^ífÖ] xnv‘ k
NMNV °…^ífÖ] xnv‘ l

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

87

ež n kZ X ÌÃéZ x ªgzZ Vzi úÒgzZ ƒ: 60
Z ðà » ä Y

~ dÑ Ð zz Å ózZ g Z ¦
zq
Z gzZ ƒ ‰
Ü z » ¬ŠèqJ ¸ ì

XÑ ä™N ¬Š$

m

w
Ì6Ð i úúÆ ¿ñÎ c
w'~ VÂ!
:ì ò Z¤
Š •
á g Z » 1*™Ñ

9'‚vjÛÖ] Ÿæ Üñ^ßÖ] Ì×ì ]ç×% ’i Ÿ0

n

ó Xó ð7: i ú ( d
Œ
Û )úÆáZz ä™WgzZáZz äÎ L L

ì ꊙ…¸ ÃVzuzŠ Ð VÂ!
KZ LÑZz ä™] !
ž n kZ


Z Ð Tì CYƒC
Ù ªq +Z LLÐ ¿ [¦Ð ’gz Z

Xì Yƒ …¸

0 £Z x â Z gzZ w•
á x â Z Ãi úú Æ $•ž • D â •
Û!
ò æx â Z

w'Ð i úÃ~ i úWÅyZžì t zz Å kZ Ôì ¹{z(ä N

Xì C™

o

Å DIZ ÃbÑŠ á Zz 1zg Ð i úú Æ ( [ Zpè") Üñ^Þ p

:• D â •
Û ~ 9KZ ~
ò g g x â Z Ôì c
Š gZŒ
Û ®ä Š Z® ~(q
Z

gzZ ó óyÒ » i úú Æ ¿ñÎZZ XXÜñ^ßÖ] Ì×ì é¡’Ö] h^eZZ
ÝçßÖ] àÚ ðç•çÖ] h^e(ðç•çÖ] h^jÒ |†Že °…^fÖ] xjÊ m
RPNV •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ n
OTT)NV •çfÃÛÖ] áç |†• o

88
p

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

žì ÅyÒ g
ut ÅÈ
ñ ¬ ]|Q

9ä•]†Ê o× 蕆jÃÚ é‚Î]… ^Þœæ ±×( ’m "
# ±fßÖ] á^Ò0

ó Xó ¶Cƒ [Zpè"6_Ð MÆ yZ ~gzZ¸ _7i ú 1 Ñ L L

¹ {z(Ãi úú Æ ¿ñÎä vZ Âg kƒ ¤gzZ @WÔ´ â x â Z

Ž ñYƒC
Ù ªq +Z ðÃì eÐ á Zz äÎ kZž n kZ Ôì
7{z(i ú Â{z :60
Z » kZ ¤
Z p qX} Š™w'Ð i úÃ~i ú

DZvZz X σ

Ì6Ð ä™'

Z'
Vc
èyZgzŠÆ i ú x

t ÐñgÏnÃÚö ]|~ŸÆ ä™'
Z'Vc
èä ò~g g x â Z

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì ÅyÒ e
Zzg

ó Xó z™û%q
Z ƒ „ *
™»¤
Z L L r9é‚u]çÊ ÷¡Â^Ê køßÒ áž0

kÞœæ xŠÛi Ÿ0 :c
â•
Û ~g
u ~uzŠ q
Z ä 1vZ wÎg

o’vÖ] èmçŠi ±ßÃms 9é‚u]çÊ ‚eŸ kßÒ á¬Ê ±×ù’i

Z ƒ ~gz¢¹ ¤
q
Z *
™'
Z'gzZ z™: '
Z'}i yZgzŠÆ i ú ? L L

ó Xó ß™g!

H In kZ Ð äU Vc
Š
ègzZ ä™'Z'}i yZgzŠÆ i ú
QTS)MV°…^fÖ] xjÊ q
TOO V •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ s

QMN V°…^ífÖ] xnv‘ p
MNLSV °…^ífÖ] xnv‘ r

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

89

kZ X ñYƒ : g D » ¿Ú{z gzZ ìg g Z Œ
Û 'q Ë » ~i úž @
ì

g Zû( Å {> ƒ ~gz¢„ ¬ Ð ä™ qzÑi úžì t 4 n
X ñY à™

ÐZgzZ xg D™s ™g ½zŠ¤
Ð ã %
gzZ u *
yZgzŠÆ i ú ï

{>~ ègzZ ã 0
Ìä 1*™Ñž n kZ Ôì {z(Ìxg Ç
7

ˆ Æ {>C
Ù \
å M pÔðƒ Ì{Šß M Ð kZ ug I ã%
Å \
å MX H

X ñƒ 7w'~ ä™gzŠ ÏŠß M gzZ ä™s ™u *
z ã%

„ Šp i Z ,q ƒ
 t ƒ q ËgzZ u ìZ Ô z ~g7 ¤
Z ~ i ú

O ä 1*™Ñ Xì @
Y 7OŠ QOŠ S L‚f gzZ • CYƒ lñZ•
Û
t

ó óXì Cƒ q'~ i ú—" Lž
L ì c
â•
Û

yZgzŠ Æ i úL L :c
â•
Û ä ñY ZŠgŠ1Z ž ì e
Zzg ÅŽ ! Z 0Z é

ó óX Vƒ U: Vc
è~ ÌÂ} Š .
zZ cu= ðä
Z6äU Vc
è
:c
â•
Û än
ò Èè‡é

u

ó Xó ì {z( *
U Vc
è¬ Ð ä¢xs~ i úL L

Ì6Ð % Z e ~ ÷¡ÃVzuzŠÐ ]zˆKZ y

zás§ÅVzq +Z yZgzŠÆ i ú~i úžì ~gz¢t b§T

MMUUV°…^ífÖ] xnv‘ t
TL)OV °…^fÖ] xjÊ u

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

90

žì ~gz¢Ìt n Æ kZ b§ÏZ Ô,Š™…¸Ð i úÐZŽ ƒ:

» 1 *™Ñ X} ™: Za ÷¡n Æ VzuzŠ ñƒ _7i ú! Z

:ì yâ •
Û

Äʆm Ÿæ ^–Ãe ÜÓ–Ãe àmƒ©m ¡Ê (äe… tõ^ßÚö ÜÓ×Ò áž Ÿœ0
v

9éçF×’Ö] ±Ê0 VÙ^Î æœ (9霆ÏÖ]±Ê ˜Ãe oF× ÜÓ–Ãe

w

9ᕆÏÖ^e ˜Ãe oF× ÜÓ–Ãe †ãrm Ÿ0Vèm]æ… ±Êæ

„g LZ q
ZC
Ù Ð~ ?— " !g ZŠ¸ :c
â•
Û ä 1vZ wÎg L L
Æ ( ~i ú) Ë ðÃ: gzZ }Š : Zj
Z Ã Ë ðÃ: Ôì @
™ ÙÍuÐ
ó~
ó i úL L:c
â•
Û c
X}™] Y ZŒ
Û ~ i ZzWœzZt ‚
:c
â•
Û ~e
Zzg ~uzŠ q
ZgzZ

ó Xó }™: — iZz M ~ "7y M Œ
Û 6‰‰Ð ~ ? L L

Ì6ÐzÂOŠ QOŠ S ~ i ú z

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì e
ZzgÐñg f1Z ]|

ÜÖ ^Ú äi¡‘ ±Ê çâæ ‚fÃÖ] oF× ¡÷fÏÚ ØqæˆÂ ²] Ù]ˆm Ÿ0
x
9äß ͆’Þ] kËjÖ] ]ƒ¬Ê kËj×m

÷ {z J
Z
 Ôì Lg zás§ Å {È ~ i úVz ³vZ L L

MMTOV •æ]• ±eœ à߉ xnv‘ v
MUQMV ÄÚ^rÖ] xnv‘ (OR)N V Øfßu àe ‚Ûuœ ‚ßŠÚ w
MUP V •æ]•±eœ à߉ ÌnÕ x

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

91

zÂÐ kZ ÌvZ Âì ©
U zÂK Z Ð i ú {È Z
 gz Z @
ƒ7

ó Xó ì ©
U

*
ƒzáOŠ QOŠ S » {ó b

:• 9zŠ Å µ Â" ~ i ú
*
ƒzás§ÅvZ) » wŠ a

wÎg -ì @
ƒ Á[Z Nz`
Z » i úÐ yZ Ô• qN„ ] Z Z VâzŠt

:c
â•
Û ä \ M Š
Y7 ~} g !
Æ > }Z ° ]Z ZÐ 1vZ
y

9‚fÃÖ] é¡‘ àÚ á^_nŽÖ] äŠ×jím Œ¡jì] ça0

7Z Åy-tL L
ó Xó ì @
™~ i úÅ}È {zŽ ì ~i !
îÂF

s§ÅvZ) Ìà ËÐ ~ wŠz {h
Š LZ yZgzŠ Æ i ú¿Ž

Ôc
š k0
LZ ä { •
á Š !
Ë& ì ÏÅ òŠ M kZ wV Å kZ Ôá ¢

kZ pÔZƒzás§Å kZ n Æ ’
 ] !
gz Z c
èt ‚ d
Œ
Û LZ
{•
á Š !
ÌÃwŠ gzZ ; g 8 Š N !
N ZŠÔOŠ ZOŠ Z ñOÆ {•
á Š !
{z yZgzŠ

] !
ÌðÃÅ { •
á Š !
žJ
VŒ Ô 3g ñÎ s§Å VzuzŠ ñOÆ

[ Z X å 7„ ¢q V;z r â Š z wŠž n kZ Ôð M 7~ ™Å kZ
?Ç}™u| H{•
á Š !
B‚Æ òŠ M , Z

KZ ÐZ Ái Z Á Â Çá x » ÌÐ ò3¹ B‚Æ kZ ¤
Z { •
á Š !

¸ : ÔÇ} Š –Ð t ‚ LZ ÐZ ~×gzZ Ç} Š Z¤
Ð VzÃ
SQL V °…^ífÖ] xnv‘ y

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

92

zás§ÅvZ b§~g7 ~ i úÃz wŠÆ Tì Å ~i úkZ wV

Ôì @
ƒzás§ ÅvZ b§ ~g7 ~ i ú KZ ~i úŽ gzZ Tg 7

kˆZ z gÅ Zg7 » ðc
º z ÑÅvZ Ôì ‚
g ¢q à r â Š z wŠ LZ

kZ yŠ¤
Å kZ Ôì @
Y½Ð ‡ z spÆ vZ wŠ » kZ Âì ‚
g
gzZ ì C M §ÐZ ~ ä™zÂs§ÅvZ)Ôì CY Ì t ‚Æ
Xì Cƒ kCxÑÐZ ~ ä¢ÃOŠ ZOŠ Z™¢ cgÐ vZ

Æ yZ Ô‰ƒ 7'
Z'‡Ð p ÒÆ [ Z Nz `
Z ,i úVâzŠ t

Z òŠ MzŠ L ž
q
L ì HyÒ ä¾0 yˆž 6Ôì t•
Û Z (yxgŠ

ì @
ƒ t•
Û „ Ú Z ~ ¤gzZ [Z Nz`
Z Æ yZ p• _7i ú„

vZ Âq
Z Ð ~ yZžì t zz Å kZ Ôì yxgŠÆ }i z y• M A
Xì @
ƒ {Zz6" gzZ …¸Ð vZ ZuzŠgzZì @
ƒzás§Å

z

! Z òçO Ôì ^
Y Â} 7ã UzÂÐ ]gz¢Ë¤
Z ~ i úï
E
gzZ ðƒ Ö#‡Z Å ð¯ úL Lž ì e
Zzg Ð ñ îÏŒE38 0 ™~ ŠzZŠ
÷ s§Å ð3{zžáq V MgŠÔ Å qzÑ ãJ 7i úä 1wÎg

Z Ã] Zg n Æ ã Zôä \
q
å Mž • D â •
Û Šò zZŠ1Z x â Z ó Xó ¸ ìgƒ
ã

X å 5s§Å ð3Ãg ZÎ

TMLV•æ]•±eœ à߉ xnv‘ã á^nfÖ]…]• ó½ (OR” V gn’Ö] Øe]çÖ] z

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

93

:• sfzgqÔK~ i úä å\WŽ wqZZ
Zi {z {z´Æ kZ ï
X *
V Q Ãm°Z ! Z ›
 )â Z ~ i ú » 1\ M a

ä

X ÜÅ{i ZzgŠ nÆÈ
ñ ¬ ]| b

å

X *
J 7i ú™ƒ} 96Ÿ
» 1\ M n Æ ä2i§ » i ú c

X *
FQn Ð Ÿ
yZgzŠÆ i ú d

ƒ

X *
ñyZgzŠÆ i úÃy-áZE M Ð {Š Zg ZÆ ä™[Zy
i úe

X ¬» äg â Æ {)z–gzZ ,
‚yZgzŠÆ i ú» å\W f

Ð kZ Âäâ : gzZ 1 zg ÃáZz äg*Ð Ð M Æ ~i ú »å\W g
X bŠ ¬» ä×

kZgzZ bŠ ¬» à @
ÃVÂgúÔ *
â•
Û {g •
á Z »\
å M yZgzŠÆ i ú b§ÏZ


Z pì "
UbŠ x •Z •Æ ]gz¢Ë » wdZ ÌgzZÆ b§

X Ï Vƒ °oÆ q ËgzZ Ï NB… ÂVƒ ]gz¢" Qw
Xì Š
»zg ~ i úÐ

TMQV•æ]•±eœ à߉ xnv‘å

QMRV°…^ífÖ] xnv‘ä

OSSV°…^ífÖ] xnv‘ƒ
TMPV•æ]• ±eœ à߉ xnv‘…
QRL)NNV pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ‡

OSSV°…^ífÖ] xnv‘‚
OPNOV°…^ífÖ] xnv‘„
QLUV°…^ífÖ] xnv‘†

‫آ‬

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

94

Ì6Ð äVQ { ós§Åy• M ã

žì c
W~ g
u kZ Å 1 Ñ yÒ »Ïz6kZgz Z ƘÅkZ
ᜠð^ÛŠÖ] oÖž 冒e Äʆm ¡Ê é¡’Ö] ±Ê ÜÒ‚uœ á^Ò ]ƒž0

oÖž Üâ…^’eœ áçÃʆm Ý]çÎœ Ù^e ^Ú0 Vèm]æ… ±Êæ 9冒e ÄÛj×m
ˆ

9Üãi¡‘ ±Ê ð^ÛŠÖ]

ð^‚Ö] ‚ß Üâ…^’eœ ÜãÃÊ… à Ý]çÎœ à$ nø `ôjøßûnø Öô 0 Vèm]æ… ±Êæ

9Üa…^’eœ àË_íjöÖ æœ ð^ÛŠÖ] oÖøž é¡’Ö] ±Ê

Å kZž ñVQ: { ós§Å y• M Âñ7i ú ðÃÐ ~ ?Z
 LL

i úŽ ì Š
ƒ HÃVÍßy Zžì ~ e
Zzg q
ZgzZ ÔñY à n
à Z {ó

ÃVÍßžì ~ e
Zzg q
ZgzZ • D VQ s§Åy• M •óKZ ~

Ôce *
YWi !
Ð äVZ s§Å y• M •ó KZ ‰
Ü zÆ ¬Š ~ i ú
ó Xó ÏN Y à n
à Z @WÅyZ:gz

:c
â•
Û žì ÅN @
JâZ ä 1*™Ñ ~ ek Z é
9Üâ…^’eœ àË_íjÖ æœ ÔÖƒ à ànã³jþ ßnÖ0

Š

ó Xó ÏN Y à n
à Q•óÅyZ:gz ÔN M i !
Ð kZ vß L L

SQLVp…^ífÖ] xnv‘ ( SQRVÄÚ^rÖ] xnv‘ (NUQ)Q V ‚Ûuœ ‚ßŠÚ ˆ
PNUVÜ×ŠÚ xnv‘ ‰
SQLV°…^ífÖ] xnv‘ (NQT)Q V‚Ûuœ ‚ßŠÚ Š

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

95

Ì6Ð 1ðt ‚ LZ~ i ú ä

Xì °oÆ [Š ZÆ vZgzZ é¡’Ö] ±Ê ÅçŽì Ìtž n kZ

ØfÎ Ð’fm ¡Ê ±×’m ÜÒ‚uœ á^Ò ]ƒž0 :ì yâ •
Û » 1vZ wÎg

9oב ]ƒž äãqæ ØfÎ ²] á¬Ê äãqæ

Æ i úž n kZÆð: t ‚ LZ y ZgzŠÆ i ú ðÃÐ ~ ? L L
ó Xó ì @
ƒvZt ‚Æ ~i úyZgzŠ

:c
â•
Û Ìt ä 1\ M é

oq^ßm ^ÛÞ¬Ê(äÚ^Úœ Ð’fm ¡Ê éçF×’Ö] oÖž ÜÒ‚uœ Ý^Î ]ƒž0
(^Ó÷×Ú äßnÛm à á¬Ê äßnÛm à Ÿæ å¡’Ú oÊ Ý]• ^Ú ²]
Œ

9^ãßö³Êôþ ‚ûnø Ê äÚ‚Î kvi æœ(å…^Šm à ВfnÖæ

n kZ ÔÆð: Ð M LZ ƒ Z9n Æ i ú ðÃZ
 Ð ~ ?L L

gzZ Ôì @
ƒ ~(Åi úKZ J
Z
 ì @
™ÙÍuÐ „g LZ {zž

%Z • Dƒ º•
Û s§6 ZŠž n kZÆð: Ì+
Y 6ZŠ KZ
®Š ÐZQgzZÆðnÆ Vƒ 0
c
Æðs§N !
KZž ’ e ÐZ
ó Xó }Š™

:c
â•
Û t ä 1\ M ~ g
ugzZ q
Z é
äßne äe% … æœ(äe… ±q^ßm ^ÛÞ¬Ê äi¡‘ ±Ê Ý^Î ]ƒž ÜÒ‚uœ áž0
PLQ V °…^ífÖ] xnv‘ ‹
PMR V °…^ífÖ] xnv‘ Œ

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

96

kvi æœ å…^Šm à àÓÖæ (äj×fÎ ±Ê à$ Îøˆfm ¡Ê(äj×fÎ àneæ
ñ

9äÚ‚Î

» kZgzZì @
™ÙÍuÐ [g LZ yZgzŠÆ i úq
ZC
Ù Ð ~ ?LL

s§Å‚ ( yZgzŠ kZ ) ðà Z®Ôì Lg yxgŠÆ‚gzZÆ kZ „g
ó Xó ì YuðnÆ V ƒ 0
c
s§N !
V; ÔÆð:

Tg K } Š =gzZ A‡Ô õÑO}!ÔV×" ~ ]
) 9 ~ gzŠ kZ

’e ¢
Äg™uð~ {)z wâzg ƒ ]gz¢Å1ð¤
Z n kZÔ •
X’ e 
*™Ì6Ð ä™ ZnÃVzŠ =ÆKgz Z

Ì6Ð ð) yZgzŠÆ i ú å
:c
â•
Û ä 1 *™Ñ

á¬Ê Å^_j‰] ^Ú Ü¿Ón×Ê é¡’Ö] ±Ê ÜÒ‚uœ h ð^%i ]ƒž0
ò

9Øì‚m á^_nŽÖ]

ž n kZ Æzg ÐZ ½ ‰
Ü ¤ Â ñ M ð) ~ i ú Ã Ë Z
 LL

ó Xó ì
þ 
@Yƒ 4ZŠ ( ~ìÆ kZ)y-

ì @
™[ Zy
Ã q ËÆ ~i ú Âì @
Yƒ 4ZŠ g0
Z y- Z
 gz Z

Xì ª {z Âì ©
ð) ~i úZ
 gz Z

NUNQV Ü×ŠÚ xnv‘ ò

PMS V°…^ífÖ] xnv‘ ñ

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

97

Ì6Ð "7i ú™ÄgB; 6# ‚

IÐ …^’jì] ä 1vZ wÎgž ì e
Zzg Ð {ñk

Ù 1Z ]|
C

XáÄg6# KZÃVð; LZ y¨
Zžìt gó "Z L gzZ óXì H

ñ 0 vZ†]|ä ~ž ì e
/
Zzg Ð 4%0 Š c
i ]|

B; }÷ä VrQ  1Äg6# KZB; CZ gzZ S7i ús§q
ZÆ

: c
â•
Û ˆ Æ i úgzZ Zg â 6

ô

ó Xó ¸ D™ IÐ kZ1*™Ñ ?tV ¯š
Zt ~ i úL L

à c izŠ I Z Ð p
gB; 6#žì c
M~~
å tg
u q ¯%q
Z

ànÚ• XÇg pôÐ kZÃ
 ë \¬vZ ‘Xì Qs
 Zg

Ì6Ð ów‡ LyZgzŠÆ i ú ƒ

gzZ Ù‚ø‰ø ~ i úä \
å Mžì "
U
Ð 1vZ wÎgž n kZ

} À • pÆ w‡ : • ë !
ò æx â Z ’Xì c
â•
Û IÐÝJ eì

w‡žì ~ xni^ËÛÖ] é^Î†Ú “X ñYgÃ}iž < ™ \
Ú ZÃ

gzZ •{Š c
iÐ ƒ
 °~ i úgzZ ì °tž n kZ Ôì q N Þ
MNNL(MNMUV°…^ífÖ] xnv‘ ó
¹ 9ÐZ ä ¹Z²ƒq ~ óCÅ àm‚Ö] Ýç× ð^nuž (MLR)N V‚Ûuœ ‚ßŠÚ ô
UP)N V Øn×ÇÖ] ð]æ…ž :ƒ±5 Ôì
QUSV•æ]• ±eœ à߉ xnv‘ ’ ±Î]†ÃÖ] ävv‘æ NTS)N V±Ï`nfÖ] ‘
OPS)N V•çfÃÛÖ] áç “

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

98

Æ } Àž ì t w‡ :• ë …^ãßÖ] gu^‘ ”Xì #
Ö è.
Þ ‡

„ g0
Z 7ZQ gzZ ñY 1™g0
Z Æ yZ ÃVð; ™• ÃVzg ) VâzŠ
X¸ D™„ (ZŠ·žì Š
¹gzZ ñY H{>z qÃg ñƒÇg

1wZ e6ñ+ c
u Ã} Àžì Ìt w¸q
Z ~ eÆ Ù‚‰ø

~i úQgzZ ñY c
6Vƒzi !
\
c
s§ÅÐ M ÃVzg )Æ kZgzZ ñY

µZz ñ~ q ËÐ T ñYƒ w'~ äg Z’gzZ ä¯ Ã ÏZ

á • b§kZÐZQ c
á |0
!
Ã} À¤
Z ~i ú@'Æ kZ Xƒ

°o Æ q Ë yZgzŠ Æ i ú {z Âìg : 60
Z » ä¤
Æ kZ ž

X Ç ñY $Ð q'
G
$•
Û Z ‰6gîm{gzZ k]Æ VÍß¼ À ` M
gzZ ,gŠ e Å V ðG3©G

Æ i úžì @
ƒ (Zi§ » Ü Æ yZ c
• Cƒ Å b§kZ N „
~ m z äVQ gzZ ägZ’ ä¯ Æ 7Q ~iú ]‡zZ 9 yZgzŠ

Xì ]gz¢ÅzÂz oôZ~ŸkZ Z® Ôì @
Y {g™ƒ sz^

Å yÒ ] ;Ž z FÅ kZ ä x Z™} f ÂƘÅÝJ eì „g

w¾ » {>gzZ Œ»] YZŒ
Û Å ~iúÐ kZžìt q
ZÐ ~ yZ X •

ƒW
O
Xì @

^–÷mœ•

NOR)NV xni^ËÛÖ] é^Î†Ú ”

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

99

Ì6Ð ¹xÅV- 0
a„

^+4ÐZ Ôì c
¯ x(gzZ ]³!
ÃxŠ M µ ä rZ „ g vZ

ð¯ {•Ì
|‚gzZ lZy
lZ FÅ kZ Xì 5~ *Š ™} Š ]gßz

qzÑ à Õ Å Vzgâ Y {zž ì ]!
Å Í} (t n Æ kZ Ôì
XÑ ä™{C
Ù b»+
 Z³~ •
wz ˆgzZ wJ e we KZgzZ}Š™

°oÆ q Ëtž n kZ Ô• qN6gîm{ , qt yZgzŠÆ i ú
=g f Æ yZ ê
 q z ˆ KZ {zž êŠ 7d
it à ~i úËX •

žì ~ g
uq
Z :• ðƒŠg Zz hu F~ŸkZ X} ™[ Zy

ãi õa b§Å} à :ì H IÐ Vzq &~ i úä 1vZ wÎg

B‚Æ }i b§ÅVz0

gŠ ÔÐ
™Äg6}iÃV ðG34<X ÅB;)Ð d
XÐ ä¯ ízÃ(q
Z Ë b§Å.
zZgz Z ( 
*™{>

~ KòŠ Mžì t È » ä¯ íz Ã(q
Z Ë b§Å .
z Z

i úC
Ù ž ñYƒ kâ â gŠ kZ Ð kZ gzZ á™mº(q
Z n LZ

TgzZ X} ™ ZŠ Z i úC
Ù KZ „ 6(mºÏZ Ô} ™p » ÏZ n Æ

Ìt b§ÏZ Ôì ©
¯ íz CZ ÐZ Ôm$
7(Åá
 LZ .
zZ b§
PNT)OV ‚Ûuœ ‚ßŠÚ –

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

100

Xᯠíz CZÐZgzZá$
: Ã(Åi úKZ

ãi õa ÏÅ r%…ä 1vZ wÎgžì ~ e
Zzg gzZ q
Z

Ú ŠOŠ QOŠ S b§Å ~&
× ßgzZ Ð á
 Æ™ Z9B; b§Å È ÔÐ
˜

Xì H IÐ äZ hzŠ ,Ãgz Z

[ òZP Æ q Ë•t

Ε {z ‰Р~ yZ

X ì @
ƒ Ýq q ËÐ äCZ
• {z ‰gzZ

Xì Lgg Z Œ
Û 'q ËÐ ä™gzŠ Î

UM)P V±i^Â^Š×Ö ±Þ^fnŽÖ] Øfßu àe ‚Ûuœ ‚ßŠÚ gni†jÖ ±Þ^e†Ö] xjËÖ] —
QQRV gnƆjÖ] xnv‘ (OMM)NV ‚Ûuœ ‚ßŠÚ ˜

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

101

} fÃ7Æ ÌZ z ÑgzZ ª
2z gŠ Å éç×’Ö] ±Ê ÅçŽì

: ì HƒIz c [p6qçñsfzgqä x Z™

]{ yZgzŠ Æ i ú& Ï ñYƒ 9i ú Å ¿kZ H VÙ]ç‰

?ì ~gz¢{Š ¬Z » i ún Æ k Z c
ìg D M ÐÎz
:• D â •
Û³
ò 0Z)´

c
ǃ g Ñ » kZÔì ¬H » i ú à { Ð q Ëž ñY Y7 t ¤
Z

™gŠTi úKZ ä ~i úžì t w¸q
Z » f~ŸkZ Â ?7

ž n kZÔÇA gŠ ÏZ ' Ì[ Z NÃkZ ÔS7B‚Æ q ËgzZ ™

:c
â•
Û äk
ñ „0vZ†]|

XX^ãßÚ k×Ï ^Ú Ÿž Ôiçב àÚ ÔÖ ‹nÖZZ
ó Xó ì ŒÃkZ ä ?Aì Ú Z 'n }g v!$
»i ú~g vL L

^Ú é¡’Ö] ±×’nÖ ‚fÃÖ] áž0 :ì e
Zzg ƒ¯% ~ £Zµ 2
(^`‰‚‰(^`Ãf‰(^`ßÛ$(^`Êi(^a†ŽÂ Ÿž ^`ßÚ äÖ gjÓm

9^`Ë’Þ (^`%×$(^`Ãe…(^`ŠÛì
ONM)PV‚Ûuœ ‚ߊڙ

102

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

1
@Y –7n Æ kZ ~á$
Æ kZpÔì k7i ú{ÈL L

ó óX ZuzŠÔ ZŠÔåaÔVZv0
ÔÙ ÔVZ‚ÔVZ^WÔVZâ c
ÔzVZΊ

±Ê ÅçŽì à ! x» Å V-i ú~ *™ yWŒ
Û ä rZ „g vZ

B‚Æ q ËŽžì ?Š Å] !
kZŽ ì Ho zæB‚Æ é¡’Ö]

Æ vZ i úÅ kZ ¤
Z X ǃ 7ÌÐ ~ b # IZ {z Çñ77i ú

X @
ƒÐ ~ V1x»gz Z Cc
b #{z G Â Cƒ [ Z N.
Þ ‡q
Š 4

K » q Ë~ i ú¤
Z Âb) Æ , ¹ dgzZ x © Z ~z*Š ìg

öŠkZg » f Z z òÆ ˆ Æ i úgzZ ǃg Ñ » i ú q ) Ñ!
 ;g ¨
¸
gzZ q Ëx° ~ i ú¤
Z pÔÐ ,Š½Ãni Æ kZ gzZ Ð ,Š™ Zg7

¼ % gzZ qíz q Ë% i ú9 KZ ä ~i úgzZ „g ¨
¸ ê

n Æ kZžì s %Z ~X kZ yxgŠÆ • Âà | 7Ô1 Œ
?7c
ìZ
 Zz {Š ¬Z » i úkZ

}g !
Æ w Å q Ë~ i úžì t ÝZgŠzz Å s %Z kZ

VâzŠt gzZ • X wZ ¸Z zŠ ~ŸkZ Xì s %Z Îâ Æ •~
X • D Y ñ0
V; Æ •}uzŠgzZ£
ò Zx â Z

i úk Z Hž Iƒ Za N ZgzŠ ~X kZ6¯ Ås %Z ÏZQgz Z

?ƒ ;g„ » VÎÎz6~i ú~ T7c
ìZ
 Zz {Š ¬Z »

Ôì c
Š g ZŒ
ÛZ
 Zz à q Ë~ i ú ä æq 0Z Ð ~ £
ò Z ƒôZ

103

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

Ñžì t ?Š Å yZ X • 7b‡Æ [Ž z Æ kZ • ÒZž Z

B‚gzZ 7» {Š ¬ZÔc
Š ¬»œÒ>Ãá Zz %È~ i úä 1*™

:c
â•
Û Ìt „

oju ‹f³×þ nÊ äi¡‘ ±Ê ÜÒ‚³³þ þuœ ±iªm à³_þ ³³þ nþ ŽÖ] áž0

9 [oב ܳ³þ Òþ p…‚³³þ mþ Ÿ

i úÃkZ Âì @M yZgzŠ Æ i úk0
Æ ËÐ ~ ?y-GL L

Xä kZž } Y 7{zžJ
VŒ Ôì êŠ wZ e ~ —~nçÆ
ó Xó S7i ú«g

§—Æ kZ à ~i úžì 7s %Z ðÃ~X kZžìg ãZz

:ì Š•
á g Z »1 Ñž 6Ôì M[ZN„ ._Æqíz qËgzZ»
n Æ kZžì Òß ~ w q kZ ™ƒ rg à Рi úKZ {È GL L

(z VZΊ ) ‚ž J
V Œ ,g c
u c
Û » kZ 1 @
Y –7
š

ó Xó H™f »J

YY ¹ 9Ãi úÔ• ï Š 7¬» {Š ¬ZÐZ ëžÐ g ±Z kZ :

X @
ƒ 7ÝqÑ » kZ w¾z x Žž 79{zÐ g ±Z kZpì

MMN)MV ànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú š

104

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

:c
â•
Û ä\
å Mžì "
U
Ð 1*™Ñ ~ g
u 9

Dg â iÍ™¢" y- Âì êŠ yZ f Z n Æ i úyf ¸ Z
 LL

„ VŽ gzZ •g pôy»Æ kZ Ð y Zf Z } Z
0ž @
Ôì I
¸ ñƒ
½Ö#‡Z n Æ i úZ
 QgzZì @M ^ß :Zz {z Ôì Cƒ »yZf Z

ì @M ^ßQ ì Cƒ »Ö#‡Z „‰gzZ ì I
¸ Q {z Âì CY
q kZ Ôz™Š c
Ãq kZì HÐ kZgzZ Ôì 
@Y VJ
wŠÆ òŠ M gzZ

ä kZžì 
@Y wÈt ~i úžJ
VŒ •g 7Š c
ÃkZŽ z™Š c
Ã
}>zŠ {z Âñ M 7w q ]gßt ÃËÐ ~ ?Z
 ÔS7i úX
( 1222:~g g 9)

Xƒ ´ {zž~ wq kZ}™

ðƒ S7KZ ÐZž} Š™…¸ gŠ kZ y-~ i úà ~i úT

}>zŠ Æ œä 1*™ Ñ ÐZ ÔñY {g : DÌ » S Å i ú
HwÑ+Zt ä x Z™} •Ð kZ X 7» {Š ¬ZÆ i úÔc
Š ¬» ä™

1*™ Ñ Â Ôì wì » VÍß ‰ž 6Ô Cƒ ë!
i út ¤
Zžì

X @
ƒ c
â•
Û ¬» {Š ¬ZÆ kZ ˜iÑ ä

ï>w– Æ yZ Xì Åc ÌÐ,ÆœÒ>ä x Z™} •

™: ë!
Ãi ú{Šß M Ð VÎÎz LZ ðÞì t i Zg » ÎzæÅœ

Š°Ì$z ?E
Å7È-Ð Vz>yZÆ kZ {z´Æ kZ Ôá

ZŠ Z i úB‚Æ ¯¢q ÐZ ™Äg 2~ VÎÎz à ~i úä Tì

105

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ªì ¹ànjÛƆÛÖ]à Vz>VâzŠ yZ ä 1 Ñ X ~Š 7ä™

ó Xó áZz ä™?f zŠ L L

» yZ Ð kZ ¤
Z Ô• b‡Æ [Ž zÆ {Š ¬ZÆ i úkZ vߎ Z®

kZ ] !
t ÂN Yƒ Ýq Z
Z ¯z ]ZxÆ q ËÃ ~i úžì t Ñ

}™ÒÃÅ ä™Ýq 7Q ™| 7{g !
zŠ Âì e ¤
Z ì Åg (ZÆ

Ð {Š ¬Z ƒŽ z pÔá™®
 ¤6òzøÐ kZ ™| 7: Âì e: gz Z

Zwë6{Š ¬Z Ä°Æ kZgzZ ,Šg Z Œ
Û òi ÑÐZ ëžìt Ñ » yZ¤
Z

w¸¸ Xþ 7^
Yt Â,™Ç*
x ©ZÆ > [¿g @
6kZgzZ ,™ê »

DZvZz Xì S Zg {Š c
i

QOL ^i QNT)MV ànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú ›

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

106

ä Û i^ ì

ì i Xì gŠ .
Þ ‡z ëZ e
.gzZ y•Z x éçF×’Ö] ±Ê ÅçŽì

|gŠ òzøÐ kZ Ô ñYƒ Ýqà ~i úÐ =ÂÅvZ ¤
Z Ô‚

„ g vZ 1*™ Ñ n ÏZ Ôì yv Z (q
Z gzZ ¤ ~(q
Z
:¸ D™ ó â ¬Št Ð rZ

œ

9ÄöŽøíûmø Ÿø gõ×ûÎø àûÚô Ôøeô ƒöçû Âö]* ±ûÞ( ž Ü$ø ãö×# Ö]ø0

ó Xó ƒ: qË~ TVƒ ‡â {C Ð wŠ,Z~vZ} Z L L

¶~ kZ Ôì @
™ wŠ & ì x » (Z q
Z Ôì ¿¯q
Z q Ë

yÒ ]YgŠ ZÆ ànÕ^ì Ð g ±Z ÏZ gzZ Ôì Cƒ Ì CŠ c
iz
gÃV- — Å y• M q Ë » X• {z  ànÕ^ì ‰X • ‰ G

7̼ pÔ• D Yƒ rg ÃÐ i úŽ • Ì, Z ‰gzZ ì @
Y

Z%z ] YgŠ õ0
A
Æ yZ c
x lZ õ0
Å V- i ú b§kZ X • B

: • D Yƒ

qC
Ù ]g Ó z çz gzZ y»g Z z Šzu Ô] ‡zZÆ i úŽ ] Z|{z :wÍ Z

6i úgzZ á Zz äJ e 06ÑLZ ÝZgŠ vßt Ô• -'„@
Ã~
X • áZz ä™Õ

NSRUV °„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ œ

107

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

y»g Z z Šzu ~C
Ù ªgzZ ]‡zZ Æ i úÔ]g Óz çz Ž ] Z|{z :xzŠ

{Šgp“z [¦Ð g °Z z kz‚zÆ wŠ p• D™ «™Å

X • D Yƒ

z kz‚z Ô• D™Ø#Å y»g Z z ŠzuÆ i úŽ ] Z|{z :xÎ

Ã7È- ÔŠ LZ Ô• D™ÒÃg7½Åp
g gzŠ Ð wŠ Ãg °Z

Ìi ú ‰
Ü z à b§ kZ gzZ • È zg Ð ä™ ~ga Ð ~ i ú

X • D™ÌŠ ˜ gzZ • _7

ZŠ Z i ú ñƒ D™ Zg7 à _ ZÑ z y»g Z Æ i úŽ ]Z| {z :xg X

Tg tº~ e
¬g Åt £gzZŠzuÆ kZ wŠÆ XgzZ • D™

Æ ä™ ZŠ Z h» w¾Æ kZ {z ªÔñY {g: Ú¼ ~ kZž @

Å \¬vZB‚Æ »g—åyZgzŠ Æ i úgz Z • Tg V•
á Ãn

X • D Yƒ t¾~ e
Šˆ

ÌwŠ CZB‚Ô• „ _7b§hZ Âi úŽ • ] Z|{ z : Q

Å wŠ Æ X • vß { z t Ô• ï Š Äg ™ w ï t ‚ Æ „g L Z

„g á \ Æ wŠ Æ XÔ• Sg zás§ÅvZ b§ ~g7 • ó

äƒ kCt ~ i úÎgzZ • Tg m_Ð ›z ÑÅw rZz f
NŠ ÐZt gzZ ì ;gNŠ 7Z {z Ôì t ‚Æ yZ „g » yZžì 4

¸ Ôì Š
J Q [sbq yxgŠÆ „gÆ yZ gzZÆ yZ 2 Ô• ìg

108

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ÃV$Æ XgzZ ì BuQÐ i úÃV\ M Å X • ~i ú {z
w'B‚Æ „g LZ b§~g7 ~ kZŽ gzZ ì Qs
 Zg Ð > [
X • Tg

' õz {~
Z ¸ .
Þ ‡vß Æ n~uzŠ Ô• Zw ëÑ vß Æ n«

bŠ [Z N vß Æ n¶a Ôσ 7Ĥ
Å VÍß Æ n~ŠÔ•

n kZXÐ N 0

Û » „g L Z vßÆ n, v0
gz Z Ð N Y
gz Z •g Cƒ ~QÐ i ú~ *Š @ M Å X • vß { z ¸ž

@ M Å hgz Z Ô Ï Vƒ ~QÐ [½Æ ] Ñ» „g ~ ]y
M

~Qå Ì~ *™ Ô Ï Vƒ ~Q~ ]y
M Ð \¬ ~g !
ƒŒ
Û
Å *Š Ð kZQ gz Z Ï , ™kC"
Œ
Û KZ Ð Vz ³vZ gz Z Ï•g

uQ=g f Æ ÞZ ƒ½@ M ÅXgzZ ÔÏ N 0
uQ@ M x Ó

B‚Æ Š@
gzZ #
Ö Z0
z ]‹Ð *Š ²zg Å yZÔÙÝq :

X ÏVƒ Ág

÷

ï•
á ~ànÕ^ì … {z ž ì ¬™ Ð rZ „g vZ ~ y
W

]Z|X~ ~g » Å!‚g kZ Ô ñâ •
Û s çÃVƒk
}g ø Ô} ™

œÐZ n Æ Mg ‡x Ógz Z } Š!$
+4 7Z vZ Ôì Hyz¬ ä
ànÛÖ^ÃÖ] h… ²‚ÛvÖ]æ

! } M X ñ¯ j

PL” V gn’Ö] Øe]çÖ] ÷

109

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

ÇZŠŠ c
'
h
×
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''

110

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''

111

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''

112

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''

113

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''''''

114

ú Zñz [òZÆq Ë~ i ú

X N Ε™~„
z

,™ »íÑg&
ZÐnÆ Vz•qux Ó
g !
q
á Zj

{g !
zŠ zŠg Z Å] *
ZÄx Ó