POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ

Bucureşti 2004

1

La elaborarea textelor acestor broşuri au contribuit: Experţi: ILEANA PASCAL MONICA VLAD ŞTEFAN DEACONU CODRU VRABIE Supervizare: ELENA SIMINA TĂNĂSESCU AUREL CIOBANU - DORDEA

În cadrul proiectului „Campanie de informare a funcţionarilor publici privind conţinutul acquis-ului comunitar“ au fost elaborate broşuri privind primele 15 capitole de negociere în anul 2002 şi pentru ultimele 15 capitole în anul 2004

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Politica externă şi de securitate comună. Pipera : Dacris, 2004 ISBN 973-86951-1-2 327

© CRJ 2004

2

Lista capitolelor în care este împărţit acquis-ul comunitar, în vederea negocierilor cu statele care aderă la Uniunea Europeană
Capitolul 1: Libera circulaţie a mărfurilor Capitolul 2: Libera circulaţie a persoanelor Capitolul 3: Libera circulaţie a serviciilor Capitolul 4: Libera circulaţie a capitalului Capitolul 5: Dreptul societăţilor comerciale Capitolul 6: Politica în domeniul concurenţei Capitolul 7: Agricultură Capitolul 8: Pescuitul Capitolul 9: Politica în domeniul transporturilor Capitolul 10: Impozitarea Capitolul 11: Uniune economică şi monetară Capitolul 12: Statistică Capitolul 13: Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă Capitolul 14: Energia Capitolul 15: Politica industrială Capitolul 16: Întreprinderile mici şi mijlocii Capitolul 17: Ştiinţa şi cercetarea Capitolul 18: Educaţie, formare profesională şi tineret Capitolul 19: Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei Capitolul 20: Cultura şi politica în domeniul audiovizualului Capitolul 21: Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale Capitolul 22: Protecţia mediului înconjurător Capitolul 23: Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii Capitolul 24: Justiţie şi afaceri interne Capitolul 25: Uniune vamală Capitolul 26: Relaţii externe Capitolul 27: Politica externă şi de securitate comună Capitolul 28: Control financiar Capitolul 29: Dispoziţii financiare şi bugetare Capitolul 30: Instituţii Capitolul 31: Diverse

3

ABREVIERI
C.E. C.E.E. C.E.A. C.E.C.O. C.P.E. C.R.R. I.E.S.A E.A.D.S. F.A.W.E.U. F.O.M.I. F.R.R. H.G. I.E.S.A J.O. N.A.T.O. O.J. O.N.U. O.S.C.E. O.U.G. P.E.S.A. P.E.S.C. P.S.E.S.E. P. N. A. R. S.A.L.W. T.U.E. U.E. U.E.O. Comunitatea Europeană Comunitatea Economică Europeană Comunitatea Europeană de Apărare Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului Comitetul de Politică Europeană Corpul de Reacţie Rapidă Identitatea Europeană de Securitate şi Apărare European Aeronautic Defence and Space Company Forces Answerable to West European Union Forţa Operativă Multinaţională Inter-arme Forţa de Reacţie Rapidă Hotărâre de Guvern Identitatea Europeană de Securitate şi Apărare Jurnal Oficial al Uniunii Europene Organizaţia Tratatul Atlanticului de Nord Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Organizaţia Naţiunilor Unite Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Politica Europeană de Securitate şi Apărare Politica Externă şi de Securitate Comună Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est Planul Naţional de Aderare a României Small Arms Light Weapons Tratatul asupra Uniunii Europene Uniunea Europeană Uniunea Europei Occidentale

4

Actele normative adoptate la nivel comunitar
Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificărilor şi completărilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană şi Tratatului asupra Uniunii Europene), legislaţia în vigoare, legislaţia în pregătire, precum şi hotărârile recente pronunţate de Curţii Europeană de Justiţie se regăsesc în cadrul bazei de date cu acces gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex). În temeiul şi în conformitate cu dispoziţiile tratatelor constitutive, instituţiile UE cu competenţe în procesul legislativ adoptă, în esenţă, următoarele acte normative : • Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data intrării lor în vigoare atât pentru statele membre, cât şi pentru persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul acestora. Regulamentele se aplică direct pe teritoriul statelor membre, cărora le este interzis să adopte măsuri de transpunere sau orice alte măsuri care ar putea îngrădi aplicarea lor directă. Dacă în text nu este precizată data intrării în vigoare, aceasta va fi reprezentată de cea de a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. • Directivele sunt actele stabilesc numai obiective obligatorii pentru statele membre, lăsând la latitudinea acestora modalităţile de atingere a lor. În text este precizată data până la care statele membre trebuie să adopte măsurile de adaptare la directiva în cauză. Directivele se aplică şi ele direct pe teritoriul statelor membre, dar numai după expirarea termenului de transpunere. • Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele membre sau persoanele juridice cărora le sunt adresate. Unele au caracter individual (având un singur destinatar sau un număr limitat de destinatar), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru toate statele membre şi pentru persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul acestora). • Recomandările, rezoluţiile şi avizele sunt acte fără caracter 5

obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea legislaţiilor şi practicilor naţionale. • Acordurile şi convenţiile sunt înţelegeri în formă scrisă supuse dreptului internaţional dar încheiate fie de către Comunităţi cu state terţe, fie de către acestea şi statele membre cu state terţe, fie numai între statele membre, în conformitate cu competenţele stabilite prin tratatele constitutive. Într-o serie de domenii, în afara actelor normative mai sus arătate, instituţiile Uniunii adoptă şi alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea vor fi arătate şi explicate în cadrul prezentării domeniilor respective. Baza de date EUR-Lex permite regăsirea tuturor actelor legislative în vigoare sau în pregătire prin intermediul mai multor facilităţi de căutare: 1. Indexul analitic al directorului de legislaţie (regăsirea legislaţiei în funcţie de domeniu); 2. Indexul alfabetic al directorului de legislaţie (regăsirea legislaţiei după termeni cheie ordonaţi alfabetic); 3. căutare după numărul Jurnalului Oficial în care s-a publicat actul legislativ; 4. căutare după numărul actului legislativ (cu ajutorul unui cod format automat de către facilitatea de căutare); 5. căutare după cuvinte cheie în text. Toate aceste facilităţi de căutare uşurează considerabil regăsirea unui act legislativ sau a actelor legislative încadrate la un anumit domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea mai utilă facilitate este indexul analitic al directorului de legislaţie (cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind împărţit cel puţin pe subcapitole).

6

Cuprins
I. Introducere II. Acquis-ul comunitar în domeniul politicii externe şi de securitate comună
1. Baza legală 2. Uniunea Europei Occidentale şi rolul ei în asigurarea unei politici externe şi de securitate comună a Europei 3. Evoluţii ale Uniunii Europei Occidentale în asigurarea politicii externe şi de securitate comună a Europei 4. Politica externă şi de securitate comună în contextul actual 5. Acţiuni comune ale statelor în domeniul industriei de apărare 6. Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi N.A.T.O.

8 11
12 14 15 19 21 21

III. România în procesul de adoptare a acquis-ului în domeniul politicii externe şi de securitate comună
1 2 3 Relaţiile cu statele vecine Participarea la dialogul politic Alinierea la politica U.E. privind zona Balcanilor, spaţiul euromediteranean şi Orientul Mijlociu 4. Respectarea Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme 5. În perspectivă ANEXĂ Legislaţia comunitară relevantă în domeniul politicii externe şi de securitate comună

23
24 25 26 27 28

30

7

I. Introducere
Politica externă şi de securitate comună la nivel european constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene. Reglementarea sa juridică a fost realizată relativ târziu faţă de restul construcţiei europene, având în vedere natura sensibilă a acestei politici care în continuare se regăseşte în sfera competenţelor statelor membre. De-a lungul timpului, s-au făcut o serie de încercări, mai mult sau mai puţin reuşite, de realizare a unei politici externe şi de securitate comună la nivelul continentului european. Astfel, pe 11 august 1950, în cadrul celei de-a cincea sesiuni a Adunării Consultative a Consiliului Europei, Winston Churchill propunea crearea imediată a unei Armate Europene Unite, sub control democratic european şi care să acţioneze în colaborare deplină cu S.U.A. şi Canada. În acelaşi timp, Germania urma să primească asigurări în privinţa siguranţei şi independenţei. Preşedintele Consiliului de la acea dată, primul-ministru francez René Pléven, lansa Planul pentru o Comunitate Europeană pentru Apărare (C.E.A.), prezentat Adunării Naţionale a Franţei, la 24 octombrie 1950. Implicarea Franţei, în primul rând, şi apoi a Marii Britanii se datora faptului că doar ele erau şi puteri nucleare în acel moment. Se prevedea, crearea unei armate europene, compuse din unităţi furnizate de statele membre C.E.C.O., condusă de un ministru european al apărării, cu un buget comun şi sub controlul Adunării Parlamentare Europene. Tratatul de constituire a C.E.A. şi protocoalele de cooperare a acestui organism cu N.A.T.O., au fost semnate la Paris, de statele membre C.E.C.O., la 25 mai 1952. Începând cu iulie 1953, prin Actul de Securitate Reciprocă, jumătate din ajutoarele militare americane destinate Europei erau alocate viitoarei C.E.A. Tratatul cuprindea şi referiri la o Adunare care urma să devină o Comunitate Politică Europeană (C.P.E.). Integrarea în domeniul apărării era considerată ultimul pas spre o integrare politică, dorindu-se crearea unei armate europene pentru

8

apărarea comună, strâns legată de instituţiile politice ale Europei unite. Până în august 1954, Tratatul C.E.A. a fost ratificat de cinci state membre (Italia, Germania, Belgia, Luxemburg şi Ţările de Jos). Respingerea întregului proiect de către Adunarea Naţională a Franţei printr-un vot prealabil, fără măcar a lua în discuţie conţinutul său, a reprezentat sfârşitul C.E.A. şi „decesul" prematur al C.P.E. Acest prim eşec al procesului european de cooperare la nivelul politicii de securitate comună marchează începutul adaptării comunităţii la problemele interne ale statelor, în special la cele politice, şi la cele internaţionale marcate de crize şi conflicte în contextul divizării Europei în două mari blocuri (socialist şi capitalist). Nevoia unei politici externe comune bazate pe cooperarea statelor a făcut ca, anterior apariţiei U.E., politica externă între statele membre ale Comunităţilor europene să se desfăşoare în cadrul cooperării politice europene. Aceasta din urmă a fost lansată în iunie 1970, în urma raportului miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Comunităţilor Europene de la Luxemburg şi extinsă prin Actul Unic European (AUE) din anul 1986. Cooperarea politică europeană consta în consultări periodice între miniştri afacerilor externe şi în contacte permanente dintre administraţiile acestora. Ei conveniseră să se informeze reciproc cu privire la orice problemă importantă de politică externă, să ajungă la un punct de vedere comun şi, în măsura în care este posibil, să adopte o poziţie comună. Orice decizie trebuia luată cu unanimitate de voturi. Problemele ce priveau securitatea se limitau însă la aspectele politice şi economice, adică nu includeau şi domeniul apărării. Necesitatea existenţei unei politici externe şi de securitate comună în toate domeniile la nivel european s-a accentuat în momentul când Franţa s-a retras din structurile militare ale N.A.T.O., la 7 martie 1976 ca urmare a constatării preşedintelui de Gaulle că „repartiţia lumii în două blocuri militare răspunde din ce în ce mai puţin situaţiei reale". Din punctul de vedere al securităţii militare, Europa Occidentală a rămas ataşată Americii, însă, la iniţiativa britanicilor, s-a constituit „un grup

9

european în Alianţă" (Eurogroup), fără personalitate juridică, ce promova cooperarea europenilor în sectoare militare ca: Eurotrain (instrucţia militară), Eurolog (logistica), Euromed (medicina militară), Eurocom (telecomunicaţiile). Apărarea europeană era văzută nu ca un răspuns imediat la o ameninţare militară urgentă şi precisă, ci ca un test, reînnoit tot timpul, al priorităţilor respective ale europenilor, al voinţei lor de uniune, al voinţei şi capacităţii lor de a refuza veto-urile externe. În raportul care îi poartă numele, premierul belgian Leo Tindemans, a fost de părere că Uniunea Europeană rămâne incompletă atâta timp cât nu va avea o politică de apărare comună. În acel moment, erau considerate drept obstacole în calea realizării unei apărări comune europene, o serie de cauze printre care: imposibilitatea creării unei forţe nucleare europene datorită poziţiilor diferite în această problemă a Franţei şi Marii Britanii; interzicerea transferurilor de tehnologie nucleară militară; existenţa unor constrângeri economice şi psihologice, în special pentru mărirea cheltuielilor militare anuale şi necesitatea convingerii opiniei publice în această privinţă, etc. Însă speranţele pentru realizarea unei politici europene de apărare comună au apărut relativ repede din perspectiva anumitor conjuncturi precum: garanţia nucleară americană oferită pe termen mediu; instalarea unui sistem european de apărare convenţională, prin utilizarea noilor „arme ghidate cu precizie"; avantajul tehnologic al forţelor europene occidentale faţă de cele ale Pactului de la Varşovia şi transformarea industriilor europene de armament într-un element constitutiv al apărării comune. În privinţa problemelor de securitate şi cooperare, capacitatea comunităţii europene a fost mai întâi testată pe timpul fazelor elaborării Actului final de la Helsinki. Securitatea continentului european a devenit fondul cooperării politice între statele membre ale comunităţii europene şi subiect al diverselor sesiuni ale Consiliului European, care a sesizat importanţa relaţiilor est – vest. În Declaraţia de la Dublin, din 4 decembrie 1984, cele zece state membre ale comunităţii europene de la acea dată U.E. recunoşteau că „au o responsabilitate privind pacea şi stabilitatea în Europa şi securitatea populaţiilor lor. Ele estimau că opera de construcţie europeană pe care o întreprind şi pe care o

10

continuă cu hotărâre are din acest punct de vedere o valoare iminentă. Ele se declarau decise să menţină şi să-şi intensifice contribuţia la ameliorarea raporturilor între Est şi Vest". Actuala politică de securitate şi cooperare comună la nivel european, se bazează atât pe stabilitatea politică, cât şi pe cea militară. Politica de securitate bazată pe cooperare renunţă la orice idee de a impune stabilitatea prin mijloace de confruntare. Scopul este promovarea cooperării în vederea prevenirii conflictelor în sfera politică şi a reducerii pericolului confruntării armate. De asemenea, scopul politicii de securitate bazată pe cooperare este de a evita escaladarea potenţialelor conflicte, punând un accent deosebit pe promovarea transparenţei.

II. Acquis-ul comunitar în domeniul politicii externe şi de securitate comună
Politica externă şi de securitate comuna (P.E.S.C.) a Uniunii Europene nu dispune de multe instrumente juridice obligatorii (directive, regulamente), cu excepţia tratatelor originare sau modificatoare ale primelor. Instrumentele sale cele mai uzuale sunt acţiunile comune, poziţiile comune, declaraţiile şi concluziile Consiliului European şi ale Consiliului Uniunii Europene. Cea mai mare parte a acquis-ului ţine de cooperarea interguvernamentală. De asemenea, P.E.S.C. este implementată prin măsuri negative, de interzicere a anumitor acţiuni sau de instituire a unor măsuri prohibitive, cel mai adesea limitate în timp. Datorită naturii specifice a acquis-ului corespunzător acestui capitol nu este necesară nici o transpunere în ordinea juridică naţională a ţărilor candidate. Cu toate acestea, ca viitoare state membre, aceste ţări trebuie să se angajeze în sensul acordării de sprijin activ şi necondiţionat pentru implementarea politicii externe şi de securitate comună, în spiritul loialităţii şi al solidarităţii reciproce. Statele membre trebuie să ofere certitudinea că politicile lor naţionale sunt conforme cu poziţiile comune şi să apere aceste poziţii comune în forurile internaţionale. 11

1. Baza legală Prin Tratatul de la Maastricht, completat prin Tratatul de la Amsterdam, Uniunea Europeană şi-a stabilit printre altele şi obiectivul afirmării sale pe scena internaţională, în special prin punerea în practică a unei politici externe şi de securitate comună, incluzând definirea în timp a unei politici de apărare, care ar putea conduce, la momentul potrivit, la o apărare comună. Conform Tratatului de la Maastricht, politica externă şi de securitate comună (P.E.S.C.) constituie cel de-al doilea pilon al U.E., alături de Comunitatea Economică Europeană (pilon întâi) şi Justiţia şi Afacerile Interne (pilonul al treilea). În titlul V, art. J.4, paragraful 1 din Tratatul de la Maastricht se stipulează că „Uniunea Europeană cere Uniunii Europei Occidentale, care este parte integrantă a dezvoltării Uniunii, să elaboreze şi să ducă la îndeplinire deciziile şi acţiunile Uniunii cu implicaţii în domeniul apărării". Se mai precizează că P.E.S.C. nu afectează caracterul specific al politicii de securitate şi de apărare a anumitor state membre şi respectă obligaţiile ce decurg pentru anumite state din Tratatul Atlanticului de Nord. Aşadar, baza legală a P.E.S.C. este dată de Tratatul de instituire a Uniunii Europene prin dispoziţiile Titlului V intitulat ,,Dispoziţii referitoare la politica externă şi de securitate comună’’- articolele 11-28. Tratatele de la Amsterdam (1997) şi Nisa (2000) constituie momentul intrării în scenă în mod activ a P.E.S.C. Deşi Tratatul de la Amsterdam nu aduce modificări semnificative Titlului V din Tratatul de la Maastricht, este creat un dispozitiv de acţiune autonomă dotat cu un cadru juridic solid datorită cooperării dintre state. Astfel, în ceea ce priveşte actele în domeniul politicii externe şi de securitate comună, sunt luate decizii de principiu, sunt formulate poziţii comune, şi sunt încheiate acţiuni şi măsuri comune. O altă noutate adusă prin Tratatul de la Amsterdam în materia P.E.S.C. este crearea unui Înalt Reprezentant pentru P.E.S.C., care este în acelaşi timp şi Secretarul General al Consiliului. Acesta are rolul de a contribui la realizarea unei politici externe comune la nivelul U.E. ceea ce constituie un progres în materie

12

de politică externă. În ceea ce priveşte Tratatul de la Nisa, acesta aduce unele schimbări semnificative în privinţa P.E.S.C. dacă ţinem cont de faptul că Tratatul transformă în politică a U.E. progresele realizate la Consiliile europene de la Koln (iunie 1999) şi Helsinki (decembrie 1999) şi anume crearea în viitor a unei forţe de intervenţie europene constituită din 60.000 militari şi noi organisme politico-militare care să funcţioneze în cadrul Consiliului. În perspectivă, în măsura în care proiectul de Tratat, instituind o Constituţie pentru Europa, va intra în vigoare, acesta va elimina actuala structură a UE bazată pe cei trei piloni, P.E.S.C. devenind o politică internă a Uniunii Europene, realizată prin intermediul instituţiilor proprii acesteia. Tratatul, instituind o Constituţie pentru Europa, prevede detaliat în Titlul V: Acţiunea externă a Uniunii, Capitolul II: Politica externă şi de securitate comună modalitatea de realizare a politicii externe şi de securitate la nivel european. Baza legală actuală a P.E.S.C. precizează şi obiectivele sale; acestea sunt: apărarea valorilor comune, a intereselor fundamentale şi a independenţei Uniunii; întărirea securităţii Uniunii şi statelor membre sub toate formele; menţinerea păcii şi întărirea securităţii internaţionale, conform principiilor Cartei O.N.U., a principiilor Actului final de la Helsinki şi a obiectivelor Cartei de la Paris; promovarea cooperării internaţionale; dezvoltarea şi întărirea democraţiei şi a statului de drept şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Spre deosebire de metoda comunitară, proprie integrării economice, metodele P.E.S.C. se caracterizează prin cooperarea între statele membre, pentru conducerea politicilor şi prin punerea graduală în practică a unor acţiuni comune, în domeniile în care statele membre au interese comune. În acelaşi timp, statele îşi asumă angajamentul de a sprijini activ şi fără rezerve P.E.S.C., de a se abţine de la orice acţiune contrară intereselor Uniunii, de a veghea la conformitatea politicilor lor naţionale cu poziţiile comune, de a se informa reciproc asupra oricăror probleme de politică externă şi de securitate şi de a susţine poziţii comune în cadrul

13

organizaţiilor internaţionale. 2. Uniunea Europei Occidentale şi rolul ei în asigurarea unei politici externe şi de securitate comună a Europei Originile organizaţiei se găsesc în „Tratatul asupra colaborării economice, sociale şi culturale şi privind autoapărarea colectivă", semnat la 17 martie 1948, la Bruxelles. Preambulul tratatului formulează drept scop garantarea reciprocă „a securităţii statelor semnatare şi angajamentul ferm al acestora de a lua toate măsurile necesare în cazul revenirii Germaniei la o politică de agresiune". În continuare, la articolul 5 se stipulează că: „statele semnatare se obligă să acorde tot ajutorul militar şi toată asistenţa ce le stau în putere oricărui stat membru care ar face obiectul unui atac armat în Europa". Prin Acordurile de la Paris din anul 1954, când au aderat la tratat Republica Federală Germania şi Italia, organizaţia este rebotezată: Uniunea Europei Occidentale (U.E.O.). Cu toate că U.E.O. îi erau acordate competenţe largi prin Tratatul de la Bruxelles, foarte repede activităţile principale vor fi încredinţate altor organizaţii. Imediat după semnarea Tratatului Atlanticului de Nord în 1951, în plan militar, structurile operaţionale şi Statul Major General al Forţelor U.E.O. de la Fontainebleau şi Versailles au fost transferate Alianţei. De fapt, conţinutul modificat al Tratatului de la Bruxelles confirma opţiunea pentru apropierea decisivă de N.A.T.O.: „în executarea Tratatului, Înaltele Părţi contractante şi toate organizaţiile create de ele în cadrul Tratatului vor coopera strâns cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord". Pentru a se evita „orice dublă întrebuinţare cu statele majore ale N.A.T.O., Consiliul şi Agenţia pentru controlul armamentelor se vor adresa autorităţilor militare corespunzătoare din cadrul N.A.T.O. pentru orice informaţii şi orice aviz asupra chestiunilor militare". Deposedată de dreptul de a-şi dezvolta orice fel de structuri militare pentru o lungă perioadă de timp U.E.O. nu s-a manifestat pe scena europeană. Abia la începutul anilor ´80, în contextul preocupărilor

14

Comunităţii Europene de a se concentra asupra unei politici de apărare comune şi manifestării tendinţei statelor europene de a crea pilonul european în cadrul N.A.T.O., U.E.O. începe să-şi dezvolte şi structuri militare. Prima acţiune concretă în acest sens este elaborarea din iniţiativa preşedintelui François Mitterand, a „Memorandumului Franţei" cu privire la U.E.O. şi trimis guvernelor statelor membre. Ideea documentului este că „U.E.O. este singura instanţă europeană competentă în materie de apărare". Rezultatul a fost reactivarea Consiliului de Miniştri al U.E.O., alcătuit din miniştrii de externe şi miniştrii apărării din statele membre. „ Declaraţia de la Roma", din octombrie 1984, a Consiliului de Miniştri cuprinde noile obiective politice şi schimbările structurale ale organizaţiei. S-a stabilit, ca misiune principală, definirea identităţii europene de securitate şi apărare, confirmând astfel dorinţa membrilor de cooperare şi armonizare a punctelor de vedere asupra problemelor specifice legate de securitatea europeană. Reunit la Haga în octombrie 1987, Consiliul U.E.O. a adoptat o „Platformă asupra intereselor europene în materie de securitate", în care îşi afirma în mod solemn hotărârea de a dezvolta pilonul european al N.A.T.O., oferind, în acelaşi timp, o dimensiune de securitate şi apărare pentru o Europă integrată. Platforma defineşte şi raporturile dintre U.E.O. şi N.A.T.O., precum şi cu alte instanţe şi precizează modalităţile de lărgire a U.E.O. şi condiţiile necesare întăririi rolului său, ca forum unde vor avea loc dezbateri asupra problemelor de apărare şi securitate. 3. Evoluţii ale Uniunii Europei Occidentale în asigurarea politicii externe şi de securitate comună a Europei La 19 iunie 1992, miniştrii afacerilor externe şi ai apărării din statele membre ale U.E./U.E.O., reuniţi lângă Berlin, au adăugat şi dat publicităţii „Declaraţia de la Petersburg", care, pe baza Tratatului de la

15

Maastricht, enunţa liniile directoare pentru dezvoltarea viitoare a organizaţiei. Membrii U.E.O. se angajează să susţină acţiunile de prevenire a conflictelor şi de menţinere a păcii, în cooperare cu alte instituţii de securitate. S-a hotărât crearea unei Celule de Planificare Militară şi punerea la dispoziţie a unor unităţi militare operative din trupele de uscat, aviaţia militară şi din marina militară, care vor rămâne dislocate pe teritoriile de origine, dar, la nevoie, vor acţiona împreună sub comanda U.E.O. Aceste forţe, constituite într-o structură comună (F.A. W.E.U. – Forces Anwerable to West European Union) urmau să îndeplinească trei tipuri de misiuni: umanitare sau de evacuare a resortisanţilor; de menţinere a păcii şi de gestiune a crizelor, inclusiv operaţiuni de restabilire a păcii. Misiunea principală a Celulei consta în pregătirea operaţiunilor sub egida U.E.O., la care se adăugau şi responsabilităţile pe linia gestionării F.A. W.E.U. şi a actualizării regulilor de angajare. Cu aceeaşi ocazie, în scopul extinderii cooperării U.E.O. cu ţările din Europa Centrală şi de Est, Consiliul de Miniştri, a invitat miniştrii Afacerilor Externe şi ai Apărării din această zonă să formeze un „Forum de Consultare", care s-a reunit pentru prima oară la Londra pe 14 octombrie 1992. Următorul pas în realizarea componentei de apărare a U.E. s-a făcut cu ocazia reuniunii la nivel înalt a Alianţei Atlanticului de Nord, din 1994, de la Bruxelles, când statele N.A.T.O. şi-au exprimat sprijinul deplin faţă de dezvoltarea unei „Identităţi Europene de Securitate şi Apărare" (I.E.S.A.) şi faţă de „pilonul european al Alianţei" prin intermediul U.E.O., ca o componentă a U.E. N.A.T.O. a fost de acord să pună la dispoziţia U.E.O. infrastructura şi baza materială a N.A.T.O. din Europa, în special mijloacele de comunicaţii şi cercetare strategică prin satelit, pentru organizarea şi desfăşurarea unor eventuale operaţiuni militare în spaţiul Europei, exclusiv sub autoritatea U.E.O. În contextul acceptării I.E.S.A. a fost introdus şi conceptul de „Forţe Operative Inter-arme Multinaţionale" (F.O.M.I.), destinat ducerii operaţiunilor militare organizate şi conduse de U.E.O., cu folosirea facilităţilor N.A.T.O. Condiţia este ca, după utilizare, aceste facilităţi să

16

revină sub controlul N.A.T.O. În planul securităţii europene şi euro-atlantice au loc două procese: realizarea I.E.S.A. în cadrul N.A.T.O. şi a P.E.S.C. în cadrul U.E. Acestea sunt concepte complementare şi nu concurenţiale, de unde şi principiul „separabil, dar nu separat" de N.A.T.O. în privinţa utilizării forţelor şi mijloacelor. Din evoluţia organizaţiei face parte şi decizia Consiliului Uniunii de a crea un Comitet Militar cu scopul de a întări şi clarifica rolul şefilor Statelor Majore ale Armatelor. Începând cu anul 1992, pentru o perioadă de timp, cele două alianţe militare distincte – una exclusiv europeană, U.E.O., şi una euroatlantică, N.A.T.O. – vor coexista, vor coopera, dar nu se pot confunda şi nu au raporturi de subordonare una faţă de alta. Reuniunea din mai 1994 de la Luxemburg a adoptat „Declaraţia de la Kirchberg" prin care „Forumul de Consultare" este suspendat, iar celor 9 ţări din Europa Centrală şi de Est li se acordă statutul de partener asociat. Are loc o structurare pe patru paliere: membri (toţi membrii U.E.O. sunt şi membri N.A.T.O. şi ai U.E.); membri asociaţi – state membre N.A.T.O. dar care nu sunt şi membre ale U.E.; parteneri asociaţi – state care nu sunt membre nici ale N.A.T.O., nici ale U.E.; observatori – membrii ai N.A.T.O. şi/sau ai U.E. „Declaraţia de la Ostend" din 19 noiembrie 1996 este un document de referinţă ce atestă dezvoltarea rolului U.E.O. Aceasta reprezintă un punct de plecare în declanşarea unei operaţii importante, integrarea industriilor de apărare din statele membre ale U.E., şi pe această bază, apariţia unei pieţe de armament unice, cu reglementări legislative standard. Este declanşat procesul de regrupare, restructurare şi concentrare a industriilor militare din spaţiul U.E. – ca fundament material al U.E.O. şi crearea pieţei unice, integrate, de armament a U.E. / U.E.O. „Declaraţia de la Rhodos" din mai 1998 constată definitivarea realizării tuturor instrumentelor operaţionale care să-i permită U.E.O. organizarea şi desfăşurarea de operaţiuni militare sub conducere proprie. Referirile la

17

relaţiile dintre N.A.T.O. şi U.E.O. cuprind convingerea că „Alianţa Atlanticului de Nord continuă să constituie baza unui concept colectiv de securitate potrivit prevederilor Tratatului de la Washington şi va rămâne forumul principal de consultaţii între aliaţi, într-un context în care aliaţii europeni îşi asumă responsabilităţi sporite pentru propria lor securitate şi apărare". Raportul reuniunii Consiliului European întrunit la Koln în zilele de 3-4 iunie 1999 a propus integrarea cât mai rapidă a U.E.O. în U.E., ca o primă etapă şi, ulterior, crearea unei armate europene. Liderii nordeuropeni au considerat că ,,episodul Kosovo a confirmat pe deplin necesitatea şi chiar urgenţa afirmării unei Europe a Apărării, care să acţioneze fie în sânul Alianţei Atlantice, fie de manieră autonomă, în funcţie de natura crizelor". Proiectul elaborat la summit-ul de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999, afirmă disponibilitatea statelor membre de a dezvolta mijloacele care le vor permite să facă faţă în mod autonom, gestiunii militare şi nemilitare a crizelor. În raport cu N.A.T.O., forţa ce va fi creată va opera în concentrare şi în totală transparenţă, în scopul principal de a evita repetările sau eventualele paralelisme. Această cooperare şi transparenţă deplină şi integrală între U.E. şi N.A.T.O. va fi definită ţinând seama de nevoile tuturor membrilor U.E., precum şi de cele ale altor state. Problemele care apar ţin de poziţia U.E. faţă de N.A.T.O. şi de competenţele exacte ale noilor structuri specific europene, cărora le va da naştere această opţiune, de situaţia statelor membre ale U.E. şi de a celor care fac parte din N.A.T.O. dar nu încă din U.E. Spre exemplu, în prezent, Austria, Finlanda, Irlanda şi Suedia fac parte din U.E., dar nu şi din N.A.T.O., pe când România, Turcia, Bulgaria şi Islanda sunt membre N.A.T.O., dar nu fac parte din U.E. Documentele discutate şi aprobate la Feira (Portugalia) în iunie 2000 ating şi dimensiunea relaţiei de securitate dintre U.E. şi N.A.T.O. şi conţin propuneri concrete asupra eventualelor modalităţi de implicare a ţărilor care nu sunt membre N.A.T.O. sau U.E. în situaţiile de criză

18

monitorizate de U.E. Ca modalităţi de consultare şi cooperare cu N.A.T.O., Consiliul U.E. a propus crearea a patru „grupuri de lucru adhoc" având ca atribuţii cooperarea cu structurile N.A.T.O. şi identificarea problemelor privitoare la: securitate, capacităţi militare, modalităţi ce permit accesul U.E. la bunurile şi capacităţile N.A.T.O. şi definirea aranjamentelor permanente de consultare U.E.-N.A.T.O. Pentru U.E. prioritatea este partea civilă a managementului de criză, prin dezvoltarea instrumentelor de intervenţie şi reacţie precum şi crearea unei forţe de reacţie rapidă, acest lucru permiţând U.E. să-şi sporească sprijinul acordat în operaţiuni conduse de organizaţii internaţionale şi regionale. S-a decis de asemenea, crearea unui „Comitet de Management al Crizelor Civile", copie a unui organism existent deja în cadrul N.A.T.O., înfiinţarea unei structuri permanente politice şi militare şi construirea unui sistem european de supraveghere prin satelit, menit să reducă dependenţa actuală faţă de sistemul american de informaţii. Pe 13 noiembrie 2000 s-a semnat la Marsilia actul de încetare a activităţii U.E.O., care şi-a cedat prerogativele U.E. Concret, Institutul de Studii Strategice din Paris şi Centrul de Sateliţi de la Torrejan (Spania) a trecut sub autoritatea U.E. Transformarea U.E.O. s-a realizat progresiv, încheindu-se în 2001. Statul Major al U.E.O. a fost dizolvat şi înlocuit cu cel al U.E. Totuşi, cea dintâi menţine o structură care continuă să funcţioneze pentru a veghea la garantarea apărării reciproce, iar U.E. se va concentra asupra operaţiunilor de gestionare a crizelor. În acelaşi timp, s-a aprobat crearea a trei organe politico-militare europene permanente: un comitet politic şi de securitate, un comitet militar şi un stat major. Au fost stabilite de asemenea, mecanismele de evaluare a forţei comune de reacţie rapidă şi a relaţiilor permanente pe care le propun Alianţei şi altor 15 ţări europene din estul continentului, pe baza „principiului fundamental al autonomiei de decizie a U.E.". 4. Politica externă şi de securitate comună în contextul actual Cu prilejul reuniunii informale a miniştrilor apărării ai statelor membre N.A.T.O., care a avut loc la Varşovia între 24 şi 25 septembrie 2002, a

19

fost lansată iniţiativa NATO Response Force. Ea vizează constituirea unei forţe de reacţie rapidă a N.A.T.O., cu un efectiv de aproximativ 21.000 de militari, compusă din elemente terestre, aeriene şi navale, cu capacitate de desfăşurare în termen scurt (7 zile), puternic susţinute logistic şi informativ. Acest mecanism va constitui instrumentul de proiecţie a forţei N.A.T.O. dincolo de graniţele Alianţei. Perioada de timp, de aproximativ doi ani, prevăzută pentru crearea şi operaţionalizarea forţei subliniază importanţa acordată iniţiativei în procesul de restructurare şi modernizare a N.A.T.O. în faţa noilor ameninţări asimetrice ale secolului XXI. Forţa de Reacţie Rapidă (F.R.R.) este o structură militară concepută să se implice în prevenirea şi soluţionarea conflictelor regionale, cu un efectiv militar care să poată fi mobilizat în maxim 60 de zile şi desfăşurat în zonele de conflict pe o perioadă de un an de zile. Aceste forţe vor putea fi folosite pentru misiuni ale U.E., cât şi pentru misiuni ale N.A.T.O. Statele candidate la aderare care au fost invitate să participe la această forţă, vor avea dreptul să trimită trupe în cadrul F.R.R., însă nu vor putea participa la luarea deciziilor. Se discută în acest sens despre crearea unei structuri consultative, în care să fie cooptate şi statele candidate. Eforturile pentru dezvoltarea identităţii europene demonstrează o creştere a ponderii, răspunderii şi nivelului fizic de implicare a europenilor în ceea ce ei definesc „afaceri europene care trebuie gestionate de europeni". Pentru realizarea acestui obiectiv ambiţios trebuie depăşite atât reticenţele aliatului transatlantic, cât şi cele interne legate de problemele suveranităţii naţionale şi cheltuielile militare. În privinţa bugetelor militare, chestiunea nu constă în creşterea acestora, de către statele U.E., ci în mai eficienta lor folosire, căci, deşi europenii folosesc cam jumătate din sumele alocate apărării de S.U.A., capacitatea lor militară reprezintă cam o zecime din cea a americanilor. Premisele unei armate europene există, aceasta fiind perfect operaţională, funcţionând acum în cadrul structurii N.A.T.O., integrată în Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa, sub forma

20

Corpului de Reacţie Rapidă (C.R.R.), constituit din divizii naţionale, divizii de cooperare şi divizii multinaţionale.

5. Acţiuni comune ale statelor în domeniul industriei de apărare
O identitate europeană reală de securitate şi apărare presupune formularea unei politici comune în domeniul apărării, aceasta incluzând o viziune şi o acţiune comună în zona industriei de apărare. Pe 11 mai 2000 Comisia Europeană a autorizat proiectul creării companiei E.A.D.S. (European Aeronautic Defence and Space Company), în care vor fuziona competenţele unora dintre cele mai puternice companii europene din domeniul industriei militare: francezii de la Aerospaţiale-Matra, germanii de la Daimler-Chrysler AG şi spaniolii de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Domeniile de activitate sunt aeronautica, telecomunicaţii, industria spaţială şi de apărare. Piaţa pe care va opera E.A.D.S. este cea a avioanelor comerciale, a echipamentelor de telecomunicaţii, a elicopterelor comerciale şi militare, a industriei spaţiale, a armelor teleghidate, a avioanelor fără pilot folosite în cadrul operaţiilor militare, a avioanelor militare şi a echipamentelor electronice destinate sectorului apărării. Această societate, în calitate de contractant principal european şi de furnizor direct, va prelua producţia echipamentelor necesare dotării europene, fiind vorba de un sector în care superioritatea ofertei americane era incontestabilă în raport cu industriile naţionale de armament europene. Competenţele E.A.D.S. vor acoperi sectoarele transport strategic, culegere de informaţii, comandă şi control, asigurând independenţa de mişcare a noilor structuri militare europene. 6. Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi N.A.T.O. Apărarea şi securitatea comună bazată pe cooperare reprezintă un instrument fundamental al politicii internaţionale de securitate. Aplicarea principiului subsidiarităţii în organizarea securităţii europene presupune

21

luarea în calcul a unui sistem de securitate multietajat: U.E., O.S.C.E., N.A.T.O. şi O.N.U. Angajarea pe unul sau mai multe din aceste nivele va depinde de specificul sarcinilor de securitate avute în vedere. Necesitatea unei corelări, a optimizării cooperării între diferitele instituţii de securitate devine mai evidentă ca oricând. Evoluţiile în U.E., competiţia dintre U.E. şi N.A.T.O., posibilitatea ca interesele naţionale ale unor state occidentale să prevaleze asupra celor comune, evaluarea securităţii de pe poziţii ideologice şi nu financiare, lipsa unei diviziuni corecte a muncii între statele participante, sunt principalii factori care influenţează edificarea unui sistem eficient în domeniul securităţii europene. Nivelul de interoperabilitate pe care se întemeiază relaţiile între U.E. şi N.A.T.O. dau conţinut capacităţii europene colective de gestionare a crizelor. Realizarea I.E.S.A. (Identităţii Europene de Securitate şi Apărare) este un proces ireversibil al cărui cadru instituţional va fi construit prin dezvoltarea relaţiei existente între N.A.T.O. şi U.E., pe măsură ce procesul de constituire a unei politici comune de securitate şi apărare se va dezvolta. Chiar dacă toate statele membre N.A.T.O. au recunoscut că este necesar ca europenii să dispună de o forţă militară independentă de contribuţia S.U.A. pentru promovarea politicii externe şi de securitate comună a U.E., a existat temerea că aceasta ar putea duce la crearea unei alianţe pur europene şi la discriminarea statelor europene care sunt membre ale N.A.T.O. dar nu şi ale U.E., precum şi la o dublare a asumării sarcinilor şi alocării resurselor de către N.A.T.O. şi U.E. Dezvoltarea I.E.S.A. în cadrul N.A.T.O. şi aplicarea principiului creării unei forţe europene „separabile, dar nu separate", afirmat în iunie 1996 la Consiliul Nord-Atlantic de la Berlin, sunt destinate evitării acestor probleme. Formula aprobată la Washington în 1999 oferă europenilor mai multă greutate în luarea deciziilor în cadrul Alianţei, iar U.E. instrumentele de care are nevoie pentru a-şi îndeplini misiunile asumate. Aceasta se întemeiază pe următoarele elemente: reafirmarea angajamentului de a întări legătura transatlantică, inclusiv starea de pregătire de luptă, pentru a îndeplini obiectivele de securitate comune, prin intermediul Alianţei, ori de câte ori va fi nevoie; continuarea

22

procesului de întărire a pilonului european al Alianţei, în baza Declaraţiei de la Bruxelles, din 1994, şi a principiilor convenite la Berlin în 1996 (sunt incluse aici şi opţiunile referitoare la selectarea unui comandant general european şi a unui cartier general N.A.T.O., pentru acţiuni controlate de U.E.); dezvoltarea sistemului de legătură între cele două organizaţii, inclusiv planificarea, exerciţiile şi consultarea; recunoaşterea faptului că un rol european intensificat va contribui la întărirea Alianţei, constituind temelia apărării colective a membrilor. În noul concept strategic al Alianţei Nord-Atlantice se consideră că dezvoltarea unei politici externe şi de securitate comună, care include elaborarea progresivă a unei politici comune de apărare aşa cum s-a cerut în Tratatul de la Amsterdam, este compatibilă cu politica comună de securitate şi apărare, stabilită în cuprinsul Tratatului de la Washington. Creşterea mediului de securitate este direct proporţională cu sporirea responsabilităţilor şi capacităţilor aliaţilor europeni, cu accent pe securitate şi apărare.

III. România în procesul de adoptare a acquis-ului în domeniul politicii externe şi de securitate comună
România a închis provizoriu acest capitol în prima jumătate a anului 2000 şi este deja un participant activ la dialogul politic multilateral din cadrul P.E.S.C. În România se consideră că există deja structurile necesare participării la definirea şi implementarea P.E.S.C. În documentul de poziţie prezentat pentru acest capitol, România a confirmat voinţa de aşi asuma integral obligaţiile de membru, de a prelua întregul acquis şi de a se conforma angajamentelor subsecvente ce derivă din P.E.S.C. odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Având în vedere natura specifică a acquis-ului corespunzător acestui capitol, care nu are nevoie de o transpunere în ordinea juridică naţională a ţărilor candidate, România trebuie să se angajeze în sensul acordării de sprijin activ şi necondiţionat pentru implementarea politicii externe şi de 23

securitate comune, în spiritul loialităţii şi al solidarităţii reciproce. România trebuie să ofere certitudinea că politicile ei naţionale sunt conforme cu poziţiile comune şi să apere aceste poziţii comune în forurile internaţionale. De aceea, în cadrul analizei alinierii ţării noastre la acquis-ul privind politica externă şi de securitate comună ne vom referi la relaţiile cu statele vecine, participarea la dialogul politic, alinierea la politica U.E. privind zona Balcanilor, a spaţiului euromediteranean şi Orientul Mijlociu, precum şi respectarea Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme. 1. Relaţiile cu statele vecine Dialogul politic dintre U.E. şi România are ca principală orientare amplificarea relaţiilor cu statele din vecinătate, dintr-o perspectivă europeană. În acest sens, accentul este pus atât pe sprijinirea U.E. şi N.A.T.O. în eforturile lor vizând integrarea ţărilor fostei Iugoslavii în sistemul predominant de valori din Europa, cât şi promovarea orientărilor pro-europene din Republica Moldova şi din Ucraina, precum şi din alte ţări din bazinul Mării Negre. Pe parcursul anului 2002, cât a deţinut preşedinţia O.S.C.E., România a cooperat eficient cu preşedinţiile suedeză şi belgiană ale U.E., cu Înaltul Reprezentant pentru P.E.S.C. şi cu Comisia Europeană asupra unei game largi de probleme şi în special în ceea ce priveşte situaţia din Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, conflictele din zona Asiei Centrale şi Caucazului şi în ce priveşte capacităţile civile pentru managementul crizelor. De asemenea, în perioada deţinerii co-preşedinţiei Mesei III a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.), România a avut contribuţii substanţiale la o serie de proiecte, printre care: inventarierea tuturor iniţiativelor în cadrul proiectului reformei sectorului de securitate din statele participante la P.S.E.S.E.; inaugurarea centrului regional de la Belgrad privind gestionarea problematicii S.A.L.W. (Small Arms Light Weapons) şi constituirea Grupului permanent format din Punctele

24

Naţionale Focale ale statelor din regiune; iniţierea discuţiilor privind demararea unui proiect de cercetare a fenomenului terorismului în sudestul Europei şi de inventariere a tuturor măsurilor de combatere a acestuia în regiune; desfăşurarea primului exerciţiu comun regional în domeniul prevenirii dezastrelor; reducerea stocurilor de mine în regiune; distrugerea unor cantităţi importante de S.A.L.W. Modul de participare la reuniunile Mesei III a P.S.E.S.E. este considerat, de statele occidentale, un indicator al gradului de implicare a unei ţări în eforturile de consolidare a stabilităţii şi securităţii în Europa de sud-est. Priorităţile avute în vedere de România pentru consolidarea relaţiilor cu vecinii sunt: întărirea cooperării cu statele vecine în diverse domenii; acordarea sprijinului politic şi practic pentru implementarea planului de evaluare a riscurilor în Europa de Sud- Est şi întărirea rolului Centrului Regional pentru luptă împotriva criminalităţii transfrontaliere. În planul relaţiilor bilaterale cu statele vecine, România a continuat să promoveze o politică de bună vecinătate, bazată pe cooperare şi ajutor reciproc. Astfel, la 1 august 2003, cu ocazia întâlnirii dintre Preşedinţii României şi Republicii Moldovei, s-a propus realizarea unui Parteneriat European între cele două state, care să pună bazele unei cooperări pragmatice şi eficiente între ele. La 17 iulie 2003, s-a semnat la Cernăuţi Tratatul dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat, cooperarea şi asistenţa reciprocă în chestiunile referitoare la frontieră, iar la 4 iulie 2003, a fost semnat la Moscova, Tratatul privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare între România şi Federaţia Rusă. Toate aceste documente sunt redactate conform acquis-ului comunitar şi cutumelor internaţionale şi instituie cadrul unei cooperări întărite în diverse domenii (juridic, economic, cultural, politic şi militar) şi la diverse niveluri (parlamentar, guvernamental, departamental, la nivelul administraţiilor locale sau la nivelul O.N.G.-urilor). 2. Participarea la dialogul politic România a manifestat un interes pentru dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare (P.E.S.A.) ca parte a P.E.S.C. şi a participat activ la

25

schimbul de idei privind acest subiect alături de U.E. în formula U.E. +15. În acest sens pot fi menţionate o serie de întâlniri, la nivel european cu reprezentanţi ai preşedinţiei Consiliului U.E. şi cu directori generali pentru afaceri europene. Alinierea României la poziţiile şi declaraţiile U.E. a avut loc, de fiecare dată, prin asocierea la poziţiile şi acţiunile comune şi prin respectarea sancţiunilor internaţionale şi a măsurilor restrictive impuse de către U.E. şi O.N.U. 3. Alinierea la politica U.E. privind zona Balcanilor, spaţiul euromediteranean şi Orientul Mijlociu România îşi păstrează linia promovată până în prezent faţă de statele din Balcani, Europa mediteraneană şi Orientul Mijlociu, subliniind importanţa menţinerii deschiderii manifestate de U.E. faţă de statele din aceste regiuni. Cu prilejul Summit-ului U.E. de la Salonic din 21 iunie 2003, România a reafirmat importanţa statelor balcanice pentru stabilitatea regiunii şi a apreciat mesajul politic adresat de către U.E. statelor din această zonă. În ceea ce priveşte alinierea la politica U.E. faţă de statele din spaţiul euro-mediteranean şi din Orientul Mijlociu, reuniunile de la Sharm-ElSheik şi Aqaba privind procesul de pace în Orientul Mijlociu au oferit României posibilitatea de a continua să susţină aplicarea măsurilor de stabilire şi normalizare a relaţiilor dintre Israel şi Palestina. În ultima perioadă vizitele autorităţilor române, la nivel guvernamental, în Liban, Maroc şi Kuweit au urmărit, în acest sens, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor tradiţionale cu aceste state, din perspectiva noului statut euroatlantic şi european al României. Faţă de situaţia din Irak, România a adoptat o politică de susţinere activă a eforturilor de democratizare a vieţii politice şi a întregii societăţi irakiene, sprijinind direct realizarea acestui deziderat prin formarea unor structuri instituţionale viabile, cu adevărat demo-cratice. În acest sens, au fost adoptate o serie de acte normative, în plan naţional, care transpun acquis-ul comunitar în domeniu:

26

Legea nr. 301/2003 de aprobare a O.U.G. nr. 33/2003 privind ratificarea acordului dintre România şi Kuweit privind statutul Forţelor României în statul Kuweit; Hotărârea Parlamentului nr. 15/2003 privind participarea României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării Naţionale la faza a IVa de stabilizare şi reconstrucţie în Irak, care transpune actele comunitare nr. 930 şi 931/2001 ale P.E.S.C. privind lupra împotriva terorismului; Hotărârea Parlamentului nr. 17/2003 privind suplimentarea participării României cu formaţiuni speciale din Ministerul Apărării Naţionale la misiunile de stabilizare şi reconstrucţie în Irak, care transpune actele comunitare nr. 930 şi 931/2001 ale P.E.S.C. privind lupta împotriva terorismului; Hotărârea Guvernului nr. 881/2003 privind finanţarea şi pregătirea participării României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării Naţionale la faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie în Irak. 4. Respectarea Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme. În acest domeniu ţara noastră a depus eforturi constante în promovarea unei politici responsabile de control al exporturilor de arme convenţionale şi a acţionat permanent în conformitate cu principiile şi criteriile Codului de Conduită al Uniunii Europene. Operaţiunile de transfer de arme convenţionale s-au desfăşurat cu stricta respectare a embargourilor şi a măsurilor restrictive impuse de O.N.U., U.E. şi O.S.C.E., precum şi a liniilor directoare adoptate de Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme şi produse şi tehnologii cu dublă utilizare. România a participat activ la reuniunile grupului de lucru pe problematica exporturilor de arme convenţionale cu statele U.E. şi cele candidate şi şi-a coordonat poziţiile cu acestea în cadrul regimurilor internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor. Prin adoptarea H.G. nr. 844/2001 a fost aprobată noua listă de armamente, muniţii şi alte

27

produse militare supuse regimului de control la export şi import care consolidează modificările şi completările hotărâte de plenarele din 1999 şi 2000 ale Aranjamentului de la Wassenaar şi preia acquis-ul comunitar reprezentat de Lista comună de echipamente militare elaborată în baza Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armamente. În domeniul neproliferării armelor nucleare, biologice şi chimice, România s-a asociat la toate demersurile europene şi internaţionale vizând universalizarea Tratatului de Neproliferare şi a intrării în vigoare a Tratatului de interzicere a experienţelor cu arme nucleare. În domeniul biologic, statul român participă activ la negocierile ce au loc la Geneva şi susţine fără rezerve toate iniţiativele Uniunii Europene. În domeniul chimic, România participă activ în cadrul Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice. 5. În perspectivă Participarea României, în calitate de “furnizor de securitate” în zona central şi est europeană este necesară şi pe viitor. Ţara noastră continuă să se alinieze Politicii Externe şi de Securitate Comună a Uniunii Europene şi este destul de activă în promovarea problematicilor de securitate regională. În general, nu există dificultăţi de transpunere în practică a acquis-ului în domeniul P.E.S.C. Totuşi, în ciuda unor progrese semnificative în privinţa controlului exporturilor de arme este nevoie de o atenţie sporită în ceea ce priveşte deplina implementare a Codului de Conduită al U.E. privind exporturile de arme şi lupta împotriva transferului neautorizat de arme, precum şi în domeniul finalizării structurilor administrative pentru participarea la P.E.S.C. De asemenea, este necesară adoptarea unui act normativ, care să reglementeze regimul de control al exporturilor şi importurilor de arme convenţionale în mod distinct faţă de cel al produselor cu dublă utilizare, prin preluarea şi adaptarea la contextul local a celor mai bune practici în

28

domeniu ale statelor membre ale Uniunii Europene şi care să permită aplicarea automată a sancţiunilor economice. De asemenea, este necesară şi creşterea gradului de transparenţă în domeniul controlului exporturilor de arme prin publicarea unui raport anual privind exporturile de armamente şi dezvoltarea unei relaţii “Guvern-industrie” în controlul exporturilor şi implementarea în cadrul companiilor româneşti strategice a Programului Intern de Control.

29

ANEXĂ
Legislaţia comunitară relevantă în domeniul politicii externe şi de securitate comună Legenda: 32003G1205 Codul alocat actului normativ, sub care acesta poate fi căutat în original, în limbile oficiale ale U.E. în bazele de date legislative Celex şi Eur-Lex Denumirea actului normativ în limba engleză Denumirea actului normativ în limba română Publicaţia oficială a U.E. în care actul normativ a fost publicat iniţial şi eventualele modificări şi completări ale formei inţiale Prezentarea pe scurt a conţinutului actului normativ (rezumatul are valoare strict orientativă) Cuvinte-cheie în limba engleză cu care pot fi operate cercetări tematice în bazele de date legislative Celex şi Eur-Lex Cuvinte cheie în limba română cu care pot fi operate cercetări tematice în baza de date legislative a Centrului de Informare al Comisiei Europene la Bucureşti, www.infoeuropa.ro

Regulation/Directive/Decision... Regulamentul/Decizia/Directiva... Publicaţia

Conţinut: Xxxxxxxxxx

Keywords

Cuvinte cheie

30

32003R1210 Council Regulation (EC) No 1210/2003 of 7 July 2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq and repealing Regulation (EC) No 2465/96 Regulamentul Consiliului nr. 1210/2003 CE din 7 iulie 2003 referitor la anumite restricţii specifice asupra relaţiilor economice şi financiare cu Irak şi de abrogare a Regulamentului nr. 2465/96 CE Publicaţia: OJ L 169 08.07.2003 p.6 Amendamente: 32003R1799 (OJ L 264 15.10.2003 p.12) 32003R2119 (OJ L 318 03.12.2003 p.9) 32003R2204 (OJ L 330 18.12.2003 p.7) Conţinut: Regulamentul prevede anumite restricţii privind operaţiunile comerciale cu petrol, produse din petrol şi derivate din acestea desfăşurate de către Irak. Unele restricţii sunt prevăzute până în 2007. Acest Regulament abrogă prevederile Regulamentului nr. 2465/1996 CE. Keywords: petroleum; petroleum product; trading operation; EU relations; Iraq; UN resolution Cuvinte cheie: petrol, produse din petrol, operaţiune comercială, relaţii ale UE, Irak, Rezoluţie a Naţiunilor Unite 32003R1030 Council Regulation (EC) No 1030/2003 of 16 June 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Liberia Regulamentul Consiliului nr. 1030/2003 CE din 16 iunie 2003 referitor la anumite măsuri restrictive privind Liberia Publicaţia: OJ L 150 18.06.2003 p.1 Amendamente : 32003R1662 (OJ L 235 23.09.2003 p.1) 32003R1891 (OJ L 278 29.10.2003 p.31) 32003R2061 (OJ L 308 25.11.2003 p.5) Conţinut: Regulamentul se referă la unele restricţii privind operaţiunile comerciale ale Liberiei cu pietre preţioase şi echipament militar. Regulamentul a

31

Keywords: Cuvinte cheie:

intrat în vigoare la 18 iunie 2003 şi expiră la 8 mai 2004. international sanctions; Liberia; trade restriction; military equipment; tropical wood sancţiuni internaţionale, Liberia, restricţie comercială, echipament militar, pădure tropicală

22003A0925(08) Agreement between the European Union and Romania on the participation of Romania in the European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina (BiH) Acordul dintre Uniunea Europeană şi România asupra participării României la Misiunea Poliţiei Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina Publicaţia: OJ L 239 25.09.2003 p.23 Amendamente : 32003D0663 (OJ L 239 25.09.2003 p.1) Conţinut: Conform dispoziţiilor Acţiunii Comune 210/2002 PESC, România se obligă prin acest Acord să participe la Misiunea Poliţiei Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina. Acordul stabileşte obligaţiile ambelor părţi, precum şi sumele cu care trebuie să participe România la această misiune. Astfel, anual, România participă cu suma de 25.000 Euro la acţiunile Poliţiei europene. Keywords: EC agreement; police cooperation; BosniaHerzegovina; Romania Cuvinte cheie: Acord CE, cooperare poliţienească, BosniaHerţegovina, România 32003D0910 2003/910/EC: Council Decision of 22 December 2003 on the appointment of the Special Coordinator of the Stability Pact for South-Eastern Europe

32

Decizia Consiliului 910/2003 CE din 22 decembrie 2003 privind numirea unui Coordonator Special al Pactului de Stabilitate în Sud-Estul Europei Publicaţia: OJ L 342 30.12.2003 p.51 Conţinut: Decizia se referă la numirea lui Erhard Busek în funcţia de Coordonator Special al Pactului de Stabilitate în Sud-Estul Europei. Sunt reglementate atribuţiile Coordonatorului în vederea realizării politicii Pactului de Stabilitate, iar prevederile deciziei se aplică în perioada 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2004. Keywords: appointment of staff; diplomatic profession; diplomatic representation; CFSP; Balkans Cuvinte cheie: numire de personal, profesiune diplomatică, reprezentare diplomatică, PESC, Balcani 32003D0874 2003/874/CFSP: Council Decision 2003/874/CFSP of 8 December 2003 implementing Joint Action 2003/472/CFSP with a view to contributing to the European Union cooperation programme for non-proliferation and disarmament in the Russian Federation Decizia Consiliului 874/2003 PESC din 8 decembrie 2003 de implementare a Acţiunii Comune 472/2003 PESC, cu privire la contribuţia Uniunii Europene, la programul de cooperare pentru neproliferare şi dezarmare în Federaţia Rusă Publicaţia: OJ L 326 13.12.2003 p.49 Conţinut: Decizia are în vedere implementarea normelor prevăzute în Acţiunea Comună a PESC 472 din 2003, referitoare la contribuţia Uniunii Europene, la programul de cooperare pentru neproliferare şi dezarmare în Federaţia Rusă. Sumele privind contribuţia Uniunii la acest program se ridică la 5.550.000 Euro. Prevederile Deciziei expiră odată cu expirarea prevederilor Acţiunii Comune 472/2003. Keywords: joint action; cooperation policy; European Union; non-

33

proliferation of arms; disarmament; Russia Cuvinte cheie: acţiune comună, politică de cooperare, Uniunea Europeană, neproliferarea armelor, dezarmare, Rusia 32003E0873 Council Joint Action 2003/873/CFSP of 8 December 2003 extending and amending the mandate of the Special Representative of the European Union for the Middle East peace process Acţiunea Comună a Consiliului 873/2003 PESC din 8 decembrie 2003 de extindere şi completare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu Publicaţia: OJ L 326 13.12.2003 p.46 Conţinut: Acţiunea Comună se referă la extinderea şi completarea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene, domnul Marc Otte, în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu. Prevederile Acţiunii Comune au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004 şi expiră la 30 iunie 2004. În cuprinsul actului sunt prevăzute şi sumele alocate de către Uniune necesare extinderii acestui mandat. Keywords: diplomatic representation; appointment of staff; the EU's international role; Middle East Cuvinte cheie: reprezentare diplomatică, numire de personal, rolul internaţional al Uniunii Europene, Orientul Mijlociu 32003E0872 Council Joint Action 2003/872/CFSP of 8 December 2003 extending and amending the mandate of the Special Representative of the European Union for the South Caucasus Acţiunea Comună a Consiliului 872/2003 PESC din 8 decembrie 2003 de extindere şi completare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudul Caucazului Publicaţia: OJ L 326 13.12.2003 p.44

34

Acţiunea Comună se referă la extinderea şi completarea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene, domnul Heikki Talvitie, în cadrul procesului de pace din Sudul Caucazului. Prevederile Acţiunii Comune au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004 şi expiră la 30 iunie 2004. În cuprinsul actului sunt prevăzute şi sumele alocate de către Uniune necesare extinderii acestui mandat. Keywords: diplomatic representation; appointment of staff; the EU's international role; Caucasus countries Cuvinte cheie: reprezentare diplomatică, numire de personal, rolul internaţional al Uniunii Europene, ţări din Caucaz 32003E0871 Council Joint Action 2003/871/CFSP of 8 December 2003 extending and amending the mandate of the Special Representative of the European Union in Afghanistan Acţiunea Comună a Consiliului 871/2003 PESC din 8 decembrie 2003 de extindere şi completare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan Publicaţia: OJ L 326 13.12.2003 p.41 Conţinut: Acţiunea Comună se referă la extinderea şi completarea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene, domnul Francesc Vendrell, în cadrul procesului de pace din Afganistan. Prevederile Acţiunii Comune au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004 şi expiră la 30 iunie 2004. În cuprinsul actului sunt prevăzute şi sumele alocate de către Uniune necesare extinderii acestui mandat. Keywords: appointment of staff; the EU's international role; diplomatic representation; Afghanistan Cuvinte cheie: numire de personal, rolul internaţional al Uniunii Europene, reprezentare diplomatică, Afganistan

Conţinut:

35

32003E0870 Council Joint Action 2003/870/CFSP of 8 December 2003 amending and extending the mandate of the Special Representative of the European Union in the former Yugoslav Republic of Macedonia Acţiunea Comună a Consiliului 870/2003 PESC din 8 decembrie 2003 de extindere şi completare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru fosta Republică a Iugoslaviei Macedonia Publicaţia: OJ L 326 13.12.2003 p.39 Conţinut: Acţiunea Comună se referă la extinderea şi completarea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene, domnul Alexis Brouhns, în cadrul procesului de pace din Macedonia. Prevederile Acţiunii Comune au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004 şi expiră la 30 iunie 2004. În cuprinsul actului sunt prevăzute şi sumele alocate de către Uniune necesare extinderii acestui mandat. Keywords: appointment of staff; the EU's international role; diplomatic representation; Former Yugoslav Republic of Macedonia Cuvinte cheie: numire de personal, rolul internaţional al Uniunii Europene, reprezentare diplomatică, Fosta Republică a Iugoslaviei Macedonia 32003D0856 2003/856/CFSP: Council Decision 2003/856/CFSP of 8 December 2003 concerning the implementation of Joint Action 2002/210/CFSP on the European Union Police Mission Decizia Consiliului 856/2003 PESC din 8 decembrie 2003 referitoare la implementarea Acţiunii Comune 210/2002 PESC asupra Misiunii Poliţiei Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 323 10.12.2003 p.13 Conţinut: Prevederile Deciziei se referă la alocarea sumei de 17,5 milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru acţiunile Poliţiei Europene în anul 2004.

36

Keywords:

joint action; EC body and agency; police; European Union; Community financing; Community expenditure Cuvinte cheie: acţiune comună, organ şi agenţie a CE, poliţie, Uniunea Europeană, finanţare comunitară, cheltuială comunitară 32003D0853 2003/853/CFSP: Council Decision 2003/853/CFSP of 5 December 2003 extending the mandate of the Head of Mission of the European Union Monitoring Mission (EUMM) Decizia Consiliului 853/2003 PESC din 5 decembrie 2003 de extindere şi completare a mandatului Şefului Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 322 09.12.2003 p.32 Conţinut: Decizia se referă la extinderea şi completarea mandatului Şefului Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene, domnul Maryse Daviet. Prevederile Deciziei au intrat în vigoare la 5 decembrie 2003 şi expiră la 31 decembrie 2004. Keywords: the EU's international role; peacekeeping; Balkans; appointment of staff Cuvinte cheie: rolul internaţional al UE, menţinere a păcii, Balcani, numire de personal 32003E0805 Council Common Position 2003/805/CFSP of 17 November 2003 on the universalisation and reinforcement of multilateral agreements in the field of non-proliferation of weapons of mass destruction and means of delivery Poziţia Comună a Consiliului 805/2003 PESC din 17 noiembrie 2003 asupra universalităţii şi repunerii în vigoare a acordurilor în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă şi a modalităţilor de livrare Publicaţia: OJ L 302 20.11.2003 p.34 Conţinut: Poziţia Comună are în vedere aplicarea universală a

37

Acordurilor încheiate în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă şi a modalităţilor de livrare acestora. Scopul acestor prevederi este menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Sunt detaliate modalităţile de realizare a acestor scopuri şi acţiunile prin care ele pot fi aduse la îndeplinire. Keywords: multilateral agreement; non-proliferation of arms; weapon of mass destruction; international security Cuvinte cheie: acord multilateral, neproliferarea armelor, armă de distrugere în masă, securitate internaţională 32003D0682 2003/682/CFSP: Council Decision 2003/682/CFSP of 29 September 2003 concerning the appointment of the Head of Mission/Police Commissioner of the European Union Police Mission (EUPOL) in the Former Yugoslav Republic of Macedonia Decizia Consiliului 682/2003 PESC din 29 septembrie 2003 referitoare la numirea Şefului Misiunii Poliţiei Uniunii Europene în fosta Republică a Iugoslaviei Macedonia Publicaţia: OJ L 249 01.10.2003 p.70 Conţinut: Decizia se referă la numirea domnului Bart D’hooge în funcţia de Şef al Misiunii Poliţiei Uniunii Europene în Macedonia. Prevederile Deciziei au intrat în vigoare la 1 octombrie 2003 şi expiră la 14 decembrie 2004. Keywords: police cooperation; EU country; Former Yugoslav Republic of Macedonia; appointment of staff Cuvinte cheie: cooperare poliţienească, ţară UE, Fosta Republică a Iugoslaviei Macedonia, numire de personal 32003D0567 2003/567/CFSP: Council Decision 2003/567/CFSP of 21 July 2003 implementing Common Position 1999/533/CFSP relating to the

38

European Union's contribution to the promotion of the early entry into force of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) Decizia Consiliului 567/2003 PESC din 21 iulie 2003 de implementare a Deciziei Comune 533/1999 referitoare la contribuţia Uniunii Europene la promovarea intrării în vigoare mai devreme a Tratatului privind interzicerea completă a testelor nucleare Publicaţia: OJ L 192 31.07.2003 p.53 Conţinut: Decizia se referă la promovarea de către Uniunea Europeană a implementării rapide a Tratatului privind interzicerea completă a testelor nucleare de către statele semnatare. Decizia are în vedere accelerarea procesului de ratificare a Tratatului de către statele membre ale Uniunii Europene. Keywords: nuclear test; international agreement; the Community's international role; European Union Cuvinte cheie: test nuclear, acord internaţional, rolul internaţional al Comunităţii, Uniunea Europeană 32003E0495 Council Common Position 2003/495/CFSP of 7 July 2003 on Iraq and repealing Common Positions 96/741/CFSP and 2002/599/CFSP Poziţia Comună a Consiliului 495/2003 PESC din 7 iulie 2003 asupra Irakului şi de abrogare a Poziţiei Comune 741/96 PESC şi 599/2002 PESC Publicaţia: OJ L 169 08.07.2003 p.72 Amendamente: 32003E0735 (OJ L 264 15.10.2003 p.40) Conţinut: Poziţia Comună prevede anumite restricţii privind operaţiunile comerciale cu petrol, produse din petrol şi derivate din acestea desfăşurate de către Irak. Acest act abrogă prevederile Poziţiei Comune 741/1996 şi 599/2002. Keywords: joint position; petroleum; petroleum product; trading operation; Iraq ; UN resolution Cuvinte cheie: poziţie comună, petrol, produse din petrol, operaţiunea

39

comercială, Irak, Rezoluţie a Naţiunilor Unite 32003D0479 2003/479/EC: Council Decision of 16 June 2003 concerning the rules applicable to national experts and military staff on secondment to the General Secretariat of the Council and repealing the Decisions of 25 June 1997 and 22 March 1999, Decision 2001/41/EC and Decision 2001/496/CFSP Decizia Consiliului 479/2003 CE din 16 iunie 2003 referitoare la regulile aplicabile experţilor naţionali şi personalului militar detaşat de Secretariatul General al Consiliului şi de abrogare a Deciziei din 25 iunie 1997 şi din 22 martie 1999, a Deciziei 41/2001 CE şi a Deciziei 496/2001 PESC Publicaţia: OJ L 160 28.06.2003 p.72 Conţinut: Decizia se referă la regulile referitoare la detaşarea experţilor şi personalului militar al Secretariatului General al Consiliului. Sunt reglementate, mai întâi, persoanele cărora le este destinată Decizia, perioada de detaşare, suspendarea şi încetarea detaşării, etc. Perioada de detaşare este de minim 6 luni şi maxim 2 ani. Totodată, în Capitolul II sunt prevăzute condiţiile de muncă: securitatea muncii, indemnizaţia, concediu de boală, de odihnă, de maternitate. Keywords: self-employed person; civil servant; military personnel; staff regulations; public administration; international organization Cuvinte cheie: persoană fizică autorizată, funcţionar public, personal militar, reglementări referitoare la personal, administraţie publică, organizaţie internaţională 32003E0473 Council Joint Action 2003/473/CFSP of 25 June 2003 regarding a

40

contribution of the European Union to the conflict settlement process in Georgia/South Ossetia Acţiunea Comună a Consiliului 473/2003 PESC din 25 iunie 2003 referitoare la contribuţia Uniunii Europene la procesul de rezolvare a conflictului din Georgia/Osetia de Sud Publicaţia: OJ L 157 26.06.2003 p.72 Conţinut: Acest act prevede contribuţia financiară de 160.000 euro pe care Uniunea Europeană o alocă acţiunilor de rezolvare a conflictului din Georgia. Contribuţia financiară are în vedere acţiunile întreprinse în perioada 1 iulie 2003 – 30 iunie 2004. Keywords: Georgia; war; settlement of disputes; OSCE; Community financing; cooperation policy; international meeting Cuvinte cheie: Georgia, război, rezolvare a disputelor, OSCE, finanţare Comunitară, politică de cooperare, întrunire internaţională 32003E0468 Council Common Position 2003/468/CFSP of 23 June 2003 on the control of arms brokering Poziţia Comună a Consiliului 468/2003 PESC din 23 iunie 2003 asupra controlului schimbului de arme Publicaţia: OJ L 156 25.06.2003 p.79 Conţinut: Actul are în vedere exercitarea controlului asupra schimbului de arme. În acest sens, statele au în vedere îmbunătăţirea legislaţiei naţionale în domeniu şi se obligă să ia măsuri în privinţa controlului schimbului de armanent, în special în zonele de graniţă. Sunt prevăzute reguli referitoare la necesitatea unei licenţe de export a produselor militare şi obligativitatea respectării Codului de conduită al Uniunii în materie de export al armamentului. Keywords: broker; military equipment; international sanctions;

41

export; third country; trade licence; registration of a company Cuvinte cheie: broker, echipament militar, sancţiuni internaţionale, export, stat terţ, licenţă comercială, înregistrarea unei întreprinderi 32003E0444 Council Common Position 2003/444/CFSP of 16 June 2003 on the International Criminal Court Poziţia Comună a Consiliului 444/2003 PESC din 16 iunie 2003 asupra Curţii Penale Internaţionale Publicaţia: OJ L 150 18.06.2003 p.67 Conţinut: Actul are în vedere stabilirea unei poziţii comune a statelor membre ale Uniunii Europene faţă de aplicarea normelor referitoare la Curtea Penală Internaţională. Poziţia Comună face apel către Cehia, Ungaria, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Polonia şi Slovenia să se conformeze prevederilor sale, iar pentru România, Turcia şi Bulgaria se specifică să se ralieze şi ele acestei Poziţii. Keywords: 007193; CFSP Cuvinte cheie: 007193, PESC 32003D0401 2003/401/EC: Council Decision of 19 May 2003 appointing the Chairman of the Military Committee of the European Union Decizia Consiliului 401/2003 CE din 19 mai 2003 de numire a Preşedintelui Comitetului Militar al Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 139 06.06.2003 p.34 Conţinut: Decizia prevede numirea generalului Rolando Mosca Moschini în funcţia de Preşedinte al Comitetului Militar al Uniunii Europene pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 9 aprilie 2004.

42

Keywords: EC committee; military personnel; President Cuvinte cheie: comisie CE, personal militar, Preşedinte 22003A0327(01) Agreement between the European Union and the North Atlantic Treaty Organisation on the Security of Information Acordul dintre Uniunea Europeană şi NATO asupra securităţii informaţiei Publicaţia: OJ L 080 27.03.2003 p.36 Amendamente : 32003D0211 (OJ L 080 27.03.2003 p.35) Conţinut: Acordul reglementează modalitatea de utilizare şi de schimb de informaţii între cele două organizaţii. Acordul prevede că informaţiile şi materialele clasificate se comunică şi se difuzează conform principiului controlului entităţii de origine de către una din părţile denumite: partea de la care emană informaţia şi partea destinatar al informaţiei. Ambele părţi trebuie să posede programe şi servicii de protecţie a datelor şi informaţiilor utilizate. Sunt instituite şi sancţiuni pentru persoanele care nu respectă prevederile referitoare la secretul informaţiilor vehiculate. Keywords: NATO; EC agreement; information transfer; confidentiality; limited circulation; access to information; data protection Cuvinte cheie: NATO, acord CE, transfer de informaţii, confidenţialitate, circulaţie limitată, acces la informaţie, protecţia datelor 32003E0297 Council Common Position 2003/297/CFSP of 28 April 2003 on Burma/Myanmar Poziţia Comună a Consiliului 297/2003 PESC din 28 aprilie 2003 asupra

43

Birmaniei Publicaţia: OJ L 106 29.04.2003 p.36 Amendamente : 32003D0461 (OJ L 154 21.06.2003 p.116) 32003D0907 (OJ L 340 24.12.2003 p.81) Conţinut: Actul instituie sancţiuni faţă de Birmania. Statele semnatare ale actului au hotărât expulzarea tuturor persoanelor ataşate şi a reprezentanţilor diplomatici ai Birmaniei de pe teritoriul lor şi instituirea unui regim foarte strict privind circulaţia persoanelor din această ţară în ţările Uniunii Europene. Sunt suspendate ajutoarele umanitare şi programele de dezvoltare destinate acestei ţări. Prezentul act abrogă Poziţia Comună 635/1996. Anexa la Poziţia Comună prezintă persoanele cărora le este interzis să intre sau să traverseze teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Keywords: Myanmar; the EU's international role; military regime; international sanctions; official visit; visa policy; military equipment Cuvinte cheie: Birmania, rolul internaţional la UE, regim militar, sancţiuni internaţionale, vizită oficială, politica cu privire la vize, echipament militar 32003E0280 Council Common Position 2003/280/CFSP of 16 April 2003 in support of the effective implementation of the mandate of the ICTY Poziţia Comună a Consiliului 280/2003 PESC din 16 aprilie 2003 de sprijinire a implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie Publicaţia: OJ L 101 23.04.2003 p.22 Amendamente : 32003D0484 (OJ L 162 01.07.2003 p.77) Conţinut: Actul are în vedere implementarea normelor referitoare la instituirea Tribunalului Penal

44

Keywords: Cuvinte cheie:

Internaţional pentru fosta Iugoslavie, instituit prin Rezoluţiile 803 şi 827 din 1993 ale Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite. 007137; Yugoslavia; cooperation policy; EC countries 007137, Iugoslavia, politică de cooperare, state CE

32002D0968 2002/968/CFSP: Council Decision of 10 December 2002 concerning the implementation of Joint Action 2002/210/CFSP on the European Union Police Mission Decizia Consiliului 968/2002 PESC din 10 decembrie 2002 referitoare la implementarea Acţiunii Comune 210/2002 PESC asupra Misiunii Poliţiei Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 335 12.12.2002 p.1 Conţinut: Decizia se referă la alocarea de către statele Uniunii Europene a sumei de 38 de milioane de Euro pentru anul 2003, în ceea ce priveşte susţinerea acţiunilor Misiunii Poliţiei Uniunii Europene. Din această sumă, 20 de milioane sunt alocate de la bugetul Uniunii Europene. Keywords: Bosnia-Herzegovina; EC specialized body; police; European Union; budget Cuvinte cheie: Bosnia Herţegovina, organ specializat CE, poliţie, Uniunea Europeană, buget 32002R0881 Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan

45

Regulamentul Consiliului 881/2001 CE din 27 mai 2002 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate direct împotriva anumitor persoane şi organizaţii asociate cu Usama bin Laden, reţeaua Al-Qaida şi regimul Taliban şi de abrogare a Regulamentului Consiliului 467/2001 CE referitor la interzicerea exportului anumitor bunuri şi servicii către Afganistan, sporirea interzicerii zborurilor şi extinderea îngheţării fordurilor şi a altor resurse financiare către regimul Taliban din Afganistan Publicaţia: OJ L 139 29.05.2002 p.9 Amendamente : 32002R0951 (OJ L 145 04.06.2002 p.14) 32002R1580 (OJ L 237 05.09.2002 p.3) 32002R1644 (OJ L 247 14.09.2002 p.25) 32002R1754 (OJ L 264 02.10.2002 p.23) 32002R1823 (OJ L 276 12.10.2002 p.26) 32002R1893 (OJ L 286 24.10.2002 p.19) 32002R1935 (OJ L 295 30.10.2002 p.11) 32002R2083 (OJ L 319 23.11.2002 p.22) 32003R0145 (OJ L 023 28.01.2003 p.22) 32003R0215 (OJ L 028 04.02.2003 p.41) 32003R0244 (OJ L 033 08.02.2003 p.28) 32003R0350 (OJ L 051 26.02.2003 p.19) 32003R0370 (OJ L 053 28.02.2003 p.33) 32003R0342 (OJ L 049 22.02.2003 p.13) 32003R0414 (OJ L 062 06.03.2003 p.24) 32003R0561 (OJ L 082 29.03.2003 p.1) 32003R0742 (OJ L 106 29.04.2003 p.16) 32003R0866 (OJ L 124 20.05.2003 p.19) 32003R1012 (OJ L 146 13.06.2003 p.50) 32003R1456 (OJ L 206 15.08.2003 p.27) 32003R1607 (OJ L 229 13.09.2003 p.19) 103T 32003R1724 (OJ L 247 30.09.2003 p.18) 32003R1991 (OJ L 295 13.11.2003 p.81) 32003R2049 (OJ L 303 21.11.2003 p.20) 32003R2157 (OJ L 324 11.12.2003 p.17)

46

Conţinut:

Keywords: Cuvinte cheie:

32004R0019 (OJ L 004 08.01.2004 p.11) 32004R0100 (OJ L 015 22.01.2004 p.18) Regulamentul are în vedere impunerea unor măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi organizaţii asociate cu Usama bin Laden, reţeaua Al-Qaida şi regimul Taliban. Anexa la Regulament prevede persoanele şi organizaţiile împotriva cărora sunt luate măsurile restrictive. În acelaşi timp, Regulamentul abrogă prevederile Regulamentului Consiliului 467/2001 CE referitoare la interzicerea exportului anumitor bunuri şi servicii către Afganistan, sporirea interzicerii zborurilor şi îngheţarea fondurilor şi a altor resurse financiare către regimul Taliban din Afganistan. international sanctions; economic sanctions; foreign capital; air transport; trade restriction; terrorism; Afghanistan; international affairs; CFSP sancţiuni internaţionale, sancţiuni economice, capital străin, transport aerian, restricţie comercială, terorism, Afganistan, afaceri internaţionale, PESC

32002E0400 Council Common Position of 21 May 2002 concerning the temporary reception by Member States of the European Union of certain Palestinians Poziţia Comună a Consiliului din 21 mai 2002, referitoare la primirea de către Statele Membre ale Uniunii Europene a anumitor palestinieni Publicaţia: OJ L 138 28.05.2002 p.33 Amendamente: 32003E0366 (OJ L 124 20.05.2003 p.51) Conţinut: Actul se referă la transferul a treisprezece persoane, aparţinând unei grupări palestiniene, în statele Uniunii Europene, ca urmare a evacuării lor dintr-o biserică din Bethleem. Dintre aceste

47

Keywords: Cuvinte cheie:

treisprezece persoane, douăsprezece au cerut azil politic, refugiindu-se în statele Uniunii, iar o a treisprezecea a rămas pe teritoriul Ciprului. Actul reglementează tocmai politica pe care urmează să o adopte statele Uniunii faţă de aceste persoane. political asylum; refugee; aid to refugees; Palestinian question; residence permit; approximation of laws; EU country azil politic, refugiat, ajutor pentru refugiaţi, problema palestiniană, permis de rezidenţă, armonizare legislativă, stat UE

32002D0212 2002/212/CFSP: Council Decision of 11 March 2002 concerning the appointment of the Head of Mission/Police Commissioner of the European Union Police Mission (EUPM) Decizia Consiliului 212/2002 PESC din 11 martie 2002 referitoare la numirea Şefului Misiunii Poliţiei Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 070 13.03.2002 p.8 Conţinut: Decizia se referă la numirea lui Sven Christian FREDERIKSEN în funcţia de Şef al Misiunii Poliţiei Uniunii Europene pentru un mandat de 3 ani, între 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2005. Keywords: appointment of staff; police; European Union Cuvinte cheie: numire de personal, poliţie, Uniunea Europeană 32002E0210 Council Joint Action of 11 March 2002 on the European Union Police Mission Acţiunea Comună a Consiliului din 11 martie 2002 asupra Misiunii Poliţiei Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 070 13.03.2002 p.1 Amendamente: 32003E0141 (OJ L 053 28.02.2003 p.63)

48

Conţinut:

Keywords: Cuvinte cheie:

32003E0188 (OJ L 073 19.03.2003 p.9) Actul reglementează Misiunea Poliţiei Uniunii Europene. Sunt prevăzute reguli referitoare la misiunea acestui organism, planificarea acţiunilor sale, structura, personalul, participarea statelor terţe, precum şi regulile referitoare la contribuţia financiară a statelor la finanţarea acestui organism. Actul este în vigoare până la 31 decembrie 2005. EC specialized body; police; European Union; BosniaHerzegovina organ specializat CE, poliţie, Uniunea Europeană, Bosnia Herţegovina

32002Q0209(02) Staff Regulations of the European Union Satellite Centre Regulamentul personalului Centrului Satelit al Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 039 09.02.2002 p.44 Conţinut: Regulamentul prevede statutul personalului care lucrează în Centrul Satelit al Uniunii Europene. Sunt prevăzute regulile de angajare, recrutare, salarizare, asistenţă a muncii, limitele de angajare, concedii, atribuţiile consiliului de disciplină, reguli privind avansarea şi evaluarea angajaţilor etc. Keywords: EC specialized body; WEU; CFSP; satellite communications; staff; rules of procedure Cuvinte cheie: organ specializat CE, UEO, PESC, comunicaţii prin satelit, personal, reguli procedurale 32002Q0209(01) Staff Regulations of the European Union Institute for Security Studies Regulamentul stafului Institutului pentru Studii asupra Securităţii al Uniunii Europene

49

OJ L 039 09.02.2002 p.18 Regulamentul prevede statutul personalului care lucrează în Centrul Satelit al Uniunii Europene. Sunt prevăzute regulile de angajare, recrutare, salarizare, asistenţă a muncii, limitele de angajare, concedii, atribuţiile consiliului de disciplină, reguli privind avansarea şi evaluarea angajaţilor etc. Keywords: EC specialized body ; WEU ; CFSP ; staff ; rules of procedure Cuvinte cheie: organ specializat CE, UEO, PESC, personal, reguli procedurale 32001R2580 Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism Regulamentul Consiliului 2580/2001 CE din 27 decembrie 2001 asupra măsurilor restrictive specifice îndreptate direct împotriva anumitor persoane şi organizaţii cu privire la combaterea terorismului Publicaţia: OJ L 344 28.12.2001 p.70 Amendamente : 32002D0334 (OJ L 116 03.05.2002 p.33) 32002D0460 (OJ L 160 18.06.2002 p.26) 32002D0848 (OJ L 295 30.10.2002 p.12) 32002D0974 (OJ L 337 13.12.2002 p.85) 32003R0745 (OJ L 106 29.04.2003 p.22) 32003D0480 (OJ L 160 28.06.2003 p.81) 32003D0646 (OJ L 229 13.09.2003 p.22) 32003D0902 (OJ L 340 24.12.2003 p.63) Conţinut: Regulamentul are în vedere impunerea unor măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi organizaţii care desfăşoară activităţi teroriste. Anexa la Regulament prevede autorităţile naţionale competente să verifice şi să urmărească activitatea persoanelor şi organizaţiilor cunoscute

Publicaţia: Conţinut:

50

Keywords: Cuvinte cheie:

ca desfăşurând activităţi teroriste. terrorism; international sanctions; economic sanctions; administrative sanction terorism, sancţiuni internaţionale, sancţiuni economice, sancţiune administrativă

32001E0931 Council Common Position of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism Poziţia Comună a Consiliului din 27 decembrie 2001 de aplicare a măsurilor specifice de combatere a terorismului Publicaţia: OJ L 344 28.12.2001 p.93 Amendamente : 32002E0340 (OJ L 116 03.05.2002 p.75) 32002E0462 (OJ L 160 18.06.2002 p.32) 32002E0847 (OJ L 295 30.10.2002 p.1) 32002E0976 (OJ L 337 13.12.2002 p.93) 32003E0402 (OJ L 139 06.06.2003 p.35) 32003E0482 (OJ L 160 28.06.2003 p.100) 32003E0651 (OJ L 229 13.09.2003 p.42) 32003E0906 (OJ L 340 24.12.2003 p.77) Conţinut: Actul are în vedere impunerea unor măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi organizaţii care desfăşoară activităţi teroriste. Anexa la Poziţia Comună prevede persoanele şi organizaţiile împotriva cărora sunt luate măsurile restrictive. Keywords: fight against crime; terrorism; national implementation of Community law; economic sanctions Cuvinte cheie: lupta împotriva crimei, terorism, implementare naţională a dreptului comunitar, sancţiuni economice 32001E0930 Council Common Position of 27 December 2001 on combating

51

terrorism Poziţia Comună a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind combaterea terorismului Publicaţia: OJ L 344 28.12.2001 p.90 Conţinut: Actul are în vedere crearea de către state a unui cadru juridic care să combată apariţia şi dezvoltarea fenomenului extremist, terorist. Sunt prevăzute reguli şi principii pe care trebuie să le respecte toate statele, iar în Anexă sunt înscrise toate documentele internaţionale referitoare la combaterea terorismului şi care alcătuiesc cadrul juridic de prevenire şi combatere a acestui fenomen. Keywords: fight against crime; terrorism; EC countries; economic sanctions; cooperation policy; international cooperation Cuvinte cheie: lupta împotriva crimei, terorism, ţări CE, sancţiuni economice, politică de cooperare, cooperare internaţională 32001E0758 2001/758/CFSP: Council Common Position of 29 October 2001 on combating the illicit traffic in conflict diamonds, as a contribution to prevention and settlement of conflicts Poziţia Comună a Consiliului 758/2001 PESC din 29 octombrie 2001, asupra combaterii traficului ilicit cu diamante, ca o contribuţie la prevenirea şi rezolvarea conflictelor Publicaţia: OJ L 286 30.10.2001 p.2 Conţinut: Actul are în vedere stoparea comerţului ilicit cu pietre preţioase deoarece această activitate ilicită ascunde de fapt, finanţarea grupărilor rebele ce au în vedere destabilizarea unor state sau a păcii internaţionale. Keywords: precious stones; illicit trade; war; settlement of disputes; the Community's international role Cuvinte cheie: pietre preţioase, comerţ ilicit, război, rezolvare a

52

disputelor, rolul internaţional al Comunităţii 32001D0748 2001/748/EC: Council Decision of 16 October 2001 concerning the signing on behalf of the European Community of the United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational organised crime Decizia Consiliului 748/2001 CE din 16 octombrie 2001 referitoare la semnarea din partea Comunităţii Europene a Protocolului Naţiunilor Unite privind producerea ilicită şi traficul cu arme de foc, a componentelor acestora şi a muniţiei, Protocol anexă la Convenţia împotriva crimei organizate transnaţionale Publicaţia: OJ L 280 24.10.2001 p.5 Conţinut: Decizia reglementează dreptul preşedintelui Consiliului de a desemna persoanele abilitate să semneze în numele Comunităţii Europene, Protocolul Naţiunilor Unite privind producerea ilicită şi traficul cu arme de foc, a componentelor acestora şi a muniţiei, Protocol anexă la Convenţia împotriva crimei organizate transnaţionale. Keywords: signature of an agreement; protocol to an agreement; industrial manufacturing; illicit trade; firearms and munitions; fight against crime Cuvinte cheie: semnarea unui acord, protocol la un acord, producţie industrială, comerţ ilicit, arme de foc şi muniţii, lupta împotriva crimei 32001E0567 Council Common Position of 23 July 2001 on the fight against ballistic missile proliferation Poziţia Comună a Consiliului din 23 iulie 2001 privind lupta împotriva proliferării rachetelor balistice

53

OJ L 202 27.07.2001 p.1 Actul prevede că unul din obiectivele Uniunii Europene este de a lupta împotriva proliferării rachetelor balistice. Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de o cooperare şi un dialog continuu între state, precum şi adoptarea unui cod internaţional în acest domeniu. Se are în vedere şi organizarea unei conferinţe internaţionale, prilej cu care să se adopte acest cod. Keywords: ballistic missile; international negotiations; nonproliferation of arms; the Community's international role Cuvinte cheie: rachetă balistică, negocieri internaţionale, neproliferarea armelor, rolul internaţional al Comunităţii 32001E0555 Council Joint Action of 20 July 2001 on the establishment of a European Union Satellite Centre Acţiunea Comună a Consiliului din 20 iulie 2001 de stabilire a Centrului Satelit al Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 200 25.07.2001 p.5 Conţinut: Actul se referă la crearea unui Centru Satelit al Uniunii Europene cu sediul în Spania. Misiunea acestui centru este de a susţine deciziile PESC şi de a furniza diverse materiale, date şi studii preluate prin intermediul sateliţilor. Centrul este constituit având personalitate juridică proprie, cu un Consiliu de administraţie, director, personal. Sunt prevăzute, totodată şi atribuţiile fiecăruia dintre organele de conducere, bugetul instituţiei şi modalitatea de control asupra bugetului instituţiei. Keywords: CFSP; WEU; EC specialized body; satellite communications; cooperation policy; international organization Cuvinte cheie: PESC, UEO, organ specializat CE, comunicaţii prin

Publicaţia: Conţinut:

54

satelit, politică de cooperare, organizaţie internaţională 32001E0554 Council Joint Action of 20 July 2001 on the establishment of a European Union Institute for Security Studies Acţiunea Comună a Consiliului din 20 iulie 2001, de stabilire a Institutului pentru Studii asupra Securităţii al Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 200 25.07.2001 p.1 Conţinut: Actul se referă la crearea unui Institut pentru studii asupra securităţii al Uniunii Europene cu sediul în Paris şi fiind operaţional din 1 ianuarie 2002. Misiunea acestui institut este de a furniza diverse materiale, date şi studii pertinente privind securitatea internaţională. Institutul este constituit având personalitate juridică proprie, cu un Consiliu de administraţie, director, personal. Sunt prevăzute, totodată şi atribuţiile fiecăruia dintre organele de conducere, bugetul instituţiei şi modalitatea de control asupra bugetului instituţiei. Keywords: CFSP; WEU; research body; rules of procedure; budgetary procedure Cuvinte cheie: PESC, UEO, organ de cercetare, reguli procedurale, procedură bugetară 32001R0381 Council Regulation (EC) No 381/2001 of 26 February 2001 creating a rapid-reaction mechanism Regulamentul Consiliului 381/2001 CE din 26 februarie 2001 de creare a unui mecanism de reacţie rapidă Publicaţia: OJ L 057 27.02.2001 p.5 Conţinut: Regulamentul are în vedere crearea unei forţe de reacţie rapidă la nivel european, care să intervină în situaţiile de criză sau pentru dezamorsarea unor

55

conflicte. Finanţarea acţiunilor întreprinse în cadrul acestui program se face sub forma unor ajutoare nerambursabile acordate de către statele membre. O serie de acţiuni sunt gândite a fi desfăşurate în parteneriat cu societatea civilă (ONG-uri) din statele în cauză. Keywords: development aid; Community aid; state of emergency; cooperation policy; Community financing; nongovernmental organizations Cuvinte cheie: ajutor de dezvoltare, ajutor comunitar, situaţie de urgenţă, politică de cooperare, finanţare comunitară, organizaţii neguvernamentale 32001D0080 Council Decision of 22 January 2001 on the establishment of the Military Staff of the European Union Decizia Consiliului din 22 ianuarie 2001 de stabilire a Personalului Militar al Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 027 30.01.2001 p.7 Amendamente : 32001D0079 (OJ L 027 30.01.2001 p.4) 32001D0442 (OJ L 155 12.06.2001 p.18) Conţinut: Decizia stabileşte regulile de constituire a Statului Major al Uniunii Europene. Fiecare stat îşi va desemna personalul în cadrul organizaţiei. Regula este ca personalul desemnat să aibă cetăţenia unuia din statele membre ale Uniunii Europene. Misiunea şi funcţiile Statului Major sunt cele înscrise în Anexa V a Raportului Preşedintelui aprobat în cadrul Consiliului European de la Nisa. Keywords: European Union; EC countries; armed forces Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, state CE, forţe armate

56

32001D0079 2001/79/CFSP: Council Decision of 22 January 2001 setting up the Military Committee of the European Union Decizia Consiliului 79/2001 PESC din 22 ianuarie 2001 privind stabilirea Comitetului Militar al Uniunii Europene Publicaţia: OJ L 027 30.01.2001 p.4 Conţinut: Decizia stabileşte regulile de constituire a Comitetului Militar al Uniunii Europene. Comitetul este constituit din Şefii de Stat Major ai Statelor membre ale Uniunii şi din delegaţii acestora. Misiunea şi funcţiile Comitetului militar sunt cele înscrise în Anexa IV a Raportului Preşedintelui aprobat în cadrul Consiliului European de la Nisa. Keywords: EC committee; armed forces; European defence policy; European Union; foreign policy Cuvinte cheie: comisie CE, forţe armate, politica europeană de apărare, Uniunea Europeană, politică externă 32001D0078 Council Decision of 22 January 2001 setting up the Political and Security Committee Decizia Consiliului din 22 ianuarie 2001 de stabilire a Comitetului Politic şi de Securitate Publicaţia: OJ L 027 30.01.2001 p.1 Conţinut: Decizia stabileşte regulile de constituire a Comitetului Politic şi de Securitate al Uniunii Europene. Misiunea şi funcţiile Comitetului Politic sunt cele înscrise în Anexa III a Raportului Preşedintelui aprobat în cadrul Consiliului European de la Nisa. Keywords: EC agriculture committee; international security; foreign policy; CFSP; the Community's international role Cuvinte cheie: Comisia CE pentru agricultură, securitate internaţională, politică externă, PESC, rolul internaţional al Comunităţii

57

32000R1334 Council Regulation (EC) No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology Regulamentul Consiliului 1334/2000 CE din 22 iunie 2000 de stabilire a regimului Comunităţii pentru controlul exporturilor de produse şi de tehnologie cu dublă utilizare Publicaţia: OJ L 159 30.06.2000 p.1 Amendamente: 32000R2889 (OJ L 336 30.12.2000 p.14) 32001R0458 (OJ L 065 07.03.2001 p.19) 32001R2432 (OJ L 338 20.12.2001 p.1) 32002R0880 (OJ L 139 29.05.2002 p.7) 32003R0149 (OJ L 030 05.02.2003 p.1) Conţinut: Regulamentul stabileşte un regim juridic unitar la nivelul întregii Uniuni Europene în ceea ce priveşte controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare. Sunt reglementate modalitatea de transfer a tehnologiilor, monitorizarea exporturilor, precum şi îndeplinirea anumitor reguli vamale în ceea ce priveşte comerţul cu produse având dublă utilizare. Keywords: customs regulations; dual-use good; information transfer; member country; monitoring of exports; technology transfer Cuvinte cheie: eglementări vamale, bun cu dublă întrebuinţare, transfer de informaţii, stat membru, monitorizarea exporturilor, transfer de tehnologie 32000R1081 Council Regulation (EC) No 1081/2000 of 22 May 2000 prohibiting the sale, supply and export to Burma/Myanmar of equipment which might be used for internal repression or terrorism, and freezing the funds of certain persons related to important governmental functions in that country

58

Regulamentul Consiliului nr. 1081/2000 CE, din 22 mai 2000, de interzicere a vănzării, aprovizionării şi exportului către Birmania a echipamentului ce poate fi utilizat pentru represiuni interne sau acţiuni teroriste, şi îngheţarea fondurilor anumitor persoane, ce au anumite funcţii guvernamentale în această ţară Publicaţia: OJ L 122 24.05.2000 p.29 Amendamente : 32002R1883 (OJ L 285 23.10.2002 p.17) 32003R0744 (OJ L 106 29.04.2003 p.20) 32003R1070 (OJ L 154 21.06.2003 p.61) 32003R1211 (OJ L 169 08.07.2003 p.24) 103T 32003R2084 (OJ L 313 28.11.2003 p.25) 32003R2297 (OJ L 340 24.12.2003 p.37) Conţinut: Regulamentul stabileşte interzicerea vânzării, exportării şi aprovizionării statului Birmania cu produse şi echipamente utilizate în scopuri militare teroriste. Regulamentul stabileşte restricţii foarte clare în acest sens, instituind pentru toate statele Uniunii Europene obligaţia să respecte prevederile sale. În anexa I la Regulament sunt instituite produsele ce sunt supuse restricţiei comercializării, fiind susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste, iar în anexa II la Regulament sunt prevăzute autorităţile naţionale care au obligaţia monitorizării şi aplicării restricţiilor. Keywords: dual-use good; economic sanctions; export restriction; international sanctions; military regime; Myanmar Cuvinte cheie: bun cu dublă întrebuinţare, sancţiuni economice, restricţie de export, sancţiuni internaţionale, regim military, Birmania 32000R1080 Council Regulation (EC) No 1080/2000 of 22 May 2000 on support for the United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK) and the

59

Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina (OHR) Regulamentul Consiliului nr. 1080/2000 CE din 22 mai 2000 privind sprijinul pentru Misiunea Interimară a Naţiunilor Unite în Kosovo şi pentru Oficiul Înaltului Reprezentant în Bosnia şi Herţegovina Publicaţia: OJ L 122 24.05.2000 p.27 Amendamente : 32003R2098 (OJ L 316 29.11.2003 p.1) Conţinut: Regulamentul are în vedere reglemetarea sprijinirii reconstrucţiei unor entităţi din fosta Iugoslavie: Bosnia Herţegovina şi provincia Kosovo. În cadrul politicii sale de reconstrucţie şi ajutor al persoanelor refugiate de a se reîntoarce în ţară, Uniunea Europeană a hotărât prin acest act normativ sprijinirea Misiunii Interimare a Naţiunilor Unite în Kosovo şi a Oficiului Înaltului Reprezentant În Bosnia –Herţegovina. Keywords: aid to refugees; cooperation policy; economic reconstruction; Bosnia-Herzegovina; Community financing; Kosovo Cuvinte cheie: ajutor pentru refugiaţi, politică de cooperare, reconstrucţie economică, Bosnia Herţegovina, finanţare comunitară, Kosovo 32000X0823 Index of items listed in Annex I to Council Regulation No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology Index al produselor listate în Anexa I la Regulamentul Consiliului nr. 1334/2000 din 22 iunie 2000 de stabilire a regimului Comunităţii pentru controlul exporturilor produselor cu dublă utilizare şi a tehnologiei Publicaţia: OJ C 241 23.08.2000 p.1 Conţinut: Actul stabileşte un index al produselor cuprinse în anexa I la Regulamentul 1334/2000, privind stabilirea unui regim juridic unitar la nivelul întregii Uniuni Europene în ceea ce priveşte controlul exporturilor

60

produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare. customs regulations; monitoring of exports; dual-use good; technology transfer; information transfer; member country Cuvinte cheie: reglementări vamale, monitorizarea exporturilor, bun cu dublă utilizare, transfer de tehnologie, transfer de informaţii, stat membru Keywords: 32000E0458 2000/458/CFSP: Common Strategy of the European Council of 19 June 2000 on the Mediterranean region Strategia Comună a Consiliului European 458/2000 PESC din 19 iunie 2000 asupra regiunii mediteraneene Publicaţia: OJ L 183 22.07.2000 p.5 Conţinut: Actul se referă la adoptarea unei strategii comune a statelor Europene faţă de regiunea mediteraneană. Sunt avute în vedere viziunea Uniunii Europene asupra regiunii mediteraneene, obiectivele, domeniile de acţiune specifice, instrumentele şi mijloacele de realizare a obiectivelor, iar la final este anexată Declaraţia Consiliului European referitoare la strategia comună asupra regiunii mediteraneene. Keywords: cooperation policy; joint action; peacekeeping; Middle East Cuvinte cheie: politică de cooperare, acţiune comună, menţinere a păcii, Orientul Mijlociu 32000E0401 2000/0401/CFSP: Council Joint Action of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related to certain military end-uses Acţiunea Comună a Consiliului 0401/2000 PESC din 22 iunie 2000 referitoare la controlul asistenţei tehnice privind anumite produse cu destinaţie militară

61

OJ L 159 30.06.2000 p.216 Actul are în vedere exercitarea de către state a unui control tehnic mult mai amănunţit asupra produselor care au ca destinaţie finală utilizarea lor militară. Acestea sunt fie produse exclusiv militare, fie produse cu dublă utilizare. Statele trebuie să ia măsuri de monitorizare a exporturilor acestor produse şi să facă un control tehnic atent asupra produselor şi echipamentelor militare. Keywords: dual-use good; international sanctions; military equipment; monitoring of exports; technical cooperation; technology transfer Cuvinte cheie: bun cu dublă utilizare, sancţiuni internaţionale, echipament militar, monitorizare a exporturilor, cooperare tehnică, transfer de tehnologie 32000D0354 2000/354/CFSP: Council Decision of 22 May 2000 setting up a Committee for civilian aspects of crisis management Decizia Consiliului 354/2000 PESC din 22 mai 2000 de reglementare a Comitetului pentru aspectele civile ale managementului crizelor Publicaţia: OJ L 127 27.05.2000 p.1 Conţinut: Decizia reglementează crearea unui Comitet care să gestioneze aspectele civile ale crizelor apărute. Comitetul funcţionează ca un grup de lucru al Consiliului şi face rapoarte Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi, propunând anumite soluţii sau recomandări în privinţa gestionării crizelor apărute. Keywords: civil defence; CFSP; EC committee Cuvinte cheie: apărare civilă, PESC, comisie CE

Publicaţia: Conţinut:

62

32000D0231 Council Decision of 20 March 2000 supplementing Decision 98/627/CFSP concerning a specific action of the Union in the field of assistance for mine clearance Decizia Consiliului din 20 martie 2000 de înlocuire a Deciziei 627/98 PESC referitoare la acţiunea specifică a Uniunii în domeniul asistenţei pentru deminare Publicaţia: OJ L 073 22.03.2000 p.2 Conţinut: Decizia completează prevederile Deciziei 627/1998 privind acţiunea Uniunii Europene în domeniul asistenţei activităţilor de deminare. Sunt avute în vedere sporirea cheltuielilor de finanţare a operaţiunilor de deminare la valoarea de 308.133 euro pentru anul 2000. Keywords: arms limitation; conventional weapon; operational expenditure; Community budget; Croatia; WEU Cuvinte cheie: reducere a armelor, armă convenţională, cheltuială operaţională, buget comunitar, Croaţia, UEO 32000F0130 2000/130/JHA: Council Common Position of 31 January 2000 on the proposed protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime Poziţia Comună a Consiliului 130/2000 JAI din 31 ianuarie 2000 privind propunerea Protocolului împotriva producerii ilicite şi traficului cu arme de foc, a componentelor acestora şi a muniţiei, Protocol ce completează Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimei organizate transnaţionale Publicaţia: OJ L 037 12.02.2000 p.1 Conţinut: Actul are în vedere încheierea unui Protocol anexă la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimei organizate transnaţionale. Protocolul se referă la combaterea producerii ilicite şi traficului cu arme de

63

foc, a componentelor acestora şi a muniţiei. arms limitation; arms trade; fight against crime; firearms and munitions; illicit trade; organized crime Cuvinte cheie: reducere a armelor, comerţ cu arme, luptă împotriva crimei, arme de foc şi muniţii, comerţ illicit, crimă organizată Keywords: 31999E0533 1999/533/CFSP: Council Common Position of 29 July 1999 relating to the European Union's contribution to the promotion of the early entry into force of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) Potiţia Comună a Consiliului 533/1999 PESC din 29 iulie 1999 referitoare la contribuţia Uniunii Europene la promovarea intrării în vigoare mai devreme a Tratatului privind interzicerea completă a testelor nucleare Publicaţia: OJ L 204 04.08.1999 p.1 Amendamente : 32000D0286 (OJ L 098 19.04.2000 p.1) 32003D0567 (OJ L 192 31.07.2003 p.53) Conţinut: Poziţia are în vedere intensificarea acţiunilor statelor în vederea semnării cât mai rapide a Tratatului privind interzicerea completă a testelor nucleare. Se face apel către toate statele să urgenteze procesul de semnare şi ratificare a acestui tratat, mai ales către statele de pe lista celor 44 al căror acord este necesar ca Tratatul să intre în vigoare. Keywords: international agreement; nuclear test; the Community's international role; European Union Cuvinte cheie: acord internaţional, test nuclear, rolul internaţional al Comunităţii, Uniunea Europeană

64

31999E0345 1999/345/CFSP: Common Position of 17 May 1999 adopted by the Council on the basis of Article 15 of the Treaty on European Union, concerning a Stability Pact for South- Eastern Europe Poziţia Comună 345/1999 PESC din 17 mai 1999 adoptată de Consiliu în baza articolului 15 din Tratatul asupra Uniunii Europene, referitoare la Pactul de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei Publicaţia: OJ L 133 28.05.1999 p.1 Conţinut: Poziţia are în vedere realizarea unei întruniri regionale cu statele din Sud-Estul Europei pentru punerea în aplicare efectivă a prevederilor Pactului de Stabilitate din Sud Estul Europei. Această întrunire ar avea rolul de a întării cooperarea statelor şi de a asigura un cadru benefic reconstrucţiei economice în zonă. Keywords: Eastern Europe; international cooperation; public safety; democratization; economic reconstruction; settlement of disputes Cuvinte cheie: Europa de Est, cooperare internaţională, siguranţă publică, democratizare, reconstrucţie economică, rezolvare a disputelor 31998D0628 98/628/CFSP: Council Decision of 9 November 1998 adopted on the basis of Article J.4(2) of the Treaty on European Union on the implementation of a Council Decision concerning a specific action of the Union in the field of assistance for mine clearance Decizia Consiliului 628/98 PESC din 9 noiembrie 1998 adoptată în baza art. J 4 (2) din Tratatul asupra Uniunii Europene de implementare a Deciziei Consiliului referitoare la acţiunea specifică a Uniunii în domeniul asistenţei pentru deminare Publicaţia: OJ L 300 11.11.1998 p.2 Conţinut: Decizia se referă la implementarea de către statele membre ale Uniunii Europene a Deciziei 627/1998

65

privind acţiunea Uniunii Europene în domeniul asistenţei activităţilor de deminare. Sunt avute în vedere sporirea cheltuielilor de finanţare a operaţiunilor de deminare şi cooperarea statelor la acţiunile de instruire şi formare profesională a persoanelor care vor lucra în acest domeniu. Keywords: arms limitation; assistance in training; conventional weapon; technical cooperation; vocational training; WEU Cuvinte cheie: reducerea armelor, asistenţă pentru instruire, armă convenţională, cooperare tehnică, formare profesională, UEO 31998D0627 98/627/CFSP: Council Decision of 9 November 1998 adopted on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union concerning a specific action of the Union in the field of assistance for mine clearance Decizia Consiliului 627/98 PESC din 9 noiembrie 1998 adoptată în baza art. J 3 din Tratatul asupra Uniunii Europene referitoare la acţiunea specifică a Uniunii în domeniul asistenţei pentru deminare Publicaţia: OJ L 300 11.11.1998 p.1 Amendamente: 32000D0231 (OJ L 073 22.03.2000 p.2) Conţinut: Decizia de faţă priveşte acţiunea Uniunii Europene în domeniul asistenţei activităţilor de deminare. Sunt avute în vedere sporirea cheltuielilor de finanţare a operaţiunilor de deminare şi cooperarea statelor la acţiunile de instruire şi formare profesională a persoanelor care vor lucra în acest domeniu. Keywords: arms limitation; conventional weapon; operational expenditure; Community budget; Croatia; WEU Cuvinte cheie: limitare a armelor, armă convenţională, cheltuială operaţională, buget comunitar, Croaţia, UEO

66

31998D0623 98/623/CFSP: Council Decision of 3 November 1998 on the implementation of Joint Action 97/288/CFSP on the European Union's contribution to the promotion of transparency in nuclearrelated export controls with a view to the financing of the second NSG seminar on nuclear-related export controls Decizia Consiliului 623/98 PESC, din 3 noiembrie 1998, de implementare a Acţiunii Comune 288/97 PESC, referitoare la contribuţia Uniunii Europene, la promovarea transparenţei controalelor exporturilor nucleare cu privire la finanţarea celui de-al doilea seminar NSG asupra controalelor exporturilor nucleare Publicaţia: OJ L 297 06.11.1998 p.1 Conţinut: Decizia are în vedere alocarea sumei de 75.000 Euro de către Uniunea Europeană pentru organizarea unui seminar asupra controalelor exporturilor nucleare desfăşurat la New York între 8 şi 9 aprilie 1999. Keywords: administrative transparency; monitoring of exports; nuclear non-proliferation; nuclear weapon; Community financing; EC general budget Cuvinte cheie: transparenţă administrativă, monitorizare a exporturilor, neproliferare nucleară, armă nucleară, finanţare comunitară, buget general al CE 31997D0818 97/818/CFSP: Council Decision of 28 November 1997 on the implementation of Joint Action 96/588/CFSP on anti- personnel landmines with a view to co-financing the special appeals from the ICRC Decizia Consiliului 818/97 PESC din 28 noiembrie 1997 de implementare a Acţiunii Comune 588/96 PESC referitoare la minele antipersonal cu privire la cofinanţarea apelurilor speciale din partea Crucii Roşii Internaţionale Publicaţia: OJ L 338 09.12.1997 p.5 Conţinut: Decizia are în vedere alocarea unei sume maxime de

67

8 milioane de euro pentru anul 1997 de către Uniunea Europeană pentru acţiunile de ajutor a persoanelor afectate de minele anti-personal. Keywords: aid programme; arms limitation; co-financing; conventional weapon; joint action; ICRC Cuvinte cheie: program de ajutor, reducere a armelor, cofinanţare, armă convenţională, acţiune comună, Crucea Roşie Internaţională 31997E0817 97/817/CFSP: Joint Action of 28 November 1997 adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union, on anti-personnel landmines Acţiunea Comună 817/97 PESC din 28 noiembrie 1997 adoptată de Consiliu în baza art. J 3 din Tratatul asupra Uniunii Europene, privind minele anti-personal Publicaţia: OJ L 338 09.12.1997 p.1 Conţinut: Acţiunea are în vedere eliminarea în viitor a folosirii minelor anti-personal de către toate statele. Pentru aceasta se face apel către toate statele să elimine utilizarea armelor convenţionale şi să coopereze pentru coordonarea ajutoarelor reciproce în caz de conflict armat. Keywords: aid programme; arms limitation; conventional weapon; coordination of aid; joint action Cuvinte cheie: program de ajutor, reducere a armelor, armă convenţională, coordonare a ajutorului, acţiune comună 31996E0588 96/588/CFSP: Joint Action of 1 October 1996 adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union on antipersonnel landmines Acţiunea Comună 588/96 PESC din 1 octombrie 1996 adoptată de

68

Consiliu în baza art. J 3 din Tratatul asupra Uniunii Europene, privind minele anti-personal Publicaţia: OJ L 260 12.10.1996 p.1 Amendamente : 31997E0817 (OJ L 338 09.12.1997 p.1) Conţinut: Acţiunea are în vedere eliminarea în viitor a folosirii minelor anti-personal de către toate statele. Pentru aceasta se face apel către toate statele să elimine utilizarea armelor convenţionale şi să coopereze pentru coordonarea ajutoarelor reciproce în caz de conflict armat. Keywords: aid programme; arms limitation; conventional weapon; coordination of aid; joint action; UN Secretariat Cuvinte cheie: program de ajutorare, reducere a armelor, armă convenţională, coordonare a ajutorului, acţiune comună, Secretariatul Naţiunilor Unite 31996E0408 96/408/CFSP: Common position of 25 June 1996 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty on European Union, relating to preparation for the Fourth Conference of the Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction (BTWC) Poziţia Comună nr. 408/96 PESC, din 25 iunie 1996, definită de Consiliu în baza art. J 2 din Tratatul asupra Uniunii Europene, referitoare la pregătirea celei de-a patra Conferinţe a Convenţiei privitoare la interzicerea dezvoltării, producerii şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi toxice şi distrugerea lor (BTWC) Publicaţia: OJ L 168 06.07.1996 p.3 Conţinut: Actul prevede poziţia statelor referitoare la pregătirea unei Conferinţe privitoare la interzicerea dezvoltării, producerii şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi toxice şi distrugerea lor. Statele au în vedere realizarea unor acţiuni comune

69

pe parcursul anilor 1997 şi 1998 în vederea neproliferării armelor chimice şi bacteriologice. Keywords: biological weapon; international security; joint position; non-proliferation of arms; weapon of mass destruction; Treaty on European Union Cuvinte cheie: armă biologică, securitate internaţională, poziţie comună, neproliferare a armelor, armă de distrugere în masă, Tratat asupra Uniunii Europene 31994D0367 94/367/CFSP: Council Decision of 14 June 1994 on the continuation of the joint action adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union on the inaugural conference on the Stability Pact Decizia Consiliului 367/94 PESC din 14 iunie 1994 privind continuarea acţiunii comune adoptate de Consiliu în baza art. J 3 din Tratatul asupra Uniunii Europene referitoare la conferinţa inaugurală a Pactului de Stabilitate Publicaţia: OJ L 165 01.07.1994 p.2 Conţinut: Decizia are în vedere hotărârea statelor de a continua acţiunea comună adoptată de către statele Uniunii Europene cu ocazia conferinţei inaugurale a Pactului de Stabilitate de la Paris, din mai 1994. Anexa la Decizie prezintă concluziile Conferinţei inaugurale ale Pactului de Stabilitate de la Paris. Keywords: peacekeeping; joint action; regional cooperation; democratization; international negotiations; European security Cuvinte cheie: menţinere a păcii, acţiune comună, cooperare regională, democratizare, negocieri internaţionale, securitate europeană

70

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful