ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi

Certificazione di Lingua Italiana

LIVELLO A1 & A2

FASE 2

(secondo il Consiglio d’Europa)

(produzione scritta)

CAMPIONE
D’ESAME

ATTENZIONE

• Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame.
• Per tutte le prove devi dare una risposta sul quaderno.
• Tempo a disposizione: 40 minuti.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην ανοίξεις το φυλλάδιο πριν σου πουν ότι αρχίζει η εξέταση.
• Γράψε στο τετράδιο τις απαντήσεις σου για όλα τα θέµατα εξέτασης.
• Έχεις στη διάθεσή σου 40 λεπτά της ώρας.

PROVA 1
Parti per le vacanze estive! È ora di preparare la valigia. Che cosa ci metti dentro? Le
immagini ti possono dare qualche idea.
Φαντάσου ότι φεύγεις για καλοκαιρινές διακοπές. Ήρθε η ώρα να ετοιµάσεις τη βαλίτσα. Τι θα βάλεις µέσα;
Οι εικόνες σου δίνουν µερικές ιδέες, αλλά δεν είναι δεσµευτικές.

Non devo dimenticare:
6)
7)
8)
9)
10)

1)
2)
3)
4)
5)

PROVA 2
Scrivi una cartolina (30-40 parole) ad un amico, dove racconti:
- dove sei, - con chi, - cosa fai.
Στείλε µια κάρτα (30-40 λέξεις) σε ένα φίλο και πες:
- πού είσαι, - µε ποιον, - τι κάνεις στις διακοπές σου.
Vista
panoramica
di Rodi

Caro Carlo,

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Baci e abbracci
Mario/Maria
Κ Π γ / Esami di lingua italiana

Campione

Livello A1 & A2 / Fase 2

Pagina 2

PROVA 3
Descrivi gli sport che praticate in famiglia.
Γράψε για τα αθλήµατα που κάνετε στην οικογένειά σου.

1.

Con la mia squadra ...................................................................................

2.

D’inverno ..............................................................................................................

3.

................................................................................................, in piscina.

4.

I miei genitori .......................................................................................................

5.

Con il papà ...................................................................................................

Κ Π γ / Esami di lingua italiana

Campione

Livello A1 & A2 / Fase 2

Pagina 3

PROVA 4
Hai un’amica italiana che si chiama Daniela. Vuoi mandarle una email con la fatografia che
segue, ma non riesci a farlo. Scrivi a Daniela un messaggio elettronico (una mail di 70-90
parole) dove descrivi la foto e dai altre informazioni relative alla situazione della stessa foto.
Non firmare il messaggio.
Έστω ότι έχεις µια ιταλίδα φίλη που λέγεται Daniela. Θέλεις να της στείλεις ένα email µε συνηµµένη την
παρακάτω φωτογραφία, αλλά δεν τα καταφέρνεις να τη συνάψεις. Να γράψεις το ηλεκτρονικό µήνυµα (70–
90 λέξεις) µε µια περιγραφή της φωτογραφίας και µε άλλες πληροφορίες σχετικές µε την περίσταση στην
οποία έγινε η φωτογραφία.
Μη γράψεις το όνοµά σου στο τέλος του µηνύµατος.

RICORDATI: TUTTE LE RISPOSTE DEVONO ESSERE COPIATE SUL QUADERNO.
SCRIVI OGNI VOLTA IL NUMERO DELLA PROVA, COME SEGUE:
«Prova 1: 1) ..., 2) ..., 3) ... ecc.»
«Prova 2: Caro Carlo, ... Baci e abbracci, Mario/Maria»
«Prova 3: 1) Con la mia squadra ..., 2) D’inverno ..., 3) ..., in piscina, ecc.»
«Prova 4: Ciao Daniela, ...»
ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ.
ΓΡΑΨΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ:
«Θέµα 1: 1) ..., 2) ..., 3) ... κτλ.»
«Θέµα 2: Caro Carlo, ... Baci e abbracci, Mario/Maria»
«Θέµα 3: 1) Con la mia squadra..., 2) D’inverno ..., 3) ..., in piscina, κτλ.»
«Θέµα 4: Ciao Daniela, ...»

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Κ Π γ / Esami di lingua italiana

Campione

Livello A1 & A2 / Fase 2

Pagina 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful