Tentramkan Hati dengan Dzikrillah Oleh : Abu Salma Ibnu Rosyid

Arti Iman menurut bahasa ialah pembenaran yang diikuti dengan sikap menerima dan tunduk, sedangkan menurut syareat ialah pembenaran dengan hati, ikrar dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, iman betabah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. (Muhammad bin Ali Al-Arfaj, Syarah Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, Pelajaran Penting bagi Kaum Muslimin:159). Sesuatu yang jamak terjadi seseorang tergelincir dalam dosa, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah dosa, bagaimanapun setiap manusia pernah mengalami kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertaubat. Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan dari Abi Huroiroh radhiallahu 'anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukakan suatu dosa maka ada bercak hitam di hatinya, lalu jika ia bertaubat, meninggalkan dosa dan meminta ampun, hatinya menjadi mengkilat. Sedangkan jika ia menambah dosanya maka bercak itu betambah hingga menutuipi hatinya. Itulah “rain/kotoran” yang Allah ta’ala sebutkan di dalam Al-Qur’an :

)14 : ‫كَل ب َل ران ع َلَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يَك ْسبُون )المطففين‬ ِ َ َ َ ْ َ ْ
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka (Al-Muthofifin : 14) . (Muhammad bin Ali Al-Arfaj :63).

Alangkah indahnya bagi kita yang telah jatuh dalam banyak kesalahan berusaha membersihkan hati kita demgam dzikir kepada Allah subhanahu wata’ala. Karena dzikir memiliki banyak faedah yang berguna dan bermanfaat buat kita hidup di dunia maupun di akherat.

Faedah dzikir kepada Allah ta’ala sangat banyak, diantaranya yang disebutkan oleh Syaikh Majdi bin ‘Abdil Wahhab Ahad dalam syarah Hisnul Muslim adalah : 1. Dzikir dapat mengusir setan, mengekang dan menghinakannya. 2. Membuat ridho Ar-Rahman 3. Menghilangkan keresahan dan kegalauan kebahagiaan dan kesenangan hati. 4. Menguatkan hati dan badan. 5. Memberikan cahaya bagi wajah dan hati. 6. Mendatangkan rezeki. 7. Meliputi orang-orang yang berdzikir dengan wibawa, keindahan dan keceriaan. 8. Menumbuhkan mahabbah (pada Allah ta’ala) yang merupakan ruh Islam, poros agama, serta pusat kebahagiaan dan keselamatan. 9. Melahirkan muraqabah (senantiasa merasakan diawasi oleh Allah ta’ala) seingga hamba bisa memasuki pintu ihsan sehingga dia beribadah kepada Allah ta’ala seolah-olah 1 hati lalu sebaliknya mendatangkan

melihat-Nya. Adapun orang-orang yang lalai dari dzikir, ia tidak mungkin mencapai tingkatan ihsan. 10.Menimbulkan inabah dan ruju’ (taubat dan taqorub kepada Allah ta’ala) dst …(Halaman 18:26) Diantara dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam adalah dzikir pagi dan Sore,berikut ini kami suguhkan kepada pembaca, semoga kita semua dapat mengamalkannya secara istimror terus menerus. Dengan mengamalkan dzikir-dzikr itu kita berharap kepada Allah ta’ala mendapat ampunan dari dosa-dosa dan mendapat pahala-Nya, Sebagaimana dalam firman-Nya :

‫لَه ُم مغْفرةً وَأ َجرا‬ ً ْ َ ِ َ ْ

َ ‫كَثِيرا وَالذََاك ِرا ت أَعَد ََ الل َه‬ ِ َ ُ ً

َ ‫وَالذََاكِرِي ن الل َه‬ َ َ ‫عَظِيما‬ ً

laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (Al-Ahzab : 35).

Dzikir-Dzikir Pagi dan Sore Dikumpulkan Oleh : DR. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani

ََ َ ََ ‫وَحدَهُ والصلَةُ والسل َم ع َلى من ل َ نَب ِي بَعْدَه‬ ْ ُ ََ َ ُ ْ َ َ

َ َ ِ‫أل ْحمد ُ لِل َه‬ ْ َ

“Segala puji hanya bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi yang tiada nabi sesudahnya”

َ َُُ َ ‫اعوذبالله مُن الشيطان الرجيُم : الل َُه ل إِل َُه إِل هُوَ ال ْح ي‬ ُ ُ َ ُ ‫ال ْقيَُو م ل تَأ ْخذ ُه ُ سن َة وَل نَو ْم ل َه ما ف ِي ال سماوات و َما ف ِي‬ ُ ٌ ِ ِ َ َ ََ ُ َ َ َ ُ ٌ َ ‫الرض من ذ َا ال َذِي ي َشفعُ عنْدَه ُ إِل بِإِذ ْنِهِ يَعْل َم ما بَي ْن أَيْدِيهِم‬ ِ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ‫و َما خل ْفه ُم وَل ي ُحيطُو نَُ ب ِشيءٍ م ن عل ْم هِ إِل ب ِما شاءَ و َسع‬ ْ َ َ َ َ َُ ‫ك ُر سي َُه ال سماوَات وَالر ض وَل يَئُود ُُهُ حفظُهُُما وَهُوَ الْعَل ُِي‬ ْ ِ ِ َ َ َُ ُ ُِ ْ َُ ْ ‫الْعَظِيم‬ ُ
Aku berlindung kepada Allah ta’ala dari Syaitan yang terkutuk, Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al-Baqarah :255)

2

َ َ َ ْ ‫ب ُِسم ِ الل َُهِ الرحم ن الرحيمُ ِ قُل هُوَ الل َُه أ َحد ٌ الل َُه ال صَُمد ُ ل َُم‬ ِ ََ ُِ َ ْ ََ َ ُ ْ َ َ ُ ْ )‫يَلِد ْ وَل َم يُولَد ْ ول َم يَك ُن ل َه ك ُفوًا أ َحد ٌ (الخلص: ثلث مرات‬ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia"(Al-Ikhlash : dibaca tiga kali)

َ ْ ‫ب ِسم ِ الل َهِ الرحمن الرحيم ِ قُل أَع ُوذ ُ ب ِر ب ال ْفل َق من شرِ ما‬ ِ ََ ِ َ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ َِ َ ََ َ َ ِ‫خلَقَ وَمن شرِ غَاسق إِذ َا وَقَب وَمن شرِ الن ََفاثَات فِي الْعُقد‬ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ٍ ِ )‫وَمن شرِ حاسد ٍ إِذ َا حسد َ (الفلق : ثلث مرات‬ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki". (AlFalaq : dibaca tiga kali)

َ ْ ‫ب ِسم ِ الل َهِ الرحمن الرحيم ِ قُل أَع ُوذ ُ ب ِرب النََاس مل ِك النََاس‬ ِ ََ ِ َ ْ ََ ِ َ ِ ْ َِ َ ِ َ ‫إِل َُهِ النََا سُِ م ُْ شرِ الْوَُسواس ال ْخنََا سُِ ال َذِي يُوَُسوِس فُِي‬ َ ْ ُ َ َ ‫ِن‬ ِ َ ْ )‫صدُور النََاس من ال ْجنََةِ وَالنََاس(الناس : ثلث مرات‬ ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayan, Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. dari (golongan) jin dan manusia. (An-nas : dibaca tiga kali)

َ َ ُ ‫ا َُصب َحنَا وا َُصب َح ال ْمل ُْك لِل َُهِ وال ْحمد ُ لِل َُهِ لَاِل َُه اِل ََ الله وَحد َُه‬ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ,‫ل َشرِي ك ل َه, ل َه اْلمل ْك وَل َه الحمد ُ وَهُوَ عَلى ك ُل شيءٍ قَدِي ْر‬ ْ َْ ُ ُ َ ٌ ْ َ َِ َ َ ‫ر ب ا َُسأَل ُك خي ْر ما َ فُِي هَذ َا الْيَومُ ِ وخي ْر ما َ بَعْد َُهُ وَاَعُوْذ ُب ُِك‬ َُ َ ِ َ َ َ َ َ َ ْ ‫م ن شرِ ما َ فُِي هَذ َا الْيَوُْم ِ وشرِما َ بَعْد َُهُ, ر ب اَعُوْذ ُب ُِك م ن‬ َُ َ ِ ُْ ِ َ َ َ َ َ َ ُْ ِ ‫الْك َ ُسل وَ ُسوْءِ الْكِبَرِ, ر ب اَع ُوْذ ُب ِ ُك م ن عَذ َا ب فِ ُي النََار‬ َُ َ ُ ٍُ ِ ُْ ِ َ ِ َ ِ )‫وَعَذ َاب فِي ال ْقبْرِ.(في الصباح‬ َ ٍ
Kami berpagi hari dan berpagi hari kerajaan milik Allah, segala puji milik Allah, tiada sesembahan yang hak (benar) malainkan Allah semata, tiada serikat bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Robbku, aku memohon kepada-Mu kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang ada pada sesudahnya, dan aku berlindung dari kejelekan yang ada pada hari ini dan kejelekan yang ada pada sesudahnya. Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan buruknya umur tua. 3

Rabbku aku berlindung kepada-Mu dari (dibaca di pagi hari)

adzab di neraka dan dari adzab di dalam kubur.

Ketika sore hari membaca :

َ ُ َ ‫ا َم سيْنا َ وَا َم سى اْلمل ُْك لِل َُهِ وَال ْحمد ُ لِل َُهِ لَاِل َُه اِل ََ الله وَحد َُه‬ َُ ْ َُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ ,‫ل َشرِي ك ل َه, ل َه اْلمل ْك وَل َه الحمد ُ وَهُوَ عَلى ك ُل شيءٍ قَدِي ْر‬ ُ َ ْ َْ ُ ٌ ْ َ َِ َ َ ‫ر ب ا َسأَل ُك خي ْر ما َ ف ِي هَذ ِهِ الل َِيْلَةِ وَخي ْر ما َ بَعْدَهاَ, وَاَعُوْذ ُب ِك‬ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫م ن شرِما َ فُِي هَذ ُِهِ الل َيْلَةِ وَشرِما َ بَعْدَهاَ. ر ب اَعُوْذ ُب ُِك م ن‬ َُ َ ِ ُْ ِ َ َ َ ُْ ِ َ َ ‫الْك َ ُسل وَ ُسوْءِ الْكِبَرِ, ر ب اَع ُوْذ ُب ِ ُك م ن عَذ َا ب فِ ُي النََار‬ ُ ٍُ ُِ َ َ ُْ ِ َ ِ َ ِ )‫وَعَذ َاب فِي ال ْقبْرِ.(في المساء‬ َ ٍ
Kami bersore hari dan bersore hari kerajaan milik Allah, segala puji milik Allah, tiada sesembahan yang hak (benar) malainkan Allah semata, tiada serikat bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Robbku, aku memohon kepada-Mu kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang ada pada sesudahnya, dan aku berlindung dari kejelekan yang ada pada malam ini dan kejelekan yang ada pada sesudahnya. Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan buruknya umur tua. Rabbku aku berlindung kepada-Mu dari adzab di neraka dan dari adzab di dalam kubur. (dibaca di sore hari)

َ َ ََ َ ‫اَلل َهُُم ب ُِك ا َُصب َحنا َ وَب ُِك ا َم سيْنا َ وَب ُِك ن َحيا َ وَب ُِك ن َموُْت وَاِلَي ُْك‬ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ ُ ُ َ )‫الن َُشوْر (في الصباح‬ ُ ُ
Ya Allah dengan-Mu kami berpagi hari dan dengan-Mu kami bersore hari dan dengan-Mu kami hidup dan dengan-Mu kami mati dan hanyalah kepada-Mu kami dikumpulkan (dibaca di pagi hari)

Ketika sore membaca :

َ َ ََ َ ‫اَلل َهُُم ب ُِك ا َم سيْنا َ وَب ُِك ا ََُصب َحنا َ وَب ُِك ن َحيا َ وَب ُِك ن َموُْت وَاِلَي ُْك‬ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ ُ ُ َ )‫ال ْمصي ْر (في المساء‬ ُ ِ َ
Ya Allah dengan-Mu kami bersorei hari dan dengan-Mu kami berpagi hari dan dengan-Mu kami hidup dan dengan-Mu kami mati dan hanyalah kepada-Mu kami dikembalikan (dibaca di sore hari)

4

َ ََ َ ‫َالل َهُُم اَن ُْت رب َُِي ل َ اِل َُه اِل ََ اَن ُْت خل َقتَن ُِي وَاَنا َ عَبْد ُُك وَاَنا َ عَلَى‬ ْ َ َ َ َ َ َ ُ‫عَهْد ِك وَوَعْد ِك ما ا ستَطَعْت, اَع ُوْذ ُب ِك م ن شرِما صنَعْت اَبُوْء‬ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ََ ‫ل َك بِنِعْمت ُِك ع َل َي وَاَبُوْءُ بِذ َنْب ُِي فَاغ ْفرلِي فَاِن ََُه لَيَغْفر الذَُنُوُْب‬ َ ُ ْ ِ ُ ِ ‫اِل ََ اَن ْت‬ َ
Ya Allah Engkaulah Rabbku tiada sesembahan yang haq (benar) melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku aku adalah hamba-Mu, aku berada dalam ikatan perintah dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui segala nikmat-Mu yang telah dikaruniakan kepadaku dan aku mengakui segala dosaku maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

َ َُ ِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ُ ْ ْ ‫اَلل َهُُم اِن َُِي ا َُصب َحت أ ُشهِد ُُك وَا ُشهِد ُ حمل َة ع َرش ك وَملَئِكَت َُك‬ َ َ َُ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ‫وَجمي ُْعَ خل ْق ك اَن ََُك اَن ُْت الله ل َ اِل َُه اِل ََ اَن ُْت وحد َُك ل َشرِي ُْك‬ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ََ )‫ل َك, وَا َن محمدًا ع َبْد ُك ورسوْل ُك (اربع مرات في الصباح‬ ُ ََ َ
Ya Allah sesungguhnya aku telah berpagi hari, aku mempersaksikan kepada-Mu dan aku mempersaksikan kepada para pemikul ‘Arsy-Mu dan para malaikat-malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahwasannya Engkau adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak (benar) melainkan Engkau semata, tidak ada serikat bagi-Mu, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu (dibaca empat kali ketika pagi hari)

Ketika sore membaca :

َ ََ َ ْ َ َ ْ ُ َُ ْ ‫اَلل َهُُم اِن َُِي ا َم سي ْت ا ُشهِد ُُك وا ُشهِد ُ حمل َة عَرش ك وَملَئِكَت َُك‬ َ َُ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َُ ِ َ َ ‫وَجمي ُْعَ خل ْق ك اَن ََُك اَن ُْت الله ل َ اِل َُه اِل ََ اَن ُْت وحد َُك ل َشرِي ُْك‬ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ََ )‫ل َك, وَا َن محمدًا ع َبْد ُك ورسوْل ُك (اربع مرات في المساء‬ ُ ََ َ
Ya Allah sesungguhnya aku telah bersore hari, aku mempersaksikan kepada-Mu dan aku mempersaksikan kepada para pemikul ‘Arsy-Mu dan para malaikat-malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahwasannya Engkau adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak (benar) melainkan Engkau semata, tidak ada serikat bagi-Mu, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu (dibaca empat kali ketika sore hari)

َ ِ َُ ِ َ ُْ ِ َ ََ َ ‫أَلل َهُ ُم ما َ أ َ ُصب َح ب ِ ُي م ن نِعْمةٍ أَوْ بِأ َحدٍ م ن خل ْق ك فَمن ْ ُك‬ ِ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ )‫وَحد َك ل َشرِي ْك ل َك فَل َك ال ْحمد ُ وَل َك الشك ْر (في الصباح‬ ْ َ ُ َ
Ya Allah tidaklah berpagi hari bersamaku suatupun kenikmatan atau ada pada seseorang hamba-Mu ataupun bersama salah satu dari ciptaan-Mu melainkan berasal dari-Mu semata,

5

tiada serikat bagi-Mu, maka hanya bagi-Mu segala pujian dan segala kesyukuran (dibaca di pagi hari).

َ ِ َُ ِ َ ُْ ِ َ ََ َ ‫أَلل َهُُم ما َ أ َم سى ب ُِي م ن نِعْمةٍ أَوْ بِأ َحدٍ م ن خل ْق ك فَمن ُْك‬ ِ َُ ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ )‫وَحد َك ل َشرِي ْك ل َك فَل َك ال ْحمد ُ وَل َك الشك ْر (في المساء‬ ْ َ ُ َ
Ya Allah tidaklah bersore* hari bersamaku suatupun kenikmatan atau ada pada seseorang hamba-Mu ataupun bersama salah satu dari ciptaan-Mu melainkan berasal dari-Mu semata, tiada serikat bagi-Mu, maka hanya bagi-Mu segala pujian dan segala kesyukuran (dibaca di sore hari)

ََ َ ََ َ ََ َ ‫أَلل َهُُم عاَفِن ُِي فُِي بَدَن ُِي أَلل َهُُم عاَفِن ُِي فُِي سمعِي أَلل َهُُم‬ ْ َُ َ ‫عاَفِن ُِي فُِي ب َُصرِي ل َ اِل َُه إِل ََ أَن ُْت أَلل َهُُم إِن َُي أَعُوْذ ُب ُِك م ن‬ ِ ََ ِ َ َ َ َ ُْ َ‫الْك ُفر وال ْفقر وأَع ُوذ ُبك من عَذ َاب ال ْقبر ل َ اِل َه اِل ََ أن‬ ‫ْت (ثلث‬ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ َ )‫مرات‬
Ya Allah berilah ‘afiat (keselamatan) pada badanku, ya Allah berilah keselamatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah ‘afiat pada penglihatanku. Tiada sesembahan yang hak (benar) melainkan Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur. Tiada sesembahan yang hak (benar) melainkan Engkau. (dibaca tiga kali)

َ ُُ َ َ ‫ح سب ِي اْلل َ ُه ل َ اِل َ ُه اِل ََ هُوَ ع َلَي ْ ُهِ تَوَكََل ْ ُت وَهُوَ ر ب الْعَر ش‬ ُ َ ُ َ ُْ َ ُِ ْ )‫الْعَظِيْمِ.(سبع مرات‬
cukuplah Allah bagiku,tiada sesembahan yang haq (benar) melainkan dia, kepada-Nya semata aku bertawakkal ,dan dia adalah Rabb arsy yang agung. (Di baca tujuh kali).

َ َ ْ ََ َ ‫اَلل َهُُم اِن َُي ا َُساَل ُك الْعَفوَوالْعَافِيَةِ فُِي الْدَُنْي َُا واْل َخرةِ اَلل َهُُم‬ ْ ِ َ ِ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ‫اِن َُِي ا َُساَل ُك الْعَفوَوَالْعَافِي َة فُِي دِيْن ُِي وَدُنْيَايُ وَ اَهْل ُِي وَمال ُِي‬ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ ‫الَل َه ُم ا ست ُر ع َوْرات ِي وآم ن روْع َات ِي الله ُم احفظْن ِي م ن بَي ْن‬ َ ْ ََ ْ ِ ْ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ْ ِ ‫يَدَيَُ وَم ن خل ْف ي وَع َُن ي َميْن ُِي وَع َُن شمال ُِي وَم ن فَوْقُِي‬ ِ ْ َ ِ ْ ْ ُْ ِ ْ ْ ُْ ِ َ ُْ ِ َ ‫وَاَع ُوْذ ُ بِعَظ َمت ِك ا َن اُغْتَال من ت َحت ِي‬ ْ َ َ ْ ْ ْ ِ َ
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ampunan dan ‘afiat(keselamatan) di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku dan duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutupilah semua auratku dan berilah keamanan dari segala rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari arah

6

depanku, dan belakangku, dan dari samping kananku dan dari samping kiriku dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar tidak diserang dengan tiba-tiba dari bawahku.

ََ ََُ َ َ ََ َ ‫اَلل َهُُم ع َال ُِم الْغَي ُْب والشهَادَةِ فَاط ِر ال سَُماوَات وَاْل َر ضُِ ر ب‬ ِ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ ُ َُ َ ِ َ ْ َُ َ َ ْ َ َِ َ َ ِ‫ك ُل شيءٍ وَملِيْك ه ا َشهَد ُ ا ن ل َ اِل َُه اِل َ اَن ُْت, اَعُوْذ ُب ُِك م نُْ شر‬ ََ ‫ن َف سي, وَم ن شرِ الشيْطَا ن وشرك ُُِهِ وا َُُن اَقْتَرُُِف عَلَى‬ َ ْ َ َ َ ُُْ ِ ْ ُُِ ْ ْ ِ َ ُُِ ََ ُ ْ .ٍ‫ن َفسي سوْءًا اَوا َجره ُ اِلَى مسلِم‬ ْ ُ ُ ْ ِ ْ
Ya Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang tampak. Semua langit dan bumi, Rabbnya segala sesuatu dan pemiliknya, Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak (benar) melainkan Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan jiwaku dan dari keburukan syaithon dan syiriknya. Dan jangan sampai aku menjerumuskan diriku dalam keburukan atau menimpakannya kepada sesama muslim.

َ ‫ب ُِسم ِ اْللهُ اْل َذ ُِيْ ليضرمُع اسُمه شيُئ فُي الرض ولفُي‬ ِ ْ )‫السماء وهو السميع العليم (ثلث مرات‬
Dengan nama Allah yang tidak ddapat memudharatkan bersama nama-Nya itu sesuatu pun yang ada di bumi maupun yang ada di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (dibaca tiga kali)

‫نبيُا‬

‫صُُلى الله عليُُه وسُُلم‬ ُ ُ ُ

‫رضيُت بالله ربُا وبالسُلم دينُا وبمحمُد‬ )‫(ثلث مرات‬

Aku ridla Allah sebagai Rabb-ku, Islam sebagai agama (ku), dan Muhammad Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai Nabiku

‫يُُا حُُي يُُا قيوم برحمتُُك اسُُتغث اصُُلح لي شأنُُي كله‬ ‫ولتكلني الى نفس طرفة عين‬
Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah Engkau wakilkan aku pada diriku sendiri walau sekejap mata.

‫اصُبحنا واصُبح المُك لله رب العالميُن اللهُم انُي اسُألك‬ ‫خيُر هذا اليوم فتحُه ونصُره ونوره وبركتُه وهداه واعوذبُك‬ ‫من شرما فيه وشرما بعده‬
Kami berpagi dan telah berpagi kerajaan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikan hari ini: pembukanya, kemenangannya, cahayanya, keberkahannya, dan petunjukknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya, serta dari kejelekan yang ada sesudahnya. Ketika sore membaca :

7

َ ُ ‫ا َم سيْنا َ وَا َم سى اْلمل ُْك لِل َُهِ رب العالميُن اللهُم انُي اسُألك‬ َُ ْ َُ ْ ُ ‫خيُُر هذه اليلة فتحهُُا ونصُُرها ونورهُُا وبركتهُُا وهداهُُا‬ ‫واعوذبك من شرما فيه وشرما بعدها‬
Kami bersore hari dan telah bersore kerajaan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan malam ini: pembukanya, kemenangannya, cahayanya, keberkahannya, dan petunjukknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya, serta dari kejelekan yang ada sesudahnya.

‫اصبحنا على فطرة السلم وعلى كلمة الخلص وعلى دين‬ ‫نبينا محمد صُلى الله عليُه وسُلم وعلى ملة ابينا ابرهيم حنيفا مسليما‬ ‫وما كان من المشركين‬
Kami berpagi hari di atas fithrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam,dan di atas millah bapak kami Ibrahim sebagai seorang yang hanif, muslim, dan ia tidak termasuk golongan orang yang musyrik Ketika sore membaca :

‫ا َم سيْنا َ على فطرة السلم وعلى كلمة الخلص وعلى دين‬ َ ْ ‫نبينا محمد صُلى الله عليُه وسُلم وعلى ملة ابينا ابرهيم حنيفا مسليما‬ ‫وما كان من المشركين‬
Kami bersore hari di atas fithrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam,dan di atas millah bapak kami Ibrahim sebagai seorang yang hanif, muslim, dan ia tidak termasuk golongan orang yang musyrik

)‫سبحان الله وبحمده (مئة مرة‬
Maha suci Allah beserta memuji-Nya (dibac seratus kali)

‫لاله ال الله وحده لشريك له له المك وله الحمد وهو على‬ ‫كل شيئ قدير‬
Tiada sesembahan yang haq melainkan Allah semata,tiada sekutu bagi-Nya, miliknya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (dibaca satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali)

‫سُبحان الله وبحمده عدد خلقُه ورضُا نفسُه وزنُة عرشُه‬ ‫ومداد كلماته‬
Maha suci Allah beserta memuji-Nya sebanyak ciptaan-Nya, keridlaan Diri-Nya, hiasan ArsyNya dan kalimat-Nya.

8

‫اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبل‬
Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima (dibaca pada pagi hari)

)‫استغفر الله وأتوب اليه (مئة مرة في اليوم‬
Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepad-Nya (dibaca seratus kali setiap hari)

‫اعوذبكلمات الله التامات مُُن شرمُُا خلق (ثلث مرات اذا‬ )‫أمسى‬
Aku berlindung dengan Kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang telah Dia ciptakan (Dibaca tiga kali pada waktu sore)

)‫اللهم صل وسلم على نبينا محمد (عشر مرات‬
Ya Allah, berilah shalawat dan salam pada Nabi kami Muhammad (dibaca sepuluh kali)

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin telah selesai kami menyalin dari buku Syarah Hisnul Muslim Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, yang diterbitkan oleh Pustaka Ar-Rayyan Jl. Parang Kusuma 24 A Sidodadi – Pajang Solo 57146 Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan dinilai sebagai amalan yang ikhlas karena Allah semata amin.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful