You are on page 1of 8

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

ZÑ≤Ñ≤Zãπã≤ „QÆ∂Ñπ–2 "≥∂_»Öò ¿ÑѨ~ü

ÉèÏ~°`« ^Õâ◊ Pi÷Hõ =º=ã¨÷
PO„^èŒ „Ѩ^Õâò Pi÷Hõ =º=ã¨÷

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

34

ˆHO„^•xˆH i[~üfi KÕÜ«∞|_ç# U ~°OQÆѨ٠Ѩi„â◊=∞ÅÖ’ 26 âß`«O
=~° ‰ õ Ω ¢ÃÑ· " Õ \ ò ÃÑ@∞ì | _» ∞ Å#∞ J#∞=∞uOKåÅx „Ѩ É è í ∞ `« fi O
x~°‚~ÚOzOk?
1. ~°HõΔ} âßY Ѩi„â◊=∞Å∞
2. J}∞q^Œ∞º`ü
3. J}∞ WO^èŒ# ã¨O|O^èŒ Yx*ÏÅ L`«ÊuÎ
4. „Ѩ=∂^ŒHõ~°"≥∞ÿ# ~°™êÜ«∞<åÅ∞
ˆHO„^Œ Ѩ#∞flÅÖ’ U Ѩ#∞fl P^•Ü«∞OÖ’ QÆ`« Ô~O_»∞ ã¨O=`«û~åÅÖ’
Z‰õΩ¯=QÍ ÃÑ~°∞QÆ∞^ŒÅ HõxÑ≤™ÈÎOk?
1. Hõã¨ì"£∞û
2. ZÔH· û*ò
3. HÍ~˘Êˆ~+¨<£ Ѩ#∞fl
4. P^•Ü«∞Ѩ٠Ѩ#∞fl
=∂#= =¸Å^èŒ# HõÅÊ# J#QÍ <Õq∞?
1. „Ѩ[Å ã¨OYº ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞O_»@O
2. =¸Å^èŒ#O Éè∫uHõ Ѩi=∂}O ÃÑ~°QÆ@O
3. ^Õâ◊ „Ѩ[Å Ü≥ÚHõ¯ q*Ï˝#O, â◊H˜Î ™ê=∞~å÷Å∞ ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞O_»@O
4. „Ѩ[ʼnõΩ J<ÕHõ"≥∞ÿ# ¿ã=Å#∞ HõeÊOK«_»O
U ѨOK«=~°¬ „Ѩ}ÏoHõÖ’ =∂#= =#~°∞Å qHÍ™êxH˜ `«Ñ¨Êxã¨iQÍ
H©ÅHõ"≥∞ÿ# ™ê^èŒ#O W"åfiÅx ¿Ñ~˘¯<åfl~°∞?
1. 5=
2. 6=
3. 7=
4. 8=
ÉèÏ~°`«^Õâ◊ *<åÉèÏ U ^Œâ◊Ö’ L#flk?
1. "≥Ú^Œ\ ˜ ^Œâ◊
2. Ô~O_À ^Œâ◊
3. =¸_À ^Œâ◊
4. <åÅ∞QÀ ^Œâ◊
„Ѩ}ÏoHÍ ã¨ÅǨ ã¨OѶ¨∂xfl U~åÊ@∞ KÕã≤# ã¨O=`«û~°O
1. 1946
2. 1950
3. 1952
4. 1951
JdÅ ÉèÏ~°`« ^èŒ~°Å ã¨∂zx H͉õΩO_® PÜ«∂ ~å„ëêìÖ’¡x ^èŒ~°Å
ã¨∂z P^è•~°OQÍ ¿Ñ^ŒiHÍxfl ÖˇH˜¯OKåÅx ã¨∂zOz# Hõq∞\© Uk?
1 ÅHͤ"åÖÏ Hõq∞\©
2. ^ŒO_ÕHõ~ü =∞iÜ«Ú hÅHõO~î°~å`ü
3. J=∞~°Îº¿ã<£
4. „Ѩ}ÏoHÍ ã¨OѶ¨∞O
18= â◊`å|ÌO =∞^茺 HÍÅOÖ’ ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ L#fl Pi÷Hõ =º=ã¨÷
Z@∞=O\˜k?
1. ÃÑ@∞ì|_ç^•iÖ’ Pi÷Hõ =º=ã¨÷
2. „QÍg∞} Pi÷Hõ =º=ã¨÷
3. q∞„â◊=∞ Pi÷Hõ =º=ã¨÷
4. UnHÍ^Œ∞

9.

„Ѩâ◊flÅ∞ : 150
=∂~°∞¯Å∞ : 150
ã¨=∞Ü«∞O : 2 QÆO.30 x.

H˜Ok "å\˜Ö’ <å<£"≥∞i\ò =ã¨∞Î=ÙÅ H˜OkH˜ =KÕÛq Uq?
1. q^Œº, „H©_»Å∞, Hõà◊Å∞, =º=™êÜ«∞O
2. ã¨O㨯 $u, P~ÀQƺO, h\˜áê~°∞^ŒÅ
3. ‰õΩ@∞O| ã¨OˆHΔ=∞O, Ѩi„â◊=∞Å∞, ~°"å}Ï
4. ÃÑ·=hfl
10. 1993Ö’ K≥eO¡ ѨÙÅ ã¨=∞`«∞ź`«ÃÑ· U~åÊ@∞ KÕã#≤ ~°OQÆ~å[<£ Hõq∞\©
=ÚYº ã≤á¶ê~°∞ûÅ∞ Uq?
1. ZQÆ∞=∞`«∞Å ^•fi~å P^•Ü«∞O ÃÑOK«_»O
2. K≥e¡OѨÙÅ ã¨=∞㨺 U~°Ê_ç#ѨC_»∞ ã¨fiÅÊHÍeHõ ~°∞}ÏÅ∞ fã¨∞‰õΩ<Õ
Ѩ^ŒúuH˜ ã¨fiã≤Î K≥ѨÊ_»O
3. HõÔ~O@∞ JH“O\òÖ’ =KÕÛ P^•Ü«∂xfl |\˜ì kQÆ∞=∞`«∞Å#∞
J#∞ã¨iOK«_»O
4. ÃÑ·=hfl
11. 1951 Ѩi„â◊=∞Å K«@ìO „ѨHÍ~°O Öˇ·Ãã#∞ûÅ∞ `«Ñ¨Ê‰õΩO_® á⁄O^•eû#
Ѩi„â◊=∞Å∞ Uq?
1. z#fl`«~°Ç¨ Ѩi„â◊=∞Å∞
2. Jxfl Ѩi„â◊=∞Å∞
3. 5 HÀ@¡‰õΩ ÃÑ·|_ç# Ѩi„â◊=∞Å∞
4. "≥#∞Hõ|_ç# „áêO`åÖ’¡ „áê~°OaèOz# Ѩi„â◊=∞Å∞
12. ZO.P~ü.\˜.Ñ≤. Hõq∞+¨<£ U~åÊ@∞, ~°^Œ∞ÌKÕã≤# ã¨O=`«û~åÅ∞
QÆ∞iÎOK«O_ç?
1. 1969, 2002
2. 1970, 2000
3. 1970, 2002
4. 1972, 1991
13. áêi„âßq∞Hõ K«\Ïìxfl ZѨC_»∞ ~°∂á⁄OkOKå~°∞?
1. 1951
2. 1965
3. 1970
4. 1985
14. Ǩ~å_£ _À=∞~ü „ѨuáêkOz# Pi÷Hõ=$kú ã≤^•úO`åxfl H˜Ok"å\˜Ö’
U Pi÷Hõ q^è•<åxH˜ ã¨O|OkèOzOk?
1. JÖÏÊùaè=$kú Pi÷Hõ =º=ã¨÷ʼnõΩ
2. Jaè=$kú K≥Ok# Pi÷Hõ =º=ã¨÷ʼnõΩ
3. ÃÑ@∞ì|_ç^•s Pi÷Hõ =º=ã¨÷ʼnõΩ
4. ™ê=∞º"å^Œ Pi÷Hõ =º=ã¨÷ʼnõΩ
15. Ǩ˙º=∞<£ áê=sì WO_≥Hû± x Ü«Ú.Z<£._ç.Ñ≤. ZѨC_»∞ „Ѩ"âÕ Ã◊ Ñ\˜Oì k?
1. 1990
2. 1995
3. 1997
4. 1994
16. q^èŒ∞Å##∞ã¨iOz q`«Î ã≤^•úO`«O D âßG"Õ`«Î ¿Ñ~°∞`À ã¨O|O^èŒO
Hõey L#flk?

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

1. *ˇ.a.¿ã
2. P_»Oã≤‡`ü
3. *ˇ.Ü«∞"£∞.H©<£û
4. Ñ≤QÆ∂
2009-10 |_≥˚\’¡ ~°HõΔ}‰õΩ ˆH\Ï~ÚOz# âß`«O
1. 4
2. 12
3. 19
4. 20
ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`åfixH˜ U Ѩ#∞flÅ #∞Oz J`«ºkèHõ P^•Ü«∞O Åaè™ÈÎOk
1. ZÔH· û*ò ã¨∞OHõO
2. ¿ã"å Ѩ#∞flÅ∞
3. P^•Ü«∞ Ѩ#∞fl
4. HÍ~˘Êˆ~+¨<£ Ѩ#∞fl
㨠fi ~° ‚ [Ü« ∞ Ou „QÍ=∞ 㨠fi ~À*ò Q Í~ü Ü≥ ∂ [##∞ U Ѩ ^ ä Œ H õ O
ѨÙ#ifli‡OKå~°∞?
1. *ÏfÜ«∞ PǨ~° Éèí„^Œ`å q∞+¨<£
2. ~å„+‘ìÜ«∞ PǨ~° Éèí„^Œ`å q∞+¨<£
3. *ÏfÜ«∞ „QÍg∞} r=<Àáêkè q∞+¨<£
4. „Ѩ^è•#=∞O„u P^Œ~°≈ „QÍ=∞ Ü≥∂[#
J^Œ$â◊ºÇ¨Ïã¨ÎO J<Õ ã≤^•úO`åxfl Z=~°∞ „ѨuáêkOKå~°∞?
1. Ǩ~å_£
2. _À=∞~ü
3. *’<£ ~åa<£ã¨<£
4. P_»"£∞ã≤‡`ü
2009-10 |_≥˚\’¡ Z<£.P~ü.W.l.Ñ≤.H˜ ˆH\Ï~ÚOz# x^èŒ∞Å∞
1. ~°∂.45,000 HÀ@∞¡
2. ~°∂.39,100 HÀ@∞¡
3. ~°∂.12,500 HÀ@∞¡
4. ~°∂.24,000 HÀ@∞¡
1997Ö’ Ja^£ Ǩï¿ãû<£ Hõq∞\©x "Õ\ ˜ J^茺ܫ∞#O HÀã¨O
xÜ«∞q∞OKå~°∞?
1. ZQÆ∞=∞u q^è•#O
2. J=™ê÷Ѩ<å ™œHõ~åºÅ∞
3. ÉϺOH˜OQ∑ ~°OQÆOÖ’ ã¨O㨯~°}Å∞
4. z#fl`«~°Ç¨ Ѩi„â◊=∞Å∞
*ÏfÜ«∞ ѨÙ#~°∞^Œú~°} xkè Ü≥ÚHõ¯ Jâ◊Ü«∞O Uk?
1. q^Œ∞º`ü, ~°"å}Ï ã¨=∂Kå~°O =∞iÜ«Ú h\˜áê~°∞^ŒÅ "≥Ú^ŒÅ∞QÆ∞#q
J=™êúѨ<å ™œHõ~åºÅ Jaè=$kú
2. MÏ~ÚÖÏ Ñ¨i„â◊=∞Å =¸ã≤"`Õ « =Å# Láêkè HÀÖ’Ê~Ú# HÍi‡‰õΩÅ
„ѨÜ≥∂[<åʼnõΩ ~°HõΔ}
3. ã¨OѨÓ~°‚ JHõ~Δ å㨺`«, L^Àºy`«, [<åÉèÏ xÜ«∞O„`«} QÆ$ǨÏx~å‡}O
=∞iÜ«Ú =∞Ozh\˜ ã¨~Ñ° ~¨¶ å "≥Ú^ŒÅ∞QÆ∞#q =∂#= =#~°∞Å Jaè=$kú
4. H©ÅHõ ~°OQÍÅ Jaè=$kú
_»|∞¡ º._»|∞¡ º.~À™êì"£ Jaè=$kú ^Œâ◊Å ã≤^•úO`«OÖ’ =ÚYº"≥∞ÿ# ^Œâ◊
Uk?
1. Ѩ¡=# ^Œâ◊
2. Ѩ~°Ñ¨Hõfi ^Œâ◊
3. ÉèÏs qxÜ≥∂QÆ^Œâ◊
4. ã¨O„Ѩ^•Ü«∞ã¨=∂[O
„Ѩ`«ºHõΔ Ñ¨#∞fl Ѩ#∞flÖ’¡<Õ L`«Î=∞"≥∞ÿ#^Œx ZO^Œ∞‰õΩ ¿Ñ~˘¯O\Ï~°∞?
1. P^•Ü«∞O JkèHõOQÍ Åaèã¨∞ÎOk
2. =ã¨∂Å∞ KÕÜ«∞_»O ã¨∞Å∞=Ù
3. Ѩ#∞fl J~°÷=O`«OQÍ LO@∞Ok
4. ÃÑ·=hfl
ÃѶ~å K«@ìO ™ê÷#OÖ’ „ѨÉèí∞`«fiO 2002 E<£ 1 #∞Oz J=∞Ö’¡H˜
`≥zÛ# K«@ìO Uk?
1. á¶êi<£ ZˆHÛùO*ò "Õ∞<Õ*ò"≥∞O\ò Ü«∂H±ì

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

2. á¶êi<£ ZˆHÛùO*ò "≥∞~ÚO>ˇ<≥<£û Ü«∂H±ì
3. á¶êi<£ ZˆHÛùO*ò =∂xѨٺÖË+¨<£ Ü«∂H±ì
4. á¶êi<£ ZˆHÛùO*ò =∂~üìˆQ*ò Ü«∂H±ì
~åQÍfl~ü #~ü¯¿ã "åºMϺxOz# ¿Ñ^ŒiHõ q+¨=ÅÜ«∂Å∞ J<Õ ÉèÏ=#
^ÕxH˜ ã¨O|OkèOzOk?
1. P^•Ü«∞O-[<åÉèÏ
2. ÃÑ@∞ì|_ç-™êOˆHuHõ q*Ï˝#O
3. L`åÊ^ŒHõ`«-P^•Ü«∞O
4. á⁄^Œ∞ѨÙ-ÃÑ@∞ì|_ç
U ã¨O=`«û~°OÖ’ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ ѨiáêÅ# Dã≤ìO_çÜ«∂ HõOÃÑh #∞O_ç
„a\˜+π áêʼnõΩ~åÖˇ·# „a\˜+π ~å}˜ KÕ`«∞Ö’¡H˜ "≥o§Ok?
1. 1850
2. 1953
3. 1957
4. 1958
H˜Ok "å\˜Ö’ P^•Ü«∞ Jã¨=∂#`«Å‰õΩ =ÚYº HÍ~°}O HÍxk Uk?
1. x~°∞^Àºy`«
2. Ѩi„â◊=∞Å H˘~°`«
3. Pi÷Hõ â◊‰õΩÎÅ ˆHO„nHõ~°}
4. r=# „Ѩ=∞}ÏÖ’¡ `Õ_®Å∞
*ÏfÜ«∞ ÅHõΔ º"≥∞ÿ# ™ê=∞º"å^Œ Pi÷Hõ=º=ã¨÷ kâ◊QÍ Pi÷Hõ q^è•<åÅ∞
„áê~°OaèOz# „Ѩ}ÏoHõ Uk?
1. 1=
2. 2=
3. 3=
4. 5=
~å*ÏK≥ Å ¡ Ü « ∞ º Hõ q ∞\© x P^•Ü« ∞ Ѩ ٠Ѩ # ∞flÖ’ U JOâßxfl
ѨijeOK«_®xH˜ xÜ«∞q∞OKå~°∞?
1. Ѩ#∞fl ˆ~@∞
2. JkèHõ „áÈ`åûǨÏHÍÅ∞
3. Hõh㨠„áÈ`åûǨÏHÍÅ∞
4. JÅÊ, J`«ºkèHõ ^èŒ~°Å =∞^茺 ÉË^è•Å∞
ã¨∂pHõ ã¨OYºÅ#∞ Croxton =∞iÜ«Ú H“_»<û£ x~°fiK«<åÅ „ѨHÍ~°O?
1. 㨠∂ z㨠O YºÅ∞ J#QÍ =∂yfl@∂º_£ 㨠= ¸Ç¨  Å Ü≥ Ú Hõ ¯
ã¨O|O^èŒK«~åÅ =∞^茺 ÉèË^è•xfl H˘eKÕ =∂Ѩ#O.
2. Éè∫QÀoHõ ™ê÷xHõ ÖË^• W`«~° ÅHõ}
Δ ÏÅ∞ K«~åÅ ã¨O|O^èOŒ HÍÅOÖ’
ÉèË^•xfl K«∂¿Ñ =∂Ѩ#O.
3. ã¨∂zã¨OYºÅ∞ ã¨OMϺ`«‡HõOQÍ Ô~O_»∞ K«~åÅ =∞^茺 ÉË^è•xfl
H˘eKÕ =∂Ѩ#O
4. UnHÍ^Œ∞
ÉèÏ~°`« „Ѩ}ÏoHõÖ’¡ JkèHõ „áê^è•#ºO U ~°OQÍʼnõΩ WKåÛ~°∞?
1. „ѨÉèí∞`«fi ~°OQÆO
2. ¢ÃÑ·"Õ@∞ ~°OQÆO
3. 1991 `«~åfi`« ¢ÃÑ·"Õ@∞ ~°OQÍxH˜
4. 1,3
XHõ ÉϺO‰õΩ Ü≥ÚHõ¯ „^Œ=º`«fiO =∞iÜ«Ú ÖÏÉèí`«fiO ã¨∂„`åÅ =∞^茺
ã¨O|O^èŒO WÖÏ LO@∞Ok.
1. ^èŒ<å`«‡Hõ UHõѶ¨∂fÜ«∞ ã¨O|O^èŒO
2. ^èŒ<å`«‡Hõ UHõѶ¨∂`«Hõ HÍh ã¨O|O^èŒO
3. Jã¨Å∞ ã¨O|O^èŒO LO_»^Œ∞
4. qÖ’=∞OQÍ LO@∞Ok
Pi÷HÍaè=$kú XHõ =∞Ǩï=ÚY"≥∞ÿ# Jaè=$kú „Ѩ„H˜Ü«∞ Jx ¿Ñ~˘¯#flk
Z=~°∞?
35

1. "≥∞ÿMËÖò Ñ≤. `˘_®~À
3. H©<£û

2. =∂~°¬Öò
4. P_»"£∞ã≤‡`ü
36. HDI (Human Development Index) Ü≥ÚHõ¯ Hõx+¨ì, QÆi+¨ì
qÅ∞=Å∞ Uq∞\˜?
1. –1,1
2. 2,5
3. 0,1
4. –2,1
37. H˜Ok "å\˜Ö’ _ç=∂O_£ Ѷ٨ Öò „^Œ"ÀºÅƒ}O U~°Ê_»\ÏxH˜ QÆÅ HÍ~°}O
HÍxk Uk?
1. „ѨÉèí∞`«fi =ºÜ«∞O ÃÑ~°∞QÆ∞^ŒÅ 2. [<åÉèÏ ÃÑ~°∞QÆ∞^ŒÅ
3. #Å¡^èŒ#O ÃÑ~°∞QÆ∞^ŒÅ
4. L`«ÊuÎ `«yæOѨÙ
38. b_£ÉϺOH± Ѩ^äŒHõOÖ’ ÉèÏQÆOQÍ b_£ ÉϺOH±#∞ Z=~°∞ U~åÊ@∞
KÕ™êÎ~°∞?
1. i[~üfi ÉϺOH±
2. ¿ãì\ò ÉϺOH± PѶπ WO_çÜ«∂
3. „áêOfÜ«∞ „QÍg∞} ÉϺO‰õΩ 4. „ѨÉèí∞`«fi~°OQÆ ÉϺO‰õΩ
39. Pi÷HÍaè=$kúx H˘Å=_®xH˜ LѨÜ≥∂yOKÕ ã¨∂zHõ Uk?
1. `«Åã¨i P^•Ü«∞O
2. r=#„Ѩ=∂}™ê÷~Ú
3. *ÏfÜ«∂^•Ü«∞O
4. ÃÑ·=hfl
40. ã¨OÉèÏ=º`å =$kúˆ~@∞ J<Õ ÉèÏ=##∞ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì#"å~°∞?
1. a.Ç≤Ïyæ<£û
2. _»|∂¡._»|∂¡. ~À™Èì<£
3. P~ü.ZѶ.π Ǩ~å_£
4. H©<û£
41. =∞#^Õâ◊O #∞Oz ZQÆ∞=∞u JÜÕ∞º =º=™êÜ«∞ ~°OQÆ ZQÆ∞=∞`«∞Ö’¡
„Ѩ^è•#"≥∞ÿ#q Uq?
1. #∂<≥ yO[Å∞
2. ÉÏ㨇u aÜ«∞ºO
3. ã¨=Ú„^Œ L`«Ê`«∞ÎÅ∞
4. ѨѨC ^è•<åºÅ∞
42. Fl"£ ~ˆ Y
1. áœ#óѨÙ#º |ǨïÉè∞í l
2. ã¨Oz`« áœ#óѨÙ#ºˆ~Y
3. áœ#:ѨÙ#º =„HÍÅ∞
4. P~ÀǨÏ}, J=~ÀǨÏ} ˆ~YÅ
q∞„â◊=∞O
43. *Ïa`å–1x (Pi÷Hõ"Õ`«Î), *Ïa`å–2 (ÉèÏ=#/ ã≤^•úO`«O)`À [`«
KÕÜ«∞O_ç?
*Ïa`å–1
*Ïa`å–2
Z. ~åQÍfl~ü ã¨~ü¯¿ã
1. ÉϺH±"å+π ZÃѶH±ì
a. ~À*ˇ<£ã‘ì<£ ~À_®<£
2. ã¨O`«∞e`« =$kú
ã≤. QÆ∞<åfl~ü q∞~å¤Öò
3. aQ∑ѨÙ+π ã≤^•úO`«O
_ç. U.X. ǨÏ~ü¬=∞<£
4. Jã¨O`«∞e`« =$kú
Z
a
ã≤

1. 2
1
3
4
2. 4
3
1
2
3. 2
3
1
4
4. 4
1
3
2
44. [<åÉèÏ#∞ |\˜ì „H˜Ok ~å„ëêìÅ#∞ ã¨Ô~·# P~ÀǨÏ}Ï „Hõ=∞OÖ’
J=∞~°ÛO_ç
1. L`«Î~°„Ѩ^Õâò
2. ѨtÛ=∞ ɡOQÍÖò
3. =∞^茺„Ѩ^Õâò
4. =∞Ǩ~åR
1. 1, 2, 3, 4
2. 1, 3, 4, 2
3. 1, 2, 4, 3
4. 1, 4, 2, 3
36

45. ^Õâ◊OÖ’ =¸Å^èŒ# =∂Ô~¯\ò#∞ xÜ«∞O„uOKÕk?
1. S_çaS
2. ZãπWaS
3. P~üaS
4. <åÉÏ~ü¤
46. t"åeH± H˘O_»Å∞ U U #^Œ∞Å∞ =∞^茺 qã¨ÎiOz L<åfl~Ú?
1. ã≤O^èŒ∂, ã¨>ˇ¡*ò =∞^茺
2. ã¨>ˇ¡*ò, f™êÎ
3. ã¨>ˇ¡*ò, HÍm
4. áÈ@fi~ü ǨÏi"å}O, f™êÎ
47. 1956 áêi„âßq∞Hõ f~å‡#O „Ѩ`ÕºHõ`« Uq∞\˜?
1. „ѨÉèí∞`«fi ~°OQÆO
a. ¢ÃÑ·"Õ\ò ~°OQÆO
3. „ѨÉèí∞`«fi =∞iÜ«Ú „ѨÉèí∞`«fi ~°OQÍŠѨ~°ã¨Ê~° P^è•i`« ~°OQÍÅ∞
3. ¢ÃÑ·"Õ@∞ =∞iÜ«Ú „ѨÉèí∞`«fi ~°OQÍŠѨ~°ã¨Ê~° P^è•i`« ~°OQÍÅ∞
Jx QÆ∞iÎOzOk.
48. H˜Ok "å\˜Ö’ J`«ºkèHõ âß`«O ^•i„^Œº ˆ~Y‰õΩ kQÆ∞=# L#fl "åi
[<åÉèÏ#∞ Hõey L#fl ~å„+¨ìO Uk?
1. cǨ~ü
2. K«fÎãπѶ¨∞~ü
3. Xi™êû
4. =∞^茺„Ѩ^Õâò
49. áêg∞~ü Ñ‘~î°Éèí∂q∞ ZHõ¯_»∞Ok?
1. „\Ï<£û Ç≤Ï=∂ÅÜ«∞ =∞O_»ÅO
2. Ç≤Ï=∂„k
3. Ç≤Ï=∂K«Öò
4. t"åeH±
50. [#™êO„^Œ`«#∞ |\˜ì „H˜Ok ~å„ëêìÅ#∞ ã¨Ô~·# P~ÀǨÏ}Ï „Hõ=∞OÖ’
J=∞~°ÛO_ç
1. ˆH~°à◊
2. L`«Î~°„Ѩ^Õâò
3. cǨ~ü
4. ѨtÛ=∞ ɡOQÍÖò
1. 1, 4, 2, 3
2. 4, 2, 1, 3
3. 4, 1, 2, 3
4. 1, 4, 3, 2
51. Ã+_»∂ºÅ∞¤ "å}˜[º ÉϺO‰õΩÅ „áê^è•#º`« ~°OQÆ ˆH@ysÅÖ’ KÕ~°Ûx
~°OQÆO?
1. áêi„âßq∞Hõ Jaè=$kú
2. z#fl Ѩi„â◊=∞Å∞
3. zÅ¡~° =~°ÎHõO
4. ǨÏ∫ã≤OQ∑ ~°∞}ÏÅ∞
52. „Ѩã∞¨ `Î O« ÉèÏ~°`^« âÕ O◊ Ö’ x~°fiÇ≤ÏOK«|_»∞`«∞#fl q^Õj ÉϺO‰õΩÅ∞ xHõ~°
Ѩ~°Ñ¨uÖ’ „áê^è•#º`å ~°OQÍxH˜ W"åfieû# "å\Ï?
1. 39 âß`«O
2. 45 âß`«O
3. 32 âß`«O
4. 52 âß`«O
53. "≥Ú^Œ\ ˜ <åÅ∞QÆ∞ ^ŒâßÉÏÌÅ „Ѩ}ÏoHÍ HÍÅOÖ’ ÉèÏ~°`ü Pi÷Hõ =º=ã¨Ö÷ ’
KÀ@∞ KÕã¨∞‰õΩ#fl „Ѩ^è•# Ѩi}Ï=∞O Uk?
1. PǨ~° ^è•<åºÅ q+¨Ü«∞OÖ’ ÉèÏ~°`ü ™êfi=ÅO|# ™êkèOzOk.
2. áêi„âßq∞Hõ ™êOˆHuHõ Ѩi*Ï˝#OÖ’ ™êfi=ÅO|# ™êkèOzOk.
3. „Ѩ}ÏoHÍÜ«Ú`« Jaè=$kú HÀã¨O ~°∂á⁄OkOz# HÍ~°º„Hõ=∂Å∞
q^Õj Pi÷Hõ ã¨Ç¨Ü«∞OÃÑ· P^è•~°Ñ¨_»_»O ѨÓiÎQÍ `«yæáÈ~ÚOk.
4. ÃÑ·=hfl
54. z#fl Ѩi„â◊=∞Å Jaè=$kú xkè(ZãπW_çZѶπ) HÍ~°Êãπ#∞ x~°‚~ÚOKÕk?
1. ¿ãì\ò ÉϺOH± PѶπ WO_çÜ«∂
2. ÉèÏ~°fÜ«∞ i[~°∞fi ÉϺO‰õΩ
3. ™êìH± ZˆHÛùO*ò É’~ü¤ PѶπ WO_çÜ«∂(Ããa)
4. S_çaS

55. =∂Ô~¯\ò J=ã¨~åʼnõΩ J#∞QÆ∞}OQÍ ÉϺOH˜OQ∑ =º=ã¨÷ =∞iO`«
ÉÏ^躌 `åÜ«Ú`«OQÍ =º=ǨÏiOKÕ q^èOŒ QÍ, ÉϺOH˜OQ∑ ~ˆ @∞#∞ =∞iO`«
|Ö’¿Ñ`«O KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ ÉèÏ~°fÜ«∞ i[~°∞fi ÉϺO‰õΩ/ Pi÷Hõ =∞O„u`«fi
âßY fã¨∞‰õΩ#fl K«~°ºÅÖ’ „H˜Ok "å\˜Ö’ ÖËxk Uk?
1. z=i ã¨=∞㨺#∞ Ãã·`«O Ѩi+¨¯iOKÕO^Œ∞‰õΩ W#Êùˆ~‡+¨<£
>ˇHÍflÅrx LѨÜ≥∂yOK«∞HÀ=_»O
2. ÉϺOH˜OQ∑ ÃѶã≤e>Ë@~°¡ qxÜ≥∂QÍxfl `«yæOK«∞HÀ=_»O
3. "≥∂™êʼnõΩ J_»∞¤Hõ@ì "Õ¿ãO^Œ∞‰õΩ ÉϺOH˜OQ∑ =º=ã¨÷#∞, Ѩxf~°∞
=∞iO`« H˜¡+¨ì`«~°O KÕÜ«∞_»O
4. „áêOfÜ«∞ „QÍg∞} ÉϺO‰õΩʼnõΩ =∞iO`« x~°fiǨÏ}Ï
™œÅÉèϺxfl HõÅ∞QÆ*ËÜ«∞_»O
56. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ ˆHO„^ŒÉϺO‰õΩ U~åÊ@∞ KÕÜ«∂Åx "≥Ú^Œ@QÍ
ã¨∂zOzOk?
1. Ç≤ÏÅì<£ Ü«∞OQ∑
2. *ˇ.Z"£∞. H©<£û
3. KåO|s¡<£
4. Hõ~°˚<£
57. ÉèÏ~°`« [<åÉèÏÖ’ qq^èŒ =Ü«∞ã¨∞ûÅ "åi [<åÉèÏ QÆ∞iOz `«Ñ¨CQÍ
¿Ñ~˘¯#flk Uk?
1. 15 ã¨O=`«û~åÅ֒Ѩ٠– 45 HÀ@∞¡
2. 15–64 ã¨O=`«û~åÅ֒Ѩ٠– 61.9 HÀ@∞¡
3. 65 ã¨O=`«û~åÅ ÃÑ·# – 4.5 HÀ@∞¡
4. UnHÍ^Œ∞
58. ѨÓ~åfiK«Öò Ѩ~°fi`åÅ∞ "Õ\ ˜`À ~°∂á⁄O^•~Ú?
1. J=ˆHΔѨ tÅÅ∞
2. Jyfl tÅÅ∞
3. J=âı+¨ tÅÅ∞
4. ÃÑ·"ÕgHÍ=Ù
59. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ n~°…HÍeHõ Pi÷HÍaè=$kú HÀã¨O ™êfi`«O„`åºxH˜ ѨÓ~°fiO
J<ÕHõ =∞Ok „Ѩ}ÏoHõÅ∞ ~°∂á⁄OkOKå~°∞. "å\˜H˜ ã¨O|OkèOz
„H˜Ok *Ïa`åÅ#∞ [`«Ñ¨iz, kQÆ∞=# W=fi|_ç# HÀ_£Å P^è•~°OQÍ
ã¨Ô~·# ã¨=∂^è•<åxfl QÆ∞iÎOK«O_ç
*Ïa`å –1
*Ïa`å–2
(„Ѩ}ÏoHõÅ∞)
(„ѨuáêkOz# "å~°∞)
1. *ÏfÜ«∞ „Ѩ}ÏoHõ Hõq∞\© Z. ÉèÏ~°`« *ÏfÜ«∞ HÍO„ÔQãπ
2. ÉÏOÉË „Ѩ}ÏoHõ
a. áêi„âßq∞Hõ "Õ`«ÎÅ∞
3. QÍO^èÕÜ«∞ „Ѩ}ÏoHõ
ã≤. N=∂<£ <å~åÜ«∞}ü
4. „Ѩ*Ï „Ѩ}ÏoHõ
_ç. ZO.Z<£. ~åÜü∞
1
2 3
4
1. a
Z

ã≤
2. _ç
ã≤
a
Z
3. Z
ã≤
a

4. Z

ã≤
a
60. i[~üfi ÉϺOH± PѶπ WO_çÜ«∂ =º=™êÜ«∞ ~°OQÍxH˜ U q^èŒOQÍ
`À_»Ê_»∞`«∞Ok?
1. P~üaS =º=™êÜ«∞ ~°OQÍxH˜ Ѩ~ÀHõΔOQÍ ~°∞} ™êÜ«∂xfl
JOkã¨∞ÎOk.
2. „QÍg∞} ™ê÷~ÚÖ’ ã¨=∞㨺Å#∞ ѨijeOz „ѨÉèí∞`åfixH˜ `«y#
ã¨ÅǨÅ#∞ Wã¨∞ÎOk

61.
62.
63.

64.

65.
66.
67.

68.

69.
70.

3. =º=™êÜ«∞ ~°∞}Ïe=fi_»OÖ’ W`«~° ÉϺO‰õΩÅ =º=Ǩ~åÅ#∞
ã¨=∞#fiÜ«∞ Ѩ~°∞ã¨∞ÎOk
4. =º=™êÜ«∞ ~°∞}ÏÅxKÕÛ ã¨Ç¨ÏHÍ~° ÉϺO‰õΩʼnõΩ x^èŒ∞Å#∞
JO^Œ*Ëã¨∞ÎOk.
5. "å}˜[º ÉϺO‰õΩÅ∞ ‰õÄ_® =º=™êÜ«∞ ~°∞}ÏÅ∞ WKÕÛ q^èŒOQÍ
„áÈ`«ûÇ≤Ïã¨∞ÎOk.
1. 1,2,3,5 =∂„`«"Õ∞
2. 1,3,4,5 =∂„`«"Õ∞
3. 1,2,4,5 =∂„`«"Õ∞
4. ÃÑ·=hfl
=º=™êÜ«∞ ^èŒ~°Å ã¨OѶ¨∂xfl ZѨC_»∞ U~åÊ@∞ KÕâß~°∞?
1. 1951
2. 1965
3. 1970
4. 1985
JÖÏÊaè=$kú Pi÷Hõ #=¸<å#∞ qâı¡+≤OzOk.
1. Ǩ~å_£
2. iHÍ~À¤
3. _À=∞~ü
4. *ÏÔ~æ#û<£
„H˜Ok "åxÖ’ `«Ñ¨CQÍ [`«Ñ¨~°zOk Uk?
1. ÉèÏ~°`ü x~å‡} HÍ~°º„Hõ=∞O – 2005
2. ZãπWaS ™ê÷Ѩ# – 1986
3. lÖÏ¡ „QÍg∞}Ïaè=$kú ã¨Oã¨÷Å∞ – 1993
4. "åOÉË Ñ¨^äŒHõO – 2001
Ѩ~°fi`« ѨO‰õΩÎÅ∞, Ѩ~°fi`« áê^•Å =^ŒÌ KÕ¿ã =º=™êÜ«∞ q^è•<åxfl
U=∞O\Ï~°∞?
1. ™êO„^Œ =º=™êÜ«∞O
2. E"£∞ =º=™êÜ«∞O
3. q∞„â◊=∞ =º=™êÜ«∞O
4. „_çѶπì =º=™êÜ«∞O
Ѩ~°fi`« ™ê#∞=ÙÅÃÑ· KÕ¿ã =º=™êÜ«∞ q^è•#O Uk?
1. +≤Ѷ≤ìOQ∑ =º=™êÜ«∞O
2. >ˇ„~°ãπ =º=™êÜ«∞O
3 q∞„â◊=∞ =º=™êÜ«∞O
4. „_çѶπì =º=™êÜ«∞O
qâßY L‰õΩ¯ Hõ~å‡QÍ~°O U „Ѩ}ÏoHÍ HÍÅOÖ’ ™ê÷Ñ≤OK«|_çOk?
1. 4
2. 5
3. 3
4. 2
^Õâ◊OÖ’x Ѩ#∞fl K≥e¡Ñ¨Ù^•~°∞Å ã¨OYº#∞ ÃÑOK«_®xH˜ 1998–99Ö’
„Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì# Ѩ^èŒHõO Uk?
1. =<£ ɡ· ã≤H±û Ѩ^èŒHõO
2. =<£ ɡ· >ˇ<£Î Ѩ^èŒHõO
3. WO_çÜ«∂ q∞bxÜ«∞O _çáêl@∞¡
4. ÃÑ·"Õq HÍ=Ù
2009 =∂#"åaè=$kú x"ÕkHõ „ѨHÍ~°O 184 ^ÕâßÖ’¡ ÉèÏ~°`ü
=∂#"åaè=$kú ™ê÷#"≥∞O`«?
1. 126
2. 134
3. 127
4. 129
^ŒH}Δ˜ ÉèÏ~°`^« âÕ O◊ , =∞Ǩ~åRÅÖ’ „Ѩ"âÕ ◊ ÃÑ\˜#ì ~Ô "≥#∂º q^è•#"Õ∞k?
1. [q∞O^•s Ѩ^Œúu
2. =∞ǨÏÖÏfis Ѩ^Œúu
3. Ô~·`åfis Ѩ^Œúu
4. UnHÍ^Œ∞
Ѩi„â◊=∞Å∞ Öˇ·Ãã<£û á⁄O^Õ q^è•<åxfl „Ѩ^äŒ=∞OQÍ U K«@ìO ^•fi~å
~°∂á⁄OkOKå~°∞?
1. "≥Ú^Œ\ ˜ áêi„âßq∞Hõ f~å‡#O 1951
2. _çÃѶ<£û PѶπ WO_çÜ«∂ ~°∂Öòû 1939
37

3. WO_»„ã‘ìãπ _≥=ÅÑπ"≥∞O\ò JO_£ Ô~QÆ∞ºÖË+¨<£ Ü«∂H±ì 1951
4. WO_çÜ«∂ WO_çÃÑO_≥<£û Ü«∂H±ì 1947
71. ã¨O`«∞e`« =$kú =ӺǨxfl „ѨuáêkOK«_»OÖ’ L^Õúâ◊O Uq∞\˜?
1. Pi÷Hõ =º=ã¨÷Ö’x qq^èŒ ~°OQÍÅ =∞^茺 Ѩ~°ã¨Ê~° ã¨O|O^èŒO
LO_»@O
2. |Ç≤Ï~°`æ « P^•Å#∞ JO`«~`æ° O« QÍ =∞ÅK«∞HÀ=_®xH˜ QÆÅ P=â◊ºHõ`«
3. UHõHÍÅ =∂Ô~¯@¡ J=ã¨~°O
4. ÃÑ·=hfl
72. ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠"≥Ú`«ÎO Ü«Úˆ~xÜ«∞O xÅfiÖ’¡ 16âß`«O xÅfiÅ∞ Hõey
L#fl Dâß#º ~å„+¨ìO Uk?
1. J™ÈO
2. "Õ∞Ѷ¨∂ÅÜ«∞
3. „uѨÙ~°
4. =∞}˜Ñ¨Ó~ü
73. U „Ѩ}ÏoHÍ HÍÅOÖ’ q^Õj ã¨Ç¨Ü«∞O „Ѩ^è•# „Ѩ}ÏoHõ =#~°∞QÍ
LѨÜ≥∂QÆѨ_çOk?
1. Ô~O_»= „Ѩ}ÏoHõ
2. S^Œ= „Ѩ}ÏoHõ
3. <åÅæ= „Ѩ}ÏoHõ
4. "åi¬Hõ „Ѩ}ÏoHõÅ∞
74. ^ÕjÜ«∞, JO`«~å˚fÜ«∞ q=∂#Ü«∂# ã¨Oã¨÷Ö’¡ 49 âß`«O q^Õj
„Ѩ`«ºHõΔ ÃÑ@∞ì|_»∞Å#∞ J#∞=∞uOKåÅx, Z~Ú~ü WO_çÜ«∂,
WO_çÜ«∞<£ Z~Ú~üÖˇ·<£û#∞ „ÃÑ·"Õ\ ©HõiOKåÅx ã≤á¶ê~°∞û KÕã≤# Hõq∞\©
Uk?
1. #ˆ~âòK«O„^Œ Hõq∞\©
2. ~°OQÆ~å[<£ Hõq∞\©
3. <ås=∞<£ Hõq∞\©
4. ~å*ÏK≥Å¡Ü«∞º Hõq∞\©
75. |_≥˚\òÖ’@∞ JkèHõOQÍ U ã¨O=`«û~°OÖ’ #"≥∂^≥·Ok?
1. 1985–86
2. 1987–88
3. 1989–90
4. 1990–91
76. Ju `«‰Ωõ ¯=QÍ l._ç.Ñ≤.Ö’ =$kú ~ˆ @∞#∞ #"≥∂^Œ∞ KÕã#≤ ã¨O=`«û~°O?
1. 1957–58
2. 1972–73
3. 1965–66
4. 1979–80
77. ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠J„ÉèíHõO xÅfiÖ’¡ 34 âß`«O =∞# ~åROÖ’ LO_»QÍ,
=∞# ~åROÖ’ J„ÉèíHõO xÅfiÅ∞ JkèHõOQÍ L#fl lÖÏ¡ Uk?
1. qâßYѨ@flO
2. ѨtÛ=∞QÀ^•=i
3. <≥Å∂¡~°∞
4. =~°OQÆÖò
78. PO„^茄Ѩ^Õâò Ѩ^Œ= ѨOK«=~°¬ „Ѩ}ÏoHõ HÀã¨O ˆH\Ï~ÚOz# "åã¨Î=
ˆH\Ï~ÚOѨ٠ZO`«?
1. ~°∂.46,614 HÀ@∞¡
2. ~°∂.69,511 HÀ@∞¡
3. ~°∂.50,141 HÀ@∞¡
4. ~°∂.59,150 HÀ@∞¡
79. L=∞‡_ç =∞„^•ã¨∞ ~åROÖ’ âßâ◊fi`« Éè∂í q∞tã¨∞Î q^è•# K«@Oì ZѨC_»∞
=zÛOk?
1. 1795
2. 1802
3. 1818
4. 1852
80. Pi÷Hõ =º=ã¨÷ "åã¨Î= =$kúx ã¨∂zOKÕk?
1. xHõ~° ~å„+¨ì L`«ÊuÎ (Z<£Zãπ_ôÑ‘) 2) rZãπ_ôÑ‘
3. q^Õj P^•Ü«∞O
4) Un HÍ^Œ∞
38

81. PO„^茄Ѩ^Õâò Pi÷Hõ =º=ã¨÷ ™ê=∞~°÷ºO <Õ\ ˜H© Z‰õΩ¯=QÍ P^è•~°Ñ¨_ç
L#fl ~°OQÆO?
1. =º=™êÜ«∞O
2. ¿ã=Å∞
3. Ѩi„â◊=∞Å∞
4. q^Œ∞º`ü
82. PO„^è„Œ Ѩ^âÕ ò „áê^äqŒ ∞Hõ ~°OQÆOÖ’ =º=™êÜ«∞ ~°OQÆO #∞Oz rZãπ_Ñô H‘ ˜
JO^Œ∞`«∞#fl "å\Ï âß`«O?
1. 16
2. 14
3. 12
4. 20
83. PO„^茄Ѩ^Õâò ~å¢+‘ìÜ«∞ ã¨=∞ qHÍ㨠Ü≥∂[##∞ J=∞Å∞ KÕÜ«∞_®xH˜
„Ѩ}ÏoHÍ ã¨OѶ¨∞O Ô~O_»∞ ^Œâ◊ÅÖ’ ~åROÖ’ Zxfl lÖÏ¡Å#∞
QÆ∞iÎOzOk?
1. 8
2. 9
3. 15
4. 10
84. 1977–78Ö’ JO`Àº^ŒÜ«∞ ¿Ñ~°∞`À LáêkèѨ^äŒHõO U ~åROÖ’
"≥Ú^Œ@ J=∞Å∞ KÕÜ«∞|_çOk?
1. PO„^茄Ѩ^Õâò
2. ~å[™ê÷<£
3. Hõ~åfl@Hõ
4. QÆ∞[~å`ü
85. 2008-09Ö’ Ѩ@∞ì L`«ÊuÎÖ’ PO„^茄Ѩ^Õâò ™ê÷#O.
1. XHõ\’ ™ê÷#O
2. =¸_À ™ê÷#O
3. Ô~O_À ™ê÷#O
4. <åÅ∞QÀ ™ê÷#O
86. 2008-09Ö’ PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ =∂Ô~¯\ò Hõq∞\©Å ã¨OYº.
1. 314
2. 317
3. 320
4. 360
87. 2008-09 ™ê=∂lHõ Pi÷Hõ 㨈~fi „ѨHÍ~°O Yx*ÏÅ L`«ÊuÎÖ’
PO„^茄Ѩ^Õâò ™ê÷#O.
1. =¸_À ™ê÷#O
2. Zxq∞^À ™ê÷#O
3. Ô~O_À ™ê÷#O
4. <åÅ∞QÀ ™ê÷#O
88. 30 ÃãÃÑìO|~°∞, 2007 <å\˜H˜ PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ q^Œ∞ºK«ÛùH˜Î L`«ÊuÎ
™ê=∞~°÷ºO.
1. 12,427 ZO._»|∞¡ º
2. 19,221 ZO._»|∞¡ º
3. 29,905 ZO._»|∞¡ º
4. 92,112 ZO._»|∞¡ º
89. xHõ~° *ÏfÜ«∞ L`«ÊuÎ #∞Oz Ѩ~ÀHõΔ Ñ¨#∞flÅ∞ fã≤"Õ¿ãÎ =KÕÛk?
1. =º+≤ì P^•Ü«∞O
2. =ºÜ«∂~°› P^•Ü«∞O
3. `«Åã¨i P^•Ü«∞O
4. L`«ÊuÎ HÍ~°HÍŠѨOÑ≤}© ^Œ$ëêì º *ÏfÜ«∂^•Ü«∞O
90. z#fl`«~°Ç¨ Ѩi„â◊=∞Å L`«Ê`«∞ÎÖ’¡ PO„^茄Ѩ^Õâò U ™ê÷#OÖ’ LOk?
1. 6
2. 7
3. 8
4. 2
91. ~å„+¨ìOÖ’ q∞~°Ñ¨ Ѩiâ’^èŒ<å ˆHO„^ŒO ZHõ¯_» LOk?
1. QÀ~°O@¡ ÖÏO(QÆ∞O@∂~°∞)
2. q*Ü«∞"å_»
3. ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£
4. qâßYѨ@flO

92. Hõ$ëê‚ lÖÏ¡Ö’ x~å‡}OÖ’ L#fl „áê*ˇ‰õΩì?
1. ѨÙ+¨¯~°
2. `å~°Hõ~å=∞ f~°÷™êQÆ~ü
3. ѨÙezO`«Å
4. ÉÁ_դѨe¡ ~å[QÀáêÅ~å=Ù
93. L`«ÊuÎ ~°OQÆOÖ’ Ü«∞O„`åÅÃÑ· ÃÑ@∞ì|_ç Hõx+¨ìOQÍ 25 ÅHõΔÅ∞O>Ë P
Ѩi„â◊=∞#∞ U=∞x Ñ≤Å∞™êÎ~°∞?
1. z#fl`«~°Ç¨ Ѩi„â◊=∞Å∞
2. =∞^茺`«~°Ç¨ Ѩi„â◊=∞Å∞
3. ÃÑ^ŒÌ `«~°Ç¨Ѩi„â◊=∞Å∞
4. UnHÍ^Œ∞.
94. ~åR ZQÆ∞=∞`«∞Ö’¡ z#fl `«~°Ç¨ Ѩi„â◊=∞Å L`«Ê`«∞ÎÅ "å\Ï ZO`«
âß`«O?
1. 50
2. 35 #∞Oz 40
3. 60
4. 20
95. U <ÕÅÖ’ #„`«[x Z‰õΩ¯=QÍ LO@∞Ok?
1. Z„~°<ÕÅÅ∞
2. #Å¡ˆ~QÆ_ç
3. XO„_»∞<ÕÅÅ∞
4. |OHõ =∞\˜ì <ÕÅÅ∞
96. HÀ™êÎ PO„^èŒ „áêO`«OÖ’ JkèHõOQÍ LO_Õ =∞\˜ì ã¨fiÉèÏ=O?
1. XO„_»∞
2. #Å¡ˆ~QÆ_ç
3. Z„~°<ÕÅÅ∞
4. UgHÍ=Ù
97. z#fl `«~Ç° ¨ Ѩi„â◊=∞Å ^•fi~å 2008 <å\˜H˜ Láêkè á⁄O^Œ∞`«∞#fl"åi
ã¨OYº âß`«O?
1. 13.36
2. 10
3. 20
4. 15
98. PO„^茄Ѩ^Õâò á¶êºHõìs K«@ìO 1956 „ѨHÍ~°O U ã¨O^Œ~°ƒùOÖ’ HÍi‡‰õΩÅ
ã¨OYº 10H˜ q∞Oz LO_®e?
1. q^Œ∞º`ü ^•fi~å L`«ÊuÎ KÕ¿ã Ѩi„â◊=∞Ö’¡
2. q^Œ∞º`ü `«~°Ñ¨^Œú`«∞Å ^•fi~å L`«ÊuÎ KÕ¿ã Ѩi„â◊=∞Å∞
3. 1 =∞iÜ«Ú 2
4. UnHÍ^Œ∞
99. PO„^è„Œ Ѩ^âÕ òÖ’ z#fl `«~Ç° ¨ Ѩi„â◊=∞Å∞ „áê^è•#º„Hõ=∞OÖ’ Z‰õΩ¯=QÍ
U „áêO`«OÖ’ L<åfl~Ú?
1. `≥ÅOQÍ}, HÀ™êÎ, ~åÜ«∞Åã‘=∞
2. ~åÜ«∞Åã‘=∞, HÀ™êÎ, `≥ÅOQÍ}
3. HÀ™êÎ, `≥ÅOQÍ}, ~åÜ«∞Åã‘=∞
4. ^ŒH˜Δ} `≥ÅOQÍ}, L`«Î~° HÀ™êÎ, ~åÜ«∞Åã‘=∞
100. ã¨Ç¨ÏHÍ~° Ѩ~°Ñ¨u JOK≥Å „Hõ=∞OÖ’ Uk ã¨Ô~·Ok?
1. 3
2. 4
3. 6
4. 2
101. ÃÇÏ· ^Œ~åÉÏ^£Ö’ JO`«~å˚fÜ«∞ q=∂<å„â◊Ü∞« x~å‡}ÏxH˜ PO„^è„Œ Ѩ^âÕ ò
„ѨÉèí∞`«fiO, Z~Ú~ü áÈ~üì û J^ä•i\© PѶπ WO_çÜ«∂, l.ZO.P~ü.ZO.Z.ÃÇÏKü.a. ~°∂.5584 HÀ@∞¡ Y~°∞Û KÕâß~Ú. D "≥Ú`åÎxfl U
x+¨ÊuÎÖ’ Y~°∞Û KÕâß~Ú?
1. 26ó14ó60
2. 74ó13ó13
3. 13ó74ó13
4. 13ó13ó74
102. ~å„+¨ì "≥·âßźOÖ’ J@g qã‘Î~°‚ âß`«O.
1. 23.2%
2. 24%
3. 22.3%
4. 25%

103. ~åR ã¨ÇϨ HÍ~° ÉϺO‰õΩ D „H˜Ok HÍ~°º„Hõ=∂xfl x~°fiÇ≤ÏOK«_O» ÖË^∞Œ ?
1. #HõûÖˇ·@¡ ѨÙ#~å"å™êxH˜ ~°∞}ÏÅ∞ W™ÈÎOk
2. H˜™ê<£ „ÔH_ç\ò HÍ~°∞¤Å#∞ ã¨Ç¨ÏHÍ~° ã¨OѶ¨∞ ã¨Éèí∞ºÅO^ŒiH˜ *Ïs
KÕã¨∞ÎOk
3. =ºH˜ÎQÆ`« „Ѩ=∂^Œ cè=∂ Ѩ^äŒHõOÖ’ „QÍ=∞ ™ê÷~ÚÖ’ J=∞Å∞Ö’
áêÅ∞ѨOK«∞HÀO\’Ok
4. ѨO@Å cè=∂ Ѩ^HŒä Oõ ^•fi~å "≥Ú`«OÎ #+¨ì ѨiǨ~åxfl K≥e™¡ ÈÎOk.
104. `≥ÅOQÍ}Ö’ D<åOÅ ~°^Œ∞Ì K«@ìO ZѨC_»∞ J=∞Å∞Ö’H˜ =zÛOk?
1. 1955
2. 1956
3. 1954
4.1953
105. 11= „Ѩ}ÏoHõÖ’ ÅHõΔ ºOQÍ x~°‚~ÚOz# PO„^茄Ѩ^Õâò Pi÷HÍaè=$kú
ˆ~@∞.
1. 9%
2. 9.8%
3. 9.5%
4. 10%
106. PO„^茄Ѩ^Õâò J`«ºkèHõ f~°ˆ~Y L#fl ~å„ëêìÖ’¡ Ô~O_À ™ê÷#OÖ’ LOk.
HÍQÍ f~°ˆ~Y á⁄_»=Ù ZO`«?
1. 927 H˜.g∞.
2. 972 H˜.g∞.
3. 974 H˜.g∞.
4. 976 H˜.g∞.
107. ã¨ÇϨ HÍ~° ~°OQÆOÖ’ 3 JOK«Å q^è•#O U~åÊ@∞#∞ ã≤áê¶ ~°∞û KÕã#≤ k?
1. QÀ~åfiÖÏ Hõq∞\©
2. \∫<£ ÃãO_£ Hõq∞\©
3. ~åH±^≥Öò Hõq∞\©
4. _®Hõì~ü ǨÏ*Ïi Hõq∞\©
108. PO„^茄Ѩ^Õâò #^Œ∞Ö’¡ „Ѩ=Ç≤Ïã¨∞Î#fl P^è•~°Ñ¨_»¤ [ÖÏÅ∞
1. 2764 \˜.ZO.ã≤
2. 2760 \˜.ZO.ã≤.
3. 2720 \˜.ZO.ã≤
4. 2700 \˜.ZO.ã≤.
109. Hõg∞+¨<£ Ѷ¨~ü J„yHõÅÛ~ü HÍãπì û   „ÃÑ·*ˇãπ (CACP) W\©=Å Zxfl
ѨO@ʼnõΩ MSP (Hõh㨠=∞^ŒÌ`«∞ ^èŒ~°) „ѨHõ\ ˜OzOk?
1. 24
2. 26
3. 18
4. 20
110. PO„^茄Ѩ^Õâò Ѩ~åº@Hõ Ѩi„â◊=∞#∞ H˜Ok q^èŒOQÍ Jaè=$kú
KÕÜ«∞^ŒeKå~°∞?
1. PO„^茄Ѩ^Õâò#∞ QÆ=∞º™ê÷#OQÍ Jaè=$kú Ѩ~°K«_»O
2. @∂i[O Jaè=$kúÖ’ ¢ÃÑ·"Õ\ò ÉèÏQÆ™êfi=∂ºxfl ÃÑOK«_»O
3. Z‰õΩ¯= L^Àºy`«#∞ HõeÊOz ¿Ñ^ŒiHÍxfl JiHõ@ì_»O
4. ÃÑ·=hfl
111. 2008-09 ã¨=iOz# JOK«<åÅ „ѨHÍ~°O "≥Ú`«ÎO =ºÜ«∞OÖ’
=¸Å^èŒ# =ºÜ«∞ âß`«O ZO`«?
1. 17%
2. 17.55%
3. 16%
4. 18%
112. 2001 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ „ã‘Î - ѨÙ~°∞+¨ x+¨ÊuÎ
933. PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ „ã‘Î - ѨÙ~°∞+¨ x+¨Êu
1. 970
2. 978
3. 976
4. 969
113. ™È+¨Öò á¶êÔ~„ã‘ì Jaè=$kúH˜ PO„^茄Ѩ^Õâò‰õΩ ã¨Ç¨Ü«∞O KÕã¨∞Î#fl ^Õâ◊O?
1. WOQÆ¡O_£
2. J"≥∞iHÍ
3. ÔH#_®
4. [áê#∞
39

114. qâßY L‰õΩ¯ Hõ~å‡QÍ~°O ¿Ñ~°∞ Uq∞\˜?
1. ~å¢+‘ìÜ«∞ S~°<£ eq∞>ˇ_£
2. ~å¢+‘ìÜ«∞ W™êÊ`ü xQÆ"£∞ eq∞>ˇ_£
3. *ÏfÜ«∞ W™êÊ`ü xQÆ"£∞ 4. W™êÊ`ü xQÆ"£∞ eq∞>ˇ_£
115. 2001Ö’ PO„^è„Œ Ѩ^âÕ òÖ’ Ã+_»∂ºÖò¤ ‰õΩÖÏÅ∞, `«~Q° `Æ ∞« Å [<åÉèÏ x+¨ÊuÎ
ZO`«?
1. 16ó6
2. 15.2ó6
3. 16.2ó6.6
4. 14ó7
116. QÀ^•=i #n [ÖÏÅÖ’ U ~å¢ëêìxH˜ "å\Ï ÖË^Œ∞?
1. =∞^茺„Ѩ^Õâò
2. Kè«fÎãπѶ¨∞_£
3. Xi™êû
4. PO„^茄Ѩ^Õâò
117. `≥ÅOQÍ} „áêO`« H“Å∞ K«\Ïìxfl ZѨC_»∞ ã¨=iOKå~°∞?
1. 1951
2. 1956
3. 1958
4. 1   2
118. PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ z#fl`«~°Ç¨Ѩi„â◊=∞Å∞ Z‰õΩ¯=QÍ U „áêO`«O Ö’
~åºO‰õΩÅ "åsQÍ?
1. `≥ÅOQÍ}Ï, HÀ™êÎ, ~åÜ«∞Åã‘=∞
2. ~åÜ«∞Åã‘=∞, HÀ™êÎ, `≥ÅOQÍ}Ï
3. HÀ™êÎ, `≥ÅOQÍ}Ï, ~åÜ«∞Åã‘=∞
4. ^ŒH˜Δ} `≥ÅOQÍ}Ï, L`«Î~°HÀ™êÎ, ~åÜ«∞Åã‘=∞
119. PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ 2008-09 YsѶπÖ’ Zxfl ѨO@ʼnõΩ c=∂ ''qÖË*ò
Ü«∂*ò W#∂ûÔ~<£û Ü«¸x\ò—— „H˜O^Œ W=fi_»O [iyOk?
1. 22
2. 18
3. 20
4. 25
120. 2001 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ JHõΔ~å㨺`« âß`«O.
1. 61.1
2. 65.38
3. 52.4
4. 60.47%
121. PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ Ô~"≥#∂º _çq[#¡ ã¨OYº.
1. 65
2. 35
3. 81
4. 80
122. 2007-08Ö’ PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ "≥Ú`«ÎO xHõ~°™êQÆ∞ qã‘Î~°‚OÖ’
PǨ~°^è•<åºÅ ™êQÆ∞ qã‘Î~°‚O 73.87 ÅHõΔÅ ÃÇÏHÍì~°∞¡ HÍQÍ 200809Ö’ PǨ~° ^è•<åºÅ ™êQÆ∞ qã‘Î~°‚O.
1. 70 Å.ÃÇÏ.
2. 74.30 Å.ÃÇÏ.
3. 75.19 Å.ÃÇÏ.
4. 71.95 Å.ÃÇÏ.
123. ^Õâ"◊ åºÑ¨OÎ QÍ PǨ~° ^è•<åºÅ‰õΩ =∞^Œ`Ì ∞« ^è~Œ Å° #∞ „ѨH\õ O˜ KÕ q^è•<åxfl
U ã¨O=`«û~°OÖ’ „áê~°OaèOKå~°∞?
1. 1964
2. 1965
3. 1969
4. 1975
124. ~åROÖ’ ‰õΩi¿ã ™ê^è•~°} =~°¬áê`«O ZO`«?
1. 615 q∞.g∞.
2. 610 q∞.g∞.
3. 624 q∞.g∞.
4. 700 q∞.g∞.
125. 2001Ö’ `≥ÅOQÍ}Ö’ J`«ºÅÊ [#™êO„^Œ`« L#fl lÖÏ¡?
1. PkÖÏÉÏ^£
2. =∞ǨÏ|∂Éò#QÆ~ü
3. #ÖÁæO_»
4. Y=∞‡O
40

126. 2001Ö’ PO„^è„Œ Ѩ^âÕ òÖ’ Ã+_»∂ºÖò¤ ‰õΩÖÏÅ∞, `«~Q° `Æ ∞« Å [<åÉèÏ x+¨ÊuÎ.
1. 16 : 6
2. 15.2 : 6
3. 16.2 : 6.6
4. 14 : 7
127. „Ѩã¨∞Î`«O UÜÕ∞ ѨO@Å#∞ ѨO@Å c=∂ Ѩ^äŒHõOÖ’ KÕ~åÛ~°∞?
1. HõOk, "Õ~°∞â‹#QÆ
2. =i
3. "≥ÚHõ¯*Á#fl
4. ÃÑ·=hfl
128. „ѨѨOK«OÖ’ ~°™êÜ«∞xHõ Z~°∞=ÙÅ L`«ÊuÎ, qxÜ≥∂QÆOÖ’ ÉèÏ~°`ü
Z<Àfl ™ê÷#OÖ’ LOk?
1. Ô~O_À ™ê÷#O
2. =¸_À ™ê÷#O
3. <åÅ∞QÀ ™ê÷#O
4. Zxq∞^À ™ê÷#O
129. 10= „Ѩ}ÏoHõÖ’ ~åR "≥Ú`«ÎO ÃÑ@∞ì|_»∞ÅÖ’ áêi„âßq∞Hõ ~°OQÆO
"å\Ï ZO`«?
1. 3.98
2. 5.38
3. 4.5
4. 5.2
130. =∂#"åaè=$kú ã¨∂p ~°∂á⁄OkOK«_»OÖ’ H˜Ok U ã¨∂zHõ#∞
ѨiQÆ}#Ö’H˜ fã¨∞HÀ~°∞?
1. `«Åã¨i P^•Ü«∞O
2. „áêOfÜ«∞ Jã¨=∂#`«Å∞
3. PÜ«Ú~åúÜ«∞O
4. L=∞‡_ç ã¨∂÷Å #"≥∂^Œ∞ x+¨ÊuÎ
131. U HÍÖÏxfl, ~åR áêi„âßq∞HÍaè = $kú Ö ’, 㨠fi ~° ‚ Ü « Ú QÆ O QÍ
ÉèÏqOK«=K«∞Û?
1. 1970–1985
2. 1985–1995
3. 1995–2000
4. 2000–2007
132. Ãã*ò K«@ìO ZѨÊ\˜ #∞Oz J=∞Å∞Ö’H˜ =zÛOk.
1. 1975
2. 1990
3. 2006
4. 2005
133. „Ѩã¨∞Î`«O ~åR „Ѩ}ÏoHÍ ÃÑ@∞ì|_»∞ÅÖ’ q^Õj ~°∞}ÏÅ∞ ZO`« âß`«O
L<åfl~Ú?
1. 25 âß`«O ÃÑ·QÍ
2. 25 âß`«O ֒ѨÙ
3. 15 âß`«O ֒ѨÙ
4. 20 âß`«O ֒ѨÙ
134. =º=™êÜ≥∂`«Ê`«∞ÎʼnõΩ Hõh㨠=∞^ŒÌ`«∞ ^èŒ~°#∞ Z=~°∞ x~°‚~Ú™êÎ~°∞?
1. Hͺa<≥\ò Pi÷Hõ =º=Ǩ~åÅ Hõq∞\©
2. =º=™êÜ«∞ ^èŒ~°Å =ºÜ«∂Å Hõq∞+¨<£
3. =º=™êÜ«∞ =∞O„u`«fiâßY
4. „Ѩ}ÏoHÍ ã¨OѶ¨∞O
135. ~åÜ«∞Åã‘=∞Ö’ ™êfi`«O„`åºxH˜ =ÚO^Œ∞ U Éèí∂q∞ tã¨∞Î =ã¨∂Å∞
q^è•<åxfl „a\˜+π „ѨÉèí∞`«fiO J=∞Å∞ KÕã≤Ok?
1. =∞ǨÏÖÏfis
2. [q∞O^•s
3. *Ïw~åÌs
4. Ô~·`åfis
136. ~åROÖ’ Zxfl „áê^äŒq∞Hõ =º=™êÜ«∞ Ѩ~°Ñ¨u ã¨OѶ¨∂Å∞<åfl~Ú?
1. 2250
2. 2940
3. 4000
4. 1550
137. Ѩ@∞ì Ѩi„â◊=∞ ~åROÖ’ „Ѩã∞¨ `Î O« ZO`« =∞OkH˜ Láêkè HõeÊã¨∞#Î flk?
1. 4.88 ÅHõΔÅ =∞OkH˜
2. 4.16 ÅHõΔÅ =∞OkH˜
3. 6.25 ÅHõΔÅ =∞OkH˜
4. 4.50 ÅHõΔÅ =∞OkH˜

138. 2008 _çÃãO|~ü z=i <å\˜H˜ PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ Zxfl ÉϺO‰õΩ
HÍ~åºÅÜ«∂Å∞<åfl~Ú?
1. 6,296
2. 6,936
3. 6,755
4. 6,215
139.~åROÖ’x ~À_»¡ qã‘~Î O‚° Ö’ J`«ºkèHOõ QÍ ~À_£ <≥\ò=~ü¯#∞ Hõey L#flq
Uq?
1. *ÏfÜ«∞ ~°Ç¨Ï^•~°∞Å∞
2. ~åR ~°Ç¨Ï^•~°∞Å∞
3. lÖÏ¡ ~°Ç¨Ï^•~°∞Å∞
4. „QÍg∞} =∞iÜ«Ú Ñ¨OKå~Úf~å*ò ~°Ç¨Ï^•~°∞Å∞
140. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜ |Ü≥∂>ˇH± ã¨=Ú^•Ü«∞O Uk?
1. r<À"£∞ "åºb
2. ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£
3. "≥·*ÏQ∑
4. UnHÍ^Œ∞
141. 2007 =∂iÛ <å\˜H˜ ~åROÖ’x >ˇeá¶È<£ Hõ<≥HõΔ<£Å ã¨OYº ZO`«?
1. 255.85 ÅHõΔÅ∞
2. 329.52 ÅHõΔÅ∞
3. 402 ÅHõΔÅ∞
4. 350 ÅHõΔÅ∞
142.2008-09 ã¨O=`«û~°OÖ’ ~åROÖ’ KÕÑŨ ∞ =∞iÜ«Ú ~˘Ü«∞ºÅ L`«ÊuÎ
ZO`«?
1. 8.91 ÅHõΔÅ @#∞flÅ∞
2. 12.52 ÅHõΔÅ @#∞flÅ∞
3. 15 ÅHõΔÅ @#∞flÅ∞
4. 20 ÅHõΔÅ @#∞flÅ∞
143. 2009, =∂iÛ 31 <å\˜H˜ ~åROÖ’ Zxfl *ÏfÜ«∞ ~°Ç¨Ï^•~°∞¡
L<åfl~Ú?
1. 10
2. 13
3. 15
4. 20
144. W–„áê‰õĺ~ü"≥∞O\ò „áê~°OaèOz# "≥Ú^Œ\ ˜ ~å„+¨ìO?
1. =∞Ǩ~å„+¨ì
2. PO„^茄Ѩ^Õâò
3. L`«Î~°„Ѩ^Õâò
4. ~å[™ê÷<£

145. Ѩà◊§ `À@Å qã‘Î~°‚OÖ’#∂, L`«ÊuÎÖ’#∂ PO„^茄Ѩ^Õâò ™ê÷#O?
1. qã‘Î~°‚OÖ’ 2, L`«ÊuÎÖ’ 1= ™ê÷#O
2. qã‘Î~°‚OÖ’ 3, L`«ÊuÎÖ’ 2= ™ê÷#O
3. qã‘Î~°‚OÖ’ 1, L`«ÊuÎÖ’ 2= ™ê÷#O
4. UnHÍ^Œ∞
146. 2008–09 ã¨O=`«û~°OÖ’ ~åROÖ’ KÕÑŨ ∞ =∞iÜ«Ú ~˘Ü«∞ºÅ L`«ÊuÎ
ZO`«?
1. 8.91 ÅHõΔÅ @#∞flÅ∞
2. 12.51 ÅHõΔÅ @#∞flÅ∞
3. 15 ÅHõΔÅ @#∞flÅ∞
4. 20 ÅHõΔÅ @#∞flÅ∞
147. ~åROÖ’ ™êQÆ∞ KÕã≤# ã¨∂÷Å qã‘Î~°‚O 2007–08Ö’ 135.67 ÅHõΔÅ
ÃÇÏHÍì~°∞¡ LO_»QÍ Jk 2008-09 <å\˜H˜ ZO`«‰õΩ ÃÑiyOk?
1. 137.95 ÅHõΔÅ ÃÇÏHÍì~°∞¡ 2.121.50 ÅHõΔÅ ÃÇÏHÍì~°∞¡
3. 143.65 ÅHõΔÅ ÃÇÏHÍì~°∞¡ 4. 111.75 ÅHõΔÅ ÃÇÏHÍì~°∞¡
148. „Ѩã∞¨ `Î O« PO„^è„Œ Ѩ^âÕ òÖ’ J=∞Å∞Ö’ L#fl ã¨ÇϨ HÍ~° ~°OQÆOÖ’x K«\ÏìÅ∞
Uq?
1. 1912 ã¨Ç¨ÏHÍ~° ã¨Oã¨÷Å xÜ«∞O„`«} K«@ìO
2. 1964 PO„^茄Ѩ^Õâò ã¨Ç¨ÏHÍ~° ã¨Oã¨÷Å K«@ìO
3. 1995 =¸ºK«∞=b¡ Z~Ú_≥_£ HÀ PѨˆ~\˜"£ ™⁄Ãã·\ ©ãπ Ü«∂H±ì
4. 2 3 =∂„`«"Õ∞
149. ~å„+¨ ì „Ñ¨ É è í ∞ `åfixH˜ U Ѩ # ∞flÅ ^•fi~å J`« º kè H õ P^•Ü« ∞ O
ã¨=∞‰õÄ~°∞`ÀOk?
1. JÉϯs Ѩ#∞fl
2. J=∞‡HõO Ѩ#∞fl
3. ™êìOѨ٠_»∂º\©
4. "≥∂\Ï~°∞ "åǨÏ<åÅÃÑ· Ѩ#∞fl
150. WOk~°=∞‡ Ѩiëê¯~°O \’Öò„Ѷ‘ <≥O|~ü?
1. 1100
2. 1212
3. 2211
4. 0011

["å|∞Å∞
1. 1
2. 3
11. 3 12. 3
21. 2 22. 4
31. 3 32. 1
41. 3 42. 2
51. 1 52. 3
61. 1 62. 4
71. 4 72. 2
81. 1 82. 2
91. 1 92. 2
101. 4 102. 1
111. 2 112. 2
121. 3 122. 2
131. 1 132. 3
141. 2 142. 2

3. 2
13. 1
23. 2
33. 4
43. 3
53. 1
63. 2
73. 4
83. 4
93. 1
103. 4
113. 3
123. 1
133. 1
143. 3

4. 4
14. 3
24. 1
34. 4
44. 4
54. 2
64. 2
74. 1
84. 2
94. 2
104. 1
114. 2
124. 3
134. 2
144. 2

5. 2
15. 3
25. 3
35. 1
45. 2
55. 3
65. 2
75. 2
85. 3
95. 4
105. 3
115. 3
125. 1
135. 4
145. 3

6. 1
16. 4
26. 1
36. 3
46. 4
56. 2
66. 1
76. 4
86. 2
96. 1
106. 3
116. 1
126. 3
136. 2
146. 2

7. 1
17. 2
27. 3
37. 4
47. 4
57. 1
67. 1
77. 3
87. 3
97. 1
107. 1
117. 4
127. 4
137. 2
147. 1

8. 2
18. 4
28. 4
38. 3
48. 3
58. 1
68. 2
78. 2
88. 1
98. 1
108. 1
118. 1
128. 2
138. 1
148. 4

9. 4
19. 3
29. 2
39. 3
49. 1
59. 1
69. 3
79. 2
89. 4
99. 1
109. 1
119. 3
129. 1
139. 4
149. 2

10. 4
20. 4
30. 2
40. 3
50. 2
60. 4
70. 3
80. 1
90. 1
100. 1
110. 4
120. 4
130. 2
140. 1
150. 1
41