You are on page 1of 8

tcSc <3q hg vgt va tranh gay ra nguy hiem. c. Life t c dung vao tay quay : i d.

Hf so quay dong thdi cua 2 ngudi: 0,8 4 ngadi : 0,7

4. Tdl Wn 1 chi^u <tdi dT^n ma s6t):
a- Cdutao: ,~ T""1

Ski A

Hs

n
Q -f er\ e o3

\ 1<\ iko *o.l\c> *2rt

ts fi-, wax ^ ?ti* ^ <3> ^ ^ u@-^ -^

\ i-\

e f 3"^ r^ ^@5?m @

A~

(3J May Cap: May ui dieu Vh\ n bdng Thiiy We co trang bj H$ ti6ng Xdi dcSt 1 r a<WKsrVit. & Vf o&^d -^ -* __z _ .

fv^ih.i Ta~F-<D Hinhl Hinh2 Hinh3 Hinh4 V . ( )^f<= e e KW _3 @ . oWo^ 4aiU.

<@ i a%( _ 4_ - . y S3) <b^ k' jr .-Ho-f r&iMGs t T-f __ f .D.

\ <b @ @ May bom be tong kieu Piston C<3 hoc @ / (J) TWmnq cKio.LPhdn logl: Hifn nay ngudi ta thudng sil dung may bom be tong kieu piston. gom2logi : . .Kieu Piston Co hoc. ^- @-> |\ Ooo _r.Kieu Piston Thuy Il/c.- . rn)KleuPl$tonCdhoc.

CVuwTccwd CKSl -tx ^f&r. . nar^q \ &\ 5xjl ^ s" kU U Vi^ V_^ W-C VATJ C^T^JJC. n& oBT "bJterat\ .O>2 e^Tfu^Srs JkS&Cexf . -S^W> kaij. ^fx.' r&-V^ * oV^l ?W \ e W^Sr.

@ Trwo c ->i o3\ -Wvc 0M. . _ 3. ' ^t .DUO^) y^~ jj Woi> con -Viwc.rr*xii d^ V< {*<^ 2 ^_ . to\ JJkii^i c^a to J_ T v^anJ V-.

@a- .