You are on page 1of 14

Öncesi ve Sonrasıyla Atatürk, Demokrasi ve Nutuk

İçindekiler
Mehmet Vahdettin mi? Mustafa Kemal mi? (Vahdettin'in ABD'ye Mektubu!) İsmet Solak ................................ Vahdettin !e Mustafa Kemal'in Millete !e Ba"#ms#$l#"a Bak#% A&#la'# ('of. D'. )u'han *ey$io"lu..............+ Atat,'k',n -l&i ../. 0'e1 !e ABD 2alk#na 345'daki 2itab#nda Demok'asi .........................................................4 Atat,'k6ten Demok'asi De'si Sinan Meydan.................................................................................................... 7

Atatürk'ün Başardığı Demokratik Devrimin Kilometre Taşları..................................................................4 Türk Demokratik Devrimi........................................................................................................................ 4 Atatürk’ün önderliğindeki Türk Demokratik Devrimi’nin üç önemli özelliği vardır.....................................4 Medeni Bilgiler Kita ında Atatürk'ten Demokra!i Der!i..........................................................................."
Bas#n 8$9,'l,", !e Demok'asimi$ 3:5;<5 *atih Altayl#....................................................................................= Kita> ? Atat,'k Ve Demok'atik ),'kiye 2alil İnal@#k...................................................................................... Atat,'k6,n Vefat#ndan Son'a Aeke'iya Se'tel (2at#'lad#kla'#mB s. 3+C 34) ........................................... De!'im@i Me@lisB Atat,'k !e Demok'asi Ba'#% Doste' ................................................................................ DutukB ),'k Milleti'nden D,nya De!letine .............................................................................................................. 4 Atatürk'ün yazdırdığı “Medeni Bilgiler” kitabıyla “ABD Halkına Hitabı” nda ifade ettiği demokrasi düşünce lerine ge!meden "nce b#ndan "nceki de$letimiz son %ükümdarının y"netim a!ısından millete $e bağımsızlığa bakış a!ısını değerlendirmek istiyor#z& Ardından Atatürk sonrası !ok 'artili d"nemin ()*+ ,+ yılları arasındaki %ükümeti Menderes iktidarının basın $e demokratik %akların i%lal etmesiyle ilgili bir değerlendirmeyi $e adı ge!en kişilerin yor#mlarını aktarmak istiyor#z&

Mehmet Vahdettin mi? Mustafa Kemal mi? (Vahdettin'in ABD'ye Mektubu!)
(- +. .+(. ///&y#rtgazetesi&com&tr

İsmet Solak

0şleri gü!leri M#stafa 1emal Atatürk2ü $e k#rd#ğ# 3aik 4#m%#riyeti yerin dibine koyarak yı'ratmak 567 8üya yakın tari%i kon#ş#yorlar& Bir 'rogramda insanın g"züne baka baka kon#şan bir yobaz9 “M#stafa 1emal :aşa bir ;smanlı :aşasıdır& <e on# $atanı k#rtarmak i!in Anadol#2ya g"nderen de =#ltan Me%met <a%dettin2dir” deyi$erdi& B#n# ne ilk kez d#yd#m ne de son olacaktır6 Ancak “B# 1afalara” asla boy#n eğmemeliyiz& >limde9 Anadol# ?ni$ersitesi @ğretim ?yesi :rof& 0%san 8üneş kaynaklı bir belge d#r#yor& <atanı satan =#ltan2ın sürgünde old#ğ# d"nemde ABD Başkanı2na yazdığı mekt#'9 i%anetini bir kez da%a ortaya koy#yor& (A Mart ().B tari%li mekt#b# ok#y#nca g"receksiniz& “Amerika Cemahir-i Müttefikiye Reisi Mösyo COOLİDGE Cenaplarına !iyasi olayların "e #eli$melerin tüm i%yü&ünü han#i ne'enlerle !altanat merke&imi #e%i(i )ir süre i%in terk etmek &or*n'a kal'ı+ımı )iliyors*n*&, -* kon*'a ayrıntılı )il#i s*nmayı #ereksi& #örüyor*m, -* süresi& *&akla$manın )a)a'an kalma sahip ol'*+*m !altanat "e .ilafet makamın'an "a&#e%ti+im anlamına #elmeye(e+i a%ıktır, Ankara Me(lisi #i)i isyan(ı fitnenin )* kon*'a ala(a+ı tüm kararların #e%ersi& ola(a+ını )il'iririm, /öyle ki0 İslam .ilafetinin Osmanlı !altanatı1n'an soy*tlanıp ayrılması "e .ilafetin tümüyle kal'ırılması 'ini ka"miyeti "atanı )elirsi& "e karı$ık askerler'en "e öteki sınıflar'an ol*$an kü%ük )ir $er &ümresinin kısmen &orla "e kısmen )il#isi&lik "e #afletle yönlen'ir'i+i 2-3 milyonl*k 4ürk ka"minin yetki alanı i%in'e 'e+il'ir, -* an(ak tüm İslam 'ünyasın(a atanan *&man ki$iler'en ol*$an )ir me(lisin toplanması "e tüm 'in )il#inlerin ortak kararıyla %ö&üle(ek )üyük )ir e"rensel sor*n'*r, İslam )il#inlerinin )il'i+i ü&ere $eriata aykırı karar han#i makam'an ol*rsa ols*n son*%s*& kalmaya mahk5m'*r, -*n'an )a$ka )* '*r*m i%in'e )*l*n*lan ko$*llar'a İslam 'ünyasın'a son*%ları pek "ahim ola)ile(ek )üyük )ir heye(ana yol a%a(aktır, Ayrı(a #eli$mi$ ülkelerin i% #ü"enliklerine 'e )üyük )ir etki yapa(aktır, .ane'anımın ileri #elenleri aleyhin'e Ankara tarafın'an ka)*l e'ilen sür#ün "e ko"ma emlakine "e )ireysel mallarına el koyma #i)i haksı& kararları hane'anım )ireylerini insan "e ki$ilik hakların'an soy*tlar mahiyette'ir, -* kon*'a yü(e ki$ili+ini& "e hükümetini& tarafın'an olanak öl%üsün'e yapıla(ak yar'ımları pek 'e+erli saya(a+ımı a%ıklamaya #erek yokt*r, -* "esileyle yü(e haktan sa+lıklı olmanı&ı niya& eylerim,6

4#m%#riyeti i!lerine sindiremeyenlere b# mekt#b# it%af ediyor#m& Biri $atanı satan $e em'eryalist bir ülke başkanından mallarının k#rtarılmasını isteyen bir %ain9 diğeri nesi $ar nesi yoksa milletine bırakan bir de%a $e bir "nder6 8elin de bayk#ş gibi "ten ş# gerici yobazlara kızmayın6 C#% yani6 4#m%#riyet se$dalıları bir an g"zlerini ka'atsa9 alınlarından $#r#rlar $e yine $atanı satarlar6

Vahdettin ve Mustafa Kemal'in Millete ve Bağımsızlığa Bakış Açıları

Prof. Dr. urhan !e"zioğlu

///&atam&go$&tr Demm#z ()E* F &&& Maz%ar Müfit 1ans#9 anılarında9 Atatürk2ün da%a >rz#r#mda iken millet egemenliğinin son#c# olarak de$let şeklinin 4#m%#riyete d"nüşeceğini "zel bir kon#şmada s"ylediğini nakleder&( B#nlar ni%ayet "zel bir so%bette s"ylenmiş s"zlerdir9 denebilir& Ancak9 Atatürk2ün Ankara2ya ayak bastığının ertesi günü9 .E Aralık ()() da Ankara ileri gelenlerine %itaben ya'tığı !ok "nemli kon#şmada s"ylediği ş# s"zler da%a yol#n başında9 milletin egemenliği ilkesinin on#n g"nlünde $e zi%ninde yer ettiğinin kesin delilidirF “DeşkilGtımızda. 1#$ayı Milliye2nin Gmil $e iradei milliyenin %Gkim olması esası kab#l edilmiştir& B#gün bütün ci%anın milletleri yalnız bir %Gkimiyet tanırlarF Millet HGkimiyeti&&&”& A Atatürk millet iradesi $e millet egemenliği ilkelerine dayalı bir mücadeleyi adım adım teşkilGtlandırırken9 0stanb#l2da Meclis i Meb#san to'lanacak9 b# Meclise girmesi sağlanan “Müdafaa i H#k#k” !#ların !abasıyla Misak ı MillH 5MillH And7 kab#l edilecekti& B !arayın -akı$ A%ısı7 8o)an "e !ürü ; günlerde9 “millet”e $e milletin egemenliği kon#s#na =aray'ın $e Ankara2nın ne kadar farklı şekilde baktıklarını Ia#f ;rbay”ın %atıratında yer alan ilgin! bir sa%ne !ok iyi sergiler& Ia#f Bey9 Balıkesir Millet$ekili Abdülaziz Mecdi efendi $e 1onya Millet$ekili <e%bi efendi9 birlikte =aray2a giderek <a%dettin2i biraz yüreklendirmeğe !alışırlar& =aray2ın 'encerelerinden Dolmaba%!e "nünde demirleyen düşman donanması g"rünmektedir&* <e%bi efendiF J Ke ya'salar milleti yıldıramazlar&&& Müsteri% ol#n#z :adişa%ım” der& <a%dettin2in i!i ra%at değildirF J “Iica ederim9 dikkat edin9 B# adamlar %er şeyi ya'arlar& Meclisteki s"zlerinize dikkat edin” diye ce$a' $erir& B# defa9 %eyecana gelen Abdülaziz Mecdi efendi9 düşman sa$aş gemilerini g"stererek ş"yle derF J :adişa%ım9 b# kGfirlerin zor# işte s# kenarına kadar ge!er9 "tesinde s"kmez Anadol# '#lattır&&& Atıldığı mücadelede m#tlak m#$affak olacaktır& B#ndan emin ol#n#z”& 9ah'ettin9 söylenenleri '*ym*yorm*$ #i)i aynı nakaratı tekrarlar7 “: 4ekrar e'iyor*m, Akıl i%in yol )ir'ir, 9a&iyet mey'an'a'ır, ;İn#ili&ler< İsterlerse yarın Ankara1ya #i'erler6, Ia#f bey kendini t#tamaz& Meclis i Meb#san'ın kab#l ettiği Misak ı MillH2yi %atırlatır& “Milletin sizden istediği9 Meclis kararı olmadan %er%angi bir milletlerarası $esikayı imzalamamanızdır& Aksi takdirde geleceği !ok karanlık g"rüyor#z” der& =a'i$ah b# s"zler üzerine9 sinirliliğini a!ık!a belirten bir ta$ırla kolt#ğ#ndan kalkar9 bakışlarını Ia#f beye dikerekF J “Ra*f )ey>,,, 'er, -ir millet "ar koy*n sürüsü,,, -*na )ir %o)an l?&ım,,, O 'a )enim ”& Ia#f bey9 o anda9 b# sürü $e !oban benzetmesini <a%dettin2in ağzından da%a "nce de d#ym#ş old#ğ#n# %atırlar&,

Kot F <a%dettin'in b# za$allı s"ylemlerine ABD'liler de inanmış olmalı ki 0zmir'i k#rtarmış olmamıza karşın ().+'de (+ ci$arı olan donanmasını (. yeni gemiyle gü!lendirir& Aynı tari%lerde 0stanb#l $e Boğazlar işgalini sürdürme niyetinde olan 0ngilizler de i!lerinde . adet #!ak gemisi de b#l#nan geniş bir donanma gücünü g"nderirler&5KC Dimes ().. %aberleri7
1 Erzurum’dan ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, cilt I ve II, Türk Tarih Kurumu Yayını, ! "III, 1#$%1#1, &'&%($$! ) *enüz TB++ ve *ükümeti ,rtada y,ktur! +u ta-a Kemal .a/a, bu ebe0le 1te/kil2tımız3 deyimini kullanıy,r!

# Atatürk’ün 4öylev ve 5eme6leri, 7ilt II, ikinci ba kı, Ankara 1'&', ! 11!

8 +i ak%ı +ill9, Kuva%yı +illiyeci üyelerin kurdu:u 1;el2h%ı <atan3 =rubunun etki iyle )> ?cak 1')$’de ya0ılan =izli t,0lantıda kabul ve imza edildi! 1@ Aubat 1')$ de, +ecli in a6ık ,turumunda Edirne +illetvekili Aere- bey tara-ından ,kundu! & Bn=iliz, ;ran ız, Btalyan ve Yunan ava/ =emilerinden ,lu/an (1 0ar6alık bir d,nanma, +,ndr, +ütareke inden ,nra, 1# Ka ım 1'1> de B tanbul limanına =irmi/tir! 5ü/man d,nanma ının B tanbul’a =iri/ini , =ün 4uriye ce0he inden B tanbul’a dönen +u ta-a Kemal .a/a *aydar0a/a’da =örürC =özü ya/lı yaverini te elli ederek, 1=eldikleri =ibi =iderler3 der! Be/ yıl kadar ,nra, ) Ekim 1')# de, +u ta-a Kemal .a/a’nın ve arkada/larının ava/ta ve di0l,ma ide a:ladıkları za-erlerle, bu d,nanma B tanbul’dan ayrılacaktır, Bn=iliz k,mutanı *arin=t,n, ;ran ız k,mutanı 7har0y, italyan k,mutanı +,mbelli ve i/=alci a kerleri, Türk bayra:ını el2mlayarak =emilerine binecekler ve Türk B tanbul’u =er6ek ahibine bırakacaklardır! ( Dakleden, ?rd! .r,-! Ee/at Kaynar, 1Atatürk6ülük Dedir3 ba/lıklı makale, Atatürk6ülük, II! kita0, Fnkur, Ba ımevi, Ankara 1'>#, ! )&%)(!

Atat#rk'#n $lçi %.&. 're( ve ABD )alkına *+,-'daki )ita.ında Demokrasi
ABD'nin ().- A. arası Ankara Büyükel!isi Lose'% 4& 8re/'d#r& 1endisi b#radan Dokyo'ya atanmıştır& B# sıralar Atatürk'le kayıt altına alınan g"rüşmesinde9 Atatürk'ün ABD Halkına %itabını da ses $e g"rüntüyle filme alınır& B# g"rüşme da%a sonra ABD kam#oy# i!in %azırlanan “Mncredible D#rk” “Müt%iş Dürk” adlı ., dakikalık filmde k#llanılmıştır& B# filmin tamamının $e ayrıca Atatürk kısmının adresleri ş"yledir F %tt'FNNarc%i$e&orgNdo/nloadNgo$&arc%i$es&arc&,*(-EBNgo$&arc%i$es&arc&,*(-EB&m'B %tt'FNN///&yo#t#be&comN/atc%O$Pf%kcc:Q,/yoRfeat#reP'lc' Atatürk'ün kendi sesinden . dak& kon#şmasının tamamı ise ş# adresten dinlenebilinir F http://www.youtube.com/watch?v=j9x1xyfeoeU&feature=plcp @on*$manın tam metni ise $*'*r 7 “M#%terem Amerikalılar9 Dürk milletiyle Amerikan milletleri $e karşılıklı old#ğ#na emin b#l#nd#ğ#m m#%abbet $e samimiyetin tabii menşei %akkında birka! s"z s"ylemek isterim& Dürk milleti zaten demokrattır& >ğer b# %akikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış b#l#n#yorsa9 b#n#n sebe'lerini m#%terem sefirimiz ;smanlı 0m'aratorl# ğ#'n#n son de$irlerini işaret ederek !ok güzel ifade ettiler& Diğer taraftan Amerikan Milletinin kendini %issettiği dakikada istinad ettiği 5&&&&7 demokrasidir& Amerikalılar b# me$%ibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arzı me$c#diyet eyledi& Büyük bir millet birliği k#rd#& 0şte b# noktadandır ki Dürk milleti Amerika milleti %akkında derin $e k#$$etli bir m#%abbet %isseder& ?mit ederim ki b# müşa%ede iki millet arasındaki me$c#t olan m#%abbeti k"kleştirecektir& Calnız b# kadarla kalmayacak9 belki tüm beşeriyeti birbirini se$meye $e b# müşterek se$giye mani olan mazi %#rafelerini silmeye9 dünyayı s#l% $e %#z#r altına sokmaya medar olacaktır& M#%terem Amerikalılar9 Demsil etmekle m#bayi old#ğ#m Dürk milletinin9 Ceni Dürkiye 4#m%#riyeti'nin insani gayesi işte b#ndan ibarettir& B# yüksek gayede zaten !ok yükselmiş b#l#nan Amerika milletinin9 Dürk milleti ile beraber old#ğ#ndan şü'%em yokt#r&S Atatürk Aarkı <a%dettin'in kendi %alkını “koy#n sürüsü” %aline indirgeyen9 ta%t #ğr#na yabancı liderlere yal$aran za$allığını g"rdükten sonra Atatürk'ün o zamana g"re !ok #zaklarda9 okyan#s "tesi bir %alkın d#r#m#n# bile ka$rayabilen9 barış i!inde karşılıklı saygıya dayalı işbirliğini "ng"ren engin zeka $e de%asına şaşmamak mümkün değildir& Amerikalıların de$let k#rma başarısını "$erken ilk işaret ettiği kon# demokrasidir& Ayrıca Dürk Halkı'nın aslen demokrat old#ğ#na $#rg# ya'maktadır& Diğer yandan ()AA yılında Albert >instein9 Kazilerden ka!an bilim adamlarına sığınak olarak Atatürk Dürkiyesi'ni se!miştir& Başlıbaşına b# olay bile Atatürk'ün demokratik bir ülke k#rma yol#nda dünyada kazandığı saygınlığın9 kendisine Tl#slar arası !e$relerde d#y#lan gü$enin ciddi bir g"stergedir& >lbette kendileri engin doğal yetenekleriyle dünyaya gelmiştir ama kendisini asıl başarılı kılan müt%iş ok#ma $e "ğrenme arz#s#d#r& Bıraktığı kütü'%anelere $e ilgilendiği kon#lara bakılırsa me$c#t üni$ersitelerin tamamından mez#n olm#ş g"züyle bakmamız gerekir kendisine& @rnek olarak9 H&8& Uells'in (.++ sayfalık Ke/ Cork ().( baskılı bilim tari% yayınına bakabiliriz ki son b"lümde aktarıla caktır& ().; lerin !ok kısıtlı koş#llarına karşın kısa sürede edini' !e$irisini ya'tırarak ok#d#ğ#n# g"sterebiliriz& 1ütü'%anesinde b#l#nan kita'ların listesi $e kon#lar dizini ile "rneklere bakmak i!in adresler ş"yledir F Atatürk'ün ;k#d#ğ# 1ita'lar 3istesi Atatürk'ün ;k#d#ğ# Cabancı 1ita'lar 3istesi Atatürk'ün ;k#d#kları Dizini $e Bilim Dari% @rnekleri Ayrıca Anıtkabir Derneği Cayınları'nın .B ciltlik “Atatürk'ün ;k#d#ğ# 1ita'lar” serisini de "neririm&

Atatürk’ten Demokrasi Dersi

Sinan Meydan

Atatürk'ün Başardığı Demokratik Devrimin Kilometre Taşları “Demokrasi fikirdir; kafa meselesidir. Her halde bir mide meselesi değildir…” CılF ()()F Amasya 8enelgesi2ndeF “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi $e kararı k#rtaracaktır” denildi& Cıl ()()F >rz#r#m 1ongresi2nde9 “Milli iradeyi etkin milli k#$$etleri %akim kılmak esastır” kararı alındı& Cıl ()()F =i$as 1ongresi2nde9 “Milletin temsilcilerinden ol#şan bir meclis to'lanmalıdır” kararı alındı& Cıl ().+F Ankara2da milletin temsilcilerinden ol#şan DBMM to'landı& ; meclisin ilk kararlarından biri9 “Milletin üstünde %i!bir gü! $e k#$$et yokt#r” old#& CılF ().(F DBMM2nin %azırladığı Deşkilatı >sasiye 1an#n#2nda “>gemenlik kayıtsız şartsız milletindir” maddesine yer $erildi& Cıl ()..F =altanat kaldırıldı& CılF ().AF Halk 'artisi k#r#ld#& CılF ().AF 4#m%#riyet ilan edildi& Cıl ().BF Halifelik kaldırıldı& Cıl ()A+F =erbest 4#m%#riyet Vırkası k#r#ld#& CılF ()ABF 1adınlara se!me $e se!ilme %akkı $erildi& Türk Demokratik Devrimi Cüzyılın başında Dürkiye2de Atatürk2ün ger!ekleştirdiği “de$rim” Attila 0l%an2ın da sık!a ifade ettiği gibi bir “D>M;1IAD01 D><I0M”dir& Atatürk9 1#rt#l#ş =a$aşı yıllarından itibaren bir taraftan “em'eryalizmi” dize getirmenin %esa'larını ya'arken9 diğer taraftan Dürkiye2yi %alife s#ltan diktasından k#rtarı' “%alk egemenliğine” %azırlamanın %esa'larını ya'mıştır& B# bakımdan Dürk de$rimi9 dışarıda “Batı em'eryalizme”9 i!erde “'adişa% diktasına” karşı ger!ekleşmiştir& Atatürk9 “#l#sal bağımsızlık” $e “#l#sal egemenlik” i!in sa$aşmıştır& >n "nemlisi9 Atatürk "nderliğindeki Dürk Demokratik De$rimi9 demokrasiye giden yol#n “tam bağımsızlıktan” ge!tiğini g"stermiştir& B#gün9 “halk hareketleriyle6 başlarındaki “emperyali&min k*klası 'iktatörleri6 başlarından atarak “'emokratikle$e(e+ini6 sanan Ara' %alkları9 ger!ek demokrasi i!in9 yüz yıl "nce Atatürk2ün "nderliğindeki Dürk milletinin ya'tığı gibi9 ön(e emperyali&me )a$kal'ırmalı ön(e )a+ımsı& olmalı'ır, D"rt bir yanı Batılı em'eryalistlerce işgal edilen9 sa$aş yorg#n# $e yıkık bir ülkede “Bn(e Me(lis6 diyerek yola !ıkan Atatürk9 dünyanın ilk “demokratik k#rt#l#ş sa$aşını” $ermiştir& “@nce meclis”9 dolayısıyla “"nce %alk” diyen Atatürk9 0slam dünyasında ilk kez “s#ltan %alife diktasına” son $ermiş9 eğitim "ğretimi birleştirerek9 3atin %arflerini kab#l ederek9 yeni ok#llar a!arak9 kadın %aklarına "nem $ererek $e siyasi 'artiler k#rarak demokratik kültürün yerleşmesine !alışmıştır& Atatürk’ün önderliğindeki Türk Demokratik Devrimi’nin üç önemli özelliği vardır (& 1#rt#l#ş =a$aşı9 ger!ek bir HA31 M>430=02yle birlikte yürütülü' kazanılmıştır& .& Bin yıldan fazla bir zamandır Dürk 0slam dünyasına !"reklenmiş9 kişi otoritesine9 “=T3DAK HA30V> D01DA=MKA” son $erilmiş $e 4TMHTI0C>D 03AK >D03M0WD0I& A& Dürkiye9 1ADMK3AIA =>XM> =>X03M> HA11M <>IM> kon#s#nda& 0slam dünyasında “ilk”9 A$r#'a2da “yedinci”9 Dünya2da “on ikinci” sıradadır& 5DürkiyeY Ceni Zelanda9 A$#stralya9 ABD9 1anada9 8üney Afrika 4#m%#riyeti9 Vinlandiya9 Danimarka9 0zlanda9 I#sya9 A$#st#rya9 Almanya $e 0ngiltere2den sonraY Vransa 5()BB ()B*79 Bel!ika 5()BB79 0talya 5()B,79 La'onya 5()B*79 Xin 5()B-79 Hindistan 5()*+79 0s$i!re 5()-(72den "nce kadınlarına se!me se!ilme %akkı $ermiştir&7 Dünyanın Demokrasi 1arnesi $e Atatürk Dürkiyesi ?lkelerin gündemini büyük "l!üde Bolşe$izm9 Kazizm $e Vaşizmin işgal ettiği ()A+2ların dünyasında

“demokrasiler” büyük darbe yemiştir& ()(E ().+ arasında iki9 ().+2lerde altı9 ()A+2larda dok#z $e Alman işgali altındaki beş A$r#'a ülkesinde CA=AMA M>430=3>I0K> son $erilmiştir& 0ki dünya sa$aşı arasında meclisleri a!ık olan $e demokratik k#r#mları bir şekilde işleyen ülke sayısı A$r#'a2da beş $e Amerika2da beş olmak üzere to'lam on ülkedirF B#nlar9 0ngiltere9 Vinlandiya9 0rlanda9 0s$e!9 0s$i!re9 1anada 1olombiya9 1osta Iika9 ABD $e Tr#g#ay2dır& Dünya2da9 ().+2de sadece A* anayasal $e se!ilmiş %ükümet $arken9 b# sayı ()AE2de (-2ye düşmüştür& ()BB2de ise tüm dünyadaki ,B ülkenin sadece (.2si meclise $e anayasal düzene sa%i'9 demokrat olarak adlandırılabilecek ülkelerdir&

Avru0a’da mecli lerin ka0atıldı:ı 1')$’lerde Türkiye’de, hem de bir ölüm kalım ava/ının tam ,rta ında, bir mecli a6ılmı/tır!
Dürkiye9 M& $e MM& Dünya =a$aşı arasını meclisini ka'atmaksızın aşan !ok az sayıdaki ülkeden biridir& MM& Dünya =a$aşı sonlarına doğr#9 ()BB2de9 meclislerin ka'atılı'9 anayasaların rafa kaldırıldığı9 Kazi9 Vaşist $e 1omünist diktat"rlüklerin tüm A$r#'a2yı $e dünyayı kası' ka$#rd#ğ# bir ortamda9 Dürkiye9 “meclise” $e “anayasaya” sa%i' dünyadaki (. ülkeden biri olmayı başarmıştır& Da%ası b# Dürkiye9 sadece iki yıl sonra !ok 'artili %ayata 5()B,79 altı yıl sonra da demokrasiye 5()*+7 ge!miştir& Hi! şü'%esiz ki Dürkiye b# “başarılı e$rimi”9 Atatürk2ün "nderliğinde ger!ekleştirilen D?I1 D>M;1IAD01 D><I0M02ne bor!l#d#r& Bütün b# ger!eklere karşın9 ülkemizin “!akma liberalleri” $e “demokrat kılıklı siyasi 0slamcıları” Atatürk2ü “diktat"r”9 Atatürk2ün "nderliğindeki Dürk De$rimini de “antidemokratik” olarak adlandırmaktadırlar& ().+2lerin9 ()A+2ların dünyasını9 dünyayı kası' ka$#ran sa$aşları9 eli kanlı diktat"rleri9 yükselen faşizan siyasi kültürü9 ka'anan meclisleri9 rafa kaldırılan anayasaları g"rmezden gelerekY Dürkiye2deki “tek 'arti” y"netimine bakarak9 Derakki'er$er 4#m%#riyet Vırka ile =erbest 4#m%#riyet Vırkası2nın ka'atılmasını eleştirerek Atatürk2ü “diktat"rlükle”9 erken 4#m%#riyet d"nemini ise “antidemokratiklikle” s#!lamak9 en basit tabirle9 “bilgisizliktir”& ;nların b# s#!lamaları9 ().+2lerin9 ()A+2ların tari%sel ger!ekliğinden tamamen ko'#k analizlere dayalıdır& Xünkü9 ().+2lerin9 ()A+2ların dünyasında9 bırakın “tek 'artiyi”9 bir!ok ülkede “meclis” $e “anayasa” bile yokt#r& Medeni Bilgiler Kitabında Atatürk'ten Demokrasi Dersi Dünya2da $e A$r#'a2da meclislerin ka'atıldığı9 anayasaların rafa kaldırıldığı9 faşizmin $e diktat"rlüğün yükseldiği ()A+ yılında9 Dürkiye 4#m%#riyeti2nin k#r#c#s# Atatürk9 Afet 0nan2a dikte ettirdiği Medeni Bilgiler kitabında9 dünyadaki $e A$r#'a2daki gelişmelerin aksine9 adete geleceği g"rerek “Demokrasiyi yü(eltmi$tir6, İşte, Atatürk’ün 1930 yılında Medeni Bilgiler kitabına DEMOKRA İ !akkında ya"dırdı#ı $ %atırlardan bir b&lü'( “Demokrasinin en belirgin şekli Cumhuriyettir. (…) Demokrasi temeli, bugün çağdaş anayasanın genel ayra ı gibi g!rünmektedir. "ükümdarlık #e oligarşi, artık $amanı geçmiş geri i şekillerden başka bir nitelikte anlaşılama$lar. (…)
%ir milletin &ratikte demokrasi ilkesi, o millet çoğunluğunun to&lumsal ku##etinin bir sonu udur. 'illet yeteri dere ede ku##etli olun a, ku##et #e kudreti eline alır. %u olay ba$en ihtilal ile ba$en de hükümdarlar ile barışçı bir anlaşma ile ortaya çıkar. (rtık bugün demokrasi düşün esi sürekli yükselen bir deni$i andırmaktadır. )irmin i yü$yıl birçok baskı ı hükümetlerin bu deni$de boğulduğunu g!rmüştür. *arlık +usyası, ,smanlı -adişahlığı #e "ila.eti, (lmanya #e (#usturya 'a aristan /m&aratorlukları bunların başlı alarıdır. %undan başka demokrasi ile y!netilen -orteki$ gibi ılımlı hükümdarların, demokra0sinin daha belirgin bir şekilde uygulanmasını ka&sayan Cumhuriyet ile birlikte silin0diği g!rüldü. 1n sonunda bugün /ngiltere, %elçika gibi büyük eski demokrasilerin, daha açık #e daha iyi dü$enlenmiş bir demokrasinin gerçekleştirilmesi yolunda çalış0tıkları g!rülmektedir. Demokrasi düşün esi, çağdaş anayasanın bir !ğesi olduğu gibi düşün e çok eskidir. (…)

2ürk milleti en eski tarihlerde, meşhur kurultaylarıyla, bu kurultaylarda de#let başkanlarını seçmeleriyle demokrasi düşün esine ne kadar bağlı olduklarını g!ster0 mişlerdir. 3on tarih d!nemlerinde 2ürklerin kurduğu de#letlerde, başlarına geçen &adişahlar bu yoldan ayrılarak baskı ı ($orba) olmuşlardır. 4ralların #e &adişahların baskısına dinler dayanak olmuştur. 4rallar, hali.eler, &adişahlar, etra.larını saran &a&a$lar, ho alar tara.ından ya&ılmış !$endirmelerle ilahi hukuka dayanmışlardır. 1gemenlik bu hükümdarlara (llah tara.ından #erilmiş olduğu düşün esi uydurulmuştur. %una g!re hükümdarlar an ak (llah5a karşı sorum0 ludurlar. 4udret #e egemenliğinin sınırı yalnı$ din kita&larında aranabilir. /lahi hukuka dayalı bir mutlakıyet kuralı !nünde demokrasi ilkesinin ilk aldığı durum iddiası$dır. , !n elikle hükümdarı de#irmeye değil, onun yalnı$ ku##etini sınırlamaya, mutlakıyeti kaldırmaya çalıştı. %u çalışma 6770877 yıl !n esinde başlar. 9n elikle ku##etin milletten geldiği #e ku##et sahibi olmayan bir ele düşerse onun ele geçirile0 bile eği, bu ku##etin, milletin #ekillerinden oluşan me lis tara.ından kullanılması gereke eği i.ade edildi. ,n altın ı yü$yılda demokrasi ilkesi hükümdarların gü ünü kırmak için siyasi mü adele ara ı olarak kullanıldı. %u mü adelede en sonunda ortaya atılan düşün eler şunlardan oluşuyordu: ;4u##et millete aittir. ,nu yasa çerçe#esinde bir hükümdara #ermiştir. %a$ı durumlarda geri alabilir5 On %eki"in)i yü"yılda da de'$kra%i ilke%i karşı k$n*l'a" bir k*++et +e akı' ka"andı, De'$kra%i ilke%i 'illi ege'enlik ilke%i şekline girdi +e anaya%aya ge-ti, Artık 'illetle !ükü'dar ara%ındaki %&"leş'e düşün)e%i kayb$ld*, Ortaya, ege'enli#in b&lün'e" +e !iki'%eye +eril'e" düşün)e%i -ıktı, B* düşün)eyi ş&yle a-ıkladılar: ;1gemenlik bireylerin iradesinin ü$erinde, bireylerin oluşturdukları milletin ortak kişiliğine dayanan genel to&lumsal iradedir5 %u nedenle egemenlik tektir, &arçalara ayrılma$ #e egemenliğin i.ade ettiği to&lumsal irade onun sahibi olan ortak kişilik, millet tara.ından hiçbir $aman başkasına de#redilme$ #e bırakılma$. De'$kra%i ilke%i, ege'enli#i k*llanan ara- ne $l*r%a $l%*n e%a% $larak 'illetin ege'enli#ine %a!i. $l'a%ını +e %a!i. kal'a%ını gerektirir, B* n$ktayı birka- keli'e ile a-ıklayalı'( a. Demokrasi, temeli bakımdan esas itibariyle siyasi niteliktedir. Demokrasi bir to&lumsal yardım #eya ekonomik !rgüt sistemi değildir. Demokrasi maddi re.ah meselesi de değildir. %!yle bir g!rüş, #atandaşların siyasi !$gürlük ihtiya ını uyutmayı hede. alır. Bi"i' bildi#i'i" de'$kra%i, &"ellikle %iya%idir/ $n*n !ede0i 'illeti idare edenler ü"erindeki k$ntr$lü %aye%inde, %iya%i &"gürlü#ü %a#la'aktır, b. Demokrasinin birin i !$elliği ile ortak ikin i bir !$elliği daha #ardır. , da şudur< demokrasi .ikirdir< bir ka.a meselesidir. "er halde bir mide meselesi değildir. "ükümet ilkesi de bir adalet se#gisini #e ahlak düşün esini gerektirir. De'$kra%i 'e'leket aşkıdır, Aynı "a'anda babalık +e analıktır, . Demokrasi esasında bireyseldir. %u !$elikli #atandaşın egemenliğe insan sı.atıyla katılmasıdır. d. 1n son olarak demokrasi eşitlik se#erdir< bu !$ellik demokrasinin bireysel olması !$elliğinin $orunlu bir sonu udur. =ü&hesi$ bütün bireyler aynı siyasi haklara sahi& bulunmalıdırlar. Demokrasinin, bu bireysel #e eşitlik se#er !$elliklerinden genel #e eşit oy ilkesi çıkar. Bi"i' de+let &rgütü'ü"de e%a% ilkeleri'i"i $l*şt*ran de'$kra%i 123 ba"ı düşün)elerin !ü)*'*na *#ra'aktadır, >. %olşe#ik düşün esi ?. /htilal i siyasi sendikali$m düşün esi @. 'en.aatlerin temsili düşün esi B* düşün)elerin de'$kra%i ka+ra'ına !ü)*'*nda ne kadar !ak%ı" $ld*klarını a-ıklayalı',

>. %olşe#ik düşün esinin +usya5da uygulanan şekline bakalım. %ütün +us milleti içinden, işçi, deni$ #e kara ku##etlerinden ibaret bir a$ınlık ekonomik esaslara dayalı komünist &artisi adı altında birleşerek bir diktat!rlük yaratmışlardır. (maçlarında milli değildirler. 4işisel hürriyet #e eşitlik tanıma$lar. 4alk ege'enli#ine %aygıları y$kt*r, İ-erde, -$#*nl*#* "$rla +e ba%kı ile düşün)elerine b$y*n e#'eye "$r*nl* t*tarlar/ dışarıda .r$.aganda +e i!tilal &rgütü ile bütün dünya 'illetlerine kendi ilkelerini yay'aya -alışırlar, Oy%a !ükü'et $l*şt*r*l'a%ından a'a-, &"ellikle kişi%el !ürriyetin %a#lan'a%ıdır, B$lşe+ik !ükü'et şeklinde ba%kı &#e%i g&rül'ektedir, Bir t$.l*'a bir kı%ı' in%anların düşün)elerinin "$rla, e%ir +e a)i"li#ini yaşat'ak şekline elbette ki akla *yg*n bir !ükü'et g&rüşüyle bakıl'a", ?. /htilal i siyasi sendikali$m düşün e sahi&leri de her türlü siyasi kuruluşları yalnı$ kendi men.aatleri lehine ya&tırmak #e sonunda siyasi ku##et #e egemenliği ellerine geçirmek isteyen işçi gru&larıdır. B*nlar a'a-larını "$rla elde et'ek 0ır%atını beklerken, "a'an "a'an genel gre+ler ya.arak !ükü'et ada'ları ü"erinde etkili $l'akta +e ba"ı işleri kendilerinden tara0 bitirebil'ektedirler, 123 @. 'en.aatlerin temsili düşün esi, çeşitli meslek sanat #e iş adamları to&lum içinde ayrı ayrı birer to&luluk, birer küçük to&lum haline d!nüşürlerse her bir to&luluğun birbirinden .arklı men.aatleri #ardır. %u nedenle diyorlar ki, her !$el men.aat sahibi gru&lar ayrı ayrı me liste kendilerini temsil etmelidirler. , $aman seçim, millet bireyleri tara.ından değil, gru&lar tara.ından #e gru&ların sahi& olduğu men.aat dere esinde gerçekleşe ektir. Me)li%te b* gr*.lardan bir ka-ı birleşi. iktidar 'e+kiine ge-in)e yalnı" kendi 'en0aatleri le!ine -alışa)aklardır, B*na ki' engel $la)aktır5 /şte bu sebe&lerden dolayıdır ki bi$, bu #e bundan !n eki düşün eleri ülke #e milletimi$ için uygun g!rmemekteyi$. %i$ ülke halkı bireylerinin #e çeşitli sını. mensu&larının diğerine yardımlarını aynı değer #e !$ellikte g!rmekteyi$. "e&sinin men.aatlerinin aynı dere ede #e aynı eşitlik se#erlik duygusuyla sağlamaya çalışmak istemekteyi$, B* şeklin 'illetin genel '*tl*l*#*, de+let ya.ı%ının k*++etlen'e%i i-in da!a *yg*n $ld*#* inan)ındayı", Bi"i' düşün)e'i"de -i0t-i, -$ban, iş-i tü))ar %anatkar, d$kt$r, kı%a)a !er!angi bir t$.l*'%al k*r*'da -alışan bir +atandaşın !ak, 'en0aat +e !ürriyeti eşittir, De+lete b* anlayış ile yük%ek dü"eyde 0aydalı $l'ak +e 'illetin gü+en +e irade%ini $ yere !ar)ayabil'ek bi")e, bi"i' anladı#ı'ı" anla'da !alk !ükü'eti y&nte'iyle 'ü'kün $l'aktadır, 6ürkler de'$krat, &"gür +e %$r*'l* +atandaşlardır, 6ürk, ba%kı +e e%aret "in)irlerini .ar-alayabil'ek i-in i- +e dış düş'anlar karşı%ında !ayatını $rtaya attı/ -$k kanlı +e te!likeli 'ü)adelelere girdi, %ayı%ı" &"+erilere katandı, başarılı $ld* an)ak $ndan %$nra &"gürlü#üne %a!i. $ld*, B* nedenle &"gürlük 6ürk’ün !ayatıdır, (rtık 2ürkiye5de her 2ürk !$gür doğar, !$gür yaşar… 7

Atatürk2ün M>D>K0 B03803>I kitabındaki b# satırlar9 D>M;1IAD01 B0I D><I0M ya'an adamın milletine ilk D>M;1IA=0 D>I=02dir& 0şte eylemleriyle $e s"ylemleriyle Atatürk2ün “demokrasiye” bakışı[Anlayana tabi6[ Ke demişti AtatürkF “Demokrasi fikirdirY kafa meselesidir& Her %alde bir mide meselesi değildir[” 1afalarını midelerine g"re ayarlayan “s"zde aydınların” Atatürk2ün b# s"zlerini anlaması mümkün değildir tabi6[ =inan Meydan9 %tt'FNN///&ilk k#rs#n&comN%aberN,B-EE

Basın Özgürlüğü ve Demokrasimiz 1950-60

Fatih Altaylı

Yazan : Fatih Altaylı – Habertürk 16 Mart 2011 Çarşamba, fatihaltayli habert!rk"#$m %&A' tarihimizi iyi biliriz (e, yakın tarihimizi )ab!k !n!t!r!z" Çünkü !zak tarihle il*ili k$n!şmak, ahk+m ke,mek k$lay(ır" -!tarlılık aranmaz" 'afanıza *.re )ar/ıtabilir, meşrebinize *.re ele alabilir, keyfinize *.re ,$n!)lar )ıkarabilir,iniz" Yakın tarih i,e (aha ,$m!tt!r" 0aha bel*eli(ir" 0aha,ı yaşayanları hayatta(ır" Yalanı )$k fazla kal(ırmaz" Çar/ıtmayı (a" 1şte $ yüz(en b!*ün yakın tarihimiz(en bazı rakamlar 2ermek i,tiy$r!m" Ç$k (e3il, 40560 ,enelik bir yakınlık" 0em$krat 6arti (.nemin(en" 7akalım neler *.re#ek,iniz" 1şte ,ize tarih:
Aralık 1953 8 Mart 1954 7 Ağustos 1954 18 Ağustos 1954 28 Ağustos 1954 23 Eylül 1954 1 Aralık 1954

CHP'nin Ulus Gazetesi'ne el konul u! "asını sıkı kontrol altına alan ve cezaları yükselten "asın #anunu ka$ul e il i! Hakaret su%uyla yar&ılananlara i ialarını ma'keme e is(at 'akkı tanınması iste)i re e il i! *illet Gazetesi sa'i$i +uat Arna $ir yazısın a A nan *en eres'e 'akaret etti)i &erek%esiyle tutuklan ı! *illet Gazetesi yazarı Nurettin Ar ı%o)lu ve ,azı -.leri *ü ürü Hüsnü S/ylemezo)lu 0'.er ay 'a(is cezasına %ar(tırıl ılar! 1mekli General Sa ık Al o)an, a liyenin manevi .a'siyetine 'akaret etti)i &erek%esiyle tutuklan ı! ,eni Ulus'taki yazıları ne eniyle Hüseyin Ca'it ,al%ın, Cemal Sa)lam ve -$ra'im Cüceo)lu 'a(is, Ni'at 1rim ise (ara cezasına %ar(tırıl ılar! Hüseyin Ca'it ,al%ın, 'ükümetin manevi ki.ili)ini ta'kir etti)i &erek%esiyle 23 ay 'a(se ma'k4m ol u ve 05 ya.ın a 'a(se &ir i! Cüneyt Arcayürek, 6Hükümetin nü7uzunu kıracak ne.riyat ya(ma ve su%unu ısrarla sür ürme i'timali $ulunmasın an olayı6 3 ay 'a(se ma'k4m ol u! -zmir' e Sa$a' Postası Gazetesi ka(atıl ı, $a.yazarı ve ,azı -.leri *ü ürü 8r'an 9a'mi G/k%e tutuklan ı!

20 Mayıs 1955 Akis Der&isi yazarı Cüneyt Arcayürek tutuklan ı! 23 Haziran 1955 16 Eylül 1955

*u'ali7 yayınların an olayı Ankara Ulus Gazetesi süresiz, Her&ün, Hürriyet ve 19 Eylül 1955 :ercüman &azeteleri ise ;< &ün süreyle ka(atıl ı! Hükümetin k=)ıt ta'sisleri ne eniyle &azeteler 3 say7aya in iril i!
2 Mart 1956 29 Nisan 1956

>inasi Na'it "erker, Cum'ur$a.kanı'na 'akaretten ; yıla ma'k4m ol u! Gazeteciler 8ktay 1k.i, Hikmet :anılkan, Altan Öymen, Ay ın #/ker ve Sey7ettin :ur'an, Ankara' a &/türül ükleri karakol a 'akarete u)ra ılar!

DP'nin 'azırla ı)ı yeni "asın #anunu ka$ul e il i! Hürriyet Partisi a ına 7 Haziran 1956 konu.an :uran Güne., 6"u kanunla e)il $asın /z&ürlü)ü, $asın $ile kalmayacak6 e i!
9 Haziran 1956 Halk Gazetesi to(latıl ı! 15 Haz 1956 22 !"##uz 1956 14 Eylül 1956 28 Eylül 1956 11 $u%at 1957

Akis Der&isi to(latıl ı! Akis Der&isi yine to(latıl ı! Akis Der&isi to(latıl ı! *aliye, -stan$ul' a Hazine'ye ait ;? $in arsa ve <?? $inayı satı.a %ıkar ı! -n/nü'nün ama ı ve Akis Der&isi $a.yazarı *etin :oker tutuklanarak cezaevine koyul u!

4 Ağustos 1956 Ulus Gazetesi to(latıl ı!

14 $u%at 1957 "a.$akan *en eres, #ocate(e Camii'nin ya(ımı i%in ;?? $in :@ $a)ı.la ı! 11 Nisan 1957 Halk Gazetesi sa'i$i 9ati( :a'ir "urak, $ir karikatürü ne eniyle tutuklan ı! 17 Nisan 1957 Atatürk 8rman Ai7tli)i'n en arazi satılmasına olanak tanıyan yasa ka$ul e il i! 11 Mayıs 1957

Baman Gazetesi'n en Nusret Sa7a Co.kun ve 9ı7at 1kinci, $irer yıl 'a(se ma'k4m ol ular! :ürkiye Gazeteciler Sen ikası, 'ükümet kararıyla $ir süre i%in ka(atıl ı!

27 Mayıs 1957 Demokrat -zmir Gazetesi ; ay süreyle ka(atıl ı! 6 !"# 1957

Se%im &ünü *ersin' e $ir CHP'linin /l ürülmesine ve Gaziante('te %ıkan olaylara yayın yasa)ı &etiril i! Ulus Gazetesi, "ülent 1cevit'in $ir yazısı 29 Eki# 1957 ne eniyle $ir kez a'a ka(atıl ı! Clkü Arman ; yıl, Halim "üyük$ulut ;D ay 'a(se ma'k4m ol u!
6 Mayıs 1958 7 Mayıs 1958 8 Mayıs 1958 8 Mayıs 1958 9 Mayıs 1958

Ulus Gazetesi ,azı -.leri *ü ürü Ni'at Su$a.ı, E aylık 'a(is cezası i%in cezaevine konul u! Ulus yazarı >inasi Na'it "erker, E aylık cezasını %ekmek üzere cezaevine konul u! ,eni Gün Gazetesi ,azı -.leri *ü ürü 8r'an :okatlı, FD &ünlük cezası i%in cezaevine konul u! *illiyet Gazetesi ;< &ün süreyle ka(atıl ı! ,eni Gün ve Akis ;'er &ün süreyle ka(atıl ı! Sorumlu mü ürler Altan Öymen ;? ay, :arık Hololu ;3 ay 'a(is cezasına %ar(tırıl ı! Hür "ilek Gazetesi ka(atıl ı, sa'i$i A$ ülka ir Gürol ve yazarı -smail Aras ;'er yıl 'a(se ma'k4m e il i! Akis Der&isi ,azı -.leri *ü ürü ,usu7 Biya A em'an F yıl, $a.yazarı *etin Doker ; yıl 'a(se ma'k4m e il iler! -smet -n/nü'nün -stan$ul' a ya(tı)ı $asın to(lantısına yayın yasa)ı &etiril i! Öz ilek Gazetesi sa'i$i Gültekin Ar a, 5 ay 'a(is cezasına %ar(tırıl ı! Ulus Gazetesi'n en Clkü Arman ve 8ktay Gerel ;'er yıl, zaten cezaevin e $ulunan >inasi Na'it "erker ve Ni'at Su$a.ı a D'er ay 'a(is cezasına %ar(tırıl ılar! Ulus Gazetesi'n en Clkü Arman, ; yıl 'a(is cezası a'a al ı! Ulus Gazetesi ; ay süre ile $ir kez a'a ka(atıl ı!

14 Mayıs 1958 Akis'in sorumlu mü ürü Biya A em'an ; yıl 'a(se ma'k4m e il i! 28 Mayıs 1958 28 Mayıs 1958 2 Haziran 1958 5 Haziran 1958 6 Haziran 1958 25 Haziran 1958 3 &ası# 1958

30 &ası# 1958 *etin :oker ikinci kez ; yıl 'a(is cezasına %ar(tırıl ı!

0em$krat 6arti8nin ilk 9 yıllık (.nemin(e 911 *azete#i ha/,e *ir(i" 0:; 0em$krat 6arti8nin tek başına ikti(ar $l(!3! ilk 9 yıl i)in(e ba,ına y.nelik $larak ya/ılan ba,kıları yaz(ım" 0.nemin 0em$krat 6artili A(alet 7akanı <,at 7!(ak$3l!, -7MM8(e 2erilen bir ,$r! .ner*e,i üzerine 9 yıllık ikti(arları (.nemin(e 911 *azete#iye ha/i, #eza,ı 2eril(i3ini a)ıklamıştı" 7!*ün (e *eri kalan 2 yıl(a =ba,ın .z*ürlü3ü 2e )$k /artili (em$kra,i= a(ına kay(e(ilen *elişmelere *.z atalım:
21 '(ak 1959 22 '(ak 1959 ,aku( #a ri #araosmano)lu'nun Ulus'taki $ir yazısı ne eniyle ken isi ve ,azı -.leri *ü ürü Clkü Arman $irer yıl 'a(se ma'k4m ol ular! Gazete ; ay süreyle ka(atıl ı! Demokrat -zmir Gazetesi ,azı -.leri *ü ürü >ere7 "al%ık'a ;< &ün, &azetenin sa'i$i A nan Düvenci'ye ; yıl 'a(is cezası veril i!

26 '(ak 1959 Ankara :el&ra7 Gazetesi sa'i$i +et'i Giray ;0 &ünlük cezası i%in 'a(se &ir i!

Gatan Gazetesi'n en alıntıla ı)ı $ir yazı an olayı Ulus Gazetesi ,azı -.leri *ü ürü 11 Mart 1959 Clkü Arman ; yıl D ay 'a(se ve D??? lira a)ır (ara cezasına %ar(tırıl ı! Gazete $ir ay süreyle ka(atıl ı! 12 Mart 1959 Ha$er Gazetesi sa'i$i Ge at 9e7iio)lu'na usulsüz tekzi( yayınlamaktan ;2 &ün 'a(is cezası veril i!

Amerikalı &azeteci Pulliam'ın :ürkiye 'akkın aki $ir yazısını Ulus Gazetesi'n e 13 Mart 1959 yayınla ı)ı &erek%esiyle yazı i.leri mü ürüne ;3 ay 'a(is cezası veril i! Gazete $ir ay a'a ka(atıl ı! 20 Mart 1959 Akis Der&isi ,azı -.leri *ü ürü ,usu7 A em'an, ;2 ay 'a(is cezasına %ar(tırıl ı! Der&i ; ay süreyle ka(atıl ı!

23 Mart 1959 Öncü Gazetesi süresiz olarak ka(atıl ı! 26 Mart 1959 -$ret Gazetesi ,azı -.leri *ü ürü *usta7a Deral, ;? ay 'a(se ma'k4m ol u! 25 Nisan 1959 29 Nisan 1959 1 Mayıs 1959 2 Mayıs 1959 11 Mayıs 1959 27 Mayıs 1959 3 Haziran 1959 24 Haziran 1959 8 !"##uz 1959 CHP'li #emal Satır'ın konu.masını yayınlayan Ulus Gazetesi ,azı -.leri *ü ürü "ey'an Cenk%i ;? ay 'a(se ma'k4m ol u! Ulus Gazetesi ; ay ka(atıl ı! Demokrat -zmir Gazetesi ,azı -.leri *ü ürü >ere7 "al%ık ;D &ün, Hava is Gazetesi ,azı -.leri *ü ürü Ham i :ezkan ;2 &ün 'a(is cezası al ılar! Demokrat Parti tara7tarları, Demokrat -zmir Gazetesi'ni $astılar, mat$aa makinelerini (ar%ala ılar! CHP Genel "a.kanı -n/nü'yü kar.ılamaya &elenleri Han arma zorla a)ıttı! ;? ki.i yaralan ı! 8laya yayın yasa)ı &etiril i! ,eni Ant Gazetesi'n en Dervi. Sami :a.man ve +et'i :a.man ;'er yıl ;'er ay 'a(is cezasına %ar(tırıl ılar! Ba7er, ,eni&ün ve Ulus &azeteleri ;'er ay süreyle ka(atıl ı! Ulus ,azı -.leri *ü ürü Clkü Arman ;? ay 'a(se ma'k4m ol u! Demokrat -zmir Gazetesi ; ay süreyle ka(atıl ı! A nan Düvenci ve >ere7 "ak.ık ;3'.ar ay 'a(is cezasına %ar(tırıl ılar! Do)an Avcıo)lu'nun -ran >a'ı 'akkın aki $ir yazısı ne eniyle Akis Der&isi ve Avcıo)lu 'akkına ava a%ıl ı! Ulus Gazetesi'n en 8ktay Gerel ve "ey'an Cenk%i $irer $u%uk yıl 'a(is cezasına %ar(tırıl ılar! >a'a( "alcıo)lu, Amerikalı $ir &azetecinin yazısını :ürkiye' e ikti$as etti)i i%in ma'k4m ol u)u ;3 aylık cezasını %ekmek üzere cezaevine &ir i! A'met 1min ,alman, ;< ay ;3 &ünlük ma'k4miyetini %ekmek i%in cezaevine &ir i! Demokrat Parti Gru$u, yayımla ı)ı $ir $il iriyle CHP'yi 6Sila'lı ve terti(li ayaklanmalar 'azırlamakla ve $ir kısım $asını a yalan ve %ar(ıtılmı. 'a$erlerle $u ayaklanmayı esteklemekle6 su%la ı! C% aylık $ir 6:a'kikat #omisyonu6 kurul u! #omisyon, &azeteleri to(latma ve mat$aaları ka(atma yetkisiyle onatıl ı! #omisyonun ilk icraatı ülke eki tüm siyasal etkinliklerin ve *eclis &/rü.melerinin yayımlanmasını yasaklamak ol u! :"** &/rü.melerini 'a$er ya(an tüm &azeteler to(latıl ı! -stan$ul Cniversitesi ; ay süreyle ka(atıl ı! ,eni Sa$a' ;? &ün süreyle ka(atıl ı! Demokrat -zmir Gazetesi'n en ;3 ki.i %e.itli cezalara ma'k4m ol u!

20 May 1959 Gatan Gazetesi yazarı Sa un :anHu sal ırıya u)ra ı!

16 Ara 1959 Gatan Gazetesi ; ay ka(atıl ı! 5 '(ak 1960

25 $u% 1960 CHP'li &azeteci C! S! "arlas I*e'met "arlas'ın $a$asıJ ;? ay 'a(se ma'k4m ol u! 7 Mart 1960 12 Nisan 1960 27 Nisan 1960 28 Nisan 1960

30 Nis 1960 Ali Ulvi'nin $ir karikatürü ne eniyle Cum'uriyet Gazetesi ;? &ün süreyle ka(atıl ı! 4 Mayıs 1960

6 Mayıs 1960 <<<# &/sterilerini 'a$er ya(an Ba7er Gazetesi ka(atıl ı! 9 Mayıs 1960 Hür A am Gazetesi ka(atıl ı! 18 May 1960 Ak.am Gazetesi ka(atıl ı! 22 Mayıs 1960 Ankara Sıkıy/netim #omutanlı)ı, 'a$erle.meye sansür ve sınırlama &etiril i)ini a%ıkla ı! < ki.inin $ir araya &elerek ola.ması yasaklan ı!

Kitap : Atatürk Ve Demokratik Türkiye

Halil İnalcık

8Atatürk, Anad$l* )$#ra0ya%ında, kültürel +e tari!%el de#erler ü"erinden, 6ürkiye t$.l*'*n* bir de#işi', yenileş'e, gelişi' %üre)ine taşıyan büyük bir düşünür +e eş%i" bir yeniden ya.ılan'anın 'i'arıdır, 9&ken O%'anlı De+leti’nin yerine, 6ürkiye in%anının katılı'ını +e birey%el ini%iyati0ini !arekete ge-irerek, ye.yeni bir %iya%al +e %$%yal ya.ılan'ayı, yeni bir yaşa' bi-i'ini !ayata ge-ir'eyi a'a-la'ıştır, B* a-ıdan, 6ürkiye :*'!*riyeti’nin k*r*l*ş ilkeleri, yeniden ya.ılan'a +e de#işi' atılı'larına bakılın)a Atatürk’ün de!a%ı -ar.ı)ı bir !al al'aktadır, :*'!*riyet 6ürkiye%i’nin !angi e+relerden ge-erek, ne tür bir düşün%el biriki'in ü"erine k*rg*landı#ı %$r*n*, b* kitabın ana ek%enini $l*şt*r*y$r, A'a Atatürk-ülü#ü y$r*'larken, günlük %iya%i +e %$%yal akı'ların etki%iyle $nayla'a +eya ba#na" te.kilerle karşılaş'ak $lanaklıdır, 6$.l*'*'*"*, *"laş'a" iki kitle !alinde karşı karşıya getiren derin anlaş'a"lı#ın, 0elaketli %$n*-lar getirebile)e#ini dai'a !atırda t*tarak, karşıtlı#ı -&"'ek, *"laş'a y$llarını b*l'ak "$r*ndayı", ;*rd*n gele)e#i i-in iki tara0 da, ba#na", *"laş'a" ta+rından k*rt*l'ak "$r*ndadır, Kı%a)a%ı de'$kra%i &"gürlü#ü, y$k et'ek &"gürlü#ü de#ildir, De'$kra%i, t$.l*'da barışı gü+en)e altına al'ak i-in *"laş'a +e denge "e'inidir,7

Atatürk’ün Vefatından Sonra

Zekeriya Sertel

(Hatırladıklarım, s. 19 !19"#

8<i)danı'da bir !e%a.laş'a ya.'ak gere#ini d*yd*', a#lı#ında bi" b* in%ana karşı !ürriyet +e de'$kra%i %a+aşı ya.'ıştık, On*, de'$kra%i +e !ürriyet +e de'$kra%i getir'edi#i i-in adeta %*-l* %ayıy$rd*k, On*n !areketlerini diktat&r)e b*l*y$rd*k, 9ünkü $ +akit $r'anın i-indeydik, A#a-ları g&rüy$rd*k a'a $r'anı bütün büyüklü#ü ile g&re'iy$rd*k, =i'di ge-enleri da!a aydın g&rebiliy$rd*', Atatürk 'e'leketin %$%yal, %iya%al +e ek$n$'ik !ayatında büyük de+ri'ler ya.'ıştı, 4ali0eli#i +e .adişa!lı#ı yık'ış, yerine bir :*'!*riyet re>i'i getir'işti, 4alkın %$%yal !ayatında +e geleneklerinde bir-$k e%a%lı de#işiklikler ya.'ıştı, 4ali0e +e .adişa!tan yana $lanlar $na )e.!e al'ışlardı, İtti!at-ılar $na %*ika%t terti.le'işlerdi, E'.eryali%tler 'e'leket i-inde i%yanlar -ıkar'ışlardı, İ%tanb*l’da bütün !ali0e)i, .adişa!-ı +e geri)i ba%ın Atatürk’e karşı yaylı' ateş a-'ıştı, Bütün b* k$ş*llar i-inde !ürriyet +e de'$kra%i gelişebilir 'iydi5 6er%ine de+ri' düş'anlarına karşı a" -$k ter% da+ran'ak gerekir, Atatürk de i- +e dış düş'anlara karşı i!tiyatlı, tedbirli b*l*n'ak i!tiya)ındaydı, B&yle $l'akla birlikte M*%%$lini +e 4itler bi-i'inde diktat&rlü#e git'edi, Kişi y&neti'inden -$k Me)li% ege'enli#ine, yani !alk ege'enli#ine &ne' +erdi, Bütün k$ş*llar $n*n D$#*l* bir diktat&r $l'a%ına el+erişliydi, ?akat a%ker $l'a%ına ra#'en @bene+$lent diktat$r%!i.’ diye adlandırdıkları bi-i'de y*'*şak, %e+i'li +e akıllı bir $t$rite k*rd*, B* $t$rite diktat&rlükte $ld*#* gibi k$rk*ya de#il, %e+giye dayanıy$rd*, Ona b* k*++eti +eren şey !alkın kendi%ine %e+gi%iyle ba#lı $l'a%ındaydı2 Bi" eleştirileri'i"i &"gür)e ya.abiliy$rd*k, Aa"ı' 4ik'et en de+ri')i şiirlerini $n*n de+rinde ya"dı2 Atatürk dünde büyüktü, b*gün de büyüktür, yarında büyük kala)aktır, Bi" *#r*nda %a+aştı#ı'ı" &"gürlük +e de'$kra%iye an)ak $n*n a-tı#ı y$ldan *laşabiliri",7

Devrimci Meclis, Atatürk ve Demokrasi

Barış Doster

iya%et e%na0ının -$#* bil'e", $r$% %$l)*ları, AA6O 'illiyet-ileri, A'erikan İ%la')ıları da !aber%i"dir, 6ari!i'i"deki Birin)i Me)li%, 19B0 C 19B3 yılları ara%ında g&re+ ya.'ıştır, ;ani K*r*)* 'e)li%tir, Ka!ra'an 'e)li%tir, Da"i 'e)li%tir, De+ri')i 'e)li%tir, <e keli'enin ta' anla'ıyla, 'illi 'e)li%tir, 6ari!i'i"in en katılı')ı, en de'$kratik 'e)li%idir, M*%ta0a Ke'al’e başk$'*tanlık yetki%i +erirken bile )i'ri da+ran'ış, yetkilerini .aylaş'ak i%te'e'iş, %üre %ınırı k$y'*şt*r, O ba#la'da kal.aklı%ıyla, 0e%li%iyle, %arıklı%ıyla 'illidir, Birin)i gr*b*yla, ikin)i gr*b*yla yi#ittir, İtti!at-ı%ı da, İ%la')ı%ı da, 6ürk-ü%ü de, liberali de, Müda0aaEi 4*k*k-*%* da na'*%l*d*r, a-ık %&"lüdür, Aralarındaki %ını0%al, kültürel, ide$l$>ik, t$.l*'%al ayrı'lara karşın, !e.%i de k*rt*l*ş i-in kelleyi k$lt*#a al'ış, b* a'a-la tek yürek, tek y*'r*k, tek +ü)*t $l'*ş +atan%e+erlerin 'e)li%idir, İkin)i Me)li%, 19B3 C 19BF ara%ında g&re+ ya.'ıştır, O da yetkileri k$n*%*nda -$k kı%kanda+ran'ıştır, Grne#in Atatürk, 19BH anaya%a%ı !a"ırlanırken, anaya%ada $l'a%ını i%tedi#i 'e)li%i 0e%i! yetki%i, ya%aları +et$ yetki%i gibi ki'i &nerilerini 'e)li%e %*nd*#*nda 1b*nlar .arla'enter %i%te'lerde )*'!*rbaşkanlarına tanınabilen yetkilerdir3, 'e)li% Atatürk’e b* yetkileri +er'e'iştir, 3 Mart 19BH tari!li 3 De+ri' ;a%a%ı İkin)i Me)li%’in e%eridir, B* kan*nların da i-inde $ld*#* De+ri' ;a%aları ülke'i"e *l*% ka+ra'ını getir'iştir, Il*%, -a#daş anla'da kederde, ta%ada, kı+an-ta bir $lan, birlik $lan y*rttaşların $l*şt*rd*#* %iya%al bilin)e dayalı bir bütündür, <e $ De+ri' ;a%aları, *l*% ege'enli#ini .ekiştir'iştir, ;&neten C y&netilen ayrı'ını kaldır'aya -alış'ıştır, ;*rttaşları, ege'enli#ine %a!i. bireyler $larak g&r'üş,

$nların %e-tikleri te'%il)iler +a%ıta%ıyla ege'enli#in k*llanıla)a#ını kayda ge-'iştir, Etek &.enler +e &.türenler, ayaklarını yıkat'aya !akkı $lanlar +e ayak yıka'akla yükü'lü $lanlar ayrı'larını da $rtadan kaldır'ıştır, De+ri' Kan*nları, laiklik anlayışını getir'iştir, Jaiklik en kı%a +e yalın tanı'ıyla din ile dünya işlerini ayırır, dini de+letin ege'enli#inden de+leti de dinin ba%kı%ından k*rtarır, Orta-a# A+r*.a’%ında kili%e ara)ılı#ıyla de+leti y&neten din%el k*r*'lara +e din ada'larına karşı +erilen 'ü)adeleyi İ%la' dünya%ı yaşa'adı#ı i-in, 6ürk De+ri'i b* y&nüyle de bir ilktir, B* y$lla, dini k*r*'ların, k*ralların, k*ra'ların, k*r*lların de+let y&neti'indeki ba%kı%ına %$n +er'iştir, De+let, din k*rallarına g&re y&netil'ek ba%kı%ından k*rtarıl'ıştır, D*ra#an t$.l*' ya.ı%ından de+ingen t$.l*' ya.ı%ına ge-işin adı'ları atıl'ıştır, İn%anları din ba%kı%ından k*rtar'ak, in%anlar ara%ında eşitli#i %a#la'anın da te'el k$ş*llarındandır, B* ba#la'da laiklik, y*rttaşlar ara%ında eşitli#i %a#la'anın yanında düşün)e, inan- +e i0ade &"gürlü#ünün de gü+en)e%idir, De'$kratik re>i'in $l'a"%a $l'a"ıdır, E#iti'in laik, eşit, bili'%el, kar'a, ü)ret%i" $l'a%ı, &#reti' birli#inin ta' $larak %a#lan'a%ı, y*rttaşların e#iti' k*r*'larından başlayarak +e e#iti' y$l*yla eşit kılın'a%ı, de'$kra%i i-in "$r*nl*d*r, B* ba#la'da De+ri' ;a%aları’nın a'a-ları ara%ında laiklik +e eşitlik +ardır, Aydınlan'a 0el%e0e%ini, yani in%anın in%anlaş'a%ını, bili'in dinden, aklın inan-tan ba#ı'%ı"laş'a%ını t$.l*'a beni'%et'ek +ardır, K*ldan y*rttaşa, ü''etten *l*%a, ba#ı'lılıktan &"gürlü#e, ikin)i %ını0 $l'aktan 1&"ellikle de kadınlar a-ı%ından3 eşitli#e y&nelişi +ardır, O nedenle De+ri' ;a%aları, dünyanın en -$k ke'irilen, $rtadan kaldırıl'ak i%tenilen ya%alarıdır, 19K0’den beri laiklik +e e#iti' birli#i, tü' iktidarlar tara0ından ke'iril'işlerdir, 9ünkü iktidarları ra!at%ı" eden ilkelerdir, Lira k*l de#il birey, 'üritE 'üşteri de#il y*rttaş yetiştir'eyi a'a-larlar, $ran, %$rg*layan, araştıran, eleştiren bireyler ü"erinden de'$kratik bir t$.l*' inşa edile)e#ine inanırlar, De'$kra%iyi %e-i'den ibaret g&r'e"ler, 9$#*l)*l*#a, 0arklı $labil'e !akkına, in%an !ak +e !ürriyetlerine, !*k*k*n ü%tünlü#üne, yargının ba#ı'%ı"lı#ına +e tara0%ı"lı#ına, &"gür ba%ına, katılı')ılı#a, şe00a0lı#a da &ne' +erirler, 1FM9 ?ran%ı" De+ri'i’nin te'elinde Aydınlan'a De+ri'i +ardır, =ü.!e%i" $ de+ri'i etkileyen başka &n)ü atılı'lar, A'erika’da, İngiltere’de da!a &n)e ya.ılan de+ri'ler, ya"ılan 'etinler de +ardır, An)ak ?ran%ı" De+ri'i, eşitlik +e &"gürlük ilkelerini bayraklaştırarak tari!e ge-'iştir, 19B3 :*'!*riyeti de ?ran%ı" De+ri'i’nden -$k etkilen'iştir, Etkili, yetkili, &"gürlüklerinin, !ak +e %$r*'l*l*klarının bilin)inde $lan +atandaş ta%arı'ının te'elinde b* tari!%el +e e+ren%el biriki' +ardır, Aydınlan'a, y*rttaş i-in de'$kra%iyi, !*k*k*n ü%tünlü#ünü +e &"gürlü#ü k*t%al %a)aya#ı $larak g&rür, B* ü-ünün birbirini tanı'layan, ta'a'layan, bütünleyen, %ınırlayan +e +ar kılan ka+ra'lar $ld*#*na inanır, 9ünkü in%an !akları yalnı" +e an)ak &"gür y*rttaşlar i-indir, de'$kratik +e laik bir dü"ende yaşa'a şan%ı b*l*r, k$r*n*r +e geliştirilirler, De'$kra%i, y*rttaşların kendi kendilerini y&netti#i, *y*la)ak k*ralları kendilerinin belirleyi. de#iştirdi#i bir dü"en $ld*#*ndan, y$"laş'ış te'%ili de'$kra%inin ni'etlerinden +a"ge-'ek i%te'eyenler, katılı')ı bir de'$kra%inin k&kleş'e%ine karşıdırlar, Grne#in, 'illet+ekillerinin d$#r*dan kendilerini ilgilendiren k$n*larda 1'aaşlar, d$k*n*l'a"lıklar, kişi%el !ak +e i'tiya"lar, %e-i' kan*n* +b3, .arti ayrı'ı g&"et'ek%i"in birlikte da+ran'aları, !er k$n*y* re0erand*'a g&türürken b* k$n*ları g&tür'e'eleri dikkat -eki)idir, O nedenle b* y$"laş'ış %i%te'i %a+*nanlar, de'$kratik t$.l*'*n +e t$.l*')* de'$kra%inin a%alak düş'anlarıdır, De'$kratik bir t$.l*', y*rttaşlık +e t$.l*'%al %$r*'l*l*k k$n*larında üyelerini e#itir, Etkin +atandaşların yaratı. denetledi#i gü-lü bir de'$kra%iyi $lanaklı kılar, 6$.l*'%al %$r*'l*l*#*n ü"erinde yük%elen etkin y*rttaşlık, bireylerin kişi%el -ıkarlarını/ $rtak, ka'*%al, t$.l*'%al -ıkarın $l*ş'a%ı a'a)ıyla d&nüştür'elerine "e'in !a"ırlar, I"laş'ayı &n)eler, E'ek +e %er'aye ara%ındaki %ını0 ka+ga%ından be%lenen -a#daş de'$kra%i, $ de'$kratik 'ü)adeleyi d&nüştürür +e y&netir, Kişi%el -ıkar ile ka'*%al -ıkar ara%ında denge k*r*l'a%ına $rta' yaratır, Bireyler t$.l*'%al 'ü)adeleye, !ürriyet, eşitlik, %$%yal adalet ka+ga%ına de'$kratik bilin-leriyle katılırlar, Orada $lg*nlaşır, %iya%allaşırlar, Birlikte düşün'eye, birlikte da+ran'aya -alışırlar, Ka'*%al -ıkarı, t$.l*'%al adaleti, 0ır%at eşitli#ini, !*k*k*n ü%tünlü#ünü beni'%erler, I"'anların, te'%il)ilerin, .r$0e%y$nel %iya%et-ilerin ara)ılı#ına i!tiya- d*y'adan, d$#r*dan %iya%ete katılırlar, Kı%a)a%ı, ger-ek de'$kra%ide .r$0e%y$neller de#il a'at&rler %iya%et ya.arlar, Adı de'$kratik $l%a bile y$"laş'ış, -ürü'üş %e-i'li %i%te'lerde i%e %iya%et e%na0ı &ne -ıkar, iya%al +e t$.l*'%al -atış'a k&kleşir, iya%al katılı' +e de'$kratik rekabet, kültürün -a#daşlaşı. tabana yayıl'a%ında ileri)i r$l $ynar, Gyle bir t$.l*'da din%el ba%kılar, tekdü"elik, e"ber)ilik, taklit-ilik ege'en $l'a", 4$şg&rü gelişir, yaratı)ılık .ekişir, karşılıklı anlayış gü-lenir, Bireylerin kültürü geliştik-e, t$.l*' *ygarlaşır, de+let de'$kratikleşir,

Di#er Kaynaklar ( Atatürk D&ne'inde De'$kra%i Dene'eleri Ke'ali"' +e $%yal De'$kra%i

C*t*k 4ürk MilletiDn'en Dünya De"letine B# !alışma K#t#k ile ilgilidir& Amacım elektronik ortamda kolay #laşılır $e 'aylaşılır9 i!inde kon# aramasının ya'ılabildiği $e aynı şekilde elektronik bir i!indekiler tablos#n#n g"rülebildiği bir dosya ya'ısı ol#şt#rmak idi& Bildiğiniz gibi b# ka'samda bir kitaba belgeler kısmını da katarsanız ücretle edinilen kita'lar üzerinden b#n# ya'mak old#k!a zord#r& B# !alışmayı tanıttıktan sonra liberalNsol $eya b"lücü !e$relerde %ala anlaşılamayan $e Sdar milliyet!iliğeS indirgenmeye !alışılan M& 1emal Atatürk'ün SDürk MilletiS ka$ramının ne kadar samimi old#ğ#n#n bir kanıtını K#t#k'#n i!inde kendisi H&8&Uells kitabını tartışırken $ermektedir& B#n# aktarırken ilgili tanıtımları da ya'acağım& K#t#k i!in Venerba%!e kaleci $e y"neticilerinden ra%metli Bedii Cazıcı tarafından başlatılı' "lümünden kısa süre "nce tamamlanan bir !alışmadan %areketle serbest erişim $e 'aylaşmaya %azır . :DV belge %azırlanmıştır& >rişim adresleri b#rada $erilen dosyaları 'aylaşabilirsiniz& K#t#k Belgeler F %tt'FNNen&calameo&comNbooksN++.AAAE,Abd.+E+E-(a-( F %tt'FNNen&calameo&comNbooksN++.AAAE,A)+Acc..baeA(

Xalışmanın @zellikleri B#ld#ğ#mda internet erişiminde *+ sayfalık fasiküller %alinde metin\belgeler olarak bir bütün %alinde idi& 1endisi aslının aynısı old#ğ#n# kanıtlamak i!in Silk yazıdan ok#n#ş#S solda Syeni Dürk!esiS sağda olan bir kita' ya'ısı tasarlanmış& >k belgeleri de i!eren tüm metinlerin b# !er!e$ede yazıldığı anlaşılıyor& @ncelikle b# bütünün istenen b"lüm ya da kon#s#na :4 ortamında kolay erişimini sağlamak i!in Selektronik i!indekilerS !alışması ya'ılmıştır& :DV belgelerin i!ine g"mülen b# bilgi istenirse ekranın sol tarafında a!ılarak kolay erişim sağlanabilinir& 0kinci olarak belgeler kısmını .& bir :DV dosyaya ayırdım& B#n#n nedeni bilgisayar ortamında ok#rken adıge!en yere git gel ya'mamak i!in a!ık t#t#lan .& dosyaya kolaylıkla bakabilmek9 %atta ikisini de yan yana g"rebilmek i!indir& =on olarak belgelerin ardına =e$r $e Milli Mücadelenin %aritalarıyla KC Dimes'ta (. Mart ().. de yayınlanmış ()(* (E d"nemi gizli Dürkiye'yi 'ar!alama antlaşmaları 5ilgili belge $e %aritaları da i!eren7 %aberi eklenmiştir& Bildiğiniz gibi son zamanlarda k#rt#l#ş sa$aşının aslında olmadığı iddiaları ya da işgal k#$$etlerinin zayıf old#ğ# dillendirilmekteY b# yüzden gü$enilir $e kon#y# günü gününe aktaran bir dış kaynağın tanıklığını belgelerimize katmış old#k& 0kinci kon#ya gelirsek9 K#t#k'#n sonlarına doğr# H&8& Uells adlı bilim adamının kitabından s"ze dilmektedir& ;radan bir yor#m aktarılarak Sdünya federal de$letiS nden ba%isle Sbütün egemenlikler9 tek9 bir egemenlik i!inde eritilmezse9 milliyetlerin üstünde bir gü! yaratılmazsa dünya yok olacaktırS diyor $e Sger!ek de$let9 !ağdaş %ayat koş#llarının bir zor#nl#k %aline getirdiği dünya birleşik de$letlerinden başka bir şey olamaz&SY Sk#şk# yokt#r ki insanlar9 kendi ortaya !ıkardıkları şeyler altında ezilmek istemezlerse er ge! birleşmek zor#nda kalacaklardırS demektedir& 8"rüldüğü gibi to'l#mlar yeterli olg#nl#ğa eriştiklerinde Stek bir egemenliğin 'otasında erimekS fikrini b"ylelikle "zendiren bir düşünür olan Atatürk'e karşı Sdar g"rüşlü Dürk Milliyet!isiS yaftasını yakıştırmak en büyük %aksızlık değil midir O Bence Uells'in b# kitabının şa%itliğinde Dürk Milleti ka$ramı $e Atatürk'ün sa$#n#lması gerekmektedir& 0lgili sayfa ko'yası aşağıda $erilmektedir& Hatta9 o günün imkansızlıkları i!inde 3ondra'da basılan (.++ sayfalık bilim tari% kitabını birka! yıl i!inde b#l#' !e$irisini ya'tırı' ok#yarak yor#mlama becerisini g"sterebilen bir SaskerS kişiye Kobel $erilmelidir& 1on#n#n b# boy#t# kendisine ya'ılan %aksızlık $e $efasızlığı da%a da derinleştiriyor& B#na karşın A& >instein'in ()AA'te ya'tığı SKazilerden ka!an bilim adamlarına Dürkiye'de sığınma !alışma %akkıS tanınması baş$#r#s# da yine b# sa$ı destekleyici bir olg#d#r& Atatürk'ün dile getirdiği samimi fikirler kendisini etkilemiş $e "ylesine baskın bir gü$en d#yg#s# yaratmış olmalı ki ABD yerine b# bilim adamlarının Dürkiye'deY %em de !ıkması beklenen sa$aşın kolaylıkla Kazi te%didi yaratacağı ülkemizde !alışmalarını "nermektedir& Bakmak isterseniz Uells kitabının aslının adresi F %tt'FNN///&mediafire&comN$ie/NA)slf]yl,.,sc]^NAtatürk'ün_.+;k#d#klarından Bilim&$e&Dari% H&8&Uells ().(&'df Atatürk'ün ;k#d#kları 3istesi F %tt'FNNen&calameo&comNbooksN++.AAAE,Af*-a)dEEfee.

AtatürkNün A*t*kNta 4,D, Oell%Nin gele)ek ile ilgili düşün)elerini tartıştı#ı +e &ne'%edi#ini belirtti#i b&lü'den alıntı (