Matematiˇki Fakultet c Beograd

ELEMENTI KOMBINATORIKE

Profesor: Zoran Luˇi´ cc

Student: Milan Krsti´ c ML 248/01

. . . 2. . . 2. . . . . . .3 Permutacije bez ponavljanja . . . . . . . . . . . . .Sadrˇaj z 1 Pojam kombinatorike 2 Varijacije i permutacije 2. . . . . . . 3 Kombinacije 3. . . . . . . .4 Permutacije sa ponavljanjem 3 4 4 5 6 7 9 9 10 11 . . . . .2 Varijacije sa ponavljanjem . . . 2. . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . 4 Literatura 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Kombinacije sa ponavljanjem . . . . . . . . . . . . . . . .1 Varijacije bez ponavljanja . . . . .1 Kombinacije bez ponavljanja . .

s Primer 1. 3 . Svaki uˇenik dao je ukupno 19 fotografija (svima u odeljenju izuzev sebi) . tada suma koju je zaradio s s fotograf iznosi 380 10. 3800 dinara. a c kako ima 20 uˇenika. koliko je novca c s zaradio fotograf? Reˇenje: s Najpre treba odrediti koliko je ukupno fotografija razmenjeno u odeljenju. a izrada jedne fotografije koˇta 10 dinara. dobijamo slede´e mogu´e anagrame: c c c c BROJ RBOJ OBRJ JBRO BRJO RBJO OBJR JBOR BORJ ROBJ ORBJ JRBO BOJR ROJB ORJB JROB BJRO RJBO OJBR JOBR BJOR RJOB OJRB JORB Primer 2. odnosno c c 380. zakljuˇujemo da je ukupan broj fotografija 20 19. Obrazovati sve mogu´e anagrame od reˇi BROJ! c c Reˇenje: s Razdvajanjem elemenata skupa B. a elementi prvobitnog skupa mogu c se ponavljati jednom ili viˇe puta u novoformiranim skupovima. Svi uˇenici jednog odeljenja su medusobno razmenili fotografije. Ako odeljenje c broji 20 uˇenika. R. Ovi novonastali skupovi mogu imati broj elemenata koji je jednak ili manji od broja elemenata poˇetnog skupa. O. tj. Poˇto izrada jedne fotografije koˇta 10 dinara. J i njihovom rekombinacijom na viˇe s razliˇitih naˇina.1 Pojam kombinatorike Kombinatorika je grana matematike koja se bavi problemima povezivanja elemenata datog skupa na viˇe razliˇitih naˇina pri ˇemu se formiraju novi s c c c skupovi.

razlikujemo varijacije s c bez ponavljanja i varijacije sa ponavljanjem.1 Varijacije bez ponavljanja Definicija: Neka je A = {a1 . biramo tre´i ˇlan od c c c c preostalih (n – 2) elemenata... Varijacija bez ponavljanja k-te klase skupa A je svaka uredena k-torka razliitih elemenata skupa A . . a2. Teorema: Ako sa Vkn obeleˇimo broj svih varijacija bez ponavljanja klase k od n elemenata z datog skupa A. . U zavisnosti od c c toga da li se vrˇi izdvajanje razliˇitih ili istih elemenata. Za sve mogu´e izbore prva dva ˇlana. Analogno tome se zakljuˇuje da se varijacija od k c ˇlanova medu elementima datog niza moˇe formirati na c z n (n – 1) (n – 2) · · · [n – (k – 2)] [n – (k – 1)] = n (n – 1) · · · (n – k + 2) (n – k + 1) naˇina. Ukoliko je k izdvojenih elemenata jednako broju elemenata datog skupa. . c Primer 1. tj.2 Varijacije i permutacije Varijacije predstavljaju naˇin izdvajanja k elemenata nekog datog skupa. tada vaˇi: z Vkn = n (n – 1) (n – 2) · · · (n – k + 2) (n – k + 1) . (V0n = 1) Dati izraz moˇemo kra´e zapisivati kao: z c n vk = n! vn (n−k)! k = n! (n−k)! pri ˇemu je n! jednako: c n! = n (n – 1) (n – 2) · · · 3 · 2 · 1 Dokaz: Ako izaberemo proizvoljnu varijaciju klase k skupa A= {a1. Izraˇunati: c V15 + V25 + V35 + V45 Reˇenje: s Primenom formule za varijacije bez ponavljanja na konkretne sluˇajeve i c nizom raˇunskih operacija dolazimo do konaˇnog rezultata: c c V15 + V25 + V35 + V45 = 5 + 5 · 4 + 5 · 4 · 3 + 5 · 4 · 3 · 2 = 5 · (1 + 4 + 12 + 24) = 5 · 41 = 205 4 . Sa svakim od c z n elemenata kao prvim ˇlanom uzimamo kao drugi ˇlan bilo koji od preostalih c c (n – 1) elemenata.. pri c ˇemu se mora voditi raˇuna o redosledu izdvojenih elemenata. an }. tada govorimo o permutacijama c bez ponavljanja i permutacijama sa ponavljanjem. prvi ˇlan niza moˇe biti bilo koji od n elemenata datog skupa. a2 . . an}. kada svi elementi ponudenog skupa uˇestvuju u formiranju novih skupova. 2. .

tada c je V kn = nk 5 . c Primer 3. to su varijacije c bez ponavljanja. Kada je ve´ izabrana cifra jedinice preostale tri cifre se mogu c c izabrati na V39 naˇina.. c Koliko ima neparnih brojeva izmedu 1000 i 10 000. to znaˇi da se u ovom sluˇaju radi s c c o varijacijama. pri ˇemu oni mogu i da se ponavljaju. od kojih svaki ima razliˇite cifre? Reˇenje: s Poˇto je bitan redosled cifara u broju. pri ˇemu moramo oduzeti one varijacije kod kojih je 0 c c na mestu hiljada. pa zakljuˇujemo da se radi o varijacijama druge klase od pet elemenata.Primer 2. to ´e traˇenih brojeva biti ukupno: c z 5 · ( V39 − −V28 ) = 5 · (9 · 8 · 7 – 8 · 7) = 5 · 8 · 8 · 7 = 2240 brojeva. 2. sledi da su c varijacije 4 – te klase. Svi brojevi izmedu 1000 i 10 000 su ˇetvorocifreni. a njih ima V28. a kako je bitan redosled sedenja. zakljuˇujemo da sediˇta ”biraju” s s s c s gledaoce. 3. 3. a2 . s c tako da traˇenih naˇina ima: z c V25 = 5 · 4 = 20 naˇina. A) Na koliko naˇina mogu tri osobe da sednu u bioskopu u red od deset c sediˇta? s B) Na koliko naˇina mogu pet osoba da zauzmu preostala dva sediˇta u c s bioskopu? Reˇenje: s A) Poˇto ima viˇe sediˇta nego gledalaca. c B) I u ovom sluˇaju je bitan redosled sedenja. ali ovoga puta gledaoci biraju c sediˇta. 7. Poˇto postoji pet mogu´nosti za izbor cifre s c jedinica. 1. 6. c z 5. c Teorema: Ako sa V kn oznaˇimo broj svih varijacija sa ponavljanjem klase k (k≥0). s zakljuˇujemo da u obzir dolazi 10 elemenata. 4. 8. Broj mogu´ih rasporeda sedenja c c raˇunamo po formuli: c Vkn = V310 = 10 · 9 · 8 = 720 naˇina. skup {0. Cifre desetica i stotina mogu biti sve cifre.. tj. c 9}. 2. Budu´i da se traˇe neparni brojevi cifra jedinica mora biti jedna od 1. a kako je uslov zadatka da cifre budu razliˇite. Varijacije sa ponavljanjem k–te klase (k ∈ N) skupa A je svaka uredena k–torka elemenata skupa A koji ima n elemenata. 5. 7. 9. .2 Varijacije sa ponavljanjem Definicija: Neka je dat skup A = {a1 . dok cifra hiljada mora biti razliˇita od 0. an }. a kako u zadatku nije posebno naglaˇen skup elemenata. to znaˇi da se u ovom sluˇaju radi c c o varijacijama tre´e klase od 10 elemenata..

. an }. i to: A) U datom poretku. 6 jedan pored drugog.Dokaz: Na prvom mestu u nizu moˇe se nalaziti bilo koji od n elemenata. ako je poznato da 7 c z susreta ne´e biti nereˇeno? c s Reˇenje: s A)Poˇto za svaku utakmicu imamo 3 mogu´a ishoda. nezavisno od z ostalih ˇlanova niza. a ukupno s c 12 meˇeva. U koliko su permutacija. permutacija skupa A od n elemenata jednaka varijaciji od n elemenata klase n. Za svaku mogu´u c popunjenu kolonu ovih sedam meˇeva postoji broj mogu´nosti ishoda preostalih c c 5 meˇeva jednak varijacijama od 3 elementa pete klase. 8}. onda ´e broj mogu´nosti za popunjavanje tiketa biti jednak broju c c c varijacija 12 – te klase od tri elementa: V 312 = 312 = 531441. Zakljuˇujemo da je c c ukupan broj naˇina popunjavanja tiketa sportske prognoze jednak: c V 27 · V 35 = 27 · 35 = 128 · 243 = 31104 naˇina.3 Permutacije bez ponavljanja Definicija: Neka je A = {a1 . koje se mogu obrazovati od elemenata skupa E. c s c c Poˇto ˇlanovi niza mogu da se ponavljaju. 2. 2. po definiciji. Teorema: Ako je Rn broj permutacija skupa od n elemenata. .. tada lako dokazujemo slede´e: c n Pn = Vn = n (n – 1) · · · (n – k +2) (n – k +1) = n (n – 1) · · · (n – n +2) (n – n + 1) = n (n – 1) · · · 2 · 1 = n! Primer 1. . varijacija klase n skupa A. Dat je skup E = {1. 3. isto vaˇi i za ostala mesta u nizu. onda je: Pn = n! = n (n – 1) (n – 2) · · · 3 · 2 · 1 . Na koliko naˇina moˇemo c z popuniti kolone tiketa? B) Na koliko naˇina moˇemo popuniti kolone tiketa. to za s c c s ove meˇeve imamo dve mogu´nosti. B)Poˇto je za sedam meˇeva poznato da ishod ne´e biti nereˇen. . elementi 2. tj. (0! = 1) Dokaz: Kako je. 0. s c z Prema principu proizvoda zakljuˇujemo da ´e ukupan broj varijacija biti c c n · n · · · n = nk Primer 1. c 2. i to 1. 4. a2 . . Permutacija bez ponavljanja skupa A je svaka uredena n – torka svih elemenata skupa A. A) Na tiketu sportske prognoze nalazi se 12 susreta. i broj razliˇitih popunjavanja raˇunamo c c c c kao varijacije sa ponavljanjem od 2 elementa sedme klase. .. ˇto znaˇi da postoji n mogu´nosti za izbor prvog elementa. 5. B) U proizvoljnom poretku? 6 .

4 Permutacije sa ponavljanjem Definicija: Neka je dat skup A = {a1 . permutacija od osnove permutacije EHPSU? Reˇenje: s Permutacija koje poˇinju elementom E ima onoliko koliko ima permutacija c od preostala 4 elementa..ikn elemenata an . ima ih 4! = 24. ˇto vaˇi i za UH i UP. Zakljuˇujemo da je ukupan broj c permutacija jednak broju permutacija iz prethodnog primera koji je pomnoˇen z brojem mogu´ih ˇlanova h. 4. pa c z zakljuˇujemo da se ispred brojeva koji poˇinju sa 3 c c nalazi 2 · 6 = 12 permutacija. . . gde je k1 + k2 + . . tada s c ne´emo imati samo jedan novi ˇlan h. Do sada bismo ukupno imali 96 + 3 s z · 6 = 96 + 18 = 114. kao i elementima P i S. Elementom H poˇinju takode 24 c permutacije. Sa UE poˇinje s c 3! = 6 permutacija.. an se pojavljuje kn puta.. elemenat a2 se pojavljuje k2 puta. Primer 3. .. c kod kojih se elemenat a1 pojavljuje k1 puta. 3. Slede´a permutacija je 119. . je svaka uredena k – torka k1 elemenata a1 . 5. B) Poˇto u ovom sluˇaju nije zadat redosled elemenata 2. 5. + kn = k.. an } gde se a1 ponavlja taˇno k1 puta. .. Na osnovu toga dolazimo do zakljuˇka da je indeks date permutacije I c = 18. 6}.. 6 ostaju u istom poretku. odnosno: c c R5 · R4 = 5! · 4! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 · 4 · 3 · 2 · 1 = 2880 permutacija. k2 . Primer 2. Naredna sedamnaesta permutacija glasi 3412. . kn skupa A. jednak broju svih permutacija skupa H: P5 = 5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120 permutacija. a2 c taˇno k2 puta. 6. x. tj. a osamnaesta je 3421. Analogno prethodnom dobijamo da je broj permutacija koje poˇinju sa USE i USH jednak 2!. a2 . i ona glasi USPEH.. . pa sada lako zakljuˇujemo da c c je broj mogu´ih permutacija skupa E (koje odgovaraju prethodno navedenom c uslovu). 4. c 2. Teorema: n Ako sa Pk1. . 4. Isto vaˇi i za cifru 2. 7. an taˇno kn puta. k2 elemenata a2 . Permutacija sa ponavljanjem tipa c c k1 . 8}.k2. tada je 7 .. .. moˇemo ih tretirati kao s z jedan ˇlan h novog skupa X = {1.. . Kako ciframa 31 i 32 poˇinju 2 ·R2 = 2 · 2! = c 4 permutacije. 5. . pa je broj permutacija koje prethode sada c jednak 114 + 2 · 2! = 118. . ve´ je broj mogu´ih ˇlanova h jednak c c c c c broju svih permutacija skupa {2. ˇto je ukupno 4 · 24 = 96. . sledi da se ispred brojeva koji poˇinju ciframa 34 nalazi 12 + 4 c = 16 permutacija.kn oznaˇimo broj svih permutacija sa ponavljanjem skupa A.Reˇenje: s A) Poˇto elementi 2. Koja je po redu permutacija 3421 od osnove 1234? Reˇenje: s Cifrom 1 poˇinje ukupno R3 = 3! = 6 permutacija. Kako glasi 119.

pa je: (5 + 3 + 2)! 4 · 10! · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5! 10 P5.... a nemaˇki 5 puta.3. tada je ukupan broj permutacija jednak (k1 + k2 + .. + kn )! = k1 !k2 ! · · · kn ! · Pk1.. k2 = 2ik3 = 5.. Kod svake permutacije sa ponavljanjem moˇemo menjati mesta ˇlanovima koji su jednaki a1 nak1 ! naˇina z c c i pri tom se permutacija ne´e promeniti zato ˇto su ovi elementi jednaki.. Ukupan broj naˇina jednak je broju permutacija sa ponavljanjem c gde se tri elementa ponavljaju 2..k2... + kn )!. c Reˇenje: s U ovom sluˇaju imamo skup sa elementima {engleski. c 8 . Na koliko se naˇina mogu rasporediti 3 reˇnika engleskog. francuski 2.... nemaˇki}. odakle sledi da je ukupan broj permutacija sa ponavanjem jednak: n Pk1. c c Poˇto se engleski ponavlja 3. Sliˇno c s c moˇemo uˇiniti i sa ˇlanovima koji su jednaki a2 .. a3 .an ... 2 reˇnika francuskog c c c i 5 reˇnika nemaˇkog jezika ako se nalaze na polici jedan do drugog? Pri tome c c se reˇnici istoga jezika ne razlikuju.... + kn )! k1 !k2 ! · · · kn ! Primer 1.. . ˇto znaˇi da za svaku z c c s c permutaciju sa ponavljanjem postoji k1 !k2 ! · · · kn ! permutacija bez ponavljanja u kojima se ne menja raspored razliˇitih ˇlanova skupa A....2 = (5 + 3 + 2)! 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5! = = 2520 5! · 3! · 2! 5! · 12 naˇina...kn .k2.k2. francuski. Na osnovu toga je ukupan broj permutacija bez ponavljanja jednak: n (k1 + k2 + ..kn = (k1 + k2 + . 3 i 5 puta...kn k1 ! k2 !··· kn ! = (k1 + k2 +···+kn )! k1 ! k2 !··· kn ! Dokaz: Pretpostavimo da su svi ˇlanovi u permutaciji sa ponavljanjem razliˇiti i da c c imamo permutaciju bez ponavljanja od k1 + k2 + . + kn elemenata. Menjaju´i i takve c c c rasporede dobili bismo ukupan broj permutacija bez ponavljanja od k1 + k2 + . + kn elemenata.n Pk1.k2.kn = (k1 + k2 +···+kn )! n Pk1. sledi da je: k1 = s c 3.

u sluˇaju kombinacija. 3. onda je: c Ckn = n n! Vk = = [n. Koliko postoji c trouglova ˇija su temena date taˇke? c c Reˇenje: s Poˇto temena trougla ˇine tri nekolinearne taˇke. a2 . U ravni je dato 30 taˇaka od kojih ne postoje tri kolinearne. Reˇenje: s A) Poˇto su za jednu dijagonalu potrebna dva temena. an }. dok bi one istovremeno predstavljale dve iste c kombinacije. Medutim. k] k! k! · (n − k)! Primer 1. postupak ´emo primeniti u opˇtem sluˇaju c s c za n – tougao: 9 . Pa tako imamo da su. z c pa postoje kombinacije bez ponavljanja i kombinacije sa ponavljanjem. varijacije ABC i ACB razliˇite. B) Analogno prethodnom primeru. Kombinacija bez ponavljanja klase k (1 ≤ k ≤ n ) skupa A je proizvoljan k – toˇlani podskup skupa A. c poredak izabranih elemenata nije bitan. broj dijagonala raˇunamo s c c kao broj kombinacija od 5 elemenata druge klase.1 Kombinacije bez ponavljanja Definicija: Neka je A = {a1 . . to ´emo broj trouglova s c c c dobiti raˇunanjem svih mogu´ih kombinacija od 30 elemenata tre´e klase: c c c 30 C3 = 30! 30 · 29 · 28 · 27 = = 4060 3! · 27! 6 · 27! trouglova. B) n – tougla. na primer. Odrediti broj dijagonala konveksnog: A) petougla. I kod kombinacija moˇemo izdvajati razliˇite elemente ili ih ponavljati.. u ovom sluˇaju moramo izuzeti 5 stranica koje su takode odredene dvema taˇkama (temenima) c petougla: 5 C2 − 5 = 5! − 5 = 10 − 5 = 5 2! · 3! dijagonala.3 Kombinacije Kod izdvajanja elemenata nekog ponudenog skupa.. Primer 2.. c Teorema: Ako je Ckn broj razliˇitih takvih kombinacija.

a vrednosti korena ove kvadratne jednaˇine su: c x = 23 ∨ x = −24. Stav: Broj kombinacija sa ponavljanjem od n elemenata klase k je Ck = n (n + k − 1)! = [n + k − 1. Reˇenje: s Kada primenimo definiciju za kombinacije sa ponavljanjem na ovaj konkretan sluˇaj dobijamo slede´u relaciju: c c (x + 1)! (x + 1) · x · (x − 1)! x(x − 1) = = = 246 2!(x − 1)! 2(x − 1)! 2 x C2 = [x + 2 − 1. Broj kombinacija druge klase sa ponavljanjem od h elemenata iznosi 276. nazivaju se kombinacije sa ponavljanjem k – te klase od n elemenata. 2] = daljim sredivanjem relacija dobija oblik: x(x + 1) = 276 · 2 ⇒ x2 + x = 552 ⇒ x2 + x − −552 = 0. kako negativna vrednost ne odgovara uslovu zadatka.2 Kombinacije sa ponavljanjem Definicija: Kombinacija k – te klase od elemenata. 10 .n C2 −n = n! n(n − 1)(n − 2)! − 2n(n − 2)! (n − 2)! · n · (n − 1 − 2) n(n − 3) −n = = = 2! · (n − 2)! 2(n − 2)! 2(n − 2)! 2 3. Odrediti broj h elemenata. zakljuˇujemo da je c broj elemenata h jednak 23. kod kojih se jedan elemenat moˇe do z km puta ponavljati. k] k!(n − k)! Primer 1.

Bogoslavov Zavod za udˇbenike i nastavna sredstva z Beograd 2002. Milutin Obradovi´ c Zavod za udˇbenike i nastavna sredstva z Beograd 2003. Duˇan Georgijevi´ s c Dr. Matematika za 4. razred srednje ˇkole s Dr. 11 . Zbirka reˇenih zadataka iz matematike 4 s Mr. 2. Vene T.4 Literatura 1.