You are on page 1of 78

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Conceptul de evaziune si frauda fiscala

Introducere Această lucrare analizează fenomenul de evaziune fiscală constat în România în ultima perioadă, încercând o cuantificare a acestuia precum şi prezentarea unor metode de depistare şi combatere. Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale de maximă importanţă, cu care, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele lumii se confruntă. Acest fenomen continuă să reprezinte o prezenţă constantă în mediul economic şi atâta timp cât fiscalitatea va fi abordată de către contribuabili ca o “confiscare nelegitimă” a veniturilor lor, aceştia vor continua să identifice soluţiile de optimizare, mai mult sau mai puţin legale a sarcinii fiscale la care sunt supuşi. Prin multitudinea formelor sale de manifestare şi prin efectele nefaste pe care le induce, evaziunea fiscală sedimentează bazele existenţiale ale economiei subterane în ansamblul său. În orice societate, necesitatea fiscalităţii este pe deplin dovedită, nimic altceva neputând înlocui acest mijloc de finanţare şi de susţinere a statului. În ultimii ani s-a creat o stare de spirit generală legată de conştientizarea implicaţiilor bugetare, macroeconomice şi sociale ale proliferării evaziunii fiscale. Din păcate, ceea ce se poate face efectiv în acest domeniu este limitarea cât mai mare a consecinţelor acestui fenomen, eradicarea sa, fiind practic imposibil de realizat. Efectele negative ale evaziunii fiscale se resimt direct asupra nivelului încasărilor şi veniturilor fiscale, conducând, totodată la apariţia de distorsiuni în mecanismele pieţei şi, nu în ultimul rând, contribuind la crearea unor inechităţi sociale datorate ,,excesului “ şi ,, înclinaţiei“ diferite a contribuabililor către acest fenomen. În toate timpurile, multitudinea obligaţiilor pe care le impun legile fiscale contribuabililor, au făcut să stimuleze ingeniozitatea acestora în a inventa diverse procedee de eludare a legilor fiscale. Tendinţa

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

contribuabilului spre evaziune este accentuată de perceperea impozitului drept o pedeapsă sau o amendă, cu atât mai mult cu cât şi în cazul impozitului şi al amenzii destinatarul este acelasi: statul. Aşadar contribuabilul nu percepe corect de multe ori rolul impozitului, acesta fiind unul din principalele motivele ale dorinţei lui de a se sustrage de la plată. În cazul evaziunii fiscale, contribuabilul încearcă să se plaseze într-o poziţie cât mai favorabilă, pentru a beneficia cât mai mult de avantajele oferite de reglementările fiscale în vigoare. Altfel spus, evazionistul foloseşte, de obicei, procedee legale, folosindu-se chiar de porţile lăsate deschise de legiuitor. În perioada de tranziţie, în vederea promovării unor activităţi economice, legislativul a prevăzut în cadrul sistemului fiscal, o anumită strategie, cât şi unele facilităţi, înlesniri sau scutiri de la plata unor obligaţii fiscale, facilităţi care, de regulă, sunt însuşite şi de unii contribuabili care nu au dreptul legal să beneficieze de ele. Asemenea facilităţi s-au restrâns în prezent, asigurându-se tratamentul neutru şi echitabil al contribuabililor. Acţiunile de combatere a formelor de manifestare a evaziunii fiscale au efect sporit, de regulă, când cei desemnaţi să emită procedurile fiscale sau de control fiscal au stabilit şi utilizează căi şi metode cât mai diversificate, realiste şi eficiente, adaptate la diversele forme de manifestare ale fenomenului. Neglijarea combaterii formelor de manifestare a evaziunii fiscale poate conduce la escaladarea fenomenului până la nivelul fraudei fiscale sau economice. De asemenea, consecinţele negative ale acestui fenomen se reflectă şi asupra realizării echilibrului bugetar la nivel local şi central, asupra puterii de cumpărare a monedei naţionale, şi nu în ultimul rând, asupra stabilităţii economiei naţionale. Indiferent de modul în care definim fenamomenul de evaziune fiscală, este cert că acesta este condamnat pretutindeni. Acest fenomen persistă în toate perioadele, în ciuda sancţiunilor de orice fel aplicate de către stat. Sondajele relevă că o mare parte din contribuabili apreciază că evaziunea fiscală este puţin sau deloc condamnabilă, fapt care nu poate minimiza repercursiunile negative asupra veniturilor bugetului de stat, asupra politicii bugetare a puterilor publice şi chiar asupra climatului social. În România, problema evaziunii fiscale a căpătat un interes major, în primul rând, datorită existenţei unei economii cu o lipsă acută de capital, atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel microeconomic, unde fenomenul subcapitalizării este deosebit de prezent.. Lipsa de capital atrage după sine o situaţie precară a veniturilor care trebuie să alimenteze bugetul

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

de stat şi care au menirea să finanţeze sectoare sociale importante. În aceste condiţii, limitarea într-o măsură cât mai mare a evaziunii fiscale ar avea un efect pozitiv asupra echilibrului bugetar.

Metodologia, importanţa şi motivaţia cercetării În lucrarea de faţă, mi-am propus ca obiectiv studierea fenomenului evaziunii fiscale şi a efectelor sale negative, urmărind evidenţierea împrejurărilor în care acesta se manifestă, analiza fenomenului în ultimii ani, precum şi expunerea unor metode de prevenire, diminuare şi combatere a acestuia. În fundamentarea teoretică a lucrării am efectuat expunerea unor concepte referitoare la fenomenul de evaziune fiscală şi la legătura cauzală dintre evaziunea şi presiunea fiscală. Am efectuat de asemenea o clasificare a formelor şi tehnicilor de sustragere de la plata obligaţilor fiscale folosite de evazionişti, detaliate şi pe diferite tipuri de impozite. În finalul expunerii teoretice am cuprins o serie de aspecte despre controlul financiar-fiscal şi despre prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. În cadrul cercetării efectuate am cuprins studii de caz referitoare la activitatea principalului organ abilitat în depistarea şi combaterea evaziunii fiscale, adică Garda Financiară. Am realizat o cuantificare şi o analiză a evoluţiei fenomenului de evaziune fiscală înregistrat în judeţul SUCEAVA în ultima perioadă . Această analiză a fost aprofundată pentru perioada 2005-2007 şi a fost detaliată pe principalele domenii de activitate ale agenţilor economici. De asemenea am efectuat studii de caz referitoare la două cazuri de evaziune depistate de către Garda Financiară, în cadrul cărora prejudiciul stabilit a fost de mare însemnătate, iar tehnica de înfăptuire a fost una complexă. Aceste studii de caz vizează domeniul rambursărilor nelegale de TVA şi domeniul produselor accizabile, domenii de mare importanţă în ultima perioadă pentru combaterea evaziunii fiscale. Pentru realizarea acestei lucrări am analizat în primul rând rapoartele de activitate întocmite de Garda Financiară în perioada vizată şi procesele verbale de constatare. De asemenea am consultat legislaţia în vigoare la ora actuală şi cea care se aplica în momentul constatării faptelor de evaziune. Expunerea teoretică efectuată este în concordanţă cu ultimele cărţi şi publicaţii apărute în domeniu.

După unii autori „evaziunea fiscală se poate defini ca fiind totalitatea procedeelor ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag în totalitate sau în parte materia lor impozabilă obligaţiilor stabilite prin legile fiscale”. necesare menţinerii funcţiunilor statului. nr. EVOLUŢIE. denumite în cuprinsul legii contribuabili”. LEGISLAŢIE Evaziunea şi frauda fiscală exista încă de la apariţia statului şi au fost strâns legate de evoluţia acestuia. bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine. TENDINŢE. în mod parţial 1 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale publicată in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. dar s-au manifestat ca atare doar în epoca modernă o dată cu stabilirea obligaţiilor fiscale necesare acoperirii cheltuielilor tot mai mari ale statului. Astfel. 672/27. Legea anterioară privind combaterea evaziunii fiscale1 în România defineşte. Conceptul de evaziune pleacă de la ideea că oamenii încearcă să ocolească impozitele. 1. CONCEPTUL DE EVAZIUNE ŞI FRAUDĂ FISCALĂ. la art. Precizări adiţionale detaliază că „evaziunea fiscală constă în sustragerea contribuabililor de la plata obligaţiilor fiscale ce le revin. taxelor. bugetelor locale.tocilar. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului de stat.. dublate de protecţia si asistenţa socială acordate de stat persoanelor cu venituri modeste. CONCEPTUL DE EVAZIUNE FISCALĂ 1. mai ales atunci când povara fiscală este greu de suportat.2005 . aflate în nevoie. abrogată odata cu adoptarea Legii nr.ro ! Arhiva online cu diplome. 87/1994.07. se poate spune că evaziunea fiscală a apărut ca o reacţie firească la presiunea fiscală exercitată de către stat prin impozitele.Vizitati www. taxele si contribuţiile instituite. evaziunea fiscală ca . O dată cu apariţia statului modern au apărut cheltuieli sporite. CAP 1.1. cursuri si referate postate de utilizatori. sustragerea prin orice mijloace de la impunere sau plata impozitelor.

stabilă şi cât mai concisă. aceast fenomen a fost recunoscut în anul 1929 când s-a introdus o lege pentru reprimarea evaziunii fiscale. pag 297) În lumea modernă. o sufocă nedându-i nici o speranţă. sau total utilizând lacunele legislative sau recurgând la manevre ingenioase în scopul ascunderii materiei impozabile” . Spre deosebire de Legea nr 87/1994 republicată. apoi prin Legea nr. cât şi prin prisma creşterii sferei de cuprindere a faptelor incriminate.ro ! Arhiva online cu diplome. Această lege a fost în activitate până în anul 2005 când a fost abrogată prin Legea nr. a dus la adoptarea de norme juridice specifice de prevenire şi combatere a fenomenelor de evaziune fiscală. realizând şi o concordanţă cu prevedrile aquisului comunitar în domeniul prevenirii. în mod expres ca şi fapte de evaziune fiscală sau asimilate acestora. 87/1994 a reprezentat pilonul legislativ central în acest sens. prin care sunt prevăzute şi sancţionate încălcări ale legii care constituie infracţiuni de natură economică de tipul evaziunii fiscale sau asimilate acestora.Vizitati www. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. cursuri si referate postate de utilizatori. trecerea la o economie concurenţială a determinat regândirea şi reaşezarea întregului sistem de venituri ale statului. Statele moderne. bazată pe ideea responsabilităţii fiscale. Timp de 10 ani (respectiv perioada 1994-2005). 2003). ceea ce.(Tulai. depistării şi sancţionării faptelor de fraudă financiar-fiscală. 2003. iar în multe ţări un flagel. Prin prisma definirii conceptuale a unor termeni specifici din domeniu. ale existenţei şi dezvoltării în timp şi spaţiu a evaziunii fiscale. fără a interzice expres anumite operaţii contabile ce servesc la disimularea veniturilor. Procesul evazionist în sine este cât se poate de complex în cadrul fenomenelor economico-sociale. evaziunea fiscală a devenit un fenomen. se poate aprecia că Legea nr.tocilar. o roade de la rădăcini. 241/2005 constituie o lege specială. se confruntă cu consecinţele nedorite. poate constitui un atu deloc de neglijat în lupta contra evaziunii fiscale. cu o expunere fără echivoc a prevederilor sale. Este evident faptul că o lege de combatere a evaziunii fiscale. trebuie precizat că Legea nr. care macină economia. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale.(Bîrle. 241/2005 reprezintă un pas înainte. în final. apoi prin Legea contribuţiilor directe din 1933 care îngloba şi norme de reprimare a sustragerii. care conţinea inclusiv o componentă . Cu privire la elementele de noutate aduse. Legea nr. În ţara noastră. şi nu numai. După anul 1989.82/1991 a contabilitătii. iniţial prin Legea nr.

241/2005 faptele de evaziune fiscală sunt asimilate cu crima . Prin Legea 241/2005 se stabileşte o ierarhizare a sancţiunilor aplicate. are meritul de a contribui şi la clarificarea unor aspecte oarecum interpretabile în trecut şi din acest motiv uneori nesoluţionate în practică. învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat. contravenţională. inclusiv infracţiuni noi faţă de norma penală generală (Codul penal). se poate aplica sancţiunea cu amendă penală. Conform reglementărilor de mai sus. se constată că acestea se focuseaza pe recuperarea prejudiciilor produse şi în mod colateral pe aplicarea sancţiunilor privative de libertate.000 de euro. ca urmare a practicilor evazioniste. limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Legea 241/2005 reglementează numai abaterile de natură infracţională. care se înregistrează însa în cazierul judiciar. respectiv Legea nr. 2007). Legea 241/2005 pe lângă elementele de noutate precizate anterior. a căror acordare este însă condiţionată de realizarea anumitor circumstanţe şi condiţii: dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii.ro ! Arhiva online cu diplome. iar pedeapsa maximă poate ajunge la 20 de ani de închisoare pentru prejudicii de peste 1. se aplică o sancţiune administrativă. . actuala lege cadru de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale.000. dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de peste 50 000 euro. 241/2005 reprezintă un pas înainte şi pune bazele creşterii eficienţei în lupta contra evaziunii fiscale (Pătroi.Vizitati www. În aceste condiţii. În afara oricărui dubiu. în funcţie de gravitatea faptei şi de valoarea prejudiciului produs bugetului general consolidat. organele de control financiar-fiscal având însă obligaţia de a înştiinţa organele de urmărire penală în toate cazurile când constată producerea unor fapte care pot întruni elementele constituitive ale infracţiunilor prevăzute de Legea 241/2005. cursuri si referate postate de utilizatori. dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50 000 euro. aplicarea sancţiunilor prevăzute în cuprinsul acesteia reprezintă atributul exclusiv al organelor de urmărire penală. până la primul termen de judecată.tocilar. se prevăd şi clauze de nepedepsire sau de reducere a pedepselor. dar nu mai mult de 100 000 euro (în echivalentul monedei naţionale). Deşi din cuprinsul Legii nr.

LEGĂTURA DE CAUZALITATE DINTRE PRESIUNEA FISCALĂ ŞI EVAZIUNEA FISCALĂ. în mod cu totul justificat. caracterizând deseori nivelul acesteia. sistemul de credite. 2007) 1. cu implicaţii directe în stabilirea corectă a unor preţuri din economie prin evaziune fiscală sunt asigurate fondurile pentru susţinerea corupţiei pe un palier larg . (Bîrle. creşterea gradului de indisciplină fiscală şi a altor categorii de plătitori dacă amploarea evaziunii fiscale depăşeşte anumite limite poate bulversa circulaţia monetară. inclusiv corupţia din sfera politicului conduce la apariţia unor forme şi procedee multiple de spălare a banilor se crează premisele de existenţă şi dezvoltare a crimei organizate conduce la crearea unor sfere de influenţă în diferite medii se pot crea sfere artificiale de monopol De regulă cunoaşterea fenomenului de evazinue fiscală se realizează mai anevoios şi numai ex-post. respectiv nerealizarea unor venituri ale bugetului consolidat al statului. a modului de manifestare şi în mod deosebit a zonelor de acţiune. Motivaţiile legate de această preocupare sunt multiple.tocilar. de la o zonă geografică la alta. 2003): neîncasarea unor importante surse bugetare.ro ! Arhiva online cu diplome.2. Evaziunea fiscală este analizată deseori. dar având şi conotaţii de ordin social (Bîrle. chiar dacă efectele produse în cadrul sistemului sunt în derulare sau urmează a se manifesta într-un timp viitor. Presiunea fiscală este la rândul ei strâns legată de fiscalitate. . în strânsă legătură cu presiunea fiscală. Anticiparea modului şi locului de acţiune a factorilor care determină fluctuaţia evaziunii fiscale. este un deziderat al economiştilor specializaţi în finanţele statului. de la un sector de activitate la altul. constituie o preocupare de bază a sistemelor fiscale moderne. fiind în legătură atât cu realizarea veniturilor bugetare.Vizitati www. constituie o preocupare de seama pentru conducerile statelor moderne. cursuri si referate postate de utilizatori. inflaţia banii obtinuţi prin evaziune fiscală duc la posibilitatea practicării dumping-ului. Cunoaşterea evaziunii fiscale.

rezultatul fiind incert. civismul fiscal.ro ! Arhiva online cu diplome. Efectul apare imediat prin apariţia evaziunii şi fraudei fiscale determinat de fuga contribuabililor din faţa presiunii fiscale manifestate prin impozite. cât de mare este povara fiscală ce apasă pe umerii contribuabililor. cu atât va scădea civismul fiscal (chiar şi numai din spirit de conservare) şi va creşte înclinaţia spre evaziune. rata de impozitare. Astfel. în funcţie de nivelul la care se referă rata. taxelor şi contribuţiilor. Între presiunea fiscală şi evaziunea fiscală există o legătură de cauzalitate bidirecţională. să diminueze presiunea fiscală şi astfel şi evaziunea şi frauda fiscală. Astfel. ci sunt influenţate şi de factori comportamentali. În acest sens se poate spune că presiunea fiscală în general şi mai ales cea împovărătoare pentru contribuabili. statul ca beneficiar principal al presiunii fiscale exercitate asupra contribuabililor are posibilităţi diverse de reacţie la evaziunea şi fraudă fiscală: să menţină constantă presiunea fiscală şi să combată drastic evaziunea şi frauda fiscală. taxe şi contribuţii. conceptul de presiune fiscală este sinonim cu cel de nivel al fiscalităţii şi semnifică cât de apăsătoare este povara impozitelor. sau. Măsurarea presiunii fiscale se face folosind rata fiscalităţii. să crească presiunea fiscală. cursuri si referate postate de utilizatori. care apare ca raport procentual între totalitatea prelevărilor obligatorii către stat şi Produsul Intern Brut. De aici.Vizitati www. legal impozabilă Aşa că veniturile fiscale încasate la buget depind de raportul dintre înclinaţia spre evaziune sau spre civismul fiscal. Factorii acestui echilibru depind de: masa impozabilă. începe prin a fi cauză a evaziunii şi fraudei fiscale. putem trage concluzia că veniturile fiscale şi impozitele nu rezultă doar din masa impozabilă şi din rata de impozitare. Cu cât creşte presiunea fiscală. altfel spus. aportul aparatului fiscal.tocilar. în mod simplu . adică cauză – efect – cauză. . cifra de afaceri sau veniturile impozabile. Pus în faţa acestei situaţii limită şi văzându-şi ameninţate veniturile colectate la buget. înclinaţia spre evaziune este dată de raportul dintre suma totală sustrasă de la impozitare şi masa impozabilă totală. înclinaţia spre evaziune. colectând mult de la mai puţini plătitori. ceea ce este inechitabil şi cu rezultate incerte. colectând puţin de la mulţi contribuabili. Între veniturile fiscale totale ce se duc la buget şi impozitele fiscale totale plătite de contribuabili ar trebui să existe un echilibru.

a unei rate care ar duce la o dimensiune acceptabilă a evaziunii fiscale. a incitaţiei la muncă. Aşadar ar trebui să se urmărească utilizarea unei rate a presiunii fiscale optime. la economisire şi investiţii. 2007) Practica a demonstrat că soluţia benefică şi cu rezultate certe în combaterea evaziunii şi fraudei fiscale. Cu cât creste presiunea fiscală cu atât este mai mare pericolul de evaziune şi mai dificilă prevenirea demoralizării. a constituit şi constituie o problemă . (Giles & Caragata. Stimulentul de ocolire a taxelor ca răspuns la creşterea presiunii fiscale este de mult timp recunoscut. precum şi valorificarea contribuţiei fiecaruia în raport cu capacitatea pe care o are. în cazul economiei româneşti este o diminuare constantă a presiunii fiscale . Impozitele de nivel ridicat pot să lezeze grav cointeresarea materială a contribuabililor. cel mai grav pericol. o ridicare continuă a ratei de impozitare se face cu următoarele riscuri: riscul diminuării efortului productiv.tocilar. Aceasta este însă foarte dificil de realizat deoarece politicile fiscale au în general obiective multiple şi sunt adoptate din multiple motive şi nu pot ţinti doar combaterea evaziunii fiscale. O politică fiscală justă trebuie să asigure echitate între agenţii economici. dar mai ales menţinerea acesteia în limitele suportabilităţii. reprezentat de descurajarea prin impozite si taxe (prelevări obligatorii şi legale) ridicate. Frauda reprezintă o violare a legii fiscale în timp ce evaziunea reprezintă o sustragere de la plata impozitelor prin abilitate în utilizarea legii. riscul inflaţiei prin fiscalitate . dar există păreri că această formă de existenţă (paralelă) a economiei poate reduce tendinţele (în condiţiile actuale de fiscalitate foarte ridicată) economiei reale spre colaps.ro ! Arhiva online cu diplome. Nivelul presiunii fiscale.acţiunea directă a fiscalităţii asupra a două elemente generatoare de inflaţie: preţurile şi salariile. Sa uzat de atâta utilizare expresia “economia subterană”. (Lepădatu. 1999) Acest aspecte menţionate mai sus demonstrează relaţia bidirecţională de tip cauză – efect – cauză dintre presiunea fiscală şi evaziunea fiscală. riscul fraudei şi al evaziunii fiscale. O presiune fiscală ridicată la un moment dat. descurajându-i în activitatea lor.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. evitând decapitalizarea continuă prin impozitare continuă şi mai ales crescândă.

raţionalizarea cheltuielilor publice. În concluzie legătura dintre evaziunea fiscală şi presiune fiscală este cauzală. Din acest punct de vedere avem: evaziune fiscală la adăpostul legii sau evaziunea fiscală licită şi evaziunea ilicită sau frauduloasă. diminuarea ponderii capitalului de stat în structura economiei româneşti. pentru teoreticieni şi oameni politici. . cursuri si referate postate de utilizatori. FORME. regândirea şi redistribuirea impozitelor. politic şi economic. dar şi în cadrul aceleiaşi ţări în funcţie de guvernarea politică. taxelor şi contribuţiilor. prin aceasta sperând o diminuare a acestora. În condiţiile sus menţionate relaxarea fiscală şi implicit diminuarea evaziunii fiscale nu este un lucru uşor de realizat în perioada următoare. cu diferenţe sensibile de la o ţară la alta.tocilar.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. METODE SI TEHNICI DE EVAZIUNE FISCALǍ 2. În cazul ţării noastre aceasta s-ar putea înfăptui pe mai multe căi din care amintim: colectarea integrală a impozitelor. iar rezistenţa la impozite şi reacţia adversă faţă de povara fiscală îmbracă mai multe forme. presiunea fiscală are limite de ordin psihologic.1. începând cu abstinenţa fiscală şi continuând cu evaziunea şi frauda fiscală. FORMELE EVAZIUNII FISCALE Evaziunea fiscală rămâne o noţiune controversată atunci când analizăm formele pe care le îmbracă şi împrejurările în care apare sustragerea. CAP 2. înnoirea sistemului legislativ şi combaterea cu fermitate în special a evaziunii fiscale şi corupţiei. taxelor şi contribuţiilor. ştiut fiind faptul că statul nu este bun platnic. Statisticile internaţionale confirmă tendinţa generală de creştere a presiunii fiscale.

dimpotrivă. Pentru a evidenţia o frontieră simbolică între evaziunea fiscală licită şi cea ilicită. un adevărat paradis al evaziunii fiscale legale.ro ! Arhiva online cu diplome. poate fi numită „facilitate fiscală împlinită sau efectivă” (Tulai. de a uza de prevederile legii pentru uşurarea sarcinii fiscale suportate de contribuabili. permite contribuabilului abil dar onest să plătească un impozit mai mic. Mai simplu spus. iar practica a demonstrat că acordarea de facilităţi fiscale a generat şi mai generează încă numeroase şi grave consecinţe negative pe plan economic şi social. ca urmare a comportamentului adecvat al contribuabililor. Evaziunea fiscală legală sau evaziunea fiscală tolerată. „cu dedicaţie”. contribuabilul reuşeşte să plătească un impozit mai mic fără a încălca prevederile legii fiscale prin a profita chiar de unele lacune ale ei. fără a încălca legile fiscale ci. în cele mai multe cazuri. ansamblul posibilităţilor oferite de cadrul legal pentru uşurarea sarcinii fiscale trebuie reţinut sub denumirea de „facilitate fiscală potenţială”. în perioada 1999-2000. cursuri si referate postate de utilizatori. 2003:300) Privind din altă perspectivă. nu şi contribuabililor persoane fizice.tocilar. reale. În acest caz prin utilizarea abilă a posibilităţilor oferite de lege există posibilitatea de a plăti un impozit mai mic. profitul scontat şi obţinut din acţiunea respectivă (Bîrle. în cazul evaziunii fiscale la adăpostul legii sau a evaziunii fiscale tolerate. În acest sens. care. în acordarea facilităţilor fiscale: numeroase şi deosebit de mari facilităţi fiscale s-au acordat numai contribuabililor persoane juridice. În România. utilizarea forţată a legislaţiei fiscale. din 1990 şi până în prezent s-a practicat o „politică fiscală discriminatorie”. 2007). Efectiv România ajunsese.Vizitati www. De asemenea este inexplicabil faptul că în . interpretându-le în sens favorabil sau profitând de prevederile lor. se ştie că evaziunea fiscală legală este şi o consecinţă a acordării de facilităţi fiscale. singura condiţie care trebuia îndeplinită. pentru a beneficia de acest statut. era de a cunoaşte şi valorifica din plin neajunsurile pe care le conţinea legislaţia fiscală şi facilităţile fiscale acordate de aceasta. iar diminuarea efectivă a sarcinii fiscale. pe „beneficiari”. iar o rearanjare legală a unei afaceri dă posibilitatea minimizării obligaţiei fiscale sau a excesului de impozitare prin utilizarea alternativelor acceptabile. Acest fapt îl îndeamnă pe profesorul I. fără ca această conduită să fie considerată ca o vătămare a legii. ci în realitate este vorba. au fost concepute predilect. Evaziunea fiscală licită sau la adăpostul legii este aceea care permite sustragerea de la o parte din materia impozabilă.Talpoş să afirme că aşa numita „evaziune fiscală legală” nu există. doctrinele economice au evidenţiat trei criterii: motivaţia fiscală a contribuabililor.

acţionând în cunoştinţă de cauză şi cu rea credinţă. condamnarea fraudei putându-se face doar pe baza unei prevederi legale corespunzătoare. Folosind drept criteriu mobilul fraudei avem: frauda ocazională. presupune delimitarea tentativei la fraudă (care este şi ea pedepsită) de frauda consumată. o infracţiune directă şi deliberată a regulilor impuse pentru stabilirea şi plata impozitului.tocilar.Vizitati www. că cel în cauză era conştient că încalcă legea. Tipologia fraudelor fiscale. elementul intenţional. iar în funcţie de criteriile de clasificare există tipuri multiple de fraudă. în perioada 1990-2000. în intenţia de a înşela fiscul. dincolo de o violare a spiritului legii şi a intenţiei legiuitorului. Prin evaziune fiscală se înţelege acţiunea contribuabilului de a încălca prescripţia legală. Putem astfel delimita: . taxelor şi contribuţiilor cuvenite statului prin disimularea obiectului impozabil. (GrigorieLăcriţa. realizată prin omisiunea declarării sau prin ascunderea materiei impozabile. cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor. cursuri si referate postate de utilizatori. frauda manifestă. săvârşită din neglijenţă şi sancţionată adesea doar administrativ. Din punct de vedere juridic clasificarea fraudei fiscale se face în funcţie de existenţa sau lipsa mijloacelor frauduloase pentru comiterea fraudei. la rându-i. la care intenţia frauduloasă este evidentă.ro ! Arhiva online cu diplome. condiţiile acordării unui număr atât de mare de facilităţi fiscale nu s-a reuşit nici atragerea de capital străin şi nici stimularea dezvoltării activităţii economice prin forţe proprii şi nici chiar stoparea declinului economic ce a avut loc de la an la an. este foarte diversificată. subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor căi de sustragere de la plata impozitului datorat. 2003 : 300) : elementul legal. iar sancţiunea este penală. 2007) Evaziunea fiscală frauduloasă sau frauda fiscală se săvârşeşte prin încălcarea flagrantă a legii şi reprezintă „ o violare directă şi voluntară a legii fiscale” şi tocmai de aceea ea „ presupune. Delictul fraudei fiscale prezintă trei elemente constitutive (Tulai. presupune. elementul material.

ro ! Arhiva online cu diplome. ce este sancţionată penal. compensaţiuni de conturi.2. În activitatea fiscală există însă metode care apar frecvent şi de acelea ar trebui să se ţină cont în cercetarea contabilă: înregistrările cu scop de a micşora rezultatele. crearea de rezerve latente. frauda simplă sau reaua credinţă.Vizitati www. nedeclararea materiei impozabile. METODE DE EVAZIUNE FISCALĂ Este greu a se determina toate metodele de evaziune fiscală. În frauda complexă din România sunt incluse următoarele fapte (Hoanţă. nejustificarea cu documente legale a înregistrărilor. întocmirea de declaraţii false. amortismente nelegale şi amortismente la supraevaluări. reducerea cifrei de afaceri. făptuitorul suportând doar sancţiuni fiscale. frecvent întâlnită. declararea fictivă privind sediul unei firme sau schimbarea acestuia în scopul sustragerii de la controlul fiscal. 2000): neînregistrarea unor activităţi aducătoare de venituri. fiind orice acţiune sau omisiune comisă cu rea credinţă pentru sustragerea de la impozitare. trecerea de cifre nereale în registrele contabile. trecerea în conturi personale a unor părţi din beneficiu. frauda complexă sau voinţa frauduloasă. alcătuirea de registre contabile nereale. ascunderea obiectului sau a sursei impozabile sau taxabile sau efectuarea altor operaţiuni în acest scop. organizarea sau conducerea de evidenţe contabile duble ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat. de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor în scopul diminuării veniturilor supuse impozitării (ca şi distrugerea actelor contabile). întocmirea de documente de plăţi fictive. 2. înfiinţarea de conturi pasive cu nomenclaturi fictive. ele fiind practic nelimitate şi într-o schimbare continuă. pentru care legea prevede obligaţia înregistrării. .tocilar. nedeclararea veniturilor impozabile. cursuri si referate postate de utilizatori.

fiind vorba despre: refuzul de a prezenta organelor de control prevăzute de lege documentele justificative şi actele de evidenţă contabilă necesare pentru stabilirea obligaţiilor faţă de stat. unul real şi unul fictiv. fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale. . fără drept sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie. falsificarea sau crearea pur şi simplu a unor piese şi acte justificative. întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare sau de evidenţă contabilă ori acceptarea unor astfel de documente. ei fiind ţinuţi să răspundă solidar pentru fapta comisă. erori de adunare şi raportare. diminuarea materiei impozabile rezultate din reducerea cifrei de afaceri prin înregistrarea în cheltuielile unităţii a unor cheltuieli cu caracter personal ale patronilor. a documentelor financiare şi fiscale. în orice mod. precum şi emiterea de facturi fără vânzare efectivă.ro ! Arhiva online cu diplome. crearea de conturi pasive la care se găsesc alocate diferite rezerve. care presupune o convenţie între patron şi contabilul şef. vânzările făcute fără factură. veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. contabilizări de cheltuieli şi facturi fictive. în întregime sau în parte. taxei şi a contribuţiei. care se săvârşesc prin metodele arătate mai sus şi se pedepsesc cu închisoarea sau alternativ cu închisoare sau cu amendă şi interzicerea unor drepturi. declararea de venituri impozabile inferioare celor reale. falsificarea bilanţului. în scopul obţinerii de venituri. cursuri si referate postate de utilizatori. Legea 161/2003 ce modifica şi completa reglementarea evaziunii fiscale existente a introdus noi forme de manifestare a fraudei complexe ca: punerea în circulaţie.Vizitati www. ca mijloc de fraudare a fiscului.tocilar. fără drept. ori înregistrarea unor cheltuieli neefectuate în realitate. cu scopul de a împiedica verificările financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscală. dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului. care ascund operaţiunile reale supuse impozitării. Legea 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale înscria la capitolul infracţiuni fapte. sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin neînregistrarea unor activităţi pentru care legea prevede obligaţia înregistrării sau prin exercitarea de activităţi neautorizate. executarea de registre de evidenţe duble.

pe lângă elementele de noutate precizate anterior. taxa sau contribuţia. în tot sau în parte. 87/1994 şi nu conţine o definiţie legală a evaziunii fiscale. a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. din acest motiv. Ca noutate legislativă Legea nr. Legea nr. omisiunea. 241/2005 a introdus cauzele de nepedepsire şi cauzele de reducere a pedepselor. a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. în scopul obţinerii de venituri. Actualul cadru normaiv aduce un plus de substanţă referitor la identificarea. efectuată în acest scop. a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori înregistrarea de operaţiuni sau cheltuieli nereale.ro ! Arhiva online cu diplome. emiterea.tocilar. în actele contabile ori în alte documente legale. Astfel la cap. prin nedeclararea veniturilor impozabile. cumpărarea. . sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin cesionarea părţilor sociale deţinute întro societate comercială cu răspundere limitată. are meritul de a contribui şi la clarificarea unor aspecte oarecum interpretabile în trecutul nu foarte îndepărtat şi. la sediile subunităţilor sau la sediile punctelor de lucru. a evidenţierii în acte contabile sau în alte documente legale. dar a preluat şi reformulat descrierea faptelor care constituie evaziune fiscală. probarea şi sancţionarea. prevederi legale strâns legate de prejudiciul cauzat şi de recuperarea acestuia. în actele contabile sau în alte documente legale. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale a abrogat Legea nr. în scopul de a nu plăti ori a diminua impozitul.Vizitati www. distribuirea. completarea ori acceptarea cu ştiinţă de documente fiscale false. aliniatul 1 sunt prevăzute ca infracţiuni de evaziune fiscală următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operaţiuni fictive. în tot sau în parte. precum şi la schimbarea acestora fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. mai ales a faptelor asimilate celor de evaziune fiscală. evidenţierea. cursuri si referate postate de utilizatori. art 9. (Pătroi. sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale. II. uneori nesoluţionate uniform în practică. efectuată în acest scop. a evidenţierii. omisiunea. Legea nr. 241/2005. sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligaţiilor fiscale. 2007).

o formă mai elaborată de fraudă realizată de exemplu prin ţinerea unui bilanţ dublu: un bilanţ fiscal prezentat fiscului unde datele sunt trucate şi un bilanţ comercial ţinut pentru patron unde sunt înscrise operaţiunile reale pentru ca acesta să poată urmării mersul afacerii.ro ! Arhiva online cu diplome. săvârşită prin declaraţii nesincere privind felul şi destinaţia produselor. TEHNICI ŞI PRACTICI DE EVAZIUNE FISCALĂ La rândul lor tehnicile de fraudare se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii. fie prin majorarea cheltuielilor deductibile din punct de vedere fiscal. declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate. disimularea juridică realizată prin ascunderea unei situaţii de fapt în spatele unui act mai puţin impozitat. memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor.Vizitati www. a cifrei de afaceri sau a profitului. sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare. frauda din momentul lichidării şi încasării impozitelor.3. folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor. la baza căruia stă momentul săvârşirii fraudei avem: frauda cu prilejul aşezării impozitului prin diminuarea bazei de calcul fie prin minimizarea veniturilor. alterarea. 2.tocilar. prin nedeclararea. cursuri si referate postate de utilizatori. 2003 : 302) După criteriul fiscal. întâlnită mai ales la taxele vamale şi la TVA. degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. executarea de evidenţe contabile duble. distrugerea sau ascunderea de acte contabile. După criteriul material delimităm: frauda prin disimularea (ascunderea) materiei impozabile şi aici distingem trei tipuri de disimulare şi anume: disimularea materială a obiectului impozabil reprezintă forma cea mai grosolană a fraudei realizată de pildă prin nedeclararea mărfurilor la vamă pentru eludarea taxelor vamale. fiscale sau vamale. disimularea contabilă. . criteriul material sau criteriul cantitativ (Tulai. substituirea. precum criteriul fiscal.

cursuri si referate postate de utilizatori. nedeclararea unor mărfuri introduse în ţară. neînregistrarea ca plătitor la atingerea plafoanelor prevăzute de lege. diminuarea veniturilor şi majorarea cheltuielilor deductibile. frauda prin majorarea cheltuielilor deductibile unde delimităm: frauda prin omisiune (nedeclarare). evaziunea fiscală la TVA s-a produs prin: aplicarea eronată a regimului deducerilor. sustragerea de la plata TVA prin declararea unor importuri ca fiind temporare. . neevidenţierea şi nevirarea TVA aferentă avansurilor încasate de la clienţi.ro ! Arhiva online cu diplome. transferul veniturilor impozabile la societăţile nou create în cadrul aceluiaşi grup. realizată prin diverse mijloace: declaraţii fiscale nesincere. încadrarea eronată în perioadele de scutire.Vizitati www. modalităţile de evaziune fiscală au cuprins: micşorarea bazei de impozitare. diminuarea preţului de vânzare a unui imobil.tocilar. Alt criteriu este cel cantitativ pe baza căruia delimităm: frauda artizanală produsă prin acţiunea pe cont propriu a făptaşului. aceste modalităţi se referă la: reducerea bazei de impozitare. necuprinderea unor operaţiuni ce intră în sfera TVA în baza de calcul a taxei. frauda industrială realizată de mai mulţi făptaşi. nedeclararea câştigurilor realizate din munca la negru etc. utilizarea unor cote inferioare celor reale. de tip mafiot care sprijină şi acoperă acţiuni fictive prin divizarea acestora. neînregistrarea integrală a veniturilor realizate. frauda prin acţiune (folosirea de acte fictive). integraţi într-o reţea subterană. la accize. astfel: în cazul impozitului pe profit. Potrivit „Raportului privind rezultatele obţinute de organele de control din Ministerul Finanţelor şi din unităţile subordonate pe linia identificării şi combaterii evaziunii fiscale ” tehnicile de realizare a evaziunii fiscale cele mai des utilizate sunt prezentate distinct pe diferite feluri de impozite şi taxe.

concomitent sau la scurt interval de la desfăşurarea acţiunilor. cursuri si referate postate de utilizatori. a modului de realizare a eficienţei economico-financiare. 2) de evaluare.Vizitati www. CAP 3. Acesta este motivul implementării şi menţinerii unei activităti de control financiar şi fiscal din partea statului. existând tendinţe şi motivaţii de a eluda sau limita impactul presiunii fiscale asupra rezultatelor financiare proprii. 4) de recuperare. Ministerul Finanţelor ca reprezentant al statului şi organ de sinteză în domeniul elaborării şi execuţiei bugetului de stat. de către societăţile comerciale publice. Controlul fiscal are următoarele funcţii: 1) de informare. 7) recuperatorie. CONTROLUL FINANCIAR-FISCAL Comportamenutl subiecţilor economici în raport cu regelmentările fiscale este contradictoriu. Organele de control ale Ministerului Finanţelor urmăresc atât repunerea în 2 Dan Drosu Şaguna “Evaziunea fiscală” 1995.2 Ca o componentă a controlului economic. Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale care se efectuează anticipat executării acestora. 6) de documentare. nedeclararea corectă a operaţiunii reale în cazul unor produse ale căror preţuri erau purtătoare de accize ( mai ales alcool ). de îndeplinire a progresului social. 2007). 3) de corectare.ro ! Arhiva online cu diplome. de dezvoltare a economiei naţionale. CONTROLUL FINANCIAR-FISCAL ŞI PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE 3. 5) preventivă. controlul financiar are drept obiectiv cunoaşterea de către stat a modului de administrare a resurselor materiale şi financiare. care să prevină sau să reducă pierderile de venituri publice ca urmare a comportamentului evazionist al subiecţilor economici (Buziernescu.tocilar. are cele mai importante atribuţii de control al comportamentului evazionist. sub aspectul permanenţei. completitudinii şi sferei de cuprindere. pag 301 .1.

precum şi atunci când este cazul. societăţi comerciale şi alţi agenţi economici în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat”.ro ! Arhiva online cu diplome. CONTROLUL EFECTUAT DE CĂTRE GARDA FINANCIARǍ . prin aparatul specializat. controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat. sancţionarea acestei lucrări. Garda Financiară În România.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.2. vamal şi de preţuri. luănd măsurile prevăzute de lege”. precum şi ale instituţiilor de stat şi verifică respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea desfăşurată de către regii autonome. contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal. drepturi a legii fiscale cât şi prevenirea încălcării ei. În conformitate cu art. La alineatul 2 al aceluiaşi articol se menţionează că “Aparatul specializat al Ministerului Finanţelor acţionează operativ pentru prevenirea şi combaterea fraudelor. în numele statului. Ministerul îşi desfaşoară activitatea de control printr-un număr de patru organe principale cu atribuţii de control si anume: Direcţia de impozite şi taxe Direcţia de control financiar-fiscal Secţiile Gărzii Financiare Direcţia generală a vămilor 3. efectuează. controlul financiar mai este exercitat în afară de Ministerul Finanţelor şi prin Corpul de Control al Primului Ministru şi Curtea de Conturi. La articolul 4 se precizează următoarele: “Controlul financiar al statului se organizează şi funcţionează în Ministerul Finanţelor şi se realizează prin: Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat (transformată în Direcţia Generală a Controlului Financiar-Fiscal). 1 din Legea nr 30/1991: “Ministerul Finanţelor.Vizitati www.

ro ! Arhiva online cu diplome. justiţiei. personalului Gărzii Financiare i s-a stabilit obligaţia de a coopera cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne. totodată. În acelaşi timp. cursuri si referate postate de utilizatori. calea ferată. ca şi la urmărirea şi descoperirea fraudelor în dauna patrimoniului public. Ele demonstrează. aşadar la interpretarea sistematică a prevederilor legale. procuraturii. ca şi celelalte servicii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor la cererea scrisă a acestora şi cu acordul comisarului şef secţie. Personalul este supus unei preselecţii medicale şi psihologice şi este în exclusivitate licenţiat în drept sau ştiinţe economice . complexitatea acţiunilor de control în comparaţie cu cel exercitat de celelalte organe de control financiar. trebuie menţionat că lucrările de specialitate apărute dupa 1990 fundamentează ştiinţific următoarele trăsături ale acestei instituţii în structurile aparatului financiar : este o instituţie cu tradiţie în istoria aparatului financiar din ţara noastră are o organizare internă şi o dotare specială care îi conferă o autoritate sporită şi impune respect nu este un serviciu de poliţie. celelalte organe de control financiar. fiecare de însemnătate practică deosebită pentru îndeplinirea atribuţilor de control.Vizitati www. 7 al OUG 91/2003. mijloace de transport terestre. motiv pentru care i-au fost conferite drepturi şi atribuţii exclusive şi pe care le exercită în conformitate cu legea (dreptul de confiscare. Având în vedere specializarea remarcabilă a comisarilor Gărzii Financiare. comisarii Gărzii Financiare sunt învestiţi cu atribuţile prevăzute de art. ci un organism de control financiar specializat controlul Gărzii Financiare este legiferat (deci nu are nevoie de aprobări speciale) este creată şi organizată pentru acţiuni de control rapide şi de maximă eficienţă. de percheziţie.tocilar. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în vederea garantării condiţiilor autoritare de exercitare a controlului. (Sasu. acestora le este reglementată şi îndatorirea de a spijini. control în teritoriul vamal. 2007) Cu privire la rolul Gărzii Financiare în combaterea evaziunii fiscale. Aceste îndrituiri speciale ale comisarilor Gărzii Financiare sunt. de inspecţie în locuri publice şi proprietăţi particulare. prin exercitarea îndrituirilor lor speciale. prefecturii şi primăriilor ori când este necesar şi mai ales pentru împiedicarea oricăror încercări de sustragere de la plata impozitelor. Se ajunge astfel la corelarea mai multor texte legale cu alte texte din aceeaşi ramură de drept.

dependinţe. Procedurile specifice de control fiscal ale Gărzii Financiare sunt: Controlul operativ si inopinat – se desfşoară în depozite. Este singura instituţie de control financiar care apără atât principalele interese financiare ale statului. a sesizărilor. organele vamale. pieţe. la oricare punct de lucru al acestuia. sinceritaţii evidenţelor întocmite pentru depistarea cazurilor de evaziune fiscală. Controlul reciproc si încrucişat – constă într-o cercetare atentă. a rapoartelor. cu cele din declaraţiile şi evidenţele contribuabililor. de contrabandă. târguri şi alte locuri în care se întocmesc documente. se încheie operaţiuni economico-financiare care dau naştere la obligaţii fiscale. Controlul de grup se realizează prin îmbinarea tuturor formelor de control ( faptic şi documentar. Controlul exercitat de Garda Financiară are următoarele caracteristici : Declanşarea acţiunilor de control se face ca urmare a planurilor şi programelor tematice. pentru stabilirea legalităţii operaţiunilor încheiate între acestea. faptic si documentar) şi îmbracă forma unei anchete însoţită de o activitate pregătitoare: supravegherea. Controlul diagnostic (investigarea fiscală) este un control tematic. în scopul constatării omisiunilor. pe căi de comunicaţie.ro ! Arhiva online cu diplome. pentru confruntarea datelor şi informaţiilor furnizate de la clienţi. în . Acţiunile se pot desfăşura în funcţie de locul unde se află sursa impozabilă. a sustragerilor de la îndeplinirea obligaţilor fiscale. respectiv la sediul agentului economic. a solicitărilor motivate din partea organismelor abilitate. culegerea de date şi documente şi alegerea momentului optim pentru delanşarea controlului. persoane fizice. a informaţiilor. Controlul de grup – presupune verificarea inopinată şi simultană a două sau mai multor societăţi care prezintă legături comerciale sau financiare. presupune investigaţia globală a unei societăţi pentru stabilirea corectitudinii fiscale a firmei. de evaziune fiscală. localuri. porturi aeroporturi. de fraudă vamală. a Ordinului Ministrului Finanţelor sau al conducerii Gărzii Financiare. Această procedură presupune o îmbinare a mai multor forme de control (prin sondaj. diverse instituţii. cât şi interesele cetăţenilor prin controlul pe care îl exercită asupra actelor şi faptelor ilicite de comerţ. cursuri si referate postate de utilizatori. Este un control de scurtă durată. comerţ).Vizitati www. complexă. dacă se constată nereguli serioase se trece la un control de fond realizat de inspectoratul fiscal. neconcordanţelor.tocilar. drumuri publice. încrucişat şi prin sondaj) şi prin utilizarea cunoştiinţelor din domenii colaterale (juridic.

cu personalitate juridică. care este specific numai acestui organism. orice loc se află sau se identifică documentele sau probele. supravegherea obiectivelor. Aceasta deoarece controlul operativ. Menţionez câteva din prevederile de interes. deconturi fiscale. Controlul obiectivelor specifice pentru care s-a declanşat acţiunea. să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale obligaţiilor a căror respectare o controlează. se va executa prin verificări ale documentelor justificative şi ale registrelor contabile. Din dispoziţia comisarului general sau cu aprobarea scrisă a acestuia. 533. săvârşite de persoane fizice. în cazuri de fapte nelegale. contabile.ro ! Arhiva online cu diplome. percheziţii şi orice alte procedee permise de lege. Guvernul a aprobat norme noi privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. cursuri si referate postate de utilizatori. documente bancare sau vamale. personalul de control al Gărzii poate conduce făptuitorii la sediul local sau la cea mai apropiată unitate a Gărzii. În situaţiile operative care nu suportă amânare. la cererea comisarilor şefi. întocmind procese verbale care constituie mijloace de probă. se exercită de regulă asupra acelor fenomene economice. de gestiune. . Comisarii din Comisariatul General al Gărzii Financiare au competenţă de control operativ pe întreg teritoriul ţării. în condiţiile prevăzute în hotărâre. justificative. la solicitarea procurorului. inclusiv la sediul organului de control. potrivit legii Garda Financiară exercită control inopinat. aprobarea scrisă poate fi obţinută ulterior începerii controlului. Garda Financiară poate. pentru anumite operaţiuni de control pot participa comisari din oricare dintre secţiile judeţene. la care se vor depune şi eventualele obiecte delicte reţinute. care au competenţă de control pe teritoriul judeţului şi al municipiului Bucureşti. Secţiile judeţene şi Secţia municipiului Bucureşti sunt unităţi teritoriale ale Gărzii Financiare. pe bază de documente. jurnale şi registre şi orice alte documnete utile controlului.tocilar. de asemenea specific Gărzii Financiare.Vizitati www. Pentru corecta fundamentare a constatărilor înscrise în actele de control. pentru clarificarea faptelor şi întocmirea actelor constatatoare. inclusiv a faptelor ce decurg sau sunt direct corelate cu acestea. în desfăşurarea verificărilor vor fi examinate documentele pimare. în domeniul fiscal şi al comerţului. pot fi determinate cu mare greutate. (Buziernescu. Referitor la acţiunile de control şi constatare. financiare sau de gestionare curente care ulterior. ale stocurilor faptice şi scriptice încrucişate. 2007) Prin Hotărărea nr.

2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. cursuri si referate postate de utilizatori. avându-se în vedere toate caracteristicile lor. Menirea prioritară a controlului financiar-fiscal este de a opri actele şi operaţiunile financiar-fiscale neconforme cu consecinţa luării măsurilor legale în vederea reparării prejudiciilor aduse bugetului de stat. În virtutea acestei dispoziţii legale. este titlu de creanţă. 2007): Excesivitatea sarcinilor fiscale Existenţa unei legislaţii defectuase care guvernează confuzii. precum şi măsurile care s-au luat în privinţa lor (valorificare. 20 alin. forma procesului-verbal este obligatorie. Oricare dintre acţiunile de control ale Gărzii Financiare se încheie întocmindu-se înscrisuri constatatoare. obligatorie. Acolo unde este cazul. cu consecinţa directă de diminuare a veniturilor bugetului de stat (Buziernescu. Lipsa unui control eficient duce la proliferearea faptelor ilegale în domeniul economico-financiar. ambiguităţi şi interpretări diferite favorizând sustragerea de la plata impozitelor Organizarea defectuasă a administrării impozitelor Excesul de zel al organelor fiscale predispuse uneori la exagerări . 2007). 2007). 3. conform art. pagube. infracţiuni. există căi de atac prevăzute de Codul de procedură fiscală (art. procesul-verbal va cuprinde descrierea bunurilor respective.Vizitati www. ori s-au confiscat anumite obiecte sau produse. are loc numai când se constată o faptă cu caracter contravenţional. Împotriva sancţionării contravenţionale. Trebuie făcută însă diferenţa între întocmirea procesului-verbal de control.3. urmând ca în fiecare dintre ipoteze să se procedeze în consecinţă.tocilar. evident. a stabilirii despăgubirilor sau confiscării unor obiecte sau produse. agentul constatator poate dispune şi confiscarea unor bunuri. În această situaţie. care. conservare). Procesulverbal de impunere sau documentul care cuprinde rezultatele verificării sau constatării diferenţelor constatate între obligaţiile de plată determinate de plătitor şi cele legal datorate.ro ! Arhiva online cu diplome. 175-188). Specialiştii în domeniul fiscal au apreciat că evaziunea fiscală în România e determinată de următorii factori (Buziernescu. indiferent dacă în desfăşurarea controlului s-au constatat contravenţii. adică un act juridic prin care se constată şi se individualizează obligaţia bănească a fiecărui plătitor de venituri bugetare (Sasu. PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE Prevenirea evaziunii fiscale impune în primul rând cunoaşterea factorilor ce o generează. cu ocazia constatării faptei contravenţionale . şi întocmirea procesului-verbal de sancţionare contravenţională.

Combaterea evaziunii fiscale este un ţel spre care tind autorităţile din toate statele. Sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor se poate face pe diferite căi Falsificând facturile şi folosind circuitele cu firme fantomă pentru a valorifica marfa Neînregistrând facturile sau înregistrând doar unele facturi Calcularea greşită a TVA. care e scutită de impozit pe profit) Deducerea din profitul impozabil a unor cheltuieli fără drept. realizat cu personal foarte bine pregătit. îndeosebi la producătorii de alcool şi băuturi alcoolice Folosirea unor cote de accizare inferioare celor legale Introducerea în consignaţii a unor bunuri supuse accizelor şi nereţinerea accizelor Folosirea forţei de muncă la negru. încadrarea în alte categorii de impozitare a profitului (comerţ încadrat ca activitate de producţie. Dar acest lucru este imposibil de obţinut. evaziunea fiscală este o noţiune foarte dificil de precizat. în plus nu există o noţiune legală a fraudei fiscale. încărcarea artificială a cheltuielilor (evaziunea prin mistificarea profitului impozabil beneficiază de cele mai numeroase şi mai sofisticate variante posibile. atât de teoreticieni. de aceea lupta împotriva evaziunii fiscale trebuie să aibă ca scop nu eradicarea. cât şi de tehnicieni.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Ca atare. amploarea. jurnalişti etc. iar domeniul pe care-l explorează este incert.tocilar. Ca orice rău. bine organizat. fără forme legale Evaziunea fiscală este capitolul cel mai studiat din dreptul fiscal. Neplata TVA ca urmare a declarării unor importuri ca fiind temporare Modificarea bazei de impozitare a accizelor în sensul micşorării. solicitând un nivel profesional deosebit) Restituirea ilegala a TVA sau a taxelor vamale prin depunerea unor declaraţii în fals Neevidenţierea TVA aferentă avansurilor încasate Neînregistrarea ca plătitor de TVA la atingerea plafonului prevăzut Aplicarea incorectă a regimului deducerilor. . a proratei.ro ! Arhiva online cu diplome. modalităţile. este evident că pentru a avea succes în această luptă este mai eficientă prevenirea acestui fenomen decât tragerea la răspundere a făptaşilor după ce acesta a avut loc . şi a cotei zero la TVA. controlul sau sancţiunile privitoare la evaziunea fiscală. Psihologia şi insuficienta educaţie fiscală a contribuabililor Lipsa unui control eficient. ci diminuarea într-un procent acceptabil pentru societate la un moment dat. Cu toate acestea. cuvintele ce desemnează acest fenomen sunt imprecise. şi în pofida a tot ceea ce se scrie despre cauzele.

STUDII DE CAZ PRIVIND FENOMENUL DE EVAZIUNE FISCALĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI SUCEAVA 4. În fine. trebuie avută în vedere reducerea treptată.Vizitati www. plecând de la numărul de sancţiuni contravenţionale şi cuantumul lor. câteva din motivele pentru care legislaţia fiscală este o cauză a evaziunii fiscale sunt diversele modificări şi completări ale legislaţiei.1. cât şi prin perfecţionarea metodelor de urmărire a averilor acumulate de funcţionarii respectivi. constând în fapte de natură contravenţională. am pornit de la statistica principalului organ abilitat să depisteze şi să combată evaziunea fiscală şi anume Garda Financiară. atragerea de capital străin. precum şi dezvoltarea şi modernizarea unor sectoare. Pe primul plan în ceea ce priveşte prevenirea evaziunii fiscale se află punerea la punct a legislaţiei în domeniul fiscalităţii. O primă observaţie porneşte de la evaluarea premiselor evaziunii fiscale. neclarităţile legii ce duc la interpretări şi neconcordanţe între actele normative. necorelarea reglementărilor emise pentru anumite impozite şi taxe. Pentru a încuraja sectorul privat . În al doilea rând. care însă nu au făcut decât să amplifice fenomenul de evaziune fiscală. al căror cuantum este foarte ridicat. pe măsura posibilităţilor bugetare. guvernele au acordat multiple facilităţi fiscale investitorilor în perioada de tranziţie. trebuie intensificată lupta împotriva corupţiei din rândul factorilor responsabili cu aplicarea legii. în sensul eliminării ambiguităţilor ce lasă loc la interpretări ce pot fi speculate de evazionişti. atât prin pedepsirea mai aspră a acestora. În continuare se au în vedere numărul de sesizări penale şi cuantumul prejudicilor constatate în .ro ! Arhiva online cu diplome. ANALIZA GENERALĂ A FENOMENULUI DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN JUDEŢUL SUCEAVA ÎN PERIOADA 2000 – 2007 Pentru a măsura dimensiunea fenomenului de evaziune fiscală în judeţul SUCEAVA. CAP 4. 2007). constatate şi sancţionate în judeţul SUCEAVA. pentru perioada 2000-2007. În România.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. pentru a diminua tentaţia contribuabililor de a nu plăti asemenea impozite (Lepădatu. a nivelului anumitor categorii de impozite şi taxe.

Grafic1.tocilar.348. înregistreandu-se o creştere totală de 174% şi o creştere anuală medie în mărime absolută de 251 de amenzi.423. Grafic 2. de la 814 la 720.500 1.500 1.270 2.Vizitati www. Contraventii 814 800 720 1005 1411 1489 1622 1974 Amenzi aplic. această perioadă.200 821.317.345.100 927. calculată după formula diferenţei medii absolute. Primul indicator analizat este numărul de amenzi.866. Evoluţia numărului de amenzi pentru perioada 2000-2007 2200 1900 1600 1300 1000 700 Nr contraventii 1974 1411 814 800 720 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1489 1622 1005 2000 Perioada Astfel se observă o uşoară scădere a numărului de amenzi contravenţionale în perioada 2000-2002. Valoare(RON) 540.710.912. scădere totală de 12%.260 Pe baza datelor de mai sus am efectuat o evaluare a evoluţiei acestor indicatori.760 Nr.675 83. iar pentru perioada 2002-2007 se observă un trend ascendent. Tabel 1.000 2. Evoluţia sancţiunilor contravenţionale şi a valorii prejudicilor stabilite pentru perioada 2000-2007.130. În tabelele şi graficele următoare.ro ! Arhiva online cu diplome.360. Evoluţia valorii amenzilor pentru perioada 2000-2007 .000 3.240 15.400 1. cursuri si referate postate de utilizatori.135. sunt redate aceste date privind întreaga perioadă 2000-2007 şi pe baza lor se poate realiza un studiu comparativ şi o evaluare a evoluţiei lor. Sesizari penale 31 30 29 39 42 77 47 53 Total valoare prejudicii (RON) 953.939.000 1.800 1.800 9. Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nr. pentru perioada 2000-2007.000 830.

În anul 2006 se înregistrează o scădere de 13% a valorii amenzilor aplicate comparativ cu anul anterior. În perioada 2004-2006 se înregistrează o creştere semnificativă de 217. Se observă că în subperioada 2000-2004 creşterea prejudiciului constatat e mai lentă comparativ cu cealaltă subperioadă. aceasta înregistrează un trend ascendent pe întreaga perioadă. cursuri si referate postate de utilizatori.(Grafic 3) Cea mai semnificativă creştere o înregistrează valoarea prejudiciilor constatate.(Grafic 4) . 2. aceasta fiind de aproximativ 26% şi de 482.000.tocilar.000 2.000 1. Se înregistrează o creştere medie anuală în mărime absolută de 544. înregistrăndu-se o creştere totală de 295 % şi o creştere anuală medie absolută de 318. respectiv de 60 % în 2006 faţă de 2005.500. Pentru subperioada 2000-2005 se observă o creştere într-un ritm mai rapid (Grafic 2).000 500. Evoluţia numărului de sesizări penale în perioada 2000-2007 Nr sesizari penale 80 60 40 31 30 29 2001 2002 2003 Perioada 39 42 2004 2005 2006 2007 77 47 53 20 2000 Numărul sesizărilor penale înregistrează o uşoară creştere în perioada 2000-2004.Vizitati www.500. În anul 2007 prejudiciul stabilit creşte cu aproximativ 424% . adică valoarea prejudicilor stabilite a crescut în 2004 faţa de 2000 cu 228%. În anul 2005 se observă aproape o dublare a numărului de sesizări penale.28.000 0 Valoare amenzi 2000 2001 2002 2003 Perioada 2004 2005 2006 2007 În ceea ce priveste evoluţia valorii amenzilor aplicate.490 RON în valoare absolută Grafic 3.ro ! Arhiva online cu diplome.960 lei RON.000.46 % în 2005 faţa de 2004.000 1.350 lei RON. iar indicele de creştere pentru întreaga subperioadă este 3. urmată din nou de o scădere în anul 2006 şi o uşoară creştere în anul 2007 . În 2007 se înregistrează din nou o creştere.

Creşterea semnificativă a valorii prejudiciilor constatate în anul 2005 se datorează în mare parte numărului mare de cazuri de evaziune depistate în acel an (cel mai mare din întreaga perioadă. corelată cu numărul mult mai scăzut de sesizări penale indică depistarea unor cazuri de evaziune fiscală de foarte mare anvergură. înregistrându-se 77 de sesizări penale).000 21. Grafic 4. întocmite de Garda Financiară secţia judeţeană SUCEAVA.000. dar şi îmbunătăţirii metodelor şi tehnicilor utilizate de organele de control pentru diminuarea evaziunii fiscale.000.000.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. . pentru perioada 2000-2007. Valoarea covârşitoare a prejudiciului constatat în anul 2007. toţi indicatorii analizaţi indică creşteri semnificative. Aceste creşteri sunt datorate atât unor factori externi şi modificărilor legislative. Pe ansamblu. Evoluţia valoarii prejudiciului constatat în perioada 2000-2007 Valoare prejudicii 81.000 41. Datele prezentate în rapoarte au fost cuprinse în tabelul 2 şi tabelul 3.000 61. demonstrând o îmbunătăţire a combaterii fenomenului de evaziune fiscală.000 1.000.Vizitati www.000 2000 2001 2002 2003 Perioada 2004 2005 2006 2007 Corelând aceste date referitoare la valoarea prejudiciului cu cele referitoare la numărul de sesizări penale se pot observa următoarele: creşterea lentă a numărului de sesizări penale şi creşterea de foarte mari dimensiuni a valorii prejudiciilor constatate indică orientarea organelor de control în decursul acestei perioade spre depistarea practicilor de evaziune din ce în ce mai complexe şi de mai mare anvergura.000. În continuare am efectuat o analiză mai în detaliu pentru perioada 2005 – 2007 a principalilor indicatori meniţi să cuantifice fenomenul de evaziune fiscală şi activitatea organelor de control. cursuri si referate postate de utilizatori. Analiza a fost efectuată pe baza rapoartelor comparative 2005/2006 şi 2006/2007.

383 1.86 2.25 14 15 . produsele accizabile sau pentru societăţile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc şi care nu au respectat reglementările legale.36 0.00 0.tocilar.Vizitati www.858 870 988 variatiei 1.318 1. cursuri si referate postate de utilizatori. numărul amenzilor aplicate.856 218 77 9.52 1.321 1.866 1. din care: -noaptea -zile nelucratoare si sarbatori legale Anul 2005 1. În continuare în tabelul 2 este prezentată situaţia comparativă a indicatorilor înregistraţi în 2005 şi 2006.08 1.58 0. numărul sesizărilor penale.514 1.60 0. valoarea amenzilor aplicate.622 1.660 1. Situaţia comparativă a principalilor indicatori înregistraţi în anii 2005 şi 2006 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indicatori Nr.56 0.489 2.pentru produse accizate -pentru jocuri de noroc Nr lucrari executate la solicitarea: . valoarea prejudiciului stabilit.047 123 47 15.10 1.939 0 63 28 28 0 0 101 0 101 1.28 0.913 2 38 17 10 7 0 59 6 53 1.450 1.60 0. amenzi aplicate Valoare amenzi aplicate (mii RON) Nr amenzi incasate Valoare amenzi incasate (mii RON) Confiscari dispuse (marfuri si bunuri+sume) (mii RON) Confiscari valorificate (mii RON) Numar sesizari penale Valoarea prejudiciului (mii RON) Nr sesizari transmise la ONPCSB Nr acte inaintate la organele fiscale Nr suspendari din activitate.883 1.499 1.09 0. din care: . Comparaţia valorii indicatorilor s-a efectuat prin intermediul calculului indicelui de variaţie.07 1.007 1.010 440 Indicele 2006 2.87 1.ro ! Arhiva online cu diplome. confiscările dispuse. Tabel 2. numărul suspendărilor din activitate pentru diferite nereguli constatate cu privire la casele de marcat.Parchetului -Politiei Nr ore lucrate peste program.56 0. S-au consemnat indicatori care contribuie la cuantificarea fenomenului de evaziune fiscală precum: numărul agenţilor economici cu abateri. agenti economici verificati Nr.61 1.135 1. agenti economici cu abateri Nr.pentru case de marcat .

respectiv 8% în cazul numărului agenţilor verificaţi. agenti economici verificati Nr. Situaţia comparativă a principalilor indicatori înregistraţi în anii 2006 şi 2007 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indicatori Nr. Pentru perioada 2005-2006. O scădere semnificativă de 44% o înregistrează confiscările dispuse şi confiscările valorificate. respeciv numărului amenzilor încasate. amenzi aplicate Valoare amenzi aplicate (mii RON) Nr amenzi incasate Valoare amenzi incasate (mii RON) Confiscari dispuse (marfuri si bunuri+sume) (mii RON) Confiscari valorificate (mii RON) Numar sesizari penale Valoarea prejudiciului (mii RON) Nr sesizari transmise la ONPCSB Nr acte inaintate la organele fiscale Nr suspendari din activitate. decât cele înregistrate în perioada anterioară Tabel 3.321 1. Aceasta indica orientarea controlului Gărzii Financiare în anul 2006 spre practicile evazioniste de mare anvergură. Valoarea amenzilor aplicate înregistrează o scădere de 13% în timp ce valoarea amenzilor încasate se menţine constantă.26 1.913 2 38 17 10 Indicele 2007 2. din care: .974 2.345 49 105 100 variatiei 1. Analizând mai în profunzime.499 1. numărului amenzilor aplicate.24 1.866 1.622 1. Din situaţia comparativă a indicatorilor înregistraţi pentru perioada 2006/2007 se observă creşteri mult mai semnificative pentru majoritatea categoriilor prezentate.18 10.ro ! Arhiva online cu diplome.349 1.pentru case de marcat Anul 2006 2. Se observă totuşi o scădere semnificativă în ceea ce priveşte confiscările dispuse şi o creştere evidentă a prejudiciului constatat.22 1.291 2. se observă că majoritatea indicatorilor nu înregistrează fluctuaţii foarte mari. agenti economici cu abateri Nr.83 0.022 1. cu toate că numărul sesizărilor penale a înregistrat o scădere de 39%.Vizitati www.29 6. în anul 2006 comparativ cu 2005 pe baza indicelui de variaţie . tendinţă ilustrată şi prin intermediul Graficului 5.13 5.25 0. 10%.047 123 47 15. 9%.91 1.22 1. cursuri si referate postate de utilizatori. Drept cea mai importantă evoluţie se remarcă creşterea covârşitoare cu 60% a prejudiciului constatat. numărului agenţilor cu abateri. se constată că s-a înregistrat o uşoară creştere de 7%.660 1. la o analiză de suprafaţă din tabelul comparativ al situaţiei principalilor indicatori stabiliţi.007 1.00 .tocilar.692 1.13 1.14 1.651 864 112 53 83.

Se constată că s-a înregistrat o creştere de 14%. din care: 1. numărului amenzilor aplicate. 22%. în cazul prejudiciului se întâmplă exact invers.858 1.71 -pentru jocuri de noroc 0 14 Nr lucrari executate la solicitarea: 59 121 2. 22%. O scădere de 17% o înregistrează confiscările dispuse. Drept cea mai importantă evoluţie se remarcă şi de această dată creşterea covârşitoare a prejudiciului constatat.ro ! Arhiva online cu diplome. în timp ce confiscările valorificate înregistrează o scădere uşoară de 9%.07 Se observă totuşi şi în acest caz o scădere în ceea ce priveşte confiscările dispuse şi confiscările valorificate.33 -Politiei 53 101 1. Valoarea amenzilor aplicate înregistrează o creştere semnificativă de 26%.Vizitati www. Din Graficul 5 se poate observa acest aspect. numărului agenţilor cu abateri. prejudiciul stabilit în anul 2007 fiind covârşitor în timp ce numărul de cazuri depistate se menţine relativ constant.983 1. . iar valoarea amenzilor încasate o creştere aproximativ echivalentă de 25%. De asemenea şi în acest caz o creştere covârşitoare se înregistrează în cazul prejudiciului constatat. Situaţia comparativă a prejudiciului constatat şi a numărului .tocilar. respeciv numărului amenzilor încasate.07 -zile nelucratoare si sarbatori legale 988 1. se observă că în timp ce numărul sesizărilor înregistrează valori mult mai mici în 2007 şi 2006 faţa de 2005. care demonstrează înca o dată orientarea organelor de control dinspre practicile de evaziune mărunte spre faptele de complexitate mult mai mare şi care prejudiciază statul cu sume enorme. Comparând evoluţia numărului sesizărilor penale cu evoluţia valorii prejudiciului în perioada analizată 2005-2007.07 -noaptea 870 928 1.91 15 Nr ore lucrate peste program.Parchetului 6 20 3.pentru produse accizate 7 5 0.055 1. Grafic 5. respectiv 13% în cazul numărului agenţilor verificaţi. cursuri si referate postate de utilizatori. care înregistrează o creştere majoră de 424%.05 .

Ponderile sunt semnificative şi reprezintă o măsură a fenomenului de evaziune. Cu privire la numărul de amenzi încasate din toalul amenzilor aplicate se observă că procentele obţinute sunt satisfăcătoare. Pe ansamblu aceste ponderi indică o proporţie semnificativă de încasare şi valorificare a amenzilor aplicate. confiscărilor dispuse. care după cum se poate observa din datele analizate pare a fi în continuă creştere. . amenzilor şi prejudiciilor stabilite în fiecare din cei trei ani examinaţi.40% în 2005. la 82. Cu privire la valoarea amenzilor încasate raportată la valoarea amenzilor aplicate. o cuantificare a faptelor de evaziune depistate (număr de agenţi cu abateri).000 0 2006 2007 40 20 0 de sesizări penale Pe baza datelor din tabelul 1 şi tabelul 2 am efectuat în anexa 4 o analiză a încasărilor şi valorificărilor amenzilor aplicate.345 15.Vizitati www. Valoare prejudiciu Nr sesizari penale 9. Aceasta se datorează prevederilor legale care permit ca în cazul în care amenzile sunt plătite într-un anumit termen valoarea lor să se reducă la jumătate. Ponderea numărului agenţilor economici cu abateri în totalul agenţilor economici verificaţi este în creştere în perioada analizată de la 80.tocilar.939 83. înregistrându-se o pondere de aproximativ 92% atât în 2005 cât şi în 2006.26%.913 77 100. de doar 85 %.000 2005 47 80 60 53 2005 2006 2007 50. De asemenea aceste date indică şi eficienţa procesului de depistare a abaterilor de către organele de control. cursuri si referate postate de utilizatori. în 2007 se obţine un procent ceva mai scăzut. o analiză comparativă a valorii confiscărilor.71% în 2006 şi la 88.ro ! Arhiva online cu diplome. şi o analiză a suspendărilor din activitate pentru diferite nereguli constatate. se observă că procentele sunt ceva mai scăzute de doar 61% în 2005 şi de 70% în 2006 şi 2007.

Grafic 6. se observă că valoarea prejudiciilor constatate deţine o pondere covârşitoare faţa de valoarea amenzilor şi confiscărilor. în anul 2005 au fost efectuate suspendări exclusiv pentru nerespectări ale legii cu privire la casele de marcat. dar mai ales în anul 2007. În ceea ce priveşte numărul de suspendări din activitate. pentru domeniile care prevăd această măsură. Se poate concluziona că organle de control nu dispun de metode eficiente de valorificare a confiscărilor. iar în 2006 atât pentru case de marcat. În continuare am efectuat o analiză comparativă a valorii confiscărilor. situându-se între aproximativ 12% şi 13%. şi în creştere în 2006 faţă de 2005 .tocilar. Ponderea amenzilor. amenzilor şi prejudiciilor stabilite în fiecare din cei trei ani ai perioadei 2005-2007. Din graficele următoare.ro ! Arhiva online cu diplome. în procent de 59% cât şi pentru produse accizate 41%. cursuri si referate postate de utilizatori. În 2007 din nou suspendările au fost efectuate în principal pentru lipsa caselor de marcat în proporţie de 95 % şi doar 5 % din suspendări au fost realizate pentru produse accizate. atât în 2005 şi 2006.Vizitati www. În ceea ce priveste valorificarea bunurilor confiscate se observă că proporţiile sunt scăzute pe întreaga perioadă. confiscărilor şi prejudiciilor constatate 2006 84% 2007 96% 6% 1% 10% 3% 2005 72% 13% 15% .

în 2006 10%. iar în 2007 ajungând la doar 3%. aşa cum rezultă ele din rapoartele de activitate ale Gărzii Financiare din ultimii ani. în anul 2005 valoarea prejudiciilor deţine o pondere covârşitoare de 72%. Valoarea confiscărilor înregistrează o scădere continuă şi semnificativă pe întreaga perioadă de la 13% la 6 %. Astfel în 2005 amenzile reprezintă 15%. iar în 2006 aceasta creşte semnificativ cu 12 procente ajungând la 84 %. au fost identificate domeniile prioritare de acţiune.tocilar. În continuare menţionez câteva dintre aceste domenii de activitate. Valoarea amenzilor deţine în fiecare an o pondere mai mare faţă de cea a confiscărilor. cursuri si referate postate de utilizatori. Controalele în domeniul producţiei şi comercializării alcoolului şi a băuturilor alcoolice au identificat producători neautorizaţi de băuturi alcoolice. producţiei şi comercializării alcoolului şi băuturilor alcoolice. Având în vedere că obiectivul principal al Gărzii Financiare îl constituie depistarea şi combaterea fraudelor şi a evaziunii fiscale. cu implicaţii deosebite asupra realizării veniturilor bugetului consolidat al statului. 2. iar resursele materiale şi umane ale instituţiei au fost orientate cu precădere pe aceste direcţii. producţiei şi comercializării petrolului. În domeniul importului. În reţelele de distribuţie au fost intercalate societăţi comerciale de tip fantomă în vederea disimulării originii mărfii sau a destinatarilor reali ai acestora.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. În domeniul importului. În 2007 înregistrează încă o creştere de 12% ajungând să deţină o pondere foarte mare de 96%. au fost identificate banderole fiscale false. carburanţilor sau altor componente petroliere (uleiuri minerale) Verificările în domeniul uleiurilor minerale au identificat ca principale procedee frauduloase substituirea unor produse petroliere nepurtătoare de accize şi comercializarea acestora sub formă de carburanţi sau deturnarea de la destinaţia legală a uleiurilor minerale neaccizate (solventi). Aşadar după cum se poate observa din grafic. în vederea eludarii plătii accizei. 1. . De asemenea. pentru ca în final acestea să reprezinte doar 1%.

În multe cazuri s-a constatat existenţa unor reţele care procedau la comercializarea ilicită a deşeurilor recuperabile prezentând centrelor de colectare. cât şi la extern. Datorită faptului că reciclarea deşeurilor metalice determină diminuarea costurilor în sectorul metalurgic. completate cu date fictive. Rezultatele controalelor efectuate în acest domeniu au scos în evidenţă o serie de nereguli. facturi de la societăţi de tip fantomă sau borderouri de achiziţie de la persoane fizice. În domeniul exploatării. evaziunea fiscală se manifestă în special. În domeniul produselor din tutun. 3. introducerea în lanţul comercial a societăţilor de tip fantomă în vederea impiedicării identificării furnizorilor şi/sau a beneficiarilor reali. practicate de unele grupuri de persoane sau firme.tocilar. 6. În domeniul comerţului cu cereale. organizate şi constituite după . unde preţul ţigărilor este mult mai mare. prelucrării şi comercializării masei lemnoase. fără înregistrarea în gestiune. în spaţii formal autorizate. achiziţionarea de lemn fără documente de provenienţă. 4.ro ! Arhiva online cu diplome. Verificările în acest domeniu au scos în evidenţă procedee de comercializare pe piaţa neagră a unor însemnate cantităţi de material lemnos prin: lipsa marcajelor aplicate de organele silvice. din materii prime neevidenţiate în contabilitate urmată de disimularea produselor finite şi comercializarea acestora împreună cu loturi legal procesate şi marcate fiscal. atât pe piaţa internă. În domeniul valorificării deşeurilor industriale reciclabile (în special feroase şi neferoase). De asemenea. a ţigaretelor introduse ilegal în ţară. prin comercializarea clandestină. cu complicitatea deţinătorilor de gatere. O tehnică folosită de evazionişti este şi cea a producerii alcoolului şi a băuturilor alcoolice. prelucrarea. 5. dar şi prin redirijarea acestora către spaţiul european. cursuri si referate postate de utilizatori. firme de tip fantomă erau introduse în lanţul comercial pentru a se îngreuna identificarea furnizorilor reali. produse de morărit şi panificaţie. gestionării. achiziţia acestei materii prime este de interes deosebit.Vizitati www. a materialelor lemnoase recoltate de deţinătorii de fond forestier. din ţări din fostul spaţiu sovietic. ca documente justificative. În domeniul producerii şi comercializarii de ţigarete şi produse din tutun. prin graniţa de est.

9.Vizitati www. dat fiind sumele mari rulate în intervale scurte de timp. cât şi la depozitare. prelucrare şi comercializare. atât pe timpul transportului. Controale efectuate în piete agroalimentare. pe raza mai multor judeţe. cursuri si referate postate de utilizatori. ceea ce îngreunează surprinderea momentului operaţiunii. fiind semnificative. prejudiciile aduse bugetului de stat prin însumarea fraudelor. În domeniul respectării disciplinei financiare. verificările privind respectarea disciplinei financiar-contabile constituie un obiectiv permanent al comisarilor Gărzii Financiare. principiul reţelelor de contrabandă care acţionează. fraudele realizate în acest domeniu pot părea minore dar în realitate. Analizate individual. În timpul controalelor efectuate de comisarii Gărzii Financiare s-a constatat că jocurile de noroc reprezintă. cu privire la: neîntocmirea sau întocmirea incompleta a documentelor care atestă şi însoţesc cantităţile recoltate. un paravan pentru operaţiuni de spălare a banilor sau pentru schimburi ilicite de valută. Frecvenţa de manifestare a fenomenului. Fenomenele principale identificate prin verificarea documentelor primare sunt: majorarea nejustificată a costurilor şi implicit diminuarea profitului impozabil prin înregistrarea unor facturi de la societăţi fantomă . acestea având influenţă şi asupra TVA deductibil. neutilizarea documentelor aprobate prin actele normative şi nerespectarea modului de completare a acestora. Având în vedere că verificările din teren sunt fundamentate ulterior pe baza analizei documentelor şi evidenţelor contabile întocmite de agenţii economici. acestea devin spaţii infracţionale predilecte. a determinat încadrarea acestor zone în categoria celor supuse permanent atenţiei Gărzii Financiare . acceptarea unor facturi privind servicii care în realitate nu au fost prestate. oboare sau bâlciuri. dat fiind rulajul mare de marfă tranzacţionată în zona târgurilor şi oboarelor. din câmp şi până la înmagazinare. 7. etc. În domeniul jocurilor de noroc şi cazinourilor. dar şi faptul că în unele situaţii sunt identificate tranzacţii majore cu animale vii sau cereale. neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale. de obicei. 8. târguri. intercalarea pe circuitul economic a unor firme tip fantomă . în unele cazuri.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar.

respectiv 1 %. o creştere în 2007 faţa de 2005 cu 10. detaliată pe aceste domenii de activitate menţionate mai sus. Creşterea . tutun şi masă lemnoasă. O primă observaţie care se poate desprinde este aceea că pe total în anul 2006 faţa de 2005 s-a înregistrat o scădere cu 12. se datorează în principal creşterilor covârşitoare din domenii precum jocuri de noroc. Dintre aceste domenii primele trei nu deţin o pondere foarte însemnată. respectiv 6 % în totalul amenzilor aplicate. De asemenea scăderi uşoare s-au înregistrat în domenii precum : cafea şi transport persoane. transport marfă. În anexa 4 s-a realizat analiza evoluţiei valorii amenzilor aplicate în perioada 20052007. însă această scădere este semnificativă datorită proporţiei pe care o deţine acest domeniu în cadrul amenzilor totale. deşi aceste domenii deţin o pondere destul de mică în cadrul amenzilor totale. Examinarea evoluţiei indicatorilor s-a efectuat prin intermediul calculului indicilor cu bază fixă şi cu bază în lanţ.Vizitati www. celelalte două domenii deţinând doar proporţii de 1 %.85 %. zone defavorizate sau alte acţiuni. Activitatea Gărzii Financiare secţia SUCEAVA. cu 10 % mai mare în 2007 comparativ cu 2005. aceste două domenii deţinând ponderi de 3 %. O scădere medie se înregistrează în cadrul amenzilor aplicate în domenii precum pieţe şi oboare. Scăderea înregistrată în 2006 se datorează unor scăderi drastice în cadrul amenzilor aplicate în domenii precum uleiuri minerale. respectiv 17 %. O scădere uşoară de 12.ro ! Arhiva online cu diplome.3 % a fost înregistrată în domeniul alcoolului şi a băuturilor alcoolice. 6 şi 7. deşeuri şi zone defavorizate. materiale de construcţii şi case de macat. acesta fiind aşadar principalul factor de influenţă. respectiv 8 %.tocilar. Pe baza acestor date am efectuat o analiză a evoluţiei principalilor indicatori în perioada vizată. construcţii. deşeuri. dintre acestea ultimul deţine şi o pondere foarte mare de 20 % fiind aşadar principalul factor de influenţă a creşterii totale. De asemenea s-au înregistrat creşteri medii în domenii precum comerţ cu amănuntul. pentru perioada 2005-2007. cursuri si referate postate de utilizatori. a fost consemnată în rapoartele din anexele 1. jocuri de noroc. însă ultimele două deţin proporţii mai însemnate de 4 %. prestări servicii. Valoare amenzilor aplicate. Datele obţinute au fost înregistrate în tabelele din anexele 5. Dintre aceste domenii ponderea semnificativă este deţinută de către comerţul cu amănuntul care are o cotă de 17 %. Creşteri uşoare au fost înregistrate în domeniile alcoolului şi băuturilor alcoolice şi a cafelei.01 % şi faţă de 2006 cu 25. 2 şi 3.59 % a valorii amenzilor. prestări servicii.

Cu privire la situaţia comparativă a anului 2007 cu 2006. pe întreaga perioadă se poate observa că procentele cele mai mari sunt deţinute de domeniile alcoolului şi băuturilor alcoolice. masă lemnoasă şi case de marcat. în timp ce domeniul cafelei deţine o pondere de doar 3 %.tocilar. Dintre acestea ultimele două domenii deţin ponderi foarte mari de 9 %. s-au înregistrat scăderi semnificative ale valorii confiscărilor dispuse.42 %. Astfel putem constata că există un echilibru pe domenii de activitate în ceea ce priveşte abaterile sancţionate cu amenzi contravenţionale. însa ea este semnificativă datorită ponderii deţinute de acest domeniu. prestări servicii. respectiv 8% în domeniul alcoolului şi în cel al comerţului cu amănuntul care deţin ponderi foarte mari în totalul amenzilor de 16%. masei lemnoase şi caselor de marcat.Vizitati www. Creşteri semnificative s-au înregistrat de asemenea şi în domenii precum pieţe şi oboare. Această creştere se datorează în primul rând unor creşteri covârsitoare a amenzilor aplicate în domenii precum uleiuri minerale. O primă observaţie care se poate desprinde este aceea că pe total atât în anul 2006 comparativ cu 2005. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. De asemenea s-au înregistrat creşteri de aproximativ 18 %.6 % a valorii confiscărilor. În anul 2006 faţa de 2005 se constată o scădere cu 43.63 % şi din domeniul . respectiv 20 %. Ca proporţii. Scăderea înregistrată în anul 2006 se datorează în special scăderilor semnificative înregistrate în cazul confiscărilor din domeniul alcoolului de 48. Din această analiză efectuată asupra valorii amenzilor aplicate pe diferite domenii de activitate ale agenţilor economici. în anul 2007 s-au înregistrat creşteri. iar în 2007 comparativ cu 2005 o scădere de 54. se poate observa că în cazul domeniilor care au înregistrat o oarecare scădere în anul 2006 în ceea ce priveşte amenzile aplicate de organele de control.85 %. construcţii.43 %. toate aceste domenii nedeţinând însă ponderi foarte mari în totalul amenzilor aplicate. materiale de construcţii. transport persoane. În 2007 faţă de 2006 s-a înregistrat o scădere ceva mai uşoara de doar 17.42 %. comerţului cu amănuntul. amenzilor aplicate în domeniul băuturilor alcoolice este de doar 3. jocuri de noroc. cereale-morărit şi zone defavorizate. respectiv 17 %. se constată că procentul de creştere a fost de 25. cât şi în anul 2007 comparativ cu 2005 şi 2006. care este de 16 %. transport marfă. În anexa 5 s-a realizat analiza evoluţiei valorii confiscărilor dispuse în perioada 20052007.

cursuri si referate postate de utilizatori. O primă constatare care se poate face este aceea că pe ansamblul perioadei analizate se înregistrează o creştere majoră şi continuă a prejudiciilor stabilite. iar pentru 2005 şi 2007 cel al masei lemnoase. iar în anul 2007 comparativ cu 2005 şi 2006. Diminuarea constatată în cazul confiscărilor în anul 2007 comparativ cu 2006 este cauzată în special de scăderile majore din domeniile comerţului cu amănuntul.59 %.22 %. În domeniul centrelor comerciale s-a înregistrat o scădere a confiscarilor dispuse cu 42. s-a înregistrat o creştere de 60.Vizitati www.77 %. sau înregistrat creşteri şi mai semnificative ale valorii prejudicilor stabilite. . În anexa 6 s-a realizat analiza evoluţiei valorii prejudiciilor stabilite în perioada 20052007. precum şi reducerii la 0 a confiscărilor în domeniile transportului de persoane şi în cazul altor acţiuni. Doar domeniile transportului de persoane şi deşeurilor au înregistrat o scădere continuă. De asemenea s-a înregistrat o scădere majoră de 92.10 %. de 10 %. Scăderea înregistrată pe întreaga perioadă analizată. Astfel şi în cazul confiscărilor se poate constata un oarecare echilibru referitor la faptele de încălcare a legii în urma cărora sunt prevăzute confiscări ale bunurilor. domeniu care deţine o cotă de 35 % în totalul confiscărilor.74 %. se datorează în principal scăderii cu 61. respectiv 9 %. În anul 2006 comparativ cu 2005.6 % a confiscărilor din domeniul masei lemnoase. adică în anul 2007 comparativ cu 2005. Pe ansamblu din calculul indicilor cu bază în lanţ se poate observa că în majoritatea domeniilor în care s-au înregistrat scăderi a valorii confiscărilor într-un an. mărfurilor sau valorilor. iar comparativ cu 2005 o creştere de 423.8 %. iar în domenii precum alimentaţia publică. aceste domenii deţinând şi ponderi semnificative în totalul confiscărilor. iar în domeniul comerţului cu amănuntul a avut loc o scădere uşoară de 3.ro ! Arhiva online cu diplome. deşeurilor de 51. masa lemnoasă şi zone defavorizate confiscările au scăzut la 0. Ca ponderi semnificative în totalul confiscărilor pe întreaga perioadă se remarcă domeniul alcoolului şi băuturilor alcoolice.tocilar.55 % a valorii prejudiciilor constatate. De asemenea s-au înregistrat scăderi covârşitoare în domeniul transportului de persoane de 96.76 % în cazul deşeurilor şi o scădere la 0 în cazul transportului de persoane şi în cazul zonelor defavorizate. centrelor comerciale şi deşeurilor. În anul 2007 faţa de 2005 se constată o creştere covârşitoare de 738. în anul următor sau înregistrat creşteri şi invers.

care în anii 2005 şi 2006 deţineau proporţii mari în totalul prejudiciilor stabilite. Aşadar rezumând evoluţia prejudiciilor se poate constata că creşterea foarte mare înregistrată pe parcursul perioadei studiate se datorează în cea mai mare parte domeniului alcoolului şi în special creşterii înregistrate de acest domeniu în 2007. . leasing.58 % s-a înregistrat şi în domeniul masei lemnoase. Astfel acest domeniu trece pe parcursul perioadei 2005-2007 de la o pondere de 1% la un procent de 97 % în totalul prejudiciilor stabilite. Domenii precum centre comerciale. însă ea este importantă datorită ponderii deţinute de acest domeniu în anul 2006.ro ! Arhiva online cu diplome. de 28 %. la sfârşitul perioadei adică în 2007 faţă de începutul perioadei din 2005 nu se înregistrează creşteri. masă lemnoasă şi materiale de construcţii. în cazul prejudiciilor constatate este datorată în primul rând creşterii covârsitoare de 1107 % înregistrată în cazul prejudiciului stabilit în cadrul domeniului alcoolului şi a băuturilor alcoolice. Pe lângă aceasta. Creşterea înregistrată pe întreaga perioadă analizată. Pentru celelalte domenii. adică domeniile care înregistrează valori mari într-un an în anul următor înregistrează scăderi. acesta deţinând o pondere de 97%.Vizitati www. creştere de 1406 %. Şi în cazul celorlalte domenii se înregistrează creşteri.tocilar. ci dimpotrivă scăderi ale prejudiciilor constatate. Creşteri substanţiale se pot observa şi în domenii precum prestări servicii sau cereale şi morărit. pe întreaga perioadă analizată se poate observa trecerea de la domenii precum comerţul cu amănuntul. spre dome-niul alcoolului şi băuturilor alcoolice în 2007. materiale de construcţii sau zone defavorizate. centre comerciale. De asemenea o creştere de 15. Comparativ cu celelalte domenii creşterea nu e atât de mare. dar nu continue. Cu privire la cotele deţinute de prejudiciile constatate în diferitele domenii. În anul 2007 faţa de 2006 se observă în primul rând creşterea semnificativă a prejudiciului din domeniul alcoolului de 8398 %. o creştere importantă se înregistrează şi în domeniul comerţului cu amănuntul. înregistrează scăderi semnificative. Creşterea înregistrată în anul 2006 se datorează în primul rând creşterilor imense înregistrate în cazul prejudiciilor stabilite în domeniul alcoolului şi în cadrul altor acţiuni. creşteri de 1107 % respectiv 789 %. cursuri si referate postate de utilizatori. masă lemnoasă.

ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. se pot constata următoarele: în cazul amenzilor creşterea totală s-a înregistrat în cazul mai multor domenii. În ceea ce priveşte situaţia principalilor indicatori pentru anul 2007 am efectuat o dispunere şi o analiză o lor pe principalele domenii de activitate. Concluzionând. care ilustrează diferitele procente deţinute de domeniile de activitate în cazul amenzilor. identificate mai sus. confiscărilor şi în special în cazul prejudiciilor. aşa cum reise din raportul local al valoriilor principalilor indicatori de activitate prezentat în anexa 3. în cazul confiscărilor s-a înregistrat o scădere semnificativă datorată scăderii confiscărilor înregistrate doar în unele domenii. Valoarea amenzilor aplicate pe principalele domenii de activitate .Vizitati www. în cazul prejudiciilor s-a înregistrat o creştere însemnată datorată cu preponderenţă domeniului alcoolului. s-a întocmit tabelul din anexa 8. În primul rând din rapoartele de activitate ale Gărzii Financiare reiese că în anul 2007. amenzilor aplicate şi prejudiciilor stabilite. Grafic 7.tocilar. în care este prezentată detaliat situaţia anului 2007 pe diferitele domenii de activitate. Pe baza datelor din anexa 3. controalele au fost efectuate în principal în urma autosesizărilor şi a sesizărilor primite de la cetăţeni. în urma analizei efectuate asupra evoluţiei confiscărilor dispuse. dar care reprezentau domenii predilecte pentru activitatea de cofiscare. Graficul 7 prezintă ponderile deţinute în cazul amenzilor aplicate în cazul celor 13 mari domenii de activitate identificate. Pe baza acestei anexe s-au întocmit graficele următoare.

(grafic 7) Grafic 8.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar.96% 24.02% 1.53%.Vizitati www. respectiv 11. cursuri si referate postate de utilizatori.34% 23.02%.38% 11. Valoarea confiscărilor de sume şi bunuri pe principalele domenii de activitate .53% 0.18% 19.06% 3.74%. produse accizabile 23. case de marcat 19.68% 3.38%.66% 0.35% Cereale.15% 0.74% Produse accizabile Activitati comerciale Jocuri de noroc & Cazinouri Transport Constructii & mat constructii Masa lemnoasa Case de marcat 9.95% 1. În domenii precum masa lemnoasă şi construcţii şi materiale de construcţii s-au aplicat de asemenea amenzi substanţiale. VALOARE AMENZI APLICATE IN PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE 0.35%.morarit Deseuri Leasing Prestari servicii Zone defavorizate Alte actiuni Ponderile cele mai importante ale amenziilor aplicate sunt deţinute de domenii precum: activităţi comerciale 24. ponderile în totalul amenzilor fiind de 9.

260 lei RON. construcţii. cursuri si referate postate de utilizatori. deşeuri şi activităţi comerciale. în valoare absolută aceasta fiind de 81.441. Valoarea prejudiciilor constatate pe diferite domenii .345. transport. s-au aplicat amenzi în proporţii de la 6% până la 1%. jocuri de noroc şi cazinouri. case de marcat. leasing.ro ! Arhiva online cu diplome. Grafic 9.Vizitati www. CONFISCARI BUNURI SI SUME Leasing Deseuri 0% 2% Cereale.morarit Deseuri Masa lemnoasa 35% Constructii & mat constructii 0% Transport 0% Jocuri de noroc & Cazinouri 3% Activitati comerciale 1% Leasing Prestari servicii Zone defavorizate Alte actiuni Confiscările de bunuri şi sume au fost efectuate în principal în domeniul produselor accizabile în proporţie de 49% şi a masei lemnoase în proporţie de 35%. ponderea covârşitoare de 97.313 lei RON. (Grafic 9). Valoarea prejudiciilor constatate în sumă totală absolută a înregistrat o valoare foarte mare de 83. Ponderi mult mai reduse deţin domenii precum cel al prestărilor de servicii.34 % este deţinută de produsele accizabile .tocilar. Se poate observa că din această valoare.morarit 6% Case de marcat 4% Prestari servicii Zone 0% defavorizate 0% Alte actiuni Produse 0% accizabile 49% Produse accizabile Activitati comerciale Jocuri de noroc & Cazinouri Transport Constructii & mat constructii Masa lemnoasa Case de marcat Cereale. De asemenea în domenii precum cereale şi morărit.

Vizitati www. zone defavorizate şi alte acţiuni.98%. unde chiar dacă prejudiciul constatat ca pondere nu este semnificativ 0.72%.morarit Deseuri Activitati comerciale Leasing Prestari servicii Prestari servicii Masa lemnoasa Zone defavorizate Alte actiuni Cu toate că produsele accizabile deţin o pondere atât de mare.morarit Alte actiuni Leasing Case de marcat Cereale. Grafic 10. De asemenea trebuie amintite domenii precum prestări servicii sau activităti comerciale. VALOARE PREJUDICIU Produse accizabile Produse accizabile Activitati comerciale Jocuri de noroc & Cazinouri Transport Constructii & mat constructii Masa lemnoasa Case de marcat Cereale. valori care trebuie luate în considerare deoarece sunt semnificative. (Grafic 10).155 RON şi 196.656 RON. Valoarea prejudiciilor în alte domenii decât cel al produselor accizabile . cereale şi morărit. cursuri si referate postate de utilizatori. construcţii şi materiale de construcţii. De asemenea se mai constată prejudicii în domenii precum jocuri de noroc şi cazinouri. ca valoare absolută el este de 815. în care se înregistrează prejudicii de 600.tocilar. valoarea prejudiciilor constatate nu trebuie neglijată nici în alte domenii precum masa lemnoasă.24%. respectiv 0. leasing.ro ! Arhiva online cu diplome. chiar dacă ponderile deţinute de aceste domenii în total prejudicii sunt de doar 0.053 RON şi nu trebuie neglijat.

0 Cafea . În alte domenii precum tutun.552 Uleiuri minerale . bijuterii.morarit Din valoarea prejudiciului stabilit la produse accizabile o pondere covârşitoare de 99. iar ca pondere în totalul prejudicilor stabilite pentru produse accizabile acest domeniu înregistrează o cota de 0.61% o deţine domeniul alcoolului şi băuturilor alcoolice. 0 Comparativ cu situaţia prejudiciului constatat pe categorii de produse accizabile se observă că şi în cazul amenzilor domeniul alcoolului deţine o pondere semnificativă.Vizitati www.127.ro ! Arhiva online cu diplome. cafea sau aur şi bijuterii nu s-au stabilit prejudicii în anul 2007. 0 Aur. unde se înregistreaza o valoare de 313.761 Tutun .39%. Grafic 11. 313. Valoarea prejudiciului constatat pe categorii de produse accizabile VALOARE PREJUDICIU PE CATEGORII DE PRODUSE ACCIZABILE Alcool si bauturi alcoolice. PREJUDICIU INREGISTRAT IN ALTE DOMENII DECAT CEL AL PRODUSELOR ACCIZABILE Jocuri de Prestari servicii Zone defavorizate Alte actiuni Activitati comerciale noroc & Cazinouri Transport Constructii & mat constructii Masa lemnoasa Leasing Deseuri Case de marcat Cereale.tocilar. 81. chiar . Un alt domeniu în care se înregistrează un prejudiciu substanţial în anul 2007 este domeniul uleiurilor minerale. cursuri si referate postate de utilizatori.716 RON.

se poate aprecia activitatea desfăşurată de Garda Financiară ca fiind eficientă şi de bună calitate. şi domenii precum cafea sau tutun deţin ponderi semnificative de 11%. respectiv 9%. Din datele analizate pentru anul 2007 se poate concluziona că domeniile în cadrul cărora s-au depistat cele mai multe şi mai importante cazuri de evaziune fiscală au fost . se observă că ponderea cea mai mare o deţin prejudiciiile constatate. Astfel amenzile aplicate la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul alcoolului şi băuturilor alcoolice. în care s-au aplicat amenzi în proporţie de 14% comparativ cu celelalte domenii. Şi în acest caz următorul domeniu care deţine o pondere semnificativă este cel al uleiurilor minerale. în ceea ce priveste sumele totale. (Grafic 12) Grafic 12. Valoarea amenzilor pe categorii de produse accizabile VALOARE AMENZI PE CATEGORII DE PRODUSE ACCIZABILE Alcool si bauturi alcoolice 66% Tutun 9% Uleiuri minerale 14% Aur. dacă mai redusă decât în cazul prejudiciilor.ro ! Arhiva online cu diplome. bijuterii 0% Cafea 11% Analizând în continuare datele prezentate în anexa 3.tocilar.Vizitati www. iar amenziile şi confiscările deţin o pondere mai redusă. În cazul amenzilor. Ţinând cont că aceasta se datorează în principal faptului că multe din aceste amenzi au fost plătite pe loc la 50% din minimul prevăzut de lege. deţin o pondere de aproximativ 66% în totalul amenzilor aplicate. De asemenea se poate constata că gradul de încasare al sancţiunilor contravenţionale aplicate a fost de aproximativ 70%. cursuri si referate postate de utilizatori.

tocilar. prestărilor de servicii. Evaziunea fiscală în cazul rambursărilor nelegale de TVA În urma controalelor efectuate de Garda Financiară SUCEAVA. se observă o creştere substanţială a valorii tuturor măsurilor şi sancţiunilor aplicate de către Garda Financiară. masei lemnoase. cursuri si referate postate de utilizatori. confiscărilor dispuse şi prejudiciilor stabilite. În continuarea studiului de caz privind fenomenul de evaziune fiscală înregistrat în judeţul SUCEAVA. în anul 2005 şi 2006. adică 2005-2007. domeniile alcoolului şi băuturilor alcoolice.Vizitati www. în perioada studiată.2. Rambursările nelegale de TVA sunt una dintre practicile cele mai des folosite de către evazionişti în ultima perioadă. se înregistrează prejudicii tot mai mari. au fost descoperite înregistrate în evidenţa contabilă a acestora. ambele având acelaşi administrator. la depistarea cazurilor care aduc prejudicii de mare importanţă statului. uleiurilor minerale şi comerţului cu amănuntul. foarte multe facturi de cumpărare. aşa cum am arătat mai sus. Rezumând cele spuse mai sus şi în urma rezultatelor prezentate se poate desprinde concluzia că efortul depus de Garda Financiară în legatură cu depistarea şi instrumentarea unor cazuri complexe de fraudă şi evaziune fiscală s-a îmbunătătit şi se constată de asemenea modificarea focalizării atenţiei de la efectuarea unor verificări de rutină finalizate cu măsuri contravenţionale. Din analiza datelor pe întreaga perioadă studiată mai în detaliu. am efectuat o prezentare concretă a două cazuri de evaziune fiscală depistate de către Garda Financiară.1. iar în domeniul produselor accizabile.ro ! Arhiva online cu diplome. Astfel se poate constata atât amplificarea fenomenului de evaziune fiscală pe parcursul acestei perioade cât şi îmbunătăţirea activităţii organelor de control. emise de SC ROVINMONT SRL şi SC NIPEXIM SRL Sibiu. la agenţii economici din zona Rodna. 4. dar în special creşterea importantă înregistrată în cazul prejudicilor stabilite. de SC . de valori foarte mari.2. Faptele de evaziune depistate şi alese spre a fi prezentate în acest studiu de caz se referă la rambursarea nelegală de TVA şi la domeniul produselor supuse accizării. Şi din analiza mai generală a perioadei 2000-2007 se pot desprinde aceleaşi concluzii şi anume creşterea continuă a valorii amenzilor aplicate. CAZURI ŞI PRACTICI DE EVAZIUNE FISCALǍ DEPISTATE RECENT ÎN JUDEŢUL SUCEAVA 4.

s-a solicitat secţiilor Gărzii Financiare din judeţele respective cât şi DGFP Sibiu. pentru diverse utilaje. Din documentele justificative verificate.Vizitati www. la repetatele solicitări ale organelor de control a refuzat să se prezinte. datorate după cum urmează: Denumirea societăţii comerciale -RON1) SC ROM KOM SRL 2) SC FLORIMET SRL 3) SC VAL SRL 4) SC REALDOANNIE COM SRL 5) SC VIKA TEHNO COM SRL 6) SC ARTARUL SRL 7) SC ELIA CONSULTING 40. firmă de tip fantomă care nu a depus la organele fiscale declaraţiile privind obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat generate de operaţiunile înfăţişate în facturi şi nici bilanţul contabil şi raportările financiar –contabile semestriale.857 96. Ca rezultat al acestor constatări s-au întocmit Note de constatare şi Procese verbale de constatare care au fost remise atât organelor de urmărire penală.625 165.517 475. cât şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice SUCEAVA pentru stabilirea obligaţiilor fiscale în întregime. sustrăgându-se controlului financiar-contabil cu privire la realitatea şi legalitatea tranzacţiilor de livrare către firmele din judeţul SUCEAVA cât şi către cele din judeţul Sibiu şi judeţul Dâmboviţa. au ca documente justificative de provenienţă facturi emise de SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti . MICHAEL PROD SRL Titu judeţul Dâmboviţa cât şi de SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti judeţul Argeş.tocilar. rezultând o serie de indicii cu privire la caracterul fictiv al operaţiunilor înfăţişate în facturi.820 94. Din răspunsurile primite la aceste solicitări rezulta că cea mai mare parte a bunurilor care apar în facturile emise către firmele din judeţul SUCEAVA de către SC ROVINMONT SRL şi SC NIPEXIM cât şi de către SC MICHAEL PROD SRL Titu. din modul de înregistrare în evidenţa contabilă şi din modalităţile de decontare utilizate. verificarea realităţii tranzacţiilor şi a legalităţii emiterii facturilor de către agenţii economici menţionaţi. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. piese de schimb şi subansamble auto sau pentru prelucrarea lemnului sau chiar şi pentru animale vii.065 Prejudiciul total . mai mult.674 347. respectiv Parchetului de pe lângă Tribunalul SUCEAVA.823 135.

Grafic 13.505 359.ro ! Arhiva online cu diplome. SC NIPEXIM SRL şi direct de SC VIOLETA GEOMARY SRL către aceste societăţi comerciale. am ilustrat în următoarea schemă prezentată în graficul 13.2005 Garda Financiară Suceava a efectuat controlul firmei SC Michael Prod SRL SC Rom Kom SRL SC FLORIMET COM SRL. Circuitul facturilor fiscale false în vederea deducerii nelegale de TVA SC Alex Sin Prod SRL SC Violeta Geomary SRL (Firmă de tip fantomă) În continuare pentru a detalia fenomenul SC evaziune fiscală SRLdeducerea nelegală a de Pietro Toc Prod prin SC cele 10 firme din TVA. deoarece identificată ca făcând parte din circuitul de mai sus. va fi exemplificată situaţia găsită la una din Tisa Aurie SRL SUCEAVA care a fost SC şi anume SC FLORIMET SRL. Astfel rezumând aceste circuite de transmitere a facturilor fiscale în vederea deducerii nelegale de TVA.914 45.tocilar.J. Florimet SRL Alte firme de tip fantomă Alte firme din judeţul SUCEAVA . cursuri si referate postate de utilizatori. precum şi firmele de tip fantomă care reprezintă veriga iniţială a circuitului. circuitul facturilor fiscale false pe baza cărora s-a dedus nelegal TVA de către societăţile comerciale din judeţul SUCEAVA. Pe parcursul verificărilor s-a colaborat cu organe ale Serviciului SC de investigare a fraudelor din cadrul I. Suceava.936.691 Constatările de mai sus se referă numai la documentele emise de SC ROVINMONT SRL. trebuie menţionat că SC MICHAEL PROD SRL justifică provenienţa bunurilor facturate către aceste firme cu documente emise şi de multe alte firme de tip fantomă în afara celor emise de SC VIOLETA GEOMARY SRL.Elia Consulting SRL SC Rovinmont SRL SC Arţarul mare la această firmă prejudiciul constatat a înregistrat cea mai SRL valoare şi de asemenea s-a SC Vika Tehno Com SRL constatat că această societate a emis facturi fiscale false altor firme din judeţul SUCEAVA. 8) SC TISA AURIE SRL 9) SC PIETRA TOCACIU PROD 10)SC ALEX SIN PROD SRL TOTAL PREJUDICIU I 174. Reţeaua conţine firmele din judeţul SUCEAVA specificate mai sus.891 1. SC Nipexim SRL SC Realdoannie Com SRL SC Val SRL Începând cu data de 07.03.P. firmele din judeţele Sibiu şi Dâmboviţa de unde proveneau facturile privind operaţiuni fictive. Cu privire la facturile emise de către SC MICHAEL PROD SRL Titu către aceste societăţi comerciale.Vizitati www.

Din verificarea documentelor justificative şi a celor de evidenţa financiar-contabilă. în principal de SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti . cât şi către SC MICHAEL PROD SRL .2004-28. în valoare totală de 29. axe faţă şi spate. în valoare de 14. În baza verificărilor încrucişate efectuate în judeţele Sibiu şi Argeş.000 lei TVA. s-au constatat înregistrate în evidenţa contabilă a lunilor Mai 2004 şi Octombrie 2004 un număr de 13 facturi fiscale. dosarul cauzei fiind remis Parchetului de pe lângă Tribunalul SUCEAVA Cu ocazia acestor controale. jud.3 miliarde lei vechi.01. rezultă că operaţiunile consemnate în facturi nu sunt reale. Existând dubii cu privire la realitatea şi legalitatea acestor tranzacţii. lei vechi din care TVA 4. cât şi a unor înregistrări voit eronate în evidenţa contabilă în valoare de 3 miliarde lei vechi. Constatările secţiei Gărzii Financiare Dâmboviţa au evidenţiat prejudicii în sumă totală de 17. nu a declarat la organele fiscale.Dâmboviţa.700. jud. având ca obiect livrarea de subansamble pentru camioane de mare tonaj (motoare. firmă de tip fantomă care nu a colectat. s-a mai constatat înregistrarea în evidenţa contabilă a lunilor Decembrie 2004 şi Ianuarie 2005 a unui număr de 11 facturi fiscale de livrare emise de SC MICHAEL PROD SRL Titu. emise de SC ROVINMONT SRL şi SC NIPEXIM SRL SRL Sibiu.02. macarale hidraulice auto). din care 4. iar între reprezentanţii acestor societăţi au intervenit înţelegeri în vederea emiterii de facturi pentru operaţiuni fictive cu scopul deducerii nelegale pe această cale a unor mari sume reprezentând TVA. Din verificările efectuate şi din cercetările organelor de poliţie din judeţele Sibiu şi Argeş.7 mld.311.065 RON. în valoare totala de 27. jud. Prin Procesul-verbal de constatare întocmit în urma controlului efectuat la SC FLORIMET SRL sa stabilit un prejudiciu de 475.ro ! Arhiva online cu diplome. pe perioada 01. Dâmboviţa. .000. puse la dispoziţie de administratorul societăţii. cutii viteze. s-a constatat că bunurile facturate către SC FLORIMET COM SRL au ca documente de provenienţă facturi emise sub antetul SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti.3 miliarde lei vechi ca urmare a deducerii nelegale de TVA pe baza unor facturi fiscale emise de firme de tip fantomă.000 lei vechi. constând în TVA sustras de la plată. către o serie de firme din judeţul SUCEAVA.8 mld.tocilar.judeţul Arges. Argeş. şi nu a plătit la bugetul de stat impozitele generate de operaţiunile înfăţişate în facturile către firmele din judeţul Sibiu menţionate anterior. s-a solicitat Secţiei Gărzii Financiare Dâmboviţa verificarea legalităţii şi realităţii operaţiunilor consemnate în facturile fiscale menţionate. cursuri si referate postate de utilizatori.2005. lei .100.Vizitati www.

în sumă totală de 27.923..11. contravaloarea subansamblelor pentru camioane facturate în sumă totală de 22.Vizitati www. respectiv în Jurnalul de cumpărări a lunilor Decembrie 2004 şi Ianuarie 2005. în data de 10. s-a constatat că în cea mai mare parte aceste bunuri (92 %) au ca documente de provenienţă facturi false emise de firme de tip fantomă : SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti .01. fără ca emitenţii din amonte ai facturilor să colecteze şi să vireze la buget TVA.2004 societatea a realizat operaţiuni pe care nu era autorizată să le efectueze conform statutului. precum şi obligaţia faţă de furnizorul SC MICHAEL PROD SRL.000 lei care nu au fost declarate la organul fiscal teritorial conform Codului de procedură fiscala (OG. Caracterul de firme fantomă. conform fişei analitice . în baza celor 11 facturi fiscale emise de către SC MICHAEL PROD SRL Titu.2004 această societate a emis facturi fiscale în care sunt înscrise venituri din comercializarea de bunuri. şi a faptelor reţinute prin acest act de control.311. generată de operaţiunile înfăţişate în acestea. a fost înregistrată în contul 3024 “Piese de schimb”. în sumă de 84.2004 –30.03.600.11. SC PETROMET SRL Râmnicu –Vâlcea şi SC MARA FEN 2003 SRL Costeşti -Argeş. în sumă totală de 43. în baza copiilor facturilor anexate la Procesul .000 lei.) şi Codului fiscal(Legea 571/2003). rezultă din urmatoarele: Cu privire la bunurile care au ca documente de provenienţă facturi emise de SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti – jud Arges.247.000.Furnizori’’ listată la 24.000 lei. SC BLANCOMAT SRL Râmnicu-Vâlcea.2005.700.jud.01.2005 a fost înaintată o Sesizare penală către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti pentru următoarele motive : administratorul SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti nu a putut fi contactat refuzând să se prezinte pentru control la organele fiscale.318.100. cursuri si referate postate de utilizatori.000 lei vechi şi în contul 4426 “ TVA deductibila” suma de 4.2004-30.689. În evidenţa contabilă a SC FLORIMET COM SRL Rodna. care au drept scop doar deducerea ilegală a TVA înscris în facturi.07. cât şi modul de operare specific acestor tranzacţii fictive. de asemenea prin adresa Gărzii Financiare Argeş se precizează că în urma verificărilor efectuate de Administraţia Finanţelor Publice Costeşti s-a constatat că ultima .000 lei. Conform adresei emise de DGFP ArgeşACF către ACF Sibiu. Verificând provenienţa bunurilor facturate de SC MICHAEL PROD SRL către SC FLORIMET SRL Rodna. Arges.408.tocilar.000 lei din care TVA în sumă de 8. judeţul Dâmboviţa.verbal al Secţiei Gărzii Financiare Dâmboviţa.900. în perioada 01.691.ro ! Arhiva online cu diplome. 92/2003 rep. reprezentând TVA înscrisă în facturi. în perioada 01.

drept pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală. rezultă că această firmă a fost cesionată în Octombrie 2004 unei persoane care nu a putut fi contactată în vederea efectuării controlului. fiind plecată din ţară. declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi ultimul decont de TVA depus de SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti sunt cele aferente lunii Iunie 2004. în cazul de faţă la Agenţia BCR Rodna . la agenţii bancare din Rodna şi Sângeorz-Băi. iar la această dată este în reorganizare judiciară.000. mod de operare specific firmelor fantomă. rezultă că această societate a refuzat sistematic să prezinte documentele de evidenţă contabilă solicitate. Cu privire la facturile emise sub antetul SC BLANCOMAT SRL Râmnicu-Vâlcea. plăţile către aceasta societate nu s-au efectuat prin bancă. Alte constatări : Până la data controlului. şi-ar fi permis să crediteze clientul cu sume de ordinul a 25 mld.Argeş acestea nu corespund prevederilor legale pentru deducerea TVA întrucât din adresa Gărzii Financiare Argeş. rezultă că această societate se sustrage controlului finaciar-fiscal.2006 (aşa cum rezulta din fişa analitică a contului 401. în condiţiile în care la scurt timp această firmă a intrat în încetare de plăţi.2004 –17.Vizitati www. ci în numerar. acestea nu corespund prevederilor legale pentru deducerea TVA întrucât din adresa Gărzii Financiare Vâlcea. respectiv până la data de 24. ca de alfel pe toţi ceilalti clienţi din judeţul SUCEAVA către care a emis facturi de livrare.000 lei vechi s-au achitat prin bancă în perioada 23.lei.04. Cu privire la facturile emise sub antetul SC PETROMET SRL Râmnicu-Vâlcea. Cu privire la facturile emise sub antetul SC MARA FEN 2003 SRL Costeşti.tocilar.000 lei în baza unui număr de 10 ordine de plată bancare.03. Aşa cum rezulta şi din nota explicativă din 25.100.2005 a . din totalul datoriilor către SC MICHAEL PROD de 27. în conturi bancare deschise pe numele SC ROVINMONT SRL. SC VIOLETA GEOMARY SRL şi SC MICHAEL PROD SRL.2005 doar 2.. Este greu de acceptat faptul că un agent economic care desfăşoară o activitate în economia reala.750. sustrăgându-se controlului financiar-fiscal. ca şi în cazul altor agenţi economici din zonă (implicaţi în acest gen de tranzacţii).Furnizori” listată la data menţionată). sustrăgându-se astfel controlului. De menţionat că plăţile prin bancă s-au făcut. la aceea dată urmând a fi sesizate organele de urmărire penală.045. SC NIPEXIM SRL.01. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.12. acestea nu corespund prevederilor legale pentru deducerea TVA întrucât din adresa Gărzii Financiare Vâlcea.

În acest caz ele trebuie să poarte la rubricile “semnătura de primire” şi la “semnătura delegatului”. Se poate observa în majoritatea cazurilor instrumentate că plăţile către aşa-zişii furnizori din judeţele Sibiu.Vizitati www. prin care să se deruleze operaţiunile de plăti efectuate de firmele din zona Rodna către firmele menţionate. pentru ca aceste firme să-şi poată deschide conturi bancare. unde în mod fictiv aceste firme au sedii secundare.tocilar. dar şi acela de a crea posibilitatea restituirii clienţilor în parte sau în totalitate a sumelor ridicate.04. acesta a încheiat cu administratorul SC VIOLETA GEOMARY SRL. Privitor la modul de întocmire a facturilor şi datele conţinute de acestea. Argeş şi Dâmboviţa s-au efectuat în general până la nivelul maxim al TVA din facturi (în cazul SC FLORIMET COM SRL plăţile efectuate până la 23. şi societăţi din judetul SUCEAVA (în principal) au operat împreună în vederea deducerilor nelegale de TVA. rezultă că facturile au fost întocmite la locul de livrare.2005 reprezintă mai puţin de jumătate din TVA). cursuri si referate postate de utilizatori. din declaraţia dată de reprezentantul SC VIOLETA GEOMARY SRL la DIICOT. Toate cele 11 facturi au trecut ca delegat pe reprezentantul SC FLORIMET COM SRL şi . Dâmboviţa.02. Acest mod de operare rezultă atât din declaraţia menţionată. SC ROVINMONT şi SC NIPEXIM SRL Sibiu. cât şi din declaraţiile administratorilor firmelor controlate. şi cu administratorul SC MICHAEL PROD SRL contracte de închiriere spaţiu. în care se arată că reprezentantul SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti împreună cu reprezentantul SC MICHAEL PROD SRL Titu au angajat acest gen de tranzacţii de livrări fictive către firme din zona Rodna. modalitate de operare descrisă de administratorul SC ROVINMONT SRL şi NIPEXIM SRL Sibiu în declaraţia dată în faţa organelor de poliţie la data de 06. administratorului SC REALDOANNIE SRL Rodna. Din aceeaşi declaraţie mai rezultă că toate aceste firme: SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti–Arges. în zona Rodna-Sângeorz-Băi. la agenţiile bancare din Rodna şi Sângeorz –Băi. semnăturile persoanei care preia şi însoţeşte bunurile facturate. SC MICHAEL PROD SRL Titu. Precizăm că la adresa arătată. pe numele firmelor mai sus arătate a fost acela de a evita depăşirea plafoanelor de plăţi în numerar. nu s-a desfăşurat niciodată vreo activitate economică. Scopul deschiderii de conturi bancare. rezultă indicii care pun la îndoială derularea în realitate a tranzacţiilor respective. la domiciliul părinţilor săi şi al său din Rodna. îndeplinind şi rolul de documente de însoţire a mărfii. această modalitate de operare fiind deasemenea recunoscută de cei în cauză.ro ! Arhiva online cu diplome. respectiv la sediul SC MICHAEL PROD SRL. Astfel. neexistând întocmite avize de însoţire a mărfurilor.2006.

acest aspect fiind deasemenea caracteristic modului de operare în cazul tranzacţiilor fictive . este de asemenea de natură a permite înregistrarea în evidenţa contabilă a intrării în patrimoniu a unor bunuri de natura stocurilor (materiale. Faptul că în societatea controlată nu se respectă normele legale în ceea ce priveşte întocmirea documentelor justificative de intrare şi ieşire din gestiune a bunurilor precum şi de ţinere a evidenţei operative-gestionare a acestora. precum şi persoanele care au eliberat. respectiv a bonului de consum întocmit în aşa fel încât să se indice cu claritate obiectivul. Toate documentele justificative menţionate. locul. cât şi faptul că în perioada în care apar facturi emise de SC MICHAEL PROD apar şi declaraţii vamale de import se impune verificarea intrărilor şi ieşirilor din ţară a persoanei menţionate. Astfel. Având în vedere desele deplasări în Germania ale administratorului SC FLORIMET COM SRL în vederea efectuării de importuri. (fără a se ţine o evidenta gestionară şi fără a se întocmi. contul 3024’’ Piese de schimb” rămânând fără sold în fiecare lună. remorci. piese de schimb) cât şi includerea pe cheltuieli în mod nejustificat a contravalorii unor bunuri care nu au intrat în mod efectiv în patrimoniul agentului economic. aparţinând SC FLORIMET COM SRL rezultând că de fiecare dată acesta s-a deplasat la Titu pentru preluarea bunurilor. conform normelor legale de o comisie de recepţie din care să facă parte persoanele care gestionează aceste bunuri.Vizitati www. care au primit şi cele care au aprobat consumurile. iar eliberarea. includerea acestora pe cheltuielile de exploatare nu s-a făcut în baza unor documente justificative legale. bunurile în cauză nu au fost recepţionate. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. Din balanţele de verificare anterioare lunii decembrie 2004 rezultă că scăderea din gestiune şi trecerea pe cheltuieli a tuturor intrărilor de piese şi materiale. situaţie puţin credibilă. precum şi evidenţa gestionară se întocmesc în mod formal pe calculator în baza unui program informatic. semiremorci. poartă la rubricile menţionate semnăturile acestuia. comanda pentru care au fost consumate. în general de autovehicule de mare tonaj (cap tractor. în momentul efectuării operaţiunii. iar la mijlocul de transport apar mijloace de transport înmatriculate în judeţul SUCEAVA.tocilar. documentele legale de intrare şi ieşire din gestiune ) este un mod de lucru frecvent utilizat. pentru a se putea constata dacă datele privind expediţia de pe facturi sunt reale şi nu se suprapun cu deplasările în străinătate. Din analiza comparativă a preţurilor de achiziţie a pieselor de schimb şi materialelor. sasiuri). pe baza datelor se poate observă cu uşurinţă că în bună parte preţurile cu care aceste bunuri au fost livrate către FLORIMET COM SRL au fost supraevaluate faţa de cele de achiziţie. la sfârşitul perioadei şi nu poartă semnăturile legale. la fiecare sfârşit de lună.

înregistrate în scopul deducerilor nelegale de TVA. respectiv 431.2003 –13. semiremorci.100.884 RON din care TVA în valoare de 318. Din această analiză rezultă că preţul unui motor facturat de SC MICHAEL PROD SRL depăşeşte în unele cazuri de peste 10 ori preţul unui cap tractor din import.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar.175 RON. facturi pentru lucrări de reparaţii fictive în valoare totală de 1. SC FLORIMET SRL Rodna nu numai că a solicitat rambursări de TVA de la organele fiscale. Având în vedere cele de mai sus. numai după înregistrarea în contabilitate a facturilor false emise de cele trei societăţi menţionate şi asigurarea pe această cale a posibilităţii de deducere nelegală a TVA în suma arătată. în trimestrul IV 2004.Vizitati www. În baza acestor constatări s-au încheiat un număr de 7 procese-verbale de constatare pentru un prejudiciu estimat de 318. care nu îndeplineau condiţiile referitoare la poluare pentru a putea fi înscrise în circulaţie. Legat de preţuri mai trebuie precizat că SC FLORIMET COM SRL Rodna în perioada aprilie 2003 şi până la data controlului a importat din Germania pe lângă remorci.000 lei vechi.12. constând în TVA sustras de la plată. lei pe când un cap tractor din import s-a achiziţionat cu preţuri cuprinse între 30 şi 100 milioane lei.01. Referitor la emiterea de astfel de facturi în trimestrul IV 2004. Se pune întrebarea : de ce a fost nevoie ca SC FLORIMET COM SRL să achiziţioneze de la SC MICHAEL PROD motoare MAN cu preţuri între 330 şi 380 milioane lei. aproximativ 17 autocamioane de mare tonaj (cap tractor ). dar a avut posibilitatea de a emite către alte firme din judeţ. cursuri si referate postate de utilizatori. se impune precizarea ca în primele şase luni ale anului 2004. în principal în luna decembrie. care au fost remise Parchetului de pe lângă Tribunalul SUCEAVA.110 RON. autoturisme. Datele privind importurile efectuate au fost preluate atât din evidenţa contabilă a societăţii cât şi din situaţia importurilor efectuate de SC FLORIMET SRL Rodna în perioada 01.311.2005. pusă la dispoziţia organelor de poliţie de către Autoritatea Naţionala a Vămilor. second-hand. s-a calculat în timpul controlului un prejudiciu estimativ de 4. destinaţia acestora fiind prin urmare dezmembrarea şi utilizarea pieselor şi subansamblelor la repararea altor autovehicule . SC FLORIMET SRL a realizat o . În baza înregistrării în contabilitate a facturilor emise de cele două firme din judeţul Sibiu şi de către SC MICHAEL PROD SRL Titu şi a deducerii nelegale pe această cale de TVA în sumă totală de 906.373 RON.192 RON.992. etc. Preţurile la care au fost importate aceste maşini variau în perioada când s-au derulat tranzacţiile cu SC MICHAEL PROD între 1058 şi 3458 USD. Direcţia de Supraveghere şi Control Vamal . cutii de viteze MAN cu preţuri între 180 şi 360 milioane lei şi axe faţă sau spate cu preţuri între 168 şi 275 mil.

pentru ca la sfârşitul anului 2004 acest indicator să înregistreze o creştere spectaculoasă la 31. rezultă că în cursul anului 2004 s-ar fi efectuat lucrări de reparaţii în valoare totală de 19. creştere neacoperită de posibilităţile tehnico-materiale şi de resursele umane ale firmei.tocilar. care de asemenea este supraevaluat.5 miliarde lei. solicitându-se organelor competente autorizarea abia la data de 27. nici suficient . cifră de afaceri de 984 milioane lei.03. De asemenea din datele de evidenţa ale societăţii rezultă că societatea nu dispunea în anul 2004 de personal.ro ! Arhiva online cu diplome.847. la un preţ de 600. Din aceeaşi notă explicativă rezultă că reparaţiile s-ar fi executat începând cu luna mai 2004. a declarat în mod evaziv în nota explicativă dată în faţa organelor de control că nu mai reţine ce lucrări s-au executat şi la ce dată şi că situaţia reală ar fi conform devizelor. SC VIONELIA IMPEX SRL Sant. La art.000 lei. La SC FLORIMET SRL Rodna.Vizitati www. Administratorul SC FLORIMET SRL Rodna. cursuri si referate postate de utilizatori. nici până la data controlului.000 lei pe oră. incluzând TVA. deoarece data emiterii facturilor şi a devizelor este mult diferită. nu exista registru de intrare şi evidenţă a reparaţiilor prin care să se facă dovada că autovehiculele şi utilajele au fost aduse la reparat. SC COMLORENA SRL Beclean. Astfel din centralizatorul celor 47 devize prezentate cu ocazia verificărilor efectuate la SC FLORIMET SRL Rodna.155 (2) din Legea 571 / 2003 se precizează că pentru prestările de servicii. SC FLORIMET SRL Rodna a emis facturi pentru lucrări de reparaţii fictive către societăţi din judeţul SUCEAVA. . factura fiscală se emite cel mai târziu până la finele lunii în care s-a efectuat prestarea. precum : SC NETMONTAJ .LUCI SRL Rodna. nici calificat pentru efectuarea genului de reparaţii trecute în devize. SC GRUP ICARUS SBS SRL Suceava. fără a se putea justifica încălcarea prevederilor legale cu privire la termenele de întocmire a facturii. Aceste devize în baza cărora au fost emise facturile menţionate nu sunt reale. Ca justificare a serviciilor prestate SC FLORIMET SRL a emis aşa-zise devize de reparaţii.928. iar societatea nu era autorizată conform normelor legale sa efectueze reparaţiile consemnate în cele 47 devize de reparaţii prezentate.2005.

de persoane impozabile.ro ! Arhiva online cu diplome.2004. respectiv Mai – Decembrie 2004.928.9 muncitori. Recunoaşte de asemenea că data de pe devize este trecută la întâmplare şi că nu s-au ţinut nici un fel de evidenţe privind reparaţiile .tocilar. care este angajat la SC FLORIMET SRL Rodna începând cu data de 01.847. cursuri si referate postate de utilizatori. nici măcar în perioada de când este angajat. 33. Ori din datele de evidenţă contabilă. deşi funcţia lui este de şef de atelier. la ce dată şi dacă s-au consumat piese de schimb. 145(3) lit. rezultă că până în luna octombrie 2004. fără a se putea dovedi derularea în realitate a tranzacţiei. avea opt angajaţi în total. Din evidenţele SC FLORIMET SRL Rodna nu rezultă că s-ar fi utilizat piese de schimb pentru repararea acestor autovehicule. antedatându-le. recunoaşte că a întocmit devizele la indicaţia administratorului societăţii în lunile Noiembrie şi Decembrie 2004.000 lei/ora= 33. ar fi fost nevoie de un număr mediu de muncitori calificaţi de 23.145(1) din Legea 571/2003 (Codul fiscal) dreptul de deducere i-a naştere în momentul în care taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă iar art.a) al aceluiaşi act normativ precizează că plătitorii de TVA au dreptul să deducă taxa pe valoarea adaugată datorată sau achitată furnizorilor pentru bunurile care le-au fost livrate de o altă persoană impozabilă.10.215 ore . respectiv nu există bonuri de consum întocmite pe fiecare obiect de lucrări şi facturi de procurare a acestora. deoarece nu a coordonat şi nu a verificat astfel de lucrări. 4152 zile : 174 zile lucratoare în perioada = 23. ca cele înfăţişate în deviz. ori în situaţia de faţă bunurile care fac obiectul tranzacţiilor de cumpărare au fost facturate.Vizitati www. Concluzii : Conform art. însă nu cunoaşte şi nu poate preciza ce lucrări de reparaţii s-au efectuat. şi care în nota explicativă dată. dar care nu au plătit la bugetul de stat TVA aferentă . Cu privire la calificarea acestora urmează să se facă verificări. Devizele au fost întocmite de un inginer mecanic.9 calculat astfel: 19. Potrivit devizului nu s-au consumat piese de schimb ceea ce reprezintă un nonsens la un asemenea volum şi complexitate a reparaţiilor. punerea acestora în operă nu poate fi probată cu documente legale de către nici una dintre societăţi.000 lei : 600. De aici se poate estima că în cursul perioadei în care administratorul SC FLORIMET SRL Rodna susţine ca s-au efectuat reparaţiile.215 ore : 8ore/zi=4152 zile lucru . respectiv din sumele care apar ca salarii în balanţele de verificare contabilă.

având în vedere constatările din cuprinsul actului de control. beneficiarul trebuie să justifice că TVA a fost plătită la bugetul de stat de către furnizor/prestator. . din HG 44/2004 (Norme de aplicare a prevederilor Codului fiscal) se arată că “pentru a beneficia de restituirea de la bugetul de stat a TVA . urmează a fi determinate de organele de control fiscal cu ocazia stabilirii obligaţiilor fiscale în întregime datorate bugetului de stat. iar înregistrările în contabilitatea de gestiune.59(1). în totalitatea lor. de la care se susţine că provin bunurile facturate. mai mult aşa zişii furnizori din amonte ai acestora. şi altele nu pot fi luate în considerare de către organul de inspecţie fiscală. CAP. achitată furnizorului/prestatorului . Influenţele înregistrării în contabilitatea SC FLORIMET SRL Rodna a facturilor în cauză. Pe de altă parte.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. înscrisă în facturi.2005 societatea este plătitoare de impozit pe profit. pct. ţinând cont de faptul că de la 01.01. şi celelalte firme menţionate sunt firme de tip fantomă care nu au înregistrat. care prevăd că organul de inspecţie fiscală poate să nu recunoască o tranzacţie comercială în cazul în care este considerată fictivă. pentru operaţiunile înfătişate în facturile emise sub antetul lor. în consecinţă aceasta nu a devenit exigibilă şi nu se poate exercita dreptul de deducere asupra sa. organele de control apreciază că operaţiunile de aprovizionare înregistrate în evidenţa contabilă a SC FLORIMET SRL nu s-au derulat în realitate.XIII. fără ca furnizorii acesteia. ori SC FLORIMET SRL Rodna a dedus TVA. datorat bugetului de stat.Vizitati www. SC VIOLETA GEOMARY SRL Costeşti. deducând în mod ilegal TVA din facturile înregistrate în contabilitate emise sub antetul unor firme de tip fantomă. nu au declarat şi nu au plătit la organele fiscale această obligaţie. De asemenea în Titlul VI. iar până la acea dată a avut regim de microintreprindere. descărcarea din gestiune. cele legate de vânzarea mărfii. iar pe de altă parte se sustrag controlului financiar-fiscal. ele având drept scop deducerea nelegală a TVA în vederea sustragerii de la plată sau diminuării obligaţiilor de plată la buget a acestui impozit. asupra stabilirii corecte a obligaţiilor privind impozitul pe profit. La stabilirea prejudiciului în sarcina SC FLORIMET SRL Rodna. având în vedere relaţiile de colaborare între firmele arătate. să achite la buget TVA facturată. constituite în reţea în vederea deducerilor nelegale de TVA s-a ţinut cont şi de precizările făcute de MFP-ANAF-Direcţia de Metodologie şi Proceduri pentru Inspecţia Fiscală.

9 lit.190/2005.2 din Legea 82/1991 rep. art.c) teza II al Legii 87/1994 rep. titlul VI din HG 44/2004. 59 (1) cap. cât şi art. 6 alin.10 şi art. în urma cercetărilor.145(3) lit a). au efectuat în data de 08. iar la SC ALCOPROD GROUP SRL Botoşani fiind oprită în vederea modernizării fabricii conform cerinţelor Uniunii Europene.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. şi la SC QUATAR SRL Filiala Botoşani cu sediul declarat în Botoşani. Societăţile aveau în perioada respectivă ca obiect principal de activitate ”Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie”. De faptele arătate se face vinovat administratorul firmei.145(1). . şi ale art. 4.. cod CAEN 1592. Prin intrarea în vigoare a Legii 241/ 2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. la SC QUATAR SRL Răchiţi instalaţia fiind sigilată.11 lit. faptele constatate sunt de asemenea incriminate ca infracţiuni ele intrând sub incidenţa art. obiect de activitate care se menţine şi la data controlului. 5 alin . împreună cu administratorii firmelor furnizoare conform art. 8 şi art.2 din Legea 87/1994 rep.2. căreia ulterior i-a fost schimbată denumirea în SC ALCOPROD GROUP SRL Botoşani.tocilar. pct.2. 43 al Legii 82/1991 republicată. Secţia SUCEAVA. Faptele arătate s-au săvârşit cu încălcarea prevederilor art. vinovăţia putând fi extinsă şi în sarcina altor persoane. cursuri si referate postate de utilizatori.05.XIII.8/2005 şi OUG nr.2007 o acţiune de control la SC QUATAR SRL cu sediul social declarat în judeţul Botoşani. localitatea Răchiţi. Evaziunea fiscală în domeniul accizelor Comisarii Gărzii Financiare. La data controlului societăţile nu desfăşurau activitate de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie. în baza OUG nr.2005-09..132/2004. precum şi ale OMF 425/1998 privind “Normele metodologice pentru întocmirea şi utilizarea formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă” ele intrând astfel sub incidenţa prevederilor art.91/2003 modificată şi aprobată de Legea nr.c) al acestei legi. din Legea 571/2003 cu modificările ulterioare .05. OG nr.6 din Legea 82/1991 rep.

Legea 571/2003). Solicitarea de către DIICOT a efectuării verificărilor de natură financiar-contabilă şi fiscală şi încredinţarea probelor deţinute în vederea stabilirii dacă fabricile de alcool menţionate (antrepozite fiscale autorizate în conformitate cu prevederile legale privind accizele .10.tocilar.000 litri) destinate comericializării ilicite care ulterior s-au dovedit că provin de la fabricile de alcool din judeţul Botoşani aparţinând grupului de firme QUATAR. respectiv numai data.5 grade. şi că vata minerală trebuia transportată la Dej. Din datele pe care le cuprinde caietul pus la dispoziţie privind evidenţa unor tranzacţii efectuate. în diferite locaţii din judeţul Suceava – Năsăud au fost depistate mari cantităţi de alcool etilic de 96 de grade (11. nu reiese anul în care acestea au avut loc.ro ! Arhiva online cu diplome. prin adresa înregistrată la Garda Financiară Secţia SUCEAVA. De asemenea în perioada următoare noiembrie 2005. Astfel în data de 11. împreună cu mijlocul de transport. cursuri si referate postate de utilizatori. privind verificarea unor date din contabilitea societăţilor cu unele date cuprinse într-un caiet (caiet descoperit cu ocazia percheziţiei efectuate). la intrarea în judeţul Suceava -Năsăud dinspre Vatra-Dornei . a fost consecinţă a colaborării anterioare (anii 2005-2006) a organelor Gărzii Financiare cu cele ale poliţiei şi DIICOT în depistarea unor grupuri infracţionale cu ramificaţii şi în judetul SUCEAVA.Vizitati www. unde prin intermediul unor activităţi comerciale ilicite se valorificau mari cantităţi de alcool sustrase din antrepozite fiscale din judeţele SUCEAVA.mai 2006. Controlul efectuat la SC QUATAR SRL Răchiţi şi SC ALCOPROD GROUP SRL Botoşani a avut ca obiectiv verificarea datelor solicitate de DIICOT-Biroul Teritorial Suceava. luna şi natura lor. o autoutilitară de 3. dar acesta nu a putut indica adresa de destinaţie. Suceava -Năsăud ( Serviciul de investigare a fraudelor) au depistat în trafic. alcool care la acea dată a fost confiscat potrivit prevederilor legale. beneficiarul trecut în Avizul de însotire a mărfii fiind inexistent.Titlul VII din Codul fiscal -. . Conducătorul auto susţinea că nu ştia că transporta alcool.P.5 tone aparţinând SC QUATAR SRL Botoşani care în mod mascat (cu vată minerală) şi cu documente însoţitoare false (pentru vată minerală) transporta cantitatea de 5000 litri alcool etilic alimentar de 96. Maramureş şi Botoşani. Potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală (OG 92/2003 ) alcoolul găsit a fost confiscat.2005 o echipă de control a Secţiei Gărzii Financiare Suceava -Năsăud împreună cu organele de poliţie din cadrul I.J.

06.000 RON -FV 126498/29.2004 35.2004 35.2004 35.2004 28.Vizitati www. Exemplific depuneri în conturile bancare ale celor două societăţi comerciale pentru lunile iunie-iulie 2004. De menţionat este faptul că în afara depunerilor de numerar în conturi bancare.000 RON -FV 134860/12.06. Depuneri în conturile bancare ale societăţilor în lunile iunie-iulie 2004 SC QUATAR SRL Răchiţi (depuneri BCR Botoşani) -FV 117949/17. cumpărările de porumb respectiv livrările de alcool etilic alimentar evidenţiate în caietul găsit la percheziţie nu sunt înregistrate în evidenţele contabile a societăţilor controlate şi nu au fost identificate nume de persoane din ”caiet”.06.000 RON -FV 121452/22.2004 35.000 RON -FV 123528/24. fapt confirmat şi în urma deplasării la sediul social al SC QUATAR SRL Răchiţi.06.2004 35. Analizând unele date pe care le cuprinde acest caiet s-au identificat depuneri de numerar în contul societăţilor deschis la BCR Botoşani respectiv BRD Botoşani. de unde au fost ridicate documente financiar-contabile din care rezulta că datele se referă la anul 2004.2004 35.06. cursuri si referate postate de utilizatori. rezultând că toate tranzacţiile evidenţiate în caiet corespund anului 2004 (martie-octombrie).06. cu cele ale angajaţilor din statele de plată ale societăţilor. iar tranzacţiile au fost derulate de SC QUATAR SRL Răchiţi şi SC QUATAR SRL Filiala Botoşani actualmente sub denumirea de SC ALCOPROD GROUP SRL Botoşani prin administratorul lor.2004 24.06.500 RON -FV 102727/09.2004 40.000 RON -FV 130113/05.07.000 RON -FV /23.000 RON -FV 103463/10.06.000 RON .07.07.2004 35.tocilar. judeţul Botoşani şi SC QUATAR SRL Filiala Botoşani actualmente sub denumirea de SC ALCOPROD GROUP SRL Botoşani.2004 24.000 RON -FV 125868/28. Pentru a identifica anul în care au avut loc aceste depuneri s-a solicitat comisarilor de la Garda Financiară Secţia Botoşani să trimită Jurnalele de bancă de la aceste societăţi comerciale care au acelaşi administrator.2004 35.06.000 RON SC QUATAR SRL Filiala Botoşani (depuneri BCR Botoşani) -FV 93730/02. pentru anii 2004 şi 2005 (luna iunie) şi s-a constatat că depunerile de numerar din caiet corespund cu cele din luna iunie 2004 reflectate în jurnalul de bancă al SC QUATAR SRL Răchiţi.000 RON -FV 130737/06. asa cum apar ele în jurnalele de banca: Tabel 4.ro ! Arhiva online cu diplome.

000 RON -FV 40730/30.000 RON -FV 121258/05. Situaţia descrisă în caiet a fost centralizată în tabelul următor. Drept urmare celor descrise mai sus comisarii Gărzii Financiare au calculat prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de către SC QUATAR SRL Răchiţi şi SC QUATAR SRL Filiala Botoşani actualmente sub denumirea de SC ALCOPROD GROUP SRL Botoşani.2004 1. Pentru fiecare lună s-au specificat cantităţile comercializate de către cele două societăţi aparţinând grupului QUATAR.179 şi 180 din Legea nr.793.2004 40.Vizitati www.06. aşa cum reiese din datele înscrise în caietul pus la dispoziţia controlului de către DIICOT-Biroul Teritorial Suceava (caiet descoperit cu ocazia percheziţiei efectuate în luna aprilie 2006 la administratorul societăţii).(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare. şi drept urmare nu aveau voie să comercializeze produse accizabile în afara antrepozitului fiscal. reprezentate de acelaşi administrator. dacă acciza pentru acel produs nu a fost plătită conform art.168 alin. Pentru fiecare lună şi pentru fiecare trimestru am specificat acciza aferentă în moneda euro.06. deoarece acciza se aplică pe unitate de hectolitru de alcool pur. cursuri si referate postate de utilizatori. societăţile erau autorizate ca antrepozit fiscal conform art.2004 29.108 litri alcool etilic alimentar de 96 grade în perioada martie 2004 – octombrie 2004.300 RON Pentru perioada solicitată a fi verificată. Cantităţile de alcool au specificate în litri conform datelor consemnate în caiet şi au fost de asemenea calculate în hectolitri. Se observă din datele constatate şi consemnate în tabel o oarecare constanţă în ceea ce priveşte totalul lunar al cantităţilor de alcool comercializate de cele două firme ale grupului . detaliată pe trimestre şi pe lunile aferente fiecărui trimestru din perioada vizată .tocilar. TVA şi impozit pe profit.500 RON SC QUATAR SRL Filiala Botoşani (depuneri BRD Botoşani) -FV 40610/10. urmând ca pentru a stabili cuantumul accizelor datorate aceasta să fie transformată în lei la cursul de schimb publicat de BNR.ro ! Arhiva online cu diplome.07. -FV 104639/11. constând în: accize. ca urmare a comercializării cantităţii de 5.06.2004 40.

00 2.300 272.108 Cantitate (hectolitri) 2.815 501.20 4.173.960 617.36 8.700 252.95 2.302. s-au calculat accize în suma de 48.526.700 352.ro ! Arhiva online cu diplome.931.492 315.420.00 2.936 851.095 230.420.80 7.70 7.178 alin(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare.550 448.724.60 20.130 524.LUNA/AN tru I martie 2004 Total Total trimestru aprilie 2004 Total mai 2004 Total iunie 2004 Total Total trimestru iulie 2004 Total august 2004 Total septembrie 2004 Total Total trimestru octombrie 2004 Total Total trimestru TOTAL Cantitati (litri) 240.00 8.15 5.60 6.20 7.159.00 3.83 3.66 22.925 326.925 429.360 2.272 687.620 728.08 Acciza (euro/hl) 150 150 150 150 150 150 280 280 280 280 280 280 II III IV 1) Deoarece societăţile nu pot face dovada plăţii accizelor. fapt ce indică o activitate continuă şi nu ocazională.179.70 57.60 2.167. atrage plata acestora”.400 344.066 2. ”Deţinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.Vizitati www.449.834.053.000 744.00 7.012.572.793. pentru care nu se poate face dovada plăţii accizelor. Tabel 5.137.360 279.25 3.249.281.095 742.483 303. conform art.700 816.600 605.795.170 5. Cantităţile de alcool comercializate şi cuantumul accizei în perioada martie-octombrie 2004 Trimes.393.00 6.117.030. QUATAR.72 6.280 742.408.449.486.00 5.000 513.41 RON conform Legii .039.tocilar.220 457. cursuri si referate postate de utilizatori.510.170 728.261.281.00 3.30 5.25 4.283.92 3.50 4.527.95 7.290.874. de sustragere de la plata impozitelor datorate bugetului statului.

108 litri alcool etilic alimentar de 96 grade comercializată în afara antrepozitului fiscal şi neevidenţiată în evidenţele contabile.tocilar.545.19 alin.569.108 litri X 4.70 hl alcool X 280 Є (acciza) X 4.7 RON/litru).687.038.35 RON.3 RON(profit) X 25% (cota impozit) =1. precum şi modul de calcul.834.1071 RON curs Є X 96 = 8.420. cursuri si referate postate de utilizatori.882.009.71 100 pentru trimestrul II 2004 acciza datorată este de 13.Vizitati www.965.793.368. calculată astfel : 7.00 RON/litru + 48.0994 RON curs Є X 96 = 4.760.91 100 2) Pentru cantitatea de 5.01 RON calculată astfel : 22.793.83 hl alcool X 150 Є (acciza) X4.329.793.569.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare.78 RON calculată astfel : 20.882.108 litri alcool etilic alimentar de 96 grade (preţul mediu de vânzare estimat fiind de 4.71 RON.545.00 RON fără TVA/ litru) şi cheltuielile de producţie aferente acestei cantităţi (cost de productie estimat în suma de 2. conform art.329.10 RON.687.026.912.281.368.793.380.179.026.17 RON 3) Impozitul pe profit calculat. organele de control au calculat TVA-ul sustras de la plata către bugetul consolidat al statului în sumă de 13. 571/2003 şi HG 977/2004. constând în : . ca diferenţa dintre veniturile obţinute din vânzarea cantităţii de 5.17 RON calculată astfel: [5. astfel: pentru trimestrul I 2004 acciza datorată este de 4.117.038. sustras de la plata bugetului consolidat al statului şi neînregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor în sumă de 1.760.ro ! Arhiva online cu diplome. unde este specificat cuantumul accizei în euro/hl din perioada respectivă. a fost calculat astfel: 5.0656 RON curs Є X 96 = 13.78 100 pentru trimestrul IV 2004 acciza datorată este de 8.10 RON Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului pentru perioada martie-octombrie 2004 fiind în sumă de 63.912.41 RON(acciza totala)] X 19% =13.0727 RON curs Є X 96 = 22.396.380.108 litri alcool X 1.544.95 hl alcool X 150 Є(acciza) X 4.60 hl alcool X 280 Є (acciza) X 4.91 RON calculată astfel : 7.009.01 100 pentru trimestrul III 2004 acciza datorată este de 22.

04.117. cu ocazia percheziţiei din data de 13.2005.01.640 litri alcool etilic alimentar găsită la domiciliul administratorului QALLIN SRL Suceava.300 litri alcool etilic alimentar în perioada 01.08. către SC QALLIN SRL Suceava .09.980 litri alcool etilic alimentar descoperita ca era transportata fără documente.2006.tocilar.10 RON TOTAL 63. . 56.2005 cantitatea de 500 litri alcool etilic alimentar transportată fără documente la data de 11. cantitatea de 7. cantitatea de 4.2006.000 litri alcool etilic alimentar în data de 29. cantitatea de 9.000 litri alcool etilic alimentar în data de 12.544.Vizitati www.420 litri alcool etilic alimentar de 96 grade fără documente legale în perioada 2005 . după cum urmează: cantitatea de 5.07.2005.2006 cantitatea de 1.000 litri alcool etilic alimentar în data de 03.01.2004-01.2005.2005.2005. cantitatea de 6. iar cantitatea de 12.000 litri alcool etilic alimentar în data de 19.09.760. înregistrată la Garda Financiară SUCEAVA.000 litri alcool etilic alimentar în data de 03. Trebuie menţionat faptul că din cantitatatea totală de 68.2005 şi 29.68 RON Conform adreselor primite de la Ministerul Public.41 RON .000 litri alcool etilic alimentar în data de 26.09.09. cantitatea de 4.2006.2005.545.09.10. cantitatea de 4.2005.2005. .10. SC QUATAR SRL Răchiţi prin administratorul său a mai comercializat cantitatea de 68.04.000 litri alcool etilic alimentar în data de 08.965.000 litri alcool etilic alimentar în data de 19.17 RON . cantitatea de 8. cantitatea de 5.2004-01. cantitatea de 4.000 litri alcool etilic alimentar comercializată în data de 02.2005.420 litri alcool etilic alimentar a fost comercializat de SC QUATAR SRL Răchiţi.10.882. cantitatea de 5. cantitatea de 4.2005.impozit pe profit = 1.2005.07. Biroul Teritorial SUCEAVA.000 litri alcool etilic alimentar comercializată în data de 29.179.08.420 litri alcool etilic alimentar de 96 grade.000 litri alcool etilic alimentar a fost comercializat la diferite persoane din localitatea Roman în 02. judeţul Botoşani. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. în perioada 01.2006.026.09.09.la data de 10.ro ! Arhiva online cu diplome.accize = 48. cursuri si referate postate de utilizatori.TVA = 13.09.

40 hl alcool X 465.096. respectiv preţul mediu de vânzare 3.92 RON 100 Pentru trimestrul II 2006 acciza datorata este de 33.35Є(acciza) X 3.707.073.97 RON(profit) X 16%(cota impozit) = 10.78 RON .55 RON şi costul mediu de producţie 2. pentru care nu se poate face dovada plăţii accizelor.852.618.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare. ”Deţinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.92 RON calculata astfel: 159.58 RON astfel: 68.09 RON calculată astfel: 503 hl alcool X 465.19 RON(acciza totala)] X 19% =254.09 RON 100 Pentru trimestrul IV 2005 acciza datorata este de 253. Deoarece societatea nu poate face dovada plăţii accizelor.096.tocilar.21 RON.19 alin.605 RON curs Є X 96 = 810.071. atrage plata acestora”.852.21 RON 3) Impozitul pe profit calculat ca diferenţa dintre venituri şi cheltuieli conform art.18 RON 100 2) TVA-ul sustras de la plata către bugetul consolidat al statului în sumă de 254.35Є(acciza) X 3.362.178 alin(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare.551.022.19 RON . folosind preţurile de vânzare şi costurile de producţie practicate de SC QUATAR SRL Botoşani.852.impozit pe profit = 10.80 hl alcool X 465. conform art.5258 RON curs Є X 96 = 33.accize = 1. cursuri si referate postate de utilizatori. organele de control au calculat: 1) Cuantumul accizelor care ar fi trebuit sa fie virate la bugetul consolid al statului în suma de 1.18 RON constând din: .21 RON .18 RON calculata astfel: 21. astfel: Pentru trimestrul III 2005 acciza datorată este de 810.071.545 RON curs Є X 96 = 253.096.618.551.420 litri alcool X 0.Vizitati www.19 RON.78 RON Prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma acestor tranzacţii este în sumă de 1.30 RON/litru + 1. [68.073.707.420 litri alcool X 3.551.tva = 254.35Є(acciza) X 3.ro ! Arhiva online cu diplome.

022. actualmente sub denumirea de SC ALCOPROD GROUP SRL Botoşani.200430.octombrie 2004. situaţia producţiei de alcool etilic rafinat pentru perioada 10.2004-31. OG nr.ro ! Arhiva online cu diplome. prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 64.2006.18 RON Prin cele descrise mai sus au fost încălcate prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. De la SC QUATAR SRL Răchiţi următoarele documente au fost controlate.08.38 RON . cursuri si referate postate de utilizatori. stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de măsură. balanţele de verificare din perioada martie 2004.2004.577.10.362.86 RON Conform art.tocilar.2004-31. se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a Romaniei pentru ultima zi a lunii care precede începutul trimestrului calendaristic.10. .031.893.tva = 13. Acest curs se utilizează pe toată durata trimestrului următor’’. fişa contului analitic ”455 Asociaţi . TOTAL 1.214.Vizitati www.03.88 RON TOTAL 64.218 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal în vigoare pentru perioada la care s-au calculate accize ’’Valoarea în lei a accizelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.10. analizate şi considerate ilustrative pentru fenomenul de evaziune depistat: registrul de casă din perioada martie 2004.Botoşani care este şi administratorul până la data de 26.906. De cele constatate mai sus se face vinovat.octombrie 2004.60 RON .2004.987. administratorul SC QUATAR SRL Răchiţi.03.octombrie 2004.conturi curente’’ din perioada 01.impozit pe profit = 1. Legea 87/1994 modificată şi abrogată de Legea 241/2005 privind Combaterea Evaziunii Fiscale.378.accize = 49.2004 al SC QUATAR SRL Filiala Botoşani.86 RON constând din: . jurnalele pentru vânzări din perioada 01.906.04. jurnalul de bancă (BCR şi BRD) din perioada martie 2004. jurnale pentru cumpărări materie primă din perioada 01. jud.2004-31.799.2004.987.03.03. situaţia preţurilor de vânzare şi costurilor de producţie practicate în ani 2004 şi 2005.

2004.10. Pe lângă dorinţa de acumulare de bani. CONCLUZII Din aspectele teoretice şi practice prezentate în lucrarea de faţă se evidenţiază faptul că în plan profesional gradul de pregătire şi implicare al organelor de control financiar şi fiscal. fişa de cont analitic ”401 Furnizori’’. cei care comit fapte de evaziune fiscală sunt motivaţi şi de aspecte de ordin psihologic şi de o mentalitate care vede în impozit o “confiscare nelegitimă” a veniturilor lor.10. Cu toate acestea sunt încă. cu bună ştiinţă.03. că acesta ia o amploare tot mai mare. jurnalele pentru vânzări din perioada 01. iar în cel de al doilea caz am putea spune chiar enorm. fişa contului analitic ”455 Asociaţi-conturi curente’’ din perioada 01. jurnale pentru cumpărări materie primă din perioada 01. în sensul înăspririi sancţiunilor şi a cuprinderii tuturor domeniilor de activitate. s-a produs o perfecţionare.octombrie 2004. iar în plan legislativ prin Legea 241/ 2005 . ignoră toate aceste aspecte şi caută să se sustragă de la plata impozitelor cu scopul acumulării unor averi imense în timp scurt.octombrie 2004.2. Rezumând cele două studii de caz anterioare se poate constata că atât în cazul rambursărilor nelegale de TVA (subcapitolul 4.SC Quasar SRL Filiala Botoşani din perioada martie 2004. se poate constata că a cunoscut o îmbunătăţire evidentă şi o orientare spre cazurile de mare anvergură.03.200431. CAP 5.1) cât şi în cazul sustragerii de la plata accizei datorate (subcapitolul 4.10.2004.2004.tocilar. Astfel se poate concluziona în ceea ce priveşte fenomenul de evaziune fiscală.2004. destui agenţi economici care.2004-31.2. De la SC QUATAR SRL Filiala Botoşani actualmente sub denumirea de SC ALCOPROD GROUP SRL Botoşani au fost analizate şi considerate relevante următoarele documente: jurnalul de bancă (BCR şi BRD) din perioada martie 2004. în depistarea şi instrumentarea unor cazuri de evaziune complexe a crescut. .03. cursuri si referate postate de utilizatori. dar de asemenea combaterea sa prin intermediul depistării de către organele de control.Vizitati www.2004-31.2) prejudiciul adus statului este semnificativ. De asemenea e de remarcat complexitatea procesului de înfăptuire a cazurilor prezentate.2004-31.10.ro ! Arhiva online cu diplome.03. situaţia producţiei de alcool etilic rafinat pentru perioada 10.

ceea ce a determinat o fragmentare a activităţii sale şi. Măsura de stabilire a consimţământului la impozit ar fi de mare actualitate în România. administraţia centrală şi locală. mecanismele de reducere şi deducere a impozitelor. De asemenea măsuri ar trebui luate şi în legătură cu înfăptuirea procesului de control.investitori preferenţiali”. O metodă de a contracara evaziunea fiscală ar fi şi aceea de a se acţiona în sensul consimţirii populaţiei la impozite. precum şi adoptarea unor aşa zise . Consider că. înfiinţată din anul 1991. nu numai să demonstreze necesitatea impunerii unei anumite cote a fiscalităţi. precum şi facilităţile fiscale acordate unor investitori. este necesară promovarea următoarelor măsuri legislative şi instituţionale: . să producă evaziune fiscală. în lipsa unei baze materiale corespunzătoare.. pe lângă drepturi şi obligaţii. o protecţie adecvată şi un anumit grad de independenţă administrativă.regimuri” privind scutirea de la plata taxelor şi impozitelor sau eşalonarea datoriilor unor . sunt elemente care îi incită permanent pe unii contribuabili în a ascunde masa impozabilă sau în a o diminua masiv. Dezvoltarea sistemului fiscal. pentru toţi agenţii economici. Competenţele şi metodele de lucru ale acestei instituţii au fost foarte des modificate. numărul de comisari şi personalul auxiliar a fost redus drastic. dar şi să urmărească şi să convingă contribuabilii de folosirea eficientă a veniturilor rezultate de la aceştia. care să confere acestuia. pentru limitarea evaziunii şi fraudei fiscale.ro ! Arhiva online cu diplome. nu are până în prezent un statut al comisarului. cursuri si referate postate de utilizatori. În prezent. Tehnicile de aşezare. De asemenea în urma aspectelor studiate se mai relevă faptul că o importantă sursă de evaziune este dată de complexitatea sistemului fiscal. unde mentalitatea faţă de impozit a cetăţeanului-contribuabil a fost pervertită în perioada comunistă. va asigura eliminarea intenţiei de fraudare a bugetului de stat prin folosirea de metode şi tehnici nelegale. este necesar aşadar ca Guvernul. incită contribuabilii.tocilar. ca principal organ de combatere a evaziunii fiscale. puterile publice ar putea să folosească o serie de strategii prin care să convingă cetăţenii contribuabili că este nevoie de impozite sau strategii prin care să dovedească cetăţenilor că banii lor primiţi din impozite nu vor fi irosiţi. a multiplicării regulilor şi condiţiilor de aplicare a legislaţiei fiscale.Vizitati www. Garda Financiară. permit şi totodată. În acest sens. Aplicarea în mod unitar.. nu a permis dezvoltarea eficacităţii acestei instituţii. a legislaţiei fiscale.

pe cale normativă şi organizatorică.Vizitati www. . implementarea unui sistem informatic care să asigure analiza fenomenului evazionist cât şi identificarea acestui fenomen.ro ! Arhiva online cu diplome. pentru evitarea suprapunerilor în desfăşurarea acţiunilor. pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. consider că este nevoie de: eliminarea deficienţelor legislative. de ridicarea conştiinţei fiscale a contribuabililor şi cel mai important de o activitate de control eficientă. a tuturor activităţilor de control. de natură să asigure canale directe şi neredundante pentru transmiterea informaţiei în ceea ce priveşte administrarea veniturilor şi activitatea de control asigurarea. reorganizarea structurilor teritoriale ale aparatului Ministerului Finanţelor Publice. a coordonării unitare. Rezumând toate cele spuse mai sus. în vederea creşterii răspunderii acestuia. ca elemente de cointeresare a personalului din aparatul fiscal.tocilar. creşterea gradului de sancţionare a personalului angajat în acţiuni de control. prin găsirea unui raport optim între salariu şi stimulente. creşterea profesionalismului şi moralităţii în identificarea şi combaterea evaziunii fiscale. asigurarea caracterului unitar al legislaţiei fiscale. la nivel teritorial şi central. cursuri si referate postate de utilizatori.

amenzi aplicate Nr autosesizari 1 1 4 1 2 altele 1 10 5 40 82 16 79 42 312 65 14 27 24 30 58 371700 168600 135700 59100 23600 242500 88200 13500 24400 27000 47800 73400 111700 65200 13700 49500 19300 188700 74500 12200 24400 27000 37200 46800 170970 1 1 2 5 6 2104 1240 15 12 12 10 1 1 3 1 1 4 4 659500 5 4 3 3 2 726 2 2 16 52 44500 36200 224 294000 195900 762440 50 62500 56100 2 10 11700 5000 193200 98 118300 92400 4 7 189 231000 178000 11730 4 9400 9400 54000 73 88100 75000 4 23 31 33 1489 2135000 1318200 1855910 2 8 25 32 4 2 25 3 2 3 1 4 77 4 63 9 ANEXA 2 Pagina 1 din 78 . cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. ANEXA 1 Nr controale dispuse de Comisarul Gen.morarit Case de marcat Zone defavorizate Alte actiuni Total Nr. bijuterii Piete si oboare Comert cu amanuntul Centre comerciale Jocuri de noroc Cazinouri Transport persoane Transport marfa Constructii Alimentatie publica Leasing Prestari servicii Masa lemnoasa Materiale de constr Deseuri Cereale.tocilar. Nr sesizari primite de la alte institutii Nr sesizari transmise la ONPCSB Nr sesizari primite de la cetateni Nr sesizari transmise la parchet Nr controale dispuse de prefect Confiscari bunuri si sume (lei) Nr sesizari transmise la ANAF -continuare verificari Nr sesizari transmise la politie Nr sesizari transmise la DLAF Valoare amenzi incasate (lei) Nr sesizari transmise la DNA Valoare amenzi aplicate (lei) Indicatori 2005 Domenii Alcool si bauturi alcoolice Tutun Uleiuri minerale Cafea Aur.

ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. Nr controale dispuse de Comisarul Gen. bijuterii Piete si oboare Comert cu amanuntul Centre comerciale Jocuri de noroc Cazinouri Transport persoane Transport marfa Constructii Alimentatie publica Leasing Prestari servicii Masa lemnoasa Materiale de constr Deseuri Cereale. Nr sesizari primite de la alte institutii Nr sesizari transmise la ONPCSB Nr sesizari primite de la cetateni Nr sesizari transmise la parchet Nr controale dispuse de prefect Confiscari bunuri si sume (lei) Nr sesizari transmise la ANAF -continuare verificari Nr sesizari transmise la politie Nr sesizari transmise la DLAF Valoare amenzi incasate (lei) Nr sesizari transmise la DNA Valoare amenzi aplicate (lei) Indicatori 2006 Domenii Alcool si bauturi alcoolice Tutun Uleiuri minerale Cafea Aur.tocilar.Vizitati www.amenzi aplicate Nr autosesizari 1 2 1 5 altele 3 1 4 13 4 2 1 2 33 80 13 71 3 14 537 143 11 26 9 46 144 325980 74300 13700 48100 2500 9500 376300 213280 7400 18800 7000 61200 167480 51880 46200 7000 38600 1300 8900 321215 188420 7400 18600 4700 52300 101810 104919 3 1 2 14227 9347 2 5 1 2 4 3 2 3 1 5 24900 1 2 4 8 20 2 6 1 1 1 4 1 3 1 10 1 5 24 2 32 18 41 1 1 50 45900 33500 1 127 118600 105250 15 23 27 34900 26200 2 3 19 23800 24400 93526 35 36900 27950 43970 1 214 258430 237240 26797 1 2500 2500 19 19700 15800 728970 1 5 1622 1866270 1321165 1046656 26 40 1 1 21 4 1 1 1 1 1 2 0 1 4 3 2 5 38 15 ANEXA 3 Pagina 2 din 78 .morarit Case de marcat Zone defavorizate Alte actiuni Total Nr.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Nr controale dispuse de Comisarul Gen.

Nr sesizari primite de la alte institutii

Nr sesizari transmise la ONPCSB

Nr sesizari primite de la cetateni

Nr sesizari transmise la parchet

Nr controale dispuse de prefect

Confiscari bunuri si sume (lei)

Nr sesizari transmise la ANAF -continuare verificari

Nr sesizari transmise la politie

Nr sesizari transmise la DLAF

Valoare amenzi incasate (lei)

Nr sesizari transmise la DNA

Valoare amenzi aplicate (lei)

Indicatori 2007 Domenii
Alcool si bauturi alcoolice Tutun Uleiuri minerale Cafea Aur, bijuterii Piete si oboare Comert cu amanuntul Centre comerciale Jocuri de noroc Cazinouri Transport persoane Transport marfa Constructii Alimentatie publica Leasing Prestari servicii Masa lemnoasa Materiale de constr Deseuri Cereale,morarit Case de marcat Zone defavorizate Alte actiuni Total

Nr.amenzi aplicate

Nr autosesizari 2 1 1 2 1 2 1 1

altele

1

6 1

39 59 35 81 26 549 69 4

384400 49900 83800 63100 18125 406785 71400 31500

62500 245849 36300 4710 32800 176034 38100 1575 14400 322735 49750 1000 2000 2024 710 23448

7 5

5 811 5

6

1 1

6 8

7 8

1

1 2 2

1

1 2

1 12

1 1 12

0 14

25 28400 13770 30 17400 20200 438,8 51 76700 62700 67 52200 29800 4666 2 1500 1500 68 73900 59800 152 220200 209650 300421 135 182200 175400 20 15960 13415 13993 75 74615 56900 55550 459 458675 419715 32943 5 15500 15500 23 22500 14600 1974 2348760 1650535 864362

1 1 3 14 2 1 1

1

1 1 3 14 2 1

1 3 1 52

0

1

0

1 1 49 833

ANEXA 4

olutiei valorii amenzilor in perioada 2005-2007 Valori absolute 2005 371.700 168.600 135.700 59.100 0 23.600 242.500 88.200 13.500 0 24.400 27.000 47.800 2006 325.980 74.300 13.700 48.100 2.500 9.500 376.300 213.280 7.400 0 18.800 7.000 61.200 2007 384.400 49.900 83.800 63.100 0 18.125 406.785 71.400 31.500 0 28.400 17.400 76.700 Indici cu baza fixa(%) 2005 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2006 87,70 44,07 10,10 81,39 40,25 155,18 241,81 54,81 77,05 25,93 128,03 2007 103,42 29,60 61,75 106,77 76,80 167,75 80,95 233,33 116,39 64,44 160,46 Indici cu baza in lant(%) 2005 2006 100 87,70 100 44,07 100 10,10 100 81,39 100 100 40,25 100 155,18 100 241,81 100 54,81 100 77,05 100 25,93 100 128,03 2007 117,92 67,16 611,68 131,19 0,00 190,79 108,10 33,48 425,68 151,06 248,57 125,33 Ponderi(%) 2005 17,41 7,90 6,36 2,77 0,00 1,11 11,36 4,13 0,63 0,00 1,14 1,26 2,24

auturi alcoolice

erale

ii are amanuntul erciale oroc

ersoane marfa

2006 17,4 3,98 0,73 2,58 0,13 0,51 20,1 11,4 0,40 0,00 1,01 0,38 3,28

Pagina 3 din 78

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

publica

vicii oasa e constr

rarit rcat orizate

73.400 167.480 0 0 44.500 45.900 294.000 118.600 62.500 34.900 11.700 23.800 118.300 36.900 231.000 258.430 9.400 2.500 88.100 19.700 2.135.000 1.866.270 ANEXA 5

52.200 1.500 73.900 220.200 182.200 15.960 74.615 458.675 15.500 22.500 2.348.760

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

228,17 103,15 40,34 55,84 203,42 31,19 111,87 26,60 22,36 87,41

71,12 166,07 74,90 291,52 136,41 63,07 198,56 164,89 25,54 110,01

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

228,17 103,15 40,34 55,84 203,42 31,19 111,87 26,60 22,36 87,41

31,17 161,00 185,67 522,06 67,06 202,21 177,49 620,00 114,21 125,85

3,44 0,00 2,08 13,77 2,93 0,55 5,54 10,82 0,44 4,13 100,00

8,97 0,00 2,46 6,35 1,87 1,28 1,98 13,8 0,13 1,06 100,

olutiei valorii confiscarilor in perioada 2005-2007 Valori absolute 2005 2006 170970 104919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 14227 1240 9347 0 0 0 0 659500 24900 0 0 0 0 726 0 0 0 0 0 762440 0 0 0 193200 93526 0 43970 11730 26797 54000 0 0 728970 1855910 1046656 ANEXA 6 2007 245849 4710 176034 1575 0 2000 2024 710 23448 0 0 438,8 0 4666 0 0 300421 0 13993 55550 32943 0 0 864361,8 Indici cu baza fixa(%) 2005 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2006 61,37 676,19 753,79 3,78 0,00 0,00 48,41 228,45 0,00 56,40 2007 143,80 96,20 57,26 0,00 642,70 39,40 7,24 280,84 0,00 46,57 Indici cu baza in lant(%) 2005 2006 100 61,37 100 676,19 100 753,79 100 3,78 100 0,00 100 0,00 100 48,41 100 100 228,45 100 0,00 100 56,40 2007 234,32 14,23 7,60 0,00 14,96 126,34 122,94 0,00 82,58 Ponderi(%) 2005 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,07 0,00 0,00 35,54 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 41,08 0,00 10,41 0,00 0,63 2,91 0,00 100,00

bauturi alcoolice

nerale

erii oare amanuntul merciale noroc

persoane marfa i e publica

rvicii noasa de constr

orarit arcat vorizate ni

2006 10,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,89 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,94 4,20 2,56 0,00 69,65 100,0

utiei valorii prejudiciului constatat in perioada 2005-2007 Valori absolute Indici cu baza fixa(%) Indici cu baza in lant(%) Ponderi(%)

Pagina 4 din 78

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

turi

2005 79.030 0 0 0 0 0 1.597.550 1.747.320 0 0 384.800 0 0 156.770 0 0 3.881.540 1.490.100 0 11.530 0 0 590.600 9.939.240

2006 954.585 0 0 0 0 0 11.311 494.603 0 0 0 0 0 0 1.070.571 288.830 4.486.352 203.918 0 4.380 0 3.144.543 5.253.582 15.912.675

2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 81.127.552 100 1207,88 102654,12 100 1207,88 8498,72 0,80 0 313.761 0 0 0 170.356 0 77.380 0 0 0 0 26.300 77.315 600.155 815.053 84.151 0 6.233 0 12.455 34.549 83.345.260 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,71 28,31 0,00 0,00 115,58 13,68 37,99 889,53 160,10 10,66 0,00 0,00 16,78 21,00 5,65 54,06 5,85 838,55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,71 28,31 0,00 0,00 100 100 115,58 13,68 37,99 100,00 889,53 160,10 1506,11 0,00 7,22 207,79 18,17 41,27 142,31 0,40 0,66 523,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,07 17,58 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 39,05 14,99 0,00 0,12 0,00 0,00 5,94 100,00

200 6,0

ale

e manuntul ciale oc

soane rfa

publica

cii sa constr

rit at izate

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 1,8 28, 1,2 0,0 0,0 0,0 19, 33, 100

ANEXA 7

erile indicatorilor in cadrul categoriilor generale din care fac parte Valori absolute 2005 2006 1883 2007 1514 1660 80,40% 82,71% 1489 1622 1383 1499 92,88% 92,42% 2135 1866 1318 1321 61,73% 70,79% 1856 1047 218 123 11,75% 11,75% 28 10 0 7

atori

genti economici verificati genti economici cu abateri ere nr agenti cu abateri in nr agenti verificati menzi aplicate menzi incasate ere nr amenzi incasate in nr total amenzi aplicate are amenzi aplicate (mii RON) are amenzi incasate (mii RON) ere valoare amenzi incasate in total amenzi aplicate iscari dispuse (marfuri+bunuri+sume) (mii RON) iscari valorificate (mii RON) ere confiscari valorificate in totala confiscari dispuse endari din activitate pentru case de marcat endari din activitate pentru produse accizate

2007 2291 2022 88,2 1974 1692 85,7 2349 1651 70,2 864 112 12,9 100 5

Pagina 5 din 78

2 Pagina 6 din 78 .00% 1866 1047 15913 18826 9.56% 84. endari din activitate pentru jocuri de noroc suspendari din activitate ere suspendari din activitate pentru case de marcat in total suspendari ere suspendari din activitate pentru produse accizate in total suspendari ere suspendari din activitate pentru jocuri de noroc in total suspendari are amenzi aplicate (mii RON) iscari dispuse (marfuri+bunuri+sume) (mii RON) area prejudiciului (mii RON) valoare amenzi+valoare confiscari+valoare prejudicii ere suspendari din activitate pentru case de marcat in total suspendari ere suspendari din activitate pentru produse accizate in total suspendari ere suspendari din activitate pentru jocuri de noroc in total suspendari ANEXA 8 0 28 100.tocilar.Vizitati www.2 4.71 1.18% 0.00% 0.00% 0.00 2349 864 8334 8655 2.32% 71.53% 0 105 95. cursuri si referate postate de utilizatori.82% 41.00 96.00% 2135 1856 9939 13930 15.35% 0 17 58.76 0.ro ! Arhiva online cu diplome.91% 5.33% 13.

151 84.00 0.900 0 439 439 0 0 0 0 0 0 0 84.76 3.300 196.tocilar. Indicatori si ponderi imregistrate pe principalele domenii de activitate Grupe Domenii Valori absolute Valoare Confiscari Valoare domenii amenzi bunuri prejudiciu aplicate Produse accizabil e Alcool si bauturi alcoolice Tutun Uleiuri minerale Cafea Aur.09 Activitat i comercia le Jocuri de noroc & Cazinour i Transpor t Construc tii & mat construct ii Transport persoane Transport marfa Total Constructii Materiale de constructie Total 28.00 0.00 0.760 300.00 0.64 1.09 100.54 21.02 9.43 1.16 13.00 0.53 7.14 8.00 0.168 2.000 2.68 0.00 0.00 0.ro ! Arhiva online cu diplome.02 0.455 34.500 73.200 258.00 0.348.800 76.42 1.500 2.00 0. cursuri si referate postate de utilizatori.24 100.00 0.72 0.62 0.61 0.900 15.37 11.00 0.400 23.960 1.00 0.00 0.053 0 6.81 6.95 29.550 13.700 182.34 Confiscari bunuri si sume (lei) 57.00 0.18 0.86 0.345.28 21.00 1.500 0 31.11 0.500 si sume (lei) 245.00 100.00 0.448 0 23.380 0 77.00 0.98 0.53 3.00 34.74 3.30 74.00 0.00 49.356 0 26.421 32.993 0 0 0 0 864.63 70.200 18.233 0 77.66 0.00 Pagina 7 din 78 .Vizitati www.155 12.761 0 0 81.200 548.00 100.400 49.04 100.00 0.00 24.96 100.06 3.549 83.666 9.71 Valoare prejudiciu 99.200 458.448 81.400 52.380 Ponderi(%) Valoare amenzi aplicate 66.400 45.99 1.313 0 170.72 0.38 19.400 17.00 97.52 23.59 14.900 83.675 74.710 176.151 62.63 0.35 100.800 63.510 31.260 9.552 0 313.00 2.785 71.00 86.55 49.125 406.01 0. bijuterii Total Piete si oboare Comert cu amanuntul Centre comerciale Alimentatie publica Total Jocuri de noroc Cazinouri Total 384.849 4.15 0.943 55.615 15.10 Masa lemnoasa Case de marcat Cereale.00 13.034 1.575 0 428.05 0.315 600.37 0.09 0.362 815.01 37.01 0.656 77.100 0 581.500 22.10 41.024 710 4.37 0.morarit Deseuri Leasing Prestari servicii Zone defavorizate Alte actiuni Total 220.00 100.42 10.00 0.127.39 0.441.

Pagina 8 din 78 .Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.