You are on page 1of 30

E-book

สวยงาม ม่
แปลกให จ
ดึงดูดใ

Glow In The Dark Edition

240 ชุดสีพร้อมใช้

สำ�หรับทุกงานออกแบบ

พร้อมค่าสี CMYK | RGB | HEX

งานออกแบบกราฟิก สิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ ป้าย โปสเตอร์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์

E-book

Glow In The Dark Edition
ออกแบบพิเศษ ให้พื้นหลังเป็นสีดำ�
เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความสวยงาม
ของชุดสีต่างๆ บนพื้นดำ�
Best view in Adobe Reader
with Page Display settings:
 Two Page View
 Show Cover Page in Two Page View

WWW.THECREATIVEGUIDE.COM

Interactive E-book Features
Clickable Color Schemes Index
คลิกที่ตัวอย่างชุดสีในหน้า Color Schemes Index 01- 06 เพื่อเปิดไป
ยังหน้าของชุดสีที่ต้องการได้ทันที
Back to Color Schemes Index Button
เมื่ออยู่ในหน้าของชุดสี สามารถคลิกที่ปุ่ม Index 01- 06 ที่ปรากฎอยู่
ด้านบนของหน้า เพื่อกลับมายังหน้า Color Schemes Index ของชุดสี
นั้นได้อย่างรวดเร็ว
Color Scheme Bookmarks
อีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงชุดสีอย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกที่ Bookmarks
ลิงค์ เพื่อไปยังหน้า Color Schemes Index หรือหน้าของชุดสีได้โดยตรง
แต่ละบุ๊คมาร์กจะห่างกัน 10 ชุดสี เริ่มจาก 001, 011, 021, 031 เรียง
ไปตามลำ�ดับ
Page Thumbnails
สำ�รวจดูชดุ สีอย่างรวดเร็ว จาก Page Thumbnamils และสามารถคลิกที่
รูปตัวอย่าง เพื่อไปยังหน้าของชุดสีนน้ั ได้ทนั ที

THAWATCHAI SRISUTHEP
creative

Copyright © 2011 All Rights Reserve by Thawatchai Srisuthep

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย ธวัชชัย ศรีสุเทพ ห้ามนำ�
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียน ทำ�สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไป
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และสื่อชนิดอื่นๆ ไม่ว่ารูปแบบใด นอกจากจะได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
ธวัชชัย ศรีสุเทพ.
ชุดสีโดนใจ 2 = Creative Color Schemes 2.-- นนทบุรี :
เดอะ ครีเอทีฟ ไกด์, 2554. 256 หน้า.
1.คอมพิวเตอร์กราฟิก. 2. สีและการใช้สี. I. ชื่อเรื่อง.
006.6
ISBN 978-616-90855-0-8
ราคา 329 บาท

จัดทำ�โดย
The Creative Guide
134/118 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 08 1918 2300 แฟกซ์ 0 2967 0440
Website: www.thecreativeguide.com
E-mail: thecreativeguide@gmail.com

จัดจำ�หน่ายโดย
บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำ�กัด
747 ถนนลาดพร้าว-วังหิน
แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 0 2570 3929 แฟกซ์ 0 2570 3928
Email: panyachon2009@gmail.com

สั่งซื้อหนังสือ
ติดต่อ สอบถาม แนะนำ� ติชม และสั่งซื้อหนังสือ
โทร 08 1918 2300
Website: www.thecreativeguide.com
E-mail: thecreativeguide@gmail.com
2

หนังสือ ชุดสีโดนใจ เล่มแรกได้ออกมาเมื่อปี 2549 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก
ตัง้ แต่แรกเริม่ จำ�หน่ายจนถึงปัจจุบนั นี้ ส่งผลสะท้อนกลับมาให้ทราบว่า ชุดสีโดนใจ เป็นทีย่ อมรับ
อย่างแพร่หลาย ทั้งในกลุ่มนักออกแบบ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสำ�นักพิมพ์และโรงพิมพ์
ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำ�คัญคือ ชุดสีโดนใจ ได้กลายเป็นเครื่องมือสำ�คัญ ในการเลือกใช้สี ใน
งานออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ ของนักออกแบบมืออาชีพ
ในกลุม่ คนทำ�งานออฟฟิศ ได้น�ำ ชุดสีไปใช้ประกอบการทำ�พรีเซ็นเทชัน่ ด้วย PowerPoint กัน
อย่างสวยงาม ยิ่งไปกว่านั้น บางคนก็นำ�ชุดสีไปใช้กับการสกรีนเสื้อ ตัดเย็บผ้า กระเป๋า รวมถึง
การถักตุ๊กตา และถักกระเป๋าถือใบเล็กๆ ได้อย่างสวยงามอีกด้วย
ผ่านมากว่า 5 ปี คิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราน่าจะมีชุดสีใหม่ๆสวยๆได้ ใช้กนั ในครัง้ นี้ มีแนวคิด
ที่จะจัดชุดสีเป็นชุดเล็กๆ ประกอบด้วยสี 5 สี เพื่อความง่ายและสะดวกที่จะนำ�ไปใช้ เพราะงาน
ออกแบบส่วนใหญ่ ใช้สีเพียง 3-5 สีก็เพียงพอ
โปรเจ็ค ชุดสีโดนใจ 2 นี้ ใช้เวลาไปกว่า 8 เดือน ในการสร้างสรรค์ชดุ สี ทีส่ วยงาม แปลกใหม่
รวมทัง้ หมด 240 ชุดสี พร้อมให้คณ
ุ ได้น�ำ ไปใช้ ในงานออกแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพลังของสี
ในการดึงดูดความสนใจ สื่อสารอารมณ์ ความรูส้ กึ และสร้างความประทับใจ ให้กบั งานของคุณ
ขอให้ทุกท่าน สนุกกับการเลือกใช้ชุดสีใหม่ๆสวยๆ จากหนังสือเล่มนี้ครับ

เป็นแฟนกัน

ธวัชชัย ศรีสุเทพ
Become a Fan of The Creative Guide on Facebook

พิมพ์ค�ำ ว่า The Creative Guide ในช่อง Search ของ Facebook
แล้วคลิกปุ่ม Like ที่หน้าเพจของ The Creative Guide

พร้อมร
สมนาคุณับของ
พิเศษ

ด้วยกระแส Social Network ทำ�ให้เรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นแฟน
ของ The Creative Guide ทางหน้า Fan Page ใน Facebook เพื่อที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลหนังสือใหม่
และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ รวมถึงเป็นช่องทางที่คุณจะเสนอแนะ พูดคุย และติดต่อกับผู้เขียนได้โดยตรง
สำ�หรับท่านที่ ไม่สะดวกทีจ่ ะเป็นแฟนกันทาง Facebook ก็สามารถสมัครรับข่าวสาร (Newsletter) พร้อม
ดูรายละเอียดหนังสือ และโปรโมชัน่ ต่างๆ ได้ทหี่ น้าเว็บไซต์ TheCreativeGuide.com เช่นเดียวกันครับ

3

ชุดสีพร้อมใช้ (Creative Color Schemes in Readiness)
อาจเรียกได้ว่าหนังสือ ชุดสีโดนใจ 2 นี้คือทางลัดหรือสูตรสำ�เร็จ ในการเลือกใช้สี ในรูป
แบบของชุดสีสำ�เร็จรูป ที่พร้อมให้คุณนำ�ไปใช้ ในงานออกแบบได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยว
กับทฤษฎีสี ไม่ตอ้ งเสียเวลาเลือกสีทลี ะสี ไม่ตอ้ งทดลองว่าสีแต่ละสีนนั้ เข้ากันได้ดแี ค่ไหน และ
ที่สำ�คัญคือ ไม่ต้องคอยลุ้นว่าสีที่คุณเลือกใช้นั้น เมื่อพิมพ์ออกมาจะเป็นอย่างไร ชุดสีพร้อมใช้
ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญ ให้คุณทำ�งานกับสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมั่นใจ
ได้ว่าสีที่คุณเลือกใช้นั้น จะให้อารมณ์และความรู้สึกได้ตรงตามที่คุณต้องการ
ชุดสีโดนใจ 2 จะช่วยเสริมสร้างพลังของสี ในการดึงดูดความสนใจ พร้อมกับสื่อถึงบุคลิก
และอารมณ์ทสี่ อดคล้องกับเนือ้ หาของงานออกแบบ ยิง่ ไปกว่านัน้ คุณจะได้เห็นตัวอย่างการนำ�
สีต่างๆไปใช้ร่วมกัน โดยแสดงถึงการตัดกันของสีแต่ละสี เมื่อนำ�มาวางไว้ติดกัน รวมถึงการ
ใช้สีในตัวอักษร บนพื้นหลังสีต่างๆกัน ทำ�ให้ได้เห็นปฏิสัมพันธ์ (Color Interaction) ระหว่าง
สีทั้งหมดในชุดสี ก่อนที่จะนำ�สีเหล่านั้นไปใช้ ในงานของคุณ

ชุดสีสำ�หรับสิ่งพิมพ์ (Creative Color Schemes for Print)
ชุดสีทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานพิมพ์ โดยเฉพาะ นั่น
หมายความว่า หากคุณนำ�ค่าสี CMYK ไปใช้ ก็จะได้ผลลัพท์ ใกล้เคียงกับสีที่ปรากฎในหนังสือ
มาก เนื่องจากค่าสีทรี่ ะบุในหนังสือเล่มนีเ้ ป็น CMYK และหนังสือเล่มนีก้ พ็ มิ พ์ดว้ ยหมึก 4 สีคอื
CMYK จากเครื่องพิมพ์ระบบ Offset ที่เป็นมาตฐานของโรงพิมพ์ทั่วไป ดังนั้นผลลัพท์ที่ได้จึง
ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมาก หากจะมีความแตกต่างขึน้ ก็อาจเนื่องมาจากองค์ประกอบต่างๆใน
กระบวนการพิมพ์ เช่น คุณภาพของหมึกพิมพ์ ระบบการพิมพ์ และประเภทของกระดาษ เป็นต้น
สำ�หรับค่าสี RGB และ HEX นัน้ ได้จากการแปลงสีในระบบของสิง่ พิมพ์ จากค่าสี CMYK
ไปเป็นค่า RGB และ HEX ที่ให้สีได้ ใกล้เคียงกับสีที่ปรากฏในหนังสือ

ลำ�ดับของชุดสี (Creative Color Schemes Ordering)
ชุดสีโดนใจ 2 ประกอบด้วยชุดสีทั้งหมด 240 ชุด ไล่เรียงกันตาม ความคล้ายคลึง
ของชุดสี เฉดสี และโทนสี โดยชุดสีแต่ละชุด จะถูกระบุด้วยรหัสตัวเลขจาก 001 ไปจนถึง
240 ทั้งนี้ ในชุดสีทั้งหมดนั้น ประกอบด้วยกลุ่มย่อยๆ (Mini Group) ที่มีความใกล้เคียงกัน
เรียงอยูต่ ดิ กัน เริม่ จากสีออ่ น ไปสีเข้ม ซึง่ โดยปกติชดุ สีทอ่ี ยูห่ น้าขวามือ จะมีความเข้มมากกว่า
ชุดสีที่อยู่หน้าซ้ายมือ
หากมองดูคร่าวๆ ชุดสีทงั้ หมดอาจแบ่งเป็นสองกลุม่ ใหญ่ ในช่วงแรกจะเป็นชุดสีทมี่ คี วาม
โดดเด่น สดใส สะดุดตา ขณะที่ช่วงหลัง จะเป็นชุดสีที่ออกไปทางโทนสีเทา (Grayish) ที่มี
ความสดใสน้อยกว่ากลุ่มแรก แต่มีความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่ง
เราเลือกที่จะไม่ตั้งชื่อให้กับชุดสี เนื่องจากนักออกแบบแต่ละคนอาจมีความรู้สึกกับชุดสี
แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงไม่อยากให้ชื่อของชุดสี มาจำ�กัดความรู้สึกของนักออกแบบ เปิด
โอกาสให้ทกุ ท่าน ใช้จนิ ตนาการในการรับรูถ้ งึ อารมณ์และความรูส้ กึ ของแต่ละชุดสีได้อย่างอิสระ
4

001

002

003

004

หนังสืออีบุ๊ค ในเวอร์ชั่นพิเศษต่างๆ (Extra Version eBooks)
อีบุ๊ค ชุดสีโดนใจ 2 เวอร์ชั่น RGB (RGB Version)
เนื่องจากขอบเขตการแสดงสีของระบบสิง่ พิมพ์ กับระบบจอภาพนัน้ แตกต่างกันพอสมควร
โดยเฉพาะโทนสีน้ำ�เงิน โทนสีเขียว โทนสีบานเย็น และโทนสีม่วง ที่จะแตกต่างอย่างชัดเจน
โดยทั่วไปแล้ว สีที่แสดงบนหน้าจอ มักจะมีความสว่างและสดใสกว่าสีที่พิมพ์ลงบนกระดาษ
อีบคุ๊ ในเวอร์ชน่ั RGB จัดทำ�ขึน้ เป็นพิเศษเพื่องานออกแบบทีแ่ สดงผลบนหน้าจอโดยเฉพาะ
ได้เป็นชุดสีทมี่ คี วามสว่าง สดใส เต็มความสามารถในการแสดงสีของหน้าจอ จึงเหมาะสำ�หรับ
การเลือกใช้สีในงานออกแบบ PowerPoint, Website, Animation และสื่อดิจิตอลต่างๆ
CMYK
RGB

3เปรียบเทียบความแตกต่างของชุดสี
026 ในเวอร์ชั่น CMYK และ RGB
(จะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อดูในอีบุ๊ค)

อีบุ๊ค ชุดสีโดนใจ 2 เวอร์ชั่น พื้นหลังดำ� (Glow in the Dark Version)
พบกับความสวยงามของชุดสีต่างๆ ทั้ง 240 ชุดสี บนพื้นหลังสีดำ� ในรูปแบบอีบุ๊ค ที่จะมี
ทั้งเวอร์ชั่น CMYK และ RGB ให้คุณเลือกใช้ได้ตรงกับงานของคุณ

โปรดติดตามรายละเอียด และสั่งซื้ออีบุ๊คเวอร์ชั่นพิเศษต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์
TheCreativeGuide.com
008

ตัวอย่างการนำ�ชุดสีไปใช้ อาจสังเกตได้จาก หน้าแรกๆของหนังสือเล่มนี้ ทีอ่ อกแบบโดยใช้ชดุ สี 008
เป็นหลัก แต่ในส่วนทีพ่ บว่าสีนนั้ อ่อนไป มองเห็นไม่ชดั จึงนำ�สีจากชุดอื่นทีอ่ ยู่ใกล้เคียง มาใช้เพิม่ เติม
สารบัญของหนังสือเล่มนี้ ได้ใช้ระบบ ดรรชนี (Index) ที่แสดงรหัสของชุดสีเป็นหลัก ไม่ใช้รปู แบบ
เลขหน้า เพื่อความเรียบง่ายของสารบัญ และหลีกเลีย่ งความสับสนระหว่างรหัสของชุดสี กับเลขหน้า

5

คำ�แนะนำ�ในการเลือกใช้ชุดสี (Recommendations)
เริ่มต้นที่ แถบชุดสี (Color Scheme Palette)

เริ่มต้นจากการสำ�รวจดูชุดสีทั้งหมดว่า ชุดสีใดที่ให้อารมณ์และความรู้สึกตรงกับงานของ
คุณ โดยพิจารณาจาก แถบชุดสี จุดสี และวงกลมสี ทีอ่ ยูส่ ว่ นบนของหน้า โดยสิง่ แรกทีอ่ ยาก
แนะนำ�ให้มองก็คือ แถบชุดสี (Color Scheme Palette) ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยม 5 รูป
ติดกัน ซึ่งจะสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ชัดเจนที่สุด

สำ�รวจ ตัวอย่างการใช้สี (Color Applications)

เมื่อเลือกชุดสีที่คุณชอบได้แล้ว ขั้นต่อไปให้ลองพิจารณาดูในส่วนของ ตัวอย่างการใช้สี
(Color Applications) จาก จุดสีที่เรียงอยู่ในแนวตั้ง ข้างซ้ายหรือขวาของหน้า บนพื้นหลัง
สีตา่ งๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันของสี ว่าให้ความรูส้ กึ ออกมาอย่างไร มีความต่างระหว่างสี
(Contrast) มากเพียงพอหรือไม่ สีคไู่ หนทีด่ คู ล้ายกันมากไป ตัดกันมากไป ทำ�ให้มองเห็นไม่ชดั
ก็ ไม่ควรนำ�สีคู่นั้นไปใช้
สำ�หรับจุดสีพร้อมเส้นขอบที่เรียงอยู่ในแนวนอน แสดงให้เห็นถึงการใช้สี 3 สีร่วมกัน คือ
สีเส้นขอบวงกลม สีภายในวงกลม และ สีพื้นหลัง
ในส่วนของ ตัวอย่างการใช้สีตัวอักษรบนสีพื้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน
ของแต่ละคู่สี เราควรเลือกคู่สีที่ทำ�ให้มองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจน สะดุดตา และอ่านได้ง่าย

พิจารณา แถบสีสามสี (3-Color Combinations)

ในส่วนของ แถบสีสามสี (3-Color Combinations) ที่แสดงอยู่ด้านล่างของหน้า ทำ�
หน้าที่แสดงตัวอย่างสี 3 สีเรียงชิดติดกัน ช่วยให้คุณพิจารณาเลือกกลุ่มสี 3 สีที่เหมาะสม
ไปใช้ ในงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ก่อนที่คุณจะเลือกกลุ่มสีใดๆไปใช้ คุณสามารถตรวจสอบดู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสีต่างๆ
ทั้งหมดภายในชุดสีเดียวกันได้จากส่วนของ แถบสีสามสี นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าสีที่คุณจะนำ�ไปใช้
นั้นจะปรากฎออกมาอย่างไร ทำ�ให้เราทราบว่าสีใดบ้างที่ควรนำ�ไปวางร่วมกัน และสีไหนที่
ไม่ควรนำ�มาใช้คู่กัน
6

ขอให้เข้าใจว่า ในชุดสีแต่ละชุด ย่อมมีบางสีที่มีโทนใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่ควรจะนำ�มาใช้คู่กัน ดังนั้น ใน
ชุดสีเดียวกัน ไม่ใช่วา่ สีทกุ สีจะสามารถนำ�มาใช้คกู่ นั ได้อย่างเหมาะสม โปรดสังเกตว่า สีเข้มทีม่ โี ทนสีใกล้เคียง
กัน และมีระดับความเข้มพอๆกัน ก็ ไม่ควรนำ�มาใช้คู่กัน เช่นเดียวกับสีอ่อนที่มีโทนใกล้เคียงกัน และระดับ
ความอ่อนของสีพอๆกัน ก็ ไม่ควรนำ�มาใช้คู่กัน เพราะจะทำ�ให้แยกความแตกต่างระหว่างสีไม่ออก

นำ�ค่าสี ไปใช้ (Color Values)
ในการใช้งาน ให้นำ�โค้ดสีที่ต้องการใช้ ไปใส่ในโปรแกรมออกแบบของคุณ เพื่อสร้างเป็น
แพลเล็ท (Palette) หรือ Swatches ของชุดสี สำ�หรับเลือกใช้งานได้อย่างสะดวกต่อไป สำ�หรับ
งานพิมพ์ก็จะใช้ โค้ด CMYK สำ�หรับค่าสี Cyan, Magenta, Yellow, blacK ตามลำ�ดับ ส่วน
งานที่แสดงผลบนหน้าจอ เช่น งานพรีเซ็นเทชั่น บนโปรแกรม PowerPoint หรืองานแอนนิ
เมชั่นต่างๆ ก็ให้ ใช้ค่าสี RGB (Red, Green, Blue) เป็นหลัก สำ�หรับการออกแบบเว็บไซต์ ก็
สามารถนำ�ค่า Hexadecimal ทีข่ นึ้ ต้นด้วยเครื่องหมาย # ไปใช้ ในการระบุสขี ององค์ประกอบ
ต่างๆ ในหน้าเว็บได้ตามต้องการ

นำ�ค่าสี CMYK 4
ไปสร้าง Swatches
สำ�หรับใช้งานต่อไป

ทดลองใช้ แถบสีเกรเดียนท์ (Color Gradient Stripe)
สำ�หรับท่านที่สนใจใช้สีเกรเดียนท์ ไล่ระดับจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เป็นสีพื้นหลัง
ของงานออกแบบต่างๆ สามารถดูตวั อย่างการไล่ระดับของสีภายในชุดสีนนั้ ได้จากแถบสี Color
Gradient Stripe ด้านล่างสุดของหน้า เพื่อเลือกสีที่น่าสนใจไปใช้ ในงานของคุณ
ขอแนะนำ�ให้คุณลองพิจารณาใช้สีเกรเดียนท์ ในการออกแบบเมื่อมีโอกาส เนื่องจากสี
เกรเดียนท์ของหลายๆชุดสีนั้นมีความสวยงาม แปลกตา สามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับ
งานออกแบบของคุณได้เป็นอย่างดี

มองหา สีเพิ่มเติม (Extended Color Palettes)
หากสีทง้ั 5 สีในชุดทีค่ ณ
ุ เลือกใช้นน้ั ยังไม่เพียงพอ หรือต้องการใช้ โทนสีทเ่ี ข้มขึน้ หรืออ่อนลง
กว่าสีทม่ี อี ยู่ คุณอาจพิจารณาเลือกสีอนื่ เพิม่ ได้ จากชุดสีทอ่ี ยูใ่ นหน้าติดกันของหนังสือ รวมถึงชุด
สีอนื่ ๆทีอ่ ยู่ใกล้เคียง เนื่องจากชุดสีทงั้ หมด มีการจัดเรียงลำ�ดับตามความใกล้เคียงกันของชุดสี
นอกเหนือจากทั้ง 5 สีในชุดสีแล้ว ยังมีสีดำ� สีขาว และสีเทาระดับต่างๆ ที่สามารถนำ�มา
ใช้ได้กบั แทบทุกชุดสี โดยพยายามเลือกโทนสี และระดับความเข้มของสีเทา ทีเ่ ข้าได้กบั สีทมี่ อี ยู่
7

6ชุดสีในแบบจุด
Color Dots

Color Scheme
Number
เลขลำ�ดับของชุดสี

Color Scheme 3ชุดสีในรูปแบบวงกลมซ้อนกัน
Circle
จั ด เรี ย งตามลำ � ดั บ สี ใ นชุ ด สี
เริ่มจากวงใน ไปสู่วงนอก

5

แสดงด้วยสีใดสีหนึ่งในชุดสี

4Color Palette

แสดงชุดสีในรูปแบบ สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน 5 สี สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกของชุดสีได้อย่างเด่นชัด ลำ�ดับของสีได้ถูกจัด
เรียงอย่างพิถีพิถัน เพื่อความน่าสนใจของชุดสี และจะใช้เป็นหลักในการแสดงรูปแบบชุดสี และตัวอย่างการใช้สี ในส่วนอื่นๆต่อไป

4Color Values in CMYK, RGB and HEX

ค่าสีต่างๆในชุดสี มีทั้งรูปแบบ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) สำ�หรับงานออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์
RGB (Red, Green, Blue) สำ�หรับงานที่แสดงผลบนหน้าจอ และ HEX (Hexadecimal) สำ�หรับงานออกแบบเว็บไซต์

4Color Circles วงสี เป็นสีหลักให้กับ
Applications
4Color color

color

แสดงการใช้สีแต่ะละสีกับตัวอักษร บนพื้น
หลังสีขาว และบนพื้นหลังสีต่างๆ ในชุดสี

ตัวอักษรและเส้นขอบวงกลม ในคอลัมน์ด้านล่าง

6
color
Text Color

color

color

Stroke Color

6

color
color
3Vertical Color Dots

color

color
5 สีตามแนวตั้ง แสดงให้
เห็นถึง
3จุดสีทึบcolor
การนำ�สีภายในชุดไปใช้ร่วมกัน บนพื้นหลัง
สีต่างๆ

color

color
มน์เดียวกัน สีของตัcolor
วอักษร และสีของเส้น
3ในคอลั

ในตำ�แหน่
งที่สีของคอลัมน์ เป็color
นสีเดียวกับ
color
3แถบสีพื้น ตัวอักษร สีของเส้นขอบ รวมถึง4
จุดในแถวด้านข้าง จะแสดงเป็นสีขาวแทน

color

6

Color
4Background
color
แถบสี
พื้นหลัง เริ่มต้นด้วยสีcolor
ขาว แล้วตามด้วยสี

แถวจุดสีตามแนวตั้ง ซึ่งอาจวางอยู่ด้าน
ซ้ายหรือขวาของชาร์ท

วัตถุประสงค์ของชาร์ทนี้ จะแสดงให้เห็น
ถึงการนำcolor
�สีต่างๆ ในชุดไปใช้รcolor
่วมกัน ทั้งใน
ลักษณะของสีตัวอักษรกับสีพื้น และสีเส้น
ขอบ (stroke) กับสีภายใน (fill) ของวงกลม
บนสีพื้นต่างๆกัน ให้สังเกตความเข้ากันและ
ความต่color
างของสี (contrast)color
ที่ปรากฏใน
ตำ�แหน่งต่างๆ เพื่อการพิจารณาเลื
อกกลุม่
สีที่เหมาะสมไปใช้ต่อไป

43-Color Combinations

แสดงตัวอย่างสี 3 สีเรียงชิดติดกัน
ในแต่ละคอลัมน์ จะมีการไล่เรียงสีตาม
ลำ�ดับ เช่น คอลัมน์แรก จะมีสที ่ี 1 และ 2
เป็นสีหลัก ส่วนคอลัมน์ที่สองก็จะมีสีที่
2 และ 3 เป็นสีหลัก เป็นต้น

color
ตวั อักษร พร้อมสีขcolor
องวงกลมและเส้นขอบ
3แสดงสี

บนพื้นหลังสีต่างๆ ในชุดสี

6
ขอบวงกลม จะเป็นสีเดียวกับจุดสีที่อยู่ด้านบน
ขณะทีส่ พี นื้ ภายในวงกลม จะเป็นสีทงั้ ห้าของชุดสี

อื่นๆ ภายใชชุดสี ตามลำ�ดับ

color

color

การพิจารณาเลือกสีที่เหมาะสม ควรให้ความ
สำ�คัcolor
ญกับความต่างของสี color
(contrast) ที่เพียงพอ
โดยเลือกใช้คู่สีที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ขณะที่ ไม่ควรเลือกใช้คู่สีที่คล้ายคลึงกันมากไป
ซึ่งจะทำ�ให้อ่านได้ยาก หรือมองเห็นได้ไม่ชัด
ดังตัcolor
วอย่างที่แสดงในหน้าcolor
ถัดไป ตำ�แหน่งที่อยู่
ในเครื่องหมาย แสดงถึงความต่างระหว่าง
คู่สีที่ ไม่เพียงพอ จึงไม่ควรนำ�สีคู่นั้นไปใช้ร่วมกัน

ในคอลัมน์เดียวกัน แต่ละแถวจะประกอบ
ด้วยสีตำ�แหน่งที่ 1 และ 2 เหมือนกัน
ส่วนตำ�แหน่งที่ 3 จะเป็นสีทเ่ี หลืออีก 3 สี
ไล่เรียงกันไปตามลำ�ดับ

ในส่วนนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้ากัน
และการตัดกันของสีทุกสีในชุดนั้น และ
ยังมีประโยชน์ส�ำ หรับการพิจารณาเลือก
สี 3 สีไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

8 4Color Gradient Stripe แสดงการไล่สีอย่างต่อเนื่องของสีภายในชุด โดยเรียงลำ�ดับตามความต่อเนื่องของสีเป็นหลัก

008
C0
M70
Y40
K0

R255
G104
B106
#FF686A

C40
M10
Y0
K20

6

C30
M0
Y80
K0

6

R185
G208
B90
#B9D05A

C0
M0
Y35
K0

6

R225
G247
B183
#E1F7B7

C0
M30
Y65
K0

6

R241
G179
B100
#F1B364

6

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

6 6
1

R149
G170
B193
#95AAC1

6 6

2 3

2

6 6

3 4

3

6 6

4 5

4

6 6

5 1

5

1 2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

9

CREATIVE COLOR
SCHEMES INDEX

10

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

CREATIVE COLOR
SCHEMES INDEX
041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

11

CREATIVE COLOR
SCHEMES INDEX

12

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

CREATIVE COLOR
SCHEMES INDEX
119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

13

CREATIVE COLOR
SCHEMES INDEX

14

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

CREATIVE COLOR
SCHEMES INDEX
203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

15

INDEX 02

041
C0
M50
Y100
K0

56

R231
G136
B36
#E78824

C0
M90
Y100
K0

R217
G58
B46
#D93A2E

C25
M0
Y95
K10

R179
G194
B48
#B3C230

C80
M40
Y0
K0

R60
G125
B181
#3C7DB5

C0
M10
Y100
K0

R251
G213
B0
#FBD500

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

INDEX 02

042
C60
M0
Y0
K0

R100
G195
B237
#64C3ED

C80
M50
Y0
K0

R69
G111
B168
#456FA8

C60
M0
Y100
K10

R104
G166
B59
#68A63B

C0
M20
Y100
K0

R246
G193
B11
#F6C10B

C0
M100
Y80
K0

R216
G18
B55
#D81237

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

57

INDEX 02

043
C0
M90
Y100
K15

58

R187
G51
B36
#BB3324

C60
M0
Y90
K10

R103
G167
B75
#67A74B

C75
M50
Y0
K20

R69
G94
B141
#455E8D

C55
M20
Y0
K0

R123
G168
B211
#7BA8D3

C0
M10
Y80
K0

R251
G215
B77
#FBD74D

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

INDEX 02

044
C100
M0
Y90
K20

R0
G127
B77
#007F4D

C0
M20
Y100
K0

R246
G193
B11
#F6C10B

C0
M60
Y100
K0

R227
G117
B39
#E37527

C0
M100
Y80
K10

R196
G19
B50
#C41332

C100
M60
Y0
K10

R0
G83
B141
#00538D

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

59

INDEX 02

045
C40
M0
Y0
K0

60

R157
G213
B242
#9DD5F2

C80
M10
Y0
K0

R0
G163
B218
#00A3DA

C0
M90
Y0
K0

R222
G65
B125
#DE417D

C45
M0
Y100
K0

R152
G193
B55
#98C137

C0
M10
Y90
K0

R251
G214
B51
#FBD633

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

INDEX 02

046
C0
M0
Y100
K0

R255
G236
B0
#FFEC00

C40
M0
Y100
K5

R156
G189
B49
#9CBD31

C0
M100
Y10
K0

R219
G14
B100
#DB0E64

C0
M15
Y100
K0

R248
G203
B0
#F8CB00

C100
M0
Y10
K0

R0
G160
B208
#00A0D0

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

61

INDEX 02

047
C80
M0
Y10
K0

62

R0
G176
B213
#00B0D5

C30
M0
Y100
K0

R186
G206
B42
#BACE2A

C0
M40
Y100
K0

R236
G156
B30
#EC9C1E

C0
M100
Y0
K0

R220
G23
B111
#DC176F

C0
M0
Y100
K0

R255
G236
B0
#FFEC00

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

INDEX 02

048
C5
M0
Y70
K0

R243
G234
B104
#F3EA68

C40
M0
Y100
K0

R163
G197
B52
#A3C534

C0
M50
Y100
K0

R231
G136
B36
#E78824

C0
M90
Y10
K0

R221
G62
B114
#DD3E72

C100
M35
Y0
K0

R0
G120
B185
#0078B9

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

63

INDEX 02

049
C100
M40
Y20
K0

64

R0
G112
B153
#007099

C80
M0
Y20
K0

R0
G174
B196
#00AEC4

C5
M100
Y0
K0

R211
G27
B111
#D31B6F

C0
M40
Y100
K0

R236
G156
B30
#EC9C1E

C0
M5
Y100
K0

R254
G223
B0
#FEDF00

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

INDEX 02

050
C0
M40
Y100
K0

R236
G156
B30
#EC9C1E

C50
M100
Y0
K0

R140
G35
B112
#8C2370

C0
M95
Y0
K0

R221
G49
B118
#DD3176

C0
M10
Y90
K0

R251
G214
B51
#FBD633

C100
M30
Y30
K0

R0
G123
B152
#007B98

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

color

65

ชุดสี โดนใจ

(เล่มแรก)

75 ชุดสี สำ�หรับสิ่งพิมพ์
75 ชุดสี สำ�หรับเว็บ

เอิรทโทน

EARTHTONE
แรงดลใจ

C

M

Y

K

5

90

0

0

5

55

0

20

0
5

85

5
0

35

0

5

0

0

95

0

0

60

0

20
0

0
30

0

20

0

35
95
90

30

40

50

10

15

30

30

20

70

90

70

15

50

90

5

20

40

10

80

100 50

0

55

100 10

0

5

50

50

55

25

85

70

50

5

80

25

EARTHTONE

EARTHTONE

EARTHTONE

25

0

40

5

EARTHTONE

EARTHTONE

EARTHTONE

50

EARTHTONE

EARTHTONE

EARTHTONE

20

5

55

30

20

30

15

10

30

EARTHTONE

EARTHTONE

EARTHTONE

20

10

10

10

EARTHTONE

EARTHTONE

EARTHTONE

0
0

10

50

0

15

50

25

10

10

20

10

3

3

3

tone
similar
gradation

warm

cool

soft

hard

clear

20

0

30

hue

80

0

0

contrast

K

60

0

55

seperation

Y

50

0

60

5

M

30

0

55
35

INSPIRE

C

grayish

hue

INSPIRE
INSPIRE

INSPIRE
INSPIRE

INSPIRE

contrast
seperation

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

similar
gradation

warm

cool

soft

hard

clear

46

ลักษณะ k ชุดสีแหงแรงบันดาลใจ ประกอบดวยสีสดใสในโทนออนๆ
ของสีชมพู ฟา เขียว และเหลือง รวมกับสีเทา ไดเปนชุดสีที่มีแรงจูงใจสูง
ความรูสึก 9 สะอาด สดชื่น สดใส ไรเดียงสา จูงใจ มุงมั่น สรางสรรค
สื่อถึง v แรงบันดาลใจ กำาลังใจ ความหวัง
พบไดใน 5 งานออกแบบสมัยใหม

tone

grayish

ลักษณะ k ชุดสี Earthtones หรือ Natural ไดมาจากธรรมชาติที่เราคุนเคยกัน
ดี นั่นคือ สีน้ำาตาลของพื้นดิน สีเขียวของใบไม สีน้ำาเงินบนทองฟา รวมถึงสีแดงและสม
ของดวงอาทิตยที่กำาลังตกดิน สรางบรรยากาศอบอุน ติดดิน ใกลชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น
ความรูสึก 9 อบอุน ปลอดภัย ติดดิน หนักแนน แข็งแรง มั่นคง ทนทาน
สื่อถึง v ธรรมชาติ ชนบท สิ่งแวดลอม การผจญภัย ความเป็นมิตร ความจริง
พบไดใน 5 พื้นดิน ป่าไม ภูเขา ทองฟา ทะเล ตนไม เฟอรนิเจอร โซฟา โต็ะ เกาอี้
พรม รองเทา รานกาแฟ

creative COLOR schemes

INSPIRE Color Combinations
166

creative COLOR schemes

FOR PRINT : IN TREND

167

ดูรายละเอียด และสั่งซื้อ ได้ที่เว็บไซต์
TheCreativeGuide.com

EARTHTONE Color Combinations
FOR PRINT : COLOR TONE

47

CREATIVE
COLOR
SCHEMES

CREATIVE
COLOR
SCHEMES

240 ชุดสี ที่สวยงาม แปลกใหม่ และดึงดูดใจ

พร้ อ มให้ คุ ณ เลื อ กใช้ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
เพิ่มความสวยงาม และสร้างความประทับใจ ให้กับ
งานออกแบบกราฟิก สิ่งพิมพ์ หนังสือ โบรชัวร์
ป้าย โปสเตอร์ บรรจุภณ
ั ฑ์ โลโก้ นามบัตร เว็บไซต์
PowerPoint และงานออกแบบต่างๆ
แสดงค่าสี ในแบบ CMYK สำ�หรับงานกราฟิกและ
สิง่ พิมพ์ ค่าสี RGB สำ�หรับสื่อดิจติ อล ทีแ่ สดงผล
บนหน้าจอ และค่าสี HEX สำ�หรับเว็บไซต์
แสดงตั ว อย่ า งการใช้ สี ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง สี
ตัวอักษร สีกราฟิก สีพื้นหลัง และสีเกรเดียนท์
ทำ�ให้เห็นถึงความรู้สึก และความเข้ากันของสีต่างๆ
ได้อย่างชัดเจน ก่อนที่จะนำ�สีเหล่านั้นไปใช้งาน

ISBN 978-616-90855-0-8
9 786169 085508

ราคา 329 บาท
หมวดคอมพิวเตอร์กราฟิก
THECREATIVEGUIDE.COM