You are on page 1of 16

Tr-êng C§ Kinh tÕ - Kü thuËt NA

Phßng ®µo t¹o

Thêi khãa biÓu - hÖ cao ®¼ng
Tõ ngµy 17 th¸ng 12 ®Õn ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2012
Thø 3 ngµy 18 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

TuÇn

18

Líp
C§KT K6.01

P.học Ca

Thø 2 ngµy 17 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thø 4 ngµy 19 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thø 5 ngµy 20 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thø 6 ngµy 21 / 12/ 2012
Môn G.Viên T Môn

Ghi chó
G.Viên T

D3.1

S

NVK Doanh KTQ TÕ

C.Hoa C.Lª Ngäc C.Lª Ngäc C.Tó C.Lª Mai

KTQ TÕ NVK Doanh Tchinh DN2 KTQ TÕ KT Ngµnh

C.Lª Ngäc C.Hoa C.Tó C.Lª Ngäc C.Lª Mai C.Lª Mai

NVK Doanh NVK Doanh KTQ TÕ

C.Hoa C.Hoa C.Lª Ngäc

NVK Doanh

C.Hoa

C§KT K6.02

B3.3

S

KTQ TÕ Tchinh DN2

KT Tchinh DN2C.Tó KT Ngµnh C.Lª Mai

C§KT K6.03

B3.1

S

KT Ngµnh

Ktra NVK Doanhan Anh (B) KT Ngµnh L

Ktra KT Ngµnh C.Lª Mai C.Trang QT C.Trang QT C.L-¬ng

C§KT K6.04

D2.2

S

KT Ngµnh KT Ngµnh

C.Trang QT KT Ngµnh C.Trang QT KT Ngµnh C.Hoa C.L-¬ng C.L-¬ng KTQ TÕ KTQ TÕ KTQ TÕ

C.Trang QT KT Ngµnh C.Trang QT KT Ngµnh C.L-¬ng C.L-¬ng C.L-¬ng C.L-¬ng C.Ngọc C.H.HiÒn T.Dòng T.Dòng T.Dòng KTQ TÕ

C§KT K6.05

B2.3

S

NVK Doanh KTQ TÕ

ChiÒu thø 3 T4 häc bï

P : B2.4

Ktra KTQ TÕ C.L-¬ng Häc bï KTKTQ TÕ C.L-¬ng

Ph©n tÝch H§ C« H-¬ng 7

C§KT K6.06

B3.4

S

KTQ TÕ

Ktra NVK Doanh .H»ng QT KTQ TÕ V

Ph©n tÝch H§ C« H-¬ng
KT qu¶n trÞ Ph©n tÝch Ph©n tÝch KT qu¶n trÞ NghØ Ph©n tÝch Ph©n tÝch T.Dòng T.Dòng C.H.HiÒn T.Dòng T.Dòng C.H.HiÒn

Häc chiÒu T4 P: B3.2

C§KT K6.07

D1.5

S

KT qu¶n trÞ Ph©n tÝch

C.H.HiÒn T.Dòng T.Dòng C.H.HiÒn C.Lª T.Dòng T.Dòng C.Lª

§-êng lèi CM KT qu¶n trÞ Ph©n tÝch Ph©n tÝch Ph©n tÝch

Ph©n tÝch Ph©n tÝch

T.Dòng T.Dòng

C§KT K6.08

D1.1

S

Ph©n tÝch KT qu¶n trÞ

C§KT K6.09

B3.1

C

KTQ TÕ Ph©n tÝch

Häc bï §-êng lèi CM §-êng lèi CM C« Ngäc C« Ngäc

Ktra KTQ TÕ C.Lª KTQ TÕ Ph©n tÝch C.Lª T.Dòng

C§KT K6.10

D2.3

C

Ph©n tÝch KTQ TÕ

Ktra KTQ TÕ C.Lª

Häc s¸ng thø 5 P: C2.5 V.H»ng QT

C§KT K6.11

D3.2

C

NVK Doanh NVK Doanh

V.H»ng QT NVK Doanh V.H»ng QT NVK Doanh C.Hoa C.Hoa NVK Doanh NVK Doanh NVK Doanh

V.H»ng QT NVK Doanh V.H»ng QT NVK Doanh C.Hoa C.Hoa NVK Doanh NVK Doanh

V.H»ng QT NVK Doanh

V.H»ng QT Ktra NVK Doanh .H»ng QT V C.Hoa C.Hoa NVK Doanh C.Hoa

C§KT K6.12

D2.2

C

NVK Doanh NVK Doanh

Ktra NVK Doanh .Hoa C Lan Anh (B) NVK Doanh Lan Anh (B)

C§KT K6.13

D2.3

S

NghØ

Lan Anh (B) NVK Doanh

Lan Anh (B) NVK Doanh

C§KT K6.13

D2.3

S
NVK Doanh Lan Anh (B) NVK Doanh Lan Anh (B) NVK Doanh Lan Anh (B) NVK Doanh Lan Anh (B) Ktra NVK Doanhan Anh (B) NVK Doanh L Lan Anh (B) NVK Doanh Lan Anh (B) Lan Anh (B) NVK Doanh NVK Doanh Lan Anh (B) NVK Doanh Lan Anh (B) NVK Doanh

C§KT K6.14

D3.4

C

Lan Anh (B) Ktra NVK Doanhan Anh (B) L

C§KT K6.15

D2.1

C

Th KÕ to¸n m¸yC.Ngäc Th KÕ to¸n m¸yC.Thoa

LT KÕ to¸n m¸yC.Thoa LT KÕ to¸n m¸yC.Thoa LT KÕ to¸n m¸yC.Tó LT KÕ to¸n m¸yC.Tó KT qu¶n trÞ C.YÕn

Th KÕ to¸n m¸yC.Ngäc Th KÕ to¸n m¸yC.Thoa Th KÕ to¸n m¸yC.T©m Th KÕ to¸n m¸yC.Tó

C§KT K6.16

B2.1

C

Th KÕ to¸n m¸yC.T©m Th KÕ to¸n m¸yC.Tó

TCNH K6.01

C1.2

S

KT qu¶n trÞ KT qu¶n trÞ

C.YÕn C.YÕn

TCNH K6.02

C2.5

S
KT qu¶n trÞ C« Hoµn

TCNH K6.03

B2.4

C

TCNH K6.04

B1.1

C

QT K6.01

S

QT K6.02

D3.3

S

QT K6.03

B3.2

C

QL§§ K6.01

E1.1

C

QL§§ K6.02

B2.2

S

L.nghiÖp K6

C
TH KhuyÕn n«ng Dung C. TH KhuyÕn n«ng Dung C. TH KhuyÕn n«ng Dung C. TH KhuyÕn n«ng Dung C. TH KhuyÕn n«ng Dung C. TH KhuyÕn n«ng Dung C.

KHCT K6

C1.3

S

LÞch nµy ®-îc ®¨ng t¶i t¹i website cña tr-êng : www. ktktna. edu. vn môc ®µo t¹o
Tr-êng C§ Kinh tÕ - Kü thuËt NA
Phßng ®µo t¹o

Thêi khãa biÓu - hÖ cao ®¼ng
Tõ ngµy 17 th¸ng 12 ®Õn ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2012
Thø 3 ngµy 18 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

TuÇn
Thø 6 ngµy 21 / 12/ 2012
Môn G.Viên T Môn

18
Ghi chó
G.Viên T

Líp
C§KT K7.01 C§KT K7.02 C§KT K7.03 C§KT K7.04 C§KT K7.05 C§KT K7.06 C§KT K7.07 C§KT K7.08 C§KT K7.09 C§KT K7.10 C§KT K7.11 C§KT K7.12 C§KT K7.13 C§KT K7.14 C§KT K7.15 C§KT K7.16

Phọc Ca

Thø 2 ngµy 17 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thø 4 ngµy 19 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thø 5 ngµy 20 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

D2.4 B3.3 B2.3 D1.3 D1.5 B3.4 D1.2 C2.1 B1.4 C1.4 D3.2 D2.4 D1.4 D1.3 B1.1 C1.5

C C C C C C C S C C S S S S S S

KÕ to¸n TC2 Thèng kª Thèng kª KÕ to¸n TC2 Thèng kª KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 Thèng kª KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN X¸c suÊt TK X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2

C.Hoµn C.Léc C.Léc C.M.H»ng C.Ph-¬ng T.Gi¸p T.Gi¸p C.Ph-¬ng C.H.HiÒn C.H.HiÒn C.H»ng C.YÕn C.YÕn C.HiÒn T.Ký C.HiÒn C« Thanh C.Hµ Lan C.T.HiÒn C.Hoµn C.HiÒn C.Th-¬ng C.Trµ C.Trµ C.Th¶o C.Trµ C.M.H»ng

Thèng kª KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 Thèng kª KÕ to¸n TC2 Thèng kª Thèng kª KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KT VÜ M«

C.Léc C.Hoµn C.M.H»ng C.Léc T.Gi¸p C.Ph-¬ng C.Ph-¬ng T.Gi¸p C.H.HiÒn C.HiÒn C.H.HiÒn C.YÕn C.H»ng C.HiÒn C.YÕn T.Ký C« Thanh C.Trµ C.T.HiÒn C.Hµ Lan C.Hoµn C.Th-¬ng C.HiÒn C.N.Dung C.Trµ C.Trµ C.Th¶o C.Xu©n

KÕ to¸n TC2 Thèng kª Thèng kª KÕ to¸n TC2 Thèng kª KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 Thèng kª ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2

C.Hoµn C.Léc C.Léc C.M.H»ng C.Ph-¬ng T.Gi¸p T.Gi¸p C.Ph-¬ng C.HiÒn C.H.HiÒn C.H.HiÒn C.HiÒn C.H»ng C.YÕn C.YÕn C.HiÒn T.Ký C.Trµ C« Thanh C.Hµ Lan C.T.HiÒn C.Hoµn C.Th-¬ng C.Th-¬ng C.Trµ C.N.Dung C.Th¶o C.Trµ C.M.H»ng

Thèng kª KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 Thèng kª KÕ to¸n TC2 Thèng kª Thèng kª KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 KT ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KT VÜ M«

C.Léc C.Hoµn C.M.H»ng C.Léc T.Gi¸p C.Ph-¬ng C.Ph-¬ng T.Gi¸p C.H.HiÒn C.HiÒn C.H.HiÒn C.YÕn C.H»ng C.YÕn C.YÕn T.Ký C« Thanh C.T.HiÒn C.Hµ Lan C.Hoµn C.Th-¬ng C.HiÒn C.Trµ C.Trµ C.Trµ C.Th¶o C.Xu©n

KÕ to¸n TC2 Thèng kª Thèng kª KÕ to¸n TC2 Thèng kª KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 Thèng kª ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN ThuÕ NN X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 X¸c suÊt TK KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2

C.Hoµn C.Léc C.Léc C.M.H»ng C.Ph-¬ng T.Gi¸p T.Gi¸p C.Ph-¬ng C.HiÒn C.H.HiÒn C.H.HiÒn C.HiÒn C.H»ng C.YÕn C.HiÒn C.HiÒn ThÇy Th¾ng T.Ký C.Trµ C« Thanh C.Hµ Lan C.T.HiÒn C.Hoµn ThÇy Th¾ng C.Th-¬ng C.Th-¬ng C.Trµ

KT TTC Kho¸n C.Th-¬ng

H.Hằng QT KÕ to¸n TC2

Ktra KT VÜ M« H.Hằng QT KÕ to¸n TC2

Ktra KT VÜ M« H.Hằng QT KÕ to¸n TC2

S¸ng thø 6 häc bï KÕ to¸n TC2

P : D1.5 4t

C« YÕn

T2 chuyÓn häc chiÒu P: B1.1

ThÇy Th¾ngKÕ to¸n TC2

ThÇy Th¾ngKÕ to¸n TC2

ThÇy Th¾ngKÕ to¸n TC2

ThÇy Th¾ngKÕ to¸n TC2

KT ThuÕ NN C.HiÒn

ThÇy Th¾ngKÕ to¸n TC2

ThÇy Th¾ngKÕ to¸n TC2

ThÇy Th¾ngKÕ to¸n TC2

ThÇy Th¾ngKÕ to¸n TC2

Thø 2 vµ thø 5 chuyÓn häc chiÒu m«n KÕ to¸n TC2
C.Trµ

ktra KT VÜ M« C.N.Dung Ktra KT VÜ M« C.Th¶o KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 C.Trµ C.M.H»ng

5

C§KT K7.16 C§KT K7.17

C1.5 C1.4

S
KT VÜ M« C.Xu©n C.M.H»ng C.V.Hµ C.Liªn C.V.Hµ Dung TC T.Ký T.Ký Dung TC C.Th-¬ng C.Linh C.Linh C.Th-¬ng KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 Thèng kª C.M.H»ng C.M.H»ng KT VÜ M« KT VÜ M« C.Xu©n C.M.H»ng C.V.Hµ KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 C.V.Hµ Dung TC T.Ký T.Ký Dung TC C.Th-¬ng C.Linh C.Linh C.Th-¬ng NghØ KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 Thèng kª T.Ký Dung TC Dung TC T.Ký C.Linh C.Th-¬ng C.Th-¬ng C.Linh T.Gi¸p T.Gi¸p C.Th¶o C.M.H»ng C.M.H»ng KT VÜ M« KT VÜ M« C.Xu©n H.Hằng QT C.M.H»ng C.V.Hµ

S S S S S C C S S S C C S S C S C C S

KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 NghØ TTC Kho¸n KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KT VÜ M« KÕ to¸n TC2

H.Hằng QT KÕ to¸n TC2

H.Hằng QT KÕ to¸n TC2

H.Hằng QT KÕ to¸n TC2 H.Hằng QT KÕ to¸n TC2 C.V.Hµ C.V.Hµ T.Ký Dung TC Dung TC T.Ký C.Linh C.Th-¬ng C.Th-¬ng C.Linh T.Gi¸p T.Gi¸p C.Th¶o NghØ NghØ KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KT VÜ M« KÕ to¸n TC2

H.Hằng QT KÕ to¸n TC2 C.V.Hµ C.V.Hµ NghØ NghØ KÕ to¸n TC2 KT ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KT ThuÕ NN KÕ to¸n TC2 KT VÜ M« KT VÜ M« KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 KÕ to¸n TC2 Thèng kª Thèng kª

C§KT K7.18(S« 1) TT C§KT K7.19(Sè 1) TT

Ktra KT VÜ M« H.Hằng QT KÕ to¸n TC2

KTTTC Kho¸n C.Liªn

C.V.Hµ Dung TC T.Ký T.Ký Dung TC C.Th-¬ng C.Linh C.Linh C.Th-¬ng T.Gi¸p T.Gi¸p C.Th¶o C.Th¶o

C§KT K7.20(TT) C§KT K7.21(TT)

TT TT

C§KT K7.22(KT) TT C§KT K7.23(KT) TT C§KT K7.24(QK4) TT
TCNH K7.01 TCNH K7.02 TCNH K7.03 TCNH K7.04 QT K7.01 QT K7.02 QT K7.03 QL§§ K7.01 QL§§ K7.02 KHCT K7 CNTY K7 B1.2 B1.4 C2.2 C2.5 C2.4 B2.4 D3.3 C1.6 C1.2 C1.5 E1.4

ChuyÓn häc häc chiÒu thø 5 KÕ to¸n TC2

ChuyÓn häc häc chiÒu thø 6 KÕ to¸n TC2

ThuÕ NN
Thèng kª LT h¹ch to¸n

Dung TC
C.Th¶o C.An

ThuÕ NN
Thèng kª Thèng kª

Dung TC
C.Th¶o C.Th¶o

T- t-ëng HCM T.Th¾ng

T- t-ëng HCM T.Th¾ng

T- t-ëng HCM T.Th¾ng

T- t-ëng HCM T.Th¾ng T- t-ëng HCM T.Th¾ng LT h¹ch to¸n Thèng kª C.An C.Th¶o

T- t-ëng HCM T.Th¾ng T- t-ëng HCM T.Th¾ng Thèng kª Thèng kª C.Th¶o C.Th¶o

T- t-ëng HCM T.Th¾ng T- t-ëng HCM C« Lan Thèng kª Thèng kª C.Th¶o C.Th¶o

T- t-ëng HCM T.Th¾ng T- t-ëng HCM C« Lan Thèng kª Thèng kª C.Th¶o C.Th¶o

T- t-ëng HCM T.Th¾ng T- t-ëng HCM C« Lan Thèng kª Thèng kª C.Th¶o C.Th¶o

T- t-ëng HCM C« Lan T- t-ëng HCM C« Lan Thèng kª C.Th¶o

T- t-ëng HCM C« Lan T- t-ëng HCM C« Lan Thèng kª Nghi häc

T- t-ëng HCM C« Lan Marketing Marketing KTQ Lý 1

T- t-ëng HCM C« Lan

T- t-ëng HCM C« Lan Lan Anh (A) Marketing Lan Anh (A) 5

QTTæng Hîp 1 C.Trần Mai Marketing

Lan Anh (A) QTTæng Hîp 1 C.Trần Mai Marketing Marketing

Lan Anh (A) Ktra QTTæng Hîp 1 Mai Học chiÒu T3,6 P: D1.4 C.Trần Marketing Lan Anh (A) Q.P 2 ChiÒu T2,4 T.ChiÕn TH Mar.. C T5, ST6 P: D1.4

Lan Anh (A) QTTæng Hîp 1 C.Trần Mai Marketing Lan Anh (A) QTTæng Hîp 1 C.Th¶o Marketing KTQ Lý 1 C.Trang QT QTTæng Hîp 1 C.Th¶o Thanh tra ®Êt T. Yªn Thanh tra ®Êt T. Yªn TH §Þa lý kinh tÕ Trµ C. TH §Þa lý kinh tÕ Trµ C. HÖ canh t¸c HÖ canh t¸c TH D-îc lý C. H»ng C. H»ng T. ChÊt

Lan Anh (A) QTTæng Hîp 1 C.Trần Mai Marketing Lan Anh (A) QTTæng Hîp 1 C.Th¶o Marketing QTTæng Hîp 1 C.Th¶o TH §¨ng ký TK§§ Dung C. ( C¶ ngµy) TH Thanh tra ®Êt Yªn T. ( C¶ ngµy) TH HÖ canh t¸cC. H»ng TH HÖ canh t¸cC. H»ng TH D-îc lý T. ChÊt

QTTæng Hîp 1 C.Th¶o QTTæng Hîp 1 C.Th¶o TH §Þa lý kinh tÕ Trµ C. ( C¶ ngµy) Thanh tra ®Êt T. Yªn Thanh tra ®Êt T. Yªn TH C©y l-¬ng thùc T. Lai ( C¶ ngµy) TH Ch¨n nu«i Lîn Hîi C.

Lan Anh (A) QTTæng Hîp 1 C.Th¶o QTTæng Hîp 1 C.Th¶o TH Thanh tra ®Êt Yªn T. TH Thanh tra ®Êt Yªn T. TH §¨ng ký TK§§ Dung C. ( C¶ ngµy) TH BÖnh c©y §C Dung C. TH BÖnh c©y §C Dung C. TH D-îc lý T. ChÊt C.Trang QT KTQ Lý 1

Lan Anh (A) Ktra QTTæng Hîp 1 C.Th¶o QTTæng Hîp 1 C.Th¶o TH Thanh tra ®Êt Yªn T. TH Thanh tra ®Êt Yªn T. TH §¨ng ký TK§§ Dung C. ( C¶ ngµy) TH HÖ canh t¸cC. H»ng TH HÖ canh t¸cC. H»ng TH D-îc lý T. ChÊt

Q.phßng 2

ThÇy ChiÕn 4 TH 1/2 líp

C.Trang QT KTQ Lý 1

C.Trang QT Ktra KTQ Lý 1 C.Trang QT S¸ng T2,T4

Thø 7 TH §¨ng ký TK§§ C. Dung Chñ nhËt TH Thanh tra ®Êt T. Yªn Thø 7 TH Thanh tra ®Êt T. Yªn Chñ nhËt TH §Þa lý KT C. Trµ NgµyThø 7, CN TH C©y c«ng nghiÖp

CNTY K7 L.NghiÖp K7

E1.4 E1.1

S
( C¶ ngµy) TH D-îc lý ( C¶ ngµy) T. ChÊt TH D-îc lý T. ChÊt TH D-îc lý T. ChÊt TH D-îc lý T. ChÊt

S

TH §éng vËt rõng Quyªn C. ( C¶ ngµy)

TH §éng vËt rõng Quyªn C.

TH §Þa lý SH C. Trµ TH §Þa lý SH C. Trµ

TH §Þa lý SH C. Trµ TH §Þa lý SH C. Trµ

TH §Þa lý SH C. Trµ TH §Þa lý SH C. Trµ

LÞch nµy ®-îc ®¨ng t¶i t¹i website cña tr-êng : www. ktktna. edu. vn môc ®µo t¹o
Tr-êng C§ Kinh tÕ - Kü thuËt NA
Phßng ®µo t¹o Líp
P.học Ca Thø 2 ngµy 17 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thêi khãa biÓu - hÖ cao ®¼ng
Tõ ngµy 17 th¸ng 12 ®Õn ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2012
Thø 3 ngµy 18 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

TuÇn

18

Thø 4 ngµy 19 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thø 5 ngµy 20 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thø 6 ngµy 21 / 12/ 2012
Môn G.Viên T Môn

Ghi chó
G.Viên T

C§KT K8.01

D1.1

C C
C

Anh văn 1 LuËt §C

C« Thñy C.Thu Hµ

STVB LT TiÒn tÖ

ThÇy Thä Dung BH Dung BH C« Thanh C« H-¬ng C.Thu Hµ V©n Thïy V©n Thïy C« Thñy C.Thu Hµ C« B×nh

LT TiÒn tÖ Anh văn 1 C¬ së NghØ LT TiÒn tÖ Anh v¨n 1 To¸n CC Anh v¨n 1 To¸n CC To¸n CC QT§C LuËt §C

Dung BH C« Thñy

LT TiÒn tÖ Anh văn 1 LuËt §C

Dung BH C« Thñy

LuËt §C Anh văn 1

C.Thu Hµ C« Thñy C« Thanh ThÇy Nam C« H-¬ng C.Thu Hµ V©n Thïy

ThÓ dôc S¸ng T2

C« Nguyªn 4

C§KT K8.02

D3.1

LuËt §C Anh v¨n 1

ThÇy Nam LT TiÒn tÖ C« Tó C« H-¬ng To¸n CC To¸n CC

ThÇy Nam To¸n CC C« Thanh C« H-¬ng LuËt §C To¸n CC

Dung BH

To¸n CC

TCNH K8.01

C1.3

To¸n CC Anh v¨n 1

Lan H-¬ng To¸n CC C« H-¬ng V©n Thïy Anh v¨n 1 To¸n CC

ThÓ dôc S¸ng T3 ThÓ dôc

T.Ng« Vinh 4 C3.2 T.Ng« Vinh 4 C3.2

Lan H-¬ng LuËt §C Anh v¨n 1

Lan H-¬ng LuËt §C ThÇy Th¾ngAnh v¨n 1 V©n Thïy C.Thu Hµ To¸n CC To¸n CC

TCNH K8.02

C1.6

C

KT LT TiÒn tÖ C.Lan LuËt §C

ThÇy Nam Anh v¨n 1 C.Thu Hµ Anh văn 1

ThÇy Th¾ngAnh v¨n 1 ThÇy Th¾ngLuËt §C C.Hoµng H»ng CC To¸n C« B×nh To¸n CC

ThÇy Th¾ngS¸ng T2 ThÇy Th¾ng C.Hoµng H»ng Lan H-¬ng ThÓ dôc C« Thanh

QTKD K8.01

D2.1

S

LuËt §C Quản trị ĐC

H.H»ng QT LuËt §C C« Thanh C« B×nh LuËt §C Anh v¨n 1 HÖ canh t¸c

ThÇy Th¾ngQT§C C« Thanh Anh v¨n 1

QTKD K8.02

D3.4

S

To¸n CC LuËt §C

C« Nguyªn 4

Lan H-¬ng Anh v¨n 1 C. H»ng

Lan H-¬ng Anh v¨n 1 HÖ canh t¸c

Lan H-¬ng To¸n CC C. H»ng

ChiÒu T4

§Êt ®ai K8.01

C1.1

S

Nguyªn lý M¸c IC« Dung HÖ canh t¸c C. H»ng

Nguyªn lý M¸c IC« Dung HÖ canh t¸c C. H»ng

Nguyªn lý M¸c IC« Dung HÖ canh t¸c LuËt §C §¸nh gi¸ ®Êt Sinh lý TV C. H»ng C« B×nh T. Yªn C« Trµ

Nguyªn lý M¸c IC« Dung C. Dung

Nguyªn lý M¸c IC« Dung HÖ canh t¸c C. Dung

§Êt ®ai K8.02

B2.2

C

VËt Lý
§¸nh gi¸ ®Êt

ThÇy §ång HÖ canh t¸c
T. Yªn C« H-¬ng

To¸n cao cÊp C.H.Lan §¸nh gi¸ ®Êt Sinh lý TV T. Yªn C« Trµ

VËt Lý S¸ng T4 Q.phßng 1 ChiÒu T5 Q.phßng 1 ChiÒu T5 Q.phßng 1 ChiÒu T5

ThÇy §ång 5 C3.1 ThÇy DuÈn 4 C3.2 ThÇy DuÈn 4 C3.2 ThÇy DuÈn 4 C3.2

C¬ së nghØ Nguyªn lý M¸c IT.H-ng Sinh lý TV C« Trµ

C¬ së nghØ Nguyªn lý M¸c IT.H-ng Sinh lý TV C« Trµ

L. nghiÖp K8

E1.4

S

Sinh häc

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng Gi¶i phÉu C. Lª

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng Gi¶i phÉu C. Lª

Chăn Nuôi K8

B3.2

S

Sinh lý §V

C. H¶i

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng Sinh lý §V C. H¶i

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng Gi¶i phÉu C. Lª

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng KhÝ t-îng C. H»ng

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng KhÝ t-îng C. H»ng

KHCT K8

C2.6

S

KhÝ t-îng

C. H»ng

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng KhÝ t-îng KÕ to¸n DN2 C. H»ng C.Ngäc

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng KhÝ t-îng C. H»ng

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng KT Tchinh DN2Dung TC

Nguyªn lý M¸c IT.H-ng

DN K 35.01

C2.3

C

Tchinh DN2

Dung TC

DN K 35.01

C2.3

C
KÕ to¸n DN2 C.Ngäc C.Hoa C.H»ng C.Oanh C.V.H»ng C.An Dung TC C.Oanh C.Long C.V.H»ng Tchinh DN2 Tchinh DN2 KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 Tchinh DN2 Tchinh DN2 KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 Tchinh DN2 Tchinh DN2 KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 Tchinh DN2 Dung TC C.H»ng C.Hoa C.V.H»ng C.Oanh Dung TC C.An C.Long C.Oanh C.H-êng C.V.H»ng C.An C.H»ng KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n C.Ngäc KÕ to¸n DN2 Tchinh DN2 Tchinh DN2 C.Ngäc C.H»ng C.H»ng

DN K 35.02

C2.4

C C C S S S C C S

KÕ to¸n DN2 Tchinh DN2

NghØ C.H»ng

Tchinh DN2

DN K 35.03

B1.2

Tchinh DN2 KÕ to¸n DN2

KT Tchinh DN2C.Oanh KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 C.V.H»ng C.An KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 C.An C.Long C.Long C.V.H»ng C.V.H»ng C.An C.An TH BÖnh néi NK. ChÊt T Tchinh DN2 C.H»ng KÕ to¸n DN2 C.V.H»ng

DN K 35.04

C2.1

KÕ to¸n DN2 Tchinh DN2

KT Tchinh DN2Dung TC KT Tchinh DN2C.Oanh KÕ to¸n DN2 KÕ to¸n DN2 C.Long C.V.H»ng

DN K 35.05

B1.3

Tchinh DN2 KÕ to¸n DN2

DN K 35.06

C2.3

KÕ to¸n DN2

ChiÒu T2 häc bï : C2.6 P Tchinh DN2 C.H-êng 5

NghØ

KT Tchinh DN2C.H-êng Tchinh DN2 KÕ to¸n DN2 C.H»ng C.An

DN K 35.07

C2.2

Tchinh DN2 KÕ to¸n DN2

C.H»ng C.An

CNTY K 35

B1.3

TH Bệnh ký sinh trïng T. ChÊt ( C¶ ngµy)

TH Bệnh ký sinh trïng T. ChÊt

TH BÖnh néi NK. ChÊt T

TH BÖnh néi NK. ChÊt T

Thø 7, chñ nhËt TH BÖnh néi NK T. Ch

T.Lợi K 35

C1.1

Thi c«ng ( C¶ ngµy)

T. H¶i

Thi c«ng ( C¶ ngµy)

T. H¶i

Thi c«ng ( C¶ ngµy)

T. H¶i

TH Thñyn«ng T.Toµn ( C¶ ngµy)

TH Thñyn«ng T.Toµn ( C¶ ngµy)

DN K 36.04

B2.1

Anh v¨n LT TiÒn tÖ

C« Ly Dung BH

LT TiÒn tÖ Anh v¨n

Dung BH C« Ly

LT thèng kª LT TiÒn tÖ

T.§iÖp Dung BH

LT TiÒn tÖ Anh v¨n

Dung BH C« Ly

LT thèng kª LT TiÒn tÖ

T.§iÖp Dung BH

LÞch nµy ®-îc ®¨ng t¶i t¹i website cña tr-êng : www. ktktna. edu. vn môc ®µo t¹o
Tr-êng C§ Kinh tÕ - Kü thuËt NA
Phßng ®µo t¹o
Thø 2 ngµy 17 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thêi khãa biÓu - hÖ cao ®¼ng
Tõ ngµy 17 th¸ng 12 ®Õn ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2012
Thø 3 ngµy 18 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

TuÇn
Thø 6 ngµy 21 / 12/ 2012
Môn G.Viên T

18

Líp
DN K 36.01

P.học Ca

Thø 4 ngµy 19 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Thø 5 ngµy 20 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

S.Thø 7 ngµy 22/ 12 / 212
Môn G.Viên T

D1.1

§ § § §

LT thèng kª

T.§iÖp

Anh v¨n

C« Ly

LT thèng kª

T.§iÖp

Anh v¨n

C« Ly

LT thèng kª

T.§iÖp

Anh v¨n LT thèng kª

C« Ly T.§iÖp C.thñy C« Tó

3 2 3 2

DN K 36.02

B3.3

ChÝnh trÞ

C« Uyªn

LT thèng kª

C.thñy

ChÝnh trÞ

C« Uyªn

LT thèng kª

C.thñy

ChÝnh trÞ

C« Uyªn

LT thèng kª Anh v¨n

DN K 36.03

B1.4

LT thèng kª

C.Ph-¬ng

Anh v¨n

V©n Thïy

LT thèng kª

C.Ph-¬ng

Anh v¨n

V©n Thïy

LT thèng kª

C.Ph-¬ng

Anh v¨n LT thèng kª

V©n Thïy 3 C.Ph-¬ng 2 C. Hîi 3

ChuyÓn häc chiÒu T 2 P: D1.4 ChuyÓn S¸ng T3 P : D1.2

ChuyÓn ChiÒu T5 P : E1.1 LuËt §C C« Th¶o Sinh lý §V C. Hîi LuËt §C C« Th¶o

CNTY K36

B1.3

LuËt §C

C« Th¶o

Sinh lý §V

C. Hîi

Sinh lý §V

CNTY K36

B1.3

§
TH D-îc Lý C« Hoa Thø 3.T4 TH VI sing vËt C« T©m Thø 5,T6 VËt liÖu XD T. Toµn LuËt §C C« Th¶o LuËt §C ChÝnh trÞ LuËt §C C« Th¶o 2
C.Dung

Thñy Lîi K 36

B1.2

§ § § § § § § § § § § § § § §

LuËt §C

C« Th¶o

VËt liÖu XD

T. Toµn

LuËt §C

C« Th¶o

3

TH VËt liÖu XD T.Toµn thø 3,T4

ThÓ dôc (C« HËu) ChiÒu T4

C« Th¶o 2 3 2

C§LT K7.01

D1.3

KÕ to¸n TC

T.Gi¸p

KÕ to¸n TC

T.Gi¸p

ktra Quản trị DN C.Lª Ngọc

C§LT K7.02

D2.2

KÕ to¸n TC

C.Th-¬ng

KÕ to¸n TC

C.Th-¬ng

Ktra KT VÜ M« C.Th¶o

3 2

C§KT K8.03

D1.2

Tin §C

C« Na

Tin §C

C« Na

Tin §C

C« Na

Tin §C

C« Na

Tin §C

C« Na

Tin §C C¶ ngµy T7

C« Na

3 2

C§KT K8.04

D1.4

Tin §C

C« Th¶o

Tin §C

C« Th¶o

Tin §C

C« Th¶o

Tin §C

C« Th¶o

Tin §C

C« Th¶o

Tin §C C¶ ngµy T7

C« Th¶o 3 2 C« Th¶o 3 ThÇy Thä 2 C« Thanh 3 C« YÕn NghØ 2 3 V©n Thïy 2 Lan H-¬ng3 C« Thanh 2 NghØ 3 Hå H-¬ng 2 ThÇy Quý 3

C§KT K8.05

D1.5

Anh v¨n 1

V©n Thïy

LuËt §C

C« Th¶o

To¸n CC

C« H-¬ng

To¸n CC

C« H-¬ng

Anh v¨n 1

V©n Thïy

LuËt §C

ChuyÓn ChiÒu T2 P : E1.1

Q.phßng 1(T.Tïng) chiÒu T3,T6 - C3.3 To¸n CC (C.Thanh) Q.phßng 1 ThÇy Tïng STVB ThÇy Thä

ChyÓn häc s¸ng LuËt §C

P : D1.2 STVB To¸n CC LuËt §C

C§KT K8.06

B1.1

STVB

ThÇy Thä

C« YÕn

S¸ng T3(3t) P C3.3

Q.phßng 1(T.Tïng) chiÒu T2 - C3.3 C« Diªn To¸n CC C« Thanh

C§KT K8.07

D2.3

To¸n CC

C« Thanh

LuËt §C

ThÇy Nam A.v¨n 1 häc s¸ng T4 P: D1.2 STVB

S¸ng T4 KT LT tiÒn tÖ P :C1.3ChuyÓn s¸ng T3 P : C1.3 Q.phßng 1( T.Héi) ChiÒu T2 - C3.2

STVB chuyÓn chiÒu T4, T5 P: C2.6 Anh v¨n 1
ThÇy Héi Anh v¨n 1 Lan H-¬ng Anh v¨n 1 To¸n CC

C§KT K8.08

B3.4

STVB

C« Diªn

LuËt §C

C« B×nh

Anh v¨n 1

Lan H-¬ng Q.phßng 1

ChuyÓn chiÒu T3

P:C2.6 ChuyÓn ChiÒu T3 To¸n CC

P : C1.2S¸ng T4 KT LT tiÒn tÖ P : C1.3 3 tiÕt C« Lan Q.phßng 1( T.Héi) ChiÒu T3 - C3.2 To¸n CC C« Thanh To¸n CC C« Thanh Anh v¨n 1 Hå H-¬ng

C§KT K8.09

B2.4

LuËt §C

C.Thu Hµ

C« Thanh

ChuyÓn häc chiÒu T3,T4 P : E1.1

Q.phßng 1 (T.Quý) s¸ng T6 - C3.3 Hå H-¬ng LuËt §C C.Thu Hµ Anh v¨n 1 Hå H-¬ng To¸n CC C« Loan

Anh v¨n 1 Q.phßng 1

C§KT K8.10

D3.1

To¸n CC

C« Loan

Anh v¨n 1

S¸ng T4 KT KT tiÒn tÖ P : C1.6 C.Dung

ChuyÓn s¸ng thø 6 P : E1.1 C.Lan To¸n CC C« Loan LT TiÒn tÖ

Q.phßng 1 (T.Quý) s¸ng T5 - C3.3 C.Lan LuËt §C C.Thu Hµ

STVB chuyÓn ChiÒuT5 P: C2.6 LT TiÒn tÖ C.Lan 3

C§KT K8.11

D3.2

Anh v¨n 1

Lan H-¬ng LT TiÒn tÖ

ChuyÓn häc chiÒu T6 P : D2.2

Q.phßng 1 (C« HËu) chiÒu T2 - §i thùc tÕ C« Dung LT TiÒn tÖ C.Lan To¸n CC

ChuyÓn s¸ng thø 4 P : E1.1Anh v¨n 1 ThÇy Th¾ngLT TiÒn tÖ C.Lan LuËt §C LT TiÒn tÖ

Lan H-¬ng2 C« B×nh 3 C.Lan 2

C§KT K8.12

B3.1

LT TiÒn tÖ

C.Lan

STVB

Thø 3, T 4 ChuyÓn häc s¸ng P : C2.5 10 t

C§KT K8.13

D3.4

Anh v¨n 1

C« Ly

LT TiÒn tÖ

Dung BH

To¸n CC

ThÇy Th¾ngLT TiÒn tÖ

Dung BH

LuËt §C

C« B×nh

LT TiÒn tÖ

Dung BH 3 C« Dung 2 3 Dung BH 2

STVB Thø 2 ChuyÓn häc s¸ng P : B2.2

Q.phßng 1 (ThÇy C-êng) chiÒu T4 - C3.3 5t ThÇy Th¾ngLT TiÒn tÖ Dung BH LuËt §C C« B×nh

ChuyÓn ChiÒu T6 P : C1.2STVB LT TiÒn tÖ Dung BH CS NghØ LT TiÒn tÖ

C§KT K8.14

B2.1

LT TiÒn tÖ

Dung BH

To¸n CC

Q.phßng 1 (ThÇy C-êng) s¸ng T2 - C3.3

ChuyÓn ChiÒu T5 P : C1.2

C§KT K8.15

B2.3

§ § §

Q.phßng 1

ThÇy DuÈn LT TiÒn tÖ

C.HuyÒn

LuËt §C

C« B×nh

LT TiÒn tÖ

C.HuyÒn

Anh v¨n 1

C« Ly

LT TiÒn tÖ

C.HuyÒn 3 C« Ly 2

ChuyÓn ChiÒu T4 P : C1.2

ChuyÓn ChiÒu Anh v¨n 1 Lan H-¬ng LT TiÒn tÖ

P : C1.2 Anh v¨n 1 To¸n CC LT TiÒn tÖ

C§KT K8.16

D2.1

LT TiÒn tÖ

C.HuyÒn

Anh v¨n 1

Lan H-¬ng LT TiÒn tÖ

C.HuyÒn

C.HuyÒn

ThÇy Th¾ng 3 C.HuyÒn 2 NghØ C.Liªn 3 2

ChuyÓn s¸ng T3,T5 P: B3.4

C§KT K8.17

D2.4

LT TiÒn tÖ

C.Liªn

Q.phßng 1

ThÇy DuÈn LT TiÒn tÖ

C.Liªn

LuËt §C

C« Th¶o

LT TiÒn tÖ

C.Liªn

B

Q.phßng 1 (ThÇy DuÈn) s¸ng T6 - C3.2 đi thựcLT TiÒn tÖ tế

LÞch nµy ®-îc ®¨ng t¶i t¹i website cña tr-êng : www. ktktna. edu. vn môc ®µo t¹o

Tr-êng C§ Kinh tÕ - Kü thuËt NA
Phßng ®µo t¹o Líp T.CÊp 35 Líp häc l¹i 1 C§ K6 Líp häc l¹i 3 C§ K6 Líp häc l¹i 4 C§ K7 Líp häc l¹i 1 C§ K7 Líp häc l¹i 2 C§ K8 Líp häc l¹i 3 C§ K6 Líp häc l¹i 3
C1.6 C2.6
Tin häc §C T.H¶i Tin häc §C

Thêi khãa biÓu Thø 3 ngµy 18 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

Học lại các khóa
Thø 5 ngµy 20 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

TuÇn
Thø 6 ngµy 21 / 12/ 2012
Môn G.Viên T

18
Thø 7 ngµy 22/ 12 / 212
Môn G.Viên T

Tõ ngµy 17 th¸ng 12 ®Õn ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2012
Thø 2 ngµy 17 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

P.học

Thø 4 ngµy 19 / 12 / 2012
Môn G.Viên T

C1.1

§

ChÝnh trÞ

C« Uyªn

ChÝnh trÞ

C« Uyªn

ChÝnh trÞ

C« Uyªn

ChÝnh trÞ

C« Uyªn

ChÝnh trÞ

C« Uyªn

ChÝnh trÞ ChÝnh trÞ

C« Uyªn C« Uyªn

4 4

C1.2

§

KÕ to¸n TC 1 C« Trµ

KÕ to¸n TC 1 C« Trµ

KÕ to¸n TC 1 C« Trµ

KÕ to¸n TC 1 C« Trµ

KÕ to¸n TC 1 C« Trµ

C1.3

§

KÕ to¸n TC 1 T.Gi¸p

KÕ to¸n TC 1 T.Gi¸p

KÕ to¸n TC 1 T.Gi¸p

KÕ to¸n TC 1 T.Gi¸p

KÕ to¸n TC 1 T.Gi¸p

C1.4

§

KT Vi M«

C« N.Dung KT Vi M«

C« N.Dung KT Vi M«

C« N.Dung KT Vi M«

C« N.Dung KT Vi M«

C« N.Dung KT Vi M«

C« N.Dung4 C« N.Dung5 C« L-¬ng 4 C« L-¬ng 5 T.H¶i T.H¶i 4 5

ChuyÓn häc chiÒu P: C2.1ChuyÓn häc chiÒu P: E1.4ChuyÓn häc chiÒu P: : C1.5 ChuyÓn häc chiÒu P: : C1.5 ChuyÓn häc chiÒu P: : C1.5 Vi M« KT

C1.5

§

KT Vi M«

C« L-¬ng

KT Vi M«

C« L-¬ng

KT Vi M«

C« L-¬ng

KT Vi M«

C« L-¬ng

KT Vi M«

C« L-¬ng 10 tiÕt T.H¶i

KT Vi M« KT Vi M« Tin häc §C Tin häc §C

ChuyÓn häc s¸ng thø 5 , thø 6 T.H¶i Tin häc §C T.H¶i Tin häc §C T.H¶i Tin häc §C

§

LuËt KT

C.Thu Hµ

NghØ

LuËt KT

C.Thu Hµ

LuËt KT

C.Thu Hµ

LuËt KT

C.Thu Hµ

LuËt KT

C.Thu Hµ 4

Chuyển chiều thứ 5 P: B1.1

L-u ý: Tõ thø 2 ®Õn thø 6 häc vµo buæi tèi cßn Thø 7 vµ chñ nhËt häc c¶ ngµy,

Ghi chó
Môn G.Viên T

P : B2.4

Ghi chó
Môn G.Viên T

P : D1.5 4t

C« YÕn

chiÒu P: B1.1

n häc chiÒu m«n

Phßng: B2.4

X¸c suÊt TK S¸ng CN X¸c suÊt TK ChiÒu CN

C« Thanh C« Thanh

§ C. Dung

a ®Êt T. Yªn

®Êt T. Yªn

T C. Trµ

©y c«ng nghiÖp

Ghi chó
Môn G.Viên T

Önh néi NK T. ChÊt

C.Thø 7 ngµy 22/ 12 / 212
Môn G.Viên T

ChÝnh trÞ ChÝnh trÞ Anh v¨n Anh v¨n ChÝnh trÞ ChÝnh trÞ LuËt §C

T.H-ng T.H-ng C« Tó C« Tó T.H-ng T.H-ng C« Th¶o

Sinh lý §V LuËt §C ChÝnh trÞ

C. Hîi C« Th¶o
C.Dung

Tin §C C¶ ngµy CN Tin §C C¶ ngµy CN To¸n CC CS NghØ Anh v¨n 1 Anh v¨n 1 Q.phßng 1 Q.phßng 1 CS NghØ To¸n CC Anh v¨n 1 NghØ LuËt §C Anh v¨n 1 Anh v¨n 1 LT TiÒn tÖ LT TiÒn tÖ Anh v¨n 1 To¸n CC LT TiÒn tÖ LT TiÒn tÖ NghØ

C« Na

C« Th¶o

C« H-¬ng

V©n Thïy V©n Thïy ThÇy Héi ThÇy Héi

C« Thanh Hå H-¬ng

C.Thu Hµ Hå H-¬ng Lan H-¬ng C.Lan C.Lan C« Ly ThÇy Th¾ng Dung BH Dung BH

Anh v¨n 1 LT TiÒn tÖ LT TiÒn tÖ To¸n CC LT TiÒn tÖ B

C« Ly C.HuyÒn C.HuyÒn ThÇy Th¾ng C.Liªn NghØ

Chñ nhËt ngµy 23 / 12 / 212
Môn G.Viên T

KT Vi M«

C« N.Dung

Tin häc §C

T.H¶i

Related Interests