You are on page 1of 4

Họ và tên: Trần Minh Phương

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày tháng năm 2012

BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình Theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng
Căn cứ Nghị quyết số 12- NQ/TW, Chỉ thị số 15- CT/TW, Kế hoạch số 08KH/TW và chỉ đạo của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 52, Hướng dẫn số 04, Kế hoạch số 26- KH/ĐUK ngày 29/ 05/ 2012, Hướng dẫn số 18- HD/ĐUK ngày 30/ 05/ 2012 và Kế hoạch số 33- KH/ĐUK ngày 30/ 09/ 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội vè tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tôi xin tự kiểm điểm như sau : 1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ Đảng viên 1.1. Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với cấp ủy về tham gia cùng tập thể cấp ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng a. Ưu điểm: - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp - Kiên quyết bảo vệ cái đúng chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao - Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng - Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của các cấp ủy Đảng - Đoàn kết nội bộ , đoàn kết trong Đảng - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng b. Khuyết điểm: - Chưa mạnh dạn tham gia góp ý kiến và đề xuất trong các cuộc họp 1.2.Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình. a. Ưu điểm: - Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng

Thực hành tiết kiệm đấu tranh chống lãng phí. Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo. một số công việc chưa làm đến nơi đến chốn .Bản thân luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ. Xây dựng qui hoạch . b. không xa hoa lãng phí.. Khuyết điểm: . Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình. nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm. . Ưu điểm: . a.Trong công tác tại cơ quan cũng như ở địa phương đôi lúc còn chậm trễ thiếu sự cẩn thận.Chưa phát huy được tiềm lực của thanh niên ở địa phương. đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với cấp ủy chi bộ.Trong các buổi họp trao đổi công việc của địa phương đôi lúc còn vắng mặt 2. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ.Bản thân có những lúc còn nề hà công việc. ngành đoàn thể hoặc địa phương được phân công phụ trách a.quyết định công tác tổ chức. vững mạnh. Khuyết điểm: Bản thân chưa nhiệt tình hướng dẫn định hướng trong công tác đào tạo quy hoạch đoàn viên tiêu biểu để thay thế chức vụ của mình 2. nhận xét đánh giá cán bộ thuộc các ban.Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế do có sự khiêm nhường và tính tự giác chưa cao . cán bộ. bồi dưỡng cán bộ chủ chốt. Khuyết điểm: .Tham gia xây dựng Đảng. nguyện vọng diễn biến tư tưởng của thanh niên và quần chúng nhân dân trong công tác của địa phương . . thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú . còn ngại khó khăn trong công việc.Nhiều công việc khi đánh giá nhận định còn mang tính chủ quan nên có những công việc đánh giá chưa đúng nên công việc chưa đạt kết quả cao.Nghiêm túc thực hiện những điều Đảng viên không được làm b. quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.Bản thân phục tùng theo sự phân công điều động cán bộ của Đảng. giám sát. lãnh đạo quản lý các cấp 2. chính quyền và tổ chức hội. .chắc chắn. sống trung thực lành mạnh.Chưa thật sự đi sâu. hết lòng hết sức vì công việc được giao . Ưu điểm: . đi sát nắm bắt được nhiều tâm tư.1.2. chính quyền và đoàn thể quần chúng cơ sở trong sạch. chưa lôi kéo thanh niên nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương . chỉ đạo kiểm tra.Tham mưu tốt cho Cấp ủy trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên b.

quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo.Ham học hỏi để nâng cao trình độ năng lực công tác . sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn.Phương thức hoạt động phong trào còn chưa thật sự đổi mới. Ưu điểm: .Làm việc chăm chỉ. phụ trách dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể. công tác vận động tuyên truyền còn hạn chế 3.3. một cách công khai rõ ràng đảm bảo chính xác. Trong tập thể BCH chi đoàn chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. tiếp thu ý kiến góp ý.Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao . Ưu điểm: . quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ Tập thể lãnh đạo. Kiểm điểm về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. khi có sai sót. Kiểm điểm trách nhiệm. Khuyết điểm: Trong công tác tham mưu đóng góp ý kiến các công việc chưa thẳng thắng có lúc còn nể nang làm giúp làm thay nên khi công việc bị trì trệ khó quy trách nhiệm cho một cá nhân nào. 3. Khuyết điểm . không nể nang thiên vị trong các cuộc họp bình xét .Bản thân không vụ lợi bất chính. không rõ trách nhiệm cá nhân. khắc phục .Tổ chức Đoàn thể luôn quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. b.Sẵn sàng nhận khuyết điểm tồn tại của trong công việc do mình phụ trách b.2. tập thể lãnh đạo.Chưa phát huy hết trí tuệ và sức mạnh và vai trò của thanh niên mà còn ỷ lại . được sự thống nhất cao của tập thể. . nhận khuyết điểm tồn tại. lĩnh vực được phân công. Tạo kẽ hở cho ách tắc. khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm.Công khai minh bạch dân chủ. cá nhân phụ trách” . tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Một số công việc còn tự động giải quyết mà chưa thông qua lấy ý kiến tập thể.Trong sinh hoạt Đoàn thể chưa tổ chức tham gia đều nên một số công việc còn bị động . cá nhân phụ trách. a. cá nhân phụ trách trong sinh hoạt Ban chấp hành.1. trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân. Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình: a. không dựa vào tập thể để mưu cầu lợi ích cá nhân .

Bản thân nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các đồng chí . .Tiếp tục tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị.Tiếp tục phát huy tinh thần.Thực hiện nghiêm cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ý kiến của bản thân về những góp ý của tổ chức và cá nhân …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Kế hoạch. pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. xây dựng nội bộ đoàn kết. ý thức trách nhiệm của cá nhân... .. rèn luyện bản thân 5. hạn chế để tiếp tục tu dưỡng. Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. thống nhất và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. vận động gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối. Người viết kiểm điểm Trần Minh Phương 1- .1 Kế hoạch trước mắt . ………………………………………………………………………………………… …. biện pháp khắc phục.Tham gia sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ.4. .. chính sách của Đảng. sữa chữa các khuyết điểm. đóng đảng phí đúng theo qui định. coi trọng công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình. 5.Thường xuyên tuyên truyền. chủ trương.. Kế hoạch lâu dài: .