You are on page 1of 118

2009

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

i

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

ii

Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Putra Malaysia Pengarah Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Rumah C14, Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel. Faks Website : 603-89466168 : 603-89468876 : www.osh.upm.edu.my

Disunting oleh: Dr. Samsul Bahari Mohd. Noor Disusun oleh: Pn. Nor Afida Miskam

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan dokumen ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara elektronik, gambar atau rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Pegawai Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM terlebih dahulu.

Cetakan Pertama 2009

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iii

PENGHARGAAN

Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam memberikan maklumbalas teknikal bagi Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM dan di atas sumbangan mereka dalam penyuntingan, penyemakan sepanjang penyediaan manual ini. Mereka adalah seperti berikut : Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat KKP UPM 2008-2010; Prof. Madya Dr. Mansor Hj. Ahmad Prof. Dr. Zailina Hashim Prof. Madya Dr. Rozanah Abd. Rahman Prof. Madya Ir. Dr. Nor Mariah Adam Prof. Madya Dr. Rosnah Mohd. Yusuff Dr. Shamsul Bahri Hj. Mohd. Tamrin Dr. Mohd. Rafee Baharudin Dr. Muskhazli Mustafa Dr. Hjh. Fauziah Adnan Mejar (B) Feizal Awang Pn. Siti Rozana Supian En. Mohamad Azhar Mohd. Noor En. Rafiuz Zaman Haroun En. Mohammad Effendy Yaacob Seterusnya merakamkan sekalung penghargaan kepada : En. Khairul Amir Mahadi Pn. Mimi Mazura Mohamad En. Azlan Ariffin

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iv

PRAKATA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM ini diterbitkan untuk digunapakai oleh semua warga UPM. Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja adalah dinamik dan sentiasa berubah. Pendekatan pengurusan KKP dititikberatkan bagi memastikan elemen penting seperti dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan, organisasi, perancangan dan pelaksanaan serta penilaian semula pencapaian dilaksanakan di UPM. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM membincangkan dua elemen pengurusan keselamatan merangkumi polisi dan pengaturan (peraturan, prosedur dan garis panduan berkaitan). Objektif Manual ini adalah untuk : i. ii. iii. Menyediakan panduan pengurusan KKP dengan menekankan pelaksanaan JKKP-PTJ Menerangkan peraturan umum, prosedur dan garis panduan untuk dipatuhi Mengambil langkah yang praktik melindungi keselamatan dan kesihatan semua pekerja dan pelanggan

Manual ini dibuat untuk menggerakkan semua pihak di UPM agar pengurusan KKP di semua PTJ dapat diselaraskan serta manual ini disediakan mengikut kriteria yang penting dan akan dianalisis keberkesanannya sepanjang masa. • Peraturan, prosedur dan garis panduan berkaitan KKP secara umum dan boleh digunakan bila-bila masa Semua pekerja perlu memberi kerjasama dan memahami tugas masing-masing dalam bidang KKP semasa berada di kawasan UPM Pengguna manual ini hendaklah merujuk kepada dokumen lain yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Malaysia atau agensi lain yang berkaitan dengan KKP

Oleh itu, manual ini dapat membantu para akademik, kakitangan dan pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan maklumat berkaitan Pengurusan KKP di UPM, garis panduan, peraturan serta dokumen sokongan lain dalam menjalankan sebarang aktiviti atau kerja agar produktiviti dan kelangsungan serta misi UPM dapat direalisasikan.
‘KESELAMATAN BERMULA DISINI’

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

v

KANDUNGAN

Penghargaan

iv

Prakata

v

Bahagian I

Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

1 2 9

Bahagian II

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Peraturan Keselamatan Am 2. Peraturan Keselamatan Di Pejabat 3. Peraturan Keselamatan Di Makmal / Bengkel 4. Peraturan Keselamatan Di Dalam Makmal Selepas Waktu Pejabat

15 16 17 18 20

Bahagian III

Prosedur-Prosedur Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Prosedur Kebersihan Tempat kerja 2. Prosedur Notifikasi Aduan, Kemalangan, Kemalangan Nyaris, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan 3. Prosedur Kecemasan Kebakaran Dan Pengungsian Bangunan 4. Prosedur Pertolongan Cemas

23 24 29

34 43

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

vi

Garis Panduan Peti Pertolongan Cemas 3.Akta Kilang dan Jentera 1967 Lampiran 4 : Jadual Ketiga .Bahagian IV Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Kejadian Berbahaya.Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan.Akta Kilang dan Jentera 1967 Lampiran 2 : Jadual Kedua . Garis Panduan Alat Lindung Diri 2.Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 5 : Jadual Pertama . Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 6 : Borang Laporan Mengenai Kemalangan/ Kejadian Berbahaya JKKP 6 Lampiran 7 : Guidelines Content of a First-Aids Box Lampiran 8 : List Content of a First-Aids Box Lampiran 9 : Checklist for a First-Aids Box 70 71 73 75 91 96 97 98 99 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan vii . Kejadian Berbahaya. Garis Panduan Pengurusan Sisa Kimia 4. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 3 : Jadual Ketiga .Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja 48 49 55 58 62 66 69 Lampiran Lampiran 1 : Jadual Pertama . Kejadian Berbahaya. Garis Panduan Pelaksanaan JKKP-PTJ ( Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Pusat Tanggungjawab ) 5.

Contoh Senarai Semak Contoh 1 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Bangunan Contoh 2 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Pejabat Contoh 3 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Mesin Dan Peralatan 100 101 104 108 TAMAT 110 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan viii .

BAHAGIAN I Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1 .

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2 .

b. Memaklumkan setiap pekerja mengenai pernyataan dasar tersebut. a. Objektif Objektif Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini adalah untuk. i. dan d. Menggariskan dasar dan objektif UPM dalam membangun dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti dalam menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat. Pegawai dan kakitangan yang bertanggungjawab menyimpan dan mengemaskini Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini mestilah mengikut arahan pengemaskinian yang dikeluarkan dari masa ke semasa. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaa Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini disediakan berasaskan kepada keperluan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514). Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 3 . Antara perkara tersebut termasuklah. Mengkaji semula dasar. c. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hanya boleh digunakan setelah diluluskan oleh Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM). a.1. Menubuhkan organisasi dan perkiraan untuk menjayakan perlaksanaan dasar. Menyatakan tumpuan dan komitmen UPM dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. b. Menyediakan satu pernyataan bertulis dasar am berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Seksyen 16 yang mana menekankan beberapa perkara penting berkaitan dengan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh majikan.

dan membawa pernyataan dan apa-apa kajian semulanya kepada perhatian kesemua pekerjanya”. Rujukan Normatif Penyediaan dokumen ini adalah merujuk kepada kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) serta peraturan-peraturannya dan lain-lain akta yang berkaitan dan tertakluk kepada pindaan atau perubahan terkini (jika ada). Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 4 . Kewajipan menyediakan dasar am keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diperuntukkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514). “Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula penyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya semasa bekerja dan organisasi dan perkiraan yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu. Pengecualian terhadap keperluan seksyen ini hanyalah bagi majikan dan orang-orang yang bekerja sendiri yang menjalankan pengusahaan dengan tidak lebih daripada lima orang pekerja (Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan)(Pengecualian) 1995.ii. Bahagian IV Seksyen 16. iii. Kampus Bintulu. Sarawak. Skop Pelaksanaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hendaklah dilaksanakan di semua premis di dalam kawasan Universiti Putra Malaysia termasuk Fakulti Sains Makanan dan Pertanian.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 5 . kesihatan dan kebajikan akan diberi kepentingan dan diambil tindakan yang sama status kepentingannya dengan matlamat utama UPM. Universiti Putra Malaysia akan memastikan setiap kakitangan dan pelajar memahami serta mematuhi Dasar Keselamatan dan Kesihatan tanpa memansuhkan dasar-dasar lain.iv. Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan dilaksanakan dan disemak semula dari semasa ke semasa untuk memastikan adanya kesinambungan program ke arah pembaikan yang berterusan. Dengan ini. Kerjasama dan komitmen daripada semua pihak dan individu amat diharapkan untuk menjayakan Dasar Keselamatan dan Kesihatan seperti yang di atas. Isu-isu keselamatan. Kenyataan Am Dasar (dalam proses semakan kedua dan akan dikemaskini) UPM beriltizam untuk menyediakan persekitaran dan menerapkan budaya kerja yang selamat dan sihat melalui perkongsian tanggungjawab antara pihak pengurusan dengan pekerja mengikut kapasiti masing-masing untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif.

Untuk menyedia dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. dengan kemudahan yang mencukupi bagi kebajikan kakitangan dan pelajar. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah seperti berikut : a. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 6 . latihan dan penyeliaan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan kakitangan dan pelajar semasa bertugas. Untuk menyediakan maklumat. penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Tugas dan Tanggungjawab Organisasi Universiti Putra Malaysia Menjelaskan tugas dan tanggungjawab pegawai dan kakitangan serta jawatankuasa yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Universiti Putra Malaysia. c. Pihak Pengurusan Universiti Pihak Pengurusan Universiti bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pegawai. kakitangan dan pelajarnya.v. Untuk menyedia dan menyelenggara persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. d. arahan. penanganan. b. Untuk menyusun langkah-langkah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau pengendalian.

Memastikan segala peralatan berada dalam keadaan yang selamat digunakan serta memastikan penggunaan peralatan mengikut Prosedur Kerja Selamat. b. Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa bekerja bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain. c. Membuat laporan kepada pejabat PPKKP dan mengambil langkah-langkah yang perlu apabila berlaku kemalangan di tempat kerja. c. Pegawai dan Kakitangan Pegawai dan kakitangan UPM bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain ketika menjalankan tugas.Ketua PTJ Ketua PTJ bertanggungjawab dalam memantau keselamatan dan kesihatan pekerjaan kakitangan dan pelajar di PTJ masing-masing. Untuk bekerjasama dengan pihak Pengurusan Universiti atau orang lain dalam menunaikan apa-apa kewajipan di bawah Akta dan Peraturanperaturannya serta tata amalan industri yang berkaitan. Menyediakan maklumat yang diperlukan bagi membantu melaksanakan langkah-langkah pencegahan kemalangan seperti latihan. Menyelia dan menyediakan Alat Lindung Diri (ALD) untuk digunakan oleh kakitangan dan pelajar. e. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan adalah seperti berikut: a. b. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah seperti berikut: a. d. Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan. Membantu Pihak Pengurusan Universiti dalam menyelia dan memastikan persekitaran kerja yang selamat. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 7 . kempen seminar dan sebagainya.

d. c. Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan. b. Memberi laporan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ berkaitan kemalangan atau apa-apa perkara berkaitan KKP di tempat kerja. Tidak menyalahgunakan peralatan keselamatan yang disediakan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 8 . Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan adalah seperti berikut: a. Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa berada di kawasan UPM bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain. e. Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan menurut kehendak Akta dan Peraturan-Peraturannya. Pelajar Pelajar UPM bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain ketika berada di kawasan UPM.Peraturannya. d. Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan menurut kehendak Akta atau Peraturan .

Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di UPM Buat masa ini.2. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan struktur berikut dan peranan setiap entiti berkenaan akan diperjelaskan dalam seksyen seterusnya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 9 .

Membentuk suatu jawatankuasa kecil untuk membantu Jawatankuasa dalam melaksanakan fungsinya viii. iv. Mengkaji dan menyemak kajian tentang trend kemalangan.A. v. iii. ix. audit KKP yang dikemukakan oleh PPKKP. Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di UPM. kemalangan nyaris. Secara am. dan melaporkan pada pihak pengurusan Universiti keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama–sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada pihak pengurusan Universiti bagi penyemakan dasar tersebut (tiga (3) tahun sekali). Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 10 . laporan dan maklumat berkaitan KKP dan laporan oleh agensi-agensi kerajaan lain mengenai perkaraperkara berkaitan KKP di UPM. ii. Membuat keputusan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan universiti. vii. xi. kejadian berbahaya. tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan. Membantu dalam membangunkan sistem keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UPM. x. vi. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menguruskan jawatankuasa-jawatankuasa kecil yang terlibat dengan pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UPM dan fungsi JKKPUPM adalah seperti berikut: i. Menjalankan pemeriksaan tempat kerja Menjalankan penyiasatan tempat kerja Memantau prestasi keselamatan dan kesihatan di peringkat Pusat Tanggungjawab (Fakulti/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Kolej). keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Universiti (JKKPUPM) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM. Menimbangkan apa-apa laporan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Carta Organisasi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Universiti Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 11 .

kemalangan nyaris keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja. kejadian berbahaya. ix. iv. Menjalankan pemantauan tentang kemalangan. UPM (PPKKP) Antara fungsi pejabat ini adalah seperti berikut : i.B. vii. iii. kejadian berbahaya. Sebagai pusat rujukan dan maklumat KKP kepada PTJ. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah pengurusan Pejabat Naib Canselor. viii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 12 . Menyedia. melaksanakan dan menyelaraskan aktiviti KKP di UPM. seminar dan juga kempen. Memberi khidmat nasihat dan memberi maklumat kepada PTJ. Merancang. Memeriksa tempat kerja dengan seberapa segera yang selamat. Menggalakkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat melalui program seperti program latihan. selepas kemalangan. vi. kursus. Menjalankan pemeriksaan KKP secara berkala di semua PTJ iaitu memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menentukan jika terdapat apa-apa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan pekerja seterusnya membincangkan dan mencadangkan langkah-langkah pemulihan yang perlu dan merekodkan hal keadaan dan cadangan tersebut dalam suatu laporan yang disimpan. menyemak dan menganalisis laporan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ. Sebagai penasihat utama kepada JKKP-UPM berkaitan aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di UPM. ii. kemalangan nyaris keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja dan melaporkan kepada JKKP-UPM keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama – sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. v.

vi. Mengadakan mesyuarat sekerap mungkin bergantung kepada situasi dan sekurangkurangnya setiap dua bulan sekali.C. vii. Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. iv. Mengenalpasti jenis latihan aktiviti-aktiviti KKP dalam UPM. iii. v. Menyediakan maklumbalas kepada Jawatankuasa Induk (JKKP-UPM). Menyediakan sistem laporan yang seragam. ii. Menyediakan maklumbalas dan cadangan kepada Jawatankuasa Induk (JKKP-UPM) dan Jawatankuasa PTJ (JKKP-PTJ). Memberi input teknikal berkaitan dengan tindakan–tindakan yang akan dijalankan dan membangunkan dokumentasi berkaitan KKP. Memaklumkan maklumat dan aktiviti-aktiviti berkaitan KKP di UPM serta memberikan bantuan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP). Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 13 .

Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat. v. vii. Jawatankuasa Tanggungjawab Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Pusat Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di PTJ. atau amalan KKP dan membuat cadangan pindaan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 14 . Melaporkan perkara (i) – (v) kepada JKKP-UPM secara berkala melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan ii. kejadian berbahaya. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di PTJ. Melaporkan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat. ix. Memeriksa dan membantu PPKKP dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan. iii. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. iv. Mengkaji semula tindakan kepada JKKP-UPM. Memeriksa tempat kerja secara berkala (3 bulan sekali). viii.D. Membuat cadangan pemulihan dan tindakan pembaikan ke atas risiko di tempat kerja. kemalangan. kejadian berbahaya. vi.

BAHAGIAN II PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 15 .

IX. Pastikan semua peralatan dan bahan-bahan disimpan di tempat yang betul serta kawasan tempat kerja anda sentiasa kemas dan bersih. baikpulih dan penyelenggaraan peralatan hanya boleh dilakukan apabila mendapat kebenaran untuk melakukannya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 16 . XIII.1. peraturan dan undang-undang UPM. IV. V. prosedur dan garis panduan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. XIV. II. Jangan bergurau dan elakkan daripada mengganggu orang lain semasa bekerja. Rujuk PTJ yang berkenaan bagi mendapatkan arahan. Sila ikuti segala arahan keselamatan semasa berada di Universiti Putra Malaysia (UPM). tanda amaran. VII. Dilarang merokok dan melakukan pembakaran terbuka dalam kawasan UPM. pelajar dan pelawat. XV. Penggunaan. VI. Laporkan dengan segera apa-apa tindakan dan keadaaan tidak selamat yang mana boleh mendatangkan kecederaan kepada manusia dan kerosakan kepada harta benda. VIII. PENERANGAN I. Kelajuan kenderaan di sekeliling UPM ialah 35 km/jam dan hendaklah sentiasa dipatuhi. Gunakan kaedah yang betul semasa mengangkat barang dan dapatkan bantuan sekiranya perlu. Sekiranya anda atau peralatan yang anda kendalikan terlibat dalam kemalangan. Patuhi semua arahan. X. PERATURAN KESELAMATAN AM TUJUAN Bagi mencegah daripada berlakunya kemalangan di Universiti Putra Malaysia (UPM) akibat daripada kecuaian atau tindakan tidak selamat oleh kakitangan. Gunakan perkakas dan peralatan yang betul dan selamat ketika bekerja. laporkan dengan segera serta dapatkan bantuan mula. Berikan kerjasama kepada petugas keselamatan di tempat berkenaan. XI. III. Pastikan semua jalan sentiasa bebas untuk laluan kecemasan. prosedur. Gunakan peralatan perlindungan diri yang telah diluluskan dan pastikan ianya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Kenalpasti pintu keluar dan laluan kecemasan bagi bangunan dimana anda berada. XII.

Pastikan tiada halangan di pintu kecemasan. Ini merupakan satu jangka masa yang panjang. IV. meja. Berhati-hati ketika mengubah kedudukan peralatan yang berat seperti almari. Gunakan troli jika perlu. Pastikan semua peralatan pejabat berfungsi dengan baik. peralatan dan kotak supaya tidak mengalami kecederaan manual. IX. Pastikan alat pemadam api mudah dicapai. dawai elektrik dan lain-lain. keselamatan di tempat kerja perlu dititikberatkan oleh setiap pekerja dan majikan. VIII. Berehat sebentar secara berkala bagi melegakan tekanan dan kepenatan.2. X. Oleh yang demikian. PENERANGAN I. Bersihkan tumpahan serta-merta walaupun hanya air minuman. VII. Oleh itu. Gunakan penapis skrin komputer untuk mengurangkan dedahan sinar UV. seseorang bekerja selama 8 jam sehari di ”tempat kerja”. PERATURAN KESELAMATAN DI PEJABAT PENGENALAN Umumnya. Pastikan lorong laluan dalam dan luar pejabat tidak dihalang oleh peralatan. perabot. Kenalpasti kedudukan alat pecah kaca untuk mengaktifkan penggera sekiranya berlaku kebakaran. VI. V. II. beberapa peraturan keselamatan umum di pejabat perlu dipatuhi dan dijadikan amalan berterusan. III. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 17 . Pastikan laci kabinet ditutup dengan kemas selepas setiap kali dibuka.

Menepati jadual latihan/kelas yang telah ditetapkan seperti berada di luar makmal/bengkel 10 minit lebih awal. X. VIII. Oleh itu. merokok dan bersolek adalah dilarang di dalam makmal/bengkel. XI. Memastikan segala kelengkapan seperti mesin berada dalam keadaan yang memuaskan melalui khidmat pengajar. Selain mematuhi peraturan umum ini.3. II. VI. VII. pastikan arahan atau peraturan khusus di tempat tertentu juga dipatuhi PENERANGAN I. Meminta kebenaran sebelum melakukan tugas yang berkaitan dengan penggunaan mesin. Aksesori yang terjuntai atau tergantung (barang kemas) adalah dilarang sama sekali dipakai oleh pelajar. IV. Menyimpan peralatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan. V. Pakai baju makmal/bengkel (coverall) dan kasut bertutup/kasut keselamatan semasa berada dalam makmal/bengkel. IX. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 18 . semua pelajar hendaklah memahami dan mematuhi segala prosedur yang disenaraikan. Gunakan peralatan dengan betul mengikut prosedur keselamatan (SOP) yang ditetapkan. minum. Sentiasa prihatin terhadap apa sahaja yang berlaku di sekeliling makmal/bengkel dan membuat aduan/laporan jika difikirkan perlu. PERATURAN KESELAMATAN DI MAKMAL / BENGKEL TUJUAN Menjelaskan kepada pelajar prosedur tentang keselamatan keseluruhannya semasa menuntut di UPM. Sentiasa memastikan makmal/bengkel dalam keadaan yang bersih dan teratur. Menggunakan peralatan yang betul melalui khidmat pengajar ketika kerja-kerja yang hendak atau sedang dijalankan. III. Makan.

XIII. kemalangan dengan segera secara lisan kepada pensyarah/ pembantu makmal/ pegawai sains atau penunjuk ajar diikuti laporan bertulis kepada PPKKP.XII. Dengan adanya peraturan ini. Meninggalkan makmal/ bengkel dengan seberapa segera sambil mempraktikkan apa yang telah dipelajari ketika loceng kebakaran dibunyikan. para pelajar/pengguna makmal/bengkel hendaklah mematuhi arahan-arahan tersebut. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19 . Laporkan sebarang kejadian. Gagal mematuhi arahan menyebabkan salah laku yang boleh diambil tindakan.

Jumaat Sabtu. Aktiviti dalam makmal adalah dibenarkan sehingga pukul 11 malam tetapi ia tertakluk kepada ketetapan PTJ. Peraturan-peraturan ini dikuatkuasakan kepada semua waktu pejabat.00 petang – 7. pengguna makmal dan bengkel UPM yang menggunakan atau bekerja dalam makmal atau bengkel selepas Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 20 . Ahad dan Cuti Kelepasan Am Waktu 5. b. Hari Isnin . Peraturan-peraturan ini tidak dipakai ke atas pengguna-pengguna makmal dan bengkel untuk tujuan kelas amali yang sedang dikendalikan atau diawasi oleh seseorang tenaga pengajar. c. juruteknik atau penyelia. PERATURAN BEKERJA DI DALAM MAKMAL SELEPAS WAKTU PEJABAT UPM TAKRIFAN Selepas waktu pejabat ditakrifkan pada hari dan masa berikut.4. Dalam semua keadaan.00 pagi Sepanjang Masa PEMAKAIAN DAN PENGECUALIAN a. PTJ adalah bertanggungjawab memastikan keselamatan pekerja dan pelajar yang bertugas atau berada dalam kawasan PTJ selepas waktu pejabat.

pejabat. c. Tarikh iii. Semua pelajar tidak dibenarkan bekerja bersendirian kecuali terdapat seorang rakan/pekerja yang berhampiran dengan jarak sekurang-kurangnya sepanggilan. Masa masuk dan keluar iv. Semua PTJ yang mempunyai kemudahan makmal atau bengkel hendaklah menyediakan Buku Daftar Kerja Selepas Waktu Pejabat dan menempatkannya di pintu masuk utama pada setiap bangunan tersebut. e. Semua pelajar mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada penyelia atau pensyarah masing-masing sebelum bekerja di dalam makmal atau bengkel selepas waktu Pejabat. Nama bilik vi. bilik v. Namun begitu. Kebenaran bertulis tersebut hendaklah diperolehi dengan menggunakan Borang Kebenaran Bekerja Dalam Makmal/Bengkel Selepas Waktu Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 21 . Buku daftar yang disediakan tersebut hendaklah mempunyai ruangan-ruangan untuk mencatatkan perkaraperkara berikut : i. kelonggaran peraturan tersebut boleh diberikan kepada pelajarpelajar oleh penyelia/pensyarah masing-masing sekiranya mendapati kerja/eksperimen yang dijalankan oleh pelajar tersebut tidak mempunyai risiko kemalangan yang tinggi . No. d. Semua pengguna makmal atau bengkel perlu menggunakan pintu hadapan sahaja untuk keluar masuk di PTJ masing-masing. Nama ii.PERATURAN-PERATURAN a. Setiap pengguna makmal atau bengkel yang bekerja selepas waktu pejabat dimestikan mengisi Buku Daftar Kerja Selepas Waktu Pejabat semasa hendak bekerja dan selepas bekerja di dalam makmal atau bengkel. Tandatangan masuk dan keluar b.

PENGUATKUASAAN DAN PENALTI a. b. Semua Ketua PTJ adalah bertanggungjawab bagi memastikan peraturan- peraturan tersebut dipatuhi sepenuhnya di PTJ masing-masing dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pengguna-pengguna makmal/bengkel yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. pengawal keselamatan yang meronda di PTJ adalah juga dipertanggungjawab bagi memastikan peraturan tersebut dipatuhi dan melaporkan kepada PPKKP sekiranya terdapat pengguna makmal/bengkel yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. KECEMASAN Sila hubungi Bahagian Keselamatan Universiti melalui Pusat Kawalan Bahagian Keselamatn Universiti di talian 03-89467990 atau 03-89467470 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 22 . Namun begitu.

BAHAGIAN III PROSEDUR-PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 23 .

1. Menetapkan III. Mencegah berlakunya kemalangan disebabkan faktor pengabaian mengamalkan kebersihan. II. kakitangan. staf. Menjelaskan langkah-langkah tindakan penjagaan kebersihan di UPM. pelajar dan kontraktor di UPM. pelajar dan kontraktor hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini. OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : i. iv. Mewujudkan tabiat membudayakan kerja bersih dan kemas di kalangan pegawai. iii. PROSEDUR KEBERSIHAN TEMPAT KERJA I. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menjalankan langkah-langkah penjagaan kebersihan di semua premis dalam kawasan Universiti Putra Malaysia (UPM). TANGGUNGJAWAB Semua pegawai. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 24 . ii. langkah-langkah pengawasan penjagaan kebersihan di UPM.

pelajar dan kontraktor hendaklah : i. peralatan dan lain-lain barangan di laluan ini adalah dilarang sama sekali. Pegawai. Memastikan laluan selamat yang dibina boleh digunakan sebagai laluan kecemasan sekiranya berlaku keadaan kecemasan atau kecemasan kebakaran. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan ruang bekerja bebas daripada bahan-bahan yang tidak diperlukan. LALUAN SELAMAT Ketua PTJ/ Kontraktor hendaklah : i. ii. bahan. Ketua PTJ hendaklah mempamerkan satu salinan prosedur ini di premis masing-masing. Pegawai. kakitangan. ii. Menyediakan laluan selamat di dalam premis yang diawasi. Penempatan apa-apa mesin. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 25 .IV. RUANG BEKERJA Ketua PTJ/ Kontraktor hendaklah menyediakan ruang bekerja yang selamat dan secukupnya di dalam premis yang diawasi. PROSEDUR AM Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penjagaan kebersihan di UPM. kakitangan. Memastikan laluan selamat sentiasa bersih dan bebas daripada halangan-halangan yang boleh mengganggu lalulintas.

STOR Pegawai. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. Stor sentiasa bersih dan kemas. Kawasan tangga bersih dan kemas serta pengadang tangan dalam keadaan yang baik. Tingkap dalam keadaan bersih. iii. ii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 26 . Pengalihudaraan dalam keadaan baik atau berfungsi. Tong sampah disediakan. ii. Lampu berfungsi dengan baik dan kadar pencerahannya mencukupi. ii. Permukaan lantai tempat kerja dalam keadaan baik. LANTAI Pegawai. Permukaan dinding tempat kerja dalam keadaan bersih dan tidak ada bahan-bahan / perkara yang tidak diperlukan digantung/ditampal. BANGUNAN Pegawai. iv. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. kakitangan. iii. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. kakitangan. kakitangan. Barang-barang disusun dalam keadaan teratur. bersih dan kemas.

LAIN-LAIN Pegawai. peralatan dan perkakasan bebas daripada sampah-sarap dan bahan-bahan yang tidak diperlukan. Pengadang mesin pada kedudukannya dan dalam keadaan yang baik. Tempat minuman pegawai. iii. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. PERALATAN DAN PERKAKASAN Pegawai. kakitangan. Kotak “first-aid” dalam keadaan bersih dan mencukupi . kakitangan. iv. Kawasan persekitaran mesin. Meja dan kerusi kerja bersih dan kemas serta dalam keadaan yang baik. ii. kakitangan. Mesin. Mesin. ii. Mesin. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 27 . Kemudahan tandas adalah bersih dan mempunyai pengalihudaraan yang baik. v. peralatan dan perkakasan bersih daripada tumpahan minyak dan gris. iv. iii. ALAT PEMADAM API Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan semua peralatan pemadam kebakaran diselenggara dan boleh berfungsi dengan baik. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i.MESIN. pelajar dan kontraktor dalam keadaan bersih (jika ada). peralatan dan perkakasan bersih daripada bahan-bahan yang tidak diperlukan. peralatan dan perkakasan berada dalam kedudukan yang tersusun/teratur.

Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit hendaklah menjalankan pemeriksaan tempat kerja sekurang-kurangnya tiga (3) sekali. Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit hendaklah mengambil tindakan pembetulan bagi laporan tidak memuaskan.PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA i. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 28 . ii.

KEJADIAN BERBAHAYA. Kejadian Berbahaya. c.2. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 29 . Menyediakan suatu saluran komunikasi untuk membolehkan mana-mana pekerjanya membuat aduan mengenai apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 di bawah kehendak Akta II. TUJUAN Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mengkehendaki setiap majikan. KERACUNAN PEKERJAAN I. KEMALANGAN NYARIS. KEMALANGAN. a. PROSEDUR NOTIFIKASI ADUAN. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas aduan dan kejadian yang tersebut di atas. b. PENGENALAN Prosedur ini adalah berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan. Melaporkan kejadian yang tersebut di atas kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 30 . Kemalangan (Accident) Suatu kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut. b. Kejadian Berbahaya (Dangerous Occurrence) Mana-mana kejadian di dalam mana-mana kelas yang disenaraikan pada Jadual Pertama Akta Kilang dan Jentera 1967 sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 1 dan Jadual 2 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. a. Kejadian Berbahaya. Kemalangan Nyaris (Near Miss) Apa-apa kemalangan di tempat kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta. Kejadian Berbahaya. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan (Occupational Poisoning and Diseases) Mana-mana keracunan atau penyakit yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga Akta Kilang dan Jentera 1967 sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 3 dan Jadual 3 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 dalamLAMPIRAN 4. c. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 pada LAMPIRAN 2. TAKRIFAN Beberapa takrifan berikut adalah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. d.III.

kecederaan masa hilang yang menghalang seorang pekerja daripada melaksanakan kerja biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara. atau ii. hari mendapat Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 31 . Kejadian Berbahaya. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 pada LAMPIRAN 5. Kecederaan Tidak Maut i.e. Masa Hilang Kehilangan hari yang dikira dari dan termasuk kemalangan berdasarkan hari kalendar. Kecederaan Badan yang Serius Apa-apa kecederaan yang disenaraikan dalam Jadual 1 PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. Kecedaraan Maut Kecederaan yang membawa kepada kematian serta merta atau kematian dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kemalangan. h. g. kecederaan tiada masa hilang jika tiada masa kerja yang hilang selain yang dikehendaki bagi rawatan perubatan. f.

• Borang perlu dihantar kepada PPKKP yang menyelaras semua urusan yang berkaitan dengan kemalangan tersebut d. • Semua bahagian dalam borang tersebut perlu dipenuhi dengan teliti dan terperinci khasnya di bahagian huraian kemalangan. c. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 32 . Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan serta merta sebaik sahaja kejadian tersebut dikenalpasti atau berlaku di Jabatan masing-masing dengan menghubungi PPKKP dan menghantar Borang Laporan Mengenai Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP6 secepat yang praktik sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 6 dan disalinkan kepada fail Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ masing-masing. b. Bagi kemalangan yang serius. Nasihat atau pandangan daripada Bahagian Keselamatan Universiti/ PPKKP/ Pusat Kesihatan Universiti mengenai kemalangan hendaklah diperolehi serta merta. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja masing-masing dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP). kejadian berbahaya. hendaklah dilaporkan kepada Ketua PTJ dengan segera.IV. TINDAKAN MELAPOR KEMALANGAN a. Semua kemalangan sama ada mengalami kecederaan atau tidak. kawasan kemalangan hendaklah jangan diganggu kecuali untuk mencegah kemalangan yang lebih serius atau memudahkan laluan bantuan. Ketua PTJ hendaklah memastikan setiap kemalangan. Butiran kemalangan mestilah direkodkan dalam Borang Laporan MengenaI Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP 6 oleh pelapor dan borang laporan kemalangan boleh didapati pada setiap bahagian.

PENUTUP Prosedur ini akan dikemaskinikan semula berdasarkan kepada PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan.V. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 33 . Kejadian Berbahaya. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) atau Prosedur UPM yang berkaitan atau apabila diperlukan.

Semua PTJ hendaklah menubuhkan Pasukan Kecemasan (Emergency Respone Team) di PTJ masing-masing b. c. Semua pegawai. TANGGUNGJAWAB a. Memenuhi keperluan undang-undang negara. Meminimumkan kesan kemalangan ke atas manusia dan harta benda di dalam dan luar kawasan UPM. b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 34 .3. II. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan dijalankan di UPM. PROSEDUR KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN I. pelawat dan pelatih hendaklah bertanggungjawab melaksanakan tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. Memusatkan kecemasan di dalam kawasan UPM atau jika boleh membasminya. Unit Kecemasan Kebakaran dan Pengosongan Bangunan PTJ hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. kontraktor. kakitangan. dan d. c. OBJEKTIF a. Menjelaskan langkah-langkah semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan yang berkesan bagi tujuan mengatasi semua jenis kemalangan yang mungkin berlaku di UPM. III.

IV. Oleh hal yang demikian. b. adalah diingatkan Semua supaya staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat begini. Satu salinan hendaklah di pamerkan di papan kenyataan di semua bangunan. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan kebakaran dan tindakan pengungsian bangunan. adalah wajar setiap staf/pelajar/pelawat/kontraktor mengetahui tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. bertindak dengan tenang. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 35 . panduan apabila Isyarat Kebakaran Membunyikan sistem penggera kebakaran (alarm) dengan memecahkan “break glass” yang sedia ada di setiap paras bangunan. jangan cemas apabila menghadapi keadaan TINDAKAN APABILA BERLAKU KEBAKARAN Tindakan berikut boleh dijadikan prosedur tetap dan garis berlaku kebakaran. PROSEDUR AM a. Kebakaran boleh berlaku di mana-mana sahaja di dalam satu-satu bangunan tanpa mengira masa.

Keluar Menyelamatkan Diri • Semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah keluar memasuki bangunan apabila loceng daripada bangunan dan berkumpul di Tempat Berkumpul yang disediakan di PTJ. Memberitahu Pengawal Insiden/Pegawai-Pegawai Insiden yang bertugas di PTJ atau menghubungi Pusat Kawalan BKU (24 Jam) nombor telefon 03-8946 7990. b. Sesiapa pun tidak dibenarkan kecemasan dibunyikan. Panggilan Baris (Roll Call) • Semua staf/ pelajar/ kontraktor/ pembekal/ pelawat adalah bertanggungjawab melaksanakan panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul dengan segera apabila mendengar isyarat kebakaran. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 36 . Sila rujuk pelan kecemasan/ pelan lantai bangunan dan prosedur kebakaran di mana anda menjalankan tugas.TANDA BUNYI KEBAKARAN MENGANDUNGI BUNYI LOCENG YANG BERULANG . sila dail 999 dan 112 bagi panggilan menggunakan telefon bimbit. c.ULANG a. Memadam Kebakaran • Pengawal Insiden/Pegawai-pegawai Insiden dan kakitangan yang terlatih di PTJ sahaja dibenarkan untuk memadamkan kebakaran supaya ianya dapat dikawal. Bangunan adalah berbeza diantara satu dengan lain dan ia mungkin memerlukan tindakan kecemasan yang berbeza. PERHATIAN : Jika anda memerlukan PANGGILAN KECEMASAN. d. e.

Jangan tolak menolak antara satu sama lain. 7. Tutup semua tingkap dan pintu. 13. Jangan duduk di dalam tandas atau stor. Berhenti kerja. 2.PERINGATAN: Apabila kedengaran loceng kebakaran berbunyi iaitu sebagai isyarat berlaku kebakaran. 11. 5. 12. 8. Jangan buat tidak tentu arah dan kelam kabut (panik). Matikan semua kuasa elektrik. 6. 9. Keluar melalui lorong jalan yang mudah dan jangan menggunakan lif. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 37 . Jangan sengaja buat bising. Berhentikan semua mesin. Jangan berpatah balik kebelakang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah. 10. 3. 14. semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah : 1. Berikan bekerjasama dan ikut arahan. 4. Jangan berlari.

5. Menyiasat tempat kebakaran. 10. 12. 4. 2. 9. Sekiranya kebakaran berlaku di peringkat awal dan tidak mengancam keselamatan diri. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 38 . Arahkan Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit/Pengurus Asrama/ Pengurus Kantin membuat panggilan baris (roll-call) bagi kakitangan/ pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat di bawah kawalan masing-masing. padamkan segera. Hubungi pegawai yang bertugas di pondok pengawal keselamatan untuk bantuan. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintupintu dan tingkap. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat berkumpul di Tempat Berkumpul yang ditetapkan 8. Jika didapati kebakaran tersebut telah merebak dan ada penghuni di bangunan tersebut. 6.TINDAKAN PEGAWAI-PEGAWAI INSIDEN 1. Matikan semua suis elektrik. Jangan benarkan sesiapa pun masuk ke bangunan tersebut melainkan yang berkenaan sahaja. beri arahan mengosongkan bangunan. Memberi maklumat kepada Pegawai BOMBA mengenalpasti keadaan di dalam bangunan. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. Jika perlu hubungi Jabatan BOMBA secara terus. 7. 3. 11. Bunyikan “alarm” atau “wisel” (jika “alarm” automatik tidak berbunyi).

Arahkan anggota untuk mengawal keadaan lalulintas untuk menyenangkan pihak BOMBA masuk.TINDAKAN PENGAWAL INSIDEN 1. 8. 2. Arahkan Pegawai-pegawai Insiden memadam kebakaran sebelum pihak BOMBA masuk. Bekerjasama dengan anggota BOMBA dalam segala aspek. 7. Dapatkan maklumat tentang panggilan baris (roll-call) sekiranya ada yang tertinggal di dalam bangunan. 6. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 39 . 4. 5. Sediakan alat memadam kebakaran di premis masing-masing (pastikan ia sentiasa diselenggara) 3. Mengenalpasti tempat pili bomba. Hubungi pihak ambulan bersiap sedia di satu tempat. Hubungi pihak BOMBA sebaik sahaja mendapat maklumat daripada Pegawai-pegawai Insiden.

Periksa kehadiran staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat yang berada di bawah kawalan dengan menggunakan SENARAI SEMAK KAKITANGAN/PENGHUNI. Arahkan dan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintu-pintu 2. Maklumkan segera pada Pengawal Insiden/Pegawai-pegawai Insiden jika terdapat kakitangan/pelajar/ kontraktor/pembekal/pelawat yang tidak hadir. 5. PERHATIAN: Semua Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit/Ketua Pengurus SEMAK semasa.TINDAKAN KETUA JABATAN/KETUA BAHAGIAN/KETUA UNIT/KETUA PENGURUS ASRAMA/PENGURUS KANTIN 1. segera kepada Pegawai Insiden. Asrama /Pengurus Kantin dari adalah bertanggungjawab mengisi dan mengemaskini SENARAI KAKITANGAN/PENGHUNI semasa ke Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 40 . 4. Maklumkan tingkap. 3. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat membuat panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul.

Panik atau kelam kabut boleh mengakibatkan anda bertindak dengan cara yang salah. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. Cari jalan lain untuk menyelamatkan diri. menyesakkan pernafasan serta beracun dan boleh menyekat jalan menyelamatkan diri dari kebakaran. gunakan belakang tangan untuk raba jalan menyusur dinding hingga bertemu pintu keluar. Sebelum membuka pintu. sabar dan berfikir. 3. Dalam keadaan demikian. Jika terperangkap di dalam asap. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 41 . Bertenang. 4. Kepulan asap yang banyak biasanya boleh menggelapkan pemandangan. 2. pastikan dahulu. asap merupakan ancaman kerana ia bergerak mendahului api. jika panas biarkan tertutup.PANDUAN MENYELAMATKAN DIRI SEMASA KEBAKARAN (ASAP) CARA-CARA BERGERAK SEMASA TERPERANGKAP DI DALAM ASAP Di dalam sesuatu kebakaran. Sebagai panduan menyelamatkan diri dari kebakaran asap. panas. rendahkan diri seberapa boleh sebaiknya merangkak di atas lantai dan bernafas pendek-pendek (melalui hidung hingga sampai ke tempat selamat).

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 42 . Ramai orang terbunuh kerana tergopoh-gapah terjun. Dapatkan seberapa banyak pintu bertutup di antara anda dengan api. 4. pandang keluar tingkap. Pergi ke tingkap bagi mendapatkan udara bersih dan beri isyarat minta bantuan. carpet atau sebagainya (basahkan jika perlu) bagi menahan kepanasan. Jika keadaan semakin buruk. Buka tingkap sedikit di atas dan di bawah untuk membolehkan udara kotor keluar dan udara bersih masuk. Sumbat celah-celah pintu dan lubang angin dengan kain atau sebagainya bagi mengelakkan asap masuk (pilih bilik yang bertingkap dan tunggu untuk diselamatkan).TERPERANGKAP DI DALAM BANGUNAN TERBAKAR Jika anda terperangkap di dalam bangunan. 6. jika benar-benar tidak ada jalan lain lagi. 2. 3. pintu-pintu boleh menjadi penyelamat nyawa anda. Sebagai makluman. Jangan cuba terjun dari tingkap atau tingkat yang tinggi. semasa berlaku kebakaran anda hendaklah bertindak seperti berikut : 1. balut kaki dengan baju. Tunggu BOMBA atau pasukan penyelamat. 5. Tutupkan pintu di belakang anda dan jauhkan asap dan bahang.

4.

PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS
I. OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : a. Menjelaskan langkah-langkah tindakan semasa berlakunya kemalangan atau keadaan kecemasan di PTJ UPM. b. Memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan sebelum ketibaan pasukan perubatan. c. Menyelamatkan nyawa, mengurangkan kesakitan, mengelakkan mangsa kemalangan menjadi lebih teruk serta mendapatkan pertolongan profesional atau pemindahan ke hospital. d. Memenuhi kehendak undang-undang yang disyaratkan dalam Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

II.

SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan dan memberikan bantuan awal kecemasan di UPM.

III.

TANGGUNGJAWAB a. Semua pegawai, kakitangan, kontraktor, pelawat dan pelajar hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini ketika menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan. b. Penolong Cemas PTJ hendaklah bertanggungjawab memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

43

IV.

PROSEDUR AM a. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu keadaan kecemasan. b. Semua anggota Unit Pertolongan Cemas UPM hendaklah memberikan bantuan awal kecemasan kepada semua mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan yang berlaku di PTJ. c. Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah mempamerkan satu salinan prosedur ini serta SENARAI NAMA PENOLONG CEMAS di semua PTJ.

KELAYAKAN PENOLONG CEMAS a. Ketua PTJ adalah bertanggungjawab melantik Penolong Cemas di setiap bahagian/unit di PTJ bagi setiap lima puluh (50) orang kakitangan/ pelajar. b. Kelayakan bagi pelantikan seorang Penolong Cemas hendaklah sekurangkurangnya telah menghadiri dan lulus Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR dari mana-mana organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan.

“REFRESH COURSE” Ketua Unit Pertolongan Cemas UPM hendaklah merancang dan menjalankan “Refresh Course” Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR kepada semua anggota Unit Pertolongan Cemas sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

44

PETI PERTOLONGAN CEMAS a. Penolong Cemas PTJ adalah bertanggungjawab memastikan Peti

Pertolongan Cemas ditempatkan di semua premis di dalam kawasan PTJ. b. Penolong Cemas PTJ hendaklah memastikan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas sentiasa mencukupi setiap masa. c. Pegawai/kakitangan/pelajar/kontraktor Cemas yang disediakan. hendaklah menjaga dan tidak menyalahgunakan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan

KEMUDAHAN DAN PERALATAN PERTOLONGAN CEMAS Ketua PTJ bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan peralatan

pertolongan cemas. Pegawai/kakitangan/pelajar/kontraktor disediakan. hendaklah menjaga dan tidak

menyalahgunakan semua kemudahan dan peralatan pertolongan cemas yang

PENYELENGGARAAN PERTOLONGAN CEMAS

KEMUDAHAN

DAN

PERALATAN

Ketua Penolong Cemas PTJ adalah bertanggungjawab merancang aktiviti penyelenggaraan kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. Penolong Cemas hendaklah menyelenggara semua kemudahan dan peralatan pertolongan cemas.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

45

Pada tiap-tiap mesyuarat Unit Pertolongan Cemas. Pengerusi.MESYUARAT a. Ketua Unit Pertolongan Cemas UPM adalah bertanggungjawab merancang dan menjalankan mesyuarat peringkat unit seberapa kerap yang perlu. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 46 . b. Setiausaha dan tidak kurang daripada satu perdua baki anggota yang hadir hendaklah membentuk korum.

Jadual Penyelenggaraan Kemudahan dan Peralatan Pertolongan Cemas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 47 . Laporan Kemajuan Aktiviti Pertolongan Cemas hendaklah mengandungi : • • • Senarai Nama Penolong Cemas.LAPORAN KEMAJUAN AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS a. b. Laporan Aktiviti/Program Tahunan. • Senarai Semak Penyelenggaraan Kemudahan dan Peralatan Pertolongan Cemas. Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah menyerahkan LAPORAN KEMAJUAN AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS kepada Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti pada bulan pertama setiap tahun ataupun sekiranya diperlukan.

BAHAGIAN IV GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 48 .

ALD direkabentuk bagi melindungi bahagian tertentu tubuh badan manusia seperti bahagian mata. kaki dan sebagainya. Bagi memilih ALD yang sesuai pihak pengurusan PTJ perlulah membuat penilaian risiko dan memililih langkah kawalan yang terbaik. sarung tangan. kepala. Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970 dibawah Peraturan 32 mewajibkan penggunaan : Pakaian keselamatan.. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 : Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 dibawah PART V – Tindakan untuk mengawal pendedahan mewajibkan . muka. ALD ini hendaklah dipilih mengikut kesesuaian hazad/bahaya yang wujud di PTJ masing-masing dan sesuai dengan pekerja yang bekerja dengan hazad/bahaya tersebut. Adalah digalakkan untuk merujuk Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja dalam manual ini dan Guidelines on Use of PPE Against Chemical Hazards 2005 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia bagi membuat pemilihan ALD yang sesuai.1. telinga.16. (1) penggunaan kelengkapan pelindungan diri tang diluluskan c. Keperluan Akta Dalam situasi tertentu penggunaan ALD. Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan (Keselamatan. topi keselamatan. dan perlindungan mata b. Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 49 . tangan. GARIS PANDUAN ALAT LINDUNG DIRI Pengenalan Penggunaan Alat Lindung Diri (ALD) merupakan salah satu kaedah untuk melindungi diri daripada mendapat kemalangan di tempat kerja dan ia merupakan kaedah terakhir untuk melindungi diri daripada kecederaan dan penyakit pekerjaan. ia adalah wajib disediakan seperti yang telah diperuntukkan di bawah Akta-akta seperti berikut : a.

Prinsip utama garis panduan ALD ini adalah berasaskan kepada ALD yang diluluskan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKPM). II. pelawat. kontraktor dan seumpamanya yang bekerja atau menggunakan premis UPM) adalah memenuhi spesifikasi keselamatan yang ditetapkan dan berupaya melindungi pekerja/pengguna daripada hazad/bahaya tertentu. Sila rujuk maklumat dan sumber berkaitan untuk memilih ALD yang paling sesuai seperti : • • • • Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia (MSDS/CSDS) Risalah/ Katalog dari Pengilang. Pihak Pengurusan PTJ juga boleh merujuk Untuk keterangan lanjut berhubung ALD dan piawaian-piawaian yang diluluskan/diterima-pakai oleh JKKPM tersebut. pengeluar dan pembekal Kod amalan Industri atau agensi lain yang menggunakan bahan kimia/ peralatan berbahaya yang sama Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 50 . III. Terdapat pelbagai jenis ALD. mengikut peraturan-peraturan tertentu ATAU ALD yang memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM bagi kelulusan tersebut. Garis Panduan ALD disediakan untuk memastikan ALD yang digunakan oleh pekerja-pekerja (staf. pelajar. sila lawati laman web JKKPM.Garis Panduan I.

ALD untuk pernafasan digunakan apabila tiada kaedah kawalan yang bersesuaian dan praktikal bagi mendapatkan hasil yang efektif. gas dan atmosfera yang kurang oksigen. Terdapat tiga jenis respirator yang direkabentuk bagi melindungi dari hazad iaitu dari segi pencemaran dalam bentuk zarah. • Respirator Penapisan Udara (Air Purifying Respirator) Berkuasa (apabila udara dihela melalui kipas) Tidak berkuasa(apabila udara dihela/dikeluarkan melalui pernafasan oleh pemakai) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 51 . pemilihan respirator adalah amat penting. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000. atau (a) Jenama. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikutPeraturan-peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1989. 2 Pelindung Pernafasan (a) Jenis. filter/cartridge/canister dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 di ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. atau (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. model. Spesifikasi ALD yang berikut untuk kegunaan/pemakaian UPM : 1 Pelindung Mata (a) Jenama.IV.

(ii) Hentakan Benda-Benda Berat (a) (b) Mempunyai pelindung besi jari kaki (steel toe-cap) ATAU Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 52 . 4 Perlindungan Kaki (i) Tumpahan/Percikan Bahan Kimia (a) Jenama. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.• Respirator Bekalan Udara (Supplied Air Respirator) Air Hose Respirators Air Line Respirator Self Contained Breathing Apparatus 3 Sarung Tangan (a) Jenis. atau (c) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikutPeraturan-peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1989. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ATAU (b) Jenama.

5 Pelindung Telinga (i) Jenis.(iii) Kejutan Elektrik (a) (b) (c) Bertapak Getah ATAU Mempunyai Mempunyai ciri ciri constructive nonforrous construction construction untuk untuk perlindungan daripada cas statik ATAU mengurangkan kemungkinan friction sparks dalam situasi yang mempunyai hazad letupan atau terbakar ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. 6 Kot Makmal (i) (ii) Jenis berkain kapas dan berlengan panjang atau Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas 7 Topi Keselamatan (i) (iii) Diluluskan oleh SIRIM atau Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 53 . model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan dibawah Akta Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 ATAU (ii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.

Tali keselamatan melintang hendaklah mampu menanggung beban mati sebanyak 2500 kg seorang. tali diperbuat menggunakan tali wayar (iv) yang berdiameter sekurang-kurangnya 12.5mm dan mempunyai dua cangkuk (boleh-aras) dan Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.0 meter. Body harness sesuai digunakan dalam situasi ketinggian yang melebihi 2. terutamanya yang berhubungkait dengan keperluan undang-undang KKP. V. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 54 .0 meter. Tali Keselamatan dan Body Harnes (i) (ii) (iii) Tali pinggang keselamatan sesuai digunakan dalam situasi ketinggian kurang daripada 1.8 Sistem Perlindungan Jatuh Peralatan : Tali Pinggang. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Putra Malaysia (JKKP-UPM) akan menyemak dan mengemaskini perakuan ini dari masa ke masa.

palang (cross) yang berwarna hijau atau merah berlatar belakang putih. Tujuan pertolongan cemas antaranya adalah untuk. Garis panduan ini adalah untuk menjelaskan langkah–langkah dan perkara yang perlu dibuat dalam penyediaan Peti Pertolongan Cemas di tempat kerja.2. II. PENGENALAN Pertolongan Cemas di tempat kerja adalah termasuk penyediaan Peti Pertolongan Cemas (PPC) dan peralatannya serta orang yang dirujuk (Person In Charge) untuk mendapatkan rawatan awalan di tempat kerja. mengurangkan kesakitan. SKOP Garis panduan ini hendaklah digunapakai di semua kawasan atau premis Universiti Putra Malaysia dalam penyediaan dan penyelenggaraan Peti Pertolongan Cemas. Peti tersebut hendaklah juga dilabelkan dengan lambang bulan sabit (crescent) atau Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 55 . GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PETI PERTOLONGAN CEMAS I. menyelamatkan nyawa dan menghalang kecederaan bertambah teruk. REKA BENTUK Peti Pertolongan Cemas (PPC) hendaklah dibuat daripada bahan yang kukuh dan mudah alih bagi membolehkannya dibawa ke tempat kemalangan. III.

c. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 56 . dan anak kuncinya disimpan oleh seseorang yang dipertanggungjawab oleh Ketua PTJ serta boleh diperolehi sepanjang masa apabila diperlukan. Mana-mana bahan yang berkurangan hendaklah ditambah dan bahan-bahan yang luput tarikh atau rosak diganti semula. b. Senarai kandungan PPC seperti Lampiran 8.IV. b. mempunyai pencahayaan yang cukup dan mudah dicapai. iaitu. PPC hendaklah mempunyai kuantiti bahan-bahan pertolongan cemas yang sesuai dan mencukupi. PPC hendaklah sentiasa diperiksa bagi memastikan kandungannya mencukupi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. PPC hendaklah sentiasa dikunci. V. • ubat-ubatan moden dan tradisional. Sila rujuk senarai semak (checklist) PPC seperti Lampiran 9. KANDUNGAN a. Bilangan PPC hendaklah mencukupi dengan kawasan kerja dan bilangan pekerja/ penghuni sesuatu tempat kerja seperti di Lampiran 7. d. termasuk yang dikategorikan sebagai ‘OTC (over the counter) drugs’ • ubat-ubatan/bahan untuk dimakan atau diminum juga c. Setiap PPC hendaklah ditempatkan di lokasi yang ditanda dengan terang. Bahan-bahan yang tiada bkaitan dengan pertolongan cemas hendaklah tidak disimpan dalam PPC. sebarang bahan-bahan berikut dilarang disimpan di dalam PPC. Di samping itu. Semua pekerja-pekerja/pengguna hendaklah dimaklumkan tentang lokasi PPC ditempatkan. LOKASI a.

VII. KOS PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN Kos penyediaan dan penyelenggaraan PPC adalah di bawah tanggungjawab PTJ masing-masing.Guidelines on first-aid facilities in the workplace ((2nd Edition) 2004. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 57 . JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN. MALAYSIA.VI. RUJUKAN .

Sisa bahan kimia pepejal. iii.U. iv. Buangan terjadual (scheduled waste) hanya boleh dirawat dan dilupuskan di Pusat Pelupusan Sisa Bersepadu di Bukit Nanas. GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA KIMIA I. (A) 139/1989]. Negeri Sembilan. Tumpahan minyak. menetapkan sisa bahan kimia adalah termasuk dalam kategori buangan terjadual. Bahan kimia yang tertumpah. Sumber Sisa Kimia Bahan kimia yang perlu dilupuskan terdiri daripada: i. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 58 . Sisa bahan kimia cecair. v. Bahan yang menghasilkan sisa yang reaktif dan beracun hasil tindak balas kimia. Pengurusan Buangan Terjadual Berdasarkan Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual). 1989. ii. [P. vi. Tujuan : Garis Panduan ini adalah bertujuan untuk menerangkan cara-cara pengurusan sisa makmal di Universiti Putra Malaysia (tidak melibatkan sisa biologi dan sisa radioaktif) II. Bahan kimia yang tidak berlabel atau yang telah tamat tempoh gunanya. a.3.

Sebai-baiknya sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas asal ataupun di dalam bekas lain yang telah dikenalpasti sebagai bekas primer yang boleh terdiri daripada: • • • • • iii. vi. Bekas Sisa i. simbol kimia ataupun persamaan. Jika beg plastik digunakan sebagai bekas sisa primer. c. Sebarang sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas bersesuaian dan dilabelkan selengkapnya. Tin keluli Botol plastik Botol kaca Botol bersalut plastik Beg plastik Bekas sisa mestilah dalam keadaan baik semasa digunakan dan mestilah diperiksa setiap minggu untuk memastikan tiada kebocoran atau tindak balas antara bekas dan sisa. Sisa kimia yang diisi di dalam botol khas berlabel hendaklah disimpan di tempat yang selamat atau tempat penyimpanan sisa yang telah dikenalpasti sehingga langkah pelupusan dijalankan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 59 . bermula makmal. v. Pengasingan sisa kimia juga membantu mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti letupan atau kebakaran ketika kerja pelupusan dilakukan. ii. Pengasingan dan Pengumpulan Sisa Pelupusan sisa kimia Langkah bermula ini dengan di pengasingan peringkat dan pengumpulannya. iv. Pelabelan pada bekas sisa mesti menggunakan nama penuh sisa. beg plastik mestilah dimasukkan ke dalam bekas lain seperti bekas kaca ataupun logam untuk tujuan penyimpanan. Elakkan penggunaan formula kimia. Sisa kimia perlu dielakkan daripada terdedah kepada haba atau api. Saiz bekas kaca sebaik-baiknya kurang dari 4 liter dan elakkan pengisian penuh.b.

Kelas A : Sisa minyak mineral – contoh sisa yang mengandungi minyak pelincir. garam inorganik. alkali. viii. Negeri Sembilan di bawah seliaan Pegawai Sains. Sisa racun perosak. Kelas Z Sisa bercampur – seperti sisa asbestos dan enapan mineral. Sisa organik tanpa halogen/sulfur – seperti gam dan fenol. minyak hidraulik dan minyak tercemar. Sisa mengandungi raksa. ii. i. Pengkelasan dibuat berdasarkan rawatan yang akan dijalankan terhadap sisa tersebut sebelum ianya dilupuskan. Pelupusan Sisa Sisa yang telah diasingkan mengikut kelas perlu dikumpulkan di tempat yang dikhaskan pada hari pelupusan. benzena. e. methanol. Pengkelasan Sisa Bekas yang mengandungi buangan terjadual mestilah dilabel dengan jelas mengikut pengkelasan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. iii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 60 . iv. Sisa tersebut akan dimasukkan ke dalam tong yang berlabel untuk dilupuskan ke Pusat Pelupusan Sisa Bersepadu di Bukit Nanas. Sisa tak organik – seperti asid. etanol. turpentin dan xilena. kromat dan sianida. vi. Sisa pelarut tanpa halogen/sulfur – seperti aseton. vii. Kelas B Kelas C Kelas H Kelas K Kelas T Kelas X : : : : : : : Sisa organik mengandungi halogen dan/atau sulfur – seperti kloroform. v.d.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 61 .III. menyahtoksik atau meneutralkan kandungannya terlebih dahulu. Semua botol kosong dan radas kaca yang hendak dilupuskan TIDAK BOLEH mengandungi sebarang bahan kimia berbahaya. Semua botol dan radas kaca yang sudah dibersihkan dikumpulkan tempat pelupusan sisa kimia sementara di PTJ masing-masing sehingga tarikh pelupusan. Botol yang mengandungi bahan kimia berbahaya hendaklah dibersihkan dengan menyahaktif. Pengurusan Botol Kosong Atau Radas Kaca Pengurusan botol kosong (kaca atau plastik) dan radas kaca makmal perlu bagi mengelakkan bahaya yang timbul dari kandungan asal bekas.

surat perlantikan perlu ditandatangani oleh Ketua PTJ atau wakil majikan dalam tempoh masa tertentu. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 62 . Keanggotaan jawatankuasa . ahli AJK (wakil majikan dan wakil pekerja).Wakil Majikan (setiap bahagian/jabatan) . Pelantikan Ahli a. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JKKP-PTJ ( JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB ) Panduan ini disediakan berdasarkan Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996.Wakil Pekerja (setiap bahagian/jabatan) II. Setiausaha. dinyatakan tugas sebagai Pengerusi. terdiri daripada Pengerusi (Ketua PTJ) Setiausaha (Pegawai P&P yang diberikuasa) Ahli . wakil pekerja dan majikan perlulah dapat mewakili pelbagai seksyen/unit tempat kerja supaya dapat mengekalkan dan mengembangkan minit dalam membentuk sesuatu keadaan kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja. c. b. I.4.

f. Mengkaji semula tindakan pindaan kepada JKKP-UPM. Struktur Jawatankuasa Pengerusi Setiausaha Ahli Wakil Majikan Wakil Pekerja Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 63 . kejadian berbahaya.III. Fungsi Jawatankuasa Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: a. Melaporkan perkara (i) – (v) kepada JKKP-UPM secara berkala melalui atau amalan KKP dan membuat cadangan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat. Memeriksa tempat kerja secara berkala (3 bulan sekali). kejadian berbahaya. e. keracunan pekerjaan dan penyakit IV. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. b. g. h. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di PTJ. c. Melaporkan pekerjaan. kemalangan. Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat. Memeriksa dan membantu PPKKP dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan. Membuat cadangan pemulihan dan tindakan pembaikan ke atas risiko di tempat kerja. d.

menyediakan takwim mesyuarat JKKP-PTJ. Kekerapan Mesyuarat a. J/K Teknikal/Makmal/Audit (membuat prosedur kerja selamat/ arahan kerja selamat dan menyediakan dokumen berkaitan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 64 . Boleh dijadikan salah satu agenda dalam mesyuarat pengurusan di PTJ sekiranya pekerja kurang daripada 40 orang. J/K Pengurusan Aduan/Kemalangan (melaksanakan dan menguruskan proses sebarang aduan/laporan kemalangan untuk dilaporkan ke pihak JKKP-PTJ/JKKP-UPM dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. J/K Latihan (menguruskan latihan. iv. J/K Tindakan Kecemasan (melaksanakan tugas/tindakan awal semasa berlaku sebarang kemalangan contohnya memberikan rawatan awal – pertolongan cemas. menjalankan siasatan kemalangan). menjalankan audit tempat kerja. menyediakan dan menyelenggara Peti Pertolongan Cemas di tempat kerja). aktiviti KKP di PTJ. iii. membuat dan menghantar laporan KKP di PTJ ke JKKP-UPM melalui PPKKP secara berkala) V.Jawatankuasa Kecil i. JKKP-PTJ perlu bermesyuarat seberapa kerap atau tidak kurang tiga bulan sekali. b. ii. mengurus dan menghantar laporan kepada JKKPPTJ).

Aktiviti JKKP-PTJ i.VI. iii. kaedahkaedah keselamatan dan lain-lain Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 65 . Pemeriksaan tempat kerja memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga(3) bulan sekali tujuan : menentukan tahap risiko dan bahaya dan mengenalpasti apaapa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ii. prosedur kerja selamat/ arahan kerja selamat. UPM. iv. v. VII. Minit Mesyuarat Minit perlu dikeluarkan dalam masa 14 hari berkerja selepas mesyuarat dan salinannya perlu diberikan kepada semua ahli dan perlu dihantar ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Penyiasatan apa-apa kemalangan Penyiasatan aduan dan penyelesaian aduan Latihan dan aktiviti KKP Penyediaan laporan.

Dengan mengikut hieraki ini biasanya akan menjurus kepada perlaksanaan sistem yang lebih selamat dimana risiko untuk mendapat penyakit dan kecederaan berkurang dengan ketara. GARIS PANDUAN KAWALAN RISIKO DI TEMPAT KERJA Pengenalan Mengawal risiko melalui kaedah mengurangkan pendedahan kepada hazad pekerjaan adalah kaedah asas melindungi pekerja. Paling Berkesan • Penghapusan/ membuang (Elimination) Berkesan • • • Penggantian (Subsitution) Pengasingan (Isolation) Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kurang Berkesan • • Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Prinsip disebalik hieraki ini adalah. tidak bermaksud pilihan langkah kawalan risiko hanya boleh dikurangkan menggunakan satu kaedah sahaja sebaliknya ia boleh menjadi beberapa gabungan kaedah/ kawalan majmuk. Kaedah kawalan yang terbaik adalah menghapuskan dan mensifarkan risikonya atau menerima hazard tersebut dengan mengurangkan risikonya sehingga ia tidak menyebabkan kecederaan atau penyakit pekerjaan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 66 . kaedah kawalan yang teratas dalam senarai berpotensi untuk lebih berkesan daripada kaedah yang dibawah.5. Walau terdapat hieraki ini. Salah satu caranya adalah berdasarkan turutan berikut. Hieraki kawalan risiko telah digunakan sejak dulu sebagai cara untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai dan berkesan.

Ia mungkin juga boleh melibatkan pengubahsuaian pada rekabentuk peralatan atau tempat kerja seperti memasang pengadang pada mesin. tanda amaran dan skrin(dinding cermin). Ia merujuk kepada pihak pentadbiran mengeluarkan arahan/ prosedur kerja selamat yang baru kepada pekerja melalui dokumen. Pengasingan (Isolation) Kaedah ini boleh dipilih sebagai salah satu cara untuk mengurangkan risiko dengan mengasingkan hazard daripada pekerja yang tidak berkaitan atau mengasingkan kawasan berisiko tersebut daripada kawasan kerja umum melalui pemagaran/halangan. V. IV. Biasanya dilakukan di peringkat pelan dan lukisan. Penghapusan/ membuang (Elimination) Kaedah ini adalah paling terbaik kerana jika sesuatu hazard tersebut tidak wujud maka soal mengurusnya tidak timbul tetapi ianya juga kaedah yang paling sukar untuk dilaksanakan bagi proses yang telah ada.I. II. Pihak pentadbiran juga boleh meletakkan/menukarkan sementara Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 67 . mempertingkatkan sistem pengalihudaraan atau menukar aras ketinggian meja mengikut individu dan sebagainya. III. Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Kawalan ini dianggap kurang berkesan kerana ia melibatkan kerjasama dua pihak melalui komunikasi dan latihan malah ia memakan masa untuk mendapatkan keberkesanan program tersebut. Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kawalan ini adalah mengurangkan risiko dengan menggunakan rekabentuk yang selamat. Perubahan besar dalam peralatan dan prosidur mungkin diperlukan untuk melaksanakan kaedah penghapusan dan akan melibatkan kos yang tinggi atau ketiadaan teknologi alternatif menjadi punca sesuatu hazard itu tidak boleh dihapuskan. Penggantian (Subsitution) Kaedah ini boleh dilaksanakan dengan menggantikan atau menukarkan hazard yang berisiko tinggi kepada risiko yang mempunyai had yang dibenarkan/ kurang berbahaya seperti menggantikan amalan kerja/prosedur kerja yang berbahaya kepada yang kurang berbahaya. papan tanda.

Penggunaan langkah ini bergantung kepada keadaan. Pekerja yang memakai PPE merasakan dirinya selamat dari risiko tersebut tetapi kecekapan dan keberkesanan PPE adalah bergantung kepada banyak faktor seperti cara penggunaan. VI. Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Kawalan ini sering digunapakai tetapi ia masih tidak cukup untuk mengurangkan risiko ke tahap yang diterima/dibenarkan. ketulenan dan penyelenggaraan PPE tersebut. Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko 2008 (Guidelines for Hazard Identification. Langkah/kaedah yang dinyatakan diatas bukanlah bersifat eksklusif. Malaysia Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 68 . RisK Assessment and Risk Control-HIRARC 2008) yang di keluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. persekitaran dan situasi yang mana mungkin lebih dari satu langkah perlu diambil bagi mengawal atau mengurangkan pendedahan kepada hazard di tempat kerja Untuk keterangan lanjut berhubung proses penaksiran risiko di tempat kerja sila rujuk Garis Panduan Pengenalpastian Bahaya.pekerja ke tempat yang kurang berisiko bagi mengurangkan had pendedahan terhadap hazard tersebut.

LAMPIRAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 69 .

LAMPIRAN 1 AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 JADUAL PERTAMA KEJADIAN BERBAHAYA (Seksyen 3) 1. 3. 2. Keruntuhan atau kegagalan kren. peleburan plag pengefius dan pecahan tiub. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 70 . derik. atau kepada manamana jentera atau loji yang ada dalamnya. kerangka cerucuk atau perkakas lain yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan orang atau barang. win. kehilangan air dandang. batu canai atau roda canai yang digerakkan oleh kuasa jentera. Letupan atau kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana bilik atau tempat di mana orang diambil kerja. 4. roda. Pecahan suatu pengandung berputar. Letupan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan dandang stim atau vesel tekanan tak berapi. pengangkat. atau mana-mana bahagian daripadanya (kecuali putusnya rantai atau tali anduhan) atau terbaliknya kren.

Keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana perancah yang tingginya lebih daripada 5 meter yang mengakibatkan sebahagian besar daripada perancah jatuh atau terbalik.LAMPIRAN 2 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. kecuali jika cara dan takat keruntuhan atau keruntuhan sebahagian disengajakan. pengubahsuaian atau perobohan. pembinaan semula. KERUNTUHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR 2. Pembebasan atau pelepasan tidak terkawal apa-apa bahan atau agen dalam hal keadaan yang mungkin boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan atau kecederaan yang serius kepada mana-mana orang. keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana bahagian bangunan atau struktur itu. atau daripada mana-mana topang sementara. Litar pintas atau beban lampau elektrik yang disertai api atau letupan yang mengakibatkan pemberhentian loji yang terlibat selama lebih daripada 24 jam dan yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan badan yang serius kepada mana-mana orang. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 71 . PELEPASAN BAHAN 4. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) JADUAL KEDUA [subperaturan 5(1)] KEJADIAN BERBAHAYA BAHAGIAN I KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU APABILA BERLAKU DI MANA-MANA KERUNTUHAN PERANCAH 1. KEJADIAN BERBAHAYA. LITAR PINTAS ELEKTRIK 3. Di mana-mana bangunan atau struktur yang dalam pembinaan.

6. Keruntuhan. berada di dalam talian paip.LETUPAN. Apa-apa letupan atau kebakaran yang berlaku di mana-mana tempat kerja yang berpunca daripada penyalaan bahan terproses. kerangka cerucuk. derik. Kebakaran atau letupan di dalam sesuatu gudang atau kawasan penyimpanan di mana bahan berbahaya disimpan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 72 . 7. win. batu pengasah atau roda pengasah yang digerakkan oleh kuasa mekanik. pengorek atau perkakas lain yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan orang atau barang atau mana-mana bahagiannya. 8. atau apa-apa benda yang sebaik sebelum ia dinyalakan. peletupan atau keruntuhan talian paip atau mana-mana bahagiannya. keterbalikan atau kegagalan apa-apa beban yang menahan sebahagian daripada mana-mana kren. keruntuhan. kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana tempat kerja atau loji yang terdapat di dalam tempat kerja itu. Peletusan. 11. peletusan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan apa-apa vessel tertutup termasuklah dandang stim atau vessel tekanan tidak berapi. KEBAKARAN ATAU KEGAGALAN STRUKTUR 5. 9. JENTERA PENGANGKAT DSB. roda. barangan sampingan atau barangan siapnya yang mengakibatkan pemberhentian atau penggantungan kerja biasa di tempat itu selama lebih daripada 24 jam. atau penyalaan apa-apa benda di dalam talian paip. pesawat angkat. Letupan. lif. Peletupan. Peletusan bekas yang berputar. 10. peleburan palam boleh lakur dan peletusan tiub. kehilangan air.

tembaga. berilium.LAMPIRAN 3 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 JADUAL KETIGA PENYAKIT-PENYAKIT INDUSTRI YANG KENA DIBERITAHU (Seksyen 32) 1. hidrokarbon berklorin. 4. dsb. dan petroleum atau terbitanterbitannya. klorin. raksa. Gangguan pulmonari akibat daripada penyedutan nitrogen oksida. e) Keadaan-keadaan alergi pernafasan bagi asma atau bronkitis kronik. plumbum. sekam padi. Kemabukan akibat daripada pengendalian racun serangga. antimoni. f) Lain-lain penyekit pneumokonioses atau fibrotik paru-paru akibat daripada penyedutan aluminium atau talkum atau arang batu. jut. c) Sidersosis atau sidero – silikosis penyedutan debu mengandungi besi dan silika. 6. Kemabukan akibat daripada penggunaan pelarut-pelarut seperti benzin dan hidrokarbon aromatik lain. Keadaan pada dermatosis pekerjaan akibat daripada pengendalian minyak mineral. Penyakit debu pada paru-paru : a) Silikosis – penyedutan (SiO2) silika yang mengandungi debu. tepung dan yang sama dengannya dan debu galian seperti simen. hematit. rempah. b) Stanosis – penyedutan debu timah atau wasap. 5. fleks. 3. fosgen. atau bissinonis akibat daripada penyedutan debu yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas. atau racun kulat sebagai sebatian fosfat organik. tembakau. zing atau debu binatang seperti tulang atau bulu. kromium. mangan. d) Asbestosis – penyedutan debu atau serat asbestos. sulfur oksida. alkali. sebatian bernitrogen dan berklorin. habuk dan perengsa lain. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 73 . karbon disulfida. kayu. atau racun herba. ammonia. jerami. sisal. gabus. asid. nikel. Kemabukan sistematik oleh mana-mana daripada logam berikut atau sebatiannya. 2. fosforus. the.

dan leptospirosis. 15.7. Penyakit dekompresi (penyakit kaison) dan penyakit akibat daripada bekerja bawah air. atau debu radioaktif. tuberkulosis. Keadaan akibat daripada pendedahan haba yang kuat seperti kekejangan haba atau strok haba. Penyakit malignan akibat daripada pengendalian atau penyedutan atau persentuhan dengan tar karsinogenik. 10. kelenjar. 11. 13. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 74 . Keadaan akibat daripada pendedahan kepada pancaran pengionan dan tak pengionan radiasi. Keadaan mata akibat daripada trauma fizikal seperti katarak haba. kusta (jika pendedahan kerana pekerjaan kepada tuberkulosis dan kusta adalah nyata) 8. Kehilangan pendengaran disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada kebisingan industri yang tahap tekanan bunyinya adalah tinggi. Bursitis subkutaneus atau akut pada lutut atau tangan atau pergelangan tangan akibat daripada pekerjaan kasar menyebabkan geseran atau tekanan yang kuat atau berpanjangan. 9. katarak pencaran dan daripada perengsa. Jaundis toksik akibat daripada terbitan-terbitan nitro atau amino daripada benzin atau bahan lain. 14. Jangkitan pekerjaan seperti antraks. 12.

glikol. glikol. habuk atau wap berilium atau sebatian berilium atau bahan yang mengandungi berilium. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap atau wap akhohol. habuk atau wap yang mengandungi benzena atau apa-apa homolognya dan terbitan amino dan nitronya. atau pendedahan kepada wasap. KEJADIAN BERBAHAYA. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap antimoni atau sebatian antimoni atau bahan yang mengandungi antimoni. keton atau aldehid (c) Antimoni (d) Arsenik (e) Benzena atau homolog (f) Berilium atau salah satu daripada sebatiannya Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 75 . keton atau aldehid. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap arsenik atau sebatian arsenik atau bahan yang mengandungi arsenik atau pendedahan kepada apa-apa larutan yang mengandungi arsenik atau sebatian arsenik. (a) Monomer Akrilamida (b) Alkohol.LAMPIRAN 4 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) JADUAL KETIGA [Peraturan 7] KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN Perihal keracunan atau penyakit Pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan KERACUNAN a) Keracunan oleh: Apa-apa aktiviti. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap.

pengilangan air mineral. habuk atau wap kromium atau sebatian kromium atau bahan yang mengandungi kromium. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap atau wap yang mengandungi dietilena dioksida. atau pendedahan kepada gas karbon monoksida. gas kuasa atau gas relau. habuk atau wap kadmium atau sebatian kadmium atau bahan yang mengandungi kadmium. dan apa-apa proses yang melibatkan penggunaan – (a) dinamit dan serbuk letupan bagi peletusan lorong-lorong di bawah tanah. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. gas penyinar.Perihal keracunan atau penyakit Pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (g) Kadmium Penggunaan atau pengendalian. (k) Kromium (l) Dietilena dioksida (dioksana) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 76 . Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. relau dan dapur bagi pembakaran kok arang dan bahan api lain. enjin gas. Penggunaan atau pengendalian. penapaian di kilang-kilang bir dan pembentukan kapur ditanur-tanur kapur. atau pendedahan kepada wasap. (h) Karbon disulfida (i) Gas karbon monoksida (b) (c) (d) (e) (j) Gas karbon dioksida Peletusan. habuk atau wap karbon disulfida atau sebatian karbon disulfida atau bahan yang mengandungi karbon disulfida. relau bagas.

habuk atau wap raksa atau sebatian raksa atau bahan yang mengandungi raksa. pendedahan kepada wasap atau hidrogen sianida atau hidrogen sulfida.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (m) Etilena oksida (n) Fluorin Apa-apa aktiviti. atau terbitan nitro. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap nikel atau sebatian nikel atau bahan yang mengandungi nikel. habuk atau wap mangan atau sebatian mangan atau bahan yang mengandungi mangan. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap plumbum atau sebatian plumbum atau bahan yang mengandungi plumbum. atau pendedahan kepada wasap. amino atau kloro daripada benzena atau homolog benzena (u) Nikel Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. atau wap (o) Gas hydrogen sianida atau gas hidrogen sulfida (p) Plumbum atau sebatian plumbum Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. Apa-apa aktiviti. habuk atau wap fluorin atau sebatian fluorin atau bahan yang mengandungi fluorin. Penggunaan atau pengendalian asid nitrik atau pendedahan kepada wasap nitrus. atau pendedahan kepada wasap. (q) Mangan atau sebatiannya (r) Raksa atau salah satu daripada sebatiannya (s) Metil bromida (t) Nitroklorobenzena. Apa-apa aktiviti. (v) Wasap nitrus Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 77 . Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap.

atau hubungan dengan binatang-binatang yang dijangkiti antraks. organofosfat. rambut. karbamat. 4. karbamat. nitrofenol. Pengerjaan kayu rengas atau apa-apa proses pengilangan barang-barang daripadanya atau proses yang bersampingan dengan pengilangan barang-barang daripadanya.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (w) Organoklorin. Glanders Leptospirosis Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 78 . babi dan kuda atau mana-mana binatang lain yang telah dijangkiti penyakit. (y) Kayu Rengas (z) Terbitan halogen daripada hidrokarbon alifatik atau aromatik JANGKITAN b) Antraks Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pengendalian benang bulu. dimetilditiokarbamat atau sebatian klorofenoksi dan dipiridil (x) Fosforus Penggunaan atau pengendalian organoklorin. pentaklorofenol. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja di tempat-tempat yang banyak tikus atau roden yang lain dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan penjagaan atau pengendalian anjing-anjing. 3. lembu kerbau. habuk atau wap fosforus atau sebatian fosforus atau bahan yang mengandungi fosforus. pentaklorofenol. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan hubungan dengan binatang jenis kuda atau bangkainya. bulu kejur. organofosfat. atau pendedahan kepada wasap. dimetilditiokarbamat atau sebatian-sebatian klorofenoksi dan dipiridil untuk membinasakan makhluk perosak atau vermin. Pengeluaran. nitrofenol. Penggunaan atau pengendalian. pembebasan atau penggunaan hidrokarbon daripada siri alifatik atau siri aromatik dan terbitan-terbitan halogennya. belulang atau kulit atau hasil-hasil atau baikbaki lain daripada binatang.

ahli patologi atau pekerja post-mortem. atau hubungan yang rapat dan kerap dengan sumber jangkitan hepatitis virus kerana bekerja memberikan rawatan perubatan kepada orang atau orangorang yang menghidap penyakit hepatitis virus. dalam melayan seseorang yang menghidap tuberkulosis atau kusta. atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu (b) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 79 . sebagai seorang penyelidik yang menjalankan penyelidikan berkenaan dengan tuberkulosis atau kusta. (b) (c) (d) 6.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan 5. Tuberkulosis atau kusta Jenis aktiviti/pekerjaan Apa-apa pekerjaan yang melibatkan hubungan yang rapat atau kerap dengan sumber atau sumber-sumber jangkitan tuberculosis atau kusta disebabkan oleh pekerjaan – (a) dalam rawatan perubatan seseorang yang menghidap tuberkulosis atau kusta atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu. jika pekerjaan itu melibatkan penggunaan benda yang menjadi sumber jangkitan tuberkulosis atau kusta atau dalam apa-apa pekerjaan yang bersampingan dengan pengajian itu. jika layanan itu adalah perlu oleh sebab kelemahan jasmani atau mental orang itu. Hepatitis virus Apa-apa pekerjaan yang melibatkan – (a) hubungan yang rapat dan kerap dengan darah manusia atau hasil-hasil darah manusia. atau sebagai seorang pekerja makmal.

bitumen. tar. (a) Keulseran pada permukaan Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kornea mata penggunaan atau pengendalian. Apa-apa penyakit yang disebabkan Kerja yang oleh patogen menyebabkan manusia. jelaga. atau hubungan yang rapat dan kerap dengan sumber jangkitan AIDS kerana bekerja memberikan rawatan perubatan kepada orang yang menghidap AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) melibatkan patogen yang bahaya kepada kesihatan 8. habuk organik atau apa-apa baki manamana bahan ini. atau pendedahan kepada tar. 10. papiloma atau keratitis Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 80 . minyak mineral (termasuk paraffin). (b) PENYAKIT KULIT 9. gegala atau arsenik.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 7. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan – (a) hubungan yang rapat dan kerap dengan darah manusia atau hasil-hasil darah manusia. (b) Ketumbuhan baru setempat pada kulit. sekam padi. gegala. atau orang-orang yang dijangkiti Human Immuno Deficiency Virus atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu. Akne Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral.

15. sekam padi. dalam apaapa hal. atau apa-apa persediaan atau larutan yang mengandungi mana-mana bahan ini. Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. zink atau natrium. zarah mengion. 14. lutut. hasil atau baki mana-mana bahan ini. tar. bitumen. atau anemia jenia aplasia akibat sinaran X. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian asid kromik.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (c) Barah epitelium atau ulser pada kulit disebabkan. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada tangan. Selulitis subkulitan atau bursitis Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja akut yang terjadi pada atau di kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada atau di sekitar sekitar lutut. 11. radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk tenaga sinaran lain. keulseran atau penyakit malignan pada kulit atau tisu subkulitan tulang atau leukemia. 13. kalium. 16. 12. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sinar-X. Folikulitis Barah kulit Keulseran krom Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. Radang. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 81 . minyak mineral (termasuk paraffin). gegala atau arsenik. jelaga atau apa-apa sebatian. Selulitis subkulitan pada tangan. kromat atau bikromat ammonia. zarah mengion. gegala. radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk tenaga sinaran lain. oleh tar. tar. gegala atau arsenik.

pemprosesan atau pengendalian benda-benda yang mengandungi asbestos. ammonia. Selulitis subkulitan atau bursitis Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar akut yang terjadi pada atau di yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat sekitar siku. habuk flaks atau rami atau sisal atau daun the atau sekam padi. asid. Dermatitis pekerjaan Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pengendalian minyak mineral. Penyakit kulit yang disebabkan Pengerjaan kayu Rengas atau apa-apa proses oleh kayu Rengas dalam atau bersampingan dengan pengilangan barang-barang daripadanya. alkali. bromin.habuk kapas. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan sedutan sulfur oksida. 19. 18.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 17. Kerengsaan pulmonari Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 82 . PENYAKIT PARU-PARU 20. Penyakit bronko pulmonari Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada sedutan habuk logam keras. habuk atau apa-apa agen luaran lain yang boleh menggangu kulit. klorin. 21. Barah paru-paru atau mesotelioma Apa-apa pekerjaan yang melibatkan yang disebabkan oleh asbestos perlombongan. fosgen. 22. ozon atau nitrogen dioksida. atau lama pada siku.

Asma pekerjaan yang disebabkan oleh pemeka atau perengsa Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sedutan habuk-habuk mineral seperti simen. peletusan pasir dengan menggunakan udara mampat bersama-sama dengan penggunaan pasir kuarzos atau batu silika atau flin yang dihancurkan. jut. 24. asbestosis. gabus. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan – (a) kerja-kerja melombong. flaks. antrakosilikosis. Pneumokoniosis (silikosis. zink.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 23. tembakau. hancur atau terkisar atau benda-benda yang mengandungi flin sedemikian atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada pekerjaan itu. pemecahan. teh. siderosis atau siderosilikosis) (b) (c) (d) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 83 . rempah. tepung atau gas atau wap-wap toluena diisosianat atau formaldehid atau apa-apa agen lain yang boleh menyebabkan asma. pengendalian mana-mana benda yang dinyatakan dalam subperenggan (a) dalam atau bersampingan dengan mana-mana pekerjaan yang disebut di dalamnya atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada pekerjaan itu. rami. stanosis. kuprum.kayu. sisal. atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada peletusan pasir itu. habuk binatang seperti tulang atau rambut atau habuk yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas. sekam padi. penghancuran atau pengisaran flin atau pengerjaan atau pengendalian flin pecah. mengkuari atau mengerjakan batu silika atau mengerjakan pasir kuarzos kering atau apa-apa endapan kering silika atau baki kering silika atau apa-apa campuran kering yang mengandungi benda-benda itu.

batu giling atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (h) (i) (j) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 84 . pengolahan granit atau batu igneus oleh tukang batu atau penghancuran benda-benda tersebut atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. pekerjaan di tempat peleburan pelaksanaan. dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (g) pengilangan barang-barang tembikar kaolin atau tembikar (termasuk barang tembikar sanitari.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (e) pengisaran grafit mineral atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit dariapda pengisaran itu. jubin tembikar elektrik). penggunaan atau penyediaan bagi kegunaan. atau yang terbit yang (f) keluli yang (ii) pembebasan tuangan logam daripada bahan siliseus yang melekat. atau pendedahan banyak kepada habuk yang daripada mana-mana pekerjaan berikut: (i) pembebasan tuangan daripada bahan siliseus melekat. pembersihan kerak dandang atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya.

pekerjaan di mana-mana lombong (di bawah tanah atau di atas tanah) yang salah satu daripada tujuan pekerjaan melombong itu adalah untuk mendapatkan apa-apa mineral. pengilangan elektrod karbon bagi kegunaan pengekstrakan elektronik aluminium oksida dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. penggunaan atau pengendalian. penggunaan atau pengendalian.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (k) pengerjaan atau pengendalian asbestos atau apa-apa campuran asbestos. (l) (m) (n) (o) (p) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 85 . atau pengerjaan atau pengendalian apa-apa mineral yang diekstrak daripadanya. atau pendedahan kepada habuk talkum atau bahan yang mengandungi talkum. habuk atau wap aluminium atau bahan yang mengandungi aluminium. atau pengilangan atau pembaikan tekstil asbestos atau barang-barang lain yang mengandungi asbestos atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada mana-mana pekerjaan yang disebut terdahulu. pendedahan kepada sedutan habuk yang mengandungi besi dan silika atau hematit. atau pendedahan kepada wasap. atau mana-mana pekerjaan yang bersampingan dengannya. pendedahan kepada sedutan habuk atau wasap timah.

Barah bronkus atau paru-paru Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 86 . 27. Bisinosis Bekerja di dalam mana-mana bilik tempat apaapa proses sehingga dan termasuk proses menenun dilakukan di dalam sesuatu kilang yang di dalamnya pemintalan atau pengerjaan kapas mentah atau kapas sisa atau flaks atau penenunan kapas atau flaks dijalankan. pemuatan atau pemunggahan atau pengendalian di tempat simpanan bahan tumbuhan berkulat atau cendawan boleh dimakan. dijalankan.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 25. Bekerja di dalam kilang tempat nikel dihasilkan melalui penguraian sebatian nikel bergas yang memerlukan kerja dibuat di dalam atau di sektiar bangunan atau bangunan-bangunan tempat proses itu atau mana-mana proses industri lain yang bersampingan dengannya. atau pendedahan kepada sekam atau habuk padi atau bahan yang mengandungi sekam padi. termasuk spora fungus atau protein heterologus semasa bekerja dalam bidang – (a) pertanian. penanaman cendawan boleh dimakan atau pemprosesan malt. penjagaan atau pengendalian burung. Alveolitis ekstrinsik (penyakit paruparu petani) Pendedahan kepada kulat. perhutanan. atau penggunaan atau pengendalian. hortikultur. pengendalian hampas tebu. (b) (c) (d) (e) 26.

atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 28. habuk atau wap bis-kloro metil eter atau bahan yang mengUdungi bis-kloro metil eter. Penyakit fibrotik Apa-apa pekerjaan yang melibatkan paruparu. habuk atau wap arang batu atau bahan yang mengandungi arang batu. habuk atau wap benzena atau bahan yang mengandungi benzena. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. (b) Arsenik Penggunaan atau pengendalian. (c) Benzena (d) Benzidina (e) Bis-kloro metil eter Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 87 . Barah yang disebabkan oleh – (a) 4-aminobifenil Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap 4-aminobifenil atau bahan yang mengandungi 4-aminobifenil. penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap benzidina atau bahan yang mengandungi benzidina. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan – KEADAAN LAIN 29. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap arsenik atau bahan yang mengandungi arsenik. atau pendedahan kepada wasap.

habuk atau wap hidrokarbon aromatik polisiklik atau bahan yang mengandungi hidrokarbon aromatik polisikli (g) Hematit (h) Gas mustard (i) ß-naftilamina (j) Nikel (k) (l) Jelaga. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap nikel atau bahan yang mengandungi nikel. atau pendedahan kepada gas mustard atau bahan yang mengandungi gas mustard. habuk atau wap ß-naftilamina atau bahan yang mengandungi ß-naftilamina. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada jelaga. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap kromium atau bahan yang mengandungi kromium. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (f) Kromium Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap hematit atau bahan yang mengandungi hematit. tar dan minyak. atau pendedahan kepada wasap. tar dan minyak Vinil klorida (m) Hidrokarbon aromatik polisiklik berbentuk zarah Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 88 . atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap vinil klorida atau bahan yang mengandungi vinil klorida. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap.

(k) 1. atau pendedahan kepada wasap.2 – dibromoetana (etilena dibromida) (p) Habuk kayu (q) Benz-o-pirena Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. pendedahan kepada gas formaldehid. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang berlebihan kepada haba 31. habuk atau wap etilena dibromida atau bahan yang mengandungi etilena dibromida. Katarak sinaran haba Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang kerap atau lama kepada cahaya atau sinar daripada kaca lebur atau logam lebur atau logam merah pijar atau pendedahan yang kerap atau lama kepada sinaran. atau pendedahan kepada habuk kayu yang terbit daripada pengilangan keluaran-keluaran kayu. habuk atau wap benz-o-pirena atau bahan yang mengandungi benz-o-pirena. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. atau (r) Formaldehid 30. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap akrilonitril atau bahan yang mengandungi akrilonitril. Kejang haba atau strok haba Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 89 .Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (j) Akrilonitril Penggunaan atau pengendalian.

menaip atau pergerakan berulang berulang lain jari.Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 32. Radang salutan sendi Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja pergelangan tangan dan sarung kasar atau pergerakan tangan atau tendon pergelangan tangan yang kerap atau berulang. 33. saluran darah atau saraf) melibatkan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 90 . Kejang tangan atau lengan Apa-apa pekerjaan yang melibatkan tempoh bawah akibat pergerakan yang lama menulis. Penyakit udara mampat atau Apa-apa pekerjaan atau proses yang dijalankan di dalam udara mampat atau di susulannya bawah permukaan air. tangan atau lengan. sendi. pekerjaan yang Penyakit disebabkan getaran Apa-apa (masalah otot. tendon. 36. 35. 34. tulang. pendedahan kepada getaran. Kerosakan pendengaran disebabkan kebisingan Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang berlebihan kepada bunyi bising industri pada aras tekanan bunyi tinggi yang melebihi 85 desibel bagi tempoh 8 jam.

5. 2. 6. Hilang kesedaran akibat daripada kekurangan oksigen. 7. Kemusnahan atau kerosakan yang kekal upaya mana-mana anggota atau sendi. KEJADIAN BERBAHAYA. Kurang pendengaran yang kekal salah satu telinga. 4. Kurang mana-mana anggota atau sendi. Hilang kesedaran atau sakit akut akibat daripada penyerapan. Emaskulasi. Patah atau dislokasi tulang.LAMPIRAN 5 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. yang memerlukan rawatan oleh pengamal perubatan berdaftar. Kecacatan yang kekal pada kepala atau muka. Kurang penglihatan yang kekal salah satu mata. penyedutan atau pengingesan apa-apa bahan. 10. 9. Apa-apa hal tentang keadaan tidak sihat akut yang terdapat sebab untuk mempercayai bahawa hal ini ialah akibat daripada pendedahan kepada pathogen terasing atau bahan yang dijangkiti. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN JADUAL PERTAMA [subperaturan 5(1)] KECEDERAAN BADAN YANG SERIUS 1. 3. semasa bekerja. Apa-apa kecederaan atau luka terbakar lain yang berhubungan dengan kerja yang mengakibatkan orang yang tercedera dimasukkan ke dalam hospital dengan serta-merta selama lebih daripada 24 jam. 8. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 91 . 11.

Kapal korek tenggelam atau terbalik. rantai. Apa-apa letusan keluar gas yang kuat bersama-sama arang batu atau bahan pepejal lain ke dalam kerja lombong kecuali apabila letusan keluar itu disebabkan dengan sengaja. yang digunakan untuk memindahkan orang di bawah tanah atau putusnya tali sawat pengangkut yang dinamakan sebagai pengangkut orang semasa membawa orang. KEGAGALAN LOJI ATAU KELENGKAPAN 6. gandingan (coupling) atau peralatan lain yang serupa jenis. Sesuatu insiden. yang emmerlukan pertolongan cemas atau rawatan perubatan di lombong. KAPAL KOREK 3. Putusnya mana-mana tali. rantai. yang dengannya orang dibawa melalui apa-apa syaf. 8. yang sebaik selepas menggunakan dan berbangkit daripada penggunaan alat pernafasan atau topi keselamatan asap atau alat lain yang mempunyai tujuan yang sama atau penyelamat diri. 7.BAHAGIAN II KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN LOMBONG ALAT PERNAFASAN 1. gandingan (coupling) atau peralatan lain yang serupa jenis. PELEPASAN GAS 5. atau apa-apa pengangkut yang tidak digunakan sedemikian adalah usang dan terpisah daripada tali lilitannya. lubang tertutup atau laluan keluar bukan untuk pejalan kaki. Suatu insiden yang alat pernafasan atau topi keselamatan asap atau alat lain yang mempunyai tujuan yang sama atau penyelamat diri. Putusnya mana-mana tali. semasa digunakan. atau apa-apa pengangkut yang dijalankan 2. di mana-mana lombong. kelengkapan atau pepasangan elektrik. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 92 . Suatu insiden di mana apa-apa pengangkut yang digunakan untuk membawa orang adalah usang. Kejadian yang mana-mana orang yang mengalami renjatan elektrik atau luka terbakar daripada mana-mana litar. RENJATAN ELEKTRIK 4. mana-mana orang menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan disebabkan oleh keadaannya yang tidak sihat atau keadaan tidak sihat yang disyaki di lombong. tidak berfungsi dengan selamat atau mengalami kerosakan yang mungkin menjejaskan penggunaannya dengan selamat.

9. apa-apa gas (selain gas di dalam lampu keselamatan) atau apa-apa habuk. rumah enjin pelilit. di bawah tanah. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 93 . 18. Keruntuhan mana-mana kerangka tunggak. KECEDERAAN AKIBAT DARIPADA PELETUPAN BAHAN-BAHAN MELETUS 16. 13. Apa-apa kemasukan secara tiba-tiba gas berbahaya atau gas mudah terbakar dari lombong lama. Penyalaan. Tercetusnya apa-apa kebakaran di atas permukaan yang membahayakan pengendalian apa-apa alat pemusing atau alat pengangkutan yang dipasang pada syaf atau laluan keluar bukan untuk pejalan kaki atau apa-apa alat yang dijalankan secara mekanikal untuk membekalkan pengudaraan di bawah tanah. 10. 12. rumah saring atau rumah berlindung atau penahan kenderaan. Apa-apa kemasukan secara tiba-tiba air atau bahan yang mengalir apabila basah dari mana-mana punca.dengan cara geseran tali di atas takal lilitan yang diberhentikan oleh alat yang disediakan di dalam kerangka tunggak syaf atau di dalam bahagian syaf di bawah paras tanah terendah semasa digunakan. Penyalaan apa-apa gas secara tidak sengaja di dalam sebahagian daripada sistem perparitan wap air di atas permukaan atau di dalam rumah ekzos. Pemberhentian mana-mana alat pengalihudaraan (selain kipas bantu) yang menyebabkan pengurangan besar dalam pengalihudaraan lombong yang berpanjangan selama tempoh yang melebihi 30 minit kecuali apabila bagi tujuan penyelenggaraan terancang. 14. Tercetusnya apa-apa kebakaran di bawah tanah. rumah kipas atau bunker storan. KEBAKARAN ATAU PENYALAAN GAS 11. 15. KEMASUKAN SECARA TIBA-TIBA GAS ATAU AIR 17. Suatu insiden yang telah menyebabkan mana-mana orang meninggalkan mana-mana lombong akibat daripada apa-apa asap atau apa-apa tanda lain yang menunjukkan bahawa kebakaran mungkin telah berlaku di bawah tanah. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami kecederaan akibat daripada peletupan atau pelepasan apa-apa bahan meletus atau alat yang baginya dia menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan di lombong. yang merupakan alat yang disediakan untuk memberhentikan pengangkut sekiranya pengangkut menjadi usang.

LOKOMOTIF 20. Apa-apa insiden di mana lokomotif bawah tanah apabila tidak digunakan bagi tujuan menarik atau ujian. BAHAGIAN III KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN KUARI 1. Suatu kejadian di mana apa-apa bahan dikenal pasti telah terkeluar dari kuari akibat daripada operasi letusan yang mana-mana orang telah atau mungkin terancam olehnya. BAHAGIAN IV KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN PERHUTANAN 1. Penumbangan pokok atau dahan-dahan pokok berhampiran yang tidak terkawal akibat daripada operasi penebangan. kelengkapan storan. kelengkapan atau pepasangan elektrik. yang memerlukan pertolongan cemas atau rawatan perubatan di kuari. bunker storan atau tempat laluan. Keruntuhan mana-mana struktur galas beban yang menampung loji pemprosesan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 94 . 2. Apa-apa pergerakan bahan atau apa-apa kebakaran atau apa-apa hal lain yang menunjukkan bahawa sesuatu lombong tidak selamat atau mungkin menjadi tidak selamat. 3. Penumbangan balak yang tidak terkawal semasa proses pemuatan atau pengangkutan atau operasi pemunggahan. 4. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami kecederaan akibat daripada peletupan atau pelepasan apa-apa bahan atau peranti meletus yang baginya dia menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan di kuari.TANDA TIDAK SELAMAT 19. terberhenti dengan cara selain alat perlindungan litar keselamatan atau brek servis biasanya. 2. 5. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami renjatan elektrik atau luka terbakar daripada mana-mana litar. Apa-apa pergerakan bahan atau apa-apa kebakaran atau apa-apa peristiwa lain yang menunjukkan bahawa sesuatu kuari tidak selamat atau mungkin menjadi tidak selamat.

BAHAGIAN V KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN PERTANIAN 4. 1. terbalik. tergelincir. terbalik. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 95 . 2. racun makhluk perosak. hasil pertanian atau kakitangan. Traktor dan kenderaan pertanian lain. 5. Lokomotif yang digunakan untuk mengangkut balak atau kakitangan. Penggelincir (skidder) atau lori atau traktor atau trak atau mana-mana kenderaan lain yang digunakan untuk mengangkut balak. 6.3. Penggelongsoranbalak yang tidak terkawal di atas cerun curam semasa penebangan atau pengulitan atau menual atau menggelincir atau operasi pemuatan atau pemunggahan. patah atau putus. Kemalangan yang melibatkan kenderaan yang digunakan untuk mengangkut balak atau kakitangan. Anduh atau kabel lain yang digunakan semasa penebangan pokok atau penggelinciran atau pengangkutan balak atau operasi berkaitan lain. 7. Kemalangan yang melibatkan mana-mana kenderaan yang digunakan bagi pengangkutan bahan mentah.

sila gunakan borang berasingan) Nama Nama Jawatan Tarikh Lahir No. R. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 96 . Pasport Nama & Alamat Organisasi Warganegara Pekerjaan Nama & Alamat Organisasi Jantina L/P No. Pend.C No. KEJADIAN BERBAHAYA. JKKP Orang yang boleh dihubungi {Jika lain dari atas} Tempat Kejadian No. Telefon Kod Klasifikasi Industri (Jadual 3) Bahagian C – Huraian kemalangan atau kejadian berbahaya Tarikh dan Masa Kejadian Tarikh Mula Lapor kepada JKKP Sila huraikan apa yang berlaku sebelum. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) 2004 Bahagian A – Maklumat Pemberitahu Pemberitahu – Peraturan 5 (1)&(2) Majikan Bahagian B – Orang yang terlibat (Jika lebih dari seorang. semasa dan selepas kejadian.LAMPIRAN 6 JKKP 6 LAPORAN MENGENAI KEMALANGAN/KEJADIAN BERBAHAYA PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN.(boleh menggunakan kertas lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) Tanda Tangan Pemberitahu Tarikh Tarikh Penafian Mengisi borang ini tidak menjadikan pengakuan ke atas sebarang liabiliti oleh orang yang mengisi borang.O. K/P atau No.

5cm 9. 15 Triangular bandages 90 x 90 x 130 cm (i) (ii) Roller bandages. 16. in ½ oz packets or cotton-wool strip contained in cotton-wool dispenser Suitable splints and wool or other material for padding Approved eye wash (eye ointment or eye drops) Individual sterilized eye pads in separate sealed packets Rubber or pressure bandages A two % alcoholic solution of iodine. 5. 5 5 6 6 ( 6 10 10 9 9 a sufficient supply 6 15 15 12 12 ) 6 Adhesive plaster Absorbent sterilized cotton wool. 20. 17. 19. for fingers Medium-sized individual medicated or unmedicated sterilized dressings. 18. 1 inch Roller bandages. 1 1 12 6 6 2 6 ( 1 1 24 6 6 2 12 a sufficient supply 1 1 36 6 6 3 24 ) Surgical tapes: 3M (Hypoallergenic) – 5 cm Gloves – disposable free size CPR Mask Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 97 . ( ( 2 1 1 a sufficient supply a sufficient supply 4 1 1 ) ) 8 1 1 14. 3 6 12 4. for other injured parts Assorted adhesive wound dressings Pressure bandages No. 6. 12. 2 inch 6 3 12 6 24 12 3. for hands and feet Large individual medicated or unmedicated sterilized dressings. 13.LAMPIRAN 7 Guidelines Contents of a First-Aid Box Contents of first-aid box or cupboard Box A (for workplaces with up to 10 persons employed at a time) Box B (for workplaces with 11-50 persons employed at a time) Box C (for work-place with more than 50 persons employed at a time) 1. 15. Small individual medicated or ummedicated sterilized dressings. 10. or one % aqueous solution of gentian violet in a stoppered 2 oz bottle A bottle of smelling salt with the dose and mode of administration indicated on the label Blunt-nosed surgical scissors Safety pins Crepe bandages: (i) 5 cm (ii) 7. 11. 2. 8. 7.

7. 12. 17. 23. 5 Triangular bandages 130cm x 90cm x 90cm Sterile eye pads Non-sterile 4x4” gauze pads Sterile 4x4” gauze pads Sterile 10x10” gauze pads Elastic bandage 4 Roller bandages 7. 14. 20. 10. 13. 24. 9. 4 Roller bandages 2. 22. 16. 5. 3. 6. 11.LAMPIRAN 8 List Contents of a First-Aid Box (Recommended) 1.5 cm Cold pack compress gel Burn sheet/dressing Pairs of gloves (disposable/ non sterile) Stainless steel bandage scissors Adhesive tape Sterile multi-trauma dressing/gauze Alcohol prep pads Cetavlon Cotton buds Barrier device for CPR (pocket mask. 2.5 cm 4 Roller bandages 3 cm. 19. 21. 18. 8. 15. face shield) Elastoplasts/sterile adhesive dressing Safety pin for triangular bandages Thermometer First aid manual Waterproof waste bag Inventory of box contents (checklist) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 98 . 25. 4.

location and extension number of the nearest firstaider clearly indicated? Yes Yes Yes No No No 5. b. Where the answer to the question is “no”. a. a. further action may be necessary. b. a. Indicate by (/) the relevant box.LAMPIRAN 9 Checklist for First-Aid Box The purpose of this checklist is to check the appropriateness of a first-aid box. b. Identifiability Can the first-aid box be clearly identified as a first-aid box? Is the first-aid box clearly marked with a green crescent or cross on a white background? Yes Yes No No 3. Training Have selected employees received training in the use and maintenance of first-aid box Yes No Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 99 . d. a. b. Comments (if any) 1. a. c. e. c. f. Location Is the first-aid box located in a prominent and accessible position? Are employees informed and aware of the location of first-aid box? Do all employees have access to the first-aid box during all work shifts? Yes Yes Yes No No No 2. c. Relevant information Is there a list of contents provided in the first-aid box” Are emergency telephone numbers clearly displayed? Are the name. Contents Are the contents appropriate to the injuries and illnesses at your workplace? Does the first-aid box contain sufficient quantities of each item? Is an employee trained in firs-aid responsible for maintaining the first-aid box? Are the contents appropriately labelled? Are the contents within their “use by” dates? Are the contents adequately stored? Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No 4.

CONTOH SENARAI SEMAK Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 100 .

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 101 . 2.CONTOH 1 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN BANGUNAN (Dokumen ini mempunyai 3 muka surat) Nama Bangunan : Tarikh Pemeriksaan : Penyelia Bangunan: Jumlah Paras* : Lokasi bilik : Juruaudit : 1.

Bilik/Pejabat .Makmal .Dewan ii. Pintu Rintangan Api Adakah bangunan ini mempunyai pintu rintangan api? Adakah ianya dilabelkan? Adakah pintu ini mempunyai sebarang kerosakan? iv. Jenis : . Pengguna (Sila nyatakan bilangan) : .Pegawai Sokongan .Tandakan ( √ ) pada kotak bersesuaian Penggunaan Bangunan i.Pelajar Y T TB Catatan Kemudahan i. Peralatan semasa Kecemasan Adakah bangunan ini mempunyai alat pemadam api? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pemadam api yang digunakan mengikut spesifikasi penggunaan? Adakah alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah di ambil? Adakah alat pemadam api tersebut diselenggara dengan baik? Bilakah tarikh akhir pemeriksaan alat pemadam api tersebut? Adakah pekerja tahu dimana letak alat pemadam api dan kotak kecemasan jika berlaku kemalangan? Adakah bangunan ini mempunyai Hose Reel ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah Hose Reel tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai alat pengesan asap? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pengesan asap tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai pili bomba? (Sila nyatakan bilangan) Y T TB Catatan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 102 . Tangga Kecemasan/ laluan kecemasan Adakah bangunan ini mempunyai tanda arah keluar? Adakah jalan keluar kecemasan ditanda dengan baik? Adakah laluan/tangga kecemasan tiada halangan? iii.Pegawai (P&P) .Pensyarah . Elektrik Adakah kedudukan alat elektrik pada tempat yang sesua? Adakah kedudukan suis ketara dan diketahui umum? Adakah suis utama untuk kegunaan kecemasan di labelkan dengan jelas Adakah wayar elektrik diganti apabila rosak? Adakah peralatan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adalak plag elektrik disambung dengan pelbagai peralatan elektrik? ii.

Adakah pili bomba tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai lampu kecemasan? Adakah lampu kecemasan ini dalam keadaan baik? Adakah bangunan ini mempunyai ’alarm’ dan ’break glass’ ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah ’alarm’ dan ’break glass’ tersebut telah diuji ? Struktur Dalaman Bangunan Adakah lantai dalam keadaan yang baik? (Sekiranya tidak sila nyatakan statusnya) Adakah tahap kebersihan lantai dalam memuaskan? Adakah siling dalam keadaan baik? Adakah terdapat siling yang bocor? Adakah bangunan ini mempunyai bilangan tandas yang mencukupi? Adakah tahap kebersihan tandas tersebut memuaskan? Nyatakan bilangan sinki? Adakah mempunyai sinki tersumbat atau bocor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah terdapat tandas yang tidak boleh digunakan? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bangunan ini terdapat bilik stor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bilik stor diselenggara dengan baik? Y T TB Catatan Persekitaran Adakah bangunan ini terdapat ruang tempat letak kereta ? Adakah terdapat halangan di koridor atau sekitarnya? Adakah larangan merokok diberikan papan tanda? Y T TB Catatan Komen dan Cadangan Pembaikan: Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 103 .

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 104 . 2.CONTOH 2 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN PEJABAT (Dokumen ini mempunyai 4 muka surat) Tarikh Pemeriksaan : Lokasi : Juruaudit : 1.

Tangga Kecemasan/ laluan kecemasan Adakah terdapat sebarang halangan ? Adakah keadaan di tangga terang dan boleh dilihat ? Adakah keadaan terlalu sesak / sempit ? Adakah pejabat ini mempunyai tanda arah keluar? Adakah jalan keluar kecemasan ditanda dengan baik? Adakah ruang laluan senang dilalui ? iii. Peralatan semasa Kecemasan Adakah ’First Aid ’ disediakan ? Adakah pejabat ini mempunyai alat pemadam api? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pemadam api yang digunakan mengikut spesifikasi penggunaan? Adakah alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah di ambil? Adakah alat pemadam api tersebut diselenggara dengan baik? Bilakah tarikh akhir pemeriksaan alat pemadam api tersebut? Adakah pekerja tahu dimana letak alat pemadam api dan kotak kecemasan jika berlaku kemalangan? Adakah pejabat ini mempunyai Hose Reel ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah Hose Reel tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai alat pengesan asap? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pengesan asap tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai pili bomba? (Sila nyatakan bilangan) Adakah pili bomba tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai lampu kecemasan? Y T TB Catatan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 105 . gelas/cawan? ii. Elektrik Adakah kedudukan alat elektrik pada tempat yang sesuai ? Adakah kedudukan suis ketara dan diketahui umum ? Adakah suis utama untuk kegunaan kecemasan di labelkan dengan jelas ? Adakah wayar elektrik diganti apabila rosak? Adakah peralatan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adakah plag elektrik disambung dengan pelbagai peralatan elektrik? Adakah wayar elektrik dan talipon terdedah kepada laluan ? Adakah perkakas elektrik dan lampu diuji ? Adakah meja komputer/komputer bebas dari makanan. Pintu Rintangan Api Adakah pejabat ini mempunyai pintu rintangan api? Adakah ianya dilabelkan? Adakah pintu ini mempunyai sebarang kerosakan? iv.Tandakan ( √ ) pada kotak bersesuaian Kemudahan i.

Papan Kenyataan Adakah kemas dan senang dibaca? Adakah sentiasa dikemaskini? ii. Lantai Adakah terdapat objek atau sampah sarap? Adakah terdapat permaidani yang basah? Adakah lantai licin. Bilik Stor Adakah bangunan ini terdapat bilik stor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bilik stor diselenggara dengan baik? Stor tersusun dengan baik dan tiada bahan-bahan mudah terbakar? Y T TB Catatan Persekitaran Adakah bangunan ini terdapat ruang tempat letak kereta ? Adakah terdapat halangan di koridor atau sekitarnya? Adakah bahan sisa mudah terbakar dibuang dalam bekas terbuka? Adakah larangan merokok diberikan papan tanda? Y T TB Catatan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 106 . Peralatan Adakah keadaan perabot selamat (kerosakan & susunan) Adakah peralatan pejabat di tempat yang selamat? Adakah terdapat barang di atas almari kabinet? Adakah laci meja dan fail sentiasa ditutup? v.Adakah lampu kecemasan ini dalam keadaan baik? Adakah pejabat ini mempunyai ’alarm’ dan ’break glass’ ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah ’alarm’ dan ’break glass’ tersebut telah diuji ? Struktur Dalaman Pejabat i. Tandas dan Sinki Adakah bangunan ini mempunyai bilangan tandas yang mencukupi? Adakah tahap kebersihan tandas tersebut memuaskan? Nyatakan bilangan sinki? Adakah mempunyai sinki tersumbat atau bocor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah terdapat tandas yang tidak boleh digunakan? (Sila nyatakan bilangan) vi. Siling Adakah siling dalam keadaan baik? Adakah terdapat siling yang bocor? iv. berminyak dan basah? Adakah tahap kebersihan lantai dalam memuaskan? iii.

bau dan sebagainya? Adakah terdapat sumber kebisingan di kawasan bekerja? Y T TB Catatan Pencahayaan Adakah pemantul lampu bersih? Adakah lampu dalam keadaan baik? Adakah terdapat kawasan yang gelap? Y T TB Catatan Komen dan cadangan pembaikan : Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 107 .Sistem Pengudaraan Adakah pengudaraan mencukupi? Adakah alat penghawa dingin berfungsi dengan elok? Adakah sistem pengudaraan ini bebas dari sumber pencemaran seperti habuk.

2.CONTOH 3 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN MESIN DAN PERALATAN (Dokumen ini mempunyai 2 muka surat) Tarikh Pemeriksaan : Lokasi : Penyelia : Pengguna : Juruaudit : 1. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 108 .

Tandakan ( √ ) pada kotak bersesuaian Mesin (Umum) Adakah mesin ini dikhaskan bagi mereka yang telah dilatih? Adakah nota penggunaan dan bahan rujukan mesin disimpan dan mudah dirujuk? Adakah mesin dilengkapi dengan alat perlindungan (guard) ? Adakah mesin telah ditetapkan masa bagi kerja baikpulih secara berkala? Adakah mata gergaji dalam keadaan baik seperti tanda-tanda haus. patah. retak atau berkarat? Adakah alat tertentu seperti berus bagi membunag cebisan yang ada dalam mesin? Adakah mesin boleh tertutup sendiri sekiranya berlaku kemalangan? Adakah mesin yang menggunakan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adakah mesin pada tempat kekal diletakkan dengan sempurna dan stabil? Adakah gear. sprockets. modifikasi pada mesin yang menggubah ciri keselamatan telah mendapat kebenaran bertulis menggunakannya? Adakah peranti keselamatan diberikan pada semua pekerja apabila perlu? Adakah untuk menggunakan mesin perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada penyelia mesin? Alat-alat tangan Adakah alat tangan menggunakan elektrik mempunyai wayar pembumi dan ditebat serta diperiksa sebelum digunakan? Adakah alatan tangan di dalam keadaan baik? Adakah bilik alatan. fly-wheels. bilah. puli. Caín drives mempunyai alat perlindungan? Adakah sebarang perubahan. belts. kotak dan rak diberikan ruang untuk disimpan di dalam stor? Y T TB Catatan Y T TB Catatan Komen dan Cadangan Pembaikan: Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 109 .

.TAMAT - Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 110 .