Europass Curriculum Vitae

Informacion Personal
Emri / Mbiemri
Adresa Telefoni(at) Fax E-mail Shtetësia Data e lindjes Gjinia

Vendosni fotografinë.

Fitim Halili
Numri i shtëpisë / apartamentit, emri i rrugës, kodi postar, qyteti, shteti Fiks: 038 – 732 050 Celular: 049 129 211

E Kosovës

M

Punësimi i dëshiruar / Fusha e punësimit Eksperiencat e punësimit
Data Roli ose pozicioni i punës Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Emri dhe adresa e punëdhënësit Lloji i biznesit ose sektori Vendosni informacione të veçanta për secilën punë të kryer në të kaluarën, duke filluar nga ajo e fundit (shihni udhëzimet)

Arsimi dhe trajnimet
Data Titulli i kualifikimit të arritur Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin Niveli në klasifikimin kombëtar ose ndërkombëtar (hiqeni nëse nuk është e vlefshme, shihni udhëzimet) Vendosni informacione të veçanta për secilin kurs apo trajnim të kryer në të kaluarën, duke filluar nga ajo e fundit (shihni udhëzimet)

Aftësitë personale dhe kompetencat
Gjuha e nënës Gjuhë të tjera
Faqe 1/2 - Curriculum vitae i Emri Mbiemri Pwr mw shumw informacion mbi Europass shko tek http://europass.cedefop.europa.eu © European Union, 2004-2010 24082010

Përcaktoni gjuhën e nënës ( shtoni një gjuhë të dytë nëse keni gjuhë nëne tjetër, shihni udhëzimet)

shihni udhëzimet) Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme. shihni udhëzimet) Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme. Anekse Listoni materiale ose dokumente të bashkangjitura me CV-në. etj. 2004-2010 24082010 .eu © European Union. shihni udhëzimet) Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme. shihni udhëzimet) Informacion shtesë Shtoni këtu çdo informacion tjetër që mund të jetë i vlefshëm. shihni udhëzimet t) persona kontakti. (Hiqeni Faqe 2/2 . shihni udhëzimet) Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme. si psh.Curriculum vitae i Emri Mbiemri Pwr mw shumw informacion mbi Europass shko tek http://europass.cedefop. shihni udhëzimet) nëse nuk është e vlefshme. shihni udhëzimet t) Përcaktoni këtu nëse posedoni një leje drejtimi automjeti të vlefshme dhe për cilën kategori automjetesh.Vetë vlerësimi Niveli Europian (*) Të kuptuarit Dëgjim Lexim Të folurit Ndërveprim folës Prodhim folës Të shkruarit Gjuha Gjuha (*) Korniza Europiane e përbashkët e referimit për gjuhët Aftësi sociale dhe kompetenca Aftësi organizative dhe kompetenca Aftësi teknike dhe kompetenca Aftësi kompjuterike dhe kompetenca Aftësi artistike dhe kompetenca Aftësi të tjera dhe kompetenca Leje drejtimi Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme. referenca.europa. (Hiqeni nëse nuk është e vlefshme. (Hiqeni nëse nuk është e vlefshme. shihni udhëzimet) Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful