‫‪Des photo-utiles‬‬

‫‪)1‬‬

‫اللوحة األم ‪ Motherboard‬من نوع ‪( Gigabyte).‬‬

‫منفذ القرص الصلب ‪CD ً DVD‬‬

‫منفذ القرص المرن‬

‫منفذ بطاقة الفيديو ‪VGA‬‬

‫منفذ البطاقات غير المدمجة ^^شقوق التوسعة^^‬
‫ا‬
‫بطاقات مدمجة‬

‫منفذ بطاقة الصوت‪,‬‬
‫‪,TV‬المودم‪,‬الفاكس‪,‬‬
‫…‪,Satellite,‬‬
‫منفذ تسلسلي ‪USB‬‬
‫منفذ متوازي‬

‫‪)2‬‬

‫اىمؼبىح اىمشمزُ )‪ (MP‬من نٌع ‪ Pentium 4‬بخشدد ‪ 2.4‬خْدب ىشحز‬

‫‪)4‬‬

‫اىزامشة ‪ RAM‬من نٌع ‪(DD-RAM ).‬‬

‫‪)5‬‬

‫بطبقت اىشبشت ‪ Vga Card TNT GeForce4‬بزامشة‪..64 Mb‬‬
‫‪|Page1‬‬

‫‪)3‬‬

‫مشًحت اىخبشّذ اىخبصت ببىمؼبىح مغ اىمدمغ اىحشاسُ‪.‬‬

‫‪Des photo-utiles‬‬

‫بطاقة الفيديو )الشاشة( ‪VGA‬‬

‫‪)6‬‬

‫اىشبشت ‪ Monitor‬من نٌع ‪ Hansol 15‬بٌصو‪.‬‬
‫‪LCD‬‬

‫‪Cathodique‬‬

‫‪)7‬‬

‫ىٌحت اىمفبحْح ًاىفأسة ‪Keyboard Mouse‬‬

‫‪)8‬‬

‫‪ً USB‬ىٌ اىمذخو اىزُ ّؼٌض ػن مو اىمذاخو فمب ىِ مْزاحو ًمب ىِ أػمبىو انظش شنو اىمذخو‪-:‬‬
‫‪ّ - 1‬سخخذً ىزا اىمذخو ممحٌه ىيطبقت فيٌ ّمذ بؼط األخيزة ببىطبقت فمثالً بؼط أنٌاع اىسمبػبث اىخِ حؼمو ػيَ فٌىج قيْو ‪.‬‬
‫‪ّ - 2‬سخخذً منبقو بْبنبث بذه سيل اىفأسة ًىٌحت اىمفبحْح ‪.‬‬
‫‪ّ - 3‬سخؼمو منبقو أّضب فِ رامشة اىفالش ‪. FLASH MEMORE‬‬
‫‪ - 4‬ممب ّسخخذً منبقو بْبنبث ُ اىطببؼبث ًاىمبسحبث اىضٌئْت ‪.‬‬

‫نبقو اىمؼيٌمبث ) ‪ (Data Cable -‬ىخٌصْو اىقشص اىصيب ً محشك األقشاص ً نبقو أخش ىخٌصْو محشك األقشاص اىمشنت حدذ ىزه‬
‫‪)9‬‬
‫اىنٌاقو فِ ػيبت اىيٌحت األً‪.‬‬
‫‪|Page2‬‬

‫‪Des photo-utiles‬‬

‫‪)10‬‬

‫اىمٌدً‬

‫‪ BIOS‬نظبً اىذخو ً اىخشج األسبسَ ً ىٌ بشنبمح صغْش ّؼمو بمدشد بذأ اىحبسب فَ اىؼمو ً ٌّخذ داخو قطؼت فَ اىحبسب حسمَ‬
‫‪)11‬‬
‫‪ CMOS‬ىزا اىبشنبمح ّقًٌ ببخخببس منٌنبث اىحبسب األسبسْت ً ّخبشك بأٍ مشنيت فْيب ممب أنو مسئٌه ػن نقو اىبْبنبث بْن منٌنبث اىحبسب‬
‫اىمخخيفت‬

‫‪|Page3‬‬