EVROPSKI STANDARD

EB 1714

Avgust 1997 _____________________________________________________________________________________ ICS 25.160.40 Ključne riječi: zavareni spojevi, zavarivanje topljenjem, metali, ispitivanja bez razaranja, kontrola kvaliteta, greške u zavarenim spojevima, ultrazvučna ispitivanja, uslovi ispitivanja, obrada površine

Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – Ultrazvučno ispitivanje zavarenih spojeva

CEN je ovaj evropski standard odobrio 14. oktobra 1998. Članice CEN-a su obavezne da se pridržavaju Internih propisa CEN/CENELEC-a koji propisuju uvjete za davanje ovom evropskom standardu statusa nacionalnog standarda bez bilo kakvih promjena. Najnovije liste i bibliografske reference, koje se odnose na sve nacionalne standarde mogu se dobiti na zahtjev u Centralnom sekretarijatu ili kod bilo koje članice CEN-a. Ovaj evropski standard postoji u tri zvanične verzije (verzija na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku). Verzija na bilo kom drugom jeziku, urađena uz odgovornost članice CEN-a provođenjem na njen vlastiti jezik i prijavljena Centralnom sekretarijatu, ima isti status kao i zvanične verzije. Članice CEN-a su nacionalne institucije za standarde iz Austrije, Belgije, Češke Republike, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Islanda, Irske, Italije, Luksemburga, Holandije, Norveške, Portugalije, Španije, Švedske, Švajcarske i Velike Britanije.

CEN
Evropski komitet za standardizaciju (Evropean Committee for Standardization) Centralni sekretarijat: Rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels _____________________________________________________________________________________ 1997 CEN - Sva prava korištenja u bilo kom vidu i na bilo kiji način zadržavaju, širom svijeta, članice CEN-a

Strana 2 EN 1714:1997
Ref. No. EN1714:1997 E

Predgovor Ovaj Evropski standard izradio je Tehnički komitet CEN/TC 121 "Zavarivanje" čiji sekretarijat drži DS. Ovaj Evropski standard će dobiti status nacionalnog standarda, bilo objavljivanjem identičnog teksta ili putem priznavanja najkasnije do februara 1998 godine a nacionalni standardi koji su s ovim u koliziji biće povučeni najkasnije do februara 1998 godine. Prema CEN/CENELEC-ovim Međunarodnim propisima, nacionalne organizacije za standarde slijedećih zemalja obavezne su da primjene ovaj Evropski standard: Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Island, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španija, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Strana 3 EN 1714: 1997 1 Područje primjene

Ovaj evropski standard specificira metode za ručno ultrazvučno ispitivanje spojeva zavarenih topljenjem u metalnim materijalima debljine 8 mm ili više koji ispoljavaju nisko ultrazvučno slabljenje (naročito ono prouzrokovano rasipanjem). On je prvenstveno namjenjen za upotrebu kod zavarenih spojeva s punom penetracijom gdje su i zavareni i osnovni materijal feritni. Kad je specificirano i pogodno, mogu se također primjeniti ove tehnike: - na drugim materijalima osim onih gore spomenutih; - na zavarenim spojevima s parcijalnom penetracijom; - sa automatiziranom opremom, po sporazumu između ugovornih strana. Kada su u ovom standardu specificirane ultrazvučne vrijednosti koje zavise od materijala one se zasnivaju na čelicima koji imaju brzinu ultrazvuka od 5920 ± 50 m/s za longitudinalne talase, i 3255 ± 30 m/s za tranverzalne talase. Ovo treba uzeti u obzir kada se ispituju materijali s različitom brzinom. Standard specificira četiri nivoa ispitivanja, a svaki od njih odgovara različitoj vjerovatnoći detekcije nedostataka. Uputstvo za izbor nivoa ispitivanja A, B i C je dato u prilogu A. Zahtjevi četvrtog niova ispitivanja, koji su namjenjeni za specijalne primjene, su u skaldu sa opštim zahtjevima ovog standarda i kako je dogovoreno između ugovornih strana. Ovaj standard, po sporazumu između ugovornih strana, dozvoljava ocjenu indikacija, u cilju prihvatanja, jednom od slijedećih metoda: 1) Ocjenjivanje zasnovano prvenstveno na dužini i amplitudi ehoa signalne indikacije; 2) Ocjenjivanje zasnovano na karakterizaciji i dimenzioniranju indikacije pomoću metoda kretanja glave. 2 Normativne reference

Ovaj evropski standard inkorporira odredbe datiranih ili nedatiranih referenci iz drugih publikacija. Ove normativne refrence su citirane na odgovarjućim mjestima u tekstu a publikacije se navedene kako slijedi. Kod datiranih referenci, naredni amandmani ili revizije bilo koje od ovih publikacija se primjenjuju na ovaj evropski standard samo kada su ugrađene u njega amandmanom ili revizijom. Kod nedatiranih referenci primjenjuje se posljednja edicija publikacije o kojoj je riječ. EN 473 prEN 583-1 Kvalifikacija i certifikacija IBR osoblja - Opšti principi Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Dio I: Opšti principi

Ispitivanje bez razaranja .Terminologija .Nivoi prihvatanja Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva .Strana 4 EN 1714:1997 prEN 583-2 prEN 1330-4 prEN 1712 prEN 1713 prEN 12062 EN 25817 Ispitivanje bez razaranja . zavisno od pravca njihove glavne dimenzije u odnosu na osu zavarenog spoja.Smjernice o nivoima kvaliteta za nedostatke (ISO 5817: 1992) 3 Definicije i simboli Za potrebe ovog standarda primjenjuju se defincije date u prEN 12062 i prEN 1330-4. u skladu s sa slikom 2. Smatra se da će indikacije biti ili lognitudinalne ili transverzalne.Ultrazvučno ispitivanje . Tabela 1: Nazivi veličina i simboli Simbol t DDSR DSDH l h x y z lz lx ly p Naziv veličine Debljina osnovnog materijala (najtanji dio) Prečnik reflektora u obliku diska Prečnik poprečno bušene rupe Dužina indikacije Pružanje indikacije u pravcu dubine Položaj indikacije u longitudinalnom pravcu Položaj indikacije u transverzalnom pravcu Položaj indikacije po dubini Projektovana dužina indikacije po dubini Projektovana dužina indikacije u x pravcu Projektovana dužina indikacije u y pravcu Rastojanje punog skoka Jedinica mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm . Za nazive veličina i simbole pogledati tabelu 1.Ultrazvučno ispitivanje zavarenih spojeva .Opšta pravila za metalne materijale Elektrolučno zavareni spojevi u čeliku . Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva .Dio 4: Termini koji se koriste u ultrazvučnom ispitivanju Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva . x.Dio 2 : Regulacija osjetljivosti i ospega.Ultrazvučno ispitivanje Karaketrizacija nedostataka u zavarenim spojevima.

Metode koje se koriste za ultrazvučnu ocjenu indikacija i kriterijumi prihvatanja će biti usaglašeni između ugovornih strana. . 5 Informacije potrebne prije ispitivanja 5. koristeći standardne kriterijume.3). Tehnike preporučene u ovom standardu su pogodne za detekciju onih nedostataka zavarenog spoja koji su specificirani u tipičnim standardima prihvatanja zavarenog spoja. pripremu.obim ispitivanja za detekciju transverzalnih indikacija.2 Konkretne informacije koje se traže prije ispitivanja Prije nego što bilo kakvo ispitivanje zavarenog spoja može da počne. valjan) . . kompatibilni su sa zahtjevima iz prEN 1712 i prEN 1713. .nivo ispitivanja.proizvodna i radna faza(e) u kojoj će ispitivanje biti obavljeno. kada su primjenjini u kriterijumima koji odgovaraju namjeni. . . . .Strana 5 EN 1714: 1997 5 Opšte postavke Namjena ovog standarda je da opiše opšte metode ultrazvučnog ispitivanja. operator će imati pristup slijedećim bitnim informacijama: . Specificirani parametri. ovo može zahtjevati korištenje tehnika ili metoda koje su izvan područja primjene ovog standarda. liven. za najčešće korištene zavarene spojeve. ako se zahtjeva (vidjeti 5.1 Pitanja koja su predmet usaglašavanja između ugovornih strana Sljedeća pitanja će biti usaglašena: . Ako usaglašeni kriterijumi prihvatanja zahtjevaju preciznije određivanje visine i prirode defekta.da li se zahtjeva ili ne pisana procedura ispitivanja.metod uspostavljanja referentnog nivoa. .j. izvođenje ispitivanja i izvještavanje. . Konkretni zahtjevi specificirani u ovom standardu obuhvataju opremu.pisana procedura ispitivanja . .vrsta(e) osnovnog materijala i forma proizvoda (t. 5.ispitivanje osnovnog metala prije i/ili nakon zavarivanja. . kovan.zahtjevi za pisane procedure ispitivanja. na pr. naročito oni za ispitne glave.metod koji će se koristiti za ocjenu indikacija.zahtjevi za ispitivanje tandem tehnikom. a također su pogodni za korištenje sa drugim standardima za kriterijume prihvatanja.kvalifikacija osoblja.nivoi prihvatanja.

. . ako ima značaja. po sporazumu između ugovornih strana.procedura zavarivanja ili relevantne informacije o procesu zavrivanja. .priprema spoja i dimenzije. 5. . oni će također biti upoznati sa problemima ispitivanja koji su u konkretnoj vezi sa tipom zavarenog spoja koji se ispituje. 6 Zahtjevi za osoblje i opremu 6.nivoi prihvatanja. koristiće se dodatne pisane procedure. .zahtjevi izvješatavanja.procedure o korektivnim aktivnostima u slučaju otkrivanja neprihvatljivih indikacija.1 Kvalifikacije osoblja Osoblje koje izvodi ispitivanja u skladu s ovim standardom će biti kvalifikovano za odgovarajući nivo u skladu sa EN 473 ili njegovim ekvivalentom u relevantnom industrijskom sektoru. . . Pored opšteg znanja o ultrazvučnom ispitivanju zavarenih spojeva. . 6.2 Oprema Bilo kakva oprema koja se koristi u vezi sa ovim standardom odgovaraće zahtjevima relevantnih evropskih standarda. Prije objavljivanja EN standarda u vezi s ovim predmetom mogu se koristiti odgovarajući nacionalni standardi.obim ispitivanja uključujući zahtjeve za detekciju transverzalnih indikacija. .Strana 6 EN 1714:1997 .nivo ispitivanja.3 Pisana procedura ispitivanja Definicije i zahtjevi u ovom standardu će normalno zadovoljiti potrebu za pisanom procedurom.nivo kvalifikacije osoblja. . Kada to nije slučaj ili kad tehnike opisane u ovom standardu nisu primjenjive na zavareni spoj koji se ispituje. .zahtjevi koji se odnose na stanje površine.proizvodna ili radna faza u kojoj se ispitivanje vrši uključujući termičku obradu ako je ima.vrijeme i trajanje bilo kakve termičke obrade nakon zavarivanja.

a . .3. kada se ocjenjivanje izvodi u skladu sa nivoima prihvatanja zasnovanim da dužini i amplitudi na pr: prEN 1712. Ako ovaj zahtjev ne može da se ispuni podložni klin ispitne glave će se prilagoditi površini i prema tome će se podesiti osjetljivost i opseg. ili što je moguće bliže. frekvencija će biti što je moguće niža. Frekvencija Frekvencija će biti u opsegu 2 MHz do 5 MHz. Uglovi ulaska zvuka na ispitnoj glavi i suprotnoj reflektujućoj površini. Ako je specificirano korištenje dva ili više uglova ispitnih glava. 6.3.3 Prilagođavanje ispitnih glava zakrivljenim ispitnim površinama Zazor između ispitne površine i dna podložnog klina glave neće biti veći od 0. treba voditi računa da se osigura da upadni ugao snopa. Kod cilinidričnih ili sfernih površina ovaj zahtjev će obično biti ispunjen kada je zadovoljena sljedeća jednačina: D ≥ 15a gdje je: D . mogu biti određeni crtanjem poprečnog presjeka zavarenog spoja ili u skladu sa metodama datim u pr EN 583-2. Kad upadni uglovi ne mogu da se odrede kako je specificrano u ovom standardu izvještaj o ispitivanju će sadržavati iscrpan opis korištenih skeniranja i obim prouzrokovanog bilo kakvog nepotpunog pokrivanja zajedno sa objašnjenjem teškoća na koje se naišlo. 6. najmanje jedna od korištenih kosih glava će odgovarati ovom zahtjevu. Kada se koristi više od jednog ugla ispitne glave. Jedan od korištenih uglova glave će osigurati da se površine spajanja zavarenog spoja ispitaju pod. razlika između nominalnih uglova snopa će biti 10° ili više.prečnik komponente u milimetrima. Za početno ispitivanje.3 Parametri ispitnih glava 6. Više frekvencije se mogu koristiti da se poboljša rezolucija opsega ako je ovo neophodno kada se koriste standardi za nivoe prihvatanja koji su zasnovani na karakterizaciji nedostataka na pr. kada je zakrivljena. u gore datom opsegu. Frekvencije od približno 1 MHz mogu se koristiti za ispitivanje kod dugih puteva zvuka kada materijal pokazuje nadprosječno slabljenje.5 mm.Strana 7 EN 1714: 1997 6. prEN 1713. sa suprotnom reflektujućom površinom. nije manji od 35° i po mogućnosti ne veći od 70°.3.2 Upadni uglovi (uglovi ulaska zvuka) Kada se ispitivanje izvodi sa transferzalnim talasima i tehnikama koje zahtjevaju da se ultrazvučni snop reflektuje sa suprotne površine. i biće odabrana da odgovara specificiranim nivoima prihvatanja. pravim uglom.dimenzija u milimetrima podložnog klina u pravcu ispitivanja.1.

2. duž ivice zavarenog spoja. čiji je rezultat zazor ispod ispitne glave od sve do 1 mm. u području zone skeniranja. Alternativno. ono što je veće. Kada je zadovoljavajuće pokrivanje ultrazvučnim ispitivanjem ozbiljno ugroženo. žlijebovi). druge ultrazvučne tehnike ili bilo koju drugu pogodnu metodu. Valovitost ispitne površine neće rezultirati u stvaranju zazora između glave i ispitnih površina većem od 0. . cunder. Ako je neophodno ovi zahtjevi će biti osigurani ravnanjem. na pr. na pr. U svim slučajevima. Ako pojedine sekcije ove zapremine ne mogu biti pokrivene u bar jednom pravcu skeniranja.Strana 8 EN 1714:1997 7 Zapremina koja se ispituje Zapremina koja se ispituje (vidjeti sliku 1) se definiše kao zona koja uključuje zavar i osnovni materijal od najmanje 10 mm sa svake strane zavara.3 μm za mašinski obrađene površine. 9 Ispitivanje osnovnog materijala Osnovni metal. prethodna ispitivanja u toku procesa proizvodnje) da na ispitivanje zavarenog spoja kosom glavom neće uticati prisustvo nedostataka ili visoko slabljenje. Površine za skeniranje će biti glatke i bez stranih materija za koje je vjerovatno da će ometati sprezanje ispitne glave (na pr. 8 Priprema površina za skeniranje Površine za skeniranje će biti dovoljno široke da dozvole da se zapremina koja se ispituje (vidjeti sliku 1) u potpunosti pokrije. će se ispitati normalnim glavama prije ili nakon zavarivanja. ako je neophodno. glave za puzajuće talase. Dopunske metode mogu zahtjevati ispitivanje koristeći kose ispitne glave sa dvostrukim kristalom. magnetnim prahom ili radiografsko ispitivanje. hrđa. U nekim slučajevima ovo može zahtjevati uklanjanje nadvišenja vara. ili nije veća od 12.5 mm. razmotriti druge metode ispitivanja (na pr. radiografija ). ispitivanje tečnim penetrantima. Lokalne varijacije konture površine. kapljice metala. ili širinu zone uticaja toplote. onda će se po sporazumu.3. Gdje su nedostaci nađeni. usaglasiće se alternativne ili dopunske ultrazvučne tehnike ili druge metode ispitivanja bez razaranja. Ra.5 mm.5 μm za površine bombardovane sačmom. nije veća od 6. širina površina za skeniranje može biti manja ako se može postići ekvivalentno pokrivanje zapemine koja se ispituje skeniranjem i sa gornje i sa donje površine spoja. U svim slučajevima skeniranje će pokriti čitavu zapreminu koja se ispituje. Ovo dodatno skeniranje je neophodno da se kompenzira redukovano pokrivanje zavara koje će se dogoditi sa zazorom ove dimenzije. ili ako uglovi ulaska zvuka sa suprotnom površinom ne ispunjavaju zahtjeve tačke 6. tehnike će se podesiti na odgovarajući način. dužnu pažnju treba posvetiti tipu zavarenog spoja i vjerovatnoj orjentaciji bilo kog nedostatka koji će biti detektovan. Pri izboru alternativnih ili dopunskih metoda. mogu samo biti dozvoljene ako je najmanje jedan dodatni ugao glave primjenjen sa napadnute strane zavara. njihov uticaj na predloženo ispitivanje kosom glavom će se procjeniti i. zarezi. osim ako se može demonstrirati (na pr. Može se pretpostaviti da će površine za skeniranje i površine sa kojih se zvučni snop reflektuje biti zadovoljavajuće ako hrapavost površine. maksimalni dozvoljeni zazor na područjima ispitne površine sa kojih se izvodi ocjena indikacija će biti 0.

Ako se nađu odstupanja u toku ovih provjera izvešće se korekcije date u tabeli 2.1 Opšte Podešavanje opsega i osjetljivosti će se izvršiti prije svakog ispitivanja u skladu sa ovim standardom i prEN 583-2. .Strana 9 EN 1714: 1997 1 2 Širina zapremine koja se ispituje Površina za skeniranje Slika 1: Primjer zapremine koja se ispituje i koja treba da se pokrije pri skeniranju radi longitudinalnih indikacija 10 Regulacija opsega i osjetljivosti 10. Provjere radi potvrđivanja ovih podešavanja će biti izvedene najmanje svakih 4 sata i nakon završetka ispitivanja. Provjere će također biti izvršene uvijek kada se parametar sistema mjenja ili kada se sumnja na promjene u ekvivalentnim podešavanjima.

5 mm DDSR = 3 mm - Tabela 4: Referentni nivoi za longitudinalnetalase za metodu 2 (AVG) .Metoda 3: Referentni nivo je jednak DAC krivoj za pravougaoni žlijeb dubine 1 mm. Opseg 1 2 Odstupanja ≤ 2% opsega Odstupanja > 2% opsega Podešavanje će se korigovati prije nego što se ispitivanje nastavi Podešavanje će biti korigovano i sva ispitivanja izvedena sa ovom opremom u toku prethodnog perioda će biti ponovljena 3 Povećanje osjetljivosti > 4 dB 10. . Podešavanje će biti korigovano i sve registrovane indikacije će biti ponovo ispitane.5 do 2. . .Metoda 2: Referentni nivoi za transverzalne i longitudinalne talase koji koriste rastojanje-pojačanje-dimenzija (AVG) sistem zasnovan na reflektoru oblika diska (DSR) su dati u tabelama 3 odnosno 4.2 Referentni nivo Koristiće se jedna od sljedećih metoda za postavljanje referentnih nivoa : . Tabela 3 Referentni nivoi za skeniranje kosim snopom sa transverzalnim talasima za metodu 2 (AVG) Nominalna frekvencija ispitne glave (MHz) 1.Tandem ispitivanje: DDSR = 6 mm (za sve debljine). Podešavanje će biti korigovano i sva ispitivanja izvedena sa ovom opremom u toku prethodnog perioda će biti ponovljena.5 3 do 5 8 ≤ t <15 DDSR = 1 mm Debljina osnovnog materijala (mm) 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 DDSR = 2 mm DDSR = 1.Strana 10 EN 1714:1997 Tabela 2 Korekcije osjetljivosti i opsega Osjetljivost 1 2 Odstupanja ≤ 4 dB Smanjenje osjetljivosti > 4 dB Podešavanje će se korigovati prije nego što se ispitivanje nastavi.Metoda 1: Referentni nivo je kriva rastojanje-amplituda (DAC kriva) za poprečno bušenu rupu prečnika Ø 3 mm.

na različitim lokacijama na predmetu ispitivanja će se izmjeriti i. razmotriće se razlog i dalja priprema površine za skeniranje će biti izvršeno. na reprezentativnom broju lokacija.Tandem ispitivanje: DDSR = 6 mm (za sve debljine).Metoda 2: Referentni nivo .3 Nivoi ocjenjivanja Sve indikacije jednake ili veće od slijedećih će se ocjenjivati: . .Metode 1 i 3: Referentni nivo . Kada nema očitih razloga za visoke korekcione vrijednosti. slabljenje. Ovaj zahtjev može biti jednostavan predmet sporazuma između ugovornih strana.4 Korekcija prenosa Kada se posebni blokovi koriste za utvrđivanje referentnih nivoa izvršiće se mjerenje razlika prenosa između predmeta ispitivanja i bloka. 8 ≤ t <15 DDSR = 2 mm Debljina osnovnog materijala (mm) 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 DDSR = 2 mm DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm DDSR = 3 mm . u skladu sa tabelama 3 odnosno 4. Odgovarajuće tehnike su opisane u prEN 583-2.5 Odnos signal-šum U toku ispitivanja zavarenog spoja nivo šuma koji prelazi parazitne površinske indikacije će ostati najmanje 12 dB ispod nivoa ocjenjivanja. Ako su razlike veće od 2 dB ali manje od 12 dB one će biti kompenzirane. 10. ako se utvrdi da varira značajno. Ako gubici prenosa prelaze 12 dB. 10. ako je to primjenjivo. .5 3 do 5 10.Strana 11 EN 1714: 1997 Nominalna frekvencija ispitne glave (MHz) 1.10 dB (33% DAC). Ako su razlike manje od 2 dB korekcija se zahtjeva. razmotriće se korektivne radnje.5 do 2.4 dB.

ravnanjem površine. Da bi se prilagodio svim ovim zahtjevima ovaj standard specificira četiri nivoa ispitivanja (A. Treba napomenuti da su pokazani tipovi spojeva samo idealni primjeri i gdje aktuelni uslovi zavarenog spoja ili pristupačnost ne odgovaraju u potpunosti onim pokazanim. Za ove slučajeve pripremiće se pisana procedura ispitivanja. Općenito nivoi ispitivanja su povezani sa nivoima kvaliteta (na pr. Odgovarajući nivo ispitivanja može se specificirati standardima za ispitivanje zavarenih spojeva (na pr. Tabela 5 Preporučeni nivoi kvaliteta Nivo ispitivanja A B C D Nivo kvaliteta u EN 25817 C B prema sporazumu specijalna primjena Konkretni zahtjevi za nivoe ispitivanja A do C su dati. prEN 12062)..Strana 12 EN 1714:1997 11 Nivoi ispitivanja Zahtjevi kvaliteta za zavarene spojeve su uglavnom povezani sa materijalom.3 Ispitivanje za detekciju nedostataka okomitih na ispitnu površinu . 12. C i D) . zavarivačkim procesom i uslovima rada. 12. Od nivoa ispitivanja A do nivoa ispitivanja C rastuća vjerovatnoća detekcije će se postići povećanim ispitnim pokrivanjem na pr. Nivo ispitivanja D može se usaglasiti za specijane primjene koristeći pisanu proceduru koja će uzeti u obzir opšte zahtjeve ovog standarda . standardima proizvoda ili drugim dokumentima. za različite vrste spojeva u prilogu A. tehnika ispitivanja će se modificirati da zadovolji opšte zahtjeve ovog standarda i konkretnog nivoa ispitivanja. 12 Tehnika ispitivanja 12. Kada je prEN 12062 specificiran preporučeni nivoi ispitivanja su kako je dato u tabeli 5. EN 25817).1 Opšte Ultrazvučna ispitivanja će biti izvedena u skladu sa prEN 583-1 sa dodatkom sledećih klauzula.2 Putanja ručnog skeniranja U toku skeniranja kosom glavom blago zakretanje do ugla od 10° na obje strane nominalnog pravca snopa se može primjeniti na ispitnu glavu. brojem skeniranja. B.

kako je pokazano na slici 2. U slučaju kružnih zavarenih spojeva ovo može da zahtjeva utvrđivanje unutrašnje i spoljašnje referentne tačke prije montaže za zavarivanje.4 Lociranje indikacija Lociranje svih indikacija će se definisati u odnosu na koordinatni sistem na pr. Za takve nedostatke treba razmotriti specifične tehnike ispitivanja. posebno za zavarene spojeve u debljim materijalima. 12. Ove ispitne tehnike će se koristiti po sporazumu između ugovornih strana. 1 Koordinatni početak Slika 2: Koordinatni sistem za definisanje lokacije indikacija 12.5 Ocjena indikacija .Strana 13 EN 1714: 1997 Podpovršinske planarne nedostatke okomite na ispitnu površinu je teško detektovati tehnikama jedne kose glave. Neka tačka na ispitnoj površini će biti odabrana kao koordinatni početak za ova mjerenja. tako da apsolutno lociranje svih indikacija može da se utvrdi od bilo koje imenovane referentne tačke. Gdje se ispitivanje vrši sa više od jedne površine refrentne tačke će biti utvrđene na svakoj površini. U ovom slučaju treba voditi računa da se uspostavi poziciona zavisnost između svih korištenih referentnih tačaka.

5 Karakterizacija nedostataka Nedostaci će biti karakterizirani samo ako su se tako sporazumjele ugovorne strane. ako drugačije nije dogovoreno.1 Opšte Sve relevantne indikacije iznad nivoa ocjenjivanja će se ocjenjivati u skladu sa klauzulama 12. kao minimum. biti određena koristeći tehniku specificiranu u standardu nivoa prihvatanja ili tehniku lociranja sa 6 dB-skim padom vrha.2 Maksimalna amplituda ehoa Amplituda ehoa će se maksimizirati kretanjem glave i registrovati u zavisnosti od usaglašenog referentnog nivoa.5. ili kada je neophodno da se ispune zahtjevi specificiranih nivoa prihvatanja.5. bilo u longitudinalnom ili transverzalnom pravcu će.5.2 do 12.4 Visina indikacije Mjerenje visine indikacije će se izvoditi samo prema sporazumu. za nedostatke koji generišu više od jednog uočljivog pika u primljenom signalu kad se skenira po debljini.1 Opšte Izvještaj o ispitivanju će uključiti pozivanje na ovaj standard i dati.4. Preporučuje se da se visina indikacije registruje kada indikacija ima izmjerenu visinu od 3 mm i više. 12. visina (h) će se mjeriti tehnikom pomjeranja ispitne glave.Strana 14 EN 1714:1997 12.5.3 Dužina indikacije Dužina indikacije. slijedeće informacije: . Ako je to primjenjivo sljedeća metoda će se koristiti: Gdje je to moguće.5. 13 Izvještaj o ispitivanju 13.5. drugi viši prag za registrovanje visina može biti dogovoren. Međutim. 12. 12. gdje je moguće.5. 12.

.temperatura predmeta.skica koja pokazuje geometrijsku konfiguraciju (ako je neophodno). e) identifikacija inspekcionog organa. c) mjesto i datum ispitivanja d) identifikacija ispitnih organizacija i identifikacija i certifikacija operatora.4. . smjernice. nominalna frekvencija i aktuelni upadni ugao korištenih ispitnih glava sa identifikacionim brojem ako se zahtjeva. specifikacije.4 Informacije u vezi s tehnikom ispitivanja a) nivo(i) ispitivanja i pozivanje na pisanu proceduru kada se koristi.dimenzije.pozivanje na proceduru zavarivanja. tip. Identifikacija predmeta koji se ispituje: . .2 Opšti podaci a).3 Informacije u vezi s opremom a) proizvođač i tip ultrazvučnog uređaja sa identifikacionim brojem ako se zahtjeva. h) referentni nivoi.stanje proizvodnje. .materijal i forma proizvoda. specijalni sporazumi itd. e) identifikacija pozicija ispitnih glava kako je specificirano u prilogu A ili korištenjem skice. . . d) referentne tačke i detalji o korištenom koordinatnom sistemu kako je specificirano u 12.Strana 15 EN 1714: 1997 13.. ako je izvan opsega 0 °C do 40 °C . i) rezultat ispitivanja osnovnog materijala. 13. d) kontaktno sredstvo 13.lokacija zavara/zavarenog spoja koji se ispituje. b) zahtjevi ugovora na pr. b) obim ispitivanja. . b) proizvođač. ako je neophodna. c) lokacija područja skeniranja. c) identifikacija korištenih referentnih blokova sa skicom. specifikaciju i termičku obradu.uslovi na površini. g) metod i vrijednosti korištene za podešavanje osjetljivosti ( podeševanje pojačanja za referentne nivoe i vrijednosti koje su korištene za korekcije prenosa). f) opseg vremenske baze . .

2 i informacije.5. kako je specificirano u 12. ili zahtjevi ugovora. d) rezultati ocjene u skladu sa specificiranim nivoima prihvatanja .4 sa detaljima u vezi ispitnih glava i odgovarajućim položajima ispitne glave. ako se zahtjeva. k) odstupanje od ovog standarda.3. b) maksimalna amplituda ehoa kako je specificirano u 12. o tipu i veličini indikacije. 13.Strana 16 EN 1714:1997 j) standard za nivoe prihvatanja.5 Rezultati ispitivanja Tabelarni rezime (ili skice) koji daje slijedeće informacije za registrovane indikacije: a) koordinate indikacije. c) dužine indikacija kako je specificirano u 12.5.

7 i tabele A.l do A. N.7 Legenda za tabele: L.skeniranje: skeniranje za detekciju transverzalnih indikacija koristeći kose ispitne glave p: puno rastojanje skoka SZW : širina zone skeniranja .Strana 17 EN 1714: 1997 Prilog A (normativan) Nivoi ispitivanja za različite vrste zavarenih spojeva Vidjeti slike A.skeniranje: skeniranje za detekciju longitudinalnih indikacija koristeći kose ispitne glave.skeniranje: skeniranje koristeći normalne ispitne glave T.1 do A.

1 Sučeoni spojevi u plačama i cijevima .Strana 18 EN 1714:1997 1 2 3 4 5 Strana 1 Pogled odozgo Strana 2 Pogled sa strane Širina zone skenirnja (SZW) u zavisnosti od rastojanja skoka Kad god je moguće sva skeniranja će se izvoditi sa obje strane (1 i 2) Slika A.

4) 4) 4) 4) B C 1) Može biti ograničeno sporazumom na jedno skeniranje sa jedne strane 2) Dodatno ispitivanje tandem tehnikom po specijalnom sporazumu 3) Zahtjeva se samo po specijalnom sporazumu 4) Površina pokrivnog sloja zavara će odgovarati zahtjevima u klauzuli 8.25 p 1.25 p 1.25 p 1.25 p 1.25 p 1. Ovo može da zahtjeva ravnanje pokrivnog sloja zavara. 5) Ako je dostupno samo s jedne strane koristiće se 2 ugla.4) 2).25 p 1. kod kružnih spojeva cijevi zavarenih sa jedne strane samo se ravna spoljašnji pokrivni sloj.5) 2) 2) 4) 2).4) Napomene 3) 3) 3) 3) 3) 3).Strana 19 EN 1714: 1997 Tabela A. 6) U opsegu od 15 < t ≤ 25 jedan ugao je dovoljan pod uslovom da je frekvencija ispod 3 MHz.25 p 1. Međutim.1 : Sučeoni spojevi u pločama i cijevima Nivo ispitivanja A Debljina osnovnog materijala mm 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t < 60 60 ≤ t ≤ 100 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 > 40 Longitudinalne indikacije Zahtjevani broj: pozicija SZW pozicija glave glave L-skeniranje N-skeniranje A ili B A ili B A ili B A ili B A ili B A ili B A ili B A ili B AiB 1. .25 p G ili H G ili H GiH Transverzalne indikacije Zahtjevani broj: Ukupan uglova pozicija glave broj glave skeniranja T-skeniranje 1 1 1 1 2 2 1 2 2 (X i Y) ili (W i Z) (X i Y) ili (W i Z) (X i Y) ili (W i Z) (X i Y) ili (W i Z) (X i Y) ili (W i Z) (C i D) ili (E i F) (C i D) ili (E i F) (C i D) ili (E i F) (C i D) ili (E i F) 2 4 4 4 8 4 2 8 8 uglova glave 1 1 1 2 6) 2 2 1 2 2 Ukupan broj skeniranja 2 2 2 4 4 4 3 5 10 Napomene 1) 1) 5) 2).25 p 1.

Strana 20 EN 1714:1997 1 Komponenta 1 2 Komponenta 2 3 Pogled s kraja 4 Pogled sa strane Širine zona skeniranja su označene slovima: a.e.c.f i g Slika A.2 Konstrukcioni T-spojevi .b.d.

25 p 0.75 p d+e ili C 3) C 3) C 3) C 3) C 3) C 3) C 3) C 3) C 3) Transverzalne indikacije Zahtjevani broj: Ukup an SZW pozicija glave broj skenir T-skeniranje anja FiG c 2 (F i G) c 6 (X i Y) ili (W i Z) f + g (F i G) c 6 (X i Y) ili (W i Z) f + g FiG c 4 (F i G) c 6 (X i Y) ili (W i Z) f + g (F i G) c 12 (X i Y) ili (W i Z) f + g (F i G) c 12 (X i Y) ili (W i Z) f + g uglova glave SZW N-skeniranje c c c c c c c Ukupan broj skeniranja 1 2 2 3 5 3 7 7 9 uglova glave 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 Napomene 1) 1) 2) 2) A B 2) 2) 2) 2) 2) 1) Nije primjenjivo 2) Izvodiće se samo po specijalnom sporazumu 3) Biće zamjenjeno tandem tehnikom iz A ili B ako C nije moguće.25 p d+e 0.75 p d+e 0.75 p 1.25 p 1.2 Konstrukcioni T-spojevi Nivo ispitivanja Debljina osnovnog materijala mm 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t < 100 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 C 40 ≤ t ≤ 100 > 100 Longitudinalne indikacije Zahtjevani broj: pozicija pozicija SZW glave glave L-skeniranje 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 A ili B A ili B A ili B AiB AiB AiB (A i B) (D i E) (A i B) (D i E) AiB DiE 1.25 p 1.25 p 1. .Strana 21 EN 1714: 1997 Tabela A.25 p 1.

3: Spojevi priključka ugrađenog kroz plašt .b.Strana 22 EN 1714:1997 1 Poprečni presjek 2 Pogled odozgo 3 Komponenta 1 = cilindrični plašt/ ravna ploča 4 Komponenta 2 = priključak (mlaznica) Širine zona skeniranja su označene slovima: a.c.d i e. Slika A.

5 p C c (D ili E) d ili e (A i B) 0.25 p C c D d A ili 1.25 p C c D d A ili 1.25 p C c (D i E) d+e (A i B) 0.Strana 23 EN 1714: 1997 Tabela A.25 p C c (D ili E) d ili e (A ili B) 0.3 Spojevi priključka ugrađenog kroz plašt Nivo ispitivanja Debljina osnovnog materijala mm 8 ≤ t < 15 A 15 ≤ t ≤ 40 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 B 40 ≤ t < 60 60 ≤ t ≤ 100 8 ≤ t < 15 C 15 ≤ t ≤ 40 > 40 1 2 1 1 1 2 2 2 2 Longitudinalne indikacije Zahtjevani broj: pozicija pozicija SZW SZW glave glave L-skeniranje N-skeniranje A 1.5 p C c (D i E) d+e (A ili B) 1.25 p ili C c (A ili F) ili 1.25 p C c (D i E) d+e (A ili B) 1.5 p C c (D i E) d+e Transverzalne indikacije Zahtjevani broj: Ukupan uglova pozicija glave broj glave skeniranja T-skeniranje 1 1 1 2 1 2 2 (U i V) ili (X i Y) ili (W i Z) (U i V) ili (X i Y) ili (W i Z) (X i Y) i (W i Z) (X i Y) i (W i Z) (U i V) ili (X i Y i W i Z) (X i Y) i (W i Z) (X i Y) i (W i Z) 2 2 4 8 2 ili 4 8 8 uglova glave 1 1 1 1 Ukupan broj skeniranja 1 2 2 2 ili 3 4 7 3 5 9 Napomene 1) 1) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 1) Nije primjenjivo 2) izvodiće se samo po specijanom sporazumu .

Strana 24 EN 1714:1997 .

b i c Slika A.Strana 25 EN 1714: 1997 1 Poprečni presjek 2 Pogled s kraja 3 Komponenta 1 4 Komponenta 2 Širine zona skeniranja su označene slovima a.4: Konstrukcini L spojevi .

3) 2). 3) 2).25 p ili C c A ili B ili H 1.25 p C c A ili B ili H 1.75 p C c (H ili A) i B 0.25 p ili C c A ili B ili H 1. 3) 2). Ovo može zahtjevati ravnanje pokrivnog sloja zavara. .Strana 26 EN 1714:1997 Tabela A.4: Konstrukcioni L spojevi Nivo ispitivanja A B Debljina osnovnog materijala mm 8 ≤ t < 15 15 ≤ t ≤ 40 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 > 100 Longitudinalne indikacije Zahtjevani broj: pozicija pozicija SZW SZW glave glave L-skeniranje N-skeniranje A ili B ili H 1.75 p C c (H ili A) i B 1.25 p C c (H ili A) i B 1.25 p C c (H ili A) i B 0.25 p C c (H ili A) i B 0.5 p C c Transverzalne indikacije Zahtjevani broj: Ukupan uglova pozicija glave broj glave skeniranja T-skeniranje 1 (F i G) ili (X i Y) 2 2 (F i G) ili (X i Y) 4 2 DiE 4 1 DiE 2 1 DiE 2 2 DiE 4 2 DiE 4 uglova glave 1 1 1 2 2 1 2 3 3 Ukupan broj skeniranja 1 2 1 3 5 3 5 7 7 Napomene 1) 1) 2) 2) 2). 3) 2). 3) C 1) Nije primjenjivo 2) Biće izvedeno po specijalnom sporazumu 3) Površina pokrivnog sloja zavara će odgovarati zahtjevima u Članu 8.

5: Spojevi priključka (mlaznice) ugrađenog na plašt .b.c.Strana 27 EN 1714: 1997 1 Poprečni presjek 2 Pogled odozgo 3 Komponenta 1 = priključak (mlaznica) 4 Komponenta 2 = plašt 5 Normalna ispitna glava Širine zona skeniranja su označene slovima: a. d i x Slika A.

25 p C c (B ili D) 0.Strana 28 EN 1714:1997 Tabela A.25 p C c B 0.25 p C c B 0. 3) 2).25 p C c B 0. 3) 2).5 p Transverzalne indikacije Zahtjevani broj: Ukupan uglova pozicija glave broj glave skeniranja T-skeniranje 1 1 2 2 1 1 2 2 XiY XiY XiY XiY XiY XiY XiY XiY 2 2 4 4 2 2 4 4 uglova glave 1 Ukupan broj skeniranja 1 2 2 3 5 5 4 4 7 7 Napomene 1) 1) 2). 3) 2).25 p C c B 0. 3) 2). 3) 2). Ovo može zahtjevati ravnanje pokrivnog sloja zavara. 3) 2).25 p C c B 0.50 p A ili 1.25 p C c (B ili D) 0.5 p A 1.5 p A ili 1.5: Spojevi priključka (mlaznice) ugrađenog na plašt Nivo ispitivanja Debljina osnovnog materijala mm 8 ≤ t < 15 A 15 ≤ t ≤ 40 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 B 40 ≤ t < 60 60 ≤ t ≤ 100 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 C 40 ≤ t < 60 60 ≤ t ≤ 100 3 3 2 2 3 3 1 2 2 Longitudinalne indikacije Zahtjevani broj: pozicija pozicija SZW SZW glave glave L-skeniranje N-skeniranje A ili 1.50 p A 1.5 p A 1. .25 p B 0. 3) 1) Nije primjenjivo 2) Biće izvedeno samo po specijalnom sporazumu 3) Površina pokrivnog sloja zavara će odgovarati zahtjevu u Članu 8.25 p C c B 0.25 p B 0. 3) 2).50 p A ili 1.50 p A 1.50 p A ili 1.5 p A ili 1.

c.d.e. Slika A.f. Krstasti spojevi .b.g i h.6:.Strana 29 EN 1714: 1997 1 Pogled s kraja 2 Pogled sa strane 3 Komponenta 1 4 Komponenta 2 5 Komponenta 3 Širine zona skeniranja su označene slovima: a.

75 p 3).25 p 0. primjenicće se tandem tehnika 4) Ali tada E i F i G i H će biti izostavljeni.75 p 0. 4) Transverzalne indikacije Zahtjevani broj: Ukupan uglova pozicija glave broj glave skeniranja T-skeniranje (X1 i Y1 i W1 i Z1) 1 i 8 (X2 i Y2 i W2 i Z2) (X1 i Y1 i W1 i Z1) 1 i 8 (X2 i Y2 i W2 i Z2) (X1 i Y1 i W1 i Z1) 2 i 16 (X2 i Y2 i W2 i Z2) (X1 i Y1 i W1 i Z1) i (X2 i Y2 i W2 i Z2) Napomene 1) 1) 1) 2) 2) 2) 12 e-h 2 16 2) 1) Nije primjenjivo 2) Izvodiće se samo po specijalnom sporazumu 3) Ako se zahtjeva osjetljiviji nivo.25 p 0.75 p 0.Strana 30 EN 1714:1997 Tabela A. . Krstasti spojevi Nivo ispitivanja Debljina osnovnog materijala mm 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 8 ≤ t < 15 B 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 Longitudinalne indikacije Zahtjevani broj: uglova glave 1 1 2 1 2 2 1 2 C 40 ≤ t ≤ 100 1 pozicija glave L-skeniranje (A i C) ili (B i D) AiBiCiD AiBiCiD AiBiCiD AiBiCiD AiBiCiD EiFiGiH AiB i i tandem C i D (A ili B) i EiF (C ili D) i GiH SZW Ukupan broj skeniranja 2 4 8 4 8 12 3) Napomene 3) 3) A 1.75 p e-h 0.6:.75 p 1. 4) 3).

Strana 31 EN 1714: 1997 .

f.Strana 32 EN 1714:1997 1 Komponenta 1 = glavna cijev 2 Komponenta 2 = cijevni ogranak Širine zona skeniranja su označene slovima : d.e.7: Čvorni spojevi u cijevnim konstrukcijama .g i h Slika A.

7: Čvorni spojevi u cijevnim konstrukcijama Nivo ispitivanja Debljina osnovnog materijala mm 8 ≤ t < 15 15 ≤ t ≤ 40 40 ≤ t ≤ 100 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 C Longitudinalne indikacije Zahtjevani broj: Ukupan pozicija pozicija SZW SZW broj glave glave skeniranja L-skeniranje N-skeniranje FiGiH 1.Strana 33 EN 1714: 1997 Tabela A.25 p 9 FiGiH 1.25 p D d 11 E e Nije primjenjivo Transverzalne indikacije Zahtjevani broj: Ukupan uglova pozicija glave broj glave skeniranja T-skeniranje 1 XiY 2 2 XiY 4 2 XiY 4 uglova glave 2 3 3 2 3 3 1 Napomene 1).25 p 9 FiGiH 1. 3) 1). koje zahtjeva specijalni sporazum 2) Nije primjenjivo 3) Ako provrt komponente 1 nije pristupačan (položaj glave D i E) nivo ispitivanja 2 se ne može postići . 3) A B 1) Ispitivanje čvornih spojeva će obično biti nivoa D.25 p 6 FiGiH 1.25 p D d 10 FiGiH 1. 3) 1).25 p D d 7 FiGiH 1. 2) 1). 2) 1). 2) 1).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful